Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
118 #fios 0 terviclo do-los Into4!!EJ
re" genomes Y per"Umentes
no tion profewi,66, en lo intemo.
R,1NA dt Is, nad6n. El pad6dieo, m&
71111 an o Ale habla
7, IV
P
%
A PRFA30s
0 4 GO- 5 CENTAVOS
1E a6
Up m6ni do,
7 777-,
Ak N s'e ha
AL 0 JU i nusia un
- UOO designado Revela.
Ite, a sucesor,
t406 41
DE"LA ' 1.
de DeliA P"f
'A MW a
ammffto1v
vm a undo,
Trtinill&urri6, #, q#
al roar10
Co J, vaneses
os ja
0 MWiitr- iin n. C,1 d e A 1, le i JL71. &f
AL Xts DIFTENCIONES'' atof* lp que. ",relaciona Formosa- y
Imougn
ko 7
4 que, .re intir A vn,
m rte de
ung ltipmpap, e Ia i4'
'd,
2AAdiiWtlto nw,de. lop
'COM# INSLSTE MMAXEN Q1QE SE OIGA A LOSRWOO'
i ou
A.LT A GC M
CAORACA novilembre
a* ",sWWC Af". Ia fuerte de isla,
X, -Xi-w varparlo, A., Eu OiOQ plilm
qu 4 pa
-M. OY de N*, $44 "a -resu"
WAX
tan-&,
je Rns* -*etan-A, ] Yn*!"
-7 _'d 67
P7 Nov. 2C
" do y lx. w bay
a, unw notik relaelb nortesm. Ittle. punt".
Intl = 4e P" con 3'.
moral Ymat UUM Uns
Ia- goducl6n de, W :1 ;'-.6h diebo I in,
-,'en Corta. Die -W 'ikii!W Por Vent. ------ Won: Sovwtica.
a- ,Perim ,eq MAGON;Mthow-'soax" Pero Der voz., en el. future ft Is ids
URI 2111 *4616iies do du 1g1tD4qbfuMshcd6 e armosa. La PO
r exldanWde joi Junta. a3e. a car
-Is 'heno, o" e Wj qu"
wift-las-Naclones Uii( nA comocontldencial )w
4LL 'jildo 16i erpreta& Indl.
'I Wadoa Womb ha de n. e
1 poyo moraky inot r., tra;
Mor4r-o 15 'pe nixi Irlogr etectos'de proPagan
tor'e][W deparrallAd# en rd+
d&7.la:,nsq1W, 41 Oil,
2. Gt6neU- i Ada,'.y que no tiene Interis ffn'que a
b Aor 8100'eno scuer
es an rm t do'
dqiiitd6" tab -'do idO, no.
ju- C UW
pk I
71, o soviiUca'wAmpugnado
Y, An fu#A pdd ar,Ia, ley teiiimericano partly
Ali 10. relatAVO a Formosa
t;;g ze c wente opo
Ur de _; 4, Ali
MO it
ese (AP). Los Quit; mil re. e, ]is III zdi= a tu% em" ha, toucitado, nuevenenows deq ISO -sawas *Mallo' ""
-,4,,,pgU403eo invzdjeron. ests, al 10 Aog MA16;
-de nfoiinldlid conA ex; ls te -,P,,edlr haloar ones c1pn acerqu,
r, as", allf1per" nt (;68
AdenAro ca n polit oi o-,cdrtdena a,
ptritu,,dovcoopersei6w intew oiprtsa. X11WILIM61cmposo RIM, 4 ptp& ha
bvift* del-Awtv, Y, L" Actc*' 11"is 'del dla:r Uer(!n a Lcf Ha6an it
C6 ..Dit Y a. ci -ji i,
_#,"Ido a;, doctor Xr- ils
Potato Jop:,.F er Duties
via. Ar- -4wri
enA SOTO 1? io- do I I;
sanw,, duraLme, eVau OU113 CUR ado, re te a co rb
StOL IJU3 semeles-en-101 rents, que-sufriero elt
er 6161, dVNI: del ite Is com
Vol t dt W Naclone, iri e 4 permq.nanlo:rde.1gMO; PQlZ U
.1 nos r A -que, too,
in. Boa 0 bros.
Unid in' en 0
TMLO w -M r Corte de-Justicial la. W t d''
U401pro ,a 55 tin#
Y-Uh tad
Estad6sTaidds den=, ma
not que'sign nitilicoscluew oldsten. %tr6 _Raja- in lacontro'. F- vot6M41,6r1qq'* dorFotai braDo
altos,_de-coo' bd a I W,' planttpilii"entit 16 bi 7 bore L W"
ba'-diLloi buenos pe x1canog, el, jq"q 0-, ew de restablisiza 1z y
;= n; 76, swwj.* :Gobierno-ck ba. PUft, .1 Utr 0'e6joynbift YL PeTly'en r; Ugfi n:el '04e a's -;6wjln igual in iaj le"es -a ,, brW, Ia nota alt,
con'las-Maciones f1&w :a6rfxts;'krujkn6 Vic 1U n Ra- I adde pu 109,."
a v, tit, OR& -.4jP16 Ia Capital cu.'
=-ju 4aia 4dete nelp
UnldM en'do 'Tarre, L axlbdq desde' 'd' la ue- b = negocto
is' W. t& no one acjua' entre -hisnaciones, Ue..rjntejVMjffon
aunque, Fi-** ham M.M." z!ftt 'i tfkm eMba ',C6 la, u del cdjcoq Tres Ge
ef Ia it mb enyvu# Xaciado con
colp., :,I,, ipowila w;xobrit el,, -1k O detoft tant al est6m r ex onsabl&
Bus de- OR= tener especial
OUXI Lde mentiq c u 10 10 rt
"i!H 'AftaftS, d borax, el-toil
IM -de.40eds son de diez
evi TV
rna_ d n df I* jftdrU da. -Mlis. sswMctos admirdshTtfA- a redacLade par
%,co apro e 0 .6 s !,
D. 0. I .1b. ds? Cu&ntw el
cKk 6na o natignes victorlel
".6 FA ded AD occiones'conocet 5UCA sai, dispuestas a coomar. FM paretan fOrfA'd C yael -abiertala Puerto a los FA
Al 10do National ha gan6do Y'Oerdido ce,.dejer
3_0 ell rorge Maiddhatto Acuo4txto do Alboar.? tadba Unidob y O*ros palrewnWenniuOr 400 arinvi,,guo _CaBfkg. ]LlOndrC njsilas .psrra n ii&xante'con d
Seguridadl_Na lue lrlay clue siga
Y led adem pria
qnt ;3 Person" arrut tritedo; si Jos sovl6ticas me nliigam
No a g.mity.pr a d 6, Ifitemacioraal do pfitnorq skOridad de isip6n, bail,
go garantizada nor 1.7
--tainbi6ii i6da td-.
fiqliffided de to E&
ik .130 Uer."
&Audw, Vqr. loa'YAUdcS 'Un'doS
uArAti., alft pro ta
IDS WOV1itloot"r
mo ocarla Ia
Lria
hi e Ift
M
al ingrwo.del
ONU
of dwju nation
an,.jellwasado renuviolsAn a to&,'
-eclnnnacift- ctft r,4apdn omt-wnes,
terl 4ii-osiptUaln"
kpqnm btt Y-119P4;;eXce!3to AUltfi=
Us r,
tieja
pr6yeets'li --- J-1 it I"
who in q r L:.&vc ver
pA A., -P
fnr a Jos presaxcon Ia, iiyuda P Des Rua as u
tM ff monten 3 o c log qjue hoin ildo it tan-o por;"Cim*
Xjfltcltb n I RIM K (*tRM1"' en IS pft-'UtTE")
Ia Piels, aute Jos ni'
r 4 14 OR a 1, j,
Aflew ;-1 , Idn do Nueva Yoror 97, Iden F
e: o IMM
wjkp; pars el a:,o, ereuenci "e M, co jj
lar, *0qado 8, le," j' j'_j,
sidl tjjj 'CnCUen Ira
il 41 rp,,:q-Lmpueh- en n" ose ft traB
I 41budlowen'l 0 -7,77 nUCS
rea lusta a( a &11
ail -""i -Preclo'-del 'tr
L '* ',,
GVCI arro. 7.-wFa- 14 ", ', ", L 'L -' _ ..
tab4 i 1, o- -lit;+ rtitra,;Sin6ez Ar
-1 1 de lah"do- 10 'e en
Mn IMF go -,'.t$TAMDULj Nov empit'24. 41NS)
M1 f, nif i* 16' E Ani ll6l"
cu] !:', 1 I ill,
cuh i, K. fk-lit on'a 0 lie, (111o
C a pkii '4
toOl Y ---- en. Pi uW, 8 0- CS
l V qn ifentir
'o _A .10ndi
r 9u s-, on off't el, p er ose, Sud
4U MW e r '1i "a d'
4u. W3 Xd
P. '"t- '' L "- debGL&u A t1k Tolitico C16A de
WA w '1p. 'rito
1461; A*. !i6n UtJ6, Werw d ain exti-Aedicada.a
i w P4 S 're -*j lentes; ele. 811, Oltuac ari klnn "cion 134tuml, enGe a gan -.qq L La Feria it qui ya resul ral del, 7 con,
rt zt,,lAi en es 1; trexniilA6venea pfrtlCw i,-Pet61nO sC 11 a 1. medio, iziIII' n;es Sti ta trildiclorm -datell 001
41 y'.* IV Of geeneraS a --ilos paes irtic pants t4"Anforniq, breja W:jp :Tederaoift rurop n 'a _! %Ientral
4, I era nix- It de:. 0,;1selft &r. I a.
J34M wi Olk -jjecqarjg0 A Unsaxi4po- Ift0"-visitado c a congfituye Una W
e; Is- -gnarl as le de anttl SL -ills, tomandd,%,an miernt)ros ai 1, lk lkiddoid6n, de L WVol, Kr14 Yd*edftT Dr
ve U4 11*z I Lsjgjoj
jtidd, port];CW t6d&SL We
clqn F 'lei Alijr1jen co
Cie josk"V PEkT__ !n mada CW S 2 1 n- 3 basis
i;eJordfZjrp'pZ- el intelickial"y 11
de, it
UWA dw, "I "Prewn qia- ien li T adiflerii; medides -4ue -Tgp darp"te coil Ut", fatl** CA
Megurinac cumenxq We can ;jjfederaOLojjr;europea., TOn ---Wntinu& L
a iW resuelta'. ente. 4gq MNL2. 24)
OnesAel Go. cas Ifts, 62, k Act
M CI u9mize.. IL, V -Ia uftidad _to 1111 MOS.
ri Soaak,.; pro depte Rjq1&MtA 4 _Odp4g
joi Opdriordel, Yondo : R ...) curio a4g
QIUW -eLAO LAS Me"; di Pei Torcido .6,,i,,Pea "Ir''itMan 11 'R6tW e Oil, ,,' ]a
de '12 cu JAIR uIPOW
s ensd b 41 dife extra fl q"
at "me I r 1.05 9 1. I
ekftori A 1 1. W., eia;, 443 47
A
t 1 ,Wmo = ia y oVectu-4se ez, ei F,
dial,
8110 bi deITabscm Is redei ju pq4pjO dp
It -ko in
-bricinter a ante"atis Y
n 0 ,mxquqaucionq q W t"W"n
cArt"I MID!~ WASBINGTO*
OVIAMMOC -opagan'do zp r I MOWMM? '10A. EU- piosidente TrimAn-h-Pro ,6PCiAlW
9. 1150 MUL.Al -..9
.. - ----- I I I I I I I I
.1 i I I I I I I .1 I I I I I I I I I
. ,
. ...
I .
I I
. I
, I I I I I I I ,,
"
. I '
'Pigina,2 I it DIARIO DE LA MARTN*A -Shbado. 25 de NovAelOtO I 1.1 a's Na 606af '
I .I.. I"..., .--....-- , -- ------ 1.11, I.. Notici ,
. . I I I I 1 I I
-- I -. 1.
ohoiitli ,h 1.
1. 11 ,
11, -.1 I-, .1 1 I 1,
Tribunals P olicia '.I i ,
, k "Uniph,
, -1 on "'o
' 1 1 : 1
. .
Resume de Ia' Afq afidad..,N46onal I is P .-Y
Por Foustino Leaf Par Francisco Va ela ; I 11,; ,!- I I I I El- -a ac M a. X
vid,' & -4 .tm ,M : f
Verin hoy 8 recursos Se evitarin accideites I 11, I I r ; ' '- I I
. ,'I, V idd Citil Escri -- : I
de inconstitucionalidad en las zonas escolares Agricultura Comercio : municaicioneS tapor Roberto I I I
. : ,,,6 1 I I r ".
- -- --- I
Las v= ocho controversies de ,,Vel:ndo par Is Int.9r.clad perso- I Gafnrigi,, e'radinri en 0 0, '40 ,P, ,
consti idad estAn fiJadas I d am niiiii. '. 43 concurien lox :'4 notes Par Alberta Gir6 lo 9a. Far Alberta Girld, 6t
in y Par Rafaial Cosado Por Estonia o'Vo' ER A 10VIS I
r Is an fiana de hay a to Of 'Kai: distintoa planteles educator s jfi4estino manda 'II r 11
burial cle Garantias Constitucionales qua an las floras de entrada y sallila 1, 1. I r Albeft Gi I .
y S a log reliance cruzan de un ,u$ar a Hubri en Guantinauio 11f I gar un linelt en INFORKWC1,1M "DIAL
Cociales. Son fiestas' Rigurosa vigilancia e - El "seHo-seJJnipp4iuJd" : Sin lu i h I'd tal r ,
call i6n Nac onal de Propagand otro Is calle, con trave rieswo do suit r 1.
vidas of president de In ep6blica, una exposicitilin rural el preci k "64 Cow .
Deems del Tabaco Habana can' doctor Carlos Prfo Socarr4s nesto o dio los hueVO8 e8tari en vigor. en Die. en juicio Sabre terceria Roberto Go an fe. -- .
pez, cundo escpItar a Uni6TL Red a, di- Yede :'
tra resoluci6n, de
media a acto dis- de mcuerdo con at general Urfa .1 PIP' el Jov iy
pu to par la Direccl6n General de Jefe de In Policia Nacional, Idea Is El die 9 de diclembre pr6xima serA El director de I Inspecci6n Giime director de Corrects, senior Juan M lot autos de Is -tarerfa de do rector. I VT-,d.CkqrZ.1.,.,,Cz ._ 41 OE,,qu!.-,*,-,,,Co-iiibll- -
11 "; ..
C.ntabilidad del Ministerio de Ha mantra de l6grar una estre-tha vigi. inaugurada an lam salaries del Casino jai del MWsterio de Comerq!io doc- A Castro Cabrera, cumpliando lni -xilucia interpruests' par I Carlos .Vital tmnti&iM'oj' 'pr'ogr ltcj= r% ,.ID I - .-:
ends, de 16 de enero de Cole afio; lancla capaz de atenuar log accidents Espahol de GuantAnamo Is Exposi- tor Reinaldo Gerkeen, a hand,, 'trucclones del ministry, doctor Serg]io Aguirre Torrado a coilwcuenr-ia del r elij qua 4e 6frace die- I"- I ." 1, .. '11, :
Cuban Canadian Sugar Company del trAnsito, tan frecuentes an estos cl6n organized par lag Misiones Ru. instrucclones del ministry def raiino M, Megins, llama Is atencl6n del 066 ulcio de or cusfitis' seguido.por riamente Is Us diez de la maill"a, of ilsteirria, do,:1
aiciacelt 11, lecisto cifiJa Ceracedin contra
may I- I ; :' W1 Ar, tra I I 14 p
batlendo el decreto presiclerjci .l tiltimos tempos, on qua par In urbe Islas de Superaci6n Femenina de Is doctor Jos6 R. Andrejr, he impartid6:11%,'a fill de evitar Peril 11 MI civil here. presentari. hay,' .par prime vez an proppliattl 0-or .. 11 Coin' - 'if
4303M de 17 de diciembre de 1948 y habanera ruedan tan numerasos ve provincial de Oriente, an Is qua se ordento severso log inspector tacl6n de Is correxpandencia, G ia Cindelaris B pg. Me Cuba, Is Ivida de Is farnboa 6drells 'Coislang .system, i" a
exhibiri gran ni imero de trabaJos Is Direction pars qua fiscaliert (14 mepla" un Ill.
acuerdo cle 4 de febrero del ano ell hiculos, 6 n of owea de qua, de conformidad con'el deros.ol sucenjores, A- mexicana;'del cline y Is 'radle. 111"As ti6a, de Ja RCA y otrox!)n
curso adoptado par In Junta General la fellz raltinuales y articulos dp coiifecci6n precio de vents del huevo, de Io4-ma Dlecreto 31l de lk9, desde el dis cjAente sabre imptl lgelon-de lo ba- Filix. eni'llaw-jolo concitutio. : turer6o, bal-sido -gl -prf4ripal de
De css entrevi3ta surgi6 de dicli iibrj'lli to I ,
de Miembros del Instituto Cutiano de iniciativa de qua, apart del vigilant comAsticaspresentadoo par alumnus yoristas a Jos minoristas de is" pArnero asta el 31, de vararicis del letra a que diii 21 Maria Sonita Idoto de talolp - .
a no a Cron ,Wo enerti, toda ]a carrekocrindenclat-riaclo. tercerlista.. I 4ofi#i 4"CiAairoversia,
Estabilizad6n del Azficar; Compaiiia te de lposta. a cologuen, proximas x de egos pl lattice do eniefianza. at pi iblico, pars qu i T., . blicos de'la*Afildrica, desp4ejtm.sIem_, lag eic",e, .
Terrateniente de La Habana, S A, log egias, unas senales doncie me he . ningiln icepto qua coo articulo.se nal a extranjera -tandri qua Ilevar 41' Juez; del Sur, doacir ArgOrte, RI extraordinaria. mulosida& Suvide cc xposiciones ganaderas vends aclos conaumidoires a upw pre mdemis del franqUea,. un, Bello de I diiW it& brinda petioles muy ernotivog. an iciorm No-ex'.46impugnando auto- de 10 de marzo 61- flamer Is atonci6n de los :ondue- E cio mayor 4e cinco centavdslauni. centavo do log qua me han'trialtillin I des firms proeri
time, dictado ell apelaci6n, par el tares de vehicular; pars que it] cru- Los patronatO3 organizations de lag de.,'i%%= 'tr. Muffill *y r .n. lam qua 4 Pape, importatite cesaxio,.revetir aivli rdiwei* I
I dad, qua an el official. Tambidn him PPro ConseJo National de Tcbercu- t vim ."
juzgado de PrImera Instancia del Sur zar zones escalates pongan todo su exfosiacriones locales ganaderas qua me I stiderar qua som do das par OJ vids, of Dftlim ftO' Can Moo diCILD en, 2111teriOM CIP-ttlAiicuidado at mismo tlempia qua ban de in an Sancti Spiritus doodle pedido at doctor Gerkeen a lox de. It lo contrairlo seri'kemitlida nia million. totaltdad ,In jortuhis de su elegant tattle Ifterarfel.
ell juicio de desahucio seguido gue le derjusiclen. "bi- dades, al referiraos al.sWerita its
CKr minor r Is velocidad. at die 15 de diciembre pr6ximo y an tallimt23 'CumIq it Nisociado de CdAftadwyftezow himararfoi ciarnprendidoor en'tal.talla- 'to Ilevarla a ,on Programs "EIDes- tekW&
.. I I lj j &' UPft ,
la recurrence contra Edmundo .'I intent a aumento de preclo!= gos. .. I i Uno mar ba,
GuAlmaro, Camag(ley a Fartir del die 6n acticadas ex rAe Am to
'Tarriblin at do contain ), : 0 e-# ur -w' kr.
ple. a ,,I iddritteas a lag asi an
- '"' "f" a 25 de enera, ban so Of ado del W. parts de log mayorlstas &I obJeto,& advierte al. director de Qua Is = X 1. VI.W 'Uffirl pectat.que Bari oft I --4AA tanto
Rufino Sergio Alvarez Romanach existences ell latU rt6ri de TrAnsito h ---- : u : Ca. boyalbl qua SUIL a green ve] .
pal., eviler at parqueo de vehiculos nisterlo de Agricultura Is coopera- dories cents, a log Tribunate& Carreos q a emie'selic, as abligatoria parie qua dieclarara qua walazzlente. a lam diet de I& runfisnam. .
y 25 clucladanas mig contra derretO an lugares Inadecuaclos, y dicen seff- ci6.. ticnica y econ6mica necesatia 11 I I 11"ponerio a todo 6ablestrama, tele- mon'deblilms par- Al I&' raltall- dis In mifidom selects. I -I trisrlilea, coFji q a- , a
piesidencia 788 de 1944 y otras dis- I ; mrna a radiograms. I irstrios, fundilindou La onda rev '. I I
pars :1. major desenvolvinefento de parttdas de' hom ,musicia, i circuit c w an a, fl.AX
"Zone Escolar Precauclon Protein Subaita -mq Astexamr.ti" M =
posiciones del Ministerio de Comer a to ri Pallclai Nacional". Las dichs exposiciones. I ; 11 "I 1. I I I 2a figuran'tonito de- continfia: ,I,& reiggrifft ,: I I
, ,in ,
cio; Compafd P. FernAndez, S. A., mismas son fabricadas en IaF talleres El secretariat de is'Comisl6n Lot. , ,,- 2,509 vallins" I sefidin Bringlaff Y an labor de I divulgawl6n de Ist ineJor ow.; M *** dit !ftwljl 09.
I I us Is dictsda par Is Aa ,,bZo:Ia direction artistic, del 'color,., titan que bm-Welft '011!6 ;
combatiendo decreto presidential 378 de Is Policfs bojo Is direcetim del Alatimales para circus C.I de Subustas del Ministerto do $&- -)9I ministry doctor Sergio M. Me- encis lag costais its I V!i -f-i- I
de 7 de febraro pagoda; Joni H. Alan- commandant Juan T. Led6n Iglesias, Et director de Veierinaria, doctor lubridad after Mariana Ri dintJ. nausic6lop Orlando Mar- 'qediariento CJaotjr6nJcjiL, Tsk ew asid,
1 P van rto 41as; d16 a concern 'quo durante log
so Morej6n contra at decreto qua cle- sin costo alffuno pars of eraria. Roberto Paraj6n, commission Cdcner ultinnos meis dims ban, ofitrado an is mera instancia int. demandado, sin IneP qje- Is Corte!. 'de 'Cbjcigo )4 08 0 a fun qua, envib a Is Direccibn de mis aclarmci6n, 10 cual debt lesesti Durante lag horns del die do 1, I ..
clar6 de imposiffile cumplimiento men. Mis de sefiales han side envin. clonarloa del department pars Is cio el pliego general de condiciones! 'Adtilinistracl6wde Correos,',Vr6ceilen-, merge, PO J, CBS qua simpends'las
tennis del Tribunal Supreme-, Cuban des a log Jefes de lag distinfa.; unida- Ins eceiln de un Iota de faces y otroa pars suministro de vlandas, verdu tan del extronjero, nads'llnenots,.que an primer lugar, rque ur alight, esta ernini sclec. denaft a Is
..,a. ilicidente de Is close del qua I as prue" qua Jba a rea
.nIp .j re- clones de ,lag abras de log major
American Sugar Mills Company, im- des Fare qua lax coloquen an lag pro- Importados del extranjero ras y frutom del 'pals pars at', hospl- 2 Hiar Iii-ison'M vglJjam do corrisipondencla )a a, no puede tener otro objeto compositors Interpretation par I. r. do aernans. Pero ahoi-A SUJW'4190
pugnando resolucl6n del alcalde de xim dades de log colegios. ademAs de con destine a diverges circus qua ac- lei "Saturnine, Lars", an Saintifilidde qui pone a su voluimen fud manlpu- sue1v
. que me exctuyan de la
? qua puede madificar.104.01Puerto Paclre, relative at impuesto qua los agents del Orden tendrAn 3b- tuarin an brave an onto capital, Cuba. ,ue at c 7,0,1 tistas de farrut Intemaclonal. nu"a
solute vigilancia sabre log infracto- Isda enseguida y entregaida an xu particles do derecho u honorarior, Durante Us horas del dia y de in no, nes, pars darle vigencia f ,cualprovincial; y Ram6n Gonzilez Uwar- 6portuniciad. Agresti .qua, ol sirviclo, cuya page no correspondent at con che, ests errdsora ofr--(!eHA "lecriote. combatiendo sentencia del Juez- de res, Mareas de ganado Solicitud de inscripci6i'l- se!vlene prestanda con eficiencli y den cf)m_ quierm de 165-listernas'dei6ibler- .
Primers Instancia de Santa Clara n El Jefe del ;;'egociado del Registro I ado an cr-,;, de Ill qua leo, so net de lag obras de lam mejores log, sin qua afteltil, 0 I69* tmIeire&P- .
I qua of personal, espectialmente lox trata an onto Como )r an segubdo lu.sr positores taterpretadas par artistes
Julcio de desahucl contra a] recll- Than a couieter Rn thuo Pecuarlo y Marcas de Ganado del Mi. -an lit Direct: as intl
i6n (W uer n near of porque, an todo case, reclamente fit de fares eringtianit tares ,actuales qtie podriffl *ePalArmando y Maria Luis nisterio de Agriculture, elev6 a Is Su- Comercio lag sigulentes solicitilides it I a ,a za r 'o am, terpretada In sentencia dic1s6a par to Ests noche, an at programs deno- 170
rrente par !rcm, a_ rill .' a irse ripidanientepara;r"ffi4, an
. .Se recibieron "'Imto tre. a'. '
P6rez. El capititil Manuel Urfa ubpez, ins- perforidad lot titulos de maracas de inscriget6ri en;ei Registro General.a!? ;P a lieritirlie negilid. que -a,- acer- Audiencia hay que estimar -*"*a Im minado 'Granites Inatiumentlittes-. Color. So 'trati del rkiente invenpector del district de Marianna, asis. ganado a favor de log neftores sigulen- Socie ades An6rifinas: "Cias., Ide Se., to die le = lag coming todars de Is Primers qua me tiasmitfri a lam diez an pun- to de.la doctors .Tepny W.' Beastly,
, '
ido de varlos agents, procedi6 a de- tam: gurort de Is Comunidad BrItAnica--Li. ; .,., I note of demandado Muffio, 9-5 to, me ofrecerin selecelones de piano uns jencjer matenjiti I M its istraNo lo ponen en liberwill lener an at bar situado an IS y Co- Ram6n Hernfindez, de Bolondr6n: mitada", con dtimieffin an MonjWfta" Hari pristamos la to qua 61 fu6 at finico demands 0 a' de Chapin, Liszt y Brahms, interpre- ordinaries conorimientos, '.lumbia, a Josi SuArez Diaz. de 21 Joni Cordelles, de Mfixlmo G6mez; te. 261- de Is "Cie. de Inversiones On. I la'terceria, qua me opusto a Is misma, tadas ponArturo Rubinste n; y a Jos lei litivesugacionjoina
Luis Bord6n, qua se encuentrn ell ahos de ailed. vecIno de Pfcotaitinilme- Manuel Garcia, de Santa Clara; Fran- car", A., veclno de Cuba,, 219; y -, cajd Poetal :legando excepciones -y ciponlenlo 10 y 30, *TAedde' de ,wimaes,- it tXmcoamdeque acalba .ide, deACUO)'Ar
prisi6n par estimirsele complicado an ro 174, y Marcos A. Fabra Del cle 44 clace, E. Cepero, Libretto G6mez, de cle laA'Clinica Operacl6n Servicitios" I demis cilia reconvencibn, mi,- itrw Grieg, Dvorak.Scott y Charles. par 11 I 1. 'ifiliditi*4
at rgciente asalto y robo an lag off- alias, director de Is revista niengual Cienfuegos- Manuel Il Obreg6n vecino del Edificlo Duplex, A -3i Ey director de In Caja Postal de
Ifto., qua I& co-demandada Maria C. in Is soprano-Kirsten Flagstad acorn- un nuivis dl00(wWVocinall de ]a Compahla de Inversiones "LpgIslacl6in Social" y vecino de Nor- de Sancti Apfritus, Agustin Pdrez & todar, an ]a Ciudad de La abinig. Ahorros, doctor 11tancisco, Suirez Lo gas sum herederos, permanecioen to, pafiada al piano par Edwin Me C11181, con s6o adepta
del sehor Ugarte, establecidas an Is te, njimero 460, an Marianna. torque Il Josk R. Hernindez, de NI- Tomblin solleltb oil Inficripcion! an petegui, lpform6 a log periodistas.que do I moment an estado de ri n Arthur. Mills a t-untiqltler sparato telerTill- '
calle Compostela, an ants capital, ambos Be presentaron an his oficinies mire, Rosa Cansuegra, do Calabazar at Registro de Importadoies y Ex-,, ,el ministry de Comunicaclones, doctor y coma la condena an costar. me im Llegari hey Josephine Baker captor de blahco Y negro, se'lluf!- I
continuari an age estado, al desesti de una cervecerfa situada an Colum- it Francisco Santana, do Ran- ortadores, Is entidad comerclal,"La. Sergio M. Meglas In di6 instructions Is mayarla do log cab is 3mo
mar el Tribunal de Urgencia lag his haciAndose pasar Como agents r a NUM Jonaria a emplend' pone an Ell Is tarde de.,hoy me espera el de recibLr electr6olcarriente, 14-110,h. of. Carlos J. Pelegrin, de Ja- goratorios de Productos Terapduti. pars qua todo furic una consecuencis de Is actitud de Is! affibo por Almovia sire, apj .oocedelnte levisi6n color, Este dispit5offivo
ruebas qua -promovl6 pars qua me del ur6 de Investigaelones, trataron t1borico:i0 la Cruz Garcia, de Cie. coo, S. A.", con domicilio on to Calle del Ministerio, tanto log cle plantilla parties an eI liUgio, as l6gico 4ue age de M6xico. Im, moo ._ ya ha sido patentado, r4 Is O.JJJC6 ,
F.' puslera an libertad. de vender unas papeletas Orin lag Lua- m de Avila; Agustin Delgado, de L n6mero 501, an of Vedado. -,-. colfio Ins temporeros. qua -interese'el impoilct6n hays cle entender.-- ,el"! francesa Josephine Baker. entrails del I I I .1 -Inm'.,-,.
pristarno correspondent del xntici ridat al',demandado, qua me opuso a Is --yalile Bergere" de Pa rim, de w*sb1hgton,.peroao,.ss I P, -Los detenidas explicaron qua ha- Esmeralda, Franco Paw l, quin o mt d6manda y cuya oposici6n me t' ,rim qua he
. Fo de Is ce -::as triunfado an .1 mundo enter. dpiruw o unda acerea del nrjiiziioi
Repiffil una Doctorll bf Izoan acudido a In cerveceria de rate- R. Pane, de Bayamo; P61 x vlrg"'o E portaci6n de cueros. a sea facilitatin. time. JosephineBaker drbutara of Pr6- CISS-Intpanda-
I
gelia, Rodriguez, de Alto Songo- ;rt&no: .1 '. .- '.. -- 4,I:.,
gestionar leg codieran un a 6urnpliien Instruccitines dki doc x1mo martes, dia 28, a In die& de serriana. I ,
en Medicine = Tenrrcapara festejar.a una hIJa Cisco Paz Abreus, de Holguin y Do. for L6pez 0 % .. I ,a ache ante lag micrUbnot de CMQ. Tanto win tj slittrus t6li;- "
de'Fabra. Cortices, subsecret Adelante una ejecacion
La Sala Segundo de .to Civil de ni!nso GonzAlex. de Palms Soriano. Comerclo, I director de Ir:9'-0A.e O bras P iAllicas coinjuntamente ., con an taplaso. of tr6nIcc de la-TtCA colihict'iTnpl. '-.-.-"'!' '
I)na vez qua fueron pre4entadus n, (!ion y Expottacift del Ministerla, I maestro y director francis Joe Boui . aill k7i
Is Audiencia habanera, he declarado te it Juez de Instruccion, quedaronmen concedi6 permigo a In firma "Cla, Eljuez de Primers Instancia del 116n. I . I., I do el nuevo ,,dism[tJ-v'o.."lovenudo,.t-c
con lugar Is demands establecide par libertad at Comprobtarse qua ]a per- Empacaciora Cooperativa Cubana 9 I I Sur, doctor Josd Argote Vaidds, die Fo tf J,. Be di4sin 1, *- Gusta muche a] Conamrso, do Guars- s Im. doctors Bran
log doctors Jos6 Ramada Aybar Y manencia de ellos an Is cerveceria no H acienda A." era embarcar a lam Estaclosif'Dril: Par Colostino Alvarsiji' to una resolucl6n disponiendo i:-uir Chas an Radio Progreso temores:del pfib a* pars ad-"-Jos6 Ramada Llambf a nombre do Is era pars compete delito alstino. dos' N,000 fibres de cuero de res so- adelantd In ejecuel6n dempkehada-has- La Onda. de Is Alegria me he anota- quirlr lot actttales telerreceptoreg,
doctors Maria Julia cle Lora Mena. to bacer trance y remote de log ble. log cuales podrin mar utllizados an
En consecuencia, at Tribunal acep- lado con un valor sacencignte a El Palacio de Justicia nes embargados 'a too deudores So do otro, nuevo ixito presentando. an
tando lam argumentoo de dichas le- Jugando a la pelota Par Foustino Leal $17,160.00. Los comerclantes a indtis. cleded Mereantil Martell y Hermono mustitucl6a del concurs de mambo, cualquier moment faWro, tamtrades, dispose qua .Is doctors de Le- trialex naclonales tienen diez than pa. I de la capital oriental y Miguel Martell L6pez, Pero con au Otro dedleado a Jag majors gui blin pars recibir In television an I
, Rubin Sinchez Cam gocincto pag'ar at ejecutante Banco 'has. a major dicho, a log min des- .Color.
ra Mena sea repuesta an el cargo do de Cited vecino its _pos do 12 miles el ro ejercitar at derecho de prlorldad racre .
Campa n6mero Vence hoy A plaza d qua lee concede at decreto 3485, Onra I Pan Americana $6500 que codes intirpretes, Diariamente me
mj6dicat Interne del Hospital Muriel- 19 an Rarikiliao, Jugando alit efectuar sum compros. Despu6s de aprobar el ministry de le adeuila min log interests esde a, Inascriben numerous versanas qua
Eal de Materniclad. del qua fu6 inde- ;"'to tribute 'sabre la venta Obras Piffilicas el proyeeto definitive 21 de septlembre, canton con guffto y bella voz W nifix &I
idamente cesanteads, ya qua me hizo of salir corriando trap uns bola, fu4 I construction del grani Pals- flies el doctor Argote qua no lindas guarachas, acompafiado par a]
. '- 'I pars a .. azarse Conjunto Casino.
sin rrevia formacl6n de expedlente, arrollado par at cami6n que mane- Hosto lag cinco de Is tarde d h cto de itlela qua he do Ji ndose opuesto log deudarc. i lit U PROXIMO MARIES' SALE
F.croo qua me revoca y deja sin efcc- John Jos6 C. Martin Ramo%, vecino ifibado 25, podrA abonarse el teriCul Gaceta O fiqw an Is lapital de Santiago do Cuba, ejecucl6in despachada estfin subslsten- E me ofrece de 8 a 8 y .
resolucl6n del alcalde habone ue grave in compraventa y entrada Oriente, of ministry Febles be ImPar- dl Pro=
de Esperanza n6mero 254, causindole 30 a 1. 16111WA
ro qua dispuso Is referlda 'cesentfa.' lesions graves. gruta de lag operaclones del pasado t1do su firma at contract par lo qua en cuenta para ciespacharla, y Pa.- Rencor Aparweado" toca a on fin,. LA EN41011 EM AO
octubre, deblendo too contribulentes Ins obram comenzarin de Inmediato, ionic, precede dictarse Is scretencia Hilda Morales it%-. Allouls, "Is as. I
30 afios por paiTicidio Carterista detenido liquidarloo an Jag rat ectivas a Wang Edicl6n del viernes, 24 go qua serh mativa do satisfaccMil ue determine of primer aArrafo del critorm qua bace vibrar de ernacl6n I
fiscales, Como de casgurnbre. r.arha Ion orientals, qu6 ,:#apatldamen- q dando Jos OE Seleaciones .tAcuto 1471 de In Ley do Znjucis. al corwz6n femenino", estfi
- an vanido reclArnkrift "a otirs. toques finales a su apasionante y I I
Ante Is Sala Tercera de lo CrIm(- A I& voz do "IntaJal" fuik cietenitic, .1 La "LeizArturito" d, novienibre de 1950' Estuvieron presentei'ed age aCto ell. mLento C)vil, con Imposicibn de 18" conmovedora novels "Rancor Apasto .
,, I I costa; a que, ,Be r flare of --ticulo 14 *
net cle In Audlencia comenz6 at Jul- ell LllnAs y Nueva del Pifer, el carte- y An Ir nda Is, n6alkinlin ESTADO: decreto ogtableclefido In- lefe do Administraci6n, Ingenleril I:I I lvo qua trasmite Is Novels Palcio oral its Is causa-Aristruldie contra rista Armando G. Morej6n, do 20 o"95 do lVirritn'thteritix'Y tetras flep. Francisco GutfArrez Prods, y at me- 1472 del proplid, ell rpo legal, . ;,
enden- to oficIal Par of fallocimilinto del il- ') I I I lam 7 v 35 de Is noche desof procesado Josi FerhAndqz Rodrf- ornIcIllo conocido, ties do lot AdministracOn Publics a flor Eduardo Abell Amorps, director d I a cuito bMQ.
guelt. quien, el dos do octubrg de. 1044 quien liable dempajado*de In carter log. ,,, !So -Oel "plus" n Istro de Cuba an Handurasi t doctor del "Diarlo do Cuba", qua me edits A8untos presentado'lli, "" ', V bir Rodriguez, an :&p
.Ictoo'dol F I ,#nelde 1'i9 me all"aliden 188 di"Pe"delases diet
lig! guardabo 74 pence a L onilrdo I A Agustin'' Romero. ,,,, ,,;41nisteria do Agriculturs,
an of apartment K'de, Is .cast On ins do p ell& co.blarme a lit Itly, I in pital de Oriente. in.. T fp, ,-F', ".
Calzods n6me 350 b laid del t ?,gikulln, closer do Auttiouses Moder- 'A JUSTITh,, 0aclTgrido 4*8 ultildo par a) referida contract me adjuill an a] "ro !G1 t, I
;I pno- '6' i, ths It de onsueld i Orispar 1. Bequero y Accials, Into -- ---- -- "I .
di6 rnar.lte Z F k "" O" LL "I'V g
":d'. ,4 ,"t fl, /M a h esentante legal do sum ignores
dodo 16 1 a trabaJos dd'construccl6n de re r, lizando una extraordinary it, labo 1. 11 irmbre 23f*Wd .*is, It ,iWyvee no de MnlojiL Pg, tratondo, ,J fl' t eh.0 I h a Ronquillo Marti; nombrando notarlo 0. pretativa. Pero Is lee a vaVe- .. ,i e ero
fhi;arse. % if el 'M e .. ent
Alvarez Rodriguez,,, ;, to 11, ald:t= 91eadil arnb . a so a de Justicla a] seller Sagar6. '
a causlis quo I fe. .h legitimals Aldo. Antonio y Max lei
.1 La an Santa Clara it doctor Josk Rencu. El ministry anuncI6 qua Iris alli an Leancla Baquero y Pirez, sobre pen. gando al final, y ahorst a] dpxpejarse 6d I a estin cumso desconocan, autV. Im lido to.-asti- I Irialen debt. rrell; rallabill(a clone*, pliendo lag is a a del, Ministeme quo of process o1wX1t4k,4IOri- I a riv '' 4% MIT-11 Minlsterl,4' to ,le Is, Urte'. brave con el ministry de Justicla, Dr. si6n. lag tinfebliks, me aciprcan escenas qua pliendo lag
?1 "' t Joid*R Mind6i. use. r kexra Jo, Oscar Gans. log oyantes esperan con verdaders de gr lure, s re .to limits.
linen an un nji.b. 6, ai .jui;uxil "IM.' 4 ; 6 ia dot, d a 1, y I 1) 010 WR. ClKentds, Agustin Ismal,-Rafael, Fernando Hubseta y Haro, solicit r.1, 06 n it a lag lembras de tabeco.
;I dq I a I Impacionells; Par to pronto ya me meboa me encontrobanp aradon y lit log ".; mWmes", mbre a objeto' I I ,fois Luis P Oyarbidt% Guillermo ,,, Jubl.con volilittarla Como procu- b "'C I line no fui culpable ... Predicate an todas phrtes, qua al
no Crime it letiltift ngaci6n 'del rador, con tridinta y dos aftoo.de ejer. 6 quo
Pecos memo] W'gar Fetinindei dem e el cono. M J A I P 4 La prolo aumentarse lag slembras, Im. producdJch9 apartamenti)i an of 'quo real- I of I to exacto do Is, ascendencit de Mesa, 06 D. Pt5rez, Faustinc a El Frindpe Twitnakfin an sloolim
it, 1. I rlo ,Albenal, Oscar Guerra, Inda. 11,1. ,o.tinu.d.. cf6in del aflo entrants seri superior a
Capons, :urgl6, una acalorada t plus". Par defender a una tinfeliz criatu- lo qua baJarin log
I a oil leclo Fernindez, Ralmundo Socorro, Malec6n Juicio declarative de mayor cuan- ra at Principe Tamakfin, at Venga- Is del actual, par
Pedro M. Viera, reclas mfialmos provocando Is ruins
Of spuls entre Inbox magiln aml to I Adeuda mas de $30,000 Valter Blancard, TamblinfirmAelmintstrode0brom LIR sabre equiT..acion matrimonial d' Errante, h6roe its tantas he
hace co-star an losRrituncionem, du.. Fernando Garcia, Ricardo Cardona, P61illicas, Ingeniero Manuel Fables, gDr Maria de Mercedes Il or z t El Comitti Agricola de Is prorents Is oust at enjuiclado hizo I I -ansc)o de Administracilln de Jos6 Sinchez, Fillberto Pirez, VIqLilic et contract farm. lamtobras de proton- I *09 de Leo fias, alempre. an defense
e Re.arcirrilanton, qua pre, Carideo Guillermo Daffo Juan You as bill me ancuentra short' condoned, ducci6n tabjecalerm, no podri hacerle
rins disparos, con una Pistols,; contra MICA DE L01 GASTRONOMOS I 1. C.J. it, fna c to d I Malac6n dende Uldo Talavera Espinosa 3r contra el a muerte, an una formidable aerie frente a Is situnci6n creada par at
I ; cl ri del J ineumplimiento.de lam limitacioneL
Ana, derribindola grioverrante heri- side at doctor Aracelio Azcuy, ha Osearduerra ElizardoG!rcfa Javie- ,a G (Avenida de lam Presiden- Inlateric Fiscal. epis6dica que-sale al sire a lag 8 de
do, a Inmedintamentet ascando un odopluiplo el 2cuerdo cle pedir a Is Ballester, Ralnel Iglesias, Ofeila Me: leg) hasta Is Cheerers Amelia Montalvo, sabre tranteren. ,a Seria bueno qua tanto el Gobierncit,
Direccon General do Contabilidad do rate,, Orlando Torras nachi
cuchillo de grande dirromolones quo Angel Penn. La aperture del Mal ci!jn a 16 lar- Oka de penal6n civil. an 590 kilociclom presen- camo*Ia AsoclacidnWactonal, de Come: Hacienda el remote de lox bonos do Manuel de Gotbr, callio Meet Declaratoria de heredercs de Lui tells par Sabattis. cherag Revars ;Obnto a Cabo uses. in]lavabo. to infli-16 por Is cabaza, ros- ns, go de todo at Vedado, seri a Is vez. Un tran-progralina an Radio Clad,
tra y distintas partble-del cuorpo nu. extols coladere jarantia de In ComIl Cooperativil CAndido J. Portz, Sinforianct ma Mena y Cordaro. vext1k#cJ6n sabre estas graves. be, a Saguros Alindom del Transporte, Ja VIIIA, qua un Stan factor del ornate y am- Habana
merawas herldes, de results de lam Polls Moryttend cu Antonio Viz uez, Joaquin- Rigaladit, bellecitniento.-de nuestra capital una Desahucio par Josk L6pez c jntrn 'it' ' Chas. I
at adeuda mfis de 30 mil Fames a Juar Fernfin ez Bliez, Manuel Man. via mis do'licimunicael6n a lit Wolida Juan J. Alvarez y Torres. adlo Cadena Habana, In Einalsors,
cuRles fallecI6 a lox pocom mention- 5 -EI Tribunal de Urgencla, condetoo. Anse con Maristjot Is Cafe., qua he fracasodo an as ges' no Grande, Secundino Facing, Demands de incident an accident Musical do Cuba, an 790 lit'loclelos, n6 a 31 cuotas de cincuenta centavos
,,as a rea)Jz6 onto at Interventor a Samuel de In Chorrera hacla Miramar, con. afrece todas lag notches de 7 y 30 a 9.a -H rio
Instruida Is cousn do .. ,endo a Is descongegti6n del del trabujo per Josi Cabrera omenzado at I "a 1. "V perativa de Omnibus Alta. D non, Antonio M. Gdrjzikleg Oscar tribur E% 1, un me piano ae atracclones Chang, acusadog d 'h1b fix,
Juicio oral coma a log don aflos de Jacinto Flatten ;Ruperto Lei trAns to. grata ogre a a, "La r J.:1d.
I dos", doctor Wilfredo Lelseca, pars el ez, Ignacio Millet -miles Co., Victo- d'? a Obdulia Bir log preclos dalds'i,
ngreso do age adeudo. Iri, ?Javio Mandu. Ego obra.reclifilla de par Bi Is cons_ del, and Globe Ifigul ,,,,Ell y team figuram e6esidad. .. [- ,. "
cometido at hecho, leg eritos m6- 1. 0 emjtacg ra In
Fe y y Pablo Estrada; aseenson cle Oc- truccl6n del Xfoyeetado puente an ria Garcia y Garcia, coma clep(mitario dos de Is radio continental Y n c a- I 'segii'dila de- U 4WI nclle
dicos Informaron qua of procesado AGUILA Y BARCELONA I La ba8e de Caimanera tovio M. Muller, Evelio Santiago to degemboca ura del rio Alme da- administracial' de too bienes dejacias no] A lam
pAdecia do locura incurable y Pali. I Tolofs. M-5232 y M-44 Chen y Poldro Diaz; autorizando per, res, ficio pars In par Ernesto Vald6o Beguerie Into 6 0 a" Integrada par los- ,maPistrie 'JOB4
gross, tests de perturtinel6n n J El .efiti, 3.1me Ponsdomenech, dl- I tamoros". con at cuarteto Metal. bar- mutes solicitation par loudoctores Jo- ud4,d,. log repairing y ampliaciones expedience posesorlo sabre inmueble -- A. Glaira, Al lertoCafiizaregI rector general de actuaries, or sum- -,era y Eusabia R. Romero, Of an Is esquina de Auditor y Cocos. I to Vifialts. c lebr6 juiiiio, on' Is cauqua aducia at defensor doctor Carlos s6 R. Ron it mar y its playas y balnearlos Jubtlaclon voluntaria de Adolfa Se conmemorall A 27 de a Pinar de 9 con a of '
tItuci6n regiamentaria, he c rculsdo notaria ta Cruz construldos an Is costs del t6rmino ]l Corrales. trucci6n it
R. Mencl6, y Is Sala, suspendlendo doctor., Collar Barinafa Imputa at pro. la,!LAulente resolucl6n: del Sur, respectivamente, y de I-,s municipal de Marianna.
cegado, an sum conc usiones proviso. Vista to resuelto an el expedients 0 t do jeOg'amidnez-bliz. qua-
at curial, del procedimiento, orden6 ]a d c ores Francisco E. Lorik Bertot y Jubilaci6n voluntaria de 1,dolfo Noviembre en el Centro process ,Zara Iw sentarcianotes un delito de parricidio, solic 1899-AP-49, an cuanto a In prohibit. gaz Y del Real Herrera. 1.
reclu8i6n de FernAndez Rodriguez an cJ6n qua establece of articulo V del Julio M. Duarte, notaries an Banta Me dando concluso
tan a I act i "'..-- L
at Hospital de Dementes, y coma he- d mancf6n de treinta afios de pri. y Mantua. respectivamente', nombron. i I arstoria de herederos de Anne- de Orientaci6n I n f, i it t i'l GuillermoRbdriguez. caj agonoa :: I
sl6n. an ionic qua In defense qUe convent de arrendamlento de In beat tasio it
- Como decimos ostenta at doctor'Men. naval de Caimanera concertado an- do notario con residential an Santa COMPRE cRibas y Serrano, '. .. I ., -. .I
ce paco me le dill de site Como cure De laratorins de herederos: I No Be pude Constitark is .Mha del
do, Is causa fu6 nuevamente pests c16, alegando qua ell el cast, concu- tre In Re t3ttilica de tuba y log Este- Domingo, Las Villas at doctor T s De Maria T. Lopez Saavedra at Juz- El doctor Francisco Lancls SAn- Aynnitanitionte de ReJacal
dos UniZ'; de Amdrica. y firmado E. Pedrosa, resibluclones sabre 7imall. TELEVISION gado de Almendar6s. chez, director general del Centro de
an curse. rre Is eximente do locura, scllc't& In an 2 de I .Ila de 1903; cuys %ohibi Xas prestaaas par ion pocuracloren
absoluci6n. El Juicio fut! sumpendido
La represer.taci6n del mintsterio ci6n me coZae of Iran to er- Luciano Alvarez Vega, Enrique JuA- En Ml= l y Ahorrel De Resells Maria de Jesda Garcia Orientaci6n Infantll, y of doctor Luir ELTUCAL, Nov. 23. (For telifo, $Paor rez Francisco J. Lescano. I a a del
para contipuarlo at din quince de dl- canclas a territDrio ub no desde di SR. MAC at Oe ,a. Suirez Sarroso. director deleXad La Mesa del Ayuntawlento its
pfiblico, a cargo del abogado fiscal clembre pr6ximo. G&ERNACION: Impugnando f De Gabriel Returner Romin at Este Institute de Reeducaci6n de Mena_ no.)
cha estaci6n navAl de CaimanerR c De Graciano Miragaya Fraga al' res Varones, hall curAmdo lag Invita_ BeJucal no he podido canstituirse
. "Regultando, qua Is comurlcaci6n acuerdo del Ayuntamlento do Gull ENTEL r tomato posesf6in. lodes
dirigida par It Direcri6n General de naJay brereglamento del trial Norte. clones par& solatir at acto conmemo- par no habei
%a tc Les Invita a visi- El Intestado de oficlo de Ram6,l ratio del 27 de noviembre de 1871. log conceJales, hablendo querido JmActuaries at commandant de Is ests- relael6n do icenclas de armas expe. I
cl6n naval de Calmaners, v qua me didas par al department. I y ver su se- Martinez Delgado correspondi6 al qua me celebrark an at teatro de dicho POner una mesa un its
larcl6n complain Juzgad6 del Oeste. inatituto. of die .27 do noviembre de anttsbezsdoi -par al conceJal cornti
I trRnscribi6 at administrator de Is HACIENDA: dejando sin effect el de to leviallin EXhartos: lox Corrientes, a lag 9:30 a. M. I
Aduana de GuantAnamo fut! prevla- decreto par el qua me autorW un cr6. nists..,11a, side. muly eloglida Is mett
mente Intel made par at knisterio de dito de cincuents. mil pesoneara ex- ll _v _#onal do Is '
Estado a log effects de Is vigencla de p.ropfac]6n de terrenas de i arni- ming Vu a ernAndez Rodriguez pars of 1. Himno Nac onal ejecutsdo par Mesa de eda7d' Tornig,,1r4ulardo, quo
Pund Este I b Lee al JU79ado de Almendares. Is bonds its ninisica del Institute; 2. no In permiti6. Actuarowen Ii. wis0#11, 0 1 0aa j r r t cuando visit I De B cal an testamentai is de Do. He aqW-el profirarna. del arto: tOd del president pro-i
I& precitads clAumula prohibitive del Ila, desembocadura del rio Alneenda: preclos a ra 14.01! Significacl6n de Is fecha par of maes- ma periciales its Gobern4cf6n, quiedonvenio de arrenclanniento de 1003, y res. DirecclAn de Aduanns: resolu. ,I .
. confirmed dicha vigencia par at re. clones dlctadas an relac]6n con a] afo, in 16 complete. Puedo entre- tro F61fix Frade Herrera: 3. Seleccl6le nes dierDn )a raz6n-al presidents do
ferido Minigiterio, a gue diversag mercancias; anunclas ge su eIevImf6n frunedlatameritC par Ill bonds de masica; 4. Ocho i in mesa, estimsehdo'ilegat. In constitu- .
"Considerando, qua tratondose de d Salubridad gas, poesla de F6JJx Triana, re8 do cl6n de ]a misma con; la!Mts de un
una disposict6n qua concerned su bana. bastas de Is Aduana de La H2- American Brands I par el alumni Rigob;rto de conceJal quo no "tI6 a'su toma de
cumplimientoa lodes too puertos de SALUBRIDAD* Coleglo Veterin 148 N E. Ist. Ave. Moral, Armes; S. 27 de noviembre. in posesil5n y qua :Io, fujiftfic:6 .con un
Cuba y empec almente a log adminis- r1o, rectiflenel6n de baJam its On harlda E. 1U. A. de Rafael Maria Mendive at a certificad!a mallico.- Josills-0on"Ift
Lrodores de situating an to reference dom. legi:: "Opuesto de.la Wools Gann". Par Franchi Alfaro par at alumna Walteric, aue 'it. 6- Garcia, carresponsai. .
fi ,11111F -- 9 no nermill, ,lptnl-h .1- d. -- -1 . I Selecri6in nor Is hands. d .1, tft 7
DIARIO'DE, LA NARMA.-Sib do, 25 di. Nov.,A qqpa es 1950
an en 0,
, 04 '"mor Santiago el 2 & N V*mh
Maltand; d6fiftt U ndee6rado el a 64-1 colocado proVii1onaluientt, Para.
WGO DZ.CURA, noviernbre
10 lijan tal fin.
Ira f6
'Wig Is nn) El ejecuti
RICO Der'e'ho a do Atudiantes
sw O nvenci6n par, o.di Asistirin loo alumnSw do Jos ton
pro'21 oe povJembrr;.dlspuso que se trot de segundsqnsw xnza, kwualoo Oind ,' '. 4 %w im& Iss prwa".'U W tQo10ft'_a11i Y' tantbg: =Qjolkoo' 40 0jWW0* rovicla$ Pr ri" Suv*rjoreo, escue
t (io pnd p*rogrinscl6n desde -1 -Universidad do Orientquo Aicki'60blie.1a Herri, no hay doi, quo terit" 4, 77, t r i b it nAt i4 de C6sPe'dex basis el de Ia do's y de is
garts En horns de Ia noche, COILbrui
In Mkow consw tu qUIMICAt y Micas; ohnis. El'MJni8ii6AB,-Qdua'4n Cuba W hits; tiega'; oam depositar-otrendas flo' on Is UnIversidad yas vel-4111 Connied4 01 ta (lj8jijMCi4n._ DetalleS T17410S
= to MJIMO poder I d1tootilo,'la wilma o del que.conocera yales ante'el busto del defensor de los morativa dv Ia fecha IUCtu038- GWdisdiantes, capittin Caodewla, quc cia, corresponsal.' aslmflicldn YAS emona'sprectac;6D Tratardn tentax de inter s. ]P esldvnte, de tan ai I
tinats" POT 10, tanto 1. 0 la, cutstl& dol'oomer 6s,,& abril,,., sd
Existed mucho enthusiasm suces
el oaor zarA altim. Opens ba sido dLxi
0. Ar gr PrOvidente de eAoy 4e9,jroYde'4us se esfor n en rrespqndin juzgDj a j;z -nadoo
ciatorwe a au justd y:, Mejor jillcl b t 6 .3;::
Ia = 6 ts de manos del Mtnistro, .;TAr mereclendo. ZI ConxeJo,(joJvsir"Jtarj6, reunId,-S08, itir eldterlbunpi que
El Colegio Naclonal, de,,H ristas do, IniXuba is- md4.slto conde- on concuj;;L!.tp(*J4-1on c.,nvoya I V ext X elen lh..iofi ei- baj6.ia Presidencia de, Rvctor p s. r:, Profesores Suotifulos -,ersi cado Para cubrix"la pl,"a de prnfew
id -aifte4 nec"art0',resta-v, celebrari zu 111,Anamblci ce 'to d -.KWr, ;1ftrd6 A Conl
le es is az Pais R sus t Q abnuf. Ae agotad y admirs. ot jv Uni
,V4juIjjn Wopqtb.
con R de Fi usafla y de
durante lox diss'de, mahai .666 a Jos decanom
Z4 'o que h2-i V C nt@ en It 6
:14cii.lx normafi&d y bieneshir Pet- amigdallm Grodos. cl6n Nicta : vuestia persobi'- q6e' ba r su, acuerdu au rior.'pnr ey patologio y dtnca lntwimudel' actual FAUCaCiftL Para que designed. nentro t0egnd
en Ia Epwelic. del. Hogar La Orden do Int Nubez iopicip" r6ceHe ml Gobibrno..mis cudl dis so quit jue4e-,.la 1 favultao tiob re-ji -tE 0 les.
fut- offedda'al. doctor Carlbs Ptio Q L U delperional doctntd de
dela cludad de-Cienhipace. 01 olneetos, por-'el -bienestar de'.I*rec o'Civil'i
of Lx:w 1121-il. %( astituyera
fk e n i kdesorer o Condecors. I& IWOL1111CM, Framum 8
0 eiiea&o grojbte- Socarris if jeoregentante diplo. personal do Westra 'Excele"Cla'y Is el trilwinal disciphnarYo. ;?mrgbidodo ;vAx facultades,
y-ban presentado:Anoclones too mitico -,'A -thlernbros de Is adwiFH6n gut or dot I
4,!Bu Ucelentio, 364or- prosyerldad do Ia Rlftblicado-CuDa. Juzgar a Igo glunin0s au pesul!ay V La Rep6blka Ira
Cole ao: de r4a 85 nem Isi-zondecoLi Hsb0C",Ct"Negoj. Shen, TI 'P& abraoLdel-Preal erife.- re bles de Ios Aei4 aene icu, An cal1o de ) PIT f;Lc on l c W ingnia dr I& Le9J6"
g ba,,Guantinarno. Man- El a e gran Inmediotamente- -lob -dnettres *Salva rado con
San go de 4 ilela efe'cto en' I 'deapflik iwjroi 6- rr en el Plante) P, 16 de abril Trespondientes -a
wen cu I Wr el 'dot' MaS*12. 'sj on6r a dot L.Ar& PrufewAef do
zanillo, San 32 de Its, La as y Ma- Sal6n, de. Recekiones y at miamo, cladae. lag anteriorespalabras.,et doe- dej -indo IZ n de 1i
rso. R sqr -.ausuip Raim ;-.uzo,
con el premier Fklix Lanq* #"Ia. Rri Ire oficinak. dP lea),guL Manuel -tiftrp ad VaiAbanoz, los docto
tot CarIcxTrId!5odart4 dijo,' ocups L y jos4 3t his in Universid
. wa cl* Estas 10 1 -,Salvador'
ton Is Lniyor. parted IoiqdfilAr;o frarei"411 tialm. S lacar . Iudian v Unhoirsi. oprca.jonneia Eti-opw res i NcultadeF de
taZzu'activida eA an' id xc -t c6sitestaci6w ci6n F. cutlet ban ern sidFK R.
162ue dc'M
Tambik Para -representair a ]a Univo. Stertinp; decanos
, ea Q, r. Mizilstib,",
y dfix en cuktro Lecciones de :trabaio, del. Gabinete guberbativo. % taris Y,Leiras,y'. 4e- ( gehierla.
quo laborar4n mahane y tarde en I RW coneli'ma lal, hfzo Ri Cj)j;si-.jc on dMintos cong df premtes.,eV-mv)*4t6ft*_ Rd yor agrado,'el Gran Fai- ratillcac]6n' ,Consejo, dnJvk1T5Jt2tJ0 lop he
smbos'dl _dtstribuybxdose entre las Pe -a general Q411rind Urfa Cord6n VApectel: de -In., Orden do- Im Membro Lara uu Trtbunal'de El
xto Cibrix UnWersitario p rqde Ia, tocullad dq iw 10 icitact6r
edro:,Papau u% up9sicig. jado una* express
mismas extudlo de las rn 1091P a1fti.k Niibes PropItIaLcontite': el. Gobler: Der'.bo, deipu 'de' wbel inalciadO
seg" su nkturaleza. no de-Vueatra I doctor Antonio a oicb(A Orojedores con to] MoUvo
4 W6n celencta, se ha 'ft ias.iktuaeIones,,estWi6 qui no le.cd
En el'oro btran, r..- cn r w d tarl 16"Es. no
MY .0 Been el 91 UtdCkf UW
lvI 4 lad O.W Re i" fii htM ftcelentiabn6 Sr. Pre
prendldhs ct" on ,. car*cter so- del A ul, 6 a, aV
Cie view de ftegi ism auto_ Pro ocok odb ,d
d r Pedro Rodri- aidon A61tReodblica de China, ge- 11 Ptl[Hci el At-eifto inh adelantado,'ph commit rida a fotrooetor d .enibaja- neialf"wChlay'js L 14 e
L de 1. A.AY.,d. do 1. 7M% on W.1
bI ve 4 ryei,, tmunicarm grata eMejoF y nAs wturo': I Biwwsen I tomo a, .. .....
Diffru6s, de'los. iiludoa do signadb&,
Lii. dieiega ai do 14, coleglos rau- dt= ticg chino ley6:el, btel. ,:Zdol honor W gniffeg Un lazo MAE
nic)PRIV -14s Provinclas de IA Hs- d, d' afneW nsolida la' buena
tan-8 Partirim a Ins 6:43 e- que to das,
amirtud- es ftendas Mny Apr
de s"do. par via Excelencia: lotente, entre -, low Pdablas
inaoana do 44 Q;ba4,VAi,'ChfPa, anitstad hist&
a. N COrniebzLo a Ia Asarn- En nornbre de, mt- Goblerno' tango rjFs -'Iy Blame" ntiii4a, an,. al mea-a- lax: o'-s. M. elgian honor de presimbra,,V ra 1jrjklano 9*: eonk1de4ia16ri. dg,,;aorgoxilumoa Excelencis el' Ow
deleXadas de los 6n I dfio
municipoles de Jos nrevinclas. orien de 1a Orden do Its chinbs4e.
tsles'w oroponen llegar is vispera. Al mismo tjoM OD,-_, P, --If elltem, ek". C b nel
WO-AMMAGOW -ikabib e uranto padres y
N d' 'a NNW. Jove- I fto
... Para, es r
par, snistecer en Ia bella ciludad rna4cs'la d, adib_C&U Au yfue n wociii
tit If IViiando e ra 10; s
*,con on aIkCas radlondj- do,'Ios -cubgnox,'
Eotdma' Digettioues, lentas i0w EM. uo9u ro of pbsbtta
= t;VZ2e1 -_ por,:lo qV0 q616' bA.
Dada'la, trascendencia de lox asun .1
"Pc 0- C ;sNavZ7,1,
cho' Jatrfc*TO oo 'de 11clAddo'o min Rci4z, t A, otIvooldi-Bincera e inalterable all, kZ low, os ju de 'ter trgtado, It(!$ 0 nj- ,
djv e 4 ho 11. a rhad6n:;'Nb_ que, .ooe
'Aidondi G&Mw.4, D&tacf I Dias Frescos
rno el entusifqsfiw de like asambleistas. uWers 41dernit de e4a opo u a notari I f un da .-sofior Pf *# ftnte,'
0if6,9k*- alionto M con, Fermentacio. a6gurine Lque se a I exProtar ias uents, Alsocaltiones, de unos y
ostre& lentd, Dolor do vientre 6xito rni&.d1cba o rjzanlzac westr protunds I gra
i6v Profe- n el 0tros,'d0jen". do i'*er ; exotesi6rits de
Jigs SAII e a yd que-Cuba; R'tfzkikw to alra ternidad: do co6perac16m to.
&UmW -,.1"pwtinc1&,'Desjxutrici4; -ban -xido 't f
"Pw Preowth su atonal. d6n do ut XACelencit'4 _viene Mo, lo a& a -aQu
e;jftf0"M jI 44 estom Gintomi afreciend 'Z
o-s,,nue#rt!, t" -ant I 'Acepto, edilmovido-el -testimoplo. do Naciones Utildat, a vaII: 0 Went amixtad del Coblernb'*- Vilei.
nstrutran-una esene a que, estanios conven=eiinle
VM Clel L notable Magen, Bs I qqe.,'no tra fttoloncla; y tebgo, sunio ploce, Jro4 one
nos falttr* bunts I 1, -.- e1jL
djirIaI.diixfiio, Ito graclas, p -too
a' 'Ia, su'p" _o
e iqu _erpar, ega POIROras,-Zenetotao; vertidas e6n. rei-' pre-.
be"Mmil won, Adud d 6,tomift. 'M;
munioi0io jovit'na"jo A Via,
,'En ej pr&Amomiks de.enero,,ieOn
se, JjiJgrfii6 -,epI of Mnioterio :do
Je jaharilie
caclft -'so c" ruirfi?0ha iwueia-pp-, Pasits 4
-mur
mada, &UPON rmino 4-8 8elisjovenes 6:
h esai'-comonovicio. 'eubanow'-, 6a if 6 al I
resto do 1a, provincial,
aWikd '&F I d a
6n-Aeciiednbi WWWel -4.95
'W"ANZAS: nov embre, 24.- (6IA- -orsullo' bf "un )jrM -4eh "c6i que su do JR.,
--uni6n. de-ci=nc apS" Ilmis, dd ] ReI1gi6n deCrIstm d te' 'j'
MO., Hjtbans),- -Xn ess
, e.ii 01 a GJ6btd pouJ6 e0bftR*)j'_fnbarc61 oara M e !it mist i coh, general bene mesa.
CoAtrastaftero Wdfr I pro h Lo n con imes, juleneficos
edo Gon2AIoz el 'inter6dridenwstrado poi IWL.
d A i dires Mata -Diego, VI
s, de. --Rtjbdn .M 6 srjs teiniffiia6ii'del wipital"
NwIt4o: d.W H'e aq' ejra;' enWola, -doc r'r Wo de A
._W 0;a de La 5 ;.Enhi)- egias, al Ide,.Pedro-Uria) Sr 15 qtraayarias deurg
Alan, =4 t 14cloyen.,en c1168 a-- a e4
IsWa aw go i;aAograr'h,'reRI1zacI6ri' a to. cdawea-410110 -de jM v bbireraA4 As 08i
rabu dres sqfibr _Rani6b PC r U= dri :1,
a, arreslada Por Phras aSiJri)8,
GebvVw ,!LQUeTl 0! funcloniKo 'Judi- eWosta ino carrots ati. lan6s eath st; d At'li... .
ran
eM Angela Caisji -t xiliareo !*conwtruddi6D callev MbIjCas,-LovIo,. corrvsponsal" b 0. Qwl-otros' muchos
I t Rifits'dli In Z a.
-oteds National
G -stfior Ge
JOIR Ditia"n opera. del
rardoTairreri).,y.1t;Adnilnistrac]6n del
Subdlxa Asate-Ricardo Air.
dI.M.0;!pAra Jorxortedg del
pf6)t moi- dil. didembre altos
nefitfoo de ti eOnOmico reforza
d M 410 11 cphdJeloneo
doAt
Rep6biles; nutriondb fond6a de loo
'diverods retirbtVroletkrim audande
a, Ia creacl6n de- huevas"InOt tuciones Vk
c=lcas 7.'ptotWisndo a, organists.
cIV cas Y;ioulturaleg.
Fjog beniqicl6s'x n .16s olgulontes:
- : I -rt, 4'.
Con cargaeal So. tibParticular- nO.
Aioio 241 do didimbre 2; Colegio As6
do'CdftZWdd JOWS I Pinar
% or, I
IMO(k .11 d 0,Liceo to
ondk 7st, de a. $10M.. 0
n tr
W, t, I .19 1'
eftd' to at c16
1144 '. "I :
a trU AMn I I I .-;
P
1-d al)
d 1.
Lut 4P 4,
"J'I Ii! ' "' C;.'- , 'I L -y
a]:
ra wTV
'Miln, do' uh,"J' E NV'
dMl Zadol Y
0ioy,,,y 01 14%%o,.de. Its
Ole
ft 101 s F4cg6 do (;Us,
QV soele(la laeo, de
0000
VUlnes, *Ia 0=00. Eicue.
Ilk RobablUtae[6n, de )Gfernfios Tub Alosas an WCaseta'4, do la'0arre.
ranti!, 0. 00.,Azilo de- Ancianoz
de: 8, 10, .00, Consojo No-*
cion e ran Ca.
aoaaoaaaaawosa Magiii .,de Mor6q. k
SbitOd Particular, n0mero 242 de df.
cl6n Nkcional de
LIZZ.9"PNZIR $160,000;00, Troia JC 0 ,4riUnx
lorteo -Parttculdi n(im6rd,'243 de prusi'ai coloi,'kii-s
't, 11of
q1C 4MDre 10,,UIUD'de Cazaddne
P. ba. Delegacift Nu- Tallas 4' V 0.
mlZ 12,Sand d C
I. cato de ;1ob7ajadures Azutare- 12 -11621.
'60
rot'del"Cintral Estrella'y iuicold,
nfas,.C61edes; CarnagueT $10, W-00
ctquele. octurns C----- jacl6et eii combiriac 6n,:SoqlsI, 5ta. Ave y,.Consuladb. 1.,
Bftriw .660, Je Cuwjroo. Y cba
Mao, .$25,000M.' Socledo:W.Cltib
SanCarAgs, Bantisgo.de Cuba. #20,ODD, per
Club Uu C b Los PalaC10s;
001, W0,0Q, Asocis On e A Wsi
0. hiba. IEJ On
CotViiiii C% t 9 11W, Colores-, caribe its
4 1 Cotisolad6n del Sur.. 43.;000.00. So-,
0dris. Tkllai 6 ad 14k
cledid,-a Mocrio -Adlolente'V La Mao
Me C Oriente, 000.00; Cluly Bab .5
Luz urlente, *10 000.0k. Casa CuItu-;
ral diObrero$ y %MpA"do Oel',Ceh w1b.16n Je tics" to".
tral Unf6h,'Zon. Luis, Orltplir_481 pip
onM 0, jo es, veldo
Club Autonid Msiceo, Dot anitnos
I 000.0k r Cole
Sin -Wis. Oriented '$1,000.0k' Col VaresianoNkUdo, Lik Habana P is.
Wocie0a& Liceide .. a sofe;36n de
Irdfl d"4116 44* aildad.'d Idi Otte,'$ 0,000.00,Pobla 0 do
Coirn 0
d, :-$15,OM.00,
',Aai ffokiso de'Vilile6lds Crea Ia CMOOIHM' ,Y, Wit P, dcal'; de'V orsno ,'Calbarf0h. Las
"0 00 atronttd.Promo es as. quo .1 poi el conod0io''o, d-1 WUi06, do, Is -PkWW%
do cousa. Z
14
Ajuil., Navidad 'diclembre .23.,Pab onafi) Na'
-socedocon.el trdfico tilof6niw. Pisie, plonak de' Colonlaaf Infaritiles, (10%)
do fa oficino t6ntral y di, nuestros constant tf460zo :-Ocir -dij
df empire 30. Sociodad.'711 Porv
awn*nf#r: equips, & a gunos momoi 4 2 I .
fro" MAD,' SindiI d f. -'L #. i I j:_ _. I I.W I j I ..
11 I. I CQnsolaeift defSdr,
d' 'Ifarp d I .1 %: A 11 jel, Ci!btrkl
q qs y e f.r xosoi con es, I 'ej
7.9. on :11 om no Q-
Pigina 4 DIAR O DE LA MARINA-?7SAbado, 25 de NovAe,1950
DIAR10 DE LA MARINA Cura dudosa.. Por Rose'fiada
IF U N D ADO E N 18 3 2A
isma',
Apartado de Car 1010. Donil file social: Passe do Marti No. 551. D esl*indes Pro
Director de.dree051895 a 1919:c Don Niculis Rivera y Mufilz. d.WZadRBb'i,"V os per 6dicov)
Pot Juan J. Ramos f f4i""
desde junia 18, 1919, basin marzo 31, 1944: Dr. Joni 1. River y Ajonflo. ,,,.Par Arturo All
Fditado par DIARIO DE LA MARINA, Socierind Andnims, constltulda
en to ciudad de La Habana el 28 de enero do 1857. El barrio de Santa Cruz Triunfe en 1a: "ONU" la tesis n.cubano:
-di U
PRESIDENT DE LA EMPRESS:
Silvia Hernindez do Rivers. SEVILLA soleada, con el Gua- el colonel Sosa de Qiie" : ,'
VICEPRES-DENTE DE LA EMPRESA: dalquivir undone y Bus recedes
Dr. Jorge Barroso y Piflar. pintorescon, atravesado par el puen- Wernpre In. actualldiad hii de La doctria4 Iter,
IRECTO is No q SO"
Josi Ignaci!iRivero Ry Hernindez. de Triana, as nos ofrece come centrarse, fatigosameritt, an us expuso intoneft dUdoctor
un vivo recuerdo turbot axpectot de I& politics do- y que ahora he aide Plasmada I
ADMINISTRATOR:
'4t2W' de Cuba. La Gl- mistica. Sabre todo-cuanda son po- convolldscia, en una i cuordo do Is
Oscar Rivers y Hernindex. roldo seflores litica age&$&" ONU, as mur s"Wis, Pero I& goper enelma de merits brands. &I blima, a.-IR v*k,' W 6entWdent8
Decano de I& Prenm Aeagide a ]a todas las allures
muy rea-lista de p eservaci6n dome
Cub comentarioota I I&
Franquicla Postal. de Is eluded; co- si6n'd* encM- critical. Tianden
me un eampani- eimf6 n to. -_ De- mInteWMIjbigs at, Iderza, InterUs qua &-iorda y va en,'cwuidii', tiscionsil, y caSatitiva,4ue
PRECIOUS DE SUSCRIPCION
pregons h, gran- hay qua deailftI'. Be intetio Can DfiCleft militates
ExtraWere Extr" ro dales cathedral. tenders, del. so-, aportsdas, propoteionalmente, par
Territorin "A" "B'
naele, I convents no convention clan; en t a n t a truendo y jI al- lotion los pRism ;Y,'eW4_Cu*rpa do
que abaJo as al- I -, j:jm drla usam
as Stkuridad coloctiv .-I
Mes $ 1.50 ge
Trlm sir'e 4.35 5.75 6.90 za la maravilla q a recliamin no gala pan prevenir y rechazar
Semestre ........................... 8.10 10.40 12.70 del Alcizar, con sus Jardines pri. Part sf' lugsir
Aho 15.60 19.60 23.00 come una fusl6n par- tax agresiones, dondequiera, que as
moroson, y preference, y produzcan, sloe, omblkn 1 -90 AMR
AAo do*min'ic'al* 5.80 8.10 tentage de Is Edad Media aribig. i dis urrir, pocc de. allvio, dar uapar- con, un fuerza impositiva pan
TELEFO N 0 S y del Renacimlento austriaco; aun- an c torpo a sucesm 9pacas qua. cast tided, hacienda que efectIVAMentS
que perdlendo, par Is presencia de
Direcci6n, R-dacci6n, Administraci6n, Circulacl6n, Centro Privado iste, log altos valores pst6ticos que as produced ainqae I& ebLiiiiaidid eumpion, 19s acuerdos,
Anuncios, Talleres, SuscripcJ6n y Quejas. M-5601 le did el sentido peculiar de to cut- gen" r"re an altos cionsies.',
turn brilla No sh, at me avelitkIro a sospe
TELEFONOS D I R E C T 0 S nte 'que infundleron lot Ant, pot ejernplo, un do ro
emigres y califas. Eton pastures dis- center do In ONU, que fuk ad harlo, at rates trabajos del car*
Director .................... A _tub e. net AristidesSosii doQuendo
-4787 Administrador ............. M-1738 tintas ante I& vJda y concepts ab toile an el passido men Ole or op han
Jefe de Informaci6n ....... A-8427 Subadministrador W-9242 P611, tentdo alg(In JntIuj&7ihj al serilo de
Cr6nica Habanera .......... A-7575 Anuncios ............. M-2798 solutamente distintos acerea do I J y que aprob6 li'Coraiii6n. neral, do lot Nkdoornwnentac16n y de IRS proporcion de su Asamblet'General, par 48 vo It Aiarriblea Gi
net; par tanto, Is promiscuidad re- ontra 5 y, 6 abstenciiinex. LU pes Unides, .9 hi!njuspkirsdo Is tosuite arbitraria y absurd, contra- qu& conslate el tief actiordo? Pues WA Jur-idica del acuei#o a qUd &luproducente e hibrida. adopel6n ;di un plan Para do. Pero do un rXiOdd U Otto, on
Editorials ReWra Sevilla un aliento enuelcada pals, deotlne parte de sue time fibi reprodudr, aqui sigunos
do al- Plea f, de las, emitidoz par el
glos; su prestigious hist6r[co se des- fuerzas armadas para integral un conce
instrument milit4r detersive, con military y jurist& cubstio, y que resborda par monuments, calle. Y el cual, en rate, de agreilon, pue- ponden, coma locomprueba su lee
a y de Is Asamblea General repelerla,
Buen acogim iento a la unci6no torque cada lugar ever. tura, a mismij
subyui.. Nueslro 6nsul, F,.ncIsco mi no an todai, ;par to merion on as he cuaJado.en roindad. Sea coin
Central Patronal Bedrift.n. (el querido amigo de aquellos cases on qua el. Comwjo, cid ncla a sea aximiloci6n, do tortes
siempre Y el escritor de Segurld ad quiede p dos as unAllunito cubano.
de sensibfil- araUzado par me
L Comiti Ejecutivo cle ]a Asociaci6n Gestdra de In Orpnizaci6n Ila- dad exquisite, firma de tantas er6- el veto., "Zn territorio absolutamente neu.
E nicas bellisimas que abonan el buen No voy a entror on el ainfilisis tral-decla Sons--sittadq ",_,difotronal he cclebrado una rcuni6n muy sintomitica de Is buena aco- erddito de su nombre en lafamillik de un tema do politics liiteiftacio renters 1tigar4--esfrBiiAgicdd, Womengicli con que ]as potteries de Cuba estin respondiando a las exhortacio- periodistica) es nuestro ciceiane In. nal. Ego tiene aqi!1 mismo, an ea- taria una lorml4able uniclad billties de ese Comiti Para promoter adhesions e impulses creadorcs a Is comparable; y con il, otro de los. tag pAginas, comentaristas mks es- ca, integrada par contingents
pecia (to uno de, W At'integraci6n del organism functional de Is Confederaci6n Patronal de funcionarios mAs voltages y diners- lizados. Lo qiie voy a subra- aportatios par
Cuba. tog del Serviclo Exterior cubano: at es:1el:4echo, par& Ibd cubanox ci0nsB'reP1VeX4mt&daR, R 'ra*40' 46
Garcia Ag ilar. La popuIRridad de A muy 6nriiso. de que sea Precise. un mlemb code -dois indi heYa han side aprobaclas cincuenta nuevas inscripciones do organize- Bectrifiana an Andalucia es extra- mente un compatriots, nuestio, mi- bitantex, 1=orutdoa ezitri lo
clones contribuyentes, Y share as be entrado en el period del tirmino ordinaria; so Is quiere sin reserves, liter 7 Jutish, ii propulior de sea mejor de sus efectivot railitares.
con ostensible demostraci6n, en In idea, desde log ding, bastante re- El compromise de server on at
acordado de quince.dfas para ]a designaci6n cle delegados y posterior eaferas Intelectuales y en lag ca- motos, on. que espigara juveni1w, Cuorp6 de Seguridad Internacional
reclacci6n de los Estatutes, Ion cuales serin consideraclos, aprobados a pas min humildes, en, los centers -Yo no creo.eso, poroe si fuera ad, Pon 1a cintidid 4e nioSqUillOg qUe IMY rnrite an el'Fdro y an In Fuer- durstris 4 stis' plem
zas Armadas, broa se'riiiii -ranoyadoir. de ft mimodificados par una nueva asamblea cle delegation convocadsil effect. officials y en los altos salaries so- en mi barrio no le d ia la cabeza 4' "die . No
Despuis s6lo faltari el trimite final cle aprobaci6n pot uns. magnii a par Me estoy rdihendo al colonel y taid, cadAdom alilaii. taqto',V*r
gain dond' qulera que lbamos. Sevilla, in ez4 servicio
ran doctor Aristides Soon. de Quesadi. :ng. L (W, tual
blea, que se cele6rari en el pr6ximo mes, para que este grande organic Granada, C6rdoba, Antequera, C
Hace algo nib de vitiate ?sffios,
sindical reprcsentante miximo cle Ion patrons cle Cuba, quede incofporadO dlx Ronda, Mblaga, etc., ven a B:_ ci4n).'WivAIY awl
an su tests degrade, cuando, obtuvo 4 11 = _', 'i., tofuncionalmente a Is vida social cubano, dindole ctimplida drifians come case suya. Sentismoo Ir 4-.% a:jecw -,. j,
tu&
y al movimiento el title do Doctor on Derecho ft- riament I
vigencia al precepts constitutional que buses, ]a pareja orgitnizaci6n, Is corno cubano2 una emoc16n y una EUD IA R 10 com enta blico, Sosa de Quessida abund6 en Exte' pq
justa nivelaci6n y equilibrio sindical 4e sus dos grades groups represcu- satisfacei6n desbordautes; y par ser log mismos linearnientos-4tte she- 1, n:
bents, para Cuba, lo consignamos to ban fundsmentadq.A,_aciiofdcL Be tawla, Uria *Mae
wives. los o6reros y los patrons. Hasta share, en nuestia balanza social aqul; torque at a menudo Be he- tr*bp iiob4llos.wrii
de Is, ONU El
A Dios -.rogand'... jt); interesian __--todo cl peso estaba en un solo platillo, el cle los intereses laborales bien con censures contra algunos fun- I a Costa del Guacanayabos tisimo, Ad In luz-,en-loa riumeros tivos mWt6iri*A&-L;di"-una- f* In
oganizados come fuerza proletarian capaz cle imponer sus decisions con clonarlos diplomiticos y consular. 11 d lw 7
de diciembre,"di 1929 y rnarzo de, naciones en I represpix
alcaldes de Manzanillo, Alquere y Campechuela, Gran' Bretafta mediny Mae Arth,.tr pega.'Se diri
res, jus o so quo no as escatimen Los L 1930, de IA, Rovista de Derecljo-'Iii- miandoroiia sum necealiclades!,
franco caricter unilateral. lag RlabanzRx a aquellos que Sabin se encuentran in La Habs. i no. Unldos al goberna- que tods. acc16n efectiva as vuede desenvolver. a claileit. (En- _: atria piala" i 7kin
Para continuer inclefiniclamente este juego, con ventaia, los liderea merecerlas. dor deila provincial de Ott nte, qle t"mb& se halla tenor del vlejo adagio de "a Dios coglindo y can -1 tVrnaciorial. 'Affis -tarde,. erl' 1W, acuerdo Para el.deigrfilo)"I.El BOBobreras se han opuesto abiertamente al cstablecimiento do rate equilibrio Bien enterado del lugar art que en Is capital, se proponent MIL runa gestl6n conjun- mazo'dando". En effect, Ion Ingleses as ban dirigido, en el ya maduro IiiriM, 4 coricurrir fenirruento de IRS milidee-saiiiii a
sindical par parte cle los patronss, Ilegando hasta Is violent, acci6n de esti, y code yez, no obstante, mike to cerca del goblerno central, a nombre del Patronato una ft a In Riiunl6p'- cre Derekbo U"tar eistpensax e t I I 1 1
m=l6n a Peiping, sede del goblerno de Is Chin
C6 celebrada an* Ch1&gd,;,revM6 SU n par es propairdenacubano qua nunca (aqui eath el Civico de Is Costa del Guanacayabo, en busca de que con finimb de logritr una knmediata Paz on tests, en'dos trabajas qUe hubo de Is., de pabea:que con tirrlesen
promover una huelga general. El hecho de que este niovirniente de '[in- gran secrete de los funooparl qua seen reparidas los puentes y earnihos que en aquella Corea. El eanciller Bevin lea he asegurado a log co- presenter: "Concepto d4militarts-_ a Integrarla. Este Cuerpo, come as
pugnaci6n laboral del derecho constitutional cle log patrons hubiese viven largo tiernpo fuera de 01s Pk- amplia zone fueron arresedol rect entemente can moti- munistas rhinos qua rii los Estadoo Jni-los ni ninguhs obvio, s6lo obedeceria a Is Socia.
cluedado frustrado an gran media, par ]a abstenci6n de muchos trabaja- tria, y qua no todos, disgraciada- vo del filtirno clel6n. No so menester qua sefialemos de'-laz naclones qua component Is Organ ac16n Mun% .. y dad de Nacionee n sets case Is
Medidas MUltiris j =d
dares, no rebaja Is magnitude del audaz designio de egos lideres de can- mente concern y practical) Bedri- la Importancla agricola y comer6lal de cludades, pue- dial.tienen aspiraclones materials do ninon Onero an In Posguerra". tida par im-Asamfiana os hocia mike animada e in- bias y campos enclavadom Wlax-munlelplos a qua he- 'ni Wenaian interests legiUmos de nadie en Cores. bles'General y par un Cormejo
travenir Ins granules narrate institucionales. teresante code una de too reliquias man hecho reference y qua as ban acogido'al aludido _LLaiiarfin Ion amigables componenoics 6xito en bus En el tempo. que media entre EJecutivo, sai come al Tribunal In, 'ral audacia y flagrante agre5i6n al derccho ajeno W, contrariamen- hist6ricas y coda uno de los pages Patronato, ni su aignificacift so is provincial de too gestiones, Inspirkdas an Is mks concrete y clara ver- jesos dos ensayos formales, el co- ternacional, que con9cerip, b4sta
tr a In que sus actors pretending, el clemento catalizador quo habria de o rocovecos de Is sugesUvo Beffs. Macep; ripidamente lo apreciaril el lector: Pere xf in- 'dad? De"no ionseguirlo, in sentiriamos, en primer ronel Sox& de Quesada defendf6 all dictar fallo, de lot litigios._que Be Deade IRS famosas ruinss de ItA- dicamos quo In sltuacl6n q e ktraviesan is hace dificil tirimino, pox'los chinos, an au mayor parts victims Punta de vista, con parejo- color, plantearan. En 'surna, de acde+do precl pitnr la cristalizaci6n de Is Confederaci6n Patronal de Cuba; d7,la lice, inmortalizada par In silva doc- y so proyecta en Is economist mineral de Is reg16n, he- de Is vibori -roja, y luego, par 1a Paz interne. Mae, en un folleto qur. vi6 Is his en con In tetigi, que shore gloso, do
gran Central Sinclicall actualmentc en inminente proceso cle integ acion. trial do Rodrigo Caro, haste In IlAndoie mAs que justificada In demands qua formula "Por In qua pueda ocurrir"---conaecuencia do lot razo. 1931 y an numigr&os articulos.pu- mantra es4uemfitica, lo qwr preEl jefe del Estado caba de reconocer y proclamar, tumba do nuestra .'Avellanedo Se- ante lea Poderes-Pilblicon. Se trats, de necesidades qua- ties del ma*o--Mac Arthur, -dirigWidolo &I misimo. ha bileados en reVistas y perl6dicOg tendia nuestro compatriots -ero. douna vez mas. villa, va ofrecian4q al visitan a un an indispensable remedial. Asi lo'emperan log miles de Ilanzido un ataqpe a forldo qua puede culrabinr an Is cubanos y extranjeros. Creo re In necesidad de defender Is libertad individual y In liberlaclAt empress, car-. Aar.-itla _Sociedad..Oie.las, Xationes,
raudal, do recuerdox enjundlokos y vecinoff vincularios: !n ese.Patiroq0tp. de4pArIcl6n,.totalldel)derriioria norco"and. ;de earn. der quv oW vquella #pocjr Presto. do los medics pars. qua pueds, Im.
de tod'as las ernpresas,- a Ins que Ii6 amparar PICnAmente en sus derealidadwsororendenten, El co- nado par el unsta Cies trans to- j R= QW,
batientes.ro)os, yi ah polvarosa hacia la.Maiichuria,'
Is junto a a principios sociale; de esta nature- raz6n y sue alrededores dan a Se- PX= )a or
dere5litis conatittieiona Zome El robo del oro de Es" r
ra. nuW joeqi.0 'Fi Me r Allkil
q YAa, Ju iii. 6
villa -Atnaivrandeza artlstIca,'h1st6- pa
leza ex use olros ecN .!. At i U
0 micas Pero preconizar Is necesaria politics cle rice y -pr"ointt, lim eltraordinariA L2t reptli6a de hoy de 1a CTC opuse"lilghnos rePitroi, no'i li idea
Rhos sarlarids, wevi UN repo'rtaj'e senseclonal vi6 skyer Is ltizlenUel DIA- central, manterilda par Seen, sino to internadonal, cda- elements se:
jp4drel cle allos niveles dc vida. come Ins6apechada. LPI'Archiv6 Oe RIO DE LA MARINA: el do c6mo W rollodo par PARKficy to encuentra co'vocada In XVIU reun16n a leccionados OntTe loo-ofectivas miliLas palabras del doctor Carlos Prio Socarria, en el acto de en'!iegar Indian, in Ribldn, Is Tbrre del Oro, lox comunistan espailplis el 6 do Egpufia: c6mo, fU6 anuil del Consejo de Is Confederscidn de Traha- lax implicacionex qua de ella pu- tares YhWaPtwde todds lam nacio. IAS insignias de 6 Orden del Write Comercial a comeiciantes e indus- to a dl*sen, derivarse, en cuan o a Is ..,ej,,sietnpre seria superior cualIn Cathedral hablan de todo lo hu. llevada Is mayor parts a Rusts, otis a Francia y Is adores d Cuba, In. CTC, "iremos. El act* as desen- creac16n" mantenimlento de una mano y lo divine, de queho aid& menor a Mijlco, a los bolsiU69 de ex mlimbras del volveri-on ej Palaclo, de lot Tralbajadores, y dodo )on qul r atro.,ej6rcjjo !i1jserAcie de
trials, definicron claramente una sana politics socia 'I y econ6mica. cuya eje aquella. regl6n a trov6s de Ion gobierno raja hispiho.-TI Campesmo"-zrecordAIs7- temas que aparecen en.el prograrriR de In ses16n, ista fuerze military culectivsk, en poises un despotlsrni iiap -qUe preteneficacia lia de defender, en principal mcdida, del Won entenclimiento sigl6s. De ello sabe el lector, par. general de too brigades roles espaficlas, que se encon- me v0rd concurrida y animada. Man, ecmo quints quo tan inmaduros y tan proctives a las diese Imponerse par Is fuerzo. No
entre Ins dos gr ncles organizations sindicalcs. qua man nombres que corren pa- traba en Rusia, node manes qua tn In Siberia, be lo- en dicha okambles no participark ninguno de lot orga- dictuduras chudillescas come ton as roza, desde luego, con istiCiaidrejas can fades las informaclones grade escaper del Itiflerno mearoviia, ilpgand a Parts nismos stridicales regidoo par comuniblas conocidos, nuestran. Ilcia colectivia, Is soberoftlit' de lox
He alif 6ien :videnciada ante los hechos y Ins dificiles mementos que indispensubles Peru In mAs elemen- y comenzando a publicar an "Le Figaro" rla gran ento que .. as train" de una CTC cubvna, finicamente Era entonces disculpabli Tni sell- Estados, ni entriffii un pelliro, do
vivr el mundo, In necesidad de darle vuelog y plena eficacia a Is Confe- let instruccl6n nceren de cuunto es eluded sus Memoriqs--lai Arne munuscritas, hechns cubanes'-y -no runs, come anteriormente ocurria-con- tud de reserve, ya que as VIVJR, "cQaCC16n pare nadir la-IngereffdIt"
dcraci6n Pational de Cuba, share en trance de inminenle culminAci6n. mAs significative on 1011 Mike We- RI paracer par so compshero mile Unstrado,:Jullfin quists, par Is cual el- DIAJU0 DE LA MARINA en an Cuba y fuers de ells, en pleno milltariftd,' 'Pbestb que tod6i'los herom aslentos de Xuropu, Hay, sin. Gorkin. Aud& lea parece?.El, robo del ore del Banco (Is todo tempo, march a In avanzads. no@ parece opor.- perfado. de predominio castrense. poison, poderosox y dkbiles, pon. einbarljo. en Sevilla, algo que no Espaha- Be conoila blen, Ion detalles eran incluso del tune unir.'a ids classes qua consignamos an favor del La sunPicacia, ain embargo, sun vionen voluntariamente, en Inte. trasclende a los libros y que cons- domino p6blico; ahorR as. explica el process de c6mo major ftlto'ft Its affpiraciones del proletarlado en slendo comprensible y en muchos grarla, y de su consentimlento nikLos problem as del transported t1tuye to mAs genuinamente evo- se realize y a d6nde IuA a Peter, Pscrito por-lino As general, una brave observaci6n encamins.kils it reafir- 6rdrnes justificable, no tenin ra- ce IR garantfa cormbL Es unit belle
cador de cuanto entrails: el barrio los principles actors de aquel itimundo saqueo. Pero mar el orderly Is prosperided del pals: Is de que el z6n do ner, coma as be confirmed doctrine, de verdad paciticadora.
L A informaci6n dc los Ministros cle Hacienda y del Trabajo a] Senado do Santa Cruz. tamblkn aclaran ease. Memories otro hecho singular RIto organlarno aindical -obrero tinge iternpre come luego, en euinto a Is previsorR te- Aunque a muchols puede, qua pade Is Rep6blica, sabre el traspaso de los tranvias a Is empress Al fin y al cabo, con MAS a me- quo debe de poner espanto en los jefes rojos de t6du lnflexlble patron para sus acuerdox y decisions, U six de Sees, de Quesada. El vi6, as- rezea ut6pica. Pero. ya eath an vlAuto6uses Modernos, S. A., es un capitulo mis en In laiga historic cis nos VRIores, en otran Porten hay el mundo. el asesinato ell Triflis del Secretarie del Constituct6n do Is Reliftlica y )as leyef que actual- gim Parsee, con pupils de largo al- genria. Y seri sometida pronto
los pro6lemas del transported en Cuba. Puede afirmarse q rungunc do cathedrals y tortes y palaclos; pe- Particle Comunista EsPafiol, senior Josk Diaz; 'par Ion mente In complementan, y que del Ri-m6nico Jilego c nce, I& innocuidad de una nueva prueba. Con frames del.propto Sea to el barrio de Santa Cruz s6lo la rusos, "Para que no escribiers lo quo habla ocurrido entreellcaolthl.y el trabajo, surgeon ell blen de It nai., Liga de las Naclones, que no dis. de Quegada, he de aftdir qua este los asunlos nacionales es mis la6crieso, mis compel a y a cidentado que hay en Sevilla. Se hallik al costado con too nifios envindos a Monct!k." Qu6 horror!. cl6n, ou progresso y ]a cordial convIvencla cludadjuui puslese, Como tampoco In tuva Is acuerdo de Is ONU tiefide a afir.
este relative al esencial servicio del transported. del Alcimar; y recorrerlo an cami. anterior, de una podeross, organi- mar Is solidarldad universal y a
Ning6n pais ha paclecido nunca tan largamente y tin iniustamente nor par plena Edad Media, aspirant. zael6n coercitiva,'con Is cuid pu_ doter a los poises democriticos de
enda r
un servicio p4lblico mis deficient y mis Ileno de di6cultacics org do el perfume de sus ley to. El Cnel. Carlos Delgado Chalbaud, u*n'servidor de la patria die a cumptir sua declsiones, aun Is tierra de- un instrument qua
niza- Atravegarlo par sus callejuelas f- en contra de IR rapacidad imperia- asegure Is, coneordta, el entencii.
tiNas y funcionales de teda indole. Estas deficiencies habian lleg:do a picas y caprichosas, a media no. lista de lox mis furies. Iniento y Is pax del mundo,
su climax al asumir el doctor Carlos Prio Socarrit Is Presidencia c.e Is, che, so transportarse a Is Sevilla EN pleno serviclo cle, In Patria, Por al Dr. Josk Maria Valencia Iono, inspirtdo, an au incompara.
Reptiblica. En lo que a ]as tranvias se refiere, asombra pensar el grado del siglo XrV; y a code troche pR-, cuando Is administration qua ble tradiel6n, el pueblo. que Stan,-.
de mansedumbre y capacidad de un pueblo part sufrir clkada tras djcZ_ rece lirnos at page Don Pedroj presidia Ilenaba al miximurn lbarro, ex president dslll' teacada die el bitnestar y contemde Case Ecuador a t --d
still, en gira de rands, tras el imperative de creac16n recipe pl. *I delan a, ban see 4.
da el mismo material de vicjos carrots renqueantes, t:epidantes, lento a a Si age I n pro- D esde Esnana
Y ab ndon r gil mente a modq admirable a.su Gabler
uerta radon, can vil Y cobardemente asesucios que ban venido mal sirviendo a It poblaci6n habanera desde antes secrete que franquen at access del sinado el Excelentisimo Coronel agencies actuakes (norms supreme gresista, respetuoso de loi; derechos jroe [a instauraci6n cle [a Rep6blica. Descle que Estrada Palma fui en un Alcizar at barrio de In ju&eria. Es Cation Delgado Challiaud. del existir); In urgencia do cum- verdaderos Par Luis Araujo-Costo
difis, el aroma que trasclende de Intellgente, amiable, modesto, cul- plir una promesa national, romptee, Venezuela* as sacrific6, saorWc6 Franvia a tomar poses'6n de Is Presidencia, come prime Presidents cle I a enredaderas que penden de Ion tisimo, Ilene de colmprensi6n hu- ran elmarco'constitucional-que no su Poblaci6n, all JyVahttld, all arisCuba, la evoluci6n pr.gresista de Is Naci6n he side extraordinary; SU muros del reglo palacio, satura el mans, el coronet Delgado Chalbaud correiponclia a los anhei6s 'patriot, tocracia j sun riquezox par Is li- as vidas paralelas-de Lamiirflne y'Castelar
poblaci6n se ha triplicado, y Cate crecimiento he side mucho mayor en ambience can log mlsmos olores clue sentia el deber national, el de re. y el rdgiffipn de facto fud encarga. berta4 del -Contimente. En I* lu. la capital, cuya expansion gigantesca, ail industrial come urbane, se he aspiraron los personals de tanIA3 cuperar el tie -- PLUTARCO d
tripe Perdido en re- do a tres j6venes militaries: triuri- cha emancipadara perdib treicten. a slempre tone y 'Curso familiar de literature", tan
leyendas medievales y que den a tog mil-1abitantes. 86 desat6 unia.. ameno, tan Instructive, tan agrades6ordado a zones limilrofes pr6ximas. Emperor. el servicio tranviario, voluciones y despotismon parn Pa. virato military de gente complete eXpresi6n adecuada a inuchas
"guia siendo el mismo del pasado siglo, a peer par el cunstante deterio aquellos contornes uns fisonomia net a Is Naci6n en el piano econ6. mente joven. verdadera guerra de castat que cable, tan complete Hay aliguman
hist6rica exceptional. mice y spiritual que el apremlo de Y as produce ]a extraordinary. despu4s 'cle Uba tregue continue- Hist0tJ8, Y sun tocindose, soiiren- otras pt-oducclohes d; Larnartine an
io. Y nada digamos de Ins vies primitives y del peligrom tendido elictri- El barrio de Santa Cruz es come in bore Impone a lag pueblos que Contrariando todu precedent at par cineb afire en In eo ti .da fe- den'-bor su serntjanza. Pensgiries este _.periodo de traWos forzadon
co siempre en el suelo. Pam complicar mis este cuadro desastroso, Is una ciudad dentro de airs. Sus ca- nq quieran perecor. triunvirato military de Venei ela deral. Este explics Is atormentsda hby."'On Lamartine y an Castelar.' con que terrains, au gloriosa axis.
empr"a operadora de los tranvias venia deride tumbus econ6micos y Iles estrechas, In fachada y dispo. historic de Venezuela, y ]as abu- Olvidense In Juvent.ud de..uno y, tencla.
Con aut6ntica vocael6n de esta- desarrolla un goblerno- de matril- o 'Logo" Y lag -Meditacio.'
padeciendo grades crisis conflictivas de origin laboral, que las diversas sici6n de Ins canon y hasta Is tra. dista au cualidad principal era Is flea habilidad y torte politicos, ios y caudillimno.,Y esto irnponia Las obrm de Casteiar entre 1874
dici6n que 6stas y aqu6llas entra- in period dd prof unda reconstrue- 0*11, IRS actividades pollticos- ruintervenciones estatales no lograban alto case que ernpcorarlas Mi3 Y fian, le dan al barrio una peculla serenidad, In lntuici6n clars de In Ninguna venganzi, ninguna algara- e e. combinaseii la Pa- n yaa de uno y otro en Francis Y 1899 ocuparlain en zu. complete :_._1 1-1- -1 . ." exixencia concrete national del bia. Firmeza en Is civilidad: ener. cibn en qu a enumeracii6ri-mucho esnacio. Hay
P" ina
t.AMjUCa-HaharerA,. PorLmis 4,-Posada_ DIARW'DE, ILA -MAJM ;--Sfibado, 25 de. Nov. do, 1950 ag
deSH I L Yraxpo AmelitaN'avarrete Adollina
I aM% Joadjusi
'a Sylvistraclill1w do PArraga, Were*.
-,,En 16, tpc N # 'dfa 10 Gato de orge, Virgarita'Linares, Pena Coll, ,Exporkivent" M6
do Le6n a Cuillar, Us Truffin, Nona Cottrillo, Perlita del Coilado, comprueban ciao,
Un grupo, do *ran Y.. s4ou 46 Margot'Befios, do Ma6ach, Consuelo Mirtha Beltrin. Yolanda Calvo Alan AlMan iffkawwate I"
, e d
.-It 899 0- ALTO In b .1110t.1als Diaz Ascimlo,
hs 'Vara el- Alvarez
Is ;t= be gv= %rice do Ar9n9o Bertha rth
jo a milan do erkins, Chelta kagle do cerrando Is relac16n. Be
gants-i de Slone. ',! "I I M ez Aroceno. una jovencita DO
140 E Cohan. LOIRES
Nuestro primer galudo, con tal mo. de = Wrla Loynaz do Alvarez Adorable.
D Los nuevos expo" PaNeror anoUvo, una 4&masde alto, habilldelen verde. FEM EN INOS
social, S"ebez vitida'.d A rail che mismo rumbo a Nueva York, por
QUE USTED L Ags Elvira Bertini, viuda de Pauej a tsufre ust*d log matestaras do 1a compendia de Josefins de Vega viuda de Posad# is via &Area, con el prop6sito de funcionsus vers6dicas
Consuelo Gancedo VWda deDLuz, sar-ollf lox pri-erols dias de su luno; fsaienioOl? gens stores. Be sionte y Con la, sectors. wludi,,de, Awillera, LoUts do in Ve Gulnerrains, Agia. de miel. d bU, lrrttsbl* dumuu
a city amfista&s Pars ell- nuestrox mejores deseos
direm Monte, 'do Hatc Clara Moreno do Prusb. ol COMPUMNECESITA rect U ep !w -So Lydia X. rulkhani peft
at n! Polaclos, Rita ria G6mez; Co16r, de fellcidad
tax: %& 'kyr pmot Ora ", de Colli, Floraids Ferndndez Rebull, V Sirobaron SU
Thomas Hidalgo k Agluisaw Laura Rayfqnl do Aloriso; Nena Ca. En el Asilo Trultin =Men. e=
to', encantadore', a dad W, 1Y1W" A I" E"Jffm
.,CON 4 M, t rout de Madorma, Mar Teresa Gi- quo suirgn Peri6d1cwA4a"artil Lul cuyo re, to 1- 1eress 13enerex de Valagolb, Mar
Pubr= ,-77IIns Agugerujoven Los dias 2 y 3 de diciembre se ce. '01""Is" LYDIA L PINKRAW
Uo:dtrNoVoa, MariadoJ00 Quints RUTIL
y,;Undpxpoxa del.iefibr'Alberto Fa- na'de Codina' (ebrarti en of asilo "Truffin" Is nolNdgarxy_ '_ L;' L nao, n bazar
-SigU Gloria Pulg, de Biattari Yroncj s ble Inxtituci6n de MariRi
en 98 Na uj -Llano, Diehl de Is xuerte. oKganizedo por lax re- bidai,' comidas y dulcet, etc.
a- tej llf w de aquelia cqu Rvdas. padres de 'Trdd de Pollack. *a tree rhiij it con't
LOS, ESCOTES 51 de recaudar fondox coi (in ruegan, por ente media. A lag
del ex, ymnls#&-de 'Obirbi; Peftica Fem"ex, Arenas Mu
in claco"Herrers'.Morat nl1loiL* Blanquits FernindeZ de'Cas- a cubrir las necesidadex de dicho pfrsonas de bondadooo, corzz6n clue
ne, Paul; IR, W*U tro de JardInm. Marina Varous -de RfiUO- envien a1gunos obJetos Para el bR28T
Is Felber, Rita Marurl de Semantic, Jo- Dari comlenzo esta fiesta 9 las cu los que serin muy apreclados.
ble caball0roAshe
BAJOS efina Buergo de Maruri, Josefina tro de Is tarde, con stractivos podet gron do afea 1P
as 6 dlidiestrw soidedad,, y HOIstar'de Morales, Consuelo Mori- rosoa, eomo kioscos de refrescos y be- (Conlinfis an Is, pkbw SIX=
U jM.-Alfia; tan,-- OMencan ad Ilo de -Govant". Vera Hernindez de
Aline Sineh' _belln,* 'L el $a_ -Miranda. Maria N. de Domin.
Aor 1ody = to' yMTrualrdi. guez Fumero. a Carldad Bello
Una &ntil 0i"ai Catalina Mun-- do Reguelro. Dulce-Maria arcia de
direm C*rdona.. DWce Maria Cha,121n de So-gulla iala "Ore u reelbe. Its, Victoria -Toca de Crespo, M"
ain a des j daipo
M W Catalina' 'Idds de. Gu- Rodrigez de'M#ndez
mA,;XIutPdiez de v4K ruts-- M des Queral do Dlaz.
a,, u do" a ;," rV L P As L ,
Is :y L gn GbrLIa Hamel do Riven, Estela
a er. qa es DW do Sotolongo, Margarita
PorqbsId modq Iml;4*a at scale bcijo #Wldin Fwm el: d'. r Al el Linaresde Alfonso, Amperito Boca
491 do Wn -ri- del Pilar Codina
0"L'af im. sefto Uw a, M
boc-ki 4we 4191 mez de Coil, due, do M Marla Luita Sierra do L6.
N pez, Carmel& Relafto de Putig, Isabel
i" '6ojof 4n omkIlaal;to, gratclas a 14,6Wioso- oven. mU6 bohita. esposa del
OIL 'que L reside en Relafto, 0
B cal
dWo. sostlene el busw* altd y finne. A toW to ofl _feUa Suirez de JUawaos O portunidades
cantor6contare6sucidaticanItinbrcis" to 641 ndo I iiatoe, de'Rodrig day. Rebeca Espinosa do-Portuondo Main A0110% III01111110" Ketlyl-Demirest IN joven sefions 2r Diaz Gancedo, Lilliam Jusilnlani
Como oi D@66*- a Jim6nez 4o) Lima vlu.
tin, gentle &FIrlhdri de Ande'd6s putgaclas, i6 satin. blcncc Catalina- ndei Gay de Roclfa y
roso y dZU11 Y dams'"'e'' glada. defin de Semana
._Wia.'de1,sefjor Lorenzo Co
mas-14ibard a. pars,19 gut habri Laura Burzado 4e Coblella, espon
U, del secretary de Is Embajada Ar.
iAn on poplih- a tods :ctase _d IagOW
god6n,, b1cin Los logitimos Ca gentins.
'Tuyaw dIp Gir6., Tres delegates damas: Hortensia
brox oir*stAuiden Form'sm contmionan Nal Monte Y lZrlretora, Catilina Ferp.Andex, de Moeller de Soto Lydia GriMany de
log Rioi; Ins0iictbra general de Kin. Bravo a habel Pernindez de Amado
an lai Estodfis Unidoi do derlgi ;r Articulos inmejorables
W&VdML a pa g* 'SefiorftAs- 'j Blanco.
_* ,is Catalina -Mendaza, do Porro CAN-' its Estrada do Collado.
F 'P quepor sit precto son Lin
111iii Clfueptks,, y, CatWina,; Zaceiis; I~ F2 Galdo de Espin, Teresa Be, a
.114. V.L Pat. OK, Im trade pottin y recitadora; tancourt de Ayala, Elena Sinchez de
7_ Kar da Ar L., an da Dlana -Adans de Beals, ma nifica adquisici6n
=1 e.W ri card de Cerrers, JOntizl Ne. 9
Catsilina C,rd no Figueroa do Guti6rrez Prods, TeEL -*DIARIO, DE LA MARINA)o Y laLdistingulda seflorita ?
E YL AWNCIESE EN rina SuArez "de' Eanard, Bibi Duple.
rrillo'de Albornoz y,.Garcia, six de G6mez, Georgina :qedel de
relbe. Manila. Margarita Villaurrutia de
,Tambi6neatin,,de'L'di"L.en,-:: L",.,
he. d monfollneg:iM, Fernindez Rueneh,*Fe Men6ndez viu.
do de Santeiro, Resolipa PILN de Ho.
-0 y 'GUM a del-Adetor'Raill 11" de i ias en Sayi j t I Maria 11106:,dc.: Barillas,
Rivitr6, subdkictdr de = Mundo".' ;r !%do Costal; do Metal
. -de si BiAbic Giiiini Navarro de Borre% Onelia
llm" s de'Velasco, do Mier Edith Lima do
A Pedro.'aicPaOsSalknoliez, 1. hija 9 1. P.Ago, Byll. V.146. Rodricues y Josi'llisfiual Valdifis Crux,
en. la Villieral ; Lea -Roi de Portell
de. .los esUmados a SON beente.l. dep.6 do so -inlatte. Moto DM.-Karrefio), d;IiU;z esmaltadoi a
Wft'd'rPi'I1.sb y KikiilArichez. 0 Vili Calls Lose de do, Juanlta'5onidlez-de Call. Z
Fabricac dft,-,- de F Is graciosa. Alfilb!'.Kosquera Y En sitio do praferenqia damoo cuin. de Is novia,, el %Querido compaftero
Z-donipl, "" 'j" L, Ampiro Ugarte do RosadoLiambl.
Varona, hija-de los 6veneg esposos to, cow'- verdad" Item de Jos6 Manuel Vqlddx Rodriguez, L cri. Ithij Bftoga* de BorralL 95C Cuatro colors
Miguel Mosq4era-y Ad Varona.' In, boci eftichisda, aye'rl4 lax slete tico cinematogrifico de "El Mundo- Mercedes PUignouLde Mar" mar'de1a nocbi-enFlis
media ermosa Y Is billa darna rvelia Wades PI
'GaRetas !11 a- garita' Alaej'AL de Leret, Lila Alvarez
*San Juan, ae'Lis -an el sencla de Alonso,,e;v de 11" por I I"
Nacimientos erglatima en re-' "hAds de PtY.6n, Paquita Simchez, En tamaho
time. presentacibri de no del no-. del Carmen Diaz de par 8!4. estos pricticog cestors
Radii do un.compalibro, as vio, Is joven 8,11n.,
disi C7 encantadora sefiord Carmita L. de Loyney, Maria SuArez
_ _q Cady VaIdds ruz ira m6ltiples
Con Is Heiada desu-primer hijo, mo, al sehor Josd Manuel Vald6s Crt r Rosel16, quIda viuda de Garcia Serra, Leopoidinu ge prestlan p
un hermoso Who se encuent Y.-Valcirc auxUlar ,del- queridb Par haber recibido, ce Droves dia& ex.
$ NAfiez do PArez CueVax, Beatriz
q _F earn 611 Ali a Alvarez 7de Callas, I& visitA deja cigilefia se vi6 impo.' ugos. En azul. verde, amarillo
'im lacidoo, losTj6venes M er aet
nan a veranes y Maria Routine an ?a Waidez do Is Vega de Vilasuso, Jo.
cas x ep, eldp per16- sibiHtada de mister. a Is ceremonial. sefina'Alonso de Calvo Vizoso, Ana o t* rquesa, con flores.
can Lquienes,conivarten-In satisfac- dicad- lTx11lSl*r "El PRIA" Un conlunto deLctierdas con.Rafael Gonzilez Palau de Mutioz, Nens
rhomentb lbi abuelain liflor I !,
clonei del B ON su. ele, L Morales, al 6r anol. ajecut6 durante Aranda de Echeverria, 'LAWam Me. Sed ( Planta Bala
LT636 Rousseau y seftora a 6 Sin- daidsneflorltai, I a 'atractlvw, belleza el acto el sober a slo program de m6' deroa de Baralt.
AbZR al fi Farm -ve raw's; dtigues y.M6ndezj1hljC'dV.-otro L, .',des- Eagonsales de Ww0d. Ldckychez, Ii, seflora 'Maria; Almagro de y trato. cautivador, Sylvia -ValddxfRo- sica sacra, iniciado por,,Ia Morelia de Mull Schumann ropy be.
do flu.
u 6t6vrTiUro Ortiz Tax, el' ra-? ta2do Perlodista, el. tr*terno.com.
espu6s de firinarel acts, ION nononibrado'16661ogo, 'atendi&'a IN p ero Josd;Manuel VIA Yolanda del Rio, Is interexante se.
fiprs de Verimiti'en1a, dIftitta de'lt I Lcrittea 141w, 0&1- vlos, lo hicleronjos teofigos, flora de Fernindez Camus, cop traje
guez; teattal del 0'em 0 "El Par parte de Silvia, firmaron con at an. falls carmenta.
raMar.L Mundo" jr do la sefiora fvV Mdn- Rector de, lx Unlversidad, -Dr. Cie_ L
IWIa Antouieta Sieff de Bilbao,
det 'de- Alonso, tan gen I e,,Inter*. mente'Inclin; le4ellors. Dulce Maria as 1 j
ft liL- clinics Aer 29:y 1), an; el, Ve; Loynot de Alvarez de Was y log; p a d.1 director de "Excelsior" y
dado, be dodo a luz ad mercer hijo, as erUngftn Arocena de Martinez Mir- Juegos Para fumar
ox4aar ymapt.equ0I&..:. do'donitlea an Is bo". sal!e OiM 'loa caracte d oeflores doctdrl ureano Falls, doce quez, Is seflora del director do "El
h, 'd r 40onted1juiptito 6CI&I'la unprecloso nifid JR; sefiore- BoW Fer I 'boon do tor Antonio Vq do Rodriguez, due. P
0 O'W, n on Cor6mica, a
66n1b"M Aki izus,,expreei6w.an- el do. IOL Andei.Grau,,encantadora esVosia, del Aygi tor Virgilio MI dent, Plasencia, doc-' Concha del Rio -do Agramonte.
seflok-Amourt BetanbourL tor Ram6n Alx:AMpresidente del Co. Rosa Alvarezde Sierra.
iotioc PAO.@ do Ati4id16 a'la selIora de Retantiourt hicitfilento.
014 , L. legio Mddlco Nacianal; doctor Alfrew Gloria Yernindex Marty de Cabre""toramo" b 11sina .-Ahort. an ini.alunibrarniiiatip b1destacado to- 'A' allo contribu76, rlhclg, crkW, do Petit, hma6'Bernabeu I;y Alvaro ra Macias, Valerie Marcos de Axon.
c6lodd doFt;Or1Hdctbr Rocarnora. catitidd _y can Ida -,do, .1, coneur-' do Castro Palomino. nio Virginia! Calvo de Varona, Ana 4A,50 Tres pizzas
"veiieldedesi quo lIagw* fffm lernontos prei Par Toad Mimpal IO,,LhIcIeron a ou
clo4ormada or a a Harmida, Bertha Lendlin
tigloada'doiji, socFdad. bAbsIntra, d 10e4al, PrWdenta Lao ljcomisl6n de
oosaoei, swi. d6l, h,6ftid El saflo;'Armando Pdkeg Plas6nel Ftienteis Carretero, Bertha GonzA. Cigarrera dc cerimica en
iskit i I.., .- relpa-exentintede cuerpb.dIp1a;n#ti y4olipimlool 1 i de Albernl,, Margot Pestorut de
'w w sollIM4 Ah UN IlAte No I In-Compatila Cuba. "I ', ,!, Relaciones Exteriwell del Senado
do Vi cift epte deja Em a Editors "i I color verdefuerte con to flor
SL Fornftdex, -LuIxa do Lamar
na.. -A -Msdri xu getit, a el 4imliiai a ran W A seflor ft do Hurnedo do do. Lamar, SchwU
an com- I Alin en rdiivi j los
III esDosa-Emma otprica, a I bomapsj rd* carillon on, taii sells- erp ;Roslta a
cidds 'a una linda'nifis, segundo tFuArei; it vii mi
a' ocai16n-al budno atible y rpresidente de dicha coba de Marcoo, Igo Val
to do ljfelipift, mat ofi% dad ftali enero'Cr4st6baI'- DIkz' View. do Pe ,a ov de _e tog en jo
fard-fin t -Iftcelklor", seflor Vic, B rit e no-cherfrau.
is tda Jos#1Kanui1,VaIdks Cr rector
fj, y.1, En Is 0 lea, al'29 jucourt,,Ti
X', Y 'S PIA -YiD',ah 16 a-' a Igii P UKOA a San.
'T ti a 11 v IN, tor, -Bilbao-'_eI-diredtor:;de --M'Pils-, to tn o de Vagi 1 Vi. se. Una combinaci6n
Satendidalasehaii.dePhres naces; 3a' :Abj dMor GuffiermwMartinek MArquiz;
oti; lat q,.b RAMC!101
R.0.110. Vor at doctor Rocamors,. db, iji4j. n, nal6n, Josefina [ado.
Id degre y un juego muy 6tIl
ON' g aud _L, ngniero Jluol,, Rtisic ej sub- Stra Rotlue de-Vald Rodrigue
obi* s & I 1, .. Ir' y r
lel 6 F 41rec r de Is MR de Lo ria, co- _Natana SUjraz;.ddLAj)jaIj.
doctor V an on y ad 1,30088 L J11: si 0 11qralqua 4i advertio an A IW doct y decorative.
Iii 0S- A0* d maiLde0eXcit o Artirs -1 Entre el-grupw-de-sefloras j6venes,
besan la,,1 to no As evot rabojos meConchitica Groupers,, tam it '61
compladIdooen *stos momal rem- Fernando Bala Pan effo; y Ricer- Angelita Agramonte do Garcia Sit, Reples, Plant* Baia
Idatijardl Mile' -dn.OvIes el sailor Armando rfa Carlos do Posads deBenavidee,
X SUPS16, I a-incom., RdselI6 y--eI-,que;1dq campaflaro;Pts- RiBca Somoanode.CQrzo. Tet6 Al.
111a 09 vailida'alin ndQdi Y. a
"A 'r a d C813 todA felldids blo, A1vsrez;'de'CkFAi. varez Marurl do Rodriguez Herrera
TA A llj. I# HARCA ARIZ. NAVA N.4 Xk* is ore do Font, 1) -1441iiiimoor. enni'aic eT En- Is -misma, iglasio-se effect IR Marc Montoutiau"?a Fornindez Sf
J,, on 11 doctor Ri,- 116s,
el: doctor Jullor OM9 P6rez;-, ei- nc ci be to w1rente, c b6-dt,'F1VI1; ante el notario'
l M4,A]RUTA 10-115, MMOADAME& KAVAW eorgina Rodir #.yez Ciceres de
dio"O'Su" Borei'qtle, -ca O-VldkrUra L OVieS y teatificaro Montoulieu; Lourdes Alfonswde
ble ginike6logo... 15as b r n _*r
ep,,j an4eq.,,bounches,--i_oaltaban-,so- ails: Hr., James b. Baker doc- flnin Cabrera, Gilda-Stairra do Aiejo, bre. w jue enmet- LrNtadl'Roo, doctor Alberta. Yfi'ciA:n, Martha Aldereguiade Chavleab Mardoctor- Gustav6 Alderairufa doctor th, FernjLnW_Sjchai do !&'n&,
A1 contra, del,, camino. In. alfambfs, Ram6n Pftar y Mr. Vkafizev db
Peflate. Told G6mez de'Salan Cqn.
ypqr-61: el- re tante a, is ch suelito Arango do, Rrieto Ana 'Me- colleir do perlas
10, Aba'dor's'Ae graOil"firia. esbelta, mara,' doctor, E4.1dT Buttarl;' el dt-L ria Sol6rzano de CAno, Ceh Siu hez 4
v,; : veflokitak,.Valdis Rol Let
ral- Is' L ', -, general
sign I re or Ida Is ban Pe Agramonte do Santelro, Conchita Es. do tr s vueftas, a
M I "Call alas I nupei at troletim CW', sailor Josd Sgria Col. pinosa de SchaMrof4L Gaby de Is Ri- ..0
arranc6 loi-mdstJ" i ogl.&de IA coy1a el doctor Enrique Anglada y va, Bertha Parkins'.de Viurrum, Re.
&V cruzar, el am del .1 Frafidiic zilT
as deplores
brizo:de-su Padre., ., Em gina Martinez PlIoto de Avila, Car
gUrRj Amado Carol, Glraldo Suirez, men Merfocal.de Dellundd. 1*50 Confino brioche
tihioly esbelta sel, -lio*.Sdtolongo y Norberto Salinas.
6 c L be'wal modelo "Gratia Entte Is numerous concurren la Martha Saralegul. do Bilbao Eva
Vigil de Mqndndm Mercedes ingle. Uno de les adornofi de fantasts
Ptika Wil''Modeld, de un cx: rdimos anotar un grupo rdistingul turre de Alonso4 Nena Terol de Ro.
So v jue Madame Mar de. sefioras.
"r 0 driguezl LD16 Diaz Candela do L Ro. mig en boga. Un collar que
I 4id'imon" 'Asm-itS, A. Berno, Primeramente In madre 'de III'. no- driguez Fours Cirmita Bejguirtstain
otes M
L ad m as iegq, bauj:-awgrawadmirsdor de sie Pre- Via, Evella Mhndez de Alonso, qua de Posada y ajusta at cudlo y que tiene
anaMVtIn tie Ramos.
02jfffis u el;gran srtis Jficiat preci6sti traje de encAje negro, Sefioritas:
.Mago, co e'* ide Is lihea 'J,,. ad In encantadora sefiorita seis perlas adicionales par
d an u iverdwdero Lrsso Duquesne Op Mi Larn Peg BarillisCarmen
vy Vs d a Rodrigum 9jue iba do MrivZorriha, si hubicra que agrandarlo.
Sorita Portuondo.
is Ut d t rml negro con. sombrero rojo, Maria Antonia CL
Cl? aft u a = ,a, armencita
M R ca, 7 u Del,, grupo familiar de Is novinp naz,-Ofelita d y Moray Jayrria. Planta Baja
no R-L M. .1ma an forms tambldn, sus tins M L
w7 Mdndez de AW c Agramonte, todas muy boJ
de, abahlbo. defio' precloso ae' Manzer Ofelia M6ndez de Alxalfi, tam
'110411 GracioUa-Aixali de Mdndez, y Edith Una jeurmfill.sr-.,frefitii :medlarite un va ONO PIderynan;%de M6ndez. reciosa: CrIstina
lan a a,6 nce brochede brillaInt6s, una;Joya-derfa A '4 Wiftuacidin Carmeh Vald6s Alx li y, Mdndez, prima de In no-tnmbli6n'loi aretes, enfor. via.
milla 66mb Ciuide Suirez, lai. gentile sefiora
_4 ciiii, s, -- I -,
Bertba Val&s Cruz,'Ia-atraeUva se- Josefifis doSolo, Haydifie y CarlNAN P". dad, Alberni.' Loll
May4indo el adornodecabezatodo fioifta;*heirmanas del novio y au her no y Fifina Agu116.
v io de b .44n a, a a Va1d4 de 6 Ofelia'Galdo, Bertha Borrell. Loonor
_specialmente mang,politica Ofell
trif "' iij-- G&izilei Martha Chac:6" y Vivian
Ida.% Nuovas Pufluelos,,con
e;i ParW Oeka-alla par Is at
quiota*w1ticomparable Eva Hidalgo. '- ISeafi Maria '0 V Glenda Collal' Norms Doranguez
uttirraz de Gans, n
n 'Man _,,os at" e i'u firo. Medore Webster y Is encen..
''I te tg 'i del, mialstro'd
tadorb 6rilla do ionchas, a
1.--Baby'de la'Cueida'r
ei7iiio, que tojieroq los artistes JustloWly Du ce do tL11a, it,
de'Mills' Iff BVm*cr.e d Mocha Paraj6n, habillifie 'an rojo,
res dpsu aj*ada! diendo la lines del bella: gas del
I= do orquidess blpq- Obras 'b cas., muy- atractIva.
9fiJIA 10 'cold mis tral"uRe PU
1017 urloisq.valle; ae.'B" hdez, es- lsfr de Marcm, con traje de
tiOns 65cE. cuatro dibujo.tas calidades,4ue prerk a" In f.VlrgIqig Ze :,i
M En Chaq Va. de, Hondwas. ettm am
MongafidrL' Mae Gon2AIex Sin L
Alfredo Llaguno, Can& L* duquess. de Amblada.
ftiWones Y Camins, de Spon pgistr Santa Xglest1s, ch A 'Spi de fino linolfirkcon
_aI do Is popitaCadaval de Rayneri, Nens mas_:Tita Aldecoa, D( rlt.N= Co.
'La Hab la ;P ana, ofici6 an jaj Plquero do CastitfiedaL Tetd Ilado,,babel Slerra.,-Lfla Poetess; Cory
am 'Bar d Yolanda-Alcolde Intenefflos tin insgamw s" ( a p*d9s a w t orilla de conchas fesioneadasRamirez. Julita P* Alfonso Fine
padres, bL
de padrince lot = a A angode:OlNaghter clAn., Cilida Pkrraia_ Morfa Victoria
onoy Rur y di ujois de flares at
boide.-en a zul.r6jo, rosa a
I I I I
. I I I I .
. I /
. I I I / / % I I I I
. 0 1 1 I .. .11. I I ..
. I .
.1 .
p4i aa 6 I DIARTO DE LA'MAW k I I 1 I .... I I .. .. 1:'' '," ,
- Sib*do, 25 de Nov., do 19.SQ .1 I I
I F1611fid
I I I I I 1- 1 I
, I. ".. I i I : I .
.1 ,..: I !. t ..", T -, 'o '':."." -0, 1 -.. .
: ., I w n "' .
: 1 ,e ,,. I .-," :- _,,
Celebra sesi' P '_ '-" I
, As 114 te ndenM,.,p hts :deLd6etor Anund O'
-1 -1 ,o ift. m rue
t. an.,,a,,,e 1. L, I ,
, I ,,; ,
, 4 I I I I '.., r I
, ,! , 1 1
T em a ppliti ity, I I.. "" .,
-I.- CO on 0 -,--;. ,.. I -_ que va a1lablar' ',
Por Susi ItW6 I riente el Prio a Prp m ,,, 4, L 's Villas 1, T erreno. "I'll
- 1, de L ; ia de a 01 i
tiaee6l c ",
!"I' ', ', I 11 I I
, I
-La memorial Infiall. I 11 C; de A lcaldes ,! "; '. ,, ., 1, ,' , 11 del, aeued ), I politic ("'-01vidar I posado. Ole .- I 1 '. ,, -0,*jUb1
I I 'h6"lle'ell'osjoil"lle, I "' 1 I Lrllr P*, 4 Ilomi -,
-Zayas y Grou., I '' Igualdid Ale derechos J.! -10 4 4i ljo I 9 9 11 ; IYU vaiq" infanfil on rti4a 'qtando *I', prestTrata delt presuptiesto j je, "'s Bri da I 1, I ,, '.
frup I I d I& muje' ., Fiji Ova
A me 16gi hist I I ). , I i 11, a r,' re "O I I .
estA olvidando-es Como At I oria no exigtiera, y d' clawn delati i*i 0"JIUS "
Como Si iaCalmente at cubano no e 108 Ayunturnierilon M. ': SUA dim lia'dompon". I t6rfninQ"de-Rairl td0 -,go chj.4,vii'b &yet
Ca- AqUel libro do Aldo Ba- I ri6i Fernindii '-Latin alto tg d e a .01V ;tin 4cona
y tool tifuLado "Cuba, p0s de Y I I I I too do lam aritidam rtment. 'Conchita6w ue 0 ,,- I I., d!gg
tuviese memorla. recorder tan TIAGO DE CUBA. (Par Pre- I 1, oa, Xxurqtlm I '' ", ail6w P000, y at
SAN So con6cl6 ajer ofiCialnilrite on ,, nos Autintieas,, ,/ '.
poca memorim". Pero al publicAr. s6lo to qua me qulir# a lo, que con- wiractio, at DIAR10.)-4 El El Alealde .OrULe' inaiji r& = x iqdeAhabla do
X1 Cres"11 rq.. jW do ,,, -9 ruo a on
sele. qua no fu6 to mismo qua at viene, as ya Una peque Conej, Palaclo que.ltieica alcaldes do )a pr y Subirana.. , 1; SOAOM Conchlia Castautdo do me dia 3 dej cilclem
vincla do LnVilles -Ongromaron I I I ;I.- I -a I,
fia enferme- de Alcoldes do Orion r k ta, .
politicos dieron dad de- In personklidad,,pero an sesi6n te me encuentra a- I Oder -del Partida fnf..til qua estit ecinstruyendo an I& .4 o del
, wrio V44116 to rise cuaddo f lr jk l untaledraele, nuedtros inten p4rinarkento pare estudlar tendeficlsl ;a I R.VvQ.f6'i(_.t&_4aCubano (Aptiintfco), Papules& barriada'46 La Lisa, *Sri&. ex'imperio, at doctor Lai
an In manfa de clemostrar qua te- tar quit tooo-el, mundd olvicir. con log nuevos presupuestos del Goblet- Fuanto ;, ,;- I . I I _'_ 1.,, _r. F I dliTigido &L Prtsidente .Am Is nao. I 1- I I I ". I _-0. do 1. "
nian buena memorial, publicando' at Intiresaft ie que-a Aste Is con- no Provincial. I.. .1; ". r I & .Sroi Y a lot Ilderes- do index log I t6n -AI.Xremler de qui,
. De'006 In _GestIon6:-ripajraoi6n de. ca- A 21_1' ,_ .V,!
Ci I ilineio,- ochl Chir'k
Be -proponen 1,6 particles, sclicitando codicored del municipio,.Itfior Jes6o M4tl6n-Ra. .=A_., ,(Y"..
continummente pequefloa rel'Ates viand ,desap"Cer en .al Pamocka, log alcaldes mund pildhaglen4 ,- IS KI director de Relaclones Societe$ ,.4. J41. 'Uii CBS -M a 154 mine, cofistruccift ,de Cairo. h,eWm del or ecto 4e ley qua mos, me encuej .11 '61ailegridad ro15alqm, pot moCI6d,_di to de Hoigufn, [a teridenelcdelijoensidef, I I le /, -, ',
6ricol pare puntualizar onto rezreknindo stro a lea' mmkijj ters, y ,aftmer-il" idades Jig- p 0 ca ual o-derechas de Is itra ,61anizando el ado .
hist sun erCef'ma pr6xirno,;'es yauna, ,,Guajr6,,,0bjl 1; are, de I. I I ,gaimb 7 I vitaclorms pare 71ids "too 1161111
0 a Satitlego'-de, Cuba y o: w to. I I ..qua dice, DconfeccJonadd Its n as "a lignin,-quello. -, 'locurs, 'En.'W estAmos. Con to ros,_ qua log 168'y. ,un6.&. liberal blicas, un& oolliW6ii ropre- chUlar an comunlexcl6n., des lag instituclones. lives. 1A oz.
Par to qua se vlane escuchando mayor-;'tranquilidad me pone an pie 148,. ale, I I I tentative fielMiniinillo;_ "En ml ciricter da'prtaidents, eja .. .1 1 do ganoage.247 a iii propremupti"tostne ajusten a lam vercla ildes 4iiI9U iIJitaj' iti ' Swei6n Famenina dej Parildo
11 : -hispuest.a. Is: Ififfi* evo. LA 11111,11rum =6n 4e Is _6" is camactiorsAL, Pm -wvvmestas dial. to mismo an tome a; It on Sober, gesiinte mier6fono 0 an- dares' Ingrescls, qua tiene at gobierno can &'eltcs'tAcrnJn0s: Clfu ,, a -fell Aftdsa de Visa! ,
te esesho, y dice muy seriamente de to provinces. -C I I ., racl6n .de I Veamifto 1. antile lucignario Cubano (Auitilntico); rue- ,J roid_ de Zmadol*, air a fLewres, qldi Puod_:W !l_ I&S '.
reparaci6n mQral del difunto MI. cruVda; ." h I pi r a representn ;1 1 7.11- 1
cases qua I I ; .g I a a, usted haX* I I 11 I bar
goal Marlene 06mex que an torno We pueden Usarse Como Be i pr6xima -Be- Cho I Itagguik"Ji. Grand e- I quero ,y'.MirJzmiJt1Ib .-,- 1.%11", Para'matiana dom'in o, dia-211, a-las wer'el P. I, se explics SWU ,
Is "cause a2", pasando par t a ontra del qua habla. S16nguorrliTreendtueefluoeene"muchom miles df I Y Cmlsbazs do $A- . I -1 :r "..: fences de op rANUD' &I demeo. .oxpre- 10 de It mahana, esT sehataida. Is quo: de lea veintifin delegA&I a is I
n 0 gum., ; I , ,,, ." ", so qua an justices solicitors no a6le same"Aft 61
Ins variants de'las agrupacIiores y' Cuando la-gran &fsa, In perfecta de peol muy particularmente a I gas., i : .. ; I .- I i6 d I edill I W d Is 'bles nacion4 ask _72F;i
quest reflere at page de too Items. .11i pb 1 f R. AM I I I 11 lax mWeres autlintleas mine todas lag An.auggrac n. a c oc e &"an
fobias, me comprueba que vuelve a pare muchos serfa7 -'no meneallo", 1 .,dairi6eri4ii 4be ingrestron. en cubanas, pars, qua It blWirwde Re- :1 At )PlE.E4. y,Yeelpox '-'prop&Jto de perwRA I
dos bur6cratt.4 politicos.- Garefs, Co- -. squereinar Is mala memorial y que mu- obserV211109 qua pot at con3abiclo at 'URC son ldo sicall de Agy:di jUed6 ComqJtuIL,, prexentsntcs,*n,. am primerit -seal" 01i 'FadfrAe- ora *an Pone Ile ounial6a
rresponsel: -Otro comith ; the al r on in pare to cual ftgUra an iiij* Jul. de,. Pajje os,,Rwhehue1o y San an . a IZU&I P acto tie Xoy qua cote
chos de nuestros, politicos en so in- desprecio a ]a boons, memoriadel _111 do a favovAe la ,finJilfficIft .
res- , : do' Igual III I of '. _enuidad para este tipo de hechos criollo me insisted an meneallo y me- Rompe Guarro 0ehos, con Is de lox, a I I Ricardo Arti r. derochos.elviles pa ,rarro gueel alcadde OrCio'corta. presentante '
9 I gas, pot note, rovint . to Mujcr. unque im- menej ,M a limb ties Cloth a Izari, a In vez Luis CIrs. 'A
, 11 liberal ei de Sin Diego del Va .p . le flene-defectes y errors, as pre- Is bandera Cubans qua it donarh a a W Cimara, qua crslbhac pocoo
morales, creen: muy ficil actual neallo, baste at extreme cle qua ortodoxia dX1 I _on
El alcalde de Holguin, doctor "Gua- tij '. I .1 I , esa Asociaci6n. melon, antiguo .liberal de varies;
todo el mundo evoca a Is perfec- I .1 .1 I 1 t 9.1 I ; ri le to a ninguns, y me cumpli11 : r an I lam. preceptom constituciona- Rue & he4wei ,,,kpocax, he ofr*cld6 ad cooperaci6n
rro",06oa, inform an Santiago de I 'vi -'' t xjpttlsi6n I. TW,Seotidii W*'.Game ,
ci6n lam eplzodios qua convents at- Cuba a] corresporizal Garefa.ire hn- pntronftto- el co I I I I .. I I lea conteniclas on 1%articulos, r, ? I ,_ l",q mantalpie .- ; , I I ,14 I ,xln temorex, l Sailor Leticia, case
m os ast I ,, ,:, I 1 I qua
Inconformidad de la vidar at proplo parlance. Ve his d#cldido, Sepal dei article '11, 1. 43 de nuestra Carta adaments V de se,,produjexe So. -.candidaqua 1. prudent constina cle "bo- del. Pueblo I ubsno (Ortodoxo). Acompatadom deVrAlril de, De-', 4. -Par estimer quo ha. tirtica- gento loveonvenlow Interim Ca- Muy buens, acagids he I nn, en turn presidential. ,
secci6n femenina del rr6n y cuenti nueva, tan emplea- He aqui lag declaraciones del a,- items, oenador Rubin dateodri, Y;dol nado Ice principles de'le, I' nos day, hdidles y -ousciltom- par uulblk. log centrox t1nancieras Is in rePAU con A. hilcomino do pot Jos libbillem politicos de otros calde Cellos: vicepresidente del Sonado, Arniablib tituel6n, ';'A ci6n Re-wilticio. .1 p
passes, especialmente en log Esta- "Efectivamente: hi'dejado d Codina Subirat. so. entravistaront '.uut -, records dc., a ago honorable coal cida pot at blealde. Orfie de qua tan
do Set narla" exp6laa, do ju -seno,-m-- eglislodar.que *I SWd9 de-la :pre- ortodoxo. Me lie dee arado in epen- at sefier Prefildentei do It A (jbtj empleados cobrariab mum hiaberes del Cusude boom pood so- reunleTen
La doctors Maria G6mez Carbo- d 1eboIa;'-jn1rmb'r6 po(,'b ca an rr.oTo de I .. ritific6. par present, roes de.pov report chi- sa.rgenterin del
s Uniclas. y Francis, as de. a 1 ,Tll Antonio Aj WAW "Jlr doe 066trik t i
liell y ciada aqui, y qua me intent. muy dlent&' y Ile me affilar,6 a ning6n log mlembros del Patrorsto ,! del ejecutivo naclonol ,Ael Imidid, as, Colnvengiones do qua$ 'Qua
candorosamente, vivir p a s a n d a otro p9rtido. Is Coallia daGuscan ., unan jos m4e)n1lites do Is
tambi#n doctoral Catalina ibayo, Otte p : :
Pozo as I Detection Politicos 'y Civiles a Is banco' de,. MarlanacIl'.ya qua 'set deL PRC eon-,,el prerator Lancils,%parm.
01.1. y Rosalla Camin Comes, didos per el-IJoberriaddr proving sli-! .. particle, do age nombre, 11 M itis burocritices, ,
president& qUentem at pagado. Puede que oil En Ins pr6ximas elecclones me de- 6 Mujer, aproba 80l muestra at goblerno municipal so ga- _iratma, sabre, maut ..
Secretaries do IS See- 's eflor Miguel'Meaa i4late, do
ci6n Femenina del Partido Acci6n din Bparezea on valientq, tire cle dicard a ayudar do made exclusive pt' r--a ; 11 I rencla Panomericans. do Bogl y tit- rantia y su economic. I aqukL ,an diltogo despr
lon'sn' del Goblerno qua ord'.. '',. a
Unitaria, me ban dirigiclo a so Carta- los cordless, y quede Is escena com_ an piraciones, a not hermano Inmedl 6 __ _Jubilado I madas solemnem.ente por!el-presiden- tods1ormalidad do recepil6n,-dij '
Ent lua Rt onstruccl6n de-la-carr I te de Is Rep4blIcs, actor Carlos Frio Espera Orfie 'UznA nrma presidential a Jos conaisilbrisAps,'dat I** Vwoos,
ligionaria at reprolsentante Alfredo pletarfiente iluminada, con, ticnica i to, Ca no me interest nada mis to entreaXinzanlito t Niquero , -jubiladoo y pensionados qua Socarris. el 2 de junto del, interne pars, haeor docigirgolones ie bles; 71I lea,
Jacomino, president do Is Asamblea' demejante a In de Guevara an el an at cuadro politico qua* so pre- pondri an conjta to con el ro-f; IlUle 11019, en at acto pdbllco ofrecido pot .
Provincial del PAU-en La Habana Santa, a Una vamta.yrica, spria. qy a- forman I& Confederaci6n lag asociacienes lemeninas Como ho. El alcalde OrCie bapera qua at Pre- uornbrainglentoo on 0bram Pfilihimdemandandc, de At el exclarecirnien' "I)Iabl.o Cojuelo": teche. destapado Muchas de mis sunigoo y yo as. 7,6' Nociorl presentaran al-pre. menaJe at primer magistrado. De x I
I F.8 IIctualidad direct do todis Wage idente de to Rep6bliba firme a] de -1A verdaA as qua ninirnno ha.
to a que a refierd Is Carta qua a y. verdad general a Is vista. timamon qua at ,raingreso do Fico visa de comunicki6n 1.1 1. I mler del Gobiernovaries de- Crete pot at cual el acueducto-de Me- pedideen pimento do jornaterej tocontin scign tranacribim I Rate, ratificxcl6n v firm* dimos cuen"M u as: jXo serfs major ingistir en el Fernindez y de Pelayo Cuervo an I ;, '_ mandes de Interim. 1. I to a Is, Asamblea de Is Comisl6n In- rJanao pass a player del Estado me- dog sam de etpabm
uy distinguido amigo y compa- Ins films ortodoxam as on error de La corrial n q e'eatuvo eq Polacio I
hero: trabajo, que an In memorial pare IS formaban log seflores N6ator J!"I", S teramericans do Mujereg.- celebrmda diRnte- lea indemnizacione, qua sefiaEll Is precise do la capital, con fe. Ciertas caHos? A veces un buen at- mi hermana, Emilio, at as it, an ver, U xedo Belizon alcalde de Jdanzanl- e separa passida c. an Buencs Airesi Is. de. In la Ley,'para proceder a hacer sum I .
ch. dad, legacl6n *bona anunclades. declarociones sabre el Ante A etpeculacift pol4tomque
15 del mes an curse y en Ins in- vido es on moda perfecto de recor- quien to he propiclado, Como fio! Josd Reyes hodriguez alealde de Is que.tuve at he
e Fk egura. Par to tanto, Como estal. N, .de particular.. I rodes. ej., nombr* :de Cowl
for Jones qua me refieren a to CA- dHr. Es excesivo at tempo que me 4uero; Orlando Mesa kkmmece;%,alw -El alcaldt do Holguin, Qua- nor dt.1i tar y oficialmente fu6 ca- 111 I
me& an desacuerda, no nos Varna li 11, I '.
, muniondo. or In estro Goblerno a I& a I'Trosl anti Frio
marmalade Representantes,,aparece que gasta, el odio qua me siembra, la 3 cold d Campechuels; J 6 L A I rro Ochre. rompI6 con el to d''___ _1 drioas Coma posibli c",w Al ,
organizoel n de ors Americanos tin Ae, re pare qua as
separaci6n coda din mayor que me rr, "N".'r fli See Una coaltelft qui- tfedi iin iiiian Is occasion reciente an qua hubo pare alto pattido, pare nos salmon n1trador del Ing. .": P. P. C. (Ortodoxos). "No''
ent nos de a,, y otrom dial '
de discutirge on proyecto de ley pro de y adoptamos Una me. a eE qua hizo Is debida Protecolizaal6n. rante del seno de cada grupo do
- Is ortod6xia t Inguidom veci obras comiencen, de inmediato.
cedente del Senado y tendente R rea establece, cuando me vive domina- titud lndepeT!di e' nos vernal part .otro p"- Aoz qua In' forman, un analista gulizar algunas modificacioneS R1 C6_ do pot to tarea de recorder a lam i w _____ .. lon referdon t6rinlinosorierIT do", Relate. I Conflamor an que log ibprestntan- ,
I I I tales. I a tax a I& Chragra, qua tienqn cornpa- bernamental. .nads. .apas1_onRd9,.,l
. L I I ment6: '.
digo Civil. relativat a It iguaidad ci. demAs sue faltas, pretendlendo que "lllO Coal a fieru electan .pot at ampllo disfrute Otras Noticias de lai
vil cle is muier Y del hombre, usted, nadle recuerde Ins proplas. Es mu- El senator Armando n Subl- do lot derechoo politicos. y log repre -FA el mejor.candidato.
representative cle nuestr provincial y Cho to qua hay qua racer pare de- rat,.antes de entrevistarse coil el Je.. gentantes, qua a I& ve7 fueron. elect( I
nuestre ComIt6 ParlameLntarib_ man. VINA ALBINA te del Estado babI6 con Jofi per I; actividades political ,
per 0,gh mavorli do %-6tom- femeninon,
tuvo actitud contrarla at cliche pro- jarse arrastrar A esta denuncia, I diRas sabre IS. "situaci6n de 110a' Otro coliniti a favor de no diScutan ril -regat-en mbs lot mis- .1 .- I .. 1. I-La sipr.e
1 1.
yeeto, at extreme cle solicitor constant del pasado, qua Ileva tan- I IWINO BLANCO Y TINTO) : miento an qua Be gneuentra oadilin y sani-illin do Is
Com- n clento I 6 .1,
tas vocals a Is inconsecuentia y a mog plencid derechoi clvflem que not .. ley, #6,-,, Im dleemaKfoxes tuvo
probaci6n inmediata del qu6Mm an. Ricardo Artigns, pariJi no 1- it a el lidif re- 1. x
y BODEGAS Rio jA NAS diez roll veclnos de tan tie& zone garantiza Is Constitucl6n -do Is Re- vol e led ;j 11
govocar, consecuentemente, to (!side Is frivolidad. El ejempla del Se- I reciendo de todo, de hospitals piliblica. tit ri ic arlo A4
I de 0, a 'a P '"ke toIn sesi6n. escuelas, de creches, etc. etc., pe" a del P I In q 1fio--s,-;fjww
flor: "van Is pais an a] ojoajeno : CENICERO-ESPANA selliallor por 1A Habana Ii -1 I 11 effics
Cordialmerkte. a I -ie'llytic"quien alone
Como estamos reciblendo &I tax- ;, crien a[ 0 a tie' ,
- __ qua posee state ingenious de, pucar I lit teuft 114" -"-y. no van Im. viga an at propie", I __ -1 Canchitii. Castanedo a iijoro.r r 16i so Jos Maus P 41#!* aimse
pecto de age hecho protests nume- ubicados I me dispose .--- ,, PsrtIeuImXMentC. 4j&,, 1116.
puede considerarse Como presidien- lodes in Jag cercanjam de .1 des en Is provinceh, de MR Habana dice. (,Sq t' , .
romps de muleres responsables; del Is, costa do Gunceneyabo". Con log acuordox ya sabldos de .. ;, .(.14 .
Particle Accl6n Unitaria y de insti- do hay Is mayor parte de Jos de- Entrevista con el Premier ... to aide erno del president a con mires a ]a rearganizaci6n y a ,& iR" ;_,
bates a intervenclaries patiticas. pg at bl lam conalcibs de-1952. Segl5Ln oportul son W derr '-Ab- "; _* .. "
tuciones fernihistas qua propician to. e DiJa seguidamente eil sender Co. 0 mangr
de In Confederaci6n III dIns Subirat qua "lag Inundsclaries Part de to ilogallizad6n. del Ital W W -0-. ot
de grovoca. I Ida Comunista tn Cuba'y 'SALg nai.-,ent6'.-!pubIie=oj, on grope de Cads. Yes; quo a I : am".
do madida Ilamada it consagrar, an RecuOrdese qua lot' pdlfticos U a Ca IL Pft0X1M0 MARTO wfilltdi 121:11is.
lax.rnActich, Is absolute mejor dim pot el-Wtimo clil6r) Sea- a Is presented. administraclim ,Jp I
a. I ualds mem orla-asombroan en ocs- tell tie PRC me Oroponen egasalar a Plad del Ram6n Rivero lo :Q
I Jttbilados _'y Pensionadoo &ran con-los puentes del Camino Is in 16n de log trabei d fundadares y ahtiguom I luchadores del .111?1110 6. ,,,,.- "':-_pnstituci6ti I Is I ..
d: JJ)4%que ze I giones-que Cuba he tenido: Alfre- JR. fI ca
r _I ,, :
d nos nte&reesa hacer luz so- real siendo Inrostenible Is situaci6n construcci6n, pars beneficio ,gense at LA FINIGION EM ANDINARIA Pin coA ,.Un aimuerZI3 qua tendri -RD ,, i
ficiente sabre Is conductajus iclere do Zayam y Ram6n Grou San Mar- Una comisi6n de In Confederael6n de iodos. log ve6inos de Is. zonal'. r f.v ; I '! ,
qued6 constituidb oti; ,*r de I efee a eu. Una ftncit an el tArmino de .
y progresista de nuestro paktido a] tin. utilizan esa facultad en forma National de Jubilados y Pensionadox En poder del senior Prom :!- do B ejucal.,'Szi exti, aporturill me bar, I ,_ ll
respect de 14 mass temenina Cuba- que vigorizaba su posicien a Bus de Cuba, qua preside at general Do- In Repfiollca qued6 at mer Idinte di to aspiraci6n senator leardo BobrOAi incorpora& klal'_PaiArtigas, actual oubdirecfor de la Ran. K 0n*5 ra p M'elamnel6njork Teptiientan.
riSjnrx.cr1Ppr,,Jon siu, regl:tro:epnl,,,bru. argurnientoII, per. qua no Jos po- riel Giegert, Be entrevintd con rLorin'dum 31101" d te in la Cimara varu lea pr6ximas t1do Aut6ntico del alealde, dem6, -.-'
to are nia en ridiculo. Porque Is prime- 1 J'- qua all atendido con IR prontitud to de Loteria. I .: 1, ) ; Crate, de San Juan do ,loi Ye"
_6n y n ,:able ge ,,at oblerno doctor Lancia, pare so elecclonti,
do tratar sabre lot Figuienten extr it. a s: qua el ca require. I ; real
correspondencia a In abra realize ra condici6n de one gran meinoria, : Estestrupo fui formado an el ba- I I 0. :,; 'l;, Seller Bellsarto Prieto, ayvr recii;r[6
par su flustrd jefe, at general Ful- Solicitor In mAs brave- ap llcacliin At terminal Is entrevisim Ion pe. rrio h Snore de Santa Clara y an Antighos ra volucjonarjos-y. figures on telegram& el jefe" del pkwdo,
gencio 13atista. a favor de Ion nobles 11 qui;As, saber olvidari;l IlemPO del Decreto 3138 qua rogula y benell. riodistas conocleron qua jld ,eti del Sfiguran IRS sigulentes persons: On. destacadasdel PRC ie dimpohin a I ni- Banal Andre% pot el coal desobjetivos de Is Educaci6n y de Is to o' ]a que debe set Div dado, pa- cla lag Int@rese, de Ion Jubliadon y Estado babia. prometido or enar to Ido L6pez SuArez, qUien to preside; Acci6n Revolucionaria Clot activaus JiAstiohes catch del pre- minute dicha veral6n it aldilde.
Asistencift Social, tomes siempre to recorder tan sale culdaduERmen- Pensionados del Estado. inno;jlata r7aracl6n del comino:en. Lu'4 Cosanova Hernilrido lccerest- .
esenciales par& toda mujer. Suplics- Protests, de ]a Asoclacl6n de M6di- tre anzani a owe comn & I 1---,n:e.,., ;*r'-111 111
teq pot esta raz6n funds- te, In que tiene raz6n de per re I NI dente; Jesam Hernindez rn nclex, expulsa It un destialeado on a, -a llu,,de lograt. It deolgna- ; .11,1 ", . .... ', U.", Y I
cordado. con Retlradoq contra lit "Ley TapIA" secre 11 , it) ." ,yero, a reserve Andr6s Varelm I _. ) Cl6n pelra,,Un..:i0to carf
tn't es Correlate quo -a. a" ft a OillkddO ,Ils 'kha d1l
men public aselareetmiento de I que ofects. sun Interests. I tient un alto costa. cl ale Corresponden- miembro por tis&116' blerner del seflor'A:n EJJJJA 'l ohle", "jtDF,1jd-;4-" W,4H. .
so actuacibn an to& oportunidad, pa I .; -, 4
- A Jos politicos lea eil hacienda Manteninniento del page an su .. goal Trujillo Rodriguez, teno- i I '' _;a
ra bien del PAU y tranquilidad de falta on bafio de nepentes. cuantia bisica legal de let jubilee rare 'y vacates: Santiago R6a Zoo- gigal, qiuen f1gur6 coma candidate producer tendencies personxies, of.
sue miles de afllladas an Is Repfibli- ties y penslorles, y at shona frimedis-_ citacil zo, Ytians, Lorenzo Volen oncejal pit at municipal babane- no a leysiatar el factor del P.P.C, ,
ca. Deseamos significarle, antes de S4 La oficinas del Partido Acbj n Re, '%'en 1., pnsal comiclos. a' causer li unidad I akodoxa'!. am.
XO ,EN NUEVA to del treinta pot clentn qua riq odrsi- Rodriguez Vizquez, ExtheraiC voluclonaria comunlican qua el..^Se,
concern mum ponies de vista. qua an- A 1. dn a Jos Jubllmdos y pensionadox del Pars at din 27, a lax ocho. de lp no- Vald&s y Marta Casanava Cabrera., Aor Antonio Arrebola. En PocitonCimero 10, doWicillo de ca diam ya contabs con k colabo'.
tomes conflando, do anternano. an I PAZ Retire Civil. c b a egue' DePortivo Asturias -Estre. it- Allp.%Bo Nalez. me constituy un nue- rael6n at Jai )Crts munfelplats 11,
gue sum obJecionea a dicho proyecto S61.1citar qua &I hacerso Is elesigna- birkna, hiangfdo 0 bre,.4fil4lit vQ Xmitt.",corresrgidiente L, Is po- ,gusenle; Jmlsahfn ale xanolhuela ldpc .,
Cral &des Cme- ,. TUD !: tn Is CTC y an mlem
ley Seen, implemented, formililem a El comitt gestorlnaclonal de In ell do Interventores path Isis Cates componeritas de lea l JT AR a national del PAR, hi'lsft; ,iI j Pul a 4 E. Aeroyci 'Apolo, Jai uls. jA lj6, 4 ,Oicuti6gowl ,
procedimiente, ya qua par impe- Secci6n Gen de PRC i0rtoda- .1 -.1 igada am
de de Retires del Exthdo, figure repre-, nines del Particle Atitingeo, a iii, do ';'*_ -, 1 6 In candiciatuFteprewl. :
pulled, do todot diction cakg6g, 'Ipjpr, Ne 0 t docfelr,-,'Aliwwas Noptem6tAeliUmbol
rativoo do Is Coinstitual6n y do Ins xojo, qua presold rnesta, Stock,, mentativool de log Jubiladca y Pensio- tratar, entre otroo asuntos, sabre IS *W,Ortudts ndmaro 88, Pinar del I I ,eiIIAT'dWIAlciftcle Nlrdifi. .
ticT PC trailel6n a too principles d all'- gnloa;,docior Vlcvmmmle. Berrisros.; 7 ,
,pan qua cbrren, comoAnr,!u con- ncora4 calarizar pu, l camente lo,,it unidad outintica jusse viene geotlo.
dId d r clat(VA IL radon, Rl A*1m#6, coristitulds 1 ,orgmnlzsA ,a Is :m r ;- nos y Is do "PrplrV Diaz Garrido, Aoct manuall Ruls, rk da "politico de a I civil del, matter Eduardo Marl n Intereear au coficurso pare III spro- nalloo. 4 11 .1 cionada institucl6n", Still. at parm,,seqador. yOrldif-San- '
memos cerrado at Camino a tocin Ciro de organizer el Aterto "JosO Martf!"i . I ff. q. , 10L -10, I ')
bncJ6n de lam Leyes d Retir 0_' onjUdL ; '.rJnxrefija' to. C ra; Caledonia Goniiloi'
jupta citan: Ella Lomas: r. I I ..,
enneculAel6n. .! --tire I 01' ,*%*,ado debidar6atiInsc at* Out me no envis con rue- I 1A Ksperanna, doeigir Diaz Vleledd,
de Nueyn Paz. municaclones, Retire Uolar ,$ Pars es A. I an Is
tgarandansus, bell cl gal -0- ,, Merced Nuilef y Xdelmlra Sobri- ...
Tambihn cliche organf.arrIo esth tra, Civil. Segura del Congreso, Rrd de .1-1 rip, 'j(D de su publIcacl6n. Ln Seccl6n Femenina del PartidO do Sanoil Spirlium,-J, Francisep Caus no. t oi: f 6blerno provln IIW I a actitud asp Ida
on n rhb a del C011114 PI bajnndo an In organize d6ii Correa. Ins ruerzas Armadas. qua a In oil I I a ovegat quo I M Acci6n Unitarig, qua preside Is doe- ravis, fie Remedios. '..
miles y cononnii" na Al"plingirse el Direetorio RWQtljj L -vifilonal de is Pecel6n Foment pondlente do tndos lap barrios do In tramitaci6n an ambos cuerpon.cole'- Ejecutivo autintico 'Par.- 18, rall del PArUdg tore Marigi.06mex Carbonell Y de la .
1.1a Habana, a ran". I .1, : qua son.-lideres lea doctors datalina 0
CAPItIll. seg6n me comunics. I' gisladorem. fu6 .d6m1nado president el a 6 "i $j
. I " , 6n., evoluclonarim y4l. Sur6 No. Pozo Ghtv Y.Roxalia Camfn, acord6 ; ,
Se propane a In Cfimara La reunion del ejecutivo naclonal naclo Pdrez Win y see I I ': 1, 61;Sipdicalism a Revolution srual pare sum afilin.. qje a
,,, ob ko'.0el)e a Is conduct improf
!,A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l! IAutintico), nefislada pars .In tarde berto. Ceballoa, ocupando ._ &I In dan m6s porese' AdemAg donari tres !W #,,
el pago de antigiie'dad a canastillAs oft ]be Milan cVe nazcan t l i% pll' L ( 4 1, 1 .. j If el
del Particle RevolUtionarlo Cubano I 1 r '' 1 I Cie a. on aguinald "pla Un .ho
. do Byer an Is reside let doctor c8rgop on at ejecutivo log qu sl-vinido observando on
. title 0 at stfidr at dia, primero-de Crate an control lhtl. .,_, .1 r
- Arrebols, at Interverfir on neg Do de maternidAd-Eftlque Nilliez, Abid. I -bi "'
va tons, sufrj6 Una no I ,446 _)
Ing Aux. de Kindergarten I() Manuel A. de Vs a. Ili -Lista, Angel Vieth, Rafael Ag I Del '. ", r,
A C A 4 sumpensi6n. pot falta de quorum, to SIXtR Reboxo, Re bww de
mort1telJoiles,'Ah. ien:'-b#rjti16Io de 12 close obrera y quit rich Arias y 0brfta. -_ .*.;-*. .'- -._. "' r'' '., i".7" 7- _,
segfin me nos Inforill anoche deade .1 '. _, ."_ .7 - ". 4 6m" 'pu a # 4 : a
Re aide presented a I& CAmara de as oficinas de &I presidency del Be- Selma A-rise, Jegils Jaramik gnan"con ls. line revoluLtiorl r .
.
nado, Vald*a Y Fernando 0 i6g6, f - del Tarticlo. ., rr f i .
Representaintes Una, proponfel6in do PARTIDO NACIONAL CUBANO- 7 El ceficr Eduardo GonAl6z .Kodri- ; 11 ."'. ... I "
ley reconociendo a laxauxillares do ,' r - guez. alcalde municipal do Cruces, y _1 ". I . I , .i
Kindergarten derecho a percibir Be- No me he hecho baste el memento r .,' .: ,r 1. 1. I -." ,F.Y
POE LA CONSTITUCION Y LA REVOLUCION nueva convocatoria.-fielOn log infor- 'I's .1, at periodista Antonia Berrera Loren- "'; ""i.
bresuel pot antiftledad, at Itipol quo ]nil , I r za JnVitan pare log. acton qua. Ser ca- 'Le fug ofreC 'P.Qjl
-_'I,
az am a at :din 15 de ,,,.,,.
to vienfln percib at do lag nonestras, CONSTRUCTIVA men Aurninistradoe. a Ale: la leb6rfin an age t6tridno I I
ya qu par one amisl6n no to vienen G iier I _. 1- I .. P 11 diciembre, con 'motive -del "DIa- del Gobe r1l I kd
Istruetado. Olga mafianct Domingo do 10 a WIN a. m. Exposici6n de Batista III I M il _jl ". , '. I I. I Cruc-nse". En age feebirtambi6n Aen.: .", , *i
21, "";
, ,
drfi eiecto an Is localldad Una "'Con- ,;, ,.4
So debe dicha proposici6n de ley . :1 I I I I I .,. .!'
"C 11 El gcbeimgld6 r..$j $ a de
a] reprementante actor Vicente Logo A los mofiores Ell Is It venci6n Nacional de'rgorrespon Stan I 1, .., m
__ r : Su- CZ) I:% otras
Peredill. r9n didc'. p. rUeY9.en.r, n' I d Cuba do Prensa".
ra 'I F.1 goo, : 4 ',_ -: . r 1 III* r6addlot'y
1, I ;, .. nse9,',,,es,, a iop)IJ6 *
Isis Jos Jefes provincialer del I j r 1 r i -:- reJizeaen A epostft no often.
-ANOS RIVERO CID total I -. '!.- I I da, ,fjotill an .1
Pro aliantstis, general NICOLAS CASTELL Particto Accl6n Unitarla, conjiinta- ; -T 7 _eJ'.-mdnUm hto qUe fU6
I ED a] barrio de CbfiVez Be constitu- erlgido ,tn el -panu ...... rtq
mente con atras lideres de esta or- "Slios denitig cuhknos 4 et0J0tr6Aos a 8*1111 modo' dicei- y6 un nuevfj comIt**pro Ricardo At- al, Stem g.
Los seftores Jos6 A. Mssferrer, Alecdde do La Hubunct ganjzac!6n. I 1) I lie Oirfil an at tape
Charles Dominicis y Antordo L6pez ./ .; .' ;0e, 1. t tigas senator an 1052. qua, preside Sierra, para birpetuar.la memorla del
Ilarreago, secretarlas del Movinnionto La reunl6n durlb varies horns, en at todos ellos se encontraiiin, pregos: i in III (A
' '.! C e bafiall, Juh; T.racid.. Be accord respaldar lustre cludadan6'y periodisti Mig.4ei
Juvenile de Superacl6n. comunican RAMON CORONA GARCIA Corso de lag cuales at general Batista I .. I- , , [I . I I I I I Is politics del Presidente Pila.,soll-. Coyula Y 'Llagdo.al, conmerri'ariiia ,
I
I hSbI6 largamente Sabre
qua en reclente seal6n celebrads par i sue sell % Ida- Quijera bacer constar;'que'lies'pa :emtido xomliie,, -Ae r4i power y de_ ml Otter la Jlegalizaci6h del Partl4o. C umaniveritaftrilkis de su sentida lacase forganismo me ftcorl crest on Imitate., s6 de la-palato Ion
Sencidor do ]a RepAWca des deade qua so inIci6 an Is vids IabrmvqneprQ upcio 9.Ias&qAitul seMir;, y, 10,VItlit, qua tense 6611* munista,, y demand V 01 'llee
'blica at contra do septlembre do L.18 Interl"fle funclonarlox y.eippl il, bier.
am t6 adjunto pro amnistfa general, u qua a op a an ms fiesiones *Wjjk 9 -. 69kox que we toned A
EN INTERESANTES PRONUNCIAMM OS 1"OLITIC08 fg 3'3. d t A I W
qu a lucharh hflStR lograr Is aproba- maA Bxokesn an ones di'cliiiicldnet cnuy- sincores Adal quo yo ca- Cl6n. de lax obras pfibiltall., no Proviritial--ol.doctur Adelatilo'Vai- '
6n pot @I Congreso del vroyeeto de AsIstleron a ests, entre el representante a is Cimara Joad rrespondo de todo coraz6n; To quo d6s Astolh y'regumM el, Roberill
-reuni6n. to .ley an favor de lom que hay gotten 11 Circle muchos, log representatives doe- N. Milants Tamayo-, nuillevan nun- no estfin maturadomi de Is him Co- Batista, qujeix.dIjoCJUeea e. C.
privael6n de libertad. I __ tar Jorge Garcia Mantel, Luis 1-inoR ca el' deno de mortificar ni ofen- muni5ta ni CID prejuidios inhumares. le' rjecor#sel6h In Me a no 5610,por
. Carlos M. Ferretti y doctor Alfred des a nfngiin compafiero, cusiquiers Garcia Agitate sigua expregando Bloneo me constituy6 on Directoria, haberse- a dernfis declbrado at Dlmr de -7
ue tendri a so Probicrad an honor de Coyula iliko IF __ .- ==Q======;=__ __ Tacomino;Sex senaddr a histariRdor qua sea du-,credo politico. an su irmtIajo al representarite Miliot Munittipal OAiRdoxo, q, pot so vineu acii
==== I ------- I-- to tovenla; ex senator y i6ncon ]a prenjeeuCori estate palabral empleza un as- 1169 TAMAYO-, a -Paget do lug f0cul; cargo'todQ lc relacionado Conla'cam, bona ti,-qulen4tanto debe c h etc It lam ollclnas del PAU Justo crito qUe nos envis, y qua ofrecemos tades, Out, yo. ##y el primer an ad- pa a prpsid6ciAl de FAUar4o R. Chi- bre p6blico. En a4se mato jj;jn% .?-SERVICIO ESPECIAL, BE L11,10 BE LA RUTA 34 sidenta unitaria do Clenfueggs; at do- I I Periodistas y de Ir Asociacibb deRe
oil d'I ... doctor Ram6n Hermi- actut an suslancia. at conocida il thirst, entiende 4ue an mejor-adoptsis. h in jen ,ims.
do destacado Jider revoluclonaric, del ca oriental, antiguo miembro'do is attitudes de ,700ter Tonanti. Si log b a; y li'del doctor Francisco Caro- taba t I de
AM; doctota Julia Consulegra, pre- CArnara do Representantes, communists de -aqui futran exclusive. ne, pare renstler. l blea Nacional del Colegto.Nacion,&& '
legado politico an gi Tribunal Supe- ,,Iqo critics a Jos personas, mine a mente communists cubanot, qua sin. dems dice-. Y, establecida tal tieran devoci6n a nuestra bandera, I porters de Lat Habana' (Ciftulo.wal;Los Cron6metm do la Cailrotera ContraL rior. doctor Carlos Bustamants: at ac- premlsa, comments, manifestaciones del qua no tuvieran su alma envenenada BILIBRES BE CINTINA I '' clonjkl ,-do Perlodl;tas) qua b1diefif
I tivIsta de In 6poca Insurreccional clL p 11 11 e6w.m6tivo Ael'anWersarle, de In
re resentante comunista Garcia con Ion miasmas p6triclos quenom Ile 11 -,'_1 I mue iel-de Coyula'u# e*hortmeldw
In revoluci6n, doctor Alfredo Bolet; it I gan, pars. deogracle. nuestra de lag as Rest I 'Upwal ,, --,I
are, L --cubajW1Ypurhi4,*rl
l ex ministry y ex representative Dr. riberas del Volga, yobunlidin nerim .al "pueblo i .Z=
Amadeo L6pez Castro; 01 ex magis- I 11 III 11 didimc, I
arts Tamayo-, pare responder a Is communism. I 11 dftap ecldo: ..-.',, 'I-'- -. le g- ,,
trado y ex menador doctor Andris elusion qua ya In hiciers, an at pro- "Vuestro permapetite ritoruelle, 1, _11;1 .
I Castillo; at doe- 66: 11
Domingo Morales do = .e.: t . I
tot Antonio Iralzoz; at lider obrero de rebajar Is temperature del tonvertido an murjit cillejers, sabre -Piw '1604 I ,C ", _. 1 I W -I r-,- 1:l,5
ullo Fernfindez Vdliz, at popular debate, elevada at rate, at igualar a at imperialistic yankee as false : I 6sito Offitift A'R6VR, 16*
Aprovech6 not ausencia ---dice Mi- f1ft bose.4hWiltko fadokj, j fift,6_11I.Lgran clu "Y I fjtjz I
Obd 1. -. Cum arad el.imperialismo D 460 lr 0i'- TURp PARBIUM19xAm"
"M --- A, A- I_ ...#-Xi-. .4_.- Salvador Y a LAzara con a dos an- mentiroso. p DA _.
- . .. __ I -_- ,--,!,
DURTO'D do, 25 de Nov. Ae-1950
11 A*FiJiAanera ELA MARINA.-Siba pigins 7
Socta
7
Bodim i
-- Maigirlta GonzAlez Queve.
do Y, Don'Robinson, a W 5'
do It! tarde, an I& retl4aiels, VXI,
do, lot padres del novio, an"
Barandilla
-MechelaUa.y. Manuel Diaz,
a Ias 3,p.'rn., an San'Agustin.
- -PaulsI Angel L,6pez, 0
alas 6 d6 In torde, an San
Juan dil.,itrtkn..
4 A LIDA S -Griseld Us Alberto
Fert tT y 30 de
"diz,,
li taidh,'en In. Caridad. Al
D IAIR tA 5 Gon"Iez; y Jorge de
Armes, a las 7 y 30 de Is
noche, en San Juande Letrin.
A" Cristina Facorriola y
A M IA M I' -Jorge VtAeta a las 7- y 30
de Is noche, Monserrate,
POR LA MANANA.,
- -En In Barra Bacardi, a Iss,
8:00 8:20i .12 meridian, de lox orga. . . . . . nlzadores' del baile de fin'
101.100 11:45 r de ado, del "rarari Yacht'
Club",
POR LA TARDE: Junta:
1 1 .30* __ En In residence de los as4:30, polog Artlgas-Dfim X Almendarim's. like 5 de is tar5:3 0* 'Qag"
a do- Martica- Ardgox, del,,Rrupaj ,,jue Wstiri
POR LA NOCHE: aL JDA"O'de Ann
taclones".
7:00 9:00
Red h, . . . . .
7 --- Cbow ta
-:_Volamidopor PAkusted ;tes".; a Its 94o Is noche,, de
pue eescoger re -m4slea, do Mary
d ivez Ciceres.
salida-misgonveniente.
muei-zo.:
Inforsoes y ress""Ieness, So events, do vinies a AlinaA)hnson de Yentical
En ei Vida do Tennis Club; a
jai I2.'mqrIdIafio,'de,16a gra. de so santo, se verk bay Alins, Johnson
duadga-de laiiinIvereldades May congratulads6 con motive
de Pehusylvafilst.y Cornell. do-Meno"L uns, deAss sefierse mis belies y elegant del gran mundo ff I C A K hs4anero,'espoaa Ojljuerldo analgo Lain Menoteal Jr.
ISITA... INDISPENSABLE...
WA VS IN ieficrwileXinecal, ion Is-que asti do dimau gracloss, btja Alin&,
1- 1 viene libor"do: con, enorma. enti I slasthe an Is aigisnizaef6is
'CW% 2;, 1 joI F. U4jfij.
SA' y -En la' den I de a aTOL Zeal eq I a 8 "fuhlon.show" qui'hab
Pages Manuel AlVarez y Zoi- r tda oelebrarse utailans domingo in el Country
Club de La Hab"a, d @A&, comida bailable de tan exclusive socladad.
Is HernindS en -San as 8 a
AAM. a Its 97,de1knoche.' Exist fiesta i1e.ma"fia, an ji.que so dari cite tuanto vale y signifies an Eh toJoacto O.Cial est" presented
an honor de su hija Thanin, I& sociedad habanera, constlfidri a no dadarlo uti econtecimlinto social. ra fa
su sid vortta,
qua ci4ple quince afias. Uzi salull a It efflasnisdora Mine.
-Fn .1 dado.Tennis'Club",
it lie 4 de la tarde; ofrecidit it
. I 1_ t -C
par los exposes Zaillic, Diru- LA INW -UALABLE SIDRA
MU"Ift be-y Maria Cecilia FernAn- Cumpleahos
ul- AFE dez Marinello, para sa MIR I I
Rosa Maria, par ou cample- Sylvia Armi&kn LXIquesr una .'de. de edad Is intent dora seftor#a Neins sefioiitis mis- das iy enicanta- nita Bared y Ferrer. hija del seflor PAOS. nueWa iocJedad, celebra. Jorge Bored.
-En Is residence. de. los as- dares de
I GAitv?0194)
Pa Josd Mendlola y D ul- hoy.ou cumpleaftoo.ipor lo:que.babrk A las felicitaciones qua con tal mopost congratulada.. de verse muV tivo recibird. unimos la nuestra.
ce Marls, Verninilez Sabio, a Armifiam R la qua felas-9 de I& noche. para este. lialtdrnos, eahija de 1,% distinguidos Asimignin, le enviamos Una felfelpar a su hlfa Margarita, que Ivaro A ml.. u Y;-,Aurore tacl6n a Is graclosa nifis Sylvia Ca7 1 9RA-, O'friniord $0.6S'1k; CUM 0 .11 1 11 y Haves, Ma de los, esposos JePI, q4111CO,' afloat pr
' o $(Is Capfri y Josefa Hoyos, qua hoy
d, Aror a Y, So r Tomblin an este din crumple shos crumple diez; alloo de edad.
$0.70 Santos:
.04-di: Medio S;910, -Catalinat y Gonzalo,
nwersarws nupc
0 .75 .4
tftn4 nd616 Mi
S@I@Cto doctor Pedia. Pablo de la Cimare, joveny destgeado gogdo, y Tropicana
ju bel islma -expose Aim owler, tot j cumplen an, esta fecha, ton toda fellcidad, trace atios do camados: Bodas "Tropicana" nuefftro maxima can- SABANAS DE W ARANDOL
tro de diveni6n, brip in socie. de EncaJe.
dad habanern un espec culo Cie mi
rk, e -Tambi6n an. este din rumplen on X
I Oub de Prolegionales tirno rango art
c fl d I It gtrtinenio-Bodar mirro". latico con "Ballet Cl- A E N A "
a"' a Nunca antes se ho presented an
Clu tar quo tres rpnom. usllina- Zs 6ve;xcsdy esti.adag uertros escenerios un show como ei
a up rjuol p UC1 Podemon adelan 'M
n'.108 pit brands Onjuhtoo; amen I ..... tW *",
de rofealo. ales" ha, Inteinj IzarAn lo. par. oa4rlmonloa 4e 6s jocle ad: Manuel n Z U C
FOf e- _-,Rlonda 1] M na Raynerl, y ue actualmente cuenta at aristocria -Is- ceicarnilon no ou te bailable.. Ike di Cle 18.gocha a -or
fV tI'601A"I' sta' de, liespedlft dt" dutitto'de lot madrUl'adfi; Y, A Molar Mae ado a Idq,14pez Mu. No. teatro-restaurant del reparto
so-, Tr, Suensvists, donde nueve exculturn-Airectivse 1:04.R
ahoPeleado'Uropidolld deft ltn j ft-ung,,espeal cnieg, Y' decoricM oz., lea ballerinas y tres b@ilarines eu ;pas campobnas, do tocips' lox AomjI 1cm6ndcattI. y dun V98CUS). I '- -Slete aflos-Bbdas do'LanR--6m- ropes ejecutan )on dlatintos
enlu'Ornipto elebrgdo, I L boles de radercal. -WaI AZUCENA.- dempro'el.ptintwo. W4
!le Pr6ximamen a daremos infi*' defa plan hoy el seflor OmKr, Valliant v )as diferetites regiofies dil VIVIo, &U&_lo MMCCIII'Agigbigodii -= CENA- -2
eon Opd do lts;P rirrlorn Avenida, on a wi '.
an Mirpmer, v., Ilea de Cain fileate. swen adore oeposo .uyorfta Can, MUndo, an underroche d colors a,
CIO. d= L do belleme.
figuran an el gran show de Do venta on lam. molmos -tiondas, y almhoon".
-Y log 16venes y simpiticos-espo- "Tropicana"-coma de costumbre a goo Edelberta do Carreri y'kargarits In medinnochedi dos de Is. madruiadaT- aplau do intdrprete de as WARANDOL Y SABANAS "AWCENA"
Zdelmann, qua cumplen el primer pirado espatiolas Delia RWlz; el ins. slio do casadox: Bodas de Papal. compositor v planista Felo
BertrzaCubatoda. In compafti#, an cl
-For filil.rno saltidamos'a lox sim. -Be at no". nueva creacl6n t1d, piticos exposoo Victor Zevallos-y Ani- Henry BeIL con musics, de Bebo Val. to Zelda, quienes festaiar el sexto d6s. b6llo "Tr9picana".
aniveisario de su en]Rce: Sod de Lox bailables estarin it cargo de las moso cuarteto do violins del 61agantes el orquestas de Araco, con su linda y Al.bolMarItL Lam reservectong "de mesas son
.4ex ulaita croonerr" Eva Flores, y de de fln- de ae 9: tendidas par al. W fono M-45%.
A todos, felleidades. tin Soso. actuando adenifis a] fa- Ivergi hov. sfibado. colma o e.pa as Tconunoa ad I& pag. NUEVE)
C &rot IffA,
03
I NUEVOS MODELOS
Margarita lVendioLa y-Ferndn&x Sabio
Uns, figirlia i may bonits de In nuava promool6n social, Mai.
carlia Nandlelal)r Fer"indes II hija do -Ins estimates agposox Jos6 Mefidlels Dalai III Ifeinindes Sevin, cumpleen.la fecha do bay las qialnae afios #oi',aoy6,moftVa pubIIcamoa an reirsto.
LA -X Ondiols I ionn m, una cam
CR ida a lost nueve do Is noche an
'do gas an Aende'renuiri al grape in#tne, do sus smisIs reoldenils pedr
Iva tades;
-A
7
Conrado W. Massaguer
M2fia=,.A6mln96, Cal ou ono. fiana pars, Colmarlo de halagos y de EN; LA AGENCIA-* FOIRD.
misuco Up culto y distinguldo com- atenciones.
gfie;o.en, -periodlimo, 6nradoW. Feilcidades, quien es-tambi6n v ioso
DE
Massaguer; a quien se le admira.
pigitit, DIARIO DE LA MARINA.'-Sibadbi 25 de No*o t1b 1990
Con Una misa de comunI611"ge'Wei ,',,hov lalff.
4
Actualidad Cat6fika
Par Juan Ernillo 011101t o7 'w. Asamblea de, 19 Liga de. A6 Cat6h
-"Historia del PdOh".
-Un gran doetiffliffildl 0111611 a. it hi 9#1168inla potqu6 ie'
-Exhibici6n em dl Alidblilliilla.. El Circular
Virgin Milagro8a en ]a It'8911"A M e O tt eicut0l
t INA .4 oft
papel extraordiarjo quo c! min, Jos prbducloreal director del ul, &a
,oma ve- dodumentgl 1A P 19P'
ilso ,I Orj to
cin puede desarrollar MIU 0 ujoh 6 obra a iuijtl6 Suit, de Atten y Le is 361, --- Altutterto
hieu o de eduencion popular, del Idm9lio flat Sirloin- hall OucArl Wid, b6h.
I d I y eh6ry Cdifta lubmON Volition aftlh qb
Como ingtrumenlit at servicio do Jos s9bido Itior Ingr log nbtieltros ct- darone do Madonna, d1cl6h gy badfi, $I, Jbitl it 6
%,stores espiriluales, nos lit afrece, nermitagirldittra do lag Ciltirnbs trifln La doctors I&Idii a 606
Como on ejempin que, desgriciadn- is sling, logrando sit Will recoplia- prktd6nia do lit SdClOdad de Arles 14 lidefft w 6 1 do lit Ligill. Bifi*i A6 It
mente, ino s tale prodigarse murho cift hist6rita docti entil d6b, Is vl- Y LAWNS Cuban", hi CUrSRdo tar, in- V616h W611bg 2xit g6q ilbs
tj Iii i do 1A thdiiAtic ift lit u 16
celuloide, el da de Eugenio NeOl Y do Ica prin- iddd =00JI, Ok Witt
en Is nd str1a del 'I vitiselbluts part iMtlr A In Salve a lijehli get tit ri'461Wrillknto so lift
cipal6s attihieciinitiattis tit! In Iji0- Ift toja vi-Reii Miljjjow A dd-A if utitito Vi
magnifico documental de largo me- que be our 41 itibi Itt 610 tlkfi (JWtraje "La Historia del Papa". Curl $in d6ade lot 61ifthbil afidA dbl pooti. r arlibild 8 a. rn. tik
Is firma do In Chapel Studios, que ficado do P16 ki hattit nuestus efictulari 61 orkimb did 27 a las rinco cit 11dirfififidix IWIM. I
Willa dA It Writ en el Templo 9'"', 6
en Is tarde do ayer fu presented digs. y 6
en exiijbicitin privada en el Amo- Como "Morisibur VICOnt", Como do It Utteid dt 106 Rev. Padres Pall- Novefilig
bLspado de La Habana y que ierti "Juana tic Arco", cbrho "Fablola", 16A. Ii WfLfid, i in Virkin istititit6i4
puesta en Is pantalls del ,entra _MWr6ii-A lill i Y A ij h 6 all 61111121W'44' dil.161
Como one Otto itin d6curnintal en SIT, y pit
"Naciorinl" el domingo 3 de diclem- tecnicojbr "191 Vhtlcano" "La His' He gqul el programs del goleinne it hidmill MIA Cifitidd %tint, Cr1itd, IN a
fjtr A"" tir lk&l I 'I W
d6titit Ads AL
bre a boneficin de Is "Asociaci6ft toria del iiapk" is 6trA M TW 6 0. ifi., 6W
a a tAn do di _b
C t li a de Radjodifusirin y Televj- del cino quo ixpriMi una astdratli!ift
6n" de Is que es representative ell hacia Dios. Eli strig 696616ficig. que 101 Ira On t 113M
gia C i-iftizo d6I Santo Rmaria. II.-No- _2 till If aild tA I I "t illit Ott IN Oil
jkjastania. III.-Plegarias: 'V h-if9i kwdio:
Cuba el senior Jose A. Cabarga ya de par 81 wrilbrita 61 ptegenclar vfins. 9 hi ftf Ids 12 y so tt iAbk Ora, Ai.
Durante mas de una hors, :'La dicha effita, nos HoVi tit el case do (9) WIVEIVIMAs, de Padl Csonka par IiVW. fiditdio dlt ri la etiia it 0A
HiStaria del Papa" hace desfilar an "La Histdria dot Now, a unlrle It sb0jNh6 t1kits, Mtnzel de Csonka Atiffitl6filitil. A 1011,11 d6:14 e etOrla dti Mfo
te f1lithei utdo rtligH 'i tj fq= Le tittidid
log espectadores de Is sala llegra adermits of m6ritii d6 pirfibrinbs en i.b) 4ttltilbb Madbiftni., do Bruin. par U wim OIL
la biografia de Su Santidad Pro X11, contact visual con 61 Contra do Ic IA rftjff4 RdIlitilud t6olioldina de Is all dilla ifiltj tAtdi 4
Cuya figures paternal, asebtica, vista Cristiandad, tit unit Ofacintel6n djamptl tit! 0&ostlim. it.-Salve. V.- Can, 11 L
fugazmente en los notIcierns co clik W ildbi A b-tAl
donde no aparick ril un gain artis Pioetsl6h. Vt-invdftci6n par I& &IT
mentes de vez ell cuando y en for- cr- not, tar 66 1 1916014' oth libfbg
ma fija en Ins fotografias de pr is, sino jdandt b6da actor Lea Un etiti MundiAl y I& Cultura Nacionalo. crind 6h doil-Alibilidio
sonaJe de in vidd rig) jr, efiti-6 Ann, ISdjeftrifie! V 161, erl '41, Stittilisa, se muestra en esta pelicula at rinds moncK4 glue ol in Alba 011118, M-HIffind it IN. Modillit Milagrosa. hid SaitranneitV i
espectador durante largo y sostent- ese personae c#nfral del Mundo ru- inikipretildo p4)r au aurora, Is seriora *ii EI domingo 4.6 81 otagwil. tani;
-Xt it Ligai db Doinai dO id _4
do tempo, en el que lag cameraman ya figure cirricrit ON Esperanza y Mo. Teresa Arinda & Echevarria y 06ti CoWlto Cub9hi it a. mr., rnljg allcid r Sit
hall sabido con acierto enfocar la guts de Is humanfriad, Ina sopritios Nona Nbdidrse do Beltrin, lot 9 do id Inifimai iii it bd l 6.
blanca figure en distintos Angulos, ttlencig Rev6t6fidiflifiki Althi
en acing disimiles, logrando on t sn Sdra Tithitya, Btatriz Agulaf de So- ligib d6 beldn. d6 M(lil6r, oblitla 9tikiliai d6 Li Hk,
.... bibffy. a
acabado y fiel espejo de Is perso- Entre el reducldo grupa de [it- ]I* y Rosa Cordtiv0s. In 6. M., clausuirs tieAd kigin-* consejo Nacion I
nalidad de Eugenia Pacelli, que Is vitador; a Is exhibici6n do ay#-r tar- 0446 do 11AA 166ititz
pelicula ell si ofrecerA a log millo- de en el Arzabispildo -tlue presi- e -ddl q rpito Nkorievtal
ft del tbma pilithi9dii in it Idti6dr- dt jTbF A6616D
d16 S. E. Monsehor MAnukI Arica 'I I i Mitt
nes de cat6licos a Jos Cuales "a leg c i -m d is. 6,dr ta
ha cabido Is dicha de ver en peso- go- se encontraban el1itint). Man- id.Litiraric, 166(dtii C11 iVItit"I= altyi, Aisiffibles A soctad oties licas
9 de ch n6% ilswibo #161 100 once do i '6for a. fl, sic dhil 6din6mit hey ilif 61 -ca%ofior doc(orvJos6 Paupird, Enos'*- c
na at Vicaric tic Cristo, el consuclo Niho lpjideiliffiatiCtri do li
rmar el ra" so it" Wgio de BeIRL -----de -al menus- poderjo ver en In godo de Negbtlos de Is Santa Sede; m4ghmeitift del 6dii AH LA presented fain fai envisda a
pantalla con una f1jeza cast real Monscefiar Josk Fernfindez Gayol, L A N U E V At V E It I At dints national, par Su I n no r Sir Santidad Plo X11 *111, A '06116litc
Pdfgima 91 ard do eftima
Can6nIq de Is Catedral y Pirroco Dtver;e bad It- A Map- leros de C#JlOtt Adoffid" 110
P El documental "La Histarin del del Angel; el Canciller del Arzobjs- 116111hild hi, &JUIA Gervasio y Escobar, La Habana. f6d.-i 1111412A ithtio Artigid Y Bet ell, Cabal
unidad, eh varlas parties a pasaj pado Monsefior Joni! Maximino Do- fill t7s.
su LaVas por Su inenci lit I f" or& -Ei d6tjaej0_*,89q Jw db Cal wCbltbrdtl: ViIIihs.
F11 .- L ' a in n la L
tbirmilirsIth bbh lil sanz" nfiffidro'.2750 e
i a Uffilill dui it MI
Clue avatars afin nulls su ejecuclon, belle
Virlen. de u Ar1,ja,,R 30, 16
minguez: R. P. Angel Valentin Ftr- himno tic )a Liga. it ad 1 86 Cbri
PgJabras nAndez, Vice Canciller; el Socreta- a: to Santilgima de mahah in n -de Jbiw
Tiene Como pr6logo unas -Eno as, tpr tLaIntal-Ae Its doce Y Quince -de.1a noche.
prellminares del Cardinal Francis rio del Cardenal presbitero Refit 6 1, tin treinta- d6 in tarft so
n r It a liffibrN Cie c6tig6jo 'ASpellman, Arzt)bispo do Nueva del Wile; It. P. Fig* JgndCJO Iiialb LA
o6rh dl I'd eloldas*Seri a lag 8 a. rn.
York y ie InIcia con In muerke del 0. F. M.: Rvdo. P. Orlando FernAn- Honrado el Cristo do, LIM P1419 eti, Con f erenda
sit 01 -a -nilinira 11
recordado Pin XI, siguiendo con el dez. Lai tickets 9tir@tzd do I dorjsjjo* Iltdri f ablo"
cdnclave, Is elecei6n Papa] de Plo Seflora Celia de CArdenas viuda Oervarse en Ids ohcjixO di 19 Ligg, 11, d, Cienluego. eniari mahana UllivexsiW ist
XII, Is blografla y forms do vida de Morales, Presiddhii dil Cdijsijn je 011 6 27, e.,treL,,,y. k._ a Sasus, Id'aft db Uhd tiuttld#.W
el pueblo de Aguada de Pasa ..... .. de o5r&wes en tamer arte on la-*fun- 8:30 iLm.
del Pontifice, Is existence palnitina Dincesano de Is Liga de Daman; on? 616 d9 So A li GtAh- n at
I donfl
no, Como Is estacibn ra. de Is Rama A de Accl6n Cat6lica; AbItHerb dot ja, -.:,
del VatiC2 y varies vistas del P-g- doctor Josd Monto, Vicepresidente A
diodifusorn, Is gigantesca bibliot.eca Norman Ruiz Castafiede, Tesurero Para conmennorar un aniversario tisinia Virgin. Luego habld de Ia co- Vill; Ian
y a1gunas de log obras que intbgrin Diocesano de in Actl6n C&611ca; qc- trifili dt hikibi Fldb Ilevada par Is so- bpersel6n que todox deberi dAr 11 jil; Canut Lauder Is rroco Para of sostenimiento de Ilk Pa- :I, agrupado 1) eadas.
fidia Eficardhel6ii RAN-ndafiorita Angela L6pez Recio; Jos6 A. en la obt
ininagen en busto del la
el legadb vatibano. Cristo de rroquia, al que siernpre tendbribit:4111, 71rdiatt attibte In loedift de CabdIlelpos A51161JA IN, ArOrion. Cabarga y este cronista.
Con unit mae3tria digna do jdhla de Limping del 16 de Julio de pesto para, atendernos en mornen- Is Div
1937 A Agurida de Famieros y consti- log elites T sal Como conla
Ju oft dia, se celebraron en deagrAciii. btiMn6 Is sefiarape!J rhodefitib(at atti r0glas -EI fliftero de diciernbre en IN, vesu.
lulft risda: a todos lot diiiibids 6-de xictritirib in- Aeci6n Cat6
die Inc tolemnisimos actos el Lelicitando a, 611 t AD' 'DEL Atidmili-hoidem- gurnelb i tarnpeonat
- Cristo de Limping tic Aguid t r-Unldhtrl patrocinado par Is Agoddirrilhgo a Jos que Abud16 una excur Nit 'r (Unititt)- db Caballeros Cat()Iicog de ft $11i It Agethn
s16ti de devotes de La Habana, COMO bat6licosen genersu par eA OIL 6 Los itioiribit-s de
tic dentrostracl6n de It 6at6lica que bolt fiffeMbfbit 11"'6" -Las cuatro Ran
T ribuna C at 6 ficA todon s tic Ordenk roll Cuba. Cat6lica, InaditurfiNn.
10 afibi. bat6libas Ididianas M tiulnieficaban do dar, rpi fi d I to gl6s
A lag sets y media de Is mariana in p ,or
bon irj ai a CrIslo y y OW roh aqui hOY 0 rj clunfeir#ntigr aobre -Entrt lag motion que, se We: Sets Io#AI9- x*CIM
partly Is misma de in Estaci6n Ter ilma Vlftlth. Is forma de mdaltirnitar sun reglas an- gentarfin On Id AsinnIVIA Ditiblisilliha n 9 Rill COntm.
rhinal, prOsidida Per 11 Altildri ;ncar Ctnut dd Laudit
66n, C IA viUda de Lueod In sofidra te lag variadas conditions del mun- de istubb, del mi1xinno dicignibre, Mlenilards de log Caballero$ Cat6llcos,
6rd db due- uf, coi R Ok in. tri doura 1114 qU6 a tells Is fundai db
jTtdbh1dt6 IV Obra do Son Yicente al Se"WO ddl Pt 610 lAirlb j 6 oftirel I gritiNith & d h 40 Juveniildes d biTdyo:v; Astifitl6n d6 Ill ?Jeles al ad..: dbndi did;, Ota conference Is priffikiii di! su un c tib ChWIAEOen. is capital OR
an IV Fefia del Libw to; Ana Rama de jerrere, Cirfitit Jon i de Accl6h tot6llcli cobpeitirfin
Llera viuda de Cb r666, Plificidad rias, Catecismid de Is D 616e en Is hiijd lg do is I$Ihla, se ra toddi IAN Un es de Caballeros mA
dana, estampas, hoJItai091TJ iW6liC; ; InaugurarA el donlingo pr6ximo. Cat6libbit. in Is atenc!6n di ia.lc"etp y venta
Como Is do Matanzas. Camageev. Pi- Montalv6n, Coacepelini Mataran de crucitijos, etc. Unos setenta jidis de 6rdenes rell- ex- de log vol(unenkHabla la Srto. Tet6 Castafieda nar del Rio, Sancti Spiritus, Ilglla Turner Juanita Turner, Maria Luiqa Tintd It direbtiva que prolgidt IS gloilig d6bitiflin Ica camblos propues -Et 6blooo de Pinar del Rio
Is Grande, Gilines, Manzanillo, Guan- Sonabria. Irene Fernfindez viuds de E. celeUSIM T, rftOns grr Evelio Jbi
ptita al DIARIO fiori Asuncl6n Alvarez Oi.V* illb; log en log reglairrigntos religious du I Diactiiiiii
thnarno y Santiago de Cubaeadenths DAvila, Antonl IntlAn, Jtiar? Herre- .6, Frerd, 2, a Aitih OR pfulealif-as Cat6illeab de
= 6 ii pfirraco I t ox rint6 dliz 81 0 bit CA A leroj. Cat6Ucos..qu
MLl- ra Eugenio M. 4 jib, a, selogfkisf
do In Biblioteca de Is Circel do Sebastifift lintand, 1 1.1 ies 6 Votle d, 4 1 braril ftiNfighk ill San Cirli 8 91.
Como ell Jog afill, Is jerem. Ast ell qU6 nocali 'anco Villfir, Jeff! de Prensal de In aj jeron tab I I M X11t4g. R 'Poikd6fril
s anterfore.7 ItAinos librost BI put It ,Hirt ei'de lag actdi.cologsi. 8111
d1a n de Stin Vicente tic P861 at Ser- do vertind. Obra %I Cristia to L lag Awkeflor jiglifAW tjif diA -til- y!6ftEn fititlidlifti
Irf J s en honor del Cristo de 14M
_Piss td
v to del Preso, so dJspone a trubalar Nuestro slogan on la Forts es es- do de guAda 91 Ito e as as In In Arairr 4ild ws estoi caifibldlit d6sdi
FbrIx del Librb on favor do lat te: -1-Irty parn ellos, quI4 mufian tardt! dondb at! lea dfirgeilli un recilal- np nueve. de Is noche, an el Hotel n kado L PriftelpAl rt6tki Rollin do I Dainas de A. Cat6lica -La Aaddlacidn de Profesoras, Ca
iotecan do Silvio Pellico de Ins parn ustodes." Ya tic ha dddo of caso miento par parte do 1 t ?a MUM tApIrlitig t6ficas do
, nIdAil dic;, jif j )jb 116 log gottirdli
-a dirictlija de M bfi-Adla I CrIkito a& Lim- tat con fl Ii nt Maria fj6piiiaorsi cel4brait I W ':Va' 'I!- y me 14
pink tiods, dt k4jivoi 666 e
bila 6 to. er c a ON do H tenexin Jugar 1,0t. rA hbk A W Clow y ratilla d6 A tar-,
Prisio ten do Cuba. to don6 libros, y luegd Is Cafradia que &vIde Is sefiorn unj it
do aigultm qt [I h do frAtIritilag bil bx- il cid8 3 Awfi 16. Nodldha
Una do Ins fuctites niAs ulaundarliks log ley6 cu In cArcel, torque amigo Akuncl6n AlvAr z ergara y es se I hl'tA I's 'did' r iwarli 1111116fibi chwilik dii-A Ili fbitris 416 dor it 1 INC cwyd i'ptb k A intrjirb %drecl FU-. d,_Uib dt _E tudjbs rhebtutia,
pars conseguir libras pnrn tun CAr- hoy no on tar diffell edit on is cdr- cretaria ]a seficits Sabina Suirez del decl
in u 0 060 otisattom 'tift do ii It Wild in ftiot_ t ra pak e do a IS
c .Iet; todaii do lit Isla, Its n1do Ili Fe clrpl k F6%4111 Zi A F6110 :V, 107de hdy y e e.
- cel. go di juadA do Villar, dirldifindtise todoi a 16 lilesia do etakeill ?a
rla del 1,lbro, Ya hace cuatril ahos AdemAs PI Institutg tic Culture deride lot recIbI6 el pdrroco w dirtc- h pabii dwin y 612.1 a Y liertfiltir a it IfiA 60 4det6tbo drd iggtebA hiVii 6 J.'
in Obra olith renllznndo tian In- HispAnIca me hit ladd gra tar P. Carleh Ferpindem Wifil dkn- Antonio Ramos, Jefe del Puesto I- Am m.ent-i diiijiti a thb iktekjbi aitf- ift. Carl jjAh e
1,i6. ; 9 ft MallifiA AbinInillb,'i 4ii'luhho dd 16
r, War; #eflo rnac16n gut,, conji.0to Ins sehoias dO )a 1A
or. bablofido afjo ell quo fie Iran con- cantidad: on In Ferfa del Vitro de doles lit blintenida y arindla brevtw go Enca C ne to 21 It I fAlm at d6ifi"16*
der Jrij fihtA lit IA Crhid 4 d6 11 bihifitir @1 %Jib of a1gun3a nuotet s is.Schola de It I& MaAifti, i6ij a j n
filiddo hnsla 700 vo)umeneii. Madrid, pude obtener a buen precip mehtg, pudibridd odffljrar It fludVa y i in ci
eflars if 11037; 1 RAWd I&PIfifillid eft IA It, tt[W i tit 6' 1 coals e.Li Hibdna. Ondral :7 .'A 'COAt uft 61V iii'Jurlig
Inbor se d6sarrolla oft In for- varlas collections y bbrao coinpletas vajibito imajen do! Nu6itrd 9 di Wrkaf*4 SdbIhA_ StlArii Ajb' h 'Jj ft Mahlirtia drng..6
sigu Ag Alijbitlakil? 91?"r aclon,
m ion do ranges escritores todo a hued del Rosario do Fhtfmgi A 9 4e lag Juvon tides CaV
Pro VIII.r, president de In Mfiradill lkhWii leodi AlAtfit eiciaks. minliual do Is M661iiilili
4irtill b Ot6trell A is 1 611 e get a gT
-En In Kris el Libro me coioca C. Graclas al sAor Artajo, M6 Oporto dif lot ddv(jtba y qua 10 b let 1: w
ell furar aproplado unit mesita con el CrIqto dcr, Limplax dh Agustin; t1ti I an w p 0
de Relaciones Exteilores, P1 Ocidd 6h LA Hibalti pbr 81 bid d A i I 'a
I D licit Mayin Biwnutvi Elbina Chi- - is
10 Part t) ubv6A did 36 A lot bthb
un 16 tero que dice: tbintift ilbkoi ?.1111til"A do Cu turn HIAV n1ca, log 3e Piriat del Rio, Mong6lidt P, 'Tie y dt,.#. fibthi! kill still fb ,j Y411'norlOu111.1 ',o1,u-nL. Com U ri el dia 8 la,
y d6nelb Pdra 166 Vrostis. L9 seflorlis trail Adurit todua a Cuba, In costd Didi Cis, iltmilb bbldeddil fli I mediii it n ?a AM
a "I'd I A 1916h d j Oils in fit Muir a nt6- Castafieda, y el grUpo do mu- a1gunn Para In Obra de S n Vicente vo iltar ,Wjtbld tun Hills 114mlhd- is 10loils AirbiluldlJ6 JeA
Tr.chas so culdnn do rexer(Ir don de Pa l at Servicio del Preso. Promote- el6h, Du nti lag hbrds del did Job Soak A efitkil do brisellor tifi W6
)Igntes gnuncladorts thdb do Ids 6rdinc
vo y reo bir man of rectr ulud 6xpoilicidn -Rbf Clblico- Vccurklonistair ArislWofi A 188 Might- r x I in o a editarse e M Ilk, P& Oomplo,
10 t 16 ti it a of 61 atigithl ifififth
libras quo se donen. Estos libros antes de Incortiornrlos it Ids bliate- roll do )a dirbeilvd en MdA rb ui16n eltri 1,1 Ju
pueden obtenerse on cualquier kios- call de Ins Prisiones. qlag. likoficib obodidtig con g6fitifoid flAu OR a' I 'Mi'd reighij bfird Adds de las comssim4ne de A UK
co, a Ilevnrije tic Is Cana. lambl6n so A i jenflo gran ffl on el p6blico que demastraclopes de, nf cto par todall A I AtC16 RIO! attar; .6 aj..admiten donatIvos till mitAllto, y lue- I a 0 a cu It a it ritin del Litath. lot tilt6lieds C16 Akudda. Pr6ximo tatit ya a ptinimse a In fie tit AbItini ert i Ott int 0
Flo 01i b-ft n Or 6; a i W 'a nift
go tinsatrnm comprgmon ]air libros. vents of Almanaque de It Carldad, plo d Ili Oiat4j diatisit dY gels hard it" dA
Buenos crifillanos han dt! recorder En horas de Ili titafiana. Para log gon 16 141a pKises que at a
Ll coal en sus 70 a-an A It 0 jj#f betikiiiii' Stlittirfir
La Obra mantlene dos biblinie- que es Cristo tlqub Ellie esom libron, d t del puebo, ya que 103 6*cut- Cis ha do I ndit! ilorio IN: e jStfbrbrdd IS 61h 9. as rMij&#A k
can principles, e S, e I ex s fin x AgiArd 36
Is del Castillo del recordando susPAN rus del Evan. v' a 901"Idlijil- a la nxiSfilikk TellidA o tal
PHricipe y In de ]sin do Pious. Luego ionist:s no habian Ilefnda, se cele- miller en Cuba, 6 61 a Aidtlih El din rdbWdh b thil drit (b act
1118 tCtu!MO8 MLly blen ift-lipm-nd it -EqUiAH! Preto y me vititalitbl." br6 a Ins achn, ml.n can ads, Y sertn6n DOWO 1010 ig titillilled bilb 16 diiec- dedb. S- J Ott a 0 retort a
par el pArroco P. CArlos Fernfindez el6n del Rvdo. P. Hilario Chaurion- ra SArilk -t 0 fbiltet sbtih on 20v" eoto at' do piditttit' *16tor M'b elt,
Vega, Como terminacilin del TrIduO do quien to he convertido en una ti irlok "Ivi'Dratero-de diatiti- j16 jo6hirlisti Para ultsk I al Ana, ti 'rij- fiii al.
b I an tj onor do Jbitis NO; log Para el din 8 1 1 f6'I Ink ffilm
lebrado con anterioridad. ve dadera gula eclesibstica, plies Cis M, it h VIA& it is Ifid 01 diclembre ha sklit" i1flarb Ad IA. Celt- 14tifidtithal fir ill
.r 4 StOniiift 0 lftil's ljr,66, do Is Cliftfilf2aa Reklailhi,
16 quial y rtligio- ii omt to AtobtfitiWil CifitAnts, f16" 46, acho
lag slete de Is tarde. en media de Is organization Tyro kill tit it 'discutign is con It de Cornislotlos N till' it I du
Peregrinacio'n cubana a Me'Xico ce istjl vst tit! It
xtrnordinaria concurrencia y alegre sa de todas lag esis. d 0 1 at Win do td oft,
. y id 6EI6' dil tiolbi
no tit h 641",
ti n She ants el d u rw bra
in Extractemos sus sessions: la 91 ifid girtafthill.
tailor de las campaigns se origanIz6 ]a Frau. diclernbre y a A 4til! arlirrin Ica de-' a del
procest6n on el siguiente orden: Cruz Datos agtron6micos, relaclohidos ;t ftiultig r6ftntia It! dIJb
otiji6lg, it
6 ligados, t6bolittit y iinlera del No- EINW3 I
Cirlales- bandern de Lit Cr zada con lag festividade relliliosas. A lot sIbib linmodia de Is nighAng; ejj 11 1, as a'; docedibial" IR i' A cretariado do Is UIM C I due Mis
para asistir a cults m arian*s Yd el 16 delullo do 1937, etandarute del Cultos habaneroagen 5 1. Miss do Coiii i6n. 11bi miditiga ib tibft abaJo se d6t.11ah, 66 t6tThhuo LIbrrir itiniffi*OWdirec.
Cristo cle Limiting de La Habana, ima- Horario de miring en La Haligna y A lag 6tPt Mi t do Ex itildi f8k; roes recibidos !h# d- kgji&ja 1%,
Ren 0 u a' 'on 'ffi96htd, t. V't 10hi i - a till fthfto ., victor
de Nuestra Sefiora del Rosario en las capitals de provincips. sicifiri d i Sbh1IIrV SlIkki, W91 N Nj In I k -tja ugjy 96jj Centro Regldftal d6 Ih UNESCO. j
El pr6xinio to d diciembre saldrA Din 12.-La m4firtria strA deelleada de Ffitima, imayen en busto del Cris- Cronies Ini0ernaclonal. Catolica. & Witi enditi i TvWfi 6kitiast do E '19
a Dolegacigiles: Bolivia: IJ6&[6r -Ah
do Lo Hubnoll Una pereginael6n cu- para cancurrir a Ili Basilica de Gua- 1 en blen ador- Cr6nica Naclonal Cat6liC2. Allptin"lat hitifle M fiaan7
to de LimpiRs I tovd 6"ft1Mft6 N9 a' I a 6W 'Al
Indices del Santoral par ordin Eli #a tbnio AVdya- mit 'A -- =44 de
bans a Wx1co, con el o Join de ants- dalupe, por %pr este din Festividad andas con fr;,gantes flares y it iistrd di tdileltoldh
nmba a it of doctor ia 11 . Son
nadas reno___,_ ItiAl Jitighfiffifi
tir a lat tradicinnales fiestas ell ho. d a 6 0 a jji P,101 Ifl.Cotellib Ilitgtbi fib ra
tit, lit Patrons de MOJ[co. Lit tarde luces, y debris Is sefiora Canut Lou- I b tic it at Melt the Clad
nor de Is Virgen tic Guadalupe, Pi to Para atend r asuntos ptitoba- der con lo% excursionists do La Ha- Santoral complete dia par dia. 86 it juirtti it '17464 t
trona do Wiico y do Ian Am6ricas, bans v Is CofradfFt del Cristo de Lim- Guilt Ecleslistica Para Ian Di6cesis 111aum ada etit hi ireirilt a Brasil: b6tittir MoriuOt BLqurenw' SON~
lea. co erlincia tarribi4n. m6jorara ffikh, Talc al r. aEsta regrinicinn, quo esth ben- Din 13-Fiesta Tropical: IrAn Ma- Fliho, AhbeiAbildi-nir del IRECC U 1i .
olas de Aguada, Integrarig en In at- de La Habana, Pinar del Rio 1jrb la ing cr16h do in 6rdeneS disemi- c6 U - A ilima
cold. p 6t Lrecto EdutAq6n Nitional; jn6id I Obispo do C Ili Puebla donde comerAn, despu6s proa (julliA fistablez- v di r de d 66'"
Rv a to ruiente forma: Presidents, sefirtra tanzas, Carnagiley, Cienfuegos San- del L i @I Mu i hyl Para coordinator MtrO. Marlo.66 Costa lrstraeaeg,'ie- IL, it "d
Excmn. c a TehuseAri brile pasarlin cie n t6
Monson o"Mr-M so eclu
dmo. Xsuncirin Alvarez de Vergara; secre- tiago de Cuba. en ]as que so Catgip
Ri An 'I quo conductola el se- In 6n el Hotel Afin iel. tarla. t-iora Sabina Suirez del Villar, yen lag nombres y directions to- de Id Acei6n I cietaria fikkAl del IB CC Jefb "cre
AlfMdlo Cnri-c sn QUesada, ten- 1,desayuno dfi Is Div lot, do Cli it del
Nail Die I-Despu6s de tesorera. seniors Maria Ross Losada de dos log pArreas. directors 6 cnie- % caftw Al JAX X
s 'WrAh a Pdrdti. P PC
drA el siguiente programs: 0!9 Arlin Is no h tertaildliki,&
ro, Guiralt; ceIndoras. Justina Urra, glos y comunidades rellglossis. td= e bialp Werl 6 -At, 1,
'In I La on el Hotel Ruiz Galindo. t irrial Pifid dbI Lifir'd lhgtj kxt!fhd. M6flgAkdi d1F tfir*
Rodde Ugarde y Juanita Tonson y Asoclaciones de, caricter na on a Hii Id bidl tiff6ab
Ha l 1-41YC.5 p. in. Salida do d lit COMA d rItr-Por a is. Mexicans do Avis- Din 15-A media mafiana regress- entre otras asociadas In octora Ze- Organizaci6n de Is Acc16n Atoll- gurada h el Partiu* didtf6i h ii do i Fffih b B
cilin. rAn it PUebla it p1morzar y despu6s on y Obras socials principles de par el Aftntittei ofi Ed.c.061rl Dr. Au; botijtIntAftAfit# t6h Vir Ito en a 1,qi6n Atioz AAsi w
Din ll.-Vinje do todo el din visi- a M6xico Ilegando at atardecer. naida Romero SuArez. Dulce Marin Cuba. riliaho Sjiftchk Ardogni. fig una de la Aebl6n Cat6lica. n e to d Clot aflos do i Agustibi ido
. Jain it,, Praf. Ga -bid U bf
tando Basnueva y Elofna Chircile, dirigids 6n Cat6lIca Vahang, Durante el tiernpo quit permallex. nt!
Ciudad lbs iptns do interns en Is PD a ]di, -Vlakade Ind. I tit. W 1. mima por el Padre Carlos Fermin- Caseta do la Accl c Ilk Feria, Is Obra de rain e Settle Na. dkir it, q 61
de c fiblico. n ero a abierta o a bia: Doctor AiliMa. Aivir
.11co. MI do it Juan TeatihuacAn dez Vega. rezAndose durante el des- donde NO venden a reci6n I Servicio del PresO, Restrepo, president do it Coiiiiii& Urultusif; Pk;L jiffi
at Mnnsterio de Ar, Iman. Mis donations para la qbs volfirrienes religious, de IV Abe f 351.10 cu.
file de lag nrincinales calls de In po- Ph
0 a ra aquellas Nacional de Is UNESCO.
So ha Iniclado en Milieu n Ill ma t6lica, In, Santa Biblid 7. VU4
Is calls- Din 17.-E runs visitarfin bIaci6n el Santo Rosario. entorthindo- Ca db do"
esia de Candelaria ra general debiWR'N1U6_ Chile: Sefiora Amanda Liib;m,
tructl6n de unit flibrits. de lort Jardlnes Flotantes de Xo-hirfiil- ilinticos al Cristo de Limping y I 1gl do literary
comestiblea cu. Lit trurdt si!rA Illare Para atendit Virgen. Mas CAW I". ii; kd t
llSLlntos personals o parn poder ir ? Egiald4 tiidos: 1.
Una numerosa concurrence pre- El reverend Padre Albe ,o Nav.r El Obispo Auxiliar de L I A&' ildf Alkto I ql;
CIUDAD (APLA) a una corrida do turns. r Pin 9jarge 01,1 Z
DE MEjIC0 ene16 el Paso de Ian imigenes duran- ridas, phrroco de Candeli
junto.
Din 18- MarcharAn a Cuernavaca, to el recorrido con extraordinary del Rio, nos reunite In sligulente nue- Ecuadof: tt do. Huffiblitid -Vitils MkLa prensa loca so have Con de I luego a*la Hacienda de Vista Her- fervor v reverence. nivulendo a Is va lists de aonativos recibidos para
iniciac16ii do las obras de construe- __ I I
pion, 9
pjA 4A,, S"stdo,:25, do Nolly. do .50
flabanera
Inw yexamose t&kWae4 A
xh is tidehe dot ts Altimof tj do
no 0
Mroo A VQ u"t
L
it" firpa2d le a Wrarp
or
Mtm pue
1, tat ctita ds4 a- coh, a
ta qUO 1end
OL de
_Nral:
muy
U: q
"a
Nv muy hico.
4
7 1 -4" it.
AM.
Cotnild6h do w"7
rf
miffiek" x
P. aV
6 rtd I;=
Vo Cmpbolffj Out" 16i o' do:
110", 1 lit"
e Dra" 0 =h
th fk&Ai& ]V"I 1106 Jose.4
lo'mitdoii 4W df 4to di Sol! I
Qi"1;odHguez.digerir,,confiew todoe loo valores nutrifivom quo el, Emi ly, Sol, 0 onop iefiora, Esteld
tww dl FAit& becw & Vol Oftodw Dlgz rut,! be bra, III uda pe I ernwri-i
deUe VeIaqqoj:Vrtha ferndbaiz de
commclm exquisitamoste en cmildo de comd 0 relL iW
di kfl ljs;d jicel"fj R
4rfguWCh&v1Anoy-sefkom Cartnelf-, Joe nifios y par toda Is familic Adqui" unas W627 L n; ir ci I JbAfiez y su hi'..c. Texwof Poilo.
gf" .0i bft,7 Meg Pbr0mrV
to d -Ni d, Y. heildrg abr- COMPladdOW Officiffills hW i PrinilciaN do V" e Is n I daidmiWit
di, die esibri.
SOPA DE VIOITALlt
A&W blan re A florA I 1,41t oil
jjftWd% I OFFm wrA iiiiii[O"'edgildmid16 do jrAcIA, billist Y 211811aft, RUA
wiffib, do mdmtdW,-* OW'#646iddor 7 Ou" Foils.' to Ilewd"
do 16 "firmew,' IL wet, 111011, GbbzAI D16%, BMW Oliz, ift A fili'di" i'L ji_,Aj*kjd, 11 oil **Ii. _do ",A WdolL #h #1 SdAtitifie Ar T6 .%1fliftiti Ai6iz
jjdi :Ift fie 6i
yilit MiAt"i d -9.- = 476
1' u aXNaz id ''Stivit Pold 01 Bod& ItjMjA -rwitz, lim 'I
mW;r1='nd" die
ofit di glart!#OiL je is nist y jet Is, Us; Of imVisi eii Alminle;
VIGOA11,11 OUP e QUESO PATAGRAS
oo.,SaWa cofi Afi; ght"6 *o1ce1ebr&rA tft fiffffildlid, 6difid fift"aw ad
Tftd AlivhriiiiI N is
titt.76mindez-064 lbiifill- &NO* 0, oft L' dl bAlfhe Empitiol.
Y. i fior&
Hod fisia Sea df*.L Y. 'a Hortinda-dd &m"j,.CarmnitaG6;*,
Lil. LI fe- MY
let'Ung ti J-19%312 fail, ping y 0 r6fifmii; BOrAj Mixi Und Int f into ftodA106r, do -su-, M. 'tatV de 'I- ftW- O 'n a r i n a .
V s pose heto
ANOC299 EN tt DIA10 DE LA 19AIRRIA X. G 'r'd t6fn6" 'Krifij ukOd&V 0 aptbx,
LZA i.pg ir, de bo ii Wideddi Se c hw, it -tentwhenta Inz
vkldd;' IUZ de'(f,A, tg AtoM do bado, en'lbs s4ontit 0 C I S 69 f 6 irfis46 Atnl$O_,i6sA
ver,.Aliba yMartha blivir Jbit i, 11hawAgencia _FdtdTA6, 41V=af: ift car d Aft 'FAM ILIAR
i 0 er. Atuados enr QuintAt Air#riida cil.16 iq'e Ilev
96fi bri Carmen
do r. : WOO u
L Itite L, O'b
rafis
Mmmerto- G Tez. y Aeflora 1116ves '2][ ZI NOW '0. tilft, dUranit
rti, fififtL 100, Tjowr6L n66 tat 64
": ,. I t 12,60 thliffid
Pkrez, R z y $if 0 74,,,%, t5l'o ft 0 t. d1i '0
M vw Loft CA
iai'Ricarte r; ItAM 4,110i he &
11EVLON. n6reall, M11i !QAOOW del
Carminciti donrAlez Ric;krte., LA MARdA OUE IMPoNE LA CALIDAD Y..'
Anto cAMen zadcAlvarezHoraw- Biv,
foil "LA CALIDAO NO MNI SUMIU16"
P& In tenAlA as Idid AIVO&I
El. doctZU avid. Rodr lAgd'd 6o, I a
A1 vialtdr nwistrb Sd16n dij N160 rit
Charity )Rodr ez-Ajilafos, Pa unti hip w a d n a Artigam, AIA ga tph 1i to Is Mic t #3 dit., deinjuriftion el sg dilb
1 6 Cubs, c61 lin ic ordd tics' rot agoisi: IN tj 16
96 a" 6 1 1 d 6
ev d Aph
pt"4O 1, f rj .;DOT CM 6 L
,udt*d iddb, ,6 61h cdbt6 dIgUnd u,,rp% dfil d
:vihorg Lift Ma. Oor
la y md p ;o
I blica, di, d ii Or iz. a 6" 6 4
j)6 'dl M 1 QdIt"drid, yA i "Ifo jal p, m. '11 co6 tnod
16' 61 66JdBI61alit 6brh d d c pis, @fdctivd, etr., ddn Of diMlori
ContuildlitVRdVIbn d Tjqab .i Is iriffille",ft. AIMUOPS6 M O Ito moltocal contrlWyOn a ests oWrit de hermosa
- 3. I lc:l 1 L & or I fi Idii I i
le VOO NT A& 0 P-10-jeolvel As
U a d* Ld v a., c 1 6 #Q,
ai it .. ugftA
46 Al 'At it ante, 0 I 'd eubloTto ho ildd
t)i tiie )M6 to,: 4 6i 04, 0 -, 6' at ,f - t6 dlAudvdiA 2 It
ti Ofolft L dun t 6,* ( 1 6 IfIf
&I diorim Ahn h6m Wdbifis O',U I it g6mrild fAdi dd
CA,%t1v:A1Vmrft c I "'
ti A a '4i i Q ad, A, 61 6. 66 #?it* A. Mi, fte Wd a tfed on".
n 4 I i lo di -It H6 6' 'd Ob L ones
ax dop hil
to I It 6tg. 00:OVO- Cub 4a U#t 6L
U116,,de AW prififtilt& Ift 40,9 i4 id, wl* 9nA 0 VV I'd
'6411 TOIL;, I
Sq I MEiss, z Or siti 61 IldeWl' d;,& ai Mill- I I eor"
biaif: I'MR, 14 bih B ,O- d At e (4,691F
to a 44 %0
A, 'r6f Je;
abOrIts'Ifena'Cabolo. 41 efiV :W16 Guirldill.
Uuminada 3 Sarah, Oblas, ins, qU8'Jbrind$Lr Atfilk as aeftor
.1 1 1 we4*1 I oritW tentra, do divW ITdAq1?C, 4 y bof 1, m Ad WO os a ON; usum, toamgzardi.
Vero.' m.
expu 3 gee 6 WA
a oA JD u . .9581i.li pg
efiga, Ana Grah a TI;"U. A
sill rem -Gas Bi v an
rtz I gal. HAm tt,O-V.ur U. ijo to 92,
o IrdO.,'. us, vu., 1 0 is Rho,
XWad6;HerWm mi 6 ed
trtinei MAndet; Martba, f a 6 p
Michelonsi ObdulWRodrigum
00dit tilt S h JjjUnde
E Vidmelf Ito x1mo rfies de
d1c takad, se
ML IA IfIbsilfili Sah juOti dd Litfin- jo! bod de a ence More seflorita MAN- ftlk Viliddaik,
On bIjbirOn ddctt)r ioid Fdstkiz-LeOl.
'part tiw"ffildali IfiefrA 61 hifthdio III I d6fillfiW6 Una irtlitica, dfid& i9ft f1dkill., Off
rM lid sid6 ene6thdiffid.
di AfOlti 61 rdh6dtdb
WIC do Sih Lizard
ambf Ivift id Otittuft di 4*661, .61 ea 6 do dfid db lit nWi.
Afficlfita" Oil 44!
m Is y 6f 126f
Pa.
Wig, Jos so ore,
Oto, 661 19iffil,
thi 44 d': d1i '0 %gkr A Iff Molt thira dit -ed
U41, Oft y ft 61 'hoij 84
in 0 e Va 6ma t VE
eiaezj 7XI 1 L; as
V daki J
On, eanlnb
Inat 6, diclembre, a Ids'. dIo2
ly,
Pigina 10 DIARIO DE LA MARINA."86ado", vid"l;5 de Nov. de 1950 a Sj" h
En medio del mayor entusiasmvistvj"" l on POSCSIOW
T,
En Espana
Per Roberto Santos los nuevog ejecutivos de la A4 'i 0 n C 'an' a' 'no a
MO. ft
-El regreso do Franco. All
Labor tic In Direcliva ir s ya re' Ii d
-Protecci6n a to infancia. Misa,
del Centro Asturiano. "00/1
ESPUES tie on largo viuje par plomiiticas, he side Turquis el pri- -Ell )a igleslah tie Monserrate, sori el mejor expolientp, 2%
el Africa Occident2l cipaho- mer Pais que So apresuro a resta- Actos en "Jovellanos 97 a Ins 7 y 30 tie Is maiianal 11
par el alone del seficr JoqA .:Aesudinajinits itid
is, Cana as y parte ut: An- blecer log relacionex interrumpi- Pi fitin'Quin Lana, al cumplirdalucia, icle del Est.& eapa- des par aquel deadichado acuerdo.
"I t Con una sesi6n extraordinary de se el primer aniversarict de IbCiEDADES FSPAIP16LAS A
AOL hizo SO en rada, tliunfal.,en Con tat fill, hace dies que full Resolucl6n final tie Expedients a On so fallecimiento.
Madrid, en ese Madr d tan le Y recibido an Madrid el seiioj Meh. empleado tie la 'Covadonga" e inicto Par Jos& T. Pita,
Lan nobIV, y que le consider coma met Esand Atune, que represents. a tro, q e Is precediti, init:16,segui
su salvador, a No idolo. ri a so Pais come Ministro Pieni- claomente sus sesionCE or nov einbre Cocktail Ene
Is directive del Centro Asturiano. I salon de do Is Agee o.
potenciarlo, cargo que desempena- Ca riR So celeb 6 el acto
Eli Is capital de Espafia. Pugs- -Ofrecido par el president 66rt (: a actofir 1
lanada coma en Ins mAs grades ba ya at cumplirse citcha recomen- Despu6s de aprobar log actas se le- del Comiti tie Fiestas del Ig.t9x%.de poses16n de lot Yrilembitas
-mes tie I. Mate isles, Tararh Yacht Clijb, doctor, que,.!: teiran
dacion. yeron lea infoi r au corn tA ejecutivo;
conmociones tie Abilo y enlusias $e trata de on viejo anligo muy A. Sanitaria, Instrucci6n, Recreo y Ovidio Miranda, a log cro. elartas, hR pocos; dias par. Is Manime populares, in entrada del Cau- Propaganda Retire, que fueroD nistas, a Jas cloce del ills, en blealcle' Representantes de Is cOl9Cdillo f i6 verciRderamente apotecaj- enthusiast tie Fspafia y admirador aprobados, as vo un particular de Re- la Barra Bacardi, tlvIdad,'eIecCI6n a Is Los precedleron
u tie todo to espahol y all liegoda de creo die
ca. At jubilo del pueblo madiiiefio Entre lea acuerclos figuran: de- tiliftos festejos realmados Con me
-vale tanto Como decir del pueblo nuevo he side vista con general be- dicar a] Hagar Asturiano el 70 Pot- tivb de conmemorarse Lin universeespahol-por el regreso del Jef nepticito. ciento tie to que se recaude par visi- Hijos de Lalin
rio, mis de Is querlda asociaci6n,
paternal y sencillo se unia en esto Turquia en Cate case, die una tea tie tourists al edificio social, pro -Festival en log Jardines "Ifa- a lox cuales hubimoi de referimcls qu rrogar par tres ahos, en iguales con- tuey", maharia, dominge, a 11. aportunidad.
so Is satisfaction tie saltier e leecion y on ejemplo que seguir. d onOtstn important. event collective
dietetics, el contract e arrendamienel mundo comenzaba a hacei ob,. Proteccl6n a to Infancla to del ca-fli-taberna; jue se coloque tin Is Line tie In tarde, rincitlintie justicia y que el tristemente fa- retreat tie Laureano SuArez (Suari. dosele hornenaje at tescrero, coh6irr16 Lin gran' n4mero de ago.,
mesa "Case tie Espaiia" dejaba de En Espefia, van a ser distribuidw log) en el pabell6n "Manuel A. Gar. senior Gerardo Pemba Vhz. ci.!d.. y asocladas ividos de concern entre los nifios tie Ins Escuelas y cia,,: a PetIci6n tie log ancianos asi- quez. pairbQca de log nuevps Ail-nf 11'
ser one potions incognita Para con- Grupos Municipales, ejernplares tie lodes; ver de kiA forma se puede Plaines que van a ser pa ff ; t;; A
vertirse en el primer paso de ones Is Cartilla Infantli de Circulaci6n, apresurar ]a atmc16n a log welos tica'para el mayor'suge de In
reivindicacibnes que no podrAn ya tie DeIegaciones. Para no alargai su tuci6k plies ca el deseo do t qn7
hacerse esperar mucho mis. de la que son authors log ingenue etancla en La Habana. Ia1slibii:iaci6n tras una labortiffi
Este rea ci6n tie acercarniento y tea de Cannings, shores PelUco y amenle Actos lnm i6di t(3j; ta (le- mociadox y dirlienle! Se., sac Maria. Tambi6nl se delibeY6 ampli
reparacidn hacla Espaha, qL4' VH Ell estas cartillas, se ensefian a acerca tie a situacl6n econ6mica so- pere.,por die
064paban Is presldenclalel,11 ilar
haruinclose mundial, coincide con Jos nihos ]as reglas generals tie cial. Presid16 el titular en functions 'PARTIDO PROGRESISTA DE SO. de In Asamblea,' sehop'Juan Los progrelios de la Ciudad Univenitarin
ei despertar tie Francis en manto la cii-culaci6n. y par media oe ilu3- sefior Jos6 Fecilindez. Gutidrrcz. CIOS DEL CENTRO ASTURIANO: IM"da xg Santana- el director de In al communism y eon log noticias Ile- quien lnJcJ6 Is sesl6n a ]as nueve y ]a re4ni6n de Is Junta Directiva el din t. doctor. Eauardo Guernics, y Entre lax nuav4 edifteactones con qua va a
traciones So les advierte del peli. Eu.gpend16 a lea doce tie la no.-he firliquitietilindose Is Ciudad Univeraltarts, de Msidridje depta*
galas tie Londres respect at mis- gro a que se exponent al jugar en ri el Jones pr6xim treinta a lag ocho y media de Is nc- el doctor Francisco Illas,'interventor par So grandlosidad of "Inallinta Ruble", del qua damos *aquf am fa ja.
me asunto. las calls, sallr atropellacianiente tie Continua 0 oficida..001 senior Mendoza abri6 el acche, en el local social tie Teru nte j,' posesi6n a log dir' t
to,% centers docents, caminar dis Rey 405. Encurece Is sat
Una de aqu6tias dice que "bajo la tencia el se qu s seftores Anto e
Actes civics en elylantel "Jove- ion )a nio
presidency tie Sir Alexander Ro- traidamente, subir en log lopes tie lianom cretarlo sehor C6sar Garet a 1.,, ,- Un expresivo mengaji
gers lidad inglesa muy ca- UNION MUGARDESA; uArez, presIdente general, ri-e- La derogaci6n deVacut d,
p rsona lea tranvias, etc., y se lea indica la;uniftl de = S
doctor Manuel Calderon G6
I a en los median financiers In mantra tie cruzar lea calls y Con motive del aniversarto de ]a la Junta Directive el dia 27, en all In- mez,'primer vice; Segundo Alvarez
tie Londres, Sal Como en Portugal, plazas y Is utilization tie. log pasos muerte del lustre cubano Miguel Ca- cal social,
-idad. el alumnado del planted "Jo- a )as nueve tie ]a noche. FerfiAndez, Segundo vice: 'Fernando de "Hijag de Galicia
iniciado.hace dos meson en tie segui yula, CLUB TINETENSE: Junta Gene- Alvarez Roque, tesorero; Pascual Espana ha ennoblec
Gfur'an BretRii on movininclito gin Este que viene hact6ndose en Es- so' ral ordinarla el die 26. en. log ialories Guerra Navarro, vice; Fernando Slecaricter politico que bajo El titulo paila bajo all terrible r4imen die- exaltAnde Is figure se- del Centro Asturiano, a IRS, dos do rra Camps, comisionado tie SanirlRd; En Is secretariat general de Hiles
Probidad, tie Galicia se he Al ser reconsidered III dispose
tie "AmisLad con Espafia" iie pro- material parece case natural en fiera del virtuoso cubano desaparecl- Is tarde. Cita el secretario sector Jose Luis Crespo tie Ion Areas; de props- dej E"Jlud reclbldo el mensale In.
pone contribuir a Is creation tie cualquier puts que se precise tie do. Tambilin ayerj viernes, se conme. Alvarez Fernandez- gan0a; Arnaldo Calder6n Cuoqte 013. que transcribimos, el cual
are cpnme. vice; Ram6n Brito Guadarrama, vi- re e),_ el.c
one Europa fuerte, Pacifica y uni- civilizado y Espaila sigue atin don- mor6 en otro acto clvJco el fu.gfla- CONCEJO DE BOAL: P ntemente el alto grado verdadera justicia. reiviiidic6. a,
cecontisionado de eponomia; Lydia act. logrado en aquel soberbio
cia, tie Is que Espaiia es" Porte in- do lecciones at mundo en bastan- miento tie lea e8tudiantes, destacin- morar el cuarenta aniversario ,octal a sanetorlo: "Sr. President d e Hijas tie
tegrante y esencial, y que para tat tes CON21. Tat vez, en este -case, dose log distintos aspectios tie one efe- hanquete y matin6e bailable el tries Mendoza Ojeda, c mislonada de cul- Par Sergio Cifitun4s
m6rides luctuosa. tie diciembre en ios Jardines Hatutly tura; Olga Hernfindez Vikzquez, v1 Galicia. Sefior- Qniero par media tie
fin busca promoter Is aproxima- lea instrucclones aludidas no re- tie San Francisco de Paula. cc; Juan Orlando Mendoza Ojedii. Is presented expresarle Yet mis pro- El relato-biblico ca bien conocido: Sabo slas' "life be' acurrido
ci6n cultural, social y ecunbmica suelvan de golpe el problems de 6oniisionado de recreo; Juan Gil Nor! funda gratitude a Listed y a Is socie- a que juzUCIRCULO PRAVIANO: Banquette BalshRM, el fals Cambia algitmO',er
, .1 Pugrofeta, fu6 enviado flqii Vy l6gicamente debe
hispanoinglesa y el restablecitnien- Las desgracias ocasionacias en las En el pante6n eumh tionionaleda asociadox y asocindas, el man, vice; Jos6 Ortega IVtotiz6n, Co. dad que tan clignamente dirige, por a maldeci lo de Dios Is jrojd n.
to cle relaciones diplorniticas earn- calls par impruclencia de unos o die e e dlcjembre, en lox jardl. inisionado de relaciones y el vice An. Laden lea zatenclones y smeros que Leda en un burro que result aneo no pingativi qdie TA ones ban cambiado
ip*ex7,'.qdp en
pleas entre to$ poises del Atlin- nes Hatuey. ban tenido con mi sefiora Madre Car- !nos que 61, march a getter el prr 1W votpron
de otros, Pero no se podra negar gel N.6bregas Martin. ME sGn;Iqajpa El martes 21 del actual segfin ha men Garcia L6pez, intLi-venicla' qui- cio tie Sun maldiciones; torque 414- contra Espansr'
tico Norte y Espaiia. El movimien- que contribuirilin en no p !quefia HIJOS DEL PARTIDO Dis LAWN: Se hallaban tarribilin presents log rArgicamente hace varies serranas
bla anunciado, love effect en Is Me- Festival en Ins Jardines gBattJ sefiarits Juan Gil Gonzfilez, Juan Ber- laham y log proletas tie all estlrpe no '-Puede decliie mits admirable verto, que he reunido truis de On mi- media R ir formando Is conriencia tropolis de Colon, y en el pantheon cle San Francisco de Paula el die 26; ge rnUez, Pablo y Josoi Delgado Vill- par el Willnente doctor Joni A. Clark, trabaj an gratis, Jai. siqulera Para -rail .4 Har de adhesions, cents entre sus erIcOh dad) FA -efecto, senior profitilla.
" ES e gratitude que hago extensive a lea en- decir. Pero se tr6 con que de Cambli*qjilen se equivocal honradadel nifio y a darle noci6n mis eX2C- Puentecieurne y SO Particle Judicial le rendiri homenaje al tesorera Seller rreal, Juan Cirflo Almeid It b lerme as 7 em!leadas de administra- so boca y contra su, voluntad -n Be' mente,6 quien precede -de mala to fundadores figures tie Ins perso. ta de so responsabilidad Como ciu. la exhumaci6n tie log rests -nortales Gerardo. Pemba Vbzquez. Padr6n, GermAri Padilla, Francisco l6n dre que con tanto celo y 0
r 1. Sale aban- cusiddo Win no In da Jos resultados
nalidades mis destacaclas cle Is vi. dadano. del doctor Alfredo Blanco Guerra. CENTRdi CASTELLANO: Agasa. Solis, Salvador Gil Norman. carifto Is atendleron, ast come a to- lian mis qua bendiclonex; y aI
tie britinica". Ell cambia, aqui no nos "up'- que falleciera siendo president cl-2 jari a sus m6dicoa el die tres de di. Y lea damas, Isabel Cabrera de Ca- des lea pacientes a su cuidado. zas... etectdos. Y dj estas dos classes ban
. Is referida sociedad. ciembrL a Is One cle la Lards con un pote, Lucy Martinez de Calder6n, Algo asi le he ocurrido it VeIjko ip
Turquis d16 at ejemple man tie esas "minucias". Y silos aid 105 Rrgumentos triunfantes on
nifios mueren baja ]as rued tie A] acto asisti6 Is viudo seflora Con banauete. Migdalia Calder6n, Emilia Alvarez, Me enorgullezco de que tanto ella Vlahovlt diIeg0o'de--YugosIRvJa. en Lakpg ,Success: las -tie log nobles
At ser revocada par Is ONU Is a" to ASOCW ION DE DEPENDIEN. Zoila Bello tie Sierra, Margarita Oje- come mi sefiora e hija tengan (-I It Is 0. N. U., quar vienc a ser uno jd
on vehiculo a quedan invil rias PR- stilacion Rosado, su herma a senora a honettos que ban cliche sinceramen, all sobri. S Wo e all
aus rational- ra toda so al-t Enriqueta Blanca Guerra TE DFL COMERCIO: Elecciones dh de Mendoza, Amada RICO tie Pa- nor tie pertenecer R eS;l flustre sor to" al f Lill %rbenor6. A.sueldo do te: "Nos 4emog equivocado. homes sirecomenclacilin hecha a vida, que se f i ien* Mercy Suirez, e; doctor din diectsiete cle diclembre. Para a- del aham dt esta nuova- histdria ; -do injustos", y Is de log pillont Wenno sehora cu- dr6n, Eloise Pifiers. de Padilla. elected, orgullq tie Cuba y tie la me- al que no hace falta nombrar Para ftiAosque.:hSn reconocido desoladjus;
bras en 1946 de que retirasen tie 0 que tengan mis cuidado Para Fuentes, secretary del Centio Galle_ brir la! primers y h !qunda vicepresi- Una vez posesionados de sus carEspRfia a sus reprerentaciones di- otra vex. go, en representaci6n del pres.1 Ap denotes. treinta y cinco vacates y que lodes lo reconazean.
quince -uplenteg. gon, el. senior Solis liable en mombre dicina- "Nuestra trials fe se volvio Centro
VeIjko Vlahovit, que estuvo core' no3otrog, Espan da vez mAs
del Centro Gallegq; Is sefiora Marti) ASOCIACION DE pRopIETARIOS tie Is Asamblea de Rbpresentantes, Sin mAs, y autorizindolo pare he- batlendo en Is guerra de Espa d Slgue hcaabido en Is
its (del fuerte y uni a Ila a
0 Antonia Feel, y s4fiorita None Ale Y VECINOS DEL REPARTO PALA. afirmando que Is nalsintia' he tomato cer de estas lineage el usa que estime [ado communist, naturalmente), igual tercere. posicift log absDfiw. Maria Quifiones Vda. de Martinez ha fallecid many, en representacibin del COm't6 TINO: gran vertices. denomiriada uns decision que Is fionr* al ratify. converilente reitirole mi sattsfacc16n 5ue Otroal muchos, obtuvo el premio t0i.,f.a(X La pintoresca. y converttie immas, que funclara el Cactor "Una noche veneciana en Palatino" car on sus cargos a Jos inlembros del e hazaha tan considerable Como ca cional dial6clicallinventalla par la. diRodeada del carifio tie sus feral. Ca Ila tie Is Quinta Covadonga, y tie Blanco; el sailor NicolAs Blanco, te- coronando all reins, en todo el par. ejecutivo, que So hnn destacado par y simpatfa. Is de hichar contra cap
Hares he entregado all alma it Dios -if," a lam cuatro tie Is tarde tie h sorero, y el senior Manuel Garcia Ro- ue del Reparto Palatino, el die dos su laboriosidad y horiYadez, realIzan- De Listed atentame te, aftolos y fud plOMRCIR de log passes "tras el telft
Is sefiora dofia Maria Quifionea viu- saldrh el ffinebre (.ortejo haci % bes, secretary, diciembre, de ocho de Is noche a do one gran labor. Tiene especial n ascendido a personaej' a a profeti- de acero", he interpretation lea absa IIR, con Lin buen Puente en el excels- tepciones Como unta aquiescencia
da de Martinez, madre amantialma Necr6polls tie Col6n. Descansari eternamente en l Pat.- cuatro'de In madrugada. La amenizA. mencl6n Para el preeldefite, seflor (Fdo.) Josk Garria Garcia". f6n del Cuerpo: nada mentis oc16n, apoyjkndose tal vex en in
de nuestro extimado amigo Panchito Reciban todus sus famillares, Cape- te6n tie Puentecieume, el doctor Bien_ Yin Swing Casino, Quinteto Espaftol Antonio Rodr1gu=, de delegado on in 0. N. U. Adeemel Ival e M
Martinez, que actbalmente desompe- clalmtnte all atribulado hijo Panchi- y Conjunto Casablanca. HabrA opera. Se referee al doctirldalder6n, abo- habia tenido el privilegio de aprender otorga. Y begin "don Inda" he.-dicho
tie el cargo de necretaria tie adminis- to, la exprest6n tie nuestra sentids ca, x0cledad a IS, que 61 tanto Rm6, Los mechanics tie diversion, ruleta, gado al serviclo dc.'lw entidad; tie Subasta para arreglo de a chapurrear el idloma tie Cervantes que Ins abstenclones duplican el vatrac16n de In Quints, Covadonga. condolencia. par to que tanto luch6 en villa t6mbola, bazares, etc, Lul Crespo, en prop prida; Juan y tie Teresa de Avila. Pues blen: el lor do lea votes torque reducen el..
El endAver se halla tendido en ]a EL VALLE DE LEMOS: Junta Dl- Gjllhijo del venerable, im'Juan Gil calls en Dependientes nuevo Balaham fut enviado a mal- quorum estatuario. Pero's Espafia* no
rectiva el din veintiniete a Ins ache Ramirez, cuyos Fasoa no diida segui- decir a Elpafia. qua ca pueblo de Dios Is convince esa tat d rcautie Is noche en primer convocatoria trate I politics; mis
rii, estando calif ado en qua- pondrAn El ml6rcolea 20 de log corrientes y tie alfuna manern debe center con to,, ca me a I ren Seri un i6xito In fiesta n ve en segur I
"'a u ids, en Ion as. todo all enthusiasm al servicio de Is a lan nueve cle Is noche, se celebra- so grac a cuando todavia exist R Pe- hace sonrc '- torque Espafis sonri6
L e. del Centro Gallego. Cite el se- entillad y desciondoles Wtos. rA Rate la Directive en In Asociacl6n %or tie lea adintrables esfuerzosi tie siempre d7e log que ado tan el sistede Hijos del P. de Lalin hor Ram6n Lemon, intervenor El ei presIdente seflor Francisco tie Dependientes del ComerciG-Pa- Lantos sables specialists confabuta- me tie engender Una vpela, a Dios y
CLUB CAMRANENSE. excural6n a Manton de Oca, quien calffica el acto sea tie Marti 207-subasta pCiblica do dos Para arrutharla. Pero el profetilla, otra at diablo. Abstenerse, en casteHershey el din tres tie diclembre as- tie justiciero, causAndole gran sells bras de reparac16n de IRS ca- que esta vez no ha' Ida 3entado en Ilano, Signifies desentenderse .6 aparLos activity asociadoo tie "HU a del liendo del Centro Asturlano : tax facr16n la reelecc16n tie Rodrigo z 11ae's Ode su sanatoria. En lea oficinas sensato nano sino eil magnifica auto. 1116n,
Partido d9 Latin" extAn laborando In- stele y media do Is mailana d ese a estfi el pliego tie conditions a dis- m6vil, Aampocti, he acertkdo,%' p 0' terse, in itin -sillck se apartonsamente par,& ape urarif 6xito de din. y In mayorla de mus compancros. a is li fio. Ae avcuEiS ibneti por Long
all fiestj On no celebrar mariana, AGRUPACION ARTISTICA Gk quienes en realidad se Hove el sacri. position tie los Interesados, Las pro- munclar mks que yerdadeii cOM6 da- causir' dedritter6sj"tem-ir, 6 e9of3ma.
posicloneg; hay que presentarlas antes tedraleS, verdades 4u ban reiultad Que code ciu l elija'coiho guaiiii, P&G domingo Ili unit de 11, tarde, an LLEGA, liomenaje a In Bandera Rai ficio y que hall mostrado gran inte- d lea cuatro do la tarde del die tie set las rnayorca benteciones; que ERA hay
If a sardines "Hatuey", an San Fran- clonal. el die don tie d1cfembre, or_ ri6s en defender log interests socia- I e bests. pniia alcanz6 de Dioll. lue reconocer;qtli en clertos qsc7scia do Paula. lea, felIcItAndoles, afirmando que pe- a SO os'-e abstencionisnib es aptitude exganizado par Is Secc I 6n cle Aries y a 7, tfRfia:, Hater protests' Ifricas do
El aliciente mAximo do sets fiesta Culture. 'go lo realizado, la mesa social canca render homereje a In simplistic y HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE finds esperanzada en tapas do -7- "or, mantenei ininteYrtanpid4al re*
cordial figure del schor Gerardo CERDIDO: Junta General el die veln. yoc superaci6n. Biagio Is labor tic laciones diplomiticat, firmai'tratatioll
Pomba VAquez, tesorcro social, at tiocho. a las acho tie In noche. en lea lea m6dicos, dirigidon par el doctor Conferencia en Sevffl a sohre commercials, que ea. ld'bden6.',. YJue,, b.tener..,-,*. cog" qua coma dlque se to entregarA artIBtIco diploma. Salaries del Centro Gallego. Cite el Guernica y recalls de 1 dei a' cet" Pero,
a dirigencia _ki,
president seflor Joa6 Pefia Muifia cc el vulgo "se don .0
Para fnal Ion concurrented a log pidR a log que en one forma u otra in fin code line ca duen6.d* V blverA. CLUB BELMONTINO: Junta Ge- devengan haberes tie Is entidad. haJardines de Hatuey saborearAn on& neral de'elecclones el quince de Lit la pioduccion de aceite de oliva So tan chute Como apetezca.
gan labor tie proselitismo, haci6ido
rice empanadR. MI NI MIR clembre a lea ache y media tie lit no- dos socios mehatiales, Para asi poder Pero volvamas a, nuestro ineffable
che en Ic. Salaries. del Centro A tu- Ilegar a 25,000. 3efior Vplfko: tiene )razi!M, muchisiS E V EN D E o S E A LQ U ILA riano. Cite el seerctarln nehor Luig gl me ras6n en lanzar RI raggso y agriedoctor Calder6n expresO que Tambi6n se celebra en Madrid una expo8iciiin Indo rostro de In 0. N. U. SU ReuseMehdndez. venin a luchar par Is socicclad con elfin; claro esti 4ue el nuevo BalaMANZANILLA COGNACS Ecig ountuana y nuava realdencia situads on uno do Itia mejores punts DENEFlCENCIA A N D A L U Z A: atusiasmo, pues In queria y estaba
V F R M U T de In exclusive PLAYA DE TARARA. Estill total y lujosamene amue- Junta Directive in sesJ6n brdinaria, vinculado a ella deade hace ailing. Hn. de esta industrial que contiene g r a n interns hatrf quiso atacarlg: par16:dWVMrR
blads y equi d Incluso con &ire acondicionado ca lea dormitories di din. veintiocho en Eli edificio so- le he reoultado tambl6ii Una atii"a de In reeleccl6n de Is mayorin Par ENUUO HERRERO, carresponsial Dejando hablar a lea estatifsticas, ends acanaci6n. par lo tie hi'o""en
Tione amplla capacidad pars, familla y servidumbre. Para cial de Peace de ,Ilartl 104, a as OcJ-.O bill 11 de Is "United Press" consignan lists que In exportac16n rZ. Veamos otra m v lose AfVCcvorla c Informes: y media de In noche. Cita el director u
sefiar Antonio her, que ban trabujado
G A R V EY P'no"'a"' Reina Porez gran in u- de aceltimas y tie aceite de Espsifis live de one pobre Bal am'dii,
JO SE M ALVA R EZ UNION DE VILLAMEA Y VILLA chado y terminal refiri6ndose al gran MADRID, nov. 22. (United).-Hoy, a log pallsisa Centro y sudamericanos quet"' "Espafia nu. ca he *1 oBRAN0Y DICTADOR" AVE. MENOCAL No. 24, Edit. Arquitecton. TELF..- U-3003. ODRID: Junta General extraordim. alivio que al Estado prestan Ins quin- en Espaiia, el Oliva ca protagonists ca en cifras globules, la siguiente: en nad6 'acerca del n o de: 'r
ria el domingo 20, a Ian dos tie In tor. Lis en el Orden sunitario. de dos acontedmientos importance: 1947-aflo de exportaci6n nifixima en mendacl6n de. I ues si dieria Ire tie en Jos salaries del C tro Gqlego El sector Joni Ortega Monz6n Slim- ]a Exposicl6n de Industria Olefcolas el decenlo 1940-1949-aceitunas, sets pj)rtancia RJEV,6 p 6n de loop ca Cita el secretnrio seftoreRntonio AW- clece In reelecc16n, refirf6ndogc a 19s inaugur2do recientemente en Madrid millions y aceite mill6n y media tie eepresentados en 1 -0. K. U., he Gd6s. afectos carificis tie que disfruta en y el Congreso Internaclonal que en kilograms. El valot ca: aceitunas, driamos comprob 4ue w an
CENTRO MONTAIRES DE LA HA- to entillyd, a Is que esth ligado des Seville aboard log problems de pro- nueve millions y media y el tie acii- verificado cambf a inspiradds xen BANA: Junta Directive ordinarin el dehace afilia y qua ca un honor con- ducei6n, fabricaci6n y consurno. Acei- te. nueve millions, siempre tie pese- ella". dia veintindeve a lea ocho y media tinutir en el cargo, refirilinclose a ]a to y aceituna son lea dos factors tas Ore. Este hoi6bre estA indudableinente'
tie In noche en log salaries socialea de adquisici6n que supone el doctor Ca]- mfis destacados del consume y tie In Espaifin expcirt,6 a log Estaidos Unt- inspirado, perorip.por quien 61 Crep, Peace tie Marti 362. der6n. que habra tie ser on gran economic espafiola. En One ripida vi- dos en 1948, alrodedor de tres Mille- Sinn par Aquil-en qttien no cree: par
term,- sits, a Is Exposicilin de Industries nes y media, tie kilograms do acelte a. era hay en,- extelana. pe
VIILAVICIOSA Y COLUNGA; auxiliary del president social Die P
Oleiolas nos muestran el programs con On valor de 10 millions y media gera
Junta Directive -el din veintiocho a nando con Lines palablas al ;egundo CGnfUS16n: Is Onical Y g
Ins ache y media cc Is noche en Jos vice, sehor Alvarez- bri el que se consign to que sigue' de pesetas are y at Canadfi 33,500 ki- tie tan inspirada disertacl6n:
salaries del Centro Asturlano. "El kreat chisica del cultivo del olive logrames, par valor tie 105,000 peseEl comisionado tie propaganda, se extended par lea zones litoralles y tan 0 0. Espafia he tortilla, slempre muyen
CENTRO GALLEGO: Juntas tie las Luis Crespo, afirma que Ili princi- obliterates tie Is cuenca mediterrii. cents. In, opinl6n. de log' 1puabt8%
Secciones tie Orden y Propaganda PI pal ca ]a atracc16n de socios, tarea nea En In actualidad Espafia ca In Hacienda historla del'aceite espa- reflexionar sobre'la
die veitinueve a Ins ocho media de en Is que ya estA empehado y pro- pri rere naci6n del mundo en Is pro- fial an Amdrica. cuentan Is&, criaticas "opin 6n" de an clitanicii; 1seflores du
In noche. en log salaries ( el PRIacl0- mete laborer con enthusiasm. El te. 16n clef aceite tie olive, obtenien- ue el olive fud uno de log filtimos esentacilm
nores Alberto Menesels Martinez y J- cias par log espaholes ta,
AHORA TARIFAS REDUCIDAS DE INVIERNO! gitan sus respectivos secretaries se- sorero Fernando Alvarez, da lea gra- docana- media anual de 335 millions 2rboles aclimatados en aquellos I e sus pueblos, Ctilando Patin
si Rio Rio. -r au ratificaci6n y expose do kilogramon. In que represents el ses I Y, en cam io, qul& era en realidad el. que lea heque slempre he tratado de laborer 44.10 per ciento del total del que se e que mis ripidamente se prol= bis dictado, San "oplnionea ?-... ,%'rA HIJAS DE GALICIA: Reunlones tie con entusiasino, hacer la mejor. An rec esenta y ocho Silas despuis del costiScaprender.-esto un mWn- Ae
,85 olecia en el mando. Las naciones, cu
CON EL MEJOR SERVICIO DE LUJ.O A Comisiones de Propaganda, Fn- gel N6bregas dollies. Lin aplauso a Is restates productoras son Italia, con brimiento --el 1560- don Antonio muertos k. lea lecclenes que, entisp
cultativa y de Abastos, log dies 27. 28 Rlb pra, 'procurador del Peril, IIev6 cc bi
prenst- flene especial mencJ6n Para 185 millions cle kilos; Grects, con 88; 1 n Sangre, ge sprenden rhuy,. en,
2Q, respectivamente. a lea ocho y rica, Septentrional Francesa, con 13 Lima dos tinajones Ilenos de "pos- Otra* vez tiene Listed rsz6r lieft
media de Is noche en el local tie I el co pafiero, Pablo Presno, scielo tie Af y ortugal con '48". lures" de olives sevillanos cle las..que Balahaoin, 0 Veljk6 0 cared.segi,.en honor tie Is entidad. En el cicia de conferences abler- all
Sedretaria. P s6lo dos a tres Ilegaron VIVRS. El Pa- realiclad verdadera nornbf* MsHablan despuds el -sefi r Juan Ber- :argo de per- tire Bernabli Cabo. que Beg6 at Perft enim y no-rinixTABOADA, CHANTADA Y PUER, irfidez, el. doctor Guern'ca, to on Is Exposicl6n, a c pailia. no reflexion6
,TOhLA.RIN: Junta Directivaextraor- 0 ? afios despuis. cuenta que s6lo,-dos xion&A nunca n
qulen sonalidades competentes en Is mate- 31 e -trance parecid&,Sin
dinaria el die veintisiete a lea ocho l!firma que In lab r realizada en icis ria. se he consignado que el section tie pastures cle Oliva se lograron y una detenerse, a ponsarlo -se Ievant& en y media'de to noche. Cita el secrets- ultimos dogaflos per Is directive eF Oliva est)afiol,- Como in aceituna ade- tie ellas fu6.robada a poser de ser cc- torno a SO, ra26n y se eriz6,disoitesrio senior Emilio Parade. to base del 6xito que no cluda alcan- rexada o de mesa, se export Store- IOSSIMente vigiladas y "rernaneclW' a In a defenders hastat Is ratiertei PesCENTRO GALLEGO: Reun16n tie zarli Is sociedad, Para consolidar so pre a todo el mundo. quirlientas leguas de Lirnaen el Yet- pu6s no concedi6 importance a 4n
obra: y el doctor Brito, quien en Si hay no ca possible hacerlo en no dc Chile, en deride se multipji- 'Inni lnn,4'1 d ..n.111rot itefinir
nap
Dl ,W 1E -Wadoi,25 lpo
ca -Habmera O D
L
7
ilk
t A;,L
XV, "I" I
o" P4
V,
4 soft
Monxaz6n los
11 son taA popu arermes, verdes, gabro I's Fix, 0 8'.
A obr& i4ilagros
-con I engaNdas, aom6
f, r -Y abundance.
un ploto edno 'Vo l'oswo'i -W -modo
yl loogarantiza la marca 8 & do
'vrmu.. 0 quo af nab@ que mon-16 ;mejor dtla-!oosecha
-@Stan, envasadels con 'gran prolijidad. D= grin Alimento SAi li
Los proisedorei-,lips, gbein eonylonom
'Ta edidd SWis taw'superior
Los come'redantet de tooo *1 pais podid
Apromar 0 on Bus proplasostablocimientot,4
Oos'nmn visto abfir y compare& los products S 6 W con los, do btr"
W HIS K Y rcas *i% vusoxiltoiv ia
Lo.MAs hoble Baotndoflo easu eilperiencia, hin C
n
i4ittit1to qua Is calidad S 1A W oii Me usied '6eber' sloriiprela Mejor,
4
W
,- yg
4 ......... .
A taps svp riori$
Con _$U topq Thania AlarexRerndH4d0,V
Recall Ro'drssue' Con motive de cumplir mahans Ion suspirsdos [alAce afies lendri dm reliclisclin ie, e, 'y gphirte Wee
Uj motive do in,:eumplamfies, per& Is 09 Baker -. .4
11 Bass hoy, con fiesta esta noche In adorable metlirlti Thanis Alvj y Hernindes, hUii
bella, y muy gracious sefierlia: Tolanda Decall Redrlites; realdente On Is nor Manuel Alvarez Hemindez y de'su eipa" WIN, 'Him"dM
Hqy Ilegark nuestra. Josephine* Be- Con li estupenda' peli I P it del eluded do NuevaXorit. tica a In Fume'!, se alto.cu.ari e. 1. n, en lit Vibora; ;0 celibrarf w1a
En In residence de lot esposm Alvar, Con'llusto publitimmom to retrato que sdsrns esWseecl6u ke Ila- gran artista., e
el 'Unes, Como ON se61do, dob wina 'Josephine Baker. fiesta, que dark comlenso a, Jim -nueve de Is' noilme;
tarA en-el. Tntro"AMdrica parsiedn- Iiienvenida. sefioritas traje largoy Ice j6venes de etlqu
quieter al pfiblico hAlAnir'o como ho conquistaod 'k todiAjod p4blitim del mundo enterO.
Todo hact, mpg4ftr que )as actuaclones de Joiephine Baker serfin aconticimlebtoo artisticoi'de primers magnitude yi 4ue ;an yerpadera ex., pectaci6ri 4fitre* a
-jslsffr* m,,-W,-m was; aq T con e
fro n, 4
A it lit r con
M t con I c anso
nier 6 11ai
do.
Im to t tetras ei
'gg no no 0nolo dor : a or
gue i do u A evens a A
ban r ic ut
c.b. 11.89
'So I' "" a cargo a.."do -hgn f!.:
6ta, y. Ua S: A., r .71
_4 -40604.., Km3987 YTROSCOSO
T FUGNTES DE GANDAAA
ficiones.
IP 'N ;ViDRA, %1PJt11A Con entuslime'so Win, hielindo Talpropooldvoi-parmi el reptr-,r' A41smol a lu nuffloress Clientele, quo "ot6. is ro am' J.:.stso -10.001
"Euel po's .1 a.P1611m. quo quo propiet. mij S qk k WAVOR Swam"
mu rxo-'de4r04uddoi IN U, -COMO ON ilues
OT;r, ,Wn onal
a VCI fl
jr mile "b, q so 6frecerk,
de'Asioto
bija ION suspictl a -:M41414
la-primemda-, do Jkh- d.p6lije, asu vl cone6de Indusirial DO% Frond o
en un,,aj;nuerzo, Mormaeril oerk Late -de h I !db
i # M r Ca.!r J tgl&fg wj X-4.1,gO X-IN2
comi U ri IrnW .,jus ejenj&tj to$ p"idoi Voj
e me a me all, A&A" III
Ismd6c 0 Bettors agero.
MY.
il de doloo a a
Xltak'lhuy lilb 0. a to at Ice gradua, di Is tram, allows &,eie _jkUjlVO ante A
in. t NO eriela,., cha instilu a' In$ 1) Be de la
lubans yellrm rary nplas.
Ate %ft6*,,'1G'; tntrotsftn, A
010Z mil;
0 lba.. 4 oos a U_ bo p,,con oniondd cailo unm: un ",a,,
fin', 4d'; quit.. ningfim, ip,
de.,opo dka, mln- out jf(qer Oft 4C11 144a." "Jt 4AIN X
Va. 6 7.j
,gr. nor un r pi ;
JA -101- ,nlftos isnom -que*
4 b"jJ1R"jrAZerO4P1 hogar" dolls 7
Al. I .
Corporomm 4 as cocno-jas,croqhem.
my wm "t
0. -01 "1.
1V
:7
'x N
4WojW 0,0 0;j se 0
se"416 40 W 01,4we Sao s MargairitqA" a
4taicekeipop a pcial; d nu el ran
de. Olehibre;;,-,
ae, ofeettiart'1, el d d Is ON. S JAB set&
ly M#Oitvde Is tdtd6*Anto'e1
serihA ray stractiva4efibrita", iriaAWIttildivy Queshdo "AlbiAWMirrial
el; Oho'r GoazilezLmk-aQfioM,:.Mjrj roan Gomfile; 1 E A-RA -D. E E T E R N A I I M 4V E R A
A ye
7 It d i e 11a,r,,Z
.'Los tea los." r
lfroijin, JOB
Por Ollie' coroneln Jo
ALI M, -11690,11tibidoy Salvador Mar. tin6z Martorell,''eldoethr, Pedro Yer* nfiAdez.y JOB. sellorecSixto Gorosto, In Jorge, Artig s' yAUfmeI MuAlcal D ores. Alfredo ernar octor-Josd W-Frarico- Ram6n Clon.; Wez, Rdfael. Blanco,: i6etor AlfredoL ronty Rinnyarig, Hoy,: afibado,4" lai. cinco. de ja tarde se ceIebrmr*;;,.,en el Club Mutica de Mg:T#6 Is Merlendi. an taltuldiez, e ban
qrl;an1z dolmsrAor0,JK1ka RuM do Rodriguez Belmw In sellorltes. TO ftsit;k Be'rnaj, GmFgintGarefa, ger;, In Rtiid1az,'LtdWD6m guim y RUJ414L ..
El rarno, de. mand qde durente'S matrimonio Iticift Wnovia,-lievari Is etiqueta de "ZI FdnJx11,- ol, -ce enerio Jardifi 4elPaseo dt.darlob. n t
ko nt'martie,.
Hoy. es" sibo'do de'galn, en mont-, artr",
_"6
Por jrW j Wff- MF
o0a, yo ekkoj jJMO: "nt*hI, 'A
Pigina 12 DURIO DE LA MARIN S a o,'n de Nov. de-1950
nifilgh
tmpos'i.biliddd Est &aran.,
b -r- 7-,TCer Aas por las perrillas comun-gas de la
Actualidad Internacional
Par Josi Maria Capo, Indochina, en Tanmai tro'Pa&&1',e ereng'. 9,00 Ter" en latoderencm i e ers
'1.este.: atsla''da
-El hambre qua obra milagros. ( Seri temaImportante la 6n as ca pmt
-Tito y su evoluci6n. Si esa ciudad camera 0 1 eY e ImPelietie,
-Hocia occidente de nueyo. en poder de los rojos Tokio I : i vestigan las causes A81, 10 require pora zanjar disputes entre illiersas regions en
in PUOM
OS hablamo olvidado un tall- menus, a lox comunistas Y po-fin, -El general Mac Arthur terml- que puetila.estar 4egura y reparaci
to de ese j lnr6n de los Bal- tras h,.ber rechapdo ei Plan Mai- se del deAreAes lembre, 24. (United) _6n de 40601!foln- en 0911N perderia Moncay no su visits de inspect i6n at choque --LO. oir de -lw-defensa Seri histan Y lis PrOvi
canes en que, par una ca- shall, on sus bencticios, vuelve In -, :, .: POCAT=LJ5,"',Wh., noviembre ZC time prin
prichos fre.te del rio YaW, an tanto at- ', , cipal an to, agenda do to diamiles do Sinkiang, Yun
intrude hacia Antos. SAIGON, Indochina, noviembre 24. nQvIernbra 24 (Unl' _(INS)- ,Urufunclon q del Departa- confereWk de primerce ministers X ban vpWo
a pirue-a del oestmo-y dos EW YORK, U= qua, =,,Z
guerras sangrientas-se reunen en La presl6n del hanitre, segCii) (United). Las fuerzas francesas de Octavo EjArcito, clesetando ted).-El goberraidor y at alcaddede, 'Me do Zstado,.dedpr6 bay que-la que se Webrari aqui 'an enero,,se- u en, los'filtimos meses "P a Tannial, 25 kil6metros al oeste del New York, ThomasE. Dewoy yVini-.' segp no,' p4ede -fuleittes autorizatiag do
un uzzle" perfecto. n una gran propias declaracioneit del mariscal una formidable ofensiva, an Adad,, lateramerilcarus 1 n
Puerto de Moncay, del Mar ( AijOon
a ,as- hunts Cant Impellitteri, respectivamentei'rt- depender-poi Mhs-;tjemPff dc',uri Com d BrAtiolco.
diver idad de ra.us. Nos referinins In ha heebo abrIr Jos ojLff a I IChina. se hallan cereadas par too co- tres columns, avanza gresaron desde at sur Por Is via 26- i cinitientado an at :aislanliento eblos qua lidad. Yugoslavia se hallat necesits. munIxtar vietnarneses, an at mercer rest pirl dirigir dos, de lax cinco. in;- fo ffinemisferid.0cildept4del rekW del Tales fuentes dijeron que 4xisten 'Iag intormstelon" qln dieron CuencrecientAi pruebas- de- que ION, CO- lie. gut Ion -moyeetilban In
In frontera reano- i sabre: at desaxtrc, f "
tienen coma com n .,enominallor el do, debido at eacasD rea.dinalento de din de cTurac16n cle Is lucha, y un vo- Ilan do C. vest too ones I munda. de = ed6,id.
am las cosechas del puts, y 0 cintur6n Caro francis inform qua un refuer- manchuriana. rrovi an q ue, part munistisc, is provincla chinat ub'sier6droM0 -an -Ia
bra de Yugoslavia. siio jero del Neic- Sinkiang esUn. Halos a explotar ecleron 77 per, FIouis,;. Hille Congo T1 ten
patir cle is pligna. ya dilate I a aduanero qua It ban puetto sus "ex zo de 150 hombres, qua intent rom- sonas y resultaron herldas 3?9. cled6,46 Asuat ilnteramaricanos. art I le. to Irantera W n *1
camaradafi" a pedir aipdlio a las per at cerco. fu6 obligado a retirarse rid
min- it Lake Success El maquinista del express,, conoci- materiade normas.politi sigftffld6 Ails. ya amenaza. bombardeo.adrect do Nueva no
y apasionante, de Tito y at Co a Moncay ante at ataque a fuertes h W on d r.,jos.., urbiox -an' at T1 ban sido
nip Estaclos Unidos. Y to puede negar. do -par su preeauct6h entire 16s dd- ague linens de discirtadas
form, a this exactamente. de It se qua date se to va a regatear. unidRdes -rojas. mix empleados del ferrocarril,-reiul-' )y an Berlin j. en Oal a x- debilltadoo Pot at ccfn' Pat otro
broz (a) Tito, contra Jose T)Jugaz%'illi Moncay tam ,kn se encuentra bujo -LIeg6 Is delegaci6n china qua !ncruclJadas. ciia-' Xcto ikrea 'entM 10a
La primer reaccl6n do Washing- fu ade at otro lado participark an too debates th- ia tlerto an at '4681denk, afras pelf 0 d,"Coominist.- at
(a) Stalin, se creyo que, de wit mo- ego de morteros de das'por In ttrant4ek internsclonik del TAi cuw6n -Wifitical 'ocupa Porte
,,duciria an Yu- ton he sido concluyente' la pasuch. do un Puente international Ile Co- acerca de Formosa. Piece ratty dificil qua lots irives- I I, ''; a] del go anmento a otro se pL ll : 'Ukadores jamis Iojjaz either. to que dies Cla" 6on, ,. Importsurt. del pentarttit. deI ori- tri a Menos.dr,300 do
goslavla un estallido contra A ma- semana se enviaban a Yugoslavia munica con Is China comunis a. ocurrI6 an too Pocos e.. ', Heblando note, 1w mer minixtro britinteo, Clement At-,
riscal-obrero. Es cieiio clue at Co- 100,000 toneladas de hanra, que Ti- Un official procadento de Moncay realmente pricadiercip a in eda- cl6n,'anual de71t Asociacift .'Ocdi- Uee, y pmba tie ello an sit-deW Nue;vs Delhi Y'es plulto ideal Pan
to trueca par Is ideologist, con as- djio ue at fuego viene del lado chino WasW gton gilindas qua to emstrun M I un aer6drorA&
inform c ntaba oentrv de Las de lnrontera. jj6n. Sin embargo, pw eaa cierto qile d0irtal ciorCienclas Politicas, jd6n a convocar lot contereada- de pm &ran consigto en un do
rioter induclablementr definite e. jAajrjtjcag or virtI6, sihembarso, quo "Pfifisi"' tiecial.6n qua* finicarn nte do
frontiers d Un vocero military declare qua Man- -Estados Unidos propane un :, igiim vo. el,miyor peso di, pr=ert cerea do cuatro ., millift
el pais con muchos r- uno de Joe mayors dense- t0kilmell2t4i,: cierk se entos c Coe" afia- L16M.
tidarios. E igua Lip ante Fegurc, ve Segfin la vers16n Gfrectda par a] coy se verfa seriamente amenazado at plan de jiete punts Para .1a dim' -to. concirnlente* al Wend sut superticie.totallme
serene "New YorX Times", age true- Tanmai camera an poder de too ro- concertact16n del tratad .vlarlos.en Whistoria-dejois an
se organizer a = 1.
on omplots y que, an de SubjIsie __dUo Tin partaz:p r re Las autoridedes afutdiefron qua At Aarante 105 Meg" de invilmno,
qua habria de conocerse par mane- Jos, ero afirm6 qua In dguarnicl6n as Unicloe catri-sobre to dmi- dial"
de HLIngria y heels at lax care a c ntinda. ien Paz con at Jap6n. nistraci6n de Is- Onea, qua se-10- Ilea, priMero. qua otra cow to, que'pueden set undoe Oat Im
5 ra p4blica an at caso de qua zones de geografia a histt t =-. i I pegues
AdriAtica, an mAs do una ocasilm, Taninial a y Woncay deflenden at ex central an banearrota, y que'rio he- tari" a Into os minifftros "M a terrizajes;
hostilldades cle Caren to ampliaran do taimblAn Porque lox paliq I = = Ue Una vez Irais ruts oomerciat. de to I*& a
las case locAr..inse dos dedos tremo oriental de, loaf filtirnos, 25 kt: Hong Kong lea carec "Ida Ios In= Y d. en
En bla, instaludo a do se solucift-a -In 'Gartok, an at oede del'Tinat, crucc debido a Is intervention chin an,. as lag to, r
de suceson ya grav, dadse antics. matron de, frontiers todavfa an pocu let coyuntura. YugohInvia vn a u de recurs0s arf p. desamooU
extreme. Pero noon torte der d too franceses. -Los .cfmunistan-ohinos acusan como ae le bob a a 'd sobre Cithemira, considers. za- par age istmo, y fu# preciestsuento
paba como mu too pulses oceldentales. otroi!dVs acciddh a ridos durafir P7eles dectsivos", a vital a Ios Intereses de 14 desde Gartok qua un agent M
ocurr16. ELL esto Tito nr. he des- con lQud No"obstante Joe informing relatives a Francis cle habor violado Is rosigui6 diciendo qua frenti. al- Is
reacc16n habrAn de subtayar aho- a qua no se he reglatrado extraordi- to JOB uitimos nueve made& crisis mundl defense de las risciones occidentales; Clot Indio repoiI6 un aumentNfe%
at vigente, too Estados El Gobierno BrItAnico, se be didw, jnffltrgcj6n CoMunistlf an 01 Tibet,
mentido us ',ioy ex camaraclas y ra, art at caso de qua to cle China naria. actividad china an el aire y an frontera chli;b-Indochina. 'n'mero de muerttii. an at accl- Unidos se van precis;kdos a actuar'en "fortaiecer su regimen _Xte se a v6 i at a he tomato note delas informaclones he" pages.
he sabido d T77,' at fallecer
policiaco, cl tell oblongs Lin arregla SLn necesiclad tierra, an Is frontier an 'Ss1g6n can- tiasburgo i at nombre del Remlaferio Occidental,
ue gabierna Yankov tinita at ambience de anstedad y ten- Es un pasajlero he:rdo. odavla se an- oficiales'lindiss sabre PI aurnento de LALS autoridades del Commoncon mano an este ctiso propiamen- del voto de Tito? sl6n. cuentran 62 lesionados recluldos an porclue as at finico, Veto del mismo Is activldad com"ista an Is regl6n wealth declararon ue cpnftaban en
t I a hietro. Para at caso a If) mismo. RI ham Las autorldades dicen qua at fue- -Turquia esti 'iratando de ob- at hospital, 15 de ellos rally graves. qua dispose de les' recursoo qua se occidental del Tibet, fronteriza con to Wconfiwenciale premi" 4ena I amada d bra y las necesid3des del puts blen precisan pare p9ner pirfictica Line ac- Provincist de Uadakn, de Cachemlra. = una vision mks clira de Wpoli
Ninguna de las compiraciones go de mortero as hecho desde Tong- tener apoyo pairs 16 concerts- 91 gobernador Dewey interrumpit) cl6n decisive 1 1 Aslmismbo &a he hecho eco. de left ties de Is China conundst8. de tal
alentaclas par at Cominform prospe- merecen qua Tito 3e olvide an ciel'- hing, cludad china at otro Judo del clan cle unpacto de defense an aus varaciones an Is Florldit Para re. Pero contelplando el cuadro Los moments de su vigen corru- puente international de Moncity, don. gresar par is via aftea a, New York coo noticlas relative* a )a construcc16n manors. In eatift'del re oncfr6 an at territorio & Yugoslaviii; nista, y ya clisponga to' pertlnmte de uarnicloneg china y fr8neese at Medite Aneo. enAas primers horas del da, a fin bliang latinoomericamatrge Halle Aento XAomAt1ca. del r6gi..
lag to rd- r'el cann applicable finicarnente a In Am6ningiin complot re tragu(5 an t0 10 para qua Grecia :to a& Alarrhe POL. estin agla vista una de otra de presidir Is Comigi6n de Investiga- "tambitif se hen 'Via PeLping sei.,revisada. de
at lerritorlo y inenus sun,, se pro- las viejas reivindleactonc-s-7ugosia. Hart pocas semanas se !n Heidelberg C16n d* Servicios Pldblicofi. torbellino de los acontec. entoe ricat latrine harta ahora,,*61o cuatro de lox
ujo Is tan tem;da invasl6n del Is- vas sabre is Macedonia, y que am. claramente qua officials chinos ayu- Estado& Unidos esti reorganl_ Ei alcalcle Impellitteri ileg6 &no- mundiales y ban expresado una ac- Tal sebaracl6n -tirmln6 Halle- ocho mie bra del Commonwealth cime par is via sires, procedente de tiva disposici6n a recover el"reto"., s6lo estuvo justificada cuando los hen reconioddoal r6gimen comurtista do b6lgaro a del titmatio. At ce- piece a ver con butmos oJos units daban a dirigir Is ofensiva victrulmen zando at famous Skptimo. Ejdr-:' Cuba 'para dirigir la Inveatigaci6n Flnelmente censur6 a aquillos qua Estadoo Unidox manterflan unai politi- chino, a,pew'de qlie as dicen rrar Tito Is Legaci6n aibanes;a at) negociariones clire :tus ct.n Italia. a so, qua he costado a los franceses mi- Uti ca de ainjamiento con todox lost Pat- qua tionen Idl' politic& coffin do
Belgrado. Is pasada sernana, care- prop6sito de Trieste y, an sunia, Hares de hombre y Is mayor Porte Clio, 2- qua aeben Hover a calbe lys funcio- 110tensan an t6rminos; d una
ce qua liquift todog sus contacts qua el. "adiado" occidente capit*j- de la frontier hoots share. ------------- narlos del Servicio de Trinatto neG- ca exterior de los Estatilunig do sea del T do salvo: las latinctarneri- apoyar at recon tode) r6 men
con sus ex aliados y ceiM Carl do- lists, no resulted tan odiado coma Be recuerda que at verano pdag2do yorquino. un lado, y otre doctrine norteameri- camos. Wici ones aidas.
ble Have too puertas del iemor y el hasta at momanto la habla pareci. Joe franceses publicaron un ocumis ligero vestigio pare las infor- do. mento qua se dijo era at texto captu- p
maclones alarrpantes que, de cuan- Par otra parte, ya as van obte. rado de una nueva alianza military antre viitnamenseh y rhinos rojos.
do an cuando, lacilitaba Yugoslavia niendo noticias de otio Jsez res- El documents, cuYa autenticidad, a Is voracidad pubtira. La actualt- pecto a Is politics ntTru r del pals. todavla no so he demostrado, promedad, an estos y an Im -pr6ximas Sabido as qua 'Yugoslavia estA Com- tin cinco divisions Chinon, adernis de dias. serA otra Puente par sets regions que."en Is apoya aireo y maritime, an caso de
La etapa subsiguiente de Is poll- letra de Is Constituci6n par to me 0
a observadores dicen qua Pekin
tica "titoista", comn se rabe, se nos, tienen ciertos privileging co- Fudiera seguir a Is acusaci6n de C ue
S_ 0 E_ ECTRIC0
marc6 claramente ptr clerta sint mo at idloma propio. la. ensefianza, ranceses violaron Is frontier M A S E R C I "Ll
Patin hurls sus camaratias del ex- Is rellgi6n, etc. Pero as a-] ciso que na, con Is declarac16n de let urgencia. terior. Par ejempla: los delegados todos estos privileges eran letra Los pilots franceses dijeron reciende Tito an Ian Naciones Unidab vd. muerts. an tanta a mAs proporcifin temefite qua vieron un ner6dromo an taban, an fin de -uentus, inspirn- qua enlos flempus 2r!l rey construccift mily at norte an In InAJejan- -T
dro. Karageorgeviich. Piles share. dochina, y se inform tambidn de indos; segfin declarnraii en todR oca- tens" reparaciones an otras de too
xl6n, par lox hechos y nu como s segun is range conTrolada, Ins as del sur de China, Yunan,
metidos a las personas. Y egos vo- giones volverAn, a sar!o. an todo ua y Xuantun, adyacentes a Is n'1949, la Compaiiia, invirfiJ5 en nuevas instalacionbs lat
a- ri
ro-v n I I i 11
eftexaclament- con ago qua JaMAS 5e CUMP116--Y acaso u i 1 I : I
tog coincidlan r Ind c 1 n y el Servicic, de Inteligen
Jos de Rusts. Y 1Ieg6 sun min alli: no recuerden los' jrugoslavos si n1o 6. 1 dIC6 qua too chinos tienen cien cantidad de $7,600,000-00, y el progranta quo espeira pat
reconoc16 Tito &it Uninvino comu, plensan an, los tempos. de Is odia- mil soldadoo a menos de tres dias de nistade Pekin. Ei pun'to de parti. do Austria-que do Is casualiciall march de'la Indochina. der Revar a la practical durantelos- Pr6ximos cilico
da. in onto terreno. to marc6 at qua disponfa de nuls.-ienildo huma- *n a ]on franoeses
caso de Corea. Agul lJto'ya st! no y civlllzador que Wdos estos HONG KONG, noviembre 24. (Uni- compronde inversiones adicionales por mis do 35-MiflOnGll,
ted). J- La China communist acus6 a
opuso, hace eacasan-enle una.,; se. dem6cratan populares. Ins fuerzas francesas an Indochina de de 'esoo. La realizaci' de 01anes de, tantat maguitud're.
haber invadido at territorial, chino no P on
.an., de 48 veces, y advIrti6 qua s obre
Francis deberi atenerse a "Ins can. quiere la Conjunci6n'de tres elements esenciale a
nra en e at
Lo que ocur I Tibet al secuen as".
Los observadores sefialaronque ago bases de equidad: los consumidores"' con buen-os serv-ici.05
Oticos acusuct6n recuerda a In hecha par
ser dominado por los sovi' Coreanseptentrional antes de Jnvadir 4. y tariffs justas; los tra ajadorei Cori salarios'apropia&
a Car a meridlonal, y In hecha par
China antes de Intervelfir an In gue- ablesY
Especial porn el DIARIO rra careens. buen trato, y los inversionistas con ut.ilidades lra;i ;
Un vocaro coniunista dijo qua el anokir#j qAe,14 tCbrkipaiif
corresponsal se mueven constantemente par axis Ej6relto frocks liable Invedido el te .000 KiC4, s6lo de esta M
(Par Robert Trumbul.
del "New York Times") firen, buscando las melotes Paxton pa- ri-itorio chino p _n9j 49 veces
or to me '0,0 $2,150.00q.00. s eguzando-li pi4q 650
ra ous ganuclos, y cuvas Idea y veni- entre eA de dictembre de,1040 y at 1,1 1 a' 1: '
NUEVA DELHI, novieutbre, (EPS). I ",
3 a nadu vigiladas. 31 do at lul
Una ves. qua at Tibet hayn sido duo on po(bi re 6W950, hablendo dodo
sea gotten 01 1A
cc ndof par lot comu6istas chinos E as montafte ue Vol- muerte a '4nfis. personas an raids niej6rriW fci
ruscls huyan estu lecldo ou dadoo, Pue0en rteoriarlliq6ta Icuen- ukroffs',y, ataqt;qq terrestres.
control sabre Is estrul6iplca regl6n del to Millet i
oeste tibetano, Ceres do )a frontera o trelpta a pI;:T3vj;ndo'd.
do ho India, at pr6xImo movinalen- a sea hurina de cebods, de
to del ex curne crude sees y ckueso do yak.
mar Ladagnslonlarno roJo x3rJ1a to
h,' Is provinolit bill iota do tan duro conto una pledra. Cuando Cables- mandides
Cachemira adyncente at Tibet pars, too n6madox haystl 'L, ell lidO AU tC'.D:
Iniclar dende uIll unn Infiltraci6n an metldo, sartin reenla..9 .. Par r (AP UP INS SEI) grTan clicals, an In India. in mongulax proce entesAal Turkesa ocgles Itplan revelado par to a: ruso. Los sulorldadiis'l
exe'poder del serviclo de betanas cooperaran con too comunisfifrme. so sabe tax mientris so lea dele an libertad Piketo americoyugoslavo
Ilugnela india.,.f.gunimen
q 0, a J.
mun ratar an de Infil. ftenriclueceroe. Pero a su clebldo
trarse anael Napal at reino quese- tilempo pucclen ser reemplazadon par BELGRADO, Yugoslavia, Nov. 24. pairs In India y a] 'ribot. Muchos Pa. comilnistas (United.) Be Lmunc16 quo Yugoslavia
nos an las mantaftals do Nepal conati- 1 Los informed reclbldo aqui 41cen firm6 un acuerdo con los Estadoa tuyen rutas apropir.d.off porn-lo pene- tembldn QiAt los comunistas intibritan Ualdos para recibIr allmentos baJo trac,6n de In Ind Los habitantes ..... trarse an at eJ6rcito y Is policia las conditions Cie un pacto de dode Nepal, In miEma qtie los del Tibet. do In India. Ya a estfin linciendo me- fenfin y nyuda mutuEL
serial converilentemente cute ulza. gim muchoo. Pero at Gobierno Indio El acuerdo prometiendo solids a] dos an Ins doctrines comunidtilaNrac- tione Is misms. confianza an must fuer- regimen co I munista independent del tican In misma religilin budlstu y ve- zas militaries qua lom Ingleses antes mariscal Tito pars defenderse can- do Las ilustraciones incli!tyen datos de los ingentes,
neran al mismo Dalai Lama de los it- del motin de too Cipayon an 1057. Ell tra to Rusin Sovi6tica a satfilltes an aguey, cuya capaci
e6futrzot quo viene realizarldo Ist Compaiiiia, p6i
betenos. poolble Que se produzca Lin resultado caso de agres16n, fu6 firmado at 21 5,000 Kilo-off% a fin
de noviembre an BeIgrado por at a pSI,152,000.00. hacer frente at inuisitado slumento en to, demstrida
Los communists chinos tienen una Igual. m- I I 4
bLiena excuse Para apoderarse do La, Los viaJeros qua ban visitado at TI- bajador de los Estados Unidoo, Geor- del Servicio Elictrico,',quo se he, registrado, durante Ifis
dalch, an at hecho de que in fronte- bej Indican qua hay sill enormes axis- ge V, Allen y a] primer vicemInIstro ra comun esti bien definida. Ladakh, tehcias de minerals qua esperan ex- del Exterior, Lee Mates. ....... Wtimos pocos. sfios.7
art effect, ea Ilamado it veces "at pe- plotaclin. Los rusos encontraron evi- 41
'del, a manda deele trietdad,
quefio Tibet". Los vinjorlis y peregri- dancing do materinles at6micos an at La magnitud umento on ta, dei
-n hay oro, no- Jap6n alaba a McArthur _jIeL'j conti-:.
.nos qua ban visitacto el caste del TI- caste tibetano. Tambil pitede apreciaTse mejl i, tomparando,( datalo'4
ctv i ltimamenfc cunfirman qua Is lablemente an Is zona an doncle los 7.in asl6n" camunisR estfi siendo rusas tratan do elitublecer su base TOGIO. Nov. 24. (Jnited.) El nuaci6n se afrecen pa7re ificts- do 1939 y_1949-f
Co plementada melimnle una hAbIl principal, acres de la frontera de mer ministry japo,,lis, ,, Iger Yoshiintiltraci6n. Los tibeuincs no a6lo no Uttar Pradesh. Hoy mismo. se extra do, dijo an una sesit$n extraordinary nfrecen resistencia. Fina qua hall it plomo de Gemuk. azufre ), ars6nico dean Diets qua se reunJ6 a] jueves 51 3 f .194 9
Min. Tambloin quf IR direcel6n personal del genedo nyudR efect:va n lom communists de Meng Shunt y Chi, rat a I
chinos, cleseosos de mejorar cle condt- se Indica qua ay hierro an el caste so Arthur, de Is ofensiva an at clones. Las candicionen son Ideales pa- del Tibet. Muchas cumpesinon fabri- norte de Cores. aieVia Is prontB Poblaci6n Estimada detTerritario Servido 49,000
communists. Los canipesinox can sun propios uchil siguiendo terminRci6n de In guerra', cuyo es- Ntimero de Loc&1id&deiSi v!da* 261
son terriblemente explotadoe par Ins m6todos primitives. El cobra as abun- tallido "nos conmovI6 profunclamenautoridadei. qua no prestan atro-ser- dante. Ell at Tibet se lialla el via)eto te". Ntimero di Empleados (Proinedia)%, ,z,719 4657
vJcio pfiblico qua at cillitigo de loscri. a menudo frente a hermosat, Image- NJimero de Consumidores at Electricidad .228,732 46Z1411
minutes, mediente lam birbaros state- nes de Buda hechas an bronze par or- trangruilid d serh restaurada a t Capacidad Instalsida en Kilowatts de tat
M29 orieptdes. nue inciuy n at flage- tistas locales. La soda. Is potasa y a' Peninsula pronto an interim de ]a Paz lam ento de los reos. a cartarles Is borax son igualmente abundantes. Plantas Xiiaricas
a rles too oJos. Be sabe asimismo qua hay tungs- an at este de Asia y a] Mundo".
Marto e Capacida &tn Kilowatts de Plantas'
El debar principal de, las autorlda- teno, Lin metal de gran valor estrat6ed a as recaudar dinero tiara, el Ro- gico. Los til3petanos. que no tionen nin- Prentio "rojO" a Picasso Elictn' 'en Construcclon
bierno teocrhtico de Less. Filters de uln uso industrial a cientifico para Kil6metrot de Lineas Elfictricas) A7 0;!
esto, to finiac, qua tratan de hacer as fl, Ilevan cristalas de tungsten como VARSOVIA Polonin Nov. 24. (UnI.
obtener dinero porn at mismas. aclornos. ted. En circaos bien'informadoo if Energiat Elictricts Vendida.en
Domanar esta regl6n no require Todo lo anterior eaboza lo qua se dijo que el cantante Paul Roberso'n, 'lloras (12 meseii)'
un ej6rcito at estilo occidental, aino sabe aceren de too planes communists de los Estadox Critics, y at pintoi Congumal Promedio Afiliiit -ert:
mks bien ,,!mejante a )as nerdams man- sabre el rIbet, list como las riquezas espallol Pablo Picahso obtuvieron
galas qua viven de In tierTa an qua naturals clue tiene un pais que an as- prernios an metAliro cuyes cantida- tje o 6noo do- Irlantmi. Kitowatt-horas pot Consumlidor Residencia1 ifJ _46fl.
storesn. Tal parece ser at plan co- tog moments estA cayendo an poder des no ban sido eapecificadas an a] 16. a 66,000 41ts entre
A. In. --i.t- ,ht- .... ..
,vtros v-Unes, _P4MIQ DE MARINA.-S"ado, 25 de No de'1950
Ho.
Egi enano y a 'talla
DEL BALLET NATIONAL
El Prbximo domingo 20, an el coreogritfla de ElIens del' Cueto testro "I m", a lop 10.30 de y decorados y vestuarlo de Carlos Is msfiana, tendri lugar Is tan an- Enriquez; siendo 6sta un I:br de
n
siada funbi6n del "Ballet Nacio- eAtzeno, qua por xu car ter
'Lo'RKO Radio Pictutis y ja E' i nal", qua dirlie el erninente core6- clonalista, par xu cubanj&I
)grafo cubano Alberto Alonso. reafirmbrido lop propOxitoB de hacer
d4j,"TI ii"Ariciar quo 90,41flu'loron Se PresentarAn tres ballets de ballet cubano que-propugna el'"Balexcelentes caUdades artisticas, co. let Naclonal". "ZI Bello Darrublo",
P401clufalm, onf4i 41 pdbllco -pare reco- on musLea con, mfisica de Johann Strauss, ba- "Y'VOKI1,10
de Chopin y'coreogrola de Fokine,
qua eati mantado y dIrIgido por ando an I.a coreografla de Messina,
_ondorlo. cingranoont4sidirno In' pro- qua estfi montado y dirigiric, por
Valrene Tweedie; "Concierto Cubano", con mdaica de Paul Csonka, (Ftnauza -an laivitifts 16)
it BLANQUITA Gran S"
CARLOrA MaM p,..&. ENFAUSTO. Gres S6w.
_,VIDA,-0E
IUSCARA ARCOIRIS cort
UNr, 6UPAROA
LOR I -CELIOR1. I I . GABY 10yo bI VERA10VE
.ELjZ._,1R'A TH' CASM Y SU CUMPO DE
fkdftto CAMMA FMM all. IdAll
A Aq&jc GLOM HELM
'I V QUE to ban" ModI
DA" ft/Zo ="=?09rI A M
1*40,6110 A0GZU0 DALMAU, cm
cor al 06blico' do foka,7, ORQUESTA MUM
III* RENE URS 0
4 I. ;f k*m.at 'colu'ro-so'''ac4kiida.,g e dieron F
Zk=,F Ar r r#.4 -S' 7A
w -61Q191y r1141 1*10
la petkula, -dernostrando, vu inflgr4j; Die, I
-Qj agIo"Irsel IQ$ localidaIdes' duraht* Rik
fold FAUSTO -'ARENA1
a' la-prim',ilra wmano y no
OTAGC)N
fzme Y DESDE EL LOS "(3ELES
0. on od! Iogu a U JUEVES EN
earo,:df o.'dh nd
A(jUSTjN- St
o exhlbicidn. j I
L
C"IMAM At" GRANM w
14USICA44
Aun'u*'."v1DA DEM VIDA" podia
E LA 99 Too" LOS TILY0011,
c6nillhuo -On* tlercero sorrvana, con.,
I r 1, 1 .,fflUC.I10 POW 101"U.PliCalf"011 0' la gMn
ionfidad dw.porignot quo no han _Po
1 0 Vitt Q quill, ail Jobunt Ina.'
,,Ploxob o' do J.OSEPHINE9 A K E k @I JIM a
Iei W16A DE.141, VIDA"
001 wak NWM
r. u ima. LW ATW Is LOW
po Vila H 0 Y
KOYYWIANANA
SABADO v NA, CIMING0. book P. Lm auvowl
Rog -,ios 6 folios quo VENGAN
tEM RANI&'. Oara quo putdan v*rla on R U FUER Z.A E 14 0-,'-! 0 N, L Ljto
I odurnent Ef'd abr*n 1/ Vf Ak I ]RAZZORE
0 ,-A A A A INFANi'A Y SAN NIAKI*P
I",: pliortot del'teafro a- 1!ik,I y m*dic J
f,'A0AL A W 7:
r A, NO HABIA LOCALIDADES.
n. ounto
MUC UN EXITO SIN
-HAS .GRACIAS PRECEDENTS
I Amoni is: to Wer,60401I.
AfAf
-RA N A ULTIMAS'' EX14, U, F.; '' Ij,
Y, MA X
'i M004,44
fee!! fl t 4 0 fi _M
1AMUR'G0LDwY*: W IL
W I&I
;f
ass
LFGO ESTA TARDI.
"VID D "' ooe DI I IDA UN ANIOR ENrERMIZO FN
G 'Uhl MATI DE CONFUSIONES...
777"77
'BLYT FARLEY, RA jo
dctLlacilin eip6ciat'de
tt) fafflo l 4C 0 R D 0) V A
NAVAhA 4 .4LfQUr
U-1 I rf\N I F_ I I CCA01/111INN10 1
AL RIVIdA MIRAM _j
AR1 :,NACI R- U A
Hoy ZA S. CATALINA ViCTORIA L U K I CO) IMI 00 0 I'E ILOO
MAMUM'ASMU .
L 11 MI IP 11 IR E C no- IR ID
TODOS 1A TKNQ0 UNXMLT -45, F ANIZ ds; NANOLE, MATINEE a las -3-30
W IAIIAll RAI DIDUA f, i i N 1. P ET L
QI40HAKA, Vl(;[Nfl KANCU Y CIA GRAN SHOW FUNCTION a Iles 9:15
ljkik d LAMAR0UF,),.'M, It 11A 'A A RA NA 3 Grandes FuricionIels
A# $ RIVAS, EA1111 GU(U,
EN WOW' 4 5 1 1 ; j O r,,, -SPERE, 0V Hot MATINEE A LAS 2:30 p.m.
DIML 24M
lal 88 4fiftOSALES FFLKULAS. CHOU" TANDA A LAS 4:30 p. m.
GM ELIAS- A"Irss fi IREX NOCHE,.A LAS 9AS P. m.,
fPR0 CCI HON M 4 CINEMEXICA001-all y kaslatad M-2214
'M TODA.S LAS MATES $ 80611 EN REGAII.05
4lontl6n eentinual dead@ lu 1 11 q
def LJL- "-.#ECT0S DE
A AYUS'
acertI ll, 'ROBIN jo w Aosindlellonado PeI I 1P, 11 S? S
DUFILK DE DEPORTEES
IN CHILE PALCOS CON t) SKILLS
apioah, de: CULALDA
HOOD., N ,, At[ __, ( ,
an"L I L _'1 1_' -I I . 1 lI I PPEFERENCIA NU!"A
M WRA
EL.
OLO
CP111 CU ]k I = 101r. LUNETA GENERAL SIN N UM
DR ''no"
WMNER BATXEA :MTURCI.I iiia.doi Vapor- did. fiRADASMAYORES
is _Ao 'a, IQ .1-BWSICA DR CHAMPAGNE MENORES
GO' tmento i P_ Wrior do 411nalleal.
ABOT' !l0s, kwbiiv
BRUCK CABOT'
OTICUMISPI 1116"
do a la do 1DZAL -N .. ....
"1)0- Reanudsunes quivamente.
lAoxhlbial6ni do eW
..presentabdo IsAlilwow=
jl1gjg I- derr 2.
j =$'dobjL.'
l 1111 t I I I
Pigina 14 DIARIO DE LA, Ni* -7 ibado ;5 de Nov., de, 1950
trc* cin
r:
LA COMMA:
"A'
ORQUESTA FILARM ANA "'fi, 0; Co.
ONI A de La HAB W.
GRAN CONC=T0-HOt!LAJE nodda's f
(COU MOUTS del so A 1. S. BACH I I :
0 do an inuerte) "La's
DESDE R,
Director: THOMAS MAYER Valn" ftW411,VOld
en Lo lqLm4edla. Y -ail
MARTA pjNEDA _,Tt;ujtA 4ue
van siindojq...un .yor up ,,x4ps
GRETA MENZEL ERNESTO RESELL y IOSE LE MATT
(SOB skno) obras que alif Be repres"an, porqUe. encue tran, eamerado, eiimpo
CORO FILARM014-ICO-CORO "d
NACION A L CUBANO fio.. culdadosa preb# t
Director: PAUL CSONKA Pianisla- Sioxnara G. Mendoza. sayos. fino montage eic nil 6 ycusnto detalle puedan nece
DOMINGO 3 10;45 PROGRAM A sitar.,poro *P 1 0 C I a a I ts alcanz6 una interpretacl6n admi.
Luneia, $ Suite en Re mayor. pars, cuerdas. oboes. rable de c6niunto, iiii .j,61646 dj
c, ................ trompetas, timbales y continuo.
Jer. Dal any ....... quo Eugenia zittfolC, P
........ 2.110 opit6
a todo honor, lox ptiox jx
W Id. numersdo ................... 1.90 Concierge on La menor. par& cuatro pianos y ocuparan,
,que -les corresponden... Muty, jj
2e. ul. min ipitmerar ................ 0.60 orquesta do cuerdas (Setfin Vivaldi). 'I 6dj,
Pa con 6 nitentos ............. 10" Planistas: RAFAEL MORALES, ARACELI dos fueron.
d. 4 ld ............... 0 H. ASIAFN. BENITO CHOY Y E. FERRER.
Cantata No. 11 10ratorio de In Ascensl6n) Pues bienj.-"Las de. Caln",,se respite
P esfit:nocSe, a ins 9; 0. Y a. as
9:30 ars coro. sollstax y orquesta, 5:30
LUNES 4 Cantata No. 50 para, dable core y orquesta.
CONCIERTO DE GALA se ofrece Is ya lndispensabj ei *
P r c I a s mouth" de. Ids sibados' fuertemente
Luncia 5.1 arraigada en el interim delp4billeo
5.1 fe rnenlno
Is. file amante de eia-hor4,,psrn
ler. Balcony ......
Desde 2a. file Balcony ............ 4.N- n Oc.onx
is TEATRo AUDITORM aslatir &I teatro. Co
to. Balcony numerado ............
29.1 houdo drarni: de Irermindez kids*jjj AL, a
d. sin numerar ................. LOO DOMINGO 3 ........ ... 10:45 -CML que 'se despldi onde
" Be con "n, LUNES 4 ............... 9:30' pin. e 'artel Y' d
JdL i Id. Eugenia = oll'br I pdp loi-jhag ea do
Ofidnas: Manrig" 208 Te&% W4571. era
-a P ona]iiiiad jtcalbadiL
Los -promios, dejatqnci6ji.noct
son $12.00'psIcc* 41*
y -$1.000 butacas Los de Is diurns,
$10.00;. $1.56,:'',$.L0o;y 90 con,
STRAND, El odioesclego, Destino.
AURTI: Se abarrota todas las notches con aCHOPIN%, pero talioL
la Juno y asuntos corta El. mi4rcoles I ba rA una especiall
martes se estrena c(ESTA NOCHE NO SE DUERMEx. Gran ixito ATALINA: La caria. d jo.p simsi lunel6n, a I 4:Y6'de'la W6
600 y Colt 451. as4ntos 0,o..to# .: Aedibada il 0011461 femenfno, tan
_T_ IF
Es un caso ins6lito. Digno del fb- asiduo a-LW"Ccftedla, '5vi :01mern
P -uW "fashion, show" Arl Atemoso "Cr6fflo o no", de Ripley. parte ei
ro ]a cierto es que "Chopin". :1, 1 liere'Ca*brera 'y'Eva,' con vestidos y
somirroros. rA segunds.;Is u*Ulm's reiraravilloso vodevil francs, crea- H O it W A R N ER 1 presentac16m di", "DueXi iqliora",
ci6n superb de Mario Martinez Ca- I
por'la:. Vff6lt el' milm d" :Cp o rq
32do estA abarrotando el "Marti", y LJN FELIZ ROMANCE P^RA REIR Y REIR
lor
lo van a retirar el hmes para estre- Gago
nar martes "Esta Noche no Be
D uerme Lo mismo ocurr16 con 'Este ;L A. ene ,ssegxir
Ho bre es un Fen6meno". Y eg que L A L INDA E m BusTEYA abonoa lo*x;cinc vlernes de!dfiiemI Martinez Casado y ]a empress b e, 'con
M.m eitrinos j- unW. ,Qriis .
de r1a0pres; nt temporada vodeviles- Cerc ,de't escfentailuneis itfifih x& it
quiridasya por*, 6i ocidii -iari W
sostien:n 1. politics de dejar al M ORGA ,' DRAKE GW ENN SCOTT 1. "1
-co
I blico con gan2s de seguir viendo
asj edrnk.priedio ce 'tehar'.&'--butacaj
laobra de sus preferences, I 4od6s'Joi' alcos.. Fd destile di
p A' 80
Cumplen el mandate aquel que dl- I 4 C) "v podjerosa, Mr#cclones e;J* folinado
ce: "ReUrate antes que to retired". A' por"Una vueltj &I mundo", -de'Vio
'Zopin" es obra par& mantenerse Is, 'La do Torr do 'Ton- 6h W
77 d Oliv --y; ni a Y, irodordiv..
en el cartel por mucho tempo. Pero suelo ]a BailaorW% e eki Jda
Is temporada tiene Bus dies contados. da a tu mbdre a. -Sovffli,' di- ttlci'
orquesta
es pciso estrenar. Estrenar parn CUfDA001 GIAVE P111GRO' y "La papirusa": Los. -pr cioi,,x pn: 4, "R,
$50.00 palcos, $7.50 lun ta QM
que Is programaci6n Ilegue RI fin con ACECHA LA CIUDADI
Is temporada. butRcas. am
Do sta forma los Uenos del teatro
"Marti' siguen siendo un guceso his- SALON RW Las_.plJert0 .-,' il i
N NICO-ENUDALLE. diablo,-11tieflas deP. Mi!do-,-y-*
t6rico en los angles teatrales habane- corigs. La f! is, d
ros. En Is temporada do vodevil fran- A 41niii- P
RIC-HARD WIDMARX TRIANQIN k
c#s no se concern los dias flojos. La n1co !Pla calle fly, a.* -coq
QR41V
entrada, en taquilla no ha dejado PAUL SHO UNMMSAL 4=1'",
de LSemilla d ceS6 S, 0, -0
registrar cifras superlores a todos 20. UGIA El-,que no: Vol%;1611 le y
'S V041 'tos.
los cilculos. Pero hay que 4compren- R OY DOUGLAS com 1410,coii ja
der que en el "Marti" esti el g6nero VANMADES: Cabaret '!, Iu hati,
tentr I favorite del pfiblico de La Cmqrpoj'y, alma y suntok, 03. Misqn9qqA W
VEDADOi Ef. feloj all, jn 6' 11 Des.
bana: el vodevil francs. ptiAgdr, madjaidoobe, e''li' .'a.
hopin" va esta noche. E IrA tosebrtog..
fiana domingo. Y zeri retirsdo
cartel con ]a filtimit representacl6n
del lunes. Es decir: N610 quedan tres
oportunidades de disfrutar de esa
obra maravillosa, tan Ilena de gracia, T
do buen humor y galanterin. Tres t
funclones que van it dejar huella, D E S D E 7A
torque on mucho el Ciblico que estfi
dexeoso do aplaudir Chopin'. 7 .
Lik obra qua so e2ena Santos sy, A r igas,."Eats Noche no se Duerme" ex ori- H O Y
ginal de los mismoo authors do "Cho. Presentan.
pin". Sus eacenns, $us diAlogos us
amo SABADO
equivocos, Bus situnciones osaE h'
y glanten superman on ingento y en r
au cla a "Choxin". Lo cual quiere a ]as p.m. on la FERIA -41UNDM AL- SAX I .. "li, d
decir, y tentep o en cuenta que In las DOS ATR
tomporads tione sua dfas contados. 411111111111111 0.
qua Jos 11enos,..seguIrAn slendo en el actionION, S E
A
'D, -,G
Marti" c sa oriented. N ,
c6nssonier' Frances!
NEPTUP
EL PR0Y CTIL
Neptune 507
Tel(.: M-1515 de
HOY
MatinAe do I a 7 p.m. HUMANO y su famous orquesta HAVANA CUBAW BOYS -.,
Jingles sin Ley 'HUGO ZUCCHINI
(Ooste) do Charles Starret y
(Durance Kid) COMO BALA DE UN ENORME CARON y
S. CARTONES EN COLORS
EN LA PA.N.TALLA ESTRENO EN CUBA
DOS COMEDIAN LOS CONDORS'
(Los Tres Chiflados) J. ARTHUR_-RANK proienilk.- 4
EL JUEGO DE LA SEMANA: C ? 11 '17
Habana vs. Almendares D. PLATA OUT, 10
N11ROH 20MAYORES 40 in. L A FUT 22
FED Y BETTY
Funci6n cautious dende lag 7 pm. DESAFIANDO LA MUERTE A 150 PIES., ba'sada on el 4xito t*atral iingtis "The Ch;ltiin' H unJ-"- 4:
DE ALTURA.
Destiny, la Luna
(Technicolor) John Archer con CECIL PARKER y A. E. MATTHEW, 5- a
Lo nunca visto en La Habana!
S. CARTONES, EN COLORS Es una pelicul Eaq! L ft,
iY... mil diversions mis!
ADAN Y ELLA
Steward iGrenger y SOLO por 20 cts. la ENTRADA
Jean 9 m ons. VICTQRL*- _Cbit 45, 4p
: ct*z6n y zx gxtus
ARNtR: La linda.embudiiiiJ
too- cortos abo n
y Bran W
][CA-tjL)jU AjUj)jj][jUjUjjjUkq DICIEM13RE I hr IX
HORA: 9:45. P. M.
GRAN CONJUNCTION ARTISTIC,
fin DIAR10 DELA'MARINA-Sibado, 25 de Nov. de' 1950 pfigilia Is'
es
"Cin' Aodo 'ifoy, YMARANA F u C' un, Wto I a presentad6n de
e 0
sc n Ik
_ p 460i. Y, ,p4nta
10 do Octubrot 446, Tol6f.1 1.3100
Mia Slavenska en el Auditorium
REGIO PROGRAM& DOBIX.
c'errark el *04 En uni6n de au cuerpo
Ltinlit DESPUES DE MbIANOCHE
Tier Y, pmesoi 4, f
Zic"asta -pr6xima.' funci6n del de B l de ballet interpret6
Is, dq,,rProArto; y &I proplo ALAN LAID yr
"Ballet Naclonal", tendremos opor, Alberto Alonso, director'llc1a Es,tunidad de' adrpirar de nueve lai cuela. do Baile do Pic Arts y de CAM INO DE FERDICION dificilisimos nfimeros
corrects ejecucl6n do lam j6venes Is Acadentialde Bomllet:del Municl- M U S I C A
pus reconoprimarair figures del, "Ballet NR. io, qua luarin ga1w do MONA FREEMAN y S. BRADY Par Mena Benitez
ciansl!': Elena del Cueto, Leonela citing euilidad c9mo pritift a
GonzAlex y Silvia Med4villa, qua rhos blillarineit. A' Ls Sociedad "Amigos de Is, Jol6slra"
demostraron mug aptitudes de ex- Las locaticiadis Para onto fun- reside y encauza con su notorio
ngrao Mary M cCarthy de G6cepc16n enla pasada funci6n de ell-, cl6n del domingto W estin a 4s. van- Una is ofrec16 :1 martes 21 par
P is con)vin odanzario. it an a dos ptieitas h toril brilital, escrita con ungrii: *EL JGRITO AHOG A I& noche an el Audit
T.; Z ............ Tambl6o. tendremos oc cdon as del "Audit6ri re:
ente, me bate an infers" an Cuba del
admirer of primer bailarin cWIc urrill, ofreclAndose to. Para of rmn pfiblico, I& vida pro. do al periodista vali = air..
de In complififa, Luis Trkpija a da clage.1'leirif efts fesional del peritidista esti. r9danda Is mfik teroz. de Ian battling Contra to tic Is renombrada "ballerina" Mia
pick de sensacionalisma. Nos ve como.per-, aquellos culpable de I& coFru i6n Slovenska.
3onajes db legend nvueltas slempre qua ahogsba a Una gran ciudaTc Its Sido ants presentacift un asan Una aventural'es Of V cidl, tados fuetw grande de Is entualasta agru
qua el lector' sabe qpe. Ya In dijo Is prongs. tic Ea
hi.t.d i artistica an pro de mug asmiauo tacul POr,, of roiv "El Grito -Ahogado" as Una paci6r
It brutal, tawdinfinlica.' de an. dot qua an gran mayarla Ilerigiron. Is
deranando pellgros, va on alla de
is noticia pars poder ofrecter a I& vo. va3talsala'del Auditorium, aplaudien.
Expectati6a. eA. to a RAL por ver a Siccariiiy-Bresda racidad'de quien compra un perl6di- do con gusto y entualasin is actuaca, Is verdad delos hechosy lo c cl6n de Is famous artist y all grupo
deta'expect h ntre telones. Par ago, aqueuss
er eu a nimos baiLuines urugt;ayo& Se caicu P:r do tomilarineg.
blico del tea a Por vei la, qua eh'las'primeras tunclones,,ha- coilas. oug.o.sIpersonajes centrals; Todas notevos pars nuestra capital,
B da W&1tt-snA-' Arrivexcewdep4blico. Peroiciamo so- son chickss a prongs" uchas: axis coonjunto tic Min Slaverisk, hetic cu lix an 1&2 bit = do verdadem Interks an
05 Ve= -Cj teris anrt necesario,, qVe- t6d pru. d Yam eacenas me desarro "balletomarica" qua scuqu hace! !Is CAI a redaccift de un, diarlo, tiene ire
a oresa-, ep- grama "Liuvia- as Estrallsols". to toto r me VUWO_ atftcuvoe muy especiales dieron con fuerzo, -profedonales y
nizar el esen d--- Ww -ri-que-, hdya-, orde'n -Y camoodlifid." ,clrgae, man W-Midtdas. prellichas- bflco: lag brands. Is opoX taficlonadooli--, a presenclar al especbrevfidmikiempori dik, po Z_ Efiofecto $I anorme fuol Ili concern de cards de saber c6mo son,
log paladinem de is verdad qua luego, Lirtimut do qua no podamos
faci6rk *, qua, Is Odujo an at 0 Mb:0 prescindir Ilas calraffilra
il:colnienzode a tent an latslas tic molde, de3aflando from y, clones, Juz- de ballet" formadc, par Ins
_porada del-Ka. recjo Marvin Krauter y Henry
ci6nalll erforme, as !: tAtcada cual, unicamente par ta
Is 'qua me ex1A geligros,. ridden valientes campaf$as
a saneamiento. as y labor personaL hesde Shirley Weaver y- Robert
of clando an estos momentoj.r it lag lue a r- Morrow, Sally Seven y Naomi BoLAk Entre esas peliculas, hay Una qua tunjdjue. precisamente par Is a
ESCA horas jdstas..del; debut; an at !,'As
is model an su close. QuLzfij LA Is tic escuchar a ver artf.Otas neck y Anna Istomina y Guy StamtraYlilde Siccardl.'y,.Brenda 666 it loplaudlA e los krupii.de eminentesartistag qua log major de cuantas 'so ban filmado an y conjuntos varlos, as qua me adquie- baugh, log qua fueron muy
torno a un perlodista sagaz an quo re- re el poder de apreciaci6n, pero silo dos.
ST acompatian. iI ,'.t 'I vela tin caso de corrupe16n y qua I no ampece pars dar al C6sar In 4ue Fu6 con esas Varlaciones Sinf6niADDS UNIDOS Repetlmos:que ei, orogramolval a se r i I vestige un crimen horrendo, defen: as del Coisar... -as de Cksar Franck qua me inicI6 el
cop el 011h4l.tiguran CbnSi_ L esta ksi puede Ilarnfirsele rogruma ofrecido par "Mia Slavensdiendo it upa joven innocent y des- lit de baleirt" an'tre -notiotros; an ella a y su Ballet Variante" an Is noiz, ei ca a ito'dalAango Mio trod4ue vivia morno un' rey, an Una 0 a clintisims de'NL GRI- ha despertado an farina sorprendente. che del martes pars 'log "Amigog de
indez, ieclt dor : Luis AHQGADO Fa silt Dan Do
me tolosso; par, of, ilia ciu of teffida de sangre par sus el- of gusto y In aficl6n par esta forms in M631ca".
II., r, iia'j a Zulema ges, como- un 1,006orter vallei" I artistic )r ,jkdemir del calor qua me Despulis de un brave intermedio siIs: b an a ffu I nV1z Ousters. torque 68to ernbraban el teinon award Do, Oftal en
art 'J ci mha actriz". llustrado'por rror decide Jos antrS.Idel crime has- :in is he prestado par alxunas de nuestras 00 of "Divertimento". con mo5xica
romas do is Il, 3W is". Claim lopiciallo W to lasisuntuosax mansions, loot: M so iristituclones particular. Is visits, de de Tsscbaikowsk ,, c.ireografla de
ft .1 r4pidd, dondlodle 44 1091011; C lalas P lait-bellisimin models dill.conjunto, Clones. So trata 40 ans, do grandliptonjuntos y sollstas de fame Anton Dolin, so re Is de Petipa y
onalla& Massimo hAtTiftM a Is" WWtl.&- y Lady Godiva; in -un!stouremit alar- Un 'malo" clialco de Is pantalla, Ian ostj x1tinscl6nes dirAliale" ones- y atits "ensembles" tic menor pro. vestuario de Slavenska.
6L T.11as Us .. .. "I'll 6& a. do: de. baeri'guit& El: fthitador'v hu- Dam Duryea, a quien inning vecee clonantei' &I cubs ile, muchs, socift, an n
some =an, -TLW.
'motisth hemoo visto maltratando. r, lag muje- kr iKI role asignado an un 6 %)a
''Kiko Ilentindiz ,Aas Mula- an qua abounds GalMo. _AKO. rclft oba' eatimulado grandernente pri cres Y cmpufiando Una pistols pars ca- y age entusiammo, us 2 Is Iztomina,.lo asumi6 Mia Slavenka
meter un crinten. an GADO, una. hlstorls. brutsl_"eurlta veces as demostrado cast hist rica- quien mostr6 tanto an at "Adagio de
tas'de'lPtief(OL y el.otanJun6 do batila- "El Grito Aho-. Con smingre", qua as 'estrens, par Ar- .1
Cup.4UNIE AGAW Y rinsla; L nisotralmente dirigidas. liar' gado" me Teivindica.-Personifica a un mente... Is Rosa" con Stambaugh, Krauter,
Alberto 'Sleemirdi. tilitas Unideslil James 4 do dialens- 81 coheebir anion Comil an In "Prin
sionatly, lorm"mix I receptor rudo,, quizis ai. demasilada bre'en al grin testra.Blanquits y el Ideal finica, an Is Mocrow y D
m unim I do jjjWL york 'cak? En Ili 4pntollh delT "Astral" me ex- rudo, pero qua an ante oportunidad an los-teatro, Fausite'Mimil Flo- mente, significant no acOptar ni adpit- cogs Aurora" (solo), y al '!Gran Pat
' ms" ww" I hibirk, durinte'Vesta sedans Imica As emptifin au pistols, valitntemente, pa- tir nd,,f,,r, de 61 In 'callbrikel6n. de Deux" con Danton, qua as Is denistmeso 61 "add; in lwakobis nobm" Siccardf -Y.. Brands, unij Java de-Is rencla, Masill 7'Florllil lit justipi-eclaci6n erfaca estliperdida, czarina clinics de Tnuy depuradc
-voislea- = Y, "t ra defenderuna cause de jugticia. Y
ma h6spidan a loon ollral. etroZoldwvn- COA if, an Un report de excep ta acci6n, tan emaclon" us Pa es nula.'96la habri pasi6n donde de- estflo elegant y fins an suis slern re
illornailloattlea. Preteridient "I Cnn 0 is,
I- el gi An de Is bellw Gale Storm; c16n, be existir perfecto-, equilibria aprecla. delicgdos milvirn entail. P,
conalsim, m4sw iaft clW. da de HoHI er or el siniestro Ho- race esertta con sangre'. "La Grito tfvo. Sabre el gusto perspriall
L fit$ crux" Is may joven Y 72 'Im"Is Jul ot pavel, ward.D'Silva comil -un gan er vln me no; j El t'car
Ins iming alroal- tran Ahogado" va a ver estyenada pgr Ir* ps de -ballet" an solos, "pas
Ur IQ incline a Una u otra cost..'eal ej re- tic train" flgas do deux" mantra.
_ptlissipal de'llaillidiiii'l ewls ftfiefft escr pulas, Herbert Marsh maes- tiEtas Unidoji, el lunes 4 tic Clem.
mul':brev d V y Is, tro de histrillnes,.conto at ersonaie bre, an Of gran teatro Blan eonocimiento del valor artistita,' an ran lag bat ades danw de sun
el, toilitrd e as! '4.11 Ballet Affeli Wants,* Ca ta -quiiilse mlembros, muy destdcadas on algued: el, toilitrd 91 War. menor grado, its lo
a quien odiaba toda Una efu ad y MI- log toiatros Fausto, Arenal, ncia, nuestra preclacl6n, 6 Wen nos. Esta adaptac16n de Dolin. do Is
camel U'Shes, como el fiscal qua, altar y Florida. luiclo. 961o asi seactinsigue erouiclar infixica de -Tschailrowsky, consists de
f acertadamente a oulenein noL brin- parts$ del ballet tan conocido "La
den su
Y tic. arte y me splateten a Ila crf- Bella Durmlente".
RA110 GINE,. LOS. ANGERS AMEN11A H In mea- r- t I a l P6r razonts qua Ithoramor
Si todus log cantantes 0 danza- cunds parts del programs fut varia,
lp 02kAV Csy jo AWNIPA rines, etc, qua eximtft an el mun- da completamente, oh*ci&dose an lu19 E do, interpretasen am "matter" a Is gar de
-lkD A D E 5 SAI lot- Negro Spirituals y "Un
',4;PRIEA X r-- 'an un 'rancho arnericann"
-ACTUAIJL E KiE' R1 A T a oerfeccl6n. desde lutgo qua, al ver- minvo
111 y, IL stepazle 1111" S. i aitnot -111 e.,Ufaaia. To L- 117-3334. kepi"o- jr Pride. "'TIIAL 111148111", GOWYN trials reaultarla mon6tono Y un baUct M creentem Ileva par ifDamon Jai Toldidato Z-2JIL I rally aburrido Y lo peor.!. Is critics tula "La c16n d-I Plante]". 'un
ticitiro u'a.' Deside let 4.30: Revista, natidier. na- Ian 340: 1116vists. noticiero am.
C coal, OJOS DE J TUD"can Elba c estrona on ,Cuba PANICO IN no tendrils &z&n do existir. Prscimm- remedy de Is "Scuola di de
I SAN;aN con Grea En tanda, Y; n6che I n6vists. ilailetere. A fdlde i 41/07d NiVel:L Vllr4 .2 9
clon&10 fW ito.j 'led y, KV RE- LA CALLE con Richarde' rid, it mente In Interesante as In varladad: Bocherini-Massine b-iado an Is ca,
_n We*cotty LA TO- national, CASAVIET SHANGHAI con aa OnA Ilia Tita,-Juncti. PmulDougl&64 MAMA.- kl _Y,,r 0 con
07 CA-;oooo'Glaun ord, Valli, Rosa CarmiriiI. y RoberW Itorhaft 'y' ca
'Looneta m 0 or at d
tros. Lunetil mayorom 50 ats. Ifillon pjLoDTznOs VS I GANGSTERS C i4is: Ots., o;b4y45:Otm. Loretta Young. Puneta 9ZINvAg cubrlr an el artist virtucWs, c medi. tic Goldin lPn ese menc:llo
an defects diabolism; riovedad an 1111 ballet actu6 nueiramente lit Sla.
T6rtultl 25 eta'- William Sandtit y'-Mix Baer, Lodatt: Niflos 40 eta_ actuacl6n
elh*' WILFRED0, En of ballet IQ tic- venska y su cuerpo de balle, recl.
nica clinics as Una; decide Ilia- blend log aplausos 1-1 p6blico nuCenyt- 35 y 30 cis, N1405 10 y to' 4 4 ;X i4a fA"VVERNANDEZ qua a ells tienen qua correspond. merosm qua Cain noche del martes me
Ste. cab Allestar" Ii :11111111* tom 1. T Z cantante go
En tandi y'nochR, havista n6t040, to 1; 46. der n grado sumo tos quil ampiran congreg6 an el Auditorium.
A lag 4.45 'n RENE Y KUKI 6o'l- Gloriaa". En Is voz y an log insRavlstm Oticiaro T ancloAst, cart6n;, JA NOCHX -T 1W X.Uisl; ow a Is Ballet Nacional
naclonal, LAIT13" DEL AMPH con F AVOR 1 0 con ugo del Carri GloKa Morin MORN trumentos hay Min r- I
Grabill 'C ba 7 PA- set ai6 no. nos, :roi*L u-saso. %.c MAO DE MADRIP tS"Micos. Mafiana domingo -actuari On el
tr XL, 116MARE SIN 1A i h tavists notiel7ro y UrI1111215 de Goldwyn Pero as an is combinsel6n tic ago Auditorium of Ballet Nactonal. Sarin
STRO an A?':!. C Flaolenq o
IN EN LA A= ". de C6rdova y Carman Mauna, Lt I ticnIca clisica del ballet donde esti Ilevados a escena "Las Silfides" (Cho*.*RnO..,d Wid- Paid* I&I'll.00; Revista, noticiero an- turo I ;nb60f,1A-,YJjNA an
mark y Paul OUNIAN, LUJIGIA., Y.Oreg alonal, estraho an Cuba PANICO KNI,' nets 40 eta. Balc6ity,44 ctli. 1, la.,11, )."a pr y MON- el secret del mayor m6rlto. En Is pin-Fokine) mantado y dirWdo nor
80 Fla. Balcony 60 eta. Nitiosi T U. LA CALLE con Richard W 60": con Errol
Paul Douglas, CORRMPOi41XC-rA n. I I mayares atActiva careostrafle de Mo Slavers. Valrene Tweedle; "Concietto CubaI any 15 k.'par. las "Varlaclone! SWAnican" no" (Csotikn-del Cnetoi y "El Bella
AM RASSAD OR BERLIN car% Danm, Andrews y grg -ME T It TAN 3 Elphinso-hiiiiis sitoPiens. *LA GUITAR4 DE GARDEL*, ROPOLI 2 a It Milt tic Cilver Franck, Ilamb, lparticular- Danublo" (Strauma-Mk*!1jnV):
Call* 14,'.aira 11 T IN. La worse. show an It escona, coini"i Calls IL Amptisal6n, do
Diaz, Lulaits AtIcAsoi Into, odliertidik c6niedia'dil anthiente intolutaciiiinij..,' Unit M&WfiCit filin mente Is atenel6n, It varimida combi- Lit funcl6n comenzari a lag 10 y
T614101116 21 710W/. y orquestA Sfboney ,. inci6n de auspasqx.y posturam, rally mediii de' inmahana.
Deads U43,00; Revista noticiera n4- 110 eta. Ninoll y Te Ulls Z '45., 11 y" artisticas y nailed a a olle ell-Ballet, Natilonal
14 j, En rallfaciones me dIstinguI6 al, arts 0 Cuba.
asu to Carlo. FU61TIVO14 DIEL a .0 -a".
DESTiNO CAnobert W or v Norma -0 TI1C'hXd'f WAId0j'
it 4 V. P AVVX UJL J.U Ims, 4 80
A, Y to
nets r. g nets I'A ca
T lo
X-Z;o -ie cdrd.v., C d er
con, Jars Novato y Putios do Werm
-do Clilumbill T L- an' Palo 0
to v tiomeno, Lunata 40 cis. *is alis V S.- Rafa*l. Tol. U-1111L
A Ilia 4.00 y 8.15; Revista, noticlori Balcony 25 Cis. Doode )am 4,451 Revista, notlosaill
V aal, strand on Cuba LA r 1.Re clonal, estreno an Cuba
TA (an tochnlcoluT Cal,, V i tochJclr) con M-10 T A151621 11661 1-4" IW4 ACTUALI]DADZS: riebre do sangre. GRIS: El adlo'ek clego. Futititros del
Friev DEL PIRATA (an I La torreblarica y asuntos car- amor y asuntas cortoC-
LL Carlo. Phillip rried y Elan A Ian 5.00 r 6.1*4, Paoli n tictero
Ivonne deNarla y Phillph Ivonne d 0 INFANTA: La ind6mita."Pinica, an
Lot ch Its DXPORTADO con Martio national, var soled, cattail, 8 PUERZ. M4 rnayorell 60 eta. Balm- LA PA_ Is calls y, sountoo aorta&
Conte. Frooloolao ainsturatscm.1,t"r, TAS DEL DIAJILO con Robert TaNor
0 Lib ovisim,,notioloro 11", ny 40,-tol! Nillon 30 cis. Paula Raymond y. HUELLAS EL rtos. LIRA: Mat6n do Is iderra'y cartones.
eion 'LA I I ASADO con Libertad, Lamarctue y des- LUYANO: La balandra. Isabel Ileg6 i
Cis Wendell Care Ernflia Gulu, Lunets mayores 23 eta. I- y a testa tarde,,La tramp& y asuntais
,is No. 4111. Vedado. -.T*L F-11020. # ik gfia
D M-I R AM A R hasta Un 8.00 y 30 a". despots. NI- courts.
)as 4.4 y .111i'Rovista naticlaro- Murrs I Cl fro T v r.0 Una U ?rt()L
0, Mo- )LO: Adin y *Ila y Camino de L (Marlanso) Puerta rerrada. EI
nuclorial, PERDIDOS SIN Uh RAhrm yorox 5 ts. 11102 y Ulla 25 cis. its. Avenida 7 ", Roparia Playa. flog 30 08. AP(
"on, Abbatti y. Costello y CRISIS con (1111ransaill. TeIAL 2-767L perdle16n. crlsto de ml cablecera y asuntos
Vary Grant. Josol Ferret y atros Lu- vosclo Ise 4,30t Rayliolin, noticloro no- ARENAL: La- novis del pfrata, Lo cortom.
notx .50 OIL Milos 0 -eta, clon*V estrano an Cuba COLT -4b ien SAN FRANCISCO S ANGELES: ofinnda rto,
Dole FL 0 R I D, A, qua In. noche octilta y asuntos LO
tochnicalofli- con Randolph Scott y Son Irtaimalsoo No. 260. Tel. X-1700 Carlos. En Is ruts tic log ca=
Plamolela do Ague Duke. Ruth Roman y LA BELLA y EL PUL, ASTOR:,Perdidoo an un hardn. Cri- asuntos Carlos.
S, T R A L Toldione X-461C, PO con Jane Wyman y Dahnia hlor- n In tanda y nochei Revista activism y ills, Corona de
is. Niflos 50 acional, LA TORRE HjINC I asun'los courts, MAJESTIC: Adin
sell. Lunsts rift m. 80 c Unn F L&. 0 0 DEL &STOM : Colt 45, Los condenallas no lestrellas y asuntas courts.
bodanta y Saij..3casol, Tol6f. tl-Uil Deside Ian 4AS: Vievhita. rl otlclera 11:1' .entavo RGON con Charles Mcf Iloran y asuntos carton. MANZANAREM, Ojos de juventud,
Deeds lssAlll! Revists, noticiera no- clonal. LA SOLVCION IrANTASTJC#% 'Growe-Lunsta mayorex 40 cis. Milos'
cional, estrano an Cuba COLT*45 loo, R Milland y estrano ell Lub&: J, AVENIDA: (Maxinnao) Safkando des- Aventuretn' y amounts cortos.
technicolor)i Oon Randolph V*tt C"AlQC 45'*ICN LA CALLZ Con Richard N AnCIONAL, 13"100y. 20 % ct Alimoti'de'Expalial4ni tea-enel ba- efda. "La dul- plerto, Arkidsgilts mUjer y asub. MARAVILLAS:.Le noche del sibado
Ruth Roman y LOS CONDENAD2,S N&, %yJdmar)k.-Birbsfa beliqodde y otroo.* '-J, fair& Como minca r
LLORAN con', Jomri' Crpwford. .1 in Lunats,-M. Cis.' I alcony .4 to j San Rafael, Toldf,'M4646. film: Infis,-optimista y-41*0 ift de 'is' tilirra. do Garderl. Is dirfiria.urted quil tos Carlos. y Soy un'b6me.
0 cu. Pral
Desdo lot W:.RevIsta, notiderol.na. pre.brits"timajor4di..con"Ag' it n lruii: m4alea as Is major: Is xicaria, Is BELASC
mayores 00 y j0'ctm,, balcony 40 SAM O'S SUAREZ 9 OAIN, Lit mares de ins fu- KA3tIM: El hombre sin rostra. La
idnal, XNAMORADA con Maria IPA- to, Carmen villa, Antonio CasaL sisholwit; Is',mirtentina. clan, Bodal- sangrientas y aguntos nbehe y W y asuntos coitos.
-Almandariz y RUELLAS Sawas Solives'm -San issigno.. Y
lix, y Pedro nlMontero 4ut interviretaii erctto, do runtmi-FuVot-Derna. Cactus. M.AiRTA: La Ciltima tramps a Idolo dle
A V-1 N I D A GRAN TEATR-0 DEL PASADO con Libor4ad pr1n, dosa re,-esti an i BLANQUITA, 'IA. novia del ptrals, 6bano.
Lamarque T616fouto 2411411. C sles papeles de asta'deli ll requerdo lotion log Tierrit
goal 7 a J. Linares ltivas'-VinetR mayarbs A 145 5.00 y:8,15! Revista.-noticlero co'. 1. musical de arribleitte -juter- almantes del clue ll-al canto, Vera abo- de'libertad y gran %how. MVrROPOL;TAN: Polinica an Is caAvenida do,)C shumoobtk T Meadow maim Isabel. flairlasiao). X5 air Tortulin 25 eta. n con noclonal.'ro AMOR: El rn&dfco de guar. Ale. Romance de ]as stele mareff
Toldialso 1116-11141. DINERO. MA=TO ra podremoz:adr&rar a otro trio no CAMPO
as). ToL M-10 2. ilia. El hijo despbedlente y asun- y asuntos cortos.
men C6 Madrid, 13 kico CA-' menoA mimp tipa: Irusta-Casal y Car:
lam 4.10 jl4 8,10t R uenos Air
eVists. noticlaro A Inn 4.3oy 8.30: Revistal noticierol. MWICO a villa. protagonists do esta tic log Carlo#.
national. SORANDO DESPMTO con na6lonal. astreno an Cuba LA NO. N E G *R' E T E Calve, Lilts del, Valle y dit-Y Granada sirve I Mo 6ce- men MIAMI: La n6via del firsts. Dep,2rDo Ka atres. Luno% narf6a Is GUITARk DY &IRDEL. [felons ydivedida comedIA musical CIN ECITO: Rovists. viajes, deportf- tado y asuntos Carina.
Carl ye y! ARRMSGATE MUJZR VIA DEb PIRATA (on technical i con ore. Total. 114-5091. mayors 50 cts. B it y In eta. 21 sentimiento argentino lai pisilft quo as '%a,0uiWra de Gardel", qua v" noticiiira cartanes. efr. etc. MEXICO: Azaheres pars
tan Arthur. Lunets mayorea 6a Ivanne de Carlos, Phillip Friend y Ro- PrR426 T Trocad 'a su boda 7
cis. Balcony.,40,.cts. Milan 30 cta. bert Dauflak Y EL C Desd6 lam 3.00: Revista, I10.1-01- :is ell' mhqf -A Im- 64 eitienart a; pr6xImoV lunes 27 an CUBA: CInco,;;;irWs de muJer y Un Dan gaUad de pelea,- Not. Nac.
SUERTE on tachnieolor), Oak O n&ld cional estreno, an,, Cub BAL"- ST
O'C.n..,. Lu XSTA TARDE RAND den ;part rin arnos Una pe cu a, nots. ..Y.res N eta, NI_ DRA VAREL LLEGO I LA I I d 61 Teatrd Nkcional, presented& par hombre *In rostro. con Garrido r Pifiero.
flog 10 eta. Pde Co6rdava, LA NAVIDAD rlima AgH y, moderno.'-dondi mated Zil:ifth-," s. CUATRO CAMMOS, La balandrs MIRAMAR: Colt 46, Lit bells y a]
B.EL-AS CO AIN cort Arturo gain stiqual No. enta tarde, Mbrir an
Sala""in No. Ins, 4161. -HOL. DI LOS OBRES con Nint Marshall Isabel II@j6 Mjulpoj amuntols cbrtas.
. = '111als,
a. notic to 1:jn,.10trrq1- beade Jai b.o0i ReiNts, nottworc on su ley y asuntog carton. A !as 12: ELO La, belandra.lBabel. Con
Desidi Jim 4m: kev; 1 7 PIMTO 6E Okla iripicida espitfiols, as It anevit aGlamourr,-,Pas 00ro-ri Z.61w- Latin. ciorkil, 9L ODID -is, con M.;,- Trificil de muerte y Fjpada y co- -01 diablo'in '01 '&ierpb. Noticiacional, BODAS SANGRIENTAS n G lard chard I, Wtdnxkrk
Lupi;goj h MARPA PE LAS a Luriat. cia. Linds: jarriall Y:. Girl'del -CIRCO RINGUNG. DeW : A do 0k. -in ol P. do Deportes raz6n. rios y Watictem Nacional' can
17 r Dallas (E):Yodado. DOTINO, LA L&A-,(@n,_te linicoloor1 1
con ara- Stan=k r Wed Ca- DORA: La nolzbe dot sAbado y 016 Garrido y Pifiero.
con-401ULLATCher 1 otol',mayores is;
eta in a cts. Nihos 7 A )as 4.00 y 11,23: rUGJT[Vq8 DEL. cis. NIJ110a y Tortplia Cis. jAr cualquiern se-le acurrfrla Ile. Ies sabre Is plita y Isin red pkitep torem. MODERNO, La novia del pirata y
"IYALtud my T ..". 1, N, E P T UNO , I I I DUPLEX: fti'
To Is Is cis. AMOR caVironli POW*r y Joan tron- Weptu", No. 307.' TSIAL, M-1514. marle "esoantedora" a Pinito del Oro, fora'sIgunal to 2L maroons, Fausto E tren de log coildensdas.
as .30.,y 0.46c Reijmft 'noti- iro. NACIONAL- Enjulloradc Huellail, del
foutil EL ODIO ZS'64 60' J)e I a 1: Revisits, M juego do Imi se- a to de Una bellesta Yt diabld (6pi
clero nac esp!ii,,.8, Mo SU munero, peligrosisimo,
an Richard 'Wimark i'Lints Dar- mina, lY cartons coloies. dos come- N renal, extriordinaria, quo 20 as III ERM" ab&M Shangluil, Peloteros vs d asunt
Avol 0 dism y cents JINETES SIN -L durn-10 minutes, 10 minutes a mimo It -asuntas cortog. N IUJ jj do Cart"
so i nail Precice de, 1 1 4 I"dris Isib6l klegi$
-6 stunitre. LIKY. Des- Lima Ne. too, Vodads, ;.4a 11 opoters;
efdon contenlola pars log' espectsdo- a. Lit nevidad de loot po'4 snoa FA40 WCO' an Is cal1r. Co- --enta taird
de In- 7.00: Irevistas. ADAN Y ELLA Desode'lak 4JD- R"is",
sirtago iponsid aw. Borlfn, antuntos bras .
can Stewart, GV eT, 5 cartones y res y... Is tom6, a Is vallente y ell- Irre v gran show an Is eacena.
j clan&] Caft6n 3 vaig&
sd&, I toa A :DXSMO, LA L AAen technicolorp. A jM pectacular tr4pecista, ruatro lar 04 cotton JKM OW eft Is esneria. NMi:tNb: Adfin Y ails, Destino. Is
ATA -N; t con Juno, sh
Ila- 0. --Ardber. Luriets, mAyorall 40 FINLAY: hdknbre sin rostra, 1A luna. Jinetes sin ley, cartons
com John trano ea Cuba PAMCO- EN LA:CAI-I A aflos of perfeccionarlo. Pinito so a
Ism .20);,W, lortaufte, I Napless. Tell". U-"M cts. '241flom 20' Ott. Ilaricem, en of alto trapeclo... prime- saWn'y amtocortaL asuntos coring.
Dau sm lj .04, Richard Widmark -y BilrbIra Be]
go Dead: lax 3,30: R viorts....otlciero de. Prec as tin cositumbre. ro, sabre mug dos lincip-plectialtos'.. C:,,Un dia an *ew York., La
PMI 2 JU V. W. c
'NOVIEMBRE 25 DE. 1990
PAGINA 16 DIA RIO- -DE '141,'- ,,MA RINA.
Resuelven el hines el- oblema Por mediol'd la''ria'diogra'f ia' se'
'Pr
Picadifflo
&r descubren easwd e* Para
de los jubilados fi r6via BMW
rios Criollo
Para ello ge reunirin los mini8tros,'Bos" y De este descullrindeiao ,tollWt nota Sillubrida'do
h
Tellaheche. Conferenci6 conTrio"'W Bujller El conflict de Corea Interegante trO d"' Guillermo ,ardal
ntr6 an su fase final ajg fldoctor
pues asegura Mac Arthur
doctor Arturo Hern1ndez Tell.- que se ofarecer4s.garailtils as ye pronto terminari.. Por Ragelict Franchi di Alf pre.
lecoictrate. que r 'p cto 0 Runia no se entromete, jn art. e. ce
Do to rodaccl6a dol ifi lsament
=h Pe no. aarAel cuv.e 11.11VII.It
'en.d.r claireg a "Sindicatto de torque de todq ex capai. DIAX10 DE LA SILARMA as Ion ;g 0, y do "' 0 7de JA inconez del Pais.
del TrabaJo, 1 .6 layer pn mals"I'a in 'rl .
de haberse entrevIs- In Fobrica Teftli fiabo.
Palacio dnues g4a Pero si se mete Rusia Una noticia, de I Injealle to-- Central de Tuberculosis ca San Lials
tado con el efe del Estado,.que el In-, Et Miplitrodel Trabajo; que st henes de Is semana entrente iostendra Ilaba, prese reunl6n 'pro- Line zurra le danin mar buena note nu aitUUinitr. d.
is lax "'e a 'I a c- con ]a eachiporra esa Salubridad doctor Juan Antonio*Rti.
unit entrevista con el Ministro de Ha- meti6: obrear..1. -I d: que hablaba Lin military blo Padilla. elempare inspiradopor $tie El doctor Santiago Rodriguez, dia is que ha side el cioneii,'sir 0J t 'd
cienda citado "I i n su pre- y que en dos a tres segundos butmos 'propOsitois de superar puestris ector del Conseica Naclonal de Tu3residente y delegados de la Cain de sencia se ,are c.itluoi co Is ce polv una eluded. hygiene public, acubamos)de reciW berculaxis, he traeleclado' at minis ro
bit clones y Pensioneq de los Fe- Ayer se riecibI6 en'.Palacio Is _$ra- t En stills diass so le, presenters lag mejores o6posliow del alo pam
u a 'ie.S41ubridad la coamunicsici6ft sunrrocarriles, que carnal se ha publics- ta vista del embl3jador de los Esta- Tamblin declare Mac Arthur desde Londres, Inglaterrit. Serdle- a 1,.regalo. Para *y Prep"
tA on precario. re a que la atencift m6dIca so he crita. par el doctor Huriscio Rubio Pit gamu s" I de
dos Unidos de Norteamdrica en Cuba, que lograda ya la S87, cm rado dItImarfente en last in. laclos, secretariat general del IV Con- amenie: s;u
ESt2 cfa el sefiorRobert Butler. f e,:ri ripid fista hericas escogido: es4z anwoncim
reunion se lievarA a effect en Sta Excelen lost soldados de In NU ca ontels parasJtariax del cuerpo hu- gre30 Nacional' de Tubercul,641n; de
el despacho del Ministro de las Fi- Los Feriodiiates 'conocieron que du- de still se retirarfin; mano, con motivol de los'eximenes Wdxico, que has de celebrarse del 21 al
nanzan; nacionales a las cuatro de Is rante a larga media h6ra en que el mas -yo le aconsejaria corrieAtes a mis y mits harabres de 27"de enero pr6Ximo en In jzitsdad.,de Ito
tarde. diplomatic nortearnericano conver- to contrario at General.. las fuerzas armadas de Is -pegundiii Sim Latin, E#i!do de-Rotosibconsigniap.
Estimo dijo el Ministro del Tra- &6 con el doctor Carlos.,Prio se trat6 guerra roundlet. Infoisnes de radi6lo, do balatirsele ofreddo ed, capital is. P 118go
baict qua se Ilegari a Line solucl6n especialmente sabri les -relaciones, en- Si paciffcado aquello m om s son grades as
f dichos soldados as van, gas de fama indican un isfinspro nor- torits La Esponniza. din Za c4plavortable pare Ion Jubilation; y pen- tre Cuba y ese gran:Oais. Frendente de radiograflas que rqve. U ei comentarica acerca 1111cio
sionados erroviarios. Creo que el Cuando el senior Butler a loss cornural3tats; tro"arlon an In existence Critical de Ion resultad4a lejassais 4 1 JfWJo do t6 en miniature, de metal litograf infantHeL
bandon6 a de parasites claniffi. _!ado con, fi& as
dinero seri captado. La formula In el despacho del.XjecuUvo, los-perio- pueden velvet- a enispezar cation y no sespechadoss en pact neumotorax interpleural".
tiene ya seguaramente el Ministro de distas se In acetcaron para interro- a Invadir el sur, de nuevo, que les toc6 tender. entlFs Para slue asistari a esta Junta m6- -M. *=51 0.60,1, 1 7.
el dis guide di lost doc MOM A AutomiiHl de
Hacienda. garlo, y tili plomitico mAs preparation qulz4s. rra mundialli, dice el i arreras, de brilliant metal plAfeadoi queanda por
Y luego dijo Hersuindez Tellaheche dijo solansente estas palabras que Lat segunda guse d ca Id na!
...7
fueron tomadas textualmente par 'on St. par e Rulla no ceJa Samuel, del hospital de 304. en su arm Inglaterra, par el miamo be. do G6 P 0 IL Rabe medio de cuerda, 1.7S
que todo to que se trate am In refe- c16n, claro cold,
-deat Art
lnformadoreE Rk ex Ault 0 ?e,.-td_. k57.4t Juego do copas de'.material plAstico irrompible crh"L
ida reunl6n y la soluci6n que at pro- y he de volver a enviarles cho de later mundial hiza, que las tro. to y y Id. I
Durante In conferencia que sostu- pertrechas en cantidad, pas allisdas fuesers a muchats; reglo. d
blema se le di, seri Ilevado a In con r Presidente de Is Re- fin y be, nes en las infestaciontiIs parade. An- La Espera=. io piezas, 1.7S I
sideraci6n del Consejo de Ministros ve 'con el sefiq raque ca ella,
V. erait end6micas. Y a pesar;. de sin center con salultirldnad lev4mtlLn Avi6n con cuerda, de material plAstico en brillantsimos b&ore
que se Ilevari a cable el pr6ximo jue- p6b Ion, discutimos varies asuntos de a que ]as, man a pe?I.ra tarlas que ves". I las anedidzs higl6niciati essrseraidan;
mutuo interns entre Cuba y mi pals. Una clautiqlats.
Crea el Ministro que despu6s del me agrada informer, agreg3, que el Esto debfan %a berlo snatches do los soldadu fueran in- El m1nistro de-G(ibernaicl6n trasla- 0."
ConseJ 0 se IlegarA a In soluci6n de- senior Presidente y yo estamos de Mac Arthur y ti Tits Sam fectrdos. Ln gran mavoria de exists d6 eyer as dq S61tibricald coplat del
finitiva, y no salir de Car", Infectaciones produceiri sfntomas cIL- telegram rensitiolo at alcalqe insu, Acoroe6n de material plistico rojo y gris. Tiene m dy Wen sonidiiit,
oque serA grata a los jubila- actierdo sabre lodes Jos punts que torque en ella no habrA paz nicos, quo pronto hacen que el Pa- nici
dos y p nsionados. tratannop durante inuesitra conversts- ral de Santo Domingo autoriz an_ 1.95
ciOn.' mientras haya un ,obernante center consulate at m6dico pero Its mi. do 9 matarazat an el matedero 1961
Problems obreros El general Cai;rera en Rusts, tan servi. .1 noria do allas s6lo produced sintomas f clausurado'por dispoixici6sat Juego de tres cometas y bast6n para dingir-la. ban& 1.75,
ase ue
tan pequcfios a ligeios, que su exix- 2el j efe local de aquel municipal. Aut6miiivil model convertible, de metal amwillo. Con cuer4 1.65
Dirigentest obreros presididos por Fui recibido ayer oficialmente par Lo que acabo de sicciarles tencia no on sospechuda, y es mfis
el lider Jesas Artigas y Pascasio Li- el sehor Presidente de 14 Re Wica, es, lectures, tan verdad tarde cuando son reveladol; de me. Visits. Salularldsid. no perledidna Cuarto Piso
nares, visitaron ayer el Palacio tie lit ei mayor general Rupertb 6 rera, come que el FENCK MALTEADO nera incidental en el examen:radits. perstars
Presidencia, habiendo !pido recibidos jefe de Estando Mayordel Ej6rcito. ca to mail, rico Que Is grhfico.
en audlencia par el Jefe del Estado. Los periodistis chlarlaron con el en desayuno y meri".1, Lit mayorna de tales paritsitoo; agre- Acompahado de an. aistin"da es.
Par su pa rie el doctor Carlos PrIo pundonoroso oficlal y-le hicieron dis- y to que, alimenta miss. ga el doctor Samuel, no estfin vivo4, pass, senora Gultlernunk de Chang, Un gran regal paralbs, coilegiales
prometi6 a Is C.T.C. y a Is Federa. tintas preguntas, peroel general Ca- Y come que Ion colchones pore los parisitin; annertos puedd ster departi6 largamentei con 'los'periodit- 1
ng Nactonal de Industrips Textiles brera, fiel a su consIgnat de discre- que caused sintomas graves par ser- 'tas del sector sanitirio el.sefior Alque vende LA'CASA "FAIN", vir de cuarpo extraflo hritanti. Cast fredo Chan, directut de Is revii- Un gran regal para los colegiales, qqe lo ensefiarfin con orgullo a
cluil aulu manifesto 'que "habla tra- y sus muebles an ena#, C,1 1
tado con el sehor Presidents finica- 10 rfL ni oil Lodes eaten parisitos comienzan a ca- ta 'Or que se editat en Licilf, -puede consistir ex unos
tienen Lin set especial. lificarse p9co despsahs de morir; en Perit, desde bate veirititim, afios. todos sus compafier6s de cfAse, de nuest"a
Evelyn Hansen y Mariana mente asuntos de m cargo" LA CASA FINE no quiere consectsencia, pueden ser distinguldon; El sehor Chang chino do rapicirrilen- likpices con el nombre del nifio o del colAio traQ,tip en dorado.
de Gonitch participant Cosecheros- de tab ace vender s6lo par ganar, en Is radiograffa. to, con 26 sites de residence :on el
Ports, esti hacienda una gins par dis- Caja con 41Aiiiis
Se he comprobado que divermos il- OAS'
Y es tan verdaa to que dije,
hoy en un bello conciertO Los coseeheros de -tabaco, quo fue- come que CINZANO da Paz de iparAsitos se inanifiestan di- Union passes del continent: con 7 el Caja con 12
ran layer r rectamente en eI examen radiogrM- prop6sito de cambiar insoresiones
ecibidoa par el senor Pre- un spetito tan grande ca, pore unct que se eilcontr6 con Y con sus; alegaIi y, especialmente pare Caja con 24 MO
La sefiorita Evelyn Hansen, plants. 5idente, le pl ntearon varies deman- que el que to torna es capaz nera era atte desenvuel- '160
das. Entire eaas In creact6n de In de comers siete plates mayor frecuencia fing el del gusano concern satins.
in nortearnericana y Mme. Mariana Coope ativa de Suministros y Is Cain con el consabido pan. de Medina. ve sus ac ividades la colonist, china Plants. Baja
de Gonitch, soprano cubana, partici- de Prestamos para lolipequefios ve. Como se puede apreciar par lo eas cada uno de ellos. I I ' -'.
parain en un concerto que tendri Its. gueros% ant coma In unificaci6n de pa- Con un R. C. A. Victor, anterionnente expuesto. ]a radlogra- Hombre de mundo periodist. gar exist tarde en el Lyceum Lawn gon, sin distingos de ninguna clase. fia ea un nuevo auxiliary d Its its. I, qu otra case, el compafiero
Tennis Club, a las sets. El concerto televisor en Is case c ang, nos express Ins, gran satisfac. Pua tegalar a las doctorlm'' el domingo 3
El President de Its Rep(iblica mard. es feliz una familiar, cha anti parasitaria. Do ello d:ben to In a comprobar el adelapto cultutestai auspiciado par el Instituto Cul- fest6 a lax miembros de In comisift pesto que par Eu pantalla mar nota nuestros funcionarlos, aho- r de sus painarion; en Cuba,-en Lin tural Cubano Americano. de co;cheros que vein con simpatias pasan todas las tn.figenes n era de mas de Lminta mil-unin Pahuelo de mano Para Wide o noche en chWon de 5 6*&, ccm lujosal
las d ., absolutnmen 0aras. le las mayares colorum chinas era
La seflorita Hansen, que estud16 ran ltridas a it planteadas y les incrustaciones de encaje. Blanco, negro, rosa, amL an:llarillo,'verdell
prom soluclonar todon. sus era- Con el refresco KATERVA La Iluvia en la continerite-y, sabre todo. to 4ue mas
una been en el Isidor Philipp, de Pa- pehos. a] punto ]a sed se apaga, IIam6 an atencilm. fui la simoatia naranja, 8.50
ris. he dado concertos en varies Par su arte el ejecutivo do In Aso- pues; HATERVA es. el refresco R epdblica an quo In ve el cubano. Que rectitercloc16n l1lacional de Cosecheros de san broso quo no defrpuda. da siempre que muchyf murieron en Miiintillita de encaje salpicada con lentejuelas. jRoAaJr4-amari1loI,
paisea y tambiAn en Ion Estados Uni- Tabaco testImonI6 at dealer Carlos too campos de Cuba luchando par fushia, 4.SO
dos, incluyendo ]as que ha ofrecido Prio Socarrfis su agradecimiento par Con el cepillo de dientes Segfin informs, el 3eflor Ostarvib nuestra independersela.
en Town Hall y Carnegie Hall ecc,6 ANGLE me as he trabaJa Marti, Jefe del Centro de Tel6grafos, Tambi6n he visitado ei Sr'. Chang Santa Claus con colonial "Nosegay" de Dorothy Gray. Un regal
no de prot a ese conglomerado y quedo Is dentodurs de esta Ciudad, durante last *UlUmiw la Asociaci6n de Reporters y el Co.
New York. social. mucho mis limpia y mis blanca, legio Nacional de Piarlodistax, ad-co- exclusive de El -Encanto, 3.00
Con un buen juego de cuarto, veinticuatro here? Ilovi6 en: mo 'In Escuela-Prolosional, quedan- Vanity de lustroso metal dorado con mother y.-portacrey6n, Said
SAbalo, Guane, Central -NiAgara, do altamente impredonsedict de Is
do comedor, oode silit uni6n ue existed en to elase, -su. or- Juego de caja para cigarrillos y cuatro cenicero' 66h los simbolos
de LARIIN, In e man Ilnda Salamanca, Remedio Y as Jay, Re.
drigo, Buenavista, Z eflaa Malayaji. fartizact6n y In atencl61n que recibpn
sin dude RIguna, una, case. de la baraja americana. De cerfimica na 630
gun, Sagua In Grande, Sancti Spirk- 08 asociados. anja y neVa,
cualtdo, Sefiore' IN 0 Y LARIN alquila sills tus, C militant, Meriesex, Guaracabu- Dentro de unoi dfas'pi#lik el com- Juego de tres toallas de felpa blanca estampada mn rosas rojas
jarn las fiestas de Pasopes. Ila, F=ento, R. Alfonso, Lino-Pirez pafiero Chang hatcla-'Misnal, desde
O lt A en Angeles y Estrella E3cambray, Cifuentes, Encrusaijacia., donde se diriglarkleotrox; Paises de In o claveles azuIes, 5.00
I los dernpos de Espallin. UnidadAnta, Tulnuct], Cobeiguin: Amdrica pare regressar *I Persia. En
des in Juego de cuatro, doilies y cuatro servilletas de crast -:calado,
Santa Santa Clara San For. lodes los lugares visitudos he dejuldo
Yo 36 que seguramenle nandQ de Climairones, CebalJos Fa- conexioneE para Illever a cabo Un In- en chartreuse y Verde oscuro, gris o rojo, carmelita y imaril lo, S.75
muchos necesitarlin lls, Florencia, Tnmarindo, Sim6; Re- tercambio cultural. no tolamente con Caja de regal con siete pantalones de jersey de different colors
dinero arn las fiestas yes, Stewart, Elia, Santa Maria At. lox sectors perlodlaticos; sino con lax
at n muy pr6ximas ya. godones MaJII&R, C21'angiley, Bashi- colonies; chinas, la semana, 7.00,
ney, Veiasco, hapairra, San Manuel, y con el nombre bordado de cada dia de
Le: aconseJo que vajon Santa Rita, Mguanl. Holguin. Auras, Medicliniss y fifiles par& in incht, Su6tir cerrado,-44e mangas courts, labrador al frente. Azul, Verde,
a buscarlo a LA EQUIDAD Ermita, Santa Lucia, Cayo MRmbf, antiparseltarls
de Neptune y Consulado, Saguia de Tituarno, Jamaica, Insists, rosa, amarillo. 106% spun nylon, 6.9S
que sill )a puvden hallar, Ermita, Candonga, Central AmOrica, Por disposicidel doctor Luis Xs- Blusa de manual Qrps da cyep&f aille blanco, rosa, o turquesa. M
Ydelisn en granting Maffo, Contramisestre, Preston y Au. Otiose director' e Salubriciad, se han
as come @a natural. za. provincia de Oriente.: arivia4ci medlicamerttris sinatiparasitst- doble- cello y, lbs',punos termmadoi en encajeW pur.. Con botones
en LA EQUMAD. lax ren, En los demis lugarits de 1w Repu- drivasea de ho)RIate, Jamineas
Imas estin portacib etas, IM resox. etc., necess- de pe 324'111'38,51S.-W ,
fd 6, 1 blica no lIov16, ..:!:
riogr 11, ?,a canstraga antiparasitaria, Planta Baj&
lam Jefaturass locales de Alto Songo, T
Sancti Spiritus, Alquizar, Jovellanbs, Pisos Segundoy Tercero
Aprueban prolonger la A enida San'luis (Oriente) Arcos de Canaii.
Sanii a de Cuba y a Its Unidad Sent.
taria %. Marisinao que dirige el doctor Pedro iqdgueira y a In cual sin Mfimc &a de la Liquidacift do Vesfidos
del M alec'n hasta la Cho causta Justi loads, a I e le restaron aumas i6n If
rrera Importantes de ass presupuesto.
Hoy es el AltRucs dia que poldrit aprovechar la"graA.Liquidad
Interexante trabajo del doctor 'regalarse a si misma un nuevo vestidibi
Garcia L6pen Vestidos-del Sal6n Joven y
Se ha estudiado, tamfii6n por 0. P. las ampliaciones Ante In sociedad de F tudloa Clint- que le costari excepcionalmente poco:
Para la construcei6n de la Pl*nza Civ c a.- Datos con de La Habana, ley6 el doctor Gui- Modelcis de crep6, ray6ii, gabardine y falla, rebajados de 9.95
Ilernso Garcia L6pez, un important
tralassio sabre "Ensaycat elfasicon con y 10.45 a 7.95
Con el deseo tie proporcjonar a los; bundles; y de Is Biblipligco Naclonal; In nue-va Insullsia NPH en el train- elos de Gabardina, ray6n y falla, rebajados de 12.50 y 14.50liabanero Lin nuevo tramo de Male- Testro Nacional, de" loss Ministerins miento de Is diabetes", ccmstituyel do Mod
c6n, Is vsa favorite de In capital, cl do Comunicaciones' y Justicip y at- Lin preliminary de Ina estudisis que se a -1-1 A$
ministry de Obrin; Nblicar, ingenle- gunsis otros. realizairs en ese aspeetts. Inform6 de
Georgeg ro Manuel Febles Valdis ha impar- Como par otra parte, ocurrai que cacho enfermos tratafts, prgvlamente Sal6n Joven Tercer Piso
tido an aprobac16n 11 Lin proyeeto parts tress de earls esiffic n Insulina regular, protamina zinc.
'as Proyce- insulin y mezelat de ambas, airman
e expedition para )a construccl6n de tadoN, a sea el de Ion tribunals, ]a do que'a rcserva del informed define:
siget echando..... In secci6nque correri desde G hasta biblicteca y el tentro, el Estndo tie- tivo en- el que darfi cuenta de mayor PosW es de Pascuas exclusivamente suyas
Posen, por el litornl del VedodO, ne recaudado gruesas numas, par 10 ratimera do paclent s. liege
deride se labors ya activaimente. que debe acometerse Incontinenti sis es tratacica
En effect, siendo tan frecuentes fabricaci6n, es; par eso qtle el presi. una inaulina cristalina de alts. refi- Ordene ahora en nUeWo Departamento de Fotograflas postales de
Is dificultades pars expropier aque- dente Pric, a suggestions de) minis- nact611, de mayor podpr entrelazante lins barriadas. adernsaii de muy costa- tro Febles Vald6s, que tie stiente urgi- Pascuas ilustradas con sus propios negatives. Felicitarb a log amiges
King George es el whisky 'as para I Estado. el Ministro des do par In necesidad de regular cans a-i-profamina zinc, instilina actual. de upa manera'original y exclusive. Servimos 6rdenes en tres dia%
de dignidad echando or !I momenta el proyeeto fabricaciones par un plan de con- siendo su affect similar a le metclsl O.2A -cada una
Rnierfor parts esa amplinci6n del Ma- junta. que armonice en su dia el to- de ilnsstslina. y protar-nina. a la que ler6n, dispuso que Ne ejecutar2 sen- no arquitect6nico a1H, se muestra su xra1rb0.dtuc1.endo up. mejorcontrol lograda por au calidad cillamente unit prolongael6n par In propicio a solucionsur can problema ep on Planta Baja
insuperable. zona maritime del actual Malec6n. n de concentracl6n par rnedio de Is ex- se Gra intertis his demostrada In clabase de d2r a Is calzada a arroyo el proplacl6n de un ireamucho mayor. :dice en las observations hemismo anchm- (treinta metros) con que no se ha precisado todavia.
Producido en )a MAS grande chas par el eminent qLlimfco doctor Navidades blancas para su casa
qcera a base de cipco metros a cads En effect, el Minli tro de Obras qualerriact Garcia L6pez. destileria de Whisky lado. Wilalicas, con suas bolaboradores en f;ithblain us6 de lit palabra an Is stico imitanal6l
Do ein miners el Area it exvroplar seill6d 'a Entre nustros adomos de Navidad de materW plA
este asunta, entre log que descuella Carse hacemoo referenda, el
qerA reducida de modo considerable. pas nu labqrlosided y competencia el doctor to, Ramire7 Carrie, le- nieve, tenemos coronas, bastones, trinees, muflecog, etc.
Escoc6s del Mundo. La placa de hormig6n se construirA arqul ectd-Vicerate Sidl6q, labor so- YeDdso "un trabsio acerca de "Estuen parte sabre loi antioulos baflos, tivarnente a findepreclser in nueva dicia-mol;ire to jaqueca: descripel6n do Desde 0.50
ura"forma.de coalea ligadst a retenzone a adquilr1r.en delinitiva par Ademis, centers de mesa con motives aleg6ricos para las NavidadeL
los muros de contenci6n, junto is rmonal.
Ahora, Con Il. a Disign6sticat y trainV, dos pilares de hormig6n. mar, se construirin a base de s6 Estado, proponi6ndo3e Ilevar a mienfitt?.nisfirmdrido el conferenclita Desde ZOO
Como conseauencia de eate cambia consideracl6n, presidential en b que entre Isis forms de onto process botella irrellenable de proyecto se suprimiri ]a doble plaza el proyeeto. definitive. que es la inigrania, se he encontrado Planta Baja
via ideadis en ese tramo. list come unit que se debe a cierta retenci6n
[as espaclos verdes y PI Malec6n pa. en adults de amboa sexes.
TermiD6 diciendo que el dingra6sticat
sarh par detriii; del Palacip de losTriunfo' B I e z '*"a' ja vlLnuestraa uposicift do Mesas?
Z"', to battle inomilare ]a Wisteria y to camik. Deportees, st cuyo effect se darfin so- pruotla ci6n experimental.
"'n, ywrn, A, luciones a] trbnsJto lanto alil coma __ -1 1. c Ir -- ---- Ago Affatine nilissAArA rnaravillidle
A SP PROVINCIAL A
. I : 6s,-.: 2 ,
2", ORTS.. DU "PE LkMARINA
FINANZAS, Sith 25 de, Ngv. de 1950 Pigina 17 CLASIFICA1
SOMON, SM30N
Perspiqctivits.'
nan Otrqi
.,,,a' emtreterma
L
'de' t de triunfo. de
un eel' qu,
anzan e.I "' j:M cro
.4 .4 'R
'deborraehp Los "badlistas'4 0
si I d p 44 idog al
Retifisaii 069 IOARI I 01081d *08 --qu e-:,: stio ', a, ordeit U uguay se dispose a RESTA URA NT '
el kos I de Ift f Y4-u elebrar lox comicios
--DIA Mna 11o 1 1 e Ca- ch eDZ Lk= is 6.
Conel 6bici;"d. ifeiiimr una-lde- RIO . C!= 0
com. 0 loq gi genio azurateros d ONTEVIDEO, Urug.most 6n vubvoapo- esidi uel, ese, Foriseco, ri 24. (AP).-La cain e=
a M e V W ,On de bri
t4 ao
Pr* a in.
:r6to r dtm. 'r 111:016et fl repr it
.11nd -6 . resent tos
nor dos'por,41.golme.7 3.1 .1 dita
uc!6n ra dol U'rru ay.llrj a es -1
con, ejun n, at r del ns- -%at. 411-triscos. especialidad de is esis)
h P d, P!oy ntia, Porte, e jno por.los comer- Pargo rtileno, Ruches de Bacal- ;w galas Verde, 11"hirn relle"
rra e lanes do I a
,me g; ii dc n prealdencia en los comielm del do.
cla eorau,6cim Im, Crialls. y Asado.-Modtofo 8916D comeder y hew.
s16n cie= on, el 5.190 ft 14 Se reciben 6rdenes Po Cilf ld
que*',Il&pypox, -' i ",,rin AnIt Pd 1 131 1.. 1. 'ti 6 ming-, 11ticinand. I, victaria pro- ius islkfonos A-09 -5581.
Hospital- de tal- Pollcfa $ociogyll 'des
del Pla,.Aunque allclalmonle no W I .. el Jim no an hoe r,; it*nte. su reconocimient Lugar c6modo Pa parquear su auto. 06 Y LA17aldstiendoa Ja d I I por eliefica apoyo qu nfriamiento* en
..Ihea a ulrmo rile- 609 ; &us nctividades en La
qw ey a, ha Iro de.las elecciones -como es con
&in mu d d't -Y bella espo, W a % 14 & orloqumporha: tia aria. bre en *otma repilblicas latinoat
norm, raqults cansa- a todos sus effects
y de Urla, 01, te01"te nor contria oiql orltdfle ln l;
coronel-d or J 4- RindfM' *tor 'a Xror
qde*_v erm 1,= Lcluy6 a medlanoc portap2ot h= tal.. -log,,'do to Is barW he
refe Mtimo acto de im era
real Castellanbis; Esteban Vat'ATCZ N o'' contest cis tud, en Montevideo, n mitin celebrado
Comilla 103 fugt m* ntil. 0 gE
-Francisco hfuil :c'dlrectdr eI C. I ALOUILAN
tillo y if -9 ,, 0 L, del partWo wdallsta. lard vernox
primer -del 'Gaol to Ni I' PrIo tluf jr,141F &7qui candidatog hablaron por radio. dirl ta en el lobby del 'Hotel Naelanal"o
10 q acArit
Identificael6n, 31011Z, 7oll I se el D '
entre :aUlt otra vez
glOnd. put 41ti.0, lies R BUS corm
as loftles P"s eflaistas a UsIs: 'Citedra no is zar porAs, Comli legion rioA amIgos.,Todom loo obser- Antignamente I's" umissrodad', Nicldnw".)r 41tirno jele turabs -wis, 6**-'_4f '.Il3j0ortancL#- e ad. on
del Servi I MifidWo ratiflean que el pr6. flei4m, ft goodmis "ErW
ve W111 'a ticall 'del Transporte
_oT-e-W "I qo :1'3*kI4V1K do per
mo, el W .rd&llca nttsl ftj =Odla, 3* 8 sto D om ingo xImo Presidente seri IMO 4e lox tres
Iliclaco, do Ia. Maruy 1110 Ejpcuthio 140 11 8 aspirants quo apoyan distintas fac; inf ornazol6a llanW U419111
Ondo]01bdos' nik- clones del part4do Colorado, que nace
y'jefes do Distrito%, y K3taciones. ya;:-gnnt&r: Advalidstraci6im Botenlente mL 9-Antow %c:_00ier 85 afiosest& en el poder. Son Cft r Hata 8, Camagiiey y I
El W6 doctor Mario Wjigilsind a- PW 6 p r u eb as de as Mayo Out1krrez, actualmente vice- 4Za tel Naclonal.,
Orblz 'Reyes LfU6 el primoro en, ha6er ',A-p quoro.,
t&c*1par q ofiPplo. Inpetl, preRidente y Andr6s Martinez True- &I Rio, festejan ese dluso.de Ia palabis para, ex:116r i4 volley ocus0ione$ formuladas c
concurrencic te6ricn., J1.pr.CljC& L V! ba, ex at aide de Montevideo, que Now
IM rk 'col 414"In e.
en g Ell' tlenen el apoyo de los grupW battoelfuncionamiento elmepc= V ir militia 6' 1 Ibld 1 14, Ilistas; y Eduardo Blanco Acevedo, El doctor Juan 4aal Sober6n, go
d- Pec es- CIUDAD MkXICO, noviembre 24.
CRFAC10 aparstoiel oust fiene poroOjpto* de-l te I ente,:! o president del Senado, at que votarf nernador provincial de Matanzas. se trarl V salen de is cludad, me alza un
e el grado do ulcohol,.Orc de (United).- El minister de Relaciaile' e MOne o m numento con Ia efigle de
rmnar p nerni 6, -de I H'. ha dirigido a los, demas gobernadolant. on. Ia sangre de.0n1ndlLVJduo,, Fxteriores en fu I als, Independiente de In agrupa- st a
op dos de las victim= de en cat4strofe.
Manual Terbeldri qp; ;Ynlsmo ge r4k que :hmlgat dos e rem provinclates
DE A inedWifi Ia consent GcoObIl,erq l6n. a loi Acaldes, a I
'119 dijo quo el "Para una, mayor confraternidad
e.' eterae e,: anta- o de In Re re denies de iss junta., de Educeen it ithento, aelbyar, PuWca Dominicans todavia no hq da- Fuers. de esos tres; candidates. al- VP fl
fX do ge,,el ,!1 1. ,6n, 1.
rrachorneTo Para c-ark buena votact6n superintendenici de escue. entre conductors, chdfere.s d2l transnluo m, lo-'yde: 14JQuaro a 'do.'redpuests' a ningunA dejas nota Lutz Alberto am a las directors de Ins escuelas rte y el p6blico eatudiantil que via.;
Cuerpo, de Ij Cam P 6=- d#440 !P,4 mexicanas golicitando e I eni:ias pa. de Aerrera, del-partido nacionalls;L* de ilogar y de las normales de Kin. a solo en omnibus, Instltuy6, a
ime me ';W so- rd 40oyir-Iafi acusac i 'dominica- herrerista, y el que a Ion 77 aflos
su Hospital,, i,1,01clatf ejage; P de d rral Quirino 16 cado, a su pta qJ prfme4 ", gcrugarle% y a too directors de las fetic;qn de Ia professor Elects Fe de
ria-slendo esE via. :nas vs ab undo por pirs, Por sexts, vez en su vida a Is. else ormales Para Alacstros de is Pena. de Jim Zqruela Normal. el
adelanto. collie en Lljfi'inveiftgocibn o,,a r ev
to I Diu del Transpo
an txPresar Suip I olucl6n ep presidency. de in nacldn. Pero no se
iecto"r, a L'IPL nS cree que pueda derrotar at condidato I provincial de.Pinar del Rio,.Las rt&-14 de diciembre
clontificas Lue IminjUa-el- YqfixImo
d.= Onto fk,,Ios4xmA0oM Rub6n'4o as de cadg afto". ifice el gobernader Soco, nn T,.beneficlo d
De ac o quo Tello, urr solo van- del Colorado que nJca:nce mis sufra. Villas 7 Cemaxiley, recordAndOlEs que ber6n, afiadiendo;
inatituxVcy" de Ia Socledad toog. LeOn' ) Armando (76dim liublrau 4erd gins.
U 4ue foicilitaron- ,entreVisbi con ej trabando, friternaclorial de armas me hace'tres afio Ia socledad matancera "Mis distinguldox compaheros lam
toul:ment: me preW aL. ingetir de. ha. he. registrado en, Wxica en lus alti- HaT otros sets agpirantea. sin pro- qued6 cousternada oor urs tragedia gobernadores de I" provinces de Pi.
N mos -y,, is bRbU dade,. At mitin celebrado I& W,: horrible, producida por un j nar del Rio, Lap Villas >-Comogtley
terminada cantldid!'de bebida alco. ti Aos" - + cirgamento en che del jueves por Ins batilistas pa Pass ero,
r efectu6' tins' de cuest,166 N#,Oeacublerto, Y confiscado. darios de Mayo GutiOrrez, agistieron de un 6mnibug local quo Ilevab un,
h6lica, s il Iter. Iti-I di*81c fi: ,qu a -X boF= i t.-del-l)df:cdretoV.=
delLelicienti aparato,.-ar ando el re. ayer el, D1"IOr;DZ'1A :M A, F en es'del,-klnli;terio dijeron que ochenta mil personas. Uquldo explogivo, que est-all6, yendo porte, y pido a todos: cooper
.Mara por los hornbresouepar, Pt to. ra que sea celebrado el mismo, at
iultado.la citra exa taroljtrrmlrullfa Ins repreXen*0W- k,1Ip,4_ tdlpln,,,ron en ese 3Ci6a padel estado deeuforls en ol- ndivfdt;6 Drlenti 1Pj0djsc8 .. cohtrabanda Adernfix del president y vicepreal- Ileno el 6mnibua de e3tudiantes- de
'Jueron dos co- del tin prupuesto: ana ver4aque son causes d accideo. N41tiet Beoft-7 Rub4h'--Alo oly mo Mdelbipto'T;orres Espinosa y Ro. dente de Is, ReptIblica, de too urn doegrr0 fraternidad entre at pfib
e graves. Ro Wdri. el doming. 30 edo as dos loa plantelM estos modeBtos'pervidores del'
tea del trinsito. drigo Lebrnin6af, qulenex-,ipoyaron sendo4r Ili Ra I reg, 00 in Ins terrenos de Ia Escuela Nor itlrclzsl
gue m diputados y toe f unclonarlos
contIn6qcI6h habIO'el-do Ia golicitU4-drqui*160, c6ft' Ida di- Ambos huyerQn de M6xlco antes e 19 roll. too 6mnibus locales y de log que en- Forte, quo redundari en blen del es,
clor Call- illim corioterim. i _' L. L juif, niciplos. Los colegios as abririn a las udlantado y a Ia vez de Ia tranguill.
Wkilds'para, exprellarls. slegria quo El akaLdee& de poder isor, iometidos a Io. sets de Ia mafiana del domingo y ce- til
t!llo;, sector dad spiritual de sum padres y famlex erimentaba at ver que a: general -. = confesaran quo las ar- rrarfin a Ins cuatro de
Ug Be Wistoc-r'. n, 0 oJ &-doctor m Se dice de. Hay eg L obliptorio, no se cree que to ejer- .1fares y par ends do! una mayor corpreocupoba por. introdVelz Pri, 1. L .. .1
constant 'de Aluc Qrd I as Than ,Inades a un "pais cen- un mfll6n 171 mil ciuda con vo- uh mas de dos terceras parties de dialldad general entre Ia familiar cude Ia Polida como 0 ef-edillpto-Ae Oque- pamerlmoL to, pero debldo a que el sufraglo no Lquel total. bana!'.
a almente esta en pracAca eri114 eluded, h6mbtei, padre e hIjo,
Unl6n Ame- muy brados: Pbsehao Argilelic, harr sido
s los Estadds de IA
ricana, h9cIendo,.extens14a flirt. Ademisdillom dos.,pliOnbros de menclo4allas en Ia queja domillicana ru Uismodeledecern pas com"Claw
tact6h at corarief,11andin y Rl doctor Ia comisift ya menclonaclos,'hos vi como Tevoluclonarios antitrujillistas).
Orbiz. sitaron los soft res.4056 Roes: Ro. Ida Informes a.
De uls de hacer uso de ]a driguez, alcplkie deN4 o; Orlando WNSMIM NURNAU3 VAWX
palabra o q0r4 Se d1jo que se est2ban hacienda esel d.T r VaIdL% Castillo qdlen exou- fuerzos purn hailer. a Jos dos contra- Cristlits. 419. Babasm
baridistas dearmas, para que 1,14xico CERCAS "'PEERLESS"
IR I:jrrtancl. Tefono A-9= Apartado 1911
I ad qup r6presentinna el
nt m6todos'elentificow en lb* WSW &UE T.WO CIER 11N pueda L pddtr iu extradiel4n y somedepartamentos pollciRcog on blen de oS
EL.;Q1AR10 DE.LA W !N,0 ter] a jtlicla.
Ia Socliedad, se exhibit& uns cinta cinetnatogrAfica en Ia que !is demostrabe el, grave datio qua realize lot otie
imprudenternente, despuis de Inge
rir bebldas, gulan autoa confladon on
au experiencia, ielatAndose un a"L.
dents ocurrido en lox Estadox Unidox,
on el que un jovpn agents do venial
'bgdg CC rba tas a qua gulabs un Auto despudx dr haber Jngerido bebida*L alcoh6llcam ps.
,,Id,V nt n !a, M107. ra celebrar au ascenso, o*us6 Ia muor- Realzan su Eleganda... Intim a i.,
is a tres personas y Is inuti fdad do
Jores cam i se fas. au propia esposs,
f _50.0j. Terminado at acto, Ia concurrtncla
fuA obsequiada con 'un exquialto but1et.
VCNF$:'_E$ '9A' Y AOUY. -PO--- CO ,--,v
el "IC as" c6b
20 pasajeros y carga.
-inter
Preciosa.8 de -C s a p a.
general hacia La Hal)aUj
das en Pete Y Pafi y Crepi, End ado
GIJON, nov. 24. (UP). EI MP
rktico osrfiol."Mapud d Co
9:1 en diversidid de'dibuyos y colores.
xarpar axis i4oo a irumbo a
ra do &III seguIrrhaida puertes
Amdrica, hablendo
GIJ6n 120 pamajorom y dv=:p
do carga general, en su msygria st.
dru ac campana a con destiny a Clu... TAUIUM -dad Trujillo, Puerto Rico y La Ila.
1, buns.
LOC14. its, T'diir" Clab; do Solteria.
n lan jnnqLqCI0ne# ri c, pal, Para satisfaction Llegn boy a La Habana 0
ty Oomodiddid','do -ni;96ttit, disttii"dd clientele, fe ofracernos el Director de Turisillo
hgogti 6 ?fqui
4
de Eipaiia, Sr. L. Bolin
ESPEC JAUD A&, 06N. MARISCOS
C 126 -AL PUEIM En c= m, de ou dIBt1nxqldi
horai,,de a
XNA ii... lite, capital do
MiximcQedon Luis A. olln Bidwell,
Plmria A-4981 director e Turfarno dr. Espalin.
-r. 7 El senior Bolin, pfrmanecerk vm
dox diax- en L& Habahs, dande cuento con numerous relaclonex. Wo kF.
G ra n Santa Tlerie el pro 6idto de inaugural una
agyasajos e iago a oficina de, T rbmo I Isrual qt1o ]a
ha hecho reciente a
;Tenle on Chicago.
AxIc..
San Francisco y
_10S.L & J d' 'd h,'Y
Club de Leones b...).- Gran. parte del p ueblo, me he
dirigido a ente corraw.onsal
.9= 116n del DE A
I WW" Vs.
A Wterceds ceria del Minim.
Hufspedeiii,4 .Houorje Ayuntatlniento donde se terip de Comunicaclones con 61 do
eft"ialax,,li'ves gintiti4ficaiAe Ia ciudad e-itar que'repce sum pro tP. dc
trasladar part 'otro" lugar at 6nicb
mensajero de correos que aqui-tene
SANTIAGO M qPA, no.,ilembre transitaba: Porjaqarreitera d6 Clen. moo, Pues me train de una plaza India.
(DIARIO, Uabpas)-?ropi0e WOO
qtq$ tuegos s1 7aIrnjrs._,. gensable ya que Ia oficina do Corroos
rK Is, eatseldn ?AAv&L,,d&J_UaimWWa 84ift "ris aes-tias 6sta carece de personal. uficien.
llegaron a sate Hoy, sp, lreciblerim L 6batro cesantlas tv pare tender Ins necesidades"1640 i.-4*fi Od de otros:, tdi ompleados-de 19 galem. La pablact6n es de cindo mo
animiricapa, dondd =ft .Opa
iscal del enfuisg* lok que son h6bitintes y me train de an ce4fik;
di" reo0mendados- deLsenador doc- Industrial en el que durantela, W4 f C tiAgo. aumenta enormemente el aervicid do
g1ro y toirresPatidenc
sebrolweelo al cieftento OWN I
-vecluto de Put- ese trade
.1k lkaldel-Sbl, .4o, de res,112
61 i e i ,_ O'Cle"- mIra;WfiiancIS:qUe una'casa. corrier- units doscdiWderacJ6n'par-a*1,eI puiib,16.1
, d 'do :CjonfUegos babtale. otfado Agrands, dorr
en dnl'iiiil iiitentW centavos- nor saco, fntenta nii : S
%
Pigina 18 DIARJO DE LA MARINA--S6ado,,,25 de Nov. de 1956
HABANA Y MARIANA JUEGAN HOY., ]DISCUTIENDO El_ L LUGARDEHONOR'...
Fraternidad rescatada
ic manten rse comoregresa 'dif;
Hamey Resulta e
ie I
Ser' Mund'al de Managua
manager enlos eircuito grande8
a los Yankees...
Per Eludio Sqicedes
ANAGUA, novlembre.-Los qua visitamas Nl- PXR( .-addmmd, I.. I..qpu..,-,.t.j,. los orrafosante- Roy Hameypidi6-quc cancelaran Las estadfsticas derntleatran que log pHoWs de Ia as Mayores &van
Icon motive de Ia X1 Serie Mundial de "I. :rib uici mia, cons ituye
Baseball Amateur hemos recibido an esta ca- at gran record deportivo y mundial que se va su contract con logPira As T muy poco fiempo an esa posicion.tpues 5140 pDan ticn w clue
to] dos sorpresas tan grata3 Como tan grades: establecido en Nicaragua con motive dL In Serie en ser coatim
f. ayuda official que en estimuln romintico, y en Amateur ... El Estadio Nacional, qua ileva. at nom- vuelve abors. a] N. Y. Y44 ei J1, optar por abandoner la'posici6n. Muc6n, prefer
apoyo econ6mlco ha tenido y bra del president Somoza, tfene capacidad Para
tiene el especticulo y el iiina. cuarenta y cinco mil espectadores. Es una edificaci6n NEW YORK, novjicr bre 24, r MILTON RICHMAN,.'di Ill U P
tisino desborclado, at fanatismo- regia, de maposteria, con stands no de gran altu- tedi.-Roy Rainey, quien extuvo, do, "ut man
ran cc! anos con cl systems de mucursojej 4, NEW YOM novivintre 24. (Uni. prefieren. Irfing agers.
sin limits, it loco a indescrip: rit ue fo una circunferencia enorme. Es un t
de lox New Yrrk Yankees antem.'de v, ted).-PrestIlgio,, mano libre pars. Existen -1%.Tadeaven connect
tible fanatismo del pueblo nica verladvro estadlo alimpico del que los nicaragilen- it or
convertirse en admin(Btr' d general, ran. de suefto son das &I pesto de pileft,.adernfisde UL
ragiiense. Yo par to menos pue- sea deben sentirse orgullo4os, El qua Ilegue a es- de los Piratas del Pittsburgh reffrft ft14brd6%W O ft etagare rder at asirgo si at.demostract6n o
do asegurar qua an Ia qua &J- to capit.&I pok vez primers, van a] formidable anli- so chore a lop -Yankees corno'niiiiit". .4a.
to. de' George Weiss, qdministradar on log yores,
canzan mis reciAerdoa y mis ek- tea" y conozea lax dimen3iones de Managua, ne- puestos cc manag
general de Jos campeones mundialis.. 1;, X: per* ciertamente we no as up buen a no *imman,
-iencias, s6lo an Maracaibo,, ente tiene qua pensar qua el colossal in- W. hombre at con
pat cegari4 Tf trabVo pars, aquellos qua buscan me
sur JV
cuando so trata de Ia pugna qua initial, hecho Para qua no pudiera Ilenarse Harney, ex Piesidente 'delai,:Axo- I vierte e;% r
ciact6n Americana y quienha-citido gr do W Grandam
sostienen y de las passions nurica... En Ia fecha inaugural se agotaron Ins 11" ligillo at basr ball par mis de In rhl'.; Oro estado, de permarienciat virtual. Ligas", expli unio de Idspilolos Ar
despiertan log equips Gavilli. calidades, se congestionaron los pasillos de p ments me -desconoce entre -.Ioa pilo. Is Liga Americsm
ue 01 cu, tad de sus 48 shop, "reporter&" a log
tax do lax Grandes ue- to at convierte4n7blarted'de los criy Pastore, he tenido noticia de millares de personas saltaron at terreno en inva- Yankees a fines de este men y con.; 'u
un caso semejante de dedicia- Stan, qua era impossible detener y qua impidi) qua centrari tnda ru experience an log ha .dirigido a Ion Braves del te,6 me;= n at do
ci6n at deported. La afici6n Cubans es grande. Be log jugadores pudieran user sus bancos respectivos. sucursales de lox Yankees. El lambl6n W., .Own n tenivoracias, y Zack b lor de-la mercancia"
sabe en todo el Continente to hondo cjue Ilega on Cuando se procedi6 a log ceremonies tradiclonales ocupari un Oursto en.'Ias -conversm Reepeitig haber.' cmpr4 1
sie calculaba. una concurrencia de sesenta mil almas. clones an log t7ansacclonex de.jqgs; Taylor director de log Browns del UTY
mi patria In riValidad hist6rica a histerica de Ha- St Loulis treszfiox, son log lideres de buen sofi"i afiadi# ese-numager. ly
bana y Almendares... En Puerto Rico y an Carii- Managua tiene clento diez mil habitantes. P25arAn dares.
cas at credo beisbol teresa y afcc- afios, pasarAn sigIo3 En Purgh so repo xitsiarexpectivas Ligas an aflos de ser. pedt'.que to a'cava Ia an.
es my dificil qua vuelva a Pi a par4ume' at idguiente anklists m possible. edl"sc&dos men*ue in rat a ItL rti
han kentido Is. log
cro as cosa de' as devu6s, mis ;h1a cents Wr $100
to todas las cgtegorias sociales.Vero en esos sitlos, repetirse an ninguna Porte del planet. at caso de H 11,UWn.8 I.Ndlex6n de lox man par transported. Deaptilds supe qqe "a
slendo In palate un simbolo national, no se alcanzan un espectActilia deportivo presenciado par in" de In MReyy* pidi6 qua Ia Cancelaran at IT
contract qua duraba hasta. 19527, dijo actuates an lea Mayoras at fren comerciante hablim cr*W'
los horizontes de conmoci6n qua en homenaje at pa- mitad del Canso de poblaci6n de In Ciudad en que Qua 70 PIKsatiempo aqui paraliza las otras actividades de in age espectAculo se celebra. At die siguiente los mis- un vocero de ltB Bucanerox, "debldo We respectivog equips: ringer de pues 'ewun maLla Amoricum mayorW. Pero:se t4ul.
Ciudad y estoy hasta par decir que del Pais corn- mos organizadores esperabah una merMa muy con- a qua pensA qua de can forma Branch = 1
siderable, an las entradas. Jugaba el equipo de Ni- RI k tendria major libertad nara Zack Taylor, St. Loulig 3 alios; vock Dues
pieto ... Todas Ins tardes en Manapa son tardes "Red" Rolfe, Detroit, 2 afios; C&M reMarme t cmt%0 7 131!11-"r A e
e fiesta mlentras dura el torneo. Cierran los co- rab Stenoel, New Yorj ,. 2 aflos; Site I Za vordad, Jos ma n4gers no a6lo .
u4 par primer vez y no qued6 un asiento I II. te
Id carng t El an quien recientem klarris Washirigton unAfio;JS a roblemns an at terreno, sino
inercios, se interrumpe el ritmo industrial', Says- 'act.. finno un conlralo de cinco sling Como O'Neill. 1. en.su vida privadscian Ins hogares, torque todo el mundo quierE administrator general del Pittsburgh Boston, .4dto
presenciar los juegos a, por to Marion, eacuchar habia anunciado que, habfa Un Plies- Pykes, Flladelfis; 'Paul char
Chicago, At Lopez, Cleveliand, ban
las trasmislones de radio. Par )a Serie de Baseball L Interks del element native par Ia X1 Serie to Para Ramey an log Bucaneroa. sido nom radoa ante afio.
se han alterado lea tariffs de log autom6viles de no tlene Punta de comparaci6n y result niuy Tom Johnson, viceptealidente de log 14xa National
alquiler. Para In Serie at gobierno del general So- E dificil de describir. Pero mayor aun quc ese Pirates, dJ6 2 concern unas declare- BLIIY Southworth, Boston, 5 aflos; "Eventot '-de, hiD
maze ha inaugurado una calle qua va del Centro de interim de sabor local, de matiz casero, as at prop6- clones an relaci6n con Ramey Y too M
Io- sito do Ins autoridades de ofrecer un torneo inter- sentibilentew d(I club hacia sit per. Billy eyer, Pittsbur b, 3 alias- Leo
la roblaci6n a Ia vera del gigantesco Estadio Ned 1jurocher, New York I alion; y media;
no Y a todo to largo de ago calle reciAn f.avi naclonal qua sea -coma positivamente as- model Eon&' Bu Itall
"Sincerament, sentimom qua Roy me Eddie Sawyer, Filadeffia, 2 shoo rook 2
mentada y con un trinsito qua antes y despu de d buen organization, de hospitalidad, do ese gran vaya do nuestra arganizaci6n a ocu. media; Burt Shiatton, B lyn,
Ins contends do pelota Ilegat a Ia congeati6n, hay amor mutuo qua an Ia historic de log deportees tan- par on pesto en to@ Yankees", dljd ahos y media; la, Chico
adorns de banderas y quirnaldas an tan ventannE, tax veces ha sido malogrado y Craicionado par las Johnson. "HemFy un aho y media; Luke, Sewell, Ctnt
en los balconies, an las fachadas. desatadas an log tribunes pCiblicas a en grio labor Rrlul y francamente senti.
Ins Campos de juego. Las garantias que a los once mos verl0partir. Le demeamas tod6 IA puestode PlIoto de too CardsWare visitantes ha ofrecido In Comisi6n Nacional g6riero de 4xitns an su nuevo pestoo. It del S Louis eati vacant an
De rtes, presidida par at coronet Anastasio So- Se le acredita a Ramey at deter a presented, y taullo MeyOr coma Is zibphie,
t 2 Pitt3burph con buenos records an S attain no estiin aseguradoB pimra In
is n cia record de doce naciones signific6 moza Ne]bayle, son absolutes y no dan Morgan Para ....... ;: I -I- -- I..
]as laquillas ounque no con campeo- 7 teqlporada pr6xima.
un gravisimo problems de acoplamient a log BiskeuRAII:
L a ningfin repair. Se han importado cuatro umpires natos. Duran e Jos cuhtro Rhos de Roy Manaler coma Stang
en.a dos de corifeccionar at calendario de Is Stanley Cayasso, caplUn del equips do Nicaragia, priests el Ju 41. O'Neill,
eri r4abia qua huscarles fechas procedentes de Norteamirica, graduados todos en Como administrator general, log Pi- OlImplea durante at ceremonial do tuangurscl6n do Im. X1 Berle Dykes, outhwart, Duroc er, Shotton, -Programar del, to6ca, do In
XT S & sesentisC3 rircultos organizados y a] frente de l6s cuales viene rataz quienex nunca hobfiln rodido Im. X1 Berle Frisch y Sewell estin acontumbrados.
juegos an at transcurso de veintitris diss. Esto ateur qua estA aclebrindoee an Is cludad do Managua, F--A.L-C '-c=dosvatIiJam-'.
at professor Joe Paparells, .. De un pals que no street mig de un mill6n de laniti- de Base Ball Am cam- a las peripeciss qua van junto at art log floor# del Edison y de
iuiere decir qua se celebrant tres desafios diarios... 6 par at presidents del Condild Puexto par habor dirigido antes log Hermirios Morl-W, coI compete y do una raze no tan vehement coma Ia cOsal afia tu%,jqot concurrenclassu- pital de Nicaragua. El juinmento tud tomad
rimero comienza a log nueve de Ia Mahone, el nuestra, ellos conducen ]a competencia con jinpar- Per or(. a dich' a. Organizader, coronet A. Somoza, an el'stadium de a" cludad, otroa equipon.
dueplo intermedio a log doce y el filtimo se pone en En 19-18 at Oub esLablec16 un re- IA verdad qtie-loi manager me Ito. men*ndo a log cinco dela
Marche alrededor de Jos tre3 de is tarde y terrains. cialidad y destreza qua nadle osa poner en tela corc! dc todos log tempos Para For- van toda Ia gloria at ganan, Pero in- tarde..
cuando ya estin bien metidas an Ia capital lea som- de juicio,. Hosts el moment an qua escribo on, bes Field. al jugar ante mII16n v me- T1 S evitablemente gan con todoa log -Mtteh entre Bel6n 7. TA gabras de Ia noche ... jUn vertigo, un derroche, an tos comentarici; Ia Serie va tran3curriendo COMO dio do parroquianos. dolores de cabazlirmAs Is posibilidad Ile, an at floor del Cubane.
- par Camino de flares: sin una protests grave, -in A pesan de log Axitos do Ramey nnviaran equips ecuestres a Ia de perder at pesto, it son derrota- leco, comenzando a lax J1 do
verdadero marat6n de baseball ... Como actua.1 un incident, sin In mis remote serial de discordia. en Pittsburgh no tuk una Aorpress, do&
mente an Nicara at deported es Ia prime'ro y mas hombres capaci Ia tarde.
ict&d La verdad as que ]as atletas venidos de otras lati- el que rearesara a Ins Yanke It I' tadoa, co
sagrado, In dif de un harario pelotero tan Ham, quien nunca jug6 ],.;a tl desaparecido Art Fletcher,
tudes se sienten bien en at diamante y fuera de 61. Clyde Sukeforth y John Corriden,
grande an una ipoca del aft an qua log dias son professional, inIcI6 so carrera. an el0 fimpladas, E. Unidos y Canada' 1'0' W Jai Alai t
qua se nota.en todas parties un deseo muy since- E quien PiIote6 at Chicago hite Sox
mAs carton, sle soluclon6 an Porte par media de una ro de halagar a ]as embaindas extrgieras haelCn- age ball traba3ando an Is oficina
disposici6n adelantando una. hora log relojes de Ia J.1i 'er.tral del Sprinfleld de Ia Lign an IQ Pasada temporada, admiten quo -Funci6n diurna an at "Hedoles senior an un China fraternal. sirva cote de las Tre.-1 n 1925. bama Madrid", con tres parRep6blica. 10h fuerza incoiIItenible del sport! Serle organized par los hermanos nicaritgUenses En 1934 comenz6 au asoc t1dos y dos quinielas, coSon sefiales de cote alglo qua inmortaliza atIc ... iaci6n de Atinque Wxico ha dominado 61timamente cn todos log events de VIENEN EL DOMINGO MAGNATES
tax y Para resenter definitivamente Jos vinculos de car- 12 con log Yankees, Como administra- ese tipo, los E. U. y CAnadi estin clispuetos a enviar teams a DEL TROPICAL PARK menzando a lax tres, de ia
ue convierte an credo rnfaitlea log gallardetes de diahdad que los torneos amatcrjrs tuvieron en sus dor general del Binghampton, en Ia
as Ia as nicaraguenses DE MtAM tarde.
equipog c portivos. .. Acalio I comienzos y perdieron mAs tarde par razones a sin- Liga del Este. Tres iifios despu6s filo log juegos Olimpico3 Mundiales que se efectuarin an Helsinki -En at "Front6n Jai Alai", a
de Ia generation pagoda no hubieran concebido qua razones do Ins qua vale mis no acordarse.. Hny clevado at Kansas City, donde estu- Las oficinas del Tropical Park and lea ocho.y media de la no.
par preference a una Serle de pelota todo se Ell- se estfi compitiendo con extraordinary calor en to 10 haste 1945. Gulfstream Race Tracks de Miami che con tres parildos y'dos
tere en esta'tierra, hasta el reloj de In pretiosa Ca- jue signiffica Ia competencia en si, es decir, en el Despu6s de un afia coma priesiden, Por CORNELIUS RYAN, de Ia U. P. han cablegsafiRdo a La Habanik, quo quirilelims.
tedral do Managua. .. Desde lea nueve do Ia Ilia- (e de Ia \Fo,!iac16n Americana. Roy lox sehoses William R. Dahlstrom y ,,b j..o
e eeporte, en ]a luchn par el triunfo, pero muy par ,a hizo cargo dcl pesto de adminis- NUEVA YORK, noviembre 24. Los gaging, ontre ahora y too Jue- y Tom Brown, ambos altos funcloza el deported a absorber Ia atenc16n de viejosfiana, cuandol ayer mismo ergn lea ocho, corni n- neinin de eyos egoismos tan humans y tan proplos trad,,i general de lox Bucaneroa. (United).-Los Estadoa Unidos y Ca- gos do Helsinki, serin de unon 300 nar4os; del negocio hipleo floridano, j6venes, do mujci-es y hombres, do grdndes y hi- do log pueblos do nuestra rRza, so adivina el Flu- Harney, at confirmer su "Salto a log nadA. sin preocuparse par at dorni- mil pesos. log cuales xaldrin de con- arribrAn a nuestra capital Mariana s6n premo sfAn de mantener y respetar el espiritu de YanVees, manifest& nin de M6xIco an log events ecues- tribuclones de log amantes do 105 d9mingo a lax 11-00 a. an., a bordo
Cos Ya estfin los narradores i6n at aire. Ya ec acercamiento ), de hermandRd quo inspire a log "Slento Mucha deJar it Pittsburgh, tres internacionale3. piensan enviar evening ecuestres. del clipper Cuba an Ia Pan Amerimillares de aficionados an at parquet ... Terminal un rreadores de las Series Mundiales Amateurs. Esta dondj tuvectao buenas asociscionem. equi as do Folios a log Juegos Olimpi- Habrin pruebaa for zonas at afto rican World Alrwaya procadenter. aim juevo y a log pocos minutes empi I otro. Can at P m entay ontento de hacer cambia: Cos go 1952 en Helsinki. I me marlin log Ia Ciudad de Miami, an vinje de nefiltinto nut de iste y ya estAn praeMando Ins pelo- Idem, Our sirve de runto final R ]as Impresiones de sivento comr si volviern It qasa, pues Race un aho In participact6n de lor Po16e,:cio neg an at 0 ofto joclos relacionado con In Semans Cuteros que intervandrAn an a] turno posLrero del boy, se in camunicaba yn at honorable picsidente deben do recormrse quo estuve mu- Estadon Unidos lucIR Indeclsa. El team de 0 de Arthur cCshin. t :no q.ue c.lebrari of Tropical Park
chns 0oa apinclado con lox Yankees'. Ejircito me habfa mecanizado comple- Norma Mathews y Carol Durand
-nma infinite. De ]as tres desafics de cada dia, Somoza cuando en el Palen presidential hube de so- eliminando todA Ia Caballe- separariin dewis de Ia rerin Re. see a fin .ev tr.er at tourism cabana
C a ectria cludad do Is 71oriqa,
ay aficionados qu "cagery el quo mAs les into- ludarlo momenlos despu6s del d"file inaugural. EI ria y alempre do dicho cuerpo are de nvierno an oronta. hfpico especial cohrese. n acaso dos ... Pero log hay tambi6n citif pre- dande Sallan los equips inte;naclo- En Canadi, el. mayor feneralChur on un programs
'General, que a fuerza de nale,,. am' feccionado
ser deportista perlenece chill Mann, capitAn no-) note del to Xi; P es4s excursions 'de
sencian Ins tres plettos. Es docir, entrant al estadlo S turlstas criq lea.
a 12 horn del desayuno y Salon a Is horn cle Is c a Is Ingi6n de heroes que presencian Ins tre ju._ EW 1049 log Estadas Unidos no tu- de 1950, aujlri6 qua Los j6venes jina Se han regiatrado casoa de nifios qua T ennis vleron representaci6n an at Show Hl. riefes cana enses reciban un entro!han gas do cada dia, sin perder un solo inning, sin des- Nocional an Now York,
sido sacados de lox stand victims do insolacl6n. Por Luis Moreno 1 rero an namiento fuerte. an too dIstfintom canEl ciudadano que no calk on a] Estadio Neel enteriderse do un solo lance, arenas sin abandoner fo500 e cre6 In Corooracl6n nterna- tros qua hay an at Canadi.
onal clonal Ecuestre (CUEl y seleccion6 La Asoclacl6n Canadlenses de Even.
durante ]as juegos, debe estar an au coma oyAndolos su"butaca ur solo instance, me dijo clue Ia 3atista- FlnaliZ6 ya at torso do doubles Ila- on team civil qua compiti6 an Jos tas Hipleon, qua dirige todo Ia rateFor radio. Las trasmisiones do log tres juagon, quo As de Ia Scric log atle- "meets" hipicon; contra at equipo del cionado con shows ecuestr S
cis an Ia profundo qua a trav as, estark
clonal do segunda catagoria y share a an J
enen durac16n aproximada do nueve noras sue- 6rcito a M6xico, at team dot ejdr- a cargo del program d trn..
tai los periodistas y log delegados de log Poises vi- 61o falta at doubles rnixtas, qua co- L
tan repetirse par Ia noche an grabaciones eiktrl- 'Ito do PlIanda y eTilpoB mixtos de mlento.
cas ... I y vuelven a encontrar oyentoo devotes y nu. sitadores conozesip a Nicaragua, conozean a ou go- mienza esta tarde a lea fivs y media ceivilea-militares de rglaterra,. Chile "Tal= rto hari da Canadfi uns merosos bierno'y Ia conozcan a 61 an log courts el6ctriegs del Cubane. y Canadi. real para lea contendlectes
En at vento de New York de 1950, art log events ecuestres internselona.
leco. M6xIco gan6 0 t1rofeos, Estodon Uni- lea", dijo Mann. En at prosente de so
Le pareja favorite, Barret!) y D'Al- dos a Inglaterra 2 coda uno a Irlan- acuerdo con al comandants Miclosiel van- da uno. entrenador del equipo de
varez, triunfaron an log finales. P
SUSPENDIERON POR Si In anotact6n hubiern sido par GCanadt';Iloa no tienen chances de
ciendo a los sorprendentes Freddie U,11 t as, at resultado habria 'kido de ganar an Ins Olimpiadas.
N U Ell R LUNIA EL JUEGO Romagoza y Billy Oberholier, que xico U, Inglaterm 27, Estadop Uni- Los potros montados par at equipo
frecieron lincips exhibiciones en to- do 26, Irlandn 19, CanndA* 9 y Chile.6.
dos sus apariciones an loi court, log experts queclaron muy norteamerlcano en 1950 fueron cedlFIJADO PARA AYER 10 Impresionados par el eqpiritu mos- dos at CIE. Pero 'despu6s del Show
Freddie y Billy primer elirrinaran 4, trado par Ion jinetes nortenmerican0s Hipico Nacional de New York. AuTorre-Gircla an tram $pts, despu6. y los directives camidlenses quedaron
El juego entre Almendwes y Clen- batleron a MorLno-Cand tamblAn en encantadowpor Jos demostraciones do gust Busch, de St. Louis, compr6 a Ia fuegos, que estaba nini cado paia la un formidable show de log atlelas del IL19 hambres. yegua, Cirous Rose, ganadora del 'Z71
noche de ayer, bl SLISP010ido a co Par eso el'CIE ha recibido Ia apro- event de salto libre y to cedi6 at
secuencia del mid esladr. del terre- Biltmore y par 61tirno cayeron ven- baci6n del Comiti Olimpico Ecues- CIE Mis donaciones Como ista so no. Torrenciales aquac, ro% caldos du- cidos par Ion ya campeones, eq cua- tre norteamericano para planer las es IT ilidades de enviar un team peran de los amantes do log shows
rante In tarde y par,, dej anochecer tro sets, bien jugados. ",ji.b a (,:v
(Lompilaci6n especial Para *I DIARIO DE LA MARINA. dejaro c6sped del Nuevo Sta. i nki an 1952. ecuestres.
it In an muy mqh4s conditions, y Pepe Barreto y Hamlet D'Alvare7
Por Fico del Clistillo. Hauls noviembre 23, inclusive. lu
coma ademis at e,"1-4do del tempo habian eliminado, a Sit vez, a Marconstitula %Ins amenaza Para Ia ve- cos Men6ndez or a Francisco Miranda
ESTADO DE LOS CLUBS bids. log dirigentes de Ia Liga acnr, ficilmente, despu6s derrotaron a 0 CONVOCA EL COMITE OLIMPICO CLIBANO M
K. M. A. C. G. P. Ave. Dif. daron suspender at prngrama. Pardo Machado y Anibal Rosette,
- Ed juego irA a engro.iar Is relachin
HABANA 625 de Ins suspendidos par lluvia y se on un formidable match, donde me so- A LOS CICLISTAS PARA LOS I J U E 6 0 S
MARIANAO25 efectuarA un lunes Como as costurn cedieron )as jugadmis brillontes dc
ALMENDARgs 4 4 4 12 12 Ni 3 bra. boa teams, Pero venclendo finalCIENFUEGOS . . 0 4 2 a In 250 9 Fats noche we eifrPritatiln Habana I'M El COMjt6 Olimpico Cubano. con- to par at Gobierno de Ia Repfibi
marianno t1simo mente log campeones, 6x2 y 6x3. voca par este media a t Icione
en un imrartan odos Ins nt- Sext:i- Ilims.1a 1-to no as selec.
Totals . . . 2 1 12 Ia 48 48 choque clue pondri sabre el lapete El jueves par Ia noche Pepe y letas cubanos, aficionados. amateursi qu P an Ia forma quo me
.1 pu..t d o honor. Aunque nficiul' Hamlet ganaron at titulo at veneer que aspirin a former at equipa Ile Idetermina an Ia base Quints, *I Co.
LOS PRDM OS BATEADORES mente no% hay pitchers designados earn() ya so dice arriba, 0 rreddi e'Fl'smo, qua representing a Ia Re- esti obligado a proporciocast Segura qua fron La Sordn lance publica an log PrImeros Juegos De- In' a no
V. Q K. CE. Ave. par log Tigres, en -anto inyt Wilhen Romagaza y Bill Oberhalser, 4x6, fixI. portions Panamericanas, Buenos A i_ 1,,.r Ins tletas uniforms a imple- me here cargo de yj trinchera de Ins 6x2 y 6x3. Los muchachos. del Bill- res 1 931, Para log eliminaciones que mento del deported, ni a sufragar lea
DANDRIDGE, Marianao . . . 75 10 29 10 .387 Leanes. Habana v -marianao estin em. more. comenzaron brillantemente 'y $a varin a affect de acuerdo con gastos de entranamientom on log peS. GARCIA, Cienfuegos . . . 25 13 32 14 337 patados an at primer ,j,k,r y -1 ga. causaron Ia impresi6n qua Than a re Ins siguientas d13POSiclones: r1odos preeliminatorlos.
D. WILLIAMS, Almendares . 98 21 30 8 .306 nadar uedari romo lf&t tinic-O In petir su triunfo do Ia noche anteri Primera:- Todos log aspirants deNOBLE, Cienfuegos . . . so 5 18 2 .305 qua jus ifica lit irascendencia del an- I.ganando el primer set W. tras bi". berAn Ilenar log plinillas de Inscrip- S6ptlma:- Los Jueces y officials; D. GRANT, Cienfuegos . . . 69 11 21 8 .304 cuentro, nas Jugadas. Pero, paulatinamente C i6n qua log serAn factlitadas an las quo actuarAn an log pruebas olimiR_ OTERO, Cienfuegos 43 3 13 7 .302 as de cate ComIt6, Amistad
-- Pepe klarreto, qua comenz6-nervioso oficin nu- notaries Sarin nambrados par at CoW. MIRANDA, AlmendarC3 . . . 82 8 24 t .293 y el espi ado Hamlet D'Alvarez, fue- morn 419 Ritos, a par log delegadns In R6 OlImpico Cabana.
D. YOUNG, Aimenclares . . . 82 9 24 10 293 ronadquIrlendo su paso y dempuds no de este organism an las distintas
0. MIROSO, Marianao . . . 69 290 tuveron dificultade4 en capturar at provincial. Octava:- Seri requisite India
D. WILBER, Habana . . . . 70 9 22 8 289 TIENE SE[WiCIC Main. Segunda:- Los atletas qua firemen sable pars participar en estos .11_Z
S, BILKO, Habana . . . . 91 10 2B Ia :289 Este tarde cominexan log mix solicitudei0de inscripci6n, quedan so- nficiones qu6 at stints sea dee rade
Q. TROUPPE, Marianna . . . 52 14 15 a .288 ugando Romagaza y seflora M tilde raeticlos a Is jurisdicel6n del Com't6 anin narn comnetir nor el m6dien n1i.
V Vr)PM7WTAI, 14.h.- 01 16 26 In 2Rfi Ui.. u qn- ..a!-
I '' I I ., I .. I "". I I I I I I
i I I I I I I I Z I : I .1 I I I I I : I I I I I .
I I I I I I I I I I I 1 . I I .
.. I -1 I I I I .
11 : I I I I I I I I I I
I I I I I 11
I I I I .
I .
.1.1 11 1, I . w4ffio- DRLA MARINA.-SWado; 25,de Nov.. dei19AO' MOW 19
1 I 1 I .
P* "eii l- '. -.-....-- '-_ __-.. '--- __ --,.,.-,. -- 1, -1 11.1'' I I I I 1, I I
- - I I I .
R -1 '. I I I .' I I ,
" ... I --O T T ,, ',
I ,X"_'L -, ,AUVETERA
, 11 _AYN:E VENCIO, POW. DECISION NO JERSEY. JOE WALC
I
- ., .1, I I I I I .
I I I .
I -- 7 1. I I
- oe_ '_ I ., I I -_ M,,- -:1- 1.1- 1 I
: 1.
,
- I 4 'i ,: :,! li".",.* ,, : ,., ',., I *
"' T e r, triunf -0 I ,
I I q u 'po :., V ,
I ,, 4 dose_. sohlx* 4 Ia 1 :. 11 I .'ree I I :. Ra5pidas. Amateurs
. 11. ,
, ,; _. 4 I, I?
-costa 4 h 1) 11 I- I I ::]
. _11K I de 1 los' cubanoo --- Por Reni Moline
11 1. Of-kifiewes ,g oavor
.1'. I I 1, ..,", I -Hoy vuelve's r*unirse a[ Corsoitk
. I I I I .1 I I __ -. I ., ,. I- I I '
.._1 -Siguen buscondo le soluci6n.
M.Uchwfactores sonadveiscis a Jos we .Itw* pQr, pqnv eFfir.&L Cir- i ,_ 11 DiFtrotaxob fici6ente'al equipo I .. .
1 1 .
.....- -06sket o'halornpii a los I Juas
,,_-Fuit9i GAia', ,'qna terc ra bia M#or.-, &10,.iie.neD__Jo . . _" - I
3 Ae.HopOurasi anotaindo 26 ve- I 11 -,'
fin3pico Cubano se tes de liezar a t!n* dq,(.isi6n qua
.".4iAndies.6 d-des' I chums son depe c4ip cijaTd ces. .Raveloi pi"er ganador I "nr' '. '
I .1 .1 I a _.-Y 0 sta I ;,. I qUCnjt,:_ 4= ri u
I EL evamenti, as's ur- affect a unadii W portion. -intereSAN F C Oe!!prte. qua en at inlsiti) C r AGUAJ noviembre 24 (AP)_. ii Para continuer anallundo sodas, y as por.eflo, que an 14S,4os
(EPS).z__aN 2 j r ,
Ocel 190 1 ndo I 1. ifitegraci6n definitive de ta De- reunionex anterjores ,io awf, 14
I CORV O, d taTiestKAGaI dae&"' = e] tinue a Oncena Soria MunboMe de u derl a. (ilt dlin a. velnie mil, espig., dial de Base Ball. Amateur, at pode- curb ra a Ids Jue. d f6n vde 'on acueol!o- Ywota ,

ne _r' al p4_ Le gos P:-narnerica. 0,eaij 1d.19Tckds;Juego df;'ru del : cjue repreisenta. &'Cuba rd vol Orin 2'rednlrj, t,,parx .w
ti deeM AI.3 de lasgrande Is campeonato- universe nos behaladoF pa- tudiar formulas que itcono co .
l i I mins do tario. = ant. I o me apunt6 su tercern I I I
b Hay:,milg tie I A so_ Iva Partidos'princiriales tienen
I b Aje terna -quPertr(Uazos tiene un' concurrencle I de atittailp. - yi I I a Victoria' consecutive, superabdo con fA Is cludad de buyan a I&, crisfaiizicIbil doir ;, .
PUIVO. ', I _. 11.1 I -111 -- i A I I anbtaci6n final'ile-veintlabis Carreras Buenos Aires : gro... . ,
, Afecta gram emente tamblin &I car 0 at equipa 4e Honduras, Los cu- La runl6n ante- ,
La Costs 0'cc9ientai ''ree U ,,Ide beisWL M e Saba 10,que puede ocU. ends lograron 23 ifidiscutibles sobrt : rior tio dej6 .re- Mientras tan
blera 4ber una.tercera LigilL rrir en4l, lum-'pero todos efftin me- lea ofertas de loslanzadores rivals ... to, lox fiejes4el bx.
Unor -de Jai argumentss, es. que- U gurus tie qua I.. televist6n esti he on estin an, at filti. suelin eorhp)eta- lornpli recuerdan quq eij.= .,
An ci do del bqiibol xin pasatirmpo me- merie at com- ex at mis Importante an Is .
,jel es en min grande que tres oiu, on! rluei Isis liga2'pequelsi nio lu* .tie is Cam "I pleja asunto, y sede -de log I Juegos; y log bowliato
jue W an en ]as gran . 'Rice ,qua. tiene tres as e! -'eit FdX petancis empate
- diwi It. 110- O I I I I con. C .
e. Lo inibmoocurre.con ir-27 I ..
do bol y Putbol est" dendo des- lo lideres del bolistas insisted en qua janAs;Cu. Cn -Fraildsco, .-: --- -- I p ,1 t ,. :fta a bi6n ... . I Is I .
lanzador:cubano, RaVelono con.' COC volverin a be he dejado do envia.
AIgunos grande Jutgos ofrecen Ins 1 tepresentaPero- s6lo.bay ,un San Francisco nt6 difficulties de. ninguna clue disilutir el. t6pl. gi6n ,an, ate deported a eventon inY un LosAngejes en 14 costa del Pa. excepcion" que ,confirmain4" re. ,
l glas.-Por-eiemplo, el Y-1 9 deIZjdr.1 : a trav6s de todo *at dewdio, ponchando co esta pirde, ternaclimales, exponlentle corno ar&f#o.,De7'p.wo recordemos quef hay' cito-ha,11anado lootstoamw lo mig-ll 'a Quince bateadored, rivals Part am- t I I
vaff"s grxodft. eludademl. curno 116us-, rho que'lox Taxis iy- Souhern', Met ; = at record de Serie Mundial qua I huscando Is f6r- gumento tie indiscuttble solidez at
ton tel capaz de becho de haber d,!rrotado at equipo
wmote'o B&alo. qua tempo- hoist. Ujuversity. Notre,'Darne tsnn. establectilo Bonilla, de Costs -, mula
Colon .1. _, I]a
maydres. -reprebentacl6n,-eq, lan'llgami bldn lo;0a:hecho. hfiphivAri; que'104 mentf el-dia anterior. :__ eniular at wi argentino an too Juegos Mundiales
-. jueFA..un Aotal 1. gro biblico de cetebrados an Londres .to IN9. Is
gr6 rounie en, ads 1 *eI.PINire: nueve hits a Jos hondu
. : Otre problema es'el'&-1011 astudids- des 563;363, as ;., a, afiw; en I Mos, pero'16,*suffeienteinente amps. Igo panes y los pecea. :FI proble- miluna conutelaci6ri estelar de, lox
La- mayor parte de-' log quo, existen- partidom- nc. = 9 tidoo-por teli4iw i On no tg= problems. d
"I ,, me 'as bien conocido a todo.'..- pamperox qua recientemente conen is' costa Occidental tionen capaci- xb* -el Odmerow redujo bastiaite. ......... "I'll, "I ;1_11-1.. Cinctad.' 16S tiblis cubanos I rop6sito &.4 ComaC Ofimpiow quist6 at Campeqnato del Munoo
" iii L ........ I.." I'll ;;, 11 "I'll" ,, ... I "'' 6 iiie ..... L IM 10",-'. ,. ,r8 'LP
dad par& viWe o.Veinticilico mil es- Ewto:16111mo. parece desvirtuar el Ar- i e4g, iiie ai I "I'll, 111- I r"I'm fueron de extra bases; Inctuyendo, bn r I
-no I ,_ I .
. 'Ara.-Cludad .. 1. .." ; i I 1. an, L cuaidrangular del outfielder Vlatuer cO-Ilever represeiitaei6n an balom. .rando a un nutrido entry an a]
pegbidoresi- Y 'actualmente, si gurftento , L I 11 L -9-4 tooli ; 4,48" 471F'45o "I I ffppe
pu constzui; otrai, mayors '* I I -a" l do, C #0 I 1 6", ,,, 'i, I an, Hufitley;p.0 , id .. logrado an at' Segundo capitulo con pW, y On basket ,jall. pcro a) re- cuai go' Ificluy,6 Fistatios Unidos, t ,J)e Iddon modos, colon son essGs ei allinil.", Ab"_ ,
I
C!toxjjLOccidgntaf iiene, mala, cepciphalra, comwsaindic& El pro. rechs, gentiles: *iro;;'N" r, N I a I willfidu , '-, risid "; Willision Un compoiltiro an Es cast, seguro que df La junta de
RW L a' : poslet6n anotadore, ducir at Goblerno an veintititieve
- L. Hkintley4r. ,*eorgs ald del:11taillestaI rriterlat dt'IA Nabans oropletasuarte, so, torman grinds extre.' blemwsigue slendo 61 mismo: por qu6 I !dente. y "aardo'.Bixtp,', pteald I El outfielder cubano Josh'Mir fut ,- roll pesos el cr6dito onginalmente, esta torde surja wis 'detinici6n .
lias, i juego Ids ciubeB del onto xe, sev'Va'm-Pfiigar clerta suma de diuarb ria doles terror" dande wo'co"Irmirk el'troolL At Ifeada a' a Morita A a, Una do min embargo at major bateadordel solicitaido, he quedudo schre el ta- SI
bi ," L 1 ;_ :j '. ; / ' L da de'la L' I . I . L- I desigual desaflo,, &L tiger cinco hits Pete Is necesidAd de reaJiist no results possible Ilevar ade .
Ilevan., -o an. vvm s'perar 41 por'ver Un iuego, -tal 'Viez desde un 1 1 1 L I 11 I 1 rei 11 i,
ei&-cktb O li'maring.-Fzto no on nods; mal : sxicnto A puede contemplqrse 1 1 I I I I I I -11 ,. I I 1. I I L I 11 I ..L I -, ., I I an slet6 oportunIdades. as in. lante a1guns de :as f6rrnulas planagradable Para los aW ng del r&t1iItAM:Mi(- 66mo4ainentc Instate. L L L I , I I ,,, ,;.. t L I , I JBUCIFSlanisdor qua InIcI6 Ins hos. minentex ... Como de log tram 'tie." "te2das en log conferercial; anterloPaeffico. Pero riothi sido i ble evI-1 o:uno'er xu pippin me. L 11 ,, ,', Do di: Now York' I -1 it ,dade desde' at monticulo hondu- Porten de conjun(o incluldos* en'la rag; at Corhiti Olimpico lendri, oue
.;"' : ... '__ ' Puedc ,pronesticarst. Quo. el bets- I ,- !,. .. , : L I L 1, .. I refio c#rg6 con Is derrota. relacift, el base bill eonstituyE. it sacrificar a uno do log 'depprtex .
. 1 96S a L -- ''-derro 6 57 Ad ew ', al nclinados. ucx iesulla imposiw
Tainp&6! eA4 T"cjrjtjr6. P" Mon b I I I nfrentarse a'nuevas dih a- n t _." 2 I .
pt ,a -a I I I I 1, I Los umpires queactuarton an el me
L V I 1. -14 I I I
eg;L cu#: C de;i I I L '' L .
treaL. digamos; 0riparar. I y que41nadib.liarece tener I C mis f6irte baluarle, poi. Igo oosi I
I I I" I e eron Williams, Tabbachi Y bilidades':de. nuestri .4 in achachos en
on'ij, h I .. I I I I Ig blel converter tin peso an dos ... Se
)6venes entrell I I I ""Lojilo, : I 1.
tro L a Q a We o a di I I jo aso&,y k..clsas; L I .. Ve ikiu 66rnpetenchi' continental, Is ria lamentable, pero'lair" censu, ,
.1; t it) I I I rsdax
vayan L a.- fiiurar.intri:46i; equl' A & L e -N d cott I- L ,- i 1, cross-cout braid"candente hi-4tiedido entre' rable. torque no pued '
eXa I ork -- 'a'; e,hay L ue
I I deextra- problecows'poh, 71a' teTft isi6n. Rate nue- 'd q! Hondu d a negaroc I I I t ', "I Cuba
-inai-ivillow-instrumorito, eatifi : I L I I -, Poi Mijton' Richrn n .. ,,, i r ais... 000,000-000 0 9 -10
ue on. ej ,reclutindonto y vb I L I __ I 268 00. 230 26 23 2 Is canasta y el bal6r. rodondo... el COC he tzatado de "car todos
'op, iden. afth' equipos ..de. musando, at deportede mks ,diciultades I I I I ) I L I Bate rigg- 'Buck, Jiron (2), Rueda Los dirt genLes -Alm;icoti podlan he as ms' Liwitanos ppr better
. tte I 64A 71 .. ,,, :, -7 .. I do I", 4tie'Provoc6 'paro Ion contem I I I 1. I ,: I r . I log JUar
no I I I rkUEVA YORK, nov. 24 (United)- NOEVA YO Formlilable.1ade resultaiil Cross- ,(3). Valerizuela (3),4 y Rivero, Agile- bar tomato una resolut:ift radical! Iw soluc.16n.quel.odo; unhelamos. .
mente, Los, Angelex -.y;,SA.n poranew del X66 el.famoswdiluvlo !' btaead0-,, pr6ce M nov..2C (UP).--Co. Country noViclo, 1, qua Cal br I Di- to (5); Ravelo y Rifnls. ', I desde at primer ins Experemos a-larejnJi6n de hoy y
- .a I Re* 4;kyne jovez mentarlos de squi y de-allil: _a
F'rtn0sw est4n',gg R ,rhwo Cadi" 6.5""-Vende ,gran number dente e Ids can I ; tante, respaldr
B erjgma di tie, 10 -re FtOreS. loque sig- ' recci6n An M ortes, mationa.a Ian GAn6 Veinessicis -I& men
- Chas otras'LUbild eBlno eamericanas d 'de Uta w An 'remolacha Ef ,. I 11 .". t, I dos por dos faawre iustificadus; conflernos an qut wbre
,, .# .a, d a m del.- tAd6- T., -dertot& gate mayor 'roncador',' an el baseball 10 a. m.. en, & tedium MuidclPal Re- MANAGUA, Nicark a, noviembre La rebaja 4el crdditn olaneado y aparewe por 4orpress una nuevs
I _a$ 1. I -fib- on In ultima ddeada, n lot'jugs, feel Conte, altuadoen la.Ayenida de 24 (United)-Venezue U
tarltd.en Otbiadi6n coma an -.Wusisx- J, a cada' aydr la::carfa 1% derrot6 sicK, in 11 - puntos al .Veterano I dores, fud III
,_ mo I Por.. .dgpo;tr_ ,Cu Us. cfiida.- Jai' -spectadores- qui c Ernie "NarZ U W exfgaticias let mcaso tempo d tidlci6w de la',nprpv. Ora limpara
des rep an laz, Ilgas tdayo; ran I a los'esthdi "' Joe an, el-fixitch will Joe' 'Cwrnbrls icout -:de to Doldrei Y calle',14 ion, at, reparto Law- te por cuatro a El Salvaddr, 6on Is que me .' on y'pr'e-' dt."?. Lombardi. a
-rebentild Cat d' an Madison Square Gar _* -13'6& ton an L Habing. ayuda, tie dos home runs de Mates. dispose Para Is organiyj. de Aladln6r-.. ,'
- 0od14pj1mn1ar,10S.(Jffl, expectado-; it % Cdar an case Para ver log dah. ,. ,, .. ..., dores-delWishingt*-tiat6 dg Ud "e g "d -stiet I Mates connect. de, cuatro enquiries .1
rag . ,-. I ,fiftar 11 .,,:i a 57 as relp.resen. c16n de log. equips quT irin a1i I
if! .- '.-- - j It '' 1. 0. a % .. .
ran wra-un uoxo i a o -a "Tooklill Gilbert short. Phi -i,'de. tan a .1 entidades dieportivas y an elfirimer acto con un compefiero gran Repfiblica Arge tinit, pero an
it r '09 4 a" are ,,uqkr. ca _- 11 'Cow age victorik Laynd me sItu6 an Joe Nour I SUSCIRMASE Y AM CM E EN
to p rrerp do I I York educacionalii, prinneten una,,compe- a b9rdo, y nuevamente, an at Segundo el inima tie todas*eAl'i PI dosed de
L ndsicl6n-deLretar al-campe6n tie peso .
CA an; un,.jsolo die. .M )r&A- nia 4 aflos. de, '9 I I
= 3L ebeft A2'arCte% i=,,, eteli tencia de- sit" 03 kilateis tie to- condos hombreg a bordo, Para dar a] 6uncor tma
LL prord-- de 'hibri"97 Et Niudeo- di Marianawy ;ompleto del mitrido, Ezzard'Charl S'Un bo o d 5wd6l c h soluci6n arm6al", do El aDM 10 -DE.. LA MARV("
.jjqWL !VJASO Tper. 'L .1 :I I . a : j ; JAL esl die jj a . Pris, dos loo.much 1-- ca'sond.bauutannqtes, In Venezuela In cinkti rag
sonas in 61', Rose '& Un iL decision sorprend16 a lo s peritoo, ;taus art 16 rechazaron. I carre ejuterjun: I espe* hasta el filtitno jrfstaffle.an- I I
partloo- dw,,futbol rifieptrax-'sesii" 81111. Oan fieSta 0MILIfti6l querbicieron sj!Walco d-favorito cineb I I asesores de, atle#sqio de_ Is IPGD, se bleran sido suticienten Para .1 I-, I-, .
-_ I ,Sd Barro-y(,.ex adrplniitkidor gerio- sienten satinfechos, liorqueesta,,es . 4. 1
it in ilar" Itkiearitrad tie .. i : I a, uno sobre gu contrincante; de 22 ralde muchos a i % carnpeoneg-de' la fo., L ;- .
L I I I primera coiecha del vasto plan' de t El manager Hidalgo puso atrabajir L,
, '1 1 -, Reina mucho embullo critre too to- aAosde-ed1ad;y'.s61o-dos ifAos de pro- Ic g% L I ..
.' %.'b= ;Z'S9nta AnitmL.,ii I isNew York' tees, declare- qua competencies qua se ,proponen-des- tram, I adoress 'Tirar Is se.-' .
Pe at )blamado treat, una tar. cloi del1loreciente Club Nkutleo A f I _r Para me
. to P" "Rod" Rdtfing.era trIes veces nifis di- arroller Len material de Campo y, pistj goods Victoria- I .
as qmfjerjo. LEJ Mc JOS floll L Ve Ian an Is On.
cars -ur I e entrS T.;nk forz6 Is Votes an todos de finhar qua Belie RutbyLOU en toda la'Rep4blica.. L I
__ Liza ipro- af&ilig" mayL'especialmento
iviclo, m litar.. clue tam- ejaijir r6uwb,,v d16 at -veterario de 36,jkfioj Gehiig j "'t I -- : I 11 ,a,, Berle Mundi.1 de Baseball Ama- I
blikoi de Ian -muchachas ,v 6vene un do. :,. , Emeterio- "Lombrosiso'! Gon.ile,, teur. I I
bifwwi -muy I i -1,ova Ae compliew-ex. 'Pera .I I un.-Inieturbiticle a pager de Vwherl- 'Dim9iiado.bIbeking ytac frij 'ba- veteran atiki carton y hoy. -an fun, Los salvadorefios estuvieron, ame- g e -dorn tigo'prdixitpo a or donli
,
I L I L I
'= !v te., or abdra:lo qu -dig- des sufridas sobre at ojo'izquJerdo an ce qua losfutbolistas 4esarrollen po. clones, de protesori he 'preparado a nazantei, pero'fallaron en.lop momen- AWM.
. god es.-que:sVuri bri Me me 304 .
L n& sta'.qxie Ins o& fi el DrItner round. I .
&tear de!g ., dei6sos musculos en log hombres, Ne- log muchachos de'la Esduela Tdcnica log oportunos. I
n "dt]Fok*ta- iio 'ei'-Imdquliid- lip
por is Directiva. ; Pam lom.5,995 espectadoresfud-uns ro Jos misimos lea perjudican it a- Industrial de:RahchotBoyeros y sun. La quints carrera ve
ildel4detnurical-Ilegari a wairti. ConststjTj -an line Tirde-Bailillble rpresa ,Is agresvidad y dureza de mean convertirso, enLT peioteros que Bus Vupilos"no:. tlehan' Una exten. anot6 Dickson despuds de eonectar --. I % ,
. ,$r-!., de tram a siete, la qua so so t 0 i L. .* IO N
ciparlewlaq,,11ges MIQores. I .. eidinds I I
.'a am los-golp6s Ae -Layne, quien varlas.ve. Altimos jugadorij .'djIL Cleveland ,so. preparacl6h,,Iucen todos. con gran on riple 11 I -1
r .slendo Impulmado por hit
El oeste., y- eL problems do-Is I .. ._ I
ces tuvo a Wolcott contra lea sogas y infielder At RoseN "Mister porve lr yL 'darAn peles je XrInciplo do
Hermanos Castru an dos o '18 n "I IV. I ,
. I. pqy Is orquisfa I A luego de poncharse Bri
-I-1-jelevisf 6n.t,,.. ,; I I t I I ." L' ,- 1 aslobes le hizo retroceder Aulhony-', debldo a que4tempre tie- a-fin en-este primer even o e Cross. to, Alvarez anot6 Is filtima carrern I 1.
. I .
La. ele -l4'kl6'4'Li'o'tr'!ce,-'g'h,"I.-I",$'e' tie '. : .1 . C .
. on = .UW4 --mismo pr p. arL 08 I on at octavo por dos malos t1ros. I i I ., , "'. i ; tambaleante. ne respuesta a todos too problems Countr I I I -, I I : I I
I I 6 o ,el ,,.%I euiA6n;pSlra lilithill I I ayne, peso i92 libras nor' 200. ou qua se presented. ,' Los Ticnic6's .iindustrlalest present Anotati6n tar antradas: . %
,. 'i 1: I I adversarlo. Ei veteran 'Walcott nd,* 'Rogers'Hornsby dico i 116x batkdo- tarAn do& teams o sea 44 atletas y sum EI.Salvador . 0 000 200 4 4 41 I 1. I
.,. detalles-de la gimniitkll demostr6. enter an cQndlelones, Para ,rag as, ya clue at asFiraciorfes ion 1a de cooperar an Venezuela . 230 ,010 0Ix 7 8 3 I 0000,V I .
I I ,?,,4eno Veen patient .1: I derrotar a su joven contrincante, qua Tn= nto de.la cinta-puede perju- as a primer empefio tie JA DGD y de : Baterfas: Umana y Guerrero, Isaii; 4/6 .
I III Is Vista; Ted Lyons advierte prejoararse dtopuft debidam6nte, Pa- Guillkn, E. Bolakos (7), Quintero (7),
I L; I' El proklm6. domingo a Jos nueve lo oventaiii casl slempre. Su forma do
-Jos 1047 y'1948. "6 aparec16 pnr -ninon log pitchers qua no asistaw a. tea- ra in gran carrera de relevo del mes Dickson y Padr6n. '. 1, I
't I trom con alre scondicionado. ues pue. fr6x1mo y rods Aarde porticipar an I . ., .?' ', .1 I I .
Dooortem.' ve reunfrin Ion mlembres li4o y can fuA Is ,,.auna principal de .- : ., ,. lir den salir con doJOres'en'Ibs1%1dmbrOL I terriporadi'xegular a' VENCIO FANAKA ,,, _._.1
'ejecuUvos;de In Federacl6n Nocidwil sif iev6s I I en taa L I y ne..'. 11: I a Jbif Inflild0re e 12 a campo y PIS. I MANAGUAj noviembre 24. (AP)_ I I ; I -,t 'L I
Amateur 'OeGirnnfistics de Cuba, con La majdrid do cfitAn is. .. 1, ,_ f I
I de acueroo on qua as, I I '' ., i''
- I : .1 I *10 inds I
I AV direct6i'de Deportes, seflor Juhn , Perd16, Agramonto I I mis oin I A0, Otra Jnstliu-i6n, qua Inscrib Panarnk Oerrot6 R Nicaragua cuatro I It, _' "A .7
I I ,; I p. I I I tOci a un;-Coi edor in sixmino qqe meroso grupo ft- el -C 16 6U., por tres an diez entradas, an un On- .,-. 1, '. ,
I& 5050 ,Z bt iarw.dejar'termina- 1 eptro'de %itn- _.
. I NEW YORK, nov. 22 (A.P1 Elkin pricticamepti an cue qui r.O I '(0
I .p,, ,, trp pmr tatl6n Infantil,"al donito el -Inst tuto, cuentro de In Oncena Serie Mu
.1 lj d.% _14: .T NZti ". preliminareg del I ;- was-41 ,
ep once thArs U *Jov#i pelqador.do. Wfis -' te de 1U. anatornia. I dial de. Baseball Amateur. '. o .- "I I .1 I
. I t,,,-de Antics ye'sopreten- I do Marianso"donde Conrado Rodri. .1 I I .
1,1 3:, Ilmns i una Victoria por d : Lospiripiressicen qua Buc yHar IKUFZ
, a recor-e 1.6 I tonme unt& o- k wa, Bradford connect un cuadrangular , .- :.
I 6 Is. So del, Sc- ,me I I ; j
I I ,, 11.1chat,1por mgrjkener el site I ., I I to a I"dio. '; ',,j A lstt'-r .- w ,
li p ) _p r xim .. I .i, '. 6, loll U '50bre a cubapa rig, ,rnwhagixk 6' a ton, Agxiodoxes .,del! mo en, sitial preferente-1 , 71 1 M I -i .
"I 4 TAes O, ad at olloto-quE r it ssb SI be I i 't qn s ", I 1.
' ra de.192.11bias :,. A -ANOMMON' ]POR'ENTRADAS I -1 I ,,- !: , 's, 0 0 , ,
bra, ;I"Okogjaina y- it j6cAJ Odnile 'let .Washington,, j .. I., ..
1i I dereglon, que an op.R 140"j9k ' in FRI on exper O consi_ I I 1. ,_ .1 - ., .9'. ; , '.I '. .. .
6 Ed I a d'. Is ca i pane .eri. a) p- -Q, B. E. 'W' ',',P- ", .0 I I
,
Ir A-deAloyarm- - An .1100 t* r e- mal fuer- . '
,; terns preferences a tratar en e0te t ta*' gand. at I huce' quedzt - "' "" 1 0 , k
. ,; I graMonte fu6 illiern's.;! bM Efi- j I ov,' F'.A.. .- qL4c-. mis, tlempo -0 3 12 -alas A I I
c ate c unn W' % 11 -4
.
. Despudi deTed & .,b ,I- Nicaragua .'. 110 010 ODO 31 ,; !, "-i- I, ilil".. -,--.. -- 1. -
1wo munl6h, donde me pretan I vopor.,uxar.,,I -irilsdalfti, ej 4u O sc a 0 altr6npraforito, so '. ,_ i ? ..
rtante denalizado an. At 03 .111 as -. . 4 -14 -.;- ,. I :. .11 .
Octal, C61 ,010 NO -200, I, 4 6 ,:..
,, i "', 46 dejet,,"iablecida Una tinge do tie .1 1% 4e, 104'Phillies"'doil V dttld IV, 6 ly e, Clu t Panama ___, ,
I 1, 0im lJornbros ow.los c ,al amsteAn mAjbrjuOgo,1di mufie- AtIdt BATERIAS, .. Poveda- y Sandoval, I :.. I i i"''. i ..
11, I go I Cw art I Mayarqs. '. ',, I I 166,146 Lawton,', tA a decir.de .1 0 .- I .
_
- ? !I'0,6.... I-C nlkbafio) Soxs I i Hernfindez 9, por at Nicangua; Ron
1'11 _ W-,,',,,, "r,O' = .#a 'A gn'gden"' El p6blico .abuchv6 la-&clsl n,, on .Ae'4ua ltiistid'saa ,on cu A& PaftlikIde -1 e1rin' on 'ut obtan- -1 4 ', ,11 I I .,' ; ; .1 :. % .
., daillevar sepa7eito:14of isigba-de rokins 40sAroteos qua,&Pa, 4IDGM "I --- .,: ,7.,! : '. "I
I .. ZamoraVA111 9 I favor. Aa% Brothers,,, ZI retire Abe .r En oxio 2 lea y Halines, Por. at -Panami. ,Z).,! .; ," 1, 1,
.. 14 ;gi" Asti ,O U ,, Simmons.,_qulf4i at cubanoe) uino 4030, 'or .- I, I ",?.' 1,,t7ri1.._, ,,; , I '. ".; 'r :i,-r;"_4 -*",: ,...', 7 "I. ..
, An. up mol I IR y1nolas' round 'por Tager bajo -vo qua Ut"f"h"160 titchers-cueotaw$1.05 ,' Z0t4 footat resplork, emotiji
Or''co I 110 QUO 14 tecolnindamos noweia-p or- - I -1 -I I L A, 1 C.. .. I
codizo,a 4ada, O *100- jffj&.; ,- I I
; .." at 'de.4 ixtle dge, sog n, d1jo, di un,
= t0.'rJV111d,' qua. ev: t),Orr Debulo a an, polo -canoiso, at VOjO4 ullyo qyedjej axe event maldrAn lox
cimbloAs.Ampresiones tehgn tests era. ,-, U,- -0 Xen HdoIxelmian, ,de 35 ,floi $nlmems'&Uetao'conlespit kciones ps, I
:i itl8ortancia. -1 1' :,; Agrpmqnte dorri66 tcOn e da;bdsoi, 1tther:de'.-Ioo,-PhilIIas as r ,or elaquipo qua-hoi ddep'.
,programit' db 4A,.p rementark me. a endo derechazo a Brothers a] llamado nerDoubleday" poPsus teg 91 In Is Ratfibllm'de Pa. A .. I
9 d- n 10 I !; : ,
'I l 963n. not c*knunic';k el'profeser Troa- 6ptlmo round.,p6co. antes ,de' sonar )6veries-compaifieros ep at team camr "" an uegoi D .
o midente..del citado p" lon.6 el i 'fop( CanI I HernAtidez;'pri ]a cainpans. Brothers, lquien fud. car bedn.de IgLiga.Nacidnal. , tromme 9 y'd CaWe.' :, ;
.. or-gintsmo, tione entft otroi muy Im- gado hasta su eiquina, logr6 rcponec BirdiblTebbettz,.catcher do lomMed I I .. I .
me y naII6 an el ,octavo round a ca- Sox declare cjuciel lanzador.que "a , .. I I I I .
fortantes, lox, siguiefit" Acids: Cuba- pear ,at temporal y' lograt, terminar'
: ... .. I . ".. I I I 1, .
"", I to Len Ciballd con Armazones fficll leha catches A - n I .' L .t ", . ". I I
. : en plgel eTicuentrp. Segfin Simmons I do es Elden Aukek; .ront6 Jai-A-lai , , -, I 1. 1 -;.. - I ..
,,,Barra, ,gralela, Anillas Escalera de ? .. I I I
. esP1cUHl4ts.eqIabo1a Submarine. L 11 I !_"
Fantasia, etc. etc., exthando In ,in_ Agramonte peg6' un codazo a Broth..' Preacher Roe,,del Brooklyn, y Billy . 1 '. L_--A.-,. 1 1 - 1. I -, I kl... .. -,
; ers, pefo-aleata quele 4nico que hizo I d I .
-11tchcock. de log Atidticos, son Ion -ProgrAMIR Olitill PAra1i'tuxii6l6n ,. I .
.. prepl6ri de qua ton actos qua me eJe- fuk tratar de quitArselo do I --' --' i ".-L I ,- :
. I
ndes ; k de exta incebe I I.., I 1, I I
. cuten, queen muy lucidox. encImil ff nclpalem fumadores.en pipe de-las I .
- pars obligarlo a pelear. En tin en7 ran an Lips, , I I I ;-...i I .
.. cuentro a ocho rounds, dos agaltos St' I tuna vez se 'presente'un co - PRIMER PARTIDO A 25 TAWTOS ; I I ". I. .
. I u. I I I
perdidox por decision del referee curgoat prdefio -entre .Barrenzv Urreta, blanciis,, contrail I .. -1 I it. ... - i .
I il X .1; Sen*e ,,A m 'ateur Fueden er Is dJferencia centre el Iiis M Ydn ,allieste-Surdinero a An. Garcia 'Y"BRAUMO, 4zUJgS,,A RoCar I 1. # ,
f I 11 ; 0 : I 4,
., I I ", dy a ;AW.prImero6,deI ctladro i Wave I I .. ., 11 .
. ; nfo y ]a derrota. Patko, a, osi CUbal.del Chjcago y ., ". ,- , I .. .
. I O'l)" ,,,, I I I ,
, MANAGUA, nOvIembre 23 Ar)- ,, ,,,, ,,,_ I '. ; low- segundos .
"I LI, I , 'PREWERA vm
El ditado de as equipo en 1. XI Be-- I K A A 6 TANTO8. . I I I _- I - I
'rie,'Mundial de'Bameball Amateur eA 11:. I I 1. 11 Touars''ll Careatim, Saisgmindi I .. . .
I 1r," Piston: Qui gUe za I I
- r ..
at siffulente. I . .: , NZA (A' ,,ASQCIACION A LETICA1114NINA Segundo. I I I !11 46 .. I .
I Estado deles Clubes -1 I .1 1. '. .1 I 1 I I 1 I
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANt'dB: '. r, . I .
11 I I ,: G .1 P: Eve, I Su..TONVOCATORIA 'A 709N.0 . 1 .. I ".. 0. I ,
, I I I DS ' C-eaga, y Quintana.' b I i mOos, 'ap.
CU13A .. .. .. .. .. 3 0 11000 I 1. .1 .1 tra:71witiguerziC it y Ouirk n 'RZU-- I .
1, Panspid .. .. .. .. .-, 3 1 .750 I ,. ,, .1 ; I lea, -A 'sacat'los prirnerds:dei c' *4 \ I
, In . I
Nicaragua - -, . 2 1 .667 aci6n A41111CA remenina Insdripc 6b," '" I A .
. La Asoct sin 'efier. due explicar to nuave'y Joinegundos dal.nueve
, I "I,
.1 : M ilifib - .. ., . .. 2 d 11. .1 I I I I .
.66, a CUba.V neo r es irriedio a to- log motives qua -originen esta deter. C?
, I dom Jos. clubs, xocfedades. coleglos y Minacl6m, , , .. t'gdio, .. '. ". I I I
L Colombia L I I . . . 2 1 _667 c ,_ .BE QUINIMA A-6 TANTOS, , .- t- .. ," __ I : .
Rep. eDominicana . . 2 1 667 asociaciones de Is Re ,blt a de Cuba Quint : Ningne stleta ,menor ide , .1 ...'3-4..
.. 7 I a, ; Arri 'Is, Rauhos 'Loren'zo, : .-.: ...- .
viwezuels '. 2 1 .667 U at cam ato ,. acional de Baa. doce. soon jPO A- conipetir en, este T. I I .. d 0%.. ..,.#l
w q rqefto RiCQ.,. 7. :: .: l 2 .3 a 01 do lratf.g i., I ya y pirl. I ..
i ,filil-la on camPeOnato.. nogr it kndose t T 'A 30 TANTOS: I 11
. 33 at encabezarnien ,_ de acue ps it tar jpeg a an
Ua?'.0 'a
-------- 1. at& .. .. .. .. 1 2 .333 rdo con POCO quo U I ,, ya, y A bismy*, contra
Solve or .. .. IRS siguient-b bases: a, .o -.0
EI _ .. 1 3 bropeona g sruultancos. I I I
11 r I -- yl azule& A (.icsr 11 I ..
:, Primers: Las entidades, qua deseen c -t4 i _!J ,-fd *.
H9ndurik's : Sextd: -Law.stictas qua former par. I :1. ,. 1
: ; * 0 3 Z r a 'cuidro-puevo 7 :., I t ., _j .,
z, -.1 I'll -,I;",' tOMRT PariE an este campeonatn tie. te de.ldt.*i4ulposcoMpetidores,,debe' . I I .. . _211 I .
" 20fit*'Mce ", .. ..:,.: 0 4 .000 bera, lunar' lox ifiguientes requiel- ri , t -, L"
I I q n seT sma, a y enter inscripthit I ., I
,. : %,;, -, .1 I : I I 10,
.. I L ,,, I
. ,; tofi-- I ewestiolAmbkiat'it jfivC*o port4iii. I I .1 I 4ir 11 ... I 0 11
a) ger-miembrode este or anismo y car, a, Is, entida& qua represents; ,tils" qua 'hayad jugado Is I : ,"'. .. '.. -.
1- 11. I 11. I h .. I 'mitad- infis Z I ..
, 1 1 7 enter at corriente SdP i ; ,, Cam. -lot'minUtoa. on at aquipo q'ue I i- 11
I 11 ," -; -, 'I,- V: I CA Juegos!de; este qno'.de
-1 . 11. .: . I It. '- , a 11 gas. '41n va las. rex obtengm,4j segun
: I 'A--11 ", - :, __ , I 1 'b),:.,:SOHcJtar ou Inscripel n an ante Ji _11 a re 10, of[. do- luaars, alernpre -1 I I I ..
- I I t l I I I 9 I 1. ..
f L I I .1. 1 : i I I .
I .. I I .,-, canopeonato'eo ,comunlcadlon firma- c) egde-'este, k8beled6h. o comenza 4ue Compitan -. por '10' mbhob duitro ... :r -; .-

t N dik .por,elsceretar4o, del Club, fioCle. ctave.. IT .. ,t 11 1 .; e4ulpot:. -,. - 1, ; I .. I . rw w ,campeona : 7- :F 1;, -. ., , ,I ; -, 'I; -, w 11 I ': __ I I t
., dad o isoc -Me ,. 1;,
, a' stgulefite'fecha. - 'Jim I ,
A C N taci6n o Oor-el director del il cn I v t a)- dallts,,de, bronde'pare, -1 I .. i,
I : ; L .!' 1- I i I;, ". 1. 1 11 I
I" 11 -L ,- plahtel si me tista de uno tie eston, (SO acordnrd.en Junin de deigild, J. atli6m que hayan jugAdo In mitad L( i j I I I '"", -;- -.- ' "' -_ P i S P Wgifi_14; das
'. 1, j *, I ,NovenA:-paj;a-que Ualqui % , 7 -1 -Pift : 00 .
-1 dlrlgidaal secrotarlo de-'estaossocla. C er pcuer- mhA' dei lus minutoB, an ell equi. I I L I ,, I ..
_j I L 1, uno I -, .
11, 5-'t 11,51i. I -_ I Ii _., ;
-71 : .1, . I I : , I .1 ; t ., I I 18 .
-1, ": I I __ , do relacionado con, itite comoeonstd P0 qsleobtenga at tercer lugs,'xiern- I 1, u I I _.
i I. t L '- .0 Cuc L b hecesarlo, juc% at Pr I I .I 1 11, I '. I 1. : .
otadi' inicrjoci6n enLel cam. tinga Vaheezwsekik .a, quo i compitan, per -to ,mends, gels I-,' ,%L
1 ._ -- u a e911yes,, I I 1. I "I I i; -'. ., -... I., 1i ON"** -L-hn .
11 peonat6- 45 00. _,__ .. .41_ .. !21miPjna0o'p Ja persona e ,, 0 .'re. _4 ._. _1' I.: ' I L A_", --- - \ t
_: T v 'knelflun k 111, "o6;. ;,iljA. -, _. 1. --,
IF -URT4414 "' Al 0'-1. 7: _4 -
figiua 20 DIARIO DE LAMARINA--L-Sibad,6,25 de Nov. de 1950
BELEN NS, LA SA LLE EN IMPORTANT -MATCH-B'R BASKET", 'ESTA TIARDE.
Joe DiMa o hademostrad
Habana-Madrid Esta tarde se pone en march el B gp
Programaoficial pars eats tarde a
I its tres en punto
Cobb
PRIMER PARTIDO a 25 tantos: Te- de basket en tres floors distintos tan Ift" le como Ruth o Ty'
jero y Anibal, blanc s. contra Ca.
reaga y Cruz, azules. A sacar El formidAle jbrdinero de los Yankees U Ni Ya*
arnbos del cuadro 13. Se anuncia doble juego an el Edison y uno sencillo en el floor de 3e 9W manfieut
PRIMER QUINIELA a 6 tanto5: M 1
- los Marlstas, tocindole vlajar a ]a Pitman hacis Is ciudad promedio Wectivo de 330 en su batting de 'W&
T Jero. Anibal. Careaga. Cruz, adimis ha sido, un itigador complete en todos los asp at*
eAular menor y Aguinags. de Cirdenas. Graa embuflo pars presenciar estos games
SEGUNDO PARTIDO 3
Agular () L:nj ctois: Par cDRIBLJNG* Par C.M iI Ria
11 y Hernando, bI
contra Aguinaga y Bar' a.
"nag 'Lzu- -mu I
les. A sacar los primer.. del 13 No fallaron JOB planes del doctor blend llegado at final log Maristas SAN FRANCISCO, 8%V= 6uo- PH=averiml: Y'I=hay riZ& pars,
y los segundos del 12 y medio. Frank L2Verna de poner dar un tor- una vat mis, hacienda qua retengs vlembre. (EPS).-Ty an patter 'qUe = par
Babe Ruth-= 10 menob d05 teMPnW = %f
noo de basket ball con III cupo total el cetra obtenIdo a] afito -do y 1, sto G art frido mIgunas, -lesk g.T=
tantos: g, M;.tri 31aren;rrilftanicer y Rogers
SEGUNDA QUINIELA a 6 de log roletlas = a Is Fede- gian actuacl6n del Cant ti
Hernando. Barinaga. Iturrino, racl6n AtId ". legal, hablen- y La Progresiva, qua hicieron un pa- by an Taxes. cuando, s tn. on )is gdzak.do
Ugalde, Azpeitia y Castro. do Ilegado age Momenta ante misma pel alroso an Is vuelta, finally. Was won coatro gradess del bels. dl. 1! : .- , '
tarde, qua me pondri an march. el Esta. tarde el I schedule bol. Pero Joe 'y Nita D homb qua ha6e AduBr:r q a in(k Ya al a -eb Qt
TERCER PARTIDO a 30 tantos: Itu- torneo "B" an tres terrenos al MJsMo argo de San Francisco y este qu,..- m-. Y -a
rrino y Azpeltia, blanco. contra tempo. Una gran sens"n de pode- me ve forzado Is Federacitin senate t= oraullama de Los dos astr6g, In labor
Ugalde y Castro, azules. A mcar i :enta a Is FAIC esta nueva juegos sencillos an las Maristas y el I=
to" r %re,, -,W- am k exile odd
los primers del 12 y medii d !.Puis del hecho indi&cu. floor do LaI=V un doble Wm
3orna a, t a, to
segundos; del 13. cartel an on, to- JIM de OIL
tible de haber acabado un camped' bloncillo enclavado an Is barred: vii ato, qua prtisticamente result un borefia. ED Sao Irrancisec, colocan a Joe a
Resultado de Is funci6n de ayer par exito maYuscU10 Para Is liga. Ha. 126 altura'de Cobb y Ruth y S
]a tarde ub U....ter de Is Academia Pit- insist endo on qu su nombre
tn cuando Beige esta edici6n, ests- cribs a Int par do ellon.
Primer P5rtido: Oviedo y Onand1la, M a S ;Tn via)ando Pare Vhraelmm con 1A La pre ta Us FOSS CLOD& as o24 tantos; Angel y Alfredo: K I Progresiva, an is cludad de Cirdenas, haeen a jes de cuinto PRES
tonics. acompafinclolox el Arbitro Felipe Gon- take P u Joe con Is
I zAlez, qua tuvo Is demignacti6n de cu- tez; de Daro, 4 ui6n puede
Primer quIniela: Tejero. SL a -Segundo Partilo: Aguiar II y Hugues: POP MENG brfr eate match... En log Maristats Be In? Al rempecto as teresante rem.
19: Aguinaga y Barinaga: 30. Sabales Molors Co S A. recjbIrA al Colegio Trollies, que slem- der ne an 11uniopasado muchas me
pre as blenvepido a age plantal.... atrev eron a qua Joe stabs
,Segunda quiniela Mats. "NASH'', Calle 23 y 0 1 yp al final de su jornada. PeroL DI AUTOMOVIM
Tercer Partido: Veitia y Zabaletn' 161, Los camteonem Juiarin con too ver- a me a g6 do contestarles.
Ugalde y Llata: 25. j des de ais Gutl rrez, tratando bateando 380 varticipando, an 139
abrir con al. primer Win de esta jus- uegos. OCAM IO N11
ta "B". entonceg, quads el cartel J Joe DiMaggio naciti el 15 de noY d
en a, floor a los edisonlanos, qua Be- Vlembre do 1914.
de mado que ;umI qua mis piliblico, Have, plirfi treints y 9Y OMNIBUS,
wtuarfin cuatro buenos colo,61N: iii is shoe sets memo
entrada as absolutamente gra pars amt. Comenz6 it juger aqui an IM.
If tt
t9dos, y as do as erarfie qua no gra- hace dieciocho -has. jgre,6 al eclUlc de Joe Yanquis do ueva York-en
M i i 938 1 tA 5 'MINU.-TOS'
bolmll as de Joe f9eZ nettle mLdesde ehtonces be participado
and:dedeen came a an Is esquina he
me clu an de mill saincientoo Juegons, 10
bI pelota. cual as *aIgo fuers do lo corriente. Coal am bmw
El %offama sealada Para all Insti- Prest6 servicio military durante'trds proon"
tuto on as a base del Cal aficks. Solameato un aflo bateti me.
Cubano Arturo Montorl y all Cang' r not de 3W, an 190. desputs de asCollec dos gran ue bin V*ni- tar ausente tm tempomdas. Bete6
SAIL do ando ante esta tsm- s6l an promedlo general
as LdVle = y wu poder como
goradle. Log maples del Edison tendrin :k!d
lede contrarian al Havana Wlitari Aca- 0 nero be sido mdempre pparte vital CM AL
myhr nuevo colegic, qua sale a juego.
Revando grandam lLuias co- joe extari tn camfno de los 37 aflos'
. . . . . . ::
mo son Orlando Alvarez Illnuin, cuando coutience el entrenamiento
"Seboruco".Piedra y Radi bis.
H a seguridad qua actuando de ann el tres colegios Is p4Barka bleta lal home die Joe maples,
de ago ni hablar y1m queLuciano Rodriguez; me presta a estow recibimlentog, 7 Emilio Arrechmederra no me ]a
47% quedst a Is Zhga. 0 Y, as un kilo do Nigist-711ilef y Is conocida Tell Me an el. cW- deposit gal conflansa Is entuslasts
Gin Diatillers Los acaddralcas de Pitman tambidn propletaris Dolis Juassm, Was MolhWk jue cantle an qua el argenillne produsca un corridor 4110 reuma
RAL King GmW son debutante96 astando su equipa a @jMdIcionex mimilares y huts, superlores; a I" de Chapits; qua do los jerrestilles mks desidbados do onto Ifthe.
carc de Recgien, uno de los buenos
,jkaqwMy, Geldwi & CA6 IAL has elbollstas #"dos do Is Universided de LR Habana. Ellos luchuin
on La Iro&X.vaque aU an plena
El Dr. Julio Pertierra, se halla, en'Lineoln Downs
labor de all, debldo a Ion
culdadosode Manolo Cueto qua me
0 pinta sol pars anion, trabajox.
Estarin an recess los chiquill
el captando, al el nal.
:adjo. ballots Para
Colegio Baldor, qua con too coj nnos ca nutm mver
de Fico I Vez, experan der enorme
pele, an Ileganda a las finales Pore dar6w hosaWMA41idie In 4W
con uch.. idunfoo obtenidon. no an deitan a miseaudo. a a shitiA ad
Reaparece Oscar Perris, nuestro primer gran jine te, despuis de Una ausencia que data desde 194 1. a am parnes, Wris xams
El.aho pasado site torneo lo go- I" mmajores &am doossea...naro 2s Hermanas Maristas, IgURI Dofin jua ft
qua el I C,,. todavla de mks laftri., Tony Mendoza Be muestra muy enthusiast con unos hijos del azabachad
entegoriadebiendopavargrande a u- Diaz. Molinet presentari un ripido conjun to. Otros comentarios hipicos muy interesantes
rom esta Itsimporaft, par Is p r:Nd.
%I- ld total di toting lox jugadores qua ln
tervinieron an ema justs.... Sabre el En Is lards de boy sierra jus puer- carriers.
Par aSALVATOR* qua su progenitor, el. arHavana Militarl Academy no esperan tax Lincoln Downs an el fr Es- gentino Ight Thle di una muestra
gran cogs... Egos rhiquillos van de tado dit Rhode Island, enconvEdoo6 dientes do Balre, equal azalba had a ou capacidad it apartar a Chapito. carne do cafi6n, s6lo con el fin de seguramente entre Jos expectAdores 0 uno do lo# mejores juveniles de Is
h a d B, in Ca, conceits anterior; y an cuanto a Tell
cdopem con Is FAIC, qua as Is qua mks abrigaclos fi doctor Jullo, Perils- a 'at2w ade Me, ffu, fictuacitin an We a ard do
caloriza exte campeonato. Igual suce- rra y Luisito Aniculo, Ion qua no du: m gl J. 1. pr
demon qua estarlan mucho mis con my "' jam 1942 fuA tat qua mutbos c. d
a a Wilma hors Ina du ban
do con at ":stliquornipatir, aun4ue 1 1 favor P_ par guam m" soto 6 In delr.% d b m..t, rin coma, Ana, do lam ye
In fortableo do haber p4rmanecido an as Is anc16n, concurriendo an log misndrA uno a dos homares tn gonribrite Isla, Para il debar, qu mo Is circunstancia de que can ailing nadoras qfie hemoo tent Orienqua si4impre resuAtan muticientek an ts otra manera 4 Ilamac e las neqe- sntenta dernoIrtrar qua no as ne tal Park an Is *time 2d6XL dude estas justas dq m6norft. pidadem del negocio, lox 6bUga a..r se I ce- ionalizecift-del deports fu6
A-thuldo CoW rw RAFAAL HVfIOZ AVILA. P.O. BOX Na *K HAVANA Par& In Fedormcl6n AtIALIca Inter. unir un cargamento do cincuenta c gario acudir a padrotes extranjeros = = planamente.
amblente Para mejorar nuertra reerfa, In cual ratusinsta coma paces, Dofia Jua- t
collegial, y an particular pern Irrank balls an Lincoln at existir as un nuevo motive ra aue se.plen.
avernis y Orlando Initiesta, quo me favorable Bra as carreras cubanas me an CabectIla, Cx1e, ontramaes- nits Diaz do Molinat tuvo In mids pern Im homabre Wok AW160; 4 iq.6'
fgurajo slempre antre las fortune do perder recientemente a Is
ban encargado do todo lo relilons. &I haber tre y BE Preferldo como patriarchs araia, pero at In suer- un imda;.. Y, pars
00111141VIIIII 400 V4L do al "B". 6ste as un trabajo mis qua cundras a sill compiten, a1gunas do con po b dades par lo, means su- trance! Tin Q &MOP11 1010%
WV1 so achan sabre sus hombros. propled.Wlloc&l. ariores a muchoo pencotes que c me : me muestre propicia COMO YR as suavidad y m6 lirkam, 310 bay 41111316 Is
0" 41111 PYROIL ecla al doctor Indalecio Pertierra. 9 hora qua suceds muy possible Hoj&GMsU*#sWg*=fiI
ar Ration y Sing Sing, min am or- repul- Wine,
repriBsen9ass Poses Dios quiera quo toda lam salga bion, an el almuerzo celobtado el pasada e'Oh WiW super &I propio 41(jU NOR OUIM ANX do precidiia
ya qua aline so marecen qua triunfen an el Vadadc, Tenniii Club go ban tanido una actuacitin dents- tark Qu came so haII6
410 ecomemin mNs sit eate 1juevc, eirtfedo, qu mi6rcoles cada an nuestra recria. Bow to'Love, To tan.
so to de an ratio gr Is as U' qua tattle In seguridad qua muy po- No ffu dividda an lax
owk Y a, serin losdos hijos de Balre log de too lideres
owls in' cow de los presentee y In cog totali- primeroa ducenctlentes d,, pdrot,, campafian do 194748.
con pagols de oficiples, quo to Joe fanAtIcay hipicon, Jamis cubanos qua complian an Oriental 'La Secretarla, it cargo de "Tony" ALAMN AWA4=W
h n contributed sceptando una to- dad de
daccl6n a mu trabajo engorroxo, que tomaron muy an sprio Is promesa de Park, pups milk pbr 1942 corriti Rbano, Hermins nos ha prometido una lists gran temporada Invernal qua de me- de los ejemplares y itnetes qua tenemucho hay qua consider. acre indirect, sin dar an moment un product de Carbonerc, (nacido an mom an active pars el mitin qua tan
alguno detalles, habis. estado hacien- Cuba) y Galle Maid, medio hermano iente se aproxima 1, con Is
do este cronista mAs par lntuici6n por tanto de Tesoro, qua fud credo = empezaremos a der atog resel doctor Ernesto R. de Arag6n,
ue por otra cogs en el tranSCUrso gr to ello en cr6nicas futures.
e Ins meses verantegos. ablendo corridor muy I deliclente Pee
mente.
Las visitan de Tom Browns, y con Las perspectives qua tenemom a In mayor raz6n mis tar:diamente, la de vista bacon pensarqueWcuadraslo"Duke" Dahlstrom, deban a engender cales de grandam recurnos como son qua algo me trarnibs. pero los meses el Establo Mataharnbre, Roxana, Stud, transcurrian, y cuanao durante el pa- Aevos Stud Farm, Dan Pepe P6rez ado septiembre an Belmont Park, al Capote, Doha Juanita Diaz de Molltrabar conversac16n con "Julita" Per- net y otroo de Wntica. factura, ante tierra, iste solamenfe afirm6 ciue a I cartz qua tOMRn los aconteclmlensu vuelta conferenciaria con su her- 0
mano "Neno", Is situnci6n Be man- tos, procurarin fortdiecer gun cundrax tuvo sin d:speJar y no podiamon sos- ", olamente can Joe produces crioa an dq a nr.
pk!char q agreso habrismon de
r de ra ritL an
u a, r sum 'Jo
tropezar con un Dr. Pertletra tan en- e a a Wn com r. "I
tuminsmado qua me I qua m u cr' 0 2 u* ra d unIff k
tIr6 r .1 mitin a 1. g, P
c a P _do an is ri
seem K mI
durante el urso del .6. 12 r. d d ande n
ir:f"philnos" como empresar
prlr .etro 10 ene a.
e at c manditarld Huici, Pr
M e recisamente engalanamos. esta
Conmemorar el i(thando sea ant Aofa an toting Joe ins- cr6nica con una foto de Oh Willy. hltantex an efftrechisimo contact con
1. Jo de Night Thief y Tell Me qua cums sectorea deportivos y de frensa- pliri Is acted reglamentaria de dos Cuanda M1 Preferido an a pass- Rhos el dia de San Manuel,&n 1951,
D IA D EL M ED IC 0 do invierna fuk remitido a Tropicaly qua tlene todu Ian de Is 1by par&
Park, aus propletarlob an moment a" resultar un magnfflco ejeraplar de guna areyeron. possible gue compitiees temfimoniar Be an Marlanao, pues nin na carrera Renarl. par. der calds, al his: Kahuna y Sistova, Para para
Jo d at
Una lediftima deuda de g' SE JUGARA H 0 Y EL
ratitud mitin de 1950-51 todo hit varlado,
Mi Preferida Be repone an Asta pare
de u's reanudar ei entrenarniento a MATCH DE LA SALLE
it sdo competir varies veces aqui en
etapa de Lige Mayor antes de parpars Guifstream donde correrit tn Y BELEN SUSPENDIDO
el Mae de marzo a abril.
Pero no em solamente MI Preferido
el qua reaparece coma allege golon- Qued6 auxpendido ayer tarde el terdrlna, ue in!fn! el fellz retorno de cer juego entre at Belknj La Smile
-4ndl plant I. benitI .* .i b e .o s Ia !ay heo 1
-Su-ri I a Ia .ay I. ,:: .I.I. Furt I 9iue deI ...*UIQM M IAmeitao 25asmn e' 6dl rc de Notur. delblla de5 qu Ia Reeey
culture do Sa, Clra Josi L. .a a .ut do aar puIn a ocuro 4l qe seQbon d~lna -d er l Inyted cam tod r' Pro la eo- aono eAln ue Ioad oIt
ow .1.1j .. quei'i h i ;urln 00rc, Ia1 -Bnc ''laa Ioora %u, on. Il -rncut do II Al reua ayers vldne "u p-ta rob ne a
__?O l e oo ue anpaic ~ -tBlad I P ..i do en v ademi ua000 toal de 00.0 azulcar
For tejionoS i" F -nnacoo pac un, Ia'a dosa $80 York, deau, de sn dma faotos pa rae emaPu rorn-a ol
'rle Is grno quo admi on do 'lo~ t ca'ia Se~a rego.i~ baajamro enro dN e- S angtao a aa~el, Tm ln 0 lir6 hbro ae xao oi od u lmn a tioncalno ays proc o, s coeav
der --vlr fupi pan or a- oa a ala f. rer Fe t e ha N Oe de cal~ Aune tao cu em a ns da Iur do p ,ir en 200 icma dtspones aa k ronruri do nuev aImn
1. ,i moa do I roliae douIja1 se'Enls eroo aoadto do pe, an ';ocod qllan, ir~sa ' ican ~lo. uoan it ea aara o 'actacnot deo. ei en $6SatsdoNw0 an00 b del 00 lrcoaa de azican. Tamli mIo grna ,I I 'gI 'tllnot loaloa par-/ re, 1.nen~no .~a~ao y Ia dld iIu Ion cas' per l candd en$01,4952ona n eln icllldi onun dlchar omIan vonlin
dla do Canesl Prvnca doatllm regrin '' qu a. 'rn 'st hech y net aal 2 I m, I- 11.14 00 .nena pa as no Axangeimwenrk.n o tro Uorns ert Cost ontae
,poao frrae~ynot nforoddira prfunidi qu tin do51125 o oare os mnnonto paec-ron '. F"t InterimW hIrrcoa'i Nuvaoavaco parglt toon ozlcir.SoIninmnl lgalmntequodo Cbauan eolno aan uero o
urn e don Stanta veare, oa- 01 na t ~ iut von qcor p roduc a aa D l ~ ~ o '"c 'a tOIdld IA 'aisal '...tn~td quaI'tt enGblin ll *liai coElr Ifhi doU'as o0 a eatd opa eelN e aoHtea 0cn
gun~~ tninthco n5 eat bundlmiotdfonoItar veo c idobu mojarea devl L, banns cuoan crn~iira 10 a' elacmena sbh o de L Hins plia Banoou d ov t e- cd mundlalad dn azucaron de quntaof
fi iexprmna d ev c Sanaor del a cont m n l ea rg mspr e'W~~init lv anoO wdn oel aldsant ,lcl o vlaan So vndlc-r an mntrro 190 cotlzilndooae al tbteI e ao uo e r itoreld ans ar- Iy o u IO
V pas airs pratonat nc62 auine 'ial y may I qtletveans al nil 210,000lo lore .O ran' loste 0 i mn. do COIA.O PA51. VENTA ALnelnae 110 -Bnc vlrmpeiaa tr nidor ogmno do Cub painsi olsd jar d Nedo p r Laregluas entradae onr It mIn qu
l.2 ral5 51pitor 0.13 menra- meloo*seroRie hay ~ s Boii- o 'e 'ol 191 on'% an lat ." I o. a ro IO IIA DR C NADlon d1d6ne Leot rel i eo197 ogtta val 51pe d .1 1 u tota~n l d 180,0 do n lmbrt, Pa-1
conre lzat .0l9 A2.0 o gusle ,u brad tl ean p oquhca ale platoqua.croe a ac oares~asty-yt Cpiios a d etidl mindaitlO-nodi 24ISA 1OO TA O noansan oned aron; dotl ida $1901 Yok 'ru da nesp hd patn.defe v p a r e poart c Deb era oto do
aa a lno d d _elbidd o do g andul. s quo junta cal arit o rdcia Pulaortdan 'oaI Dese lua -4oilenldoa' on bon'ne A O t $5s10.1 c ma d e sIa vesineort ui al'e d ca el mera lca doare Agrtculte a otonelada d1 our2,000 I.,teina ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c argea pareaibtdatarratannde hraoaancIapuacidnen. 'Y -04- 'ciNOVIEBitisEial4'se eE -Ianisde VeteliininootiaahIonneda81,51 Dend on 9 'oenavonano1antrventanoo. 'ionesbraneorpeonapenercrudosc fud 4,50 olgulen. d ~ lsfco sdo elor an e Abo del d a y i pluian, 3dirna T or vro de ,jO a ol'oendoaron 7nlsgoasaio to:mjr nepeed ael.
. raten 300s grant, 044 a rbi-i as nlty ,t bCIIaea do -s alnena cIne -i Se& brcnrlo reontolio pa Aga n siunt rla9 de-1 r r a n1 cm oaa ua e onnt uda 0aef a riano a rl d Cc 72
#a'a''0l in o lnn010. dn toar c santtn llnot,' dRS,, do ub a 21 edias 25 I afe cacnda l got m tcan -ay end tales 05,... 217 sC0O nea.on al vondodooe-oa. a me
d-gltlc alorl, oegj n pr loc- : lgispI obn-lo o elra = 1 qFOd cotlzadamet Ylcor du Enar b me Sa or cleIanado ua I t an q.. .00 o o~ nvlnnd iIaatm n10lte a aad n ra fbia zcrd e a
ch an eer6 y ebraroha C. n o de .1 o n 5o urLoas C ealamI 16 ri'4 V'ay r ut jd a n Calfon Ba. d, roeoagn oO.crie osld-etr I aea m vdutx nIcd ng neri o pao aaa
-.ad'*,,-pr I~ Iven pre'-a corral- don. I' m to a0 l. vo lau-elo cheques Ls ao laocolnd iIn uuo e onrt ,coaane Ipnadns drca
on ~ ~ mi. tomno ierln iio 12 'g aaon to-nando :rltI P Oa on 500 aanson proclos ''m dia _0 ,y plbilad o ane Co page os p3r m anco m acnn e 91 vededoe a Dbnuo e lns a ecplnd Jnobo quo l a l i reca.. 2ar.5ca
0.12;i 'do a nal .05, o ptanlo JA' onv rosch suilar all 'o it tellq A9nclca Euns .I0 ciaa dee law ceodos Chule d00.00 mancuarna, del aloe- am~n 0,12 do magnes~a, 9.5 do potto mie1W lacue Enl ,too-n.E Santa .Dron a vend tler m500 dce'qo ela .siedo pr-19 cnica de $01,549.53 an rela_____ . da o f vedicedan n, Eldn prodso spot" enev eork men68d TCUP. 274
frA,l mesa a i otIdo Baan"i'oa fran .... '- 'm nlln afjd Ia 1.35l LA yia en Y C M a co .1758O Cunbs en
b I I ''R dinia eno del pas. En Ha.i ie de vesitan, dose do equal0 acclanon a,0 inrd suglaorm d u
pe, 292, 54 Ia I'',ru."'..'2ot; 1 BOs DE LA HA AN Bei 214ein Informarln crerlhldo pade l vr.1 acnea7429
S adsa 10 graidaln n tu 'ro a comegg~ a lms jlefan pas irer clsie 931 a20' 'rJofm mib ~ em' r. I AoIosart
jos ill tie, nosjan 10.05 diopo proois da qua~as. doin domacero alur to 0.10a CI Ji TI It A -I 0 N1 0 I Cuvo IAace Letao buclin S d oruca dualnto ua dean Ceua en Igal erdo e rt ba pat
'lo~~~~~~~~n.:~~~g e 2.62e doo grna 37.49eI dena -A OCA M ..NJ Be' In~dern 200z~ 'accioho do' Ia -Ro nooi maeao ybacsaod rso 5000 m n ren novoomr s 18 alz aaqerpoe namnod
blnleqe 31.9 do pln erds, me- Un #bo.a Ifancal; qupodvuve ba l Su- I r L mi' qeoed'imst u as u~r5 palla an, raal do 127.043 Ioeii Iott Cab Haeiaterlias: l30 al 7. [898d o en lats~ b nlascnoio nuhalimet% ien deI Vaez e rra q uo d a r ae a14 doban Cenra Banlet de I~wsg .% LrrFrua 271i . 1.1 N VEJR 4 D aa Re, a m e coad a n aal ad aa deon N1.05 de CA E .UT
re a 06 d ilo q ien pii. sord; osll n y al igro nobre an r 'cisca OlCS 6Sor ss, op en50 aroeGn'y a. sir. Carla,, 1 .11 quinta pOloson. % a etlay1795 nIul o ad adl fraod urio.Coe
-ila 4.d nlo d aco .8 tnc rol do lao Irplo I' e a.71 p 16.10p uod doe 17 a1 GOd Ih . ri v-f Ti V 0e 11.7 a 1 50 abaRBU IO paoada.L El F.atselO d l nnbaa o a ecdsd
Grha -~g mated Isaln 116 -s-a des lborw '- d or n.or naa n ~tjo ec
Zeits 0,6 'd S i go s de le 04 m rca porgplodadon' p.trln s~ vmvennnP9 f cdlnei 911 lroc anl -. Sin Ridle a pnterior 1905ta coii aa Ia b.se ifo'blo de Cu 197- qu a rm 0al nfesd un cu -A
d6an ldoIdo fsilo W ar3 medom an Pu ro i o a ni 2- ; I-a14a'13,t
Au; wlf n ico a'OSd Idm. ,i~l~c "aia dooi 'excelontes caabplas Pet I Gr1an -I gaaa oilc o Cb, 14. aa o pnd a .8.1 n e ports10 4 alo lep t c oa
1 'rn -pio on cosdrd .o a 1 aod aj oa Vlore lno do It ras ad .~ ItRueA,1 Im eral. ciI a L1 BU. a n 1900. ID. Rcl. do 113.5[ cop o 104%r al peo o dsot 949 al peca o rdidiat on reitrfin a61 .o tio del Z T S.,0 R A O ddrs d~ fo15 onde nte
alfalfak, 1y rona di olmna umana doa'dh.m de o svo p~iee rnti it Ia -o No 1,- na clnHuln01.-- 11% N u vzn Odlc e ui 9a
'r, co it vonaj do Iu~so hIy .torna.o prapledado .io~lca its Toore 'alom maa Iooe lossi HupdMoar.. andi oprlo ots '7 o Cat- AlArgnriciulture, 7 onoaraigg sd o.,ofectra hap' p2,00'n0sptom re.Enes
qu ne bal Quo Isa a b'1 e c, speh LJ .eul ruone ..elaln 1 aiiCrlnapn ae 1 4.114ina oa sine ., o gaeol nomalo toas eoln a n nro huo Ipa toen
5al po00 (Ho Ha'diitoibiaoia. me- 1944-quAZ;UCAico mCRUDOSdopvaor1" qua anschdajaanmenosp.tlsral.1.'edo
gada du- bdhnnte1 ~ 'el ganduL equ a lant qafuo L aerara "ti fuert conmzis y .. cro 'it... ,aad Crrene chco caj 17 10.'rlmnpd cu naoda a 1pie omnsa ec i
0.r7 ut prd1od .oii 195 ofric goadeeearonprd1 oa pna ostsrolermal s y lomglia, rorla. .0 .- 3d6o Ia- -a. otaa. feDd n etan alla md-ne esdaloeotocolfdoc
.Slog a a s e eln e r Is on ha- l p .pn Pan .nno a l po ao' ga carreddin. porn e is blC P~b lc 195t 198 a d01 c~l d Pne ar do in l on iiad Io tipo-n 937 Ina dlfio e gandulub com an.y m orntcnosi roi;e n id nmvmet aedtian ,25 di- Afc l ianes Laug. 47 artd varie .sa . a 27 vro i vesdde, i.o -gre e re0p cp e
Enl~finlir a.. er s an lssa, bqq. 7.5 a 28 50 dann 170102. .. 1 o lds con predl de,1 Co la l mlho lo do d
m'einco ~ allmenlo p'ia Iog vaca exca l in o y 10t a nlearyrofa 1e25 .112'tdhi y 0 a 25-114. d id Td otlo I s haas I pst-las ir '
-l bea. 'o g ao bleon uva da no t har, e penp anar4n0eva y 'artia ;0 7. sae fgmii Fran .,jda'e Caifornia No :lar an New sok Lranldo.aLos 1an -hioealid I a len te del0 CII 'an6 Cabal am- oncluldo. on 01 -oa e ha. t 9W5'El andu lndata a0.go-a. vea- Crvn obhen duo-n 1flopadg su-on na u nxm uuo enrl- 0~a1110 ea a t.I014O ~ bi teo foiao400tnld~rnInahtao laela nlt 1, ;-_.ffull"~~~~~~~~~~ ~enaod~bs 24 do =llps par l fa ao modladosuurp mar-0 can mope a0lb. don'ifr pa'o do pni-aCbn eF~crcddB ianm n4 scnb .j
cnadnutiv 1:.6 lsfpr~e qu o 2n.2ateaimn, y Amo y po ea, do 12d.414 e. Chl do 20 macurras:V 13 50PperSr r 91-ofbrn lpel e10 omapn my;4l~.my o o
sean ~ ~ hrids conndss to oedbsnn -- R poann bede ain 0j me laou epclo par by falili" Culuradaoost aeloo Imnls- Ieiaa .~bnae) .o Io neprlna venas yo o muadl l a 4 p lo- i
See oriocno-d Iaxmo n.lete aex .. 1 50 ctro a. 034-16 y mdoc pr oesde3a5 un oanla it lea, elemnte os dia; 1 p.ft dos' sje n Nasotnosl hooo dch aI del e-a ran Chil quo han confl-mado (sin~ Val o iluardan~~~~~Is enterci de -rsa Peo a -;prcod'1 ,-oiliia 95 Telano e y belox.I Deetrsd caones c on Savannahn delclroni- enn:Rea1maa4, mayo
do-qo i pana s -oopea a 4.ut olmno quo no ,s quo 51 maclomo els s so onb.ol r an -- rid Marrow,. Cr..l qu..l ..n .. .iid. 2A5tlre
-rrns alc "abloas d pHmsal-o too-been ningundiial n yat quo puns pere qu at-a mCen, nodehom14aI en- .'ik alocSie re o)' .." mlrlu ble s a a 62 y uro n eit emne ouiainu nec-eqe t172
02 rono-eccldso do5-'d Impan-o La4 Starar Cs - Bl do Adh 011. I~ Ien CIpal An4rn C.po C ER .. Chl deA m-c a Cfain TONS.a
m. bojy.v~csch~uriisr all -' ,De T. I -ae In.a~ca canso qq. Be 0I 00lo c nlr A.~~ '.gi Co A-.' 9l veix.r 9t Bay1 127,043s .
doemgeso .5 hsoso allntoslin. um n dntto o s lcenhoc foboero. n o roa .15 1 1~ 1 tax) . 1 ~odn-Clf. 11.00, al prci "sot lb Bl 9l.2-1s4 ;.. 1
aO.1: almba d au rdneae a, venlrcaaon tufr aS s .l 0 d-8.'d. I T. P -i Chl a grae usebana Ceta satCCtlnao80-Rop''-a -o 137, 5 7/00acax
- a0ird fos Ca a'3~ ,sao dod ditel Maa.-1.2/9.031812 93/2 5
"0 to.b28 ap'4rlsdasa del son-e utillzdos ya. su n o, albllaes.n il l aun.e com enrts .aar0 Mo.smr .. .5~ .. o. Juli - 5.20,'2 a.2 5.11 1.23 a.23/ lt 1t11
pnloenal 0 d15 ii s l al inim. L a0dc na nt Eu rovln 00 01: Ioertn n dos an a S r"l omn -7-y7 it..-7- .0 Do -oa pan ronde al &68nt CIF.oe
- .09 pymt' 'carneclosa leoe' frso Murs Carp...do a1n:.csd 0 o.P.Ptoo ra) ~ sut.u I5 IS Se1 -. basis Nvb-: IS90-Nm -----n a"- ,02 M
Plat orlozas laocr n io artrn Al aooa do aa Iapst 8 "' tes .. 2 127 ;4 -1 I0 COLsAls DEas LA cti HA AN '
116a ann cn gnlo lnn a qls odd c alas, 192 ca ,a a dido e. L ac o ,on b. T %~aa Gypsum 500 o doa 0 ,As (si War 5 5 ril -- 61%i ont orot-fma an quobid on r 01e jlo pd apinbe
a e .1 ,aL Pas qulnla de .ei~os 0n. aU 10 ..O1I. 1 B _IntftrIadoSuna., 9...A.. .. .m.eIO 6-iaoptldos- kpo-odl.*.-s'.tenr75 --srosmafHubIa WIamontotascoonra quoon6 I86,918tmq o. S~a oxqu0lnlos cegosb ad os, con ia 1940 a x J i as y pefaiar s Io -spoonar n 'p-. fob rr os tr When. ots .. -1.0-71 ...
concaoe a, cam do ava s e m aes p'; pe'rol.ra a .. I .. 8 Reivn.de3 haue s 1-7 0 IZ O 0 F I 1 A co una6?_" Iidd e a nrmpana- pradors enhl pon boal aoass co!
mo-ro .r jan:.60 caclda- prnetamol e, a 194 do po- 'a ti lao.-o pliizo -o .oie NalI I l Plr, amroao 131 710 a 74 00d Hatales cluheri analt de. A.
dcrlit" al do ,,, t2 p endbrn anti-ain ao on de foslDr sots Pas q..........1 00 toles, do 8 antse no n z dto, o qua q eorents ilo n :mat~o
,lcanes..6 di grs;.74'ecr I a.n ouar sla Pals ... 491 Sei- Aaiea Cy poONSSa~ de puolom en00.0 juifir 18 p anta Jnap nnio~~t o-oa
L. Una g'aolO. lgr boanijesraci *1,o9.o 1 16 timbe :l *slnno do ag 538,474no temb argdju yI as aool 7o84%Monet -Am.,: Ca 2704 trlroara0 rconda ,antl da 'a - ;n
, y e loa (ontefiapn ac 20b yvand19 mediaa -e '=, -i -. do Io oro.e dBmnn nonet. de~i C Tato nixi. -a
- .zea 6-e1 y NOVuarM o a de DX 1 an- 0, o l a, Pasa 75 Ru.o vy Fblc o %o L% f lojedid de3.98anil m a a so l evlse deilad 'o f 1'vlattta
Liafha-ad inc 'Manira-no C deIO lsnoi treeios CUCGII'105.......... .. io 81 ,1 ArpooVlena, Na.7 -a, ... ... 42 0 Na IblsdNoaS- af4.8 pagda 4 El p ar e delot nmp a liots maia ra bo'sto mrad an dun
Nw r -a..ro aljea deaO Goos.a ,o. ur.l .~lC 90 C-d Al .t~e .. ,l%.Pnhac, Pr 'Ada Dcd It) - -In terior -- opiclure dnbevWhn gona pequllare penuco m iarts. a-aztrn
a auda lag if_ ponlbtld de do- p oal I n d lY l 61"rts dot yu On- Am a Ia Gunia u a opscl C_;d a .. non I~ lRe Tltcade Cal, 190atl5, 1 alao a-oye aepr l Cnoaa ovgra nra-eI
'iik oi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Am n Cry .. J).15' P-de 'i soid '' di- - ab. 'C Caa;ls a do4 Cubada flomal dopto als l'V na se.nlinn 9.1se G ahntageb.a. .opo.... 1.do .s1enqu Iin:trbEnenn d e el.4rm e, p dmarsape E1244, mips e ca
en Coomu' hn amirido dnde v~- l.m So* onto-o primCrs, Annnt. A... 17 ,msna S- Prflal de Cuba, s lpi lo e da n07 jla28 otlmr 2 oa
erms-dol~~~1 dy feslvo on.nad Am C...Fu Pr.- Ca 6Pia3ia a e a Fo
dtaniotsldobe an aceito 03 deal.l o orlno'M16 Pow. Ut 17% PuCen 2 Rtifue, Prcome33ls, r. .o 1654 ,(.Z)......13 oim r 8fdd .0.9 oe ae ty ou e e prcoe
ha co do aosra n aros ~ e Ju' d" oi -oam Com a F o eil.Po ca 41 .arae ION (..)t.. Ab. ..IEE 104 C-ER TONI.elode199
p. nt XI osrosNs.8' ''-m~ a P P.la~a aI ofra)- 1f1 00a dla nb 1949 .nrg r- s aaoEetl l~te %-A t per.6 anx Melss.~ aygt o el
_______________________ Paloo allld 105nin 3 0 asl idelCa ,
bn s. Lay dueriod .a d codo a o ,Elrlc6 o aatatn d ee a~f 1. 's/s. Cy-mi .. 31 5..0 ( 0I' -trn ).. 10 Ceo-n -epet .0 4.00ci~ 4.el 440rr 4.7/l ratic.590ar pn
yat e lic eloa an to umpona ceds 4An deag.e s dow York an 2ut Astor. Housts O a i .an. 12% Ioug 3.8 17vri ce -!lccmet oa. Ifacan Elentric Rauelway Ca..o sfoe rz nmyo rspnts u
ta-n cdaon cu ueoro. o nr de p -an*o midlo o oe 'oaig de A k LI o e Medz y de Huso Mot.sa P.ee o .- .. Mao - 4.5, 4.00 4.8 4.7 4.4/7 31.aSoN Baos00d
I log at_ Hupp. M~~~~~ooDr .. ,,. .. 1 lmrai cvals .n mir S ao s 00ntl beio Ca-90 . .Ju Lim on ig n Crceaa.. o y0.8 4.7 4.70 o 4.7 4.78-Nooen 250
Joat canaIaI. -s dReodla Ketehay .aA caooenon ocaiedade d urdtial, IanTote.igiern aVconNeerDCanad epilembrea 4.84-Ntoa004.75tr4.70t870no4.7-3/29 ,03
. I 1 .1. Ir Suga mi M.Ctalo G .ain .. .. 1..I.I. 55 Paatu o ren d Chimm, 17.71a 10.00 (N -rtras) e- Z C R SC U 0 a oqaI aaa o ia.-ed
gamdul~~~ ~ ~ ~ ~ ~ Amae. Tast Ias Tn de, 12ats :- l.lnu a n lns qa e slr .. M..ers d. ..1 14.7 ,.. .. 10 low . .- E
A me4 Durst.i. So 7oc p d uita hmrean, _,p' lola afor- ta tr na0l n s a --o i t r
Cuo~c. osleto a do ahr o conl C;,00 A re 7 PeroabW~h. Nta 104 cala, m-i (amn o ar- 101,,, Elcrc .. a aI
d In e c rte pln s 'eifr ytoo S.i Ill.. Paleos do rian s 114 7. (si : o)a90-93.o 2 otad l rco de61 IF q
I m grffcaslmetopar la acs incAtl ,as Ct. d .od alt 5% KCe D- ,. Caa o~ Frijole ) Reei Elctic (Dbnu -llo na o oa iu
Annlhe andto A- a-a Bonlbe .ene t ,ej Ia i do N nr s Ata C eor.. a 1ctiv a l.Kieroa Cs,,. ..'* ..o.6 Cre) 9015 . 1%) 2% vaet .8CFpr ua.
oat. Can anm doa als Ca an a, me dblera Graa, 12n fll Libn Alase n m y pilas... -u Se out Ry. .. .. .. .. .. .-. 7 12 ec d e A at o
, ogea LI~a L.-ea LL-. Csoan, Ngul1a'0ygsnChie, aun smoIa NI, va, Nav24 d Fiipnaspar ltla aedAm, ma0o on ay a os A M Bo depri .
ri ia node aauela, m Ae l lse a ls dnt L al n a -d Le Pa. "A b s rm d5thd n usra P. .. S.elra Bet_--%_91__e_____lpecod .0 IN m aamao otx a o a scan i-a Profunc l bad nse e a, Ebe gol Iaal tam) do O 94.. 5' ..gooa lealdy errccri. Be 14%enra p or iby, N. .. :::00.* .:: 11 o aos elns mrc- erpraonvna.y uda 0pno,
To ibls- ,ds-ie;a l PHai. ode o ,VIsi,unn l a a ,bndt ,,ar Bal a nde Ould ats MAXMO Sun'so 011. .. .. En ano do ost Capital (Dennurs) Be-ron
gu~ r. Sars e o, eh l t an 'Oes Phd 20rg d quao Brnd Ia Apo Itrd Copi delto anere ton'r alsl-r I
I sila eb d '-sta, om redio de foa c11qu a Stanmad Le i Val P.. ... ... ...- s,175 a .. ... H A,14 IM .. .00 -er io
ensayo y podemos aseguraooin Auap an -tn Gas Neg i~,a desi~l ena lo .uvo, ,. 25040 Deetrs, e a iIaSvn a slctxn zl a
entr 5. y .10 o C nt o quler qu otar a a b l inWa-aar Pu t Laldeba o Gi ..ano ..ac~ .. 110 90ri e a., .,nsoid11 ,m rx 4 a
detr uo Ia plnt n poser u aruso eg mlos q a o Bethu a Sto reie t 4e 3105,ei L Oil N ...T._aroute . . 0.rw37sal una, sn 950 reB,19817 .... 6 0 a e n C m odt rdt op, Jlo 22 tplm r 21 oa
tinBute 7qe airs~m cotrcelt~ deun ampo0 C
Ching Ca. P E I~ O DELt mrcaSgrC..I I Hy-"ed
UOxla odqir, Spamr e .. TsMrpyn. C.) Be M IRC AODA U CAR enrl- ataCtlia.--.
w i n m u w u~1 C1s Gas 5.W,6d0d1 f-n
.lu I~ I al lha n t ..nl bai nrd lMreOl. .. .... einoq optl %err ias a
convioneV Co Pali I' ., U,4 ADerf ..g aaPn ,Ptne .. I. u% 9 eu I ,e ,.-5W 0i!.
prm a flo'do In Curtfdn.L ip~a : .2/6'-C.ie Soy. N: 41A;,D"r e?(ans ,(ainu O R T ilfer L
Cortla ub, ..nd artn ,' i erd n Cuars send 138 1
I v~mbe yyi n eerfJbprechCurllgot% WrVt Vanadium Cap.. 3 d. spa 150 1I iNu mao u inain'ul l etlabe
CIond F.e.Ja~ o. coio 'I Sloe.aent al7 'stlw 1047C nsvlmbca L4 -a M.A.,
i orroz, con e p~~~~~Coba. mi ago paaJs.ea N Wolat 015. ': --....,...- 0 blana americto o 73l.0 a 74 00 Hoee L nol ii no so t a _plo lada cor naIe. r. iilsdlm r urevlmn i lgri be
cono .Aijl.OlL4a.,44,Pr- tlo m X~e5dc'MP el mpr C antmi foulinc o Com too ,.i Naonlst. .- - -a. 2 plto Coorao ta PA MSTR n.e .ud lo.6g0rd.oir...l ...
fant~Colon At.ina aug *- *- a i s.n 7100 .i~ a .a 4S 00re mo-cads, ae 8 ptr a n m a zty -'o l u u ra
dua sa' P4iIoO '. 4070''. --3 0
II ta ad Dry ..-' .. clarion._ __Ft_ _ ____,_ _-_ __I_ "
I~~~~~ Caen a er Yasagonal p ........ 491A6 osn,.- 60 d etnlo oc-~t
. : -~~D. 1N~aaH .. ..so. 45. .. 15 IU L -antea $100.n ,ipl ,nvmei do mbv Ia pacs o un- eoealle m ago iydsInpel
I"S an Lac I 1 N. A. *vot .. .. R15'ac~ do ,Sgo ..... godas V n opeacises coo, t9 u-,O A I N U I A ot LP lo1..A1I:. :: ITN ::- :: API19 caue S- atdoa a tnad ainoeoo.o iba ndcd neir
-rd de Ia m anten alS DEo uco rNEWla YOR oolo 0a pab. .O DD pan "vta -mx1 ae, .,I, a .
to' -le ,f.acecbollasaY fl anehlaludos. loxC oeinndprofrc sn'sd o rW tqo oI I..
Es Air O 0. Vos~ovt V1o1 Iomi Nuvenvases le '' rnI mr~tJ8,~ietS:_ Ce;
' -N IE O ..ST aA I COIIZOIacx ,i nCGDpZ/Otni. 1a al n e s~ m
'-77-=~~Rce Mod ..Il ,e m n -r ni~ : L h a a h n C, 'ie o10.0%oltea m ro tod Pi apr epim r.Te
. 7-ft r o i 'a 'm tc 4-F1 n Pa. Frtn n a rts -$ ,0 0
9"--se- CUC6108 9 .6des, tFailtonhes -- .- ..A'- P Uni min A-rcns No 1-,g 1. ..49 .1 48 de oe nmy ae aracnspimr npn
gdn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'epah rebd '1.n Ali ChFap at. .'.. .. .L.1 mrcnsN,1U.. qhfi uv irr oM i,(e
'II I
e ok m srro ltea yr Ar, 7 .... .. ,: '. 4la ....... ph r sbein n euls r.pr.m ro
res Po ri -et so ced _' ahnl r .. .. .. % cnd.N. .q. s f~- anuTrioil Brei
. a akrdM t ...J .. 3 9 in)Amia or.. .., . .. . 71ha uiai az nm y Pr l C nrt'a io liilreI
I s e e osblcac e a -, Ia 'U~t at es a m aitr. ...... z as~l -'t .' _F'.Cnoiao eCb.fnld a eins saaoehd ein nr 4,mro14,my
_ __.___.___ ____ ____________-.-_____ I I I I
. I I
. I .
. I ...
Pfigina 22 DIARTO DE LA MAMAr!r hbadR,, 25 de. Nov*. de 1950 1 & onomia -Y FiM108
T, I;~ II .
I I .
- I I I I I I .1 ,
- '
. Aspiran importadoresd I -1 "Oba Vendeli UnIll,'Idi 'Je. torreno--en
ff_" ,- e ejiaos q u e se modifiv e A r rop. aYer .1 1, ,".-I'"'"'' 11,
(OMPARE la (ALIDAD, on 41 ",. i
t ag, L enUS en I 1 -21 'I
*I;* I : I I 1 4 buques El U van6-.:in mi pews
la cobranza del 9/oso6 -1 V las Aduanas, ,. I - I I 1 1 46 1 1 1 ', ,I, l .. ' I .
el PR E(10 y el SERVI( I I .- _____ carga general ,
- j L ,' -: _"
?g:4=_=_=r') Eniusum4..dewli; milpo! -,,p ,. T"pi o4da '
Es posible'cancelen CIERRE, DE LAZOLSA, P iWe. transaeci6n en I I I 1.
. pFdidos nl exterior DE NEW YORK Los qW arribartin hoy. una casa de mamppsteria, en San Benigno
4' de aw 4 h I I '' Ig ley de min tA utom ''I 1. I I
I a a ) por la citada linedida I I Ii. :, , a este puerto. Now En In canticiad do vointisiote mil An Una or 1;1 do netenta y doo me- ,
NE Y %,Ccnaviemhre 24. '(Uni, I I en log Estadoo Unidbo .. c'"toolnerl.noslege ilaspWo vrofn .u r. do W ei.,Ieon tron._f n at I 1: Gas e a a De RelpartA
a, 91iteral Ma; IV H V .
La Secci6n de Almacenistas de To- NEW YORK, no P0 CA actilvidad tub sycir an al did g a ga U, .
A r 1,h tt d.e. iqu a ., core .be : dursait, Ins cle tOtAl de .vebt un mil'saIsc anion Alturas "'Man
La mejor adquisidi 11clas cle Is Amara, cle Comercio de ... '. I..afu,, __ .
P-11 ,a'"*0- iiin 0
Repdble'ajude'. 2u3b' I, AV dadox.'Vravu el hilo director de Luiplln%.. y I In cuanto &I fri. fietenta ycuotro meltrox vadradoo do .
' I'M lp", 9''er'0I.db4.rPbIem- .
a r. I a Jos corrien. a rreno, egradoz de In lin" a Xseel av an rett.ift c6' ag taci6n do company us i ev6 i maul discutianda una ley fica mar t in reflare pan solo te "so, con techoode
cmoCI6 de Ins gest ante. a. 56'emi4r;nx Be I habla arriihado"h6sta Ism. fres de. Is tancia Deliclas, an El Calve a. n_ lqm r
. I I., .- ri 11 ;Z
feg 1) Pn ._ 't In, Colo ,
Jones realize it tarde 'el'terry Grand Haven. Postal, I Una tuporficie
',0.21r.".'.0.,6,-."xi ,0',,d.*- 4j. 11 inIembro:cC'.6mn69.btr4. !m.F", ,,tas6pd a
d.',' qua an las.Aduan.,de I& anterior a ,Jos ellicciones, 'do I in riormerite Ilegaroft otro ferry, uA b6- I'Ll CU
Reptb lr % bm I impues a d ,01. 4i.e...", edias Y arialtrion de ImerAmors. Una cams do mampasteria con* trizInjas de, Var
I el rnec.cla experiment -ug somd : :-Se istin hacienda a ntir lax res. Un obu a 'do t, *'
TRACTO R do ESTERAS 9 par ciento' sobre as vents y an. ,a C. qure rgneresnle. I rreno quo mide n as ,-$do
balm Iran a] 'Anunclo i me 1 lifcZonex sabre at er6dito pare ve i. I Ue 'Wl
tradas- brutal sabre at valor do con, I % of u 42. Y. a ..,trflcl xl %, C.
. do ]a e.trdde de. lias duarzas .connq.. 'tan't 118ZON. Han reducida- Its I on I b am tras cuadrados do 'V*" 'd 1 1;u.tl= A..y. Ajp!., fud
siro 210.
Zn a am t vehdi" tn.
n dZe
pro do lag mercancfas y no sabre nistas Chiang an lag filan earn, qua Ilexaron durante. at din expre- an Is calle. SmnZen mil VesooL _;
INTERNATIONAL ,.tar que istas tengan at din del Corea. rajan At pros consumidores y contribuldp sada. an Bantus Suir, ,v an Is I _. .
- a detener log sumentos de precious, I 11 r ,ji tr mfl quinion
, embarque, do acuerclo con to legk- Sel6n log Antecedientes relativoo a suma de sets mll doxcientos cincuents F Is surna di out
, laci6n sobre at Impuesto, cuya base En at #specto naclonkl, In lists d .sigtin Informa In junta de Is Ramer. 'as '11 a realizados par log IUL peso& log pesoa *a vandI6 ,Una can de consP/ se valorem tuvo a'su favdr pron6stf' a va Federal. ,itingIrla'.8chdal ,tpurrIo aparuce ,on '_ truccl6n antigua, con I mu, tafteno do
impositiva as at desembolso qua cut -XI Tesoro ha aprobado log au. arribardn I.. gulintes barcos* T El solar nfin aro It 4e It manzana ietenta y cinco.,Aetro$ cular
__ qua realmente do log specialists cle que,:Iop irr; a o%
.. reall4a a ]a cantidad do
. Zoisiv6s mentors an de interim qua 4a Wan Haven, -buque t1po feri-yi IS del reparto Sevilliano, an Is Vibo- sups
se Pago, pero no un precto at ,qua n puestas sabre lox benef)cloo a provocado IO'R.20'
Be ha comprado. no me Ilevarlan mix qua 005 milloneff hondurefio, .de 1.678 1071elslax netas ra, con Una extension superficial do lei nurhero a704,' en;egta capithl.-
cle I sex recientes. pro odente do West Palm Beach, doactentus ochenta- y ocho metro 1,
Se celebr6 un amplio camblo tie ingreso anual de ,lax CcIrpormclo. __ -, ._ -1
Anteriormente, -Los exportadores de Is Industria tonsigno.do. a Puslaq y. TAsI S. A. cuadradoz, me vendI6 an unmil no- Una psi t& a
impressions, considerando Is nes. el presidents : cela'de CI& Xew .
conve' Truman d y at gobierno diJeran quo Dicho buque qua viene al mando del veclentos tres pesok con AcIventra Y matron cuadradox,,ean fr ca.
I niencia de angular log pedidos pen- .he xolicitado Un jiniouestoi "; Soma 38 pneumiticog,11 0 capitAn. sailor Nicilas Taklikos, tra. nueve centavois, ,
area or .1 go it P;oduct9o de game no serla a ectacia dientes y de no retfrar mercancias d rindiera cuatro mil' Millones do Y calidad de li tros . mino Giiasimal, an-- ltvr enox segrep.. 5YI maleis.-Tamblir )a 561,M kilox do mei-calliclos en go- dos de It antlaun Zatancia At &in Jo.
V. Z I uanas. lielando noticing' de aulner) n nu grc serlamente par Is prdyeetsda reduc. is tin important .. I an tanto no Be aclare a-las Ad tax. de; di. ,Cj6n de un 30 par ciento an at am _n Is ti4cs mil quinl nats a* se. vendt6 an ptimitrocientao sessift
I ) P. de acuerdo con la legislaci6n I 0 are), incluyindo En 12 SUMEI r
emP vi endos y favorablemi injorinta c gamednto do nuget. val ,comn 6 pesos ha Eldo vendida 1 2 Csat',Coln y 03 peace. If _. ."
.:r LIT ...1 t !, ,
.. cificp del impuesto, cuil as Is base .do las :01:o *do gains natural durepti at pri' an, I "
ganancias, ferrocarrIl contenlanda su terrend' ,,a mideg ni
impositiva del referldo tribute sabre ... ju in r trimester do 1051. cargamento at I grinell de maniacs. team cumdra as, oitua at
entradas y vents brutish, quedando Las inclustriales salleiml maj : ;! Eicp solo de log huevoo bajgtrA se n so relactonit-on at Moniffeato Lacret n(imerci 465, an ol barrio de 7 81[6ft comer W do,- ^94Z-Avw' I suntan Imente an too meses verj' nu era 891. Arroyo Apol* ",
-ROINOF-- sabre Is mesa una*pr6po5ici6n pars tre toclas as groups impcirtantei-14 deros. Fain obedece'a qua at Gabler. I
,ancelar lacing lag 6rdenes y Opera. Henry M. FI tar, tamblin tipo 7,Tal 1* , *
allull %. Iservi. no ha anuncindo guq suspandeiA An a 978 tonetnelax its, La Casa altuada an In calls Correa clones de compra de tejidos no $610 situaci6n an Corea olev6l las I'll 'CANBERRA I
UTI ___ I as pfiblicoo. Los ferrocarriles; Can'. ciestosa programs de apayo a lox pre. ferry hondureflo ":
S11 ; im arlados, mino naclonalics. el = 16'.71'."
a. no de Ion P rtm e' r"' ''I ciao at dfa I cle enero. tog procedente de West Palm Beach, nOmero 175, entre'711ores y Ban Be- al do InUsa 41=
ord6 dirigirse a lox Ministros sideradoo u as gru ._ do is tr I t of ,
. ficifebadraI. equuyot;nrtroesnovetietieciunta 0 141 "' ..
afirmaro de 1951 set-An exhiblelos par lox agen, ,,,
4ovillo- 'INTERNATIONAL *HARVESTER a c rn hablenda traida c general ron. super del Tr baJo y de Camerclo, sefialan- pug descle Is guerra, a Los Carron Ford do lox models consignado a Dussaq y Taral S. A. nigno, P WI I
do .1 primer qua ya an algunos to. matron iumdradas. to van, i6 sit q "M
' tes on at din de hay Iln ei *- In' ." 11 U -1
pero ]a lists princIP&P-tuvo #616 pe. imblo e tenide an carrot argaferrocarril me ca in I IA : I I '.
13,10 10 Ileres do runfecclones ho empezada, 11 it pesos. I .i ., "Un, ,
jj60. Mociulnoria, Agricola McCormick International fins gananciam notes. lot prectos us rigieron:para log mo. g(in at Maniflesto R892. I I e-Ar I I
'jilf delos;de 19 0. I '= do vw
%V1 a disminuir Is producel6n par lgltg qua 11 Esso Baltimore. buque tipo tanque. 0 con. Oahu- tea) aprrlodauclt6 rf ;edale It irOptria farnist4 Ave. do Espaho (VAtes) No. 231-Apdo. No. 2-habonal de tejidos y qua el, problems me agu. Las obligaciones, .an alis 16egu. ,,-; Anaconda Cop'per docimu-6 $1.50 de bandera arnericana, de-4.711 tons- Una parcels de terreno, rivado do, lao,*Is me
ddizari y micanzark gravedod dentro lar. Los tituloo extranjerps, I lodes netam, consignado a Is Stan
eerlicie,,. con Ironical Camino de'San ades ,&giir.A r tn canperjuiel ,a qua su- a, tn baja. racordaron pager un diviclendo!&6reo dRrd ; Oil Compan.y. 'orocedente de klentas does matron cuadradas de xu c6ut ca. An a 44*1a ,Xuarra, 0 6W
oed6 ilzo, %a' divIdenclo a lag corfitin, tid commercial ft era t SP
el meg de diciembre, a informandO Los cereals El mlg I 11 to extra Corpus Clirlitt. condliclendd un gar- 4u;n,. an el Riparto Guosimal Arro- -'Cit as Service Co. Los diri c fai 6ti,' I
at selundo do log baja. 1. tie rhento de Y)etr6lpo i6.en Is cantidad de
. fi at, as almacenistas, qua estAn pa $1 I coma at diVidendo usual JIB erudo seg6n el yp Apolo, so vend
. ii unit melacloint9s ve)nticinco, Pe ro, demde 194le,',ap; gi
DIVIDENDOS, INTERESES Y gando almacenaje an Ins-Aduanas par Se oper6 an 2.(120,OW acI;:lanes yt tri ta"
Trat.aron los I me ral de $1 y un dividendo,-en MnnIfIesto n6mern 893. 14 .
-1 I ., Elizabeth Nfelseh, buqup dfln#s eqn cuarenta ,.,,.
ROYALTIES' la.dernora at clespachar lag merean- $5.270,000. an banns. 6 et t, 0. =
, lacciones do 5 par cienta. y dox.centavvs- e, 14%, ,
"
ci s-por no E .gas t a I ,= a I
I 11 precedents de puertor dal Golfo y I I eXplotacii _0 ,,,
acep or mix preclo que I Its Je% =joS En In Casa Perga Ina, Aguiar I R Am CON
at Is firma Lines de Va- En el.Reparto Lawton me vendi6 IWI
. Vo a a inleistr Is exp rop ietar No. 609, estAn a Is M to lag De- el qua realmente pagan, tenlendo ho- oreld, conduriendn 1200'to- una Casa con au terreno de clenta on. aox, so he decFd*frd'
claraciones Juradas Modelo 7, Tm- jas con mAs tie dos meses de di que esus perjuicios van a re neladas de cargo seg(in el Manifles- ca metros cuadridos de superficle, at. plot ac 16n del product en gr*n excels.
r1a legunda, porn at Pago de es- per..- e ;
ara-r-, Declaraciones',,d I "00'r ...tos Impuestos. tfr an at abastecimiento del pais. .. I president Ca n6merc, $94. tuada an ,Is calle.16'entre B y C,. '
del D ec. 233 Tambl6n Be consider In convene' I I I I I I to xuma de dos roil selaclentos cl -, HA SID6 C0NCZZTAD0,ACVT1M
posic Salieron cuenta pesos. . DE TRUSQUIE, ENTRW DOLMM
0 mmmmm cia de hacer una ,amplia ex i6,i Durante at din de over y hasla I Ing 9UMA I
del problema, an Indus sus aspeptas. de la A sociacio"Ift de H acendados; *seh; de In tarde hablan saltdo del Un pequeho Zlar de cuirents, 7
Estintan legal dichas con aportaci6n de pruebas, a1gunas -superfl. LA F AZ, (; FLA)_Han Ado roALGODON de lag cuales ya son -conocidas por 1. de La 'Habana Ins itguientes cuatro matron cuadradoo de clentemente publipadas an esta capimedi&s. W a detalles algunns Ministros del koblerno a In- = : cl.- .con fronts -a la calls A, an al ReFrancesca Marcolni, 66paichado owton, -fui-vendido on qui. tal.los detalles relativois al acuerdo do
former a lit opinl6n qu6. Is Interpre- Rectifica concepts qu 0 e asuntos pesos. .. I . -Weel Ihngd MiCIERRX DE AYXR DE LA BOLSA DE -,f rtnulara sohr natra 12 Guavra, par, Is Cuba riceania ri.toton' f0prisentent" de
NEW Y01RX tacl6n actual del impuesta, encarece I ner bolivlano- y
C 99 Transport. bicho bu4up conduce ra. -- 1. tr Una. empress, a xpafti&rt'4stdtL 191
En su local social celebr6 at "Cen- et pre to do los teJidos an cast at 18 azucareros, en uni'earta al director de "ALVance Warns y cargo general antre 'PlIa Un late tie mil .cincuenta y
tro do Is Propieclad Urbana" su anun. Cierre POI ciento. I __ I MR a
ciada reunion, pars trataf del decre. So acord6 igualmente adherirse at tabned. metras cuadradox tie superficie,- con PlctD; qua imPlicil'u1niltbtaVInkial-de
to 2337 El Sr, Presidents do In *Amocfacidin sabiliciad hay que evitar. martifesta- Doode Ca Guev're. continuari via- fronts a unit faja, de terrene destins- 200,WO dolikres,' 'ow' ' al intorc*06
i.m. hqe Intel 8. a lag I o.m nins Diclembre .. ,. .. .. .. .. .. .. 43.58 banquet qua, an honor del seftar de Hacencladca'de Cuba nwrtiega Is clones emativAs y temperamentales. )a becla Santa Cruz de Tenerife. -v do a calle, segregado toole ello dela b o.de antimQb'de dust
bi arias, rZ a Marz .. .1 423S Ministro de Camercio, as celebrari publicaci6n de Is Carta qua he trivia. Say at prirn&o an advertir y Inman- demis *puertas ouropeog de ffu jttnm fince. Maria Santisims, an El Calve- v one r matter I '. ldo '
ales muizoiff
miento de fincas urbanas, an las so: Alga .. 1. .. .. .. .. .. .. 41.74 at 5 del pr6ximo diciembre, y diri- do a nuestro distinguido arniga 0 tar to) ocurrido, y sof demon bacerla nilria regular habitual. ria, me vendI6 an cuatrocientostrein- Ya. E Banco! e anund
cleclades an6nimas jue deben pagat Julo .. .. .. - .. .... 41.20 o d4a girme a todox integrates do Is doctor Mario Motions, Director del co-star. La motonove Laids. dpgpgchidm to y cuatro pesos. citte an Is a4uslid. ,p cons.J.
at impuesto de utill ades. 36.1 c
. I rt i 1 acuardqx, shrilarex
Octubr .. .. .. .. . :* log a a colega "Avance": -Mi declaracio nor a] Aefior ltUOlra,, hmCi2 4 I 0.
Diclembre .. . . 35*53 Secci6n con at ru go qua coneu I 2. nes, an at ampec Ram6n No I- I
op nicnes * tb apantado, no fueron consultaclas Sivpfinah, c6ndUCteli
Se expusieron distintas Marzo .. ., .: '.'. *. *.. . . . 33. In Irran at homenaje. Sr. Mario Massenx, .. do cargo gens. 'n qUinientom; pesos he sida vend! .6 opes europeas. .
sabre Is improcedencla del ca ro del I Director de "Avance", I con nadie, no reflejan an to abooluto at I I :. ', ".1", .
tpueato y In flegalidad del decreto at criteria de Is Asociaci6n qua pre- EI vapor Reinn del Pacifica 'n" 0 i 0___.
festAndose nib Consulada y Animas, I sido, Y 12 responsabilidad do Ina mis- teneclente a Is Pacific Steomp t. junos letracibs p r- NmVI_ I I
tidarics)c de as ecer UIOS Tecursas Ciudad. man as estrictamente personal; seria. nation Compamr. Diche baron qua _7
'": los ban'Canos, con -qua pr edan, part Imp gnarla. Satisfacen a los cosecheros Amenazan 1 7
., a Mi estimada amigo: tn at ninnero par WOW, injusto, suliclarizar a Is conduce hacla Euroina cargo general I . I I .-
. I r-
Se hizo notir'la enorn ffind qL1V del pagoda marten 22, usted public Asociaci6n con actoo y opinions an pasaieros qua trajo do bui-rtog de I '
envuelve hacer pallor par Ins .rent-as S eR at peri6dico do au digna direc- qua no ha intervenido of ha. ildo In Am6ricR Central v lit Arnkrica del 16 6 .,97-..
an o1da; I I Sur recoW an Lo Hoba6a solamen- -.Alt 4, I
de lag fincam que-poseen -eons com- de tabaco m edidas official cion, unas declaration miss qua, 3.-Como no bay ninjon solo an Is IV 26 barajercs. De ruestro Puerto a un paro general el. I
Fafiias un Impuetto myy superior a par haberse prestado a comentarloo Vida, por
. abonan log propletarios In- ajenos a Au finalidad y prop6sito me torpe .qua Asia sea, qua no 9RI16 despachado Vaer Nassau. I "I 11 a,- .. -, .
clivigu'aelmente, tada vez que coos bie- interest aclarar, In cual deseo 34cer tango Bum efectos beneficlusca, celebro
nes Va. estAn gravados Pat- Ins tribu- Conf ian en que el Presidente Dr. Prio facilitari an at propio peri6dico y lugar an qua s orturridid .qua tan Fendientex Acuerda -la -Federaci6n. del TrIansporte, A000 ; ":
. I
bo [as in smas sparecteron, favor.que Is bikn ban provechado hut-stros ami- tog despachos* officials de inlida paralizar el servicio A61ineas 11A 0"10i
t:dn con at Impuesto de ram Ph- ]a creaci6n de Cooperativas y Caja dePristamos agrodecerd muy sinceramente gas, para bacer deteftntrisda' *Clark- de buques qua me hallab4n pendlena .. e.m id .1'...
blicas. U tes. lones con lag cualet.estoy absoluta- tog de ctunplifiltelita a Ing sets de
-del cl6n del Banco de Refaccl6n Agr Las aclaraclo- son lag oig'len emente tie acuerdo, pues me refleren 9 tarde de ayer orrespondlan a log / La Fedcracl6n Sindical de Traba- tids8elt Bancaklaty de is Federseft
Algunos de Ing presrntes on egin Mi(,mbrns de Is Asamblea y L-La parts desagraclable ,do mis hechos y actuRciones eapecificas y ri- siguientes buques: I a -ba,re 1 n,611 deslacarnn el error del Mi ("onlilb Fjecutivo Naclanal de lp call- qua ofrecerA MI veguero una 01(i declaraciones Ina dicti durante mi es- g.roramente clarion del Honorable N.rlaritle, an Paulai: tota Codring. jadorei' Bancerlos' y at Sindicato y'el Sindicato Provinci I do Tft tpo de La 4m. all16. _Pr r' ., uftre ,Bancnq H'b 4",.,,
rusterin de Hacienda creyendo que "AFrIclacift Nacional do Casecherns center y Rdecuada proteccl6n; ade- lancia, an New York, bola In pres resident de In Reptiblica, mi ton, y Norllndo an a. jla% mna Can. P 3vincial de TolanjadoresBmincit .
exigiendn at Impuemto de utilldades A de Tabaco de Cuba", hah concurri- mula, in cooperaci6n nYuy valfosa del do circunstanclax muy lamentables distT Join Y b Olga at Dr. Car- tral, Florit,' La lPe. y ) ,Otus an Ta- I no, amenazon, con Acuorde'dij 7trailepartor adres,
lag compaAfas inmobillarias aumen- do al Paincio, pars teRtimaniar a) schor Presidente pars In concertA- quo Jnfluyeran tw an ml too Pr SocarrAs. a quien txntas aten- lImpledra; salon dos ultimoo; dadoo 'un pqro do tools log tralagjadores de tj
to Be sq L Ctarpmar' at pr6xImO lunes, $I -1 tint assItriblek general cslobro- !
er
taria Is recauclacl6n, cuando as 10 Hnnorable senior president cle Is Re. Clem del prAstmmo de distintos ban. Aninno, y lag envi &I ri6dico min re- clones a deba Y Par Ins cuales Is rel. 'rv' e pip empre#ap tratan de pajar loo.,sm, dii4por Is Federaci6wrNacterial 49rcierto qua at disolverse Its compn- pfiblica, doctor Carlos Pela Socarris, con radicados an Cuba a favor del vloarlas, pues de to hecha, me- taro p,4blJcamente mi agradecimien*- It Askild ii trati"
filas. In Hacienda dejarA de cobra hage I de be A "' a' c'4 Tijbiajadares del-Tianip" rn h icnin de acuerdos adop- ComiL6 do In Produccl6n Agricola a gurnmente habrin suprimidn Ja Qua to personal. t.r6 b .1 b removido Iarics. cariespondiente
otros impuemtom cuya montante eadsu- l e _11'ej
' cum I a teperdeimprudentesyaque 4.-Estam manIfestaclaties Us hago a in tt 1, qu 1. I A ,u,,,' it 0cordb" a '' S LIS*
dos, Y prlfundo jagrRdecimiento de In finalidad de racoger y pagar todo pud er n d 1, an n ,che d men, con Ins rebaJasanuncisdam, 4 pirkiiiiii:
grior R to qua se page par utilidn- in aye I ., '"
a. I par Ins distintas medl- at tnbpco qodada Tn poder de Jos cuando me ocupan cargo de rampart- dei1ipontAfieamen4,e. sin pr"816n ni in- Gibarn. Clare GIL.'Immorainrl: Ethel Ism ye estin-facultatims -par- al-lKiltr tott A OIF vmc N
__1__r_ 6n de nadiej an obedlencia R 13 y ancisca.Moroxint rniot.mue-.de1. ribunaL-da. Garantiao-Constitu. tr ] ran "a hacen eli
dag y gestiones del Gobierno an pro. cosecherns; rA e ?a
Itfplicaci6n de tribuincl6n qu Be Vtra'parte, :dada Is di I un mention de responnabilicipf, Y de ll m F'Regla. Este flUrno -real lzaha clonales-y--fiocialemi-que declat-6 nu. cgs9Tde qoa'ffa- alati q a .!
in Ampliamente Be dellber6 nobre In tecrinn de Bum asoclados.' I Pdr Posicle-n Mayor Rctividad en ]a - debar conmigo roibirto- Y con' a Ago- de, 11 un ':r Ulte-:
crues y ]a convenlencla d hocer I in a eon horn sum manlohrR3 parm, malir -In y sin valor alguno at aumento de cig-sitisfactorlo lag n A, 8_ r*,
I Entre Ins distIntam medidam, qua an vornble' del H6norable sehor Pre. Incl6h qua p fii'jii Federq l to
ro.n.entvii dee P_ bene icio de los coiecharos de tabaco .resldo. del Puerto. salgrioa toneedjolo par decreto a Jos I As us"no, A .1
gar a log Com d Psas rom. sidente, eqferan confiados log' dirt compra de tabaco habri c S.-Y, par ultimo, as oportunahicet It alas I
PRiilag IR nevem que tlenen do ase- ,a hap prnducido par at Gabierno y gentem '&, I I Fencleadoo an ]a Bahia sf, lialla- ,empj"#(* binearlos. A; a t 11
" a asoclacl6n, obtdner rA- I ptWica.reccinacln1lentb' par lag beee- ban, at Bah(R de Nipe,"A6 11a Vmprd- 'La'Feaer i6 mencinda he de- to ; lie
sorRrse bien y mantenerse unicIng pn qua mnuvo esa demaxtrRai6n de re- pidamento fie Weikjab or a
- ,,'don In cnoperacl6n 'Qllclnl en In entrante,-semana tadas declaraciones del Sr. Prbalde ej, ermis6 6 6 ; *a A,_', yr;516
, ra Aefender sum Interemen, ya que tin conocuniento, Be menclonan y don. qua 'a so Noviern de Cuba. qur rspern 6rde. qiandAdodel Ministerjo del Trobsio 11 ,, ** .. .. I
Ism on ban tenido del Gabler- to an 61 acta celebrado at nifircoles .f mil". ,
Inenn: Is prolecci6n ofrecids con mo- a act ne, p;rn hacerse a in mar, 01 -froncia (I
crP 6n do on Cooperativa de illtimo con motive do Is Impoilcl6n tv
Podido nbservarge Is demprencupricl6n no, I En Ina almacenes de Cort6s, Her- .. ". d7b4rville, qu serA nfr3- n 1,
cle muchns que han dejado saber at liva del pagoda cicl6n a inundaclo qua is ex1ja at cumplimlento de In 't asamblea concOdL6 .un, In .
- Surninistras pars Ion 5oaecherc;s do resolucl6n de -Is Comisibri., de So"- conl[lariza a log 'dirigentes sf4 ca asON manos Y Sabrina scaban tie registrar do medalla4 a pona, N011"as cado at muddle del Arfengil y el Ellial.'
demcanoelmlento do to grnn it tabnen, Is clolos"y p i. lag eppal", d 9.0
-ascen. nes, propiciando Is rApida roe CaJa de Prdstamos a [oil pdustriplem y comerclantei- U ring Minim0s, %pe
dencia qua tiene at asunto. de! talanco on at compo a Inde n pequehox, V y cargar 1175 terclos de tabaco, do log 1109, both-Nielxdn'y el Essa Boltimor : u V I Y lefitrpo'19 Part a
-unificaci6n ,as cual" han dodo unwiiiiiiiielOp'-de habJen" Ilegildo 0 An V sdeldt, I" 93 hancos. ma -eqpe determinOrt la .1eicha -Y.. a)'!
Ogueroj y )a quints segundas, large I a nto '' tin
'an
Finotmente Be acord4i mant zaci6n del dahado; at aunign 11, r do pa% I pulg. seguridady.,galrantfit qui'mudlid'hece. an eanx manientus emplelldbo. i Ion ba c mnujncla
qtavas, producer I .paro -totaL AeL;servicW
encr e 6to minima ,*n distincl6n at T)ora Wego Ile- a,
el."CeDtra de Is Propleclad Urpilp$ ext log seficrea Rot imhllid- %in sienda despomhados a
achar I 'juna del Von l9i'agit4idos mornentas an unH qimmolea''Jigrai] is nor )a I reo eXtranjero qua aperan diverP. , preclo -in njmo tal coma fu 111tIma. nan, .Jnc., de Is zoi a, 0,
ftlortma lax adheslonc4 pain qua Pon, ritorlo nael nak- a r ,, 6A de-Welmedlos, varloir a sea ,regilectivni' lnue]10 ,
Ilimbras viabi zoda lie uacnte aprobado par tddos log vague. ademik do lao.qapaduras On idaid.Pro- qua "Vi7AMOS, , .., .. Tomblin me holldba oil In Bob[- ni de, colinducta estA sefia gas yre!as representodas an ,nues '
don acudir a dicha Centro tools lam 4 -par c lie run del torritorio naclnnal. RefterAndole. Ins gracias,.N i'lial a Iad2 part at din 8d: : it a. a contimla sin resi*ers al-' ,
ced"pla, surni 49 paesa ,;., I* qtledo, sum afectfilrrip. 11 "' at yate,.panarneflu Sanopeur. ifibado, I.
can uc Sa considered compten. del tailor ministry de A I turn, y me esperaquo'!6f'.-Merldoo'b'ompra- Pre* VaX Mi- I thiciscl6n de lag discusionexen ran el.:problema que planted a-los'tralloa= an 08 efecton del decreto 2337 Ingenfero Cirlos'llevia. con sun me. I o I .. _'
go a lam COMPRI)JAK inniolallin' 410me do pirotocci6n, tanto pare Hempecto del trifice, de barcas do sentaclonts de In A OCIaCI' ip dares realaudeh itus registrox muy go'. I Dr. Eladlo Rili *Irez. I Serviclo de c%4ofaJe nines council a turf all, er tra, Ism repre adored cubanog de-11a avlacift','lla'.
rig'.o veguaro coma porn, at pronto'en elchos-almacenes. demqra a negative a outerizai 'Ian. .11. del impuesto de utillds- i1nico organic M ayor interes.s. cabotaie me inform Oie durante at .. a
dem4 pars qua me mantengon orients. mo, econ6mico de qua dispona pars tn lox- almarenea de H. Duys and vuelog de* It, ruta Habina-Nu va,
dos an cuanto tit procedimiento a me- In estabilixact6p del p1ra"ro, 0 zea,,,l Co., la-firina i din y hanta lag sets de Is tarde hn YorW'. 1. ; ..
,i's Ferpiridem Tobacco BONOS DE CUBA bian arribado Ins areneron Fernando
guir. (Conflnumal6n de in Pig. 21) -de trips GRANOS "ZI Para acordado, --dijeliph a lbs
fCmJA: at prop6sito do Apida cream ___ Co., reglfftr6 4!M terclos mAfi v Raberca; y et Yale Bellatrit de. I
. linivus P ucedentes de Vegas finnn peri6distas too liderea 'do Us' tr*W
(C.inun.s) . . . . . (AP). do NEW YORK, noviembre 24 be ndera culanna. CHWAGO, Nov.,44. Atlantis de In dares del trahoparte .a&W m0rl;
- elta Abajo. Cotizael6n at clerre: Salieron, log atenerns Vernando Y sequin y otros motivbm de dafic levado a efedto cdic'el ma or rjgW
7,A- Jarcia Unions . . . as III I I in
-- Navlera Unicam . . . I Tambiiin so vespers qua an log on. I Abre Ciprre Tarark. Valera Marla vlena, e.1 re.- a In cosecha en log estadoo del guru- contra lox Avlones extranjeit* anques'
, '', 7 . I 0 Tel6fono, (Preferidas) . 9. Z teriores almacenes de Duys registren -si moleador Francisco Stikrex. -1 velerd ante nos llega at unformed del rep6r, cm tie relilono, (ConiuniR) . 74% en In entrance nemmuna lox sel)(11-em Cuba Nor. Ry., 5%%, 1942 U ,11le Wo friOctW -it% ripidi;
1, I I '.. I . Cuba Industrial y comer- Villamil, Santalla -y Compuffia, p;jI.9 Cuba Nor, Ry., 54%. 1942.. so lerida' 'part obtenet el ancu CnilAental Cubano 105 Cuba azo, ell remolcIulor Jo-6 F. Car- ce: En his filtrinas 3 gemnnas me hz Eegulmos ifes ones "
, Beial . 50 cornpletar alrededor do 800 terclog de Cuba Railroad 5% 1952 taya, at yate Bellairiz, y at Arpnern' creado una. perspeq iva extremada- permlso dencli rutA A Nui", y6rie', .
Rallropol, 5%. 195Z, 'let t It 1.
N.rtti A i-* -n, Sugar C-1- To' RCT ... . . . 3 Los -elecclGllell ritomoil,
. broncos y do Colas. tn ]as mis .9 a 1,, 9% 391, Raberco. mente grave pars el tirig& an toda I 0. .
. . I pally . % M"Cenes do Duys at comprador d I . . 27% 18 'A El presidents de In Ward Line !I Aran t de trigo del suroeste. Un
. Compmeita In Ina Azucara' Upmann, S. A., registrar log tercioB RCT . . . .
1111 11 11 .. son do Ajij a ...
1, ros' Ma.tanzas I . a eumprometidos 1 250 Cuba Railroad 72/6% RCT. 34% 37 onsecto ipico del Mediterritnea esti *iLfiann, dciirilfigo me Iiivaxin
1111t t 0 tambiin que In %, El din 5 de diclembre pr6ximo 'y I eficto lag ,elepciopes an al Sincticato
;, ) ce les Vegetales Be ha repor ad Ipu stacando In ralz de lam plants y as- it 3
_ .1 Ce El Coel- Re 717blica. de. Cuba, 4I.J
... ,., ,, I nero", (De Capitla) . 90 anati Sugar 4%. 1937 .. 119031A 1100%14 ae-yorda ddeallievgaaproto americaabaonaSiMbar- ti impidiendo at crecimienta de lag de Trabajadotei'de la r-ejWera do
.&I AlIta Ca lina. Ii firma General Cigar Co., me propane M o races El Area inpecclonada hosts Ai4kuahabo, an el local. sbqlml.#el mint4
. I .. . I 1 Accues, Vegetalex "El Coel- registrar en log antertores almacenes i Jerome Newman, president de 12 Is fQ;A qua muestra lot extado 'a, diclito an Battle, Porn- aesiginir loa
;, '- nero Rcomune ) L5 mitairce Lniuneestrqauecaapwirtaolvechharnduonsaulnl enoessandecomerpersenden mAs de, 13 mJIJO' infegranteessadel nnejPv.u:jcomitA ejecti-71
de H. Duys Co., pr6ximamente unom a] presented inme- tivo .do urge 6n Prot
I ... Contra omehe . . . MANTECA
1,800 tercios do quints, segundas, ler- 6 etarimt- ;
, I Co nyaftla Cubans de Ribras corns, octaves, permanentes 'y butes. I pecol6n it sit RKencla maritime radl- diRtO lodes log granos estin mis a C n :MGtiVO ,
arcla . . . . 25 de* Ya intense, piwa
I I %, I United Fruit C.mpany.. . 60 La Impreoi6n general an log circu. CIERR19 DIE AYXR EN LA JIOLSA DE coda an In misma. menom afectados par haber retirado 'eritableda y 'Is sItuacI6n,-dwAtkante2'
,
:1 Compatita Operadora do Sta- Ins tRbacateras q,,,,:n losgro'xi. cilica,00 at gobierna an programs de 2POYO que relna,,entre log groups de IRS 6
I I diuml . Sa mos di. 1. act, J&d cam ras de Las qua son esperadon a.los piIecios de huevd par log ru- candidatures qua- contending e*. 454 1i
mores .de Paz en Corea v par damps- too g'
Concretera National, (Prefe- distintas closes do tabace, at ncentun- Clerr' AtenlAndonas a ]as Informos cents. 'aMicloj sindicaleg, 4 'de lag cugki')
r-, ridas) . . . . . rh con destiny at merqmda damistico aides an log dexpachos (Stnrg chas de Whshfngton4diciendo 4ue les ragpcmden a-tendericins political
I adog par Alemania deffietiri-de In comprot de
, r I y tambl6n 'pare In exportacl6n. Entrega. inmedlats - - - .. - :1.62 n Z rmhZ'm.lin
--, 100 A C CION X Dictembre .. .. .. .. .. .. .. 14-90 to contras aftclales del Puerto, spa de .-disti t cionalpi;" all
, ", 8 is deqtro de lis pr6ximas 72 millonesde pesos on grana de 'soya mffil9tro, d 4:dat Artti. ;
'I- .. ., .. .. i5.0 huras a contar de hay han de arribar irateri do obtener -grarmis alimenti-I ro, Hernindez fTellahechft 3r Ii. Irell Enera .. .. .. .. .. .. .. .- 14,75 race ql v acefte det soya y qua an int lugotr ; ,
- "', ". Marla .. .. - .. ., '
, o. S par $ par I I .. '. cimuWacional lomardn,.lims 'rokill- -_ Mayo .. '.. .,-.. .. .. .. .. 13.35 a nuestro Puerto log Vigulentem bu Clog. - ,
, I ' ques: I necesarlas qua.: garmaitttert el 'drd
, , Acclones accift accl6n CIER.RE DE AyER EN LA XCLIA DE . 90 ci I ,
.1 "", el Airbars, Como regultado el Aeolis de_ y In legalidad an dichis else ones.
_: ,
,4,11 i Banco Torritarial . CAFE DE NEW YORK Brovig. perteneciente a In Standard va, de algod6n, huevo. j P....- 'i I
I .1-1 Fdult Comnanyjuegocede tie Now .
,
1, I Primer Papelern Cubans 20 I Cl.rr. NEW yOM Nov. 24. (Par at hilo York, conduclen a .7 toneladas d Ifflados me encuentran considerable- Cotizaciones dadan, pgr
Central Vialsta Sugar Com- 115 director de Luis Mendoza y Cie.) Lap cargo general pars La Habana, not mente- mis bajos, -pera ge hay ..", 1- "
li .181. ventas- an log merciicios del Sur fs' coma cargo general y. pamajeros an clue mother or cuanto t empo_ di
1. I 1, 2 """ 1, log comisionights, d.I, Thompson on. .. .I
do Preferjoins) . . 4% Diclembre .. .. .. .. .. .. .. -, 51-60 mi6rcoles pasado sumnion 47,673 ba. trinsito .
:1. : '. ,, A ,- ,, Comoaffia Mucarars Cisre- Marx. .. .. __ .. .. _. 5070 I- ---- -A.. KRIVOI .1 --f., El vanor Florida nortramerician, . I I VIONT""d-119% AvltdaAghlp
.. I I I I I I I I .. I I I I .; I 11 11
. I I I I I
. I I I 1. I I ., I I I I I
- I I .1 I 1. I 11 . .... .. :" DIARTO DE TA MARINA.-Sibado, 25 de',Nov--de 1950 1 '', '. Pliginn 23 11 I :
Noticia's -Nacionales. - 1. I I - -_ -_ ,- -1 . 1:o
- I : 1. 1 I . I I .
I I 1. .. _' i .., 1 1- I .. I I I I I I., I I I I .
. I I I 1 I . I 1 1. I '' ( I I I I I I,
_ ,, F2 A. R btAC, L'i .. ,, anos .- '0 .0
D. 0 02- -4 Ora atastell 1;, sobre I I
'a at %;U I A, Ref laceres- de Ia Gastr nom
". 1. ol r-te d e Ia' C o c i na y P
. OHN94)N' '' I 11 ,
1 I 11
6x1,.:1,r,. T AGUILAR ,E :: ,Ppor Angel Gurnijou .
I obras, del acuedocto d I anao:
TURNO LOS LUNIS I 1. 1. . I I I .1 11 I I I A
I I 11
A-21". A-2m. M-ion .1 I I I I I I I I El G an Ito Y, i
. 0, - dan leche y so, plato exquisi
110 es, 41 e-spoijo. que Ia'C. de' Fonlento perform P law asp, que I
. I .. ; M 'I c I k I 1 3
I poxillis en ar a SO,
D.S. TUXWO I In I lq,,, e popu ar ca o en Inglaterra ,
. AIR'M A C fA ' _11 I I I I di: V 1'. A] Ide '4 1. m uy estim aJ
1. .1 I.. .. atboles que" an manteguilla I I
W P -1
, I I I 11!
4111 ?WTq'AGUIW Per JOSE 'IQNACIO'SOIAS, do la -d Add Ia pot anterior I 0i"1 smo J
, y 11 to Ia car on 6tralclo de materlan'ligneas tra n, ,,, pre" cip un entuxia
N 109, entre i I Redacelpfin del DIAWO DR LA ConseJo ree= btros, qua orclena gle For at simple hecho do qu Toclas log varlecladel de gansos oil- ber .
.1 ; 1.1" 1. ,. 14' can, etc., etc. I 11 .1 Ia a 6tic got a iton
' Ia concesl6n, dqI mdcp lizacla Pat ail-6ritaclan en 'Eu. Goo di post, e
TELEFONOsT.191197 L I .,: WWA' .1 P as ucexivos. en at
I 1 ,, I I I I ACUedu a in 0 T 'a n -.es.id; U, .. L. I d 1. ces citie on log ah 1;
tinned p::eljram.nda d.1qi;mLJdCp, a v.'rTmi 'yjc MO on Jos demAs Pa0es
Be 0,sl r.,' C. q so El acelte as Una substancla qua opa '
(Vedado). Reclen eate at sailor aldilde de firmarb .V. gat'al A ; )%, vestm. dia de San Miguel, 4tempre it heN col I ehor Prezi- bemos todo ,lo.,r)elacionado- con log =odabunda an inuchas Porten del tlerr provienen del ganmu at
Serviclos do Mensajeros.,, La H.K.n as brian de server de ante close de :rnt I
o: 2 Castellanos. hizo center de Ia Repix Item I Seri inme- coineztlbla JES" men ter cle Sin embargo, cast- todus log (ancer segetun).,:
. embargo-' C'r g haste too mAs nalvajes, Co. I rian en tam comas dr asada. La noble. naturalmente, hizo
IRI 11
,emoma: importantes- I- braves' de0aracionex distamente envisdo a ]a GqCeta. Tan !eat de tod. Aiti .' ptieblu_., ,.- En Europa. me a,
je .Messa. ,Rel._B4144 1: an at' Ayun.tam entoi an relacl6n at pronto Como me., realize eate trimite ra kablaurls. 110.hombi., badd sl- nocen age material. El acelte de on- Campo, gansos de do% razas 11"HicipaL. coma Ia rcin y. Jos burgueses imi- I
. ,- 7 .7 I are log tyeeinos cle legal ,In Comisidn' do Tornento No- quivers, Una Parts-: Jjjfl =*imat do Ilena y cle face as tenldo an grande J mente que Be conue5n., Par I-i dean taron a Ia aristoc racia".-Alf red lie", y abaslo de ague p : I I VINO DE I "gande". zanne.
IA -'eapital. - I clonal harA log obras jjeeesari s clue las ccpsmu que'la naturaleza-naps alre- estima Par log pueblos del, norte. -El. minaclitin de "pequeno
I . DIJo at referlcipp funcionarld que ]a .tendrin ,un costo api6ximado a doo cc pare sailsfacer --nuestro apelito. India suramericano produce at Acef- FRUTA OMBA La raze pecluefis es in MAN exLed En Ia actualidad no me aprecia ya
I 1. I millions seteciehlbs hill pesos. Con Lo cierto as que. at r B . tC8. cuYO peso tanto Ia carne del I ganso. 10 que nos
oRt GUIR11, R U 1Z captaclft de nuevos, ocpzos Para su ,clik4mcps amor, te qua necesita, de Ia fruta de Her dida produce unos suie -site torque, sabre todo cuando em
L minlatrar agua.a In ciudad de Marla exte diners Be Incluyen tanque-4 po. inner todo to qua iy, an at, mundu tam palms 7 an log Islas Malayan tolp, 9 I media es de tLes kilograms. y que, exti
TUMO. DIA Y',NCKW .1 nso mermarim4ncprmemente el Cau- zo4 redeA de distribucl6n y load to a age respedo, jtodips Icim-vegetales. habitentes de equal archipt6lago Ion 0 despu6s de haber sido cebados I etb- Joven, Ia carne cle egte animal to muy .
del qua necealtan' ins v I ecines de Is ijee"ejoicp par& clue Una Poblaci6n'de frutas y Carnes quejpj bdllan an produced de In resina de un Arbol. I dicamente, alcanz.n a tener haste silibrosa.
No. 254 VEDAW I urbe. I .: .,' Ia. condidephes y ekle nil6ff dig Maria. nuestroa mereados, serijivicoss, Insig- Aletas cle tibur6n. trompas de ele. omen kilograms, to qua hace un
. .. 4 :,,,, .. as La corne de log ganscps vieJos, to .
I TELEM -1 F4072 -r") t,5872 .Un diadespu a de again deilaraclo- non terign un: verdmidero acueducto nificante Amtro de Ia graw-maza [antes y chuletas de ago Ia ge.con- buenas plazas pare poner en el age- sin cluda, aigunas veces, un poco du. .. I I nes los peribidi4tes' vieion an Palaclop con vlztaa at future; : ' 11 11 I cle comestibles qua ha3 eiparcidos sidersban Como piston eXQUIrItO3 art do r.
11" a0p RApIde, do MensWei" :1 6 Fri' I GonzWez Orikei; I )miin me Ia aplican locias ra I precise cocerse durante mucho I
11 I I I Ia or ,, nc sea,, Y cuaftdcp-ol alcolde Gonzillez Or4e ,an Ia. tierra. I Ia 6poca de too romanom. Los histo. At ganso co tempo, coccibn qua So hace I meI ca de di'Maltianacp Itma de *7 fl- I spidiii -de'los, perlddleta's do Pik. Ea. Idea general de log ,miembros declares narran qua Vitelio no tuvo F.61. t. 41. I lea recetas 0 f.,,..Ias dacpas patio yor de tam veces, an el. horno a -1
-Relacjlorje B-8441 guras mAs -'populares 'cle' 14 -- pii)vW- ?.dd0 Moo esta- cle imestra:sodedad qua MAN 0 me- comicia Bin prober antes un gran FeBtilalip too @do s grades, e. geBrava ep" frame, 'mitad: on bra IRS allinax I ave scpbr Vl Nader, Pero Ia carne de Ids
I 1, I .'' I Cie, qua- habia 'aldb,, citado; al objeto ma-mitad:en serio- nos todo lo'existente',-en material cle olatc, de lenguas cle a1nz6n que lots *.R064., -kip....1 neral, como pare log pavos. Reason venex as muy tierna I r-.uy ,
.1 1. L de cionferene I -in' Is Usto del hacia importer del Asia. Par wra 'y JAC;- .I- J. = ble. En log poises del norte, 1.
' d Aar 'con at seficir Frail.; ZF LO: que tke,4iie hacer it -MuW-. comidis se :encuentri Este ganso comun. qua me distin. I I rianioy volicitar'de Ia ComisiOnI.Na- ramos ver.4 loo'cilethitois pueblos de pen verdadefo renombre an ,as Oaf- F.t. 111-6 biAn me le llama, an agriculture ante de In. Reptiblics.' ' ' ciplo. de Li abani, at Imitar a Ma- restaurante,,61n embargo, at pudj6- Porte log BalchIchas de pescado Lie. 11 gue del ganso grande cebado. tam me aprecia a(m mix Ia carne
, De, Tum -HOY,. La entrevists, se-Ilev6 a efect
I I Ia *lama partielp641, Idjan .;.a ;.an clonal de Fbmentcj,,que.,,Je haga 'Una Ia Tierra on ,uncp de-stim festines die. gas de Ia Escandinavia, Feiiii. 4" .fripte so ceniza" I "Amnon de corral'. !"n de ganso, me tiene 'par costumbre.
- I I F A ,R M A'C I A dermann; quien eop untarnente Con operaci6n, anilaga. .-ya : qua po im" ..k- y A- i.e- La raza de Ronson grades produce durante el Invierno. de exponer du.
-= CAN I drian rins., olaftrvarisimas con asoffibro qua Par tanto. no debernox admirarnox tanii algim tiampo ante pAjaro. at
CUBAN A? I otraps 'de gum cologne 211011 an eatudlo tornar perfectamente at aguot parale muchos usan uri. mend blen diEtinto St. con at fin de veneer clertas re un" animates bastante voluminous, frIo, pare congelar Ia cornice I reblan, ,
P ILA DO: z 5 4 '. todo'lo reloclonado 1COn,.,6JL abutecl- estpital-det sur'de IA provincial, c1cm. at nuestro.. I I nugnanclas, halIRmns hay en a1gurms R-1, P.,. .1 ima.. ruya peso media as de 5 kiloKrrmos' deceria.
.. q In& Virtuilea. ffilento de Marianna. lininidit engrarp abundancec esi'al ver "Deflcattessen' de Nueve York avi. J., 0". ..Lf*,dpp, I y qua despuis de estar cebados, lie: a t&mbl' it de:exist Ia, iCuil Sarin nueatra sort a ",
L, L n at at Pfiticoslogaus do CiU a i- n- embargo,- todon .7los- cipertos a Una pareja de escittimpt= corrlien- gas qua anunclan carne de cascatic.1 Rijn 8 PEsar hasta Ia I 12 kilograms. liefiriindose al ganso. Charles 134 I
W-6106'-' W OOD Progresam, I j I t Sabah. qua para-,tomar el aqua del do an plmW.de musgo A filed, leche COMO Lie dItIma palabra an Materlo. I Ei verdadero tipo de anion gansos I
_ I I I I
-1 Tan ronto Como ol alealdeLGonzi. "our do J harla falls de reno, y huavoo de nVes mariti- de golopinam. I
provincial I 'L 11 gra dAj, Be encuentra an Jos i.lroderue i Up$ del despacho'deI.:Ldd6- tin deme I Ya qua podemos comer earne de a rancia) donde
__ .-: I ___ lot L rid ION pe odittax, me le acerca- ce millo I 3 cle do-no:menos de quin- room tural quizhs ci doyes de Toulouse (F S A N T I A-6 0
1 1 Ot. ". 1. Sscabel, i.por qu6 no comer tamblin
Joe preatign:ncla no I grincipalmenve me lea recria. tamN& 6lertas rplant up conocerricis con :
UHULUERiA :AIL'alonlerip, ro rle dl ktornar leche.,,de Ye Nzp I a del Gerona Lop more& do log mejeres vines
FAHMAC iA ran pare concern sun impressions I za 16n an tocia Ia cbenc
I ;, : Ii Interrojaron: El Presidente P biles, no r 1. 11 .- I I 11-11- .: he-;? La zlzafia a I ? I Par ago, colon animals son conocidos I
cle 1. ke
Aer.ede Listed decir, alcalde, pudo,.ayer *salst bit main no eq sino Una Wnto SS r= r=:t F=:1 r__ i -lQu i at I Lierzo del hier pot el nombre de "gansoo de To-Aou
. cle Ian rneloneg reclentes hechas Club, Rotairlo di 11 LL I eat R ise 11.
I L "Yoot so"4005 I NIC016j" CmSt,!JJ L I : ue she k .. ff qua e erfa ere. EL "genso de Strasburgo" cs Una
, I pot at aeficir Boom ell p-psidiend9'el C J a lpistros, a k car, Muelips dp aging Manias tienen I 1"L variedad de este tipo
- ..
onm a d
I A U-1747 : el-problem ;-'del aguaT ,' aL -,:, I For su-p9rie-e' r rn to- DI- -- I L nutrition y un contenido I Et Porte de este palaro. as cast per41W4 1 A, I un valoi GaUego .
,A-1 14M k;.6409 I I -Sfen (a inucho contest6L GonzA- higo, miniAtio d' oi abandon 9W I -"" de 1,10minas qulzAz suDerfor a] tip I I pendicular, Sit rabo, Ilamado "arti
a Estad
-Tit,. BIT W C 0 ivp I 0 S.T I 6 ce 1. I t, muchap, oirss our concip-mos bein
,, LA ,IezOrue -,qua at sOfior Castellanos )a reunl6n-Minutoo antes de Ian do '. _' , chaut" (alcachoho, arrastra cast Pot'
- me t sparte. tcptalmente ,- de Ia voided, y 'media y. acude 0. IRL somi6mrepre- at nombre de vprcltv as. F1 vehret6. at suelo, afin antes de ser cebado; Riola .
I I I I I ,doo. nor oJemolo. IInrnRdn nor Ian
MARTES 6 UA R E) I A cuandorliabla' *.'dIde',4a!aIjisi 'tin sdntandd pergo almente at doctor L I I I Ia piel del vientre L eX amplia, suelta,
It;' 3 SIGILD SAPPA tE-, I gruessm'connoifisas-cle "clespoJo" L .del Carlos prid, '. I ., I I r I botAnic!cps "a-cleolas syrfaci". ep, mtiv colgante, represents un species de Scruternmis
!b d Q ,
I __ -I - __ -L-;-' L Aqua a Ia capital cuando queen = Interdletes .- . F I I romilm wnL In pprte oriental de lo, seen qua constitute Una vercladein I
. L I hr Estacloii Unidom do. WorteainArlen R7 1 1 r I I foradoi'lon POZO$.en la zona de A nCI6 Lei ministry de'Obras'Pfi- I reserve de gross.
1. I I I, I L ri r t Ia Comisl6n de roment? L, Una olinta qua molents;:cnmn liler. -1 in at qua, an I
I 1-1 I. anao rr . ,L blicas. IngenleroManuol Fables Vil- r: M L be mala. poraue creep an todas .)or- Con ante ganso es cc
F L L Nocionsi. 1L ; .,, .1 Ake, ,,Iue liable pres6ntado anti. at '' I I Y PJWS77WO DE ,EA Francis, preparan at "confit Wine"
f -Naturalmente, grel;6,que me re- Conse a da.Miniz tea. Dern out brotes rizqdox v guru OAGULLO et gamin de ToulouC1 A S g roe at interdleto in Tambl6n as con
. terpuesto' a nom a del Estacto, qua Is, -.1 lentos. liencis de un dulce itism Ike.
-, r I ferlrt a-laideclarac onex que, duran 11 I ZNDU37WA V'NATUA I"AC10NAL me, despu6s de un Cabo met6dico. .
, ,:. 1 I I tin 'su campafik, alcaldicia hiclera- 1 a Ia 11 I tea. Dueden sparse coma esairrognpi 1,
, ..
. Alp 4LAhm
1.1 ", I pretend clatentar a terrenoz de- Ia 11 I it -1 11. pinbre todo, me prestan pare enso. I btiene at hitado gorcid clue .. r
.. l. seflor Castellaficig' COMO'. Propaganda calle Lines, an el-Vedado- ue are prepaid
electoiil,-.cuando'afirm6,quenunra -clljo' FebleE. de eviler r lada,. DII-IR-1W11". t, P fait gram" truladox. qua he rr '111,
e -urr 11, I I Otras "lilerbas malas" oupp-n "
D ,, T 1 JI6 h0Y I me hsfbia tomadd: agda del Almonds- !'SL- -tratari, I cle
11 r : qua am que' riclamaiji' log terrencs. I p:,rpm:rAFe,,v nue Iox nrimerns calanna L BODEGAS MARIN dodo un renombre universal a Tau
. NJ
I 4
.1 F _=
'' t' res, pr9bindose deoputs cificlalmente Lie descle'tienipo'Inmerngrial son de I : !!2.* louse, at department d6 Gers, at I
. 8"ADQ1 r J. r de I ties d-I Norte usaron mu- ..
DR ,. "I" ,A r I a cuando-se Interviho el-rlopar pl_ I r "', .11 r
I IFASSO a *_ 2orTAnto pfibIko. puedan prosperar rho an suit' corriplas -nn,. PI cpprda Ir. I de Ins Landes. a Stresburgo I a otras
SDR I SV IAGO
I ,, .r I 1,1111"Ti I .1 tado, qua 4ectivamente se.;estaba In- en gum jjeIAmisCIdnej,:fn1pIrIcas rhngn v of rardn aiorpiiirn. Lo rp(z nes de Francis. : -I
11. 1. a::en-IoN tainques Obft$rpar&'?fttmjsZAz I
S ArnsLIme4*- 'a'Cibispa' ' -Wor sabrosa qua sea Ia carne del
- ... I I . d-l cardn lechnsn Tjurde usome rip IN Compota de manzanras ,
I u-210 deiVento,,cort Ia qua induciablemen- :7: A- propuesta de log senaddres Ru- I gagso die Toulouse, qua no me emplea
i6cite -, r misma Tnanern citie lip zan;tboria. v
I V? I U-007 Ae sesument6 at caudal .para'l 66n Mendiola y Diego Vicente TeJitra I I.
maic" ;ili-, Ph I . a cap- iiiinntrinsag fienen A qu! pars hacer el famnsn "con
. 1;,61irto" A-90i gum bojas 1pronn y Lavar.blen doce manzar fiV. no puede recibir Ins diversog its ,
i 0i

r Aft6stAF273 81 W U.5= pitel."pera i*v coritaminaron de- detri- 4r -del ministrin de 'Comunicaciones, I .11tas, de "'
loodo -nacl, jg tus: lit Aquas limpiday de Is tan do 6ctor Sergio Megiae. at .Gobierno I : %, nn sahnr d-ilclnso E-fa itilints, he ni. Andoles ciscara I- ironctulto. A Lit' tamientoo culinarios indicadox pare %. . .1 11
6, I Rn cultivorlit an murhpq huerta 1a" jillia % U41130 1 1. -. -1 r I Iniclaril rAppidarnewite lea principles 1, i .
at "_ Itro I media de agua, aftadirie, 6W 8..
, ID=WX ]PASSO D& T' :,Luegb -explied, el senior : GahzAlac obras qua solicits. Uitgnzag r _-' r' Ruropa. Hov., par c.lertn. no m- ve roman de lkzficar y dejar hervir a eI gRnso com6n.
, I . f .
:IPADIM.VAMLA piffin rajmente an nuestros cultivap f Los conflites y Ins diversos prepare- Ra''
I Or, a "Ia empresa'que tenia 101 "Trunedintamvpte, so asegurb -, I mndernos, I uego uerte clurante veinte minutosP spodioiderti-yVirtudeii .,,',' J1641111115 ,,n'reesirn del Ac.eduat.-de: Maria- I agreMar log manzanas, Una barr, ci dos qua con gum carries me hacen con
I.juot I I ... I -- as I
I ,cast : esq.. Neptuno %a acometerin In. diftesiclones de Ian ... L hoias 'del cardo aloniern son vain at ganso de Toulouse son exquisitox,
, % "" nao, prepare, despu6s de'estudlois, gum mpital de stanzas I CAMen6o U ,!.cX.del- hervIr hasta qua as'
i,,%WM1".0 1
. Avei Italia 313 .., '.. .. A log] proyeetops parattomar at agil I I I 11 ,c re W de.-Cahest a Matsm- Una excellent verclura. contlencri n tin y at alinibar &Igo espe. Pero Ia parte mis delicada de ante
42 .., 1. .. .. W I Yu6 7 I C .. 11. alto corcentaie de hierro y son ape, alto. oijaro es, par supuesto, at higaidd, so,
VF'I
I dc t c I'll,
.= :: M-4184 gar lama a Paso'$eco. tecidam, t3or log' personas qua cono bre todo cuando despu6s de un Cabo
I w 180 .. .. :. .. 11 3 11 a d o a Llmonar. ____ I 1.
, a U I ,
. Ganloj'252'..' -.. .. -j .; Ill.2M qua el.Munlct'plo de Lm S, to I 0 6 a] Jefe del Estado fir- .. I cen su handed. Las planing menrlo I a Una inmovilizaciou
ielticir.14 Ley.dim Ag arAl .. vocatoria de subarts. vara ,! ,r Intense, unido
1002, 10114. rIza o cida'tArml I I as laninam ompleta, he hipertrofindo
A.Vift No. Vlvi A4971 _... r --; hot' ir: In CA etern de Banagilises .. 1. 1 nadas no son PinentlinrKo. I c eite 6rga
a., Nicalks y k 0 'ad Re to entre Ian ethos MaIns aue nurden no hRKtR su degeneracibn grazienta. i .
, Trocadero .. 'A I a u I a Cw L9 W NSUM E
;, nbu y & Nicalbs .. W rritorialis Y exuroppI6 Jos enonpa- Be Interessin per. on& Ur M, 11104111111. 1, J:JIJ$1 corners. I, un sinnilmero de otrapi A72 solamente dentr I., a San Josd de log Pimpi. '18* Die todos Ion tiempos, par tm.cho
Vagiii-r Leailtacl,;.' A, ra, c struir.et. famoso c a a a0ue- art d a qua sexuramprite no San frif-riores 0 ue me quiera remontar en nuestra
.1 I I I t It lider obrero Glib o" 611 th a log queacabamon & describir. I k istoria, se puede cpmprobar ckue Ia
I 'Sal L. .. :* .. 31 1" ducton. I I seci 41arW general de Ia Federacl6n t , ''
,. W :. : .. 111-8076. _IY quit ocur I Tambl4n log bellotas han Aida Co. I a de gansos me he realizado an I Distribuldores,
.. Lid', y Lealtad - .. "*' r I fiancla y que gum producing vian
, i
ondess .; .. M-7724 rLe shorn? Be pregun. Moritima Nciclonal; me Interes6, an GO FA_______ J V V fi % VIUDA DR 'LOPEZ T CIA.
,. campanario in el mlsffici Or'e. ."Pues share War Palacio par Ia aprobaci6n dig Una ley 1'r8ZVpMX0kI1,'__ : miclas pot'el bnmbre desde tlempoo *a "
rvasio X adja .. .. M-74M qua regular Jos -ques en todo a) .lw,&.M.nlv muy antAgues: Hay evidencin ,de que 41, muy estimation en log points viecgin a Otition; 41P A-0645 Habanis .
tocobar Y. IA'unu' ,' -- U-" We pozos dentro de r SUN limiter, de Palo. ambai a 0 at hombre euronio me hit nutrido de I.- AW 11010 Durante muchos siglos, Pub. Plana A-49U
71 as ; T, Joe' .. .. A I. i de qne aarendlern a V.s fuk at eve de corral mix eatim do r
Indib art*, -1755 acuerdo.con Ja muyexhlbidR Ley de I *111114000 "'W FLIjIgle .;' bellotax 6ntem .11
7' Pdlita M'4051 &guaB y1lograri obtiner at liquid an EI ministry de Cibrai, ftblicas He. I I I - __ terra. rn RRIJR an Greclo, 4 / 4 VINO SECO C.M. U- plato distingutdo, Ite .erv I
a) coal. Virtues :. .. U 5000 tnda ru pureza., I v6 a Ia consideraci6n del Gabinete I 11:0, t ", ;, 1 an Espaha y an Portugal log bellotam ,-,-... en la mesa de log reyes. rard "En Is mesa de Ia ntigua Also. Linn I ins V' np; -_ En Paris, log reposterog vendian, civi-nos dice, no sin ciarta ciesena t '. rseveranctim .. M 32 I Ins comen generRimente. a veces I
. Y sobie.el inlarno terna agreg6: gubernativo, gum Warman Sabra )pis gun an antes plahicles de Is Ru. (C A \, .6bre todo, gansos exodus; par, ago volturs:
No1:41 I I 1. I A 72L laden y a veceR hervldas an ague. an as 2
No 214 ., '., ': 9 -Y at Won- esta operacl6n ,nuestro' cibram que me estin realizancici ,en'la &Ia merldlonni, I sin lu ducla , "ZI Rnimal cle par at no me noda pare
,:or, a se lea di6 clurante mucho Uempo at
Cam norio PA-701 Puede boJer el-cal I abser- In misma forma. m6s a means, quo _,
Ell I !rADRL VARZILA, RASTA dool del Almonds- Via Blanca hasta In Plays, Veneclano sentirfamos Clarta averol n at an 109 Digises septentrionaleg So come no i arte del hombre hace die At un ins, tea, eja corripint I par no e'stor purl. y tambi6n Ion proyectos termination var a Una familim cle negroz attics, mbre Ite "oyers' (cle die en fran- el
J.; ,,AVE JARN00AL % Ia costafis. .Ol- c6s) qua llevaron hasta en .log status trumento finaravilloso, Una espeeie de
I h4axinjo Gomez, No, OU U.5SW fitada am' Imposible qua me sign In. ean sun presunuetitor reipectivos'paja nos lamerse Ion labloo, de5pupkii do Un
Sin LA.zaro $11, ,,, .. U = yectando on a) AcuXtieto dtLkWA- IA construccl6n de )on edificloo pare festin conalistente an huevom do co- Sabemoa qua log Indian do CA, .. 1:9 do %its corparaciones. estufa viva an In qua crece at fruto
I ,, a., Igo miriNterios. construcciones due we codrilo, carne cle mono, locution frl,, lifornia Ends t bin eatable supremo de In gastronornia".
San, Refuel 7 Arem6uru . UAW axis a, coffin an M I antes de lit ( lie del 'J 11 oyerg ? ue log 'a I ri to, die For suptiesta, Como dice Charles
rinhao.'uns'planto ,de purIficioci6n y z6 levanterin an to gran Plaza Civics the siada i, U c1doe todon an a m Stan be
I _y clertp close de guxqnox. in ouropeo.' dependlaron CAN a, clu.
Av Manopni' i Paregrinap.._114101110 de vedimentack6n; ." En va ran ou nombre # Ia calle an qua vi. Gi6rard, el "foie gram" as at "fruto guOpiJu0noo. 7 4001 I I I U.m .L I 1,.v monument a Marti. ties, parties ide,;1a,& drica sivamente dti-las bellotall qua use. e vian, It cuslime l1am6 "rue aux Cuts" premo de In ga3tronarnia'., sOlsFe to.., BeIoxqcpZn W I XW I 7 : 71 77 I I ", .. "". I I del Surlos, notivom obtlench In.,lim-, ran coma Una de Jos elementom nutri,- - I -saben
a 1919 J 1 .46 1 1 I Pero posterldrinente Ia genie me olvi- do cuando eatA preparsdo ;omo
. Inlahto 1101 o4q, 6nniunio4i U 2421 1 1 che dtigia0bol llaffiadaen Vane.- tivos prtncipqles. Tan important d6 de eatim etimalogla antigua a h Carlo an Strasbureo a an Toulouse
""AI)i;i0J0YiIisr., '. : '.. U, OW : I I I Wale do Vaca,' a i"Arbol, do, be bidd Ia bellota;pars ellos. qua log I I Ilamorle I a .
. I I I I Leche". El trance de este irbol. es' antrap.61o as %pare designer aqua. .. 11 esto'calle It dieron pot rue Pero Ia carne de un ganso Jovell, a
Ban rMnei Co 203 ' .. U -2261 i "I "S' sangrado ordemedio cle incislonits ties civily.aciones. bablan 'adn de "' 1". hux auto" (do )as oson), nom1p)re has eat as Como me llama a este;
MAxsMo Q6moiNoIIA,,' I r at as an a qua se.1,"Culturns die In ballot ... I (", I tante extrafto'clue todavia conserve. ..f.-.1neumincloAtene de cinco, it state
I DKSDIK A Vh i FAENOCAL SANTA xt a gr'm f . 11.1 1. -no as pars set menospr cfada
'I 9110'ALMSMOAX9111i, '. m a6 i h ceras f.Ohacen I caucho, Ellse Athol Be on. L i Includablemente hay equi Una I IS El ganno, an Inglaterra, dlempre hit meses .. : .", I I 4 sIdo y sigue mIend6 muy estimacin v no.son pocos log golosox qua ]a &aN' No .45b. CIO 5 Laxera, I .., -0 4m 1 :,:: 'Por loonallo Urquin I I I .11 1 I Enel die de San Miguel, as costum- ban spreciar.
I .1 istarin No W I .1 I I I
. fan4y Son Wail. I '.*. *.' 1718 . :,_-_ g?4 114 CUIMMSE I 1 1 V0101111 do P SOL., ,into: entrim D'V, 2 .. .. .. V41072 1 .1 do eats eluded or at Atoned y log I i" .,IS I I ... I I L, '-, 1, I- I
ins domingo Amigoa de.1a Crulture Cubaria4 told, I- I I
T. Nc,;,470'esq 11 .. .. F 6172 Pars tam 10:00 do matki Inteffrada pot veintiMs' profeacires, I'll,', I I .. i
asti sefintsido-el acto do inaugural ,: .. .I
Ia No. 103 enq a M .. .. y 6224 el6n doL Ia Avenida MatminzaL han comb ado. un programs an I I 1.
LAnes 1206 ,ontre,1111 y 20 .. Jr 4M 10 I I 1,
23 'wwflil. ,jr+ 4 L nuava, barriada'Que tin,, COMA. T de = rte conNas MAN guataclas pie- i C 0 C 1 N E P 0 1,
"L. 743 touarepertorlo. lm AMA" I)F CAIIA
......... : 7-" i coballerox stlit residents. I % , I I 'n
F! uton a, 26 : ,.. .. .. r-427.1 gromUll'osal blar, do In Orquests. do CA. I '.
, r 0 L L G i r i N ;-,
* 23 nv I FO & Ida impulkahdo'dia 'a dig an oU At h I I., I ,
0 ... & ........... .23M .
ouge, an pu Importancia y an ;L1 soar. more h1o Be puede milenciar at nombre -1 I I .1 i 1 EPNO s
32_4 Is. A, n.2W L ,.--, 6. I I IL V 13 rna de- esta I. PLANA 1. I Ir = M3 .. I ._ l
. 01 an P Jr-sm me'preponderstricia. do Mario Argenter qua he %Ida at at- I .. / t" it I 1.
l 011: Insiltucl6n qua tant .. I I I I ,-, /
1301minsus ox NT Forman cliche Comitili Sixto Garcia preotigia it Ia Atoning, I mg; zm E L C 0 N D I M E N T 0 M A P AV I ', L 0 S 0 '
. I L '00 R 1 Cuerva-conno Presidenta, Ismael Fer
11 SANTOS SUAKXW I Suscribe log Invitaclones pare onto I ': TiKTO
iWim catmilin. U. '.. 4W nindez.comg vice, Manuel Hernin: T.il1LAKC8 ,-
Juan Degadoy 'Llborted .. dez Compom Como Secretarlo. Arita gran concerto de mnfiana JOS Ami- ; M I j I I 1
10,6q otubroyL Palms 1.3911 .Into Rbdriguez COMO vice, Sabin gas do in.Culturn Cubann. J I a .
I I I
.
10 dliktilbre y,&v, ;Acosta ,, I-Sob Riestra coma' ,.'Tesorero, Joaquin Joni Ignaclo, Bello central an let cordilleras cerca de fuente de nutriel6n desculd'ada 'To 1PROV11099' bre en-.Aste pals, cle Roner an todas t Lenguallos a Ia Orli
' I
Juan 1-7= Arriaga CopWa:, Vic a, Lorenzo cfe In He reffresado a Ia capital cdmple- Ia costs Carlbe y Nu nombre botfinl'. as memax, Skuno .Za I [Acrat Cruz ,Como as" I die do Ia mean dei rey hasto
19 do Opetubre 19 I Ia podria explotarse con gran proved a.
11 U32' comO.:vlee.'con I sigulentes vacates, tam6pte reattAblecida;de Ia grave do. cO beg 'nbrSominuiris galmictocledron". Los lel'inis'peclueho burguis, un gan- Be cortan log. lengundos par Una
64 ,is, to Durante Ia large lucha qua at hom. . Ia
.
I He ass 0 pre arallO COMO In custom de gum cores., an sentido longitudi10 dO.OpeWbre y Princess 1. 92 Eugenio Candales, Pablo Acevedo, loPe's' qua 10 aclueJ64 dempu6s do eatar he a a reglones an qua me brimmostuvo par su existericia, Segura d '
Aau 7 I Alvarado A Naronjo 1 7879 Teotirno Vallecillo; Josi! Donswelmien. recluldo pot mucho tempo an Una halla esed Arbol, obtienen haste dos Monte gran parts do Ins cases or. I bra en ingliferra,,relleno con cebo. no], neparando con gran cuidado,
i ORURO to. LAzarc; Moinlem;"WIlliam Barning. Alameda, clinic, Capitoline, de Ia qua botellas iorlas de age liquid. pot ginicas y muchas de Ins inorghnicas ties y salvia. El brigen de esta cus On~
19W - 1-777" Manuel '.Machado. Agustin' Reyes y Who R Will a completer Ia recupera- supuesto, In ]echo no as Nino "latim" an sido Ias canticles. Espirragds contortilla tumble, rqu data, del siglo XVI. nos espf y n r ni '= 6. pot
l2ada del -7342 cift Oe ALI, talud, at estimadd, an sici6n, quimica as muy S1 con eats idea an Ia mente pu- hot sido Ida de ante mantra: "El nos earn. Be obtienende esta Mae
Ague Dales 224 : .. Mion Lucrgela, ptopillin. I I to compo at
, I Pr er I IU7. deapuka el trip- cork cuyo nombre titulamos eats ;no.v Latin de Ia leche de vaca, Pe- di6ramos veneer clarion concepts I ve ntinueve :r de noviembre, die dc Ia otra
14455 zado de L'. e:&.. .6. IUagC ed to- En, ja Persona, del Javen Bello fie Hervir espirragonoy dejarl .era cuatro filetes de code longue,
I Tomento 'mAq. a Primers .. to on ".,at ,n
19, to I. nutrition as muY, grap- err6neox qua tenemos con respe to 05 e'ru- son Miguel, as at aniversarlo de unA do, gue me gelatin convenientemen.
Kbrono WA 1-7416 Wood. at nuevo baXrIo die In he dadia at Casa de Ia conaccuenci de. Su arecido, sin U alsa con maitp.. he (?a e cembargcp, con .is a lot comicia. I a P
." :'...".11. ILUTANO-LAWTO.111 i. Limbite. A probablemente resolve. batalla njkval gonads irr 10-s te y me roclarin con Jugode Ilm6n. .
- me -tompletari con* In Inaukureclon I Ia *Magnafilmiclad con que determl lee a a vaca an a acto. y tambl6n Haman tambIL&n at problem econ6mi. Pa dorratids, y queso rallado y T) Aran
Ctiftespicift' 157 I oar I r eats pl.epa. mgleses sabre log espaholes. a' rel En el moment de It a Ia m -an me
.. .. .. X-200 oficial deF belloAempfia. qua- will me nAdmis empresss atie gm a to as on uso. Su sabor as agraciable, co, de millions cle erscpnas ue __ as esparr.gos P no Babel, que entonces reinaba an reboxan con huevd batido y rallskauSanta Catall Ir iP a rarl6n. Batir uatro huevos condi- I ,laterra, estaba sentada a Ia mesa ras de pan, me enrollan. haeMndoles
On 41 ,". .. .. ..' X .2387 hmn erigido a Ia 'Purisima Concep plesdos,'Pues pot espacia, do mem at olor me amemeja at de Ia lerhe drian encontrar valorem nu rit v mentadoi con cuando Ia dieron Ia noticla de Ia des tomar Una forrha cilindrics. y.so
. Lucia 'ldunlcipto' ,. .. .. X 2W cl6n, I I aflosi, Ia! Importarittaims firms, de 1. a vace. iffunles a log coal y pimiento tiian .. ni;
qua conceemo. porn tram tortillas. chicas.
CasWo, de. Luyan6 20 .. .. X 1019 Como Mahy.. Le6n, Ids de Ximeno, Gallarreta I Cis, no solo asurnI6 too En Ia hoya del Amazonas hallamos a preclos muy redpeidos, en a emen. )Icpeo erf, un x ci6n de Ia e3cuadra espoftola.
I Dolores 723 "q, a 15 .. .., X 2401 Joe Sol6r,' Ion Sinchez, an at pagoda too de au ouraciclin, sino que P un Athol de Ia misma familiar. lie- too desconocidos par In mayorin de a ,Into una'tortillo, true
Conchs, 1001, X-1131 41glo, entog calMeras antes nombra- CA A. lasgentes. ,Iue pa a espArragos va- "'Ese dia, at pinto fuierte de Ia co- vi6ndolos sabre Una servilletir doble- Lu"n6-201 isq. rililirG 7 X-77 -dos -en at presented. han- clatado a reL Integra an sueldo a zus familiz- Mado vulxarmente Massitrandube close puonralecoahn. dire tortilla v AM Mida era un ganso asado; Plain que o as-de lim6n.
i .. -t A N A '0 ; I I ("mirmisops. elate"). Mae Arbol as de sucesivamente hosto colocar todas :as I
K A A Matanzas con un Caserta, qua tiene tortilla.-.
Ave IIAL Y Calle &'Buenavtsta La farnillit Bello no Ilene palabr" a Me leche eq tonejo a ]a Espafiol I I ra mny del austa. de In Ilustre so ,
949111s .Ia xitusci6n mix. privtleglada do Is con qua grade "tin" prepare" 5 Ia I Sit at India- a I Bacalao a tranjera
op. 14 y BL Rep At car cuminto he .hecho p etecId im 1 B-201( YUcayo y qua; ant is .a rp .rque'llege #-i l -, .
pot Josd Ignacio, Ia prettigiosa'firms, in bidn par b .ne. ,Ia Ex
a 821L CaL y __ Rep. Call, B:201 m64 aseri at pr0dileclip quartere" re. 0 to_ .1-m I 1, ) s .
I I UsIblo Y-Coam., Reuto. Alm. B 197 olden fat de nuostra voblaci6q.. J. Gallarrets I Cis. .quail.. region.. I '- 1. Be limpla un coneJo. me Ia quiti Ia 11 do I Be rernoJa el bacalao y.se escurre,
En lax cumbres de Ia Altiplarkleir., Labeza y todo, at Interior; me Carl&, an y me sees at pellejo -y lea espicallis il?"45 Rpto. AWL- B-2W % A In nueva.-Averilda Matanzasi 1) Flores pare. amm. flor t I ".- Ia
BUGL :, 114711 reconstruirsels, me Ia, denorninark Tibetan& 'segurnmente mentirtomos, tTozo, regulires. Be callentan dos J 44Q W I -borna un mominto
F&MO Y: L41LIG X. 11. "49 L 16M 1 ekick4rades cle Manteca Y cuatro de' I not. Be seca at
I Aft de, TA. Cape No. -10 .. I "Avenida Comandante Hernindev.Sa a aspect& de clesa I me machaca-qn uji'mortero, MazdaI Una montafist de p6talos ilegaron un grado at vek a aceite,-,xe dormn,'en ellas log triizoa PARA BOCA I 0 con media kilo de papas, mix 0
Juip _111*104a...m.. r,.Andrnd* IJ(WW Ijlo" an honor at actualilefe de Obra aker hasta In nefloritim Lybim, ,ponte un n6mada -compartiendo coa su'--fa I .1 _1 DIsIr1to,--AIcJue me debe otiva do celebrar xu an- milli carne do 11 k" y un pi t I de cimejo; cuanda estin dorado*., me I.. 11 a purpip
-' I ,. -. 1, . ?a a ode. reffran, y an In fritura me echbn-cun- . . menos,. bien coclitam, comb par
esa obra; :, I 1: = cnnl.4. quince aflon. Ia edad cle "tsarnba'. I 2 I escurridspis y Be
%4 zfis sentirfamos Is I camw Queda toclo, eqI I I I IAN y Ion Lueficis color cle ro- miBm ImjpMipn, at Observer Ia' ^-a- 1 "I mo Una p
, He dado par terminada ou pmacp- r iertas families de pwa lops entairpos I-- SaL I Ida adiarla cle, e 1, :do, oregano, peregil, ajo, Sal v pi- P. 11 1, 1 ."ta..a Ia cual me Ia agrega
.. "Con In etiqueta del Josefing, ¬&- cieste del Continente norteam&1ram mienta, me deja freir. me echd Una I un aquato de o'ceiie' y poco a Paco
Oelibrilira" la-anjitip IIA fmL&LUs Velasse Ilualones tro cucharadas de cebolla muy PICA. Y pasta fromica d&I C red& an Ia playa Ia alto dams, Cates cucharada de marina X un cuchar6yi .. ,01 11 roelio litro de leche hervicla. a me01 I ; I ., e "', ", line Laredo 'Viuda de Winged, qua iz angs de callo; me deja hervir y me Pone / 4. cildh qua me va batlenclo. Cuando
- ... ; I too lea sigulentes ofrenclas: un car- no. reunidas alrededor cle Una in Panaderia y'Dulcoila I 1 11,', queda Una- mass. consistent. me Co1a-:DA'g*n*Jdid Phiarena corv gum RON at Room matrimonto 441 a de missis, miniaturl, importadas r4sticai ilumbrada par una limparn .- I I Rafaelito Velgisco y Yolanda Grandc I go .pn;!,!!0.!! I Ir- .. ... '. I !% tin ,& sit). alisando Ia super
. -1 doc 3del coneJo frito, ,afia ", ., I I to
k* 77 , lot Humberto Alan cle petr6leop con un Cor- On eats salsa I ..... 1.
'I .. _, -,----.-- -_____ En I I .. I
- _!!!! ..--- _9___ ___ diincloge un co de vino blanco Fat- ,-A ,on - ...
I I I I .
. I I
I I
.
I I
. I I I
I
11 I I I . Josifi" & ,
PLA%10 Im I-A- qAW Q,4 do Ney, de 1950 1 I s - C
, #gina 24 1 "'NAWNA.-4 I I., ''
I I b ; I
, I I *'
En'triple acometida avaman... Paralizarain Was' las I obiras elaw6finas que f se- An ut,6911 (jAS1FJCA0()S de ULTMA !! !"
- .
(Continnael6n do lis rig. PRINERA) tin ra' 'oul" 'a P r-mm o M ariann .. I V IE N TA 3 V f:1$ 7 A S '
54Cy fin,,Nu* '" 'd- -14HN-Ilo' eSt
guarra a hadendo yetino fe' de PROFMONA=
ters, Manchurians an Hyesanjin, y el rise Unid" on C. .aln arricaarst I I ,. I - Fl:: 11-4 1. .,.-.
front general del nordeste. role o.:nlran n I 7 I ABOGAW SY QTAW09 49 CASAS ,
Eneun comunicado especial, el co. 1. Y quesestaille lastoremerua N ir
guorre mund MARIANA novlembre D Poc nugijtto -- 7' 7- I -- -1 11 11
mandarite an Jefe do ,Imiliiluorza. I.e 10. lloban. _Xl P,6.i.. I go I xxy"9, ft MLW eALS- I'll
1. ,6 I ,diala a,.- d, Ila OR',' d IdWdb" = guesw tr aspacloon resideri- 11 I
Nocionem Unidas i Un nip rt efi in' R111 11 31 11 S car an I .S.ECCIO N
.?S em fro"' ,. ,,a c"' "
results vict ioso" el malto genen '!a gtrras .xJAtJr. ,.me Incrido H c. gu il I I
estos resullados pr4ct fiu q.I'e ante. in .1 a. ,1'.. Rikiii 7 i 7= :,-x2 :
deberio teneo 'I! t6. rro do Ln Lisa p Imeral.pledrn del exhibida "'a I I jr em ; d "HISPANO-AME11110NOS" I SIOM SU S
ablertas Po Comercl. T..
Cos: ,lid Z.' 711
19 Poner fin a Ia g uer a '! r a 8 ,. Cam abQ*VAQA earociall"Aams I "'grua'Wor: .
fuerzas de I.. Eat= a AL, ommkoff ovoom
r "'a UnIdT'M -'- .dlfllo ate acto al doctor Alb,' ,'to erslifba'.02'11, 2oLbqse qeuhL'dq I ECO N OM ICA I
29 Restaurar Ia paz i' .'.iiid.d ,. da a Initiate mo I I I
Y rr' Y Para '-Ped'r Y d d ng= at
g.ntfie.16. .d.u.d. ,_.i ;XrArid'e. &M .- le molwasartitz it t'AIAunx' dX8A 91W
Cares. 11 ar,.director do Ia CM c 0 onta, U4 1. T y". Maria's'a, d6.. m9oaq 4" k Wwwow
nica Model. I rose mr!o= de 400 T* I r.nar. San
do a las autorlMalt! lii, Jha in s 7 0,
11 = 60A fronts HIP6 I I
39 iacilita Ila pronta retirada de ej6rcito ouropeo qua tiI *. pai 'd'.'.d' 11(i, itw e. -our! elo'"Ho"Alela,
Ins fuerzas urgencia, P me 'a is i as asl Potronatq jai in tares do las Nacicnes rq par distinct. .I. Ing tqok dripao., Jard4n. !06%. *)a- C16n .
03 '00 a qJ4 lWo4,, :*"= 4-r"
at doci al atino d'.'t' u'da! I qu ; Plot, Adn"Jotro 44 cav"PdW C4494 1^
Unidas. do do le humW11- c Moe a Ilead I amiso do ratrop I I 4 i Z ,Uft I 1 i I W
dirao tra in Jar -Lfed-d 0 qua no el 91-A& I Q, p, 'L ,
49 Cvencer completamente &I d2d". Francla, Hollile Observ6 temo. to day a concern par este media. Qajuu X9 DE LUGAR yvatorowd-mos wrows etc. am Julio I *M,1dW '
nueblo y Is naci6n careanos )lot ellficio d. cZt 1 1111 99orq#09101"
dn a 'Fuartell t= Z, I Z-1141,WW.
asoberania a igualdad inter aclonal rZde qua Jos Zataclop Unldos haKar I -Acto de Is colocacl6n de Is pri- mi =1 ii's" -CIA-Sia Y UW I '. I
'Sonestas lasicos ,or las algo r kilical qua pueda sumir a [as me a Albegto P400 hoto Ion- I A Ef TO...._ CQF3MA al. = 11.4;ILTZ : Pm-- -1-002'' 401 ;;C0WqW:
co -d ;Hc! thu'. qua naclo piedra par al Joven Z01X'.0I-%%:1.X mun,9dI9Wn de : .. 6L afic;s. vindo cam tow
mbat mos" o I., nes sure on otre uerra. an. Fervindez Bravo. .. bonoa deeds un B94177 Ab %N9 w v.-: do -14
ca asalto gen ,,el tes de a adom, go qua en peawbasta elinotionta. ,,,
a loyal ZI sofior Ipewn Basch, Avorild'o socAie
inlief oc6delel corno ..1'6n p= r grarse. Lit "c itu 2-Acto do bendici6n par al Rev. lecto," de Si Corre" 9& On r4 Wac.t b*" '"oodw, bpRwis,
eslu rzo sivo de las Ns- San 0083 r % gep it l4onseftor Dr. Belarrulno Garcia FeJ M Ismd). I "I .1 I VAW414
. ,
clones Unidas contra lea nuev into Main d IX711KAS SA,-- ----. 05 ej6r. aqui as de evi or lai guerra a tods to, slendo padrinos Is soilora Nieves' "'M i- W ON -" .A 011190", Ia. mcom 9"494&:
I I I'
cito: ro on qua opera Le Corramp.0i4do exta vez also ;, '. I : (Iii );, ,: rxwa. .1
Cc i an -1 norl de costs Arnat do Fernandez Bravo, y Manuel do I .., I
... ,brIlclaries 11,chmis 1, .- a* I -I'
Estes pueblos europoes; croen qua 'a "a.M conapposia. I 1,
Fernindez Salazar. U4 1 tamen as Y ; eftnorclos 4raLhdd& t "I 11 11 --0 0 "V#. 14 "14404" 1 .- -,------- 99W Alde.- lifin -24,- --sentork Ia rrimorte W, urq I I X------- "t, to .to
No expIJc6 al significado de Ia frole air& guarra raw 3.-Palabras par al doctor Partite. T1464 paurilcipal, 11 ug 1- 146 Z .,
, .0 'r
"nuevas ejilrcitos". Sus ayudantes me Para al g6noro humans. Deade Tie dez Bravo. Y'nuir4ma-WISU I 'r V. "40 I C&SA" &C t I I
limitaron a decir qua "no serim pru- conoci al general MacArthur cn a- Como notario al doctor Antonio El active I f '. -" 'Ur A a
Patron% WA01 Imillo Ni 6ijivrodar 6Ri 'T
. I I I I Q a .
dente exponer Ia qua cancesimag acer- rea a qun,.11 11145. Kosidente do IA Junto de r est4i kft"' am a "a"a W!Fvm CAW 140 WWF sJkZ1V 1L. 44 M.7W. "r ,
guarra mund 11 IA I I bou comovW, I Ift ed Win al
lal, me me Ili a Itrique Nfi 173.14% nt = W4
ca del enemigo". P h Educaci n, Y al doctor 4 1: Meru al P"Bonas 11 L -to r DIL U$W AM U A .,to, Coaster "'o W-A-XW.- "SID .
do class do preguntas sabre L. fiez Eginosa come secre arlo de Ia y a Ian I A = Wo NAM7011
La p al aaalto 44' ft I yadia pot., 104199 .
,are .g.A ooiw, W r1p, Me mosoxordwn n in opinl6n do los Comisf n. a I 0, 4 Us. & r I 4,
act tu"O No cabs duda i 11 MWw ;.. ly
at do acabar con todas lea ru- as Wends abras go 'Pr 1. I JV .
peon qua as I I -rWam .1"
euro al hombre del mo I 1. ru wiv I I I X I -fie .
%ads ou 46 c I ,'b. we
.; x'a .
1 1 : 40i w7ft
mores que venfan circulando an Ina man on sum manos al .. vu -we. 0, a., WL
to, qua tione Reunl6n do Maostroxi i "M = = I 11
linens frontales y hasta an cl Cuartel ble 1141 C Akwm swmrn = -WF. beia I M. de I 4 114 7, a d"bo, raw
cl6n Para al Ingo RIa
destiny do Ia CIVJ Bros Do : : M i 990A Y Gerva" do 3 a lubdMare Sales.. 10, is
General, Una paz n49063da. tat Fe 99'o=% I I I *6 7'Uia" I '
7.2 W810 Q4r4A 3F wv$* th 1
sabre 'n vista de sun" in 41W ow 11 -W VM 11 ;
mores comenzarou a props- E trifalibies 6kitos an 30 a. in., ffo&' '019n' Lras cipolidad, I I .. . I I :1 1!244 4%
.1 ., a" so.;% q9;9osio, 5, 11= 1Z
garRsteselujueves, an vista do ]us cons, toda empress military basis Ia fecbu, Cat6licas de Cuba, cita a sum asocla- J. Mw $5M V, 1 do
co en I qrVenk car". .C ,K: 1010$ PUG111111i 1 1. *
Wor""a" '
tastes repliegues de los rujoil norco Inclu'so Ia vuelta a Filipinas coma, h&- das an Ia Parroquie do Marianna. PH- a. -, . I "os, T 40 V49M W4F .
reancs y ante Ia libertad que diaron bla prom0tido, y al desembar ra Ia celebraci6n do In Junto Gane- I I I I C 0 9 P, Am 1 WOO y *0 do 1, I '. I
los cpmunistas chinos a 27 orisioneros lneb6n qua destroz6 el-nervio de Ia ral reglamentaria; Miss de Comu- IWtX%4z, gas 10; ,;;;Wm to -b ru milazwk 347 ;
rtes. Lawton. (Corrodor colegindo).'.
de guerra norteamericanos, al ma invasion de lax rojos coreanos, hay nidn a lea ocho: Desayuno a las 8 ,y etsin* 7 I X-101 ndor&. "Quip Y- 9 I 19
Otros treinta fuerork considerable Inclinact6n popular iN 3 Citact4n par Ia secretary Maria 091INS& I& A % I" M COAS kX-1805411-27 4 y i uo.r -- .
0. alit r I ,
libertados eJ RITA R 0 a 26 r I
nOviembre 24 do IUO.,;- I R 40 X
viernes en el frente del noroeste, jus. creer an it share, y a esperdr otro Teresa Suirez. 41us"Its, poi 4oz ulaWAS6 ran. M .
tamente antes do comenzar Ia nii"& milagro military. compais 0 ,A)BRIq Jim 43AS^ C x 0 WJV4 .4 on- AN. &how depocupadoo, 0 U"
, al COVitin Pablo A, Rodir I Opp -io- kM .-O.,
ior, Y 4eftor Evalta e a*, WW : Isellidades do pw; n 'air. Is: sali. ;;asks, 3 edartoo 11 43 NOW449.
ofensfva. Y no cabs duda qua Ia supresl6n Paralizarin lag abras clandeatinas c %-elfroc. 1101 X I I
Par Orden del 4) I c6modo pletL Pasnauto
1('11 11 sidgnte do Ia Coopera Va, erna, M calado I Ir Wi **El general MacArthur obscrv6 q.je de lea rojos; coreanos an Ia frontier c I I i.7aP.cai:i6n' S .. 'e0modar, codas, patio, 1 41=- ay ,t*. i
Ia gran Ia an forms tal oue los sehor F. Ori e 9on7T!#e .mUnI I I :1, h :-147#-s.Jj. Pretle: $80-00. Infornuin: NS !
acometida empez6 estando de Manchui lax. tQd's :as libido Una attrita-invttack6ntiaro.1fin 4 giilar M,:7W. ji 6 up'% coial
Ili.. lag I 0"O .
comer Ia c na de obras qua as eaten construyendo en __- C_ Aqr
MUY 21ta Ia moral do las troops, alen. soldados puedan Retretas, on jarqgo I --- ahoa spire W $41vt y I I 11:91,414
tadas "por Ia justicia de nueEtra c Ida- el tArmino, sin lag copvspondientes Mario al I FINCAS RUM M r, us a Navidades an sus; cases, ser6 co torso y S= S. I d I I I)i 9 a . as i ,
licencies y planes, sermon paralizadas lea, t I I -- .5
, mienza a der Ia novel Bands de! W I kDikiCllb AWP- -A 11
]a eeratiza de qua pronto se daro rada por Ia,.; mim escipticos como un nIcIPHI creeds I I I I I 11 .. ART ART08 I I;__,;,. ,
.
milagro military de primers Tnagr.Jtud, flandestirkaii, ya que PARA VF
fin a nuestra misi6n". oor estimirseles i .0 ,NDXR FINCAS
an supremo de las Nacioneb Uni. las fuei reclentemente W I ; ploptax, 9. sportasnoutea alto., $an. ren- PLAYA 09 TARARA ,
A abandoner el frente, el coman- quo superarA aim a) ncido al tArmino dodo par Ia En verdad, sets bathe tlen enor- I V, ,a ., I : 1.
it te rzas de las N8 me significacl6n Para Was 10011114- Weats. Pown compir fin. 4 Oak 40 1110 1 yon4a. .. Jar :
ci6n de Ins construcclones, & fin dA "-^ part --nt *0502%0* "Z".tal 9 .... s4frvVe, 10 UP -OU6,
mantener al Alealdia Para qua legalicen Ia situn- I S I Irv air I a
da.! expuso a sus generates en cam- perfmo-tro I an Cares, a ini. d", toda vex, quo aside comejIgtos coo rdati4mg: I 3 PIOA* $0=W *- 4, qT %10.1, ,
clay ade I contrastaque I 11asto zilk -V ,= M-04W, 0 14, s, a.
. a, steel I'll I -O.M. : A9 A;-"#W.c" I lpo,.,
parts: dead atTie We de majoyar, Ins recaudaclones par ese pubilcos Be Ilev, ., P .
I,,, I 4xito. concept. iner pa in I .. I 0, -3 !
A. Martinez. Corresponsal. ,aVa% t- V4NuJ0 VJ kaum. Pato'. -t m wl.
Digan a los muchachos que ,uando gray so-al estab ecimigr t" 01 M. CORREA .
forms Mae Aribar 40 avalm 0 .kSA MWA A d : ,
In uela y Bonds Municipal d -14, 31r,, ;19"v U I Irt", to' y it, .1 1.
heguen al Yalti, de alli volverin a sum iqlsaitiva- I hfamd4ue g. Tolf. AW 6, *4 = 9ASO. 006
agaves. Quiero curnplir mi process to Inuevs, ofeneva o Monte, 3, qua nimsca aqui Be hablaw '. M.1 I
T 0 oflKWA09, alondourta. "a-mievs, I do. trafiP44o "= 6rr .."11. T 3M 1 M4
de que van a disfrutar de su rena df 0 11 viernbr* 23, sAbadn FallecI6 on eatimad convecine tie I Corridor colef4i I IM MWAWL i -.1i .1
(AT% i general Moe Arthur, en False Paso de avarice pas ds Bui Uty -, -- -i'' yaq y Cartkna, reparto I .
Navidad an case". PALOS, Habana, novierabTe 24- mine beets al p _$tXo tdr
Stan Swinton. corresponsad de Ia un resume de lea 9 rociones del I r* I I t*-1%X~ -11-" 11W ---. 4 ,, .
P i dads it Cepublicidad a DIARIO-11a fallecido hay an exte amigrr
fu, to dir saw Aiiiiiii:"ou I 1- I
t aftakvame= V w .;,*
,rens:i= q an el fronts del nor. treats forearm defielia ,k;!V,,e .
a I MCI Pq dt! do al I It UTAO"C= NT03 ceran .M ;ia-,x. .*..to 6. ----- ,
este, quo la afenjiva del primers hora do hay, sibado, *:Kpre, pueblo, al Behar Luis Carballosa. . - I .
a .. I .1 -- ,; ..- -, 41 Pr6stinso a thetilismiz ,J I
0 tav as tuerzas do lea Nociones corivocipo Only e4t4p J Itic REGW
Ei6rcito acog g meres Mb 6 on firL debd a I -F (36
lac Ida Bill jilbi- sa m? predw P n I r .;W Q 1 Uncilitics y oitar6n Sala or. 3 .
UnX 0 s4pal$o a cooporeel to
vs pars Varier finst con iciable faint "m i 6P *erilusisails I I - Y oualro apariamonsamente. as "ovanzart on ou an fensi. Una 8pre Ia. ET I
Entretanto, I& I etc dr, uoV44 =104 do e ,. 1, 0, rea. efcctuaT4 Ma6ano. pa eas j lZe! a = r;,4;t ip faipM6 Y. ..
aparicl6n de Una 9 dre d I eat 1.
. siencia nado. a Ia viuda, hije& haima a \, I Amorlm wereated W a 9 0% ,
nueva division china ,as n encontrande was& ;esi aq \ I Ia' at
-14 126- m ur a Y nuestral PrOn* Idel enemiga. 1; -W ,
same. 41'" "' l 'Jow i 9900% "9114had buarkess, lit"$. I I-D,14-40 mills al oexte trapurtante debris lamilia, enviamoo nuestro p ra 1nualdipal doctof I 11 I W* P -d9, W- A 4 .. :Tv#tg- .
Puerto de HuTam, plantem Una go de Armbs; i 11, I *11*1110'1006 MIAMI : . 11 .
Es este al primer nuncio matuti- Guam , 1
I
qua hace al Cuartel general a -iff 044 W- CQ tfis I .1, :1 I 11
amenaza Para n vs- or ., a H. I I Y-1. ... I
lines de abastecj no Avelino Diss, Correoperumill J. yernindes; do Csibit, mplote L ;;noIJU.W 11
pa"W injere I I)O141, I Al= I - -0 1-10 .
:- rlos moses. Gestiones an amnist C*Pr1P PzaL tan U" -- -1K
mientos de los; alladom an todo al fren Col6n Bar Unit toy as I W. tils lot lore .. Z. hL2219. ABZL R .
is del nordeste. ya qua 6stos; me re. Proviament emparo, un despacho ,! Prefers, A qllisls 44. 10 facilite con ., W. 1. C
1'ado par at corr;a Ia mayor Xzrgak4U ii -7- -, -1
in ion. K. Matartans, Nov. 21. p1A. Grove Won, sailarm, Ia eatimmu"OUV46 usted y 'an W L4 W 1 41, ,- I
-LaS familiar de Joe I nioJorem iQoq olqAes. A, T. C. 011;4 01-
.,a am RIO. H ansi- = 1 0 too. L. -ciben par alit. Aparemente esta divi. del frente, th
de Ia Prensa Asocloda, V an eltoqixic I I I --- L ''figo-woMm
ci6n fu6 trasladada secretamente ha h i formado un ceiraltd I -OV9.4un .men. I us latorr P- 0, Box 9657. 1 ENTM A I MIX ..,
Ia el sudoeste, desde al create de Ia Jordan, informal ntra. r all M-M ANA0, noviembre 24. DIA I ,
a. Ia la h so or so par Ia aprobaciiin do is
repress de Pui6n. El 269 Regimlento taque do lea roJi eY RIO. Habsina.-Maria. dela earidad Criditas
- L I REHI W Yer0o Undo oh-W, dwaaupoda. A
ton de Ia primer* divW6R murcur"na de arardstila pendlente de Ia Cites- Gareds Sierra, de 49 aflos, vocinit do I .1
.
surcoreano Ia estA hoatilizando, a replegarse Mille Y media. ra. Santa Brigida K La T izfi, e, S. A. Havianat. I "T' 11 - -- .
at 89- Israel Grille, Corresponsal. Allos A99poW yorci My I .rog% amistruddI46. .1000 ;t I
Otra n eva divial6n china -18 it prime race- I ,540-00 4, -.
. I
ra hors del sAbada, an In m6s unpor nocida hay an el primer kta y1o
ha do uidentificada fronts a las 11. I P. do k. on Co)xsdX6 "Quinn. :0 I
,,4a-"4S'
-I104-- or
- ,
tents resiatencia initial que ban an- Socorrq de leallones -greiVeg, oeclem,4 M A R I J1. N A 0 to 3. I 4^ .IT, Conan Y 2 came o9mPletamen trQ4= 1T
neas do Ia infanteria de marina de Un incendla destruye vartas casas, 0 sat.' Has. ftescol ,= 14.
los Estados Un contrado ]as tuerass aliadas an su qua hakee diss vlajaba an al omnibus 0111" I sak."., h"= 4= catnddi"des'raode "
- 541 do Ia ruts 22 ? -C-910N Aqq
Idea al costs do In re nueva gran ofeasiva, an SaM ,,, 24 N a al i operemcwo" -caricts UR .Akqq I I ra. Verlo de 13 p. m. a' 6 P.,m
pr ... I de Changjln. Con ista no se ha Se de treh SAGUA LA Ov. tra Un Posts an I us pboc6 can. i, .. i Or = 7 A 903- I I .
..tabadocombatenailn. Aparente- in estima qua alrQdedor DIARIO. Habana.-En horns a cal a Rest y Son sobre cnxlajo6i es. eale 0) k-9 '16' a Vk ; "L I .
men te, es a divisl6 me traslad6 nIll It hombres--aparerktomente un re. madrugada de hoy so decla o tie In Antonio. y aunqpe sutrI6 vgrios 01 .i I I.- 17 PAU94m PRE I a X ; -.L I I., 10- I *"it" .1. ,,Para protege Ia Wtima carreterR qua --lanzaron lento incendlo an Ia calls Brito es- I 11 I I I .1. gimiento al contraataque un vlo- pes no Is d16 Importencl Para C;
queda libre al enerniga. de las liet a lax tres de In madrugada, al sures.- quina a Revolucl6n. El fuego dtbtrU al sentirse mal so hizo re nocer pot I :. 7--=-- -L SANTOSSUAREX VACIA 1* !-- 1. 171 ,
que corren entre Manchuria y In i is de Taech6n, y despu6s do Una be- un m6dlco al quo certIfig qua pre, .1 I., il Vendo Prectota vantuadi cons, I.cret 55j 9ffi blS, I
-e- tells tie tres hoias los ourcoreanos un deP6xito de retrescos, dug cu. sentab; contuBIonto on I I A -6677 compro pianos esquins Goicurb Jardin, p. sale, hill wn- entre Rayo y San Nie.14, "N'tr"
a' a I.
do codas par lit infunteria La rapidez rZ %T41. 3 Wnii" lvibAjeo on". closet., Come. Plants rfect salads. I
del, Z lit Saaa pe e4a C,
,r a tizOs Y Sala casas, todo de modern. 4 A cam' reglamento de ,
tuvieron qua ceder media Mille dt tal derecho On precisar 1 14 MISM8 *al proplo Muebles ColtTlentes )r Fililgi, 4%r jundo, cocina firapllq.
no. .4 cc; 41. slu It UnT
- agq 'A
P Pas As Changiin. Las otras des han Z ,
dt torrent. A lea 7.15, al enemigo atac6 con qua me prPeediii De sale heqho conOcI6 al ju,, ea- tieTo qua 10 invitari a "Ia Inguilu- AliquLna ewer, escribir, calss comedies, Wait, Patio, layaderg, 09soark4s. 1/4p. 10,114 it A coM. q. 004 9A., ,
411b --ii, 1
V4 11
marina americans. de nuevo, taniendo us retirarse lea .11 desalojo evit6 qua ocurrierondea. truccidn, rool R. ZI doctor PrIO, eat RSpoal toy v&iilju. Porcelastas, objeton art@. cuadrw politics 015,M I44kvu "41 c'W61k' WO- at Dom Ian V 0, -,
Raiteran Ion camunistas T' ,a hay stircoreanos air& inills, gracias Personales. Los pdrdidas ma- Y he donado trofecs -,- Y todo to qua ealbrbo. Casa complete. Na. 1-0461. 1,413 US. I Y $30:' as, 01,0 an
Un vocero del Prime 712terpo de n = ad, l1o"& Carbanoil comwooposammill smio rApido. Juntal A-10711. 4. X-1773- -4 a seats. a anoc lit. ;
I 'it ma I
. silliones luchando an rea teriales asclenden a varies miles de ", *
Jasuss. Gonxiiloz I I 1, .. 19 2 CAM Monaliticas $5 y afeettva. ver
YJArcito dijo quo Ion surcoreanos con. ft -lug-11-31 00 dos Wine. a /D r V,=
LONDRES. noviembre 24. United) peacif. i. , 'r
L agencla de noticiss, "Nueva Chi. trantacaron a ou vez a too do las 8 f Las propleclades destruidas par el alics, Voclina do A N EL ZNFRJ"OR . Calrads Arroyo -,500 as t .
na" informs qua dos generates 1. ueso eran de Francisco Linares y Ifo Cpxtwa W DE Am duefin: .
JaPO' cle Ia mahanx "y Is &itumcl6n asm ya it qua 4u expq#q AGUA NuO81144, Q44s ;Me; PortAl, hall, sets, z/4,
battendo non lea luer. 40 Jo j por, I baAo. wanodar, o"44m, V4 1fH-B-ll7o4llM1
asses estin cam ,a dice no estabAn ase4uradas. denunclO a is Polialo I I
W11 ,JeMbre ..
n Cares. o el al siniestre. )minor I on salads (W am, _A CLARA, -24. A-1140":"COMPRO' I
Par otra par by, Ila Casa y 4 aZV t0a 453. Urxin1c,
or, y r Co- 4'W A .
zem do too NU o controlada Los boraveros luchan Para d( pdro SoSANT
. I M. PkAnw.LoPkcui44bA1P 4a todan qlaoafi flow y Ir!;L!d9Pwirw N1 84= 5 41
unO a al a 9Ir 94'a 0"'111"14 , I ---- PARA I no, ,,
Ia La agencls camuni3ta china re!ter6 ociave IiJircito informal quo per vez lsoba, Corresponsai, ma a or de obras Ia aq A.,t, 14 4 ,, .414. eqmod4. twhs;jo. VW PI
n de dall paquotiq friseradores, Miquinas do t0442 a 48'. a.
primers an Ia g4erra corona Vallihit vr.ti :sd p pitSn'" RV 214. 61= io;k'--(d; 'r lk
acusaciones de qua Ins unidacip calle a X04" "' Wil -ntr':I It, Riew4e; IL : Are
, 'T r 4" an complain. -OWact6n ripids; y toser. I VACM, 11
maii. y sgrog6 n Palms dil "AlIs Mor. Ello L Z. I ordeno elm ,AWW.N, W OO ,.! Para ewpirtar, 'YOR14
norteamericanas comprandon Japan*. encentrado un 'Joseph Stalin I" Un bomenajo a CoyssiA, a clin olas quo ,n6 ]a
qua antre Ins rficiales Una de lea mAs nuevo4 y uAits Paso. Para su manutencl6n, tolal.1-1 I ia, quo evasion, c a 0 $4 v4da. CA-- Doi-" A-7140. 2-1819-WI-97 5m varx., ii- .
I PALMA 3011m e Nov DIA_ &M a. A pga .. At, --"---- --- boo. !cu4rW1k=nipones qua combatten on Cares, tigu- dos toques ruses S I raluglarge on, cass de Una 6 rg Ito do Kovv P911, sola. cornsoor. I -- .
ran "dollneyentes d Como 4 ementom de ------ 1 I ') I rj4dQv ,. i . qsAn tipi(kefio 23 oBj y'kyg05 no. chii *visa, al
ce iluerrit I III Ia Vig traocuarta RIO. Hbaria-&n *I &ntr c no' X co yU, I Para sexuIr fabricando, Terjeqq .al
40 'hirl, ". .40 I, a al diners I so sigusSU&S y tr&n "-!
mayor general Mi h ake a do Vote I an rsaon OX, .11 _______.
11,4A I I C4 .pA- Unagroo.M9 sp ...
YAMAuk4 DIvisibn Ia destruyel t 11 I 1, do
ax Jefe de lax fuerzas imponosas qua tuvo lugmr a tip al 9 '14 'h I* 11011 a I.MIX-14141-Ru RICARDO 1.41ELLANO
AcclOrl ratios do Asia Y Coll Paistancia do nu. La 14020,11 luedrom, a wA o"o, tr m s a I ads ,
W AS directamen q a 4 it It Is. Verme, on Debt' y Bernardino. I FAB 2-W 144M
operation cuando-la magunda guorro Marosoa libertadores y atrits mmebitz PW41IA Heirtilindo; Ur r CMPX(k 144BIR.A. illaorigAiao' 'gJ11- Quins a 114'14*4on. war;edos m1gain4v 41111
1 4 'T 171; Ilia
to ,I coats do akch ri. an al Ironic ro asellfaLlones y p0blico a 0 0 al me U4,19 11A 84-1i;rz ij I
.51 'a as -446
qu a r M
is c ,a ;PIT 0410. E-IM-23-26 1 via-10,
mundial on Taiyuan y al entente AG. del noroeste, ra, ba)o 0 1 rc rique: rO-2075. .
neral Akio Doi, ox late do lal tropat F legtt r rlvt, a qua RO 0 rr r
Japonesam quo Istaban an Formosa Mariano v rm acto Unos vecino4 quo 1000000 a 4 as"anic Best =P===="= -. --- ;WMI.M.- ...It :1 1. -1
elocittead do borne harol por itiotlyqo ds un alit to ,. I LIANTE OCASI
durante al confl etc. CA" EN Marl do.6,11u4tr, o.s.Aul, qlal con am padre, is INATALARAN UNA NUEVA IN, V E N T A S i-BRI I
ENSES .1 % ,na- .a id -, we : f3u b fin 0 '; M "VA P CASA
to miltuo I nd IlU8TWA
En Europa acogen esciplices is ofen. con in yUno, dras diariaments a. ou, ,1 1.8. 49 ---'-"
Par Francisco Gorizillex NGCQIIGQ "" 4" I CAMS pudiando tenerlajropt
1 . 111'X. -- -1-1.1 I~ annual ls;AcsiAas
alvA del general MacArthur oUvo do colebrArset al I' a de a amenazarla de darle paloB. FAMCA MATANONVA is. Con 040
dj. *'J..
PARIS, noviembre 24. (United)- Ia Civilldo4", Instituldo on ou honor 1 4- ; 8 $90,000, RW A $800 I
IT,.
ContInfia stendo muy majorado al AXZAS,- noviiiniiiiii 3. 0. WOO M
! 'myaavqole del general an IA echo do boy. livouen talk bibbill a 44 VONAX WS" VNO 0 44 MAI do ru Pais. telvAia
MacArthur, Se al MAT C . ., .7, .
4g 114 ". PrOf"- 'lit l1ristalaci6n d %*a, pue 0 ", navio, 10 AA
or a case pare lax Navids. astado do Ia lin a Pilarin Aloni r* UAA AWIlis an, W4 a am Ilu W lortweirlikea
S 01, :to al pre Idente de los Mario Pedrosa Lmiall Vet nd r 'I is f9ria Francs rr q:4 '*% Ved44 Nirs lutaimes:
Castro, Miss C2 I .p oxitdo ASA Carlos 149 106 -Us B- = 4 QuknJ%.:% to 'Opa a 2558. Saba" 1I
del[,,. contra lag rojos caTeanos, on Ian rdonas Social Veteranos, Vi clendo al resume a) vecisio de fla'ABod An e ostr uc fla g'Vig', C, '" "qu"'s a trudurn borraiz6v at Mahon FU;WtT.A fiagadfir.
lentemente JuA opZrada an Ia IV& VA as n. trem =- ,,4 on ecolionar.,;xp I *rAza. M PWArpVVePxrda Me 3 plotitas nA& was %a -=
Inme ,,x:rl a on al te '4 .a uc
dinclones de )a frontier do Man- Finicac CArdenas par elogiaclo periodista BenWU Ruiz Arias, co- d1o' a a- P usnurf TO.4. S. A007-4117 de pv4n
churls. a en alla mlarna so conside- rregponsaldel RIO DE LA VA- prlynor Cent I "j4; captot".. I UH-C-1141630
cancilleriss do Europa. Voz de a n deal*% le Z! ha .611,141d

rado con clerto esceptic6mo par lits doctor Juan do WJas, ou directly RINA &rectorgropletsyio do "La intoxicacl6n quo se#4 a r' A a do su repmoritante, fronce" MAUMI y alar"o, muips oil I I '
destacado. allto". p aclamando lea Ir- fri6 al logertr distinletbabldlas nice- to do terre a' porn In3talar al edifl- Atmomdares. calls 14 Oade. do satim fabric*46n quo "tnteaxpllcs
En Francis a Inglaterra liable gran. lea oJernplares de quien lui an ver- h6licas. Ingres6 an a 'g, Ia concesidn do un Ia $2Z500, RENTA $200 ,,, r K'-431 wa 0. y
f tuc c ospiW Cailx- etc de Ia plants y noves hobl&Adose N9 163, antre E 7 -'7 -w, a# -go ri-clesi,
des esperan2as de qua In guerra de Se hallan de Irseo entre nosotros, dad un paty,gta ejemlier ymcomo to Garcia. presented, al effect, pianos y me- T .asa al frente; portal. note, comodor, ; rA al intmrosado. Inforths. duslin: T-5141. I
procadentes de enezue)a, donde re- pocos rechaz Ins in a tent doras Tamblin fueron aslatidas las si- Maria descriptive de las obras a Oe- 6bit4iciones, glonstv, 3 boft locin cu4r- I
Core at termlnara sin mis lucha a 0 n, Z4414"a-30 AGUSTIN' "
siden shore, lea Jovenes y felicas e4- OferGs gliticas pars mantenerse con lenses personas: Tomis ]Rio# Piez, cutar. Exists jftilo debido a qua. me %.. ri.. criadw. sorais, patio$', erl'Zr 3 - ..
Inargo do le frontera do Ohinn. Fn sos sailors Lol6 Gutikrrez de Cos- In limp eza Y hongriiblildsid a mpla. N, 20 aftos. de San Josd 214, de lesio- espera, qua esa nueva industrial he- p or nientoo -coniedo ; I hobits- GANAA PAW
tren 61timas semninis el president F.? bafto. coc no. la"dera, v adero. paIns y el ingeniern Rauln Castro y rizadora qua to llqpv6 a Ia tume.a. ne, trAves qua sulri6 at cAcrilt; An- bri de ropor nay trabajo a can- CF611, Ia "Is Vacia, gran cp4, portal, sale, 3/4. baho I
de Ia United Press. Hugh Baillic. lia all encantadorn hdita. Scan bienve. Este acto fud emocionante on grade gel otolongo Leal, de 29 anos, de ,snares e Obr os matan a tio. Dueao: 1-03" 1. intervaloda, Vornedur, cacinq6 hitter Para
conferenclado con muchos estad'stas, nidos. amino. Arrodondo n6moro 16Q, grave, al ofitiin ,in trab Par otra V.,1.,!s garide 130 in, 14brIc4kck6n insimitios. hay -1 I ,.
entre allog al primer minlatru Cle- I -- Alb t D1 Garcia, do yonera Cubinio ce. 00 inuch6 apuro, 3 rutna some cua4ya. DuaAa 1100111W E'l ,
So. a ..,a .1. r MENSUAL $9,5 Rest y 3o, JOS6 Jorge, Marlans*. Ba-fisso, ..
ment Attlee y al cancilirr Ernest Be- ya esiAn en su nueva residence. Ha causado profunjo senthrilento A ., inug 0 Po un PH lebraron anoche Una gamble eon
vin, de Inglaterra, y Ion franceses Ro- acabads de fabricav an Ia Avenida an sat& eluded, al fallecimlento del rro callejero, iele as so, cediando un nuevo plaza a at am- Vendo casa apartamentos, ad- E-1657-45-217 .r I
bert Schuman, canciller y al general do CAspedes y Calls 16, al estimadO distingulda cludadana. padre de muy meta al tratarniento antirribico. par press Para quo contests al pliego de p rte del precia VACIA $5,560-VIB A 1-77 1-0 .
Charles de Gaulle, sat coma embaJa. caballero Behar Agustin Skrchez Y -querlda familla y rico colonoco del no haborse localixedo al can.. demandaf,'ya qua el presidents do, mito tambitill a .09 -1 .
dares, editors y otros diplomatic Y su respectable Ismilia. central Atagracia, don Nicolis Zchar- Ia antidad as encuentra an al extra, en hipoteca sobre Ia iniarna. In vantsr* Ban Misual 10 por 30. Sala, cuar1 '4 to, comedor, bafto, cocina, nionotitioa. rron- .. 41011
lideres do In opinl6n ptiblica de In- is. AUVIEN014 CON I&L Joro. Igualiments me acord6 apayar fornla: Gonzilez, W-5848 de te 30 vs. toriaino pare sequir labricando. Corridor col do.
glaterra y rrancia. El hogar de los esposos Ina LluriA El sepelio conatituy6 una gran ma- PRIBMENTS cuantam investigacianes me realleen X-1061 iriindora. milavos No m sequins I I
No cabe dud& que lodes miran con de Castro y Julito Castro Vald6a fie nilontacidn de candolencla. BenIg- par& dgioularir a lea malvadoz qua a 6 p. xn. (Lunes a viernes) I (r.rr.d.r .9Iogl4do),,4, 0 *
a causaron, graves dafion a lag In' E-1540-48-29. a as fA" _I _27 "ivirls 554 esq. 0 ..
prenal6n Ia posibilidad de una gue. leirado con un niflo, primer lyu- no Rutz Arias despidi6 al duelo ad SANCTI SPIRITUS, novdambr, 24. aT 'IF"
rre dilatadasen Asia. El criteria pre- to dc us mores. Ia scual hace abue- frames elocuentes Y mentidas. -EI Presidents do lit lte ilblica he rise con al objeto de perjudir.4tt'i . . I - -1- Uutes Suifire& I
dominate e qua seria un gran errot los a los distin dos e380sog Hello- Ruiz Palau, .Especial. concedido audiencia pairs it mahano Ia amprose donde ganan ou suisten- V11041, moviolitica $6,300 XINW11011, I
pralongar Ia guerra its Cares at hay ra Hortensia Uwkm de astroj.el del dia 22 al patronato manteriodor to to Y all 2e sum famillares un gran BOIS& JUMOblIjilia Portal, sale, 2/4, comedor, batic, cactus. 0, I
posibilidad de acabar ripidamente. ingamero Julio Castro, y a Ia a ra zi Coraltd Cliviso "Per un Man Luis de I# Ferla Ganaders Nacional qua nurnero de abreros. I psitio. Me wddq Dolores, 3J-104A Tun- I ,.
rhLas franceses quisieran inditcuti. Maria Josefa Carol de Llurifi y al Major" Is hari entrogn, persemalmente, del, : "; Lovio. correspensal. ton. (Carredor colqis!46). -&
blementa acabar su guerra an Indo. senior Pedro W. LiuriA. Enhornbuens. SAN LUI (Pinar del Rio), Nov. 7-, -, do La Hobape +1q-16449-Irl CA14"A DE AY STAW
,no. Quixieran que Ins ingleses ter. I 2', de 1950 _Anoche celebr6 sest6n 1. I I I
minaran an campafiR an Malaya y as El dia 30 de noviembre do 1950 In Directiva del Comitd Civica "Par Perseverancig 66. go entrega vacia; Buo4evIsta Edificlo 4 plant do 71-,
CUMPI Jos soflados quince abriles Ia un San Luis Major" acordando Ia $6.W(L Ppsaie Paiits Crux antre 411vx 19.ntando I I s. 4' "
e 11oitEk M.ura Scilas Herre- 'Inmedlata construcel4n do Una al. Sib y Stake. Came ]RUts U y'triniiiii. 1310, ll!'P .:I
ball. Be Osos Be- cantarilla de cement en Ia calls M -01650 W41APIttica. Jardin, portal, "14, dos:aktey $1.3010,90. 1
[a, hija de Jos apreci d ..
Se asocio' Ia ... nora Julia Herrera &Ossesy. .1 Agramm-ite e.quinit J.ad Marti, 11 Ws. conisdar. cocina. banii, Patio y love- I
seflor JosA SeiJas, cuya Jovencita, me deride exists Una zanja qua imposi- SERVICIO, rain au dmotio eat do 0= -- _eonveri muy halagada y congratulada bilita al tr*Mqo do vehIculos par di. =1414
(Conttnuaci6n do Ia Pig. PRIMERAI SERWIDAW Wing, de -gas, a/c ",
194 ., al 00, of,
por tal mativo y haste site ilegarin cho luger. i SOLVENCIA tOX IT 4 a '611i W. go
" A-P '. ,11 cvp r-vTciio, tips r42 do Va.
muchas flares. Felicidades. En exta reunl6n Be acord6 ratift. 0 vs .41 ,
La gl4or s4nUm ,.,U!n bteift" TP04
timos tipos de rifles y ametrallado- car a lag autoridadeso8gerlore' de I S= Patron !21!u; I I
ras. tud hech. Tfistmos a In venW Plead ii, modern 0. Case foop W 1, I .- 1,
- I -JM4g--4* OW_ W qa ;4 441 q% o!jA(4,, .
La Joven dome saftora Lourdes Gar- Obras PCiblicas Ia .a I rtal Ia 3 m rt9s, none; 4 onEl resto del Parque, de tramo an Car. relteradamente'de teriminar Ins obras EX I I
ru XJ.'eus 0. be&. I
1' _,; I I 11 1. I_ 1 I '', ". J_ ,;, ... : ', L% i --'':: ,---- I I ,, '' ,- I I I i I .- , I I I .. ,- I I I I I I I
I I I I I I I I I I
I ; I I I I I I I I I
I I I
- I I I I I I I I I I i
. .1 __ I A I I I I
_I" i I do, I I I I V644'4 2A I;
, I IDIAR .-SAb ', 0 4'

I I I .1 JOTIE TX T4ARRqA1 *& ,, 0 I 0 do 1940 .1 I
Ca $ I I __ I ___1 1!aR11"____.R, !wqr" 11. 1. . I
I I I .
p
", I ..- 'JD -S , -'' I U,,, Ll- T I M A H 0 RA-, U_ N C 4_ 10 1. s I ,' G L A S I .-F _1 C' A, .--, 0 D E .1 I ,I' I
I I 1.
.. --1 ., I 11-1 I I _- ea, I -1
I .. __ 1, I I -1M.
- I 1_1- 11 1. I 11 1 I I I 1;
I I I I I ". 1 . 1 1 1 I I I I I'l l' .
- VE N T A$ TE N T A S , I T A WE, Y3 A S V Z N T A. 3 1 I", V EN T'A 3; .
. I V I N S. __ I "j. .1 lo_, -.P.,", V E N T A 3 'I
48 CAW 7 I r 0ouiff 03 8 V'A
, 40 tWS '. 49- j. CASAS, I ,; Lou, = so-7 M.01 Rumm q __UtAlllol llil Atnmovu
- _Pov. .1111,11, _-, -_ __ __ __ __ q__ -, ..... .. 7 I ___ I M PZWBVIAS C011111600- ,
,* NAWO."d RANA I I I I 11 VNIFY31101'. AS
= A. 4 "" ", I I w ..... las"'.11'.
., a a .,'I.,.. ; t", n#% do y
.F culd&do con radig. Venda an $1100AN
wquita ftlaoo 1140sn"', 414, ., 91, 'at X.pn 110 oporwMento a b4jlm 11
INVERSIONISTAS INVERSIONISTAS twevan. $4.w y 4^ FINOURA A,25: CTS ": INVERSIONISTAS Von, .
I I IIRVERSION T $ INVER3101RIST
tFA40laL I Comes AS I 6mett" ?A,-: Z-17100-52-71 11
tando 14%. 0tras rAu- I qktulw aporw ,, i 1. maul
- '0'o I Ttl I. "a. JU hacer cuakfutor opera- I
0 11 'ft -dta
Al Itacor cl pk ttw opwa, = 10""', Wd m" ,',W grin A ) asum
At how -qualTAor puct pq 149-7815. JU kacw (III Vital 0 DF so" Mo. YLVID DSIVS
I X14"" 40 I- I I JU hwa. cuaw. w, 9" = b,14 X. v. mit. 0 ?. : = mda. y ou" waram, Calla, lut. 149
: ,4 i, .; I : Itainalri .1= y"8.19U 6W-73I9.: 460. b4qala ccm IQ interven- Tel[. X-2705, Freguntor po rer.
c" h qczla c46 Ia InterveR, ci6n, h&qala con Ia jntWyqW, OAV. b6qWq go* Iq intety"- 061;k. IL4.9cog c M Ito IMkW C;;' 0j'. : t 4
" 1 I I W 0.5, I I l!" 04-50-M ,
I I .
qi6n do corrodor col*qlado. C16n cis cwadorca I I* I qwdo 1 ,-CHALET EN NURAMAR ci6a 40 Corr, I pdor coloqw q, c0a do carr*dor ColoqI I ado. I i "-. _1 ei6a do corridor cologiado. ,,4nd".. a TID.U- ''I
0hqqWaj r' I -, I I I cze
. ra ele an"Ilms caunprarin
I .a. ...P,,pr m
cla, Q" qC,6nqo LqS I 00weict9p" gkqooqq REDAJADO BE PREC I 10 Lao opwqcto nea o4rocid=' lew opwagWo" oftoIfW4 810;, VENDE, Las opetracian" afroddas ,,, 4.0 ., I
to eclo burets. pare
. A
, r:Mjj ., ;rO .mI do,
C,100 Irt 11 ZLHoo d! revendeirlo: ; 0 11. Ill-fim. Palo #A" w .:. I
pot lonbroo dal CQ1qg4q I imbraq gel cwoww 4 Avapillot de LJS C P, Spire *I ( 16qftg VW WqJeRbM del Pat .W bM .1.qi. -1 t
I par 44 I I POP v4qtnlJroo d I 0 la. Ca- --- "I
7mq y 7 l 1 1 1 ... nr&*S Y M& -F. f
, rE hi(,.j:!.
crjodftrHj4;47U I 11575-00
As, In lortiplodad Inmueblo, do Ia Prepiw-ad InmueWo, A I a la 40,;a PMR10444 ;swtIqAqI. do .Ia Proplodad InmiliqlPle. alli trox "'" do In PM00404 lamuohle. ,Do Sala j#32, an immn estedo. Imports. .1 I I Id I I -1 I 11. "tonsift d:"?f6% are yj"r frarox, Rediecarttio, Vodado.
V.Inllll ,% %1F9 h V1. .. q0w 1w, okwon Ia mcryor gorantim I
41, "' r' jl -1157-53'21
IG M(Ty4X tecto, 0 ., m It 11
*cen IQ[, M.qm 6 ofrecon Ia r0yor qw= ct. I 40440 IQ Aam #'IM P"i 0
qkqCSD q==0a. air I Owul I&I.P6 ,9. 4601 ri
GlartA, q-'ex-dM %._ I 1.4" A r.
I "I'll, ....... "I'll, 11 I I I "
.. -W 't' I __ I I
.1 I r6p, I ptilas. pa I I : Iril6t 0. ]; dolp vI# do A411- i
lqp Z 20 -11 I 1111= 1 -M-111 _1 i
&a 11 %qweq cdl U94M tetra: .- :"ho *oyqrm M MERCURY 1948
neg. e1d" P'801,40 1,11pultwindi- I I 11
", ir. 't ,
, *-"Nuprii IPAIRC 9739, t4l lag
Nam TV; a Oi" .N I a, w7wtoCut PAR as I Tf"NNO lint' jq ej#(4pm M, ""., Jar estidura nylon. flaws to I
IT -OtGA,-$I sos vs"W do it i #w"V1 a' ZTf*IA.-_VaXIAIVIPO
811_= F&LA5 j ,X 1"t 057EMA No 0 'r .' .1 tiMbr :0 Su
- an M 'WA.
ares To, .!, a', 4v u ok .1 y 0 siql1tJor. jeclo
ar. esQuIns, 2 plants, 11' qu I p I's I pt1&11Ir8 iracilidacies de pago yn
Knp. Ian I 4 _o# no &]to k V P-0 rop A r WMII y Aid bo
to ltt R lp IN 14117Z 9 ableiiI., nian: 1,
an 14 No 425. Infornaan: Jard 1 ;4= 4. carro en cmxnl loya ..ch 11 ; j Mo IP mu, 1,4111 2 11 0, san Jtaf el 601,
comedor, coctins, 04fla, gqv:ai I V 'j ,Rw;,%r-1 _w - i t I :. . 9404. 00#4, tqda #I 414. 1
mide 12 mg" -a; Ile.' ".. 'W. To p"no ca n 0 11 %Q11 I alwlilr I I ;
anal L ft y AMADO FFRNANDEZ dj, to de AB I I I 1 4% garqu : JE 119k_*r .
_ J1_JArZZff. ", w 4,11"IMAW I -yil.j6mrFAj(kstQ'rAMt(A' Poopulpt Oque
17-74'.'. 1 "I is :16 -IfIr-1. 0, orq. VI An%4 r '. $lc n a N' 61. ;
BE-VENDS UNA CAIStTA DE MAW 072 -11540ax xg- .1 I rof a r mown, I Ite, A ,S IvAlow __ asquIns: Tlene Vivi*n ji X ;
. "ri: A! P mr, ,vzjwuxlw "I M y gre C IWA 3TABLICHM "05
- 1. rall i arce .. all, 9441% 51, 1; su valor, Wr ernba
.; suvis, y 54P 44-4c, F#rmgm, 'ad asids, propla ivienda, a partuefi. eo- : .. ', q4 B-6074 7 _. _. ram r .
- I o LIntA* Ahplls.
,,-- .000-000*io --- I I .., _--ad. Intf-man On Is mism; Me 08 y Mpp cf ___ I-, -I- I A ga RO-T"S I : C-AN46-N ..- ,:.no
IA ;-I" $11 VSNDZ UNA1PRqUX1oA T19"A 0 Are, my -Marlanao.
- go 11" no rqpo us- "'I' 1636-48727 IS
I __ 11 00, u I c", 1 44, 1 1 ,4' 991IRNTAL PARK; AVNNI to y t 0' 1 n .. q6in-011 10-7 _711V -LA D4, pa Aulneallf. Informant an Calle I JDAV-51-4 Dir. z 14IJA-Aa-2ir 1.
nf] vuprlo:. 737. 1 1 4r&4 A Forna. J;.jq x 1.001 Ir4'AjVJ4.Vqdad ,r
QUIERS -VAIS CAX" 4U_ CAJA ,4'_]Kft _a I 1-6. Y true qW del is NqI;
]It L Z-141;-w3s; :ADQUIERAR CASIT y .. -1 : 1 41TUARQ EN IkA TZIRRASA 09
truoor, I 11 ,_" 4 Q 1
m. do to H."ti I uim ott"'. CQ_ it"'
axo l Ayu tam I QUINA NIC- D L C*MPO &IM-iii-as *tILOV9CK2- GAR PASCVAS; 3 Mfg". 11 e 1. am yondal 9 !
M OROO "144AVIA, 41c. 3( virnd
0( I rMonofiiica' 7 c6moda a te- -- xx RANT 4111A, -$59-40 GA .01, pe", p do
pesaclq a 10' I 3,5 ,; 55 4 U 2 JrAV4:j"A, vNICA; CA vanll4l It 4 Mt I- vie. P#blo! F0-2602, a m. m p M.
I Chalet esq- Yedado. ps-, lrlreno, q C.6modas pl*"ST 23,58,:K a 6 r" : rt.d r", Tt 4 11 I Atlas M otors
FACILIDADSo 1 P 0 VENDO 11 I 1 I I I _, 14 y. x 12 v., empl6ndids-comunkaB, ". I, .Z& 01QTMl%: . 7 X-IiIi-61-39 Dic I
litica, j jardw= 7 at Zo. on Ratav, "d!qa.
.. a monolitica, co 9= 1 I rfeelpmente. or4loo C4 W. I I
, a "'Sala. cho pantry It. &at
rn or, 3/4. 2 Wia,,,c cl gar e, term- I 0, I'M ,.Ion-41.21 _102 &AV
, /4a I WQ& tsrrm rtp; 39 P181114, I Reparigs, , 0,w o ,"T'..e.tte latuscl4n. -um- *'1a.yR"14,"vwu5%u%T I LQC41t, '$N 1,14 U94011
I 419%, 44447 J pe t ,iq qo I POIS I 1. "I.xv. I Fjjjj;7 j- people pare J.yer(41, a m'' flartAid"t
41 mr oil cumstox. be 0, ganterta, CfIzaO#,-qqlypl", Ilf.%r* 04 Ile I... III, I Q( Y070 0 V4. ZZ a" kofsel ,
W... __-_j ,uadras I Is; 14 y C; go. I no. julprMaju Retail
-16744 _j Fle. Z. a 'I 4,r4,4U110 I ,-10.117-0J-27 .
. monalitica. War 64* metrac-lalkqext 10""T" Vk"I AM 7(0" A-1544-AA11111 -4
.. ,Tnes: I le-V11fl. M- 4i'l-.-W-W"' .,Gran manxiinit jq A 4 from I AD k0j" a'
-_'.... dos 00 m fl, Puacia 0 .4y I -1, S o A

- I I to iran calzads, v6ndese man' p -- I I
Q0,00 T Wtaapor 14 4fios,"4!' muolk 14; y agult. poses, OL IW4 indutirlai GALq,, AR-_Zr AjXADA, CQN V9
UABANA VAQA $15 11 mt] at I I I I "m R, .j
A-6M I I -- -, ---- -7FjR7*W, -iT*jm ZAJ% 0 144 -x 1:11n.111261.11 '. GA!
gi I I del -_ rQ0 %' I 00, UlthAo precr; 1.
49n dos plarttes, una matA v4c I I I ,Iqfprwg I I I a I ,,or Calla 25 N' 107, efilre
TO Ad q. 41 a -0
.tre Iqu a, rd4td ,APY I ____ __ 1y I 11 I I I to -visual 0. ;, ores m i6l N
, a - H_8_Y_2!i4d__25 1, .. I 00 on Ion Ion. Urg
Jornt:j Or "; y- -,ofQ %M .e I 41 101 tool Y, Ajlka Sort 14, Venda badvom y a do viviend4, blen
I ze.
Vn I 'je246p..w. li I f, 9 It", I .
L 1 rl 2-48-361! - CORR F Be.
Reina y ud I __ I I 1.11 tA_ 4 I Avc.nids $Va.. Inf4ptot y &Dpalla,
. I ,
, I 1z I 11, X Iq ?4Z., I I ,,, .,, ]C_ y buene vapta, On
.10&,%l y 6, Humna Vista, Marlanso. Para
7,000, Bantu $16 un edilipip 40 4 c I ,? 11KA1. In r..s, kka ducAn an I& mt". CHRI'SIX11
' 5 VENDO I :1 Tolffono'A-41492. In sionsa. CQ"Rrygw,-rtjzw- IRT x1ri,144T. ._. ou ,"',
if^-, sw 95RU
,a&". Iftertan wot S,, Solares. ricso 11. 144u 9'"te pequ"; y linds par Y NDO 4
_pulf on I T E-1463-31-27.
al 'I""!"- Almendares compuesto I I M.11 t I ','d,' I landa, pore &It alp.m. i Flu lp Majar.dal, Reparto. tons coma do mam- on I .
eatruciur4% caner uns go" CorA I n 1.0,51M
eto, 11 U"IP-9,7 I- 34 : t6s en sph"6v. kn%&tcwl 111ol., 4 1 AvIl4r. to!or!nVi .,B0jpEQ S TIDA :,
wTr"
eallo. Iftfornnes Dr, tfeqxmcF4f-"to a I' un Ry,1,jn.q nJ4tV",:r;T Z2- I 11 I qaaoeor.ta hurca ro w4m. y mum foaaA ,q.lavt to O M F A R G 0.
, I I I I # I ,r 11 I or *I y RI. I J"A 0T11A;,!il-,,P, _A up "I on, V V
: E-1678-48-26 tan I I I I r_ Is A y4.14r ,k 31TE" .1 Ia coqvione. TeMfs. U75056 y W-5418. , .. '.. jKtjWT,*,?# rij e. I taCmUadq. lrigidskrn 4 puertar. c*jca ymn
- tono' L SOLARES I $2.5 alquiler, v#n4 01 %00. Facilli Aile.
I UQUMACION 1.011510M I- 40 r .., : .. 0 jjFVW"V7 V "R Mis Informea: 10 Octl to 1.511. Tel I- $515. PLYMOUTH
B0,986& EN-rita. I .r-w-P"-,-? ,7, ------- I i I,- N
,W.Wo _Ckstira, rente PTS opm .Sit I I UH474"-Fa Dic. :'jgIntrica Oat no jt,*4r;T Any, facilida. .... I __ I X-14filtol-26.
t' U41. .3.plintms, renta $175,' Xjdo x planes I ,- I i L I 1 _MUVkM4M a go peon.. Informal g e W113 balm. -_ PAN-_ ii. -roa Ad- FACILInADES DE PAW S
5 La molar a Iq w .. I~. *9 M.. I P- i' Mitimar',4,600d p-*""fm'"a 00 S0404 TA. PAIR
$ UH-19-Iff""548 ntrada. 1 !Aj 4nts. Bar. __1 .i I ;,WT-P- l MUY- IMIA. CglrAdD
go = ,a 1M, A .%*4 6 f- I __ tIVq* poiculare
1 3 1. -11, 4 "NO 1251 ; yore I V Nw ,, ,. ; I -: : viv 1 , IF GRAN STOCK
-- - 6 Nimpi"All x W -Yxml:. F con vivianda. rx
Q. 4 E ,IV II(All-1pollix(DC IzPkRT ,j!LIQcxJ
:; gas 41. z i" ___ i14141 .1d". I to t YjffoTls l1baribIts ; I I . 1- Ar!o1.P -6014. -at. Odfi gf, I
114 FE t Airw Venda 5tai-Aver,141% Mira Or : I -itims, dura frig. J wmw -w4lblaq Do Cw qa Dz usd
, an7yZillog I- Ua:prsolago molar, US vakas ctiadra. p i R, is il U,,A VEDADO' Se entrap i I I 7 "' -. *#-.1679-49-os .iu =! *- Ba Mi.. X.- f T.,182't-51-29 I ,
I i fPatd.djj-0Q.fij 'vJVjlada.- Inforinesi Vl- I
.A, N I! I - m4r V do. .. ItAl am,. ;ktpermereado VOR ETIfikil.51XAQ 17"UM -it VM IK d..'Xl .stros do is 54 kvst Z;t .r - N9 20. I 11 VLTINA IW AA MW I
- Preclosa c4sn dos plan, onoll.* to 1, , ,-. WC4 N tn "uy-" Imp,._ rge v"la. Dorado. 1: .. .gl-"-"U'dcii an Mop 4. Ift5s 1 111al r ercs. in Up vorteiOnd a _. _11W me _, I if tllf-C4" 11
I cI11n 98, C/crim- f(fco tirmoo: icor "TP it C dil 1 Velp.49 0 hrrianon cq;q kparr
m": Corr 0 i x or Ir, ". I '. to 1,04': 14-721114 114 -49-46'. 7 _- .1 Art, con 1 ,40-"
_ One, V I "' '" I *-4."A= i 44. Mw, ",#Ptlik .
etc, I h Vlt V= 64- a-- 1 $$ VIR'Nkw, oplen
jgdi,, I _' vertil q % 442 of 9 I I- I
-scj I n ,-, a a. cidn do A pOWS .,4qcjrLnof: "Ovapat P"s" O'NGA N,., -MC&I M TU' ; 4' ,a Ilo Og _. Tsml ptw m"; "' ,
IrAg 'a U S".%4 wtii. ,. .1 On urt gar vaniplig" *, com
". 'U' 0 I ; . I __ I 1. Moro: !O,
- I I .V -0 z ,
I r. "" -E OCR 9 TACA May 11.1111110 I I '01, 1 -,
I& ( _46 'ol
do. To ..: tod callclar. I
cattle Lepitall. Infarman: -1 nid En I 4 A). 14911to111 VENDIR UNA CAii 119 2 Pit ,, ,16-1 117 alnei .
L Ad. d Vedado, $9.00 va ft 6 do Ci:fg NGAW0. cUY0
9 1-1 0 r i Cfdete".
, y Ll.' a VV I It!
Vwe l(w-ult z-,14= 3i I 1006, a ";; cews. T'
4111,0110 I = Z tidne ats, cabaflerlas de
- I I I JU 0 y me ru I- .'.F- I I 'UH--id-E-14049126 rg, agg; $1- I but 4 I I I
R", lK 4 Orqsq, 1. Cq4dr de 'Orim rk i Via Blanca
I I I .1 . #A I ci P
IF I= or", a- , V 4, I "' 11
$8000- I do pqr Q; 0 9M 4 i I ttia64 '..Cffile 2LLntre so Y, 32. us
it, I V_ T _' I a'o r %"
UH-I:. I IMPROVE-_ - agmmsge ms ,P, i Via Rur. Laf4rw*R Op. 4'qhrk ., .
, ,601DRQUITA CRIOLLA-, $200
vendi 'two de, reantpoetorim,'I'tpow; I I 'an M 257i 0"" 0 1, MOTOR. COMP., S. A.
3/4, comedor, cocina. 164907bo I L- --1 ., L fj IW O y 1948. I o_ go 9 41 or 'Andrft' LOP" ,W. bo4mitij 5'.Tiollo IM I
I 11. 1- I 1. .1 .,qsXa1zada, C _Wg = F61xica y Via B]CWOM
-.101 L .. I I I AEPAIT81 DEL . . IAS Villax.- Oat# cerra a, dene aroo contract :
V.,c, a, Cancepd6h 563 T. Jjogli 1 I I I I i,
1. r-RE dic. : 'CASA, NUIAW ". - 1 0' 1,"f 0, IMPQ h4mbia ZxM 04.50V. Marre . serfs complot-S. weOnavr3lotro neg-Ia. .
4" L I I ,',U le ven itstaq: do Ia AVG- I.-, I I I I a urgiite. Mesi: Monte 410, Telfifonw-2-3281.
i'j C r d repai I -M -q w Z-, % ;- 1,449 gr4p, is ci 'ri ko'. B4i0Q--W Tft ' IM-E -0 "Coasts". I
ryflado 'wraplaw -" ,4&U I I I i 1.1"101
. I I .1w Callf AN b a yearip it major a w-gran Avg, I i I : #I '..
UGENTE'VENDO $7,800 '105.4 ow PAU ,j: I I --' li-98"849-27. qnle.'D T"mTo sv#q dos- .. L % : ; I 1. Pt
*1" .cask. I I 1, ", ' j" -ere I I ,. ..
. I ,tir, wx I ,. _.
Jr -. = VT ''In- Preciot $18,000. I gues. Rqdri- LAS MEJORES 80DEGAS
Ilr .a 'a 1 Z'W WM0 4 28 I 'SE Agqnl.e V4tqrizada.0jI .
1 tol 1. a. ',p t a. spur- I ; I I I I jkl#uns V93 jvtmqoir y tauji'dades am- .
III Map Co. .do. If uede verg*e d 3 SL7. : -, '' 'L L 1- Cor-ro, I
p4p, 10 -_ IEN 11111-U 00A ".L I I VNA GRAN, PLORn-1141PAP ,of, wli tx- *1:.. Syntax Suiez, 'uyan6, Ha'.4 19 l .- I., Ven _Jj#A0% rop" It Va YSM -F" GO .
du*.ho ,so li ,an _. ei bi- I I do tornad,*# D'StiTmiago, a resto '" 3idox, lusar bu"o, MarlansIo. y6mTe mV 4. compare CHR
. VeoOb W.rjaoLr!qr#$Oq' Ink do 3.0" _- 7 1_7 -Tx-xn34g_2G tre Extradi'L Palms Eatejjj paqq jkl9t1ilor, o. Te.g.dVopokunidades. Misai
rio dl 1,:, do #,d qs;-vale el le, I I y L ltetlad, 1; 09. It V;j (3 a I .
- L Q OL 95L Vq
Vtax e tormis Calzads, ,Lvar!kb on $1,0() 10 Ia ": 11 . I I or 5 Ag. 4% a c .Ve0o I g; prolnu I ,
r, u 1 __ ;00 I Os yalo rat __ ; 11, 17 IPOYMQM ,
- I 1, 11, Is do li morr kra. k na p *Oro a Vkenda 0 =%u cal* "Cadatat%
-, r I jfv g 4&jo : on C$j. van,por emb#r0#r.! a, I 9 a eastr a, pe -27
y 'Tqrso Be 40", 0g ,80.
Ro JTO$# 10
, L
". P1 """ , I" r, a son I L F-1730701
- .j1A-"V,,4 V-A 241
._ L CL I I log t1nVJa%'F 'infint US. Am.
, d oll En Existincis
a- ,- L, 11 11.1 I 11. D f el 4ueaq NS 35, 4"11 1. ,I
o"ico, -014A ;1 ormij n 428 0 tritlelp
'a I 8 I L IL MAN Ig wn same. ,, f6mad via.
VIBOUA: 15,700 GANG ,'EN- I -vents. ZdA I % .. -11 I 'L I r, I I come parts
_r at oil Uurr I 1 L on". la' 0 1 %1111%1.11'a 11 J! I I ., r, t M 6.1 A-8526. : I -----26 ERCIA I iteplames is sure I
OANTOO OU* co quo )JOY al 1. 0, I Rk I 1. I I LOCAL COrd
Cantoram 0 ar!qj.. REZ, VACIA 10 'a ,a $1 1.00 _4
lox3o va Bill!! cuar. i3 restaur I b I I I a 1, Aproplidn'para gzacery, a taller da do p4o i'domes Isaillulades.
- I , , 14 : A .0 a .4 , 7
in Y tarma'alfren a do', 0 I L- .. : fIV42"t Y':It %qn -, IT17 e L' HL'
-1634. 1 on Ave, ere- QTAR L gloti 1. 7 ,, Q,]Ti7 t -M 'I- g a., t p ntik a techbi rains. _4111, I I etros e a caraz fi' i GARANTMAM OS I
-1 I IA 44. 4O-111 c"A no'.1-01"T. , ERO jr JUANU O ; -M 00130Q buen co train, In redo _r
. ,, -1 --- 0. vs Idido; e jortUn, portal; L y I fto ." ir 0 1 -1 I r 6um
.4 0 It.. r AM I .
- --. I I 4031 i it, Irlaw I ''.",
P14 I _Q, 201,5810146 0 4 I ", I 11 C-893-49-23 Wilbrik; I spIslex 40 41.19i*, &71:1. tro mil pesos rep is. Alqyi er, tien LOS
0 1 imic' ,, I I I I ,..
0wjFjQ AW. I L . .1 --1-111-j.1 _-...- I 4!W.jqjrr QUE TERM OS
meet A 4 ,,plto brad, a ;red,.Q Tirlom!d $1, : I ; ."ad". ITO' 0 4j q -ROBEGA MATRIMONIAL P6595.
Iqm 410 P, 4 R servivio cri 0 I _,L, I I
MO, ronto slid 1! 3w" I I : I.. ;. ,,, 5 ,, ''.", ,, %-- 09MIA64 qe ,,, f -Lt..'_ .: 80110110 matrimonlo elde troba)e y Oficift
menthl'y t 'V I 1000 PARCELAS a C9molre(ol MEJORES: PRECIOS
, come ask 0 4 :jj tjTptIqi. q10G1A -3; qqq i I I 1, 00400 s4p I % Tie
Lj :R ,;;"Ab no kit $10. A .a O'Farri 1. .1 ..
t- doni., P 3i jt ,g vivionto
.1 ,* .us% P., X-I 8, 0 1 OrTeno 44111 'I 8 Y 45 iWir" s de-qs.40. 0. .1 mtrg, 1 1.7710 L ,: Xalloi 9 NFARA p 0 a L U or. onto I
I V qar Tq():Vq. quql" ft 0 N.. MANUEL.ARRIRAS on: _1 I of I 11CM11160 kmq47 diarloq. Ruen punto I
NT S M ; It silis eaW ., I , 11 111. itrell,, 14 'pqr,4 "A. L I CARROS DE USO.
. 0, "
CM -1-T4 -," A." Am a a Ia.. 6, : t .: , 1141,#*44 -1 I 7 ; I I -San Miglitel ;312, A-6690.
! I ; 1. :1
. I I I .
I 1, 1,; M L : '01A IGIA 'g, OR vjr
IT"03 I 11- ,
jl -, flflfl.00;411'4110 L r I ... I a ,.,y o#teiroi, .Updapi0o con, 1111401, j I .14-3,44411-411-1 -, .- I I I
, 9 ,L., 1 ,'' L y w fini e,$It* Am I 1,
I I Zo a -i 1.1r, ji'' ,"L tto L- ., :
END I
'I I
- 1o7
sotO;J01antmqtb4o, 3.*analitica- e _, r .0 I 11 4 "I ;. Ai I 'LL -__77-7 &l
"'unit a W I@P@f; ?,m 11(julo4t i : , '.., 1'!V#1!5119"rfs-= '9410 L, I .1 4. .,4 1. Ida ,14 6 X 4. "' ;, 'M '.184, 6 itil6ftex a uns c"a" dd ., . . . I 11 I I
In"% 41; S:.'Umw tl j" - .- I --- 1. I L, '', 't, I .Fjto,0AjjMEN, .T V '. .. '' L'' 11 P RYSLER a .... 48 "
-7-- -1 -_ __ I
,4 11 0 .! ',o '! 5 ",q dril
T."'O", -11. '1 11-'z 7 "'Y"". "Li J j; ,' lint I 1, _' "' "' ENDE' ,.,:7 '" D80
O' 1. ,.,. P I,- -, , 10 W 6' ; SE N I 1. Mt.
... L as 7m 0 (W11,901; I
.e., 0 I -, ,,,, -, -, v 24..
' i 1. __, -iliv Ao ;Lp .."', L .: : A, *S '?jd6'Bjj -Cotnolejo- gn j ;:fs .14 L _',"_rf;",tt't') ","Or .0 L"', .,_ 71 1 .
11 1'11 ,: 4_ i 11'r "U'., 10, I? ,. ; t 'm ; _, -.1 111 -,t 4 I _CHRYA 111", ,; 47
. It L* 110AW Zlon qr 06V. d 'j t d .bd. vindoL. W r jr,4 L I I ; - -
, 10* -, -.1 : 0 ,, 14710 AqIDW
1 9 I I I 11 3Qq4ag rL.livatitriales de ,G I JAR'; 11 I k.j' 'L. I 1I., ,
vaiiilai I I ou % Rpc a 'L Ia I I 0 I do b 1;
11 lw l lmA 0' rll 114#0 i L 0 "' ; 41004ckvo
,14 3 -#P*Vt ma"FA44" 44 #. V n I I Il L' ; V0.11180 ., I 2LF-' .
I L '*aX"gdio"e m ."
_4", 4.1. I
_" I I I ,A L
yp I i-, 1 4 4 8 k A IQ i, ", I I NT:.,_ ,
q ,;;'rjj, ta 5, Y, 01curis $12,00 ,vars I ZUU A;IZ%46 101 Clwolt q I
or so. 11 ;a j 41? 1.11, ; .;Aos YX UTH L'. 1. .a 40
. ,Av ; Y.- 9, ,; aro, I'll, "! L ,, N A'- I A N -' I qriwr,4 O.'a A R A 11 ill "v4 ,= 1 ,,7. I ''A" I _R PIS a
I., 11 Kn _I ,, 4 too I I L I L ,
.. 24M I 1. do 1OXMI. I 1 0 RIO DZ LA'V I AIRM.A. -1- *'.,- I ,.". I .
We ,,,' Hay des Isuffil, ,
I IT, am I 1qo*#J 'L $Rjfjj'L I Wei Fo 4V ot %411, 1. ,*I DIA IA I
r ,O 11 i A; -; ir I= .- M "44
-,i, -1; I "I of 4d, L 0 o' AF M IS 0 kits no "It I "' :::, T "" Xn la me or calmda Jde' Hobe.
Pfigina 26 DIARTO DE TA MARINA-"SA.48&4' 5 fie"Nov. de 1950 Clamlicados
A N U N C 1 0 S C L A S I F I C 'A 0 S D -E' I .'M A- H 0 R., A
VENTS VENTS VENTS V E N T A .V E N A S VE N, A WE, N T, A S V.E N:,TA*.,S
S3 AUTOMOBILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOBILES Y ACCES. 53 AUTOMOBILES Y ACCES. NOVICES T ACCES. 56 NUEB MATERWM DE'CONSTRUCCION
BE VENUE CHEVROLET 49. 4 PUENTAS, LINDO CUPE NAAR AMBASSADOR 1947, VENDO III ICK SUPER 47. $1,0041 It Y A. EMBARGO, FORD V-111, PA RT, 11.,A 91,1,11,A APTO I-ARA CUAL4VIER A'RTIOTICO COMKDOR LAQVI9AO0 CON VXNDO MAGNIFICO PIANO "STOW11911" Y E"XTOS SAW ARIOS,
do triu.s. Radio, Gangs: $1,300 Infer- cuatro onmen bonds% blapicas abaulut.. Sierra, Zopoleri.. R,,t. 10. E-1511-53-21. pueW. -41., pintura imM.Cul ill "a la Itepilblica von An Choler. silica tapizaelas on rojo y liunpara do Crisurs -K QVI 3M 't, 7 74, Mr frenta, Parsiditra
to: 1.19n.l. SO-9391. E-14J2-53- 7 e to n as, polar, vextid y p CALLE, TABLECUATHO PUF. 0" ." I' X-IFM-33-26 LAI, Willa COMPINt-flaCult nuCV0, 30 lili an .m
dio y extras. Vert Ste refir. Giar
FORD 19411. MXItnON. "TAS V210110 'ea.1 "I"c'u'do 521."uparialacular a A-11424. pies. Do 0 a 2. X-r5si-N-24 go VZNDRN PVZRTAS
BE VENUE PLYMOUTH 1950. COMPLE- el ag"IfIc" u-i I~ y guru. $IIW W y till Voilado. E-1794-56-24 vo
tamrite nuiev., -1., g0s 'Calia 2 T 1. 110.7902. BUICK 47, CONVERTIBLE I Too. pqrsianor, arintrew sin ostronsar,
No, 2S6 er"t 10 y Ved a. E-1540-53 2 6 E-1755 53-21 VXND0 A MUY MAJO PIRECIO, uN Jug log VENUE PIANO ALZMAN 199ULA CO- a peamas retire, Trespalacloo 262. Interior,
ad Verlo VENDO FORD DEL in. NUT RCONOMI. Nuevecllo. pirilura Iblirlea, rarlio, nylon, so de I modrrno, on perfecto as. nor, Be do berate, Infor- entic Blanquizar y NWro Before de We
SE VENUE UNA MOTONETA CON 1 6111 Peru dljlten jius, Maim niquelado,. Xti:cac Iv tielle nue. lad.. comedar, pe]a raurra BlUt.
all 81. v., rapier Pruba, h am. VrIu. on $stud 206. ca Telf. F-7902 Angeles. E-1683-MC-M
d,,,,, Y uu- -in Can ux warren y pony. G $275.00. Verlb: PrInceui Ild, ia. vo. IV*aIM!I I-FtA i pail.ete. BAlarratt 1.1612-56-28 F-7701-110-27
PLI'MOUT11 19-W I Preg ter: -A..b C-902-53-27
APREN DA A -n Deiguid,, y L ... ot. vuliallitus. u it,-[ eria. 2W, V Dltja.
E-1148-53-27 Particular vende nuevo, E.qpecial de E-IMU-5340 iNGIOU JURGOO CUARTO y COUKDOX,
m, ves- 14 OOORTUNIDAD, VENDO
Luj., 4 puert.., guru.. bl i" VENDx roun DEL $9, 1 PUERTAN, cooba, In extrenai, litchoo eficargo. mlPLYMOUTH 49 liduras euer., 3.500 kllhi :cl .4 Ca- YEN )0, CAMION CRIARA 0 0 1.. votes povios; radio portable, Piano Americana. buena mores, Cuerd"
$2.375. 11 .1 1. P.. to. butriam c.ndiclones do me. lad pre
1, port I Novena t an. 'Tie' Verio," ey Sr plia-elictrico: mot6r ilj U. P., me" ca- ruxad.z, 3 pedal*#, teelado marfil. Ga.
M ANN R SuiT.11 21 Kaiser Renault 4 -e 20 y 22. raplar. otro 1939 y 2 ChevroleD ;47' Indlia"fts ej a" So..
.u .1 d.i. K.- Privada, revksodo nor mactinlea de Iii Cam- pre.lo V OX odor, Saind 460, Bolascualn-Santla!G-27 runti,,adiii sin cumseJkn, Bl"k altos "tudlos.
infila, Tambl6n 2 Chevrolet 1939, cen-sE-1753-53-27 li--. G-Itm: M-1726. 2-1743-53-2d E-1747-59- Colic 11 No. 3W entre 2 y 4. La Sierra. Ali
GARAGE "CASTILLITO" B-1727. AZULEJOS
PROPIO PARA VIAJANTE OLDSMOBILE X-1854-53-29' NDO OLDSMO NDO APAXATF, TRES CUVRPON,
PRADO I VAXI Al. U 4JIT VE BILE 1948, vi iiqu., EYT. ._ do nocho. de caudel 40 6 c1lindroo on perfecto est do Me- VENDO CAMION ARROCRIIIA
11 y G. Est. MENENDEZ. F-6Z19 v,,I.' Fund. clam madJelones, hotel Rooge- 41/4 X 41/4'y 6 X 6 110ndOS y
nLral, 12 y barst.. Par. 'tipo SedAn, como nuevo, per- ba, an perie
UH-E-1124-53-26 c.stimein., thesis in Its reforzadom. A toted 251, aparAamento 401, de 61 DE ANIMALES Calcites. Ei lmolot surti&. I"
I T.a ,pc lar. Relna oiquIna a Raya. -- Mecilnica perfecto, Como nuevo, propio ec .1732-55-26
E-18112-53-26 F.ara cargo del muelle. Tomblin s! alqujv to de todo. Various extras, "111.7 E
UH-Erup. E-199-5.1-27. FORD 1946 par semanns. $1,450, precio iinico. Operation GANDA. VZNDO FONT.. INFORMO: 28 molores prec IM
CEDO ACCION STUDEBAKER CO M. (a cilindro.41. 4 puertas, magnific. X-1835-53-22 r4ilida. Sra. Retarnar 27 NQ 82 URGENTE No. 553 entre F.y G, Vedado
manner. carrn 50 Verl. do 7. a 11 a. in. estado general. Una joys. Facillda- Par embarear -vendo Jueso de cuarto F-154iii-al-4 Die.
1941. $72.5 c.,aje Eddy. Ave. o Dolores NO 270. DESDE
OLDSMOBILE d E-1754-.5"3-2 deg tie page y su carro an camblo SE VENDE apartarnento 16: U-iiii. de ..fiorita, blanco, iiintado a mano. ConPerfecto estacin de mecAnica. vesti- AMADO FERNANDEZ ,Studebaker 1948. Land-Cruker, magni. E-1737-53-26 slate dir 7 picitais, came, 3/4 camera, San PRECIOSO CACHORRITO SHEPHERD.
dura nueva, radio. Solamente ha.%- OLDSMOBILE 1941. $00. CON FACHIDA. cam condiclones, radio, gomas nuervao, ace. Miguel 653. ter. plao, derecha. Telitano: lemin (policlal. 31/. moves, boon AuerOquendo N" 61. dike, proplo par* residence, fine*. inte- $45.00 miller
to el lunes. Calle 8 No 30 esq. 30. des Y de contado, games nuevas, cuatro nilmicb, manelado slempre par dueAc mh- U-5472. I I
Miramar. puerias,,acabado de plater. perfecto mccA- diva, puede verse Posea 151, Vedado, do 1 CHEN ROLET 1948 ;GANGAI VENDO LAMPANA 8919 LU- ,,,,j.,nrAn-. R moso regale, Marquis 4
pica. Ca It D NO 557 entre 23 y 25 Vedado. 3 P. in. Telf. F-9224. r 910, spartamento 6.
TODO EL DIA X-i'142-21-2 X-1575-53- Fleetlinc, perfecto tie leca. ceir, caolea-r*n1cimiento, tallado finiolmo, FERRETERA
27 otra metal blanco Puz Iris, don lotion do
__T_ nice, pintura, 90MR8, VC@lI- 20 .it., ima do co.rto y dos Wimms. VENDO PUERCA Y COCRINO, ALREDERENAULT 49 $370.00 Ourat nylon, extras, Early porcelain can floras relieve mooted" en der 400 libras y varlos ", doo votes
-E-1154-53.26 g.rnas ri--, radio, ii.ro.h.ques. hevr-let Sedion de In.., cuatra puertas base madera Y metal dorado preclosistmes. it._. paridas y pr6xims."Tamblin tros
U11 inti". verd de aluminlo Y muchas extras. 38, buenan condWants inecAnica y phi. bien cuidado. ,,Precio? Ell qua Ud. seftalo.'Iiiaz Mit-baJos, bonitos calualles. gallado, negro y Potto ala- HUMBOLDT, S. A.
Precin ra-able. Imoortadora Kaiser VIBOFA ALEGRE ll icro, slempre numejado par dutho. Van- exquina a Zapotes. Santax Sinlire sin muy (Ina Informed: F-4435 A loo anFrazer, Radlocentro. Vedado. do par holier traidO AUtom6v]l del.,Norte, InforMan: U-7546. E-1739-56-26 iefus G.dito, londo r.parto XmIta, bohlo CAIIJU)A y -H, VEDADO
E-1756-53-27 Chevrolet Luxe 49. Chevrolet Intel- Trees, 915, spire 6 y 8, Ved.do, iseggrido I X. .-Toyo Areas&
G U IE LO U & jE-MATFDE UN PONTIAC 42. UN PLYs line 48. Chevrolet SedAn 48. Buick. also, E-189943-25 A PAILTICULARES: JURGO DR I --eu... F 7 2 9 1
UH-9-186r-.53-26 VENDO estilo Inglis. en perfecton cmdl. Z 1902-51-27
irnuth 48 y atro 46, P reticular, lodos en am, 2,11.
aurgene. Super 48. Dodge 47. Buick Super 47, VZNV0 OCIDSMOBILE 1948, TIPO CHICO, closet, Precia razimable. 19 NO ARNEROS DR RAZA MACHOS
o calle 1. VENDO,
Autos dlthno models, par er 'I A... E-1047-50-;5 rax; un I
eo,'en 9, Yodado. Ford 46. Chevrolet Panel media 46. y homier
ul a ... ds-i.1 an perfects eqndicionem. Para verlo a in- entr, 2 y. 4. Vedadd. ; un yeguo Cardin dorn de
semanAll 0 Ineses. former an Zonis 8,' entre Agulla y Ga- PLYMOUTH 48 Y 47 POR SURANCAU'VENDO UN 140PA CA. an..; dos novellas Holstein, y una veto
E-183fl-53-26 Buick convertible 46. Hudson 46. Ilan. Valentin. ra Holstein, cargads dd cinco meses. BeFord alto. 1-3814 Me. de Rancho Boyeros, MaComposiche N' 612. "M-2424. 38 Ford 36. Dodge Comando. E-1729-53-27 Los 2 con vestidura Cuero y radio. ina amerienini. into.. it, sale, lionparas Pu
"HARLEY DAVMSO estAn Como nuevom. Facilldildes de y dos viollnes. Informed U-7fflW.
Nil pAgo y sit earro en camblo, X-94138_6II-27. mrra. litpuriv Anuirica. E-1532-61-n.
Tip. 45. 48,,comontieva,,c n Wdos I)iez (le Oclulbre y jogefins. AMADO FERNANDEZ its VENUE UN JUK
UH-E-795-53-26 "is extras.aAorter s IuJ aiden a A= PISICORRE FORD 49 0 DR CU,61TO CON
muy barsta. Otero. Salud 105. Manrkplr doh carries gernelas, up excaparate y cu- -INDOOROS
S. N jeolAm. Oquendo N' 61. queta. Y unD cunmla Con int expejo. San
CHEVROLET 1950 UH-E-1770-53-30 Gainga, $500 mano, resto In. MIgUel 158 IM.disto). POLLIT OS!
POR EMBARCARMZ. VENDO Auxu .56-24. DE TODOS LOS TIPOS
Sedan 4 puertas. Deluxe. vestidu- Pontiac 38, come nuevo 4 somas Y to- cilidalles, $1,080 sin gaston E- 1471 Apruvvche oferta expectal antlelpo
ra de Cuero y radio, 4,000 kil6me- dio. Primers aterta razonable. Ver, seii., BUICK 1941 a interests. Ultimo chance. E-1813-53-25 0 JURGO DE V ARTO d. Los Nuvidadev. VeInt. pollito.,
tros caminados. Preclo attractive. Iglsia, 'IL. Bass y Colzada del Cerra rooderno, a plexas, $500.00. Cootiti min, -a Jogrndos. una criAdora eltetriM-ge 'auto.. Super. magnifico estado general, B-5765. Jun. Delgado 413. Was, entre Vista Ale- ) BIDETS
AUTO SERVICE C' K-1937-53-20 gangs, $550, Facilidades tie pago.. BUICK 1939 are y C"mT, Vilims. Ca y allmento pars, on men par
ijulne Litton, Aprestirese, Precle.
Edif. Carrefio. Marina 255. eaped-les a- pedidon do mi. di 2 v 3 Ilavess, con automitletill
I.... a.
DODGE 1947 AMADO FERNANDEZ E-1665-53-25 7,rs.jeros, games b4ncas. an man. VENDO BARATO, JUEGO LIVINGROOM, domelenton. Tenemas olempre pop man to "... an apa.M,6dicin vende Fluid drive. ...- -ev-, n Ca. condiciones. Gongs. n todan cantlilades y eon
,.nc.,. a uovas, Cuero, radio Y mu- Oquendo N" 61. aab., moderniole tapucad. boltaflex. ilitos e Cris. 0 inplin.
". ClIcire
BUICK 1939
UH-C-821-M-26 %'Z' AUTO SERVICE C' complewmante nue", Bruz6n 109, Altos. Is gRrantfa exclusive de "El
emtr- Gang.: Tell. X-1105. Enweriche Habana. dor". it. CA-till. Y Jo Ca Dr.g.F-1946_53 26 I Edif. Carrefio. Marina 255. E-1781-56-27 nes No. 467 exqUlny' a Leallad. LAVAMANOS,
2 0 Ed G. fkrlna 2".1
VIBORA LIBRE TeItfon. M-9059. I I I . I
SE VENDEN MIRE ESTO Con Surtido Complete.
MOTORS DOS AUTOMOVILES alimentos Mejores -precios.
FORD . . . . 1949 Un Buick de cuatro puertas, made CHEVROLET 1949 POE SOLO $10.00 MENSUAL,
CADILLAC . . . 19418 ]a 1949, en perfectas condletimek pj. .Cl- JTUEGOS DE CUARTO 3)c. d"PURITAN" 0 Mejor servicia.
Y un Chrysler model Town and C 1','ET AK I 4 puertas, flarronte. Am carra an Fdrmidable cornedor, P.M. *5 polles 0 Miximist cafidad par an
BUICK . . . . 1948 Country de 1947. Informes; lidades, de pago y accept
BUICK, cuLfia conv. . 1948 Telifono B-3808. cambia. Sala, $8.00. Radio, $5.00. Estan- ripidamente engordarin. dinero.
PONTIAC . . . 1947 6 OLDSMOBILE . . 1950 OPORTUNIDADES 'AMADO FERNANDEZ tes cocina, $5.00. Piezas sl iel- De venta en-, 0 ConvinEam I
CHEVROLET. . . 1950 Oquendo N' 61. tas. Vea nuestro, surtido. Pre- 0 Visitentoo.
FORD, cufia conv. 1946 AUSTIN . . . 1950 EN cios, calidad y facilidades, mue- "EL CRIADOR"
CHEVROLET . . . 1946 PLYMOUTH 1950 1
BUICK . . . . 1941 Radio. banda blanca. botnagu.s LINCOLN. 1949 CARROS DE USO F-1814-53-25 bleria "El Modelo", San Rafael Dragones 467. M-8059. Ferretera
vestidura Cuero do paquete, con go 409, Manrique y Campanario. .. 11
STUDEBAKER 1940 rantla. Faciliclades de pago y an ca- OLDSMOBILE 1949 54 MAQUINARIAS C UH-C-US-61-26
FORD, panel . . . 1946 rro parte initial. DODGE convertible. 1949 -913-56-24 1 Dic. HUMBOLDT, S. A.
AMADO FERNANDEZ Steretlare scritorta. sof simm cam.
FORD, pick-up . . 1940 Oquendo N 161. OLDSMOBILE CORY. 1947 Orlando Rodriguez MOTORES dos libreros tie Bailey, butacas, coo- p CALZADA Y H, VEDADO
JEEP . . . . 1947 CADILLAC . . . 1947 dros, aspejos, alfornbra Anbuis6n. F-7291.
c6moda, Mesita LNPlos. Juego te,
MOTONETA comer6lal 1947 CALLE P. N6.120, HERCU paraviont chino tie n ear y marfil, uercos
Acepto carro an camblo. Vialoo y ofrezen, grades candelabras. reloj pie Westminster. UH-C-915-MC-20
Buena acllidades tie Pago. estates, jarrones, plates, repisas Para el iniciode cr ao ee10 de aclubre y Carmen acilidades tie pago. Acepto entro Inlanla y H unab l Idt. dora0as. lecias o para In mejora tie Ins
ALQUIL! MOS AUTOS LE-9 62 OBJETOS VARIOUS
frente a la Clinica, "Lourdes" u carro en camhlo. F NQ 160 E SQ.9,'-VEDADO yr existences, Martha Ranch
VIBORA 1,8927 Para marlejar noted mlama So'tano & 1"Edif.
PRADO 159. M-3814. DIESEL Y GASOLINE UH-E-1791-56-28 ven e cerdoe de purn raza PARTICULAR, VENUE LAVADORA DEN.
UH-E 542-53 25 Par Was a por nomination. Durac jerse en trios, pa. dix, automitica. Capacidad k libras tVpa,
U. DRIVE Zorrocilla Dendq 5 haste 400 It. P., pirm todas In extrenar. No Intermediaries. Sr. Lavin.
X NEVERAS T REFRIGERATOR
Ins Instalactoneg an que as neas _ES rejas o mad on solos parto do I a 3 p. in. F-1552-02-27,Calzada y 20. F-251 1. E-1821-53-25 ABIERTO SABADO TODO to futrza oroducida a un sementales.' Proceden tie Ins MAGNIVICA OPORTUNIDAD, VMNDZSTATION WAGON sx VENDS REFRIGERADOR NORGE. Mo. CaJehisdor solar completamerite nuemodel. 1948, do 8 pie, e6bie... Infor- mejores crian, americanas y _. So do rnuy barsta. Urge vent. =in
Una dt un diferenoal v uno its dos EL DIA Costo minims z-ittoll-Nit-27
diferenclairs H-C-155 63-4 Oic Mo.: B-9380. del 1 0. it(
1.1jo. de Golden Square r DJelembre par toner qua em11PURSTOS Y SERVICIO ar or. Telifnim X-3594. Z-1437-62JEEP 1949 OPORTUNIDAD VENDO premindo cu Is fillima ex.
BUICK 1948 ADILLAC 1949: -: ERNTREGA INMEDIATA Refrigerad r "Frigidgire", I pies, dr L, LIQUIVO, FOR HABER CAMISIADO DR
Coma nuevo, Casa Filungo c a FACTI.IDADES DT PAG43 odespud, pogici6n gaundera. Para In- giro, Sinn late de perfumes franceses
SedAn de 4 puertas Super, radio v 4 tittering, radio y muchon extras. jo. Model de In guerr.. Cast ido. Telf. B-5292.
CAMION PICK-UP r bonds blan n, coma nuevo 006. C.Ijo 11 No. 160 f Grates I Martha Ranch. Pa. y del pals, a ratted do co E_1615_62_28
De do. diI.,on0.I.s 'ialud y Hospital. U-9740. CADILLAC 1948 ALMAGRO MOTOR entre Y 4. A rra. E-1503-1111-26. -inio 365, Viborn. Ha- rARTICULAR, NO COMPILE BAR 7
AUTO SERVICE C' Abicrto el domingo husla 4 putting, radio y muchou extras. 0 .-a. banquets., sin ver an Lines 457, tereer
JEEPSTFR Edif. Carreflo. Marina 255. 12 m. COMPANY Refri' eradoresa]3.0 plan. Vedadp. at que vendo, lindialmo, flaCufia ecinverf1ble 1040. cool nueva g Teltifonost mania. army berate. Solanueat!: 10 a 5.
Procia : $1.5DO Buick modelo 52) 1950 B U I C K 1949 AVE. DE MFNOCAL 908: Mensuales, de 7 pies, Gibson; 1-003. M-9759. 1199-02-27
CADILLAC IQ49 UH-C-827-53-20 Dynallow. banda blanca, vestidura 4 puertas, como nuclo. HA ANA neveras Sterling, $5.00. Gabl- SE VENUE UNA CUNA DIE N1*0 LACuero NUEVO. 0, $5.00. El al quesda nuevs, juego de cublerton, plate
amana, aillita. primers oferta,
Sedilm 4 puertno, morialu 02 Precio netes cocina, acer UH C-897-51-26 E .176AVT20
do ganga') Plymouth 4 puertas 1950 B U I C K 1949 UH-C-1074-54-21 Nov. mis complete surtido en mue$3.440. Nuevo, Muchos extras.
Staticiluker. .1950 (ROAMASTER), convert le bles, muebleria "El Modelo" VENDO TORTADOR PAN zjLECTjUICO. 4
MATERWM DE CONSTRUCCION bocas "Toasmoster", flareleate; I bullOLDSNIORILE "88" A U T O S Hydramatic, Champion, nuevo de San Rafael 409, Martrique dora 'Itevanm",. cromadmi I exprimidlor
paquete. B U I C K 1949 Y M OM SANffARIOS fcatno actrico Sunkist", magnifica asMntnF Racket Precin- $2,395 SU CORREA PATINA Campanario. tado. Gran oporturildad, Oficlos 164, 12
Chevrolet . . . 1950 Convertible, SUPER. C-914-NR-9 Dic. m. &detente. Manuel AlIarez.
Wills Distributors, S. A. Var.os colors, nuevo..
Animas N' 7 15, entre Ger. Cayo Confites Ford 4 puert I as . . 1948 B U I C X 1948 PORQUE USTED SE VENDE CONGELADOR T U BO S Romana hAscula dc.1j300 Iivasio y Escobar. 0 Muy bueno. 4 puertam, SUPER, cisi Como nuevo, a mitad tie
UN-C-150-53-7 Die Salvallor GonrAlez Vila. Facilidades tie pago y se to. B U I C K 1947 NO USA an precio. Verlo en edificio brus, poco RAG. Estatess,
ma, BULL carro en cambio. tie apartarnenton dL 21 es- F L U S E S Anatinclet; y armatostes en
Antolini 4 puertax. cast nueve. quina a 1, Vedado. Pregun- PMM CM-DERAS linen estado, propios parn
E-1830-53-2b B u j c K tar par Teodoro. PE 2" 3" y 4" comercio. Infanta 657, entre
GANGAS DE LA (Proclas "Poebalsis Para Jesilis Peregrino y Salud.
cantlilades)
PRESTAMOS, Radio, 4 puertan, botasill, Cling-Surface C-889-NRSOBRE SEMANA: $2,550 CHEVROLET 1950 Ei anurr..betbl. scientific. so RADIOS Y APARATOS Cia.IMPORTADORA UH-E-957-6 -26
8 Fortim . . I . . 46 SEDANETTA,2 puertas. ELECTRICOS SOBRIN, S. A.
AUTOMOBILES A puertas, CADILLAC CONVERTIBLE UNA PRUEBA LO TF PEIRCN, 91 (dERRO)
3 Fortin. 49 TELEVISION: FOR $200 UF. 1-"16 1-6116
puerias. valor vendn Philco de 16 pl,
bes. Color binnehil, can -I Mercury .46 CHEVROLET 1948 CONVENCERA ,I 2. 1 UH-C-772-MCCAM IONES Y 1948 4 puertax, Die Luxe dimenslone.. Tel,1L.n. U-7014 a -V e n d e
4 puertas. Cuero, radio, Hydramatir, Distribuildorent p. E-1542-59-26. S
OMNIBUS 2 Chevrolets .. .. .. .. 46 gomas blancas. CHEVROLET 1947 vENDO PffMCo 1050. GABINETE RADIO APARATO DE TOSTAR
4 tocadi.cos, I velocidades 4 m .... so
pu rtai,. 0 PU dio, botaagua. M 0 R A 0 A A radio PhIlco portAtjl. batWa y r.criente y CA"
C tncadisco. PortAtil de carriente elect
En 5 MINUTOS I Chevrolet. .49 AGENCIA OLDSMOBILE dodes. Telf. W-8.109.
4 puerto., I HE;;b'ET 1946 Z-1696-59-29 M EN CIO N de 100 Kgs. de capacidad. mares
con s6lo tracr ]GA document. I Plymouth ..48 Beli@coain 857. CONVERTIBLE, radill, Company, S. A. "ItApido Ideal", construldo an JUetoo tie propiedail. 4 puertas capital nueva. 7 COMPR SU mania an perfecto estado -do ftmPlnoulh SAN NICOLAS *No. 105 TELEM ION COMERCIANTES ciohnanlento, con su equipa tie Alan.
..46 trantandsiones; y pleas, y con qUennaSouthern Continent Corp. no C-900-53-25 MERCURY 1949 Precios de Los Estadop Unidos. an- Estamon reeibl Moulmcl dor tie petr6leo marca .111IM0.1.
HABANA. tregados an IA Hab na. Escribs
of Cuba. 4 Buick Super . . . 49 Radio, Comas blancan, botaagua. mares v model. LUIS A. RODRI- tilluevar 0 Importanto pCa' c1fil nueva, Una despedraidorn y Una
GUEZ. =0 N W. 16 Ah. Terrace
Calle 23 N' 105, entre 0 y P, 4 puertas MIAMI 35. rLA. U. S. A. tida do clasfficadora ALEMANA. Informal:
Vedado. I Buick Super. .48 NASH 1947 C-8112-54-21I Tcl6fonos: 83-5970 "SIXTO CALZADELLA"
4 puertas. SUPER (am) 55 MOCLETAS I 1.
Department 205. 2 Buick Super . . 47 C A M IO N ES UH-C-"In-59-26 Tejas de Tostadero de cafig 'fE-1-,Cen.
Convertlb as. i,N A, S'H 1946 VENDO NUEVA EXCICLETA CON DINA- tral", calle 12 N4 519, entre
in, y varies piessim, extras. mury le-rat..
UH C-733-M-2 I Buick Super . . 47 SUPER (600) radio. Iml6n NO 211 altos. 23 y 21, Vedado. Habana.
4 puertao
2 Cadillac (62) . . BICICEETA WHIZZED TELEVISION Alum1mo
i% a nii i an 4 puertas. .49 1 roo m A N o I OLDS MOBIL E 949 a.-- tie todant maracas y models. UHH2,916-W211
I I I I I 1, I 1 1 I I I I I I I I I I I ,. -1
- I I I I I 1, I I I ,
,
. 1
11 I I 11 ,pisim ;
I I . I I - MARIO DE .-Sibadip, 24 de Nov. de 1950 F .
___ Uasirilca&08. I I _. X, 1 ARINk _. 'J
11,
. :_ I :" ,, -,. I I I I ''- .. I I 1 1 '
,
, I~~ 8 L .c A A I *4
- ": 'O 'A' Q 0 $ ,. D, E_ ,; U Id. T j M A' H 0
A -, N V 'N C f I .1'' C i A S V F 'j 3 '- 11
. I I I 1 .1 I I I I I I U
- I I '' __ '' 1 -'---' _- '.''' i .- "I'";- oil e I
.. IVENTAS DENMO,-HEPOTECA ,ALQU11a:&RES ALQUILERES ALQUI'LERES A.LQUILERES ALQUILERES ALIQUILERES I
goommemommummmmmmmm:ommov
- __ I I I ; !
- a OWETOS VARIOUS 64 - APARTAIM I, IV OFICINA$ I 90' KARIA walroll, c

.1 I. oraw-, go- CAIg ; OUESMIS 82 1 1. I I ,APARTAUNT6K e s4 ., i )WITACIONW I _XA0 d
' 11 1 I ., I I I 1.
In 01, TORTAL. 0 Ill 1
4Z= con .ZA
mr IIPIL* A.%',rA,M'IlNT.O.TA1K "F I P A 0 MIRAMAX; ALCIVILO iiPAItTAURNTO) JQIUII IIASI 01!M 99 ALQVMA, RAJ I 41111 :
611 arts
.,..4 Toz.martS. r 11 11, 0 zagr T! 1.11 ad. I I
. t. '. it A 1A...11I hVil.16 M111U. JOS, 168.11 Carnation 3/4, ban*, be" otmotwo., so
-61 mdasPrmcl;,,hdb1 ,,AUm y flo.mo- $alm-comodor, Ill grand*, go OFICINAS me criad", garojo, 000M do Add,
I at all.... .. CON, SOLA 04MA'1T = VIVA IN UN'l&UA4
is pro d I n a 04 In life I 6 sea., bnAn, I I. '" .1
el P rtes it Una cadre Calls 11 SORRE _04 I 00, gal $3411!W dot Alourade- ;
,
taima Vadado. NUIR LES, V440 1 NO I. do 4 A I V I 191'ard oe art "'Irmost 4,1#11614"4301 to. Tell. pre, ba- Am. -be It a y "" I
, 11- A. cat osquirlo, 33 -1586 o 41 s. Pat ,,,
IlVININANN, eutn I I Y 10 rVolledo. Adolitimas vidon 4W X f. Wt It = C..l." ,:4.. 'i'm9slaut: Ave.L11 y Cate 13 Ampitodhe
.. = etdo @3111" *a 1 41". ;1
I. -1 1. A I -A., 31-11171-6417_ quarto Amistad, alrjo' j-17Wi14,S7 Se :Iril:, local Jet satoo. Intanned I !-I
I __ Z-164&aax n 16 Imal I assiled, des a -corn.do ... Ofici. '.' my. Z-17n.WU,
- I
OR %XUWA ROX9ADX AQUA ON' ir Poix i :W-W- --" ;_1 I It.3414140-19 PIC, i MIRAN0 ,'.ESTX P41%1_ It ALQUILA 111131RISO110 APARWASIONTO, V19500A XABITACION, VAXTAXA o V dIto eup2l N' 9, "
, I 'A I. Ca I n Palo on ft'i a,. U& ad, -_ Situ&616n site y, fresco. un Sportsmen. do m:r, com A. 1 AMPOIJACION ALKE"A3111111. 0411110 I ;
,. a'-' OFRKZC0_ A NIATIODR61tut o Doi rgF. 'do lujo. .1 .;a 6"4:- he"la"I'll".: ball. 4 no, on 0.00, Drit Y lux slarnpre. OT entre Ny 0, Vociado. Infer- ardirs. INW141, Odd. ctm*d-, I
M,.Nede verse an
amoda, to pro- b.0 n zminp ventilada liabitaci6ni an to JA nto muy smiatio no Sam rls- trial Nt' ,'mmIr IrStram' .
I at;sa 14 I rrWa. Lv fuA4 re
12 a -11 X-140!011-T demd" 0 'I.'* 9: 0 39 e Oomos. p yo TOM: mat el encargado. $70. Cam J .V ;:71" "Uw ;
Outpuk- I I I a Calrv .41 j,'Ayenidn'do w2to 71" 2 "artm. Iss" In
pi"pd,'e*me I 'a n.1d dos, Oarvasla Sao, trend. Section #dlaroz. Ii smar
i __ U ., 11 !a ,a
_415e'd '.-* IN. ,Zta Y Ica a *I Cogm. Z exitre'Roins, y I I mrom AS n 7
.%e Portal, WRIA. Vatic. do I a at target A.1*79, V.tlo, I cold
tops to I rviclact'Absol = 1.7di. mg,
"M IT. VP m6_ ;' res I / 2-1709 MA-27 I Inforleds:
AXXMAP,,*, MARATAS. CNANCS IA N OR at on 1. TIVIrtud. Mo. M, 1 4 41 P'"S.
AAP Nuevo. MAS PAR I 'dkims. Bolam 219;'altm lmotlcla,, sequins, Us,. earned r ball 3 he I ones, I stios. le-IM42-sat 1 -0 ,
,,Xac-04busn$ L X rad a v So 1 4*.47, hablilaulk bitio, Pa 1, servicl D AIMN1,111A, 1- A 140 40 I

l1W be LLL 4' AIIALZ %= L riout. ,. _: ; X-lon- 'a dientas. Apalts, abt le ArAKTAXXWTO ,AMUXPLADO. QUINT* bitial mat'r. re a M lec6n -8&26 -T C41- i
, bidat I tda. .. An a M.0.19M .Imb I UH-E-1771
11
. I _f, roai cog glado. Pa., I Avirldwiti, COLUM"
,., IAIAL,
. Sed.09, bealve
Vt
L .. as "WCDSSS 410tunly0fil. L Vermouth; Qua-, dades. $1 PIA0. do *"Ulna, V04640i man, cumdra W, Segundo Balascoaln, Der
, I I __ TZ, I= ' do oo,, at tol4fopo. cold, Came. Vista. X, 11111-114-1 Dic. .VOW,
. t Aj rOnA0,,bilotino Morgan. Yonda :- LVEDADO. HERM09AS ,, Am Informant J i#77. .r'Le.. ,Ivodgr, ,
!
131114411-114,
L - I AMARGURA 201, ."Mx T, 214, Mind SM.' patio. Milk.
,
10 .IOD.00_19te _C OMOIS%9. PAZ H IPOT EC" 1, L HABrVACIONES obtagianon, bafi** eampl_- -_ tso "lie z entra pa"Ja Snide
,*ap1vo guir k I UH-E-11,13-1111-211 all'&, C*1010*110e 098, serviclo CrIldO# on ear AL%1U -FSQUINA AGUIAR via
1. I trimonlas e6 -1, mat senate, Can tods smitten 4. U-152L T-tvis4o-u
. yb7fpotlssj" 2 a I" Air it = mumbles r6tona y garlic. Intbriman: FI-34W v BAB I
. ,; I -:-.- _' Z-17 tu filsoli arm tel U.'a'" a -0
I I -02 t 'allunds I 1 C-005-82-24 rim, call@ 27 NY 113. Segundo ploo, satre Alquile oficirw lujmaz, torcer Pa- I
I ii ,.?6-. v .z Tods' oslAtencls;'njill
Ca I-i at U, useW r- to, ma&jfjCa L coods. Cam rjUgg .1 ''. 1 D4 y, N, Vedado. Teti. I'l-11211;
"PCION. Its, OULLON, SO VIIND%. .L Val Is o Ido on gerantle 'C 11 : al 1 7 39 9 VOW 045, RNALIAXNDARX$, CALLA 2. L' so, Informs mi encargado del edl- KOHLY
Pr lit I I
_ Wito do ififf'fan'ditarpries., 21 .mojor'ra, / niv laida.. Tlemps 4 Q"d n6m. altos onlr@_A YX Vioido* I IC-11145-114-27 A=flo ono.1i AUSON It am I
Soto Parasu-ImlJo-Avanida PArnerm ojqui- ar"alte. Cbon Itenom. ., I 9-1 ALA ND RES toolulne a Tummies, spartamenta moderno, ALQUILAW DOS HJ%,BTTACIONES A ficia. pis Com . Immizio; =
I t#x 13 DtspuI* I 0 I 505-80-3l,' , ', AMP. -A exterior, muy fresco: odor. doi .112 Telf. B-1671. Do 2 a 5. ruarto do criadpa, "patio: SM110, i habitsI n, Ampllicl6n L Al cnjaros, __ __ a Coellld b.A.. Ruta'130 par La puar. L'.. mairimonios
- .. Apow ,- uartoo,- _Cnm It hombrai able$ con road.
, I PIM-0-27., PIIRON;Y SANCHEZ I I I Sm,', IlIt 'Gotruldor, 1/4, be r C 14; J14-311113. in burn do oflolng. renclas. Preclom m6dIcoo. Informal a Sari clones. don bafts Y t*frxu. Pu"* VMS*Corredom Colegainclast I crop S&L 82 APARTAM NTW , ': 1 L .016 &.;Lla4W*n Ion bajoa.'Inform:: -:g Mortla 4M oni.4 Campanaria 7 .Isdriqut. Informan MI A-11190. Z-152040-29. !
11 : L""s. D .__ __ X-latal.gif .. _. UH-" 91-9-27 !
- YATES Y EMBARCACIONES trw MODS NO APA KIENTO compuls. .4 -- MENDOZA Y1, CIA. 1145.911, SAJON; CAAITA NUIVA, INDIC I I plant* eon portal at onto. no, 7 I I '! X-1739-84-26 I 49 ALQUMA AN LO ]MAJOR DEL 2"- I
1, ,", 4 1 4111- a m h1bilavl6n, c0aTA Oblop I -_... ...
. 4) ,, or y co" bafao al- ,p 30-5. M-06921. Pondienti y vontalods, I custom tran: -- Kohly. starmon Dan b&'
as VENDA ]MOT RCXRT$Lg& MAJUNO, I I r, UHc442_w25., q"IIC1 35 posot.i Celle Avenida Columbia I I I VW-4malbum. sal"orneclor, I cuarto. Im. as NAM -" LOCALES SAN IGNACIO 1" 108 fics. CIONSIA. Smia,'Calmoder. = 'Y dmnj- L ;
-115 H. P.; rtctincodo por "Aldrm&nyL .co- - 1077, Nicanor del Carnpo, Almorlderes, I VH-b-717-1113- lie. Otra botc6n. 04.00, do criodes; Gerais, I
Imo nuevo,'#MDO. Gairillin; Telf., A-1941 L I I I I I .- I R ltisar-ffw. L a June,- klosco.'S a 8. I entre PreoLdente Zayas try. Cuarto Y servicio it. ?ars veds do 1
. I 'Sit, ALQVILA, T ADMITXN IFROPOBICIO- Ave. de Joe Allados No
.1 I : 1, z-i7o;I7Yz-ii Coxuerciantcs, Inaustrialo I Z-11WIS-26 j Odd; pgre" toe, ; qJtUadd -Matle-10 NO.' 50 X
10 SlIQUEW D, VICDADO. NDMCIO-KO- odemes 2 a 6 do Is lards. A4174. Amp, Z-14811-110I I L I- L Lot Ad to a&" --te as""a7 ALQUILO AIPARTAMIN TO, SIALCON AZ V L
cast ulna a 23. an to mks c6atriee del
I I Ilito dinera'sobre d .. spartamento brands 3 limbitacla. ...1"or.. L odor '(O'Reilly) y Obispo.
fac dodo. $1 4SqUJjSA, a 1, food* La. US V64po do 9% a 12%. .Intormm- _- sabre Jetram. contratXLxaeje:. -Aam hdoxamanta annueblad frentat'soli, camador, hablisel6n amplis, It, I I . -LUJO A-11951101M CIA
.1 pjeto if 0 _, toldfalmaj L o' cauht.do corn, Stalroguld, amera do admitted; Apollo- cocInm do sm Y bond oon-adua calionts, T-43111. Xmp. d-BO64UI-27. ]Par, oficInas, SA, alta.llin mp.rtm* -, I A,,rAn -' "
i tiles. Ope. barman. Vea AN
'MOTOO S'L A ARINOS ,,,6n-co-Inn-mer onc-l'" -do plars, a Conserjo*11odasibores. 2 IC-1550-101-87 ," pi*W" do ovalre Idmb1tj= I Olft Informer, en.pj mjAmo'o M4=1, pr, ,Lmentain amplics, c6modas, vanilla- ENTIL
.. I 1. dos bases = Platen, 0 T pea, rarp"deZ, _., L6 AGIULA:*T DIANIA, .X$44VMA, PROTIA dos inclutdo, on at altauller Avenida T.rewa No. as. entire Cistive, 7
. I I L L On- Tods, Class do' --- ALQUMO L APAIRTAINFUNTO".211A. jarla cusiquier comerclo cloo.puortax in I It hyrapieu. Jux y elevadar. ,.a. gals. Alcaullase t1nies, Piant& Alls. TOu
- !T00;?=0-l y MpneJornientom Can ,a, V o- Vlsma do of st, euwjsco slao Ardautes L i : t. E-1718-82-27 ." Olson ouavos. V;4a-. 4' a S. Llav s. V, %V2.
, Me man Palo honorable, llene Va oar .a I _* 11 y media a. In. y de == = i
'L M "S "M SOtWO" JAMIA11000141,191418, 1BUF110- do A a do y comfartmblo,-mmVUfi,7 ?ad-FIJOS DE I rolantax a industrial" exclustva. Calmads aj L coma Irson.,del Cm : nwageo y samis, Cuddles 0610 ALqUILO APAISTAIIIINTO INTXSIOR DR lpda. 1103.,T*IC 1-11115111 39-1"146 6 S a I ,. Co. Informed an *1 Itencla, est"O Xon&ClM19OtO--'C4mmPu0dfi- "
Terilft. L I I -_ L 241& 'oormodor, 2 cuarica, balw ie-- 1, '"" Pat D.Itarammajent. do sals" e;i custro bablll I I Mim ; ICNA. votarm'" X-l"al" .. d" I I lacia,:cnalms, Alto. AZZAIA.DO ]PURCIO., ALQUILASL L n 0 "I" 110 torraza. I I
sasolina y petirdleo. GUILLERMO NOVELLAS L Tmiiaww Infltrmes'in *41'mlsmo, laVewo, agua Abu .7 ia--, iiroiaddo E, an 1. od; Me. don babcs, pantry, c6dna, carts .
- damta aslant& or att".06. Pont snireL Mon- ochtbrs IGO rsr y serviclo cri .5
I 'I
,- I Conagwo B _243:, _.-L L ,. -_ 11 an. &dot, cuarta 7 servicSO ChOlIf
_: -Mooorew portAtilm I -A COLZOINDO IMNAZA L 11 . I C:aRS-,S2-: andon Auto Marie- man mall y an JA for. sarals. 1-1 It Cone 4 No. a. = I
- Cuba N 64, .", Dpto. 10C L I 0 siliano r at lr4iV3.
- y Gala!" UH-Z4l8l7-86- mor. ancargoda L 0
1 1 -, I I 11 I ltdificlo ntieva; aps antal unia. O : dad I L" ... I I 4.0. .'. U-04 '" PA r le-17wes-27 b.J... rdaa-09-27 -- I
rviclo '01riaddoT I I I I r-1339-Wn,
cuartan, to .. nd ridlente.',se ; D 1
-b-co dor;'bafto Y.c6aIoi.,re.0 L IN ALQUILA ,AIP4R-a '), L "laid Steve. 1. I SE ALQU LAN tomenta sale-oomidor, dormal ADO, It 19SQUINA A 5o' 1 I I
i L antic. Italia ,j VED all,
-1 - X-IU"IWid I aad YILA PLATA A 11
__ I 11 ow. :.'a A antre-72 y 74.
" -SCQ'ff -A ATER I UH444:6-4." dg,. L I I L L d cabada do I tabrIcar, cOR101410, C4141111tiddr. Cooing gal, 39'plao _.B* alraulta maianitico, jocal an edlficlo
I -W 'r, T

I I -_ -_ --- I -CO? ,I
I __ -, OR: ALQUILA '. 409RDIA L ". ENTRa .. Obispo all, an ljCnSqioaapjkr- Interior $40.'Informacl6w, Vedado 18 NY 270 66tva On NJ* proatia pqnsultoria, peluque- portal, main, comedor, cuarle 9=4 ,
'L
_ui___ t--._6nfi____ __qujna,,jf Left. Durfit-de It- aajroaqr 4 JpMitqla bar, -attains comer, DOS-A OCALES- is, Altax tram habliscionts, belie. tW4XS: .
I __H I P 0,"t-JE -A S --- I G'"-boyKW'I_- or amen 0 ca ?us#. I 'a 3 p, in. Al, L
I L r Coirk 9kMbJ4)1fea6I06. 7 -oamoder_ do blibildelittles, its -taftilentalpird-V V ends famlllar ,de Z.1;11,-U-27 Oil,- Asl6ni'.L i 'eChIbIblairf etc. com 6,$Im V1
_- .'' 11 I I 1, le I lo, de sold, '11I -, dos y 1r9x pjjVjiC.1ao puedop v*r a I oloo. F-15222. Z-14911-00-21 _i
1). I 11 I I I I I- I 1. vionda, Dileft Y-11141. E-1853-85-26 1 1
I I ;go quior' hors. I .1
ACCESORIOS MARINOS En, artidss VesOaN' asixi bills y cocins, Llavoi, ncarfado. I I I ,I
, 05,01111.', Internist :- :: X,1 I" 'CAL ALISKN- I I
doode'41M. sesdra. cantided y tormos. r,.31112, , .
A
1, EFECTOS DE LPESCA_ are 1. 11 LO PARA C01990010* It PARA OFICINAS :
.,.!ranU&. TaiplatiAn planompor smortl- VEDADO, APASTAINNINTO..eRIOUNNINO, '_ Informes I, FM 28. ";, S3. DKINIARTAW "OS dares. Votntes.esquIns a 9, Chico, poco SE ALQUILA ;
. 1 5 159.
I I I "'
'111 mejor sartido. do- celaos C 0-01100s -monsualle, NY 9, smalundo'ptso., adiffold I NiNkIllor. Hills 31) par, IS Puerto. Puede Ver- I Calle Co.postlis 155 y 1,19 1. I
.. ,,,..X.0 9 303, 30, ca. t bored, M-SM an. horam do all- pars In pesen,'de 'Is truelain. I F a. D L '.T lid scentro 'y Sit 9814-:Corfisdor; cocaine 1 Mf-1-8761 112-2111 It ALQUILA UN DEPAILTAKINTO NUN. a ,PdAm en Ave..5' N1 61, entire 12 1
I. SAN; cuartd y baflo abandon, doolhibitoelo. I Nill 1 Va an ]a Cone Dias W"Reparto Colum aims. I l-le"f'" Informes, Telf. M-7822, en
I '
.. I I ;- I I ELIO MWO I nos. bafto 1 0-11; &sun &bit I y 13, en kramplincitin de Al- il
l I 110tcalado, t: C MPO 1)11,. In 1. 11ilton. 1il 1524, Inf.rma." 4126. n- OR DE '41. 211-111-111, LOCAL ,FIRUTISLA, CONTRIBUICION11111 ,
I I dante. Wit. I I 71111-1112-27 I I L Z-14 --a. 41driers, moittrador, ulna. miqui- horas oficina. mendares, lujosta resident. I
; JORGE DE Z ALO SM. APARTATAINTO AMUR. I 1003-05 exquins a 10, Torrsza,&,Ia cello, tier, deplialto inercanclas, Pollerla. etc..2 1 ALD 4 .1 X-1 CAR* 11 No 3711,entre 3 i:4. Aparia. VXDADO, DXPARTAX1CNTO. LINICA Wt 4a polar, 12LOO sicaullar. mirvo tombida is- I eiscrnformes en'la mlsms6*
[Aguiar 361 A-8577 -it 1 manias do doci habitaciames,,,sal
blado, doo'babitscibnes, solis-ccimedOr loo, maim, comedor, 3 AMPIIIV 1101111tsciO11011, I Habana, Vlejai A-11"ll. Informal: B anis
*. Humboldt. N' p. U-3*39, I 64 cornedar. batic, y cvclns,,xervicio t .a ISO. '.
I., 1. 1- I I ____ I bafla. Intervalado, movers. radio; Inataliti criadreg y patio. con lavadei a. Pare ballad, hall, cockila, evortq.,y, "fko do aria : I r'1713-11111-26 UH-E-97941&28 1 I Ull-E-1572-90-26 I
I 11, r Habit ditriem,'colebonex, vajille. Ague slempre, verlan a Jnhirmcs: $135-00",;n1ohnew on at Edificlo y par
CI .1 .frcr tm ..rnt; ;;!pe" -1_ I 244371.7 ".- % rlag-u-sa VEDADO 12 Y 21, EN LO -_ I
IIIII _.. I I UH-C-704411 DIC. '4" '! i- lF.,." W-51 -' 1" mis cintricodel Vedado, se SE ALQUHA
zi, I ,, .. I I ,aa -42. '- OFICINA CON AW I I
_,, I 7 'UH-E,1661-YE-26 I 11 I 4 :A -'"AX'tANIgNTO NO. .11 I .r ,' 'W ftmoso. I f
r
. __ __ a, muy. ventilado. _775-11 DkPO TAMENTO alquila mpghific6 local piopio.. ____ ACONDICIONADO' prepto Para ms-. C-1440-1111-811 I Casa: s4la-comedor, 2 habitat
1E. .
, fr anto, uniciplo 416, altos, entre Fk- I louts. baflo MO. cocilla gas. .
I IDINERO W 1 IN. Alia -j4-jSlauIn ry, peRialueria, ex- .
I
TECA
., 1 44 Apartamento der 100 M.2. tali jardin y patio. 50 .
,,O at, race adelantado I .,jn4jjsrja4 I! para grocei = 7.7 11
a a. Vorle. de,2 a 5, Coodiclo- OD W a 14altad. Alquilo, hiR60'spol Me:
t IN E R r tiodor commercial. w. hibici6n,'YVenta, di'Frigidaire, Disponible an el segmalo Ir -. 0 AuV "Santa slisil",
is ; .- I .- e Trattir- a net y ertas. E-1461412727. tarnenta, todo amplio, modern, tab SIDUCITUDU 1. 1, -1 1 ,, an: y T I
- ce, ant .15 3r'17 Nicanor' 'del Is comedor, coins, tram habltacs&o: radios, televi3i6n, oficins. co- so del EdIficio "Idal?". U s el fronts. : IF 1.0
,4, rn
I t arsrjmzn-jk r&l, nos. balojoderne, x4try '4' 1. .
1 I I I I 11 ZAPATA INS, WNT11111111-Y-14, VZDADO, C 0. ampue Icio CTIOdoz, n, "434111. 1,
. 11 'r I i, or -corn or,, -3 -bObitablones losets; I amen!, M-3 Informain, en 12 1 23 N' 101, entre 0 y P. Va.
1 Am l 1 sparlamerato, ,Altpx,, frottte con maim-co- NO. I mercia, etc. ,
con ad ; ts .,
- '. UENASMPOTECAS, , ..e ra Al- 00 .
. I I modoK unj habitacl6n; baho jr iiaciria. W it C
n 24bo I !o1orom I C, Pueds verse-loda horn.
11P I I i quflot;: 111111.110J, Informazu Trust Company d I a ine as, cue AMOCO&- -k 21. E-1719-85-27 I dodo. Informest
'sabre .us anumbims, d0jimilsimi mi 'As ran criodad y _go- UK-9-799-95-211 ;'
Cl f
- 'It *der. 1,111.414'and .1 'Ir O. Pa 0, gal) y -eartfortable, . I i I ,
- TODAS NUEVAS r 3 r"IddLy loib illila., of Cuba, AdTin1mtracf6n*,a1enao,, Ior V _11_1111 111111-311 ,
,1. I dial.da,% ofmcqiAll &A, 9dAVmAjdmsm 3111. M-S.... r i'i. p po, v . .
I a!_,4or f _Oapa I Telafif. WOW I I
, P 4 1 n I N ., .
9 N'r"e'" 14", ALQUILO
XAmyant!som se"Iels, tApIdo.ydwwetik. OR, ALQUILAN APAR------ . I 84 HABITACIONKS,-- SE ALQUILA
SE- CEDEri ,me 1rS%4ao;h!Lmr1PmdlarI9m at lamprowl- mat ..__ 61- 1 44 - __ 1,
Wit itias C I I
'
" i I 11 I catuarenar, ;alm., usrto,, Samaria 3 .. coins, 1 7 ,POCAL PROXIMO A -1 : Calle 40, entre T' y'12"', I
,02 Woods st-qids k1-4ftn.;1 -alkindantsi 3a. antra Contral-Y Can. 1, 1-1 "110.Z.111111-82,_ GRANDISMA WASCITACION DOS VXNTA. TERIM AR _, I .UK.C4124,48-Mit. 11 '.
,$Xclusivemen'to I 04- bloo6 UB144 111roma-va torzo Allures -de. Luyon6. Prattle $25. In- I .. .1 'nos call@, hermosistmo hello $27, Card I Mirmum. I
as IRS reele-jite c6= 31L -,, I l mentrale. 04"am-pay No sweage.,1410 is- I'M,, 'ad .Intsmm -, A71430-92-29. .-APARTAX[ENTO'" I I
, ; 1. .- I -1 I I I :=a ser-iislig dearer Kai 411.1aw'.90. 11 ... Jilts I I mks Ifloquefia aide belie $30 case dt:Pocod 3 xS8 Denjumeda' 87 HABANA PX close Casa roci in catioltrudda,1W i
. '' CON GARNP, $60.00' lqqU anon. San'lignablembdicto 279-ogjklalha Do.
itati.livadam'sesm's title meadicowde APAIRTANRN" All r gol rm'tros I _"" ; r Fil id 4n,-biiginqf I i I ,.t I a ODRANO,'41 CUARTOli I -11
f I In 310. a. A h din at fronts, y mi fando. vefftfbul%
. 7 1. -, lit* ; Colo. Billion Abilirim., It ". Ittre 11. -lot ii; .Ssmrfilmma=m expr4ummoste.- Illoo, 4LMPIION. 3 befloo,'joli. cominior, blbliot6- 1 Alquilo on is esqu a,,a'3, Vedado, 112-11,11-211 :,..,. 11b. ... ca F .- = I
us sualleribir escriturs do. CW61L I 1, pars tall .- I.du Frla.6 ;AX.QVILO., ;CASA ACABAJ)A.,DX,,FAIUU- main. comedor. dos torrazas. cocifix,
Galling' Wt- 114, people, caj torraza,'cuorto cillado, Cabana* as 3, go -1 t d nalol-camedor,' dad ALqUtLO KAISJITACIION A HOKBRRS' 1jjr.Lt&Ij,,AmIeaS, $14, bifio interealmdo de gas y.garile. Sm ION, altas tram,
" I I
1. I A 0111101,18r) belie. 61 14m4o laouler S;' raJe, Antis Iderripre. Calle'21'No.'04 t All bsaftiy compact- Son 1,114dro cuArt0s dos balloon cormplotaI6
li ,-41x*cu. ,' 101 Vedstio.'Infol; Il'. Art; move 4buitulart Iny UHrR7o4jil.3d modern*. comedor, oceans do Sam. inuchm .
1 enlrs Lagals" y 4ajdmjjs de'll a I y in- to', .O"Ing de te
Proclo'.911 ,. lit bojos, derecto, entra Crempo V Comas. -' "exa. Tenerife 10 worluitim a San cuarti) Katio do mmrviclo-.54 vacla
--lv Ii orn prefers, 1.14 ,,h,,,.r I T
. 'JoIgni a .SU Asnoo, 0 Apods- amalaad# A mia"JOIC411. Olleald'069664. SW I .at"., firrico, Iricaullino.
- I !..do It &1 I. ad. NJ IN L 7 4 .'_311_11115",. .]C-1209-83-w M.11 ,a a prWctpias del inns, Itsmats SM' L
Sattmi quo 61121111-L V. Wd7 ,.., tag" 'It6ij -.fj$'o -114-31111
461helikP ____ i C 'arma4;;*..W x I I X-1110 is. $75.00. Informan;Xondeam ff. .
I r .1 1 7 5 ., z ,;
LUJOIIO APARTAUXNTO, 4 QUAISTOS I I 246647-27.
I I Pa I ',,beimos-bacor tax cases. No even an 3 I SE ALQUHA -1 .
do.-_. "_'_-__-_-- ''I I L Cl 104 1' SR.ALQUILA 'UNA SUINA SIABITACION Informest R 7157-
,
- ,. ,,, 1, !: L' I
'Ijvouiis, sklzlemes' tradarame a struslairs' aroplJoS, 3 bmfkgs, sale, comodor, hibliole I L ,:' L i NXIOll, Pg, ., ,;, .! ..... onfirdenas y Corrales. Jinforman an ca $A ALQUILA PLASIMCIA*O.
., I I I 11 I I'' ., -fdo stedle .01 r"Pit4adl, uA14% cawAfrrAzm, quarto ..crisdon, Covina gas y In. _..__.,.____So :: NAVE MONOLITICA Sada Carlos all y Hospital de A I I
0, rindo W6fmescoknPIctOjjA*T. 4 6606-aaaj I S.? ""' I' gara a ca jkrn"441". I I I I ., I I L
to laaci Ave. ra -=
. I 'L I not 4-do oil pill* 0 4 1.11.. vedorom, 7 Ague Anlopmpre Amirici L I 1, , L L 1 Z ilflb'84_ Cass, una cuadra do Infants, moderns. on- .1
no, a .; seer turns .do along talc nj I Ave. ,Alledop, n'Alturas de Al. 1 ,, . 36 con puartas de hie- Propiat U11-11411410
4 i 0 do garre!- Al'a 1 1,zvali. N :4086, on Nelson., mendores. Ihiorman,.Encorts y Almen- Aportamento, statinue a a. ler a I dustria. Ituy am, 3 cuarlas, bafto Interested*, comedor,
es"i obtarrapido a visitor INS iftea./ 'L '- 'e I .. 4L :1 ALjVIL0 FRQUSINA AZOAU4. IANITA- "P""', ,; ;,rc,&, do IN Calzitdo do. Priturnbia'. ioci a do gas, servicio do crisdos, il patim.
dares., 9.3518,, ,, 10-Amv.64-17. zra 16 an*$ Alto, troscad 64fitrict; 001 n grande,-oammorsildod, Poem alcau6 al .. I I f. .,
d1xj*,j jravodsja -, .. I I , I L, 1W raletirbil Cdadridol. )Ova arm. Preclo #83. Be ensefis 9 It 7 3 1
. ; 9,, ''IS.", Slk GONZALIEZ ',- V4 ad 10 NY Wt "%I has 4 2 'door. 4.
I. -1 "' ''; 4 Art. Podr6n, Animas 412 S. Inform*m U-3401. 1-15,14T.2 ,, I
-Esools .. is hilWiteeS qUe rinild In Apar"tallie'tho SlInplio'y llaijiai6. taillifila JR9 2, Anutle kesmQ9raas, ,;%.me ,mb!"co, 11 1 X-11991*4130' :-! 1' .L,: !Unag4aa 'If- I, Hospital as ulna a S3 ter. allso, "IN-Co. comes flimmora't torra7A#,L "IS Infi Lormes I B-6165. 8K'A4VMj%, JOVULLAK IC'NALA"' I SE ALQUILA I
d&ad* all's dattlat Oral- ; 1 31. me Ca ca
YL .010j! *. L L, , .1 I Ca r, dos he Itaclones, belie do '4LqUILO UJITAVION XXTRADA AN- I smartes Con closet, ballo lujo an ;411116V
plates. L , 7 7 dor, 2/4. a mate, bafi- Intercolado, Coca- 1. TL, cuarto y neirvicWetindox, aim.. dependentent, uotaii cuorta, ventana Is ca- L UH-E-1579-U I
L 1 ., ,.,;,: !" ., nm,,tPajjoj Logo& abundance, Sam.' Informan ., I I mmodar. outran r sarvicios do crisdom, co- 660.00. 1
0 060 . I me flareje. njun trim y caliente a Jim hombre Polo. Avenida Amiria -_ can& 7 colentader do an Invmdaro. Pudde
". io "., Aoi . on wt mismo.Emiliono._ t dAIO: 1'reltift. EM-88 I;p front@ aims A al"Kohl3f, Inf I 1. I I 1. I _., I
- P" .! I . tal-aLla"-Sla-30 9 I formss Toldfana
t jjs* Taterog 7 51fOAOI61L .r toda hors& 61 1, ,.; 75 api . 11 o!'Ol -11-177f-11440 .. SE AL- QV L i Vero* do a - ra: i
3N.- 8.3740. I I L ,,, IP-1994. 2-1580-81-30. T malm. .4. j*
'EILAC.Dit CAUD O 1. ,roes 11-143a. I I L66 lartal,
.:_ TsASrAIjANI?,tR 1, I., L, L: ., I '.
.SORrlEr "'Ip71G culart., ball* do I I, 40!
.- 4 JIM V#10,tcads una , -ILI-. , 1; I .16t. I
SA.000 "61A%' "Hsbaiii = buez Aaran 84 alquila unlindo apartamento Interior _. .. Nt AXQUILAN'RN LO MAN CX#Tll1I tah6c1m6n ON AYXSTARA14 "Ica kdo, ropere, ecteins, sar9tato do .
.. L I Co' io, Sri ca _CXXCA DR QARLO$

. I I , we" I I im-ft 'Cart- con vista's am valid -contaminate- do gals, Co., U 1175 _951111_111_ 54dal Vedpdo, calls 10 Plo, 1160" Altos tali prop p Have .0'." 'j" ban terrims, amid. tjidoo, muchs, a inarran, .,me*-,
-,000,' 7, 1;0 ',, Habana.:. ", r 1*00 olquilm Una end
I'M to -----. I.
' ;j'1n!prt4 ;*i Mbaj#t.l do., : .,s m. -don i P ,, , I, tl 0 41 18 I ampll Y, vinolWaMblWe ., is I .01" ,12% I IN. log C/Closoio, bafto interests a do IS sombre, nice entraftnics., 5 ter ado cocina y -Pat a ; 6= go Wsli* , to. Egldo WtGM JA
tim .; dor, ulortes con vux closs bafin In. I ) c6h oft"loati6i C/linvad4w.-barto Ide C = 1
"' ".- a intario A I a proved .. I- 1 1171 .alips-Iniformest Godil rina ionimi. cone-to, safte
, 41 'S' to
, __ Habana::, - ,%2 m. mAtoN9.3.ontrm!CoIumbh I. 11 I I t P, : = .
- mp1l 9 I-"- I ,tbf L ", I "j" -, '*- I zm,. C-11W." 1. d Allu AbundanA4 I hoottin"ife'Alman I I 11,44
.. ii, O'_ kiab.' a a4 1 1
I
-1.1410m, 2 ' ii.,' '! "" ;Ibm"er' ,-w .6 E -" w I dx, .di laxp# on ld f *I 6 S. SuArox. Telffo. f.mt,'d4a gntin, me ...... I -' ". 1. ',-: I ,
or
- T A C ")aq, MA181110 01,4, 11 C ,I) "' A 0 cot' f XSFL1XDM^L' MA]UTACION, ;

::6 F ,. 8106; ,Nktiy" , ,, FARX .8 SLIl V, Ir. 1u4.-11nf.rrmN L -6 "IQ! Mo, '.
AS- .s, isms' do "a o, p a (W 11 Iccin,-Javsbo, fresco. ftmtri SM.''a'ahi : iI -1 I .
, Lill I I
' OR
, i 15-1031. ]C-: 2, lie. ,, 1810, "I _' d 9 fi6N.;,, .,
"W '';"L: ; 111"A lDAM I lot-43-28 Ill. ,1 r I.. L, i I v -,A 11 .
, Z A ' A Telf, I q! do r 090sones,'mustIlass', colds' it it#- I I tt ttnt't "' .1 M z4%_lni_ '.
.086 C. 2/4' 6 o, s/ la, C'Ina gas' "amen, podamoo refortniciss.,.fIrsdo 159. SQUINAestar n I I 11 SAN JFSANCISCO' 40 ALTOS, SWTXX 0 9 I 11 I ---- -- k J"Ut I '* X01ft 1'r V30ILA L
"I ... 3"QM ,%, 1 f-" 861ijI. -A -tervats, Q016n Rtfbaalo *_11r-d6_"- FH-W 5-26 terrain r -kalaIL ""L8 Ar -- , "g,"i-N Av "..." is% Novena, Lawton, bale6n gig"g. oleu a ,, Hermosa DEL
lil.OQM,,,L: ;6i 'i 9 ,-*,,!:'Alm'i dariii,:,' ; -ril- af, I III 0 dos habitselop" a I ". "W" "';.4're ,,
all clpnt$, 7 9 -11"L, F IAISI17f I .
P ijl Ut i '.-'*AGO' b 6 6 I li"i bfio CpmpN4O nto..Jsdo taclita y Poll arr .'" ,A11I ALQUILA I sAggR AMUIC- .t, I 4.. comedor, cuatro habitacio1 "01.1 poh4r:i deja &Vb ,
M0,6, "7 % Miraltiar. -! ,, r." ,a. , ,. I XdoXambro note, Ilwa, Ion refaren ,' LOCAL CONERCIAL 1
4 ... Wall crisdoc, Vt6e' todso, horis. lhf= ", Ass. ,,, ,.ploo., X.14413-114.27. .r np gra a
I .1 "- i; I 2A Stick, I Oes. bos bafios di SANTA CATALINA 109
jo. M-0174 ..., _;4__X-14112474114 Company, of, Cuba. AtiministroolAn .1 I
00Q ,:,jj :L .% I i 1 ..
:. ,.4! Nlirafuaar. .'. ... UH.E. -An OUT FIRISCAS. :4. .lo M o ; ESTE,'VIBORA
-1 lat""Ir. "'' i IFQ inaa y faantry,;'cuar
. ular ;ill L ; LWUNBLADAII, 2. I 0 :JiO dQ.,W rqatFoxfrusdradom.an I :r
.11 .1, -M ? Kbit 1 1 to Y'ser 05.
.1 -"'., 4M 1K5,AjRA" W 6AMAS, L'm l C viciai de L ciiad enftv SanlAxm y loan Anastasia,
-.1 A9017 I 11 coluo 41 404-W aFtimes. Onleo intau a '" Imejor do )a Caluds, do Intints. 4V '
t_! ". 1. P 11 11.11 I .1 I .-. ,.",-.-. .. .-.-.- .. I -' I ) I ONISentox-sudrox, Caren "L "4 kj . .',"'*X'. js-' *It" ,lmdtrnciro NOT, entra Jeardia YarelariMd'
,: ., I ~ I a 9 WUNVO. 1 9 In O' .1 ;3A 4tq. wo-ries! Foe"no IS, eo cocinar; 't' T an skull .primer pixoh rjmste
I- jw gjiij :--'.- "., a Val 0 iiill 11111-*OVIA. I EN 85 PESOIS- 25' 162, oiail&6- fzardal'yl' %. ' errazwalfondogaraje. de torrass. hall. tram
,A. VIETTES , Tend- rnttd -Vfflo -dot a'&. 12,m.. 0 rmplm I 07. 1143.84-M .3i Salud. Informed mra.ja mixtrus y "y bats
, I T . ., I gan= dballo, Covina do rim. mar". I , .,, I ,tt. ._t' 'L No. I lit A r_-,',XJfflC140.3T, ,Alquilo Inadointsegunda plants. 11a] Aloauilo Apta. arnueblado, 2/4, salma. 1 ., 2", -, xi**143-87-N.
11 1. I pto ' No.PC cunodor, 4 cuortoa, Closets; lujoso bpft:: .. Oomedor 'bafto L onothis ivfrlqradof, POISIO014A BOLA, OrRKCI9 UNA 0 Dog -;; t1l4fintpo V-10111111 y M-311011! 1 .1 .1 as., m LInve a inform"
. 5.0P0L_!0 P9j0Coa&, KNDBOTA6 T PAFTALON NUXVON, OMPI14 "accins., "Io'. amo;cAno, elle, 'Ca- tsltfono' I ION baJOL.
--- ---_ -.- .111. .1 I I royi.'jnf7r-j1$ at, '174" i halltticioncs, con o s40 nlttcbles; I reffri. I I
I K
11 osmb.,dlhil do Imitntlak." Tells 311, It matad lie 10 NY 419 .ntre 11 y 19, Vatted Verat xala-co;=Or, bafto, Coe no, t,,,,. Wdrador y tol6fana. primoroloo, cams Nei - SE ALQUUAN ALTOS A!m .
. ;L I 11 do prtclo, comprodo, an Neve York. Told- do 2 a F. -83-21 UH-M-0ft-85-26,
TeW M -L7620 '. I s:71AI $uno. Beloscoaln. min evolve. Beforencls. I Torraza Sala comedar. trals babita- 14WX-38
, , 24, teitforto. rope, V on 14,249 313. -114-31al .- UK-)CI 1 '7 ., mi 4177 I .. X-1644- Q-Sfi ----- *ntr. IV ( Cjor tm%. U4640. X-IB44 11 I -, .1 I 1. .
le, L 4V 1 4 2l..DP on, 4 y 6. Infor7., clones, hall, hafic complefo. Cabin&
7 -';", t%-Ct7l8.43-JId, SE, ALIQUILA EN RAYO 306 man: 1,1. 33, 1 '. do gas, marvicict do criado. araltria
ON YXNDR UN& JPML PLATIANIX, Lit ALRVII;o sm $18 HAD4ACIOR A IFER a a Francoe or
.; 'L - : --ifitimsoda,,islli .,Iargm.,tgedo hearts, un apartment de salia-co- -11 SE AL UILA
7 'I-, I v I li'- , 1, ,,ionst said, air& be 6n.Cmljq 2 motrimo- : "aim"am A Codes horat. Smaller
Carlo. 111, 402. apartsm.n.to4. TOL U:4770 1 UH-B-1381-82-2a lu min niho., &at%& lkax clernpro, morall- .sq frente &I I
.
- a
I 1OLICITO $24-MM - ; .1 W. 1. 113 medori 114, baffilt y cocifia de I a Us -I
&I 9 iPdr.* cnhi0atoqspor un Sala' "".1 . ,-Z-1395-70 I Old limplesm. Ban y LAisr A LQ* U ,1L a krq do laZacuals Normal. Pue- Cana jeon alalrajIc, p6rlat SSJs,-Ijjn. .
I Y, 9 302 altos cast do verse. a tooled hormx. Psra Infer- don cuartok-bafle int"COiltdo,,eagal.

1:1 sabre, Un edificia do larportatnentoll RX VRNDA. A ILT a Pa W111190191 ANKI. gas, Informes, en RaY6,308,. Be t I I I fw0ram''f am"Po" %' _X_11994" :untob 6 be -4m.
1: I SAN'-M 408':- ," I 11 -pifisdos, dos moderrias moot I 7 Plain, earned
I orld do Jim,&. do
do 11-plantax, 3 cm8Ss 1ron1q-conj[lk "falmlin blial Itkittimo, complete- pidei eferenqlas. E-1536-82-29. I I COW I $IBM. ALQUILO At N lociloo do I M. do londo par 4.50 M. __ vicio ,criodoi' mea "rad. Par ,,
r Jo Virradam; 5 Apto i aral.14 EARFrAVIO TJH.y 87 or4 a 110M NO
, 9.1 .
bal-J., y __i .-Inj
I U 1
,
- ad -ad. I
. don., O 4taa
to Nor, 11, balo a, ,do main a .. Va. Zo oracibn Tellobacho, Cisalevoilin a' SInit.'Ithfileli I 'Pquolrn 149 vntrm C,'del Padre y C, de frente,;orat If major y 'mix can. j I v -is P IN&.
d..'
I -'Cmlna 981: iR Tolfm. M-1100, A-03110, MODERNOL 1L. _= W. entre Zayas ; Maraij, Loans do '.
ammal 1. ; -,Xxit rotera trico de. a Ca xede do jestlis del ,
'rjts n 0. ,APARTAXIENTO Apartamento I coo, sin" estronar: ,gango. Aloe San ijulainap, Mania -- ... ....... -652L
1a,16. 3o Af. Mario I I ISWW26 1. (Siquir I I I el"ano
- , .1 I I I 1. J' ; -;k ., toe do T% V y 4ren .
. WSI' .' a ,,L ., I I X-1640-70-2d An edificia, nuirvo, alcaullo main, tomedor, ssaj, Fornedor I hibitaciones, dos, I I,
L
I
-uf nual.-A4M ." I I_ 314, hello, ..ch,. Milli$ it' f, be on intervaladox, codins, hall, ,-.is &I "Cane Mcmlsmo". It ormes an SE ALQUILAN BAJOS ,j.g,, lovmdtrq;' a I A 0 A ION mismoo do I a 3 p, an. ;, I -1 't I : f ,. Z.
,- balo6m, y serviclo do crieft. -Ague An", N 'Von ENiji,,., rraza, cuarta art OC-ySmrxJ@., Vorlo a to. ,mods "on" SIV11,161C I . I -InA
11 '. L 11 SE dos horms. Avenida 13. Calls, 12, AmplIael6n abundant#. I 1. !V' Ur., irM
r r .._.,I... he'a's
; 1, 'UH-Ir'IM-411.1111 I 'PlIvado. it.bl.. at domma. sitcom 001. ,note- Sala, conamdor, dos habitaciones, b* .
, ?%11 __ I 1 -6 I -.; A, MITAD DE PRECIO AlmEndares, Ir-7711. .. -15611-02-4 Dic. .19U. complato, cocina tit gas, atua
I'll, -, 0 1 I I .... altmis'. 3!, rqsynax, I Telafifoilao B9 1 110 92 SANTOSSUARRZ-,- KENDOZA'
10, I 0 ka'de"'Silvo P I or "- SE ALQUIIA L EN OQUENDo j. Un-M-0594-am am."'. ed. X-1841-14-24 .. I. trim y callente, patio con Isivadero,
, I 3 arln's 'i ==
, "L -;1K.k. I I I I I .
lr grlma go amid RI.-oks.. MT rranco 453, as ulna a Mangler, lion'! ; .0 A M M3, _- ,me" 'numvt1nio 1,006:U]i ,., r- I -Normal. 1145,44, SAJON. CASITA, XURVA. XWINX, ,. ,, I .1 I I ., UK-1-160-95-20 Ite'al PArque 5e In FAcuela
j, ,, 4 T11111111i ho;* 7 -, artamento de maa-: PAidn", La MASS- : pandiento y ventiasdm ,A uadra ftim,
11 'a Puede verse a tortes bored. Para in- V,
,. ,,RUUAYtN CANA j% .
- ,,,, coarliaidbr,. 11t, bafio'y w ina'de- CAMISAN I tax a. spaparadmi,,bado privada I formed: 1-41121, I u-6mnibuo: sala-vinnedidr-u-cuarta, be
tomfonoe M. ARIO 215 "' I I -Ift- D t N E IR O i' I "" L 1108 y A-0380- r I iis I I fi "I in .V2._.1Ju0n perschis dd in#raIIdad,'iodo I I 110, means gas, Patle. 01rm.'baJC6.. '
. .1 r ,- 11 .,A 561 '* ,'L, I L I I L_,iMl,7 !uato $54.00.
- _2j Immoral. IAo y San _, _arar a.
- I gas. Inform -en a m sma, Be p .diml cumdres j do 0611aliat, 7 IT!OrL 4i, to descent -.Cali* -0, SON -antTe If ; SE TRASPASA i Uff- I liall OU
AAC.
- 4' '
,
., )m iitiis.6 6k X-1535 --729. runa dot Nelptuno, me alquilan apa "I V odo, I F-l"57"71ag I I
I L 11 - I : pideli reflifikildias -62 con largo-'e6ntrato '- .
Sna, &,"
j ,It L, I I 119- L tamentom do ms)w comodor, 2 habi., 4 ; I I SA" OS SU" EZ L
Ii I , I TA "" .'. I ". q lrw 3 - AMADA DSL CSONIOL'tasit"Alfflog
ro NO re: CIA" am "mtmj Quanta COV4dajjS& 'LjIQujIs I
. I L LL ULTRA-MODM NO .-C.U."s con closits, Patio Covina y hdblta ,,. 0 go 110ulla uns Came do 'Altos ej. Is Calls
Sala laxodaict. Verjo L tiTIo- 41 did. LOCAI, CASA MODERNA] ,2ff ,a ,;r '. , I 0114p amplis, onssa batio *n. $20, mimatia- ; airmert No. 370 eatCuiaa & Pigumm. I mar* "'RePS'"Nad"if As-- - mmedor 2 amplass habit-- I ESIAACJOS0
.- ". PSML ,FL q PrIctal, mile; -1 nforrnos:, Zricartaid .
, .
I & N -N,. Z'4_"S: Lciones. closets; sas,"PhUti,- *Solo abundance; I a matrimanio sole .a perxanR told do tax, bill. latercalado, MAIM. comedor 'T Ca- _'_61OO 4, 0110ralfban Arle. 7",, = A* --
, otra con uns AiAltscl6p, #45., Garoje. Or. raided. Z-ITU416-26 11: ,ARIV E. CIM IKA14 ,'Aalc6n a Is calls, sala-comeder, tram' dna. Infillianam, am too balled. T-lasooll4e.
I A4'1
. L ,, I 4 OS 'AM ACEN 05 LW OS' Ca_ I I .
il, ::N
I 01", pgr*--,ftbrialldr. Hulaseav, &Adso, ulflonox. Ave, Mayo- tuma. a Fanchito I '' I CON ,habitactones, closets, d I . I .1

- I P
S'rAI'm
1" L Is IS I at" Ifiritiso '& M PROFESOnS .'PItOFIESORES 16mez, AylistoarAn. jC.I5"_&jdj. L I I UK-9-704-so-28 AL91iW4 .WAIRITACION -COLN, DLKIB I lords, cocialm y calentador gas to. .
. ov?[i cot; - 4roolm term on& a dos Persons! T$21 Pro- Proplo pars. Oficins, Oara y patio. Ague siernpre:
'MD
, Vpp")r, I
'Aim
Pigina 28 DIAR10 DE LA MARINA.. Sibado 25 d' Nov. de 1950
A r\ L 1\ C 10 S CLASIFICADOS DE ULTIMA H01 R A C 0 M P R A S REPARACIONES V ENI A, S V E N, T A'S
CASAS 17 NUEBLES MNDAS 48 CAM
I (JOUPSAMON PA19A ATXNDI.NL SOLIC. B-5303: COBTRO. MUEBLES, 11111,1144 V111111011A. SANATOIUO. PROXIII&A VENDO 4 CASAS
riL; 1=
SE OLICITAN SE SOLICITAN SE OFM CEN tudui; d tax proplediades Habana, V, Lormt t vim, VMAW- snsail- otron ddo Operactones r1pidas, Slide. pianos, refrigersdores, 4A- no, j ban, 2/4, )use" I me, 3,%= 1111to, y ansud A-0114, quinas cow 6ficina, todo, ador- bt.filed= 1M Ser"J"' wPad sA zx
98 ALQUILERES VARIOUS im AGETff-ES VENDEDORES 117 SOLICITUDES VARIES 129 OFICINISTAS relsits-11.2 die d*WMPM" 4111
flog y porcelanas, equipajes,
ALQUILO CARA NAMPOSTERIA, MO- SOLICIT VENDEDOR OFRRC2SX TEN DOR DR L111111to Itiguas y moderns. REPARTO STA VENDO EN LA SIERRA,
bailo interealado, te- a. E-6 JULIO Ca G IJO prendas, at RUENAVI
olitica. mosaic, ton Casa Veda. eftsm,
Do production quimicom, Acostumbrado a SE SOLICITA periencla, refenricism, motioning 'r. RANOA11 Vando come do spartaimentoo mancollucom, 15111 bid, orsis 7 d=48
irr"111.1 214 gals. patio grande. francs. mu. via l.n.s, todo a media dim' Diaz, apartad Dipecialidad in inuebles lincis lotms detail". Avenida I N9
clua agum. clectricidad. $25.00. Otra c Itar Industries, no princlplanten Magni- 37, Santiago de Ian Veg". I minion $100: IiISAW. 0troo.datollimos, Avenida namodidods' imanovLoits. liI-loo, Manud
"'. fies remuneracl6n Para entravistas do 2 a Sr. Gustavo Giquel Alcilizar, par 'INVERSIONES DESDE 1913 y casas completes., Toda horF: ols, N a. Z-85-46-0.
gar a. $30.01). Cartel~ C. R E-1"1-129-27 annual entim 5 y,4 Duensvista. 113-1600 3 antre 5 Y 6. D'
&I gormilindion.
P. ai --clusivamente. Francisco Tremolo asunto do negoclo qua le Interes: adores Cologiados) 13-5303. Linaresr VXWDO LA. CARA XXQUM ; J4113Agui.r 361, &Itcc C-886-114-26. a su direcel6n. Comuni-irse ca. MUCHACKA JOVEN CONCINC
to an trab Jos 10 An GANGA, din, Bala can othicansami, e6randamr.
ALQUILO COCINA, AMPLIA. SCA T Oliva & Oliva. Manzana de Gbmez, cadenexperlen do officion coo! Miembros Bolsa do Lin Habana D-2240-17-25 Nv. $8,M VACIA
clara. a us abund.me. Iu9acRE c ecan6grot. y conaconocimlentos cle base, enceipjaria.
NQ 225. C.ntabilidad. sollcJta empleo. Sets. Berta taus Vermic, bonito y &lagre' name, pr6xiow 2 tutoring; gimodes, 1, granuto i patio
ropto Para tren cle carillons. Inforract; San SOLICITAMOS solarez, linens rilstl DLnero an Compro pianos, millibles W-0624 uan De'llad-, "In- comed", 2 cuwton ffrjy buens con mass do
I.Azar. 3W altos antc Can... y San Ni- VENDEDORES Teliforto M-9238. Halledor A5_3701- F"541-120-27 hlpottQ. Ban... acciones. apiEnteraclones. fe to; predc, $7.11011.
c.)L. R 6 1 1 -- ObJetos Plate, Jarrones, Discull6.-mps- grades, garajo. coins y 'baft modmo. f.ranr;Xn 9 al least
-98-26 1 llegum. an general. Absoluta reserve an tic. 0= 10 -48-35.
am n. E, SOO Para radios. televial6n, p frigera- M.Lv. raw. c4adrow, archives, mAqubm Z ..i- Pat L ret 556., Telf. r-Sift 1. Sm. lambeL Z41 12
rigera- UH 1497-117-1 131 OFERTAS VARMS nuestroo negoelas, Obimpla 257:
dares ulnas de come, lamparas Ibir, Premium Oro, bur6s, libr rope
U I L A N y B-Situ. 1 C-822-9-25 do. Cuts ALTURAS DE BUMAVISTA
SE ALQ mu b.aciqen general, an La Haba- BE OFRECK MATRIMONIO MORAL, DI sefitera, caballero, toda qua verares SANTOS SUAREZ, $22,000 Vasdo cou ad. dg'port4 jab, 214. tona y SUB barrios. Casa Llansa. Nep- cornpletal. C.mmdo: W4SI24. La mis lujxrnw C care* Santa ."a" each". base, $5.8s), 'Mid dedames,
Vari.s ca.it.. hicas an El C.torro, 624 entre Gervasio y Eat, gil)UIERE TRABAJAR? mayor dd,.d.d y con ref.r.nelas, Para an- CQ RO SANTOS SUAWEZ F-1327-17-26 Catalina; I.. lbidor, 3 Itstu"* bar argado a ficio. "be Instalar. Telf. X_52a7 Avenie. 4 No. 2 ifitre 5 y 9, suensvists,
Reparto La C ridad, at fondo do Talf. M-1600. oVibora, Casa modern a r0-,,,O,.,NTjouEDADX5". MUZZLES. bitaclones 4 X 4. 2 lujows balls. cod" RIW. Neould Harakadim 's-r-411-111111.
a lujosimimmi sic., 114 swindle, Sonja
lot fibrica de framclas. MAs infor- UH-E-1617-114-26 ties vengal a San )Uzaro BE OFRECE UN SENOR.Di TODA CON. buen estado con 314 direj tarnen- adomm. porcelaram, prendas Oro, brillan- terram, grandiose patio. Veda: 1-69Z
mes an In calla de Macao No. 256. 671, bajos, do 8 y M'ediR a Ilan-, serene a culdar coca do familiar . lag relojes, plateria. vaJilla cristales. IAm- 10.r,131349-25 PRADo, PRoximo 'DIARIO,
preguntar par Rafael. 'eferencias. Teldfono X-2234. ti de su duefio. Necesito vivir- p;;az, pianos, cuadrom, miquinso. escribir, DE LA/MARINA, frente'Ci10 y media. E-i3iii-in-2a la-'ripidamente. Vicente Ojeda todo: A-SM C-855-17-25 CERRO VACIA pitolio National 367 metm :t61-7181. 10-E-1337-9-25 Monalitics, calla Prealma,'portal, Balm.
UH-E-365-98-26 edor. baft, coetrim. lujo, a.! rreno, 3 plants, 700 metros faSE SOLICITAN SRA.ESPANOLA trade iniquIna $7,400. Cerro, nave. tamale
17-25 URGENTE -931 $3,500. Informant Until Term 470 Cam. bricados. Alquileres 1817
Hombres entre 25 y 35 allow do edad. UH-E-723-1 de medians edad, rntly fortinal, de. a Propletarlos: Necesito piopiedad" Para A 1: COMPRO Y cua,,o,,,cod, dos. Renta $265.09491,00M
SE SOLICITAN qua sepan Ingl6a y con experience sea colocarse de sellorits, de compa- er a lientes qua deseen inverter an Pago &Ito@ Pruden; Pori sup mumbles ficams - ,137111-41111X afilm; Saba comer, no le imports Na- Habana S. SuArez. Ampliscl6n Mendoza, 7 corrleates, P"re"'anns- Pianos- oAqun" UNA JOTAs
an 'fees de oficina. capaces de GRATIS PARA LAS DAMAS CEMQUE AL to Anicamente eoTprador" Vi.
r' I., ca Ur al extra Conacedora de Vilaor.y L. Sol.. Me urge cou 4 eager y eacribir. cajam conduits. especially.
QUILERES Bus deberes. 0 J?
eAerca ;eni y mAquinax de n- n8earmar $12,D00. 1-3855. -0-15. dad cases complotsm. Pago mils qua nadle
go SOLICM D DE AL tabilidad a comisi6n. Les pagarrion Solicitamos urgent 12 mu- portador, una p6liza phra to- Conte Ojeda: 1-718
n prenclen. Exiginnos refe- cbacbas qua deseen cam. Antolini A-1111111. 10-E-11333-4&25
"' el Ins & Primers close. Escriba a Nov.
RE SOLI ITA CHALET, XN MIRA--- ran as de Telq&fono 110-9297. C-16-17-M da la vida. Esto to adquiere
Par. C/o COMPRO SANTOS SUARO comp SUAREZ
LA Sierra compuesta do Jardin A" DIARTO DE LA M.A- biarse at color del cabello rando modern y s6lido
to], gala. come lor, 3 a 8 hmbltacionez,:, be- _Ni. uHpl67,.I3j_27 a Vi ora, Casa modern con IS UTILES DE OFICINAS edificio, Santos Suirez, rentan- Vando masnifica can&, led
flea, ancient de gas, cuarto Y "Me do par at color qua les grade 14 y garage h din, portal. saft, eogredoras"
criadox, patio S.mj LI ... r F 4M. asta $12,QOO, direcC-907 y 12 sefioras qua deseen pin- U OMMO cAjAs cAuDALRa. do moderadamente $370.00 en
y -99-27 -zr- "rule, cituriin, monoutics, cam do 3oms
a] PROFESIONALES tamente de su duefio y, que IS major"
UH-C-849-114-26 archives. libroros bur6s, miloquins, Z cinas Lourdes, Em.
tarse Ins canas y darle el co- entreguen desocupada. Vicen- cribir y Banner, ventfladores, despach, $42,500, bafto colors, ca $ main, $27
SOLICITO CASA lor quo le grade. Complex. I ABOGADOS 7 NOTAP30S. offign y means oficina y cumilquier otro gas. Punto inmejorable, todo ciMAGNIFICA tamente gratis y adeniiiis'se 1 -6.-- te Ojeda 1-7181. implernento oficina, Pago Alfas LPI!102i tar6n. Vicente Ojeda: 1-7161. 82 V9 DR ZZSMBNCIA GRANDIR 0011110BUYSTS RENAUD, ABUNTOII LXGALSS 10-E-1340-9-25 U-SMd
an Santos Suirez o Vedado, OPORTUNIDAD les gratificarli. Y notariales. declurtorts cleherederool. ca. 10-F,1338-48-25 coomm (C- do Ing riSurms) an Gtonabowcuatro babitacioneg, con ser. "CLAIROL" saportes, cludadaniam, Adinlinistrael6in do COMEPRO, VEDADO, EDM 19 LIBROS E IMPRESOS calls Milocirowe Waage M esquins a
Important Campania americans bienes, pensionto CASA Y APARTAMENT58 "M MA& Rim
a ameltudio do titulos y duefte: GoIcurim.70, altos. a In dweich, a&vicios, garage. Telf. M-9022. ofrece Magnifies oportunidad a Bernaza N' 113, bajos. Te- orients Idn sabre mismos, amounts ju cio modern para renta has- COMPRO LA ODRA "SUROPA PINTO- Venda, calle 13 N9 267, 269. Lawton quints Lials Zfft*vez, an Santos Suirm
hornbres solamente Para desarrollar dictates on general. Cuba 162 Was A-9118 t ramsetii do Is editor Mortimer y St. entre A Y B, Junto tranviam, madames.Gandarillas. vents& Si redne lag siguientes con- W. M-1226, de 11 a I p. In. E-1636-1-3 dic, a $200,000, tiene que valerlo. 6n. Usmar at Teldfono ; 9 'bir
gangs, pero tampo- a: Sr. Max. Calla 10 No. 34, V 0 portal. Bala, 2 cu xrtoz, boho; -2
diciones podrfi ganar milis de $200 ';s! Zda& jardin
mensuales: KOTA IA DR. PZDRQ RENA'ln TAPIZ, 4ul-P partaimentos; vals, cujr!o, bane. Rental
is 1$180.00, 114.001): 1-3m.
UH-E-642-99-26' UH-E-853-117-25 escrialum. de todas clamez, comprovents. ca pago caprichos. Tra.to sola- COMPRO LIBROS EN TODAII CANTIDA. MIRAMAR"
I.-Buena presencla. n1poteemis, testaments matrimonlos,'doeuALQUILO NAVE 2.-Amplas relaclones sochileg a ca- mentors nourtales an general. Cuba lot be. mente con su pr6pietario. Vi- des. Biblittlocs. Dicclonseurs -cl.p6di. calla 86 tntre 10 ; to. chalet des plantax,
merciless. SE OFRECEN Jos entro' EmWrodo y Tejadillo, Telf con, Tesoro de Is Juventud y toxins an ge. moderate, pins do terrain, muy amplicz,
qua long unos quinientos A-91 IS IC-MO-1-3 die: cente Ojeda: 1-7181. nerol. Pago major qua nedie. Nelloclogi rii. SANTOS SUAREZ- I Z-811T46-7 Die.
a Van en O'Reilly No 410, Ila. 118 RIADAS CRIADOS 10-F,1346-9-25 pidox. Voy a dornicillo. Tel&fono U-3274.
metros2. No imports el to- C BUFEtE REGO" X-1039-19-17. Urge vents, vacia: jardin, portal, xata, VENDO .EDWICIO 3 PLAN-:
rnador, coins, 3141, Win intercalado, hall.
jos, at Sr. Mario Suarez, los r a 1". Jubilaclones, Pon. 10 SOLARES cuorto grinds. servWo, patio, 26, entries 25-27, Vedado.
gar. dias laborables de 3 a 5 p.m. BUEN CRIADO ESPANOL QUE 89 ollitz- %Fi rnftc 'Div'etre"Insad'a 21 INSTRUMENTOS DE MUSICA ca Estrada P23 tas:
, Matrimontox. Herenclas, me N9 708, iesquina Gets 9 a 12 y 2 a .6- 4 apartments altos, unal cam
SR.- COBO ca pars casa particular. dent referencing, Rmj;;os Soodsles, Administratives, Critnt- COMPRO SOLAR VEDADO, DIRECTA- r t E-1279-48-11111
I edad 47. TelAforto A-9854. E-1458-118-27. notes, Administracift dt Blenes. CQbro do mente dueflo, sabre IIM 33 aproximada. COMPRO -GUITARRA plants baja, dos garages: $45,101M
M-9276. UH-E-1591-114-26 OFRECESE CRIADO MANOR E'7AxoL Cuentes. Dfreccl6n: Dr. Alfonso If. Rego, Monte sombre. cerca visa comunicaclones, De Ramirez, HemAndez 6 Garcia. 1.7767 APROVECHE ESTA FENOsirve rusa, hace cocteles; entlende do jar- O'Reilly 215. Departamen'to 12. M-3281. M terren6 ]Iona. Llamar 1-8197 de 11 a 2. E-966-21-21le 7
UH-E-792-99-26 din. Telf. A5-2321 W-8155. 3.m 5 P. M. C-152-3-4 Die F-1132-10-26. menal gangs, solamente -- ESPERANZA IN. ENTIRE AGUILA T VIA.
E-1870-118-27 BUFETE PEREZ MEDINA COMPIR0 UN PIANO PARA ESTUDIO. 91 present una vez cada Siglo: rids an 11111AW, can de 3 plantme earnLOCAL PARA OFICINA tax 0 comedor. Igual marejo qua traba- danins. legislaciiin luds- 14 AUTOMOVILES ACCES. esU estropeado a h" quo arreglarle no ,,1 1, do sals, conlWor, 3 cuarOFRECESE CRIADA DE KANO. CUAR- Tramitaclinn rApIds do postpartum. at IM Precl econ6rolco. Llarnsr a] Is- preciaso edificio, modern, pr6- servicto y cocina., Be entrega vs" Insocial y alquileres. So. 1XV .P.-Claiii
V EN D ED O R Jo Per harem. Relerenclas: A-4327. Runs do todam clean. Recuraos. matrimo. COXPRO RADIO AUTOMOVM, EBPZCI. E-65W21-13 Deb Ximo paradero Ruta 15, can tfoor'Mes an Is mining, Verla de 2 a 4.
So demea un local, plantain baja, cua- E-1786-118-27 nine y divorclas, buffeted Ptrex Modin flea Para Buick del 49 an cTi qui!r as- E 111749-27.
Iro habitaciones, situado cle Prado BE OFRECK Cuba 200. department 7. Telf A-49511.8 tadO--M-3340- 114-25- U-2530 C 0 M P R 0 PIANOS con once apartments, YenBala ain y de Malec6n a Nep- MAQUINARIA AGRICOLA MESTIZA DEL CAMPO PARi C-65-1.2 Die. VINDO DOS PLANTAB. COIMALXS RXBe lag quebaceres a un tratrim.nin. Dawes verticals, cola y spinets. Le tando $370.00, en $34,000. Vicen- Ire Figures y Carmen, e5t.11, an ItaiM, a.
tuno. am. 17 MUEBLES PRENDAS
Telifono F-5935. a..r 30 a 35 peso,. Llamar at W-M Re- te Ojeda: 1-7181. x 15 imetrom. Preciet de Range: N.00111,.Wen.
so solicit para important ferenclas an a] m Mo. 3 DOCTORES EN M ICINA' ofrecernos trato responsible de to y Zulueta, caft Internsidamal, de
Compafiia. Debe ser perso. E-1682-118-27 U-2530 C 0 M P R 0 OBJETOS casa acreditada. Tambilin cam- 10-E-1347-48,25 4, Lacuna.
DESEA COLOCARSE CRIADA MANOS DR. ALBERTO VENERO' de arte de porcelain, crystal: pro, objets de arte y muebles $8.00. VRXDO CASA HABANA. SXNTAX
UH-E-1205-99-29 ctiva, con amplia expe. fecuarto a Par harem, espatiola, buttons re- Enfernattlades vart6raga: visa urinaria,; VENDO MI CASA, EN LOW do W. Viola A. compromise. bd=
na a rencias. T. F-7348. sifilix. curaci6n ripida entermedadem pr6s. broncoe, plata, marfil, oro; joyas de estflo fincts. "La Predilecta" San visa. entire Mantri102 AGENCIAS COLOCACIONES E-1251-118-27. lots; ImPotencla; trilddez sexual; billo 217, entre Santa Cata- q It 8 p: M. 50181131inriencia. Escribir dando data- -d-- vajillas cubiertos, Ifunparas y U,2530. C-94-21- lina y Calzada Cerro, acera no
OFRECESE medades nations, Electricidad infliction, Dim. 1 2 Dic. to. Z-10984B-X.
JOVEN. BE COLOR, PARA tamale. Consult": 10 a 12, 4 a 8. S Nleollill muebles de estilo y todu adorno
facla., magint-ficas referencing, $30.00. 360 A-93313, C-522-3-14 Dior COMPRAMOS PIANOS sombra, con 162 metros cua- co-RCUNTIts DR J. JOEL NON21L iUll
SERVIENTAS PARA' TODAS flea completes, referencing, Te'161.no A-9936. fino. "La Predilecta" U-2530 Remade win Saroje, Imi, atrizintilis
Las cases AS familla do In Habana y sum = Iturn preclo. ripido negodca drados de fabricaci6n. Tiene closes, Una
DIL OSCAR GEERKEN con 413EL Situadw an I& cultists onRepairing "La Otili ". F-4806. Calla X No E-1622-118 37 C-95-17-2 5ir. admiltimas go plono Pon Is com. tre lag AVes. Dolores 7 Santa Catalina.
3K Unto lor) entm4lg y 21, Vedado. sueldo, etc. y enviar foto BE OFSECE UNA JOVEN, BLANCA, DR- Glinecologin. trifermeclahes do menteral pro del rt evo Ro.remoonstruldo. "Universai terreno 8 metros frente, par 40
E-1438-102-26. cente, criado Mario, t.do servicio matri- CiruJ&no del Hospital y Clinics Pallets a. 1.01 104. equina a Con- fondo. Verla, viernes, de 8 a. Ca '=.1d!).
carnet a: Onto. duerma a no. Referenclam. Tell. Naclonal. Ex c1rujano par opold.16. del aulado M-8487 C.1"I -21-25
103 CRUDAS CRUDOS A-9158. E-1597-118-27 Hospital Calixto Garcia. Consults, M.. J A i-3605 Compro Pianos Music 0 -005 demos, 2 cases vaclas; Una. $11,1511,11;
S 4 a S. L.. M., V.. proviso turno, He CASA PITA. CO XPILO T VENDO DIL m hasta 3 p. In.. Sibado y do- SANTOS SUAREZ, MONOLMCAS. NO.
PARA DESE Mumbles moderates y antletion. miquines 4ntl8U02 Y madames Alqutler do amplifl- iningo, todo el dia. La entrego ora, $13,500. Tambitin un terrenct, a $11,00,
at SOLICIT UNA MUCHACHA v A COLOCARSE MUCHACHA, JO- redla 107, entre L Palms y L. WQ -ca
JIM an, b u7na spresencia, Para limplar y Viborg. Tells. 1.50M. 1-8737 C01i objetoo da arte. parcelants, biscuit, rodares pars fiestas. Victrolon Y tocedlions
par horms. Referenclas. E TRACTORES I. vacia. E-121148-26 vars. Informed: L6pez, W-0463.
P11paion No. 2. LeopoldIrs Garet a air quettaceres, a Para cria. F-5094-3-11 Me. a-, orillantes, cristaleris, lou, marfUft D agonies N9 30 Pairs Man= y San N Z-11117-1111-211
do do carton a limpior solo. Tiene ref.- Itimpares. burfi. archives, abanlaos, primj,' cOlis. 1-31-26 nv
E-1428-10347. Anuncios Clasificadog. reri ca blanen. I.A.M. r:, B-2028' D& RAUL AYNAT Ilona "Com 111.01". E-62W17-2' DE99A CARA SOLWA. MONOILITICA. Cl
FOLICITO MUCHACHO PAnA LIM E-1638.118-27 Uddica, as inferno **Calixto Qualm" Im. 7, REPARACIONES:- REPARTO MENDOZA tar6n, desocti jardin, portal. gar&:.
y hacer mandating. Zonja N9 371 forms. W-4384: SE COMPRAN TOD it. oats-comedor bafto. coctrim, Patio. tz
a, oteacia, Ilujo. alfills. anfermodsclas ve 6. stripling. ballo colinpletim,
E-1740-103-26 UH-E-1071-114-26 119 COCINERAS COCINEROS ... a. Penicilina, ours radical Tratarmantot clase de muebIes, InAquinas 40 GOICURIA NQ 355 (VACIA) fterra"Alctalla 3111' N9 67, antra Primera.y
ROLICITASF WIRVIENTA PARA TOD09 Facillidades Pago, Alem:160 *a. (Ablerta do 8 a 6), acres San Mariana, 2 Rescinds. AmpUnc16n Almenclarow, Ruts
quehacerem coma chica matrimanin main. COCINE no PORTERO COMPETENTE -crude. entermom Interior Consultorlo: 3 a escribir y coser. Ciperaciones plants- tchaleti; below: Jardinex fronts y 30 Una cuodra, $14.700: W-5295.
DUrrair colocac16n. Referenclas. Luis Est,'- 115 OFICINISTAS mP48.1, 415"iRafts tried, d.... colocarm; I Gloria 504 A,9142.. die. rfipidas y absolute reserve: BE OFRECX NECANICO EN MAQUINAS fondo, con Pilot de grnnlto, is entrado y 5-r-12W -19
vex 61, entice Pirrago y Poey, Vibora. ca c.a. particular. buanas referenclam. de co-r. con does *no. prbctJc. an Cam, todo el patio, portal, oats, recibldcr, ban.
Z-1705-103-20 M-4805. E-1451-119-27. DR. MESA RAMOS W-4384. Pont. Singer. Pronlitud y garantla an re. auxillar, connector, cocinn, pantry; altos: 2 VENDO. VACIA, AVENIDA DR ACOSTA
parcl.ne domidlia. Informant B.rc.- tarrazac 4 amplims habitaciones, bona com- 553. antes Ddeirrim. y Concepeltm, Levitate:
SOLICITAMOS TAQUIGRA- Plot, sifillm. vendres. Extirpaci6n do vo. E-9935F-17-26 Iona 107,.baj a T If. m-3633.
SOLICITO SIRVINTA FORMAL. MAYOR OFRECEBE MAGNIFICO CON a a a
25 &flog, or limp lexn do cmBa. Car. fa-Mecan6gi references, cocl p.rCOC'NERO' ji- y temple Tntantlento Personal. Pre- plate. Plans todox Croatia, carpenteria ca- portal. sale, dos cuartas grandest. come.
-ata, ingl6s y es- no ticular a comer- er r' 'It., L-47W4930-40.0 Die, dro y coobt-, cuerpo apart, jamle I eah. dor, coolest, bafto. patio, lavadero. mucho
i6n. Tiraer referenclas patio], (tomar at dictado ingl6s) On. MA. Informed: A-4327, ina convenclonal- Perseverancla 115. Its
Mir ca me a COMPRO: A-4800 Quinas Y 2 hablinclonest y servicio crindom, ague, trainvins y = as freate,-Vorla, 2%
Ioc do 557. entre 8 y 10, E-1705.119-37 Ins, Anlmms y Lamunax. Tel6fano A5.0402 RENDAS y Vt- a 5, $7.500. Day fact dating: r4an, W-117
us uel ..,jercera, BUE Turru, y tni 5 7 P M. mbado: OR -U cam. da.de Is "in hasta 1. eaci- 42 MUERLES Y P lavadern. tManolitical Ferculindes
Ved.do: F 3. sueldo $125. Compafiia Ameri- OPRFZCO COCINERA REPOSTERA, 10 a 11 E-3617.3-11 die ... mumbles anliguos. modernos. obJetoo rim], Affular 556: M-1500 Y A-9112. (cormcana, Bui-6 de Empleados, R0_ no -z6n referenciax claras, air, pretenniu- -te..prendal.prapa. bodies 'q"' as M' TRABAJOR XN EILANISTERI.A. CARrIN_ do,- caletld.d..).
duerme cnioencidn. con exparianci.. DIL ARMANDO CABRERA or. acribir, ]anon. Negocia"Apid No.. facts an go 10-M-130048-25
104 COCINERAS COCINEROS berto HernAndez, Arnistad NQ "We 58- 9 7 6. E-1763-110-27 Exclusivamente Radiclogle, Do vuelin D-3931)-t17-290 neral, a precJos ecommilcom. SANTOS SUAREZ
Arts. Perfecc16n y XRrantla. J. G6mex. VIBORA, ESQUINA BODEGA Magnifies case 2 plants. lassiods Juan
IN SOLICITA UNA XXPZRTA COCINKRA 252 cle 9 a 11. 8-E-1595-115-26 -FRECESZ COCINERA CON REFERS,. do u viola at extranlero he remnudado sum COMPROi MANTONXII. MANTEL95? JUR. 1_86W. E-686-42-25. Delgader do Gral. Las, a Santa Cat line.
oil, cormultas y traturnientoo, San Miguel 425 goo do coma, rosariol, bastonex, imAge. 6 casitas monoliticas, todas oom f.bj j6n. iow V. torTeen,
nos. Inforines: San Rafael 2(15 do J clam, cocino "to a cocino y lImplo. Duer- Toldfonot M-18115. new, parcelana, Biscuit, cristax. c..d,.,. TAPICERIA Y DECORACION frente calla, rentando regalada- vocia; "Ansaw:
X- n44-104-27. me a no. Inforan..: A-4327. C-14-3-30 Nov, broncos, mAiVnm de cower, relojes y pren- -3855. $32,000. turfman s6lo vals
E-1784-110-27 0 Z-111948-25.
NOLICITO DOS CRIADAII. BLANCAS, URGENTE des. Jeads: 715. Se hacen cortinas, funds y mente $121 $18,500, debieran CARA MADERA I XADWOBTZEM $4.110,11
fractions adad, pars cocinor. limplar y BE DENEA COLOCAR UNA MUCHACHA DR. ANTONIO PITA II-nu-n-33 cojines. Reparamos alfornb i!s, renter $240, pueden dejar $7,000 portal, Bala. 0
a del camp. pars cocinar a limplar. Sual- U-5692, MUEBLES, PUN areje.
oaqu.no I vado. Una darmir colocacl6n, Cia. do Seguros solichn se. do: do $35.06 $10.00. Tell. U-110119. Enfermadades Nervjosas OS Tapiceria general y decoration Total. Us varalli,
tra fusim. Carlos famillso. Exljo refr,"- at 6% par 2 afios. Vicente Ojeclam claims. Buen sueldo. Escobar N9 166. fiorita competence taquil-me. E-111111-119-27 Y glandulares. distonlam y vagasimptitics.. repartai Poey, Informem; TaIL 14=C
glandularem y sexuales; solution cr6rilcoo. Compro muebles. piano. lodes claseg,.fi- interior. Trabajos garantizad a E-11110111-46-1111
altos. E-1080-104-27 now, corlentes. ablates arts, mAquins as d 1-7181. 10-E-1341-48-121
Can6 f CH ingl6S y e8pil- RE OFRECE UN JOVEN, DEL 'CAMPO, paiconeurbals. limpotencla. etc, Contando escribir, equipalea. places sout '- Ricardo Barra, Escobar 266, ca- YAW, VEND
Sit. In cocinero. Tiene referenclam. Tell. W-600 Departamento Di.gn6oUca y IMoterapla er It... 0 CASA. UNA CUADIRA
SOLICITO COCINKILA. CON 131UNNAS fiol. E gamos no presentar- Compro todo. Negocib ripido. Avise, U-5692 a a Neptuno. Tel6fono, r (1,2 Caluda Monte, 0 x 2111 rall. Pumide ranfemn Is%, quo maps hacer dulces y ducr. E-1708-119-27 Institute Mddlco do La Habana. San Liza. E-128i-17.26 si eswn .-a
ro 87: A-9292. Consulting ar M mansuales. Des an $0,511111.
.11 Ida. Sueldo: 35 pesos, calla 3a Be ai no liene experiencia. 2 a 4 St. an. 1 0. C-114-42-3 Dic. L. 11611911ifornia, $16,000 tonte 'yg ZuJueta, cidd Intemaclonal. do 2
N9 172,cesquina 19. Vedado. Trat COLOCASE C 0 C I N E It A REPOSTERA. C-296.1-41 Die.
0 me or do blanca. referencins; buena presencla (33 M-2104. Compramos Vendemos 4, Luciona. Z-1282-46-315
11 a 4. E-1093-104-20 Horns do oficinn. Obispo N1 mflom); duerme colocact6n. $35 a $40. M-3339 DR. JESUS ROSAL, ENFER- Maquinap de actor y escJlb r, OY&a AMP. ALMENDARES. VACIA MANT[LLA: VXNDO CASA VACIA, CON
SZ BOLICITAN MUCTIACHAR, BE 7 antisnam, monedas or.. ltentrv. Vendo an to major Arnplictim Ahnen- un apartment a, I Oda, do mamporteOug bacluts. "Lo Lira do Oro" Angeles 173. dares. calla 12 (amplialms Avenida), cm. .60 tra cuadras del
rimfleren blan-a n pars cocinar y Is medades de los nervous, glAn- d*Z'A' TAPICESUS MUEBLES
at man P c I I E-7307-17-15 Die... moralities, Una plianta, antiloaCallfor- ids. Call. Call. No.
in criada do arm ago chics y 123 COSTURERAS MODISTAS dulas, coraz6n, pulmones, GARCU ESPINOSA ale: jardin, portal, &Im, comed r, muy Paradero. Ruts No. 4. 'Lnco rman ton In ralstre. d:. S..Id.: volute Pa..., ca- UH-E-961-115-26 u- me
do un N X tr.d. Pat.. N9 152, baj.., a.- OFRECESE JOVIEN TIODISTA, TR",.",o berculosis, medicine inter... E HIJOS amplios, 2 hermonas habitociones can clo
qulnx ersdia, Vlbora. Sets, beho Jntercalado, coins, cuarto artsan taller a particular. Referenclag Cla- Consultas diaries: 4 a, 7 p. rn iSI NOVATO!. Cam de jarantia. 25 afios de experlenciA do, con bafic, genie y lindD traspatio. VENDO BODEGA
E-1714-104-27 116 Soclos ram. Informed: A-4327. 7. su dispo Icl6n. Tapizamo., laqueamos, Inmejorable comunleac16n. Separada ve- Y propledad! $15,500. Otros cletalles.-AvisE-1783-123-27 Lealtad 160, bajos, entre Ani- Le compro to qua sea.. Milquiras de eager barnizamosmy hacemos muebles. T.nc-.* Inos. $16,000. Dorado, TejadUla IlL nida 6 No. 3 entre 5 y 5, Zuenavista. 13-INO
AOLICITO XBrANOLA 0 CUBANA. PARA excribir, escaparate.. sillon. Juegos de &I major SofA-Cama "Aspasilt", y utmcms M-7271.
cO.Lnar q uc epa repostarla. Duerma ca- SENORA ISE OVILEC PARA HACER FO. mas y Virtudes. A-4342, F-7909 Manuel Hermlindez,
Inese ihn, Sueldo $40.0 a $50.00. Buena& re- a cuartos, ablatom an general. etc. Hasa su Rocking Chair. San Rafael "D entre Aramc f SOC10 rma do' ou him., coErtirs. y do led.. LIa. C-537-3-15 Die loto y ]JAmeme. Novato, Dragoon N9 45.1 buru y Soledad. TeWono LI-1424 800'VIBORA, MODERNA,
ferencia., art. amill..Anintan,160, a: FO-2505. Met Is. inn Companarto. Telf. A-9996 C_655'-43-1813ic.
E-1764-104-25 can PCqUeA0 Capital qu cono7ca IR E-1728-123-27_ DR ARELARDO LABRADOR, 98PECIA. C-982-17-15. pr6ximo paradero ruta 15,
5OLI ITO-JOVEN ESPANOLA CON DUE. fabricaci6n de materials puts Is ll lad: Enfermadadem matters. vendrea. si- ASOMBRESFI Playa Miramar, 13,000
nasCreferenclas Para cocinar y avudar 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS ll Ila, cornz6n, rifiones y pulmones Inyec. COMPRAMOSORO jardin, portal, Sala, 214, bafio in
, to 1. g.c. construcel6n. Escriblir n F D Anun- eirme. Intravenn-an. Anfillsis y Radiografl.., Repairs sit nevein a esmalte u refrigeim lots. Dnrml 66n, i5 Consultas gratis 9 a I(1%. Pmgas: 12 a En monedam do cuolquier ri 7 an rador y estate de cocina, comp"o, aAante CHALET DESOCUPADO tercalado, comVdor, cocina, a a
.no. Calls 18 N9 305 entre D y E. i.pp'- SM OFRECE BUENA LAVANDERA CON o m., Angeles 7, telifacto Prentiss, rates a Samoa. Pagamos bien. Car- vencedor, Arango 160, Luya.6. 471. ndo cholot citar6n y monolithic, a Una gu
1. Al'e"dareB. Venir de 10 dr, In otafkans LA MARINA. reforenclas, lava fuen a en su came, Aif 829h-3-91 Die ball.1 y Hermonom, San Rafael 618, entre E-2 -42-5 die. cuadin Quint& Avenida Miramar. Bajos: Ma-caliente,-ofrecen $50 alqui
on delante E-1746-104-27 B-5096. E-1735-134-27 Gervvilo y Belascoaln. Tell U-3744. Joreffin, portal, -sin. comedor, anoints' am.
C-io:1-17-4 Din. pit g,-Je, patio, cuarto y servicio crim- ter. Tratar- Ursula 70 fondo paUH-10-E-1605-116-26 CON BUENA REFERENCIA d.:,._"re garoje. AJtos: 3 hermous habi- radero Rut&, 15. TodRs morals.
DR. LUIS BERMUDEZ PINTO A PISTOLA t'llones, bafto Intercal.da, complato y 2
BUENA COCINERA DEL Casa conocida para quien tra- t 10-E-134348-25
SOLICITO 288. A-7795: COMPRAMOS mn ou coo& a mi taller, refrilleradares. I:rrazas. a 2 cu.dras clam Miramar. Ver.
lb taplzo y .. at comprarla. Puede recoam"r hipatePAIS bajo actualmente, lava en mi CLINICO SEXOLOGO. F-5 go inmates etc. Loquro, esmalto, do $2400 Y onimprair win $10,5W an GANGAt NXISMONA RAWTACION JIM IjO
Dlasn6stico y tratarniento do trastarnas Muebles usados. torabldn 101 tornmeaw CO- decom, toda close de muebles an gene- elective. Dorado, T-Jadillo III: M-M major do Is Viborg. $21, an
Cocinar s6lo. Hacer plaza. Sueldo: soclo de.see dnblar capital hirve Casa todas telas. Llarne al ."units. endocrinon y nervioxos do ambas Mo tondo do lox nuavos quo Ud. nos cam- ral Curtails, no Be Video adelanton. L6pez
Tr tar, de 7 a 8 de Is no'he. Call; tempo explatando buen.5 neg.cirs. Fl-7762. Juana par Nicolasa. axon, Impatencla, timidez, fable. neuras- pre, Gmaulea Iscillclades de Pago. "Lo Han.
a lnl,. Indiferencia, exterilidad, delgadez. rudez'% Monte 357 entre Aguilm y Revills27 No 115, entr. M N. Vadada. S61o ationtin parmorut deeldidn, Di- E-1797-124-2 i Ginscomastia. Mledo (Hatmosexuallarnol Stitedo. C-245-27-6 dic, 44
-1 Infantilianto genital y chosidad. Enfemne- RAI)IOS AMP. ALM. if $11f500 JULIO C GRANOAE N O
rijse a, M. A, M. G. -1c. DIARIO. dades de Is plel y lag visa urlinarlos de DESOCUPADA ;;; ;;ONES DESDk 191'31
UH-C-814-104-26 125 CHOFERES gain sexual. Consults dlarlaa: a 11 y r 1; AHORRX PLATAI SU RADIO MXRECE
dodo. To- 737: COMPRO repararse par act, t6enico respori an
Visitor: H, 20.1 entre 9 y 11, V2 M-2 Vando case mortalities, Una plants. ma105 MANEJADOW UH-E-1672-116-27 BE EOFRECE CHOFER BLANCO, ATIEN. l6forto F-5299. C-726-3-20 Die fifu bles, pin' it propio finger. Atenclim frimadials. in* dernislies. Jardlit, portal, gala, camedor, (Corredores Colegiados)'
d jardin, buenas referari Teliforto nos. radios. mAquinas comer. formes sin compromising U-4583. Dicatclado 2 hormones habitaclones, cocina gas. go- M embryo Bolsia de La Habana
M-9557. E-1517-125-27 o"c"bir.creforioeradores, neverms. am, pren. Zome, E-386-+1_30 role y lindo Patio, a Una cuadra 6rardbum
'a, obj tax do arts. bates, maletas. en.e- ruta 30 7 tr&llvibz Play&, lindando con roSOLICITO MANEJADORA, SDE 30 A 40 117 SOLICITUDES VARIES HE OFRECE COVER, JOVEN, BLANCO, a- e ro.
'flat, cuts experience y r lelneias cl:- sin pretensJones ninguna. Tiene referen- DR. ALBANDRO MUXO d stablecludentos, todo valor. Ope rto Playa Miramar. Verclsdzq
raz. pan nifis de 5 afes qua va at ca e16n ripida. Casa "Oscar": M-2737. M ganga, VF
OLICITO JOVEN PARA REPARTIR clam. Llarnar:,U-6967. Victor. VIAS URINARIAS E-3338-17-6 do $11,500. Dorado. TejadUlo 111: 71.
sic. Telf. F-4154. E-1684-105-27 anunclos n liabitauiones de ciudadelas E-1839-125-27 SU RADIO ROTO Pa F-1161.411-115 9160ADO, -.UNA PLANTA
y cam pa tic lares. diario. Trobajo 'TRASTORNOS SEXUALES U-4197: COMPRO PIANOS NO PAGUE REPARACIONES CaUe 18, acers samba. poillooda'11% I
SOLICITO PARA NINA DE TRES hequea coda re r OFRECESE CROFEIL PARA A S (ijo. Se cp Pit in. Hat,... 563, ArNE'AR Eap.clalist. d Casa, cam, do.
buena maneiadora blarea de 25 aftos an primer plan. E-1 particular, va cualquier parte sin equisi a to Quints Covadonga Ct jetas, muebles antiguou, Mo- Augure su radio 0.50 1 maid iftr6., anconaltitics, fultricamaidam
adelante can referencl2s claims to ninruno, buena reference. B-8398 Pan: rugla g6rilta-urinaria.. Enfermedades tm;: demos porcelains. Jarrones, MIni2tUmS, pone to quo necesIte. best"nowallZ 28,000, $240 RENTA 14 de 10, 579 instras a: $ardl. parInfer Buen,sue'- -RECESITO EMPLEADO PARA RACER ch.. -31 '125-27 '*'a- Deectuiltbrics, psica-sexuales lamba. milquixon eager. tocrt- Cooperative Reparaciones Radlo-El6ctricas 4al, solo, --ad=. 2 hablitactimamis COO, CIOdo. an B-4631 _1812. 05-27 E na j 11unparms, alforabres. Inmediats Concha, I fr4tte: malm, setz bean intarcalmicto cialorms IWO. coal a
mandados a c-s commercials. Necesario ammItam diariam, do 4 a 7. Camps U connector. 3/4. bane. coccam"
nins Concordia. Consults I.; bir, an ebles oficirs. cristaleria, equipajes. Agunicate.475, entre Tonlente Rey, Man.
.. .... --- ----------- qR nV-VV. ru, as .-1. 251. -- ___ -. .1 .. .. I... cit., o a A_
.. I ; 11 I I I / I P i g in a t.$ 9 ''I I I I i I I I I I i- I -, I : I I .. I I I I I I .
I -1 I .. I 1 0, I I I .
, I I
. ;i I ,!A 1. I I LA !q -Sid;ado'), 25 de.Nov. Ae 1950 I I

. .. I 11. -., I t ],?IW O DE _!, . 11
a agificados "I I % I I 1 - 1 I I I I -,
. I 1 1 ''. ,,, 1. 1. I~ I 1 I 11' I I '' I .
I I .. I I V EN T A S ; VENTS V E XT A S il .
I .-,N T, A V-715-IN T A:$, - .. V E N,; TA S I I I V EN T A a. -- Fig ,
V-E N TA- $"-: 4 i V 1 S- IWO,
--- S3.. "M OMOVUM Y ACCEL 1-. 1. VLES Y ACCE& 64 NUEBLES Y PRENDAS s6 BURBLES, T -- i
-41M- 11 4 ekw Sq -,- FINCAS RUSTICAS! , 61 fiffABKi F' W 7 rTo RAGALO CCARTO VENDO 005 FORMIDABLIS 80444 -' I 1
44 tlcflw .. 6 PAILTWULARKS $Illd:
.. I , , VICND AXIIIAS"DOX 1141 o "A" 4 DO M lto bom lwsszi us srtos. tres, merPON, completes, 419dWo. '- A PRADO' 4"PL&N. A. RXCREG; Cow , .14 1= 1 TWAg. Buages **she; *Ira chiliorrobef Y bulac6n; COI I 121, TWOUIT 11BAR CAFE, S9,50V ecan mjco coma nucto, ]a, L; A., M*dor boltuafte Cast", $136; singer ovillo tell Callus a.. =aconmm ffnonual-o lfopfto.. AMPLUCION, VEND9, t4s, comarclo Y I Coo" Iten'ta #M.001 = I con es auY4. No Pao' Doak I .. ".. nut... Almaofie, do 1144-611 Ingr V, nylon. Par enabarcer dog. On NAIIANA, PRO DO "' 0 .. '.1 C.1 14- muyylon atromi extras. Li- !:6 particular, Gwvxdv X1Iv
: L6pm,, -440, bricadat, :j 9"s 1! 57 enlr& ,IV on(, lead I format, Ia = -trd.l1WuA0 Y 5211
43 w m Ot Trrqu WA least so =v*a0tq6 man r A I bojod 7 Escollo.r. "'A 1,
rt r OL Otra a wo War%" 3 I I a& r :j bundante. 0, PU 670 9 ""' ,- Tell. 219.1 I. 14 -,S- c., = .v 0146
en= =44 M %,rotrm Van. =' ,.7
E-11 d-48-23 do: luz el c a& Y lit" PO" Row, is a .94-113-25 1 1 -56.4 Die.
I
tr SM, 00.5 mo CN9 -g_ a 11 4, m. - 1, -25 pra," Jita avian Use Co- -I h : .X M-223o
S, =.Z=A0"M!.w VEOLIT 1147, 4 PUZZTASj MODELD
SOLARES I Sato, a trefand* dAw" S. Arroya A- EUJONISDIO CARRO BKDAN LINC Lw COXZDOR RZNACI Go CUAM "
linald.udo magnificam. condgtaXy OANGAI PRRCIOSO 1100.00 JUE1
- am n7 'I Cosmopolitan. Cali ntsvo so Veneta CT a an
31= 4 -B -4144 do page. Vdalo., I on ,al'". a I
- mI*nI 0, Cut'" Isp jades, 12 pie- &ire. *.06l. tAft
ej AR, 0 Moderno, 2 &UwrPd& '
. I F,91U-30.28 il(M" [6, tmmo6n. cla de'verclad6ra Sousa. No.iteni nad.l... ast6u
tMU state 1. P 411 a Gannet, doplartwomento elk IMS an 4= "Ce- am '11 emobe 3 CaorpO0, ClOquoto, modarul"
tw is IS, 102, "so rMQMTA X, OXCXXO, TXXAMNO AL Us. I
' W onvidtarle at mix etaganto'Colopstd. !ro d In $M. ManrlQue 901, altoo, w Ae;
Emok LUM ARROYO ARENAS ------V C031 Is fbJtad- del dimle. In- q C,,,S-" an .1,7 $2W.Wo; eomodor lisdatmG, SIM 1
ZdWcb: 3 pintam do esilittatiltri" Afted, so vende r6r a a Ia Caluda.1 "a" 3. ppa. maid. 57g ( I am a tunidad Attics. Carvajal. ASORCIR F Centimes. M-W7. Z-0911-w clobo, W-00, r)uevsc". cllz*" ; I
a go .. I 4 -3i; Marianas. C-85 2C -11 TOOL I
. r! Co. r. 'a. M. : ^ T),JJC a I GANGAS, ,, del Monte 20. 0110t, Mooitta" C-944" 014.
0 it solar. 40 varals, a asit to &a" lux. tal" o, dead* IF," I .-Ko VF ARTL AD'UK am hifortu*: M. L6pm Waste 4"* ,NDO OW ETOS
ykt lo"I'Vit" = Iuaos*'Al v ca $4,000! MOTOCICLIMA IIABLEY DAYID50111-Till HassUit I* S*4
b= k Is exalt&. 4ntqn t'La-= o, Con cass Fl to , "' JTJEGOS
cc WOOL! Ifersomme X GAIVex..,Corr*- U-1402, 19-" ,7 Ir.3lit r .1. I 1RON1TA!,;V0;RM A, Va 61, vilvulas an Is emboss, mecknics- to. 5,000 M t rw % M-cur". quiera verdad -,ros rimores
dor Almorldn". ITL: Zndmnche "1040.10 Dic; I *a dusnjo wyo, IVOWO 15 mente nuava, a preclo do ocamel6a porque Jim. Nylon. .. do al- $8-00 MENSUALE' "
".1 j- I I I des: $SIM 3947. 4 Puerto#. Xmw Im"Mewulksn- en porcelartas y cristl& cuarto, 3 cuerpos, moderlaos;
U-9904. X4580-46-35, 1 MARIANAO or Barisal IDultIA"09"1110M SOS- us as nUestra nesoclo. Aproveche In, Door- c*n4ltci .MF limparas Jegos cmedor, varies estilm;
. .M I autVbi. CARMSTRI&A K&NAGUAVX41"Z'VXN- G., am AS 7 rd a Mario- ta calidad, marfiles, broncos,
- -1 !K- t )Wis. over.
Una .ntr. Ave hiliste"'Tuipe,'Raido 3702ibakp,),, O & 11 tunidad. C alml, scale 0 d Deals, Nlylan. 1
, Mill 11 VACMZ Seats, Cots tmj Lie, tie 1 cobaHerls y cordless Von 2 combine _6 4 rtsz. I :stwio. Flard.,lass, muebles al'thiticos Y
Ce fiat I 6F., sl
am. canej6n do Medrana, Reparto OrIc ,ma vecinales a 3 evoldras do Is carvederal, ltri3193. a,''M-1. ', I-111 nw I C-401-52-31S. .. sale, finfsimos, acabados, $3.00
'im"aw.'. w18:,j-. C03,1112CIO vMR-estiSRIM vu&' Woms. do 1 a 3, a d"pulls do Us Die.do to d 91 i PEQUERA VWRM A, ,4800 = 'I =lure nusVmm,'#W d." cl: de gan belleza a preclos muY
Carl in No. 713 d 10 do In mallan t ,yerSituada an Coloadia, 1-1110adew do JOA sensual; 2 ffillones POrtaL ca'Inle- dfas Ifib.lables. TeltionO U-214" ,, con 01,300, vs w '57V (bales), 10 '.Q. ".. 84, t
i callcmdes.: Chi ajujam ,G.
an. posmam ,W = SU MEJOR NEGOCID ., mix air. tentadores. Considerable re-,
-
let.. -15 -10 eJJ d
, = .I.. zas suiltas, colchOnes
. SE VENDE PXQU&SA PASCSLA DR XNQUINA, RN Venda f aas 7 am, 11 I"
z-alist-II.M. I I GANGAS- I Z-139" F15 FRIE Ddones de precis. "La Pre as Pie $3.00 menwAales.
, a Pupa. JI .' = a, Tt A y 'a I dw -Cam1. I I a, M. L- En automovilesde uso, RorX
R I e r mo I reoddenda. O'Farrill 114 Satre putromer. Peseta:- $4."., fniorman. Telf. del; y pera7giinalla edt.v"iad provinctou; I 'BAIR,: ;3 el 803-805, calif biamos muebles, C41zada Jes ,S
Hsr*dL& I amae. Vilacra. Mefio: C. FerVAV- A I .. 1I.W:u USA
M. : I Uy -via Zlmncm do, G- lko 1 JBQNITO' .6000'!' contrary en IA Agencia Ford de NDLxR PwUS sil, 6. *AREA ga,,,A dgecta" S. Rafa
, so -14M do I a It : an plarl & 'iiiti4-asi .. e
I dez., 4 941 I Z-7M440-0 I r, V.1tamblinAstago'en ArrondpWd lmuy Ureentc, cc Marianao. Carrots de todos pre as vendle, candidon*06 trabijando. custre Uquina'a Oquendo. del Monte 29, Esquina T '
, 19111radittr 0 pun _Csfptsrs. con- C.92-5&2 I ic. It C.
AANM SVANXX. ACASAMOS oll FA SE VENDE,- CO L A a t6,' 1 G bacos.1carrattent 71 clouchos.. adore, b*WW.Vitrirm. JZendai4tc, Be- ciots con g TOO'L reports.. 3 ftncfis. do' Lurm- Tlemeraft arantia y facilidades to 1 m L camen"...art' m., '1/ A Can P6rezj'. C-8"&Z
AtIO&I'llaforma
Itnijar.2 pestles. Una. case. at fronts y 4 m -asoaft Is ,41QUII ). to a, It a. m: de pagg. Ford, Chevrolet, Dod- VXXD0 OURA CON"RTENA PONTIAC jE.00 .M NSUAIM : CIUPAS ortunidAd
I parcelada, una, eKuina fragile, una'.,88,000 mOtrOs' OW OAN o. Pupa ,'%Zn1tM-I0(IuJ0 Muebles io Op
le .Y.,iispartamentas InW6m JUKO Hr .. I D'st '347 .4 w I
sparbman&s Intarlarea. O&O case 81 t"n' w2ka. ( ;; ,! ca 1, lak& rousho. extra, gomas bhme*16 nut- .
rokima a is Plaxel Civica- Tn. if Ne lilil-' Tell. X0-l - ,!,, $9Woo, Nor,
, -V t:l I I '. % :, 1 r-140041- ge y Oldsmobile IM a 1948. No I tj*as 1)2 oaranda;
.7 Ubwrtmd,,DUgft.X-M7. I U-Z uzla-w:ls I pierda tempo buscando gangs, njol, 1-73M. I nuevas; Products cloiMbi0s: Juegm cusr* 'coo I
, I M-XIS-WAS. I 1sr el S* nuevos estilos,'-ep juegos cpwI.. Calle 37 1 'i . GR-W -961 $8.60 --A. Pi*zA2-we1Q11U6s m2Vcut n*a4 Pa--- ,11 "I ) r&. yeenlasclas Pago
1. I I I , I One gil vENDE CAISION WTXKNATIONAL nifio, MenSUalea;
J4 gjgE-9 19-49-26 SE, 4EGALAN- I restaurants Cafeteria, cola -bu vea a'CarvajaFS.'A. C-850-53-26 to de BiUvannecde, W oodo "IA
59,ZXD-UNA CA5A. MANTUA.& KN,,111, 'Ye"Q(o - wfil"Perosals an ousir 1103 a de clatarrol. Ba
a 'a 3 hflod Vitirl! Quin"ll" billet- ,Wgd 'Amilmr. Pre
It, Cohada'At 'Xsrwlw& %'$5Q 1, entint U- I glzrhbrm.pama mucli 13%000 0, do ca- 4 o Cars do 6ulm 1111m i MOdO 01 ne- am una y 212 tandads, propla pars indus- camos, dilom" S. Oquende Y Atlasbeet -IN SANTA SM VENUE AVION DO 4 PLAZAS, MAX -do. Pre- to .1 1 C 764&2 Die.
, od YDmagmdo, Villel yine_ .7azd," .00j, Va= TZRAMNO. do ,, I #wwol Informs! G. PuPo.'rJ140 5" ca Stinson. 150 con. Imtrumentoo trim a particular an muy buen est Ichones muelles, Oftieri I Oaks Gonatim
V "a
-A ft
.R-41
losal., ab t I nudairlite Pottle Can I I to I caw mmuing, a Allareadol" peg fists, Ia del central Habana an la'mlws- Joel, lo, a 11 & Tn.' 1, to MO peons. Ver3o, on BaNumneds 419, ,Ilbrseda, $3.00 mensuiles; ca- -- MVAAM Put.
.M & abuVA--te agda.' Ia b6d p a Una cumdrok de .I. Tiene wo vainux.* I (be
lei Ira. ruldos a of" Y PMPOU AcrOMOSUC, 2 0 I im. I ... XVZGUITOS DR MESA I

-_,,, I 0% I mat Cali a I as agguinut a PIZZOMe 35 -53-29 inas plekables; qna,
, I 11-11. "M ka 0 IS~ toiss Un r-para,,arar."!S carretau. 8 1. man, Maria do A I I X-1 7' goblet, a-- 4142rdt, X09dom Pose Ju*"'
- -, I vayxs Infames: ,'Cam" tracto I g cabinets COL Aperleant turs", Monte
. yuni6dn-bUsyCz.y,25..:o n domino. lubans. 1 Ing bridge. tonw r ;t offers, doll.
7MONGLITICA, POSTAI. IALA ,TRU ISA- 7 7aslnlelloo.,FCcorrmaec VWRJERA entre Monte y ca: 8210-20. rod
: j $4,500H am, Veltman Z-292043-26 CONVICSTEDLE 1047 T DODGM $031,A], Rostr
- a wom-41625 La stravlou'luri tie q Be a ., i 1. A -1 1 1041.-se venden I. S" Joaquin 7W.'"QuiRd,
- Int ecawd's No intermedalarlio.-Ver al, Be.- Mario 1,6114M. (!; $4.00kc' -Nq' M a G. 'Omoa,
bltsdones sarviclo _eMA;M06 par p IVendo BO'billettls or souriecul. St., VXNDO, grUDXBAKZ&, CRAMPHIN, jazz Inul butu "tade n "Qu1n 4 C. -. I .. sea i O do unted, .ratio a6mOdQ5 dd custro Idlert" an "Qua Pftez". : "-s" DIC
oOdXU4 beat, ampno Diw, coil' capwum PAIRCELASIEN'14,V 71. -parliament- M, 308 Cdr- P P" an $Soo, butnn condlftiorles,'Teft 2 a. C-88-56-2 D1
construir '405 aparxementoo- gslldas', Inde- -M N Monte N9 slers a. Habana. ,y Veltman. E-349-534M OTW. at" A14ft
, M POC dmas. :,r 1 X-12011 50-20 tuade coquarts, de 'trma Pupa,' EgIdo In. a A P. to. m COO Is 219,908 entre VENDO CVh M ; SOL
I.. is cae;.Callm M'Cmd- Ica TA Q AN 'M I ---- -I (urge po 'enferrnedad)-G X-98311-53-21 AS VANDx US pACKARD,,AA0 IOU, IT- OtrO Itsa '11, M I I Vdaldo. I mat JUROO SALA, Aa- UDO, -soleft comedar.'10'
...1. rrourvis ,,&U.Irvntm M= I I : 1 Z-4401it-51-114. ARNAULT IBM LO VW"O COBI GOISAW
Pzodl= do 'A to 'Nue UP, I .1y W.J.-I. go Stake, a=" g.40 ,"a, 4 nutrient. OFILSTA FIN Dog K oncialuento bdratialmot; chiffOrIVAINT- asks
41.14046 y uta'd Tuaguns, AcePiAln" PrOPO- ted CUP a lux I Y.&I 1 .. tpoderno, 6 plant, tapbado. $110__ ;" ad --me A" .Cmm, I -51 ESTABLECIMOffOS OFXRTA, .RSTABLZ- numm y nematode, am pintar, cuare legitimo, receptor do radio to $zo. todw madwuos. man Joaquilk
. I= m perfect" vestldura '00' Pa. Came
of es on-, It ON am do.-V I ; T-!nh#4,,v' Boost !!-- I I ,.11. VISX4040, PADMAN tubes, Samoa Maness, U. S.'96- d",roliall, '00; act' a*=' aza I 'D*zs11'564Ao5s
dc, 0: 46 w -- 46 I On"Vism, do' comu IvIgNuo"R.". PA111,914XV01" IFPIQPAMZ- It .cimlolnto tisto ki- pOCO* ladull", vi- candiadeam"' me"Anteme y precis do 009a Philco, 4 b paracholques aflildades do page, Case Ord6fiez, San Itm M Monts 7 OCCO& .'
cod 0, r"id.rosto 40 ad contad I! 441, , ft I I LA pUmrhULC1dotsr*.:p0steWp, Vildends pa-'. iinda xeilcfoo,;it3depeadientW,'* 6D ... friffi- par no Alecolattaria. Verld on 13 N9 00, dYm1anM= Y strtuazZ or 'C", rnul QUINAS DR, COSER 9N.
or 1, H star a rre %bes, Rafael 470. OSQ. IA&Itad (mumbler.-, -- -to. as odesel6n. I -iiiias4win Nov MA
bon ,-hapo rise 1, 8 A, I I I I Miss, do us.' 211. ,K loultasIqualer, pqr no. podarlo &tender., Ban,- el4etriloa,'widrie- ,6n Avenida, Octave. Ia Amplia 6.

par "I, ell ot y -8. .Cu rill I OanU.. cwft 4 Ou"1011, 1:1411466ft -dUoI Ferrer ruirm, a .on u4o, San Mariana, 440, tntre Juan ger), nuei I
SOS -ala-laft LL XVilders @I al to .demoran go; porldestrat W ; Calls Habana 44, scare tie AlmendAr": 13-Ml
79 qu rot y demis'euscoan'-im, her . .- X-9674-53-28 C7"do y D15trarelose.' Pregustar Vent. I- ras, do Mo. De 00 7
$I, D com, a ., P. I I to at adtmrw Tistli.Ldhw-. Lisrawilia 'y O!Ppla. S-94WBI-,,M, y, Manlla, Cerra, DtltalWk Zkyes; N Igoe I a 4.
rA 13 ., I to am lot duefies'en Is Calls, 1. do:Cont&bLildad, 11,11111,11110rio Obras :Pdwt- 89 VENOM BUICK DEL 41, NKOMO ,, X-1241-WIS 1 portableti, el6etricas, PreCibs Sts
"I ---- --- TZKOC* ywitupm TABACOS"! CIGA- 4 12 m on, I ii-wili-31-25 No O Wes --- TO -11m; esquina a C an *I Prattle IAwtOn- rros;-quf-cl a; bus to, iiin-e 2,000 cas do 9 data Super.. Vestidurs tie plot y real; ,ara comerciantes. "IA
r' 't'', pews :Mervu v= UOU60 Lmlnicl. .1 VXNDO'CAUMCZUA CON BUIX varlo, Garelis do Allextarm 7 IA Roal,'116 at VENUS MASS 1141, TIPO AMSAS- Uqujdacl6n pr panel trojes it,
CASITAS BARATAS Taidifone. X476L, knela'. I A VEN radio, botWum, visors.* an par- no teacm., ---I-- Suslaber cional ', Villigail 359 eaq
Pagodas Pn P18105,C611116411to NO MCultS I I V 22731-494 DID. mes., Precia, 11113.111110. Informal tw r siquiler hereto rn&gnffl6o local, 7 a 12 tie Is mallana. Z-1074-53-26. I mador, = Arran, ra(
: 0,11i'tabrieunom on VZD"O. MOLAR CALLZ!.L Y! CALZADA- tab y,,,San, Juan. de.,Dim- lt! 5r2j I par no poder- atend'Arla. Ver- I Oct&$ eondicione I a. FMiUd.adU I do MO: a&Coo a casts pled, sibanan, Lapst". os pedidox inT;a= t .-a Woo. Hospital ML ,uporticie Ul mom fovolto a] edifieW 013 muy berate, Tte Rey. Servim,
, 0 t A.'A0dr J, Ave; 7, 'OLDBMOBUA DEL 40 CON IS,01 XM5. A-78H. joyes!
GRAN olpoSTUNMAD: VKNBD UW Nig- I Ilaborables. Calla 2 1. I r & I I relojes, etc. l8aratialmosl "Le Card#- C-1 I M '
. I r 801549-10 dic. V sire del con 111.006 KIM., is TWO as. 'raid&". Affumsts
W "Alt. Caltatert r ' barear'"pgre, lq' 110hkl' I I-51-u aBut at"% SM VRNDX OLDSMOBILE 19, 211i entre Lamparills I terror., I 6-564 Di
cbmtruccift de Ia-' Embalmda, Americans. Bumovioia. I secure, ambos an perfecto estado A*- CuLn. r ... obratals... C-29-WX Nov. I .
811.1FIENS01% Roo, ag -1 ., = situade VUN. neral. Para Inforl-lin Toldlono
060 d -m o:om nuava, Vince across bonds ,& I
Bill WL'xajOX BAR Inforinan wnPalmrit., M 357 -,J asu I 1 9-0-5347 '1011mullo a NOCHEI
Alturow'-dal Bo@4u*.,Ia to" fabricacl6a -- ,Z4, Z 515, (Z. IDESK"'UACNILTS RAMANS"t M-OWr do A blance.. conilpletatfiente nuevow, dos tDOOL
s P. 0. V se, ej at Vaignto. a culal- I Muchlerla "SANTA,
Ole ",:"- 1" I"I-271 de "m T rl o gran comercio Vende a 11% y, do 1% a 5 P. Im. Or, Noguelrn, racilidedeat A-785C
Boa Frioda's- con Janata' parts" -" VENDO SOIAR- 1230X0 to 0 4k w* Vivir'alij,:muchs-affuta. Z ELO A ry. a
..,I cuatro cuartca -IlWbaftw 7 c-A- 11 a -vorlo, 'Zinbarcamcm. -------- -- U"Z-w SS)Ud 110, Manrique, S. Nicolis
do ges, InJormew, ,. BSRK metros a $5.150 vam Otm dodalles-Ava- 'GRAN OPORTUNWADr, ,In., us 1, "'. I- I.. GANGA. VZNDO MERCURY tM.'MA. PLT*OUTu I= PUZIRTAII, IBUZJ40 'r'No VWf JUJO. JUSSO Culotte a Cualm El Major SoN Ca* eA*uklo. I I- C-00-4-28 Vida 8 No. 3 entr@574.21ugnfflilftp.33.161110 .1 'tjnr .1 I : Slav. rr6n. Games Inuavas U. S, Royal, vesu- Ura y games. Altsore. redl= vem comedies. MIA6 Zlt.
... I , I.". 4ka.. so.vim pulla r& t, cpn also a. an 'r ,,, -, ,.1 I I I I D4010-11141'r, do ginturs. Illegal
-.1rarnlindez. .. 1- Jr. tlzda jzo& dura Nylon. 11,600.'Verlo Unaq 260, Va- nos portal todo coollat tivincroom, Nis fiffi, y c6no& Us am*
Z= t, A, TIMS CU= BE PRA- = .11 Avemidin 9 time i 0 D016 IS ia.m.wRi.- Cali* NI 4UV4kd&ft. JE-92043-23 1106 ak'
Iff" doll friligidalres'.y Hbre A6 Tn vz"x, DR HUMSPRI11941., CON dodo. Llamor-A-1211111. a precise c6modom contado. PieZed Buell"
do, do 2, 1g."wee y refrigarsdor.' an Flanta- Zo ease -7- Pne6 ConTei" my,, ,r
mirfir a antuablada. .a1f%-1j4 Pak' tenor nine Vessel- vZNDo KRRCUIKT,461 AN PKIRYSC70 as- Tswana, U-9177. C-211-54-6 Dic
TaM III-61071, is rig, We 405..altoo, 4carg7gms .R&ftmi CROSULT 194& P131COARR, U MILLAS tado. Informed B-1524, Ave, 3a. esqulna Doesettramos lam mq" .intittorlisdall. 7
Preal.: W y 6tauo' -SOLARES PA !1Z
- 51 Die- r abfttutaman%
"= par golds, go alentan 4 c6modamente, 'a a 42. Miramar. -5644" 7 =X CoCappe extradjarair Ins &itI asicluilivarclent.k. - ". , ,base, Vedmaorry Miramar, bue- XNA -WRISIDN PIRODUCTON, 11191- rar= ma dumoo- Z = -WK die. do daressic"aldn'...
- ,r Z- Oefi. ;imntj .frt r
, VCV= =Wte.
cubanas.
.1 1. .= 48-n ]in 14 He vI=D turas'Y'frulas. FrIl r vande &I preclo to CURA PLYMOUTK. COINPUMA DR TO- BLESA PLAZOS truys at Cessol F'J*" qua a eck"I'domea SANTOS SUAAMi nals, madiclow, prodoo 016 xA I ,
- atractlims. ZILoMIr6, ,_ Die 2. Reach, i Mr. Xy.Z., DIARIC, DIC CIA, radio, propta pars vendedpres, $M 0.00- r do coaff y radlas las bacon In cda aQtl4
C-7U41 die 'GANC -MAM A,'Lrmmcfo. Z-10043-28. 1 bacerhou amVZXDG'LG I Agul. M A-65171 eT T, LA, Go d 9 2. Oeste. esquins, w Agus- .bon.., come
, I Z I Oil = tb'= 'v .'do, maiderms
-9 .11M do ritardln, do Jar $30.0 r' .. Quiliclanw, con InAulls
.;OR D =tslad Vt_ OTERO Y MESA, SALUD'54
ion a J" . tods I belie In- VXNDO CHEVROLET 47. CON ADDENDS P. Vols 11 m. a 3 It. m., od ;Cams. Iftilrividmill
pgr.tl%, ", 3/4. comedor, cattab, 2 1 "'IC-P543-514fl. Be mat, Tests ti= wm d living a n Sold .
1L. e., 2,heizz. Coniza. L Wit" Gran' surtida juegas eUsrto; 011114 trot ca nuestro
- viends: P., do 1. I CoMedor&SL rdoftraft Walsh, hm&Jt Par 00 numatme
booll 'r., patio. Trato directs., De a NO P5DSZ ATZNDEMArag VANDE terealado y batio.gmeute. Cane 16 NO; 212 del'U; Canada ffigmalline, 14 Pmrims 7 I : ]C.",I.Wiff toludo, latideades, -to el
2,s7'*, *'q4M- L 'r vidado I 0,ine ro ;;;, L ZWW, B-23 r 1,2 males onds has Quo al. Fleetmastir), co- UefftO frUtem do 11, ixtranjilro, 10 Y qo= o
I S= r I ascaperates ,rMil-" '. entre B C, LAVAOIL sm Bushes. ailtiones par- onuebles tapitados lact log mejarms dol mw-'
I I L I Oetubre y Santme 11 L ; par'S nice SuA- L,4. r I '. ,m .'. I Q l; r USW )Fes leads 7 In pissom ends ficlualeactate Living. "We QU y
I% QU&7r '! Ice betie r Verde. Magnifico aspect. Fun. VXNDO CADILLAC 19% OOKAB 2 pumas. Vialteme a.
, 1 111-105"I-311t. "DA t&L SUB must Arta MOCJ. Dutatems Kicking Chair.
,A ,,a '. VeX saft-Apolo.4UHAP.- - &905"lM as VENDA UN GAR"&, CON PLANTA -d--6-A-0--on radio -Motorola. yeatidurs do n mlgolificas radio, vestidura nuam ,. WX -T -1 astaL Garcia Espinosa a
LL I nD son Derfac a .L Die.
- I au dUef ,,, ito.' Simple *1 miscoo blence, nue"Re'candiciones. Informin an b-p-M4. Tapicerim, an go
,dol' T 111111611, r ; U Indad 1$3.-VlgNi)z.rTAI&= Xoj'& C&SAM"Soa do L enamme -y nylon. Cane 0, N9, 201 sports ento I-D, Zonis ---&W SM, entre Aramburaii
. Gran oport In Ia entre Agulla y Gallium. swlll
1 ., aft I -25 mkqedomi Innger znodmlrnmw ,C Cane, 11 52 VZNDRN DWSRSAB PMZAS: I V. I C4156456-28 Die.'
I I An :or- b a X 11gSDIfIco. solar, lWi ftbricsr humdla- oft&. pl;;! lklquiler $6645. 17 !'Qu'Isls &' PC entVa 23,7 25, V*ando' I y 1 1 1. L 1 jczn" 40 ,I triqa; un sparadojr, Una sobrerern -I- .
zrgimo 1. I 11 is I 10 'ire C.J..d. Y_ Qtljcaa Chi F 'ViOdmaniLefe wdai Camjmw. .TrjIbaja6d* K=tV par BetadCOUrL. I I M-1=4MO X .140. 51. SEL&ONZ5 A 113UTACAA' ,%XMCAPC"
CABAK LIP ="= L ,x M;Su- bousims:'camso'comerciales. _r at. go -1. r '; 'r: -': L -: Z-Val-ill-lili VENDO DODGE 0 CORONET NUCHOS ad 04triecto vatsdo. varies an
AA141r Q I 0141 --- JNOJI I"& as L a.", its filerles, band* b a. X4831146-26. paraport&4 ternall, Y ji,= ." OL T" .
_.__ p1metrox Oft Parcels, Cam-S, *& r Mayin. Rodriguez. Olutlk'LW9.13). vNionto PaLuquawis, i FMOSA't, COMO AUftV0 par 1,300 poses. 60 .* die 12,00) kn6rneUw carninadoo, complete- Furniture". Monte 756. coquim-Res"
Vd. Dowle QUIsem" 10 ... L War- a, X do Sense- = 46 3wia CoAntonhi Sold -- Iron lgmes,.ra- Apto. No. blin medtaa d 15.00. Se Au,616
,- J slm Rhous :QUJntC L&Ilde' 18.60 x 36. PrdciO*L I 1, -V -po 'alQualak Pricia, nts, nuavo. Serrano Did.,
' vftwA I Y'. I an 'r AIV Md. clar'ptandowls. sit Cftlzloda Road, M 14 gal6n; Ia No. 161 entra, E-r. Almon M santem aukrox, can
, 1, wartanso. M60M
taz :"Cb I cattle, 339-111811. F-595-53-211,
= :1 11 I I L 77 GRAN OFERTA -4143-56-1
TIARNAL : ,. L I . 001me M Jualo'C' Gliarals. (Corrado' RL Wox r PUEJILO- X"ANA. UNA resemble. Teltifono "7PS. :F-1048-51-20. I horn 11 a 2. r Ir.1279-W29 E
I I
- -10PORTUNMAW AS wadoll: M-50M B-64111 : do tioloda'Popa.'alLretelor punto, PARTICULAR. VXNDZ FORD DEL-88, 4
LAI. DE1;- ,, I XIS URGE VENDER FORD %ask CONVAlliz LAMPARAS, DE CB1STAL11)Z
ft, Va,," L 11 I .rn vidrisrom modernaL'Buen Pre- VXXD0 VullannA TAwAcoza CIGARIMOS a puerts, an perfecto astado, 32 Kms. par Eau V"C: Sonja Cc_ L De "La Cubanita", aproveche
4 L r I Quincalla y btlletew. con MWonoj- a Una tibla. do paquete.
I ogni s. ivcfiB,,Uowutw b aide $450' Verlo L Ila' Marre 60. Garaja m Ia, Mereaderes 2". Faclaidedes. gran ,realce y bellow, faci4,
iT 2= = Uzmdw Ca- .. I T&J*LL J[410
mnw '40orlaft cuadra do Tejas. .Monte 7. Sa4,'JowQuIn. I L I-SM-53-20. 'aa ,-n 6omprando ahdra para Navida- dades de pago. Tambidn cocu, nOW -sm" Maw 4am Its ft amar-$15.00V ,'.;.v*" no-7 tion?7 cu or- --,-,I,-, TrataltUrecliq con, slAuedo. _S, X-14115.&
7= 'sd";,Cmm,* tons.. on. )a- egqqlns' I .11 ''I I 1L. .- r -- V lot MARKS, $114'sts, $ln.";"416.OM, L 11 .. --' f- 6 X4112141-118'. CHEVROLET 40,L'ORNMAIAUNTIC Paw. de comedy r Iaquea- ce Ic d ron-
12, CAW .. 111111 $11 I I IOCASIDNI PLYMOUTH 62, MOTOR. bFn'2
. $15000 AM. .410,5OD ,& des: uegos con amenia ta
Opiltatimptas tndim6a" NL Am- itai" _, we "Ire, visors, pandarms &trim. buscathl
L. 'L db,, 4 , CORES" 16,000 felto. u1eralotaims 61levlARseal, Ycanvein(ldl)Q.M Bee be, corselet da. audgeno.,vestidura do gum. hl d yerea, atrParne6n an b
, j7,,VulSnujca situsel illoo'!'Ten BARR I S
r4tupce 16 r vacindarld.,31114s: $7 lbmrilam'W argi;: A Ll L I- -$at 0 y I 1
iii = lm.: 1w. 0 99 $
, calls ad e Ies, $125. SanRaION % -116 1 am"=, to d londo.. 24.10, W- I.Rcharlas: $16,000, $0.000, ,000 CO-1wwlta I &local. rules 2L rtoij, Marianas. Telf. DO to y leopards. Union an Cuba. Chevrolet 6 dil ta" gafn Rafael ,
onis -dnaotl haft In CORES,,;
. ti. arop saw frehie...19. tmt t I tM "Urxellis". 1-810-53-25 Sel a 8 u uine
a., 4011 11111m 7 callsol 6idat. ate, do, 03,05.1 NIM tie: 1 1611.,varmas, Otis. 07, 5 I $3.0,00; bodegmal, ;000: .
I ng Aod ARRA Ll I ;a y warlon Tnis, empties ficlUdoda, Mis q a Soledad.
Ca __ $re 2 e do C-93-5&2 Dic. ,
, 4 Im $05
, ",bilit, $7 500* vidilaaa Alquiler do In de ;$16,01101' In I
, = 'dowiOldems.,scuts abundant@ diay yarasI4 15 VL JUJI6 V- arptulk IS i VRNno STUDgRAKWJL COMNANUZR 1047 _I S. Raise 11. I I
ga I a ; 10.0011, .00 men- tra Motors, S. A. Lucena esqu, a C.Ill-B&IS Die. ,. ..
- *"-, I I r. ;0d;--,ba4sd0 y $UzImsjAIquiI do Ia, ds ;tjle .00 U948-26
pochw;,: calleria, do VOlirs.- Coano do M is- (00 or'. 49) r 2114111"J.,' in, I a I, .. cobs er ..$35 eto todoi actual y scumulador nue!L ... a I . I Mom"IeL Le prime L "', perfe
%jz- t"Wmdb. ganaltamunits; I ,-. I .1 pull. .
, L:; -25 IU4 I X.Vago.al-A5 do, lasilder)s. Ls sosundmi':,io thistle, %.18U va, radio. Dayfacilidades, Concepiei6m 30, VINDO MERCURY 1140, 4: FUSSTAK YOU RAMARCAR VXN D0 UN SOFA CA
v "W_41IMoe 1. I Octave.
g15.7w,= dw Caplit"Hol' isdoolou"IM iAMICCLASSAARATUDIAN., MN ARROYO ItereL antra Parvenir,, lAiton. I I -,
tie L alleins' I pintura fibrica. games. voteladural Blum,
,0!,#WrIsU1z!s.,., enfirtno, Informar Losa I 1 -7 0-53-811, me ameriesno, mesas do was, limper;; I
I . I . -Apolo, 1. con much I asum.-Yi1fruwas."Las Is vx"x I CANA IffUXOPXDRB CON tod 005,.,ibtre Reina. 3 rad 0, extromadaments culdido, $1,100, y dos viallnes. Inf6riness U-76110. I LA. COMPET100RA ,
boy 1,00. $5114400, SM.00, V L $1.0n, L I . I -wi4 MOTOCIPLITA .-Tisrul"N", MOD
I. al I -on' el Vonladol, Baftes ontre I !, .!! d 1-111 call* 9 y Avenida hatunda, Ruenovists. R-94311-541-2111. I
'. W AR, 1411 a.. whim I Uln istabled- 11-16."P&04 m0s Informis'A411111L *r ff. P.. 4 velocidliRLs Miramar.,, I -Z-130413-26 Liquidaci6n. permantite, 10-!
,,, NwV I ILUJOSA, MODER' M i&Vissate, cu.
,, ,. lto 4tk nihew-rintan- a '_L "'L L L'. I PlUng 2948. 6 VXND0 JURGO DR junco, I SOFA
.1 1,1 rill Josew, L 674-31-11111 G.. magraticas candiciones. -- OTDO FO*D 048, CXZVI&OLRT IM, aslontoo, 3 butacam. 4 banquallems, I met&
_1 I I So Vende unia CARMCERIA to yes, muebles, ropas, miquthis
. I:1034 fi It's. 'L nXi Josquilln made N9,114, an at Ncdmdo. Tambl",xi vandit.,uni I rmem: Can Vasalla, vx?
'. : e $25;I900i: Rt;!6go,.,tra- : L A:,70649-27, aft BoOL JaZd fin Do a Obispo 7 Bernan. Plymouth ign, Ford 49M. cuilli'll'ard estfib Julles Ca
n, compr a GA. ,, Ska. :,, I r-- 11 '- 1. I I OPORTUNMAD Quancalan. Informant I Z-71111-83-11111 0 z.4..Una con 4 banquette, etc. escribly y coser, tadioso noverals,
61; 6" 6111 Lim - I i.clmrtdn6 61lentela In- I a '11 p; ; L L' jr,10112-al-27. IM, Cadillac 1048. todom 4 inuartas,'es. led on estado, Informed JI-IlIX ,
IL .., CELRCA XORMA I 1. vando f1briesamijai M. I VKXB0 UNA HAWLEY DAVIDSON Ia y Tercers, Muminavists, X-. Lufilis'y maletas avi6ii,: 4p4q, ..
Cgbalai: ZkOullit 70I40fido Pa ir do Ia WnnTmJ L r ;obl*4bu Is UUI do me, at vendo Ir-inT.53-M
11 BODZG= C IUOLLA"L"IWUO J.'MA,
so. Otiollum vs is
r, a as OOmd a social local lQualor I __ del 40 coal nuiva con sidecar a Wal, ntUY, VRN D0 X A CbERS 2111105014 NUX- Ciip" agua y objeton 'do :arto.'
. solar con 6.60 x 44. 4 1 rm.n ria, Mquit",NiVirAdIN muY berate, tango dozens do vanderls, Susie $,A
dwii'limtz lb,-Pe .1 a:4 exqlu, p orcado"paco, War., 00!r= te 53, Nabst"
.A !L I L 5.. ... L me 1AU fondo). A' 14., ., I Domm Intends a y sobrii *060 hire- Cribmizo, Dragodet JU to al'Hotal V air,
, 110 E-134 4&26 i ." -I :.. T" st i,. I ..." 1 4kt:P146 M U,500, can 115OR do; eniteeldS. 4 Ukle New York Ar735L X-0171447 .13?mo nutvo. camal par Cerra, -5111-25. 1
LTj, "'. No .41111,111 W to] 0. to w i CONVERTWLE BMCK 1%9, vs, an RX WX Cornpr kos y empefiatim to, ?7. -1 I 1. ,L-!Ds.uo. .:Super An* ..
" I .11, A a lo I I.. 1, Clsanym, -Montq y Momeruca".1 Cm l W-11M. APROVECRIC unamlorria $"so, wm a- ao wnga
carrado 'a banditt; -. ,aldr, epropmr
64.0" 1111ANAORAO., Iff"711 .I 411"A" =31111160; QL I SiMxA&'XXTW NAYANx^E am VXNDM. UNA CAMBONICILIA SIB CLLO- L 1. I .. .,;, : I I Z Jolik-tj-log. MXRCURT. 1241, onamag , T!", 1 73, 1*53-Ill room SI"" Chipandale umado. Otro 'LN
pages Y" 1A.4.2. Aw= portal, A9*114' rim y NuArks M 1#& Warman K^GNMCO,,,NXQOCIO ,,,$N,,VIMZL,,Xl .Cuntr6 jormis nuevas, acumulador wilurvo, botoneado an ll k o vender,-vIsitqhb&-,qJ .$20,
cocina, .. I I JERI ]so,- zpjol Mae-b6fiO %patio. 7"2 "yo; vadds'-Par- I ""'UT!; ,vs _ads. 20,9111 16 mom garimAta, .rftdicl, 'Motmmli. niblt-' SM.". ov nugm
, "60 114 'Aw I SMSIP-j"s, 4agg.44. nifteo cuarto nuaw diteara
". 7, 11-11 :don 6 111161" Ihipla"nonsirtno pit- ", establecimlenta'As maso"'y'. Won tur.; rarox,:- segbido, same Jeep IM, 3,175.1 Ch I. P::r.X0w1 I e -Indlo: A-R27, M-287.& (Caa
Antanka, "36. .' 0 RAMON rilarl plutuotm vexudu do J11scob -1. &4
L .. la-S003-W10 I nicr, tsmit"'. alcomlentmiAo"V agus" I W PEZ, ;;. L WO07 an, Daum As.' a 'Wha" Im" re waves, motor a tods prmba, Voillo I = at. 364 S. Was ysli-wn sa-AfiwXI94) 0,190-5
I .;t I ca alt;J Go! A' L 1. $1,000. Panel I"I. Chem 1, Coma '#
,-- -- i. s] counted Tests, A, V or V ,aide, desdohaes 18 p 501 19 pi. I., _0no, best. elloq04a 46 J'a llpt m, Gomilez. Gloria Vo, Una tonaladd, Causes I caps$, $11,67L Pi. I .
.caw= 11 .11 ; harras y bodegas an La Habana I I., re Willyi 1947. $1.430 La limits 1940
WW II- And Ind I Vow Ia. a dark t6dbA los"Oparatos, at, .. I 111421II421-25 ".. C' L
I a In ; ,Or e.' sicor
." ', '.,' ,.- SUB, do 4%' an tidelinte, hosta .
'':,-IA M boi*to 'bdohn' Vt rrios, a a Ubre me& ....
i6loop'L Azgomouiid -Aid :. Be .*&aft ]reviews- 6N con r 74% do, carltim. Proado do ,.sjib. to, nagoallb dej U super. C1. radW I L,
,, tlndad. .Ito- GANGAs 22 VXNDZ WN DORGS 19n Hot. i .0880.00.. Buick j940, al I I
'w 7 :: ,- ,l",. .zmmlrlxi" d .00 do 750A0. 14 th 194T .1 -. : ..,
"' =-. I i I 1) an z UBANITA
sir ., wwql coortami"', altuacl6a. V 6 I MUEBLES A PLAZOS "LA. rutolon am convenaeri,. Rein& 1, Id $,a 10:; a.'* m. maw. mom". I.Vra y vastidure nue, r 19 L. .
In "Sor4doi I PAU I &'. I A I slerApre fivieva; rn.C111,.1rq,. Pprd.llkli. r Auto.'Aw
4.4 f rod I odriot,
! .
.1, 6.66. 6. clit"llat'. T, 1KNft O4P1MXD1ATOj :7 Ban Nicolts. Cali Sltnliio do 2%'a 5% t J !. '4413. Cuter e0tA ftm6 cirQ wooterna.*11ndants, N9 703. : LA CASA HUM O Ap roy
614m, At" aw'-lo -:I wet= = w 1OC I 11 '19-722- LIB- L Vt do k;;;;dmiiis,99,aL. L X-12974S I .11 eielo i
11. ,-el,: ,',, A;431841.jig fr 0 an @I Gar& a q tL'sertiod I .'
Unw.voodmi. W 14'an I l ,$85.00 .,,:-rAetrO I I I 1: I -AS . C an mumbles do todas clients caobk*
.. r1671114"'.1DIV. I -',, pace antrade y i ,ueg
.u t
.
GALXqAt OPORT 11 11 r us oolidii "-*I L It" 11 cost01 .lr
.. I 0 =16i ad Id ,'danda d ,.
dip 4,@ A P. an, I g % f
VJ.04 I ". "'N"'ADI, Pox TRNBS AiTlando Bar4tao Aabada,- Jz0kCR ICEMTROLET"1950
I 1 1:,: "' L I I Impro L alija --M y, 23. ii- u 'nalearear. Venda, on f1do Cali ,. SUPER 40, CUSA COVPS Rm w" a 110offillades'para pe[Sarlats, Admiti- I .7 0eg";
11%4 1. L:!': I I : ll I I I. 1, hu poldoi luentiorable Ill- Venta, to varme out to day bueni operho. buena, condicJone, mocilditik, Phittifi," V= 9 p i 1.
. %' w, 9 habiltsialoms; Bodanotts coma aus". raeflidades d mom toughies ap al leads. Compottalm 84 5.00
.: 465 D", do $20o.00 'd C-T25-56-20 Die- .00. In 0
Of lad de'.9anarms no moving A,. Vedoodo, (estacii6r, do .sClubta"a iz c I
ITICAS. t, X ., 094D. .00 IIIL an y comidas a domictlio. DejaE111&- seems. bush presto. Avenida Primem No. Pago? CAIzh & Y v c6l&
VX=0 JAITZ $ GASAS KOKOL ,! I -- ." 1 -24". I.%. Miramar XURDAL ,
. Vsiclo'allimosmtk 0210 mwmal -. tratb, VI fics utilld.dj U mensuales, ,acm ,00 do inverst6n. In- 301. bajom. esquina 32, Raparto I Irso a V1.0 find 605, -mutri I unag vzxDza junGo uz cowxlooj rest' deade 135. ; I M,
aftrits"LTranvis 7 ruts forest orleina rill Les "M-53-25.
Jed ;1-718 ., I ,,, L, L, -S."
do or UV 1r% 204 Be A' X-170. FARMACIA. OPOBTIJM A JV, Reins y Salud, E-1254-51-25 -. I" L I Ranoimlento. an buen astadC Verlo, an tapizado bo 150..,
M' 0 : t r z Frances 119 152, clep" ments 3. entre 01_'Ju ., :1 'J
'1;Ii.. d"claunante dttth. L' 'L .1
..tJ IMC ri ustffl6ada, poco fil- Buick 39, Cufia Mercury 40 f
, -F 'Por GAMAJUS, TMNGO1 SNCAIRGO V9NDSk ties L 7:,P iiiaver, ; Rafael 824 7 Sole
r- IC,9197-48zlia qig ,' 11.1 I 10. r133449-26 tz6w L Irnvortible, on magralleam condlelones. d.
I I on A, Z:aiww w
da
-1 I tres; At9rsge,-cstscl6"-NervlcI% MeCAD faclildiwits do 0496.y adepts edrro 6en POR MIGTIFO .
",WTONL" VKNDO CABAS ,,11BOD-11111h- YAKILQNMC04 MOLAR. OU VAILAS CUA- ler, en. poblacl6n pr6xima Ca. Irsecjs usted'elLoue Mit sargldili ;'- L GANGA mblo, Calssels, y -A, ,Vedado, Jebtaci Z V1AJR 819 VEND% UN C-1 Die. S ,,
P, modslow,, methods, conatrut deaden, Reparto,11a ram n an 'Sr. River; can- CA _n 4.
duuntm fr. Ca. nitax a less cund I Web a. informes: C N9 1.14, Vedado, oficina Miguel, Be vande Plymouth do], 1950. Kopecial do juago, do eduto nuevo, con custro. mean d I
Us "w" Cessna fornto Bar, Cum Aw i Calmda Coltimbim. Junto &Isilo'Salols A X-1300-51-25 IUJO. Honda blanco. vestidurm cu do gasoline). ,. use, do cooba-barnIZA110. COXt6 $325;1N, Se US VENDE JUSGO D
sin& Was. Tests d I acept4dow Ilropo- mesas L; #0 "'A". Warmest Dr. Gonstilles T Rey y Compostela; 9 VIINDIC UNA,, VON N LAKPAIRI. I in' ento nuova, sin estemar. cZ.aCV do #190.01 MAQuicla Singer y motor Ringer. net, evillo Calcutta Americans. Julian do
star, A452ql_ IS dfana s-ilive CozA6 $120.00, se 14ande,$110.00. Octave. Un marto, tie nifto, y came leroonal.-Juan
sicion-,pueaq.vam todom"horat. -94:110. X-1011-49-113. I DA X gpn N9 13, Miramar. Tal rmer 7. PASAJEROS,'-PACKARD 32 --nmenal. Juan
If , -08 JUUO; MM- -- E-610-51-25 Jim 459, entre x9mmorrate y Dernazat con -606-53-25,
1_iZ_,, I ;% I X VINDOISOIANAIN Mollf vivianda, Infornmark on Ia "llffma. X En perfectoo ititado .general. Facilidades radio Emerson. $25.00. Calentador do &gum Zayms.366, esq. Ave. do Acosta.
. L : d: page y couple Cerro an cambia, Calza- .10 SPIOntly 411ACUIDO, NO Int automitico, I A-0mi&n.
'; 1. I diato Cruselass, 10,x 39; a $18,00 varc ;- i ,S VENDE UN BAR 1 X 1215-51-8 Die; 82 V3NDI; BUICKALOADMAST11111 DYNA (estael6n. do solsolinal. $40.00: 3 Instalselonos, bombillos. '80 I
I , LVENDO NAVE'VACU ,, 0 I sub, no, an L Hsbans. T.75 x 21.15 balance, ion inag. d y A, Veltman, re
l. ya ,' ,Dire. do- 1,1100'ractrom. Newoclo '04 inmejeWs r1orlw4g. Radio bonds bamboo irbol Navided, $10.06, Calls A No. JUEGO CUARTO: $75 00 '
* m I blo situicl6a par& OMAN VIDRISRA TABACON, QUINIC4.
tu or con is, are at-,, g% ,,31, i ,- dosl:OCI66 84 do tomfela basis las cuntro Ila; billetwo niflOps conlicl.111. con lease. )as -extras 03 Tolfitomo, 100-1917 entre It y 19, Vedado. eiarito.
= to Ole. rio, I a oil. mill4rc In 6.06, matm, 0 floinal daInw i -on to major Habana, nego. Elesantfolzo,
r possible; rl-ML Z4
YA or!104slzl X.1 . do mallans.1ittlado, on Neptune Y Agul. clo geguro eon prusbas. Imorman mura- 06-3-M, CAMION PANET, REPARTO t ) 11 409-58-33. air*, ,uses Interlorso'ditima, lips 21110
lad 454. Ia (Bar Asulla)., Warman an at misni Its 4". zS17 a l
!,coma, a salls, ,.7 J 1 Z444S46-3i x4a.61 : y Witten f a do I a 9 7 V811111110 FLWKOUTK DZL 2 rA2.11S. Dodge a International, insist chico' but- min comedor, Arts 1146derad. cadbil'016-ft
Toldlono: I& I 1- I ) . I I L ,, a d Itmj. Ia not condletiones Imcknici y gotmes. Day CONSOIA Y LAMPARAS qw.rrober scuinpse nueslo,:vol" ji
I, 12 a 3 nao., Z-I "-31-28 to, on Ia garantla tr:
-!-;' .' -2704: 41 28 1. ATASTAILA14i l'BOLANNO.,UNO DR a 'factlidAdes do Vag* 7 Caere an HID- Cal- Preclasi Comet& Chippendale puro elk- Siting 74, Rao y lbm 16coUs. L.
-, :. : 1 X % olulmaj lupr Ideal. J. BOURGAi,69 VENDS DO GA, ACOSTA Agencia, min radar, 4;,200, Toluene, r-6m. -? Guerra. Mols-' .1 ., y llig&.Wsol zed& y A, Vallptio,'". iestacl6n. clogasollaim). ,ice $100. LAmpmrsm Bills inal6s Duarte, 7 I Z4N24"
NUnn SMAUDS, FASA'011011AC116- jibae)j. t.100L, 1,1 I I IZI-1041:49. to%, go 3 puertaw. Iterligeradar. can- 1, GANGA ,, I '' I
Rob r cozzonap is vents -ail no w 81. %I-1h oportuadded; Informes on Par ISO" otro neXclodovando, puesuo I . I I comador 015 Y 411111, 1: M 1081 Y 12. Veda-
CIOC''golatelk, joiddionciss. 'JAvar- LA @MIRKA VKN90 GRAN Sax" : la-rslisii l I MOTOXXTA (BABY) COMO NUEVA, LO TRAHYA CONVERTMLE do. n-211M E-00-" --a I ,; L_ , 1 -1 I I I misino Birve par& M
st ." all 214A7 al.j6. tax. pollerlai Ischerim, Intent nesocio.,Ave. nos to Pal palfto- I
_ to vmjor el rsbWado aureate 102 y calls 11, Ampliand do Una blelchi* Paquesi, an arms on
sibloss, sn go 6 Z 6n Almondsres Ru no mayor, Tomblin as vasu* 10 mirit6a y Be 8X VMMDX JVSOO COMISDOZ. MOD19i:
.. wid. TdL*AL9l W411-11 DIL '' ttl4u Uadw del mes. Onudbus 7'tran- I E-IM-01-26 to do viii6n, Varles: AlrestarAn 103. (Garn- holes unacasa.- conA liters 7 c6kh6n do no, blmnchtt me" aparallor y sells bu- CASA BAONNOE i
, ,
q-, .1: 1, 'i 194 . Trate dinato & idriamal'bten albuida, bums vents, y po- .. .. ,, ,
. I % ,= a. V 'L je),,priguntar par RfOL 11 Z-1 avers y e6cina pooled .thdo slu. Leon tapizadas vartle chair#. Tanabl6n.ju Monte 674 entri Carmen NIMC i 22KM IA VWCA. F-7W ., : on; Tnelo.directo. Concepefilot y 18. VENDO:'STORAGE min, Y
I I .,41 om" 0 to I I I human. 4 I Ia W in io.401.01I.-Calsaft y A, iFededs, (Ss- go coml4sta do Incense, mean do teldfuno I
L. Temftua -XAM. 7,69"1-25. ice &tender 'atre negoclo. Luxor cdntri. yXXIDESS CAj[19N VOLTILO DO tact do Uns), I cod dos butmen calls 40, entre saptinam Figurn, inuablifis modernots del;
l1= 1M glm :pnm" llfm- ASAMURU# 80LAR 276, in- ------- Ies fuarsmj row. 1047, Graiddes send O'"s- I I I y is .
mambM .gres, Soon ir I..., Magnifies zo. VSNDO BRJWJIIA316 00N WIUGZDAUtZ, 9 ca, 40. carras 'a $111 y 200 Salones diar volems Ziliald6n a to Zopata. antre Mlrarmz- r;x B-?iW ;
w1midar, 3 bslldlarss; l ca- plantsdo anarssa,- tragado a pred6w All- , X-Iml-w" atima, tipo, al cowtadoY'A Pla-'
I pari'Ni4ancla a spartanientao. Be van. Itablo" r-s"L A .r
1': 111-2113111-,4-211110T. no: .7 CAM ON DODGE 1H9 llja L.Z- 116.1
-- viddera. ts &cov y Clutter SM. $14.00d; Infortmes do 2 a S. pasam Br' I .0 zbs' con. grafides- actudadle- f
ad. !AcUIdz44a-Pa-. Tipo trambdr, aarrocarla de estam 10 on VENDIC UN JURGO DR 11rursTR W .
*i I I Itarbscoa Wf-91.0A -X4141011.,- X-1244-51.35 819-1. a NOTOCICLia24%, A.
I "I -', I I Z t'Atocha it. 1. .1 1.
11 ;:,A1,rAlZND ARRS, &4! L:;11 V-17;;!Jsa 1. I cent". cold nuava. V : ft.nordion a md. i i' Tea tonelodarlbrutai6 Canadian refortakdow, d demaj do "she, eompumstal do Illbraro y MAIM0,11, SUB mueblesusados co,!
cismL a, ItImoriati..; Ind '4 Ic-u-nit ka n- L Z-w"163.nim- Aved esquina Ia X9 161, Mt .his -somns, lu ar 7 ractlittladem do -page, -Call- me". ft vend* un bote lai iles do .,a.-,
-- mix 6*Wliu 'A 3" M -, BARPROIUMO PRADO, TRA- zad ,y X Ved ft. moAndo. No- g*l dd Wnte 4A ,
0. Z l 1 WOOD r,1006413-27; ai .,,(UtBd& dS'900U") 40. r-1111254659 VB"g UN: q0LAX.VOW DOS CUAS- I , vi e. -Buim" l4 "1"0.' 34nuol:" I',- -7 54 "it BODICOA 8111111OLLA, swex]Lxsl baJit. ')perfictamente. V dr I-11W53-28 C-70 6-20- dilL
, too: an Avenida 4 M Al. antre Mete to nuavas. buen barrio, par I 88 VENDII VN COCRECITO ANSRICANO, I m
li :, ''.. I 1. I diaria- S2 900. Ultimo.pre O.P.IP111 untaw pars recilln nacidat. as ancuentre. sh wag. chn, Boumaylg*- : *. 7',IM4-21J COCCP pre i *. PLTMOUVM 4A $9 VXXDff. VRIKLOt 23 1 t
- no atli tender, con AlIgrta faciliclad I I *1 I4OFM&PI 14 U" 43tW., Sj, ,
- GANGA.. VACLt, $8,708itiltl : I VZNDO @OIAZ X54UDIA- VMDABO; U. do JIBIVIII, 0 M I ,. I n1fico estaido. Tarabdoin on irmaria in I MUEBM A PLAZOIS - .
&
I I I 11 Viato l0ersonal, previk S19 'V31111119-YLYMOUTE1 3049, PARTICU- I 1. I tialco. asmalts", part entry. udarunn: I I
antat'- 4K, al If er W" o" I I Z-133-11-0 e. .Jgr'1,ehdlfiyL but "IA Plincesa1%.S.-Saftel, M
10 do t nmm, I wits Intel. Proplo to I I I - ftai'mi'adA 9 ishbli'V/icente OJ ems c6suffelosem. alsolls area los gqs; ,,SMENAS.FEDEF4AL, 11 nYmera 1051, aftudna, a I1.- patio It .
,, an litiefloi IF am da. I 10-E-1336-51-25 Vzo -produtto do Ii-Pedaril Caterprim 00%Z:VZNDR COU1GI0'- AVADNUA, CON iiot6;-"VerIm: goteds Master. Airuncato trade 11 del ediftio. WM fdtr6 member Ir 'awwqd& Tdoblw
otra asa.,,.Otrai 4H' garage, etc; I I I late vivIlinds. Preclo!m6dice, Cane 9 AS7, ontre Tenients Her Anlargurn, Pre- ,nc.-ds Chicago.1% S. A Uotiverwallnento I I I E-1217-511-11111 U-5111,111. Julian cuarto a $10
,," 79q ,Arehtoi I I I ,N9 111, .A. Prime,. 7 Segundo, Aw- I Co'clua." ., $7 1111 mosormass. 1kz1a,4M LMW_'''9 000 kliij O 18,500 Alm U- 2111111,411 PARA F tact a to endures. So attend*. and 1. I Moto $10-menonalso, Bliblibilsook A*oAll-;-ARRICAS $, I alvemante darningo, par WmatiamiL,,1 .k I shows%. tw3qkr.idtmw ftwpos empeals- trable. todo, tapinda, an. Befa grarift. dares, allies, afflones do portal, sitoodes, a"
00-48-26. iinjz Maria 14 corat ,, ntri.! I -il I 11 .14 Z-S57-51-211 VENDO MOTONSTA CUSHMAN. CON too, pars cuarteles do. bambetrom. Agelites: bodegs.'fiL :ardinera carknatem. #I& So. a ca,
, -, VIAv 1*4110:11% Isiff sombors!"V eW M0, detn'D Bar, calleteda mbiode velocldm Alibun P&eZ, eant-aft I.,.. timlaft'. tell. ,
W IN btri It 1 11 K.jS10413-Ig uisdam, ask trulustrias, ambulanclas, auto* GANGAt VENDO SOFA GRANDE
No- "- B -W '11' PIS motor garantizado, ,ca latorids ambCaminelas, pwJO, $211.'Cusdrom, etc. Coale a NO. 30, &I- mat correderam, =na11=
2 Fway $3.86- as is. BE V DO X108C0 DO IMF I rands on fiern6joroble sequins W& sidecar con astento AtNerro f6read- Concordia 70& 3D%& olasedo"'Ifectoo wo- lam; esquina 3s. Avenift. Rej,.= an= parto do page.."La- Peitimatems" "a$2 VZ"B'UN& RSQUMX'C*N DOS fo'- -' 1-5211, Xxt. ne con Cam = a Belascoatu Y do'Nep- rabrim, eormts do tire y Yale& MI Fare, AID AlmandareL I ;6 wk.
. ram Informal .Iso. Vows., Coo nylon, val ?,
- I I
. I
I I I I I .
I I I I
. I I
. I I I .
I I

Pirnna 30 1 DIAR10 DE LA MARINA:;:-Sgi&td ,,'- %
I 0 25 de Nov. de 1950' I I I
. ,. 1. I : 11.1 I CLvificades
VE N T A S VENTS VENTS DINERO HMOTECA 'PARA AL 'E bt St' A Is Q I I I I I I I
t_._ I LAS DAM I .RANZAS I U I L ERIE S, AL QV I It E R'E Sf.-:.1- I
56 - 3 SOLICITUDES 70 DITIUMS PARA LAS DAMAS 77, : W, 'I-MUEBLES Y PRENDAS 57 ACADEMIAS 80 CAWIM-SUES1114M 82 APA1111TAMOrM
TILES DE OFICINA MATERIALS DE CONSTRUCTION 6 .;
Y EFFECTS SANITARIO SU SANTA3 INVIRTIENDO SU
BE VENUE UN JUEGO DE CUARTO, BE $W00. VXNDO UA4gVjNA 9SCSUSIS no. S ;-"',"' I I I I I -_ .1 I
nib Yal. Woodstock $47 00 Underwood. .__ - CADJXMIA PX 0DIDUAS 90219111TV, MA. 39 Ag IV -;an pass. corral 5 silla pat a tres Una :14 0 wil
,i eon -4080. Inso "I*- noow rins FIND TZA NUEVA dinem, partitions chicam y granites In can. LIQUIDACION: J9AYAS, BLU. h= X SAWMACloglinig, 1,919 ALqUUA rig APASINAUTIFT I
'..... nforman F E-626-56-23 $80.00 Tambl6n tango mAqu I I lerAn t5s; m ftligi. poses usteml-4ppron. y Hortigasi'm 115. Cut sequins a Umr a
do ,u. EN AL* I Wad quo Va. clulers, can torantia, imen .-: 5* $0.60. Ropones, $1,39. N- der = ? = m j = Ct.d= I
VEND131 COSIODA BARROC .0_ ,,, 1.,blertem Repareclones a Igu .. (Irclas a $110,000 Miller, en table cepilim. uterts mensual. Oficina Inventories. TeLA. I ,j., inkodo Rabirlmgs Monte, can comisda. Pap Pasqua Use"? .60 uls-tDnwdar, dato
A TIRA ,:r.. Ng '18. sin Alto. I MaUnall6a, Pacion- batted" al conuodor. 0braidin piles hmblisclooles, -, Wit, complaso, ""few
I Interior, LP H boom. do a *130.00, Hay 3 desbarates, preclos Lacy ran. 1-1926. r'sm.p.liff y4kMaJ!i, $1.75, Batag, $1.75. Re- To'! ed ; 1_-1*?
_ran Pies. LAmparms y apliqu6s Baccart vjll.,Sarffinigs "%is ,Ioj6n: $3.50 altoo, Tolf. WX971, I do criadoo, cocina 7 callerdadorr 44 ps. vat
ill. TrI1..6n y calculates, porcelanas eu- D-3706-517.211 N Interims Para al comprador. Caluda BeJu. C-IW774 Me.
.a] N9 3 (Lo Palms) Rules I jVJm La Pal- TOMB 0.6011 AL 7% BOBRE AMPLIA GA. faJOA J11, W0,40,90 Refajd-aj r 376-40-U, Ia do 2 a 8 P. so. Informant R-SM,
ropeas chutes. SE ALQUHAN ggAggFFACWXX 7 _._ .
y murbles I francts. NUEBLER US OrICINA: AIRCHIVOS r me) -34n, ,C_estl o A 2 y443Telftelo M Officins Villis. rantla. Herniation. Real 27, Marlainaol tadiii;-$2,09.. Mafianitas, $1.00 ACADSMILA IWANFUGAS". INCOALFORAw ]WON. 'W042_W,
IngI63. colonlales. Abe Ims. marfiles, ra tod" lag uses, burbs do scero, as. gas N9 7 I& E-820-MC-2a DO-3069. No Intermediaries. 46G" am W Consturvallorlo, Orbbn *Clues: Solfest, bru sales. Vitepaxadas jagra 2 permanent,
Plata, 3 vaJillas. cristaleria. pJatw, mAr- separates. tarjeteroo. miquines am --..- $"At AP IL AJKZM 1191ANW, FAUNA .
me] lardin, bron vs. mdornos de vitri- bir nucvas y reconitiruldam, Ilbrarom bu. E-763-63-X a" Neptuno 208, entre Tooris,'Pjano J, ArmonJjLr Pfrocriestra: An. con musbilems *y covnj4u procio, $U, an Zu. autrinmajo, gala, lislailiscUst, belle, mc&.
.."e ..."ros. .ritigileeclacles, obJetox do arte. tocas Sirstorlas y Was. .Was. tabunts.. LICITO IIJ2,000, INTXXXfi 2% Ntir. istiid e Industria. signs Malitfulgis; Informag: U-VM y javallar lunds 462, altos, antre Tangents Ray y Dire- no y podia. Poncisito Gbatex y x4gnar Son. /
2.da..0.1/2. Cocifla de fuz brilliant ,adar 122, P a.lpiso,. X-OW77 SIM19 NQ 1104 entre 14 Ve. bur6 de Laden tamahos. ventlinclares. ban -ou.1, lAquidor 3 she.. sarmintla: industrim, _U: 9012" "to a. Is CMX Rojo, Tillit. AS-1211 difim Reparto AyandsrAm Informant bad- ,,,
it E3116',55-28 quotas. Hvingroom, mumbles cremation. Jos. ad en 830,000, par& Informes, escribm _j D-3153-70-27 Nov. , 7194740-n. I. &= Trasinclace. 7 I Z-22544212S
bang-jama cmiml do luz brill quo a Jorge, Cl.sificados do LA MAHINA.
Hotel RAsidenclal 4TUirlig"
go pars terrazu Y Jardines. vlancho for- t .balm Isual que sm. No compre"a'e an. KOVIAS,.ALQUILO T VENDO r4scioAPROVECHE GANGA mica. taquillas pars talleres. socledadu y X-1115-03-35. ;-au mor"lles empaholas, scaltisdam do not- C I -- us- 119 AL4QUILA UN APASTAXXXTO., UO-,
Z verls funclonar, G snttzam I A' APEMIA* PADRON Mamrique ill, TolAbod.- A4= Sit
balnearics. contedorms National Custito no- uc u a jV 'T' timing Ed %ads$ 1" tell"- Useen y VQ' BachAteratcl, Ingreso. TaqufsrmZs -0 0 a Pald Prindpaltis astablectratital. dome San ME 1OL2 eftears"o. 1
.Jue a de comedor laqueado en $2D0. llvle sit Para oficina Servfm.s p.did.. .1 P"d Is me Djuiroji faillcladeas"!Z tgjMO $350,000 AL o p0B b d .1 I .. I
, vilarma, auxiltar, 6 villas tapi=das. Juan ce to ION. Amilintsd 218, entre I X-23511-87,30
Qui cores, San Miguel No 654. altos interior Cass C no Habana 555. main T "-I S'licurico", infants 501. esquina a San Nog"um" y San y Greg on Inglis y Capshol. Iffecariografla. Los Y teatrO J8 Ciudad Arnmel sus Stan-
A..r,.r:; -860-1 I diez a.fios, sobre yarios 9difj- M!" es" do madma- Contabilidad, Inglen. rmhate. Apjtm&tln. des rebeJas al.rdearsanizac a an a comm.
Jos .. C.2H-MC.4 d1c. o" .0c, M. amcceiialms. L qUincess T9:sftaQU1XA,"AR1AMZJ1" MOVERNOL,
To kf.no. U-5902 F-9480-56.5 Dic oy y ;k E-751019-70-13 Die. Orlegrans. Atessei6a ,individual, Prefuning, der. _,
I E-3093-57-8 Die. cios moderns, en dos millions SS To. In y memsualms. ; ;. I- to
FOR ESTORBAR31E VENDO 31AQUINA __ CARPINTERIA "" '"' 'is """ " 'te, I "Airl-aff-loDic- 182, 41240 HOSVHAI 7 ArlenbuTU, Inforn"Ns'
Singer. *,altimo ciodelo, cose .0 I Nueva y usada, puertas y de pesos. Ruego trato formal yL I 16fano U-909. Habana. C-Xzn-7-- Die 1 U-2590 a ED _'-,_.,, I '
.deante. con Ia condicl6n fle "e VELLOS I L C&rga"r edifiCia,
, -','- ,urn!i Maquinas de escribir directoro con perr 8 I NO! F-2549412
dints on e. rualiquiez precio. Salud 167. ntanas Azulejo's primer $28 sona inlegresadii I I ;RESWENCIAL GALIA I .1 , -M.- "
Hu6spetles, Galiano 457. in Ilan Jose I
h.j.,. ntre fdartrique y Campanar GREGG USINESS s Barcelona. tuabilaciones anon
E-124'08'-56-27 DE SUMAR Y CALCULAR miller, mosaicos, losas mirmol Vicente Ojeda 1-7181. FAtirpaci6n radical de vellos ,,, plknildirs. Tom, Apartamentas Residegaciales." .
FAMILIA PARTICULAR URGE VE Portfitiles y de mesa. Nuevas y azotea, inodoros, fregaderos, 10-E-1342-63-25 de rla' carat musios, senos, etc, OF 6n ball" Inhibition. Pars ruldsontas y dM gcjdsL4jnVo __ __
. ,
b7todox los muebles antes pritnero diclem- anordintes: Servicig remodel. Vleffeacso V6 Y, I lt 111 =Tratilniento cientificz, garanti- g jp o hors Pldv Worthen C411-SO-2 Die haj a, durjorms
a, campletamente nuevos, mited costo- y uso,.garantizadas. Reparacio- lavabos, bid6s, tejas, rejas, ta- iido. Srta. Zayas Bazin, N NO 310 *. t ..,.n
regjo Juego cuarto. Inqueado y colad., w. nes e iguanas. Contadoras "Na. blas y alfardas. Brene y Com- 64 OFERTAS I . I I "*ANSION LUZ- con sampling Lorrims," -a] mas--vertas 046.. 409, liplartamento 205.-Telgiffino: (AWE ACONDICIONADO 10 des horak on Avenida Prlsnora. thare 14
Lima creacift. complete. m*t6'gI.OOO can- tio ) Concordia = (altogl aj Wquils habi- y 16. Miramar. Informed: Tal6fano r771L
udo.ch.y .to doyi$480.00; flamarte come- nal" reconstrufdas, distintos pahia. Zapata y C, Vedado. DAMOS DINERO EN' U-6509. C-6740-2 D-C- miNtlu1 otf01os'at r g=n do clues 6 trupos if. taclim de 6 ir -5. bmacsi,* begin. 0tro mks .'' I 9_11PS 13 Die IL
der .aoba 10 pelms, cucro repuJad., models, garantizadas. Alquila. D-2392-Mt-25 Nov. do is oportunidad do re- I '
.0 I cibir stencift 'individual coal Bilges. pequefla parat Una persona can tods ssim AXZ"A1lgXS't&Lsi. 91111111$155 ;. livingroom cattle americano. tap]- . I HIPOTECA tencic _- ; :,.
mile b.lieflex $ y exigimos references. I L; ENES MURALLA 5F2. turs matirleuls4a. Ofrecernot curses do Ta- E-113-80-2 dic. .V%4...&
125.00, -,16 d.ble; J..go 1110S EN LA HABANA T RIPARTOS'AL MO- I nmgl = d...,6. hffab
DICO TIPO DE INTERES-BANCARIO. , quigraffs, Morsitiostrafla, I"ds, C01141blif-' GALIANO 400.,ALTOB CArZ "LA ISLA". Apartementee
terrain niquel do, bonito, $65.00; refrige- ,t k4. HAgase su compri aho- .
rador del 50, con garantla, $=.Do; gold. La Nacional", Villegas 359, es- 62 OBJETOS VARIOS TAMBIEw PARA TANNICAs druxAcioN - - dad. Ortntrafts..Secretarlado 7 PrActicat de alsguiln hablitaci6n. belie. tanning, a- kilo: Una 7 del t begin calorm
quina a Teniente Rey. A-9915, All NIL SALON LIMP telas contamos con el me- GfJcf9A. Class desde in' cooing gas. Amolle, clout. DW
biletic, cma. bur6 y varlos objetos mAs. CLARA Y RAPIDA. IPOR QUE NO NOS ra,.en tres 0-yont. VIW- do, construcail6h murva. Xxquisfta
ra stmos. Sm. Caruca, Escobar 262, ba- POR CERR W30TAS. VISITA PARA INFORMA tape 310 entre Habana Aguilar. Carriblamic;a, referencims. tt 1140W. 4
r.-.o a. ATENDIDO CON Zgmzxog"-*-' joij-mis variado O' C-7203-77-29
Jos. entre Neptune y Concordia, C-71-57-2 Die. Neptune 105 me venclen 2 plate' RBZII .. 1, surtido, fra- 'rim Z-13040-2if! LQUHA
E-1352-56-25 niArmal. 9 butocas, 4 mpejw grades. I BANC I 7V
calm contedom Naclonal. Informant Nep- 0 1UP0TECAJR1o'MW4boZA zadas .Beacon en todos Los es- -- . I ,, ENTRE, 29
58 LIBROS E IMPRESOS tun. E-892-62-26 ALVANA". 1,111r. A-2910. I I MANSION CAMAGVEY:.'_ I Vedado, apartamentios.'
_ 107. AMISTAD RZINA T MONTS. t' ilog_ y tamaficts. Precious espe- Concordia 418.' Se alquilmin confortablets
1I.I.L.-T.47A.106: BE VENDE ULTINA BILLARES: VENDO DOS MESAS DE C 20 'al ACADEMIA RABIRA bitaciones., Alquileiei.
420-54- 1 el, es, Para revendedores.' Picla hablistilonem con y sin servicia, to mAs an. I y 3 ha .
! I ediel6n Historia de Esp.fta, par Lafuente Chicago y una cle Vluda, limits a mpg. I trim y tranquild. EvItese lag Malted" del
Sabre joyas ex leglas tantidadell. 23 tomas oncundernaidim Oran lujo. Nveva radma. orthn nuevas y muy berates Ju- iOT DINERO RN BOOTECA'SOBSN CA- lista'de'precios.- Feldman Rydz W .00, $60.00. Leaves edifido I
jdgj Infomei: Gil, emlle 19 N9 606. do 2 a 4 meda 411 despu6s do hns 11 de In Bfia 7" Y ealares. cualquier vantidad a .bkjo .Neptune 452, altos' Teltfono M-76410. Idia- truisporte.. Absoh4ta mormildad. I .1 1.
ana, In da: tambJ#n Ilehas canticlades WCfa. C-1 as, Mecanografta, Tenedurls, Taqulgm- r-144-2s. Ififorines- Dr. W despinto-1
Comprangion Joyas. inuebles a Plating Puntualmente. L E-761-58-25 E-70S76a2-25. .on 63_70- de. Callgrafla. Ingreso a lag osculating urd. I .
de $NO en ad lantfTitba N9 221 apar V. itartu. Expeditions titulm y pretv"mot, 81 O'Reilly. 409, ,- F,4947782,W= ,
etl 118;. CASAS DE COMMAS I..
de emplec, a nuestrom graduation. Ampta- -_ -"L A PER LA 59 RADIOS Y APARATOS SE VENDE lament J. Teldfano W-011511. E-1118-H-25. ".."
Coclna de gas mares Roper, nueva, me- I I j Mae Is Incorporacl6r, de mingles y &code. PROPIO PAILA PERSONA US GUSTO. ,
AWou 404 cW esoplu a 6allm HEPOTECA 1 .' r VELLOS miss quo rethrum lag riquisdies qua exAge UZVA CASA Ot COMIDAIL SXSVIMOII aDartamentos: role ninglor I cuarto
I EL9CTR1COS delo DcLuxe. 4 homillas. Homo y Parrilla Tengo $5,000 pars colocar an hipotec I comide a domicilla. sbundanle y variants. cocina, baflo 7 bar7ccorto ;i 7CQ ,
7 LontruJados separsdamente, Control auto- sabre propledad en Habana a Reparto': Axtirpaci6n definitive de los corresporidencla. Plat Informen.nuestro Reglardento. Tomblin clues. par hors Me. Be admilten abonadox al come- too d LaUes, 14 @I. 15 y 17, Vadado. Vargas,
_ C43-55- Dic. RADIOS PARA AUTOS mAtic Reloj,,asi come luz fluoreacente. der. Prectm m6dims Tait M-6720 de 3 a S. : I ir-W631-26
Para In Operact6n rfigilds., U-71;8. Z-1110-64-211, E-713-77-22 Die. .
7 former amar of FI-9012. bOllos de Ia aara, muslos, pierIa. el major ra to quo he (a. I -_ -.-- ... '
'Ice -r3m tom6vijesd Desde $05 Do. F-627-62-25. DOY DINNED SOBRE AUTOMOVVS, n c. Tratamiento garantiNEVERAS Y REFRIGERADORES b do ra $65.00, VEDADO .'
f.cilld.des. Astral I I carnionett. deJAndolm su pod@ CASA ANTOMO. LXALTAD 404. TXLZYO. Calle 15 N9 go. ef. S y 10, awuno spar1, etioulita J El#cW n Irlas, establecintlentos, heren. Za 0, n A5-51191 a dorniefflo confecclonads tamento: min. 2 grand" kitabitacionse cla- I .
I. 50 a, So. .at. -Ice a panteaner, ' anos de 6xitos. Sefiora INTERES GENERAL conoartleudoo tjnom Mena ;arlado. espighoGRANDES FACILIDADES C-209-703-59.9- Dic elm, ligulleres, usufructols, participant, co- : le, an er, Tercera 405, entre Is y crioll.: plerna pu*rco asads. Espousing "is, bafto complete, h411. connector. condom. ,.
s-. Hipoteca. cualquier.cantidad. Lavlellt calentader gas, Itivpdaro,
Venta maugumwJn: refrigeradares sin rocadero 408, altos, teldtfono A5-52Z2, -2;: edado. Telf. F-6572. QUINCALLEROS emponad" Una visitat nos hadra.
entrada Ademis, television, radios. .11., $4.00 MENSUAL, Rte D IOS VENDEMOS Y REPARAMOS T E-1242-64- i I :, I & 1643-41-4 Die encergodo. I tn"AM =
Presto, ute allies e)L*ctrlcos. lavadoras. coi. Philips, d1timos models. Ra- Gran jurtido en calm mritadbras, reba- I ,_ .9n perfumeria. sederim. quincallerim, 1.
n ''; C-17-7040 Nov. utermillicit do cocina y otrog; articulox. Joe SaMy 06 CAXTMAH A D93UCI: LINDO APARTAMENTO .'
ch.nes "Televi- entra" Concordia 161 an. radar lunch. baUdora3, "tractor" Jufo. _' '- REJA DX SIL. afr eMas As balas precias Visits. 110. Dos $1.00, tres $I.bO, cuatro Solos: mmlm cmnedoy; des h&161tacionds. In
Ira San NicolAsC mandque dios o[)ortiinidad Philips, $35.00. tostaclares pan, mollnos caft. Ganntin y BR YRNDE BELLISIMA PA c alumv e in I
C-1023-NR.27 Nov servicia. Veanoit a Little cotlzaci6ri antes do DINERO AL4% ,Ver F x, nueva, Y de at- tamafio. In pncem. Solicit. captain nue $2.00 Ham7 fjja., Kapallota y criolin. floAntercalgift, melea do gain. etc.. ffmnpm I
Otro, $15.00, Grunow, gabinete comorar. 'La ewe do Ian Molmas" Be forman 0 -6462. E-1067. va listo d reclo "Alma men Valle" Pruebe y serA nueXtro clients, Vonte blo 517 i;ntrig Ayestarin y Cocos; $8040, 1. *
0 rec -1 B 7 26- Ob-pin I entrees San Ignacio y Men. 410. C14 Cadete. Jr,9213-n-21
Ganga: Vendo Refrigerador Cambiamos radios, Calzada Je- hi ; ABRIGO DE PIZI. rINO Stu. coderes, Harians. inscoaln 904. cast onquiam Benllumed T;: f emol director do nuestrox clienteni. -:m, Z-095a4trits ."
General Electric. 7 pies do lujo madelo lhf.n. A-0122. on p 1. cantidad quo desee ope- BE VENUE
i.sputs de is Guerra. EstA come nueva; 'I Tridganon tituloo. Sinchu- Hor. Lamb nuevo. A-1151 apartment 32 -7708-IG-30 BE ALQVUAN ZN EL VZDADO AUPWOS .
sl is del Monte 29, Esquina Te- -C-678-92-18 it.. -t6n Ofcgi.. LAURA GAW AN apartamentoo ficabados do imbricate, pols. .I 11 No. 390 entre 2 y 4. La jas, "Casa Pgirez". JACKETS CUERO. RZNOVAMOS. PORTIA. A-2233- -7403- E-117344-37 :, I E-125a.70.;6 rRoDVCTOg qUUHjCOS INDUSTRIALES Redaction its cocl&-ptrece Ii mks yarin quelled 2 vados, camputentog; deads, conw-
'a. C&IIr am Lot giros No Pogue mks do, abundonte y blim saxonada mmfda* ad dor.-2 babitaciones, begin, tn=gSbd
87i e r rpa" E-1031-NR-25 me-. P-mmm., sippern, .rigruiarnos. Arre. I I BE VENUE TRAJE BE NOVIA. ESMERA__ C-87-54-2 Die. iif w carteras colegial", carteras an ge. DINERO do confeccl6n.- Mercer teJdf6no W-0975 CtrrnrrCit:siemPre a Jos PlOciol nib$ 114- thermos. So admilen abonadow of comedor. pleto. cocina do cas ampHA ads ,
coral: tambidn maletas y tinales en nues- A empleadom empreeas privadmis.,cionter- hutal-la 1 p. in. E-LI20-10-26 m" on toda Is Late. Droguerla Sarri. Precte razonable do ocad6n. Habana, Ve- Preclo, $70. Lanves'AVL N9 I i Magid, A-01114
0 tr 3 imitates, Habana, I" NQ 403. W-7469 clos. etc, C6modox plazas a pager. r. Fet. -- s C480-IG-11 Die. dado y sum repsidds: U.SM. 0 N9 W. Marina do G6mez Depto. W401. .1
POR SOLO $2* 00 a" nimilez. BY2 a I P. m.. O'Beilly 215, belles. .-.-,.,-,- .7 4. : C-466-81-13 Dlr I
I I I r-94204" Dle. I 1.
LA entreganno un refrigerator Hsrv s- PHILIPS 195 (!A RTERAS COLEGIALEN $0.50. MALE. tntre Cuba y San Ignsclol Drepte. 4. VELLOS CANTINAS TERMO- I-
Heat $0.18 MaletAL avl6n $1.50, maJetas, E-576-54-IlDic. ALQUIILO SOL 414. GRAN APAILTAURN. i
[or. de 7 pies ys-I as acoge a nuestra nue. Sensations, plan de ventas.-economic. on Telescopic I VITOBRINE
vo y sense Iona] plan de venta. econami- .5'. comprando esto man con nuev% ids- Para muestrarlos. Articles, co. Immejorable comilds;servida en hIgj&Ljcog to exterior, hermoso balc6n s",gmz am.
gain up 20c cedilla. maletas Kabalgate. Nelor mAs be. Dinero, Cualquier Cantidad- kxtirpaci6n complete, garan- Grajeas a base de hormones masculinas. cantina larmo. arlJoullosidi ek ad. pilot babitsciones, comedor: bafib, .
%. ys sea a] counted a a pla. lema. Ambamom its recibir directemente I Ild gem- kfna_"- De (Abrica a a manes. Lutt 403. Sabre sum munition, dejAndolos en ru PO- gam, affus W.' Ablerto de 0 'a 12," 1
Ws to operactim. Samos agents author de Hatands, el Molar radio fabricado bast& 'a as Um tizada; vellos de cara, piernaS do vigor 7 energies &I hombre agotado. Be mo&%Vedado Y Ripartes. Preclos "Ionli. I '
dos del famoso refrigerad r ,Hotpoint. nith 'mv,'erhii en esta ferriage marca. Models do E-U(13-62-7 dow der. Operacl6n rApida, con discrecl6r, y re- institii I vemle en fallen Ian Farmaclas. Dep6alto: bin. Home Restaurants. 21 N9 So eo ... f.- I E-113-9145., .-- .
n a) 0 As sema. Propoidel6r, attractive, Metals 55, b- etc. Ultimos adelantos- "Laboratarto Hageds, a. 'A.". Apartado a 6, Vedada F-13" I- die ,
ximo orgutic d General ID ectric 5 a,,,, 8, console Facillidadest Pago CONTADORAS F,877-64-28 "7204 9
nine$ I t NATIONAL RATIVORAS. Jos: M-9170.
tf. Dentin $289.50. Tom oil ... ,-... .,; Lc rico". Wants 501. esquins a San mesas. sills y banquets, pars bar y I 2,.11, Habana. E-87.11-Ir-ISM
C-210-59-4 die restaurants. Planchas formic" par cl6n hornbres; solos, 'abonsdos. concedes. C "
v:r a refrigeradar do UM. "Astral rld- J,,s# TeMfoi.o U-6583 BUFXTZ RXNAUDt OPERACIONES ILA. to de New York. Seflora Gaci CAgA EDIFI 10 M ACA.
trim". Infants 501, esquIns a San Jand. 0. PERMUTA US MAXSTRA: MASS. I I
brad res y ranges, ituta. Idu de h1potecas. aferts y demands sa; ni. I Tel6fono: B-6725, Padre Vd- AvIs rim clornieflio. Gervasto 590..AIRE ACONDICIONADO. SZ VENUE UN extractor" dol trips P trik mount. urbana de primers categories cgnU I ., 12 N9, M VE3)ADO-1 .. .
TalWarm U41593. C-212-NR-4 c' operate "Carrier". cle time, funclonando Sunkist, maquings escribir y sumar or. bre proptedades Habana. Vedado, repartos: riela NQ 3, Alturas Bel6n, Ma- del district, de Matanzas, dens permular : r,5416-81-27 Entre 21 y 23. apartments m6dernics" '
-T- on muy buteas candiciones. Informes: clf ithi- Columbia. bur6s. libreros. iabu- A-9116 9.1939-64.3 Die. I I con. professor. dell- district de La, Rob a I I I
INFANTA RADIO STORE F 38 -_ E_8861-59 riles.posc pirates y taqulllns acero. rianao. C-856-70-23 die. de categarla. Dfrigirse: Rsquel. APiRTAMM OS frente a Is calle. .Balm, comentor,-314,, -,
Agent" cle Zenith Norge. No no [amen. bles are torroms y lardmens. Came C ... mj6n, 24 F.brero N9 13. Matanzas, a Clen interferes. 214 y d-&s:caascg1idadsgATu--
Habana 356 Tic Rey y Amargurs 63, bojos, Habana. Telf. A-6173. BE ALQUILA AAHTAXNN4 BAJON. '" todas bons. Inforraes; Junco. M
te cleginnis' Von primer Televiql6n Zenith. 60 INSTRUMENTOS MUSICA A-8607. Servinnes nedidoz ad interior DINERO PAM EL HOGAR' "umar" N' ,
Refrigradores Norge. Ven nuestrois preclux, E-3092. c r,1356-IC,3 Die. me Portal, 2F4 Y tcada-comedidmil moder- ;= ;
no Limon am tencla. Ism entradu !. In- VENDO PIANITO EUROPEO. MODELO Sobr joyas en Was candidates I no; aim con un cularto-y'patio y left co- ALQUMO ArARTAXZXTO,, P311119112A,
,..I. c ,pe -26 spinet. cueroas cruzadam, complet:mcnl, didad. AYuntarolento entre Tullpfin y Plants. Avenida Alsace 04, Moblyt par703.. U-40 E-305 NR LIQUIDACION HAIXTAS DE compramos y vendemos joyas y jo, 73 INTERES PARA EL HOGAR
I __ led.. .1 Conill. Edificla Victoria, Cerra. tal,'sald. comedor. 314. battle, cularto y sar-_- .... dos voces. vea y ofrezca OLEOBOLDINA E-IM-82-26. viclo criado y Sarajo. Informant, TeW 04M, 'rRiGIDAME'S PIES CABI NUEVO. BE harms. Octava No. 409 entre ConcepcJ6n y avion, imaletas desde $2.95; da clase de objets de valor. An-els o= PO$ F LENCRIlillA. CORTINAS
iiende reg", do. Inforimin: Santa Catalina So. Franciscu, Lawton. E-141-80-26 Llquldo a ban cir acettes vegetate% cum do 2 a 6 V. .m. I .1, .
Figueroa Telklonn 1-1373 caillnes. mobrecamus, coquetes VEDADO. ALQUILO CALLS 10 No. 16.
N9 403 coal e.g. a E-248-NR-26. PIANOS DE bales desde 20; mAetines cue de COnIprar o vender, visitenos. cU vestldas y decoration en general. tencerls' enfermedAdes del hlsndo. Be veride en to. apartment bolas, Interior Sags-cmine- F-8129-82-25
__ TOPA GARAN- ro, Iona, bafil ifinas 166. M-3315. especialidad en .ouseau Pan navies Telfs del [an Farmaclas. Dep6sito "Labeiratorlo der, 114, cocina gar. baho, pabo, lavadem, BE ALQUILA UN APAJILTAMINTO.-ISA '
9-1087-73.2 Die Hegeda. 15. A.", Apaittodo 2,814, Habana. ,ertedero. $45. Informan F-5777, Jos. sale, contester. 2 cuartos, We, Do57 UTILES DL OFICINA tia puede verlos en "La Pre- Moderna", Suirez 16, ,al fondo C-153-64-4 bic, '_ "' E-8733-IG-14 Die E-1131-82726. clap 7 -calentador do to., patio y lavads-
__ I dilecta". PrecjosoF models ver- Tencent Monte. A-4074. opiti. E NS E R K N Z-AS ===;= ro, agua a todam horam. ruls 14.en Ia puer.
AMERICANOB OF. PRIMF- PARA HIPOTECAS, N VEDADO. APAHTAMZNTO OD 15, I'. E -Samts CataCHVOL ad. of go .ill troy Die. alqull.. Calls I esq. a TaWorm sombra, dificia Goa M 342 entre
ritim. calld Ocales, baby cola y Spinets de
M he riths, American Furnilut*" ez y I line y San Mariana, hay garmje Liame
,81 .!Iquid.11 $ F riores ups habitaCi6n, 50' 1-78M.
14 5'a' ca an las areas mAs acreditadas del da tiernpo. Vea a MartinL 75 PROFESORAS .PROFESOR 'S A LQ U ILE R E S v sta a calle e trite 1 E-11171-112-1111
Monte 7 al 0. In. I? Prieto. Experience, serieclad y __ - Is-comedor,, bade, invade VA I I.e. .!.3 0 0 0
"Id"i'l Y 455.00. In arm"-. bulletero'e
4140 -1 Dic mundo a precious niuy tentado- 79 HOTELES Se aliquilan modernost ALparts.
. MALETAS AVION rapidez, 5%. Tambitin damos rIANO, iOLVE0. VIOLIN, .IASRA E-9719-82-25 .
res. Conozea nue-;tro nuevo $5.00."profe.om expeetmenlad., garanti. i $125, $73. $93. 030. Sars- ,
plan ofreciendo mayorss faci- 0. Iona. plel tibm carton. a index to. en fabricaci6n. ConipraMON CIP n ensefiantra. slates rApido (Act]. pies&& HOTEL "MARTIN". SEXTA,,AVENIDA, it. $5.00. Ia Cap& No. 12'entre i y A. Ro. I..,
MUEBLES BE OFICINA l pirect.s. maletines do plot a $10.00 Bmales I"corpande MiLthilerio, Voy a' domiclit Parto. Mimmar. Warrant. B-474C- '-. I .
lidades de Pago. Compare su pia- bodega v camarate, "Lis Colonial" sm" He- sas y solaros. Martinez y Prie., Want. lunem y Jineves. X a 0. Sam flara",j Frente a Ia Estaci6n Terminal ENTRE 8 Y 9, I I 1. E-7384,92-30 1 .
Company. Vents. Cambios, ,,752 ..quin. Marc.&. G-Al.. to, O'Reilly 309: A-6951 1-3456 4M B9-1302. C-366-75- 10 Die. Ampilas. % titillation Y mmodas hobitocia- Buena Vista.- nligullo hermose apartamen-
no en "La Predilecta" y evi. rel an., 0-14AS C. 1429-62.2 Die nos con babe privado y agns fris. desde up to do sAls-comedor, 2J4 Standen, babe com- 7ANTO* SUAREZ UERCW DE TOVO.jVEscritorios, sills libreros, ar- t .. (correclogres colegiadoa),,. San Leartardo
Bra contratierngos y perclicla "CASTRO POEY" peso diarlo Itehaj .. par mpmes. Elovedor die plato do lujoi -malato y patte ran lavedem. San Inda'se, 1 73 jg nlmr modament. .abr.
"La redilecta" San CAPAS DE AGUA y noche Paula 310 Talf. M-4704 44D.50, a media ctuadra Hors 29 y do cs- Son Benigno. Sum 15.
chives, cajas seguridad, miIqu'- d, d,,,r,. 10-D-3600-64-27 Nov. Inareso it Is Locuelm Comerclo arcrets. Dic. H.bilmol6a grandialnea. coins y baflo..'Alle- I
- T;dos tipos, mortar y clu- dean conrarcial 12 aftoar. Contabilidad Su C-310,794 rr9s Plays.,linformes B-5829 y jr-549t. L14- retitled, reforariclats XII-2107. 1 1
y Dinero Desde el 5% Anual period #19 Y 29 aftol; MatemAticas rl ve dt!Partamento camera 8. P-1064-82-29,
nas escribir, sumar,,etc. Enseres Rafael 803-807, casi esquina a dad, gabardinas lavables cleram; Grorminics, Taquigralls G Me, I E-7649-82rn
2 Die. No import lugar, tempo, catiocralls a, Ingl6a. Trocadero I altos$ RAMARj'88 ALQUILA LUJOSO APAX. BE! ALQUILAN MAGNIPICOS APAXTAcomercio. (Antonio), COMP05- Oquendo. C-9 I _60- lanchables. Venclemos deta- OTCHA m ents, cuartoi, sals, conceder. X* tog. altos, panaderim"Toya" I salin't ,
tela 360. Obrapia y Lamparilla $500.00 al. Probe y Commingle. A4= ties, cuarto ballo erfaft S- preclos' enter, I hattitaci
DIBCON MOURKNos A Fie, F-Abrica capas agua "EPI cantidad, etc., desde D-211111-711-23 Nov Calzada i Dos, Vedado: F-2383 vista al mar. Calls 48 y ones, motion do gu'y Int
C-398-57-11 *. nlc!falorern Vc e a LAV-: Sanlon LAndin. bole. hasta $30,000 do $0.00. Otm: sale, comed0T, 3 babitacloA-7743. die o Infis. Traer do- Edificla Circular. B-Mg. E-1120 IV crl1l;.. ,
'c" "nu-ch" dantion.s. etc: liberal. "La Aguila", Aguila 110, entre Tro- BAHES: A4980. RENALDO Frescas habitaciones, rodea- -af ties, coclits do sm. Itinfla r se"Ic,
ll It weer Heluco.in 500 cosquina 8 cumentos Para consider soli- ADO. CALLS 16 No. M ENTjtZ 15 T dos. Entrails Indepardlente.' $90 albir .
,
1. ramvrn discos *a but Pa- cadero y Col6n. Llame: A-853 :, I I 'I, M
I Rena y sun maestros do N. York das de sardines. Pension x4m 14,nla7
ci extudo 4 litudes. F r o i 1 A n, coredd com- VID alquJ]o. sinartamento secusidoplao min Meg 1-5446,
CONTADORA NATIONAL C,21t-60 die y pasarh vendedor. Descuentos or RApidamento y can perteccl6n, aptande pleta matrimonlo, $11000 Ba- entrenar, muy fmco y -mod.. usamin,
I colegiado), Cafripartario 607: suen- fox, mambo. Danodnble rum- I "In. comedor, tm habItaclones, clawing, AmO.Pos,'Ciliffiddioili- y* Ligjiritsbit
Distintos tipos y tarnafios 51mVENDT ON PIANO STEINVVAT. dedores. .fucu .
re- be. .. R.. Imports *dad aide. ni difficult fici privado familiar, habitaciD- dos bodes. cocirs, patio con Isvedero
In, ronmirtament- nueva Informan A-2611, de 2 a 5. do. antirlares 7 9,: ApartilIgnentoi Sin Estrenta' 11
construidas como nLwvas y ga- u-nit F,297-62-30 Nov. ,Turn.. exclusives. y Je-mAEua abundance. Alquller $105. .55 C-511D.60-15 .0. do-laillo, ndustri. M, altno yN eg- nes, bafio tritercalado. Precious
__ 10-E407-64-26 'a form a PI-401. F-lin-82-n.. Del- stairs QUID" 7'"Puse. Aoacdii
Ba VENDO CO INAS CORRITNTE 110 VOLTS tun. 10-133268-711-17 NOV. Reparto Miramar. Apartameritais tiny free. ,
rantizadas. Venta a pLazos con VENDO PIANO CHICO PARA ESTUDI C corivencionales. Esmerado ser- CALLE "A" N-o'M.'ENTRA 12 1 14. AL- com do 2, It 7 4 habltmcloness, con torl
cuerdas cruzada,. t clado propla Par. .Ptilunnc.l.., can home v AND, SOLPHO.'VIOLIN. GUITARRA. vicib.,Alegre bag. ken los' jar- menclares. Be alquiin un apartment do cirlstales, baboon y cocinamde Into. enor- .1,
references. Aliquileres de I a., idpaite'n. ufura nc-oa, inarca Barselat. bar.t.. do. hornillis. flobalsdan $88. Agencla Ze- $500. .profesorm xperimentlads gamnti- ,, -Puesto cle nalm-comedor, uncuartc. be. trem'.60sets. -gala, corrodes, cularto y Enrol-
mismas a comerciantes. "La Na- Bit'- NQ 353 baJ-,. .partamento 19, He7 HIPOTECAS. Z.'ensehanas. slotems rApido, Melt, plent dines. no. closet. moms, cl
In y DNlidbn. T-orills. Mariana.. E-1047-02-25 patio y Invadere an do criladom. gamic y Lattice lag adelan- Incorriarada Mintsterlo. Vey a cinmicilto. 112ves en el RPairtarnecto del frente Infor Los madames, trifor-as an of rotation to- I ..
cional", Villegas 359 cas) esqui- 14"" E-861-00-25 En p-tid- desdo $3,00. Interests des- E-5698-79-11 Die. iri; :'
na Teniente Rey..A-9915. "CONTADORA NATIONAL" do 4 1, r, VA me, tun" y jueves, 3 a 6, Set; Rafaell me. F-7660 cle 9 a 10 ,. m. E-100,42-28 des her". "305-92-2 Die.
sinitin camtidad y Somalia. ,Tom' 473a 139.1.392.
PIANO NIODERNO EN FLAMANTE STA. Do rii.asift ginnnfl-da. tenemos gr.n Won Planes por amortizaclones mensuale3. C-923-75-29 I HOTEL PRADO REPARTO MENDOZA. GRACIELA 91, ENC-74-57-2 Die. ,,do. $250,Verlo .e;74.omprarla. Para Infer -urtid- 1-1 rnrJ.1ea P-i-, dome. lacill- COrstIltenns. Elio Mtr6, Aguiar 361 A-8577 Residencial Alturas BELEMI
.a T I f it. SO Dir-06n Real No. Alquils habitacionez con balmn Probe, I tre, Santa Catalina-San Mariana. Apia
Al.rian... dad,, Pago V151terch antes do compare le C480-64-6 dir. PROFEROX ON INGLES. NORTEAURRI. media tundra del Parque Central; Procter nteror bola. Sala-mcclor, dos am pit&. N ieva edificlo, apartment, do lujo. BaE-9530 60-ADIC nt"'- La Casa BuVV16 Neptune 626. calm. day close. on mi rasa, ratted. ame6micos anode $1.25, elevator dim y no- habilacione. babe complete. co, Ia. comedy ,1 2 habitaclones. bafin. calares.
AT-11114. Ins gas,
PIANO, C E-950-62.3 Die. practicii y rApido. Clara ,:xpooiclhn do Ins clue. Entrado par Virtudes, lavRdera. Liave San Marlin. 742, It cooing gas. closets. lavallero. se"Wo crlj .
MUEBLES BE OFICINA it" s2ciii ___ __ aS ngla. grarnaticales; can macl6rk Nit Ca- F_6813-79 ,_J, esq I dos. lardin, Avenida Truffin y K. Fronts I I
OLOR CLARO, _n Ittforrium A-8321. I-B768. 46-82U-9
En perfecto t.d. do f"."kniannerit.. CUADROS DE WO PONG Dinero Para fl potec rrick 9-041 AV* AmItrico Ill (front@ Cl- Barraquii. E-7=47-211.
CAJAS DE CAUDALES f'"n ,,, banquets. V. ... : Hospital 612, on. no Arenall, Renfirto Harty ALQUILO $40.00
r. Val].. San J..k. Olms en perfecto e3tado. 2 Para come- A como usted quieia. Gran- E-3591-75-7 Die. FRESCO. COMODO APARTAKENTO: iA- 60-26 dor Y 2 Preplan pars sal6n. recitudar, etc. Apartamento maderna. $al&, comedor, 2 la-comeclar, una habitacl6n. coding. ballo.
Various disefios, caoba y me- - __ E- 12[14- 19 N9 1061 Y 12 Ved.d.. FO-2075. des y pequefias cantida4es, Pa. HOTEL COLONIAL hormones habilscloneb, befio Intercalado Cochin gas, ague callesite todas horns, 34
tal. Archives metal "Steel-Age" I E-13M.62-26 ra fincas rilsticas y urbargas. El In y PAID10. Calle Una No. Off entre esquins C, Miramar: B-61117.
AF AFINADORES PFOF. .SAVON I M.j;, situado. S. Miguel y Galiano. cA0,ccnid Settle Y 56ptims, Buenavixta, a . 1 E-074"-25
todos tamafios y Para tarjetas, 'a4 0 Centros de Tiendis y Teatres. :it I
tempo que quiera, Manrique 2 dos cu ras Pandero Columbia y 6mni- -;MPLIOS I LUJOBOS AP.RT..XNTOS.
Cajas caudales y archives, to- AFINE Fill PIANO POR 34.00. ABSOLUTA L, gwantits Lid. spreaders b"larfe.- bus. Informed y )love en is minces. rnc". ,garantim y segurnind. Manuel Doininguez, Cimaras Fotograffi cas Tel6fono: A-6836. Correa, (co- "e.tamento mambo. sucu-.ucu. baltre, ox, Habitaciones Y' apartments agn bade Endo apaijametito 2 E-1043-82.26. .in estrenar: portal. sala-comedar. A ha
dos tamafios. Min e(tralos, tin- afinadoi. merArurn y r-nnstructor de pla. I pa-d.ble vols. tango Etc. en m6lo ,mals, privado. Alum cabente. Colchem muelle, blisclones, 2 babes, cuarto. servicla crim-- I
ta y papel Stencil. quilamos Escuels Danguard New VENDEMOS, COMPRAMOS lecciones' Para lag ball" Invernalein Pre. MagnIfIco, comedor. Elevator. A famillma 'I LE 11 ENTRE 4 r 6, LA SIERRA,, dos, vachnm garjUe interferes igruad. con 2
York; Dragonex 51' y Zulueta Tell NI-3040 10-E-6959-64-29 .tax nuSdIcoin vialteme Ensehanza ran pthe- del interior ofjecemos preclos especially' ApartarportD modem (ambado pintarl, hablinclanegi.j botho, calle 17. entre 10-y _,
y exigimos references. "La Na- E-9544-AY-20 Die Y CAMBIAMOS ticas clan" privation. Prof. Rub6n Sov6n. par din.o sin comida. Teldform A-495s. c Alto. tfa-comeder. ternzal 3 cuartes, eta- 12, Vedado ,
- Toda clase de operates fatogrifico.. Gran Vltudo- 606 Telf. U-2478 U-71190, C-804-79-22 In sets. .m.. coema. cuorto y babe criada. E4707-N-26 Diecional", Manuel Naseiro y COM- %urtido cAmaras sincroniuid". Para pren- -2111-L_ die lavadera, garmie. informed B-2431. --- , ,
pahia, Villegas 359, casi esqui- 61 DE ANIMALES__ ,a, 5.7. 4.5. 3.1/2x4.1/4 y 2.J/2x3.Ij4. T- ,Sobre f inca, doy __.E_ E-1051-82-25. IS ALQUXILA UN DEPARTAKENTO
VI. bi n CAmarast Estudlo 5x7 y RxIO. Camans I I FRANCES, PLANZIS PARTICULAKES. US ALQUILO APARTAMENTO am".1mcla: so]*, comedor, dos cuartos;na a Teniente Rey: A-9915 POLLITON NORTHWESTER. EL MARA 33c 120-116. PrismAti-3 Y Telescoplos, y Mine Jacquelfint leromentin LAZA INTERIOR. comil radio, Friffidalre, miquins do eager, re
' Done Poll. F.i.An. 0-ce d. r.i..n.,. S20,000 HIP(YrECA it, Maurice
precious de ocasl6n. "La Interrecional". UnIveridded Porls. 'Primerm monotones altos. Balm cugrto cocina y bode, $W. Pa, VAJUIR. con'todo comfort, Hot* pars VJC-72-57-2 Die. a.11mas Cornish y New Hampshire creadol Tamliti6n tango Para colocar an particles pp NEPTUNO Y ZULUETA Auditor No.'41B e; Cl.vtl. (Butu 43 y viflo, fininte.-I Misr. Informed: U-=7, do-
- especJalmente pars Is rebs por Mt Jame. Virtudet 2D8. entre Aguila y Amistad, $7.500. $10,000, $13,000, 415,000. $20,000 y .orle-lanamlimm. Conversoci6n We speak 17 i. X-M-N-25. 9. 12; 2, a.
ESCRITORIOS, SILLAS V AR- H Knowles R Obid., dit-1-otil, del E-12L _6!_26 Longo $150.000 pars colocar en fabric Cj english: Tell. 8-24M. Avenida Armiricas CENTRICO, CONFORTABLE
"on rt*,Kohly. ARROYO E-135-82-110
marios acero, escritorios p I production asocloclo: Dover Fains Tomblin VEMDO POR REbUCIRME UN BASTIDOR, a 16 ahos. Pida Wormen al A-04258 151- mpg 9-21922-75.7 Die Esmerado servicio. Habitacio APOLOAPARTA. APARTAMENTO NUEVO -' -- I
Ia- do cola important granjo, politics Barred un boliquin, un excaparate memo. un la- C-7592-04-2
vabo y una cocina luz brilliant Estrada mento Bala, comedor, 214, co- 1.
nos y Para ocultar mAquinas es- mis. lnf.r.., pedidos al reprementante: Palma 665 Entre Bole y Gon, Santos SuA. LA CASA BERNA sin mangle o'ba bafio, Mois6s Maestri 59 do color. coctru, gas, pretim but n Inquill- , I
Cro.ses. Colimbis Cro..c. y No. Rampant. ISAItES MOVERNON' PROPESOR TOMA. nes, todas con baho privado y Smla- comedlor, 2 habitscioneir pond^ ba?
E_9 JtDO liar con Practice donzbn tel6fono. Para Una persona $2.50 c1na, Aquileres Elevation. 'Informes; Dr..'.'
lgusamcbm, onsodoble. fox.'vals, tango. con. no
cribir, "Steel-Age". Sills fijaS or Adalberto HernAndez. Cuba NQ 12, te. rez. 482-62-26. Pr6stamos, joyeria, objets ar- fondo paradero ruta 2. Leaves Lhisex. Avenida 12, entre cqe S y-c&no ,
. 11 lifort. 99, Gillm be Molena I P- nclm Ha. a, mambo. clues privadat Visitation, Stu diaries en adelante. Frente al
giratorias tapizadas "Stur is be... D-'201.6 -26 Nov GORRAS. TRAJES. GALLARDETES. Did. te. Dinero en todas cantielades. die Ian Nicol&, L001 @Aquino Glo $30. 1. A-01fatelim Allnend.
tintivos, octanes y articulo. do sport, muy F-47 75-1 Die Parque Central, Habana. apartment 7. Precib ., I I rW&t2_g*,-.,
"La Nacional' Villegas 359, es- COCKER .IPANIEL. SE VENDE LA rebaJodos pars comerclantets: vi- 0 e r .. .;
, AlAquinas coser, escribir, sumar. NECANOGRATIA. TAQUIGRAFIA. TENE. C-549-79-15 Die. Dueflo 1-7181. Verlo todas ho- ----- I
- cria premlada en .cgundo lugar on Ia criba. setwimos pedidos al interior -Cass .
quina a Teniente Rey. A-9915. Exposici6n celebrada en el Vedado Tennis Montero". sports an general. Bem;sa 107. Radios, alfombras, ciunaras, re. durla. Cantalpfliclad. Gramfitica. Ingl6s. ras, NATIONAL APARTAM NTS. i
C-78-57-2 Dic% Club, el cl.mingo 19 Hil- del campe6n Habana. E-7017-62-14 c1l. e Francis Lfteraturs. L6gIca. Art bit Al. E-1344-82-25 Be alquilme linden apaitament6s areaseltum.
Sugar King". Nietas de campeones. Ca- les todas classes. Maletas, efee- gebra. Goometria. Trigonome 'an ce isic; ALQUILO 2 APARTAM: as par die., nernimnas is meses. ,14virly, ,
it Ter or. NO 56. altos, entre E y F Ve- 4GANGA) VENGA BE VENDEN 300 PIES Sjoloffla. Preparnarl. ..Pasos HOTEL MANHATTAN We, comedor. cua room, habitad6n, closials, bafta mc,
'do. tog sport, zapatos Bulnes. Avi- qu'm"'- .. ria, balc6n a Ia IsM6d. Tell. FO-1287. do 12 2 N, di 7 =
a '"'drados, de vitralite belga, disiribuldo im.,-Ignalturs a todam a domicillo: $10.DO. cocIgA at gas, had. W. prmd service, crisda, elevader. teldforia, rjnu.
in E-9648-61-25 Per Piczas. Informed. Obrapia 108 altos, to. se al telt5fono. A-6626, Taller re- Pro E..r. 1-2-2891. E-81174 75 lRnI. San lAe-ra y Belascosaln. ,magnifleft 7 mplete. ,
LA CASA BE LAS 1AI- W_.- --- -. I - - ,. Icl. -.I- 'em 416- Y 418 (m Entire par ol 420, M Pon- chat comodidatim N 210,'-Vedado, Irdor,,
__ venfilades babitaclones. con .A --- I _-A- -
I
I I I .-1 11 1- I i : I I I I 1 .1 I .1 I I I I ., I I I 1 1
11 I I I I I I I I I I 11 I I
I I I I I I I 1,
. I I 1, I I I I
I I I
I I I .. 0 1 1 N ow 31 I ,,,
MUM, DE LA, 4ARj Aj-Sjhad9,.;5. de Nov. de 1950, 1- 1,
I wifi d - --- .. --- ,-I
Cle ca os I I .
. 1 1 I 1 1 I 111 I 11 1, I I .. I I ,
I I I
QU I L ER ES A L Q U'l L E RE S If ER E S. A L, Q U-11 E R R S,1 ALQUI-IERES: 9ESOLICIT SE SOLICITAN SE OFR I CEN I
! -- ." I J -NIS', ..-, a I ,, 11 I I S -- -.
TAMM, 1WAKTAK1W"3',- M -1 HLA J11AIM 1, ]RARANA 7 1 90' KUMANW-UPARTO iO3 C1W CRIA003 fi? SOUMDES VARUS i23 COMMM NODWAL ,'.
K -APAR 93 7777 1
' I I 1-0 SIT 71 7, --- I 1. I I i I I
ALq KOS AIPAWANKNT a A MOM- ZDIrlCIo UINA,'A 8, NITALQUILA UNA I&A ACI N t l.7 ..11,0.41! -,-A Tons 21. AL UJA CASA Dl( Dos, TCANTAN, GOLMTO MUeg&C:A I., WAXICV]tAj,,SZ SOLICITA VNA, SM LA COOTIJIMNA FINA. COSS CA" PAX1 COA AL41iko .! ,.,.,%. a X91,111y, Toldiono 341K b ,, jus 01, S, 0" 9= 11L 1. Umrla ZV X-11407
xervi. cauenti., of I 4 T.J.dill. 219, .nt o I" y an su Come. VA 2 ptobwl& I
0 matirtmantoo Nib do. il q .tl
= "A. IN, I = .:. ours', bu. ..Zia
nib-, barroom "OUF : Asumesto, Y Comp.wtol.. Tatm=i6n ha arrogloo. Rotor
due -= .L -Ca- .A.'sF Cam do 'osy I ""
-NO-83-25. cuartoa,',bsftP- 1.= # p.11.,,deopause, a, ..
Card'. M. I- L-,.5. ".. *,,,one loolsocouln:wtowcow "quips a Uquins, Monthim. Informant mines, 10; .1' - -- I I 405-00-15. San IAxam M, bmJox y Zscober. 122-24 -*
,,, -A, A" ,f.,, 4 1! X4, xs, i i ; $1, JUUS DEL KOM I VWORA A 07ZCZBK MODMITA PARA GO9XX 0-019'
C00 APARTAMENTO fatic ,bfg 'Ormmg: Molina'-953t43-2 Dlc o: ,' 6111110-194=4441 m -13WISS-35 '
In4iP" -AYutarin. os* comedor, 3 I- .1 KAGNIFICAS WRANNACIONKS NN Mo. I 2,74S.P.n 1 I 1, I I 4 1 1 i I" rrAw tops sailors, aMs. Traw III
Mopliorbawtotiones, boo compl.t., .er- 84 ,', HAJUTACIONES -in y on ats. MLO IAN 141.801 $AN LAZARD 300, ALqUIIA, CASA. 14S."A'ASADA WrAlsal- 104 COCINERAS COM ER03, .&". O.farenclax: 11-2190, ..
VicW 61fisdow,. coins, cal"Wor, torrus ,,= No. 55. on Marine No A C SE OFIECEN Z-ONS-123-30
t A111 I I I No. 357. Informan Ias'falwnmm v = tr pin, COW", lbabitr U.ba or. Portal, sale, cuarto bolle, comador,
L = ISL, = "I. PtsoL IrfQrmem-v San Gewas No. aa ., tie y otra misburate at lo"o. 21 NSCZ5ITA COCININA, SCIUA Y FOR
- IN LO MAO CININIC0 Do NA SABANA, an oflelos; 119 on, colors*. comwor 0 ,an : no y ps
. I an '.Iquila mmi hatiltactitaL- a I 1, IZUL to Is C*10C046". XU01: 118 CM DAS CRM OS MODISTA. BE OFRZCX PARA CASA PAY- -' 11
/ft- t 174 Informs 9 carando an azalea. Santa liestirlenim Is, Y 3L, Viborm. in- met. quo fluorine 4
C?n42-26 m"m Otrs chles, a Pcrsoau do. BOLA, INAAANT 135 1 10-134A.,
- mwg n U NISONA V!= 4 m 4 Ir ,06-87-35. forma Menus R verg, Is, mimma. Tatilono do:- 740 m9nouslos. Intormain 6doi rl*AfrarmhaactamebwiUnftgabdo solioras inat I
=ObMgNOG APAlATAMXNTO1LS-CUAS- -- -- ----' : I t-770-IWX NX OFMACK UNA MUCRACKA FORMAL. vita -788-123-215 I
, tooi, ,sals-commolor, Win Interealudo, Clo- -- 35, aparOm"to a, alt"' L aria A6 2-019-91-26. is": JA-3811 .
Rm, iltrr A a' so am ALQUAL0 CANA GRANDSi BALA, ASCI. - I
- Particular. Immune ""MUG tl fi,: 7, ildw.4,.hak1j*cIaAqs xwp1IU, p9" or. ALQUILOs MILAOR04 2%, ZNTMS SAN a In limmen y cocinar a matrimarile :.
tols. Mine do 902, bafto I SOLICIT431 MUCRACNIA. WANCA, PARA No rr Tolklono U-3541, Z1943-111-25.
Do 39'antim a y at rons ReoldeAcial'Al- WoUtliJaclas Mason boda.,pgopt 91 L, do 4 M Malleedin ,,an ,blinclo. ."fear do -rViCIO, C- AL411" noo Amixtias, MAJM.%C$4kM den mjerenclgu ciglfm o Cretan ,Infor Anastaxia"y LAwton, goic.ums he LImphur -a matirlawnte. Dormir 124 LAVANDERAXILAVANDER03 "
an ft manto I-O. gintre 22 y: Uing 4,C ... ...1u= A,5,u"s X'w'6,;j4 C no. y dam" mmodidades. Llave, a Calls so N9 306- ME OFRSCZ 8119VIENTA BLANCA, OUERImi Vadado. Ant. B-180, M "do I ran Is be- an 141 mlOCftI6arjAD^
. I I monlon. ASUA abundant* -Wexppik be" r_ I I. 9-0911-" ,po $4. ollelins, r dose at Indo. Informast 10 do Octubr. 921f, ba'ps. Paaeo y Al,'Vedoda. -I I : sea lu.n. ralarericis Corvette N9 511, VANDURA 09 CO-
. ZW-12-36 ed-Riall"'Ambleate bajmmfic ... "I : jc nali I A 91-25 1 1 1 .1 7 -799-104-37: IS Or1KZCZ UNA %A
%I CjX&_Tmj&jMO jro. ,,, L 'Nos. I 11! Apia. 20. ZanJa, Solud. MarJnm. tar, came Particular, Tailliforia, U-9173. .,
b CL1 job, AXQUILO ON LO = It AMPLI&C1914
I onto I riandargs Una pmbl n varx raltrinio. A4M "ATAIW: BALA, 3/9, COXWDOR, ALQjj" 65f SOLAOTO COULD! .qux LAXIMM if ---- X-5119-112-29. 7-614,124-26. ,
Atlartston Q' Modern 1647= 79ima.7,vagimie, C."u-" I Air OTAM IM 4 -BE OTRRZ JOVEN CXtADO DR MANO, LAVANI)ZILAS SO OrAWS iZ*OZA PA-
.- Me Stu alf1re'u hombre sale pol 0tj.j poldo Slq6, g/4.: SM Ssai.jaquj Aqlf M. duorm an Is colocad6n. Sualdo #39. Ak.
AIWAI-R on Sim moo 36 N9 357 ..tre 23 35, FtR base
',, Ula wCQJ[iwd t"AA SSSP9TAARX ALQUAAA M As P*qu"a #I&06.'B-U4& tame Tshalinall,;Relascoala 5 pigs",. be- Delgad Go' Ian 22 (all=) antre Jes4s serVir a In ruts, referenda Clara, blanco ra lavar an lax comes. Po bucias jro
Vedadl'N or. from h-bttacjon I entre Juan dra ILmirea, NO ,3, -to .riada, .-ins scl.ne -00 Wife adat--d-. Ad.tta I ". M-304 1] ICU del Mantay Office.' I Aral- meapdad6n. LAwmar do 10 a.m. a 13 A 14M.
Y, : nodox at comodor 7'afkm I I 1, -"-* n: Sam, Asoldenctax. apartments. finqui- r1aM F-5416104-25. Tol4fone U-9311. Sadegs, Llamar -boia, modellmos, RON, sit- lien.. E-663-114-25. C-2115-124-21
. mnt $'M 1-dave b.dcga a an. N, 959, ullao artmp&.ma At -U ITO JOVZK BLANC ARA OCIr_ 4 7 mo l --- ---cargaft- , -, E =42-33 BE ALCIUMA U11,11,"UM M IDA INA, DUM Is. -ts"
- I I I 1.1= 1661C grande, COW tarraza y 4, baleft AL VAL MAJOR. 4^11A., KA, Is, comedori 3 habitaciones, CIO- Nar"lloaffer Carlo fam=Z I
---- bitaqlft bj , dwrade den- 51 OFAC9 UN JOVZN; NOT CROYZR T 1119A 519POILIL DE COLOS, NE OTZZCI *BE A1AUZWW ON 19L WDIFICIO CAMA- ZN Is cialt, a matrimanio a era -so7 Ild Brands, closets. comadar, ,beho sets, 2 W IGS familiar, hall coci. tro, podl OQ UAlf0r- credo, Referanchu claram. Llmmar Ad pus lavar fuers, piquars: F0.2651.
. aia,,ISO, dam apartamentbe de RONDA 19, APAXTAKZNT0 &-61V lom VsdadQ 17, AM slim ., .template; Coetea Cas. 5a 1 met I a 7, Toler Wesquiria L Anastasia. Mlo".' Prosuntor par Julia. 19-782-11,11-211 1
1 4Z71= Sunda p1so, entire Neptune- y Sea Mi- -1 '- Z-Ml4A4 IfivadaM altrem euld"s Seloodoeln rims- na y teiraza. Leaves: Goicuria ,,'. X-1362-IN-20 Z-101-111-25
14
OnCL ON y W- Celle It guel, frento.s is Univermided, a &lqUI. as .. I.. OFRKCZS% MAGNINPICA LAVAX DZMA Do
I do = 44 a die 4, Neptune' Informaw; Ron Sel 803, 554 esq
do ,q ENL IKXRMOIA O..Qndeo i Z 1111-87-311- uina 0"Farrill, aliquiler: BOLICITAMOS COCINKKA PARA -KATRJ- UNA JOVXX Do COLOR, BE OYRZCI -.!Ina Amdxag a Una cuadr4k Is habitacldn a hornbre sclo, con toda Uil. 41slovolcm IMUL Vw rl I color, "be PlAilchour SUaYSbd!rU 7 Saba
Informpri; AyewurAn -133, toncla, batio anxo, alum abundaute dad*, Cans 21, 01A3, so stiquilm geep- I rmes:. Dr, Valdespi. monlo.,Sualdo; 15 pesca, dormir fuers. Ill- L. bum sualdo. Informan
-1 I r I I $80.00, Info r cat
A-2ta 6 -X- ':L 44-V Wt&cidn via 1, rigirse a MaloJs 077, primer ptsio, entre In. a. wdivj7o, con refer lax die y no- cocinar, raferenciA
C4411 is A Is MUG. 404. 0undom. U F I-iS8-lI&25 A-SM. Z-1290-124-36 "
I I to. orisionifics Carol". Tomblin Pallcita to VEDADO , no. O'Reilly 409.' (ants y Ayestarin. : jr,13WIWIS
4l= nel' A PXRBONAS MATORU CON Raw& we Dim houit.,16., se = I -- I I I ., I PZBZA COLOCARAN XIMVIKN TS ZBPA.
. cmH. gn .No, habitacibin amudge",latk4n cardlicion*& I I ., E4948-91-23 49 6014CIT4 UNA SWISS BLANCA, DR Xperioncia, on servicio :
I v 11 I I I modlens eded, Pars cc rv a 14 rum. Tamblin si
I ApartaOentosl enta ,,istercls at dew: jig, I 1: CASAS ANUEBLADAS -ciruir y limplar car 125 CHOPERES
-. 11 to' astim C-sain-U-3 Die, I F $70.00, ALQVILO .CARA ACARADA rA- Is limmitH16,amforenclam, dorni colocati6cL Iran
to I is, do Haa Industria. 260.2o. pion Min R*M r1oux" Y CAN, & 4 & ' I a edificio. buses presenclo.
Tersrawo N 04"v DAM EN H-3 "* CMMAI 2 SRI I~. .. I'M bric.r'd. rlda go ;,
van ton. varloo tudt,' .. 11 Is terms, sale. c9mcdor, dos be- Sueldo:gWpesos, P Avenida 64-entro 6 Tlen@ falarenclax. Telf. A-64311. 52 OFISCS Cuorza SOVIN, X&STIZO. .i .
adlificiam On Habana Vadad y mirs'mar. man. Came parm, derrair Itomistee "" Avarlamantas y am ammuskilmilao w%,V0- bitaciones, bafte,., clasorts, coolies do gas, y a-MI mar. -,'L I .
11 Bien construldom Y cc. ran&s adecuadam. 13 ALQUILA UNA XANKITAQAONAMUR- LA m" higifnica, aguji y nacho. carp dadip 7,'repartoo, Lq. Uwv JVnOi.',4'V4nrlW, an cuorto Y'tervicla cri&dom, Cooillclon,,: It 7, Z-WS-IW2S E-735-119-21C prActim an clouded 7 carratern. min ,
:- Informant ZHO NUM, Asular 341 A-a577. L blads Peru -tri...1a, an "L Llimi'Aident do pirtra.rm 44 'of,. 'an ...-- tcnes batons referendum; it.. M.a .
-- ,.., L I _ dlmwrlijj I Radial" sut"11110wil. shk elilns-ftlguniit Wa adolanta4c, y fisdar comeralal. Santa Zula SOLICITO COCINSKA. BLANCA 0 FAR- IN DMSSA COLOCAN jOVZN. BLANCA. term Z-Bas-125-25, ..
I I I C-747-82-1 die. reforanciaL.San Mlsval,1,101 tbajas). I A----.--'-- de; de 30'a,40 stim. con reforenclas. uartos a toreador. automation. Jo.
, I T-1:r i I X.1$19414-23 die. ugled': Mae F.'-Oam- Ila sin. ontre Alfredo Zayms 7 San CarAtQ -w. -- -- PZWG=, tcdli. e aepiw two de d at no Ube COCinmr- = 'Talt Y-flat. Bit OrMSCZ CROrZR Do COLOR, LLA- 9443-a - --- 1 J do. pwapIwIadwL,,!!Gen Ion, Lonruf de Chaple". Voris: 2 a 5. uir ,= TAxZNTO LQJO, LO 'fani Puede, der- X-904-119-25 mar a a 12 m. M4029. Pr
, FAINVA& AZLJ r PZQUIM,, Y, VRN- T&LB W ". OVWna2 Volwft IIL; bodes. tar Santa Irate I9-!!ml9x. Martinez y Puer- no am Ulm. m
Cal-ads C41umbis y 1111.0 RARITACJOML GAAMMIJ ,A&I, :. -.dtficl. tor Jv.
Avenida ASM6nG. lWoodola. At Made habit Si ".. 11 I L, ', I ( "jos-s" die. W. 1, L ': Z-980-91-25. mir ,denim. Sueld.: WOO, N .w. -,
turas Ulm. e6n-cane, lavabo; missepim agus Mjjcm I I rfm.
I mar. V"builo,-sob-commid", cochum.,goo7y. breadlo tmbaje tuoM-,Ra1orendw.N I kidjano"Ieftronew"y' f.boalluts, 21; apiftatirMto 21i P mar Pisa; Vedodo. DISEA COLOCARS9 RUIN SIVIVIENTE .
caI=te4Cw ''1wdka* complain, hall, -1 Dahlia. Anion IN.; tie. PiBo. apartainento -3 Coal I = = L ZW Napftmslsft, im IN. V"ADO. ALQU1LO TILRAVAIANi'011A. BE ALQUILA'CABA IN 01TARRITly Joe .", I "I : C-841.1" empodol. Tien* referencing bunnies. Infor- CROFER DS-ZXPRIIIINCIA CON MZYX. 9-82111i Die. Y. Estate. matrunda Plants dos cdasa'iagdla- tort&] from babitselgries, do; SOLICM CANADA 1011ANCA'PARA COCT JC-903-118-25 baJo do olquller. T.Nfona M-8657. I
eld06 clhia"y lawficicrisdos. Informs! Az wins a Asudla- (Zwobsr4 aslkad),' .,-. --v let-11 7 3L Mbp1t%;pfjpUrS;,I1kW amplis ontre-Jumn Wasclo-7:0aicuria. ;ardin man, do 9 a 3 V. .. M-4248. r-cia, deson alquflar miquina Peru it&- ;
qitectw!0* 11toll.115-Toll. 24- SO AL 28, ALQUILAL AINA", SLABITACION., UuT pas, rattan cacistrajdU. njqrma& alit. as, riumrio*ly %4rVjCIa'd 4Crt&d4"4-C6Cipa PsV y",,itnipter. Indispensable refamacias Z-673-125-25. .
qUILA TACION. AGUACA.' '"Brundes,0113 Maine, guaffumix I I .2 4-9033-11143. do gas, 9&rajq, urrmgm cadog" n. Calle 31 NO cut as. 09 OFSXCX UNA CANADA, DRCMNTZ,
RAT"Ago4it-AIVARTANLEN"s SALA. Am N altos' it*' 4 --- 'WAvenlda. Miraomr; Sueldo M. trobajadors, con re
. & Neledlin, Y:GD5CCft. qiumi UMVIU Una, Madre f.6= I : -- ,,, -Axnzwxalir ,,"-mlr ferencias, a mmuie* DESEA COLOCARAS UN CROPER PARannedor, doe cashm, baflo cqlormfa mcf. 1' I 9?4MI44-M 3Q ,-BMtU'XU&rU, ruts JZ, L F VS11411110.1 LDMA,.UL'- grande. I q 4* -a .
Avenida go. entra 13 y'14,.Am. ,, A AZTONI 1. I "'''. ,p I Z-SM.10445, con refertriciss. I.Jamar al' U-7333 ticular.. %in pretenslonsm., Burfaranclas I
. F; I : 'X-1141144-34 ts2fldhall. dam babitacloom losaig. closets, I 11 11 M4124-111i-25 correct .I.Jamar: 8. 12; 3, *, 7-4121. Publes.
- Imeaderes. Verlos ji'sjj; 3 I- 5 SA, DR MOB^tJVAD-ALQUMA,1"1. I 92 mko& Bum M MM OU F,790 1 5-25
1 11. X501 t*ci6n a muiW u he bormoso camoder, cocina, cumirlo;,apirwileloo RM -89*01LA, KZDIANA '
, --- I I Z4"*,i6,., 667 *29 Pisastilre Balle.-hre solo.: 6W"On Attlift ELARITACION CON 2 VXNTA. Ci&db,, Toryeamin; 1111011"VerW49 2 6,61 VAND41 0' L, I I 16 i i, MANVAN 01959A COLOCARSE
i, I Own. Gervmwo.. 6., moles A4" callente a persona, ""&, , L I SANTO INIPAXNZ-40, seqUFNA I I 11 1, I odad, Para todo serviclo Poe* familim. OFILECKIM GROVER KZCkNICO LBPA- .
IF I AN RIVVIRDADO, ZAPATA -. :. I I -' .] 1 .23, jr
612-1114. rare 0 mabimande,,, Min pUtOL 25 pUng. (ft .., BOLIM O UA?;ZJADOSA ;;, ... Vane referencing. No reopen do $=.DO. flat n aflas fit experiencia, min aed
ALQUMA31 C-5113414-n gala ,,r ratio? jatdtn. Portal ; entroda "it
' r,733-119-26 denotes cofi refuenciam AS-2452.
innoto Apsrtzmcntos .---. UNA KABITACION-P ds,= Ids! 19 do MayoNo.. 1%. 3do,'ples. ALTON NADDRKNOC W '-.VNDADo sale, '314 coclas, 114 Sal,. Tel*fono; A-0365.
do label=, a& VSCIOI; CmiapUU 8' A" A, ra ,.,L., It. comitilar "no" Sueldo; $30A, y uniform", ca
A, quedwx I ha b..":. cc X- 1105-" -SIQUHO Prova' 1". primar'lids%'freate i NO &V. Mlrsmw. F-914-125-M
. too.de! als.. cc 0 n Confide. a COIO'comfqa-m $14,000. Informart d4ii,
Interemand. Mldflf.'I bablladonas. bafio ... l go. I IC-891-82-2DIc* 1. I -777-ID5-15 0= 51 CRILADA PANDA, CON FAIR- I a complito, eacina-doi in amplis ".., I, Taidtono A-n25.',.-. ,,, CANA FAKILIA, KKAPILO, AMrULA, 11A. No 'Calls, Mim Q41211A Y 8411411110, Cam- IL 1, I X eon feffranclas. Joust manaJO quo JOVIN CURANO, It OFRZCZ PARA I
eon CM06 1w I, L I., ", pesto de'sals, -medoir,'ti6wm1wrap4es h
--- b I on" Closets, be a conmant- BE ALQUALA: LIERSTAD 6111, KNTItR BE NSCIRITA UNA XANZJADORA PARA choler ; icirticular. conocinxionla do Is
titioe JPrecto, $70, via spartj t WN04#4W.4 -blt.616n pan handure ,'a mabjwo A trabelo par horma. Telf. A-3M. Habana
- -aammto *'Xif :3'-' Rbfefia A-4sKrMansana'dit trabojim fuers, 'fresco a Unift y Goaxii sx, ALQURLA '4 SsAORA.o ISNOWITA ; 7 : &gas lujow, habitack6r, y i cfjrw; Santos SuAmie, tar. visa, Un bebito y atrarittio do Up afio,'sualdo Z-752-115-25 paring. Presuntar, Atodnalde.
06mur Vipto..20',Abl 'wi solamente Unjibitscidn :sin on ab"" .. I gain sm. Sals-comedor 3 baft, COCb%4, lavoi 0311-114871,18-am are. Marsarita. M-5102. Z-102-139.21
11 .'. r-94" 41'Mc L ni 'dX Rxigland. raf.fronxiaw.yr ahsalu- 4 A ealentader, lAvs4 DUNA
., = Lealtzd ". to& Y, do eamadidedes, Pluede vq $60. Ind1spepsable filed solVenta '' 11 I Z_1010-101S-2g. COLOCARSE UNA ZSPAXrOLA
ON AL111111644PARTAKINTO SALA-09., cmsai do- morobded. ail - "" tn raoreltdad. L, Z-11*14-31 ',r a ,. I I or. Z-591f. -VI31c. a cidnar a crLods do more. Ube cum- BE O1AZCZ COOPER CON RZFZZZNCIA ,..
imsd -1afte"c6ehi. _. call* 35, N9,39L Amajos,41ritroLM's I.* Vedlado .. e led h ,. Infornion: Telf, M-atw, j --- 92 pdr."businss ral.rencims. Teluono r-7poi, y experiences. I.Jams, B0.077.
S abitfieffirt'i I BOLICI O MANZJADORA MAYOR, RE.
,,r i IIW' Teldfanoll r4Oo, 1 9-96".94.36' ... Ism 1. 11 ,I*mrlolss alarms Para I, nth". 4 y & afies I T,06-119-211. 421-30
Procio:447.50. Calle, Fran. 11 89 ALQUtLA. QSDo XENAJANT& lool. som*& .: I iis.iwn 93 -1UTAIRW'. 1 '.::,., Ruim sueldol Is. Ave. No 333, holes, entire I
' Cliirel, Infaribits aw t.. BRI-AXQ Axuzm, Analfs ti.bitbei6n: *If, La Habana Delta de I .. ': 1. L., 11 -7 11 F-1=4
usLAw, INAMATACIONER --., CRIADO OrRUCESE ZIPAROL. MuT ax orKzCz Colors DR COLOR CON
.1 priVado YL 4buildmit, CWUUW 411-90, Para lmomen'seworm me -- - -- - at. 13-17311. Z-1004-103.27
E-293413-20 blades 'con ,41io I as L Us, Efla," par, 10-' ISL'RNTX CALEADA, Y 9, YZDADO. on ALQUALA"Alk CABITA MODKXNAi 1. priallec servitio fine, comador 7 cctia referencing. progurtar par Nucin. Tell.
- I 9-1496-544W L I in't Balm, indepewdlonteL'Ingd1a. partial, eaCAS-AP"TAKINTO $w shy i%-coxx- -- wLt x-MrZ a dbidar. comodar,, let. Rafertnelos respetablem families. A-9783 AF-UJI, dirizing C&H. 10 NOOL
L4 Habana 4, A S.Ac Pisa, 4" 28 Is., re I Portal, Mae, cumirte.stande.t, serviclas.-a 106 ''. PROFESORES Tintorevis, M-949-116-36 rt356-128-311
dar' trog cum Complete, afriIVU1 SO ALQM A UNA RAWTAC101 r L S= e 0 314;:P bafte, poetry
Cal 11 ALqUALo RADITAGION CON ls"*. AN FaaftleW criodoa. petI9. rN Una cuadir Cello astaltada.
burAmnts, N I: 54 if IS do fmatirlmorilo s teflors a mebolita a. Carlos In ON 20 sperfamooto fi, ,in. 4180"Inform" y4w. a 1044, 11, y 11
,- = 1= 0.= Haban u va ene re erenclas meJor. Oq endo W below p1sai I I ,age,.. m& utnexo, Artola y Veliks. as SOLICITA MASSIZA NORMAUSTA OTRMCMBX SAA. M&DIANA ZDAD SLAX- CROTTI, 93 COLOCA A. i,
'
L., I RUt&L " na ;Mljnaaq L 1 Z-165-62-27. tre Empoda y Son rianclace s hombre W ., 1. .- T-4134" quez. Bodlogs,.Jecomino. ,. ZIIWS.934#, rare der closes cotsita private ri-im. em. Para "baler on cans Particular. cO- Cori refersociam. Tall. 394213., Agurift,
entre Neptuno y San Migue). I~ ,A-jI2.IW2S Claw a Rapier. Tel6lono F-6M.
. I- L -L L.jjS7' j_'25 In a whore.que trahade fuers. Raljo'mile. A"Uno, FaSSCOSL' I I E-IM do I a 2 V. m.
ITRX", "AIRTAISSN'LOS, MODERNOR: L -8 metac : I 1,,,r at AS 1 A.LTOGs *111,41A, O. IS A. APOLO .118-26. r'liry."s-ow
I livinji room, toreador. Una y- dox I moder, to"Afia."Alkbaft Interemando; CO- ,,, r ,. CAUUZ R
I CUA1102 99 ALQUILA UNA HARtTACION GRAN I ,4 TWO10 do'Ciod
. can cj7ot"COV de= terr, L, n 0" L Anus, abundance. I L T A, ? JO PRO F E S 0 R NORMAUSTA 82 COLOCA CRIADA CON.RZYXMMCU oFAzCpSZ, efforzz WANco, jovzR .
I
SIN. P Jar de Y o4a chka Para horribressolso a ms,- NXPEWN0 4" ALTOS INTAR- SAN NI- 'C' "a' ant]
dfn. :. : 11 __ -RoYeroa L IASUnam R EWAN Y -MMYl"r 60 &]QUILA ampUm i =F. re a '31 lar Vatted* T-4110115. . I a ,mangler, Sale fUera. J 1_54M j. AfN pan tjuefft, guaNum, auto, Coonew Cja
rrmilts,",,, -, I K-503-112-211 entire AnLmas -Sj-25. voiattlada habitwift can t6do, astattacti. 1. L, X41249-211. AL9UIL8 6ASAi'Ampum PORTAK NA. trimonjoS elft nj60L'.ManrlqU@ 0 alta. pars. Sexto Grado e ingresot jgari y A, Vedado. Z,1346-118-26 dad y carraWs, busass rodgmacims. Toad.
Ajfits .tqidar horm. IF fono U-M rruwu"
LL I I doe CUMXto2' Cooing se sollcita, que sepa inglis. Co- ;j-,gxAcQLOCAASB .
APA NTO AKUMRLAUO C NI Ik 11som-35 L Y belle UN JOYRN PA
altol Vedado. Terre" gala ,couredor Gangs: Habitaej6hL G113ANTE 19 N9. 1OW T 126 VEDADO tniefcZZ min a4un abundance. Calls W' legio, calle 12 esquina 11, Al- trabadar an can Particular, con -bumns, so OVSZCM CXOVZX CVSAXO, CON ,
LRALTAD $17 ALTOS INTAN SUNAf a ip 1, habileclo- n4m. 83, entre'? y 8, Report* Posy, Arroyo ieferencip. presuntar pa mils do 12 aftein do practice, pan mfi- zi
dou'= 104110'. cOcina,'batio he criad.s' namom- Solud, alquUlo habitsel6n, clmra, vgatllg a 7 1 C 21? men L r Israeli PdOrts'"Ut 7 Portal trade, M 9 gg!,bt;7 Ula, L hoiam. Apole. I -014,
rate* , rados 3M..entre San Julio y P nose. cl -544-05- ( Ir,1104-1111411 Telf.
. nAl, telifam, at,. Omj@mn, 3A7 as do In.50. 0 b4fle 23, a6lo a dos 05OU jujo A .1, I -, / tares, de 10 a 12.
am Yerla do 3 a k, r-1003-82L38. w 8 -- an a faeoluc 111:1197 reform ua I I uinx a conl6n. COD reforenclaiL
. Suium' RI&, Tarribita 0'Farr as en Pusbuts. I I I AMMOTO APOLO.,.AVRN1DA BAN'JUAN E-1176-108-26 BASSA. COLOCARSS UN JOVXN DR at; 1,8691. sentlexa, 11
$17, entra D"JifTnapes y Figueroa: C!- I X-1=48419 I z-lus-u5-N 2
sx, LAL,:, an I milmos, varla, cualquier I lion del' iffmai Nt I I No. 13,; 3* imadim do. I& Calxmdg, So aIqW. I I vtaaita 44 comador. 6 Plache do cocing.
CALLS IS N9 its, EN 0 B-R39. I- I -11 127444-u VIDADO. ( io-N*. NO.' %NTK1JIkT Is Una issits, 4oforCOa4.'TamjA ,GUHA I 'Toot 1116M Of OrRSCE C1IOFKR PA CULAIL 0 ,
tre A. y B,' me 'niquife, a0irtament. min 1. - I ', 17., Al COSTURERAS 110DISTAS trump", "its"MCL-L r A-1101.
314, L sale. comidor, lembo; cocina do an HASITACION 4x4. SWrAADA--AfroRpZT 11 _quite ,. sagundo-VI So pideriMarmfocia4 .. V1474s-T- let I I U-imi OMECESS JOVBN PARA CRIA- cam Commercial. Buenas reforenclas. Co. ,
1. 111,069 F c4mado: ballon. W"t..14wo- 1, jUAbitiadonfir, VZOAXIOt", go "I mocknica. Taimbidn zfttar..Llamar a 11
Y.Matio'. W-w diente. matrimonlo solo, mogicirs,. calemilo ,, .1 d.7 less hablteclonem,, clomet16-'. doq bmiflos, as SOLICIT do.,, csimaxera. dtpmdl=te pluche co- Doe*
. I ,
. -R-1 I t39-42.2t ro. roferencla, No cocluer. virtudip ols 'Se olqullsn houltselorwas con '144t4m 34. ,acting. A, gn lave0eim y garailL a AO M "S LAW S-' '- oeriencla de taller ft.easitserla, Bail Sal. Chun 4 'treswor, a= rut U-18801 Scrov, M4=.
I I
NO.-AlAtUMAN -2 APARTASAXNYGS Co Apia. ti-entra GrrVazja.Z@mbRy.-,.SsSUOd No. ILA eatm NAGM 7 vadsdo;-!, V7,00, 4ibumitaultil Ulo -S1!! 7,IOfarsntsTTIr495I1 ------ -, if &L41INNAL *AXin v&dor 431, cast esquina a P956n,' Cerra; In. "iT0111.26 211303aw3l
- k, pim nvw no mnI4star-Ct'w-.Z VON-94 -Y W..-Ps A IS .. rL ,,, a CON forms, do 4 a t I 1 9-mlaii 1
, ,, mk*, qUoUler. doe y tree habilaclone., I I I I f k--4 FDAN" ;. 1, .-,- Z40"414-" I I .... i- -&tstS;JAl," PANADXKIA I -- an 7, or"Cit UN CWADO xsr"Ox 11, E S E A COLOC-AM UN
sn"rem arm, "be$ '. Ini(orinsi Daniel, I prictilim an wila serviclo LIDO, buefiam rw
b 9 a YL Mum abu.donte,: = 1.0 CAS4 MODERNA. d. 1 ,
= 41.111 J1 0, a n tr a Q, y p, HM MOSAS RABITAC1014M 'Cabo, INAgnActeml.c" DAR611 To. ,. ants M li.%a .... Le 'Ism. 110 W ANDERAS-LAVANDER03 function. Telffora A5.41TI. buen choler espabial. M e-
" 1,411010 quier hora., 1, , Ainuabladas. hom1b 1 Idfanii'a doe cumdroks:ds Monte. ggan Pii sofa, comadit 3'hsb1-1*iltiA#,'cU&rto y '-- ,-- I I I Z77810-91161CP10 .- .
11"XI I I .1 mt"RaI4 i6,jtirim6gdq' ilerna- con ebwvsdor 'AlQutler I X-063-1w2d. renclas buenas. -No menos de 70
----- A g6k it BGUCITA UNA MUCIKACNA
-1111-ww-, I nliloo;, kin modomm. co pin ,! 30' Vegas.' Para serviciQ oriadds Cooing 984, &Sun slow- ALQUILO AWLIAICOCINA T COMB QVI tn- I .
- d dl Infiormelf, Cormen minindli;!clgntui6o pro. Segundo plan Con balconies corrida ;f CCU 1096n do 4arbilb, 4 h9rnillas Y I9S6n Ant lmvnr Y plancher blon, Hamr paque. IDIPAROLA DESNA COLOCANSM DO pesos. M-G48; 8 a 1. .
3 1,'4 tn- N9:114'L Ier pin; ?equi" "A mwa ,,, I cdad* dot manas a cuartat. tiant rolerga- I ., L
, "AILTAK"" NO It CORTAW ,IM Aided. JIMIMPre. Palo$ mang, .1 Our
Animal, Cabal, mohwusi, Draximem j Celle ON No 311$ antra,46 y 21. 6d"Q, L -' L 11 Iles, U'n h6raillue. GerVatiq All. fin limplswa.4Avadara stletrics, Bum autI. Z-00-"5-".
Una 16isdre V L I Ilm .", . CUL kApodaca 30. 9-1111II-1111-25.
calls 17 NO 61, ant 10 _ANN L '.' 11
re 4 ,Y,4,ssla- I -- .- I ., '90 ., ': '. X-M-911-111. do,. T*Ijfono F-4410. Calls 31 No. 408 el.
, .1 I -, I -j: -- -, I 1 -- -6anwder dam Cu do Gallabot A- I I
- art", 6A Closets, befia, in.1 ,a -L - ,; o: ,,: , : ., . I 1, ,. I .1 1. 0. -1 tomalado, codne, ,P= *Vk4o, ,: ; X-74"4-31, 1- . ,w, NOL ; PLATA MARBRA, ado X-1101-1104111 BE OFIRSCM COADO bolatTRNTRI 126- W WW ROS 1. I
cLotarnat Can Crijadod.. I .. ". ,,, I ,,; Sj. L CIR I i..: L LA. ALQUILO TXUP i" -.
st ," RO .. 11AMATI ,, 4fdox simmiu. 14*4 endo algode.cocins, relates-
_ONUO 4, Undonte otio.00. AD XA N9 R,' --- ,roda inveraw.'Chal bloom tall
" -1- jTfi on! I. 75, 1-! ,1 - iNAVIS 10CAUS .,. , -forma 'am in I I VIDADO VABITACION L Is; 19ma" tel4lono. intrboul comaididades. b"a 111 OPERAR103 -' AM N111CES -Ims CIO;&s. Informed M-5347. jXPKKTO 3AIDDIRSO, JAPONILS. DI-
'L 1i .r '. x a, matcods Indsponditent I -i OR AL44", L t I. 1*0-3s L LILAN IAGR AjlrlpjAll c4lAli rate. liflormonfMin I 1 E-1029-118-M. m I L
t I 0- I L I Mum 6, r Pik aspoa7lux, iteopl" liog, ALQVIIO,, LQCAL, UNA QUAD VCAL. 'L;.plao. a '.'Cohrdal I ,.to Herrera, Playa Cu. 1. 1 13 M ocarse jardlif 6 hies. Tune I
, ALQUIXM MOSSIBNO.,l plawsco, "I fUaropg44'njeSsdQImAd0. ,,L ( .' i 'eads"Ayeglarini'L mlap Primer _" ,. 71, 2 Cuertok ll*4 :1 11-:, 19-504411411. CXRRAJXRO XXrITo.. OPOSTUX111141,11, ME OFRNCR RaPAROLA MADIANA XDAD Uminas reform U. Tolf. It-4M
APAS, I I I ,; X-91444 tll. Tercera, I un, patlom eftialk SAL ABU& libundlints.!. :'iltirs trobajoir come Jefe do Taller. Pus- rinds man Z4NMS-l"
lamonlo. ogn, bmkdn ,40 ,18 ,,cajlel'saja- lot' Usbuido tabricir; on, e alqtilq Bell Carballo, 7 Vast 004ujnx a V C inanalmulars. houada ad M I 9- Q DIE 'SAM A FE Per admitido come wdo IndustrIall'Tof cumpliders
f, WON u S' utalicak Cerro. I :0 U i:s colocacan. TolOono: .= O CON w WON T RUCIM .
000 artas.,10wirs, y belie, us. I 410i'manoia Wes L 'j. .- ,. 1 '*-112040-w I 1!!P
11 ALTUBAS I.... I' ,F.Has I a is.) ot compatuncle y habilidad pays U.g"&.- iiam .
r4 brads. por'Tracadem"Infor- ,, VZDAM frenN. habitation, 0 1 N. -11-L, Uddese a re. 6 15 minutes 41j. Uestra dando L x4IM-11111-26 Injertor 7 tr=ottntar.. ..'r
Imam: an A.,;'m, -!_. : Hsb'acl6n ansoul 4I bidlei'Ottli"" 'ien. i I I --'!I,- ., Pirqoi Contral;- Tensions ajqsa ', apart f me Omr personal.' Escribif reforep. -PdOPdia +s, A it I. 1141114S-111 ;, to 0 clubil W OOL
'L ,, ,,:, ,,1*C-8S242-j0.- HO fmsdm'.,Chkfm., n macItica chalet ro. ": W L MAKW AO, AM ,o; meatom. cuart", hotel, reatsurante., tvd; alas a R, Villal6n. San ktafeal 574,!ba UXNIA OOIACAA69 UNA 19FROU per"On go* quis
.- 004miL 194OW11M par borax, as prefi*m an al Vadado. Tell.
.,: 44 44 'jardlnqs,,1 tie, a mHo,,jM &-HaT ALqUMO, NALVE, 1, BR- 'L---'-' do t1indan Y domercior, straccit I L r-2101.1 M-1185-116-28 .., : i *
,. 5 Ar^w Ialfj po. PAsm' ass, cargo "Zapata.. Y gf,- Call, Sic, Aqti" 'QUANTA I DO, 1 201AMOIN pasta. etc. ly 'It I
mention meabada% do. Im"CAr, 0. i i 11, ,A," 35' Arai ,r'Daiowai. do no matron, *1 nto I in onen(W AS .
n beloft ,,,,, flapArte biltme". Men pr psrsdar Ar Ora del Actioducto. OFSZCMSK RUEN CRIADO K5r4*OL.
I I propla:vareostar -wotim nosocto, Amix. ", L I I I
a 14 CaH0"ft*-9O odor, 114, WW, cocW tzj A-us do. Xerreavi trainta WILMOlims. Ps a I WAS 114 AGENTES -VENDEDORES I ; L .1
no. do SPA;' s If. 64 lonto, ejqoiat an ls'c4i AX ALQUNIAUNA SUSN& BASITAC10 Ind 454. L -Tell. A 14. L60- I Par Z-366- C practice on todo serviclo, fine, reforen- r 1111A IP .
, t N 'I woustres, edialantudc all. a Its do cam Ilio-ocidan. A-OIL go ortzcx KV TIL"A
.: ; ,- .4.0 I T19 VXNDRDOS Ira, _1 .; ''r 1. I
'L 110 ,M ,V" rni an")* iniging, ",:: 1 In vikao jaTtIculat. 1"19y. A. $48, WAS. X-6703-AS46 oaf convenclonsloo. Tottlano lr -111426- SOLICITO AGEN X-971 41" 1 da oficin4 9 era an
- ....
. ".1. 1i I .11:114.1nov, e06 .; % .wilm;6SA;M. M N \.- 14 L j .
i r, "A SE SOL ITA low talUces lnett Otw"O"l 66, no :%. = 112L
briar mritir 11
AlA41UUAN UOS HASITACIONAS41,,11PS, -1OCAL )MN 43 IdQuallCul. .F. . -,- -- 1. 1 -- ", , L'
' 4 a OMMIM Q L.
S 9 ALOVIIIA ', AT; XTA C ga Its. otra 10144 Can ILM 7 ive""No P"der'S riSqlte, qar. Day Can-! UMAM 14 -,-Rx,_ALQ A11001"WA - I a raitSuriale Pan, Can in Z -- bi de' .g= '4. Z ; ,
arlip th'ali a, "to Mir". Nov .1 7 .7 U ' ajuso I, : bbdljillkkid, tiaa os ances.-A44"I. :'' 5 ZO22
or
V -- .. -, 1- '. .
1; 4 ;, 01, .., '' ..., ', ; IL IN 'L 4. I '.
to ul .mrN da& Mauwkov'sjn, u lj"OMS 40' I 01, 1, lp!j ", r 'Ii,"",- lii I i4iiioi, finlc I .1
,mein o.matirtmonia can relsron t- I 'If ;C 4w" 'a r- I I
1: Ish'6114. ,.- , '-' L Z-40 i let. porti4.6c",. I- 10, cam or, cocips dos ---------- I" : Awai 'C I 0 1 WORD li I MOlr*=CO VIA" INSAXAM UNWRIL" '
,y. ,,41N4107-414,1111, 1 743-*'- plants a. C OnIpUfals
OIAL!L -"'W; N, ,Z L I CON OIL SIvall 7, in RIK PxRDIQ v I x.% calkTits, 0 cs 'co I BACE' 1
Li A habits Ion a 00 am L CIO a SAO. h I- a, 9A312- Lot A F .0111 IP to .do ofkftti6,
, I I I j: 4-13wa, MR 7 ortollis, blan
41 4q IMPaigio: UNW119jil I IN PIILVQIU" NOCIOX ; ':
MOM ,6gnm, 11 I 1' Hmgatmla. ,,!,f19 i qpsrA, loci" 0 it". 4t 04140 so offf Aw iri'T.f. %Nla mismak 430 quo amg .. or 4 j "0116 i die, Uflors., pontonlande cInco pisas, rq- I = =
I red US ul 11 TOWAP-1 -. z-, ;5 I
Umillll jk r jio so ends itta Vote. UrlomadalliaAa Ik'VjrS$n.La1. ,5%,1r4OZ4 d y of repeaters, time ft "I 1, X.4m "l4a switre, R ':.
O. art 4& a I clones do ffuldiam" P TIC.. w e A ,,, I .0 *. 54, MA a do W on Wenches No. AWY IRC
ftsmia coLoc"I
' L .4 84 4 '101104 I do L Valor M to ll A F 4-aw Allen" F'TMGAMGW Q. A
, 'JI-ill" 4A *1 4*404,' -Wp r st-W".,: "a el.dinim y 4gvruIV at" .#: ..
L I 11 ", a" I U, j98, 91gan I !, ,. ,, .
I v ; ; .. I -11 I M LQU i Untimental y- Ura Sm. I o lAr"11-11" buens. artogralla.,
t IN,,"
. t Tall. Y,40#, calls I I lt" :2
ALQ104" 41 41401111vo, I I Ij' I r no 1, &rUUA AMPIAO.LIACAU "NTAA FtEd. M
11 4. :, Ill to; q, : k 4,% IL 4:. ,,A joll.:j a ".. 2-loallw-ceatfull, IRf" 20#. 1 edwdo. I t il -89 to, MUCHAC -1 I .61= ?Xgf
1. U .Fflte -, 00 4 AL tm=k, gooutLLA I of; us ., PIO 4 1 11", '', 4* ?RO ,, I
,. I I "' wo, ,Vloom at OP61 Ilm at I j
= h 1 ta 1. "", "' 1j' I. I., is CITAN AGXXTXS BN TODA LA q I t
X.. 4 WT 1. ,-. 'i I docing
me, V4, 1 14H 1 k X413118-101- Aa vimta'Adi' Ims tab, co a.
i = 'a".. -sait"'ama' .90WO C%.. O;;!S"a.: c" '7 L or, _Ujjj .1 I, In blitel, Para . -" uo ., MW
V44, P9put = 2 1, r= I , A Few4k miI. ll'y' 1.4, els, Tomb -Dn Climb; numi
, 00 I ,11i'- '111'. Blaft din*'," ,". r i Ad ,., r,-._ '' ,. .. Me Dim, Cali I -PNVMR 419
---. "I AM IOU 17% do Coati Nlwdbliil,; ", I b 1!
,: LL :, I ,;t"?!, a 1= Pao M*
1, .iAp SM I as I 109"Alft. : L. I'(W "N"S." A It td I 'r I I 7115 Sre Akiiripkla Vare,,Voper I ,
"'L''' ; L,,,,..- 4, 1, q. -",jM'7*j" ."""' "j: x ift Kw CdLk Adtom "Va"', 41 be '! 11"M :0 6
, T :twai. off V Z-*r'U" J. ft bles. CaDoci16=41 1 ASTAW1 fAL"I'NALA iNsAL C b4ins., : .'wm"-- -- -- I .
rf 2 A-LA. "INA
halftime aft, I 1wwiCAsAV NAnA* unr 'n CKNTWCO -1., a 1111414W A, amusitisda; af cociNimo. ANPOBTRUO, _I bodsta. Itntandonew toyI 11 o"Ink : hambroo swom. A LUJO4O OK&LIT, $j-ALQuNAA eQNIAI;- U.1 I gge. trips donda
6, Im 44 AS 11 4121,4 so MituWon. DW metram. ,ininloi lam cusim berwmmm'hilWtgelanio Coll CIO- RENI U-185till .XOLICITAMOR NUONACHANt VSNTA 11 CM As- = ; ang awrimcm. banow "ftm.dam V..
,Almdoa; IN is le D 441 nolah,,y. gi dam,, n L VIA turned .rub a, peando Gallano,'proplai Pallet, ssbt' .dimooner,*vs csnfpc,: t me do A a BW a. m. W4130 :
1.4= j L, md-0.14 -%I'L&Iftyor del I Muds polar par Cn
I., I 11 '', Porn FAIN, 3414.*halk'donmAbr;-doim'batics. mcies; blundal a Una 1015, nueva product .s .domlcfljo, Control limp can. hombre formal. Tall. M';apta Life.
747-1 N visa NO 4. hot@ *nq, counsfato.. DO ... .1 D-1146-1110-11111
I I 7, 'a, Podral y Ojj*jqm, a Is 'Oparttipidad do I" *. doq,!*- -taut I ide, 411; *"U' 0 I ", I ft .." 1- Ile do vents dead*. outom6vil. An #I ,vol. dean.- '. L. I ''I .. Z-73SWUP-211 I I
ALqUTLO,. AVARTiLARENTO --nn -140 11, "abs.,dailarraxam con Vista 00 19spada. 10 ,,#pit lamas I
I -, VTlo., Tall. M-9w ;'Witan a 4 'I,
".. &L In to III veriA.a au Cos& y puoda ------ -- -- CIA noomm so 01. CONTA.
Ran Maine y wontaourl ME. to. 1, .1 I ., 41478444111 C -1 "" Autim, ", 1841 "' .. nfa Or Bonfires, Ave. Dolores 120, OFAROXOR COCINSILA 'CON 'NXWSVXX AlK
As ofamr X,7001415 0 do P 9 5 Cjicbg j ,rliul. to
,,u X.01147. .Ai v der a ... hChs. lalw y trabs)" de eMn, Several. W44 =-.N I I I
Sk1AQUIIAN P to , L. I O. Do 4 a 6 diarl6menw clas. cocino gala a cocino y limplo, jhiigr
SM jkta" 4111 VUI .qsqlajea, ainaL in or ,$a -,S RAWTACIOX"'SKP L Sff .be. of har. CIO at d ', cho. Irer Much& experience. actualmente treleaSain- I
I Ines &114 oo@Argedsklb'p"G*, "36-" ;' 'rkdamdi:lroci,7,4103'YrAh'ovobas 'OYA$- M quills 116derito' Late) CgAloff .,. ...no ... to .,, L;.-: I . I .; E-0311-114,25. a'a a no;' Mid Intormes: A-36M. I -.1 do. Juan Yedra Dim San Salvador NO 40,
alliga:o sah plpd 1. 1 -2 CIlijW3QLl4jrg, I I IC-753-119-0
itimania aln, ,grrWa a upok Cu&, Lnla callw comercisiq *pro a, to as NIQUI14 greclosa khol4t, radoado jar, 11 .1 I Cerm. Tolffono 141M.' rT799-139-1 Die-
-: AAf(jjCB]j;Aj[)OL : nSis dines, 4 babit,016nam"Ljo
,.VEDA "I, dl. do Whirlon, Luyran6. IriftrimanM4114. 4"00. granary. mod9l, pofa4uorla ,Lm ATENCION I
, L DW- "L,"' ',. '.-,, 4413 sa.25 No, IS entm A J, k RosartiaMiremax. Whar, 11 I Ito, g9il Qrnsczsx : sxrx**O' coovarano, 00 1. OVRXCRBX DOMAIN JOVEN CON FRAC.
AIQuII0' Ants. tardsm. nib. edmador,, I ,palm.4 boAQ1 do j #!1A 1"MANC= Af :A;7?44 tlang( dincro y Is, liritamtlm L
30 gamble y'lauthos d do juxte L I I I I In Is dititribu. tor, cuargate ARO01 bunions frof'ral"O Atcn trabli de ban=, tlene .referenda
-1 habitadmes. i;Iiiine-ofe gdA riffirlserodir., M40 44. ,-!. ; rlfti-w I Voru do I I C: CoSedo L do 'Columbia, 84 servInims, pas cum qu or forts., a CXI parato Habafis del mejoit'rqfrUm quit -1
i
tall6foria, tuarto do Cris ... sands; 12, PARTICULAR ALQUILOGRAN an ellmereado, Hama at TOM. a&" bU#sp*&# 0 Psel"Agullar' hiderm"' lipintar*-.4tiar reciado A-SULMOVII "
IN, CASA 9 1-251,11 I I
'o" L-""- 41C Alludes r, Am6rics. Ra pwom,' go-14 I 'L o do !,By ., f I 11 .11-7411-111-15: L 1.
M.004t. SE'L AL , z,91s," :;r.;.,,,,,.,Xt,,,,,,,, coil, r I Z4r7i4oN.n
-abundant*, , 0 11or,. -Lt L p- fame"
Wtm. Informal Apto.'A. I W.- ;,hablisol""baleds cmiile, #AlOa ., QUILA LA ESQUINA Darla, Rehly, 7. ,, *444141-2111 I I- "
hombrade L 1616A a, mi ifr I. ; I graze I TIC c6ctN .
striffioni6 sinhijos, Ldi Sabliqa, Ovido. Sol 40. ant : DIDONXS-rARA'TU. Posts a muy Vir sda,"O' '43- jW5-XA jjZU& ILZBPOXBASIX 59
to I Sal
TXDADO. CALLI It No tail, XNUZ, N quo trabojin a I Te)adillq, loci-. MIRAMAR; QUANTA L-11 VICIO ., do ,Ei A, ro, I asirmilable
alit: 463, 1 AVENIDA I 71, A llt #&S-j' L C. 03. in.! fronts y dukes dduclon Gum&; Awwoyq mZ60, 0 afrace
1. mieficts,,eliquils amplim, babllx- mHaa- derecifs. ;,x49A,H. quit. am% JmR tangles, doe boilloo, CIO- I I Para pesto do conflanzo. comer.1 :. I i i Pf60,0sAiiit 6fidnai 8B 5 firing' ammucia. Cium. V* A"ujifie, colufadg; etc, Implies rateeldn' Con. todar""I$jonelp, Precto .--- l",* 1 !19" met, CoCini"Nabir Bank)@ y'Quarto do arW 1"waxpglaw" X., at'; ". -4'' j AjtL .:C 'r ,tih I CUBAN ANNIN WT. Alifis Norsh r, 11111 111!j.,, ,A. plld- agpoi, ,preeig jney!, Sdjloiijj 1 r '' = -I if 6 i I I
I Paris vw* I do s a, 4 p.'m. It.; do. abund=ht f. 14, 0. As. 'Rental, Asincy! sdllciiji an r 1, 4 Ateig b$ncpiW entrovists a.;
0
I I A VEDADO, LUG EN= m m a kusto"difclient'ie. 04 C otraiiiiin L J"rj!,=
, r j I DALLXL I cQ, Nlin bajosi didern6aL hjkjtj- f4man: Agular; y Teja(jfljNAf Lionon$ AN' IL L ;. 59 MOLICITAN S1OVKVCSAACXAN VASA 9301 cribir .1 -771 0-" r : r .0 ". tolocaelanat ,dom*sticmm on, genera. -.. I WUL-IMW VM4 F S. Cledflindow DIMUO DO LA ,
%A D O.'. QUANTA W 112, 89 'r ', '' ,., i I .. 1 9440-M-2 Die. Del COMpetlante cuslificado. eficlente, Re. fatilite'lirtle"L S, ;61K% VXN DO COLON, C90INAS MARINA. X-3114-129625
, jiteli,, I r r r, epi qr" -WXCa parts famflia. Aule*
ulla! un spartmpiwnto, 2 6n implia Cori tod a carracer a. ,. forenclan; InvesbAndsv ir aglates $Irlvt 4w 6411 oloc I "
plexas,, bean, I 9 bunion ';aUQ04C.'Ub6r' 4- rmjfjmi at of. KXDIPLOXATI
Sing on Augge# sog" Ajj m: Taldftia ICO QUA 11ABLA ALZdias, buen" co : -d5-28 is a InIl", Porn tralenjo, off-
" A .1 'r AT CALLS U N% dom. Act- MI W t4ol'.103.J.Dju. r u;lZatuale'lo dg A 0 TO-VNa; r 11, a. 12 M.
cocinsift SagVerito a toduhormig, ,an, 'r I. (La = )' Flo. ,it, wX1,4 -, min, Firmi
midas, .. 9-4919, , Ut" Retire W y 14 11 1: I I'll
- L Ulls. 2/4., comes at ., Z4. saMtZo. it. a p6 m. -" lris an Ionaral. A-0821 do S a It as
Cargado X9 A. baj.s. Spa 'L : I I 1. 'W ILS C'UXA. 'rL
- I ., a 11, I del coladle A" *ii,6.11411, tamodar, Ims, on. CUI: 4 Of o a 40, impor-
-1. 1 1-7111i Die.. slernpi e, A amMiar In. 4111., AN U" Loc"'. rwoPI0 PARA sells, de'l 11113. a B Ml&- A I E411-116-35.,
SW AIAUVAN RZCIOSO& -.-ArAxTA- mbiente If I lornioffl U a" "gwwr" Informs: ft. Wy 1%. r 1! a Aiisiscle Morfa.r' -a" .r RUIN is bill"'COLOC '-i-MMARWA, FARA varneplic IC-103-tv-25.
I 94"o-wres-wan I 89 IOUCITA* JOVXNCITAik A cocinar a 4 MARD"'Ingialf p, carts braille
-4074. nsncwwrowftno* 74303.4' IsSO4AA-S Die r Cat or tie, par& dtfujibuir r too do ft- TmWo":-3r.GM. -.-, ,
,. meeting situadbo.entrada del Vadado, dos forman; F I I 85L .; ,w I -.-,Be oh*k'A rar'ada, =blz m&nojwdO4LL .PIU UC . 3OVZN1 UZCANOGILAVA CON CONOCI11 0, r hairs. CUld&r diq Car VmAtsjft#bj&j L = I mlentas generates do oficino- data& am- "
. I L .. r a '
1. r 10 4W25 r COL9610 BRU N I 1 'IM"C 01 s a Del NNIm 4 .'Uwa-rom -, -10 74*419-= plegrom an OftCi= a Caus do ciandrelic. Coin ..
ausdras Radlocientro Y Allintoteilo do Agri- Aw wid sQ'XAXo'AUPj^LrC I 1. as 14A. :ontw6 I y IA*t":; -I L I A' IL Spider". 1. r X-20111-1 I L -I aalhiraj" bjigar eafflIrlea, y fm5Cq._.d6L.LA I if no I Mw U444 00 six(A114 wolosa a--- 'rHabana habdimajones, ,led", in I I KAMITACIOR AN On 0 w,; so& diiiamit.'. I I .- ,_ A SSW14.jlff ,,- Oft OTIMCIK.VWA CO"*ZRACOMPST referencing: W-OUL
LO AS b I T' P3 L
:1 Come- UNA 1; Is taft
I didades"= arn"', Came I-01!, NO -an- Malloolin.' aria Infor. L I go -,Parwawa-ewi r,," "La PAia'alra ie Aloon BOLA r 09 A9% -1Z IWIJO-30 tip'sIqUils tomitHa S 93019 .. j''Dppsat' Peru jiVies. canuti-tai'L 14 in Nf L" r Aili4kit, -- W TUalaillp Aboo 'O',laVe. TIM@ .
01, do. Informant' kabitaclogam ampli" 400; Was. Cat WYBS DR A3"1" rong"L jdznUu'&j 'AS
tn 1123'a Y. Humik I I .. a, CruS,.114, ',A log. !" often*:. Coolants, Y triacelmidaraL-criedom, tim"s r ON
: I fidt Anjfa ';Fj ... men Tulf. 'it-- I - .. _, lavederod: mku% ramq am ancla PRY* 1=90irlonte, :.. OFICINA qUX. KA- .
ad ft Seralc MorlitAes. qn4mirsisdo dealt' tr tali Hqm"PUU1,w,, ,srus.&I"i Y'crIN4,8 do mono -1 "*'Udi jj" AMPLEADC!,PARA cello 14, Y Ay tax gueldW V comwonds. AOP",--#AAAA AbIs y sagrlbe Inallk dam colocarea.
. I tLQVWAN DOS ISASTRACIONIB ALCAUILO, w guli Amplipat4a:40 AIMMOW64. Ltww DESNA 'COIACANNAN 1,811 L 401 d.,S if it tageJUSIVennuatiC
lailrue "
... 819' 1,:.CAL-NUZVO. *W 6. Cod 'JU.- 34 nula 1-1101. I I.,. L, 11 I QL I yet Voice. 0 awnwalft I
I -. 31 ty" -211 -con dkirecho at comedoir ClonfucimsU, 9- .1
t" :uw
so tm Corrallik y Apodaca. Pro I kdMito Claris' r, I goompto "Y refe an Ian comemial". )a COCIA4 *Qlamente, boome rep" 4. c9cilrai I r. 1 O."4-Its-ol.
OR ALQUAAAN LDON fL Corratem Central, J .81quilto I ", 41 ,Y, I
.gu IS 4U PWS-Y Ciubgpo, 0 fin odiaosda ".
I I ,0111109- A]PAXTA- par I .. I r L '' r I L'' solo it -montem L In Is I I Carmen. Oft Ins commercial, Banco, Tionds, .p I I I a velpte gon4vom. asuge 0j, r J'Ativa iijtmmfa L '.
- L X416444-24 = Iocari Hemindez, Ind* ,. CAY,, 103. C"Ta,"S. n7a wtw $an Da
, Aveni0a ,#iR, lcp,,'vriixtdotk fidau ALT91k; CALLA 4 11 ,-1 I y- Him an C
too 7 31"Ved 'r : On ible 7 0, a media cuadrq ZM DAS CRIADOX &I C. X: V 518 (ou0s), voloona. buen gkiwildo itb% '00' V.t.a. conitimilax vanwo Y"Coopp... as
- aw 410abi at&: IS. InforloWde, 2 I 6. Z-1130-85-26-1 'So" to- Colo" r .1 .P ROUL is I
pwoo 4 Relays. dos" Anued tr*m
taclonas, .. r'. % r ..'r. j* AlldlrjaW RAWTACION FRIONA. AGUA .1 1. 4w *DLACIT- L -1 -r- 7 X-ITTIllitf-w .,'-d= Can masts I., ft.
. Ltnfo*W pre"n. topq,4 A.M de Afs t.
i;;iii livil A NISVIRNTA, LAUPAAR,:y *S-aqtj=7 Ap-I,1KOUSR19S QUI-19W Trome, It" 11,6141 11 0 in"
tender, Maine, Cum, x ro Cries; -, y 1441, ':CmflentO, -magniflica comunleme I balottactexel, conlitw* mervido I an I I U to,
t..u.,,,,,jmj,_3 saved ir., &t tinibi i, 16a I* -,]6F1C1?U3jV:, r'sol" ,'itir,449 Urii WOO de. %yoIL r aftoo. SUOMOS Sao to as a forman im in LM I a" do 15 ifi.. r In. r .
1. In 19" .xIv do vondodor, do lions to por Anw A4gn r v l % =29435.
autotr6s. Eaffus, cam an lmgej i al. .1 1. 'r 'Lotus I!, 1123-OkOw 110"Onclaff, m 1; I Tq#i r I 11 I
7-4714.' ", r 39-44- it.=. I L!'r L' ; r -13 N lwo%-119-oll ii I= SxCRZTA
' r I I" 0, Iffio, m Migna' o 10 oaf L jXiiQ ?women .414-
- ,solo.* SIN A"Itillok 'OAOA; BALA, COUSSOIJ, I, A 9 200, e444ias,, if Cuqw. 5", 7 q61% mforenclas. Infifirm4, L' .
. APAILTA*W" INNA-09113 k I ;.lemnlda xl, Wdesea; I meta 211; Deputm entii I 444'*UW.",V" we do"b. Baft total" .. pliki" Almen4A"L -rl I ;. y I-Uw. ":
1 = ,7 M rum No 3" do 0 a 13 a. m. T cian
"I61-1 .' W"PlipfLosoulris Lines L, Of ;!, r,
NOVIEMBRE 25 DE 1950 WARIO'DE LA MARINA -FJEMPLAft::.,5 CENTAVO
Refuerzan 1 a s Revel was'll Obtieme la,, A
uaei6n de Is gie. rRJi=RA)
defenses en el (Conit' EDITION EXTRAORDIMIM,
avenge, lor I*, deprocistl6r. en el trans rt
oeste germane": li d PO e e i kqwnana
go'car
q- gulrl C. DE MEMOIR
rig. d. u po
Q.trov a as kobre reelscid2dol i un Vnifican su criteria slillbre 14 Mariua
!Ptrl ku21 designs
'el d, Otr" -Aota
do do Corte In: organ Situ
Las fropas estdn ahora I os fines a esa,(activi* d
tern clona de Justicla; -lag debris CONMEMORAN10
lends Behar, lopiIi' Bosck it 4a lot
sobre bases de conebate egntroversian ie raluclonarlan a tra.
Corte. CHRONIC DEL PUERTO A
ves tie conducts diplembtlcos, a In I RrA
A ln o 10, PtIM12,03 -416S Flat. F. Pit' Blorbosa 6ito -de
FRANCFORT, Alemania, noviem- A l Pregentarr,,usdpro tras anle C
bre 24. (A-P).-Las jefes militaries an- patio le ox LS on aclara- u
r.r C 1. Eura= 0 :: r mgt-1ejJges1J6n On in"ali- nft ca. a ea.,
goanieri anos actuaran hay p re on ;ues'eran de Indole Preliminar y r a 1 16'
log cefitraleg, pg- M,_ lit ro 4iefiar
les defenses de no oblignbRn a, log Ertaafox Uniclos. FINIA40-1, CJ desenvolviralin. el .
cidental, a pesar de Is interminable Q di 6 wk,"A
10'moioros 6r cu' Z at obtenet an is; "Ztr%tala r Un
discusl6n ejitre Its autoridades alia- lInxisten en que sean. aides log China$ Con kii, le, zafra. acabs d r6glizar-16
daky los politicos alemanes. sabre WASHINGTON, Nov. ;44. INS.) La 1940 1950 1 log 109 Aduana de La Haba Ble Va
blicarade lAnterventor de'lot at seZ.1'xiesid -do',,. lg J ev bjie
- Por Sil*cl6l i Ferrocarribis,
los par er, e4sao
public
Iu Upi6tbSoviiiflca J.dI.6 h lone$
--V "'. I I ,
Is participici6n de Is rep
Bonn On it sisl a defensive facilidades necessities paja
it cVe, I.ngls
es ]era To" p. R.,
to el iiern as hechos mAs salien- que lox omuniX 0 holito Ila 'fecho, odem6s do r pido transported p -dl'
t6n represent par age via de los as act
tados Tom
ter, ten I re aci6n con lot planes de en Iss'negoclacio. I pI onion y r
con el Jap6n, los article 5 del mos. Pa en risquinatlas que se nismog que vienen,' des=
i ceAtrales azuea enrlasigestiorAn, com AW II
pro ecc 6nI europea. fueron: I Para I 1. yoIvJ6jla;jj
net Para firmar un tratado de paz
Jos 9.%tados Uniclos zr ogra U
En Heidelberg, las troops norte- aclararon quo is labor ale fortmilar re cad en el cpais. Ir nx
americanas fueron el tratado continuari, "unque los ru I sectorr sisal Siyerl6l adminis Pleta 'C6DZd&1# n- TIk;" ieeto dtcolocadas sabre marchalde"Is Matirlp qrcaptle, y;lg
una base de combat, at or' egado de, Is expresadj oft.
reactivarse 309 no Participen. explot&cl6n
el lepartamenio de cina i del nos '6- clue..
dos (el mismo que existi6 clue al,'prod fdtoj -d lapdog
.,Sdptlmc, Ej6rcito de los Estados El I Estado puI;lIjc6 are com
duran- C v ene ya revertirlo, sj tiU lag questions que IR Union Savleil a inn 0 modi
,te Is se 'A Evor- 9:, SiM 1v:
gunda guerra mundial) bajo ha planteado at yedir que se aclare Tes zando no', de, conceder dad mairitj
-pacto pry-tiesio, y lambfin d16 a taties"Jan
el mando del tenlente general Man- el deact Mercantil -national ue
ton Eddy. fatilidades en el. despacho il'presidf 1=1
& It to kujadaorsaasly demi imple- me Behar Rob" de Varoni-reall Inon 3 In 00 entsales azu- uni visits at, espig6n minierp, #Ov de
Is publlcida I anteproylecto dei tra n en .:
tado. que ha BFIdo preparado par Jahn 4wejos, que Be Importe par et puer- lot muelles- de PaW4aqiVnara6robWw1rvar
brit. to der La Habanaj- era pre e el curso do lag obrasr qg ealizqn
En ]a zona inica se anunc16 Foster Dulles, delegado norteamerl- .1 'go c at ; ,
A* el transported se realizarat in
la construccift de dos uevos aer6- cano a Ins Nactones'Unicias. Gratis of Callondarial do otamblu en log laid" Isis'cualei' t4hdose. consdr I oeste del Rin. cerca d El anteproyeato de Dulles indica selocclarwos. Para 1951, cop toda rapidez, at objeto Oe qiie my ad'e=ta bi
fron era de Holanda. Y qua un: egos estaciciies Productoras de azu do Inclusive.unsc pan porei6ii de
Is omos t a que serfin parties on VI tratado "cun to place de concrete correspdndi6
division belga ha sido asignada a Is lesquiera a todus lax nacione. clue c6n cida olomplar. car estuvieran eqlLilpadas on flempo nfe
ocupacl6n de Alemania. estan On guerra con el Jip6n y que con log implementoo que reciban del at and6n Oelmuello en au costs&
A Berlin llegaron otros 300 Sol- est6n dispuestas P hacer JP Paz sabre extranjeroj 0or to qua resoIA6 dirl- norte. RICA:RDQ ,,-R,-- All"I'LL.Al 0
dos orteamericanqsl de infante- Is base propuesta y coma se acuer- it I Interventor de lag La opinl6n general es de que en too
ra n de la de. fermc.rrlI,., apuntindole esa nece. actuates momentoo debe de actuarse -Dintro irr Hip tocr
is, Para reforzar Is guarnIcI6 -mitiros se- aided, habiendo recibido inmediats con un crfterio acorde Para lleg Lr at
ciudad, rodeada par los Soviets. Los observadarei dipIt
fialaron que de eza declarati6n se contestacl6n en Is que Be afirma quo fin a una stliu66n delproblema paEn Bonn el canciller Adenauer.di- deduce Fmpresa.ferroviaria, otorgarh el ra que aeon muelles.se eaten E Teli6no, M-375
que sl Ruqia no quiere hacer radb:256
jo a :kjmo de atenc16n y preferencla uso cluanto ahtes, pot la"All u,
los funcionarios Aliados, priva- Is Paz sabre la hqse propuesta" en, 'dad q" VIAN AlIltrCAH
d.mente, que deben inculparse a at tonce queds abi2rta ]a puerta Para al'tran3porte de egos articul03. puedo representer d it
c 3rte ec6n6mico
In desuni6n que, sabre a.fav rude pmV
m! mos d negociar sin toB sovi tiess a Is ael rearmed hay entre ]as alemanes. Los bait" postales a Mercante Nacf
Co El memorAndum rusd declare es- i rFro ona].nlellocquiso expresar que Ins Po- El, doctor Luis
tent as a cidentales, at no ponerse d pecificamente On torno a China "En ;Gustavo Femfilndez pot p*11.6.
e %.ista de que es perfectamente claro director administrator de Is Aduara antes. e zarpaIr del Puerto
acuerdo sabre to que demandan de de La Habana el vaPor. France
10 que de La Habana, rv;61bJ6L Byer 'en iui sea
In rep6blica democratic de Bonn On to cuesti6n de un treated de SALE EL PROXIMO MARTES Is visits Ael, ector de
despacho, _dtr Morogini, el cluda0ano espafiel, Eloy El doctor FRANK U -NOSkhan dejado a 61 (Adenauer) a ; er- Paz con el Japan, China tiene un in Marrero Jim6n i
stl6n ter6s Cap ecial, oorque Cnina en par- Correct, sifior JosO' Antanlo ;aftro. m .. natural de Islas
ced do sus adversurios en In c e 14, 7:
ticular estuvo -ujeta par muchics aflo* que acompafiado de un grupo do Ins- Canaries,, quo' habfa Ilegkdo en do reivello' im VW* ci Evzopa, i*qnl-l
del rearmed. a Is agresi6n tie log militarists, ,'a_ tar a se proponfan eher un. pam- mismo buq6e an caded tie PoIWn
pax con ej de globes con el director par to que, fuk reenabqrcado, Be d16
En KJeI, el Alto Comisionado nor- poneses, el gobiemo soviAtica, desea daccl6n del- tratadoL de blerno de Is China nac,16nalists ale fuga, slendo e et.d.dl; Por.'s
J. McCloy, dijo saber to que se cstA hacienda pars Co. wk. preside Chiang Kai shek y el filtimo, 6drainis= de In Aduara. .1 en reteamericano, John Jap6n.; 011C ue tuvo que various 44'27 do, Ift C" jilej,
a Jos alemanes que los Estados Unj- racer el Punta de vista del obicrnc, Los EstadooPhioiliiuveren que Fj baluarte naclonalista importatite. lacl6n con Is rapidez on lo; desipa. a 0
IR repCiblica del pueblo le China esas culatio-Potendesne Ilegan a un paros, at re.
-ri- d I Chob de buttes postales,'-en cuYa'Gpedos estin hacienda tremendas sac A] e5tallar Is guerra' corWca -e veral6n
ficlos; que el Reich accidental debe en torno a aste asunto." scuerdo*obrei:a1 dtifitino'de. Formosa,
afrontar el problems de Is defense; pre idente de log Estados Unidos, he ci6n intervienen aMbas dependen- 'intros ritimos. de La
I del Estado, a sea Is AiluefiaLpa_ En JOB,
Is AsambIta General de Ins Nil de- rry S. Trujinan. 6rden3 qua to 860ti- ties Habana recagim6s M version role.;
y que "nadle puede preserver vues- Sabre In Ids de Formosa beri, decidirio. ota Norteamericuria, neutrali- to el aforo de lag r
me PI qerconcfao imp6rSR V L 1 con-,,la eptpricia do nuistia
tras libertades". WASHINGTON. Nov. 24. (United -Rusia contest sin tardanza dicien- zase" a Formosa para Impedi'l la, tadas pot 0 Jet a 03 fin" L del cal- b= dael ago' 'y ate pstiarriefiC,
'do que en log acuerdas ee EI Cairo y ataques de log communists chinod, a Is bra de log derechos.arincelarlCii-y'la denandihildo Sanspour.
En Baviera log socialists, cuyo El Gobierno norteanicridan anunci6 Y- IjiLivialia'a M ''Vidado.
pro ama electoral se base On la opo- haber pr que la 7uejrte de. 'a Potsdamse decidJ6 qu s Formosa de Isle, asi coma log alaques de Ins na. DI_.eccJ6n de Carredp-t6op
-eatkega La Habans. del politico espallol' soRJCJ9n al rearmed, desarrollaban una Isla de = a sea decidida paj bia set devuelta a China. clonallstas a I'S China continental do sos bultos, cbfifoil; i a Jae Con- flor1ndaleclo Prieto, en el-genticila
ofensiva final Para triunfar an log Rusts, Is Gran Bretaft, los EstadoF At mIsmo flempo el Gobierric so. venjos Postalep, lAerfinail6niles 4e- log &'Ique age emklarimtift'va'a 40
- Unidos y ]a China nw-jonallsta vidtico desaf16 a top Estndoo Unidos El camblo de notes hceho pQ11co, 'JL, 'jLUIM
comiclos del domingo 26, muy Some n eI mismo.
jante a lag que It di6 ]a victoria en La propuesta Iiiii-formulada er, una nexplicar qu6 pretend con su 610- For el Departamento de Fctado revels cuales es signaters' Despilks del caralnibd; I&p'resi6- )Los 'fun ebtos que origingin -ese
as de Hesse y Wurtenberg-Baden, el nota circular enviada &Aos dote Pat- a plan sabre ormoza. ambi6n la primer lase de to dispia, gfin nos Infaim6, el,_': doctor lu jclln descaruian en"Itel hectig, -do 108 corriepitei, iheltuyendo-los al de*Ial#
domingo pagoda. sea que pueden pVt1dipar en Is re- Diclia isle On noy a;Jento del Go- rided rusonorteamericano sabre, qut se _a -d16 to
gobierno debe reoresenlAx a CWnp 10 Legend. admi doe-dele- gm'el, yate Sanpeur, viene alLman guleritts e!pbarques:- ord6m -ntimtro -IM lm
de to Alluanat'-d-406torLuin o' del mis "ca El, vapor--.Sib, coils to el tieWt t* _t -pitin qoe, rriiniiba 40,
entlas negociaclaiier del tratadod&
La reconstruccl6n del Siptimo L O Z
it 'Fin Puerto d6
,.d ale Ab Ii, ue estuva '9! y., kilos
pa con el Jap5n. Los Fstados,,UhI,--- vo Fern4n ez J,, all y -f eadb
Ej6rc a ha carnbiadc, to politics de de prod"tos cubarios.L e3piteistratente
lag fuerzas norteamericanas On Eu- EL MIOR REGALO DE NAVM" dos desean que sea el (;obbiekip, ran a 660'i;dinAr,'i "'Probw1ml-, en mlestm* bithl; bace '.aflo's y*'-':'. qtje frutas toxi iJaA1qdd1e:mixar4L:de.5U -dest6, qd be de empleproiviii delo. sd dljo-pIhrlinecia a Don'Andelecia Y v vvz 4ti.t.'reolizarope, trocando sus furtiones Patti Chiang Kai sbek. Rusin e, tj L ". j. -'Mon no -1 enteik, exti delcan en functions dcfensl as. El S6p- rea ond16 que el r4imen ebbidnitta rapidez y pop ol. r 4 adog El vaporlantrey, Para Veracruz,
Prieto. Tambidn-so 'iefialii que coin- 112,721'kilo'i.derayfiv hilazas, cuer- DW = i! del"
olden ei arrJb*L;d meficiona4a, tinadb.Pon, I* Cal
Ej6rclto invadib Fr ncia BRITANNICA no 4j- an 1,ol pera'esog desp vpc ji
,que P e"recrea,,3r4q,, negadA .6q*j:t,!o *i L
timo a ENCYCLOPAEDIA espect4l, Intel dos de-Vay tb-gur'ae U a
sur, durante IS -altima tratado tribuyen
guerra_ de az con el'Jap6h. do'Don'Ifida- iii parallue a In nfrenthr D1r.#%19li1MZ
porsti1i Uni, Xr' 10'M rt Bill
e (SOLO EN IINGLES) ecia Prlpto; aj.miea tr6,capl'al. rrios recogi6"t6rdeII-turmpe.S, care- .elint.bit.
con ulrb share CIS mill- Lop, 19stadoo '100 propusierow pi& CON
tar del poderio de to = oUnidos PIDA INFORMS. MWIE ESTE CUPON HOY NSMO IcAt-ui oflcftiao:7 & Ist ulf On pel!xpnes, melon, pasta de',juslyaba,,plinienton, ti't es, que j Con.
On Europa. ademAs que It-it nonsidere" in lmc6rod-, tufmpa'q ma, 00 ye
,, XaRl A boido Ail.,Arry, Joseph R. -Pa, -tratan-de,"biarlar
,as-- Abltuq as trait
rac16,n del Japiln .1 Lion X-aclones Uni- hw a tt' tell cm
'*j rtudadq vuix'14" a a llegik6n al puerto do La Ha* El vapor Capp AvInoff,- Para New ideniii, en C-mP r, en W*d e
PT17L C On li In culai 'amf-i bana log Ovenei .* clubanosi-- Retest York, uti4iitorn6vil, el vapor Flori- que'se
das;L que el Jvp6n recopoi it lk, Jiv too
AsAltan en domicillo Calle 16 No. 152, Z P 'Garef a de, 24 4564 de, Wad Y Just), da ps e, I,- tab
dr ,V 1160jilik, adT aco gn-roma., P1
dependincla do Cores; Captp,"OFfk $6 01 j
Morelev de lill log cualti'llit;ian so.',' -."Pdr'cuantb* M'i; ,
11, minli"06 -North At it Kastor.pore Tin
IV. it 6 i has y row', vapl
Almendares. Tell. B-8043. NM
ladfildiland Pf Jnti l 00 lle d La HabSpa en one buque On, ger. I-,1 niAracl6n,'de. Ii Aduadia' de rar Hit
Antonio Ortiz CAidenss, vecino de deldonilso d lax l4u sabre'. r6 rter zticar i refine Y.
no d tar a! Oatia; 64A
k, 110pes
Ryukyu y BonIqqya'1;Jl pit '00 jet Vapor calida '010 X. Parrott, ViBmW #:a
Virtuden v Rodrigo denuncI6 a lit 1,NOMBRE ........ ................................. elf e jqhpp&
and t'. desela ut
DarCa
9 m r e at r.aua- eqqq,
gueopria a Cal i viefe a 164 3 ,,liiesperdiciali do hierrq,
-go ae. lax It ffluM I rr mj3dm6 Ip0r;I4,, LIC
Poliefa que dos lk-Airicluos doBco cl. DIRFCCION ............................. 0.. jTeI ......... 9 ; X See to IS de Mit(in, ACQ 111 Sac u P17 91 lot 'TLeMp a
de MAI; CloTlar It., 00111tal.
dos Be introdWe'tan,'en' aii damnitoN 'T, Wro to. -a 83 1.1& tan
"O L fQlenc as -a r at to a VWdol "I r,
db 441. r OL or fin, y lea recusida.
vialentam-mie, enusinacie iesibn6a a e 55alknalln I toil ri; it fg."1111ph Is 'des
lee. Y, Sun I on soun- I d16 a concern -'Primero: Qtjelantip.
au mujer Lutgarda Phrez Abellanes. y L Tarjadores Adued;@ .
,i S T, tviclas re- En el local social de log Maqu ayeb -a 6siguienies vlata At IA I brtacift, pat.'carga
U61 il la 5 .,to e disposicionex de m
gularw d carga operadog par 1. ten Novales tuvo eafecto aver p a aduanalex: CdmQi'di-los*.ef.A trxildolaxparlp..
North Atian tie and Gulf SW Co. Inc., tarde una reunion de Is Unl6n Lde Circular N9 146, de Is. Directl6n Ge- sajer6i. lea 6rdenenzai'"'de adusin
8 de New York a La Habana, Phila- Tarjadores del Puerto de La Raba- neral de Aduanas, relative a In re- prevdn- YL regular el alejor contr1.1
na; par trader de lag reformat de aduanRl,. entre air
delphla y Baltimoie-Habane, sat co- to S ju solucilm dictada par el ministry de
rno de New York a Postellila, log cun- Reglamen promulgado en 1 0 Hacienda, ordenandO 2plicar el 5 pot 106.-221,122, 226 y 227, oaf coma tam; rapoor, clentp On vez del 9 pot clento del
It )t*rjo1,&,Ipg a. cIrci4 es y_6rdgIn. 4c.,goal or
0 ,.pq Q& a L _46-,l biftlt .dlsti4ia
duanyo Z)M
S.,Soci esy a lag lmpuxtam aiel necl, tlji 5112" q 'a cuo,-UMIPS'Se a
r uc laden 00.; 4! Comisidn
'l Z)brerh 4 Ott Puprto a
nun C 0 ""Se9tisido'. Que,' erA ciiia
4voonor elcq .1gualmo tHdi'4c'41chv 6brV11142 7. que Sul exot" attvol -MW to t di'll" Vor'01 nisterid
Ivor x- trolls r aaaaa. a- VAocor ;=-"at reanzarse-1111*111
-a IRS C#ylcI revm n
in autoriz M 1% owi
Q=40 a comNor, Lom M11211M into Q e% 064diegift,'pe;"
yudhyio 'o t
pperlds! 1A 4
90 is "a 14
i" 4' Md stria AM OV
ft& 004to ftudweiones de In Aduan 6-1904101cu
4e; La-1 "n a aillftS it ehnM
-249 148, contend endo tamrq tan"s. -040-.. Istautha de
0.0" mes rAftdikkn.4
210 i -prial rio de iffic"'un.
-resoluci6n del Ministe
aid 1.! C Cal
WM46 Ayer set reci0d0*4 Le a r to cual Be supriinen to- de- It book
A CIO U% 0101000;; Had nd
a;n A l regal do a' Copto am Y' expo g -que r concedlan 661T. iego! 6
nportsclones registvadus
rt idarei en 4ongroV %'Laii; it ter
I I I I I entocift de p6lims de flanzas SUMO
merpte con-losideaall dui-' el puero 4e La
partl4tr Habana 'durafita im clones, at -am- -CireAlese parn' general ecibod.:
rl- -i-at y ninarqi", pay endol din 23 de Jos Corrientes sumaron. in
F L 1'6 f* negocios 7390.21 11 lpereto 2144, dej iento V cumpliral4fito".
A. inientiffe4do, laNorguit 5 jFilos, dleL morclkncias esk gecoRtinu mente, d6sde 'Bu eat4blecl, neral. 0 sabre I ortaciones
mportacloccep.T"liZacias par d6dt 3r Luis Gu vo Fe dezI (Viase. miA info Iifin del.lfterfo rnleala %01',"PR DaJO Ilk lifiCt pt dl-, Lot f min flow .
o4l, Puerto de La Habana at did 23 de diroctor-idministrador de In Aduans an Is pigt D0JW ANT1IL)
1--f !"!a a ra,, de Ilk 7
e bid !a Ilega 6., ....
e I as y alt empJead0B de,
mix
ALES 0
SACLI 0 t4 Piro..,ran ch-e fa coft4ododa enol
LOS 19caliq6tioli, de. log Maqu1nIj;taS Navato's st" Of ItEct lea, Je,:*ouW&.conjUnta de las.asociams
0011.1 0- IL Y'pilatiis 'dif meguip1#01naybiles Y de radiotelegrafix.,
A 3 A let .Iwarma Mercante de Cuba-,
.050 XNr'-4 detinir de una vez 1A
UIV05 A it 0 iffiti de:,cofiducto qua han dv iieguir
S 0 S egos a I rj*AiamQa'4n t6mo a; las- actiiildadft. 4e to Marine Mercante di
CuiiajIlitipecto de la situaci6n de- toiA
W barcok-do,*14; Emproa Naviiia i:ip,
14 Cubs.
A Vhsl. reldnift tam
Wltri 70indicato.deFagontro3, y Mait -L Qilalilar
"arm 7 I I qile Be
tMti L46--10A Clisitro ffarilsmas que
kvkeiaron del
en-16ft del. EmpreO 'Nsiiiider* 'de -Cuba.
segV#;"WL maAffestactones hethan
pot. rav""ntxltivps regponsables do
dIchgS ,M9lC!a! qnRa,,el criteria unfini 70 Wme qe,."*s-"_orggniggaios, es do
que. -nwqxurte ricionvemente algano
para,' q e, por Iiaile Oe ellos,'Ie 5 Mtu
devulmas a la"Mprew Navlera de
Ids os de su ofopiesupfopie-
Full Text

PAGE 1

118 aeos al servcio de los lte-' reses geue'gale.y peranentes de la ain. El peridico osAs un4o de habla castellana. PREGCO: CENTAVOS Eteveul Rusia un plan le, w ,hiugton para la paz con losaponeses 1 ¡t :psqtoda lo que r 7elaloa con Formosa y a en Peiping inter llaga en l t d w o sicos d la piopuesta 1scha ISISTE MAUSkEN QUE SE OIGA ALO ROJOS li 40clq> p i"se sujc~~
PAGE 2

Pgina 2 DIARIO DE LA MARIN.osSbado. 25 de Nov. de 90 Tribunales Polica Po Fsaautin o Leal Pr FroCoso Ysla Vern hoy 8 recursos Se evitarn acidetes de inconstitucionalidad en las zonas escolares Las vistas de ocho con orsds Velndo por la Inegrdd po r, lasmaana ay ne al -rdistin osos ha y b.l. d Garanta s C o Iniu b-n.es Iqu h, le a sIho s de n oad ys yid y Scials.S ~o est.s slo mas cruzan de -in u C.siOoN. cNTsdodel Os Poogod .rre.de crr pul tlsou O bmedidaaltao ~o ds d. C .Uol pu lst o 1 Drlcin Goo. l d. ri Polia so alJ addIo I Conabime ad.d ei M d¡ seri d o 1 a oan. d 1O r nestrshs sial ,iand, d 18 de= oneo ds sso ao; las oau a de sl.n.ar los sciloe Cuban Canadan Sg r Compny del trnsto, tan frecuente en esto combatllndo el de eoo presdecal ltimos t 1 ~b.polob 1308 do 10 l s dicembre d 1048 yhsbaneradrula n no so ve erdo de 4 d fbrro eol sio en hiclos, c sadopado Por la Jts G nsla Des s ntros srgl I de Miobros dol lnslb tt o C o de o citiva d. quj, psatedl s¡gil EstabilizsOn dl A ca; Ceompas i deposas 0105lc plo sa Terramns sde L Hsb., SA, lo oegos, lns. osssl snso os hs impugoando at Odes 10 ds 0 d sorl r tov i _lo ds l cod tio, ldo o cta .pelac ,por el zro ns e shiolors 40ra t, s J.zdo d P A Instancia dsl Su o 100 e solto 0000 do s o ulcio d deslhuoiod ssguidoC oido.ra ols elspoqedheOs pEd.re-tr Enseale d0t15 ar00. R£nSoSgi Alre Roach .s 1.n sq ds ssIl.o 25 ciudaan obm contrs -eo s ,.gviargsr drqeo deeas. o, P.sidenil 788 d 1944 y otras disZosa Esolo -Peos os Poteja soso del Mnioero ds os. s s ola Ez -P lo .Nional. Ls oo CompsO P. Fornodz, S0. A. osoas so fbIadss so los Lallros oombtiendo dcroo pressdeosl 005 Os lo PolOIs bOsOs lO,1,do Os Os O d sse b o pasado; Jos H. Alo. comoodsne ls T. L lo Iglesas.s sa Morsjbn contraels Ocrs qsu dosin costo slgono spar rarsio. cl ds imposibs oumplloleo ses. Ms de 800 selss soh s oido~ l tcild ]TIbuonl Supr mo;o Cbn sdas los jef s d la s distintass onid. Amerian Sugar Mils Company, lm dos 00r u los o l o uen en lsprospugnando resolucin del alcalde d xoldsdes Os los oolclos. odsos do Puerto Padre relativo al impuestoo so qolosooaes.dsl osoenotendoosbovicoil Ramn Gonzlez Uso lollig[l a aba.sor los.r.Las, combtimndosentear¡.del Juzlo do r. Primr Intac. de St C aen, Jolo d deOsciooo colosnr.alr,,cian a cometernIfiniso reMe pr Armando y M,¡,L¡so Pe00. E1capsn Manuel Uo .O ps s ns. pector 1e distrito de Marana., asi. No lo ponen en liberta obr .roi doLO sBordn, que se encuentra0en5susbidJ. O odOd soeno Od Pls 'od pIsinor estimrsele complicadlo 00 ror. sMarcs A. PFbra Dl, Od44 slreia, e sd lto. yroboseo los oOi onos, iretr Os lo e m 0100" d l. Companls Os Iner os"o' !Lpglslsln Sooisl ooloo Os NooOsO ssor Ugr's, so leobodos sn ls e, omero 400, en ari lenlo Com.oslsa, so psoI capsal, sobos so r lesnoon .so. conion ro ss sstload oa ld's sstll de o .noas is situada en Colum osoO Tlrbo as rgsoen bis e brood ps arCo. osgson -sI.oodtOs Ooossbb. o 1o11. sso 1pui0r on i0ta 0 s d ., s O r sos 0 a la 0n las -, Repuesta una Doctora bLsosdetnosisexplicaron sue ha bn cudid .1 a l evecer. a erfen Mediains n rgestinea, cdiera. e br.ar Pra jar ..a unaj Lo Solo Ssguods Os .lo 01011lod ohos Osopssldoslo Audoenci abro, ha declaradol 050 los dd los o iso Jo Onl osdo A bor oonoe lld s bosolsoood.arez Jos Rsado Lsobl a.nombr d l r p-os o.t, dl]¡ ¡.lgun dactora Mr. Juha d L-r Men E. o o. Canol, s Tjon, o-0 uenoal lodioc su oosTrbloe Jugando alapelota rsds, dson os .lo bodors do Lobo ,os o 12000, r.deo lbe r el lstd. lad15, a 00 o olo a o .d. dd.,-I.' nnd. '0 r Ina ,ju no a 1 t 01 lo Msisrnldol, d.l quSois lode000 olros m.g, e Cam y Poa, bdmeosnJss.olseodoys qsI.o s sl2. 1 orrndotrs.o00 n1 bol., osi rlv tor d. lo opeffiat, Ollsd, 0r el colon que m0a. Or Siooquese eooooydojososson loc. jbo Jos C MartonSRao,,voolno lo lo reosobuollo Os slosls bbsOs Eososoonz omsr 054, oassndolo 00 que dispuso la referida c.santa.lleo. es ra ves. 30 aos por parricidio Carterista detenidos Antl l Solo Tsroero d l Crlo -A la ov d "Ias tl lo ssod -s dIl.ololo0001s 101a00 Lllos SoN.~ .1 PlI,, lo rl do lc oss M sl O o slo rAnodo G. 010010 0. sl el prca,0 Jos Psoodl 1 odollo 0001 o o Olollio oooldo' mul, quien, si1dos ds oldb. p 001004 20100 hbb dospoado do lasrr y en el apartameni 4,.1 l d " sa leguardaba 01000 Loardo .I,a a 359W'1r hel c I., d tun, s~ M. Alvle Rdrigus, 1,1 qu 00000 donocen, a 00.sloor oo.oq .op r0000.n on orbt 0510. o-A' 0001 se notrbsn 05se Pooos o Poo ar a eno l 1 F500 dio su spos, saugid una sooloosdo diop a so .bo oso, osOd sl os O e 00star o l .tuonu, du. lo 00 cu1p ~a ld lO bIso os.olos dlooroo, 000 000 sslolo,' 0ntr0 MUCA 0E LOSGASTRONOMOS An, derribndola .gravemente herido, e inmedOltlment0, osoondo 00 dho degrnds los oneo que llevaba, le Infiri s% r lo lc be rosloo y dilons 000100 C.dol 00ro C0.d me f.sheId., d reult. d h. PN asls.y.nd .p00 .I_ 1ua110 .0J1 ,a rao los dcos .o do Instruida1. 1~ auraa mnd 1 a ju sirn omoe. lo. dos olis d'000t10do 1lohch los obis y ml-| P.deci d a ., flo asn.rble • gr---, ¡ssl. de pturb.cin ~m111ama~ qua ad,[. .1 defenscr doctor Cals R. MencIL o lo Y Sala, ouopendiendo docorCsar Bsrsogo moolo 0100.s ors dol proocdlmlnto," ordo la esado, n sos conlolones rovoio. relu.sion de Fenodszodrlguez en oslon dltr doas s ds, ol HOspitol d oD yn y a.m.hbodo lo i o l s s al do 1". t0 po00 so Ole do lalemaoocura100 lcara soos OoM d.lo oss.oaOl deOsosls 000010 rlO 51040000n ElJuicio fu sspedidop-rto o ip.u oo il dI, .qn~a d dio 0r0 Os lb, g dofiscal lt br pxfmo PQdC50N ENGI/NoEEOED OAPLIDADIONEI, INDUSTRIALES AGRCOLAS MUNICIPALES DOMESTICAS LUBRICACION POR AGUA O ACEITE Resumen de la A alidad Nacional Agricultura Pos RfosO Cosodo Habr en Guantnao una exposicin rural El di 0 dedicismbreprximo tro 1.u rdan oal.del C.¡. Est .1 dl lGotonood lo Exposilo oorgaiods popl Misoisoe R,.sl dO Suoraocn Psmenina de la o provineia de oi'nlo, 5n la qoe s0 sxibir 0000 ntSero do lrabaos oolos y srtilos Op oofecin dOoslico, osntadrs 000.umay d es1 panolss Od.etientsa. s Exposiciones ganaderas Losatr~naes Organizdre 1 de a ex. ¡.taositoleIs -ndsrs ques ce brn en Sct Spiitu dese P el dA 15 de diiembre plimos en de enero agey artir d d[ o.ise. do Agriculir¡ l .oopsoo si 0015r dosnosloomoln do Oicso oxpooioions. Animales ara ciroao El director d0 Vlterioorio, dsoior 1 Roberto Parajn, comioio 0funcln.rios 01del departto pir l. 1 ioseccin de u lote de locas y otros snlosios impitadiO e seicjero r n destinodi~rsos irslo-osp -t Lurn e br-,e0en ,t cpit, e Marca de ganados 01E 0 dol os.o,1d delo ogiR. lo Peaclr y Oaoss O OG.d 021 MiL terictorid.dAgiciosl.0aov la Su perlordoo0o1iolosso sd aircas d u dn.o f~ordeGloseorIgui.SRamn leurde, d 0lnr: ,,, ~1C,1e1,s, d'$Jaxin o %rTez aisco E. COpc-, Lbrads doJ do u CiooOoegyoOs anl Prz ilogdobre, de SOnti pirio; Agusio Pre deoj Plocobs; J s S. Hernodeo, de l 0R1 eos Consoogro, de CIoOlsb0 de S Ai; FriAisco OiS.na, de Rano o.boo o Os-lo .oeo, doLo Este.e.dAus.n D-eagd .e ao s r as d P r P o 0 0 0 0 0 0 V ir g ili o t .e 1, ooAyao; POl tio y Sogolio Oodrigo Os d Alio ooos osr.inop P .beY, do Ho iglo y Dorndng G -zlz d alma S.i n Hacienda Por FaustinoLe¡ a Vence hay el plaoa del tributo sobre la venta HOa l., cin.o de lo t od d hoi, OSbado 25, polcd sbonsassoti.rbol ue grosoa ompravent y entado rosO de ls operaciones del pasado ictubr0, debiendo lo ontribullte osoio, o a edo t. La "Ley Arturito" iboss m dProbs rlonen llois los. el tlos -dslie,#S st "pios" in do 0. rme at .1 ,dl00Oh. 1 00 .b de. Aded mo de $30000 lo Od O OXoslo 20in y, 1.do dosilo Aobr Asob O boilo s o dib dol psdio a no le ut Osi ¡o si( 000510 .adsbOs da deudabin s de 3000 l E 13 C .jod dII.trin de j J. C .ad Rs~rt etoqu pr.g', el doctor .Ar.a. .o ,h dolsdo oo acdo SO oi 400100 loc C 0 OnoooeObiI d 10d00boo20 bonbdlb do ro spoido Os r opberAiocual deudA W O L30ls po-, o 1. Cj, 1.1 h 1~ asd na e" d .a topertlva11e OmniuAlta. d.", doctor Wol red L'_ea, .r l 1.gr.s. d ,0e d.d. La base de Cainsanra EO JOlo. oIo Pon. omoneoo, dir0001r genera1bd.od usor u:s titulin reg lnaa ~1, ha arulodo loaolnt rsoluobl: s 180OAP-4, e000.010 o l poshbib l o0 stobloeseo selio ex0de001 c~ .,amiranta dec 1rb tr, lo .bsle do bbo y lo Oslda, U.¡ il de A903; cuy fipr.hd.cin .ctea trnpredmr canls , trritori obinode.d dicha estacin nii deCaenero b "R iultnd, lo ooci~~1io dirlOido 000 10 DirecObn 0000001 di Ad.ans i cooandte de lo sotain ""vL d" C"""r yqe e losscibid si odmiiosdor d loa Adoss Os GoonOno OoO 400010mente irOoodI00 oelbIniolsrlAi do Estldo o lo sois deolo vigonio do lo preitds obas poibiivba 001 oineoii d arr. dsminois do 101,0. ~o11iad dichbao.ipor 1lr ferid o ilteri. "Cnliderado, que ra id e CodiboOssisiclo oue lodobio1mp oentio .doso piertos de 1oY yespoiclmei a lo dmiI raodores d.,nsa.y. lopooetd ~ opemtir depach. .1g.de lcibsas 1300.ndinod 00 ba1 050011n 14 h-AP-50-, l d "s&uslo su £oRepOOliso y on ob Boetin Ofiiol 001 Minisrisl o OHoisond, dobiosOs douaOse odmalosos 0admoiniossdlores d a0na pr oe ms f0loo 00001 cnocbmlnt d do opos uod"" "001 O 101000 oo y 0 nios y demo s 10er0.so len. ",,ddOflctar dia resolucin. Pbo,00 to: tDein l Geel, Os onsre o pdso ueotoloor e5 0000r lminise H~cden¡d.loo, sos 1.s puerts d la Republica, de cuer do coono orculdo ise 0on.n ¡0d Cbro ouco petian o mecn I, ds e .nal de a eter cubano. y q fuer.a .n1cd .1 cnante de dch ba. .vldu ,atodmn trdr de lo Adusoan de Ono ol.~ e ,h 12 d Ir d1110. n : doa rlOoocine s l b .l c .lobG A. ta o ile .l C1 ,1 pblic, s, el INoletin Ue Ministri dt Haced y se ir01010lo todos bo .os dior.ed, le Oa~.n' dque tcu~tr1n re" ode .isa. Cobranisuoo pensiones lse oros Ae eosdspenPni, |aiComo us am erem eiblren y persanr del Con~.', cn 1. ue me.El 28 cobrarin u .a.n¡.n. 1.s Irtiados evile, esclora, de COM.Ubr~-, y 1l 30, ltiao di de nvi b, liquidrn 1. hbr. de lo y .0 nais epeado, metr .plc,urza. Arm.d Y POIMi Comercio Por Alberto Giro Rigurosa vigilancia en el precio de los uevlo El director de lo Inspeccin Gne al de¡ Ministerio de Comer¢io doc or Reinaldo Gerkeen, cum endi istrucciones del ministro d ran doctor Jos R. Andreu, ha imprtid ordenes severos a los Inspector 4 a Direccin para que fiscalic a n precio de venta del huevo, de los ma yoristas a los minoristas, de so al pblico, para que no oere Saj iingn concepto que ese art:ulos venda a los con.umidoxes a un re lo mayorA e cinco centavosslauni dad, que es el oficial. Tambin h pedido el doctor Gerkeen a los de Ollista ue le dlenucien cualSq orte de los mayorista# aobjetosd, darles cuenta a los Trbunaleo Subasta El secretario de lo osin Lo cal de subust.s de MInisterlo de Se ubridad, seor Marano Rivas Ro que, envi' o la Direccin de Come lo el pliego general de condicion para suministro de viandas, verdu -es y frutos dl pas para e ,hsp al "Saturnino Lor" en Santgo d Cubo. Solicitud de inscripclso Se recibieron -en la Direccin Comercio las iglentes solicitudesd 11 .A,0011'do osOO nscr nlioen;el Regostro Generalo Suele aes Annimas: "Cf. 'de S guros de la Comunidad Britan-. mitad", con domicilio en Moniterr e. 261, de. la "Ca. de Inversiones o car",a C. .,vec e Ciuba,, 19 vecino del Edificio Duplex, Ato,3 odas en la ciudad de La abi Tambin soiloll slc tsripcin e el Registro de uportadores yE Eortadores, la entidad comercial "e ooratorio s de Proutos Terap oa, .A., condoiiio nlo al] L nmero 501, en el Veidado. Exportacin de cueros Cumpliendo Instruccionesd 01 do tor Lpez Dorticos, subsecretario Comercio, el director de Import c10n y ExpoOtacin de] Mistrfi coni pris"a hf"ra -C EmpacadoaCoperativaoCubanao A.% ara eboacaoalos Eeldolls)n d.' Y8,00 lbras de cuero de res a lado con un valor ascendente $17,180.00. Los comerciantes e Ind trialeos nacionales tienen diez dias que les cnce de edecreto 45, al efectuar sus compras Gaceta Of ipiI Edicin del viernes, 24 de novienobre de 1950 ESTADO: decreto estableciendo O lo oficial por el fallecimiento de nistro deCuba en Hondurasdoct Agustn Romero. 1 -0 0 sUoSTt9511o Oe oo$0solal Oonqilts soat;ombrandonotar en Slit laraaldoctorJosoRenc rreli; Osblllacione das e bus Crr t, Jos R. Mndo Os o ososrra, J 4 R. Clfuents, Agustn Isosl Rata en, os D,rez, P austino 1 P 0ar 1 .Aibenal, sar Guerra, Ind lecio Ferndez,l aimundo Socor: Pedro 0. Viera, Valter Blanca Fernnds Goria, Ricardo Cardo Jos Obosbo PiObbrto Prez, Viri Carides Guiolermo Dao, Juan i O.car Vuerr. Elizardo Garca Jav Balster, Raael Iglesias, Ofe 0 M rales, Orlando Torreos Angel Pn Manuel de Gotir, milio Mac Cndido J. Prez, Sinforano VlI Antonio Vzquez, Joaqun Rgala Juar. Fernndez BAs, Manuel ma na Granda, Secundino Ferias, Smu Danoin, Antoio M. Gonzlesi, Os Guerra, Jacinto Fletes 0 0uperto L fez, IlInacio Miiaur4 ,lvia Mand ey y Pablo Estrada; sscensos deo tavio M. Mulier, £vello -Sential Chen y P "dro Dia; utorizando pu mutas soliitadas por lOoudoctores J s R. Romero y Eusebia R. Rome notarios de Camagley y Santa Cr del So, respectivamente, y de1 octoresr FanciscoE 0. Loi Berto bollo O. Duarelotarliosen Os, yManua, respectivamente, ombra do notisOlo orsidencia 00 San Domino, Las VillassaldooTo E. Pedrosa-sresluonessobreTl %as prestadas por los pocurador Luciano Alvarez Ve, 0nrique J rez 0 Francisco J. .scano. GOBERNACION: Impugnando acuerdo del Ayuntamiento de G njaysobre reglamento del trnsi relmel n de licencios de armas exp didas yor el departamento., HA ENDA: dejando sinfecto decreto por k1 que se autoriz un c dSto de cincuenta mil pesos parae roplacin de terrenos de La Pun la, desembocadura de).ro Almend res. Direccin de Aduanas: resol clones dotados en relacin con el i r de diversas mercancas; anunc d% subastas de la Aduana de La 11 bana. SALUBRIDAD-. Colegio Veterir ro, rectificacin de bajas de coleg dos. DEFENSA: nombrando tenieni auditores a los doctores Dagoberto Snchez Roay Enrique Duval 1 pie; concediendo la Orden del Mra iembras de las furzas rmadas ugar los recursos de Pedro lY, Va rino Y Rosa Menindez y Compai sin lugar los de Ruit Garcf y Con Consoldated Textile C9, Nstor N hez Alvarez Jos R. Hernndez Si omunicaciones Por Estanislo. Veas. El "sello-semiposotal" o estar en vigor en Dios. SE director de Correos, seor Juan -A Castro Cabrero, cumpliendo Inin o trucslones deO ministro, doctor seo g o M. Meglas, lama la atencinde¡ piO blico Oa fin de evitar perjuicios 0la la rarltacin de la correspondenla 1 l wcea de que, de conformidad conel d o Dsreto 35, de 1009; dsde el i o O pr0ero de diciembreoostel 31 de o enero, toda la corr~, ondencna ocloe nalo extranJera tendr que llevar 0. .dems del franqueo, un-seno de 1 i 1 0entavo de los qe se ha mitIdo a rPro Consejo Nacional de Tobercuses. s", de lo contrario serremiti x n Negociado dde C drtibnado Esk t Tambln advierte elo drector lo Correos que ese sello es obligatorio Imponerlo a todo oablegrama, tele$00 o radiograo. 1 2,509 valijas E ministr dost S0r o M,. Me ios di a r0onocer d urantelos r01loesoinos ias han.entrado enla sAdiffinIstracin wde Cori 'procede te e xtranJero, aa nique 200 val jas d d noosssdo a loa lo 455 pese a su vo lonooo soS oa spUlado enseguida y e regada en su opiouidad. Agreg queoelsiril seoiv neprestando coneicien y e que el personal, especialmente los "pop osse esfuerzan speoooysi s 1nto extraordInario su yae M 0e10 a sentirse a meldda qu se acera Ida lemr. Har prstaos la CajW Poeta¡ 0 0 director de la Caja Postol de horros, doctor Francisco Surez Loon petegui, inform a los periodistas.que el ministro de Comunicaciones, doctor Sergio M. Meglas le di instr16 cione t.para que lodo funcioioo plao ld e-inistero,ta 0to los de pantlla coio loto eporerlos, que-Interese' e o de la quncena de prximo mes, e sea facilitado. IObras Pblicas OPor Colestino Alvosr El Palacio de Jisticia ad de la capital oriental Despus de aprobar el ministro de Obras Pblicas el proyecto definitivo para la construccin de]gran Palacio de Justicia que ba de .iazarse en la capital de Santiago de Cuba, Oriente, el ministro Feles ha Impartido su firma al contrato por lo que las obras comenzarn de inmediato, ol q00 sersmotlivo do satisfaccin .ara looorientaleso qoptdamnan lo enoisdioooSsornd*doeOsoobrs. EsveonOOloo entei'endese sactel* Jef deAdmisrai nSoO oo, Abnerio 'u Francisco Gutrrez radaa, y else.5or Eduardo Abril AmoJos, director tr del "*Diario de Cuba%, que se edita i a-re er de capital de Oriente. O, 1oatrab a 1 o osdcon truccido n PAo o de Justicia elseor Sagar. ru. El ministro anunclque r all en o l breve con el ministro de Justicia, Dr. o, Osar Gano no¡ lo La prolongacin de¡ ro .Maleco n o rd Tambin firm el ministro de Obras na, Pblicas Ingeniero Manuel Febles, l0 el contrato ara lu obras de prolonOl lcia delso aeo del Malecn desde : lOe G (Avenida de los Presiden. -tes) hasta la Chorrera na, La apertura del Malecn a 16 laro d 0o el Vedado, ser a la vez que un gran factor de ornato y emda, bellecimofento:,te nuestra capital, una lva ms driamuncacin a la sida 0el de la Chorrera ha a Mra arc, on or tribu endo a la descongestin 1del L1 trns to. b Esa obrareelmd D LA o AAcon o ctruccin de¡ etaop e. n go la desembocadura del ri oAimendaer, res, con un enorme beneficio para la d, ciua, los repartos y ampliaciones rO, daMrmar y iws playas y balnearios uz construdoo en la costa del trmino 1-,s municipal de Marianao. 1,o COMPRE all TE LEVISION ,rs Cl SR. MAC pew Les Invita a visiper y ver su Eeiel larcin completa !r' de t e 1e vi ali6n exc u an dovyi si t e i. Miamida. Escrib am e por lu. precios e Infor-' domacin completa. Puedo entre2,01 gar su televisln Inmediatamente. HaAmeica Brnd na148 N. E. lat, Ave. Miami, ia. Florida E. U1. A. "Opuesto de.la Iglesia Geiiu". tes )N T • it rez, Ralando Labarrera; desestimanon Garca deC9 y Laboratoros Aliado lede Amrica. a; AUDIENCIA D9 LA HABANA y mp. otras: Concediendo pensin a llorien N.sia Cuevas de la Trre: avisos, cita. uriones y otros asuntos. Vid& Civil Por Alberto Gir Sin logar un ioidetal en juicio sobre tercera E lo autos de ola -tenera de dao suIo literpuesta por CarlosVital r Agrre Torrado a consecuencia del 10elo de Ypr cuatoa seguidospor 0ran to Mbos 100Ceroced contra 10ra C0n01elaroa Brin o ere. deros o tucesores, p s s oldente sobre Impcia .d los ho1 acirarios del letraio que dirigi al terceriata. no .R00000 dspores-, d sooem deosouoldor Aot al d000ra lo ossosesae5ndsoos> con dOnaol ab r S oluslo 1 n-5 sid~ que son d as po J .s mo enosutotalid la S ds lode bonor~ro p com en'1a tamaQue la la 0oO .s utlldo para queldla"ra que soln te 1 sindebiporlla' mitad -d ¡mil partidas de' honuirarlos, tandnd~se en-que en la ~kr igu coodemandadosl y la sefofa Br gs y en se sentencia dictada por a oAu oe mpuso las contais de pri mera Instanca al. deandado, 1n s aclaracin,lo1 cual debe 'st marse, en primer lugar, porque i 5 incidente de la clase del que 1 resuelve, no puede tener otro objeto ?ue el que se excluyan de la rG0l pardas de derecho u honoraror, say pago no orroonda no1 on den:doooo---o. de laque o %,trata en ente caso y en segundo lur o porque, en todo caso, rectamernteli terpretada la sentencia dictada por ls Audiencia hay que estimar -*e ¡im lo las costas todas de la primer lssncia al demandado Muo, 0es os eque l fu el nico demandado e la tercera, que se opuso a la misma, e do exce ns-yionoi o que la co-demandada Mara C, in gas sus herederos, permanecoen to do momento en estado de r .o n n y como la condena en costas se im pone en la mayora de los ca0i 0mo ua ceuenc1 igade la actitud de la rda al',n andaldo e eopusoa drnanda y cuy. oposicin se t es timo,. Adelante una ejeeein 1 Suez de Primera Instancia de Sur, 10080 AJs Argote Valds, l 1una^resoluclndisondo 1, adelant la ejecucin lespchadahasta hacer trance y remate de los bie. nssembargados'alsdedors So 0ea1Mercalos Martelly oermanos y Miguel Martell Lpez, para con su p o clspaa r a ejecutanteB ano 000.001 000 Americaos$0,00 que le adeula ms los itereses desde e 21 de septiembre. exlc el doctor Argote que no hsbinidolse opuesto los OeudOreitu ej cucin despachada estn subsistente: los fundamentos que se u ro en cuenta para despacharlaypo tanto, procede ditarse la s nenci qe dotermin"aelpr r de Miento Clvil, con mposcin de lo 40t s a 0 e rfie rs ticu 1 410 1e1 propisocueposlegalL a Asuntos preoentadoo Drsooo o, Soqoooy Acoslo, oi e reet teal de su s ienane i .hObo oliti AI o o. Antonio y Ma Leoncio Baquero y Prez, sobre en sin. Fernando Hubaeta y Haro, solicita su Jubilacisnooolni orno pocuo r"doron tredntay d'os 0a10deeer ciclo continuado. Juicio declarativo de mayor cuanoa sobre e laracion matrimonil i, lr.Marla ea Mercedes Prez Blaco contra los herederos de Leo 00do Talavera Espinosa y contra Un sterio Plsca¡. Amela Montalvo, sobre tranferen Ola de pensio n civ.d z Declaratoria de herederos de Lu Ssu Mena y Cordero. Desahucio por Jos Lpez 0ntr Juan J. Alvarez y Torres. Demanda de incidenteen accidente de trabajo por Jos Cabrera -E tvez contra The Liverpol anb Lo¡¡ don and Globe Isuraes Co., Victo a Garia y Garcia, como depOsitari ,dministrador de los bienes dejado por Ernesto Valds BeguerieI nici expediente posesorio sobre Inmuebl en la esquina de-AudItor y Cocos. JobOclon voluntaria de Adoll Jubilainvlnai eAof Mogazlyo deiReaserrera. Odol Osoisosia Os herederos dOs Aulo taso Olbrs y S nooos. Deciaoris do herederos: De MarlaT.LopezS avedrA al Juzgado de Almendars. De RosalOa Mara de Jess Gara al Oeste. De Gabriel Relamar Romn al Este De Graciano MIrragaya Traga a¡ Norte. El Intestado de oficio de Raml Martnez Delgadocoorrespondia Juzgado del Oeste. i EXhOrtos: De B cal en testamentaia de Do mingo OPernndez Rodriguez pura¡ tar sal Juzgado de Arendars. Salubridad Por Frachi Alfsoa Como debe aplicarse la vacuna antituberculos iz Vistos los efectos satisfactorios o servados en la aPlicacin de la vcu antituberculosa BCG, la Sociedad L Y ceum ha organizado una mesa re -donda sobre este tenMa, ue presidi 1Lor el rector,. de .la UnIversidad d -£00n1 doctor Clemente Incl eOmenasos sesiones el 28 delpr MenteMsa1.l1.1.f~441 't111. l,', 1, e', ldinv er tn~~dos. adit ng. id.esoaia sdel mundo Cientfica-y so o Esta mesa redonda ser a 'trAy, del Instituto del BCG, que dirige doctor Pedro Domingo en el Conse Nacional de Tuberculosis, Embarca una deleyaci Embarcaran ayer para U1u ay, 11 doctores Alberto Incln, Pe o hez Toledo, Lu oIesias de la T re Ulises osa de uesOada 5Artu Fr Mora y rauloo loi0g0 .queintegran la delegacin, quer presentar a Cuba y a la Sociedo Cubana do Ortopedia y Traumatob LOso alo Pri p CongresoiLatin mAue Ma LA HN9A (is 8al 1 e diembe ri d Disrin, de y, "w l wre CRuo s aMar del Plata y .Montevideo. de "equ i e Yl'o 00 "posWk Id 0Sesin cientfica El prximo martes la Socied Nacional de Cirugia celebrar sesi extraordinaria dedcada a la con 0L5, PRADO 251, 1 moracin del na0iento del doct Temm naFrancisco Cabrera Savedra. Har Pusopdelo pabel odotodes OLi 0001i0e040 0000 OOOla, O 0010 ."iNez sleo, Juan RodriguezIi¡g GutavV auzRosales Catle Ramrj Corr a. El acto tndri luga a* las nueve de la noche en el Pard .ninfo de la Academia de Ciencias. m e s v Noticias Na6oenMW nin R adio" ofrecer hoy la vida -de la actriz Mara F,ix Escrta por Rober*1 GarrIga e redoar en o deotno manda" ioVI8 INFO3MACIO4 RADIAL R-ertolsr Golsy feo r00torlor a O t d o e Desinoa a¡ jW qU Uesfte iaeUEC dc csosois lSoSo dioz lo-lo osO ,s si sloo lo _h. d srsond! o J1:o prl 015 oo 5000 oooplo .soasb dCobolla v d o elo fornoaoetrils sslng bestsO, sol o posi. 0in dt n o lo ~ads S lo orueu"h lo s CA y oos 0anOa j,,r queha l eo. ts o ,b oiOd b. d ~ ,n.1Ocaf,¡. ..r a-o dsOo rsIa St bra 800 ss lo los. Pn de osmsofssdor No sooos el DestinO rt o ms do nteirs OdOlA 0 OoOso quorl Os lod po oora s E ooesosoisosoos seogsLO bo5s5 l .r aY o -s o s i 1 las J d la ras= MN 1bor deoi 0 0 cin de la lor .olao Osd l S lootjng 00 "io.oo o Oso soo o o OtrOOOo .ls, .Osnez. dOe o la£ qo las aore e Cosol0 dr soDrate 1. horY sdel di Y nddIC 1u ssena a n hSt o r o.to.a 0. lo 0 0Osel l Lon. da1el sos o1so a ).r 0pra o00n5que ,so 1rea r0010. 050 10ore 0 nterpeada 02 r 00000 soi sd l. P sro odo, 0urg40-g lobtao do am dsn00rnacdoolssSgnoev que p0u001 lo5s0005ar510. Duranto, blos lor dooll 0000 doj oSo ndospqro dalosoagens 01 oso libo s~ssaoa os s roios. inso r t:Otada por-o rosl o, -n q 5 0 00 010Os de Os loter iol do .lWs'l orsb ,pls o podr isosaEosIbloh el pograd s ol .0000000 0,pd 00n sblrs o;r050.sg5e lisio do OGand istrueni a".color.M at elo s c l. paOsoolo0000des biy s os os, oss-t--.oo$ osl q.ue s 1121%.,m i.iaalsdiez jn p=n-to d-adcoaJpn .rny o oh 00100T 0 uuyoo soi.ol un ujir m i ods C oo oboso dylo Br olso 5000psosor dsooslnooo todsolpo islopoo .1s oybs ; Oa lol qod 0 0in e do Alod 30 o io sO.C oe s, que ca dos l 0~ooson Kisko os td 00 n 00isd o diss iPW si d Obo pi, Por E isopo od s ,lio loiss .bO, rthurmsa.a e prt.,telre Llegr oy JsepineBake i-.rde blanc y n~gro, te pjt. 0.,Ld. do Aos d boo. roJ.11 are os=p tleis.isolor l francesa oeptie daker etrela de Vrufd n tmoet" r '.' uigd= aa re de Josoo o Obsoe odgbuta sd 00001eg d OOOOOs oCoS-llasod. xelmo masO 00000 o8 so Odibo Mo soSosman 00000oO. 001000.1, pr o Oo 1 1o -00 .0 100Lcohe boy ososicrfno deo<& C pT lo SOsos sests so o--un -t -s -con nesm 4. m y director 1 roso o Bodl lo 01 .o .!oIo. oo dnoentldo 0itao -sh. .1so dod G.SLa dad lg h nt-qu irLoW tgaeelerecpitrm dlo otr o, d io opresenta do. oosculs. P-d uili -d .o,,t 6.i del cnus de mabo, cualquier momento tutUrm, tm.Vtoddcd a e rsgaa b aarecibir 1. t1elevin lod os s n l rea. dria entes olo Icribn onuerosol ors~.s s s= .o. s. o y blloos o 1.sO ms e d d os g ollo Poo* ios eb 00000p0e ConJunto Casin.,1 E, PRXIgMOA~ Sg'ALE Elpogra *e ofrece de 0 a a y lo db olenOso o 0 .X lossssisoo -"do -11' A '-'0odo" posold. 0. lofi .sLA11 osE osMMs sHild M s o osd d A oso l -s oo 1~ 1110101 oloo05so 00'u o c oasooelao Oll o so no RodrIgue l, en o s o _s_______________ d¡ P 1.rors1.n. i l. En IS n entOo .ol,11l, y hor"d s1r r Slc inesti cum lodtineb dsl r Ossns PLMinite .Y.o & Onns .s 00 O erdaod.or 00 ro de Agro1 000 .lal tas Por lo pronto y e -inde0M.la mbra de tbs. b.6 1 Cirtin .f.n' 1,,1n ,i," ,anume n ,d,,a p I ire' e.¡r ii oabls .cin deao entante 0er 050or m r0r 0p0Tak, 0 01 V gd m r d 0100 .o 11 n, so1, sodbo total. El C it Agr. de 1IpsIlo, s.sV-e deosos 00 os s -d oc n Ablo r os or l aorl0 loosa lsr Po lo orda.os. ss Io. do lo nt. de lo limtciont. -.S q Uksl als o S ~ .PSera ueno que tanto el Gob er00 50he 10450 oasb5oos ososomooio loslooboon,N oad oosoPso edo. 00,isic0ooOs 0000sono cbo oo",s .Polri o di Cadna .r s adio Cadena Habd. l d hos. M U. oea l d C b 0 0 0 0 O id o 1 _.so ro 0 0 T 0 5b1n d e na 000 eoprcdlos e40sOc s 7l 30 n Os 1u01t10 do loount 00Ontabos -.lo o gram0000 lolos atacOesdO un Fsgooosols a l ol tao po Obds. 00Bre0o, 0L ,sos de oo doo -odvlaia Co ors lOrOsol Sbsti os srcob o ri rmo d o C1. soas SO sodad. s ip 0 rs* otit SO bol L00s 'se os-dalau e • A ra, rt, amzre erSe conmemorar el 27 de sonoo0nn1OOn r0e 5 eO los Noviembre en el Centro dc=d po0d- a lnsoio" de orienoacin Snfaonotil Gulilsero doso. sossaoL El door FP.os1~ Lscis sn. os pdl oo i. l sa l % drectorenaral desCetro de oy O etalon ntl, Y.l do5ctr Li BEJUCAL, Nov. 23. (oor tlf1Suooo Oo ~oso. oodir lo d o del SInstito do so.gRe dcacin e o-o.) L M del Ayntamto lo os V-ooons, han oors1do Oso 1 u,110 B01000 00 Os podido onsatlb rs lioes ooro asobl o osOpor ot OsOso 000001 poosld Oolos 001100 o l 20 Os noiobos do OO 1 07 0 lo0V0000jl0., bobislo Qurilo 10si0000 s so 0000o 00000os osos o gn d. sOs, O s:e 0oelra or um d a to:s,,dic 101 d l s11% pos'oPd Osort ds la lo o. sldo daondl a d o s 1 11. TomosOssoerdO, 550 1. bnd a d uiadlI.~ ttuto;2. no prmi = .Act rn2n1 n -ignifiapIPd. sla f0h Por s 0s00 .periiales do Gobornco, qsO.r Fi rde Hrrer:;3. Selecchn o. di~ron. i:raznb. preid ed 1oo Paln Podo0'1500001 0Sso OSoosodo 1losos ainpso ds. por lo Osodo do 0100; 4. Oshoo rOs osomso; s0mooodo OOgola sostitosos, pooslo lo FPlis Trisos, 000010d siso do a is 00 ooola-bolSo lo so sir eo no 0 5 0 0 04 RigoberSosDi. de Aoios;l 0. 00 Os oolobrs. 000000 pssids y s S losddufc sos d Ra &el ar a Mendive rct etf =1. Šlc.-Ae Gnae Po el alUmno Walberio 0 srr o o oo n Slci oo lo b,1 d d dsol4 1. Drana zlin ll 0001000 do Sos 50todilsnto d odiolsa so si sOs 010 sos OlgobEIos Is demas Os. -a 'd dio o ranc i T.od 0oy In 0e.loo .O os A 0 boo.t.s de 18701 en loso sodo o InArr 1 dolo OSCll 0b=, sOlootpret do £r lOslo-s 0 lo Oo 00 VI011, Apdiro Ms4o A. do lo ya sl0guien Por den deIr1 Cmpa010 0 G osa AmAs; eenoesoy don Cludio,. r Dono 0e01ldon Alio dO Copitn Esosososo. ROser GCuons A. ds lo Oso, Jos A. scan. de loo, ooliSn Nidarso. Ooar ornoOM. don y Coba s lsorlO Merta Agro o, loz ApOOO; ooiontars 0010.o. GoAroho. c-R -ir ndU r tadPor 1. ~-AabroNy eder d e ;ridian" 1.CUA LC ION eeL eal etmes el#sel i ------..11 vi dei

PAGE 3

-Sb#d, 25 d Nnv. 4. 1950 cDonemran en Santiago el 27,deNoy¡c re .r '10 i o a 8 2GCDE .C noviembreUAcolocad. p4 no.iena te ,.2. 24 (DIARIO, BHbn>,El ejecutital fin. e odpara dperacn.deA tudientesAAsistirn log alumnde*s MCuba D eisre hntrega l t r u r r dB. vda1 2I2 ve1ad. -Ue.u e tr bn,tl rJOY e e bs d de asaels rde ¡o s moyt de la "lfeha s de AD -tadstnc n.-Detalles Tr4ae del que conocer d, Iu eare1a an a ~ ac aopitn Cs a .rta,correponal dels urasadeabril ara VadA ¡ 1a Prendas Muy Apropiadas para Vestir a Nios y Jovencitos en los lias Frescos. B e sprta Cu1 sh u J 0 L Io urastanle, pr*Tall.&.lb 610.15 r TaIta.6.116 495 auchos h 1 I r Tda al prablepea del trfico est 'o la capacidad da las -. iaL a aeceso de tahiculas crea.la Cngesti lascasgbu¡*ntes maias, que usted u01f ea par al conocmiert1 de coausa Igual-scede con el trfio telefnica. Pes a la epansin -de'laoficinocanlral y aanuestrosco nt ers par aaasaaqr las equipos, dw algunos maseelas las llnaas Mm nex da l'anadas y trf¡Co se candastiaen. 1 Traj e n prusia l i. 2l0-s 4 .' 0.00 12.11
PAGE 4

Pgina 4 DIAR0 DE LA MARINA.Sltado, 25 de Nov. de 1950 DIARIO DE LA MARNA Cura dudosa PorRoseada FUNDADO EN 132 .APartddCoreII 010I .IomRclP.c-u¡:MPaseodM DrRSN. 1 .Ilepr0 ¡rec, dld 91 1919: n, NAole RIEr y MRR. n1W OEE*5E E EEEE. R E periRdI Y dedE.juIa, l, 1919, ha t marzo 31, 1944: Dr.e Jos L RiveraRy AtnO .EJu ERE. ,,atEdo por DIARIO DE LA MARINA, Sodedad Annima, constituida e1,ciudad d L Rabna el Ua d enE de 1857. El barrio de Santa Cruz PRESIDENTA DE LA EMPRESA: L PRE DENTE DE LA EMPRESA: S.E1I ea, n el G. D. JIrc en.r.s y Pinar. dalquvir undoo y ~u recd, D-IRECOR: pintoresa., invavsd pr .1 p., J RIvROt yHd.e d TAE, fre.E co ADMINISTRADOR:uor ed Osce1R1~Er y E rndEE21. 11 lld e noreSdL, DERCnE dE laens AEECIdE e le tode le. EIEurEC DI E.EEd.1. PrnsaELas. d,A 0 .R d Cua. Faq i Psa.'d U cidd; camo u. ampal PRECIOS DE S U S C R 9 C ION E. E ErdE y E .E rdeasi catedralE T. ...EOr EEA" y E" .EA.cu .l: eI, tE l M. ..........$ 1.50q h TIr esOrE. 4.35 sa R. l mrVi SDEEtE. ...10.40 12.70 del A r, c1n eAE IErIne RlARR .....15.60 19.60 23.00 osae se y ComR A IunR. E R. Ao domincal. 580 8.10 tntoa d 1. Edad Md. a rbia ELEF ON 0 S, de¡Rnaimtu au Mtio; Unque perdiendo, pr la Pe~nc.ad Direccin. R doln, AdminEItrcin, CirculaIEn, Centro PrivadoI EI, Re E.Rl RE. RSEE IttI. .e A 1n.o., T rs,cripcIn yE QuEe1. 1M1 edi 1EIsentida PeculiarRde1, alTELEFONO S DIRECTOS tur brillIaEque Infundieron lIR DeEd r ..A-47E7 AmnIsAO r M E. EM-1738 EI EyaiIsEran posturas d J 7I. A-47 D udminIstraorI.R.E. EW-9242tintas In e Idy.n.ep bh CI. H bnE ..A-75 A n nI ¡ ...M-2798 s utarmrente distitos. r E d. lE le namentacn y d1el popIrEI-n el pr nto, a arsidad r1-: dE it ,su,"bti,11 aria y aburd, w trO l Prd ucete Ihirda. Editoriales R.Ep Ir eE.ll un et dei l s A Prestigi hisltrio Re dE IB .~bd p~rmoumntocl. y radiin. iRecorremos Id con Buen acogmiento a la .ri,porquelE cdugar1ea y 1C P ubyug. Nuestro cnu, Ferncio Central Patronal Bedri.NA l querIdIgo eId s ErdnreAyeIIescIEorEASensIE.EEo E'Comit Ejcutivo de la Asocicin Getra de la Organizacin N.dd equt, I rm 1~~ d t ..cRinaIR h a .RI.MurEE llE bll.R E rd a .Ilk celebrado .b reunin R .y sinaunitir d leE bu. -.Rd EIt. E mubraebOnDe giacnqelspatronos de Cuba estn respondiendo a las exhortaciorodtc> uer cern n ,-I d EsE CRRII pErE pro Er dEEIOnER S cimpulso creadorEE Ela comparable;y ~ lEE t ldE lEE ,negin de ransofu. ¡. l de 1. Cnfederain Ptr.a1de 1,anci.naros ms v~11 o y d .ceCub bi. del Sarvic xtror, bao Cb. GEs"r Agile. L popularidaddE l YIhanEsido aprobadas cincuent nueva S icripcione de r a Bedri E en Andalua s R eEr0 ciRnIES. tibuyIntIE, y hora S hE SItIdO ~ el perodo dE tr7m rdi.ri;.e 1.quiereE A n dad d quieda pg d1 deEdelegad.yE psERi n DeSDIb RDREm ERin el las redaccin de ls ESlatEEr, PE1.cuale seiir s ,prbd, .aE ,ll.humEile .laEEE -Yo no creo eso, porque si fuera as, conyla cansdd de moSEitos eE y odifidroE por~ unu n1011 ablEb ddelegadS sROncadE, ISfEctficEl.esyenIE E lE Es Eyn nEs E-n ~ en mi barrio no le doea la cabe nad e. Despus slo faltar el trmite final de aprobci p uEna msa Ea_EllES. AEA ,1 1 aprecibamosp., r bISEASESESIbEENNSI~R DS, ElE RS EESISESA I .IiIO l ieAS. qO.l¡brataD.S. DIIE "eaq celebrar u el prximo mes, para que este grande org EEismo IE. OC.rdoba, AEnteue, 2 sildical r EEn mximo de los patronos de Cuba, quede inCD o do diz,Eda, M A5,S, EE EBEfuriona].teal.¡ida y l O iiEt ocial bao, dlndol cmplid ,lilEE ElE Elo y. : SEN Re vigencia .1 Precptocn lq.e s. 1. Par irg.izai, 1 ,!Inan y u.n. ElDIARIO nyrnentaE Eu inlcinyEequilibrio sindicalDIsus~d.EEadpE sg. p.sE5 satisfaccinde EOrd EEyr tativo obreros y los patronos. Hasta hora, en nREsta balanzaocia l aquI;1 E p r el E E End. s Etodo el pesol esIbS E Al Ello pl.tillo, 1l de ls SeESEE labales bin eeSna S.relElenE.s unLa Costa dl Guacanayabos A Dios rogan;lo-. arganizados C. fu eraprleara capaz de impoer s, dei~ ~s n cionaro diplatice y ec.s.lLo eE, .jt. que n0 .e e.tim LRS EIEldE dE ME" iI"I,"111 quero y CpecuEa, 4 RTA Et.ai s Eay M.E AOhEr pEg.'S1 dir E Ean oEE rea AE bn.qES11q.be neStra En La Haban. U dL. .1 g.ber-Rque toda accin efectiva se puede desenvolver P a l¡l.A. indefinidamente etS jueg o ., E l lE ASESE,.E.SrcerlE. -dr deiE pirovincia de ORIente,,qe ta bR¡I s E hall l tenor d0lI adagio de DiosE ogEa d y 101 el .bhr, s sEO ha nOpest O tIEt aetal EsO d.IE.iiS.O AS ES equilibrio BiE enterado del lugar en que en la capital, se proponen realizar s i S ef in Econjunmaz'dando". En efecto, loe Inglee Ohan dirigido en EIEdIEa por Ste dE ly patrli ,,lllE SERAndO RE¡e ldOlSItE EEEIRI dE EtA, y lElOS .vE, no IbEOEIE, RO. lE EREE le gierno eEtrEL E nO. Eb lE Patronato una:ipelaelna Peipini, sede del gobien d la China cubanoquenunca(quM S1ASlCAvco de la Costa del GualE CO E ayli b en busca dE que comunista, co alnio de logrr una imediata paz E poranm o .uahuecgagenel. El hh d que este umvi iet d iafr.secrto d s1.n. r1 q.nirpara, sl, puet.y .y ai. que ~ qell Cre. £1Esicnll, Br Bein 3. h asegurd a. 1. cpugci laboral del derecho constitucional de los patronos hubiese le0 lrgOtie El Er dEIE lE DEEmpl E SaSuer.n Er.Ed,Ire ENtEImene lon o iunita hO.qu l.e ta dl E SE S Jnll niI igna quedadO frustadd S gran medidA, p, E.iaSEnRSi deS IE hI Etrbajti, y quE nol IdI, dSEgrEiEdI.~o d l lti. o 1icl1. NO eE Sneter q ES lERI -lE lEE nEIineEE RA cEpIE lE OrRgEenIzin MA, RreS, 0no ebj lE magnitud del A dAz ASi de eS. lderes dE AS. E ~EuE, SconE y EprEtiOn) Bedrila importanEia agricla y comercial de cliudAdes, pAi.1tleEnle pirEiOes materiales de ilg gEo Rh. ElE RElE OlE EnIEStdE E lblo yIe mp osenclavadoE E'adlos.munIcpioRa que hESRli, EEnEE I¡INte.SESlegitimsD dE nadiE el CREE. traeni lE grIAnEs IOEEE IEin EiEcIo .Is EREISa lElE Rcada una de la reliquiae os hecho reEecia y Rque E han .ido El Elidido ALOO rE I. mIgabOeSR E nO EOIE tIE en. n a uaia y fgrane agresin al derecho jno fu, cotrariamnhiticas e y c d .,nodle s pas ~ P -trae, n1 lu gnf en n 1. dpoini d os sin '.In p r.d, em 1, ms c~Drn, y car ver-ERiIEIIDEiRI v.oi' Is ELag eel El. ,EIIEEIIE, .S.deEo, ERiEIEERi.EiI E1 CO. ¡praaae e DEISPIIEdad elSml, E Ael DIR, l eR IErE IIise, ISIOEE. taloquel lEu OStlrpretendOan, el elemento cataizadorque habri, d AlE1,n d Eas Ela I E Bt. d .ME ;E dE 1 aimn lE reEnIr E ~lA lEet iil.rt mnlE le O ycna., A senrmeS, teeE ime, prc¡P ., cr b, acode 1, Confederacin Par.] de C6., de 1.l Ilainotlzd p a .JWnvar-. e. rqye lae I. eoncuh isigneral d 1 a regin, Inad .ai ~rJia, y 1.g, pr Ita p. 'a.Mx gran Cental Sindical, actualmeniE~ S mminntl proceso de integracin. tral dIE Rolrlgo CESO. DeE le lllin 03 Aq E JtifiA ldeE a dEmad q .EIirula 1o lo RE EId AE1.EApueda rdriE la e.ECISISdEl CEado EEEREa dE ErecoEoyyrosas, lEz DES, u r. PoderesREPblics.. E aEIa lE EEEnEiadIque D EM delEEir -MES Arthl dirigild.I.l O io Eh 1.n ,dad d dfendr a librtd idiviualy lalibr d e vmpes, 11, aofrIciansi elvi¡(,,¡, ou n csind.p .a. eremediar. Asl 1 sp~.r11,L¡.m esd lanzado un ataque a fondo q puede utlaren 1, necsi e ede eta n du ya rt eemrea, raudal der e setnissy veenevinuado !oe ePenist.d .cett telt r e ~ z ar tran. decnad toia dofaieprteas .1. que rm-i amparar plenamente e ~u derLo.idades rnene.El a' -bsa t, .reja., y e pol~ ~r ah i 1. Mchura dere s consiicionlc .juntoa a principios sociales de esta nAtUrArazn Y ~Mciuslre udre d. -s: El robo Me oro de Espa a l_. as: ,pu or. ,6,2mic, para precnizarlan1c. a apolitica de v adagrande. ]itcahst-La reu a de hoy de la CTC I.ts .r .g dd d alsniee d iarica y precent.,itn traordinai UN rcprtJ 1. 'un "1 er a d n lDsNE EE EDEIASIRE .1 E ArEvE ERIO DE LA MARINA:E.1DdEE. s mo E por 1 AREIl oD loy encuentra covoca llE AXVIIIAS rEnl LAESpIAbAS .e lEd, IRS A Crl P idSOr I el CtadentgREar EIndia, la R bIdE, la T re del Oro, los comunistas espEIaIIlEeEel EodeElEsEai;cmofu snau l del Consejo de la Confederacin de Traba ls ¡a¡%¡gias d a Ordenel rito Comercial a coecianes e id1. Cteafi .h bl n d tad lo h -llevad Iii m.y, pr,$. a usil in Frnc .aor, d Cb, 1. CTC, d re s. VE.l co se des hrial,defiairon chuaraete u.na. apoliica s~i y econica, cuay a y.1 1,,d u.asdeo io a1sblilsd e lmrsdl vovr.ne aacod o rbjaoeydd dIp EI O R l E S R d E O E P S I P E S E N l S EI E l A S S EIE S E ll E S -S .-du e l e E R E l l O S e d e l. -g9 E n. r o o d "l C e s a - c o r d l s, -Rte Sq u E a D I E e E E n .l I E R E e O Me s i n s te icacia h.de epen e, en principa meid. ,delI n entenimiento .¡C]. D e si .ab .el et, prgeneral de la brigad, roja epola, que a, menu.nse Vr coeurida y animada. Ma, m quiera que entre s sgrandes i rDdoalque OEEnDbr e SlNiOque orr pStrab R n Rueda, nada menos que NA 1, ASiberIa, ha 'en dicha a amblea no partieipar ninlno de lo R e ¡ pZ -RE AvidS cida teio hecho y iS, dificil e momentos queO rIOAEE, lE S ea, l Inf dmAIEesO, gradoescapar del inferno mist rovE a, ll eEn do a Par li o enm sindla Ce EI r l Eeo pa r moml n,,d conocid, vivE el imundo,1,S l n eSEid d d d r vu elo, y la eE fir~ iA .AS E l t lCEiEshtr e RlIe lOE a odo 1emEIycom e nle. ndo a publicar E 1 llE, lE. lr E lo do quS. E s a ea un CTC ba, R I l e nicam ente E6C SalA .es ci udad,osu MemoEidl O mA R E h ubDd T nR,y u E sa, co 1oslermente o urriaon deracin Paona de Cua, ahora en trance de inminene culminain. cuada -igiantiv -'a lsa -al.,.ePar -a .copfkfr. ms utao, ui quir r a ..1. llDIARO DE LA MARINA e E.n.EDE E SAE EASin EQ E E Eu daEH AlE GoRi.Q l pEDE1. .SAElrEbdel.,ordelBla.naE Le RtiE E r IRh. IR l EnE.dA l.parec.E ORe liSASdb .AS IIAI o Em agi ,e E vll il E Dq O AO. E aa .cunilia bien,los deLEOiS .rIEuS delt ie,lSdes EaOr nt. Miga.M e vO r RE. EOIESieE asEdeAtanspO rteEEEAiE RAsE EnI [.daRE l E elEl .domin pblico;hahRrlD EEexpli eproceso de ena, mejor xito d lahsED aRpirRacies diprletideR Losuyroblemas Metransporte e v1 a -a Iz y a dnd], Ut parr,1.r opr .n0degenral, una breve observacin ecaaada renirLA informacin de los Ministos de Hacienda y d Taaoa eao "adrd unoenrn:e aro lspicplatrsd,¡ .aCquerimudos.qun. P r .me 1 rd, 1.la riperidd del pa: la de que el d bl i EE ERE .hElEElE ,EDdEC .tambien r aranE esD E .Memoria otro hechEi S Iga P ER al t ri atrMiO E Esin Iobrero AtenEgIEase cOmsI Oe. d a E1.I R Si soA ElE IEe rats. d. 11 lIDIEtranvas -a e-R-S Al i.D y .c. b con m EslO e que debe de poner aE pAnto en lo jefes rojos de tSdoi IinleEble Patrn h r.cEerdE y de.isiToCs,E E AUd.buSE SM Eros, S. A. es i ESpiE1t 5 l .,OSO .EAIDISor. de nos valoreo, en unP S ail s hy el mundo. el asEint o en Triflis del Secretario de CJlltOR ln d e lO RApblicAO RE LO l ERque S los p r obble s e mas d transporte onCbub. Pulde afirEars qEniguno de ,tedrllu y torre S y pE los E p Partido Comunista Esp ol, seor J l Diez 'por los lEo ll Eplementan, y que delia nElher juego .s .s.n1. .e¡ .ae e rma.bltabo sm. cmplejo y ua idntd que r', elyb, rre" de S.[. Cr.ulo 1 r. o, pa que o. eribera 3. que hba o-. rid etee caiyt.y1e trabaj, alargn el i n d l x. .1er tv sni evco tanpre e la;yrrel e ai si o ila ehal lcotd cnlsnio nvao M.c." IQu horor! ci, o., pronf. y 11 codi ala.ninal IddffiUj NingnEpEis hipadE SidoE.eE ltanl a eaEentRyStil,iEE RErEtEnarlpo ,l SlsdEdaEd servicio pblico m, deficienty m lleno e dificuladtrtaniz,. """mleE lDEene.lOarDs DegadolChalbaud, e I dor de la patria IU -yI ciE naleE de toda IIdi oS. EstaS deficiencia.l h baE lleEl Sd o i lE a C ii eplE D D eE.Oig AR. ., tlmx lau.¡, Ni, CrosProSoari a Preideca de1. a h, e.tranisportre 1. s.illa E N pe. .,e]. de l Pta, j 1araYeeco ln, inpiad en au 1 .mpar R Apbl .E n Sa i -Ri El rvE -AS OE r pensar 1 E E Arad del iEl EEDy EiR hE OD ER S dbE d IisR SEpElio Ely" "rD"-Y'¡ qu IE l o 'E IEnEAD E D pee radic el puebli. o lEn d N.,bSE dbrE, A ,a SE RS EpIO D.ra Suir lE da IE Rie As EEeie no lE p Dn PE pr AEo.si ele l 0m1xim 1 l AO ESeS A IS.I id te cada a1 E el bienE tar y cont A y capcidadde unpuebl paraCufri dca, tra gcr ,,,e od, tra. .1laira ativo d creacin trecp, Ecudor --L eanoh. .cusiado d daelmusomaterial d vios ~c. .nqute, :epidant, ¡,rtos y b,d nrsJgl=smnt 1, puerta radoro, cae vi y cabardrente amdq d1r.bl .m uGbeno pdn, osque ha n io m~l sirviendo a a 1.poblain habera desde ante .ecreta q. fr nq .1 tacno del alnado el Exclatasra. Coronel gec, ata (n-rma supreais gresit -.a,.r.1.o o d.ndrcho lo la d, 1sA S d e Repbi C E. Sd que EDtrd. b DASlo en. .IczarMh.Ea ri ,ES j~,EI.E Es CaOs Delga Ci al aud E del exisitir)1.Ai Ire IIAde R C DE.rdOS .RE dl ,anvsia a oeind aPeidnicm rrPeit. 1,e armaquetralande d1, Intel an,, mb, dut, c1plir una pnrota alonal, ronpda. Venor 1. a arifu, a¡rLen C ab enee1.P. de nc,~a .irh P ..d.i, nr ade sque aenden do iimleo d cinpreulr ns -b .1 nel ac siunst.re nusuP.b i,n 3. tuetud -.,ar-, .¡.¡o.cpror,so. de a ui. h. i. trodnai;su muro del regio palacio, satura el mana, el coronel Delgado Chfanotu c~ or ucfni as a lrael P a1hrila, L ccase I. Y ss zi:4d a pr 1 poblacin ', h tiplicdo, y wen reiaint h id .ch .Y, e Muliente.,n l, msm.].,es que entia el deber nacional, el de re. y e rginn de fcto fu encarga bertdi de :Contente. E 1* lu 1. capiIl, cuyac easin giatsa s industriAl cuo urbana, se ha ospn run V., personje de tanta cuperar el tiempo pedd en redo a tres jvenes militrrad; trii -cha emancipador peri treien dsbdad .z .s liitrfes prximas. Empero el rii rniri edsmdeva. y.'que d:n vlui sy despotamoa par -, virato militar le gente ectrpte -les mi hbtht.S. edati un, segunas siendo el mola.def, pa.d s¡%l .p., p.r el constant ,dei. le lorcnnonu a fis~nm .erLa 1. Nacin ene1 plan conimet j. venverdad r gerra de e.,¡. qe y .da dEiI SEde IRx nImicoEyDespiritualDqueI1elSapr dr deIdIt. trga, contuo El g OS AE i s spiEitivys ydedEl i. dtendidolcvi El barrio de Sana Cruz ,scm 1la-rImpea 1. puebloe que ContrariandoEtodI preedente,IeEpor unnc -en. a cn d. L. c. ipele. r 1 eplicar ms este cudrAl dessroRo,EbS un idad dentro de otra. S esn9 quieran Perlo trDl nvit o Chltarde, enul sderal.Esto explica la atormentada cmpresa pradna de l, trav, ais na dad lumbn ecicosy le etrcas a ahd y d.pCon autntica vocacin de ,eLadesarolla u ngobiernode mao¡.hfitari d Vene. .el, y .taupa.deiend grandes c,¡si cflictivasde inu. IAbo, ,que 1.s div~ ~ a lcn que stsa yhsta a.Irad1.tad, sucl dd principal er 1, finahabilidad Y ctn Pltc ssy adll e.etolnpn ner ncnes satales o gaban tra ros, q-ueneoa rIasm i c i,ql e .sbtt"as. a -11.asenra-to d l un ofiar de 1. N.g~a venganza ninuna alar i . eri p -fan a re.ntracer ms into r e servicio. riad y un encant nicos. En la momento: tranquilIzar los nimos ga en la regDuridd; caig, d~niblidd de u. er lu, tatare as .ha, e aua arren pnlteeuece ocrt acoa dabFrea nl cvlda:eer inenqese obiae l o. Po s aree tanprt e mnbu ivliaa ninc mdiddn¡.c a ] dlAtd nx, 1. 1.yed. dejar ~ e 1 tiemP. e. tet I r de 1. teigecias de or lo n ble Par reprir e rdM. a. de sd-syJo~sTpsEEs E en orio du Es l -rdos simpaia y el c r s n rr Poder e = 'nad_oon. t.idd.gni. la habart de .vid.depc • : d cncudadano res osbefrtbcoe par oazre. .1e rguliad, del rept .1. daMcas, q i q e tom.,p, .s.)t y dn, .a a sfileicro.1le tudante q-e ve vanzu rel .r.art ear 1 a.cbncipiacicae, f. oordleemg.Jm nt Iun rch sque dptermie, .1 hbi. d dad e unin aJv., oesy mls tat del persoal. ms inficlg, c~flucid pr ¡,e persn-. ee ~ euai a e mean. do vr del hnesido. Jams n trien -avd enp tr cvidble a. E eiordn lborl yen l odenecomio tmbin -s n te3" r uriS,ya roiontierro s td bus brutal,toda violencia aric. S han cartrizado los rla opres entre PrtIdos, bu Aliad-s S. A, hn id eileode grades conflictos q, las ¡oler1. caraI d un,. anon . 1 r S. ru~M -y.m¡.t. lleg. 1. .£.e -. r plrle pr 1. lentitud i 1. lno caben constituciones ,enions ficialesohan pdid ".resve. m an .y Ibll Juii, eje de un. mtidad cnstituc,nal deeda por Y lsecsoe.A u o lclo legales afinr~ .en 1 prctica y liSiVEEiRRdDgEbEnantEIlOa 1rTIPatriaeEr1-laEun-iEad e ins-drderEIp. lo s iioionied s Sr ctiRs fuerE S ac eida PEl l ES ANpobar, crearlE O litucion DevCnReIreAlOidA ciaS deo1.A que estnMuereeDeEgadoECh1lbDud'e pI-E .aS.EOD AEpoEr IrdE.,SAgEi, RDI, OIERoio lEEPSEE -cAD a pilla¡,IE .V sol Er EOOSRiEOAR S Ecrr E p Or .,rAS ls, c dol stad ~ticSehso l; d .e lE l.EE lE RaE rD Os sr ale. tZ vivRIdAs ly barrio bi er, s ElElIEdo P DosE. ciudad-oARI D O el Obhu q, .u .I r pra l reta lo s is de transporte urbano hab a reb.do E1limite de t -A nombra debelO o un ilAgr qE onetrurla, carretere I s rrocarril .una.-e '¡"¡r.'ihIAe' A, xitod, D rt lId.d, porq e b1 ,urni e pblc.convirti a n judi 1 aciian isestablecer rgdios, 1. et r 1. nacin ¡dad. El E ertit enz inpsitiv menta, bu an, e verdadmi a er cecer y lrcificar pr arcua, practicar h stca .er¡. del h. b, ben hb~ t El o saEal[y.A otrnvis, se viabili E1,R-,IEubEildREvielliREE ERA, AlOEOSiESAOlR5sinAdEtES yAialR.EciudEdeIyE P.,Sw, hEN IE y dilt" p r 1. hAscaruyoy chno v sP-evestnpent andbeelo ¡al,, dr ~ Id Sar a eresat,. ounvvi a Es .enr ¡-cn e.t-lsgnrcoe. h d e h I d "sratia dctor" yse corterv. ls dista: licnar en el P ei;cnsr 1 S Adas d Bal por ltima ase d selo o p o m i I S O Sar I a p riiSaS E s1 a ret-rdAS detlo AI ble s p RstEs Eri Ei.le "L EEiM a d Es". A ERIEC d AE rE A OE ;bu a, t .plA lO s EE diS D EER quSE iZE er a A M nRA de tendido Elecriiginal. pRDzISE.op sE:SI E L PEO EEd lEErEaluArD Es DoIOIId pESE RIEOD E IE O -OSE hntdDelad. S Il. E C. baeed r ,esnu Aq 1E.d1a Mnd End Ee5hallaba el c Entr cos ls; o r la El p ceIn de RhIsE s cielo m tutnlOR Os averente lua inoIp I iy S i bEc Is lE .¡ .I, b Du ier E As. -r til de 1. India s, yst ., de. tri, Esc~ ica r .Ronealatient deISMa ¡aor5 m v 15 D y R AloaA 5a n V O taEA, AE RA pag ogaso guo;qu sea rraa s eismilons ue uber teid laAmria. aca e cno, 1. cu. futuro, y tratar de que 1, ne s ta tw irdicr, hcirt 1. ffiil d cd£ qu 5 1.ga m r dEubasde lslOnSiEs Eib, odjdilos .sda.dEiA "SprAea. IAE SEEIOD EmE eIE dasi r u DE lOSOISO N: lii si R DO A O C l El caa n ,9 uese s(irian todos losanvias -720 r bustablecEidoREsuEprincipio,Dsalud -11, our E 0i101 -i 1P l.E E Sef lesos er ssible S lo paltico. la ve PodenoA s;SyEqu. SEa iEEefectuado l1 PagS dell nbE ibuobIAOE s Eun Etransente, dici dole: "fao iA DbieEdeEad Oalt ad an E, E Er OSL ld ~EL.dEEA SIDE iEAAI e.E-E.I pdn ¡,a ad lgo": Y s, que de pronto no trfiuf. de 1. W.,er es mo r. N L 60, 6 es la entlurena espirital dese l: gS -s a rcAs n i Ioi a sl A S E I S u sE pE rE Oo u 0 yi ISipa S a r rq uYlaE E EdEbIi[AiEg ier ia al l ue s e n t e, Ri sb r .E E OSliEE Da E Sa di e Et E q u sm M e n tee l ¡ v o d e lm ist e E RatS de razn p e tenaa llo EdA dep.tim,, eio iEfetiv cuando. l E EDmE EAd r. RE, lEaDrE.an l. t1~.O DM100 Simultn amen con esSaiConveniente Assitucinde ~ malservicioy ErEirIyt-,rDA E pasarp iEE trbtiE deI redAE di EPr. equ1e E D vi E IRRNE rtE .s d *. E E¡ EOiE O SA RS P.,EoEOiE RSlugRarIDrqueentee PleRaNAdivAdU Y lacolectividadsuniadad ndOdses E hEol, t po tobueno, e1 adu) Gben s ha pre .cupad e oeer& 1 ~~ el 1 c .noteri. ay f~r~ a ld., a. ejor. 6 er bj adet:rha e.brdomintanes S jA mIE O prg eivod,[. .Eid ide o ibIS A iads AS metAeE E Ei i queietornar d. ElE E ElS O E aElr Delgd ChA lb ud, E 1ilOA ESeEiA I saa .e liEiooAEEEEOpmRmi. IiSOOlSEOSEiEEI S IEEEEiEh RblEESRSEA ElIIEIISAS 1 ERlDE lES ElE IAEN ReEOEIEIOEEEEERErElSOEnEII, EEsEISEe SmiRlA.SIlEuSE 1111g. rII sSIAEINSRE R Y e e etareaidd n a qe esams pne e aent dl omnde estaba el guasn. admirablemente secundado por sus suprimir loa refresco litar. asrio editorial sobre los grandes males y vicios de origen del transporte A alta hora de la madrugada, distinguds compaieros los tenien-esn nie POarala memoria del respetad ,1 remianso de la Plaza de la Cruz te¡ coroneles Marcos Prez JAm11,1 : d mimo amigo, ferviente homenaje de lurbano que deben ser sistematicamente erradicados, que se nvestigue de Mayo, embalsamada de azahanez y, Luis Felipe Llovera Pez, ha io admiracin y recerdo. Para s e y debaa-S que deba SEr esclarecido, rpero poniendo por encima de res Y rodeada de residencias; 1m. desarrollado u n a administracin perjdW 0E¡%' compaeros de -Gobierno, voto por t.d sl idlnam¡en osoi, cs y partidistas el buen propsito de blto delicioso, sumido en el silen.jmlr lo u .cs i usy ltimos nag que continen forjando los*gloroy el H a '' b r cio.donde todo convida a la meco en nuestro Coninente ibrico. .REwrSEScaRos. &o destinoS deVenezueOeL Y epar a .Hsdilacin, al recuento rememoratiEl dinamismo de la vida, de la a PEOEde OrndEo mifitaree, ue nceita que merece. vo. y a la confidencia. vid;conan Ecomplejidad i ye y eso-5 illogoey ohuanis, deseos inlas Naciones, que no di. de Quesada, he de ,Rl dir que este como tampoco la tuvo la acuerdo de la ONU tieide a afirde una poderosa organimar la solidaridad universal y a ercitiva,'con la cul pudotar a los pases democrtiEos de DEOS sus decisoes, aun la tierra de un instrme.to que de la rapacidadimperioasegurela le Soncrile entendi. los ms fuersI. iento y lapaz d¡Dmund, Des de: Espaa___ Por Luis Araujo-Costa vidas parale las. de. Lamartine y Castelar RCO da siempre toRo y "Curso familiar de literatura" tan ein adecuada a IDuchas ameno, tan Instructivo, tan graA que, sin tocarse en la dAble, tan completO. Hay algunas Y aun tocndose, sorErenotras produccioes dEi Lamartinen su semejanza.Pe= .este_ persodo de trabajos forzados Lamartine y en C S S con que termina su gloriosa exis.t, la juventud deunoy tencia.-*: 'g vEy leS '"MeditaciLas obrms deCasteiar entre 18I aatdd es pnt icFsy 1899 ocuparan en su completa dCo yoE r 1en Francia eumeracinmucho espacio. Hay paa Lamartine tiene que un tema comn a Lamartine y a los trabajos forzados de Catelar: el O riente, la Tierra san. i despude l e rvoluta. Escribe Castel Semblanzs 14. Lo misDolsu contemporOne el-'ra ilippo a, partir el golpe de Lippi", la 'RuEia contempornea dePael 3 de nerode asunto O haratado, asiSmo, os do e Ogustala vida Lamartine; los "Recuerdos de IasuntuosaEa ecEaa a l o iss", el "Nern", la "Galerais t. dDI emDe rae Elo .iga de muje"es IerE y los sEl a proucirmuch par vitomazos de 'Hiatora de Epropa en L el siglo XI", donde el autor, al ie be nacido en 1790 y sealar eaSS motivos, circunstan. eSE. Lae Deiaen cia comparionen, hace una exEaeoDenia enEtre cuSNd ~dOey erudita DoS la 189. Castelar ha escrito istor EI O lode Elodasa sd laints novelas en lsqe e1 cn igafa M s edneI influjo de .a R EDN d s, oS IinD os saE r liene sdeEOnE enns de poeta,.es un prom m portan, oa ~Letsd nr inrable y un erudito de LO os.fcunapaaEsl SE l. T.1 vez por eso lesOS l ss a elsditeR paraEleEtodas empresas finSnEl oE se rnci Vsie s Oara eon ingresos no tienen poloet n Franet,: Cllemin, ~ose, sfueEte ueel trabajo. OsO, Quln COREE, eigso OC SOElOs nERE SIO ,E-RI. o .'l~ ,cuiosE ECsdArsE. aselr Esr SIal ~ EN. coincidencias-con Lamartine. Pero artCEEO EEOARueSri soEtenien, claro este, a generaciones lrAIS MEE "ICSctria COditeRaS. El francs tiene cuarenfrEan", E OCs etS; y Cdos aos cuando nace e. Ciid", endosV o"Rmees d isel aes ody y cuando el ESE de i", ER SO m m e p d E l o l lbandon la exi stenc ia ode", unasHIs tornia;d la c mertea e'130, le fatan todfpih 'iDstora de Turqua", dosL -ord Bo.de el RAIgraE Os doria de RusEh. las "MeUL nesEadeI l es o ~o 'la "Correspondencia, e RalaREOSda El Euro dSC EA, ED E ES Epara subsistir en dos hombres que sts Louverture" syDese enla n e pea hace simpticas*todases que sum eLriuntos ~riobra nmco oo o' iel futurode AmricasSanchrS~o EO l AE dnen ~ dos como los triunfos i lnzs e la q ud neoN eas or llibertad sublma4osO sell dde OSafati OdEOC5C A us Ay Pichncha, en JenOS P y lC Erprolongado res de.esE, lE dE ao.ieagne, lO. le r cia floresydeabidura,

PAGE 5

3 reaHabarera Por Luis de Posada EL BUSTO ALTO i(ha le de tivo -l jl LQs m Elegatges > d e conjuntos Pgina 5 bado, 25 de. io la. retain. Brta Arocen*, una jovencita >s e*~ ospaffieron unoumbo a Nueva York, por con el sito de Paprmeroe, da de su luna nuestros mejores de&os 1Asilo Truff in i deStelv Estebe Luisa Sierra de Lsao de P Iastb9l lrez de w O is de r.de A. dam: Hortensia e eed ?dAcede Artculos inmejorables que por su precio son una LaAdano sk.Be*olamagnfica adquisicin le 11 r J s7Ne. r=t rrzPrada TeEsnad, Bib Du leGeor Mdld Te Menndez vu-. MiW aPila de Re. dedla Cestos de Metal &e Edith Lma de eedez de PoS u esmaltado, a de eRosado Llambi. 95c c nau de -M.r Lere tL .: .En tamao de t5" por 1l" Paqeta Scex, ie d eln por 81. estos prcticos Cestos syeoeD e ASo1n Seas LSurez se presten paa mltile e Bceaezter-uos. n azulo,vedettamarllo ga d o ovo Vzoso, Ana o turquesa, con -llores. s de VolNena verr M aen tMe. SedefPl. eantae Ba Seheann, emly be. la interesante se e Ca, co traje a. ta Sierra de Bilbao, tor de eExeaor" y de Martnez MrJuegos paro fumar del director de "El b de Agraeonte. en Cermica, o d Sierra dea Marty de Cabrera Marcos de Ases-i. Te picas e lvo de Varona, Ana Ida, Bertha Lendin etero, Becee SGnz. Cigarrera de cermica en ,, agst Pez~ ett eeccceccslle u, Lam r color verde1uerte con la flor rce eo esde cWila en relieve y los Irco,,eta Valds 5ar-n~aode ce c tos en ono.charlreu55,, umSean~, eeececttessc llLdese aeV se.Una combinacin ksbls1ollado Vld Rodres. alegre y un juego muy til i de Al*al. edecorativo. ode-seorasjvenes, ont de Gacea i Sic cle aia aBajo es.d.dw Benavidet, de C Tet Al fi.ez Herrera leu e rndez Si trez Cceres de d eAln ___ ldadeCian leo S5aebnz de ede mende Setene.Collar depeorlas 9cteo Cecheb Ee. de tres vueltas, a t enrot Gaby de la Ri ino.d Viurrum. Rett de Avila,Car. c50 Con fine oece ¡de eEbac Uno de los adornos de fantasta 41Ne Cca det de ee ms en boga. Un collar que CrMepa Brteaceajseta al cule y qac tinee seis perlas adicionales por eBl eteeedm n si hubiera que agrandarlo. d y. M omy. tec, todas cede be le preciosa: Cristina es, prima de lano ele Hayde y CariOs e Peifina Agull. rtha Borrell. Leonor h Chede y Vivien Nuevos Paueloscon be Norma lefn orloguez lc'C eta1 ,c"rillae conchas, a n, habille "en rojo. arcos con traje de En cuatro dibujo cese Meee Lftetelinol on oria de concha! esioncadas~aaraVtori y dibujo d Iores al borde. eneazul, ojo, ro. veebe Son Panaelos muy nuevos precioos PnImPanaD] los grndes slmacnes de v-enru y ar s¡la le gINAr UUraC ofrde apaests en seto le, pea elese Envases Plsticos para la cocina, a 2.OO ctjuegdc.ea Inmejorable para guardar caf, azcar y galleta. En blanco con decorados color rojo; en rojo, con .blanco y e amarloco detalles en verde Tapas transparentes. ilede Cee tees ePus FE TE,,RU[A TE^F.: A-9017, y M-232 oV 1N 1 9!

PAGE 6

Pgina 6 DIARIO DE LA Celebra sesi'n P, Tema poli'tico', en Oriente el p Por SuAtifim n -LamemoriaInfiel deAlcaldes -Olvidar el pasado. O eho, -Zayee y Gcaa Trata del presupuestoee grupo A see et olvidando-es lgicomo si la historia no existiera, y deos yuneriaienlo Ye e Aquel libro de Aldo Bacoco si realiente el cubano no ron¡ctitulado "Cuba, puls de tuviese memoria.Y recordar tan SANTIAGO DE CUBA. (Por PreSe conec poca meeorice. Pero al publicar. slo le que se quIl o lo que conwirdioal DIARIO-/ El Consejo Palacio que sele. que no fu lo mismo que al viene, es ya una pequea enfermedeAlcaildes d Oriente se encuentra vincia de.L lersele, n etros polticos dieron dad de-la peronelidadepero intenen eestn permanente para estudiar tendencia.d en la Imana c de demostrar que te.ar que toit -el, mund olvide. con los nuevos presupuestos del GobierFuentee nan buena memoria, publicando e cl ltresadoeOeque e a lst le conPnoerornciae-l m. .-1 continuamente pequos re'Atos viene deew"eeer en, elpasoc, eepropoe nicaelceidee cHluic lAdee n histricos para puntualizar est Aun en'm.pra prxirnO pes ya;una "ae, eer eh d los dercolde la tedeitnI o aquello, locura. En es estanos. Cn la Qu'&'g os, u ¡¡ y stro, de le l' eepun Por lo que se viene escuchando mayor tranquilidad se pone en pie replioot-deCub ayrse a le capiaYeae-A csla dIe. le cia en le-i a. l eun aeor, eaantemicrfonoeae n e aldeeie ose ue tiene el gobierno cn a esto reparacin eral del difunto Met eaO, y dice muy seriamente de la provineea. crteliada, guel Marian Gmel que en torno cosas que slo queden usarse cono Seguraemente %ut en prxima Sechoeloze. a la"causat12". pasando por todas pruebas en contra del que habla. sin ser redueco en mucho mile di, -Calba las variantes de las agrupaciones y Cuando laegran dIa, la perfecta a aePe ppeylprticularmnteencguae fobias, se comprueba que vuelve a para muchos ser -no meneallo equeecratier al pa doa. l llare-a Oa c aceeeeccccpc icaceaceteppceceice deiceetatee politilc$.-Gaceta. o l'A o reinar la mala memoria y que muobservamos que por el con3abido rr onsar .so chos de nuestros polticos en su ildesprecio a la buena memoria del re etei1ate genuidad para este tipo deihechos criollo se insiste en meneallo y meRompe Gteero Ochoa een la morales, creen muy fcil actuar neallo, hasta el extremo de que ortodoxia ] tliberal todo el mundo evoca a la perfecEl lcalcde de Holgun, doctor "Guae., cin los episodios que convena lrro" Ochoa, inform en Santiago de Inconformidad de la vida al propio pariante. Vemos as Cba al corresponsal Gareearehaqela peudente csaide t lile decdideosepaeareelatde Incdel ececite e epi-delPice Cbano(Ortodoxo). Acomeaa seccin femeninad ern yen vcaanemea eadelaeacinesei e PAU con A. Jacomino da pr los hbiles politicos de otros ci de Ochoa .ee del pases, especialmente en los Esta"Efectivamente, dejado de ser Cda e na La doctora dos Unidos. y Francia, es depreorodoxo. Mel e ade eed ndcpel-tee nellyi1,9etambin doctoras Catalina ciada aqu, y Que se intenta. muy diente' y nme a far a ningn la Costa de Pozo Gato y Regala Camin Comas, candorosHmente, vivir p a s a n d o otro partido. 'io o presidenta y secretarias de la Sec.' cuentai a¡ pasado. Puede que u En las prximas eleccione me de',r.-e cinFemenin dc Partido Accin da aparezca un valiente, tire de doaltaendardaemdexcleeiiean del Unitaria. se han dirigido a su correlos cordeles, y quede laescena coen sus cpiraciones, a mi hermano inmediete ligionario el representante Afredo pletareente iluminada, con, tcnica Emilio.Ya no me Interesa nada Ms ra entrie acoinopresidentedeee Aelea. pemejante a la de.Guevara en el enel cuadro poltico que*eo prepondren deandandode leleslaecimien TlabioConjrelotechosdestapado ichosdemisreigos yyoes-e.05ctualdi tope e efclieela peartie 1.pecrdadpgeelala istaec. cimarnoeea l e ingraceo dePicaiteedecm contnuaciPn tranacribios:' No sera mejor insistir en el Fernndez y de PelAyo Cuervo en "Muy distinguido amiga y compa-taao u n ammrapr las filas ortodoxas es un error de La comisi En la prensa de la capital; con fe. ciertos casos? A veces un buen o¡e dheano* Emilloaica te darver, cha c5 del mes en curso y en las ¡vido es un modo perfecto de recore secra. Pee le c ca o; Jos Re formaciones que se refieren a la Cdiar. Es excesivo el tiempo que se ms en desacuerdo, no nos vamo c i drC mara de Representanteseaparece que gasta, el odio que se siembra, la para otro partido, tero nos saliros., c deCe de lscutiree renroyectodele y rb separacin cada da mayor que se de la ortodoxia y *deptamos una aceeegacedente del Senado pytendente a e establece, cuando se vive domnatitud idepepdieaite.nos de los lizar algunas modiicaciones al Cido por A tarea de recordar a los laica, digo Civil, relativa a la igualdad cidems sus falas, pretendiendo que tseenad vil de la mujer y del hombre, usted, nadie recuerde las proplas.Esmu.,. Eanesd4 repreene tden er Icia y cho lo que hay que hacer para dcnuestoCitlilPaieccl01 anc lceepce ia deda A BIN irea elEstp tuvo actitud contraria al dicho prjarse arrastrar 0 esta denuncia, ia or iic clll elie l rolcsanede]paadd, qie lleca tnletssor yecto, al extremo de solcitar com-, -VINO BLAN Y TINTO) miento en probacin inmediata del qurum y tac Veces aRl19inconsecuencia y a BODEG eS RI j A N A 5 diez Mil ve provocar, consecuentemente, la esdea la frivolidad. El ejemplo del Sereciendo de de la sesin. or: "ven la paja en el ojoajeno CENICERO-ESPANA escuelas, de Como estamos recibiendo al resy. no ven la viga en el propio", que posee pecto de ese hecho protestas numePartido AcnUnitaa y e insde ede onearpe cocr e ilo-dei-e Entrevista con el Premier la costa d tucone pfemiestas que propician te. bates e intervenciones.pciticas. dej d sec da medida llamada a consagrar, e Recurdese qu lo pdlticos de e la Confederacin de dio Subir i la rnctiea, la absoluta i ualdadel nCe ejor mecoria-asombro a en ocaJubeva P e a peocls dai ue ti eccea. le. iuc1 ioqu uahatnd: lr-Jubladese y Peesoa de&onae p ccn-' de 1940, no. Inteesa iacerluts alue-ee Ccb. le leni: Arareal siende ficiente sobre la conductateliciera do Zayas y Ramn Gr uScan MarUna comisin de la Confederacin de iodos lo y progresista de nuestro paltido al t, utilizan esa facultad en forma Nacional de Jubilados y Pensionados En 'pde respecto de la masa femenina cubaque vigorizaba su posicin c ce de Cuba, que preside el general Dala Rep lic na, Inscripta en Sus registros en abrcargumentos, pero que no los pon i Glaperl, ca eeciitc cci ellecair. pr eclyeexpilcalenia en ridculo. Porque la prime. gecGtobierno doctor Lancla, para que el cas correspondencia a la obra realizada ra conidicin de una gran memoria tratar sobre los siguientes extreios c e por su Ilustr jefe, el general Fuiel 'iclis i ic Solicitar la ms breveaeilecidn Al termi genco Batista, a favor de los nobles e cte dcc ccdar a tiempo del Decreto 3138 que regula y benefiriodistas c objetivos de la Educacin y de la todo lo que debe ser olvidado, pacia los Intereses de los Jubilados y Estado ab Asistenca Social, temas siempre ra recordar tan slo cuidadoamenPensionados del Estado tinediata r esencialesearc toda mujer. Suplicste, l que tiene razn de ser reProtesta de laAsociacilne edPMana mes a uste por esta razn fundacordado. co Retirados contra la "Ley TapIla", de realizar mental el blico esclarectiiento de .que afectRsus Intereses. tiene un al su actuaci n en esa oportunidad, paA los poillicos les est haciendo Mantenimiento del pago en su ra bien del PAU y tranquilidad de falta un bao de nepentes. cuantia bsica legal de la* jubilaciosu miles de afilados en la Repbilnes y pensiones, y el abono Inmediaca. Deseamoi; aignificarle, anteo de to del treinta por ciento que P#N driiconocer us puntos de vista. que esATENEO ORTODOXO,EN NUEVA da a los Jubilados y pensionados del Par% el tamos confiando, de antemano. en PAZ Retiro Civil che, el eue cBus objeeiones a dicho proyecto Slcitar que al hacerse la designa. le y ier a ley sean, ciiplemente, formales El comit gestor nacional de la cinde Interventores paira las Cajas componentei de procedimiento, ya que por impe-Seccin General del PRC iOrtodode Retiros del Estado, figuren repre-.ninas del rativeo de la Cnstitucin y de losxos que preside Ernesto, Stock, sentativs de los Jubilados y Pensiotratar, enti tcem #que corren, como por su coneorad calerizar phlcamente la i nedos unidad aut diiie depoletico de ahora", etiiclativa de' seor dcardo Martn Interesar su concurso p ara a aproicndo. MAMO% cerrado e caminoa todiaotrit de orgnizar el Ateneo "Jos Marti bcin de las Leyes d Retirp 1C especuleciln. de NuevaP az. municaciones Retiro 1 tolar ei Per e E pdrandou, c otIciiuedand le Tambin dicho organis cest ira, Cvil. Seguro de¡ Congreso,e! d de Merceee ffie;en rbre del C.elir-bajando en la orgnizacin correslas Fuerzas Armadas, que o it visional de la eccei mpcenida de pondelie de todos los barrios de la tramitacin en ambos cuerpos cole -Ejec It Habno, a ea cecipAer capitl. segnl ecomunica. giladores. Se propone a la Cmara dePrtid( el pago de antiglieldad a (uto) las Aux. de Kindergartenv aMampsci segn se o Ha sido presentado a la Cmara de las oficinas Representantes uiai proposicin de PARTIDO NACIONAL CUBANO nado, ley reconociendo a la,auxilares de No se h Kindergarten derecho a percibir sePOR LA CONST TUCION Y LA REVOLUCION nueva con bresuelt por antiedad, al Igual que mes sumin le vientn percibede leas caestras, CONSTRUCTIVA ya que por una omisin no la vienen d eiserutando. Olga man=a Domingo de 10 a 04e0 a. m. Expo Se debe dicha proposicin de ley al representante doctor Vicente Lago A losne ores En la fi Pered. ron residi Pro amnista general NICOLAS CASTELLANOS RIVERO PartA Ls seores Jo A. Masferrer, Alcelde de La Habana ganczaccni. Charles idminleisy eAntoio Lpez iiarrea, secretario del MoviientoR CORONA GaRAe: "" en¡de euecracin, ecnceenIHAMPI CORONA AaaCI ceoe la que es reciente sesin celebrada por Sencdor de la Repbca esldesde ese organismo se dord crear unc cqilduchar hastr aeloala a epe l HEN INTERESANTES PRONUNCIAMIEN TOS POLTICOS b1, a e, cn por el Congreso del proyecto de Astlero, ley en favor de los que hoy : s feciie cii privacln de libertad. .Ctror de Nov. do 1950 ,likade 'ocorAnun£ciaOr' ade Las Villas que vaahablar 1g u d e derechos P*!Nueve paiq",e laneeid t de la nujer,.relana Nue, 1g.< Man e deeta Co neh aCasteedo -.cii' de aio -ubilado¡ -Jubilados y pensionados que forman la Confederacin cionaltresn p aeon ereamiap del Geblacee leclee damandas de InterM. Se separa -El alcalde de ti1jutn, Guarro Ochoa, rompi con el P. P, C. (Ortodoxos). "NO~ nos vamos Para tro partido", aclara. Otro conit a favor de, Ricardo Artigae, para senador por La Haban Por ~el cuall aeuedu t.deMapedido, en quedte da J~ 91 t#so pasa a poder dcelstado medo a de aeata. e-los Indemnizaciones ue seaLey,'fr paceer ca er claa decraciese sbesue Ante la especulacin ceiteque clar rodea e et dnombr* de L -e President' Prl drias noc peia ee-As p et e.pra que las unacoltte qee-tfee ain comiencen de iieediato. rante del seno de cada grupo de los que i forman, un analsta gubernamental .nada apadconad9w c9ras Noticias de las taepaicn cad apat. ,idades o -tEca -el ier adat. -aadn e eaadan de ea Conchita Ca&tamedo", CL PROIMO MARTES SALE LA EDiO EUTASINNARIA kcicn Revolucionaria expulsa a ce deetacaee miembro por trali4 ipta citan: lla Len uoei y Edelmira Sol utivo autntco d hecho baste el momento Ivocatoria. tegn los inforCistradosi .Gearpce csicin de Bati a Inca "C u ulne" si, reunle:12 dti a or 0 gener Fu1RgenAiM ia.ce"dncit!e l otr. i deres de est or ccc i os dems !t" du" varias horas. n e', todoselloss 'con ltalne revoeoi-na-ria ido. El i :er Eduardo Gonzlz Rodr-. guez.alcalde municipal de Cruceo, y 1ipei'odisca Antonii Barrera Lren. pa ii ralos. actos que. se ceLe u paz llama lerarn en ese trrfiino el:da 15 de diciembre, con iotie 1.1"Da de Gobe Crucnse". En esa fech tambinlen. dr ececto enlalocaljlad una'qon.E ob S D vencin Nacional de .rresponsal s o os de Cuh ~de Prensa". 3IZneP En el barrio de CitVez se constItueitdoen los a su inode, dice y j un nueco eitpro licardo Areltleiede atigas, senador en 1952,e preside Sierra par awo en LeCaeaSa uoTaraci Se acord respaldar ilustre clu SERVICIO ESPECIAL DE LUJO DE LA RUTA 34 Les Cronmetros de la Carretera CentraL SALIfAS DE LA HABANA ltn LeLa Haxe, nduatria y Eareoona, detrd del Oapitoio; en el Notel Gran Am&eta.-Telfono A-9922. 5:15-de la "ina. SaSaniago ,Cuba 8.20 de la Maana ....e. a Camagey 1.30 de la Tarde ..a Santiago Cuba 8.00 de la Noche ..a Santiago Cuba 12.00 de la Noche ..a Santiago Cba Salida de Santiteo de Cua para La Habana 5.15 de la Maana 4.00 de la Tarde 1.30 de le Taede 7.15 de la tioahe de Caeeley para La Habana, 7.15 de la maana. Eet.cln en Santiago de Cuba: Hotel Libertad. Plaza de Marta. -Tel.:'3535. ba JezCbs y muchs ms, El general Batista efectu unu ampisima exposicin sobre el proceso poltiice y revolucionario de Cuba desde 1933. QUils brindar datos concretos sobre hechos que apasionan constante. mente. La exPosicn, con interrupciones y aclaraeiones, dur m de cuatro horas. Tuvo %por finalidad documentar a los propagan iptas y parlamentarios del Partido Accin .Untari,. sobre lspuntscileaeea plicliee e leec""tee fupincipalpro"onis ehoy aspirante preidencl y figuca politca de le ocin.t Es uno e losorgace mos m s ae tvos de Cuantos funcionan en la ea: pital de la Repblica. 1 AOmA 910 LI CUSTA MA 5 I t EN SU VIAJEA A dedaae P deade aieepd-ke lE I7uiok ea Iee.e.e.e ne ehM demVede ca-tidei, 1 de.n ig de Ambros un Director Terren. -QCl

PAGE 7

Crica-Habanera Pgino7 ~Sbado. 25 do. N ¡ol e-150 /V V anopor PAAusted pees-coger tlbord, selida to onveniente nf~ @ y resevaiones:Se eneodeotese gera CB
PAGE 8

pg¡aaa I Actualidad Catlica Por Juan Emilio !tigad¡ -"Historia de1 apa¡. -Un gran docummil M$mi -Exhibicin em fl AfdblI#@:. L papel extraordiario que ni mo, los praduaalresi dirEctor del Ecie puede desarrollar aomav Eidumentil -lU a ta hibu lo de educacion poipular, del moll l alai Sn-han como intrumenili al serviei 0 de los sabidoe ordirbr lbs noticeros e valores espiriualen, nos lo afrece, nealtogrliabs d los ltimbsdtrdin- como un ejemplo que, desgrac' la aia, nd o¡Uisa recopilamente, no sule proldigarse i uh'o cih lstria daanil d, la vi en la industria del celuloide, el da de Euganlo Pa ly los prinmagnifico documental de largo me. cipals at a-iiciinta d la Islatraje "La Hlstoria del Papa". cun $la dsde b# lfifiEbatd del ponti. la firma de In Chape¡ Studios, que ficado de Pa Ek hala inuestros en ladtarde de ayer fu presentado das. en exhbicin privada en el ArzoComo "Morisiur VInta", como bispado de La Habana y que ier "Juana de AEt, ibrno "Fablala", puesta en la pantalla del entro como ese otro It-n da-uEintal en "Nacional" el domingo 3 de diciem tecnicobr,'111 E! VEanl', "La Hbre a beneficio de 1 a "Ascicitoria d! Papa' le btr roducir Catilica de Radiodifusin y Televidel cin qu xpruna asiraci sin" de la que es representante en hacia Dio. Ead aia dibdlaela, auta Cuba el seor Jos A. CabargaLal ya de por si etrita l6apresenciar Durante ms de una hora, dih "La dabia aita, n ds -l cso de Historia del Papa" hace desfilar an"La Hli a-la d! da" a unira te los espectadores de ala negra adems l -idtid d airnasen la biografa de Su Santidad Pio Xl, contacto visual con l! eltro dekl cuya figura paternal, asctica, vista Cristiandad, aaiUneaoa delnfugazmente en los noticieros no donde no aparc ril un 161o artisrrientes de vez en cuando y en forta, sino ,and adaa itar es un perma fija en las fotografas de pru. sonaje de la vid rkaliy, eitr ellos,i sa, se muestra en esta pelicula al nada mn0, quela a! itada Paa-, espectador durante largo y sosteni' ese personaje cnral del iundo vudo tiempo, en el que los cameraman ya figura cinr l§ speranza y han sabido con acierte enfocar la gua de la hufdanidad blanc figursam edistintos ngulos, acabado y fiel espejo de la perso. Entre el reducido grupo de ¡inalidad de Eugenio Pacelli, que la vitados a la exhibicin d ayEr tarpelicula en si ofrcer a los illodeneArzaispad--epenes decatlicos alos cual¡lle s dS.E. onE. r a En l dcaha caboladha deaveaenpeaatg s ecnlba le.IiifiEEddES -admenosdera ver en leado de Nego s de la Santa Sade El documental "La Historia del Cannla de la Catedral y Prroco Papa" estd dividida, dentro de su del Ang ; el Canciller del Arzobisunidad, ea varias partes o pasajer, pado Monseor Jos Maximino Deque avalora an mas su ejecucidn. minguez; R. P. Angel Valentn F:rTiene cIo prlogo unas palabras nandez, Vice Canciller; el Secretipreliminares del Cardenal Francis r o del Cardenal preabitero Ral Speafa, Aa-dbispa da a-eva del Val; 1. P. PEldE migaddalalal Yor eyla cabc onla muerte d, .E .Edo. P. EOrlada Fernrecordado Po XI, siguiendo con el dez. cnclave, la eleccin paya! de Po Seora Cella de Crdenas viuda XII, la biografia y forma de vida de Morales, Presidahia dal Cadsjo del Pontfice, la existencia palatina Dicesano de la biga de Damas; del Vaticao y varias vistas del sdoctor Jos Monto, Vicepresidente tado Vaticanocomo la estaci ra-de la Rama A de Accin Catlca; diodifusora, l¡ gigantesca biblioteca Norman Rui lCastaneda, Tesorero y algunas de las obras que intgrEn Diocesano de la Actinda Cdtdlicaqcel lagadnvatitana. rg n a Angla Lpez Recio; Jos A. Conaa aaaaa-esta dgna do apiACaba-pa yest rnsa Tribuna Catlica. Tabjdt¡ la Obra de San Vicente al Servicio del Ptsa en la Fetia del Libta? m la de Matanzas Camageev. Pi. Habla la Srta. Tet Castaeda nar del Ro, Saci, Spiritus, §agua la Grande, Giines, Manzanllo, Guanpata al DIARIO tlana Santiag de CubalaGdeas ic Sl,. ru !lades n, e naElaa lEEEad da-l lso o ar a e -"Ma~an domi ngo a u 8:30 E.M c 6fi bt 1ri C n su df 6 de San elr tel .jata1aaaaa LEan E Grn* .udot u ouns VillavDa diraEdl a a dd ideas. run sobre laa odft de Cabalet. Cntlatd da :ad d aviOdf ddaa a ll5 agHa8 -El aero de diciembre en la ad Uni .ada uyata u a nddan A cin a t -I)i jL -njA-i atie -d l p -,aadomdain .lAccion Cat-eaaCa atlea de de ProfesoralCapidor celbray Hibdia de lA tar Eitudida Eaul. tii dlaalpd latud ala la Jegai la --La Ora mintienedosn ain dateaque es Criltioi alqu pide esa s libro cspicp l a N da! Caaila da! ¡ aaaadaada ai la E aia a da!Evaaa P inipeyla da Isla de Pios. ue a ge :dalia o las tenEmos muy bien p eparadaa -'Etik prs y mvaltlaa a ta i Peregrinacin cubana a Mxico para asistir a cultos marano litarae el a Caridad pbni!raeaa la le la Ca''a' le las Juventudes Catlcas. Imnga de scac luil omenzar el dia 8 la Reuni de las ConisiQ es de la Unesco an 16 ladses audsa1a l edkmd a la maisaaaTea-dIt~lleSeaaI dM I~ ga naugufada ele iia F ad del Llida ahd Caaetade la Aeein Catlite Habano por la ia. Mexicanade aAviscin. rr Dia 11 -Viaje de todo el dia visia Catdanda dlbs. da intersen la Cudad dae eaula Pii Se da Iniciado aen Mjiao lacas y1 Cructideduna riCdi'd"~ a CIUDAD DE MEJICO (APLA).s donativos para la Iglesia de Candelar E.P LA BEdORA MARIA REVILLA VDA. DE -LLOREDA. RA CALLECIDO lHdaE a pEddE la laaaa-to BaaaladMaa PERNAS COLLADO Y CIA. E. tP. D. E L E 0 R MANUEL ECHEVARRIA N.U ESTRO SOCIO GERENTE. (Que falleci en la ciudad de Nueva York el da 24 de Noviembre de 1950). La entidad que suscribe en su nombre. envIa por la presente, su mas sentido pSae de condolencla g todos sus aam i lar-s, rogando al Seor por el eterno descanso de su alma. L Habana, 25 de Novimb're de 1950. L ereseptante da NaaAd da aa EL aEa GIIAN FUNEdAi-A l1S ALFREDO FERNANUE d*l?-EDADOF-8054b+1 la afluenros 11

PAGE 9

'2 Pgina9 ~ ,Nimuy Lande. Nuy hico. QUESO PATAGRAS u Gar1ina flo5ri u ---.---7 SI¡ pril .esh to TAMAO FAMILIAR 4rLA MAtdA UE IMPONE LA CALIDAb Y.' "LA CALIbAO rdU tuN SUtYIIUIO" vl sil Manocal 4115 511145 ¡te del ub i*O h ids fiAlm AMR.BRLS o mids nuevo en cuadros interprotand precioso¡ y legonf.s motivos para el hogar. El alma de su casa SO7~ sus cuadros Ls, cuadros simparten un aMbitnte de belleaarefii A< naiffinto al hb",l%sttdc, su buen gsto Sl Arte acaba de ecibir stul etenso surtido dfina isadtos de las ms eiclitr-f S tasncreaciies.' '' s, dus d I .a ugoba *rh -lieao rga a a juo n deIO *Oodd Si Juan de *ado,2 de NOV w ivo Mal~ MI 1 ' lid, mozos 1 w1, Ahd d 1990 211.

PAGE 10

Vida Espaoa Pgina 10 Er Espaa Por Roberto Soant -El regreso de Franco. -Turquia di el ejemplo. -Proteccin a la infancia. ESPUES de un largo virue por piomiticas, ha sido Turqua el priel Afica Ocideuil cpa l haer a d qe se aprsuoa ral la, canaias y parte a Anblecer las relaciones Interrumpidalucia, el Jefe del Estado e&Padas por aquel desdichado acuerdo. al hizo su entrada triunfal en Con tal fin, hace dIas que fue Madrid, en ese Madrid tan leal y recibido en Madrid el seoa Meh. tan nbl, y que le considera corno met Esand Atune, que representa. a su salvador, a su ¡dolo. r a su pas como Ministro PeniEn la capital de Espaa, cnga_ potenciario, cargo que desempealanada como en las ms randes ba ya al cumplirse dtha recomenconmociones de Jbilo y enusiasdac dnyg mo populares, la entrada del Caoetsa ta deaaaamigao dillo fue verdaderamente apoeos d det depao ysadmradao ea. Al jbilo del pueblo madtileo da de a ltd l aenpalyas lgada de -vale tanto como decir del pueblo n hal do a g ealb espaol-por el regreso del Jefe T laci paernal y sencillo se una en este Turqua yen eiecsoqudi una. caso la satisfaccion de aber que y o el mundo comenzaba a hace¡ obra Proteccin a la Infanaa de justicia y que el tristemente faEn Espaa, van a ser di strbudos mosoCaso de Epaa dejaba de entre los nios de las Escuelas y ser una penosa cognita para conM ipa, jpla d avldiaaibre qu pr nor podnya la Cartilla Infantil de Circulacin, harse esparmuc ho ds. y de la que son autores los ingeniehacese sperr mcho as. ros de Camings, seores Pcllco y Esta reaccin de acercamiento Y Marin. reparacin haca Espaa, qe Va R En estas cartillas, se ensean a hacindose mundial, coincide con los nios las reglas generales de el despertar de Francia en manto la circulacin. y por medio ae ilusa¡ comunismo y ton las noticias lletraciones se les advierte de¡ peli. gadas de Londres respecto al misgro a que se exponen al jugar en mo asunto. las calles, salir atropelladamiente de Una de aqullas dice que ~bajo la los centros docentes, caminar dispresidencia de Sir Alexander Rotraidamente, subir en los topes de gers, personalidad inglesa muy colos tranvas, ce. y se les indica nocida en los medios financieros la manera de cruzar las calles y de Londres, as como en Portugal, plazas y la utilizacion delos pasos fue iniciado hace dos meses en de seguridad. Gran Bretaa, un movimiento sin Esto que viene hacindose en Escarcter poltico que bajo el titulo paa bajo su terrible rimen dcde "Amistad con Espaa" e protatorial parece cosa natural en pone contribuir a la creacion de cualquier pas que se precie de una Europa fuerte, pacifica y unicivilizado y Espaa sigue andanda, de la que Espaa es parte indo lecciones al mundo en bastantegrante y esencial, y que para tal tes cosas. Tal vez, en este -caso, fin busca promover la aproximalas instrucciones aludidas no recin cultural, social y econmica suelvan de golpe el problema de hispanonglesa y el restableciienlas desgracias ocasionadas en las lo de relaciones diplomticas comcalles por imprudencia de unos o pletas entre los paises del Atlnde otros, pero no se podra negar tico Norte y Espaa. El movimienque contribuirn en no pequea to, que ha reunido ms de un mimedida a ir formando laconciencia dar de adhesiones, cuenta entre sus del nio y a darle nocin ms exacfundadores algunas de las persota de su responsabilidad como ciu. nalidades ms destacadas de la vi. dadano. da britnica". En cambio, aqu no nos ocupaTurqua di el ejemplo mo de esas "minucias''. Y si'los nios mueren bajo las ruedas de Al ser revocada por la ONU la un vehculo o quedan invliras parecomendacin hecha a sus ie -ra toda su vida, que se aatidien. broa en 1946 de que retirasen de que tengan ms cuidado para Espaa a sus reprerentaciones di-, otra vez. En medio del mayor entusiasmo.to los nuevos ejecutivos de la Asoc Labor de la Direcliva Mia 1 del Centro Asturilao. -En la iglesib de Monserrate, a las 7 y 30 de la maana, Actos ean aJovellaaaos" pre ladlstrJ% Pin'Quintana, al cumpllrCon una sesin extraordinaria de se el primer aniversario de Resqlucin.final. de expediente a d un su fallecimiento. d7taldlaFaead,~ ya*Eal'o,-l ta Ea~aAla e Da.Mara Quiones Vda. de Martnez ha fallecidoma n Fn resentacin del om de amas, que fundara el da ctor Rodeada del cario de sus fami. ailla de la Quinta Covadonga, y de Blanco; el seor Nicol s Blanco, telares ha entregado su alma a Dios a a las cuatro de la tarde de hy sorero, y el seaor Manuel GarciaRola seora doa Mara Quionea viusaldr el fnebre .ortejo hacia baa, dada e Martnez, madre amantialaa Necrpolis de Coln. Descansar eternamente en -1 parde nuestr estimado amigo Panchito Reciban todos sus familiares, espelen de Puentedeume, el doctor Blan Martnez, que actualmente desempeclaimEnte su atribulado hijo Panchi15a el cargo de secretario de adminislo, la exprealn de nuestra a a aidd co, sociedad a la que l tanto M, tracin de la Qunta Covadonga. condolencia. por la que tanto luch en vida El cadver se halla tendido en la Ser tan xito la fiesta de Hijos del P. de Laln Los activos asociados de "Hilos del Partidoad9 LaIan" estanlaborando intenslmenle pa asgurarl xito de au f aiast a ue se celebrar maana, domingo A ,p y una de la tarde, en 11s aJardinses watuey", en San Frane7co de Paula. l aliciente mximo de esta fiesta es rendir ho aene a la simptica y cordial figura del seor Gerard Pomba Vzque, atesoreroa cial. al que se le entregar artstico diploma. Y para final los concurrentes a los Jardines de Hatuey saborearn una rica empanada. SE VENDE o SE ALQUILA MANZANILLA -COGNACS oa suntuosa y nueva reidencia situada en uno de la mejores punos Va R M U T de la exclusiva PLAYA DE TARARA. Est total y lujosamente amueblada yequisda, Incluso con aire acondicionado en los dormitorios prin paae0.aTiese amplia capacidad para familia y servidumbrePara GA R VE Y v@ri"e I'orm"s BRAY' DCTDOJ10S E .ALVAREZ B1NY"ICAO' AVE. MENOCAL No. 24, Edif. Arquitectos. TELF.: U-3003. AHORA TARIFAS REDUCIDAS DE INVIERNO CON EL MEJOR SERVICIO DE LUJO A aWUea EN NRIT ISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION rocadero bajos del Hotel Sevilla, La Habana. Telfonos: W-4944 y W-5260

PAGE 11

dun 25 le 1iav. de 9oPg2mZ WIVAQu, eATIL. Con razan loe IE4r.cos on ta a popu area resverdes ,*bro-. ea5lmoe, obra eilgros con las eenaldaeo oco Sun plata cano y ebundante Y, loe garantiza le marza & W de modo .que of sabe que ezn lo mejor de le oeobe y tn envaeodne on gran prolijidad g8.L gran Alimento 0 leO Los preo den n .t evienemi "La alidad SW'0s tansuperior Loe comen aznte de too #l ps hez po'ddo apreciaro en as pe. ,pes eeteblencneieotze. 'hosan vito abrir y compra los produto 0 k W ownlos deotres .arca oe us exiitencias Bcebadosee su eeperiencia, han Seuelto que la calidad S k W es siempre I m ejor Oreedee lmenstei 5 ¡ W ."¡taosaerlorool"aa Thanuo Alvares lernndeI losephce Bker e. .11~ Pud -.,,, % b.I,; de.1 y J-Ba.-edt Jone B Con 1. nelupendz pelhule "P llO ceno Menol Al.oe. cemeFi. e y de ¡ezp-Z1010 n1 eirdee, ia~ n ariete llnoa laFraz, e lernarn en l oEnel sdenia de loceeeoeus lvn enzla vlbsdezclbnrizeis e ncmo eciolbdo, debelcene Josepine ilkr. ie, oe derS cozenie a lee eceve Oc la oce, zealeno. ozeOlr lee en el Tmtrnzo amer pere cn Blen nil eeOr.i., ( l-" e laro.y loe aooene de eliqoe. er l pbllo hanerneo omno he o T, a4n a tOedo lee pt llnod del do enerO. fodoiel5eloglrar gue loeacua 'do Josezlpne Oeko r e leol4nlealos e ritces de orirnns ollad ye que bAey vendqdere ¡lesn ,,gande m gnilip., f. e.eer, l e ~,h,-, nIele y llslor lo Odoillln, dv dazene eln, non el hov",.410Y ROllcnd Gerbaen, pnnnndenle odr ino oo oa, eetr not hie no £ gusayanlned' Le orqueslq¡ mo m m had lzar L 1 ¡i IavInI C Bore, de Anando OnnOloho, qooe e dec a le -1rda dz nznif oredennile. 1eper1.de Pociones FUENTES DE .GANDARA YT ONCOSO cc e ge omo e e l cee .se el £.deI nene 5cs pro a sat ,e neneOi selern ,c tdi" r nc W" mc ealeOog -trr TIERRA DE ETERNA PU MAERA l Desde el 1 de Diciembre, ats ti~en & s Vuelos semana.eoeenre Combia y H ABANA sILA LHabana. E"Vuelo fde"d eLa¡ deC7OMbia¡deA e olnad nrnas Nacionales S. A.) une -,v f LaHbna directiete cn ualfier -ID y U A. Olee vIl VU 112.0 cidad deClombi,'jardn d 1. Ad, $djilAG tiera-de rquidas y tern pimavra. (Vlid P, u eo L~ vuela a 32 ciud&desd cada luna -Con su s-or oa ys ARF D N -dc enOIc eprepio. o Lna *e enorgullece de abrir est av ua Os ~e :nd. eInvieaa todos los cubncoe e0 Por 90 d omnei me netne r enolanedeSe

PAGE 12

Pgina 12 DIARIO DE LA MARINA.-Sbao,25 de Nov. de 1950 IteTIIaIDl Cercadas por las guerrillas com~u1tas de la Imposfblidad Estiarnla defena Actualidad Internacional e e qe Amricna er Po J>.-Men laCcpferene a JedMrecepa Indochina, en Tan¡na.i, tropas deliejreitQ.galo d uAkuci e aCofrni e Preniers -El hnbce q. ebca allg. est aislada -E1 abeqior iars Ser te~a rtante la onetin a,a para -Tito y Su .eucin. Si esa ciudad cayera D]ewey mpelletier p -Hacia acideete de aeo. eepcadasos TokiocAs lo requiere para zanjar eleputas entre diverase regiones en pupna Oh ded.UxoL.,cce IeyPc en poder de loe ro.js TCnvesigan q urCausas N db ,1s c 1 d 3d upl -hl.beg ecal a Pe se perdera Moea E geceql Me Arhs tee: del choque de trenesn que pe estar nsegura L U oe Zn-sepaci la. asdia.ale. c cc e en que. Po un c.ehe¡l, ceeo. n bec ,elve.d1 e s l ut de r i ar.en .ntPCAEmre2. daL e la e dac la s prichos.a ploee deleh~~ -y ds Jeiade hacia lce. .SAGON, Idechi., elecbe 24. efie de e 'K,u n. I)-U c d D aceeer ec le camer s in la laccsi, n da oslc a l.idien. css e Le preie le caeire, seg l Uited). -La ferzecfraesieacd Octace Ej cile deteede w d eO, E cclendrye (Uc,-e cene e d cy I uela tes e e e ee c e e A ec 'hs cis ee un "puzle" pertecle. enc u cn ce g cclres declaraceone eel eerlecai Teal o e, 25 kilmetrosot l ee dcl na coridable ecealee. en Naew Yrk TheaE. Dewey y Cla, cee dad. nie oa pueida .i cnee ac iada de lesec itar aecrd. ece lea dpetiddederes n.c s ~ .1re.etles lc hee ebrirelcc ccyalaa rPceroede Mccdy, dcl Mar de la e r ca clemenap, acaaa hacia set peeeelllecrreplccht cva leccrdseseder pc eedat.elopdacie n r e eC id ad riic, eslltc.u Chcaeaclaeecedc cilea c o ~dba e 11 -TarnoED 1. u o U a 1 eccae. q , ci eceee eceecce ce pebhic ece lided. Yugceleele ce cedea eecesila. cila ci alcnceecada ce r el rec r pent citeao dce 5 5 ce 60m de rnec dei"sd rldcccec a ele ce ei cide t alacicie Cc teedulaee qe lceistee Lcas loacoles e dieo eastieen ceeenooco eoeendcrel da, debide al ecaeace.dicelenlcdc ie d durceenlde luche,yncclasd .cecc cseech1llec de leafrsietrace-rcanl-celalcgieionescsabre daldeaistrl ceasicand.'eabu de eoica lc eie de gea l cae eteSc la ch. checeeahcacebestaocica titoe~l realdh1 dp r IdaE eelZ ce~sdsdteaocetal cemdra dc Yegosleve. lee cesechae dcl pea, eyc el cieclr cae ecra c ol ccue calreuermanchcriaea. -tecarie sc qua parclcero I7 YaeLcei -.Odile, Ceerac daiNeae elinklanfsa lIc a cplsiae las e c escsidn l si e nqe leeA ciid ecjs adldc edecncre cee la hen peelosu ex zci ce dc5lI heebres, cc eie osacea-ycce e eutao heiduas 2. elado.e daAaintoecIneaertiuao en "puntc:dbla" dc la lacner se --'r es rdo a ae s ane e y Co n cemaradae"a e dir aeilic e les pcr el cec I, cee tdade iseaa es ak e Sucs lmqisadcl eptrecncc.lmatradnr de ocenrasnaUsi lsiOnd l. a a -b rdeasl e d e-a Daelsi, al yi ic ci e Nosc' l Eesilealed Usyrhe d d l a l e.s d la d l, ca ecobecebad ecetda a Icorm, ids exacee de ccsip ca cce dale e le a e ieglaear. un e le.a. rba -Legladegcnchn due pcee m paes el ercdrleliAYpr e t 1. l en Betada e. ceel tal d niiadspelcciheeciaidra eiale dcoqe hice le) Cic, cnlra Jcs ildecezill Le pelomsea reaclen dc Wahcncuege eeC r c ehh e cuceaeccar ble pLad edcar le l ebeec odactenel d tcoece e acsc el-cla bee E c cY lo cl erelPdbllCaclecteraee Precs eat.1 ce harb r calaa daLecace deda l crcldcncicoce ceieeiahace aYuapiceacePdtc. tea palacceaelaeeladd.ceaPa.cleasi. .ad.1a.acl.atb-ccc lclSlie cey e icde lc mclcc haaidcceclycentlapadc dcccn puene lnerceIcnal qeaecace e dc Pecca Perece eeuy.difc qu o ieacet .ale.ic eePe parie neo. e el tanae dcl ib se aenm en clic se pidcirie en Yucseaace eviai a Teacalecie muice ccncl Chiec ceceesa cc r ro. Caigae Jacedge n se ao q eHableede cnea la Cdi.cie CesaseIiperanla del pecdaela del Delcentra e censa daet ce0ulle. da gscaicicccetlidccilira-leele,0O tneledea dc haeyc, cue. TiUe ofcl preccdet de lacey realcee cri elec lea ecco. aecn na dela Ascac Ocere ielcer hrildnlo, Claeala ALNaues Delhi y e. pieea lde.le arc eecel-chrece. Ie ept .e el Ce-edoc -elle en fuego v d c nd Wasiengloo acede. e eceaie a -ell ae desea y pace. da ee u dele cestrueseln de es aedeeda. nol dele lue, cae pieealo enn-deaodeltdaas. 1n ecehargu parac scae lla dae adsa t si n a c ce la coeec a de Eta rea e e e un da for ceb nto del ceccoec ea -te inualme eftsvc.cUl cc r cer illaredcclereleeeMce-Eacada. UOdca prcpcne ce ci'meyorepsade t ite.ealPriia .c6 ams e a.Pec a pecerae, laeclall ge Icee celaec. da ceeaer -elllaadalac o era eciaca ceg eeno e w ee ueaTan aeerla cerice e d na aeael c plda dalaet peeeratc-a la e eer cee c la ceceec dccc. lealetl sia aaOed a u lec teee e crdacesa1 e. l scep etis a t dli caedeergaeczar coelctqe e n c e hehrla dc ceenececa e oem elea, pec eclerm qe la arnl le eeeen ee Il c an ca ca Uicca aer cabe le cdceldbia -d o E rep -La. celeeldalndee fdiaee qila ALAuraee e.ne lo e e cainvesrn p, lees licese.danecl ea udec ach-,e,1.endedse re yhacieel ce cbilce e el cate de que la ceeada ciioem renicen r pee co sida ela.racie da e .a cqu -r e -dgr-cle e ce e psipeee gue a c le.a. lo gtis peaes ao 1r ,t,,t6 n na as.n Tden nn car 7aa ues e. -cle.daleSear"iead el ,n a .ce.r e m an altelerriaaa. lac a-d. c ollarnse cee cce de. hdtl0dac de Ce-e baaAsplienose e l y ccc ltd 2igK g ce ala ceorbegdae M a e ni alast m l l i dece ccc ya ec ravece ea d e tcdee id a le lnerec lcccn etosd fote. idale e 'lo g .e te eoas las san del vi tceme la soNa ceflees ear deear rtnd nota ouinaGro, et easia dla T edIar b Pn g v IaTdi d racet p LnrnLs.U h ridasp. dsta enCce cnse l Gan.ce alas, y Crelee ceberic ecmuy eliaca. Pac cace o ls aie -ccd deca. Q o .Icaneccs. -Lrmsreaivs a cecees a d e blroa laa tos ca l ha c d ae elnpeao dracae rlsgd diend efe nt a acm cla o n ealesdac a e nc G ar dckqu Mn plag n ae ecnr aEs-Pecabaaeereye ra-d xr.rd.e ebe d uee .E sra pdente as Cade en c ndo m a s c ~ e m r ad s e e lu s ea c qu.a1 l a. .e O c ac vad c lha e la .ca tir n re l uerPti el d e d l a c y uU e an e .~ d d a e e G i a l a h a d i nc i c r a t c .e e tc e n e e ccha ceid fotcet Cite echadas. cabte hend drel snncehpe d ch erna eeaea nteeralcl een' ancd,lee ncala eloc eaera ce a ca, r e obedle ei cietl dcac lee.d nte.lec nma e haccc m e cicceedl he ahid, u gIil er dankoe ch el vo de id ecc id c ceeca hen e e a eadyctn srsug npsjr eio o i c e en Pleel des l i-aed S e mIcaol l cale la oreu e la eld auoiae e omn ca. l i en ectiea~e1.-a ame sc c n. Iccelacranbl -2ds-n aocapd la ces del las ere.o l e. c e la activ dbla Pladon e la regdl n ldec sichcerfe-a le ccclTIban rehtecdc cascsceleatc .Eeeadc Le orteraosdes dIce n to e ldo f --Tru=st. tnnalrhospi, deeiacl y Uhe acart enedia unli acOb rinee i eona.e. c ren b rL y s nAsnds b n r rph T g n -y r n r d e c be rn r e e e e ain te al dec l del r L C .le e ce -el (a) guadc npaesee cinecPere clcedeo= .ot ee,,iiheco n citen e cciee tI l a F illda al cuadc le eided t e ci ecod e ca dalaC co elle de ce ent ods dcr hnC cior eaeYnt ete rnacide de onqee .lyle a.dccge rpelvaeeieeit''dTcb.ceae. cee aa oclci elai as.lecce.ehrec n e l acae de ec c e reiniiec tertr c cYgolv ncecce, y c Ci d cililda a pe t e hielededur ice al ciii ey dianela e eiere'e lrershr d d, pa cePices tatnoaercanltebne ea-n ha d bacth d acgi nign ccmco c eotraguo en ledo prae re a di e Warci li o r eestnl iecciena dc Mccac cdiedc sed aaa e res i ate ie sem iede Inetga tm ici e cdvst alces e c n pial ncmnealaA epn e eiaa tI eel .t itaieno d cn,,1 1lle rcr d y s Heaaeeep lcsecac sin ideyca cn e c beci.aOlea de o lsAC nea1 no crilea el i lca elet e Neaeeceacatr osj. d s b y ei de nel rd at e s .de eld.a n Ele ela ielde cli c ile. ndle y r n T r -n Hlecechcl leraca d l C o da cablar e c ceo ie c ce-ccracequ fSeacinaayEtaosUcae s etagcee etrcav ratoc et d tv dspscineaclreogerael eo. 1 cet v leebia dol a c and o a rcn coa rede, o -oecacone dectu nia, c aon e e a c see a .o e a do eceiHeidelb gl cde le a da e leea.unc-o densil e bac ela de a -a da.noc que ti a a eh mn B g do abas m ac:e .e ic e ri ese y, e l de a y a a cte e ate elle d Se rc a sedeec ia, eeaee r da le. Est ds i de st e e. dcilce ue liudc itoccsu. cince-s de eli "cldcc Iee capitee d I ealcrider haep hhor, y rcIad.u cesla. y ba dcarede lleerceCaos aceali lcde lil-cb ceicec ela Cceeecca-t len le texoides cealre cl leistaehna rslte cnct dcied e c mtc caececcra q e lc seer eeanidaoul eaccel e l l Sa.pe cl aec ipcipaeoecei. l ace ecltcd isd e e adecd leoceeacil b deerave aalueritadr dmer hi M. -el omeandoshab precd aos proponInaro unes.u stec i te r t e satiio ea et t e In d e e e d fiiti o. en r ,e e d. e el t aext c ea l a O ne, r ba se yt alee ncee i.aca o .eecac.cie c se eoencudieiidbec Yoea.eece cieee ntcca e tcoezct eaE daobuent.cpda lc -celheteeceblatco.peec cltelacce cleocecaaiocl celt. eslqdcaale eecde d a c l i c E dra id d i e ea. cL ac t ualc -cc a l a died c a nte ra r de t pa dc. t eci ohacn bala he s .l d oeare pd V e a a e aeca t t c eea se'he i rie ttde eoe la pyc cayeda re o e e p d caso -cc. ..nec o, c ei ac i-ch e cc rg.ri.-. idcg e eltcey oqic l etr teraCc o stio ci nh rllac" .e-1la ec bservadcehi cA e dccin olea "ieeccaell c eca s e tedie e, oinncetspiieis c cuier ccgc ca l ecuaai n etc c.fte i d ieac teetoyeeaic. t,=ccci ealechii t iheaacyh.eclca7 lI ._a .pSu t aIceepeec,etilabr icalsa m eigcd ec P da e e c -0n diceanesd oeya eeeeiidad terior. le e e mlt La ee -t esoii ~aaale ltce prv leg t dci erle, t idacLe ito caness deaicedn pcibae alec e .da ue. .zeantac oamcs.aer.ie7 acueecyOeeln Paio MI deta, en d o t dcli r -qeue c en h i sc e lea e -le o cy d e a n ta ne l eanda dis se g ca c ara. ie tod enaedrr Kticmbin.porqueh ros p sietr eyos enctr as lma r .helich .a ie t c dsslaee la n Ccas;icesu, pe .,erc yoa r ci a esoe a ebe, cagia.nes o circca prlel. .en tod a-geb ane dacene a l 9 9 a0 m a a m ih nn ea saa oec Acinciea ad e dDe oal q iu e ,,he m a.iEy cs nci a iH ele er iciKe daescnda cetre-neoa ceab dciP c:ie 1a .eecccc cac ldcdeceotldetecdaocle de Pe.oEl toe d aa coyu cle a-ud o.a lrtichl seee ah e a de'calaIndaca. dilecceecilcede l la p ac i r ..p i re. y tC P= 11 dacrrie. t E err h.eidma,.e. qoale oinrte peipecce aeehuaAee ecia re raaeve.o td tabee, e C elea.,Au Ticply e ceetiy vileiaoee os Meee-yHnG K oionoeei~eae_ideris Icierle re un e nted aced. ca e eiy -e nad sedi hecaecce ap.lc ee yac i e le ceb d 1e s. r-a lIz d a d ngh, aide.piiicehacheiiiccoiee€ael leai sct cie"hi iea cdcChieuertos.m elea=Ceeounita.ereel hLebidsrr. tcreceT l eati e eeadec ala ,eia b s de-u-d :la ionsid e sn nuevastostlscinti ecenll Clii elodibtciadceceeplacea. ce ledditoe.da la c a olceidedn arecela a ca leha e2pnor949, oc i ll da octeiltleo icteacede dsicIoce ec ces : io ea t
PAGE 13

______Pgina la ~I94rsy ns ?AII D A 4R NA-SdU;ado, 25 de Nov. deJ950 poa1 Escenario y 'Pantalla HO i DEL BA-LLET NACIONAL prximo domingo 26, en el coreogr5fa de Elena del Cueto teatro "Auditriumt', a ls 10,30 de y decorados ,y vestuaro de Carlos a maana, tendr lugar ita n enEnriquez; siendo sta una obra dl, siada funain del "Ballet Ncio-. estreno, que por u carcter nogLarRKOrrRadiorPi¢rurabn b¡",quedieee nera. -rero dalaortua urbnidriarr rst do ?eer~ Amdice, qu e dlrIuieron SJ eararndtrealetisea r uni o u eo alBo que ra a crarlidades arttcs c-afaNreB anubioO N pr culermente el pdbice_ pare ced ho 1 acoreogr ia ad f acon, msica de Johann stratis, baj que est montado y dirigido por ado en ia coreografa de Mamiane mandarle c grnrentiire e le pr Varene rweeTdie; "Concierto Cuque esta montado y dirigido por bano", con msica de P ul Csonka .(Fnt .en la Ir 15) daePmu d tUI S FAUSTO Gr eoS EERA ARCOIRISALOVE ELO CELE8RE ba a sui r u CU3SPOSE 44 M iJE d b~ M~ GLORIA HELM -UE 10 fiz FELI. d4hwcm "ut -OaQU=S3TAUStO quierenegrscdecer al pblaco ca aHe bana ,la calrosa acogida que dieron, -,F Po l a pllcula demmostrando su inters dailgotar%e l s localidadee duran#e .ud. lpim., .emene y ellenande FAUSTO ARENAL Y DESDE EL LOS ANGELES el leatro,, ld(. a die, en arl0segunde JUEVES EN node ehxhIbiidn, 0Ut* L a MA GABOG Aunque "VIDADE MI VIDA" podi& N* b1 ConOYeun t:rcr:$*menc, .con. mucho pese¡ muiamse agran: unlidad rl. pereenau que no han, po 1did ta leqa, debido al debu enom 1pSb0 ~d JOSPHINE SA K E el punes ~VDA DE M, VIDA --I po ebr par ltimo M A HONY A u. IAYNEBcL SABADO y MAANA DOMINGO. S Rog nos a todos que VENGAN ? RcU FUER Z A Em0 TEMRANO para que puedan verla cimdamente, El dorpino se .obrenl. as, puerts del itearo a la 1 y media A LAS7:30 erptrrNO HABIA LOCALIDADES en. punte MUCHAS GRACIAS AL O MAS UN EXITO SiN-PRECEDENTES!! HOY Y MAANA, ULTIMS EX I"N SAMUEL GOLDWYI4 #rsanua a delite el u.ne cm "LO NIJO~ de1113A B E L~ilAM C# / LLEWO ESTA TARDE UN A.NOR ENFERMIZO EN ULN MAR DE CONIPUSIONES.~ AN SLYTH PFARLEY GRANGEiR J9AN EV N/ itd aduacin espcial de C0 R D O y k R FmAsVq"t ~IIIIIL HVANA ~~NBV ,~10 Q 110 14ILIA00 HOY ASTAlRIIEAMRAM ,, lit NAC 9 ONAL LulANP/ Mr/ L5 'PLAZA S.CAT.LINA XT.ORIA L: ESTA MUtunS -95ti mIo'ro bwm a$R,10 uu~uS A TEnGO UN CS.T 5 MUY MATINEE u las 3-30 PARA:D~ EDELAiNI (i PETEL TOSOSLAR( -PANR GR N SHFUNCION u les 9:15 LAAcAd L AM ARQ .rS, m. AANA 3 Grandes Funciones W~ moH MATINEE'A LAS 2:30 p.m. RE SPERE TANDA A LAS 4:30 p. m. rlU.05.5As ueSFaLGardaSaS-EsfrrLLS M sMukrm ¡ REXEIE M A NOCHE A LAS 9:5 P. m. HOY REX

PAGE 14

Pgina 14 DIARIO LA ORQUESTA FILARMONICA de La HABANA GRAN CONCIEETO.HOMEAJE A 1. S. BACH (Con Eo. dl 5 .E rIo de su muerte) Director: THOMAS MAYERen GRETA MENZEL -MARTA PINEDAERNESTO ROSELL y JOSE LE MATT que CORO FILARMOBNSCO-CORO NACIONAL CUBANO o. Drectnri PAUL CSONKA -P~aita: Siomazra G. Mendoma.BRYo -lDOMINGO 3. R10;43 a. m.PRO GRAMA.-: tua .Luneta ......::trompetas, imbalesy continuo.b queab ler. Balcony ..N CEerto en La menor. para cuatro pIanos y ocu te. id. numerado ...1.90 orquesta de cuerdas (Segn Vivaldi). u Es. d. oE n E uenos. ,. PIanstas: RAFAEL EMORALES, ARACELI dos PN E. ASIAIN. BENITO CHOY Y E. FERRER. d. I -4 Id .LE0 Cantata No. 1 Elratorio de la Ascensin) PC para coro. noticias y orquesta, esta LUNES 4 .9:30 Cantata No. 50 para doble coro y orquesta. CONCIERTO DE GALA o Luneta .r. .a M. 0arra, la. M& ler. Ba cony .E. Desde 2E. fila BaNUony .4.00. asi to."le y numrad. .2'00 D N O 3. .04 m Eo. d. sinRnEeNrar. LNo DOMINGO 1 1 EIR M. QEE palcos con casRentos .59.11 LUNES4 ..E. 9:31p .Eug I Id ..M. ORoincs: MazrigR 208 -ToLR.: W-4571 una MARTI: Se abarrota todas l noches con CHOPIN, pero el S marIes se estrena ESTA NOCHE NO SE DUERME. Gran xito S Es un caso insito. Digno del omasa "Cralo a no", de Ripley. Pero lo cierto es que "Chapn".1 o maravilloso vodevil francs, creesH O cin superba de Maro Martinez Cazado e t abarrotando el "Mart. y UJN F ELIZ R (DM A N C E lo van a retirar el lunes para estrenir el martes "Esta Noche no se Duerme". Lo mismo ocurri con "Este Hombre es un Fenmeno". Y es que L A L I D Mrio Martinez Casado y la empresa de la prezente temporada vodlevilese.sostienen1. poltica de dejar al M O RG APN DR AK E G 1 blico con ganas de seguir viendo la ,obra de sus preferencias. Cumplen el mandato aquel que dIS1 OW ce: "RetIrate antes que te retiren". Y "ChapIn" es obra para mantenerse en el cartel por mucho tiempo. Pero la temporada tiene sus das contados. Y es preciso estrenar. Estrenar para que la programacin llegue al fin con la temporada. De eta forma los llenos del teatro "MartI" siguen siendo un suceso histrico en los anales teatrales habane-A I ros. En la temporada de vodevil franRICHAR cs no se conocen los das flojos. La entrada, en taquilla no ha dejado de registrar cifras superiores a todos loo Ios. P ro hay que q mprenH 0YE der que en el "MartI" estI el gnero teatral favorito del pblico de La Ha bano: el vodevil francs. "Chopin" va esta noche. E Ir ma-lE ana domingo.Y se rtiado e ca lcol liEarepeOsentaEiE del lunes. Es decir; slo quedan tres oportunidades de disfrutar de esa obra maravillosa, tan lleane gracia, do buOeIhuEoE rIgaaneIra. Tres funciones que van a dejar huela, D E S D E dsosode aplaudirCapn'.ueet La obra que se eSrena el martes, "Esta Noche no se Duerme", es oriH O S inal de los mismos autores Oe "ChEO pn". Sus escenas. SuS dilogoss ~u S AB DO equivocas, aun situaciones amrnooiil su O n Sa CES R inEEIo ERer a las 5 p.m. en la FE Secir eSolos CoE encIeCqeO lR quelo#leoIs IE ECiSed o nel las DOS 0001' cESiorrEEEE iendte. EPTUN8 PROYE Matinede I .p. HUMAN Jineles sin Ley HUGO ZACHC (Oeste) de Chariew Starret (Durango id) COMO BALA DE UN ENORMB S. CARTONES EN COLORES DOS COMEDIAS LOS COND (Los Tres ChfidoS) El, JUEGO DE LA SEMANA: DIE PLA S.AESES. FED Y B E T Funcin continua desde la7 os o. DESAFIANDO LA MUERTE Destino, la Luna DE ALTURA. (Tethnieolor) John Archer Lo nunca visto en L 5. CARTONES EN COLORES ¡Y. mil diversion ADAN Y ELLA Steward Granger y SOLO por 20 cIs. la El Jean Sim__ona. ntosyAria Preso nan. RIA -1UNDIAL Smi tRWN ATRACCIONES n c IINI E CAIRON y ORES' TA TY A 150 PIES a Habana! s ms! rTRADA chonssoner fronces cin-especIal de y su famosa orquesta HAVANA CUBAN BOY EN LA PANTALLA ESTRENO EN CUBA J. ARTHUR RANK precen "PLTCO A A. 1FUI 2-1 BaRa a en el xItoi eatral inglesh CRhIel con CECIL PARKER y A. E. MATTHE/WS Es una B.IScNIl Emole Laoe 1FA[TI(t A0JL1I1[1ILIJ4M DICIEMBRE HORA: 9:45.PM. GRAN CONJUNCION ARTISTICA, EL BALLET ALICIA ALON Orquesta Filarmnica Arfifitaz invitadias Mia Slaventska y Lidia Daz Cruz "Pos de Quote" "Los Slfides" "Espectrode la Rosa" "Bodaos deAuror" INFORMES: N y 21 -Vedado. Telfonos: F4538 -FIE-5. LUNETAS ........$210 ¡sr. BAYCONY. 1.5 2do. BALCONY, $.O y 0.R0 11

PAGE 15

DIAI DE LA MARINA-Sbado, 25 de Nov. de 1950 a¢ 1 t Cne A olo OY y Fu unxito la presentacin de EscnroyPn lod ctnuApo 4 H6, 1MA31 scMnar Iia Slavenska en el Auditonum uaaal pliUREGIO PROGRAMA DOBLE --(ConEn unin de su cuerpo L "lt taerar ed pvadd. aatlcaate DESPUES DE MEDIANOCHE En unin de su cuerpo 4 n es:funci del d r Ic.PyALANbRAEDD yr de ballet Interpret "B1taalal1a1i ,lu, tndrmotpor AlblI Al drtdificilsimonmero inidd-dara da.v la tla dBaale daPAtd y d CAMINO DE PERDICION d -,.,.e ,. o ita da 1 Iaa ae~ la Acadaemla da Blladel MtntdD MEUSI C A pmeaers figuras dal "Bhal Na, de qale" ,arnla da a -et1 1 MONA FREEMAN y S. BPADT Por N aeptea : El~dea dl1 Cate, Leata tldaa eu .'dadaa c e prImeraalGle la ySilvid Medllla, a toM b a1.a La Sociedad "A 1. ta da laM daem tarona aaptludaa da aeLas laliddea para letafunt l y ae iU a la ada ttctde eahistoria-d trutal p ac.a ona adngrt:aELta .1TetAH.AM n.ta 21d da GdT e ~1,14,o et daaa e siniaada aC. a a d a aalaad ,ae:dRapuer la nche en el Audit tiumaa 1 r ad ara e rpe bailale edade l "Auditriuml aarindoselo tePara al raa pli la alda peede al patiad ata tala l a aa dala ae ata at C.ba d¡notabl e t L da la compaila Lia Trdpaga; a da alan. d t n p e.p 1 d.3e. t aaltta Ia i t at et da ald ted la altad lpae d la da daaaaaaseelacdPai, e capttala itpdaa a 1aocpse lcaad.a1. ae.~i. aead layetd, angaellaaalaope ate adIeada atea n ciu'dat. Ha idoa ea Presentacin un esavape Ptarla P d Ya .la prensa de Estados fue aeatd.d la tata t gr ue el lector' sabe que el : r eU "E Grto h ado" es una pacin artta pat l a atlld d aAaat da a _____________________re a ta d a laeitarla btadltad clnia. da fat. do st un aa cayarla llatacen.la a atcta para podt freea ala aeaatanalaatada it a audlenporpver a S icardi y Benda ddadd quien co p eriy %a, atnte nae. Pat ana natuaa da daiaun o ates b e -urtgt a e .a aeiat p ataseayea peonaes eralda. Tede. anaes ta nta aopia, ata ata la prataraaaeeiaeaa a "cio da la prnsa" ddcaa at este obautl da Pia Rtaaaada daa, a ls %ense da pbit h: Pto o se -da atya aena. a dnesar la blo esapterade asadadatr aoaa aa necsarad e tod aa, ane t pta -l da rndataio d au dlare intrs "aadletean ei aala m n la1pedat ta al tiet e tractivos mua a t apcialesaaru l aa ddia bacteadn tt-araaedtona ly ates Leie da Oaadatb. d an Pato: la ta natad la pa niad ph ateea Paado a peennatrina a spec alquehayaddenYatcdie dadcba de obrda la taer elda da d d a la. :san dtfe eutlaPi -ae.cda naea da adae a l " aen aode a12da qap"Np rlgo .¡iad n¡de Iv'padnte amal e latoa da taa eampedatea r1 eatdu"noallresaa epada aa a eaneaadeteida aa tay larertnala pate inton, Shrley Weaver y-Robert horid atatela aet ap1t ae ead haaattuad unta que tue. o eprecitae ente por.at l ea ano t, tally Oeaaty tamodelo pautitcla .b ttaa la ndad1aa p thatr p r ftasl ape y Atea lteata y G ytaSt.dl", de taradipy Brndatnel oalrd uantaeda annaaitmadoaa ya *e.taaariesum saaadui-tbaglaaaafuteranaa yaIpladiupa dae ettetnaes aritae qn lea lteen a ituntaeiddiata egna ata ata roe al Patea da aprtatalaan, e alta its. aopavna u.laa .de lrrp nyc~n aesecpaatadat Cisali Pilaao Paa Varltianes infitenp aaeamsaqe tte aiteqa ani anvetiga un e¡rienorte ddeenes del C-r. t.as deaCsara nk que lelinl.1 B, ,!1e d 1i.11Enea aigr anCn di lae a lata j len nc.te aA est5 r ancal pted llaCtsPn arogrataeattaaid ar "Mia Sleav ale al B eba np ;e Ce -tnatatand a ita prnaat alia I te aaa inaiaaP a la "da dallad aaetea -tra e el ltai ka y at Bale Varate" ea la ataC ,p1 ptcaa ny, taUa. tda oa a a.tu' pra.at ea aUna na oltul d. ELntj .a e a t ela H a editar la ierndet, eete ar Li0 iu tetdae. sa orsbaan -Tp JaHo. AD a ntpa DnDu l tf l dacnoetanaf Htata la atabe". aaap l abgl arieaa Z la teaaaipadatatlrrnbrabant nedna, e naapoe teloyn rtatnaiyatmtdde talrqsltada p u eai n bvepatatgarladasi alai dial a iatt itag Me ro dtae aaa Hsatr elrna ene oar Dltetapanan ot danater ¡entad tretalan yo altala dn aetra Atlta ella ivta en Patia dad ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t 1.da etaoapia abelloaaeetadt ateC ae-a U. d l a 0la 0a Do.atin dnlia h.nna ldab .a .n eapodpa d t.e peenalt e dae-, Aba .d dra ba ela Plr" Idlutad ort bs a eatu a maines la -aa aianeta, ae.nnd a n na anaaat peatata bna ardtitae. gavia do d a T ltaedaky Pt Cregaad adl stat Iiadesdd tanaMta. beUota alaoaclaetade lan Htaa a bataioes Pe OrPP, dEOuad rnesojno oitsd aaAtnDln or l ePtp dcdditn n'uu e ar Damdnttayea at u el iatil ece Ad anlstsins nnc yata ote dtsl de nal b rdaetauaiaa-elvena.tddtd np el, adua m al aan .naapa aa t tepa ,A Catetar m t. !rna' Pata e ba Hcailat Hrlpd aadHPraPdi .lsMua rda ny em anadan una aslal a itPlae H a al ana G tnla 5 tees a a al ld ntsita, ata la Pittna ,. al H au teca ellavPena lae la o pyaalld d ut adaat bant aneaata tdn sritada eni E Gr di daa te al pan aanatanna 111 a c cal. .td .a tDael n A tant latel' y al "Ad Pagd1 raMda"i patet an ta.pe t ea latee e t a r etea.-d~br"veter ed erd ada lapa,,enla aecptar. t r o speas br2.dD. la le Optey a D atata sa e la taeda a stiaa aati nacts tt a n eeuo da adala nlet ruidalaa d enls t Fan l a baapnte i iadl aetar eaid tattacsa Ao a paay dl"Ganpia a i, da.ta i a.a. ad osala .ena ita, ande ent,. -Yr r I n e e x D o atl:ca t e s, unalta de a raabaaa te aattetaptaan a aa la dea eaaaa taYda ea citicaclalaapn e ia eo'edda elria atagtay a e noy nepra dar daG dv-a e P uada lc."r cn n n r ata le dx t cinta aidn aapetaalaaaaten pet A. nuaa aol a-abr ale aneata destlo lgat y aio.e sssmr etedietes, en l glinde o-la Hitl a l Sterc; el inatal Hetate aatarlta aaaaaar" uG d o baxita a p ertaeulbo eapca Paaelpada bomelnt acattaP. de olywodPeerLa or. ySa tios Pean, lo psp batan ppia atipa a na a t papai arad .DSilta. oou Ma st Hein doad" altp al li etn ida dtrtAao tav a ao na ata auta p aPiQ u nP EP"P r dad yae da al to" Coa dna tanpr cda o lalitno i s n tts Il al l d t At¡a a e na sea nntgia a la ni a ban, a tate en deaa i'atua arl aaead bta nea tal a. t paenn Ol a a a o el rado e actaa ata te e m mbot, meae teac a ea at a plapalp'Sdatan latan latpatetaM.mal Faral Atalo nIana arla Opnupa'anViiaastsno.cta.daDiat.nan. t a-aI ti litn tatta ra ta tea an a te a np paen cap danaya do a Cartel del Da,. -iRAllO BINE0 LO E ANEE AfENIIA H O ita. urty eomen r-B Dr n gnrns.a S ta lo tea anoantan a .aaaaatada pat del prtrrrfa dad aaa D.T P ¢t tapa /da. tan.at 5tP anluaxiete n l atac datiomtattamnte.d eandoseantta ER I E Y. h-. 2E IIA r T O /L ¡ 33s,. 7uj .t .it"ed t"a .et al p1datetp Pada~"iaeatitth' oA.N-.4 E le, .latel.tYaaPe a a rtap a ula "LaI tean nte P le" En 1n a ,n.e Pap.ata aaalaurb taona tat. aE J 1tUa on Pata a0tea a natrn n C-b PI te ta GJW NPIa/ ln ta ra otellaata tar eciarem d e ta "atuola ia teal-o. apaCe taA. .' n Et Intsat~ s la a.e¡ atet aa B r -aea a a alareita J adeto aa y co daten eal ela T iat a c, Pallliigan y enitA da P c te t ba1t/O4 al dantibrdaata e n ael arta it dna a Halla la GaldiaL. ca apa aencidte ELTRS GNSESc n taemaypoatdta ets, loy et.i earatataain intaata naid 3 e a latpatea di dane; aeala aniubet ati tnteamoptd lalllaa taltno neldax a Maa inn. Lata titao4 etn. a te LFREO a adtua .Ha al dallad la taaptakd ay salepa te balta. tapaaao e pat y, ta. alifla ta y5 td 'Y -'. an nu rvm daf/ BERNANDEZ nia l s tna patata; dePde tipa blatade ta p anta le pbliaa ala -nt 'aanaatan 1queatapu.ttnt.n aeoapeapaena, ate na oaeA d oat ed ae dAinnpar n eaŠn-Pnt T Ppan -ast -.ona a te dest nira Ilamot te que aana tetagra ata al Aaeitaayiao. F Aor attaa'a aaaa.atest.t a1 EME a KUKI iait a a ¡deta. ea la y t la,PatP i al laea1 1 ala.e, -andene$lSh0. dL ala c --r= NIODE LPd a .0:Rvsa oieeontr dCra a mentee-e t oina alma, ¡UaA (ialnana ple"nnatarlade alt od s lvds sea"LsSlids C Al aa nap Hdatal tANeCl o Na i4de.etany h A hetey Pteaa-l aanre Ial mnaypr atite. PEt la 5taPtnapkhn e tetaeb y Irelida att A CALE te R caid m ET OALI A as en licl) a Eratpadacoearaiad Oa lan ta al Tta-ten; C i eett uaD, tea tat ,1a-aePaALar.:;,,Ta -MltT aN ti a El pe.,evnna. af ieno LA GUITARt DE GARIELa, la aa p a a lt CnaeM 'ElaB. or~~~~~~~i d, 51bny eyoo -s nc d u pg.ypsra u me ,.De am nt .qe 1 ig a t, Liaila uTaePal nlainL Ui afcaPila. aninotatalt a ti nvdaa.a dttH ev Pi t data ale t ai nala eo 'a non a6Ala d,.a latntele gdaaa a n da n oe a p ttat te y a la a eaC ed-Pla t eeno alta,]¡ -1 1,l, a e u, il l cido" de''si" r dd e rdtva, ib 6 d. d, aly dPtrL L"¡& ai,, a l4, .y y .1liaP.p.,aalaeltn, att persnal aa O a ae aea .J rtea yeun onenldro 'on ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .c l. 111 -"Ln d4=es 3easolky8.Rfal -Tl.Us11 satetey da taitadeta,4 i .; E a 1 a a a C rt le a! atela tnda ., tr~ PAtalala, peil tan< IO'ia ACTUALIDADEO: Piaban da sane. GRIS; Pl eaio nleg ¡a osd Cita ttd A ng, Carn.sets.a;a.po dblnay.sno cr a La dta."Piiena Dd,,a 15 aAaitanteae -n aTa an t1dad itn -aa aymnd y aaiUE lA e La Pan tiltetepteyastea aota L eeAyatdepppperay c artn iFanaalL AC DELtFA oaanaltli aa ADO con LPibtadtiamarqe y AMB-Stea, RPTAPs elds-LYANa La bladdra.'5delteg a.api eaaa4tni lp-aten. Mttdalt I tteaa A R Emiladl, Lueta ayliLrae -es io eddte i ae satre atap sno a. atla Haetal ea. ai a ta lP a ,n. ta dlAdPRPAt Ledeinad.dPi ataaoP,la atdn p ttao. P a anatay Cda asti Opteila, a et a.date a ay es, Pltatet P aaiya, p tad. y a LO:aS a a etla .ami n Peda LUX: Ma an da r t eaeraa, E tante ppeas. Nnas a rti 5 t' ate Petan). -TitAO.tP P7gltacPnrdel h crIaYAaH La biteera yada ast s Ded MI 3.RAMisA oiiRo a ,iaitliaaLF etatA nnes a RNL ttteaddntadpta. L partataaLdtea.nc F L R D A cloalestrno n.Ch.C1T 4,aen qe c. al u1t y sunts S A GELE: if ydoFdr. r1e Piataatadalpataoppn.aaataaataataadnanttapa n tap a. P aaa Fa pttaCaadcrtmentt.El.lr.tpaerlte srar Hy ae e1a n d a ad 1tiaat3.P iuthAVanEN Alla -. T plieiir. r edala da Hrte Talan 360, P a antea tanayd eainta na SNal oRB ditd A AHnsi AL as oS inptadaLe aJETI:An la oo tad a 5 evsa oiir a a nt ho e 'ta nc 'teletor a S qLR EeaSTaL:a aotab a e yo aon ata Lta APstr PLas dietada lartia e lonal. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e¡. LA.LC11A qTC GOaLNAOco hre c lrn u ¡tn t eal,--rt d. MANZANA r:cinoltde jen u dFLOR1 1 eDA a r.BraablQod'yors rd' a aal -tli aatdas atesaaanptmaaayanrr.de nadn-TaLn-a utedqu tilan Poro la tiytad' a rea aa la drad.Pe d. pa NPatatal. eatdpaPnZ adua .sa y .Ddea eva. ntceonS N O UAREZ taaaltnaa .,cscaesl mjrts mxcaa iSTOELASCAdln La iaaid a -atota: Eahmbata rso.L atela laet malaa, etaa1,ta.gl ua eCeaA rn a, t.rasPma -b att ,a CB tar tta y n MAIbaCle Ald y as Catatans. a atnEL PA_ AD_____Lb______a__rq_ aasaTita.fne'at it.nal,, Prta lspplsd se ells e se l eurod oo llaneUT a na ade, Pir tPtelARtn Oatsl.pll PeLty m apt sae 3aino. JM iarsRvs a irs Aeten, 8. Lanl.a eopoaon et eam atatr mats e in e ato er h. Teradelbrtdy rnshw MTOOLTN:Pncoe l a nt nIt -. lat 1NACIONALmauynptebaturr, a aj C, n "C ',A a, ElPA aetapeb daPtaen. -Aasntoans ypoeat nE Pn Ya.ad air eedd dtp ow si i .tagnl a i pd.d.llattiis nurt nMAAVI:eLLAS Loa taba le nabatea Pl TAi : nn iitPn5a lta' Caanaae .,a bit ,a Llade hIteyto. u n aGIAR pit .tactea y adal rba loia a usaal CI ECIT: alda, -aes aeori eta taadntd cita GRAr N u y!, E ATO A dta i.oneat tan ta a t taaiai P ainee a. 1PPppntna nY staelttan faaia 5aaoae .7nC a:ia, CP TAraud yUn d, Lal di e apaa Nt. t. SUETE(e tehneoor) Gn onad ioautst etet a a an n tRte apiacipla prnara na eta teila d O alTat apainiaaIt, tIresn t a P LANOPbAl La rotentr Iip. .n Icnarrdr. tCd an a.-L ta mnaaLe ite nnal Pi tAtur et doa a, Laantaea aaapn aii pattaptaDt ituant mdaainadpdata ased aa dah' itip. ptlaPapid. CU ap CIn aS aat baodr MPTAPAt : oI4 Lda e la atel apanan, lt. da O tada. P OBE to i ters a tito p Mitel oiatataeaap taa7 ttipleptnee-atiaadte dat pt CA aaA P Pl eia te, lai pan C Ptltaa da tea nta pya A ran It-y asta Patalatanaete,Ttea E E ls .0 eist np tait a Ptlit Sace Ataa Pilaa teteeg| nit e tonlaCana -y sua lne dab aasPt aadnro p lata: pOEL: ictat pend,1sbl nc taaAn LA ii y G R. E n nta Lrielat al pDO e ataCi calte 1 aantTraitpaaaelanplda acao dMmurA yEsad y t eaL aaa n ltraa taD a Go RI a ea-te o t. -h -wdar nda an eat Paiea i CIRCTHE i SAP. btean yle diadd eoa.da atd aalte C rCTOaaznn. at apd tale a attra N aon' Alaa a. ea ati:aatnGlaa .en E, PteUNadaih.i e i taetaa aa t aela r ~aaa a lpaarilac a pataptap al pitete ina ata ncr RE A; Caero miad tnayat ODteaN tlpa laoaa, d Pata Atif taSLaataYt F StPos dant iao. taea ta-iat, T A dae papa taatad pspaP i tni Teata testedepagu al laaana pa D cb ala t as a n Fut ata tal:d aptata erde paronas. OIOE atebiaa vita, ld o,, as-Qep S mrplgoiio LbtaitaEP E aallgadddPaltrta a at a nta ottos -G E h 1d ar ySL-nd-a -l;atO s taatit -a Oca.itlt ido ttllt ame~~ l~5 PINIT DExtaria OR l taibatae apadnla, pai nsva Ganut ea -e pt y ata atrdca. a l PO La Lpbalapp adal a nc rcisd osube i da e ta JnETE bate L Etad .l Dal, di n aa n a Pt6eta Te.-40. ircntnd ar .o sea -F Paia da Ptic n p Papada y Cte el ta td Pa naa. teatap; tacaaetnlaadda-nLinIn atea 'an P ta. A,, L D.dat'ettate4d0 lala nataaIir na GIIaCIC INLG Dbl y. da Dc. a al Pa aiateaerepna n eln taita bea y Pran saten Paieeaa a F ~ -N A N A "" '-Pt5TlPt IA atng re eAiPU l iliaaa-l e taala pla atala tpitayat calr pPerPpa aot L a aia ndd a sea. iEPtl0 Adn l O.eio Y tana L. aae a=aarryt~e ~~i~P.riaPitOPti te op tapetrlollrap rt na -,. m--s a0 t Ctet nPAedaaC pqpC d a tat -lprecoalo iios FIN PaY iete pna asada, te tate Jla tea st eya rte sl i a .t y etn sTlLU s t.lfis2 t.cnRnadWdak Mb ela da e aS.nrme ai a autscots PAGORAt PpartPaos. ttla ud pa LIa aad et: Pnpittana.n.erona G-dCad Pec tetailsm-r --o tat e t uat in speete .CA L 1at e atra OLM I: nd a Yr.L aiaa, Aata ni lDPaidao TaAn. -s ada itn al'a¡aater Pa g aor uosl. astad, Trfod m rtyauns car alhe ,, ,,a g sa.a r aneadatl etn Pu a Fta.aa o aaien tiidad. -ale-1. Ut TR A ON apaaPpiataaaEpa eapp -Satl;eap paaa na late FL Lasoni l adtosla A E atr e Widark BrbrabelGede Pe ls ,18y .3: evstr ouceo gio Mnt. Tleon a ditbea-t ia tadllalp Ptntlen a telatan astPta .inIEra e a lado otSdtil tas Oa esuoe.pdt n dn aio alt t DP E LEW OteDe. a.aa. RVadinta-, Patcer aaa a -aa iI-tl t a aad.PtlRTIa t elacalt AC A: Canta 4ad L a ntd ea a ---d ePa.aor cOndidak Piatr.PonlaIEILildAS tEVNailiat op nte Coaiaaiang a.e G eapANaClEA Ealto teaptear canannd otsat a L FA, G E E -~ ~~a Ltdoapnt OiapidiaPda.tI a tiapCt. nana -paiiaadte a t aPp a: plia C tapeia G ata, aa l a o l ana PiTtaLMa FueIlta j ai Toalt la dtaaaipla .* -t. a.t. Ta '5Apa ten artur eCrav, nr n -nimnte LA CLl .Vae a eaietai P l te i a -ao .ky ate:. tta:. HPS La ioraep .eai pe a -~ee a _______________ .1_ ete1teIta tLo &bon ,tt.nnatleta- ia tla eaeeaOn ,Pietaaad al~M.aRaidlTaZ O ud.ainada.elate aWr.p,.n n. .e:. .~tahttdgo pata pdo entitnn aaa .tn% ~tnPtd PdaatnS CietsanW. 4a, d., .Pg,.daa ele O daip ae ateaeintea aaai ia,itaa, LI, LUKna,. ta. 1.Pa9PatataS,.etaadiainte¡ alaFtAanad matete ita alte,,tLAaMCem.lanseani. te eea ie iagdt aaaaOA tu tnA ab adtt attnaO, zeLaOe 5. e Am, G E-'L E"PItePl e_~g W611.tNIOaeDEttaaaal at -.titad en aHAaiCtd.a1. :tmielteai R i ClTiaa tena iaa lTtn Pero utn teo ae 5cb a.teincean dalesl a ao d ait ta na.1% t lta S a idiAtPLLLidI Pta al cdd. ayinodi taiLa Hndaet tan CePadl tPe lL~ M A; Piata-. atacalda? abita D'l Cdi"POWA:-rA ii B~Anic."VrmaICmda, deoC~Ial :,El13.11

PAGE 16

PAGINA 16 Resuelven el lunes el roblema de los jubilados feirrrviaros Para ello se reunirn los ministros, Boa h y Tellaheche. Conferenci con. Prl M .Bote 1 doctor Arturo Herndez Tellaque se ofrecer ,aIr p laa a aldlapaageyn e cclaealeca.ne qca ec¢ae n a o deil: nTrabaj. i ayer en maana, domin !g i v ,IA$ndicato de Palaciondespu s de hab erseentevila PFbrica T.l da A.gqaaba. ladeeclJaaddEalda.ca rl. llila el Tabajoahque "ha ne de1la mano entrantesostendr lab preet n ata eid, pro una entrevista con el Ministro deaeilsbealt a ea ecienda a la que ha sido citad elaca lnabjet deiuepcnsu prepresidente y delegados de la Caja de sencia se gaeraiccn o cemialca. Jubilaciones y Pensiones de los FeAyer se recibi en .Palacio larrrocarriles, que como se ha publicata visita del embpjador de los Estado et en precario. dos Unidos de Norteamrica en Cuba Esta reunin se llevar a efecto en Su Excelencia elslPr'Robert Butler. el despacho del Ministro de las FiLos eridistas' conocieron que dunanzas nacionales a las cuatro de la rante a larga medialhora en que el tarde. diplomtico norteaeriapo conver Estimo -dijo el Ministro del Tra a con el doctor Carlos Prio se trat bao -que se llegar a una solucin especialmente sobro las-relaciones'enl.aortble aa alos.juilada, y en-treaCuba y e e al. sioradbserarova ilosCreo que el r Cua e seorButcrabandon dinero ser captado. La frmula la el despacho del.jecutivo, losperioaen.aseguramente el Ministro de distas se le aceraronda ra nte Hacenada. garlyel dabua'ida dipl1c ea lue o dijo Hernndez Tellaheched ijo solamente eaa pal.a. asle rida reunin y la solucin que al proInfor madatew: nepo blema se le d, ser llevado a la conDurante la conferencia que sostusideracin del Ca oeodrMinist ros becoe l aabq residnteaddalRea qu e'.a.levara caboel pimouae-IIplic¡a, dicutimos caicsasuaaosiead ves". mutiu inters entre Cuba y mi pas Caeel Mniroquedeapuas del Meagraada informar, aareaai, qe.el Cona e c ilegar a la solucn deaorP resientera a saosae d finitiva, que sera grata a los jubilaacaerdo sobre todos los puntos que dos y pe nsionados. tratamor durante nustra conversaci0n., Problemas obreros El general Carera Dirigentes obreros presdiddos por Fu recibido ayer oficialmente pa el lider Jes s Artigas y Pascaso Liel seor Presidente de la¡Replia, nares, visitaron ayer el Palacio de la el mayor general PFupert Cabrera, Presadencia habiendsdor iecbidosjefLdeEstadoMayordelaEjrcito. da audiancia eec l daca dl Eaado. Lea caeladiaa. Mabclaconcccel Por su p"rte el doctor Carlos Prio pundonoroso ofialylbe hicieron disep neNi.a. i .s.C. aiaaFedera.intaspreguntas, pero elgeneralCacida Naijecal de IdatiiaaTeatilesbreara, filaasu casgna da daccauiomanifest 'que "haba.tratado con el seor Presidente nicaEvelyn Hansen y Mariana mente asuntos de Lcargo"., de Gonitch participarn Cosehers de tabaco hoy en un bello concierto Los co eher s de tabaco, ue fueron ayer recibidos por el senor PreLa seorita Evelyn Hansen, plas. sidente, le plantearon varias demanja nrejamicanaa e Mmaaariana LPdas. Entre ellas la creacin de la tanoteamberica aCooperativa de Suministros y la Caja de Gonitch, soprano cubana, partiel -de Prstamos para los .pequeos ve. parn en un o erto que tendr lugueros, as como la unificacin de pagar esta tarde en el Lyceu Lawn gos, sin distingos de ninguna clase. Tenis Club, a las seis. El concierto El Presidente de la Repblicamaniest auspiciado por el Instituto Culfest a clis miembros de la comisin tural Cubano Amerlcano. da c bcheros que vea con simpatas las dandas a l planteadas y les LaaeriaHaeueaadic promei ' solucionar todo sus emua ba acca e laerl aadecaicapos. l aacalada1 rs.bhadado conciertos en vari or.su arte el ejecutivo de la Asopases y tambin en los Estados Un¡ i abcetionlde Cosecheros rde pale, eacAia c la elada Pl-Tabaco tieimoi al dc0ci CacIca dos, Incluyendo los que ha ofrecido PrIo caas a uagradecimlent oer enTaPe call e Caregele Hall ea lacedida. adopadasa.orael Gcbec-. c a) de proteccin a ese conglomerado New York. social. ndo, Sefor?. -sangct S echando. DIARIO DE I4A-MARINA: e l Por medio de la radiografa se Piadllo descubren casos de parasitimo' De este decubrimento ilojaa nota Saloridd. r caaacaaja, Interesante trbajode]doctor Guillormo Grca pes .a.graMa Artur 1ce B pronto ternacri. Pae Raaalia Fraaahi d. Ata ca acaianta utc c : ku Pen .nFr.meie.a.dc, a. d ,la2carla d1a lad a. capa. 1a aa caLb aaaaacc a,,a.cua.,alpaa porque de tod e ~1 z. d~10 ODEL a ir u ss coe dpi nPaca al caa Oal. ca Un luaa. dlade u.at qc . Ca .re.a da-aeTaba.e Ban L ca la ealc raaeea a S. alibcidad doctorn dian da e i da qca h a b a .milia ba Padilla. aimpcra icapcrad par :El deic, Cantaga cadelacez, diY rdtrasegundca benuapcpirla~dceaesr re c .daCccaejcoNaiaatdaThac p a ca. aadd. higiene pbl .aica daca j"e .haccllaaa, ha aladada ad actre desde Lndea. Ia a jatera. Sea f., da ela. bridad la aeatiidacn Tacbin declar Maa Althbr ada qce I atacc i mpdica a." 4a celta pta al daehe Poreda Pable Pa, uelairada ea la paz, cacarada timar.entc en O: han laa atcataria geaeral dt P Caaacl .]dadasadeala cdU .ecineaaaaaaiacadeleaainaautcgr acttal dTMd0drCt da d all a. reticlr ; maca, dcc mi21'a de la. eo aaan. .iica, qua ha da caabera .1 dal21 ea le aacaejaria criee.taaa ci'is yci,-hajbreada 27daanercapcrtaaeladaa a-,cnbrai.l al Gea aa fuerzsarmada' d la dagoada SaaLi da dacontgn Serra cea.dia. aIa'crce. de nradiai dc abeaaajaecda al bapital 1i pacidacadc, aqIada gaa de eapa tndlcac ui cncera ncr artct La Paptea da aa c choa sodadaac a rendee, de adgaa qua ca l tadai aea dll eda. vlce a a.paaar adaa y c. acapechad a eaajen cauactaeaca ralat amcacarnedacia qualntoedateda. Pa u udeta, sda4, perapaad ea nai La a ta d ccuejialde d. hld dd. a a.daana vla ch a da ada ecdahtaace po atat eaer da prrehaa ac laudad, pa. altdea taaaca pilcha. cada-ele La Esper.za.ea aaaac.s en a al elcabe, caaacca laa idasaeyaa. peaeaactrco albiadlvet laa a-adida biliccaa ectarada. uaa aqea caa dabiaa sahbcij. a-chaba a car ai dadbe ueraea lea cicatee da-Gchcrncain aacilhda Carit a, iacaciaa es prcdcu e cca aa aL lateacaa ca r i alcala eleparqua e ella ea ahar paa dacas, cia prccia baacin i aque l e aalcal da Saete ledaegO ac ju letaa baea cci gabecrnace cilnaalaac.iccteaaiPmddaa peroclaecdoa jaanza da al icalaadar lepad bniaia, lanaaereaL. nccl, d tildeasii predade atntatu e ca c lacacrda'pcc dlaca.jclda ______ a ige~la cae ac exd -i jata letald Laaqueacabc de dcita lacia noea a. apechedace aa ela aalai.jjdca e tau cardad arda acanic at ci u cladaa da a.at cilabidad. a. paraIdaddaa la a u elc ca a L TAe a ic xa r di L edea a eecaeic a, gLa maecula de ala pictlc, aieAccciaadc da ac olajidd aa-s h.l cipaits cimura ad1 aa1 dapaeli largaPentaa ie a aclario ca.ah ea l ea c1la b ica a aa acie cueana aa -S a aia ea aal.,.a cc l ced, L A 1SA rA ", iii e cuepa a l ian a elca e tad C a C e c,c.d y ucabaaciaes lda odcaa es daci.uiaYars cumeacacaa taarienial' qcaaad ta. ccn i u a.ela aapaiai. ataarea eocc -e-ads decerle; aa Pe, daada a ac cprCinaa. LA racFE caquer cllca cuc.eia, peadac ar diacccngujdaa a. aaeo Cbanedcbnedacacicja aa"aci c d .aa.aa S ha eperebada cae diaaera Ji caa baced dea ce dicace ca ae ao .e pca, da parialias a, maaaieta dLtelato aiga. dat canicecta ccc al cM ue tu ye iZAo Sa cdament Ln. an rYr. r' So aubiard i. elns ca apati aci geata cacpeja an. al acePe etcn a c n pueep gs ,eseiallm ote itccnar tu lqe a. a e apaa cmaeoraeuciahf lel cuao ceta ca aa en aaa.ateaa ea.u ode Madna. ca u ac eiividdu 1 calec a cccn al acnabid pac. ad cadi ita da alta. .n.eCacee aa piada ae .1iar pcit la HMcbr, daceda paiadata acCcc ir .C. A. Viarp, aataericreiataxctiaa .la radcgraaa que cua t a, al accepabar televiso en la asa fiel~t un u .1devo u n,.ar 1de a lu"C agno do ea u a stsa csflzua faam.a, iba ancipaeraiaula. ca allil daba. Coacina cit oa r e. a aee atjdaepuS U.e p Orsuhpantal a t n ,al dae spai an.~enCjubaae~ p aaas laa la-gata. ncerce da cias da iretnta ci-a lutaen aroade.prducen llae ac la e cl la a arao'or enel s cbseqe ca dafraldaa lea campe da Ciba u a. pi rl Ccci, qel o.a,pti adiclila. ''. cic ldcic y al aate Paia i cd,J t adaccbadacaja. d pm Euecea Icaaa MrliJdada de Cacica dra Paiah Tapeeai hnldiada al ar. Changa e ciada la deciladara da saa Ciadad, dacnt la. ilalce a A c acia d Pda ited s a yel.Calimpa e cea blaca' r r laa ES.pcura dafo Paslbdja, aad.ceCcci~cci.dci aaagaldaaciala deCcaciedo en ci ci ecuro .aa Gacia, Cecteed Pliga dc alaicta en p eadcan -da la nc deiga, Bieaisaja, aucda tic ade id adla aec inqercb Y LAaN alcila a la. u, Caea jtaci, Miaesacat .ta
PAGE 17

Sbado, A5 deNov. de 1950 Es adquirido un detectoi de borrad LA MARINA PROVINCIAS Pgina 17 CLASIFICADOS.' *ION cayrtera Perspect ivats de triunfo de los 'batllistas g-reddidolR EST U RANT '!'lo¡a orde Uruguay se duspone a RI .T =111 .i thtcelebrar loa comicias Cachue No contest an a Mxico, Sto, Domingo Pidi p r u ebaso de las ,cusaqionea formulada., janda concluy a medianoche de st4 rSetaco mp -er celebradoT T [e > & t.Las diteteie 11ato hablsa.n ordi. ~en e¡ lobby de¡ "~ e~ -.onl d he por limaave.as.cor,otra vez el sa .teesds.1en.la. igionarios yamtigos.T ¡mos o rda.Atg sne ga li,dosepoltslatifi eca o o ea, detal.s lie o lPres edente d" r ;1 ts d el T ra n sp orte '. Ate .l ''nt6 que apoyndtnu apara informasin llamar, U4181 1assten el poder."So er Matanzas, Camagey y P. y r, tardralistraeln H.ae'yAdrsar uedel Ro, festejan ese da lene laoditel lace dw teae er.ic 1 1lEduardo eln coA eve, El doctor Juan eal Sobern, gore aodtel nado,al que Mvotar arnadr provinciademMataeysse tsalendeacue un e pe g res provinciales a lob-aldes, a los da s de las vctim s de ese catstrofe. Pera de esos tres candidatos. alPrelldent de ¡arntade Ed ucae"Paraona myor confraternidad anzar buena votacin Luiz Alboe rct , a l s di er deesqc u e ntr e o du co ess d ltq an le errera, del-epartidoe nacnallatsla sde i tger y de tllllnormlte lt e yin.epbl i tu, ant tuy,, lerrerista, y el que a los 77 a sa -dergar dey as rorlesdW .V.O enmnie saaticind e dla profesor" tEnlea Fede ) e nd l dlltec id .aea a escuelas.normales para laeatros .de D. P etTa ecl t a 4 le tel l l ptltede la laci n e cpeNom l-e ee que Pueda derrotar al condidato las provincias de .Ptnar del Rio,3 as del adnpo"d dici embdreSo l. -t.lelelle.aecleec detcda ao". leatgobernadoreSo. el Corado que alcffce mix sufra. lVillas y Csrnagiley, recordndoles que bern, aadiendo; ras. hace'Ires aft la sociedad miatancera "Mis distinguidos compaileroo los a atros seeiceleiateda pqued consternadaor uidtragedi gobernadoresde"provinctteP. tatbAl tn e dClealbeohote.ibletprocpeitede da o u aajer les nar del eo, ehVilast.et a ele :e del jueves por los ba"litas partirrbprdcdpounasjr han cooperado con sus decretos para arios de Mayo Gutierrez, asistieron de un mnibus local que llevaba un .el establecImiedto del Da del Tra.chenta mil Personas. liquido explosivo, que eall, yendo porte, y pido a todos eoo racicn paAdems de¡ presidente y vicepreal. lleno el mnibu l de estudiantes de e to .a dque e celebradee mt .idal te i d tel tepcblca, de ec terna ctedos los plantele c u dera fraternid entre el pblico y aldrn el domngo 3o senadores, 99 En los terrenos de la Escuela Norestos modestos tervidores del'tranStleios Los nctieltenatrirt te tc¡eonmnibus locale de los ue enrte, que redundar en bien del es lete. heeLtetealcg latee abrdrdn a lateteetete udiantado ys la vez de la tranulila de la mafiana del domingo y tedad espiritual de! sul padres y tamirarn a las cuatro de la tarde. Hay esoblltto, rqueelo ejerliares y por ende d una mayor cortn milln 171 mil cudalianos con vomite edostercecra partes de dialidad general entre la familia cudo, pero debido a que el sufragio no aquel total. bana". §ceeedel decra pr cada cla eldbe Pida ndorcau a*. ENS5fM U NUE yE Cre e t 0l a e abana. Testetno A9.A &~ade 1911 rcas ya 1 0e a ta ira. -FRENTE AL. PUET PADO-NABANA WPlb. Pln A-498RlW en Santiago a Club de Leones antaniento donde se li"1ba de la ciudad la i t j ". retera de Cienalzan su Elegancia'Intima. Y CUESTAN UY POCO. Preciosas,t de asa ipt das en Peer y Crep Estampado, en diversidad de"dibujos y colores. Terminadoeldacto a c tculte nc Zarpa el "Coateillas" con 120 pasajeros y carga general hacia La Haban GIJON, nov. 24. ltP) .-Pl It zarr esta q 1 bo a Ara e ,11aeW b uerts m rctiec, .?h l ate tt G a 12 aaer o y 600 tono ada lde 15 a see, eialuteeteteltesidra e amaa con dsin a Ce edad Trujil, etrto Rico y La la bana. Llega hoy a La Habana el Director de Turioao de Epaa, Sr. L. Bolin ai eepaea e e *dlalud .tbaittraase -eata esta 'capttal proed#e d tellcltc.donisltA~. Boln ldwel director di Turamot de eaa. El seor Boln, p eteeteete rios da en La Haba rdonde cuen. ta con numerosas relacione#.1 Tin eeel ept Ae itecugen ciat ofcialeleteAteTctlectalIgual qel lite Frtncico y iMllte. Bat de crep est Dala e a pa, con elInt < tanip .a ten a aintura. Talla¡ 34 aars.Ts4as.

PAGE 18

Pgina 18 DIARIO DE LA MARINA HABANA Y MARIANAO JUEGAN HOY, Fraternidadrescatdaa ey regresa. Serie Mundial de Managua 1 a los Yankee Por Eladio Saciades ANAGUA, noviembre.-Los que visitamos NiERO nada de l EP.e'tO ls pErralosanteRoy Hameyid.que cancelar Mcaragua con motivo de la XI Serie Mundial de r1l.e-desr1b. 1. que, a suici. mio constituye Basebal Amateur hemos recibido en esta ael ran record deportivo y mundial que se va su contrato con sPratas tal dos sorpresas tan grata como tan grandes: establecidenNicaragua con motivo d la Seo" ela alaa alN. V.A l ayuda oficial que en estimulo romantico y en Amateur. El Estadio Nacional, que lleva elnomv. apoyo econmico ha tenido y bre del presidente Somoza, tiene capacidad para NEW YOR, novlernbre 24 (U tiene el espectculo y el Unacuarenta y cinco mil espectadores. Es una edificacin tedi-Roy aey, quien estuvo'a tismio desbordado, el fanatismoregi, de mampostera, con sada no de gran altuce ¡aos con el sigiemoade auEa sin limites,al loco e indescrip ora que forman una circunferencia enorme. Es un de los New Yrk Yankees anta tible fanatismo del pueblo nicaverdadro estadioa limpia del que los nicaragenaconvertirse en adminiotrador.agene ragense. Yo por lo menos puesea deben sentirse orgulloaos ..El que llegue a esde los Piratas del Pittlburgh, .re do asegurar que en lo que alta capital po vez primera, vea el formidableanfisa chora a los -Yankeaacora .4% canzan mis re erdos y mis exteao y conozca las dimensiones de Managua, nete. de Georae Wetal, admatrad peiencias, slo en Maracalibo,. cesariente tiene que pensar que el colosal ineealdlo a ne dlo cuando se tiata de la pugna que mueble a fu hecho para que no pudiera llenarse HaAmeralex ndetayie dha-soA ssinnydlapainsq e dal E ab E a ils laa ldanAeicana y quinEba sostienanly dala painEaa E nunca. En la fecha Inaugural se agotaron las lolig¡do al bE ba l por m s de afi despiertan los equipos Gavil n calidades, se congestionaron los asi ls de pbliE, tad de sus 48 aos. "reportar" a y Pastora, he tenido noticia de millares de personas saltaron a terreno en invaYailkees a fines de este mes y c un caso semejante de dedicasin, que era mposible detener y que impidi que centrar toda su e eriencia en ci6n al departe. La aficin cubana es grande. Se los jugadores pudileran usar sus bancos respectivos. sucursales de a a n s Ya aaE. Elda 1 sabe en todo el Continente lo hondo ue llega en Cuando se procedio a las ceremonias tradicionales ocupar un puesto en.l0alconver mi patria la rivalidad histrica e histerica de Ha¡e calacElaba una concurrencia de sesenta ial almas. ines en las tansaccionea deala bana y Almendares. En Puerto Rico y en CaraManagua tiene ciento diez milEhabitantes. Pasarn da at cas el credo bebalr aa ueiieresa y afecaaos,pasarn siglos y es muy dificil que vuelva a Piratas han ntiido la partida taodaslaaagEoso ae. ra en esos sitios, repetirse aen ninguna parte del planeta el a d EaEy. siendoEla pelota un smbolo nacional, no se alEazan un espectculo deportivo presenciado por ms de la Ray l pidi que le canelaran los horizontes de conmocin que en homenaje al pamitad del censo de oblacin de la ciudad en que contrato que duraba ¡anta 1952", d satiempo aqu paraliza las otras actividades de la ese espectculo se e lebra. Al da siguiente los misun vocero de LEBucaneros, "debi ciudad y estoy hasta por decir que del pas comes organizadores esperaban unaamerina muy conaqeapeaer dquedeeao Ea r aai pleto.a Todas las tardes en Managua son tardes siderableen las entradas, Jugaba el equipo de Niiaka tadraa ejoa liberaad ide fiesta mientras dura el torneo. ierran los co caraguA por primera vez y no qued un asiento ,ab a ,quienrecientemei iercios, se interrumpe el ritmo industrial; sc vavaco. firn un contra o de cinco aos co cien los hogares, porque todo el mundo quiere --administraaaor general delPittabur presenciar los juegos o, or lo menos, escucar habia a anuncao que, haba un put las trasmisiones de radio. or l a Serie de Baseball L inters del elemento nativo por la XI Serie to para amey en los Bucanero a se han alterado las tarifas de los automviles de, no tiene punto de comparacin y resulta muy Tom Johsoa, vicepialdente de alquiler. Para la Serie el gobierno del general Sodifcil de describir. Pero mayor adn que ese Piratas, dl a conocer uas decla moza ha inaugurado una calle que va de centro de inters de sabor local, de matiz casero, es el propoies en elci c arney y 1 la oblacin a la vera del gigantesca Estadio Nciosito d o las autoridaadaae ofrecer un torneo intersoa na Y a todo lo largo de esa calle recin avinacional que sea -corEo positivamente esmodelo "Sinceramea sentirnos que Ry mentada y con un trnsito que antes y despus de de buena organizacin, de hospitalidad, de ese gran vaya de nuestria organizacin a o las contiendas de pelota llega a la congestion, hay amor mutuo que en la historia de los deportes tanpar un puesto en los Yankees", d adornos de banderas y lEIdas en lar, ventaniEl, tas veces ha sido malogrado y tEraicionado por las Johnson. "Hemy ha realizado u en los balcones, en las achaas. asines desatadas en las tribunas pblicas o en gr a labor qu y y rn E aente ser pisevisitanteshagorecidorlaaCEmasinaciea N oaio x t E d en anuevpue De rt qsaapaasidida oraaelacoEoRel Anao SoSaleacreadiotaE ay l dei A aistenc1a record de doce naciones signific moza gebayle, son absolutas y no dan margen para las taquillas Runque no con eam eD ts rsdd o lcrnlAatsoS-aPtsu o unsrcrs L r aaabloaa lOEo ningn reparo. Se han importado cuatro umpires natos. Duranlelo cu troao rn encarads de confeccionar el alendario de la procedentes de Norteamrica, graduados todos en como administrador general, los 1 XI Seria. abia que buscarles fechas a sesentisis circuitos organizados y al frente de a cuales viene ratas quienes nunca haban i adli juegos en el transcurso de veintitrEs dias. Esto el profesor Joe Paparella.~ De un pas que no traiE ms de un milln de fan uiere decir que se celebran tres desafos diarios. E. compite y de una raza no tan vehemente c o a ala ot concurrencias Sprimero comienza a las nueve de la maana, el nuestra, ellos conducen la competencia con linparperior a dic li mrca. duelo intermedio a las doce y el ltimo se pone en cialidad y destreza que nadie osa poner en tela E E194e alalub es abecir ES marhaaleddr d astesdaa adeytrmncr da taREa loasEtiaposEpara01 arEa oadadaadalaa ra da lo alay aaria de juicio. .Hasta el momento en que escribo esbes Field al ugar ante mil n y m cuandoyaeaa bien metidas en la capital las soatos comentarial la Serie va transcurriendo COMO dio de parroquianos. bras de laanoche. Un vrtig, un derroche, a n por camino de flores: sin una protesta grave, -in A pesar de los xitos deHam verdadero maratn de baseball. Como actualun incidente, sin la ms remota seal de discordia. en Pittsburgh no u. una orpr mente en Nicara a el deporte es lo primeo y m s La verdad es que los atletas venidos de otras latiel que regresara a los Yankees, de sagrado, la dificutad de un horarlo elotero tan tudes se sienten bien en el diamante y fuera de l. am, quien nunca jug base b grande en una poIa del ao en que os das son Y que se nota.en todas partes un deseo muy sinceErofesional, ici su crreraen ms cortos, se s olcion en paorte por medio de una ro e halagar a las embajadas extranjeras haina aEteal dEltrabaEaoeld dla lof L disposicin adelantando unahora los relojes de la dolas sentir en un clima fraternal. Oja sirva esta de las Tre0en 1925 Repblica. ¡Oh fuerza Incontenible del sport!.-. Serie organizada por los hermanos nicargenses En 1934 comenz su asociacin Son seales de este oa aeo Inmortalza atletas y para recatar definitivamente los vinculos de cor12 con los Yankees, como administ Vue convierte en re o m sticaa ls gallardetes de dialidad que los torneos amatirs tuvieron en sus dor general del Binghampon en los equipos deportivos. Acaso los nicarayenses comienzos y perdieron ms tarde por razones o sinLiga del Este. Tres aosdespus de la generacion pasada no hubierancn Elda que .razones de las que vale ms no acordarse. Hoy elevado al Kansa City, donde es por 1referenca a una Serie de pelota todo se alse esta compitiendo con extraordinario calor en lo 'o hasta 1945. ibiad tedrae Mesanaguar, ese las nue de la si a5ue significa la compete-ncia en s, es decir, en el te de lauAs e ln Americana,R ea loanayeaEa.asm Elao nupalalah ma eporte, en la lucha por el triunfo. pero muy por se hizo cargo d Al puesto de admin anaa doSalyhrmioEalaoEa iencima -e eos egoismos tan humanos y tan propios tradai general de los Bucaneros. za el deporte a absorber la atencin de viejos y de los pueblos de nuestra raza, se adivina el suHamey,al confirmar su "salto a jovenes, de mujeres y hombres, de grandes y cilpremo afn de mantener y respetar el espiritu de Yankees, nianifest : cos Yaestn los narradores in el aire, Ya estan acercamiento y de hermandad que inspira los "Sliento mucho dejar taPittsburi aillares de aficionados en el par ue. Termina un creadores de las Series Mundiales Amateuro. Esta dondl tuvetan buenas asociacioE juego y a los pocos minutos em 7ezwl otro. Cae el prn estoy contento de hacer camb ltina ut de ste y ya estn practando InpElo-d aEa, que sirve de Punto final R lasPImpresiones de .siento come sivolvierao aEaapu teros que intervendrn en el turno postrero del hoy, se la comunicaba yn al honorable presidente ",, de recoririrse que stuvenk progri am ai finito. D e los tres desa fi os d e cada da Som oza cuando en el palen p residencial hube de sa-al E o lhl aaay a colo s ay aficionados que eaogerr el que mas les inteludarlo momentos despus del desfileinaugural. El rese. o acaso dos. Pero los haylaambin qdp presencian los tres pleitos. Es decir, entran al aolao General, que a fuerza dQ ser deportista pertenece a la hora del desayuno y salen a la hora de la eda la igan de hroes que presencian los tres jues na .Se han registrado casos de nios que han gos de cada d, sin perder un solo inning, sidesEl ciuddanodRenostOeil EstadiaioonElaal entenderse de un solo lance, apenas sin abandonar -ParLuiaMo no durante los juegos, debe estar en su casa oyndolos su butaca un solo Instante, me dijo que le atisfaFinaliz ya el torneo de doblen i aor radio.Las trasmisiones de los tres ego, que c a en lo profundo que a travs de la Serio los atlecional de segunda eategoria y ah enen duracin a proximada de nueve oras suetai, los periodistas y los delegados de los pases vilo falta el dobles mixtos, que o e% r.1 velen aaencontrar oyentes evons ynusitadores conozcoxi a Nicaragua, conozcan a su gomnienza esta tarde a las esymet merosos bierno'y lo conozcan a l .en los courts elctricos del Cuba La pareja favorita, Barreta y D ESPENDIERON POR er triunfaroEn en los finales. ve lendoa los sorprendentes Predi ,,INaAMEEE51.o0 1 R 1110 11 111IVI F 11Fm Romag za1.yBilly Oberheierlo rela:s, estar p 5 entrenandi una endientes q naciona1 e ei.o de iances de --excou-i ---ra , 1' -Los potros montados por el equipo d26 Irlanda 19. an.audi Cll e 61,1. Pero los expertoq quedaron muy norteamericano en 1950 fueron cedImpresionados por el espritu. msdos al CIE. Pero despus de ol w tado or los inetes norteamericans a al d N y los drectivos canadienses quedara iioNcoan d e ok u encantadoWpor las demostrailones de gust Busch, de St. Louis, compr a la sus hombres. yegua Cirous Roe, ganadora del Por eso el'CIE ha recibido la aproevento de salto libre Y lo cedi al bacin del Comit Olmplao EcuesCIE Ms donaciones como Esta se ao.-a a aa E lOOr Oaa esperan de lox amantes de los shows elsinki ., 1952, runt ecuestres. CONVOCA El CONDTE OLMPICO CUBANO A LOS CICLISTAS PARA LOS ¡ JUE605 El Comit Olmpico Cubano. cono por el Gobierno de la Repblica. vaca por este medio a todos los at11 a %a-o Hsta an-lo ano 5E 00 letas cubanos, aficionados. (amateur c ladnREquiapo en la forma que se que aspiren a formar el equipo d' determina en la base Quinta, el Co. ciclismo, que representar a la Emit no est obligado a proporciopblica en los Primoh JEOs Eportivos PanamericanOS. Buenos Ainar a los atletas uniformes e nimple res, 1951, para las eliminaciones que mento del deporte, ni a sufragar los se llevaran aaefecto de acuerdo con gastos de entrenamientos en los pelas siguientes disposiciones: iado paealamanalo. Primera:Todos los aspirantes debern llenar las planillas de InscripSptima:Los jueces y oficiales cin que les seran facilitadas en las que actuarn en las pruebas elimioficinas de este Comit, Amistad E aairias aarln noraa par oh CS mero 419 altos, o por los delegado de este organismo en las distintas aitE Olimpico Cubano. provincias. Octavoa:Ser requisito Indispen Segunda:-Los atletas que firmen sable para participar en exta eLi i solicitudaode inscripcin, quedan sonaciones qu el atleta so0 declarado metidos aa .aurisdiaciIn del Comit aptaparaacompetirpor el mdico oi. y obligados a acatar las disposicio cLa C les que se dicten para el entrena-,ala i miento, eliminaciones y cuanto se reNavenaLas reglas sern las de lacione con la pr acin del equipo la Unin Ciclista International, acep. de este deporte. tadas por el Comit limplo IntarTercera:Las solicitudes de luscripcin debern estar en poder del nacional. Comit antes del dia 12 del corriente La Habana, Nov. 16 de lOOR ao. a las cinco de la tarde, debienVisto Bueno: Ing. Raboal de J dh cuidar los atletas de La Habana Iglesias, presidente.Dr. Angel Al: los delegados arovinciales de remitirlas con la de ada antelacin paxila. secretario. ra que se encuentren en este orga1,1o en la fecha indicada. Las solocitudes que lleguen con posteriorlIiCa Eoe ltaorIleo d EhE n srnEacosideadas. ol-E OEO ia ERsaa~al d ouartaL spr ebasd aEciclismo dbales deaaoaoi a. 05a que se refiere esta convocatoria so las siguientes. Con gran bilante adi Eomienz o 1.0 i metros arrancando en punto en la cancha del Casino Srpaol de muerto, prueba de tiempo. La Habana el campeonato de dobles 1.000 metros saliendo en Lnea tode equosh .tennis, convocado apor la ,do,, los corredores. • Asesorisi de Deportes de Ctretas de Quinta:-El equlpo cubano estar la Direccin General de Deporm ,an, formado por los atletas que selecciate una coneurmelca numer~ ne el Comit Olmpio Cubano, con En Ql PCIMer WWrt CX eUIt4rM vistas a los resultados de las elimi. ncnacir. tl11a Mnez aue ao kMARINA 1 bL Cl CRMISO a ,,%0,es'1 i onO en vi cjsos Oo un tr;:ast eloroe0IOOl a% le S01 Pro iniero tp1 PCO pra el v a y le los atletas de io cayeron ven ¡eones, en cua ¡pul in t EUSCRI1

PAGE 19

DIARIO D LA MARINA-Salhado 25 de Nov. de 1950 Pi19 VENCIO POR DECISION AL VETERANO JERSEY JOE WALCOTT abre sila iTrcer trufo Rpidas Amateurs -He, r.,' triunfoelConit liga mayorde. loscubano nor convertir al CirDerrotaro fcimeneal equipo -Signen buandona a taot. i .. or. Slo ren. do de Hoduras. anntado 26 vedad tch L Crns unp-c Cbano "e t d llegar a;m* adei que .pequea capacidad ces Raelo pitlaer ganaor E.en u d r oterede pare nlin. rnalzando sada, ye por:el oc¡ !d ira lo. eprn, rue en eleante MANAGUA, rorirerbre 24 (AP)i, la in raci -.einlicetr da.la Dere ocn enero.1 -oOa du :le .n e il e~eeodd a Oea en nca di e. ianic=eq corrirarrioandnpaide dao arde. **ern lanje da ragby .ia al dn esn e ai AreOneni podeo go Peeareriaiqrde rolen :arur ar.acucir1. ,Ymeaennre nor a ladoeraodiar rerreclo qoe ear a rco incdal Uera yn 1le hct%cnicci ra e d la eudad de bya n e .crsA1zn dre leatn.aeeiacidc einai'decnen iacarrnrne cunAree io are. donate enencilge, nl d ntab enqudpod OnduraaULoen Laereuidenca ac e andel o n ioe.on1Ta i'dia bi. abra r oa dej .reMiecr. a t aito, lcr iel de be-nu tolos e o eanb es. e n l.ellcodpl t lnla en e oe ocaloC lbl Cl ~oti e .r .dotil.ug r e al iOmee el core -e el ms lipornolce la ciudad de la lendo oaCrin a .leeiaocadouen alee-. errd.leGr a y de los j ego; ho ~ ra pera d qOade ra de-C ene ran nonUnoa n eli d .l bolir -i Osir l iraqu eJ aCedoes j en rara s El lnaaderecubaneo aeleno cra .Cre o-lverAra b h dnJd de env raperatre o dif leaden de. eccra elea d ltr i pe t a ene depore a evects i torael nlqu ded Ejrr eode.l do pocaed r a o rde iornacirele, epoeirnde ro alen ratadina. C ia a pnOa eald a e a fguienuo n~ _bin eetbO.idl O dreCo -ra rapan de heUn da haber derrotado al eQUPo y4ion, preunamene re de ano, enular el rlaarrti.no s; en doJ egos Mdiales ai to iAvtro b ib ra de celebrado ae I nd ree e 000 nandor eena e na ren, pera 10 auirinrteren rapoloa raene y lb cen 0 prebiereina ranetiricir eo aer da len arns atdtid ar e ealenrara no er praoena. ra o bine reune-do da ladee .arepera~ que reen eneneretra udenh 1 or tiOal~tunq. dr rdo eOnln~e.a h sireieeo c d e len .lrediucoilccla cocinaIdo er daeirloar nl nr a Ka alda fItaead nPreentOipaea-Ia Onqaa*agrrtaa gg a earar e n ran len.e nne neera en eaCoo da al baer eoprd c 00PGOn d pelerc rehr iri rl Carpoonro del Mocar C,.rb esd -a s. -n.a' er Ooi e r a e grad l e n sgrade cneilcio eoo p y enbale< ail cara araoral ab lnrlord Onendos UnidO. un, edi rar eo s,-nadn:eryCanina ra ; N",. M~au~e, Wte;W ell n l. n e po Ce C oarea -ldent; Willia UnC o panero rn nieiear ndora Aullo al Gciero re rnlclere El can moro Ja -unra da ede rl remo erar qog -. Oogtlay ir. vlnrlegnlsdnte fdeardr antae etftatn t Oe4natn TaerrOtelal de La enabena prole, E rodtieirarer ubno load Mr Cod mil ranon rl oridet orgle e rsa tarda noria orns OriCirel alarrn erina de denera rin da tan erona lon o enenta ntltiok.' trad e apac Onerta AnIdo. ne da e gl eo neanniodcn emebnrge al rer Unnder, del molirdado, Ua quledae rabee alati ca ronlt poalie lar ranuo, t mv_ driade -.r dala r sa ,o1ba \ deal l dosa o, al. ligar cn co ci l neci. leund rareocolacr ----ere nia eporianundra. la h o irn a en rr.aCmded -ir re 'dr le aoalaen dIas c On rnarantriapropie co na T .a enen e ren ilideden ddenl renricoir e boredrnores de con oc rloldna la re ; e l Cmb OPitan ierdr u re e earr non el bainj-LAla tas rre io cerod Creca derrela relacriebas baU erertioye l narr C.darea ren ae de ro ea cneos ldoua r e -era.al-Loe umre ¡teactuarnenea nOn Criere alurtoiroree a-nlr .encroendad, pnes resilha irera"nadir rarle eener -ss C osas Ln Creroe .Wlla, TabbarUl bilidi d n erl roe-barbeo n bireernerrir r prao n den. Iran Igr no La .as 1 Feert.rl l.'pr m d an b e ten iA cridre eni, ir .larea ble, r er eta erea i n"ed e, Or reJOU e r .e U Par-iahnar Hraoednnd oea no o a -n Urau'etnedren. e ha rredd. eriCe .able, porque reo ronde Cna Oen dna iaenarue nuo st P MIlen i a.,oreorro~nruunm e/a Coa. 2i n 23 o 2 a raneraa y lnbalar.dedede. .alerreraCiraita drlecanrrlde parr raS diceiClado-BaOaia:; BPok, Jiroe 10), reda Lde dirdegenn -nmoice a diar Un on. oOrcon ct orea reed para tan rcio-n OINUVA YrKer Oee au (ie)-. reovA Yono. 2u-UP).-O Forreldabla.ba da renuliep 01 Crooia), -Valecaurin OIP .ycaro, Agebier oreado oree reuolien radIO IP a* i.e odai arloalanea. CO rlCfreosre.dilOid. Pee Layun, -jomebrxador -roCe neoooarlan deaqu y0 pdneltO-Corniry neio. rer calera la re ere ini; Paae y Poa. ..drade *lsrir nrtarle, raespde,Enprerennlnri 'enie daehoy vOederen nro deadenl.e-d oracmondermoCla --, ', .-eereidre.dn Da pen, riana.r lea Gano venaneta dna pde do faloor iairadn: rcon ee ero -obra -la Gea caplrna. lo. ore altdalOEntd dr Uta darroid adta nra lm ocaoi al baObAr, 10 a. r.en eo-l-6tdurm M elrOpl Pa.MANAGUA, Pionrngla, eovlere L rbj e rdt Unao przapr era poial t Jrn dr enar la i adOaadarure la;lOaaCarl reente, eltuadeoen la Acreda da 00 lUctedl.-Vaneneztl dnrreU alee-L nar r rd elred p apaeoa oeopr rOer eeradore-io den oae e elnmat c dinno dorea, fol Ornr "Narm ir iiadmberdi. Dlolorelh r alle-l 4enreraro Lenle per-rrnlrC na Eo aleage o c -o a lsigra ar, a tal nopaarore dr OdidiOrn dr arenerelio lOrepe a onetudlon o-eret Creerade ea Madlaon a r Ga r Je Cnnbri a da;u t ,d, lrlO loena ere La Hebaa, *. ' apodo de don Urnae rora a Maloer.qe e diaporee pa la rerganr.ada Aladlner oncana ra car la dal dCo dal Wnnblegtoa. rat dtPfrnar Ore "ear de 57ala rpaeeMalosraenec da. aree oneas n de drloa. equrros qre lo a' riin.;e a "Trakin GOlber, ahern pldptr.dn laredo da ayU ntdadeo dopor a ylea n ael rrer -arlo ran.e re arpaUre gran PepdUlira Aenna, poro arSJCIBSn NUCEEE e-------Cron e vecrlaLayn eniiei r la Pro Yerdi ats cado e adocacnalea, proreen oea ilrepna bedycnececnenelaragudo al balear de endanbri eldora da deM oaaa penliide d tr aen l compedn da peoat 4 afOs eda Cabriaor ecnd laedca de altee kbrame p are re ocorerdrbomreioa brdopora da a ra ioriir ieriad d M ran cmLt dalde arereeEidar Care .oar l den ood e -0 araer os de. m hacnhel debuleslsVnzealscndc a ue-.bsa n su ian c, Ole EL. DIARI DE L A MARINA> ererepte, Orecs n derP nd arl ra neon erdir ca breeo a O P.-dUer asore nrauoleoaare deGoia ea, le Uranorledo ufero rara el rauperar cienta e lireo mtrf. ena docoinieal qrorblrieroe a'Walerdt OrarCo drere .d narroe,.ex adraOniatrnderagee en nlee atoafCrh, pOrqa -o res It Ce_ oei' bra r n. lnernadee drren 2 al dpedmuc 01 act capranesde prireera cosePa del ralo rian da i ErnaareCr ranidgrepuora.abdr eirbilmri e in oa readon de edad yonD-don aqon drepola New Yirk uenone, drlr u omeeca u serepne de p reb Ioadnrea Pare ,aneguear la ae eree carab etanala de Caesnl OnO' Cbunoa ra es c ecae m Os eo-rnloer n qotra nr caprpey dra- lera vcoi.vnzln nl rnusp e l ira La Cre a plearen tOdor loa h d rmnr a Beo y Loo en ioda la OReDlca. r n.B A.tl :1ene rna isnie rorde dii eraeb de en-aUla Gaela cae. Ere rm "L bco o" Gne lez, r lit 5s alba dm mO n oe a enab rido a ponr e Orlan brDemaoado bloi ngy cling,.bereniraneo nilia earbe y Uny -en Cre, Lea naledm adorefie 3stuv er ayede Ona aa para Oladan actridos aobra aele Ieoiuerd en re o qr Ion, tolUnan dennarreliee prroenes dr roteor .a Dorerarad a renlat peri enllern ea loe roee erta que a-Per Da nrieralarO~ioundo dOretade re osen oereteaCmraJ, -orn 'ia bare.On au-eerenr U. lC O N Para le etna ereneinadeaaCOcra rile rlon son lee pnerjudican nl deIrduslrin de OreeDe-laBpyerm ypare-La qin ecarerea ereeinea la 11 moiclime"'r1me2%e1oree arlare-. 1=cieia.D. la roe pei arlOaria ion rleo dr Laye,.queenarian ~eAg e n gad rea "del, canoalad .a r op nrOareI ,lo iea raeds i gen re triple, aleed irp u dc pr bu 1 Dreraree Caselo cee cuo a Walcit eieiia len erener y la ren al nfeClder Al Pne, "Miniar pcrer e 'daibe enea te prierlric da Alearne rueg dr pornerenBl -R en da e1a1i.es le blo ee r1c~dr Aeeny", drbid a cre elerepre lea le nr enieire er aeno re Croanlo, Aeneen e-cO la ltiimecarrere -,oei i1 le nte. ce remprera a tdma ln probieoaa Cronry. -ere ni eploc nr din nalon liria, aeranaeal ra Ira ayre mt 9 lIbran: roe 2COl-, qoe e pGarcntn. --Lee idcriicie -dudoralen; crre-n Aintanl0npnr entrean;s .1 -1. derpario. e I etereao oalo. .ri .O.er aU.r-by d r Oda baieadlarbe doe teare c. nra 4 adlean y nra ei Darador 2cao 2o 0 0 4u4 a la g6naeanteen deronlol rai e rr e ndidrer pea ra te e r, uaeols pararan Ireci de rtlad e pear re MeANeU Na i2L.cre oa roe e e a _rae ee a r s ve n e rice te o q e o lbele de la riin. predyrireur em eta dn rGc y de Barerine mraea r Guerre, hsall domngoa ls neveinavetal cai sempe.So Cirma de dirarlea -le rinio; TeLpLyOn adverte poepaenre Onipote d ebri n, pacrilte, a. Plakee ia), Orinae 171 te al P-alado" d r la4e7 y ap. o apeacii reere reyn a. ion piebr e ornreo aiaater lr r d rloel D yP r ion rereb lude re e arne .rnccpal 1 d a ea noodici ad o -ra r a dr inee.dl rr'ar cAnA UA r P e r .-1AP. Padeacioreaidel lo erie-enre -Lyee -dar a i c ~.tdol enee 1ee.ppa-M rrce u de rteiOd eobreo -ueri Ag-ot de: Laaier O 110 e OIdOra and c l a n -....oieisciinocAi ter ir gu cu.Ar Oprl e ar i OoO EW YornC nen;22naPl --d r etcoed r en qoa ea m Uno elid Oe irnir l Cer -o-acre de en carare rer <.mprurl.0 0 lie ob re-oen.O terac nocee Delandr!"de Wy dde a oa"il. 9d do-DP.e Meia "ddn Crnrado nordIal de asebl Ameror. recoired uie dala c ocere-re aprntrdore rieterla por da-L .ur tepliandirne cd argpo, debeh pepr iqebel al Cale .dradfor aeecil reruedrneguar drdY deli lo co a lre bac -maae rl C ra e ri Prera. -rrr oad. .-m.l,, ei---earedre4 -d da -ic.ibrPaebigtoea illo .trc l. ".ne.rcRge lid b O e oero cien P E -~e SUS ~ ea .1, dOe ntidties,.r h .o da d %YqoN-n -. len dedropea roer-; 4t .E ade s re.e rol crmic onl -u dea q oand T e ilamrenr tlrratdon i ocqre juirr U er ccara .cecona-ci 00 d yn eaitrap rrid oOPblOd i enlud d yun m.C Ce P .rd.2t&el4di. co4 lar re apa reio orn e daca A) 10i DorqoTEMAAR y a oa nan Oretd io e l eie n ren len auDlonOr rill Cn . e Pernea -.,--po-ncara--u o dele .reb atra' Yen r--loer c i e r -Aha t elt tim neso -o a nbie d y A oa l, Predno-na do es r:e di blumplGnD qlosbVime nu5bldo' mu qu iw te~ mis etriun a daP r drue e a 01o -cldar o A e lo o a .Co. reie -ar tanta Pi-Bbrbeb6l drrll.eran me-Maurca a -d -;-o -ine apeacpr n --elaeea ,pplNoacbPn Agrbma n dr I lod end .agio--o 'a hye rerr l.u e a coried.a deae r" d enen. .cadaf. arr or ,unh. O -a te d.e onar j enes comp y r 1.eaeiteam cam goot -en lo ego pln dei m g .deaddnt kl ado enr=e ueq a r. ,.p. le ea ra-d n ar t-'edme na y-Cr CerntOr r rl -1,, 1. ei, liogodrt ond, na',to, erd n n OqIZ?raae l un jaUn ijlma CaoeO rgine co:Šb. ey aieOqe ,o ev on aco de Or el zdor.u canim bnnlnnror beL 1e tr e em raa nde nIh me e eco---a[e ,oAninin eler le dar iernn r abeg Simn eseilsaea oblad ccoaemaro nCre ojopac. reanei le etcar erera reapaerradDn np -bao.p.-e acore e:itin olad-ArB rac r dala LiOad elearnk-ye rl.eaho bre.,p.--y i lo ortosu e: rd er la nrquea iio rceo-ez lchcdie'nb rolic, n.o pw eal acclcelral--l -nuy Tucids.0ucac E. e nc pie el trcrede Ot r el d enreca rc e u ad or.n deorr n 10s de ett Ye ald ll dara r al rduaren-p.n CeniGaieP d.eo -P1d' lo rlo renpro uea o runm do r brlos olrreco a un e Auibrent un e -ME ?Crn-rrcAmTD pArneranlon e. A. lea -aidp-c r deia" de e-r o Derauenoenredo n lay." e¡.k c,-ee er la dlrernenc ne2int a re roe M pe -de e.d.pprn dr ,Gie1a r.ancreo, ario-d, eMIr e in yba d17d. -y~ Paor, de u Cuba.del Chicagotd c r uey nrr2 A ) nDbeun ide m uipenc la e.n APX.-. P emd-AQUINTELA en6 TASTOo B1labAt ---recaen--it e-oece, .l.rd" e bn -"r 1ar c a -r AnegauIo e4t1 V .d, 2 e00.III 1. .0 r A o 1.rzad. c. pr a r V o.r.e. dr6 Ca.eceaac .eat:on c enia lericieo oc einere ea O r nev aP lo s gud dnu Svee or gine n opilo1.cna rd eddreo.op laGd o .1 .6 da la. clubra, nicirdade-. coeris y vUnrcn SEalera QUINLA A-O TNdourci--4 ca .1 .an a e de Cuaa di n:en un arle menO -U te d'rl Pm dic UrDan ab oreS. orlesliOaevialde TOr Lrer Aop viert . a oe.a67 a reeab elC aeOdr credr .i poc o q~~r.le.n~ooi .1r nr .00 -YPelapa e A ir on O 3 Prirea Los entidadee toe atsoan aenola e a tun tirren br>ia Lcr enrar eudre Ucar O 4 00 br cerera ir epeai da cde iaolpon coear -e len aauei del odio prnd,u -nirrnallocret acuen q. rara onia pjegIadainee -Ob:eint.e-e .___________ 1led eleY ---i l ictr risric n e aenCada del raapo ar -.oi -beg -segude ar pr .ten cnso uicdnfra-ea e n est e, 011. J. comitau rl P.¡ elm .NicI.ua cror _ __rtsc.., de pboreEAg. d ma dadosocacno pr.l ireto de ,r. ~ sitt en U' en ¡.l te. isddi. entrbrda., er -e.alcl seral cYdeoin oeIee leiordad.enjucn credg. ad iedeo laan Aagadmaturn.d -----iarelraacineian.enr o gen. aoca Odpn:cPoaluee dea-qude coe.-m lOc o d Oca sire nlarbalnq l equr-si ldno I p oare o rol rargonad n e.le .eI.a m bega ed tIra ,erp c Cot 'd isciscnene eiaetna saidzoednecario nole lan cam ln -ool -mno #elroaa en> ena: co sonde a lampereeld e btrerqu-OUODe oOlr oidd CuoneiOl.,e poe-el dliea dl. al ,dac a rb por el a nreenele del elo n i re mte a".'eeCo lal .aa.ar ateiOe l.cmpoagOO l. e d arOeoOaob ascmoe -uel Modtr:de aHbae a lar OnnaaanaCol. r;1tisa ecca ds leo da. anera1a.e nc inator ln scO ala icri decnea en ende. Pna qnce ee por'lcmso a ren cico el rarerloanioK I U on ao :,eCuA p toiodaUu ccleroclar1 i rcaa ea.dnenucli taes l d raaolnpielarinar ee atr b ieto a W diDOle u e-ceieq OC a cot t lmre ri lad caerea re t n las ¡LL adLda-ads e Y~11OS ac.OIcendr 111 am-aIonm -.1-Ira rcqri1a.o f renuee .ir elC.ric eina z ban dits CroaInon~dcane.oscai nieop ao ace ci a a e a r ea nanle d r et Est rg.mito dbern etaren Di rmer: Ls pemos aFa Co tio e-l rera ecio cit pOdral seurtaio OdinenablA oian etoe are man rasitarea ea. aricare oer dal, eire r lao ainetW' loapl e de lnla otarddle cde cp~ celloaiePeD eaie Eredroer glnar-a c*:, i m encOldore otBe areeuoued0 rae erim0 cat e :.e firrad u.Mco nc bni er o qo eC qn.ra renado C nc I e an %meicirIerrialTee renet ra n on crroee m 1.cidr .mia i cani .d eLtel, rr y erV.raro son s, cene poa del ecloni aci drntadAePl re enooea rrlnu n i IeneladI %arabe o delta. --c t -e r alna, Tr-e T car u i ode eInaerada eyeS eObOisedicberta.e. ae meIr e l o eo eseupsu ap msae r nO cr S i amrpoa riobcuieenbCiDa lod Orlo C O ai e r 1i i u i a um dr acoporua en te oo d r -corii ati-oieTI t' 9 in .D Id'rb O ua "1i d ,an d p S o r-rn ,t idd r o e u e a erge ni n -ee pt d e;ec ea rn-n .1Unn.r ,iru en ~ aod d e n e r e l T.r= d¡he.rtee'.ar #. 1 clb eus1l. w.-aennd E-,,een SU C0NiOtATCRI. *AiTOINhOS DES ingr

PAGE 20

Pgina 20 DIARIO DE LA MARINASibado, 25 de Nov. de 1950 DftC BELEN 'VS. LA SALLE EN IMPORTANTE MATCH DE BASKET, ESTA TARDE Habana-Madrid Esta tarde se pone en marcha el B3goe DiMag ha demostrad ser Programna oft ¡al para esta rd PRIMER ARIDO a2tantos: Te ede basket en tres fioors distintos tan notablecomo jero y Anibal, blancos, contra Ca. ambos de¡cuz, azo1. s RC anuncia doble uego en el Edi son y uno sencillo en el floor de El formidable jOrdinero de hIs Yankees delNew Yoranen1 PRIMERA QUINIELA a 6 tantos: os MarIstas, tocndole viajar a la Pitman hacia la ciudad promedio olectivo de 330 en su hatting de "d a'vida Eeeo AnibE .CarMeEg, Cruz, RRE EE ~ ~ !3 RER gula menor .Aguinaga.C de Cdenas. Gran embullo para presenciar estos games ads ha sido un ¡ u~ omp CEC te lo p SEGUNDO PARTIDO P30 PonDIU: or GR4NTAND RICE Agu ar 11 y Hernando, blancos, Por DRIBLNG PrG*f~RC len el foor de los edisomianos, que se1n que ms pblico lleve, E ERctuarEn cuatro buenos colER. E ¡entrada es absolutamente gra para todos, y es de esperarse que no gal e vitando los bolsilos de los f EEnae E se qued en caza o en la esuIna habInd de pelota. El ErEama sealado para el Instituto 1 E n es a base del Coleio Cubano Arturo Montori y el CanErR U J ILCEe. oglE !ERIC uE RE enR SAL o se andro m ente esta t orada. Los sepias del Edison tendrn de contrarog al Hayana Militar Academ yun nuevo colegi que sale a lE Mllevando greR1uas co,,s.mo son Orlando Alarez BaNi, "Seboruco".Piedra y al Hay la seguridad que actuando de anfitrin elI, lost res cole R lE sern bien en el home de RE eE de eso ni hablar y que LuoRERo driguez se presta a estow recibimientos, y Eilo Arrechaederra no se le quea a la zaga. REy AELos acadmicos de Pitman tambin
PAGE 21

eooa ayFinanzas IRO DU MARINA-Sbado, 25 de Nov. de 1950 :FConciencia ,Agcoa Po MiuelPno.d F.ga ooaydl .4plantab1ndita. $Ueira la soy@ y a l'Jia a. -Proceo de la *i nebre Sace aol el at4l profesor de la Escuela Provincial de Agrictura de Santa Clara, Jo4. Aarg44 hizo una intensa campo 4 6a4de divulgacin. en favor M ganIM, para diemostrar quI, viene, a ser ti¡ el Trpio,l me$or auce dneo de la Ialla Ainarg6c le re. comendaba.al ganadero co. p4 tena vegetal para alimentar a las r~ssy como fuente de*sales mine" -raleas ese, grano, que -adems es,' de -grafr. valor, el follaje para el ga1apr e aves de"-corral-, coa Yendo un alimnto ric plra la mesa de la familia guajira, el E exd an es un estu ,pesIdo, frridjynow Worrm dicho tcnico.que en la plnta.verde. se. _~nnlila hethos en el departa.,neno de qu~eia de la Estacin 42permental'de Santiajo de las Ieashyarotena, (~x25) umn 4.25; ,en, grasa, al .7 ;" tr~iirtos -or, dieeca; 10.16;, en' en~z 1.89 y 72.50-12au Qe 5el por lento de'l .gestibilidad. se lo actores"de Kellner, son: ."EUca y nutritivo, seg los fae Z¡me d,Rubner, son:,,en :calorias $849Un pxittie e10.89 y: rela ,cin nutritiva, 1:15.3. El prciento eeeetos erales:,.xidos d a .7de calcio, 1.12; de.magniesi, 0.05 ide pdtasl, 4 012:,dli-magnesi, 0.05; 'de potasio 0.20,' e,~io0.8 anhidrido fonw o .15;, gu~rio' '>.09 y ifici Sad. 100 grados centgrados, 1. cntic, arrojan:. 16.05 de, pro Ieina; -2.62 de grasa; .37.49 de egr,,r rqtoo W -de. -tbra cruda ,y 1. en lbs conteios 41: ~-ierale%,ase 'elevan, los fact<:M a: 0.62 de xido de hierro, y al-. ia0 d td calcio; 0.18 444444 gn 1445944 -.04 d -d 4S44. 3044 4444 65440 044 -di¡d3 xido-4444.5.,404444 t404406 ,44f4, 0. 3 idem. 4 rco y 1.08 de e 54 6 6c64 O mo mu superior &.la sol a l *laf y cmo alimento humano, 4L.9 con cualquiertipo de r j<& con la ventjat da que'ste hay que sembrarlo todos'.los afs y -el gandul dura hada, ms de, 12 aios el_.arbusto produciendo follaje y granos que son de gran utilidad par.4al4irto de los animales y Pr loj humano¡.Se concepta l4 haria del frijol de gandul como un m.g6 co alimento para las vacas leberas. iEl gandUl se adapta a gran. va4.add4 uelow 4e4 i5pre que -stos, sean pofundos-y no Se encharquen po ~ -drdos-.das; el PR. de!os sulos debe! deestar, comprendido entre 5.5 y 5.10 lo Cual no qu ere decir que la planta no prospera enAerrenos alcalinos de pH m"s alto lben* terrenos cidosde un VHI ma bajo, Las siembras deben,ds h4:erse e%n arzo si romper la Primavera, 1. Jr J.do las siemsbras con las,. de4mz4 al objeto de44.;e e, 6.er contribuya a pagar los gstos del ,rer ao da la legumi ta,La pl nta comienza si fiorecr en tovid re y yIc n enerpI peoeij tant las ivainas con graos, tirnoi qu .on exquisitos .4. sado 5440n 4arroz, cn carne,.-jamn cocido dui MRbs an to di avIs, RegltrarnfloJedad de precios de la manteca en la Bolsa de Clcago Lqx futuros de la "Mantec:"--egn despacho recibido por Luto Men-do4 y Ci,,.de 6ucorreponsales en New York-mostraron flojedad ayer a causa de las posibilldades de paz 'r C 'r u! bit orgido desde vs. da d4. 4544e1tivo, originando ba. E-.nEllerablex en aceites de semi-.lgod. La demanda para pronta entregR'I& mayor en muchos 44.44,44444re94t4 a comprsde64464rn. .94414ndase64344.65s4durante el da, debido a bajas tempera turaf ueron escasa4. Lo 6 precios d Sganado lec4er4 hay que esperar que el grano est hecho y las vii n4a4 Punto d4 secar, pudiendo al hacer la 'recolec'cin de las vainas., cortar tambin las ramas para henificarlas., 'o Es tan prolfica sta planta, Que Amargs:afirrna haber sacado por. c4aera44sembrada0 04tonelad6 de harina en la primer cosecha y en lb segunda y sir producien-, do Importante cantidad en Igal fe. 3ha444sea en enero y fbrro has. ta 12 ao sgidos -n los terrenos .gitados esde gran utillidad esta lguminosa,, po! que sus -ralles alca&n lai-m= profundidad que tiene de altura el Orbusto y.a la vez que produce buen alimento, defiende la tirra contra la, erosin y la enriquece con materia orgia., Ea las Antilla y my especialmente en PuertoRico, hay-infinidad de campeidos que tinen stm brado aiempre.,n pequeo' bosque.de gandul. que junto con ia,fruta del Arbd del Pan y l pli.tano eiii" zlia .Much 'santllri socn el grano y lo embarrilan, Plra: cofferlo guisado, o con arroz, Los granos tiernos bien formads son hervidos con un poco de al y e guardan entarr< de cristal Para conservarlos todo el afo husta que la, nueva, cosecha suministra all:rment tierno. En Santq-,D mingo, son utilizados los,. granos, tiernog frescos o conservado$ en sustitu.cin del petlt' pois. EnHaltl, ¡se cocinan como las judas para hacer munietas, Un -botrlco -francs que vivi -mco saos n Venezuelay que era notable mdico, el docthr Grs. sourdy, escribi un ¡ibro sobre, b~Šnca criolla de los trpicos.ymenciona --al, gandul en l,s como de marcadas pippiedades pectorales las hoJas; las semillas inolidas en, harina, cb! -excelnte tataplasmna el lujo dejas hojas, como antihfnorrgico floJo; el cocimiento de -sMas. como detersivo y cicatri-.antie;ael cocimiento de cogollos, tiernoa.:con propiedades diurticar, etc., etc. -1 l .gandul es Una planta que ofrece grandes recursos para. el agricultor. pobre. Fuente de protefnas y de mInerales para los animale¡ y pra las personas; protege'los terrenos contra la erosin; es una excelenite planta melfera y coh -125 libres de granos bien cultiva~o, se obtiene durante 12 afloF, ab'ndante alimento, En*juna lanta bendita Para el guajire. Nosotros hemos, hecho el ensayo y podemos asegurar que, es un arbusto legumInoso que no estorb; cr'n!nguna. finca y que para l avest las vacas lecheras y como Alirnento,.i'ran, constituye un poderoo auxIliar dondequiera,, ve-,! Errata: En el trabaJo Publicadlo ien, la edicin del vierne, oobr ,a)godn y sus posibilidades, aaeeuna errata que conviene .crr.Al tratar de las importa.dSnei de' alfodsy sus manufacturas Wisirnen decir los aos 1935 a 1948 d sea 13 aos y sealbamos precisamente el ao 1947 como d los maypra del.grupq en iImportocionci. Accionesidustrale ferroviari, ayer en, la Bolsa de N. York abls OCASIOG UNICA En Ran3h,83654,5rente43 S .4doble Ave .a53v0ndes4 4a g.4nific rei.cnci3 cinco cuartos~ 34dea, tres cuartos b rfio'ru, 3434tio4central,ro ,4 rred4e444 terioresy yexterores. Por urgir venta se cede en la cuarta parte de su va. or. 4e entrega vaca. Infor mes telfono, M-1661 y en Boyeros: 36. :erdos en C4ii,esaban de 15 a 25 untosms4 0lto4 con tope de1840 Fuerte v 4 en de veiao relstr durante la s e O0n D n Velcnldno cn.del 3 4tre de4 44ercado ,del w York rld Tlgran 444,% d el d qe tuvieron el mescolaj los ,end Boba Cde New Yrjno aog cariq.1" acciones, 1 e N a Y "ya¡e los. Drcls aub ir-nen t lea a yiriiatraon nuvos nivel mo. accione" indxt~az se.ven dieron al rnej precio de 20 Afoi las ~ oeo -frroviaris -acusaron el 44 4.4de-14 44ao&as. 4 4 entr ,¡u acelon Industres tn 0urd ieron en a(na rkotaznodeadaa' bro:, u er--de ,oUan ;e ndic roR-,acon ~etos o ~ ytu' 4de 44a444 4444 4 4 4 te sobre'los ¡m > M desnt 64udar alner c4 pr44 et.osy eron 4ca 44404e ores niveles ,en bu p a e 4043034410644 6s 435. ,OOO'44ei445s4ds 4.434404444444 Va~ esde eopp ciab eanus 1rd:WrMendza y e 60 6.4. 4.4e 44.44 a 0 4 .0 4 4medio44430 'y 4 0.11 2 ya .114. de.la Cuba Raro CoV 4 se44rb' 450,c 4n4s a 4 -,y me4lo40 .C de 6 2.4144-45Se el ertietsaa en 5 alones a los ecie 6.4 15.78l a.qued alciermde15.84 De ,Ctban-yedc'an ju rse vendieroa 5N -,'qc ioiio ,a 19 444o43 44 1944860 6 4a 141 0 14 oest eaSu .54el4 0voumen 9.314n 4y21 &dio y d 444 6al c 4rre Sen200 -aciones .de' la Manait Sugar:;a 8 m iedio -ped deL38 a 8.34;4deCentra4 JlJet. 4. accion a 20 y 19 medio y qued -de 1 y guarto ak de la Fran'isco Sugr se oper en 500 accionee W17.118 y 16.7j8 y qued de 17 a 17 y cuarto y Oe laGuantano Sugar Co., 4 44endicron 444. accion a 9.118 y 8.314 y qud e 9 a 9.10. Impresiones de aBl 4En'6relac464n con la actuacin de la Bobae de New York: en su sesin de 4 4l4 se4ores Mendoza y de a 44 4e4 ro44aconocer losl 0'La apertura fu fuerte con ms de undpunto de alza en el vromedio deIndustriales y la cinta otranada. te rWetare como n1 reaccin "di0 correccin .0pero ce ms bien un movimiento la eral con diominucin en la actividad. Todo ello nos hace esperar nueva Y activa al. zaen un muy prximo futuro", "Ambos promedios, de Industria. le4 errocarrie. se encuentran por arria. de sus respectivos mximos del ao, con lo que. han confirmado que contina e¡ buU imarket. Puesto que el mnimo reciente se estableci en ocho de ete mes no debemos es6.rarque otra correccin de Impor tacase inicio haaLrl principlos de d4iciembre a febrero, pero como el mnercado acontumriu a subir .en di fembre.y comenZar la reaccin en.: rfebrero y mnarzo, suponemos aue q1 alza continue basta entrado' el nuevo Rfio aunque, coo es naturAl 04434544445 9n pue4444ufr54444a4o 644 pI"so o'cgrrecciones rmenores'. 'Sigue al ando oortuno efectuar cmpras adicionaes, ucen muy bien de av43Iones 44empacdores y petrolero eraa, ms largo plazo los metales intoferruginomos como los dems pueden hacer -fantsticas maromas muy agradables%' BOLSA DE NEW YORK C 0 T444 4,A 0 10 .N doF .CAL N4OVMBa1124 DE 1950 3434 -445 A'-,4434464344 Amar. T. and T A~Mer. Wolen BAN O ERRERO mEncauste o, Amer.Mara S EDo Amer. Di.t. CMtb 3-00-OW de eseasAnaconda C. Cap 4h 390.0 a d4. ye .~ Atlant. Ref. CU444s C"rn4 Y y Ca'44. Aho44con abono44441444t4C4 de inteen.s. and Co. S U S ALiE 0: tln. oas Azcar a A mnoa -Se coment ayer elarBl * de Azcar deNwYr qu el4obiro4 de 4Ale4a". se propon! adoutrir 100 mil4toneladas de azcar, en los primeromesd 6441951.n Pedidos de¡ejidos -4'L,44.4444644.44044444Cu 1 LadMara deCore Cbana contin da ennalid una *meJor ine¡pMdx en la aplicaci0n M 9 por e¡ .en4 sbre.la4en4ta4bruta en a lasadi ,, La por ci4 di 4t4ji,40 la me. di aiiiZl es causa perBo"a deLa Habaa -Loobonm cubaos c~n n eyietnly y pel en wBolsa lo i d :l.ore n 4 44.7 4en 4 44lot4 d 444 il Irt enidaen sa cotiai s E4 4mercado de,4hicago ¡ eglaaerflojedad' en 44445. l4 o55fturos de'la maik/atridumndose a la p.s4ibhdad depazen Co rea.M alt cerr, el pre-5 4.delbs crdo. -o .nan 1 0r44 rF. a Su£.a Ger latrs i.g iqtte'.4 ..49 Gen.By SiEn. .8 Good-year 6 Gen. Pub. Ut17% Greyhound C. .101 4. 6 644. .444. Hudsnt.1. .14 M. Central5544 rnt. Paper 17.'. 40L Int. Iron C .....7 Int, Nicel .0 ...351 nland Ste. .....TJones Laug. ....47% ICaLser Fraz .0 ..6 Kennecot ....74W Ir Libby .., ..., ..8 iLioew'o Inc. .A.l. ,. 6 0 .ebigh Val. ......, .-. 0 Laclede Gis ....7 6 Loulay. Nao. ...... SLockheed, Air ....% -Lone Star Ce,. .. --.Mis Kasao ..7% J. M. -K. T. Pfd. ....43% Murphy (G. C.) .56 Marmc 011 al Manat Su B Mantgomer .66 LMmey (R. H.l .2 Murrgy Crp. 21 nNationalGpsm :el ah'Kel vi.l ,National Dioe. .. .N:tional Dala .2 S sfght le Nigara H. .-..15 Nth. .Am. Co ...111U N. A. Avitt. .la. 5 Nort. P.cif .a .9 ~0 LOliver Cor .7. 0o il *. E41Y Patino Min 15 " •. 45 Penn. Power -25, a .Pan. Am. Airw. ..91, .." .• % Paramount ....18,1 " " " Panhandle Pro .... .8. .PacaMt. .....2 Penna 'R. ....0. ..9% 4 R3 ....1114 Paclfic in .......4, .• ..-.Preu. S. C r. ....1214 2% ...Pubile Ser., ....1. .22 ...." .144 P ¡leo Cb. ,. ......4 PR4. 4. .4la ..8 Radio Cor ,. ...... Rado Kei ...... Rexall Drug. .. .ste ...5R r ...... 5921, % pt Gair ....1517, Reo Motor ..., ..6d .,. .321. Revere Cor.p. ,. ..a S .R p.Avi ....b 12% .73 Reo.'Pict. .,. ....3% ......47 -49% Sinclair oi .31% . ...-Sharp Dohme .... 74 SpFrk Wlhh 0 .7 .tands. pr. .2.E. 59% Schen.is. 39 .O th ..5% S m sC. .......60 -..' Stth. A. ......-44 141 stan. N. J. ....90 15 Sunray 011 ..,. ...161' Pd 38 Stand Brandu ..4 al Stan. Gas Pr. a ...". 8 351 Stan. Gas e. ....9 .Studebak r .....32 46 Stan. Wl. .....14% 7% Thom. Starrett .....3 15 Texas Co. .....821 15 •echinicolor .....20 CTennes. Cor. ....24 -Unte Cir 6% United. iAr .1 ..1.9. UntdCorp. 4 Unit. Fruft .....65 -U. A ...32 12 U. 9. Ind. Chem. 8 sal Un1ted Gas ., .... 23 U ..S tee ....... g5t ...1 anadium Corp. .3.1. Virginia C. . ...10% 30 rr e .o .......3 '% Woo1worth ....8 2%W.,.Overland ......a 25 Weat. Ind. Sug. ,. .,, ........54% las '28 Garantiza el.productei -0 LI HM~N PR~NIG -AY '1 le ofr-ace bellas ENVIENOS MUESTRASa 1611 ParConeo,~, Via -r 221 Lb.man P 2%0 as sevendieronMayor inters Proyecta el Gobierno de Alem ia a ato iveles p~r bonos ~aqii 0 Bubaaenoso7s1 4e egd 100,000 tons. de azcar Natlonal lo haya hecho, sin conocerAumentaron esta semana Se registr baja en se ms dtalles. TambIn existe la. las compensaciones de Seoper .en $ ,001 del rposib ilidturos 6 a4. ueaR o hyaPC b a n c -@de la .4pblica aode .19 77 113 / e n ambos contrato0 @ E~CADO KUNDAL Nuestros correspo~aeg en Londres El otl e osim acons oh El Inter-s comprador pr los boPo.PrzLvel nos cablegraistron que Holanda etU al ctuad deascm nace lanrleieos eaye' nla la locau dp e a o .PrzLnl interesada en adqurir azcares y que mara dsa travia de Co eoa Cio e Alnreanydrr ayer viBrnes sus o deel Goblerno de Alemania piensa efecque fncioa ene BacopNacional valores, pues en el .transcurso de ID A endraervensssoe tuar tres subastas el mes entrante por de Cub a",ue niel ansemacna ecin se report1 haberse efectuade racioneo la Bolsa de Azcar de New un total de $10,000,0W0 en,azcar, Pamd ua, aye ened a 24en la s utr transacciones PO un total de $6,000 York, despus de un da festivo por ra embarque febrero-MarZO Y Pon¡me de $57=,7015 corlira 56 illoen bonoi' cubanos de la emisin qut el "Da de gracias", el mercado re. lmnemroarl lJunlo nes 581,151 pt-sos con gg centavox nenn3 r .e artos. 7 p' c d ors ciiadd o ia nei'Commerme publca que Venezuela la semana antrrio.res. Se reporM en primer lugar qur c ofna -1Tambin se inform haberse OPe. existen noticias de que Alemana se pr 4,500 toneladasde refido. Se a rgitraoporconigienerado fuera de pitarra en 200 Occi0. dispone a concurrir de nuevo al merari mda m ento e y. quenSiam favor de la actua semana, un 4 nes de los Ferrocarriles ConsolidaGado en su Inters comprador para eBarox4ma nty r mento en el volumen-de:los cheques dos de'Cuba'a1, preci de 24 y m etaba en el mnercado por un cargapagaos or os ancs acenent a io. En la Bolsa de New York meb' adquirir prximamente alrededor den. lcantidad de $ffil,549.53 en relacin actividad eri dicha emisin, vendin. 100.000 toneladas de azcar. Tambin Precios gpot Nueva York: 5.M CIP lala. pasadat semani. dose en aquel mercado 6,800 aecclo han circulado rumores de que Siam N.Y. Mundial 5.25 FOB Cuba. nes a 23 y medio y 25114. se Interesa por un cargamento de FLETES: Un puerto C~t Norte AS"CIACiON LON A Nuevos avances iregistraron ayer azcar. Se Inform Igualmente que d uacndsioau uroa -ASOCCiON ONJA en I c.tizacin oficial de la -Botsa no se han reportado compras en el N de Cao detnora :unpuertoal M E U BA de La Habana Ion Bono de la Re. mercado mundial de azcare. de la N e aoHt 0cnao pblica. Mejoraron los de la Deuds Comimodity Credit Corporation, pero DISTRIBUCION SE~AAL EN COTIZACION PARA VENTAS AL 116 eo 0compradoresn vengamento de Cu bpor udo rte L estad en Dtn~qu POR KArola Y DZ CONTADO dedores. Los del ao 1977 regiatra, vaila al precio de 5.35, lo que 121=Lare 18trdae novi embre, seIREAL~AsAS ENTRE ALMA. ron el precio de 113.5[8 compradobjre rco"set" enel mrcdo termin el da 1 envebe e CENMTAS.,Dff]TADO. res, sin vendedores; del ao 1955 a munal en re s pnos. mrc gn reporta el Departamento de R95* AgQoz~s$ 104.114 compradorem sin vendedores; 'uCdel mercado de azcares crudos Agricultura, en toneladas de 2,000 lilos de Veteranos a 104 compradores, 4 .44444mov64tas. a 44qu 444s bras, peso en crudos, fu laal guien. NOVI ~ 11E4 tD 1910 sin vendedoresy los de la Deudan se r yo ros eios s ssoy n .4.4.4.4.44 7 0444444 5 snv endedores. t10 644444o4 4 74delontrato mu dial se .4 444fbr ca 44zcar d reo.4 oye4elata de o. 28 00 en 40 4.tes44con 4baja4de4u149443o444 .-i Los dems valores de la lista tamu ts n a dst ta po con .En lacha .., .29,763 Calfo -o 1 mAJ aOS bin han continuado con precios soy-puos enlasddistintrastosi cion es. ".importadorez directo al cloni o .1 .n oeraa ..-. enidos. Los bonos -hipotecaro1 de la lo uuros 'delncont.t.6.c.t.ame-h le de 20 nancuernau, oe. Co aa Cubanya d e .3a5 u s nls it s a -ingenios LuaSiana y Flot4544d4444,444 .T44 95 vendedores y los Debentures de cones, con excepcin de enero, que rda d4re4 .......2, ta%) .., -era em reza a 62 y cuarto comprano registr variacin Chile de~40 mancuern fs in ofer., dore., vendedores. E precio "spot" en el mercado Total:. ,. 127,043 Chile a gran el huic;1.23 klz'. ti mundial se ha fijado -a 5.35 LAB y en Cmaacn1798tnldse ofertas) e .ud.al. 568 CIF. Igual emana el afi .pasado. El total Texas, saco* d '50Jb. (sin bterO ADEA AAA sunn"rmcr rcb. por hasta Nvbre. la asciende a 7,4~29 Ialanos de'23kls.N a.usM4doza y Compaila la distrttoneladas comparado,con 6083.918 toItalbanos, de 30 rnanuiernas .070 C OT I ZA CI ON O FI C IAL1 bucin de azcar durante la semana neladas en 1gu~ perodo el ao panaSgnvre a "prcnaedegao terminada en noviemnbre 18' alcanz do, lo que rpeet namnod Pe vre atdosaaed rao 5000 un total de 121.043 toneladas' cortas, 538,474 toneladas, qu1yalente al 7.84%. Largos444454 4444444642444DE4419440 Larg:"O, ora.7. "B.' .d.e.13.25 NVEBE24D 9 .valor en crudo, comparada con 116.054 AZUCARES FUTUROS L,11. s. 15 7.5ontd Comp, Vend. la semana anterior que incluy un die CONTRATO nmero 1:-Las notiCartas. 11.00 a. .11 50 Bonos y Obligaciones % % festivo y 137.958 en igual ¡semana decias d¡fr e d guerra en-Coeo Tipos Valencia, 11.74a .4. .6.4.4126 4 4 ao pasado. El Departamento de hicieron baja r hoy. 4 los mercados de '~cr R blcade Cuba, 1903, Agricultura de Washington Inform productuo pr~mroo y el. azcar no Refino, primero, 2untal .,.te, 07Re blica der Cu", 97.1ique la distribucin de enero primero poda escapar. E!n 1urim i~ n encaCentrfugo; saco e3" lot .1 64 (D. E.) ......113% -a noviembre 18 fu.de 7.402.399 tone. mada, cuyo volumen de operaciones Bacalao Repblica de Cuba, 1941. lados comparada con 6.863.918 en lleg a slo 42 loteo, eate contrato Noruega m e blica de34 Cuba,5.5 1955 D ..49, igual perodo de 1949. perdi, en relacin a los tipos de No4rueg4U ve ~4 4a, 4.441.44 ( .1. 3Vet an4 46. 104 64 Con respecto a la. actuacin de cierre el mircoles, cuatro puntos en Noruer, Popular, cala, 30.00 m :. 50 5 Bonos Deuda Pblica de Cu. mercado azucarero ayer, los seiorez marzo y en mayo, tres puntos en juCan&d mP a4ca4 44.6y344.a4195019804.4.44 4.101 -Lamborn,6Rigg5 and Co, ofrecieron la o y -5 puntos en septiembreEnm CiAdSOCeioaINlONJA 0 Cntro44As4444440n 4944344.444 9444441 637443444444.44.44.44 Cad sCorriente"ganecj Banco T raoiBei .siguiente informacin: te ltima mes no hubo oprciones andi Corriente, hccj 17.00 (No rtri as), 1%4ZCRSCU O por lo que la baja es nomna DE CBAZU44.64ES CRUDOS4 -Pude4.444 cbl Bano Territorial, Serie B., El mergado actu encalmado. Fue el primer momento el. 4" di Americanas, amarillas. 3.00 a 3 la 41944.194 ........' 675 4.4 ofrecida en venta una cantidad mode44441444 e de o d, la cul acen AmericarifflAustalam, Brown. Banco Territorial, Berio C., ~aad aaipr lgraE.U. dose a meada que se electuaban 3,5 .4a 4N 444 ETS34404 (No4 y 056444444406144.4444 rad5a444044.464 444paea444434444444 p6 44U. 55 A 4 .3 .4.4. .3 .0 .o0 444 .r 4, 49444 _4 en diciembre, y de Filipinas para lle-la stra4 4c 46ones, a largos i 4 r Partidos, verdes,quna a os Ravana Enectrie, (Consolida-gar en diciembre o princploo de eneuna deota, trminno a lstpos in 5 3 4dos), 1902-1953 4 ..28 -ro, todo al precio de 6.18 CIF (equi-nimos4d6a. C 44. 4ri)3les res),319440. n 51 E4 .6444 4 .,14 valente4d4 5.61 CIF para Cuba) TamInclu4dos en el volumen Coloradoi, lagoii, New York, Me d Aat n-1 9 bin fueron ofrecidas 4,000 toneladas ran les arbitra en siguientes un lote 4In 45,ar.s00 534444. 44 6 44sumo,4la,4Hip,449494 .84644 -de Filipinas para llegar a mediados marzo con mayo a dos puntos de pri. ta s0 19,1,4r 0de q44 .4444r,464 1 .4 e 4de febrero. precio de 5.80 CI 0, No m4 para may .may4 con m4 Colorados. med4america, .55 -se reportaron ventas. yo mundial a 40 puntos la,. .4 .4. 00 rie A, 194564165 100 -Se ha averiguado que ni la Amer. Contratos en gora iarsela N r s e ,n o. 4 44Telfono (Debe6tures),oSe. can ni la Savann h solicitaron azsesin: Enero 111, marzo 543, mayo isa l, qui.ta¡ ( 9 450 rie .1948-1973 4.1 .496410 6Cr dit Co 44615.Julio 272 septiembre 201,total ofertas) Ni.o--(19W), ...im -esto semana, aunque me cree quela 1,72 Blancom de ldaho qq i n olercoma ...rr c. .-..5 Bayos Villaricao, nUev'o. qq. 9 00' Nor)h Amer ao Sumar Co., la. Apr. IL-e .444sado4, California, 11.00 a4,4.51144 36194 .1943. ..lo.Garbaatos Central Santa Cataina 1036. Grandes, nuevos, qq. .17 M -1949 -.s -Enero ., ..55/0 ---" --5.5 O Medianos, qq ..........4 4a 50 Compaa Azucarera vicna, Marzo ..,. .44222 5.20 5.20 5.18 4 5.444 chibott, qq ...........la 50 (Debentures). 1935-1955 . -Mayo, ......5.24/25 5.20 b5.21 5.20 5.20/21 &m0 -1Harina BO LA DELCuband B A4ec N 4 44Julio. ..4:5.216/28 5.23 5.43 5.23 5.23/25 150 De3T44igo para Pan4P4Patente,3,rio34.an@. .Hi4ote"a. 1 5 N.2 446444 4.420404TI*. 143449044464,444445444444.444444444444446 34 2 444.4.4arc,7s aco 4de4col=40 Eonoo 444. C4444 6 474ero4 4:-44a4 4 4 en3 4 4444 ca4 transacciones 1registradas -00 T r a n1.50 t ,i :1 .11 lo ,res) 6d,2B1A 0D 3 nu. ente contrato.,fu mayor qute en el enjulo y eri septiembre. De Maz, Pas. quintal. 6 u0 Hoteles InternoeJonal *B. A., nmero &6 y ¡<>u precios terminaron Hubo momentos en que los com.ira aei an rq.2H00a.74 .0.Hotle .B. .101 -con una-' rdida neta en comparapradores hicieran buenas o~eta con Pirn, m r 1n ...Ira. 0 H i tradoa .A., 1 -cin con 1,'.'tip., finales d.1 mir. fuerte volumen, sin llegar-a obtener Pas, 4 nq .........es0. 4 4 col^, de 84puntosen m rzo y mayo. lo que queraN4 6 y ll le im4446534 .4 I.l 4.44 44 6 443 1444. 5 puntos en1jul4 o y.466 puntos4en6s4p.:14nnt4oWem 4 4 64 p 0 ay 4rcdo: sin X~tc 1000 tiembi'e. El volumeri de operaciones embrgo, dia loo precdog retroPrimer 4 refinada, quintal, de Comp. 4 4346 fu 6 importante, 170 lotes o 14.4.,eern' niveles inferiores a lo s 22.00a# ......ao. C tono¡4 s 4habindose Oera'd 64 que elo "i 4 5indicadoanteriorquinta ...s ...3 44Accionesn0c3 546c 4 35doslo144eses0de044ra4nu3M 4 ,0e4 4si4. enantl • -• • -• "-" ---La ull'ead de¡ mercado se y9Ieuds1e&lmntotwl-.in Pp .N.u eva Irbrick de He.i" nlw iabitrm e li ine.neo 1o dsN. q sn lo ...........sw0 .-denci deadiel^ "tanto de la apertu. smy o ete bes o 34444 .64 444544 .34. 34. 44. 4. .444144eo3. --344.4.4te04.ma04o4 con4445444444 0 .44I44don" Pas,Blancas.tan ofertas), ra4alnd 4, r4 4ote4 en marzo tos de .prima parn septiembre. Americanas, No. -A. 4.3 tso4Nueva4 4brica de Hielo(Be6. a 4.82 .80 y diez lotes en mayo a lotes marzo con eptiembre a un pun",klerl .as0.-. nefiaras) 69.7 .44.80 y 4.78, lo cual representaba ya to de prima para marzo. Un lote marAnarJan . qq. (¡sn olerBanco Terriorial (Preferenuna baja Importante. Despus de la zo con julio a dos puntos de prima tas).tes) ........-ape4tura4sobrevino una pequea re. para marzo. cand,No.1, q.,ini ofyBano Trrioril; Benficasubida en marzo y en mayo pero al Contratos en vigor al iniciarse la tan) .............44 --F.C.C onso4idadosdeCu ba,. 4 final de la sesin se estaba operando sesin: Enero 143, marzo 1244, mayo Pimienten (Preferidas) ......'. 23 24% a loil tipos mnimos de¡ da. Fu en 887. julio 260, septiembre 72, total pata,4 4.4 caja, primera, Flor la. 144503Cuba R. R44. .4.4P44. 21 -444444. Paiio.11144ca4,3segunda lor4lo450 4avan3Electri44Utilitie0%,4estos.momentoscuandose 2,0 l e. E:spa4oles, rimera, ior., (sin ac6ones y ct .Abrillo./44E46CIER4 -TONS. 4oferta3) ..........4 .1950 en 4delante ., ..50 -. 0 sal Havana Electri44Util4ties.5%,4 Ant. Aper .M. min. H-y Venda. Pas, mollida, saco de 100 libras, 44 o".esy4 er Abri 0lo Enero .5. .-30-Comp ---5.29-No -3.95 a4,10 ..4540 Havana Electri Raiay Co., Marzo .44486 4.80 4.83 4.40 4.78/80 5,550 44, 4 d .4.n. 4444(Preferidas) may. -4. 4.85 4.80 4.81 4.78 4.77/7944 Califo6nia, ovalados, segn marllevan& Electri .4Iway Co. Julio .4.83/¡85 4.78 4.78 4.78 4.74-Nom 350 444 4e .44,6044 a 10. 44 0044,344. ,. 444J4. Portuu esa 4de 30 mm. 17.75 a lo00 (Finaliza en l 6 4a VE .nT CDO ) Septiembre .3.: 4.84-No r 4.7 4.78 4 ;78 4.7/ 9 446 1. Marruecos. de 30|mm.,, 14.75 a. .115 00 .Ba?-amercano, segn tama-, -U S 4 0 06 3 .M0a.3600.54 ...434.43 3440 464440440a4404404 S. americano, qq., 0in oler. tez) ......-..-.M d e g Tornae# de¡ Pas 5Ntrl1004, caja,-
PAGE 22

Pgina 22 DIARIO DE LA MRIN -SAbado 5 de Nay. de 195) EOuOIDfry iana COMPARE la CALIDAD spiran importadores de tejidos q ue se modifique bar ayer Yende un loet ie terreno en el PRSEI y el SERl a cobranza del 9%sobre la Ventas enlas Aduanas -e COfl El Caivario en 27 ii pesos el ~ ~ ~ ~ E pPRECie yacee CIRR DEVI LA 11 carga genera'lEnl uadsesmLpsSflI4'sda Es posible canBceen CIERRE DE LABOLSA Posible transaccin en En la auma.de anis mii peana fu traspasada r da al t que arribarn hoy una casa de mampastera en San Bengna Smr ar exterior DE NEW YORK la ley de ms tributoso par la citada medida N a este puerta. Nataa Ea la cantidad da Y.IrtasIM mil : da .~,y NEW YIMK.nOvIlembr 2. ("ni en los Estados Unidos cie vgt, 't.# Poe l, .is vn. tr-e ,e 1,n _jr 1 1 La 5Ecrir n da AlacZnitas d. Telad).-La araatlN del asasral MaPrraa ctMdad hlar ayEr sn al dda, arna taad a n uar aats l Man d a al R "a""a SdelaC C raiEdaArthut da q. ligEra E Car. NW YORK. ErnIr rls 14. .rba EN Atltras la La mejor adquisicin es Un d¡,to, d, arib, 1. rcuatla de aba Era tas N tadad s, s a El lair d ircr da LuNtardrz y srjs aLb rbIeln tut r etenta y cuatro mE5114 adradE, de R lei d ..--vs 2 nars rsara i i -a Es a)a -.a S.a .ts sadr tirmr aa f.Es a y is urriano h ta d .la .,a -E a aaEl Calvaa pala t= 9 a. al a, ianeas Asti Fa da a a sasia 1 rs m aall a d&" da s. n 1cmlraa emrsratas da catEd tarda1 alEsery Grand arsa .Pdo -ray tErrsra tsen EM -1.er -i a daerasE na a n.sd a, rtror aas tntaras .naqral ra.l ., yad s yarbitrios dlaPCrrara rlrrcclsttsara r c rryatataat U1aaadsrrapastr.aaa C¡rsa ts aras cadrada,5aTRACTO de ESTEReASntn ar la. acatar y n. ata iras aErrara da Msc A rl'urtrars salr. al erdla cara .t, drrdlA t .e :aa a aya arrac r lara l'ar ata c adrs daa :r ra aluperficiElada .r Aa ar, raas uaaliabr a altlr darcm dci ranrda d.as aa5ra co laska larr.Ea H anrda la. ao. pua llsgaarn dEralase a pas. en larcalestanBanr n ar r o scrPllarldldaa armi Easar.' ¡NTERaa AsONAuL pad craniars rbrsr' lsas piras c ia Eas aala oat rr s rrsidraayrrlarlaidp aada an ranra aurr uedda sc la IRIvUifrMIIueIsaa icnprr si di, dci CErca. 'a deslnr ira arosalas da rcica, aa' ir tos anlacadcnlss rsilrato a atasala cE draclanra csNlna Pri la arlaa da Piaar ciE anrr. s boarte, dr aratardr ara la idgi. i .~ informa la cundela cos rlaraaiado s parl s t .pas. 111 ,nsss1 .dr Mna aa na !Esarian apbrc ci impaetra, aatya bacc Ea pc a Narirnal, la lIsta ,d a Fedri[a l at cto dl pet prc rcinatga o'utreod rrEa r. a laarrn las siarisctea barras El arlar nmero lt da la arana ta clac atr da -re' alna la canidad que reaarlne s fa re os nd la lo eara arir lotipEs re irisada qata la G-ar Eav larqra l. t o r.y 15 dUn raa r tlraaa, ca la Vilar. arrpr a, allrada sc la ra a prra. sc paga, para naru pei aqu n e rata ran ra dsE55Et ratactdr aa sva daral an nta. laraduraa .da 1,575 Escatlas ralas a. arr la aplaralEn aurcil da las ratls 7EtA sc'eaa rapll. .ha -o prada. ar sc .a i ,A s. q, a ll s e apa raecrin 1. reda d ,y *,_ er urre Uy as x rr.r.,nsiga. a ni"sa. yPr .A:. ar l~adradra, a rardd ar xc'ml PEUnapaclald-ssaar a ,1.rrrarrisadi r -E .s, -alrrra rs s ~ lroa s aal spr daaa I .ar5E arlara ,d.¡ aus lodr da alra cppE a cslparardta.EPsls a imprsions, cnsidrand la Onv. ritan .ha saliradlnadua pr tOypEgbada It ruaDihldad qev dra mnd dl irat Alrspeokco ovnt mtrscudrdo/onfrne l a irria dr anilar ira radids rra d iar l lloE a d par O s caplar. sEEa EnIas. Taik08la Ep.ra tE nu r atalo a cAE GEasleal, sc darr1sr nana done en eia ecanar a lar s ana.TmM r tm ar d ralduga dr goarcapa ar a a ata E lPa13 rilas da. osprcalas sp gA -dasdela atraaalanrrada a. .nc iarir nr sc aplara a-las Adlaraa lrtandr nralra'da aE osEdyf dasrpiaoanla por la prdyanlsda radiP ral, lrrltpyrnse arr lopraar ca la arara ds taca dil quNrrrta a s rarvedd ar pralraclaaa sasdsa ~ifi m s al ,, la r s U' d ala a rura rdu r a l vca 1s la _a a.r .i r a t .. -m pmeatd arr la2rod er.bu., P rb r pa c rs r rp d ir E Ea al a a d. 1a8es de mana pra adrsad d ]siseaa nriada y p pia balareias,ratsdardr Laaladurmall. s sa.lsror csp E E1ci d, llases bajaaa se sp s lac.ra. s l Manla esE La.scretc n rpa45,sc laarrad a raascscatttas carale la oasa nata s' r aasiailn rara ira ladra las Aratras .opr racda ad ..s m aa.PsiEEiaola n c s a7at o ,ros ..A rrapE A pEo. --. 1ih. l d araaaa a.r r e rs o caalr'Eaaoaara ar caql si E1lisa El. .lay.t Ioll tipa -.i. alaras E .aro pra d alEseari ed a la S .aaara Se~i ami rareas .c i W.ai ,~ EEaclrmtie da1 nrtrroarSdA.a.dea rfiaso U C' r~dverta s ia sas La nasa alEuada an la ea l C Orrea CAOBERRA yTAPELA U". .tg6 0 im ort~adas, alar narinaias. ara pilaliCra. Lrrs Prrcarnilla pan aotira paigrameoa asppram r's dr isde da Wast par0 Beacnla. r EIO5Ett, arrs lrEs E dat e-r Nainalsor s m~ acrd diriaire a El iirs aUdaos ira da la a.d. Laanarra P d ir a d adt a rutt, E Taar n. A. alana, Villra, cpy ErrEn lls raa dc r.,, Tll'eatINTERNATIONA L JHARVEST ER io aa eyd oecosaln a ed agers .pima rEdes i nx da da arcar-liag laP itEradcae gnr e upfce Itarinov•hiig e ar d r aprm rsrairsa a s psg ado asr la l a prci a a dala cal Ps ar .i da da 11y Alc -achit -1 eida rr ad te roe arril s. sEtr acEas samadn sE t S.a ir al .aar .hs ya1et% sPPl',' a.g., la -eeearniiln 1. ae n ri a draAr p lat iaras ataitag raas. d ita prlos pds il., P-rN para las ma. pata al Maiti asas2.e .rs ol pasta. atacan s 'trAtada. ; ltaa da t. .\rasld sai galsd a a d fidoi a da E. crtbom.a .laer E a lia r .1a. .a a a.las a Prma-J.,~~~~ ~ ~ ~ ~ la d.ar .ari dras,. ara~el ar.d,.I,,. -1a iaarrlll.ranldrpd.t.%a-. ntao dae, da ESpala ( sl Np. 23l-dpda. Nr. 2Ptabara on diz r yqal nnlasr a s dnar. L s aaitlsc i aranrps a .ivAdandrr a Olra aaai. c aa das l a as r .,da Aca std .a n s lr : Un oaa da diplsmbars, 5 lrorada La iceralas, st hata. El algpdtc, n atci taas PrvC. Las drairas dard Ehl Caapay. rocardanla da snrisl,PEE tranta.si Cacica da Nar ir prdutir d< AarAarna scanaria arrand rraaan r salta pae lala. aorda r aarrun "dldsnda cxra Crpprs Chrlilt rrndrlardd ir, Earpr,. sn si Rrp rsalcmal ArrElidadas raircrcag raJap ns .d $1, aai pros Ulildarda rral paWenE da rarlar anidE seaur st pp Apaila ds ai.e ¡ la .atiUa dr rn. drada t4 a hdtaa Tra tro lo EIVIDENDOE, INTEPEPEP P anoamasenaje st las Adranas nr Nr aparE ar t.PtPElP acaras raim ral da 51 a ra d.,idarda Mr an.i.iar nrmara 553 ata rau sa di asirlirlar "aE," %Ept rt c lt1s a rqe" nr .ROYALTIE de a e parbar la. meraant.2,laen ns triras da t p r altair. n Elianlrh Nisia larpi dariiarenaaydatcEarra. a, ,ia5, eAEP5 'at.aaa'aa#rapar Cr Paraia Agr ia .p ar na arapiar alta pranir qrr rrrslp .dESlatoLsd sValf EaiEpr lm llana, Sela lar a s c, ..bLNi ., f a r.lrga m ia rl nraafnienaa pagar, pairada lar parnadar c da alaira .c E -0pa o La 1 -,cara s h .x U dJairaaiat draa Mrde Taj iain Eda doaa aada d mOrra, f rea. GarAarrdu ci endo tEl it. i a su terrenr s da cia En. r a as -rdr 7 Ph U raliauda,rprt pi paga dr cayar rl eo alarjiiais al as erdent nriadas dr narga setlr s eP Mantaesir mras PraidE denr aptit, aLrpa n aaa del Dec. 2 larbimepstrei. dEe19rr "P, .d,.,,,.a5w id .crir i DT, AT 5"_"l_'d"__._ _.'Tabin ,ara.idE ra aanile .'r l a .o .iE. .PA U .a e r etra da yr larra aa nulsa qsapai.L .id srae ¡. ii Ee ml,4i, u,,bJ% e .lm .W rtc L .1atsS ararES 6, D. .1rtu I.SSaBPiV5 ade ar da .Rpit. UEn e n s Era .s d da saa a lay -a ea prb, a it m pca a igd.a desape. socgdepHa asir d la a da haUar Ery d a Pr9Un pqqueat saAr dr nur Al-PatntidaaaEaPinmrin ilpgcl dichas Ul n lasa a ldaa par dr L tab a ra .s syi .s a cartm mos nrndradts d's i AWsri, p Alnlp a.girna b c ra a ..nr lad al Lar ca nla La aisl A, anl E. C ada a a cgp .l____deAoir.rn"rrascrac arin, ataa Ua ar -vrndmd asru r ladtar rp Pi alun, daaclard da ,lER DE,,,, INEAINAYER E R lOsAD m1,l piine lanere-eifa OCpS te elar dOr 8RO 1ar deGay oraCu r1en nente. ces .t.1. .triqedl. sar d.l fficis ~ NE ,OR Ai .ua derrna~ Mmp1192 enclrec a.ib. p 9 Tr odl,.man .D,1i., b .1 conducen ,,"'.u,,,.t. u-r %oiin J s, ent .e En ". s a riEl nrirbr si "C tnA irania dr l rad s casi s p a P uc are ra s, en u n a ca rta a l d irac ta r vad nce al r E arga asnaral s tps alta PP i ste d .I inarsais sE ara u a sopra s' a pEnU"a .tE lr daisa Prpirdad Urbana" saranr. altrrs arr aliao labana m rosa nradradaa dc arparfic5, cra pactE. pra larptlia' h t apttl da alada renii, para ratar dal ecara. N.cS taErd iAuantaa adhasrlras si El Nr. PEsidamta da la Aarrapltr salllids lay qs svar. maptpps lI-ada i .Gura .ranitran Aar ia. frNauna r a as da terrent dars'a PEP,PPE ddlara.s stl l te r Eat 79 in a asa.rrrapait a lrrici ra. ...t.pa.a. ag. anauta qata, annr E UsasPr dr Eacndadts da Pila rts raas la cipnas sotlay tEsmpararsnaa.les ea anisEaa PEa da Tenrsp daiaca.l asgrgadm tdt art da.la blltds antmid c daldra iprrlalicarias, a cdaSlaaarrna. nar .....anc 4 harritra da Cosarca, s craard prllinaaltm da la rarla nrs ha ararla. 5rp si parsto ar adasrtic y taiman, damAs 'rs scrara ds sc tind. tinta Maria hanElis sE Pi raita. aiaMa pr osaata r la s da l laP nuP nt e i nasrrbaaau, en lasaso traro .......lt l itdrlprximr r dini r, ydir dn E aa rt .aiatigrid ia .a l tart r .ridryaaldasaahatrrla naaiarlar ral .r.taraveniaranstatrlpantsla ,a.PEpamca Elara aaald al misal. da atail sba. p ra a tr cr ..". ., .: is lis rtE sats da la draca ,Maria tdsssrs, DIrEatOr dat canicar. La motirnr Laida. daranirada ay cuar para. 'nican la s,pispdadl tmaa nrmaida Diimr .....3.3 ec o lreoeqra crnru-ttiga Aarca t.-Miasdeclaaines, n .ars Earar lsEnE r am NgPipiE,.ara .itda rar nmicarloctp. m sAi ,., ddiinrpaas ns rara ....3a rrnal ghiosmn ap raai Massns llarnlada, ar i.ata ntnr.ladas tarr.ah, c.di., ar sada ganare r En innc 's p tsos ha sid s v.nd. ..s1 r ,Eas. rrsre 1 iimerody.a d iIr sr Paroa de "A ,, cta nadian re01 f ean .l e a bsr a.d. ta am pursiaiyrpaaeg ridadcdela decret l a rad aA rnc,, aynar laar da la ra la li.n qu rs tEi .apar Palas dal .ao Af.ca 1 1 mantfsitrndose aigatns lairadia par. EC nsaday Anoa, .sida, yla rapasabiyidad da as oda da-neian. a la Panitir 1lasdr NriL .de Eisrira dc calabnecrr las acarrssa Pidad. ma .n es ri"a" crs n .al; sra. mra Cpasn dEel ,a, .E qercd,'110 -nra lpgnro Lo. stiadis tamo n l n1r o ta hayto s.1.dr0. a -.1 conducr ha1i Een mag etrost e 9i.¡ un nra d1 S" a 1os uosechers dnsse a rt d. bncarios con ir anvu teh acer pagar par rs ac lnr i n G ca pl p a i .di n da s dig a dir .E nra nr is intar enaida al la aid. la A rria E nirs la Aai~ a dl d a la s .i c a a n a ta p s e e t c s a ro r -E ta o bas oes a ci as r a .rd a p % N a ta d r e r r it a r L a t a bana a a s la r n -. paa.ntimrpueah ray rprir aprhbrepet adeommncdi oficialesay n a- o en aYn p 26 haars. De rai er au r gnra lo2 lo s~ ~~~ ~ q u eij C .n a .o -rp e t r o 1 .'j n .¡ .l e o 0ia a y. rp ,st o d a r v i d a p.r .o p ,qe t e q e n a i e p c a o p a a s u nesyaestn raado pr as riu-Canfam n c cH l Prcaidentc Dra Pra facilitar ei al prapla parildicna slnsr quhbrdd a orndt uea edets AC ra drai e rnprt A r lainap niiiyyr ripa Pr.a isa prelrn isavqel is nhn poehaohegsa Lr sd e ataca s cale Acnradeeac c Tranaarte re laas. co &ipuso ras Pila creacin de Caaprraiaa y Caja dc Prstamas agraderaa o acramsna:. tas, ptrs hacpr dstirnladss anisaldr lamas qa s hailaa asndisaparalizar cl aerv;Pae de lneas internacanaed b_____.___,____ne____las a iay aalsta ira da rumplidit a las sala dr I. a Algnrardi lrsrprrsla al. cra Paambrs da la Asmlia r ~dl aura dt mBan dr REaarrian Agr' -Lp pa rs g adalli dao a hanr dE paliar art pusarnis ar rl.ari eesrays hip s poda' o aFdrc ideld Taa iaeBnta el eeair run.inai dEiiacar ni a rrar idalE l aiim Eecaii Nairnal dairlraa rar rec r patg r atafi .clara las diriiiatra n -drsa n rrrias d*l Hrnaral arlalt.sn P.au ;ri ri ng-A.adr es anarira E al niadicta as t andicair Paranlat da TthW pialara ir ialina arrynda rara "A iraina Paria dc Caaacera r cir y adaratada panisrclEn; adaisania on msw Yrk, llaj la prasiEn Ea. Pasaidra deI aapilins, -mi tn, yNmri nar ca la. haana PCar Prvnia da Taybaitdrea. P aitdtt;a BanriSE da j HcRata.i axgiad pi irr etl dp uiilidadisa ir Tabaar Un Pata", la s pancraprrrt, a ipesracian ry vasra dcl Usaliasarnias mip iaoattabtas dUtInaplda y barra aaiga si OD r. as r. Ilai Ls F. y inntas Pln raoda La Eallra, arenatn r Arrada dat iradlparta' sasa ia rrrrpaPiaa rarrllilsarian-d ir ci, para pa.imrra al arPar Praasia pras la arnrsrlaqr iluyearan pnsamenrtrai arnr mira Pa El Narras, a qatiar Iaas sa tlayidrsi 'sna Una ulara dadas un asan d5 rEas s trabiajradnr da larp a elb r arnsa parc a i s ado ata ir aa.nrabiaarrrrpidentaideplama ae lA. itde srrrm daiainairaban-. rrirr,pyiasravialinrlidinaasitaarasla dabayrtoriasials ersi.aaebaal.srva, rs ampt'r raas pr ihimE lirasa ira asata saatrttth Asara nata al islrelas E caamrpaahilariaalrcr CEa r E Prasoarrs, nra radirada an Piba a tarar dal alsarlas, pias da h~aaiarl l h sapano pibiicarrens m1 agradanimlan. a al, Ararla PFratit Aakiid as la mrassa san da psdar-Eta.,as. di nr Ea Fadarsnirm' mNatae tas, la Elacina iran r de abrar anr u aaii nrai is scErdas adun' Cait dc Is Prdatain Agrinala a gararasnta halaris sparmida la pa la persta. Alari .,1, Eral Iba asar: asorida, lanraos rrarrep insara set os abdE ciala art r ariaipeso cy rmnat dss.tds rnd agraseirirntr da 1. ialiiad da rsarpar Ey 5 ada ytod uiaran nr rr locrrdaais,psya 4.--Essas manraltains as haga ir risita ar la aPha da aye .ras, arr las rebaaisanu adr r eP5i5EA 1r ra 5 i qaa ae lasa pi. uiria pn vgnrspr ia dislinlas madsi iahyn rqsisa ya Eraer a. .s araada s rarpar aaras deraspan. csprnadramenaa, ala praslira ni ira Gilasra. Piars Giamaraor 'Elral las que iA ps-atriiadsaaa 'srlatairE 4a srviatp d'rdjnE ar d arayaes i a l Grbise rsn pr, r asalasras ria de nadia, sa abedicnia E y F:arlsca.Maaini s it o bar. T b Gdesrn i a.p sPiir .,dps a .11En Araplamenrl a. drlilbr sinr la caniran ir pata arraladas:' PE rispsl daaunipaali iild n i enraido d repn blda y elis da Pala, Eas ilio ralipaba riprsna'pra.y-aiaaesqu decUnila n tat da ons mr rli .da n cri 1 ayar la ra. esrd da r$p y un ivide no,a Eaa N, .h r pr, crynar auelm tacr ar rads a1rLu c r e a ~D I I E N O yN E E E ya c o n v e rdn ca m d h, ,e ..q f v r b e d l o a l i r P r e s l a. d .e 5P r -¡ al., u n I n , a l r o : n d -l 'o d e1e. a l s F d r n gariiia iir irmp lne b.idelP. qnm pr Palascr dliala coehrrd abnac"srdell Un pElraraslnlada as dr Oa r arao h ba 5.Y o plib, a opruoac Ast nd a na Birar aa se alirra m nsirnslatri s aiad ttaiEPlt o eslas ROYAsa di 'r aLIEr nata lb"p"rn '27 0 B0 .i lar-hrceer de iUrna sEn'ia ra s lr. dsa sdq Ymra cs ylrar i ma Prei 'pa m s ra pr 'ie e. ia lr, d alt. de b .rd. Ia c n .er Na .ndr 9, Cent, al d~la yad asa .n ---,a .d Gb. er .e l.n d. r -qui spl pdd. ,tir -Trnsj -¡-o e ta p ara rnd a sa rb ra d inabalMil7 T ra ara rar isd h rpa d1 ca spr maC r E cas ar saodap, r lalad a -Ps Teaarasatrampraaa.i.a.nni-sr. isSsnarailiaamtnlErintarrrrasa.iia lEsPPyaaa%,r1dsia.Aa.5t1 Pr.rnpnaiaideicrnn.aotafnida.a aOpitalakacndpas dali Dri. ,dr deanlydisisar ira tidar.d taid.ratar Sri ,aP dl pkprl da." aa .:Ap¡.aar12as.1 Cedidarila Mrsda rCle si dradsp ;. La .1 g £ PEaAYERaDEsA BOLSA D.or m r ua C tmRectifyca co-n papsraos ir sa. dlP soCT e asunto s arica r Ma as. l ..ams gra ira eP igd en qu.1a ladtlasJSa ic al ny ..a i ..Cs a .be rb maT lere de ltdlsc.r.a. u n a .r i a .aE Pib a = e lo m e ,cETi. , .D i b .b ma, .d ',,. r r E < ir 18~ .sL t .l e E l a r r a i P l r l i d i i r a t a l r l s a p. r p ia .lZ -l s p d a p c a a tlll a a ri CoPa.Eaira lsgniosruar. mnS.A., reg istra os trilaua airradasil
PAGE 23

Noticias acionaes -DIARIO DE LA MARNA.-Sbado, 25 de No de 1950 Pgina 25 .aaMa aAa Refuta Ore aCasteanos sobre JO NSON o e d d a Arte de l Cocina y Placeres de la Gastronomia 1 AUIAI obras del acueducto de Marianao 1 __ Ao. Gob_ _-_ .___ __ E ~UTU 11, L8 LUNE ______-_____No es despojo. que la C de Fomento perfore Plantas, que dan leche y 1 El Ganso, plato exquisito y HOY DE TU R NO pozos en Maranao, dice, el popular Alcalde arboles que dan mantequilla muy estimado enInglaterra '.PINTO AGUILAR 3P. JOSE IGNACIO soLIO, dO.-1 a El descrto arbadodEy Po ld qdrdd l Tnrrlodd de nOCCEO C bero., y, PresO dyCunentuCadoSC K No.'1SS, entre .y SSdoool O dS OAIAO SDE LA C.lonjE d n r u r l d q a relrdo de, odaaa,.n Elo c.gh, e n TELEFONOs79697 .AstN. W. EOncEEn d-l A CeducEI 45 S-ESyrlSde SS gene coon la m C Ec C dE yE rIV, ,d '¡ = .elEstdo s vaia yc Il 'J111 creemo qu ola1 El acete es un s ubt .1, que op, c .aen Ev-s '_d w d ,anM .u .epr .e h IVSdSdE). Re1 n eteePeo adled IrmS En bE ve S O r S E Sn.. Fe en ne ~ c t asd C n a atnd rcntn, e s a ou ,)e o b des'c n e~id he s enoš22 29 ueelMn riod Hbnasa6 H sm l t elEtaofO-CEnE Eu bond Ea oCC ntaE Leo -oCPtEOS, udo C unCCIO. vlzait Sr do OSES O,.SI lo C qO S n JOCE.tl .qtr1.1n pnnmr deCOCE do E OS 1EC O SSr m.CE O CUBAN ~ Cl A N = rtrils exrp strend qup '-(., 11. ~ar r.ien d .ler que, t.ram ifn ct osninf r9rtiqemspou ertreo1%.r.nsrsi AOUCCSOOCCSC --""" "" .cob S.EsEEES EO oon ebloCd deneE sESEOS 1 o.1dofl-LeEd vEsCCCCIdIsEESIC 0 Z .000 Co pdo. SE on s Es=,mosedo u A a duel do rho GElC OO ,sqe srr. C rr r nos US 0 -607400 u tpo h do t Se pre n lo rdo o g 001 Fdeb -ntt mbCeno dle s 'lCot o Co" l&,E~ CrOE. dee o S hlr o POSO U C E rU l o oo S oorg ltd I ole eM b e yEn e .D i/ .C4 11r1,17.S n dob ,g.u.st y SlOdr 01dr OES, GEsui n E S.nos o d os pEblSOipO -ECCbrO. r rJ. IEOC I lIto.IdIE Co NOyES C PIl C ""eo IC E." e r' E me g A ?IIfIS fla l~b0 AeES CCSE.pPp oCo EriOOEe ooCSr ob s do MoI E yreandSEO S -CEO EaOsSindionEEIysoEloaS CCrC dC CIAdudOSaPmCoafoascp.o-e SC lo d 1Cyo1oSo dua mCoo diemo o e minme Ino sena daer -.PEOA e, sorree p o st rpr amCECCEryEo0 emnoo araua ailad ersafi COCdO C Sta lo EOECO eOS) qutCeCECCeoopECodo CE CEbE Ssau u En navilsn epc d OSS --1 oS-SEO 560 01a eCEOmp oece LSo m.o.S sood CEy. oons oe Co pot rCol .tvoEo p raSnE SCaCCrdOd.oLo aI Elo ECECK-d-*SCSI, Cres. CCES ICECCE-1 C11E n r P,."i ~leetad n a l A .d ode OG. ,.e .I"Pnstucc i." de l ei.frielba dar 1.y h,,c.n d, an e ,n hu t o e o gi.p. d -u osidosd aE v aerdad .st ne .11 bl e I ede, srnoi" an LAzae 6 40 anaw_, desali s del nd en a, d,1 n d trc,,, n trunianei de o. mranoscad. de mi .--1. r,.t9,r. .o te-. a.,e Carne ddo toos en mism.bari to die o su ueto, co, dSA N T IA G O e l., OES. ¡SI rEi.n l ,o n de udica n Ce CEztaSn nlEA. o PSCz C000 c C r a se d -d no uo o und cer1 CEaC O l m .n de v ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 = 1 ,p e s d m n a i n o u m n o a A a t ,n v r a s r t e e e .d m r a gia nt d co n bel : qu u.a I a .l .e i a ," u u u s r m e l a t o o i o r o TIESO A-EE ECOS O SOdu. lo naEsIPCIC ECOCenen --l r OnCEmESunCIdlOs Lmnosnt CEICCSEr o C poCset lodgn oCo i CCES doet peaad oo-a SnCSSISSETnEESdOIS A4' CA otEo"d 060 delIs lo Sod .C S rd, a CC -sd loojto o CECOESO Id hElOld.CE otOC d mo ElSPOCICE nt .a l.a $ _nT se ye w ,r,, Nn 0. .n,, Ufi. d t nO = MS-f ..7 I. U M R EO 50 0st5 c5udad -y r E S At e l 3 Par aA.SCedEs.l. .. I.st entri D -..,. ~ 1 -.rri~tPa, 0 h d mtula doPogelAmugoi dd, iCultura Cuba'ra e -IIIIIIIIIIII 7 0 *2M. ,CO iiiidiqCtdinEgr e ad r InhierbaS-E CECrCoSE'"r Di tesq.~~1 de .§M.M,, P.e -,, .odiacbsle nr. deber,. d u rpernrio .CEd 0 :.o O -., ..04 7y O o do C laE C-S.oC S e. SC e n rS El C d l o e a d i -.oE C -----o o o d CS CO E C o o otbotE l, dP,. A,1 Min. qnuilrnnr ci, d Mauo rgete .1h eld eP.l ECo l H -d4r-CC n EChO CO t SCIx? So G50 i C 5015 E OI t d SdCs d.t,-loo C.r. q.Ed s1 E dC N E N TO A S A OFLO O 5 A A1 T C. .E -n ...un.ibe in it C I ns ICIS d C.O1do doe eTO .n a ~ .o.Co ESO e 05 ". 1 1.:.00 u Ceo.lECIOSSCEpeCCEoISECeC S pebsdC o E ly ISUSO1OUo muCld casurc .o oootElsEE oteo, E eopISsEEOSeeoolsS1 ~ 11 01 Pn tt C a to an a~ te d e4 g rvu a n o n r o .d e mo b r d v r d oan F loet 1A m, -C agaoy ibra -CO o.so. mEEI E r E oc o Lo o -l o CoS O Cbe Cos do CC CCCd COO AS CSSIEud ICCEICrsCald Cu______an______._ OEOE Foe Al o s C al ~ OSS CSES OI InEICO CEIEOC o gneCO BElsoo _____r________________r_____rc d Se S Cont EEOCSSr C.Cn dEIOII oada G EOI brt CEC pCoCE CI OCne r E n oa enId saCa OISEES, Br PISdO. b rEt SSI2Cu i Rdl argead acptl ope ac CCErbSo tOEbreb SEt pOSOSO yxlta SE n granE loove S EO. 10 mESo dosd CO yoyoo podeEE 1rey0do hISC oIo SF00510r0 -rnes. -A404 u VoS I CEIOeE Plo Avc ncaq l uedepd strhbanes deoC CCEOIESOIOECS EE 0 E C0 COSs pOEE don 5 E d q E SOEC E OCEv o ueiseea eua ESSOCSI OO E ~E E S EaS o OpEOCO Com SCEdSC ECCs-C d I CErS, EE seiC olniui lIIaa CLr VARES.A. A pC bobo Stnue eodoldo l Asin osdoy Vto OIEO ESt opE a lay VOESur OCSOCESCo EIOCeChnO SESOd l bSn o ae" siso aSEomdS .CES SE ECO rag sco yril oube loo C t d EEl CECCCC COCE. no "OSE AEldS yrEtEn oE raIsSd O rOC oCIso GECSO SC 0r00r .000045 Oldo OS IOICS qCO m 50 0u10 elt En l 5C ESCnCO eCE Eov5ECn Be00 sEO r oEpo lESvlo Cltrtoo dopCS doy CCCn EOoEOEo qu eeo o rse Orr Peaa n alacnmn ECn MgEl, ES ol i ro CEO dSO ,C qCESI seCOEaroC ve EOnOSOSl d SC orenO 60 -16 CSIdS OnO.d IC Aln E CO bIrEtode L C ERES-dd SCOECPi dao C d ol oleoun dC S u C rECOIdO.C SEn dESEESg don It SOCEC ECOm oa EdEst deov. So der da us .ral do sE. CEran Cba EIaEOO nEvaC ganId Sr los y er C 0aa C EO Cuo.E Oln OlsqErlo d5 -u n -6 ..SX -99 Cm -ay e deXme sblreayCa n oaui o dn oy Ebl AmazoaC hllmo. CE rE~ci CEE rdo, OEnCIOCC emnclc -un lt n o tilla rCcinel OCu IOr eSp ola EICECCsted mo ybetEeie sr lo C EE 105 .jESd .05 06010g 00 dO VoCor Cnt ACCrEIiterosusuld asu fmiia dod Cormnt MOra d l o Co lne lo radC SrOileaS a dr lro dE do Solo oC dlei OCECE C oSE lo y iIdorndsCeo raa e CE TEECO -.n20eq N rc -47do ne rsnehn dtd Pl01 ol odoe e oCioOSPS opEC oC SO oSIEO -Lo"isbop S C "E.CE so l oot E uSeOEvOEenet haEOSO dOcar todOECa .CErECE n EdOlloeSECCo Co o SEEo00CuSCEOOE Il. C CotS l E .--ait .0n l stain ms rvlgaa el o u gaee E-SOSO hs sgo d Sted no EOdmEn dor IECIIC Cnd o olEil oStOO blo E oOiOSCE C EEdSEoCeCSSE BaCOICO o do Extra lE o SE LEE SSO-SOCAS SAl T, -1 y X I d do r Jos oss eyrma S So nilen or el bS o quO S CECg dE 15 01 5E OC S.Pep1CoOSOSO. yEOspooosoy,1SPo. Col .ALOERNIOOSS VL4L'd rd ;CZ 0 E1 el r.as 111, ; lo l-e 1. .Eg o S b 0000 Sd toE O C neoy lEl CES oIi la e rejde e~-d E .b d E.t."l OCE O 10. .9. .un 5 li econ tru rse ue d anom si.T 1b1tna ,n larpentle.tentdr In-nl. Se seE ae sr. -b--P uomentd 00005 11oc-Oo01 daIl 10 ..D IIlS SE d io n s otvoto ElEdOd eo lr. -,:k Un l ino ie nte Icand 1% tnIrades.s nIAc dISCo O~, e OEC CEo mCiCCdodOCtS.CCSiS C0SCiodESO eei/ 10:E1 00 CE., 1 CoE PA.lCpo oso o 1 d 10CE 50nSE A COEbEEhoo.ytES SSO -1.".'loo.do ,ot1syoOOoEoSoECOC ?CSdO SEO 006dedoeas oOCClmOSIeS:CSiO COOC OECE 05 5001 E .ooilodoM1,16 OiEECSO dopo SO Cildboy ,JoPo. dSuodo CoCooou CodI.CE"dol,1006' ede"OCO'"CogloPE-EiICCOdoSOO oCCE~~~~i EEoi*ComodoioC.aOC.o.,O .iCiid SESCOsdSO oSo C -lopSESdE dol COPnCESbIoto-.50N= .d.oo.t.oC C.loE COm S b.IO.1A.odo.op.tC y .0 ES. ESsIC .EEO o oo o ..Co, .a -SOSto I s e odo .sIS os otCooCom0 --: 1. ..-hp o C d iyS i .o d o l ..1 11 1s C C l o C o oO I o o E O O C o A S o o dii 2oy E ~E E -7CO oC E5 O S u0I o. 1 i,1da. te--c l ldo.1 dieESE1%ECECC" 00503d.o 00 ,00 d plh, C COC p CEIV-C. EC. .l .d .m paa 14.1OC CS0: 00 a OSECCCSEE. ES. ,o ti, Sodo oo 1oOo o ToCO o-oi, 1O--C5.E -OOOOE',dO1SEEE1 ltti ~rai'otl lo sodo o E1 1 01rAoE --__~ _~o Pd~-5000--~E. oa ot. E aci dol a eSe l e s idu 0 vdaddCao redo Mederos, alto valor coi od Ea espaolas."1AMERIDANAGalano 509, esq. dMoon C do lo Coiodo do Col.Oo B et oodoidrCEt biirOCd N EOSEO ¡f dO=antebSido y cume en horno mona aZn a. Telfono M-4128. Saln para fa ilIas. Servico Trinidad, va Mrs.corta entre l iahye nFlmr principaa de; ma' aelgaaa N do durante cincuenta -inutow oce se rinda y a aretr n 1re Ma=& n:gate mundo de hnhrrn~ leblt>, qaecosacario del horno crtese en mua. uni dehy s amntar la pet a.O eeCmarde Mta. 0A M Es vntroo ~A CO dos rsCCgo stwpSdEodMdOVe NO DLh11011110004 oCCoiSl Td d d s unir varios trminos lsco nos o ecer d denSoSauto" el e CadlapSC dS oEo lo gn dol CE b o
PAGE 24

DIAlUO En triple acometida avanzan. Paralizarn todas las, (Continuacin de la Pg. PRIMERA) dr t sntnhaiedoende'n tera manchuriana en Hyesanjin, y el nea, Unida* en Cor a in arrieMgarat ttrte general de¡ nordeste. m a cWi.# entr*n en elalos cOu Painn 24 Prefiera s l cle enu la mayor U EII R'ted ye. Crditos Latorre, S. A. Alto A9cdII Ford MABIANAO OPI RIORR oeoeIo c*s rstims2 M. CORREA M~ cque 9. TeIL 46464 Corredor eolido. 11 eETALeCdIMNTOS will p19ehfqe. Emplte a trIm4 ctresI. ¡PetOisl A, T. C. 1'Oee9657. Hav~na UII.C.910"1 IT MUESLPRENDAS A-6671 compro pian Muebles CorrientesyF vais Porcelantoob tosate u 3 in or q quo or ve ph t%¡n, M" is nuevo$ sin* pO*a ¡la Vigimocuart stu rl iroctalnn V.km.,ln. en e frento ENENSES GonlezC acalla Se asoci la. (Continuacin de la Pig. PRIMERA timos tipos de rifles y ametrallado fflF55w~ AGUSTIN RDDRIGUE1 1-77 1,0 Corredor colegiadE. GSlgil.a 554 esq. O'Fe Smato§ SurS. CA,4 DA DE AYESTA Edifio 4 p~a. de es RcoI.nd. 01.540. e Bolsa Inmobiliria de La Habana Perseverancig 66. M-0,650 SERVICIO, SERIEDAD, SOLVENCIA T"qom9s a Im venta: 13 Edificios Aptos. 54 Solares. ZNS de V)E, E)Iconor d) 14 BINCas RUTCAR Ceiba de Agua, re%¡% Agta. o eo 194il. Alquisar M. Dablstor SUS DE. MONTE SANTOA SUAREZ Renta0 173, en 122,000 D da l 3 n e _w,., edcŠ/,bi5ocalado RTO.LA SOLA 515,1100, SANTA LA.yRle viombre -ALTURAS BOSQUE $14O R La e 11, 1 e 74 l*rn J ~ or h;a 1 lob* luldi9 R',dE. a", gara g. T.~ JOl 1'35 9 lrado E"r "" doiOra demterIal. E) -APTOS, RENTAN 110 tradoe alFiscali l.'1, y d.e" .11 Ill) y m.dr1. IR' E O .Santa Clara, por carecer ded. ePp "muni,.I.l CocE. x PA Jd4s Ar, ..-ldilarrspMna .W40-17.-' 1 ¡ La sefiorita .gba P* de ceiebrcog lai de Nov, de 1950 as que se Anuncios CLASFICAQDOS dc ULTIMA lOIRA e Mariauao PuOFW'ONAwM VENTAS VZJ4TAS 1 ABOGADOS Y NOAB14OS CASAS IOSUFETES Cm1m~,T*peg ~OMJCA C.,.do.e.,. 3 19 Poner fin a la guerra. 29 Restaurar la paz y la undad e¡ Corca. 39 Facilitar la pronta retirada di las fuerzas militares de las Nadiane: Uid. ella Los respetables esposos s 1un Fank Smith Lpez de Mora bin han vuelto de Varadero'

PAGE 25

NA.-SLdO44 5,25 doe N-. do 193,0 E 'T 1M A H( )B A TEN T AS :no% s -u y 7 ,__ -, u Q'-.ie-l LCAL COMER> .11 &no 1 UHE12-12 Aproplidopara grocery 0 metroln e oan, e contrato ¡o cede A MATRIMONIAL t r,,O"s rost^' lq s nio tr*baje y C ~n p 9% o .laq l5 nnut&t d MANUEL.AU11 S.n n is ;4, SE NENDE' .*d as STAUR1il lo DA ANA S ALA mili urge venta, OM >d 51 t ender '. .e, r pe 1ar mu SE V 5 a una "j. "P. in pon. e a iei dades. MANUEL ARRI $-qoe n ffigp@1 3: De .a(x.p. .1.4 m IDi BAR -.. lro rievevadoa y iroverIS:, in precio 49. Peta!i pejj .elV irestouran ea tii LCALeMte l crditati ddo1A 1O -5-2 UOsua por dime A d lo§socios. C t oota ..ng .,.arovel -4 4Ir Y +*461 -En ExiSt4ie g 1Ent1 *p .taller da dee pae damuftilidaes. ., GARANTIZAMOS QUE TENEMOs LOS S MEJORES:PRECIOS A-6690. CARROS DE USO. .48 HRYR .47 YOUTH. 42 ejCK ,.,. 39Do o un so i STUEBAKER. .40 IBAS R"SqoN ..49, 1 IERCURY.48 .m .. DE UMBOLDTsd. IFANTkAP Vnd: C VROLET 1,. IUEVQS MESES amo~ PARA PAGAR DE USO 911CJ, S ...1949 'Zvttbe rdo -1 CHEVLET, 9di. 1949 CHEVSQI.ET, 8.409. 1949 INGI.ES A ER~ T .1 C,.4 .pqverllSle. ..d. OLDSMO8II.E 5e. .1S45 ?49, p gramatic, radio. n ADIL4Cr _. ..1847 OLD8MOBIL Sed. .1947 .909-53.27 CHRYSLE, 9d8. 1947 g71W9. Vesfidurn cleri, n CHEV8OLET ..1947 cup6 ovriWr¢e wERCUaY, 5.86. 1948 18 --Puertr.s. AMPLIAS FACILIDADES ci6s. h4.q gq c c S .16. de corredor'eC Las OP*vadiul .* per m1esbee del de la Propiedad l a 16ee e yS VENTAS VENTAS 1L MTBLc8u~TOs 0 3_AIITMOVS S ACcER en, udaoa oa ldio.tVenedaen JU hae crr cua l lo. g<0 sv = rac Callac Rit or c1d9 ,p" .remb oro el C dol.M!F -ic ftf~ IR 4 S0 GAADO M FETRONNDEZ0 Las lpeies d o e. r O .,NL ,nte n*1 40: dgam ¡P A a s i M obatopars, De got.W2, en-~nSea. Ipra MERCURY 18 lquier. ecio ~ .¡ol r a veatdura nylon, flanionte snn e loSnRfe 0 o pif r acilidades de pago y su BODEOILI yAldSU RA. 9350,155 F A 9 G O 00^ tqda el 4. carro en canjic. y-lk-1? AMADO FURNANUEZ 1-20lr pu queno N' 61. k nA, t .i uvalo,11embarcar. ln£j-n A-sere :.Irn s seAISA ¡a ,, si. '1R7lo T 74W2 9 .a.M ,~ 6 ~ C .D S D A O X._51.P Ic.Atlas Moters, r.UC Vi
PAGE 26

Pgina 26 A N U NCI1O S DIARIO DE LA MARINA.-SAbedoee 25 de Nov. de 1950 C L A S ¡ F 1 C A D o De-E U LTiM A SS c B me O le VENTAS VENTAS VENTAS VENTAVEN'AS AAUTOMOVLES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 13 AUTDNDVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES $53eATMOVILES Y ACCES. VEND E C-EVROLET 48. 4 PENTAS, LINDO CUE NAM AMBAMAD114, tNOB1C 1PR4.100 2yB AC, FO RDV -8,P RI 4 AQ PT AAC ALQI .e .e .e.ee ¡0 eeer A r e e e e e c ce3 e eeeGe BUICK 47 CONVERTIBLE e ee eeeee e.eyeee.e.dde.E e e e6 .-155532 V eN e OR DeLe e e eee, eU eC N I eve e e pne r e e b eeeee e re ieo, ee. eeec -e., ye nace eeec ee ee. ar e e e.s W 0 i 9( ega eeeee7e.eeA. eee: mrne'1,Juvo~Il! est eeeeeeee. ee¡eeeeee APREiOdDA A ee e '.eeeeeeee. PLY'N 9 TII eee e eeee-2e eceeee eee-. eEeeee eeee.Ie Pl c PLYMOUTH 49 a, ee ceee. eec eeemeereeece. eNee Ceeeeececee. eeec ,eeee e ee enee eece e cee M ANE J = -FRr ..,. .75Aen Noen un 5 cARAJEeCASTILLITO" eB-1 7A27 JE .eeeY eeee 4e ENDO OLSMOBILE 1948,1 PRAD i CstE. M ,,r del 0 6ellidro en erfcto N. "'"' ED -..4, .CRIA tio Sed, =o 0nuevoper.-i FODMIeeeeeee.eeeeee eee el de td. Viseextceae,j FORD 1946 c e mee. ei,450, precio nico. Ope.ciln Cc eeeeeendree e ereeee, eegneeee e.eeee-Re. Apid. Sra. Retamar, 27 N 82e maneeeeee.e e er ee. eer d e e eSE e.EN eeree. Une ILDSMOBILE 1941. 0725 eere ed. e. edee 6e dee de e yeeeee eeeeee .SE VENDE epareee l 1U-7594. r e .e meeenee esee AMADO FERNANDEZ seeeeaee e 4e. eeeeee E-1737-53-26 V C de AlCN. emee, eeeeee eee ee ce. CHEROLET 1948 te rma tue I.-c c.1d1, I rNIrfc 1. a-dio, uee qru Pse 1 ,N dd61. 1 TODO EL D A Ceeeeee.e e .Tee eee e-eee-eee7 Pleeliprfectode ecTODO L DI E-2:6.5325 c, P11r, grtn s, ~eti RENAULT 49 -$370.00 ucee nlon extras, mu C¡memrecve, r o archqesCeoeee sede ee eeee. eeeeeeeee e lee yee ce e ___ ___ ___ ___ ee eecee e e ee eeee, ee eeee eeeeccee eee blee ciddee UHE e4532 eit veree d e e deee eeeeeeeee e emn ey meoexeeras. eeeee beeeee coedeeeee mec nea ie u d ,ceK me emeee neejee eeeeee. E 0ee : U-7546. GU IELO U dc n. i~c Eti-c. hee L e e. ee.ee. Tec edeeesee Hd6 S ¡ EAT c Eeeeee ce, eeeeeeee. e e eLY liee4ee Ceeroee. eeacee 4 cee.eeee.ec cuc. ps.E eeee ____ UH-_-1 -2 U ee 4eee e cr 4,ereee ,ed. e Se 4ee. Dede 47 Buekee .eeee1. emoe .e eC.eeee A. ti o ,por1 ", F ee e e e PLYMOUTH 48 Y 47 .e n nee.E e-eeee-ee-ee Bek nere A e b e e e 4 eee .eHuedseo ee 4 e enet ~d3 .d 3.DA9 C .d, .n L~j o vidura cu1. 1y rdl. eepeeele N' 612. M.2424. "HARLEY DAVIDSON"eeFeeeeeee F e. e ee e en a. Eee-oe ee e-7 em e e eeFeeid e de e e. Di e orl.L e. g y ',crr cmb. ,,UH-E-7 3-2 e o, ee e e eeeee c.e eCd. Olee ele Dellee y Jeecficee PISICORRE FORD 49 AMAllO FERINANDEZ c e ccC .s .eeee.eeee eH-e.E e.77 e-53ee Grga, $500 mano, reele le. O e ee N' Ale CHEVROLET 1950 ce ECe E Veee ecco -.elieeee eleog ee e Oeereeeeeee eec eceAce0 ee eeeee 2 eer"2 Y-. ee BUICK 1941 e ne-e .Uice chaeee. e s ee Ce1.ee.nee1ee. Preio e .e reee e eu .euer.menee e e eere, B-5765.eBUeCK 1939 AUTO SERVICE C'e Eeeee -5-ee ece ee mee. Feeiddeee ee _p~,_ dif. Cceeef. Marino2e DODGE 1947 AMADO FERNANDEZ E-1865-5eS2 e emee eem_ _5532 1 3. e e Oquendo N 61. eAUTO SERVICE C' un-Ca29-a-2scao ext.s. anga Ter. x1E 146-dil6. Carreo. Maria 255. VIBORA LIBRE -e-CeM SE VENDEN MOTORS DOS AUTOMOVILES ORD .........1949 Ue ic e ed eeu~D e .uer, de CHEVROLET 1949 1, 14, en perfec~code~,2 0~e.nelafai AD.LAC .1.4. -..14 Chrye1ee e mo eeee4. 1;ec ecedee er.,1 nteee -1,1 uicr 1348 CCuntrde 947. Inor8 cmi. UICE, cUa cecn. .19481 TclAIne B.5808 OLSMOBILE ....1950 OPORTUNIDADES e>AMADO FERNANDEZ ONTIAC .......e4e-ce CHEVROLET ...1950 Oquendo N' 61. ORD, cua c v. e T194 P---AUSTIN. ......1950 EN dO, eLeM141 ce e eeee LINCOLN ...1949 CARROS DE USO TUDEBAEO e .1140 eieee c deeeeeeede C e ece cee OLDSMOBILE. 1949 54 MAQUINARIAS ORD, pacel e ., 1940 eee e ERNANDEZ • DODGE convertible. .1949 ORD, p 1ek. .MeceeFERNND65 OLDMOBILE Cev. 1947 Orlando Rdrguez MOTORES EP 1947Oqc.do N 61. • OT .A e. ee.e. 1147 .CADILLAC. .....1947 eTONETA eeeeeerecl 1947 -V8 ey-eeR ee CALLE P. No. 120 Acpt. icro .cab. alsy or cgrande-e ee eeeee le ee ALOU MOS AUTOS '' b I' 'RC 1r0e de loey C eece taelee"de rdRc" Aeeperrecee dcel' eEdifL ceoe 1 -deee tIn eEdmofPRADOe159.M-3814.DIESEL Y GASOLINA eHeE U542-53 25 r U e me em 9ZorrocPrla ~eee~.e.paere.,,r Cr .%DRIVE D q. neett STATION W AGON Celeee y 50. F-2511. E-1821-53-25 ABIERTO SABADO TODO e efuer e oeee ceee c em e. -1.cEL-DIA4 Cee eInieOce -ADILLA C 1949 •" "T5'""'' JEEP 1949 BUICK 1948 2 EiTALA 1 ii7EiATA easa. eeeee r o cceedeeeeeeeee eelc CAMION PICK-UP me.eeee c. cee e e Seled y Heepitel. U-9740. ALMAGRO MOTOR el~e.,CADILLAC 1948 JEEIPSTFR AUTO SERVICE C Abito I el eeige haeel c .ee4,e rcedi oey e exre COMPANY 15eEeI Cerre e. M crlce 255. 12 m. __c_______.__._____1Belek (edelo 52) .1950 B U 1 C K 1949 AVE. DE MENOCAL 908. CADILLACH049, enae ,eeeo d bnceeeedur 4 t ~ou .HABANA < 4eeeeeee. eeeeeee e Peece Plyeeuh 4 puerta. 1950 BUICK 19'49 ______ -____ .____ 13.40S0.Ne Sit ockc. 195eee(ROAMASTER), eeeertlOl --WllOy mme reioe .Hynfies c. 195B U IeC K 1949 SU CORREA PATINA 1.C erlt .....191) C. i"l, BU r. Willy W.,trimun-rS, .A. V'r--r~n~vo. Aeeee Ne 715, eere cGrFord 4 puerte. ...1948 BU I C K 1948 PORUE USTED ced, y Eeooeee. cey e"ee. 4 PeeOe, suPER. Fecilidece dc pago y ee ce oe SA -rAN 4 .rn C. tribiu NO. USA W-1eGeeeile eeV11ceei.BU CK 1947 ARSAO 1GS DE LAecee BUICK 116 CliflEJSurface PESTAMBSEAMANA: .CHEVROLET 1950 El oFod ...fl. 6cEDE TTAeeece, l pOereae. SOBRE 8$2ede5e0,,cceccreAb9"~"~Oc AUTOMOVILES e ,eeeee 4 CADIL