Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
118 afios al servicio c log late4
Fd periodismo es en lo, exter reses generals y permanentes
eu IQ interlikQ 'D '1h"'',LA M A .R '1'. A tic la naci6n. El peri6dico mix
N
DIARIO
i. or antiguo de habla cast llanaPepin R DECAN bE IA-PRENS, DE QUBA
ACcfe Dici d- tra. Ae "reto y Santos M PREcio: 10 CENTAV05
nt* IH66na, i Don ingo, 60 rle 1030, N, elqill6des EuUlia
S1. de' resc han ESTUDIA Mfte TRUMAN LA
AS POTE
ACUERD NC
.1"""Ifl, All,
T -D
EC-1 RACION EN Ea Ue DE
-NA REU-N-1-ON as que m
an 1A VMERGENCIA NAC10NRoot 4L
RU GRANDE "AN
t ll, ii
ar i e at Sefiala la crisis mundial trag
rishall la g
IA lj' i d I es en' principio 0 el geiroralj
tres, horas con div
0 14 que no- se, limited III confeirI n ei il, priobliema, alemin que,, !T n, lwlmlis' eraos senadores que deoean
e
tendr" que,, in decl. ar 66ii Ae un principio de movilizaci6n
n ., o Jos puntdis qne sion tausa I., 4i ant mundial Josque "IW -0i on
SEUL SEPAi DOIE-N Tl PODERES ESPECIALES
LAN OTA PARIAMOSCU D
' 'it' E V U'. a todo
paira Eiste pa8o p o a d r i a al
feip; P,ropues a,
Tratarlin Jos roblerhas Pone en
Alt a declare pais en pie de guerra
P
108 e 0 teos d
-4paratoa ir*joa, roo7 cu r 9 q .&.Co Ind china y. S w'el Pah ibrea 0 J10 plisf.
on 4. reclutando mis hombres
p6n1o er _e,,eaci ,lax 18 divisions chinas
41 Ja el s e Estad,Q. D., Acheson WASHINGTON, Dic- 9. (KP.)- ZI
lesta g e n er a V, r qj q F F U erre
Aj ) y1ens ar
secretario de D "irfendiad' d 12
bre 9,J era
N
t.d6. t it
a p 1njprm6 dUCoingroso q4e, legal shall. sefiaI6 he
,an 7 orteamerwa crisi mundial, al decir qua el preY fin a lq.gz(ey r lo antes, pWible"' ni rde4, 5
. uevb
ME a [egqwign ante Truman "est
;;u;iq;;"da loiCuatro:o a a ,-fo P refill o .'Puede4etar cimtento e tid udia seriamenpr as, -per t" It a, por suparte 'id U add.At recono
"U ,148 a'* la declaraci6n do una emergenag nes rol ij"* 4i1mb bro-4e cia national. Asi In manifesto a los
Cioer'no 0 de China con iuniata como miem
Qqb rr6pax.
do'Moscd -declarb;eI A corresponsales at salir de uns confeWASHINGTON, diclembre 0. (AP aln2ble contra' Is Rok lin ora
c "eq a ci '-LAKE Suctwi S IN. IY ic,,9i 1,11- doia conlildemel6n". a ..;Ia apelaqi6n rencia do tres h er rr.
Al:m 4-ok lg n- rA -,,El delegado Be 35, a 0 en .1 d3., con Ins sen;.Zr:.pq.e'n aideLOSI: r Ue IoAj aldo.,Yr 1,da r. --- -Se afirm, el secretary de Ea- perialismo tan o an .^e41PU;FI
e si% c anes :,t,.. ]a demand del jefe del Eje
an 6.= tado, Ache sonueinform6 al Congreso oeste"
sort* 6 bo :al R,
7m 4% it''Ge to- 1.0 yqu= Ostra. f S-9r. qu%.1eeg: %e.n1rea loS.tFA= i de criditos qua
as un]:j fue- .,cOrqu4Ia*,-*- 40ooia- cutivo, represents
T% 7ch ha UnIdOS
dog ]a problems su, 'Ge, --fin a la-luab an ir i IS mil millones de d6larex, pars
.,a desp.66!!' aumentar list luerzas combatientes de
XptO',jr el Occide Aa 'A AQ.),NDA diclemlire 9. 11.3.1ted) ...
On nurdstrd ,Clement Attlee' a..; Estadoz Uniclos y Sun
c clans 'ble" me p AXr! j- qua China cGrquwfa, im-t recursos
eReLIRCIOneff MIX- an In ONU,, .,= rgr =
l.Ioaoroa a' Itespan a- b1lcos,
ns lasyee uscialit asistieron a de I t6fi de ci- ins de Ins dores, qua hadfei Y, Vishi a manclori y gi n Acheson, )as &4dos Unidos Om
icomiti Politico ra, dLn e;. ci hjribuldo a eyl
Los puntos: de 71 1 ak-- ntegradojf r brave NORTH So 'a 'n escuchado Ins sombri
-am canos 0 Caw ,.,n his edir tar una J*Waciq f bl. as Inforft a6cp .fn 108 a todo In possible para'Imf
takooa.,en a ,cc, e par. bot-= cios 1V en 16- que dmita a China comunis a an mes del secretary Marshall y do ton
"ali 0& ?"a S. I ak lzjl pero las ex lico qua at blen Mall C pdkj Cie Is -"I. lidercs del ejircita, In armada y In
.1 do el Iz I W i6n, querian ir mi3.alli, decla14 'Ar t I puede util 7.arna -para obs- Attlee A Mar ante Is CA- aVilic
,v 11.1 taculizar a] -ini de mara a orobablemen- rand6 una emergencies national a al
'Id'.,gruce, at de uh;goblemo W ph T
an ese organistria. no So he establel. fei el, Sabre el via- inenos un principio de "movilizaci6n
y er harvey; yel ju:ves**,e i Min
U C*ncii de I ado qua so podri emplear of vOtO je ai Yifi9hiz>on..Xq.JnediV4Cda si- total".
lFarodijpfastaleir jo, deadir qu1k#p,.f repre- LcoonZt 'Ai'. general dej.g1l El senator dem6crata Elmer Thono comu as, y ;Ilb
'4brim. Layieporne de- mas. quien ha dirigido la accl6n seo, f1K le a, praI6"hg,, jh
ran, tr*amiti qu;mn 4".Xw -Kf_ natorial sabre In mayoria de los cr'
a I washing y no w vo!un arxd de, ch 11 .1 _fw
t 4= ANTEM LCRD l ali qU ,, noce ditos militaries, par miles do mWoe I o or t nacloiies rarl licept
ir a de a del-. son 1. as- n- de d6lare
tu'ant6a Matfigna, 616 egaci6n. dei rante diez ahos, no
.gei i at, Wu- Hsi4h-v Pjavielmente hoy, Pet- Ins delegildoi 8 Como repr oil embrIp de 09 CO- ocult6 qua esperaba "una ri
iectiaza. 'ir tastes del goblerno chino, y diez -y mune satisfechas con In cf6n total muy an breve". Agreg6 qua
un1ijjj,'.,,de, 156 Custrii-Gratid nei ping'pUsia an. boca- d 1. embaja0qr!nor sets pafses,,... entre SUPS Inglatprra, rom, an de toner a At,unajta i qi e Mrs. lee, "se habla algo de movilizaci6n genea 6. W egr a rlo
to dorl racl6n do q6e Ins son partidarift,,de adinitir a los ca- :Ioz cambios de la ral, pero el primer pasadei Presfi Ole 4e'Alemir0a. p careano an in cap 'd I lers.
otlleg.= .1 1 nosjunto con los munistax. it necesitar el den a seri decIarrar una emergencies
VIA d las potepcias occi' oh t
emitido al terrhi uib da:la bbrnba at6mica.
debe.'-naber u Un cornunlcada nar.
ino"TQ 17 el a la de. Par espacio corednos tfene.n el prposilad4 6cu : la national. Con nucistros actualesproClaus -Corea. FAItAuff :"
"A tratudo de poz co Una hors' estuvo encerr do con jiiiijoda reunt6n died iltie:'Acheson expUc6 .. :. Camanicado dorado games, no tonemos rii a]: clitcuents
ly 181 idebite decidee ha. Wu-,Nd schizo deciaraci6u)RIguria de -,&0,5610 py a ]as legisladom oetallidamente, Is MOSCU, dlcfo n6 1 A.InAed).-La par ciento de probabilidades de gaAil 'Impulan a 1,inryiedlotti. r6a ser4 llbe =4 ieco-' situaci6n actual de Ins delepsas de
__ M w"iez _q4eai con pe, adio'Pei In comunidad del Atlintico horte Gaceta Literarik ItfirW lps aftuncia- nar una guerra con Rusin. Debemon
Lw'dbacradores. conceden ex dos rewultadoz dit'lia conference Tru declarer una emergencies naclonal Palj6*,eI:emba Odor, n cores- a
man-Attlee de !46ozgunlcado doracio ra alcanzar In plena producel6n desqu "'. Objecione 301w".1P.Tegap p areas para opgaiimr
Paz ucionjir ci _VLAnMW4 "pueden, share
Mr !Tc 10
clu a dIsMs' inio:"Adelerado". UuA_,p6,.ha logtado ocuttlar. la.,discor tinnda a In defense".
-,w -el lhfundP Occiden- El senator dem6crata McClellan
F=Isdo ipor los -7mente ej ,
46 A sena
ov, Eat dijv a su vez qua habia pedido Is
Makin do p"', ,, :dejnftrata, y* Wile3i i DIICRC16 h 'qua da, la. primers derlai de Is emergencies, debido
Tu "U hech re rusa a
trl .0i,
OlCia de a Is situacl6n de Is guerra an CaAM ,14, -a 7 que-re4
as di on, di eque Jos riosultadoa rea v a In possible amenaza do qua
'fit, ca javy;, 1 4 1 L. dolL Is cOnferL ends
7ff r ;.,' IF ixuW
U6, ar In IUChR _813 eXtI
I ndo centroTdel: cqnfUqt entre de Is movilizaci6n total est* a Is
uaipar9cla.1.0.4pa semano
declons U#J Hills L aig' PboSL. ''C piAerta -expuso, tambbin 6 legii
dC ki Iftlad q aaopa Apohujaw y Iwahion"T W X! F 1 eju 11. tio y ..c,.,ne 5- Cualquier lnter
unta,*obr* C:I ib 11.7iv E F)., 10411*01, %d dor de ArIcansa
1-diV Men
OLa Jos Son.; pidteiid r o is I ton", rmittleOr y M14 pretaci6n inteligante de las coridiac
to, 41 1*2 1!0Qqepmerjjimk- deq eurRu de I 7L4, div, I d
"n Wils'n
0, Uf nes ltsploente y 0 ter Is nes munal
doCc ialiffest te, (C). 'En:'el nar)"te (b) lei, c'i us4rV#. ales dennuestra que'no so
In me espoi a roja .00F --.ca parn;Acrer.,e
IRPM ' A oc- puede g;,ate t1e;npo. Debernas preWiL ,,, I " ,41 'n ca defenslys, "jilids; Ipt rr
1w Soma dO misma. -- ... de
-pi..ura, U parar econamia pa" una
not a 105,Ez an ]a ptoduccl6n La toda, velocidad,:y' hilw
clon Ttau, CI in 0 r IS I- : *as,
lag I 'ito Ttrmemej
, p roll at
It, I i 4 HL09"m 00 4 ?Atl on. ceria abora Yoepreferfria equivocar$enerilceE 1, _P'46 tbxxo, Dkj (Ur p9dris. qoy,
rall h Soaf IPT'. 1 160 in 4za dlretclbn qua ,an Is con.
"M 0 era e ue aceald 1140S Is tjrjS'
lie lehal It
fru 4 rp, F. i U X.Al ie qu Y. que. el 4aqUe A
rn da of* irik. de Ins, schadift,
i O nll M I. On cu *, -, 6ntei7na'c1bh'dV
.fw.,c #'IN L p pal valar'-de In,
it du a p
1,4.91 L lu ne-einsi
bl m-Desda'al pun
el a
n v n, it "I
p
pose' ft'..pPdtrft L
OR O 1P leg pm ol Psiddritte, y Ins an
pl aap borte ,,-'coa, ZtP__"
fUoio
ob
A; 3 _n UtInas
M p4ifte r 13ft lo*,:,
X A.
U V dente RaPiziin
1 on VWX 1! 1', U
'di ;'A
fjfA ",
Wilk "i
'L Ig
' gie:mp timbi6n -'que, at e ifriin'liano _MO
r. vllizncl6n ,-gener pohdria.-ai Is
rA en ple'de- guerri, peril CUS' ier
Ae e" eveniti6ifidad. El tirmino movbmad6n jibaral no fuh-definido. Pero
a 1, 0, it do tw gomaeci at realme fuese 'to r
a n inedidan: coma a] reclutamiento de
14 v airt an. mis hombres y con un ritmo mfis ace.
In, jqb :;11,04 fly uma;L dal -witshin n Post", to un puouco, Ujbl rill lerado, Is 11si a files de mis
omel
r _Iemente ha.:
de mis- to ffu padre yqjN rani
'de' ( q aul H guardian nacloi
01a.X1 eon4egWdq-"jjFjte 6neirse antic. I dijo: "No.-ftPero sauslacei
00n, WGUM d leg nial an rflslar6! bri 'Oles: iniciadva3i
cele6 CO Afirmd 's'e: q'u'' F pars
hy I as ar AUS Unn" 11 soldados j* 0, A ]as control dej preclos y jornaler
DIA I OeL Swern 011 Ituldo par a, trab 0 a) ferenclai"y do la, O*Wft ter Trums ,,Es totalmente Jnnecesa. t6nico, Cleme
j a Nacilonal mii columhsj, OCau a. r1R por.rri.,10arta. Nbme 4ento ofen La savers Itri,
Lf.=144 ,& snal rroblapo de Lg H_ de se cubifia...de,.184 UNESCO,'c4gotor Cqsme pedivit, la de*61pei6n Ni a di Iastuvo Airectrices para riduclr Is produeI _.!2110 0e0**das, p Tsqr)ILT ;60PiufidvAek de 'columns, dij.-, dIdoen_,j(;('9bsoluto., Esta'-derhastado desafinads gran. parti;del tiem 5,ror de I.,jwTAetA; eata,, I p "-I C161ri de articulas eiviles; y canallm
te, Ins nainanld, lidadeb, deU ternoly Oa'IA wanes, -'Qup, #4 sun Hume no d16 publicidpo a la car ef-patencial human y los canteriales
d It'.%rquidl tiensiar rialls ail- ei
06 dopq Medto cuMp ton, er f6 d pam:
ft-4 a 10A q4e 1Uqw4;,.debIft li111M LON -i! ;dld
:c ta a banefic. Direct0t Ofterska A I" ,". q del as Swo un senadar, qua n
Pillar 'a tMESCO "YL'- I a _P ES' a puede ser
_Cfentro 41o" log a meheionado. di)o que Is posibilidad,
a Difornies virodden
i, q-Cont 4 Xr6i Go"Jos a ru:,
ladRegional; del ELf1MiSi 4d6ntwW pbBicibries 0 ans do tt jt. esta ngc arena V t i jR d de I0-i:Mov:u=cion general fuk discavei -Y #94 :9 or
alt!! Oa ev pneraitalm
716 Mftdez,.. Persl d, resp5t#Vp 144 'Lidws-, 01 oemancle.1% Oevol tida dit' a conference de hey.
dente. puede. valor 8:, I,
a W 0 n facuchax. -, L tenon inforpeff'fig' halite 1i 'sums, de clen mll d6lares E Mis
r,11r 016 so Iq _u _0 n suJ'ah qua comb ,Obje1o.decoIeccI6n. RE I a::
!:Oue con FrancoL g a
recalcark "W date,
'tuvo.: 6h 5UO; iegikn.jj.'LXS0a&Aie q V dn qua lafiltlmai.vezque a] arth',dirigi
el Q t6 de, 71 rai 4,pqri be -at expreT6 libiimiefite sua anijche- "Fo', iihn Fan, Hci eh el
_nDdamental sc reur a 4 16a 611"' 1 Presidents So
6n ploriaria & I & evelan cities Franco sentimleht6sVersonales fut -6uando to terr
on todo tregLa, ,-,Fsos Inform LT ible, rh
U; &;, 6, en arcs
&Wtarefift, Pr0duclan-' rebtiva, Ae Piano intagir Ile ivacuaci faimulari mafigna lam demandam ed at vrjmerv..da1;*optfembre d1jo quee] Cie Ian E
S, Arriba" erIaLde Marina. era tar an U
Wessuite debiate'sobre. In ; D IA R IO
'AUU816 'ha 'sArl I pri or Dunv 211 rpo do
r1k din, ia oY6 an las ca
'Mrd n aproplados,'ps. cia ofebil
doctor Ernenre- 6ue e t:ZAkgA)tud quemse regit, klRee POcas I _w= e, 0 1 n
'wo L los eatu-w
AU L, Ilea! de Madri&
a lwirWLde Ids Der.- j glgrlto de as
_jtaria; Ae Ins Ent'495 diantes giepedan Gibraltar par
cova, a Z8lAdo4-E:acmo,-,= qr ;,q95T jr"'j i APS"
Z, 4 cail iguai Vde., nr
sprohad1j, an Parl AU
elL Hano mingipm.. 7 hgo,- p=j*d interformedle se haqijerectifi66 fuqgo, picue, Editi rifles,
VIA come de 194C.- aucacion; Fresidente, qwtdr iqos n2o' pedN partir del ii rteS Naclonez.uw L can. at-, dia i6de ep Lult los. iespa 016SIVI persbrialmente. D
MO 11 : 's
do P- ni .ralbr tar I)
licar lei A& Tor*nke,-presid, j.dej JW"-, i W1 -Avisiones del ;;j g7r d
ta tespa a 119_ pro scr i % Justicia y buen entendinuen
Td a, . L. rasa Blanca no hizo comen.
on an a"cantro fanteria do p4ra mrse I de
C-113e- I-AVAhtad. 1. on Nkaonw OtIbalt g, .,yi Nacion. 6' a V, to para el Instituto do Masurcores I Lim ciner. ales e:' ha ca tr r. I tartan, dkdeL que a. filtima hora del
aln a a ul Rog" en, deJntcz Ins minisxm* Ile. I n a .................... Pig.
V aes 77 47 viernes coni e, a reg fia a en
a d did'Ven
4' d toe4 08,014117*m' clma Eidrw r4wobia,",
def-Presidehte y Adirildos
HUMa fuk obra 4 qua
Ji Conte Arday. njj a babia aldo. merits d ARTICUL
ads4a co w fiIvM--jVA a puno
I &a :TAtrill, !IV U adial Vidal Osar vo doctor ra"rL a -do 6ste. aXi- tim.". par Gast6n EajRilAtoi (10CWL iowi!_ 4dad.. quero* ......... ... so
itutorldid "Deslindes", perL Juan J. Re.,
randLys all" I,- RO** Suplent a, T16
M 0j ...... ...... .... L
V, I r. r 4, Ahi- A R-
PA-hia 2 PJAR10 DE LA AJARINA.-Domingg, 10 de Dic. de 1950 donales
WWI
H e r monsima
"Niiigun pais de Europa se lia reco'struido con la
ra -idez que Espaiia", dice el DrJose' A. Martinez lagraduadon
U n i versitartiat
A C L A R A C IO N D1,C111PI, 111,14-mits, que Espafia tiene ]a mAs avanzatla legialaci6iti social de
las wicimies eut-opeas. Coustruve e) Gbno. 500,000 casus para obirerof; Participaron en ella mds
de doscientos graduados )a KL14 a
Vuele por
Explendorosa result In gradunc16n
conitinta de Ion extudiantes que ban
i i c it un escrito publi- te rminadoae3te aho sus carreras en
las distinct n escuelas de in Univer R O M
J_-)criodicos de esta. Bidad de La Habana. LOS PANM 7
Fuli en el Stadium de nuestro mis M Log YELOW COPITRUTIM
io cil Honorable senior x1mo planted, que luc16. sus mejores; PM LA MUM
galas. DWrm vlajar per 61 airs w" 1 00 Y
(-Ic, Rept-iblica, al Con- Y presidJ6 ]a ceremonial, el rector. rabls r4W* V LM. Apeck Lid. ink- 01 P"406
doctor Clemente Inelfin y Costa,
.. ... Ct los trabajadores acomp flado de lost decanos de las quo vigien, wiasn nAs por Is KLM.
diversas facultades universitarlas. ems, lissnooe
"!0FOi CIS V cl i l Opini6n p6blica en Precisamente at sector Inelfin se or
be I IrealIzac 6n de dicha cererno- .009-losed_Jue aparece nuestra nice Cos a forma magnificamente que KLbok, pyAj.)U 251,
-We
la siguiente se hizo anoche, con el coneurso de K LM
los graduadosi de todas las ewilAas AA 'OHM LMA AN" DK
universitarias. "MMADA as
IlubG desfiles vistosos de too gra
duados Can sus padrinos y madirl
_' _,: cdad no conoci6 nas, investidura solemn y Jura A
mento, asi como palabras de despe
:I dida y de estimulo a los que 'abqn.
donan lax aulas y comienzan a lu
char dentro de las professions que Designan nuevo jef e de Apr
escogiiron, frames de recuento, en las ennos
i 10 anecd6tico, y sanos
los professors expert.
Idustrial Cans Ravelo
Se ameniz6 el actp Ron algunas se. en el Ayuntamiento de Mariango,
CIA., S. A. lecciones musicales y se Interpret6,
. . . . . . c0rno GA ya Costumbre, el Hirano Ne
clonal y el Univepsitario, IM alcalde de Mart aowfior Pran- Design &I sellior Oscar
an
La lalta material de espacio nos cism Orde Gon7AIez, CeIebr6 amplia Foolsela, segundo Jere de AV=
ESTEBAN CASAS, A, P e recover in eta es de lot rrun
brillarte ceremonial, de la que par del Municipio 3efiores Gustavo del parLamento de Urbanisino coma 4
Vicepresidente ticiparon min de doscientos gradual 1'0w, de ImPuestos. Hugo Gonzilez, de las oficinaz del rallarno.
oles Y a In que asisti6 una -concurren- Ache, contador, Pilo Herrera. tesorero Designar at senior Angel Navarra. Audieucia del Caudillo cla nutridisima, Integrada principal yuel isec= lde to Administrad6n auxillar, del 4efe de Dospacho de is
mente par famillares y J an 110 vo Saladrigns, tratan- CAknara Municipal. Jere de Apremlos;
arnigos de do Rsuntos relacionadas con el Go- y par d1thno collector del DepskftaAIADRIM-S. E. el Jefe del Est do recibl6ien audicucia a D. Joni Agustin Martinez, ex ministry de Cuba 1 -1 8 lumnos, profesores y estia.dlin y miembro de Is Secacloin de Cr minalogia de Is 0. N. U. (Foto: Cffra GrAfica). toes universitarlos, ceremonla que its. bierno Municipal y lea facillolittlen mento de Recaudacio5n it] sehor Rovo Como colof6n el traditional Que se le ban conferldo a Ion contri- lando Alter Gutt6rrez.
"'to buyentes para que puedan Dagar
Ya estA de nuevo entre nosotros estancia :n a par el homeiiaje ]unto a Is estatua del Alma Ater. 5u Nena Valle de Pallcio, director& #a
11 de p,-,fi.Iista en los circu: en to dmero de In gran esc#IIn contributions par media de cheq 0
doctor Jos6 Agustin Martinez, uno a su obr "spa ue.,
-SO L SU \ \ in if Asistencia Social
is- a gi)ros PossVesiepor to nue se ha
de los primers abogados de nuestro los mis representatives de Madid. ta el ante rifimero de pro- Tainbikn inform JesiJs Mel6n RaPROTEGIDO (ON CA K paiS, figUra eminent del pensamien- Cuba puede sentirse orgullosa de la greso de CGoperaci6n intellectual que pietarlos morosos: ya Que se his Do- mos, Que el alcalde Ortle fl=6 un
to juridico y president del Instituto reperousi6n obtenida par Is "islia liable de tener Jugar en Ion primers dido comprender que las contribru- decreto par el cual non br6 director AUTO BRILLA (OMO EL SOL Is Cultural Cubano Espafiol. Pas6 una de este acuctoso investigator en 1 than de Octubre. clones que Pagan at Municinto se Les de Asistencla, Social a 14 distinguida
breve teinporada en Espafia, y no ciencla del Derecho que es Jose -A estos Congresos, jfuk usted revierten en obrLs de utilidad p4till- dams Nena Valle de Paliclo, Cutest
CAR-SOL F40 ESUN PULIMENTO, ES UNA CERA-AUTO obstante que, periodista de raiz al Agustin Martinez. como invitado particular a en re. ca. deberi actual de scuerdo con Im DIfin, se illantuvo en contact con la Oigamos sus wespuestas a nuestro presentaci6n official? Tambiin el alcalde Orilie autorIZ6 recclones de Publicidad y Relaclones
LIQUIDA q- I.W. flat., auto opi n ion p6blica cubana desde Ins pi- cuestionario:% A los dos primers Congrestis at director de Publicidad y Relaclones Sociales y CulturR. La sefiora de PaCONSERVA 1. p.m... de -rr., PROTEGE su brillo de S, u ginas del estimado colega "Prens i- n
auto nuevo Y PROLONGA tv aporienclo Impecable par is. Pr". u".a.d bre", qUeremos ofrecer hoy noticins _tObjeto de su viaie, doctor? arriba me cionados asisti en repre- Bociales senior Jesfis Mel6n Ramos it licia tDmELri pwcs16n cyporturisimente.
Despu6s de haber asistido en La sentacl6n del Gobierno de Cuba y ofrecer el sigulente movitniento de I& designaci6n de Is. setiora Neria
l mp mdefinid.1 E5 muy ECONOmjCO; uq Iota de directs suyas. Con su amabilidad in-
ie OL tc.- p- 005 VECES' P. declinable, Jos6 Agustin Martinez Haya a las sessions del XII Congre- del Instituto Nacional de Criminolo- personal: Valle de Palicio es un acierto del solCAR-So a que .m f so Interpacional Penal y Penitencia- gia, que preside; at Congreso de Coo- Designer Jefe de Recaudaciom Mll- culde Ortie par Ins demostraciones
ADQUIERA CAR CA nos va diciendo de sus experic!"las rio, del que fui Vicepresidente; de peraci6n Intelectual asisti, coires- municipal &I seflor Raftl VaIdAs Nava- que siempre he hecho tan distingut-SOL Y CARNU EN GARAGES Y FERRET ERIAS R SOL #
28D y actividades en Espafia. habbr tomato parte en el 11 Congre- pondiendo a honrosisima invitaci6n rrete Jefe de Apremias, en Is Yacante da dama en enos traboijos; de beneflFuera de ent rev ista. y violando su. so Internacional de Criminologia ce- del Instituto de Culture Hisphnica y del seflor Antonio Aller clue fallecloi. cio social. . . . . niodestia. decimos aqui que Jos6 rebrado en Paris. del que tarriblin en mi carActer de Presidehte del InsR ;m 7 Agustin MartlAz fuli objeto de in- ful Vicepresidente. Ilegud a Madrid tituto Cultural Cubano Espahol.,
numersb1ps honors. destachndose su Para toffiRr parte en el Primer Can- -zC6mo ha encontrado el arriblen- Car intelectual- NuestrRs conclusions
R1ade Es afia' I gusto o el deber de asistir. Lo fueron votadas entre grades aplau
C;;; c MOS, antes de Ilegar a Es- pre idiki, por aclamRci6ri, ese alto va- 509.
or de Is intelectualidad expafiola que -Y Espafia en general, doctor,
pafia, de la intense actividad intelee- en don Ram6n Menfindez Pidal y asl qui le ha parecido? tual que viene desarrollindose kni tieron al mismo Intelectualest del miss bajo el impulse de las Instituclones zMI impresi6n de Espafia? Cush.
alto renombre international, tanio de do tuve ej honor de saludar a Su Ex. AnosA j Cientificas y Culturales creadad par Europa como de Arnifirici. Se carac- celencia ef Jefe del Estado Espa.
C5 ffdff Jffiuff 1111111110, el Gobierno actual en un affin cada terizo par Is elevac16n de-las discu- fiol, a nombre de los congresistaks do
vez mayor de superaci6n espiri#U41 y stories, desarronardas todas en up- at- Am6rica la dii espontinealnente, material. A] mismo tempo que- el
Congress de Cooperac16n Intelec to pleno de colaboraci6n, payecia co- Espafia as' ofree it e Is realizam6n do
se celebroban en Madrld el mo lot Loden tuvieran empeno en el un milagro; de un milagro de fe.,de EL M EJO R Y M AS APRECIADO DE LO S REGALO S lCuanIg r e s 0 de Is Uni6n Postal Univer- 6xito del esfuerzo cckm m. De aqui valor. de virilloiad, de hidajgu!ak
%at en conmemoraci6n del Cente.na- los espl6ndidos resultisdos obtenidos de resoluci6n y de heroism. NiniKun rio del primer sello espatiol, el Con- t .ey se irAn.palpando a Pas de Europa se ha reconstruldo
greso del Natarlado Latina In- que an Pont otiose en ejecuci6n n idez y con el empuje do
Los acuerdoA votados. ca I rap
ternacional de Autores )- Escrietlares; E este contrast es mas notgP pi
is 0 al at -;.So trabajo personal en el Cann t no como a Ion ros even- ble "I -e ensa que Espafia se ha ret. concurrieron representarittti de greso? C.M d. par zu propio esfuerzo,
L;9estro Gobierno y de cast todos Ion -Fui ip do ra IdIr la See- sin auxlljo econ6mico ni siquiera esL 'C O /1 raises del mundo, pues s6lo en el de cl6n "Meislt dc aHIs7.e5.'-Am6rica"; Eiritual, flada en In fuerza de sue
71 . . . . ... In Unl6n Postal eslaban represtilta- en esta Secci6n actu6 como secrets- )on y en Is justicia de su vausa.
dos min de cincuenta passes diferen. rits y conio relator el doctor Angel Mientras en Paris no se vd una sola tes. Antonio Lago Carballo, director del casa en ConsCrucci6n, y
001 V ME el Congreso de Coopernel6n? Colegio Mayor de Nuestra Sefiora de min de Trill doscientas fibricas, en'MI 0 menos numerous y selects Guadalupe at doctor Lego Carbailo tre otras la del edifIclo mis alto de
er la verdaders legl6n de intelte- se debe, p inclpalmente, el ftito de Europa, el roses I I Es fi tales que en el seficcial Palqcio-del nuestra Seccl6n en Is que se leyeron se size at fi &akn V7e.Y.e. Senado se reuni6 el din de Is Sesl6n Y examInaron min de cuorebta coinu- aledafios de Is Ciudad Universlisrip, aIgunas de un magnifi- otro milagro de resur imlento Y de Inau ural del Congreso de Cooppra- nicaciones 9
el6n Intelectual y en Ins Secclonek de, co vklor. En Is Sesl6n de Ciaw-ura esplendor. Trabajo,, asi como en las Asambleas hal)16 a nombre de nuestra Scecloin ;.Su impresl6n de fAcrolco sabre sobre el Pro e a ci I de 1.
7> Plentorilts que se sucedieron sinAn y expose cufil habia sido, en el sen gr s so a rE3cpa us
terrupel6n durante nueve dies Lir de Is misma, Is cuAdruple Misl6n -Espafia Ponce una legi 6nf
No vaello en afirmar que eate n- de Hisrno-Am rics. en el orden es- clal Is min avanzatill de Europe. soEs greso de Cooperac16n iritua 0n el orden politico, Pit el el 6nico pain en el que Los Sindicatoks
sido uno de Ins inh.9 brillantes y 'Tric- itrolen international y en el orden ineligen representatives R las Cortes,
tegrando In tercera parte del alto
f cuerpo, Ion delegation de las organizaciones abreras. Estando yo allf se
C lebraron elecciones y pude mara
SEPA R E larme del enthusiasm y el orden
con que se condujo el 96 par Piento
de Ins electors, que tomaron pnrte
en ellas. En la RctuaLidad el Gobierno estA construyendo quinientas mil
- cases pars obreros distribuidas en
tod its las reglones de Espafia; mills.
res d hectares Jilin sido Tepartitias n c.munidades de agricultores; hay
S U R,,EC E PTO R .1, traba o pars todos y se trabajo con
alegr a, torque el ti el:llo de Espafia
el; posiblemente el uruco de Europa
D E T ELEV IS 10 0N que todavfa se r1e; y canta mientras
trabaja.
-;,Su entrevist2 con el generabalnio Franc
k -Tenia ue agradecer-al Jefe del
Estado oi
1: ta condecorAc16n con que
me hab, honrado sobremanera en el
Dia de la Hispanidad, en ceremon-i2
LINEA ELECTRICA Monte e lndi olemne celebrada en el piopla Pnlacio del Senado, con asistencia de
EXPOSICION CENTRAL Infarsta 511 lost representatives de los cukatro Con.
n.
Galintoo v Trocadero 1resos e estaban celebrAndose a Ist
PHIL 0 -1 CHEZ MATALON n.z6
njos en C TV ese prop6sito solicit. del
Li se aprec", 1-1,0 polque CS Gallants 260 Excino. Sr. Ministry de Asunto( Ex1''; MO o.1; Ef RENDIMIENTO I, la CALIDAD mm (frente &I Teatro Arnt!rica) teriores, don Alberto Martin iVrtajo
loll, ocacoll f'l CO
v'ro 1II, 'L ialli it, ... P, M. P. MOTORS, S. A. Hospital v 25 Is concesl6n de unit audiencia. -Tres
t ()dos reg iqlo de los RECEPTORS DE TV PHILCO
it (luc I dfat despu6s, a pesar de Ins militilei li 10 '11 title I escoW CLARK Y RODRIGUEZ Neptuna 1008
ilielk se bason .. eiloj 8 putilos de comparoct6nI ples ocupaciones del Generlilisiono
6i)OL. j Clue 11""s el que MUEBLERIA LA IDEA Rein& v Angeles que acubaba de regresar de not triunPHILCO Its hch- -sivdiai y compotedonts dot resellmients let excur96n at Africa e pahola, reri: g.11.111. go que e .'1110. -, Y do 1. tisfid.d do DW LA Y CIA. Galiants 212 n
Y 1711 i, Y he ..""fr7d. cibi Is comunicaci6n del Jpfe de. In
M
(lilt' r ejkvi, ; ATAItItS, model# per models, on KRESS ELECTRIC Amlistad 359 Casa Civil Excmo. -Sr.Marqu4fHu6.
lit C e ool; Ocsc kill Wor get #.dos so. INIGUs
1) - I., igui.ftles jor.101: CASA LIPE San Rafael y RAYO tar de Santillana Para que acudierot
110 a Pardo a las once de Is maffana
it LUIS PUIG Prado 260 d El
Look)" O'Reilly v Monseffat, el dia siguiente. AIR fu6 recibido
".jJ0V 'le Rendinuento en Was Lejanas con honors reservados a los Emba.
11cro 'n fev V 0
flAt of rece ERNESTO NEGRIN Genera) Lee v Reins Martanao adores a Enviados Especiales y par,
ove - I 'it. ol CASABLANCA Real 131 Marianna espacto de mis de una hors estuve
,I Sensitividad y Antortiguack de Ruidils departiendo con el Jefe del Estado,
rec"ll 0 COPALTA Centro Comercial La Cape hombre Ileno de sencillez y de postit 1;,..\ 1) "k ARMANDO MARTINEZ M" tivo aplomo.
co Macen 21 Guartabacoa -LlQui juicio de. conjunto le mereCalidad Visual cc Is abra de Francisco Franco?
III J'(P plore" lie velc lej 111cri-Iti(l! L'ART MONDIAL 23 v L Radlocentro -He tratado A ocho a diez Jefeg
IoS folL ol To CASA SOTO Neptuno 761 de Estad Franco er. posiblemente.
Ct .., '-walwiler", .1-1.1 ... U Brillanlez Y Contrast@ Alo el mis enoterado de cuanto o urre on
DIARIO DE LA MARINA.-Doiningo,'10 de Die. de 1950 P nit 3
C es
-Nqficias,-_Na'ionA
0fre erq ,uvi earifiogo't honielpaje los, re06,rtipps al Dr. Arnaldo Martinez Hatita laiiana pueden Ios 81 USTED QUMU UN BUM REM T01 VEA A
Co 1a& -qq7,h6410Trogr=a tn stigtitutos pasar por In
rjarten a, ou Ininas M E R A Y 0
LO ;4efio= jti 41o y an franca, moperacift, an W fud el encarjado de ofrecarlo, Rgra.
junta a firtnar n6'
Li cargola Inj al MinlitibWo unclories qu realizan w ese de- deci6ndolo d spu*d, por su eapontaos Informadores capita- neidad, el festejRdo. MN SU NUEVO ESTUDIO)
hon'o je. Ios maestros liod efioO de Carnerclo, qfrealeron.'al- medlodia psrtamsvto 17 11814E. malaria. lunes 11, de 8 iim
1'1 I I .. 1. t GALIANO 412, entre SAN RAFAEL v 9AN JO55 Y
de iiyox Un 4 Uco7acto do home- line& A ass, sencills, demoatract6n 40 a 12.45) pm. podrAn too maestros sw to MONAWRIZATE 413 (rent* a is Crin R*JiL
n1je-y alimpagilaldo-otar Arnaldo El acto 'se celebr6 an un amblente Alecto se unleron algunoo de3tacados jitutos pa5ar a firmer. las n6mina
Trlit"46,d- los que viSjtfLraR.'a*'_Cuba 'con inotivo Marancz, secrotarlo partic lar del de franc& carnaraderia, vreo;0ldo per (uncionarios del'Ministerlo, qua re- gor Ir Junta do Educacl6n de La Has MF
r, 1 1. 1 nakinistro, doctor Joad R. Andrea, y at., buen' hiim6r, producidridose agra- concern an Ia persons del doctor A"'"
dej* Bodas de: Oro de nucisira escuela p qua ha sabldo gansfaic el dables.diact1raos que dieron ltna Wit El secretarin de dichosorganibmn
ublieu. pmofiii e Martinez, mis qua un jefe, un amlg dnetvi Reni Plerra, o h hecho sa An nciese y suscribase al DIARIO DE LA MARINA
11 I aprecio y I& estimacl6n do. todoa to laina ties y amena durante :, alEn hongs de lo 'maestros n6iteam '9 'p.-rin. rkais, su trato, affable sen. a u= E, compatiero Juan LI tintl cordial y aincero. bar ab
rlcanos quo v1sitarin nuestra Rep'u- sobre Cuba an Ia F,2uela Tdcnica-Inb1tics, con ocasil6n de too Bodas 6 dUatrial. Oro AeWescuela pfiblics 6ubana, gi MArtii; 26 de dielembre:
MinisteiriW de Ed IRS_ 8'8.rri. V stituto de 2dii. tnucaci6h a comb
do iin Vv bgramaAe actm que sefianzmt d 14. o-y Habana, y Escuelas del Hogar y Norinal de Xin cornp desdei., el-18 aidiernbre
hastat eLdfa A de'enera pr6xtnlol ., dimarten:
Dich VWta a en reciproci dad At I I a- : in. Conf rencia del doctor
08 en el. Institute de Ia
Ia qiiii1e; maealli cubanosthicleron Eduardo F, Lens a log 11kidgiv* UAIdos,: db- Amdrica a Vibors. rslz d I "' do uestrt. ftEuela., 12 rit.-:-C ocktafl an Is barra acare Rjr fr n 13
1prolrams. preparsdo; 4
1814 e. diclembre. 2 p. m:-Almuerzo enla3 Jardin-es
4 te a ifinionto a log, vi5i- de Ia Cerveceria "Modelol-,tail a 'an at elle de Ia arina de xpoaici6n de 01ritura y
Guerls. mu Esl= Zbanat n el Lyceum, y
Mertes 19 de d-letembre: charla del doctor vus de Soto.
aj; ipta a M16rcoles 27 do diclecabre;
a. Ia Univerpidad
OL -Aa'al Central t"Hershey.! y al,de nuerzo en-el mit-ma.''Visita a las Cue11 a.'m---Conferencia obre Marti,
ofrecida 61, Aula- Magna,. pqr:_,el -kks,de '.'Rellamar". doctor4_Jotge Mafiacb Robato. IdeVest 28 -de 'diclenibre: A
5 p. Trq Recepcion en el Ministe, ExcurW6n :a C6rdenas .'y Varadero. He de.Zducaci6n, ofrecida por el se- Viernes 29 de diclembre:
hor Minlatro y el Colegio de Maestro a. xri- -Visita at Cen ro PoIitdcWormiales.y.7Equiparado. y, amenizadE nico de-Cei6i del-Agua. per la..Coral A, G.' 11 ai:'jri, -LConferencia del doctor
11cierto. por la Or- Luis!. Baralt sobre Ia culture 'cubana, quest rilorm6nica y Ba!let,.de Ali. en -el. Teatro-'del Centro Politdcnice delCeibs del,.
cia Alonzo, en el 'Weatro "Audito- Agua. L
3- 12'ffi.-Alinuerzo an el raiamo lugar,
All, at",. 0 de diciemb I re: 6 L'--7'-Rec16pci6n en Ia Embaja' I N
Wa. rn.-Visita a es inexicaria ofrecida por el agreelas primaiias, da O M PR
nv,-ConlerencLa sobre Ia Es. gado Culttfirsl' Mr Jacob Canter -A C A R
buelst Cubana, pok el doctor Ramiro Sibado 30 de diclembre:
Guel-ra, (in Ia E cuela de Tallapiedra 11 a. in -VLsita a Ia "Sociedad Lee- 7
Pais",
n6mica de -Amigos del
I Alintierzo en Rfo Cristal' con.
.ft.W 1 )r li Federaci6n de Doc- ferencia Wr el, doctor Fernando tam an iencias e- Ortiz.
y Filosoffa
tr 9 p rn-- Ban
am e agr sp 40,
Div:mrscss. por.,a11 cga
P rn --- Concierto, d m6sica cuba- e4o lCueltural
na.j)or Ia Orquesta del maestro G6n W, Cinter iy a] sehor- mIni5tro de Zcuela 'Educ- cd6rizalo-nolf, enLellTeatro.de-la atr po=ko; 31 dee diciembre y Lunes Norattal: para. Ma ps dc La Hahanii.- I
Juevos .4 y Viiernes 22. de dicleambre:. Ira de Encro:
Los Maestros Nwtearnericancis Llbres -para los visitante5.
aslt ; a Znero:
tirin-3ii-lodosjos actos,,qtte el Minis, -Iftrteo 2 d tarlo do Edueacl6ri ofreceri-corno He: in.-Despedida a lots visitantes, IL SABE QUE ES, LA TIENDA DONDE SE
menipp &Aos Maestros;, Fundadoreg an al Muelle de Ia Mari na. de. Guerra,, de nueArk'Eseuela Kblicai' .:' -- 7
a ism ref
80aft 23 'de di I b
"Was'los einpr
'Rettuen esas
inpoElturni sobre. problem
mas -ambio ew. ENCUENTRAN FACIL Y COMODAMENTE:
tre maestros norteginio os-;.,y i;ctx- utween'- a*
banos. Ti d, SesI6n4jt;scueia Tecritca J I
Industrial "Aosalia-Abreiel.', coniadores extranjero&
12 m,' Eibutsi6n. .,at, Valle de
24 46zol iri. -XI 'dolegio de, Contadores ftblicos,.
die
9 it.. Z-Vigia atlugires hsj6r,, de Cuba esti-haciefido reiiii;erirrilen-vi ace de Ia crital. tas-notariales'a distifita4 empress
3 ecreerciales:6 JWidustrialbs, segan nos
2,,.
-9--fljoifilin s iiiie roblc*' cdaftiblea, con el fffi de,.:evitar Tnas cue lonaleis.. zda_ Sesloni, contintle, n ern tran,
cuelae TAaclca lriduistiial,. "Rosalia jeks de Weahdo firidaii'ex cbrit4dares pAbliecis para in,
Abre0.. C .-,y'Art1*CU10S'-.' Nuevos y c!e Calidad.' "0
-9 revIsl6ri y fiscallaacIft"rij ajis.operaP -Cena de-Ndchalittena.,en IL
L Se,.,Ies #A p
mines 25 do dicienabre: ; eylgjendQ.de que al
5 jL jn Cocktall. en..vl "Lyceum" cofitintiah reanzanclo esose, actos Mal.
c b,*,el Colegid piddederjjudiclalroen
harla per Ia. doctota'ElenaMedit,
"s, do to c6ritri' -,di6bos;':pontgoo*' iex4anfopzAlez I e as 'Y' tra ;Entpresati, dj_!. Surtidos Amplio i y. lRenovadoso
aen_ que. Ia s'abletids:s de Of 50 toInvita.n a un acto a lo mcht-en capa7- A
iiiisid, lejal,- lReopersifi'cd ii los rialsinoo hindadores de ]a escuela
Conill undellto previsto
UpendcL
Pfibbi d maestro paiiw. ) Preseritatffin- fina- y, Atrdefivru.
El profesorado de Ia :,.-tLPAI.;hrmas.de.contado es pfiblicos
6xtranJeros,-s.grajikn-, aue realizari PfibliiciimOrlentat delUruguay ctlast Mosi trabaJda ficiii as Sig lenW:,,Ar]as ragestros'fundadores de Ia Esdiela Cubansi an i-actlito thur Aridersop Co. de New, York y las
serviv 8 Cio
de 13el61tta P16der, Haskins And.
'no a, aii iue. qO InVitidos h Beilf., DeloWe, Plender 0riffitb Co. Pro S 1ncom par4b,1q 1S.,y
r a in velads qua cn,);offiem
najer it los'fiffidadores. endrfi*electo, de' IA Habaha 'Tield--Uckscn,, Past lel. dim 2 dodiclembre-'s'loonueve MitcheliAdrobldh di LaHsban&.do Isnoeht, en:el Clu6,Menhs., ,; Aigunavdii esas firma&-se encuen Se a I 'Ion litereaticloji; focllla ttan,&cuxidoi ant6;jo8 -TrJ0ttnxI6s.d
n x'd one 077, Juntiria.',SIgercnt6:,
th 'A-9 der una do -oZ A oicioh Rdpida y1sq"Orold6"",
u efra'44-.l t,16f
.'an horse de Ia mafiafic ,- -' f1rmsx,,'* stagg" Mather ahd 'Hodgh,
,; r al sailor Wattxon, iio, encijent;g pro
A 'as 16,! det' ,AoPtrifL Repilrb iGue,
rra yi,; nchez :nues ci:'lt rl'juez dcictpr Monviit;lan
rb t4ucrldo earn- bakA4
rd.'estid el dfff ue jit1tu.
a urgo.
Wd 1 Xl'n1ot0o'qdctorBgdqToero. UoAh
de a eAct
hn
0
r N,
Pode er ma,4c
MO$ d arat
Porqu,e nuestrq# eraciones
Son. eo __ 0 tea.,
-,',,.S1vame)i
V.,
2,'
Pigina 4 DIARIO DE' LA MARIN8.--!-Domin q?, 10 de Die. de,1950
xWeilffahane
Die dias, mahana $*149hp bl 'M
Bajo 1: advorciord de 5an Dims,
so esta d e d 1.3 ma fiana, Juries, el so ptolift
doctor Dinuiso Pasulodoo y Febles, coilooicto abogodu
CIENTOS de registrador dela
Propiedad, Para J qije hay mAchos fectos en ]a Nocledad habancra..
Tambit-n estfi de dias so hl o el 44simp6lio lovon Dilmaso 1 .s y 40
Cnrdoso. Will." y bdodt.
eminentes meWincoscu6anois 145L ,
Aslmh;mo saludamos a Dimaso 250A
Goenaga Pasalodos, iobrino del doetor Pasalodos, joven doctor en Derecho.
sus F,4M ILL4RES. Para todos, fel cidades. P6,011
y Felicitaciiii'n
Van con estas Imeas hasta dos Bim. J70.00
consunien el YOGURT BALCAN 7, Ldticos j6venes. In cricantadora, senorita Rosy Amngo y Ndhe z Pi4esa y.
Delicioso al pnindor nutiflivo, scludable, refrescante. D61e el GENUINO YOGURT BAL- i u hermano el doctor Emilio :Krango
y N ez Mesa, con motive dehabe IL jk" ph,
termihado recienteme6te sus estij- 0
CAN a su hj, o, que lo convertil-6 en un nifio robuslo proporcion6ndole asombroso des- dios en la Universidad de la Rabana,
arrollo fisico y mental. donde anoche recibleron el titulo en 1P
brilliant ceremonial allf celebrada.
Ei YOGURT BALCAN conserve la salud de La sefiorlta Arango se gradu6 de 0.*..
,4 1 doctors en Pedago. el doctor
los j6venes ... Alarga la vida: a los mayo- M
Arango en Derecho.
Muchos 6xitos les deseamos en el Proporciona a las damas un cults ej 'too-rcicio de dichas professions. a.
bello y fresco y una salud perfecto, pues el Boda notarial
Balc m sin ser medicine, combat yevita 4 -vop, solo!
En In. mbis absolute intimidated, por 30=
mLkhcrs enfermedades. I luto que giparda Is novla, tuvo
effect ayer sibado, el enlace notarial Balc6n est6 elaborado a base de leche qra- de In. interested sehorita. Carldad
GuLJ6rrez y CAceres y el querldo oomdo "A" pasteurizada j se ofrece ahora sin paftero en el periodismo Arturo Sainz
nuevo y original envase herm6ticafnente ce- b
Borrell, rwrrado, con tapa, retapa y sello met6lico. Lo Famill res y testigos exclusivamenque brinda al client una absolute gal-antia te presenciaron el simpitico enlace,
en cuanto a la calidad y pureza del pro- clue tuvo lugar en la residence de la
novia, en esta cludad.
ducto. Para Ins nuevos esposos, nuestra
cordial felicitaci6n.
El Yogurt Balc6n es un alimento mcrravilloso! T6melo y recomi6ndelo. Pidolo en os Milstein en Pro Arte
bares, cof6s y restaurants o directamLilte Uno de Jos niA.,grandes vio4istas
de In 6poca, Njthan Milstein, que por los tel6fonos B-3577'y B-3373. pqrtenece al liuaje de artistas'que el
Sylvia MA ohtalvo' Fern findez public siempre reclama escuchar,
brindarA dos concierlos Para los soAh!... y recuerde gue si no es BALCAN no es YOGURT Sylvia Alontalvo y F'ernindez, una figqrita adorable, muy bonita y cios de "Pro Arte Musical". uno Cl
muy graclosa, bija del qtierld6 amljo Antonio Montalvo y de su intere- martes 12 v otro el ml6rcoles 13. saute esposa Aurora Fernandes; a4mvliri rnafiana los suspiradoa El prime o sera a Ir..- cinco y media quince adios. P. M., Para Jos socios Lie tarde; y el
& ) 9 -y media, pars,
fiorita 'Montalva, A felleltames ainLicipad;hnente, 3e en- egundo a Ins nueve los socios de noche.
tudiando en el Convento del Sagrado Coraz6n, en N cwton, El maestro Arlhur Balsam lo acomU "Sells.
Suscribase y An 'nciese en el Diario de la Marin pafiard al piann. "Instituto GISHA ROCK"
............. ......... ....... Santa Emilia n xmeros 416, 456 y 472 Telikono 1-5495
DIRECTOR. DRA. dISELA ROCK
Este Plantel admit PUPfl2s del interior de 12 Repilblica, proporcionAndoles una instrucci6n y manutenci6n de primer orden ENSERANZA PRIMARIA Y SUPERIOR
IDIOMA SINGLES
CONERCIO SECRETARIADO.
PROFESORADO COWETINTE
OPP
ADM INISTRACION de BIENES
JUAN DE LA CAMARA Y O'REILLY A
Oficinas: altos del 'Banco del Comerclo, Aguiar No. 402. M-6276.
H aga que su mesa ofrezca a sus invitados motive imperecedero Se hftce cargo de Administrar Bleaes. Afios. de expftrihncia_ ,rE
lilt
de satisfacci'n y buen gusto, preseritando lo m 's select en products
propios de estas festividades, adquiridos por usted en los, moderns Arbolitos de Navidad
almacenes de viveres "CASABLANCA" y "EL OSO BLANCO" La "Casa Trins", el famous y eleliar n te jardin del Vedado, 6a, recibido ectamente de California, una ginn
Nos complacemos en informarle que ya contamos con un Ffintidad de alrosos Arbolitah de No. . . vidad, de distinton tarnaficis. al alCS cance de todiss Ins fortunes, y tedos
n las traoic-lonal
surtido en todos los articulos relacionados co de unuprecloso vendor.
En s s salonea de In calle 12 entre 21 r If iesta de Nochebuena y Aflo Nuevo. .23,,ep el Vedisdo, pueden adqu
rIr es os Undos Arbolltois, para Ins presents Pascuss. (Ueqo
Y pitra cualquier. informed puede Le sugerimuS'OVI&AIC' SU f4jCtu iA 10 4dtCS,.PQSi41e; Para su Ilamarse por Ins tel6forios ?-2314 y
F-433d; donde todos serAn gentilmensta inera nd sttq,emp eados podrin darlie te atei didos.
comodidad. De e TI 'I homenaje a la bandejoa.
T .11 J..
cl rnfiimo de nuesiro acostumbiado buen servicio.
en e? Casino Espahol
Estamos reclbien8o pedidos Para Lechones, Pavos, Aunienta el 6ntuiasmo entre los
qocios del Casino Espanol de La Ha Polls, y Guincas. Hap el suy9 hoy mismo. bana, Para asistir a los festejos que
e 11 honor del Centenario de nuestra bandera, tendrA lugar el domingo pr6xima, dia 11, y clue estim llamaTenemos el mejor regato para estos dias de Pascuas, dos a revestir gran solemnidad y 1302
lucimiento.
artisticos Cestos conteniendo Frutas, Confituras. Nos participate el ingenlero Ram6n
del Busto, president de Is comisi6n Turrones, Vincis y Licores. 0eganizadora de estos actos, que ese NO ESPERE QUE SEA
dia. a Ins diez de Is mafiana habrs una solemne miss armonizada en los DEMASIADO TARDE
alone de Prado y Animas.. En estos dias de invierno que la
Arbolitos de Navidad a los mejores precious. La decoraci6n floral del altar ha piel se sees tanto. apliquese Lin
sido confiada a los florists famosos Cold Crpma, que no le fortalezca de "Ln Dalla", el modern y conoci el vello como el Cold Cream Fodo jardin del Vedado. siempre ex. -Alpll pues muchos de ellos tienqUiFito en sus trabaics. den a fortalecerlos..
Y a Ins once de Is mariana. serb desplegada una inmensa bandern cu- palabra, el doctor Ramon Infiesta, bainx desde Is terraza alta, clue cu catedrfitico de Is Universidad. brlrA todo el frente del suntuoso edi Por Is noche, en el club de In Plaficin, ejecu[Andose en esos moments va, sc el Himno Nacional por una banda de Ilevarh a effect una comida
m6sica. que tambi6n ofrecerk un pe bailable, desde Ins ocho de Is noche, b,. de In prolongAndose el baile hasta Ins dos
qiefio concerto, hacienda uso
c Is madrugada.
Toda Is parte floral, correrA tarnbiln por cuenta de "La Dalia", cuMelinorhi-tduin )s Boristas harAn derroche de buen
quisto y exquisite.
Social Wantinfia en [a p;igina CINCO)
DE 110Y, DOMINGO
Bodas
4, aci,
-Carmelina 74, Y Carlos
del Valle, a Ins 11 y 30 de In
manna, en el Sagrado Coraz6n, de Reina.
-Sarita Stincer y Gonzalo Do- Sus compras
cal, a Ins 11 y 30 de In maiiana, un el Corpus Christi. 0
A leriarlUdiiii ag3k
7 _ill
P
- 6114niea; Hai hanera Pot Luis do Pasado DIAIRIO'DE LA MARINA;-Domingo, 10 de Dk. de 1950
4 '4e/hoy unido a nue3tros Princlpalts sconte to dk favorite, el bouquk de Is
La jriath'bolda cinilentos. Del 'Country Club
arA Is etiquette de es, DR. ALBERI 0 BORGES RECIO
TambAn Ilev Iteseflaremos esta gran boda.
Una bode do ranoo elegant, ten. En Is mayor -as co= ,a snl*
moc16n Be dot .1l.ri 1. do bat. C 1 0 U G I A P L A 8 T I C A
dri effect hoy doWngo, 'a las once Georgina 16PFz Caliejus T domingo, en el'Coun- XX CtRIIJANO RLKIIPKKTX oCL
able de hey mosrrIAL roe arECIAL litig(AMW Of N1rW TO K"
try Club de in Habana.
y media do: Ia. niahana, n, Ia iglesia I K
ar per lit vida muchos A lee ocho y media de I RAIIAN1. rvoyle wrlso a p so F-"ft "IZO 13 nq w If
del Sagrtdc, Coraz6n de J"6j, el Con verdadera pena damos cuento i is noche vedsd&
Y & ulea."?eCtos. dari comienzo tot& fiesta. quo so pi
heroin temple do Ia Calzadit do Is del fallecimiento, acabc1do en Ian "It"i"' g r.L n -o, OAAAA4 A^- klaotj^ iabadw a Is I p. = 664 Calle We Pie &L
rest de lai xde de eyer, Prif Y Con trib do mE;dre is seflo. longari haste lax doce, con el prin- SAN IA CIAKA.- Alram* witbades a lax 9 it. oL 207b Wit V*6" IL Reins, seguida do Ia misa de vote. meras ho Vic in cipal allciente del baile, anienizado
cioneh. time de cruel y ripida dolencia, de ejaxviuda de L6poz. per el, famous conjunto espallol de
Georgina L6. =rg ll.rfindol Las bodw de diciembre
SerAn lox con trayentT, A& 'bell& Y Ia distinguida'seficitta qu a suihermanas Es- 'Los Chavales" y per lax orquesUs
encantadora sehorita Calmelinik Me pez C41lejais, quienrr pertenece a una Ither suit her I manes polite. cubanas Continental y Cubnfa.
KIndettin y el caballeros 10 estimad famille de I* sociedad babe J-11A. Martinez Castells, John p6sito del Count In de Ofrecemos complacidov, I;Ls prime- Se efectuarA este enlace el dia 20.
0 7"Calcutta ras nuevas de una elegant ceremo- Y se IlevarA a ra
Ia Habana. diremog que bo a las sets de Ia
ven Carlos del Valle y Mendoza- per neroL, Dumols y Pilar Metitridez viuda de Pool" o subasta de Its parejas de los tile perteneciente at select capitulo tarde, en Ia capilla de Santa RIW On
teneclenies ambos a families distin Focoantes do las cuatro, conforta- demis familia- jugadores; amateurs y pro _pcial de diclembre. el reparto MiranWr.
ua. res. habrin de participar en.el mercer Triktase do Ia de Natacha MeI12 y Han sido designados padrinos Ia se9tiids%' de esta sociedad. do con los'Santos Auxillos.Espirit Toerneo pro Amateur de Golf, tepdri Uidivar sehorita de alrosa belleza, fiora viuda de Ia Torriente r el wfior
Esta tarde, a lis c6atio, se efectua- lugar el marten pr6ximo, dia 12,' co- hija d El adorn floral del _heimopo t m r jes 7entrej6 su altzlet at Creador 'a ri el sepelio, rartivAdo el cortejo de e Ia seffora Oliva M. Zaldivar Guillermo Zaldivar, tio de a fiancis.
plo, sefiorita L6 t menzando a lax ocho do I& noche.
serk obra do loi florlstate m: pez Cailejes, Ia que dqta- INfunerarlas tuada en 23 yM, viuda de Melia, can el doctor Antonio Pr6ximamente daremos m" detato -on el Este simpktico acto se efoctuark en de I oriented y Morales. hijo a su
el elegant club y durante el mismo vez, do Ia xefiora Maria Lulea Mora. Iles. tros de Ilk "Case Tries!', el elegant daAe tin caricter'dulelsimo do un Vddado.. - 6 T
jardin del Vedido, cuyo, nombre va irate. adable, y bondadoso, supo con. Dios Ia tongs erit'su santo seno. Ise serviri tin buffet. I lea viuda de Ia Torrienter lContinfia en Is vigina 9918)
16
a fioempo- '47 en -sus Galas de' Navidad
L", Be de 'Rayneri Y 'SUB nietoS
" Tman trel6ta Vea Ia
Ikia' fi am s'lu nee cumpl H 8 finas colecelones que
_Bodas do, Coral- el Ing Y cluca aikes do union matrimonial
. Eugenio Ra3iieri'y an belts -y distinguida es as& Rosita lpadaval, matrinjoiI6 qUe r P r
el4ene Act -gean: roundin distrula de generates considericlonest in exhibinios en el prim er piso
habanere.
el, Con tal inotivo oeri um fecha deniuchan alegriia It, (to inafiana -par&
Qeikllilik iii4trIlhonlitt qua-pasari ei I'dii -iln fiesta at cater do 164,wiles. afectes. fam"hurei
En estA laid -_qult publilaines a mantra; desajudo-_apar ece Ii gentile Rosita Cadaval do Raynerl con Ins trei, nletos de su,'adoracllin, Ranlito dii Arnian RaYnerl, Ir Manolito y Rosts Maria Rionds y Rayneri: En modera'da escala de preclos le ofrecemos
(F to DAL Pardo).:
Fclleldades l un gran nAniero de models que por sus
'1 7- 1
hESERVE. SU 'MSA EN .-I Santos de'"y novedoisas linear, por sus finos materials,
y: R 0 P. I _C11 -r)osJestiwj .. elebra. ..fi( 12 eleganfes,'cQl6res y exquisitos detalles,
la:'Cat6lica: Santa Eulalii de -M&
onde ademlis del q 0W 94. ride Y ,Mestra'Seftora de Loreto. han denser ', digno marco para su hlelleza y
-Nos conipIRcernes eli saludar a Ia
Pr 'uIaHa.,Machado, Ia, joven. y
gntara a pCM& del sefiora beIIa.,.tiiposa,,de1 querido dompil fiero hrillante exponente de su buen gusto. Le
miircoles .11-de. diciembre -_Rlego efe dt InMitnuelzLuli del
onto; peitdi invitamos a examina*r de cerca nu6stras colec.
fo.kmicf6w.de :' co, con Ia
quaAest*..de dies sui4fiordsima,"a La. qsephine, a litanift -cartci
",%Zidir6ludim s.,zi lasefioraL o- ciQnes y a Aegir con tiempo' los Vestidos
,rito E*00it 'do,"Rodif"ez respeta Jo Souill lit b do= damii,:ms3re aman- de supredilecci6n.
'B 4544 tifina gel culto Luerldg, c6mpan-e- 0
C aarRodffguez I6sito.,
._F rlamtoirlun.,ialudo a
I e a,_ r r W1,16piv.Oludit lie
Loreto r er,, le M611na, esij
on. del erido RmlE batit
li izo.,depyer
En dii fritimidad dela familiar con
8610 Ia eaMen0k de lox mis 4egaE 'Au6m' doo,.se:cej l3rwo Or WOO en In re.
sidencla, del distInrldo ritatr1monlo dbetor'l f unclodel 1 ulla, y Rosa :Fer59, Unpin) dome e bauttzo do4u.Yrlmer njeto,
ek tin niho prelildso'hijo"de seflor Fren.
cleco Montero:W sadiL. y,'dg.,su:Updlelmo,05 osa MdrlatVIc0rjgdeFVit1Je.
n 0 L, If! ratorlo priyudo, 0 queue
Osplindids,,1118k]
lasencilla cereffionla,'*h is queo i
Su EminehVin el cardenal Manuel Arteagal-Betancourt.
FranclacciE Ignacio Fiffir deN43estra
Sefiora de Lourdes fueron loo nombres Impuestos at nuevo criatianito, lil que apadrinnron su tin Ia joven -A
Jballa sefterst Angeles Montero do varez -Mena y au tfo-abuclo, el se.
4or Javier del Valle,
Unas lindisimas estarnyannion, ergamine con los eletallest .1 y.4 130 ron:disLribuidan entre Ion pfeientes.
Todo ginero. de felicidades' deseamos a Francisco Ignacio,
J
X ell,
Pigina 6 DIARTO DE LAMARINA,71D D
,'''qualngo, 10 de le. de 1.950'
r1,1 flit. (le uhoin.,Tter i4,
PEM A _V A F 4 K-2 3 A P: 9
'%LW MO. Dc '%,w W41hw NCO.", % 'w cop Illj An con 41
Pi 41;*
Club. Para lit Mstqt 13. tanto Interos ila" - d' .. .". -:
:logrIS d4esper.
tarl-intro los sodlosty, jiistlifulls A Is pAtIca yAcogedo Sim 'sobidEind.
9sta flesti del h resultFLr on eXILO, tefidrit 1(licip
Los ,Tres- flerwoos 'de.
llw Oe Ion prlnblpaiiji'; ieri Is, CONSULADO 160 .162 TELF. M-3534 HABANA coracl6n conflada al, talonto- (Lq j084
Mrtadode Mendgia,' 0, graii 'artljl a !"3-1 :-, cubano' , I ; "
us corivertlit it la''hermoisri 4 Una exposici6n select y variada de los casonA del-:Tarailili Yiicht Olu-b 11 on
rinb6aprofundo de nuestro ma dea. objetos mbs valiosols y ricos a disposici6n de r,e
tacando:aus bellezas singulares que podrinj 'Ajlrn"r Ins a4imientes pomo las personas de gusto rnbs exigente. st tiitu' iirari J allzando Uri viaje, rn.
a Cfliitad&-; rtWO' OFVA DEL,.
nriplacp!pos en- can e .0
signa 4U
New Y
Objetos de arEe, c n niottvo de 6ilebkRraeelCentenario -Op fiuel ri: tai '04&1aff" pera 'Ade
gobierno acord6.que esteballe'ide fit) a4iguedades rw PREFEMO N IbS GRANDWPIANISTA!
de aAo _fn Torark-seaolrecillot Akoi
blen comn bomariaj a,-nqesjiii- fijoyas, plat sena nablonal, mAxhha'ejpjEisjlm..-dj
nue4tra libertad. 01
H sido favorablernente p6meriLado te, ango patr16tico de Ia,_djr&tIVj cris es r
Eal, porcel:na,
del !cubanfsimo club y hay,-p,wctivo Ends vlgoroso. para augura In riqueza*jonal del "M ASEO.'
limparas ... mayor brillarittz aI despedir ConlonI 4 6ikd con
ame -.el aho -de, 1950.y e -Oent n ,io
ndL nuestra. Insignia republicans. La coiiiisl6p "organizadora; de, eata uno.nuera, y: delicioso expression
fiesta Be
el Infenlero Royal, 'S,, .0 st pre'mt-, Yac t, u con
06 El del'Varkik
PAW q t0j 1: W F6 W un cocktAil",el don)ingo,, C SlCte, R
]as doce del din, en el- bFa de la; casa Wub
Elerta Lois Rodriguez
La Iglesia parruqui a I de Nuestri, Sehura de Mooserrate, abrix sut puertas el vi r.e,, vel Lidf,.s de ehL ine lab lieis y media dr la larde para la bucla de la encantatior-a *ehijHill Elena Lois y hudi1yllez, Cull V, LA CALIDA 0 El T'' CEPTOR":. joven IngeoLeru Juan Manuel Alua- e
y GonziflL
Ehtre las amist lus contraades dc
d& yentes vierien circulando las invite
..... ........ iones para este simpAtico enlace, sus......................
....... ......... critas par los respectivos padres dc
U l u ..................... ... i1stos, Guillermo Loili Huertas y Se
gunda Rodriguez y Mauricio Alisse Allai-d y Asuncion Gonzilez. Designados se encuentran-padrinos (Modelo V rMig none tte)
...... .. let 0"
Y Serifn Jos primers, Is madre del novio y el padre de la novia. Y como testigos firmaran el acta. D I S T R 1 8 U I D 0 R E S
0 per arte de Elena, los sefiores doctor 3 r Salaya. doctor Octavio Ca brera. doctor Pablo doctor Aurelio Baldor. Mai nro n
nandez y EuJogio Rodriguez y la senora doctors Ana Maria Rodriguez de a f I C, .[-X I A. C 1 0 N su uas.l
Gutilirrez par parte cle-Juan Ma nue lo h ran a su vez, los senor es wit I LLY 522, INDEPENDE14CIA 194
arquitecto 0. P. Flannagart, doctor I It .4 a 0)? AAA -A Tit 4352 CARDENAS
Aurelio HerriAndez Carnostich, doc ........ .. [or Anibal Rodriguez, Manuel Pi rez Busto, Ignacio Abalia Joaristi y Fellpe Lois.
En Is boda civil. ante el notaric doctor Manuel Avila, tesLificarAn pot I ___ i 7
ella. los seftores Mauricio Alisse Jr. ASM A D r. M itrani
M, TELEV IS IO N I Mariano Rodriguez Y Jos6 Llaneras; F(muds. C q
'7 Especialitavri Alvrqia I
'l, los sefiores Ernesto A. Sari urlical I ., no,
.-A . . ... Pedro. Alberto Araoz y Guillermo Netro -VPqetativu, H N2 509-F-5001
......... Lois Jr.
En hurter de la sefiorita Lois se ce.
-A .... .. ... lebrari una merienda. el lunes die........... ciocho del-actual, a las cirico de Is
tarde. en tin restaurant del eclado. . . . ... ... s or,
ienen organizando fas taB
........ .. Hilda Roariguez
.......... I Vila, Ada Mnrtin z Mederos y Ana
Rosa Rosa Ntifiez y Ins sefiPras Mar. tha Lopez Silvern de Aviia,-Nenita copiplace, loll
............. Wridez de Sanjenis. Morton 'y E3dgtn
Rodri.
guez de S. stra precious coleccl6n en Jay
an Pedrn y Minita Rodri. 'ar de Or
guez Vila, La reseriaremos. Ilantes, Platino, etc., asi Como nuestros
JOS rREQIO*, decided en so aelecci6n. Ptimera Contuni(in VISITENOSI
Eli la capIlla del caleglo de Bel6n .. ..... ISANCHEZ.
hizo Is primer comuni6n en dias paJaclos. el gracinso e intelligent nifin BAYONY Ru
r Y NEPTUNO 163
Gufflermito Aspe Vaid s, hijo del .. ..........
MTor Guillermo Asper v de su joven es osa Consuellto Vpld6s Maribonn. 1% En dicho nein ofici6 el Rvdo. pa- (AL LADO DEL Tt)XTA0 EWQAV4TD
fte Ceferino Ruiz.
--- 1.1 111111111101
-licid.de,.
pus lclo^ 15(1 m
(Continint en IRS pigirm SIETE)
.... Par
a GENERAL ELECTRIC, con su tubo
CHAQUETA. N
"LUZ DEL DIA", ha hecho uno de los
En fing
aportes nids valiosos a la Televisi6n. Al tubo
tercioptio
"LUZ DEL DIA" se Oebe ]a perfecci6d-i'quci hoy fiene
nylon negro,
este triaravilloSo ikivento. Ha logrado imigeneS mis . . .
de linca ifhina.
claras y puras ... 80% MAS BRILL ANTE-* qUe las S Como tinico
que produced tub6s corrientes! Sele&ione S11 2dorno, on
aparato de Televisi6n por el tubo aniStieo ramo
torque de 61 depended su caliclad. El tubo de Sivas,
"L U Z D E L D I A", inventado por la logrado en
GENERAL ELECTRIC,' es la mejor belf2s perfas
y bordado en
garantfa de sus receptors -y el'que
_,,,.,,-1,nlerece su confianza! plata Y picdras
dt fantasia.
.CrokivaMabaneral DIA110 Dt LA MARIN*A.-Domingo, 10-de Die. de 1950 pigina 7
Simptitica merienda
E '6 dencla del ii
-MBELLEZCA SU HOGAR EN Ensur part 'X6hly
tuvo ayer una, merlinds,,rrlmad1117 me, 1# bell& sefior!t, r,,o eafw, rez, para lei
PASCUAS' y riin or 1. 0
N O N UE YO ,.A seflorita Cbhoitielljo, Odrlqx In
BairAn, que, como its sabld co '17 6' all1ra.e.
ell nupclas a' domIngo n ov Victor J.. Am.. y.Ortiz,
E3ta merl,;n1q';ongreg6 on equella roaa a un 9 len
ii.w.inde "floras y
seftorltas, a] a U6 equiado con A N A
un explftdida buffeL
Unigrimor el docorado do Is mesa, obra fe "El Finixl:.
Conslatia en una'corb ifle de rosa4 importadM qua combination can muy R U Z
bueW gusto aquellos artl3tas del Pasea de Carlos'111.
A continufai6n -is concurrenria: RRdeandos li fe3tejada y a.la an. 3. fitrion epabntrabanse Ins sefloritas
as in; arina. Casalduc, Ra. a Lat Al
, iriii Chisholm, LourCl y Fy cQrte Blanca Brafia, ;Lo m ejor y m a's
as D2 L.
d a
cia, a 11 1111am, hitsmarch. Aia a )rma'4.Domnguez. Gladys Luqu 0 tires y aria Luisa Pd- exclusive en
Y ante grupo de j6venes damas: JosefirA Alvare. viuda de AlemA Enriqueta Alvarez de Aguirre, lia'-AJvarez viuda de Mestas. Margarita IMP.
Alvarez viuda de Alamo, Maria
del MUEBLES FINOS!
Cell.Carmen ArgtlellLs de Odriozola, H, ". 11R, Sinchez deSanteiro, Louis, del Rf. de SoMmano Marla Isabel Ensefiat de Persixa y Volanda Vivanco de Medio siglo satisfaciendo los m6s del4cclPiedra. 1 colocan en
Al filo do las siateipterrum 6 la dos y exigentes gustor., nos
merienda* el novio,, acoffipatiado ld, un posic16n de ciarantizmle todos nuestTos 4ogrupo,,d sus amigos improvisindose unsdal_ 1 fiesta,,q.ue con 61. incenti- bajos tanto Cl&sicos como Modemos. usl
Creionas, de Cr vo el aile se lang6 basis horn Como lo MAS EXCLUSIVO.
avenzada.
CoQ Victor Juan Anram formaban Por tenei talleres propios de EBANIETEIN GU ESSA S el gr o de Ion J6venes Ricardo An- RIA, TAPICERIA Y DECORATION podamos
gulouRrmando Herrera. Rafael Cosin le,- a a ari-Ja Micallao. Enrique brindarle lo 'in6s refinado en el acabado
'z u os6 Manuel Alvaro, Carlos
48 Pu4adas- de ahcho. a An ez, Iguel Abalos, Alberto del mueble.
is olm, doctor Oscar Laudermann,
0 Au 0 Tapiceria Fina.
0 20G dilouj6 c4istiht6s' uardo Garcia Mejtin Oscar Rodrla e Wars, Carlos Odriozala, Jor a dddxhcign-1fi 0 Decoradorox de Inseriores.
0 Cali te Sol6rzano,
fredo estes Zayas BaP .6 1 % IyocioictourlOlin
izar. Maria 4n 0 Distribuidores "SIMMONS"
ap- I ionta Morales de Eirli
Pio"",Ioara -t 7An. ;
cord- El liki an sta fecha mum Bodas de Seda --do,6e shoe do Inhiterrummo comprontiso Celtbran
-Rosindo Espi Artengs. y sit, pids: felicidad conyugal-el estlinado arnign retrain nos complacernos Llegan hasta Is crotilcit'laig prime- esposa. tan bills, Maria Antimix Morales, cuyo S A N M I G U E L 263
ras nuevas de un pompi:omiso amo- an publicar.: (oatro.GAMANO Y SAN NICOLAS)
roso qua ha de ser recibido con mu- En, Is intimidated del hogar, sin fiesta, ni recib tan grata ToWono: P418872
Predo EgPecial de thas simpatlas an Is sociedad haba- fecha Ina sefinres do Espi Arteaga. e, pasarin
nera.
El de Nanl Vallejo e Iglesias, Is Para, ellos un saludii. alrosa y Rodin
50 ima seflorltit, hija de
los esposog -Jox6 Miguel Vallejo y Viajeros
Adpla.- Iglesias, con eLestimado joven
,,YARDA,,, larlos Gast6n y Segreia, hijo del le sti bella esposa portante compafiia de ingenierog conantiguo imigo Melchor Gast6n. Maria Mp Palic ro istas de aire acondicionado, jue
Este compromise quedari forms- d, 'I
; sta id a. serg represented en Cuba par el nlizzida"el pr6ximo sibado. din 16, en 'ti_.do 1'. In geniero L
I s u w York ir
ne! DOBLE11 a intirnidad do In familiar, Bl, ginasino.
Vale I f 6 Nc'or L70=r _nven as. Publicidad Suires
Enhorabue r1a. I lFod 5tace Y; !in- (Contin6a en Is Pig. OCHO)
4S
- I (Vkdas. en -el Depqrtcanento de CRETONA$
_C04 fisAeide '45 cis. YARDA 10002
-Mlqs, a,
ALMACE"HES
100
Grades Almacenes
A OPERA'" A
GALIANO Y SAN MIGUEL JLa E.q.- ti I Aho-11,
RE.NDAS QUE USTED
PR. EN.11 10 A:E H 0 io, U
ClItIMANO PARTERC 0 offilkeol,()GO Al 1,RA CO N .O RGU.LLO
CQ.i3ll*i'T*4oi ire's diss, excepib l*'s';%hhd*C, 1.
narii: de 4 a u p" in rarfias expeciales previo"a'"iroe
9dillelo AACA Celle 12 No. 51& onli*@ liI U. Veda".' Telef on6i'll- %As'*. H
0'
o fascinador. ,i',, models As fneas
Rant-6yr Aixald Ribas aJ omparableAe nlt bells y nuevas; chaquets
Prolunda ponn, lin causado an el same a :ni viuda, ]a seflorm 'Amelia n distinci6n . Son las prendas
cl
seno de In tiociedad linbunera cl falle. Alvarez, a skis hi)o.4, el doctor Ra- ignas de ser lucidas por Ud., con orgullo,
ridento dC Una dc sus fluras rats m6n AlxalA, preFidente del. Colegio rewc0bles, el sailor Ram n Aixa A M6dico Nacional, y xefiora. Ofelia las fiestas mis distinguldpis Lhas e l pasado Jueves, an M6ndez, y cl Rehow JosO. Mj ,, gljsx )i
au r encia, del Vedn& schora I Amelita ANWA, ant; camo a
Aqurl ejeniplar cabullero,.buen as- sum nletoa y debris famillares,, antes
e Import
poso psore amantialmo, silcumbI6 al ma qua lo mantenW postrndo des- Descanse an paL' de hacla sIgUn tiampo, En In residential de los'esposom AP
Su sepelto, al quecoilcorrieron re. xalfi-M6ndez, an N y 21, Vedado, rb" yr sentaclones de todos lus '. sectors, cibink visits del p6same tan distin. r** 18 o9 0 '
a una demostiael6n plena de los guida- familla, a viernes. x4bado
muchos afectos que is o conquistor domingo pr6xinius, an, horas de ]a el lntaqliable cabidle pllesaparecldo, tnrde.
Mod. 43-719. Todo do
Lleguo con estas lint6s'nuestro p6- S6pase asi. Raso nogro, turquaw o belgo.
Milos
Eswto amplic con primoroso
Mily, lindos, muy atractivos regalom qua Ilegados de Parts recientemenLe quo preconiza la moda. 10-16.
de Pascuss, ofrece an eptos moments r'esq1tan tentadores par sug precious. Is casa. Mos, Is clegantc tiendecita En joyeria Xina hay reclosidadeb, francese, de PpAeo del Prado No. 254, Y tambldn an pafiu ..-'abanicoal qua tanta aceptac16n ha tenJdo par do Ins miks faiposas marcas,
parte de Ins lamillas laRbancras. perf ur etcetem. Milos tiene una, aerie de objeLos
Misas de frequent
El pr6ximo martes,,dia 12, a In, ueve de In mAhana,'enlAAgIpl& de' EXCURSION DE San Juan- de Letrim; se dirk.unk misa an sufraillo dcl',alhio ldel, doctor 'A Romqro, el qie fuera entl
LUXE A MIANI guiding, I e
- sTrilPara esperar el ASO z4mvd gey. de
y disfrutar de las magiville6s' atiYo'isentido "Wlecl mien to se-cumpla fentei as qeI un mes ese din.
Su vluda, Is seftorn Maria Rarrllrez, ha dispuesto esa misa, pnra la qua OBANGE BOWL invitli par eAte media a rus smistades.
Viva entMinint Y PdRese an la tamb I 16n el martes, pera a las ocho
bella playa, de'la Ciudad GemeJa.
,de Is madana. se. efectuarit en Is lgle.
DOS Vj&CIONES POJ UN de San Juan de LetrAn otra misa,
4'SOL0 PRECIO an sufraglo del alms, dtl Inalvidable
barltono 6fi.r Alberto MArquez, al dtimplirse un nuevo aniversarid de su 010A 17i 4DA00,
-71
pigina 8 DIARIO DE LA MARINA.-Domintgo, 10 de Die. de 1950. ,6n6 M au
De fiesta estuvo el pasadn viernes In fan osa Universidad Cat6lica de
VIllnn= -,U d lucitah e -.1 Is- P A Sic wa-S,
,a, en el Reparto Blitmore, -n a
iino de TILIeStl'OS inds bien repUtados p I anteles cdLICatiVQS.
A partir de his ocho y media de U N UNIFORM E E L PA'A N'
III n.che sc celebt-6 alli, con nutrIda V. co -urre ivia, el anunciado anasla
Party cl gala, a beneficio de IY; tiN blades ben6ficas de Ia Universidad'. S 10 C'e m p ra e n
VL:6,on,:hfiesta precious.
$245. C bine ccr center imporlaulLisimoc4e
cl-le r ca de las once de Ia no he el I, t dc coronari6n de Ia belle seC, t ta Conchita Lopez Saavedra, cu- ...... r,
c nota.
Y" ret n c
$95. ,a 10 e C ueza sta reC. 'c lit miss Villanueva.
Coi lituyo este acto on espectAculo S 245
bellisimo.
Hasta Ia artfstica plataforma levanlada en on costado deljardin, Ileg6 Ia sefiorita Lopez Saavedra precedicia ]as sefioritas elegidas Reinas per
fasr distintas facultades, a saber, s fiorita Sara Toral, Miss Artes Elomes; $3 95. ticasocon susdamas, Olga V1 zqn,
- y Ts Ise Beruff; Miss Ciencias Conierciales sefiorita. Isabel Rubio y sus damas, Oielia Tabares y Blanca Nobe Miss Bachelor of Arts sefictrita r
Adelaida Goicolea y sus Lines Lucia SuArez y Maria Luz Suirez; Miss Derecho, seilorita Martha Men6ndez y sus damas, Olga Garcia Menocal y Ofelia FernAndez de hi Vega; Miss Bachetor of Science en Economics, sefioi-I a Eve yn Oppenheimer y so darna, Aida P6rez Morales.
Tres breves y atinadas palabras del rector de Ia Universidad el Rvdo. Joyeria de chofer de
Padre John Kelly, se proced16 a Ia allcoronaci6n de Miss Villanueva, per he reeler
lit linda sefiorita Sara Toral. F l dad orte
A continuaci6n nos complacemos pe fecto.
A
$195 of Cerradas, espen recer aigunos parties de tan Cial pare per
P I I 1 1 1 .1 I
simpAtica fiesta que culmin6 en un teros y sirvienelegantes. Usu
complete 6xito pars sus organizado- tes. C6modas 7 Su choffer, su porter, 0
res: n d.
criat:10 Ia rep eisentan
GALIANO 412 Con el Rvdo. Padre Lorenzo Spitalli anotamos a Is sefioritas Cu- On cuolquiir Ccto social.
A MEDIA CUADRA DE SAN RAFAEL TEL.W-7513 quin Arellano, efina Gelats y Ne- Conellafts Upit,4 Saavedra . . .
nita de Le6n. DistingaSe ofreci6ndoles
Doctor Paqui Arango, Tom6s Ver- Enia Universidad Caldlica de Villanueva
_Jr nuestras croariones On toda
,lure, Laueariti Fern6ndez y Miguel geranza Arenas y Ana Maria Mindez Florindis P. de Bermudez, Salvador
Andnciese y suscribase al DIARIO DE LA MARINA Gonzilez Llorente. esant. Castather y Ramiro Aranz. class dw-uniformes.
Maria Esther P6rez Mont Res, Ei- Florin ia Bernard, Ana Robreft; Gistla Pikez, Consuelo Romeu NRI tirrez, Adrits Piez, Guillermo SlIty1mos PEWDOS AL INTIR101111
ANUNCIO II VADIA Y.ncuet,' Virgilict Rodriguez, Salvadot V?
Grand y Pedro AlcAntars.
Rafael M. Rodriguez. Nancy Tetze11, A anolp G6mez Reinoso,.e Isabel Maria L6pez Silvera. Pedro Rojas.
-7 Mercy Arellano, Puchfn Veiga, Hertensia Silva, Juan TeLzeli.
Bertha Pereda, Maria Sales, Maria P.
viude de Sales, Francisco Sales y Claudio Eacarpenter.
gpe I pare DEWANUEL WER0.
Josefita Marifio, JosA Penner, Estels t... an
y Lilist Ferro. todas las me- 8361
Ioisa F. de FernAndez, Isabel Sal- didas y tallas.
cede de Rivas, y Margarita Men6ndez de Marinas.
Francisco Fuentes y sefinra.
It a Quintana, Maria del Filler M=z, Mireya Villal6n, Martha Martinez.
Josefa Garcia cle Suirez, Bertha Arocena de Martinez MArquez, AnI NOVEDAD enla
rice. SuArez de SuArez, Bebita SuArez y Alberto Morat6.
Sara de Ia Reguera, Elena Cara,
-M NAw4in
Elena Wolf, Hilda Rubio, Agustin IA- BELLEZA M M-t
cagedo. y Matty Trujillo.
-Vicinte Fernilindez- de ha- Vega, y Visite nUestro modern Sal6n dWil coin' Ia- .144moCharito Marifio, doctor Enrique G6- lariton, donde ANA y AMADID. oxmez Roca y Carmelins Treta.
Pina Diaz viuda de Riv MR portos poluqueros, is brindan sus exTeresa Argudin, Rafael Pi5tre'z, GrII clusivom alstoulas on al cate
ciella Rivas de P6rez. Ilaider a Ia muler.
Maria Pepe Catfi de Herrera Aran go, Nint SuArez de SuArez Lali Bux6, de Herrera Valliant, Eloise L6- ANA
pez del Castillo.
Arriparo Suero de Sales, Carmelina Alentado, Marietta L6pez Mira, Glo- Beauty Salo" In "Hermys"
ria Riqueltyie.
Dorn PArz de Medina, anza
Poveda de Miralles, Art& V.Vde6ra de (anfigua MERCEDES)
Digat y Dulce Maria ltuarte de Medine.
Sofia liernfindez, Lourdes RiqiI CALLE 23 No. 662, antris D y E, VEDADO. T elifonoi F-7741 0
me, Carmine Barren y Emelina Pi- 4 I,' J i 'Ppbllelldad GARCIA
Salvador, Miralles, Marcial Digat, Onello Medina y Osvaldo Medina. Lolita de Ia Vega, EncRrnita Cruz CUmpleanox,,
viuda de Diaz, Estelit DWx Cruz de Sot6lohgo. Miriam Ana Paraj6n y de CArde-Florinda Garcia viuda de Alvarez, nas, Ia encantadura sefictrita, crumple Marcel SuArex de SuArez, Cues Al- hoy diez y siete afics de edad, ocasi6n entino en Ia que se verA muy cong atulada. vit ez de Fernindez y Flor tar
Suarez Jr. Ea Ia hija dcl sector Gus vo Para36n Biart y de so espoffa Marina I fAlliam Cisneros, Maria Teresa Ro- Cardenas. sell Graciellis AlonsoPujol y Margaritat Fernindez Michelena.
Tambi6n cuniple en este dia diez y '" T E 'A
Josi Manuel P6rez Cabrera y seflo- sicte afios de'edad Ia agraciadn s:: C It S
ra Angelina L. de Pirez Cabrera.' fictrita, Sylvia Camaraza 3, de I.s R Clara MaFtinez. de Ia Vega, Idiriha yes, hija de los esposop Fernando e Camaroza y Mary de Jos Reyes.
mayokirt, Anita Gronl r y Bernardo A la% felicitaciones que recibiri V B O L SA S
Deschapelles. con tal motive, unfirics It, nuestra.
Lolita San Martinez de Ferninciez, de m odu
Felicided Fprnindez, Teresita Vleta y Beatniz Alvarez. Asimismo en esta fecha crumple diez
Consuelo Herrera, Pura Solis Susa- y !ie4 afios de edaa Ia encantadorn na RIquelme, Maria Pepe Cab era, y senorita Anita Digat y Vald6s, hija Maria Elena B&rnArdez. adorada del seflor Mar6al Digat y de 1. CART RA do 2-6io 169116-6, do- do ul i.wd
Consuelo L. de Men6ndm Consue- sit gentile esposa Ana Vpld6s. 61.. 15.00
lito Merl6ndez y Pepe Amel. I. 1061.61TA do lbottitik to e4ft. & tootoldmde hoaj",
SU tte Figueroux, Martha Der _Cu7leen Ia fecha de mafiann seis
Eiianiianchez y Sonja Golik ts' allos a dad una gracious poup6e, S. DOLSA do goomia, 6,W*,. w daa. dI III 11J"
Mariano Echevarria, Feri;in Zo. Alicia Menu y Martinez, hija del docp6. Jor Cilikar Mena Serra, professor de Ia 7.50
rriUa,. Julto Jaurelutzhr, I6nacia acultad pe 0dontolefla y presidents eL CARilltA dt, itoom" r4p% c",dwre do mohl'aftisia.
ez, Ectuardo y Irredo arcia. del Colegio Estomato 6gico Nacional, Chda Rodriguez Fee de Ia Torr A tt y de au esposs Aidn Martinez- J. DOLSAdof.II
lejandrins Telloy, I Goday, Vill jom& 2.75
Rern6h de -Ferntindez, 'L. de park 3.9"
Pii Sylvia 14 Woms
yz 'ete. Igualinente en eata fechn celebra
tstljo 'Carsten. Maria Luiss Or- su fiesta de cumpleaftox In inteligenlegs. Fr:d Totiell. y 1,16stor Porte. te nift Maria del Carmen Batista y P,=su to C. Mir6 de Corbera. Elan GarclikBeI I Jos j6venes esposos ca Ru & Alfonso, Its Oliva de Mar- Ofilio Asta. y Rosita Garcia.
tinez, A Me ins, de Lizazo.
Eloisalverwirni cluardo Bermil. VinalYnente felicitinnes a un nific dez, Vikcy lPernAndez. Sacramento iosistmo, Fernando Ardavin y
Marina, Tessie Rivero y Josd Ante- Vaenss, hijo de los estimados esposos nin Bernn]kdez. Fernando Ardavin y Virginia Arenas,
rr Maria Josefa Ponte y Jesds Ea- que hey crumple ocho de edad. efro. Muy halagado se verA Ferriandito,
1. Elegante Jacket do Pedro Pablo Bermittiez, Pilar per famillares y amiguitos.
i;Aavedra, Miriam Domenech, Luis 1A. de corduroy y qa- Diorio. (Continfia an Is pigina, NUEVE)
bardina en varicis
4 colores,,a 4.50
SAYA de corduroy
a
DIARIO D&LA'MARINA.-Domingo, O de Dic. del 1950,' pione 9'.
e0nica-, ffihfierg
JAnlmada meriert" en,-. 01, Cailino X ras partWippiron do 4 rniarq a lbs Sras. do Pei Teresa Gonzilez Redin, Sefiorltas: Mufieca Puenteg, -Nor- Remirez, Michelini Labourdette, Yo- Bautizos
Raquel-, Gonzileat- RodiW:de Fuentes, Neneltace"adriguez do Querall, Ame. prita 06mez, Gractelli, IL, Molina. land& Arencibia, Carme Symil, Zoi. Elennora- de. Castro,. Juana G_ de-Ar lia Coo do, Garcia, Luisa L ar r i eu d c L armlta Fernfindez, Aida Aronw, Gre- In Trujillo, Bertha GarcrMa Irerro, Gra uas del bautin", go cein Wig heirmows salones de Ia case -. Fueron- olrgpqlzadoras', el simpfiti, a, Asuncl6n i Fuelle, d Sylvia Maria, una chiquilla lindisi. mentales
club'de 'Ia playe'del CasinoEspahol Co acto las -sonora 11 %Goozililez, Co. Santos, 'Chom! t:' ciella HerhAndez, Yolanda y,-Carrnen ciellis Franklln Ofella Gonzalez Re- me hAa de loo j6venes esposoa An- remonla caricter Int1wo, ol- simLollba Malvido, c6'Gohzfilez 7uello 'A i4lalmiAn, Ma- Mxcuch Larrieu dii R kni- Gonzilez Argelia Niiflez, Silvli Pe- quell Romeu, Margarita Ovides, Mir- 64
do Laoilibahs, as ce]16M iyix -tarde de R6dr1*u Hilda Forest de, K-rez ria Bsequas'de A Uro 04ella de Va. Ia Santos do Garcia, Ampar(k Codina nabad, l4lanquita Carvajal,,' L111fam the Caste116, Carmita FreNOO, Car- ur y)via Mufliz, fui bou- pitico Who Jogs Opes"rhijo del Jootra merjiqnda. quo result en P v ra Pdrez Sainz de Us- lasco, de Mier &gs- -Piedr. de Nu- de Garcta, Anita Guerra, Roxitit Mo. Vento, Maria Teresa Arliona, A On mita Malvldo Martha Roctriguez, tizada dias adus on Is residence ven matrimony
me animada. m a, LI 'Hernbndez de Sardifias. cho, Gloria J 6 de Domingo. Hilda jet do Cl6m" de Ross, Beeiriz Ntiva- ro Fernfindez, Estela Gonzfile-& M in, Mercy Sptelo, blila Forest, Marta An- r
Era Ia. merienda que at grg 11 V IdWde Ia Toige, de Mon,- Pereral de r)ihz,' Delia' Gonz4lp.z do rrito do Aurioles Oliva Marovez do Yolanda Trillo Erundina Rochn. Nor- toniqta 1-ernfindez Alitiza. Olga del ronela. ha ceremonies Oe Uev6'a caloo en
sun lamigall le. ofrecla a Ia en ta y las selioritas litha Do Carneado, Georgina Viangel le Gon- El acto rev)stl6 carficter Intimo, ac- [a residencla de los alouelft piternov.
ra sefiorita No Navar;;ti, Nona Marko do"fWdlJoUez, me Aguirre. baviria, Georgina Ca- Castillo, Irma Rueda, Olga Garcia ando de padrinox el doctor Santis- el doctor Josf Luis Beruff y seniors
tty Fuentes y minguez. Emma Fernfindez Lorenzo zidez, Olsa Ferera de Mendndez. Pan- Teid ena de FemAndex. Mir a do brer#,'A=a,1eble%. Sara Maria de Cartaya. Lila do CArdenss, Maiia t" u bolls esposa Marla Am6rica Jim6nez. actuando de pedrin a ri jo Codina
lex RodiN con motivo do su t Graclella Larrieu, Teresita V1401. chita Cobielle de Hopgood, 'Fsther loTor!r ente del Bin Chab6 SAona de Castro, 'eW, GonzAlez Ricalde, Elena Martipez Lufrifi. Estela PRO e Jes(im Quintana, nos Ia blaabucla del nifio. la rexpetsmbnlo,, con. ei Joyon contador' pfibli Martha Llamas. Nora Solera. Facile) Martinez Albnso de Jaime. Clmeneii Junee, Wells A64riguez.de SAnchez, Mirtha Ricalde,1ims, GonzAjez, 0118 gual, Olga Cassus, Carmith Mptaloco,',Sergio Solori- y de Castro, con- Fuentes, y E3tela GonzA]ez Rcoin, Martinez Alohso de Diaz Rohnina Told Vjkzquex do GonzhlexR0in,'Ma- Rernfindez, Maylta -Martinez I Oflcl6 el Rvdo. padre Ezcquiel lfiu ble dams Consuelo F61tx viuda de
Lutr 0, fios,' Maria Elena Navarrete, Is's rrieta. FernAndez y P1 rwfinr .1(wep Beruff.
cg"ado )para el Jueve's- catorce del La merlenda fu6 precedida do un Maria -Raven(6s de HornAndez $IS Rsm rfin geq .io del mismo.
CI)Car. %i'C= a do Armand. Te(A Dantel Mign6n
actual. a lfia slete d6-,Ia noch4 en Ia "shower" de vajilla. ,4 Men Tglesiffis 'do -Ravent6s, r stJnn is Carlded Truillio- de Diaz Ascanio, Violeta Bor y Ojga Reclentemente rerlW las narra- (Continfin en Ia Fig. DIEZ)
l9leda do Sinta 11fLa. en Mfedniar I Con Ia festejada y las orgatflxad6- 1glealas,, eA' onte. Martha 1,16piz,.Neit tl(;a y L,,)urdes RodriltuezL
V-1 T
ira&,de Lunt....
R Emig S' A L 0 S MU.Y- INTIMOS'
un- e alo, de'
F1 NA LENCERIk EUROPEA
RISC a&
"D0 r us <
71 'a te
A
'LOS OBSEQUIOUS DE PASCUAS i SENSACIONAL'OFERTA 1.
I NOLVI DA-B LES.
NUEVOSYESTMOS RESAJADOS
de sp6rt,-calle, y vestir.
1,. gefoig f toncis, cle pyro seda, con-A feccionado y bordodo todo a,:
en., distintos y orlgin6le
-6945 25.00
modiloi ..........
A
41
7
--,Vo on
9.50
e
CJ
N
7
%,
Mddfil y
Pocibir, 6ri 0abordinq,- '17
ldfoidn ty: Neoliee tambiin do nylon con finos
encoi!! Oocienclo Juego con 10 COa :!,,dorrnir. En ozu, ml, -ir y
calorei OSC06N CIO. 22-50
rat.; e wti ,Fiqa-'corn1scl cle clormir, de nylon
Talloll: 9 ol 151,12 'a 1 100%, con dolicados encoles del
20 44 mismo motericil,. tEn roso y azul.
19.95
MEJOR 0 SAN RAFAEL
UNA TIENDA y W ISTAO
P
Ent e lot grata$ I es femeninaS, estas pri.
n el ends
r"orosas prendas illittricires contituye
54
spiritual y perdurable do los recuerclas.
patq quo usted puedo obsequiarle 0
_4
molar, nuestro Dipto. de Lencerfa Final qUe r i
Valon
le brinda dstas y'..dtras exquisitas
y
prenclas interiores, quo formdn
parte cle las m6s ricas-cxjlij ,!
EurOpeas y; tnerjCanag. clones
Todasson de nylCin 100%
0., ME T AM
_7 U57
Pfiginst 10 DIARIO'DE LA MARINX-Domingo,'10 de Dic. de 1950 Cronica Rahneri,
4
Al obsequidr na loya al set
U Invhamos a usted muy cordiFalhienle
querido Ud. quisiera expresar
a v;srtar nuestra Expos;cion do
su tr s senfido pensantiento
H qalo (on una joya de ex.
r
dusiva distind6n, creada por
n D Telas de AIM C6stura
uestros joyeros arkas.
rALLERES PROPfOS PARA SUS
CREA CIONES Y TAMBIEN PARA para sus vestidog ale los pr6xrimbs grades
REFORMER JOYAS.
events socials.
Se exhihen an asta Expos;ci6n los m4s ricos
teiidos, qua han sial;do exte afio do 1049
grandes telare s de Fran cia y Estados Unidos.
En honor de Jim i ston
n tdBa'
(SEGUNDO ME1,1ENDIZ Y CIA. LTD.) 1,a festejada, sefiorita Juanita Bas 6n, aparece en effts, foto de la meriendik I ion Firm Arag6n de Gulm, Beba E l E ncanto
SAN RAFAIL 103 y 107 TEW. M-1373 HABANA Garcia Miranda, Bebita Diaz Martinez, Mita Hernindes de C6rdoba, y Lilits, Garcia Montejo. _(F. DM. Karrefio).
I CON LA GARANTIA DE 70 ARCIS DE FUNDADA Otra alegre merienda se efectu6 en Al hacer Is resefia de Is concurren- Pilpto dAe Avila, Gladys Childs de
)as 6,1timas horas de Is tarde de ayer, cis daremos preference al grupo de Baston gusting Alonso de Alvarez, en e MI rarnar Yacht Club. Ins organizadoras: Lolita Cadrecha de Martha Montoro, Matilde Azor de Ls- seguro d. 41-acerlia /cis mcig OXCIugivas
Oftee ida fu6 a ]a sehorita Juanita Prieto, Conchita Cana de GonzAIe7 tu fifin y Margot Z6ffiga de Alearaz. Bastion y Gonzalez. una figuriLa en- Beba Garcia Miranda, Mirtha Her- V Ins sefioritas: AmaJa, Lina y creaciones de la Modt7 actually
cantadora. que e I j)r( icimo_ sabado ruindez de C15rdoba, Bebita Diaz M r- Joaqtilna Baston, Elsie Bosch. Either diecis6is, a ]as diez: c a manana, en tinez, Esther P6rez Vega y Sylvia Ca- Busto, Rosa Maria y Lourdes Ervitil agradece anticipadaiIngnte a/ honor de 4u V;S;ta
In capilla de Santa Rita, coutracr6 no. I Blancluita Hernindez, Beba SuArez,
matrimonio con el estimado am1go Seguldarnente ]as sehoras: Gracle. Allclh y Martha Oliver, Gloiia Gan.
doctor Adolfo Garcia. Mirandii. Ila L6pez Miranda de Vega, Martha zfilez, Nenita Alpizar, Violets, Rojas, Las muchas simpatlas de que dis- Rangel de L6pez Miranda, Fina Ara- tilfta Garcia Montejo, Jogefina y Carfruta entre sus amistades )a sehorita g6n de Gulm, Ruth Poey de Cano, mela Lamas. Maria Luisa Infiesta. T,/,, de Aha Costura.
Bast6n le fueran demostradas ene te homenaje, motivado par Sit PrOXI- Neon Tabala de Citpestany, Margarita Wina Alcalde Inclin, Lolita B etan- undo P;so.
mo enlace. Tabio de Fernfindez, Regina lWarthiez court y Alicia Figueras. Sag
0 Julia-Modas Yacht Club, Vedado Tennis Cli;b. liavana Biltmore Yacht and Country Club,. IJni6n Club. Miramar Yacht Un xito sin precedents se anota fay4s de seda pura. tules, terciopelos, Cluz, American Club, Club de Pxnfe. una vez mAs el conocidn atelier de In en bil. una serie de lindisimas telas sionales y Casino Espahol de La Hatalentosa disefladoi-a Julia SAnchez de propias de la temporada combinaclas bana.. w
Tufi6n, en 21, n6mero 505, Vedado, en Ins mAs exclusives models de'los Los portadores de las tarjetas incon motivil de Is temporada internal. grades disefiadores franceses. SUH2, con ase buen gusto que In ca- Con gusto Julia darA Ins turns pa- Vitacl6n, tendrin access al "club racteriza, prepare nuevos models pa- ra seleccionar Ins ruievos models par house", con excepci6n de In secci6n ra Ins fiestas de Pascuas y Afio Nuesu telefono F-4293 o en 21, nilmern vo en exquisitas telas de larn6ii de Tarnlal6n nos ruega Is directive del
plata, en azul, cocoa y blanco, en 505. entre D y Bahos. Jo.ekje pongamos en conoclintento de
to que en ]a imposil)ilidad de
complacer a los socios interesatjos en La temoorada hipica separar mesas a palcos, -42 se ha
cordado suprimir el arrendamiento a en anterfores notas, nos herring,
Es realmente extraordina-ria la int- Y de Ion mismos y que funcianarAn esmacion que reina en nuestra socipdad, referido a Ins grades reforms que trictamente de acuerdo con ]a ai- lia Amelita cumpl, I in 5 ahos de edacL
pars, asistir R Is inauguracL6ii de la se vienen realizando allf. haj.j In di- recci6n del "club house". No obstan- Bendici6n Ohcl6 en dicho acto iponsef2or, Altemporada hipica lhvernal que. Be ,, recci6n de un expert decorator, y t, se tomarin en consideraci6n tohemos anunciado. tendri effect iA_ que sorprenderAn-gratamcni a 10m ci s Ins reservations de lugares que ta fredo MUller, *sirvi6ndose a continua.
bad, pr6,ima, din 16c en el Flip6dro- fanAticos. clue encontrarAn alli el am- D' d ,bendiieron- su lindi- Alfonso Bermudez y su cesposa. n c16n un buffet.
An nciese y suscribase al DIARIO DE LA MARINA mo de Marianna, consider ado coma biente mA3 proplo y ligracinble. en afids anteriores, venian a "rnt 1100 e" del edificio situa- entil e interested, Ang lita Torres,
uno de los mAs linclos del mundo. El Jockey Club, In excluiN, ocl,_ do Ins antiguos conctirrentes rin en y 15, en el Vedado, et senior lapro-chando que su encniltsdora hi- (Continda en la pirina ONCE1
dad do Oriental Park, recolirprh en estn t da Ins prestigIct, de pasaclas = y funcionarg bajo Is dirA.IN reccl6n de una directive, flue estarb
integrada de la siguiente mancra! Presidepte: doctor, Alberta Ineldn; vicepreBidente: senior Joii- Emilio Obreg6n; secretRrio: doctor kOstbr G. T reS o r) i n a de Mendoza; vicesecretario: doctor IN
Pancho Arango; tesorero: sector R.Alil A G U I N A L 0 0
Perera: vicetesorero: sailor Carlos Skarbrevik, vacates: achorcs Alfonso Fsxp)ul,, Cuco Morales. Enricitic Qqcloy, Mapto G. Menocal, Jenaro Suntres 'ran rez y Ficit Mejer. PA RA
Esta directive ha acorclado dejai A
sin effect Ins tarjetax-invituri6n dp N
Ins temparadas anteriores y han en vlado a ]as mlembros de los ru cj pes lubes, 'dichas tarjelas- ilvitaara digrutar cle estni itraudes T 0 D d 8
4,
evento3 hipicos que se aveciruin r
Dichos clubes soil los sigitientes: Country Club de La Habana. flabana
L
g 1w
NNO
F AW1
A A
TURRONES '4WA
LEGITIMOS DE
MONA
..... . . . Y AILICANTE
UN MAGNIFICO
&
Mazapanes, Membrillos,'
Ditiles, Nueces de Ca.."N REFRIGERATOR
lifornia, Higos, TUrr6n .0
Yema, Pificines, Ave)laQ nas, Peladillas, Quesos
Holandesea, Patagris y
Gruyere, Carstafias Ga1169as. ffle,18tic?
VINCIS, SIDRAS,
0
CHAMPAGNES Y
3 LIC01-it-b
Pligiva'11
DIARJODE,-LA 'MARINA.- -Domingo,, 10 de Wei de 1950
toftdNahaneka.,
............. ..... .
ika .comida bailable de., la
GRAN VENTA REAPERTURA Y PASCUAS i rin (i V.,
JLh*, sda Als'que. Polls em.:Mayq; cl.pll.
Cf. THES Pialost Rel:llotoa' do: 1 vpoadosAir* Aco-ndidoiado y-C,6Modo'-PiTUdor--- JLjmjmjMo.pqr asistir 4. -lot xrjkn4ibMW
ballAbJe de )a AnocIA06" de'la'Pren as dc.Cubs6- In prestigloss"inxiltilcl6n perlodistici, quo tontaxsimpotlAm ticno on ja sociedad habaneem,' Como todos too afts. par ostg'Apq ca, Is Asoclaol6n de Is PriisA celft W brK esta fiesta magnifies, que coil,
giega a una selects representaclori do -nueaqs sociellad. La de exte sho si desarrcillarfi en el bellLsImo mar.' 6o d1l. intro restaurant h) del.presente..
dji_- jcl znbre, dando cornlehz(), A' W
A%
nuove'lle Is noche. rodeaga de mqltlples poderoso. it 1010fffe me vera esta c6mids "bal
Pjjr6 is mlsmi. JV601canat' lutirli 6" noche una-JIuminoci4n -especial p precious, y lax abras do embelled 95
rlienti. quo me sotAn ll, vsndo mi cabo
eh el...exclusivo "I esta in $16
i 16o arquitectoo oue I&% reRlizan.
ppTnis eptfil decirque en poder de CHATELAI E
nup1tras, prIn'cIpAX9s families so en Luentrar las ticitets extra En gamuzo negro y
pare estu an
4rdinarla -Ilestn Las, regervaclones its "Lleeden a diiirIu,,Y,*esiinterks do Ik. To-hos del 4 1
cornfst6n argon Izodara hacer sober a
1 4 todus. nuestrDs Ipc,tbrpmj ,que, ayellpq Anckat AAA. AA. A: y 9
personal que -re:rr:ven-., ran empu ifitA mesaj MODEL JENIFER
-b,.v
gunq IT '9, -P a L chwol
A
lie'primera, maififfico of show Tn a ai del A al, 8
que. seri presented en esta comid;i ballible, en el que Intervendrin los AA A Y 8
mAs destacadon artfs as naclonalen y
Q ti Effo A eXtranjeros can. n6meras de estrenv
y actuacloties especiales.
4 Eli pr6xima noti 61receremo# una
e ienda de Ketty Texidor mieva relaci6n de personal qtte han
L tomato tickets,! W, coma de clubs,
El regain Ideal y prietloo que socledudes, Instituclones. etc., qtle
lbutu W feateJada, sefiarltz Ketty Texldor,- sparecont en I& foill'11VIintton y Ada, Texidor, Teroolim. Fetnindez aimintirAn 'a onto formidable fiesta, dt perdura a, travdx do goners- de,'Ia Torriente, Itita Lambarri, Tereslit Atentindea y Corollult Uonxilex Clavel. (Fot6: DM.-Parda),,' to P-enlta, an nutridu grupo.
Clones, Is mejor Inversl6a, I I . I I I I t, I I ; Las reservations de messm a tic *"I,* Gallano y Agullo
Par& festejar a una linda. sefiorita, Emmi MirandA de Feni6n, Zenafda Con In etimets de t'EI Fkaix-, ave. IcAs pueden hacerse a ]on tel fonos 'TeL: W 0540,
Ponemos a 1w disilosieldn ae 'i itlestre X tf "Texidor y Pons, ctlyo enloce GonitIlezAe Ca 't 8, Rose Luque de loribaxe lam 6 el "corsage' .. de or- de Is Asociact6n de Is Prensa, F 6716 dlb can a -Fernincez de lat Austrich, NenLta VerliL Nuestro Dpto. de CARTE'RAS Y:MEDIAS Is afrace it tl6 iple
clientele las mks belles Y1 doctor Gast6n ik,'blarea Rc- quideas imporLadas que hasta Is Fe. Y F-4561 a directumente a] mtento
-C eaclon es, 27 MODELOS, de C Vor- og6 como obsequio "Inaltre" do "Tropicana", par el Mehlo poFtr su tolz
tos, en estilas clAsicos d Totriente tedrd effect el ;Abtido die- deiguez'tie Castafiede, Wrfti.:Ro norita Texidor 11
mo ernop, -dictembre; a lks Als de':Ia drigilez de Alonso Berinfidey Sarita do su prometido.,; B 4544.
,de 16s ta!rd Roy& Continuaremos ofreclenda delal.les. (Continda en In picina TRECKI
verdaderas obras Mae as e ,jn of Santuari, do de Frelxas de ]as
mAs afamadoi orfebrm 891i ntdrilo do Paduai e celebr6 y I'm se6a;tj" Cq mqllna Y Sylvia
cuttiarita. ... ....... $ 1.50" ayo una merienda, Texidor. '01 d OlgA de Is
Lambat
CUBIERTO PERSONAL A A grfa' y sinlylitica merienda, en Torre, MPa Rome'U,',;Dovl.s Na6n, 7
Ia. 116 Ketty of horrieno)e de' Patriel"o Ia Tofriejite; Wrlprn Me9- Please .... ; ... rfiU06 rec]13
. ............. $ 19.50 ca do all nurricrosas 'artrigus. resms; CarrnitR Sdnz, SyNfa-Olletfi.
TuVo par marco, los salmies oe- ]a Sarah Vidal, Charlto ,Gonzilez Pugs. SkRVICIO COMIFLETO Ainti
leasa:club de Ia playa, del Casino Es- Celia'Upez Cap Ii-Ill"orima, Incluyendol PiO7 pariol de La Habana. zags, Olga'Pat erson, Clepigma Ortiz,
a&$ di* seiviv 63 plesaw *219.00 Y fu6'organizada par Ins sefioritas J sther Quffitana, Clrquita' 3a;-wedra Mingtoy y Ada Texidar; .1fereclia Nerfita Montero; Lourdes y Ntneficd 7,
-lente 'Puyals, Amparo
P 16-rfto: SU Mel6r -Probaccl6n Fe Mlndez de Ia Tort Rita Lum- Rbmfrez, J-6selina 'a
barri, Teresita Men6ndez y Carolina Me;Andez. Erhma Diaz. Marbi del Gonzilez Clavel. Carmen San Miguel Carmlla v ElviCOMPIE CON TIEWO Y SELECCIONARA A GUSTO Castaftelra, M a Vina y
Asistieron, adernfis de )as ya cl ra- aria Luis
tadas, las sefloram Sylvia aun-azalia Jeannette VauloL In mesa.
Fida lulliestro CATALOGO, y Is aor6i envladai: por Corr90 de Castellanos, Elena Cast6infias de Un pilmor el adorno -de
-Al: Mestre, Olga Rueda de7Agui--re. Li- que-:cohsistla en una "corbeille" Cie
"JOYERIA 11 lliam P!card de i6stl Gloria Nadal a0pant-tis'y #ladjolos At diversos co71 S. FON DOW Incer do lores, que tejieroyLl can su.'btien gus.
de FernAndez, Carmelina 'It LIE TRIANON Y CiA.JTDA. Vill, Carmita Mendndez de Laos, to do sfernprc 16s.artisfas do "El F&
GALIANO Isel"Opez Capestany. centenarian a 'tfdin del Paspo
-1 eru m da el.
405 1 Entre San Rafael 9 Son Jose' deAlejo,.Celist Arg(lellbi d rands, 4e, r0os jII..,' A
'La Cana, F oiorldu To dcri, I N&IAS
En el At neo de ta 'Habana
Publicidad Sudrez Pasado.mafianamartes,,eI or jen ilAtbneo do- In Habana, sabre Ia
Junp-M. DIhlgo'yMostre. presugi .a .SignIfIca I6n,hIst6rIca del 10 de Oc0
proiesor de In UnIvefsIdad do tuf3re".
Anitiersarzos nupoiale' Vea q'e lindas W as le afroct La Filosefia
bani, ofrec R IRS snis de In iRrde.
eri unR suitestivit ------- Seri para interpratar los vestedos q1iq usted plants Cumplen en est a feEha vointinueve afloat do fells matrimunlo-Boidas de Estsfio-el conocido letrado Jos6 Me- sa strenar on las Flestag pr'XIMaX.
old Barraqud y su gentillsimn esposR Mercy del. Monte, matrimonio muy estimado en enta sociedad.
Tartibl6n Oil lmt fechn del din arri, ban al'.dichnotercer' mnivermarlo,',Ide sit enlace-Borlas do Encgle---ek)rlge-r, niero.y atijultecto Max orges,,y g6 belle esposs. Joseflnu
j6vahes esposon qo. :Aqi aw.; tr-Lo go A enns curpplkwmmlm l 1,1184chd del
,ale aleLel-RUPIVIT11 felli. enlace-Bodas de Larls,-XI s6fior Delta Silva ) arror I'y V5
01.1 EMPOSS, tan encontadora'd rtllua
es 0016
Alviteez Vila, f P
de Hleeft soft "t 1,
-Don mirnpAilcuo MUM _0 Va- 49
ge Eativex, Y C V
Esfalcis y Chjty Mld,2 eo tercer e1jert 1 .1 1 :,
r, iiN erser a doA
turoso'ep
lebran,,e oax it a: Arturq AI I
rtorIlng4V+,IIcIw/ a cis Men ori-e isaii, 1. fAr Jorge E.,Tab do, lorld',nirk,'Ah1, Alon% Lk on? lta',SoCa
Antonia Dueflopi'
um
-Y Un so.
len, lom-fi q0trorn. mairimobibli,17to.,
erto V a, dalgo '-Qatn,
Armatida, JAIA7.i y Lulm Curaullay'MagAR larbn,:,y F6lix L. Luacos -y' Hortenola Ruir, jeIt, oo j !
Vize.
---- 777Mafiana, lunes,, oolebron-tambl6n, aniversarlos nupolsles Io "j 1! 9 ulIntes i matrimonloi,
-Treinta y un oflos do ventu, unl6n cumplen,,el. doctorLeopoldo Mederos Ysugent!limima esposa-Ma- W
ria Beet, padres -0,41ticox de nuestro querl(lo'glirector, sector .Josd 1. Rivera HernAndex. 4 , L.. ', j,,I .w -1 .- 1. J'k
-Tamblk 0 1 1 ,
)r un alos
rique Lianad iqiamkbz 7,9lrdejt Wh letrado sthiguldR, ,apqsa 'lgmi.,,
bel dell, bi quwwvhourntriti
de towt0oradn' ell;"etiCahAdA
%
-Alfredo Iza tulrri, repress ntmi te:. Ia Ckmara y osa, Rive; Eamundo
Quca Castellanos, yJoaqLiln
rtl y Lucry1WIWe,
ercer anlve,
d6cima t IMMA11 IV
-Siete atio*Lbbilas de:Laao -Curo I Ven el.dadtor Toblo A. BeiiI y Aptk
one Pall6s, Luis RlpoW Y2 Mamina Heydrich. Rafil Fern.Andez;.! Silva v Olga Betancourt, Vlix'Otero e Hilda Tarrau, Pedro Pelbgrin y Elena AlTony Rousseau 'y' We= var#, y
O'Shea_ 7 t. tat, .
And, t e T orescua ro- 4,Z
-or UK 1!lveus,
afias de cathdot,, ribfili', toposo doctor
12Z,
DIARIO DE LA MARINA--D6mhJl' c. de 19,50 Teams Y C'
Pigina 12 go', 10 de Di ines
Una gran pelicula taurine Pero, tambiin una humanisims, ............ .. ......
,4 PFL I&II A
11!N: historic que habla el coraz6a. El estreno de ((SANGRE TOKERA3
0
El padrino ie lo pronostico: "Lle. dramAtico pugnan la muerte-que ace. .4&/ OP11VIVNE.9 GW
,,7 8 ly garas a ser un gran torero, irwcha. cha y el arnor que salva. "AS XRAIArAr z4VID'al
11/114) "Ideal Films", que en Is firm& quc
a, j cho" 3, no Paso mucho tempo sin FN(V49Nr12ADA.7...
que In esposa buena,,en el hogar. tu. distribute "Sangre TOrera" en Cuba, xierq quo implorer: 'SAlvalo, virgm
de
cita Guadalupe- mlentras el Ili. L AOR A
menso "cicl6n" de Ins ruedos se jugaba in vida, con temeridad sin 0Iente a In fiera negra y blen
lad a.
L I shores: se trata de una gran pelicula touring, Pero que es, a Is vez,
una humanisima historic que habla
al coraz6n. Y en el torero sin Para.
Join en temeridad y valentia, Carlos
t\ L tG R I
?ICA Arruza, el cielon mejicano, que es
una estrella en el ruedo y un actor
aek NODOCO dramatic exceptional.
%D _-;40f811,rX IMPECIACUU,?EX,
MAJOG Por pesto que nos estamos refi d a "Sangre Torera", Is poll*1 r rien osu
A cula que hizo M&xico como reapuesta a In "Sangre yi Arena" de Hollywood y al "Currito de Ill CTuz" de
le Espafia. Una Pellcula de toros que mfjljk
EL SALAZAR entusiasm6 a los aficionados a In fies_ Ota national espaftola y q6e Ya tiene contratado all estre Rabirt" C'JD
apasiona a Ila INDA
OSCAR PULIDO el lunes 18, en los teatroi ReGa,' m- 810A Sl DELIA
UNA TRWU J. INDIOS a Ins mujeres, torque en su conf licto Poamor y Santos Sugrez. A. yn
FALSIFICADOS
Y LA MEJ OR ORQL*STA L 849 AQOMWZY- 9-6
J. MEXICO DE UN GRATO RECUERDU7 neof 4ze
"'M O RENA O BSCURA RIALTO: Miami, Morena oscur RITZ Cabaret Sliingliai, ti-b6i;iiilr.
SAN CARLOS: La voz de la raza y ROXY: Dos huerfanitas, CIcl6n del ((ESTA-NOCHE NO SE DUERME)) alcinza hoy &a 14 representaci6n asuntos cortos.. sin rostro, La.selva del perd6n,en el MARTI. Es el mis gracious y audaz vodevil estrenado SAN FRANCISCO: Aventt Entne sogas, Tar7An y- In diosa
S. de venganza. caribe. Cita con In muerte, Gue- con LENA HORNE 'rils del
SAN MIGUEL: Idolo do ebano Y TRIANON: Morena oscura, Miami rra vaquera, epis. y a. courts. DETACIOSA Y ENCANTADORA Y EN capit n Blood, Privilegio de mu- verde, epis. y A. courts.
Fiebre de sangre. 'Esta noche no se duerme" se ha como en nin&n otro vocievil, diiilo- Per, Mur16 como los hombres, La ROOSEVELT: Regreso a Bataill y
asuntos courts, cartons y va- R _LLF:INIO COLOR si de Is escena del "Marti" go picaresco, diseficis de ropas qi fiesta de los cariones y epis. El odio es ciego.
SALON LEGIO: Montana. Semillas riedades. deteniendo el ritmo de estrencia mar- usan Ina actrices, prei impedo venganza y asuntus courts. UNIVERSAL: PAnico en la calle, 6.0
Corresponsal en Berlin y asun- B El, F Y M IA M I cado por Mario Martinez Casado al cable de in obra atendiendo no s6lo
STRAND: Cabaret Shanghai. Huellas DON ---- comienzo de esta tribunal temporada at reparto adecuado de papeles, sino TRIANON INFANTA ALAM EDA.'','
del pasado y asuntos courts. tos courts. GRABLE de vodevil franc6s en el teatro "Mar. tarnbidn a decoradoy tiles usados
H 0 Y ti". Y es el pCiblico, con Hus risas, sus en escena, Pero sobre todas las cosas,
TRIANON DOBLE PROGRAMA aplausos y su anuencia cada vez ma- Is calidad del libretto modefil del Ae -RIALTO FLORIDA FAVORITO 7
ALAMEDA Y is de Is corresnondencia y nero cuyo 6xito. antes qu5 en La aadem as que a diarlo so bana fu6 comprobado en Paris a In
INFANTA METROP6LITAi Ity S METROPOLITALN4j
RIALTO reciben en el teatro to que han-dis- noche siguiente de su estreno.
Gran oportunidad para la Pue4to mfis que aconsejadQque "Esta Los precious on Marti. inalterables
noche no sefiuerme" se ofrezea por durante toda In temporada de Mario tA tA UN DRAMA EsTUPEND01
dicimacuarta vez consecutive esta Martinez Casado: uno cincuenta lune- P
Inu er que conou a psicologia Un galin cantor, la mejor pareja de c6micos cridos, dos aCtdCeS noche; is, un peso butacas nuincradas Y
En "Esta noche no se duerme' hay centavos los tickets de tertulia. Resercomicas de primer linea, un detective, Los Chavales de Espaiia y clients de motivos,,para jilistific., el vaccines desde Ins nueve de la ma- D E N A LA
Una de las Compafiias m6s importan- ]as muieres mis lindas de Cuba en vHOTEL DE MUCHACHAS)) 6xito de Is obra: s llacones c6micasifiana por el 2724.
tes de Cuba necesita mujeres que ten- Aunque aCin no tiene tech ENTRANA
a marea- marcada In fecha de su estreno. in DOBLE PROGRAMA' UNI
gan extensos conocirnientos de da Para su estreno, seria bueno que que quiere decir que al habl ON STATION
usted fuera pensando que "Hotel de cinta no estamos hacidndole adepua TO SC A H O Y WARNER
PSICOLO G IA Muchacha. Is pelicula. cubana que blicidad interesada Y si Ila: Andle
consagra si. eeine criollo. Que piens! In alecne.6n del Paso de advance, deflni- WILLIAM HOLDEN Nancy Oiso'n Barry fitzgera
para aplicarlos (a Propaganda usted en et esfuerzo de los product. 0 agratorio de In industrial fil
res que han logrado en una cinta reu. mica cubana.
nir ores positives del arte: que
inter6s por la Psicologia y tione val Z. PA UL, M UN P.
pueden anunciar en una sola pelicula ADEMAS
Si asted senate vercladerci en .1
a Potato y Filomeno, Luis Tama- MEXICO: Un beb4 de contrabando- f 14
conocimientos, esta CompcEfiia le citrece grades yo, "Los Chavales de Espaila". Alicia y Al son del mambo. Not, Nac.
con Garrido y Pifiero.
oportunidades do progresar Agramonte, Perlita del RI Mimi LA VIDA d
Cal. Julito Diaz, Miguelito Be ndas del COOPER,
0'rasa y MIAMI: El grito ahogado, Sendas del
otros actors y actrices de primer porvenir' y asuntos co rti UN A.RGUMENTO
Requishos que debe reunir: magnitude que harian interminable MIRAMAR: La heredera, Irma se Lin
esta relacl6n. demenreda y asuntos courts. da own MMM EM ILIO 'EARR-OLL de ACTUALIDAD!
Debe tenor de 22 a 35 afios. Ser Doctora an Filoscifia En "Hotel de muchachas" tendrh MODELO: Pasi6n carioca y El-padre
Conocirntentost do Inglis usted In oportunidad de d sfrutar do de In novia.NoticiariosyNoticie_ KM MAKE
y Letras ci en Pedagogia. In mejor comedian musical filmada en ro Nacional con Garrido y Pllos Mtimos diez aficis... un argumen- fiero. W ra Z O LA
10 por el cual hubiera oagado un mi- EL 6 EN ERA L
Escriba hoy mismo. Dirija su Carta a: 116n de d6lares cualquier product MODERNO: El escondite y Colt 45.
de Ho= : ese. essel de 'HoterI NACIONAL: La reina de Sierra a, el crime politico, o
do Mu donde b' Esceimas de heroism, la intriga courtesan tod
Sr. Gonz&lez. Clasificados "Diario e ha uscado Morena, Mujeres que bailan y A M A N ECER '
al artist o musical requerido por el asuntos courts. elk I? vermos desde maiiana en Is film ((LOS PIRATAS D E
de la Marina" libretto. INEGRETE: Los olvidados. Otra prfFlJesc que estamos diclendo q cj mavera y gran show en Jai es. Se estrena el lunes en Jos Ones: el Astral, en el I Rivie I ra, on el Faus- PLAZA: Irma se desenreda, Volve- RENACMUENTO: Pi oi reapertu"Hotel de Muchachas" no Ilene aun cena. Fausto, Astral, Riviera, Ambassador, to, en et Ambassador, en el Santa Ca, r. con grades estreno3.
,;I H'ois rt6n, INEMA: Poticiaca, deportiva,
Santa Catalina y Tosca, y lo anuncia- talina y en el Tosca. NA : Un a viuda si. EX C
mos.con orgullo, In maravillosa pe- 1"Los pirates do Capri" les esperan twnbi6n soy do Jalisco y asuntos cartons, revistas, noticieras, ete.
04 licula,"Los pirates de Capri". Se es- Para asultar su atencl6nl courts. RIVIERA: La corona do hierro.
0,
0
P 71
)or
r(T.amion.1 qalvl 1 e ansr1las blt
0 0 0 EL REFRIGERATOR QUE LO TIENE TODO Y POR TODO ES MEJOR 0
r
1AS10 t0*KE18,
trena mariana y sabemos que estannos
dando Is noticia mAs esperada de la
sem a na. Ibero Am6rica Films In presenta con verdadero orgullo. Si atguna pellcula merece-verse con atencion, on esi que protagoniza el apuesto y gallarclo galan del cine ne Hollywodd, Louis Hayward, con Ins belli- 2.30
simas actrices Marietta Lotti y BmB en ella juenle arnesi. Y es que alas
gun todas Jun passions. El odio y el O DA 4'
amor. La furia de In venganza Y la %OCj% a a
serenidad del romance. El duelo san:* Os
OW IN VIEGAI-Y
griento y el didlogo florid. El asal- i
Q 0 to a barcos cargados de armas y oro 9YUS
Y In fiesta cortesana en la que se
intriga contra todo y contra todos.
Siendo realizada sobre una obra S$
fantfistica, "Los pirates de Capri" no r0146Sl
Rox.1" FOOD r"[51 deja p rello de ser hist6rica. Por Ile PALCU 14 1, 2- 3- 41 1
ios scenarios y lor nech cenirnles,
a I is GFNLY- ..... Obu
estAn' en Jos libro cle ?l. toria, 141'YORES ,
aunque los autores, Para darle ameni. GVDAS MENORES 060,
dad y encanto, hayan tejidu un be.
Ilo y apasionado romance entre los IMILES S
iQu6 buen regal dc Pas uas para su IC12! ( 0,
personages principles.
FRIO far ilia! iY qu6 bucn regal para Batallas saingrientas, duels terribles. asaltoka barcos, a castillos, a
c udades. El crirx)en poliqco, in intriDE su bolsillo! Este Regalo de ga cortesana,. la tralcion y el ataque
artery. Pero tambl6n el diAlogo amoPascuas le va a roso, el arnor sincere dispuesto al sa- avo
0 crificio. 77ambi6n. In hidalgufa y el
-c
gentilismo, entre actos de repres16o
ARRIBA k todo el afio Y. ataques fuirriffiantes a embarea- INDIOS de AUNQUELLUEVA VAMOS.ICIRCO,-,
clones Y castillos.
1951. Hoy, por fin, el pillillco e La Habana podrfi distrutar na do In,
C) hras mejor Iogr4das en Jos Clitimos Importantes eircuitos teatrales. adquie ren el estreno de seis peliculas cu4anas
diez aflos. Porquemiles
le-iclores
HAIM, PL&RIODIZIA MARINA.-Domingo, 10 de -Die. de 1950 Pigina 13'
paica era
Del capiIW6 n.upcial, Madame Odile Pailleux'
En Its Ifilesla Parroquial do Lu4 lq bra %ierde, tervia a, anilidi: Was, MallanEL luiie.1' ilegari per fit is all tn' ounc, 0 1
'A g f Quemadon de d 'Ib heO ',de- gladjol 6 a6rea, procedente de Paris, Madavn v
en uinAld o' .trlisnao, tuvo efeaq P trer
dazt -hp-entre. Odile Pailleux, enviada expregamelite Fueron 10s contr'ayentes la atrac. :cho. 1 1 i -,, -il .. - I -" par el perlumista Lancome, a "Le Lasefltorlta, u6a 6oin0iiiiiherittlibi) Palain Royal", el T antes
Lmy bella actiorita Cec iA.,,Suiliie z elegant establecl- rl
.,iv life 4.bn- I------ -----------xleyn: el Joveri Jorge Farrd v ikux it" con el bouquet. teif( nilento de In. calle de Obispo, Para Ruede, do presericlado.,su onIat:e':Ae ,eropas blancap y jazrn] res de presenter a la socledad hubancra -el
EN PRECIOS A S'VAJILLAS DE FINA )or un select concurs de timilia- P raia, or losartIstaii cio,"GO'Y nVb perfume ogtrella-'de Lancontc, "Me"w',qmIstacles de ambos j6venes I rec ion.. a is novin,-I'le-Si6noritc, gle", Wizado este aflo eA lit cludad
u 'bonito, del miclor gusto. el Elsa Melra, como _"ragiciof.,,honor'.
cernivorcelana Inglesa adorno.floral del sagrado reeinto, en 11 nitla-'Miriam-Bi ce 6;.-de: *,'floiver- luz con 6xito &In Iguall.,
cuya confeccl61s dieron prueliva de k rl"'y el nifin Carlitoa Gt)nzfilbz, de Madame Pailleux darh en feclia su ito X su arte; las artists del I Ing I)qy,, pr6xJma consults sabre el uso coco rrecto de lot; production de belleza de
"AnIffla" el modern y c, T _r
lardic inoNTAMO LIN MAYOR cidojardfn de Is calle 23, entre B 3- 11,bouget cle Is Aama cra, dc -19- la casa* Lancome, qtie er6ximamente 0
-HAAANA C. en el Vedado. sis "Cata Ina Las#" y el. de la iina c5tarAn a Is venta en "Le Palals
COLECCION.. DE. LA de rositas 11s*eet-hearV, ambusi-de
El altar mayor se tapizaW 'P... .. lIqoyanes". Royal".
frente de glildlolos blEkncbs, q!sPYe&7. Nuestra blcnyenlda..a- -tan gentile
tos en -b66ros; y jardineras -y temen- Ftieiov 'padrintis, -la seiipra- Maria embajadora del conocIdo perfuniisla MAS"DE 50 MODELOS DISTINTOS do come f ondo, -un bbscRjt,,de Palmas 4el Carmen Arqe de,,GoiizAlez, her.Im
11 1 rhafia-dil.nbWo y il sehor Atirelio parisidn del Faubours Saint qono r
areas.
Y lasenda se tiazaba par vhllosa Trtikba-,BeItTAfij pa&e..de ,.ja rjovia, alfombravtrde;teniendoaamboila. !Los,*tigo Operada
dos Pe -os muros *'.de "prive". can Ilbo de gla iolos colocadus do Par la novia firmaroh- lo.T.sen-ore
En uria dv nuestras pilneipales riftr c a on 'tree 0, Alfrgdo Imiluirre ljolloedo. -Repre nicas fu6 soxnetida a Lm operaicitin (Mi, CRONICA RABANERA
' a ; sentante a-Ia.Cimas; Enrique Melia a Anemic, Artritismo, Rifiones, Intestincts, Diabea orita x) ez Rambley,; hizc Upe NJcoMs,-FernbndezL, Cabo_ iloc- dificilislina, en dias pasados, bonjjirjbert.;UaI. daclosa I I [as piginas 34, 35, 36, 37 tes, Esti6magg, Hi Ctirese tornado
na novia mu 1itinita. tor'Guillerme Tipi,4' .. -dama. Ana- Mhrfa Roves de Pielitis, 'godo.
Complement de au Ptailette" era' Jazi, Hodrigu ez' AlVatiez y Elf'idio Bormey. qvien ya se encuentra de I .
base de clavel 11-VU en su reblapticia.. 'clala a su proveeclor o al
el bouquet, tejido a -is Grenades, y par cl novio, los sefioveF -actic6 con el me- 391 40 y 41, en la TER AGUA DE MONDARIZ. Pi
im rtadospor los florists do. "Anti- Zacarfas Schneer, Roberto Gonzilez Operaci6n que pi X 1682.
ll.POY respondia -a un original mO" Ram6n Ferreiro, Julio Figarola. Jo%6 J r resultado el doctor Francisco Cu& CERA SECCION) dept5sito Porvenir 17t Luyan6, Telf.
Carr knza, Rogelio Prieto.y Carloi Ro- liar Torroella, at talentoso cirujano. La sehora ErhillaRuede y el senor driguez. ErIhorabuens.
Perfecto- Suirer, I apacirinaron la ee. remonJa,
jestigw, firmaijon
come -Pat ecilia Jos sifiares-Jesda Figarola, Justo Wilts, doctor Evaristo Morejbil, Tufffific Zerri e y Alberto Ladicane y 10
par Jorge ]a hicieron lo ores Mi'MINERVA" -eitan los mejores.regialos do SANTA CLAUS para fps ninbs do Cuba
Madelo I I I Modelo "b1ANk: I Eyia, Quentel Su Ignacio
Border al Relieve y Lindislinas Arabescos dorado, rosa y 4zuI raf y AugustoVega irz NFlores Ro3qdas C;
sabre Lando crema y, bores
58 Piazas ....... li $25.00 dorado'
65-Pilezas .......... 43.00 58 Piezas .......... $3,2;00' Otra boda que deJ6 escrita una VS.
Ina rosa en el capitulo del mes, _u6 de Is encantudora seflorita GlAdys
Sotolonfo7.con el joven teniti.te rvi&dico de Ej6reitto, doctor Luis Quevedck y Perera.
Dichai erernonla se verific6 poco
des h. de las sets y media de la an la iglesla de San Juan de
J-0 ut D ITRA
Letrin, en el Veciado, slenclo' pre- -G
senclada Oor una numerova concu. roencia.
bonito y eleganteL.el adorno
JIM de amplio temple de los; RR, J ,
PP. Dominico3, el cual fud realizado Ya llek'6 Santa Claus a ULTRA, con el
5 artists del JardIn "La Dalia",
e, tan acreditado ed6n del Vedado,
zue tritkitka.diiir io par sus inag 1 tagico,
trabajos. fabulous prodigio de su arte, para create n,
Se InIclaba. Ia senda a Is enL-ada Mddejo '"FROME" Modela "CONNAUG _- : ,, I
del temdoi trsizacia. par valioxiL-al- y alegrepa's de los suehos infiantiles.
(irania crema, flores rosadas y (Franjasdoradas y flores,
an'a I --d
fornbra I We itifornbra ver *is
deAhmin cle are) verde y ro4a) doe
que pe liniTtabiin a ambos Was
ar $80-00 _72 Piews .... $50.00 .1tos muros cle "prlve,% de los
69 que surgian de trecho-en trecho, hermoscs bouncese" de gladiolus y cri- U
santemos blanco& Kidillac, reproducci6n in(antil del farnoso "cola dc
e a tar recia enserger de un pato"_ Construido con fuertes chaps de autorn&
*'4b
4 1rondoso bdscaje de palms. areas, viles esmaltado en marr6n. Con FPcdaIC5 y rueda3
tapizfindose en su frente con Las rnis- dc disco con zunchos de goma, 34.95
fcci; dispuestas escalonadamen
masflor
te on b ros y jardIndrals.
1 asta alli lIeg6 11 linda"'Liant:69"
toilette, que se
lemeniaba Eon el bouquet te Icc 'Phase de orquideas blancas y Irlos del valle, par Los artistaB de
Diamela".
Tambl6n de este ed4n, procedtan
Los ramitos de "sweet-heart" rosea, que portaban. las "flower-girls".
Fuercin padrinos, Ill Iiieflora Joselo
Mode FotnWh ez e Pefiera y eToneral a- Ai,
s6,H.,VeIikzque7, Jefe del Regimlen. Fino decorado'de fiiirca IG'sadas, Bordes de oroy arabescos to No.-7 do Artilleria,
y azuL Cod'flndfilo dorado negros, rnuy fina
7 Como tesUgos par
Piezas ... $52.00 72 Piezcts ........... $70,00 In.novia dieron
fe Los shores General Ruperto C
brera, Jefe del Ej6rqI1o;4enera otaT118. Nuostra lio Soca Llanes, general uirinol Urfa
SOLICITE Por-Correa y absolutamente GRA
Folloto Jlluxtrsido con Is. inks varladis, ooltiol6v aim 'VA01-I Jele de la Pollcla:,corontl Antanin 9, COFAS .ILITXLES :DEC001NA, Xte.- _' colonel Castlllo
OPWRItTo I lente
ExclusIvilmlenin'Winterlor, Y jpojr el noltd,. hiplerail I
P,IDALOI resi dapithri Fein ndez Roca, -niente
Mafiolo Form.
i tor NCLAW.'Salaii
f faeljEllklo qpzmAn kidoclor;Cbr SE ENVIAN POIDOO, A INTERIOR
4
do 11 c .0 on ;rpquIqI,do. Quatia acod lu0, effect 14 boda'46 la encantikdorn peflorlitia 1#b0aTrueba',yA9uJIa, call LOCiWi Y CMSTAUTJA Xe co no,; joven Fratictsic
W AtIclor" 411-41" 10, p!egante, el Rocit".4lott
un tiqUet repin al:,por
IoW Plstii. e- 10Goyanes!", 'el a4edi' ;J' tlift:,jardin de-L2-,v.23
en el Veda'i6 4:.1E-t,. NVTUXQ y CONCORDIA do; que una ve nihs supo triUnfarL en
rn trabajo itiollbs'conflado
TELEFO 0;, M 1127' LK IW ANA
N i )Ln el altar, vefanse:,gladialos.1lifanpqlr, .Oaltando- apte' un boscaje cle
Y la,4encla, -trazada par vallosa al32654.-Bidcleta para n", model super de Jujo. De hier o tubular reforzado, r f 6/49 -'- MuAccA con piernaiy 6rAzos de
11 -, v 572
esmaltacia en azul dos tonos, Equipacla g6mM za cle pasta.irromoibjt Abittly cit.'
con farol, timbre y Ilantaii niqueladal. 'rri,.Ios Llora y dice marni'y papit Vest
Asiento graduable con muelles y protect. tidti y sombrero cle marjutsette de rayon,
tor de catalina. Gomas de bal6n de 20 tornados can fino tul, 1 .95
pulg das. Tambiin el mismo models para varoncs, 74.95
49465, Proycctor Keystone, para pet
liculas de Iq malt Funcipria con motor el6ctrico cle worrienre I 10. Muy
s4lidasu construction y may ficil dc
manek.25.95. 6tros, 34.9S y
M.d Por Car.dleftll 47
EN A NEGRA- Tar& Peliculas dc 50, 100 v
Ito El oisrro EN RASO NE.
GRO 200 pies, de5de 2.9S
1r .$15.00
Otros Precios de Bicicletas
okfI6 13 -Por .15rauct Bros
EN D 16", con ruedas auxiliaries; S9.9S
AMUZA NEGRA Tat D. 20", 69.9S De 24" 74.95
t6n alto. El mismo en CHA De 95 De 26" 79.9S 14602. Caaa de mufieCas, 4t dos olancas con
$19.00 De 26 pulgi., mo8clos cle Iujo, ".95 d termza y garage, toda de metal litogrifiado. Trize
v zus muebles para las clis tlntas -piezas de la casa,
411 S. 9S. Otras, en estilo clifetentm 7.95 y 4. SO
D E L,1SO DESS
JOHANSEN BROS..
OnAllen nonc
Pityina 14 DIARIO DE LAMARINA."Ddi in'o,'10 tic Die. de 1950 'Tcatros y
VISO: Para dar facilidaJes'all FA US TO -14 Ir Pr k' 0 11 1 1 b
p6bli -NO
las puertas del Teatr' Escenario y Pantal, NEPTU
okMEk1(As la
i e abren Neptuno 507 A 1
HOY a la UNA EN GA TEmPRANQ Telf.: wlsl
PUNTO. _VEN
I /A\1M11L3j)/AUS%/A\10)0Q
La Nochebuena del Ciego HOY
25 1 so is 41 M&Lhalla, IUDCS 11, R las nueve de Bellita Borges, Antonio Men6nd Matinke Infanifl de I a 7 7n- fT11_1,F1?_11j,;1R
SHr.% la noche lendrik lugar el tradiclonal Jos6 Camejo, Mario Fernindez y
go" que. todos los afios organize ei cidn de ReInaldo. de Ztlfilga. e4ep
festival "La Nociebuena del Cie- Jorge Martin, Lbajo Is hibil direc. 5 Cartones an Coloros
Club de Leone de La Habana para Adernfis se presentari la, Magnl;. 2 Comedian
UN#PROGRAMA
Ilevar un poco de alegria a todos flea orquesta espahola "Casino di: LOS TRES CHIFLADOS los clegos de las distintas institu- Sevilla" que Interpretari los. n6neTOTALKENTE DISTINIO! clones que radical en esta capital, ros nuis popu)ares de su.-extenso' El jueKo de Is sernana:
durante los diss pascuales, propor- repertorlo. --Mccrianao vs. Almondarox 1,
ae&& xva,&7 41 clonfLndoles IEL cen de Nochebue- La venta de 16cafidades por L antina. AdemAs con eal Importe de la cipado garintizah el kito socW.:y recaudaci6n de esta fiesta se en- econ6mic e8t16 fiesta R In QUC 'AVANZADA DE FUEGO" grosarfin los condos del Patronato han altag ajj_ Oeste d Charles Starret Wt AX
"Hogar NR pfornetido asistir las
clonal del Clego", pr6- toridades de Is nacl6n. (Duerango Kid)
x1mo a construirse, bajo los auspi- El acto serA amenizado por Ii NINOS 20 c. r4AYORES, 40 0. X,
con clos del Club de Leones de La Banda Municipal de Mdalca.
Habana.
JO BOUILLON fiesta Notas sobree Ballet% Fun
Este aho, Is, tradIclonal ci6n Cent. de 7 a 11:30 p. n!.
lecrustica cuenta con I& coopera..
* ROLAND GERBEA ci6n del Patronato del Teatro que Nacional f'SEMILLAS do VENGANZA"
OL Para el pr6ximo.dlaL21 del It9tual Gary Cooper y Laureen Bacall
esEL noche Ilevark a Is escena del.
30 de la
* ARMAND OREFICHE aristocrAtico collseo, del Vedado, la mes de diclembre, a Ins 9
connedla en dos actos y cuatro rno- noche y en, el Teatro,,Auditoijurn, Cartones en co y SOS virnientos del cornedi6grafo argen- se darA cita eI.cuIko.p0bIIeo,,haba_ lores
nero para adml "ESPIAS" S
orostiza "El Puente" rar Luna nueva, ri
artists sentac16n del Ballet Ni
figurando en el reparto, qlrm! (It Marts Toren y Howard Duff
de Is. calidad de Martha.Mufliz, baJO la dIreccI6rfArVs1Ii* .'del enil- VII
HAVANA CUBAN BOYS AN
Joai de San Ant6n, Lilia Lazo, nente core6grato pubahw: Alberto i 1 4
" ROLANDO OCROA Eduardo Egea, Antonia Valdids, An- Alonso ylene captandd, eon fXitd' co;idoL es; el sigulente: Panor
el pclbll a ED'
tonlo Hernandez, Alberto Insua, creciente la-atencl6n, d' CO. rntialca de Br&hms, coreografia de
-Bernardo Men6ndez, Daniel ftrias, Para-esta.funcjft el prograrna, eqs- (Flualiza en la pigina 15)
" ANA GLORIA
EN LA PANTALLA kSTRENO EN CUBA A
"ESCLAVA DE SU PASADO
Un Film Eagle' Lion
OAJorno Floral JAPI)IN Le PrinteMps
RADIO CINE- LOS ANGELES(M A
AVENIDA
1A 61sou, EukEldN It
WW
ALA #1J4
AM IS 'Las Campanas de SIP'ttAos at IN j
Tl,
Santa Mana 0?'BE: 4k FILM'
SHOW BENNY ADAMS "re-)
RADIO ROXANA (B.J.INE HNOS TORRES A-6b.,
C X
S alk
AES.
Ski X
Pf rut,
RA 0 10 C I N I
MARANA Q71no Coluk di 4,91flWFl
I 41&&k46a xi l 6r&/40 07/C&
40
C
0 0Lky
kov C43n ?""A0
lAdel V'ctor PARRA
VALLE
ro Orquest-4, filarmonlicii de La-Ma, via
0 mingo SOLER
MUCHO d, TOO.0, DRAMA.AMOF Ni
EDIA-EMOCION-CANCIONES'
(OM
M USICA Y BALES MODERNS
ROBERT RYAN 7ACHARY SCOTT
P R ESENTA
LA MAS HERMOSA PAGINA ROMANTIC
ARRANCADA A LA HISTORIC ...
Ademak "DESDICHADA Y MARTA
las IMMOSIS FRIEDER WEISSMANN NICOIX IOT
r*ector- SoUsict (Pianista).
MAMBOLETAS P R OG R A M A
TROPICAL FILMS BEETHOVEN- Sintonia No. 4. SIBELIUS: "En Saga" (Poe con
RAVEL: Conclerto en so] Mayor para piano KATCHATURLAN: "Mascarada". z6fte
estrellas: I SANTOS SUAREZ: Enarnorada, Una y orquesta. ab ,
VANIDALES: Corona de Presenta &I STRAUSS: "Salom6". Danzas. del ballet +Primers clici6n f;
Semillas de venganza, El si luda sin sosl6n y a. corbos. I
ro del navujo, Tres homb GALAN de
!n Canflno peligroso 3 CATALINA: Mei DOMNGO 17 do Diclembre .. 10.45 aan. LUNES 18 do Dicibre . . 9:30 i- in.
Ins llamas y Corona cle hierro. QUINTO PATIO"
TEATRO "AUDITORIUM"
A
ru
con la altiva 0 AILKAZAIR
P
y femenma- M 60S5 3 160 Y ylflfl l cow"',
017 47112
A
,WAS IA VIVIENDO INSTANCES
.4. AX4r)R TWr)T.VMART.r::::
DIAR10 bE ILA MARMA.-Dominko, 10 de.' h1c; de 1950 Pigina 15
tros Y, Gies;
-AUDITORIUM
_71 1. eivaric
0i-C If DAD. '..PRO',.'A RTFM USICAL. y Pantalla,
P R E S E N T A (Cqn"H uzal6n do I& Pie. 14)
4ens. del =0&0on CIOMENZO EN DUNKERKE
ta olerl'o Cut
(91le 14 btl,. an gu
eno)-.mda" de Paul nooks,
XL',"'t M I NT N TE V 10 LIN FST A 460t.r C
careogratia do Elena del Cueto, y . . EPILOGO EN ARGEL
el bello ballet Balle de Graduacidn, can mdalca-de-Johann-Strauss EN UN FRENTE SIN TRINCHERAS
ycareografla sabre la original de DONDE SE ESPIA BAN.., HA STA
David LAchine,, qua hL sido Montado y dirigido par Valrene Twee__-NATHANI 7miL r"I die. LOS PENSAMIENTOSI
IN
babimos obaervar las: preSantaclones deV Ballet :Nacior Rl 'corno o
(EXCtUSIVAWNTE PARA NUESTROS ASOCIADOS) alga mis qua simples functions; de
ballet, as decir que. debemoi distipguir y dalibrar adebuadamente
TURNO, DE TAIRDE: W labIff un
t I as quo toda
9V Inte id. .1h5te*rvten3.dz*n V Icis Y
MARTES .12,DE. DICIEMBRE 510 P. M. 1por as ran r. as algrifficir
con esto A eqlu= co admirers.
junto a -]as ballarines qua tienen
TURN6 DE -NOCHE: 'u p tunidad do W4tlagulrse an
In lun,16n,, IA. tarea. deL pintor,. del
compositor, del- escen6grafo y de
todo 'ai que IrIlotlys, a for
EMBRE -9:301- M, "a .j Ttftj
MIE11COLE9, 13 Dt", DICI mar el iangr. a co del IlaIlet-Nulanal. En los balletscubanos Cuatro Concierto Cubano. presrntadoa, por-el Ballet
Niclonal ad ha producido obra cureicue'o I seftrais asociddos qua, d ben ptesbiatur a lo porteros al ric$o
1 0 bana. genuine, par su esencia y tras
del zn p' ,de NOVIEbIBRE, El recibo do diclembre no 1&ye pwa entrar ad conclatio. cendenclar. Spa authors son cL;banos
a Incorporados, al mbvimlento naLcti ada, 5:10,,,estar6m ablerns; para el pago do red 71
" az Ae la Sociedad (Cali cionaligta de Cuba: aftlatas del reel m6rrtes 12, ho sta las 3 p.m.. .13 hasta Icto 6 pm. beve de Rent' Portochrierb a cuyo M A R IS C A L
bos de NOVIEWIRE Yel ml4rcoles pincel -se debt el -devorado-'.y elLa tqquWd del Tecrtro -se-habilitar6-una -hora -antes cle -cada co ierto excluaiva- vestuarlo de Cuatro ngas, Edgardo Martin, compositor- de, Is. milsics. R IA N O -,
mento, pdrix la expedicl6n de Duplicailos, al priclo do $0.50 loij de Plcrteq y $0.25 del citado ballet .,Carlos Enriquez
los de balcony. qua dise66 el veatuaAo y Is. escenograliade Conclerto Cubano.y de
Jos proplos core6gridos de Ina dos R IM O LD I
citadoB ballets, Alberto Alon8o, y . . .
117 tt Elena del Cueto.
M 'MIA
Par cao:,ea que inalatimos tanto
Im"'M1 rem= an los puntoa bialcos qua diatinguen al Ballet NAdonal tales como
el h car labor nactonallsts. pura,
con un flrme propdsl Iptrodu- "T A CTO DE S IL E N C10
cir una modalidad a! an at
arte universal del ballet, ea una
tares, dura y4arga pero can O*e 44,4,QA V1 ZZ 0 SO
con el entualasmo, lk capacidad y
Is to en 14 obra que'tierien1os ar
di tista3 qua- estAn colaborandQ an el
Ballet Nacional as ge expetjLr qua
esta senallfa dnrIL loajrutos desea- JF L
ILA. ECKA
dos. Esta nuevi presentacl6n- .061
Ballet Na6ohal qui x6:anundia pa- '014ce'r
EMILIO TU RO ra el Wilma, d* 2 1 i Ina 9:36 de
JF'MANOLd MARITZA In noche an el Auditorium segu"
ALElAY40RO LUGO EMILIA QUIIJ abriendi) el surco del Axito a los
ballets
Militein en Pro Arte
J/py OI)IOS...
'Nathan Milstein Is ii iesihtado
en esta temporada a los soclos de Afrd f"I
Pro Arta Musical, El MA3 eminent PASIONE
viollnista. eslavo ha sido contratad.
nuevamjente par Pro Arta parn 'Pit
ofrecerdog concertos; qua se verlfl- ANO. INTRIGAI.]l
a Ar carin al martes y el miArcoles de 7
esta nernana can destiny's, IDs abo- L nation del turno de tarde y noche,
respectivimente NEPTUNO:, tspfas,'S6MjIIas de ven- VICTORIA: Los condenados no IlaLAHISTOR/A NathRri Miliatilnpertenecial 11ha- za, 4yanzada de fuego, car. ran La Ilnda embustera, oeste,
"M ",Mdias,
je de arbstax qua el poblit slem tones y asuntok, courts. a etc. etc.
pp -EDADO: El capWin China, Volvopre reclaims escuchar.,Zu"arte, clue 01AMPlq: E ,pad e de Is novia, In. V
comenz6,A.ojercer p0b4camenta a I_ maculada Y asUnton-cortos. remos, cplg..y asuntos cotton.
loa le a x de edad. ha' maravina PALAdEi Perdldos en un har6n, WARNER: Irrha se desenreda.. asuntax courts y gr u show en In
do al p blico do tddoe, con;A Crisis asuntos cortal. Alegria aspens.
nentes, 34te afto Milateinjermink- -H O Y
DL LA 5 DOS M WERES ernporad% artistic.
ri au vlgo,41ni4r. t, IiIdte lit reina isak de BIIii1cw, ie;.,
an Is, Amdrica, pan Ion coficiertom
Al IMPORTANTES qua dedicari a los soclox de Pro 1loi6,Unft dq,124 Min cAllde,44 0mi.,
Arts Musical. movodoras fellettacioneaqu6 put- iE1 eqedacu mas
[W 0 V ID A den dispens4rae a un. P+rti*,
Su carrers. ha sido maie&ica y X1 mi iir6 Milstein :'0614c4A su I xlcmpre :,en sacendencla hasta ai- grandisphre 4 sierra!
I er conelerto arajalpAdolasde
AN tuarse an in actualidad antre I prim
a Arta, el-,mar as 00ximo, ,x, IRS
Mix Inalignes violintatas d mundT. de Is tard6'Y,, d aftundo,"
YA anj25 cuando a
Abandon "'y media
mb y MUM.,, el mi6rcolea a Tax,,9
Rua a a Brunelu par& vial- media do lit noche,
tar a Eugene Ysaye, ast6 gran
maestro Is Inform6 qua no, tenla El maestro Artur Balsain lo CORINNE
rL)mu UN oi,04.;, 5 rinds, que;snsofiarlp, a asu do acompAftari al piano. Estes audi.
'6* ,, QUE VE tpozAiA qua
CO 4ONES FNINOS. era elmis grande violinists. do, au, clone4, son jexclualvaa pRra lox abo- LUND CALVE ,.
tiomPa.: X "Oknoo 14) 11"0. A t iar 6 .t rnos 4respectlvos.
MARTIN
MARIE W1LSON
1A Tt'.
MP
Una producci6n de HAL WALLIS
Te orada de EU0ENIAlUFFOLI
Hoy, domingo, dos funclones: matinee si las tres y media con VEA: LA EXM ICION DE
]a ernoclonante comedla Italigna de Giulio V Is, aPARATOS RECEPTORM
VUELTA AL MUND011... donde Eugenia Z iffoll y Pe l ZENITH
L014 son aclamados delirantemente... "UNA VUELTA AL MUNDO" se 17LLMSOMS
CIA IIA14y"I
C despite del cartel an Is matinde.de:,hoy... Por I# noche, nuestro EL LOBBY DE ESTOS
filtirno Axito, el filtimo 6xito del popular autor Adolfo Torrado en U141E D014ALP TFATROS
0 Espatia, 'ILA K ISA LOCA"... En '%A,,RISA. LOCA',! formidab
14 AV 0 media-, toman parte Eugenia Z(ff6IjL YLPepito 6 Tylanolo
av CPAW &d4 nq I/r//4M a, 4z Soriano, Tanta Ldpez-Gago, Gaby"Alvarez obles, uis
?Ut16 I qua mbahet Bell oInJulie r arlos arcla.
d a Mufio ores.,
IIza,42 7 e.z as co ar 3 pr6xA A acell Monzft;Rdfael
1?!e 411 W 40' 'AZ 16& 49171 mr y e, 4a I t EL PAN COAPM0,1K dellcloZk media de Don Jacinto Benaventi;'de In 4 ce una genial A N A N A
pw h-aha creacl6n Eugenia &ffoLi.... Y el juevdi,114, cc I lendo reit adas W A R N E R m I
T jA_ lones, "CRLOS DEL AIRE", Is brfl a W" e epe 6pez1?A a... Nuestro primer ixito an eats. re al
Para mAs adelante, PROSTITUCIO a a tosW a edla de uls
Fernfindez Ardavin... Para estos acd eel 'ient a dountudoA ya se
d 6Qui4n sera capa,
tErTIR6 reservan localidades an I Ia. Conth tirl 61 as I par el tel6fono
A-6737.
Procure Informarse de 16 qilt serh In SEXANA DR NAVIDAD. semana I Teatro% de "La Comedia".
de FIESTA an e ERNESTO LECUONA
MU M
4yffz V. EENCANTO "AD4 '7
or 4 C.1 #4
A41A f",
Tre 'Funclones
Z_ I MATMU A LAS 2
-P 7
%7:7:7=
PAGINA 16 DIARIQ,',-,DE LAMARINA
carrion apa 303-972, conciu- 967 y Crigto Balsi 4 Cueptj, a.' 39 cursifltes ep. eat& Rep(Lblice de, los rkka4f
Cuatro heridos al chocar el auto del Dr. T. Varoua 0 a Ampliaron el p-lazo de he sldc Interesan quo rewl4n los pC4fid,68 09
ddo tercs Osorio, de flos, de Maceo 318:,, ixtendide hasta-el dia 13,ds dicigmpo,!h ... 8i coo 318 y el au. a bre.
46 afias, vecino de Stine lksi ollkwll id H la Olimpiad bor --- - --- - --- y
d'._ g [pis on a Rota olimpladla Internacianall de Lri doc R alf"I de Is qOsiedloo- r n,
En to Quinta Avenida y calle 88, doe arnbon drivers. voi-corno los pa to chapa 50-481, que guiaba Mateo Cuando el auto, chape nitmera I los do kndo wrresoonMiramar, se prddujo un choque entre majeros del segundo vehiculo, now. Returetil Cabrera, de 29 afiou, cle Em- US-721 inane ado por4esfis batle Her, Internacional de Mfigica Ulls". he do aniza4s, Por Inl- Bello, Proddente do cDefen".Unift &I me$ e he el
el auto chapa official ntimero 133, mu brados Hilarlo Martinez Cunf, de 26 pedrgdo 269, e "Colon c ce org lotto X"18 #, ruexx aue so h"A
a causs, de to cual 'I ninde' d I afioa;, vecino-de native, del A Ide y de Is. Mu*i- del P tao n Ovao.,
servicio del president del Senado, ahos, de Sorneruelos y Corrales y R I. carnibn qued6 volcano en )a cunets, 412, transititba por 4', QuIpty iAyenl rgo saber aue Ils-Oontaduria d Mac, pro sal"n X"
n la cass de socorro local, fuerou do y ric, de.Haciands he interested de1ft nes de 0, xVw
doctor Manuel Antonio'de Varona, naldo Bolado Flaque, de 26 ailoa, de E calle 46, su driver erdio.- 01, do. El doctor Jorge de Cubes, preat- y 1 el propWto ex quo- cbmpitan en antew d.
re ni nejaba su cuhado Ramon A. Subirana' 12, todos lox cuales fueron a.,Istldos de lesionew por el cuerpo, lq3 minto del volante, pieclpffAnclose: con. dente del Cornito Naclonal encergAdO In misma, en loa concurwo que se Vagador6a do Jas,'Zonax PISCRIN Out UVON delft ,
Is ahez Piedra, de 33 aftos, ve- asistidos de lesions leves en la ca- choteres de ra Is cuneta, a cauxa'.do lo cUalrexul de- or' lzar todo to relaclonado Rn calebrarin en junto del' pr6xi A I& Yez.;xOncit's da k*
an arnbos vehiculos y lox oir a Is si- oixs nableeforlex don- i
rop de Mu- cantantea sollstes y de groups coiales pi4da, deberin ser hechLa roe residents
cino Sdptima Avenida nbrnero 24 sit de socorro de Marianao. laron herldoo Batle y suz Acompa. [a' I net do I opadurfas ous
y el auto 81,487 de alquiler, conduct- pasajeros Nieves BernRU Placerei fadi international
de MO allo, an dichas: v
Olro choque con cinco heridox Lazo, de 20 96ox, vecina de Mor* flantes'Pedro Pkr6,,Rodrljjtie*L .dr_ 33 sirAjIbe aO celebrari en Silzburgo, do todas parteg del mundo. Lag a01111- guiente dir'eccl6n: CornIth Nacio a Joe n,1,1" tonstin It wa do por Pedro Hermindez Groso, de x ,, hot, do Santemaris 25,y Jo* a, on junto do 1951, nos he Be ArQUAd
54 afins. residents en Zanja 155, a cau- a] originarse un choqpRe en ]a Calzadu DeIX2dn 8 ui* a __ I tudex &at conno poticlon" sobre de I& Olimplade de MUCA, OfIclos
Cinco personas resultaron heria 37; Pedro Fernindez Mar. m6n Mirsbal Manzano, de 18 alloal de hech6;saber que el plazo pre cl cano, bs s in &rAlan d1ob
sa de cuyo accident resultaron heri. de Columbia y Tres osas, entre ei'linez, de 29 afins, de Joxi N1. Gnmez'Santa Rona 24. mentact6n de las solicitugenradel con: cualquier Informact6n, d. cots. ollm- 110, teicer plan. IA 14-absna.
mesade N*O(hebuenaAnduye
estos reparation's
Su fi6ta de No c6e6 ena important, tr dicional y dle,' re, putdr comehar--hoLy
c a Omo Yd
mismo con los mu-chos planes clue include. Descle akoea idle' c
regio ntel o con unos modirnos d6ilies.
a vestir de ga[a' su mesa: con un ma
Y nddd le ser ma's grato clue estrenar ese dia, grancle entrer''sgrandes,
una nueva vaiilla o cristalerf
""Ter, Segundo Piso.
F FIT
N
lit
MOCICIO "Pdris", cle legitimo crystal francis exquisitamente tallado -juego de copas -6 Ffersona$- pard dgUd, champagne, vino, cocktail y licor. 30 finds pizzas, 18.50
VA,
a cle dristal american6
Modelo "Vesoul", cle crystal francis Modelo "Fleurus", cle crystal francis Modelo"Slo n",
J,00 tallaclo.-a. mano. Juego de copas -6 tallado a mano. JUESO de copas -6 tallado a mano. Juego de CoPas -6
4 1 _p personas- Para dgUaChdmpagne, viPara asu personas y
personas a, champagne, Vi- ara aqua, Champagne, Vi
no, cocktail y lic6r. 30 pizzas, 50.00 no, cocktail Y licor. 30 Pitzas, 26.56"
no, co tail y licor. 30 pizzas, 40-00
r fn,
L'7 W
Z
g4
-VI
VZ.,
411
Vk'
JUCgo de 49ilip. de. material plSstIC6 con atrdctivo dise6o Juego de mantel de damasco de rayon sakinado.-En 61anco,
arit si ypcirtdvdsos hacienda
C m ars juego, 1.25 cada doi- De und suprcma clegdndid. 65x85 Pulsadas, con,6 servi.
lie con su portavaso ScrvillCtds de hilo con detdlle borda- Iletas, 28.50. 65x108 pulgaddsACon 12 ,servi 11 etas, 18.50 .-A
Esplin'diclo mantel cle lujoso encase Alencon cn delicadd tonaliclad crema, con SCrVillCtdS CIC do, 1.25 ca dauha.
hilo puro incrustaclas en el mismo encase.
7200P pulgadas, con 12 servilletas, 130.00 720% pulgadas, con 1 servilletas, 175.00
0,
A.
A
SPORTS".7"' -A CLASIHCADOS
D'I CIO_- -E? LA MARIN
$ECCION 1 Dot :' 'Dic. 4e:i Pigina 17
go, 10 de WAX0 DZ LA PfflMSA D9 "M. SECOON
_7
Piden lot; priicticos )a aprobacibn del sueldo
H- bo g.r a n S do NMICMAS
ininimo del professional A ESPANA W)UMOS
OFERTA8 MUY VRPECIALES
-n. t ust as SACIONAL, Mucha Hapides. Ab5oluta
F A
1A Junta Naclonal de Goblemo del mado por el Congre.go de Prof esioil 1i aa SegarldvA. CoLegio de AuxiUares Pricticos del les Universitarlo celebrgdo en nues- XOPA VgADALa molor Bara)a do] mundo, Farm e Ve c t o' r acAutico acord6 pronuncigrae a i4g1LIal, FlIgmado sho d, 1949 El servlclo wejar garanlItzade
Para Poker, Br1dqo, Canaata Y favor de la aprobact6n del Proyeeto qign.- wpiracione-s de
lonales de Cube Que legi- Y coneelde.
Pinucli. Nfimoro'SIQ de ley del representative xe6or Fran- desean mejorar Bus con- AGENCIN GLOBE
Extraor0inariamente anirnados re- claco, Crespo Molina por el quL- #e
111, en $W.00 el l oa ppea Y ruegs, a los conau do' minirno 0 dicAbnes de vida. 'jultarcdl, U4 Wer4c)00 Vara dclega- AGUIAR 556 Dept. 20
profMonales universitarloe que gresistas clue presLeii preference atrn TeU- A5465
ay en lp e4 eh Cle Edtigg6ri, y Producto do los- labricantes prestan sua servicloa al Estado Prd d6n al mentioned oroyecto, va qu do- 4 UnlvV dad de la segurldad de aue- el PretB .. t I vincla o Municipio, segdn noK, tldpee.te tie Is Repfiblica Eanbunari a lot,
Lo 11 a- M10S 'DE HERACLIO nica su president, el whor i con rapidez esta ley de que tanto ne- coleglos Y delegaciones; del inL444* r Ztteide.perrobo, no cqln- FOMMM releteira. terror de I& RepObIlea que llagan ges51 0 )1 for;d0w... W Visir una-arquesta, Eats ley, qua refleja el acuerdo to- cealtan ]as Drofeslonalm encarrandotionez$ directarnente, a tal objeto.
OeAmt rl VITORIA
com ELEGAMCIA pkal)* el4tbrado7iidrante ]a ESPANA
votaolon col6iijin 0 f rente del: edlDESD E,18 60 firio, -C(bnWei' Lanuza. largm tened" de ulneA 0ectoroes, out
labam *,I Mlo un asPecto pinto.
por su 4". Jos can, lei
to *01
did& .01,
a sus electores con
7U matracaa y otras artefactce 4e ba 01
ruidQ , I I I ;
En 'es b be
cesidadtdaeltalcmea elejulo ezoenuel..'11 mero, y el- cuarto aftw vues, la Calf- '*a.
fut aprobada, nor a6l*a efectuAndose lo3 oonilcioaen lop y terogYo, dentr6 de it
&.nomalidad, Ue
RELOJ D E CALCULO.
iWIDESE DES 0 C UPLDA-r
1SjfjCr A Nj (? S S 6"A, I IEZ r
je las'Fa aelones AMUSMA RESIDENCE
En I '44da on 566 Metros LOS. RwoiesfqvVENIA" y "CORD" a a. 1 brjr Ao'# ejor
(krfRla M g*-40 "c
at fliz. Cprool&d es reYntre-, cities Auan
lptlkadory, Goicurfa. URGENTE VENTA
PgDMOS $40100) Vea, elr _ipvoi 6 '-do!""'ta kanosa
d Worxkesa
MDOMW'"C"AWr VAILJO SU OFER d. quo Ito pue a Set, mar.
t HAG4
'C;E "PEE LESS" Hab"s.
IWARTMEZ Y PUERTAS cada, por xu"Protocclbn on la
""m coo
A rtado 1917 Santa 'b
VOL 16 Sajon
14173 D92do I
DE VENTA EN TIENDA:8
FE DV A VMfflERAS_'i'QUMCAUMUAS
D NEA-0 ARETERIA NA VERACRUZ 74TIMPIC 04
gobi Jyag.tri to4as ti Se vende en, )le Ci*. Amburrue".. Ameriqn Lloyq. 19*00d '#i*U4jMcan dades Cilzada de. dol
MODICO- INTERES- -linea'cdn 5,,Vidrjqrag a la zaUe, '%;EDMCH
CASK MUXELLA- bien surtids sin, d6udas. Reprosentap!q; Unicos Para
Infdrines: eL SR. 111 BRIEBA.- saldr.A 'directamente pi ra, Veracruz y. TaMpleo
m= NO.'155, esqu a on- Otd y dop6elto:
Ins, C Cetrada 69 Cuba, vo
TFJ",ONO A-03" a) 12 D9 DICIEMBRE
entra Wgia Y Q intjaL.
admitiendo carga y PASAnRPS'para dich6s-.puerto&
-Hermano's' Ferreire Co. en caMisas de
A entex Qener le stir
9 e z
474
F. A. ROVIROW S. A.
Bajokdpt Hotel SeVilla:' 'Apar TELEFONO M-8897
tado 855.
TeWbnot: X-7 jl) M-77711 -,.M-8 3 HABANA CUBA
fiS,
q
present
EL"VAPOR, DE" 18,000 TONS
0 LX CA 97
,cope 4
A
N ORTEG A
at.
Pr6xima afido do I X; Fact a.
3
Pa Xnpro 20.,de.A l.,
na no Va
M, da1,, B.aido1o,,' Cannes y
j,
J.
NS'.
WAQG. UTSYCUO
)OWL",
"L,?On! a-lax A* tog"_lRome Unei.,
, Ispo IWANA. TEL.A 71/1
X
X -WOCHEPUENA, em
-do 2
Pavos,.101108 r:,GU.1fi8ox.
Bilascoam Y i4 0;",-U-6908 14 4994 U-6656.
W.
I- Camisa PACKARD, $ 3.50
COMPA D-E MAD 2- Nueva camisa pACKARD
ERAS blancay color
U5
A
3- Camisa PREMIER en fi.
CA
.-CE00 Sm An 6, X
R
na batista labrad 3.95
A"nida Ganced y,,Yia. Blanca. a
X-1529- HABAINA 4- Camisa PREMIER
X-1819 en'poon plin blanc 4.50
T expas tenbld de: 0.
a w AL RAM M on liw *w M% 5- CamisaL PREMIER nuevo
0:601" low
Pi-ina 18 DtARIO DE LA MARINA.-Domingo, 10 4e Die. de 19 w Defortes.
ESTA TARDF: HABANA CONTRA MARRNAOX CIENFUEGOS VS'Al ME, NDARESEl DIARIO en los DEPORTES, Salsamendi mayor y Lorenzo Se
-Lectura de doiningo. impusier'on anoche en el -estel"
-Carta del inniortal DAU90. A, Perdleron por 4 Lantos Careaga y Muguerza, quc buena
ventaia en la iiec foai fi- al.-, -eistin -haciendo P Z Ide te.-Honor que. se hace y deuda que sepaga. _n -Se
levi3ion en el Palacio de los Gffitos. Conlefifitairios.cle ij teris
Por ELADIO SECADES Gutaba tanto el estelar de anoche el utiqueValenzuela,
4; 'M M to" wto,
J en of front6n J61 Alai por el color !i% Juan .1f
defendido por Saisamendi mayor Y 9: comentarista de telievial6n y que
L inniortal Martin Dihigo, que despu6s de en algunos parques de la Liga Nacional y de Lorenzo, que tenlendo los favorites tiene del asunto experienclas de gran
"Curado de Jos diantante sigue sirviendo In Liga Americana ... t eE I a causa del deported en calidad de comen- un anto de ventaJo, en la, primers. de. utilidiad. in Jos dos frontones que h
cena par elloo So di6 el dinero con moo menclonado, a pesar de ser
ia,,,ta ildial, me envia In carta que paso a re- 1kNDEZ fuh un ferf6meno del base ball. logror de cien a cuarenta v cinco. canchas mis mcluefias Qup la de L&
P 1 od U (11. M Durante el tempo que se mantuvo en dis- Careaga y Muguerza -n el tramo in- Habana, se usaron tres cimaraz Y
.Si. Eladio Secades. los ensayos se astim realizando %iol
posici6n de todo to exLraordinario de su. termedlo se quedaron cuatro punbas
Estiniado amigo: facultad, hizo In que no han logrado muchas atris. (11 par 15) v huelga decir Ins con dos ckmaras, una que opera en
monflos que se cantaron y aue se dte- el fronts y otra en al rebate.
Por niedio dc la piesente quiero communicate celebridades blancas que la historic ensalza y
qu las cx6nicas rectlercian. M6ndez dur6 poco. Su run en Im bacteria de batons rujas. Esta noche tenemos un Drogrzma
e ha sido constituido un Comit6 para erigir d ran-4riterits en el vieJo temple.
un ol stadium de La Ha- reinado se extingui6 sin fijarse, sin prolongarse, La vuelta Ann tan pronto. clue en 0 e 9
monument en el Gran S mismo PeldMo quince se pegiaron el
I fuera gloria legitimate dP
bana al quc I base ball sin hacerse extenso. Pero en ello tiene que ha abrazo Ins dos coloreis, iniciindose aW DonGerhmann result el
cubano. Jose de la Cariciad M6ndez. "El Dia- her influido In injusticia de tanta gloi*ia pagada un pulse lento hasta'que Careaga y
niante Negro". El CornA6 esta formado de In a precio mezquino.. Que despu6s de todo, es dab., el super-aldeano se adelantaron en
siguiente formw in misma tragedia que siguieron padecientio of trarn6 final, colodindose en 25 ganadoir de, la carrera
Presidcritc, doctor Mat-tin del Junco. durante mucho tempo Jos astros mis salientes tantos por 22 las otros, Desde luego,
Sccretario, doctor Carlos Maristany, del base ball negro. A M6ndez In encontramos ya a esar, alturais y en esas condf- WASHINGTON. diclembre 9. (UntTeso rero, doctor Pedro Iglesias Betancourt. del afto 1908 al 1915 . En 1908 lanza catorce clones of partido no podia guitar por ted) Li Uni6n Nacional Atlitica
r ocales Armando Marsans Alfredo Cabrera, desafios sin perder uno solo en el campeonato of Maestritc, y Dor Lorenzo. 5111 em- Amateur puso fin a la controversial
Martin Dihigo, Eladin Secad s. Sergio Varona, regular de Cuba, contra el Brooklyn Royal bargo, to vuelta. Mayor y tambi6n la deonce meses aobre to "miii largo"
Pudro Galiana, Daniel Crespo Varona, Ricardo Giants, quo tiene fuerte arsenal de toleteros; mis daffina. del eatelar se produjo aW carrera de una mills de In historla.
za, solo Podfan rodartin tanto, par2 Ge hmann, de,-Ja Universid2d de WisMirand Coit6s, Guillermo Henriquez y Gui- contra el Cincinnati y, par 61timo, contra el club declarer oficialmente que Don
Perez. 0 quedarBe estancadas en veintia6is conoin. gano I& "milla Wanamaker en
lierion Key West .. Ahi se revela el pitcher que vi la
Qui decirte tambi&n In idea del*mo- casi todas Ins reglas communes. Que super todos (donde avia estan) Salsamendi y Madison Square Garden on enero punumen M6ndez fu6 lanzaudea a trav6s de In los esfuerzos humans. Que alcanza con su bra- Lorenzo h1cleron el vlaJe coal sin es- sado
Cadena Oriental de Radio en su audicicin "No- zo una elevaci6n de clase que en cualquier Edmunda Amor6s resultark uno, de too mejores bateadores cubanos dentris de poci) tempo. El Joven aticta ha cala desde of nfimeTo 22 al 30. Gerhmann fui declarado ganavela Deportiva", que describe of compafiero Da- atleta. blanco hubiera sido mks que sufficient responded a I& conflanza! del manager Wguel Angel Gon lez, que to. soica slempre en situaclones difielles. Saisamendl Ifuvo moments do des- dor de Is carrera ]a noche. que #sta
ruel Crespo una conso, Wposteriormente se
V2rona. Los que idearon el pro- 1.m y momentous brillanteJi. Pero no se efectu6 T*ro
para ostentar duran'te el resto de su vida Anoche mismo el mudbacho fuk sacado de e 116 un bambinaza de cuatro exquinas con dog com- anamaker, tras Imado en mi persona para que In total celebridad y una redondeada fortune. En cube duda que do Icis cuatro of clue otorg6 of trofeo
posito han dcleg, paheros a bordo. Lot foto recoge el momenta en que Amorbs llegab&. &I reilinto gagrado mlentras sus compa-a. que se realizarn par cuestaci6n popul r, ese afio M6ndez libra cuarenta y cinco innings mks Jug6, on thirmino6 generals, ha gu isi6n, al agent del
obi fieriss to esperabian pars felicitarlo. -.(Foto-. Emilio Molina). ugnarse esa dec
sea vista por Ins aficionados de esta generation. consecutive sin permitir que un solo hombre le sido Lorenzo, que e3ti atravesando r6 Federal de Inv6stigacionex Fred
Birn In nierece quien In di6 todo por of base Ilegipse a la goma ... Pero es que en 61 se refined una racha de Inspiract6n. Wilt.
tye En of Primero de la niache Liao- De esta iiltirna decision se ape16
ball cubano, todas las virtues que la natiarateza distribu yen y Basurco lea ganaron nor cua- a la UNAA la CU21 concedl.6 of
Te rucgo publiques ]as nombres que consti- de modo incomplete a otros jugadores. En Men- Steve Bilko impulse sieftiate carreras, gulando al tx io punts a Garcda y Marcue. triunfo hay a Gerhmann.
tuven el Cornit6 'v ofrezcas a In iniciativa el dez hay control perfecto, velocidad infreauente, Anoche Volvieran a hacerse en el La UNAA tambi6n carnbI6 gu esap'oyo de tu plurnit. Tu afectisimo amigo, idea clara de In. parte intellectual del juego, agi- aser6n de Concordia pruebas, cast C21a. de peac I s.en boxeo para que est6
lidad y seguridad en los fildeos. 1Es un fen6- finales, para las trasmIsiones de viMartin Dihigo. meno! ... H abana a su d6cimo tritm fo sobre el Cienfueor"s den. El Jai Alai eerfi, televised en an armonfa con' is que adopt Ik
fecha pr6xima por las cilipargs de In Federaci6n._Internacional de Boxeo
ACIENDO justicia a In memorial del pit- L dia quince de noviembre de 1908, co- CMQ. El Juego vasco Ya ha sido te- en Copenhague en agosto.
cher 106ndez I afici6n cubana -de cierto mienza el mejor capitulo de su carrera lovisado, con gran 6xitii. en los fron-'
H E Los Rojos anotaron 6 vcccs en la parte final del sexto episodic, p'ara no dejar margin a dudas so- tones de Miaml y Tijuana. Par clerto
do In patria- liquidarn una deuda de breve, cuando propina nueve corns al e ahora se encuentm entre -nosotros.
g,.,iudu vieia N, sagrada ... Los deportistas Cincinnati y s6lo permit un hit, saltarin y casi bre el ganador. Jresenclaron el desafio al tos dirigentei del club Brooklyn. Comentarios del
criollos recordamos a Jos6 de ]a Caridad M6nde7, dichoso, conectado por Miter Huggins. El dia encuentro celebrado anoche. Esta tarde se ofrece important doble- luego. El score Vencedor F. Sedgman
le citamos come ejemplo de atleta. de aptitudes 29 del mistrio tries, despuis de, haberle anotado y de amor al base ball, par cuyo arraign tanto Ins Rojas tres carreras a Carlos Royer (BeW,
y tantn hizo, porn tales evocaciones y tales reco- M6ndez es Uamado en auxilio urgent de la Inspirados en el ataque demaledor Luego el Cienfuegos empat6 en of MELBOURNE, Australia, didemnocimientos no han estado nunca a tono justo causa del Almendares y sin un instance de peli- de Steve Bilko. Ins Leones cariquis. Por RENE MOLINA segundo par tubey de Grant Y 6en- bre 9. (United).-El australiano Frank
con ]a historic del gran pelotero desaparecid(l. gro, sin una indecision, prende siete magnificas taron anoche.un 6xito de 11 par I cillo de Taparies, y en el acto si- Sedgman gan6 el campeonato de sinM6ndez fu& product de una 6poca atroz1hente argollas y aquellos jugadores de Grandes'Ligas, sabre el Cienfuegos para quedar so5 ademas of ritmo a que. nos tiene guiente asurnieron of rnnDdo de la gles del torneo de tennis de Mebourinjusta con Ins peloteros de. su raza. Yo recuerdo no aciertan a compared -r de d6nde ha salido el los en el fpuesto de honor de In Liga acostum ratio, pues par un momen- nave hacienda altar a BRI Habe- ne. venciendo al norteamericano Art Cubans, rompiendo t.. lleg6 a suponerse que romperfan nicht Pag6s We age par ei rur de Larsen par 5x7, 6x3. 7x5 y 6x3.
PI = .. que el ".. n5en y Silvio negociu 001CLU
que pocas aflos despu6s de su muerte todavia lanzador de fantistica pujanza!.. Vuelve Wn- mantenian con el Alm Bit- jinx rest zando el "milagro" de Jorgo*
se hablaba del decadence, olvidado y casi des- dez a pitcher contra el Cincinnati, 0 dia tres ko. que al igual que los toreros tin ganar dos juegos consecutive NoDle toc6 y al tirar mat Wilber a
aparecido "Hall de In Fama Negra". Resultaba de diciembre y no deja que un uniform con- Sin actual libremente como piloir6nico que en pleno florecimiento de ]as demo- trario Ilegue al plato. Diez dias mhs tarde le din gana "rabo y orejas" y al at- to, pues prActicamente deIeg6 en Is initial, 'anotaron Pages y Silvio y
guiente le quieren linchar torque no ...........
Oscar Rodriguez Ins determinaciones. of bateqcior fuO a tercera.. Un bolecracias se estableciesen distinctions deportivos sitilan frente al Club Key West y logra otra acierta un pase de muleta, desat6 to4a Pablo Garcia demostrii que adeentre In fama blanca y In fama negra, como si lechada, en una actuaci6n inmaculada, en el una ofensiva spectacular impulsan- primordiales, Billy Herman hizo su
do sJete carreras con home r debut con el tra3e de los surefics, in a de poca proteccidin Haberu hi
Posterior- un, do. tenia paco control, y Mike Go
las celebridades tuviesen color... pitching y en el fildeo ... Fu6 el dfa de Noche- n zk
niente on boxco, en tracks, en otros especticulos buena de ese aho cuando el Club Habana, des- blete y sencillo, para igualar un re- mLaf primers impres16n tiene l6gica- lez lInm6 a John Yuhas para resolver' teras raciales. Et no- cord del Nuevo Stadium que habI2 nte que baber sido pesimista... of crucigrama... El espig-ado yanke
se fucron destruyendo Ins fron pu6s de' tragar dos ceras sonorous, logra a Los muchachos no pudieran mante- respondio, obligando a Grant a b e
establecido Lennox Pearson hace dos
p6blico annericano que se sinti6 humillado cuon- tarle al gran M6ndez ]a primer carrera que el ner un margin que Ileg6 a ser oc tear pars. doble-piay, en cuya consa
do Jack Johnson conquist6 of campeonato mun- Diamante Negro permitia en cuarenta y cinco afiris. defendiendo tambi6n Is franela cuatro par una. y el combinado luvu uLas dos primers carreras Impul- Mf
!,14
dial de peso complete, muchos aftos despu6s pro- innings ... Del afto 1908 al 1915, M6ndez pitcher El cundrangular sIrv16 para. rubi- mat en cuanto al pitching, Sion 0 A
glories de Joe Louis. Par pelota con ]a marca magistral de 80 victorias y batesdos libremente'lled Hardy
clarn6 con orgullo Is,, car tin rally do sels carrerna qq y sadas par Bilko cristalizaron en el
iltlmo se abricron para Jackie Robinson las 30 derrotas, pasando el proyectil a une veloci- gi6 Pit of sexto capitulo pegando el Witto, Alormi, quien reaparecin des- final de ese proplo forcer inning por 6 e un largo perfodo do Inacti- tubey que trajo al plato a Hidalgo
puertns del base ball arganizado y hay din cnsi dad que hacia cerrar Ins ojos a lea bateadores puntillazo a las aspiraciones triun- pu 3 d
vidad decretado par un ataque 7.rltndos Ins equips do Ligas Mayores suenan con contraries y tirarle el golpe "a In tambora". fales do Ins surefios. Hasta ese mo- v a lorgensen, quienes habian-enLramentD, los sotancros habian ma cado do on acci6n par transferencia y hit
:he6 con per i6n pal...
In avurla material y In enorme atraccl6n do ta En marzo de 1913 M&ndez pitc r
quill.-As que signifies un coloso do bronco ... Yo pocas veces Imitada en los gr lecscpe- e. pnso, aunqLIC sJempre perseguldos Hardy comeni6 transfiriendo a Iii- respectivamente Todavia cf Cienahorn me pregunto do qub hublera sido capaz quehos ambientes beisboleros. En ese juego me- de cores; porn of desplome fu6 tan dalgo y a Jorgensen, y parmitiondo fuegos so alej6 una vez mks, anoLanabsoluto, tan definitive, que cuan- un sencillo de Formental que lm- do du quints carrera en of tuarto P.1 Inmenso Llnyd, al su splendor hubiese coin- morale, s6lo veintisiete bnteadores se enfren- 4,
do hubo terminado el rally raja -no- ouls6 In de Is quiniele Aquel pre- episodic al ligar hit do Sullivan, sovidido con esta era do francs reivindicacio- taron al "Express de Cfirdenas", on una tarde r
,updnfa Is posibill- ludio era ri de Hardy y cohete de Pag6s desdie on el stand a desconcertante, pero reac
nes?. j.A d6nde hublera Ilegado M6ndez, tra- en que sus envious producing verdaderas explo- dad de unn riposte El rev6s, d6cl- cion6 temooralmente, ponchando a ue d transferido Bob Addis
bajando con discipline y con recompon as deco- stones en In miascola de Strike, au preferido earn- mo que sufre el Cienfuegos f ente al Bilko. y a Bert Hans y anulando a Esemebalreg'o, Ins Rojas redujeron de r a,-, I S? I.Qu6 no hubiera hecho Charlesto pnficro de baterfa . M6ndez dej6 de lanzar en Habana en once iialidas, Zntuvo Crespo, que cerr6 on fly a P11969 nuevo el margin par tubey de Jordiendo coinprar jus hazailas a las hazafias de Cuba en'el afio 1915 y muri6'a los cilarenta y gensen I y hit de Bilko en of quinto,
r.ull peloteros b1tincos generasanienLe pngados7 einco aflos de cdad, enter obre, olvidado. y un inning despu6s desplegaron In
4AIglltuj IQCt0rC% Se han pesto it peqsar to injusto hAbito de "blitzkrieg" decisiva... Ya habla un
Come Alejandro Oran. Pomro'
ue liubipra 4ldo Mai-tin Dihigo en ]a plenJtud oniiiii6n, no tiene perd6n del c1clo que cuando out cuando Wilber conectA tubey al
v sit Juventud, jugando un schedule official, W evocrin lip; celebritindes cubnnas que han pro- left Anior6s ernpufi6 par Miet-kowicz y respondi6 con un snort, y
d"ransundo dos meses y enLrenando bonita- Iucido Ins deportees, so habla do Luque, de Mi- Z
largo e lncazo de cuntro bases p
sabre ]as villas del right-center El
nivnip en In.q campos dv primavera? j.Quk call- quel Angel, de Alfredo de Oro, de JosA. Ra6l Ca- at
dad de pclnti hubivrn reportadn en Ins Mayorr, ablanca, de Ram6n Forst, de Kid Chocolate y bambinazo situaba al Habana com,,
cf mulatn Raymond Brown quo vimos y RPIRU- de otros pocos. El nombre do Mi5ndez, a6n dos- lider par Is minima diferencia.
rinnos on La linbana con el uniTorme del Cien- pu6s de muerto, segula condenado al silenclo. Frev!endo males mayors, Herman
fuegos? Pat amo a Witto Alomik... Yuham enBrown jugabit' todo el afio y siernpre -ecia perseguldo par In misma estrella fatal
efundo out en foul a Pa
Otra on ]as Jardines, on su 6poca ynarcii Is ruta de ]as pobre. I
en carnpeonstris fuerteq. a reg6 of me
-abajandn un dia deApu6s de haber !tcheado que -os negros Par eso Lq iniciativa que me 9ft, per" roller Ificil de Hidalgo
rmno un coins el dia anterior. El C impanc6 cornunica Dihigo es un gran honor que so hace. par el short ganti credenciales de hit
al pegar un mal bounce, y ahl inisGibson hubiera sido Jonronqyo del atro mundo porn tambi6n una gran deuda quo se paga...
CIENFUEGOS HABANA mo se complic6 Is situaci6n... JorV. C. H. 0. A. E. V. C. H. 0. Ai E. gensen "escestV una pelota en ]a
- - - - - - alambrada, colocada sabre las'vallas
Addis, rf . . . 3 0 0 2 0 0 Hidalgo, so. 3 3 1 2 3 1 del right field, y despu6s de largas
M agl,, In. . 5 1 1 6 0 0 Jorgensen, 28. . 3 3 3 4 8 1 deliberations so consider tubey par
a s Gan6i Naidorf el torneo infilindial en Anisterdam Garcia. 3a. 4 1 2 2 2 0 Fome.tal, cf. 3 1 1 1 0 0 regla el'batitzo que al principle fu6
RDAm 0 aceptado coma home run
triunfo en los torneDS Lr a Bilko, In. 5 1 3 10 3
AIM e I ope 5 0 Para busear el out con Bilko se
I f.r., d1clrnbi-, 9. (UnI
rg, P. Garcia, If. 4 0 1 2 0 0 Hans 3a . . 5 0 0 1 2
no Miguel NaJdorf emptitar con el holand6s 'I'Jeer
S DINERO ted d -ant, 2a. 5 1 1 1 0 0 transfiri6 a Formental, Ilenando los
POR WIENO gn e mundial de ajedrez Scholting. anotqndo con ello 15 del Gi 4 1 2 2 0 0 Crespo, If. I I I Angulos, y of fornido sanluiseho
A terdam, n noche en media mAximo possible de 19 uuntos en cf Fernandez. cf. 5 0 1 3 0 0 Wilber, c. 4 2 1
Sabal" MOtOrS Co I S Al de Ta actions, st I mejor ju. torneo. 3 1 1 2 2 0 Mierkowicz, rf. 2 0 0 0 0 encarg6 del resto. sacando una ps
C Sullivan, ss.
g'.!dor'dTe.jedrz del""munda occiden- Samuel y RoshAski. de Ins Estarlos Hardy. p. 0 0 0 0 0 0 Habenicht. P. 1 0 0 o o If Iota par sabre ]as villas del cooler"NASH", Calle 23 Y Om U qL]ed6 en CgUndo ItAgar con AlornA, P. If 0 a 0 1 0 Yuhas p . . . 3 0 a I I I left, casi junto al reloi para elevar N
su mas Vrande 14 punins. Gillenwnte r t I) 1 0 0 0 0 0 AmQs, rf.-. 2 1 1 1 0 0 antres el total de Jonrones con 5
- - b sea Ilenas del aho, acreditorse so Por su Pres
Ramos, p. 0 0 0 0 0 - encia 1<1
. . . Totals; *. . 36 11 12 27 18 4 sexto bambinado. v elevar a 26 Is,
Totals: . . 32 .5 8 24 5 1 (I)-Bate6 par AlomA en of go. carreras Impulsadas No hubo mks. de alla elegaycia,
ANOTACION POR ENTRADAS. Dorque Haas pereci6 en fIv a Grant...
CIENFUEGOS 013 100 000 5 Pero tampoco se necesitaba mks
HABANA . . . . . . 102 016 lox -11 Todavia en el s6ptimo el Habana ... por su calidad
SUM &RIO% a9reg6 otra par tubey de Crespa,
Carreras empLiJadas: Formental. Fermiddez 41lko, 7; Pag6s. Amor6s, sencillo de Wilber y lineazo de Amo- apreciadisima...
3. Home runs : Am 0 6s y Bilko. Two base hits: Grant, Bilko, Garcia, Jor r6s a Bob Addis que facJIJJ6 al pijensen. 2 Wilber. Sacrifice hits: Npble, Hardy, 2. Doble plays: Haas a ricorre. y un innIng despu6s se Viorgensen a Bilko; Jorgensen a Hidaliffa a Bilko. Quedados en bases: Clen- vi6 otro momenta de interns, al soJuCgOfi, 10: Habana, 7. Strike outs: Habeniclit, 1, .1a;dy 4, Yuhas, 2; Alo- lir a batear Bilko con dos en bases
mA, 0; Ramos, 0. Bases par bolas: Habenitch, 3; Hardy. 3: Yuhas, 4; AlomA, frente al -zurdo Julio Ramos. que le 1; Ramos. 2. Dead ball: Yuhas, a Noble. Passed -ball: Wilber.oWild: Hn. anul6, obligAndole a levanter una L2 CarniSa Pioneer Convertible, benichl. Hits a Jos pitchers: a Habenicht, 3 en 2 y 10 veces al bat ; a Hardy, paloma a Sullivan Los sureflos Ilea AlorriA, 5 en 1-23 y 10 veces al bate. pit- naron las bases con un out en el noen 5-1 3 y 7 veces al bate* Jos veno, fleando un boleto v dos hits.
cher ganador: Yuhas (4-2). Pitcher derrotado:: TIardy (0-2). Tempo: ( a_ de estilo deportiVo,
horns 40 mintrios, Anotadar' Julio FrAnquiz. Umpires: Gorman, home; R pero Thpanes bate6 pare dobledriguez primer; Maestri, segunda: Alain, tercera. pla
EI juego fu6 presenciado par un esti considered corito
ESTADO DE LOS CLUBS nutrido grupo de dirigentes del club
Brooklyn. de Is Liga Nacional entre
H. A. M. C. G. P. Ave. Dif, Ins cusles se encontraban el Prosi- la carnisa Perfecta dc
dente Walter O-Malley. of manager
HABANA 6 3 10 19 13 .594 Charles Dressen. of Administrador
ALMENDARES 6 5 .7 18 13 .581 q General Fresco Thompson y el Jefe nuestro, Clima torque
6 5 6 17 1 .548 1111 de Pronaganda Harold Parrott.
MARIANAO . . . .! V.4 f-i. -' A~
D portes DIAR10 DE LA MARINA.-D(nningo, 10 de Dic. de 1.950 piging 1.9
VC, N.- C I R A Y SUCA tl, R MPE0N'-D-E---H-0LA-N-DA EN BRUSE
Obtuvo NPor gran prendo en una linagnifica prueba
.11W,00D,.; California. diciem- tercer lugar y Hill. Prince an tei*-W nei' .,Cuba. a 10S dominicanos pasan4o,, a ocupar el primer lugar Rapidas Amateurs
bra 9. .)-Nqor, at favorite, gan6 care.
a I a de clen mil pea* de uJI: ii Molina
prem'! 0". Is El ganador corr16 IN distancia, an M T4AOUA,, diclembre 9.-El equl-, VXNCIO I C
o,35-1 finalize an un tempo record de, 1:59.4.., po cubano, se pus,6 an ae NAGUA,'Dlc. 9.7AAP) I Iando do Hollywood hoy V lug- MA s problemas de Cuba y I* FIBRA?
Cofe. 4a, ENCE EL MARTES EL an .1 -Nuevo
tin Colo Inusoa bateadores 'do H D E R ROTO ROBINSON -Un comentario sabre la X11 Serie.
at d a luVrdarl. X, :edeor mexlearto Gefiestin poneh' a
ISI ON L Soria; d Afilougoo I 7de ndil..
rrotar eat& tardes, lo. sol, 6. dcml- pars, establecer un m4evo record an
:PWO DE ADM AL CAMPION MUNDIAL
n1fna van score 'do once'. carrara.- Series Mundiales de*But Ball Amh- ---C iudad Mixica elegida camp sede.
191 in tour, y darIe,-a-M6xico--ana--vlctorJa ogiP r d. DE HOLANDA VAN DAM La alegria natural que ha pro- mo sede y Guatemala fut esc
a er d to! iubznxw con anotaci6n final de state cafferas
ARA-& -I-JUEGOS sorprend de no podt-r brindar.
I zurdo par care... porclonado a todoo los cubanos la da pale caso
do JOB lanzamlentos &I
ciplen hable, actuado..die erdargent Anotac16n par entrad": victoria del equipa criollo sobre se en la capital aztece el event
TO at P'rfo4o.iniclaI de organize- an el trJu fo Conquistado pdr'Cuba Honduras . 000 000 000 0 4 5 Iclembre 9. Writ- Rep&blica Donninlcttna h. sIdo ate- del abo entrance Tampoco se
cl6n,'Interior, lel COM46 Ollinpicu Cu, l dia antaribr;.frente' a NIcarag4. M6XIDO . . ow 051 oIx 7 13 o ted).-El campe6n mundial de peso nuada par un he- jncJuy6 un solo reprewnitativo cul cubano resp6ndi6 at corliltierable. Baterfas: Valenzuela y Rivera; Ge- welter, Ray "Sugar" Robinson, Be one- cho sinceramente bano en la nueva Me3a Ejecutiva
bona eptraik'en :at perf do de me- t6 su segundo triunfo consecutive en
M A R Q U E S eaftierzo, qUe.Je'!pld1eron,8us compa- nests y L6pez. sorprendente. La de la FIBBA. y el hecho pone otra
yor actIvidad can vista a la iPte- fieros raemantuvo an Imontl ifio los cuadviliLteros europeo at no- Federaciiln Inter. vez sombras de incerticlurrbre resgrac16n rie Is delegacl6a, qua ''concu- tods. la ruta, dispuOs de sortear'en PERDIOPUERTO RICO POR queae esta noche a) campe6h de oesq pecto a las relaciones de Cuba can
entos FORFIEITED media de Holanda, Lue van Dam. an national de Base
rrfrA a Joe Primeros Aleg6s, Niwne las primer4,actos algunoa ratma eur Is Federaci6n, que despu6s de alelecW a Do- el cuarto round de Is pales concerts- B a I I Amat do mAximn de tirana acord6 en su reu- canzar un gra
ricanos de -Buenos Aires, el m--tex diffcile:I I& In do Sant MANAGUA, Die. V (AP)-Puerto do a dle7, an medl ucheos
mingo pars, deialfic, de tanta impor- Rico peid1h par forfeited con, Vene- de 15,000- fanfitico M de, los ab n16n de ayer de. fez, hablan recobrado uiia aparenprftimo, 12_de dicia1mbre.,F-se-dia uno de las misfilitereiantes Busts. ew-la'Serte Mundial de Base 'El boxeador D E norteamerIcano de 28 te armonla
enierkel plaz6 de inscripei6n para del clAsIco,. signal a Ciudad
recay6. en at Joien Arzd- Ball Amateur al no aparecer an at aftos fu6 conminado -dos veces par m6xico Como Be- Al parecer. Cuba ha confronted
los :' beve, de0ortes ,que bace alkiin la -quien tuvo qua cederle at guante terrano y los.venezolarlos so apunLa- golpear debajo de Is cintura. y an de de la XII Sep Sfincher y 6ste al pooo, ratbo, otra ;or der a Van Dam en los.rino- series dificultades en este
U= fueron'a robados par ell COC. a cu Car- ran el 6,xit,6 ecii anoteel6n de nueve clAsJcO
estes *me' mona an, el rally cle Jos 4 an carrem por cero. nis. n at forcer round. of holandis le Mundial de
mentos,.en lax offci- que estS liegando a so t6rmino an
at cuarto -innint qua prictlcarixente cay6 agarrindose at esi6mago. pare Base Ball Ama- forma -espectzcular. E3 natural qua
nas del Comiti 01finplco Cubano se decIdI6 el'-desaf a. Estado de Jos equilloo: to salv6 to campana y xus Begone to teur que tendri
lumeroias inzci! arrastraron a so esquina. Hasla.ese lugar en 1951 el Oblico le sea hostile en el camban- recibldo r Laroncurrencla numerous, que -in
G. P. Ave- moment Joe boxeadores se bat an en po de juego torque foe muchanes,, pero el grueso, do las planillas v I adi6 at Estadlo Naclonal dc-Mana- plan de igualdad. pues Van Dam he- Para lo5 que no come at enetanto de atletar de LaH mo glis- pensd qua Casale so habfa pre. CUBA . . . 9 2. .918 his dodo III neoyorquino tantoo Rol- h,11amos; vincu- chos locales aparecen
del resto de la Repfiblica, H migo com in par raz6n ae so callabanll,,ca cpndiclones, por4ue Rep. Dominicans
R I S C egarin sentado an Males :800 pes come habia recibido. lados a la -marcha de los depo dad; pero juzgando infrrmaclones
'a, en as innlilgll tuvO Venezuel a 3 800 El bolandis gah6 of primer asal'o amateurs an nuestra palria, la no- extraoticiales y caries enviadas par
alli entre hoy y el martes :pyftirn ani 17 's "a.: P' I,-.-ts ekla.Pl' Pan&. nA a . 9 3 .727 can dos s6lidos ganchos de izquierda.
Come bien ic aab e,'l ox.nueve 4epar. h b bases, s
as ticia constitute one soipiesa, pues ju adores cubanos a sus familiares,
zarra. Pero an 6 tires eflisodl of NicareglIj 7 .1 700 perbalantes de terminal a] segundo ese mismo sentimiento de hoslilites oprobsdoseii principto por.el Co- prdo apret,6 y c rr6 scones f6iaot- Colombia, 6 5 .546 res 6 y Robinson le d16 una serle todas esperibamcs que La H .bana
mit6 Olimpico, y cuja segura can. dab M primer bateador que de'le MdXIcO de golpes con amb6s nuilos a Is c dad he gan3do arraigu c-n aigunos
bnfr le peg6 un tubcy, 1 iro "no Puerto . . 6 5 .546 fuese elegida como scenario del de L FIBBA El pitcur encisi al,,gran1rcertamein depor. '5 0 AN dingentes
t Noo haze. pr6ximo event de la FIBBA
jv. inteirnacional' de- Buenos -Aires pit. ::,fmoyarse de squAda."'En"_ at El Slv.di cher Ravelo escribi6 iare algunos
3 8 .273 El viaJe del doctor Lauteano Pre- dias a on amigo consignando que
inn g, si f Santos 36 puso an Costa Rica
(febrer67marzo-de i 51). he Ilenado cirdu)AWWPO r, crror- de Seijoy Coo GUILtemaja 171 Goodman, champion bate do, secretorio tesorero fie la Uni6n a anunriado un
tree Honduras 0 10 .000 premlo pare el pitcher qua these
de satisfacei6n a a(letas y dirigentes, slo 'dispuso ren iubesih -.de Ids Atlktica Amateur de Cuba tuvo
soh JOB: sigulentes: bateaddres-AlIgbientes Ep 'a ercero de la Liga kmeridana coma ablative primordial esFk ges. nueve ceros, no le fL16 entregado
1-Atietisino. CHICAGO. diclembre 9. t16n, an la cual hrbla estado Ia- al realizer Is hazatia. torque
a! plfcher.Arl ona abri6 con un tubey (Ap.) Wi
y to nbidn,.Iom-','dbmlnicatios),'Jogiiron n Ia- borando desde here aigunos me- existia una clAusula oj Ia coal se
2-Baseball. iliarn D. (Billy) Goadma fu6 ac ses, obteriendo Inclusive. Ia coope- exclufa a JOB cubanos QuLlIa
3-13oxec. Carrara. ado hoy officalmente bomo el. cha m.
4 -Ciclismo. : 3d'tr1uuJr* de Cuba tuvo conao I 11_ Eventos de hoy pion bate-de Is Liga, Americana,. con raci6n verbal de algu;lofi delega- Vvld s, Juanito Izaguirie y Mingo5 .-Esgrima. efo.el bombarded del cuarto Inning, una marca de 354, dos... I-lacer deduccinnes sin sa. to del Monte. que ',mbi&n me ban
fl.- -Glmnkstlca. Quilla abrI6 Ia. taride. con un hit ber exactarnente los molivos que envindo tarjetas y car.a!,. comen7 Lucha Libre. Me* i4ents. el toque de'slicrificto, Base- Ball han varicdo de made tan radical tan en forma m6s o in-fio, dr4stiII-Pesse. Oroddelarldoun foul, CuandoAbs In- lox planes trazados par un gru- ca too contratlempos que ban tefielders de Santo:Domingo &a mueven -Doble juego carrespondiente no de elements dirigetites de Ia nido qua veneer an Managua. y
esperando 'at otro toque,'hubo, cam- al campeonato de Ia Liga FISBA results aventurado; pero share esta elecci6n de Ciudad M
Las planIllis de InscrJpci6n de 105 blo de sells. an el. equip6 de,.cuba
athletes qua deseen participur an las Reyes peg6 un hit of Nuevo Sta- -PRESTA M O S afin cuando non veamos torzadosoa x1co, come sede. hacienda case
_ialtailn' per an- Cubana, an esperar at regreso del doctor Pre- omiso a Is, petici6n de Cuba y a
Rruebas a competencies eliminate. do I& tpreeraeliviando k.QuWa dium, comenzando a Ia una
binia 50BRI1 do para concern esos detalles, a] su derecho innegabIc war mbltirise a que he convocado jal Comit6 a sagunda. Mir toca, forzando an ter- y media de In tarde. Offinpico Cubano a mis tar6r. a] puede anticiparse que para el see- pies razonamientos, parece confiTcare. a--Quilla. Elotalidd Al. Juego an
martes, 12 de diclembre, f-cha-fliada esas condltilonex a I a de& I con- un to, lasebolero amateur ,ubano ha mar esa creencia based;, an heenlas convocatorias correspondientes )ut y hombres'in'segundi y tercera, Jai Alai: @AUTOMOVILES significado on rude golpe, pues en ches consumados. Repito que tencomo-t6rznino del perfodo de inscrip.
ci6n. 4rmas pegd'una linea dejonr6n qua -Func!6n diurna an at "He- at ambience se observaba con in- dremos que esperar el regreso del
se Ilev6 an claro a) jardinero' can bans Madrid", con tres par- N E S teris 1. es.lu,i6n official de JOB doctor Laureano Prado pare poder
Eilpecialmente se hace un records- -- muy tides y dos cluinielas, co- CA M ) federations. en Ia conlianza plena Ilegar al fondo del an&lisis. pero
torlo par este media. a log delegados tml, yendo a tener- Ia. pelota
territories an at inter 6erca de Ia, marca oe- los quirlientos do, qua Berta favorable a las gestio- es innegable que superficialmenfor de Ia Re- menzRndo a las tres de Ia ne. cubarlas... De cue,do con te Be aprecian cletalles que obligan
pies, Izaguirre le i1guldi-con un hit,
1arde. Y OMNIBUS
ptibl.icaia.fin da, qua se apresimen a
nv r planillas de JnBcripci6n lito fu bjtstanw para Aizolia, qua -En at I'Front6n 3al Alal", a Ia. Wormacl6n cablegrefica, Ciu- a pensar en otra inminente romproritamente, a fin de que, estin aq go entrando :a, a dad Mincico he sido designada co- pimiento entre Cuba Ia FIBBA
ul sa116 del, jue U, res
dentro del tirmino sefialado, cofte, Sinchez, qua 'le d16 In base a las acho y media de 1, no;
Muifla. E nueve, serpentinero, poncha che, can doo pitrtidos do IN 5-MINUT05
a Brito, pero pesto enla.-tilayuntiva quinielas
Gran.fiesta boy en el do tres y!do's Cossfo de% paur Is CON RAU Itior I" d"Naeous so
cuartabole, eqn lo qua se cofiges- Balompii CAMISAS
'Nititico de'Marianao tionan las almobadillas; Por.,baze a f.; I
Seijo entra, otracarrera.forzda y at -Programa corretpondiente a y
Extxgordinarlo enthusiasm se ad- puntillazt; eatuvo a cargo -do 'Quilia Ia justs, professional an at C O M O D O R O
Vald6s, qua an su segundo vtaje &I SOUT" CONTNW(W IPFC1111A
Aerte entre loi.socios del floreclentc Stadium Tropical, con dos JACKETS
Club Niutico de Mariano, para a3l 6 mismo ftWing;,'9aIud6 R CAUE n No. W, *ME I F F. VWAN
istir OL&to,, an partidoz, comerizando a las
Carmiono, qua suatituy6. a SAncliez,
_7 7 esta'.nbehe. n- Ia comida bailable. qua dos do lei tarde. 211111
brindarh Ia directive, an agasajo de can un roletazo de hit que' elev6 a
[as attetas del Club. sets at carreraje do Joe cubiinos. ReDe ocho it doce de ]a noche se ee. Ybs termin6 at episodlo anguatio9b
.... ......... .........
LebilariL eatiflqsti, menizadu par Ia con un fly a tereera. .................... .. .
. ..... ..... : .......
Orquesta Riverside, ......
Ya con ese respaldo, Cosslo so desY ya sir viene hacienda- grande envolvI6 sin grades dificultaries y
t ra 9,R vos. an at, NAutleo ere au, Cuba, a[ ganar cote juego, so Instala
clonal cena y belle cj Se each. on al primer lug4 .................. ..........
do de afio,, lendo prop6gito de los dj_ ......
rectivos rodear IN fiesta de Joe mayo. MANAGUA, Die. 9. (AP).- En 'el
res atractivris y brindar las mayors segundo ancuentro de hoy Cuba paa6
comodidadeg, a los asociados qua ailf rimer lugar de Ia X1 Berle Mun- .......
se reftfinpara der ;R bienvrnida al a' :iMmm: ....
Afic,-Nuavo dIJAI'darrotar fAcilmento al equipo
Un colioLido decorator viene i do la. Reptiblica. Dominicanik.,con ano- CO N TR A TISTA ..... -%-.-i-i'".
z ra. tac16ji final di ancit carreras par dos.
ando los .... .
disefion' del decorudo que .......
an, esa noche luciri el hermoso al,. M pitcher ganador Coaslo trobaj6 ..... ...
ceto qua tiene de admirableitente an JOB nu%
at Club Nivitic. Xplao "'. I I
dies tolerando'nueve IndifiCU DACX, ;y M Q UITECTO !
Marlanao, a-orillas del mar. i, R
ominabdo an tax mementos d 165
El lanzador den na M
qua ehtr6g6 at 'juego perdido 6 jet .....
D cuarto Inning a Anchez.,slari0o Oats H -11 MU
t, QS COMPETE INGENIERO!
3
RY rele plarna acp,,por,,Cop- t
mona., ilulen',a su vez antreg& a) M."
DE CROSS-COUNT
guante' an Of lpfo IL Blanco. Final-,
mente lsnz& rre are.
SE OFRECERAN HOY W. t jPdrticipe' us-ted'en las UTILIDACuba djsbairdo cuadrAn :...H.H.Rimim-if:
sadlo par ak 6utfleld-3ilArm",El prlmVru de ellos.afk el euar DPES. del, irnpulso construction concreters
HE Iloy Be celobrarh a fav 10 de In cOmPRf1erOV'6n bases y at. $a do,
fl I 'ha on Cuba h,
REDETIO'S DEL ell Ploar del Rio, an at Par- tambift con dos a bordo,,por In. que
Attonlo M
Cut eo, y an Santlyo fielder Soijo.
just baaen el S nalum Leguina, QiIIa Vold& fu
f. as 6 at major bateador
as ....
DE Cross-Country pars NO- del equlpo cubano conectando tres m"..'n"m
viclos, orVrzj,.do, lffi::::::I
0 :1.1,par las -Dele. Inatrapables an cinco oportunidades,, .........
gaclones a de Atletis- .. ......
Ino'de la Direccl6n General do Do. Despuds de Ia victoria de hay Culi .....................
a rtes an ambas caPitales de Provin- se coloca an of primer lugar de Ia ........ j ....... .
] ... : .........
p npetencia con nutve gonad a y dos
clas de nuestra RePtIblica. UVAI 0 ... ..............
En Ia region vueltabojera. Be des. perdidam, mlentrks Joe dominidanoF su eq u o -R E X NA .... *."*
arrollariL ef event contando con ul, paean al segundo eackl6n empatados
entr de 24 atletas representando a can Venezuela cori unR marcs, de ip, ........ .
do tituciones educacionales y 10 ocho victories y solo dos fracases...
ail tagalibres. para construccionesl a creiera
h In otra reg16n. an In lnd6mi, Anotac16n par entradas:
is oriental, at grupo es mis nume.
Act; rose, cuenta con 53 atlet2s represen- Cuba 000 650 000 111 13 2 ............
11 PC AR -Sefliao' tando a ocho irl9tituciones deportivu Rep. Dom. 000 100 010 2 9 0
Bateriall: Cossio y Brito,
educaclonales, Y as 16gico, ya qua Arzona
esa Parte de In isla Practicla-mucho SAnchcz (4), Germans, (4), Blanc ........ :::: ..............
Gran cantidad de obras-p6bli- :HH"itti-iiiiiiiin: ....... : -*::::::::::
mAs at stletisma qua Pinar del Rio. (5), Cqrretere y Santos, Rosario (9). ........
adernis de Poseer- mayor capacidad .................................................
territorial. cas de todas classes, asi como un
......................
Tanto los delegados de runbas pro Pide Inucholl garantia Ike .......................
vinclas come Jos asesores de atletis- notable increments de las cons- .... -11, ... ... ** :
3 ....... .......
me masculine de Ia DGD set come Willianis'pilfra una pell a, t
ErF HIL- A tambi6n, at director general de depor. trucciones, privadas, estan signitqs, sehor Juan-N. Sosa Zamora/.estan satisfechos del amblente tan all- FILADELM diciembre 9. (Unttudable qua se- esti levantando at- ted).-Ike Williams defenderi su Lo- ficando una gran fuente de- in- .........
ded de gate, deporte. indial, de neso It- .............. .....
0 rona de campe6n rm
051 0 7A bres earn vlano contra. Del Flarinagan of se le qr sos Para quie
chperancias animarin al e nes est&n debl.*,,
XI H_ E svctor y le rk una nueva inyec- garantizan $l(*,000, seon declarb
c,6n de. material joven y, apto, ya Frankle Palermo, manager de Wt- ...... ........
0,]KR Alu damente equipados.
W--! 1 qua at Cross Country, se Practici an fm
-esta estaci6n, torque results benefl- En Detroit -ze inform qua Flanne- .........
DIP r close.. estimula, y fort gan estA esperanzacto de lograr at an:. P6nq e usted en conditions
tax. Para qLie pueden competir des- cuentro.con Williams, que, se"n se Bombs do agua
puis an los events regulars delrmora at Tulternarnatlonal Boxing b. I I I I .
....... .....................
programs de campd Club trats, de negoclair. de'tomar parte en esas utilida- .........
:.-,:I ............................ u-n-mu:
des, adquiriendo su e juipo ...........
Buen cartel de boxeo se
...... ...............
-REX. ahora, que es el.motnen- .........
..............
dari.hov Pn Tarn-Tas!n DADA RACKIPTIR11 I -.,- V_-, , * * * * -"l _Z
Pigina 20 DIAR10 DE LA MARIN-A-Dolmu go, 10 tie Die. de 19iO De
por"'.
T
LOS CAMPEONES DEL PUENTES GRAPES SE'MEDIRAN CON TRA, EL IBERIA-.Nuevo ulianager Wra et
coujunto de N o r f o I kPresentaran tres soficitude8 a Hicieron los Maristas bajar a los
54
-rERSBURG. Florid
ST. PE dlclje.nr,:
lire 9 kUnited).-Mayo S las Mayores, las Lips Menores
duic o de Ins Grande-s LiRas. fud nom- cadets del Havana Military, ayer
Ii... ger del Norfolk, de In LAasZiedii out. nana V q_.iri,16 al Anisterdarl. de In Uga Pedirin que no mantcngan cadenas dc radioemisoras en ciudades
Canadiense-Americarul, en Is tempo- Haciendo Campos. Rodriguez, Diaz y Pirez el mis alto score r&
t j, k)a. aoa_ donde act6en equips de Ligas Menores, al igual que rcduz. gistrado, ha" ahora. Los 6aldorcistas vencieron ficil al Edican la teleyisi6n s6lo a la cludad donde se bride el match son. Nada se sabe del match Candler Ys. Progresits. Now
Wvatt al club Atlanta
-Per CARL LUNDQVIST, de la U. P.
ST. PETERSBURG. Florida, diciern- 11---tr, J Por ADRIBUN6
ited).-El eauipo Atlanta. de
bre 9 iun ST. PETERSBURG, Florida, diciem- Ai nnal de una tOrmenLogn sesl6n
In Asoc"acion del Sur, anuncid Que lire 0 (U.ited).-Las Ligas Menores de 4 horns, en in que el president de Los Hermanos Maristas se console 14AR18TAS
Whit 0 Fig. Fog. Va.
Wyatt retornari cOmo c ach advirtleron a IRS Mayores de %no se- jar Mencres Georges M. Trautman
bajo la direction de Dixie Walker ell daron an In segunda poslcl6n del
guir saturindono, con sus trasmisic- puso su carts sabre la mesa., dija campeonato federativa, 3uperando de P. Campos
In prdxima -trilloorada. nes radials v televlaldn a de ]a can- oue tenemos un program& de 3 pun- mantra ficil a l9s cadetes del Ha- hL Pirez 2 4 1
Wyatt notific6 sil decision. de5PU s triluic tendremas one deJar nuesty( tQs que Various a presenter an In reude hRcer negoclaclones con Jos Car- -iJ6n de las Mayores de In Dr6xims vana Military, en el primer de Ion G. Blasco 0 0 2
0 1 Diaz .. .. .. .. 2 5 4
A.
d ellales del St. L uis pars, obtener 11), negocios Y al"n din a ustedrs puesto de coach N' Rcasar. pasank Jo miarno.. mann..- juegos de los celebrados en el piso
R. Ro= 6 3 3
No sd st lo aprobarkri a lo rechn- edisoniano. J. E. 0 a 2
In,, aflacL16 Trautman, epero s$ Uno de Los scoring in" altos del J. Diego 1 0 1
'a rechazan, tendremos problems. torneo hicirron las viborefios, ade. J. Arrasthi a a 0
Tuvimos una barga ses16n y discu- F, Nin 0 0 3
acis el asunto y vamos a continual milis de dejar en stele field goals -di.
ffl J. Fernindez 1 0 0
L;estras discussions vosiblemente In. I ados at HMA, probando Los Ma. A_ prats
J r0- t7fdamente.. rist" su garden cerrado en todo e)
Trautman manifesit6 quo estimatto piso. El cadet del Portillo fu6 eI Totales A 13 19
solution del problema tfunda- ACADEMIA PmrrAx
finico que se escalp6 en tres oportu Fig. Fog. Fe.
aentalmente descansa en los propios
moos de las Mayoresp, nidades, hacienda el resto de Is ano
taci6n military, Diaz Silveira, Vega, F. Diaz Silvera 1 2
Trautman fu6 el que solicit esa
Irin de emergenciav a In que nsis. Flaquer y Men6ndez, que demasiado M. B. Vega 1 2 4
6 el nuevos en el floor, al verse acosatim P. Puig 0 0 2
comisionada A. B. Chandler,
_05 otros que representaban a ins par las Maristas, no sabin qu6 his A. del Portillo 3 2 0
layores eran Will Harridge, presi- cer. Par su parte los Maristas Juga- F. Flaquer .. .. .. .. 1 4 4
.eute de In Liga Americana, y We- ran uno de Los mejores partidos del J. Codias 1 2
rren Giles, pre3idente de los Reds del B, sobre todo Antolin Diaz, que vie- R Meninciez .. .. .. 1 0 0
Cincinnati, que Ilev6 In repre3entaion de In Liga National. ne hacienda mucho par el color azul.
Los' otros destacados fueran Campor. Totals 7 10 14
L otrog representative de Las Me- Rodr;guez, P6rez y el mismo Diaz a Resultado
Hearea adern& de Trautman eran In ofenziva tambl6n. Los dos prime Maristas:- ler. half: 5-12; segundo
rman. White, president de In IA- ran se anotaron seis goles, muchos half: 18- 16.-Total: 51.
de ellos par pase de Antolin Diaz, Academia Milltar:- ler. half; 2-10;
I InternarAonal, y Charley Hurt, presidente de la Asociaci6n del Sur. e viene hacienda derroche de co- 2do. half: 8 4.-Total: 24.
'J, wr, ruie en los juegos. Referee. L. Santana.
'Les dijimos que nomtros eramos Los militaries bajaron su poSIC16n Anotador: Paco MUfioz.
gulan reduclendo el interim de Ins en In FedErac16n Atliftica Intercole Cronometrista: F. Carbajal.
Juegos de lasMenores, al saturarnosi gi yendo ahora junto al Colegio EDISON
con los encuenu-os de las Mayores, Tl!elleIb. que creemos no equivocal. Fig. Fog. Ire.
ellos than a resquebraJar toda la es- nos, estin en el mercer peldaho de In
escalera.
tructum del baseball. sIgaJ16 diclemdo IL Rivera 1 1 4
el president de laii Mencires. No hay noticias sabre el duelo del M. Morales 1 2 2
AftdI6 que, en )a reun16n de 'as Aqui tenemos a Cuban Prince, ell hernialab enter del c6lehre Viva Cuba, que results, una de tells nAxItuals se celebr6 en Cirdenas, pero caso de B. Muguira 1 a a
Mayors de In, semana entrante, el
prograrnii de 3 punts que presentarfi promesas de la cosechis Juventl que ha de debutar el primer de encro pr6xima. Crindo par Alfredo Juelle, to- ganar los primers, se abrazarin en F. Rodriguez 0 6 2 es el siguiente: des los intelligence vienen dbdicando grades celebraciones a los hijos de Up the Creek que presentari en 1951 is camera posici6n- can los cangreje- J. Prendes .. 0 0 1
l.-Sollcitar a losi eQuIpos cle Ins El Stud Roxana. ros, 2bri6ndole un hueco tambidn a R. Funcasta 0 0 0
Mayors que no mantengain esas gran- los Maristas, que s6lo ban perdido
des c!Ldenas de radio en el territorto Una vez. Totals .. .. .. .. A 9 12
A segunda hors, el Colegio Baldor BALDOR
de ]as Menores. npunt6 una victoria tambi6n ficU Fig. Fog. Fe.
F;N0 .-Desearoos una meJor supervisi6nEs. probable que, esta tarde sea sabre Ion sepias del Instituto FAUson
de2las cadenez que se autoricen. Que- T ennis La gente de Fico L6pez ha mejora- F. Mfindez. a 0 2
remos Una mayor consideraci6n de !% do mucho su juego, y luce el team Lekce ., .. 3 2 5
situacl6n local y decidida la contienda de f 'th Por Luis Moreno can punch para mayares avenUn-als. F. Fernindez 5 0 1
P 190 01 El team del Instituto Edison, a pe- J. Little .. .. 1 3 1
3.-Deseamos que se lirrilte Lee tras- Nuestro campe6n national de do. sar cle jugar en su terreno, empez6 J. Bergoulgrian
TRES Rios misiones de televislim s6lo v-jexclu- bles y ex campe6n national de sin- t" abajo en el score, que 3us -nu- & Fueyo .. .. .. .. 0 0 2
sivamente Is. cludild dohde se S. los puentegrandinos venden o empatan con los del Iberia ya gles, Pepito Agderc se mantiene in- merosos parciales asistentes, se que- G. Juan 0 0 1
celebren. Cemes nuestro principal I *1 ln, que se cele 0 0 0
victo en el round ro daron con las ganas de verlo ganar P Baesllao
Troblema. asegurarian el trapo.dc 1950. En el segundo turno )ugarin bra en Ion courts azuIes del VTC. de nuevo. El Colegio Baldor tuvo en 11 Chumacelro 0 0 1
El infatigable estelar tennista del Fernindez su mejor hombre, me
los dc la Juventud Asturiallia, pero con el Centro Gallego VTC., ha ganado an$ cuatro partition tiendo cinco canastas de afuera mu- Totales .. 11 5 13
Lattro Salas derrot6 y no se vislumbra jugador a1guno chas de ellas. El corridor Pablo Len- *aultado
que pueda estar en posici6n de grre- ce. tambon jug6 muy blen, igual Edison:- ler. half: 2 4; 2do. half: fficil a Rudy Garcia MUY BIEN POR Et DEPORTIVO DE LA CORUNA batarle esa condlel6n de invicto, Ex- que Little y Bergougnarn, que tuvie- 4-5.-Total: 15.
PORLIC:10AD PLANA cepto en el caso, poco probable, quo ran a Fico L6pez content toda la Baldor:- ler. half: 10-4; aegundo
HOLLYWOOD, diclembre 9 (Uni- Prograama sefialado pars ests. tarde ran los puentegrandinos. aspirant a el doctor Juan Weiss, mejore de su tarde. Par el Instituto Wson In ano- half: 10-3.-Total: 27.
led)- Laura Salas, de 125 libras, ven- n Stadium Cerveza Tropical, apexarse el titulo par tercern vez dolencia en su brazo derecho y se de- taci6n qued6 reparticla entre Rivera, Referee: 1L. Santana. VINOS do MESA NTO y BLANCO c16 par decision uninime de Jos lue- en opicl6n al Campeonato Profesional consecutive esta tarde cuando se en- cida a tomar parte en este torneo en- Morales, Rodriguez y Mugulra, ade- Anotedor: Paco Mufioz.#
ces a Rudy. Garcia, de 125 libras, en de Rutbol. frenten con los sotanistas del Iberia, tre los diez primerom tennistax cubs- mAs del fifie Funcasta.-que sabe ed',
AGUARDIENTE PURO do UVAS on combat a 12 rounds en el Ho- 2:00. Deportivo Puentes Grandes en el turrin inicial de 12 cartelera. nog. Pepe venci6 ayer tarde a doe Cronometrista: F. Carbajal.
llywood Stadium, ganando el titulo Vs. Iberia F. C, Confiados en su blen balanceado gloriosos veterans, que aAln causer- larse par In defense enemiga. Jugado en bI floor del Wson.
featherweight del Estado de CRlifor- 3:45. Deportivb Centro Gallego Vs. cuadro y especialmente en el cora- van fresco su entuslasmo y amor nia. Juventud Asturlann. je que distingue a n,1 riles, Los = ,usv bien su resisitencla y 14stoBODEGAS GALLEGAS LTDA. muchachosdelalotsiad 2 creen enil es ya un easo de histoSalas report adern" ester listo L ef ril
parn defender su corona cl 22 de este Los camvones del balompl. que Ll terininar bay Ja nohenay ne- ria. Pepe venci6 al formidable zura pro- nfiltima vuelta de In JUsta nbran po- do Antonio Daly, 6x4 y Oxi, mes, fesional cu atio. que corno es sabido dido mientras
asegUrar el triunfo. Para ello que ei otro veteran, Lorenzo Nodartmatark que logren Lon empate con se, le hacia pasar fuerte aprieto. PeIns "Leones". pe venc16 al popular Lorenzo 4xil,
Dacia la circuristancia apuntada, el 8x2 y fix2. En Los dos matches Juequipo de Arenas tiara bay cuanto gados par Pepe, se exhlbf6 un buen est6 a su alcance par superar el sco- tennis y pone de manifesto que tore que olotengan sus adveruarios en davin hay Pepe para rato... 511 empeno de prolonger el final de En el otro match Jue0o lk er farIn coniienda y sabre todo de noseF- de Victor de Vries y MlgUe N6fiez vir ento palva In vic orla Cancio, tornaron el court pare ellos
deflnitlva de Los Ilderes. s6los V mantuvieron In bola an juego
A segunda horn tendremos frente par inns d tres horns. Miguel, Jua frente a los dos equips lue ppe- gRndo con terrible consistencia. Que jores entradas ban hecho en 05 Ult'- agotaria la paciencia al mismisimo
man tempo de nuestro futbol, par Job vencM en el primer set 6x4, peIn tradlel onal rivalidad que ha ex's- ro erdil!i el segundo 8x6 y se retire I ido siempre entre Juventud Asturia- en et mercer set, con ventaja de 4xt
na y Centro Gallego. a favor del suizo, que est2 vez ape.4 Aunque cada aalicin de estos dos nas sinti6 el catisancio. Miguel tiene
cqnjuntos al terreno es motive de reu- excellent Juego, pero es likstims que a n16n de grades ri icleos.- es innegable carezea de In resistencia suficiente
que el resultado del primer encuen- para soportar Lin largo 'match. 'J J tro contribuiril a In atracel6n del Esta tarde en el VTC jugarin ]as
dos hermanos veneno, 4ase Orlando
L. Una derrota de los puentelrandimatch en cuestl6n en esLa ocas16n. 'H ardy L Sp z
nos a primers, horn estimular a Ion y Reynaldo Garrido, el primer xt enfrenta a Pepito Agilero y el meastures a ganar para mortar In distant
cia que Ins separa de los 'qoboEr' v nor a Victor de Vries, en dos formlde ahf surgirA otp raz6n de entu- tables partidos.
slasmo. Esta migma tarde y en los terreSi Ids puentegrandinos no lograran nos delLHYC., continuarA el torneo de dobl s par invitacibn de esa sosalir hay par la puerta ancha y asegurar el campeonato, correrisn gran- ciedad, jugando a ins 9 ". m., Pelly- Dirqci*t Ticnice Ja Is "HAVANA
des apuros en sus pr6ximas saliclas. Benftoa Vs. Pellerano-Anglis; Mufiiz- AUTOMOBILE SCHOOL" graduado
ya qua el jueves tendrAn que batirse Latour Vs. Maza-Miyar y Govin-Pe- I k
con el Centro Gallego Y el domingo 16ez Vs. Machado-M tre do Is UnIversidad do Yale, Eslados UnI.
con In Jyventud Asturiana. tRrde a las 3 y mc7dia ri, do#, on ol Curso do "Educaci6n y Entre.
Franca-Baralt Vs. Silver-Ayuso; Pardo-Etcheverry Vs. Huber-Majog; Mo- namiento do Conductores do Autom6vi.
El Departivo de In Coruna empa- reno-Can6 Vs. Nodarge-Govin y Gont6 a Lin jol el pasado domingo en ziilez-Acevedo V5. Niifiez Cancio-E8_ lei" ("Drivitt Education and Training")
San Main a. pinosa. Buenos Partid 05 pare todo v avlor del libro "MANDE USTED".
Aunque una hazlifia lAual In ha- el dfa en el VTC y en el HYC. bia realizado el Valladolid el dia 24
de septiembre, y otra muy superior
bian escrito las "Terengues" del del Sevilla fueron a In clinic a ver In ha 5 de no- a Botana.
Real Madrid el' dorningo Par cleric que, el jugador Campos, "H6mos pref erido, CHEVROLET con
viembre, ganAndoles en su patio a 110
a aigia Los nortenos 5x2, siempre Ilevarse queria entrar par Peria. Estaba DOBLE CONTROL para el aprenditan apesadumbrado, par hilber sido el
0 aunque sea ula punto del Parque bitb
aino, se considers Lin esfuerzo gran- causante indirect. que se queria zaJe de.nuestros altminos, torque
de, Porque el Atl6tico en San Mi- quedar fuera. El enLrenador Campomes, es Una cosa muy seria. nal, del Sevilla, se In comunic6 aal CHEVROLET ha deMostrado en la
Botana, y entonces 6ste pid16 qua
Adembs. en esta ocasi6n el punto antrara. Y al enfrentarse ambos Ju_ pritatica mayor economic, mis faque sacaron Los gallegos frente al adores se produjo Una escena emo- cilidad en el mAnejo, mayor duteam bilbalno tiene una gr2n impor- tiva. Como pudieron se abrazaron y tancia- Porque en el cuadro corufi6s despu6s Botana hiza saber que habia racion
.4, una semana antes h2bla faltado en Is sido un accident sin In menor culps torque, adem6s, CHEVROLET
puerta Acufia, Par indicaci6n del par parte de Campos. es el autom6vil quq nunca pierce
m6dico del equIP0 (doctor Victor
Fern6ndez Alorulo), y par esa raz6n En el Deportivo de In Corufia pare- su valor
el Sevilla se Ilev6 Jos dos punts de ce ciue hay algo que no es frecuenRiazor el dia-26 de noviembre. Y In te ei Los equipo professionals. Hay que fu6 peor afin, que en ese match verguenza professional, y par lo misperAl!,2n Ion deportistas a su defen mD se sabe perder,, que es In mfis A a ii -___ v dificil. Par eso fu6 aue Una vez cue
Pigina 21
Portes DLWO D.E, 1A MARINA.-Domingo, to ae Die. de'195 )0
CELEBRARAN' ENI"MEXICOAX X1_1' SERI E DE_ A-NATEURSOFERTA ESPECIAL
EN DICIEMBR
Cua4ro. peleox 1SCOGIDA' C)UDAD Justa cicfi ta en
wV
dar-n manana MEXICO COMO SEDE el Diezmer'o h1l
Dt 1A XII S E R I E 125. CC.
Comenzando a IRS sets y Cuattq de Ell Is, Mafiana de hoy comenzando C Z
G
IS. tWrde de niafiana IuneB,'I(is- unn- a las dies me ilevarfin a efecto IRS
e MANAGtTA, diclembre 9 (Unitedi. competenclas de clelianto, aue en hointef-Lhtr.o;r.9'rreac.er.6 .,Y ttc".Ue%. el oderae nle- clonal de Ba- nor de Nuns" Sefibra, do -Loreto. DRles
,ear jr,17#jrlIiCua1ro: knovidas -pe- ,W A adl n6aa Ciudad M& trans. del i tezhlero 7-Estas
_en 1'. stan de gran porve. rie* Mun- Justas de pi'er 0 _3 Ma
lea xico como, sede de la XII Se ed WIL f 0 0
nir Wirt ofrecidas at pilbboo con g,,dlalude Baseball Amateur de 1051 v JOS-feate-joarque- $
0 sitemala- etoo- le,., xse otro.all= 0 181,
arle-At 295,
to guratouna a T'ue.ur- L- 1 5 Pie cortine-ore riM
este or.e.n. ?ederaci6ff Pai6 ambuldn 1. de Nuestra Seftors de 'Loreto Y: dt;i
Picla Is DiAccl6ii,_ Genet-R] de Depor. va directive, qucdandh constitulda en Chas pruebas cielistsisgirdinWfac tes..a. In. siguiente forma: das en el oplo reparta DI ero,' en
President, Humberto G6mez Oil- 766. dn' JA
,a a 'el entusinsmo que se advler- i4:Pderdle. k 6 118 i'
te antre los entos de Tujilist,,s gi e ver, de Repl)blica Dominicans. ittsput.it .10. I Vicepresidente: Orangel Abreu, de A.rupaelln Cjvloo P904101ca, Q e se
b..ores e a vlet,1113 V uela. h oristituid. gra. elar mejor CONTADO
g
fina]( en dada'una de los ocho divi$iq- enez 6xito'de'Abs teste dos, y
nes On que costa el campeonnto, es Vdcales: Miguel Angel Blanca, de de Is. cunt es secretary general el LQe espfig wg de un momenta a atro Costa Rica y Fernin Caballero. de seftorgarcelo Prieto, entiiihista. deCLp t rque Borbonet, kiesor Columbia.
portista;- recab64 Para e3W justas ]a
de Boxeo: Amateur. d6 a conQcer '[as Eugento Ramirez 0sante, de MA- coopersicift de la Direcci6n General valiosos premlos que serAn doniijos x1co, rue reeiecto secretario-tesorero. de Deportes y-i de 40--tisesor de c1clim-i Para,, los -ganadores de campeonato.S. r
'no, nuestro comraftefo Tommy Al-'
Poriog bnto-elai ldede M na. b..
!Ig
ha donado ochftb e i, Habana-Madrid e
ca do el interns extraordinary que
faias, emblemiticas de cada di- han desperado e4tas carreras. se esv1S1(jn- qtros obse de valor Be Progrkina, official para esta tard&)S ppera qu iret, ow 11blico asista a L
VO5 PPJ1,fER PARTIDO A 25 TANTC resenci:rlia t4 DtablPes pedalislim Be
ch-Ch-S -fi !. ate ern y Alfredo, bIancos, contra verAn coinpitiendo,y o do Dor. lo.,
6' aaido cusurnbee quedtNyZe",
Pos:, ae, muchcms aliclentes con que P= valloses- premlos que .ndonado el
T Bu ndia, azules. A Sa
cdebta. In competencia. car Os. del cuadro ;3., P sefloi:Marcelo, Prieto cofisistentes en
Elluo,%a:a que.serd ofrecida ma PRIMERA QUINJIMA A 6 TANTOS dos bellos'trofeos Para at primeri) Y flan el teatro AlkAzztr y que Tejero, Alfredo, Pascau, Buendia, Segundo, lugar y cuatro medallas. Se
costumbre seiA televised Aguiar menor y Montes. ha requ6ildo In cooperac16xi de In. Po-'
omd de
par Uni6n Radio Televisi6n, llevar& SEGUNDO PARTIDO A 30 TAN,ros licia Nacionhl y de). Ej6rcito, a fin IRS Sigulentes eleas: Lucia P6rez vs. Hermanos Agular, blanco, con- de quo-las Pruelias Be dessirrollen sin LA CZ CAMPEONA NACIONAL
Jotge Rodriguez; Miguel Alciama vs. tra Montes y Hugues. azules. A tener, que lamenter accidents algunos Amelia Arteaga; Jes-ds Garcihvs. En- sacar los del '12 y Me- par arte de los competiclores. Fam CON UNA ENTRADA DE $100-00 Y MENSUALID ES
rique:, Garcia y Liffs -GonzAlez vs, dio y los = del 13. intembrok de la, Polkin. V. del. Ejdr,, DE $22.10 6 $16.70.
LuisPaz. SEGUNDA QUINIELA A 6 TANT68 cito, cuidaxi6n del trinsio en: el rec9t
Mifistud lunes, a, las.acho de In no. Agaiar mayor, Hugues, Iturrino, rrido de: 16 diez kji6metros, qa un regal pr6ctico clue lo recordar6n durante los
che ,z 'f Al-corrarse ayer IRS -ins6ripelones,
q, 4 G;imnasio "'Rafael Trejo". Careaga, Zulueta y Castro. Ha
de ubR*Y Merced, el cabitin Enrique TERCER PARTD30 A 30 TANT6S Be reclh16 lasolicitud del'notable.pe- 365 dias del afio. Pacj-ue la enLrada y nosotros le entre
Itilrrino y, Zabaleta, blaticos, con- dallska-i'Leopoldo Posada, quien Seri Borl onetapesor general die boxeo garemos la CZ el dia que usted indiclue.
amateur, ha, citaoc a.thdos los-boxea- tm CiLriags y Castro, azules. A uno de1os favorites del pAblico. Ade_. ngo' laz aqvi'dedirtator ese6nico pars, dirigir'el embargo del select ganx. 6 eqvino que nos dores y entrenadores y otros intere- sacar Ins prinieros del 19 v los in" figurstrin en el evento-los atle- Bega-de Lincoln Downs por lavla x6rea, descendlendo el pura Sangre por ta rampa cublertade beno que to sados en el Camp6onato GuaVtes de segundos del 12., tas siguientes: Luis Delgado...Ram6n El ahorro en gastos de viaje es'iqual a la mensualidod
para ups Impoitante reunl6n Resultado de In funcl6n de ayer Valdds,, Carlos Debarro Justifio me- condu e -&I carml6n que I I o -ha de trasladar a Oriental Park en que el sibRdo 16 me Inleta el roltin internal. que tendr6 que pagar el beneficiado.
do. me tratarAn vitals. asuntas del Primer pdrtido: Tejero y Fefnfindez: dina, Oriel Men6ndez,'Oscar riPropip caTpeonaf6'd6..boxeo Guan- 23.'Careaga y Buendin; 25. guez, Joaquin del Castillo. Flern d fi= os el mariejo gratuitament
tes tambldn otros Primera quiniela: Careaga. Iglesias, Pedro Diago, Angel F N2 o L "Ense e"
Orb 4si COMO a
relA.Inados 'con IRS pr6ximas olim- Segundo partidb: Montes'y ?ibando: Am y Manuel Le6n, a cosocha juvenile de 1951 se report que es
Pfadas., Repet'Mos qu I e no debe falter 30. All y. Agular 1: 18. Las competencias conto Vea el interested documental sobre las motocicletas
men ad. reunl6n, ni un, solo Segunda, quiniela: All. dicho Be inic arin ya dejarnos a < checoslovacas: el dia 10, en el'Cine "Ambassador"; log
boxeiidor'-'entrenador u atroB intere- Tercer partido: Pedrito y Barinaga mailana, horaen, que deberin estal oy dia. 11, 12 y 13, Cine. "Avenicia";. 14, 15, 16 y 17, Cine
30. Veitla y Hugues: 21. presented Ion atletas, superior altodaslas presentadas hasta h "Modelo
.. ... Represent ante exclusive:
2' Detuvimos In marcha-en lacr6nica Por ((SALVATOR)) nado secretario de carreras en prode ayer situados en cor I PIed'ad elmu competence y con- JOSE SCHLACHTER
do uncionaria, Antonio Her
Atillo Le6n, Jorge Valliant yPatrIC'O en perfecto estado de entrenamien- mida, ue habi6ndose iniclado como Distr uidor:
Eptevez, entrevistafido a los notables to, habiendo competido en ese pre Jue e Ruta, ha ido g2n ndos e los
ejernplare4 'Mi. Preferido y: Cabect- track durante el curso de lanj ascensos par rijuroso Mi siendo Ila, para Seguir despu6s-'el recorrido ito,
junto a ias cuadras de Chaplin, Vi- Nitintas semanas. GERARDO DOBARGANES
_N-TA -EI P"ECIAL re bido su gnaci6n con aplauso
Los funcionarios que han de funvs, Cuba Y.-,Ctkfre;' hallando. a este gir.en el curso del.mitin c general. Marina 129 Tel6f.: U-9140
fdtimo asomado'a IS, ventana con.el ITe Be Int
pelo lustraso y el oJo btillante. to cla el sibado lb'de diciem re serin, Una noticia que nos ha dejado un ]a Comisl6n de Carreras los se. tanto confuses es Is quereporta que UNA ORGANIZACION NACIONAL AL SERVICIO
vela salud y el excellent cut- n S primer acuerdo de los directives
'irk Ty- del nuevo Jockey Clu fu6 en yista
e re nore Celestino Fernindez oll Mi- el DEL MOTOCICLISTA
que recibe-el hijo de D. fauel Nrez Pita, Alberto C de
rant de su propietarlo-entrenador L6 de Is gran demands It bida en rela- Ventas a plazos en el Interior en todas ]as localidades donde
Manuel P6rez y m capacitado au- Torre y Francisco Gonzil e. R.. tenemos Agencla, y con In intsins. entrant y las mismas menslia-H ,A Q ;U :E ,T A 5'd n ce, que actuarin como president cl6n con el arrendamiento de lbs palxillar "Neno" ez. te, Vic resident, secretary y vocal, C03 'en Is terraza del Jockey at no lidades que tenemos en IL Habana.
Comb es blen sabido, Cafre no com: respectelvramente. :er possible corriplacer a todos ios que AGENCIAS, SERVICIO Y REPUESTOS EN: Agramonte, Anptt desde el 7 de Mayo en que car olicitaban In poses16n permariente tilla, Bancg, Bataban6, Bayanio, Santa, CabaiguAn, Cailtariin, CaDESDE 99 "El Gran Genaro" pars, toda Is tem. majuarti, Camagiicy, Cirdenas, Clero de Avila, Cienfuegos, Clgo 125 libras en los sets furlone8 3a- de esas localidades
ra derrotaT a Belvesiay Posed r., Comisa. orada, desistir de Is idea a FroyecFO I fuentes, C. del Sur, Col6n, Curio, Chaparra; Esmeraida Fray Be
y este descanso pudlera beneficiary El cuerpo de Stewards a de vender los palcos, distr buyAn nite, Fornento, Guanabacoa, GuanaJay. Guantiname, Gilines, Gillgrandemente al-viejo campe6n, per- rios estari integrado par el-Anclar- -dolos con arr gla- a atra pauta que ra do Melerm- Holguin _JjLgiicy _GrrxudeJaron6, Jaruco, Jatlbo.1tdnd.le mantener su 06sici6n. do- Genaro Sufirez Sabina, que ostentari tendri que amoldarse a Is Igualdad ivo, Jobxbo, Jovellanos, Manzanillo, Matanas, Matas, Minas de
minante en Is colectividad equine, el cargo de president, con bene3lh- de derechos que entre los soclos de itabarabre, Marti, Mor6n, Niquero, Nuevitas, Pericu, Pinar del aunque la calidad de too ejemplares, elto general; y como durantelR4 -50 una entdad ha de existir. Rio, Placciam, Punta San Juan, Ranchuela, Sagum, la Grande,
serAn sus compafieros en Is tribune En relaci6n a las camblos de pases que a pyrtir do Enero nos ban de San Antonio de Ion W as. San Crist6bal, San JosiE de las Lavisitar dificultani un tantoligs am- Acisclo Vernfindez Perdomo y Al- a tarjetas de entrada para Is Gld- Juan y-Martinez, Sancti Spiritus, Santa Clara, Santiago
b1clones del compahero de Cabeci- berto YernAndez, completAndose el rieta, me hace saber nuevamente que l*Ntab. Santiago dc IRS Vegas, Trinidad, Uni6n de Reyes, Vle118, nOmero con Celestino Fernfindez Coll el canje de Iss; mismas, me Ilevara a torla- de' lax Tunas, -Viquez v Yaruajay. EN LOS PUEBLOS
no serA i1n1camente en gus 9,11- en representac16n de In Comisi6n de cabo'cri Ins oficinas de In. Inter DONDENO DAY AGENCIA linvitainos a lax comerciantem m. addas contra competiclores extranjercs Carreras. rican Travel Agency, Prodo 408. en- berirxc a nurstra organizacl6n al Serviclo del Motocielista.
promote enhierba Para el cargo que ocuparon Jos6 Ire NePtLino y San Rafnel, tel6fono
.40 Calonge, JosA Martell, Pedro Lafour. M-75&5, y en In gueria del Hip6drouZ e. n nos hizo saber Pepito
Posaluellsegaf' Cuba y Arenal qua me cade y Alberto L6pez, ha aldo desig- ma donde Be ha abilltado un local... I'AEroveche este ","chance unico que destacaron conio too indiscutibles 11rinds. EL WATERLOOl Chaque- deres de Sit division durante 1950,
at cuMplir un afto mfis van a resultar
tag de sp6rt. para 16venes y caba- sumatnente peligrosos, hablendo tolicros, que Be acabarAn pronto por lo n1do el cronista Is oportunidtid de
fenomenales que son. Vaya hoy mismo ar par Is cuadra de Alfredo';Jue.
-haque- donde comentamos que Viva, Cua] WATERLOO y, compare Sit c A
ba no'habfa sobresaildo de Ii MA
-ta antes d'e';'q'6e Be acaben! el pasadp ml.
m, tin, Pero Posadh nos asegur6 que en
1951 el hijo de Up the Creek scrA
un caballo niuy distinct y regultari
fRctor, en todas Bus salidas. d o
"Los RebAs"
Junto R In cuadra de Vivo CuW6
divisamos a dos juveniles del stud
Roxima quien par Sit denorrollo pudieron pasar poi ba:tante mayorciton slendo sum nombr a Cuban Prince
y b. R. Kan, hermanos enters reschpectivamente de Viva Cuba Sinez Mouso, ue puso por Iss nubes 0 '
Pepito Poss5a afirmindonos que
MUY diffell s6rA evitar que esta pa- c o
r.j. compita con 6xito en' los meJores premlos Juveniles de In temporada que me acerca. lo qua m6s
Posada que tiene larguisima expe- En mi vido de pelotero, creo qua
riencia de Cuban Breds, consider
que un adversario que lodes tendrin ha tontri6uldo a mis 6xitos, 6& al gusto y entusiosmo
2ue temer Seri Autdntico, un hiji) I
Beatswaln y Princess Isabel. cria- con qua siampre jugui. Ahora, an mis comentarios
do par Ramoncito Crusellas y vendIdo at commandant Ricardo Arti- radials, tombi6n siento ese agraclo, y paro disgas, que estfi frenitico can su po- frutar m6s mi labor, siempre Me torro
tro.
Media hermano de Cafre y de un una Hafuey bien Mo."
hermosisimo color negro, AutOntico
es miembro de unit cosechn, Is de
1949, que muchos Inteligentes del Hi.
p6dromo proclaman que es In mejor que me ha traido a competir hasta
ahora, Superior a In de 1944 en que
sobressilleron Maylto, Mi 'Favorito
quevolverfi a correreste afto, Cubsnac n, Ek Rubio, 01guita, Dr.,CarriHO y various otros.
Con el vioJe de Martin Alvarez a
la Madre Patria Be inici6. la decadencia de Camagiley corno principal cen. c
Wo de r6cria; Is acreditada marca de
fAbrica,4Guanamaquill subd6 una cal.
da en barren, ?.r. mantenidndose par
el hiomento Antillo Fernfindez Morell No. El Magistral-Ma.rtin-Dihigg as lo estrella cl Jos estrellas
como criador mfis sobresaliente de lb
tierra de los gramonte. mientras
Car& del baseball, cubano. Ct6nistas y 6itpertos lo hon
tanto Dan Skarbrevik, Alfredo Juelle, Enrique Godoy, Motto ado UnAnimeinente "at jugador m6s complete
Wenocal, Panchito GpniAlez Romance, u6n.de laSierra *Otl os MAE
cle Cuba an toclos Jos flempos". Su gloriosa carrera .4Ytf Imnilan nprp"rm.nam
Pigina 22 DIARTO DE LA MARIINA,-D pimlngoJO de Die. de, 1956 -NoticiasMicio,44es.
Los trabajadores de Ia Medicina Peiping ... Fuerzas de re Whawerdazaido.Wontinuarlion do fit Pit. PRIMERA) (ContlituRel6p do la.Ffg. PRIIJORA) a cillese. pwcederi, ". un evacul.
cl mass a travil. do "unitharm
metro ad exte de Kota y 4q kil6mc- Fgc nerRI Almond confirm la evaT
ocupan el Ministerio de Sanidad Ammblia General Be vea abrurniada Ame no
pnr ung multitude de propQsIciones tros at norte dAltharnn a uertos y, cll e at do
distintas. an ve do demander rAPI- tuac,16a tie Wonsala, di ftdo
La rupture d corco Penhho dio lu'- hLeen faits, do
cimmente tie IoxzchInos qua abandon, or 1, diflelles clones an flax man I numerosom
0 came or. Frentf a Hungw
Espell-an (pile de este modo sell Ilitelldidas todRS nen Cores". tatias cublertas. de never al, norte tie
La Asamblea no act8ark haste at Hamhung, vMndoae las tropes nor- bures tie las Naclimes UnIclas.
sits deiiiandag. Eleccionem tie obreros bancat-i4m ynen, pot, to motion. El Camillo Po- tellumericanas obligadas a lucttar pcr vice 'almlrante C. Turner J
Jtico recead hoy a I* una tie Iiiija metro tras metro tie terrend.
F v--lailo genial de In Fede tie hasta Ia entrance seniona, clespulm corpandante tie' J& flotA, mantil.lotyg
JIN tie Redro tie TrAbsiatiores Elabo- cle'encuchar un, nueva andanada do Una vez Ilegzdadw terienti, clospe- art conforencla 'de prenBa qua Bull
jaclo, Fucribas columirl tie las Nacio- preparadoa, pars cual
rie Trabajarlureli tie radorem tie In Harina tie Trigo y sub Vishinsky contra Ion Estadoa Urildos, ties Unidas -Ia do '.20,000,,spIdados k41ue= llojsd", Pepo qua su ml'
I cma se or JPSLls Arligas, Ili- Anexos se entrevistaron coil ei hup, asi coma uqa spelacl6n del delegado
In, periodistas ell el Miruste- vendor general do Ja Republics. sentu
I-ri in a de 14 Reptibilea, *urcoreana pars qua y Ia tie auxillo-ILtuviefort qua hacer sl6n principal as apoyar y, abastecef
in ri I Tt:abajo que cunipliendo un lionopio Diaz Rivera. Para peduriv Is% acionea Unities mantengan 'lung frente Is, un nutrida flaigo chino. tax luerzas an Hqnshow'.1y, IL 'ar
A, do del Comite Ejecutin tie esa ue aprobars, of presupuesto extraor posture firma". Mlentrais tarltdi an at p6erto de cluclad de mismo nonibre, alfulada,
ideinn, Ins trfituijadorex tie Ia Inaric, correspondent a obsequiar El canciller govi6tico hab16 par es Hunghami' a poets kMmetrps -dc 3 i0j;ts, distancia, del puerto.
rtledicina en TocIR Is Republica hall un aguinaldo pascual a todos ION em- pacto tie une bore y volatile minutes, Hamhung, &a he reunido un encirme No Be hen tenido noticlam tie otraa
It, nAd, ell Ia maiiana tie ayer el pleadits tie dich a Caja. piexentando un proyeeto tie resolu- conjunto de barcofi. Altos jefes na,.N; Ili Cie SalLibricad y INN Jefa- El sehor Diaz Rivera pronieti6 clue ci6n qua abarca Ion tirminos rusox I tropes alsladxs por I9s,!fj9jl-;Mt* hxvales do Is; nienteria- de rt irina- de c1s., at norte. Entre-ellas ifuraii-6je.
11 fill de clue se les coil haria todo Ia possible, a f In tie clue cli- pars poner fin a Is guerra. AdemAs JOB Estados Unldoa conference aron an Mptima divisl6n,
ijAjV(ILiIrai aC11311 de log enferme qhos empleadon pudieran recibir ION tie solicitor lit retirada de las "tro Hamhung probablemente sabre log Zimiento 17o. do Ia IS
Illacioll de las clini. berieficios cle ese rdo adoptado if a planes pars, evacuar por-inar a log SEanchuria, y tambitta elern"tox de
par at Directorio do Ia refcrida CaJu J. 11 pueblo coreano qua decides
17 1--" del S, ILI It do rle cltados 00,000 scildgdos
'SIL, Inn I\ han ido di-Ifnido6 tie Retfro. sun de.tinon par sl mforno, Ins divisions coreanas Capital y 3rr
El abandon del gran puerto tie log qua, tambitn llegaron
iHhajacinres en Sanch SPIritt's, El Interventor general. sefifir Diaz Rusla babJa prementado un proyee- all.,
CA-A,-tjp y Palma Soriano, CLiando Rivera caa R JOB funcionaritis y ern- if) similar duratitc at ver1no, pero Wonsan, sabre In coltit oriental, 6am- 40Imillaa do In frbaters, con Siberia.
I-' I -1h;i)i ni ell) ola I'd de ml-l ff pleadoll tie in Cain pars mahana. In linIi derrotsido an at Conga a tie Se- epletado ALYer, cort6 Is, tenue via' Go' ZI e tado. mayor 'del general Max
,a r scape par tierra qua lquedaba it log Arthur he Auspendido las entrevistax
a Ins jefes locales de Sa u- nesnq fin tie continual Ias gestiones gurldRd. Otroproyeeto idintico, pre 60,000 hombrea del D#,Jrno cuerpo 4el -Ia -mayi*
0 (1 d per ntes pars lograr tan noble fi qL*nfado tambf n par Rusla poBterior- de; pienaa donde se obtenia
'Ij"Frderar-)nn. a iiaves de su se- -nalidad. menift. ante Ia Assupblea general, co- ejkreito. parte tie las; notices. 9d'se he imflalln z:pjlel.al seflol- Jesus Artigas, rrid Ili misma suerte. Todo ago ocu- En at otro, lado tie Cores., at Octavo plantado Ia can sure tie prema, pero
Aciaract6n dt l9useblo MuJal rri6 :ntes de In intervenci6n tie Ia ej6rcito Be rapt 6 ittia. iacia el Sur, an lo adelante sert mis ciftit obtent,( larn 'I'le "rn IniprarA agresiones Ei secrelarlo general do I& CTC, se- Chin eomunigta art at conflict co- y Ia lubiceclitin at" Ia nueva-,Iine' ner inforinkidi"Ones.
ci-I Gooirrno y pondriA ell Pic de lu. Jujal Hernial, aclaro a mantierie an .3ecreto -par. rezones tie I
rha a intins Qus afiliados para que nor Eusebio IN reann.
ran a vndidas sus dem;ilicial tie- Jos periodistas an of Ministerio del En Ia propLiesta presentacla hoy. segurictind military. Evacuad de-PyonKya.Vr- 7
ni-jusie. -e nor Trjibajo' qua as absolutemente falso En Saul, un Informante riortelme- LONDRES.1"dic[embre V.-(. rifled).
-nd A fuel esarlo, i clue aigunos dirigentes abrero, y 61 vishinaky no menclona Ia retirada tie
i Ills fuerzas navales tie log Estados ricano dijo qua Ian, fuerzaa do Ins -El Almirantazgo anunc16 is 'evapferiijar tin parn general en todo e: hub eran converildo con el Behar W1. Unldos qua custodian a Formosa, pe;,v!nI ri, Ia Ill edivins itiams D. Pliwley, una paz sindical Naciopes Unities defenderdin Ia ci'a- cuaci6q, par -mar tie -siete rctil, soldhJ.- di I, -,(,ntr.s de Ia Frderacion han tie 18 meses y qua at Inctimplirla, se a, qua esto, he sido, slatennition- k dad. Agre@6 qua des f.uerzaA al man- dos y civ Jos tie Ia zona tie Pyong
avni-dadn efe e Just, un recorrido na roll a. una cot dic16n del Soviet "pa. 4Z
ci ,ml relfbi- !as vendedore-9 Ingleses aprovecna ra qua Ia paz sea rextaurAda an el do del teniente general Walton Wal- baJo proteccl6n navallalf
alldo fisambieas en todos portuniciad pars terminal el con- liter no tienen Intencift tie abando- migrant;
1- 'Indicalos I rual comenzara ho-v, la. 10 Pacifica". Los observadores conceded azgo inform qua lox sot scion
I.
P'l 'A 51 a concertaclo con el magnate tie slgnIficacI6n a age ornisl6n, porclue nar Saul sin antes ofrecer reaftitencia. y civiles Jgeron
if) Rilientr: Matanzas. dia. trastadidos an bude Autobuses Mociernos. S. A.
d ; 12 1.1 v dias 15 TamAq he hablado con el se6or de ella Be Inhere qua, par ahbra, For. Un vocero de It Primera divisift qua In osiclarlies arbA veritaJoBas"
tie infailteria 'tie marina Inform6'que za
14: CainRgile% PaZey e questions sindicales, -di mass no as t6pleo de debate an at Oil es t anx Fas tropes comunistes.,avanI r: n I F, I I I r. d I Att, 17. 18. 19 N, 20 d e d seno del Comiti. "s
ri-rbir. N, Pin;r ciel Rio. mAs 21 v I Ia Mujal- c ron no fuera an uns Durante todo su discurso Vishinsk el bombarded tie In aVlaci6n y' Ia b a n hocia of Bur.
22 v La fecha*,de Im
artillcria n UL ehlo- I evacudel6n- no me
13ifirn ]a iturnbacifin del Agufnaldo reunion celebrada ell el Ministerio de Jnsisti6 an qua log combattentes chi. Duranto Is recapol6w6irecid'i'L anaell all C t Be at doctor'Oetavlo Minden Pereirs, ..director Lyteamertrarin "elli ha anunclado. -Ag ega que.loar AemenrolpieRflos fit, is Ca. TrAbajo, en Ia que me linri a exl- nos an Corea son "voluntarlog", si Regional de Ia UNERbO, lut- tomada. estis foto, an ro "IVe Regional dr Is UNESCO; at doctor Gustavo chinos "clearnbulan coma Ili ION retiracloa eran Tefugiadox- par.
Flinrnm.) in, y on 1. 111 Zeeln t; queclendo enemigo" It qua muchas
girle a este buen senior el cabal curn- bien admItJ6 qua han sido Vacepta- coal aparecen, ju"Wil Lkinkxdo jet nO social milltar no esenclxl. 4lieridos ly
Colectl dos rui Torres Bodel, Cabarro'uyo dfrectof del Finlay, jilic repregantaba oil pieAsecnonloseccruueencesatidne h1aaciierfftdov. dos mil careers portuarlos,.1 a n
pilrojento tie un Cnnvenio coma parte Integrante del ej6r- i E. S 60 avo de TrabaJo qua habits firmado Y cito norcor director general do )a UN9SCO a] Ar mjnlfitro de xefior minialtra de Salubridad, doctor, Rubio Padilla; Inclon Almirantazgo. Ia retiradir fui t
Esperan (Itie aprilieben eano, Ian refitted de unl- tilde, doctor Dilittgo0 nuistre jiii do Redaccl6n, Gast6n, y at doctor Miguel Angel Carbonell, president do In do ]as communists chinos eri Ia guerra 0anpor el destructor' yaInquifartst
el que no quarts cumplir". dades militaries El bloque sovi6tico
paero (le Ia antigiiedad a ",.p refer, en esta declaraciones el ha venldo hacwndo hincapI6 an In Academia Naclonel'ide Artes y Letras. coreana, qua obIIg6 a replegsrBe e, las. tres clestructores, canadienses
nor MujsJ x unam declaraciones he- calificacl6n do Ovoluntarion" basin- fuerzas tie las Naclones UnIclas, rtuc- y dos australianos.
chas ante at Club Rotario do La HB- dose an quo ell jo Ia ve d6cimas parties tie Cores. Bepten- Dice at Almiranta
Ia, Anx. de Kindergarteiii io an permisibli be ,zgo,?ue Ia. acci6n
bans par @I seller Williams D. Paw Convenc16n de Neutraliclad tie La trional se encuentran otrR vez en fali "Ling tie Ins di fcif;s operpley, tie INN qua Be hizo eco Ia prensa Haya. D ese a Cu -4 .-rea'nudar sits ... manos do los rojos. clones navales tie Ia guerra. coreana .
Lils auxiliaries de kindergarten as- cle esta capital. Vishinsk se extendi6 en amplins Se calcula qua debris del Octavo Explica at Almirantazko qua Ia Per.
InsiderfIlMones sabre log orlpries del Ej6rcito norteameric&no, alrededor za naval jjaveg6 con uria fuerte ippri-R, Ia aprobficl6n de Ia ley clue ha Elecelones de Jos bancarlox co a el C artelera
rirv pintado it Ia CAnuira el reDresen- conflict coreann, reiterando at ar. (Continingel6n.de Ia Pig..PiltilkiRAL) Vastai; proporciones, ya qua n ce rejada y ep medio. da.,una tefilpedw
fiti-ilf dortnr Vicente Laclo Pereca. 1311- VRE! proximto domingo, dia 17, se lie- gumento de Rusin tie qtte los surco- programs confeccionado al effect No 10,DOD norcoreanos retterien bolsonts tie nieve haste Ia deserpliocadura del
ra rjur se Irs DBRLIV el sobresurldo Dor ran a effect las elecciones pars tie- rearing to provocaron, forzados par I a paise.- de libre comercio, don a 710 concede atenei6n preference no s6to a Ia largo tie Ia antigua. frontiers. y Taeclong. ge sirvi coma principal
Antec!Lleclacl. NIgnar nuevo ComItA E* Li v del existan tales monopollo4. P a cerca tie tres carreteras principles uerto en area OccidentaL-Fud to
Sindicato tie Ernfle.d.., W. nc' Irfa d pr..16. do log Estiation Uniclos, a log ; los mercados consumidorgs de ue conducen..-cle norte a Bur. AiY[
Ias iii-rifesni-as que lidegran Ia en- .1 a qua scusaron, tanto coma a Inglate- (d) Elinninacibn tie dIpLi1mjnacjo. E.U.A., Espaha. Inglaterra y atros ACTUALIDADES; Intolerancia, La q Mn protegida p;tir Ia avaici6n
milon tat denoldRdamente vie- Ia provincir, tie A Fabans, habiendo rra,.det "doble juego" qua signifies nes actuales, tan to-a rancelarual, Como do las furiai y a. courts. Eras luerzu comunittas surren' de
ant"' hi[St!, eSte 1110roelnlol qua fuluran entre los, mAs importan- arca
ne uch nrill. descir hare laiw dem- sido presei.ladas Fedir a otras naciones que respeten tie finpuestos iriterlorea otras-ta ALA FDA: Miami, Morena oscura y escasez tie municiones y carbcen do Obligari a huir i avi 11611
por Ia cristalizari6n de esle an- don eRndidaturas. una fic las CLiales sa'i tes sino pr cticamente a cast todos CUARTEL G E N 19 R A L. M ck
lleva coma candidate at secretarial ge. ta Carta tie Ins Nficione,, Unifts an a trabas similares, qua dificullan passes anto allot !Ft -violan a act antpo. Jos de Ann6rica y de otros 11"tos cortog. vehiculos y artilleria posada. QUINTA FUER A AEREA EN'60to. clue rolls nue tribein es tin I nuestras; exportaciones. AMBASSADOR: -Aventura, 2111 La mitad oriental tie Ia peninsals.
siste. hft"eR neral at actual dirigente clue ocu Conticientes.
un PO Declar6 qua lox Estadoa Lnldos REA, dicieffibre 9 (UnIted).- Log
tbrin derecho one les Ar car cargo y clue' aspire ;I su reeler, let Obligaci6n tie ]as phrtes con- nica, La coona tie hi ePI5 coreana, al Bur y el norte del P&rR- &V
llarnamiento a V)dRs laj auxiliaries tie considering qua a] Area total del Pa- I ionq pqrnun
tratanter tie no poner dificu K in- ,ran hoy El mereado espafiol y asuntos rortos, lelo 38, as unit zone donde Ing actl- Iniciative, an Ia'jguer= a6rea ajo
kindergarten clp ]Ft R Dl)bliCa ORra clue cion; y otra, 1 seficir J. M. Ballovera. cffico a "at foso de sit defenga", porn Itade iptas toma
ri- quien clients Ealvables p tie divl APOLO: El heladero y Aventuras vidades Mile" son un misterio. Se largo tie In fict
Fnvivn telegranim a lob reuresenta con muchos vocals tie sub al misma tiempa magan aulos ch ara Ia conceii6n En cuanto a Ia situaci6n del mer, fiteirs. maneburIaLul.,
te cildicindoles compahercis y, qua posiblemente, re. a defen piag #Rs necesarlas pars el pago tie nues.' citdo consumidor espahal. qua as ob del Cap. Blood. sabe qua allf se he reorganizado, 'a enfrentindcae p,onp
leN. .1ULte triunfante. frontiers, ros embarques del tabaci) an 'ge- Jete de un tratarrilento apart, tantd ARENAL: El'grito ahogado, Lit voz famous fuerza de guerrillerog norco- d t untiro.escuadrillig
El coronet B. C. Limb, ministry tie neral. tie Ia raza y asuntox courts, retinas Ilamade. 'tBanda tie Ia Mon_ a Azzaa nor e&mbricanos qxie RifisRelaclones Exterlores tie lit Rep6bli. (f) Eliminaci6n del reglarinento' a pcr loi: organisms officials coma AS trallaban a Ins tropes., y basted.
Pot-. Ilis propicis productores, an vista TOR: Adin y ella, Donde termi- tafta Diamante", cuyos efectivos be mientos chinos qua ontraban-en.te. ca. surcorennill, demund6 "acci6n". disposiciones similarea, qua Impidan tie -its amplias posibiliciades y espe mina of camino, La diosa tie Ia calculan par Ia menog an 20,01)(11 hurn- rritorto careano. parte tie las Naciones Unidais. Viorr a difficult an cualquier forms, el rjil s caracteristicas an Ias oficfnas selva, cartones y a, cortoo. bres qua Integrari dos divisions. Los aviaries comunistas, aparatols de
mando qua y balloon caminado has- normal clesenvolvintlento de nuestra tie Ia mencionada C 1gi6n tie Pro- ASTRAL: La corcrut tie hierra, MI- retropropuls16n MIG-15 sovifticos,
tanti a cieglien media do una ne- mereado do exportabl6n; todo ollo gandii y Defensa aet Tabaco Ha S16n trasatlinfica y asunto;q car- El enlace at sur do Kota Ilairon al norte tie Cores. cleadt
blina impenetrable", complementatio con dlsp slciclnts on: Eann hemos podido concern quo a tos. TOKIO, cliclembre 10, domingo. base 'aI,.cfr6 laiio tie Is!'ft6ntetA,. 1
"Nuestrom esfuerzos encamirados is caminadas a In protecci6n' do 'nues. partir de Ia firma del reclente Con AVENIDA: (Mariahao) Barrobil, Las lAP.)-Despachos Ael frente infor-
pretender que.&Iat es una guerra lo. less maracas, fRellidades do propagayi MIG-ili se erifrehcal no ban impedido al enernign en- venin dr, Pagos con Espalfia. Ins Or campanas cla Santa Merle y a. ,n qua e primer regirruento do Ia Un total de 21
da y dernfis requisites esencl les del 1,op;aciones esthn desenvolvidndose courts. pr I mera division tie "marines" esta. taron con 12 F-80 y cuatro. IP-51 an
tregarse a una guerra total do exter- caso. I .l!l BELASCOAIN' Perdiclos en un ha- bleci6 contact con Ia colunina tie res puatro com.bate6 a6reos.
mlnio'!, diJo. norcuilmente. existiendo fundacias 'A poser tie I su ex$&ddanumdAdvirti6 qua "at imperio comunis- Lot: gestiones qua realize an ese eAperarzas en qua contJnuarA obscr- r6n, Crisis y asuntos courts. cate, Bois mills at sur ae Kota, an ice, aviaries cornuriiBtals no Iasenticin In delegacl6r, 'cubart 11 In eilpdwse una acentuada mejorla, unnBLANQUITA: El grilo ahgado, E, el arnino qua sale cle is no podri net- comprado mediate, 3 1 Ia re resa tie "Is
una debit entroga tie Ia& Marl I ones Conforencla de Torquay,.. sib resin v,, rebasadcas log trAmites iniciales. cisne negro y gran show. Changiin. p graron rechazar R lon aparatos nor.
E. P. D. CAMPOAM teamericancts y fueron per5eguidoa
Unidan an Caren". Pid16 qua 6stas so Tonto Jos orgenismol ayciales, co R:, Slete muertes a pla- Pero el n6cleo principal tie 193 "ma- refugisiron en .13,MaiA
mantengan Ili-mex an a] campo tie pars at pueblo coreano" cle-modo Ia ran loi. propios productoro estim no zo lijo, Quinto, patio y asuptus rill .1 lo sreginfilentos 54y 79. y-dos haste que'.ae
batalIa y, par Wilma. solicit6 "gran- 6ste pueda lucluir.hombeo courts, hurla, despu6a tie braves encuentros
egimicritos do a s6ptima division,
a hOmW O servando con $ran loterks at des j an los.cuales; por.lo rdienowun ELv16n
A
des Abastecinuentoa tie armairientos, junto a Ins Naclones Unidis. envolvinuento del mercado consurni. CINECITO: Revista, noticieras, ejil- it,, podr in unirse a Ia c0lumna I 11rojo fui6 daftado y poalblemente dedi)r espaiol. al clue se consider co- sudio eartones, deportiva, dome- It-"! at hasta que hayan podido crul
mo uno de los nuis importardes, por dia, etc. zal. el rio, cuyus puenLes ealin cles- rribadg.
Bit tendencia a adquirir, an sit rain CUBA: Un hombre solo no vale n.- t"Llidus. Toclos log Viones dle log Eitidox
R A F A E L B E N IT E Z F R A T E R N I D A D M E D I C A 1 9 2 3 t6talidad. el tabaco manuflacturado da y La balandrai Isabel ilego MrJoran Ian posibilidades do excape Unities 'regresgron "it 'sili,03 I'
esta tarde. TOKIO, Die. 10, domingo. (Ap).- En una ocasl6la, sets tie Ic's aviones,
-hechi en Cuba-, Ia quear"P ...... CUATRO CAMINOS:'Los -olvicladfis El Intenso apayo tie artillerls. y gvjaL- win Insignias, -huyeton, precipitadalal ademas, nuevets y mej res pers C clon ha mejoritclo'las posibiliclacleg tie mente heltia. Ia manchitirla-cuaridly
thn., para log obreros aspeciali- uandoxacaba Innoche y a,- cor t'
ON. A I N 1 2: Pa abra de mullo y escape do 20,000 fatigadog ladidivdas cuatro P40' dia0arsion' ohetes do.
V E L A S Q U E Z t lp. iclos del rRmo. Do Ron y verdugo. norteameriCRI1105 quienes desekpera- cinto pull; adne contira I ellos.,
F. P. 1).
RA: Aventurcra y Dos galloiq tie ciRmenle combaien pare cifif!bIcir at Tocigs' Jos lsribfi ratios tuvie6n
Quo fallet:16 on Ia Habana at I I do Diciambre do 1948 FL DOCTOR, Mercado ouropeo j a Ian. cerco do las tropes rojaA chinals '0 n gar in 01 Ark de' Slnulju at r,
, eglbt, estadisticali compilaclax al DUYLEX: Documents], musics), va- el norooste do Corea, Apirefifernen7 tie Ia frontier manc urlanW. 4
despuis do recibir lox Santos .8acram' entoo. e aw par in mencion!ada Comigi6n riedad, cart6n, revistaB, n.oticie- te, cuatro dlvi,16nea comfinigtan Los encuentros -R&reoa as intclaron
RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ dotlTBbaco, an Ion Ciltimos arlos Be ros, -etc. 1 0- cuando:,Ios aviones de los-Estatics,
mejoria ERIE: Anneleto se divorcl lho fit coda lado- manipbran. are caru4m, a ias ale- 111A FALLECJDO gstk Pobservando appreciable tAr 11LICV11rarnte tartpagQ aicnino' Uniting estaban arnetlrallando a Iasi,
Dshlendo celebrarse una mJsa de rk a]
en: nitlestras expartaciones a diver re Rin, rostra, cart6ne., .0jaddi., qua uni a Kota con Ham ving. lumnso tie trap" y1sumthistro d@,'
Ia do Ia inafiana del lunen, I I an ]a lgleala cie Son hil- flablAncloge cilspuesto el acto tie au enterranniento pars of sosTilses dol viejo continent ell a] oeste. etc, -eaII0 tul t
dia tie hoy, domingo, a las cuatro tie In tarde, los que suscriben, d los cuales cadu dia' No as FAVORITO: Camino tie petoiciun, La avincidn i otal tie 361. 104 comunistag chinos que.cruzabari
nols. salldes -clfra rccordl-- desbaratando In frontera-y IlQuibardeabRn log primIlijas a hijo polillco al cornunk gu s Ia incorripar c carreteiras.
doro (Holguin), But vIudo, an nombre tie Ia Junta tie Gobierno, ruegan if todos los romps- time mie -able mtidad dp Barricada V HNLIOLOS cortoi.
calla a sits dern6s fornillariIs y amigom, les agradecer6n fieros concurran, a Ia citsda hora, R Ia Funerarla "Ca ball c i-o*!,. Bills aste product netarnente cuballo. Dc fINLAY: MLdIco de guardian, Las &at a log grupob tie 400 a, 500 3olclaclos cipales puenten y
an 23 y M, Vedado rritilrendir a sus restos p6sturno hatine- loscuadros nurnkricos tie referencia. putt-tas del presidia y a. courts. chinos qua Incesantemente cran Inn- Continuari ell advance chinb
oraclonen par el elerno descunsode 3ualma-l naic, acounpatilinciolos an a I ugRr tie an eterno descariso, an extractamos a continuaci6n Icas si- A IfIN 12: Hijastro y La esmeralda Zados al'asalto. Diversos movirrilentai HONG YLCINQ; dicWrabre 9. 'iUntel Camenterio do Col6n. fatal. de tropaN, adverticins RI norte y sur. ted)- Ft priffier' indiclg ofidial 6C
Dicienibre Ia de 1950. La Habana, 10 do diciembre tie 1950. kalenltes resultados: FLORENCIA: El grito ahogado, La a6bre at blanco este tie 'las troPkif qua; ia InvasJ6n tie los comPi1igta*
Durante el afut tie 1949, Holanda lierribra se impose y a. cortoN. cercadas, indican qua log 'chinos pro, rhinos ali Cores. no 0 tl tendr"14 '9-'
Dr. Guarino Radillo, odquit-10 tabaco cubano por valor tie FLORIDA: La voz tie Ia raza, El art- ceden R sustituir con -tropes froBeRs el- 12 t I I
Elisa Parrett Vda. do Bonflols: Balbinas l Elvira Bonitos Presidente. $21,7 )117,7.00, imported tie 551,198 libras to alongado, cartons y afluntos a las qua combaten aIlL h1kcii at' sur' del pals; fu6 dado.laq,
Dr. Jeafix Govantes, Dr. Tomix ft. YNned, tie rams, 13 millares tie toreldo y 50 cnrtos. No -,a he determinAdo oieino.
Parral Mariano SandaistebaliIi., Tesorero. Secretary. millares tie cigarrillos; Alemanla Or. GRAN TEATRO: (Marianao) Sabre tud d6nde Be halla Ia con exacti.- par un alto diplorritticio norc
ciden;al compr6 33.746 libras de ra. In., alas. La mares del gorile, roseate; Be cree ue al grueso esti na tnform6 qua at embijador'norme, Valoradas an $164,404.00, Suecia oeste. epis. y a. courts. a unas al Bur deKotq, .'. coreano an, Ia China roja,' LI Chow
GRIS: El ladr6n coil alma. tres millag" un mItin que tu
nus conlil 357,187 liuras e rania. Vlviris Aviones do caza ybomillgroeo Man- Yen; declar6 an V61
con tin valor tie $154,821,00; at Ret In v.ida. Misi6r, terrenal, La 6- tuvieron Bus reclZIS ataques contra lAs lugar an PekIn Prars, ceI&rar:Ik "IfJ' Ito 1luido compi-6 tabaco par valar gnefla l' el paph y asillito-I cul- tropes y convoys qua opera &I Bur beruclOn" de Pyontyillk 'ttb#4'
tie $1111,748.00, distribifillo an 125,530 tus. tie Pyongyang; 14 Quinta Warm Caren sari Ilberadilt",
lilwas tie rama. 54 millares tie tor INFANTA: Morena oscura, Miami y a6res, informs, qua sua pilotola, duraneldo y 101 millares %de cigarrillos; LIRA- Et terror tie is pradera, car- Le el vlarnes, dieron, muerte a. hirle.2 5 lp N Bikiglca Ekdquir[6 105,811 libras do ra- tones y episocilo. ran a cu" tie un intillar tie soldsuluB FallecJ6 el secretairio. de",210
ve Cie do visdado, 4T sus 4 self Ins, 182onidliares cle torcidos, y 2,713 LU-YAN6- Los olvidados, Otru pirl. chinos an Ins libraildiaciones tie
FUMMAL MOIL Ubras d pleadura, valorado todo alto inave' y aguntoy courts. Pyongyang. "Hijos del Partido de
en $67,433.00; Irlanda eompr6 4182,000 LUX: Tarlanao) El hijo del de- En at frente terrestre Occidental
libras de-rama, par valor tie $98,154; slerto. Sabre las alas y asuntos patrullais effacing tantearan a Is; Lalin!", Sr.- J." W ntot ttll
Dinginarea adquiri6 50,674 libras de cotros. avanzacins do Ins '18 divisIbnes qua log
ranna, valoradas an $54.216.00; Portu- LOS ANGELES: Las beampanks tie chtnoR cong-iegaiii pars, larizarles, ge- He fallecido, mdeRd-o.del cariflo tie gal nos cornpr6 21[4 millareg de lot,-. Santa Maria. Bam i, Tariin y ftxe cree, contra Ins posiciones. de- sun roilfarqs, ej sefior..JexdxMoncld .237 libras de picaduray 877 lal; &irpnas. opste y a. courts. Ives del Octavo EjOrcita, a 25 tolo B rey. que.fui sicratario geneto 1. rel; de cigarrillos, con un valor MAJESTIC: Espias, Ladrones tie bl- milling at Bur tie Pyongyang, ral. de HiJos del Plartid
IL total, 6' $30,363.DG: Noruega Import.6 cicleta.s. epis. y asuntos cortex. Muchos civiles han hafdo de Seoul; Su entierro he sido je al&do varo,
de Cuba 44,122 libras tie rama y 8 MANZANARES:Mpdianoche, El tie tres. Rvioneg comercigles norteamert las quatrcl tie lia V e" cle-boy. -DI'R
inillares tie torcido, par un valor to- salmado, cartons y a. carton. cancis han x1do dedicadois a evactuir flendo. at cortgjo a a funerarfi Q;le, tal. de 06,652-00; Austria adquiri6 MARAVILLAS: El hombre sin ros- balloro.' dondq Ott' ten Ido elcti
48.807 1111iras de rating, par valor (is tro y S61o Veracruz as bello. a eatadounidenges y otroa extranje, diver. $21,741.00, Italia compr6 4,000 libras MAXIM: M6dico tie guardian. Cuan- roa.
do baja Ia mares, Jinetes rene La mayor amenaza clut pende xobre A sus deudos, Jeads, -Marcelino.
de-,ritna I, con un Valor de $6,800.00; gados, cartons y Ins tropes aliadas, par of momenta, Be Elidio y Arninra sus hijos-y- a jFu,
v Franc. nos compr6 $5,919.00 en ,,a,, cortDs. hi)o politico el senior Nicolis Yer .
+ isbacc.de diversois tipos. Tomblin METROPOLITAN: mi, Morena encuentra an el norente. W autori- 0- Crcla. ex president del
aparecen en.lom cuadros tie referee oscura, cartons, oeste, y &sun- dades militaries han declinado confir- C-b. Gradense. extendemos el.tesdil
E. P. D. cia-citras compras en-pequefia escalar tos cortos. mar a desmentir versions relatives rn.nIo tie nuestra condolencla.
leeches par Luxemburgo, Checoslop
EL DO CTO R vqquia, Finlandia, Grecia, Polonia,
Tur Ia y otrom passess, deWIfinclose
INrufiente at volumpri total del 'co
mertio exterior tie Cuba con coda
ulno' de altos an log filtimos cinco
RICARDO RODRIGUEZ MAR INEZ 0fio,,agI Pomo In qua correpondle tie
cliche balanza aL tabaco cubano, todo alto tact at prop6sito tie ilustrar E. P. A
HA FALLECIDO correctameAte R nuestros delegaclas LA SENORITA
17 4% ON left aft Aft 0 sk Is Ia 11 'ank ines near dlo, an 0 E as
me. tic 19 0 Pigins 23
DIARIO D)E LA MARINA.-Domingo, 10 d
NWidas Na-don'ale's,
UOS CIASIFICADOS
ANUN
UA! AC UA
delos'Grandos Pr4imlos) DE LIXIMA UORA
(Mifota
'-Ya "podemos sirvirle billets para el
EXTRAORDINARY DE NAVIDAD....' PROFESSION ES c 0 M P R A S
1 ABOGADOS Y NOTARIES 9__,__ CA8ASiiy al melor.. preciA o 0 eutrCTAMENTY, A rittormroCITIZACION ESPECIAL PARA REVENDEDORES to, da, lases de ProPledadt'll: H
I,-, J de Montr. S,-L., S.itr-. A-Pil
PasaportrA. to. M ndlo,... L. Fl.,e,.I. Sol.. Si
SAN 1AFAEL 261 TaL M-9117 od, )1- .1 Sr. Cru.: 1-3455
Ciudodanins. 12-H-4423-9-11
Teliopafo "Roalonso--. Apcwtado 2,281 1 Licencias pare nrmap.
H-A-B A-NA-- $500,000-00
0 Guins foreStales. fit var- eddkma rcm Inlena enta. blen
Call, p-lerld... Galtarm. N-Pa Marcaili dr ganado. t,,no. San R.foll. Rtiin.. bard. San Ledb,.I.I-. Antonio For
-b- M-4502 9 In a. no R-2732. 1 A :1.
Diligcnci s en IDS Minis.
teriom. PROPIETARIOS
Fispecial atenci6n a AolicituP ila idillo- C riollo. deg del interior de In Rep6- Compr- par. rll-nla-: ctifficl-I -P-Iftroent... Wf*() A S200,04o T.mbism real3 gAraJE.
ltraia Acibal Mica. dencia, modern 1. H.habilar
a S40.rM
coinn ebTe3. Be
Sg 11 .5 d-0.0 In. corr'.1 d, 11.11m6" a 11
e cilrin Icls.,sueAos dro C!NA,
que -.ip uoa P BUFETE DE HERRER -iId.d y dlile-i6m! M-7029.
.,%. 7 Zeb i I lo-H-44104-11
on ad. MA j:r rar as ascuns.
a'Criticafnos much", veces = CIINA. Him dude,
it !o Is TheJor. 3 Manrique N' 413, Hahana. Necesito varies idifici.,
Wque sueleh jufar idra'asturlana.
gulahdose or !que to De jr0.000.on; $Jn.(M.nA u 2811.000.00. H2que n en yerdad 'Pa Apartado de Ciarreog 2862 o- y Ved.do Urgrol Sehol, Bar,
larep *I rgo de gloc ebu:na.
o nuis :, .18 46111.
aiilimpre-eman max acertados Para qt 9-14-4497-2-11
qt:6 todosy ganan mis. del horno ese dia, tionen.
echarle el Aceite YBARRA. H-3966.1-10 COMPRO EDIFICIO 0 CASAS
Infiniclad de re.ceite YB"RA on pure Prado de
Auefian*Con un ter;r.t_ de olive y viene de Espafia. exclusivarriente
o -con un blebe, to Juegan Y'tomen vermouth CINZANO, DENTISTAS
Y ert.'el mismo. clavo dan. e do de Italia Neptuno a Malec6n. Ruego tra'u or'u" I a Ill. disfruta, DR. WALTERIO B. ORTIZ to Jormal con interesado en
Como prueba -, lie quq tengo on e8"o I Inuustifice do to_.. Ckrujarm Dentists. Excluxivamente den- vender. Vicente Ojeda. 1,7181.
muchn raz6n, ahi les val Im laduras y puenlea d, dificll aujeclilm. RD.
D INZAN e onvenlente 8-H-4621-9-J0
este dUdogo, quo pude tener un litro en It case. yra X. Carnpamarict 251. e1q.1n. P Con or.
ell, en cierto-soIan' dl.. Hors fiJa solicilld. Tell". nop A-DOID
-Felicitame, vecina. Con AMOCO PERBULUBE y B-3121. H-4135-5 E.ar- 9 SOLARES
-IiPorqu6,:doJ1a Caridad? dura m Oo Mis 14 miquina
cowl en In charade porque mot r me conserve C O M PRA S COMPRO MIRAMAR
tel tkeinta. y dos con 'un reall. Como sale -de-01a fibrica. Parcel o esquina
-Wi) Me 16,ldigas! QuCsuertel Ademils, A CO rinde fCA SAS n-Ya uated ve, y luego hay de. un m.dr'pque asornbro cause. F.o Rap.m., Septiro. A-id.. Reside
,mucha- gente que.discute M""n"' Ourrejela Y PIBYA Miramar.
COMIFRO IFARA CLIENTS CASA DE C .. . IpId, I ld,, 1111, C-st.Clue lei suefics, no me dih. De Ids cognacs importados $7.500 en Jos Report.. de Santos f ills. An1da I, ."e '0 y 72, Miramar.
"Oh, Lie Jug6 ipor un suefio? y procedentes de Xspafia; Lawlem. Claudin R. Arellana. Col...,, H9_11g, y R_5S7,,.
Per tin, sueficii Were estit es at FELIPE II col.Zxi.d.. Telerm. A-2505. H -4164 1 0-11
Saft quo estaba enla londa- el so'lieva Is Palms.
a er me unr. or riw x H es rice, FINCAS RUSTICAS
. jeoml ndo '' p
dy evot f, t6i sibroacts, es.puro y sono.yno embriaga. V.' FAIR
y ne: = ,sale mia COMPRO FINCAS VN CANARIA9. AGENqu I o"i, ly Como palol Tolle to que lea acabo Oficina: 25 Esquina 0, Vedado cla Euriz, Chac6n 203. M,2514. por Los
Pero r dolfitl Cahdad, de anunciar aqui, He halla Teliforlos: U-9074 y B-7459 tardes he interest, compare fincas en Islas
kuAt; Renep, quever'-Ioo. huevos de venta en LA MILAGROSi14 Compro edificio apartamentloi basis canstlim. B-4351-11-12
itba-con logo. anImmI7 el almacin de too. dames $200,000, on L. Habana .Vedad.,,que tenMuchoae!%Laimantecat -menos el acelte AMOCO- go buena rents., Informe" ocant dencialet, PARA VENDER FINCAS
coo a danT y los',preclos de esa case a FaJer: U-0074 B-7459, ficl-a: 25 csson Justos y i:azonables. qVics a 0, tg-12 solamentel. riiaticas. Para compare finHuy Insecticide BOSTWICK A LA MILAGROSA vayan COMPRO CASA VllEJA REN
pare mater eucaraqhax a buscikr sum co. en La Habana a OV,'rEd,. .0. r" cam r6sticas.
' arml chindhes y mosquitos, para las pr6x mas Pascuaq. I, d6ocupado parts labricar." a M. CORREA
orm4M y bibiJaguas, =.M Informea a FaJer: U-N74 r4r4'...
11015 CK. recuerden el nombre. Viepido tin'dia mucbos carrots Ofl.ims 25 e.q.ina 0. 19-12 --I-rnemle).
At par mayei-: an Humors -de cigarros, dijo Blas: CQhtPR* LOTE DE TERRENO GRANDE Corredor colegiado.
,Y Compofflo. Agumente. -mos Carron de elgairos
Cuadra de Sol a 'Muralist. firic. ce- d. L. Habana, pal. Y.son Carron de PARTAGAS. en ar un reparto. Into- cemfidencla. UH
Its. a FaJer: U-9074 y B-7459. OfIcins: 23
sequins 0, (9-12 solamentel.
ID-H-431111-0-11 COMPRO
Flnea c rca de Is cludad de La H.c 4 situation afronta la e
COMPRAMOS banal, dth 4 a 5 caballerias.
s- CASA i)E DOS PLANTAS Dr. Tomlis P6rcz Aguilar.
M atanzas Indepenclentes haslat $20.000. en Ve- F-5396.
dodo a Repartes. Alvaret Pecirosto owl
miyares. Corredores Colegadols H-4155-11-10
stabiecen turno de descarga para lqx buques Agular 361. Tell-. A-1347. B-2884 y
Ik I :-- I B-2190. is MAQUINARIAS
"attempre que 6ya espacio. -CArcular impqrtanu a-H-3772-9-10
, '; % COMPRO 'UN TRACTOR DE
CRONICA DtL PUIRTO P6., para mer transportation per e; COMPRO lpetr6leo con esteras, no irnPar F, Pilreiz earbgsa' varr Vignes,
In vez dicho Negociado habilit6 st6 roto. 60 HP. no
]an p6ilzar amparando lom siguientes Edirlelon blen siftjadom blen rnni- porta que e
truldos en La Habana, cdado o Mi- mencis. Sr. Gbnz6lez, Apartado
,La. situacl6n de to zona, rranca de embarques de tabicom:' ramar.
Matanzas ea muy critics debido it In Enot vappr Siboney, en viaJe do Lit 1 1246, Habana.
gr4h csn'tidid Ac'. mercanclas quo me, Habana a New York. 4 terclos de to- Dr. Tomlin, Pirqz Aguiar. H-4279-15-12
allmn depositadas an sus almacenes baco, ,Gn%,ypsr, aster tr.,b.,d.hablentieoldo preciredos a adopter me do. on t4e. its Igu entes par- F-5396.
Adas'en 'cuanto a In descarga de to t1da 1 19 LIBROS E IMPRtSOS
bUqves' so. rofiere. 4.i!;tereiov de tabacii en rearm pars, ft-4154.0-10
Dinamarep; 8 paces de tabsco dempa,',Xnrelacidn Coll, eseestado de colillado para Loptires; 2 pacap, de tuba.; X FERIA DEL LIBRO
Baal' )it, Agehcla do In Lykes Bros sit I ado norkeameribaro I'v I COMPRO EDIFICIO
ra e inere
clich' CO rents,'vompro a doy en hipo- En su filtimn dia. Is caseta de In
too, la;oigulonte eartscircular: 12 tubacos, torcidos 'parn 00blig; Feacris mobre 80 o $100,000. Preferl- Llbrerls Homero. Ilquida abrax le.
t ,, 2,900 pars PCIrtugait, 2.000 cajetillas
"Ampliondo-nuestro cirewat deno. do-cigarrillom para Portugal-y 35oo ble Habana y Vedadd. lectan en distintos idloinals. Vial".
Empell. y compra. venial cle Ulbrols.
-29 'ppdb,, deselimos Informar tabacor toreldos parn Francis. Tomvlembre Sellos y revistax antiguats.
)oo que an Intieva entrevinfit Ique be. blin, 20,000 tabacos torcidos Peru Chi. 'MAZOLA
mos tenido con el, sehor Maximillano cago y 249 paces de picadura pare too
ZinckE. into noi raclar6'que los; vs.' Estadox Unities; 55 paces de tabaco LIBRERIA HOMERO
;onemxorin doscorgadon on In Zone deopalillado y 113 terclos do tabaco Aguila y Barcelona.
,roncade Matanzas pororden rigu. en rama p"a Holanda; 10 pacaf Oe
team do'lleonda y sin previn reper- tabacat ep rmlna= ,F6 Ettadoa Uni. Tcliffono M-9001.
VaCillin, stempre y. cuRnoo hays, espa- dos, Cle Nortea 20,000 ierclos
c1b disponiblO en 160 almacenes de Ja de tabaco en rome pore Irlanda.
citida Uhmi*Wanci. In el vapor al..An Heinrich 86ultowocon destine a Suiza, me realizemuy, import a Compro labd
G!nie Is cooperRel611 siguientes einbarques:
'do todoolon still I as Importadorefi de PEPARACIOIJES
trot, at fin que non proponemos, y, 1 0,000 tercion de tabacto en rams;
000 cojetIllas do cigarrillos, 30 ter- Pref. Alluras Miramar o Al.
,or to, nos parmitimon rogarles, clog de tabaco on ramn'y 37 terclos 40 MAQUINARIAS
Voctit.Zis mayor extraccl6n de log, Guis. (urns Kohly, con 'gran jargro as _q9P, pulatian tener en to Zone, Ell el ferry Joseph R. Parrott, Peru (fill, living y comedor am- HE OFRECE MECANICO EN MAQUINAN
oil. algunos, seg6n me nos hd iti- el mercudo nortean eri6no, 4,OW to- de coser, con doce anot; pricticm en
formido, yodeagatchados per In Adum- bacoo torcidon. Compahla Slnger. Prontitud y garantla en
n plios. 4 6 5 cuartos, garage reparacionis a domicilio. Informed; Barcea oar& art po It r almacenni log Due. l.El vapor holand6o Auledyk, reco eVon, qaTaMentes quo vaysti llegan- rA pars Sulza, 1,400 tabacos torclTos, 2 ifiAllfulinas. $50-60,000. Ion. 107, baJos. 70f: M-3633.
do de iblembre, en adelKnte. of vapor Maule 339 terclos de to- Emp. H-4560-40-8-eAnticipfindbles lam graclas mis ex- Lee en rams, at( come 37 paces de
prosivas In atencl6n que se at,.. tabeco despalillado Peru Chile. Intereando: B-1563. 42 MUEBUS Y PRENDAS
Poros, nos repetimom a a Las importmolones reglatindas per
6rdenes. el- Puerto de La Habana, durante at
dip, 8,del actual, ascencl
Doi commerels maritime d'eron a to su- PINTO A PISTOLA
me de 4.487.787 kilos meicancias H4145ti%10
In Us dletintam oficinas de Is Adun- en e En all calls o mf taller: refrigeradere3.
rJW*de Le;Habant, p6dimos obtener TgambIrka.. sA conocI6 en los circulos ff.bmete,, ste. Laq-, I,.antralto, topfito y
decor. torts els. dit muebles. Garantla.
miguiintes antecedentes relacio. navieron, qua el mercado habanero n
OR Con ImmL No se pide mdelantos 1-*pez: 1-5.131.
194' actividades del conter- Kecibirk procedente de New Orlean C O M P R O H-4574-42-18
elp'nieritime,,de conformided can to en mercanc4s en general.,, X
Jht0rognel6h d4mcal de eat dependen- r Chirique, de ]a Gran Flocill en'loe'despachos realizadoo. st. e es es perado hoy, 1,793 ogu' teg Habana, Vedado, o Nicanor
to' Ble-C B q del Campo.
I'I V-P
Durante' el Ines en curso y hosta at WrIel.d. d arga, que lncluyen 48 -dificlotit hants. $75,000 para rents. IRESTAURAMOS
mil: toneladas de mercan0as diver- clando como parte de pago case de
,din ocho, is clinda 'oflqlna habla rew gas; 100 pace: de algod6n. 1,000 sacos entos en Ampliaci6n cle Alcaudadd 10-La reesullacillin de arroz; 374 ca tonem de
de ayer, 112dt p ="nT.Mre f2bri a 16n primers, dos;
v apil de le LAMPAR-As
m6lo a $16,000m, chol 462 caja de carne; 453 gomas de casitts al frente cdo' una plant, de
datio.que too corredores de aduanas tioneladad do maqui- Jardin. portal, gain, comedor. 2/4,
bafla intercalado. coins, patio al
.no laboraron. cumpliendo actierdo d narls; 2 ;ae3a&2de locomotoras; 558 pa- gn o' artarnentos, 3 altos y 3
atispendei W labores Ion xAbmdos, a] quetes-de effects sanitarlos; 28'cikrto- baJos 6 -ru. PLATEAMOS I y
)p tv I distribuct6n que las
baifco&, do
nea de I de aluminio para:techo, casas. ntan S320. Verin 3, detslles
46 tetn'= de hotels de acero,.y 447 Bureaunedle )a Propleclad. NIQUELAMOS
oc lid6 de- Bacon de correspondence.
= 76 lentep to I It babilit6 ]as p6lizaB median, EIvapo r Contegga, de to Vaccaro B-1572. F-3995.
cuuea. I. res-te"'itu Line,' que ell I desperado mafiana, don- -Cia. Interamericana
duci a In vez, 1,074,toneladas de mer.,6Uza.Orden No..5 9. 12, sacom lanclas on general que inctuyen, 25 SAN RAFAEL 472
iza Orden-No. 50 'jo 1 .2
j:: to..Id., de Telifones: W-9591 14111,14
di azilcar, destinado. h6jalata, 224 one, 21 tonelodai de
e '81od lidecarro., 45 de rnaterill pjllistiqo.* 108 de-sal, 107 de he- Disertarh el doctor Dffiigo
DIAR10 DE LA MARENA-r-Eltiniftigo, 10 de Dic. de 1950 PAgIna 24
Clasificados
A N U N C 1 0 S- C L A S I F I C A 0 S '% 'D E U L T I M A H R V
VE N TA S
VENTS VENTS VENTS VE N T A-S VENTS V E NT A S. Alza- I
48 CASAS 48 CA3AS 48 CASAS ig CASAS 48 CASAS 48 CASA3 48 "WAS 49
VXNDO ACIA, SUXNAVISTA. VENDO
BE VENDE L coo r Monalitlea. 90 mouce I&Ipricoci6n wbre
Ni-_1'DV.,,,11I11dEST.1KNAIR, PRLECIOII. J CASA MAXIMO QOMEZ RENTA 8201,00- o$roOOO- 1""' D"A"A de 9 V. de frente par 811 V.,Iondii11 F M."tel imi, entre Sara big y Patria. onto. safe cu to. 5 u, GANGA MODERNA I PLAN- ...... a
ent- Geller.] 11.11" : So y Lot ta, $9,000. Vacia. 3 H. etc,, 459
oweir... Vacla. Ve Is do I a birman. to ret. La Vernanda, INVERSIONISTAS' Jordin, ortxf., bafil, fog orr' ahsdl- CO- firill coos do I plant".
to Abr.u. r6.4no H-41111-48-14. 121 ,as or lgvl: a
k,-ho N r- 51VIc" Mts, fabricaclos jU ha'ar
3. Proving a. ragdo,, tPlogia, r I I elsquina,
tuilco. 116,000. Telf. 1-33414. y Frente ra hacerle sarmle. alarm
C.h,"8'a Avestaran y Avenida Valli INVERSIONISTAS H-4393-4' 11 V., ='W er 'Pago. .1 su d A.7US.. dei Pais'N' 6
e- %WoA on Is. do. Ford Carvajal, fondo Teatro Xernindex Parable, Uffcad:res III. Is
no -fit CHALET. MITUACION PIttVI
be Al hacer cualquier opera- PREN!
I. a P LEGIADA; ANTOS SUAREZ, VACIA "Record" Lo mis c6ntrico Ma- Ci6n, h&gala con la latervew harm lall-rables. Ayestarifin. lnf6rman on
,hall, f,.X.dr. v I.- n enin. P.aso y I N9,759, onstrucclft -do In Cal Said iftisma.
do Pt e de i rse a tocta. ho- lujo, phois mirmal, Carpinteria combat. so- to tranvia, portal, Sale. hall, 3!4,
ci6n, h6qeda Con la interven- -alets. 2 rustics, serviclos, patb) Nevi- riarlao. $4,500 contado. Marrero. Ci6n mde corridor callooddo. La mejor a
ll ano._ gargle. Altos: 4 dormitory an closets. comeclor, COCinfl, baho intcrcalado B--2266.- M-7774. 1). Luyan6, Cam& do do$ C= ,,dm
C16n do corridor CO1*qtQdO- 2 banal. tarr:rs. fades considliflodelil day patio, $9,800. Ruego tyato fOrMR).
factild.de,. V rl. de 2 a 5. H-4120-4 _u,. H-436348-12 Las operations" 064CIdw plantata aoartainento modern C-3874&10
Los operations ofrocid- Vicente Ojecla. 1-7181. Rent. $M8. Precitr$36,500. Dessualls do to I.
LORENZO MORFFI dfSI Cola& wirce a. 10-61211. Colesiallo. PLAYA TARARA
Por mlembron del Cologio 8-H-.46244 1 8- to PRADO, PROXIMO MONTE, 3 pot miambron Vermin manigiallut ii" &-be" 40
(Corredor Coleglado) V. FAI R Plantas, con comercio. 367metfos do la Propledad Im ueble. awonar Wit Port4
29 NQ 110, Vedado: FI-2322 do lat Propladad hunueble. a congelaclos, 2/* can closets,
Oficina: 2S esq. 0, Vedado IRPTO. KOHLY: $30,0601 terrenci. aliquilere rtntA rto y serviela do art&otrecon la mayor qurantia. TELEFONOS U-9074 y B-7459 1 $265- en $90,000. Rues alrocen Its mayet 9wol" $959ff r RENTA $980,'=mvlotr ,M garoje,
din, trato for- dog, cocina coMgletg
HABANA, $20,001) bna plants. Regia. Jar ung cumdra talmente arnue lada &TIlladis,
l-,dl.t. Carlos 111. Proxima Reins. 3 Sala, comedor muy amplio, 4'TftmjL mal, con interesado. Vicente Ojedo. Zd1ficto nueva. monolltico,
Brimcclatfri; son: it castim, indeperidlerl rigbricada an solar de 5. rally
PI ..... 3 camas Inde- loclones, 2 baftox, lujose, y Matter. 8-H4625-40-10 balls Y cocinal, Iola, GIro 8260AW, renta Islets siltuada.'Preew Stractivo.
3' flues, citar6n. no calcine, cuarto y serv. criadom, 62,160 entrada del Vodado y 1/31 culodro Incuerta5. criniedor foricki, 8,tal-, SIDLENCIA DE LUJO garage y cuarto y as. chafer. Se on., Lawton JOSE M. ALVAREZ
to criadoq,,$120.0 real.. c..A.led a r. NICANOR, MODERNA, DESOCU- RE Vacia FaLicillidades fAnto. Liza"Ain. JOV9IIAr 25. U-37". (CO- %if
treir clesvi= LEYTE-VIDAL. files: rt4 ,ad., Calgted.,, Ave. Menocal N9 24;J, ArtfulPerme% ran in, .1 plant., $26.000. Morfff; To, Mloa W-9945. Mandl po
pacla, portal, sala, comedor. 3 4 $17,000, RENTAL $180 11-boop"I Site, lb flcx, sterapre sigult trim H-4221-45-11 tectim). Tilf.
Fl-2322. MIRAMAR, $47,000 11 t a* no, great patio.
baies, bafio intercalado, 1'4 alto, ga- Mlignifico edificlo inmajortialls situa- in ritir emile. 22 N9
Dos Plantas ladependientes I C16n todo. cocInm $;Ls, case Y 4 APS ace
fof ,, patio, todo amplisimn. Un ver- JUNTO A LA Sta. AVENIDA 1,000 realm 4250 case y 5 V5, fair conce l6n y an Francisco. LIQUIDACION $29.,000
mantom. Our. S2l A. of R-ga, MIRAMAR 1 $40.,000
MIRAMAR, $27,000 cladero regal Pascual, $23,500. Vi- ,-,a- realclencla do lujo, C. pu.sta ap*rlMenlo,, 01, $23.000 rents $3011, In. H,011-4411-12
., Plans le. cente Ojecla. 1-7181. dos magnificas cases indepandlentalmde I.- iterates L. Martin. B-5317. toner. Avenida
Precloso chalet. ;. Ilrarnoelm Habana: Regalo, $15,000 al chalet sln til9l. y 40. Piece W
ILnnbrsd ncurecto7jardin trite- to-. Sala connector. 314. g gargle D APROVEN FESTA GANGA a-H -41134-48-13 cop entri
umer
a. M11RAMAR: $38,000 comprador de esta propledad.
rlDr, 3 cliartol; arriphom. cl-els grades, 2 &H-4613-48- 10 PadRs.30VOlas y ofrexca rdjeT' to ; xecta. muralss., portal. sob.il-, boo Ito bar. I bsfl. a.- 19-1- lamental y B-745. I I r I comieflor. cocr unios, I garage. Morffl. Se entrega vacia, casa etiqui. Rogi& ritsidindi pr6idm& *1 ption. Tiene: 11 x 20 metros, terreno: I I Ic It de 3 bablinclo171-23i2. cu rto NEPTUNO, $19,000 na, 35.por 45 tuctros. Cal. $8,500 BELE to y 5ta. Ave.'Hocha par conocido ass, cl pan auxillar. terra% MIRAMAR, S0,000 tabrienct6q N or tecto are vivirla. Pistax gra- 400 metros fabricaci6n, monoli C a. crisdox. DFOo: toRENTA SOLIDA Preciasa residence do lujo, Lin encan. Magriffics case de primers, nItV4 habriaciones, 2 b4fict; y do- iono F
MIRAMAR, $50,000 to fall terramo, Ideas Indurectas, ballot zada La Lisa esquirta a, San lardin, portal, Sale, Connector, 2 fiabitaclo- moks consoldidades todo do Wier, pa- tica primer, 1934. Son 4 casas
Precinso chalet. estilo looderno, S6ptinoa A una cuadra cle Is UnIversidad, coi. ballots. Vials Miguel. nes, baAo,, eldest, coallus San patio y If- zA persoria 4e gusto. todas fren e la calle, bala, co.A a P casa de 2 plants. citar6n monoliti- area, compuests 314 y citis vadero. Se entrees vacts. iiia Worniest
,,se, n1l .. r6xim. I lglesui, San A "'Onn' in: c.- sale. hall, cornedor al fonda, 3/4, Y fre ca. rojer 11-90114.y B-7459. B-7123. inedor, 314, baho Intercalado y
.so 1 .. at I as Car' did des, L. Martin. B-5317.
loc, :1 haA.,. hermose I serviclois sanitarios Intercainclos Precio- $20 el finetro,
cacin2, lavender a, MIRAMAR $19,000 terreno y fabricaci6n. HAA5548-11 UH-10-H-387748-1 servicio criados. Rentan alqui- Nw CON
-arto criadoe, garage. Morifi: FI-2322. co cina. Trato director clueflo. Tel leres congeal I ad
fono U-7978. Preuiose came, unit sets plants, compiles- os $155, las 4 ca
La Portal, sada-comedor, 2/4, cocin baflo SE VENDE
MIRAi4AR, $80,*00 1 1-4042. REPARTO MENDOZA sonas, situaci6n Monserrate a 3 cuadras d Prado: 2 planTI.S rh.l.t, beroo- p1m6n.. 4 a.,,- UH-H-3315-48-10 y g ... j.. Vdl, y f,.,c.. Won lituado
rl hifl- VaJ,-Ir U-9014 y B-7459. Oficina 15 esquina
1. mill to clones. 2 hellos, .1,e aconch- 0 (o-12 sclamen w). 14244. GOICURIA N? 355 (VAICIA) na cana, linda y c6moda, Aguiar. Lizasoain, Jovellar 25, 188 )b i6tanoa,. Plants alta
cionatio, ruarto %estidor, anoplia cocina, cla. VEDADO lAblert4 de 8 a III, carom I era, frente U-5796. (Corr6 entre vacts. Mills infor.
o'.", I ........ no plim c.rnodkdad.a.'Mhrr: Dos plants: baJois Jardin. portal. klikiltas lckilk)et); bajox-, Jordines f abricael6n prim dor colegiado).
1 FI-2322. sala, saleta, gablinete, comeclor, te- UK-10-H43664&1 fanda. con Vistas do granitic, Is on= y al Parque Capablamen. Te l& H-4222-48-11 me's 071.
rraza, patio grande. Italia, garage, todo el Vault, portal, sale, recibidar. bah fono B-3719
V. FAI R ci trader, coins, VAnirry- almost 2 1
ALT. DEL -VEDADO, $10,000 c criaclos. Altos: 6/4, 2 bahost, te- 4a ,x1I.18;,, 4"ohn'llm. habi It Call Is C, 259,
rrala frente. 6M matrons. Cltar6n. Oficina: 25 esq. 0, Veda*do EN N. DEL CAMPO tocioneoi bafto cc Allmendares.
El niAi lindo halet one -ted filled. monolithic, sombre, Se entrega va- Plate. 0140s todoa; granite. Carpinteria Cme- ALTURAS: $25,000 EN LO MEJOR DE
e,. c, a 3 cuartos grandam, cis Muy berate. 13, NO 1006, entre TELEFONOIS U-9074 y B-7459 Por $12,500 dia y cache: cuerpo stpartt. Sproje 2 mp.-g.Ifu,.5 bahos' li llphas terrazas, her- 10 y 12. Wass y 2 haliffacionts Y serviced crieficst, UH-11-703-.48-12. Chalet de Allures do Almon- VIBORA, DESOCUPADA
no.%a carna. Mis Informes. personalinen- vadero. (Manolitical. Ternitulso, y vi. dares. clesocupad-: sata, corneclor, coclas,
te 1.1 ere5ados. Morffi: Fl-2322, Esplgndido edificlo esquina, do], Asulair Sao: M-1508 y A-0112.. (corre- pantry, bafio, ;&raja, patio. Altos; 4 habi- Coal. par at valor del terreno.se von.
UN-H-2731-48-11. dares coleglades). GRAN NAVE facilities, bafto lujo, gron oporttinfdad: a a a n fica coos de effilluble. a 1%
EDIFICIOS-REN* 2 plants, en Ia calle, 14, to. M-7586. a C a i UnSISO)LIt It rodem.,
TA H-4=40-11 H4203-48-12
ALT. MIRAMAR, $40,000 1 $12,500 a i1irl as. Son fis )M rloa cum.
Bonito chalet, junto Linea, 3 rustics am- VENDO HABANA $65,000, RENTA $600 do citar6n, 800 Mts. do Iff ACADACts de fabricir, des ad&. t ra torrenct 7,cercfa-de cupph.l. clos.U. 2 bafins, 2 cuartas criados, rreno esquins fragile, renta monolithic, bulihis dapacldg llpbien LAWTON rocientas metroe litbricallog. Can&.
Situal Viame y hacemos negocio. to de Fort,;L1,XIa. salletiL.,14164 afneg., je. 01;n, Julinto Calzada Columbia, a ]a primer offers edUAcla moder- ULLE RAYO VEDADO, ESQUINA Venda case $7,1101.00 pqgada lines tran- A 5 .
no de 3 plants an Xilre, entre Car Moderno edificia, structures muly haja $205.00 Rec6no Worthen: Parverfir 213. xo A hall central.'earne.
4ucuartos, closets. 2 bafts. 2 garages, 2 concrete. vias. Portal, sala-comedor, dos cuartas, be- dor &I foride, 0 habitaciones, baflos,
]as III y Estriha, rants $611111. Train compuesto 12 apartments de $30.00. Via. cer $17,500. Se entrega una (N NQ 352, ESQUINA A 25) X-1095. ALONSO Ali, cocina, lavadorox buen patio, Raclin hermosa cocina bdn
art as criallos. $50,000. Morffl: FI-2322. to Y ofrezee. Pumide deJAr parte an tilpo- con gas y car
director. Informed: Gara)e InfantsEstrella. teca a 5 aftall. Oportumblad imica, irmier: plant desocupada. Gran resIdincla. feati an alto. sabre I& construida, vacia. Otra Igus) $6,5011.00 dos pantrY. cuarta)r.servicics; de er4ALT. MIRAMAR, $70,000 U-9074 (9-12 so] y care), carloads tods, de'arboleda. conatrul- rundras tranvist, sin "troller. Verlox: 18 N9 dos. gargle y ciltarto del chafer, IS,,
surnanteu. B-7459. do de hormlg6n, acero Y photo mirmol; be- UH-H-3710-0-10 351. X-2138. vadero, etc. Calk Extrada Palma
A- dii RaM6n Mendoza, JuJoso chalet, Tfno. U-1875. ALCORTA E HIJO 3cat empties torTalas, vestibulb, recibidor, H4176-48-12 N9 18. a PkLaga6 L unm
_PI., abit-tclines. onluinift.., closets, I sal6n do Juegor. habitaciiin parts sombre- gq = Jlm
3ob nom, annillo living, hermo3o camedar UH-H-3997-48. I I VEDADO, $60,000, RENTA $500 ros y abrigos de vWbasibafit, auxnir, pit- VENDO, $13,500 l:tustdra Ciec clna firande, 2 ruartox cri.do., pk,.R tc- Come Letra B-5227., tio Interior cle mArmo HABANAPEGADO AGU9k tubre. Puede verse de I a 11.1/2
con mus fuentel, Lo major AmpliacJ6n Almendares, 3 su duello an at teliforns A-=7. dlits
zo, alumbrado indirect. Marti]: FI-2322 Precloso elifficla exquins. todo citar6n, 1 g lanalbiteca. connector, cacints, pantry, comC- carca cint Metropolitan, chalet, Jar r Empedrado, esquina; 5X15, a. m- y de 2.1/2 a 5 Is. Lot. Worms,
RPTO. 7ma. AVE. $25,000 campuesta at. nassinificau, cams tndePen- clor de crisdas, lavanderfs: aparte! go- din, portal.,, garnie, "Ia, comedor, monolithic, bien fabricada, ba- lailborables; solamente, Tambillas an
LA SIERRA, $26,000 clients. de 214 y terrazzo. Vialo y olfre.ca 10-H-443241,&IO role 3 -Aquino. 7 3 habitthlonas Y servi- coctrus, habitact6n criadoa, servicim, jos, comercio, altos, vacios. sa- at telkono F-9660.
nta. inagnifIca. 4 ruartos, 2 blifunt, RESIDENCIA NUEVA Fader. U-2074 j9-12 olarnaafal y B-1459. cloN criadox: altos: smpljo esqmfer4 do tres grandoit'liallitacionels. bgfia y 'UH-H-3803-48-10
truirmal, vestibule, 6 babitscionez. 2 hellos 2 terraxam. V6alo-. Avenida 10. entre Ia, cornedor, 214, cocina, bafio
libehis c a I ,c'art- cc I..d.m. garsJe. Of,., COMPletos, Instalaci6n himinles par todoa Callas 12 y lk. Vkzquez. A-7060. (Cc
It, ., Nt chat 1, quiri. fradl., J rdin, Rota cornedor, cociria, lorra. HABANA, $50,000, RENTA $500 5' Avehida M1R.,%MAR lax Jardines. So terreno; 2,111 mattes, Idglado). complete, acierniis apartarrien- PARA-INVERSIONES VEA A
oil.- -n.dId.dc,. Iii-, I,-rz.. 3 z:. 4 h.bitaclones, 2 hellos, gargle, $63.00 terrena, y calls. (GROSS) $a entre- to alto. Cianga verdad:.$18,500.
gr ndes, 2 :gsrajest, f45,000. Morfli cuartos criallos, patio. Gangs. to desocupadia. lVerla.'eiclus,
tam 322' Celt" inf&nt& Ivamente can
rl-7 Moostuosa eclulclo. esquins, sombre, earn. Residencia esquina. de fragile. noxotros, no molestair Immills). yernindes UH-8-H-391148-10 Vicente 0 edw 1-7181.
B-7123. Puesto dos comerchim; y sets casm inde 3rmVldral; Aguisr 556: A-9112 y M-1505, (co- i 13,"
citentes, de 2J4., VdaJo y I ofrezcm., r CJF1g6: Vendo precious case de esquina con r d a caleglaclask. 8-H-4635-48-10 I!!, Col jiado.
-7459. 9-13 Sol m:n1c) y 8130 Varas de terreno y 260 metro H-4231-09-11 NO VIVA EN ZAS1 Aii;A- M
UH-10-ff-3876-48- 0 des Pago. Ya at U-0074
Almendares, $25,000 B de fabricact6n, monolithic, toda of. pudLando, tonerlis proplsl. Con $15.00 San Lizaro 553, aj* os.
AMP. ALMENDARES tar6n, tiene 4A, 2 baflos, garage pa- RESIDENCIAS S. SUAREZ Tell. A4173.
it leplanto IuJosa. .611da, moderns cons- $27,000, RENTA $260 radcut mliquinsts y demAB comodida- Precinsa Residencia G aws 317. P. sale, a $20'monguales Is hacemas pro- ISAMARY $20YO00
u c16n. t'rchom finamenk, decarados. ex. VACIA: $15,000 ties. In entrego vacla. Preclo; 32,0M hall, .114, IuJolkos bottom, edmedor, C. 1/4 y plataric de all cpsp. Quitese al do.
uelente barrisda 3 cuar- $25,000, RENTA $240 pesos. rEsth desocupado), cattle 34, una plants:
,air rucorarque, Hermosa residencla do dos plants. B. crl ad. x.raJe. patio. fatirt.sciiin primain I.- cl 1,.' 2 .gnlfl... Was. Mndernag edificios. acabodos fabricar gal gal alquilar. Pare, informed: J. ardln, portal, Is, 3 habitaciones, bafto
creirimi gam. cuarto cronlos, 1 IfAraje Morill: tarminada do fabricar. Jardin. par- FARINAS more Itgr6n plans terrazzo #19,500, Ilaves Buis. Apartodo SM. Habana. ultercalaclo, conceder, cocIns. cu#Lrto y serto]. sala. comedor. con luz I ndirec' compuestooccustroii.c.asse indepandiantes. Johnson 16. vtclo crisdox. permit. sarribra. (LIaves nues- CASAVIEJA
YI-2322. to, cocina do gas, garaje, bafto de Eut. x1tund a Via ofrexca. Informed: fro poderl. Fornindez Y Vidfl M-1508 y
criadom. 4/4tmn closet. baflas an U-PO74 y B-1459. Oficina 25 exquina 0. Empelilrado N' 302. MAGNIFICO CHAL T JAIL INES, P. IIA- IJH C_748.31 Dic. A_91 11, Icarredores colealadool: dewcupada, can dos mill metrom do
AMP' ALMENDARES, $24000 lot a, dris errazas an plants alcta 0-12t. ]a, R. comedor, 2/E4. JuJoND baft.. C. pa- H4235-411-11 terrano, e4quina fralle. c6ritricit, aIltic., (ad. 11-6n I -11C Informes: an In calle 10, entre Ave$. H-43811.411.11 to Japon6m. 2/4 alto., atra Iola- b4fib important calxads.
12 y 13. Anip. Almenclares. ercial, se parcels. Admitillstrikelliki,
A-6625. terra as (Abricaci6n primers $34,00o, flames VENDO $16,000, CASA Torril
12 -1- que, 4 cuortax graces. 2 be- x 10 do Octubre el. Altarribe y Collins: Vor-1-1-3713-411-11 Johns is. cle Bienes, Trust Co.
fl_ bull face, cano.drir g-d,, 2 art.. UH on Sanatiorio, do In Vibors.
cn.do, I Poll.. Fa- GER' ROO MAURIZ -H-4311-48-10 PZGADO MANTA LUJOSA Laynair del Castillo 434. entra oc lot. a., insist&. 514. cocina y commilor Ion- Aguilar 361.
cflIc1.de*,. I.. M rffl: F -1322. CATALINA P I do. 114 crisdo, hello trittreallado, do chara I
VFND0 M-7586. Metropolitan 538. d ca's' Jmrdin. P. Sala. hall, 3/4. Infirildad to y Luz. Jardin. porW. 3 habita- 3 dtar6n. patio Y trampatio. Wormam:
$140.00 RENTA, $18,500 t cloaat.,. IcJ ... a babe., her-ni-a C-lop, clones, camador at Janda. hall. be. X-4492. Or. M. Garcia.
gullies residencJst de dos plantRR Mlembro Fundider del Cologlo do fabricacl6n primerat, sterols y un I JOSO
Nicimor del C mpo. exquina, pr6xiin spartj mrnta a) fordo. Olfrexes, Ilaven U fin Intorcallaulb, torralsi &I tondo. ismas son 16. 1-3055. title A dos calls, Terraria at fondo SANTA FE, $5,000 5# AVENIDA Y 70
celent.4 VILIK Cfal-InnaclatICA. 2 plan," 7"i : 111,epndlet to% en calle 6 No 209, Corredofes do I& Propledid Inmuiahla Johnbanil.. Cases: axis. croned.r, 2 ruailo,. entre 5 y 7, La Sierra. 561 varan cunAn, rocus. zervicia cruldris. Cure, $125.00 dr:da do terreno: 330 metres cua- RENTA,$680: $65,000 PORTALI era fabricar. Dos larojes, Verse, PwItunk case. Aienlda Prioners,
Mortara. LINDA CASA COML11. IS Cnarts, y Hacienda. 400 metros: Jardin, paradillchi sq. 2 3 wtA- R
do fnbricacift. So outrage J' el a
-nt.. 313 500, M.rifl! FI-2322. dr ties placing. 2/4, Innflo, C. p tic. starajo r; do let,* amip, comador, hall, 214, 2 Issfies, clo- e quin'll. df fralle, Miramar.
v.cf.. I to me! Jorge Ferry, TeI6- blecimlentra, Otrq asquina, 2 estableclunlan. 3/4, ci.nilk. cominit Poetic al- Vendo case do lujo, parn
fonoll A-911.10 y B-6249 Ins. renta $300: 030,000, Otto renta $210, dxde gran patio SM Ino. marait, Pettit, ete
All Ir madara can 3/4. .130.V. I...
$280.00 RENTA, S30,000 $23,000. Gerardo Mintri.: M-7586, Metropo- T6161ono M-1861. 11 egf-rvoc suirer: 11.1-41189.
del! Ilow 'na do gusto. Puede
No--I. 2 Man. 5.18. ti o $8,200. Ll.me 1.3853. per",
VersIc
Of, 2 VEND IIA CASA QUINTA EN 1,0 bli-li-,039-48-11 LUJOSO, PRECIOSO, ULTIla, a, riLEC10of 5, a u1n.. I coolercio, .1 spartAlne- --7-=--
PI;.tm, nutgnitic. cronn"n. 2 PLANTAS: $27,500 cle Arra NaranJo. P. sals, C. 2/4,
odificla do net at, mo estilo, esquina fragile, rean"14" R.rdid., pari-.n. GANGA, FIJESEi Moderno 2 plantme. 4 ememi yoco. frutalas. 1arsla an
$2 Son. otra. rento $225. Esquins de fralle. Otto. came
renin, silltion. Morin, FI-2322. '2"'a" Rcnt,,. $285. un& surierlicle de $00 V. $5.500. -3853. U1111-11-3334-4841i
. plqnlas Independlentel, moderns, rents 10-X_4422-48.11 SE VEAlDE glo chalet, rodeado sardines
Illann 538. Reparto La Line. Casa tromposterim. cuatro. costaclos, 314 amplios,
Precio: $19,500. $200: $25.500. Gerardo MAurfil. M-7514, mtS.142.00 RENTA, S36,H0 Case of frantic y 8 (in-holl Aptoa,,418 Place monolithic 60 metro do ft- VENDO 2 EDWICIOS
c.A. plun le Alulencinrcit, esq.M.. Joni. Mtd-2. a- Piece Y cit.r6n. or- bricclln, real,, W a.. un torrtrin precious baho Inlercalado, divlI 1 12, c' 4 "' 500 In me: PRADO. RTA. $1,350: $120,000 ROBERTO JUN do Is metros do frente par 35.1/1 na terraza, garage, pala, come- Vedado* Sup"er'ficie, 700 Mtsi. Ta.
baJ... y 4 health. rarlinn.n. Mazoln. Telf. 1-6065. Proxima at P&rqLle. fla pueden defer ontros do londo.
tam.,,". cti.r a. Arorulo,, I .4rin crisclos, $23,006 at 31* par 10 flos, a] terraria sold a (Correfdor CoIogiado)__ dor, arnplia cocina gas, closets bricacl6n, INO Mts. Rental #1101.00.
.111 negacl.. M-111: FI-2322. vale, el Informan I B-8289. Precio;
dinero. Gerardo MAurix. M-1536. TeJadillo 214: M-6573 upliendo escaparate, PiSOS te- Habeas: Superflete: f;3 mtsi. To.
- 11-11-4017-48-10 Metropolltana 538. EDIFICJOS DE rrazzo, Santos Suirez, $30,000. bricaci6n, 2,000 Mile. Rental V1,10111.011"
$400.00 RENTA, $40,000 $27,500, ;240.00 RENTA Precio: $130,000.
Junin Skrubno Avenida, Minimal, cot'r. SANTOS SUAREZ Vedado. Edificlo, Pr6xima a Concha, case 2 placates inda- Vicente Ojeda: 1-7181,
1. pendlentest: parts), sale, comeder, 314, be. &H-4638-48-10
L. Cap., 2 Pfeifle., 300 .,.from m61lda c..,- Gran residence, desocupacla, can Equina 41,111antsts. rents $550: $75,000; APA4TAMENTOS Dr. Tomis PAres Agular.
'I bill 4 'apartmuncrilo. frente y 6 late. Jardin, portal. gain, comedor, 4/4 ofill rent. 865: $90,000. Equine Otro flo, cocino; 9 cassm interferes; salo-comei Inre', i ruar a ampho Trido miquil.d. amplics, gnraje. etc. 61(s).0 0,,rent. $750. Otra $1115,00Q. rants dor, 114, ballo, cocina, 750 metros fabric&- SZ VENDS UNA CASA PZ 3 rL&NTAX,
Vista: ofrezca.t Mortfl: F1 -2322, V 6000 quInz comerclo. otro rents $1,350 RESIDENCIAS 06n. Juncb: M-651ml. GANGA: $105 MIL a una cuadrs de Galiano, ague redimida, F-53196.
Precio: $25,0()(). 4118,000. Miurix: M-7586. $13,000. Informant: JovellAr 104, xpfsrtg
Telq6fono 1.6065. TERRENOS, ESCOBAR PROXIMO REINA RENTA BRUTAz $1,140. mania 25. H-4420-48-15
$410 RENTA, $42,000 VEDADO. RTA. $1,620 $165,000 2 = as independents: Rate, comodor, EDIFICIO ESQUINA NONOLIT11CA. SALA, It4k, Collm olt.
Onwndo, r)r6xima Carlos 111, 2 planlas, ro lindliflyno 314, cocina y patio. Rents $74.00, cocina grande, bafio tritercelado, tt RENTA $150.00
.1 a rents $2,300: $200.000, Ia *14,000, Tei.dillo 214: M-5573. Harmigim, monclitico, cuatro plan. rreno pars, labricar a gargle, S5.11M. No
Istru'cIttirs, concrein. 2 comes frente, 2 ciinr_ 8-H-4016-48-10 mda nuevo Otro 1,000 matrons. 4,000 metras Si noA honra con on solici. top. 4 comercios y 18 apartamen- intermediario. Severing No. 4, antre B y y me vende on $18,11011 una come an
Int y R spArfainentas Inteilores, I cuarto, M-7506 i too. Alquilere. r- Ia calle P, antre A y Arellano. ReNDO fabricaci6n, rents, $1,800: $235.000. Mhuriz. Ind pondremos R an disPo to. bridepan- teri. Juisticia. Viiquez. A-1060. ve dis. cumdra de In Ave. de Po Carta Canteras de San Miguel, VlAnipli a enmodidades. Olra, 3 plants, D VE ESTRELLA, ALTOS VACIOS holes. Ceres Minis- C'nir."'Beatista.
zparfamenfam, $394.00 renta $40,000, M-ffl: alicititin, nuestra experience Pi6xima Belascosin, 2 pion H-4594-46-11 ora. Camptuesta do portal. sale,
FI-7322. an 16 ralle Zanix. una cuadra de VEDADO. REGIA: $135,000 en Ia compraventa de in. dIentes: sale, reclbidor. 314. lasho, come- Habana 113. (Colegisdo).
Galbuin. una ca." 3 cornerclos, ren- dor y cocina; altos, vaclos. Junco: M-6613. I caTe.d itio Intercalisdoy cocin
E.tupenda mansion an to mA, cintri. BUEN -AGUINALDO, $43.50 2 p !z Z as an at deartivel del
$510.01) RENTA, $60.000 to $241 to dot Valletta Moralities. MArrinil. Cast rinuebles. Portal. sets, 2114. comeclor. coming, be- terrenc, y caula uno cle gain cuarPlant-, ,,axua collects y fria, todo prime. Me- to, CQCIVR 7 5011riclo y laviawro. 11
Precio: $30,000 at terreno to vale, lugar alto. brim.. blear Evitese moleatialf. Le vista. SAN NICOLAS, 3 PLANTAS LTH-5-H-3912-48-10 As
-gnIfIrs, co-otad.r. Gerardo Miuriz. M-1586. Me- D cumdra. Neptura, sombre, 3 plan- n tice, pr6x]mo a Paradem 6unnibus. In, Varga de fronts aaa.. unpilli. com.didarles. Zanja y Ravo. AMADO. Cnfj 1 5 or 21148 de faridc
,-P-l tons 39. renflog gustosamenle. 0 forman: Real y Torcera. Marianwo: 1304111! 356 Varga cle superficle y 135 me-.
SE VENDE Julic Redonda.. trait de fabricael6n. A-M Entire.
4 finolmoi, 1 1. 23, _- Infant., I in, in nolftlcms: sale, reellsidar, 414, come- IS.
u, 10 P.riamentos. $777.00 rents, I Unilos. do, I londa, befto. coming, 114. gerviclo.
.000. it: rl-2127. MIRAMAR: $100,000 crind.s. R to $228,00, $34,000. Junco: 11-012-41AI drado 256. Cams, solaies a hipateCONSULADO 412. case, Lealtad 568, con 8.70 Mts. de cap, Claudio
UH-H-3766-48-10 Regia squIna de fralle. muchn terreno; M-6513. frente par 26 forida. Dot planW. ISTUMLLA NVII12 ZNTRE LEALT&D T Arellatio. Corrsdw
at 8 Buena parts reedylear. Situad Cclegixdai I .ra re to 11135,D06. atro point tre Salud y Dragones. Precio; 1100 culaUrctosarlidamfia plikttrcalemdno.solcanrseldew, .1
rilievo an Miramar: $185,000 Ot"" m" TEJADILLO, 3 PLANTAS a on fondo, tactile. Italic y serviclo do criados,
$600 RENTA, $70,000 PLAYA JAIMANITAS varna, Mhurtz: M-7586, Me-trop r. crin 4,.00 M-2222. W-9945. Pr6xima Compostela. 3 plantasi sale, re- pesda. Informed: Arango. 34 H410-49, =6
Telfs. M-1068 y U-9198, Los 'ollas desocuphda.. Plil verse do I
esquiria, Junin. "I Vendo cibidor 414, comedor, lamiloA cocins. Be- p.m. Informant an
Pdad a. .1 procinsa residencin, $6.500. 11 a 11 m. y do 2 a 6.3 GOMEZ COLON
Jon y ItIma plants desoct do*. $27.000. 1 Is mistral, Junco. M-1157
Ph., bail $3.500 entrada, resto $100 mensua- Vedado: $35,000. Chalet Junco: M-8573. H-4296-48.U Corrector Cologlis"
ru es. 3 primer In, b.jn,. 4 mpllm c.- les. sin intarks. Soft. comedor. 2/4. Pr6xima 11, y B. Monalitico, desocupado. H-4285-4 10
,as' 2 crtom.' 2 eP'artArnenins. I ruarlo hafin intercalado. cocina, pi-tal Jardin. portal, sale. connector. I cuarta. be- UH-H-2754-48-10. 011alispo 807.
grand, Realms rebaJada, Ia redonda. Primers a geraje. uwt. y bah. crl.d..: It..: 5 CASAS TRUILZN09 tDirlicifos rINCAS
F, 2322. 10",. Nlorffi: A ruartas 2 hellos. torrazas. Gerardo Milurtz. SAN RAFAE1, 2 PLANTAS hipollecalf, propledades, rantan d., Verdadera gautga: Par asunto do fa-
Jelf. B-6228. LAx,r. ...br., d. Gallanit a Belmatialn, a mlilm venda Unda casita. tipo chis.:
M-7556.' Metropolitan. 539. Ranta EN LA PLAYA BOCA CIEGA acupeclas, situadas Habana, Marimmm', let, do
55. x 34.50, 2 plardes. Repartax residencloded. Tod- precloo, I plantast. licalls ou ftbrlt t$1850.06 RENTA, $110,000 $20,000. Dogewintase $3,300 moratoria. Jun. Be vende Ia mellow case do Mellon, y lusarem. Fineit 3 killkin bros Ca: cl6n as do primers, pegado a Ia
d, 1,,mo"ru, L'ae.. c-c.,111adiocer- H-2607-48-11. Vedado, 2 plants: $27,000 -Gan1ga $7,0 0 0 co; X-115113. ficerelfults, Radloe-W In calmada, pagoda Bliparto Sovillatio.,
as, 2 lantas So compose do Jorift "rtat, anro n, r, tr-f ,, i vitlim, so- ,Proxima 21 y Pasea. 6V m:tr marnposteria, toda citar6n, r., Iml-earnedor, gargle, cognal. an apat,
l r. in. nifica., ap-t. -c.- c1cpardlentes. andgua, bu n astasti. loff 0-H-440-0-11 Me y Can
M, ewlCndidlu, c.ci_ alto' me entregan d .... upadbia Sala. etinne. SANTOS SUAREZ, VACIA fabricact6n primerai de primptim. Sit Alleate, cuarto y
$8,000. VACIA d 5 c Resto $75 al mes l.-r6.imk Avenida Sarrano, I plant; Por- cri do. 19n I'an &It*%, a harrilow hin." R g.,.J... D.i. $3n.000 5-. largo pl.- .1. uartos, derails. Gerardo MA.ri. tal. sale. comedor. 214, ballo, Cochin y compose do portal corridor par tres SANTOS SUAREZ, DESOCU' bitaciones, con closets, Untic, b4Ao
Marth: Ft-2372. A urnt cumdra Calzada Jestis del M-7516. Metropolitan 5311- metros frente, vacia. $9,004. Jurican trentes, salm, tres cuartas pairs fa- pada,. jardin, portal, sala, sa- complatq6tatercalado y terrasuil, &I
Monte. Sala, 3 habitaciones, com P*W o milia. baho intercalad I t te. tA fabricada 'a Aa brian
dor, bafio,,eoclna 4.. 1 ta, hall, 4 4, bafio intercalado 'ran
gas director, Vedado, I plant: $45,000 Ave. PoNenir 306 core' Ile Precia de gangat $5.6WWO, Vale Coal
uIcJ.d.. Varla de 2 4 habitacione3. 2 hellos. vocW otro"tha. Tr A &'%I A I MOPS (NIVA stpa frig V callente, com.d.r a] doble. Informant par el A--TM, de
U 110 DTA (11fl nflfl tiC interk) a7. a com"
M e 11 till.- ecelia. A. a..- Rn rumn-On a..,- I COMedor, amplia cocina, gag -t I rn..S ..it&'
1, I I .1 11
. I I 7
. I- I I 1. 1 I I I 11 I I "
. Pligins 215
MARINA, -Domlngo, .
Wsi&ado's' DIARIO DE LA 10 de M6 do 1950 I -_ I
I
I ,
'.. m I '
. I : 0_ E, H 0 R A
-A, N U, N C 1 0. ,S,-, "..C "'A S U L T I M A
. I .
. I
. I I I I I I 1. I .
. V EN1 A S VSN T A S10 I IV -E K T A,:S N E N. T A S VE.NTAS VENTA ..", _.w ..'. V E N T A S VENTS
I ___ eaq _-, I :emzmam ...... ___ ==
_ -9, U$AS CA3AS I I
WAS 48 CASAS 4PO"" , WAS 41 WAS 49 f I
-- ,CASAS CASAS 48 a I -- -I I --- ___1__7_ - --- __
_7 7 I Vj= O 101"01441011, CASA NAMPOST,- RXNTA VENDO 910,000,00, PHRaZONA CASA, VKRCA 091, STADIUM XNDO CARA EN MAXIANAO; FORTAl- VEDADO
", L 11 - vF"DO CA-" POR EMBARCAltME tic 1. Lumn, del Mot Q. in npopterIS rents IM 1"J"Noll .041. V Sala, vorricilpt, 2 4: babo, cocino Stan
1W on at Reparto Ainternip V,1;MmtmMjT.n ma., N -16,000 pe. or line ,, cOn I.,,A.,.Il. I, 11 X Call. : $41,000, RENTA $400.00'
- :4,, g, was "eve vanW. coetem a irs'otorts raxong .,'r ,,i d ", f o gl"qtjgx No at, tlo facto ritompasterls. ZJ terrena &trend
Ortal, "La. soless, : facllldodik Statism A Manuel Con .: Am Ina 4 S ..(a NQ 111, Informan V cap
Ide bO6, Intercalaelm. jardln, portal, walk, Cerro, do %>at free. it rnp- Pid. lot-,--,-: Pr,,,nw ,ditcl. rluevo. 3 plantar,
VERSIONISTAS 1,R-1!d*jYdI0V ,1'1n ,WP6. Y art .4141, A.,t4do 30, Alquisar. provincia Na' estaterien*. 110 lei 14 tells. conic nolitteca. 414. do 4x ,
I .1 ,Z ftc p briq- bans. fimbareo o I r etartom can ;S:orvtclos, sars.1n, cocina 80-8067, Rants Lucia N, .13. ,.,.in. q 6 tina, Ilene Sale, 2 rum
Al iiiacor R.mt 1$ Ia ., flinfiet. I .1 I- I it 7A SIZ4s 11 ca.Ar. Coda
cualeplilm opera, cl6n. Iftforman: telettime) ra.sm,, I I I patio trampatio. a em alnijjdaocj Jnorne orlodlerraza, gargle, y tin sports- I J00 l-f, baho Intercalitilo. corriclot. =
, I I A 1 M-4254-48-1 slempro. octava 357. Vvirton, mvp Itucria .nto epiouilente tie V..00 06- - .., O'Reilly 251,
I 1. I I H-461148-32 iiallo. Terign ntra en $14, It Illf.: I halt. cirlAd.f. Paijal..
Ci41116 116'9ala con Ia Inteiv 11 Co. min cl6n. Informs. an fit m"'"" OTKA. I CARA M7Kr TSKIA Y PLACA rf p-l- ot. :104: 144072, l-1inedne," CO- S2 .1 ,, ,1. I 7929. H-4611-48-11 -an 214, Y 3 sports. a',
*32 CO'k 1. I tt-44111-411-11
GUANABA :1.N.Dd., Almendares 1:aa 214.' _. : 117 cla, I -1. .1, I uL I- at food., -1. lgl.d-. 9-H-WS-48-11
, 7, ing to, 114 y ale.A mona. lot; 0.500. A..pi. al.,L.;
I d6in do condor coloqlado', ca.1t. rats 431 can IGS UL, An udio, gore I ,.,r 11QUE-NEGOCIOll LUYANO I MENIEZ .K NATE $14A.ill Vale 61'
,000vo .",$. 4K otres do varies Prot I I I 50-89157. Tarnblin varier cmAs. .A. .Obr LAWTON, $5,200
1. Sala par Tdrirtwilto GuAdabo, media $9,800, RENTA $113.00 ,I'- CORREDOR COLZI111ADO L *11.01M. 4 31,00fi y much.. rnh,. can p-l. Vacla. manoillics, 4N,00 alquiler. uns,
cumdrm Fees socarrit, an #I- Duleft. hinoltsoillip tie Almarfdarm;"cordade tram' $ 5,00, REM ;200 v.
OU'sal r can $14, L in, as.
Lai _operaclones ofrocidgm M-7643t ;-- ._V% "3ft lla8v intereatidia, 11C.Pli. Oran terrano-, Mi .,--con- -----tie 01 En huen Lugar. rabricael6n nu vuadra carton. y V:&gU&s tn
118 Tfll brol'., garoje. I _41c. -moo-oHilem. -a,- U2 nav" *V'( Una Calla 27 No. 753, j4daig F-5141 1)4 H-4737-49-11 Ja esquing:
1 11 asa at fronts y 3 apartamentox Es San, I portal. solo. 3 clarion, hall, comedor, co- I
par, Iifltnlbroix Y Ca q yjakintas prentice, MA-Luysjtd. Cifittrico. AlquJlhtfAp $2 000' ga. P.rtelm, O'Reilly 351, depart l"to 114.000.'Otfaff,4 'A Sit. Puirde dOSOCUparse. Infornmao- X-!W letmento tins y be[,.. patio. paillim latermlev. ago&
ItESIDW MA MENDOZA rra. 91holet .IuJo de O.CesortoliNitm, jqr, .110: M-1072, lcorredor I CASA DE LUJO
I 3194r,,lasaidegistal y I A .i I H-41173-lilj it ,cologladol. Habana $100,000. Relshk $050 Vendo Preclosa case rodeada de $rmndn inmOrr. Inforinez: 1,4646.
de 'W IN09iodad IUMU*ble I COj:or,_earcA Jos dints, proje sic; cltar6n"mqpq I I 8-1,14604.48.11 H-4941-48-11
Jos Y trorn, y 6 e Patio, I 14quina pr6xJmo Calzida. extructurs hot reoldvitclas, en Santos Suirer
. I 61W plant* Inctfleus. olleco. 112,40 rrwwi entralli des I I .. Jar0lit. Ia- ''I I Itac 0 guato To. ocu I mllg6n. citar6n. Zdil
ok"ain Ia, Mayor gy. r I tia. Onto. ,I a$&- canal d nale Y solatram in vitiate Ropartas 3cla 4. plants, 14raje 'at, sale. livingroom, 4 cuartm, 2 bahm I_ I
114do. : 18 ofitom6viln y F OPWANVIVIto Otto. to- J oos. cloneLs, luz Indirecta. cat ... a "I on. J# as, portal, pqrch -5810, ll- 1. z1v I
roo, co or, Pullman, 3 ovation. H,4m" -i ura heirmle6riv.1 plan as. 6 *Pat hill central. servicto tie crindo. E r giQ estruct t itar.Jernp.
be fado: jujosisimp, close .1 I L ,. 1 000. AW 2711. Ojro Ayer- Ila, India contort v&tfs. $22.000. Up regan.
11, _. "I __ coc a & Ucl= 'EN L& j* 05 jig,'Rents caga I habitanw- t-4$39.
1 1 11 ,, 11 i ,'Illre Place, Ium, I I I LA SIERRA torn rl t; 8.11-4670AB-l INVERSIONES
I
-' VEDADO, _$ Toilet cuart U410, ballet crisda, -,7uert- D O ZA y Cialll Desocupado. $23,000. Magettifice; the. ties,* gargle a apartarrentpow. F-0141.
_4000 : blerro y in h 11 I --as. POrgoij, parqtlw I N r let eacitfins, todo citar6n, monolt- SL .90,11. NUT Como- U-4607
refdrt, mejor Ca ,se'fagIl. ; ADMIN I SVrNDZ BARATA.y$SLV
ca.' cOii CVJ n Primarp, 4,4, troops- Of dn Jujo y ISTRACIO I 'Habarfus.j73,OK Rental $60 -d an Ia on Plans 3;4. Ia
if ., -trade PAM. aerate y ill calloodl, ca.'N. trnjta Vacin $21,occ r. Vilssag, I OBISPO 395 Telf. M-6921 tic., jardin y portal a 2 Calles, go- ,colic r1nlz Prod, ;Garigal Militia 4 oleiritat cantedadelL I I I , 10 camer do 2 Y If ,1414- bri.acitin 28 rntm. terrenn, cercad. 577 v. tn 374 nietros terraria. Comercto. ho
ZE, unit vercladers opor ." 1-3005. 1 1 1 raJe. sale Y comedur, 1/4. c/o. ca- ,= "," P"mu", If -Wi4l.' 'as. Informs Pkirell. Telifnno W-44 C lei. Rome 31.22,11.09 ..n,..Ie.. $122.0011,06.
I I ; :, I I , 1. I U-45234k-11 I It I I L ,t.,jmrsSe. Otro, 04 1cla met 64
.. .. I., I I !, jkf-467 48- I I -1, El ,servicio m6s 6impleto cina patio. Aittra, I'ScAlere ,do ferl 00.000. 14 Wrll plant". 001.1flialuri, be 58. H-4156-4-11 .tO Piradn. 2 plants. on 404 metro teers- I I
11 DE BIENIS 1 on mol, 4/4, bafo de lujo, torrata a hoe"11116n. Balm, 3 contorting Y 6 -4607. !,
Ir Comoro Y I C JOR no. $90.000.00.
.1 SANTOS SUAREZ, ESTRENEIA, 11 ABLZ LUGAR nXL IFDA I
I vento'de,.0iopiedod".- 2 Mlell -Puede dejar hJpqtec7.a A)- habitaclones. Otra ed"Lle"I ,X:..,, FN IN F.
1', ,, moderns, ps ytj,, jals,', 'Come or ; :, 14 *' "L at*., .P.,,.: do cerca de Jos prinelpales coloptim. 1. ____ 1
C j 11 I d 30 afiois de expe ancia Vn 1, I 4ON. Re" .00! 2 VU' Veneta an prepta roacinable I case de do. NEPTUNO
terraza, ,1 ,. . carts, a Hijo, R.5M. I Olga F-51341.agma I Plantas fobrIcads Sabre terrend tie alrede,
i 14, closets, 114 VICIC.,gara- ,. a4' L X me dor do 100 metros tuadradca. Vital& F. 17 FAifl.to cant.els, .cco -n.1111c.. .n
I I 'a' julnistrau6n de loda H ADA
M I)II)i je; Una Preciosidad. $2350O."'Vicen. 1 1 4 metros terraria. Conjcrckc y families
I oltame de' blicues no& facultan Pf Cib $05,000. Rento $822 M.44M.48,10 HOANA $40,000, RENTA $30U tiquina a 5a., donde afrecen Informes' aenla $1.600.01) mansualen. SM.009.111,17. Otra I
_: te Ojida. 1-7181. S iigtlirtl Is -7-1, Ediffelo nuevo. pr Imet Valle Infant.. H-41?4-48-12 Neptun.. P. 6.imn Gallen.. 3 Plants. I
,ft j u .. i )a ve, pira brind' I Cerea de Marlon, 3 Plantas. -_ _H 4 65 ': arle Un eficiinte ., : 1. I I cluir6n. monalitico, M etier' 0 op"lls' Playa Miramar, $13;000. V in %9u,000.00. Schors Harroso. U-4807.
1, ,r _7 mantoli. Otro, Habana, SU,00, rents 4C.ra. 8 2,4 10 : I P I art
- : 11 ., I sir*lefil ,. ,.reclo $78,000. Riliito $ 2 planes, mlekn. citor6n. monolithic, be- Y recomicer $7,000, pr6xima a Quints
. ,. I I .. 639.oo BUENA INVERSION Avenida. I plants mortalities. cItar4n: jar- VEDADO
, , CASA Y APTOS. LAWTON, Cerci tie rrado. lap VamqrcJo_ y 3 Cases, tQdm do 3 into,
Celle -,detillatilp liquid. I I 'I, L' clones. Oleo. Habjena. 410.000, rents fj b, d(o. portal. sale, bilillofcca, 2 habitaclonew. Edlfldo 4 Plaines. citariln incoolitica, an
13 N9 2 67, 202,'entri. A, B. riiigeto Rebtlimos I ha
iranvias 6mrilbus, Jareffn, portal. said, ca- Clan Pretio _$ 1185 000. Por $3,500 1 ,nudvo, lodes IS$ cases at frepte. cltx cn. 2 befiam, closets Jorradn,. cornedor, cacti .*O inetroli terreir, el max lindo y major
ingdor i cuartallbaho Inuircalado. 3 Ineninifild. I ltentq- I,830 mancilitico y mucha mks, Mtrider. PeAata 114 944. patio frulaler, 1/4 y .1c., morale. fabricado 32 casmen Y spartsmentas. Rents
= tax at fondo .independlentes, BPas, I I I I ', De tree olavoIRS, 1.0 4ptox!, r, Comer. . r-3141. I hilde 1.20 x. 40: 408 inelins, G6ioez Lorrdo, $1.200.00 mensualer. $250,000.00. St6orp Be. .
. I rents UO.OOUOODO. M erna V.- Colifiramoo *6dicia comial6n. CIO an Us .luijos. Zons Car as '111 Buena L ,,a, at firtnte jardin, par- I Hpb..S 303, aitm: A-7119, U-11292, U-9193. rr-.. U-4607. ad .. -9 I
!..a.. 13 1 tn], solo, comedor, 214 on closet, 1-3065. IS(& 1JL I ". .- ;' 0 Corrector colegindo).
.t ,I E ,N ,D E I 14 11 I ,it' 11 ,
j bafio interealado, cocirp, bu
1 4324,4R-ll I I I a" P .:
. L, : I 1. I tin. lavadcro, I aptirtamento In ALTURAS MIRAMAR
.'- i-7' Zastag 7' pj Solicite informed' I : riot, sale. 1/4. comedar, bUen Italia, prillante ecasiOD Alt. Belin', $20,600, Renta $190 Fja ldsncis fabricads WJosamente can
. I I
CAM DE* APAXTAM*Tos on, iparai-4enta '. - I _.. I I L- .Z.0KA amplia cqcina rent& 3100, recono. I Edillcio, 2 plants%, manolitica, citar6n, I.MPO varax terreno. Jandines, portal, ve.ti- ;
I 'Casa frtnte 3 tiuart6s 5 Aptox-gal I '. ; t cer 10,000. lauji 30 per, frInte. ,4 Portal, Sala. minedar, 2/4, bmAn. bula, sale decorada Oro. corrector, pantry,
REM ENCM *, I za RADIOCENTRO tocitia Ila, ratios. dexpermis. 5 habiteclonem. closets. 3 I
CA. Otto 2 Vlailims 4,ernizi fronts $10 0001 ENTA $685 cle"- :a/ .. motor clAterne. Closets.
. mj dor, un cuartc, repts. 4I.O.Po" 81i ;R. Mendo Y com "' 013 ilp, 64 mottos, G6mez L.nesda. baAm intercalation, 3 &u.rtns criaclos, sarm- :
TEMEN P,11,11-11r I [ Pa P i '' Renio $785 ALCORTA E'HIJO I Mile wf 24 2c
CIS. cort Wax, reffis 4JILI6.00, #26.66a, 0, to ralclo $80,000, I hormlg6n, ,nuava, citar6a A-7110, U-8292. U-9193., 'Cqrrodor c.losim- Ja 3 ..Iorw t.,-rax. Oliteen. at rtsal An
-1 I __ I L .. 1. 4, was Irente, fqndo Rents $209 $2aooa OBIPPO 405 ,- M-0921 j uy pr6xtwo it Infants, Apar. ftructura dal. j5O.Doo.00. Desocupad.. Seficna Borrow..
1 I otro Rents $3.31100, 1M.000 y vnirldit Inks I 1 C-378-48-10, Mentits oilquefts muysollcltsdom._ to U-4607.
Si 4416 IntereacideL, ,an cucal- 1. Para rents., rjorteL lineage. Otro *10.0m,'Ve- 1. .. I L I I B-5227. 40aria entax, it do 2 hatiltactoner H
114sco. 1-4065. I I- 1. 7 I I 9 met no. ban mancill to, 41, Altutras de Belin, $13,000. Vacia A- -4499-48-11 .
.Ww opera; 9 cillan :7 1, I I . 11 .. I 1. I.., a -7.- '-. I I I , .. I I Met bajo cam YCJO y 2, spa me
d6v .21014i I 'C I I .1 S-11-45111-49-11 DESOCUPADA., Esquina 1, "' I plants monolithic, citar6n: jardin, IS
. I I I -1 5. i0ii, 3 to-, 63%. Ini LAI, ASIA, Comildor, 3/4, 2 bahm, closelsP%:
4 )11, Oart= I I _VEDAD0 ifecio $1,25,000. 1 H-4435-48- $300, Otto Iffelo a no, 3. p
ontolig.."Ri4iWenclas S"tas Stfiirez, Modcrmfi;'- I Gran ro .1. I . I 19 -ina. patio, m/c., g2raJe. Mills: 12 x 22: 264 Raul Mediavilla e H om
0eigla frente tracylls 4 cuirtoo. SIL4,000. 1 $20,000 Idencla, uropla Ara Colegli so amentoo, rolevet 40, . n j :i un* cuadra Ca)z4da. (56mez Inrcdo. lil
.0"Torre-noll (CQ1oprWQ*T*LA1Ct) Rosidencia.'i Ujuj piallijis,, nagalitieS: d4ilgel6a, 30 radio. cc. ril$10 ineir.0. Ito edificlo mums. ca a, 1. 1, A 7JI9, U-6309. U-9193, fCarredor coleglatrade &I al, 101, K fiescCupads; 2 -ctiedrso tie : J, 0,, I Ite %errimo. habitation", #29,000. Rents *28O.' dez do). .
. I ez, Juj, a ODO.--Luis FAt6vdzUiqW, _So,_3/4 : 1I 0 CORREDOR COLEGIADO
recuarde (lu; I. Avitilds'MOU Ro- _( Ad BUREAU BE LA RPFIEDAD Pellets. 11-5142. nuestm gros 4 ctlar as, frutale ,41,c.11 .Interoaladq,--iio -1,-- -_ -11 I . % 10-H-4644-48-11
A line, del a s,: 1124,0011f). Santa ; L$0'10 .
mellow C tins e'gm9A/4 Y-M.C. GA-' L I --liCl, 6164wo,- I a 0 $28,000, son, Mariano, Irajo. .iworm ,,persona 'I je S. VEDA DO MIJEMB110 DEL CO. I I CONSULADO, S23,500
" MCM liEMP ,;.' I recite $1 I ,as I I VEDADO $S1,0N. RENTA $SOO
- 1 1', 1 140 d a. 500. Lacret I
t9 fronts coleogiols to Sll- 'CAREZAK I pidtio $1 00,00., 'PARTO AYESTARAN Rents $151.ng custra taxes 9 x 17 at".
, I C , 12, Me $17. _-A-24SIC.- '. Rento $750 1 Edificlo 4 plant", a sportamentag, estrucWat compi UpIqUI tell - In- 0,0, ., rm I I RE rents FRENTEla'. AVE. ,,erc!p en bajo,,. alclullare% congeladm. sa- a .. .. a, a] ero ., A $ X Jujma. I .. I.,.,. I I 1 4 plintas, cerea tie Fa3eo, g apar. $90,000. Rental, $800 lure hormig6n. Nuoyo, alto $31,500, ,,,, camedor. 2 habitaciones, befto Y cocifora-mact6a quo Is, tvtq riq now .. as a 1-3 ., : H-45i -,f 1 I I 1 10.11-W2.48-10 tqfL6 enters. I I : Begin Militia tie 3 plantax. mono- MO. 3 plantax, 3.casda do 2 habitaclonm pRE .. Madi.vills F-5783.
il ll i I . p Otto edificia 4 planets, 4 cases todas ,
. .,: Illicit, modernit..r.ampuesLa do 3 ca
atrole Ia tgerignainal a SU diapol* I ,. *$70 00 Rento $580- '" al frente de: portal, sale, come- habitaclones. K5,000, rents $X*. -,-, CIOSA RESIDENCIA ncalle 12. Almendarets 11115,000
1. Aliquirtal ftlaile, 3,Plantas lHAHANA.: $34,000.1 ., 4clo $15,I)OD. Rents $W.; Edifiela. 4 Planter,
.. I 1. .. L 00 ,0 dor, 2j4, bafto c, ,n,.,,,Io, cclna Pam, muchas rnlls M6ndez Peciotv -Piscina y Aire Acondicionado Y reconacer ;6,000 a pagar an 10 &fins
* Visillon" a 11colue, 0 nues, Habana,: carts, Itgallot, Was,, comercla, I I L Rdfflcio de eltuact6n L privilegiadlik, servicim, y 12 Lwa do hala- cas" Y .
el4jo L tins: 2 hermaxas as, 13Lmetrets; Egldo BIM I rodoido tie Ciffe, Parque, '. cgeapIci c" I I y ,jxja a $70.00, 400 varas, sombra, jardin- portal,
t I Ia-% Ll I , .1 1glemist y comador, 214, b Ina 11-51,41. :, -T da IS case: "in con cristales
tr t gko l ar4 cd 6 CO- ;b'itJowl Teonterotaxi -all", 2C cu Ito art I Coleglo. Ca a de CAJIe'11.1 L 9' ;,L" : .., UZ 4111, vf ome I I I fe ., ,- a.., .400 mts. xiPartlete, 1,150 spin. -_ .1 mor..Latiresidencla mile lind. it. pri late. c.,nedor, 3 habltmcJone 2 patios, ga- .
, 1,gagMtolan, *21,00.0. Arnaldo.- I r6cleado do zone, c ' rcial, 12 l 1 fabriestaltui.Anf6rinese B-1572, F-311015. YEDADO $50,000. RENTA $450 mers A on) a, 4 fistaltatJones, 3 befits. goinifer tinted dice. : I I A. I L 'ge 4 t L ,.Je, cocina. Medinvills Y-5793.
111111111 I I I 1 -11 441: Or. 40'.!U6.0OLMis'ad, Itelificit, 2,plantas, prfiximc, colic 1, '; rate :1 .&QUIn.s. lUJw Y &Mplis Pi' i ":-- .. 1 12 It ca 455 Mts-2, I Precio $62,000 Rento $520.00 $72,000. Renta 57 75, Oleo tilerta, Jorge Covert HABANA, $15,000
__ L.' -1 I R H,141537-48 ; I n' moriolf to y cits. I spnitsmantom. Ciro $115,000. rents &M. Oro- $120.000. it
- I I I r4n I ClowermaL stroplIall. il, lantas, 9 apartamintios. Ceres, Habana, y 119-1707.
, J ., I lai 2 PI tax 4- I I I quinst, 3 plantaz, pr6xi- i1ma 23. Our. eactubta edificto osuwttuT- B-5875
.j.t.iL 40. LE (, dal,'Cleve.da. mo 4-Carrinds,,comercios an blijos, I.H-4582-41t.12 Una cuadra dr Wants 12 A 36. 2 c-it.s,
"S W.9tir iharmlsein. 3 comerclos, 0 apartstmentos, ..Ia. c.mad.,, 2 hsbIt.cI- bah.
L TE-VM 5. I L 7 ipartamentas de: Sala. ctimedor. $1111,00. rents $930. Otm Vedado. edifIcia cocina Y 8 habitacones con Iselin y lava, 11 ,ISANTIA00 -1 A' TIN I I ... 3 -coclnagas, inide: 16.50 x 14 plarl a cases structures hormli6n, re- GARTRUDIS, PROXWO PRIMERA, dcro colleen vacls. MedinviJIS F-5793.
, I RESIDENCIA: Precio $26000 1/4. baflo,
, _, (- ..1p.. L L, "A I : I I I I 1 2.80 Mts. B-1572,.F-3995. 'gin labrienclim icadi come); Sala, connedor.
1 DOZA 11-1283,411-10
#-..-- G. IA I Corredor o egi -R I ohly. DE CICURADA, 5 habliaclo Vibora, vacia, monolithic jardin.
M I I I a 6Y.' 1, $220,000. Rental $1,700 I.., ,X hollitaclones. 2 bottom, $110,000. Rents
*0 1,:, L-, 1 illk, I Y I L .. I I dofanalpi,,cuartia T'Legarvicto tie ALMENDARES, $17,000
.. -1 Calle B' N!0' 35d, Alinerida I Olt-. jar!sjr. ; plefulooy x6tano. Begin. magnlflco y lujoso edificlo, $80.Q., Mindall Petiole: F-5141. wirtal, Wit, T4, bafio ;nlerc'alado. Renuis $170.00. 1 case a) frente, 4 spar.
___ 4 lopq; 80&.-,,---'T W-6921.- ,-I------ ----- '__Wjj26 L SITIO I I cuatro Lplintas Y'.uri pent-house. 8 200 Lamentow, lei fordo fabricaci6n its primers;
, I I -.9 Ontrk Ray. ___ -_ 1, ,TELEF Qj,, L NIC61AN, __ __ ____ cameclor, 114 y sic., patio, $12,
1. I I _., ,,, 1 -a- y. San caste tree :L ,CI4 Preciou4o-cpFavl-oe-sola-comedtw,-2 --- alto Slo.hon. Rents 12011.00, 2 spartamentow;
111111111111111.1111111111111 I- pisica,-.1tuoria, construccle5m, -SIC XESIDANCIA pejC 50,000. Vicente Ojecla. 1 7181. Ruilwo trato Medisville
- -W, L -, erna-de gfic.-cilarto y Servlcloq-, ga- lei comercMes esquins.
.,;: 1 I 1 .10. X ,u* Allthidantt, Cads Pisa: .sale, Unis plants DRSIOCUrADA. Cerps 7CHALETr $22 000 f0rM)kI. 8-H-4626-48-1 0 'F -5'"7'9'3.
I f 'Cpmador; Coolne, y. batio. Alqui- do Linasmyalz;;fs I t, An 4 dlen- P,.,., apattamento Para ancargado,
r"., I I , .: 1, I I I I 1. I ir de mArmal y graffito. M pent- Valletta, pr6xima calls 23 T17, majew.
GRAN'. RESIDENCIA-i ; off Segundo y tarddr plsos an (ce,"111111 1674"'ieno, 4 It GANGA, $1,200 ALT. DEL BOSQUE, $18,000
_. r C y; $36, r houne mits'lindo y lujoso de La Ila- ca rosidancip. mide solar. XU22.011 tin.s..
, '. 7 6rspectlyamente. Bajoel q= orlom. Altos: fijasn og'
-, :EMLAMABANA- : DO& P A'NiTAS, r..Preclo: is m Ne dos 14* bana. Detalles: B-1573 y F-39115. 03,000 an clectivel y reconocer $18.000 pot Rents $35.00, one case v I aparlamenim, Regia came. nuevm, falls citer6n; Jardin,
,I I :_11 M& I .1 q y demis Como dA ca. 10'shos, jordin, portal, sale, comedor. coal. raiders, an buenes candicionas y finger Portal. sat&. acinedar. gran cocirm, patio
.1 I I 1. I I r CalzAda del Cairo I P.ltleltlsllp i 10 __ I $62,0100. Reptla 6495 as ALIXillar. cuarto chafers, 3 habits. 0700.00 a $10-00 marionette. Informant: can laledcro, tuarto y serviclo do crisdas,
Itl P j $561009' Gran Statelturee'de La Itabacto.'2-plientga 1-- r; I CASONA ANTIGUA Vedado, pr6XIma. 23 y Escualm cidaVeradom Y sturvicia Sarnia Afloat ft- Real y Terceira, Marloneuit BO-8956 itkilo 3 habitation". Cahn ,wern. Medis,111a
. i or clopefidlernect portal, sale, rocitildo I I 1: ,:I 1: al-3401- S, r. Safe. 1: Medicine, 4 plants. 8 aparismantas rrnza, 4 hormones habitaclones.cloneix, be.
i;;? I rim., li'limbitactoresibolia Intercalado, nildondan. H-4313-40-11 r-5783.
I I come- Preclo $101,000. de saIR-comedor,, I y 2/4. baflo, Caw
, MagniflCo edifiClor do 4 plaos. del dor,'Parv layd' C06ins. 9 jtSji,*cuiirtoy o0r. I I nine gas, sorvlci *,JPQ encircle fabri- do, patio. Mdndez Pallets. F-5141.
raglareWconstruclan do 'estrUcturg, vIcloa at adom. Altos: Okla rocibidot, halt, 7 I 2,015 I e rom it $50 Metro, torrent y c I 4 $3.000 VENDO 0 CAMR10 CASA MONO.
4,,'h4bItAoIQrm. baho lnt r.almdo, cohle. I fabricacaft Es ganga, 1. actl6p. Detalles: -1 72. r-3906, I I I tican port*[. solo, 214, mucho terreno. ALMENDARES, ;10,500
, 16 de Bold CHALET KOHLY, $26,000 24
do, Voncro1q.,11 4ot,. pantry, coinsn, cis. crladm 3 1 i .i ,., L "'Yedado' $ 0 00ff 1, X 30, or"leds producendo, Rents Unn plants. moderns: portal. Sale? c.m..
_ c4x*4, alfr!rf ? Y 10 Frepte C o. 9 Citartin, moralities'. Nuev4,' $36,000 at"- $:3.00. rip*rto 'Laterls, Olga primoriclo.
- ,: selli(i4aniiiAtess, mj jrJojQj,'.teAdaS'.ljjj1y L7.*f. Be entree. Vacts. Santiago Mrvp. I 'A I I I ReSI.OY fortablo C Sitt ".Oder liva Y 1115,1100, facillded" Jardift, living %go. informant Xenia Ana 319, Luymn6. 1, 2 habitacione., baflo, garage, gran paB-IJ26, : .1, t l 11 AYESTARAN no, mo olition. c1tarOn, Para perso- if.. Of,.. Play& Miramar. 922,000, 3 ha16iihn itrininsdom, Carpinteria tie 111. I ,. __ L '4 Pot SHOP. 4 cases. Altos y balds I room, coracdor. torrAzA,. ralerada, pontrl% li-430348711 bILm.f.n-. 2 b.A.., h.bitat!6. Y aevicle,
: 'Cem -Cliflirniii Metro L. Cont&dof. I I .' ; procio $155i "" do gusto, del Jardin, despac in. canine. I coortas artisdom Y I 00rViclop, 'Ito,
., con entrails Indeparicitaritc. tocims 001). Rentiz.$1,300 veNtibul., Sala, living, bar, come- Itledl.villm F-11783.
yen L role, Pattis. Altos, 3 hmkilthcIones, 2 bating. UNA MANTA, RENTA $182.00 c"ado'y file. ; bitsir6n, monoliticals, J., portal, as, L Con frente asCalsailia do' A IX- dor, jardin lorion, pantry, cochts gas, 6 *Closets. 11-0141
Iloilo iolb. pajar s".00,41'a a, ALMDll, $i r4P- MUY liefoll do Carlos 111. 1,790 l14rgcrVJeIm,, gsrfij)c,..Sltm: 414 fjar Venoo priaplants, con 3 apairtamentoo, I
AMP qjOLOO' REP. MENDOZA, VIBORA
I P h4pcha "a ,Into onto. '' L' ":'' itactrov fabricatil6n. 3 tficii-construids. niti m. ton ,"closets Y Indi. ,On SOM611 SUArel, cents, Aventila Santa 30
,, m 11 1. 1: 11, 10 IA4. cotnedvr S/4 tiorlLclosets, bano terrains plindido, 700 votes, frantil tins
_ :1 L I I I .. do IUJU, cocaine do get. I/c., terra- Alpffll-rol. robajadou 0% ',.,'i. viduales, '2 bahas tritercaladom ca
, I RENTA,1570.06 " ; MIRAMAR,,COALET ,$35 000 Catalina. monallf1cm, r2frilo, mmeguroda Ito- S .000. ca
AlcoHn"e R 11- me at fando, rents boJA $350, Reco- Rexldenclm a t0ein lujil, T')Imax larrm, bell, Hernfinde.: A-09 1. a 11 y U'5119 :age Entrago v cis: jardin. portal, sale.
5227w 11 .. I I ", loreeiG"Verio B-1071; F49115. ; I .. In cuarto
!L, I ljo. Dan 'Cosa$ W, tiaritc y :doom i rdin, portal. vestibulit, 20. is a 3., rltinh dar, habilaclones, baho.
; too Intartbrome, Creme' k in Orecio,$92,000., Re ., ; V,iflado, 104 0 '' t /c.; at fondo, Oita tau.[, godinvilia F-5793
. 11 1.11:, I . i1 opa6rt4d.tr. Opener U.000, Alciirta, a HIj,. 13-5137, e livingroom, to. irlp. bgbiteC portal, Sets, nta,,$800 I I I ___ I modor, beflo auxillar, patio, gpirajo, Aliew r I . .. H-4364-48.1
11 1 3 grandam fablusclones, I behas, '15" oo'.1011194. C9011114 Is. _--___- A. 100 motras de Cilzads tie E-kra 4t Y g makillfico"tic 1410. -16 GANGK,-RENTA $6d.00
'11_44834i 16, P war adoo Y I -1 e li- %111.011 I .
. I 10. III, SSroJf;, cuq I pathij '41115,010qmmmmm coingeito dejprdin, par"WI, terra- solo. Otrm, $30,000. 1 Plants$ Jn4spendler'
.1 I yorosy may tirb.ilomm 4 AyesizJr*n$1 'far Venda adificlo do from planfam. cerca de
-comedof, u 111
I.. I ontoet', ooljl no, habliscid. ti-- I'll" .1 I I
11. I 1 T71 ; ceicilln, Yrmfla con l9vadgirg, Bantlmj ,,, 4- 447-467li .1 I I ), za escublertat ,V6stibeflo, talk ca,. tests, Casette 50 Avenida (code plants, bl- Interim. 8 nPartamentmi y dft comercim RK ALO $9,500,
, !. I 4run: B-113 I . i 11 Preclo 128,000 Rinto ,$Z$,o medor, pantry co0na ballo atixlr, bloteem. ventibulo. Ilyingroom. 3 bertha- noinalitloo. Preclo: #53,000. Gootga Rober.
.: ,,I I 11 I i gars3on; sit 4/4. ballo on habitaclones, cloootq, 2 bottom colorer to Hernandez. AmIsted, 2. Telf. A-0821
:,. I ; 7 i i 616' in Ion ba. 1 N9 23 ALMENDARES
Ok int.r.;fel'11do, torrraza au forts, mid* garoje y mucham mAs comoditi4den.,Meindez ,
-- % 'f EL ME) NEGOCIO Is ahado, comor "'
i I I I I traga des- panel. I 10-413510-40-11 cercA tie La Cops. Coss un max tnI I Puede hateelresele, atra pignieL 453 -Mt4;,suqerfJdIe. So n F-5141. "., I
r.ai: bricada, Portal, Xaraje, min, 2/4,
11 N 0 AR E Per $31,00 9 I 4 ncuilads. B-1572. P-3995, 1 I .11
Ina de fra0i, .: Calle; Troi7hd rp, Habana be In
'. .-_ A 0 7, nina m ,;. closets. comedor, cocina ,far,
V E -D A D S :, a edihelo Csq Magnific, "I .r VcdadO;e 001000 $17,000, REM $160 Vend taits,:3 plan fix. .buena construe- Pat Itutan 30. 72, 32. Calla Is. Pri,;,, ,,, .,'- .1, . I RESIDENCIA,' $2 ,000 :1 'Et 1 v Regin.ch'alet tie. ejefullux. ling one., Nicanor del Camp6i huqvo, pt6x1mo-fr,"* C16n. M tie A *x 25. Rentsycongel4da. $121.00. mero 140 17, entre 14 y 10: BM .
I I bibiloteco. dos tire tinft-,654 metress suporlicia. pa. V149 Y timnibus. J1l*PIjmtao*J fair.- 'U
1 I I
l ., TWO CHALEt .' 4 Jardin portal ij$14, I do tree. plantas, catilifte6tura PONTOil ?depandjentaii. Pre.l.- ,4,,5.00. Verl. tratitr can San. A5.6711. .
,. .. 1. 1 bell, 4 6bitalclargo," Procio $60,000. Giniq 00 !41 Gervallo 434, altos .
, the conogrolo, troclente, covs- ;I'llran'tomilla a Para corlyartir an cold* plants. citor6n. mono ItIca. Jardfn a ' ' 004 beam, oo= $513. I Iclo de apartAmentos, Be eptre. H-4329-48-11 H-4608-49-10
. n .. Pantry I 3 admiral" y as desocupado. Detalles: B-1672 hell, comedor, 2 hatillaclornx
toido tar4'n,, teeliOs via 'o. ceicfnwi'de gap 'garoje 3 PlorIt = 10.fit, calentodor litaii, s. crladas ot- RENTANDO $370, N $34,000, VIdos serviolm C X 40, ,tirticci6n. Plant lauja corner- 1 42 0.,1anto $240
liticoa, ,A media' c4adre Ao ntlarlit Marileirl !!_1116. .. Preclo ;00 Ito. 'Otro editiclo monolltica, q1tar6n. 2 'A
I '. _.;. I CIO, contract ,10 afios; altos
,141,calle,17, ollunda on Ia ca. I Pr6XIM111, I angtain ,Aire. Manglar; r, Vedado, $31,000 111041tas, 4 cases, 030,000. Benito $180 11trit bora. caaa-cofk on e lipliftiffenjoS MIRAMAR
t 0 11 Came. coil' todia el lujo, .. I . Beale plants lnOnlItka,. entre 17 edificli, bloque do 4 cases lodes at frenin- mo&rnos, I I .
6 4'NT'S56, con ,lodes las I I y 19, n.ti.fice gusto, At: jordin. P $23.000, Redlifis UU. r45141. ,,.pr6ximo paradero- Ruta Una plants, lujoso, portal, sardines.
VEDADO W A D *enla 780 pontoo., Reconocei , ', tM M AM AR L' lei. Sale, comed9r. 214 #ran 0 15, es verdadera tanga. Coinpruibe* sala-comedar. dos offering, Collins
On I I I I W ,000 on h ipoleep. I I 11 sets, beta c-lores, patio "Sioic''e. Cuarto y servi In. criados.
comu tq ael ,Co. do Is calla' 11 I.
.
47;n",colegiod COMO I ., I Qyinto Avenida. Precio $51,000 cocina gas. Pantry, 1!4 serviclas, go, Ia. Vicente Ojeda, 1-7181. Ir.94.1C.. bar. 3f, entre"Consulado
Xdiflciq tie 3 pilantsm. axis Cason al-ireq- ALCORTA E HIJO dielites am lap role, t6di, contort, me Salmon dos. $51,00O .RENTA $560 .1 8-H-462948-1 0 y 49. $18,500. Puede dater parie. Ur1111 lwi, 11,noorunnerikelp'. interiors&, Indeten fit ocupoda. B-1572. 17-3003. I ge SO vents
Sallem Baldor, Domi "a Cason; fca- I 114921' 1 4 1durriztJnt4rVds, 2' Slice tie faml Ia,' 2 %dificto equine, nuevo todo cjtar6n. 8 ca- B-6763. No charlitanes.
Ainerleginam, Franconiu, ot -1 4 do 'uneWlardlet, portal, Sol*, comedolri coartok y .2. ligilloo do criadoo, Ggiraje Vedado, Paseo, $17,500 got lodes tie 2 hablisclones. ittro loporlo. LA HABANA
holaltaniorms, befit, en colorer. cocina y M [. , I I .. 2 Planter Independiekes, vign y to. .Idadl S28j500. Rents $280, nuevo, todo
coeta do -log clalpe.TrIandiri, marvicJo criadoo. Apartarrentoo; .(coda "no), .1 1 I M-4434-48-10 ___ '. I I I me, compuestgs de: citar6n. 4 cases do sale. I habitacionei $85600 RENTA $980 11-45i-48.111
.1 .. I eals-cometfor, Ups habiteclelit, batio y -to. I Jardin. porlal.,Yx- jr' .r' Gran 6cillicl., bion situodo. 3 plants. con I
ore 1, Ivierge, filc. at tins. Sontlarinaiiiiarthri: 13-11". I I I Calla PrIg"orls. Piecio $28,00 'a. recibidor, 314, bs')O Intor alado, mador action, gas, cuarto, .. criadoz. j(
il ,. I., 0 comedor fondo,'ecicina Wax, 11 ,er- to Oxcepelonall $40,Wo/ Rents $400. ,Vitro 10 caplindidon spartamentos (9 front, a
to qIll' del .- I 11 I 4 Ile y 9 interlores). E. santim., Portals. .
. r, I '.. 4 11 I I .0haket acin 5 4orgaltorlos 2 butficis victor, patio, Renton $80.00. Dole- in Y, 8 apertamentm, ealtructurs concre. ca
Cc :. arn( ), AMPLIACION AILMF44DARES an Ia saltos. Demix depel reclaily 11. R.1572. V_31)95. to. r-5141. O'Reilly 251, department 308. M-1072 ,CO. J V.PACHECO I
. 46 no Ill c e Ina Inun- I ., $18,000. Renta III ____ 8-11-4160 CONSTRUCTOR DE OBRAS
I 0-1 ug". :, 43 ,000ii"U NTA 11;25,00," _, saraJedoble. 165 11 . rredor coleglocin). I
., EST R EN ELA Nicanor del Campa, Inmedlinto a 6m., I t
, dr Zellf1clo do, plantmo. Cuatra cleans A It n. :1 $6,000, RENTA $720 UN REGALP L!t
iiciilnei n Tins repartos, to. to ,Y CuAtro Int-irlorel. CAda unit-, Axis,' co- 1, -1 w BUEN RETIRO rilbux y tranviam, 2 plants, 4 cases at Zdlffeio fronts Avenida, omnibus y trail I,. *
. m do- hablf4clanciC bolls, :cocina Y 1. .1 I I .. frento tie: gain, comodQr, 1/4', betio, A
' orlilado.' 41,101, itin 140fadcro, Skettlago Martin; I Logar cillairloo, only pr6ximo a Ia ,sestructurn hormljg6n, eltardin, monoll (Con 6A00 peons en Mario PUedq hacer- Por m6dico predo le hago
rilendo4l ani Precio $32,000. Rento coclna gals-lavadern, Detalles: te- it Nuevo, A P'4n[sxl fFerit0"i "Do"Punim, de esta propledad. JardLn. Carter, .
. I c- . I Patio $360,
B7112 R' l6fonox B-1672. F-3995, Intinicir 12 Somorlarrionlos. O ro $46.000, nan- cuartoo. comedar, coins, bolto facto :m"'p1,3 su casa; le COnSigtj terreno
i, .. I B JtJ*t 11 480, Nfcsnor del Ca I
K AIN14 ippe, ex4ufna coiner. cuarto criado Y servicim, irbole. frutales
, 11 I .to 30, 1 tranvin Playa y 6m- Avo. Heretical y Caluda Itcal,,Came Y $29,000. Renta $320 uIll. si no tiene.
; I 15 to 1. tstrOctdra, Pormill6n, citartin, Edit]. NO inctros tarreno tie imquinst calla, gone
r, I KABANAe: $49,00 pli*rlamtntos do ,Una plants. Ntlevas. Vents urgeefte, Almendarex, erj a I$ ci* 2 plantas,-Uttl erLfoo, 6 apartarrien- sbundante y alcantarillkillo me entrees vacis
iardfin, -0,lirfal, ,&nine- come. r in I
,- 4 -, ,: , ..I. ".. J) :; nihni ,MW ffl n*r-Farquc Con Y 14. 2 plantao, 2 d1sag frente do-, too. OLro Edificlo esquina 4 cases, lodes
or'- 06fitilt. Colic mt, ciijarto RENTA 4500.00 in"pottal;r ggladO I I I tractor. 2/41 ballet in:' dq'2 hgb Cristins y Zeirrorminza, Artlayn Avolo, Repar-- RAPIDEZ
-,: traklatiLl I = doom, Iaeochin gas, patio, jaAfa '14clones.'134.400. Rents $300. Min- 1Y GARANTIA
iilc rladoz.roa su.baillo, des. Xquina. dos plarl 2 comwerclox y ,I*- ALM ENDARES to M.nt.jC. pregUnuir pot Xvarisin,
to cssaff lodes coh"IfTente a Ia Craig. Code, mcdorl,4806ndLiefla coc iqo de I L dero. 6 a des Poll is. F-5141. H-435046-11 I
- .1 martamentos interlorms tie: I
- ,I-- i anden y vonj One! Nola, comidai.' 3 babit4cipifix, Iselin as, a, parque Capablanco. splo-bome or, 114. bafin, coclits, pa1Pen8a,.'c'aaejx,*r la 11 d6j cupqqs, regio l I ,
ritlik -1d", tl., I.vad.kni Verlai B-15711. ir-390. -Mmendarei, I planla, $14,500 -VEDADO
- a HERRM 109,
,I -t ptere'llado, gativis tie gas y patio. Sol A I liociiiii, ',
III d pje con over of y I I P" 44 $I 7,000
fit .On, gor go Martin: 4,1136.- I a O' a 0, "$7j5ft Antigua I I .. Nueva, citarbri. Jordin, portal, sale. hall.
,166fio.--para' ihatitiffeur, Iran-' %, z .1 : L I con A dermitorlos, jardin Miftslinar, $64,006 comedor, 3 hsbitacjoneol, cuarto. a, criados $15 ,000, RENTA $1,610 X-2811/0c I I LUYAM
. I '"' ..". I X e. 13, entrc lgy 13- Ca" y trahpotlo;, Suntuoset Y modern residencla, an. vocIns. terraza, goreje,,potio, Otra 119500 Soberblo edificia, esquina,'4 plants%, con I I I .
,patio con d I AAIPLIACION ALMENDARX Alle interact dt (Barretal I tre 54 79 -Avenidas 1,200 vanes 3 babitaciones. Otra AmOtIal6n Almeiul.* 3 comercips v'je Cars*. GairaJe Para 30'stii, : efle tronvi... 11. Co. 1,0111,9 Spar- 030 nia too '90094cj4n, Jitrdines: rem., $13.500, nuiva, 3 habiltecionex. bafio to"'fivIles, 33stion do 1100- Cliselfts, Matra ad k"ALTA', 0 Co...- jaAln; portaT., a come. Ampliact6n. Almoudates, tal em 1
I'll .Pa ..an 0 V H4711-48-10
./ der. 3 habitaclones,,bliflo, coef:iry patio. 1. 1. d I L'yr im. :AMP. ALM tNDAR :tfbulo, desppcbd, baflo, ,OOlor, ..Olnm X" Cohteclar. 1,850 ineirm de fabritact6n. Par. Senate. L crindow. Gets .
^Terraza' G T tarionfia, I :, e;M sp livinX-ropm corriclo, cqm Iola M-1072 (Corredor LCOJAel this' I Frocio $21,000. Rento $2,00, 9. $34,000, citar6n, monotitica, 4 cuartos, osinda). I
. I I I ApArtamentoo: gkla. comedor hqbItacl6n, Meg: I I- ,or, Kran tirralml, pantry-tiopins, -b*oos,' T Closets Settle. T.5141. 8-H-460648-11 49 '
qmt.,el_ portal-on. log hajon; lballo, cocirst 7 r Paticst, _Stoilas Martin: MAs Iiijori, Ciifrcl, Cine l1ijetrollolltain. Ca" a] /4. servJclopjara Altos: Ilvin I L- .1 I SOLARES
.4 cularton, 2.b.fi4, offorto 'g* . rkonL16 ' ; ape 'tnentos, terreno Ittere 414 #random, bakno, pantry, A' : EDIFICIO MALECON,' LUJOSA_ _.
I 1. I B-6386.. .PargiAore nall.a.. . closets forrado Satinfact gusto exi, F. Miramar $33,00. Rentle $300
,a Clal CoernO .para, move I I- gente. B-1572. IF.3905.- Adlflcoi ettriucturat bormiadn,'hermou am- mental fabriCaclO. rent
1, d' I AM]I!- ALMENDXRES, $16 1 Iliadorn o* Ole pill icra , . A.,.S T 0 I Miramar, $ w do 3 habitaclones, baho, a. *vrisclas, jtm Ia recibo $1,200, Got
* it Cosa Y S, I I F 35.000 3 apartamentom do I habitavlonas.
, Are oplortamin M. *. Cement al, gets, .1 I 4 I I., 'CLUB N on Avenida 19. magnifico I iantas indepandlenter, (coda plan. $160,000, Ruego tratO fo trani., 1 Frdxitlni brailAdix Y drambigs, I,, .;, AUTICO Is" a ve Or d ."d. INVERSIONISTAS
I .lL 'Z thaj.'" Q. l'al le d 1 '7T8 Ican Al hacer cuaW er opera.
"', oramorge, 0 bas -ingdor, hobt elfin. bollo' ca lost monalitico. Truiderna, do."
C" 0 I - I 4clul 711 abltmqlc es.j b Ito closets $23,000. COrnpradOT. Vicente Oje, a. .
a neo -, I flvtnq.sals domedor. p n.
rtamentmij Sala,! I r U bsel6elf. -,; t I Santa
'L :tl !. I
.1 --maig-, __ -5.4 ,I n I I Con. feicilijillides de pago trv. criai .. 114 se"In]- varaim,'_ At, Mindex P r. ,I. R U AL _A AjQ tn .1
_A_1_: Aizopq_ ___j -0 T-t-_ ..--,-. . H. Lql. I I I . I
F,
Pigins 26 DIARIO DE IA MARINA.-Domingo, 10 de Dic. de 19L50 Llasmeados
A N U N C 1 0 S CLA Is" VFICA 'D 0 S" D E U L T I M A H 0 111 AVENTAS VENTAS,-- VENTS VENTS V-EA T AS VENTS VENTS VENTS
a- OLARES 49 SOLARES 49 3 0 1 LARES --- 49 -- -SOLARES 49 SOLARES 49 SOLARES 49 SOLARES so FINCA3 RUSTICS
HORROROSA GANGA BE VENCE rARCELA, CALLE 11 ENT. 13 AVENIDA PRIMER 5E,,VENDXTERRVNO CON 1.306 MIETROS AXROYO AKXNAX. VENDO AMPLIA COy 14, Ampliact6n Almendares, 46 x 17 va- at rega ado. Reparto San Pedro inercm SUBIRANA mod.. ina-P-tell m ... ]fitPer %2i0W A-ifTC. lmd. -1., 111, 71,5 I.f.rm- F-3110. COUNTRY CLUB d.1 Coinr- -11, Cuarla nCurero .16, Tanlre Solar .jj 21to 7,7,-.,. .1r.. 04,,C. EN LA 5ta. AVENIDA line m tros fabricaclim, 154,000 metras to.
V2., floreclente Re.parl San P!drn Primers. MUCh0X fruta. Parquit, Central, Cq $160 Mo. rieno. Viviends, enearsado. 3 pows. electric.
niejor del H-4301-49-12 22,.xYSO. lau.1 INVERSIONISTAS nAF, esquins, 10.10 x 24, $30.00 me vpnde Lin moldr de Centro. de 24 por clelad. telifano. frutaJeo. muchax palms,
Pines, a media cuadra giiaRuv 3.1-2 "n", y ",q-", -- H-4141-49-11. Ira; tr.. Lily
La ;C7 0 mr1r..' Falls Romper: B9_1784. pl, v ... ...br entre Is exile AS y I- exealente cantem Ykil 6, P.r.clisr. Illu.nal
C. socorro Ducho: A14841 14-47UI-49- 3 e" -AI hocer cualqui*r opera- M-4506-49-11 pizolt del tranivIn. propla para rezJden. onji.miesciones. Buen drenaje. precla raw.
REPARTO KOHLY "Ill 1P!r1am1n1-X 0 cla-. $11-00 r-7515.
VEDADO: 15x35 Tidal 17.60.68.90 vAr-: I'liki.40 hitqala con la Injerven. DINERO CRECE r-3192.
W M. cu.dadx.. Madids Irregular. 4211,000. H-4111TI-42-11
CERCA RADIOCENTRO (VEDADO,' RESIDENCIAL Ave.3de Londreo entre Ave, Central y Ave. Cuando Ud. in Invierte on people.
Calle 39. proxima a Is Avenida 26. sol) No Compre de Bruse.1m.. Propla, gran residence, a cut cl6n do corridor coloqlado. dad An iMorril-TiFlorlda. 1; A La Ar VENDE FINCA RECK90 0 ?AAA, WIS.
700 metros. Centro. Micle: 14.74 x 35.38. fSem 521.48 d,, apartlinientos. Informeli Humberto P& RI kricas Nosetros parto' 220 metro* frente carreters, Cen
arsal, acera sombra, $14.00 %,Arm. Fel- 15B, h.j.A. M-911118, ofirecenicia bellows aalare griandei, Y trml, K. is Coto"oplool varu madradjut.
A N G U L 0 nindez y Vidal. Agular 566: A-9112 y an Proyeelo Los opwacionos otrocidas alton. Solamente 1100 antjcjpo Y PLAYA DE MARIANAO Ferroc rrqil en It uerta Can peradere,
,d,,.!viends grancle con muchas comodi
M-1506, lCorredores coleglados, $15 p&gO par Me%, Precin enter do A 5n varas de IA 5q Avenitial, Venda Call V':mueblada. otra con sala, c6medor
B-4182. LAWTON por mistribros d9l CoIeqJo $795 Eakribs bay par lAforritseldn
Contpre urt Valor complete So. cartas Atria conics- 2.R70 varas, In mejor esquina som. rto,. dox garages Can 4 cuartos 7
,,Vendo srcelaa, todan agua y alcanta- *d* la Proplodad Inmueble, taidu en ,spshol. PINETIM PARK. bra de exte ben urbantiado ReX.r- banks glorJta de reffeO. Truchas
Corridor colegiado. VEDAUb PARCELA DE (733 rW.) IT Iladli .,pegada lines comunIcacl6n: 11 INC. 12, McAllister Arcue, Miami. to. Muchn frente a Is hermosa, ve- irbaieF frulales, agua abLindante. Zlectrimitad 5ombra. ceirca de Autobus" y X 58 ; a,, 31): 12 x 20 varam. $1,250; iltia nida Martanao, a calle 92, pr6ximo c1da, Tel6foria, cx"eter& Interior de mlaltranviu. residential, medidas inmeJura. EL REPARTQ 12 x 23 varas, 41,400: 7 X 25 varax $2M00; ofrocin la mayor qarantia. Florida, U. S. A.
10-H-448749-10 bleA. W-5295. 6 x 23 varas, $1,400. nquina, 14 x 15 Va. UH-C-190-42-10. a Clubes Y Playa. Lugar fresco, to tods alumbrods. Informant, Telf. 1-5752.
In y Alto. Mucha agun y H-47;.50-1J
B-H-4546-49 .11 $2.200, Otram a plaws. 8.25 x 23.58, in gnif ca -comunicaciones. $7.50 12
TERRENOS $1.950. 3300.00 .tr.d . eat. $15.00 v. r..
Tre.iri.1A, Verl- 16. Xil: X-21.118. 3ra.,,VEDADO
2,537.30 Vs. "Parcelaci'n 1 INVERSIONISTAS
SOLARES i H-4175-49-12 PLAYA TARARA PARCFLAS'UNICAS Teloilono B-1909.
Alturas LuVan6. 99 ALTURAS BUENAVISTA Venda solar c6ritrien de 625 Vs.2. sl- I I
s6m v.r. Con hucl;o Ferrocarril. VEDADO tuado An una cle las principles cal- 12.50 par U.66 MIA. (MM Mtv.) $40
paradero omnibus Calle a5faltada. Vendo solar An Santa Ave. 7 y Calle 3, Zsclan. Puede ser adquiricin con s6ln M, Otra. 25 )5. 22.66 MIA. 567,39 MIA H-44
I. Imacenes. *11ndustrias, parce- Esquina frolic. cerca 23 y PuAo, 34.30 M O D E R N A inifile 14.17 x 47.215 varas. Precin SS.25 varm $61110 de entrada Y seguir pagando a $40 Ca. Corrector coleglado. GANADEROS Y
Fr.o p 25 m., $70.DO m. Otr.. ..Ile let r. 20 AS jS,-tA-,, U-4292. $36 sensual".
Totormes personaleTT. ni.. $70.00 m. Otro. cerea, Pasoo. entre Ter- H-4323
SR. CABEZAS. A-2454. cera v Quints, 18.5 $40.00 m. 0tro, tS YA VIN VALOR -49-1 JOSE M. ALVAREZ F. ARREDONDO. FI-3302 MIRAMAR
25 150 TV., TAre.02x 36-Pasea. $3500 .. VEDADO SOLAR COMPLETO Y LLAN-01 'Ave. Meno a) No 24. (Edif Arqul- I DUEROS DE FINCAS
Esquina fralle. 19 x 25 m.. $52.0n m. F. Ve- 3.66.50pAituado.1 cuadrA L Y 23. Preclo tectas). Telf. U-3003. UH-111-n06-42.11. Pequerian parcelas. Si, una one" de 98 caballerits.
10-H-4371-49-10 ranes. Metropolitan No 2DA; M-8840, B-3806 CASI UN M I L L 0 N DE .1 d dvencle.,
rigai. 0 rtunid labricar residencla ci a art Tirmina de Sancti Spiritus;
an Idj: egereclondo, con Au romans
ES CIS INVERTIDOS EN edificin zona mAs valiosa de La Habana. l8x3l-. $12 vara. ,erca do
UITC _344-4,0 11i pesar
PARCELITA Inforom hny 1131(14R25. MIRAMAR purde vender Ifthe.a.his 2 f bricks
M A G N I F I C A S CASAS 11-H-4444-4U.11 1600. $16 vara Tit Lectic Condensada, de nett Spiritus.
11 Vs. x 22 Vs. MIRAMAR CONSTRUIDAS Y HABITA T mblin se puede sembrar cahm y keraf.
RADIO-CENTRO INMEDIATO CORREA Magnifies parcel. 18.5 par 62. ION 5 15x29: $1.6 varn. Talent buen" visa dc comunicaci6n. Be don
Adolfo Castillo, Marianao. A 2 Cuadras CI b Profeslonales. 21 xt3fl volts. MedJda Irregular. Novenii.
I., Sn.00 v. Quinu Avenida. various 1. As. DAS POR SUS PROPIETA M entre 23 y 25 don ', vale $85 entre W 82 (Querejetal. una cut- facMdades de pago, Se vende con @I joan&Calle doble via, $7.00 V.2. de esquina, 25 x to in. y 4J x 60 m., $20.00 nversiones Compra-venta. Hipote- dra QuJnta Avenida y Nuevo Tea- 16Y.29-. $18 Yore. In TTI se desea. Vendemos otrio fines de 40
FACILIDADES v. F. Veranes, Metropolitanst NQ 208: M-9840 RIOS, LO CONFIRMAN. metro; aproveche ardadera Cos. Costs Salaries. rincas rtisticas tro. propia, tabricar gran residen- caballerlas con su Romans. Ambas at anF-389B. H-42 3-419-11 Informex: tregan An el a to vacfam. VendemoR un mo.
CA !Is a cuss de apartamentos. $8.00. camericano. complete. Altus.
vanga 15 x 50 regalo verdad.$65 e I A
CIRO MARTINEZ. U-2868. Com pleta ros en general. Santiago 60 r-2496. too d -rrm
$76,000, RENTA $780.00 metro.. Vicente Ojeda 1-7181. A N G 11 L 0 dolanlos ntacios UnIclos. Vendemps Tie.
Intere libre de olut.s. dl- Teltifs. U-5056 y W-5418. mi resca de In famo.n "Faxagun del
u l fragile. 3 plants. Ruego trato formal. UH-H-3814-49-10 B4182. Brasil"; yerbs do gillnes Y Pasta esmagileH-458049-11 ,Cif'o'! e3q In. Urbanizacitin yona. Se ve.de aerillin Kenai. SernAlls ca-'
ntox para 2 plants mis. 8-H-4633-49-10 UH-E-1492-49-10 Dic. Ate d, All, 111. me vende un taller do
-- ... -.. 3 Corridor colegindo. -h
List. de 11 F ... A y 3 comereins, 54 in Que usted debe ver y C apinteria, comPleto, xe puede ver tralon
-p.r C as, labricaci6n prime- do. Para inform: J. Garcia y Cla. Apar.
I III I'loo n A I "I
primers, punto' loon jOr2ble an Cal- comprobar. EN LA PLAYA VENECIANA' ad. 47. PI.CeW, ILM Vill-ii).
zadia.cAtiendo ofertas. Antonio Fernandez, MARIANAO, 1,930 PARCELAS VEDADO -H4486-49-10
SAN LAZARD 125 corr dar colegiad-1; M-4502, 9 10 ri. 10
B-2732, 1 A J. Serviclo de A g u a neplirto Jesfim Marla.,call Central, enm Vepdo parcels de 1,500 va- 14. 181/2 CABALLERIAS, $65,000
re lines tranv A. 3, AllecEl. parcels 8 24x3l.90 hits. 1454.23 Mts.) Sainentre Industria y Crespo. x 29.4R. ISon 236 varasi, entre pat.dero ials frente al Ingo, 30 varsa bra, a 25 metros de I-Jnea. Otra. M. C Innis y propiedad. P16-hrm Altembs.
RENTA $419.00 garcizitizado las 24 Jes6s Marla y Redencl6n. FabrIcada Costs- goo'= 02 CAAA astimado, 300,000 6, T-OLM.
Vendo terreno, 11 por 40 Edificio nueva, monolithic, 11 casas do. Sr. Fe-Ande.: M-1506, H-4234-49-11 de frente, con sit muelle entre 17 y 23, 14 6 15 Mts. x 36.32 Oil, ot arrobaje. buen palmer criolln. tierr&
Lin saitle, 927.35 in., superficial. 550 Try horas del dia a toda 23 y PASEO
primer, a media Cuadra emharcadcro tie madera du. Mts. W metro. Corridor colegiado. Colorado de primer. agua abundance. Anfabri scion de GANGA: SOLAR PROXIMO 19 DE RUTU. tordo Fernimclez. corridorr coleglad.,
metros. Total, 452 Mts.2. ononibus Y tranvias, lugar industrial. Al- Presio'n. bre. 16 vr,, frente. Sr. Pastrana. Teli. ra, calle malfaltada dentro del F. ARREDONDO. FI-3302. UINA AmIllad 454. Habana: M-4502. 9 10 0. m:
vo y reileres de garantia. Precin: $28,000 efec- 1-2-0731. B-2732, I a 3.
ll!12,000 An hipotecs. Atten
IIU concern ESQ
nga. Antonio Fernandez. -4290 -12
JOSE GONZALEZ do ofertas. H -49 terreno pata ir at embartaM-4302, 9 a In a. To U-2132, 1 a 3. Solares a Plazos VE"O, .NTRADA DEL VEDADO, dero. UH-10-H-3763-49-12 191/2 CABALLERIAS
, magriffico solar cle 14.50 par 50 nits, 42x45: 1,890 metros. Habana. Pr6xims Aguacate. propl. part
O'Reilly 208. RENTA $320.00 Al cdcance de lotion los n la calle, Nueve. pr6xinno Linea y Col. informant vaqueria a frutos menorrA. tierra, do pri
Edificia 2 plants. 8 Caa,. nueva. cstrt;L, presupuestos. zada,,con casa antigua. Infarnnes: Pro- me ..blen ceresda 2gU2,.b1.-d.nte. So )I.A-6000. tura harmig6n, Pines moralities, punto n- pieta lo. 1-696B. H-4612-49-11 Tclo6f. 1-3551. APROVECHE GANGA: A $62 M. %a r A iniquina. Precio $45,000. Atterdo
memorable. pr6xima a La Sierra. Precto' VIBORA: VENDO IN74EJORABLE PAR- ESTA OPORTUNIDAD ofrrf.. Anton o FerriAndez. JC-d.r cole49-14 $30.000. Antonio Ferrumd : M-4302. 9 Sin Intereses 'Celita. de 9 par 20 varas. Alto brisa, gtjdol, A.I.Itad 454, Habana: M-A502, 9
UH-H in A. .. B-2732. 1 3. 10-1-1-4406-4R-11 1C8do. Calle PArraga pr6xime Siin Ma- UH-H-2667-49-11. Cambia Reparto con calle, Oigo oferta. Tambiolin parcelo a 0 .. in. B-2732, I x 3. 10-H-4405-50-11
lian., $4,00.llo).' Informan: Tel. 1-6968. La rnejor e8quina que que.
ado GANGA, VEDADO, $9.00 VA- H-4613-49-11 agua, I'uz, access y teliforoo, da en 23, 'frente it grades
Alturas del Ved ra, calle 21 entre 30 y 32. Mi- "Pareelaci'n PARCELACION mide 30,000 varas, divide. ai enid am. f INQUITAS, $1,250
de: 19 x 58. Esquina, 19 x 30 Y $1.750 librAs gravamen. Aproveehe exESQUINA La Hahana y sum repartos. lrordinaria im rtancia doble via FLanCalzada Columbia, sombra, Con Boyero. 20"minutos Habana. fruttles,
M O D E R N A S a n Dov diferencia en efectivo JORGE GOVANTES kJl6metxo 20. carreterm Santiago Its VENO26
6 17.50 V. cuadras Colegio Bel6n. 25 x 30, M IN DR A YGIA si tiene mayor valor. -La. Coca,%*'. Oficin.: M-6986._W-7319.
Rellos lar do esquina. mide 16.10 $16.50 v. Otro, 20 x 40. Otro, Es un Reparto Distinto. 51a. Ave., ehtre 70 y 72. H-10-H 4481-50-11
x 6 noetras, total 790 varas. Pre. 13 x 48: B-2266. Obispo 305. TH. M -6921. ORTIZ B-5875 y 139-1767. FINCA 500.000 V! CERQUITA CAARXvin, $1750 VATa. Unico par su re_ --Glzoda de Montilla y 70. tera, R. BoYeros. agua, electricidad. teCIO Y situaci6n. Bureau de Is ro_ El gervicio mis completo-en A g u stin 1-4042. M-3060. Jklonos, comunicaclones y rio. Apropiods
plead. B-1572 Y F-3995. PARCELA EN BELEN. $2,200. LOS rutas 4 Y 3C lo dejan en compra y venta dos'proviedades I P-'Al-rA' dedicate vaqueria a industrim
Situada Curva Padre Emilio, el propio reparta. Ofrece demostrarle con mu- 11-4583-49-10 div'dl;lA lhicluffas. Magrifficu tierras.
UH-10-H-4367-49-19 P2r1es lianas y Alevadas. Inf6rmcse hoy.
1-H-4268-40-10 debris laboratory "Lemar",. a DFICINAS toclos los dias Y H A BA N A cho gusto In residene'in Mo. 130-7825. R-H-4445 50 11
30 metros Calzada Columbi :1ominccis (exceplo mi6rcoles). delo yin termination y puesla R E P A R T 0 MATANZAS. COLONIA DE CARA. 34 CAREPARTO sombra. Mide 176 varas, fabri- Malec6n a Marina. Zona tie Radio. a In venia en tons de sits pro- Curt. 880.000 .-.b.., Ethrad.
cando al lado Marrero. Citro, Centro. late tie 740 tnetros. Puedr 9511,1111" 111*11-1 An In calVallorlas. Brenta
UH-C-415-49-11 fraccionairse, plan parcelaa. 11irr.s. Lope. Me-,-. SAO Rafael 107, alt.s.
11 x 27. Otro, 22 x 27: L 2266. Calle Aguiar. tons oficimix. ZIS me. Aderujis, le brinda a Ud. Is PLAY A M A R T I A_3729.
trox. 10 met. de frente. Precia $20.00! urbanizaciiiin complete tie MATANZAS. 45 CABALLERIAN. COLONIA
SAK S SOUCI R E P A R T 0 ALMENDARES Homplial entre Marina y Humboldt, calleg, luz V ague, con Is Yen- (La loan do mayor porvenir de Can, 3' Potreran. Cuota 75fl.r0a arrnbas.
en calle Miramar, asfa Radii, en- parcelits a Is sombra gx2G metres. de La Habana) E.tim.d. 1.000,Doo -.b.l. 150 .,A,,. Tse.
inja de que me Italian otiram M IFAM A R inre., Turbins. L6pez Mexv San Rafael
ire Diaz y O'Farrill, frente residenciam en ronstrucciolin. SITUADO 107, .Il- A-3729.
Mercado y Parque. Ujfica: 6 E l M ira d o r AYESTARAN Ud. pulefle mer tie Jos prime. (Antea Querejeta). Frentir a la doble via de la ca- CAMAGUEY. COLONIA DIS CARA. 105
24 vara-, $2,850. Esquina, 23.58 Panchito G6mez entre G. SuAres y rrelera de Rancho Boyeros.
Pedro Perez, 11.79x3o Yarns a $20.00 roe, y reciliTir ami JOB beriefi. Cu.1a. 2,800,000 arr.b... T.M IAM I A 3 rundram dir In Quinla elnedu 1 .700.000 varrobas. Resmill .,Carniones
N 47, S12.00 v. Avenida Sexta cios tie a4plifflos que lleguen PROXIMO A LA CALLE le. L6PCz Mea C. San Rafaelo 01. alto..
cnti-c F v 1, fondo Barraqu6, (Reparto Popular) Emilio Nfificit, pr6ximo a 20 do turtle. Avenida. y VIA BLANCA A-3720.
11.50 x 97, S6.50 v. Marrero: Mayo. acera sombra, 18.65x3D Yarns a
$. 0.00 Vara. Diveccitin- Calle 74. entre Paseo Delgadillo y Ruins 36, 1, 76 y 39 CAMAGUEY.. ?3mCAHALLE RIAB. COLOa $3 vara B-2266. TENEMOS EL SOLAR DEL Avenida 11. Aveix -nibra. Par-.
PRECIO QUE UD. NECESI 400 I.Ad,!,.:.AI.8( vs as ft-.nt,- par 34.20 GALLES ARFALTADAS, it,, Can. C, to 1.000,0GO arrobsis. XA0TA -46.97 varat; Puloando Suits Soucl, i ad. 500.000 arrobas. en 18 cabollerfas.
10-1 4362 -49-12 Parvela triangular con Inciron it is dereclin por ca- fall 02 ITT~ I ~nti, P., 2360 AGUA, LUZ, fELEFONO Heii.di.. Ti-.0me.. Lopez M-- SAO 1113an $5,2400. Cabe una camlin. and,, lesquin. fraile). 18.20 vs. di, PASAJE: 6 CENTAVOS fact 107. .1t- A-3729.
'Iles de Imertir mu dincro, Olen con 11.79 varts tie frente en lie usfallada, frente till ga- frente par 29.411 (undo oesquinal
le invitamos a eatudiar [as iota, 300 vitro%, Precle $5.200. 14.74 frcit ,,imr 4,22. Vs. Af.n
V. FAJER roje "San Gabriel". do, 34'a vm r Ir por 39 82 v dr CINCO AIROS PARA CAMAGUET. 13 CARALLIERtag. CUOTA
inagnificuot opor(unidatIcA ford.; 4422 1A. frrn(c par 44.22 d PAGAR SIN IN .4.50,OW Arrobas. uitlmado 800.000 armbam
que Ilene all Invermitin en ci Oficina: 2.5 Esquina 0, Vedado EL M IRADO R Informest TERES 9 1/2 caballeriss. Regadlo. ciparturild.d.
fondo, a la media que usted tie- L6p,. Me.vA. Bar Rafael 107. Ali... A-3729.
Reparto Sans Souci de Illia. Tel6ionos: U-9074 y B-7e9 VEDADO En el mismov repartc) y see. 11 INFORMFS:
I (Repairto Pooular) Entre lax exiles 15 y 17. parcels tie Teliffortog Pr-l- D-cle $8 1. .r.. Ademik. ORIENTE., lown'CARALERIAN., CON .30
mi. Grades oportunidatlest 1.1.55 x 14.66 metros. Precio 360 metro. Oficina, en La Habana- hi rba d giti, a. Frente ,.- r.. T do
A-2930. B-5340. 01- ptoolo.% paja edif iclos cle apar- RI. f6ltil. Mignifica tlerrax, Opnrlie multiplicar on dincro en A 25 metro de Linea, parcel tie rm. Consulado. 456 Tel. A-2546
TERREH S Omnibus 'Ruta 8. on A 14 AGUSTIN .I., Inform.. limidad. $135.0m. L6pex Meave. San Raf At
A 32 metrOs A $57 metro. 107, Talt.A. A-3729.
poco ticutpo. Garantin uhao. mismo Reparlo. OSCAR M. PVADO DR. DELGADILLO Ofichna.en el RepiLrtin:
lula tit! mu Inverait5n. Idenles para Construir Edificios Telifono 1-7779 TENGO EN VENTA FINCAR CA Am.
de Apartamentos ENTRADA: MIRAMAR Ave. Marti ga..dC,,.,. -q-T-I.s, n cualci orFacililludes dr Jingo. C.11, .1 Ill A .50. S11000 r"Ir. C.1k. Esquins de l'Iralle eh Is Ave, Terce- 11-4265-49-10 Real N 90 esq. Gral. Lee. El senior Call6l Jefe de Ventas vinela, sigunas con f.Cilid.d'a do pago.
:12 A0, $7.1.00 miti Call, N 15 MI. atiende en el Reparto toclos I,,; F,.ocic. L6;ie Meave, San Rafael 107. al.
Call, 0, 22 $IS tin 30x38 varas. Precia $16 valla. Marianno. Tele-fono BO-819 dias, inclusive domijigos y dias L.A. A-3129. Habana.
Informest 1, F.J-! U-9014 -9-12 ..I.nL.nt,1 Entre las Avcs. 5' v V parecla toda fesLivos.
2 cerea 26x3Q varam. Preirlo: $25 vara. REPARTO
Fines residential: $38,000
SR. RAFAEL YANES, k UH-C-362-49-30 A s6lo 30 minutes Parque Central
CALLE L(NEA Y SOLO ALTURAS DE H-4713-49-10 spr6xftnaC'Sanq2Souci" y Clubes de
502 Banco Nova Scotia, rP,-j"2, aioib- 5. ,Airmi fren. playa asi 000 Vs-2 de jardtno, 7 u, Los no n Gana.. 1711A111 nes. Fru ]a Gran chalet con cut"'et_ Sal_ %.Lt., P., d tro cuart
O'Reilly, Habana. 11 M IRAM AR tas,37 bafios. modem& cocl- Fajcr; U-9014 19-tv R IO V E R D E REPARTO no Y calentaclor gas, 2 garages, etc.
B-709. Pr(ixl a a] Parque lindando con R esidencial y mfjlllrl,, detalles mikx Valor InSR. EDUARDO LABORDE, modern" residential; 17.68x47 17 a trinseco: mis de $50.0N. Informed:
qexn 834 Yarns. Preclo $17.50 v ',. Kni. 11 C. Central. A 10 SAN FRANCISM W-2945 -1 M-2=.
505 0INnipin Building. MIRAMAR. $13-00 V. MENSUALES. minutolis tie Carlos 111.
Ave. Consulado, Esq. Sombra a I H-4292-50-10
Miami. Picloi,.. eiq a .111 77 PROLONGACION En el'innismo pueblo do San
Is. G ogii: $13.00 -rt VOTL of,"r. a Frente 1. d.hi, Avenida S A 7N S Francisco de Paula.
Telifonom: FArilid".drs: U-9074 19 11 sl I-ntAl 3 SEPTIMA AVENIDA I I Con magnifico servicio de SE VENDEN
B-7459 Raneloo Boyeros.' dos raballerins tie tlerrR aproximsIL M IRADOR Esquina tie trailed en is SAPtima I Omnibus a todas horan. damente en Santa Maria del Ro922744, Miami. plaZoS Avenida, Anton de la Capt. 33-GOM41 a 0 Acepte In idea tie quc ell- sario con frente 2 Carretera.
COU TRY CLUB I Trato direclo.
'ro H, 7. On A 10.0410 -es a. scan 1.409 varas. Precla $1& Vera. to A elllida de doble via,
ik-4931. La Habana. .,n ".,A an 20, I -nl.d. Sexta Avenida dos molarex 23.6Ox42 !Informan en el Telf. M-8062
Resm ri'aii- Pn fill me.eA isto itil ........ Sin Interem s varan a $12.50 Vera, otro en Ave. serA en tin futurity inmedia- AGUA DE ACUEDUCTO. en boron tie oficina.
Inl.-es: F&Je,, U-P074 y"B-745P to una 4venida habanera Un Reparto
UH-C-405-49-10 -4587-49-11 Siptima tie 23.6Ox4l vareg. a scan I LUZ ELECTRICA
1,168 veras a $11,50 vara. torque colors a R. Boye- distinquido. H-41127-54- Ifl
JORGE GOVANTES 100 ALMENDARES roe a 15 minutest 4. La
EL UNICO REPARTO 5 1' AVENIDA, ENTRE 70 Y 72 MESES PARA PAGAR A media cuadra, de Is Ave. tie tit Habana. SOLARES desde GANADEROS
Cops, precloso solar 14.5Ox47 varas a 9 Sohre eat. Avenila, Be AGUA abundance
MIRAMAR: B9-1767 EL M IRA D O R 12.50 vara, otro en Is, Ca to M media demarrollarain Ion grandes $5 mptisti.ales Semilla de hierba tie
CON SERVICIO ESPECIAL cra sombra.
MIRAMAR, ESQ.. $8,0011 Ud. mismo Ion trabialos uRdra del 6ranibus. ac repartoa residenciales del LUZ el6drica. guinea.
I Vea ado cercado ll.2ox46 varas a $12.50
bom future, y los pre(*os tie
1171 p,, oll : izact6n que estamos Yarn. AL FIRMAR SU CONTRATO Venda de nuevn cosecha, fresex, de
it "Li'rt.j A~ !it. , A ial-l' _:.
DE OMNIBUS POR to-do -1 n d. ur realizando. N"-LTTN 111 $12 y hasta $16 por vars, CALLM. ashkItadas PUEDE USTED FABRICAR I. !ran poder germination, envailsda
50 Piki",_27
D RIO DELA MARINA.-Domingo, iO & Die- de'19- 7
d0S. -------A D 0 S 'D E U L T I M A H 0 R
X, i-V N C I 'Q: S C L A $ 1 F
,4RUNDANIE OS V E N T AS. N E N T A -S VE NT AS V ENT A VENTS V E N T A S
NT 1VV VKT. A S T 1 A=S-..,
51 ESTABIlCM EM S' $2. r BOV 1. PANTEONES'' ji AUTOMOVILES Y ACCES. AUTOMOVILES
FINWAt jj YTACCES- S3 AUTWOVIIAS T ACCM 53 AUTOMOVILM 7 ACCES
TIM -F AT 0 rUZRTAS,
us rotiTiAc DEL 44. CV
,",* PLYMQ.TII
13614DA'SIARMOL; C91111bA ZNtRADA' :_'.VENTASrAj1TUkIT6 1950 PRECIO DE i E*GALO VENDO CHXVXOLX 4, n: 'S, erfcctn station. OplicA Roal bot, llestJdur. di Xl6il, 5 Ramat
95%?Q"%e;9ranlto dentin $240.oo. c'nto n""Vo. SI'4" Carts H -4652 12 nu-l. itropr, partivil.r. to
j.4 tillim Billek, conver- 8.9142, -,If-4144-33-12. e 67 y Carmen
ALQVILO, ON-' *,M 1: plymooti""50, 411, 41, Urge vender mLmAq
a at i Mon
I df. A! d a C F"Itnil 0'0.5%,49 11
]Alto its ., milsta.1 9:, Pqdgd, 40, 4R. 41, lill r, vivo): an $1.300 CiAll.
c6moda av.1don.la-cma- panteame..: llarias. ran 1947, ,,rojo
. m5i 0 X4101,116n',voll" Yard 48; 1,,I.r nes: .1060. Pi.guntmr par* Vlrglnln $475.00
arics; ASIOM STAS InAlt, Or,- ralaclo:,r- tl. 4 I-RADtADORES! IES VD. DUERO DE UN
6117Ua, Ell, n1lind, .1, allies 670X13. t-. conso Carrl6u, Pepe Antonio 302. altox teatro Ca17sa- Lincoln 41, 22 1,116m0l" 9&16"- $Oman
Frutailm' Buen vocindAKJo.,-Ri5o, A4 ,hci it', c6iiiiijulei opera-, at jntlevotiW Lincoln 47; ;10_16n 48. rral, Gum"Abov... Rparm nuevas. overdrive. Ydolo.
Fo .4291-53-12 rc.16nuAt1nn z, d so rsidl.dor -Pa. 6njjn,.. T.cilidd. finsinciatrade: '20, 300. 400, note lnk iar:. Vantas do AUT OMOVIL?
'C16 n, liiqala cou- h littei4en-' 53 'AUTOMOVILES YACCES._ .2 8?;, Pit. 1-1-48119-53-11 radisdorea ntlevctli. Auto', earniones do, Anintaff 770-dpisrtamento 4- Zntrada
tractorem. Z25n no.
BuicK 1950
il 6TAHLECINIENTOS-, d6n do corrodor coloqlado. "PICKA". LIQUIOAN K Sam, -ition- UTO RADIATOR, S. A. 1S17
96 1944 Jetoo 1241."'1$16711,00: 1,- M daln 43, flamonte, con radio,' Ca- Crixtina N9 266.
L. Intador, games. b)ancas, y preclo- a y r'T
'GRAN-OPO.RTUNIDAD e-1us opwadones oh*cidcm lradla' go, ),ea=ttftrm n.ytl en Hikba- Habana, Piton Is tiene Vd. tin Capital y 'A l 0 A MOTORS, S-ASmile. Ripido, toguiro y may econ6mleo. n Rafael. 3 Cbevrole4
na., uch, extra. Particular. tarobitrit unit- maKnIfira- garantim pa940, $373.0 PlyinaLth, t. 40, 42. 39. Ford 4E
;'Se. vende estableclullenta iopm;, and, i. V -ra'.biener slempre dinoro oh
raagnifioo,-Iocal.';tt,6*'grandes VidtierakCA- y- r *onibros,. dol COIS910 *0,' _Stpdellker 41, $125.00. T jnkmoscmi- IRA UN AVTGMOVtLISTA rZACTICO H C-41r)53-31 IC. 40 De Sol. 41. ChevrtlIlle, 'Jugar rllptrjra Hmbmnm, 0 FWANCIERA CALO. S. K, "M At Oldbrnobile
-Par mu3,-potd tram Y' Iacl Idades. Auto MenAnIca.' lotall- Verlo, an 17, 1 Is$ mA.. let 32. Tod6s serninurvot. Amplivi
dinere-Informest +martura Sk-iniprenta; 4 .: sp 6rden,,3 Y le ofrec
;1do 4 'Yll p'ddd 11muebloo, 7*'U" 4 'A 71112'11 L A Z A R D ve, g!* in mayor fcilidades. Vest1durns fibria y tep1007,- entro'16y 12, Vedado. 'nUjnijsq Crindicione
LATOUR., Colored" n seguida.
Ierledad y reserve. do Nylon,
XlUkid i VY&DO. BUICK" aviER. jq4q,_zN- artainento Indusirla N9 Gomas 15 y 16, con descuento.
SE Cox I( r mayor 414=0G. Ap 11 I 44 on. VENDEMOS A10TOMOVILES
VENDE UNA FONDA, CON Vl trsds"$850,00 resto 24 rttesos:, Fard V037, E-4166-53-10 tre C9116n, 7 RefuffloW 78111
P antrada'1?00.00, resto-15 onvaes; Ford 19,41,
viends: en Lam entre t CON FACILIDADES.DE 'Alanzana dr. Giimez 219.
y =9IxInf4o5r9m-iui et entradis $330.00,-xesto*13 mems;,PlymO4 UH-H-3W-WI0
la, inimpt 51-24 036, entradem real* 16 me"4- Che- UH 4 Telifono A-9622.
It, Im. all 0 0 Uso ,PAGO,
violet 1937, entrada ';200.00, *r*sto 16 at Ford do. 19
4 puerian 1950
t 01t.1,C11114 rra., 45UPP&ISLE, sea; Plymouth 1939 vi APROVEPHE 10P0kTUNID*, 1941, en burn est:_ u magnifleaj ciandiciones? CONTRATISTAS,
C Ford 4 puertam. .50,
Caleters. Tres',vidirtruit'inVii4nds, poco '.Vendll jn r' p'llco dinerti. Waller imilean do. Tornd su carro vnr:cirnblc rnuiso. Ce- j Mercury .4 puertas UH H-4272-53-4 ene.
v.0 at.nder. Calla Haba. Iupr c#ntrlco Habana, rso
alquiler ro., chapi.teria. O DSMQBILE 1948 Ford' 4,.:!ucUj_% -..f 39411
rut 402. -51-19. I I I M_ .
iz*a - ALQUILAMOS AUTOS 1 1 1947 JEEP NUEVO
9b 4662-53411 cil im Dod
Claft- -Gorcfo, -tft Jibs, Hyditinriatle, raa, General L. A* 'y mono, Para mane ar usted no mo.
PELU9VERIA"Po ."FZ#g*AWAD 1A MOTQNETA,.,COM=C1A4.- ULTIMO ZANJA ly, LUCENA VIBORA LIBR Con compresor de
venda r"alsga, 'Laente= n.jot. di Uity ji eo toAado. Ver- or dims
modrio" ... on tim6n, Clinopletarnente 01 IX N a par mi cirm do pnr el motor el Jeep, con
_Bilt 5 'b
' il--4ttsb-IAI Telif !p6e,,,S61o..cQqtadO. But 4; 'J one .5942, 2 marttilos de AlTe.
llulit.14. V4 at -N14 8, U. -DRIVE
ler. RbdrI#ft Ca)amda de C61urnib$-,x Or- uAN0A; VIDRIERA QUINCALLA. TA 2 104%.entre L yM, Ved, MOTORS JEEP NUEVO
Ll 0UPartia eviller. 313-7774.'H-4141-51-12 ,con cignTrow, etc.. en argadet-1 Cal7ada Y 20._ F 948
fjjjt -2511. UH-.R-3M-53-19
BE VENDE qtft*CALtA ZN GOSB Na. 8 Adriers. botel Neif York,' Drum' .. 3649Z3, 3 CADILLAC . AeP
ASufJ& y Amfitad.. P NELD FORD, DE REP -UHH- 1 con soldAdor el4ztrico de 200
b= Incenvenlinkfat duafi6i i ARTO, CO loo.d. on l motor del
e d as. Informed UH-C-182-53,4 Eric, FORD - - - --- 1949
,'blern surtldi:, Tler i vlvlinaa. H-4377-51-16 S-E V E N D E
; e! mo nileyo,,gorniv; uev BUICK -- - - - - 1948 1 T.mbiln Jeeps y St. Wagon de uso
,U(cininvOl-8471, ____ 3465, hiblief El doiningo SE VENDE
6scot, -. BODEGA, '$2 ) -4129. R-46W-53,11
KI 00.00 -1475, S. "AUTO PLAN, S. A." CURA BUICK. Conv. '1948 Willys' Disirfbuitors, S. A.
LABORATOIUO DR EBPXCIALI .Cmj regulado, bade4tha crilllla cFllr.d.', 04oll 1750 SEDAN 600 OBRINO E HIJO
farmacktiticam. Precio, paO(le' 1 o4 ;ion lotion mum mnseres y largo cantrate, PLYMPUTRA946 CASA A. S CURA FORD Conv. - 1946
141 *=.00 entrails, y- $200.00 fitillds -114vekio.' rne'iirie ven- FINANCIAMIENTOR Productom General Motors PONTIAC - - - - 1947 ANIMAS N' 715,
H-42160-51-1 a jla 5), Monte 410, CAM Be,, derlit"ptir imbarcairrite. particular, Radio,
smuncio.' Vextidlut-a nylbit',L ,j -,asio y Escobar.
V214130 IIA- ?AEJOZ TIENDA MIXTA pa'alrifelm a., k., 5 games CONCHA'261. entre Ger
"a] 'mijor rqoarto,- H-4539-51-11 nueVxC' Vdalo'4& Galatea .131: o.en qon Y y Ford. Se vende Chevrolet 14ASH . . . .. . . 1947
vlierps,, fererteija cepci6n MS. Lawton. [941
Sr.'Bolnflop Zarobar'261. gegIe!a Fedtral.T -2434. con radio, -,pamblo automfi- BUICK . . . . . .
H-4684-13-1i PRESTAMOS LH-C-373-53-23
:H-4173-51-li tico, nuevo'dol paquete. BUICK -- - - - - - 1940
VENDz CADILtL4C DEL Is COLOB UH-11-1981-53-14 sobre autorri6vilell, OLDSMOBILE
VENQWGARAJE InVergiones necro On magnifica" condiclane., somat W iROS DE USO . . . 1939
buena 'venfa de it- #and& blancis, manclado' xlempre par su camiagges y tractores., Pontiac, earub[07 automliti- OLDSMOBILE . . . 1938
BABY DODGE,,1950
ylart 0 PICK-UP FORD - "ARTURIT 0"
'or. co, - - 1940 LLEGO
il 1 Espicial de lujo.,__c pietarnenta 1948.1ttidebaker 1941,
VEXDO B. 4. A, Boo nuevo. olor marr6n, bands blan- Champion 4 pueriss, $600. JEEP - - - . . 1947
APROVECKS RN NAVIDAD VEND6 CA- i C. C., State Twin, I949.,:namortIgua:, pat.Choiltles. So vando acer-, Lincoln -4 puertas 1944), A Buenas facilidaRji ,,. frutas. completamente; surtido 6n trasera 'Cast nuova'y nachos ex tando so Cerra Como entrisom, res iib am lo Ag'ular N' 05.. HASTA EL BIA 31
to gocia. cedo i*Por,.no'pcidirlo tr a, Florencia .113,, tcl6fonotI-3797. faciltdodes page. informan: 1 948, P.
;Pnder, p. 17 1,7 A-9606, A-7452y M-8288. $475. Cami6n. Fargo re. 10 de Octubre y
mi' salud.-Vkalo en Diagones B-4653-53-11 :TeWono U-8483. Carmen, par Carmen, at lade
con plancha. do la ricact6n, Yibora.
tv. MOTONETA- CUSHMAN IN- rah BE DICIEMBRE."
H-4679-51-14 'PALACIO DCL, ENG
6rmexez Crux del Padre lattivez, garoJe. 9927
d H-4484-13-11
NENDO, PELUQUERIA C1 Mpro);ven o_ yfet
-Un Cilzada, 3 sham abletta Inien traba- InUDSON.-ULTIMO"MolbicLo. t'cILIN- V14-C-4054-53-10 -5 0
Jo, Informes: U-4421, do 9 a iW-Ide ]A fine. ;, driin, untm puertas, es una gangs, Calle 23 N' 1455, entre.22 19
hana. Sr.- Marilncx InukAbd daits de HAGASE AHORA, BE
S N y 24, Telif. F-936Z'
H-4391-31-12 -14, me,, on
4sla"blecimiento' fin- iguel. 14.06
ZQR NO. PODERLQ.ATXNDER BE VENDF a' 'Auto Cento Luyano UN FORO
riezm o. de'repaparlituoi do 'Im y ro
n!d C"a FO.110, ii g
UH;C-365-53-10 RESTAMOS
pla pare. atrc netoclo, tombbin. AuI];p3Ij Calzada! de_'Luyfigi&N' 515
antr -Ran Sosiy. Barcelona- i Club.Cupc 5'pstsajeran poco umo, radio, Ayestarlah Motq(s,,
,Ca muy buena, propel veto vandedor a sport- NUEVO,
H-4170-51-141 s rusticas y- urba man. Informs, Dr. Upon. Avenida 12 entre SOBRE Ayestartin y Maloje.
VENDE LA CAPHTERM DXL tadl laic '19j7' so, Spec al: ftititrarnaAvedilllk".en Calmed- de"Columbla cast es-naciona- tl c raidto.
mq file m Mendoza, Raid cerrada. Infortnes 1 .1, ;__7 ll "mobile 76, 19501 'Hydramatic, MARANA SERA TARDE AUTOM OVILES Ydo j6 carrot desde $1 00..00
Vnrn de., 1 clf.. "540. .- .- We 11 Y C21le 7, 4mpljaclpn de, Almon j radio. I
-.CAD* LLAC en adelante.
MYMOUTH. 1949. radioI[, B0.TA 5, Oldsmobile 98, 1948,, 3 ydrslmatic, GPANDESJACI p 8pgs.
leiy exlrinjerii; &e nc96,_ojroi niquelad
13a, bande. 101 radio. CAM IONES Y Marca sfi.. rvittrade.
lsotaii QWNCALLA lculliu ; urgeleiita 'IfiIQrinii: PA Oldsmobili 76, 1947, Hydramatiqft CERVIN01, SoAc
Ivinda..,11 gairtog Y. denifip, Co. radio.
ne comercialesnrt,,le 06... Pocit. 455 ast' Chevrolet 1949, 5adAW:' 1941 1400
niuy_bar.tx._V#mI I A Buick conTaribble...
- .. n -:7M2 53,42 'Dodge CoUP6, 1938.
C, Lav ton, a li", ute H OLDSMOBILE OMNIBUS
ta. Buick 7 pasalaroa 1142 650
Plymouth 1950,* min'rodAr. Buick 4 pastries )IMA _400
H-4393-3 1,11igoletariot. a'F I" En 5 M INUTOS Buick 4 puarlax.. 1047
ME TNNDXi: LAVANDRRIA AUTOMATI CHEVROLET I UH-H-3653,5347". 18 12 Buick 4 plavirtais.. 190 110
co-,4ompietainenW.eQuIpsda alqu special, de Luxe,!4 'j ertsj, siempre'lloN 500
A- ql$ puertas.. 1547
Con s6lo traer. lost document Charrolut
11-r be- te h t-16da's, las .1cular, con rsdlo ,igbmmm mutivas. dos to- para pagar tos de propledad. IN$ 104'
it-4414-51-14, Chevrolet 4 position. 1941 4311
'.." , .. L I .. I. S, nos., Lo mAn lindo-que rue0 en Cuba.
VENDO XIORCO' BAR CO Tp yrpouth..4i,. bleixfculd,;i o,
vtvlzNDN Apren a
M s. 6 d d ift"M I of. W-4012 d a ,'
itrii,'t)odb.al4ut'li!r,:astrantiz. #300 libre, 2 '060 is: 1kifortnes.'Sm ud 4 Oldsmobile 1947 Soo
mensualei $3,500 mKod contado; Informa ,i *4745-53-12. Southern Continent Corp.
Ayenfda Porvenir. X-5959. of Cuba. Packard 1941, is*
mrl tno 'y 1i idnio 10it S IN GASTOS Oldsmobile,, 1641 206
in 1;P6r-Llquldac16g* negocioil 'CAM'1:0 M afiejar
Sc .nde ChvvVket. 48: .#1050 00- Pontiac _-N E S
_y 1 1, .. .. + Calle 23 N' 105,. entre 0 rord.. 1936 200
47: $950.00; PlYm ijth' 47
,AODEGA CANTINERA. I :1 .000.00, adeniA.i Vedadb. Tord .... .. .. .. .. .. 190
1. ,'r&Aor dm Plyrn.uth 41: rord colaw.rilble .. .,
queltin. A Se ro 11 40 425
Rate cami 1fflde,..l, .chenta,,par. I.nta excem4l; PIY61.u It "a Td.m siaralitizadw Alili! Xl'!O. IICd....ontine. Collette sale exquina y, c &d neciall.. y can Idurs.,jalmnal, Pin- con DOBLIC CONTROL AGMiCIA Deparliam Dodge huforts ...IM 400
Oran vivienda $33,000. No n .... It. IT- Itt ento 205.
art ore coal nuevon. Itif 400
ner t.d. el ollner., Rpiz Fundl critics: F ride i4Y Oil 9 'Examen 'do Alptitud fivica. Will" pinlartleirs -_1049
.'Cit"s.tir a 'tra y APJ!Pro do texto "MANVE U. Studebaker 1047 So*
A a ko mperanxa T M1.16n., Habana., Teldfu
do), do '2, ls .O,,caf* ."El, Mundo:'. b C O M ',A ,; N D O Cadillac
"des -Miguel,10jeds, do
!, 1 0 A-2032, rejuntar par, ., j,
,Cvi&-y Virt C 'T It UH.C.1116-53-10
""Ame-lummul do In tam o Profelorst parst dames.
BOBLE- DIFERENCIAL a Granites facilidades do Pago.
-GANGAZO, EN $1,500 T- While, -cami6w, con rnstra,
Wain viste hare fr. iftocto guormino; V to Ablerts bosta.las Wag 16 Iis no- 1946,30'T4ins.10 pies, fre.
1 BOB FUERZA t che.
(4, cigorrom,' refron6s, baildom, dulces. t, I HAVANA
11 *6' rn k1uram, pri'lin foemlito proclaim. no Weliflitilihouse,
a i UINA 467' sell
'tho d a r ulor 0 liann. Re tin ver M otk tcleta on
ht I ii-Froti
it dere gmn Aa, Uz alt sb" 43 1" 1 1
ATENCI[ON I Oldsmobile Is
nme at :12randiflao icarredor 1, X AUTOMOBILE SCHOOL, $1,500.00
do -Mundo"t 9,
co liad MORRO so
AMU 1. y Vrtudeo, co(A 'Zl LM' O JERN6 AMERIC'ANO.. w1r. 0
tud do Is actual situaci6rk It so'- Rueurial4ol 'Tarv.04' y IS. V dade in ZAS
I Bela;.coa' -8, 7,-, 1 Ustalando an on out
Ligfra primida In Vents dir Jai CAMONES General 06tams Z14, Cantorpoye-Traw
"BYEN. NK j 9 Cip ?. sobrantlIkAe Ja pasisdO .%a yl Par.(.., Sig.. 4. Cuba.
qOCIO gukerm, h obstante. noicitros"oudi- L
aq, U 11 4liquirir con antimilloridad is da UN-C-10-53-24
VaW!. m_.m: uli',rgisth an",1stog Aleut-' .1 NVDRRIk niedida Jornada pot ego qoblerno U A.A ISFRA I
'Rulx Yandlila, 'r, y, comidn" do do.,J, lobar
I do a Sj caN, t'El- Mundo y, Vir- )iaciendo '8' ancon diaries. Iota do CHEVROLL a
otras mares*. Ion quo-estAn' come
tudeo, N 40 N -,
nouvas, Le aconmejamos mdqulerA at "it E.ALSERTINt
atlya Cuanto antes., Dlekde DOOL. JORES
In A T E N C LOS ME
EM#1196 Ok'AW'd DIFERF SAW-CRISTOBAL
DodaXi qua Vah,10'00, besop', qncalzada, i do t NCIAL y DOBLE FU194ZA RUM OLDT, do INFANTA 'To Cq JANDO,'xorl eslog'brocnn. vivienda. oil $3,000. Pude deberme ak cism, ante *a qua rilleclan en of A*ente cXCIURIV082
Xfol, dinero, Ruiz, lrnndihn, loorredor,4 colo- Cam AMADO .4 AUTO MOVALISTA, CARROS BE -U$O
MERCADO St usted 10 necesits no
da,2,a.3, cafd,1'Zl undo"..Agui. )a do"piurs,'dempu6s. indes scri tar
M de, at
to Dec'dase,
UH-11-37" 51-1 ters are puade emoger r Ilevarla, Nu io lan de ventan a
M ow V ille a ou preclo normal. Come viemPr*.
.-,k CONSUEGA.Y CIA. CON LAS-MAYORES
QUINCALLA, EN ESQUINA; so In -etittegamoo completamento plagos.
te "dp.,. do mecinica. ivinturs.,
'r 6"fillellul, etc."con I 111fifl.,
UN. REGALO,, EN $2,000 FjARETERIA Marina 153.'
mn amplicloo 0,10LAI,'Con pu4ertsa metilicas, proyerb al do until
sproplaclo, parsl mall tar llicallm, SE VENDE Barato FACILIDADES
y Itoull h muclut, d1losru. Rillm 104ndifla,, (to. I .. v -CAYO 'CONFITES- U-3373. Habana.
trailer roolemlsida) I de I a 0, caN "El Mun- lQn.cAlzada de doble lilies. con Once 'i I 1 11, *A H O R A 41
v1driersim-a I I ador Gonzilez
c4l1c, blen surlida y 1. 'Robert, Trading "Vila CALLE P N9 118
,r.nin Omitting. Inforinen: S,.L, Brieba.
RUA y,, Qulnt4,.,,r Iw, -Damos Facilidades - r4
fp 1,11 t,.,,r I A 'n est' UK-H-3040-53-10 entre Infanta y Humboldt.
11ftNA BODEGA 0,A)ICA. Ford Super,41*e a
C -Agotor k lnxe . 46
6#rkpIjsqvi6ta 64 el'into y pico, potato as 4 puertam.
Duedb ontrel4rpolscon Pago; (R It G4uz#lez Cosielm, Ford negrb do lujo . 46
'4,000. vqjq $7.000. Blitz rApd] a.'Jeorre. Pres.) A T IE M P O Abierto iibodo y dojuingo.
dor cilleglodo); de 1 4, P, cqf6 11E 4 puertas.
'BO EGA t, Curretera Central y Calla -Ford Iiiel, boloagoon .46
Enlrbg6inmediala 4 puertax,
- IFN ALMENDARES J, Beltrin, jacomino. Ford Custom, negfo 49 A u to s CHRYSLER
do but, cama',de vIvIenclat, alliul- 1949
RO n#kntrata j alloo, v BUICK
'BERTO.-HERNANDEZ (A, lalentrad do La Habana) 4 puertait. '49 Con radio y vestidura de
0 for, *45, on ents melj Ford Custom'azul
0 ,-,iua1, :4,% -, t6do, do mostr&dQr Y1
ORKEDOR COLEGIAD lit bit juttida. I= X-2916. cuero.
Con a a., A n 4 putriam. 37
. ,j D. CiVil S.e'C Teli
0ficinat- Amistad N,9 2W A" 'n', Ford grim.
-,,PteeiOS $9,000. CHEVROLET Varios CHRYSLER nt"
-VENDQ1IRTOi9*li)A trendy erde d e del 46,47 y 48.
i InUrmani Zauja )r:,Rayo. ZANJ Nw 574,
Opartunilika., pemadhi soellat borrl. 'bo], 11-4507-53-10 4, puertax.
,mercial, 3 milqufnam; lavaldoraj cald C. Caff Los, Unid6s.'AM 0.1 n go 40 NUEVOS u PLYMOUTH 1.949
@a;, v !Iw as quingo Con radio. y vestidura,-Aii
61[ 00 roqglo onserma pot enibiirear auntfio; puertas.
A-0831, 9 IUy L-11191 P- A, 3.,; UH- -3765 1- A T 49 1 8 y 2 0
; R1oyjoIIbaun1dm- b-Ianc-a, radlo.- cuero.
JJFICA VARMACIA SO
MAGN C-42OL53-10 Buick verd 42 PLYMOUTH 1948
Vmdo-en; -la,,Viborn, .esquina,- lq(liler K O T O R S 4 ptlertas, A-E S E S En, perfecto estado, ig,4al
venta. asagurada monsual a os, Chevrolet negro 46
-;r4ba,0;q ell muy 9 respry que nife,0,6.
dlt.da Robeilto,'Vinifiduit, Amixtad 7 4 puertas. Chrysler
= Telf. 'A1821,'9'a li. Chevrolet P A R A, P,,A G A R
STUDEBAKER S. A. .38, PLYMOUTH de. todos los
y p tlo. 4 puertas, piel.
ItUESPgo, Calle 25 N' 107. r, dos tonod. 48
E Y H& EL tunidad a un Autom6vi as, y eamiones --do Buick Supe
do Regic Hotel' 70 tabitselortivq con Magnifie's opor 19 4 9
Implies, contrail, largo, ittilidad f2,000 H 14 4 puertas. AUTOS
Vam u preelo- do gangs. Punto, in- III SO. Tell. U-1750, Vedado. Buick Super, verde. 41 Pisicorre,' PLYMOtJTH y
?c*r1"1PmrquvCAAiraI 22/4.10t 7"/'
jf a '. .Mejorable.. Buena clientele AUTOMOVILES: 4 puertas D'E U S-0 PONTIAC.
a. _A-!1!2 2 'a 41 y U-0119; A a 3 1- R* Chevrolet
-STUDERAIKEIC .. .. .. 1948 Habana. Buick Super, negro A9
IV N Acabsido de lahricar.: M4::,.. Connifider. 1 11 4 puertax. I RUICK-Sucar 1949 DOb. H.t9SP1.DFX.,CA.LLR It nv 4ZnTn_ 1"A
Migina 28 IARIO DE ILA MARDINA,-Domingo, 10 de Die. de 1956 Clasiad08
A N UN C IOS C LA S IF IC ADO'S D E L T IMA H0IIRA,
VENTAS VENTAS VENTAS V E NTAS- VENTA.S VENTAS, VE NTA S VENTAS
53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTONOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES T ACCE S 4 MAQUINARIAS 56 MUEBLES I PRENDAS EVERAS YI REMI~RAOE
OLDSMeOBILE 1947-4A ECONOMICO. CKI- SIANGA S0C11DA99 10 ISOLUCION NECESITO UN AUTO 0 UN0 JEEP. PA- Cufia Convertible Plymouth H9UDSON."ICOMODORO" 1047. CON AU- No0vi0e. CHANCE UK NVIAS .04O (janga. Veod lfieao
oi,,d,... -0 hidru91419 23 K1. oend do crrs Oldsubile sets cil- go memanal sdelantado. Me hago P erfct o d~i., loneso de mseoluc. Is. quota uts5999 si U79. 1t1549
00905.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Para99 Voi a~~to laters In tod on!990523999 burn Ioulsnc oneto. Calla 12 99s. uo io l-set 1.3 9 us.1o5 79pu ols 1
H495-9p099919tar par Artejulo. 1140 12,- HOE, -is.9-139-iN I.s4024L10
CHRYSLER. 41. 6 CILINDROS. 41. PIN- H-4442-33-12 PLYMOUTH DEL 42 LZQUIDACION UKI AUTOS BUICK t3uaipeoamraHE I-~5i-19-410Ki
t, etijdura y m900910 de f91991 VoIdur. 9ny99n. radio, de om 9 y990 Beda.tau Chevr~lot 41. Plymouth1 40. tipo Marina. Imprim~e 32 X JUEGO DE CUARTO 3 CUERPOS,
09. ~ psa bSuo909. 440 4 p909- VENDOO0CAMBPO DE SOTO, -A9Ioo a..ce900 .9990 00 j lso 41, Psko 9 ls9~ O U19csoba, 7 Plezes, es UnaC B~a $140.
lou.Sa Moycs~ t999oooo 3~ 999499.. Siernpre particular, $959.00. co 9.94 Ao P R Eve A Ac tel.l. BO0-9391 Mon- oto e 90999 pt..,bjs nton6
Ree yo A.e M.i01 Canada-_____ DA oo u oilg .Vdd.H725, PORIU NWADES
Nou 493 en290 Valle y Zuols. Sra. D9is. afio 48, Suburban, 14.000 ki- por0 I 9olado Clodod MliIs. reld ~ i i E 10195 ..ytoosutsh.ls. a ead.0-73-01
-H-4598-530-12 l6mnetros caminados, b pasaje- BO 2874-4337-53-12 MfNu fi ISTZIN H-4475-53-1 Tamrblin se vende Una tro- BE VENwz UNA MAQ~flA DZ COSZ1K,
lENDO lVOUI SEDAN MERCURY 1999, ros, coma nueva;, par Cadillac IYAflUAL OODK...599 PARTICUOAIL VENUE UROENTZ POR singer Hann.co oa ssWE
,cg n i buea do nes49999939000 moo en-- per ernbacru = ltdl5co 4,3 mulor a. H rord, con ones doe mod r a. e n Noa 40.u ente 7
inctd .$100 fl cn9y 48, camrbio mnecanico. Verlo: A AE"AI W O kldsutro ascm di o buts ague, rmsym trnold i 9 Vdd.ot.N.1 itro)
N94 102. do 2 4. AecaDdeD-aacae INUh0GRJECSTJO1 etc.' Se 000915 en 2.000 pesos. Vero n rms ~ oo cpaod 9 ooo po 4.9 Itro) $
94-422-53-11 gni og-eStcl RD ACL 41 nr 2 y 4 94Q 11, A11ouo.. do AIRC.Odares. 5 H.P.. Troquelat 30x4O. In. -$S oso ,.-1.
12 y B, Alnendares: I-il8l. VEA NUESTROS PRECIOS 117 yG. Est. MENENDJEZ. F-&7l ,.P19 09-727 oooopu 01. forman en telifonoo F4613, VENDO DOS JUEGOS CUiT SI LO VE. LO COMPRA 8-H-4640-53-10 Y FACILIDADES 9 -4 E436y9B94-il-leroali.rtr4curog o
p M.UH-H-4746-53-125 GANGA. BE VENDE CAMIONCITO NN4 $4795 Y tr huena Y dOS radilos buenos. barePLYMOUTH. 1949 CAMION STUDEBAKER 1947 Rl.- proplo porea vender peecadu. heladus, ue: _______________ta ovnetd siopl 10
19a~uV21otd 009 3- D Volo;ura qupd oplts e frooco Tony.o ar900990x En Perfecto condi6u1 H-48-41 to se vasn de tos Jato aa uocn- E S
Call vostidura de pie]. bands 011 ooS.4 pduusI9,U99- 99909 994099590e9d 0 s e~ o mrq la y a s c ol ia' O atndi.I
At a ia d mai9 49-2-iNMgelyL9u It,-91 de H-4413-53-12-4713-56-12
Ansool i a cu Anl stud ma d do SE 9999 TENU 1090.MIO.10TUAqoe 909990900 su99SnORES ----------ora-----a- Plm 91.OI oed lgedores de'lls-o
Escci OMNIBUS9. 0099 COLEOIAL. CA- entre Infanta2 .SDO MOT1Z8HBN CMO VNO UR42ENTI9IMO PARE1CUL2AN95 YEN. ~ t~bzo4 uvs4
guardia. mu, aga roo do alre Wes 3tinghou ee 909, n"E-(O ANO) 009900 c9n 09u9000 de 909019s ea90 do r a u 990039 .90b S plzs$59400 uid~stoamU ae, de 1
11-72 2 1 099 A.ou 90900 e 90Voo, EdIliclo ZORROCILLA F R.190 P119 700 x 16. CallsNo 2 6 4 altos eutre iv $8 9339 0 g90 o0104. -p01409 deuiaestran otestra cofllfza en H-4312-53-1_____ 1948 A y 1, Vcdado.~ U, 9 I u 0900.. S.900 141WO5, bojos y 99929- F RD 198 ~ v09 H-4382-53-32 H .i-W4.59-U. erts equips.
PREASCNCIESCADILLAC 1949 FORD ... .. .193.7 MATRIM0 '7m E I Phllco 6pies. ...55
ril chocudo. 12) estrapeado. 099rerna pets rdop nco 54 MAQUINARIAS ISLYG SJOINA, Iads y 39040949 Pecos 4190 ES99prads,
to Hudson 1946. se1s cilidra., oxtral. STUDEBAKER .... 1949 DISE Y1A O 430. Cost6 $3,000 cash, 09039 Juego, 0990099 F gi air pies.. 170
raly oconootico, con ora 99. ue J-' II 1 P 11L ~ JA Champion. BOSOBA GARDNER DENVER 35c GAS. Doode 5 hasis 400 H.P,. Para to- laqueaoy dooodp. chso UN,40 31[6d Frgdar
vuas, radio v 91909 extras. K I a CADILLAC 1948 ,) o ~~s ~ Iu~ pr m991093, 199090 elctroo acopludo. dos loS tostaloelonen E que re 9900, 39)909 liv19009995 tapit2do 90, co- Fngd ro- ie
do Palmna 307 (altos). Vibora, Uc anlaJU y Fj 4 puerius, radio y muchos D D E......14 Y media H. P. $500 1.09314.4.. de pago. neCtifte fuerza produclda a un 990919 loqiieado, ~Umpsaa p 9904090, 9991 Frgda5:- ie. I
1-4133. Acepto primora, oferta. e xtras. DODGE ~ .I ..14 usnio ,l. Goo.3. Medeo 9490s, Bolos- com9plOed99enO 399099, embb0000999e 21,.
I FluidV-DOA O..rive. L.ai 6W Haaa 1-420-54-12 Costa millmo pilot 977 boal. ap009999ento un Principe Norge 9 pies ... 220
H-4731-23-10 B Uo I, nC K 199 REPUESTOS Y SERViCIO y Va.045175.1
Vealos. Especialies Mecinicas SFACILIDADES DE PAGO 1QO100 REGALO DE IPA CU 8 SIN
B K 14 Tachos Acorn Inoxislables etea ed ae suelsri
AMA DO ROAMATR MOTORtble Ladost. Pr099909 Juego, 1100n9
ROD ATR0onetbe Ex10109030. 9499990901995 y 90101o,39. 399.- ALMAGR MOTOR 51clzio .90oolad oy Iso 4.0im
I~flfPAto 0 HP. Colas 00009990., 01990 f ion --ics 9409.~n P .1699 810300 ash m59 bo tof day e
OQUENDO NO 61. AUTOS DE USO OLDSMOBILE 1948 Coceinarir Ford PArona spokt qa enoac-$90.d lmat olneus5 mod 49110. L]aB IK1949 nos~n .0, rolit. 00990AN. sououoes~usis a09 tpiead 15= dab9e Ldsiving- $125.& i
BUC ailc ~ uyC23 y JVedudo. Haban. variabl oooi. taho o 91193 ford nxd,, "do lid,44.*25
Sulper. 999 bueno. Ca il c4 B U I C K 194 Was centrifuges, 03199.. 09190919909. ton: AVE. DE MENOCAL 908 Gobjoelo 9909., 00d519000dr y 900190 c9- L gendas FRIGIDAIRE Imiks
OLDSM BL 1994ao puertas, cusi nuovo. q ues o xidab914,910. Cose Cuobo. Age MA..AN Escoba 2y bolaseour d9
Radio y 3999ex9ras. Sedan S62), completlo r -er -uc 28. 1-7832-.-i HABANAt~l GALAN 212.oria
CHEVROLET. ...1949 30.9B UIC K 1946 C-429-53-1O 212, 19 170
rlomaute. Cdla48 Rdo4 urabtga.UH.C-llil-54-2it Dl. JUEGOS DE COMEDOR AMERICAFpoOD.b0 Sod4 s n6osos ero1~l Dlf Ub A r 1, con allies bell onto tapizade. entre Concordia y Vitudes.
4 ura9 un.Sdn(2.cn es oo er CHEVROLET M fl Por liquidacido totara $69.50. Tienen_______MERCURY......1948 11.3 SEDADIETTA, 2 puerias. MwOpetetE aeO.RomolaE orlu
Radio. magn9ifi00. P L-M TOR IUIIV Monte 756 17i TuuuRasro
.PLYMOUJTH. ...1948 Cadillac 47 CHEVROLET 1947 H-,Ili mi: 44723-56-8 Roe. ________1948ts vsidr ceo (62 Sedin. 4 urt radio, boisagua. 5' Ave. y 90 Miramar., ~iILi .1 1I R. MRCN e'1 RPsus
NASH .. .. .. ............ydramatie, rsdia SOR 1948E SRAon05 e ~D E40e90 oit. AEIsoisoo
4 ~ ~ ~ ~~ FR p1e48o Hudson99 195d0, si0) Cailcoudur, guoontia quo deja Cuba vendoeu 099-,95*
BUICK Super.... 1947 Fr 90 i oagrni i ua u setLneo ug
BUICK. .. .. ....1941 Sedin 60 S. netre. MERCURY 1949 1gen0 S CALDERAS Csdn2butcoe 99099994izado y Ao Nev
Super, gongs. Hydrausatie, radio. Cadillac 1949. loTffl.f de.,.. 12tfl' WT ~ l s a 9.090 a ,9 de sp lp d6P.m.-A o Nu v
Rado,91 goas bluncus, botuagisa. 11991909l 3949 mc198 S~ son 198 PLEflULLU CUUU BABCOCK-ILCOXU~ 252 doju e Sm Raae pyeM
Facilidades de pago y carro Cadillac 46 CHRYSLER 1947 Plmot 1947. ri~oap. o s una- ol 4, blsrisnao. 1.9 ruta, 22
encmi.Sedin. radig, $1,00. Radio. For 4 onvortblo 1046. Baja velocidad. doree do petrfitea, bombast de H435-io efrLi eradores
Lincon N H 146 Rok Sper 1947. ioyecebsn y do poirdlo ma-9453-1
11-4713-17304 d10 1946 ~nto.ec EVNEKliao
_________________________Nash 0940.
COSMOPOLITAN, Sedaa, po0co SPR(oeo60,rd. ldg 41 CoE cdsE eigeador K.I
s s.-2400.00 OLDSMOBIL Ch47 DSao 9193. TANQUE por ensharcar, sin juego de o nr 19d RrgaoKe clO
nyon. DEA~Oto Moderno, on perfecto es.. todo el anto 1951.
saLYHSIA Filung Oldmsob ai 50ro PoLYMl~OTH9 'e194dur Buckle 1 de6 1939 y carro 'Banrora d DE00 gAlnUs liig iodo.S l caaomdA. do oros Dedutiadua
encmi.(Ingli.). .At.N .L ira $13-50
SALUD OlOSPITALle 47 Vestidura die cuoro y otroi tlyq1'Ibnr( 8._________N'__2._La __Sierra.
U-9740 Seaca ai.$,0.0extras. men suall.'L
4eaea ai 100 0T9s0O~901!H 4=5313232A, 41A, 6 y 8 HI. P. SUVZAOE UH-11-1272-56-1O
Abiorto III domingo tado C AD I4U IYLEhJ. 1947/ b
@I din Y.LLsmou ile 48 PISICORRE, rodio, 00999 E GU VENDO
(76) Hydraooastic, radio. nylon. nuvo de DE0 AGA horiiR19,doonbdo09 PIIILCO
CAMONES, PANEL gaoespr anfc J0 19 ueooi l e rectidoo9con. Cons code refrteiraday ogalaousa
Buick (md"5) 190 TJiCu CHEVROLET 1946 en
Dp370 ow. boondo blanc99 vest)- Sedin, radio. $1.650.00 DI~~I~,I, ~ orman so0,099p59Anal.~u sl oit us $3.95
PdUra cto 9 NUEVO. -~ %. .tonlada.UFF~FUC fIAVA ulE Vibora. Tell. X-3326. Adernis ve.eonouetra exposcde'
Pmouth 4 puerto. 1950 Oldismobilae 49, 'CHEVROLET 1942 MOTORS ~fl (Ing1cs). VLINlM Y ALQUILLII ____________ efrigeradores
Nuevo. suci os extras. C onvertile, Otydramatie, radio, I tW1uaA ETE N L AA A 0y3 .P
Chevrolet- -- -- ---1950 Pota 8 go; acoptomos su carro en DE ENEXISTENCIA InvbUUI 7%~yjP1E1
Varion culores. noeVOs. Sedin, llydroonsio, radio. camnblo Im u m n
Ford 4 puerto ---19480BULOESFn i f*I"
BikMuy bueiio. Oldsmobile 48 EI I U
1949low (91), mecinico. radio- 111,65111.0 Orlando Rodriguez BGJICKLltludoe xlsvs OO 111
Chevrolet-----------.1950 Buick 49 y~ pOO Conlj~~A IAfl e grassdo a hlllaais do pae,
Dyn05102w nuv.Cal o. 120,g oruauiua, Co. S.fl TUTfllAlMi1. TO90c
Dde.........1948 Sedanetta. Dynaflow. radio. enreIfatVELunbldADORA~~~~~~ 9 _k'""" EinEZinW donas oso po24ea do porger
4pue~tas, 999.5931190. hando blanoa, poce flea. enreIfat yHuu~ltti uoenppt d ag.,
Ford---------99~4 (SOTANO) HE RO E Sap NiZZ,.V105 Viotens j camopes. 990.910. prim199 Jaur4 Edilicio ZORROCILLA CBDS'ERCB aoanedocmer
4 00tas. 99990 919099. Sedin, 00000 S. LAZAJIO y DELABC OAIN HABANA ,PALEADORAACADSEREB o..94.00.O.
Camlonclto WUlY. - 1949 Buc 9C41-31.eoo -55y-1 Compre shore, pague cuan. Cas a Gonzualez
Chevrolet Ponel - 1950 uik4C-1--1 TlfoU255 C-416-54-10L-ARIUTR do nsazean sue nieloS. Sin ma bsp 40,
Chevrolet Ponel . 1949 'SedAis. coses. radio. poce use. Calxada do Joel" del Meas GIUTR quina vioJa sirve do fondo. ontre Villegas y. Aguacate.'
* Buick 47 rNo. 1559. Tell.: 1-809 1f itnI2 MEAIDASA Trato dlreoto. Telkfono IA7513.'
Facilidodes de Pago y s SUPER, SodA,,, radio. LOlfpbre En~.-~ LExitIeEUia VEAIa AA Blonc y-ufd AU 17b~o .10
toma mu coma ean camblo De Soto 47 LSOIE 15 E ALRUINIO Viuy Banca X-y 6 ______________167,___H-77-31 Sedin, radio. cueros OLSOIE 15 EIUMNO Lyn.X1 entre Mannique y Camspanario 7 UM E aN
Chevrolet-1 5c a T e p 4 uraadlo veidur 11e de 8, 9 y 10 plex do laros por 25'" VENDIO MAQUIOA DIE K9CRIBIE RE,
S.Aa340edin, corn nuvo (Tp t ied largo calibre 24. UH-C-424-54-Ii UHn-so-:sop-5o-1o Tombin au mes dieocult16nd. P9.910
Sed~. 00990flue________________________ ______________________- on000000 soatoin 103. Tolftossa U111=
CA LO II Studeae 8BIX14 PAPEL DE TECHO ________p__enjmin_.H_41"711
CA LO 11 ebkr 1 UIKu94 ogro p doe pizarfs. 55 BICICLETAS Muohies do comodor aie~oni- "CZANDO OPERACIONES. 91 VENDE74
Coriander sedin. cero. radio. M tr, Cuals. Dyaaiw, rails. PLANCHAS DE HIERRO "PILP" caos Hoywood-Wakefield, 904,,ustro09P equipoe deof91iino. Me.
esq. Hospital I .'BICICLETAS "PHILIP 11 ann1rcs. e poPac Adu4
$1,00.00 JorrEE M ot rs bands blanes. negroe, doe 1/4' de groeso. 4 paro 10 do epe terminado ba- Re19. y Ao99e9.d. No 33o99,ds par told.
9AII A E 4 par N0,. Ven0 0n909900r Exposici6n Is 9110 saob. csnn'.
FACILIDADES 7.1 ACI PLANCHUELASDEHIERRO d~. Gr stock de930, pooio0, 90 i ea cutn dob yeut H42553.713
15,18 2 y24 ESS nin ntl covrilS BUICK de14pr1.1/4. 1/4- par 1.1/2" Cs T auoigo. N ep l obdo 0.0 V-3833.o dos hutacas forradlao de cue- 0s~ d 1/4 po2.3 o r 1.1/2 T,99009 Ioto -39 .12u
~moy bueoo. 4 puertas. eomo nuevs. 14pa 2 H-I 07z55-1'9.l/ ro y dos consoles. Todo on
pu .VENDO SUPEIOR aICICLETA DE CA. ecln condicitin iRdeIal0
BUICK .. .. .. ...1950 Ford 38 HOSPITAL NQ~ 3 9 TUBERIA DE HIERRO belleo, gomos de 0919oios Perfecto e99,-eclotida
BUICK 1949 negr, doe 3/4" yI",. do. Pied eors., Vapor 109. dias y ho Paro apartamento. Adem& sI
2 BUICK. ..... 14 Sedan hiils Proof $40.__________ H-16 55 lm ar-d12s mdn
BUC.......1946 SUPER SPORT E~sq. 23J e Infanta Dynafl.w, radis. veslidura nsylon, TUBERIA PARA INSTALA- on en onmpa de pato JILL1 UIK .. .196botiallgua. CIONES ELECTRICAS CUBA N' 8. TEL M-528&. ung, manfiems delnomir
2 CHEVROLET -. .Cnu~) d1/'p/4.. 1949 CUP1. c G. q 419500 BUICK 1948 TUBERS ATICORROSI BICICLETAS Ion vino.
2 CHEVROLET .1948 AC A ioa.VA "BYERS" I Telifono B-5471. LOLTCNA
OLDSMOBILE . 1949 F ILI 24 4 St. Plym rutp 1949 botautgoa. TUBERIA ANTI.CORROSI- Aiquiler do Jeeps paraf nlifios. H.4148-56-10 ARHIo 4.37 YaltA. .VH
OLSOIE....1948 12. a 24meses TIIVVA"BES RHV PLCEQS
MERCURY .. .. ...94 BUIK 1947 galvuniondo. de 1/2" 3/4", 3,
1.1/4", il/, 2" p3". Rndo-nl,-oG 8x5 GM4 11
FOD--------1948 '1 m lCevrolet 1949 4poers perfectas condicionos. TUE,1/2 DE HIRR B5a*99e
4 ssts. nylon FUNDIDO "CAST IRON 56 MUEBLES Y' P ess RHIOSDE2GVEA
FOD.......1940 li i.d -CHEVROLET 1949 PIPE". Sdl es as ARHVS, al P9abRiA LA
P' 'na 29
Clasificados MARIO DE LA MARINA.-Dilliningo, 10 de Die. de 1950 ap
'A N., U N. C I S C. A S I F I C A. D 0 S E U T I M A H 0 R 'A'
VENTS V E'N T A S VENTAS V E.14 T A S VENTS VENTS VENTS DINERO HIPOTECA:
57 1113LES DE OFICINk 61 -.0ECONSTRUttl ii- WETOS VARIOUS 63 SOLICITUDES
RATERIALES RATW WO DR CONSTRUCTION 60 INSTRUMENTS MUSICAL DE CONSTRUCTION
KOXJCIOX L'Y'JOVELLAR PIANOS SIN COMPROM 50 PARA IAS- Y EFFECTS SANITARIOS BE vy.NDr ciNz POWELL DON Z PRO
11A MNA I ZSC1111aft 'IN "A III 1 1.
.d.do do 31,50.0 I=..Pirmol blanco ye-16., ..nld. Philip., twada e.pl*,,- BUENAS HIPOTECAS,
do oficinat, ilpa noto- I. ad. d von y M tab led llevard a no darnicillo cat.I.M.. ..
rw. completaxnante ruev-. puedo verse a 40 lero y do aeJoren pianos del mundo. Se tornart Via- did- condiclonec I.Wrn- Andgm. Obi,
dorninga y lurnall; 'u-Isa pt. 108 sequins Azle, io mil mosaic" ealalxnaw, 40 .it a., do two y 5e dan grand" facllldad- p, 153, ,ban,,
rP0L L1T0S extenter a con A TODAS WEVAS,
4'... :.1, , I W P.S.- Gu.t.v.
H-4472-57-11 Anunmamoo a- Ice Avicultores, oe to. H-"64.MC- I I W N? 10 TelAAf. B-6691. MI-ar. V.nde.
dis co A Z ULEJON.' dor RtItorizada do Universal Music Con- BILLAR SE CEDEN
cib a Z? p llltos New' -mlal Co. So vende mesa do pillar, an buen prePARA RUTAURANTES, CO- land 6rderse.qu:rY." elt....
medores, cafeterias, -clubes apshl Vantres, yandottes AZULEJO -to. Eduardo. M-9036 Exclusivamente primers hipot4
M I16antes blanem cas de recients constJtUei6n.
MIamn G r /41 y GANGA
et4 Si banquets puUmans dorado Rhode Woutdorm 1141/4 y 6 x MATERIALES DE CONSTRUCCION
ja Plymouth-Rocks barrados, y los I s._EIm*J6r su ,ffdo, Ioji, JACKT9 CUERO, RENOVAMOS, FORILAS' tons Contrailistas, maestros de Arms, ponern- zippers. eng--l-1. Alle- [_a adquilclr6n as gencilia: NO hIr
en= e as, duras cubanas y mosos Indian Rivers: tGdos de'le, i4elor'o's procios.. Y EFECTOS*SANITARIOS gizmos carters colegiales, carters en a .cr,
en or .0bra yencofradores. ge- qu escritura, do ces16n.
exe,. I.. 'at, 11_ roral:,tambitn maletas y baubles en nunickel, tapizadas n n;ZrZalldod ra eng de Artip1don I% FINOSIN 4 11s
tros I lleres, Habana, Luz NQ 403. W-1469, Usted cobra lox interests directis'A er nu n 1 11, 1 d a si preflere.
various modelos-.en liquiclacion. tinut oferta de criadora. pollitos D E S'D'E mu, l6les de me'"O"
alimento Per $15. No olvidE Flue ..do.
"Usa de Muebles de:Ofj6ia", do 1'a do an magn mente del eudor
Ray 50 mll.pl a a !Vcod an CARTERAS COLEGIALES SO..". MALETI- lo encarp a ru banco o ApodsO'Reilly 409:, A-7743j 7744. Con is Y, el resto de 1 1; 4 y lxfi $0.16, Motel- avl6n $1.50, Analet$45'.00 miller ad Is 'a INODOROS r r do.
dony Telescopio pars muestrarlos. Articulas caC-398-57-8 Enero ce 11 a care y dos cantos. dco rilo. maletas Kabalgata. Mejor An ahmenLos rge venta) GAS o-465. DE TODOS'LOS TIPOS StSOR:- r tos. De fAbrica a w ntan- Luz 4b as completes, inclu
H-4341-62-9 Erie. so IRS escrituras de Wnstituicift
98 16LICANOH DE PIU- "PURITAN" I vialw I"
camad, ae UqWdan 4 BZa-0-jac- 0 TAEN ELECTRICO LIONEL T A y. si desea. acompaLo
Hoy valen'mucho mils. cAnie- rl,, Anantado on platforms. rate e u adas.
W-T. AN P0,1108 BIDETS d 8. casax; grav
ri. tures, Monte 756 casi;es- k 3e fundonandr, en Figueroa 20.
tro. 11-4724-g7-8 Ene. rAp1idam enle engordarAn. AiC.t.lia., D mtngo Escoja III hipoteca qua mis 10
Quinn Ras 2 v 3 llaves,-con atillwinitico V St". SAAAlr z* 10 P. m. p
Azu.Iq.hr note, ri.rni dW d. Pf.-de y idame &us datos COM;'CALZADA -43WO2-12
Deventa en, y H. VMADO o taptin.
1CINA Aboft rese CALENTADOX JPD PA A DUC ASMUEBLES DE-OF P u H Caustidad. liaterts. 91twaselAlL
"EL CA14DORts dF Unic. m Ral media
nuto enc $ 4,000 61/27o Habana.
ol-pras. Ventss, Cambios: , -- e
Dragon6s'467. M-8059. LAVAMANOS e cendido pormite "darse" ducha par 1,000 7 % Habana.
An dio entava. PrecJ... f-II-to 11-1tradO.
Esdritorios, sills, libireros, ar Surtido corapiclo. LOS TIENE EN mande 10 centavos. Case d.1 Per,.. NepchiVo, cajag seguridad, miquir 'UH-c-=4140 It, dif erencia tuna 210.
nai ebcribir, sumar, etc. Eiiseres Mejores precious. 30,000 6 7o Habana.
JACKETS BE CUERO. LIMPIASS09. EN- 3,000 7 Vibora.
commercial. (Antonio), C PPS- MATERUM OR CONSTRII&WN 0 Mejor servicio. grasamai. Forramos. Reduelmos manses. 9,000 7 % ilbora.
om Vjr&mos cellos. Vendemos Bra.& Y Jab6n
teli *,,Obrapfa y Lamparilla: Y EFEcros'SAWAR110S $1 SENOR Mixima calidad por ou Para engra arlos Enviefolcon tempo. Tra- 22,500 7 7o Via Blanca.
AM43. 'C dinero. balo Ileva 5 dias.'Casa de Perro.
C-399-57-0 Enero alestad6res-, La, "fraseciti" es nuestra, 23 y 30 10,000 7 7c Miyamar.'
0 Convinzase. PIIINCHE9 9E ACAHAN. CUCARACHAS 27,W 6 7n. Vcdado.
.59 LIBROS E:IMPRESOS p6rque eso.ya lo h6mos di- Visitenox. mueren. HGrmigas desaparecen. Moscas. 2,700 8 7v Sevillano.
cho nosotros hace mucho mosquitus, no quads uno. Use Yom.t.
Sell Iteilliteratura. Call del Perro, Nep- 3,600 7 cl, Almenclares.
LMNON Jldli]lft ANON' Y QUE TRATAN CABILLAS de- gua tempo y lo seguimos- sos- Vedado tuna' 21 Productas ... nti-drw.
do MWco; historic. blos=l., f Ferretera 6,000 7 7o Am. Almenclares..
oeonarnis. literature. Se v .Irno=r vloje.' Tomblin un bonito estan-, aL,,t.QUU4A, 1.1NRA1.q.C1IA CALZADO NO
to a 'r. do i. AluR A- VIEITES
naIzA=.Ilbr9s y un bidl amerl-' as un punto: EA, ROBERTO
eakno do ca t alente'-estada y. CORRUGADA.S HUMBOLDT, S. A. saneh.. AdW. cellos. Juanet.s No sutra
bnrqt%,,TsWoRo V92n1?.R"c 4 -H-414&58-13. ELECTRICOS de las plee. Casa del Perro. Neptuno 210. Bonos Hipotecos.
DF TODAS LAS'MEDIDAS' PERO... PARA... CALZADA Y H, VEDAD6 Blancos y en C-434-02-21
F-7291. Telf. M-7620
56 IiADIOS Y APART& AZULEJO BLANCO oftarse la diferetitia v COLORS.
ELECTRICOS AUTOMATICS 'A4
6x6 y 20x2O ver y- oir a UH-C-338-mc-10
'OANGA. POR VIAJAR hay que SOLICIT $5,000
Todos los Tamafios Sabre 2 plant 6" L. Habana, qua vaVaild Un radio tocodiscos de mueble CEMEN O BLANCO Y GRI len $15,000: Al, .
par s6lo $130 InArva Silvertone y un griba- S e V ende 11-H-*0243-11
der d re d isnus marca de rnesa. a AN TES de Todos los Fabricantes
,:P Is rn
orr ,
Tel L A-4519. H-4388-301,11 MATERIALES :1 ohift-W ood' TOMO $350,000 AL 5%, POR;
Todos los Precios
PON TZMM QUE OUARCAR 8 DE CONStRUCCION (YON VUT) FA BRICA R diez afios, admitiendG cance-:
do radio tocs- Victor. Gtro Phil- jU- APARATO DE TOSTAR laciones parciales no menores
go. 'el Nita JU *o- medor an p *- dpez, S. Ltd.
do.por ted e-Su ; 16r..Calle VIS-ITE de $40,000, garantizando -4arios9, 0 tog. en, e 13 A5,45W R oj Avenida Menocall N9 5 1. edificios valorados dos mWo-:
955 Porque alli bay VEALOS en
- I U."50. CAFE nes, trescientos mil pesos. RueHER 01 Todos losE.stilos go trato formaL directamen-,
CrUS ofrez- Lo Mejor "SANITARIOS de 100 Kits. do capacided, rrorva te interesado. Vicente Ojeda,,
on -TPIIW I 6 _.: 3 ra, I u a d o. $850, 30
_AM29g' io R__ UH' hos Lo mis complete y "Ripid. Xdeal*', 'anstruldo en Ale- 1-7181. B-H-4637763-10
diq 1:f ,2560 H-3716:MC.10 Todos Jos lanta n perfecto estado do funH-4728-59-11 is, LNECESITA DINERO?
de mits garantia C-401-M 1 clo arrilento, con su equipo.de ejes, No se preacupe 5,16 anual, 5. 10 y
tranalnisiones y pleas, y con que- ahos, edificim, cases y solares. Sahara BaTELEViSh* CROSLEY Lo mis hello i -V A S A LLO rnador de petr6leo marea "PL=o-, rroso. U-4607.
Wates il'iIar miyor exclusive.' CO-CINAS 62 OBJETOS VARIOS il-'H44119-93-li
Neto. Peso. MODELOS Lo juis barato. JUEGOS DE P19LADORA PAP" "HOBART". ELEC: cast nucyo. una despedradora y uno TOMO $5,500 AL 6% SOBRE:
10421 Iff" de mesa $219.61 95 lbs. Gas embotellodo o, de An. trica, especial landa, hotel, nuc_. v6n clasiftendora ALEMANA. lnforma
10 m KU 12 1/21, casa modern, Vibora, jardin,
Is min iiuer- dad. op, BANO dome $130. Mitad preclo. Gangs ocasl6n.
-4303.01 119 Blancos an iolorcs marea: Diaz do Octubre 522. Klosca. 11-4135-62-12 portal, Sala, comedor, 214, bafio,
0 10;l!o 6 con- 3 y 4 hornillas. "Table-T 2 3 y 30 "ELJER' y "UNIVERSAL" MANUEL ROMERO "SIXTO CALZADILLA" interealado, cocina. Ruego traoln sin urrtas.. $269.64 157 C"teras coleglalm, correct&
P, Horno y asador. (a imosa) pare relo- Tostadero de cafi "El Cen. to formal, Vicente Ojedai 1-7181'
Us.... IR"a" -BAR A D ERA S- Joe, funds. .,. r.v6l,.res, pechfras per
Al pe og, articulos do talabarteria. A- I- tral", calle 12 Nv- 519, entre B-H-4622-63-10:
Wo Tole 6n,, %78.06 ll on taracifion do $0, 35, y 45 Vedado DE HIERRQ gics 155 iMonBerrate) frente Parque Zn I... Vedado. Habana. sOLIC TO 53,000 SOBIRE REGIA CANA.
9cdon4q. I .. I ..
16 toF.O; Miami, M-3916. 23 y 21,
li pies, complets H-4208-52-11 Ene. an tabricact6n. do Jardin. portal, We-pin., I Jo. axis. camedor. hall. 314. 2 barfias, cwJ-i'la, A.' Iftodrigue.& 3250 Modelos REDONDOS 4n Its- SE'VENDE ESPLKNDIDO APARATO DR no, patio, tambi#n otru partidn. Infortnes!
INODOft0s olne Philips, nueva, dable proyecc16n con U-702C
N."W. 16th torram Miami 35 Cal ntado es, Aparatos sanitarios a min amplificacift. UH-C-M-62-10
xnafiost do Aeopladox, can asiento, y do HAIR342-12
-5970. cado, borde integral. MIRAMAR, TOMO $18,000 AL,
Teldfonoi 83' do nVa, parn gal em I boll! '-Azukjos finos QUEMADORES DE -GAS
16do or do cludad. Cocinge. IjAvex antigas, moderna, me
6,10,12, 15, 20,30 "'Bahos en colors j* 11% SlIbre luls, prpildad'
.; I B I D E T nocill... p-eilla., do as., I(rAm 19 modern, artisticamente deco-:
raft'do .15 plignes. jC de this flames; tap6n; 0 surild., Calentaclorem de extra. Serpe
y Automi icos. Ite orck Electric. Compostela tAj. rewo- rada, rentando $280 media cua- .
Sorponlin do- colbrl 66 y 80 galon6s. levisi,611 noo A11-2272. 11-4704-62-12 j
4 dnexi6pes y. 2 tnp es,., "Y... Te T elevisioi dra Quinta Avenida. Ruego tra-i
LAVABOS ARMATO$TE to formal. Vicente Ojeda. 1-7181:
I ILEVIS, ON de redestial, gO x 24 y montrador. proido pam poolu"Mr, ncgoeLn,
436 5 8-H-4627-63-10,
y ptroa Vitseres Eduardo. 1,4410311
iYar, 20 x 19. 16 Sc 19
Penonal ospecializado. de 0o N X 20, 14 X 15
Flmnioft A C-400-MC-1 IVURAMAR, TOMO $30,000 AL,'
A k, 7 G A B M E TE S CAPAS DE AGUA S1.... PERO: 6 1/1, sobre modern chalef 414,!
baho intercalado, 2 bahos auxi-,
Ffibric., Santa Cfarx 158, entre Cuba y liars, garage, 114 y s. c., bar,'
D E B A, R 0 San Ignacio, "La ReIna": 45-430). Llame 3,
Aostrat" do I television Crov. C-11-Sidai; .'CALENT-ADORES de empotrar y de colkar. pas ... m., I. .-p-trAw.. T.d.x too tipos comedor, cocina el6ctrica, p"-'
10 a Plagas y con muy, p.q. F 7291. Tiezas de Repuexto do clouded y campo. Para caballeroP, selloras
nifi- Gabardine. lavotAiks Y a tinaclas. try, terraza cubierta cristales, 3;
B rraxin Inaldfis, Jacket paja ltilvjn y Atria.
0, dinero a paiii'mion'Aial. DE AGUAL PUERTAS DE P u j o closets, pisos terrazzo. No mo-1
de Todas Clases Voet.. .1 d.tUlle. S.-Im.1 p4idid.. al I.S.Ilett ... a v.ndedorm. Precia lestar por gusto. Vicente Oje-:
DE F-1.1, C-3911-62- da: 1-7181.
y Cortiran pars el bano.. VEND.- VIT..-.ACAPARATE PARA
exhible 6n de mercancla, do 2 x 3 me-8-H-463443-10
14 ACCESO RIO S'l tros, en perfectes conditions. WrAdo 9 30
1, A, .0 PTICA FAN IQUE BIEN pl:rnan timoricanas, plAstico, Para exhibit VIBORA TOMO $16,500 AL
'--,., ':: DE EMPOTRAR in dhw. I nformes: F-4937, VerlR, Amistad sobre esquina comercio con:
__ i , OjERO:_ C A, A S 215, case ekladrox, elite Neptuno y San
M nio .'618,, onlre Figuens CAR Falco"n Y. Cia PARA EL BANO Miguel. H-4383-02-12 TIENE seis casitas monoliticas, todas:
y Anitin Recio. uldores exclusives: 0 an cromo, bknco y colors SE VEND frente calle; pr6xima Averildt'
IREMAH 10100111 Todos Jos Estilos E Y EXHIBE LA: Acosta y Gertrudis. Vicente
a
CONSULADO' go. 366 INO DOROS unR mAquins rebanadara de pan y Ojeda. 1-7181. Z-1
H-457&59. do an. Jam6n A.AnR tostadorn electrics nue- I
16 Nos Jllt mos especializa va, Asi colon otrox articulos do ca. 8-H-4628-63-10!
Todos Jos tathaitio' PARA MROS feteria. Varian: Son Francisco 273, Mejor
server lo mis nuevo y me. TINIL: M-7106. especialex, con vAivulag, esq. Armes, Vlbors.
is 1W6uUKR"NTQS_-,MU3ICA an argiculos sanifitrios flugh6metro. Teliffono X-1220, Solicito $25 Sail al 9% afio A;
Oportunidad paia Reyes primera icialre. DE SERPENTIN: FREGADEROS Mis garantia, Sobria Un edificlo de Aptos. todo do
Vondp piano gor I= ., bI.n comalln 1!
n'..ts. it' Nueolro servicio y prectos C-418-MC-10 H-4392-62-10 14,2.cams frente can garages, terrado lam mprcas de accro, esmaltados; y do Marro Mis belleza Za AID. 3/4. baflo, cocina gas, set&
me I So do b rato, calls-1, ]Pon han I ganado in co fundido, esmattades, do todas IRS Aping. de sala, cornedor, 2/4 bafio,
H, d rL9. o citar6n. Recta 0440.
0 300e. 0 irskpl, y 4. Sierra. medidas. igin A!Aod
4440-60-11 ziR. e los sefiores Arquilec. S. Mfis distinct'n A-6425.
FARIZULAR.YXIN119 PIANO; XAO 171_ I "'M u ste C A CENTAVO Y.,,
co clonamlento, cuordas crusAda4, tic, too, Contratistall y Propleta. -ATENCION "A Z U L E J 0 UN41-H 10
ta guards Ibioi, flamante bar- rios. I f 0
26" 'A 1. Apto. 32 entre 21 y "Gulf-Strebam ", BLANCOS Y EN CUARTO
Solicit 17 mil al 80/0 2 afios 5 t" H-4355-00-IT Algunom do nUestros COMERCIAN'TIES COLORES BOLAS y
Y de primers Snarca: VEALA ALU Sobre una casa muy linda an Tesfis
glo EaRtnicii'AreclibiOndo una POSTALES DE do) Monte, compuesta'
DE ANEWMES' It"M nes: portal, sals,
nueva 0 IMPOA4Ate Pdr- "FRANKLIN", "ROBERTSON" hall, 3/4, bafto, lindo ctvmedor,,bi.
111101SQ111nol XUZRZN. VALLZCZW SjOS_ JUEGOS DE RARO t1da do S-a n d y "ROMANY" NAVIDAD blioteca, terraza, tr ilaro'e,
at PARA No toda de deco da.
0 7 A. U. PeI I Pd. MIdI 'd a I A
coaq ffornsfams exteminsinso., Citearstch Blancols y an colors. EN V., C05,000. Informant: X-6W.7
61zs '=tn or I 1042a aropkir a '"bouers" do Z UL E J 0 S
Ssa Ca" dele Perro. Garantlzadv,, ARREPENTIRSE
INODOROS 15 19, 24, 30 y 60 quiones Blanco y an colors do
Tejas de do edpwidcl. OPTICAL IGLESIAS DESPUES
SMAiUOO TWATA MATA LA ACO ladoA. do codo, borde Into- fiegundat marca:
rantludo. sm do codo Y de tanque alto, MONARCH" y "PACIFIC"
1Z Pb --- MONTE Y IFIGURAS
Sliffieb6n 7 Volvo Timato, Pidalos bo.60 y #1.00. Radical! G& 64 OFERTAS
Coan del Ferro. comes, collwas, b0- ASIENTOS.T-APA rd"
4-= corress. I=eos. "Standa A ZULETO S Precio especial parts revenPAR.i, Stu risto VRIO' NO PAS I AR, Para Lnodoros. 0 do 12, 18, y 26 galonals. BLANCO S dedores.
sealer, Imnmd1d!!dn dabs us., T.- BIDETS de 6 x 6, Inglis a itali D IN ER O
deal "Us.. V.r, lot". Camns, col- Con mezeladora, desagfle auto- ano. 413842-1 P U j 0
phones, cornaderosi cadenaff. Intiquines pe- P% P% I I
M Mi- A. +.-A- Acanaladas -q T ILT W C8 EN IHPOTECA
j
PigiDla 30
DlAj t.' ) DE LA MARINA.-,Domingo, 10 de Die. de 1050 W ificadols
A N U N C 1 0 S C L A S I F I C A "D 0 S' D, E U L T I M A H 0 R
DINERO HIPOTECA INTEREST GENERAL ALQUILERES ALQUILER-ES- ALQUILERES, ALQUILERES A-LQUILERES. ALQUILER-ES
64 OFERTAS COMPRO PESETAS: AIX INTEREST 20M. 82 APARTMENTS 92 APARTAMENTOS 92 APARTMENTS 82 APARTMENTS 94 HABITAaOMES g5 NAVES LOCAJM
prar pequeilas o grades cantidad lie
Pesetas on E3pafia. Agencla E' NICANOR BE ALQUILA LOCAL PARA 'COMERG A C 203, M-9314. "4' ,,Ch ... n ALQUILO APTO. SALA COMEDOIL Y SE ALQUILA CONCORDIA 60 ENTIRE GA- AL UILO APARTMENT MODERN. DEL CAMPO: 14 ESQVINA Ill. HABANA 414 PRIMARY, IFISO CASI FB;XECESITA n. G"12 gulls. apartamentil torainionto Sta. Ruma 152. esq. Flores, sala-comedor, Apartamento on t quina a Obrapta, se alquilard acabsidu cla 4 x 6 metro
Ios doc-o'n"'. F,.u. C. ed.r .1c- collto. baho coinplet,, coctria gas. Gon It,,,, Y.A a Crimpuesto do a.- sea, pasado crucede c on e .cIna y 2 terrazas. de restakictrar forlipliassibablinclooss can le, acern, 10 do Octubre N9
-2611 dc 2 1 5, A11111", seal. Amalie.. edor, 'dos habitaciones. Closets, 2/4, baflo complete y cocina. Informant lAmiquilneirdor, 1/4, batio, y c state siornpre. Tom. ro FerrocarrH Vlborar 1.6130
ad. Cionpinoon, 607. A _.r _a2-ii bahn y cacina. Leaves encargado. Infaconjo Monte 914. A-3644, MA 85. 435.00. Encargado en.baJos. C%. H:4494-95-12
desde el 5'. -11-0 d-cle $500 h-1. 5 H-4277-82-12
$25.000 not, S-brc fl. in, -lanc'. F-3229. H-4100-82-12. -4354-32-11 blin exc Ionic contida. Be exillen lefe_4549_64-18 Est' Ud. Intoxicado Apartamentos Modernos SE ALQUILA SALUD 058, CASI ESQVIN;j renclan. H-4536-841-12 Alquilo Hermoso Sai
Lujonoti, ainplioz. Para matrimonic de 2 Infants. apartment compuesto de m. HABANA REBID -IA Z.4uhna,, proplo pairs comercla u nine,
DOY DINERO RAPIDAMENTE SOHRE y. bafiw y APARTMENTS Alquilo preci HOTEL on 9== PZRSXVEZ"C
-wn-, dejand.l. .. p.- usto. cabaclas de I.bricar: sale, come- la-comedor. una -habitacl6n, closet, quirin
as. -t.bl- cnt.,, p. to.- 'dor, Locins. Lines encargado. Inform" r-32SA. Ono y moder- NY I alquUm hablincia- coal,
Tome 1 0NUGAR igian daroliturto con ampliat closet, ba
lquilcres, o5ufruclob partic priclones jervalado, pequena terraza. cricina ran. H-4161-82-12 PARA ESTRENAR no apartment de lujo, nes annuebladeii limpla, vista mor $3 Marianna. Infor
de c1las. HipOtecab -itiCiLlier cantociad. derna uzuiejada, con enclosed go. do analOn. 0" chiquite arn Persoca, $6 man on mo. despulks de lis
On te' an
L., ell" T..r.d... 4011, At- A -5222. Pies jo. horno y Sall or. A una :dra de'6!nu Ell San Nicolilts 410, a cundra y me. comp letamente a 2 V.
Para so pigeon. vesicuin It riho iR-M80 ATAtTWENTO EXTERIORr dist del Ten Cent. Compuestos de mueblado, So- Telf. BO-8912.
Atergi a, cer Goicuria 2u entre Li- H4M-85-12
H-449:i-64-11 a CLI as gilstricas. colitis v ribus y trilitylas. 14 Sol 414, segundo p1se. gran balc6n, tree Sala, coppedor, 214, baflo intercala- con clevador, sala-comedor, H-016-wil
estreflimiento Garantizado por Cor- bertad y Milagro Santos SuArez. Pre- amplias halidtaciones, comedor, baflo, cooll- do, Closets. codna gas, Calentador CZDO MEDIANTE REGALIA NAVE CO
RI -OTECA S7,000 AL 8'%/. Paraci6n KOURI. Su farmacia to On: $50.00. H-4562-82-12 na gas. Ague siempre. Preclat 480 Abiorto y rvi to criados. Informant: de 7 tres habitaciones, bafio de RESIDENCIA CALLS 25 N? IS PRIMER 1:2110 mourns de, terreno on Reinae
on 11 1 a 5. lujo, servicio criadoi n1,.1 na y Hospital, 3 cuadrsa g],lim, Reparto Hornos, M"nao. AIqulGarantia- I Plant- tiene. 91 COC" lar"IL Mae o, Alquila habitaxitin amue. ler $40. Roberta Herroldidez. Telf. U-6129.
)-din. Potts), liing hall, 3 ha 'tac-c, SE ALQUILA APARTAMENTO: ALA, pstHABITAC!O_ blada :nexa balio. aLrapills, ropa limpla 10-H4360-95-11
2 lotol-, gainic.,. P to grande nes, baft. cocin! go" o chico_ 450+ UH-C-1071-82-10 na de gas, refrigerator', ca 0.50 -anal". moralldad.
Mi a 1i) a r iarni -comedor, tres haact .... . .... pta
do 1 .45 59: nc ,,;;Ito, sala to do Octubre 92A, balls. ll.ves 935. 4s, ac. lentador, clo
9 1 68.5 I.Ittiv C-395-IG-11 b cuarto criallos, pantry- sets, etc. Pre H-4577-84-1) ALQULLO 0 ADMITO rRoPOSICIONZa
Go~ L ecio A-7119. U-6292. U-9193. cocina. ceorl.. H-4198-82-12, o comercl., mPII0 local, In
10-H-4645-64-11 VEDADO, SE ALQUILA cio: $170 con fiador. Mar BE ALOVILA CUARTO AM=BLADO mj; cintrico del Ved&do. Vtame de 91A a
CaUe 17 N' 5 esquina a 0 APARTA74ENTO SALA-COMEDOR. 4 HA. Por estrenar queda on apartment. en Pedro Pkrez 615. fa4-r l/.
_ quis Gonzfilez 5 y 7, esqui- r 6L 6). esq. IS tiad.. Jos die$. 10 N9 572 Ap. 4. Voided..
; ON SL4, FIRMA Y ADEM C bitaciones, balfio. torraza, cocina a... $85. to en Edificlo Esperancita, Linea Mas6l Rpto. Ayestarin. .1 1. U-7264, C-30-95,12
No hav peor sordo que el Vedado. site 6. 402. Vedado. entre 17-18. Para ver- 1156 On na a San 1-Aza o, frcnte al hasta 12 a. m,
1. de 3 H, tre 16 y 18. con Sala. comeSOBRE _NIUEBLES, DINERO qu no quiere oir. Informed en Ia misma 4197-8;,12. dor,' tres cuartas. bafto Y servicit, colegio Ile La Inmaculada. 4503-WI2 CEDO LOCAL
Dinere, do clients Para prestars-2 Par- SE ALQUILA APARTAMENTO SATA ILA- de criadO3. hall. cocina y calentador
ticul:res, largo piano. garantias comer- Aliora esta al alcance de todo5 el bit.cl6n dor, baho, cocina, Interior, gas. agUa todas horns. Indispensable Informes: Mario, encargado HABITACION AMURRLADA. BALCON A San Rafael pr6ximo Belanicloaln, prepaclaim ; sobre lug n muobl:.,.. d.jAndol.s MODET 0 64. el Auditano Inns po- UH-H-4060-112-11 clevador. e im po 934 entre Escobar y Get- Cluenas referee las. Preclo: $000. Is mile, rally bonito, Pace f ilia :in red. pare cualquier negaclo. Alquilerr S63.00
an .. pod:r. Vd. 11 blonto familla. comida at desen. ascia'al m- In
I vend do tat tran- C Z
pular ( borlcado por Ist WESTERN D-41loo-a2-i5. Verla de 3 a 6 p. in. Llave halos. 11 form..! U-4421. de 9 a 91/a de IS mallanst.
Posts. firm on contrala con solo In pro- H-453" 2-- pre. $9.00 somanalet. San Lilutra 878, spar- r. Martintst.,
ELECTRIC, it los preclos siguientes: VALLE 111, tatmento 5. entre Marine. Soldad. H-4390-11S.12
platted cP- garalatia. Dinere, a mPlea- $65 3, $70. HAgase una prueba cle HABANAAPARTAMENTO!
dos con !irma d:, Patronos: operaclern.s entre Infants y San Francisco, aiftrripidas. n hor. coo legal, -- este modern. y econ6mler, aparato tamento plant baja, gill estrenar. Nucc., fre. to -I].. Sala, cuarto. cocipa N A V E PROXMA AYESTARAN.
Viscous Recaredo R6pld*, Corr*dor Cole-, en Industria 307, entre Nopturic, y modernisimo. sala-comedor. 2/4. ba- gas, batio colors. Peilalver N9 404 el. Mar- SE ALQUILA HABITACION PARA Buen taniaho, props, industriii, alSall Miguel y oiri miis y mejor PPr rsona Bola, Sall J096 774. $1,L Otra mao6n, etc., lugar Independiente, Ifi64 poco dinero. Teldlono A-7460. rio Intercalado. servicio criallas. co- 3:
giado. -14anzana do 06m*z 350. A-6840. qu6s Gonzitlez, Oquendo. Encargado N9 I SE ALQUILAN A LQ UILO in onlo solo. Prado 158, altas. hay cil cargEt. Ayestarin fondo eCon3pa.
UH-C-45- 7-le o cina, calentador gas, agua abundant. Precio* $55. H-4109-82-12. en edificio acabado de fabricar, rrim
te Informa, encargado en )a mis- W f0n% agua corriente. $28. Se W- Wa LAtogritlical. Informal Firancisco,
y AVENIDA DE TRUFFIN Obispo esquina a San Ignacio Spar.
PRESTAMOS C-406-IG-1 Entre Linea y E, cores, Bel6n y Tropl- taimentlis Para vivienda familiar de apartment nuevo, com. gen referenclas. H-4737-84-11 bodega La CordiaUdad E-4706-85-11
I M-6872. W-5889. ana, piso modeirmishno: tres cusirlos, tr 3 dos Y tres pleas. Se pueden ver
SOBRE AUTOS terrazas, garajo, cocina gas, todo 10 1 cualquier hord. pesto de Sala, combdor, CERCA DE QALIANO
facilitamus rapiclarriente Ia can- --- UH-11-3075-112-14 bueno y complete. Agun, briss, ri'millbus-y habitaci6n grande, bafio, Alquilo ampli2 habitaZ*n con derecho a VEDADO, B, ESQUINADIA BET IC O S Iranvia. Llave an Ia cass. Escalera rxte. Informc8: F-3228. usar In cocina. Bafill anexo. 25.00. Referen. Be alcluilaprpt Spilled local on edificlo
id2d clue necesite.sobre su auto- 'tor do pi.dis. H-4138-82-10. cocina y calentador de gas. ctab cl.ras Nifitis no. Ant an 457, all=, nu:vo, do I o.opropio cohoUltorio, pelum6vil, on Sold trite, to, documen- ,Mill. 0 N y Maori an
ties de personas pa- ESTRENE AFFOS. 38 UH-H-1814-8211 Ortiz- San lcolAp quo. qu ria. girmery. farmacia. bar, oficina code propieclad. Solamente nodc- SANTOS SUAREZ H-4509-&4-11 mercial. sal6n de exhJbiciones, etc.. Con
Ins Mucha agua, frente calle. a aid vivienda. Duefto; F-5141.
an de G6mez. Department 407 Aplos. de sula. cuartQ, biho coclI a1946 en ad"Itinte, Edifirio Man- deccn Diabetes y no lo sa' Apartarnento nuevo. frente calls Sala, d-H-4520-85-DM
ben. Otros millions Ia P8- n calentador de gas. pail; y I.. cuarto, cocina gas, bano colors cb o. NY Apirtamento amuchlado. Revillagigedo 255. ALQU HABITACION HOMBRE
UH-C-62-64-1 En decen v lo saben". Corpora- vilidera. vilalos en Avellanedit, entre glquina Serrano. Rutn 14 Puerto. En- solo, anexa &I bafio es cerca buens
r o No colnunicaci6n. Sapts. Rmilia 259, S.1- IMPORTANTE:
mierucla y San Miguel. Rutas 15 10. Precio $45. H-4110-112-12. Edificio "BERTA", 17 y 14. $60.00 tos entre SerTano y Durege. Casa Ia- Ell to mejor del Vedado y en el paCi6n "Kouri", S. A. ofrece yal3. CEDO APARTAMENTO Vedado, todo comfort. In- milia. H-4734-84-11 so obligadc, de todo el trinsito de
DINERO SOBRE MUEBLES "Diabetolisins". Tablets Pificiro. Altos. reparto Ayestarfin: Sala, comedoi los Repartos hacia Ia CAPiW; cerca
para el tratamiento de Ia 7_ ,,_ 3 lolibitscilift.., bafir, complete. serviclo, ci fokmes: Refugio 262, gara. H-4615-82-10 ;Habitaciones, Vnedado! del restaurant El Carmel? y el Tenclojand.lo. 0 so porter, pills canti- I U .11_3907_62.10 criados, mucha Agua, calentadar, teraza, Sc alquilan, con luz, ague slompre. a tro Auditorium. se cede amplib lo,
dad y mejores condicion- que I diabetes sin dielas. Eati ga- balconies. lnforman; Santa Clara 158i je. Teliffono A-3188. c.1 in-elutbroble Para Sucursall BanI. c 11: 1 $15.00, 11.00, $19.00, $20.00 y $25.00. Infor- Carlo C Deportivo o S"iedad
die. v6amO antes de hace op 1. A54361. C-390-92-14 me, en Crecherle N9 22 entre 21 y 23. Ve- de Rocrea, Sal6n de BellcIta, Tienci6. y 1. comprobaa trallatig rantizada. Pida folletog a APARTA51ENTO Alquilo en San Rafael 412 UH-H-2644-82-12 S dad,, 144543-84-31 do de Modal o Alta Costurra. Para
plead. S r. Sending C Monte 1105. Habana. Amuctillado completamente equi- mis inforimes: R. Pintor. M-7311.
Tiro. bajos, entre C, patio. jardin, portal, Sala. comeclor Esqulna Campainario, apartment do sado.
dos liabitaciones. bafio intercala Ia-comedor. dos habitaciones, bafio inter. VEDADO BE ALO ILAN 2 HABITACIONES. UNA H-4368-85-10
cocina de gas. cuarto y servicto calado, cocina de gas. lavaderoa y Servicing A partam ento con 2 Ubalcones a Ia calle y atra. inUH-H-1990-61-10 C-394-IG-11 de criados, Preclo: $85.00. Informal Apartamentris moderns de lujo. terior. a personas mayors en Neptuna 86 OFICINAS
criados+ Refrigerador, radio. tel6fo- mear K_ 308, 2do. niso, Apia. 4, entre Aguils. y
gado, azciteii. H-4172-82 14 SN9 51 esq. a 7q Sala. caaedor,
no. 5kI N9 161, entre F y G. Veda- do hatiltaciones, closet, bafto y co- Galiano+ Referencias. VED)LDOi 27
HIPOTECAS d,, Inforrine, y Verla despu6s de Sh ALQUILA APARTAMENTO BAJO IN- cina, cuarto y serviclo de criadGs. A SQ. A NQ 90, IBAJOS. ALPresto dineto a bajo interest. Pat*- Ins 10 a m. T.16f. B-1765. interior de Ia ca5a Subiraha 467, Sala, cuar- 23 NQ 908. entre Paseo y Dos. Sala- 114609-94-1.2 quill, hcrmosa Sala Para ofic;ina o Pogotidas de mis de X3,000. iSE SIENTE UD. Pan., corona y pequeho entresuelo. condedor. una habitacitin. closet, ba. $20 y $35 SETA. SOLICITA. COMrARERA DE -1-, 2 habitaciones. Juntas a separation. preUH-11-3021-322-10 $45+00. Inforroan: 1-4110. ho v cocina. Informant: Tel6lono cuarto con baho $17.50 code one, que tier. ofiara solo. Can de moralidad. hay
Dr. Tomlis Birez Aguiar. 11-424 42-12 BLANCHE 15 habitaci6n 17.
trabaJe fuera, se cambian referencim, Pro- 29U.. H-4137-89-12.F-5396. SIEMPRE CANSADO? SE ALQUILAN $60.00, ALMENDARES, CA- UH-1-1-1992-82-YA 1-1-4553-84A2 PLANT BAJA
Frente National City Bank. en ediflein
bonitos apartamentoo aea- Re G NQ 13, entre 12 y 14, al Iado Garaje Tuma. EXTRANJERO SOLO DESEA ALQ UXLAR de mucho rden Y tranquilidad, proplo
Corpotaci6n Kouri. ofirece: badoo de fabricar. Calle 15 plant alta, frente a. calle, te- APARTANIENTOS centre Habana. habitaci6n amPlia am- gr:n,,fIin1. consults. notaria, sicte pieIT-4156-64-10 SO alquila en lu Mtrica. dos Acabadom de fabricar, alqui. blida con bafio privado en --- do larnl- lut eciarld do criedon. -Progreso 106. onDINAVITAL: Super-Ali- NY 1208, entire 18 v 20. Ve. rraza c.errada, Sala, comedor, cuadras cle InfanT y cL Limits, con Ha. Unico Inquilln.. Escribli, Clasificados, tre Compostela y Aguac.te, 2200.00. Td.veg
lo apartarnentoo altos con DT. DIARIO DE LA MARINA. ani.dria. H-4492-86-12
mento scientific, balaincea- dado. V e r I o a cualquier 2 4, ban-o intercalado, cocina Ads cuartos sala-comedor, cocina H-4252-114-12
SANTA AMALIA: $2,500 de gas y ralentador, bafirl corriple- frente a Ia calle, de balc6n, --EVA_ ALQUILO IN-MENS.A. CLARA. VENTI.
do. Para nifios. adults Y hora. gas, patio, lavadero: B-1572, to, agua abundance, Francos nume- VE-DADOL, 305 _BAJOS1 UNA lads c Independlente sale, Para oficins,
Ell Ia ralle Rivers. t,nlar de 14X47, 1 ra 452. esq. Sta Maria. Informant Sala, cocina, habitaci6n y dr. Radlocentro. habitacl6n independien- rralsl co 9 dentists, balc6n a Inifaiata, Incon una superficie de 695 karas. ancianos. No contiene alco- UH-11-33132-W2-12 F-3995. Apto. 12. baflo. a $35, y de habitafj6n to. con comida. SM.00, "so particular. ague fants 1105, Segundo plan. el. LUnis y BenMagnificas vlas de cornunicaci6n hol ni drogas. De venta en 10-H-4570-82-11 moralidad, exclusivannen- Jumeda. H-4378-811-11
Rogeflo Rodriguez. Charon 63. amplia, bafio y cocina a 20 -7152. OFICINA
droguerias y farmacias. MIRAMAR, ESTRENO UH-H,2888-112-10 pesos. H-4347-84-112
Dinero Para hipotecas. Sit ac16n alts, y fresca. Un Sparta. IoALQUILA EL APARTAMENTO
co.ajos compuesto de terradt. a) frente. SAN IGNACIO 162, ALTOS, UNA Local propio Para oficina. on plants be-,
men to independent muy amplio, 'to. comedor, cocIna do gas y cuarto de Rutas 7, 8, 10, 11 y 12 por ja. Calle Amargura. Informed: M-9036
C-393-IG-11 d. Sexta Avenida. entre 42 y banu, Nicanor del Campo, Calle 17 NQ 204 AVE. 8' NY 155 cuadra Ayuntaliniento, habitacioneS 11-+880-813-11
H-3965-64-10 Aven % entrr 12 y 14, Informan on el apairtamento una cuadra chic Metropolitan. A]- su frente. ainuebladas, rope, linipiR a
Portal sSala comedor. hall, 3 habi- NO 2 mendares. Apartamento indepen- 6=g% Selina
pal 11, 'Itincen.) $16, -1 $SO.
taclon 2 itafts, habitaci6ii. bafio, H-1210-81-13 'diente, 2 111 zra. servicio, mucha Referencia;-. H-4738-94-11
portal, serviclo. Garajes Indepen- OFICINAS
dientem. A ua abundance. $190. ln APARTAMENTO CALLE L 410 Vj_ RgUa. Disponibli, Dicidnibre 13. $35. EN CASA PARTIUULAR ALQUILO GR; N
Comercianteg, Industrinles Ya no es necesario forman : B!3977. dodo, zona de Radio Ce;tro.'P;irp EDCargado, Refugio 262, ga- SR. PRADO h.bit..16n, balc6n calle, ague, abon- Se alquilan locales. Obrapin
Les facillia dinero mobre tol nego- viviendas, oficinits o consultorlos. F%- raje Habann. dnI, h,,nb,,, said, ,Irl,,nl, In
etc. ..br tell*... -0.1r.tris 3, dr- H-4219-82-10 Lerjores de sala-conledor, dos habita- X,17,52, A-3501* hiJ.., line tr.bej- e. e-11O. Bet-- 114, entre Oficios y Merca.
mAs dric'n It I; Salk de Cuba para clones con closets, serviclo criallos. Ave. Porvenir 167. H-4693-114-12 f
coaln 462 altos. derech..
co It dires.
r.ci6n con rnercro-ift. c pi.z UH-1-1-2645-112-12
jrpP.,t.",6 n Tod. clroic it, transar- APARTAMENTO X
Clanch V finallclainleritros t, ... ....... 0'. ALCIUM0 APARTMENT EN AYESTA- PIE ALQUILA HABITACIOANE A.AL
el.ritt, e lndushlal s exclusiva- La,-Ioo-BatIsta.,.l3. e:quIn. 0, pn 630. Part.], 010. collindro. aunplut ALQUILO Urnp 11m.l.d., go. y In. .1andidirr. A
mento' adquirir salud p; [in' I, pib.. S. -c "I dot, dos ha- lotbitionon. knifirt y cocIn-. Infornitut On of Infants .512, segundu pisn, aptirta- H-4320-82-10 b.;le'. sold. San Lictar. NY 259, 3do. piGUILLERMO NOVELLAS btaclonce. baho. cochia gas. agunt tobmo I, en M-8261. Dr. L6pcz FernAndez. ninant. or its 2 habitaciones.
Cot-pri-corot do L-till-atorlos Knurl, 11-4291-82-,12 rsle, H-4091-84+49
CORREDIOR COLEGIADO I. c valiente, lavadero, balconies. M-7741. Sala, c medoi, baflo, cocina, precto. SE ALQUILAN 2 HADITACIONES JUN. SAN IGNACIO lk-108
Cuba NY 94. Depict. 104. S, A 0 0 ,KoN UGAR Para .) EN LO MEJORi,D L REPAnTO DE LO- $70. Informant: 83 DEPARTAMENTOS tab o separadan on Merced 314. altos, Para
It gad y 1. V Iculm, Collin, V ulce- Verlo 10 a 12. Ruin 23. So Iqu no ail.rtaincrito en 11 Infanta v S. Miguel.
3trefilmlento a Into. per on., -Ycircz o matrimonic, toque el entire Presidente Zayna
115. polio, y aderobb doq lotibitaciones oil 23 PC- BE ALQ ILA DEPARTAMENTO DIVIDI timbr,.
U11-10-11-377544-10 cocile1"71naltenermi KONULAX tns con t.d.. I.s c,cicl.s do In casa. alle 11-3790. do, forUma dos cuortom Y cocIra. gr 65-84.12
H-4251-112-10 .' P"_ H-44 .(O'Reilly) y Obispo.
pars los rifitines v In vejiga. hiper 4'.% nits n(oncit), ca i esquina a Martinez. In- UP, $25.00, Got-trudi, 114, O..tc. VIbor.,
FACILITAMOS INNERO tenslem arterial, plelitis lumbago turnool, Oil 1. rillimin. .345Ia2_I; ruta 15 -quina; 1. 1. 2 y 4, par 1 0 do
astrehimiqanto e intoxtractonch en H-4310-82-12 UH-H
Super-all. SE ALQUILAN octillir". 11-4495-83-11 Para oficiria. SO alclulla: I apartaen euniquier ranlidad, it Ila- niento anceado par. Ia destrutdgeneralu.1DINAVITAL SE ALQUILAN mento de 38 Mts.2. muy c6modo,
c 6n, cansanclo. .90LAmiento ARROYO APOLO, APARTA- ALQVfL0 DEPARTAMENTO MODERNO Incluido en at alqutler sorviciv do
S Ia
tolij precioscis upartninento;. Much nintrin-ionir, sn -comedor. cuarto, habitaciones propias personas solas. limplexa. luz y clevador. Puede
jo inlerit4is, por corto it hurgo prosl6o, a, fatign corporal v me agu.. VOIltil-i6n. vista at ma, mento, Sala, comedor, 2'4,,*:;C)- SE ALQUILAN 2 CASAS NUEVAS cuc no bafir, y p a,,. bund-to. Ve,1. sin rnueblc descis. SO cxl- verse de 8 a 11.1/2 a. in. y de 3 a 5
lii .rnihio. W. Falccaii. an general. tiasconnin Humboldt, 7. cast eNcluina Marine. I
dI.%m nur.j6n de Ia vitalidall No con- Elevador. Otro, Acosta 113, cIlquins oina, bafio Mois6s. Maestri 69, Alturas Tres Rosas. costa gon referenclam. Calle MAxima 136o Stir Tel*, NO 260 t,/. 0- y 0-. L-I.n, p. in. Informed en el Segundo p1so,
NOTARIA Licit. .1colicii ['at. nill-, ad.1tob Cuba. fondo paradero ruta 2. Leaves 13,16n. calle 2, 4. loaralclan Cal- 11-4343-8.1-12 mez 62, esquina Bertemati. (QuIn- en *I department de Caja.
bincuincis DIABETOLISINA T.bI it Real. Martanao Compuestas: $19, $20 Y $45 ALOUILER to Lourdes) on Gunnabacom+
[11R. CARLOS 1ILSS0 taseparn el tratamlento de Ia 01: U-8580. A5-6622. apartment 7. PreCio $30. Due- '" a Depai-tairentris doubles. Serviclot, -ti, UH-H-4527-86-16.
bet a sin diets POTENTIN Villo. g raje, portal. sala. connector. cocl
Aguial. .356, enirc Teuieltile ri7adon Sexual base de ticirroonab no 1-7181. na gas, calentador. 2 granites habJ- ritis independita-itcb. C.I..da R-1, A-~
It IN'arrinjo. 211. ebqolori Sao J..6 Rul- I'- H-4129-84-10
Rcv v illuralla. nine-le., 16.1ro'cs, Won U1141-4260-112-14 I p-oil- T,,lottlerroeJas t-rivi- VI' 8
Inetates DELGADINA. Tablet- Pa. 8-H-4620-82-10 taclones con closets, baho interests- NAVES -LOCALES 7 HABANA
ra 1:,obebidad y exceint do 9drdLII& gill do. patios con lnvnderos Comunica- bora. Pregontar: Agustin u H-otensia. 85
diet 0XIASMA! Par. -t-ra., SE'ALQUILAN ALQUILO cand6n en todas direcclonoB Infor- 14-4708-83-11 ALTOS, ESQUINA
11-44711.6,1.10 bronitunn. gripe br.ne- Un aparlarnento CEDO ON LOCAL EN RFINA. SIN BEAPARTAMENTOS I.. urt,t. y do.,," cP 21ldIdrm11i-,1.sic c I:- -an en In, obra de ml ladn y Animas
I Sala. do. cuartos, hall, bafir, interealado.
F nrcumuni.. Do vent. On Ind.. tea 409 W-0576. VerIns. 3 galia. 1-7493. c cina am, balconies. etc.. Aguilar NY 102.
in Ins v draltuorlas do In Reptl. : iuyollniplicn; y fmsmsi d dos is- inora 50, el. Santa Rosa Y Asuncion. Lin-a a 6++ PRECIOSO H-4654-95-12 rol, Cu.rte --fla
c ..quil les. Segundo Plan. La
hilca Pid. folirtos a Corporacl6n 'all %: $35. $55, arobados do fabri- en el primer apartmentt. H_ -1- 407-82-10 ve en at tercero.
KOURI. S A Monte 1105 toliforbi car. Informant On lot; mismos. 4,514-8242 UH I DEPARTAMENTO H-4209-87-14
ID MmuSENTO
r Tit I f
A-4251 Habana Calle G, entre 8 y 10. La NIUANOR DEL CAMPO: 14 ESQUINA A SE ALQU1FA LOCAL ARBOL SECO 4flil UNA CUADRA 99D IN E R O 15, ripartamento arnica. compuesto do FR9SCO APARTAMENTO Calzada de Columbia y Pri- propio parn cstablecii icnl- coal& Normal modern amplill aptD,,az0b
(Sle bad o d '. .._ltItr_i leell lerr_Sierra. tulls-ronnedo' I% baAri y c.cina y Una to- i at freC-392-10-1 1 nintri. AlquIICr: ;20.00. Ver encaflutdo, on linelles. Sala, comedor, 2/4, to. Egido N' 813. La Rave tea $40 Inf. on el 458 apto. 14 encargado.
RE
baj- 1 1-4385-82-11 Edificio Padr6n. Belascoaln Y NeP- H447047-12
rit r i.d_ C. lore.,
e I St it, it III
1_311-1-1-4402 a2-12 turn. Sala y comedor, 3 cuartos am- bafio intercalado colors, en 16s altos. Informes- Goss T&UILO CASITA: SALA, COMEDOR-Y
air J.li it, P r., p e-qui.
S
e n 2 4 h o ra CEDO POR CIEN PE908 DE REGALIA. ploos, 2 baiios, unu de color. cocina servicio criado, lerraza, fre. NY 172, S. SuAre7_ Telifo- habitaci6n. baho complete, cocina gas y
A L Q U 1 L E R E S 20 ESQUINA A 3ra. a partamento do sale. cuart., bell., -- de gas, closet, 3 balcolles grande+
st In form il -3 500.
y Pr.a, patio. unit euadra Monte ho 1.3688. calentsdar, bfilc6n y lavadera. Informant:
,:b.,. .. bl- dtilkad.l.. HOTELES REPARTO MIRA31AR ine B-58,35. B-7.572. Oquendat 206, altos, entre Neptilre, y Con'4 El q-- an A. inside I ari can. do,, coon W gadero y oalio al Jando
parq e Fraternidad. Informant: -0147.
I r 2 /4,
tided I..' Lt.. A bob All Par Se rilquilan lujosos partaincritris u H-4374-82-12 (acphado de ron8truir), le- cordi.. C-403-87-11
L
'Ap I'
file It ill-rol., HOTEL "MARTIN" sin estrenar. I'llo en crida paso, rom- UH-B-2495-85-11.
No bestial Intibratediaria. ul Impir-1. IrC5C-. COMPLIestris de sa- SANTOS SUAREZ ti-3134-3130-82'10 rraza a In calzada. Lisive:
.1 .,,do .1 led.. .1 1,... Frente I Ili Estaci6n Terminal F.Il"'etraza cubierta. comedor, t- Loodo parliament exterior. nuOvo: sa- Bar "Jalisco", pri)pja esqui- ALQLUAMOS
Pa. no-fille.. Uninbd firon. a. Aniplia, sentilada., N -oloda, habitacto- liabtic!ones con arriplios closets, Ia; connection, tO., etuart.s. Mrisets. IuJos ALQUILO NAVE,
-rotlet. Until- par .1 dos altos. nooderna cocina de gas
"%,.: eon Ila'+'(, rolado Y anzoa ilia descle tin
to I ""I ': 7. f ont-caltid-, -nitilla corin- glis. dc,Pb,,. SAN IGNACIO 10 1-108 na. Inforturs: Telf. F-3500. local en 23 J. Vedado, a partir
IA- -It-tol-, I" di .1. trood.r.. do rucl_ pja -, bario croarlos, patio v lavaticio. -Mucha
Us' fit 11 di-lo, 11,1o.j. Pro din xi entrada escalera cle servicic, Enero 1951. 150 Mts.2 o mis, pro.0etansloottio. _.. 4. .. 310. T 11 NIA764 ridepindicrite. lavarlderia y patio de 'y traDvIas. Emr-1 cnilre Presi(Lente Zavas Calic Armes, cast Osquina, Avenida PIP Paris toda clasc de comerclos u
par. W fl.. G.U.. 7111"n. Xpl.91 H-4663-79-19 -,wic,. cu-1. :- bafto it. ri.d. V agua+ Rodeado orrinibus Dolores. 500 metros. sin olumnas
do 370. Informant, plant baia. ofidinas. 4 vitrinas de exhibici6n
iterate individual. V alos a todas H-4352-82-11 (O'Reilly) v Obispo. UH-C-368-83-1 eparada Para cualquier nOgocJo n a Ia calle. InformeF:
I.tlflilll bell. lioras. I F.dustria. Train: Amistad 454. Te.
at I I Les. ... I, I, NY 208 NTRE 11.1 y 14 ALMEN- Para oficinas. SO alquiJan: I apae- lkfono A-4814.
1. 3 7 P "'n. qa ... ... I formes. B-5414 v A 182 dar.ti. b. alquila tin all Italnuiltil C-111- tamento de 38 Mts.2. otro de 25 me- 94 HABITACIONES
so ga- HOTEL REGINA "; 1.1 CURrto. bon.,
.... to uesto de sala-comedor. u tros2, muy c61lliodos, Inclulde On el UH-H-4295-85-19
at nPac.' an H-3857-82-15 closet, cocilla, patio y lavarlino. Las fla- alquiler ervido de IIrpPieZ2, IUZ Y VEDADO: 15 No. 504. ALTOS, ENTRE D UH-H-3698-95-12
do ..41. a lr.pI.da*,d;PtrAlg.laay dfl: ludustria 410. 0. oil partantento del frente. Inf.rmci clevaclor."Pueden verse do, 8 a 11 y E. SO Iquil.n dos habitacirmos a.is d. a pal. -I -711(19 cl 0 10 -. to. y 1/2 a. m.-Y de 3 a 55p. m. or.
mana. do Frente Capitolio. Tel. A-443 Guarda m uebles H-4675-62-12 mes On el Segundo lit o en Ode plies, ninueblaclas, cop todo servirl., Pr.- ALQUILO
3 pias a matrimanio a eMudlauto. Hay let- CEDO
lar... E CALZADA NY Mill ENTRE A partannento de Caja. fono y agua caliente. Casa de families. San Miguel 317, 3er. piso, altos; anEleNadores dia v Docile. 29 IFBICIO d H-4142-84-15 a arriende magnifico local, propio tre San NicolAs-Manrique. Sala, tres
SR.GONZALEZ "H A B A N A y V.dldl. So liq Ila apartainentu pesto frutas, aves y huevos y ties- habitaclones, baho intercalado comPrecion, rehajadom 'por nieses. ornpuebtu do at., 2 hilibitacl.not, con -Ili- UH-H-1254-112-10 SE ALQUILA UNA HABITACION EN BA- cado. Calle Nueve y Avenida Ter- pleto, closets. comedor, cocina gas.
ALMACENE AXIANZADOS b d bault, complete. cocina de
UH-E-11303-64-11i Dii, EL KAYOR 11 MAS AATIO'UO gouiycrno, or. hombres aolob a nintrimonio gin earn, Buenavista, Marianao. Infor- serviclo criados. Llave Ia prisms
'S
NUEVO PLAN PARA FAMILIAS as so-id. do .,Ind... Pu.depve,, pffio.. Informant: San. Nicolits 607 baj., ma sill district -2535. 1.8768.
HONORABLES 3 S P. AlAs informes. on residette EDIFICIO ARRIONDAS nit. Reins V Sood. H-4169-84-12 Informan:
Neptuno 1,009. U-3922. Esquina sombra, 25 y 0. ni.dua Con- SE ALQUILA UNA HABITACION GRANAbonadon &I restaurant. Espl6ndida. ki Z.Y.s 'o-Rcilly, NY 201 de 8 2 1, SR. JOSE LAVALLE
PARA LAS DAMAS habilacion.s dead* $60 mairtmonto, a. in, y de 2 1 2 a 5 112 P. an.
11-4526-82-1-1 d., ,Irl.clnfanta. Disponibles, dos de- do, can c.mide. y coo balc6. 1. callo, UH-H-375-2-87-10
UNA PERSFNA DESDE S40 C-392-82-10 in illos. Estr6nelos, dos I'latalta- es independent. 10 de Oct. NO 902, Vibuia. H4083-95-10
$2.50. -tones, closets. Sala. connector. am70 INTEREST PARA LAS DAMAS Por di do DIFICIO 16 NJ811a ENTRE It y 13 VE. H-4216-84-19 UILAN ALTOS
Dos p: "Part $3.50. be alqui a partamento COMPLICS- plia terraza, ballo ,djc Jujo. c.cina
VENDO B TAS SE ALQUILAN -, ban. con mueble especial, servicio de NIFICA HABITACION, AM- DOS LOCALES ata, Sala, comedor, tres habitaGARARD1. ball. habit-cicn, clone hall, baflo complete, cocinn
- crindas. Infornues on el mism
rl oi,-- "'lad ric Aparlarnentos, bRIa, comedor. do, I
realado, comedor, cocina de plia, ventUadu, baho anexo. closet Lawton-Batista, 13 eliquina a D pro- de gas, servido de criados, agua
comprad, Nem V k 19 N11 906, allo, cntre 79-11 habilaciones, bano, cocina. p Lt. y servicto de criatios, patio Y siempre agUa, con Comilla excellent, pin pequefla grocery. vegetables. fria y call to a todas horns. Man-in -raza a Ia calls. El encargado In ense- 0- fruterla modern a can. a Franco: tarribli5n
3 y 4. Pit, %fin 175 T,,fri,-- r- or
let matrimonic, o dos personas. caSa M rlarr NY 37"o
I 7 I I I I I I I I 71.
1 1 1 1 a I I I
. I I Im
I I I I *
. I I I I I I i I ,
. I I
.
Gasific'ados -- DIARIO DE LA MARINA--Domingo, 10 de Die. Ae 1950 Pitgina 31 ''I
I : I 11 I I I .1 I 11 II ,
A,.N ._TJ,,.,N,_.C 1. 01 S 11, C IL A $,, .4,., F I 1 A 7 D 0, S D E U' 1, T I M A H 0 R A PROFESIONALES I
- __ I I
, . 1. I I ; I I I I I .1 . _. .I I . . I 3 DOCTOR I I
, .,.:'- I I I I I I ': I DR. JESUS ROSAL, ENFER- 1
L.Q U.I L E R E'S ALQUjLERES. ALO.U.-I'LIRRES ,SE SOL;CITAN SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN medades de los nervous, glin- -, 1,
87 -. I" HARANA : -, 89 --' VEDADO 91 JESUS DAL 14 T V19OiFA 101 PERDIDAS ICINISTAS dulas, coraz6n, pulmones, tU- ;
__ -_ -- E14 -AGENTES VENDEDORES 114-ACENTES -YENDEDURES -__ berculosis, medicine internal. I
BE ALOU1iA:kAJJfTA BA'JA. BALA, BE ALQUILA I ,'"C'ESQUINA A 19. AL -ALQUILO B 9 MOIDERNOR AL. 450 REGALIA A LA ) ERSONA, QUE DK- 80JACITAMON PERSONAe DK AMNON "Sensacional, Vendedoxes" MUCHACHA JOVEN EXCELFINTE ME( A- Consults diaries: 4 a 7 p. m., I
comedor.. cuatro habitaclones. don be- te. V.dado, Una .-a. I = go 0 y quo d..a.n a..., v.j.ticIn a 6grid. I.glk.-Exv.h.l. ,;n yb..'n-'r n',
P41,1,pL.Rqut1,i fWg,_ r--,-- cu.,r bill. Jot mirr '! nevuelva elgiurrora do lotto &I t.141, U-2860. .....,
flog, trel, it led.,, ,: I...'at" .'". M 9.,.V t!%= 7 ..-. Pei
slo 116. R -- a 'me '! sx,."'. comeddr, 3 ex travJ6 is orninfliua del Aeropuerto &I tal.t. Pa--- .- nalts. con ant -,* jJUGUETES A PLAZOS! u 1 Lealtad 160, bajos,. entre Ani- '
l6n In- Ilk I con 444 tbajos. .4124-03-12. hall ,y 2 be- Sevilla, -' I ., a ,mm peri.. ula-ft. tn -b- di. a.
too I I I , H a '" lialsItaclanes. at I K-4122-101-11. a- 1. call.. 5r. Galdo..., nueve a. Nece.liamoi 10 vendedores, con a min ex- elm'ent0s general de oficins. N n Rrand- m as y Virtudes. A-4342. F-7909, ,
forman 'en log at I AnivillUlullidt. -0q1p.,, Ll I= Galcurin 554, M., F191".. 180. periencia, pars gran vents do J.gu.t" a iupi-el.n... U..., .1 U-72421i.4253-129-12 C-537-3-19 Die. I I
, '. s .. H4617-81-11 SM ALQU'LA' T JRSSCO! rise ,osqu!na WFarrrill. Ir4ormest'lor. Valdes- 103 C, C 05 H-447.6-114,12 plazas c6modos. Varledad extends. Ado__ embody, di A c lie 11 NO I.K plan; O'"lly 409: (frimlel a' La Melropa- UM AS '
'SE ALILA CASA, Vag.do. A-6171. Ittanot). H-4345-01-24 BE I HOLICITA PERSONA- IN'tERMZDIA. .6.1 -rita... ca. .-oil. IIn.o,.d ,.,, DR. ARMANDO CABRERA
I H-1287-1111-12 .. .... _... HE SOLICITA MUCHACXA JOVEN BLAN_ 11 ., v-ded.r. do .uton. Informant, an t cu as, tale. come aparatos do I.v 16n EX RESIDENTE EE. UU., 35 ANOS E-lusJvamente RadJologla. Do vuelts
habItaclartes., terrapin. recilildor- a&]&. I . I I 6 ,
%medojr, 2 os. coc na gas, agua abun 92. SANTOS SUAREZ MEND ..... .. aide, re Hano H-4354-1 coser National, radios RCA. planch" do bog Idlorrula, Solicits, empleo. Trabait
ant I a. Ay I ZA ca. Pa,, lurv,,,.r j ,:.V., I.,.. do ,.Pa, I al long A-2699. 1 14-11 RCA. rofrlg radorc. Lannard, miquinam de edad. t&qufgrRf0-c0rre3ponsal am- "' ":'a .1 .1 o.t,-Jnl. he odad. .in its& lularman: U-2041 I . , I gasoline 3, elictricas, vajillas. juegos do on-R. 1-tamJento. San Miguel 425
U-13M. Wave spartamento 13, bojos. FO-2495. I 1 H-4114-103-11 --- Murnamente Como Office Manager Y r,16f- M-1895. C-22-3-31 Die
.1, GENERAL SERVICE ALQUMO CASA SN LO cublerton. cocinas do gas y lux brilliant, posee amplia, expedencla sobre im. H-4700-87-12 MEJOR BE SAN7 i-OLICITO SIRVIENTA PARA.TODOS LOS etc. T be con grande, facilid.de. de Pa__ ... log Sulliet $55.00. Bola, comedor, 2 cuar- SOLICITAMOS .. n rtacl6n. Referencias 1-7824. DR. MESA RAMOS
. A & B DARDEN too. coins de.som, battle. quehocerez 'Vna, cams; cocinor, limplar; go. Via .as ei. C nmrdla, NO 157, altos, PO
Patio, Mum stem- darmir colococl6n: ', buen train; no sabe 12 muJerem qua Itengan ,nt M n,,qu yo San N colis. do 10 a H-4648-120-12 Pie]. affilis venture Zxtirpsel6n do voM ADO ., Pre, Santa Catalina 115 antre-Poey y He. cuinplir no me presented. 425. Tojai'le y S per aIguna -ex- 12 a. In. a tie 3 a 6 p. tn. '11ILLER Y 80. rruga y teraput Tratarritento persono. Pro1. Mjdtic ni 101. T lif. M-32A3. redla. Tranvii y rutia 14. Anastaxlo lencia de venta a domicillo pa- H-4500-114-12 MUtRACHA ,JOVEN. RA( convencianales Perseverancls 115. bell I .1 I 11 H-12911-02-12 D-4198.103-12,1 ra distribuir product tie fiell van. lidos conoc mient- tie -retal.do, de- ,,CHALET. SITUACION RESILDENCIAL: 13, Se alquilan ampehlodes l ,. :!. BE SOLICITA.CRJADA CON RSFEREN- to Sr. Castilla. Apartamento 38. He. sea trabaJar an oficina, con experience y 'ol rurpas y L.guna.. Tel6fono A3-04M
2 c 1, I 115 OFICINISTAS Mn pretensions, Informes: Sersh- 116. Tur y c- Itax:
entre Peace y, 2 NO 159. Sala, bilillotece, ALQUILO EN LO KISJOR DR SANTOS clam. Dormir. dolocael6n. Stieldo $30.DQ. ttl Pullman. Consulado y Neptu- .. sAb.dn: ',
uartes,.serviclos, garije, Altes: 4 do.f- VRDAiO: preeinno apto. moitern., te k Suiret $40.50. Sala, 66medor. I cuarto. a no. Exclusivamente tie 2 a 4 do In tamento 2. Cerro. Telf. U-7160 10 11. E-5817-3-12 Die- I
tortes, 2 bahos,, closets, terraza, todas cc. rraxa, Bala. comedor, Llani r Tel4fono". U4181. ,,or
cuarto Ins de gas, patio aXL1- ,Iomprp I I I,
cuartos. I I , H-4223-1113-13 tarde. H-4321-129-12 I "
-Modid des con a, sin muebles. Verim, do 2 criada, $150. = Xmills 314 entri Durege V San Ju4 I I I I EMPLEADO PARA OFICINA. HOMBRE. DR. RAUL AYNAT
14 3. -1 "M-4119-88-12. VIDADO:-'A Ia entrada. nuevo. modern. Ho. Tranvla y ruta 15. I BE .90LICITA. SUIVIENTA DEL PAIR So solicit. quo tend. buena letra manus- MLdi- Mternn -C.1i.t. Garcia"
----,- cuarto. cocInan; bafic telhfonoi trig., H4299-92-12 par. domir an in colocacl4n. Buenas re- I UH-H4547-114-13 crita y sea mccan6crafo, de no mks de 30 Im... I I .- I fe atia, de edad, tenga referericial. $60 men. OFRECEMOS polencia. fluJo. silflim, enfermedades veru! I
Vedadqpara 'fivienda o comerciiii son. s125. OCtUb" renct.s. Sueldat ." O[I,.A B-1507 SOLICITAMOS AGENTES .uales. Si no redne lam condIclones. ex In' real. Penlcilina, core radical. Tratarniento; I
NY 1061-y,12, baJos, con portal.co, VRDADO. Amplin visa halo. trento of Zapotej 16 y 10 de I 11 I 1 Ir= 211113-12 (11 qua ke presented. Department 416. 4u' tGda close do empleados commercials. res -ados.fFw1lidades page. Atenci6n es-
lorto cristales, solo. comedor, 2 1,Abitaci mar P I PARA EL ENTERIOR rnar ,d an ermos interior. Coniultai: 2 a
ble ortaL sals, comedor, 5 612YWE, Trraza, ,a14' ,,mdnr,,
, 2 habitaciones LAN piso del Banco del Canadi. Calle Aguiio* "Bur6 tic Empleos" 6 G orim 564. A-9142.
nes. baflo 7 al ram, $05. Altos, con. term: frig" go& t-16f. $too.. amplim, halo Intercklado. .., agua toda. SOLICITO MUCHACHA B CA, asquina Obrapla. Be rccibe a lag 5 do Ia I
za. 3 habltaclonesy Its mlamns comodidig- VKDADO:, ,Buena case up sale Plaut:a, her", chisel. tuition, $75. F0-2075 fuerte y saludable 'pars, l1rhpieza, de la-Repdblicn, para prop n 3-H-1994-k7 Me- T,: tarde. H-4108-115-12. ROBERTO HERNANDEZ I
des $90. M2075. t porW,' salc comedor, 3 cuartos, I ,cria. : H-4092-92-11 SUeJdG-$20 y denvinjo, espldndid a- das COMerciRles ClUe delan .
. 1% H469, _h MO. . WAS URINARIAS
-1
. do, xiarale. tel6f. I I inida. linprescindible references cla- nas utilidades. F scrlblr con datoG 116 SOCIOS OfIcina: Amistad 252. ZanJa 54. entre Gallano y Rayo. curad6n :
VSDADO: ,uppli.. 1. antrasis 99 ALQUXLA- LA CAAA personRIC9, experience y refe.
- MILAGROB 314 ras Informts Paseo No. 101. esq. 5a.
16 NO -106, ENTRA 15 Y 11. "DADO, AL- grain terraza, main, xaleta, despacho. u,.' entre Juan Dilsado'y Gol6urist. Rpt rencias a: SeflOrlta BARKER. Telf. A-0821, do 9 a 11. enlerrnedades ventre... traxtquilo'sesurado, Plan sin estrenmix : halc6n. tra. cuartem 2 cuartan criados,;-das bmf',on Mendell, ac.b.d. tie fabricar, alquier $120 Ve ado. i- :: H-4730-103-11 ., I
.&M. eamedor, tres babilaclones,; closek, con)pletag in Manzana. de G61nez. DPW. 555. LABORATORIOS lea, ambas sexqj. estrechoz urethra pr..ta .
phallic S" .. told. #ix. gas, LIA" !5 *A at 516. Inform" A419211. 1. UH-10-H-4358-129-11 ...
: SOLICITO CRULDA, 24 A,." ANON. t UE fluJos. CUraciones. inyeeciones. anido- badoi, ccotna, patio con lavadbra Y. sm- $250. I .-: I H404-9-1-12 haceres case Her posibld del campo. Con it. Dr Morin. Consults: 8 a. m. a 9 :
rile. a Alquiler* I CONTADOR PUBLICO ..
Sun, ajmte I $It" :Ioga can plants bals, par. .' ......... I... T'S!l* 9 a .11, .. M. ii-4103-114-10 FARMACEUTICOS p G' atin.
formes on.el inisine. '*H4224-85-11 tat. "Ia. camedor., Patio central., traspa- 91.L_ : HAIM- 103-11 solicita posicl6n renponsable an em- H-14234.2 Enera.
1 .. I JUTANO I
ttooA cluirtos, 3 ballot, euarto'criods 'frig. I SE SOLICITA I solicita socio con Vista a am- press serla. Experiencla ejecutiva
DOS PIECE RECIEN CONSTRUIDOS, Ili, total, sm. I I I 1 , 11)C ALOUIL I A CASA, SAL& DOS : 1. un vendedor an Oriente y otro an y amplias relaciones bancarlas I, DR. RENE AYNAT I
terraza. sata-comedor. ballo Intercolado VZDADOt Mogul ties y anivila ease; anoul. x u irtoC baflo, intercalado. cocina, Pa- SOLICITO Santa Clara, trabajando actualmen- plinci6n del negocio. F-636.1 commercials. Referenclas firmaz co- Medica clrujano. TratamienLo do Is Im- :
y terraza, ser. no. Brain partmL. "Is. comedur y .4 cusx 'tie, portal,,Aguilera, 8 cast esq. a Porve- te con bodegas, quincallas, forms- lunes a viernes, de 9 a 1 nocidis. Conocimientos amplios in- potencia, flujos, blenorragia, pial. affills.
. X ,anxnos
close,*, ca, .. a. tM saft.,. do rMS.. persona per horas Para clas a mueblerjas Para agregarles mafia I a. ""a y 20. reparto to' tn Jos bojos Y Apto, an Jos altox, con nlr -uyand. La Have an Jos altos. ,. '' a glks. Es persona experimental qua Facilidades de page. PenJcillna: U-9341 Re- I
, que Zool6gica) arias. bafto. y. pantry, I esea cargo donde pueda crease un
'bu "a g: .' 1 6 -me San Miguel 567, halos, ent.r. Being1ja....1. Ipa I I ,, H-4671-93-13 Ia. comisi n muy buenos Pa- k POO men- .amin, y G.rvaslo, de ; a 7 torde.
1.5,6 R: .. y pequefin limpieza. Re. I porvenir. Sueldo minfino,
....... Tell.. $400. 1, I pUlares con propaganda, Escribir :
4 H-4!187-85-11 I VjDADO% Surituess case, plants bole. d- 1, dando a concern reference ex- H-"74-116-10 aunts. Parit entrevista: F61ix. T06- C-908-3-25 Die.
dos cumdras #otel Naclonal,' resin vestibu. I Zroncias ciarns. $25.. Tel& Perlencla a C. X B. Manzan. Ion M-7063. Horas ItAbilem. as 54 LAWTON .; BATISTA Y tie ;
- G6mez 51H Habana. UH-H-4126-129-12
;'CUBAN AMERICAN' Ia, grom .salii, patio central, hall; come- _" I .. I
dor, 3 cuartaL 3 bating, 2 cuartox-criadw, TRJAR 265, NUEVA, P forio B -6301. 117 i SOLICITUDES VARIAS
BUSSINES ASSOC." garage, Telf.. enorma terraza, $600. medor, dos cuartom, cadina, bato. Invade- I W 0 1 I I UH-C-328-114-11, DR. LUIS BERMUDEZ ..
MARAMAIS, Hormone, Apto. bala, 3 au". ro, FUadrm trarlvfa, rules 23.y 79. 1-6657. ____ SOLICITO, DAMAN .Y NIRAR PARA OR.
-(A Ua "BEERS") too, 2 ,bafiom. cuartoarlada. aaraJe,. trig. I H4349-94-12 I I -_ -- sequiVins con on croquinolgraiig. co- I
C. de loFuaht.. President. I I H-4192-103-10 PIDA A CLINICO SEXOL10GO. F-5299. I .
M-7730 I M-7735 Son- UfnO- $200-' I ;. 1 I .. me propaganda. Present ante anunclo: Pa- I QUI SUS Dlagn6stico y tratarniento do trastorren .
MMAXAR- A la.entrada, Jolson Pta. te.- ALQUILO, AVENIDA DE ACOSTA 555. luqueria Onella, Fernandina 127. entre Ze- .
-BOLITIN Lawtonj Portal,-."Ic 2111,1jurandes, ca- SOLICITAMOS docrines y nerviows do tribes
AMUEBLADAS rraza, sals. comedor., '2 cuorlaa,, c-un-to '' quiera y Monte. PeltTquero expert. EMPLEADOS -.-u-- on
. I = &raja, tel6f. .i SW. edar, c-ion. bafto. Patio: Llave at Ia- I SE SOLICITA H-4307-117-12 xam. Impotencla. tJmidez, table. nourns- .
CERCA PARQUE MACEO Grack"a apto. do. Preclo:, $60.00 Tells., F4829, M-1174. vendedores al comereio tents. Lridiferencis. extertlidad, ,delgadex, I :
2: Chalet, madeino, Bala,' com '. H4364-94-12 ,(Ginec malls. Mledo (Homooluxualismal
lelevador) terralut, living. qomedor. 1 Bab. I a '_ I 1. SOLICITO SENORAS Y SEROKITAN PA. Suministramos personal expertga- a
bafio complete, c. gas, trig, telfifono, earn- dor. 3 cusurtoo. 2 baftes,.cuarto'crinde na muchacha formal Para 11m, fare vasta linen producing Allmon ra regular articulas a domicillo. tr&1300 ra t.da clase de trabaJos de a ct -fantill- &e.ital y obemided. Enfe-o- I :
. radi.)tel6f, etc. IM. I I RE ,ALQUILAN, ALTOSMODXRNOB: SAm I .61o par Is rpatians., Sueldo: dos pesos no, bufetes, comerclos, JaboratorJog' dades de Is pie] y lag Was urinarlas tie artplate $125. 11111MAKAR: Preciona count; u.a wIa plan- 1. 2 cuartm, bafto colofe-,.-balos: sale. .1 Icing' Magnifies comist6n. Ciro diariot Mandque 765, entre SM- y Me- coleglas, etc. sin costa aliguno par Ran sexual Consultas diarin: 8 a 11 y 3 a .
CERCA UNWEILSMAD; Lindo"apta, muy I pieza per horas. 6 esq. a 9, Yo 7 Visitor: H, 203 entre 9 y 11. Vqsdado. Te- I
bleh arnueblado, fresco,' balb6n, Uvl tn.;-vmtibulo; Bala, comedor, 2 charms, cunrlo, comedor, agup siempre, 11-412 sit- l ad Products Corp. Neptuno U74, Join. B-4375-117-12 quien Ion solicits.
comedor. hall, 2 Habs, batio complete, n1f. cuarto criado, airo, acondiclonado, Wale, tre*Tejor y Dalpics, Lawton. Omnibus y La Sierra. -Telf B-2817. altos, esq. Basarrate. Telf. U-7609. I&ono F-5M. C-726-3-21 Die
be- teJ6L*:* trig. 'sno. .. 1* tranvian .1 cuadri. 1. .I 1. -1 1. -1 BE HOLICITA UN MATRIMON10 PAR;i No somoi ColWo rill Academia.
he mlida.' -c.,4mg, frig, 'Itoldfo-p. Anon- A16TUIRAS IISIRAXAR Lujon, .rnplia y H- ,, I adminixtrar one finca. con buenal; cases DR. ANTONIO PITA
dlacoxi etc. 1180. I 1, I 448 3-94-12 UH-U-1821-114-11 do viviends, con Have de agus, dene
VEDADOz Apto. .frtsc.,-,I1vIrgj core ". :rnodirna_ plain bajao gran main, terra". I he gallium, ram" y triton Bur6 de Empleog Enfermedades Nerviosas ::
aidar, 3 cuartos, 2 belies, cuarto grinds. lovande- 9S .'- A. APOLO CALABAZAR -1 _- C-366-103-10 '
. n
I HAb. batio, ballo.criadh.-c. gas, frig. tel&' rim, cochul gas. garife. Tell.. 4400. -1. VENDEDORES CON 'mue"or1 de"otedam clues y fruts bombs. Y gJandulares. distonfas y vmgosirnpAtical. .
Ion*, radio; tavif,,vaillla; cublartos, 00. So .xipn do. mil pesos do goraritio. SI QUINTA AVENIDA z1andulares y se xuales: estados or6nicas. I
- "TURAII DIC AUSAMAII: Buena case 7'A. NAkANJOVKDADO: Aoto.., p4Wna rAuy .. fresco, maderns, vestibule, sets. camcdori' 4 cutar. 104 COCINERAS COCINEROS CA11ROS no log tie.. has* .1 favor do n majes. PsJconeurosis, Impotencia. etc. Contando I
gran Iliviiii-coniedor, 2 Habm c.- gam.'frig, too, 2 bottom., terraza y lardin ,&I qondo BE,-ALQUILA CASA CON TODAS COMO. tar qua no .a hace ninzuna concesl6n. ..Sm Avtnldw IS, Miramar. D.pa tamxnt. Di.gn6stim y Fhilat.ropl.
.
teltfona, canto'gernela. rops, vajillas, .cu- cuarta.crisda, Strait. frig. tel6f. $600. didades an Montilla. TelAfonn 1-7 2 SOLICITO COCINERO 0 COCINERA DOR. HABANA E EYMRIOR Informes: Monte 919, seffundo p1go, &par. In titUto 1464dico de La Habana. San LAxs.
blartod, (Para 15 Die.) $110. 1 COUNTRIf.CLUB de one ,, ,, YI-420408-95-12 ir colocacl6n, sepa cumplir no vlejon, luimento 3, entre Beliginoaln y Arroyo. ms57.,A-9292. Consults: 2 a 4 p m, I
Begin Pilo esquins, rnuy Wan plants, A coaxing.: -:7 de Tengo magnifico ncgoci .... C-391-l"110 C-197-34 Eric
VEDADO: 2 = I!= Jui- referencing. Sueldo treinta pesos, Colin Pri- Habana. ,
amuebl do, 2, texrAzost. living, comedor. 3 go con so ballo, estaW cuartos, criodom, BE-ALQUILA UNA CASA, CON SALA .era y Avenida Dim (Rafael Martinezp. I I
Hab s, III; cuarto criada, garaJi, C. sm, trig, region sardines y terraltax. frimitiaire. telifo carte. cocina y bafia y un patio gran' Residencisf Paratso, Cafo"o.' I Para ustedes. Escriban o H-4551-117-31 I I
teliforto. conipleto $304). $431) con servicio do Jordinero Incluldo de. Alqufler: 20 pews, calle A. entre Pri- I .. H-4246-104-12 v6anme do 2 a 3 P. m. en 'BE SOLICITAN I mucHAERAs. Tr-. .
VE ADO: ,Lujam casa muy blen amue- DILTMORIZ-, Linda cam: sala, camedo;, 2 mer Segundo. Informan an Ia bodega. buens presencla y*que so sepan ex DR. ALEJANDRO MUXO '
bl.dDa, Jardin. Portal. patio interior, 4 Bobs. cuartem, estudlo,. cuarto grinds, garage A. Naranjo. H-4426-95-12 C a Aguiar 561 (altos). presar, Para trabajo 061. Optical Ray SECRETARIO
I I 3-2100, i
3B. cuarta criado. Burnie, c am, frig, te, Telf. $300. . .- - eclad Pa a iocinar y limplar mediodfa Monte 973 y Carmen (de 2 a
I BE ALQUILA CISA-. POItTgfL' SALA, Sueldo $15.00. San I.Axaro NY 856, baJos, ca: 1 651-117-12 Cubano, 30 aftos, soltern, moral, na.
Idiono, 'complete- $4100. SOLICITO,' 1. FRANCISCO TREMOLS H43) _1
VEDADO- Lujaw plain esquina an 4edifi. MMAMAR. BILTASORE 0 COUNTRY boinedor, 2 cuartas, bailo an colors. ca- si esq.,& Marina. I I c1do' Espialia, residents sill mucho TRASTORNOS SEXUALES r
clo lujo, terra", living, comedor, 2 Hobo. CLUB: Sin munbles cans modern, 3 o 4 clam y lovadem, $43.00, calle A NO 53. R. li-4412-104-12 A4BBBBBBBJ-- --- I ---- CORRAL1K2 661 N lag FIGUItAg Y Itlempa an impartantes, ciudades, Especialistas de Ia Quinta Convadonga. I
posy, A. Apolo. I --- Carmen. Lo cx; IrIngerna y limplo de 1. ampilos conocimientas id omas, per- Clrqgis g6nito-urinarlas. Enfertnedades vetalifono, toca-discos, 'eoJZone*x m6liesr', famflii, arnericana. I era, con buen sueldo, para corta diaries, presents cote. &nuncio y viva tin ral 011da free y experien- bog ."as). Consultas, diarlas, de 4de crinds, bafto. complete c gas frig cuartos, etc. de SM a 4300 contract largo, H-4393-95-12 SE SOLICITA. UNA BUENA COCI- C-379-114-10 Habana, halattaclones con comes
eti. siob.- I KERAMAR: Casa de Join amuebladn con JARDJIN, PORTAL. SALA. CO OR. din gratis. tic aracft I
VEDAVO. Vista al' mar, Linda Penthoune, piscIna $600, cuartos grades, bafto Intorcall., Inom- fanallia. Traer, referencias. Belascoajn SE SOLICITA I la burner ofr zcome Para Se- Campanarlo 251, esquina Concordia. Con- II
Cron 'te"aza, living, comedor, I Hab. VEDADOi Ceirea Hotel Nacional, Apte. 3 plate, coclun. agua din y nocht, Calzada 103, bajos, e5q. a Anlines. H-46118-117-12 cretarlo de: aulto Ina domingas, do 11 a 12. Teldfo- !
X,, cuarlom, Tell., amueblado, 6 memex. $300. Arroyo Naranjo No. 40, Rutas 31, 1 y R-4727-104-12 Director do cualiquier amprosa In. ..: A-6610 y F-4916. 1. iI
cuarto grinds, baila complete, c. gas: fri oo CORONZLA HASTA A. ARENA11% Cato tranvins bon transferenicam. Llave at pars caso importadora de SUELDO, $27 SEMANALES dustrial a comorcial. porlodisim, as. __ - C-537-3-7 Eno.
tel6fono, radio, colchonas muelles, etc. $2 SOLICITO MUCIIACKA BLANCA PART Necegitemos 5 muchachas trabajadorm v crtior Inveallgador clonlifica u I II
.VKDADO: Gracious plants baJa, Jordl, fimuebladit. 3 a 4 cuartox, Telf., etc,, 0 me- )ado, an at Correo, Informan: M-IBII. Inar y limplar Poriales, con referen- maquinaria y ferret 3 hombres responsible, par& bobalo ca- hombre do ntgocia. r.laclonadoo a I !
portal, living, comedor, 2 Hobs. I do cria. gel 4 u1L 16", $300, 1 Sr. L6pez. H-4659-95-11 '- eria, 4 OCULISTAS
ALQUILADA cims. dormir colotoci6n. Calls E, 510, entre ):a.. J ju):t del Monte 857. par Lin.. Exrlij. no con Espatia.
do. ,a. gan. frig. telifano, comas gemalms, A 21 y 23, Vedado. F-5984. preferiblemente INGENIE- 9 v m:nt 9 matlana, Milian. 3 tArde, Za- rabilidad tie prints adaptact6n. In. .
tioxitz. con to4o, (Patio) $155. MIRAMARt mueblada case Mrs. nor.ce 96 LOS PINOS NAPANJITO H-4322-104-12 yas y Williams. ( mejorables referencing personales.
M-BIAR: MbignIllco spin. cattle americe- Me. CmIley to Mr. Bernardo Son. HO CIVIL; con experience H-4702-111-11 Telifono W-0256. Dr. E. Cue ;
no. too olquilm dnde del menes) terra. 10-H-4335-88-10 oil LQUILA CASA AMPLIA COMPUES. SOUCITO COCINERA, BLANCA 0 PAR- filar del Ric A c y relaciones con arquit ctos I
I
Is connedor, 3 Hobo. 2& cuorta totde sale. "medor, on cuarto Sr coci do de 30 a 40 .tie., an referencing qu 7
xriJ1vIR1 oroje, c. Sam, ,frig, tol6lono, Tn- I En Finlay eaq. Vxrona, "Lam Pinox", I,':. -aPo -t..r blon y hacer dulce., p;ra 4 y contratistas. Buena opor- 534-129-11) MEDICO OCULISTA
dlo., SIN. "' MARIANAO REPARTOS ,,wj. 30 Pa.-. Rato-ci..: 111tirn. -cibo persouos Puede dormir dentro. Su.1d.: H_' Expecialmente operaclonem Cataratax (Van- !
M $35 On Edifi.i. N y 31. Apt., 21, ler. Pin.. Junidad Para hombre qu ---;-- Lstrabism Eleccift de lenses, Con- I
AR: rnA cans Inodernisinum ontuo I Informes: Agumcate 53T, Habana. U.ve a vr m o. rulfs 1, a 12 y 13 0 P. In. Raton .NO 35J. '
am ALQUILA AVE. MANOCAL. 684. MA I 11 --:
mmiricano, jard(n. torrazagi, mal6n do jue- ,I 358. H-4373-96-12 reUna Condicionce. Escribir REDACTOR I
so, bar, Ilran living can fire place, come- rianoo, onus abundance, can jardin, por- C-4011-104-12 enviando Trl6l.n. M-7766. C-179-4-4 Eno .
dar. 3 Hobo.' 21314',limrn6wo 616set. 166w.4- tal cublarta, Bala. uncuarto, batio intern. REGLA IRZ SOLICITA COCINFRA QUE A dalos, edad, expe. .
pajoi, a. gas, frig, tel4fano, cuarto crtoda, lodo. comedor, cocina. Omnibus y Auto. 97 ''GUANABACOA a Yul)i Versihil y prictico on In re- LOS EMPLEADOS 5 DENTISTAS : i
gArtle. complete $300 buses a don cumdras. Lo Hove M lando. So lalimpiezo. Linnuu, &I Tell, A5-1322. riencia y folograffa A Apar. I
1. I... du*Ao W-4055. Proclo $43.00. M.4003.9o.12 Y CASABLANCA Proton am tn Progreso 222. lisjon, at Ia- daceig5n tie anuncios do
MXARI T., CLVII: Greet I do adificia Bacardi. lado NO 769, Habana.
111111111111111111111 I I ..
,,to one came Una ; L-QUILASS CANA MODURNA. SALA- SE ALQUILA, UNA CUADRA 11-4314-)04-11 l41111111111111011111 qua ]a podemom x"mMistrar proce. DR. WALTERIO B. ORTIZ I
ril _Jkrdth fronts ion -. remain y menciones radia. den tie todso lag .
dh. terra", Ii. I Eacuelas de in Ciru3nno dentist. Xxclusivaments don- I
ving, comadar, 2 Hobo, 2B. boudoir, citar. comedar, dos cuartomi befic, Interest do tadures y Puentes do dificil outiecti6n, Hain crinds. sarale, c. el6cixics. Iris. teldt. 11 14, Via Blanca: Sala, comedor HE NOLICITA UNA COCINXRA Y i1NA UH-C-375-114-10 les. .
jordin Part 1. Avenida Do, antre 11 114 I I Universidad tie La Habana, entre
etc. i $200. I AmpfliclAn akhrienaares. Esquina Rule 3% mineJodors Para central ceres Habana. ellom tEnemos tanto alumnom coma yos X. Carnpanario 251, e1quins a Conc
M-MARt Un4lolnut cans, e4quinal, lairs V6mxe. 9 a 11 y 3 a 5. dos habitaciones, bafio y COCI- Informim 28 NO 50. Quints y 96pilina ave. I dia. Barit (Jim a salleitud. Taldfancral
oco4diclonad6l I Para Entro. Jardin, terra. I 'H-2932-00-13 na -azulejados, patio, lavadero u idar deopti6a 3 do In tarde. Be page via. lls OFICINISTAS Publicidad GUAU graduadosi onode el extudlante qua A-0610 y B-3711. 1 Imp. E44511-5-10DIc. -'.
zan, bar, living, I Je. III no Nabs cumplir obIIg!eJA no so contlenium y iceptarla un pesto tie P
comeilar, hall, 211abo. I I en I 11 435r.104-11
do crinda, ci.gam, frig, Jelhiano, coulplejin, ALQUIL0 SN, JULIO T ZAYAS, rUXNTX agua abundance, Primera prentille. office '
I 11 Illp6dr.m.. Marlhna VABA xIq..e.tren,,r Agulla 162. b0y, ljxsta el, Contador Pd- QUIROPEDISTAS
11 1 'L Jordin, x4lp, coinedor. *14 grades, Palo. tre,,Central y Guarina, Martin SOLICITO COCINERA, BLANCA, Habana. ti)jefo, In I I :
BE SIC' 'B"i"AsA "A""'A lean be qU6 liaga todoa los quehaceres, cot NeAlbrok doctor an Formafrail Jordlu, (nuidernis' 114 co-Plak-- c"Ina de go--, ll ,- an. P6rez. Ve la cualquier hora. .p- cia, Medleina','Verecho, etc. con ca.
tins) 3 torrAxio, ll Julio 3do I QUIROPEDISTA ,PARDO X-W 1
vIn#4 comedor, bari boudoir, moldn tnOsk M 1174. priwlo $60 .pd. toldjuino -r I delli, I H-4212-'97-12 rpeI'ealIete Y adlud4ble. Impilescindible I pacidad. XufIciente par& ocupar Jos .
a*. Habot., 3B. 3' light. crJAdnm,'XmrsJq, 0, .- 11 I nelaa Sueldo $40. Inforines des- cargos Iris responsible. Muy gum' NO SUFRA MAS DE LOS PIES I
anx.,',Irla. tvidf. moo, volition, cUblertes, .. I H-4393-90-13 purz lu Ft. M. Pltseo No. 101, esq 5a., P 'L A Z A I C407-117"16 11 ADQUIERA SALUD Y ELEGANCIA : 1
114*, '_, 98 ALQUILERES VARIOS Vedado. H-4729-104-11 tosom Ia brindamm nuestroa s.rvJ_ .I
C. CLU"I"KneantadlOn cans, -1 11 I KOHCY No tame a tortures: Callos. us" main
el=,Plem Pianos a dolorldos. Ageismcon holtmopes Alwilln son .Aj jdox Is,, cama,,suminteot BOLICITO COCINERA CON BUENAS clam, qua son, absolutamente, gratis. eirc I i
Sardines alrododor, 4 Halin. 38. 3 Hobo, rt ALQUILO FINQUITA COUNTRY CLUB I pars SE OFRECEN ,. u
mindoo. do portal. Onto. meddr. cocink. cus de re(erenclas, maps liner dUlces 3, diter. y Manual Reports Anatolialo- .
4.rrinta.,, -&-& Par* Hu6aped criado; Valid, cuitra boblla hmejo, dnx aslo-comador, 2 c"Artes, bmAo. craina, Me crloc.,6n. Sueldo 33 pesos. Tratur BURO 'UNIVERSITARIO 1691co. Conmultes: $1.50. Vijdtenm bar.
frig, tolAto"o, garoje ,q) ybilotec, O- 3 No metro, clectrlcldad, xgus, telollono. tie 11 a 3. Calle 28 No. 172 esq. 19, Va. 118 CRIADAS CRIADOS & m. a i P. M., Raton 363, racobar. A-MI. I ;
1 $400. ... a- "'a An& Interealoda, terraxa 'y garals. Infor- S Ediftclo La Mttropolitana 543435. dado H-4692-104-11 DE EMPLEOS E-5582-Quiropedista-13 Dic.
A. ARKMANt Encanticlomas fincas cam- man; a-6190, ro.1500, 11-4454-911-11 I
lv, -1= 1..I..dam, can bar. 'pi.eines, P-4171-90-14 P RO D UCTO R F-87478 OIFRRCXBE KAGNIFICA CRIADA .. DY1. RA.YAMjL,.jJdC)RALE8, pODIA. oe I
. '' I ALQUILO CASA CALLS a ./. PRINKRA ALQU'LO FINQUIT IS Par her&., tombidn manejo, par& todo, anZatiR de G6rnez N' 353 tra, graduado UnlVersidad Habana

o i, AL6111LADO Y, B-Lurida, Us., Morlanao. Jardin, par- cal. .niunpoguterlm, sain-cornedor. 4 cuar. $OLICITO luerme colocact6n. H-4101-118-12 Midwestern, Chicago. Tratarnfento flec0, t Telif troquirilrgica, calloddades, ufias, verruLind XPIo...omusbIsdoorllrad4 del job,'2 baftom, cocina, garage, 20,000 varm, one M-6830. L
Vedm. &I. xill comedor, beflo, coclna y pAllo. all Ed I tier IpujeV medlann edad. maps cocinar, L do U-ISSO OFRECESIK CRIADA PARA CVAR.
do R Mine Katy Days cagacillar do 1% ji., Ilabitaclones amvli '.- us lux, telitona. $120. ficl. La 1 14 983. hanged, ampobrecimiento circuls- I i
.C Infbrinan A-3544, pars slender quelinceres corta (a- to% a comedor, aorta y cumplidara a pars -go.16A ,do Volandp I,;' tropolltana 534-5 33, 1 jn -as toria. Amistad 25 outre San Pa- i
NXCXSIT AMON 16 *a as. Preaentarse hoy an don U-16110. fact y Nepturto con control# I I 11,4276-00-12 H-4455-98-1 m!1 n.,Indisperimable inagnifIc re irumeJadors, emritiomm con nihox, referen- Ulr-H-4675-129.11 r I %
- .
Porn RSPARTO ALURNII 'lli-QuIropedista-1 Xnem, :
A119B ALQU!LQ 7LQ1UIL0 CABITA JdAMP0STKRIA 110- H-4275-118-12
i'atrimonla imaricano monde. Knorv hermosks con amplins, fresco. In Cille 18 NO 28, Ap. 1, 'Repar 131 OFERTAS VARIAS i
22 1%, j III) Calug a fine& do 1%, in nolitica 214, mim, belie Interemindo, liu.., dZe in tronar, cointdol7 Asia, 3 habliscione., c A N U N C IO S HE OFRECE UNA JOVXN PARA LIM.
C- Club, Bilt'nort, tic. 4,5 leis don bottom, l6rraxa, at major puntu; t"Rel6n elictrics, terrazas 425 Carreterm to par y love, par horms. relerenciam cla- lj)YEo TRARAJO BE CALLE 0. C .1
Nabs, con' plicina, crindom Jncluldom. Page. Miramar. I C O M P R A S i
,J, ; go pesos; III suite 5 y I., I Central entre Lucero y Diezmem, rulam m Informan tie 10 A 11, F-7744. tier con sueldo, experience. Fl-360fiRR1 erim $1;500 par ,At contract, 7 Y B Lm Flora 20 minutes Capktollo I
Para r4441nuntlo .dxtronjom, Cf4m blon I I H-45111.90-12 1 H-4431,-;8-11 14-4490-104.10 Y OTROS BUENOS EMPLEOS ro H-4430-118-12 lkfnn., 9 CASAS _. I I
ornuablonlo, ,a Visa. Vedado a Miramar. A MEDIA CUADUA DEL MMAMAIt .. ... on Ia OFRECESE MUCHACKA FORMAL, H-4180-131-12 I
. Hobo, 28, etc. conirmto un mile promm. Yacht Club calls 3m, NO 19 antre Sk Al6QULA A DON CUADNAX DEL PA. )MPRO SOLAR 0 .CASA BE BOB
. 4 cilrabaja crinda manos a limplar y ca
bit. ig hanta 4250'ro6nsualea, (1) B2, atcluilo cms&Jcoml* y rader. rut. 2 I SIC OrnECE ASISTENTA PARA DIA,.O CC I .
. I, lie Villaverde NY 4 uns SOLICITO nAr : mairlmonio..Buenas references noth., exPerkencia y buenas r tr hAbitacion!ts, Lawton, Santos SuAa. I dar, 314, cixot. a* case con ainco .u.rtog, comedor, cocIno y eferenc 5. re., Luyan6, dinero an maxe. Teldtforio: I r
ra In 4o) illk cart&;' solv cocinm, cuarto y aorvicLo'criado Patio' go- baAa I.tqmcal.do, .gua Abundant. call- cocinera Para 3 tie famil Bab trabajar. F 721 H-45 97-116-12 FO-1541. Bra. Sinchez de 9 a 12 a. m. ante. Can& blen rn$*, agum, abundant*. .Infor-cm; 13-8207, H-4267-131-12
Amuebindal Mirammr.,Alturms, Vedado, 2-3 I te y trim con portal y jardin, lerreno pars renclas claran, ]ever poca ropa, dor- I C-211-9-16. I
= ,,go,., a. I H-4561-00-16 crit tie Saltines, precin $40. Infqrma an Is Mir colocnei6n. Sueldo; $35. Calle BE OFRECE MUCHACHA BLANCA IPA- I
hat J Pasorla alr.dodor do 1225 RE OFURCE BRA. MEDIANA EDAD PARA -ii- 11
P1111111410 code x4mostre par ado- ALQUILO CANA. JARDIN, PORTAL, SA. misms OdJ & B.v to servJp a cofin familla. Tel6fono nine -de Hnvea a recamar COMmisO CANA. ZN LA HABANA: 06 I, ''
lantsda I I Ini comedor, hall, 3/4, s*rviclos, 1/4 crim- .. E4533-98-10 22 No 43, entre 39 y 54 Avenidam, G R E G G W-9070. ..,arm entlende a Plantes. buena renta. No pagor I
H-4964-UG-12 ,.at ,. itene referencian. orman: Telf. ,15.500 No mks 15 ahos fabricads. TraL VACiAl I os. patio, 9sraJo. Ave. Monaco] 400 fronts Miramar. Do 9 a 3. HOMBRE BLANCO, 127 AiROS), EXPE- M_32lll to director. Rivera: A-0469. .
O' V L __ Vrlencla an el servicia de crindo. sir- H-45RS-131-12 H-3109-0-10. I
VKDApot,,Tara fin do Diclainbro) Mox- Ville Mile., Marian.aa. doin
nifloo chn 11-4488-00-12
.. endo a Ia runs, slender jardin, pinch I
. PA A ENCAROADOS, EDIFICTO MODEResquina trail*,, jardin, 2 to- A ENDO I UH-H.40 13 esp.rl.l COMPRO CANA PARA RENTA, BABLANI I
"azom, living, recibldor. comedor des, LQUILO -104-12 do cocina, Tiene cornet de salud. Re. n lot 'cast matrimonto conpa
I I ferenclam. M-4992. Oro o Vedado, desee trato director. Inform" I v
Pacho. 4 Hobo, L 41L 2 Nabs, crindom, pan- 4 tents, traludadores, -arias. cumplidares, A-9171 H-330 ; ,
try. a. gas, cloiaim, $250. ,, SE A QUILA. H 2-9-10.
ARE A PE OS
M-17" San trojele ", .. M.1 BAjoa, salawcomedor,.3/4, PARA CLU1 0 COLEGIOS CUAR'ENTA PESOS :!t!1Q_1_18-1; ..Poriencia de Aflom.. prActicas y carioca- I
7" batio, bado (ulti" selteltudes beell" &I 119 COCINERAS COCINEROS Ila. edifido donde trabajan. FO-2046, .
- I
SARDORIKS' OK LA PROP1sD 0. :aUxillir, CUprto Y. serviclo criads. esidencla Pa ticular, magnifica Para cocinar y limpiar. Dor- 10 1-5. ... Enearg.do.
MINKFIXON DEL COLXGIO Ix v 0 gran r BURO-EXpLEO, per entidades ARTURO FOYO
JJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJ
'AD, IN. Son, faraje. Ave 11 y Celle 13, -Arn- case, dom plants, 8,500 varas, dog c comerciftled, U&elGM&IeIL Y F-87 7: OFRACKHE MAGNIFICA COCINE --- -1
y I V. !le rPar'. -Cte'no
MUNIOLK. . I ; I pllac,6n Almendares, Liave an log tannin-courio, basket-bell, merenderos, dmo- mir, Salld. los mi&coles. ra con referencing. buee dulces %I no 11m. CORREDOR COLEGIADO
Ile 3 N ; 3.13 ._Ir P .... eIr. S lid I. I..
CU 7
LyC-2 V.dR .f. .1
:, H-4417-811-10 'Altos. Inf;l.r-6104. a I cundra calls 23 Pla, preffere darmir fuer.. H-4102-119-12 Compro urgentemente edificlas aparts- .: !"
, embarcadero r1o. $500.00 Calle 3' NY 353, entre Paaeo lextranjerjug) PROFESIONALES ;
1 men.uales. M- 9041. Edificlo, Matropoli I tans y 2, Vedadd. mental, an Habana, Vadado. Miramar do I
- .11 I $96.00 534. U-11180 OPRECENE MAGNIFICA COC1NXI VED,0 0 : : i H-J454-98-11 L ra buena sax6n. patina, s6la a cockna $30,000 $100000 air- de $100.000 a 7
.1 I I ; 1. Magnifies plaza en firma I y I ABOGADOS T NOTAMOS $2Qo,.C0....d.,-.o. ,4on repto de min un 1
- I limpla. duerms denim a Norm. Referent, an U-H-3978-90-10 I ,
,, UH-11-3818-104-10 H-4274-119-12 BUYETE PEREZ MEDINA I H-3146-1148. publicitarin pars prodtic- it-laaa. I I .... 1--o-s'l-6696 E11-1089. 4
-. SE ALQUILA tor do anuncios. OYU CKSX MUCHACIIIA BE COLOR PA. T-niftoci6n rApIds de
in 7 1 1 I I I Deseamos hombre capacitado, bUen X Passporte4 lua
I im .
robin 911, bajos, esqui. I I MUCHACHA visualizador, con Ia exerlencla pa- ra seminar a mind&, dtierme, tiene rate- dimins, teliftlacift- metal y olquile; c S:_ !
F ."A'- "g-I"in Ave. de Colu ,REST IN N l a#'
7 1 1 ra preparer y seguir a &nuncio an renclas. Inform& Bra. Rodrigum I-3552. gums de todas clams. Reourwo, matrim. ERNANDEZ Y VIDAL
'", Info I no a Truffin, Oartal. .sale, come. I I
C(icinar y lovarpaia dos personas. todo su desenvolvimiento. No se de. Pdrez Medin dor, hill, 2 habltaclones, batio Con atractivas preciom do invierno Pamir ca) sea un genlo, Para at hombre ca H4470-119-12 Man y divorclas, bufete rred es Colegiallos) I
. ocael n. Con referencing. Cuba 209, department 7. Telf.IA411511. (Co or
. cabalism desde moment& pesos men- tn O'Reilly esquina Habana, altos aIguna vist6n publicitaris y eaW. RE OPRECE UNA cociNsini.riumopicA. C-134- -2-En-, I
. UH-1r-,3W7:ii-1O eompleto,. servicla, do crtadoapy Pa- Tlene buenam referenclos. Telf. U-2182. Compramos y vendemos para ,
sales Be alquilan par dims. sems. tie La Venerla. Primer plan., riencla. -1
tie. Predo: $60. F-110131. I I H-4424-119-12
1. 2. Pars redactor de anun- BUFETE REGO clients: casas, solares, fincas, -_ I
. 'I nas a .mesas. an. un amblonte &grit-
PREKERA No 111, ESQ. Apart4mento NO 2 DEBRA POLOCARSE IsPagaportes, Cludadanlini, Jubilaclone 0 r 4
- -_ debts de playst, vrivida' tutbollas I I cios, oportunidad. UNeJneVrXNrg PffcxN1e0o, ashe cocinar an ca- eniiones, Divarclos. Matrimenios. Merea" hipotecas. Actividad, h nradp-z .
11 I I I .11 I 11 virtleu v rocomin Tnf- v -- m, mn
I "C", VEDADO ,.r UH-U-3395-J10-10 'eiegantern6te amuobladas, core. I Otra plaza an In misma firma Para no isr a Is criolla-matiolm. Tien, clam, Recursos Sociales. Administrations.
PAGINA 32 DIARIO', IDE LA MARINA DICIEMBRE 1'0 DE,1950- J
Protest i os enfermeros contra
"Mor& Ll
t6hajgdores dela Medicina CON UN
;U los MONOTONE,
1dad en .4 INVASIDLE
de N ov En rgica's declaiaciones 'del Colegio relate, all
7 O d
0dos 10S dius SOl T 7 7 a Ia equipara!L y capfleidil common ermerf";
Con )a firma de log ;;,floras Juran adquikeron medl 2U
P
IQ Ina do 11
Adevedo Vitals y Joni dargo, 0_ .ad. pseudo ule
st ante a intervenor del Cologlo Nx_ p.rlacoorres nde c 1. 110 cional de ErI do Cub. no a Un. cSu r,
entr gan unas ( 1.! cle cin 1j!td An- C
feclaraciones naer
co 10 on uan KONOS DE CU A ':
c L a jl 11 ei de 3
16n con Ia solicited becha al U a rI -4ue'-st allsuraran
or US I&
.4 lerio de So ub Ida UY ;Z1 or Ma,
.j. or lad n grtpcnid; U n 'do.-C'Spa'Mr, 0 id"do'71I Habarts, doct
Pidicina, de u 'I JUA Ce6a o, OL lull NVW -YORIC, dlciembre 9. (AP).
trat d dre in profes16i r bugP6rez PerlsI w encue ra
se les-equipare y. capacity corno Militar riel ano ION, qierre do Bon0s;
r d.6 en !, ItIlutoprNincloval
e'ektablealdo i gnox of. ran e8t(t C Abre Cierre
fermeros thenicos. 3r;Aesde.*ewa ftclla Z611 a no he Itt
Dicen SO dichas celaraciones: grocer pur,,..cap4c de'lob qpcualaq publics, numerous 41,
S. "is = a,. 0 do L gg Ue fueron
Cuba Nor. Ry.. 514%. 1942 52, 53% "El Colegio Nacional de Erifermb- gerrlpaeI IdtI logalm nto.._La YOnpic- ciUsurdus 0. g6eI ect
nCIR de un D w a Feria Cuba Nor. Ry. S14%, 1942,
ros, con conociMiento do qweri ei mn oj aceptablede conver- %I te con dos ertes. A I RCT . . . . . 3414 35 jk
2 go
dia de 4yer ur grupo de traba adoraj b de In rn
tirse en..enfermoro, as haclindo una e= his el"
V e Ia medicine con Animo de jrnpre- tra- toniado exudado Cuba Railroad 5%. 1952
coirectis formaci6n,,ProfesiorI f#Inj;iZ pgra cu Cuba Railroad, 57P. 1252,
sonar a Ia opinion publica se per- Itivo y, prueba'intrati bfl 7 dettgpiqa, ,, xucepti- RCT. 27 28
son6 an at Msn stgriogara Interesar Vn el iota C Ar. d 14%. R6T.
rior de lu, Isla dIf a. Y r uba Ra a 34 37
del tehor I Idad con- via de as dsliuelag Ida ra Rendirdn un homenaje Rep ,bl c. do
altinno. I Cub., 4%%.
cedu a log intrusion cle nu En la;Vreccift de salubridad du- 16n pasiva con matitoxina dif- a Ia Bandera cubana
capacidad legal *tra'jerrC'er- rarI dia de ayer se recibieron te-, ton p r dispuestos 4 ago infer- 19717
sl6n Ia ;.p" r a a Manal Sugar 4% 93% R3 v.
max a on s, locales de Sx- r 1957
a Op-a trav6s vt
ret ndidk desde h4ci an gua Ia.. ra do, C!Ardennip, Pmtlma So. Hoy mingo, 1P do diciernbie, &a
uj srpol6n, por
de Ia solicited de, 4 q Gotav de Gawlro- efectuAlo
riona L onar San Luis (Oriente), at acto, de clausura de Ia
e. medio vigne a, mana estar'su opo. lovis. Naclonal del : Li bro, con
efit Ca Iguip; Plicetas y Cpmagile Feria un SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
sici6n decIdida, a, as!! ?rbp6sjtq., de homenafe a Ia Banding Cubans an
"La cqn4ici6p de a and, c enta de qua trabajadores
gros t6crii. habian presentation me- En eI.Instituto Nacional de Cirugia at aho de su, centenario. EL a(MURI
03 que go abrdXRnL Ion in. mor! unies 0 DE LA MARINAD
contentivos'de Orto ic&' se inau lr6 iYer Ia Q0111 El PriDgrarna, de este (tia constarA
:reconocirniento de cal venc Anua do. astr6-enterelogia de trespgrtex: Ia primefa se iniciaM11 1 t, rk con':un discurso del doctor Jo
llegaqdo a intentir ocupar aillunas up preside qI doctor-Pedro A- Bart ': cans,
resentan0o tribaJos lox doc o- ge Mahach sobre el Diu de Ia De iniciari Ia tercera parte del
'Y oe exa; oficinas, perp I aqt xc16n as, conffnuAndola log doctors
pndrgica del doctor LUIS Espinosq, or onte Rensoll, Rodrigpez; Remus, claracift de, log Derecbos del HomSe celebi(ir, res it, MareanGarcfa BArcena y el doctor
jenando ru desaloJo Por Ia fuerza Prdro Farifiax, Josk L. Lhich, Fede- bra; IS segunda comprendark Una qua tendri a su cargo el
Odblics, evit6 tal extreme. rico "tp, Emilio Freednjan, Anto- charla de Francois Baguer con Ia RaW Roa
La D ecl4i6d on Las jefatures que inte taron ocu njo Anido, Ignacio -Calvo Tgafa, Ar- olpboraci6n 't6cnica del ingenlero resume ae Ia Faris.
par esos trabOjHdores de Ia meducina Luro'Curbelo, JuarI n Barqufn. A1134rto MesLrr Y Roberto program include nimneros par
fueron Cabsigu6n, Placetas y.Carqaa Cruz, S$ 6nOj J oxk GroE. Tn- Miranda, W,como Ia Llnidad Movil I b ads, de Ia Policia Nacional, Un ., Mas Liu 0 Pedro Le6n de Uni&!Ridio Televisi6n y 6 doc. canto a Ia bandera. Por tu aurora
de los Derec'h Wkey. 1V
El dittirloo an una escuipla, BInnc6;,,Ardt)0I, C@Ejga:j:erwmdo Mi- tor gel Angel CanI nombre Carilda Oliver y'nftmeros por Maria
de Ia ,
De acuerdo con imstrucejones -del Innis .'btrbd, 6 riedad Coldmblsta Panameri- Cervan ter..
Los maestros exhortados
d.
a llevarla a las a u I a s
Hoy, diez de dicieinbre,4 se conme.
mora el Segundo aniversaric, de Ia
fecha an qua fu6 aproboda Ia "Declaena
rac16n Universal de IDS Derechon del 8
Hombre" por la'Asamblea General de
tas Naciones Unidas.
EI superintendent general de Es1b. cuela3, doctor Diego GorI coi,
age motive Y atendiendo, a In recomendacibn de Ia pr6pla Asamblea do
con 10S farnosos ue an todos log passes; rniernbros
Ia misma, si'ieiderde IQL fecha y
turrones espuioles Fe difunda i travis de las institucio- Lindos Hanteles que, dti ran
nes docents Ia aludidaDeclaracl6n,
confeccioro, un.. proyecto de activi- mayor reake a su mesa, en
dade. a realizir por piofesores y
atumnox de todas ]as eaddelps de Ia
= a, con Ia colaboracibn de log esas celebrac nes.
ANTIU-XIXONA Q3
Antonin Santov nla, Am&
Maria Larraz y Escipt6n E. inosa. Q L
AdemAs, el nilaistro de Educaciot, Dpto. de Mantelerio. Plant Baia
doctor Aurellano Sinchez Arango, a
sugergucia del doctonpirgoLGonzilez,
ha' dftJgIdd.Uns. alocu'ci kf, if' fit ciu.
de d clania, an Ia qua habla de.1h libet.
la'justicia y ]a Paz, tan aftheladas
en el nI actual, seA011thdo que
S N CH IS M IRA tienen como base el re6onotintlento
de Ia dignidad plena del-hornbre y
AIJOS, S.- L. de log derechos iguales a InaHenables
JIJONA-ESPANA de log ;n mbros de In famil;i
In P o dice- as eces to rea.
firmar,,en nuirtros ninos I Ia Ia an
se :re hosftmdarnentaleg del hom,
MINIATURAS Par pocos centavos Ia misma r n c a ro
I d gnidad Y el valor de Is
CREMAS gran calidad ANTIU-XIXONA persons humans y en ]a igualdad de
derechon de hombron y Tujeres para logra un mundo major.
Y terminal solicarizandose con a]
F,,,.p6sito tan lonble y exhortando a
o maestros cubanog Para que ofrez.
En los mejores establedmientos can su coopergelon Y celeoren dig.
namente an lam aulas at Diu y Ia Se
mana de log Derechos dja Hombre,
con un plan education adaptado a I"
capacidad del n1flo. or
0 1"-z
N
RIPE
EN LO RECIPE
SATISFACE A
ON REGAL QUE
Y PRESTIGIA A QVIEKAO RACE:
juegos de Mantel en granite belga. Fon o blanco,
IRCA IC TO R bordado# en 61anco con fillire.
De 160 x 160 con 4 servilletas .1.0.50
De 160 x 180, con 6 serrilletas 12.00
De 160 x 225, con 8 servilletas 14.00
Otros estilos. en granite belga blanco con bordados
en blanco y en blanco con borflados en colors.
De 140 x 140, con 4 servilletas 8,50
T'
De 140 x 180, con 6 servilletas 10.50
De 140 x 225, con 8 servilletas 12.50
TOCAIMSCOS 7Q5 I "HOLLiWOOV
6T53 "El. NEWPORT" do 45 RPM. Para tonec- B radio de los e4irdilat, t:Dr
M6xima fidelidad en Ia g
tar a su radio a telovi- con 4 bands enstgrichadas
reproducci6m de images sor. Cambia outom6fico an Onda Carlo Y, sistma
NN
Y ido. Pontallo do instonl6nea y stlencioso.
son tonal "Gorganto Mcigica"
16 pulgs.
Diseflo L*ro"I
SX54 1. De belle apa- z % 4Q63 '11111. RANCHERO"
riqmcia, tonalidad 6nica,
Un radio de gran close
gram selectividad y pre- qua function con bate- Juqo de Mantel en darnasco
60 muy econ6mico. i belgo, con 8 servilleft rocis. Especialmenfe cons- tas.- Enawd, melocot6n, verde y blanco.
truida para aquellos'
in nn
A
A Radio
3 .'Cr4nica. Habancra RIO,, DE LA MARINA 3
DIIA
Mod", 1 1. 1. 1 1 I Clagif icados ECCION
SECCION M m'ln'go, I Q-de -Die. de 1950 Pigina 33 9
DECANO i)E LA PRENSA ]A CUBA
C Df* ire,
on Ias medidas ado- 'd rt
Pta as sob J_*Otmcacionde
el&- Wes,' ts imposible :un fialude en 10' s fomielos
Ewei'a la conclusion a que 4e llega cu ndwse-'coj ocm. rwqt!ijRrma1 trabaja
la'Oficina Nacidnal, del Con io y'de: Estad isflca,, Electoral
DZCM ]a queje-h ,'venldci, r'e- ropetido Superior ec, I
Otlepioz, de qua an' u1ba Jo. Por. Foustinole'al grew sabre el crildit.
"electortiro', -is, quede ndo an -des t ae 16n de rP- I*1flJnPt6n de'Ji'loWgrella del
uso dade'la rt eva etam inlOiada an 1W can 3avigencla de In actual Zllecw-0 elect6r an 1, an I respeeUva"carnet de
Constir -in cunt
Kift, a_ lir de eAft--tutmados.-Ion; putidw poll,nos h n Mo curar, de In lnt rpTataci6'. noble t's pirtfolilkiinente 'a] del Pueestro que su derechw y de su f blo oubanQ (OrtQdozos), pot
frlmos-en Ia',prhne*ra ctapa, In de Fxta. prinici-dialmeritt" es As del, rn*4Wde SU d0egado ante Xeitado low a lesta. feche, sufragio, para. ttatar de 'elegir Trlb=41,, doctor Joaquin L6pez ad%!ferte que la frase, los :no 'adio, 44 1 Montm--ba vanift Ilbranao batalla,
Y iiiii _eI cckheppt xlno l Ia. .traa bai4R. par, la'consagracidn, an
i _o,;.v&:deeaYppdo,
41, j
H0 6A'i
:DE
W1.211 P...'..
To W1 .11
. . . . . .
Ide as' imlons, -dff, 4nao y de . . . .
derUs vendee Id arsas dei'liu "nom
o
I _42 o do invest C hn identtftts dft, clas empr Ormino, el octor, ii to cassm"*ji, Jife- do ol6n 01do
cuando, -egwdi arno s, si; kera sea de losinte r"as.- de Ia 1>osterl d ad he chos, del precepts I coristituclonal a ese bien- que o que im ne,.
voxnerament _, el Udlgo ectorl y del bien corman, ri to Po
las facultades, otor _as por- dicha puedc' obtenerse'mis que cc ry, oe-'L 'ApUdimosJoroprano.a la reforida Carta va,-Xii1b4P4_1r txpe ior Electo- jaci6n Labsoluta del egofsmo_.jr-Ia:, Ofirlna, recibi6ndonos su dimctcrr, ral; -,y -imp 6claiMente a Ia Oficina:, maldad. -."' ".1L, I 1 1. -_". 11 '?qUeUoe$,eI,,doctor-Jcs6 AL SuArez
Wsa; Iz aef Cifisc,'Y' de 'Estadis- Cornio'el D1ARI0'h&.estado1fcjo-:' quien, h&3U ompar di-4 1 1 _. CU, I I r cd oficialdatis Bala
fica; q;IWQr Me 0 L de --pre conduct",_ '. cha 60'fui
cdcl6n.a'In- Aerno y"Plefto del Vibunal
XU ng-s'-paricId opqtuha entreviatar doa M=10
ViW e1k'_'poble ,misi6ni altok jefe&-d
sed&Aien, -of -Nacto,
qUe Wa, 0 and _0,1 63 pall,
hm, t qU. a 41ni an
* El
del -Censo &t te
If, L .'.s*iqn, Ilo p* ratadloj 40iro 11gar, :cU anoamo4i- ral, organisino 5=1 pth1w ambil"
111161w; I I mas -nu on,# y
treiidir,4ile;no'pued ltmi.debi sU-* Wer r AW w Pre ta
ti 'don Ia SUt*1Zad''espo tA
rervlvlir vl. 'n& In6trikifb 'heimehfie, Aut !85, ( e: PoCoVeo 9 c n neo, qua
os,'dict*d6j,-4e 141%)i!&, Am6drac no i surnsmos vpo;tuno, I*ce quo ti4nln; conio,"j Q eLp. ,.*fiel.* ca afitk Ia iprobaclis Aa fotogriffa On elcarne pro!' 11'poref R',' 2
la leyqvy w-loi-od 6s ele I., p.
d
7
NOVISIM,
W
'T I
4AI U WX ;W
Ufft 11D 0'
r) atbls
o,
pTesen s6lo A infah Ia
ta' 066n clue a lb
VwAs n 'tabAe'=ecaniiino do ocido, 18 fift O;AUnMaJ Her0
0INT- drecerle.
ta, a Ia veZ, a mxraU14o- a, a eZ&L1
Or 0 suf* aj
ir6inoJ& v vr C ic'&' J1 ribu n';,
jj tj It
Cicfa e 0 'a
mpha Cape on A& 0.
mi 0fun:
joso y,iiccwn6 6 cionamiento..
Uftej Be Be Tdujjosa de'- poseeri 'o je en.,
sefiarlo ai sn ami
II*NdTP0INT noWC6sf4rd.j"4s,.y. son
--DUP AOL
ACIL.95. 40
MIDI 0 SIGLO"VIN 01IND 0 LO MEJOIt
;.O'REILILY 07-TEL K"44-9. ItAFAELISS. L
.-Pon ingo"i 1950
PAgina 34 DIARIO DE LA MARINA 0 d. Di.. de Cro'nica HAanera,,
El Baile de las Cuatro
Estaciones
;Para el...
Promote ser un acontecimlenin social sin precedent el "BAile de Las
Cuatro Estaciones", con el que quedarA inauguradn oficialmente Ia tem- 4
purada de carnival.
Seriti el s4bado 3 de febrero pro
I os salons; del Centro
mu. en
turiano. IEN EL MONVO IENTIERO
Hay ai ynzaclas ve ... tfsLliii compare.
sa Por e.,n os do nuestra mejor
socied2d.
La primers dama do La Republics.
Ia bellisLma v elegant efiora Mary SIVAPRV AL SIERYIC.10 DIE UST91D
Tarrero de Prio Socarras, patrocina
est no events, con Ia coopers- EN PASCUAS Y ANO NUEVO ISTAMOS
cz maia
n de Comlsi6n Nacional de TuYa se estAn ultimando Los trajeg en jUN REGALO DE EXITO SEGUROI Los products
n Stallorth para hombres, tionen una varond fragancla
uestras principles casas do moda, y
muy en breve empezar&n a dar a co- de brezo mos;s, que refresca y perd ra. Sus origiiiisiles
nocer Los nombres de las integrates La mismo, para compror sw lickaft, Para tm sithple via)q do
envases de barro vidriado, son muy aproplados d orni que.0aira Un V;aje
de los distintos groups. n*g;)cios, un fin do OM Ml*
Tambl6n podemos anticipar que las caricter masculine de on contenido. alrodedor del Murido.
cinco mejpres orquebtas del memento
amen zaran Los ballableb, y que habr4
premios para todus las grgsinizacionos de Las rom ..
Lo auguramos.
Boda en La Aferced
En 1 i= de In Merced se celebrr& o dieclsdls del actual.
PESTUCH.E-'E' 0 K
R R- siete de Ia noche, Ia bods, de ESTUCHE "E"... ESTUCHE"All wilidin Ia informado' onsitate
Iaimp4tics, senorita Muria de Los Loci6n para des. %
A.lseles Calvo y V&zquez. con el joven n quo uflW n
Bernardo Casas y Tabares. puis d taz6n tazon con jab6n de afeitar
con jab6n pore afeitisrse y locibii despu;s do
La sehorita Calvo ird, precedida en nde organizaciOn mwidial do viciet: Wagam
811 into al altar por una corte muy y colonial Seaforth en on. afeitarse. gientes envases kq M4$ gra
cam vases de barro cocido. e de barro cocido. Cook puede y sob* c6friai hoc r do sq viais un placer,
bonita, integrada per las sefioritas
Eva Casas Tabares, come maid of 004n'dole todos to% dificultacles y o6oraton4c su costa.
honor- y Elsa Vidaurreta, Bebita 9&n- DR VINTA IN TODOS LOS SU[NdS ISTASUCIA011INTOS
chez Calvo, Lucia del Carmen Brell 60 900NI as gaMod 11to MIND$.
y Conchita Fernandez de bride Major 0, 9112ontt V ;u
jovenes Fiquin Cano,
maid. y per to Cardenas; y per 61, Los seftores doctor
Pedro Fernandez. Xavier Pego y Hugo Jezils Lorenzo LZpe7doctor Gu&tavo Conchita Garrote deSorhegui Nos.
Campano, en calidad do usher-. M6ndez Rive, y arquitecto Benjamin
La sehora Noemi Tabares viuda de Pefla.
Casas, madre del novio y el sehor An- En In boda. civil testificarkin per En unl6n de an uniginita Roberto- -un procioso nifio de paces mesex
serAn -los padrinos. padre de Ia novia, La novia, Ins seftores doctor Felipe de nacido-aparece en Is presents fate lit'seliors. Conchita Garrote, ]a
Mustaller, y Enrique FernALridez-v I.- tivaespbea del doe
Y come testigos seftorita Celia L6pez Casas- V nor el tar Roberto. 96rheirul, one de nuestrom min
firmarilin el acta. Pala Lehi I Zgentox galienos. 4100, %do
de eIJa, el doctor Humberto novio Los shores rsidoro Sao
CENICERO-ESPAkik 00
Mr, r. dt In doelwa Joseltra, R. d Alfredo Sardiftsis y Martin Fernindez pasado vieriies--baJo Is advocael6n.de I& lumisonladis Cpnaepoi6nDgwalbs y Is seflorits. Antolina dee Granda. estuvo de dizz I& sefiora de 86rheiall, ''Oft Is que bacemom Ileffq Un "lludo. fo
Sociedad de Misica de
Cdmara deCub6 Mwoco 106(o
F1 concerto de d1ciembre dela So- diosl
ci4dad de MUca de C#mara de Cuba. se celebrarA, come iijempke, en Ios .136-00
solons del Lyceum y Lawn Tennis
Club, el pr6ximo vieroes 15 Vero por ofi6de 91.00
ese 'un event muy es0eclai Para diba So ledad, seri a las mieve y medin decla noche. JP IL se
Indiscutiblemente este c"Z-6 concierto de su siptims temporada ha
de resultar grandiose y 4xtroordina- CIL
..L.,wommW rio, per tres razones* gimero, por- lot
d se conmemor le SUlt x1A .
l muerte de Juan Seba*UAn Bach; %%opt?
luego, por tomar ?Brte er 'el mismo Aire
tpn destacados so Istas* cooic el vio- 1c, _r!
linista cubano Angel Reyes y el ce- 160 00
Ilista espahol Ernesto Xanc6; V, per 0%60 ,
(iltimo, por Is belleza delai obras ofor I I
que se van a int,!rpretar. 11090 ope" Ipciolo
El program de ese dia se dividing Sao
en tres parties: primeramente se to- LIMA
.ari "Tres Corales" y el 'Treludlo a .00
una Cikntata", que Ia interTfistarkn Los $1 F300.
proftsores Agostint, Bert netti, GraXanc6, GonzAlez QueVedo y Ra- $200.00
ria.ti Morales; Ia se, undazparte s rA 110S 14000
un solo de violence lo, Ia.-'!Suitb en
Sol mayor", per el maesirn JErn
Xanc6, y en Ia tercera y Wilma NZe
se air& et "Concler o en Mi raVor",
para violin, cuerdiB y continue, con
Los rrk0sIcos mencionadoo mAs arribR
y el violinists principal, Angel ReSeri un gran concerto.
yes. WAGONS LITS se COOK
9 0*z c16n Mundial de Vlaies
FUNDADA EN 1841-359 SLICURSALES.pelspo 252- LA HABANA-TEL. A-2971
OFRECE HASTA UN 301/- % DE DESCUENTOr
DE PAW TEBS
EN SU "PLAN FAIAVAI I L 1 A R A MIAIR911 I La fiesta de fin de ailto en el Biltmore
A DE LAIMBIWA
El "Havitna BlItmorf Yacht and La decoracl6n, que xerA de gron ca. (Circulo Nacional de Rerlodistas),
C Club" Ia elegant socieded plendbr Y magnificencla sin igual, es- I
nirra ra tarA baJo Ia direccl6n del conocido Anuncto do subcostat
oIa p ya de Jnimnnitas, so pre
ya arn cel brar Ia tradiclonal fvAa artist Mario R. Arellano. de En de ano, acontecimiento social Tres conjuntos musicales, do zprl- Hasta las 11 a. m., del -30 de dlque slempre resultH brillantiamo en cargo Ia
IF s mer ord6n, tendrin a su par- ciemb -de
F,!edlos reede 1950, en lax oficides
aquellos amplios y hermoso te bailable. Ia S or taria de Ia Asoclacj6n 'de
del Biltmore. 4 reporters de LaHabana IC NaLa entusissta directive, ge-,prcsi- Nuevos detulles de esta extraordicional de Periodistas), r, en
de con acierto I doctorzAl erto Ca- narla fiesta del Blitmore brindare- Ignacio Agramonte (ZuIUeta)-.nCmeiUn matrimortio con dos hijos puede volar a M iami sas, trabaja en Ia organic ac16n de ca- os a nuestros lectures -en sucesivas ra 253 en esta cludad, si'recibirAn
0 gran fiesta, quo estari rodeada de in
Muchos aliclentes. notas. clones eh pliego cerrido para
nor solamente $100.00* ida y vuelta, ya que en el ff .u bxta--d. las abras preyedadas
en tl cuarto pisodeIR In Uci
ILI En etCasino Espaitol consistentes en'la dernol][0, el -U
PLAN FAMILIAR" uno de los esposos paga pasaje :rnado Manzardj, 1.4;011 d.
Es- extraordinary el enthusiasm dera cubana desde Ia terraza alta, Sal6w Recib...I. .Aw I ia6n-,Cocompleto, el otro, y los hijos (entre 12 y 21 aftos) que existed entre los scion del Casi- que cubrirA todo el frente d#I edifi- medor.
o Espahol de Ia Habana parn 169 clo ejecutinclose en esos me en Los pIiej6s,'ddT-condi ne; gene&ctos que. en corimemoraci6n al-cen- at hinuio Nacional per una bends dq ales y especM. ationqs.t -#esponsolarnente mcdio pasaje! tefiarlo de Ia bandera, tendriin effect mfigica, que tamblWr ofrecerA un bre- dientes oe encuentran tp4M estudio
tl dot.co-17 del actual, prometien- ve concerto, hacienda uso de lag de lom-, pr6uatos,*;nc1bid6ies,' en lax fe ;tir gran solemnidad y-luci- labra el catedritico de nuestra I- oficinas de'U -SeFrz1;arIaW ,.Xi Asoverm1dad, doctor Ram6n Infiesta. Y ciael6ii ,todas-'Ibs "din'libomble. do El ingeniero Ram6n d or Ia nocbe, en el club 'de Ia pIRM, 9 4-11 de.1a maftnk'16o el Busto' Norre; 1)'
sidente de Is. comi organize $a. llevarg a effect una comida ActUarili .0orno. T;1bimal deiSubasta
de esos actW, nos participa quo ese fable desde Ins, 8 p. m., prolong;in- el -plend di- In ComIxi6n de --Gobierdip, a las diez de Ia mariana, se de-, close el baile hosts las dos de Is ma- no de In Aloclac16n de Reporters do La., Habana (Circulo Naclonal do Pelebrari una miss armorizada en los dicigada, a los acordes de dos orques- rio salonex de Prado y Animas, y a las taE yWreelkndese un show tipico cu- !Rsifill Quintpu, Presidente. ASOLE AHORRA HASTA $250.00, EN SU "PLAN ll a. in., serk desplegada uns, ban-, bano.a cargo de celebradoz artists. CIACION D19 IEPORTERSDX
14 LA, HAB"A' (Circulo-Nazio(Continfis en Ia pitins 85) nalAe Pe lodistas)4
FAMILIAR", A NUEVA YORK
SERVICIO ESPECIAL DE-LUJ.O:DE LA RVT.A'34- --.
r Im Cron6motm do-Ia Cctirot6ra
iUn matrimonio con dos hijos puedc volar a. Nucva
A;n* irl-3 v viiPftn V-3 nil P'
WOW" D'UL4 MARINA.-Domingo, 10 do Die. do f950 pionass
V,
UN LJ)1.0 ESMALTE
Jdw
w 30'A 01 N A0
wPAL
LAMINATE f w
a an prodo econ6wilas
C %JW W3YL- do We
Una vez lo pruebe,,seri su preferido.
Tie e todas las cualidades de los
earnaltesiAe.tifias nsiu caros a m4cho
WAPS MOO.
;7,
'Cuter de Lure "Nail'BrDliance" vieno
Ma6q-dq1'q'.ar qi6 Vaio na d .. Madan y:;ius Wij6s en exqui site fr o, can un c6modo
aplicador, igual que loa esmaltes
El pr6ximov1ernex,,dls itnci, celebrarin sus BoitasAe Esmalte, qua se tradiucin an d1ei"61i sines -defelicidad, el doctor Roberto Madan y su MiLs lujoscia. interelante es;0*.M&rfxAe1 Carmen Varona. Can tat tl,064, I
-me mi, manners, dc'fe 1cltzcl6n publicamos; el reirs4o de Is
6" Con Cuter de Lure "Nail Brilliance" las
sefioriAe M"W_ 'cod pus -at tic" hijos, Roberto y Charles.
unas permanecen bellas e inalterables
En, San .4ntonio de Padua por disis y dfas. No se agrieta. No
Parael A afecta la piel, Novisimos matches.
ernes, qulnce, de esti mes, Belascoaln, tendrL a Au cargo 16L dese enCtientirs, conoatteds en el-W coracift floral del tuario- hetmos6 temple
Naclonkl',, 4 'Skn Antonio,, de de Is Quinta 4vie4lda:'de Mir Pruebe Cuter de'Luxe "Nail
Padua,. lx.boda;-Ae ila encintadora y tambidn ilev"'It 'etiqUetw! del Ripflado con ]Brilliance," boy miamo. Quedari usted
acreditado "Vogue" at ramo de-rnaho el Joven ArAoni %, Y Mira de la sefiorita Valls
bent ia'rol'ta-scree ark a as in I ayo- La sectors, Teel&' Mirabent' de So admirada can res hichas y vintura.
A IRS.' aleie di HL nochi se celebra- ler, if& del hovio 'k at saor 'Josk #! ri eate enlace, para4l.quese vienen Angel VaRg,. herrnan6 he% 41 ,.novia;,
IrMO C .;' k , serin los padrid6s; C qu-W IE34L.
U hariendo: niftiplext
4to do
En pr6xtma in
"Vogue", el1avorite nof4 'cifreceremci'
NOR conlipucemors en pub1l4*r el're"t, da,oins bells y-encan dorz se- PA-_ PC FEC din de IR Calastia de refacl6n de Ica testigoa. Lux*
fiorRA'aubsirdw bTA&, Clfuenjii i'y Valdg Collasm, bija del extimado-amigo Am
Mai gj.., 8,iril6* Cften -CorpusChriati08, 9UP. itatee'en Madrid con aus padres.' Bo-& en el
I co4rale de China
a 0 del- corriente parte de 61, los sefiores doctor'
d I 1 .az. e Avil0s, dogder S,.. El 9 bado ,velntitr6s: CleMani qvie. fArd at, alle de rajei ff VENTA EN LJU MN010ALES Timm 'Christi, mente Mesa, doctor Luis L6pez MAr- Esmake de lujo a un precia 6 do lu o
mes, en lit igleaia del Corpusz
Pars ,ol*- on gain controeiin--.;natrfznonfp,r1a-_ be11a, se. quez; doctor ; Ernesto Led6n, doctor
fioriti-Myrthe Zqbifik Torreiro, Luis Feltpe 'Le-R doctor s6rgto at joy en Rdctor_'Gofiffiiz y Rodrf- Megias, doct6r.400 uqsin3W, Luis 7, guez. ibifiiiydbetorJiDrgii.SRlazar.,t'i
Hosta eJ'ra9.;.r,,'XeprA la fiancee Durahte 'boda habr una-parte precedida. de -unacorte formada pdr inusical, en!_Ia que torriarti-partella la PeAorltaMpriarita Cub1fiA TorrjeI4 Oopfirno. sencra, Julia'! Hei'reko de 1;*0TA1U T, X J "
ro, hdrrnanal de a. novla corno "maid Le6rf THE 01 ON Y"
of honor" y Jos i"os,'Vivish Lg#r;k- -I _.bo4a, civil -. sc, celebrari el dia ALUM22W
dor Cabiera'Y*Ricardco-LLtis!Ca 1" q
saijue- dideidclid., oc or DIN CiAlB
; t6aifi.L -. 4.
va Gqitla lpogi ;40_wer -girl"- Y :'ring, dalgno ., Chlli ,Navarrete At, asq. jl?& Teja06 Te
I respectivamente, eh dlchb, b4t4-'4crt,11a- novia Joe s6fib- MIDAS
madre.del navio, rew.d6ctdr, L !6rdo;Rodriguez.,F d Ne inppftirfos,'.h I , I Eipiaalfilad on:
y el padre, 4e 1w novia;- '-' yet, Pets, It bld6l Antonio' Rubi 6
Y conto 'tesilgot ius ;iblbko6 4 ac- Padili _' u f;ol r 'JoM Antoitio DESPbID& FIESTAS AURANT
pattede eifa, 1Y Oficires',doc- Rpdrlf. ,evr d ct r A;tonto Alzola;
ta or, .v BANQUETES
tit to, Poctavilo-Montoro," 6CtorJp4d01fo,. 1,
r D ,fi.rg doctor Lino
L S. 6trez ,Rovos, J AR
Y PUERTAS", Gulral, dottbi'Luii' Mt., Xis 'Rodriguez a, h;i'viellado, higale
E'14 :A q:Oi' A, t 'lo t F r que ei
vi : :L rep e, Uip I r .81 unnes, I
JoA Sorzaiio Jultfin del, Poo Diaz, docto
MAPS- on exta Bache
on Alfredo 'Cubifis doctor 'An f bal -Duarrio Dlaz,!.g0&or:,J0qJ6 z
drlgum_ octov'- e Ie,'Fri ciico Sgnliiiz Qodinez y Ssl. -. -MUSICA de 7 a 11 P. M.
Sr., Q.1ST0BAVMAkf_'1NEZ MARQUEZ a idel,
o faz Muffoz.
Boffill Y1-4oot i J"1111 vador,p
Oil"
e. *,n C;'V qi.p r,
_E C
M :V Y 5" A: H
d -*46-er' 4's a d 0
... ........
6 i 0nu,
anon
no orso
to
0, AAAW DO
M A6- :66APLE T M
rO 14 A ENt
"t a 0, 4WILO 'd
U ii.m gni ico,, adio a
f r do 'k;0.J0$ 39-0'5,:idWcada re r a 10 r
4611m%
ii e "Ae", fii I r d
7,
'd USjv -con a 0 0 a a os.
go. z ed
PO as I
ysndo at Radio
0 CoMpre ahoral
ES UNA OPORTUNIVAD UNICA...
Un refrijerador PHILCO, el mejor de todos los refrigeradores.cloinisticos. y un radid PHiLC0',pqF 01o el pre!;io djel
J
Nigina 36 DIARIO DE LA MARINA.7%iningo,- 10 de We. de 1950 C ica Habanera
ron.
0
Funcidn bendica MERITO'S FAST FREIGHT CO- Fiesta de 1irL de art ANUNVO
TELEFONO FREIGHT FORWAhbERS filrocohlin ESTE
mahana, lunes once, a las nue. comedla on tres actom de Adolfo To- I Cabliarillosi 1-Comilti de Fiesta$. do) Circulo
ve y media de Is noche. se celebrari rrado, titulado "La Rios Loca", en la 3 3922 Chamber of Commerce bufl, ?M ITO Militar. y Navol, que exide W
en el teatro La Comedia, Una magni- que toman parte, con In genial Eu- 130 N. R. 'Third Ave. Miami, Fla. mer. tenlente doctor &d. M.
fica funci6n de Is ran compafifa de genia ZLIffoll, Antonin L6pez Gago, UNA INSTITUCION RN MIAMI AL 91CRVIC10 DZ'LOS'CUBANOS, LAnds,,trab tIvemente on In or.
alta comedian Eugenia Z6ffoli, a bene Gabriels, Alvarez, Adriaria Robles, COMPRAN EMBARQUEN INFORr4AC11D Izacl6n Via IT gran fiesta do fin
ficio del Patronato Central de Damas Julita Mufioz, Araccli F. Monz6n, Jo 81 on Miami, vialtenos...'61 oW Cuba, eme t d A or marco el Club
del Consejo Nacional de Tuberculo de OfIciales de Is
- s6 Bodalo, Manuel Soriano, Rafa I as eludad Milltar, an
3125, qUe preside ]a gentile AmaliR Ro- Cores, Luis Bellido, Carlos y Pedril. A noche. del 31 del actual, room do
jRs. FernAndez, todox bajo In acertuda di- diclembre.
Para esta funci6n lign6fica me he recc16n de Jost Bodalo Montorlo. no s6lo en el aspect artistic, aspect o6on6mico," D requests han m1do contrata- 0 0
dodo 140
escogtdo'un estreno. Se trata de ]a Promete remultsir Una gran funci6n, anteniano extik axegurado, xino. tam-let fin benifico. qui, la das ya para esta fiesta. Habrik show
mail vp. y Una cena magnifica pore lox o*Aores solos del Club y mum famillares,
quienes aderrids podrin lleVar fnvitadox, 8r via autorizacl6n del Cornltdi 7 Con aipie
WAf... B0.7767.
par .1 i4ao
AGUA DE COLONIA Lo. e:b.'Ilr.. de making; lox offclales. de tuarnicl6r. de tnvierno,, y tw. olatew ;imp
EXTRA-FINA ]as dimis e largo. pfigno BANKER
La'#"ta darb comienzo a IM 10
de In. noche. S6pase Rxi. "61"
do 1,W1 carrion
to nunce
he a1do monor do
7,
DiSTIUSUID01W,.:
$YLVANIA
Mno. d9 43 9517
Habana
P, Miunto er4ontrard
f 0S $--On Pago
d*-....- pittmo(s)
BXNKER "61" wwo
Z
0 %ado(%) on coia(s)
_4t, p regal, a $1.00
Nyrka Leal N rex coda una.
Nombre---oo Una felicitaci6n, may merecida, enviamos per meolo de estas lines
best& Im. cricantailorm. e Intellgente sefiorita Nyrks Leal- y P6rex, hi a de nuestro querldo compatlero do esta Casa Faustind Leal Y de on esposa Call* Y t4a.
Cues, Pirez, con motive, do haberxe irraduado do professor, de piano on et Conservatorlo Municipal de Mfialcm. que dirige el profoseir Rafil 06raes Anckerman. Ciudad
Lis nefiorlia Leal, Outpulis do la pro(exorm, gra. Violet, G6mez de San. tillana, obtuvo per unanimidad del tribunal examinailor Iz. caltficaci6n Ae Provindo..__:
Robresslieute y menobin -honorific&, dadm, Wbrillantez con que realtz6 sum oJercklos do grado.
Escriba con clandod,
La junta de mahana
En los pedidos por corrito deb* .
Mafiana, lunes, a las tres-de Is tar- dor de este bomenaje, la cual cita por agregarse $0.25 por var"Ptol, de, tendrfi effect Una imXoriante Jun- este medio, In shorn Margarita Ponta de sefloras, en la adWjrnia de cc de Edelmann; y vicepresidenta, Is do cortificado y envass,. Node.. Cienclas, para tratar solar el home- seflora Elisa Edelmann de Hevia, es-, envior" girc postal o-chatclumi,'' nag a la bandera cubano. que le redt d, la "Casa de la Mujer de Am& posa del ministry de Agricultura; y si as par cheque pueds ogre
rica7'. secretariat, la sefiorita Alicia Hoyoz. garse $0,15 par c-opto do
Es president del Comiti organize- Se ruega ]a roil punctual axistencia. comisi6n boncoria. No so dalie
Otra boda de diciembre anvior efedivo sin cort4icar.
Para el sibado '16 de este mes se. Lazcano Maz6n y Alberto Betancourt encuentra concerticia, en Is Iglesis Casado. la doctor Adqlfina W per- Is, movis los spores Jost Antonio Inparroquial del Vedado, Una &4npktl; munn Y la sehora Florik M. de Warcia fiesta, Manuel Arfin- Vidal. Oli-460 CIL ceremaniR nupicial, citee teridrit co- Rojas; v por arte de 61, los seftores Ortega mo Contrayentis a laencantgdora.se. doctor Juan Jp doctor Roberto Prieto 7 doeLiambis, doctor Con- tor Likzaro Debia; 11 per of novio, fiorita doctor L1111am Arin y Lastra, rado Agusti, doctor Alfredo Labrit, los sefiores Fernan a Alonzo The"a de los espolos 'Fernando Arin doctor Luis Soro y actor Bolivar 'mas, doctor Lorenzo Ponce da-Le6n, Prendes y Mercedes Lastra Llerandi, Patiflo. doctor Filix Diaz. doctor Gilberto
loven doctor Reinaldo Medina En la boda civil. ante el notario Fleites y doctor Rent Diaz.
Keal o.o. hiJo del sehor Antonio Me. doctor Mario Pereira. testificarim por (Continfin en Is plights 81) din. Pent6n y de su emposa Paulina
Rei oso Reyes.
Ing" A las sels Y media se Hevari a Cabo
este enlace, para el que se vierien ha- PARA OBTENER MASK
im! ANO SOIJ ciendo rndltiples preparations.
La "Casa Trial", el favorite jardin
del Vedado, ha recibido la encomien- ENERGIAS Y VIGOR...
74 7, da del decorado floral del sagrRdo ree n la s* cinto. dominion. MHei de hor bres, mujeies y nifios friol*
tarribILIn IlevaLa la etIquets. de flacos y agotados obtienen da
Trias" el raino de manc, de 1anovia. iommstdo Us PASTILLAS M RYU Y
U Una coite nuy bonita precederi 8
la seflorita ;rkn LusLri. en su cami- de Vitaminas A y D reforzada conno al altar mayor. EstarA integrada ocros minerals esenciales. En de vewte
par las graciosas nifias Bebita Muffiz, ahos de uso, McCoy ha compro ado
do "Junior bride maid", e Ivonne des:misitos pstat ho
Pr' da. Yedina, de "flower 1[irl", y el n m1ores, muleres- ysimoAtf ( nifia Paqufto Muniz, comot W!!
"ring boy". I !
Los rarnitos de las riffias llevarin 0 Vim& ex Las Prmdcgo$
tambihn Ist etiqueta de "Trial
La madre del n ovio'y el 17adre de
la novia serin los padrinos.
Y Como testigos firmarAn el acta,
rutas de LA f111fAf9 por parte de ella, Ins seilores Joaquin I
Li Sociedad de- Estudios
F
461asel f a
7,7j 5714,; 7", 0-7 -de La HA ana
rklt,460 AND Soil uinico
L
fiene. ..el honor de invitar a los sefiorei
lzi#Ac6i, Ogntistas y farmace'llficos sal,..
VIDEO MEDICO
DESDE el 15 de DICIEM BRE que 64io lais auspicips de E. R. SQUIBB4 SONS
INTER-AMERICAN CORP. feneirl hievir 1^& .41..
pigirm 37
fi-& 6 HAAn 6rA DIARIODE LA MARINA.-Domingo, 10 de Die. de 1950
Pr6xirna bo4am:.
Gorham Monierrate'.
EI'domingo diecialete 461 act0al, a
las cinco y media do lictarde, go cc 0
lebrari en I& I lesia parrb - 1^.. 1 V mejor orrox quo so cotecho
.4uial do
Nuestra, SeAorale Monsirrato In bq. on e/ mundo it env#%& on
da:de Is enearltadora 7 F
to Pqrra y Morales. hija di Zogundo. el paquete verdo del offox
PorrsC Rodriguez y Vicenta Momlea Hidalgo, co nle-joven Mamuel. Alva., JON. CHI. Par tio es ma's
Crespo, h de Mar.
Alvarez IMdarisu Vez
guez: y-Tomasa
Crevpo Benitez. ripido do cociner, mis Suave,
LOy reela,
L4 madre del novio y el 'padre de m4s 401 de diger1r. lY c6mo
of the ii novia serdn-los padrinos.
Y como testi I os firmar&n I el, acta, crecel Joui Won desgranal
1&:rto. doiells' log sefiorek doctor
V aU am to D z, rr, $66010 1
Ini-tro do' G.Iier.
% 7 ftac16n-, doctor Mei elap.,Moia, representaill'ea la Ckma:rp
(*.ZUCENA) ]Monte, Jea& find' d tor .
Eduardo, UbIeWyZrIA.!%Zr1ch; del novi&, Jos seflores
a Is art n
Jorg]. '. Cr z. Didfio Paira Morales, Urn n tevo disefio irispirad. en an. As.," I ez, Carlos-Porta,
flrea Mia C J.. G z Almajda y Aria.
0 neantsdoras, Mis fenjeftin" r1lerm D
-E6 juagos de &cis piesai-cuthill*, tea& tides Sinphez ddr, cuebam cucharilb tenedor deen.' En la boda notarial, ante el doctor
Wada y cuchillodeja tu antequills -"Lily Cfindida More Morales, teutifirarfin Por ella, los sefiores doctor Andr6s of the Valley" el undtwfio en plats ster. Alvarifia, Pablo Almelda.'Marcelno ho, Alvarez Qtarn6n Valle-, y. par 61 log
.g de Gorham que conibina Is' gracia y Im sencillex. Vea boy mierno eats clegentisimo shores ; 1=16 Rodriguez. 'AJfon#o Castellanos y Didio Porra
on 100 1Uoj0rCJ 08tAb -Zn honor de la sefiorita Porra Morales Wcolebrard bay, domingo. uno --Now
meriindii- on el "Sea Horse', a las Matra Y medlat de, Is tarde, que Is ban orgahizado las sefioritas Yolanda Porrag'Debora Mora.-,j. la sch.ora Florefi. Ina IglesiaL
_7 I ..
Muy lucida"promete reiSultar.
-s-FERL'ING owe Actosen el C64fio
de BeIgn
Conchita Va's"4ex
Este Aflo Santa de Nab par sale I I LEGITIMO REXOP^
mesde-dlijembro -se-cumple-el vlg6- Uni- figurlia. precloss de Is nueva. promool6n, Conchits, Vizquez, tuyo Ile 1001100
Distribuid T simo-ittinto niversirld de la inau- M;tA.FANCY
',-Exclusivo e n o g ru i 1. _4
urec n del, eva edificid del.iCo. r e ra o. e cabana 'seecl6n, celebr6 so sani, el pa"doviernes.
= .de Beldrt, or Fu6 u;u fee" do'crandes satlefacclones pare 1. senior ts, Vixques a is
Is Asoclad6n Ae Antiguos que is !OAVK s*
c ij Q .* 'r -1 on eyana, Ahimn6s.
.4 arnagg BARA04
El ConseJo de Directores, de, iicuer- Ceremonja nupeicil
"El Lugarefio:. M do con el Rvdo. Padre Ceferino Ruiz,
Lba doctoiia 'Gaipai Betancourt y; 40,116 rector del Colegio, y delegados de En el hello marco- do r Ia. %lesia de Muy bonits. Is senda nupcial,
Valdh Y Eduard C.:.Betandourt, y., C, P11 1.11 loa distinos curaos, he prepu.ado Un San Juan 13oicb'tUvo effect e, dornin- Qued6 trazada por Ia doble afforn- "60
AM estin.canstituiendo Ia "Ac- Programa Para 'celebrar dignamente ofiltimo Ia bode do -Ia encantadora bra verde, sabre Ia cual se extendiR
cl q eyana,.Gaspaj Bet4neou. Be orita Norms. del'Maza y Almeida is vallosa alfombra blanca. Colum'Cisnerow, ILu"refio' a'fin,de dar.e.. este. aniversarlo, que.sirva,,&.Ai, Vez con el joven-Ingentero Buenaventura nas-blancas, artisticos aros yun as fi-v clarlhads, de alerta yunidn Paid
agricols Carvajal'y A!Mro. -'madre-"del novio, y el senior L. Y el compa driguez
Vfl lacelebracift del-centenoMoAel co I '. ligran" en. forma de "S" se adver. Y irupos de Palmas areas al fondo vajil, fiero Rafil Ro
enchO a.--.Ios,, postulados de
icaeonales Jindncierqs que _.bg ..Para este- ace, criflcqdo':poco Ilan a amboa Was de In senda. En y a los lados del mismo. Jos* -del Mazo SuArez, padre de Ia Faura; y por parte de Al lo hicieVI ;Puds de Ias-ochc'de'ja,-.,noche
formar6fi d-fecundfairna.del ci- an 1964. La
vilmdok d6 Piteito.Prifielpe tudiar resolver, a a OrobI lag columndsse vefan callas y en Ia senorita Del Mazo complement. novta;-fueron los pacirinos. ron a su vez, log sefiares ingeniero
cross lag. Estas *actoa conlemorativog, a v16-eI temple viborefiade arte baja.de los aros y almas afri, taba'sug. galas. de desposada con un Y en calidad de testigos
DIch&-IiiWtuci6ni constak-A de 'ia necesiZades- capitalee de cada A14L: dia cbrado'asr. p suscribie- Jos6 7r2ga, Carlos Blan Froilixt
1111 ente Par floristasyniestims del canes an farina de abanica, can bar.; preci( .-acta, por parte de ella, los se- Estrada T Jos6 del Mazo,
--y do fill4les -can directiw di: ietei tWcam )so ramo, tej1do con orquideas ran eV co
bran 61 pr6ximo domingo, -bienatendi .5 JK
directive, is, no. municipal_, nu6yos esposos, nuestre
a do en el program, entre a jardin "Vague"',"el do eddh tensias an su centre, blantas y lirios del valle, que as ava. Fioresdoctor Miguel Rodriguez, doc- Para
proples'-en1og tdrminds de Ia pirdVin. Be- reciben ad]4 sianei par Ia' te- ff IjAiafo el altar mayor st fo Vilasuso,. ingeniero Ar- felicitaci6n.
via cairkigfleyana, exiciirgadag de es-11ifonas A4314 y B-7956., n= s, uns, miss, de camp en de Ia Calzada de -San,., Be- JEn ilo resaltab loraba con bk etiqueta do W ue".- tor Adol
lascoadn. 2diolos blancos, en gran!cantldg La sefiora1Jonatlia Alegre Car. mando CarvajR
el patio. del. Sagrado Corez d 1 01, 1, doctol Josd L6pez (Continfia en Ia pigins, U)
jag6a, L' illij Y &CtUaleS
coli JOB fam as
alumnus, a Jai ocho Sr quince de Ia madana;'Y'l-un almuen6, a Ia: uns del dia.
ZZ, Arillo 4 elndrogrs
Querem iignificir a los ant I i I guos
alumnus qua a los actm podrin asis, tir Was Ica belemistes, sean_* no 411W OO eme P01 asociadas y qui los:Uckett Pius el
almuerzo pueden solleltarse an el propia 'colegio a an, las ofteines de I& 'Aiociacift,,dc. Antiguox, Alumnox, S
p-Ilk-0 Oarse haste maflana lun
W 'SlIt anidarsilo, el po SdIemnes fleitas
g""upanas
PasAdo mafiana, martes, en laAglesla, de Ia Carided, Salud eSQUInL R Uanrique, as celebrarfir; caplendoro'Cr9W a,,A _;,;11A JOHNSO NIS gas cultoa en honor de Is Santialms.
Virgin do Guadalupej Excelsm-Patrono de los mexleanas 7 de tods Ia Amdrica latina, 6n el-419 aniversario
He aqufpo 'q y,-$Uo pdorpoll do I& maravilloss. Aparici6n do Santa
tikiua muebles
; j Mprla-do Quadallipe' %I venturoap OF of 0 dO
de madera btfakien majof Y'niAtperdurst
indlta Juan, I ego, en el pe;
1611o cuando use Ia nueVa.cl re couado del Telllifie e A sates solemnas fiestas lrlvita eacialmente'el Rydo. Padre Eduardo P"A
Csa Mosvidal, cum pikrroco do- Ia
qii6, 4L. iW jai JWI*4 Carldad. 4
empeLio IM progranto; combinado dari coralento a lea'Laola do Is. miftpug, con Is lonales Maftanitan QuadsU'6itria dd 6ra Johns(on"i'UmPJA las tragic
es" i A les aCho
06 0, In
do r., re-lamagnificaCrernadetCerd maAarta, bendlel6n Ilbirgics, do uns
jo OWS 3ue a i3nagen de Nuestra Befiam de
liok Misrho. el Cardenal Arteaga;
Guadalupepar
a lamnueve de Ia mafts.na, miss, soN SO I [e --y-A lu ocho y media do Ia
oc e,;r b del Santo Rosario y caj
to 'dL li'salve, ocupando lacitedrs. lei pirroco Roza Meavidal., e
a:
7W
. . ....... NO,
"T All Y h'an quedado instaladas nuestras oficinas L
a .. I
PWna 38 DIARIO DE LA MA*A.-7Dowingo, 10 de Dic. derti,950
Gran fleita par'a 10, 0
despedida del -0'' P=XCUIRS19
Mucho so viene habland on nuestram circulos do is grand?.sa fiesta
qua para Is despedida del a p i
gsnlzando ]a- Junta -direct
rto viene NORK
.I.o Deportivo dq it".
k anIva el NEW,
Este fiesta, qua am ouds, far Una
do las mfis brillankes, cone W
y
i cuantai4eri
animadam di gan r
tradlcional noche4o.smn I v a a, Z, LOS CADAM S,-MAW,
. . . DI:SPEDMA DE "0 EN
JlevarA a efeclo-,en todox a
as. del suntuoso DE ANSAS CpjDADra ITULMOND H
n \terrazaa iT 11 V
4
-P K I LC O bkinearlo elopt ROSE'SYER, NEW iK ER
_YOF _y = -(!M'
Como antmcarn 061,ball' '10
lonpri haste Iss2nc*.de a RK
a r".0: A
gads con Im, orqU&W* de Joe rzaaF A C I L I D X D nos Castro y sI:,0onJU y
Aunque di,16 do,
AG 0 ,Dwo i6w
lag diez, I
zuerte sen aa6w,:, 12 40.
on de Ins oce.0o'lallachq'-bi PUCZ, f" 00
ue, a loraco Oes'041,'Hlmno:
Vf"
'an mi a egrin
ILI far
me br,
1de t6 01
ndari ..Jvj..U, lip
n y d En -eI Pt" ZA.el preclo sefiila
Iii fl
Craig in eM eg is Pee
Un'.allcle Tour:, incluye ft es"de, 1& 7 .,ofes ULAirla-S
a. 31, an no :10s, tiub
ce hin
ts. del di 1-4 1~"', 1 I A_ - I , vuelta, a New" Por: lox No.: 7' de
fuegos ar cial, r6dinimicbs',Tteries -Champ
n
espectiomlos; 44"1
121ilt d@
p= .0 pre o as'plexavPars- 04; Vabsti4nex vi t p
do y- VU Tam. Ada
A Y; "Vufta -ran! a
=7" A ell
12 q L C U, Joagidoe,
Hol,,domIn, o,, comb de c A de 1w Zxcursi6ff alojiiilent& an ildlithiffutQ C ote
M -1 1 1 T. h e halls, e. desdabl.
abr antu- Z' el hotel -PLYMOUTH,
Ste 41, troche, cori y
te hasts, us;d9ce'fe. a Ing,
Centei- Th"tre- con dtntmdf, -81 flit"d4, 11 Hermsnvx ssaK, ,',LU7 D rk-10, regib 'espictdcUio: de 'hbelo dt :116s'0MIYO
tarkcera" y Up s
SonJs-tHeIyFe,,..wvJ;ita a Is plate na- -tAcJ.6D 4', A*Nds al Par& cu 6 ri,, Ise, 3 f
fiestas del tt -do'Galgof-sn at
Jj is dm,-,_v turmV'de hililo'61 Central 'Park,, L:us nieras
06s$ai innel' Club;' demayuCSOLI, I alas, Hare para. comp rip, teoclo del cu 'H6 1 Ientoz reservetas, etc,, I posen 01 it i as
tra's, 6Peri etc.,.:y el ot i _'doz.VA r a prepmclar el desfile del C A syne
cumbre one In Tnjer W
I esp I
I o rs:. pr
lu)6io & '
New Yoric, eiiAcOlq; urfibri de
a
am I -ei sIv:.Cena
Afio en el, ca4 Blv 91, Me
en -*I' abard Eftiz,, Le
I C7. de
1 nki. co-:t Miami' *1,CL0M ;.CT-vB1 1x0_ilorldo de, la -'h" orada. 1jac, rfindose, el," __ dem .-vi4th en ca-prege 16n:
p tado -pok o rv -1*00#
ta 16 ex WziW- con
do de algo.n4iii6 ,'el advenimich- tranzrc ego
to del.Nueva"Afiotba
or, Blanco C"c6n iax
de nieve2* tr 'de ale7 Cuatro
El viernes pasado, entre pticemex y eongratulacionei-de Sun smists- clones' Y:awyiniient con xnaz l -1 hod j, eelibrb on oriomistica In sefibrits EstherBlanto y Chac6n, figurits. que fica calefacc16n. gaf.
es compendia do tracia y belles. ird ORqW W AS Y DIAIGIDAS POR:Al publicar au fotoir.affs, le hacemos liegar un Salado. cordtalls a.
Del "Sea Horse" SUPER TOUR TRAVEL SERVICE
Santa Claus''
San Rafael y Prado.'Kabana, Cuba. Tolffone" A4W. El rInconcito Jardin del Malec6n, en ez49 fechas toda la Habana me GASTON LARRONDO. Director-PropioUrio. A-9594.
0 el ya acreditado establecimiento-res- lanza a las calls a I assr ratoa de
taurant, bar v caM al alre libre--si- diversl6n alegrf y me Henan los Nuestra sgrie4ad y.,cumplimiento nos CoWesni.en"Iltijaz!,prefer. t. 7
nos: trae a gue concurridisimo, y sill me dan cita nitios don e me-puede 6tkr,'agoUn- -.-?,dIspox1eI6n di 0frec6rslezripre LO ME10M Ca0pare
nuestras principles -familial par el dose las mesas. nos ponen en
amblente serio y delicado de I wiclos y expecticulos lue. ecemWcon
misma. Par ello Is gerencia del "Sea Hor- la, calidid do hviestros sw 1 11 1W
s que get feciben; de se" avisa con tempo a jou distl otros inferiorix.,Esta oficina-fiene a Is dispasid jv'de sum cUentes ?ok las atencionei ngul:
da rJientela para bacer las res PASES para el Gran Stand a Jockey Club pars las Caxiiiis de
a 1 a empleomRnfa y de la gerencia. erva Caballos an, Miami, solfefttlos personalmente.
Ahora ya se estfin organizando las clones con toda rapidez
4T don grades fiestor del 'afio: I;C Nb- Nochebuena puedan enter modschebuena y ]a despedida de'LJ950. mente sentudos en mug mesas y Wer, Muchas personas me h1in interesado servidoo, De *nfis esti deeir que Para has que vayan hacienda a los teli- :9 para esperar el P Pam a sea pare, la q& fonoz U-9424 y U-8580 ]as resex yadow' esW segurqdeobtener; 16 es conon- separar sus mesac, y despedida dtiallwtodavla'el entu- necesaxias. te r'e a COR
c-,nba de esas notches a Pare consu- I I -1 1. -, L _, nes -P as,
lo -del p0b _iiiyvr,,'d --- it
R nes sin cones. Y on qqe nu6strbi s asma, s6n:'l P Lag. restrVaelbridir-46 ft
22, piri N6 Lnollmel-dia on,
families hen rodida enniprnSar qup ahi %faral-1dia -phebuO
COMESTIBLE'S Y BEBESTIBLES.
Este aAo Santa Claus nos ha traido para las PARA RACER MAS FELICES LAS PASH AS
TUR tONES FRUTAS ABRILLANTADAS
Novidades un regolo deliclosomente suntuosoi LITTLE A IGARANTIA DE LA
ON L 5 SURTIDAS
; JIMA Y ANTIGUA
Legittmom de Monerris y Planellm C M S .
Vda. de Wenccsl' o Monerris y F A k POTIN" En catches de fantasia, en
Sinchez MircP Jij.na Alicante. tamafios de Y4 Kg. t' 13/3
CONFITURAS -Kg. desde ............. $2.00 a $10.00
A icante y ljona ladrillo I lb. $ 1.60 En tubess Plfisticos, en ta
A icante y ijona eja. 460 gm 1.80 Almendraa Frencesas Jac- msfios dt V2 Kg. y Y4 K
A icantc y ijona lata 310 gm 1.60 quin .............................. $. $ 3 ................ .......... 4.00 y 6.50
4tnendras Garapt
icante y ijona late 400 gra. 2.0 caj'
4i0 0
.............. 5. Ivi 0
licante en trocitos late de 100 gra ................ 12
PAY. SO Knises C -a cajo. 2W
50 ........................................ 6.50 onfitado
Pja
Plfi6n ................ lata 310 qrs. 2.00 ........ ........... 1.25 'SkModeT14" CUben( i
Yema . ............ Ista 400 qrs. 2.00 -Blanci ;,..!Zo'sado'-i; Me6"do
Yeaus .......... ladrillo 4601 qrs. 2.00 gm ................................... 1.50 late 6 Hm .............. .. ...........
on- m or. $ 5.00
Pifiones Confitsdos caja V5 Blanco, Rosado .... lata'24hs. 1.80
El Moderno Cubano. Clase Extra
N, ...... 1.50 Blanco, Rosado,-.- late, 1,tb, IM
Yerna, Mazapin, Arlecluin, qnin ........... ................... lb. 2.40 EMBUTIDOS Espafiolei'
Fruta. Chocolate y Fre.
sa .................................. lb. 1.40 Chorizos puro lomo ...... lb. 330
Mazapin de Cidiz ........ lb. 1.40 En cajitakildredas caja I lb. 4.00 Embuchado de I& Sierra lb. 5.o
En estuch4plisoms estuche,
Mazapfin de Toledo (Fiqu. ck; Lomo Embruchado .......... lb. -,S.w
I lb., .... ........ 5'.00 061,
rites) .............................. 116. 1.80 Salchich6n de Pamplona lb. 4.
de Ahnendras ........ lb. 1-8 GALLPITAS lidYMtY PAL- Salchich6n de Vich .......... lb. 4.00
MER' --- LONDRES -7- gran isurti- 'Sobreasada de Mallorca .... lb. 4.50
I Italianos
TORTAS do en letas especialm.
Fragantes y delicados Mortadella Bologna ......... lb. 2.00
BOMBONES. Salami 1& 3.00
Avellenes Guirlache Inape.
Gran Variedad en fixos estuclies-de
rial . ................. lata de 3 4.50 0
las ma;Cas,
productosAe tocador v JAMONES PLANCHADOS ]EN- i
Maillard,-;.' I-Tew, .-Ytirk
PeNgin I VINO DE JEREZ de la zair; w
A 9V FRUTAS SECAS Ro *ntreew- -, I '-Inglaterra-: Horincl adornados Con hge06 fi"presentados en envases Tobler''- S ivsi, do y frutaa de 6 a, X.-Jib6s ",
Avellanas Gigantes lb. 0.60
*i$
$120!, *00
Castallas Italianas lb. OtM 2
lb. 0.90
Coquitos del Brasil ...........
criginales y clearest que so N EXTENSO SUAtiDO DE QU&
nem Sello Rojo paq. 1.1b...' 0.65 SOS DaneseN Arnericarim Pinlan.
ianos, Holsudeses
Natcei Sello R* as" 9- & 3.00 desm Ital.
aduifian en elcleto-'ele la Pacanas Fancy, .... pa'q. 1 lb. 0.90
Pases MAWga paq. j kg. 0.90
ir LE 1HGOS ACE1TUNAS MAWANmiAs y
imquieto imaginaci6n infant RELLENAS en todos loe'tegesim
LAPY envasadas en Sevills FwaFrosco atomizador 9r Coronas barra de 10 M& 7.00
T Coronas (Bomb6n) caja
do material pl6stic conteniendo su de 4, tba .......................... 3.00
al 7 Coronas .... caja de 2 lbs. 1.60 POZE GRAS
pfigina 39
DUWQ DE LA MARINA.-Dottlingo,,10 de Die. de 1950 Mniek HAafi.rl
m YWILINA
4R
le
OF
v
Elegant madelo
"Glor' a" en cka0 8 e 10 as IV Is .1. fata negra y
carrnelita. raso negray carmclita. If&Origi &I MOJCIG
Herminia Menindez y Carniin4ti-A6a, re% "Anvin muz. carwiclits, 7
a6elle". en
6armina carol y gam neltra. tjLc6n 2218.
ntre Ise arnprosax d 1, CYMA 0CUpa importancia mundia no p9darosa. organization as@ Dom invantadorns primitas, Herminia Men6ndoz, A vsrex y uz a
do as cRballiero Sr. Julio Xeniin'Eu lure Is vents y at buidedo '' I Alvareg Sabitei, h1ja y sobrina del eStj Be Carnpuestodeprimdracategoria. De genareciften gone g ma /0.9.5
uestran au con- orioles 6mA on todoo lwpunlos dez, que. efinsIiIen'en Is fechat de bay lea auspiradas quince aAoL Yards. Saul
r8d6n, millions d; clients salisfachos rn
Con tat rnotlVo publicamos; Is totorrafla de tan Strait sefiorlias del gio' 7 rojo 7 an -antd*-'
be, Es at SERVICIONUN- C k""Jk.
fiart'a on la perfeccl6n t6cnica, do los relojes Cym PC Tola-riegra.
par& Its, qua tenernos, uns talleftattl6n. DIAL'CYMA.
c6n 25118. Prictica, modelo
La procial6n yelSorWcio Whilial. 12.
DelTatronato del Teafro J/ I "Elizabeth". de I&
YmA forr sn lis'cif6ctorleticas
POW ca
"La dam d I lb 'nvillosa con infinidad de RR
de tina Oran marca a. Is cural tont- obra. del a a a a4 a mar de, qua cuenta ya
insigne At an&o Cabana, asocladoo y qua cada dia 'toma maA okl'blOn Vd. coincederi ou, conflanzi. seri prOsentada nuevamente a, sus yor Inter6s an nuestra'sociedad. becerro negra, car.
socio$ par at Patronfit6del Teatio, at )EL drama de Casona, escogido as- melita. wjo 7 axUl.
Worms 15 del presented mes, -a Ins pecialmente pars esta funct6n par tac6n 18/8.
UNG DE. LOS M EJORES RELOJES-SVIZOS u a media de. Is- noche, an el tratarse de una de Ins obras mks com.
"A rum". an in fundi6n extraor- pleas de nucstro idloma. serA dirW-',
dinarls. qua ants. institutl6n otreceri do notablemente por Luis Amado 9.95
a uien en 1947 obtuvo el pre
an -honor a los delgados at Primer Blanco C.nj reso, de I Co.! nes Itegionales all is" par su labor directriz del: hem sfer a Occ dental de In U. de esta mistriaobre. N. E. S.T. 0., qua con tanto Wto El conocido periodistn, critics t(fa-A. R. T. Y. C., hk
rep
viene celebrindose an nuestra capi- tral y president de selecclonado' un arto especial ps
-sentada rat is interpretai de eats obra an 'Is dome del alba" serA pre at que aparecen cinco prenijos ."To.
ese mismo dia, a las cincot de In tar- Ila" Raquel Revuelte. Roan Fillpe, PELETERIA
Anfindese ytp;cribasi al DIARIO.DE LA MARINA de, parat lox solos del turno de tar- j054 de San Ant6nAlicia Agramonte y Antonio Hernindqz, con Maria Brenes, Asunc16n del PIE-so y Manolo fie pwrkv
I Coego. Interesento model lb 0,1, 'aft
"La damn del alba" serk presents- Tainnorth". Ja IS ppea, a/.,
10, 4
do con espievIal cuidado y propieda itade mares Air
y, mug 'd .1 nes acreditarin 'una fti,
el nombre de Luis Crespo. Harmony Trend an Y
0 vez mas so a
Todo el hermoso amblente de una carol y l(amusa
1 7- NEPTUNO 460-TELF. A5 1401 as
aeornodada casona de campo -de As- net becarro Car- a j"
turlag seri replicado admirablemen- me Nao Asdj.
to or In Comisl6n de Montajp. to. rojo y &Sul HABANA- 9,,,o 4
at tel6fono M-7465 podrAn so- tac6n 20/8 It.
licitarse tcuantos informed se deseen sobre es as dog functions, Ilamindose Is atenc16n qua Is cuota de entra- Depto. de caballeros y nihos del Calzodo OLEMBERG.
da a lon nuevon asoclados estari $us. pendida basis ese dia.
(Continfis an Is pkgins 40)
U
IN UJOR
.11. DES REYES
7:
XO"X"A
Alp" 0. 1
i
con
195
Pigina 40 DIARIODE.LA MARINA.-Doiningo, 10 de DIC. ill 19,50 Cr6nil Hah
El garden 1jarty del
Sagrado Corazt;n
En risedio de la mavor animal 1 0
celebrii eI pasado nii6rectles, en el Z
,."I el del "Sagado Coraz6n", del Ad
Cd try el gar en party a berl
t.,(, de is 6scuelit graluita cle dicho
colegio, oermo-sa ni a de cariclad que
facility u mills de closcienlas nifias pobres. desayuno. almucrzo y meriencia,
y unit s6lida InNIVILlucitin general y
lormacil rellgiosa
El diverticlo lestiVal comerl a Las
I I es de Is tarde. con Is asistencia de
Ulla gumerosu y distinguicia corl
i reacts.
En Ids sardines del colegio se instalaren Ids attaral del parque in- J
fantail, carrousell, kiviunes, hates, ponies, tiro at blanco e
Lot, kioscos de ia tm ierienda, hell
dos y refrescos, asi corno to ruleto y
las carreras de caballos obtuvieron
gran 6xito.
Merece especial menci6n el "cuarto
111isterioso-, que fu6 cle gran atracciao. Evita el Wor del sudor instandn0amente
El sal6n de Juegos se %,to concurridisirno clurante toda la taide; se jugct
L is nuevo y seneacional! Ell
animadiamenile y en las salas del co- =.'"plistica, sal an qua viene all
legio quedaron colocaclas Las mesas,
que fucron ocupaclas par nuestras nuavo ATONIZADOR PESODOmas destacadas flimilias.
Lit funci6n cle cinc se suspendj6 RANT, 01110-RO-NO, as fle;ible,
debido a to aiwizado dc Is hors, y y al aprotal cap Qk dedos surge
iiplaziinclose parn el viernes 15, a Las a inodo do ratio el mis modern y
cuatro de Is turtle, surteanclose at fi- eficam do lo desed
nal Is status. de Mater Admirabilis. .II oronte*.
La comisi6n olganiz.tdora, Integrada por las presidents respectivas de Will _;EI olor del sudor (I:iaporeja
Is Asociacion cie Artipul Alumnas y inalantineamente. Protege 24 horns
cle Is Junta P:'(-tcctora de Ila Escue)a
Gratuita, Is sief-clia Rita Maria Aran. ...Datiene al sudar, sin peligro.
Gladys Diaz Franique
cle O'NaAhten v lit senorita Mill
Ile" Dorta uclue, y ists nikembros de
ambas institucic"(1s. sefioras Rosa Gladys Diaz Franque, una sefitill INOFENSIVO -No irrita Is piel normal, 6106141 FIL MATERIAL Of TAPil
Perdomo de del Valle. Nellie Ord6- to muy gracious y bonlia, hija del thelo a diario. No daiii Is raps.
6ez cle Dussact, J, -efina Diaz cle Ga- sailor Harchill Diaz Latin y de su RIA.! 4 ORILITIO 10 HUY F4,l Of
lAn, Ada Ptirez cle Davalos, Aguedu esposa Ernestina Franque, qua ran- [CONOMIA-Centenares de atornizacioilas
Azcarate de Duran Adelaida Liuti6- fiana lunes, can motivo de cumplir LIMP1414 W rA FROTARLID all
irrez cle Mestre, Rvario de CArdenas quince afios, recibiri a sus amistal 0 de ends panic. I)ura y darts. DAMENTI.I LIN IRAIR0 i HUMEDO
cle P6rez cle la Riva des an el hW6rico Liceo de Regla. AS '055
v Las sefioritas Y LAS MANICA
Marta Facto, Finita Saenz cle Herre- Esta fiesta serit amenizada par Is CONVENIENCIA-0 nuevo porno phiPtice
ra. Mavits. Juncadc orquesta Sonora Matancera. y par Is azul, ni'sa rompe rd gote ENSIEGUIDA
Vills. biga Consuega. Josefina Mar orquesta de Orestes Santos. tinez, Maria Ocloar o. Silvia Hernilindez Mivares, Bab! 1.6pez. Cira Maria Cerci6rese, rnir6ndolo Par pi revii, que 61 q"q1eKql c6nqL4 so
Villavercle. Maria sm y Angeles Asociaci6n Nacional de do to kll
an &us mvebles sea"FABRIUT, I : "1' -41
Mejido, dan Las gracias, par este me- 6 ico:rndlill
did, a toclas Las personas que coope- Hijas de Libertadores M Lilliam do W Mercedes R(on4a topic _DVPW Tf1;Q V"IL
raron a esta fiesW a favor de Is es- ue par ser TPJPO REYW IDO
tripLI Ote Jes6s al III mancis portaba un ram ,ri- at cue)[a gratuity. Wapiti Parrot
El mi4rcoles filtimo, con magnifico Fn Is is S' costurai III
lucimiento, to Asocini Nacional de del Monte, poco deputy Ill lam slate orcitso del jardin "Antilla", del Ve- obsolutc gorantio de DUPONT, no so raja Par 10
1301 HIJI cle Llbertadores, celebr6 una de Is nocbe, upleron pairs Islempfillt dado, ft base 4epoinp9ries y clavelep, nuadowol
funcilim en el teatro RJviera del Ve- iorita combination con'chic. pierce i ncio ni.all el M6F.Jr1t*,n,l Ni
pus dextings nyter sfibadcl seii Jla opp14 ;on
dodo a fin cle recaudar fancies pars, Lilliarn de Ins Mercedes Rionda y Ro. Fueron padrjgpx Is sol Ang go- a y9
to ail lquirdci6n d, distintos aparatos dr][guilex, tan bonito Y 01 pilot Fer, drfguez de Aral y jel. sieficif Ber- *04ciiitel Ill bleconjolls6ri'lli I a y, tare
m6dicos destinados a is sala cle Ve- min J. Sampler y Morrill nardino F. Samkr.
terancts enfer Uq corl petectio do: flamillares Los testigazi Ka. 7 DUI POk pusill 'lild-escOiger el ws:32'bilof Wll
r mos. Y Knigas de Igo n9vtos pripprill In Par allot seficires J tl Pagoia, Gi-,
Is. u secamsarroll6 un bonito pro- zeremonia, que rawlill smell res. Es, adeal all 6hico absolutornente'gara;tizado Y restsl 0:
q e schol Maria I Iez y Ilermo Arias, Osvaldo Ramirez,.Diegrams, Is Antonia gusto. go Herrera y- ;oeinto Arr y Wr
to e UNIES st ACM ARAII
AgLiero Montoro, presidents, de sefirl Riontilat, -con sul vAIRS 1. senores.doll Carlton F9, r.
Asociaci6n, pronunc16 brevts pala- puffiales, se hizo wdrnirIir In ii Sanguily. Luis Duarte, Josi
rip ida coneurrenrja, quill tuvo porn P6rez y, 91 Pc tL 40,80W. 4 NOW
bras, sefialando at bermosta fin I r 0 GUM
que muchas celebraci
se persell con to celebrac16n onel Nueoldra fal itil n a Igo novics.
P" rgi Ill ni
ffffflva de
Is menclonada funci6n y clando Las
gr cias a cual personas coopera- Sochadad d Concieri
r on' -]a misma. Exiia a su a i a a is a cl mel d-'
Un Cheque at 6xito cle f f p4cer 'a mu 65i't sill no, a ntt Sque
Dr. Fidel Nu,'Rez Carr'9oAn Par mo vierpes 15 del major: DU POW, ABRILIU%
Felicitam s a Is Asoclaci6n Nacio- roxil A lax P I lia tarrip Ill JityArilt
C, Do junta,
Lyceurn y Lawn is a efectolltpk arp
not de Hijit's) e Libertaclores par dste, itil a. er Tenac
u = .or, Is gentilsenora Adl i pil
al Portiodor su primer Rein ben6fico. ZAPtClAWSTA DE NMI tiene anurwilidA unit Y P
Ex an dinarin cle directive In 'fSo leralta, secretary
Well durante 4 aficts, an Paris del Prafnsor A. EL Marfilus de ve de F e scores.
Concertoss, lit prestigiosti instituel6ri pondencil REPRESENTANTE Y -meil Coons _W AU
Enlace ConsuJtandiaricis de 1'/2 Pli a 4 Pm. (exPoplot Ols 54badam) mfisicocultural. Se ruega Is mis punctual sisisterill l-il
Ayer, en Is ni complete. intimi- 1111sullanto lurnots previamente concedidol DISTRIBUIDOR Para major viii a S.-WALLY WCEM
dad, contrajeran matrimonial par to Investigarlonex ft Lotburptorlo. Lux Aipina,- Aerosol. Fernandl RII Zabaleta a troves.cle Ici Mica. 'j. *
notarial, Is setl Luisa Dolores Be- I)JaigrWa. Metst bollarno.bastall I Rayes X. PARA CUBA P N JELM U-5247
nitez y el sehor Valeriano Chinea y On A ron, obsequiadoz con una rica meLINEA **qgl
Dicho acto tuvo effect a Las cloce PATO 0 Tell' fil Con motive cle cumplir-sieLe aftes r, n
VEPADO A)%AN F-8007 de eciad reuni6 el pasado viernes a do.
del d1s. I sun amiguitos y coninafieros de cole- Ie aTif Is rejaci6n de Los nificts
Nuestra felicitacil6n a Ids novios. gici an el "Habana 'Yacht Club" at qua asis ieron: naldo Mafias, Rafil Benovides, Joil Se 'a Portal Artesia, Luir bodgias
ico e intelligent chiquillo illl Paquitin Hair 4dez R@cio Madrel Luis Benavides, Antonio Carbonell y Clal ErnestovSimcher y Cilirdertaill, Rasco y Zabaleta, hijo de Los zo Roberto de 11.11 Ifell Frm. Ace- Portal, Juan.Luls Rodriguez y X91I Alfonso Garcfa,-Fr;ink Loftsr1danoi estimados as 0 Fernando Rasco y bWI. Crist6bil Piaz Tony Jol Nuir- Sixto Garet Juan Alberto Suarez to Creago, July Fernfindez Sall Y Regina Z-abafetli tado de Mendoza, 4rturo Abol Rivas, Ricardo Mallada, Roger Mea- Montou eu, Federico Aasdo,,Ernesto
Desde Las cuatro v media cle Is Manuel Cadenas,-Migul Per. ley Ortiz, Roberto Vinnet Bassols, MjIi;l Jorle Amara, Reilairtclil Wquel
tarde, Los pectuefios, congregations an nindez, Farnando Jewett Armgndo Jorge Praia Tcl Milton McCarthy, y Claudio gnRCIO He P4
las terrencis de palate, articiparon Cuervo Ariosa, Nicci bravo, Armando (Continfist an In. Is
% de un divertido Jurgo y llaspu6s fue- bert VLnnet, Aldo Cosculluell Rai, Manuel Le6n. Alfredo Consuegra, '41)
12 X
4
MOS ler eptores
Ecterno, com sus sentimientos, este repallo sill a
travails afel fiempo, pereill ex n de
sus afectios e indi indestructible,
do SU Won ousto.
; It
Model d e mesa con pani
cle ]A a 17 pulgodis.
...........
W Mftl FW A
;'DUR10 -1 ELA MARINA.-Doulfingo, 10 de'Dic-Ae'1950 PWDR 41
,CAie*Hgh,"era
Joiephine'Baker on
rup lear w Deliciosa refrescante
Y
Come an parts, con ou rourtorlo
exclusive do ou "caW rat" dj cabi.
francosa 0 am t j Kno
IWjwr on -To L a
A la hom
,gyi
ravists. o
rto 4: muoir morleanda
181761) grOesta de 11) u n.
5 uip Los -Iriterp,7tAcJon% y t.
Us z"11ni 10oimy or &tn%,k!6 a,
Jowp no Biker con In
kqu Bou lon, en spas
r MIS,
to 0) Je hS 1131!L
u. rM to.
d can I& 4J. mac16n a
P lirm I , I I
otro'm Vo mis part is coriaegro,
J66 do,' ropkeno si no to estu,
*rars ya.
Lisp eurvacionex; de means gra or
go do scWn do Joao
r oon-aten2das par III tan
O
D61 Circulo Hilitar
YNaval
Cn* 40 .8 b8i"
U brills to ecepelft bri
at Im netual a'140 diez Pin Ws Kononk
noc of w1c, WJ11tor z Naval',
rlalar-o "Die AS. ol"do".
pnrAr -IA PAUSA am aerwca- Dgwas0*0 I PAL
Inarep V tub do Ofi- cm a
ESO AI L=
IiTdarj lel IRO&Oad ]4111tar"y Cars )p
WAS VlImen h4cle grand as AZ:K
-op*ratjvPs por at COMW I RADIO PROGR
ue Pr 10#,41 .1."L Ir"
to Q
J6 C;hC[ eCtj MCgCjjj Boda en la CapUla
ObIle iie L')q n t os magnittgas crgoesia, -y a Is me, SANATORIO "DOCTOR GALIGARCIA91
d. dianoche to presgntprk un, soberbio de. Belil%
how. Loo inviladoo "Pin esplondi, CnIeMadades NorYlow Y usnwo&
Operado fd.,,tao ente obsequiadop con, reg o but: A lips ex 'Y *611s. de Is "Milisn' 1,06 Pines 144havia- Telififoanot I-SM; I-52W
del ,otp[ at. do dom "so 0 F!a Meg, iokotto
El simp4tico Sal- Ll r1ri ous Fixer off, In esib Of co- Organizaal6o e4poeial rra 0 lenses; do ffissellains,
In arela otolde--na 4 mAs alias personalidades del on selds les.
91IO do Be 64 pokailsaj 0 racl6n. do
uro arci 44ro-q4ortdo Gob emo, ( uerpo diplomitjco ll So. evroind* nypt
r4,) I INU, ji MESA t. 464 01451nia.
11 "!.gai ciedad bobonera han sidp Inv Woo 6 as contr Ontex a 111, y SWIKET HOME
11 1 Sarin DULCE'ROGAS
de a endi it. a esta quo promote result 1611 scientific absolutamente independent con Was In
de guy srsolopa'.0000314 patelm-,
a, enel 8 L. .. .. Ual
h0U(GAS R10JANAS qV -1 = 1ee gusto par& A descanso, trataWentes y eaparelnslenU
or el Un $Up" a do1w-0fiarn.
to 9 Ono or J jo,8angul- -Lop 'caWleros' apistirin de jimok.' YO le lam personas deprlooldeg, namyosts. guropopu4s p Malone mental.
ESPANA If I d to r JU Jr, 141V -ryot
_1N!(FRC v In' Quie anotia un 4xi 4111; log oficia1ep de gwwnici6n de In. a 00
_j: V6tos hpoemos por su r at jovan"'JeEs"iev. x4sco La saistencis. de los paelientes pueds ser dirigida
'dren
4do' onto refto- vierno Y Iss damsa at largo,
bleeb Aento. Per sum wiftem
d Serviele Religloso a ea lox 1111j" Minim" I"
na Bertha GN0011 Hats auedik a-% do,.,L dr) Maria = Ufa#.
Una, b 4& do, 0wiPs 40 so' e"llontra A bo4a 0 $1 14
Go"'i Pon vol"UsInoo MM !'I 8 vedel earduAG-11114f', 9, lalliltots do IS 1194L FOWYT. 0' avarre
No 1glevis 11i'sirroquial del Cerra, toY nor Q. La boda Franklin, Rencurrel
P& Be a G41vap Y a 100A.
GSroo, ffenill PSYCJ144, 6 1& tmile* to deAella,. lox sefiores doctor
pipr" ins onal"YontnX IS )1041PIMZ alfiarit& 'I ;tb quo pot in. vovk, firmagn 0 avta to$ Innumerables; preparations Be vietBe _rest
apadrinarin Is, sefii;*, koial Carrefio de Pr6stamo y of senior Milton Gilvez flores Ing. draclo avarrete, doe, rien hacienda pars Is boda de Tere- me louse Pujol. vicep or Jacol Plazaoh, doctor Jos6 Ig, SRO franklinn y Bermude7., senior W de Is Rep(blica, dV r Uscar
Martinez. In its den
Pr6xi"Voente diiienio's otras detallez de este entice. nacio Latoga, doctor Evol .Bgrmu. opitg y encaritadora. que uniri Ace tuna, doctor Evelio rm4dm
7, Fra"isco PAS 6n, actor sus 04tinop a Jos del joven doctor arquitecto Luis Hechevarria, Paster
2nocl I Vg4e y doctor. Francisco Ramiro Rencurrel y Ceballos, en A- Vlurr(m 'Arturo TaIllefer. Emilia
krex krt of Rv o. rem6nia concertada pars el jueves 14 Rosen 7 Bernardo WOU Y gor
Bodas'del mes, h; y 'EaIvoo novlp' el Rv3o del actual, a las siete de In noche, I doct; r In
P4 Ram6n de 61, as sefiores
90 .: an Is J)glesis psrroquial del Vedado.
TI-d. 6 pit, eEMijjo Figpen, S, T, y lop se Reyes Castro, Jos& A, Reacurrel,
LOS REGALOS DE LA coming pr xtino, d1a 11, a lais fia, )idda -do. Fernindez Y el', seftoi - 1) 1 'La setiorita Frunklin es hija del Adolfo Villsipbao, Carlos Miyares, Pa.
sets do jg tarda. ubgIrk sui pupflas )a jQ Prieto preg6p, Minis I A. Au"' p4dille arquitecto Ronerto L. Franklin, pre- dro Rodriguez Alvarez, Rafael GoIxIssip Arrotli9111 a man a- 911- It W de On ubrided, Fitustino IV
teows rvir4n por',Nldp p6n a- stilente elect del Colegio de Axqui- lindo. Manuel J. Caballos y Jos6 ReneAerra g, n mddez. doctor Angel Fer dez
Is be F. 0 tacos y de su esposa Rosa Maria currel Alonso.
4 _Ijp-_Ae Oita A do [as so area omis 14113193 VMtPri; rcI4, Rafael Rasco y Arq.* .Robert
BIe Djaz far on r Is
ry "index, rfanklIn, ]Ierm dez Quadreny. El novio to es, En is body. civil testificaro
V 'r'pr V 4 j doctor, Oscar Cortaya. Oqcto .J 7p#ppn'o ;.rrqcto jo- VI)A, doctor Oqp -su vez, del doctor Ramiro Rencu. novis log xeiiores doctorish .4,,n ndeg ifia. IbOr- it osA Xnuel
-F. Restoy. per of 'En III boda civil f rner4fi por Zote- rpel,,presldente de Is Audiencla de Bermfidez, doctor Jos6 Rencurrel Ceaii floral age lucliA 'el berr to Torres y Jos6
11040 16F pafi6ros Aura 0 FtQyo Serrano I I
njQXp* In pio d@ Is calzado de gaga. novio lo-harin Joe senores Arinandn _,as illas, y do su esposa Fr4inei4ica bAlloa, doctor Fernando Irigueredo,
no pgri repi, pir film Vidales Carlo$ Prieto. Jon 6 Cardona, Jppd A: Ceballos. arguitgcto .3ji;arqo Franklin Alberta
Mael; fag EL Iif!QAXI: its(* Ilado kanue), Cid, -Angel klingcbC"y L1409, NOTO 1 An Marr 6 Tente at 4dorno del temple cornj d; I& Ve;l* y Alberto rPr)444=- Y
red yek urn, rugli el bouquet %la novJ4 acrin abra Oe
Allud! lcplle 11, tm Hum erto Ramand. r. Worina ".Y)pd nacig. 1: a se- pdr at p1w1o, to& se6 t" A#
T; i;ft I y par i Or a, favoreeldo
0 cuY(W mo "flower- girls" pus pobr] I. reNYM A x1oror do Precedierido a-In novla entrarAn co- &a r 4 _a ories doi;
e:I a. Oil .1top apin$ 4
Voldor doctor L %do. drifis Aceltuno C*fA
c p; actor Attiollp ex. doctor -td"I
arlo. lanue Marti- Ppdri;)os y tortillas;
I ndr6o Rh Airr o,
anie HeVarAi :14. 4etiqueta do. frac 0191111 n I Is madre del Aguirre, Jost L. Barroso Ruble, Jand
its que llevarby; lindos ramitoo del 7, )#Ifrtj ell a, Alberti Wrtinez Soron lox Irimero-i i A "AntfIliall.iii bouquet nupciol. Jardfn "Antills" Ors, fqVpe Whip: r doctor Ru- novio y el pa re de Is novia. A. Ortiz, Frandpea R. Cebiffics, ErRTI 6 (1 U Y romo test4gos firmarin el &eta, Rqncurrej y Silveria Tama".
R0 CAPA A 'S iiin padrinns In velinra Maria V1, Resellaremoi; e:;fh bada n DAY a u"Abou,
CASIA VA8 ALLO i&,forrimaqo no solo se-! reg4 a. para
w, a i .q-n s1-,.Aos Son lov-, q Aut izados
P 1 V& bAD
0 4,
visa$
2.
41.0vtota n
PARA DAMAIt
EntritothInfign(o y j# 5#160,
7 U
Pensitios pore *I hoger.
Q os' h njlosl ied Y Pope Antonio 1544rcia. y Cia., S. L. Elmo 0wh polyacla Froacivo Roteng, Israel Qu,"da
Fort Y 410*16n- 10aw ROW 93 MW Cwo* lgxww 080
Pinar del Rio S" Antonio do W 646w L" M" Ciego de Avila
77 OP* 41 0:C
X Garela y Hno. Y Kno5. Roca y Medina
Marti 17 N
94ifi* Seeajes Lacret 04
Guartaiety, P, dol Rio d.'P Sandago dot Cuba
Ral'"I P216rtelpti G FCIA Ritiz
a' Martinez
C&W4 do ColtIonbis JQ9' tao 1511t f y
I My Carbonell y Alvar"'
1jqu6Wd;ior 32
Mariansio Ca"Ctail Central
Mum" Victoria de las Turtas
Elmo Qtrcia, Puyacla 144. 105PA RA. ,VA #ALL EROS 41 4i4oigig Martin
Calle 26 fre' QW0.
w ad Z"1011? M" -54
Los Macons y Satraik Pahna
Y ipara fooos Son Santa. Clara
.2- Autop Loia,;l Guantinau:no
1 ob#'
Zanja y 14ospital
lit son J44,4 w Lajas 'Marwel Rodriguez
-Y equips. paira, Halsana.
Andris Pirez
_5P IV U Ab u-14
d, "idwif, ofectivos Cla, de..Aptos Col4n, S. A. Villuendas eag. a Saco
ro cos -,' kiifiad6ri% Shiiik. Jorrin M tocs, S. A. Mjxnnio Cv6me* 13 ssi6t'i Clan Manzanillo
f1pootal No, I "et. a 23
Un" Carnercial A-- n
A.'._'-_-__!If__'__ 0 A Tir.". M- ;) n-
Pigina 42 DIAR10 DE LA MARINA-Domingo, 10 de Dic. ae 1950 Para ]a Mujq y el'Hoggi'
Par Maria Rodislat do Foritan s
Cuidados de Belleza Reglas
I Sociates
E 110tol In (JUP vii; niateria de belleza cabeia todos log gusts y combl- J
naCIOIIOS Pew lia de hopria: Pricualcluler creacidn Is sobriedad.
Ahoia, pill ejellI)IO, In end ncia Oredominante a user 'irotjises" Is- lisar tints y papal de colors raboill.s 11'; 1*1-1 .- jj;.,jodUCiendo a muchas J6venes a punter e I bio mis rot y chocantox',Ao as expresi6n do
g, o, etc rd refleja ma personallI In (ILIC ainiente es, a fill do quo el maquillaje so destaque, to daVa
do trat, apart" de un capricho
qUV ps u flint. Ksa idea (]UP les parece un hallazgo, hace que su rostro
a Una a
parezca una species de inascara, si a ello so agrega. el polvo mis bien c- xtravagancia. -un entercLli,,. qiw iaillbien goza dr prefetencia. pars armonizar. Insistir on queer ver a
No ha de negaise que queda bonito at effect del rojo tenue -mAs mo, as uns. falts an qua no me ha do
I n -0s . . . . . . .
incurrir pues blen puedesuceder b oil POIXIOS oSCLII pern a a1gumos rostros me diria quo los
en-jec,, S, p r rjemplo quien to.% hice. ostenta pickles oscuras y llrrl RrLe- queel paciente,,debido a su ertaclo,
gin IIIIIN Ill III Llcloso. esa 11110leslon va en aumento. Par eso me parece un o par axpresaw
J,6 y pfsfiera Ia. soledad. FA
maquilla.ir pars las de inas de 20 afios. Hasta entonces, sin decir que res
Is freSCUIa, 0SCLIrece Ia piel. N' nacla digamos si Ia cabellera, es ruble, par- u ha de complaeerse y
que entonces esta sensation va an aumento, Y Dios nos 11bre que Ia ca- qua 'no 41'a--parecer mall.
bel I era no -sea "" u bin natural y presented ciertas imperfecciones do te- 'No quads bien ni revels especial
hido n repaso, porque entrances si quo c Icontraste as seria de verdad. demorar mis de Ia
Me he propuesto analizar esLos detalles en log quo no se repair to cuenta It consult& deIa lista 0 MesufIciente cuando se opta par un maquillaje determined. nu-'Obllgando al rnazo a una prora, six
naturaleza, -'con pes- I I contar In que me
Hay jovenes quo tienen unos ojos preciosos por longada as
tanas arqueaclas y un dibujo cast perfecto de lag cejas. At maquillarse me impose -a' a demis compalfieras de
esmeran par cuiclar el cutis y el colorido. se detienen an log lablos, to Una miss, i maio de haberloo. FAta
ficiente, y con un poco de vaselina, sombreado leve a un cuerpo graso indecist6n. MO AngnIlwA mucarlusmia,
cualquiera sabre los pirpados, creen haber cuMplido. stair, vow desteci de hacerbe notaff,
Emperor at proceder en esa forma to finico clue bacon as desmerecer 10 qjje dixts:mucho de ser elegenate
a aconsejable.su belleza, dado que pasando on pocc, de rLmmel an lag pestafias y una inea W
bien en el borde del pArpado quedarian mucho mds hermosos log ojos. No as coriectai qua el caballero
En occasions Ia que tiene un rasgo distintiva hermoso cree que aIste clue- tiene Ia: f piers, cruzada est6
no require realce, que es sufficient con destacar y elevar to qua he me- constantemente manoseando, el tonester de retoqoie. bUlo, rd qua Ia )oven )a damia qua
han hecho hilibito de esa posichin
0A no tengan mesurs y noci6n. de lo,
_)uego de bu falda
qua permit at
Gouband (le Paris
pars mostrarse discrete y no perder
LA LLAVE DE LA BELLEZA PERSONAL una lines de elegancla.
Reelbir a lag visits sentsdas toOfrece Ia inaravillusa Lrema inedicinal Round the Clock-Herb Cream
especialmente creada para barros, espinillas y poros dilataclos, con el linamente an un sill6n a sofi, exto
;,k . . . . . as con lag piernas recogidas encima
complenneilto de su jab6n Herb cuyos ingredients a base de blerbas y
leche suaviza y blancluea el Uffli4, de horn eri Ia Came ,LIC se veil. n a Toma de almohadones no as vistoso ni
quads bien, ni nads tithe qua ver
en Galiano y Concordia, at lado de cine America. con Ia coqueteria. Eis implemented
lsolina. a] frente del departamento t6enico dar preViO WNW, tra- una ocurrericia poca feliz.
torniento., de rra.ajes. gininasia medical y ritmica, limpieza de cutis, tins y todo to que abarca el mejorarniento fisico de Ia mujer. Las carts de agradecimientopor
-un favor a un closequia recibidos
INSTITUTE CIENTIFICO DE BELLEZA
an determinacias circunstanclas de
LISOTONIA ben escribirse y enviarse sin p6rdi.
Marina q. a Hornam Edificio Duplex Telifono U-8039 do de tempo. S61o a-una pareja do
recilin casados me le permits dilatar age obligactim durante quince a
Depilaci6n El6ctrica mAs dies. Tarnbl6n me contest a a
brevedad possible una invitac n, y
me ascribe uld pira a deHay. debido a Ins adelantos en material do belleza. ]as vellum desapR- car una a= unl I h lit It d
recen completamente pars siempre, y sin dejar huella de ninguna clase. recibida. en cam& e igos, a a
La Pelugueria Martinez tiene Jos mismos aparatos para In depilac!6n j felicitar a una amistad par un acon.
elOctrica qua usan Ins principles salaries do belleza del mundo, hacienda tecimiento,
becho durante un aho mAs de cien It-atamientos con at mayor 6xito. Visite in reluqueria Martinez y le harAn una prueba gratis. Cirin a Hijos, . . . . . . . Nadle vespers. de log adoleacentes
Neptuno ritimerin 409, tel6fona U-1089. qua envien tArietas a caftan depiEn In. explindida fine& de Is carretera de Jalmanitsm, dondo'conmeningrairon, con una gran fiesta, mum BaIdas de Oro, don Manuel A. Corciallies y Femindez,. y so amb SaMe, pero cuando me tiene.edad suIa sefioris Lily Morales, posaron parm. el DIARIO, rodesdoo de mum hljds y intletes: el doctor Antonio CoroalIM Joni Mainuel Coroalles, an explains Elena de Cirdennus, Lo ficiente para asistir a uns. fiesta se Del Matrimonio roalles y el doctor Ernesto Marty; Peggy Coroalles y el doctor Alfredo M6ndes y Campillo; y Ica pequefios Elerm y Manuel Alberto Corisalles y de Cirdenam, y Marg I tiene tairriblLin para enviar imas ifMinden y Coroalles. neas a Ia persona arniga a conocida
Ning m hombre se desilusiona do me y on bat6n sucio, Ins quejas y Manuel A. Carnation y Fer- qua mix le he agradado, tanto an Is un miernbro, de- su. familiar.
su mujer hasta que elia arroja le- log regafios, log *comentarios y cri- DT proyecci6n de lag mismas coma an Mientras jannis as demaxiado tarde
s el anzuelo con qua le -pesc6. ticas hirientes, asesinan at romance, nandez y su bondadosa y gentile
tian a se canEa de Ia mujer de buen matan at annor y empujan at horn- esposa. ]a seflora Lily Morales de surealizac16n. pairs. escribir una carta de.exia incaric er, que utilize el tacto para bre a los brazoD de otra mujer. To- Coroalles, acaban de celebrar sus N u e s t r a s F a m i 1 *1 a s Cuando hablamos oe gusts demanejarle. qua le hace senior que des Ins grades virtues qua pue- Bodes de Oro, con una grain fiesta terminados, de excuritiones, etc., Ia tristes dexpu6s. de unalsexequilas,
In considers at ser mia; Maravillo,,o da poster una mujer no compensan an su regla finical de Ia carretera de Par Maria Radelat do Fontanills seficira Lily, enthusiast, nos express cuando lag palabraz de sliento y
del universe y sus alrededores. En lag pequefias virtues que quizAL le Jaimanitas, an su suntuosa case de qua le agrada mucho viajar. Los sirapatia r _parte de IosmmIqos
cambia. Ia care relucienle de cre- faltan. estilo colonial, rodeados de los hl- Carlos G. Am6zaga, titulados "Amor sus Bodes de Oro, y brindamos con son calri5osisimos con one. kl ha- viajes instruyen y dlstraen, y son song, "Inau'doblementepor log
jas y los nietos. Tren", an que destaca In qua as el. ellos. jQui! gran ejemplo p1rat log blar de su. hija Margarita, nos sefia- saludables, comment. afll I as de de.d.s. E. lism-cartas
ZY no as ello una gran noticia amor modernna, donde los divor-* j6venes de share, qu6 alto ejemplo is qua tambitm le gusto eager y qua Les gusts tambidn leer. Las bue- de pisame me tratari siempre de E6
Creina Tokal6n con categorfa de cintillo, de an6h; 'i's suceden a log matrimonios co- gara log matrimonios nuevos! Ellos hace dulces muy ricos. nas lectures lag encantam a log dos: erjprn7ar algo que provenga del codespliegue ra nuestra plane del mo una estaciim a otra an el ferro- an sabldo mantener, siempre reno- A elle, to mismo qua a don Me- a don Manuel y Ia sefiora Lily. ALIMENTO PARA LA PIEL (color ross, para ]a noche) Hagar y anallia, y especialmen- carril.., vado, el secret de Ia felicidad. nuel A.'Coroalles, Is gusts mis el Y entre sus lectures, naturalmente, NI sliquilera Ia amistad demuebos
to pairs ante. seccl6n, recl6n inaugu- li A111, an so mans16n campestre, campo qua lit cludad6 L& fincia is asti, an primer lines, el DIA.RIO afios *ccin una persona autofiza a
Esta crerria contiene "Blocel", element= enecedor de primer or- reds, de Ia Farrillia an at Hagar? i ..Qua hay din no se epamorA, mirando Ia belleza de log sardines pretieren a su residencla. DE LA MARINA y Ia pigina del otra a formula preguntain indisereden, descubierto or at professor doctor St I do Is Universidad de strip se engancha pareja y el espl6ndido arbolado. converse- Y don Manuel nos dice qua le Hagar 3, Ia Familia... tas respect a su familia a asuntos
Vienn. Grades a Fa clencia so sabe hay quo Ia p6rdida do log clementos ZNo es una grem noticiat ante con" cual veloz locomotora, mom con ellos. an un ambience sea- encanta ester rodeado de sus nietos privados. Toda persona, cualquierR
Indispensables pars Ia vida de.la pi memorar alborozado de cincuenta que toma un carro a tal horn gedor y familiar. La sefiara Lily y qua in vida social tambilin le Perostenemos qua suspender In ue sea su condicl6n social, tiene
el," es cause do prematuraN ai*rUgRs y a 2erecho a su intimiclad y as imperdo flaccidez do Ins mfisculos do Ia cars, to quo hace queen marcadas en afios de matrimonio? 1CIncuentst y que... a-tal horn Ia deja. nos dice que se senate muy feliz en atrae. ntrevi ta. Los nietos vienen coella Ins huellas do Ion afios. El "Biocel", extraldo cle Ia plot de animates aficis de matrimonial, an aging tiem- sus Bodes de Oro. Nos express qua Cuando le preguntamos quo cuil rriendo a abrazarse 2 log nobles doable qua equal, qua me titula su
jdvenes culdado.samente seleecionados, es un compuesto de elementris pas enclue muchos matrimonlos no Asl no on extra5c, ver, premiere In vida del hogar a In %a- de sus hijor estit mAs compienetra-- abuelos, a felicitarlos par sus Bodas amigo, abuse cie sus prerrogativas
naturals y nutritivom. Alimente su piel con "Bincel" y ripidamente re- duran ncuenta dies! IMedio- 5'glo do estas enganches violentos clal y qua cosiendo pass sus haras do con it, nos habla de Antonio. de, Oro y a hacerles preguntas... de tal para pretender introducirse cabrara Is lozania de In juvpn(ud, desaps reci6ndole tar, nrrugas como par de vida conjugal, cincuenta shoe de en Cl fUrloso corner, I muy bien. Don Manuel es graduado del mas terrible y mAs insistentes qua an ella.
encFinlo. felicidad! ya de marldo a mujer Caner y vindar el jnrdin son rins Rensselear Pol7tecnic Institute, do lag do Ins periodista5. Y log abue- El trato del 'superior al inferior
Recordlibarnas, coma contrast a rnuchos descarrilRmientas", u log son doblemente felices cusindo
C6ma debe emplearse: Par Ill enrich. Ill acostarse. 16mese unR till el's de sus encaniadores entretenionfen- New York, y A constraints. cle Ia tratan de puede ser recto sin ser brusco ni
cantidad de Creme Tokal6n, frotAndose ligeramenle at rostra y el cuelin estos matrimonios cimentados an el tos. carretera central, qua as Ia obra de satisfacer Is curiosidad
inmediatamente sepirese elnexceso de crems. Apliquese Itiego Is cre vercladern amor, de acuerdo con lag Visitamos a] noble matrimonio de Entrelazadn [a conversac16n, In Ia cual hatiquedado plain argulloso. de too nie a,,. expresi6n de sempiterno mal hupar segunda vez y 6sta debar% congervarse toda Ill noche, con to coal Bu normal tradicionxiles, con Ins c don Manuel A. Coroallem v dj! Do- sefiora de Carnation nos habla de Se gra a an 1897 y basis mayo -ilslo quieren dulces? Miren, co- no deberi demostrar jarnfix
plel se nutrirA y adquir1ri tersura durante at suefin. 'umbres de antafia, unns simpfiti- lores Morales at din de su fiesta sus hlJos y sus riletos. De todos me de,1931 ejerc16 su profesi6n, siendo man un poco de Ins qua h Mar- ning m asorno de fa mffiaridnd a qua
cos verscis del gran posts peruano gil'ande, de In conmemorac16 I n de niente orgullosa. Todog sun nietos lag carreteras at tipo de trabajo garlic ... no me haya dado pie parquet de Ia
contrario entraftaria un abuso de
Ramois de Novia conflanza y una descortesia.
Acaban de recibir an at acreditado jardin Vogue, qua Ilene su sal6n
de ex osIci6n an San Lizaro. n6mero 676. entire Belascoaln y GervRsia, Se Acerea Navidad ... Sombreros de Ia Estaci6n Madame Tamahra
las mTs bells flores qua se cultivan proplas ara ramos de novia. o
Callas, claveles, gardenias. orquideas y Firing del Valle, se important No espere nahe tempo, se4ora, pars milder de su cutis ... Estes fiestas, Cad& semana llegon a Ia conacida y bi n acreditada casa de modas Los producing de bellaza. qua fabrics In. conocida y bien acreditada cada semana pairs confecclonar log ramos de Ins navies mis distinguidas. imicas an at afio, demandan un, ampecto de irreproachable belleza y etc- Mme' Tamahra, creadorn de lag Bahos de Cars y CrIstAl, me han- imlictesIlamando ]a atencl6n par xu clegancla. Informed par at tel6fono U-1132, gancia a torm con su posict6n social ... Su culls recuperark Is rescuers qua Barands y Tamar poseen an Neptuno 211, Ion mis lindos sombreros to entre Ia sociedad de La Habana, lksi coma el Renovaclof y Is. M4cars n directamente an at Sal6n de Vents. y Ia elasticidad despu6s de haber observado algunos pequeftos tralarnien- de Is temporada. La mujer elegant puede acudir a age lujoxo esfableci- Fris Egipicia que reduce log senos, endureciendo log tejldom y puede apIf
log de mansion. mienta, qua cada din me suerte de nuevois atractivos accessories femeninos, carse an In coma, destacindose an lag tocadares de tods. mujer distinguidR
Las jovencitas verfin desaparecer completamente su acn6 despuig de qua log use con Ia constancia, debida, desde. qua lag conoce. Phis inforLa Edad Para Casarse haber recibido el. tratarniento exclusive de Mme. Mauroy qua deja log an Ia segurldad de encontrar mill log filtilincis sombreros de terciopelo qua men Xior at teMfono F-6771, a vea a Mme. Tamullurim. personalmente en sti
poros Impecablemente limplos quitAndole porn siem re escis punts ne- acompalien a mum vestidos de invierno, ant coma Ia major joyeria de fan- Estu a de A, esquina a Tercera, an at Vedado, donde me ofrecen log tra. Un hombre de velinte aflos tiene veinte silos no estfin formation to- gros qua tasitio afean, impropios de una tnujer r fine a y qua ademis im- tasin. balsam, mailing, etc. etc. todavia el complejo maternal. To- davia. Carriblan din a din, cast horn pide at maquilloje de ester blen.'No olviden asimismo, qua una cintura davin necesita, par decide List, all- a horn. No sabe qlil qUiere en una fine, darii mayor realce a ou "toilette" haelfindola lucir mis airosa, mAs Margarita Bri6n de.Alvarez
dav v1da tornado de Is. me. esposa, u qu6 cInse de IIIL[Jer IL elegant. El famous tratanniento qua Mme. Mauroy posee para adelgazHr Sintesis de Ia Motla
no I, In mujer mayor, expert. atraera cuando league a In mindil- y rebajar aquellas parties del cuerpo qua se doses y qua ademAs cle am- BORDADOS A MANO,
me tilde, segura, cupaz de fuitirle rez. bellecer active Ia circulacl6n, Is proporcionsifi Ia satigiacel6n de conpar ]as senders extruflos de num- CULIndu el hunibre Ilene treinta templurse bells entre Ins mAs belles. Inf6rtnese an Hu elegant Salim cle Estamos an piano Invierno y con Madge Chard, una de Ins mps Is do, SI tin hombre ratty JUVell me CU- uflos, sin embargo, Ia -ituucil!in cam- Beatit6 de Linen 254, entre J e 1. Vileado. T116fono FO-1005. it me inicle. Ia temporada de mayor mosas modistes inglesus, (56, South Especialidad en Canastilla Fma
innyor que 61 ella bill por cumpleto. A los treinta afiom actividad social del aho. Las gran- Mallon Street, London, W. 1.) he
sit con una intijet des bodes; Ian notches teatritles, lag credo un sombrero de fieltro, que MARINA, 1 5, Primer Piso. Department 6.
sei-A Hlernpre nihs madre que espo- el hombre ha niaduradu ye. Eltir
sa y ensi con seguridad to ver vol- furmado. Sus iiiistris y hiibilos se Contestaciones fiestas en Importantes club, log con- puede adopter 25 formal diferenverfe con el tempo IlaCill 11191,111A ]Ian asentado. V si quiere casarse ciertos, lag conferences y Iles ex- les sin necesidad de utilizer ningu- LA HABANA.
muchacha poi-eedorn del fresco oil- con una mujer diez a infis ahos me- Uno qua no sabe de Cama iieyana: po-iciones de atamados artistes le na aguja de sombrero. Otra novecanto de In jUVCIItUd. Adcmfis las yor qua 61 es porque Pills renliza so modas femeninam. Recfb( a tempo su atenta carter y darAn brillo a Inter6s. dad de esta MiSM2 modista as un
h6bilos v giWils de tin joven de Ideal y jetisface sus aspiraciones, debo manifestarle quo le estoy La atencl6n de In mujer serA balsa de mano y guantes de Ia mis- II; Tiene Usted Propensi6n a Ia -CAvicie
Perdone que antes no hublese tore' me tela que un abrigo a vestido con
agradecida par siis frames arnables. querida, coma slempre, par dn.q Poes sailors, an noted el coma.
contestado SLI carta del 16 y que Conserve esa llusl6n del novfo clue estas manifestaciones y adorns de antes. qua suffiriltmos.
Polvos tic Tocairlor con gusto share to hago. tanto quiso y trate de portarse _rA pars asistir a ellas con elVanciia Tall vex bays, oido hab )or repetidas vacant delipiocillPara acompafiar log vestidos de siernpre fiel a su recuerdo, parquet y comodidad, de acuerdo ca It una Para lag navies hay sign enters- gilloo tratamlento qua poieen lialft dit Jinfless,
Solamenle el conclerizurin anAlisis de su piel V Is CUIdadoss -vleccj6n tercicipelo tafetAn a taso, deben Ile. si coma dice sabe qua 61 quiere vol- con so posicl6n.. mente nuevo. Un gorro de pluma '74IRTA", y ]a ha prestaide P oes stenel6n; a:
de tonos an qua Charles of the Ritz produce sus production seleccionados verse zapatos de gamuza, faille a verA a su lado y dejarA exas Ideas muy ceffldo, adornadc con perlas,
dentro de Ia mejor calidad, podrAn producer Ia clase do folvos que roils rasa. Los cle carol s6lo me usarAn decelos qua tanto log han hecho Desde luejo, tratAndose de ]a em Imposible tal maravUlm.
halague su bellaza. Zs on debar pairs, corlsigo misma a au su mr.. temporads. de hivierno. lax pietism con un veto blancia qua va tarribilin Pass -quedim.,invitsids a
mental sus para Ia calle y sports y estos vesti- ocuparim un lugar cle privilegio bordado de portals. Quitkndole at paismir par nuestro 8&16n de 21, 3, i" W&AD, con el
atractivos y un cutis hello y delicado, as at primer paso hacia Ia est6tica, dos s6lo me Uevan de tarde y noche, Romintlea: veto, at gorro me converted an un tel iferic, F-92114, pars7 qua personoilini4ejr uediL camusando log polvos de acuerdo con at color de su pie]. Pfdalos an todas lag No, sefiorita lag poesias son, a ml entre Jos prendas indisp sombrero de viaje, qua puede ten
tiendas y principalmente an Sinvhez Male. donde lag fabrican a Is orden. Matancera. engender un ema. igin dulce jue nos pues oftecen tin- nota magnifies muchaL aplicaciones. ro or IA all. ismi" vtmdo a
No fie preocupe qua no me mo- alialan de lag sterile,,, entre Jai conjuntos qua han de lu clentos de mehorms, qua ser" elhiii Ims quie'respondletests. Hannon abierto ante. secci6n Prosaicas an que vivimos &bar.. n cirse an Ids action destacados, per
ante. piginat siernpre se'publicaban mitiendoque me luzca todo tipo de Deslubrantes Jay- y guntuosas rin a ans preguntsm. No olvide.que mate tristausiental
Antigua de Valdepares de contestaciones, precisamentie pa- log deshto- bells composiciones qua Ia tnalte- piel, seg(M 10S gUStOS 0 Tecurscs de telas me ban exhlbido an esU garantizado con Is devoluct6n de su diners.
ra da? facillclades a nuentras me inn, pero ahorm, me ban suspendl- cada una. Pero dentro de esta va- lag de madecis, del Waldo -- --------lara realizer lag invitaciones de bodes, fiestas y tarjetas de bautizo ran y ayudarlas an Yin qua a rmes- edo por el momenta. riedad no as dificil predecir qua me- de Nueva York. an esta temporada.
citaciones de Pascuas. as precise concern lag Iindos models qua se tro alcance est6. aunque sentimas Camara: fuirfin coiitando 'con Freferencia, de ante Ia nurneroma y elegant con- Lfimparas 01mo,
"ntran an Ia nueva casa, qua con at nombre de Antigua de Valdeparex, qua mean notes breves par Ia falta Las bases porn el Concurso de Ia as delegates I las, onto Ins de sire an- currencla qua Ilenaba log lujosos
.1 abierta an Ia calle de San Nicolfis, entre Neptuno y San Miguel. de espacio. Su asunto In trat;rb Crams Nestl6 ya me han publicado tiguo, ampliades hacia log hombroa salons. Cuando usted necesIte pantallas Para liMparas YR sean de pie a de
ado de La Filosatia, donde pueden apreciar preciosos cuadernas y cuando sea oportuno. St viene p u tempo: -jurado be cala espalda an forma de crapal y con r
or El d d or mesa, di I* age LAMPARAS OLMO, Is. fibrica situada an Aguila 507.
muestrarios de los magnificos trabajos qua se hacen an sus propios talleres La Habana, haga at favor de Ili- unical rag onsab!Udad as r2"IscusId! as delante basis log 118s 0 tearrairica me reunieron lif repre- con el tel[Mnoak-8040, y allf encontrari un primalroso surtido, lo mimmo CEtablecidas an Morelia. judicaci6 P de los prernios, sellik far- alga mfis abajo ai m. sentadas par ere nes a 11
ta acio va osag 'y -de. daminsca, a de cualquier otro
marme par el tel6fono B-1502. in de made qua de pergamino, de crash,
Tarnbl6n acaban de recibir los rosarlos an todos log 11pos y precious, m d dos professors de Ia Ci- ri i ales; muchas de ellas fueron material qua usted desee. Las tienen hechas 7 lag fabricam a la orden,
nacimientos completris, misales. esculturas do snntos y estampas de lodes Azucena; tearo. Ne Las plumso J oe.
o'Cocina y Respostdria de is 'Im
izadas especialmente para Ia pudiendo, A usted ]a 4esea, renovar ]a- qua tenga an uso. Sus preclos son
classes, siendo esa casa ]a primers en artfeulos religious. Conflo an que he de proporcio- Escuel Habana, c uegan un gran papal ocasi6n a important millions de 4odos log materials qua
a del Hagar de La an Ia nueva olecci6n de ista mo- muy atractivos par ser cans Importadora de
narle alg6n consuelo at decirle qua dos Profesoras de Cocina y Respos- d6lares. am lea.
coma listed hay muchas muieres, teria de Institticiones Femeninas de dista, en colors brillantes, a mati- -P
Pensaillienlos encontrAnduse an el mismo caso. esta pitel, dos redactoras de Ia ces stitiles. Estes plums se Introdu- Par ago el concurs anual de pal.
Ves a tin buen ginec6logo y at le Secel6an de Cocina de Ia Prange y con Icarian creates de gallo, a an go- radon de fantasia qua reune a log Productost Mayflower
El hombre que persona a sus El mayor rl imero de Ins mujereq dira si In que desea puede lograr. Is senior Carmencits, San Miguel rronceffidos de pechuga de faisan. "couffeuro",.! ts re abraclog de
- 1.-- 1. a At. -. A. ..t.. .-- fl nlI,-.i. 1. -nit.1 f -t. -
I I I r I
. I I I
. I I I I I I I 4 I
. P DIA A-,-Doiningoi Pigina,43. I
R149o, y Telff-M-01a Par Aborto 1314 WQ pE, IA MAM 10 de Die, de 1950 1 I .
, I I ,
,,# I rll I 1: 1, I I I 1-1 I I? I I
,- I I I; .- 1-1 I 1 I I 0 1. In, .
6.91111 nuevo,
11 I -, - -1. I. -. ', I I lRadio Lavin inaugurariii a mediados de enero los
,0 .. I ;, I 1, I "_ #_, I I ,111
1_14 ,: ,, I .. .. A mfielielid"'W S..41. 'rotm-Lre-n-radio.iud'ieiicI
W I 1: -1-- I 1_,,W I I I W studios y los equips de alta fidel"
. ,. '' ,
t' ) i.. 1, I I I U I I I I t le .
-1 11 ,- ;, ,' ", i_ :. ,, L ''I
:i -, .I 1! ,0 I I I -- I I I :", ,. .. I I
, L .,
",", I __,_ S .' , Y .1, i 0, "& : ,.,.,-, ,. I "'."P.
I I '. I Ill Adelantan con extraordinary ra- del gran po llco'rsdlo
11 f _', I 'i, I 111:1 ,
il, _,, ., ,
, :,-"K 'Xi:i K,01, r, _.
8a 0. plde de -odernlza,,,,6.,! Los h,,,,,..c,, La M n l actlv
1, K ", ,-,O, 4 ii ,Ci IT r
1'"i r" -, 0 id ",
1 f :W 1Y ,FN I a ,Ieria r.011aild lellilente Marlca.L I
4U z lax 'ral'" as 1. ,p il., e In 'Irilin &I frente,
, I h
"" :, Vll, '_ ;, ', i ''M eft ,
. ., I;. ", it." I :1 , ; '. .C ectox pare
' : ,,J 'I' rL 1. '
--i, I 11, i I I .
,; I L I I I I" Radio Lavin, an sun studios c.ue tiene. '. h.
! ,- 1L, pr
" I. Ark toip.3 IT)I-' I I qarp4n PtnWIL,.I)e,6s V By, qua onsiderarne a partir del pr6. Ia nueva programaci6n a 1951, 9pe
tK13"', "I f ,,, ,dlkbI t 'IO ten, ; " , Ill Sp.rda ..C 7e
I _., I 1 4,,%eqdq m, dii %.r, ""' , 11 dotlirpeds, porqu 91
. 'r I -1 i- - I V a I ":Aoilai:d f r,, ,,, 11 6 o I ,,, a le _I.. .as de Enero, como. Ion mAs ha de causer vercladerat sentaclon.
,a M', ron I , ,0 maelo 1 ,, el
1 ,,, L ag '1,%, 1 ta O(Mb I 11 a'4 1 I i" I 11 I 1 modern
'' 'I l I rM .X f .?,.& adopt& a to otad
, I I* I I'll ba L r eit',' it I," T' ubm de y completes existences en Com ,sia,' ',' ib "ed'f'rr og..rtlrdu-'
'! 11 v it 70! h % 10 5 ;Q r! 05 %:ii, I do 0, y1d C on de lotion Ins advian- Raclin
I at usticos a
.0v INIT I : t or I
-f- , J- .. .1 "_ '- 'dg,, Jcij r.s. s#,;.,?oro n,,, Lk: ol "in- Radio aclo
110 . I I _1 I t ,,,,,,, n y clentillcon. para b. no' de mpm"a 'a' filtik'- -, I ,Z 1, = OIX 9U1 ,,,1V! n, d 08 mej area programs y reali- mos "hits" Musical. y all
'Ell -i ..'' il 1. f, ; !, Anta -CoMplel$, Ia zar sor rendentex grabaciones. Di- nuevos convenlos, I Or8,.P,0.r
". ," ,,--- r h; tlurnpol Ina s. .1 questix de, Its grabaci..
I 02; 0,01 at qua to, cottumbic Ili rITIVIO,', sudlcl6n, quo se racppiE ndxi,,p r 51
.1 I 1jectos d "bitis I Von estpudlos contar6n con alre acon. comedian, opereta3 y revistas. quo
1,_ -Cgr ,41 efln')Oaiii,'1 11'iur- e:Fuch- cI o: *,I .I- I I ,, "., ,C t n
,,, ) to i4po. 110! Vpi. 'r ,,- 4' I, .. ,0 I n4n sole nado, y circuitoB eppecialem rara tanto entUslaralo desplorta entre Ia
,. R y Lhi lir Ion ), IA A _L s llbrtt x m ciers* 11"4009 a* el Department de Grabaciones. colonlim
, ?,.', I 6 I , tr it .1 Wltg d is,;l 14 5,- ,. .,,,L "; .,,, _VeyesV; ye r ON J0 1 011-0. or Trivild 1,; Hno.,,ii Drina oltill, 4411 .
_ -yie4to as r: '44 WZ a or 51 -, I tuactoll'a empaliolai
- N_ -,'.,,- 1 I ,Uonon: -s dnde me instalarAn Ins g pbadores Signif
, p;Rancrsu
1 ;-L 'f t' M=gra., I' ;* ur !ndustr J4 ,, ii, tiara teffi, If dotb ratic'18 RCA-Vfctor "high fidelity'. del din a Ae IA noene, el punuco-enr, _r
. e rA 41 PW co qu '. U V:p, I lik -Irl I A as
11 1-1-,_, 'L), -- -'e -ql Y ca- -,,qua -N--;kAQii0 ,, -. '03 W Esto quiere decir que en at Afin cuenirs an 19 ends popular de Radio
.... I -.1 -1tv .,-'. I 11 -... OMY .. -cas.
. Z11" )1. imT- i in Well to r or -, t4c
4 ,q Levu a, iism, 12R.9"- H-' ?I Nueva, Radio Lavin, an 1,290 kiloci- Lavin Ia mftsfca preferida, aligre,
II,,, *a -f r I .1,11 'E ;'C" val Tr Von
"' V iol a ntes Lien _., fht .. reir
,,,,-, 1 t y, tl.bum 110 , omo la.1noUNTITUIPle $ftrd Cia; 14"Onl"Allo y Clem, lo, ernisora q
. -1- ,., imo. blfii,;Ib tee W 1. I i:, ,,, -, ue se ho anotadn lon moderna,'don Ins me ? are% int= :
., -no 0 Tl aww Z grame, tcc il%& de uenaz gan - ,,. , i., ,,-- : I ma tes. Y entre altos At cientes.
-t " I Ojp'ldo. qua I _4013de,'.t , %ores, triunfos creando y present
'' : I 1 ,,, : , ., I nO;4ei _"9 el, &no, ",Cmrna I r ''I r" I I to 0 Is Cadena Musical Espahola. mite log Jde on de balompI6 prrolegilo.
I 'U I I I I I
,,, .- I r
It... I all 11 I 'riviloo 'colie, 4 continuarfi elevando su
, I I ,n,.,g, o-,,. e "' ntes Gran kAto el,- 1 "rating" y not desdi a' Stadium de La T opl:t, .,,, ... iriw coniciert " vil-i -,Emo!imza, b6fi, f,
l;, I 4ritirpritsilaoijo, 0ri I., ,, ", ,: absorble6do cads, vez mill el interns cal.
I." I I k ,., I ., I . '. I mhda Guei ,at i .1 .
,,- e'l ,1'-,4'G '*11t;E1 '-_ rW_', j" r I astro m ca 61 br
r -- I "I .1 a, 1, ene, J I 16cW 0 puler Ca a y. a iftniogchlites lel 11 I I I
__ I _, _7 , I e', ,ej. "im nia46r ':- 7 I I I 1. 11 Ic ....-I. I'll ".. ,I 1 os Tres Villalobos prese tardn'deade mariana a
I 09 1404likon- de ko
11 - ., I egiim III "en, a. a I quil 4 0 L n
:-- 1' Qe e-: 'A 'CMQ
. ,!,i I I _. I
ir-' " I ,., L, .- ;.- 1 r .1 1. n. 950, Kcs. I
- las 2 del dia, "El hijo del' enc
It"I" L." , Este noche,' a las nueve; Como dL. I J El Circuito-CM4, qua Aiarnpre seha I
_,"', 1. 1, -, I aosturnbte,--la ,General, Elikiric ofre .. .." caracterlza4o:p or. It site caliciad de "El Hijo del Renror". ]a mAs Lx- cote = are de ]a Locura he des, _,i erk desde at CircultoCM ii:unagran! Su pectante aventura de "Los Tres Vi. enca an Rio Amarillo ... 7 No.
I I
.1 I I 2 I 4 1 1 -cOD I I
-1 conclerto4n-el qua tome patte-co- I ichai obtehidoo, lialobos", comenzari a tranzmiurs, de de escuchar. a Rolando Leyve,
I I cift mis a lqs'.ifit ,,
1. I .... Die fiesta Cori so*.
"4'- '__ X ' ., .. ktt- i la.'presentact6n an J 'a
1 , ,' v"', ,, I , ran sollsta In emiriente mopiroboviene- 4 a partfir de maii2na a las 12 del dia esia. Alvarifio y Alfonso Beltrin an 1
, !taMenzel, que in cardl.1%; que me trasmite, tor ION 590 kilociclos; seri*una de lax esta extraordinariaelaventura qua
it, 04" ; 1 ,- 14, --citeriamerita a
,"' 1, ,; so G rt ;-,
'dioZ de Ia noche, -de age grani mr;
." ,r, r ...... .
, W T 7 I istorias mis Inolvidables de Los ofrece:
* ', -l ,-,, It 1 ,, I cogidos y dificiles nilincros:de au ex lag emoci6n, an dolor, do Una
.. 7 1 tertio repertorio., tiata vue! ca Tin' TAn-. con au cornet
Z 11-1 j" 4-, ( .,-,,.,y,, r ;Tres Villalobos, torque Ia hari vivir muier qua ve a su hilo convertIdor
)&, La. orquesta General'Idectkic, In- Marce ..1-m-lan no IMIM ,7 '- 'Una sucesidn de incontenibles emo- an terrible asesino; accl6n, an Ia lu0 I -.1, I I !- P - W -, __ ; -,, ,- ; ?I 1 bilistmos protesores I
VA ,r _, _. ,. '4, ,; ,, 11
''I L 1, ,- -1 te racls ctor note do Ia radiciaudiaricia ue enseguid lim cloness T
.11 11 __pn cadift capitulo. the a cha de Rqdolfo y Miguel6n, par bal.
I Pll W --,, I a r 71 PIU a as art Ia I
. '' l ez,:, L bao.la, reccl6n deLfomoso master idab as dates histri.6- too vallientes hermanas lue ando con- var a M Cho de I g as de
" I J, ',.", captado las form ,
1 7 1 r t'. ,P ,- ,z_ 1, F ili .. nicas *de esta ,el cinei'mOxf_ t' T,' ;, -1 attliella. compositor Paul CAotiks, tendr6, tra Pablo Fonseca, el hombre que ce- muerte, a intriga an Ia sinieAra In, I '' '- I ,t I
4 -- ,, I I "I 1 14 -', , ado rritulepl, an inAW I cano; favorlto de todii at Coril
11 11 ,_ ,,e, "I'll, I 11 : mi I V7 ,,, 'n ,- i i qu cargo el respa I ine'nte d In flebre de Sangre IIev6 el fluencia qua ejerce un criminal No- ,
I- ... 1. r- , telecta aqdtci6n que -produce, Tulto
I I I 1"11 ; .,,,it , I ,, : ,Con Una gran naturalidad, con .Una Fermi y Ia muerte a Rio Amarillo! bra un Joven vehement pare con- ,.
. L T I i,
': ";-) W I
- "A."g Como locutor a ' Tin
.11 "I 1, I 1, ', .1 11 p I "",- i ,Martcll, que ivne .: chispa 'humoriatica formidable, ,Vnt "El HIJo del Rencor"...! -,
1: .,, ,,'.",,_ L 'J "' N '."' I_ 11 'M001WO, U quez UFIR de IRS mejores , I Tfin y Marcelo liacen, surgir at chi.mte na.ritrese de Como ca condenado (a vertirlo an
_ _12j, "- lldl't I I 1. 1 ,;:d; 'i-,""'. _/,._, I ..''.1, I I Macho Villalobos por aquel Recuerde, /a partir de mahans a "
,719 -. 1816 vian.en nitulatura cine.ha laventado In RC4&; ;, i4 '. actax en .1: ,e ,,hoerl c o n t ffi L ento., 1 .eh.forma Illesperada y_ slempreovu, cerebra criminal y como ]on vah, n- las 12 del din par Io3 590 kin. 'Lot -1
1 ,: i I I __ t' ;, I I I., I I la -:Curio. I I rrente. VkHmos un ejemplo: ara
de Ia educacida, .el pariodisma, Ia medicine, ete;L i El I-, I ra '. "I suiim tes hermanos luchan p. ImptAir Tres Villaloi:ios", el program quo
- mnfnlsfuriAlaiiiada Vldlitsn,, %ue pass tan s6lo ocho libras. Hay . . I fie6',on rul- sldid cle Ion lectures; viiinaos m'rfoser ;', "Marcelo snochC 1tive-un qu se cumpla In tenebrosa vengan- siempre cuenta con Is prl!ferenica del I
. I .,.kl .11 aeguidame te, los detalles.,,de) I L 11 terrible... imaginatis- viiejbi I i ',I ..! pCiblico flene paira usted Ia mis ntclw vimara, y qua tienc unit patita .3letc,,, ., iort, ,n I I I ";, " ,homlires de'L programm: . I I 1. con Agustin'! -"-"', i i iPodr6n Rodolfo y Migucl6n evi- I
y te _* A, ; "L .
,-1cle"No Is de I&RCA estin Is L borando Intensam an Ia perfecelk ante is ide .. ldeoen n"iaiur ". ",_!, "; L"Coll qW.Xg ,tJ.in v A I.* Ia resante y audaz de sum ventures: 'TI
_- poran Irrsta y granites sorpreaam el afio,'I I :, -1 '. I.-tMarefia Turca- de 'Mozart.. Pr-' "L "POS.. I ,.Iin,; T nil" Lai que Pabi 0 Fonseca arranque
y Be ca I guests:-, Coll 'Akus a, v elo r Rencor". Esc6chela y no Ia 1
__ 1 -7 - -, ',' L .. L __ ___ -, : si I I 1:4 : L .1 -, I I vida de su he mano m nor ... ? ZL,. Hijo del ,
, L L. I -_ -4ur -Ae rL
is I 1- I I / _1 ,1,:, I a. _ia,4m r '
I. a , 2 Cancl6ii'de Curia", de Bhhms,- -- .1,1Y qui- s6fialit grarAn detener Ia ola dle terror que olvidarA jamis. I'll
, r, I \L h L I I '] I -: r. '-, .' G reta i M enzel., 1. _.. .., I ', ,, ,. ,r
I A '' L) '" ." I IL I I ble?" A , I I L ,tIL re, I I I i
][I C L : 3-"Rorhoce do Jos Peregrinitos' ... ? "Poo Imagine ,ner, x ,,a po .'
- n I 'as : de Obradoz, Greta Me" I W -11 I Confirmando sus grades xitos Radio Progreso
' U, tedevBion en 6 e o seralap, 0 de Agustin so toVun u 9, ,e'4 atem_ .
, I L L L IL -, I I L i ". 1 11 I .% I I 1, "I 1, .; Ue a p a.
.. I ': I I- ., Y. i , I I t ; C-110ro y" Plata" I de L Labor;, roia ; Y estilt', at polife' tan flaco A, , 'I
'_ I L 0 mj 'L I .. I 1. -1 1.1 '.'_:"'. -. 'Ij Z' If ;-, _. MimZet;,r ., L 11 .1.11 i ocupa.el mercer lugar en el "Survey" Naciiiinal ,
'I % I -r 1, I L, I I '__ I'll saxle par xu_,6rjsn st"Al.-tiquido-ioJo :
IftaS L I I 'L t Q to I v 11 L: Jerm6ipetird,
gM OS fl-l-"Intermeng arminI 'LL, ., -,;Ui i 1,6 .:
.0 I g 'to, confundi coftl 7- S, hen cbrifirmado nuestros vati- greso en el mercer lugar an at Survey
L
I
0, - r 4 - -,a I , I . ffos. I C 11 ,
a, _nueva _IW ustn a e' , . t in rques :- - '.. I 11 I L 1 ,%.. L '. .1, i"' ; -" --.De cinlos acerce. de IR posicl6n qua ocu- que acaba-de realizarse'en Is. lita. egA
. .1 1, 4 do Aids.. ,,
L, I r.., ,6- itorna VJnCJt6re".L este-.prpg tmlk,:d M9 I
.r I I I I ,- I I L bien llama- tat plenamen a u ficada.
.- I I 1. r I I -1 I 11 -, M m IL Ouddi intict.ob. pwrla Radio Progreso, Ia i J Ali Miles y
': I L ,; Monza " i I -,,,, , fiesta con -BAc i
_L 1. I I L: V ardi.,G rota ,:! I..
- I 11:- , "': L,.L 4 L tenor .1 m l ,,
ZSDZ qumi! 'on Cuba Ifiaug 6 ,. r W-V id 4d* l6i.eiltrete. "Onda de Ia Alegria", an at ,al- miles de radipeseuchas hen hechat de
t Whara qua su r I W 7 .,
U, keptor see abira : l I = do
- I I I I I I-4, 'i ,
Ilim'' :,,Lt I ,,, I , 7 nimiento ... Risak y distiblim9ria- ra- Sort
vidades telailmCir" 1. L J -,,ido ''d '' I -., ; ,, I :1 0, I tina
ffllL -domeL ,-1 ; I Tie' W C!, 14 d t Survey Naclonal, verificado par "La Onda de In Alegria" su *emi 'L ;
sum acti .1 ,/ A( -A9&thiil1q;, ii'4rdm41isar vds deeabs.fitgrid '6ih!60i qiie son larprestigioka Axocjacl6n Nacional de
-;,-- U1116w.-Ra ahtfel0fin It4po'l4a 0 L Poo 0 : 1, :11 1 cla acicines 1-d. i 1XaJ s6di44n14 a, d1lects, cbnocedores Lacing Ae ,quq "
- P-4, I .1 a I I viiiepresi 4, : ".1 __ ,,, L, L)" 4 I'l ,- L _- ,-,..a ej Tin'Tkn rese proporciona 'el delete apeteeldo, 11
+ '- I '
!I. 10 _w 4wp, I ,' R i onto de;'Ii ,RCA -rekultan Impor-, I --y- drCiI6-..'. .'sM6jI x1 'B' Ia Anunclantes de Cuba.
.'qd "'Jil t-'bl' Oka -do- Odin lt I ,, I -- I I n "
; I to I ritisirrigir-in, estas monsentol, as- I Habl' L5!0,KCS. fornildable' interpretaci6n. de Alba 91 reffultado del chequeo ell el In- a base de Una varied d extra rdina
I 1 1
eiz Oid"-oiiipi:l'u'gar7preferefiter Ca- --_-- _-; L- I ,.- nOC ca as nueve ,en La uslica, n a ., !
nid.je ii;.6.t6daXL"jii_.idii;Vtrido L L I '. I L Mdrlnay It orquesta Bacardi qua di. terror de ]a RepCiblica sit6a muy ven- tin de to CLItImo y major an mi islca. I
. I i
pecialifi6riti parst'aquelloo-que as- ordinario Proitramia-2'La produccl6n Lgon
nil, A"40doi,. e'iati', r L P"grarnis fritsmitidoz, 'i 'al __ I tin 666asgi de- comor6 recotd- tl extXa Leral deLprograrni eath rige e1L maestro Gonzilei Mantlei., tajosamente a Radio Progreso en el Ell cuftnta a noticias, Radio Progre. .
, i a I -1 I 0 1
riara4illi 1 Pic mfisicahabla'_ qua it Ge;iIetal Elec- Ilevada or Luis Areg6n, creadoi
dikLa1g[6.% 01 t _- , tag, de 'telivlsi6li,,. pueg dernue r dj Animacl6ri a cargo de Ia bella Xfo. mercer lugar debido indiscutiblemen- so ofrece at yente os filtimos suce_ %, ibl se.,comen a y..se. quefto tamafio Y p6bre calided de. stra tric ofirece cadi qi1itice dias. 4n too exta aullel6n. mara'rernfindez y Eusebio Veils ... La te a factors tan importance Como gas policiacosque me produced an Ist 11
cPJip La rec'epelori .,,qua It verdaAeA:teIpvINi6ft en co- 590 kilocl6lbs, presentarfi esta noche No Be dorloco'L -1joa* I locucl6n y produccl6n a cargo da Jo SonL BUS potentisimos equipor. de 50 capital a cualquier lugar del int .1
'ii, _- acl nd'6ie.:..va'ticiraos' -ijobri.- la Imagen_ iecibicia, I realizaci6n me- Briar
Ji. L -, ', ' L ,or
scit7f4ihjj'ct aleance JL', '* ad ,LL
Ye 5UW e_--enLtoior-.n6-_pu e,,oer ,mayor-,de. todia eleiti6nical.no: eater .an' IA singular dra% iF&CIdnAeIa o0ra m&A, Iffiguez y Jok6 A. Alonso, res: mil: wells, Teclentemente inaugurados da'ia-Rep(iblica, par remote qua sea.
Gap , L ,_ antere:llkadi alr avvez an alto pietiamente. ff* amas, willing R&tanos -felicitar
I Les:,,reducL- U 7 a sum magn team progr adio Progresd
chmuiaa poklbilidadai Titionoentre da Y, Ist transmist6fi so haste dentro, 'do Aoa4fios, -par Musical de Oer viruln,'PRIlihippody in ppl, ailn..- n '169. nzados an No deJe de escu E te -090 en -su ra -- par at bien mere
-diversor-put qua Be discuten, 525:31nees-a, 4p. linejx;,-] 'Ia menos, ,y ciLkRnd6,,IIeguv, log lu p4gina ,Anica an Ia rrillat!; me- at mirte L radial.; Par eact Damnation Ia char todas lag no- de ou formidable p.iscoteca. n es din i
figtiji:;,-Ii,*,ctltgti6iii deli"eol6i, t"' mialmo sticederik ri-t-iititales reciptore do blanco y, negro,' d g con tma expreti6n magnWca de' atencl6n, tanto, ches.excepto domin as, a,14 diez an RoPecto muliical. Radio Progreso pue- cidb 6xito ,Te ,be de anotarse an i
.0 .1 L. .1 ,. E de lot dilecttantl mU, CMQ date formidable clesfile estelar itle vaneglorlarge de poder brindar a el-survey ae'
--qua, olgimos-'edmentar a- t.,reo. r og-piq cipales.,I.tnkiiitfic ,tervirin pots. at Col6rLtambidn. I noLt.earriekleaniamo. ,- q)
durre. ; sipales Como de -log adictos at drama, , hest, con Bacardi", presentando susmillares do oyentes Ia exclusive mente, par Ia Asociacift Nacional do I
_Lhikri mc siradoL,.Ti lilieilteS '-Pbf nL orWfialldad de able intent; pare qua eseucheq.,estas merltisim
toW,- y- !NisCjrhdiemj*d1aIe "ho- as Be esta rsi4i as qui Ia RCA Niv firilto en--ttmundo del, arteizele .tan. sudiciones.'z' ,' ' I as short at Pueblo do Cuba a' Ia mis de estrenos de lox mfis famosoa y Anunclantes de Cuba an led& Ia IsIn I
_4di ,a 1krr eager recut Z ly '" 9' I "docisl6ii, dii'liC -coma I t I -PJi6*fjiidtzin'-aA '1p6 ,ai0ecfos;Uc, W.-, I '' '$OR Y reputicl6ii' IN m: 8, formidable pareja c6mica del cineJacreditadoo compositors de Loden at obtener, dij mos an at or' :1h I I I ues, t 6- Yq art ipalabra .-una,. bliAnten. tiiAi -bay. seri ;
.1- -- ,ai- its, w I C161JL di-re I z '-IPt-o#.ral-di'7L*0.1'1.;ilnicieLd-nol 61 rtir El ,., pr ag air prece1COS.yVOL, e9A. ro,,Tec9l" Fqp: iiiii', acelerar., Ia produce astik, Z dol relieve radio y testro mexicanOL. Tin Tin y I partes.del mundo. Monte con grandam ventajes, at ter. e
dir, altos'prec ON- a I quiJjmL'hprobado i -'d dido- Por'la, Intirpretacl6n, oinetuestal i
o d,.',Iipnoticias ,qgi pqrpp, coptoiu I p r1i n I ad carnal Marcelo. La itunci6n, pues, do Radio Pro- I car lujar an at chequeo.
. L-U 'i '' e- Ia. On tivos$l rograma. ,"La- MC10'08 de Una' sleleccf6h 'd#.r ..
Ceirt)VOS' infoinlativoS L';;haA' aliterni' -dUd6so ., Ve no'iirlk' ls CBS ,quo riquibre c lacar. tiiii" con. 9sibla" -a' eciel L ,di.Vk: ,
Rat L ndose ;*I Xestw.'de sUT Other!, el.. po U at compositor -1 ter H I
vis -,-Ja,,,PreRx:nterrea- ficiVrip # las10imilies y que'lprCp- L' .iktioor a ta.dor, medlante sit- peraelMi.Lartifftica pr friovido par Ia U WnAadlo Telovisl6ft' prisentvi. "El toleylsor del Hogar", gran progroma-parn Ins amas do coma
I Aldo .afirmspelo I .. I 'a ,o -1 ]l I ,' '' L -Electric. , ,- L norteamericano,,en,,,% I I .. I --44., V deo: blor,, en,,e 'to &I .,ern k ly ft a General, ue me ncluyen ,- L
110a4z -on ,onol- bixbleme te. pi o!,i siri, echado c as receptorss:
, 11 ;1 I "March a a toys ,, I ecause.ypulre
lr .1 I I I am uate, tee 4 I La eity f th 6 1 ,.
11 dl kO6--- Z4 1. "G I I
cldajb. .talezj que, I a paxiblesead,- L tie utits, seri conduct 4a par, el YOUL. ?crsy, I oce,: L.
- J i "L : .. 11 .L, stos' I com m" a0glFo' bdrigo Piati; al7libriet .: L" a n _.y' '!Kim me
. I 1
(11 teldrrecepioreW-binn roe 1. -41.1. L: .. .., I ; I WTI 'galk% a C. L Ina' d" .1 1. 6 "' 11
Segundo:, Lai, Pat ojej--der 341105- I t.Aticoesorlginal deL Franco L' ;L I .,
= I Io, pensaitido-in que,,:Bi,.,Pron-, ;- ,...._ 1 Jnterpretaclft '.del milmo, Se iniclari a ias.1weve.y media, on L '
p&4tamas .sierfin escasos, .pues.-no It a k: deL .. -1
4 'q ,IAIda par Mario Barrel, Y.Iwl punto y tiene"una bore duract6n,
towsh at pader dlipciner, de',-',equI*' querrih: incuKrIr ',an : grandam gas- *" Las ermisoraitz"de v1dow'en 6ba ,at v (r I I
, I I I I I .
.1 I .
hi 1a 'teIovIs16ri:; -on' 4 tog -paro 1a. tranamisl6w an color- I I 1. L I . ;,.;. i I I L.., 1. I I
,
colOrl; Aititti. );i diintO -(fifiLOr# J9d Pori una,'a6dIencIa.,Iimitads'.' - -,Tod", W,,emliores de y1deo 4tiii ,G A "- i8ito poeta cubif -1. I
T, ,-iii-,W , I r estin fUriclanindo'en 4uestro Con-, .. "tavo aguqro 62qu I 11
.Copkp ., e'.lQX-xRaratcm. actuaes . ., L Ad, btrl ep. -1.1 .
li: At "RCA cal& Art' .. 't I L I
pare on pare L. $I n'SpIr Jamip 11 ,
pY# 'a";' ; ii co tar lig',iifla-,e Mlentri janto 'tinento.itiasmi ten Cori 61 ,anteo We hoy'en 'CamihofiF det eftiuenos i a 6 jftls I
lesde. blanco y biJ*.ndw.4iIitui'a;;bixte hacla la'Oer., tems t,,perfecclonado, Ait blenco yi; ,' I L LL I .1 .4
pegro, ,, : 'do 'color, teido' I I I I I I ;, .1 ,
I facCl6n, dq1 1istema ncJVO _;L ,.U .. 1-1 ,It
I N 1 f -_
. I ,, , I ,L 14
IC fi akrmain qua vil, do, 4, o6mpotlbld coi ,. too oc. _U. 61;, C bmi contamos ya con Gdafario 'llikiler eiie'gxqUI8I6 PO, p Manuel"' Machado; 'LLi' 'I'- .. electr6nie a 1.
b6,,'.:uho;','obI1#99[ h nue Welovisl6t) y pare ,.fe;, to Cubano 4uatanto gusto par sum de., I 0 i .
,atra. lrucy-. -receptores, y an at preen Ii. I. I .1 .1. L ': A' ,tuAles PlQu dnretle *met?", de Jacint L
maf.a*,fiU1njtrdg Tectbie* lo'.qU#, so., c'a mq. cereginatefi4remoi'en at- licadias e-inkpiradoo poemag;lbp esc0-_Bei1avq!jito; ljvar .", deJorgelsaa -, _,. ,. to, Ynes. de" diclembre so harhn lag on; 1*1r 1;
. . aire, a.', MQ Tclevlmliih Deepu6s; i ld ' Y,
biio 4ite'I'Viirtlcqlar bA*.. do. clertei. L I ll O: araho iten 'blild" r 'fi .,Via o", dig,,Marlo Vlera; !'Nosotros "7, 1
.:. I I.C !T 1', L , k- -1
primer", demaitracio' 1filis d4i'febrer'o; e# muy' probl blint :arn noN-de nsuq. ( P as FMA
'L 'JcIjvW6n' an: b)"co ... riegro. a R67C U.1dere "I'n' I I T, 65 '. llueve, m"I': -4 't;de Carlos HOxnindes;-Ur, 1 -4 , '- ,
cionilatuwriktoimd -1sobasq,46-1aiint, compatlblo i. qui J'i6Je,;aU 'fifficiiii-'kieWone. qua compt.60en;' *'4' -. ,
n o fictiVidadils' "Tole-, pe z; valcloaLla olv1daron" de Jd.
siliggila g ,bajq 'M W MIleatirredcl6h- iv0 .1
,C" q W m 4F W- ArAapl_ Zuitsa;,
W.". d 0 1' ari,6 ,,,. ,j ,, VVW ttiml '.
4uxtrl*A0afite, -algdnos,,-afian *ri, "I 1 .. ,,dqtf Corki. L .! #kv .- "'line de su Hato an Joni Ernesto A%. flera;. "Pgomaflnill LL
Con iiue;06s,,,fttejcisiniontt)joo *w!I d "A 6 O de too horribq _qut '' ''
- ,ittALf,- ,---g-,,-,-F,--ci,,reirr-por-ser--,etentfficamente-ft-iWii-Iii-tiib,,j --,-------- 08fa-Ella" de' ailo Blanco, y "MI ''
progfinlat -y C ON,. Be Un a ado y experimentudo Hoy' it Ins diez de .IR noche par 'queja", del libro an I 1, 1, ,,, i
diclaredo al. vicepreside I an radio in nuemtrb 0 .. replaracion, L del
,ficlento YL porno set sullcientemen ;14' 'ral lnge.,, .-Unift. A did",usted podrA dlifrutar proplo Baguer "Aden1lo' .: I ". I ::
l&;;' AN, 15d6lib,"OkW41 p6blico nortekme h p .P
.RCA Victor, 'YValtog A. Vua,47 I I I nierb Mi6al Autrk ., ero ai ih' a, delprogramq podtico MAN valloso-0el "CAMit;Ol oXnoue)ft9W 1. -at ., I 1, ;
I r Dej ando ,A JeftRq I't. L :
- Vie,. ,* '_.iij q,'._0.L*.! JJ,,
,men P; J&, Vq 1 1 r im
qiu 6 I I. ,, I _.. ,,,, ;' drtn ,,cot I *"'Oml k.,&, .1- grariyaukiiiii I 0;- Bd .1
t, '=& XJi6p ak_ I I tarvon I( % di y6db rlicftii'a dij"Javo ger I diii$6 Ga Aiv."' .1
( ,,to ago. qkyefueefisdr," rpfis:l a de' MbbUel"'A
guee-ri lun;iogito'Oe', buen. ku at 0 in,
'"Cath n6l ri It il
"'! aVwWJ6ii,,qu% l.. ge,^ Btko _';L;qtift ol' ,';del" ti6ticlera ,Ma. lost'higulentep poemaj a ,
Y AW" O' a I , blIC6 Puo sm, n Ygnte& e-,O1rA6a 'tod I , V
4. -4 I r nimicoAtrodtoi a.; 11. 11 'n
ju'._'iit*dqpte 'IS',trolinist6ft' Alp* blanco yYcionai al to, d Ensuefto811. "Enel p1tegrin 0 Un Radio". , ,-_ i -,,
*, r. to 'A at del mine ." L:' -, L
I .91. ,, .11 ,.dn:'.decoMgar'1re0ep re .,y..eq.t .prgpi4i&ddr delL. .in. 1. ., 9ONZ I I 11. 1 I '114 , L '11- .cal ,.:ps ,gkdn a, doa,.,afiojt,'de,;dls.."vriegro-ir Oy. 40oh-44is!compleo. e0fl "oine'hacl6o I I I I '1-1 r ,
. ih ,.Y110 ,QLL0jy4kr4 at on i ,.
' Ia le ; Ca#. L 4'., I .. , "' ., I L I L
, Z I _i0drfldb4" Iih"cIi R_ S ' i' '. I I ; ,
tin *70arl"I"Aigulentem razonoex-, ,figirizAl do ,qua Aon&k dn. merVlc 4 nfiiib' I 1 14; ,
PrImerim EI, 4pdbttco vmietlark an , I ,'I. do -hadib; saltiitrv; los'lart" Oim .i.. 6 ChiA itrho, Sopejrfli : .L I L"';
initisfaktorlo Alirinte -vid6a i.'ifk6 i, I keloila .Orlc i(ml .1 J .., 11 ,! 41 til .. I I .1 ,
I
Wdi 1histaimi -' ,MeJ6r,-'efitiiit tiii;4,puai, 9' do' i Id i'd9didnd Q- 'to -Un I M610W ceiri'vdt Irliten ISM 06_" ,L, La I 11 It I
I e0isfta'so iii pan r p RL"L opelotai. is d'.1d , P. 0 MQ 1 I I I 11 ,- I
lor,.dabldo iL.19 qdq Accl.6 lastommi t ol r, .. I iit M. 1 6 ': I : l 11't" _!
I t1dor y adapts ri oda';oled"-'."A)anta 'on Cuba, c6ftio ocurriefa I I I . eola6ia i at $A ,&L. Ii, ,.
ciiiiiiiiii,"".&I limitado n4me a do L hiCa Para Ia treamial6n ,an C I ., 4- L 11 -11 ... or Can -4:, ,.
, 1, I AdiqAlfualk. Las fanfiticog do Base Ball estirn !o so, b do 16- del 1, -.V3 I
.. r r. I., i: ; L" 1 L matte L I I 11, : f 1. .1 ..."', I "J", ,, I de plilbernes_ Chichirito y Soptirs actusa I 11' _.! I 1. I I I I? ,,,
,L. I I 11 I L An to ... Alan& pelotam ,con ism fit. Y olgo todos, Ion dins a ,Ia r WL 1 I 1- I .,-,!14,_-L' ..
". I .-;;-,,. ir, 1. I 11 peloteros do code Club, par &Circulto CMQ a OhIchart ""Y' ,, ,,,,, L ;:.
I _.&__aa;= ,.., .; ,,,t.!,- max de lot L ., 'L- I
. L : L I -_. ", L I I _.L J r,. . .1 Para optar, par estan pelotas ,todo Idt Sopeifapara -que gace y ee- divierta .:_ ._ I 1 4 '_ -11 I .W
- -, ,4 .I,, :,; I '' '. 1, I 'L I ... 11 ., tiene quebager esL escribir ,o: Cori lag costs qua Ia posah- a 'extol 9 11; I L I I- !, ...
..' . I .11 I
67 1 ", '! I 8 e I J
"I, :1 L I blcharIto:y Sopetra, Apartddo.L2,005,. Alipermanagers, (Pero qua a pemor de 11 -,. .-q'.__r ,7 L 't ', -!
. 1: I I L' I. ", I~ '_1 : ,
--_ ,,, L p7' '. Habana, ponlandwou nomare 3rdirec, su superiorldad y de to mUcho que '.
I I ;1. I I .. I cl6n ble clarom y -4jelendo elldl' ON sabon, no hacen.-mio qua recibirps. I 11 ., 7 1 -,
I
I, I :, j I el club e aus:sImpatlas. ', too del Marianna) Enrique Ndflot I .. .
,! I I 1.
, I., I 1. I I I Entre. todds, ,Jos ,que escribali, Chi- Rodriguez, at outor de Chicharito -y I J,
,, ''I charlto y Sopetrin xortearAn, todoik' SopeiV con and#
I : '.1 I L : I Z 1. I -..11 I Ida JJL a libretto qiLe stile 1. I L .
1AIJ I , i a, i i, -lot Abadan. dos palates par ai It liknza uh bit de buen humor 11 "Toleclub del Hagar" an ol-Pro- el6etrict, refrigerator, lan6badoras chas veBtidos rodillas cazuelas y un
... L I.., pariCtlegffir a log radloyenteg grams que exPer1kbKLtodkinuJor4QUe liavadora, etc. Ademis an el "Tale I teierrecept6r Zenith.
., I ;. 1, :, L I V .11 I : 1. I Club ,conAt firma 'de lag peloterds, Chicharlto yigopelra on un a pro- zpagnifico
,, I L, I I 11 I -L I qua )a 'Ciimponon.l. : ;_. ," , ,' J, I so profit do set Una bUima Ams de club del Hogar!""Unr6r, Radio Tole- MuJer culifina, te recomendamos no
-L ., -,, I I , ,Iduccl6n Crusellas quo dirige Celes- a -las'p
1. I 4- L-r ... .. r I I cmau Toda, Ion rnafisina$
_- "._'JiJ -,:": ne vision" regalarik entre at p6blico dejes 4e sintonlzar a] "Teleclub del
, I 11 , L _. ;Eocri #nLo, anitlaoi! ... 31: prime ltino,.Garela Sufiret. I f oaediay deide at escennrld:det tea! oristente numerdsom; regales Cameros, Hagar" a asistir al teatro.':Alkizar"
%L I I , ] I i I 1, I I I a in s a Ins. 11 y m edia,!
',' .", 11 -.,. .. "Alkizar"; "Unl6n.'Rodic, Televi tales coma vajillas, limpares- plan-_t dap Ia
.1 _. I ,a n) 1. I 0 L ,4 I .. I 1 .. L I W Ni6rill-1g W rece allot maghifico I a .- I .1 .
L __'. I- r e, Jim&wx- Rojo, poha queried f..111: I I
. ; -; "' -ll 4, o r eviW Sorpresas
1XV71- I I ,: , homehaje,,& Ia
i; I grams coma un 'C
- ario "'
. 11W Extraordin eikiloha-alid6yixadam uand6manda-I - k- I ,:'*r ; it' I lia. an donde me ensefia a hacer.desd 1. I
- I
1 :
.1.. L 7n., .1 L 1. 11. ene e I 0 -ano
:., ' n Vit'64: '4W io a el pr6iadm un ,huevo,'fritot' hastat Un -sucu'ento -matw e Muh" "
, r -, qUe par el 'cordx4n", ox
it "' 1_ ;
I ; . --, ,, i, ,;: -, ...
.-., ',- -, i I , .,. : i. I -M e, ini[Juita li'o V" il .; (to .
.:;:., rl: '? -_ tr juisado de r1lo, dedde un palialitp
: ", . EV-Dili" artAimanto do, Programme- do. ca ,y,,Unl6r Ra o.tlendi muchas' Co- a has un elegant vertido do 1* L %. ... .. 1. - :,.,L.,.",,, 1 I '', ', L ,, l; l I I r
.. ;.i I % LL
, I C,
- 'i " "' : - ffi
", 1, V di tA eparando una: %as kignae.para suo ofainteg. La* po- noc p,':desde at lava.do'de ,.un, par "Cuafid6 Mande at coraz6n" me im- dit aparece all su camino-el hambro'11 ", '_ V A r: I de
I '.; Z ',.' I .- I -1 7 &OrPrfta MUy grads lepers .1 198t. gulari ad. que, tiene a: Min- -nuova
., L I do -dalicadfidifts plib. pone at smor torque no hay barrera sofiado.. un hambre dittinto a todos
. 'L ,, I I I < ',,.. ,. I I L -_ Mediae bolts, el ,- 11 *do,' as 1aide crom 200 o & ph 'Y "a I. ,,,, -, man
L' ,r !;, ..., I L /'L' I I I I ])a ;eatrv an - adolfinte -ION 6 en'tos a limir.'snuiaras Cuban 11 "' ..L,," ". a detenerlo.. "Ofarida: lok, que ea&'L liable conocido... un
- I- .. ,If% I L : """ ,otialsoiapodr n dh of ;jj &-'.-Mestre_ orued
.1 w!. : .! - estaia?60 cer mil'todivic, cariz6n!' no bay chatipillo bra tie 8
-. I La-1,menaro ,MLUC 1 urge de un mundo ob-'.' _,' I 1 -.' r ., I L ,,or 7r Lftu:. r,
.. r., e qUNrJdOLkeVe_ -dm I
--_, '- -', L. _,_. - _. I I ,- I -- jar e orms.maStilficas sdici con sin-: Jim*nez Ro o ribihar i- ;Ria pueda Isepaiiiar it dos almas. .,Par -.el orgullo. de ;dlade ...
- I L L^ i compofthatimik .= s Ionado
.;J t .. ratarla, -.nd'. Iiihpotta- qua -sea dd'.414f let a ,nidie ef plan ,que "e8IA'0Vk-; jublIM 4e, lot small. k ,7.
., %- I . a] t, Was iM&eiea-Af CUbJi7Ah-1A DOI% at -Afthill a- cixiLn;-imuxuyOni!rSe'
, 1, a de nO0I%4;,-;1. - .. - - rando y s6lote Ili 6n pan a #U errecercl.W pot I ..
.: I I i_ colf. I 61 mi6nitas.% '" IA I-- t ui' as ,qua lo. separan do
I I I I L I I 'Jar e, Jiftifteg: ,Rojo como.,'DIrkc-' Radio",. sl6iriprik, eumple Ia : que -pro- at % mero 4 de "Unt n, Radlo- Te- Freate, a I& J atiiii ii si'gunos 4 mu r. amadi? --- ,. .
. .1 . *
T 1 0C 1 201 1360'artamento 6e a eomph_. dali can h I & lgis ande y m6dit do- Ia despiadadoe, me levarita Is figure rila- c i;. ariLatentc Dot- CMQ a
.
. L I I .
I I I I I
. I 1 ,
1. I I I 'j.
Piuina 44 DIARIO DE LA MAIUNA- -Doiiiiu 10 de Die. de'1950 laiA
r- '.. V eados ,:
- I I ;
A'- I REPARACIONES VENTS V E N TA-S ,'I VENTS VENTS VENTS VENTK .1 ,
I 1
.- 1, i 11 I .1
17f MUEBLESPRENDAS 44 RADIOS 48 CASAS 48 1 CASAS ,. 1 418 CASAS T97 rLARES 1, so FINCAS RUSTICS Sl ; ESTABLECOMMOS, I I.,
- ______ - __ I I _ MID .
__ BE VE Z- XX
I suo sE CEDE OPCIO14 FINCA 112 CAM. ClIX. ON SALON COMXDOIS
00: Bala, 214, Cathie ,.,a. AL ALCUCEDI IOD#A W
t'oml-lto "ANTIGUED ADES". MUIEIRLES VSNDOIENIJAIMANITAS, CABA -Ald- Folym RENTA $300.00 Magnificas Parcelax, Cerro, 2 comas Una grande, arboleda San hUgust 241, entro Ban Allic,0146 F
poster a, $ .3 .
;,,I ......... p,,-1 ...... p,-das oro, "'I"... 1-8273. 1-325l-40-10 I'"" usted fabricar a repsinki.nu caUsal Be do 'an 30,000 pesos. EdIfIclo do 4 are Mensuales, sjn entroda, 4 minutes Cum. ca
te, cluj_ I'latc.l., ,.Jill c.Ist.Ir., IA~ SU RADIO ROTO 0 1 Consults a )]nine a XnrIqUo Firms AJ6 rands. I vacas I novella 5 ternerax, Codes 0111111110, Infornion an 14 Mismat, As, 2 ,,it .
2 _. ,,, aquin., c-rlb ,p. dos kpartomento,, to major do Marianna; nabscon, 20 ,del C#pJtoito,
pa, : ,, :-",,,,,,,"." IT, 3' "W 6mai- its raze. 80 9WILn" xu Cerro y Cabello par 4 its Is tardw.
c, KNOX RESIDENCIA GRANDE CONO. Seriedod y garantim, OU telifono BOVvv gueguag tranviam. an on frento Stan to- bus. Pascualt A-61311. ,nfermedad. Lo day muy berate. Informs X-191ill-51-12, r
" _b co'.1p.,". C._P,. tn- NO PAGUE REPARACIONES 8yeda (Cosa its Ian Figures) an Guanabs- Reparto Santa Fell". Celle A entr lr!,, alitemilli rInquillcom ascogidom. Vex sets be- I C-07r49-2.3titoro. Telf. F-7033 its 2 1/2 a 6 p. in.
an A H2.12, Asegure ou radio $0.50 mensuale. So Is ..., Celle MA.irn. G6nnez, 92, sequin. Gral. Montelvo. Marlanmo.-,, H,29"
C-350-17 11 I Ila y buens, construction moderns. Be do H-3963-50-23 I
'L4 pone o quo in!Cu te. basis to, ombl Bertamad. frento 3 calls*. 2,500 varam. Su w, reconoclendo hlpotoca.* Trato MARIANAO
dn,412:1100,
,Vltado
lids, Cooperativa Repar.clonem Radio-Elke- dueio: Goicurla 10. altos a In derecha. as- MIRE ESTO,', 7 a. no inte dIFt n .,,,7 *;; __;m,:,r Mucha offer,
,,, I It BO-8190, Sant. Catalina antre Ave. ColumbJa 7 RXISIDENCIAL MULGOISA. VXNDO -N- ,.,' in annueblede Una ho,
COM 110 jOYASv MODER- tricks. Affuncate 475, entra Teniente Rey quina Luis Estaver. en Santos SuArez, Formidable chalecilto va4o a I cundim, prtgunjar par HJ-1dm 11-21II10-48-13. CmlIcj6n do Medrand. lteparto oriental. do flnquita recrep, casaw marnposterim; To carreters mintradmir efectJvo mimagainseuas con brillanteS. Murall.. A 8386. 1 - C-275-44-5 Ent. l H-3580-48111. Reparto Almanderes. J"In. Lnte do 2,924.90 versa, a S7.00-vari, War. frutales ej prodweci6n; tram minutes Ae- to *00 Viitts 3 memanales, Pratte, $1,0val.
SE VENUE CASA SALA, COMEDOR. 3/4 "der, 214, closets, Mesa little, hail., go- I VENDO CASA met: Cortex III NO 713, dogs 10dels in&. ropuerto. 1. B4736, H-2= ? Ratio.
than labormbkA. Tel6fono U. .1 ii. Acepto Opermal6n rApIdm. Principe' !
Paganios bien, aretes de brl- 47 OBJETOS VARIOS c-liam, baho, in.nalitica, lui, agun. clean' c na its% con estate, patio, slarmle,,114 qOn otVaclad I a 5[4, altos cordadidadeal 1.100. hana, I 25,141: ropuerto. T, 13-473N _ H7 170 bxjox,-Xspada,-W Francisco. I
- t, batio an shosjorraza, o4tructurp-Ae.hor- 21C.$6,000. Otra 114 11.1r., y I I B.1875-49i'll. H-3423-,II-14.
llantes, solitarios, sortijas, pa rilfan terreno 10 X 40., .T, M. G6 me, 1, migim. marce. de sabieCt, todo ptimeri. In- Bala,* can Una Parcels at lpdo: $4.500. Mi. I
B.rre,*, rep. to Unl6n Guanabacon. A pas NECESITO DINERO
ca format W-WI4 Preguntar a U119a,01todon detv'Jes Ave. 8 No. 3 entre 5 y 0, Buena- FOR EMBARCAR. BE VlSNDZN S.M V. Vendo 9AW varin Corrado, even main- BUXN NXGOClO. 59 VXNDZ NEGOC13
adores, pu4sos, relojes, mone- REFORME SU COLCHON cuscIrm rretrera Belot. Par lancha a ruta, Ion dlas do 7,; 10 p. m. Punta It vista.AB4050. Man do to posters, 2 m4s do Mader.. propla.pora do efecton; de piduquerls, me sioneral-gat 11
yas valor. A-407C Reformamos an a] din su colch6n 5. 3-4 SuAret an Ia bodexa, vel HernAlzj. no, wit I don homis y dos naves
H-3540-48-10 0 a I ctIp4ra. Ruta 28. fli-AIM IJ .1 I 9448-11 .grandam an Calstinar, Inipman-en Es. fabricar casit" heroine, con frente a dos local ,cintrico. sin regailims, de ,
in AIR 7 C _,..I
!. CIL
I 0 .J 'Cie.
'U COLC"ON
"La Moderna", Su rez 16.. For muy Ussido 4Ue utd, dejALnde- I trella No 12, Calabazar, 11 a I 3, 5 a 7 calls, &gun Aeunduclo, Iuz elOctrica..15 buenom estates, vidrierm y ptt:N
, Como In or m6dico pre Ia. RESIDENCIA KOHLY Sir PAGA U'D. ALqUILER. COMpRANDO Telidono L 0. My minutes its La Habana, 2 ruling 6rnnibus, hotel*. Punde'amplisrod, a otre sim. Ani- a mall. 'I".
C -6 I P C
a' d 'A su cc" Ch 6"
- .1_.h,.d; a
-110-17-2 Enern. Lt Tevo P Cie SANTOS SUAREZ, $11,700 l usaen $15,C100, lot afm Is resident. 1. I I
I- de Abr'.. _..
C quiciamos a pre de fAbricat eal- Venda magpifica readlenclo, I cumnievs; A "' If IIB-1936-W20- calla mataltadia.,Tambl" sirve pars it=- man N91 605.-Telkfow W.7UO.
- Charles. colchonetas y almohadan Goicurim Caren Lacret. regla Casa- I.. m U.- entre 12 y 13, Ampliacl6n Almen I
COLCHOMERIA "" AMRICANA-, portal, sale, Solaria, 3 cuartos, lujoso ba- dos ballots, dos cuartoN o6tand,'cuarto y be- ,,a to a finca de recroo, $0.0" an mano y . H4121-61,47..
M-8759 AMPL; ALM NDARES $3,DOO a Pat mensuales, sin Inte- I
A-1140: COMPRO Intent& 652, asquina Zatilla. U-6111. fle, comedor. cocina an 114 It criadc, muchos closets, 'dos torrents, pa- rut focilidedes pages. Ver 10 a S. I. Car 111311.50 Wit.
s' Pon try. --y H-2460-48-1 Van 0,un solo do I2xS varma: $8.50 Va- Carta Heine 383, esq6trei a Uiccbar (con. VZMO BODEGA CMOLLA,
criados, gareje, acern sombre. Vacta, LIR_ raj-, jard1q. dos tilde const;ufda. 35fI .. . .- rig.. tram d!talles Ave. CIR9. 3 entre I
tram fabricaci6n,,casa Y terreop 35.W,00. VENDO, VACIA, 135,000, PROPI to 5 7 0. .Uitorio. . H.2215-50.1j.- t1da, bulanot venta, buen barrio,, muy
P,-,;,. .,n c Ic, dc Indas cl-l"., finds Y ves: Lacret 556: 1-6462. B-H-3933-48-10 ROAD a B-16W. MAtnuel Hisro& __ ., bara4, frigidalre culatro juartas, ,tres
b Informem Teldfono B-7622. Su duerfto --- Para hotel, situadk Dolores Bu Avis
_11 "n c c ajr, -I., c.,nrd.1, bur6s, I C-192-47-31. I I '. 3, = : U-2500-49-11. putrilom, Metfilleas. Sainte. Taranto MI? 29,
fIgrradc-. ", Q Ion, de I.da., clas.1, ca- I "i C-297-49.10,-, Central. frente Flecbm de Ora. I I ARRENDAM IENTOS Cerro. Informain
d VENDE CASA 2 MESES FABRICADA, C1- Apxdiems festividades, Pascun y Aflo la mism, H-ZW7-01-11
-, c-pIct- op"aci6a rapid y reserva- tar6n mortalities, decorada. solo. 2 cuar- HE VENDE LhCASA RANTAASABZL N9 Nuevo. insigurAndola, Informes an Is mjs- VENDO UNSOLAA I I
d Ca,,, B-i-iin. A. 7 140. V E N T A S ,.a 414 entre Paula Y Otero. Jacomino. Par-' Me- 0 __ __ GRAN NEGOCIO. HE CEDE ACCION
do W closets. baft intercalado, come- eri'La.tat 603.
-12 De esquini, 30xi7.17 -varm, $9-50 vara, pA. I I call con vidriervii'v to queens' I be,,
der y Cochin. Autobuses puerta. R Almon FINCAS RUSTICAS In e" Im -do
H-4029-17 tal, gala. 214. comedor. cochati, bafto-Inter- ; H-3399-48-10. propJO Para parcelar. Acera de-oombirs. conserves, cereales tc. situado
. ; calado, patio Y'trampatiii; jdave.,aj Iajjo S -, 0
U-5692, MUE 3LES, 'IA NOS 12 m. de une: a Abode. Esther. pctr 10 metros. Be dej*vmaj8"H- tgiI0. NENDO DOS CABAS BE MADERA A Suensvists RBANAS 48 CASAS data,' Be dela v cia..Uamar M-1344 de I Clues, detalles Ave. 6 No. 3 Bette 5 y 6. U octubre 448, caft "Avoid" T.U. 1-7=. JuG mpro ntuables. pianos loclas classes. 11- 8-H-31109-418-10. SE ,0 .ad&' Una con solar cle 8x,10. Otra, B-1660. ManuelHarnAndex. lifin. H-= -Wn" :
rose corriante objets arte, maquinas ca- ALTURAS DE MIRAM VENDE.,.ACABADA -Dg muy bonito, citar6n, cinco habitaclones con 1 H-140-49-11. TOMO EN ARRINDAMENTO FMCIC BE VZNDZ BAR-BODEGA. CON CO z
enc VENDE 1 $2 700 Ca rikstic, carca do La Habana. desde 10,000 I ..
sar: -Tbir.' aq.1p.jcs. Pi--s --all--. Lujosa resid CASA DE MAMPOSTIERIA. Y 600, versa terrace, $4,500. Otra, bucam ensures. ,an al Vedodo. =
I In. 21 NO 25, al. AmArl- Mader&. C Ile 14 entre Dolores y Ttjar, ' "' AMPLIACION, VENDO osaiasto uns, cadiaorla.-Ing. He
Compro lodo. Negoclo rApido. Avi5e: U-5692 ca y Allados, tertninar, modern casjl. de it, Belinda V Mario Dlaz, Diezm ro:' Sr. met, Alvarez SM,000. pars Informix: Sant& XMI 3,7.
portal. an 14 No. 4: 1 .
olum- 3020-48-10. Laquina tie 2Ixl7 verse. $4,1100. Otro. it- F-44N. F-8044. I
H-3292-17-11 uni cundra Calzada C 15, informant. Jardin, lots, 214, portal, jardin, ,sal ; corrtedor, 2 M6'ateg"'o- H_ dd a a 10. I a J. Santos SUArom
bia. Desocupads, agua .bundantat der, cocina, Eafto. garsJe Y Mucha to- JXti talles: Ave. 6 No. 3 entre 5 y 6, Busnovia- I H-3103-A-1-10 .
vestibule, living, 114 con calla, comedor come -_ ____ H-1909-151-291 .
51. SS VXNDR EN EL R"ARTO LA
stride Trace. MJde 12 metros de frento par 30 de I tn. B-1060. Manuel Herruindez,art ,, -,try. cocitia. 314 y cuartos, hall, iiIaho, c6c6k :de calla la. entire 4 y 6. un chalet. Plante _... hquinas. Altos: portal. 4 &i4llas y Condo. H-3516-48-10. gas con gablete, ;ik adi en baja:,Jardln portal. gala. reciblifor, living- 11-2M-49-12. 51 ESTABLECIM NTOS BE VMIDE V11DRIERA DR TAXAGCM
M-2252: COMPRO frescm halattaciones con. 3 baton, 700 v1 URGE VENDER TRES CASITAB DR MAM- glarrov, Vncalla, buen punto. Venda
rean, 425 m2 fabrivaci6n, $50.000. edor. im cuartd, hello, cocina- a I
Due- posterla, Una grande y dos e.hJC.. his aceite, $8,000. Pasjajd: Bar retli y, bift it crindos ENDE CAFE T JEEFILESCOS 1, pesm a mes. Vale $3.111)1). Warman:
is' y I Jet Be I = 'Com a y sarale. Altos: .
3609, B-4494. do ablest vaciam, situadas cerca tie Ia salesta, custro cuartoz, beta y terrosta. In- much" induatriam, propio p.- Compostela y San Juan do Dias. '
maquiflas ii.: H-3796-48-10 Virgen del Camino. Informant: Virtudem I "::,:r' H-2M-51-21
- Avenida 13, al frente' de Ia ]Ruta forman M-6150. H-3095-U-11. 1. To comidam. Tanga Siguno
inger PARCELAS EN LAWTON y -V 1: negocloo M". ,
NO 164 lbei.oll 30, Reparto Arripliaci6n-de-Al Vendemos parcelas grand y paquefiaL Informan: Son Cregorlw tra L Preslu BE VENDE: APItOVZCNZ OrORTUNrPAb
Propirdad a In vista, dinpro en mana. SANTOS SUAREZ, CALLE H-394949-11 X MODERNA CASA A DOS CUA. Agua y alcantarillado. Vents a plazas -y tar par Nano. H-3150-51-In. caij con alcohol.. ... vents con vl.
,, U roes dras tie Latin. Calls Pedro ftrez y Condo
T-rtna, c-bi.1. Salvid,.167, entre Man- mendares. Para mis'-Infor BE VEND Ayes at counted. Granites facilidadex tie .pa Para matrimando, I Rommy' We 2610
'Campana Santa Emilia 226, casi esqui- VENDO CASA MONOL!TICA. ENTRUCTU- 11 Marts Abreu. Portal, sala-comedor, dos go- FOR XMISARCARME CEDO UN RESTAU. v ,,,, Ban rellpe.
rique y a. Tel Al-2252. cm-el, 3/4, detr Terminal Omni- B-6386.'Sr. Santos. I Excelentes visa tie comunicact6n. Tranvins. rants an perfeclifts condicioneR. lugar esq .
c a' 0 anatillan hatiltaclones con closets, bafio In.
H-3938-17-10 na Serrano, tranvias, guaguaS bus, pr6xImo Canted Filmico. U-0621 y C-31948-22. Tres Rutem: L2, L4 y Md Omnibus: Cum. H.1902-51,13
, tercalado y cocina, perslanas Miami, cola- tro Rules: 23. 24, 25 y 79. Train director inuy ckntflco. Aproveche lit oportunidad. I
Ia puerta: portal, sala, hall, 3 U-1964. Informal at W-11M.
REGALO CASA MADERA NUEVA. Poll. ir, knodernun, $12.250. Informed Dr. Guamelh. con lam duellos an In calla Deep number
H-4008-48-11 jeij d1ficla Bacardi 201. H-3089-48-10 jgfi caquide H-3123-51-10. EN GUANABACOA, SS VENDIC VN TA.
Compramas vende cuartos, bafio interealado, co- .1. 'sale, cuarto. oeina. xerviclas.. A C, an at propto Lawton. Te- Ilcr de confecciones. an ina" Ica coant.
mos E ENDF QUINA OQUENDO Y CLA. cotnstruccl6n, $1,100. Informed: Contreras, BE VXNDE CASA VIBORA, $0,15 ACA-. Mince X-47 2. H-2509-49-50 Ene. BAR: FOR NO PODER ATENDERLO BE con vivienda. InforMes: Telf W-05110, it*
medor, cocina, patio, servicio 8 vevi jEsq; i's as H-260-51,13
Ernpefiamos Joyas ArtigUng fragile 343 varas. La major Avenida Rosario y r. Rutm' 31. Tranvins, boda fabricar; jardin, portal, "Ia: cams. vandcl muy berate. Cal"da ,Wroyo Apo- 11 1,12 a 12.
criados. Vacia, $9,800. Infor- Inv rsliin pars fabricar cams apartments transferencia paradero La Especial. ,:" der, 314, bafio Intercalado, cocIna y patio. IIXRMOSO SOLAR: $7.50 M. in at ]ado Clot Palms. Informant alll ... ;'- RARBEROS: VENDO BARIBERICA, EX LO
y r iodernas Objetos de plate de aria ram. berates. Rents segura y constant. Info I .- H-2995-48-10. Hernial Informs: Rarr6n Guerra Tel6fono Irrente Iglemia Corpus Christi, Avenida del me. 11.329341-11 .
Inc. rn-bl- coligu., Re-r- .b..I.t. an .r- -.tar tie Bad Rafael, complau dronman: 1-4002. .as T.If. M-9733. ., BE V9N1IEN 2 CA I P-Wo. 8-H-30211-48-10, Yacht Club, 25 par 405 metros, excellent Co.
toclas IaA operacionea. Constilado 160. ba- H-3700-48-16 SAS MODERNANA i6n. lugar residential. B-5073, FOR ENFERMEDADSE VENUE UN BAR seres Y con tram millonem Kokein. Garsoctize
J.. .at,. Tr.c.daro y C.16. Tel M-3534 H-3811-48-10 __ __ lade de Ia Curve Montalva.-31% gltrk)c Y BZ-VZNDZN 2 CASAS JUNTAS. -MONO. = "Corredor coleglado. Ia complete con vivi nda, preguntar par buen trabojo. Cost esquina. Acera do win.
C-108-17-2 Enc'.. VACIA. VENDO CASA MONOLMCA, 99- sarvicloo crisdon. Otra.Vibors &Ca ads Ia- -liticas y un apartamento cd= Alonso de 10 a:'Th. a 2 V. m. y de 6 x 12 m. bra. AIqUIIsr muy held. $3,200. Informot
MONOL.TIC.. URGE VENTA ANTES NO- quina: jardln,- portal, sala-comedor, 214, brIcar. 314, etc. Iniermewl Ram6n Guerra. me. portal, Bala. 214, baflo, a ,leads *ca. -H-2985-49.10* 61ono U-6747. No medindores. Kspindea. Larnparflla 110, spartsmento 21.
chebuenn. a treg.r vacia; $6,000. No In- hailo interealado, cocina. patio, alcantarl- Tel#fona B-2599. fi-H-302" 40., Y Jpmtla con lavadero, rentao*1500todo. Be ALTURAS DE MIRAMAR. MAGNIFICA H-3061-31-ill, do 0 a 11. C-U7_51-10.1
termediariog. San Luis No. 49. J. del Mon- Ilado. pasillos lateinfles, Mortared, *7,500. Una Case, Precio 'i oportunload, La major Parcels del lugar .- -te, antre PrJncesa Y Madrid. Teldiona: B0.9061. g:dya I& Can I PELUQUERIA' VENDO CA1fTXRA KAS CZXCA
A-'1795: compramos Vacia, Monolitica, Lawton fa=d uIcInformes: Calla 7 ... :,5810fon- 8 to.y residential, calla 9, trite Ave. La Habana, am maquinaria pars
IR-3651-48-11. H-3787-48-11 Jardin, portal, gala, conceder, 214, 'balflo do. Sr. HernAndez. Rule 25 hasta Ave. n1da He 6n Mendoza Y calla 0. Superil- Be vencle modern SaI6n its Ballets con Tar ]a plectra. Warman Teliforus 1-11F
OS REPARTO eKOHLY. AVE. DE LOS ALIA- GUANABACOA Y COJIMARt VENDO CA- intercalmdo complete, cocirs, patio,- ll 5,800, to y Ave, Porverdr. H-3001-49-11 CC- 1,564 versa, 29.90 tie frente# par 53 magnifies, clientele y buenca operarics. Lu- U-2729-51-14.
dm 35. S Venda chalet, dos I cuadra 1 uguss y trativims de Jondo. Mucha ague del Acueducto. Ex. gar c4nftlcq, alquiler m6dico. Informant .
muebles usad plantits con so mamposterin blen altunda, 18 cuartox : X 1061. P .... ... PANGAZO, COMO FIN DR AJRO. UR- celien es comunicaciah". Preclo: $M.00 vs,
.1ala, comeclor, cuatro habitaciones y dernfis 39,500, rents 115 pesos, Una Casa main- tar $50.00 Fundora, milailrom-N9 M-5 14. Enrique. H.3094-51-10. BE VENDE QUINCALLA EX 88150.011 CON
Preclo $25,000.00. Informant quina a Octave, Lawton, (corrector gento Venda an to -ThAs homage tie H%- To. Informal: Sr. PagdsTeIf. M-pg___ dos vidrieras. Modern, Avienda-en Bon
comadiclades. 367, g, as VISZi,, pagoda Ia Ampllmci6n de SE VENDE FARMACIA COMPARILA FA
Tambi6n los tomarnos como posters 2 plants faciliclacles de page, $7,5M coleg do). H-3330-"710 4 H-2749-0-12. -_ Francisco :410, entre San :o%6 y Valle.
an Ia mi.ma de 2 a 5 pro. entrails "000,-ell resto a raz6n tie 44 pence; 1 ,2 cases I lin apartment mono. mackutics berets, Habana, can buen ba. .
fondo de los nuevos que Ud. nos H-3526-48-11 vendo comas modernas -a plazas c6mado5. --7--- IltL. tie a., tient 2 .tax tie omnibus y VENDO SOLAR 21%xil CALLE SANTA Trio, moderns, tranvias Puerto. Venta in"- H-364641-11 .
compare. Grades facilidades de SE VENDE CASA QUINTA, ACABADA Informan XO-2013. $7,800. Monolitica, Habana,, to& Cerritos de Playa. Rents all pews. pre- Teresa y Celle 26, Aldecon. Be do berate. sual: IC2,0N. No charlatanes. Informes: BE VENDE' UNA CASA DR INQUUAM-352g-4g-lo Vacia, sale, 2/4, cornedor, patio, bafto jn do: $6,000. Para cletalles B-7732. Romay Woman: 20 do Mayo y Marta Abr.u, B-2599. R.m6n FernAnclex. 8-H-3027-51-10. note qua deja libre de $65.00 a $70.00'
d reconstruir, mide 794 metros cundra- tervalado, preparada Para Otte plan. Otra 0: AyestarAn. Pregunte par
pago. "La Honradez", Monte dose Be actress vacia. Calls 10 y Tejar a VENDO NICANOR DEL CAMPO. CASA 5,ooll. Jirdfn, portal, gala, ca H-301" -I Macuran, atrAs
. Metter, 3/4, del Stadium. H-1798-49 bE VENUE LA VMRIERA DE ABACOS memuales, ver a] Sr. GonzAlez. Indufflirin '
- una cundra de Avenida de Dolores. Lawton 4/4 y garage, $21,000 y $25.DOO y coma y B. complete, Vacia. Arnaldo A11-4131, Vi- Monojftica. Ganga -'5 T . 274 entre Neptund 7 Virtudes.
357, entre Aguil'a y Revil.lagige $18,()00.00. un apartment #15,5011. Rentando $70 y 2/4 Ilex. 441. _48- Vacia, y quincalla, del Bar El Diamante d Am ; H-383"I.Lt
do. C-207-17-5.Ene. H-3995-48-16 $4.500 y casita $37,000 y 5 apartments --- 10, .Portal, sada, 214. bete, connector, cocl- AMPLIACION, VkNDO gales y Estrella. Par no poder atenclerla.
- $14,000. Ramonet 13-2026. VEDADO $415.000 ACODERNA GASA' 5 a. Patio. Pagoda Avenida de*Dolores Percale do IOX" JaXas: $3,000. Otros de- - --I---- E-2470-51-21. VENDO BODEGA HABANA VIMPA. HAA
M-1296: LA "CASA FERRO", LUJOSA RESIDENCIA !L37 4;8-10 .Pgtanaentos, tram pl=t", 2 garages. Ran- Lawton, 41CA00. Enab"ev: X-1061. rundere' tales Avenida 6 No. 3 entro 5 Y 6. Buena- __- rea.o vivienda $3,500. Ron
. to 0 IS Le vista -1 H VENDO PEQUESO NEGOCIO, CANTINA, Ignacio 552. Bar, preguntar par-Tomis.
"Gloria 565, entre Indio y ,.Cerca Santa Catalina, lugar residential: Sit Ituads pr6xima 23. Interning, 3141agras No 367, sequins, sOoctava, w' B 660. Manuel ernindez, tefi-... I.formim: Calmd. do Luya- H-M"1-11
rdines, p.. solo, livingroom, 4 cuartos fj. BE YENDS LA CASA OBISPO 'DO Y A-9173. Hs3o" _10. tan, (correclor coleglado). H-2407-49-11. d6 721. Klosco. Las Rules 6, 8 y 10 Ia cleSan Nicolis. Compramos y ven- replace. Connector Pullman, 2 lujosos balflos, media plants, $27,000.00, rents $150.00, Be R-=11-48-10. Jan an Ia puerta. I H-2511-51-16 VENDO TALLER DE XECAMCK, CON
pull oyan ofertm, establecinniento an lot bujos. 1-000 Y VIVA SU CASA PROPTA. MONO. VZNDO SOLAR DR 15 X 30 VARAS ., taladr., f
- lujosas closets. luz indirect, cocina portal, sale, cuarto. comedor, met- LAWTON $12,500 frente a Ia debts Avenida a] Aeropuerld EL MEJOR PUEBLO HABANA. UWA lijadora Cam. Was
demos mAquinas escribir y co man gas. tie., garage, parquet ingl6s puer- Informed: Sr. Rey. Tell. M-1274 y Sr. Pe ngJI7tjCmafio. Inforiones: U-2768, oflaine, repair- Intrago, clesocupade, a tar punt. I
Telf. A-8555. cerca do Ia de Rancho Boyerom. Be do gangs, vendo tends ropa. I Uchnlas y Narrics We tralsmijar. Day
. ser, joyas de Oro y brillantes, re "' crista)ez. hall central, todo ,mlart. 14e, H-3976-48-10 to T.rrlerte, Cotorro. magalficat am&, Jet. barato, Agulla 513, joyerla. Can ensures. vidrleras modernameB. en pro. Caciliclades de p gas, admit terrace 0 ca".
- 'VRCI.. $22.000: 1-6452. 8_ H-3175-48-101. din, portal, safe, cuntro cuorto comedar, U-2786-49-10. etc Ver as comprox. Cuba 453 GWr. M 'am' total a parts de Pago. vel6forto
lojes todas maracas, effects .. H-3935-48- 10 ,I fando; cocina, aerate, patio, citar6n 5, lens. I E-784-51-17 DIE X0_1171' H-3013-5141'
sports, equipajes y todo objeto "AMPLIACION DE ALMENDARES", REBIDENCIA LUJO, MIRAMAR, VXND0 cita- Ruta 25 an In exquin tr I PARCEL DE RSQUINA. LUGAR PRE- ___ .
ca tie Consulado. y ,rule. 30,, ve cln .... Y RADELAT m:In intermediaries. Soberblo sad6n Salle Una cuadirm. Calla C NO 114 ent) pa',en, dose, todo fabricado alrededor. Avenida -;E VENDE. BOTICA. BIEN SITUADA. EN
ARIAS tram, contiguo a Sun Parlor, ventarefles Y 8va. Verla de 2 a 5 p. Tn. C 101 U-9697 so- entre 70 y 72. 316 vara dradRL Pre- Surgidere its Batabamb. 20 shot de esta- S X VENUE "LA FAVORITA", DR, AN..
de valor. Pagamos bien. y ven- monalltica, place prinera, ctaron: )or- erlstales, precloso comedor, revesticlo Cobbs, 1-7779. 10-H-1162-48-13, etc: ;4,600. Tel6lono'A-71482cus blecida. PrecJo $8,000. Bfen surtida Pre- guelra y Son Julia, Marianna, tn $4,1M.
E-3919-49-10, guitar par at Dr. Ratio, Botica 6 Farque. ,Be don faciliclacles. Venta $75.00, Vaings
demos barato. M-1296. din. potnl, main, comedor. cocina do car- Corredores Colegiados blanchi, despachAidem, Terraza, pantry, VENDO LOTE I CASAS MONOLITICAS. 1 3 7 harfi.negocio. TiFne buses, exisbmci&,
b6n y Va., 6sta solamente. baho, gara- Vedado. calla 19,4dom plants Indepen- amplia cocirs, debts garage. Altos: tram- Vale ORIENTAL PARK. AVE. MENOCAL EN. surgiclera. E- 45 -51-14.
C-1024-17-28 Die. Je, patio do 10 it 10 votes. Altos: 314 HIM- dientes amba. vacim, ends Plante: portal, cas to altos. rents $310 mensualles Hag H-36611-51-13 .
,,Ila Carr ... front,, bell, tarnpllci, 114,500 ,,Ia, r ctbiclor, hall, 4/4, beta, comedor, hatittaciones, Ia principal tie desco- a tre San Julio y San Mhnuel. 11.50 x 45
W-55285. munales dimenslones, bellfaime, con alias oferta, Tranvin F ruita 23 escluina. Puede BE .VENDE "PANADERIA" CON DOS
B-H-3855-48-10 coins, cuarto y 3ervicio crindoz. ;28,000. sun dejar lit teem. 'E". 219. Batista. X-1704, $6.011 v. B-5998. B-3187-419-11. in room. Informant Calls Parque y Con. OPORTUMDAD BE VZNDE JOYERJA
F-4896. Cuevas. Mansion people, paira persona, altos inErlor, directamente dueflo. cepci6n NO 6 Marianna. con pecluefin existencin a Precio razoinsM-2655: COMPRO GRAN EDIFfCIO ESQUINA refinadam, Un Miller y cuarto do votes E-93,87-418-19 Die MENDOZA, VIBORA E-2244-51-26 D embart". Bellascomiln N9 I
cu.drodas. 750 metros fabricact6h, Stan Ic. ble par tener qua
Mu bles "L. Regents" Pago mAs qua Pr6ximo Neptune, barrio San Leopoldo, MIRAMAR, QUINTA AVENIDA, PROXI, Cold, gangs #85,0N. Cerca Santa Catalina y Calzada 10 Octu- 2BO entre So Miguel y Neptune. lnf6r :
a par Inforines F-5700. 432,000 MAGNIFICA MODERNA CASA I br bri .. 20s,25 Mi%. 697 V $12.000. Contra VENDO BAREB; $24.000, $16,600. $14.000. mesa an Ia rolarns, an horn laborablec I
nacile .us muebles. Cases complains monolithic, 4 plants., 13 apartannento. y ma calls 8, .citar6n: jardin, portal, gala, H-3291-482L apartamentO3. todm :aliquiladism rents a L $12,000. $10,U00. $0.500. $7,500, 45,200; H-3M-Bl-l4 1"La Regents". In mueblerl. quo vende, a comerclo. excellent Inversi6n,. no Interme- 4/4, dos biniom, comedor, terrazzo, co.1na, $300, seabeds construir. Vial& an D'Str&mPes $15,500, y otros. J. Sancach T.-a. C. C.- C f I c I .: $5,500, $3.000, $2,500; I.. ____ ,
las plazas quo file *I clients. Sidud 60. diarloz. Informal Lealtad 1122, 29 Izda. Faus- 3/4 crisdos con dos bafios, garage. 06,000. VACIA $4,900 GANGA entre Ursula y Sevilland, rep rig Saville- Called.. 1-5038. M-7029. charl-: $10,000,, $9,000, 48.000, $7,0(10 BE VENUE 0 ARRIENDA I CAFE. POR
C-381-17-12 [Inc. H-3783-411-10 F-4806. Jardin, portal, Bala, %state, 2/4, belie, a,- no. Informed contratista J. Sol a HI-3M7-40-10. 5.000, $3,500; d.dagaa:- $18.000. SlgoQo, no pderlo slender y tr-ner otra. an Ce- I
. Me NO 210. H-4005-51-11 _271. Told. AB-2901. 11 :1'00(). $7.500. $6.1)(10, Zanja y Escobar. _P ATA MIRAMAR, CALLE 74. RECIEN Mader. *cocina. patio, terrace at fondo pars '..tar de 11 x 33.14 roartzana Campamen- do y Abreu: U-6940 .
VENDO CANA Y 3 APARTAKENTOS. ctmatruida ... Sun abundance; Jardin por l hacer don anextamentoo Calzada do Arroyo E-2600-48-11 Die. to' Avlacl6n. Calla 12 cast esquina Ave. Ia Data& E-3185-51-13 Die. SE VENDE .
A-9311: COMPRO Y ,rents 08 Pallas In day berate. Informs. to], mala-comedor. 2/4. hold. cocina s .. to. Apolo frente Susanna X-1061, rundown, M]- i.M.00. MARIANAO. MARTI 910. XNTRZ Preci. $2.900. Inf.-- U-5011. Una carniceria, an at Vediado. Tambidn
_.Ila 3. 160 .ntl. B y 29. Into. Jagrom 367 esquina a Octava, Corredor c6lePago altox preclo. par mus mumbles finds H-3732-419-11 Train, patio, garoje, entrada Independien- glade. B-332748- Poona y Torrecillm. mamposteria. portal. H-375a-19-111 BE VENDE CONTRATO DE CABA APAR- 5, Venda Una quInesUa. Informed, an San.
y Corrientes. porcelains. pianos, miquinas is. r4898. 10 gala. contedor. 414 Coates, ballo y patio tamentoo con 40 cases y Bar an In as_ J054 625, quincallp, de I a V .
cover y encriblr; cajas c.udalez, capeciall- VACIA GANGA, VENDO CASA MONOLITICA Antonio Gon.Alex 1-5535, VEDADO quina. Buen neslocm. Prado 519 Bar Mar- it 30iorai-11
NICANOR, CALLK 14, ACERA ROMBRA. E-5003-48-it Die, H-1801-51-20.
dad ca 'an complains. Pago mi. qua nadlo Vando case modalities, preparadq alto,: moderns, ci tar6n, monolitica: jardfill, par jardin, port 1. sale, comedor, dox LVartox, I Be vtnde solar complete. 13.66 x 50 .. Uno. BE VENDE EBTABLZCIMRNTO EX LU.
beflo Y cocin: $4,690. Tell. A5-3002* VINDORUENA CASA 3 CUARTON, FOR. Accra sombre. Calla 4 Ceres 23, Vocio. Inf. HE VENDE UNA FABRICA DE REIii)[38- cintrica par diferenciax entre saclos6
Ant.11n. A-11311. C.52.17.1 Ener solo, comedor, 214 empties, bafto Interco- let, reciblifor, 6/4,'dom bottom, comedor, ca- H- le, torraza, fronts C Frotlsrmcerco ,M-7807, Propietaria. coalcon-gu edificia, Con mAquinaginoder- Trg&r
___ d cochna, calentadar, cares field, Au- cina, cuarto y serviclo, criades, traspatio, I SM746-10 tal , etc director. A-SW4 do 1 a 2 p. in.
LIBROS E IMPRESS 'A VENDO REGIA RESIRENCIA, ZSTRKNE*- Coto;e: -D Gill.
19 i.buses y omnibus, Avenida Segundo NO Boxaja. $24,000. F-4800. OY Touches facilidades. Puede H-3730-40-13 rig& form": F. Xmt6vez, Macao 802, H-3543-51-t?,
- ___ 4, Buenavists. In. todo comfort IuJoha: lardin I). Sara- verse, Came Principal Remidencial Paral.o .- S no,, 1. 1 -,1113.1,41-11.
COMPRO L BROS EN TODAR CANTIDA- H-3792-46-11 LA SIERRA, CALLS 4, MODERNA, ACE- Je, fireplace, livingroom, coined r 3 41 de Informeff; Martinez, Industris 462. Stjol. VENDO SOLAR EN SANTO BODEGA. ANOMBREBE. ",001i. ALGU.
I' i. I E-3842-48-10 Die. GANG&I.PQR. NO -PODER- ATENDERW. no facilided, vivionda $20M adquiller,'
(]as: Bibliateca, Dlecionarlon, Enclcluji6_ Tn sonibra: Jardin. portal, reciblitor, hall, 5x4, closets, 2 bafto3 colors, pantry-cocins, Suirez frente al parquet, Za- VeAdo poIjarla con' bodega, bien surticla. contract, solo esquins. Informed directs-
dicon, Teresa de In Juventud y toxins an VENDO $31 000 xCCASA 4/4, dos baAos, conceder, coins, cuarto des- cuarto alto, batio, 2 Corrodes, Figueroa ful (ION FACILIBADE DR PAGO VENDO Tietie vivienda, pag. $22.DO., Infqrman Te- mente, Avenida Quints, y 3, Buenavista,
-tentral. Pas" major quo nadle. Negoclo, Emqulnx, monolitics, P me Being. cho a raja C uarto crisdos, trompatio. esquins Vista Alegre, Parquc Mendoza. case moralities jgrdfn portal, late. ca. potes entre Sri. Indalecio y Sri Minna M-5521, E-4105-51-10* autabuou Puerto. -r4piclos. Voy a domicilia. Telh(ono U-3274. con apartamentom y comarcla, buenn coos. ;2""006. F!896 H-336245-10. Mader. 34. 2 baAos, cactus. garage, terra- Benigno 20.04ys. frente, x 27.12 I H-TIM51-11
. 11-3434-10-10, truccidn. Informed: Lealtad 022, segundo, frutales. auto 7 an Ia Puerto. Carts 11
iiquierda. rousting. H-?832-48-13 ALMZNDARSS. CAL&K I MONOLITICA: QANGA! PRXC1OSA CASA, MomoLirri- Is, VENDO QUINCAMLA EN CILIZADA
11' y 86ptima, Loterim. Cotorro, forldo, 543.49 V2. a $19,00 V2. Venda fibilca cajas cart6n. client
portal, .*I.. comedor, 2/4 arnpliot, patio ca, nuava: portal. *&Is- comedor dos Is in- a (111175.001 a lIqUIdo existent.
20 RADIOS baho. cocaine. garage 0 mattes de fronts coartos, bafto, cocina, Stan patio, Invade E-1674-48-10 Die Llame si le interest al'I-6694. superable, buan.a Utiliclades, iguej a you in ,viviend&,,
80LETIN DEL DIA do C & oaquin ado esq. a Calzads do How
23 a fond.. $0,W00. F-48911. j to. mervIclo criadom, prdxima colegic, Be- AVENIDA NOBLY T IW CASA CONIs. lam maquinarlas Como cedo amplio J.Caj I
d lin. Trato direato 49000 con facilida_ ju al, A. Apol.. (Ruts, 1). 31-35(1141-10.
8-11-3534-418-10 truida par% viviria ou docile, hechm, con H-3665-49-11 pr6xim., mer-do. P ... olquiler. Monte 969
TOCADISCON IPAnA NINA. BE COMPRA des, a $6,500 cont;doi 7-iI587. (at fondo). A-4214. H-1813-51-10. VENDO GAILAIE. CON PLANTA 09 0.
an buen esisdo. Llamar I-6550. PEDRO DE LA CUESTA p arenas del Cuyagusteje, piano terrazzo its -_ I
I H-3387-4B-10. primers, 3/4, Bills, comedor, bitilloteca. EN' 9 PA TO PARAISO ISIC VENDE 9 a y fregadis presi6n, storage'
11-3548-20-12 Santos rRutfirez, $26,000. VAcia _- NDQ, SODEGA para
- to. pa"LILdle teR VE CANTINERA LA QUIE- varies autos, bace uquina. Be do barsto.
Miembro del Colegio Venda rigin ruldencia, 15 X rraz.. Trato director. F-6239-48-I4 Die. I, rtano an Avenida' 10 entre 30 to Vender antes de Pascua., baxata, pace
I 60 tri., tar- 2 Casas $8,500, Lawton y 5'_ Mide x 36 versa, Teliforn, U-2US alquilef, contract vivienda, afremea. Mar- Betancourt. 17 y A, Vedado. :
din-, p.. .ala, hall central, reeltildor 4 CALLE XBCOBAR. CERCA S. LAZARO H-3511-410-1 i R-mg-51-11
21 INSTRUMENTOS DE NOS c6maLir led, inn: Portal, cola, cuarto, tinflo, ca- tinez-Ortiz y Calzadilla, Marianna. RecienICA cuart-s 4 x 4. 2.1uJosom baftom, I cina. p tie. veddo came don titanium independents: HE VENDE MAGNIIFICO SOLAR ESQUI. 66n. Rutas 21-43. H-2572-51-11. Sk VENDE, UNA NGA, TALLER DR
M-6161 cocin. gas. pantry, 114 crindos, Sara a ,Monolitica, nuevam Pueden 'der. 4 habitacfon y demhs ca
__ d renter $00.00. Be entregm Una, guaguat y 5-IB, Cam
terraza, grand2l.s. patio" frutales, fronts I elnlorman- bu: no Santa Catalina y Goss, frento a Ia ; coafecciones, tra"
trx.via. frente: X-1061. Funclora, Milagros modidades. Precio: $16,00c. HE aV niapd.o;T equipo Camd!NDE SALON BILLARES NUEVO 0 COMPRO ON PIANO PARA SSTUDIO. 61 Jovellar. $22.000. Esquina 3% plants, tronvins: 1-04 Ifflulft San Juan Bosco. Informant 1-5787 puesto de 6 mAq I tea 3 tapeits estropeado a hay qua arreglarlo no Bala, recibidor, 3/4, bafo intercalado, 8-,H-3934-48-10 NO 387, esquina a Octave, Lawton,, (corre- file Renaud, A-9110. H-W37-49-1 1: local an c6ntrico magnifico lugar elision, mesa y .Aquino paraecurta;, vii.nImports. Preclo scon6mico. Limmor a] tv. comedor. cocium, 2B plants 4 habitaciones 3 der .oleglado). H-2149-48-10. 1 ,arm canIquier negocio. Informed an Par- da y 'local Para comercio, $3,500. go don
Mince B -S.Mg. I H-3329-48-10. VENDO EN AVENIDA DE COLUMBIA, Y venir 101 apartamenlin 4, Batista.
Minn. F-113119. E-0568-21-14 Die. 3O plftnta lalual. En cato precto par tsiar RENTA Y PROPIEDAD S PLANTAS, Lacut.. varies solares chiecis, sprople- H-2856-51-12. fBcilidadu a me admit soclo, Miscinto 0 6.
.1ciullads. M-6161. Venda came grande. Code citar6n. Portal, VENDO y enNUOVA-17,1 Pilar 60, el. Benjunteds dos Para rexidenclas a ediij lot tie mpar- __ mez 64, Guanabacom. .
U-2530 C OMP RO PIANOS gain, recibldor, 414, comedor coffillo, baho 4 comma, techo monolithic: salm, valets. in LI Inks, 21 9 1160. mercer plan, sports- tamentoi. Terrace firms a] ncivel tie Is ca- MOTELITO, DOLORES Y CARRETEILA Ir-3774-51-18
111A11 1.111,000. REMIDENCIA DE ERQUI. grande. cocina, 114 y serviclo criados Mu- ante NO 2, Vedado. Ile. Duefia,- exclusivamente: Central, lugar estratk0co. Be Venda a
verticals, cola y spinets, Le no. sardines, portal cerrado cristales, so- cha ague. Patio y trampatio. lrsbrica o 220 214. belle interealado, Comedor, portal, un H-1976-48-11. M-1804. n proposiclones arrenclarnlento. In- BE VENDE VIDRIERA TABACOS, CIIGA
Ia, comedor. bibiloteen, cocina, 1/4 crinclos, M. Rents $100 un solo reelbo. Celle Mll.- local entablecliniento, solar yermo onquina. CwM"9-14 Tres, quiricalle, billets. Corre spurn par
. = an, .1 mismo, a an %scret 603.1 fermo. as Una gangs to qua me piofrecemos trato responsible de garage. AltoB, recibldor, 4 habitaciones, 2 area: 41t,500. Informed FI-5611. Todo: $30,000, Via Blanca, Santos Suir4;z. SE VENDEN so -2770 0. ester n
62 N -3261, 'Reilly LAR, EN $5,500, -51- de par alto. vengn wrriendo qua harems
_48_11. IT. Rego: M 0 315, depart Edificlo- Cortina entre Libertad y Mile- Mid. 14 29 var2g, Ia mitaid .con at- ncgocio..S an Lizard 911. -H-36113-51-40.
Casa acreditada. Tambi6n Corn' bl",. Moclerna. M-flIB1 y B-2419. H-35 m.nto 12. H4384-411-141 or.,. $29,iiiii. Comas: Figueroa cast esq. Fs- Chiquita Pero Cantinera
pro, objets de arte y muebleo VEDADO 51n.000. EDIFICIO DE APARVA- SE VENUE SIN STRENAR, CASITA EN minutes eal!e San Miguel cast esquine a
trade Palms, $18.300. Vista Alegre Y Ave. Facile,' Jesus del Wants, Amistad 13.dega con vivienda. buena zana. Hobomentos. 2 venida ; ant E 454' no, a 52 BOVEDAS Y PANTEONES ,
a[ frente: de Jardin. To 13 y 14, Ampliael6n cle CASITAS BARATAS Acosta $12,000. Lux C.bpll.r. cerca Liber' Telf. U-4814. L6pez.
,a I P-_ Alf-ridates con jardin, portal. Bala, co- Pagades an plazas c6modox. a neculta led, $id,500. Dolores cdn 4 1 Su vent $00 diaries con $4 Tall a Ia mano.
de estilo finos. "L'a Predilecta" ,.1, a /4cbsAaftmo Y cocina y 6 sportsmen- me le apartments, du.i%6: M-3675. 3-H-3109-51-10 I
U-2530. der, hali, dos habitaciones 4 x 4, con terrace, Pero at In Cleric ]a tab! .,mm..,an $23.000. Llbi rlxd y Luz Caballero H-3687-40-12
C-111-21-2 Ene too de sale. mrnacl.r. 1/4 bafto y cocham. ,Insets, bafin tntercalado, cocina, cuarto y 'I Escribir a: A. Rodriffuez, tal 63. PasoJe Linea y Libertad, $9,500. Diaz tie so APROVECHE GANGA: FOR NO PODER' Renta $245.00 mensuales. M-6181. serviclo de criadom, garage, terraza, Mucha Tel6fano W-9488. H-18741-411-20. Octubre con Aparts. Interlores, ;25,00. FINCAS RUSTICAS In tender me vende una Quincall con Forma martillo, Arboles, barite, b6ve".
COMPRAINIOS PIANOS SANTOS SUAREZ. AVE. ACOSTA NO I apartment at Condo Independien- Parcelas:,Luz Caboyero I0x5S. Rehiclendf6l viviencla. Subirana e.q. Santa Marths. B [tam. entrada Principal. Viola
Pagamos buen preclo, rapid nexcein It 0 C 7 VENDO CASA TODA DR CITAXON. COM- -5 a- Grillo. F-3070, Interior Cementeric, Colon.
Tamblin admitimns .u plan., pars to In arm=, an In misma. ,$I '000. Persian, 500 varms. Informed: B-871*1 do 7 BE CEDE OPCION FINCAC114 tABS.RZR_ Trio Pont6n". H-3093 IBegin residence democupads, una plants: P, -48-10 puuta de jardin. portal, gala, 31c., 2 ba- a 8 P. in. No intermediaries. H-177" 41 ca Guanabacoa. Fran "Ell 10 P'ttales. der a. sentada an silla. itt India
"Il-, art., jardin. portal carrado cristalas 3823 a _a are ech,
1. von, veneclanas flea. ,closets, conceder y patio, Lacret 557, .aves, 5, GRAN j1DR1ERA TABACOS. QUINCA. Nemeadialm
pro del nu.v. ,a-n-nd,. aluminio, ania, comedor, recibidor, 3 ha- VENDO EDIFICIO, 3 CASAS Y UN AFAZ atilt Mayin Rodriguez y Goicurim, do 9 a I-ARA ANTES REGALE AL SER Q aseperox Inbrimzm. Muchos frutales y iia is a a
Must. Ca:.". S. Rafael 104. c-quIna a ran' bita Jones closets escaparatu, bafio colors, tamento. Cases de terraza. gal.. come- 4 p. in. Be entrago vacia. do una come vacla ituava de mampostetia, trato 5 altos; *4450.00. Informes"Tae*16fono C
UERI- palm Cam vivienda. Buena tie Con- I too n to major Habana, nego- I C-157-52-10
sulado. M-8487. C-029-21 _2(i Die. ,,,,c to sigurc c6n Pruebas. Informant Mura
ES. B.'n. .....2 habiteciones criados. bafto, der, 214, baflo interealado, serviclo Cris- H-2052-48-11. place concrete Portal, gala, 1/4, comeclor, XOIW. H-19 455 almac6n Y 29 plod, Ida cle 8 a 9 y 12 .,
Coildrito UN PIANO, EN CUALQUIER a).. Pre a $23,000. Infnrme5 M-6161. dosjc cin gas, aguafria y calla cocina,, serviclov, patio, 494 vs. cercado, 21-50-11. S. Lizondo. H-3231-51-12.
, or 0 a ;_, VEDADO, MONOLITICA, VENGA, OFBXZ- $2,000. Vista 34 Avenida entre 10 octu. FINQUITA DR RECI TERRENO AL.
Code que se encuentre: rate, Viejo no g a. El apartment a, C n 2 pl;z.." W h oles Pennino
imports. SI axis an buenas candicione'.. ]a ALMENDARES $22,000. AVE. DE LA CO. fto interealado, coins, slempre agun Ran- ca. desopupada, duefte, chalet, 11 Plazas' bra y H Avenida (Parcels 411. Reparto to, Prechiss Para ,$ED. bueni tiorra 81 NENDE VIDRIERA DE TABACOS,
page major. Negoclo pa, una plants. Jardin, solo, recibidor, ca- tan $220.00. preparado Para otro Ixntm bahos, cocina, servicios. Interim, construe- pectiva.
.erio .N rApido. Telf. Loteria. Warman Telf. AS-68M a U-8991 ague, Cut, tel6tonii. desde $20.06 mensu .' .-eigarros y quincalia. Ind-tria y Bar.
X-5924. medor, habitaci6n. baho, cocina alictrica, con Inxtalaci6it sanitaria hechs, fabocaci6n cl6n, nt Viejo nt nuava. A". Vial&, 13 0H-2020-21-11 V. G6mex. No Intermidiarles. let. Tomblin Idiom cim casn'7 arboleda Ca rud. Inform, de 8 a 9 de Ia noche.
terraza at Condo, garage. Altos: dos CURT- primers. todo citar6n. SI viene, cbmpra. NO 917. cast asquina 8, Vedado. H H-3162-51411. lbdvedas y panteones
tos con build, moderns. M-6161 ambarcar. Trot Ifrecto U-1861-2048-48-4 Ene.
B-2419. Urgeme vents par a -730-48-1 Enero millais escogidami. P-3176. E-51 _50-11 Dif BE.. VIP UNA VENTA DE REFRESCOS LISTCrS PARA ENTERRAB
. arclin H BU_ larcalado, codna, buen patio. Omnibus tn cloves. Tenemos edificion Para rents. resl Rt:mt!ca, 2.1/2 cabillerias, cerca rep rto H-3319-51-11. 1i
con duefte. Preclo: $28,000. Admit -.- VENDO VACIA CARA MONOLITICZ JAR- VALLHCINRAT- ALTUNAGA can canlibm del 48 Par enfermedad. InforREPARACIONES ALMENDARES, $18,500. DOS PLANTAS tea, de 2 a 3, alli, calla D nilmercs 29 SE VENDEFINCA me I-SM 'Angel Rodriguez .
indep.ndientes Rents $137.50. J y 31, antra Arallano y A, Loma din, portal, side-comedar, 214, bato In" Asuntom legatee y expedientes its todas AL CONTADO Y A PLAW S
40 bint. Tro: F-9645. -= I Ia esquina, ;6,000. Verla Coda at din, Cana donates, volares. tincies rustic". naves con Lateria, con dos comes, Una con pisii MAQUINARIAS portal, sale, comedar, 2 habitacionem, .' 8 18 a Tenemos una gran colecci6ri
Intercalaclo, 1/4 criados, servicios. cocina. "' '-it' Ave. 5ta. y MR.. Suanavists,* Tra- chucho y sin Corciffitenes antes tie salcom y servielos completes, vaca-vaquari. FOR No PODER ATENDERLO VRNDO en .los mejores lugares del Ce- f
BE OFRECK MECANICO EN MAQUINAS Las altos Iguales, sombre. M-6161 y B-241 to director dueflo. H-1807-48-10- comprair y qu= 0roplacido. Dinero hi- buena aguada y arroyos, 3,000 ca plht._' $2,000 bonito calacito, blen situado. .
RA KHOLY, VEKDO GRAN PROPIEDAD Poteca dude at 5% megflm gairaritin y I a entrego cefetera Naclonal Y reirigeraci6n. Informed In I
P
dencoser, can does mfic. prAcilcm an Cam- NICANOR DEL CAMPO A UNA CUAD -- 5 PLANTAS $38,500 u nos, buens, arboleda $21,000. Sp enterio de Col6ri s6lidal:nente
paffl Singer. Prontitud y garanUm an re. Stadium Tropical, Ta.ld-l.; asquIna Edificl. 5 plant., rents $322 entre Jov esquina, dos plants. cuntro halittaclo gar. Edificlo M6enk y Quintana. Departa:lvaci-. Arango M-iosay-Vioa. Calzada del Cerro 1601. is constniidos y a precious sin com.
,.to ..a. d.micilA.M ..,. To Jardin, Portal, Bala. comedar, terra- Ilar v San Lik aro monaliticn, Una Cum a ties Bliss con suis b ,,- mental 10 y 309 O'Reilly 407 Telf. A-506C. H-1242-50-18.
no 107. baJoa. Talf. .3 '.Ion da usic., mcina clActrica, 1/4 -da-planta. MAs'Informas M-7586 Me Mader. pantry y cocina, Wdines sm- 13-H-747-48-11. RLk petencia. V6alos, liamando Ell
Ernp. E-4794-4830-40-10 vendlendo m6s de 314
Dic. 1'1i.d-a1vIcI-. gargle dos -Aquinas. A) politana 538. ins, garage don autos. todo comodidad NO HEPOTEQUE 0 PIERDA 'ClRaNbanal F de rem] U-2242, Infanta 1056.
1,.,, ,,Cllld,,, I.habitaciones y 2 bahos, 2 Preclo $55,000. Rents, actual CASA.S A PLAZOS Su Finca Rfistica o Urbana Pratte: $41,50t. Facilidades de pa... In_ -997-52-26 Die.
'er ... Precl 5,000. M-6161 y B-2419, $30 .0 Be entrees. de3ocupada. Infer- Mcinoliticas completament. .u.Van to- formed: Rafael y Aldo, San Rafael sol'i
4Z MUEBLES Y PRENDAS I P1 ANTAq DrNTA O n me0s: %Ufete Renaud. A-9116. bicadaa a ou Susto, dude $3.000 an adelan- Ni Tampoco su Casa bodega H-3691-51-11 IVENDO I CAPILLA EN %,Goo PESOS y
- __.. ___ ... ... .. ..... -- .- _, ---- ------- - _- -___ -- ----- I . .. ____ ___ ----,-- - .-
I I I .
. .
_. UpOicad9s 1 I I DIARIO D E LAM I ARINA-Domingo,'10 de Die. de 1950 1 ja gina 4- ,.
I 1 11
- I I I I
, : I I I I I I .
..:,i .. I '.
I NENTAS. I TE N T A S -N,E N T A S VE NTAIS.- V E.N T A S E N TAS - VENTS VENTS ,
. .
- F I I 5 MUSICA .
F AUMMOV11,13 Y, AMU-- i3i i i T,?RZND A3 Y'PRENDAS, 57 ,
- !"NOYLES Y A=S. 54 'NUABLES 56 MUEBLES Y PRENDAS 60 MUEBLES .... -- ., I I ,:. I .- ", 1. I ,, I _.- UTILES DE OFICINA 60 INSTRUKM O .
. N. IffVSICOt BE VSKID SA'XOJ ON TXMOZ
CIRRY110101T *0,'8jbANAIrjA'. VZSTWU- GANGAt'51 VBXDXXXKCVRY 0, 13 MOTOR WISTINGIROU511 A CABALLON T R9GALO; fiorA MOPZXNO GRANDE VZNDO BLCICLSTA ZVROPIIA no MON. VINDO jUXG9 DR COMSDOR, RgTILO sa.n VXNDO MAQUINA ZSCRIBIR U 9 "LAs Churumra, _nyl6j, .jorage nuavalf Pinturm do IIA. -Mae nuavol. vatiduvo nylon, $1,00O.'Tat bomba Guld do I Y 111X I!idav. con tods buthc6n 130,00, Mean COD" $15-, O. bra UPI. carom tipo Cayok, dos **[onto# Ytonoclmiento Empoftol, (IlPo VarguallO) derwood. omlilkn sensor Remington, Ro- con extuche boratelmo
briCe. ,facll.idadewi do, poga,, "LApg 3* ly A-721M. Voris: LAne&:JN9 &do. g rentia. O'Reilly 264, Mariano. I cuorto q4obs 196.00, V1r*O'Vin18- I*- en 40 boahl; cow(6 $160. Una coma y'l gut; dt 10 Vlexam Y still coma nUavo, Butil Pro, yet y Woods ock, reconstruidoo on f4brIca holes", Son Kisaro LIM, Aparlamento 17.
6. Vq H_34 1 H-IM-07-12 4, 11 I as
clazoo. : 53-10. I I .1, Jj. 041,54!11 Lul. .0.1 F-4w V 1111.1m. terra Julve expatioln. D.s7ol, calls 6 N Cie. Calla 19 N9 1172 Poor I Ritporaclonis a Jgualms. Abell., Sol No 3IR Z-2m 60-111-Die.
l t&montd 15 YS0!!1#f Interior, La Habana If-1842-57-4-Ene
lu I I 41 403-54- 11 49, entre 4 y 4. La Sierra. H-37111-1111.1 do; Hortansla. Zmp. H-31!
CURVISOL 9" 1
CURVISOL T' 1954 4 PUZRTAk NUE'vo VINP P16T 4114 ISM.', SPECIAL D1?* No"ItlBRAGOO a ITItAT"N MOD.' No I MANOS DE TODA GARAKto be If blancs -y-vestidurg xv. Cttfitffi: Pus, I- am" blanges ro.
. d tie ds 41 ,- 1.8 H P..$78.00. Motor CjJPtoVJ, 9 H. P.. V5NDO NAANIFICO 4MOKING. CON CA, I POR, XMX, VZNVO jUROO Us vigivou, CALGVLAVOKA ELYCTRICA
u,+.I)al ,cUliaid" w prod Clur 691, 985.00 w/umo, Cuba 04 moo- mima-y botonadurej ui-$0.00, Tells 46. AM"Sic"A I m-ca-Moorce". Tlpo Babv. Inf-men. tia, puede verlos en "La Pregga. Acepto, Cerro dio y chava. or $ ra hater Up
01 cimblor '-Ldp regale do Pswcuu 500 jo procla do u .. 822 Pore hountrin W-5110. H-3217-57-11a dilecta". Preciosor modplos verc I N9 51 .qul too. Klko, H-1547-54-11, Tambl6n tres fluxes Casimir. firiptlips Ave claro. 'San NicWA'a"Ro.con In PIOAP.'colo Todan borax.
1 !o I
no a So., V.Z. 437ros-10. paoncl n. Virtues 382. I 1, Ampllaol6n do At. y sitics [Interlorl, Preguntor por.M *.,I VENDO FLAMAN'ra: MAQUINA ", twales baby cola y Spinets de
M-3 tilde 11151 entre 10 Y MUEBLES U PLAZOS ,,w
XCIO 1 i -H-5"s-M-10 .TANQUES I I mendarsto. B-2394-36-la ft ', cribir, modulo 1950. &in estrenar "Under- I
4tracilva., acabado do pintar y vemtlr. Do store I's - LA CAM H19HRO *- iTY-143PO iLAXANTY CVARTO SIC, CO. wood", portable. La day par no necemitaris las maracas mAs acreditadas del
nuovozde rdocinica, PruIt Ole., L6vat. n y I ,,go'pors dep4ltoo do liqui I ..219. ,nt,,
0, mod tm,,P, Costim, not 102 bJ P;:n sun. -dander *ex- antrods' y Lai color cluo 4170. Piano Slower 4226, Re. Libertad y Milagro, dos Totrdx C oadj granting. tatrcg& in. do .n*'mu.bl.t tie todas closes Quota Brandt, barnit fino, tirodoren cris- en $120. 61t4mo precin. Figurro mundo a precious niuy tentado, . . H-3438-33-10 1 I SE VENDE __ ._::.:___u__ I LA -:CUBANITA" 6os roduchlos, -299 57-10
.- -1 __ _._-_- --- 1. __ -1 Z;4U- 13 Did. I 1. muchas factlidad.. per. p.garl.m. Ad.itt- frigernd.r W.stifighouse garantizado $160.
"i"M ML t3ONTZRTIIWGX Ik 7 r DOD- 4 Un FixIcure mucts Chevrolet del mAJAY res. Conozca nue-;tro riuev.1
. do Cu r So vln- n .perfoctan sondiolonoa.: Para info' Y SIRENAS FEDERAL Aor vlkhese todos los .1unes: mom muebles an 'a) fonds Composialm 302 Prado 150. altos, C016h.nefuglo.
den- tire Pug .. I N9 5531 Rentau -Inslaterro-do 11 roe I esquinst a Merced. - C-725-54-21-Dic. .1 B-322 -ii I I Ian ofreciendo mayors faciZz.uy.,bU% _Ze.tad;t C I.- I I vula. ait a Un Products do )a federal Enterprises 3 J ue*gos al, costo,' cuarto 'caoba,
st V . _H- -53-11, 3.p ,m.TeI6fono'M Wo.:, :H_3569,U 15 I",, do Chicago .
I U. R.. A, Universalmanto VENDO CUNA DE NINO LA A. dades de palo. Compare su pinIFORB;,JP4@.7 MARRON CUATRO PURpt- BE VRNDX PLTMOVTK 1949, usildn ,en.'Industrfas,,'ambulanclas autos recipso, enchipado, 7, pizzas, JUXAV Aproveche 'OPORTUNIDAD : CAJAS DE C'AUDALES no en "La Predilecta" y eviI. a. l I ... ; Juego Pantry Comex y volume now, va- Prr embarcor se vende un Juago de Ittax, radloj"gommis 7,' nulcrinla varfocto. puertas, 14 rail Main. andadam., elimp w oficialti. emborcaclones, Equlpaai "peat 95.00- comedori varlos colo- Jill&, ItAego cublutoo 'plats, Alamaria todo ving room tapizado .on damamcc, por'$90.00 Varibs diseflos, caoba y me- ta.ri contratiempos y pirdida
Borsmto. #1;100: B 4001. 1 1 __ 1. I Particular.. ZujaBlL'Ferrgterfw U-M i I&$ Para Cilarteles do bornberass, Agentear I I nueva, Or: Navarro,. AnIm&w 4 bijoe,
de, $135,00; li'vi m Of, delabrom do lAsrintas an 1130.00. t l. Archives metal "Steel-Age"
1. H-31811-53-11. ." HIj@4&.q &RO11410 P*riM.Conwtructor do airibulanclas, s es" 4400 11 -3761-56-10 '"' Von -Wil.
-- ----. I Concon:110 753, J606 Manages. Efeclos PSI I t .. Telifono M-3338. JR 3M de Oinero. "La Predilecta" San
oltanijc,: $f50.00. S. tddos tamafios y para tarjetas. Rafael 803-807, casi esquina a
,!GR$ Of!OSTV I RADIOS PARA AUTOS -', YmJm Z11- yam, FAQ Aln"AndareL. 1. I VENUO FRECIORO SUNGO BE COMEDOR
,,, WIDAD J.. -- ' ? : L Z'eseo'54'19. DfLo,
P#r 210- MICOLliula- vando' Plymouth 49 "Motorola" All major radio QUO ne he .64-10. Die., .. ,82 .'ySoleda& icsobs) estllo Renacimlehto .Espafiol, 12 CAjas capdales y arChivos, to- Oquendo. C-107-60-2-Ene.
cOx1,SUx Names, nuevas, vexitidurm do Plot lideado pan autain6viloo. Deade $03. Damoa I I i .: C402-56-4-Ene. BARNIZAR', -TAPIZAR pit lor nogal claro. Be do par mcnos
* T. to
Y Su 11AU40,9413tirfa fluounte -on 41.050.00. tacilidadmi, 1'AAtr.IZI6ctrieO11..,Jli t& Sol I I do Is mitad de su valor. ZstA coma cmando d t ailos. Minie6gralos, tin- DISCOS: VENDO DISCOS MODZRXOS. A
81- no tione lado. of dinuo Injects quoder anquine a San Jaid, 9dillclo. -Test 'MOTORESIC I RY 11 ro-6. Verse a varlo y me docidirk. ta y papel Stencil. Alquilamos cuarenta centavos: Santos. Landing, boleFuniftia. Antmas y I I I t I Adenvis un Juega cle sala, coma nue
An= MUEBLES 1 'El ff NIX LACAP .K ANCHIT ,a co roo. guarachas. danzonex, ec.. fibrerid "La
. M-Mr. I h urtida: an to VIalom, Coll it N9 1209, en1rc 20 'it. at 'Tesic'. 114366-I&IO. I ; 11- - - I I '4: y exigimos references, "La Na- Bitallatecs". BeJawoaln 566. sequins a Po"- I I it nuo as_ ra y d, to, EN NEPTUNOY SOLM AD I Vedado, 5616 a Particul[ares. H-3906-56- GANOV. FLANANTX;Dle .60TO. J137 00, wu M" DwAl, A 'I I 1. 15 cional", Manuel. Naseiro y Com- cito- Compro discos An burn jestado. .
PAILTICIaLAR, 41o; lufarmaq Belascostin NP 904 entro, Nuevii I 11-2112-4104.r
P, 11 I .A8,53 '91ONES E MAqUINA pafl
r ._ zadJ6 sit- low mill a r .N9 160 osquinsk mu a 10 )k S PH del Ptlw y RoWumedo, Tolifonot A.oW __Conta& y. Plazas C6 POR. ESTORBARKE, VENDO I Ville esqui...No Spar I I I _11 Habana, o I BE V174DZ PIANO ALEXA]q, MZDJA L
14coste altos bastion. I I ;. ('14M34-19 Die. modes REPARA' D gas 359, casi
. 0. . .1 _, ., I I singer, 111ilmn modelo, come Dart& 0rile na a Teniente
. : H U49-33 10. -- BARATISIMOS Rey: A-9915. cola, muca Bluthrior. Be do baratto. In-
'A t, ".. .- MUEBLES EN GENERAL Y adelanth, con to candlei6n. Hevarla Ionic- C-114-57-2-Ene, form": F-7902. H-3184-00-10
$a VIRNION ili JPAILA 6 X. *P;. 11-1311151ES diatamente, cualquier precto, Salud 167, baNAM 'BUIP1111 AMBASSADOR. $M.40. de La Inigam. der-cuarto,, Ala.' Jiojrigroiim, con I
= So informs an, 14' Tintoreda .. uo Y
rIdiQ. taftlinicem 7. pintura O.R_ wines, U 01hovit-'en -ganga Via am T016forlo, 14130C H-3574-W;B 141114 fino Y -tapizan.05 coniedor, biblical. LA CASA BAJO Jos, entre Manrtq Campanario. ZGALO, MAGNIFICO PIANO. PRIMZRA
pre Particular. Voris. on Line- 260, amul- z b Jimpaclos. Fdrimoraidores..sistan. Especialidad en muebles de I H.3941.5&19 cruzadas. tres Podolia,
a,: .CadkV od@dO. r 59 VENDA MOTOR' "OTTO DZUSI- N %air, 111TO y cambiamoa MUEBLES DE OFICINA REdn -TE a.. on on regain Pascual.
. Llnc0h, Cosmopo1itan,,'c9m- muenap, etc' cornpramos"
- _; --_. I I H-UO843-10 H. P. balmsravollucionem, 9"ItiaMP011.4 at- sun. blow Usaclos' Par Auevos. Proclo do ninos. Tallerde decorar. Nues- 3 HAD17ACIONES CAOBA, MATRIMO
. pletamiflite nxieVo- luj6sishno undroo verticalies. Vert. tumat Doefilese. .-'1Zl:-,r6ntg.gAtu, to, comedor, alliance, radio, never. cal Verlo as = rJo. MAnrJqua 71, baJDs m.
CHEVROLET ING 4 onando an li- c n Compras. Veiitas. Cambios: tr- Sto y lAturims.
22% particular, par curo *que viiie VAT-yAiii Ca- ,,a. ,. So I !1; INM 41i-Jeclad U-2906. :' C- 90-D km a Cump hones, cocina, etc. Regalp par $150.00,.ca. H-4196-60-12
iar'* Agwincia $2,1 its puntill". Pelatino 21 Tdldfo., conc
.1 lit P. 103, apartment 0, fre"J9 at Mont. I Be:;.' 1 B-84-11 ____ mientp.: i. W(8, entre Escritorias, sills, libreros, arOlabuillizillS, 394430. bariclax- blancis. OJdx7 dillac casi nuevo-- tarabi6n,. Be VZNDO xxoto'JUROO COMED,08, RE* I inartyr. H-370-114-11 I VENDO MAGNAFICO PIANO STOWZX
44 oner 'Campanari,
mObile 49-, t"Chico "; inecintea. nuevo Jut ,rtPll MAQVINA PRi-IMPAIMM CON frlser4dor,'G al Electric, Jtieso cuar,, Manrique- V a o' Te- 6ivos, cajas seguridad, miqui- cuerdas cruzacuia teclado blanco grand"
91J4,Ptao.doiriodIdad. Nesoclantec, ni. -, venden"a preoias r6voluciona. r. to, cold)$ Armtho y clegute ChAllUets, '" I "La Princ;se. S. Itaffoef 575 f225, cuorto flamante. coquets Bran, ; I Put q 'bir, sumar, etc. Enseres ""-'7
,, '; '. -:" H-3460-53-10 -1. .1 I I H-2901-54.10 tino. Inforiii-in' Av- 12,exquina c A. Chn: 16fono. M-7323.,, 577 entre Escobar y Gervasin- T Idano tias escri do $1 0. Refrigerator garantIzado Westing- MIS, torque no tenemos- mer. Verde, 10 a ky. in. .,. 1. '. . .1 1i E-l 049-56-24 Dic. U-5926. Juegon cuarto a $to niensuales; i;o- comercio. (Antonio). CoMpo.. nouse $160. Prado 159, Alt" Cal6n.Refuglo.
E EN PERFECTO So. It VENDZ UN&.CALDERADE,40 CAST. let I H-2214-56-11 --- I medor, $7.00 inensualc3. Sala, $600 Living li-3925-60-11 I
t4aO."VerIP'Old Zanjo y Hospital, bodogg : Car- -AJOS, tICnV-xU-chJmenem, sU quemAdordo4
cado pdra carrots grades. CASA ALVERTO, COMPRA VINTA MUS. 1vorn, $10 mensualus. 1111illotecas. aparaido. tela.360. Obrapia y Lamparilla '
Elio to Pot Julia. Y Plymouth 36, ac- vajal, Agencia Ford de Maria, petr6leo y ,puede trab&JaT con cartaft, le MUEBLER1A_.,i rINA"- V-419T. bles, bitgos cUar r VENDO PIANO ALEMAN. NUEVO. CHI,.16. 116". unoil_'. 11-320943-10 1 il; 0 cualquler alro combustible. Be on'de I .. ,. to, palitandro, sale bur6 rev, allies. illIones de mortal, astnntes, ,a A-7743-. C-398-57-12-Dic. quito, Lengir Freres, merdam cruzadas,
nao. C-303-53-10 an lit mitad do sui valor Portion ne necealta Mueble's-contido y:a',plazos. collins. escaparates. chifforrober, Juagoi down, colclioner, theaparatep, comas, nit-- tres PednIes. mbinificas votes. ,Verlo cual.
0000., COMPRE, BUICK D11-47, ADMI. all SP8CJO qua efiti ocupsinda. In rmea a M 11 .Omed.r. 17 N9 .Us, onirs G y R. F-8190. gas epriederns. etc. Tommmos Imp. muebles
riblelhanto'cqiClado con-hiolor y Cerro- , I Tel6foria, X -1117. ght 902. Cuarto, Sala, come- E-61114-36-13-Dic coma parts its pago. "I;& Pr ocesm". Son quier hors, Rais I de CArdenas 228, spar.
ce rlasm POrfectam condiclones. it preclo do .0 I H 3091-54-1 Rafael 575. C-348-55-7 one. tamento 2, Lawtean Batista.
411.500.'Puedei'verlo an 21 N9 456. altom.Vq- I I dor, sEllopes de: portal,. CaMaS, OFARTA PIN DE MES JUXOD-DE CiJAR- Maquinas de escribir H-2767-60-13
I I GANGA 11 I I I 'IMIPRESORES I in siso sou-conigivo, iL. main silo. raci. VENDO MAQUINA SINGER MODERN.
dadO-1 ,.- t ", ", ; H4050-53-10 11 bastidoies, iefrig&adores, ra. lJdarie, do peso, Casa OrMhez, San Rafael chiforrober, radio, mAquina escribir Re- DE SUMAR Y CALCULAR VENDO PIANITO ALZMAN MODERNO,
PLYUR Cerro Revarto TIPP Panel General Mo- Venda Gablaots, di 22 cajas'earnitil to.
TS U49,,AZUL CLARITO. BAN- MAtr"O'.. Radio, recorrido nuev...Il III. momto'nuavo, emitted de:xu prec)ot $133*00. dios. Faciltdades a precious de 470 e-quina Lealtad. mington .1lenclosa Y Juegoo comedor Re- des cruzadas model Espinet Camdo blarica, aIguilog extra, Be ,do barsto A Inform m Manuel Trigg, Cuba N9 BIB. To-* a A etamente nuevo procio It mungs, a todam .
, Veric Car Lines, Y JiI.Injormui I H-379-58-31-Dic. nachniento Expallol y owls tattler Moderno. Port tiles y de mesa, Nuevas o"U"
Yfleillidjkdes'depago No Pecosituh, vu. 315_ A h cont do. "Tina",;M-7179. Sitlos 804, ter. Pima. Aputarriento 1,. esq. y uso, garantizadas. Reparacio- horns Octava N9 409 entre San Francisco y
I I a M or. Ague 497 Teliform F-0115 Y P-972L 33-17 ldfO"O -20C ------ I __ I I Its VZNDR APAAADOR VITNINA Mo" Pinnencle. Concepci6a, Lawton.
cola No' entre ' C-300-56-4-Ene. derno' color hunii con mesa' V less at]= "I .1 Z PONTIAC 46: 11,M0, I I ties $05 00, Tambitin oefili came do baw"_ R_ 22-wit. nes e iguanas. Contadoras "Na. H-211214111-11
,fT= nte Rey. Cornuda. OPORTPNIDAD .. .1 I I 37
. '
4-3121975340 4 Somas an use 7 4 sin Codes, findit, V., SO volition an molifillicas condiclones, as- dor $19,00. Inliarmes Habana No 5 29 plan OR EMBARCAR VENDO 1. JUEQO DE tonal" recoristruidas, distintos Aft. AM ADOUS
KA 0 0: CIRCUNNTAX- tiduray scurnulador ntievom; Recitio *c4krro tAn'trobajandb: '' LA COMPETIDORA H-3107-5 0-16 P livingroom americano; el moth so con- M
at cedo'9, Peses'pagodan Antrada par an cambia. 13 y 14-Vertaft, Regalia, Got- -, .. I Aorta en. camai $280.00. 1 Jueza do cuuto odelos, garantizadas. Alqufla- n% a au
mu .. to'ii a 9 do uso- in vez do CIA. 74314. 1 B-1179-63-13 UNA SIERRA CINTA 09 BANDAB.NAR- I Liquidacl6n permanent, jQ- Mueblerfa SANTA A LIA11 do Orin. dec oil references, A garentla y segwJd&d.'LM'a'n'*uLeAD'so'nifngu*x,
dini to; 0 oi pallor. a pl"06. Was- I CA Y tag N9 '341r; con voliatitoo ,do 54" 1 ME .., rado an chino do tres cuer- MOB y exigim
, .1 P I I 11 X 0. I I uebles,'-ropag, iiii4iiinas Salud 110, Manrique, S. N $300.00. I Juego cuarto erltila Arta "La Nacional", Villegas 359, eS. afinatior, mecitilco y reconstructor do plw
asta Werra .- .'o'r-:6377 -dvspuds '' I YRS, M ICOIAS 9moderno ,de tres cuerpos: $290.00. 1 juego ,,a, graduado Zscuels Vanguard, JR#w
1. 17 1 No pasue lujo, juago cuarto ; cuorpos, cuarto estilo Neo-ClAxito de tres cuerpos: quina a Teniente Rey, A-9915.
Aud I I ganga escribir y coseri .iW bs, neviras Yorki Dragoties 51, y Zulueta. Talf. M-30,10.
I I I I I UN CRPILLO, MARCIA I-AURRICAN". DR vi-1-7 ,- I radloc, noversix. juego comedor, We,-, re- $480.00. it, Jueso tie turaza flno: #RJ[,00.
GANWWXMMOLN Im CUSA,-CUPE logo, -,. ___ _, .1 _- I 4 Earts. dw1IF x 14. con dos canteadorem; baiiles y maletwi a 011.'Y-quer0p jilts, allilones portal, Aodo % enoba, living- I Juego comedor estilo arte modern gran- e C-115-57-2 Ene. Z-9544-AY-V-Dle.
pasideros $25411.00. Oldsmobile 1940 4 oldsmidbacl : 8.,_ ,S din- 4 con quints cabom Tlene I juiegoz de copas C room a prectom c6modox contado. Pletax de muy fino: $1,250.00. Primers Avenida UN LIBREBO T UNA MESA ARTE Mene evos Pug to I Soiling. Tel6fono M,9777.' C-317-56.6 En. N9 =, ant. 22 y 24, altos. Miramar. Teti. derno, de caaba. librem 2.g3 m. frente, 61
puertas.','negro, banda"blanca' $600. Ford pueirtt4 lenie 6x tres, n I U_ I achihunbru y dos juegot do, co- spas* agua .y objettis'-de arte. DE ANIMALES
,10. del 0. 77"nolo, l4t365. .. Pat Para rebeisr. .I. B-1087 do 9 a 12 a. in. 1.14 M. alto, 8 puertaz. Mesa 1.60 m. fren-
JIITU V2 'ram I de niecinic; y pinturd de $1,200 I ., Conipramos Y empenamos o BE VENUE UN TORITE, 22 MEEKS. RAF -,.-J._, .1.1.1. I 11 11-3718'56-11 te, 1.00 In. ancho, 6 gav.tas. B-8740.
3-H-22041- n, ki CEPILLO MARCA NEWMAN, DE do tenga valor. *ites compare H-3572-07-10. so Holstein, exemplar select. InIformes:
- ..JbO.Irit pierda tempo bus' UN REALIZAMOS LUJOSO COMEDOR D N9 454, despoils I V. 'm. .
OLDBMORMR 1041, 4 PUZRTAS PER cuatro Caroni &bra a x 16. con quints ca- 0 vender, visitenoi. Gloria 520 A PERSONA DE GUSTO 1 R-383-61-12
1 turillones de inecinih:-, y -pint cando,'&ngas. Su mejor nego. boxes Puside machilvernbrar basin
So 0 Jp "JJA so .gtre fllly 74 &I I d Cio.., Carvajal, Agencia Ford I I Indio. A-6827. M- existencias e Lo Quemo, al Primer Poster ii.; X IL e '2875, (CIisa Todas nuestras Be vende un Juega de recibidar canba
ur
, c ..'B Pin". unar. I .1 I I Ulthno model. Coxi6 $1.600. (Lo quema Para gatainete. oficina. a comultarlo. Es BUENA OPORTUNIDAD
- H-178 S , C-304-53-10 uN cKPILLO, MARCA S. A. WOODS No Aringo).' C-20-5-15 ,. ne. porcelinas, marfiles, cristales, &I primer paztarl. Loqueado en blanco but. muy bueno. me do en 200 pesos. Patrocinio Venda criadora elilctrics Oak" do Chico
I I plgta fina y objets de arte, a so, hbecho major writing en Habana. Salud NQ 8, Vitiore. Tel6fano, I4984, ca Pisog. cebadors, BuzxY do 4 plane. co- 11,11 25 de 4-caram, machthembradot, -&bra MA UINAS DR. COSER 167 aJo3 entre Man lqua y Ca H-3727-57-10 mcdcros, bebedeirce Brandon do poco use,
't I .. I Q H-manarlo.
I Deliv I 19 S. Ceti Como nuivo. prime pri I L' I I I 1 46 56
ble. Conc, NP 510. Oro VENDO IDS SOTO IOU, IrLUID DRIVS 16, Z 14. ,' de Lujo.,. De pi y ,cios especipm C '
'- am radio y atroa wares, Calla Rite N9 8 -, 1. arballal y to Reina 363. esquina Escobar icn;l
ra: ,,, '. gernuevas; Ntoriril
mi' or Corningo' reK 2 CALDERAN Off'45O.'R.P.-, COMPLETAS, hermano. San Rafael 618. Tele- GANGAS. MAQUINA9 DE COSER, DE ZS: -6
_ ,_ ,. ', .1 -, & .1.1 'P77"ir T, portables, eltictricas. Prec';, To -27 584-53-10 -DI6. inmej9rooles. I cribir y de .=or. Partiltiles; y grades
--- ---. ). H-3872-53-14 .., .. 19 fono U-5744. C-204-56-4-Ene, I its oficina, $6 mensuales. Palaclo do In Te- BE VIENDE PRILRO Do CAMA BOSTON
. 01 ll I I I pect-Ries ntpl. T ,. IevhJ16n,.Smn I.Azaro 1107. Telf. U-2537. Terrier, de 3 mesa& Broullo: M-4230, do
XEDICO, VENDR '. I PHIMSNEA; DE G1 wr W. NaClonal", Villegiis,, 359 'esq. a ARTISTIC CONJZDOR LAQUEADO. SERORIAL LIVING 14-1449-51-6 in. 10 A 3 P. M. H-US4-61-10 .
- ov .. CON
tea ptiett" no chbc4do.. bueno pintup, AU10M millas t4picadan an rojo Y Arn
FLTmoum 1114"c'"A nga UNA'. IIA-QUI NA .DR VAPOR, : er. Verlox, despots its Para de Emilio InKl6st Damasen. calai beige, de ACHORRITOS BOSTON .To
$1.250;*'Dr-*544*41boX.- Olkn'MWeI 709 sipar _; I I I MARCA Tt6,' LRe .' Servinios pedidos, in- crystal. toda completamente nue o, fto N9 Ocho pesos vars. Coxt6 f400. Lo, regal an- IrID lam 2. Avenida
inniulo '?, 7 ,,, ,, I M Corti I as. de 15 0 MP. rior 311 (27 y 201, ,Vedad7., _*575S J o poco ipengs do jmitad. Salud ntlinero 167 Prientra, esquina 14, Ampliaci6n Almost.
- 77, .- ,.. . H- 81-53-11 Ch rilet' 46' 6 4Xuer H 'N 19 I
OPORT11MIDAID: YORD' 8B.' 05 iCABA.; t te C-106-5.E 2 Ene . MUEBLES DE OFICINA VIE -4712. 1
Ilogi;-goimas' nugyne y Chevrolet, 411, $a- tas en.$1,200.' ar S ii, e ts uti)L SLAquINA, lot VATOR. BE so B.P., Won entre Min quo y, Camnanarla, dares: B H-3115041-10
- n2in "ZUaVAL",,"Precto do I I mares Chandl r. VAJ1LLA.;'!ROXZNT111Al6" NUEVA. ORO POR ZMARCAR AL EXTRA1013=01, H-3939-56-10 Cajas hierro, mfiquinas escri- I
.,ocaoldn.. V 1 sialsier -te. tipo, y btras.niarcas, Bi.precios. Y, Porcelano, 12 pusionso. Venda i mitad mu: Venda tocloor Ica inuelojes. Juego come,mir 7,.,?7 l, S I '. REMBSITA. PRICINKS I XESZ5 r aT
7a"I 71W"R..', , I I toi. r4llfilt' : L iR-1807-56-10 dot estilo Injilts, an luj pare real- I bir, surnai y calcular, nuevas y .11
""I'll. I I lr-40'10 43-11 S ilares. Su ,nielor nfgocid, PoNQues -,Y BOMBAB Ila ALIRIgNiA. Va legrte 0, ,onstre. Marro-58. Jer. Plan. H-359241-11.
. .... nuevo. 13 olekno.
T.'., _49 1- vojal, 'Agencia 'Ford de Mi- :ct6n do Calderon. !'U e9-o-de Z;iZ, entilo Luis XV h Iffil D I N E R 0 uso, protectors cheques, archi- VENDO PUIRCOS 1A.Z1% "PG""CMJHUDSON .$1;500- I do a Pro, do mucho Ili Tambi6n marios "Al-Steel", tarje- (bands blancal, de sets meses, hernto) ventidurs do t;i'. riznap, .:,: .11 C-3w-5 ,10 Joe'- OLTAe, CORRZAS, PEDESTA- f ...,, M "": -Solare Joyes en todmis cantidadem, VOS, ar
Cormutible,-con, I 1, i 'L a IRE ESTO. go de Sala astilo Luis OV, muy UL '050. br a&s!'-$20; machos. $30. Verse Fincs 'Ila
andaijilancam. D..01,61hindowd, .... y .... lit, tie tddos lea tarneficis. I LAInparas y muchas cases mix. Progto Conspransols Joysts, anuables a pWos teros Kardex, bur6s y sills ace* Fe"..)Curelerx IdanAntonic. Vereds Nue6apto_ varro .an. capIlilo. lidalec6n 117, ba. .!, Pot S& O, $10.00 MENSUALi todo pare X.e.rsongs do gusto. Calls 11 0. ro. "La Casa GonzAlez", Com- va. entre megun mercer k1l6metro. T"
1. I I I L IL4fono 43-S. SAO 0 AntanJo. H-3621-SJ-10.
Jom lesqulna:& Creatio.-, ,, I III
,,, %701 I Is- Sn" """'N' 'EN 410EGOW DE CUAST6 31C. 252, Veda I A PER L A
H-SM-53-10 Aotq dyi[,en ganga Pu' I ow.yde Maderan Gancedo, S. A,, H-2151,56-10 postela. y O'Reilly: M-8638 Y - I
8Z-VXNDn: DODGE Dltti 17 PXRF I ""', .1 ,5'6 L Aventda!iGanctdo y Via Blance, obangi Formidable 'comedor, 9-00. lit VENUE BOVA CURVO T nTITACI AsIntat 404, cas( esquins a 6ollane M-8081. PUPP BLANCA LANUDA
sestado, Verla or ,32-Y, 16, Vedado. tie 7 a Vord del Oolo dos rem x X : -1320,- -1 010- H-1146-137.10 Be veriZurts'purlin blarics tanuda chi, I I I I C-361-54-1i'llnero Sala, $8.00, .Radlo, $5.00.'Estan color rojo. Piro grIx topizada, sin Una.
Y, 5 a,:,7:Pm. ,',,- 1 ,* de *uso; .c6n garantia de carro loyal N9 0, bajo4 cost esquino.130loscoaln. -0548-19 I quitica do 2 moves de idad. Inforrnan. Tetf.
.. 11 .. -111 - I : :.j H-3031-53-12 teg c6c!na,' $5'40. Piezai- suel-' '10 ., C Xnero. U-9915. Shbado todo el din, domingo do
- nuevd, cola iina rebaja k SS .- BICICLETAS _... H-2971-50 I 9 .. IL .,
rande tas;T Vea nuestro surtiao. PJ76- VENDO LARFARAN BRONCE CAM Y. H-3813-61-10
.BUICK;DEL 50, $2,'500 en el precio. No semota que es- TA, M Pin I I vow. Ronaciptiento Espatiol. sale y came- NEVERAS Y REFRIGERADDRES OFICIM
4- puertax,:.vostidure nylon, radio, X 1. SITCLE )A 'EXPI-D, PXOPIA cioso calidad 3r facilidadei, mue- der, ,,I. y t eve lutes. V erlox: Con J b PRILILO, PZKMEB KKNOIL DR UN
, 13.y 1 I r"", tA Sal:16.,I.I.Cirvajal, P14cia do wall q. SSIJI,, Aafa ..
M9i8C1t@1Jd-d I. Ag ,,,, ,,,,sells, do sport,' O'Reilly 25 b"_ blerfa. Tlb Xo I veigs it, an General Lei, LacreL 111WILICIRRADOR --tN611OZ". 5.16.1 1 Afto:j-prenuado tilthno expoolcift Pala-
, 7i osqulq .s I one. lelo" 'S.V it' Muqbks ide ofici a, cajas cau- B
fuLT11d. Page Y *c.ptolq 0 CA, -1 )PARS , ..
CM F , "' , i I lf- 464&5MF : JqR *'0* ,h,. too SuAtog,'despuds do lax 2 P. m. nuevet)lb, surantiza4o P90.00 P Ilrl k i1a S .7
dertcho- .% i': CH Y Campinkqo witihivos, listantes -acero, clo DeparX
1 rro, 11 vo r be dtd.'100 U6 '. C-306-5340 e I *' I .
1 1 11
--. -- ,. 4A;Jie ,, .. H-3013-58-IW 6portiantilad apravdchelRc ,'ap Ala I~ S Pfec a zonable . Verlo Quin-, ,
. I IM S11-1 .: ,,Afii 9 .. I- .1 AU I I I.. ., I 4; ,,-#j1' t' Aq j fii'i -bicribir y sumar,,pro- la, 907, A. : 11
yBuiog OuLsmonlLs, DEL logo, X" ran I #" ., I i-TXND9 UY4A BICICLSTA. DX,,HOM. I 11 --_in C-1 13-01143r--Dlr., qtllno' a to do Oct bra on Je w del Mon- . .
1? rmi; i, 515, spartanion. dAWdA: 1 ACXAADO Do C13UPRAR VW.
0!4 .19C to, Habana. 114201-11Rfec0;&xtmd6r M I 0.00; Vorld ba Lazapillin I Autbinow[tp-wga t0i 3. mai..Cmll.le 10 H-31185-55-10. JUEGO CUARTO; $75.00 Ila JVtgp. JIVIngroom Arta Modornq, topt- 10 tector de I cheques a promos -ra- GANGA So ""a UN PON'T DR RA_ .
del OW a 17")O -"in 11! ,'-' ,.,. ,, I I 0 hortre. 4 pleigil, $120, GANOA, ]Pon RSORKPAR AL N ILTZ zona calls 23 -an G Y F Veiled I
onfol, LAP16 PRovI6,W46' I -WX L., 1004utte, mckirns, ,.dorst Zado qqPIylrni v bles 'Visffenos. "La. d6mer- zofino I 1,
4' 1 _VSNDW UNA 01%XSTA, X19SUP111im Md 0 o', j.
.5s, .1 Ii'&d'rb tin," T ..A' (0n juv _, 7 I H-375"l-IB ,.
1 ,-,,, i"." t n N.f air,, Jutlam In oxfores 01timajtipa.1190. Ae. 'No,"'b" .301, 9 W ego cuart alolroonso 7 ula y to
.11 :i I 1, 1 i lilli6' Pulsed" i"Ar". Ole n, rrftc sm"nte gio 'comedor, Arta ,Viimlo, lt S:,,Apto..9,entrp BT Onde. barmto ,RgfrJg rad r G, I ""' Ob entre-Mon'- ,
_!,r 1, ,, I.sq' -w4om -i De S0t0 cas S.00, y LugAl Mae, H W' Rr* 664 2
,o,,' p'ara-,-fr I Porte de, pasale- nveva Inlormeal. Calla D, a I entre 37 hjodosho, losoba St ------ peritctem conditions y mu 0, I I
'1,,,'PL'YMOUT1R loo ,, V ,. 'Vodsdo. -3 -55-1 Chlffo"ober 3 cuerpox nugv o, modorlio. I BaLL44 LAMPAILAN BE VSNDKN DR to usa. Infornies: Calla Marbang. N9 'O; serrate y Villegas, M-6226.
I Q6ii45i'"k'. kriz or Manhattan 3948,, IS.' ki I& Aviacio... Y 29,' 513 0 MUDS 14, RAY0, Y 'Pan Nicaijim, 4 r ung y Otra do wain art is cuarta pljo antse Obljpo y Obropla. 111_1 MATERIALES,119 CONSTRUCCION I
. dhij,-Comag-, iou,,_ 1949, -om- per BE VZNVK UNA MOTOCIOLSTA TWUNir I E-990-116-21-DiC. slr dleaiti preclo, ion precloono ban Ra. ell-3445-57-10
noevast V e enCe npu"yr Y EFECTOS &4WAIUOS
feci cotado; ,,Do, fto 1030, mui b6ana; or debaio de su I "Tip. 100" do 1050. con 1,300 I I am. I I fail, 1,073. I H-3002.59-10 R-3095.NR.10 1
. I I- -- S r v io_ C I rva3 ;E g.fic a Ford minodo'. 'giants dab" y .
doF a K.liez-Vister, Radlocentm, art '" 'In CARPINTERIA
liotd' .1 e a trousers. Coll* 20 No. IM, Miramar, do"s bEsto VENDER PAUTE Do Mlg,,ALKA- 59 RMIOS V APA .
. I ... .: I 1, .., Y-MT-53-1 1, H-8511 -55.10. CASA BAHAMONDE -. Jam hechea an Europa par famosbi Jaye 'ELE de arian'O. -.C.1307-53-10 6 W ra. ", raw (pittlIum de orn, vanity do coal, 9 on- Reingeradores a13.00 CTNCOS , :- Nueva y usada, puertas y v'en-,
GAMIIA, MANTA 145 It DEL DIA. OLDS, I mrair $11 VIDNDRN DOS DICIOLSTAB JINOJ I I
laggladilmi A lind an $425. par necomitar-di- So YZNDZ DODGIM71XV, 1927. RIM .a- Monte ,674 entre Carmen Y zoo do era, cadenza :ntisrus de Pro, portljas tanas. Azulejos primer $28 miA, %tie 40, esildurp, nuevai "moto Q0UPA$'Y vinturs nuevOcIt#4 Z:pp Mensuales, de 7 pies, Gibson-, RADIOS PARA AUTOS .
-V ddtrUldlep , ,,.nuoWA: par& vulas music Tony., y brchen con part a y brillantes) a preN.r 1-1 a Figuram, multbles thodernosdil vdras Sterling, $5.00. Gabi- "Motorola". a] major Ilar. Moisadcos, losas'mirmol 7 L
OKI 25 Y Mospit I.,trente, &I parqkie, 0450, ay.14. Vedado, H-3101-55-10 cios m6d)cos y solamente a parifeulares. ne radloque Am, he to.
, I A4180, 11; 11 4 H-=82-r53,10
vorri, -.1 r' I ._- I ' I .. I Pars 'Infdrmes, llama mi F-4733. g, larloado Far 191116vil". Venda $ft. Do1 ";;, i :, .1 BICICLETA, TOCADISCOS netes cocifla, acero, $5.00. mom fact Idna.AU azotea, i odors, fregaideiosla,. GANGA DEL DIAt URGE VENTAt OLDS,,, WtIM6 tipa; ;ilcontado'y a pli ,d
. I H-abos-53-10 H-3443-60-10 1 "Astral" Zldctrlcal We..
. mobile, rUtUrAInIc. 1950: 4 puertao Go ,; Liotildp IiJeJolete Won, (tarnmilo Vande) zos, con 'irandes facilidades; ,To- pleto surtido en mde" to 501, asquins a Ran Jana, 4s, tejas, rejas, tablak
BE VXNDE CHEVROLET ARO ", DE LU. on extras, '111,0011 KmM Informas Tal61.1no do lujo, Como nmova on 454.00t Toe&-djo- POR EMBARCAR URGENTEMENT V N vabos, bid
JxJQ1 Cgdw&!oCwumoj ion perfecto estodo, con M-879.4' 0 Poilalvqr NP 230, ffAb. con flumbi4do Para rillm an #30.00. Surboter. mam9s sus muebl6a usados co- do trido. 1.2 m.eblem do mi .as.: ol.clual. bles, muebleria "El Modelo" C-209-708-39-10-I)L y alf rdas. bxehe y Compaftia;
Xrocadero 210, Benjamin. , ve cedo Is misma. Juega de 110nir, de co- s 1.
.. .., I I 4-3042,113- (I ra. ildotrics, I gal6n, coma nuove, $30-00, mo forldo. No olvide: Monte 674. medor, de cuarto, mcina complete. Me In. an Rafael 409, Manrique $4.00 MENSUAL, _R A D I 0 S Z,
I '.-I, r, !",tl ... I -H-380?-52-10 pry, Acosta 331, Tchilona, I pata y C. Vedado.
I I CUSA COKVXRTIBLX BUICK.1080. IOLA ---- -""" C-298-55-10 I I C-702-1111-2PI)Ic. terean negocin crin uno main persona, Calls Campanario. I Philips, dltirnos Jaodelos. Ra- I -3735-MC-29 Die.
BE V914111111,'CARRO INGLZB 11N PERFRC muitei-con 5,000 tilms, an Net;: M-2766. .- 16 N9 369 entre IS y C, Reparto Alnionda- I .
onto, radio Y. muchoo extras. sitodinera; .bass cualquier= y .day I LIBREROS,'A 10 PESOS res, Verlo a toilet baras. C-300-56-11, C-014-NA-10-Dic. Ajos oportunidad Philips 35.00 .
La (Viboral entre Bin Francisco Invilidulis de peso. *'Lftex" Calla .1 .y 6. 56 MUEBLES T PRENDAS Ertanters perslibirat, todoff tomahon. muy VFNDO JVEGO CVARTO SIC. CONT LETO. GANG9. VENDO M YtEFRIIMERADOlt Otro $15.00, Grunow, gabine te Cocina 6
3F cotkdopctd Vidido, : '_ , ILS440-53-10 I 1. barstiou; escaparateo,,45 posm chilorroba', (Inc Aittimo esillo; comedor borguoh Harvester, ochn de luz brilliant
_ ":,. I Vulo dexpuds do In, Ipm. International
"I", ; I I . H-3111 I P- BABY 110111011. HAS, $KLAN, 4'PUEnTAN TIOULARENt JURGO DIE $35.00; bur6, 35 y 25 pesos: caman, $15.00i completamente nuevo, an $200.00, In "", Cambiamos radios, Calzada Je- Sear.scional coming de luz brilliant quo
. : "Cuarto estil IngliN, On Perfectits cOodi- Itlegg-cuorto, $150.00, comedor, $7500. He. cuera; repuJadom. 9 Plexam Verlan s lodas rhest F-ON3. forVXMD OVIL "RellklAU111-1 muY busno do todo, Slempre particular boron, Monrique-.1.8. be,
roxism'? del mundo, en-po= do un XoJo.,duoAo. Buen' Pectin v allfuh ones. Procio raxonable. 19 NQ Sao, altos Carries Plazas sueltilst Vivem 280. 1 A I H-214&NR-10 s6s del Monte 29, Esquina Te- tr.baja tonal qua gas. No compro sin anantre,2 7,41, Vedada. San-Njcollis H-1.4110,3qu forldo patio, entre Son Miguel y Nepluno. Y1. tea verls funclonar. Garantizarnim. quo no
sitado.,111160maim Trurilio uoo.y dco.min, facilidedom.41varox, Infants 24, aportameas .. 1; : U43917-58-10 -56-15 I E-2276-5546-Ent. ; ; ias, "Casa P6rez pr.ducen huma. Damon faclUdades. 'Asnar4,yu! _toroJfG9RedI1'y y',Mercoduox .a !a 20C. ,, ', :i, I. Liquidacl6n de Neve C-86-59-2-Ene. tral Elictrico". Infanta 501 esquins a San
I tol no X .11 , I I ,: 1, I CRORMOBILS 1999 T 1047, GOSLAS T I J 0.00 MVNSIJALES:- CUNAS Nuevas.y de uli.. desdle $30.00, a Plazas I 3..*, U-5583. EdLf. Teatro Astral. .
I 7. '. -. . c!_!' ': "'-3914-53-11 pinturanuievesm, SO khrim. MUEBLERIA "PRATS. b I .11 contado. Verlas an "Astral Eltctrlco 11. I C-286-MC-S-Ene. .
- I I Par agl6n, Pre- OEBLES,,:A PLAZOS nuevas;_ cam'as % baranda;. Infants N9 301, asquina a San Jos6, adiflan on 1944. a$, CIO no ocxsi6n. Tonto Cerro on cambia ,y I cI0 Astral. Telf. U-6593.
ao yuh, y day, facilldm4as Mileble's' al. contado y a pla- nuevos estilos, en Juegos cuar-1 TELEVISION' $285.00 500,000 PIES'PAN6 ZN A
do pago, LIP I -265-biR-22 forties a $1.10.00 Miller. an .table Co aOTERO Y MESA, S C Vixftenom y admire Jo- magnifies
Ilaill; Habstruk, 0 Vedado, U-3435-53-10 ds a #23Q.00. gmy 3 desbarates, predox muy
li et' Calls 3*'y AI',UD '54, lite 1,11!.y San Joaquin. to de nifics, $8.00 mensuales; hin its In pantallm, Philips, que at tgurAl buenog Para at comprador. Calzads Beju-
Jar .11-1.. .. H, 3 CURVAOLST 19540 CONVaRT11111,19, .L0 hipludo, contectorps madernom, laqueadox, ZOS*Mo cuarto Sala, comedor, col6hones muellesi americanos, REM IGERADORES DE, qua an radio on CxJJdad.eo finJ1ca..TemUemoo CAI No 7 (La Palma). Mitten 1, (Via IA t
. St"53-'14 m1a Undo, qua rueda, an, TA, Habana, escoveratem do 3 puartas, zueltw,. sillones Jyegos portal, I ida, $ .00 mensuales;. ca Reconstruldom y garantizs los desde $60,00 tumbldn "Arvin" Y el farnoto "Stromberg Palma) 2 y 4. Telifiriono M-341M. OfIctina Vl
TL*MOVTIR,-,190 Y 3941. ,SPECIAL SIX mAs do, $400 an e*tramL20o.kinim. coming- portal, 049 muiblen Como fordo Y for pla-, silloes camas, bastido- florsL do 5 pies "Norge" 9ples, $100. Astral Ride. Carson". Facilldades do peso. "Astral Ilega, iqg 473 (altos). H-21IIIII-MC-11 I
Junior 4,,)Druertaq, butnl4,,pllRtuFa, vestt_ dos. Torno carTo an cambia y day tatill- zon'borno usled puede. C-ell-56-2-En. trico. Infants N9 -lot c5quina a Son Josk E16etrico",.Infanta 501 y San JOS#. -,
durm Y' -9. 11h, MOCAPIep pedialoo.'No- dadem. "Lilpez" Calls 34 res. Aproveche gangs y facial. mas plegables; gabinetes coci- Edificlo Togro Antral U-GW. C-2811-59-8-Xne. BE VZNDENI MARCOS PUESTAS DR CAno '. 11.11- I I I I H-3j65-53-16 I dades. Muebleria Prats. A-2278. na an Joaquin 361,,entre Moin- .1,
vollan;.Zlia," departunianto'164. 1, S C4811,NR-22 11 Y de tablar a Y PersisnUis a 10 pe-_ tra; premier
Ze win unar, a $22.00 ell I H-Nas.53-11 CURA "PLYMOUTH", lNKRJGRAIBLKS iUSEL0.'.1IAYN0Cfi1E!, I C-203-56-J-Ln.. te Omoa, "Casa P6rez I) -1 I metro, Tremparlachis 262 y Blanquicar. into- .
I-L'YK9VTB. Aq;',,,,PAYLTIOULAR:,,.IgIUPCNQ ciandfoJimes, radio, prompts pars, vandedo. PHILIPS 1951 -3 -a
do-,446. ,ft lo,'; M.0W:d4,wfttiigday:tI ress $525.00, Gertrudis N9 Is Owing, asq p I VENDO 005 P019MIDABLEB JURGON DR- C-95-150-2-Enerc, POR SOLD $289..50 : tior, Luyan6.
ratio 4 Jr. t. roinin: TeX BO-9301: Agusting. Viborg, de Is M 3 p. in a do R. Mejor Soft -, !cam&! cAspe6s. -Uuttm team cuorpon, completes. elegan- Acabamoo de recibir de Holanda nuevot IK-3122-MC-10
In )a as. -:-.", H_ lea toquctxg, buticonto (Inamento tAPIta. M Lo enteegarnos UP refrigerator Intornatio- madelos, qua sensacionalinente P ra a
]Be 3942-53-11, PU68 Oe las, 7 P. m, HLIiii4.53-11 uebles de Optirtunidad su
tit*. .-r I ._ I We 150 y c6iioda. Un BAB d'os,, sin uSO. caso particular. Gervasto .311 Prpdudo cambiolf luegos eurarto. co- nal Harvester, Acogidndase a nuestro nue- todo In hech to, Ace- entre Noptuna y Son Miguel. a basis bay an red iNO MAS GOTERAS!
""V' 04 GANGA: VKNDOMZZCURY,,coNVsRTs- ;Puede conveitWe slB ayuda. mador y sale Pleot lUelial 0 Como Olile. va plan cle venta, me economizerA UP 20% glindose a nuextro original plan de cold Be cogen filtraciones de tachor do pa el
" O niij OL IOU; plittibra,'Wdillat go. 1 !big del 47, an lotion ortoda, :con radio y Domostramos too routine .= rta.doo E-9905-56-21-DIC., ra, Iracillilado, visa $1 00 memorial Pa, aunquellita venlim sea a Plazas. Samoa agen- mes econninIzarh 20%, Astral E16etrico, y mizoteas. Absoluts Sarantia. Union at TeifoC4 extras, _Ltamar. .A $731. ,' oitivamente."PI f6ndc, at flavor Iffono W-1246. a A4M. Indtistrin N91 11.
mi" 'A*' paquiete.. Oldo& pOolelones, 4 -, In armazaried de,.maders Jut. .. "Le Pre. tea autarizedom del famous Hotpoint, Is Infanta 501, asquina a San Josk: U-6543.
mon ZoliltvatTla, A- 40, i , I I I I I I H-2835-M-11 Cubango No conapre ixtranjoro, lam des. dilecta" Z Rafael 7115. Ocuendo y Mae. miladina calldid do too, tantrum General C-20-59-6-4ne,. DOMingO Gaicia. E-1257-MC-10 L
I I . I 11 ,:HmS_53_lq RENATO VARJOB AUTOMqVILN9 DR ---- ---W rUelfil qua 2 FouliqUIFIRL qu6is Gonzilez. C-1.05-56.2-Ene, Electric. 5 Aflos de garantia. T6mamos so .
' L, I 1. I Vuloo L do coser I, radian Jos hacen lea cajAis squi, nevers a refrigerator de uto, Astral Eldc- BE VENDE TRANSPORMADOR XLECTRI.
morcu, varlos' arflat, par fabric. a VZIVDO! JUEGO-.SALA VICTORIAN AN- a nuevo, tres mases de u3o $40.00. TarnCUSP, 2 carolones' Chevrolet 'equipadon pare ti- moderns cubanan, Como. bacenuis -be "'La'Cubanita", aproveche Cj Santa IrIco, Infants 501, esquina a San Josd: c NO MAS GOTERAS '
L- -1 I c Pon. gu.ii c6moda ba-o;!a convefito U450. C-2S.--NR_6_Eo., bitm me vende noverw General Mectric.adap. _, -LIQUIDACI N I 1 864-y ttinatiorte: 1304239, J30-7937. otroo con nuestro soft-cauna. imporlamon, Mrs, adores plate, Porcelanax ouropeas todo Para hielo. Perfectas, conditions. Lim.
, .0 '' t 1. I ., I 1 H-2736-53-2 50ternento al'herrajo. Par no, nuestron qomprando ahora pars Navida y chinos."' vaJillas, cristalerlp. Mumbles as. V E N D 0 FLAMANTE REFRIGHRADOR me B-1691 a Teodora. I Propietarlos, contratistax: "Sells-lo-tutio"
Do vuiGs.nuAoi:da':cuairo Pu 1 mumbles tapizadoil son Jos mejorem del Pin'" des: Juegos de comedor laquea- tho: Franc&, Ingfils y Colonlales cubanos. Westinghouse de lujo g.rentizado funcia. H_316 to Producto preparado e=Iusivaments
artax. &ran- VENDO, JEEP 4%, COMO NUEVO, VT.nLe code actual vote Ltvtn1,iIwstII tngl6s y _Sglo UP
dos facilidades, do peon, so aceptaxu carro *nTra Para el climA de Cuba. Bella sirloin., Junta..
tar par Arta Mooning, Urwiarto 3/c.
do Ayliell6n.''Proguel i6mc, in; Chair,' y dos'y barnizados con silleria ta Mullion Plata. broncos, cumdroo, mArm- namiento econ6mico $160
an 4 Cambia. Oldinriobile ISM;,, $2.200; Buick in n Plan. S endfdurne de windows y tragrinte. de agua.
-Christer, 1946, ;*1,00111; Studs- Dinningue1 17.tZ i I I H-261,11-53-11 Tapicarta on general. Garcia Espinnsa a lam Jarcil LAmparam'y opliqu llccerat e nuevecit. $17n. krandez vo- I SIN DAR ENTRADA Sft e Pori Into. modern y Pepsi Ficit do
190, -$Mz Hudwori ciinvortible,194p, y pizad datillo TrIan6p y Colonlelp.A. Antlgood&dem cen 2225: Prado 159, alto., C1.16n-R.fugiri,
= 112.606i HIJOS. Ban Rafael sm, ontre Aram a y muelles, $125. San R4- RADIOS PHILIPS 19.51 usar. Un 9AJ6n cub e 16 metros cundraVIW'!I f lOAL-470003ule 1940,'$,Ml perfeclAs c6ndlclones L& day rnuy be- ::=:rrTr--= c fael 824, esquinat ii Soledad. __ VENDO UNA.MOTONZTA, CUSUMAN, EN Soledad. 1, C_65S_5VU, rlJ JObJeton de arte. Verse 2.1/2 a 6.112, 19 NQ H-4026-NII-11 'Acrib-m de recibir catorce model" dos. Preclot $2.W. N,-It.mos marentes res
-_ -_ _. _._. __.___ ________ __ ___ __ _i 11104, .ntrw 14 y It Vedad.. ,_ .. '. .= ------ ---- ;;,,. ...- ai t.t- r__ -.1.. -_ ponsabIn en el interior. S. Bauze. Cu-
- I 1. I 1. I I I I I .i I I .11 ,
. I I :
I
.,
. I I
I I I
I I I I
PAgill 46 1AAA10 DE LA IVIARINA-TDominp?, 10 de Die. de 1950 I Cla4 qdos ,
.11 I 1-1- 11 11 I .1 I 11 "; ,
.
. .
VENTS DINERO HIPOTECA PARA LAS DAMAS INTAKES, GENERAL A I Q U I L E R ES i L Q U I L F. R E S A L Q U.11 E-RE S A, L Q-10 I L E R E,$_, ,
I
-"-A- I I
- __=====____ -_ -_ "" I I
62 66FTO VAMOS "FSOICITORA HISPAN5AK 0AITAXWOS
___ 65- ___ 6F-- OFERTAS 71) NTERES PARA LAS DAMAS I KRICANA, $0. 81 ; 6 I APARTAMIMOS : V2
I- __ ___ _- __ .- tells Jai colabdract6h de adlt6r Importan. I ASAS 6E _0R1_D_AS_ 8'2 APARTAMENTOS- ., 82 ,_ I : '' --t-- r--.- --- !;'
,- ,
persona amante de 11i'litaistura quo ,. I i I I 1. I _SE,%F.NDV,,FINO.J11F.C.0 MANTELERIA DOT DINKRO SCORN ROVEDAS. PAN- SE VENDE A MITAD DE PRECIO. ABW1- ,";, E19TRE 17 Y 11, MA14 LAZAI90 No. W. ALTON, INTERIOR ALOUILO 2 APAJI17,10091= 01111, COM- MULAMAM, CAI-r +I T, J Avoi. - ,
of lot], I I~~ TIlf.i,. U-5775 tones, taninbidn CoMpro b6vedus. tango go "Pe od.r, Lamb.' 1 gitlnj., complete- let go dinero y valor pare ayudurla,. He O' N' "' VZ"
H-2450-62 It blicado par au people ouonta from librox ,CAW a. code unolv, oils.. cornedur.: 6*R ,pio669W or ' Ir
.11 )ols Sigillentex canjidades pars hip(Ileca: inchle v V114 Servict., d, t:6.1da en-cantinan esquina a Lealtad. Safe, ;;uxrto, comedor. puesto nida, ailquile o"'t'sn" Ato
1 300. $1,000, 41-500 Y $1.040, Much. line to fiefrigerncloin Telimlicelle. U tolno do cuenton ha domJcfllo, dIstancla prudenclal. go admi. cito, cocinm gas y a. sanitarlos, $.U. Infor- cUartol, ballO complete, cocina do gais. crmaderno dim ASIA, consedor, Ad" r
CAPAS DE AGUA. TODOS TI- in. F- 1 reser- Telf, M-1108. A-0311111. blerdo fittiho tern. Oa W., 7
. li-391 -7n-lo I a y le $5840 Via hislioltacionex. be"
-3121. Sr. PoV6. H-197 -64-20 b 6n carrera an al porlodisino, on. sun 11. top olconindois comed.r. Tell. r-39p. me In encargoods, an Is misma, ste exisen *,,led to, sm y oodinst 411, I,. ,
. bras I.., I I I '00 cat or y Pat 1131Z fIM"; U "27. I'- - i I ..
bu ,
VYNDO HOTAK L dos novels, Ia prltnera estA total- I :*_ f 11-2312-61.4-Ene. referenolos. Administrado-r; X-5927, .Ion.. bric., editticla, A, &sup
post piontar y CiUdad, gabar .b.. ." I I -1$2042-10
, CUALQUIER CANTIDAD 11-3413-82-10. rules do iv l'. a carnuniciscillo sallit
DINERO V PANTALON GABAlt- inente agotada. Ia -011und, he mpreploo COMIDAR A DOMIC11110,89 Orni-cir __ tranving fr.w0.i2_L2 .
dinas favables y planchables, Sabre --a nmebl.., dajlk.d.l.. a. i cenp of n y I ALQU" ,APAKAj1ZJmT0j SALA. CON 1,
der. Opoaracl6n rAP d iou po d1u4a noleNv,1 lie rilontar, initad tie prado, vallolum connentilardlea..41deasts, jardxima I *SO- IA rhisvarl.da .buondanic y blan -PAo. ZANJA No. III IENTHE HOSPITAL T I ,
-ica I call discr-16on y '. ratio LW York. 19 NY !06. altax, entre larfit.. Ella a sair dell6l. nods comida p eclo razonable, :3, old. Arambutu. ite, olquilon apartments. 2 I I.. nwdoor, data hallboltmoolarm,',= A ; ,
Vendemos detalle. Flibi tivalnente- al camino tie 1. novela;, tuentd initon: abonad I nes. domolosooooo,7 dam" corneal
ca- servo. Propose 6n atrarttv.. Metals 65, be_ 2 y as s1rcomedor. loll-Ubl clarion amplios D, dermis cornodidatoes, Pre- I I ,-,
pas agua "El Aguila", Aguila 101; M-9170 li-31110-70-10 torto Y argument cinernatogr4illco. Tioim& H-1386.81.18 -J- $80. Infornmael citcarmade: W-0892 MIRAMAR 1 210, V06640-11nifeirmorm: .1
H-1946-E-3899-64-17 HE VENDE UINA 14AGNIFICA C Co E alribici6n. vocaci6o capacidinil, y con3tancia, ran l.b.'abl.s. H-3358-Sipor Call, 12 N9 21, 4, feriniters y Terceira. : ; I I _- .1, I 1. 1. =;R -6:0 I i
110, entre Trocadei S1 listed Ia tlene y ,qUiere BE, SIUVEN CANTINAS. COMIDAS luJ-P-. madman, litat. in4b __ __ APA to_ inenom diner EX .
-o v Col6n Silver Fox. enters lVaRtmo W or.medor 2 borM. _CUARTO. CVDPFPOW--- momte ayudurla, ex utuy posible-que--hama-Una ___ft-_y;._sboj.gd.s_ limplam y _buOpmaVomj_ Sr. Al.4UILA-APARTAMZNTO ,M( _Coctee APAXTAIM TO.'
1.1anie. A-8538 PARA HIPOTECAS. NO PIER do al .it. p. Witrung.."evra-3102 fnvri sl(6Z Sus argumentol son or] I Infor aw. aw no., Insfio trittercaladc., Jugl4aill Y.-te- "
y pasarh vende- ,ad.. ,rr bilcrin dam, nuova duefis. Prado 109. Wto.: W-8591 comouesto de net., comedor, 3/4. balic, y x&-. moral.. VdI&01111:0ii
.irialc.. os.dp., sin Perdex al fdnilo rorrillin. H-3111141-22 wine gas. 10 Octubre 113, forente Quints lament. 2. T.11,11onop; B1141111,11 y .U'zm,1 Wone lincluldoo WhIl. 'Agullmor -,
(ior. Descuentos a vpndedores da tempo. Vea a Martinez y H-3300-70-11 r I c "'"* core& Obollm
-2113-112-4-En, VZAS. ANGML17!A MODAS WAOR 11co". S1 puede y quiere toner parte eoq asta Dependiantes. Informs, ancargodo."TeMs. - ., '' F-1014442-11-Dir. Pm AIqU1Ue A'5660- idm D alftbrilicamAw ,
Prieto. Experience, seriedad y 11 131(11111H Lrajo tie novia, mKdr1- Vnipresa ascriba al Apartadd 684.,en S 11191tVIMON CANTINAB A )OAlc;ILIO. M-6091, 13- I .. I... .*,A' .71M. :,!: .
" I an Dm 1111' tres $1.50. ruatro II2. Hors film. 1 1029.
jC0S e rpidez, 1" D Tambi6n damos en nits, dainus. etc., fleece, veloki, Sem- Jose do Costa Rica, .. 11 I '. H-311,1115-82.11 Prio, VEDADO I I 1, 1. I v. ..- H-EtIS42-11 'I- I r
brerim. 100 delcon di-tIntos. Aten- U-4001-10 r4P&ftJA Y criallo. Pmehe y earn huestro I f Y,,10. AP.- W.
fabricaci6n. Compramos casasy denies pact r7 . ., -1,1 tdtentf. ,Mnnte 410, Cat# Cadets. BE ALQUMA APARTAMENTO 1HODER-, Calls Is Nolo' 9511.1 If.., or All, QVIIIA I 11111011111TO. ,. I
I .
W ain POO 0 Idlil Interior. ,Nfaloja 356 x .. We. comedor, .11 panda'
solares. Martinez y Prieto, a:18 ==== . H-013-81-12 no, Sala, 2 habitaclones, don)edor. bafio AS cuprup. clomart, Ap&rt&rrAOtd, $31). ;SR 7111111sual.
01 .hire Eavoluir Y Gervasio. W hall c Innoty cafentaddir gar. boft- am- dr,6n U4,,iedd Artoola'Y'llieftrillat 1.
H-1 1118.3101. 1 iriterc Indo, patio. D, cocirim, Cello L No. 456 i "Tr ,
li Reilly 309, A 3-kne. I hAURA GALBAN ag pleio. toy-ftro y 'letrip-m 1nfoftas.',e, .. pu&rW .
-6951, 1-34 (Co- A L Q -U I L E.R E S, entire 27, Ia,. plan. Informon an Ia of no. Itutas -5.11,12 &r JAI56. I : IL4" -12 ,, I _, 7", -"
"CASA EMILIO' I -Alkdociorm do coins, afreco Is ,nAa varts mismoi. H-35711-112-15. 94 0 I -1 1, I 1 n-;NO4,:6u .I. '. 1 _rredores colegiados). _', I do. abund nte y blen siezonado cornide on BE ALQUILA COMODO T LUM11110 11111,- INTOB.'111ALAr, ALqVILO- AlIjrL1O:ATARTAJPX",-,,9&.;- .
T par so duracl6n an articulomde pie] S-E-350-64-29-Dic. VELLOS '' 79 HOTELES -1 ** thermos. so admiten abonsdos al camedor comedor. 2 go 3 habiliscilmes, balloon en- In 1 2 1
coins 3 5 Precla ruartas 'batio intercalladvoc-'int, ,
locia close ; prect.. par. led., ., hot. I -- razonable its mosi6n Habana.. Ve, to comedy 214, amplios closets; baft ca- 'or" 67-W- CSlJe if MC- d '& tamentejMpletsomente annueblado: sm- y cocint. 111"Aa y III I= --Ina. 1211 IIIIV ,,, I 1W
3,,j Vents al par mayor y detalle: Emilio dodo jit sum repnrtasi U-0111111 .2,4 Ifill entre 10 Y'12.-Nicanor del Campo. In- al. 24 y It, Ampuacift "" AbinevAsses, ..
A-005583. O'Reilly y Clirroplist.l.. Extirpael6n definitive de los HOTEL REGIS 0 No 246, IO M, refrigerador, tel6fono,* rops do i I
DINERO bellos'de Ia Cara, muslos, pier- Nuevois duefion. Prado -Col6ao.. Ap.rfx aPartimento NY 4. C-466-81-Ill-Dic: ... vallila, buteria cocina. Agumt- abUn- foreman Is Infisrosi,'Jisferanicts4 Informes:1-M-21110. t I I
mentors. habitacl -do- I )*to it IS calls. Verla, do 0 a 12 I r,3338-8j-jil-Dlc I I I t. I ;..", ,
Bolsas y Carteras Cocodrilo Dinern de c v I dante, tn:!! L -.1,
lientem pars efectuar prts- nap, etc. Tratamiento karanti- Arreglom especiiles famillhis eatables- I Y its 2, a 5; Soledad 160, spartamento 4. -11. A I
Be,, a. Ulti-b' estilon. colored, natural, tamos a particulare, sabre RUN muebles, clos rationales viaJeros Pei dim, -Ague".r.04' 82 APARTAMENTOS - -- I H-306-92-10 AmpliM X61111111040S,-Y LUJPSOS CALLZ WTILW,4:T_111. IX = t' ,"
, .J. ,i,,die, b, qua des-; van- i HAISANA, AP rtaimehid itnooerisotr, Abloso,," -= __ "
it _1 rambloin dejAndolos, an spvpoder, mejores mndJclo. zado, 17 aficJs de 6xitos. Senora liente y elev.dor Alempro. Cmmf' t Ihniale, o 1. I :. , artatratiffitai Sin Estrens, "' -s ii tilt,
.b,,V..,.s ,ualquiVr w ties qua nadle. kam. .tax de bacer all Alexander, Tercera 40 entre za Y moralided. U-3683., FL2 a' 72S Die APARTAMENTO ALQUILO. APARTAMXNTO" C)c
-W. af 5 671-79 LUJONAMENTE AMUE- ends. c4arto. bado, cocina. 11MOO, W.00, he ontee Quirds 7 Solipilms Avenid". M.t1:i;;= .d.,ZX ,
,.s par mayor i detalle: "Emilia". A-0583 operaci6n y se convencerA. Le I blade art Miramar. Jardin. Portal, living, R "
O'R d fac"ltamos 2 Nicanor del Campo, case, 214. dos billion. epitno Mhajalo:'A rtarrosint m tree. _'
eilly y C.rnp.MO.. garantia de all y 4, Vedado. Telf. F-6572. 1. '_ balil,'314. comidor. Pantry. o;j criaces, gara- ,= ,,._ as ull; "dlio-'17alloro,' a: !1 24n
Ineiro con, auto a cami6n HOTEL "ROMA"" VD6 1. I I I ,6W ,10. : ,,
an c6modo Plazcff. Sit vista as ,grade- 14 Wolitanio, frigidalre, viJilla, rope. terrAzz servicing crindo. 435.00; Interlo- cOs its 2. 3 y 4 tu ox" I 1. I., W ItVideo .. Carlos In 661. bajon. Dic. Hermosos apartamentoo i hablipciones etc-' re, $35'.". - - - do aristalles, baftes'Ycockpits do Jule, enter. I
Zapatos, Sandalias Cocondrilo TV' Interiorea y con vista a lacattle cbnxervf- 91674. B-2W5. H-3503-112-11. __ 4 y $eM. .AMPLWS I'LUJOIS04 APAWTAMItW0111, I
H-341ii-&-'10118'. H-3755-82-11 -10 -10mats.'"18. CO f1dOr I .,
CoJor rmfurA. rojo. verde, brown negro. LIQUIDA v as privados; ague iris y callente. .y clove. [ etc. de cristim, gmir;Te;j adliklain. sic 411AMOAU Portal. sallapeonoodar.'JI bs .
rabien )as tabricamos ..dida M.nede- MOS. CHAQUETAS I 'Apartamento Sin Estrenar NUEVO tea modernat:'Itiformes:- ej'm Ditaclones. I birfies, -cualo serviella cxls "' 1.
to der a ted23 hams. Excellent conilda. Co. ALQUILO APARTAMENTIC an* a 14. it=. c6cfnis.,gshroje laid res igual, coon
'O
rils, v garrer.s, correa r,,aj Ibj_ Vents. desde $5.99., Payamas Jana pecialloilad an atencionen a transeAntes. Pro- Fronts Mercado UnIcO, Monte 876. Telf, con garmje grande propl. Para poner .des horns. -MM-3300-82-18 Eric., 1951. babluildonsix 11 ll iafilx; Calls M-0111ittv to' y .."
in I,- dos posesiones, vista. calle-e quipealla a ntgoelo. decentem. Ili Calle 12, VedAdo'* ." :_ '_ ..1 Pro, ,rcrny del.11e. "Emilia" A-0583 DINERO la103 Ispooclall, par .itrn.n., ...a. Allow. .gas
manga larga $ .95. Payamas co- cate 162 cast siuulna a O'Reflly Tel6fono 1= 11 res. I H-2861F-112-16 A 1111, entre 3, y 10 Lm Slelms, Ilaves an Is BERNAZA 243 1. I .
O'Reilly C. 'P-16.. I I I .1 .1 I r-11IM42-2143W, , -.
Sobre joyas en todas cantida- rrupdas- $1.95. Batas $135. Ma_ M-6944. C-194-704-Ene. misma. 1. Edificto nuevo. SpArtirrokbiauna o, dos '.
I I VED.ADO: CALLE 1531o Noll 71-. BE AtQUJ H-3871-92-10 cuartna. servIclo crindo, indepentlJoInte. go- ALQUILO APASTAUXWNTO jk jug 1A
Carters Para Cole-ios ]a apurtarriento vista a Ia calls, compues- la-comenor. hill'iti, y conefna Serviela.vieva. fresco. bonne c
or, des, compramos y vendemos jo- fianiths lana, blusas, sayas. "Ga- el 0, orntialead6n. W.'/ pasnifle m.
a-, Portafalms lodas cla.sri. carteram dnru- yas y toda ciase de ob.letos de lia" Neptuno 208 entre HOTEL COLONIAL to de Balm. comedor, iart befit, y Coelho' APAKTAIIIENTO: SALA-COMBDOIL, DOB d.r. X-13,85-82-10-Dir. ID N9 20 entre 3 y 4, Rj aute'Subsemovto
,ro1.s,;-., ponr;, c.rio,-s p- pa-p.,IV Verio *& todu horns. Eneargado N9, 5. b4- cuprtom, bafij Interculado, cocina de 11". 22 4;.
"no -, p %'an as par mayor y delall, Jan. I I A I _H0W
.,E, gua slpmpre. Salud NY 282. 2? phip, entre ESTUENE: ALMENDAREI ItS, of. PRE. I
.1 I!.., 10583. O'Reilly y Com stela. valor' Antes de compare o ven- tria I y Amistad. Mejor vituada. S.- Miguel 7 Galiano. ; H-37118-82-18 Escobar y Lashed. z6n D,-IUe. Lo major situgci6n. Ms. SIN XSTKKNAR, BE. ALQUJ1LAXr;APAX- I
der, visftenos. "La Favorita", E-2915;70-28-Dic _.. H-31197-112-11 dip ru adr. Cent, P Filralco. apartarnorntin, tan ........ --- In comedor,
Centrits de Tiendas: y -reah-os. SE-ALQUILA DUREGE N? 124 SANTOS - - lujo. Una y dos hobitaciones, bafia colo hail, bafto Infisreflado, 11= 14 rf" ,Sandalias Para Nifins TE ltl ,a,. -Vln. a no otc
Animas 166. M-3315. GANGAS: LOS MAS MODERNOH. ELE- Habiturionex Y apartamenton, coli belie SuArez. AP,9irtamentoas:Ia, 1/4.'Cocini de M6DERNOS APARTAMENTPS. 00, aMP110 closet. Agum sbun Von a xIn garsA, Valle an P a "
Cn,,;u....irle., p ... raball,-, P..Iofl., t.- C-191-64-4-En.. g..t.s vVstid.s s.h.,ii. b.ratisim too prv.d- Axui .aOrnte Catchdon I muelle. gas, ,Patio I So. ,Infor n 1-2-1671. Zo. *Is-comedor. 2 hahitselones, pone dante. I 1 E-.4090-82-30 12 y 13, Ampliaciln, Alinialaidares. ofor .,
d_ t ties, sandallas Para horn- ]as felp do tie ocho centaeds: 05, Elevarlor. b. baAn its serviclox y mes an _41 .
P,, I (1.tadi: Mannifico connector, A fmmJ]Imm 11-37118-82-1 Intercelailo, closet Ia mismat. I ;-' r
b- V-ts par y., v dcl.11o,. "Ennill." LA CASA BERNARDO is. 2.1 Von,' ; b tones pasts, fantasia. del interior ofrecenoms Precl.. expeoifal.s. er rops. Calls 29 entre EDIFICIO ANGELITA 11 r H-;l!nL43-I0,: i,
par dim a min condjo.'Telktonn A-W.U. APARTAMENTO MODERNO .
Compostala. rinco centovn:volocens. .-Bellit.", Neptune CALLE ast 24 y 26, Vedado, lnforman
A-083. O'Reilly y .5 105 entre, G y H_ Ague a V1244i3-82, 11 Reparto Ayestartin. : Alcoullo aspartame I I .
- Pr6stamos, joyeria, objets ar- ,squina Ami5tod. .. '' 11, .: C-8113"t-19-23-Dic. Wales: horns. .1 I to, a.abadom do fabricor, de ura. .dos n y &3 ,D I ,
. H-3893-70-10 Sala connector, 1/4. ))silo Valorem, VocIna, jor ., -AkTAMRNTQS .'- -'. ,' .
Maletas Especiales Para te, Dinero en tocias cantidades. I 64lentader de age. fa.00. 1nfo,.o,_e.CMr_ BE ALQUILAN APARTAKENTON Mo. ire. habitaciones can sala.:corneddr. boo, I I ,
Medli,-,y.L.b.ratorjos: avi6n Jigeras. Xado ,, ,!, ,' :p_,3;75_Mj0 'dernos. Irescos. asola-comedor. Una habi. closet, cocin. degas, agua Vitlientg y IN I
, H .-. I -call* NoIsforSardiftsis'n BE ALQUMA
maleti Vol ad especiales Para co- I p Ina a". %entliadom an Is 1ALON*TP* P,114kfl,', r 's Miquinas coser, escribir, sumar OTEL" BIARRITZ tsel6n Supplim. baho compiled. Coe, 11 I -a tin neXpelto'd WjiMV*,
ma as, I a P. Glmlex y Ayestirolla, on coatudic a xime
dr.' rt doses y Radios, alfombras, cimaras, re' VELLOS I el -al ,Capitiffojjo. 3 VUArt0m, b-4- complete. a& inl6romouin. dalziaade,- !.I.. !,
4 a 1 o rates y Abum de piel 11 CASA "ARTAKENTOz BALAGOMRDOR Veaneas 375 sequins Clavel. Precto 445.00. tr maulm6nso, "I '
it. c.e.dril ots. mayor. detalle. "Emi- I Prado 519, frenti 'biAPIA'c6clits oniformes all'i a A48M. cuela de Cornerelo, H7833-82-12 to . I . I.., ,.
lio". A-0583. O'Reilly y Compostela. lojes todas classes. Maletas, efec Mucha ague. recent construjda.,140.00.i Edt' I I % H-2701-112-11 1 x1loli del. Mani 1 00413-10
Extirpaci6n complete, garan- Exciusivamente'matrimon:i 4,"tobii:i. 1:02 BOO "Silinch"', Re arta, Hobo a a' 1,RTAMENTO,' PEP I ,B47_ I .
. p .T Nu K6, BE ALQUILA MODERNS APARTMENT API
tos sports, zapatoS Bulnes, Avi- tizada;
Billeteras de Todos Modelos vellos de car habitaclonis con ballo privado complete j Via Blon". Ruts & Pr6xima desocup", I W. A RTittillE."O, 'CAIITTA _. Ap
ton. Pin est enar cocina gas, dos y Una NY 553.,cmjeSq6jnaA ,T"emt?.,calls. Is
4, iernas, closets. Comhas do calliffad -Mcfralfolocratio; .' .1 :1 A-3987.92-u V#81,
r F r pregun. 'Alquilo fnUchsl A UAI.
scoluta. Reserve suo labbitaci6n t1ampo, Aj. habitact6n $65, $55. $47-50, garaji 5 pe I
,= : tar enc fgads, ran lat azoot$m..FrWo-. Ilt" moor, amplia
se al felffono A-6626.-raller re- etc. Ultirnos adelantos InstAut, Z.P us= ii.".a '-. , -
Precios. I al Restaurant (Cumuto FOLDWAPARTAMENTO INDEPENDIENTZ, Ls Cape entre I y 3, Miramar. as, No rebaia, dos ampillas hadillimclones, con baft, p;rflecIta con lsoadero.7,45 ' 12 .
Para regales an todos Ica colors Para tin tojeria. Suirez; 63, frente Cine to de New York. S fiora Garci- .2,11-17" abomades : r C tlglo-794 _Ditel :rAbricW 305. pr6XJrq6r Calzada Conchs, B-4741L 'least, salo.-C-Ornedoo,'baftfainnifis 7 trim. y P, La Sterra, W.Oe i6'6I:btr.-_-- I '
regale de gusto. "Emilh,". A-0583 O'Reilly Patrii. E-2487-64-26-Dic- ni. Tel6fono: B-6725, Padre' V I r entre. X no Arango 6rnnibus 8; 0, 23; 24 U-3N5-82-23 do.. hall. Rjus. isbundante '- j- r ,. 1, 11 1. I
y Comp6stela, C-1116-61-4-Ene. Ixenti. rzoziYa refer i;ciax. InleilTiest enear- I ir-iiSS, ; .. ..
SE VENDEN DE AGUA VET I slide. ,SM. recalls. r ,. 82-15-11 r- .
1 CEDO APARTAMrNT0 I r 1. I .VEDADO ;_,
CAPAS DINERO PARA USTED relaNQ 3, Alturas.Bel6n M,- H-13986-82.10 I I
an Rafrigeradores Tellneche Oficlon a- HOTEL MAN ATTAN, I I TAXENTO. IAOIDERNO 31.4 MAJIMIN .1 I
Solamente con so firma sabre mue- rianao. C-856-70-2i-Dic. poz. . ; I O;alasecome0dar, APAR
558. ro y Belascoalzi, maquillficas y BE ALULLAN APARTAKENTOB..CALLE 3 Ahatboit..CRiepartobaAy6esctar-An.tS rvici de sale y comedor, t6asioabitiat8ones, closets, SE"AL ,
- bles. reirigeradores. miquin" tie cose, _- --- - - ---- babitaclones, ,can sirWclo, alaW. A- NO 243, entre 12 y 14, reparto Almon- criados. rpucha ague. calentsdat. Writes, bg'O Comp'eto'r CbC'M. cuarto y -serviclot ED made'. -adW6i9,tca11e, 16,11419.-M -vos- r
CO pe,.cl6" rApIda, Dlcreel6n abcflula Hr. I I
1,riD interculade, con a sin miiebles., a tax dares.. Inforinan an Is, ralsirna. balconia. Informant -Sta. Claxa 1W A,5-4361 criados. lavaderal, Ague abundante, E, N9 quins a -19. departamenfo
FernAndez. Lealtad 257 altos entre Neptune PARA EL HOGAR mejores M ,5- 39 0 ;
NTADORA NATIONAL 0 -.Pre.ql-. ; haY -inlisma. Tel6- ; H-11038-82,11 C-2.27-82-11 .M2 esq. 15. Vesfado.' I I a tipa madra do' 23) Ae'p onto ,66 I
E-2832-64-33 __ - tono U Propi:tario: Sr. Goelabert, I I H-881-92-12 esquinii. ,de sombala ybr .. dos, I
Distintos tipos y tamafios r, 73 INTERES PARA EL HOGAR C-318779i-0,T.neK0 BE ALQU31LA EN $55-00, UN APARTA- SE ALQUILAN APABTAMRNTOS MO- I cones par ambas caUes, comvt2 I :. ,- ., ,
mento. comPuesto de-sida. comedar, dos dernes. Sala, ;uarto. enciona y bafte. Ave. BE ALQUILAN AIAGNIFICOS ArARTA. hpbi 1. I& medr,, an :
construid-is como nuevas y ga- -- - cuartos. cochan y bafto interealado, site n nida tie Acosta 416 (frente al parquet. Bit- mentors. altos parraderia -Tayo" I -%Ma. itaciones; sale, 4,
DECORACION INTERIOR. BE IIACEN Arbol Sec. NY 464. antre Mangler y San- to 15 par Ia asquina.-Info es an hors% comedor 2 hallitaclones. coming de-gas y Ila. no = rubas de
Dinero para hipotecas dog.-A" aloundente. Vart CIO: .
rantizadas. Venta a plazos con lundas Parm muebles, cortinas, sobreia. L_ O'.' to Marta. La Have an I.s-bajoo Informan, de ofJclna. A-8547: 400a. Fin 11610 Otro: ista. corhedor. 3 habita"10- bugle par Im, piierta. No a laft - -Iliw-w .
as, coquetas vestidas. tapiceris de mue. HOTEL"LOSiV E [4. J, 6 .6inni,
I b' I .. Xnap. H-2514-92-21 I
ref6rencias. Mquileres de las A como usted quiera. Gran- lao Trabojos garantizadoe, Preclos raze. Affulla 459 entr San JosE y Son Rafael. ianB 6651. H-4059-82-10 Des, cocin. do gas. bafto Y seMcic it@ crW edifte a. Llama #1 telolifono 'A-OW Puede '
mismas a comerei3rites. "La N.a- pa- .able.. Liamar: Elena a (.klin: M-5705 Telokfainti* M-6705. NueVos dti.fio. Habits- ALQUILO APARTA I", St..- dam. Entrada independent. "G.00 infor. vem do 3 a 5 p. -
H-207-73-31-Dic. clones con; baiia prJvado. Ague callente a 'LUYan6 408. So p TO CALZADA DE ALTURAS DE BELEN mes: 1-5446. 1 E-:6W-St-1S-D!c. I __ .
lotion horns. Elevddor dia y neche. Habftj4 Pre ague. ld*n reference I t. ; H40011-1113-11
cional", Villegas 359 casi esqui- ra fincas ri!isticas y urbanas. El Ceres de HJas de GallVi.. Para matdmonlo de gusto. apartment VEDADO: !a NIUX 357, XNTRX 23 r 25, ,
= clones desdo dos-pesos. Concesionjo par se. I H-3m* -ir!-12 baJos Independiente. Jardin. 'Portal. mole. ,
tempo que quiera, Manriq Alquilo 2 ap2rtamevntos HAW ACIONES' .7--'-"".-,-
na Teniente Rey. A e 2 d: M'r4- PENTHOU 2 habltaciones. b2flo, cloxefa. cqcfnm a.. do modernsis. salik- 94 :- .
-9915. ,no",". .,!.an. C.mida da. calfda comado,. 2 inuartosydemkoil com1ndJod#ndeessI w.
C-112-62-3-Ene. Teldono: A-6836, Correa, (co E N S E N A N Z A S I BE: C No. so. ESQ. A rA.. VE 1100, lavadero. servicio criadox. Avenida $ .. I
u' H_308i-79-12 dodo:- Sala-comedor, cuorto, bafio, cocJ- Truffln y E, Frente Barraqu6. F-3h. 5ir- EN CASA DZ. VAMI[LIA, ALQUELO, MA,
idad absolutely. E-24BI-0-11 65 Otto con 3 cuariez, $7 126942-10 bitsrJ6. co. balfict private imiatrfinotdo
. rredor colegiado). servicing de crindos y 2MPlia% terr-45, de r4orplidad, con sp olncalpridi. ..
1011-224-64-31-Dic. 75 PROFESORAS PROFE ;1' $70. Inform encargado, Garoje W-0899, SANTOS SUAREZ X B. 6089 NV 72.43kl- 0 PerSO114 9- N9 34g-
- horns labo alales. H-3,na-n-ii. Linea 906, Entre 6 y 8, Vedado tre Luis Ext6vez V .Estrada Palma. me al- H- teldfone, calle antre;H-d
W AS CONTADORAS ___ _dic_1 HOTEL CANAK a" Ell In plants bain, me alqqil. pro'Cow 1. -Vedodo. I : 7 H413DT "
U33CMSITJL DINIIAO? VMNGA CON PIANO. SOLF.O. VIOLIN. GUITARRA ARTAMENTOS A HOM. I quite tin ap2rtarnento, main, comedor, 2 2!4f ., :7.
FrollAn. Correflor $5.00. professors experlmeninda, marxntl- Villages S.-esquina a Tejadlllc,, frente.al ALIQUILAMOS AP cuirto3, baho intercallede, 'cocina pathl y SIS MLQUUA. UNA AMPLIA KAWTACIOW
VENDEMOS V REPARAMOS Ica tiocunietilos rque de Zaysx, Habitaclones may .fres- bras-, sqJos, nto; sale, portal. comedor patio
trim nJos Hn Milos. Se"i- "partame' 'j%. in' lavadero. Telf. 1-5961. H-1781-82-12 an $25.00 otra an $20*. Oquendo 755,'Stto do, habitachines con sun closets- be
Crilegludo Carnpon6rin 1101, A-261ISade ensehanza i1sterna rolovide, (Ach piezab Pa. a cloo priviallicist"'Cafirdee
Gran murl1do an cajas contodorms. robs. ., 1, 5. dead,, al 5 IT'. arjuni, de.de Incorporado Ministerlo. Voy a domicjlln can, I H-3663-82-11 Ircalado, habltmc]6n y bmho de criados' NATIONAL APARTAMENTN, &L? too. Informed M-M4. .. _.,:, ; ., -nannies lunch. butidoras, extr.etores Jugo, % 6ame. tunan v Wolves, .1 a it. San Rafael vador dim y nochi. Preclos econ6micon a magnifies in.. tuba botabasura, lov.- de. H-3T734CIT
ast ,durei pan alinom cafe Garantl. y insta, $25.000 a mha. Sobre jlsam. fill. lines spartamentoll amUeb on 'ion imte. d-e .1614-64-11 47.1 139-1393. C-3611-70.11-Div. nuispede del Interior. Concessions POFaft- IadESQUINA D. VEDADO. EDIFICIO 140- dero. Precto; $105.00. Informant, al encar nas o meson. Livi
.av i, .. vAmm'. told. cutUat ca" 86far.s. manas osTyfensual. Moralidad. limlde I -, i
y erne, apartment grande, 3 habliacto- ghdo. an al anismo edificlo, y Alpizae, an sets. thoofic. cociona. seveldil' crim, BE ALQUILA,_11FAIIII11TACWN*AMP'llo",,41 : 1.
Vmtopi., 'L. Can. de I~ M.lin.s" Be- DINERO CLASES, .IPAS09, TAREAB MAT11RIA- lerled.d. T*U. A-0400 H-2114-79-4-Ene: rise, Jujosamento arnuabliodo. equipado earn- al B-3842, cle 3 a 7. der, teWcono. muchax comodidalas. mlevl9 ,.ntilada. Otrs clidW Una sola, Paranoia, ,
la-.In 9114 .M ,.a,,In. nerijtimd., T.- ties, pars High School, HavhIller, etc., plate. Tiene telifono. Preclo barsto. Vea IT-3161-92-14 210 Vedodo. Interaction Apto. 13. 1 Saluel 107. prinner piao, east asq. a-Mitairl- .1
1, -8621, qua, milosArtformes. 3ernmzoIS11,-----
,Iona A-01 ,,' Profesor graduado universitsirlo.
_ C-678-62-10 Div. cqnxrrje todus horns. H-35111-112-11. H-21IN-82-11 , ..
___ - PRESTAMOS U-1964. ILO XPARTAMENTO F. lfio _.
IE VENTIEN A AIITAD DV. PRECIO. 123 A emp)eadon rnipre- LAZA APAHTAr4ENTO EN MALECON --105. aA- ALQUILO JR N? 1434 K/. 25 Y go VEDA,
.It privadas, comer- H-4000-75-11 ICAMPAnarto 711. line cuadrm do Bell)&, do apartment sale. comedor-terraz A :, 'Ila, de h,,,,, d- ,,.I,,.. Voirl., ,. Col. c1no, cto, Ctimod- plans a pagar. Sr. Far- i Jos IJ43.00. habitaci6n grande P-quefin ro "In. habitaci6n. bafto interealado. ..ens. E ALQUILA WASIMACIONIAMUXIBLA.
.ad. d. Coluip"'. 09 do 12 a 3 p an. noindeA. 8.1/2 a I p on. O'Reilly 215. bales. PROFESORA DE INGLES. PARA NINON. NEPTUNO Y ZULUE TA. mcdor, baiio complain an colors C I ; 1 2 balloon, cocina gas, c/o. criaso? do matchritanin as pinion safe Jurrus11-140-62-11 ..it. Cub. y So. Ensefta I"r, e3cribir y hablar an un nice- R t do gan.-Informe Sro. Marta, spjurta nn .'t'.n, balcony x Is calls. ague abundant. Informes cuar .3' rable: ague, behifants, iin -b*",i' .1 -1 _lana.l.. Dept.. 4. aerate. Informal en..rjado. mixii mi -tyil. ..
__ U-1372.64-13 Va ,Iomlclllo y on case. Escriba: profemorm, CENT19fO, CONFO TAD E to.. I do 2 4 an In rnixm I co inquillno. ExIM retmreficti4;,Aan,:-NI- ,. ,
apar H-33113-92-10 I I H-31110-1112-14. calls ", entre VIrtudes y'CDnu6Mr4
I
"CbNTADORA NATIONAU' ted. 9. negla, Habana. Esmeradoo servicio. Aabitacio- of H-3987-82-10 bims
De Ion meanlizad.. tone",.. moral, Los Previstores de Espaiia. S. A. H-4033-75-13 )SE ALQUILA LUJQSO APAILTAMENTO i ACABADO DR YABRICAR ALQUILO' 3611- t ,' : ,; : : a-1114SK14-4 1-1
..tilde In. ptrjurie. por.cl..; ies, todas con bAfio prjva do y SIC ALQUILA: 11 T 2.1. VEDADO. APAR- pent hall" vista al Mon. Terrazir sale tl*A sABITACWN
warmth (Acili' L, timi.6. ol intro qua noce-itev pats hatiltmel...., closets, dos hellos color" ALQUILO j XSPLIK"
am tornpritm Sala-comedar. cuatta, bafio I to mar, cuarto crindo, gxraje* comedor, 3 habit.eignes, Weirvick! . u enema
des Pago. VIBIlenofi nntem dor compare )a cdlflcar. reediflear, compare (Inca roludles BAILES: A-4980. RENALDO tell'Hono. Para una persona,$2.50 compipta;F-cioset, cocina, calentador gas PrOc 082 v's dados, b46o y cQcina xolni i -batio, an eflificlo inooderho-'atrum
Intare5a. La Came Burgthi, Nephino 516 a urban hipotecar deshipolevar. an chat. Irarnar. Edifici W 9 ran;, imonito-via-iffida ,se -62i. -1
M-811,1-. 11-1755-62-10 1 1 Rena y sus maestros de N. York dj arios en adelante. Frente a) a 1m;cplIa.tfJ49.50. Llave farmacia. I c Is 411toliquina lol, Ave. M! 1, IlIodo Wok 136;" 2P .2- Site rtAMetitO-.4,,jRmo-r
__ qu er ugar tie Ia flapitblica. mereditat)dQ do RApiciarnente y con perftcci6n. aprend '' H-.1 ........ ricular. Informcs: B-8370. ;j .*'I Informan I 1-1,M-1811111411-20 ,
LIQUIDACION MALETAS DE ,ntr.da led. I qua dincro represente- Te- sucu-suvu. lox. mambo, panodable. rum' Pitrgue Central, Habana. - H-3044-112-11 4;4 4 1 't'. -, ,I-;
rr.mol, C...,. ['Inc., r(wWais, garanti.1co- u., at, AL DARES, CALLE' G N? 11, ENTRE ii-doei44it$ 1, v
No Imports cited. aide. ni dificuk- C-549-7946-Dic. IrYNN VENTILAD08 Y ECONOMICOS APART 'ALQVILA PAECTOSO APARTAIIA I
avi6n, maletas desde $2.95; Wolrod! y val.relid Vwlzioblex an Is Solve. r 14, artolluils un apartamento: sale- "Vft .,Ux, Y.,i'tntIlacl4n,'B"u"" 4- CASA DJB YAMVAA HERMOSA NAWrA. I
Lax Pre Inores 4 ladem anterlores. Turns exc;usivos y CIA- RO oomedor, on 6, V.ol.. y calentsdor. an ilem.ntos. Mucha ague. (cornpiru6belo). CA z.llo Ac.'t esqjina Cubx,, A4-,6W, .1.6n Sellers, .,@*I& jQ gtrimftdogtza wifix*
FPQAB' S' A"' Mo' 7, t;or. a donilefflo.' Indu.trin 201. alton .V $anti Isabel NY 10, entre Arose y Ave; U-8580. Ten:mU13; -ca. - .1
, "" Informan: B-2749. La 11ev b2joe oe'ah orm-lilginFeS.'
bp6les desde 20; maletines cue- ,,An NY 5v7 M-7185. Habana, H a a I
E-2516-64-26 tuno lo-k-339-75-31 !D21-_ do. -31116 112-11 n1da Santa Amalie, ruts A (Via Poey) p I r H-2027412-10 Saco 204; altos antee Distrom y-s;i6tm
ro, Iona; bti6les escaparte. "La -Die HOTEL, T TCHA -r'i:- in Puerto. Rut.. I W. A. N.I. 2, 4 y tultins. Zritradmi costudo inano imiquiet"'.
: 4ECANOGRAFAA. TAQVIORAFIA. TENE. 8DIrICII0 DR LA HALLE, 1.1 N? 508 EN- otras, a tram cundras Par Ja Calzoda tie 'VI ESQUrNA 8 ZDXFJCIO ALAIII[RDIA. PILEw Aiwo referanclima. Wo molester on jdg bs- j
Moderna, Suiliez 16, al fondo rin Cont.bilidad Gm.fitiVa. Inalks. Cahada y Dos, Vedudo- 0-2383 tr. Is Vibora. I Hmwid:lli-u.
D y 'E. V dodo. Apartanlento bajos. H-3398-82- 10 close apartment amueblado. Balm. un Jca '- : : -1
'm .Literattira. L6gles. Aritm*tlca Al. 't ,
a modl6rno, cidn.,ire complete. sale- uEnitioBO APARTAMENTO EXTERIOR. cuarta, comeclor, cocinn. bano. "I" INFANTA 514 AJLTO 5ANJOBlIf-1r-V A.
Tencent Monte. A-4074. ran Frescas habitaciones, rodea- "I
or. Georneirla. Trillonametria. Fiica
DINFRO AL 4% i:"IR F 1-1i. : !.,o
C-113-62-2-Ene, comedor a des art.., tarraza, cuar. modidades. TelAfoon, frigidaire. Verse to- -lie, .1Q6&!.op1.k.8" I
Rtipidinotento, Is rmutagothn... direct. its QuIralva, Diologla. Preparatorls ,Reposes das de sardines. Pension com- to cri, Sol 414, segundo plso, grdn ba)c6n, free dida habitsicidgip bell. ,
dossgua abundance. $90,00. Go- amplias habitecicones, .urnador, bail., V7- d- her". Inform" F-9823. 1. con calls; otra: aImplistmil, an'816too,
SI: VENHE ESTANTE T VIUILIEIIA-MOPI a,,,,tro. clienteii, all IliPotne.. to -11d.d %me asignalturs a led&& a domicilloi $10.00 raja extra, informant an local y Gonzalo ons gas, Ague aiempre. Precic, $80. Abler- H-2=42-12 tie anexe, a mjjujaj3jO.,djjjjifi0SU .i I.,
.... der, pi4irlum rn martial amy barattis. note do- case.. soltores, finc- TrAlganos Profesor. 1-2,2881-. E-0874-75-IDDle. pleta, matrimonio, $110.00. Ba- Meld.ndez M-1160. to de 9 a 12. B-3051-82-10 bras solos. -Alrua, stempre. looletailidad. F _-'
Intent. No. 453 Vast ctq. So. fl.f.el. Iltul.s. Shoilchor.: A-2213. F-7403 PUT.KNORA GRADUADA UNIVERSIMAD no privado familiar, habiiacio- E-3634-82-11 APAItTAKLNTO DR LUJO. SALA- CO- ..
11-2136.62-10 11-3112-64-11 'I, medor. habitaci6n, coclna bAllobitr. bo- L E-40 56-W.10 T ,.
nna. .a Directs Para der clones tie ED ICIO U19 LA HALLE. 13 N9 Us, XN- 10% Rebain, Frente Cine Rox
-12 nes, baftoo, interealado. Precios __iF_ y h.lenriod cuatro closets, tools late de- ON rAjLA .
"OALICAN. A'XkJFN, (AALLAKOCTE8. Ella. DINV110 111110'1'ECA DIRECTO A PARTI- Ingl6s 1139.1438. tre D y ]to Vedado. aP2rtamento tres 14 entre A y Printers, Almendares: s tilt 14ocl. 15 y 17, Vedado, de & solo d*,. rnalffuritonle triblijan, fui" I I _.
tivoll vro, untanco, y aritculas do tPart. rally volbor- 1,,i-' .I,,. cgiloro higol, y garion- converickonales. Esmerado' ser- vlartes, dos booties. ventilsel6n mmpleta, I.. comedor, habitaci6n, befia complete, H-;A-02 11 entrada Independlente. Cc ,6ni-fif, Ia,
ralm.lad- par. vintir,, James, vi- a a.. U. ,,-olq,,i,,r vantid.d. F-2857 do I :1. vicio. Alegre -baft en JOS jar- terrazam, cuarto criadca. ague abundance, cocina, polio con lovadero. $40.50. Infor- j V.111a NY 5, betas notes Monziolm a
el'ih-. lalin-i-I Pe'lld- .1 Interior. "C- tnd.. C-Imlliol. PROF. SAVON fJcJo y GongaloMeldntlez: M-1160 I Valle Primers esquire. Ayuntamiezi. painarl .1 .. r
Alolfl ... .. .. low,"Is an general Bernaza 107, 11-3512-04-10 dines. $100.00, iterate extrn. Informnn. an edi- man No. 6. H-3212-82-17 HE. ALQUILA UN APARTAMENTO. 41 a. I 1, l _'
Habana E-7017-62-15-D c Lr garantiza Ud. nprenderA a better c H-36911-112-11 HE ALQUILA UN APP.RTAMIENTO: SA- to NY 568, compuesta do 3 cuartax, isim, 1: 'H_$$Q; Wle. 71
- E PLEADO S trectnitiente E-5698-79-12-Dic. I ..
'VEND OCINA OAK BOTELLON. CA S BANCARIO maolbo. sucu-mucu, boteroo )a. dos ctiartos, vninedor, bafle, cocina tie saleta, closet, dos servirlas, plants lisle. PARAv HOXBRXB- .9 8 9X- AL4VE6A
tax. paso(joble, vals, tango, etc. an at - LUJOSO, MODERNO gas, coscrio tie Lioyarm N9 14. Tel6l. X-1980 agua abundance. coins, do Was I calen- dos hatiftchmets. Xal, telollonono. Calls RN '
1 nlado I., DID sets H-3030-92-13 uidor, ,.lst s. Informant an IA misma, re.
cost dLp6silo nierro. Todo mag AZUCAREROS leve tell. Para Ica balle. lnvernaoles Pre- go CASAS DE HUESPEDES Sala-comedor, 2 empties habitaciones, be- 5133, altos, Vedado.. .
TM-., ctutdivitinVot: Sit-tiVm,. patict, --------- Telf. 1-5551. 4-1-11111111444!"
I'llinern No. 38, La Sierra. H,2975-82-10 DEL COMERCIO clos m6dicos, Vl.qlfeme. Ensefianza con - Ila. violets' Sm; patio, ague abundance: APARTAMENTOS AMPLIOS SIN ESTRE. --"- I g-IOG-82-15 ALqUJILO JINA IIA-SITACION zx.,XAM 7, r
re. piketicas clasea privadnos. Prof. Itulakn Sa- $58.30. Garage Sr. Quiflones. Ave 20 Mayo nor. Salla-comedor, dos cuartos, bafto mo- I 11SyPcaA,'1C11W-; .tie aficirto privada an goneor.$ le. of 7 MANSION TOLEDO derno. Avenida fla. entre 13 y 14, Amplia- HE ALQUILA UN APARTAVIIINTO-.11110' ""10
CAMPANARIO NO 658 ,enias al orrctivo que necesitim, deudc $25 6n. Virtudea 006. Tel6fonos U-2478 U- 990. esq. a Panclifte q6mez. AyestarAn, -ijil-illilmoo'c6persono 11
C-316-75-6 Enern Se alquils. tin apartment y Una habl- U-3561-112-10. c16n Aimend--, asquiri. But. 30. Vi ase derno an $55.00 San Miguel 1012 encaiga:. denas 75, altdli,: antre "rruies y -Apodesmi.. .. I
En: r, Ila. ,,and. 4 v1drie- it $300 con hajolo hilert-s y garanils fAcil an foul6n pars m;itrJmonio u hombrex dolos. 9 a 11 y de 3 a 5 '' I 3
,Iniroyri 1:111, 24 haram. Cia. (1, C,6.dt(.. C.mer.iol-. PROVESOR, DE INGLES, DA CLASES EN ,it. LUJOSO APi1kRTf.MENTO: 4 CUARTO H-2973-ILI-12 d.. I H-3463-92-11), I .!!! -,- -:. .
'. tornd r I _WV6, 200 sill.., I Fri- W-640fi v W-5282i. Hay Oetiador, agus dim y noche. call.. S
I j AIjo LINEA No. 4, EXTRA Oy,,W, Nf4#W. ..
n 11 ,a n. 1
gld.ir,. I Who% tonflarion, 20 ,,, case to a donookill. grupo. a Indivi- y fl,, 0,SjIly 316 mplion, 3 baflos, sale, .mnoldor, b1bI1O- SE ALQUILAN APARTAMENTOS EN 3132. 17 ESQUINA A 12. VE HSbJtacL6n frariti- calls, t InIllall.
bier., I I puertas 1. Obkpo 3112, Apt, 705. H E-2858-80-1.1-Dic. t-a, terrors, tauarto criados, cocina go $47 $57 $60. Ave. 11 y Celle 10. Ampli.. I .
uriv, rulota, A-8352. -3566-64-23. d,,eirriente, m6todon adaptadon a Ia. ncct3i- ... .. tral
H-3094-62 17 1 dades y aTnbirlones del alum% Llam., .1 lavaderos. Agum siempre. Ave, Y tie Almendares de 2 en adelante, Apartamentos, para Estrenar diente, arnualbliadis. otra, -olms mita- = 111'. I t,
___- - 3442-15-11 Ave. A14dox, Ampliact6n Alt me dam bafibs, ropm eaZ, C '?i.; --
__ F-4713 6 YO-2997. CASA i LUJA)SA r a, d ,1;i,,,-1;,7 H-3053-82-10 -MuY Iresca a Independiente. compuesta, M A,,;&, glazanM. 1"ll"'al
ii 6 A LO PASCUAS 0 REYES TREN I mendares. .Informan: Encargado y Almon- Xeo a'dditntado. _. .
"'i'vol Von vauo hllio a habidtael6pr C mid do terraza cublerts, living-corrader, bar, I -1 I ", 114561_1114-111L __..
el.vtorit., Lectnal. c.- PARA LAS DAM AS Alquilo .ampli a 4 e'ce- der..* 13-354C SE ALQUILAN '. hoWtaciones, 2 babes, esplolindids, coal- _1
,,an i i, ,,, $350.00. Sr. __ 76 COLEGIOS I servicip complete. agua trim y called.
Mind-, C, I 5,
.1 R __ - I.Ie4o I Dos apartments altos y bRJo3 con dos na, cuarto. boom crisdo 7- demote, agua ALQUJILO INARITAC10 SW A
P rn-PiYs2itsvr.1a1. zn, otoldriinor. Edl. 1. al dia.:Ambients familiar restricts APAILTAMENTO M01DERNO 4 CUARTOS a" y abundance, $150.00. .Inforrnme: ',, ,
.art 11-3604-62-10, 67 sale. comedor. cocina de 8-2402. ticuisr, finiep -bailluffln. -jk %= '."' .
- Colegioll MARIA COROMINAS Inuralidad. 19 N9 853_../.,4 y 6 Vedadp. ispopliost. 3 babos, solo. comedor, blblib cuortes, ,4 .-U," 1!
- E-4101-80-15-Dic. t,,,x, t.rr bah. do color. magnifies comunicact6n H-26ft-gli-10 do. 'Vivir 2'pork6nax naft '1011.111.1
BE VENUE CAFETERIA. ItESTAUTtA14T, PEDRITO, SU PrLUQUEno, VA 3U CA- azq,, Icuarto criado, coclnx 0gas y $6000 entre 12 y 14 Almendarall, Inf.r. Cattle .8 No. ii sell. is. i6i *I' =- su" ,
to BUEN INTERNADO morale. Ague slempre. Calle 21 No 1 4, an- -F =e do, Soda montane a todo lute con craquinal sin corriente, acefte, $3.00; Primera Ensefianze. Bachillerato. Career- 1RESIDENCIAL -GALIANO! ire L 7 M. Frecio $180, Vedade in __ as B- 3790 H-3113-W-13 11W"56-84-M 1., ..
as atc-cuvm, Y nutdiernas. croquinal de crema, $5.00; croquinol Ri- ,in. SVeretarlado. Inglk deeds Ia preprima- Hutspedes. Gallatin 457 entire San Jost y encorgado.. B-3588. H-3520-82-11. PARADERO TRANVIAS VIBORA AFAR- A-BRA.'BOLA. RAWTACION
Luracro' Idi, mo= (rAnstio. Diaz aflos tie fling.- $8.00; tinted. $5.00; ensanche ends ris. Garantiza Ia ensefianza, lit educaci6n Barcelona. hislatticlonem espl"dides. Tarn- tamentes. $40.00, $45.00 Y $50.N. Move EDIFICIO 'MACA i!'RV 'ex coh Aux 7 tiadfoho'. so-ank* ' to
estrecha, $5.00: F-7801. y al Intennado qua ofrece. Neptuno'entre blin belles ,privadoi pars residents y [O encargado 10 de Octubre 1,384. Informed: 12 NY 512 nintre 21 y 2;. Vedado. Appr- mbWd 6 ite4coTot Arabsien, _01! Ubhta; Y. _" '
H-3054-622-11. H-4055.61.7,Ene".- Gemasio y Belasmain. Habana, U-5211. transe4ntes, Servicto edrnedor. Visitenos 139-1589. 1-1-3058-82-10 tamentos moderam, We 2 ". -M!r 11o ,
_' '_ "-' 't 2 H 4
C-291-79-0,Ene. 23 Y PAS n. .. .b.y.d'.' .
BE VENLE NUEVA. DICICLkTA ELEC. ahora. Pida Worines. 0-140-80-2-Ene. Majorca vias-camunfcacJ came% 11.
tric.. 1,.,. vJ-Vh, ,, 68 MASAJISTAS te, bunnies; vornodidades. Varian todas hores. ALQUILO lit"ITACION A UXA. CT .- .. :".,.
In -,,-,V. Ex reyele. I MARIANAO d@L3111SIdd; lomen hombireseSivia,
fcrnl- Clod- III NY 734 -- 77 ACADEMIAS CASA DE INUESPZDK$t GALIANO Se alquflan'. an 23. 866 y 868, nuevoo y Informem Junca M-6573. I : .s, I - _. ..
me alquilan a Ina j habits- espactosticis sopartamentos, fades con frente Se aloquilan frescos y c6rno as a arts H-32114412:14 rallidad.-IIIII.--jrdairlia : 42#4k,
H-3880-62-11 BIEN CONOCIDA ESPECIALISTA MASA- I a 'iina de baJox, proplo consuna mentes acabadon do fabricar. A media No. T _11'. I.,
- ones. H-2022-80-11 Ia calls, entre.,ldlial y I .
- clon .1. 'us
jista franc so, pars corrects eirculati6n, I I I I .. __ I 'I., ., 11
IrESOR(ls; LOCALIZADORES DE NET/$ a cornereto, min vecinos Inmediates. Infor- tire paean In Rates 22 y 43. General Mon. AMPLILACION ALMRNDARRS, -ALQUILO ,, - H
.
_. ,-,e. ,
baJar grasn, matioJes medicin2leg Chiro XZ -conceder, amplia, 111131Ia. F1,1- y at 'a' He venden pianos MANSION L man: IP-5426.,Pueden verse, de 2 a 6 p. talvn y Calle A. Reparto Santa Fellsa. In- apartment: sale .
-l-v---, par. pr.efi, E.pshinVul. M.lonj- bell.z.. Va todom too din formes an Ia misma., H-2969-02-11 bitact6n, cocina. expacipsa de gai, con ALQUILLO I HERMOSA. HAM ACWN q*N .
que Ud. W. c ... troy., domi6lic. Phone U-63ga; 4 0 .. 8 N9 151. esquina, 13. Vedado, chalet ...
I1dr1all1ocVlm,1 "I lines, slegfin c.,,vVvl.. ACADEMIA RABIRA ,., [in; eaplhhdids habitaciAd vis- i I H-3975-82-14 -------"- tire, hello complete con patio y Java me cola= 44, lik-94, corifalite' 170 perRia- ,
Do, ligo- S.M. Te-1. 4138. CVr- 1-1983. H-3575 68-10. deade jard SE ALQUILAN i7ECIOSO8 APARTA- Arnbients sigrad.ble. Conquoleaci6n: no alquil Pedrado 517. l ,
Npt ... 432. altos. Tal6forto M Rut& .: X. non.
J-1-3561142-12, 0 Win. ton calls, bado. mfixima confort.:'Mbellco SE ALIQUILAN APARTA- anemias, situados entrada del Vedado. dos 30, U-4. AUtob0x 1-1 par In Puerto; PreKA LAS DAMAS rn... M.canogratim. Teneduria. Taq'utgra. P'scl., garage, rules 1 o23 y 19 a Ia Puerto. cundras its RadiocentT. Y Ministello Agri- etc: $30.00. lnf L ... I .70 INTERES PA Ia. Caligrafft. Ingreso a [as excuelan und. I R-2914-80-11 ment6s, en la calle 40 NQ 15r culture. lugar c6ntrico Y fresco de Ls entre 12 y 13. 0Max: 13-11"11'. Av*nida It. L L. -. 'W* it ,.,.
- ___ .1 Habana, fees habitaclones. todas lax co- ALQUI ORA NABITACION'"CON
YATES Y EMBARCACIONES versitarlas Fxpodimos tittiloa y provoeemos FANNIES O-RULLY 5".. CUART08 Miramar, 113 cuA&a del Club inodidades moderns. .Site "O" NY 201, an H__n
____ __ PIELER IMPORTADAS DIE,' ESTILO ELE- nuestros graduadom. ,keepta. 44-82-10. J.Vsn.t 4. .# an -of I minutee, oreftqixeosto.
ganti,, 611firin craai ... o. cap. e.t.l. evil.,- arntlvbj dox, excellent comids. PropJa o ' y I...
' 'mp a 'Un apartarnent ire "25" y Humboldt. Inforcron: Telf. '..." "r 7 uAlecaft 13 _cao ql! ,
LANCIIA PVSQVTERA CON VELAS MO man In Invorporpel6n de colegloa y acade_ Para personas da buen "to. ProfesiGnal. 4 Prado. I I- ._,
' pv chtetul. TA""'tot, T'li .... el, it.dill. tu., ,n,' Rut" .1
11, ('11-111". 4 ,hom-. 23 pie, lii.gti. as qije retlinall lox requisites qua exige VO A-2346, a an cl garage, Martinez. encargado I
yll a --. I'llo".1. 1-H365. -W.. Reb,,v.. 13-6448. 1 = .rp,. Rgl,-,nl, T,-bl#n clones per H-2MS-90-!i de 3 duartos, terraza, Sala, _ H-3229-82-10 Amplios apartment s M-3513441-11i,
1-1-2205-YE-11 B-3525-70-10. ndencia Pldf Informes. IIVA EN UN REPA&TO ELEGANTR POR. imprini- enrinn- enartn & eriprin _-- .. A - ____ - -,
11111111111111W&664iii ___ I I ,, I I I I I I 11 I I I -- , I I I .
11 I I 1". I .. I 1
- I .
.1 I I I I 1, I I -1 I I I r, I I I 4 I I .
I I I % ,
I I
. I I
. 1 I i .
. I .
I I I : t 1. I '.
I Pigina 47
17. - I I I DURIO DELA MARINA.-Domingo, 10 de Die. de 1950 I
q a ffi jtadiw f ... ; I I.. I I .1 I I T I .r 7 t I rr I I r.,,

..
. 1 1 I
)( IL _", I I 1. 0-i .- .,r. -1 .1 I I- 11 I I -1 A L QV ,fii E R 'S*r' SE SO M U M I SE OFPX CE --_QU 111 E R_ E S A-1i--Q -UJ1_E-,RX-S__ AL.Qv I L E R-E,8. I SE SOLICITAN , ,SE OFRECEN nt 'i
- r I 7 I I I --= I RAS ; CRIADOS 122 INSMUTRICES I
Nis- :7. ss- -:- _NAVES, LACALZS'... I I ,..' ,MONTZ y = RA 102 ACUCIAS COLOCACIONRS i85 MANU06RAS US rRIX ,
, HABffAC10 sg ', CERRO -, PAUTMO 91 JISUS'MU _- r ,,. ._ r 'M== -'-,__ rr I 7 r.
.1 I r, MRS CRIADO DS NANO. SZRIO DANA EUROPSA, COX IZFXXSXCIAS
A' UNA CUADRA D IIANTOI 1111A 111.2, 0 All- ft nCIR COJOCRCIOUWr NIJA,., $I SOLICITA I Ace. a 'tjm rmzcd.. sualdo jrtrabijaclor it*"& colohime an is cons, -caltrntom. desea colockrse come insilLQUILO IIJABITACIO PE JtSf) "QiIIlLO7'"CAL:'ACAIADO fABRiCAX It LA XSQUI14A 'DR NUCHAACH FAIRA IIANZ- UN jAPO
MiNA BOLA, .Jado b9U44yuntaintento y Term* amplia case sets, due chad., clit'l txmle"r to, ., jar MAO dun touter. Toll. rl-m2. tutriz fGaverriessi do nifios a part star, .
. TX14% Q IS 1. Ratio W-9466. IS ofiecen crtadoi, to.Compeller on do. ls sb., at.,, pin" M04 JUAr "r abUridusilat iiiii it, a. I NgIal Satre as pap .1
etra Par. edor Papa," RU.'r sox., Asua. alnerms. $30, Informal an I tolls I der sellers% its cited. Favor: Hamer motto
gun stannor.,- balc6n.'"Da, taitfoaq. Nap. to ,. Cue I AS 171 del rji Claile.pi. hS -Z'= lit v O rarrilll saaahjsdoras, muchachis par he- v,54, Lo Sierra. a :1 T416fono 2-5" I H-1062-119-10* I y 2 p, .. a las 7 p. on. Tali. 19-1725. .,
Una 213. altos "quins Ami.tacl. tillcow al trowti, rvlicl= *1 hablOiclW a .Alal a If Chile $65,00,,Otra interior 2-400$-Wto. toe, Invandersp 7, tarriblin Culdar islarmos, -! 1 H.JIM-186.10, QyRZCESX PMADO DE NANO PARA H-11103-1 ,
, 414-34-10. 440431, F M,13. r I H-21111-102-11. -_ _111 - 22-10.
zmp. H-8 14-111493.86-11 Igual. $60.00, Carballo NY 7, cast coquina I r -hu4spodex a particular. :
--,---" __ I IOLICITb IFUQ111A AR -tribal& -elk" a
Crus-d Padre-Cer --__------ 7-qUMVpAW liffle I ell" I Al pinChe CQCW& 0 - -STAS
NAivs MODZRNA, BE ALQUILAt FRAN- 11,3756-90-11 :wpa-atipno-1-607 AL. tA MANTAINCERA'.':- A-7740 a" r 1,; jut Jordin. A-3600,
CALM kBIELASCOAIN Cos No, 412 entra Clavcl y Santa Martha, I I tos. .portal,, sale. ocirredor, uvx habits: i Matrishopila y oytidair 123 COSTURERAS MODI
uarto,! service. arts- gervimos push cuslil part&. Habana tiag*pOnclas cistam. Dormir -colocticidfri; ' H-3191-119-10.
HaliftselOcies.,excilentes cand0cloni4, Pre #o# cuadras de W en ''I C :'II4(V#6 6" l0l'b"Jol- reparloo. servidum arriboi XXXOS- del Sueldol, 11U.0O.-TelilioridF140011, Celle 21 -- IADA ON COLOR CON ILE- at OFRZCZMODISTA. r6st cgAQ TA
toe rann4mil $106. Cedo- -Cosi 2' C" -"' b".. 1 facing y UtIr
71itfante.ituffirtnest eij trlrO dos, Gtorman 11,, 1380 H-116-01-11 Pain Y extranjord, bra r NY Big, apartamento,3, V OTIMORsit OR ."
.qaij Belasconin 254, altos., In- 'j*s its oficine. A-8547: Tan
6rTU its I;r* ni r I I Vmp. U-2515. 11 aaal, Cornetfijtr, ampliol,,tres Cuallos. Co. : ._ eferanclas" !asr. 1, .840. faronclats. cuarAis a corneclor. Illual Mons- vestldos, artesian funds do mue cor_,, D, all-11 e lie. Alquiler 45 pesos, its- I victo ripido. *501 4 con i I 1,1 e' I i, , ,,, R.nxjI r itior hopes. Idea infor- Una% ,ou., as Apiclo: Alli-,ing I
I i,
I 1 'L" ... lhs ,baflo y Do a. antro. E91do if V I Jcj.
H_3W i I UZ11TAIRDIAN ALQUILO CASA, ALTABRINA INS. EN- leaders. .'4Ut tralisjo I
_#4_11' TN REGALIA ON MAONI- der ,coor referenclas. -Informan Cristins 6. Vilborej con 34111111 If-31U-IlS-lC.
LQUMG-IkUi 4A HARITACIGN A NA- Uct6' local on Ia 44 c4airlac, del barrio ,_.",_,, r .,Ire San, LU14 ;4840 ,,JCU )less'. 1 C-34-103-31 Die, BE $OUCITA, MANZJADO]VA. B A. To", Am : .39p.122-11 1
tri 0 CAball 010, CAU4111irnpla:_?L comeretitLik % cusdra do Muralla. 4affer- I r' _- r 3 : habitheltums. eclat r J&O'1041. loulorman: Can ralwaneles, "Od 7 ... A 111116. UNA MUCHACRA. A NVE- - -, 1-6150, AS 3 -PM- samartal,-vertir-despulls -St-F.3. K_911r___ __ _$PW -- 'to' -6 3 -da-l"
Arai= 1I.rbalos.11 11 manAe: 11 U-1880 _RENC -,-U-1880 124 LAVANDRMA &VANDEROS
. H-Ml- -itt" .. WMD_ 90, MARM AO RBPXR'fOS'7, 1- ' 1111-1190fw I __ .- __ ____ _ =tU -hFa-York,-dX--KIrvIents. AvIsar an al ca.- r I I I&-, 0 "Lo Mayor del Muncie" 'Neptune, lot$. q!j!a! 15. bato!, Vediado. -3570-105JIL: rd. I entre, H al. d I
PIL LA BURN LOCAU,PROPIO Al- - .1 ulna zovedit. otroamos solkitsol I r I __ I tests Auto a
---- __ _Vr XAGXMCA' CASA- 3W CORSMA -Nu. a F Y r C. 08 H? U2,_8.A._10.. O-FREC98E ESPASOLA, BUENA LAVAN.
X4VM6 -Fussell VIAM AMON, A MA-- macemaje. Ar&rsgwah 7011-1c"i -1'_Ayas- -2 CUADRAII AVENIDA COLUMBIA jarU.. Baja, Connector. dog personal werict i CoMpetente: AstacX4 lQ9 COM REW &ODISTAS - -'-' - clam axrogli, tape, line, emmi CARA- R 4 r r
triodt SA-gams, -it ftUomt'; ;3 1,jamfos. tarin.1mormer, mismo,.1 a.6 p.,ni, ln._,Por: esq. a Dim I I crisdas. marejadaras.'Javianderm. muchaw __r OYAXCXSX SIRVJ9NTZ A LA AUXA.JAR- Ar2743. .1
CQleglo Salon, 480,00 BsJOx:. is CARL a y acieltio., Informant an' Chas its I ferancias Actiocidist r : , r
stiltailonexilualft Par he e" aram, credo!i I 'MOSTA-'
onsu skit, a tadwA,0;:1f .1% I H7288111-h543, w. ula-wmedor, 314, closets, i r.90 Jolla* I I alphisfil,710eniot, No. 57, bs o* Cali Stiff -a rals pho' SPLICITO MVCPACRA PIOUS. diners a plitche do coins, con r ran- 11-2826-124 16. ,Is 53. spaKtamento H4183.4arje, 2 LOCALES BX21M.,- do, coctina ,an tic la;weroi "Ile A, I I C-3504141. fores. camakerom. .,are;.'. in J La nat: 204. at" clmfrxij train sualdo. Taidt .M-4=.
5-SQ72. ;I., I I H-3057-Ug-10. SZ OrRSC9 LAVA!IPZRA COKPZTSNTZ
,,: ., ADAIPTABLRS AG19N Morro: OfIcina;r, .11 f r .
cla ,autdrajolles,' depilsittom, aficiesm, Is- E. entre, pmssja Bel y 4: M. 1 41 1 C-n-log:31-DI., a. _?ahat, perfem,
,AMILO, -8 ABA Ube preparer bien I" auxyatwrilsi Urne
CION ^WLIA Co baratorto., Oet4queria,-.*o" y,,,Iavarrop&, H-3002-10-13 519-ALQUILA C MONOLM04. _1104- . '. . .1 ; .1 I 'nI84IA. I
balid. rustrlipori a -o dos r"i%.* .a dentimitst 23. 1;461 Vaidaclo.. -92 ALQUMA CASA, CALLS 161-M tat, 8810"314, hello, cornedor; cOCIf4mo.POr- 103 CRMDAS -. CRMDOS BE SOUCITAN OORDAD-OILAB A MAQUI-ilt OPARCS BOURKE PARA TRAISAJAiL reftrenclas. I.Janiar #1 U-7213. I
U. 11, 'Paua:'canlavaderc. lugs; trsnquuD Y m- no 'Qua seen ecuripartatit
ulls per:jam 0 misses eon mutla Z I- rcera plan 3 habitaclonjak, ,It.,; .,it, Quints ,Tercers, M"mo 4 In I .1 11 en."Si.-no trabs- -,: sirvianto a Olathe a cocinere. per& of in- I H-3960-124-11
as lq '. Its as exiZan C team F." .1-ort ITI ,, t-I. ierram: 1110.00. -:." much* agui. Preclo $55.00. Er, Heraindim no molester. Celle Z NY, 153 entre letter quo La Habana: W-5356. _0
Ulai, t , ntrica. portal. sale, Connector, 3 cuarlos, 0 flo. pan- Celle 7a.,No. A, three cle Ave, POpV4MIr Y SOLICITO CKIADA BLANCA, PARA Y 9, Vadadc. 211-34WAOS-10. H-3311-118.10, AE OF:ZCKL UNA LAVAXDZRA: DOS
&,tic .. H-2993-0-11 III. Nicole y Orvicio de crladomx crlada do menu f come it. dormir Colo. -_ man&; Up; referenclas.
'114i'lls' I -77 1 '' scl6n, Can raftrenclas, qualtiol as = "'. IS. 1. CAU a rf Its' (entrads, dc
141:1112. rA 11, -LO11JftDR8A11 !H. NO 516 ENTIRE incepandiente), Informant B-1793. Ave, A omta.';, Ruts 25. prtguntau. Par is I 5 DE890 i-i-- OIRIM LA MODIBTA WE, MATRIMONIO ESPANOL, 192CIEN LLE- I.Jarruir r_4=. -3801-124-11. .
-'.,
IDIFICIO, I 11-381A.&O-11 Centers. , .1114119"I'll mandates, calle.10 NY ai,,Ontrs 9 li-,; Al!! M at, .?"a., -_ X UNA BUENA LAVA"ZRA Y I
51 If A C.1 0 N COn RTABLE. Ift y 23. Vecloclo, S6 olquillon-cloo I 11 On. di Ameritercm; gado blen rocomendado, at ofrecen I
an, : ALT1114 SN AGUSTINA, lol,,XNTZZJO- -- I :. H-501-103-10, ]11-331411&109 10. to tr&Lajsr an case pfajrtlculsr Informal; OPREORS
inerit4" muebla, iin, Ia-,' dira, Data -garale. Lasonsefis, al entarmisdo.: Mim ]fit NIP T3. PROXIMA a I I I I , Jbi4 Alvarez. Telf. M-49X an IS raising Una catinera repogWro its
eldfono Sri& eatilldiante cjn _caballe infarmec, *6 'Proij Zayas (97taiUyI, AL U 0, C .a no 7 clartrutlia,,V11bors as** orled, go' SOLICITO CRIADA DR-MANO,-IBLANOA I I H-31".11a. Medianot cited de color, Tali. DO-M 1.
- as-,halij On ,-,be- Parn'limplar y ,Isvtr -unim, sammudenciesi
referonciair.Itranqutlid" 7abooltita4 NY-201 e-Mik a1l% a. in. y di'll'W's-5% ,, Italia, asus-SOO' me' is, 4orned9r,- dos impli 110-LAVANDERAMAVAN EROS I H-IM-124-11
" Interealado I so
1, H4OSjj45-;I01 .; prize, comedor B Closets! cociria-ga do'gam. Varlat-de 'A aorta i. ,lo er-refereneiao,-dormir-on- -.- -- -- --- ...
Spri- lWe'el -y t 11- 1-31-tNl-tl-10- Coleco, a f .
easa particular, S20.\ rto 7 b a cia ir'l a I I- Y, dt_ 3 & a.. al 116- $U-CM',UDifOrM@L InfOrMlin; MR 40LICITA UNA LAVANDERA. MA. via 7 coctriar media d I
uendm.l -40. -' ::_ -- critics, trandisims 17. In. Tlene re eren
CBDO no efopp I-7654, r 1, 1-_ 1_ X_36U 103.11, 1
-' u-'Itisli-ec-ill LOCALV.-IN -AANJA CMRCA- GA. rCon bombs, 2, tanques azalea, sirus __ -1 Tar do trdnta aflos, parp ,laver tape ca. dij Llomar al U-7333.
.1 11 I .1 IJano, proolow Pars vidderia,. UpIrrints, lisrafitluds sfqmpre. I I LUZ 156, ESQUINA REYES *juj*. no do. hombre, y him atrox H-3863-118-11 12S CHOFERES
I I
,.11of- Stoneville. bortica; fonds; itc.,A14illiout WOb,, cUitc realdn construlds,', carriouggin Ids CRIADALDN MilDIANA NOAD Al IOLICI. quefies qualbacer No thath. .1 It:.
ALQ A NABSTACION. IN No meties.-cUadradam.1 Telf. g-agglij I H-3951,40-11 & Is y U. COLOCASE ESPANOLA, CUARTOB. CO- #M OJ XXCZ
L I im, cusirto, wdfi-dcrweklor each&& .y X. NO 358, b1dow on'trai Wan referencing. bo;;4tr an CROIrZR, ,BLANCO' DEL
Cipstas Y uti zaguilin IN KASUANACO, CAN ESQUIRIA, A 11,11 Cane ?Lno. -painYpecauldib 'Comer- I A Is, entionde oameclar, no inertia fuers Campo, con e"wrieticla an Is Habana y
a, Mqpti 9" -erip, I #-W7415-21 car aner reforenclis. ; 71 9%10t.6n: Sualslat 30 poml
c9raplato"rutia 1. -60i I n Las
Ba n rdercnclasi I H.304. 03
-! _t I I zn*ro ISO. antre 2 V .4, IA Shnrra, Habana. 7lew reform c : Can plena dominic, Oat idioms IhgI4L No
- I plide'Oolumbla, slolullo :8 IA P"i087' 0 I _- I - M at
, he"= it %- 41410-9140.
alums IA _!99"Nds, CALLE I 28 01's din, mad, I I H-3797-119-11 duerme an colocsicift. gin grandam empireI ones par74-28234440, lfithm Dr- is., VRD AD .. Portal, Bala, a 41*s?-210-10 Do .%, A -, nos do ff.x 4 con capacdosus cloUtt.'bifto ALQUILO CARA ALTA S;CUA NA- at SOLICITA-UN CRIADD CON BUZNAI __ arcip )Oesl Do RTOB referencim,'climPuesto a It a Una fires, I .. I expOPURCM CRIADO PARA COCIN
establecimitento I i an' ro specific intor4lado:, pantrY'y ace *der, 1 -1753-126-10.
MAGNMCA& MABITACIONIS IN IdA- re 9 ro Ina am. Is corn ballo tater"j" Ci, "I'S"raze, corca do ;La- Habana, 31 .NY 408. Antonio, H I
tins M 2M tr4ifleto Carreflo) y Feluctuairls, i Forma e I a s: an- Vitus; otra cuarto do 4 x 4, con serviefti cocilia do gas. Ague abundantor.. Indorman F Satre 113- OPERM OS,,.. APRENDICES liniplar a matrinumlis c, cart& families I 1,
516-hilornfan't n -y in.= corvaidis edificlo -Cm, 11 a Nci : 357 Gareje. .aUo y patio can ,U 1--ocra, R-.,,Jtt. an Is mistrik do 3 a 7. Celle Sari, Anastasio y 0, F-4419,, I I e ._ r.402O. Buenso refere"cise. Manolo, .r. -'a-C. UN CHOTER. DE URVIANA
?6o Ia Yrdsion, 'i ..,
horse labo J ,, I .. .6-1., Odad con refermanclo, pregunter par An. _.
. iteps pntre I)nloe--y roncepcitm.- Viborm. , 1111-3900-M-11 '1811 SOLICITA IIN MiCANICO RLZCTIUj- : 11
No: I.lee. 7-. It- Ila 102, Tali. 130-7860.
A7,-S6Jdsca&J'"q, at Mbero.' Ofjqlhs; W4890, I H-2604.9t.12. ,
1, __ I I : C-3W84-11'Y BE ALQUILA' UN.'ZAGUAN EN, BURN I 11-408340-10 11 SOLICITO MU(I 1113ACHA .','PARA IAM late qua tongs conoolintentom, do me-- St OFAZCX SEXORA FORMAL Jj tonio. Tel6forin X-2342. 14-:010-123-10.
, is pbr burns, its M ak 11115. Before,. MA elketricom, a instalaclonst. elikatricox
Punta. Informant .,!Salud NY :06, @nfre, 59 ALQUILA CASA, $=411, 3 CIIARTGO. St ALQUILA -CARA -ACABADA, CONS, "Nas
CIONES A 11110311' aaltad y., Escobar. I 1. sale. conlador, baflo Interealado batio it ; Aru ill compuesta de larren; 5ft16;;cOme-: claras. Kit; shinuerzo, RUeldot $15.00--ALf. oo.aAnloss. Hm de air competent*. Be oxi- cuortas a Comedic, reforenciar. no menus BE OPRECUMNA MVCHACHA PARA MAbres solitil Marine 157,- pftos tic3tons, a 25 I I gen reforenclas. Tell U-2381. a 35'pesox. r-4403 its a a m. a 11. Elsa. n.-Jur niflow its un .he an adelante; if., -258B '16 T "Aolt -a .118-11. lie ,.per .1 H .. I k' 4154 11-4720 11113_11 lencla Y references do mantis. 1,
it, 1, -04- .., 11-3wo-11.1.11 cri.d-s, patio, cattle 11 N9162, entre Fri. der, 9 habits ones ,do 04., b4fic, complete I 'H-3806-113-11 H-360 do,.. Items 1.1 t016(Ono X-2142. bodron.
, I .. more y gerund*,- 'Amplisol6n Al moods. cocina do-gas' an Ming6s 55;,informan al, 13OLICITA CRIADA PARA COCINAIt I I _. WIRWENTE : H-3176-125-10. ,
C-AL94=-A CUA]t'ft-T-COUNDOX.-ZN, 59 OFR9CX JOVEN PARA I .
__ '14 A -- - -- H-01411"I.10. -*40.00I.- -114 GENTES --VRNDEDORE3-- -CARA -hudspedes. Darmir colocacl6n. Tic- I
Moreqnsit6 N9-11 Informant -Cubia 111 , ; references, Talitforejo.69 66 - ".OFICMAS --' - ,,,.-TCll. B-2110, de-l-a I rHT ,90 ',- a -mlfmo, ; gueldo; ImpreselvidlWe A 1 7
spartadento 31. H-IKS-64-10 I I I 1, BE ALQUILA CASA INTERIOR C 4 H-4018-103-10 ___; tic references: U-69113. BE OFRECE CHOVER PARA CASA PAR18 PARA OrIMNAi 6% AiQbILAN APAR. MIRAMAR PuestA do llitUartod. Min. cOMOdON bar H-3801-118-11 ticular con referenct-s, 11jo a suplente. -1
I A MEDIA CUADRA DEL SOLICITO AGENTS Vitij PARA .
ALQUVA-,UABtTACION, AMOBBLADA liMenfioS Celle Battle No. 181;'altes'di a 4. NQ 19' antic N y tic. entradi lndapersdjlental. Calla J 6., .--7- Lismar al tel6fono 118-9287. 'r
1, Yacht Club calle J Ina tabscas "Flor its R. Grenada", a Co. BE OFRECZ CAMARiRO CUMPLIDOR. H-3196-125-15.
Dare-Matirlwarijo, en:sixg. 111M.Migual.1107 11, do Coartiorclo 'ChIns,. lujor cantri. Be, alquUo Casa sals-comedw, 314, closets. 103; 2 Cali OAQUilait vsual, SOLICITO: MUCHACHA I
(baj ., , H.IMU-12 ca "frisca, y verittlaido.\InfOrmes enal in Viborc, Informan".14-193t.. H-3022,111-10. Para is limpicza do Is cast y. pequeAo brar contra clocumento Express. Dirlsirst buena referancin a pinch, 28 allies, blan_* I r, '- r a' bell*, coctria, cuarto y serviclo crisdo, Vol - rmIr colorkei6n, treat, referen- itiguricle PA36 Camaj I fint. I cot k-3153. H-3MO-118-11 i COLOCA CROFER PARTICULAR. CU- .
- rn' jugar . E-1054-86-24 Dlv. it' oJe, &BUS abundante. -- 3-711310-114-16 Die, bana, blanco, saltero, 20 shom prictica; :
AgltOJLA. BIAIP$I.M.4 &W ILA XABZ-. -* r U!!*rI I En tot Rulc6n do I& Yfljora etas. Sueldo $10.0k -Calla 4'M 585 (altos). OFREC959 CRIADA Do MANG CUARTOR references. Informal U-6876. Marcos PoIa.
hiciangs cot k'tws;amliif"CICAAndfo',hO,' HABANA 414 ter. PISO .%/. 'OJlRAF,, B H-1411-H-10. I So V i uilmin 3 ,!UU y 2 apartamenton in- entre 23 y 25, Veduclo, - I AGINTES, AGENTIRS. SOLICITANOB. LA a corneclor, Igual maneJo qua trabaJo Par H-300-125-10. r
sides al aftiidqi -y sirio.cantinam!, Celle, SM y Obispo. me alquilan dos locales, -pro. rfj i - mr. an, BSA ,Luis NY 1. H-40U-103.11 faster oportuftldad -parmi Oil. ,represents- boru.'reforenclas A-4327. .
no M. rjajbimjj. Bintrej. Patent y .3.1 Vdclado. plot Our has. con balc6a a Jar Calls, al ALQUMARN LA teriarm sin entrant Mad Marc" quo
-, ; -,. -9 _94- h O I 420,',entre Poicitii -y.,L-. Informed, enAO i pop su isms me tendon H-36SI-IIS-11 BE OFRZCZ CROVER CON REVZRZNCIA r
. .. .8756 19-Dici. as incision before etas. H-3311111-46-1 5LICITO RXPZRTA .CRIADA DE MA- con
tre gin. 7 I"Pillea, lefismare'r, J In, r "' do Cellulose M 10 I 13. Tel L 14122. Viborg. gran faellidad.. Radios RCA-Victor: SM = a. ociad, 25 Mics. Telf. DO-9287 do A a U y
0 J. -111111GUILAW T CARw -- CALZADA BELASCOAIN hall., cuilati. thermoses -hobir CIO- I I s CE JOVEN .W. XXTIM lalportal, nos $35 O0_ Sellers, dormtk, colocael6ril, Refrigersdares Leonard, thiquinax de ci I criouto in BLANCO PARA SIR- B.'Servando.
so. I ,;in. -to, so closet. VAuZ gersis. 1 J14033-91-13,,.
on i ', dorrnjl hostalirms solos. I CUSMO, I r fine, refe ;nclos capacities. Dies NY 40 on- Up National Is shot& Ia Marsivilla del 31- vi uY butnes references, H-3510-125-13
, Local" ,Vari. oficinix, 6xCelentes C Bervich; do tried I 1' ire Terctra je Quints, Avenida. Miramar.Min Co. I
. .:4zur, dicy licabip, games. Clones, Prooloo ;rescue Ok InforMeW 1111-57111L :r. gin Televid6n, RCA-Victor, Ia trial tali- tens& )& handed its dejer su &visa Para
do L L P. _14 iO5:,SUiRi2' MENDOZA "to "' r x4n-103-11 'itada porel comprador intengente. Lnfor. Osvaldo. pregunter per Natividact. Tell. at DNSSA COLOCAR UN CROVER ER
Mal 'jtL dfaJOL r bles. Baleaccain. 954, _*_ --,_ -' -.- -1r,;'.. :,.'_ Hwfj 90_11& 92 cams particular a comerclo. Informed Jumn
.. .. I I 1P,24J94I4-jI44Dj1c mitom. f lbiforrnw' Jja' I,- a L a in. i 7'., L IS 'a S1r Nq'lne. in" 3 a 3 p. in, Univernal.Musife Co. am r-38". L I
_. I % L "". . H':P,17,96w U US -CALL% I T L L. -1-7.1- tIWA TITA; I I L "I I'll --- rrr ... Rafael 104 Cast t@QUlft&- A COnNUIAdo. H_373ajIajj Tolifnno F-4557,.Ir-7463.
P, I.ELO 1115.00 RADUACION-GRANDN, a if vands Una cUa,-CoffPOr- an KLQUMA AMPUt. CASA' a 104 COCINERAS COCliER03 H-162-114-11. H-3923-125-11
ao OFICINAS SAN IGNAC 10 254 is'- Bala, comedur. del cuart.v sficfl ln w, 3 uarto 4e criados. I DEBRA COLOCARSE UNA JOVIN BE 25 -1
min& independiente, R'snatrintionia, L .alto: ,14, Sk]ma.LUjj
liture u hom m personas de, inore ontre Allinai '' R tmacalwclci y cactin&i.,Inforrnsna. 2226 tm, r bafics colorms.,Lcocrina do Masi Mucha-' a. 0 r OFRECESE JOVENPAAA ATUDANTZ ;.
- _Wl 2M.XXj.,JLr J_ SOLICI BUENA r Mom, muy fin& y carlhoma, buena pr: de carriones., sabe Meatier y tengo to- :
rd. 'td re -Prince 911111k Ir LH_ T COO&KRA. DIDS GANE DW ERO. C
- 7can bums, fit -259, 1 Larn ajiilfa. I L '4drTian cublerta.- Espardero, lerv
L' Be aliquilain locales, an edlflclo Para all. L ir men y, !Ia, Para ovarian. criada de mane a in antima. Avisar: F-38M. Oiler re"clo.
doriffir colocaction. Ref Aproveche sus rates libres verld ueldo $40. *45. Refectories cla- H-3737-123-11
to 13. L ,,:r So~ -', fr.mls din muy tend* 'in ter
1 U-2603-8471 AN ALQUILA, RN -79, PESOS -CANA AVZ I Suen sueldo. Informed: su territorto articula solicited nitaclora
11 bjes',7 86120111os con Iiii4y 16able: hiftr'40 entre O.L a' its. LJ&*'Rr al F-9776. H-3625-118-11. - r ,
13111= 0 ,C= DI -GAIAAN8;,* CASA, he Lupi-cititilocicomerclaL Into 'r NOvenli'll Octave, Buena- BE ALQUILAN DA.TCB EDMCID 0028. B-1955. H-2471-IWIO. Amplis c6misl6n par adelifitad Zscribe I .
,1111 -, al'aujima r 6. pop"el' IN'sn' Bra ijXti-'6aaoJjj par lax dos, call"' Jardin L y I, JOVIN. CON wx- ."
or,, lle hallitsci6ri::famuebitaids, n3D. __ entre Santa -Catialine San. Mariana. hoy untsmo pidlenclo Informs$ a J, A. Mi- OFRECXSX CRIABO DR NANO AMA- OFRECESZ CROFK13 1;
te L, .. 'L A. HaXTI.Bgoljil i 619 i periencla y recamendactones, bible 3 1
pntradaL Isidepeadien X, hermose Vill ,,Al ", I I p;Q; hall 1j4,'.bsf1o : lntercmtgdoj ccfra; Sol cornoclor 2 cuartos. bell*... tactile, h.SOLJCITA BUENA 7OCfNERA Qui chelens, Apartado 578, Habana. fire. Igual Olathe qua stencleor Cardin. Idlornif. Tells. B-7737 a B-7716. Alejandro.
OLT Parshe bredo moralided.. llaytelldtm 83 ALQUILA ROPLENDIDA SALA. CON cot,- sur Timpa, 0Cjn&; C,,y $,,,do C"YL tivi_ ; patio, lavallero, so parmi 2 personas. buen must. H-148-114-18 Referenclast A-4327.
M4jdV.T .: _Ji 2SB4 84 L -wallop JoViao. Tell- , r a to do, rgeafairmencleize Claris. clormir fuera. Calls I I I H-4045-113-11 1%,
.. _18 ,. lvz.y telitiono an luger c6ritricis y bonito PSUO;r U&V, .,,.I,, I nI '.,H .11 diaz here. I ..ri.;re: 1.7olls. I H-3676-11 1.11 1
BE ALQUMA UNA XA)UTACION GRAR Oars oficins, almacdn: Admitew- propooj foria V-SM. -1996-90 L' I H.1529.S2.13. 21 NY 52 esquinr a N. Apartamento 22, Va. BOUCITO VENDBDORXB'PARA LOS TA- -_ BE OFRECE CHOWER BLANCO, 39 AIR 9 .
otre, elffirs onip, r clones, San Lizaris 856, elk. a* Marina, AstuaBLADO P I dodo. Alicia de Iteir.., ,H4674-10#_10"." r bacts I'M C61oho". an toda 18 Repilblica, SE OFUNCK-CRIADO NUANCO CUF'ANCT 0
, I I :, IA PERSONAD9 GUM- ,r H Bca!retco trinslic, Para Cosa particular.
(Ia y h6mllitti solbL'* -, r 89 ALQUILA UNA CABA COMPURSIAL ptuando Is ciuded do Ls shone, Di- do 3.1 alias, ad server ruse, tento reftren- eferencias Claris. Llamer: 9 a 13 y do
, an I '11-311411,W101 I do 3 cuariog,'Wo, comedlor, debts lervi. SOLICITO COCINIRAP BUENA. Y ATU.
.1. to,,.telecurto, ,relrigervdor.. ,viJilli. elk. W W..oU.!I,.AIvXrez, apartaclo 2r. CU- ,1.. Informed M-5247. r.
rique 100,, alf". Satre AnImas y1agu AL a 3 a 6. Telf. M-52116. .3
I I -Bir330044 10" OrFRZZCO I I PARTIC OFICINA. I .1. PA. der limpl.98,, con referanclas, dormir farruty Villas. H-3490-118.11.
-- r BIJ$7 d# : I.- on" adelon a. Ampilikeldro de CIO y castle do citation an Crux do
- 311PACION .
mAqUilso ascriblK, mesa, teliHono. Y, todar Almendaraq 4 ., M-3044-PQa10.1 dre 02.. altos; Informan in at Bar 'Also an In ease. 35 voice (do lam,10 in adelantel, t-11127-114.111. 11,4052-125-11 I
JALQUILO &tKKOS)L' NABITACION' CLA, sitpol6n, a ,Orion& can referencIRL Lugs, ,' 10 do .Oqtubro,444, al lado del Tenitill nt.' calls Is NY 305, afitra. V ?. .- MUCHACRA ESPANOLA.. DESEA COLO- 11 .q
-igua; Te 'jifiriffleo, L CAAA PC ''DOS L r mandates. .. 11 _r I- RRKA COLOCARSE UN BURN CHOFM
IN Manzana 'do 06ri ... 555. A-4618 ALQUILO, P220109A 111-256Y-0-13.' I li 1,61= 1 Sit BOLICITAN AURNTEN IN TODA LA para cuortoo, cart& familla. Telf. ca
aormicifews, Y vandIA414'516iij .; buens reference, do con don.
lie* Be: 0. 4go. plantse'ren' al 'Reparto ResidaincliAll del lot venu do too tobacco -Oted, H-3909-116-11 do liamuy
*411414, M ., fasqu, 11401046.10. SM BOLICITA COCINEVA, RLANCACON '. do comilid6n.' Zmaribir al n trabaJodo" altos, sin pretmarislones.
_ ,._ rO ALQUI]j AUAISADA D9,-C "Vera
Freda- _0-- 1-94- 0. club NAtitico'de Marlonao. Callit Of. ant ON*: I A cache "I
r: "'.. AVosalde! Central y Avenido'del Late. Code truir, compuesta cle-Isals, corneclor ,irs, rkerenclas. Informoll Gervasio NY ISO, or Aurelio Vera. Concordia NY 702, Fla- OFSECXNE BURN CRIADO DR NANO; cumpliclor y honcado. Telffono; F-4222. 1i
Is UNA" MANITACWN, ROXi; .. ,: ALQUILO SALA antarogti,,COMPUemta.doroo4bldor, AXIS, habltaclones,, baft Interesioula, y cocina altos. H-3014-104-10. 2 Die Inelds, eirve' a Is ruse y sabe cocinar. Llamxr, its a. 5 de Ia tarde. .
. I v4rsg3'pIU.'N.M P b;na. L L. 2-5810-114-1 Reftrenciam., Alfonso; BO-1275. 1 B-3476-125-11 ,
%rVY.M A' 7 To. I-pl. pot '" gas or% Goicupla asq. Ave. do Acosta. V1 .1 nurtrinicalo-fin MON, clare.y c 0, cornedor,, Pacific ,pantry. dos habliaclonsts !p- SZ\BOLICITA UNA COCINXII.A. VISTA AGICY4ft8i ABEGURAN CZNA NOCH2- I I H-3744-118-11it t.#Sn litanies. f; jaltaii, r", of, I
rentils al 7 oil In" exclijolvarresite. Infants Ill, grandam con closets Y U1 preclowit: lostio, Be- 10 it tbdas- harem, H-3000-03-10, ;
, -, "I I.,- 84_316 prime, pi o ent. San FCC. r Y, lig. r I Alegre 175, antre Airdian Y Lawton, Vi. buena vandlando caramelos Statilu.... OFRZCZSZ CROTZA 23 AIRDS, DR COLO , a
. i 7 ii-aij raja y cuturics do ctaido -4180.00 on-- __ bar&. H-1310-104-16. OFRZCZ8R XUCRACRA JSIjANCA CUA : Can buene referenda trabolo cliza 6:! t
j L .r _, H-3735-80-11 InformaiwTallidono 1-401111 Y on' Ia oficins 99 ALQVUACARA INTERIOR, ZNWILA- CXJn 146 Pines un peso con late 10 Pre. R Iniormes: A-301[18. r
r L do Inclependlento. Bala, cUsrto,, nation, BE OLICITA a I a MR 2 carroodor con lava, planchn, sirve mercla a particular
OR AL4kVUA,,r UNA RAPITACION,; PAIU - citV Club. 1' 'Lr U-1865-90-10. ___7- UNA U NA OCIN A, rates. viten mis del peso contisidin 20 y to onclas U;rnpa. Minima: $35. H-309-113-11.
hombtUlboloi' don;corfds,'T*I&L ,'A 9M.' ort L, I balici complete, y Innis grande puts It a I
1;1, ",, 11, ,., 'r I I calh live- referenclas claret buen', sueldo Padre 4596 hors Jlwte, milicho souvenir polot *- Of
I .. : '! H-217V.44-14, I 6ABANA" L I 02 A UITA OASA,,AMPLIA T BARATA dero. Bari .Berne, We' No, 318. Informant Varela 103. baltoo. ', H-GO-104-10 .01stributdort Luis Diaz, Milands 43, Me. U,8303, H-3643-118-11.
. r,. : .; I I L ; Ii I ,in "al ,. Ia *1119 11 jarpmfaljwfl Satre Mon- an In milarem. A' todas horse, 9.3530-93-10. .r tantal. I 11-2780-114-10. 126 JAN INEROS I
[.r' A A, NA)BITACION 'INDE- IN r AT90TARAN y LAX as COLOCAN't," PA .
- K 31 ALQUMA UNA tolvbr Isdo. Materniclad I 1. 5OLICITA ON COCINS30 kM CANA
;. Lt Al boo" a r honj W Cj t4XTU, asilS, I L .
di. .21r. connector, Obvers, Varlapaee"Ns oil 4. H-2glo.90.10. ALQUJILQ APARTAURNTO, ALTOS, SA nine. noncom 405, on- IvE011111JORS6 ANDIJ.. to limplat Y:Imvat, Ia hire Para un matri- EXPERTI) JAZOINZRO, JAPON18, Do- 11
dj ,' WOMRAL'an, TJd.L Itty, Ng J/4r baAoCOMPIOJO,. ,,,Joe ... Uparadoo, I do comiclas TI BE 59LJ1CITAN
I I I ,, _a Mu"LCtio. I Ia. comeder,, 114, amplicis clolists belle ire Clavel y Santa Marts. 81, no Ube, no lanes Pace vender Haverom hordecopos a Monte fiesta las 3t r-4013. 'r f,
is 'Cob 11 I
I Val to I del We do, ;riadosj, pfjr&74arJ& Infelits a as-L colors, coftat all, bale6n Ad frtng. situ& so present'. I .. H-3753.1fe-11 sea colocarse Para Jardin a fine&. Tieruo
;Tat.. S -o ., LCHALET I H-3457-IWIO. $0 23, an Ia cane. Buena I buries reforanciax. Tali, 71-4202. 1.
X =1" ,. :-f '? I 1; JIL bundlante, Zapoteo 313, r1ores-Serrano, National&, Fortu.
0 p I U-309r "l.Io. Quids Maloja. I 1, H-1590-87( 'ro i Inz It Patio", Ban Rafael No. 58, Clu as OFRILON-CSIADO JOVBN Ij T I H-6111-126-11. 'I I a slitulla. pretiolis chalet radeado jardt. a 5 a -it.'
064': CIA. isAirriclioxii. Vi Ttwxv 6 is- &V*. Fla, 4 habitation". closets. 3 baflos IWO. 8 onto& outfox. OLICITO COCINEILA .10YRN. MILANO^, dad. 1 M-3644-114 trabojadaii sabe sarvir a Ia ruin. Tiene
%a 04 L I NIELANCOAIN. ,08 Verse 3 a H-4039-wjo are coiner y limplar metriationlo. 81 he
1 n P mairl callog'll'bambres rhodirns, I aspoclitso, plants bit teraije. much6s datmillos de Susto. Ug* cocinar, no to presents. Quo sea muy reforminclas.'iJamor al U-7338.
Cam 4" M!rel If da; Xerl. I o
go* 14641ij 'Vedeft 4ts prithislotj r 'Oil t Calisda Columbia 66. entra Avenidas ALQUILO, NOTRADA PALMA 932. XN. So sollcitan vencledores 1, H-3861-118-11 127 OFERARIOS- APRENDICES
I Ir 1;1 .1 , _340"4 174' man I& rojerns, ire Of Volga jImpla Y la"I"minudencloo, Con "Atimann' Do Tolovisi6n coh Suardiest on Una do I
', I ; -, ., (Rental Suk- 2 SMVIENT'S 18PAROL PARA SAN I TRK DR COLOR. INGLZB, RECIEN
I I 11 I Aii jadas 'y Arodrics. Nobly y, O'Farril elm$. Sueldo: $35,00, Dormir lunch General
*AUU, n ""#IT I : r I Ir 1 I'. , ,,,-, H-2893-90-11 ter) parliament con sale, habitacl6n. belief Nfifiez No 23. 43qUIo4 a Rant&*Aoma. repar- Malaria material it* vanta do La Habw,.. on Orks ad
ALQUMA 4N an 5, cocina do gas, abundance *gum to Hornos, Marianna. y Vat al or. Aim4n GonzAIU do is a 12%. serviule fine do corn or, none reforan. thanks, r dames colocerse an Ustrerin a ..
Is. in H1,3133-1041-10, Monte 610, holes, I I alas do buensts comes. A-0937. Hends. Unrest Anselito 199-1275.
cane US -on UXNA ]fit, OSOUNDO ]PIS LQVMANM9,.-ALTO3 CABA vAjLLE 1, .colors
Urk A ,&n@Xo al ...., Iriourf ,U% .9, MODSIZ- A fri y callente, #40,00: 1-11-25 14 1. I 1
6- rm -712L ,. I Irt. saia. x&lots lines auartoll, 65. p4los, -, osin. entrs Called 0 otri-eii-Ij I H4003-114-15 ..! ,i H-3345-115.11 I .1 I I H-3741-127-11 .
t*16(dn. 11. ant M r Of XIhJa 'Xj44It*4: wormini"U.9114. I ;,j, Una cundra Celesta do Beldn.R Informan an
. ", ,; I I Ir . I 1, &47-10i 41* beloi. H-20111-9043 SANTOS SUAREZ& PRSCIO800 T False- BOLICITO MUCHACMA BLANCA, PARA ICITO 4 MUCHACHOBJOVXNZ5. T %IIOPnSCW',QNA ESPAROLA PARA I
, 1111-3111I!13 44,- al 111-312 I. 128 AGENTIS- VENDEDORES
Cocia.r y limplar spartamento tres per- 1 I See prenancls. gira trobaler con lot 'cilirtoo. Buensw refervincles. Suen suel
AMA , I .I 0 L ,too altopt Unl6n,,N9 $7, Onraj*.L torranni series, oormir colocael6n, 023. Call* 23 No. H-3759-115-11 -- ,.;
1, Bit lino9, aq; V ,; Jjjp IN $59. REPARTO AUE 17 951114;, 1, 1 I '.
:-.0 14A A AmiNos' ,r, Cd itiolcillooll pemahi .dto
qu IPA - IX4 t if '! -10 'fo"6 At 1,00i', I ,.,xM&. comeclar, true cusiek '420. mportAmento, F. Tql6fano r-512%.6'.31, ffbqr ,opgim Oat, I SRA, on i jAX'K LQUM, NECQRRE LAS -1
as 11 a IS as I Juanita. 11-310740 1 C random, clam baflo. color" Ila 33"170, .at,- UN.J.DVIN PM COL 4 NIA .
toto C; i I A I 019 h fmb it- 'it fabricar, on. L t 5: I ., I 100115; . X -, ornzexor Pinar del ,Ric. y MAtS"zU con I.
rqms omin't 40 966614 latints, its, nos doju ,I-. -AW) i4l.
. So. cocina on dispense, Asian Abundmate.1tre. rat milquins,
Van* I MCIV k ,W'w min I"Ohindo 4 ",$). PmT11?jiJnt!)#k do 9 /i;',CNA-' VADRA MIRAMAR TA I crisdo mono, mobe server Ia rU1AA- 9-1 duct" for solicits rWresentaci6n its pra614 fj it, 36 ld. Club, P 2mc dom do $100. Jotorman 3914 NY, 200, .1 RX SOLICITA OQCINNRA IUKrOSTVRAj I 1 114"10 -4307. .11
- TAforalog: %14'd .. jg0.-:_X- .87- al.acquosirso ca.. d reticles. L Ir
IL"' I all jftn L 114044- H-3002 4oduticos. quicallmiria a perfuAlan. r, .,,. .. H-3053-92-11 litienes mferencign, UP r jr colticption, in
. .,. '_ ."so! Guididithitielij M ARNAW ire% hobtlagi-des, batig, terraz* I I .. Suildif #50. rltln I I a '14a CHA, Do CO- nierlsr, %, ,,. r f, ,r,,_ ,r: .,. -&.,: ,; ]it, On, N VRND]qponxn IN nd %X4L I rS1?vAA!,, sit ornEcx UNA 'MUCHA Macrilso -a XJU:PJree, .CIaoffJcXnJos ,,:
1--i-1,11:11 -w
. H2.471146i, ,L"
wii rto holes ,jilrdip, portal. Uls,' conj
- ; I . 04 11,,,, a Jar, Para criado do menus. sabe aervIr do IA MARINA.
111114AN 0. MABITACIONX& -,Xsu N 1. f Date cortinss' nos xhilinl6io HL2710-1211 11
0"'A lb-i a malvanda,,751 1;141 loo, depositel'on clor, cotArso,' toorto Usirviclo sciatica, go- am, r1exalum, Be centavas pie oundinclo., to. Id'ruU. F-4307. 11-3000-113-11. .
plibitill 4'tp@rX9,nUW' MAyOiU' Una CIO ., I $1 Informed 0 exalum, -Claniticadoo,. DIANTO
L a -C4UArdsihuebles' ornor", contrqtodo rise. lair, patio. Preclo -1007, LAWTON BATISTA I SOLICITO CQCINZRA T CRIADA IJUS CrIP a F1 r -_ -_ 129 o,
NION Is I P I's .11 An Neptune Sag -1 ad ,apiarfid come sit' mil I H-3082.90-12. '- -' - ClUADO ZA AROL QUS 29 QFRE. OFICIMST _,
= 5 ..-, ""." L .,- 4f_ 361.8 rccjo.' Montt 800. CUP11ro liaminas *'Uttar- ON ALQUILS UNA 4*SA CON PORTAL, ALQUILO MAONIFICA CARA INTX- rejalor14 'y ull pinch* cueing I L H-3707-114-11 a ca ,Para con pa cuter, Uses perfect 9911004 1:11tre AoUlk y Oalls. chalk pot' m6clictit cluerrawn Casa distinct, tombldri %in me- DR LA MARINA. BURN ( aclo, _61 .1
marlan9l: riorindependlente, 214 grandam, references y un coclitera, ire at tehoa dad 4B alias, Toliltono 1-7537.
I I 4"101 orntlabloo Warner". A-4711, -"44t-47.11. AXIS' 2 clarion comedlor, blatis 3, Patio do as sonplis. patio al foride, Asia cornedor, 4 8 fact. Golinno. A-4327. H-3620-118.11 do do contacior en In Universiclod its Ia
O; ,JI'lin' li.r r L 59. A C UILAAUNA CANA 11401111 ORNA, kN 0 1-1
P r 'y" COMODAS S, r ...., crude 'y garalle LA Sierral. Calla 10 NY 60 hello, satins Upociesog.'Llavela Cirdinal H-3682-104-10 US OFICINISTAS Habana y Escuelz Profesional do ComeraullJOOJJ *Iih I I I #45 Francis 103, pr6ximo tat v; at inside. H-2970-90-10. I I I Tr -GUR4019 INSPAIVOL TODD BERVICIO CIO. cities Shoe de experlencla an lievar 'in comidwan 24 NY 1 I do al. B V LC. I.Ja y ronts, Casa Milsidez. Referanclas. r .
i6itsidolo. Taldforw. F 7713. 111. I ALP;11014"W-191401. r H-35111J.4741. I 11-2113111-04-11, UNA BURNA OOCINKRA 52 SOLICITA SE SOLICITA N fine ease its famills con referamcla. librom y clemis trabajo relaclonecia con Is
-f'A'.".. ',, C 11404"4- LQUILA 4 11A, A'cOp(,nAL-' on Ia italle X NY 364, lisjos antre I9,y 21, M-1236 glimmer a Lorenzo. carrern, mearificas referencins, ACADIA
1j, 4 Ia.' flk' A A ploo on baJon, proplo parn consults red- ALQUILO ACIABADA DR FABRICAR. 1will.p.nnial, toner reforenclas. liellodfa minor de'llb &Boo, expert, to- H-3093-118-11 "tialas 0 trabajo fiJo par In tarde. Llamar .
Ida a .J& Celle, an; Caaa, particulk, -F diChrio rrldencia, an call@ 11 esquins Ave, ,air
" Ve I
ALqU1l4& TI "I. k ofiqlam, 0 pastomonio., Malse6n ON, Or tne old, ,Qu all, compuestot Portal. main. hall. lado, ca jlna gamAS NY 401 entre Concep. I H-3825. I estperfXnelo its corresponsel'an amboa Idia. A AXLJA'IlAMj tarm, Portal, sails. cornedor. 3/4, Italia Interco- _11 quisrats an ingl#s y espatiol, con smPIlA -718C H-200-120-10. L I
of deftqh1k; .C6 10fairs"S M lOaA:JN1 5P PIRO, Al4ullerifft0i). Ibfarn asj al injo- dos cuartam, baflo Intercalado an Colons. ,16n y Dailopot, Lawt n. Informio an Ia PARA LA CIUD I empezar: S150.00. Dirigir OR DUADO DE COMERCIO. CON PILAC- ".
[.1.1 QW11i ,. 1114220-84110. Mo, 11 comedor al londo con coclna do gas,,,Ner- Minton its 2 a D. ,a L B.20811.94_1 AD DE MATANZAS NO: in a. Sueldo par ificadoi: MIARI 119 COCINERAS COCINEROS tIA
. H- 502-87-11 viclo- arthritis y patio con lavadero; ran. O mancito cocinera, repeaters. sueldo 4' ra I Sr. Manindem,,Clas I 1. . .0 __ _' CA its oficina, solicita emplea its *U.,. to O:r se a .
9 ITACIONZB A $17.00, _._ I Informon Calls 19 niltnero 1211 DE LA MARINA. pillar its contador. an Oficins n Cosa Co- L,
Blue: y aatwm.,oiompre 'Is L; .. ....... a Una cundra. lnformgn4 ON ALQUILA LAWTON, BATISTA A Dos PIL H-iOA-115-11 COCINERO REPOSTERO CHINO. ASEA- mercial. Lismar: Tell. V-6807. Preguntar . I
B. .00 y $20.00, muy claras y frescos entre 18 y 20, Veclado. Telifano
main, coMed-r. 2 b Aps,,11 police. I r -864d. B-5601. H-30112-90-10, tundras do Luyan6, Cdspodefi NY 1110 as- FO-1332 I do. alto Cathie, Ube disponer In comida. Par Rafael, de 9 a 10
Concepel6n No Alquilt eferenclas. Teleono A-7905. H-1746-IID-10 in' H-2009-120-10. 1
4, (VitinrawLawtow tranvieS L Y. gUaNMd $12. U-8011 7 74-10114. 11 I qUina a Mercedes Mufloz, Jardlin, portal, 11 I H-3892-104-11
Puerto. # ciisclirs C4IUd&*.Tei0x del'Monj', I -4-11 CHALET DE DOS PLANTAS ink.. jamedor, 2 habit4iclonis, befits Inter. 11"6710: OFSZC2S9 BUENA COCINERA; I
. '
:, : 11 M74007. CU.- celesta. Informant an Ia misma $50.00. To- ON OOLICITA PARA COCINAR T LIM. N BUEN EM PLEO., HOMBI1Z BUENA PRZSZNCIA..COM E- L.
'"111-4164,841 I Calljoi,13 entre 8 y 9. Almendaret, lifono X-5134, H-4409-94-10, I ,: have clultes. al via, Hippie. con buene, it- Pon
1-1' 4, RABI' CAAAR,; 'LOCALES, NAVEN, FINC a habitaclones. tres bottom, servicla par* Plan sellers blenco con rellerenclam. Suel- 11 fuel'A -0716 tenle an tralsajo its ventim, y filing .
127, If Pr ------ -- 1- Rut h forencla, Drafters clorinir F general. Co"esponsal eSPRADI-ingIds. De59 ALQU TACTI14 eFAPLPA, CA,, aportsnrentoo, vsnta a siquiletes rezone- crincitio, aural. y derails comedidades. do $30. (SaNda seminal). a 35. Appears Es ima gran respb sabilidad a I
3 Ji& Portal, mail, comedor, 2/4, 3/4 y 4/4, H-3059-119-10. man empleo an department de vents
As tam lg Yftnta"UR 4.0011t, Apodaca 0 AIQUILO $87. 0 VENDO DRSOCUPADO. Lon. 2 railsoo. &nice its Hager Arroyo At ?rrrijin 0 ,al 10 p.'M, in trimo,, blem. Iclo relintaclo. Informant B-5830. chalet de"'Et Pslk'1_54-A No, 10 antre 80 nos. ILULLPaotje$ I.. 6 Ia que asurne una escuela al de- OfIcIna dandle al Inglts sea necesarlo. Be_ bit, ,,I,. g40. $40 $65, 0100, Cities. A-8379. 11-3072-00 10 Ave. y 10, Miramar$ IT&vo No, 8, 0. BA R 1 C_"IIO4_ll. OFIXECERE. x4rA*01,A DR MEDIANA
sin;'Atkod! L 1 H Sflg C cir: VLe purfaL farefiblas( E.cribe a F. T. Martinez B.,
-84-10- Bernsis 160. I hex Fannie Cudelit 54, Itoparto Batista. BOLICITO COCINZRABLANCA CON At. '.1 proporcionaremos tin cited cocinar y limpiar a matrimo- Nepturo, B31, Departamento-106.
QC P if A I ) _IjI gar Ide de -farnifla.'-smiforenclas. Toler.
LMLN 40*- blien.emp eo,,L en to solo a ,cart& H-34W-In-11. ;
AL! ON 111110, '' '. ,_', Z. ,. H-3831-187-16 HOUSE FOR-A-ENT X-4379. H-3606-94-11. ,forendlair Claras. Avenida Columbia 136 I-- fl,
I *1 7 Mae A-38:0. I H-3192-119-10,
r4lt6r6a. it.lik &Aljq a ALQUILA,"S .00, RAN LAZARO 1005. ChaleVwith snr#Je, four roams, CABITA, TRIBRAZA, BALITAl matte 0 y 8, Allures Almendares. I 51
it ViN' 11" at I L crate. First Ave. 'Bet*ee lihn" '0": ;ZLQUILO cir: .!'Ie otorgaremos Un diplo E EMPLEA JOVEN MECANOGRAFO.
, in e, OMUI a ompre riterigo, tali, una, baltitai n le.and 76 A, N CO'"hilloRT'S so habitatl6n. baflito, cattails, patiecito, It. I .1 H-1499-104-10 I ICA COCINERA
,pis. it' ratlebles *, ropad' at% .jiolo!re I sal, In'. rather Yacht Club. rorAnform Ia' a clitifer. liable Inglis L perfecto, tonedurin I
lalma. Tolifirna',*10 '-, :JJtJ5s_5Jja ci91n4Ob4S111*UadO' I of a aina, it 'I, aft file vadero, 31 Odsoff. Pams)e. Du us NY 4 ,on-' SOLICII[TO SUENA 60CINERA'SLINa ma'% La. Havana Business Aca- cire, s6lo a cocirej y limpla. Duermo a no. libros. buenes referenciap. Tali A-UK P
I ,. forma orwargado, 1,4700. Thii*Xey.in the .3 house. I Reforencles.. Mis informew A-3608. a CUCO. 1 H-3400-129-10*
U-40II& 'L I t .. .. 7- G-H. 'Reverie Ballets. Relapse 11 y G. 4ue tensa referenclamapars cocinitr demy Be hit orianizado para IL t.
11111NA _: , 111,31Q647,11- __ I ,. H-3J4 iii-lo. ire I y H-31110.112-10.
Una al -,itiol, 4 r a a fuj an __ 1, NIONITAN CASITAFIACABADAB DX L TER- Via 33. L41%vton-Ma se6n. Voris 2-7 p. Tn. limpiur. poce. famine, 1) rintr colococi6n. 4 14ad. En 'A OFRECESE JOVEN DEL INTZRIOR, WE- 1,
1%. ALQUILA: BAN A;AZARO 100 ZN, $8 H-3770-94-10 Sueldo-435.00. Calla 12 NY 262, equine D, asurnir 6sta, respoPsabil as 5FRECE J541im DEL CAMPO PARA can6grafo, Ube tactutgr9fla, trnb&Jo oft-
ass d: 119110 trijdla In, tip ndlenta, Co.' plan 29 con sale, 2 habilliclones, ballo on minor, so aagullan an Ave., 12'No, 200 al. Almendares.. Tra lar its 8 a dos. limpiar cocinar a corta fAmill
116-IT N9 6"%F-- 9 JrC Vodi 1 10 y 11, AmpUsel4ncle Almendares. Tran. los 15 Shoat de astRblecida todos I H A., Infor- clan. laborstario a similar, come Princi- -'' L., ', ,4 fl 7 11 COIo4",,;oknedor-R1L fando; meAriciocriedea, BEALES N9 25 LAWTON H-3887-104-10 mom A-0358. I -3380-119-10, Plante. Lismar: Sendn, F-2341. e. *
L' I I L I 1. H-3425-8tNt k:ocla.,da Los$, Informw encergedo' enst vim Y, Autobuzaa delfari Ilenen "In, Co. 'Alqullo coast Portal, We. hall. I cuar- los Alumnos que cursaron alp- _. H-3455-129-10.
1_1 I :" : 0, BOLICITO COM BRA DEL PAIR 0 to,- an OFICECE-COCINERA REPOSTERA ES-- --. -7--Pfl- medor 3 hablijklones, b.floA cocirim Pro- toe, connector grandelitputio. ague fria y co- SOL
SOLO lt, 4s 30 a 49 &Boo, par& cocirtar rjo de nuestros seis cursoal en psholla_ roferenclas. B-27 O IN BUSINZBS EDUCATION ,
MALQUILCF;'*AbWtACION NOMBRIt . - H elm $60., Informan rwmao. H-2319-90-1 liente, Infohneat Ca. y AIR" Inil6s, pudleron es- d. Colegic an Ids M U; Can Sorption co- I 18, paradercs a don y hater Muslim Jimpi
matrinatiolo.',', "A :Pmliftajail boijos, , 0, L life 11 I H-3=41946. L I
ntre HiteltIA ?% r&frlII;' Jai 14' lefdeja _r__IQ ALMENDARN ALQUILO I I anvils, v1driern do tabacom. Amanda, Dormir',an is coloesci6n, Can teferenclas:)Esfia ol e I .
en Ia pliotw', ., .. .ji-#30-84-10. ?IxAIQUILA CASA SALA I ermusan *cUU munplies. franc" sin as- do 10 a 13 a. in. Sueldo $30,00, calla F NO 304, entre 13 FOR MAL, OFREC COCI. ocimlentos Coottablildad. Inside y More., I
I cio=, bottom de get. .;1AndO'A,'*r'- trener Connector, smic' 3 habitaciones, CIO- .L H-3ON-04-10 coger sua-empleos. Visit Ia su- NUCRAOHA EBE no" fa, me Office. Visa tralinjo its articles, "
LQUiLO, CION NU PIC VICIO. .Ompielo.. Nueva. 041 Have in *I 00. to Y 15, Vedodo. Para tratat, de I a 4. nor, limplar a limplar, laver Par here
1. T 0 ANI Tell' U4783 'a I has bahoA.- terra", a me or unto H-3704-104-10 CUrsal mis pr6xima. prefers Vedmilo: F-4923. 5 no Much& aspirocidin. Llarnor XO-192L .
ava Jj lasting X! ?rrrlan a. Jay* 561. V Viso. : I Z 7!.-J.' ALQUrL' CASAs PORTAL, JARDIN. BA. 1 U-3128-119-10. 1. H-2997-129-10. .
' pro I 70 y 80 Pines; 10 Catch 5 y 1. 11 ; .,
R Monte .,
1 0.16, J, isrb6n, V4 Y' bafto crisdoe, &&rate,
6 t lie .'44 '' I ,, mat, ad.,', aclur I 113643-874i In-comeclor, 214, belie intercalado, cociw NOLICITAN COCINERA 0 COCJNERO. .
n, a co ne QUILA CANI IN CAR1609 TKRCX. Lt1J=8 C-347-115-10. NECANOGRAFAJ CON PRACTICE. Y B E.
III US AL_ no, patio y Invaderom. 17 NY 368. La jlon. 'quo seam, ,cocinar blen. Suede: $40.00. I BE OFRECE UNA JOVRX DR COLOR CO.
ov be Bit
-9 ALIt..L*..X 09 MODERN Transports. sequins. Inter- Dormir fuOra. So exigen teforencias cane. I cinar y limpiar a cocirer s6lo $35 a $40 fix .,In
=:1,7 Ifl, to Cam cj enaj(.y SLI*AL too. C...d. ,Ca jumble 65, frente Av.ni- Renta $60.00. a releienclas, affect AUX me"Iclow,"'
Implies t til to in to, -fronts, a La Salle. Can nueva. ties do Rmun6n Mend.". Dog terrazaa, sale. 4/4 man. VoIllaqUez 463, LuYanli. I grandam UpIruclones. ,A4=. .
: -cw11!,1j,,--X-. att.rtos lcloftts. ctiarto y servielo epistles, Idea, calls 21. esquina A NY 701, Vedado. 116 referenclas XO-1617. Llamar do I a I a. rn. H-3639-129-11.
du -?,, L : ;., 4-22. connector, cation its gas mcirlapnx dox famills, don bottom, connector, pantry, Cortina 1114870-94-.11- c L H-3935-104-11 .1 SOCIOS I -H-3137-119-10.
eSoI.
[d Uo' AS
- : AXIS, I I I L
IA VA Ai ALLQUUA RAINJItACION, p-m. OqUendo 369 7 571.,Vorlao de g a 11 am __ x JOVEN, CON CONOCIMZNTOB BE OTICI- I
r W Staff place Iterrazzo, #200. 9 A. APOLO- CALABAZAR SIC SOLICITA MUCHAOMA PARA, COCI- SOLICITO NOOM0 INGENIRItO MNCANI- UNA %SA. DE COLOR DESNA COLOCAi.
,
enacts: ar Ca Ide. tooto 4eryl- ydeiltl a B. 1-1157. -.4" H-3591-87-10. .1 H.2310,90-12. no' Y 11111plar apgrtaffiento. Dormir den- ca con 3 6 4,000 pesos a Para financier so Para cociner y limplar aorta fainflis .
CIO, mairtrito U 0 Ligolum. may is- CASITA BALA, 114;, BAJJ10 CONIPLETOj Y At NARAN40 ire. Speldo: 43D.DO, calls 25 NY 710, esqui- vents$ a plazas con mis del 50% do uti- a Para cocinar y nuclear a Ia limpina: sin pretenslones; ll*nw a Sinchez, A-0196 ,
S* I 1 I no, me affect parar commercial a incluxtria, I
Idlone, Ial pis, le, do pl&, an. ALQUILO, CASA NURVA FABRICACION --;;- -Veclado. 0 it tic recomenclaciones. Is here its a a 12 its 10 a 12.
it L I I gas puiro, calls, $50. Pefinlyer 416,, al lidad al &lie. 1.1983. Rodriguez. I
pq Bariel 1'y Dvagarill .7 _' as entre Marquilis Gailgillez, Oquencio, It,: J9111111, Ciotti, plena, bafto intervolado, I'VILLA -MARIA" Aiti6Yb NARANie H-4034.104-11 114570-116-12. do In mmftans. BO-9253. '- H-tIM1-119_10. I -.-- H-3981-129-11. .
_. I 'L I al 950. Calls "E". entre Primerat 7 Settuncla, paraderci do Ca. I I JUNEVOR-D I
-,. I., -, - I 1 jJ,031;N jk if netilla. D the: Aromburta 411, its 5 der, clitea, CU mb6: portal, sale, corjnc _____ __ _01TWESE COCINERO Cojej Oda t MO Aux
,
jT4 Aelok, CON CdOwA I. '. I H-3593-87-10. Santa Felliat. Marlartoo; Van Sinto. Reclean Atlas, L trim baflos, cocilia BE 5OLICITA UNA -Aff CRACHA PARA ; STENTE ES Illar. .Tiene relerenciaa, sin pre- 1
U %t i'l cit n I A a i 'a 2'seflorip'. 1. q do Ia esquire. H-1159-110-L. P tarts crisdas y babe dobly coolner ly nativist. Up on I I lei. repostem pagteldra, Conoco It
1F4siMs "- ) 11. entry, don It, I ensiones. Guillin -SM. de 2 a 3.
a cacl6n. Be ,I !!?C 21n. calla' 37
1 1 4 UJILA ,CALLS i ZSQ. A 19. LA gaTRJCI Ou" mil. mitrox do torrent. 1 coo;1117 SOLICITUDIRS RUS eipac
[ a do 1, a 3;.domlnto toclo. a 88 -L 1.1 if-M ADO' n- 1503, &Hot, Vedado. I -_ - a Cactus, sale al Campo. M-6544.
clls, 21,* -.1 M-3538-119-11 1 H-3890-129-11 .
i -29-7 24, Apartamento 204_11 I Lq formes- B-3848. I I i
I al, eatne';', I .I., a are Casa con portal, Bala, Connector I H-3815-104-10 BOUCITAi&05 PERSONAS DS AMBOS 'W-11
-1 I -osteu.'Act. belie Interest& O,,coclria, ser I I I DPRECE COCINJURA COMPETENT
Oda. I V_ L "I 3911044 1 it it H-376945-28 Info ticil is stractivo. Ca BE al L 131 OFERTAS VARIAS
,.Iel.. do arl.d... Iriftrin.. 1-9073 11-31r2l -.- .... -- _- -a tamblin limpla a lava. con referen An.
CASAS AMUEtLADAS .- COCINZRA A-3LANVA QP9 SRPANU_:O1r1-1j.77,. fa.,; hllas Avvists "Batteries". Go. 11 I I I ;. I I .
ICIEMBRE 10 DIEPAGINA 48 MARINA _050
D-1-A1114 .LA 2A (oil Cojab6r' Cuba eficamenter para IMPedir una
HOY En los Teatros WARNER MIRAMAR PLAZ )0ja I ON Li
'COMU de Ginebra
0iorin I YNN la Heimlon
El divertido film Paramount "'IRMA SE DESENREDA maniobra nista M
"w Mwwmv oF l-_. &-,fij delegadoff-de-la-r-,
t Tires sat6lites de o _u pre elidian a a m 9 6it d 09
-China roja en Ia Coviventl6lu In ternacional del Trahajo celebrada_ a] I 1i
mocracla,-ha plas- Pat uo". ; 1. t,
par j Cs#jeIj6 Montenegro, too do sincere do la of Im e Ia -emp,
(Do "..W. A.- 16a do madci toner tan blot Iasprc, sealidades ,,, tin log hogares cm,
%a, ]as, dad el blenestar it
elevondogg nivel ecton6in r banos".'
AVIER E os,,presldent: de a,, a9lies do moMdar .'E"tre 1. TA,
arr."inrl de .,Ife=t
Compare y Condeldmprara tentes a la'A cis 'Pa
F. elstl2in recia
J, C.b..1h nIdo a PRIaclo pa.- el seficli Mc'Cormick, coma"dele:,ra gestionar obluciones de, ur- gado. de lox -patrongs do Wo EstaAintes problems qua al"in do$ Unidos quiep a nombre de sus
estibiligid Y a 1. c.ntmin dea.uas MOOS j -con In. apr6bacon
compaiieros log trabajadores del de lots in ismos, declar6 qua
"carril". .tr.,o, d as als a n
Hernos a 3rovechad6 sf presencla darlos converi 0 a 1. 110berpardtly
an In'anteil Ia Aernocracja,'paro todoi log hom, sale presidential no pre-cls=ente para tratar sabre Ia be- brew.
tallona cuestl6n qua aqul-le traej "Afia" _eI seller Me Cormick:
complicada cuanto mfis tielm- 1Tos:1uirzavpoIIticaf; Imperanen
M" cu as consecu6nefas el rAundo-de nuistrol; dials: LI 6,,a fatat;aente graves, ni a tlem..
Poii' C_ 7 teina democritico de vIdst qua pro
se aplica el remedic, note- Con ulib ff t i1muga"Irk
a no cUtm' 14 Ilbertad del individuo y
ser 0. In diknJdad Ael hom-bre y cree qua
CleNurtgaf, conversacl6n con el. 11- of Gobierno..Aale al Ia Go E.'su nuevor em ido
as tuvo par objeto ca. servicia del, puebla! 'defl tr. Id.
nocerr, Jos detalles, mfis destaradow: el T c 4
gaunism I o,, par& el cual el r In, afiana, I -de Ia
en'-ki actltud frente a los. pa4ea IQ WfoL ..a ija cree an un M I'mes, de'4 a 8 tar[a m axim a calidad en s4tdlites de MoscC4 an 14 33f Com, dh-t O' 4 ofre;!eri Ia Generfai Electric Cla.
Icrild, Wd
Trabojq derechos del ornbro y Ia esclavi- bana, ufi "buffet", pa a in-augWILF su
teren6in Internacionaldel, job
a mu6ho verfficada an. Ginebri, en ]a firoi;, Bcilahos' za pare auni OftIajr el poder del Es -nuevo y jujoso edificlo; offcinm.Y taqua a] se todo. Y para deHrlo-de una vez: I de exhlblii6n, sltuado en Prado
K ; Z,.raprtsent6 a log obreros';'cubanos _Ia democracla Y. la,"llberiall Indi.
On una delegaci6b Integrada',:por vidoal se.Wlen gerfamente ame. AnImas.
_pa General. Electric as gna de Ur
T E LI V IS IO IJ I log sihores Antonio Qtem-Dalmaij, naza0ag. 'r q,,c6munjsmo. Si an
E, ;Bandoval y E; C6rd6 va.--PstefiI1 __1 vez: de en:, un a conferencia Inter- max qua desairallan maYores acw itiffio par log paironoi, ',r' national estuvjdsqrnos err una pla. or pals, 'daL glistol a Rctitud del comist nad6 del za pfiblica, grItaiian lag verdades dades in nu6tr dentro
bLv O'de Cuba, contribuyii 66 co; ry dadis suc vincu.
verism, y lag razonespor lax cuales: Ia ter- ro. radiclelictri
100 eVeritemente a oostaculi;ar lasJn-. mlnacl6n*de lag dictaduras de Arnk- lacl I ones an el arden coihvcW,7.,,hs
rego oidol tefficiones I de .ytUSIR: .Aqyi4tlci_ rica y del mundo", grades relstiones de gus-dirWentes,
Ull 0 Quarido'a trav#s de'swserTileo. pro-., "or Bo. se espera quire, aCto dat are-y'ahara su'apinift, seft
egcllo itoi.'Polonla, Hunirls YChicos-, Is Inr
Url Ir woof Los tok-receptwes ZENITH 1951 0 0*eon OpuBje Igfio bre Is 33f.Conferenc pulte, brIIIantfjirnb,,'AV*d6c6nog Al
ror .% Is : kdmla "1 90
1)0 I.aclons tel *Trabojo celebrada seflor WT. Me Gover;-In a;rfabie1nSU jifin '. an, Ia Conferencla' do L G re-, an Ginebra inquiri6 el reporter.
C110 0 Erepentantes de hi -a n-actona- er,. 1wiios,1. rasid-ut' v-iiaci6n quenos.envfi.--Uri rag characteristics qq q aun ninguna Ia F erwel6n Ferroviads"d a do Ia -Qua- ha contribuido con ver
-En ml a)egat tra; In# pre u4auda dfinn vas b: ii la'33* Con- dadera eficacia-a garantizar el as.
arntta e trictn cumpffinlento-del Reglamentin lanes mogcovitas -nos 'dijo el terencia 61 Trabalo
otra 'tndrca,. 41 Compare Ia brillantez 1. 40 sel'o, hicewer, '-log' de- 6olebradaen.Ginebra, pars, ratificar to de Ia Organizacl6n Internacio. Anfinci y sgscrfiw ,al
Aegados de log 42pais0a -restantes, Is, .6ontriliuct6n eficav de log dele- nal del Trabajo y In. aplicaci6n del Son q I a Ia, derna da' de Checojlo j. jades efib"os ImOldlaudojet 6xito Convenio zebra libertad sindical, DLAMO. GE LAJ A
las -imagenescompare-su claridad do bBdo en'la 214 Conferencia de
apla, Hungria y lRolani Is W do tim-manlabin politics-ile Mooed apro escubierto log pr si poll en dI&I-eqnfirencls. San Francisco.
nido do -Rusla encarrunars.1 a d= tUIAW.AMEWCAN
compare sus ventaiusi on caliduld, el v6rdidero espiritu de',IiL Cdnfe.,
rencia hacia lag con4intanciavd&U
A serviclo y aranfia -y, comprarli ZENITH
"Rusia anhelaba preplarar el terienc, de Ia Confereniii j
'w, J I Para
a - R,
w- 1 11 gar an a mlarno Ia- sluilente roja,
look erradicando los priticipias dernocri.
ticos qua an ella debian A.
regir y riglefon page a lag rnani obrfis, comunistas.
indicodO "En vano IOSL gat6llfeS de Stalin
11tall' -- tj%(,dS Y Pr9^' -Aijo Bolafios--. se, empefiaron an
coartar el derecho do Ia Convejiz
elm rr 0 _, a" afto$ 11 0S 01 c16n a ejercer lVernente sus fun.*
angle, f- iones soberanas pidiendo el acj(jPC 'goito! 9L tactrol ceso a ella de elements, Clue, tomo los comisionado$''de Ia China
da 0a sovieti4ante, simbolizaban usurlibIs 10 VIOC40, tljj 400 Pacl6n, 12 tiranla Ia dictadura del
proletariado y el soluzgamiento del
'P .N munda a un r6gimjen de es6lavitud.
Or "Hungria, Polonia YL Checoslovaquiij, poniendo an ptlietica Let sis.
de inflames calumnies qua as
irmn socorrida de Rus a,' 'acusaron
a log concurrenteg de la,334 Conferencia International del Traba.
0 de actual bajo Ia dominaci6n
norteamericane
= ialista ciaacu
basilda an 12 repelen sentld par egos satellites contra el
Program de Ia Conferencia, an
sev jcio y garantia do Ia libertad y
Ia democracy.
';a Ia aria. COPStitulda
42 air .1.12., con plona.,
ro may
at
cia ,de sus deberes vet6 4 ingreso
7 'de log representatives de Ia China
ell roia, ratificando Ia posture de Ia
Chipa nacionalista, expresi6n cabal"y a "'Ma del senior y el pen. 0
gar de br.r. de aquel pais qua
sufre boy Ia opresl6n de Ia bota
Model 2449F. Tele-receptor tipo console. sto)Inists.
Pantalla "Circulo-Gigante' "6tra delegac16n qua no tuvo ac- abana-t -2 en I de 165 ceso a Ia Conferencia, N6 Ia der en el lugar de recre6 mis complete de la,.H '
pulgs. cuadradas. Toda Ia traditional tali- Venezuela an raz6n de qua el Go. Desde el pr6ximo Sibado I'll .. . .
dad de Zenith reunida an este elegant blernli Cle equal pals habia disuelto 'Ia, Vonfederacl6ri-de Trabskjadomueble de moderns lines acabado an ra5,r,,Jag Federaclones do Industrins, Usked puede disfrufar de sus diversions Favorifas on u.n s6lo .169iiV
0
blanchit. loar..SlnAicaton Petroleros, etc., an$639.- catcolgindo a jua rempectivos dirigentei.1'
DIJ6,el senior Bolahos.
Y a seguldas agreg6:
-En una de Ins sessions plenarias de In Conferencia tuve el gusto de usar de Ia palabra par& dejar
'io Ia finea ZENITH 19,51, oftece 28' t lub
0 m iiiild 0' losir. sen ado ante Ia asamblea qua at c
obrerismo cubano,.gracias a su or- L
ganizacl6n, ha obtenido do log goblernos de mi pals, resoluciones, Arnbiente. Elegant Co'paAis: Agradabre
desde $349.= hasta $1A60 decrotos y leyes qua garantizan Ia
jornada do seis horas para log me- Costo m;nimo: $3.00
noreg 'Cle adad y de ocho haras para Jos, adults qua equivalent a 44
Grades Facifidade' do Pa '0! horns de labor y 48 de malaria se- Usted se ericantbrili ca I n 4 K 05 A S Club..
.9 man al, Asueto de verano; un mes
de 'Clepegmso.retribuido cada afio;
Verd a tUS Migos an 4 K 0 S A S Oub...
retirosilpenslones, lubilaciones; ma- a CI
Fd?4Ti?4lL1LA8 terdidad !obrera;% loy contra accidenies del trabojo; despido previo Hari do 4 K 0 S A S Club, su fugar -preferido!--' At
elcJindlenti; salario minima an ge- 43
neral; suboldios; a Igual trabajo,
igual.-salarlo con inclusion del seeEXHIBICION Y VIINTAt tor"a Icala; caja de pr6stamos; De -fakil -doteso por &star situado cerca de-Arroyo Arenas 7
p1scOTICA RADIOCINtoo CASATIN CAMIA S RM WANTinwo'stott, do arbjtraje4 y conciliaRADUKAWA RADIOMIS ly N MM 'WI Fkw
G.h. 237 Rod-. L y 23 Hopi- 758 co'A. A."- p. voLj Ac.q. v hiw. w-f. 103 cl6n,, cija de resarelmiento, etc.... an Ia Carretera Central ... Y zona de parquea-para 5W autw.
T.11. U.9115, So. ftf-1. Tolf Ak.#370 T.1f. M.82$5, kob-. Habooml
TO 3,13. H.b- T.If PA-1929.H.b- .5653. Hof,... 11Enj.eI* outgo de mi oracl6n -nos
(ASA NUN Fwa Y CIA. IA EPOCA IL CARONAZO (ASA 110011 GM0 COWJCIM IA COPA RM WCOKWARNAR flo,,Bolafion anunciii a Ia Conloll So. Woo 617 Son R.N.1 759 "I *-. do 1. C 2. mqnHq" 60 I
0b;' Mob ferincia 'Clue as trabajadores cuT.I( W-4092. H.b.- T.ff M-7879 H.b.- 7.11 U-6564. H.6- T.If. M- 127 Hob.- 1.1f. A. 6234. ..b.- ItIlo. --1 Jeff. iv6722 banox Se dliponen a lUchar sin treCASA ROAR IA MOM" LINARES, S. A. NABURIA MIA CA$A OKM FMRFnttA 3AN RAM L taffoun y" gua pjra, conaeguir lag siguientes
N*,- 612, c6ho salarib MAximo de desHobo- T.H. 67533. Nrb-o
7210 TO MAIIAS. Mob- 5-o. F.
T:4 A'61'419. H.b... Toll U 5695 ..b.n. 1.1f 5324. 11.1,- 'garantizador, seguro global
NUARDO WAS LM If CLAL, IA MA K CUBA CASA UNAKS TUAN Y NMWANM M K41 V o de iljj iiiiiiiiia euya caja senutriri
1-] 129 D.I... 9 I 1..( 69 1-g-I Play, G-oba U. it.14#12813 A,- 10-- So. A- Y 4A del Estado,
Toff LL151 ".b- It"WI. ?V. A. 411 C7860,'Mir de las. fcontribuciones It
1.11 90-9017. 1.1f 1.215l. VA- del.-'obrero y,-del pgtrono y medlSAWAL DOCAWO JW VILA XIAN L VILOSO FIRMANDU T CIL GARCIA Y SotAUN snow NERNAHM CAU011150 40"PW*
k.p.d. 229 C.N. No. 1. Ao. I o.. S- MiM 2. GO- 63' % W.pood-6. 41-1182 das aiancelarlas qua garanticen Ia
3- Nwwd. do llsi S_ estabilldad 'del tabaco y el azilcar, mom
7
Cat6licas A
0 itic In I DIARIGPE U-MAJI, 4
4 INA', Evaholas
Finanzas SECCION
P ins 49
--SKCION- Domingo, 10 de Die. de 1950 49
4 _7 DWANQ D9,LA PROSA KCTJM_'
Azcue Precaristas, det6 -ta 'dores y herras de Cuba', analizadas en U. n allo d' Me
rrs, 11 Ig m ernoi libros del Re- costa de Jos edicts publi&a, I da il 6 d swini' vendi6 una caballerig y un QuW6 load
hex, D e sobre 6f.,000 t ror did, _g
r ar 1 o cl4ja terceria, d Me ra P re.d-. Is Gatelas Of als del
di IVId ql 'nip v do 184'y de Ins
Me U66UrA Sr ll 4f tzp de otro a las
. I.. Zomasa y r -0,1 Z 4,'Iebe,
v or as Un q e l 6 tus 06-chtir rl cloiokrd I tomo- referidavactuaclou
bqv-,0n- , r' 'a' 'tie I d e cl-ft a "El Gavilin its, Anc%,5245 Jnlclo C e c
1 0 "a _g*ro: a4va tie-- 7MVine 71d '; viembre P Y line, ndaz es la est' nei
da 0674tropiltrTtr a
C : res:n hposici6n, mensu
delMedlodle, practiced* 4 rom
NA important sentencia rrts nueve'ca ti! y dealing d:
W CU os terrenov, qua s4
'I aJ:T!Xa.Ytox= 84'0' Pe'rolom' j 1i1_,'hiVF1..cr,-n7rom- XP r.do dc practica-1-012
tacuia dictada por at Ji;vpoe : r;,ci6n o ile slinde; y rificwkci. an lis'Joil'It Anotadurrlia.la ad.qulr1co.dQ"nu1A liembre de 1842, e ivor pfiblicu don Us
'd 1 tlrfl 1htende6t6'Gonera1 F 16r -lbscripcl6ri qua lindabs con por el agrimer
r r,,",XF I 1 .1 1 del. ZiOrci o r de 44al Haciendi, nio de on 1'. esta Delisle, a fruttancia de los he
Primera Instancux, del 'A. ALndando. con, at .4%.111J., d
don 'La hazlen z0kdente'de Tribunal de Is Con- a1reg6 una.'eaballeria Y 115 cor- nuel
ciectw- Humbenc Uwe, mar, con el rio a, lk Chorrorf con ; &.17,de hoviemboe To xlefqy,. o d& 1WzAln'o El Vt4ido, ', 'r a tierras de Jos 'herederos de dolut ani12 Xedr2no,
dot-, tiprrai de. Lorenza: de. Carb al adur w- '., i i A readers do d0f12 Petr
Adifiiiel Delfsle,'eni 1Y En'17 -do mamp de, 1?08, dellun. 0 1 de CuenWi'6 Is Into de Cu- les colifidantes de la estancia do Petronile Medrano y Corbera; pero
gae Wrio JuW lyn' ttmecton'a don., TINI111 r sin referirse ni a] reviengo ni a su
JVoz do, r6. ide- co don Vart Jo J' d I d2sclonis'de, I& don Jos6 Santos Medina, segdn vs represented por don Jos6 Norberto
'5'D .6 16 don 'Uu ro', Meditia, 4,,'1)omI;re. A Yi W, e, :6
Ar%,' Aas estaficias tie. p no; cu 11 "- critura -do 28 de noviembre 18 6; ompoijcft o dislinde. Bollatlia,, quienes Justificaron an dido, 6';ar la'demanda de A ategui,'& do San ;lAzaro Nue- consutuden la eswricia ng rbpra Botei 00; domo PrOv 402 de I L" U ya, n,
:vo, cu 9 ttulo e"Compo'sidim 0 v A ca.poid, a ker. Oriopiedad'di. roe, hot- anti* 1646'ffodriguev.; aiendoc6m- chas'diligencias la prorptedad del
tercar1[6:ftdonunAo mtfiblicldi, per t d a a P G t It 16, que se' ario 6,yh tferras'reafengas, 1 a.oomp;slel6n de dichos realexsr s
SeActres'; TIio .Amco de1,Pefidk1 Y deslinle,16 Ilevb, a cabo el agiffien- 4 de ehero;de 1851,.c6n, e'sa'm'),i6;Z un,,terci6,,y 2 cordtlan,,de',otra' map9sdo4 Vodfoj, don:Milittel Re- u sta YAeslindajda.pdr Delia1c, ie-' Ith el afio'1859, Ion harederos de mencitmado pedaza de terreno del sor p4blico,'don Manuel Do isle an suberficie) at f6liq -7, del U io"75 Aftrarbn y ikfi"dierdif a migio .iVi1Ie hte ,--,p'or' escrIturiel'de g6n &ntoxiio de Prim, como duchos.xic litoral del Vedado. y adernks, Is
ar1tddillb.Y'Warti FCO uenos loexpresado intimlormente.-ea
117 :de noviehibre de 1859, segxin igU I H1,36- u se PjtciAnte, Sitti;6-d' 17'de ggilembre.4o.-:17 .,anti Jot 9.,
de la e3tificia-t'l )a ales; tri. con 4Ua Ie finc4 Zi Vedado. denunciaron co- Dwesi6n que mantenian sabre el
PA Gavtlip",Iexx al de-inant bta'duria do lichi de 17 xid1noviambreAeAfib
tecario del:; ue:nos ocuparemosmha .11 cho asi T, 6,."de sUoerficle de 26 caballerias ngo at dazo 'de terreno
_j q di ento a eoaR aij, e- a 1 s6 Ro* gUez Y,;'de 10 ejun], 149 1',& reale
roc6dimlento, '4warlo..h tecas,'y se'tf, add a. _s
0,i POtec- los m9dernos'llbrosidel Realstro de de Ar'nioguLl6n' 1*Za1r' eill "sobrante'.' que.enrostr6 di
intn -ante'J;4i Aritbno.1 Bosquel y cord, ado entre el Indero do la parLe mentor y quo sefia][6 y
N o! bnuel 1786, ele3- porn Ion herederas
estopor li Sociedn91 pd1l ote trup,:v, I ud-=
La Estaxids.dc.Gallart o El GavilAn 1 Proplecidd, an 17, del diciembre de Mortfnez de Oropesa y de' don' Bit- por. e3etifiirw deA dejullo de4813, ;1as se-Iftnitarowdespu6s a norte de su finca EI Vedado Y 12 tamWn en el piano de 17!de no.,
De las tieribs realengas que se v 1885,- al foliol-7. -del torno 239 de ve5tre GovLn 'se An costs del tl-' ante'. Josk dL .- Salinas 'afiotada -an e el rio de Is viernbre do 1959. quo levant por
per el- 'doctor Or do qra 0- ron a -, e- qste Ayubtarn enlo, flnea 1263,'Bb -6, tiasladar el referldo Aslento. anti. or!U;l del mar, dead
rales contraila Compaffis. de Terre- dofia Petronila 14, 1 n tulo klue so Ae =pach& on 14 de -1111-de Jullo-C -1813; ai -folio -308, guo de -xiornipinj de'-Iai 18 ca balle- -Chorrera hasta el linde '3
!piesentada por- Ll- = een 31 do octubre de 17J91 -referirse,4al- reilengo ni a su com- noviernbre -de -11774,''Por dc i N1co- .30Ao to 'antIgu6 rl;u; un terclo y- dos cordless di tie- :.junto a In Baterfa de SantCPCU11-1- (Finalizz'en'lli pigina 53)
nos Captolio, re., doctor osk. Guerr L6pez an cobra de un crddito--hipotecaric) qua ra, ,va una vyarc ltr,--de ter-no deffi. toral de, 7Vedado Campuesta,, del ,61,000 njotxos .cuadiacios situada ehtre'la antigue. oatancis.' %k'GaiviT: r
ue vinIniendare V.
]An" y eii.ilo A ler
di6 el dodor-Franclsoo, Itaverde Havi at la: expre"dA:'.Cdm! g=_,de Terreno's ',Cii' Itono; CW0 rk d I
pretending C M!
r1do 0. p 6p y gi r, u_
ci6n v sin, he er pre.
-ientado ning6n tituto de proplexiaof nos Mueve R ha er un poco- de hi 3"
Tit
Joria,, on esta i ormaci6n4 sabre e,
rras realen 4e Ucts
ugeo-de las-Aie U S C is
Procedencis dip lis Herr"
a.
Toda3 lasitierras do Cuba soax de origen realengo, porque rdfa 0 ere,. todo' fundo' quo p0rtopepAa al ,xey, y'Cuba perteneeWsienalpre a 'los reyes -de EspOa deade, I promulgact6n do la a4i del Pao: quo garantiza 'comed
-espafiol Aleiandro VL xtue'dik con idad eficiencia economic
ceifl&-y-asign6 perpeWomenta'a Yerrumdo'e Isabel y a losJteyes de C y--Le6n y sus 4e;ederos y
'Sijeeadres, todas las tierras qU& 41 nuevo Co,0419 iy por muchos ales!
h" I c idente'Oe:Una 08
ci- %was e las Azoreat-cow to.
ldj!, ofi.Aos de-eilas, 'duft(les; Lfd- "I - valA% aeevchoz
er:tzvi dgaret,
Jurisdicelbries, .y-. todag SUS L portal
--Uenci**1 1haAa,:eI tiatado de Paris que, ae,-telebrb. Vera poner fin a to guerra,. ,1 Rappornericana, an. el '16
4481AIWrz por-, q=j;
13 is %en Cuba, AnUgiWm4in't5 8, laba an a1gunag-le
do' de r -go a a
wble '0 06
Tes a
slguen 6
en:4
Us- t del Vedade,
2-ter man actual.
;_Lo ter
qf, p6blaci6n
&I T _- I I Win moan a!
" poli ran etf-una
lii, tk
Ins
talld# v
"tre %4n mono ThnnAa'L'Mo. p2tirai r
ag,,it sus,,, ere a.,,
officer b d con verdadera
q.71 confo e ap#'r 3ec thids--7dernos.
do, .4fp!diCb45 tIvrfiG;,_Qua,
U, nJ1k JfM et; BNR WsWNGELAWN AUTOMATMA
d aplia- 7
Ri u %i6AIdon"MiA7.,-Aet:zhBrxw do
teWendW-aldofia B :yAn
b 61= i el, ofi o,1774,0
co eta on, e?96xpadier;te dvlr an, v
qs r dica a c nelnuxnero Wer le 16 ."itado-perto JaM6sJ$1uv1ado1
4at -n %LA-0 d
1 S
=M 0 one an
diabi obro 6oxi,'v* 160, y1di, an,, qu ,me as
ficultades: hasta I t ar, 1, xiue. ope.
did rltzaM ImplAJs9".;aU tr zAndese pare ellwvon altvt,- de
fondftparn tanicostosa: e,.,Jmporw 10t ;.abro,. on. sques: ti.
i R16
re 6 c Cal or as, 0 e. for.
dacl6n rode6' Is cludad, de
un, Z"o.,conArinchvras r,;efftacadas, q
,Para que durtnieran;.tritnoulloO 4us Moradqres, mientras.esp6taba p,
vos fonaos para contlnuar 1a;gran J1
obrp.
. :.En 1071, asignadd Is congtrucel6n
pot,-Aituaci6noahual do fondosA' emprendlerowlas obras permaifen-i tea del recinto osmurallado de La ue, duraron,20 allow tX1 re- d
cIntodes3e la Punta hasta Sanmratt.. Cisco' do Pauls. '08 terrhin6 L an X100, A
Siguldtg or'el. lado do In IV) qlAo i lilt,
se term h6' an', 17%' con be fuqr- 'it met
-tei do' Luz, Machine Uarpinatt -y 4U 4
do -Tierra,, exce pto el" carpino Cu- -A7
blirla y4ox fosoa re quexla oii terminadon an 1797, ablendo tarclada NOROE
laoobras. descia su inicio,,04 afion Idqulrir Un
terminarse, durante Ion cuales,
0. u,,ed puede
par ordiri de Sit Majentad, se, expir, piartmiloo'terrenas ndeasorios.pa ra dicha obra, entre Ion cusles se r- r. 0 'A A
encontraban Ion-de Is estancip, del rl5UQ1eS I- v
Banto'Cristo' AVIa pto Jaded' do me
doW UA ar de Artaga y gorw Mega Torbers, padre Aota do su desde
patja y iiriiverxaf beredera,- RADA!
dofia ronfla" Mediano: y Par.'* ENT _,vt W
a
Por el. eserlbanct pilblico
p
Int. Ouded.Adn"LIDlego Dfaz D& rlla; lox' hermsfi& pfeiblUro don
CrWbal,. Y. dofia NEAQUI kP-,9VE- SJGNJFICA%'PARA U
batalinaiVonihiz Pet
7 7
do Riberaj veridieron-a don Gas
. poso de"dohi I de;TArtega, x!gndo as __par Ugiscom mAuldmA.TicA,
Magclalen'w- rbera T'funa'_, _xxexta qELACIO
,dondti egin .fabri adan ujii'i 'casas j
ad tapIx*-'ift*;teJasj de,viguetett l a I . Cada rioche mientras usted'desdgnsa, a, escongelaci6n
11 can' sud abrefizas, tierria, .' sf 14,t solar, r- todo,10 idenifis que. tle
Automfitica NORGE.,embiieza a1r fiiiiiimfiasta in fie
7
N-4na 50 DIARTO DE LA MARINA. or, I'W
7P ngp, 10 de, Dic. de
i!ditorial-,
DIARIO DE LA.-MA R-1 N A Conoce el-rafto Por Rosefiada
F V N D A D 0 Z N I a I X
1. D n
Apartado tie Carre03 1010. Domicilic social: Peace de Marti No. 351. esh 'des P anoram a
Director desde 1895 a 1910: D(in,'Xi6dlilim Riverct Y Muhiz. Par Juan J. kern6s For Gast6n loquero
Y de5de junio 18. 1919, haste marzo 31, 1944; Dr. Josi 1. Rivera y Alwitio. -rMARINA copstitulds
EditRdo par DIARIO DE LA Socieciad An6nima,
en Ia ciudad de La Habahm 28 cle enero do 1857. El peligro de Fornipsa, Pequefto horritnaie a Jo;sepbine Balker
PRESIDMTA DE LA EMPRESS: I ; J .
Silvis Hernia4sa do, 1111iistro. el drams qud it desarrolle an Coma un. tribute de admiroci6n al tancia. Partlicularmente an I" orVICEPRES-DENTE DE LA EMi*RESA: EVAsia, Y quo riddiera oxtenjer su arte, de Josephine Baker, repro- tes-que tienen qua ver con Is PolDr. Jorge Barroso Y'Plftr. e4icenarto otros conlinentes, mi Ia du:imos hay, qua estii mile entre coliogis, Como al Teatro, Be put"
DIALCTOR; deci*16n ya. is firrnazi no datleneri. xiu tros, el "culo publicado a captar esa 'ends -de superpersomJo*6 Isuaclo Rivera, y Herruind1s. cori-, enargla, ul. lided, de 'traspirrsom qua P00can
r;u*Wo retraso do Paris an JuADMIMSTRADORr terlores posibill. nlo del afto pasado. "Josephine y emiten log artistes verdmidercs.
Oscar Rfvera y Hernindes. dades.,adversos a Baker a al artistic" me titular as- Uri actor deficient, ex.vleJo a Jo- f.
lax, Wacianes to nots, quo relate impresi6n van, alto a do poquellia establra,Decano de In Prensa Acogido a Is Ui dax;' hey as. n
de Cuba. Franquiels, PostaL pectot qua no inalvidimble. IlAstinum qua para grueso a delgaidg, esbelto cabaUdK
puedep sor pass. ver share an La Habana a Jose- un actor defielente nd-tients expr4bPhIne Baker. hay& qua "convo- si6a; y an cuento -imparece an I& so- -n,
d4 *r alto '.y L
PRECIOS DE SUSlCRIPCION q r e Aocatl rnas yarse" de Uri show horrip!lante! I cena me senate qua no "ancorna un :, k--.
perscn#Je", qua no represents na- ,
ExtAnlere Extr pe qua de cerca, ex. n," -hadim_-,
Territorlo chisNamente i H ABIA qua escoger, dentro del tie. zinc qua
national convotale no a
conv Die log Estados Uni. n n p tempo qua asediaba, un espec- mis. Pero age lustante especial.
. .......... ................. $ 1.50 dos. Una de ellos rv ticulo. Un drama de Claudel, Una raro, an qua entra an Ia eaten, un At.
Trimestre .......................... 4.35 5.75 S 0.90 ex lit sltuac16n actual de Ia 141m n I% obra existenclalista,'una do teatro artista'genuino,-Periasmos un
10.40 1270 Formosa y at future de Ia mi antiguo franabs, Louis Jouvet par elemplo--, xios:, ,
isma" air& de I& pri- trae Una de -lax arnoclones mAsfuer-!
Sem estre ............................ 8110
5.80 8.10 n in a r a possum. tam. y complejas de Ia existence,
Afio ........................ 15.60 19.60 23.00 segOn )a march de Ia# aconteciAho dominical ........... ........... 1 mientas, an Ia guerrR do CoYeR, n rre, Y, deade endemos a reconwer
T E L E F 0 N 0 S Cualquiera qua me detenga a ane. luego. lox 1ro- torque apr
lizar ]a cuestl6n, tendrA que con- qua par encima del tempo, de'la,,,
Direcci6n. R dacci6n. Administraci6n, Circulaci6n, Centro Privado Illes... El seflor, aided, de In JJ9ura cansablda hay
venir en qua, tal corno las cases. una existencia distintat. fluids, inAnuncios, Talleres, Suscripei6n y Quejas. I rl Claudel, con su. defWbIe hasta el'instante an qua
M-5601 estdn planteadas, as Para log Esta- .1
TELEFONOS DIE E C T 0 S dos Uniclos de vida a, muerte, el a a a a cuadrada
triunfo de sits armas-s6bre IoA fri- ge produce., y, tan improvisible toDirector .. ......... A-4787 Administrador ............. M-1738 con Ism segurl- me el contorno dos Proteo. Un
vasores chinos en'lim..peninsuia trA- tista no as vlejo ni as joven. no tieJefe de Informaci6n ....... A-9427 Subadministrador .......... W -9242 gica. y- Oecir I as Estioc's Unidos is. d&des'y Ia falta. ra, r;, UsCr6nica Habanern A-7575 Anuncfofi ................... M-2708 Vomo declr Ia propia-ddtura accl- a asombro qua ne edad, no tiene exitatu
dental, defendida poviilos con be. 00, dejam 1. dog- ne gestai amolda a cads Instantat
r lxrno y efectlvldlsd, hipts qua MI mus, podia verse a leerse cualquier do su experlencia artistic, s, code
ge eral Me Arthdr',loi4encerraron dia; de log exWenclallstas, con su exigencia de ou arte, Una personaen'e l cerco, do Jos pol4&cas y tan- aftin par recorder tan s6lo Ia par- lidaci, qua he transported desde I&
Editorial dieron a su-paso Ia red peligrosa de- conceprit5n do trn autory-deside su
0 Le visceral do Ia -humano, no he- --plo modo- de engender al perlas entregas suicides. bin parst Ui hacer cuestl6n, pues; pro
sonaie, Pero qua perteriece mittrut
CuandO TedaCtaroos estas cuarti- the Una 9. sla bastante visceral exi5tencla Irreal. Un artist Yardaflas, no sabemos a qu acuerdo se ya para insistir an Ia contempla- dero as capaz de impresionar comq
Justicia y buen entendim iento ka Ilegado entre Ia voz de Ia Europa cl6ri do log rifiones: del teatra an- adolescent &I -p0blica hacienda al
Occidental, represented Poe Attlee, tiguo francs, lit lecture, pesto qua
y Ia. de Norteamdrica: quizi no. Ia IRS tirades interminable de log ver- Roineo, page a clue tense sesants.
para el Instituto de M atanzas sham; a Ia inverse, Una clue no "a
Babremo5, par mucho tempo, en hu sor medidas a escuadra quedan ya i, aunque me encuentre I ft
verdadero balance y an sus intimos' Para el leer y no para el ralran. artistic
eficaz y 6til mediaci6n do Lcones y Rotarios an a) espinoso prnblt' det.11.,; y 3610 tendrern del teatr. de Ia primere posgue. frutando de lax dieciocho alipp, de-',
L A as qua ate So jari friox a log espectadares. par,ma credo on el )n3tituto do Segunda Ensehanza de Matanzas, he netrincis a lax declaraciones officials, rra, come cabrilleante, centelleo tie
edulcoradas con azft- uos no ca- qua pensartin qua el prejendlente.
mas 0 mcna Par doJas y de pesimisr
n )ia tampoca Ia elecci6n, torque de Julleta as un air nonagali a.
conducido a provecho.,as aclaraciones favorable a Ia definitive y ro s car diplomAtica. Lo que mi nos so,ructiva so)uci6n que r-sle a3wito require y que merece plenamente Ia pla Ia 16gica (a ista esti totalmen. A9A age tipocde obras esti bien cuando Este hecho pudimot reconoMIC
to desacreditada) as qua Estados A hay mu ho tiempb y me ha vista to Una vez mis ante Josephine Sakei.,
foricclad matancera. Unldos he planteado, y he Wantea- I otro. Do ella pensAbamoo atria Ia. iedors.
do de mado t6rminante y sin Wad- Par eliminacibn, par sensaciona- mis a menospicaresca. ques., t4erDe modo blen categ(irico y con Ia viril energia quo caracterizar, But laciones, Ia impossible declinaci6n; -La enc entr un poi q vacia. I;sino, par amor a Ia leyenda, no za do, apelaciones a is mil"fasia
par su parte, de sus defenses del quedaba, para ese espectdculo de conreguia log. aplaugos del pfi.blIco,
derisiones ministeriales _-P, defense do Ia discipline en, log centers cle ense- Pacifica; Y qua 6stas estim vital- -Deja que He9Uen,*kNayidade8, y ya Ver -as ce, mo se Hena. . I Una noche sin segunda, otro nom- Lejos de esto, nos, amombramiox Ad
fianza, el Ministro do Educact6n. doctor Aureliano Stinchez. Arango, ha mente pendientes de Ia suerte ac- hre que el de Josephine Baker... verla an escens. Ella as lit estre!.
manifestado que en ning6n moment ha estado, en su inimo injuriar a t"a de sus armas en Car El iecuerdo deals que esta era Una Lia de Ia revista. del Follies. Bar,
molresultadc, de 6sta, tie la suerte artist taclinica", clownesca gere, con Una duration de nAs As
]as alumnus del Instituto cle Matan7as. ni a Ia socieclad matancera, y quo future de Formosa. Escaparse am qua dej be Ia ratted del triunfo tres harms, casL constantemeriti an
bas posiclones del control norte. Ia que Ia natuxaleza le habia dado Ia escons, y donde, desdi rejprgsen,
a! cnjuiciar of Problema credo on dicho planted Ia hizo, 6nica y exclusive americano, cayendo ambas en ipa- Prism a de cultural en ei cuerpo. Sa. tax i. Maria Eituartici fiesta mosle vista docente y acad6m traige en maillot, ha.ce, lax 11itig exvamente descle of Punta d ico, gencraliTando, a der de log communists, es abrirse el Iiiindo qua ya log afias habian
camino hacla el desmoronnmiento caldo sabre ella, era de creer que tupendas comes, finds ahica y ex
rstt respect, que Ia indiscipline reinante en log planteles cle segunda del asiento actual de Ia influence Ia porci6n in" brilliant de su per clusivarriente. it, su capadidad artis:
11 0: pnme n
ense4anza de toda Ia Reptiblica es 6 qua puccle producer en el fuluro de Estados Unidos, an Ia zona !at Turi ra indu9tria. 'adonal zone, Ia forma, habria desapare- tica. Asombra verla pager de -Ia
Pacifica qua va del Mar del Jap6n,, cido, restando s6lo Uri fantasia de tonada n-As frivola al state ithis
mayors males para Ia juventud. E L Turismo, como tie xab moneriss y de frivolidad. Pero de dept&ado'en Una danza, a a, Ia- exal Oeste cle Ia Uni6n; to CUM as de a, as For Arturo Alfonso RoseJ16 grato, original, divertido, y nuevc
fundamental importance para con- negocLo, ur gran negotio, qua procure hallar an el pals qua visits. tin made u otro, Ia Baker era Ia prei!6n mis ajustada an un.persoLsto es evidence. cLa Juventud-ha dicho Shakespeare-aun cuando tener el avarice de otras cultures pueden 4xplotar, Indistintamente, Para obtener esto ban de colabo- Baker, y Muchas rezones imponIan, naJe, fasciniando alempre'al'pobli. '
t I Una eluded, Una regl6n a Uri pueblo. raleza sports a log Palmas xle calidad rat-, efectivamente, con dillgencia y squella noche, su elecci6n. A ver- co, y atrayendo sabre mi lax miwidie Ia com6ata, halla, zn if misma sm propio enemillci Es clara Ia alu- qua barren an definitive Ia nues ra. turistica. Pero hay atros factors Ia fuhnos, y debemos confesar qua radas de toda la sale. For iuvUest'o
si6n a Jos riesgos de Ia.% ardorosos impulses juveniles y a log exAltaciones No vamos a discutir las rezones Pero para 'qua Qua tsimbldn constituent un ele- coordinacl6n, el Poder piiblico, que a de las mAs grandam m1travillas qua an a], scenario, Junto ak ella al
de intertis econ6mico, industrial. co- as& explaticift as el qua administer In Empress Uri
idealislas Bin cl contrapeso do IA cxperiencia. Tales peligros 5c agigantan martial, etc., qua anima R EBtados -sea factible as mento de excepci6n, y qua log apor- Nacional qua explota el Turismo, conocidas par nosotros an Paris, ini3me tieippo, aparicen., muJeres
to Ia Historia. Estos factors tam- y sillierlair
Unidos en aste empeflo, torque ego necesarlo qua 41 y los particulars, con log item des fuk precisamenta esa cincuentona j6venes, 4e bqheza mt
it Br afiade Ia corrosive acci6n do Ia mala propaganda iViteresadis en serla infantile; pueblo, Ia reg16n Poto pueden improvisarme, ya qua "fuerzaa vivas" it Ia caloexim, y 8 m ujer. Josephine Baker, cuyR ac- a Ia do Ia Baker; Pero he aqtii qui
corno tampoco be. a Ia eluded dix. son product de"los siglos. Este, en toda tURCi6n, ---cuyo genic, an at sentido Is belleza, Ia juventud log atractiptnetrar las purosi valores ebpirituales do la juventud cu6ana. para *ome- mas de pensar qua aigunn de los primer ttirmino, Ia culture. No as ]a ciudadanin debris.
grandam movimientos Internaciona. pongan de Ia rr a- Al Gobierno Is corresponds pro- mix Pura de Ia palabra-, sirvf6 vos externos, no tlen;n, nada qua
ttylob a Ia Ionia crosi6n do sua nololes pensamientas y tradicionales entu- Iguil' visitor Una tierra 'donde Ia para qua saborsisemos Una vez mis ver con Ia personalldad. Cuando
les qua me han hecho y haceu, a be- teria prima In- quo 'predomiriR es el palsajert sti_ mover leyps que aseguren, par or- age extraho manjar qua as 1R pre- tista me mardbasta, arraw Josephisldsmw para cl 6icn individual y el bicn de Is comuniclad. El comun-anto me de Uri ideario politico y gotitti, dispensable, a Ia co,-por muy bello qua sea- qua den, primer. Ia higienizacl6n del ,a
puedo Haber estado a exth a] mar- Pais. Nadia gusa do vlaitikir y Tnu- ncia de un artists. ne Baker entre e; Jai. escenk Y. Ya
art6a demaltdoramcnte cti ese constant tra6ajo do crosi6n moral. a quo as Igual: de otrim an Ia qua al pals9Je'me ago. El misterio de In perfionslic[Bd no hay nice zinc pars. alla, I, lQui
gen de aniiogas rezone* per es h menos de permaracer an tin
atracc16n turixtl clap, para ennoblecer ei conjunto, C 0 human& so concentrate, me hace mi- cried tiene7 Nosa mobs, no sa-pusEA natural que un Min%5tra dc Ediicaci6n preocupado do preserver age obvio demostrar RSIMISMO, QUS'en- as ponderosa, y lad tradicionea do age ulturi. Im- sitio donde predomine Ia mucle- x1trio. en Ia persona del artist. do precisar. lCuil an al color de,
vueltos an egos evJdentes a impres- c dad. Las calls, log paseas, lax otipre(ioso patrimonio do los ideals y culture do Ia juventud. so produzca cindibles interests; matdrialcs,-estfin atracel6n, permanents, 114a Porten mucho el carActer, Ia iocia- Cinas y log establecimientoe piibli- Siendo iste on verdad Uri mer qua aut piel?-Apeftas me distingue. &Cuia
-para qua an realldad.19 billdad., at eatilo tie vida, qua son pone a Ia efimera Ia permanent, as su extatura? La perfect
log interests espirituales a quo res- sea, he de aster compuesta a Wj. han de enter limplos, torque 0
con Ia mayor diligencia y cnergia dondequiera quo advierta aq cllss se- 4iernOre at product tie Ia secula- cos qua enfrenta &I tempo Una sustan- el encanto de Ia Interlori as, Ia
ponder log pueblos qua me igrupan gjadi par estimulos varlog. No ridad hist6rica. e o do Ia t6nica de Ia sanidad nafiaiev diB I a nuestros planlclei de baJo el lidernzgo tie Estsdos Unidos. b r cis de perenrildad, ocurre, slempre fuerza de Ia personalidad. Joseolventes 8c In erosi6ii spiritual ilevada .3 a Una solo. Cualquler balnea Ia lri-tim rite, a estos clementos, quq cional. Despu4s, tiene qua haber qua Uri artiste verdadero superpo- phine Baker, cuRndo te no a
ne ', Cuniqulqr quiebre, pues, an pUede constit'uir orden, Nadle gusts de Ia lnsegu- ,ne a Ia propia, a Ia- excesfvamente ma
ZP ,4Xit6L k era medicinal pgota4ora labor-Ien log Follies, pa- ,
ensrfianza. Si on Ia reacc;t.n defewiviA Be va Uri poco mis lejos cl Ia '1 4, Asitox -los quelpodr.lamos
tin ele &I Xinlohasaiieurs y.alli Interpreae ]as gestlo ps'gLkerrf duda alguna mento, de 80 idad de Uri media anirquico, don- peponal suyo, uns;.perigainalidadispL L as
-clacla, Ia buena intention protection no puedc interpr lars. ta naci6n, nos atraccl6n turistica.-Peto ego exel 4a isie Ia c rd6'el alboroto y Ia insurgencla "pit
aft ofii lsivA, plomfitiens, etc,, de' to I
c n interest, a lacing a ral ginerls, Ia artistic, qua no tiene I de_ 4qte caric at)", ti. A U e2n Y tie Ia Historla-, hay n "'a'
astensibles. Los tfroteos, los actos 0 no 'an eapafiol' Wolrnps
log pueblos clUe Alyamente no garantiza un buen ni. Ue Unix, luego, log de ls. valuated nada qua ver con tam an&dotas y bal ei. NAt.
on forma a1guna. estamom enralados an su cause, par gdolo,"Whi duei anjtigar 6trom ficu .1 de calle, y las, huelgap qua pars- en -0itfiAs"qifizis", eit"'Peicad
ser 6sta Ia misma nuestra. No as un movilizadora'y organizadora que el licen las actividades y log serviclos -peripeclas de In vida vulgar. Uji I t Ora
Por su parte, el DIARIC DE LA MARINA tambi n podri haber pa- tores, como, par elemplo, Ia Uhl- hombre"Presta at desarrollo y apro- generates, son factors antiturli- honbre no'artista, Uri hombre sin an "No me quieras tan a -, an
problems do surnisi6n y de ritmo caci6ri'det balnedrioen lugar idea. vechamilento del negocic, turistico.' otra personalidad qua In trivial que inglks --- su" "Ballerhis" an rinica-,
recido Uri poco partial y severe al enjuiciar el pro6lema del In3tituto do tie comparsa; as sencillainente un alble al y1sitador 19"bellezo del pal- Cuba as, concretarnegnte, Una de ticos. Ia be tocado par el hecbo de nacer, baila, dice log cupletn'ti idlaviiiales;
problems, tambl6n de vida'o muer, saje qua ignidad lax etiesects palses a Ift quq id es
Matanzas on Bit original plantearnictito. Y es qua todos c3tos casos han Ia rcJ ;, Ia ben Hay qua habilitar -tercer Tequi- crater, desarrallar y morir, est& so- de Patti, aninimi'lat funci6ft'.-an tin
te para Ia march econ6mien Y mo- del clima prodominante, y a1gunos permitida Ia explotac16n natural- a alto- log centers de atraccl6n y motido y vencido par fuerzas me- espiritu qua revels Una A qutzi Indo ser contemplados comu sintomas de Uri mal grave y general quo linva- ral de las Naclones Unidas. Par otroa extimulos coincidences qua recreo, bien mean playas, esticlones anicas ajenas. a 61; s6lo medlante time, una tuerza propin d"A. iftia,
tanto, cuando observarnas In brfiju- illmilleds, de ese negoclo. Tlene Ia
do toda Ia Naci6n on 'Sus iamas mis vitals y trascendentes: lit juventud, sirVRn'para quelim extanclim sea Ora. materimprima: el paisaje, Ia ubl. de, altura, catog de caza, balnearios Ia extrafin pres16n tie In 'Juventud, to y s6lo de, 611 Con tin "vildr. ex]a de los scontecimfentos Actuates miners medicinalex, zones pesque- de Ia dpoca Juvenil, consigue ocul- traordinario, se entrenta, am log
to y para qua *I tourist qua de ifflR _cacl6n, el, Ilrnk, la- fauna, I aguas ras, udades hist6ricas, de modo tar su constant colds, su incessant reflectores, me page& entra PIT ptLw
prourbada on su evolu.-i6n formative y educational para friar log de Asia, estamos observando !as po- dlairute ge conlylerts, de modo -as- curatives, Ian Playas -prIncipal- Oeci
hombres del mariana, Jos fuluros dirigentes de )as destines cle Ia Rep6bli- sibilidade3, negatives a pr6sperasi-. PonUneo, an su. propagandists! mix mente, Varadero, sin rival an el que s an accessible, qua disfruiten desaparici6n. El hombre corriqnte, blico. y cents a media imetro' de cle nuestro proplo destiny. entuslasta tie medics tie comunlcacl6n direc- el no artiste, es Una victim del cualquier espectador con Ia segumunda y tiene Ia Historla. Esa tos, seguros y econ6micos y clue tempo. Lleva a toda hora y en ridad de quien zabe que units arruca. Para perturbar y deformer cste process eslin a] acecho constant v El qua tienda Uri maps ante &I y Cuolquier cludad, cualquier re- historla Incluye Uri trusfondo de Pe fiJe blen en Ia situaci6n geogri- gl6n a cualquier pals, no pueden, nial se mezcla an ellos exist un alojamiento ade- to4a gesto retratado el feisiffio pja as no son nada cuando hay, Uri
fica tie Cores. tie Formosa, del T aria, culture, donde Ia cola a halla aqui arte debaJo.
mor6oso los comun'sla.s. Por cio, dondequiera quo el sintorna so man cuado, con atracciones adicionales sar do los afios; no tiene fison 18
i a- par ]a tanto, explotar, volunt a Ia tipico. El viaJer qua prolonguen Ia permanencia del porque su rostra esia cincetadoomdes FuO. Ia Baker. Una de lax morefir lm, dentinciando IA mmAstnsIA del cancer qua corrode [as mis villes p6n. tie las Filipinas y do Hawaii: y mente, el negocio turfstico. De Ia impronta de Europa, qua Espafia considered, al proplo tempo, rl %is- igual modh qua no me puede explo- fiJ6 tie modo indelible durante el tourist. mAs ARA del tempo pre- tie afuern, delde at exterior, por villas ofrecidas, par Paris. EJemenliaAas de Ia Pm(ria, nurslra poslura invariable cle Banos periodistas'nos tug de cada Una de ellaz y Ia qua tar at negocio miriero, tabacalero a (largo process tie colonizaci6n y ciso an que su curicsidad queda Una mano qua no es Ia suYa; no Pic de 10 extrAhumano del arte, de
esto significant para el interim qun re- azueareroi still donde Ia naturaleza satisfecha. poxee el recurso de componerse Ia qu6 6ste pone an el ser de mcmiduce a lanzar Ia seAal dc peligro. para que scan atenuados a evitado, cristianizaci6n de log pueblos de Hay que construir, an igual pro- cuando to quilera Uri rostro, torque tancia nucya, de nacimlento insas.
presented log Fstados Unidos con no puio Ia vista subterrinea a di6 Arn6rica. Y esti nuestra =Wca,
sub effects daA'nos en torio Ia pasible. porci6n, casinos y hotels. Hotels no xiendo artist, no posee los ele- pechado, teVerenciibirrics :
respect a Ia culture accidental y a Ia compogici6n qufnrdca de Ia tie. y nuestro color local y nuestro hi- 4h7 el
at presented y porvenir de Amdrica Irra las valoreclones adecusides para bridismo tipol6gico, y todo ese moderns, blen equipados y major mentors genialcos qua siren at ar- milagro de squall& muJer prodigioEn running a Matanias so referr, esta preocupaci6n vigilante del servidos, con habitaciones limpies. t1sta para remacer cuantas veces 61 samente Joven y prodigiosamente
y tie Ia Europa qua no tiene otra qua el ta aco'y Ia caft de mzf1car aporte qua al folkloriamo national frescas y c6modas. Par 'Ia means, ]a quiera. El hombre com6n, qua creators, age don entregado pckr
DIARIO para preserver lr males profunclos a Ia juventud en gener I y salva6i6n qua Ia sombre America- me produz n pan el miximo r6ndi- presta el ingredlente tie Ia negro. Una an cada Una de log cinco pro- altered, qua no menace, estA an las Ian cielos a clerics acres para de n ; el qua mire y vea con sereni- mlexito, coTodo estA Alif, an bruto, impo- vincias, adernis de log qua me sets- Trianon del tiempa, pronto a desha. ranar el ginero humane, para -der-' lus purcis valores filturos do Ia Atenat, do Culoa, putcle juVificarse, d:d y atencl6n todo esto, no puede Los Palmas emirvantemente. tiarls- nl6ndome, a pager de ello, --as de- blezcan en La Habana. Y a todo acres, a fuerza de disponer tinica- Ia% a ]as genies, a todam lax ger#ea,
mis. par lot grades afectob y Jos lazoa families quo a ella nos ligan. dejRr de comprender qua pretender ticos son aquallos' an log que todos air tie su rusticidad-, por Ia pre- lo largo de la Ruta Central, y de mente de Uri ropaje. EI artist es cifrha y simbolos, cabezaa y cumqua log Estados Uniclas Ileguen a lost factors naturalex -as decir, si6h vigorous de sus estimulos su- las carreteras auxiliaries qua enla- otrp case, estA beano de otra sus- bras".
'T ahora, con este mismo bentimiento afectivo, y viendo Jai; Uri enteridlimiento con log comunis- log invarlables, log qua no se pue- periores. Lo qua falta es Ia orga- can con dsta, fundarcarnpox cle tucomes a Ia tas que no sea a base de asegurRr* den ellminar ct producer a capri- nizaci6n, el mdtodo, Ia voluntad sis- risma, an las inmedlaciones de code luz de las dccia. 6ones y aclaraciones del Ministro do Educaci6n, cele- el predomlnlo de aqu6llos en Co. pricho--, converged an provocar y tematizadora de aprovechar, de ex- pueblo. donde el automovilista puebr.imos cl piano do buen entendimiento en que han situado-este prob)e- rea y an Formosa, buscAndose Ia softener estimulos, poderosos para primer hasta el limited, sus posibill- -da hacer alto, estaclonar mu cochel f6rmula qua me quiera (a base de qua log viffiten enormes mesas de dades de rendimlento. Felts, an su- alojarse, inclusive, an catiahas La sonrisa de Ital
ma matancero ]as mediacioues eficaces e intelligence do )as sociedades do gobiernos amigos; a cualquiera dirs) VlaJeros, qua, al hacerlo, no ban de ma-, Una Politica Nacional -asf, y ividuales bitut. atendidas. ia,
Lcones y Rotarios, para 1ILvarlo a sus 61timas consecuencias, quo no PUc_ es del todo absurd. Y as aqui don- 9uperar obst4muloa. grades ni ban con mayinicula- de Turismo, a Ia ind tie Ia soluci6n Pacifica me hoce ltitis de veneer escirtliputlos a prevencio- qua es igual: de Fornento. Y el Punta final, as que el Go- Par Rafael Heliodaro Valle,
0 n ser otras quo ]as do lit justicia, abriendo de par en par las puertas dificil, torque log chinos rojos Teg-. nes previas. Uri mundo de riqueza estA ahf, bierno, par media de Una legislap,,den a Uri plan admirablemente lEnumeraremog algunon de cents resistikindoge a quedar estAtica, des- ci6n specific, con vistas al turisdt! In5tituto, a fin do quo el presented curso pueda ser culminado feliz- bien trazado y desarrollado par Ru- estimulos. Bonded del clime, sin ri- bordfind9se de Ia tierra pr6vida a mo regule Ia cuestl6n social, an Ia Una noche muy ine6moda en el para tambi6n Ia qua conserve an' y mic- qua affect a los contracts de tramente para bien do todos. Fit tal virtue, todos han cle coadyuvar a estos sia cuyo fin primordial es prdei. gor excesivo an sus estaclones ex clespecho del deagano a de Ia bajo, para qua log derechos y log Expreso Paris-Roma. Bamboleo del su recinto un tesoro impair de Ia
sancis prop6sitos: los alumnus, deponiendo cualquier possible intransigen- "' te aduefiarse cle exam posiclo. tremas, beileza y diveraidad del Pla de log hornbres.
nes caves qua son Corea y For. paisaie. Balnearlos de virtue curs- Porque no me tiVata, tan s6lo, de deberes tie fijen y me regulen con tren, a code segundo. Mal servicio. poesfa.
-a de Una instafic n- obligatoriedad para las dox parties, Hay qua tener paciencia para Ins- La noche 'hos sorprende camino
63 en Ia determirlaci*n do no asistir a clascm; ]as citudiantes sancionadomi mosa, para desde ellas amenazar y. tiva, Playas y estaciones do altura. Una negligence it
aprovechando ]as facilidades do traspasar sus expeclientes a otros lnsti en su oportunidad atacar y render, Rica fauna para Ia peace y para cia official. Se trata, -sabre todo, sin qua el Patrano medre excesi- talarse an el comedor. El tren es de Ia Puerta Pla, par donde GaJap6n. Filipinas, etc. PitEnsese Ia In caza. Ubicaci6n geogrfflca, qua de que no hemos sabicto integral, a vamFnte a expensais del obrero, petuto do Ia Rcp6blica; los padres je ks alumnus. conduciindolos con qua ha tie ser el disfrute de Ia pe- posibilite el access de, Jos vlaJeros, estas altUrsts, Una verdadera con- ro sin que 6ste pueda imponerie a ti plitt6rico de peregrinDs qua van fibaldi entr6 Uri 20 de septiembre,
__ L__-_i_ L ___ __ ___ . I I I ninsula v In isla en munn, rip niii- nor ancontrarse el nalsturisticio, an i-l. tu intiea. a Ia aue as lvual. equal abusivas erogaclones. a ganar el Afio Santo. En Ia ma. consumando Ia unidad de Italia.
- 11- 11 --____
, i l: ., :jr I I I 1 7 I 1 I,.,, .1 I .1 - I I ."' I ., I I : I I : I I I :,
. I : I I 11 I 11 I ;'- "I I I I I
I I I _7 1.11: 1, .
11 .11 1 ., .: ,1 ''.11; I I ... 11,
11 I ,: 1. I., .1, ... ..
1 116 1 i It I I .1 1 .11 I I I I .1 . .1. : ... ,
1, DIARIO DE LA MARrNA.-Do .-I. _-:- I 1r,--1.-_-.--,_.- I ".. Poiona_51,C
. I mingo, 10 de Dic.'de 1950-r.,;- -I.- -- .
. 0 0 I I I I I I I 11 I I .1 1. I I 1 1.1 :- -,:,' ., ""'", : I .
I'll ... ., 1 -- ,- I .. ._ ....... -, I I 1. 1. I 1- 11 1. I .
. 1 I 1. I I . .
- 1 I I I I 1. I 1 1 I I
. 0
: i I . I ,. I I I 1 I'l l 11 .1 11 I 1 I I 1-11 I I "I I 11 I I I I
; I _1 Pa' fidos'' y' grlpos' politico's -66n muy activros ,, I
-L ____ -1 I I I '' I 1.
-.- I I.. a ------ f- .. I ,
D e-sde--, Ira A 'tesaLi__ ,: ',l -''%-Iii- ,-/ ,,: 1, -, ; I V, I I-* _- l'. I ". I I I -- I ., -1 -: 016mft es'' tW
;----7- li Josi Ignacio Solis I ,o -as, nes I- -
. I.-, .00 I tre eteido" ia" '' y 1, 4i ldlsk ia edO'', , -.
'
', I ( I I .1 L I .1 1 .: 1 I ; ,r
-Cqo niti do, Los no Flectom. I ; --- ; I I I I I I I I I I
. ,
-- .11 La a8aniblea fibeeid Sit' 1 I .
1: S61o hablolian do'joeloto. .1 Lihi6lti la Audienda'Ae .. 11 "I
. I~ I -Del-racco" al polio., I_ I A io -retillitir hoy*n-dOi;i 5
. I c w -, :, debe
1 1 1 1 .1 M -R, Duality que, 1. I I 11 .. .
I Ca 'ai* q y a' . .1
CUand : menos, esLin perfectamente nets. I -NuMerOsO6 atili politicos sessions. Habri quo5ram n, I
si6n.: Z., "cota aenaWr Aetxutve iTa0nfi;antRe tadoo an Im, "jeutanibana", && liuertq "a J. Alfaro las paa -Guce- 4
con el-Ifierm de mente y talentoso. --*- I 11 1117 I : = sefitilac .. I .. y I I
- I i4n hoY. -,. dohl.146 ', Y 1' ' I I
,
Entre log r6xi.. actos obilf-t. 11 I
doctor Luis Machado, nuestro am- Ii ,recibidos por el sehi El. dbuna) Superl o r Electoral he an lon, digs Inmediatoi Paro t1cos qua se7vand9clan, Be encuenthtif 11 "I
I
bajado;g, los Estadi Unidots de tiridente el licenciado Lucio Gonzik- otox alwo on, mes- Mots de"Itcencla. a] tidoo-y. grilpos7calebi tweri '.
art ,
las stautentes: I -! ,
CA doct Z ,
Ca, Bobre los apasionan. lez Padilla. I or Arturo Menindes Carbi se- kildroalmueti 'reunlones y A] Inedto i 1 t
, ..4fa da. hay. .an la.cludad ,
'eae.alto otexantemet, 'Par clones. En )as do Camagiley, tendroli lugar al anuntea asi internacionales del mo- A Palacio acudi6 este mexicano : cr'tatlo L do otras dempi ,, I~ I
.mento. Y do manerat especial sicerca amiable, discrete, y al parecer Ile- mini do enfermeded. De' ahf,',efuqi ,,' ipereis de-lis fiest- Pas- ciado banquete-homenaje al,'Irasi- I I
impli Oetaili In ofiolal de zals, doe _,Cuj .dente del -Senado; doctor Manuel A. ;s. ,
coi frentede ]a atuoilteli 4e.L -, ,vh
de jas caciones qua una gue. no de humana paclencia, In corn-- tokik"All- ties auments, la Premura, I I
vidadqs, ue 0. I ,
rra total, Bigniticarta Para la civil. paiiia de Segundo Curti, y N6 reci- toning Marfa Radrikuez' Miranda, pox extats ni de Varona, Laredo, con asliitenclg de *: ,
Zai6n cristfaria, de Occidente, nos bido par Carlos Prio, quiet i quiezi In, do= n to Dericla\en 'luego Aendrolinpocaloportu-, destacad" Personaadades del ,.,, I ,, 11 .
Quedamos pocb menos- que, anona- do:a Lin lado al protocolo'presiden- ella, caracbe V ode. 1. I I I blerno y Ia*paIijjcanaCJOnsI I t i
:, ,- A las nueve der' Is insAj ,;0
dadas ante al future incierto que clai le dI6 a sli I : n( ad de realizabldn. I U.; I
-sped' Lin ; I I I I ., tres de la'tarde, IwAnu= !X "
Be presenta-a;-Ia Humanielad-y-'el- fuert brTA-cordial -y-caxifiaso.- -- Conserje- an .San Luis, Plinar.dei'lti ", I "
.e a I 'Anticomunismo --- -- niolnes- de -IL-itaimblea-ratcloolal. -del' __
PoryeWr avo o quA on. ei-caso 1. Y a fin I 4qul6n es es- El',citado .Tribulejalodesi 1.al,2se- -. Paitido Liberal an al -circulo, do -Relve I "' I I
de eful las filei Anti- .te don LucloloGonzAlez Padllla, a hor Amador Robert r, I are I no y Qervaalo
democreltifts, espera si'lluestros lot. quien el jefej, del Fstado abrei y clonserje de In. Junta -Hoy domingotratarA solore ,_ 11 I
I Muni de I I I" actividades comuniat Acto de la Juvahtud 'del iAU4ri I I I I
Jos Y a Is descendei de lnues recipe con tanto,.calor? San Luis, Pinar del RIO,, : Ill ctu d CArdenati ed'bomienxi a .
trait h1jos. Lea'dir6. "I I I I on Cuba el periodista Salva- al B.idderlecubargI : I
C, P 1, , , : : Don Luclo fu6 e1junclonario:que Absuelto un expediclonarlo do Cayo I dor Diaz Ver36n, etni)efiado' Maftna times, a IRS- eii dmi I& .1 .
, -1 1 _ Confites -: I hace muchos aflos en esta onaftana-:e]. presideri doctor' -Frio.
. uando agL aiA"tadoa par esoi al Gobierno 'Mexican& design6--- 1pa- I Ieniamientas'tremerillos, entramos ,. I La Audiencla do ClimagUey her dic- camliana de vacionalismio. SOcarrils, reciltilril, a.la m#idma diri-, 1. I
. I I I I ., I
an lkahtowels, Amos of center don Luefol' i4rat'atender a tado sentencla absoMendo'del delito : I I , I sencig. deI'.ParUd6,Deon6drmIta. ,., .1, I I I
-410s_ 6 tres &up.i quac h= 'Vt8 Jos "in .aefuel tlempO j6venes rivo- do homli EL Roberto ,Duany. Us- j - i Tambidn al knes; a In-, uns. -de &- .
cal __ -AildOnar2 I OF qui QrLCoon A aa- '0 I tardej banq'uete, 6% to:. at ftso,'Vonabita.
or. I aqrel' ii- maido ItCak-Aii(amI su to. Castane 11 .-1 11 - -gimifi,. del I eral','Machado_44d a '_ do dC- la muertc__do Jissi Alf aro Co-' I -_ I I do, do T.Apez, eii al Vedado I ... ;Ia
-Deben 11 '- -Por haber 6do-muerte-ei urt -1 I
' estao conversando -nos 'ban t I i i4a litiviiii, taa;de_'_ naddo, porclidei ocurridn',en ,., c Tennis Cl6b. I , -: I I I
dlilmoi de la gravisima altuact4ii cir, do -21ai. Habana 'a MiWeb, cli 1947 -'.an Cayo, CWjtci_ durante In 6mpn- lu6, absuelto del El *Vlernea 15, p climi4 -i pii
. A I I 1. 11 Cl ,- JIM R San- ,
internailonal- olli sarogrerjoveri ,do ro,'de. Miami a Tampa,'i!u.i,.es6 ffustraidar. expedIci6%t,',.COf1 gC dellto de homicidioun expe- denciaY, del arqui= I
generoi -inocente othe poleffers. tie bofidaddso iieflor quien- itive, 'an, blerno I 2 in, r, RepOhlics; W' inteans-, diclonaho de Cayo Conti Mali ,an Diftanerot: ,con : "Isjoricia, I'
verteiie:text-I Jos 11 El doe, or;'J I S del Blociiiie %Pinareft,!
Cgmpos de batalle Iii, :qua reireri Inoope- it Felfiez molwa,., caso que tuvo singular ." il
deldwiger1ficielf; quo todos-los'pi I .1 11 do:Ietra. Odf.- ii capitavaoramon- percilslin cutindo N6 co'7e" Mandantei B14111% oai I I , .
tus 'de. iquialla. irdoiosei rauchadha- a. a ones. a Alfaro, cfdo, I no- El aibado .11ir banofu9te, a Antonio
Ill , I tina, lit lit d f of -,. MONOSSON
- a"*, r4fz-di4nocrA.tfca-te.n4* --da-' Lie--i-oinia,'---Ottttnd6.-p dii-6 ft-r-que- aci:Wen -- 7.- -- - Pilo'Socarra an unk dervei dilla. ., -,
1, I agran a t .V4 I - I I
folliaO'lonenteelde rcallzarpara ven-, col plenfitis con'L"cunltas" '-7'llien If. Cali; 6precW.dase*,'DuCS. es,'d i I I calzada _de-PuenW-GoIand I
it- le 118
. cer: A.ung LVAZLY re'a W L alimie "e' I L
. d
Para sitImp it nor Viejos, aniigoIs 1. X el, ellmleago 17. red deli i. dito'Lagt6oi JuVenfll 'Y ioUj'hoy I 6n a resooragbilid id I t1do No on I
fuerolas..de1j.1nal, , ell din rlio.cptan% M(L ,efue, 0 polio C a. de jus lcael6n. i al 00bano, eh, el'res au- I I ", ,' 11 '' I ,._z I :, I r, I I I'll, I
X .- -fl 11 I I I I I L 11 I I I
'L _--,mds-acercando ot uno de rilleri pais arkiba . _- -La organizer To, t O ilid -, -a .. ii I IL I I 1, ,.
109, jfft I :, N G F Arnigos de Carlos L Priq". Una IdeATtr.,rde ,. : N a jost.-fivouer'di,0-8 I . Y quo ,Con, t L ,i6n "Viijos in de Y,'San Ji I (, ver ,%I jefe antinlloet ik:-J xm .V!]W,'Axpirxnta presideneW,: reader almolax djel "Tercer
POL- Escucharnoi silencio. su pan Se lo COMan y que'lDiGgL Mi l 1E U JjA 13EXEL NA : I 1 'joei -parlsmentako' Y!ho6Wrijo0I1m19 tioneddistme, an' Ipa: c9ii baii all" ji, sombrero do
_iii, 'hkblabi; en vardad, de elia L i j % I I I I s ,.-:-, '. !- F1 ese'equ
No-, I lo bendiga. _L I 1. I L inauguLa inafians; Iunex, un .L __ .. '. ': ,L ,, '. I 1, I Qu6rum tibei ., It ii A cabsi pie, de* 6iia; 'a*plenwn a do Pasta. peAinsim. Ell of
Posiblidontingoncia tr4glra que tie- Fu6 Par e.5o que,.. al ldo4r'- Carlos L En'el't&rmino municipal .deGU" espacio .de propaganda,- por i I -Is a. L, reectirre fargas, distimmoolmos;'cloon
ne a0ietAt1a_6dOjaz6n1.de t(j4os I Pifo,, que I L 'r as ciekto qtjPZtmMgaAa ;Is Melen "Cadena Roja"_a lag a YA5' Eapdrase quo 11 ,Ir"".' ": t-'. ,, amor a in. flarra j A ; im sofas* y descanso do'sus agobtaintes trabaji Ali sube am
I I .1 I -a- --Wo Is- oresidoncis ,de "ay L a quorillon" an 49 I a 0"0!2
.1 l
oe f., ; ,., dos, Beat 1 L 1 .1 -vtrG r q a sessicta, ixuberante 7 prWile. .
dr 4.1, 1 IT 6, tall r fuett 6. J at I ",se --.un co- - de Is tard b loo ;, -, ',- dil- 9, ricelde 6 IN I
Pin ,deljmlondii No. Atli se I Vane" OVIL, oIJ.,.ilb. constit06, I mlill ,Qnos4cony a lira Y., I jimeals,=
gb vde-lnr '= I '. .1 ,. il- dl ,: i ...'. , ".. I. .- -_ ,blaW'siblahavotte de Is unidad au- -a don Lxi616' - th, P dor de )as carldidei 4 ,'Aumb An; N i L ,:. I I r
to L I -bo 1. I .1, ..
as' ._,_ 11 j unsi ",iW& y calurosamen I ,t - _.II Is;n ft 1 j Inr' a "Y I *..,_ L t I '- -, L
'L .1 d w ,R. Cloill", ngra pre- L 1 ". I I; 140
tinti i:'Dq1'I"-Ntuxiz cCmbIoi .1 L I I r. L V), li : tea I
net poli que se debian ,hacer .IN, Id do I Iles; y' de FTan- 77- antesoplari oat .%
as Verdad que elLdoctor Mil. diedo, a ,*a r -% 4i"', I a.. _. L. tiotnAndez el ge .
elR:'Sj.J L.Ferrifindez, elhomb or. L" i I I trei do, : mai _g ..
parw moskititsor al poder an al 52. 'gil A CONTRj M .:: n 41oll w el F stor del
- I I .1 d6i
old f ,d .r : 91. L '. .
., re ," : I C 0 M V NAI SIAt MS AD I S 0irim 6, di- Reints"& t M _ I I : 1, .. I .1 .. 11 I . I'll-, I.L .
..'al'Grat qua at Pepe, que al folerte 'di VilinsII me separ , A I ,Dr I'--- RIVwha hedho.lob'=11yo- ; .,. I '!.,' .I,
L4 0 lmm L'ffljj L 'PRC,.L a do I MARTINEZ. ARIZALA. EN L tor : Suirez -.1 -.1 I 1.
que at Batista. Pori, , i'ei'&N-"'"bbs,. .,Que,-ambdo',Mtos' '. ; _I,:V I I 1, ,
Pastellamos, del (A)" Afir 6 : P ._1 -1
.
, in L L "' iORTODOXOS) Hoy deomingo, per lWh emI partido. wood Al I trdi ,: ren: e en pasado y 'en future'
-$ "" I I ors. ,tToda al interest
naoile.49rderia ala trista..'situsel6a ,Anicka"Cibe f" 4, sin dor .-Villa tiv F i
, fi I .. .. C 1, I 1- I .,-. q -.. .19 I %
del mundii, colocomdo en. run Abiomi , -6 o-,de; 1A pire cerL estattirs, -Y, de Ja poder pars, al' autenticlemov, qioe,, e bisnei citafido adonAs-"de-:a lojf.,'4t ... , _, L i ., .
!LJOR.risjoi i L : I L Veor li ,;, 7 z I
L 1. ,Be -ha, incorporado al Part1do del tramunite de, U. a 12 de dia. lejados, a' losa Zidorts; repirattentsoo, '-'-',' ,; ; r; 't'l --l'. __ .
pot y hastapor Jos ei plot foroncinea. Pueblo Cubano, fOri 6xos) el seflox -lial*lw deAs, pajabra, i tex Y a JOB alcildes Sh a-de,41 .1 I ,. COCO, un chfu I I r _. ..' : !, : i Oc a 0o del qua ha vivid
I I
taii dicl6n.que dierQn au =a.-, ,' Miguelito estA Con at 46" Aurei Martinez ArlAl _., t. :
I L on -al porl ones que Una revolucl6n ci
con tt i sealones me trai cle.modi !Pi k -loibillonts 11I"-." 4islloiritajia Expocial guba7o vil Como la
_-JJJJ,- -, C".-W-- I I _. l.
yor--fucizeal Cormontano. :L r darlog Prita y con su PC dai.Ade- in. a er Ze le ofrer,16 6w- _. t";; spbre 164-eti quedaron pendiintes in W Wtiroaa4eei I I 1, : "I I 1- I nuestra, Conaecuentemente ha toI L ell"'en a '
mols :be, del que Varticipi ell- 0. .anoundetas, ,- gflenclosam nte, I L Conofrmsej Na. ,, -' it 1 .:, oldo esoa
onamomi I I 1. destacadmis. ligursts del',Pli 'ell Cioba. It lebrada, coma-wri al, , _. I L products qua no desna-L 'io ;iili --agreg6- Sukrez. Ferakfidiz S et I I ; *531199 tom turalizan su finaliaaco. Es un Mal
__ L I tro senadores y7,dii tre otras I i los-liberstles;.1s, Convenient- 1. RN lm joftirexfi do a Nina
age a dirigionos al Otto Tambldn _L (4QUlen.
.ffrupo, yL no oil sensi y:jefe national del 'Par- ,,:, J., an esta radiacl6n hablh- anal de MnW rooolarod
L 'L cisi alcaldhisYst lueri'piei 'con I cia de Proclimar un nombie-pars. one -, = o- Wig"A Suirez '. .1 '- L general y no hay por qui
qua Ami hablaba gesticula' I L j L t1d, a Eduardo, R.; Chlbiks, L Francisco J. Guerra. reelactorni que"Wel 'g--M 'er- jespetco.'Actividad de opoii&6n na- -cargar
ba a'" con rabs-talor (jue iI_,prJ-_ 3115 -pi agrade dos, que, sop co de 4301 Sol sea bandera, presidellicital quo sin,4 de ,nkndex-'pjjd!.'bj "coneteldo -a, su gen- clonalista: desde 1927. (A partir de fa cuIj;a ,sabre estos hombres a
I I Corona y Joaquivi, Upez Montes. v de, -W anao y, Rend estimuto a Isi tolsdripcionds Y dei 11 L' _. aqudllos. A todos'los jefes politicos
mero. Nos pusimos nolievemente Is muchos. Porque --dljo con Ir"e an I I 11 - % .,.--. 44 t. companera? lfactm."llosietwo entonces casi muica he dei de ,as
esen&er I" qua se doillso. 'Allf, 1W Isi eitie se-notaba unwindignadavi I Plerte log entusimismas de, los* aftlij. I'del tiri central ,hall*iiiii actotud MAP o ni en he tocado a an turno al conocti
oo .. bricl6n- al que L To - I I IL L. importance. ASIDgM, 0 L I- I L. 0personis"Inte- eigradeci qui rebajar an east orri .modi I doss .y otrea, -11prep lento de estas cases. Eg un fei
Mo ei-er tro, habfa do .11 I -qua a BULC i rOli',p6liticq) .:iisi'aii ., efinida',dposicionistal Cori meno qua conocimoal antes y an Is
- .1 hermoso Idioms. espaiiol?.ZLa b H habrok de tiAtarge an i a s"Vnelli I I I -1
i 11uni -lengua de Castilla an Is qua me-, e.,., Pidoplit-'aygilla para P1 ex 816n que es extracirdinarts' Y-espectal. esposo as tein arelafA del campo, de ','Xstado_ an 6poca Ae Mendletic riosa guarra de Indevendenria.
1111 I de' reconaelds 7 501vallkda I nc tiene derecho.a '11,ecso'nsideracl6ii I P,
n= Pero tampi agliabla I .1fis,'distraccioheiii de- e0e medio. do iflos 1 94 ,y- 35. Ell Is primers elecI~ ba ES PoSjb]o Ilevar.s. to .11 de. In, reforms. de.jos. estatiollos. pairs. :',-La Tfiidefioilidai siente*pasion, cl6rij;:-re
sobre".el conflict ari re quo el senador,-Cab I 'Presl6 Marti paraL 5 Cu- i4: slador, Vald&.. Clkrrero abrevimix al proceellmlento de lasArrol. I ... 6 representative a' Is r.lovivimos a-ralz de su terminaci6nl
6rtai sob .. a- banos4 Is Revolucift Rodent a y., ,; A ,- I I ' *0 eni CimarAC 1 11116
j6TjqAi46e.Ijj_ zas4o sea un estadi.sta, nit im ., or I I a CfizffL ZC Mo'npg HM an tea convulsions del afio 6 y
Is sibia'd6rit munillai Jiar- I ., 9 1 diaciones, necemarlam, a 1w diselplins. oar 6 ret! catorce aii qua a$ del 17@ No era. possible suponer qua'
lamentario de fuste, . I O'Ciltill 4 10 leii diAa dei go- I 6 I -e L, L gad6 -. t0i -ei agitac.16h de holbrolibleo, del Congreso, ConsUiu- ra distinct. No as, ge
jillLoinefflid, No, 9 :, L ..: ,, de In coleotivJdad. r i an 1933 fue
nan .log perl6dicos's 1. ,pero paraLnqs I L I E senor Jos Grgu,.Agi pi a, 11o i
.1 I I I berania? "' lapolitida? I. ,, t a ,;940 y senator desde
ani I otroi as algo mAsque todo eW .. L sidente'de Is Asociacl6n'de ex, lei I -,A4111 "is, iii Active e4nzus ,, gn .. I un argument de ataque po
- lettores. Se hill, abig con 'Que ease I osas tea digs cualefule '' ' L 11 -do, ida. ,11 ... I .t
luej, y Be discutia con ;.,elilim encla, _,Ul a persona agradeclda, ,s de. L I lad 9' fhPlead6s deI,'4C6hgr&o,,ha I Irk Me rein .. I 1. 'L I tituible- "SeCrevarla;" t del vigorous'.' .'Tei .su .-Carrers. politics tiene quo ,,a pueda geumular a capricho
.. C ra, I pl ebde pagar; Pero qua tea pr;: BOhcr1et'1; = entrevista cdoli i'*e- .
. ur3 1. dL@'de: hay. par. In bombre ,661106. ,title, atjende .con,' r Es un lug9r. Corti aludir a las
. cir, un hombre cabal. L I fiern Carlos Milkorquez Sterling no hiero, Heviaminist 'AgribitItp A las doce del una- sobre una reputact6in. .
idlen6x._ de'flidCta: Se ,dalidad mantenielp, .al culto
' '
hablaba'del Almendares, Y'del Ha- I 1. 0 1 I 11 to de 'Misors CMJX; Be efectuari eq Mo-, dilikencia Y esmero al adorno de "' dababer441co del civillsono. .
puede perdonarse. Para interessir su lntei- ori car. I I 1. .. 1. travesuras Pot Miguel Suit.
bani",;d el*Angel. Altunos', amigoe y colaboradares I I I .L ACCIL'al r6n la. ifinugurencl6n -'dd'l espacia.1111- la:'c9in' conjdi. Thoilil4plei telofune; mug,jovenparticip6 en.lla agita- rez. Todas he In"-X. pillerfas as. I
e, Uquey de Ii enji Lat Ca de la: Corei del LTab 4ogr Ati ioqutmoe ones ei I'll m(Iltipli clientele villa. "' )a patrloI;a Des- dichas questions.
1 ; I '' I I Con :, .,a, list ItTribehers. I
.1 1, I I I I ... de Com'ercio ya hlin c ,. ,r __ do obtener tin LACA 00n, 0 vetti :L thn .referidas a,
1. I I I~. -1141, aguir -, a trelamittrA, doffitfilcalinii lit 1-., 4bfid, exo'dril 006rtex -qori)b iuji- di dl kjl.-Wl cam atj6'el I* .1160 ul;- acuerdq:4qnA regirne
csr I os'alrededok .' Ml6mbros do Is' Cooperativa der Erotaccli a, level
.1 r,.del. ex-leglaindor tada estac ';' 1 -- -, Aona ls7organizaclqin -cintrada-en Hombre'de-oposici6n politics, coUp grupo integral par, legifla- nalda quo do eite--vailloiao.funcio i Omni iux *Locales- de:-.. Luna "cludad uis -Ve, diii Carr* i6n. - I I'll I -' do-Wach'ado, L. Nacioni tenaz
of r fi "" dapersorw dalL ex president[ del' 0 6 it,6r a'la deatitucl6ri del pre- mo casi.slempreL.ha sido, tomeroso
CL 1114- I ra -ofue-muenl-im no- Para al sicto iliaugural lhv an: 'Ar- .L sakpiIien4ente' poder.
ores, futocionstriote ,yl periodiii 'Senido, jifi .tj ._ a Fd1e8nte-'d6miz,'abandon6 et PUN edie a JOB recuraos'del
' rIo del Estaid jensan.reclblr an lag '' : Itie'roh reclelitemente vents afios.o!dLidad,'Ilepodehohores noddo do Vitoria,, dlrldjtor : MRrdoo an At ."
del intiribr 'c n el Muli Cu6llar, subdir ctoi I trot coma'anted -ii to tuvo- L-je- y,$ormi en'O'n6cleb de opooici6n ,, u
charlai una ,do astoos, Pagodas "- pr6x1m6xi pascusles., l - ,, ., .atendidos par 61 doctor Orlando y polii postrado an Courts, 9 at adversarto fubeit
'L .. I ... I I ,- -1
L I as. an' L u0i lello. De.asi -con- r A-japitista. __ I ., ..
fianamef sobre,-coi intraseenderitem" ', Ycomo At del doctor Artuti ,Puente, j lpI6ir sul eionducto solicits- auxillo de gas hij mental ventajas y fuerza egalcon
'eUlaciegellor remensia 466'as Is R1. ; ,,, .-.d, 'A ' L I I ... L tea disposl6ones 'de --Is 1ey comi. .. .11rc I a .an limarte de $US Ind
L, an 1polmillL nololdem: ,Tellahe(;he,.-%Ie.-han pestoo ran delsoiflor Piesidente do lit a- L, Coni recor at ,Luis Vel Ca- ANUNCIAN" I I 9 ." a0dL '. ., aan6; ,- ' an au .eariiiiter de asesor dial. logrd In ado I pci6n de trabas y
obclnw, Privada do Orlando, el'mote de Ariwrlti del doctor., pCiblion. 16a beiieficion de un sorted rrera fu6 ellcreador del barrJo, oboe, ., 'ZNTIKZVISTA D LOS !4 ritos, ellik llorcL y r Mantes, tal, -el 'nombre Parat al PRC He resorts art esAk modidas'efue.- des-
to, cuanefoAlgiiien, d , P L Ciotti ,- it )' looo e4a. adinin itraci6n Ofi. "' In dvenldo -y ha'dmi au .11"uelln, pods, muchas veces, ban aide ei
- la, vei 4,1i R;,Andreu I mejo- ro a a DEmocRATAs "coN EL I 121
aside a han, denowirgi de* iii tdieilel Naclonal Para d ,Y, del Winton Muni- PRESMENi FRIO : I U :in Ili It personallyl qua .
na, vf6duando'Virgiliti P6rej Pioi d?. conmil'oleArArelto. L ., rar dog amrvi6lo Y astabledler mong, I cipal do M 111-W W 6*. .do J. I L 'tea I i Inclo5iii electoral do bo an al proplacaminci sui; fixi-
I I
trabs4n Palacloi porlsipuerts. prin- .. L precinta protectors alill taboo Cuba-, Dem6crata, .no 0 n al- xU auton6mico desen & V4U1.7 15 acill. Erl m .- tog y la)ian abruinado.a #ILMJSMO
. .Y -xikpimoarnos que. al, don Ii nuevi iiiia. I n = ,h4'servJdo,parv4oirwr,' Los jefes del fdrtido a%-. vo Iento':en,'iI.1.o:ani de-las as uniiii'de'las. aut6ridades an
c1pal, eg decIkI;')pov al 91111ralef 4ue' I at I I con caricter'c6ercitivo. Ell all chgor
* peran oar ii dog par al president ,, activfdadee, nacto I I terin
guel de'Cervantaii,'Sinvedra vivie, jMei ,Iicltudl jDespar ajo v au. ci, de lama unfveksal. .ri ummju'mm 'Cubii - L .
.48 per donde'duetencruzar, lai ri'anquestrom Wei y me le.,ocurrle Inauditol" T' I do ta RepilIbIli actor Carlos'Prio .1 .4- ,-- 1" :;, Is hay un-raudal de aniledatas so-,", '. 11 ,; Socilrtekki an studlencis especial al lu ,, do' ar.tedeIs',&ayYde._.ro n,- c torna. L"
Sidw dti Ottesicift I Acompafian at seflor Grau .AgUer fai orgal.ieci6n p6litice Ill. II riki, Mfjy
11 ,,! ba ,de egalet)dejeani
:, ri offei. uh. aguinaldo, 'par ejem. iAhl"Mafignp mismo 16 mandate. joJ I let SArez, (JUe are bre este"
agfo sjl ild nesjpr6xlni Jos ones de Is mafka. 1%, donde paA6 ,. La -ieferenciat.aAa
FI 4be"aWimb ml',distinj idol jt 17.1 '&plo, eixus Jmpresi to gracla.pas, mos 6 t atrliicido memorindulitt At' too doctors Paladin .Nic cahtfindible ' :' : ,-
'1 I!, retookUquelilitclervehorgineq 11 h ;.Ili Y I's."lleflorts"lalt L 2"(1 rjoi Uis n f a esta, entr6i Jbsiiies;' I I I vie* trail , "tib "I iiI "k a "' r 'U 1 At Varld
unto d1jo estafrase, I dea Is Prefildencia. ; It dri ponl6ndose de afarl social deMig,461itp, hiza recorder
ustre L -iRooretarlo- do 1jI:,dt0A ft I 'd, 'jI .,
. I '- 1. I 6& Lepanto .rao t Ismarfa ., al, ., aguinaldw), I I Y Ual Ad I Ali -go ilo s oa6, R., Andreu,,Siine6n7Ferro, h oh;Isii eilljo i 491 'a 1'r e ,urin 1'-enferme&d'_ Lin epladaI6.l , T e ?." ., I..
.
1. aglo Qonzoklftj W04 .. Y, TO .
1 I is cornim(tin'lowraQ ma C I I, : ,
-Abl;poga 6 raildente del' wlrog M., Poltoz nornin'Nod oli !seinWW,*s:i',"q%10,1,#O$,_Ist6pr;il6n.,delic
Iel, 'Iedtbr, onvRielotarrib n b d cooperaci6n del Aefeadel 1JIJtQ"YeI'x66etaf d4rei % tV-. L 6row me .produla Miguel limits I.,
= ,d los'nO'Cle ,del Man Agar,, 9 n1c, Martinezwa a.. Joild. 2n ., I conv 1111 rest'11 ,.Nl r 4 4 q'iiiii, 16 drildo :quo'-ppellermi clAraplotolgaeneral. Ru Cabrera, vai us ":;Iml. L mi "Jlgpas.i a gritell '11i VG'COMO V deariela. Jet quemaduras que le han dei eggs
itago. ''I I .a, 11 11' 1.1 ,,l---q1,,__o ..--- ,1 j ... I 9. I-dJ , """ L, rei -1, I UL guntem oi L'.L'_
gall quo to ef a, = zv ign ,L 14 r ty, P I I If* _L,
t, ."Ie se'preote auxi a jendellco-por, r r ItI dr6h asto rite I te. tahtftei ,AHumliIj,, no4ei Ae. ,xu' riomi0o.., P a I. 'r
as 11111111a rs huellw? "pre 1. L
_iit. uiioi 11 to"n L ,. 6rdit .Ai del to, '. I I ", '4r, '" ma Caboli C9n., Un: -_ jitabal unita-velote--afictsty
iniagrmm e.e,'Com ." IN ok g4xt6(3iaAnAJr 'Altlend ells. .' OT'Cii"keduardii cueri del al cuerpajacultat4vo li :- #W, lchofer-%:'jjs ,. ,Peiadti* 1,-1lW41nt11 In .-.. ,
td I. L ,, "I'. I ex ledislador. I., L ; rats, 'eptrevioth, tione, par, objeta 'cido-Ael All 00011 1. to 1_" 44 amillZ isloltelk.1off"petox I
0 , I .,) I lVide rof -dei
"e&mtamox, Ill ,'cureel'tatelfal due'tidebtro vloJo-ami- nl qoieIe diJ iim padte: vlejo 91 Ott ,I V . I --irit =a reennei dei treft
_LO lbtexogir Afel'yXom illei do jeolompL.univergif- Papfi, Zves squat outonl6viLqui I I no dificUltkeles en:las I-A" ?a T.bat* I eroloo!", des .. 1. &,; L ps at IL fifir 1% tar.0 I e:l 'T *r 0 rocurre A unal :CO a- tico. .clubt-dei Le_- Habana.
" ,avO.,w J ra n 11 b = .
L 4parcialei an e7qe Iii
yeele'.'70" -'it tialentos a Carlas-Miliroluez asti.it JjIIL puerta',do ta casmi del ,%VUJOS AMI(GO9 D , bARWir *'06blerrooly'dicho I Otte ,-Or a. edi pigrms- un auto berrado 46 traslad6 eon
Vei Vella no alii tai fjori L! I I partido'altadei I ", 41 balb6ol',de la,,a ,.,,,"copbbtthll"',dei4venenclmis do -Pre- .
Ark." ,,'Ster1Ings,:.pivmmc16 al'pasadet do- Wiles ei an un.tris-da' FRIOmij MAW A-jXNL' LSMjSjON, 1, I 1. nxhjjRImPte .gi L L .Vejjfa P.1", a _jfteidesi buscade unca vi.
nTtx VII- C I I I I L I .1 .. Aiiiiisi di IaM t1talleirde--relacloin I
1. I I 'Vy -se-Asam Iik .4aiopinidyi 0% [ CC. ladoris; Para, at al triudi do
Ca 1. it mo. on ell Quo foli of I I L . i ;_ 1' j1dio0 L goblerolo a=u tl all .drj*.. Vj,fmjj0 L
na nelingeo, or, 14 a alloore del seni L lot I I I I W XA _; '. J ilbi 0011.. ',Coivqi ,&.:-1.-.' Affa id:', ,*'Voi4 tieleola,-trammbd6n., AoIiti r -_kiii .gunta. a cl%) - : dentila-do. unto I
dor % I ," '' 'L, T.1" .' -ExplItate bijo mto
bAii -16 pIdi6 al. I 08 de'' ,.O isie.-Pro del
diontradopadre. IA organfastelft evieJos, il ReAsi6lit-de' tiabij I 11 .. de too, amontonadox, oeupantes ,
-volvimom mcAndagar. -, 14Xi&,:acdxo; al allldado -de meri il Se L 6 L I itadiil,,,di, lo*.'.i#16r 616k" dbifirviez. unto st; salogriento ,sucesb, Ae be Auto, il'minceliderlun'filisfoi hitzo, '..
1, taiy1del'figure",protlefente-de In: -Eii'loo6urtlaro, vlejo. Me acei I *.com*o-.un.,'pr.ofeoional-4ei.',4eiAll ;' ,-, rk"li,,tkit,,' o-elLpoiib)e-apdyodi!1 -2,
Carlos' iitafigwaii no = 1,4! I , ,I si I cei n. J. AutAnlica que, prendler ,4A p6lvora: C;ari .
_- Antould, 41'Poresidente nato -litibia. r" a tejAIAIfredo. Avii .'su jalierowdeLVehiculo susconfugua
. Que &a tras- 11, I 11 1. b ikea kia Actittlelf .I., I _, _0efoi ,,
Consilltuyente 'al-trulen 16 eicuch I dueflo qla Is ouiliquing, y le pedi" nee, urt- as 'L tg y-raggos, ,
I 1. oni I
del CoonitillMunicipal mitt CMOs *8401"y ollio' y 'Werte.al, pit I I-, as -det li qui i : P" radial. L 1, Y."arell urgurneritti y ensarelinadvit'viajerox., "Miguelf .
. I -., 1 330 mos- palahraig comb guatsions,' vi que'ma- to regalara. , arm, o 11
as loran., "L a4lariAmente:0i Cadena RO- E1,41a 6 de log Corrientes y mi lag OL' ii ;ijijiiisfci ni ., p de dl;tinta to 561-ef , I In to" hoblarecibieJ6 mikitiplies quema.11 ..%', 'L'', '' L. I, piplai4tondillosrotoxpillani;ladro.' 44atursilrnenta quelese sailor no Joe de 6 a 15,Ft 0 V 30 de.Ja tarde. Oilcinag, del coni ejecutiva rigelo- blic Illift (Irgani I I .Mlpjil, p4iiiiz'hii Jai duress de,tercor irado..-de tal, do, '.1
Y;ltuecori quo al qua hizo es- nos. ousliarsailorest ''chives. foleinol- to la;di6 -le esoet6 al papfi, I I n' I sito! an San Lizaro 959 .%i se ,nallaid, igula:..'del Itipiz jacutiOei
,, lilli f jcIV -as-, min de ecto Atl*:, iikielblillfilea,'de grupoi rivolu- If ,a,
to obiervael6n,'no exentsI btion dablex" le"s imba al mango, 5111011111- -Dedde luego qua no. ,EI sefioe I celeW una reunion de ,Is conjisil6ro L quipseconserva pn9ta-n9cr( gkca
S YIe r 1; kigii'soboi Miguoil*T QIO0drjbs;f,#I,-'morgen delos al-11tj'Ljj -' L .,fial-ekri ii. Oue le relactaroh.
JeCtOS, I L le I Opn'lk. Chi I dogj 1jeILAfdo, stemore .un4 rec a ,re- S h bi 'le'lloold'
L mo de I ,
humori fuok pirimcisamen ej open y Was tan.,vuliares Como Ole-, me, dlj'o ifue no me to -regalabe, Pa. rk al ministry, de Obrai Mblicas, 'in gestora, municipal de Is Seccl6i, Ju ie 'I*drhi el snotioua 11 I al, a, eoulen cori vanil, del P. It. C. U), integrada, or Co run bombrd,4e vqI41%affdl:'iri el-iVis-11 lt6L sen'_ , a A . del ad del-Auteri
to ly at me hubler dichwelue genleto M nual Fable L tgrow "Jitfa* AjJ-'P
Inx' qtsei, no, tueron a I biolyns? I ilk A.. .. I qm ri dA0 T epesrliar t1do- coAst.udtivo. dentb- ela'po- 'Cimen. de I control politico-de
comol lot otrois, unos:, Milks ,y. 9tras zEs qua Para set ortodoi hay Iq A W dirlas? irdo Pkre4'Fr6ncisco'ROvlra. g. ftica t6z nlentoso. 11 M Y I .
L I miri un turno an al programs. _pasl6h, -pdl ., ., S r ;'Provincla.' Aeabi
man, Cbnte, Ignacio Duarte, Gilillee- I -redoctartmeaLdecIstracloneff can
Mal I 8, iii el. doirrilnib' .L nparecor
I , I I I 4 Canoga Felipe es-ton-faro, -com -'L volver Joe -hechoi deL, -1 .
,j .. L. I I I 1 J056 3 I 1910MG-011 'IQ8 'Tiptelos; 1 enqtraoforma ei I reserve *tud6d4u
''. edffi6i its sobre'IR recbri
lgleiiiaN- ngiel Calzadillei RO- Arrastra ebleititlelliorriente.: I sl4eves-_SU,.1djiIrrirjk_ ditties. 'dice _t6ntjca. 4 .
1, y erardo L6pex, Is bust fold fi -Af ca as -suflcien- ,,j todo.- 016 I I OntrwrW,,i; 34ta a i6 _. '. "' L -A ,, ,, -. _... L I %. : I -, L I d 11 ,,p Ijoi ji o9t m I '.
'; 64'h ' I --d -Ese control. --elicei a1guilin- In
,. I I I I I .L 1. L r sidida por al secretlirlo general t ,'.Jljjj-'rehrIrrl 76ttmi edritin a d6AA, politicalse, reanuelteen
_ I I , 11 I I dP In. Juventude. Autointices. de Cu. a devac 6o Y ', r&ba, I I I Ildall'idai 1936. fabrxcg u .. 1. de- fed -politicaff; L i ., -Xim4s, noprue - AU I d ode laoposicon.
- I- f: L '. r Itia. ol, 'Ieiiil"Aitqad ble'Ath de Otto de -Sge 444" iante'y. so ac '. I 'Milt as a, BatJstAWvo q(W, triarleii y:rlo
' L I ; I I I .1 I I I I I I I a 4 L 1_ L ., tfk!W M
' L I I I I I i . 1E, objeto di, let rilunift -lu6 hacar _auoJ#O5.,C6JAbojIsddrese ax riiii- -.:hniet' _.' uego .-Iji'Videtsti y hi msaterolden posIci6n=:desVeri .
.1 L I 11113 #fi -rei , "
I I I
I I I ,
11 L Una revision di los trallsion realizai- ia,'JioAtior of I mile' I tcolocan -,ell un taJosa.. Lo'lieni'eh'Ids afietel
.1 L I I I ,o Alftedo *Al-- .. ..
tr .., 1 I diwpoirla coni gistorp munICV P*00t"4 willes- ii- -Xj.4g jW'&;Qjol-dwdmL.!j,on -.que 'blernoaubiri a poster, de-.cons-
- I ;_ I j I I ; -varez;-,Su1r@x,! -o6e66' c 'o _. I I I imij ,presentar:-Maiz. tant",,tdnfAUVas.tgrikoraiL'LSti','ez-,, .
7., I I I I pal -con vista a Is Conatituci6n. y elec- a- --galudode Pen- .- sharif!-xi ,11 era .
cie5n, der, ejecutivo MeenICIPRIL ide dili -, de. ;r:0. M siat I -Y. do Rifiti d a I ; 6W ,ly pOj.J .I4;;,adtUaqJAtI a- glicadt6n?: -e]-Arabajo. constautei
'''r'-aa'I,,'
gNjo Teeaffefa
__ i I L L Mo , ,- ,, ; - no dedicaefft"Personil.-.
,
F acuarda cori estatiaos ro;; ; l mundillo- am '- opolf, e.g.. '- Ljf ,',., I I L Co
I I afesteorgaintswo funclorlai P al bIbi6s6-. de4'MJkuiIItO'1 'an et*.aue-- ,L-Fi, -un Oo co,- 1, .. L, I., . I 'L, I efueel rlrn -i4xjal L ,agroi _. an valorizer:a3lois hombres.bor'412,
. I ,- .1 I I L I L, I '14 jiledi 0 .esfuerzb'y 1 tkd,_ensu cond1ci6n
.
" I I L 01 'L seat _Ae ipail
Be acord6:; _. 1-1 irgenador-.Anicetei Te n
L I.: : I I destao f 41 .. t4, -j 811), s Q I
I a
1 I I I ,,, I I I i 1 .1 I X:;*-4k t( L' -reprmsehdmmte '_ ii 6110'r 108 440ii6, qua no desmintidh:*d l'.i ejor, ajadiecis1. I I L ld. I nslderarreallzadoel trall, ,= .a .. Oriblik ., I I -debe jftrfoz Coi -'Y 'x")Idkd1'TkmC a' tto to en4asbatalles-de, to, reorgani .
1, L ,.. 7 I I . I . I . elicomendetelo, y ue par tantg FA jenadoi'Cmipoisti- i - - -y.deI9s,-com1cjO5; Tidesfoorn
1, 11 1, I proded6rhe, a Is ditac 5 W.1, b I., ,db 1k comuntdod-, 'Muchas-vee" L.'-Iii ."ikp,! 6T6 ,-I
"'L I -1 I I secretarial; gen orgies, de'Oegantacl6n de',iqmmaoi= -S, ^ I& lifisvallosoi 4os ficiores, qua mantieneel al- coi I .
, L 11 L i6n. d6'toi to AY ..
0 L r I n. das,' Auncipeel ,fri Jhjamo BE ,
. .
;I -1 t6g, 4;6 16tkiniriow,, desvlaron ,,tz;ol.perfectb,.&:Utia.pro',.ncliL .U I at -qjle'fukguar-,
'. I I j ., y"Firi do code barrio Que, reunt- --JIiAb"a4-U rob -rden .
. I I : N ., i L UT laci4n; "par alto 6 "Tercer1rente"
1. I I ,dos ,, integran. Is asamblea munici i 1, jad6-,ddj6u6.'de1 !"Tpreer.Fl-eri on ,coirtei '1141 I 'La *creacl n- del
of --uns leyendaria eiijani7eci6npoil...
11 I : I I al objeto Ili idsta.constituida, 0oAtd jc4r-p-sndErr-en Otto -'ni -':l Lno;: do jej'ptiecle desccnoocer all meI. :.1 .
__ ., 'id "' I., I \ proceder- Is elecci6ndel a I v - -. :.- L. ,, .I ;rJto !' Otto Job lxelvelluefortarlos .u
at %, 'Il', I. -tr col6gica.-obra maestro deAngenfeI U I 0
L' .1. Miguel, tienei. fla'pollitica. Imajinativa y.audaz---,. I
,'L I L ,L I I Nzc) 410, ', IND EPEND N1 , I i I municIIII actoefuml roki, o, ec I V#w Ills th d&osekvAd6j6tacbgbIe su
1: '. i : 'L I .. .,IA .. .*# I r Cugj i y,..j4otd_, ,,A#6i de 19' l"Oust6m.,atioi sit deitenval- le'llot otorgado un sinfular prestiL 1. tuarseel pr6icinao-dia? A as 3 P. I 139 -,
. I '--: '' .,: Li I . .. ... I I I L I I I I i6 -de los'Ritirenta la flue do joiAlmites glo *Politico,'- Era. Corr ante, quO, ,.se .
-4 t L : ., ;- -1 _. r, I I .;i an al Liceo Aut6ortlea, ,xito an pW imWeito'hair b ante
pi 9rdem
vagina 52 DIARIOPE LA MAMA.-Domingo, 10 de Die. de 1950 tura Y, Cavoliha.,
A-vicultiva rADOS Perros
Hablando de
P I or Manuel, Cut I c6 Social 0.0 n W for Pedro Rivera
7,
-ATINADA DETERMINE ION WL QR. ANDREU 01!
CQM n:ecuencia retural dt is entreviste celebrada con at lionora
tro de *Coil doctor Andreu,, par Job representative# de
Is Asoclaci6n National de.GrahjuAvicolas, an la que. los mlembros de N[W #A44iPPSSH/R11S
Is ANGA expusieron sun demands; relatives a qua enlas fiestas ;asCIU1Ion me consuma.con preferill product preparado par Job granjeros
Vubanas, dlc o funclonario cl a su despacho a los Importadores y ex- C4/V/C//O l
pendedores do La Habana.,jara tratar do tan vital culestl6n y escuchar los
criterion do Is parte*comercial, par& aunar Interesei.' KINGSTONAH.
,os importadores y expend1dores, queno eataban al corriente de Is
labor qua realizan Its granjerds, dudairfm de Ion afirmaclones de dotos, S,
case corrlente y disimulibWep'pirsonas no famillarizadas con Is pro- Facteres de crianza In" ImPorduccl6n naci6uaf y prol:lusliron una'16rmula qua no tenemos; empacho en ue benefidlan a lop
aplaudir. Se ofrecieron al ministry Andieu, Para integral one comfil6n, "%V.rft dt BROILERS.
en.la qua tarribift figurjkrfin"ieoriegelitativo*slde Jos granJer6sl'y fulicionario3 del Ministeil Pornerclo,,pat4 hacer un recorrido y conotattir la
verdad scisterida par los avicultores y al dia siguiente salieron en sends
-mAquinas- Jos- comisionadom- panft-emilll -misl6n, tutelados par el- je e-- 504fasolionto unifornildo del Negociado de Coates del Mintaterio de Comercio ingeniero Jos6. Ar. an lodes to$ fodbrill
teaga y par aI Oficial de'Enlace con el Ministerio de Agriculture, tdcnico dt [a criOnlo. seflor Orem". Como iriedida' di.iegurldad para todoo Its comitionadas y Abundant* vitalidod. La Sra. Barial Marrero de an com do Sol doss ,Vrd
come major iluxtratl de Is autorlded qua el responsabilizada can el
me Baia incrialiclad. "Jan of Laurenheirs" 7 'Alvim OsUbut FAll T'/"
abasteetralento, el Negociacto de- Castes Agricolos, prepare minutes de Etc
tax. Para ser tirmadas por-loo.-conilsionedol; al vIsitar ends grarl Extrernodarriente
ll 2 2 Queremog presenter a nUoStr0l nuestros ples come al Alera.susproPar rare coincidence, eniontrindol -Jos conalsionadox efectuando el tomprono am lecterns don can6filos cAbarics, 100 bacl6n a-lo anterlormente
c Be rename Its labios con J1= 6".1., j
hequeo de las manadals.de pollIcisen Is Granja Macasa, bizo aria do pre- :5 que par all lentualgamo y del IDS more r de- "1161-d'
fiencia en li misma el doefor-l"divar, jefe del subnegociado de Avlculw Muy rdoid6 >- vao a Jay, orros me ban bathes merece- dill am
-crtcIrl dare Kennelal on V.&Cogr de pcii
tdra y Cunicultura delMiplaterlo, de Agriculture, encargado par al titu- 140, -,,,Pd las mis altaB alabanzas t.des e a 0 sometil"dool I
lar Ingeniero Carlos Hevid, de-hacer on recorrido par lag granjas do In Nos referlmon a lear felices propie- sIcl6n,,
or trenarnionto -diario. Par, Ins
tortes de "Ron Kennels el sek Im. an
provincia do La Habana' y toffiar dol do importance en egos estableci- Excelonle Ciro Rossi mu distinguida etpon notches en el verde C6
mientoo, pan conoctr las neceildal del granjero y saber qui politics de corns. ertal Marrero de Ross. cunda a laspereras, 104 Ron van
debe deldemarrollar 61 depthaotrittl In sell LI
Situado en Is Avenida 12 equine hacienda de Bar one.& jmo Ift PeAmbos lineirlikentosjidn 'sin: duda altamente responnables, 00 y Colo rrov. Primero Jos hacen cam r
'e a calle 10 en el arlstocritko repar- del dates, de valor econ6mico q' G "'londoll llevadox par W correasAespu a
permitirin acurriular un irsenill doPaIrurl. o de Amplil de Almendares,
importance, para coordirthr la,Iabor -de amboa; Minloterlos, garantizando Ross Kennels" esfi dedicado ex- lea hace saItsr sabre un obstictila
al production y a] abitodeelmlento'nucional deritro de normas justas y rn- clusivamente a Is crianza de perros especialmerite co Me, &I efectO
M py y findimente me les hace poser call
abierto an de Is raze boxer. iW06n. Log
Nos recipe gentilmente Is seflora III extuvieran'en'uila
Los represintativor.def c6merclo Ide eyes, Collin aquilatando ahors, e
la Important consurmidarot. de Roam Is que nos comunica qua damingos Be lea hade e 'misma eril
Cie de Is riqueza ey4cola; Its funcionRrios de Comercio y y C!Ptallisroa, so esposo tarcial Ilegar trenamlento peo
pace en entgr In m*fin,,
Agriculture, ion.testigos do inapreclable valor y Berlin jucces an toda par Ill f6CII proc*so; de so oficirl Un estupe dohoxer Las perrerax situalias en un
AM, querells y el product6r. incluitrieJ,-.9lente Is intima satisfacei6n de qua Be tambi6n he so all a a darn a Is bien- edificlo de mamposterfa tendril
"x-, constatensus demand de abaitecirfilento national, ganando dt tag me baerva can Inter6S ad hoc para tal
as venida. No 0 of ecto, jr. que is, coEl pando mikrco too mlembroo do in Asoclact6n National de Graill Avicalam, (A. N. G. A.), afrecleran didan; todas las Parton que han.estudo'girando dentro de on madentendido. y oxcluill Carl mientras saludamos a so area Y munican directamente corl hogar
one Carl en honor de Ion conocidox avic6itores norteamericanool Lester Brown y Mr. Triton, an ocal Abora, Agricultdrs, Comerclo y ]as expendedores conocerAn la.Justi- y uniformideld prorito nos l come amigoo al de los Rom. Interiormente estin disi6n de la vista qua hicteron too mismon durante courts dims a nuestra patriot. En Is late )a presIdencla del oil de las Iternandes do los'griWeras. Se sRbrfi oficiallmente, que In. ilque- do color. eomprender que no representamos vididas en 7 comPartimetitoo; Ao
acto en quc aparecen de izquierda a derecha at senior Manuel Cal secretary de Is A-. N. G. A., Antonio Za avicola rl un pasatleml sino fuenta de trabajo y do redistribucift pellgro alguno pera sum seres qud- apr6ximadamente unas 20 p1t$ Cox- 1
per. TODO *STO'NO ES XAS QUE rides. dradols de superficial, cadli VIll TOHerniindez 1,16pir, vicepresidente; Mr. Triton y sehora. Mr. Brown y sefiora, y Mr. Roy E. H#Ith, represen- del dinero. Que en las'.granjes cublanIns hay capacldad 'suficiente AUMENTO DR GANANCIAS Una vez trial c6modamente dos elles tienen an el Ima im 'bantante en Cuba de is firma a quo pertenecen Jos distluguldos visitantes. abastecer al mercql hombres superallos qua opera one industria PARA UOTED. en el ampliq, portal que'circunda/ tidor de modern, que srve do cam
clentificamente. Be aquUatir*,b necesidad do protege a las manadas de PRUPBE AHORA CON Is residence aprovechemos para a Joe perros, Y plara separarlos da
even, do Is Inval de'-Inf" clorles procedentes de regions, afectadas NEW HAMPSHERES Freguntar canton boxer, viven an Is Welded del piso, cuando VA 10
por'epizooties aviaries y In Imilierativi soluci6n a esta perenne amerl Y OBSERVE LA DI;FERENCIA a actualidad en las TaFnTcas pe- deseen. Tambitta tienen au. bebidiDos conocidos avicultores norteam erim 08 medlarite In implantacl6n de niedid", de protecci6n, que impidan la, en- Si re e primers, litiela Job NEW rreras instalades, al fondo e a ca- ro con pila de agua Individual. Totrada.de alfantes perniclose.'Si mepi Is preparacl6n de los.establecl- US de NICHOLS, mues. so. Par el memento tenemos slete, do esti di"Ando con un-ft Priea mlerl pare producer polliltos, para' preparer marl del gallinas de tran un balance de factors de crian- boxers, cInco machos 7 dos hem- tico y iatilitarlo. 1 -1 1 1 1
site posture, cuando mean claisifleadoe Joe huevos, en evitaci6n de rompe- za que ban side culdeddsamente bras, pare eseeramos a fines de es- En una de Ing paredes del fronts i opinan sobre la industrial avicola de Cuba tenclas, desleales y precious no concordaintes con las calidades de exte pro- desarrollados para age r un to mes una crIa.; nos contests. Inqui- hay un potent extractor -de odre
rimos el nombre-de Job Perron, IC- electrical, que mantione, siemPre
ductal, STRAIN de BROILERS I rCAL'- ro el sorildo de on klaxon en. In c conatnnite ventilacift, Run en I*$
N ocasi6n de la comida qua fa Reportaial Esoecial yes planes al convertirse en reall- Captarlin Its investigators bfitlafesl repercussions econ6micas de DAD SUPERIOR. tancia y- la exactitude de atenci6n dias Allis calurosox. Frente a las peE Asociaci6n Nacional de Gr dade hliceron.poslble In Polabiliza- una r1queza naclonal, en sectors productores de piensos, que podrin uti-. ESCRIBANOS... uffted mismio que he anumido Jan, que as! Be Ila- rreras hay cuatro JaIIIM Q1;e '6o
. De Ayicultura comprobari Its hechos.
jas Avicolas, hubo de afrecer C! cl6n ide Is industries avicolm, y que lizar materlas priniarlas'cubanas.de las que aharn me prioducel el apro- ESPERAMOS SU ORDEN me el boxer que nos di6 In blenve- uBan cuando as dtl 'LisW RI'll
pasadas an honor do Mr. Carlos lograrn el grado de advance. de vechomiento de derfvadoi do desedhos de IRS Industries conserverm y el CATALOGO EN COILORES, nida, nos indica qua el seffbr Ross perra. Su UW mis1timfin 41111-37M
Tricou y Mr. Lester Brown, cone. prober que, ya an Cuba'existia un que bay disfruts. foment en Is agriculture de cuJtIvoa nuevos para proveer a las forra- G R A T 1 8, para usted, a
cidos avicultores norteamericarl buen grupo de avicultores, pore que He podido ver que Ica avic)ilto- jerns. solicituld, sin compromise,
qua en un16n de sus families. res- Inclinaban sum actividades iaayor- rem cubanos cuentan bay con la de- ComprOnder*n los; imporLadores de aves y de hooves, In Importancia alguno de so-, parte.
que me derive Para el cowerclo en general y para Is industrial. national. REPRESENTANTES EXCLUPWOS pectfvas visitaron nuestra patria an mente a Is crianza de eyes de ex- Jones que pare son interests ,epreviaje de negocios, tuvimos uportu- posiciones y sill cases aisladas Bents. Is publicaci6n de sectional; de appear son products cubanog, Puss todo el dinero Clue dele de expor- PARA CUBA A
nidad de concern SUN valiosas opi. de granjeros qua me dedicaban a in avloolas en dos de Ion principaleg tarse al extranjero, circularli.dii mano en mano, pare Inyectir Is economic
nines sabre In qUe he adelantado crianza de man1das de gallinas Pa. peri6dicos de Is naci4n, y esto es del pais y haste Job achialei 6omerclanteb-de pollen y de huevos, recilairfin Ali
In industrial avicola an nuestrn vials nedoras. a mi engender, Ie mejor arms de en forma de boomerang regresivelmente an sur, comercips eseTlo de are, CASN DIAZY9
gal come a) future que Clas ijrpven Hace dos dies quo he Ilegad que pueden disponer para llograr que elevari sum Ingresos y reduclrA proporcionalmente Jos gastos f1jos en SAN LAZARO 860
]a misma. nuevamente a Cuba, y esto corto Job lines que lbs granjeras cubatios los establecimienton, par In magia del increments do las mental inyeeta- TELEFONO U-3831 HABANA,
Mr. Carlos Tricou, as Lin expert tempo lo he dedicido a visitor a persiguen, das par el poder de compro. y del adquisitivo en legioner, de personas qua
trabajon an In product leaves selectee y de hooves.
y velerano ovioultor que vlene de- los avicultores cubanom qua roatie- Mr. Lester Brown, par so parte,
III rado a Coln iamn de In Industria nen con nosotros relaciones career- manifiesta que- come so compahe- Lee funclonarica de Comardo y cfe Agriculture, serfin Shorn onto 10, DOS GRANDES ACTOB BE PRXcampesina doodle hace irl de. vein- ciales. Mi admiracift he %Ida muy ro, he quedado admirado del ade- miniAtroa respect Nos, Its mejores voceras del avicultor y justo on ,eco- PARAN EN HONOR BE DOE PER'
ticinco ailos. De origin frFmcAs le grande cuando contempli ]as rnilla- lanto de ]as granjerog cubarms y nocqr, que corrosponde a] doctor Josd R. Andreu, In iniciativa, pues des- SONALIDADES DEL MUNDo Vlffta defas mWificom perrerms '%6#s Kenmwels",,dedl
he side muy ffiell Ilegar I dominfir res y millares de *pollitom qua lie que a travis do lot, Carlos Rhos quo de ue cl In Carters de Comerclo, puso atencl6n a *Ins demands del AVICOLA NORTEAMERIC'ANO do boxers del mis purio pedigree.
el Idioma esproval, at qua habla an- crian en vuestras granjas. y he po- con ellos Have dd relaciones comer_ grRnjero y desIgn6 a officials de enlace con Agriculture, para coordinator esti Ilegando. Es curloso ver c6mo separar los eachorras cusndooe.l;i,.- .
&I correctamente. Aderl hn esta. dido apreciar el Ildelanto flue los ciales he podido comprender qua ]as gestiorles de4produccJ6n y abastecimiento. El pr6ximo midrcoles, film 13, arri- el perro he reconocido at sonido del carton las orejas; Cada una de. lag
1.1 do an Cuba en distintas ocasiones y crindoren de eate pais ban oll me trata de personas estudicl qua ll La Wilma determine 'del rector de Comerclo, es atinifia y Bus berlin a La Habanit Mr. Scott k Mr. Claxon del auto de so area. : siete Pe eras Ilene access ot Jut paJim _Ii o ell Honduras durante va an este Corte period de cinca Silos. han logrado one capacidad Como resultadas repercutirin an Is economic na&onal tanto, come an log cana. Huffman, miembroo de IR firma Raix- Mectivarriente. a lob pocov mirl tio nd, fdua,. Son de cirl trop
r ,.,I in Pu;do asegurar qua hay aqui, en criadores que as dIgna de elogins. I )as de abasto. tan Porten Farm Co., y con age mo. ,LiL'a I que It he facilitado el tag nos estrecha Is mano el senior de largi y su piso es, do grav17. '
dominiodel Castellano. Cuba, criodores que no tienen nada Pero lo qua mfis me admire. can- tivo me estfin organizando don gran- Ciro Ross. Nos dice que he terildo gravel on magnifies. mra conal
Con su trato carts y No carActor qua envidiar a Its de ml patria' Ell tinda, es ver tantos granjeroa de des actas en honor de tan distingut- un file muy atareado y nos pide var an buenas coudicionea iss-,patils.,
j vial pranto me hoce asequible a] able case tenement Al senior Joan celloo y corbata". Aqui inismo en dos visitantes. disculpa par habernos hecho es- de Job Perron ayudandotambidn
interrogatorio y a trav6s do 6ste vn Lno, cuyn granja he tinidopl, gusto Cote acto teromos a varies de los El primer conslatiri an una co- perar. conservarles IRS uhas cortas.
relatando aus distintas Impreatones de vialtar an 61 dia dol don- quo holy berries visitudo en Bus mida Ue lea seri afrecidn par Is Su interim par los Perron data de Peguntamos &I Sr.. Ron quill. b6Apoclaq Nacional de Granjas Avi. hace mucho dempa. pore de los er considers Ideal clesde-oll-punto
Sabre la avlcultura cubana recogi. de he podido c nwroib' u4ijl granjAs roppectivas y que cricontra- cl6n x
colas el mismo din 13 a lag nuave y boxers an partioular's6l trev aficl de vista de perfeccift fWca'-ydes-1mos afenados en sum areas do ci indas an ous viaites a nuestrq, Jiatria granjeros del En In secol6n "Consultaltl no mento en que tanto iste, III: media de Is Cache en el Restaurant cloc t va explicandal -'Cuanda,; puds do 'meditar durante urlool -i
a trill de tteffilln allies. pollen can el Axita 71 d6rpg'y ahdra forman on strupo me- rhomas visto basta al me t Dal should irin disminuyen4o'en"llarage = a y al qua anistirA un buen c A mi Jill boxer tuve Its' gundox s4 respuests, no# contact
En 1020, e6mienza diclendo mls- que lo hace Cote seftortu416'pui- lecto'y elegant do demos y caba- 'ds an relacida eon Is = en neraclones sucesivas, basis p de granjeroa cubarl entre dembEd.d do varlo a una a a I. con lum-, sonrin: M Ideal -delbftel
I Ep a
ter Tricou,, hica ml p4mer. viqja n do affAfiar que a trails de MIR vl- Ileros. distinguldos. En Louisiana baterlas a -juNsbm Q 6 We cirae e)emplares nifis pegueftoo, qua Jos ?ue.cuentan con randen sImpa- cl6n L aunque no gone on el no- es esta pequell estatua;,ly il ted de ede sh Wsre flr-- dran menes huevog, de Manor ties eficres Scott. Huffman. da 111 un mercer lugar,'desde muestrok In r6plicalde un b6xer be- r
Cuba. y en aquelln opbrtutildad to- sites a denies de granjss '.'db los estariamos entantades de raciblr..Ia temat -u E, on 7 on
na. Calmito. fam'ailo an one palabra even de- q di
ve adam16n do concern toda In hila. Estadas Unities no he enedritrado violin do algomoo do ustedes, y Sun- priernans, y come tales improduc- El Segundo acto tlene Incluldo en ese dfa deel dedicarme a Is crian- cha -par un escultor americanoi --ZI
pues In recarri decide Occidente criador qua tuviese at acitrto do que no podriambs binder coml El slntqma do arlanza y engorde tivas, ya qua Sit polare produc- su programs on buffet quo me ser- za do Perron y tratar de producer dia que yo pueda criar uno QM in
haste Oriente an varlas occasions, onto compatriots de usted. tir can too granjeros cubanas am an baterlet. a Jaulah he side pro- cl no serh nt aiin sufficient, Pa. virik el jueves 14 a.las ocho y me- Rquien Cuba tan buenog Perron co- aserl a.Ate sord felh, nosasey pude apreclar an aquel entonces Hemos; conocido Mr. Brown F yo, elegancia nf ofrecerles un )ugar tan bado can x1to par muchom criado- ra cubilr Jos goatee de mu me- dia de Is noche en el Common t mo en ]as K U. gurn We. Lo creemos detodo coqua on Cote reptiblica no me conocia. la labor qua In Asociacl6n de )as belle y distinguldo come 41ste par res quo Calls bien me dedicen a Is nuterl H del Reparto Miramar, It u a En un vinJe que efectuili a New raz n. De Icsque conwo.-Por-bis-.
Collation (Asoclact6n brindarles nuestra bienvenide, %I Celia del pollo an pequefia escala UVceual a cxh birfin document &lea York el a akrovech6 panada absolutamente de oviculturn, Avicultores de s I berlos visto ell rings am ca"..
De igual made. 'hay clue tener en c1rionantogrAfle
Llamamos pequefin escala a In ce- as sabre divulgacl6n ra Visitor a In sefiora Rita L. Can- nos, "Zazarac Brandy" crebm'06"es
pues a] blen el comDesino erlaba nl- Nacional de Granjas Avlc dsz), via- pueden estar seguros de que encon- be de ones cuuntos miles de brol- Cuenta an ]a eleccl6n de Job ejem- avicola y finalmente Mr. Huffman, rpy,,propietaria del afamado ken- el mejor; aunque no he vlirtcl gimus gallinus, In hacia de In nin- ne desurrallando an defense de Ion trarinla irl sincere misted y lers, cuarl pensamos en las enor. places reproductores otro requi- Que esult reconocido como on t6cni- nel de boxers "Laurenheirn Ken- nuevc, y fenomenal '"Bangaway",
nera ril rudimerl sin drule a Intereses avicolas del PRIS, y no pa- In misma cordial acogida que'rics- race menacing de mis de cularenta 'Ito esencial; Is estirpe: torque Job co especializado en material de avi- nels", situado an Jamaica, N. Y. continfla explicindonop sate huieva esta pnrte de In produccl6n Carl demos Bar remlsos an fellritar a los otros homes encontrado en ustedes. mill polls qua tienen los criado- = ros reproductoreirrialebl) cultural, ofrecerA a la concurrencia Mantras visitAbamos las magnificas; Warner cubanp.,Las esl zas- de dirigentes de esa socieded, pues to Estas son las opinioner; :eeogidas rem de piso, La crianza del polll- er de padres de alto one brillanle conference sabre tan tin
mine ringunn importance. calided de ]a mejor familla. estirfe, perreras de la sefiora Conroy, mi es. C R. are el fu ore pro me es
Despu6m vl.90 a Cuba en otras linea do conduct qua me hdji traza. casi al azar, de dos avicultores on to beW en baterlas to sencilla, pe- lirl a "strain" come dicen un precloso boxer TE
interested tema, confereill qua se- pass Berta, v16 efira as en one crIa que esti, el
oportunifindps y pude apreckv Ins do y Ion planes qua calorizan pnra pecialJzados, qua ban sabldo cap, ro hay algunos fundamentos lnelu rA brindada en espafiol, ldioma que qua estaba suj rando. Es linebreeding del famollo
edibles. La -complete limpieza a me- americanos, ademain de poster lag eto par Una fuerte
primers pill que an nvicUltuva el future son los mismos qua los tnr en so brave estancia eptre ties- caracteristices de buen desurrollo, ente sector domme perfectamerve. Correa dentro de la Casa, y sin so- campe6n norteamericano "Marh-'
Ilia dando eI culinno. hasta ((UP. 1111- ivicultores americanos lucharrics otros ION Rnhelos y las'necesidadcs nidad y suliciente espacJo de jau- edad precocidad. nfornincl6n pe- Despu6s de so dulelt.16n Mr. Huff- ber par qu el perro estaba aujeto der's El Chico.
Ins y caseto a sal6n ran los prin- C'3 man atenderill todas Ins consultas qua e irigj6 a 61 y ]a Nolte. Ei'perro' La experlencla del maltrilmonlo
ce Chico nfioN, en 1946. pUde com- par conseguir hare viii-lon nhom, cu- de RUN coleggis cubanos, cipales objetivos. Debe tenerse go. etc., qua mejor reRpondan ai cl los avicultares deseen hacerie, y 8 d
jetivo del crindor. A eate respev- it' nos, explico so propietaria, on un Ross an las rings de exposiciorl
one adecuada ventilaci6n an el In- to. recordamos la sigulente fras nalmente ]as concurrentes a onto c- perro que no -z hace amigo de los no me lim Co. one a pern ore can a a to seran a sequoia as con souvenirs estrafios con facilidad y par eso lo
Itos no olvIdando I "De taleb padres. tales hijos". que lusivos al mismo. .1949 viajaron a 6xico con ur4o.de;.
]as poll tango dentro de la case y no en las us mejores'ejemplares para f6imar
h e a necesaria para el me sintetiza ]a Cliche en el r ente
am I a to ura phrrafo. Al ellminar ]as ejp. Wares A este 61timo acto pueden asistir perreras con ]as debris, verdadera- parte an el Circuito Canino MooGRANIA Concurso N acional de P uesta I oerat Id a Cue no reunan las reouisitos Ya todas aquellas personas que estilin mente estoy sorprendida qua haya cano representando a Cuba erilla,,
pare el local e crianza debe defallados, deberAn de m- acerearse a eele/f, Nor ones seten a rados fahrenheili secbarse ta interesadas an In avicultura, asegu permitido a so esposa raze boxer. En la exposic!6n
"Mabelita" At terminal e con una u a a relative de 60 a bi6n, a los que hayan sufridn &I- rando de antemano qua el mIsrno re- el. Despuks de esa an6cdota y de brada en Cuernavaca, M6xiccl obtuI mes de noviembre. Segundo del XXIII Concurso guna enfermedad grave. asf como sultari lucidfsimo Y serviri de gran ver el apego que inmediatamente vo Job mAs altos honors de la:raoNficional de Puel lam diez primers lugares de Is Competencia GO- 70 grades. los qua- presented rualaulera de ensefial a los crindores cubanos, sint16 el perro par Berta, ]a ofre- za, Ill misma que repiti6 mix tards
neral eran ocu pados par Its siguientes lotes: Es Importante proveer suficien- los princilinles riefectos sivulentes: pues tanto Ins peliculas come la can- Ci core
POLLITOS to luz, comederos y bebederos. Mul- esarervele a seficra Conroy, en Cuba en lee ciudades de Varaolco torcido, lialumps do las alas ferencia de Mr. Huffman, repetimas, Pero arm6 que no nos lo dero y Matanzas fittrante In -cl
SEXADOS Y Lug. Lot. GrFknja Propietario Raze Hue, Pion. chom criadores (to mayorla) ft pue- toraidas, alas divididas alas dor- serfin habladas en nuestro idioma, fa- vendia torque con toda seguridad braci6n del Circulto Canino Inver,
- den controlar los problems res- midas, cola de nrdilla ;i colp Incli- c1litando de esa mantra so mayor el perre no me iba a comportar bien nal de onto ail
VACUNADOS 1 2 Chnta Dr. Carlos Prio Socarris C 699 700 65 piratorlos una vez que estos for- !do vull comprensi6n. con nosotros. A pesar de las adver- Mientras charlibamos y v1siti2 man epidemlas, coma In bronquitis noda hatia un ladn (confic
7 Ampere JosA R. Carvallo RJR 682 676:25 infection, coriza, etc., etc. La garrnente par colituerta). Se espera que estos dos acton, dado tencias, insistimas en Is compra del homes, he caido'la tarde, nos demos
Inicle on patio de Ponedoras 3 22 Chats Dr. Carlos Prio Socarris RIR 691 643.35 crianza an batel o jaulones (she]- el intertis demostrado par los avicul- animal y nos los ilevamos con n0l cuenta que nuestra interview se.ha
17 Sampedrin Dr. G. Comallonga RIR 654 034.75 term) en manos de un expert cil tores cubanos para asistir a log mis- otros. Desde ese dia. "Jan Litter prolorl mucho, case cast ior-.
Can Garantia. ficil. HUEVOS DE CASCARON BLANDO me,, reultaran lucidisimos, y de of Leurenhelm" qua asf Le Ilamaba
Amparo Josi R. Carvallo RIR 640 616.60 dor es un mdtodo prictica, y silos informaremos; debidamente a 0 perro. ein el earn I real, ya que el. t6pico de Ion perros
of panero insepara- de raza as el favorite nuestro. Nob;
SAN PEbRO Tel. BO-71 10 6 35 Chain Dr. Carlos Prio Socarris LB 1 597 608.40 nuestros lectures en pr6ximas edl- ble de Is lora deRon. despedimos con un fuerte estreel
San Francisco de Paula 7 6 Wichy Braulio Sienz RJR 655 607.20 ACujil ef objetivo do Is me- Cuando las pollitas ernpiezan a po- clones. En "Ross Kennels" me sigue me- de manos del matrimonio quel
a 3 Chata Dr. Carlos Pria, S6carris C 562- 543.35 Ieccj6n do Jos ejemplares repro- ner, produced muchos anormales, ta- todicankente on plan de ailments- gratiamente nos he hecho paisar )a
9 1 Fo tuna Dr. Armando Valverde C 566 520.25 ductores?-Hilda'Sinchez,, San Pe- les come log de cascar6n bland, los
10 36 Chats Dr. Carlos Prio Socarris LB 537 519.70 dro, Balm Francisco do PaulL de doble yerl Its puestos en la no- c16n consisterite er, picadillo de tarde. "Jan of Laurenheirn" acom.che 3/ otros. Eats deficiencia desl carne de rem mezclado con alimen- gna a sum all hasta In puerta.
En In que respect a Is competencla individual, los diez primers Le voy anteater can las Pa. rece generalmente despu6s de algfin P L U M A ZO S 'to especial Para perroa, del tipo a mirada de In Sahara de Ross
r a F hardball me results un ve wje viene en latas, y macarrones. vemos on. destellb qua nos Indica
INVITACION lugares eran ocupadas par las siguientes pollonas: labra de unctalentoso veterinarian flempo Y lag polities entrant entonces a a
djr. pr.b mezcIa adernfis Ileva on suple- que alli a sit ladc, eati 9 favorite
el doctor A, Guichard. El objeti- an on piriodo de active produccl6n d lema pars muchl' mento de calcio, acefte de higado de Is case. Muchos 6xitolp aui=TON S. LOS Lug. Poll Lot. GranJa Propietaria Raze Hue. Pion. vo do Is seleccl6n. de Its eJempla- normal. avicultores. Excess de call Cy
'res reg,roductores es, meJorar la aglomerAmiento son dos condi- de bac.lao y acelte do germen de man a "Ross Kennels' enel future.
con no El AmasiJo para Ponedoras Red Ro- trigo, A las 5.30 de Is tarl diariml ya Clue el entusiarmo- -y d=., '.
VICUL 7 ORES l 4 2 Chain Dt. Carlos Prio Socarriis C des in, ya an au Production s:,Lavmg Mash y on costa t b s clones favor2bles al cannibalism, mente recibenlos perros go alimen- de susX t no nos deja 1ti59 60-80 de hooves a de carries. a en coal- a n c a a,Amparo Jos6 R. Carvallo RIR 56 60.55 t pimiento de conchas de stra met pero, pocos ropie arlos
__ vicultores se d tac16n y "Jan' qua esti erhado a xar. a udas.
MMEU i e- __-_ I I I 11 -- -a I I --- 11 I I I 1S. I I I
I I I I I ., I I I I I I I r, I I I I I I
1 ;, i2 I I I 1 9 1
I I I I 1, ' I I I . .. I I I I
- t .-Domingo, 10 de Die. de 1950 ,. I .
' I I ". i 0, I I Pigina 53 -1
Art, , CiII ,, ,'I .. 1. I I I I _. 1. I I..'' DIARIO DE'LA MARINA I .
e Y.... 7tura.-_ I .1 I .:
-- I I I J .
:. : :, I 1 1 I 1 1. I I 111- I'l l I.. I I I.. I- I
I I I I I
1 I 5 i 1 1 I I ; I I I ,
-4 .1.1 I I I I I I I 11 / I I I I
- I I
. I I 11 I I I I J t I
.. I ". .. --- _. - - --- --- ------- '. --- __ - -_ -1 -___ -_ __ ... I I t I
_.!W_ _ __ ____Pqlll ___"y I ____ ---,-- --C a r ,- d e 1, D i a -- I I
_, -. ." -"!!l k '
CH0940A, 4 I I I 1
4, "I -1 I 1 ; 1 1 1 .1 ..
, '- *1 .1,1.r ,, I I I I I 1 1 I I I I
, : ,: ,! ,. -, 'i n givsosi I I I
, : .V- ..-%L._0iy;"N71 1, % ACTUALIDADES I E R I E .,- MANZANARES. ::R!l T Z I ,
, I _. I I ,.
"I ... 1. <.,.- I Man"Zw"e It It jr It. Report,* ISIOUI& Carlo. Ill! a Infants. Toldt. V-33114. la &4soieisa, 4 t. eaqw.. rii-su 11 I I 11 I
, z roii 21t.,L;t-.76111i.11-"" "r, -1 x4m
,_ .. I Des a -1 era a- T.1610no X-2213. ' ; ngl)rs diil, I a ,45: Revistal notice
, I a 6ioual! alunto uorto. INTOLZRANCnA. ,-' C, C 2Rc.rJt2 ro ToWal" I
. I ines, un comedies, ME- A Iss 12.30: LA,,BZLVA
,.-, I oi I con Gait Russell -Y Me Donal mat #a,,.; Ogrt Za esl eclal- C- DIA NOCRE can Art t o do C r :)ON zNTaz sodAS,;TARM _, I FURIASI Carey a din El D D 1 g
- ------- LA MARCA DE LAS on Bar tci caltd a is !!utrre y EL DESALMAM DIG AVERDZ I I epIsadJo.JAui.1la ma- .... ,
..;_ I , I -._ - - __ p ll ck;--Liumetamayotas 50 Volador..M06rei_20 cis, 3 Mine 10 Cis: 'C'-4nYIEa8,IdAS1lvay Martha Roth Lu 9 & I'll 11 11 I .
,
. i,. 'NiCI)ADO I viktat, ;4" 1.20 cu. N as &= 0 10 .is. ,
- I
. I I I CU. T.= 25 etc : En tando' 'x noche:, Re i'ftoncieru nets mayors 50 eta. Balcony 25 eta. '- i 6 = To - I .
1, 1 : I I "Ir . aj,,, Fr;bs Rectorial, ZJAcLZTO SZ, IV011CJA tAl dit oche Ucie
1, I I I I pardaV6, 7.'Rita Monte- naclonal, SHAN con
,. con Joaquin' I SIN ROSTRO con Rcisa:'Carmina, y Roberto litarnalli, 7 .1
: a.- V + (1882) ,-.. I Al A M E D nor y EL HOMBRE
40 I .. .1 I I I I Arturo de C6rdoVs. Lunata mayors M A X I M., EL HOMJ= SIN.ROSTR0 con Artu- r ,
_ I I el I J 1. ale. Catalina Ir PArreae. Tat. 1-7548 Ay-siarift r Isrux6n. T91611. U- I I
, I ( 11. 11 ,:,I ... Ii : "It Calorie, MIAMI (en A Ia 1.20: Revising, 4 cartones Colo- Balcohl 15 ets. cis. ro do I Cordova. Luneta 30. Cti. Nihos "I CASM-014! I A I& 1,30, 4.45 Y 8.30; Havista. not. P Y 30 cis' N-1flos-'15 I ', I .
chrica or i .con Betty Grable v ,Don I I I ad e RE- I '_ I ,
.-. ITO I an no- I ''
21, A I I Anieche y 0 A, OSCURA con Le- F;A V 0 A Eom 'a,' 'r r '. I
, ,- 11 -4 I I 1, MZ- R 0 X Y I I I I ,,, ,
;
_ __? 11 res".OS -i 14 T. "A', Almondare& L'I
I'- -. I 1-1 I I I I 1. I me Hornal Bill Robinson. Lunata 65 Tat". U-293 I 11. ando I -'To -41 r U . I I
r- cis. mks 15-cts'. impuesta. Balcony 30 14'slaspaiiin No. 11011. A"
': : .1 -40 CU. ' : 'Des& 1. C til d NDO I I I .
I ,- cis. Nifts 1.30i Revista. not .IV. I. It 21
r It% e Lciero aa- AIA L A A A li'l.151 Revi"'notieg"anclicrtiel.
- k; Z hT9 Zee r CIT
_; soapilk, I I CAMINO, DE PERDICION con. y G. Rojo. Lunetal mayors' 40 cis. _dta CON, LA 4, I eta I' 2 cartons ,come [T I
" 1. __, "I 0 to ., aican 105 calimpn4s Scolt Brady y Mona Preeman y BA. R Icony 25 eta. 'GUER" I I
- 11 I I I 14S us i, A M BA S S A'D'O R UZRTZ I VAQUERA, 7 evis. I ;
" I 1 1 I I I -, Cie 6.10# 4er. I RRICADA (en technicolor),. con Ruth A Ion! 4.30 y LW: A -QUC*P
60ityle I Calls In entre 11 y 13, La Slarra. Rornan, Dane Clark. Luneta mai-ores nacloagill,. CICLON 'D Az,= ,Con I
I : I .1 I Tiliforio 15-70117. .,; t I 50 .ctn MOB y, Tertulia 25'cts, METROPOLITAN. i y DOPS11116FAM I ,'I
I -1 __ I Maria -A Para TAS
_ /- li, i I It' I 'S:: T am..
'. 7 1 1 1 Desde Ia 1.30: Revista, notl6ierci Tu Mullicile 7; Marta ,
I : I -,", I I I I Cori Evita,
, % ., I I N clonal, epis. 7 cle IA 1. de Moll a' Call* IL A ei6n deAlmendar", mayores 40,;ctg,',nIfiox .
, i *, -,- I I I I I m1to a 2 may. a 20
11 , I 1 _7_ __ AVENTURA AMAZONICA con, Tom FIN L A Y Tal B-17 a. L= P 7"" W 21,X8. i .
1Y 1, I 1, I I I I I ; ". .
I. I Neal y estreno en GubaLA CORONA Desde ]a 1.30: Revista, notIclero no
. .. / I ,:,. 'i 0 I DEHIERR0 6- Gino Cervi',y otron. Zoaja .y qervesio, Tol6f. W11449. cional, (en Ia matIoLe cincoca= ... 11 I
.. L p. I .. ,. 11 I I cional, MEDICO DE GUARDIA con MI (ell technicofor), con 436tty Grable .1. "I -VI.. I
., 1. .. tie-& - I Preclos de costunibm. Decide li 1.30: Reviffta, notictero na- oestes, comedies documentaries) SAN.:'FIRANCISCO il"l' 11 .1 4 I I wl Don Ameche Y MORZNA.,OSCURA San Francisco x43.;.nL -1 Z_170L :. -'N I I
*V' L' 11 I : I Arni do Calvo y LAS PUERTAS DKL Y I 141L. I I
1 0 I ARENAL PRESIDIO con David Silva. Luneta- con Lena Horne, Bill Robinson y Cab, De I bd t a 4.00 :, M= Q COMO LOS r_ 'IF ; .
. R40110 Avs. do Columbla I, 1. T*L 11-3515. 25 jet$. A Calloway. Luneta 80 eta. Nihon y 11111- Ho -FIESTA I
__ - I I '' Desde Ia 1.30: Revisits, noticiero 12 de 3% yioche HIJASTRO YTAxs. cony 40 cis. -Joan mayors 40 cts. Balcony lag I I MBRZS '(en W res). LA I I .
I --_ __ -__ __ -1 I 11, L DE LDS CARTO y'apial Mayo-I - _/1
.. tL. national "estreno er -L --Cts., Nlfios 10 -cts. Zn-tahdsl - -%Vl ,
' 4 1, I i Cuba XL, GRITO MERALDA FATAL., eta .mayores M I %,, rag 20.
11 I I ReViste, rot."*, airel ,VW .. I
"' AHOGAi5O con Gal _Dan Du I I nochot, ana. A' . I --1 L I [a Storn, go ctg, Balcony Ia eta, Un
, I I I I L rye& y Herbert Marshall *yrlA L VOZ r : M %!A TURAS" DEL CAPrrAN' BLOOD- con '. .. F, I
I I .
I .. L L I George, Mori I I I L;cii=s aTW Patricia 'Medina -Y ,: '.
rl- I I I '.. I I DE LA RAZA con to Solascmin y S. Ill -. Tol. V-3181 I ..
I
. 1 7 1 . I I I y! =Ian Drew-Lune -,30 Cis. L T L 0 R EN C I A- Desde Ia 1.30: Revista, noticiero na P to MUJER L con Char. I .
, : : I t I 1, m e -: I I I
L- .__1 I I .. I I B.1,Yy-40'ets. Niflas 30 cis." I clonal,' cart6n, estreno an Cuba EL I" 3oyer. Luneta mayors 40 CU. NI. : .. LA .
L . L I L :1 I i I I .- I I ,Lr. I San I.Asm No. 106C Tattf. U.303. GRITO AHOG&DO con Dan Du flos y.'Balcony 20 eta. I I I. I 1. I 1. I I I I L I !7 1 .,, I A $-TR A L: '' Desde ]a 1.30: Revista. notlelero-na., H. Marshall Y G.1. Storn Y SgZA j I I L
, 1 : 1 r .. I I L .. : L: I I I
. '' _ ., 1! I I -'.. L .I- I 1, 1. L Infail y.San Jaiiii. Tal6f."t-6431" (:Iona] egtreno en Cuba EL ,GRIT0 DEL PORVENIR, conWilliam, Bendix AM .-OSSUAIIEZ i .1
I -11 %161 L : I'll .: I "" 1, L, I Deside'la 1.15, Revista-ricitictero.ha- hall G I Stern y 'LA HEMBRA SE HO6ADOcon Dan Duryea. H, Mors Luneta mayores,119 eta. Bale6ny 30 cis. S "I .
.1 I c1brial; estreno, on ib.1i, 1 ,VPORONA IKP4NEggeon Peggy Cumminils. Lune. I.. I B]Litai, IsulLies 7 sain
,; I ';0 o/j;r!r 7o,,Ialer 4 fi;r oidihir 'LHIERRO C %G I., lanigno. , 11 ___ I
L 5 "T.7nW.161e.Ad".. L01.3i L DE V M" to mayor" 50 cis, NLAos y Tartulin L . Telifitano 1410.' : ic I ,10 .
I 7 -.FU r 4 J1,F;V,-rWVff 1AACM~1 I .1 SION : TRASATnLAI'MCA" con ;Juhn 30 eta M I-R A M A R 13;; Wl;, jf 4f"' C, 1 4 I ''. I 11 I L If I I A. Is: 1111,',4. SAS; Revisits, not I I
I I I 11 '' L I 11 Ca dine. Luneta mayors 70 y 80 I Slit. Avenida y IL ftliarto Plam nacional;,Pulles-dilhiefto Cori Poloto 1;
Crle!l ve 0; 0'.4,54"iAr 4 nrriijlp 44),P4*- al, Niflos 40 cts. Balcony 60 cis. Miramar). -T*Ugono 3-7676. '
,Clqo.. 7 ) stj Y Romano, ENAMORADA con Ms- I .1
;.%PoJ1c1.* '9ex i dc .A,."4001 at /. = L ; ;-, .. .A/ ef, ,, 4, F LO R ID A -Desde Is 130: Revista.'noficlero no- ria r6lix y estreno'en Cuba UNA VIU- I I .1 I jL
V04-16 v /0 C4-r--? 71e On I d6 t6v,'O A I 'A. S T .O:R -' I I pl&' A, L clonal,,LA HEREDERA con Olivia de DA SIN rSOSTEN,'con Emilia GUIU,
q ,.,.. MI. I 10 0 qu Dulesio i. Havilland 6estreno an Cuba 4RMA* Abel Salazar' y otroa, Luneta 50 ct& I I i
a" 4JW'_eS." A4,c. "O.. ,'Iano,/., L-1, /C 'i,;N/f"".,fp,. e/,mir: I Toldfono Ia. 11
23 No. 1112, Vedafo. Tel. r-3o2a. X461 % I SE DESEN DA con John Lund, Co- Niflox y Balcony 15 cis. I "I
-sn'Ji4v -parinhv ;j, 'Z764rrh'.7,' /a '/w ir. "/h*/6,a/ ;y 43'/46A#.7; ." A lall.15,,,-Gran rnatln6e! Tev is , I rine Calvert, MarIGLWilson y otros. Lit. "!
. 57- 1 De 1.00 a CDO'y desde Its .4.43 I .. / ( ;
- sa 1nX",h/,~ so V/ jj,,i/n* 4 Z #Ow its, naticiero iiiclonal. (en Ia the- o/ cartons, ADAN YELIAAy LA :'Mo' nets 80 cis.' N1116d so cis. I
" 't / ,4L;,iivj, ,4r dr& ",*.I ,&- L: SA T'DE LA SELVA. NMC;9 25 cis.' A I
.r ,,, e/ W 6e tren riones), LA V D. hn I I I SALON :REGIO' ..,
. MIt714 01W. '"PAi. j+ I 8.15: Revista, noticiara, RA I I ,,
.W I I -i 11 1. ZA con George Moqgornery y ,:NA -'C VO N A L Mante y A4mi6n Ratio. Tel. 1144754 L' I aacional,.-ADAN Y ELLA con-Stawart ElLen 1, "
i : .; -.t-,5j, 4 ,0; r ow./O/ ria/ %/ 1,40firoo 1 1. I rew estreno enCuba EL IL
, I I I I Granger yDONDE TERMINAL EL'CA- 0
_?g_ GRITO AHO&DO con Dan Duryea, Pro ) "
.y. 91,4, ,,'. W. /. ,il do Y gain laafa*L*_ Telilf. M494. Deade Ia 1.15: 4evista, jacticlero no- I ,
/I ,A. klli -f ;f.vl.!, MING con Dana Andrews Y Gene Tier. 'f.d/ff,(&d,,. . Ray. uneta mayors 50 cis Balco- Gal e Ptorn Y H. Marshall. n .- Ia L30: Revista. noticiero no cional varledad. cool epis. I de
;f/ -0.,o 44 Co 4 A' w A0("W L .
I 1. I I I 'W '.. Balcony 30 c NuevWs Aven. do F. y J. James, MON7*-- 7 ", 1 ,iZ' /. ny 30 eta. I 1, yoren 50 eta. tg.u , -,
re j;Arj,&nr4 4,7i'ami lomvib;, 1. clons'. LA '"INA DE 'SEMRA' Mo- TANA (en colorss, con Errol Flynn 7 .1
lir .1. .. Y'r rllb .'.In oarlle al O's 11 I I 11 I I I I K A con Amparita-Rivelles r- SZMnJAS -DE1 VENGANZA con r Ga_ I
ft"eve cal4airl'a'i ". can jd,1^40 4' ,-,;V0-*0W,,r .64,16 prj dt,//% I '. 'GRAN T.EATRO ge Mistral y MUMCES QUE BXIaN :.
Y'e a'# d1c, , A, roni a 'Arga A , con Nint Marshall, Luneta 60 cis. ler- mayorei 30, y 40 eta. Niflos 20 eta. ,.
9" err 171,9. ie en re vieiii,&,, w .A *'E
yoli Ia ,.,,,; 9 .
I J I ".
, ,VA;n. o% 1,go.j -_ Avorl do C.Iiiiiabla.-y Meal Real Y 'Bania I..b.l: R1,4ann'). tulta 25 cis. : 4:
,0 f/s, ei"60, Aix A irs,404: .,6.pe. ..r,/. Ai /7 We we Vie, I Tellif. 41-1020., --., Tolilitinso 30-111232, Q I I 1. I
JS I rv ; d/ I I 4 JV4,/e re,;m .."i //Cwj .4 A. M'tde_*ttarM _RevWs.',notJcIero A la'lMtdraa matj 6e con I 11 .
14411A PAE4ci. ,a ( : n = -S T
, I 7 nacional- BAMBI gran creacl6n* cis ma espental, Cartbfias oeste .. o .NEG RETE Toldf. U-1711. (
twvd 'a -,CMA ArW a, Prado y Trociullaro. -Tol6f. M-3091.
4,16, ,- W.,/k,-4 .4 0R.Airi co 0 d/ Arrij- -,: Walt Dianne LAS CAMPANAS'DE etc, A lag 4.30 y 8 Sal Miffuej 1110". SIL 7t
+0 vt We' /0 Ji"tevCdir-:W;: AvV& tv'io -do /AW1'01" 6rd- ale /*$0 SANTA con Ingrid Be an national. SOBIRE LAS-:OLAS (eil Desde Ia 1.00: Revista, noticiero no- Deeds Ia. 1.30, Revista, noticierd no. *1 ,
./#/ 0r. A 9 C clonal, CABARET BEEANGEL41 con
_ y'Ring Crag y. Luneta mayors ,. eta. lores), con Pedro iRaiiite: Y ReaLdz clonal. estreno.en Cuba LOS OLVII)A.1-4o1-161y4r;01;?4Z'.4ge.6;8 orm.4 7ilrpcii"ai we're."4416
,O.rl C! *;;79FrA / I Nihon 30 cis. Balcony. 40. cis. ,', Aguirre Y LA MARCA DEL.,GORILilk. DOS Estelle Inday Miou T-T.AS DEL PASADO.can Liblartad IA. !I
I" c" ", V J, I _,W, WS PF1 011110 67iiF 06'/ &iAV; co :4 dict, Ross Carmine y %Juan Oral y RUE. ,:
OP '?, -77- Cori Johnny -Weisamuller. Lull ma OTRA -tIMAVERA. con.'Llb
ecrd. *,-4r' Z ,0, ,q .,,is ?-I ovic.:, ,. .1 1, I 1, vs& Lune. ,
'. D'. J0,Y 0 1, I , '' yores 50 cis. Nificis 20-ets... I z. marque gran show en In escena a- marque y J. M.cLinares III ,1.7 I I .1 I BLANQuTrA' cargo de destacados artists. Luntta: fit mayors 40 to. Nifloo y Tertulla
1- , -, w A'A ar I I 1. .. 60 centavon. 20 cis. 1.
0. "O*ir S'u, y de /gib. I I I Avanddal entire -0 f 10, Miramar.
,1 ,_ I- ,7 ,_ I ) 1. Talliforics B-6968 y E-UM_ G Ill S- I I I I ,.
- I 11 :, ..
" ; I -, .. : I 7i
., I I I ,:;i ;,..11, Descle Ia 1.30: Docurnentales, cirto:. I nos, Revistas y Regales.. a, Jos n Ii y ill"os (E), Vadado. Tat. r4an NEP T U'N 0 -TR I AN ON . I
I I 1. I ifkos. I i ..
1. ii D ds. =CISNE NEGRO (en tech- De I.W a 4.0111i 5 Inas '. a, 4 0 0 J
"o 'r e
I I MISION7 TERRENAL Noptuno No. 307. T916faigo M-1 I$. L N ill Ved do. T L r-u 3. .
= 90: con Tyrone Power y EL GRI. con -Robert Cummings y'LA CIGOE. De 1.00 a 7.00 p. ni.i.Rovistas. El jue. 'Dexde Ia 1.30* Revista. noticiera no- I ,
I ADO'con Dan Duryea Ga- NA Y EL PAPA con'Jackle, Cooper. go de Ia sedans, Vicartl 6.r .
. I I '' i colore J clon (d vartedades, tres carton
, % ", T RT IlWla escenlt an t V bring
ITetorm A or
de A'Iag 4.00 8.25: EL LADRON CON comedian y .este ANZAD
Ia revista BRUJOS- A -RDE qu6at'an en Ia matinee) MORENA I I i
P :, 1 Y EIZRUJOS Pre- ALMA con Pat O'Brien y Wayne Mo- FUEGO, on Charles Starrett. Ademilis OSCURA: con Lena Horni. Cab. Carecari itas, ddentddoi6 y tie rn s. gentada poi BARNUM, mago, e Trig. A lag 5.30 y 920: RoVifftal nottele L, ';
*0 1. uro regal de dos amplinclones fologrAft- Ilaway y orquesta y otros y MIAMI
1 .", ,, 1 (66ni lau a I I
aclOln de'la pligins. 49) I _ I IT. :1 coq PASTORA SOLER,. (canclonpe're ro naclonal, documental y VIVIRAS Cos. Degde lag 7.00: Revisits, SEMI. (an technicolor), con Don Ameche y I 1- j
.J , ,, !-I- I I I espallola); ROCIO Y ANTONIO, baless TU VIDA c6n Teresa Wrigth, Prec'o LLAS DE VENGANZA con Gary Coo- Betty Grable. Precion do contumbre.
- I -11 -Z- '' .. I I I I -1 1, I espafloles) Ia* Oiq. do Rafail'Ortegs. cle costumbre. per y Ladreen' Bacall. y ESPLAS con. i 1.
ordell'otidikilid' -i'i&h citaci6l de 1015, 7 1889" 2 ae:, mayo de 1896'-Y. 31-de, .. Plate 80 ct, Balcony 40 cis. Mariana: I Toren. Luneta mayors 40 eta. I I ,
11 -, an en eltin- (9 m.), at Dr, I. Q., co mAs de
*',,se orei Jo46 & Triaa, inaY6 de, 1899, so Iluodi 1412f,"I 20 cis.
colindilin K ; : n M V N I V E R S* A L
ill ..., entiegardn", 6XIrtud I a ell c6mi]th.y_'Tw.,.YJosd,.,Nilcolos allart ',Oipiode7que.!Ia ,podesionFroM ua,, PA-00 par& el iniblica, y debut a IN FANT A
IN, 0 . bxclu va, de log-' 4,aseena tie Bob Brombey, el genic 1. I ZVI y Monte. T*16f -InS,,II-11I.
del" hdo do ii de; lav: tierras compnerbs y. colificiantes fio'-sirye de. Jos marionota%. Intent* y Nopluno. Tolilif, U-3700. 0 1, I M P I C Delde Ia 1.30: Revisfal, nnotoletera, na I
que. lee correspo an par' all, re:- ; d(ibirix'por reSCApci6n1oR I I~ ; Deeds Ia 1,30: Revistal noticiero na- Linea No. lot. Vedado. Tel. F-3711. clone PANICO EN LA CALLE con
m"Inic, en forr ir AlInclainte., Richs
,Pectivos, tituloo e do BE L'A S COAI N dona], MORENA OSCUAA. con Lena Do UO a ,7.15-y a Its 0.30: Ravista. id Widmark Paul Douglas y i
. I I ariLaios de lonvec nos ci
cuyo origeri floictil; a" aceptindose, W Horne Cab. Calloway y orquesta y not. nscional, EL PADRZ DE 1,A NO- CORRESPONSAL K6 BERLIN con Da- I
Mchltd ,Veddclo y en.laChorrera,,cu ,,
belasconin lic. 933. TolAt. U-3200. MlAift (an ,'.technicoior) con Betty I o
, nit Andrews y Virginia Gilmore. Luyaltarib r,.,.Iinderos clemarcados qile Ia WART& oil .,Uil' supuesto RIU- I Desdo 14 1.30: Revista, noticiiiern no Che y otros Precic VIA con S. Tray y. Elizabeth Tay cts.,Nitios y Tortulla .
D 'I RAZ Imble, Doh Aine o'Gra- nets mayors 40 7 4
acep ,Go Inkt lain' reserve, algul -vI6n;Lsjempreha4r1n procedido sil clonal, PERDMOS EN, UN .. lor e INMACULJ A con Charlt
peto.Iosl hereaeras tie Fries, ape. fotmaci6n .,a-Jik composici6n d des-' I con Abbotty Costello Ill CRISIS con cle cbstumbre. - nodes, Delia Magatia y otroV Lunat.. 25 cis. O U I
I oaf delld6linde oretandieeon-lipro-f; I , Luneta inafores 40 ate. 4 .. -1 50 -eta. Balcony 30.cts, o .. I I
indeocl& Plano. de Deliale, que-,evi Gary.-Grant. --- = I 1. ,
.plotsd cle lafola-del'Iltoral, 4ando., i "I 1,t2 eta .. I
encia lit edlinclancia: de In estancia ,, ',;. 0rtu!lft 25 L U Y A TJ 0 ; VANI DAD ES
rrl a que', reiterniciumente se leis Govilifin im, urt sdlq, punto, cori el, ihioL ,, Calanita do Luyikn6 535 'A ZA Calmads, do Gillis" Me, S&L
r IV era en'lVdia septiernlare-cle ril.-Mmenderes, 4 soa,, el selialado, ,,' C AM OR 1_ T;i ik-itno, : ,T l 11 lzda P 0 Prado No. 210. Tolilitono M-3022. -1413
, Doode In 1.00: RevI;i;, noticlaio no Tol6lona
y n% de mayo cle 1803i, Para con el niXmero 4:. en dicho plano. f n Josil. -,Tel. A-7454, clonall, entrono an Cuba LO Desdo 19 1.30: Ravivfai, noticiero no- __ameabAtuxleirall a partUrbar a Qua Ia doctrine OR jUrtoprudencis I gJPV!_ A Iax 10 aNann.! Tanda Infakitil C2, is ALI& 1 31: RoWsles, eplaodies. Avent. '
DADOS con Extela Inds, y MI e In: critical. estreno en Cuba MMA SZ ,! 1, ... .! 4 :urine r . 5'eartants calorie a".' m
lowbinTederos.-,do IfialPeVoll tamblifin tieno declarado, ge Iasi i cartons, comedians Y asunton car n John Lund. C I ERO, IDICL, 9JWAJO.
To Ltn,, chin, y OTRA PRIMAVERA Cc" LI DESENRZIJA cO
, 4 r 1
MoOrano y, Qua ho liacaran, arenas, :'JnqqripcigheA l,p6jiforApTes, a una ,t, Desde In 1.30: lievista noticiO b Limits. mayarenifil) Calvert ,y Marie, Wilson, y VOLVKRE- I
&I,-& patich5in SIETk MUICIRTRS- A .;[to ,, Alngtue. "HOMBRES-MAWS-m-CAMWO
- finit cadals ai wv for 5 'eta. ,, MOII con-Brion Denial PreciagiA ,.
ni Piedras fuera.de log Andef.0111 OP. 1a9;p0qdep1,sqJ I 1 , Zo rljo Cal co GRQSO. Limeta it I A mHok A 8 E
41 ar iimenie; que, MIX, n Alejandro[ LU96, I I sturabre, ,'-! 1- 0 payores.20 cts.
Ia :Viceiesit!in ,quo lee, pertenecto Be- a, ueflon iin I i . 11 1_ iflos yBalcony 10 dtis. Ept ton4a I
onLdonota:ezL ,ili,,krcbtvo,.,J diclal,.: 'crlpitos, ', no, Piteden,; torhialitir,:ill i Itza.,X008.1 R-R08511111 y otros ". "' ; 'CORONA DE 4 I I
I IQ,,, 4TIO con.Ern Ila Oulu Y I:, 1 nochef"Itevistas -me Cil y S 1.
': ltero ,,, f T"Ua; con Yogi If ;L
de ,1os' aulas,indidentes -. a;,Ila tosta- - 4bida quei g)re&traO)k,,,3r que Ila; oT I o.LunetA F11111YOMS 00 Cis- I L V X ' f "' I Z -1
' 1 6 : T'A L''AT'gl'. LLA .DZVENGANZAcon-GaryCoo. I ,.
minthriadii doft;Pe1ranlIsLMedrR- ( 0uSdevtimArse:Como1.:JustR titulb" "40 CU; Tirfulia 30' eta. Dies anirs'Primelleol y Mendoza,- 56. Tol6f. V-161111, pery Lauran Bacall. Lursta mayarea : dlocipied4diires c1mdo.cletermil I I I Rolascoatia No. I I
no, weitadooll Ia promovliti.el re- a 11, 'I"' Tal6lona IS."28, 11 Dead* lit 1 00: RevLets. nothilera, no- 30:, y 40 eta., Niflos y balcony 15 y
forli3e, Jand. NorWarto, lBoliaAa. no R lgorclft delreno,,aqudl 11 I 1'11,CIA ECI O, I I , I . la I I
I e e retnmnmt,ai.uAoJr1!'1, -. i;- 'T III 115 4.30 Y.8.30! Revista t clonali carton. colares, PERDIDOS EN can vosi _Nifill I R 0 C H E
. xiia4sia"IddVillo nsAonal, *a' HIJO DEL DESIER 0 on, Abbott y, Costello z Y I !I
, rali dol,'Veqdo 0007'i CIN IC..": C Irant. Luneta, me- 1
, I, .* , 6, -- ca an Ia qua el terrano. no, eslik com" 'S, Rafael y Consulisdo, Tel. A I con Stain'llaurel y Oliver Hardyy, O I :
,211lTno4Vo.d1R,,, a'comfoalol 9 0 prerdido. ,,,, I : I ., &,Ip 0 it, in.* Tends. Infantile Para as BRZ LAS OLAS (in colores), con-Po. Yor" 50 eta. maiv."Y Balcony 25 cts-, V ICT O RJ k I I
do lliftdie! de.Aodsis as.3 arras del ,,y quo po ,ha%6rdosi itiatilicido n Ia'; 'Died* 1& 1-0o:,'lR0vh l mund'al, dro Infainte y Beatriz Aguirre -1ma I
. -1 7 Not Wacional 'La: espada fatal (e.11. 11 Coo p.16. Me. $11. Telft X-.4071, '!
Mo maybres 30 qts. Nitiom k Baico C! I :
,itoXidado Y, 14 bdirrerb ,qolinrl pQT1: 00 t1prterjetall,,onformalialu-1. lodia-final), it poliminte del ')err ny 20 I Rn thite: Grandloso programs, esd aerrosi quo peFte'- ' a' centavon. ,E I N A To
no se on' dtiefi )a .de In A' i I
ati ei',pon! ,lu,, I I .. cornedia); La botalla'de Ion indgetiloo -_ --- 1. I friat pat& Ion Rifles. Cartanex, nation,
nec on: a:. Aos hekederoA'. ; do dofto poleca o'clig 'qua Se trato, 1norque: (daportivaL Muri6ndome. vivo (...-- I I _. Teliliosil M.2372. I
PetraTillal Midraho so' '16vant6 el Pee. In tands, y noche: Rev i i
I tgnl ",*,' es, referldia .Plano dl 17 fflere a unwilnein distintai de a program extra de cartons. Pre- I S. ._ 7alleatreln!?:en Cuba UNA VIUDA Le 'el titulo"de 4iiii hacen.usl re, mental);- Tres comensales (cart0n). Revisits, notictiro, no- M, -.at. LO S AN'6ELE lon;rc la no i=N Lo CONDENAM I
qu6- con Joan- Crawford y Dacle: ,ji7,'dq noyjembracie 1859 del Ila,, Ia que eitilvale a career del CIon de costumbre. Juan BD at gantalL vid Brian y LA LINDA EMBUSTE f
agm psor li tlic:. .tie prop edad exigido Inexcu- utado Nos, I ... ;I I RAccon Dents Morgan y Betsy Drake. don 'N[Anuel titulo 3 a. T*16 y ,IS 0 Salazar y YOTA3fBIrN SOY DE JA- i
sablemente.por 16 ley, aunque Ia Ll con Lula'Aguilar, Luneta ma- Pre Jos do costumbre.
DellililiAel cual'ap fece'dislindadis SCO ;; Allllt I
- CUATRO CAMINOS A Ia 1.00 Revitita, un oeste. epls.,5 vores. 50 eta. Balcony 40 cis.- -69
e'lndl; idualiza 'ell Primer tdrmi- n respect it otra finca colin- I Belssoosin No. 1107. Tol6f. M-3876. La E. Vepgodora, TARZAN 1, ___ I I .,I.. 41, ;, I ;
no la'faja del"lljoral* comprendida = Orocede declarer SIR Lugar Revista. noticiero SIRENAS y BAMBI de W. Man 14'
enire In arilla'. &I mar Y la'mar, Ia de;nanda con IRS Cowtas tie par c 4.30 Av 8.15: Revista, rinticle REX ,CIN EM A L "Itt'-A ,
-' cional, eatreno an Cuba no lag t ffl
on, derkha dell Almendbres 0 mitad de'eavilo de log terceriol LOS 0LVl Ion.], L S CAMPANAS DE SAN4 11311, No. 694, Vadado. Tel, F-9334. 144 08. DADOS con Estela Inda y CUANDO TA MARIA Cori Ingrid Bergman v San Rallsel y AmIslad. Tel. M-2214. ., I . r _____1 3?
le._I Chorrera y Wis, fincas de Re- Conpepto -legal dc-preeswistss y 7, 7 ACABA LA -NOCHE con Rafael Ba- Bing -Crosby,,y BAMBI (en-colareill Desde-lag- IA del d1s: FA perro-en el C Reedethf, 1.30 it koticlere, no- I ""...., Al, 4 -_ -_ -,
jb d Gellert Y'delVedgdo cu- led6n. Lunets, mayors 50 eta. Balenny ionsil"ev, 9 Vuelverel Hombre Mur, __ I I 0( I
oil".' jo I ,, deletitadores ALA- creacift de -Walt Disney. Luneta ma- li eHo (policiaba)i Deportee acti4ticas elklago. L CAPITAN CHINA con J. I F 4* I- -all de' tierra I be inieflbi4 efi' 30 eta. A InH 12 de In noche: P Yores 60 eta. Balcony. 40 cis. Niflas 40 fgeliOittvR); Yo quicro ser grande, 1 1 11
. %. 'a Con motlAro 'del triurif o, qua aca.- BRA DE MULO Y R19O Y VERDUGO. ( art6n); Wilmot n9ticteres Paramount, 'y VOLVEREMOS I F ; ,o
tin ritimero 1 373 ,'at I Payne U* Charter .
I folio 184 ba de -anotarsecl doctor "Fachin" Luneta 30 cts..Balcony 20 eta. cis. basis Us 0.00. Francehas Y Not. can Wi lain' Bendl y otros. Luneta: I 'A
deV tomot',46-Ae In. Seccl6n' Pritil I Fox. Actualidodes" 15-'114 ,
raA611 Villayqrd, al gariar -el.importante, I 30 pro- rnayores .30 eta; Miles 20 cis, haste Ia& ". -___ I
N Re I Naclonales. AdernAs haste Ian 6. 6 ujsy Tmayoties 40 y Miles 20 eta. des- A- .1oroestelstio de'la'Propileded del fleitozilyo ienteucla: Rcabiimos de ,; ., graffia-extra do cartones. Preclos de ertu & I i
e*dsta cJuc1ad,-en!23 tie ranscribjr, nos, .1 R U P L E X M A J E S T I C .. 20 eta. 1 "AiN
novleihbfei'di':11026' en"virtud del I aCerc mos, a est costumbre. I I it,
destacadfi, espec alistallen ma(eria 'Wan 7ta gol y Amlided.'- Tel. A-030V Cartel No. 210. Tolilif. M-4-1. ,t I I W, v ... I . i 11
f I 11 1. ,' r J
reforicto tltuid dii:r7qomoo4lciibn 'O hipotecarli Para concern su, opinion 11
- I D"de Ia 1.30: La case do ]an ma'- Desele Ia 1.00: Revista. noticlero na ,c R I A L T 0 W A R N E R 11.110 J, Il. .,r
degilhide del fftliSi"cho 'rpallbngii'ly con respect a log, fundamintas. do rovillas (documental); Red Ingle y su ctonsl; (en Ia matinee 5 cartunes en. 1. I I All", - i f
do log,,tittilob"dit."Pooplid d u In s6ntenclo y.,sobre todo cuAl as Bond. ImusIcal Idolo' do Colorl calories y spin. 10 Nuevas Av. de Neptuno y Prodo. Toldf. M-1231. Vadmia T9161. r-9930. 1 4 --- _111s_ ') "'.4
Ia habiali ehttqgado, RA A:T' etro!. AR diferbricis, a __ libre le do fiehre. Frank y Jesse James), ESPIAS con 11 'k r I
'.., --.1 Sericial-entre log Pre Desde la.i.30:'Reviffta, notictero no- Descle Ia 1.30: Revista, noticiern .no
nila-Mddrand'en 1719 carton 'coloris); filtimos: noticleros Howard Duff "y 41 I
- carlatits Y detifitadoies ,ternsi-aho -Marta Toren Y LA- clonal, MORENA OSCURA con Lena clonal, estreno an Cuba IRKA Si I I ,,,,, '1111 r I, cj-f, I .1 I
I Warner-Path6. Britfinico. Act. Nacto- DRONES DE 131CICLETAS con Victo. Harris;, Cab Callow exill DESENREDA: con* John un, ar: I I i .1 I I
11 Lis-sentencia, del" lues" I"- ,ra de giali aftualidad;,kiiestre prl. nal. Adernhs hasts, lag 6,30 programs An do Sica. Lunpta a Balcor citron y MIAMI (ente.Kni',!.7.'r), Con Calvert y Marie- Wilson. Fn 'Ia eacen 1 4, ILL, ,- I
Rkogemlos-i'n grannies, rasgos Ion lraer;r I extra cle cartoons. Entrada 40 y 30 res 40 ctsi. Nificis 20 cis. Tort Ila maw Betty Zrable y Don Ameche. Mal un grahshow a cargo de destacado ." I __ I 'A <" .
., gunto al distirigUldo, letra ,, r ,r 1, I I ,,
roliunplarnieilIttle hecilos, par el d sigulente: ".. centaxon. 1, I yores 20 y nifiog lo'cts. 'Yotes 80 ell 50 cis, 11 artistas..Lureta mayoiei: I peso. I I ,. I .
f, Instancla del Elate I. 11 I i, .. ; I F I I I : 1
I uez Cle Ai nc I it diferencii esenem I .
it IIF!i 410ulil es Il I I I ;
enfla'se ene a que motive, Cate in' eptre. log, precarifftas y, low;detet- .. I I '. I I 1. I I I I ,. I I i 1, Ir- F q , \ I I :,.: I
forrfisiCi6n' Dficil eld6etor Martinez 'I, I I I '. I I I I 1. I "ill It adores. -di tierra? Y el doctor Vl- I I I 11 I I -, .1 **, ol == .,AjS 7
- I I I I.,
-A.U., 11. Problems' p Rn 41i Ilal nos, respoil serenamen.! I I I i ,
di!i'oorAoj# terld rbtlas ed,'netamente .te, conio aigde: ,' ell . .1 I . I -1 1. 4 I I 11 _.!-,
e. I 11 I .1 'i
hipotechrio;1' debiendo resolverse', -El Procaric, ei tin prdstamo, r I 1 4 it 4 I : I
,
7?'del Reglamento bi ,del I '' I son .
,, I laIUZdelodi jestoenloaartfc '. vo6ble a, ;voluntad'divi'"Orestarnis- I I I 1. 1. I I I I I mil I F 'All pp *,w 6 1 I
M
-,todoii to. La polabra ,prece.rio vifte 41- ir I r 'IT
potebarid, quo; Joe terriencia t Supresio"h de derechos ad 11 t I cultli it - -- Al"6:, I
. I terhil r 1-1.", I I .
log 7Z 84;:Vl verbo 'Precari?' -qde".'sloriff ca rd ; : I u aiiales a, m ol I I 11, *:****** .. 11.
' I ,
obJ1!t6, ds'!-la' tifteria,' pi,6ceden de I r I I : I -; I *
gar o suplicar. bar, qso ,el preclarlo, 1 1. I r I Qal,_ V, I
Iwhueve !CabhII6rias'y tin"quinild as ue' er a u.- i 7 I Por idelat Jaume I I I I I I 01 ; I I, I ...' Lir i i 1
[711-6 I* deciati loi'rlroman ____"____i_ F I/ I A ,4 ,
el e ofiiPe(ionila Medra conciest6fil qde.,sel a ,a. und cu 1. *". ,
-L a I I 1; . .. C encl I I
I- virtidd de sus ruegoizpdrausar. de Grocias a Ia important Tame lag imprevistas -maravillosgs; 'den aC n len a e de I 0. I
It a I 'J I IF ":' A W,
I.det, edado en a a Organizati6n. de so I I
= a,,Coda, mlentras se, 10',Pe I . / hzz; .- .,..-.
n.ir r- ce g
Ch6rrera, V aldel 'L-0 que ria'Adbil, en prinicipio, ade. I IRS a .r
n F acy
tZii 0 0" "of '-. 1
' de IRS, I odente ,Y auinqu 'log Naclones Unidas a sea Ia UNES j A t i ,
m cdalesveriv wunii ,C 'C I S b is de H Starlit No I i -,. P,
con lantor feeteJos III medir ni con mu. 4, -... I
. I ,
rl Pairtici 1. Iaj, .. -1
d I cities d end rfi, e k g
catiallerla y-lunquiti a j laC her, precarlotasi',sofi dos, occupants en (Organizaei6n'd :lss Yacionies i%-; Cho el aleancey trascendencia del & r I .. .e; 1, )'.' I
. C 6 im a u 7 U
I
mental Elorges.?or p=atiura d6.7, dc a. cieddes 'C 05 .
I. I le-01 -1--!,! .....
' t" n y 0 oc P N I P .
. el setiticio.:estrf a de esta palabra des par Ia Educaei6n, Ii mignio., I or t C. a on tie -, lernbr ii ; 0 imignbil de 719;, lomd,. Co F i 6 t I i I :
aIlle.,Barto no'llto'dospI S:ocupantee admyrdca. Ia Culture). y mediate P. 1 lore cia 7 f.. liar a ...a rr r i '' ZN i"""..t.
,,a i _-__- __ _____._ _. I Hace mu6hd tiempo aue log in ne d a a n e de I "J: I i, rx i
.ildl"4i .. 'Ali l-.i*.-'tlii, in.". .-,..: 1, .1 "N ..
. I 1, I I I I I 1 I I .1 I I I I I 1 I -, --------- t__ I I
-1 y I I 1_1-1
.. -1 , 1 ;911 --.u, 1: ,-ten!-'r -nto -i ,,1 1,1-, -- "4-1-.-Z -v ,, l-,- ew ,- -,, i,-. ,;-,-,, -, "--.- - -- __ )_.__-__ __ I~- - --_ -- "'. '___ , -1 '_C ,_ ;, __- 2 ,, : -L
__- _,-_-9=4, Z _--i ,naik _,,_ ,_ .., . 1-:,:Zi F_'i!Z.Z, -, j;-,-, -,-- -_ I r t n ,!
,_ --,,__-..-;____ --.-- I I- 1 I fi
t I I I I 11
. ;
/ I I I I I
. I t
PRgina 54 DIAR10 D&LA -MARINA-Doining6i 10 de Die--de1950': f, I I . I I
. __ 11 I ;U hrW y., Ut* ol
__ I I
. I I ..
. ,. I
I 111 I . . 11 ' 1 I
. ;xi. I ...Pl. I __ 1- !
x , .. ,7, ', I .
- '-"' I 1 ""-7 -',, ": Cien afi6ide' 'd re el mar, de, 1850, a 1950:
I ;- ", I 1: 1. a, sob I I I
. : 1 ,
11 I ,,, _-', .. I 11 I 1 I I "; Inue J
1,, ,- :1 1. I I -C ajah-sa tiem po y e 8 11
I I
11 I I I'l- ,
, I I'll,
, , ,un bell.0' albm dc la Compa n-i'a Trasa.thnfica I
"1'7. 1 A, .. I ... I I AL '' I I I., ____ __ 1.
' 'I i l
I I I _11 I ,
II ... 1 1 : : d 1,
1, 1, Conlr emoraniclo ,,, 1, Acab* de r dot Dun do gmo zIncer.of 1. CIO
i', I I" &rn der-Ma- a an .:Ile
, mar cents- .Comentariol do log Libras ; jem.rallst Zr r= ,,
,ti.id.d..?ri ,.t,,. Is I'll, do '"" """ "I .., J Antonio JiL San
, nario cis a I .. do. risia.i.co rr.. tie del do
I
1. ; I I do la slimano drid) un Ilbra, I Tres-, at doctor PRfi -Y, X OTCOr 11
Tralantlintics. acaba.-.46, : , 1-: a in motonsve Gremoric, Mara n u a 0 ralps, y 'a I I
0" )rm R do de710.1,1Vas. 19.
Compafsla I I- -"C'al.id'e.- da!PA-fir91IO'JQ sea ..,-.
, der a I& circulaelft--un-bellial brave nl
11 , _, Juan: An C.,, Con.,, el a., on Tel balance dei Inv sibi: I
-__ ionic ,;,,elk.y d1tpie presidents do It socle&7 114 Jujoso l1brd.puclerre, 2 Mix _:r 61burn, cis -4 un'to' rro
.,, ,; filed Id
a UOIJ M.rq. '111. 'it. deElla semblariii ,del, ble
I oy Oiler Algaro; 5 del so 5S!,ra a Espofia, no pued I
C C t'&!0tM C1a edo,,46 0 'Cajal, tra po diselptilo ,I om as W f
superb do .016 u e;menos deins. lirnina Y Id I.q Palacio de = an cl I 11rarnosimma iranair
, sabre Ii znPJit4 eta pi .
ealplin I d as y- i"1,mnr14rk -Jors- lercor presidents do Is Trissatlin- l6n. tic raC.r Un
., ll rile I it jhdas, -deljibEo. 1;
, a ex,, &I' cc I I is barons de In Train .1., cl it ,
..'- . . ....... ,".... va lo-que.el; ort-41, I ,a ,el,,,:Z son. tot vez cle to; mks
... do so obser ye ::
... MIT ,, -, )r 'Comlllas,' ante SS W don d Ikira I
-, -e, 0 rl ai
11. I ;" I -', 7 ,,;i, PC .. ,Zra is, mu- 1 ,q7o:1811 % j7, qU btxtmrbIe' qua L le
orte,, '. ,-, - ,,I ,._;,_, Alfonso X11 :rl cloAs. Marlii Cristi, ditartl6n qua Is
do asto instituci6n do tr 1, ,',- I I has sugerencias me a as
"I41 94 PA 4t I I 1 1 no ybendici6ii del Sominario do c E49mam,- Y, ,
El DIARlo DE LA '40;rKA Ili 4" ,' .i;1,141 m6n
;, I g,=,2de"U,,.i6 n
_"-", - 1, , ,; J. Comilles; del Xxcmc. don Juart obra contlene. .Y son Porto muy aclutly 7y do,* ternu- -,,
. quierd cladacar Aa ;:s11mP 41" Ioi. t ,,, "; , , glnoFal cis rile pbrituit correspon, : I ( I ,A I I M que-1 19--ne- I 1,
cl6n cis ante it rep'f uysi.,0041 ,,; :7, 1 1 Claudio GViell- y Churruca, Conde t Tar petri6ticoo; tan -su
I -1 P _- I an -it subtf tilo: "'Su tlempo- y at Y6 a redactor sit ;-A=
= mplv"s jer...e n.",."tagpaI4Wqs , de
17 1 -, -?', -,40, Rulselisda, actual presidents y nugstro"; as daeIr, at 'tiem 1,
it , -'!7 0 I C _po de I.. g :r ,
as, irmadam pot el-C6a. -T 5' 1 administradox-dalegado, do Ila Cam- z d'edlc'09 Ik 14 tax
- I'-- Cgjal y el.tienTpo de. boy. LY call MUM=
cis cle,'Rulselisda: "11?6r 'Fb (PA'fue'2' 1, I pafila TroxatWtJca;;'4e1 monument. as Is cliferimcls entre ,unor .y, otra,: rvIoao,',ParF clut riler .
ran, y per In qua cleseartmes que:sJ.: V , I" : Ja,on Cadiz at Exeme. oefior don apofte cis o" clatailles de, In. su-! is"'pale. ,
.. gan slapdo, acariciaba Yo-. Is, Idea : C ,dta L6pqz.Br4, segundo Mar- particle cl e todo, at mundo ve? 0101116b, a "
dp del- a-latpubllcldsid'los hji as : to d7X n= ,xs..4in:rea11 ,'I 6111, qUh!de'ComIIIax;-Y ,de Is Capilla Poor Is difereficia, desde at ",',. tided mis quo una adkii6n-')"Ieva.
11 1. y servicing qua In'Troastlintita-hp --- , t-1.1 I Ponte6n, ,cis Conaillas. po cleintift66, as queen Is h < do ..", Cuscur-so qua prartunct6juau11 .:. reallzado Y-Piestadoon- el Cdrao:Ae ,'- o* r fin, una, obra do maravillas, dl Calal Is clencla no habla r tar con mr 46
p 11 R Lr-n sun traidora; -no me habla regim- l9va dnlisuijn5ehor 'Igi
Z;: ,. ;r, $, .
': x Clan alloo a 3r4pafia,; y,:P9dI a -Pace 2 I I -To kran 1xmici6n ,de to .Pactornia ,
-,g .:., de evocact6n do un pasago gloria
-_ .: Casale ,qua realtzpra .este -ac;
A .. trabsilo, I , -11 trade todavla quirlra Is poralla 1.
": 11 --M. All, Tided'* W 6
1, I qua 4 go y de xaltaci6n do urt presented ciencia experimentaL, ,qua merece.,y-que rare vtr*aleoai ,
p, '-.N. "I'll, .... it. papari.-onallocIdo ,per I U I- I I 1
, p1m claills. Hiltoria". 1 ?_00- r constructive, qua on at do Una fr#" Cajal crela. honrada y fervor so- zan lop disioullsas 6cAd6mi*Wiha, compafila quo he mobile serv mente qua lit Otooperidjad .y kran, mobarblar del Exam 1), r a bfftdolos-enira ellostawnotables, ,
I Antonio L6 'ex K'. j a Espisfirk y at mundo, y qua conti. daze do Ins nomiopas se oilentat so- Arviendq aderalis Para. preparer I
.qz. pr imer nda iirviende a Una Y a otro, a tra- bre el'p ogresd clentifica, ;onmemoraci6n del centeragrib & il
'
Marcluts cle omi sp, prims2re. -)6* do Is facilitacift cis Ina Cantu, le ocurria afiadir "sabre at pro- nacil ', 'p
s. .,....::, sidente do U. Coln' &fit* W I miento cis Calal, quig 01 It
. ...... ites; del vapor '1PfncIP*i';AIfonpio nicaclones, del thtircembig do hope. greso cientifico aplicado of bien" 1
.. I (1866) -gemelo del 'fiffitaltit 'Umbel brom do Utica pueblov*a otrbs, Pa. orque de toda su obra se despreo- punto do! curnalfirse. .1 '.
: . . . . ..... i r*, qqo, so conowan mejon tie Is cioncla courece de nentf- 11 ,,, .1
.. del vapor -Alfonol6, XIFA37211,;i1i a q I no as un, he= 'esfuerzo
.. I d Y aim o. I ; 11
.. ..' ... ., I Una de- lam vitrin.., .a Ila El DXAR INA le.. 5 ..'.... La muerte
l, k, got m6n i io Tm X MAR r at blen cle Is I 1'1 ";
, RS' *N .i h; agaf n laruciencla aexperibien- ". I . .1
11 A-"--- V$ .. I cis maquetes do bsrcoIld*;,I9 cam. : llqfta'a'don. Jump Claudio Gilell y role, problefii"_r'
. I gafila,. reunida ,par Oak W Condiplide. iuca.' at piccelpritiolmo uoricup tot rea ..
,.. ;. I ,.,.. ". t i, t1L .
... .-- R P. E ulsefincla; de,.otraslpjkquet" ,eX4. de Rulsehada title Oreside age me, trabajos intensos con at solo y ex
, M P.,:_. '. .. ,.- I
: puestas On el. Palitclo Aeiftrtafa. 1 -ritfilma y t Drap2filll, elusive prop6sito de splicarse a s
, va, 4 1 .
11. ... A ;a can anaring, atite- fddd Ourinto sle"h4set M con
I I t rrisq, at% Bercolomil; 'dC*liks,-,!o1irms pot aste I ti'm qua so, ado belle- motor. Cajalno hublera palisade an_ --- .-A, ' x , ,"'t: t"s 16 M=
X., ". , de construcciOp de'14 YdCtorfa-. d __.. 7a y exeltacl6n do unit obra pool- nunca ell exto, Y *sta es unit dife- Nads do 'extrallia timme', Vor
- _.'4, ,,.,. ___ 111alagord .. R .. ba do tivaments grande, al' servicia -cle
01' ... 16 a (CAdIz)_ aracion A l rencia radical y profunda lave so- -jrectaudft'
'10,111 ... '. : qua #I loctori iomscW,
- t.rrenos. #To, a : Fort"s, ilb I Para a*nuestro tlempa, del sUYO.
M E- F17c .Ide que too no pgnta.de effect, to abra.dell",
I I W 9 jut;' d e,, It orbe y de lit elvilizacl6n, sort
V I fi linties Convione detignerBet an consider
' L !sIte cis So' %josted a '. #Y:,'dicii., publicar it bomP TM"tl tar Bon.
Alfonso XIII'ala ractoils'- do Ms. I raciones do mate tipo, qua abundant late her tt',; .
Las relaciones de R usia eon China ponen tagorda, do ]a ComPahis.'Trignatlin. '. I I manners arriplia an at libro do Es sencillame
.1 .1 9.rraftn y muelptran sus genero- die cle. Is agonIX
lice; del' Puente doomenao del vit, gas curip arts
ideas, servida;, Como alem- lam pfiginas reform ires 'go: so"
par Alfonso X111; del Exclive" ci,; 0 logicMdjl X'q mAI pre, par Una press eipatiols. de Parente 7 109
77".11 = s Y do log
Claudio L6pez.y BM MafiJ*ud do Jos cis nJeJor calldad entre Ina no In lc&.- am,de relieve la servidumbre de e" sta a -los -rojos Comillas y segundo presidents'-do ZLpro esortuclio Ambruzzi clue Popeemos boy. Ant as grate cidlon. Clara Gisti. no
]a Trasatlintica; do Is ,boladura I. 1. a I I su brayar: tambf6h su.Fogiclim cui- aunque, segdn-parece. an = t.odN
I del vapor, ,_ I nime y serene an "Magallanes!', -eon asis . a gran P616- toda rewnsabil docl aunqulpellml-no
- I
POP;qE el tema candente cle Is laciones eptre kstos y- Is carrion- tengla,,de .SS..MM. Jos,-royps don I .- ;_ I I mica de In ciencia. espailiolli line sea exigible on ;w4a unoA ,
. Alfonop XTII doFla, Virtoria' Zu ot.,oftos
actualidad international sea- Informis i6n [special to chins, a arripliando I concef to
.. ;. tl a estfi. blen -a qV
gepia; Ael vapor "A)fonso*XtrligTJ. o ba, do xu proceno de refin4miento y exemplar de log obsessions cis COW. Y I* C as. I -beito as uelien lorgy 5ialabras La v To an # art.
de ponsr unas apostillas as- to 014tico con,- 14 vJeJa one desirable laboriaeldmid y :do so vitalAdad. a' I '91,
ba Libras 4. df ue de U Tfrasatl#rt in c4.. a as, lam nue- Marafi6n x Wa y'fda Is Iscusl6n do ficir y agradible' itf a Do. ,
clarecedora" 34 pAginas edita- 7 0ide, mM Pelt .1 .
gnit-sabor, at it t IF f Lit La vide. contgrnpilTin tria- xrifi a. ': ', ,;; _!
Coma' no Podia menas ,c r, r der *a or '1911 nrlall;:, 0 IQ$ = 44 I
das por John Day, de New York- _____ con acier a ple i5ima. C
an ante ailiacta, Wu, fierce un,,eori do Arnbrusid, I ,ro a lriiy s; vas tendoncies,11teratiles. han pro- t n pa
el senior Altelien K. Wu. Aposti- original de Is ', iap cr st6bal Collitill- y # L Nqqvg I)tsionarto _. a I -111 i-1111"i.
ti4ida' 6 ores ?I sm 91 Italians- sgnolo. seguldo age piocigic, con un pecu,
UyGengis -,Khan, quo -per it 7411tiiiiiniel Cuandb a raiz de. 10 'Pub caci6n Ilar tacto qo a bien revels Is fuerza I -1
flas, Xemos afirmado impropia S. = C.Td,- (a a a publi T $_ 11 I
minio de log factors contrario tin aspedto do It' gilarls."1rel 'dot W Nuevo DIX103161 10.610 as, an cuan- of solo vale )a pone estudfpir aun I cl Lziaep at deaarre- !
mente. pues quesu autor aspire ,Si me hgbla de ideology de Is ttadt ilm lat !_ I
"Infanta. 0 .7i
t a problem d Isabel de 3 nag tin art cuto A 110 do 14 lonsuit Italians, Y"o tarn
con justicia a muche mix. to ales, a cam as do IRS aglogindolm. del Testa del lam- 434. 1 L orb6411-dol J#Ajiano, dedicar ,
Lo clude nos ensefia este v0Iumin0- relaciprins de. log hembres, no as liainas,,dag frapartanto libra "Hall" 6017 vapor -Crht6blW CO, ohaltecor lop late$ truirital del krpn bi6n su. ru ante Aodfpr do as mila lot ;j. &L ":,
ib a Wu, va P I So : I t
so ,. efectivamente mhs' 'Una aim& a brove, rare brillall- Ift"' del'comedor del *vapoi, '74 i6n y cis 16 oil tnten -b re B ibl e,, -1 1.
-carXecto creer, par ejemplo, qua a, prolemor cis Turin, ou ,range do, rileones"; del buque.-Mot6r, 1104 sta destacado 7 at valor y utfaild de lo actu I sun siendo este la.tbarfa ,de q4e lucha par Is de- te, del distinguldo autdr. nail des- on. me vitalidad. .
pect de nuestro flempo el qua lease del pueblo responded a su rubre, &case coma rurdie hista at 1:11de. Arstaltia", 1 del EXCM0, marta, tarmilnibla- Sin duda allitina, Is labor laxico 7 ,: ti- -_P
as den -- tied do as@ dicele, -permit comprobar una ya dila 4ccl6n a is candlelcm; sense par momenta, at torritoria del Turkes, I., ... ....... do votes por'qoe-pronte grifica del eximia Profesor Ambru '
tada travectoria par demAs urjA: s almas y Ins paismijes, at I ,. Jera Is luz at digno c6mpafi ro qua zzi, he aide 4eextraordinaria uii- A cargo dela A8ociaci6n Cubann.,dlt !tbhdt1!1c"i0S
- ello, log Wricog del socialism y tkn*- 'a f, dealta I I I , I
rime an cuanto a los resultados cis lam closes liberates se asombran "t.d. n qua ant Fm orecteran . .." requerfs. No crelrn6y qua an tan lidad y trancenciencla, earn
Jos canto ctos rusochinas de log fil- qua un die .aparezca ass diploma- 'a 0 r 10, = breo do clen- Carlo tiempa me verfpn cumpliclos y vallosaerudiel6n y ejernplar sen I'm ?
timosa aficis de Is historic de log .ija'o,r0eetn to a', y quo log ruses do- R el . ,. -extras votes, y par ello as mayor tido social y human. -son rigidas nuestras bibli0te "
. cis an consorcio con Jos mis To To .. ato.. ., I Son acogedoiras,
dos p ises. calcitrantes retr6gradog y afin Jun- n Para prooucir hoyg,,,.,a so- I I isfacelim, No tepga 14 nienor duda at ilus .1 I~, -7'.' ,.V
r I... I , .. 11 ... puestra sat fro Pipfegor, do cidi me ftn-cumpliPrimer hecho concluyente dedu. to a 'las Closer aristocrkticas y cieclact. marine que ads, Bien damuestra eptcj quo log tar- Par, Lydia. FAZOS. . ,, .:t 2
cl a 0 at cle gran influent a afts qua at Profesor AmbrUZZI do i. loi U nobler 'anhehm I I !" it,
do del libro de WLI: In diplomacia otros sostenga Is falacia cis. qua, p r nRdcouda cis ,. - ". 7 !. ;. -oil crec a a a _. -:, .
de log dos pefse sigue paralela- incluso of catolicismo- puede Co. sabre at alms muoulmang. .D go- I ICUMUAIIUi DIE Mx- AMQjjtSft Ir.valialra reticle extom dos mag- SU Nijovo Dixilonarlo Itallano-Spsigmente an Is actualiclad una linen rrer paralelamento con log coml- mox cis. poso,14ue mks de treirite UnAlbro-cle Alberto ftim '.on nificos I. F.an Joir y is oficacia ti'- ,lot. su- Nuevo Disionsho Spat- N Cuba lam -bibliotecas halil he- g1lirse totsiffiente a lot 'que,1411,bollque, tiene pace que ver eon el sen- nos del communism, Para esto diplo. Millions tastes viven an nuova comprobacl6ri-Aeaugi4itam it de to grom calls editors .1o.i allano ban tonOldo un gran ;ho su ingreso en @I mundo call, tenor a vivir a Pleiiitud Is vititle occidental qua se da a esta macil, en finminada -vieloo tlerras ar4blilag dondq al servicio-de un-gran n0hieru,'cio hall hecho possible 91 mil dioso pyente. Op.ocimprimil6n, amor E eivIlizado de log biblioteclis mo- ,cis, activa.0 Intersa delas yerdade- ,,
. I as impossible. ]a$ Vl 6mootsl 1O"'a" lit- 11m. r4pidemente clItura entre Italia, Efloefin y Ili dernas desde hace ya algunos afias. rag bibliciteces.-LY clut as I as* vida
actividad--y ctue homes aceptado La r diclim sirve e voces co- twaso ban extraido log ruses, at toreA, quo buscon I'll. tie Rem y m
or cis grandam. rectiroos, a1gunas I1.C CQ nqpeza, I : tine necesidad durante tuntus "ficis des
par monera mas a mencis itminime. me curazo defensive an otram ocs- Pri I ,e j4bilo. do fro 4fin A 11 -pongre himbla y seriti- dejan active e intense, Ono darse par ,.De mill qua resulted revolucionaria stones va mix olli do Ism m4m ex. a sehanzas importentes Para ml- ,vitacl n a discureir an torno. insatisfecha. mientoo li]Lenoo. Vn Puente tan- Aigunas biblioteces. cubanes
pal, extension y perturbadora. So trernadrAs amdoclas socials. Tel- y mirarse on at alma del Is. lectures numerusax y age litilIM" El Prolevor Ambruzzi, gran cono- til, firme y trapeendeple Como at en el Artimo do quitnes Ins visitim complete a sus Ictores, dares So- i
,I of que, Fudiera haber il0arrisdo tin dos impression dWintam: Una, grt norosamente y con valor? I t.
encamina antes quo noda a Jos ob- Altehen K. Wit pirtepecI6 lam, humor fitio, limpio, do itntrefislyne. Cedar del ofigen y formaciOn do In I
jtlvos de grupo, deligaJAndose dae Ko in "'ang china, formando entre La parts politica-la do lam re x1cana; quo bace aflorgr 11 In' sUL lengua italiana, lingilixta de vision n a arqUtecto de spite here f*c& in; muchas lvctoroo an Pub salac 'Un r1o de libroo, ritvistas, fallsX_ log To ampere, at perficie onOulante do muprosa. rally claim y procisit del procefio de dV ernplgodom
Hit Arbol central an a1gunom a uml'ornb a mix distinguldos del laclones rusochinas fietando of rApido trAmdto' entre *a- orteles y capacitedog; too, debtors fluir constantemente
,o. que deberricis recomendar muy Faces bombres. do, letras .conbcon evoluel6r) do la"lingus, gentile so- 05 pueblos, con contraftiertes .
tionas fUndamentales, expec Imente, para deducir qua txmblda lip oficlo. ,He lograd ismille pura", p rspicnz lexiC6 slip tiler oncreto y greediness af .,otra, destavurable; clorta rigidez in par ejum- Serviclo Exteriorde su palm, En In Is I To cicada nueotrao bibliotecas heels at
on el do Is uillicind destined actualidaddRe encuentra an log En_ v zo dura piedra, Ull, Puente su,_desenvoIv1mtTuii.:juc, at ahon I
t or -tenclqx lRyIdiables a tray do reall en exte admirable d Ins
mejorar lam relaclones liumlan scion Uni ofreciendo Una ge- at communism no an exactamente pet %Sex irctna- Codes gec .exterior, y desde'unas battle
l rul"* rie de conferenci*x sabre Ing To- -k on' of senildn qua me ]a do an su ourl side Cori ales Celli voZ Tic Una labor quo tione grandioscis vivo y palpitente deJ, 'pensar clarions ud pocb:JA;'oU _604orvaciltm, otias bibliotecas. Un perenne julbtIn petualidad- uria. nac[6n desde mix rn vfes:l y log qP 1e-*krp perfilesp cientilleo: y artisticos. Sus at senior, cplIdAcies exenclatep del oc nclulmos qua,Iiio ex. piqclxar epte
Todni In qua estA : Nera do ]on Inclones chinorusam de lam filtimos L' leadelciera set su concurrencis, Zstereson do Close a, mAs exticta. tie ricrellpmentir an at our- donde Pdarte In flecha earn at binn- con, I a-de! lAxInqui. ild"inis Interpret actions d lax vocablos an ombreg par .Janto eternal;,, .,, i-. rigidez, sine, also 0for';-'41Q4fl4Cto tR nine de acuerd'o an qua, Centersparticle career m", ahos,'Si en del minin mundial. .. Es to- interians ;Len filarofin, On 'blaterli maravillosa sintgain, p*rtan de Una J. I i I I psicol6gi cd ipla o,' tiirildii 4'Afl a a pasadox trainta s tal obra merge i Co. do eon muy "pogiloo media$ an @I
ancla lit be "CeP104 el .par- oft dinins a todo solo Ircuns- do eon. que so-11mma Rujin. porn literarls. an perl6dianin civIlizador base figure amente scientific y so .1 I 4A ,.qua 11apnis..,di' nuestrxk I
. lit I b t FaIFT 0 creemos, or Ica, y an at de sm,9 op;o don cis I 0 d 1 don aconom Al
a Uri I,., I. I a
Itit;0l.r cis tancin do qua p C dIs- a is vez me, tfata de In' fiterza de enctientrilin, erl sul- dilquisicione wnriquecen con un precl as, a.z bibliq."N"Fas Boll .ifmidi4ZTtmo'r- acto 4e c4ronrlan64 Inua PAT& mejorar I tin ildn excriter, coMpron'daiemoo COMPUISI n quo, puqdo .aherroja un asicluo ,,)*JRr pot, *I vaniq to- aquilatar Ili e4encia exerts de Is """ I'D aXp8n0k y 1 ds'Od Jl I .11 1. -, .. 7. f pleoinonis'-por- clef
melt par to menog an at menti rrd4r'JP,; eIhlclQ, hispanoamer cmll 0 ,,,, acow"obli,44 I., 4 Jam: -ciarip1podernap proporcionar told
reloci6n do Ins 9rUP05 SnCilkleol or too, oyeblos mitraindas Como Chia, ritaria. 4ol U3,14 expregl6n. Con toda Juoticin mere Tr glriilranjutsa,
age pqnsam Ityl 0 gio-b s: "i, ,-, , ,i U!
Illimemense paim a pueblos, pinn do do I Is ;utaridad quo to respal, mt..'donde, un, ocof hardbrits on- 'I quir IN co ser calificado site diccionarin 'in cilicin *log 08 or ,. i;'l qk; .4 Jap fal!i1ldades, propins do todes 1:
a tnidoit %,or a mento at Krom- ecoraefonep. : .. :4, qqc ai't,*, woRm.". F ,OJO- , ,
Para veneer leis 1..i4te,1cl4g de Ins do I cerieze do todoo oil# Punta I '. ..-"- -, 1 1 111 I.; I ,,, ;.. 11 9113 t conterit F Act, del Profesor Ambruzzi, come at qua .. "I .1 lbi 110 e as; perc of creemos qvist
it Its direct ces do Ins : tin 4VIih J 14 0dfVldUMbr6 a mis i a Pettit S, 41 director dit g9pelon- publlc6 4ntertarmente, Como at ma , :, _; -1de vista-por 6tro lado a %Sda. I ''', : ,,1 VIP an ecidirnos un mayor
if a at de, ... kk' -;,m ,'._,AA6& I
yorlal groups. No ahandin 'a an tine m a "oil do ettatrocientas einctronto nillid- Pa. pqfi clue tkon toJi4nde To lox de ou algae. L r? C
n. n4g, do-cimcladm"os de Asia in.onou I de a .vordad,, Ilt " I "i :tA ,i ,;,';i 'jlk .4 ;h ,._ 'T 'V,.T ,.SFP7711' jy", ,f ca lent 4on an nuestr4P proF..q U .-AU-1.1. To sobremontarls" mantsell -. Laf largas peripacies do la 1% I ,, ;, 1, V _, -1 i
sine a so Xve do ellas; n a tl:- Lit parts hl3t6rica del notable date, qonflindola -to quie :,ritedl- gua taliana, vehicular expresivo a _. circurlotahelso-COn I 6
4*' a 11' Las anliedot-mg que va triumoran Y a
Ilbro 4e. U. I t L. esitsda T.
cqu rem9nt4 a 11 'as pass 5 intense X CA ,_c 6!1 do leer, co-44
- emp --ollas bastants tan Yjj.wrearl. ,., I~ -1.1i, : Una de lam pueblos Ae "nic
- Siy 6 ', I I 0 "tr- a
no oma (Ines inmediatrin a rn do W muchas cis MA 10 'Y
. Yn larlb. cot) me 9 con. oil,fs C7 historic. C Una . .., .1 r an asuntos disimlles 7 4UP
dos: estudia In Importancia do lax conocillss. completan -of panorama I multipime de
diante Is concordis entrr Jos Into .1 mocimientoq clot monde ,qt I k I a-. as literatures mills grant L riinan todop. cis Is necosidaid de
rraxes dinimlles, slinn qua., Contra- "khrlatos" an Rusia; sum fluen- del libr6, qua .on In hors nct4... .. I I I I I -'j '
n spartaci6n notxbjc 0 can jnot qmer t I :. oijilutift Ed1c(6h1LA_ mabe 'y 141110 '**,
i- constItLIye Una Itog del ttl, rope, do ItalIn 14 grAp m4e4tra de
eve ti discordla. ci 5, sit OignIf a I g, ,11 6 ixxxa wt a saber y saber
Olidiclo-oteat-16j'pimo- lit Culture occ dental; culminan an soebar. -I' '' inejot,.-*diii7--,'i gPo estas tiampas cis
Ints a dn do lot ,principal is '-I -, ,
co axis, oil pot $ I L' P as
Para onto reerdc rucorno tin cuchillo I I i $1 *'-'Manuet AikillN "' X Z
afllxdo, an buics de lam vent as cis at futuro-el fuiur- qu eLgal .exti Is cip rt To dial bill" y Iontir, con pro- ape t cle real6n, do varie- I _. batillas ilIsudiiiia---onergle at6mica
Pn .; It 1:1-16n audl Is, at im acto do 1:1 dad, Oct do matices, qua -,' La constant d a n" a I a, a J*.-.6br4 L -olON, ZN V,,_h4marild I I
I n, 1414! fiere artiocsulaircml; a ro my,
particulars encaminadan at a- present ruso- Y. onal ante a C Ina. Conlt r lidn!l do 0 0 MARTO" A. CAgAr 7,httrnanidacl Vs. huIi P at 16XIC0 Italiano, i 4i ,
ideas sobEs dura real3idad.rDe a iry. I
- 1 1111= I pVt fuerza racia. Ili Inaaciocind;". I -LO CIVIL', agotaft bodii-Illikca t an pulsoilb al motor. It ,qrrtOenl;lgr _' ifiequiere at espirl11 Es un ejercieto Ileno do belles .. 1%,
I ou viril Ilegri 18 pUbliC461511 cis q2i.,.' nosvi odic', 11114owisando, expur d'' liand io tu humane ii te l panorama q V Is
.p: T do alit ,tarpbldtli, hallazgos que Haven a curiosas re- xtinnes references a, 1*-,!Aater U t
. tL a ax, 44? ..
. .. I mu. capJoc dpd ,amp indida,0 flexiones, analliar log vocablos de I conterildo, portiondo al din todon Y senta Is dorm luchg par Ili vida. I I ,
escpe Tgai rail ,y ,,notituyendo par ionic, Una obra de'cahF_%1Ata Indispens le,,Y..Or tic prel
cl Jl r $Ili qi OFI; exte dicclonorio quo as 4 Ili- jut o;l
ba iteg in archive ubk- 9 tc Pr Nifloi, ootudiantes, hombrog y ; -,
ue too I Top Btesorarf art rrlmo cis todo un g1brioso pasado, Este Regunaa o4feilm me encuentru adiclinn4cla con
. I 0 F I CIA L. -, luchs' dencia relacionads con Is mism modolos esciiii1don-ae rRairwa. .,
' foror-que 11bron )WIftrai tot' dondo so advierte el gento do Line 0 muivros ge todox lop edlides y do L.
, IldvVy log nuevos luces; Envlpo- raze, I& intelitencla y Is caplicidad Un volume en 4o., a Is rl!igif .. .......... ............... $6.00 0 "
Bibliotecas pulblicas de'IA Habana Anunclo de Subastes. Rvp bljca tie riodismo he oncontrado cot domor. sellsitivil de %in gran pueblo, Lu mistral obra gnoupdirrmida on media pilots ............ 8.00 todus lox voQaclones quo cob Jms- ":
. Cuba. Ministorio 04 Salubrided y den ringnto quo ptlimite Jugar La mpia Istina esti patented Evetiodernacip an pasta eaptifiola .......................... 8.50 Imor, son y serOn 191 sterns pO- .z,
- __ raises, blicoo de todas Ips bibliotecoo del i "!
I--- Aviptencia Spcial.-En @I Ilbipital do I aslAdfornion MAE ptl f on Is -rcqnso mayorfa tie lax vocep, lot in- ,,,,,
. I Dernenies do Cuba, Maicirra, an lam Ind as a controluz do P Or'- bion 19 deirruestran )ap alteracio- HISTOR14% DE CUBA mundo. Desde Ion que leen IL .
biblioteca do la Academia Biblidleca Nblica do la Socle. 011cinom del Fricargodo del Material, Ilco, stempre elevando I& ditictuildri, ties jon tlcss y inorfol6aicas que Quipto GrAdo genuos milififquitoo do Walt Disney,
. lbirin proposicionts-on sobrem 61finando ore mon6logri Intimo que claroluentot so porclben it trpv6ii de I begin log que Inventigan Ins dIti-
Naclonal do Aries y Letras dad Econ6mica do Amiga$ He rec lempre transcriben Ian -pula- elloo. nr Rosa Ithis Montero.
cerradus Pont las Subuotlis y -Subtiv- mum tecFlas clentifiplis, depopicign
Direeci6n: Call Acosta y Cam- del Pais tiles tie surninistras a dichu Depen. t la on Peru suxcita at to y venir do Lao Invesiones birbaras, too con- _' .
postaln Abierta: De 2 F. m. al fp. rlos W No. 710. Taff.- UJJ40JJ. denote cluronte el semostre de. Ira, ,. ,a it fertnental, En su vastil iAu-e teeter con In culture griega y Is Texto destinado at Quinto Grids de la-Enmeiianza Primarla cle acuer- tie lam Iii1ollotecas.
no tocitir. lam dl .a hAb as. Te 6 a. A iorta: do martes a domingo- tie Enero a 30 do Junin de 1951 Su. ditorld Invioible figuran a) homlice lit, ,eripecias political do con log nuevos Cursor. de Extudios. Cuba; con personaliclad definida
elusive) a a.m. do Is caRe y at pen 'ri I a con Este texto de Historia de"Cubit qua he escrito Rosa Rius Montero, he a de'nalsiones gi- "..
A-6188. 5 P 1111. (in bastax: mi6rcolem 13 do dielembre, art Ili lnflr idad de Y b g ]&Paris, deJan an at 16- side dedicado al emcolar cubano. Ese muclancho alegre y vivaz qua, begun viLizeds,
Biblicifecal Naclonal "CAFE" "COMBU5, a,"T q4a"'le .I,!. ,to de 12 in. a hosts Ins 2 1 o. tie- Fr.ruilj liono Igunas uellas. y tiene this bibliot6eap 7 dqT113LE", "SAN ,N-PIE", "MA- coma nabe debir t a iolazat7socltr- palabras cis Is propia sitters, "tiene at derecho de ponocer Is Hlotorls do
Castillo do Is ?-uerza Plaza de -XD0 F made mix redaticide sun Inglaterra ou suclo de made Acil, grate be ver y velt 1 **- is
blibliatecu Niblica RISCOS Y drifiar Is gen6al6gfwde lam Palo~ -y lactivel". I ='por a mismaj,'31.
Armits T-11.: M 2513. Abierta: do PEPCADOS" "MADE- Y AlcmOmla. or. grave pecadd;dj*uestros'sqlasr
Marti-Lincoln RAS". "IMPRESOS", Sbb sotillas. bras: cleamenuza -continuarrieti-te Hacienda clue predominant aging tres ampectos-sin olvidar. nunce at
lures a viernes 8 a.m. a 11 p.m. y 91 Italinno brilla y Toluca an este objeto do In historiA y aprovaChandwnlompre lam conexiones qua to misma nenten -no fuyljori 4lxrrumw 7 doter !"
I DAD", "FORRAJE SECO", Lax per- me n In verded codicisda.. Furez C
sAbado a a. To. a 8 a.m. Institute C .ural Cubano Norte- "DULCES Y FRUTA5 PARA NAVI- mealloo y formal basis mprox4mar-. gran dicelonerio con ou admirable tiene con In4 demis disciplim-ha agpido, page a paxo, at programs. bibliateens, grave pecado to an tam, ':
americano. Prodo 112 (eirculants). "Chihuahug do mis ampreo" ofre- ant, a do origin de to espit latins, enunciado an Ins Curses do Extudion. or ago, at fibre me halls dividido bilin de nuestrliir, bilxliatecas me In,, 11,
Bibliolocat General do lot sorum, qua list to demean, pueden on- do do3turnbrante riqutza de ,. ',
Abicrta: de- tunes a vierrop I a 10 ri Meta*, y dentro do coda main be deparrollado todom log t6picos. rporaras 5,
' Universidad do La Habana p.m. y Abode 9 im, a 13 m. licitar pliegos an Ins referi4as oft- ce lit ficil corlrobnc* cle-lo qua exproxi6n do, Nil patenclit serariti- 6 I alrithle do too herma- I
cinse do 9 a. m., it I p. m., Jam d so at eatila rld v bee *Y do In qua I Siampre ]a he gulada at despoil de no hacer cansona lit asignatura, qljo ce do ntros pages, facilitit"do man 'R
ll -o San 30 a y exprOsiva del Renacinii0htill, ,
agotable do im tab a armonta y site: nag ,
n h4litles, y no Igo facilitarin cuant'4.15 a' Poe escabroma farm at nific, quizis. Y atm mks lejos In ha Ilevado ou prop6
Tel6forin U-41173. .-Ablarig: cis JU. tione on Ili luen'T. olat. do oil in valor-tio Impartan too ripagog--ol
nel a viernes 8 a.i a 6 pm. y Habana Informed mean partinentes. Mazorra, Bus __ 11, J011 30 ampefla Incitar a a investigation hist6rice. A todo site le alcompa6a sign verda- ti
sA 4do 8 a.m. a 4 p.m. I en revivirlgo dentro de to calido La prevalencia del toscano, 11a deramente novedoso; unst _Profual6n de' ropipas a Ilulitraci ones on colorer. -fluir ronstirrite de libro; V do to, ll
.. 2 do diciembr@ de 1050. fuerza 11jeclora do Ins grandam ex- '?
31 9 Is Secledad Colombleta. Cob& a To Carlos Carn. m6afera del reportage. Pero no Lo primero-les mapas-,--saca Is asigriatura de 'as campos del empiriamn do (!lose do publicaciones--ol prh. '.2
Bibliciteca Alejandro pilln Molar., ec toria de In Comi- at critores del quattrocento, at ptoce- porn IIevRrIn a un plano.mis aferitiffeci y, mebre todo, de mayor compreft- tamo-no solpmente con Xenwsj il
Abierta: do tunes a sibmdo I son efinterps arquitecturas del peRamirez" a.lil. a I a.m. t si6n Local cis Subaxtas n6moro 3. riodista qua trabaJa con I.. cases go de puriffeactim qua Ileva a coon 116n Para @I nifio. Lo segundo.-Inis ilustriciones an colorss lnteresa, did, sine con altura do mires al 4. II I el Humardeme, at caudal creadur t jarsig lax responsabiliclades qua area
Do In Escuela Nacional de 'Be. Bilollottica do la CornbA&n P de todois log dims, sine cis hombre 1 .- a rae eatimuIR. ,
PaF Arv Alej:ndro, Drago- ally, m. 'f sibado 9 a..n. a 12 To. 7i de letras qua me Its labrador su pro Un cuaderno an 4o. mayor, a Ili rostica ................ $ 1.00
nes 306. A-087 Ab rts: do tunes amodcanct do Coopercticibn 10;30 pm v domingo 9 a.m. a 12 To. pie Idioms. De to eircunstandial ex- can su. labor primorosa Como par me gran page do avanee on nues.
vitmes, 2 a 5 p. in. Intermundial Biblioteca Juvertit (circulprite). tree Is emoci6n permanents, Is ericantarnionto. trial media. Abogamos par too; for IT.
Riblioteca Municipal To. Jaclores de Is Academia de Is Crus-, Obispo 351. Abiorta: do Jones a Ablerta: de tunes a viernes-4-a 8 pone a flote, to do digns vestidura, Los estualixop purificadares y if. SELECCION SEMANAL DE LIBROS at pr4storno tic libros, y pot also 1 '
Npptino 817 Abierta: cis tunes 11 viernes 1 a 4 p.m P. y shbado v domingo 9 a.nL a r sit retain He converted an rims con Pa mis, tan grate y no menop Jarl. 11
uZ, an tIor do to caticliano ell- y otras acaderniam,--las abroa do TRATADO DE Inmunobiologla y Sorcilogill. Tomel 1. La inmuniclad portents; par bibliotecas acogedo,
viernes I a 0 y a It p.m.. y sh C.,. XV
Biblioteca JosA Marii do la Bibliolsoca del Contra in r 'as to Ifimcls ..."*terms del Elgin a Filaxis, par Carlos A. Slurs. I torno an 4o., rdstica ..._. $15 00 i E i
quisito. Las genes y del = rag, Cori catilogos simples y rJco*bado I a 6 y I it 1%p.m. Gran Logla do Cuba Asturlano suceson at parecer intraucen"deintoli ,timplicron tin ART NEWS ANNUAL, 1951. 1 torno an 40,, r6stiba .. ............ 3 00 qua son log catilagas litiles-, con 19
Sucursal do Santos Su6rom; (Presto servicio at PtblicQ con talgin de elagante abu- ARCHITECTURAL GRAPHIC. STANDARDS, by Ch. G. Ramsey. F
" I It uadernado ............. ........................... ..... a 0 ItI
Parque Santos SuAre7_ Piant do AL y AM provia identificael6n). Son Rotaill Tertg'.,' P'llsslin par el canev4 de su vocabulario-folkl6rica y so 5 estanterine ablertas at pfiblico- L
0 Y'a ms. C r; HI Eric! '
so, librindola do ]a ret6ric ,'" llead
Emilio v San Indalecio Abierte": Fraternided y Carlos M. Abler- -No. 3. Ablerta: do Juries .a vJerpes P .a tm- to at emlpo it coda pvr, GHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION, by Bruce and Clark- aunqUix las amp 08 tengan quo
. . .. __ _--_ 1_- __ f-i. .. fl"; ____ -4- V44 I IT, ---- ____
ism
DIAWO DE LA MARINA'.-!-Doiningo, 10 de Di';--de, 1-950 Pions 53
labor ion
Ac es.defdonk:ago
A
M o er
encia, del- Arte d no Letras de Hoy
I te I'd La.',dec.' d
,.,f i*Orid& de a r vp u ion L, I I i 1 9 I For Joni Mo. Choc6n y'Colva
For Salvador Dali
deNO ]as Partidirlos del.ArtB Cm .. ','Juan Grim, Br 109
cu t L FAMOSO, LIDER DEL SURREALISMO EXPLICA STJ rno corno lag qua to cam- F urrdalistas aron Ilm= "Ie Villa y alma
bana' r b en rie, trait. #us eaneu 1 U CONTENTO.( de acercs
Par B. 56uia"', que no b.;0.ad:rna aV Pr. d= DF S 7ON EL ARTE CONTEMPORAKE0 Y petialidadeli,, erf, problemax parcia.
en el mundo del arte que no eatk EL PORQUt HAY 41f.E REVIVIR LAS TRADICIONES lea, que estaban mks Carl de )am (Un libro de Carlas largo pan16n. P qi6n par su Ciudad.
Al r. R. Gibare., vania iomo j:efuerzo a lag doe Vol- volvAndose ca -o. 3 CLASICAS tradicionei qua log -scad6micom" que ve prrendida Para ijempre a log
Querido' s.66 3 neR de Matanzas y 9 da vex nads mimat Gonziler Talsel9s).
,or lastimosamente empobrecido, qua pretendian reprewtar a too Primeros serious:
L --- bLmt6rlm,.tam0Ieta de-nuefitras qua, colno 56 1 'a I
_L. H.bin. sobI&daa-buJo-Ias-eo He-aquj- 1, -raxorie --del aturcfi- Pera Infortunadamente In
'Iran r evoluciiineeii .0umato qu fue antiguos.
lumhas de Weyler inacl6n del a to mp' falls, -!"alti de
vez ql ador Dalf prikipal exponent del rrtoviviA de conocimIgnto,
'aniento Y decl iento surreal (Vieja villa de Santiago
ran trft;,'aun el par escribir, par be, cargaron, sue operations' iobre derno: )a falls coda mas Pl lista -en &Arte:Mbderno, V quizds*la figure que mds con- tienkca y de f6erza hicierorf qua los
to menos en io'que me refiere i Iss ACE Ya slOn tiernpo me Ilege) qua mis suefios Coro:
estaxdos deaventUraiiamproVincias. tente de todo vemtigio de t4nica, troversias ha,,suscstado, recientemente ha lanzado un alert estuerzos de log m6dernox fuer;n lamas anchax, Puerto tristc
peraefones inittialrd, Y as m y y conocirniento positivas 7 H este, libro do verros de Carlos
me .. a -he pUblicado on estas Efernk- habilidad manual ,,qu e.p6qos artistss' 4 -En el siguiente articulo glisunegativom; qua Gonziltz P#Iaclom, Una figure arroyuelo JaLrayti).
imagina- Quii _fiu ca, lw t icrlbiri. rides el reldto de aq4el giorioso del oficlo, deben ignorar. prefirWAuchar soto Para
tan ni(iltiples sus ocuftenciss, cl6knosti, tan pace: cbhocido de log A I principio Picasso y Matisse anal4a 168 defects k la pintura modern y stta deriva- expiator su 1rpg4ueKo-.descubri-. lustre de nuestro profesorado, un Recuerdos.de Is Ciudad q4e ti*-1tiazi, Innumerables, los enctielatrol cubanO actuales, he InsertBdo el sabin dibujar, Pero buy ads. W. 4an aramador de -Im. culture. Me
clones, y r.ecoptlenda a sus contempordneos la vuelta a log ralento" antes qua luchai heroic&- ne an frente. al mar y a so empal,
mente par un art I a clisica VLgentj, impression' muc un r1pld r'- do Jos altos makes, recuerdos quo 'CombateA y e8caramuzag, que dW parts ispatfiol, log recuerdos que de adores no saben pintar y estAn tom P- 8, e n log cUales dice, hay mayors opor- de, gn'tice n. 1.
lg,: Diez A.5os de Is Guerra to boca misma de stro bravo talmente in apacitados pars, Wei! rincipil mcp Pero 16 Pear exlo migulente: al corridor r Ca melanc6licainente buscan un refunue tunidadei ra el desarrotlo y perfecci6n individual. Par lb an
Iqiandf;Ilos de Is Guerra Chiquita mosquetero, de'Loyrta4 he pido y el pretar, ni mediariamente, un rostra joven P)ntor )nwiarno an vex de qua me yne Ce ro. 4' glo an, lag torrOg de la Catedrdl,
liki ,a ota Wtima- la del 95 ademen VI' g.nIng, do Uno. lu. un poca soffidicads.
luvic relita; sobrio y sificillo que me hurnano. Esto as extrern; continuer aquellas ca1idades*vijda_- de Una
'lax obiris de -,the sin treguin par un alto y puro
Lima Lugar, an nuestro pais"Awl dis- I hicie'ra sargento Ellis O'Reilly, serio, pol amenaza. hundir una an In eterna, bellarA de:PhidiAs Y fkmiclsm&' Moderno as Is fill& to. dorms qiie existing an ideal.
-Persas.-(sus penclones, a veces au- expedicionarlo de esa'coluning, ex generaci6n enters an al mAs oi 'de Praxiteles (log grades escitito. sue maestro# modemosi no hocen El 41ma de mix recuerdDg
Sel qua tendrian qua recogerse mandadero, de "Mi Real' y hoy re- curo barbarism artistic, let de culture an log artistes de sijio' servilrhente,'i optar',siis 16rmu- Rel Villa y shns un die de esti an sus torres 11orando.
1'en, lami*016tines de Is guerra, sus- 3idente en Ciqgo de Avila; Los artiatas modernos'le, tienen rem de Is Antigua Greets). $us sue- hay. Un Joven pintor de nuestros tan -y ispicular sabre lag liartl agobiante trabaJo y to guard Jun- Las eatrellas silenciosas
fios resucitaron a! esplendoi do Is dias as 'raro qua sea on conocedor
_&iptoi porlos jefes de 1 g fuer- I La Montafia- de,.Flrcndes em u n st- horror a to deslumbrante perfec- a dsafortunadisi* y -negativas-de us to &,otros libros qua reqlarnaban ml se han acercado a escucharls:
4aixiihanas, los a ci6n de log maestros del Ren Antigua b6lliza. de rte. No puede establecer Im, 6 1 1 -11 1 atenci6n y qua blen sabia cuin "Kn d6nde estin mis memories
parties del.el6rcitn tio perfectamente Ilano Yom ..aci- Tan prontb Como ls'pinturs, 4eja diferencia ontre un original y Una, 0 ;aes aita' gurgi6 "ienta monstruose, hands huella the a dejar an mi
miento. Ninguno se atreve a miter qua ya no pueco encontrarlas,
todos actualimi:iente- en de mianigua y mosque, actconmceante. -2 de ser realists y empieza a volver. falsificaci6n. Fa, pure y simple. go 1ectura. Y al alno qua preside envueltaz en'una niebla
loi-- arcbivajj del, Ministeria de 718 platanal, s y-edificaciones, rtgadas Rafael cars a cara. Consecuinti- voided: Somos 'teal hoy'de Un
abstracts, so vuelve decorative. mente un nuevo bfirbaro. Los ar. a do investigator
1 Guerra espifiol Por todo su itn bito. Turno para me- se nuavo acadeiniaima" de.fealdad, de. mix Jornadax no y de tristeza Inabaycable".
en lk Prange. 3i- mente prefieFen retroceder y omar Clerics' pIntorqa raodqrnos; tam an- tistas moderns quieren lograrel Afto de lector apasionatio, Una vez.
parattsts, en In 6nenniga, no k sin 'jor explicar Is antinornia existence Como ideales'los models radio me do que.-eite p4olgro d660iaiivo.dIs- minimum do effect con al mint- mix me fut adverse Guardt tan Todo, ilejos do in cludad an donnos bArbaros. Paraclojicarnente" hay tracio i.Ye teniievb', academicisan as someter'Addas. e4W, noticlas 4ntr su nombre y Is topogratia de InUyfi 01,valor de su obra;'desez mUM de esfuerzo, Esto tambl6n as 'tan rutinarici y tan ,dafiltu ., blen VIIIay alms, qu*e haste hace de discurrieron log aftos de nifiez
-a un riguroso examen critic; tiln- -.acluel lugar, donde nl por asusno enti ponen'6nfosiw bn a s611, muy poew ding no pude Vol- y de adoleseencia, le hablari de
t peradim fatal Y Peligroso, porclue.la expe- cc ni as
a lag espaddlas on W las,'cu ban a' me ve Una lomita 4por qu6 a un men* 0 Aq1 al cual lag hk- a air su. nitida VOL Y
derno it 'lograr caHcatur6g de',Ios lado expitoulvo. Desde i fiilmb riencia demuestdra qua no hay obras iel contra ahora, un modo qua be de entire qua no
mAs rernotos peKiodosRomanu, Cre. to- j I Qjd!D:'e i M a., te, al
Pal muy, 4,.'mehudQ, -sepqrsn, "Ilimo, borno, Ia Palms. de in mano, a- tfiri,, prop cl I nucl. maestras lielles y'cuando al efec. za I rbfi con jusil Cie a sublevarse;. qua me habla tan suWe y.me Pa- anti sill su Centro ni su nor
ambas do. tense, Arte Africano ycopibs lit 10 'd' to 0 emocl6n, production con Una not T qe, ou esperanza!
ci Isiverdad. tie ii llam6' montifin en'elpusa jniZ a." a un. srte h bride, Ca Itad qu tan prolundamente a rat
La obra:7ffigg ionnpletw'4ue cona-' epitl adn congerva--boy ese rales do Ws balbuceos 'en lap, c8- -decorafivoy mltnd csrficatura Ypa obro am ligero, age obra ,est4, des- Pero con est4%diloie 8, qua 105
sitio? El sehor Mendn'dez! vernus 'Prehist6ri6as, viejuq acad6micos.. 0oselin atel espfritu. no quiero ya dejarlo sin
a u licada or al Co. Pidal, fine lalf6mbre -persh a. un .tragrpen- tinada it pagar pronto y volverse t6enIce de ejd600i6n $'I Produclan, recogej, Como pueda, su vivid El Almendares no es mlo.
, uerrero Alustre, Y4, in Nor coi I ioct La raz6n es es mis *ell to, geomkrica- de 19 Alhambra de anti scenic, su purificadora Pasl6n. No me he bafiado en sue ondas,
a, na yOr que, na- cuado m.. cause de Is vanidad obram-A' rnenudo' rldlthfl;m, Pero con
is ei- eni die de'la formacl6n de-nVestro Win- jugL ir con'ej arte b6rbaro que apro. Granada.4i'4rWibi trm[ct6 'de pri- y ptesunc16n codqu6 fu6 hecha. -migre do a. Porque-esto as principaimente. al nunca an ellas navegu6;
rat k1 Cantar "XImOr as Y semi- Aqui al lector puede sentirme &I- un amaneramletlio" 131
a," "a o6 is fjftirnd, que rrid,'dici, text unImenteen me a lag grandloi nacra close; Pero', miles de' veces Lit pinturn uloderna he terini- ljoro de Gonzfilez Palacios, al fun- no he pescado an sus riberss
del Mio', Cld. divines figqras do foj Mlc elange- in" Inteilgonte y'jica'.eh-ini4i ti. go Inquieta, porqui este Punta ae dador de Is Socledsd de Waiting nt an altos me enamor6
6. nocer de uchos los.y Leonardos, que an sue I supre- Va -dicoratlvopet6 abs- vista le parecturk demaslado de nado an un callij6j sin %slide, re- queen sus El Almendarem no es m1o,
6u, on 7 'L6 clales, no 1 del db- ,nf tafia-wTieirmi c6lert. %de iUe al seddo -,!, c presented par age tipo de pintu- Suierfores de Oriente,
minio p6blico. FAta. obra, muy ex- bosque 0' de maitarral: mist al Cid mas amblciones de lograr inodelos tralcto moderjio. acuerdo on to planteado par Ion pocos'ahoo de vida realize Una la- ni log cielos de La, Habana
Aenaa, L bo3ppuesta- d6l,-tres gr esos despu6s de paiar ]a Slarradp MI _. de perficc16n so atrevieran Can 6-il- 9 Otraraz6n del Panama estada, de maxim y los'fascistas y.tambl6n hay ra estridents qua me ve an todas bor memorable y prepare al cam- qua an ml villa polvorienta parties y ctiyb estllo to cultivan
lvat*olenes, e*s,,i cal mejbr Is dis-y bajar-su,16ma a a i 'm:. to, a inspirarse. nada.menol empobrecloenW del- nuevo :"Acs. par al C6muniamo official dr'los 4o-. a no pairs lit future Universidad de tengo al alms derramada.
iinlci de Us ptiblfcqd6s, puede'de- dio'duna montina".... Twi eco, a viets respect al degenjra)do Arte proximadamente todos loti qua no Oriente, aunque sus areas slempre
poseen t ni ticnica ni habilidad. Pe- tuvieron un carficter universitario. Y al final de Is primers partt tgsum6nlo haya que, que me refiere al WtImo verso .no arnable-cartij, Aantl he., Ournarado enningunidtra habla, se explica, Moderna. Nude. rr is falso qua eats, ro, un nuevo y sincere enfuerzo a de go libra, en donde estin log reMontafloso, jnjfi te folld 9 art a uposicl6nl. Elias quisleron supri- 6rn
Pero imposible'es, no di96 i, e's L I Pero antiguame6te an contestarls. por ha Arsem per. poique'.w jehiiins Cal tisfico me hark Como Una re&dci Wzto me hace pensar qua Is So coercion de Is Ciudad, nos darS Una
ya'; inltrei& nit 'j veinto tonjos, Ionia. bosquii. Esta acli6cion, *hoy dicip 4sta,'pero '-en:_1aLimp6sIbIII' jabrIcad6,.'eh Cuba: poritue fiasta mir al aria modern. Vo, al coh- Contra este nuevo "acadeinIclarne' cladad a in tiene una noble, Una compl alL disconocidR de laLVdZ ip6ntafia fui! Ilea k e C nt mria, no puedo de- age ca diel6n re ine nuegtro hiroi. traria, afirmo qua a'pesar del.hepandral Leon jUS at Be quiere qua Is piriturs, sabre- apremlante raz6n de serlo). tiago as parm. su espiritu:
-par lag espafioles'a',AnUi- jar r min tempo min ha: Corresponds 'a, Is el del Cho 4ue ingidtimas rAinifestaclo- Este Libra as Una profunda, Una
detalles.- de.esas tram guerras' qua Ilevinda Urir 0 viva. Ea necesaria. empezar a pin-Independen-1 rica, 'y perl ell 'd6nde CerIc.!EI* general Ifflrib' an a Us "Cr apellido p6rtugutg Mscel Como nes del arte modern muestran Una,
sastuvo. Cuba'.'Vor suL terrible decadencia, este art tar de nuevo y mlentras tanto tam En ti, Santiago, derremA rat esPiritu
ChL, Wfirl6adome ahorj &I m6tivo me halla una region Ni'me", Ila_ nicas de In Guer gubli d he set evido incidbitablerneim
'F hw estalal 6 m Pa' bi6n as neel que log j6venes lergos aAos rodados;
0. a6'Um"j,6j del mar de ello'es al ilnic6 aria vigen.
As eat abrinuita a to do In Monte- mada rnon-tafia, que con ro4yor ra- ca muchas aft nos dice to este a gen. Jos c tambi6n ertistas L aprendan blen, a dibuiar. infancia triste, juventud perdida
1?reridej Lna as Aisfe fujii do i6n debiera liamarse regi6n de que.existia.uh general Makeus Con olglo pagadd V untepa*ft,' do. cafigi _dj L to de nuestr6 ti empo, Y Pintores, sigan aquellom 4spectos de ideals locos y de lUchas vanes
K, Y -no Ma aorh corno ial.ha uked iidezbficlal, que abu'n'dim, 4n.los afirma qua al arte do mahana me construction, de 'sus, moderns o-montsfiosa, ril accidientledo boAques, al decir del gebgtilo. Car producki muly probablemente.,tri
log B. Cupiere8". LES, pues- exacts- 6 to Fueron tug mantes log qua yi pritnero
as, co'mo asi parece L, Indicaflo -itilipnitrado enArriano, quiern Wm6 testarnan'toi, reglitimid6sidei Is- pro- maestros con al prop6sito do into- tug plazuelu de sol,
Is ace, 6 thente Como pas6 an; al' Per(t '16, parte an ]as guerras macad6nicas. piedad, notaries, etci deSan iggo do posicl6n .7 corno reacc:16 al ar grarse dentro -Ae lee tradiclones; tug called lUrnin0gas
pel. rt,,jue ,actuatmente tiene sucedIdo en C4ba,,Cdn Is Montafia De. suponer as qua al Makeos de Cuba dol al, pie de 'Thuehom de maderno actu4L aunque, sari con. de log antiguosl lAsi al Aria Cli- voz de tu mar y nubes de tu cielo.
0i0y eLvocab 6 zoontaflum, muy dis- secuencla, hist6rica de 6ste y sari
tinto do nqii6l que en el p a'sado tu- de Promdes 9 donde no- existed al me- Mira as al misma Mazece. a qua axon documents, me firma "Macedo profundarnente eatudiado. sico Regari a mar m1a vez; vigente
iiiii' Qfrrftlno, Y qua' de seguro nor accidZte de; teireno que. Jus- me refitre su atenta Carta. St h6- a Miaceo- -Y yo he'catiociA6 porso. ernol Si. Santiago .tA paTa miempre an I so coraz6n. Eati junto a wus sue'era cuando. loi* primeros tifiquelhoylalnombre que,1Wa,eae bierausted lefdo artidulo qua hace nos a lea cuales me desigbaban con ends escuels, no as sino Una reacfpobladores, de. ese sitio to Vault- rirte&n.-del jur de la provincia de sigunos shoo publiquA,'y donde re- este apellido carrientel court- c Este articulo de Sa,1vador Dail
iiair6i4.' iiiiii 'eklebre "an log fas tax Mma mif, c6lebre,'cbmb haffics Al- cogia, age data par mi c6novido, do al guy? era al de Micedo, ape- 16n contra Is precedent. De eht publicado an Is edlcl6n. doraWcal par union cimas an qua habitat sales tainbiin propel al carficter des- del 'Herald" de Miami al die 20 lag sombras de mis suej5ox.do nuemtra filtims' kuerri Par Is Cho poela'vktorla qt e alll ob)uv;'e-- gracias a MIr6, no hublesa ,abrigo- Ilido convertido en.Macea p6r nues. tructivo del-Arte Moderno, al CUB' i4lln, p1loia' d1errota,'1qiie-* la.'coLumna:- ron. 16S, cuban6s, baJo elina 9 ndo-del do In manor duda sabre eliorigen de agosto del presented alto 10 he
tra tendencia, to del pueblocubano at contrarian del art:46.-dit-I Hansel. traducido "Para darlo a cono er a Despulks de Is evocac16n de Is alegrin a Is francesa, do Armikel infirlera'enelafio general Loyna7, sabre Is: colthnna del apqIIIdo Macao, qua jambs py- y ladn al del sur de Fjpafia ob trans- miepto, no as aria de IntegrisclOn quienes par su persopalidsci C Ciudad, natal, vienen ones deliciG- bellexa, mom no divine 97, al valeroso general Ll del de Arrnend6riz., do, p an al despuis de Dofia Isabell
-roceder de squat General 'de y conttnuokel6n oe Una tradici6n Campo de Is culture, a par to I car- magpiginas an lag que al autor rin
Castillo, I al mando de In I 1:61uninn Otro s6fior, que hace ya.tiernpo lag guleiias versus. El* upiallido Me- former ]a desinencia ad a, edo, on artistic vigente. La finicu realidad goo qua ocupan, a torque de al- do tribute I a a Espafia. Intermedlo A continuaci6n. %I escudero In
expedlclorulrla qua; de "'.0celdente I tuvo ]a utenui6n de envisrin Una ceo, qua no existed an. espaiial, n, I so, ca. pars, crear Is verdadera obra art- tienen militancia Ism' hispirtlea lax titulabs, Gonzfilez Pitg6w mado an lacks. Son solamente cuatro Poe- mortal pass y al motor It rinde su
ginal es'superar Is trgd1ei6n, par- cuenflonei ar Pa.
haticas do nuestra tribute tambi6n:
que Como d1jo al fil6sofo espafiol tria, estimo deben meditar Un po- sias:luna, al homenaJe conmovedor
Eugenio D'Orm con mucha agudezat larno. a. Unamuno otra, log versus, con
"Todo to qua no as tradiel6n 'as ca sabre Is lecture del rn no 86 44U6 acento traditionall, de- To quiero torque quisiste
No me public con, Animo de Pa al Rey Cat6lico. Y aqui, al a. Quijotb, mi sehor.
lemizar, pesto qua as simplemen- ritcofiocintlento explicit de Is gran- Tierra y sangre, Sancho rudo. Esla to confirm al hpcho qua to Una traduccl6n flat y Salvador data de label: Sabre at lorno de tu rucib
aquellos qua preienden crear no Doll no puede ieplicar, Pero as In- par log Campos Castellanos.
hacen otra come, min qua plaglar nekable qua contiene grades verlax lormas de prie mix birbaras y tram to Pero bay &Igo qua, no olvido Con mi senior Dan QuIJote
doldis actualmente ocultqs marcharemas Como hermanox.
nt me to puedo explicar;
I fiction do imitai del pasado. Sin Cortina de hurno de lag tendencies. -ni me lo ensefia Florencia,'
embargo, contrarrestando haste Lo Interesante y qua le do auto- El Intermedio himpinico. terminus
clerto punto al Indo eminentemen- rided as Is firma de,,Salvador Dail, ni to qWero comprender. con Una evocaci6n do Hernin Cor
ntro del Lmatrimonio con Germ Big
to destructive de ente asluerzo, mo- un nombre universal de dexpu6s de Dofis. UZI? t6s, an Is qua volvemos a senior
derno, stempre. encontramos also aria del WtIroo moment, un nom- resonances tradicionales. Wase
qua so manifiesta an aquellos Pa. bre' qua anti an plena vigencla ,y buen el an cuts eatrofa:
Dotim. Germania, Dios min,
quahog fraffmantos donde aiguno disfrutlindo de log beneficlas de
aunque coJa, pizptreta,
recuparm, In Perdido tradict6n. El 3a start& y del dinero, un nombre,
modernists Coxanne quarto rjnoT discutido al diarto y par to tanto El die de Is arrancadR,
var a Poussiri, al, vieJo ptntor de Fort ml4tincli an Imi primers file al quebrarse log rdbores,'
in C6jtairlandesa, lop Pubistas in, do lea fig -producidas jar, al
uras quien, mirara tu siquita do colors ,x
fidtlimmente,,encuentran d nuevo aria modern. calzas, Antas, los'qaballos
142.1eyes geomitricas qua vularon Pero. todaviat .4101"mis Interesante y ion )Iierros simadores;
a-lion-maestros do est6tica del Re4 Is w tu Ledo tu Alvarado,
coincidence deque Dialitse ex
naelmlento; too Surilealixtba hih preen an estearticulo, an too mis- y Crlit6bal do Olid.
quorido'reaticitair log motlyos qua'
mom tdrminog exacts con qua yo form9n, 01
fueron enterrados par al formulis- leg explico, 14 mis alumnae desda Y inks adelante, Im, arriesgsda braves poem8s. Qt16'Is
mo Cubists, pdro todo esto 06 hace altos mis convicciones, cuan- tests diun gran mexicanCi, Dart JO- out6rindap con'-penetrante mire
bijta., do in mementos de vaellaciones, de; s6 Vanconcelos: Is mexicanidad de da an lag nubesk lag 56mbrIA'los
X1 die qua too pintares cam. olvidos qua rodean, Como ad quidAdas y de iozobras; me sprernian Hernindez Car I t6s: sirran ocultiarlo. a nuestro espinprienden 19 "bellbza futurists" do con congultag y confeslories xobrLRafael sari el din an qua habri Ilk deserientact6n amblente'que lee Lanza florida de gracla. tt- Hay- a1gunos verses an Almalog titulados Un simefio, par ejemeaparanza da, qua commence un Re- agobli. Buena expects; mano fine.
pl"ue parecen flurninar vistas
4naciMiento Arl porlque an me!- Fuern do eme sacer4oclo de ]a Hernando trabojador.
nexiii qua Joe onsefianza nods, me hubleBe moVi- zones de In gubconclencia. Tritare.
piniores miren heels Fscipl6n-no ex africana.,
la.gralft teadi6l6n an yez detrairer do actualmetite'a poner en letras Fu6 un patriola muy romano, mom de Interpretarlos; con Im. mayor hacja team onfuerzon clecorativos ca- de molde mij opinions (ya to hi- mu latino; sencillez, con t9da to claridad Pamo al "Desnudo" de Marcel Du- cei min de'una vez), paro, as Dail Pero tfi erft mexicane, sible. Y tambikii a1gunas notes m4y
champ ya logradon par Is fotograr- quien to hace ahora an tetras de fundadur. pirsonales. y sallentes del pr6logo,
fli- moderns. molde, sin otra molestia pam mi
testimony de Una austere y Pura
jQuI6n reciferde hay al movf. qua traduLirlo, Como Una bueni In- Alma as 61 titulo de In segunda I I I
-Igido par al flu. formac16n a cuantas personas mean parte de este libro. En log colored copciencla. mitfito futurists dii responsible an nuemize-culturs ormigera-Marinatti? Y sin embargo
tistics, de Is.orientact6n, 6 desorien"
EL 1,,0AUR1:*ncU@ntrd on *I-PIAR10 DE- este movimlento con go panfleteo 8.
tA I 1 11 1 1 destructive, era neceserig parR qua tac16n de nuestras Juventude Yo
MARINA la Miil complete informaci6ft leis j6venes oirtistims pudleran Vol. he hablado-y--algo hablando siemS*Cckn*s, CIO iport y Ver a ancl lea tradiciones mis pre, Para, mij discipulos, Dail he pos sco
nac final Y; extrallicia rn habliadci share Para lit opini6n- pii- V iejas tates de toridasrialtat". El Arte Mode 'a, qua our blici. S pongo qua 6sta no me
jri6 par& combatir.IR falsa tradici6n
coment woi paiiicosy und llacci6n'dlaria Pot Federico Villoch
an reto 6 40 5icuen(ra tiin6iin lasco. repremantada par Is amanerads y prestaria atenc16n, a Dail puede
gre 0 alel pintura official, con ous qua sli
MANUEL VEGA.
motives Para premios en log Sala El frio
lagaw ionardo las prihcl alis plumas no nis, inteat6. par sus prop6sitce; dea- Prafesor Titular y ex Director
tructivoo, volver a encontrar alga de Is Excuela Nacionat de Be41 #1. rtgo 'an unit sale noc4e me sea
de Is gran tradiel6n clisica. ties Aries "San! AleJandro". log amillos verdacieros ran
an toting Us tiendas. de La
ni sequitan, al sombrero Habana. En plena mem; de junto heU relviste '7, chai dondese iraidis los mis ni me dan log buenos dias. Cie, tanto frio an Madrid qua vionyereis qua Igualmente pbeden do pager Im,\procwi6n de Corpus
vitales'a'sunt0i de dqu y ot a on U. empeur par al Wilma y dicen to par la Puerts, del.Sol desde wi balIn Mo: c6n -del hotel Hiqmd Anwicano
4 p P o e s i a. s NI me dan log buenos dias en"qpe vivilarnox, do tanto -frio, me
nos quemaron lai'manos. Los fifies
ni me quitan Jos sombreros
tam amigos verdaderos, de nuestro tempo usaban an al in9009 an antes, sgutfianas Wei. vierno un abrigulto qua Ilannaban
Par Jaime Torres Bodet "Cavour", nombre del farnosa polla sea qua Como quiera qua tepon.
tico itallano nacido an Turin, quo
a an al DIARIO DE LA usted pwiside raic r gas tieries qua lioiir. Y vamos a hizo Is twidad de Italia-, demipu& log
161 Espejo reeordar cases del.frio. El afio 1906
MAR014A de "diartas #ecciones cleditadas al j6venes usaban al Macfarland tamme present. an La Habana de re- bi6n nombrede otro famoso politi.
ogarl of cuidedo cie las nilios Y. a lasecti- Elena, 'que madw.r(I junto al rio pente Una ols. de frio'. tan Ititensm, ca londinense de aquena 6poca. La
qua lax frazadas y lag ropas de Cape espahola no lol nunca sellde una conciencia dernasiodo hermoso,
V#44dej $0604S. matarse an Cuba y cuando Mig Is
- a
DIARIO DEILA MARINA.-Domingo, 10 de Die-de 1950 M, afia
Pfigina 56 usica y F,
Secc Fotqgra'fica
Discogfaf ia ton
Par D.
Par 'Antonla Quovado
4
oVZRTURAS DE ROSSINI ZX L, to dontro de un mail to reelbamos''' "rates lotopuldea In, at IJIle producido par at le4te qua ligeramente suavizadti.
P. "ECA-VICTOW 1 stark a, Is dimposiclibn do aspectoo de, Is foW tl El roMu:ettt&&Q
fX0 de, Jos
tore& qua demean seguir %j am crZa'damits papiu- Uzado Pa, 7ratevierst.
AS matrices originates do an francts. larld d as rd. ceK retreats, 9100- its, no
oste, te at tol 0, anprWittenta. PtWEs 6stg una mAsica sutil, evanes- _m P;
disco me grabaron hace ci. stro
0 As 90 cafox on 5111,
afiog- resultando-squel--ainum- nor-Implicaci6ot-de c u b
--cente'OMAR Me
a, r clufare par parte virilis- 0511 Atood-lut
en vinylite, V-2, queja anuncia- aparsto tdcnico 0 dUltUttad lnstru kINUM er we inba Los nuevos matter as plisti195 mental, mis blen un fondo arm6ni-'- 0 ram grar au, Pero We no cm
a qua toda persona 0- carivenionte,'YO. quat rglaqu
e me emplean hoy. 'Tx-ahsterl a do vflado y remote, para server do ram tados. I te ja V
ternx de 33 rarnartano he pftdi -forl a una do its I as torraftda.. on* t0doMCIA"s cam -.4us _lards Im, "rlusts -mAs delic at K y aparer Us: Zol con mu persona a =AVd y -", etat, *I, parsettio do
do ninguna do sum admIrAbIts cua oninas qua hAYAMOS 01410 firt de ver at qusd6 bilm a no., JA otmonstotostallosts- Alatum
lidades. hunca. IT. franclis pronuattatio 04
Como.prigntra IPrActics. Serim, me- failastuica.
moMe so eye muy rara vm For 3, hombre an vez
Presents cuatro doliclosas over- el timbre 4o Is voz do MMe jar retratar algW on r essIm
turas de otras tenths Operas do Mil qu1i JAR, muieres as or! roa.
as cuales, Is haudapor flu perfacta ontonciaci6ni
I, a resultsin MUch6 MA dificilft de fO: qui a totOttift &Pare"h an
Rossini, de I de, "11 Big."
_or sut laze con qua se acopit
nor Bruchino" me aye muy r6rag tograttlat ypresentan much& Pro 09 equilpto do maquLLme.
2. g trurnantal, Inchtso, PlIdAdosi Rey mUchas SPaia -ft parte'el doveces an Ion' conciertoo. Ademis,_ blemas cord
ov par in musicalidad do tan rara "di
tam erturas de "It Barbieri oil muieres quo on totogenicas y fo; "
souse", este disco as una gran rare tolique puida tener.el negauvo.
Siviglia", "La Gazza Ladra" "C togranan me ar- qua to. quo son on a puede recurm a] usode Pape.
y a za, dignor de estudlo y as repeudaf
As
nerentola". Todas suftiones. Tat vez a loses= roblidati, pore con' Im. mayorim. ou- Id, ft rugo as cual" Umi
Is NBC tie New York bajo ls di.
contaminadas del grosero r cede 19do. W xontrassio Y result nan grefalments at Xtalle. Z"
reccibn do Toscanint. imitelgrah di. Impossible dectir deade
pricticame4te apropla.
de nuefftra Apoca lea arezesi alt* son- a venom y
rector, cuyas arrests son todavi# un printipio A It muier as Iota- Pal
juveniles (un case do astudlo. pai ra una ninnieduc .9 g6nica a- no 'La fihicsmAnera de doa, pare en:96ateral 104, P&Pelu
pero so equivocal cle m0dio a me- ligernmente rUgoaft Y COD superra lag bl6logoo) Ravel magia a dio La belleza de Una madda no Roberto at, hacienddi pruebsst pkro ficie safonjustrosa son lag qua mAs
Is rn lslca ligera, a veces, humorls- de tortes Mantel -in + mujeres re- MuMies.
reside an su material oontaktura, ni me
ties, y siempre dellciosa de.;_,estas an Is acumulaclOn del material so- sultan dWciles do' lotograllar y
overtures, con sum frescos meta- noro. Con lag mis simples alemerl presentan problems muytexpecia- LA totograft 4111, hombres
dims, qua hemos escuchado tantas "I : 7
tam Be puddle corqpoler unte Cora de lea.
veces an lag pears cOadicidmet. de
elevation spiritual exquisite y La te*tura do Is plel debt set P te tipo do.' fotoi aft. Its
imaginable, ya qua las orguniza. I Y, at
sobris delicadeza: tal as la evitada.-a-. mends qua, me trate ?,a bastante !hAi seftellIF
dares de Ins temporadas. de 60eras tata de, in Madre y at Nifio de Una muier'vitia a Is cual- lag f- pueden uttlizar ludes muctio
sullen abandoner lamentablernen- Darius Milhaud. neas de Ist cgrs' darfin mAs digni- fuertes, yA qua 19 IIUMMSCWA MIS
to Is parts orquestal, sacruicando, obra del disco: "La Mtua, did y resultiario necesarles, para central y at -uso idet;4oWbras
4A su calidadal divismo do too canton La otra dxpresat at ogr4ctir Pt oxcuras dan, mAs ftrict6r; de
tem. Hoy In coma ha variado mucho, Domistica" esti tocada alpfano
debeevitarst tools luz clue sea muy varonilklad. a Is persona 1otogra
coma puedert recorder lox asistenies ud. Es una irl fuerte y us verga. lateralmente. fi&da. EWcuanto & la:pose to mucho
la filtitha temporada operAtleik or- pot su autor, Millas Pero a(in able hacerse mucho mis. mAs felmente possible at car
a mica sin pretension", a ratos humo.
ganlzgda en Le Habana po to I
Arta Musical. ristlea y descriptive, a prop6sito Va.. Lof lent" moderns Clan tantp, de Is argon& out parocid 6
d a Y bon tan duros qua cap- Casa Xe raura&r unit MU y
rg log principlarites. Par sum titu- past ago
Cuando me escuchat Is overture tardn hasts'la mis minima Im que ser extremadamenta cF1I ;i
'M propilkde- ftecift en Is, er;
lot in canocerdis I- Card de 16 modefo para logrr
de 'La Gazza Ladra" an esta ver- nos quei sea una n r quo it 11gura luica, to
s16n de Toscanini, ejecuttatip. par dicatoria. 2-El oietpertir. 3:-Cui- !ne iuchal rtiuy Molar old ible.,lont"do at f6t6sisErnest Bloch, at eminent comoositor cuyas 80 afios staban de celebrarse. tons, oroluesia tan e'stupendat Como dadog domhaticom. C-4odafa. 5.-' joven con una piel tanxuave Como f6 quo acuparsono's5lo do on ft
un ftielocot6n. -hAci#ndose rat*ms- fielmento at Ca, red*
'5 de New York, cuya. tin- Cocinando, en,-is Casa. r1o r 10 is
Is NB(. cter
presidln he sidd, hechm on *1 Car- 0 urrira ijUalaropos "Cos. Ist model rairl qu* UmbWn Ug"
n 'a all en ideals candle ones 7-Lavando. A.-El -gtto. 9. Zl mu. Psoliffila CaMpusane, bon& JoVen I- Widest 'lUZ WWA Y OVite eteoge pot- quo isatlt = su
2 items, me 6ye Una Milsica. Clue prbyeetad&A muy 6seum. ra.
Celebran en Chicago con un festival, la fccha Aou. chaebo que pintm I.O.-MOsica reu. 1,11a voz,'juofu6 presents" &I sftbras w9o
ningan con opto ex comlpar4- nidos. II.-Raciendo tortuns. 12.or Aabanero on el AnflteLiro
Is al sodsonete qua tantdeoplAdA.. CulothricI6 a lot enfethas. -IS.-Dul. Oseblo ,
Clemente nos obligibAn A esduaillar ZurA: de Jim takde., Id.-;-Lecturs noc- Naclonal par Oonamlo, ROIC. ZI antes de levantarse at teldin. Tal tUrna. 15--Gratitud aja Muss., Es. rattestro Alfredo'Antonlnj atiftse del nacimiento de Ernest Bloch; vive retirado v6z hunda soft' at propio Rogow tt ; Bit Una to ue
sum overtures pudler" algim d'arnoublement COMO to Sustaba a qua iosee U111A Vex do soprano do mas no volvidi at repertorio y an a calidad belligima. (Vex at massPar Nona Benitex Saner eat. La preciii6n ritmica Smile, s6lo quo escritt cook un
Informaci6n Especial log dos Unidoa no me ba repre- que T6goarlini oblitibne ati tstsibVar- "esprit" mends sarckstica, quo el do blue do 17 Dias", pAsIns 7).
ACE pocas semanas una C" sentado a pesar de ser Bloch cluda- turn as algo quo maravilla at oyon- date: raiisita qua tal vez andante
afectuo6a de Ida Khrern. no- Musical dano americana dpAde hace Mine. te. Lot matches y el frasea son tam.. a log nifios Y i log hoMbres do
tabilisima pianists, y un pro- citrta, sensID111dad inds CM de Is badas superlativamente, segtin Is
En at 1916 IIeg6 a log E. U. par nibeesaria para seittirlun juego'de nfieva t6dnica desarrollada par Ja
grama que nas inchlye, pone En Is overture de "El Barber
el n no respuesta pars. cuantas obser- primer veL Pars: estar Boards con a de Pblbtk. Affibs'l 61tris tsttitl gra. Columbia an Bus reclentes discos.
en nuestro conocioniento Sevilla" Toscanini ha h6cho un
vaccines as h gan a su mfisica, por In historical Bu vida y par Ir
dicso Festival qua abarca sets Of Bus pan bles ejecutantes. Lo mis- del destiny, at compositor de la. apa- model de y que el 3 dio t6rmino en Chicago
con un gran banquet en el hotel mo manittiene Is razlign tie ser de sum Sionads, y violent eMacbetbv tuvo nunca me ha igualado. Funds paKnIckerbocker con un programs, en min sorprendentes disonancias que qua proveer mfisics, dulzona Como nerse en duda, con razones, pode. t
el cual participation distinguidom r- se afirma en no V8rIRr modalida- aoompafiante de Is bailarina Maud* roses, qua baya persona o1guna, I I
tIsta5 y en el cual hicieron uso de'la des anticuadas e parecen Allen. IA compailita. quebr6 y Bloch por exigente qu sea an sum guidon 11 1 1
palabra F61ix Borowski, rl no- justifleadus. Enquena ldel us mots me vI6 sin up centavo y sin concern musicales, a quien no le ngtade
table, Olin Downes, critics musical admirable composiciones, el Quin- a persons alguna. Algunon intist- esta vers16n de Toscanini.
piano y cuerdas. un pa
del N. Y. Ttmes y el festejado, leto con que aupleran de su coriflIcto, La delicioma overturn de 'In BigErnest Bloch. .j Ituoro se resuelve en una consiguleron Ilevarlo a Is atenci6n nor Bruscbino"
as muy poco. cacadenza an Do mayor, uns. de In.-, del pikidlico. Amdrics, le encel nocida. Y to es menos afin at ue
Para Ilevar a Cabo tan ID nalls Ancillas y antiguas en Is inti- desde at primer momenta. Eh at
a 'n esta 6pera bufa sirviel-a an 1132
proyecto, se form6 Is Asodiri. sica. Un eminente planista qua pre- 1917 Karl Muck y Is Boston -Jm- Como aperture de Is "Elfttra" cle
m T6
del Festival Ernest Bloch,, histi- pamba at quintet para su audl- phony OrchesUa to invthrOn a dituel6n sin lines de lucro, organi- cl6n, no tuvo a menos decir al rigir sum cTres Poemas Hebreos.. Strauss, an el Metropolitan de Now
irecle- York, dos obras to mfis antiLdtibas
zada t]inica y exclusivamente para con posltor quo age cadencla le pa- L06 oAmlgos do IR Milsical a y dispares qua quepa imaoiner.
eStiMUIRr interns en el compositor recia Igual a un sombrero vieJo. ran un progroma campleto do Bus
Ernest Bloch y en su arte; y pars, obras. En 1919 kan6 el prtmia E Con este disco "long playing LM.
promoter In, eduesci6n en-el Bloch ri6 y so disgustob zabeth Sprague par su Suite 11- 1014. Is RCA-Viator continila @I
El seem- Ill Inismo pars. ie
Pa musical.... do do-, VIoIR. Sto fama, Be astablec16 an Nor- p r1rabado sisternfitico de Is mayor 11,2 1,
lit tienipo. *Esta usted equ vocal
dijo at pianists. No an a de sum Albumes en 78 rpm, i
poalble debido a lit gencrosidad tit tisfecho con to Amdricq.
diversar personallolades, "i coma de to dicho me pk6puso tentralizar mu de calidad tal qua puedan s6r transIs Chicago Federation of the Union punto. A otro comentario del piR- Bloch trazlad6 R su familiar a Ins f6ridos tin perder ninguna de sus
of American Hebrew Congregations. le F nid it ons cualiciades at microgroove tit alt.
nista, el compositor lcontcst6 -stados Unidos come
con palabra Inintellgible. El 13IRniEta Aar an Nueva 4ork. So le nOmb, precision an 33. El material plistiIgnoi IQ mird, azorado y Bloch, honriendo, despudg director del CI 6 ca utilizado an estos discos par GENERAL ELECTRICL
-amo8 cuando, comenzaron In dijo: -Las tituto of Music OV61and Ins- Is RCA-Victor an do una calided
las actlvidades tie Is Asociacl6n ciel labras Corrientes qua y routs tarde to Ile.
Ca y yo, estin funra de maron do San Francisco, tan fina qua suFrlTe virtualmente
FOAtival Bloch pero &I recordom usamos ustedral 640 kc. La Habana
haber Isido a Howard Taubman 'n moda, ast clue efito nventando un No be f)andRdo una t6db ruido de fr eat n. Circulto CMQ
el mes do Julio puado, donde Len Wco dempu& el escuels, do DC)N9NGOlO DR DICIEM33RE 9 p, aL
eficrto: se compositor paininaba. do un Indo st composicift Pero entre log quo rol- CANTATA DE LA MADRE Y
un bien documented c EL NIRO 1-"Marcha Turcs", Mozart .............. Or4utta,
do In otro saltando sabre un pie. Vol lbitron su juis. y Carl estAn
'Racquedunit figure eloyegla dc 1,16 lag Majorca c6inp9altores amorica- Este as at titulo de una abra de 2-"Cancl6n do Cann", Brahms ...... Greta Memel
m I a a nuostros utinpoti, to a sonreir akthlecho y observoll: ion, nofue6c recordada rl anticundo de caminar, nos do boy: Randall Thompr 3 "Rormnco do too Peregrinitos", Obtsdon. W
ni honrada Como Ila Darius Milhaud, grabacta reciontequa Cr SessionA, Bernard Rogers, Her- mente an Uri disco long playing Co- Greta Memel.
morsels. varlarlo*. Entoncm, se volZ rt
muy Aerlo hacill, at pianists, qua le Elwell, Frederick Jacobi, Tbeo- lumbia, ML-4305, on cuytj otro ca- 4.-"Oro y Plots", Vals, Lahar ....... Greta Memel.
Ernest Bloch, R quien ad cdoside- ofendlera y ]a dijo: gYo hublese dorb Chanter, Quincy Porter y Geor- ra hey unj peguefia suite paell In
ra coma uno,, do -lot mix"6krandes podido eacribir 200 di4onanclas di- go Atheil. no, tarabl n a Milhaud titulm& 5-rntermal do "Carmen", Bixt ....... dt"ats,
creadores tie la milsica contempo- ferenteg pare, ago. cadenza pero esa "La Musa Moinagere" Me Mate Do 6-"Ritorna Vincitor", do In Opera Aide, Val 1''
rinen, cumplia 70 afics el 24 do ju; tan sencills. y antigus as In uWca )Mantras ensefiaba a otro -exIto. Taubman decia el 18 do as qua LonVftes. pone Taubman-, nunca CPA6 de ser mintica). Procede In primers, do ion Greta Memel.
mes: tnadR Se 11ft preParado parn un estudlonte 61 misano. A lob 21 ya conclertos de Pro-Arte de B61glea, O-P-ft 64- 1. dim.16. dd M..w. Pool C-"
fud entrenada an Bruselas an P-d.~ 1.11. No m 1. L wn M V Ao".,,,
celebrar su cumpleaflos, ni festlva- A Ernest Bloch se le considja habit comenzado a Molar y EL ana- 1938, con motivo'del viglighno anilea W demostraclones de alnguna Como compositor hebreo par el he- tiger lag Fugas do Bach y a aserlbir versario de Is fundaeldin de. did it
clase. El too meroce y mucho on", cho de portehecer a IR rasa hebrat- lag Buyas er I& ralarnor forma. Las sociedad cle conclettos, skeftdo R H C Cadena Awl 590 kc.
rim. de Jos earn- OR es doadgrimeras qua escriblera son inquiz6A. qua In ma y halter compuesto sum aTr, e*posa del vortipositor, Mgdairl: DOMrNGO to DR DICISUBRE 9.30 a 10.25 Pjam, IN 'A8-606v w 6 i9W
'ILI a itnitativas, pew Is, ter,
r
stores mAs colletoles de eate siclo. Poemas Rebrel In Sinfonta Is- sipt [a cg- Madeleine Milhaud, Is "diseusell.
Rum Schelornos, ra, ta fuera del el auto a V,
mejores obras tienen rol no. rael una rapsodia
dad de rubstatir clue in milsica pare, cello y orquesta y su -Serviclo par But acenta vital ep rtt pot I& O-q-t-L, 140 a erdue-mucho to Itimpari id th tia r6XIMA-0fiftasna tratarenfos
sibill inp, v Xuallsta. La pequefia obra. tie unat intimi- 1--Sotecciones do ctor Mall I s a I
publiesda do muchos compositares. Sagradov. dad deliciosa, fud escrits pard cuat- 2.-"Im Mfinica Roble" ptessaft "Ithapsoq In Mul p&o. Cubra. log reflectorea con, Varies plttds do Verdadero interim,
Ya era un corOpositor famous a do Genhwin. d usore&togroplados y aLno log tit*, COMO -bon', ) Ilk f4broduccift de 'to
Bus obras sparecen an ice progra- El propio compositor no eatit de los 48 ahos ouando comenz6 a re- Leto de cuerclas y piano. con una no, pue 6 acerlas provislottalmen- plel or biedW'dil. prodep
man de Ins orquentas, conjuntoa de .8 verslSo litanaris de Fronco M. D'Oliva. mlento
oimftrFL y recitRleg, an al murdo acuerdo con age concept. Su mu'- tudar el contrapunto. Fut6 a bus- dealmortacildin para voz femenhis del to eon grass. Use mucha luz indi- fotografico, log papeles qui-deben
sica, oil tealidad, abarea Una Rol car an lag fuentes primitives y Orquesto dirigida por Rodrigo Prots. t egntra at techo ya qua eats. usarse y retreats an colores'nalftiafttero., poema del mism6 lu. rally suave. rates.
In- larlstinas de Palestrin tftula de Paffl roe 0
tires. do inspIracI611. Include, un a Collaert, poeto belga. Lh tradut. Producd6n do Luis Arog6n.
2.-Se recomienda oil uso de pelf- Resultado del eancurso annual Iota
Posiblemente IaA fraAes de Taub- clusIvo, una 6pera basada an el Orlando tie Lasso Y,,de otrc I ul, tes del siglo XVI Lscrlb16 m I ares
mail originaron at Festival gran- -Macbeth. de Shakespeare, obras mol ci6n Integra de estos tiernos y ex- culas de suave tonalidad, tAl eomo
de ejereldlos contrapuntisticol tra- tam qua tienen graduaci6n-100 ASA
dlc)so quo acaba do celebrarse 'n uc cantan Ina alegrias y tristezas quisitas poems esti hechu an In- grifice, organizado par at mWdelplo
Chicago deade el 28 de noviembreLY le Is naturRICZR, I tando de hallar el secret de egos lag peliculas de 50 ASA, El reve- do La Habuts.
irandiosa sin- glAs an In mbierta del disco, pero ador oltbe ser de grano fino y debe Un considerable nfirafro de fotoquo terminal an Ila noche de boy. Innia -Am6rica- y a rest compost- tnRe-stroa y proattrando orientAr Au
DcsPu s do Lodo, el ser human puedeti describirspcomo masiCs. p6r eggs fuentes antiguas y creemos que hublera sido prefe revelarse a Con contrast baJo. graffas fueron
olvida. con facillolad y s6lo aquellos = Xlel Runque Io son, gniog- purns. Contabs. 60. cuando vo1vj6 a rible dai el original y su traduce. 3.-En casos extremes me puede a Presentadas, a iota
compositors quo tenen buea cut- mente, pot, que no tienen un r y FL analinar lag sinforlias 66n Nosotros in hernom Oneargado recurrir a Is difusi6n at tomar Is at Al tanalento de La Habana.
'd 1d6 d U' lot utilizaado sabre at lonit, nor- Las graflas as dividieroE, in 3
ar. continuamento grams literario. do Be:tboven. par mediscidd do. "La Ca- Prodo y Animas Marti 102 Estrada Palma 054 1 un
.;Be Pupos: professionals an blanco y
ln conL= musicales y Saben to Habana Nor del Rio stao.,40, C 0 Is C mara u:
&tuvo dos iflos examin1ndo nia d to
6jil' Cuando aproxinaddAmen. ubaL Ifutor
e orc tar una buena -reclame. ob- Todo lo aue ha e8crito Bloch Ila y (!area at Kodak, Duto, etc el bust negro, -retratos an --col pro
d'enen' Ie no as lea olvide. Ernest Aldo con la sola intenclo5n do ex- hacienda In dial do Is dEraica-. suavidal notabl6mente f detalle fusion 16 Y fatoven bland y ne"ado an Is remote prosRr Ion elements universales del Ernprerldidl ess. Jabot sparenterl de Is lotografla pero aumentandb clonadom. Los premilOg-conM Oregon to par el curso quO daba an im. Uni. ax,
"'ve R'r cornz6n humane. Eato es particulat- all brillantoz Y lurntinosidad y prono Pacifica. oue Mira &I OcAa- mente exact an lo qua me re0cre a versdRd de California an Berkley 1= 011 en' Oriffillf Oieirdo endada e
su inspiraci6ii an Is radsica hebrai- pero on realidad porque mantis, un duciando etectqs muy intereashtes seccidm consistent @h 100.00 y-diprofunda necesidkol de saber. y agradables. La difusl6n qua me Ploma,, iegun
Como Compositor y contrario a ca. Resume an breves Dalabras todo 0 m u lb u s L A C U S A N A : to y mercer
los En 1927 su Sinfolits. 'Americana h aft h AM0119dora. no as rooo- Premlo-en medAU y dIpIQmjL
jue solo plensan revolutionary In to senddo at creRr esa mOsica, asi, mend le, ya qua In lotograffs. tie0en : obtUVo 61 Premlo Musical Am6rica El JurAdo Mts
ca do su -metier-, Bloch --a he -Todo eso, estA en todos nosotros hot MAB-duavidad-7 elimina parqlal- a a yoreLjngajl y an 1931 fu6 especialonente sub 16A EMPRESA QUZ IDA SIERVIC10 Moral Nle .
contantado con situarsC RI ladb de todo eso esti en rat y as lo me m6nte 61 oxcego do detalles ter r*pr,
vencionado Y pudo dedicarse ente- C oil del
lag grandam tradiciones de log alglos mio-. perdiendo a ou vat t6d& I& 1= 0 I Costs.
ramente a Is coMposildidn, ret"n- = log senotes Manual- SeonandoA. No hit creAdo sectaa, no midad ilue caractetriza In difugi6n an rrano ]JOntero' Y doctor Oui].16rmo
Ito formudo clarquev, no he for- Ernest Bloch desde pequefic) supo dose a Suiza. Estuvo ademAs en -la cfimara. de VrLegui par at Ayuntamiento;
Mario proaklitas ni pairs, 61 ni pars, que queria ser compositor. VJ6 in a Italls. durante varlos Muchda fathram I eti,
8um ideas. luz an Ginebra, Sulza, el 24 tie Julio RAOS. Ert 1934 regre56 a Norte Am& 9 y es o6flor Wnillo- Ferrer an re
antes. muy. tacidn -de Is Asoclac16n. National
de 1880. Su farailla poseia una tien- rica, dirigiendo su premiervo de to squellos qua tienen _pragdo.
-Sacred Service luh1dnbos,.uttIl2&n el I
En discuslones y controversies so- da de patios. A log 14 aftols estudia- an Nueva rk. ante ft Went de Estudios ratogfificos; senior Roabertura. sabiendo que de esta fori
bre ]it tridsica contemporinea, nun- ba composicift con Dalcroze y Rey. Q Mbrli par a Unidm Nacional
e.a. so menciona el nombre de Ernest Gustando del violin cornenz6 a es- Refiere Taubman qua l9rnest ttftftifica; mehor D. Villa Puen.
Bloch. 4Es -dice Taubman-, cu- tudlarlo muy temprano y a Jos 10 Blosch es un eterno minalrador On to P)r at Club FotogrAfico de Cuba,
mo At ocuPara un lugar apart de aftas Wcaba an public. Tres, afjos Beethoven y gusts. de contar Is at- Noticias del Sector y ]a seflorita Luisa Fernindez,)Ao.
y sobre In batall guiente anOcticta: Una vez Be en- rell Is Academia de pinturia y
a-. mAs tarde, pasabst _JJ ser discipulo contr6 Bloch con Claude Debussy. Musical escyza "San
Existent mtsicas j6venes que creen ol Eugen Isaye, sRuiendo, various El compositor francs dic6 log prom At ndr "_ Adjuanos mAs de studio en Alemania. an esas %)1- 103 laosigulente
que Bloch ya no existed. Y el com- Cuando descubri6 qu el violin le Urnol arios de su vida se habla jyanera.
ivs1tor e5tA vivito. su vigor y on- sj_ v cinico y estaba. suriargado. ell colors: primero:.-Ttuff.,
robabs, N tempo para la comr uelto
tuslasnio, no disminuyen: su Caps- cl6n, deJ6 de tocar el violin. A Ica Caminaban los dos por un boule- Daniel Escobar, segundo: -Jose..............
cidad intellectual y emoclonj per- 15 ah.s habia compuesta un cuar- vt rd tie Paris. Debussy le dijo: Be- Pna Rodriguez Castro 11 del seflor
ni
manecen intenEaz. Cuenta Triabman teto y una partiturs, orquestal A gun voy para viejo, encuentro a in Blez Y terceiro: "Sere
-daa9uld l I doctor Luis del- Cueta. f
111111117,7 7 e I .-, -1 it III 1,90, 11 I I "I ,-- : I I I I I , I I I I -, I -1 -1 e- I -,,,, I I I I
-1 I ,
I .
- I I
'e
DIAR10 DE IAMARINA.-Domingo, 10 de Die. de 1950 Pfigina,57 I' I
. __. Akiw A dad, eft Ia Repfiblica ,- I ___ I I 1I.- 1-1111 -. I ''I
I I
11 I I I I T i 0, 11,- 'o",
I* II I I I ...." 9 I Por une negligencia ae F A'11 M A-C I A I 11
I I'll 11 M's del 60miembros de Ia Sockdad'de sm ona 0. P. no van omnibus a D11,001,1111,11A DIR ",
I 11-1- a I '. I 11 V -7 I'S
I ,
i v, ,, I JOHNSON 11
1-11 l", a, ario
", e, 1 r, I. I I Santa.Maria del Roo DOWD T A VUS I I
11 I We sitara oy ajaws DR WIND LI
_'-U n h ,M atanzas, donde strain agas 11 metivo dirisente as Im, preougloss,
, I I .
,, 'l I I .,_. iselim do Propletarlos y VecinDr TELVII. A4Wa tt". WIM
: I 1, I I I I I I an Santa Marla del Rosario". entidad
, 1 4.11. .... I A E MATANCERAS / I 1 SANTIAGUERAS civic& quo tonto viene luchando poi 1
7- \ ___ 1 : al majoramlento de esta Ciudad On r- I
. .,------- _______ Matanceras: _ --.-V-- todos too 6rdenes, oefior Justo Ro- # '
_ Por Manole Jarqailis or FAIMMA Y ORM ENA v IF
, I --Se celebra hoy la.bode. di I or Mgrioli-kiial --- driguer-Modinai--en-unso ,leelarala- I
, I LA GRAN 11 )[)A DR HOT Pirez y Guruchaga con el ',' Interesants: conterencls, alto in sigUiente: "No sabelnog a qui I& mehorAlt Aurora *Marla I I I nit eXclualvabb pars, al DIARIO nos -
1. I i, 7 I I I .
" .,_. ,,, ". Una ceremonim. nupcial del mks al- joven doctor Juan A. Diez me dobe Ils pasivided &I Ing. VaI UP nu
- ,
I
"I I domingo, die; de di- ArgUellas. Ante una concurrencla tan nume- del Ministerio do Obese P(iblicas, an IN 060" 108% 11444,Y4, ". of$
- dior4razoeotodeesletamayor distinel6n, ten. rose Canto selectmi. sa eiI an no. disponer mean tallados de uns vez lop % ---.:j 11
: e -E4eonsiloo6sndloeneat)ddeasI. ei die rds, 4n, lot melange del' Lyceum.. I& Ia Cotarro (inico obpthculo ye YA J RE T"NO LOS VIERNIS
clomtbre, en Ia iglesia parroquial de I'Tennis thes'siamdas un ado Ilona, de intt- Arboles quo estorban an Ia carreters 1.
31WII, ; )as once de Im maiiana. Clubi presU11olia oclodad lemenina, clue nelX.A 6" racI6n do I& Uts 7
I ; e In oven y bellfaima sellers
11 .- I . I I d nos, a Uh ( -Cumplt hay NUN 18 afios de 91 Atimedox pan presur '41 %ervIcfo I
I!., I 1, ; t So 0 de wen matpucepo de I = Lulsa Bory de Alolne., d DE TURNO NOT I I
. L I, "', . . 1114 Logo a I en come el doctor eded lot bellk sefia rite Con. I I d: transport qua necesLta y del I
" I Juan 'A. IeZAr Clem y Rodriguez, Chile Villa. I FU6 uri acto. cultural, ya quo con- Santa Maria del Romarlo". Zn vtrIle k- al, tot a is''belli, ele. illatWen Una conforencil. sabre Es- dad, no tentmoo infriguna niaticla al :
I ub evari demoilielle Auro- -Contreerk mattlynonlo el die pdfia an Ia milldca ode suit regions' Zrc 1 42 0 Y 27 Vefido .
I:e6 y habitia 11
, ante'y gentlifffima 21 Ili sellorlta Diane Gue. itilliniente, 'coma ,Una n de Propletarlos y Val Ir 0 4 a 6 ir I I 0 8
. ra. ria PlIrez Guruchago, gran It. I ro Porro con el joven que ofr*66 T',,,1t& socititsid sea. I
der de Is juventud do Ii Perla del C6sar P6rez Rlvas. era diatiftituldo ,a ifittligen, leal pcooopqeur6acI6n' suficlente, no vemos Serriele do lipides klenujggog
i. rre deforencia a elk demons. an corresPon. V, N to d J TODD EL VEDADO '
',Despu6s. de Ia ceremonial nupcial, I Julio Sousa Y Amill. c6n. der a Im. molicitud do un pueblo, que I I .
f ., I al de Emporia en ests, Ciudad- Park an justicla empire a rogremar coma
lucirolent6 y etplendor as Santiagueras: W .hg Ionics; afectos on nuentrom too demis as Is Nee 6n", I" fellel- .
I", W = i todou log rosettes quo .1 fd I
. ,,, ,"- vos circulos goclglea;- viril getle, I .
11 proporcionfi, el buen gusto 4 el diners, -Interesaxite conference so- tames y aplaudimom tan ..
I I so celebikrA In mine de ve actions, si- bra "Espafia en la-mfulca de I El doctor So a Amell ft; que mucho huble. del -civisma. y del i I
11, ci6n, cristlana 'do! Bus regions % ofrecida en log oil palabra y =Ognfficog 110= len- est,)Iritu de, lucha que hay an tan .
nu I sI it families. 1. too,, habI6 al -Ia bella 1 varied& pu ante Insiltuel6n civics .osarells. I
n selones del "Lyceum par el milsica de Ia madre patris, dictation- Muchalm vallim pore ninorlm
-0411%r !V %.,, 1, i boda, Aurora I I
:Msr Voy-, ritown, Ingeni doctor Julia Sousa AmelL do Ia relaclonada con code 'una do Obra. IoGblica LZADAvW
- ,
1, e a ia : .
__ I Julio ,P6rez Maribofis, I mi, amiga tan -Brillante fiesta ofrecida a sum provincias, ilust arido- la7misma En ,Una art& confertl eon toy swvicio do
i I i distinguida. Lola Rodriguez viuda do los compaffero a Marcos Ruiz con belloa discos de esm, milBlcsy pre- Ilderes de Im. AsoI do Propitta- .
Diez Arfileties Y e4 Ia anisa de vela- SAnchez y Antonio P6rxe In- Clasen dibujos oriiinales del, Mal Ono y Veclnox its Is ciudad, ios spun- I
, pidrinos '19 Cl ;0 guide joven senior as& Vidal y Pares, taron qua desde. el mes de mayo y en M I I
." I -biones ungirfin como U. Unto, en "Rancho ub" represetriando log vostidoo de code ies esquinss de lax cities Calzada de I - 1 9110 I
granAima:Ckrivielp Arechhbalh vi -Reirexaron de )a Habana log una: de lam mencionadas regioneses. I
i ele,;seflet Juan Gustembacos, y RepOiblica y de at& ., I ,o I
. do do.:Areclatbala .
I C ,espown Dr. Guillermo Hal- pefiales. I i
I 11 I
- l I 11 11 I I'll, ,;" 11 __. I ,,I., I~- I Aft l6',,Dlez&9tIO OIL aragol. ley y Wines Fiff Ponds. Aot con sun blen documantado 'da- eon Is qua, va n $an Antonio, el -' I
,, I 1* 1, L . . . I n poitbodas jn as so 1, .. I 1, L.', I : 1, I 1: 11 I I 0
' "I I I l 11 '- ': as recent 6! N&,,. gablerno fiJ6 d Oles anunciand \4
I. : I I I ': I -' tas, hsbI6 sob V 1. ,,Ul.a V I 11 I I 1,
loriet del.C rdieftaCToOhls tub, pan. ob mipablicas. Y ellos me progunion
,_ _1'1 I 1-1 I ices An Illorr 'Xiostra., _'. I I Cie, Ast lei[, ascOoila 8 ;nde,-estAn? Acaso me habrin olvi, I IF A P y A I I a I I ,
L 1 .. I^ ,,Gran pledrall, itno do let altos P a _w, dri el estal esticinvibleb, que a d V to
. 1. l I I , -I, ,, I Ara n UA r. 'VidoqUe existed $ant& Maria del RoI- -,_ l I F_ L I I I I I union it dos-easami de tan ranclo'origep erosions, alone a. .,- a 'I I I le
M d
. I ..- Co. urcli, Andalucia, a red I I
I us i ,
. '. I 0 I V I 0 r all la.,Yucayb. YAN Porla, del Norte. Canaries smiriat 4CuAI As Is carretiers; que me 1) R. 6 A R R I D ( 1
,_ : 11 Oll-, 0 0 1 .: V CAMAG termin4ndo c n ti a -bell Ipublic6 do Cotorro a Guansoacol CO
0
sima o9a Cubans lam I tan- I
; La an ra,.PICO I al e Una section it elin ra: a de ati, via- me rtVrada, uem no sabemos d6nde
. ,G r e' Pied buk t'd - ,, by'a I I tadas par Angelluo. ; el 4af, aron muchas lam pre- f 1 j44 i I !
., I 11 I I I I I , I b de As a a AL. Uir detpu6s a Par Mario Quay ado P orailto Con interilk tude sesuida pot index ?. entrevis- I 1.
' .6, I ___ k.
York, a in an, NiAlarn y nferelcls, pot -16 P.- I ,
I I 7 CUXPLEA*08 ago ,villosidans rotor auto Amoll ld sam"U ILI, 03to ( .'', -da 'I J I I
cual recibWol .1 pel it pir.1lida
fitism o L_ -es,-irnpartiri Is. beridici6n a lot Celebr6 recterittmente la- fleatik on 6dW
de Ia Sierisg.Maestra: atraccion para I t numeral" felicitations. r 1, I arse For. , .1 I : ,
1, I (,. I I I IN ices despotedos el vdo. P. Bar- de u pleatiom In gentile y encan- Entra W ke I or" Istentes recuor- near. I I
: I r I -kio do Benn, deride CU- tadam cum I I
I I I I i brtb del Cble seftorita Helen Salas, qua tan
.. I . I'L'Ida- 0 colebrada fuera siernpre an nuestros
donev, uorn. el dougminado a sun gatUdi6s, 61 nOVID, awdli ado d oW. fi. Alaina,
Par Affmito Gtrcio o ft I ji, .,tenti. Torres 11
, 1: I-e. Reportaie EsPiscial' IJII sort& al major, deblido a QUO lei doetares, QUI116111116 Avru"'Y, Ni- in&& exclusivom cl[rculoasoc ,log H OY DIE T U It N 0 ;
l I .- r; do Ia' h I abitsetva. blistintis bleenthUoho do CoI":G&tCiKi,.93t:COndIACipU19s del jo. desde &Igundh afioB Ilene IJade Diaz Albert do A al, LI Rafael Licem, lox queridD COM04fie- 1
ARALELA a Wcasta, sit it Us- .- r' taboo", W Arrufat y areas Ruiz FARMACIA :II
m6 entre, Santiago dig Cuba y ,I I I us MUr6e Attiodutt6s, n Dlez-A "ItIlog.RodrigUeL su rea= ia an Ia Capital de Is Re.- Acosta de FP.1 A to VISSU d For g Juan JosIk tinierel Oars' flores,,0se0natas y no orques de'quince pr6fel pablica. nfindez, Conmts, Vortills. de frober finchez y este cranista. e Is DRA. K MATAN79 I
& Igrkq Caere, V air k non ma,' socqi6n I .tea. a sphor Luce to site, nuestro siludo de Vir nia Espinal do Santos, Cormeli. ResuIt6 ant era conferencla, d l
11 cuy6 pieb.dtllw iWvaI am lam eaduadrasdil:86miliII otroUlt es interesintes. Lh VienP Llegue has 1
dil 2 ,Pledr, %' ,:- I yj Cervera. I I I I ri del iNI harla do tot 'a I nta Clara park mitaleb. 11fit or fellcltacl6n, I no Wentes de. Rots. Nona Rubio de que salleroft todos lam asistentes site- III y 20 F 9 0 60 1
1 terms, quee vlajerdsji6 -ptidleran Ceremonial y'ejtaxii el decorI floral Fernindez, Rovito III de Quin- Monte complacidox. V X D A D 0 F,- 0 4 3 I I
IM pico AN, Imi MGran FiedraI so El plan consists SANTA ISABEL tans, In6s Monte de Elletak, Carmi- Zoos do uns, gran fiesta
.in hacer'acgel darsiiouenta de'.4uifile' tkgtmAev oel temple i carp del 'grin, jardfn El dornlrigo Militia, sefiaI6 el Co- to Martinez de Partuondo, Aurora A I I- Li
clove a mis & duatto J11W Pies, y. lill "GrinPiedra'; madl6htd una Una riconstruccl6n, ge, qJi eni Jenkins. co ]a festividad As San- buerne. C I estaba previsto. result un
In Playa do 91- carrOterA:IJ&ta"kutohi6VII09,,Qtii $I IN lendarlo cat6Li
I qutda, al no e 6 pioducir en el v todi a', In #in- , Ngs vkaftan tisl6logos in I
bonayj il it'll gaci6n que me estiviviendo aque ,jedes de & ri do sibado, comen- 9, ul te al menclonado go Is, mil troyeetoria del &a I .. i Sol hay hu6s to Isabel, Reira, de Hugria, y bit a su Irene Rodriguez dii Kena P, Jua. beffantei ,c..t.vimlento. Ia fiesta que .
- deI p iYa es visible Ia Camino. Ism-carreteta p ik-dwlsas- Ila -rOMktiai% -j Matanzas advocacl6n coAebrgkbn su- onom co nita. Guillot de Suires, Eve Ing lU- tuvo'lugar el .pas&
IU9aI _Ca -It---] artir Pace --ile--explendor mks de sesenta-ta krobtWee-lo So- - ____1 .1
molt'o do 'que Is do nombre a oUAshnax,:aItI una dejaa bata- m fibrI lam fadiis do Alrneriatem, Adeladda G6mez; zando a lam nueve de Ia noche, en M IR A MA R :.
. I cafetWeroI case 4erin' a debla. ciedad de Tisiologis CUjan&. log .que uh grupo de sefloras me .
". 9 Ilas mks sahigrientis "6 11 icidad de Ferieiro, Lucila Garcla K 0 Y D E T U R N 0
- Ia Guieka. dia'al estilil, do Is -4poca; log' ffo ) 16dica que gust6samente an udamom. Fel ichg Club, el Incom1. rel- I- tcecibirfin do nuoBtre, Co egid. IN log is ones de Rar
La na 6rf--_A;1a .1,Gran P18dra", y. terminarlik 'eh li'- m eUmbre I ,,, InIclamos Ia relocie6n con log sefia- yLilia Polon tie Oliveres. pars, Is Balc6n de antiago de Cu. .1
3a Recto viuda die Zayas Una legion de encontailoras seftarl F A R M AC ., nes VaI rian In, PO do area a clast do- agasajos, Intel el el
see dvardleA pot uA, caralre, que I nI de -la.1,Gran;Piedrs7- tsg'411111116 0 1. ".. un deiayuho a-Iiis diez ram Isabellta tit, cedido gentilmente par au feliz t
- I I'd yfruislosZhastaloo.an jg-asal prograrna Con
III = c, nocido par Lma'bu Care t dris e UrI kildtht- auction a an volvI nclonar. a. m. en el Institute de Homicultura BazAn, Isabel M. Otero viudit de F;r. tea que eran Silvia Costa. Graciello ptopietari6, el seflor Guiche Lori& DR& QM*0NW
. stai*6 ,egkra:SIbo11dy, I tr6kM .rgoI "Gran,'PlOdra" An- :1 W. homensic Una, sesl6n de pu6s eni, al Litl u ,nindez, Isabel Mollnet viuda, de 4- Reclo, Maria Luiss Mks, Mimi Vl- Fuk una fiesta selectisima-, que its
Ewtemino tufi conuttuldo par log its CorVertida dintr6 delI an itito. de' Is actust, Oneracith 'Cl erzcaen Monberrat a Ia unit rt Isabibl'Carolina Mo a de Some, dtiud, Beba Sfinchez, Paquita Bodrf- celebra*todot log aftoo al Ilegar ess ""' Tel. B-7222 :_1
-onceses- qUe cell bank A AQU 110 coflonog- in its or Carolina Zaldivar de Guarch, guez, Bertha Armaignace; LolltaI fechs, organized par dq co.X.- I COPA T 24L I
,gran',11hito'k hist6rica ya,'quii, ellh trajitr n Ili 10 e nos Irani.1tarde III6n q armen Blanco, Be' services ItApide do Nomaimran un&7,gron,.pane .de la Euerra sol Abdikada --Ajecol a__Ias- ge- a'dtl:t!aI qUe Agradeoe6oa Is. Invitac liela- Inabelita Ribeaux de Zequelra, Babia LZ del Castilla, C fitros queridam, log sefle ,
Maestia, a principles del SI lo:'XIX neracionom ggqsentemLy7,tUtUra5 to- sidemia, tmI bacon 109 .C_ Zoyas BazAn do Rodriguez, Isabel RO, 96 Gohtfilet Puellite. Beatriz Ferrer Ionia PIr. InfInte. tronista social __ __ I ,
ulened constragntin YOM s cafe- dos loodet relacionadon Cl ba, St -tores Aldrich' y Beato. L as Rodriguezdviud, de lVesada, III Vaillant, Ena Robert, MaI Luisa, An- del, "Diario de Cuba", y Marcos Ruiz J,
foe's en emmI e4a, 191eirn Maes kL hispanocubano4morit evoldel6h dN7 jig deas ,an CU bel gdlca y Beldn Ppriace, MarAot g Fre. Sfittehez; cronista social an esta Cie- - ;
1 4 e- I En Ing al as L L I tot extremwtlue '4ii-ioll"consi- Un mablon Show. a jail her H. Rodriguez vluda de Bret6n, desvinda Sukrel Angelina uc Ma dad dt "Excelsior" y "El "Pals". quietra. L- Vera r , e a enOr' dekam factor coad Ufthtdlde, pri-- 91 jueves catorce.del cd rlente -Rojas, Isabel Marla 4a, LuisaGir6n ..
Be a Martinez, LO- net vieron Una vex min amplimemente ;,
1, Isabel Ruiz dv A M A C i
, aL d , it! ra d'. I Ifitfkn more ing,, or, ION arigeries, de nues- gets de Is torde me celebrarfi una fiei 16 Cabrera; Dolores Limonta. dernostradas, lax simpatias ue tienen
La "Gran I iedr;II Una too e ,,, me. mold'Ae 0 elusive L I -1
e ran eoWdai -tea us Ida lndependenclm,, do. Im. min ex distincift on Pichardo de Ibarbia.. 1,
28 mil-matroe'La4biq4P, totalintente randoi:plali Jossfirs, de ChMenam., BlanqUitg entre nuestra into sit& ancledad. Idesnuda y cial I* I tto f, It no i ate.. to- ,,,, at@, t r1coIIIiT rlstic& hit r, eal6nes del TI lidt lit sefiorlta label. Betaticourt Vluda de Skins,, Lloriente, Eva Vigueredo. Maria Lul- Todo to que Vale y brilIg en or A .;in en oh I d16 cit I, adw .
su tiorpeAdo-eMl Q loj atft_' lociohidebs!con 6' ildo I reap do per, el CAL de Mxi;-' sela Madfid, quo scabaL, do ilegar Isabel Mdrquez de Herrero, Iss1*11ta on T611LIChalk, Mbreedy Celle Pra gran. mundo santinguera. me a %, Ii'!
1. s- m. Lam.,efillali:d :,Ia. lgu a..mfis : ,&I ,. at Cc A age dn fil do Europa, exponiendo .Una tie .e Castillo vluda ,
Ia I 1411do WI r so Ole Alvarez, Isabielita do, Libla HerhAndft, Ittla del Carl en equal empire lugar, que presen'i I 1 co- : Wo Iresi ente I
Una!' 0I arte e V net'k, ,cons icuars itl I epAblics, models, deade el mis iencillo trale de Quesada vluda dePichafdo, DEL- men Rubio, Gisels,.Lora, Bebito Be- tabs pot eme motive un aspecto des- .1 I
kAu ;0I 7 ", Dr. arias 16 socarris 9 ale M11, de calle, hattat 61 MAN; AUfitUO9O 66 bar B4jkrtkno d6 Calks, Isabel Zhyd
dt Orieft*iAl OU r,,.,, me, oddylUpx I A a r- 11 .. I 11
tarts ffidiii4inti1 al" i, -, I ablibas, Insonloro tarde y noche. Bbz6n do Diaz, Isabel Maria Wale, P z, Nonita Riesco, Leaner y Glaris lumbradbr, ya que Ilk& muieres inks E TURNO NOY I
_ I 1 W11W)MOI, 11 1 : a 'do Expandrin salloritAs matilficerad An ; ede Garcia, leabol. Rebell do Porto, W odriguez. bottom rivalizaban en elegancis y dig
' 1; oiht e ; 111nlgt- b I 11
taifivoln qrua, o"Xison dintre Xldmtil]44 CIA, Aparecoloa I 1 :C ISO ce ; .
solution" b6d Mantial FilbW Valais, Y" hit L" 6ido
miz, K 11 ,IN .1. I '. i 16 do boll art' I lubtl1lo, habel A n Maria Tereas y Asunci6n Fleury, thicl6n, ponlendo Ia nota. mks delies- I .
IT I I :T. -drher Jaho. : aeatlido faOn gr"'Antards pot athbot. Ve ye Intan NOnita Trq'a, bat Roclade Plabol
. OJ are1pa a Ia 1A. 1 has I A ,ftontem U. Lorenzo, do, an tan extraordineria fiesta. 5 LIN ,
ii, , .. Ia, intk-oel 6n las.Ea cis ni.
11 Y muy e8pecialmento pot el Jean r 11 delmira Blincti. Marina
t , ; 4 st at aristay"01191 LI do V Ia- gual do orb, I babe, a memo$. colocada
rin T. ". dos on nuilistWOUerrs do1ridlipon- '" Ili ,P"Ita'de Oflate, Inge. vicenclo, Was Exists alarm, Elena do de Bertefin, I adr n de Ba- Fela V111816n. Gloria Garcia. Allen. .Alkede or de Is EA No. 207
'' I :1, at en q1 "I n Y an In dellclosa terraza.
to I ., 6, ; '. ., Is Bru, Roblin, Ye 9 de mate
o"l, ebtriC: alit I 1j: danct., spI timbidn, osculpldjs 4 ero, do O I I GoI Herqu ,, Toro to Forest, rrelro, WWII& Garcds do Men ro, Julia C6rioul, eaeltila Echeman. me formar6n grupoo linonios KVedado, 4 I
,I al al I : , Al L,1urgd1,,GarcIa, T I dia e sina. Leyte Vidal, J -, I entre J y
t ., I'll, 6 1goldo do Caml
eg bronco. i f Be .-UsI j reforel toC libift kinj
W4 ,v I 61ni I. inlitai:16,46 aurlim, ilom, All- Isabel Romero de Ant6n. I I I _alr3limWitniti., .1 V Silvia y do simpiticat parejitas de solteros 11
-, haste, Voritas leabolits VON', Oa Anchez, Mercy Riba, Lour& &o, Lo. ralhando ell ram mistno .. 6 i, at jai Monsajo a-0arol tl a u rez'.ylas I Al con otras me. -y lkgg r ,a, Julits, y Juanita Crouvin i;
ribil. h"tO w I 00 l 0bras blicas.,)v Jnterviu A In rr= ant I i :
U ot'do I- dato ,, d'i, ARI lic, VOI msnek09lAiVA;4n AvOrde U6011, dejosjus vionap do -La Habqna. Esta Pern nde; uerte" 16 y Martha Cavinsch. -, macl Ia Que no decoy,
notches clairiIi ,g). i: and lei cis, Isabe Maria 1 6 un In* I
Into, a tan al : rangtaerfi a bene 4488 F ,6113
Ia q6nd 4 to, Nenli Douglas Ponce de.Le6n, lea- a tents.
in, ondt & 04 00 Al Ministerid oei'lladdiera a comen- g ( F
T oubpos 7 1 I Bebit y Lucy Ititra, I
lucog do, 't n, I nortel cano so I'mis. Guilabinam a Ia : le a do In Aslst nets c -Goty QUInta- I
j I a qu6, me. dricuentre I L potal del TIn" battle Zequelra Ribeaux. Isabellta Una, de nuestras mejorea orques- !
I % = zar tesmino de W, Horten3l Castro. Lily Mancel __ _Ai AnIgil" WA holoor !'Or n Pleilrall.- que adernim dsmro- is y- costarli Is entradat un peso ve n. GarcerAn Laredo. doctor& Isabolita I
11 III, ': -same, a- nueittacpatris libre, oftlimilossiI try uIrch, Gloria TaquecheL.Mar.. to$ elituve alit haste alfts horns de
., I 0 1 _' IoW it* 16 brindarfa. a San- Iclinco.centaI Carresco, Isabel Rglo Canto,' lonhe I I clendo lam dellelas ".
J, ln sdarat oiS, AIIienijj; tunto 1I T.Admina' arela-Mortindes Y Ia madrUgada; he
1111", a. J c LOS espopos'lo I Rosario, CuadrI de los;bailadores deJando air too me-
. A u Isla desCutaruna nuova ruts, de : Ilia Rodriguez, Isit elita GonzdIez y UKULUE kiA FARMUL 14
It C ) Q'Mc uede feluth Bulnes.1ilds Orosa, Raquelill
, 616n'empa olaenAniilI .'' I abastacimistild, dgricola. dilhdOle Is ", Nos atiandonsiri- million' pars Shyl Ia encantodora nifla Isabellia A ou modern y ex, '010110 'dd "Ie Joresnfimeros de
1111.11. a '41 A 'I e $ PL ss 9=1 F=:1 F=:z 9=1 ;
jai ''L .J m iw pieoa to constr4tria da,61;,mertiado 4,1 am agrMultorki _Beftok OIL-16ven began- monte. 11[8' SagaI Alicia Blanco Lella,.Hernft '
fttJ1ma E-XRJV;, i:j dlgln, Josefa Vkzqut;' termilre Ortorlo. I ,
a ,, A, Contrite cry lei" I 6 L gicohooll mes' y Felicidadom. I -Muy ,sdtisfechas ,so slenten log '. ;I(.
O. il','A 26aft 4140 ; Ii. ul , in'' go 161"Ouenca d6I Idiodoimatakooro.Lauro Ino Garcia dez, Maria Pei yoot _4_06ftfos I
_ '%j Cot'at#fI 6 reliquiam rolikalgo= : 'Venfindez, tq Zoido y Effther -Forniudez Juan, W"
lemok nr % -' tuallibanto cost alslado babliIndode ., paheroar F6tet Infente ,y
'L I . I Cuba. Benltez,, Carraits, Aamires, Em, Ruiz A _"gt lftL741 I':
'14 I I 9. N-C pomentodo pot, olcontratistli-Achar. to Unateii;i orada do un as an all a fin 61 6xito ddsu L -vii com ge. 0 Aradicio- 11% i
is "-:, NJUJ J I Cis, Orlando Suirez, Pe 0 me Ferrer V Ilant, EsoeraInami Ma- l rt.,,,, ; Cie in a L -1104, A4402
All I I: ,Rw t lorlir #W;U#O TAU--, am, y aurI al -principle elto GonrAl to ria Carldad V rrei, S .1 fiesta q
1 4 1 le P ,,., To P rose ue maret slempre Una T T t. R-ov 4 ColvrosTILA
Yvl e Jos L arrutlIti
I P, too trib glpyre, Iss. de lomacontecimlefitos socials mks
,n 6 -A I V V, tot tienipo estarin ausentes' -'Salvador ro,'Laura MilridexWini L L
reo, dC I IL 01BA" I I I O'debldib a On h6' hftY de Ki palnuete do Ia Playa, que sea. m6n FirnAndez: Y. destocados del miflo. -,
I I tie os% : U41 a I "" tIsg%4e'.,guba, ye. que, Ilene rVitithas aprovinda ilran contidad dIner6 pa- L I bel Sim6n, Fernands, Pefin ustit. Ara- I
-, ban de reediflLar con, un lujo anifitt- Per ese trlufifo anornif. el -Ile- MARTE G GUA.4[31A I
im, & -! ,dup end i -de,,.ObJlmtcS quo Oueden n fi
.14, 14 #OI go ,. it tit. I ra-016;gradealmentex0rA I ten- gUatoL Una vez mks "Fellmar" el foxhlo. cell Salim6MArins, Moreno, Josefina Iles lam min sinceras i irl -g qlr-I [I SAPtio V 1 -4 %
a t, Ileykne a ,'- L ". ,, siticando lox trabojbs/ Cuundo el Venerp, artha RUIZ Edith Xnapli,
a do Ube pudiat 0 porea gel I- do
Incomparable, en que rivalizan mAr- nable night club, triunf6 con ou on I Or
nd que-en.; LmI tolesupirior de Ia pledin bannitib eltd-m6mavanzado me pro- partly do sum nume __ _ __ _C, L 1) moles -Y jospes, estucos y porfidas, y plindida cocina y ou min eopldndido Ann allia. rosse
6.- '14.0 oil L al tuevicron amistalles. I
to ,1n Ing rtirla en un bAld6n con ba- pang el-'Al A ft: a i con oftr a Bayes g- Unldndoln a I..
POO sp Iso, L un de;rbche en, bafiom y cocinas, que l'Orv)CIO ellas va Ia milk muy
1. L - il *YL, me I I 'I' unn reunt6n de I rifidoroseI Jonefina y Loiltill Maria Ida ,
. 1. 1, .1100mo, amIlGu si On Uhn randalas: fuerti JnsI an 1. I quit ,po tengan kilnguna airs. man- Hector Gonzilez Rodriguez Lloren- tans Favorroll Carmlta G6rnez, cordialinque lea reitero per media de ,I
ey _MAo ilIA,,yen 1, dos sol clondeflotair an permg- tistas, a fin de frazar un titan equi- si6i in dubs. is y Myrtha Cubtfin Jorrelro nos in- to I total 1 to$,
)M'Can III dos ura delt rado All Haber, X ene :
odelabli varso ci4-; nehteei 'entc las.banderacdo Cuba y librado y compl Ispano- I Ew an delicloi
if, "I ant a a do. Ube,. 6bletivo, L log EitAllos'Uniftm eto en relI con so petit commi tie, vitan para ou boda at 23 de Mciembre Pirez Silva, Isabel osell, Ann Ch- F 7AR7M ACIA IS I ,
' i '%. 11 Lparte del plan 'eI.Monumento a 14 Guerra H brindamos el vierne% onomfistico q, a lam sets y-trainta de ,Ia torde8n IN tided de Ia TeJera, Carldad Guerra, Los qua Ilegan 41 I ,
Ia aque aI y A sur- '196stomblanla restauraci6ndeun- Amer1canirqueipbafNnIa "Gran ( f
1". & I Estrer Menindei',,,de, Garcia. en el lorlepla parroquial de Corphus hrig- Conchito -Port4ondo y Ia gentile crooeste In L 0 qua Piedrs. :1 n.del to. Suecriben lasLinvitaclones Darin Ing de #us 1111dom hilites.
Costa santlaguera, qua air- pafeta franksks; do IoI mucho Cafe ,ce. nista social Nidia Sarabla. Acompafia(
. I MAN belle de lop p!l1s6ite!? motor CubtfiA, Margarita Tambi6n log seflores Gerardo Abas- 4an Ilegado de LIN Habank, lugar do De Turno hoy
v16. do emalmnarlo,, pari al, comba to ,,,-me Odl J a an 1p* fhO!Ilas, jntllfidla-; tar 1,L'Idilfi ?. 1- L .L L .? 11 I., do'Jorreiro. Pedro I
. r I- I I L - I I l rot, Rodriguez Llorente,
. _., u revolt. y Mario GOI cal, doctor Enrl Aguilk, doctor su residenelk, lam 6venes esposos,
,. "'i IN' I I I A '!
. I 11 I I I !I V.Prique Vidal, Its- doctor Gullieritio Jalleir. Intelligent D*O Ad I N 0 0 7k
. I 1, Conebits Villa I Itz Darns. Manuel Moreno, n
I .. ..; I I ,,, I i 4a: i I I I % I L L IT Arriba hay a #us diet y ocho aflos I I m6n ATIfinez, doctor Luis Felipe Rog. mddico que mucho triuhfa On al ca a ram de MlarK i
Ie il o , do:' L a DeNde Bahia
L Ia correspandisnela, Oactor egUeZ Cdsat. Etirige Canto, rreti. y Ia bellifshns. Jefiora Fill Po.
- I 11 1, I L Iz :- Sol" L, "l 1 11, ,. I ft, ': I adorable demolsellet que es hija Cerramos hay It Ul Calla 7 oliners, T91616119 I
. I I ', : :1 I a %I brien pasar
jjjen- 'la eonitiltIC i6n .. .. Io .00 le", A I : 'd nuestros distinguldos ami as, 1 to a t a lairi6xime, un.eco Manuel Litnonta, Ismae pinata. sAdA, crularies se l5ro
e e : e Jos6 Angel una to ends, visiundo a querigos %,in K ra Lie 210 .. .. .. .. 1111,96211
flco hombre de nerloclos de esla pla- 6 I au ur Win el SantunI Juan Aisins doctor r ..
Id tId e C6 .. Ia- u re, al is de Ia P M uba V. 070. .. .. .. A-9UO
IS urisims Con. chernr %,
L h4iqst piIr I I I -_ to-Daniel Villa y-su Interesant, Idia4 Casado. doctor familiar I.' /
e it a verge cal. Monserrote y Tte. Ray .. ..
di ,una,"elti' I I L. es. ,a edro bas al,- -misma ban de -58M
... I. I P p;,sn' Ramona Alvarez. I to 66n, or ou ustriblina el Obl! feter liquierio, Eu- Durante Ia
, Ilo ioctsand onde r Alberto .e f, it. madoi da ateheidnes pot us amisia- Tejidillo i Villegiiii L .. so A4311 I
, lit, ti ; oid S'....-S "' us PI VIhaverde. ndo man aguero, en Ave 1116,13 10
tendrA fleeta hay Conchita, Mar in ipides'Gat0fl, y too Reverendbo P
. !, ed-rO te, Pals as TY 10 dreg,-Tejedor y V62quez do Ia Com- des del grin MU
--,-. le itio CAnO 'I' .t r dad 4 as 12 N & W . . .. 9: 2544
OHI"El J L I InIl L '', "tar en construcel6n In qua ha 6 4M
1 - I., -_ -- _!_ _._:,:_ .- '_ -. , __ I Matanzas lie -destila a. 0kftIa__d@,__i OL QUA Ocution u4s, destacada post. (),Reilly No 40 ..
11. I I '4 I I 11 ser on al future, Ia sehorial residen- -Toda, toda rebus. U San- Agula"-ChmI _-.-I ,.--._.__1644U _jj IC..Ld-,D 10, III I I reguitorii'S Ofickado par 'In 6dono- cis de sun Padre en Ia calle Inde. Vor el nuavo temple con qua ya cueno Pedro Muliot Blanca, Ltntlo e cl6n. I I
0 % ,it$ SuArel Lorenzo Abam- Me ebrnplazea en relterarles i)br Dmed
.I if. We,, C: title. barrioda Versauescat a III As men a Padre
", V A I 1 ,For 461@titino4,iv0rI I peltidencla, a Ia que volverfin cuando ,I que le too WON, Job
L 0 no Li Var, all e Reverts jparo lugaree Ia I cal Albettd Villal6ft, Domingo Sdh esto media, un, dordial-saludo do blenk onsba k All A'Atle sup predilecal6n L e too as- alrets .
: V% I84!h4 I ( do De Attalla SeliG16 do, tie. ,be, termine-. = MOB
I. 0 1 jin I I I firinestueral I peligro do Inunda lidetar Rapin -MaholO Skbktet,, troniots no-1 I ondo:gel LoI e l, R Apocaten a1guns leXellcidade's, Charmante. 11 de esta poblafl6n, Cher; Fi a Pascual Ollvan, venida I
qiiipor,41.0obisma Proviticial sea s Itifar ... nes" endetehnih- I -_ I---- I Seri ese temple a preferldo. I lla l Horrultiner, ¬e de in Cruz,. clal. onsuladd Ift In .. .. At
cc carrelOTa-do, La .. de-gus, -Ilartesl ld roole ffibrics 3116111101 lie uns bel4ad Sonsulado y Genius .. s: U; .,
in ex I __ L I I
, J x.Ja,.,I koL 1- __ _--____ ,- _. .- -1
eW Cori motive a a er .1%, a nunclado decir Im4 h1cantat aii.;y ., as pueq es. DiAtia'Atigirtaro Parro, Ia init is, _________ L I I I Campanario y Concordia .. A-$W
---. a iiia el lil 1 1 W
,V tie &, .jeoroftlof 16 ineqi dt arf&n,,fo:,deL Cl&',extenoi6 NO entiol!, ellel que ha F flaio pot L'
,I -, ones tfilo .. Sa
fk 'Oft;L"Ji I -lei fftdois de donli., que en.breve A k" k1
ovI Ceram, me un r en,,m0I 8 IN .. Sri -..-:.,:: I= 11 Sittos y 0ampan a, I
e"Z, ,. 111,814 ; if ciimo idemtongel Jog deNIa;carr6tor&; que part Ondo' i IsL ba qU1I A,*61A 114 al .4 --d S, 'e ii I I 11 -, I L . IL A-41118 .
I I V2M I AgUffs No 712 ., so so so
NO"On, W C41TCter0e Sancti Spiritus va a. lee'L I :,de y log estribbs 'do i 4 m a ths: no lot al 10 6 Imo, dia velfitiddh d
. I fr.Aart.41110 d ,
.14- troy,, I Ate. ni eA a a., 9 L I a 6 ii ou 2014 et. aftles ,
. i : T it; -1 fO n1d.d, .1 Co.14 'I fitorlreI V,. lit 11,
:tl
n -1 6 y Whituldo Jo4 l
, I ktil -in Uil 66 cal movWzand6'ifivt as 01,00 I a ,, W q ati do of *I C -, VO t ,!,.I &Jontm, NO.-Sn.." ..
Will a-d tv, Vives ift 512 .. .. :. .. A: M1 I
teft C I limire P rot My&$ 4 4 IiI ,. a 4a r w e ir .. .. MAT14 I
option all ,Dptl do P ,. All' aqiiella- zonaI 'eAtl6n1r,, 0 LVA 1115;!S E= 129A -Irlhi i ik' 11111%' Hanrique Degree
%an.da, troc 6n. rjante,,en it trazal. .de Imi'misilia, a ent enta ada alitl6blifido: elk 1P 111 I ,11 '. I: e t .,d 4 b le '. Galiano y 111111,90111
. I rit Iii I &.-an --- -_ 6 Ilk, qua I irtu a .. ..
I I -it III re. XIMAJ Ortega San Lium tie. nI - .. .. u
" eftproili eL A IBJL'.,k fin de;que. alcanc I it ris I $ohimrch do 01'a of para, OM L I I I I,- I
I- A n c I _qUO 11; I
t '6 t; 1I visits ique- PO cis Intiresatites-deliII , -.
Idd A IT V11 ;el rroos Someruclos Y Al
Colidado, lox binefletaft de"4149; Ida rMin de 4% 89" )cdaca .. .. U -1
41 L L I I VIN Lag I bo 'a' .. I_ I -1
.. 61' oib'donacer y hoebre-ist prb I I Ila region c6lihei elitiorion-muy, rote, i'0uerrero-Pkrer_ cauda I Angeles No 227 .. A ;
.1 carretera, .de scuel ... con I Aducleh. parmI login de .el podrA jual pr or ,tu doom 6, I o-, rAn'en ou anunclo, In inis grata im* 11 L "I I - ,L I San LAzarn No M I i
11 as corounicl NJ -1 en lo' M a U-017
I i L 10apti e(In, Ontre lot.mis altos dirc#lqk .. . I 11 I I W-10500
it bee r '. I L I 1. 11 I . 1. _. --_ . Agami No. M esq a I
pot 'el'gtolde ,do dad-- "qUig"AurlotidiMbfite ly; o- 11om#I n to rieftoi Mintstro, pot11 lj
lrandlsco ruk'Gill Eirii P6011cas yL ti, preodill de It Ole, Utn I a . I I I
grZilea ItelAem &anormc I I I L "I..., I I
L a i Deede, ftilre
.... It el Isintiliesad tithial6ft Wacional" dilaffiento'splidt kirVarellis banks AW1k i
"I'll, 8"66gry1fift ,Uis 09I vis. debe temOI oml d t6rioc in 6votece YII 'R,
to t r ReviaAhtoftsadds t t FAIA de is$ 0 d%1 tz ld'e'dicieftitir I .- em"W
rTmIencen tans 0 ran tt e,bel 8:0
, al Wrianno,,corno lo'.0maniiiiI qu Is Loreto, CAstabods do-Mbliner, Ia pro.
Cie, I ava do a' lob pueblos, 'y' mW ilk 1.
grandemente. ii.embok;EarrIami. -regl6n: trin I to i6i XJd6v;COI q I Vtrtudft ,V 0 endo ..
it _Z"I _Ikk _' I, L, I Itar a,,- 19 1. 4 I., a, 6 eT in grdin "JOSefl- I ital .. .: I
A.11-', as : exclie Ja6 Mentifies jla L fetatil ail 11111I d I 111,_ T,
Q- Ile ili. tudibi en, este' me encuen AW u ta, 0 e gan pAhlel y cap
an I as I ugtcg' ,' rid":,de IA to an I I Padre Varsis No.,110 U:m ,
- radio ,do ra. arteries dil: '061d 1)).*
us. ,, , lavf.16h efli III vaptesento Ia r I 3 I .ro%* ',igs *IZituillibi I V I i 1. 1. :: U .
I I Lot nlhIii i lit, 4,666log l pidbIleat e herimagarml k.!1$1,s d9te do, hbto0dhit cl6h. *L0 I )ndad Loreto Castsfieda, me ba sabl- .
Le barre eras. y canuribi !*V901. t"Wibillairna, do ,un carficter todp .- U-2121111
4*1 mrriw deuPccleto, COMOL an afior' Ia peasl6n, ,:, pro, A*Car de all. lailk- gales loon A nervio Ivital IdelArIJOI (L L ., I 1 I). I ,. I, -%%,404 ,. U-22117
, .- lobto'Uf tr( I i r lamI a in
_'L, corn tibleil',: nil CON- .", an 6 6 el, donletelo y de'L Ilk 'JAdUt1I ari ; ,do, 0 2 In tivo ,q ell oistlas general y . I I 1: ,; : 'I ::
alitericifeb, rapartirkri takfin hay ar .elllk ,; :,
I .,f l I tbres'todoa. de iiquezas ,, p , .LbsommismalookAft 11211114116111111 I I a -,- A-W___--_'. _. -4-. *-I, .. A-I Mrnvi .11PI ,&I jadtifiI an elk b?, _r __ --.I--- 1- _____ I I' (it *168 1 s
7 r
t0ho-'s
Pligina 58 DLAR10 DE LA MAM A.-D'om ng9l 10 de Die. de 1950 7.
P
Circular del Pad -EstchanChequ' afavorAe
los n*nos pohie&,del reparto a
"L s Deficias"
. . . . . . .
. . . . . . A
. . . . . .
Se trata del barrio mis Nisa ek hon6r de la V.
El Circular I
pobre de la Villa -los desam arados en
-Esti expuesto an Is parro P
de Guanabacoa. Ruego RUIR de Monserrite. A lag 5 Aa 1glegia de Monse"ate
de In tarde serA Is func16n
El reverend padre saleslano Este. eucarfstica, can rosario, ben
dict6n y ieserva. LAL MUY Uuitre Archloofroidle, de
ban Cheqey ha. redRetado la ante
Maria Santlaima do Itia E asmpara
circular dirigida, R todos too r1I9UI
C t6licos
guclientm, an relacl6n con Jos HJJS03 -Banvete dos, establecids, can6nicamente an JA
L at barrio de Lag Deliclas. del mfis
u &I Nuestra "ra' de
iolesis. Parrott I siAora' de
necesitado de to, villa cle Guanabacoa: -- ft as J2 y 30 de Is tarde, an
x-w -el Colegin do Belim, an ho- mpruseirjLt, Gx" y.iCopoordia:,,de
-Ec muY comUn an at oonocimiento
del pueblo cubano la Ingente labor nor do monsehor Belarmino la, que, as director monsefior Juan J.
aqua a eAt Ilevando a cabo par -los Garcia Feito. Lobato, camareric'mcreto de-Su Bansalesianos de Guanabacoa. an medic hoy un. destaicado
tidad, sefiala'L Para,
de Ion nifigs del barrio mAs pobzt de acto religiow,
Is hist6rici Misa solemn
-Vifla. Las Dellclas, an me. xastutina's 1" 9. me
n segii6h:
dio de seres qua dia a dis, afluyeii -A las 9 de Is maiiana..en Is iniclarin Im ejeroicloo don uns solas aulas clue at estuerzo, de In ca- Ma- -or
Casa de Beneficencla y lemne mUs, do mint#roo a tall
ridad de un santo modern, an Juan ternidad, an honor de In In- .7, voces, Es
Bosco, proporclon6 a sus hijos 103 an- ,a;jq del Darroca,/= b-to.
maculada Concepcl6n.
lesisunos para socorrer a Iw nifics tsefibr Fell* Cantero:- ma"rdomenesterosos Impartl6ndoles at pan ma, y la* stfiolfs Maria e Ramirez de
Misa de communion -45a! dade In ensefianza, el pan de In edu- Canter% camarera 21a
caclou, una cloctrins, qua leg c1d vita -A las 8 a. m., an Is. Merced, riz .6,434 Promlidad pars, see bombres de coralle y cle ]as Conferencias de San i" ,rokaridOa lox alsociadoo- assistant de vs. or cristiano an media de Is. so- Vicente de Pa6l, an I anor spu
ciedad, qua sepan afrontar ]as alfl. cpntl ntualldad.
cultadaii y In, misms. vida, tan menos- de In Inmaculada.
preclada an anion tempos. Afisa s64*ne, oy en.
Taj4bldn as muy comilij de nuestro Asajublea
blo los princiiiics qua encuadrall las C t6licas, Cubanas
-be; lam unlones de Caballe-rlZa in peclagogla saleslana. In, QUE
10.9 dejarp. San Juan Bosco. i6s Cat6licos de In province a
de Is Ilatuma, an Jaruc
En su coraz6n bullia dia. y noche. un 10, Hoy, dorningp,1 i Jsj 10 a.'m. se cc
pewamlento converticlo en obsesi6n: desde las 8 a. m.. haRta as lebrarken Is-Asoclaci6n de Catblicas sus niflos pores, sus birichini, como 8 tie In noche, Cubanas un- bermoso acto an honor
lon liamaba. Hasta en ]as filtimos mo- de Is Virgen Milagrosaj patrons de
mentors de mu prlaclada, vida, cuando dichn Asoclacl6n.
eran mk preclosos para, su exIstencla Misa tie clumpafta, En Una de las, naves del antlgu*
cada respiro, recogimom de suit libicis' -A Ins 9 a. m., en la Catedral, p Ilteete de )as condeg de Fernandl- At DIARio'DEALA MARI NA, "vex de FAVIfix y de la major cultam r labras qua reflejaban a to vivo Is qn honor de Nuestra Sefiora na so levantari at altar,.en cuyo can1quietud de su sensihilisimo coraz6n: do Lpreto, pvtrona de Is tro Be dtistacarit Is bella Imagen de In curopta an Isto Antillas".-Carlos Cabsi.
-Os recomiendo muy especialmente Aviaci6n. Santiziffia. Virgen Milagrosa. Allf me
Que culddis de Jos niflos pobre3 y celebrark una miss cantada,.e1 s.tan
abandonados clue fueran mi mks grnn do )a Porte rm sical 1. cargo. on:
Ejercicio U1,0 Caucho a la derive es ahora
de amor sabre in, Tierra y cavern sean T., a dirige
tunt.o a professor J,
cot corona an el cielo-. He abi unida -De Ins VeintlCin Domingos a
tods, una existence de trabajos y desveins par las niflos 1)obres y deavall- San Hilari6n, an Ist parro- El Rvdo. padre Hilnrlo ChaurronUn aspect de Is consults external del Dispenmario do Accl6n Cat6lica "San Francisco de Asis", n. cargo dos, hasta at clelo. quia do Guan2jay, a lag 10 do, director general de 1R Asoclacl6n,
del doctor Upes, uno de los mis dentmeados nglembroo del staff nittlica del. Dispensarlo. Pues bien In. oOra Salesians. an Gua- de Is mariana. tendrk a ra cargo Is parte oratorio. la verdadera novel de V igo
Muy concurrido promote verge este
nabacoa, con age colegio y con one solemn acto.
oratorio festive, da, pIen6 CIJMVIJ- Jnformacl6n especial dominical. por ciudad ha mido Nevada a 1& 11mlento at gran testament de San -A San LAzaro, an la parro. Roberto Santos teratura an un moment excepcioEl Dispensario de Acci'n Cat'lica realize Juan Bosco, de ser solicitts an at cutdado de Jos rifflog completamente po quia de San Nicolis, a 1. 9 Reparto de Navidad en 0 not de su vids. de agitac16n, que'es
de Is mafiana. A prongs. de Vigo hat dedicad aquella 6poca an qua la gran conenos; de dos aflos cle existence, ya la 1glesia 1A M d L filtimamente Una buena parte flagraci6n europea cambi6 tantag
bres y abarldonados. SU eScUela, an e)rce de su espacia a comentar con lam cosas y modific6 tactics characters.
cobija an sus Paredes mis de dos- a
una hermosa labor al servicio del pohre' m Primera Piedra mejires pronunciamentos 12 Wit- Vigo it ne aprisionado an "Cauclentos nifior, pores qua reciben uns, La Asociaci6n de Damas de Is Caesmerada educaeldn cristians, j unto -A Ins 11 a. m, d6 Is capilla V cente de Paul, de Is ma
C10 humildO, arenas sin me- El promedio de consults mensua- con uns. profunda. formac16n Intelec- del Cristo de Limping, an at ridleasladdeSaLrR Mi arced, tiene at pro. obhro aIe11aedserriitvoar.CarlGS Cabs: chxiostaenlcaiadeqruiva'nounha edrelosdeor de su
ding, sostenido s6lo Pat- at an- Reportaie Dominical les alcanza Is cifra de 800 oproxi- tual seon Is. exigencia de las leyes cementerio de Regis. p6sito, como an aflos anteriores, de Esta novel vierie a see sign mat mente olvidado, torque afact6 Cd.
A tusiasmo y A espiritu apost6- madamente y unos 400 exitmenes; de 'Agentes de nuestra Patria. hacer un reparto de Navidad a las como In hermana de otra antgriar- rectamente a muchos de nuistros
lien de un grupo de mucha- cat6lico laboratory par mes. Los domingo y fiestas de guardar. Homenaje tiumeromas families qua protege. mente publicado bajo at tilula de hombres y tuvo bonds repercusi6n
chas iversitarias Y ]a coo at amplio patio del colegio cle uns. Can este hermoso fin, in asociaci6n, -;Wolfram!, iWolfram!" -la cual Its an cunning ban trabajado y vivid
de varies Damas de Accion C a Ron, y: moral diversion, Juntamente -A )as 10 a. m., a Is Virgen fiace Lin Ilamamiento par este media desperado tan grande lnter s qua an Is ciudad y an sum contornos.
lies. W- n cada consults y las recetaN Se
Pero ahl, RI abo de tres art Par Juan Emilia Friguls con IR erisefianza ae lit doctrine art&- 'Milagrosa, an Is Asoclaci6n a Is banded de las asmiadaim y per- me comenz6legudrodaje adaptada at Toting las Indleaciones son de qua
0" demFa ,haen de qcuerdo can tal For- tiana. a mAs de trescientos cincuenta Ode Cat6licas Cubana., con sonas Y entidades qua tienen par
estA at Dispensarlo de Acci6n Ca- ar 0 m Ongt6lica. an Is calle 27 del I a cinema, ten a a Is entrails am Caucho a la derive" serb Ilevada
'rattepecial del Dispensinio an nificis pores. Dan Bosco. amante de mism, enntada. tumble ayudarles a aliviar las neceVedado, Todo gratis.- Desde entonces, sun I'a'" F to de Is do torn Esther mostrando a Is cRpital ruidosa y puertas, estin abiertas pars it ricana Thilda Thamar como Prot tambiLn a Is pantalls. an un pla'dos, Titilo, qua pertenece a I G. U. F. W mfislea, didt In. posibilidad de que sidades materials de aging fami)las.
desFrevenipa su abrn de grades an In calle 27 y L an at Vedado; adernAs de JR. clencla y la moral cris- En este empefio de caridad coope. gonista. z6 mAs a mencm corto.
qui a as cristianos, su magnifico (x- allf presta sum auxilios tie: tod g, a Nos ayuda mucho Is generosidad tiana, estas, nlilos realblesen la eflu- Colecta ran numerosas, 3efloras y sefloritas de Otre abra de Carlos Cabs "Ro(' de Is droguerla SarrA ofreci6ndo- caci6n de Un arte, qua elevs. Y an- Itsida Refirl6ndome a Is. edicl6ri de lupedlente de acci6n s,)cial: 40,000 tuitos a cuarilas los necesitan, de -1--En todos' los tLmplos, con nuestra major sociedad, que an per- ger de Flor" va a see reed
consults efectuadiis. 15.000 histo- cualquier eclad, sexo, razu a cell- 1109 SUS talonarios gratis parn adqul- noblece at alina.*Con ante fin almost motive del "Din del Seml- sonalmente a Ion hogares de rn s de par Ediciones -Castilla, an papal Jo de "Roger de Flor" a qua anring clinics; 4,000 wifilisis clinics gi6n, can Is 6nica condici6n de rir alli medicines. asl como !a do swteniendo una, hermogilt baX inte- rt rlo", durante Ins misas del sesenta families que ayuclan, a Ile- biblis, a todo lujo. tea aludimos, Cabs dice que, sunmuchus laboratoriog que nos obse- grada. par mits de setenta trillsicos, var at consuelo esplrltual y material qua parezca parad6jico, las edirealizaclos completamente grath; qua mean pores. quian con sum product9m. nifics todos y de Ist cual podemos din. Hablando sabre "CaUcho a 12 clones caras tionen mjis salida quo
I a y que merece que se leg ayude a I'm derive", uno de los comentarlstas
Cienlas de radlografias a onfermos El Dispensarlo to da todo y iiatia Las Damns del Serviclo Social a Irm r sin' intedo de equivocarnm iadoNa labor.
sin precursor .. pide an cambio; no se cobra Is ins. r6alizan Una dura labor Heonsejan- qua ocupa at primer lugar entre las P describe qua "an esta nueva novels Ins relativamente baratas. Se vanPara concern at d- senvolvirnient" cripcI6n y hasta el pasaic me lam Cualquier donation se puede enviar de Carlos Cabs, at dinamismo, a de mejor-agrega-el libro de 250
He e.ste Dispensario -que tiene sn- do, aliviando y dirigiendo a las an- bRndas infantile de ]it RepilblIca. s R6quieni por el alma de a Is A-ociaci6n de Domain de Is Ca- movilidad de los personages me gas- pesetas qua el de cufrenta.
a, paga a veces; toting los anAlisis fermas an gu partemoral y as i. Esa, gigantesca obra de caridad cri Ca
In su pars n an ei "SRn Loran- completamentariog do Laboratori rilad de San Vicente de Paul, Iglezo". de too Padres AgUStinos. herno., 0 ritual, asi orno vis tando sum SO- tiana me sostiena unicamente de do: Carlos Delgado Chalbaud sla de La Merced. tiene brillantemente desde In pa- Carlos b ha Alldo de Vigo
me lea hacen gratuitamente allf iris micilios para inter-mrre par at ver- nativoA y do limusnas. Tocs, a'vos gina initial, siendo, par tanto, Una Para Francis, dondt me area, sunvisitatio at centre ben6fico "SFtn mn, Ins radlograffas his vosten at dadern estado an qUe viven y poder otroG fervientes clevtitcki y devotes d Francisco de Asis" qituado desdr DispensRrio porque tt m no tenemon novels de diAlogo corto, siempre qua At no to dice, qua mark tradusus principics an una vecindad equipo de Rayom X. Todas las medl_ resolverles sus problem. San Juan Bosco no dejar decker cht: EI pr6ximo mi6reol7s, dia 13, a Ins
agradable: junto at !oca) de In Lign cinas y recetas co.ren par ruenta Yn se hn celebradn un crecido obrR humanitarian. nueve de In maiiana, me celebrarAn Misa a la Guadalupana lievado a mug 61timas consecuen- cida a1guns, de sum obras y tal vex
de Damas y del Grupo Universit"- nuestra. Muchas veees hasta me les n6mern do mate manias y bautiz Dentro de pocom dims llenarin Jos an IR Santa Iglesla Catedral de La cias dentro de Una pureza de 16xi- tambi6n publipaidas dos mis todario de Is Rama D. Atli nox rembe. prove de alimentos y ropas India- on to cual me hRn esforzado can an- Arngeles del cielo nuestro ambient Habana, solemneq honras ftmebres cc qua as characteristic an Is obra via indditax.
con au entuslasmo v celo de slem- comlable abnegac16n las Juntas PR- c ,, URno reritiendo con sum arganti- pot el alma del cornel Carlos Del- de este escritor qua an brave espa- Poems veces me da el caso de qua
pre, at Director Espiritual do In pensables. mcluiales. nas voces as colpstes rnelodia3 de 911do Chalbaud. prekdente qua fu6 En Is parroclula de*Nuestra Sohn- cio de tempo ha logrado un pesto un egrritor triunfe desde el- priobra: a] Padre Sertifiti Muria 0. El Camit6. He Damns, pesidicl.
F. M.. quien nog conduce prime- par In sectors Marquesit tie Jfistlz Extudijuntes Univernitarloa. Muy BeMn: -Gloris. R Dios an ]as alturaig de Is Junta Militar de Gobierno do ra del Carmen me celebrarA el mar- de Rvanzada an Is n0VClIStICR Rc- mer momenta do lswapaiiclft -an Paz an lit Tierra a log hombreg do Venezuela, at eumplirse un mes de su leg din 12 a las nueve de Is mahana tual. Par su terns, par ou escena- at tablado de las letrag, co'rno ocu. ramente a Is nuevit "caulta" comn do Santa Ana a Integrado par seho- cligna de elogio as la labor modest Lens. voluntad.. deplorable muerie. Una solemn misa canLada an honor 'rio, par lam visions parionimicas rr16 con Cabs, at cual ha conquisgustan Ilamarle, recl6n construidn rns lacing dc In Rama C de A. C., de IRS j6venes del G. U. F. Tan lad to acto de recuerdo a su de Nuestra Sehora de Guadalupe, patrabajit afanosamente par buscar Ins qua can su enthusiasm y juven' La gran familln cristisuiR, volverA a memor a ha sido dIspuesto par at an- trans, de Wxico, brganizatiR par In qua an Is obra ge suceden, "Cau- tado a log lectures, especialmento y coquetonamente arnueblada don- median econ6micos que nos perml- tud gonen In nota de alegr1a y egs, celebrar sum fiestas navidehas. En a' car ado de Negoclos de Venezuela, sefior2 ModeSt2 Manrique de Sobri- chq' a ]a deriva"'podifa, en, justi- On Galicia, deade ffu aparici6n on do hRn mido colocadas 185 COnSU111111 Ile do
do Cirugin Dental. a) Sal6n He rla- tan mantoner In obrn. plan or an el amblente. qua hogar se preparan Is calebrac16n S. at doctor Rigulo Burelli Rivas, no, In qua Invils, par exte media R cla,'6tulat-se in nov'eli de Vljo. Lit escena.
hRata a Influenciar an las inimos de ]a tratilclonal cens. do Nocbebuena Y y par su esposa, In doctorR Olga Or- toda In colonla mexicana de Lm. Hayox X, Sala do Oficina, Sala del Ast desde at principin me crearon LMC
Servicio Social Y Is Farmacia, clue- las soclas protectoram clue, con Una Ios enfermos de un modo beneficlo- me apre3uran R buscar too regs an tiz Cordaro. bans.
a haclt6ndoles olvidar par unos ma- Para log Reyes, Ban Juan Bosco
dando an at GaraJc at Labottirin cuo(n sensual de cincuenta cents- manias sum penas y problems. su popular colegio de Cluanabacon
nue.ant7,s ocupaba un Ada dema- vos como mininno, hasta to qua de- prepare Liste allat unit cena y at reparto Fuc3 bendecido
glad as recho yo a sus actividades seen dar, junto con donations, b ,E,% Pues de este naiijunto armo do Reyes a m43 do treaciintoa niflos craclentes. nos, etc., mantlerien ya Unit entrada n string, MAdiens y J6venes pores. A este fill venimos an buscat
cro que, dados ]as enor- qua hR SUrgido y se ha sostanido
Y as durante can gratq Inspec- constant, tan h cle ayuda, acudlendo a vuestros gecl6m qua at Padre Ajurim, nos pone mes y crectentes gaging, era necesa ermoma obra que crece par than nerosos corazones. jPodri conaentir nueto a lta r
,I, reforzar y para ello, este Co- en todos sum aspects, tanto mate- vuestra devoci6n a San Juan Bosco nI tantn de In gran labor del Dig- mlt6 no ha eSCatimado esfuerzos i ial. como personal, V spiritual pensario de Acc16n Cat6lica. una and a que mlentras Ins classes acomodadas
obra que, resumids an mintesis, Po- ni sacrificios para consegUir gran- los excciXnte.g ruins de alldemos destacar an los siguientes Y celebrun can Una traditional y abunties Ingrescis y a este fin me elebra- viar curnr las entprinedodes cor. dante cena at advenimiento de Cris- (M S. N ucola's
ran dot Brigg-Partic- an In Casa porales y Ins dolonclam del alma
pArrafos: CUItUrAl 4 C8t6IiCRN. el a8o 48 (9 todos los qua me icogen it mus ben to, cuys, doetrina as -Dad v se on daEl Dispensario de Acel6n Cat6li. de febrero) at prinicro. y it comien- fieficiOg- rA. qua hayau nificts an to pobrisims. edo-0,7
ca, bella obra de carid3d, comn to .as b rrlada de Las Delicias de Guanaba- Can gran solemnildad 3e celebraron.
callficara at Nuncio de S, S. Man- de 1949 at segur.do Se canal, Pat- (iltimo el Padre Ajuria nos enat que no terigan un mendrugo dc UN 6 w 4 n&&4 DE ALTA an Is Iglests, ParrGquial de San X1.
sector Antonio Taffl an lit vista que tt.06 tambl6 ouna tercera p arte de do In relaci6n demm&dlcos qua pres- paii y la posibilidad de saciar at apele hizo at Him 27 He diciembre do recaudaci del din He lit maugu- tan sel-vicios gr WitOS an at Dig- titoso lechoncito de ess. noche santa I colis de Bari de to qua am pjxroco
1947, a Ins dos mesas de su lnnugu- "I'vi6n del Cine Astn 1. ros. Jn- pen at, a: Doctor Arsenio Rodri- iyodri permitir vuestra generasidad gresos me han obtetildo por concept Monseflor Silvio Montafia Pradera,
racl6n. surg16 par hermosa inicin- guez, doctors Martha Musteller, y comprensi6n de padres qui nuestro.9 PERFECCION ACUSTICA... las fiestas anuales an honor del.titiva He las.dos ramas femeninns do de cling, t6mbolas, etc, Sfibre loan, doctors Elba-1 6rez Medina. docto- nificts monesterosos, an dia de los ReIs Ace16n Cat6licri. donalivos an diner(, v n.,,Phpet;le, rn Adelaida Santurtim, doctor Es- yes s6lo tengan qua suffer con Is tular del temple _y labendici6ne
El Dispensarlo radical on In rasa s El CUerpn Wdico, I iiue ijjl rja R ther Padilla, doctor L. Mufliz Angu- ansiedad pintaids, an sum abiertog oJi, inauguracift do un nuevo altar desocial del Consejo Diore6arin ti In 61o con Iren miemh -os, conFt R hoy lo, doctor Carlns Barroso (Rad16- tOS, IR gRtisfacci6n de in, diversion de dicado a Nuestra, SeflGra del PerpeLiga de Damns He Acci6n Cat6llcR. de diecistete galenos. logol. doctor Divaldo Gverra, doc- qua compaheritos qua par ser afortu- tuo Socorro Y del Santialmn Soicradonde an admirable union can at Las consults son diaries, do ]it- tor Rafael He In Concepei6n. do nadamente mis pudientes enseftail Grupo Univirsitario Femenino He nes a sibado. rnsfinil' a y larde, trR J. con Is, alegris, an atis rostros lag Ju- rag
- tarn Elda Diaz Ferrer. doctor C mento, eonstruldo todo do made
Acci6n Cat6lica, "San Buenaventu- baJando tin m6dico en cada Wrnn y P6rez Espinosa. do-,Iar Armando guetes de Dia. de Reyes?... Cron que cubanas y bruffido an orc, abra ejera', viene desar allandn sus labo- algunos dias do.s: qe vpn diez pa- Le6n Cancio. doctor Rafael Pefial- no. Y espero firmemente qua nals rue- cutoda bajo IL direcei6n del sehor
res desde at 24 de nctubre He 1947, clients conno mininin an cada -on- ver, doctor Diaz Dominguez. doc- gas hallanin eco an los corazones nofecha an qua fu6 Inaugurada y ban- suits. y generalmente snbrepasan torn SerafinR Cabello, dnetorR Li- leA y generosoa cle los devotes Y de- Marcial Gonzilez Hermida.
decide par Mon efior Nlfredo Mu- este n 'mero. En In nueva casa ha- din Deconich, doctor Ra6l GonzAlez votRs de San Juan Bosco.
U :a I IL los ocho y meIler. brA dos consults simultAriens. Cabrera. Os envia an nombre do nuestra d dien1c.16mealfiacitio con IL ceremonies,
Santo una bendicift particular este Equipos de Sonido de Is. bendici6n del altar en la que,
vuestro aaradecido Y atento serv1dor. fici6 *I 'pirroco
P. Esteban Chequey, S. D, B., direc- a monsefior savic,
tor-. Montalla, LEIstido del padre Delfln
Las limoanas y donativog dirigirre P H I-LIP S
R: San Juan de Dios nftero 57, GUR- B6veft Y actuando de madrinu W
nabacoa, Habana. siguientes damas: aeflorits, Maria Te.
para Iglesias rasa Ramirez; sefiora MLri& Tere8L
M isa s d e H o y PROGRAMA ACTIVALIDAD Polo de Soto; sefiora Josef a P. Nodal
CATOLICA de Bringuier; sehora Amelia Sana.
No siempre la a6stica de los tem- bria de Gutiarrez; sefliOrs. Isabel Mer5:00.-Colegio de Satan. Corazonade desu's. Parroquia del Va. pilla--Escuela do Santo Domingo (Re- UE prograrnia radial dominical *Ac plos crumple su funci6n a plenitude j cedea Soto vluda. de Evertz; seftorita
5:30.-Sagrado Coraz6n de Jesus dado, P sionistas, Munmerrate Jesda parto La Dionlaia) Universidad San. t idad Cat6lica- ofreceri hoy una. durante los servicios religiosos ... Juana Jasefs, E. de la Puente; sehora,
(Reina) de Bel#n, Benefi- del Monte. Carmelo. Capilla de Cris- tonTomis fReparto Biltmore) San_ disertacit5in-resumen del Rvdo. padre Gloria Ramirez de Aenl1e; seftora
Coleglo to Poore Capilla de La tu rio de San Antonio (Mirarnarp. Blitsilto Jimdnez cle Ist Orden de Pre- Los moderns Equipos de Amplificenria. Iaula. (Santos gu6rez) Carruplita ilagro a dicadores sabre at tema -La Encicli- Eugenia Taberriffis, de Gutierrez. Terdel Ve 9:15.-Parroquia del Cerro Cnlegjo ca Humani Gineris do Plo Xn Y at caci6n y Sonido PHILIPS holan6:00.-Merced. Dorruciltaria Parr dado. San Agustin (La Sierra). Same. de Seiko. min-da, la ceremonial de I& bendicift
quia del Vedado. PasionistaF ellpenk' ficencia. Parroquia 40 Carmen Do- Pensamiento Modernov. In so- me oelebr6 an at proplo altar miaL
ses La Salle. Santa Clara Parroquia minicas Americanns. Cemen'teri 9:30.-San Juan de Letr1n, Santo En In. segunds. parte cle la, trans- deses, ademis de mantener
a' Calvario Inmaculado Coraz6n de m cantada, oficiando at padre Luciano
del Carmen, Colegio de Bel6n. Son Santa Clara. Santa Teresa. Santa C isl6n hablarh la seflora Dulce Morin lemnidad del ambience, permiten Lazentan y final eJercicio V Drocesi6n
Francisco Sanatoria do La Milagrosa talina. Inmaculado C,)raz6n He Marl'a. Maria. dri.pta d.e. Is !glesia del Car. ,, A. ri-i, i A. Q-I-ri -
- I 11
, I ,
1, I I I I I I I I I
. .
I
. I .
I I .# I %, I I I I I 1. I I I I I ,,
. I .
. I
Vida. E ola' -_ 1 I.' N I I -_ - D 1ARIO-DE LA MARINA...,Domingo,,10 de 01o..-Ae 1950 pg& O, 11
I pan I -_ i ,_ 1.
I- I .- I.,
.. __. I I I I I I I 1 1 1. 11, I I'l l I I 11
1 11.111- 1- -- ..''. I ,e
: ., ( , -. 7 1 El Centro ,Castellanoafrecera una m agna velada, I , 0,1 : "I"j, -- ?-, . _'. 1. I f I I I I 's ' I f. I
"., : ":, I I T. ,. I 11 -6 I I ,19se, '- M ,, ,
I I I ,
I i ", 1--E.p 11 D tan" dez Guti'
,: 'i Fm ,, 0 afta- .1 ,Ft an errez, dcute
:1_:1 ; 1, , ;J44 _- I o 0 ;6 I I I ; presi I
-r 1. I V '(,Ptobj, -" -' I a sus asociados A m o sibado r dia d I" I 11. I 1. '"' I I
- :1 I I
I lk "I I I ,_ I t .. ,6,: I I .. : p r o x i ,
I I I lecisels .,. G niro ..A' rialn'o recibe se fialada' distinclon ',-' ,
__" I
: -, 1'' ".: a ,jlj oisttllj ijewijiai. .
I- ,-. 2 i4g d 0ira., ,, I I De ese.eypillitp.artistleo I I I I I I I .1 I I I -1 9 deade equal entonces me me I ''I
11 1, Ainora ,-- z I -. Anoe. di No coneurriri el bloque CFO
,pates o' '! dnal','m n ul all 11,
41148frutarijj ,ta I ,,!,'.,,y If I I. je Especial gun she cualquier asu
-1 1, -7L 9J! i!'xa,, 1. k- I I I IbRn- 0 rl.!.I do nto. I
. lok exet.a.en Is capIlla oponicionista a la"Jim Estuvo muchos as an exe-em ,
' L .- k ,, I ,.L I I -mi. t In ,&rhiU: ,j1om.T,,: uerntj: rod,,1*n- .?w5todes Espofiolas 4 1 1 I
, i P
- iilno',de. j oegultisperacde joque onorde Is V.W , .,q go?..
C QMO taberi ) &, .ua.,,C ',*i. I del = orlo no As 4 ,
,P,, DO s0r4 I I I I ., L I I I I I Put 0 .1 ii, a lam tie boy en Dependientes ,a lo del alinwcon characters blen _-N cuando tenia V' 11.
re ._4*ce,, ullos Was prokimid -,ipu qallald6n, 'elno jr C li; h ain '
, crodcni I : socl I diez do Ia in ,LP dice- d il, 11 ,encontrarnos an damos a su disposici6n, y me djigo fino' a da,1.ulusubfendv pv4i lo
wus cartis ,iiles- ante eliljo- de han;a- ,, ,q. ,- I I I Lfialia, To i age d I I
ft. Ik-4ta00, e4pifica, cqiiq, -1 :NRuF0 y r .' I EDADES ESPAROLA.S, 3 0 Money,
i 0 w4n, ; 1 Glral "' iii I ri at Padre Bu III JI recibido Is. Aiguiente note do nuestra dlWimlil., a at Centro Air- miAyp,.'a1jmo. S. S. y Agradec ,am nXah Ue me nombo-, ,
-
11 I I
Pot Jpp*,T Pita H- e Ia
I 11 I ox", I ran con ciento veinticinco P0000, 1004k44" ... I I t 0. P. I. P.TI Res- turiallo de'La Habana, con su ac amigo; 11
R14 'Cxt3%,nR"- : % Aquol kf#xb j0tWco--d9,.' la, let), 1_ "-I I I I A ..
of 0A 14 b'&A-A g4nUvi el, -, of Gj alrel I - -, --77. -7. - I -Entrega. de. Una cian"till do, :0*8"nop ,rlit, I ivgresldente don Joni Fernindez Dr. Aurello Rowin sueldo administra.dor. de Ia, .1 I
111W1 0, "' delegado do propaganda. sal de Pinar del I ,a- In, =
'*'VZM i.'d. 461-,Iiak desda1bilgo-11), Jo Los notaries dIlt, Centro Castella- 4EI bloque diii opooltft del Cwjl Vutl rrex, y o4tre6harlv mix Mann A I I
geoet*"' qua all "dos'ti; p6r:iL CoinlWde DR a- de Dependienkes del CoMbreibde In amiji; pudimus observer un esta- urgoo 22 do noviembra de 1050. ahos, par, mi actuncift ho 6,0 I
D. i n,., fula ..4 a'. p d4 destaperal, 0abarse ill Pro- : 0,
4-Rqhijiomame4te. Habana,-que Iptegrgn 'Jos -Usted-c=gronderlii-nos dice- Y par mi dedfcaci6n it' triibdiii.'
.. 67W--X -,Alt*".,.'Pues"Wbie'n, ,e- !V#' no, volverin''A.'engs ]a '*ecci6n do' Recreo 'y
"'.413 -W ._, 1 no, d31I10d4- die' 15 deVilltesente, Moo I -responsabio Y' iUni6ft De- do. I euforla y alegria, 2de at as ,
general Sill I' x a un di- qua wijn Jia r -come yo. de-,Driel -.]L% Go i36 "' j O d. d .mb ra'%presentW a6,03 , -, Adorno: -habitual on ante hambre t#-al puqblo.,eli 1 i O partidos stabs sentado an el lugir qua a : .
, 9, a' g el Fw ;,r d:e% J I ., ,Uni6h' :W";; 1 %,-,% ,, I log quince allos y media de edad lz
, 1* 1 ,ft L. "blicapo I 1. ''
"
'i, asociadhs, IIWCrdtlc0,1no condurrikA a1a'Itinti ellr* -44 -,;;-_W ,rv .... .. -, ,I ,-t -,%,-l,--, , -,-,
pa -1, , _', aspirarm, coma Una bell& 11 6n.-- 11
. WT-hil t I
"C L I on W 4 W1 1 ., enido,!un:'M l, I 11 11- I
I -1 I a. 10'.de $U Pal$_Yler Mg5ledi ,instituti6ii-y a Jos 'o 111raviano'' - rreparstoria, del, domingo jo,'Por 'as- """"I" ""
, ,
.1 I I do le.:Sociedad Cultural, Rojelfa ,Cir s 7 1 , cargo quesbandonari On febrgrol,'
- i9tUaef6h -qud1tidf6 '. -de , _-,
9 Fo K iiiio CfectU6 ,(, t4* O ' boMb6,_ ;PJIli_, I I ; -,-7- ;, , " _-"' -", .'
, ". n- I CU) I 1,, I I __, 1,; ,_- ,
7 ..W Ix I :11 ,, I : i. ,,, I "'.1, I "I

CO'cli AsWo'Naclonal,','eh, : Castro, Una ,,In& Ifica velada artir- LMP&- I 1.1 11 I -, ," _, I nar"61 Rfo, Ilainabort a la-1 :
I ll i ti, 'de jdoati0r.,C9zi -Sonquete ,homana)r a .log .,
7 -i marquwdlcho solo no tiehe '!, I ''I
In I t cv_ decwo tenets jigunaon 1 _, -!--- 'In os,-en el Congtqxo',Pro-_. g;- io.n i dudamog, Vor I rgigol6n, eon Ins , '_,, 11, -, I "", I , j I "el"Banco de lo
fill 0 ,',, m, "" ,::""",, !!!" ,,- "I I 11 11, -_ -1 "I FUCA )! muchmi: ;
, ,' 4 I 11 L -- 11 1, ;
lam :rjvg' .4 exme