Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
k
o-es en lo exter. 118 afios al servicio de ]on InI&
41n)o iatbmp, reses generals y permanentes
N mAs
oii flu
A A DE CUBA Anaj ",.g e
0. IDECANO E
PXEU 'A DE CVB
LA, 5 PREC10:f 5 CEN AVOS
Habana, 4 19 9,.r$@AtQ)PqAnf
.,Ikko, CXV
I., V, I
AL 'PARLAMEN )1a'madrgijdd'- 4A.Afl-te. as-evevzena o a remsar su
X
tenet can 01' 11 E 'co 41i, $100.000,000
f4d
al Franco
BOICACIOM.,., fuerZ03 a
v
Deirr W oom t! 15C it&4 javor de 4',,' o, 44 jjnj ly,6 el enojo a air Aaron et-riW; la mocldn en
(10 qW 1 e! man de suprimir
-Un li W4 W ilAuzaxi q40- Di i
r*., vkd gW leopoldiatasl nivel XM "u
Bom dea0w el Sen. Kilgore
W ra loll minillwos WIIA .
_7:
DEX A; ]IT U 64 tica, asoato 3a E AUSTA'T 1volvil, 5TANDARD'
tted) 11
IL
ut, V, VON 49 Ia VI4 NO me qW4
iidi' d k1kne- DUipi100 Una 41 re prestar em
a iD, con 1615 E estuvo a punto de
a)
jq Aire TO 4" e low cuales at mayor dictador"
el Be
is Me converted en Una cuestift
me abas.
W im CUACIC 04 471 Ims- 7w conteren cricanas.
Stan.
SarA012 i1__ V444ni e c9n 6M parte el "Zv-,%
!"45 U "Enw.
dh ft. $%
el Cal do Illa dr e- g o
Lee Imera 0-k guri hemos tei=i.l. W ut Ae IiAe dad.
to noi ya ZN -TO 10, goll
uo MIA" el 11- low con Una variedad de
ue 0 c ente en septiembre -del afto pr6. Movidridose, ripit car_ WAn en
ap 0 x1mo. e n' &eta a in Uft
ni comunlsta antes d co-enzakon el leaves a "I fo de Pre. o7o on d, citanores y durante, cinco
it r or 421eil aban an. I de Ia gueiTa cast tme.
rra,'en.Cojv.A, y aproWiv.9.1416 "Los asuntos tr!,,,. Ins nuevu. d o, ,provis de Aanques cios &I U" My v do Franco, I
Preo"tad*j. pqn, ,-1o U q nal shore son de; ION ftftM4saan Ift lao),trapas -no ig'a0d 71 fy,!*dt i ado, to qA, i4iistrw,)-j,.Tej*ndo idw W I t tre me su ofosfclp6n y di o efpers quo moo ql pritregar nuextras cantle"
$' loom pldp, tti LArnara, nara del g oyec. I ratando ft apactiguar &I mayor dicta.
tAesixamos n Cornentando el proyeeto-aprobado to de ley
fillitandepliw1an- rR r it, a at a r Idnoas, Wn haideMembareado, con nift, ?,ue concede d1din cri. dor detodo,'.
_J' t i TrumanardijcoorquecerB ;dkito - -_ ---- --d $0 ON~ -' dip acord6 boy r 65 Vot0s.
Ia segiftida aLV1sl n cc exacts. mente Ia clase de ley 5 J- B.-W
WE"Ali biemp WX,%%u de :171arti# plii U ;T a os equips;
?Ara,, Ii nes d dIare del acuerdo de otorgar -iontra 15, 4rchiver Ia nlocift
1111 par I&I'Amara, a que el a-,un ptistaraD ,Pidr me&o;& so pedia me reconsiderame el
U almurg"Ro c to, Rnte. a) to. Wi t pa
ri tie me es infanteria, Is'-que aVanza ripidamenle se oponla porqfie MI f on as contro- is Administraci6n do Ia Ayuda Yo- rubre el pr&FL&mo a Evipafia.
-Aijapdral I eg a is impost
favi*= = all r a rieds,' e- W Glin" i: Idol aimIrnto,;deterntinandii el n6mica, En di claramente dirild&
on E60 allo'. tote, irfalwilli, rd= ra, lo it ki l:
Allab"Pliar pal #a a law Ati=h=hug
ipeA dg, jla;,yi ImAtIP14 El sonador dem6crate Hatley Kilgo. r'el Preldderi
en este im,16n debli: e um Una ttaL Ug ndo Jos deaeos de Truman,
to in eq i al Yaac% lk qU1gX i Is Truman del acuer a
VA Wal pr, more. el M dor L ca ti4eV demo-'
tica. Una mocl6n en Ia que
y ,,a dA WW allywill"., rAtico, dij a sus is
el entail 99MbW)oWw1a,.Wtui JW agn"9111., hivshp garfarzi reollizar.aument,05 edla que ef Sena& reconaiderase su sf
ve n I 'D t9W it a t Un 1 099 rg 0 Aa Ri- Fcuerdo sobre el prikstsmo a FApafis. W ade C era
Ael V nd a zone 19, no dWilingurts. explicacift Adminis ra.7 iscift Bft_*
ad") faelrzgj n6mlea rims- dA
cono at 01. 10, in bri 4W 1 iA de lad raftnes que soonaoan $100,01%),00 de aus condos.
us A, I ki lipleby I prearntadaipor aurtti:16 j aprovech6 Para presenan M-sonappr McCarron demOcrkld,
arK Wn 6 or on -Mia 1;
Que"I Afroll 4 qljj b 9,,,q f tur qW. -simador Clinton P. An.
W"s tra. In' tituaci4n, Como irpl Ja t habia proptlesto originalmonte que Is
do.. ,contro r C Oil Cleraun d1Wfi anomentom antes que Is tawA-,
)cn timandli'MiniflUio' C otghyi:. oio"q W06 -', declat6li'aprobaft el martes por cl 11=2= 4 1Z1:Pd=
AV jmol que Viiilegado so
V;eusnrt h4p nvueho mifix ypliosa pars filtirnamente ale
et UP I eh rj. aliddardo articillilps Sena 0 "40 nistrgel6n, I Para
cile:-G ew if *n co tir a Str mere dlyilnftll rin d E R NE .1 I=*
es iito st, sovikticil queeien millo- 1.
a, a 'k Z"wr jIdA que pudlera gastar en do de
made 00 he to mi a , i , I f, JW.), ,, e n Me 1k,
,eatct, zadb ex 'aglow, SUS grorrogatly do: Pj p ,167
, f _ggl ri, de n'-, ud Me ord
Won, rM we nales*rn SUL Greag tVaF sip,
eoeW cl difftan4in ABU lp j Ia P .r= n quLf.
'royncto de I to
in vC jo que'ele-roy- de I "W, Idw -441111NIUM, Zatado
mines. a a a Ia cO-l -nomor *uwcomlwo ropff%,
ast"
n rNin_ )arlamentarion Para 10;, Ul norte)Ajq(1 'fa to exactantante Ia quo sets.
PPD=i d pe" es- 0
ok c6 5, 4YIi Of fjrlh3geer"iia )di Ajtlet ri
ta- ''En el Parliament Veser6h! 61 extAn concentrindose"eyi ChinJytipf a, tine ndo cuando me Ileg6
-11 al cub metida sobre rusart. seng, tucan
da Ch ;Ko. I )&a to dr ley seri all! sell iw" d1jo MI dor
jua.,im ronvoC6 ,Lu te pqlps MI
It e ido j.j p wlta qua oces.
C n.. m F,' Wv I i-FWlto W lz do aide. L. vo tels n r...Wt uts IliR rn/ noo qUe is Comisl6n de PO
1"6' 'e'3 do F41&6 f "9"W C 90,omlso dje 11
illnutos: -21 1 tc! _pa" 0 473CI O., Uca
Efo Fr to d ley dice: de aq cm .1 jr us, del Senacto nams
aal;% r it n an PC!
2 J p a e. I ji -que mo-Te'atga. -Promizo, Lucas siguI6
erc or ii 'It I "I
ej pod" 1ffiWfi es Una Wens. operad6n
coluilft del' im E 1-ulorts. to que cutalquier mecam,- LeWdo por 6 o lea Y cohterlda, nfflrftQ'0awftfd@ Chjnk ;de ',
lk 0 star of Ud W e u atra persona (el Presidea"
is ito de alters a I princape It
q quie;"pr= el pirliticipet J16 to-_Cglop
l-0 o ates- an n an Vense de ello. FAa OPMn- .1 Mi efosirlue r q.e a in ZCAunoz 100 milloy por Leopoldo Ua',9111ii torldlifdnpars, aplicar -los. patrtlosk:d
Unques.. H PUJI Tani pow mi! imports to que Ia.
tp as r uelto poiel I 'La ianile. accl6n adicions vbar Ia political Brarinte; k Ae U n 'cua! uler otra organismio tenUn caUd "do -1-1, im- qua, em,01.1clIA40
jb "'A t 0 Ile ila er pclos ogi Amara &pro
it ptin de' ue ad voluntary a- as ju" Aw marse politics gavil'rque d r".
quo P Principe qg4t sWendo con respect a. rApafia. E ." L 6 Ia mayoria y contra,
Xchaye xal k It bpoyci de In ONU, P natit ion 0 V de c6mA142t4W aginador Tydingsacterti5i'cutando air el = idverte.con
LI N: r ue-Eapafta."es liecesaria para Ia
tmoq rljlw q, cimino d do a'
104, a] Fe2 ",i swaiii6h, viiati;;el 'eon". 7enzat de lux E3tados Unidos". 81 tal Cre"llee dabs ser Indisi on
_SU ag o A (Unf- yeeto de ity Ia otra en 0 Ide roaxwe
qua gm: wi de
6,de X-: co Ia natu. WP S
10, cercano pm tomfir on etiv..GM claWe -4e, lWom 4254efilio,& Weyib -)I agositii 3. (United)
I= A. pwl=* , 11 M & ati: aba midiatlaimusiske-no)r; ji-i Un
91T., C Um. ffvft6 ven -fnri 'd- 11) U taitito 4paiitiii"' M Jf bi V obac16n Par el Smado de
al intras
In gn6n: a chorro 7, oozes :'!Mustang', ampristito de cien millions de d6la
rukrza A U res pars ftafia he Ilevado a conjetil
r a 'r garon
-arQue tambikii puede ser que me It
am ) '' :j Pum a
r*, Coll' fuego dot ciminvies y-c a programs de ayuda an
R ricilfwando, ill -efecto 'n*, de 400
en, Co M' A 6"W i*,131oL F, I dos El senator Styles Bridgell dijo que
vucA Arita de i to to ri _01 dais-too:irojos 'at vilron orza a
ith Vlatten Fjpafia deberia ser Incluida an al
qua tu6 iniciadii,1W.Jid- 7 programs, de ayUdz military inmedia-.,
Mae Arthur. hostuv U Jo FAR
men" ;:f' r!"70 uIZ- ver". GU__ amjente.-Lhjo tI SGURC110r.29241115 qua
to D LIM log.7atadosUnidoo -quia am
IT ipplro
Inc en: un colll orlatr
n ""o till am
_ ftuda Ue
V
0
q
- j DA. a, ogt= i da4w
do-zas 0
Itierodameng-ellprominGes'
16Y lalp U numto de Estado am&F
pa"eft n 51dencill del 491mte'Milltdr rOmO re on UP14 6altica que -con6n a
Ue ,dn In un de
L 8111 ; .
or a SUB a de
aE
g, eb ftelo'n. Co Co e U' tells 6 sct%16,.jFn gual lorma que
As t1ovin c
4W, 6 P4 0NO',, pit itotatoria ifruO,,con',lo I i: 4, an
,;; 0 wl' : PM6 -un banquet
VW 'i a as arItlWas hin ih, mit cc
. v ie I I to 04 Ill. ? P brlti- Ofie"
ei;o n y junct"a tfie 0! bre, dsta to tree atWee ratis(kcift qua Ie,&Ujjbb to' 6 mill,61111,
bace ah Ia 1 1, quilln servicio b in, an i :
'Qu debfa:, ocu 40 ndI6 a I to por MI Goblern /' honor del Dr., Machado
que otr no, cdv
cW. c6A$Ide=ndg iefitaron "fv, Ia d a 8P. responsel'ile-lo Ia Osptranza de Con
J, tr Atonal dentrq dot pacto p S= GTON
:porillit nueva.)1W e sell Wal do. er lagoxdto0r3e'Ub1aNnQ)4n
c !J461.1 de Is n -el frimU 7NN4 similar.,
',,, 94t1eqe 0 y KW, quo mi- lag Fitados Unid 5 serk invitado do
Ut,"tgj Move, 110141 Iran bre Sefin durante Goo 03 dos ,W- tleni a oil c4rd6,.jg 0" Iss nuev" as mitida 1 Ia _W mun- honor an- un banquet ofrecido mw,nazat Upa.lau"a VOW caclon.,Zaa de d*,'Giran B Chills del d problems "do-, que el Gobi Ins tropes 11 rice Y, jq inistra. 65, At. d ejo
p p Ia reserve. fiana an Nueva York por MI Cons
ajW, jitnW a we $acionow U a- estsbari p U a '4V hace Pero eon: le Ue- tlell dice7_que par -#me ed&) ft&= l me !e el plan pro- Azuearero Cubano.
horst-iffladr per sta
dp Undf r hap,
qo b 0 -11 por miembros de In
Lao- WMve n Co. nlitt si
j103.1'aalwind n a mantefter d, 1. Comi.16te. ,.gnp.
19 ba, vet a cown L
cuentl6n jig
us t ia to: por I &,fin
rulablaea-fiCh OT." Lin 15%. div] i- a.AA, d 6arera Cubans que so enctientra
o C, que mop 'TWashington concertando lazeci6n
AJM r age Ia re- eradores are- I 4ftficiada compra de Jas e3ristendes
do CUA6WEL G DEL gg r cubano par log
T., de azfi
ral fdo ,sr. P ell
a rd cn feu I D 05 EE.
30 11 0 idox.
N new Ur .:ag lernes)
VT
lei( Unidoil., M ior A Unldoa 0
is burocrati doctor ando m tegrar. Un
Nift ase en -Po aticia, el, resii MC cu 'C
tronizaclon do' 14, a njuae
1;p I lb Nacions e _4
rid
eg.r tuvo
de:Aa
uVo
p lera. ay a rilt en Ia :Anmb. uvd lift. cial e
1 4ula -pert .0 out
a- P = of, Z" fib we I
P ;as dol:d Illemigo drain torld
ran re i 3conl- el Plan Schnu=
McDe ott :anifini,& 'qt eiDtroo-0aiWohanpedido ow tenia.
rM M -el p b
te iti Ia al. gen
a 0 sefior osearAmable, Samuel 8 Pow 11,: Ilia en -Is- -g6
,.e ral'M rth jkk de carb6n,-y acem
ce es re a colti, el-'Comaftdo V r inform, .q
qit Ia asamblea seepta an m6dill de IRS rroviarios, JG1
one! I I actlexpactiones; .4 f6rmula spuntadit anclacil Milpice,- ra .1. .0 cam reglinei;tal de comb
do'que balii iss actuales* )eyes de low siornpre qua se ggiantizaran, Iam, inlett. 9, p:Wftf,, o ,in am f u I ;,f?116 q .a SBURGO rraz an in coad.
Estados i= ,Iog n2cian.Hcl6tbAj.dore.,,Y;, 4 as en uni Los estadistas W Vgnifftrql.
GTO reses. de 103 900'9-
Estaidom .0 49.1lizarp. jil, Up A &os-rinconesdil Erd l6n de log estatiltoo.-de
apero. gate dii proceptos, legal" AxIi 1 .1 ___ ___ -eta tiu o
eri Pat 1 ;4 V-4 lea rejoluciones. se.premFAtsdos Utild6s, hayan pk all plane pbMarencIs% % MI, .'rn. el j r- prepardtivili RID W,
buicion" rallitarge;e I me enteadido que rtj n To Ir _11-11abani),,alendo r r a %sarnblea.yacional.
IULh& an. Cdroll 's as ciertos'palses do unhi4w, or m Pro La n do Ia- t ofi$U] enta Ia actitud 'del MiniaQ4 M Me oi Is ei
us In m eL
bros do Itis Naellihso' or os paro qua aq C, a Sul I M- ado del- pats qu:W eira
us demem alklarlift Ca- ectado par In
McDermott, en: Una gatrolis silbi A AW 11 m
ma V e inwribari ante de daccole Ia* P r n e L Istros probable trej-"V:hajp, jib c mi o em- In 2idanda d"fintaila at Parlampn. [an I -nvu-ef.A. er"elfin ftl
nomi, le uhal"111
ar. ahm go au d illoonales correisbor
Pigina DOS DIARIO DELA MAR+,Viernes, 4 de Agosto de 1950 'Aft" CXVM
Gaecta Ofichil Comercio Resumen de.1a Uctualidad Nacioflal TrihunaW Po4wta,
EdIcift del Jueves, 3 de agesto de 195o Por Alberto Gir6 Com unicaci nes Par Faustino Leal Por Franciscp Varela
X""O. decreto c0licedleado pasa- Vida Civil Hacienda Salubritlad
'e diplomatico-a los delegados d Inipondrin sanctions a Por Estanislao Vega Admiten una querella Principio de incendio
Krb. al Convenia. Azucarero de I I
Washington,,,,,, carniceros infractores del doctor P ILI j a d a s Zn Ja colchoneria situsida en InfanJusticia: diendo dispensa a Par Alberto 4Gir6 Continfian higienizando Por Faustino Leal Por Franchi Alfaro t, n6mero 852, esquina a Salud, **
Maria Villar y H. Elwood sander., El Ministro de Connercio, doctor J- En la Fiscalla de la Audlenria se regiztr6 myer t2rde on Incendia al
c recibI6 el de Inicio del JuzV,& qutmarse clerta cantidad de mercan
resoluciones obre titulos de procu- sd R. Andreu. Jt6 a su despa m oficinag de Corre0d El tribute sobrejail Caso de poliomiclitim pa Jrador de Rafael Carrazana, AlVan- lag representative del Frente Ucnid(, Ordenan continuar de lastru.i6w. de 1& Stec16n ri- cla que ge halla4a depoolVda on Is
dro V. Castro, Miguel Germin elo- de Is Carne para insistir con eil I Unre tenso recoreida IIev6 a Cabo mera, relative a haber admitido Is parte poWIor del comerclo. Tan
so, Juan Rodriguez' Dominguez, Juan en el cumplimlento de lag disposicil l [III juicio cjccutivo 'I di exetor de Correos; schur Enri.- utilidades y su control --anterior agui a Vaenrells que estabLeci6 el proCurador Fronto, como se not6 que del local taM. JimAnez, Manuel E. Sanz, Manuel nes dbl Ministerib que rigen lag pre- uel Bonada Ruiz, a nombre y Is gran cantidsid de hurno lot vigiEl JLJ Z (11' P1,;oeln InsLancia del queoSabas AlomA, a tra is de lag DI El doctor Radl Pftez Vitier lefe En Is Direcci6n de Salubridad se rc0rezentac16n del doctor Luis Pu- lantu 681, Antonio VIzcarxv;, de Is J. Yeras, Emilia Montaner, Antenjo clos de In carne ei los mataderos y C,,,tl.,, lj,, tur uniberto Martinez oisi ncm de Certificados, Carterla y de Is Scccl6n de UtIlidades de fa D' recibl6 oyer Lin Informe del Jefe 10- Jadas Ortiz, Ictrado de, exta capital, Novena&1cI6.,,t2599, Andr6s Pirez,
-Moreno, Diego Barcaz, Juan Clemen- en lag expendios ill p6blico, advir- Azuue,' cli stcctaria de Eady Ur. trom departamenton de Is Adminis. VLCC16n General de Rentas e Inippeb- 4
te Alvarez, tilindoles de In imposIcl6n do louiciu- cluia, dict6 sentencia mandando seguir trac16n de Correo., Inspeccionando of cal de Salubridad de Gibara, en el contra los isefialres Dario y Jesus Sit- del Cuis 645. Carlos U.
tag, ha elevado I orme &I director jue reports iue en el hospital civil va Prieto, par tos delitos de alza- pez. do Is Oetavar cfbn, gut tran. Goberrusel6n, coneedlendo 30 ding nes administrative en lag trabajos de higienizaci6n y adap- professor Alvarez Diaz sobr cze tirmino inares4l Is menor Te. miento, insolvencia fritudulenta y ca- sitabon por allf. rompieron la puerta
109 casos ell adelante In ejecuc16n despachada con- tac16n dispuestosgr el ministry, In- Yc' testis Verdecia, de do& aiios de edad tafa par simulacl6n de contract. [ n lp.al ly retraron, y a] ver quo
de licencia al comislonado del Servi- que se comprueben Ins intracciones. Ira bien,, del deudur Eloy Lopez Re]. I tieraiudaciones de 'ese triLuto
CIO Civil, schor Rolando Mendoza. na, y con so product hacer -!nter geniero Sergio 1. lark, en tochis ease lag medidas dietadax para so liscall- vecina de Is localidad. godeciendo inaban fuerza, puarDn
11laclenda: anulando c a n c a s 16 y depcndencins, en Ins que se hu dado Zn el escrito de querrella el proBaja la manteca cumplido pago at acreedor Banco Ga" intura, reparando muebles y habi- zael6n y cob anza. Mills anterior agu a. Ito a los borobtros, acudlendo a Ios
otorgadR p. Express el doctor P6rez VitLer quit En of Informe tambl6n se can I curator Bonada a nombre del doc- av
Operators, Cubans d1el trigo, S. A., de Ins somas sigulenteF. Litando nuevos casilieros pars [a dbm- -"am
S. RA en lag espigones 2 y 3 por concept de principal, tribucl6n de Is correspondence Tam el repetido tribute de Utilidades eu- que lag m6dicos de ese Centro nn tor PuJaciat, despuis de ILenar I pocos moments In multibomba "LaXimi-1: Dire clan de Aduanas, re- Un grupo de Importadores de man- $1,40&00 Ln Ley guer I uela" del cuartel de Carralei, &I
tc teca inform al Ministro de Comercio [us inteveses legalese de esa suma a ra- bi4n inspeccion6 Yedestimado de recaudaci6n en ei pa procediendo a lag invextigacionerco- A:equa3itos del articulo, 27 de In 00 ma'do del sargento Mario Morin,
que adernis de mantenerse Is esta a afio fiscal IND-50 estaba IiJauo rrespondientex at to me- de Enjuiciamiento Criminal focar rApida
soluciones di ties en relar16n co el z6n del diez par ciento anual, loll gan- as dicho funclonario sa e hace eyaforo de diversas mercancias. nuevas Instalaclones el6ctriess eg6 a $38.850,000.uO, diato aplicar el cift de hecbos par-A Cam- mente Ing llamas, evitando que sec See- Los del protest y Ins costas. en $37.097,000.00 11 tenga rela cu
cion ae Deudas de In. Repfiblica, bilihad de precious de la manteca en ordenadas por el ministry Clark para con un superivit, puLs de $1.753,000.00 Is combd6n de, lag rtferidus propagaran.
lacitin do bo amortization de re- el mericado norteamericano desde ha- mejorar cl alurnbrado de Ills locales Dicho Jefe de Secc16n eOA ponien. que Imputal a lot expresados
Berle 1941-1955"s 1937-1977. 'a ce various ding, se he iniclado ya Is Menor cuantia citadas, donde igualmente serfin Ins. do especial interns en el cobra par la Sesi6n scientific hermanos Silva Prieto, y terminal su- El capitin Zvelio L6pez Mata, al
Cam 'rclo: autorizando a lag enti- baJa en lag preclos futures, acentuin- talados de no moment a otro 24 ven. Tarifa Cuarta y realizando'investiga- plicando quo at d1spoilip Is prictir-2 mando de la Novena Artacl6n, con
dose hasta 75 centavos quintal en. Ins 41 propio Juez, doctor Martinez Az- tiladores para hacer tolerable In ven- :i aef ArgUellm el
dades American Diternational clones sabre el ciandestinaJe par if- Hoy a lag nueve de Is noche en el de W diligencias indicadas par 61 lot tenientes Rok
Insu- anuncios formulation en el dia de cue, en In secretariat de Eddy Ucquia, tilaci6n deficient de lag mismos. a a y e e proceeds a Is detenc16n y pri. sargento Barranco y
rance. La Uni6n y El Ftnix en a' g'- ayer par lag centers de exportac16n. dict6 sentencia declarando con lugar Mis tarde el director de Correos ner noticing de multiples eve loiles amn de actos del Hospital Curie. at. ds Cabo Hernia.
ro de segur for negoclos que no estin debidalonlen- tuado on la calle Ir Linis a 20, en e lag presuritos cul les, y se dez, se constituyeron en el lugar del
Trialia.1o: in'scripel6n del Sindicato El increments de lag Implortacio- el presented Juicio de menor "LlRutfa dijo clue habia dado cuenta al Jefe e inscriptos. el Vedado, se celebrate% sest6n clen- acuerde el embargo de Otlenes en becho, comprdbando que al parecer
)fflzada gor Is Socledad de 12 gums, necelLarla para cubrir el im- lag llamas
Obrero de Frederick Snare Corp.; su- una plitora pn seguido par Sociedad An6nima Cam- de la Posts respect de este recorri- -upos de inspectors ac. tffift Or fueron provocadius par una
nes ha de produci pahia Cubana de Repartos, S. ; con. do informindode en detalle Is maicha ill Ademds, gi 0 1 to pese a que en el
bastit. de obras en edificio de traba los abastechnientos con possible per- de esas obras, a ca go dill superinten- an en lag oficinas fificalep de Gua- Cancero ogis. don e el doctor Orlan- porte de lag responsabWdades recla- Imprudencia, ya qL
Jadores textiles, tra Socorro Alvarez, sus herede'05, nababost y Marianna, vereficando lay do IA=no pronunciari una confe- madas, ascendentes a $1,016.07, Llaz local exifften letrero&sogrrechiblendo tuEducac;6n: lesivas lag reposiclones compras en excess, segim se infor y en, re- dente del Ministerio, senor Waishing' declaraciones de lag contribuyentes rencia sabre "La Orugia PlAstica y costas de la via de aprennia, seg el mar. advirti6 que Una de lag
, -- suelto el contract de compraventa a ton de In Vega. al objeto de llegar a su debida Cam el Tratarniento del Cincer". apcrcibimiento hecho. 'mesas de trab2jo habla Una coliua
-de Natividad Rodriguez, Enrique Bal- m6 ayer a Ins periodistas, par funclo- or
parda, Enrique Martinez Odic; gull- narlos responsible del departamen- plazas celebrado entre Is actor y de. probacl6n, y esa medics se Itevara Asistirlim a este acto. lag alumn reserve &I Juzgado I de cigarro, dejada seguramente par
citud de autorizaci6n de la Compaftla to. mandada de Is parcel de terreno nfl. Buenos ingress por a Cabo en lag restates administrRclo- de Is EgCueIa de Verano de Is Und- Y hace p a ne aIguno de lag empleados. El duefio de
Cubans de Electricidad, pare, Lin tdc- mero 14 del proyecto de Reparto Par- ties de esa indole. versidad de La Habana con el doctor cesidad de In mayor urgencia en In In indiurtria, nombr2do User Genbiiurileo extranjera; Escuela Normal de venir. AlturEs de San Juan eii cl Ba- rentals de Coniunicaciones Respecto de lag tributes par intgre- Mario GonzAlez Ulloa. prictica de lag diligencisis interest. ser, vecino de In calle 28, nfimero 2M,
M-aterias pritnas --rio de Arroyo Apolo. condenando a sea. dividends y royalUestan pron. daa poi in raz6n de tener separado el Vedado. fu6 localizado par Is
Maestros de Pinar del Rio, convoca- Ins dernandados a Is p6rdida de todas El director de Contabilidad, d-A to decurse c! termino concedicio 0 asaj e pa. a In Argentina el exp.esado en licla, afirmando que desconacia el
tort& a exilmefies de ingreso: convo- arfo Silva Prieto mo
Tambidn fue informado el ministry sus derechos sabre In parcel de terre. Ministerio, doctor Ra6l Sort- Marfn, ef decreto 1599 de 5 de junio apitir PD con el fin de elu- po-vil del fuega y lag dahos causecalories de Esscuela de Aries y Ofi- no mencionada y to que en Is misma rind16 ayer 'un informed at ministm, mo, para Is p,-esentac16n de Is corres- n d., 1. a,,i6. de 1. Justiria. Lima que las
clan de Col6n, Profesional de Comer. doctor Andreu par los productores Gobernaci dos par iste, aunque es
CIO de Calragiley y rle Oriente. nacionales de goma5. de Is intensi- hYbiera fabricado asi comn in umn de ingenieru Sergio 1. Clark, contention pondiente declarac16n Jurada y pago De Is relac16n de hechom del qua- llamas causaron pocos estragos.
0agnunicaciones: aceptando renun- ficaci6n en Ins compras de materials cien pesos dados a] contado a 12 Cam- de In rLeaudac16n obtenida par "Ren- de lo dejado de satisfacer en nu opor. I reilante, ofrecemos estos a5pectos:
cia a Inds Carrsirfi- retire de Pedro prienaS. R fin de mantener Lin abun- paMa vendedora y los $110.00 pagados tag' do Comunicaciones" durante el tunidad, se requerfri a cada Lino de Con fecha 6 del ines de )ulio se Proccoado con $2,W O
1. Pdrez Gil: Comisl6n de Transpor- dante "stock" de lag mismas que age- con anterioridad. ejerciclo fiscal de 194-50. Elreferi- lag obligados a abonarlos, imponi6ii- Por Luis Gutilirrez Delgado Ile, a
tes, otorgando licancia, de circulact6n gura Is producci6n par adelantado de do informed consikna que durante ese dose, en su Casa, lag sancionex que vo efecto el requerimientoy
Lichns meses en 12S actividades de tempo el Carreo aIcanz6 una recau. procedan. apercibinniento dispuestos. mediate LI Juez de Initrucci6n de In SecAutobusez Modernos, S. A. Equiparaci6n con fianza de dos
Defengs: cornislonando a Emih. M No han localizado diligencia practicads, Ln el domicilio c16n Cuarta procea6
lag f4bricas. dacilin de $3.252,363.75; LI Teligrato. fyroDict6 sentencia el Juez del Centro, $1.030,867.20: Apartados $69,660.35 y En Marianao del sefi.r Dario Silva y Prieto y par roll pesos para gozar de libertad ueDelgado pars. estudlos en Europa, nmrzona de su visional, a Narciso Rodriguez
Inez Azeue-secrLiaria do par utilidades en g1ros postalles a various individual 08 ausencia de iste. en Is
aulina Le6n; bahi, del te- No ex M"rt smog a rra, conacido par "Chicho rr apa.
pensidn a P hiben las liStas ductal declarando con luglir 985.46, elevAndose ILL recaudac16n El doctor Santiago Fernindez Ca- hermana Estrella, de smog a e
nte Oscar del Valle y del captain Eddy 'LJrquia lot. suso, administrator del district its- rirmado par el ca Un de Is Po- Ilidos, en Is forma dispuLsta en Los recer acusado de Lin delito e homine In demands interpuesta par Agustma l", alregadas a esas sumas otras
Ram6n de Is One. La Direcci6n de Inspecci6n Gene par m scelfineas y demis a la elfra cal dd Marianna, rSport6 a Is supe- Seccif. de GilLnes se articulos 266, 267 y 268 de la Ley de cidlo imperfect, at atacar betir
Secretarin de I& Presidencia: des- ral del Ministerio de Comercio ha re- Linn Herrera, Hortensia Ruiz Herrera de $4.648,567.05. loridad que esa oficina a su cargo ecJbl6 escrito'en'el Ministerio de Go- Enjuiciamiento Civil. de Lin tiro a Joaquin Barbosa Surf,
estimando recurso de Manuel A. Re- miembro de "Acci6n Gulteras" cuancordado a Ins expendedores de Carrie y Hortensia Herrera contra lag here- En el informed estallintica a que nos 1096 una recaudaci6n hasta I& suma bernac16n dando a concern que prac- El senior Carlo Silva y Prieto con do date discutia en el segundo piso guciferos: con lugar de Ricardo Mo- In obligacl6n en qde se encuentran deras, sucesores a causahabientes de referimon costa asimismo qUt sale- de $462,782.88, en el afio 1049-50 Pa- ticadas lag lnvestigaciones pertinen- I m.nifiesto prop6sito de insolven- del edificio de Is C. T. C. con un
rds; sin lugar de Joad A. Garcia; sin de fiJar en lugar visible del stable* Amado Camejo Vidal, contra Adolfi- mente qn Junin del presented aflo Is, sado, par concept de lag Impuestos tes no ha sido posible localizer a In- large a fin de evadir de ese modo toluga de Julio Alvarez, Juliana Casa- cimiento Is lista de precio de In car' la Ley de Obras Pfiblicas. Esa I do de age lugar, nombrado
1. recaudne16n par Correon alcanz6 In de Ci- dividuos que con lag nombres de J. d emp ea
va na Camejo Vidal y el Ministerio Fin faclsibihdad de cobra par ml plifte Raul Garcia Clara.
gar de J. Garcia Ord6fiez. ne. Han sido acusados par career de suma de $252,998.34, par Teligratos fra comparada con Is obtenida en Angulo, A. HermAndez, y R. Bacallso- e cantidades que Justa y le#Iti&in logar de J. Garcia Ord6fiez y JO- dicho lista los siguientes expendedo- 1.
ad A. Castafieda; desestimando el de res: Leandro Diez y Jos6 Escand6n, parade at matrimonio civil In un16n de $92,931.81, elev ndose la e oil. igual perfodo del ejerciclo fiscal an- sLiscribieran denuncia formulada fil mamente me adeuds par lag referidos Herido de una cuc" da
xistI6 entre ]a actor Agustina lidadesoforuel ncEpto de giros a terror 1948-49, arroja Lin seperivit Ministerio, ylue tampoco son vecl-- concepts dt derechos procuratorlas Josd Outldrrez Nrez. de Marianna: Jos6 SAnchez. de San &erreera y Amado Camejo Vidal, des- $23.028. s mando toting ellas dan de 114 3,931.87,
Tribunal Sup. Electoral: convoca- Josd 719; Jos6 Adega, de Valle 101; de e % nos de esa V a. y gastos suplidos conno mandatarill
1 26 do abril de 1933 bast. el 12 cerc8 dc, cuntrocientos roll pesos. Agrega el cit do funcionario PO- suyo en el pleito, -lag conics venia CuAndo se hallaba en Is esquina de
toria pure. Lin cargo de mecan6grafo Martin Manresa, de San Jos6 902; Sl!- de abril de 1949 y con derecho dicha Los retirados militaries llcfaco rju en el taller de ferreteria inutilmente reClamindole, seg m 10 su domicilio. situado en Lincoln Y
en Is Junta do La Salud; de secrets- verlano Prieto, de San Josd 828; J. actor a to que les caresponden ell Una comls16n de retirados y pen- La Ma na alto en Mixiono G6mez antes expuesto y fueron objeto des- Agrarrionte. Arroyo Apolo. luk herido
r1o en Is del*(),este, convocatoria R Rodriguez y Benifno Bouza, de In el ordenamiento Juridico a Ins viudas, onados del EArcito y Is, Marine. vi- entre Habana 7 Gras. funcionan sie- pu&b del requerimiento y apercibi- de lma cuchillada en el vientre- J096
elecciones para Icalde en Madruga; Plaza de Vanor; Francisco GonzAlez, candenAndose a lag demandalins a es. :it6 agrcai ministry de Hacierldi, rra de madera con licencia munici- miento practicados por el Juzgado de Gon7Alez Williams, de 38 afios 'de
convocatoris, a elecciones complemen- de Almendpres; Humberto Gonzhlez, tar y paser par esta declaracl6n, sin A agriculture arias en el colegio n(unero 4 del ba- Mario FernAndez Armando Espino C chor 0 h P1 objeto de interested i3al rolmero 309. Terminal el Warman- Primera Instancia de Almidndares, edad, quien fuk asistido en 12 Casa
- ha er imposict6n de costas. par la situa ion de condos parm el pa. te diclendo que probablemente el tan pronto Ilev6 a effect In transac- de socorro de eS2 barriada, ingrerrio de Finlay, antes MaTaguan, Ca- sa. de Marianna; Jos6 Carreras, del go de cinco mensualidades que se les ruldo molests R 109 vecinos pern sin clan de dicho pleito, se cOnfabuI6 con sando despilig en el Hospital de
inagilty. Mercado Unico. que basis Is fecha se haya recibido su hermano Jesus, de lag mismos ape- Ernergenciag, debido a su gravedal.
Supreme, con lugar recurso de In- Pensi6n Por Rafael Casado adeuda.
constituclonalidad sabre emisi6n de Los vigilantes fueron Informados queja alguna. Ilidog y puestos ambos de 2cuerdo, GonzAlez declare ante la policia
Ayuntannlento de La Alteraban el precio Par auto del doctor Martinez Azcu6. da simularon on contract de compraven- de la Dicimocuarta Estaci6n que el
bonos par el a Lagunas artificiales queay,,se habia tramitqdo una Orden Designan juez Is que se otorg6 mediate In escri autor. una vez cometido el hecho, se
Habana, pars, In. reconstrficei6n del Juez del Centro, se reconocc favor t anto par la surha de 223 mil
a de Rosa Lima y Celina Ltipez, el de- Campesinos de lag zones de El pesos para pagarles el mes de marzo Lura ptiblica numevo 122, de Orden, di6 a Is fuga, ignorando lag motives
Actieducto, res Iviendo cuestl6n de Los sefiares GonzAlez Y Pride. pro to de La Habana, doctor
competencia; convocatoria parts Lin Kietarios de Is bodega de Salud ill, recho a disfrutar de una pension del balo, Guilldn y atras de lag termi Slk- y en cuanto a lag cuatro mensualida- Con motive de la fuga del sanclo- ante el notar que tuviera.gra herirla, ya que It
nos des pendlentes, compete ser restleito nado Nicolis Corrales Dopazo (a) Ram6n J. Martinezz Pedro, con fecha
cdrgo vacant de magistrado de la an sido acusados par Comercio de Estado, en su condic16n de hijas del itinicipales de Ougine San Juan Y par el Jefe del Estado Mayor del El Gain. el Ministro de Goberhaci6n primer del mes e Julio, mediantp es esconocl a.
Audlencia de Oriente; Audiencla de alterar el precia del az6car. En con. soldado del Ej6rcito Libertadur falle. n Martinez y otros de.la provincial de Eisircito. ha designado un JUeZ ESPeC121 para cuya maquinac16n fraudulent tra
de secuencia se les har retenido lag exis- bido, Narcisp L6pez Carza.
JA Habana y Jubilari6n Pinar del Rio, hall dirigido Lin escri- Segiln manifestaron a lot periods tras, que investigue todo lo relaclonado 56 el primer at segundo la propie a Muri6 una quemada
Leopoldhis, Cas illo Sinchez, citacto- tencias y dado cuenta a lag tribuna- to al ministry de jgricultura. inge- tag lag visitantea, en than pasados se con In spectacular fuga a fin de de del linic, bien que poesia, a sea, cl
ines y otros asuntos. les de Justicia !, Declaratoria8 nlero Carlos Hevia, en el que 3e ex- reun16 in directive de Is Asoclaci6n ourar lag responsabilidades del cus- refeido solar number 8 de Is man- En Is sala "Fortun"', el hospital
presan su re zana 26 del Reparto Playa de Ma- "Cahxto Garcia", fallec16 Is Javen
conocimitento par lag de, Retirados y Pensionados de Its todia que t6vo a su cargo el sanclo h lendo desaparecer asi toda Esther Mederoz Vald&S, de 14 afios
El Juez de Primera Instancia del obras que se Ilevan a cabo, utlUzandG Fuerzas Armadas tomando el hCuer- nado que era trasladado para respon- rianao, ac Centro, doctor Martinez Azcud, en I bulldozers y tros equips del proplo -do de manifestar pi iblicamente RI der a on juiclo en la Audiencia de garantia y posibilidad de cobra para de edad, vecina que era de 10 de OcF7 TAMANO 6E PRUEMA ... retaria de Rend Magtfnez, declare department n evidence e irrepara- tubre y Milisis, en el pueblo de Reintestado el fallecinniento de C. T para I& construcci6r, Prcsidente de In Relilliblica y a) mi cr6dito co
a su uero Mi- La Habana. ble perjuicio de mis interests, Ya que gla, quien presentaba intensas queCueto y par sus herederos hi- de laguna artificiales, rectificaci6t) nistro de Defensa lo ineficaz qul! ban
A HORA Jog CAndido y Manuel Tuero y Gon- del cauee de lag ring v deal" medidas sido lag promesas que par escrit ISIC par otra parte, tengo noticing de que madras disemirladas par el cuerpo.
0 Solicita informed el expresado Dario Silva y Prieto ue sufri6 en sul domicilio el pasado
zilez, a su viuda Annalia Ganz favor de In c16n, de pagar hasta el ;Ilttmo centa- consumada ilez que continfian dese volvl&dose con hizo R1 presldcnte de dicha Asoc a- -a au actuaci6n delictuo. 51a 19 de este mes.
Gonzhlez, ista en Is cuota que Is ley 6xito en esEL regift, en En relacl6n con Is Wici6n de daagriculturn. y ganlideria national. vo, pues hasta el presenteliada se tag formuladas par el doctor Angel s: a t fee nj e se arado pasaje para embarle asigna. 1 3r6xpimo dia 26 del actual-juSuscriben dicha;comunicaci6n loa.se- ha resuelto para poner al d a el i e- Sinchez D182 vecino de C63RedCs, -Herido a cabillazog
iro. para Is Argentina, donde ree segrpgaci n e una side
Camagiiey, sobr '6 d lio 'en ]a Ciudad de Buenos Adres,
lndeninizacii& Acres Joid. Iturtey, tAbelardo Arron u
VITAt- te, Josd Delgado, Rafael Vald6s, Lu- poblacl6n del M niciplo a que co- calle Callao 681. dejindome burlado Vicente Crespo Crespo, de 89 shag,
TA) El Juez del Centro, doctor Martinez cilo Izquierdo, Modesto Iturroy, Ma- bras; de- pargo criallo, ocupadnA.por rresponda, se le as informado par en to que constitute Is legitima retri- vecino de Maceo 278, en Pogolotti,
3 Azeu6 en Is secretariat de Eddy Ur- nuel Carmona. Bernalik Acsnda, Nle- agente; a sus 6rdcncs en el Mercado Gobernaci6n que, el Titulo Dicimo buc16n de not trabaJo y el reinte tu6 asistido ell el Primer Centro de
r Quinto de Is Constitucl6n. Capitulo corro tke-heridas diserninadas par
quill, Al resolver In apelaci6n estable- VeS GatO, EVEIT15to Fuentes, y otros U0co I de esa taiddiLd, f)or encontrar de gastos heeling en su exclusivotl. o
se in perlodo de vede, dicha especie. Primero del Titulas Segundo, de Iii cibiia, de "caricter grave. lag que
cida eq el Juicio verbal seguldo par 18 neficio.
EnrIcC,, SabTpsr Iz ierdo contra Agrega en all Informe que lo decomil- L le caugl6 Manuel Alvarez Falc6n, al
De otnigan pargos lar Orgimica de lo Municiplos. se'Jos6 Is ivInh manTa indemnizar sado se remIti6 a silos e institucio- lag requisites necesarios para Que conno mis prueba de In si tacarlo con una cabilla. par Lin dispar lag pidulcios ocasloiindos a un 0 capitAn del pueyto de CArdenas, ties benefices locales dLndou cuen- el fin de apantado. E igualmente que mulac16n de contract que en gusto que tuvieron, ya que Crespo se
traje que lav6 ]a tintoreria del de- Inform6 11 Negociado de Pesca del ta IL Is autoridad Jualcial cores n- es el Congreso quien tiene que de- escritura de compraventa otargada neg6 dr)f posesi6n de un negocio 'nandado, ill ando Is Burns, de 20 pesos., decomilao de mis de trescientan It- diente de Ins infracciones comegoas terminal sabre dichn segregacl6n. sefialo el hecho de que el suPuesto de tabacos propiedad de In her-mana precia de $1,350.00 que aparentemen- de aqu&I, nombrada Caridad Alvarez
te result haberse pagado par dicho ralc6n. al frente del cual se encuensolar en Is escritUra Telaclonada. cs tra desde hace meses, alegindole que
V4 notoriamente inferior at verdadero sin una Orden de In duefia no acce0 valor del mismo, comb In dernuest" derfa a ello.
a Circunstancia de haberse tazado en
12 SUMa de $16,0M.00, pars Casa de su Bu8can a un agresor
basis en I& escritura de hipoteca a
favor de Is acreedora "James Cullningham Son Co." al aceptarlo esta Miembros de Is Policia Ide la Sipcomo garantfa de la suma de diect- tima Estacilm tratan de localiz&r a
sils mil novecientas veinticinen pesos un suJeto nombrado Josk Vald6s ViY noventa y cinco centavos que re. Ilaverde Plirez, vecino de Trocadero
anoclri deberle por dicha eacritura 60, par sparecer acusado de haber
el sehor Dario Silva y Prieto 9 Is agredido a cuchilladas, Is madrugads.
expresada ent a mercan i e ua. -, n er or en el barrio de indi
mente que In Administraci n isca; Isla de' Pirlos". a Josk 0' Ill de
de Mariana considerando dicho ap2- 45 afics, residents en In mencionada
rente preclo de venta (1,350.00). diri- barrisda, at originarse entre ambos
culamente exiguo, aiin desconociendc, Lin disgust par questions de faidag.
Is anterior tasaci6n de In eseritura ue
$:3,00(3.00 al
hipoteca, 10 elev6 basis Per8eguido a tiros
0 on cl- serlerprezisritalla para la liquidacion
de de ch. resales Is escritura n(imero 122 de compraventa ante Martinez Reinaldo Morei6n Jiminez, de 23
Pedro, liquidaci6n que se efectu6 con afies. vecino de Apodaca 210, fud alisferha 11 do Julio, expidi6ndose Is tido en la Casa de socorro de Maria
Relacidn de las personas a 'raciadas en las sarteos de la Cooperativa de Suscriptores de carta de pago nimnero 568. nao de una herida de balls a sidaL
9 en el tobillo izquierdo y contuxierift
Una magistratura nor a] cuerpo, haci6ndose co-star enlag actuaciones rellactallas por.la ptiIfcfa de Is D6cimosexta Estact6n, que
El doctor Manuel Martinez Esco. al sorprender el guardajurado Rafael
bar, president de Is Sala de Vacacio- Rizo Barroso, vecino de San Luis 7
nes del Tribunal Supremo, ha sefia- Lines, a Morej6n y a otro desconocilado el 18 del actual agosto para quP do que logr6 escapar, en actitud SosSORTEO DE LA MANANA SORTEQ DIE LA TARDE teriga effect Is sesi6n del COlegiO oechosa en el jardin de Is Casa situaElectoral que formulary In terna, qup da en la calle C, n*mero 117. Redense elevari al Ejecutivo, destinada 8 ci6n domicilio del teniente del Ei6rILL designacilm del que h2 de ocupar cito.'Jotge Triana Diaz. pertenecienILL matistraturs, vacant en dicho alto te al CuerDo de Aviaci6n. estim6 Out
0 organ smo. tratabran de cometermun hecho delic.
Ella M2glstr2tura es ]a que ocupaba tuoso, par lo que lag persiguLL6. heclo doctor Miguel Angel Rodriguez clendo disparos g1 aire Para arnedrinM rejon, ascendido a president de iarlos, uno de cu as proyectiles IJU EIVES 3 1[) E A G06' C) S T,0 IR Sala de a Criminal del repetida canz6 al Morei6n.
Suprennosyno pudo tener effect Is El acusedo neg6 rotundamente que
repetida es 6n en Is fecha anterior- Intentera compete delito aIguno en Is
A.M. 5 P.M. orients fiJada par ausenciaen el ex mencionada Casa.
tranjero del or Emi to Marili
Hermosa, miembro del referido Cole$100.0D-Bono No. UD-6025 Elba M. Hechava- $500.00-Bono No. 00-4617 Roberto Cumbra- gio. que estA integ,-ado par nuevp Atacada a navajazos
Af40Q(V1H DUR10 DE LA MARINA.-Viernegi, 4 de Ag sto de 1950
11fisisten los. anticomunistas en Co;' is a celebr' dose con gran
Mum Plu n inu an
maN
la incautacio'n de'l diario Toy' xito 6 Exposido'n delayamo
Cambiaron impressions con el"Ministro de In Causa jithilo, en aquella diudad e) acuerdo del
Presidencia. Su8pendi6 audiences el Presidente do Con8ejo votando un cr6dito de $6,000 para In Feria
lob
11 1 La X111 Ex o:ici6n Gatiaderad do b do nuevos atracF1 aefior Presidente de Is R bli- qua me pongs. R dtspoaic on de Joe mis
J. W suenta roll antgla desenv,,v obe ""' 3 an u=
ca, suspendi6 todas las alidlen ell man un cridito de clen 5 H E A F F E R:5 Bayamo c Nogle... N p eb. do) 6xito &loan.
el dim. de ayer; pero tr&b&j6 an sue pesos Perm. Joe gastos do, Is. Delegari6n, con gran 4xito. Numeroito p4blico 7,ado tanto par eats Exposici6n comb
oficinnis privadas do su maldencIlL, ya quo me calcula que Is can- acude todos ;as diali a] Parque de n )a qur-se ceJebr6 reclentemente
. referlde, con punto cam6ics6ie ExFosiciones pore admirer log magdespaichando ban el doctor Orlando lerencla puede durar bmats, sale she- :nFSanctI Spiritus.
Puente Sabra gran cantidad do asun- ses y que cards deldlez nuev*2 Palmas nilcoseJemplares qua me exhlberi uncionarlos de Agricultura In
tos que tattle, penolente do resolu- me adheririn &I Acuerdo General.w- 4 PUNTOS A ESCOGfR en Is misma mill comb Ins exposiclo- torman tambiin qua estin an di3pocidn. bra (3olnerclo y. Tariffs. neg avlcola a Industrial. sici6n de cGoperar con las putronaPar su parte el doctor Puente es Internaclonalmentli Is nueva, Can- En a] dis de myer, Jos miembrox tog an Is confecci6n de programme que
tuvo Is mayor parte de Ia, mahans. Y ferencla, qua at Ilevari an Torkay me d Jurado continuaron sus laborers pueden incluir una semana de gran61 el des festejoo populares dondequiera
taMc en su despacho reciblenda, a considers qua an una contintscilm de Calidad Sheaffer's 11 de califlesci6fi del ganado Pechora, q amuehos awitca guyus qua ayer acu- las quo me Ilevaron en aln bra, t4' cle raze Cebfi y de doble prop6sito, grealoe celebren events de ests n
dter-.& a ver a paxa. felicitarlo par su mero y win tarde an no. Por s6lo esto tem, de lox ejewlaies qua resul- eza, qua deben ser complement
oncilmdatico. Din periodiatna, en nu- omxdbus par trientfax in Canisoey valionos r su produccl6n tados par cantos mAs atractivos Sir
trida. cornisift, congratuilaron" &I ae- de leche como de carne. Hoy vier- van pars atraer al mayor n(imera
0 de ]a Presidencia, qua as un Un grupo de periodistaa.de Pala- neo, xe procederi.a callficar elgana- possible de visitanteg an dispoxici6n
cla entreg6 al doctor Orlando Puan- de disfruter plenamente de su viacolaboradot de los representsn, do equinglrtre los que f -an va,
te un mentorfindurn fIrmado p ,I
Ilosox as a as y yeguas a clime, agi Je. todo ello de acuordo con uns
de Is or el 2 1
lad preftas an lag ]shares de Ps- interior de Camiagiley y 0 :am(, ejemplares de pura sangre, campalia de divulgad[6n bien orga0. deatmoado del Colegio Me- Arabes y de,otras ram. nizads de antemano. U 41'
Entre las vigilantes habia aIqun05 ciamal de Periodisma,'Seflar Vicente
Las competenciaz do equltac16n, log a.
tn Is CTIC, que siguleron c
iZd A. Romero Pdrez, qua par Sul conduct
SLge scide Maiiana silas4o, me efectuark Is me- lialcos rodeos texanos, Ims carreras 4,67 a
3 murint leccl6n de los ejemplares a Lot qua
el groblemim. de1jer16di. to envi6 al doctor Carlos Pria Soca- 14 COLORES detWta y salto, oil como los showE
co 4HoYD; de Ingle- rris, exponlendo Oguni de correspondent Joe grandam premicis 46
tiendo en.que el, referido 6rg or cog y municales y otrc n4mede Is Exposiei6n, qua Seri clausurade
RRO de inserts local, pars: qua %X1.1ortitul- 0 AZUL ros similares, ban atraldo mas de 130
I)ubHddad que debentan ]as rQjos pa- dos Jos ylejos tranvias de 14 capital c9n gran briUstntez el domingo pro. mil personas a Is Exposici6n cese a Is Merida Conlederac16n de darnagilejaiIa par nuoves, 6wnlbus. ximo, dia 6 del-actual. 0
Tmb;a a NEGRO lebrada reclentemente an Rancho
Jadoresde Cuba. En Is. exposid6n* del seffor Romeo Bevis CUMPI16 am prowess Boyeros, A as" ninneros pueden
Lad periodistas conocieron en sus Pdrez iste solicits a] apoyo del JeNantes de informaci6n qua Joe a ROJO agregarse exposiciones Industrialex asesci- fe del Estella an ese sentid i tal co- En Is Faris Exposicl6n, Ganadera cornerciales Men orgnI7dEsc= oIi
res lyridiace del.. Estado estudiRn IS mo me la picliers, &I doctor Pria do pa- o VERDE qua se celebra an Bayamo me sea- 5 J i .n es C. de
forms ftal pirs. Yealizar el traslado labra durante su reclente visits a eza 0 granjObilo Is noticla de qua c y otras; competericle Is empress ]a antes possible. localidad. Conse las y expolilciones de clubs 5-C, do
?to de Ministros, a pro ues- -aci6n femePs ra unis dele Is del ular de Agriculture, Trge- migiones rurales de supei
gael6n iubana En ausencla del prtsidente do Is Juelo de Plains
En semana pr6xima el doctor Unlft de Periodistas de Palacio-, y Lapicere Mara Carlos Hevia, aprob6 Lin cri- nina, y do lax proplas amas de caCarlos Prio designarit a *log compo- sehor Adolfo Rivero, Que se halla, cle dito de sets mill pesos Para ayudar a i;a, nilmero muy bien acogido on
rientes de Is delegacidn cubana qua vacaciones, unA. coifilsl6n intagrada $4.00 los gastos de age event, e3pecial. E. U. A_ enja confeeci6n de produeaaistlri a Im, Conferencla, de Torkay, or el vicepresidente de ago enticlad, mente an lo qua me refiere a Is con- tog caseros; y otrps cuya relaci6n
an Wlaterria. En as& reunion vei- actor Josd Ignacio Solis y los com- I saris muy ex ensa, comolementadoll
tioch 6 pales estudiarin las condicio-- naftercis Salvador Guilltri, Adolfo eje lares t I fa ores. propio par parques, cle diversions. balles y famparas
nes actusles del cornerclo y Joe tarl- Garcia Merino, Waldo Lamas y Hilo- a a, log r el. nato otros espectiliculos p6blica& capace
one v U conocim.
as ncellar tor Torres Momplet, hicleron entre- Dip ventaen todas parties hic' ran ext a 9 xe ento de atraer a gran n6rnLro de visi- JN MAGNIFICO CIUSIAL, THS LUCES. $40.00
C o hontranunclado oportuha gl del documents suscrito- par el al- Ill sehor .. re I nte. e I p4blica, tastes de todas parties.
GUTIERREZ MARBAN Y Ctk DISTRIBUTED c[mAS DE CRISTAL SM-00
ORES doctor rl I C I IL 10E SIN LOS pAItAJmJAS Y CA
as Pf a so arris
mente Joe delegation; y mug asesores de int6rino do Camagiley al doc, mlernbros: de a a r el -gas- Callfleselones del Jurado
tknicos surrian nada men qu a n- or Orlando Puente. hu G b n lex
Is qua I a
to os to uesto Otro n -morindurn AnAlogo fui5 en- Galinncl,,206. ApIclo. 1911. TIolf. A-6704 to de reference c I an,., ve- MODELOS DE CINCO Ltim, Claw W -00
personas, X1 Estado he ie I El ticnico norteamericano sehor
tregado al prealdente del ConseJo do suelve ni can 0 a ma Earl Satz, al initcar las calificacioMinlatros, doctor Manuel Antonio de econ6mico de Is sicl6ni al de scuna Holstein y
ayuda y estimulo, it. las gins eros janado ntado en Is Expo5111111CIUMA5Z Y AMMCIESE EN Verona, segfin pldiar 1 ri6 is *Ah qua qxhiben sum elernplares. Brown Swis, prom
ZL IVUMO DIC LA MARINA" tas de Pilacl. su Mac ibitstl: Ild: sicl6n qua me celebr: an Bayamo, ..............
taido alcalde do Is capital pr6cer. Inform ara' los, com ercian&us En elite caso,'combi an los de.atras cocedi6 Ion siguientes premios:
Exposiclonex -celebradas remlePte' Raze Holstein: Cam c6n Joven,.tomente an iiistintas'localldRdes, he &I- rate "plainswiew tilla Cumlade"
do necesario conceder criditoo eg de BeVarnin Suirez; Campe6n Adul
d'nde m iardan sus m ereancias ciales Para lax mismas, par no to y ran Campe6n, toro "Willmar
tir consignaclones pars. ease atencio- Var Sewiscoll" del doctor Olimpo
nes an los presupuestox vigentes. Par Fonseca. Campe6n Joven torte,
airs parte, -as criteria deciddo de Alea Mary Palmyra" del doctor Jose
JTambiin tendrin que comullicar log tiaslados de Is actual administracl6n. qua las A Campeona Adults y
exposiciones ganaderas deb Gtnao Cati;
an cele- n Canpeo a vaca "Gloria ToitUla
las mismas.--Serfin acusadostodos los infractoreg brarse conform a las pautas que lie Arbekerk den1doctor Benjamin Sui- Impu-nan presupu 8 Digertari Remos e n In
siguen an log E. TL A. Argentina y rez- raze Brown Swiss; Campe6n Jootros poises, d%,de el Estada me 11- .1 Academia de la HiStorin
van y Gran Compe6n torte "Wood- ContinCin Uegando a nisterio
Confirmando las declaraclones qua J rld qua me refieren las reso- mita a aportar cooperacl6n ticni, I
clo 'com erin comu- ca Ind more Citation" de Pedro Mpnuel Interior proyectos de. presupuestos( gobre J. de San Martin
Motors eclenlernente, el Mirlistr. do n a. 12 20 y 172, deb ispensable al major 6x I, do Planas Almirall: Campe6n Adulto
icarlo 11, Is municipals pars el ejercicio de 1950-1
Comerclo, doctor Jos6 R. Andreu, par escrito a Is DIrecci6n de once events, lo cual ha demo Ljr4do toro "Carl's Royal Bill' de firma
di6 a caracer ayer el texto de Is re- Existencias a Investigacionas EcOn6- an Is prictica ser mis beneficidso Like Brothers; Campeon Joven y 1951 y par otra Porte acuerdos pro- A Las cinco de la tarde del viernes '7
solucl6n 46, par In qua me oblige a micas de Is Diraccl6n General de pars log proplos concursitntes! Gran Campeona torte "Ga ie's An- rrogando lbs anteriores. Los mismos pr6ximo. dia 9, ceiebrar-ii sexi6n Is
los alynacenhitas importadores de vi- Abostecimientos de 'este Minisierio, En relacl6n con ante asunto pode- nette Star Dust" del doctor Francis' estAn siendo e5tt.diados par funcio- Academia de la Historia an los Saloveres, a consignar an las decliracio- consignanclo-Igualmente, Is Wfeccl& mas agregar qua entendiclos an Is cc Soto lzquierdo; Campeona Adul- nes del Archivo Nacional, cuyo Acto
nes Juradas mensuales de existenclas completacon expresi6n de calle, nfi- m1teria estiman qua pocc, a.poco, me to vhca "Primavers" de Is finca San narios del Departamento para cono- sera dedicado a conmernorar el candirece16n del local a establecimien. a 0 barrio y t6rmino municipal lograri celebrar est9f events qpn el Joni del doctor Rafael Garcia Ru- car si se njustan a no a la Ley %I 'Lenario de Is muerte del gran liberto donde las tenjan depositories con do.d., amid situado el loon a eatable- realce qua merecen, no 5610 'Par 10 bio. ban consignado quotas pars el sOs- tador Jok-de San Martin.
TIIER !SIMA y jugosa carne de lomo de puerco ekpresi6n asimismic, de Is calle, n4- cirniento a donde fueren trasladadas qua represents Para el desenvolvi- Mr. Seitz contin6a Juzgando a Jos teninniento de losGobiernos Prnvin- El disturso de esa sesa6n, qua Sx
y exquisite Jam6n Hormel, sazonado a perfec- mera, barrio y tdrmino municipal. las existenclas. miento de puestra donaderia nacio- mestizos de ambas razaa. Numerous ciales. el verA mu), concurrida. se encueritra. I.
Esl reaolucl6n he sido dictada pa- Loskue an cuikIcluler forma Infrin- nal, sino tantbl.k y como apuntamas pfiblico amistI6 a la. .esentaci6n d Tambi6n Ileg6 un acuerdo d 6_re de lax
ra el mis completo conocimiento de gieren ants resaluci6n, cuy6 cumPli- an nuOstra irif ac16n antiriar, pa- pelfculas agropecuat present.din AyuntRmiento de Cabafia' envando cargo de un maestro
ci6n eso es SPAM. las disponibilidades an articullos y mrento ge-declara necesario porn IS ra las' localidades dande me IleVan par RiiiI Martinez QuIbus del Mi-1proyecto de presupuesta par 1. ..a letras. doctor Juan J. -!Mos, calm= n esenciales,- dads las actua. eoonannia, rincional, serin puestos a a cabo, an las qua -al combinarse un nisterio de AgrictAturs an colabora- de $67,743,40, f0indose sueldo men- borador del DLARIO 16E LA MAPruebe SPAM entre dos mitadeg de pane-* stanclas. disposici6n de los tribunals compe- programs de festeJos bien or- cl6n con Is Embajada Americana enisual pars el Alc2lde de $300 mks 50 11INA quien ba titulado su trabaJo
te4tes Para qua me lea impongan las = as afluyen millares de for La Habant,. pesos pars gastos de representaci6n. "Jagi de San Martin, el austere
eillo, ligeramente dorado al horno. I.Qud riot I En consecuencia, las personas no- ssuLciones qua procedan conform a teros--que an el future, Sarin huaess
turtles a Juridicas obligadas a pre- lo establecido an el. C6digo de Defen- tros progioa turistas-cuya efftancla 0 prepare SPAMwiches, con SPAM nattiral-, sentar -a remitir, al Ministerio las de. so Social. Las Direccloneis de Abas. represent ari positives ventaJam ecolaraciones JurRdas mensuales de t6cimiento y de Inspeccl6n Gtrieral, n6micas tanto pars Is Expostel6n
mente, cebollapepinillos en vinagre, mostaza existencias de viveres a qua me reffe- clueeinn encargadas del cumptimien- earn" Para toclas las classes socials
ran las resoluciones nfirneros 12, 20 to de lo dispuesto. del tOrmino. Hotels colmados de vt
o jalea, y p6ngalos al horno por breves minutes. 172, de Is extinguida Oficina de
egulaci6n de Preclas y Abasteci.
Wmese frf o o caliente. $PAM.es I sabrosi8itno I mlentos, deberfin consignor adem" a Eli
LAS OFER AS.*,. SACIONALM IE
En latas de 12 6nzas )(340 gr.) de los requisites exigido die-. ia el gobernador B atis" 1U.
osiciones vigentes, Is S precolias ift nune
. i
local a dep6sito.'
Se dispose tambfin an Is propia
resolucf6n, qua Ileva el n(unero 46I a 0 4 res de colotas
de esto afto:
Antes de hacer cual quier traislado, 4,
total a parclal de sum existenclas pa: Piden a nombre de log empleados provincials.
ra un lodal a establecimitento dfgtln U78
Ito de equal qua hubieren consignardo an Is MtIma declaraci6n Jurada Debe el Municipio pagar Je sus propios ingress
Presentacla. las personas naturals a El sec-arlo cle )a Adrr_ .Astrqci6n el Gobierno de La Habana, eg-12 51 Provincial de La Habana, doctor guiente:
Adelardo VaIdds Astolfi nos hizo er- "Al. a -Is notificacibn hetu pubilteacl6n, de Is oi. r .1 a Gobernador &I Alcal,1rega ,para oha oplIb"eiairrs
guiente note Riclaratorla: de & Hkbana, el Decreta 2,001 clae
JI-v "Ha llegada a nuestro conocimientoscabs de dictarse para normalizar Is
un grupo de tres indivicluss, atri- situtici6n econ6mica do Jos gobiernos FINR IZAN 'KANOwINA SARIN
Uy6ndose el carficter de empleadris rovinciales, me ha dicho, con singudel Gobjerno Provincial,, viene visf- Fr unanimidaill. qua el referido metando'a distintas institUCioncs Para fior Alcalde hai-dispueato el estudin VEA USTED ALGW OS EJEMPLOS DE LO
Rolicitar,,.-contribucift ebon6mica cl, legal de Is cuestl6ri toda vez ue una
[as mismis pretextando Is diffell S'- reciente scintencia, prohibe In., in. i
tuac16n-tecon6mIca torque venimos nicinics; ccibrar cuatas con design a QUE PUEDE ADQUIRM POR 90c. EN LA
2trRVegRndo Is Prbvincig.
"Sabernas inclusive qua aigunas Insa opinion pfiblica
\n., V tituciones ban otorgado esa coopera- Aunque I conoce
d6n.: Si len as cierto qua Joe qua ante problem par IS, libundante pu- it* in= Am A% A'% Ll
submistimpi de nuestros sueldos coma blicidad qVe he tenid '_ reca a in.
if,, i-roitl -vtj: am ead ',Odel Gobierno Provincial. rar qua no me trots de %npt reesa SECT ION DE SENGRAS
IX rontl a enormes dificultacles sentencla aquc se alude sino cle acaecon6micas, eI seflor Gobcrnador me tarla precisamente.
n nuclear pfiblicamente qua
El cuestionado decreto y ]as acuerWilut=nt. false 1. representsA esc" dos adopted par at ConseJo Provin75010 c16n que egos individuals me atrl'bu TI .1.1 go he age .1 criteria MEDIAS NYLON 51 agujas y 15 denier ...... I por 90 C
Lie ningilm empleado de este n rlemperad.
el Tribunal Suprenno
0 fil d! Tar manterild.
an Farti.1p. I ni p.e
rn vid. t'cl- de Justicia y no amj: an a qua a) PARUELOS de sp in, para hombre o ccibeza,
par et viciades daesa in,,o a
mi: ien o a] Munic io cobra cuo para el Goconsecuencia y cu iTronAncial, sino a qua pagud estampados .............................. 2 por 'Oc,
ref erido bierno
encargo, notifico par este de sum Ingresos propiog las qua consmedia a todso las institutions qua maimente esti obligdo a aporno debe!n acceder a pediments de titucic
rario tar pars Jos gastos prov: ciales, PANTALONES de jersey .................... 2 Por 90F Cning4n.gineral y Ill par el cant
denunclar a log quecon tal finallclad )En conclusilm, se train de cumplir
ins visitan." (Fdo.) Dr. Adelando Val- a no cumplir el precepts de la Cons- PANTALONES DE JERSEY fino .............. I por 'WO-C
Ais Astoffi, ve&etarlo de Is Adminis. titucl6n quo he motivado In intervenI President de IS Repiiblic.p.
6-ac16n Provincial. ci6n de nistros, ante Is
No*es lompuesto provincial ]a qua me y del Conscio de Mi 'DORES ........... :.., ............... 2 por 94k C
A' ide actMd-improccdente de algunos muOtra note ac&atoria ofrecida par nicplos." BILLET ERAS-MONEDEROS, various estilos y,
colonies ................................. I por 90 C
AmpUarin la galle.Enamorados
PULSOS PEATEADOS espai oles, con finas alegorias del Quijote ...................... I por 90 C
dandole safidi-a 10 de Octuhre
CAJAS DE TALCO- con perfume de violeta o
Alff A F A colonial ................................. 3 dftg% C
V -Z 7 7
Nona CUATRO DIARIO DE LA MAYONA.-Viernes, 4 de Agosto de 1950 __ /AAOCXVMI
DIARIO DE LA M A R I N A Hogarefias Por Rose&da
F V 14 D ADO 8 N 13 3 3 Deslindes Valoraciones
Apartado de Correcs. 1010. Darnicilio social: Pasco do Mart] No 551
Director desde 1895 a 1919: Don NICOIAS Rivera Y
Y deeds Junin 18. 1.919 ham matzo 31, 1944: Dr, Josd' 1. EUvero y Alonso
Editado pot DL&RIO DE LA MARINA, Soclodad An6nima. constjtujd Dialictica Y metralla Publicadones de Ia Direcci6n de Caltura
an Ia ciuclad do La Habana ell 29 do enero de 1857.
PRESIDENT DE LA EMPRESA:
Silvia Hernk-des do Rivers. Pot Juan J. Remos Por Kedwdo Vitier
VICEPRESIDENTE DE LA EMPRESA.
Dr. Jorimarrose 'Y rifiar.
RECTOR: MIENTRAS ]a intraday eacrutailora CABA de eduarse. un volume amerl can I star, religinsas, pedag6giJw6 Ignacio Rivers y flernAndes. se hallaba fija on el campo de A de 517 piginas, litulado Furn- cas, etc.); Ira escritoo donde at
,,pe-jones dt Corlta, distinjo subiADMINISTRADOR: t pars, of eats. to de Marti, par examines a Marti coma orador, poeOscar Rivers y Hanoi dox. larnente ]a aLellel6n del inundo, Ia el Dr. Man uel Peddro Gonzilez. pro- is, proxIsLa, critical Y un capitulo
ltecisi6n de Rusin, de tornar at fesor cubano que trabs)a hace m-a- de Miscel4nta Zrto da idea del ex"olibejo dt Seguridad cle lag Na. chos ahos en universiciddes de lot tenso contenidn del libro, qua sin
Membre del Iftloque Cabana Aderlds a Is ifniell 1.1nidas, hacienda Cesar su Extados UnAos. Pertenece a In se. miz, ya orients at investigator, &I
do Preasa. Irranquicla Postal. alejamiento del organiamo Inter- rie qye publ" 14 Direcci6n de indicarle to que hay scercs de tan
17 iacional, y reincorporinclose i Cultura del Ministerio de Educa- different facetax del asunto.
P R E C 10 9 D E 5 U 9 C R I P C 1 0 IN -ampo de Ns dellberaclones. La c16n. a cuyo frente be W13 el La primers impresi6n es do
Extrantere EviraNere sorpresa ha side, general, torque a Dr Ra6l Roo. atombro. ante In coplota eJecut0TerrItorte "A 1111 pesar de saberse q6e tocaba ell tur- El Profesor Gonz4lez se dedica ria del Maestro y Is rica biblionacionall convents no convenjo era de a literature Nspanoarnericana. Hr. gratin producida despufs de su
Mw 1; 1.50 no a Moseti, dosde el primer de
agosto. asuniir In presidency del eatudlado can especialidad In pot- muerte par authors que se han proTrirn" 4.35 $ 5.73 $ 6.90 de fit& gauchesca y otros aspects de puestoesclarecer i-ste a aqael PunSemestre ............................ 8.10 10.40 12.70 Conselo, se fentia Is sensacl6n
AIS ............................. 15.60 19.60 23.00 una evasion definitive; y mAs kun In produccl6n en lot pulses de ha- to en unal vida tan portentow Y
Afio dominleal ...................... 5.80 8.10 ante In complicado del cuadro asih- bla hispinica en Arnkrica- Siempte par supuesto, Ia impresi6n nos con. I tico y Ia tesis basis shorn somerilda extit empeTialin en alg6n noble me- duce a Ia vez a adralrar a Manuel
T E L E F 0 N 0 S par Ruma, amin do su papel pri- nester cultural: puede ter un ho- Pedro Gonzalez, que par aflos--ino
Direccl6n, Redaccl6n, Administracl6n. Clrculac16n. Centro Frivada rnodial e importantimmo en todo merlaJe a Sarin Cano, el colom. hay'ducia-ha trabajado en el emAnunclas. TaHeres. Stiscripci6n y Quejas M-5601 cuanto concerned a Ia actitud co- biano lustre que se acerca. a Ins pel5o.
T E L E F 0 N 0 S D I R E C T OS reara. Es de suponer, pues, c6mo noventa afics, a un examen de Ia El pr6logo to Ins escrito el doctor
ha conmovido Ia reacc16n 5 idtica, novels mexicana, a el material de Raimundo Lazo, espedalizado 4m
Director .................... A4787 Adminiatrador ............. M 1738 ov una revista, o un Congreso de It- estos studios, protesor univeridtaJefe de Informacitin ....... A-8427 y c6mo Be ha especulado alrededor
Cr6nica Habaners ........ A-7575 Amuncion .................. M-279S de Ia mignon. Optimists y pesurl teratura. Y Babe utilizar, Como po- rio quo rtcientement4 ocuP6 Ia cilag ban echado su cuarto a espadas, con el procedimiento epirtolar. Es- tedra mariana Y &Cabs de Chuy Calla cual ha contempiado Ia acti- cribe caring, pot to general de su surar el brilliant cuxw. Se fijit let
tud rusa coma cuadta a Bus empe- pufio y letra, a Bus colegas en va- prologuista en Is. iMpOrtanCiAL de Ia
EDITORIAL nos poises y a criticQz. poets, eru- obra y discurre sabre las generacinados punts de vista; torque no
hay nada mat curloso que el crite- ditos, Para solicitor algfin trabajo clones que ban vista cads. Una IL
ri. de:lri ,teorizantes acerca de is sabre una figure a un tema, a Para so modo, Ia significaci6n del granEl President y Ia diversificad'n industrial guerra di icilmente hay quien ana- intere5arlos en aIguna labor. Sus de hombre, luz de Amirica. -Marti
lice Ia situacilin fria y refl..I,.: cartas que conver5an y seduce, to --escribe-hija de un pueblo Jarven.
auxill n par modo a admirable. Es agrup;ido en un ptquefio terrillorio
CON f7ecuencia anotamos y acotamos lag palabras presidenciales en mente: ends uno se obstina on mar. 0 persuasive, injistente, y penetra su petigrosamente extratigica del-con.
las m6ltiples manifestaciones p6blicas cle Bus rumbas y cle sus tener sus puntos/de vista, y a:.m.:
preocupaciones par encontrar Ia ruta cierta en cada oportuniclad en que da log hechos a Bus ideas a a Bus pigina manuscript de ese fervor tinente americano, tiene mucho que
simpallas; Pero en ningj in momenta que pone halo suave y claro a bacer en todo el mundo, porclue 61
se debate a surgeon problems vitals Para Ia Naci6n. ajustan so opinion a Ia march de toda Ia obra de este infatigable pertenece par igual a )A literature
Ese sano desco dc acertar, respaldando 5u actuaci6n con el dictamen log aeon tecimientos. Los que quie- investigator. En mi caso ha tenido y a Ia vida".
aselior de ]as corporations, enticlades y personalidades mis conspicuas ren Ia guerra. Ia proclaman, sun- que anotar (no, de fjjo, en sus ji. El autor dedica el valumirn a
que vean Cesar el fuego; log qua Chas de fil6logoi una ingratitude, a Raul Ron y a Felix Lizaso, y de- I
y responsible, es reconocido y proclamado pot todas esas classes repre- no creen ell ella, Ia niegan, aunque rnejor quizA, una negligencia: no Clara el apoyo que de silos tuvo J
sentativas del Pais. con aplatuos sinceros y con amplio espiritu cle coope- se entered de Bus mayorea desas- I le envie nulls, coma it b.cidd.. para Ia publicaci6n. Los pigin" I
raci6n y servicio at Presidente de Ia Rep6blica y a ]a Naci6n. tres. samente queria, Para el tribute mo- que titular 5ignifteaciiin do' 41l" j
que 1.34) responded blen a ese entinUna de estas critidades, I& Asociaci6n Z ional de Textileros, It ofre- Este problems hay ue mirarlo onfse It preparaba a D. Sanin.
At esar mi pecado, declare mi cido, pot Ia lucidez y Ia**defiiid&d.
66 un homenaie el pasado martes at jefe del Estado, doctor Carlos Prio conescreniclad y sin apasionamien- admiraci6ri pot Ia obra edificante tit buen n(unero de lei Jilicios
t to, n In que respects a su trayee- -1DA a
Zarris, corno testinionio cle gratitude pot so clefensa a ]a industrial tex it, toria y a Bus consecuencias; aunque y continua de Manuel Pedro y por que mix important wbri'Martf Y,
In incitante invitacilm de Bus epis- Panetta no poco en Ins l1nes6irlien-,
asi en lax conferences y agambleas internacionales, Como gn lag nego- ends uno tenga entre pectin y es- tolas. tog que dan contorno hiart6rico Y
,siac'ones con Gobiernos extranjeros y en ]a represi6n del contraband. palda su credo y sus simpatias. Es -Dijame leer el peri6dico para ver e6mo anda el no'nto de Ia Corea. Ahora ha ofrecido el fruto de 6tico at gulador, que caido, deJ6
miernbros de less, Asoliaci6n, al afrecer el homcnaie. dijeron cosas m6s, no de otro modo se puede arri- s s pesquisas torno a Marti. Ha su antorc)ria perenne.
bar con buen dxito, at triurifo de u ve
ordenado Ia a5ta bibIlogratLa, con Sabre el referido libro not dice:
muy sustanciales que corroboran nue5tro aseTtO sabre Ia active cleter- to que Be considers nuestra cau- pacie cia, plan y esmero que me- "Ia bibliogrRffa que aqui so ha re-ll
minaci6n presidential de apoyar Bus decisions cn Ia previa consult sa. EngafiAndonos y tratando de an- rLCLnIto encomia. El titulo be unido habria podido ficilmente triticnica. cle Ins specialists y profunclos conocedores cle lag materials a gaiiar, s6lo llegaremos a tristes al I
irreme justifies: lag fuentes Para proseguir plicarse at se hubiera dodo entraresolver. sentanclo, asi, s6lidos precedents cle sana politics social y eco- I disables cdegilusiones. Lo into- El DIARIO comment el studio, cada dia mAs revels- da a log miles de editorials Perin-'
igente y to uerdo es oriental Ia
n6mica. opinion, seg in lag ciecuristanclaa der, esuin ahl con el testurionio disticos, notas de.redacc16n, poe
Pero nuestro comentario ha de centrarse en el cliscurso presidential, van aportando argumentoo, Como de In que fu6 esencialmente, y en mas chiles, articulos canijog. y disque apartindo5c de lag frames etc agradccimiento y del caso specific de el quo tiene que contar con Ia di. La guerra se enfria ma's Compromisos en precario su acci6n exterior, aquel espIritu curses palabreros con que 'se ha
]a inclustria textile Cubans, fui a ]a mis amplia y global manifestaci6n cle re cilin de log vientos, Para dirigir .11; 1 dotado de tan 5ingularcs potencies, abrumado y rebajado Ia preclara
C PARADOJA de lox t6rminos, habrfa que decir: "mn- N el pasado Consejo de Ministros fu6 acordado diri- predestinadO 2 tan contrastacia to- memorial de aquel gran espiritu".
Bus planes, studios y prop6sitos para impulsar ]a diversificaci6n inclus- un cuerpo en el espacio. tems panorimica de Ia guerra fria, Ia cual se vuel- E gir un mensaje al Senado solicitando Ia ratifies- tuna. Todavia se'demora el Dr. M. P..
trial y agentaria sabre bases stables y permanentes. El retarro de Rusia es ling nota ve cada vez.mhs fria, esto es, mis caliente". Mientras ci6n del derecho de Rsilo, de cuyo converno es Cuba El autor distribute y ordena lag Gon7AIez en dos p4ginas: Devids
muy elocuente, en favor de una ev:- log surcoreanos y log norteamericanos leg estin dando signataria. No nos parece necesario sefialar Ia urgencia fuentes en Ia siguiente forma: las reconocida, y en las Advertexicias Con sobrada raz6n y legitimo orgullo alucI16 a ese grancle incline de taci6n de !a universalidad del coh- duro a log communists invasores, 'Mr. Austin impose de este trimite. ZDe Ia ridaccift y envio del -mensaje varies medicines que se
industrializaci6n del az6car, integrado pot verdaderas y numerosas fuer. flicto planteado actualmente. Diga ban hecho dueqhiaecneespaoroanseulltemayioar bibrolivotgrhaozas inclustriales, que con sus 162 ingenious y su inmenso potency se Ia que se quiera, inv6quense en el Consejo de Ia ONU con vcz firme su decim6n: "ni del Ejecutivo? No: de Ia reun16n del Senado Para tales de Ins obras de Marti (Quesada,
11 at de pro,, Css 5 arreglos clemeales, tit chaniiijes". ;Bien dicho y a tempo! fines. LiQui tempo estuvo el nombrarniento del doctor CarboneLl, Ghiralda, Tr6pico, Lex, fin. A continuaci6if, Y2, 12 secci6n.
cuantas "jugadas" soviki e in- Luis Mach4do pendiente de Ia aprobaci6n de
ducci6n forman Ia columns, vertebral cle ]a economic Cubans Como inclus- vo Par otra parte, el pr6stamo de log cien millions a Es- In Alta Ia de M6xico) y desde luego enu- que titular Bibliografia, active, Caquen, to cierto es qua Ia. naci6n pafia es Cosa resuelta. atinque Be oponga Mr. Acheson, C6,mara? No recordamos lag veces que, haci6ndonos mera el contenido de cada torno, mo revels el Indict, Be trata de-una
tria bisica de exportaci6n. moscovita, que es eje en a te pro- que solo Ileva Ia opinl6n del Gobierno, del Ejecutivo eco del Ejecutiva de Ia naci6n y del deseo del pals, con log detalles que son usuales en clasificacl6n cle trabaJos, no de una
Pero el Presidente buses el complement de Ia industrializaci6n ell blema, h1a vueltoa Ia polemics ; y cle Ia nacl6n, entretanto Ia Cimara y at Senado hablan indicamos Ia urgencia de ese tr4mite, al effect de que trabalios bibliogrgficos exigentes y lista, y Ia base a criteria quI6 Age
Ia diversificaci6n y desarrolio de otras fuentes de trabajo fabric en las cuando Ins pueblos, coma log hom- a nambre del pueblo. Curinso fen6meno. En cuanto un lificialmente el doctor Machado comenzase a trabajar autorizados; lag ricopilaciones a re- esa clasificac16n me parece bien cliversas industries transformativas. bien sabeclor de que bres, establecen el diAlago (aunque problema-rectuirdese lag distintas tapas de nuestra en impressions que han aparecido en adoptado. No hay pron-Asctddad, siS610 log Pal"'s 6 te sea pol6miew se estii en el ra- tantos. asuntos que le esperaban. A-hora, Zacuri-trik
industrialmente desarrollmdos pueden mantener un &ho standard cle vida. onion de on possible entendimiento. propia hIstoria-Ilega a Ia entrafia del pueblo, Ia CA- I ual? LDaremos ante Ins restates pueblos tan nega- on volume; Ins medicines de Ins no orden. claxidad. jerarquia.
F I verso5; log Epistolario5; los discur- LQuikn dudi de Ia call ad,,de un
e Oste mars y el Senado to reflejan en el-acto, piense Ia que tiva Impres on Como 6sa de dejar darmir en lag gave- d
Y entonces el doctor Carlos Prio Socarris, en posture cle honrada Q' sea sen definitive adver- piense Ia Cancflleria, y to resuelven con espfritu de tas del Senuda un Convenio de 12 importanciR moral gas; lag Antologias, empezando con homenaje que ha costado ol autor
so Ins plane abortados de Rusin, .
sinceridad. expose sus cluclas ante las limitaclas posibilidades de nuev,,1A justici2. Adem6s, a Flor y lava, do 1910; lag Cresto- afias de labor? Puede Mahuel .Pein creemos firrilemente; y ta, po- estas alturas no hay tempo que del derecho de asilo? at content do su
in perder. La invasilin bolshevique irrumpe en distintas En Ia semana que transcurrili *Iunes at mi6reo- put
indusLrias a expansion de Ins existenics, pot el C5CaSO calor y enthusiasm co duriamos que' Rusin acep del matins. donde incluye lag coleccio- dro GonzAlez est
to esta nes de aforisrhos de Marti que se esfuerzo. Ha sto nota. de okden
r direcciones Y Ia mAs firme trinchera contra "to que leg. Ia campanilla presidential de log "padres de Ia blicado; las medicines de La y de informiaci6n en la-selva-dPrecle log Cubanos emprendeclores, o opor Ia falta cle conscio autorizado de derrota diplomAtica, aunque tit venga" son log Pirineos. DetrAs de Cling no hay quin- patria" sonli y son6 en vano. No apareci6 el quorum ban pu
log que a estas materics se dedican Para sciialarnos otros senders is 10, tando de salvar l6gicamen to oclas tacolumna, tit hay tit olor a Mosca. pot ninguna parte, a pesar de log esfuerzos del doe- Edad de Oro; lag traducciones que tada y rumorosa. Penetrarla seri
cuales el Estado pudlera aplicar sus esfuerzos Y colab(?raci6n Para des- Ins format; a Ia que can toda egu. ter SuArez Fernindez, su presiderite, por lograrlo. C Be ban hechadeMarti a otras len- mis ficit Para los que.intentenver
ridad ban de ayudar log passes r, fiemos lque el pr6ximo lunes no serA am... on- I guas; lag que hizo Marti at espa- send Ia maravilLit-ElJAVesarrollarse convenientemente en Cuba.i, presentados, do mayor peso. ,l Conciencia taristica hol; log j;45tf6dR66s tri que colabo- tigxl el'inero.-I Acidlos 4uePara suplir estas necesidadcs de orientaci6n y conse'o tLnicos, el elegancia ell Ia victoria cm una de r6 el gran cubano; Ia iconograffa -iiaA o-riiiiiadoi iV Ia exPresidente habI6 cle sus gestiones ante el Banco Internacional dc Recon Ins virtues nuis sugestivas de Ia .()UE falla? ZQue a6n no Ia tenemos? Plies a forjarla. iSi aqui no hay comanismo! del Ap6stol; las studios existen- ceI" --j'abra' del- "' guidisinno
diplomacia; y no creo quo an esta 4-1de aIguna mantra. De veras qua opens que a6n tes sobi:e Ia fjigi.Va am biogrAficos, piofei&,' 4ueerf-il iiArahjero, vive
trucci6n Y Fomento que han culminado en Ia presencip," no nos demos cutinta de una cosa: cuanto mejor trato E L DIARIO DE LA MARINA desde log ding de Pepin, Como de inteilifetacii5il;'los iriba- Para Cuba y le ofrenda Ia mejor
nentes specialists extranicros capaces dc determiner t a,.,.aqu as, do se Babe que mayor dosis de ele- It defnos at turista-el comerciante, vendidndole mAs inolvidable, mempre.encontro, cada vez que sefial6 Jos sabre sus ideas (filos6ficas, de Bus vigihas .
posibiliclacles de cliversificaci6n industrial y cle explotacion racional y gancia economizarA una considera- barato que R nadie; el chofer, cobrindole entries que 31 Ia presencia communist n algiln sector de Ia vida nacientifica de lo's recursos naturals de M a, en busca de nuevas fuen leg ble doms de vidas y de tranquil,- hijo del pain pot log viajes, y am sucesivamente. a cional, en al&n problems de indale diver3a, almas dad. cunning de alguna mantra tengan que ver con tourists cindidas, hombres de buena fe, que solfan exclarnar
de trabajo y de riqueza. La situaci6n international no -con mayor efectividad colaboraremos en atimentar ante Ia actitud del DIARIO: "iPero It aqui Do hay coCon esta nueva consult a las mis altas autoriclades cle investigation puede desdefiar log estados mun- la corriente de viajeras. Esa conciencia. esa actitud munismo!, si aqui, cuando mis, to que puede haber Desde Portugal
dials de opinion; Ia misma Rum previa del cubano ante el ViSit2nte extranjero, de eE falta cle trabajo, dificultades Para el trabaja, zpero
fomcnio dc lot Estaclos Unidos, en log Campos dc las ciencias, Ia in'dus- tan at margin aparentennente de que salga complacida. de que cuando regrese a casa. communism?, no hombre, no! El nCtmero de esas almas
tria. ]as finanzas. Ia agriculture y Ia ordenaci6n fiscal, el Primer Mancla- ling Be cuida an el fondo, torque sea del Sur a del Norte de America, y compruebe de limbilic2s. de estos pores Beres que ban ido "cayendo Los nombresjudlos en America
tario de Cuba do una prueba mis cle su acendrada determinac'6n cle no ha querido renunciar a su pos- que, adernis de divertirse, lax cosas que adquirili Is del nido", Como suele decirse, desde hace ya algunos
impulsar Y estabilizar Ia econontia cle Ia Naci6n en Ia direcci6n coriVe- tura evang6lics, predicande, Ia paz resultant gangsas, s6lo Be consigue machacando y ma- aftos, alcanzaria a miles de miles, y, si fuiramos a dar Por Eduardo AviNs R mirez
niente, sin clar un paso transcendent pot pr6pia dec si6n personal, sino y condenando Ia Rgresi6n; sablenclo, chacando en su extraordinary convenience. No duda- sus nombres, no serial bastantes lag planas todas del
-1 1 Como subletting, que si log rusos pre- MOB, desde luego, que lag estadisticas del Departarren- DIARIO DE LA MARINA.
agotando previamente ]as consults cle lot c3pecialistas cu6anos ycuando conizan Ia paz, es Para mantener to de InmigrRci6n arrDjen un alza progressive de visi- De Ia propia suerte, cuando ell el extraniero se LIN Judio franc6s amigo rate, verbios, el EcIesiastis, el Deuteroistos no son stificientes, las de otros eminentes tiicnicos extranleros, den- desarmados a log pueblos occidenta- tastes y tourists ell trinsito desde que function dicha public que Cuba es Ia Ilave deI movirniento conti- muy intelligent, muy suit!, nornio,'el Pentateuco? L(Quiere decIr Ito del plan de avuda ticnica y del amplio concept del internacionalismo leg; y que at mueve a sus instru- oficina a Ia fecha, Pero em menester lograr que ante Ia nental del bolsheyiquismo; quo Cuba es Ia sede del muy spiritual, me dijo hace pu- que Be recital todog lag dias log sale interdependence econ6micos. mentors en todas lag naciones. para presencia de iin vigilante pengemog s6lo en "que Cominform americano; que Cuba es Ia central que Co. ai regresar de un viF-je coiner- mos de David y Ins poems de Saque Be repruebe el use de lag ar- vuelva" mediate el sortilegin de nuestro trato pre- repartee lag consigns y Ia infecia literaturR roja, Ins cial par todas nuesiras repul6cas lom6n, Hering de zugestivos nombres Esa preocupaci6n de sentirse blen awstido ell Ins satins prop6ww de mas atomicas, es torque sencilla. ferente at del center diario. Entonces no cabri el. tu_ U Itimas almas cindidas que quedan, nos dicen con las hispanoamericanas, que "naelitra antiguos y po6ticos? 1Y que se teen roaring en Ia cabeza: ";Pern qu6 raz6n tenia el DIA- America parecia set mAs judia quo lag historias--mAs interesantes que servicio a In% grades planes construction. el Presidente Ia refiri6 de mente no lag tiene, pot to menns rismo en Cuba. RIO DE LA MARINA"' cristiana. y agreg6, sonriendo lag moderns novels policiaca:
modo singular a Ia prensa, Para expresar que lee con especial atencio' on Ia cantidRd muticiente de que
n disponen Ins norteamericanos; por. miAy finamente. con un regustillo que nos cuentan Habaquq, el del!lot articulos dedicados a oriental at Gobierno ell log pro6lemas econ6- que si Ins tuviera Malik no ha- de sitira en Ins labios: a causa rante Ezequiel a log imagirtativos
biqra regresado at Consejo de Se- de Ins nombres tropics". Yo i que- traductorez del Septarite? LQue to;
miens, y que esti ansioso cle encontrar en ellos las mis d4fana., y C guridad, Sin embargo, dado el fra- En el trampoline del descubrim iento 06 viendo, sin comprender de prun- ;dos log lefdo
pleas definiciones de In que hay clue hacer para cultairuir Ia diverifi- caso de Ia invasion de Corea (a L A RABIDA, (EPS).-Los de5cen, to. jPero es cierto! iCierdsimo' Los a 'Baruch"? ZQu6... ? C. no
que bien merece el nombre de "pe- ca t6licon de Francis tienen It
pesar de tocias lag contingencies ad- dientes de don Mariano Alonso Por Carlos Divilla gote" par to que disuena del horror, creo. En Arn6rica aprendernos mal
caci6n industrial v Ia reafirmaci6n cle Ia economic cub "Po en efecto-y salvo lag etern y Ide carrern, coandoslorriiis muchaana. 'i Jere versus del momenta) y Ia rApida Castillo obsequJaron hace 30 3flos arquitect6nico del edificio. Hay at- cepciones-de bautizar a susnioas chos; lios episodios iniki sallentes,
Y en esc mismo terreno dc Ia eficaz cooperaci6n, se pregunta reaccl6n de lag Naciones UnIdas en a este Monasterio un retreat at gunos frescos en este datio que Le
del Estaclo pot qui Ins textileros no cooperan abiertarriente con el GobieT a'por oleo con una placa en que Be re- a perpetual el error hist6rico en atribuyen at proplo Col6n. Repo- con nombres del Antigua Testam-ni- atractivos y novelescos'del.Antiguo
contra de Ia agresilin, no qued to. En America games mAs libe- Testamento, el banquate de Bal#ahora mds remedio que buscar una cuerda que fu6 it qyien, siendo que incurri6 basis un informed de Ia samos en is "Celda de Ins Confeno para impulaar cle firme ]as industrials del kenaf y del cultl%-o del algo- _s4licla diplomfitica; y nada MA3 a Crobernador de Ia Provincia, salv6 clocta Real Academia de Ia Historia, rencia8", donde Collin extendi6 _us rates Ia mis despreocupados, y par Bar, Daniel en Ia fosal de lox leoIa mano que el retorno at Consejo, al Monasterio de Ia RAbida de Ia el de confundir en uns. sola per- mapas y gan6 Ia confianza que iba eso lag genies que no tienen absu- ties, Judith coftindole Ia cobeza
d6n. Y asi, igualmente, todos aquellos impresarios que con espiritu era- donde Be demostrari que Rusia .to demolic16n ya decretada pot -I Go- sona a Fray Antonio de Marchena a converter sus suefios en reaLidad. lutamente nada que ver con Ia jLi- a Holofernes, el paso del mar Rojo
prendeclor y aportaciones reproductive de recursos pueden hacer mucho Cis Ia espalda a Ia pol6mica, Para bierno de Madrid hace tines cien el ge6grafo y. astrimorno del con- Luego estamos en Ia "Sala Capitu- deria, se Haman Joaquin, Ester, Sa- pot Moisks y 3u pueblo, lox murala razonar con lag armas, sino que, shelf. vento con Fray Juan Pkrez el Prior lar" donde Be efectfian las ceremo- lom6n, Zacarfas, Vlias, Zara, Mas, Has de Jeric6 CRyendo at sonar do
en el Camino cle impulsar Ia diversificac16n agricola e dustrlal' y pot el contrario, trata de razonar *LPor qui se le iba a demalerP y confessor de Ia Reins. I runs inaugurates de. log curses his- Ezequiel, Saul, David, Raquel, Ja- unas trompetas, Jonis pasando tres
Me dicen aqui que an log Hempen cobo, Rebeca, etc. dias en el venture de uns baRen2.
economic Cubans. con ideas, Para demostrar su sell- La explicaci6n de un monje m panoarnericanos. De Ia "Celda del El nombre de JesCis missmo tan lCinernatografia, novelistic& infaxiEn filtimo aniilisi este seria el mejor homenaie para un meme de Col6n log files de Palos soliart Padre Marchena" pasamos at "Mitud contra log agresores y acaLar, parece pintoresea y terrible e no nos volverrina a
President venir en peregrinaci6n a este mo- vulg4,rizado, tan corriente en nues- tit! Ya hombres
en cLefinitivs, to qua sea el fallo de acceptable, torque "muerto el pe- nasterio y Ia ruta estaba marcada rador d. log Frailes" que domino el tra Am6rica cat6lica, nadie Be atre- ocupar de 'an bellas histarias. Y setan funclamentalmente preocupaclo de Ins problems econ6micos Y tan Ia mayoria. Clara estA que, desde el rro se acaba Ia tifia". La tins era cont(?rno. Otras cosas habr6Ln earn- veria. a llevarlo en Francia. Pero guirnos poniindoles a nuestros bipar 14 Cruces que marcaban las do biado perd, salvo aIguna design eso
Primer mo to, ella, vuelve Ia el comentaric, alrado de log visitan- pot otra raz6n: torque Ilarnor- Jos Benjamin y Samuel, Moisds y
t descoso de conducirlos hacia ]as soluciones mis positives y nacionali la M, ce estaciones del Via Crticis deI cilln de Ins rios, el panorama qilf:
oracilm po I a Be JesAs seria aqW tan ridicule Co- Elias, Abraham y Salom6n, y a
r pTiva, y sostiene que tes, especialmente de Anil j Calvario; en cada una de ellas so miramos es el mismo que mir6 Colog agresores son log del Sur y lag venian 2qui en peregrinaci6n y IN detenlan a orar. Seg6n esta ver- 16n. Alit cam at Pie del Mirador mo Ilarnarse Dios. nuestras hijas Rebeca a Sara, Xov ctimas I s del Norte. Otra casa to hallaban abandano, ruins y ol- Una rnuchach2 'bien criolla v con ter a Raquel, par Ia sencilla raz6n
,fi6n, Cruz que se conserve y
seria ingentia. Pero advitirtase que vido del sitio que decidI6 del des- Ia Be confunde el Tinto y el Odiel y entes families to
Carta al Director ha vuelto sin que Be haya admitt- tino de Col6n e hizo possible el marrii ei sitio donde Collin descan- entrant a ese Oc6ano de lag fanta- anteced s Mas ca- de que am Be Ilarnaron nuestros pas6 antes de Ilamar a Ia puerla do Wiens del mundo, anda tranquil dres. nuestras padres y nuestiZos
do at reliVesentante de Ia China Co. Descubrimiento. gins colombinas_ y se ve Pal as 171 es- pot nuestras calls llamAndo e Ju- abuelos. El vicio-Ilamimosle abi--;
munista. to cual era una condiriAn T 11661,4 f,,A La RAbida, era Ia No. .1-3 de esE de donde Col6n debia partir si le
P, 'na CINCO
-AlN0VCXVM DIAR10 DE LA MARINA.-Viernes, 4 de Ago8to de 1950 ap
Viajeros La comida de anoche
Rumba a Mkxico,,donde pasarin V onica nablanera El encargado de negocips de FBuna )r GermAn Baridb ULTIMOS DIAS del
C..pc or ir
16.
0 "" me ro Por Luis de Poiada ffthlai.-ilto. A"
"s. 7('.- do b,,4d ran he su hermo a re:
elp dr-E J net, abri osr"
h.rr.. r racuna comida que result en extre- BATACLAN CHINO ea E N N '
bell. .,.m. on ildencia Idel Country Club Pjkrsk Pa
m lucids.
Fut en honor del P r' ne"
Tras una grata tem ex6tira presentaciZrt Y *t4 a"actilm as,sprada en Nut ZL!1d.=
va York. ha rearesa a a esta capi- goclos do Cuba e
tal In estimada dams Blanes Diaz do rique Patterson y do au gentillairna hibicir;n "il" y camciones.
esposo Georgina Coots, Ilexadom reSOLO 20 HORA-S A c4u ica I ERA 1,01'K, un& Wl za a pric4a"
clentemente de itspaba, YRra panar 'I
ull.tioottyma actividades en el arte una breve temporada en a capita). -d-i, 4, -rltAivo nixhr jjbq dtants fain& It ban conquix. ZZ
ado. Alrededor de Is mesa, decor&dz con I rk
tomaron aniento, adernis, Ion 'lf) R I A
G HELM, do
Rumbo a lag EstAdos Unidos y @I I guientes Invitsdoi:
Canadi partirin h6y, a bordo del va. FI Pmbajador de Cuba,,doctor Justol grnn eympand.
rr "Florida", too eopgaos Luis Gar. Carri ehora Mad ne Menocal Rosita v Angelifn ta porw
Alvarez Y Mercedes P6rez Siez, El .1.11tro de Colombia. excelenPn com Gil Mor. maestro de ceremoni4ts Y aplauA
paftist de au hermano Federico
Phrez Siez y de wu sobrina Morcedl. tiolmo senior Juan Zuleta Ferrer y
sehora Carmenza de Zuletat Ferrer do baritone. La Orquesta UnrA. Palau jr,
lag Garcia Garcialo encantadora me. El encargedo do negoclos de Vehorita. y In "Orquesta Rumbernbil".
POR nezuela. doctor Regulo Burellf y me
Se pro pamar una teTparsda hora Olga Ortiz Cordero:
de vacacf..neenen dichos luga res. El secretary de Is Legac16n de
CONSTELLATION SPEEDBIRDS Italia. marquis de Sanfelice y aefio- SHOW
ra marquess de Sanfelice.
Par Is via a6rea ha salldo rumba El secretario de Legac16n del Braa Europa, el senior Jos6 R. Iglesias, ail, seflor Carlos Elra. t"As las noches v 13
Aproveche el tientpo! Llegue antts y disfrute de- gerente de Is joyeria Trian6n, con el La sehora Carmelina Guzinin viuuna estancia mis larga, volando en los nuevos to de visitor lag principles
con do de Alfonso.
Pratt' de produccift del le a c on
rkpidos CONSTELLATION SPEEDBIRDS de jenle clone adaul.rirA I:s tlmafi La sehorits Ana Bariibar
I& B.O.A.C. Ofrecemos una atencift esinerada ed des para creditado ta 3) Y el conde de FoxiL Y e4 lunts 7 DEBUT del BAMBU FIESTA,
as ilesfile ritmico tribunal do aLa
blecinlient de Is Calzada de Ga: ravillo"s ortroKam.
un ex Isito servicio de comidas en cada viaje. liano.
aaumitlen propinas o extras. Tenga un buen vfaje El 61timo compromise
Registrar las cr6nicas, Is nolicia 471
DOS VUPLOS S MANAUS DESDr LA HABANA n pales ciudadez de ]a Florida, cialmente anteater. 1***rvoc $ ch
Tram un grata recorrido par lag do un compromise formalizado ofi- AIL 117,
g c Muy linds Is novia, Dulce Maria Moos slif"o
Ida Ida y vuelts Ire 6 ayer jjL& Haebrana Is gentill- $
lita F ni dez de Ve3ima damm. Acevedo y Godinez.
lasco iuda deMontalvo, tan estima- La sefiorits Acevedo. para Is que ).-to .1 .6, lpatioto -*& del Igo, AI ndo,
LONDRES $4.36.65 $781 '89 da envnuestras circulos socials. h.y antas mpatias en DUeStra 3oMADRID J439.b3 824.91 La saludamos. d, fu, ; djda en matrimonlo pa- Km. 5!4 Corro4v. de Ronclac, Ill,"wat T.W. t-im
re el joven teniente Carlos Noble y -----Alzugara). ayudante del jefe de la
Inclutdos todos los impuestos Nacimientos policia.
Reciba Is enamorads pareja nuem.
tra mis cordial enhorabuena.
Con In Ilegada de un her SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL cDIAR10 DE LA MAPJNAi
-su ter Visto
cer.hijo han, aurnerits- (Continfis to Is. vicina. SIETE)
Joda:.IRS RlegriR3 en sti-hogar. el athor
EN Antonio Villarrill y'su gentile. so.
N.O.A.C. CUIDA of coma Luz Maria Quifiones Monte&.
para rejer"elf0e,
I*$ ilidirihow1*4 vi I gudo.
Ij le a,
or mAj cer- En Is clinics, de Miramar, do It qu
ArWe de Pal V., saldri hoy, fuk asistida Is ...... d:
A.C., T V Murrill par el renombrado linec6loeda rm 55, ba* del Hd go doctor Josi Ramirez C I
,,, VIE I E Pa jaA
Sevilla, La Hakim& Telfs. a
A-051 Me&31- Felicidades. Lydia Cartaya de Max Garrido
BRITIW OV ERSEAS AIRWAYS CORPORATION Se encuentran muy contentom.con De diss estuva syei, en.la festividad de lag Lidism, Is covers y belta,
___v_ Is Ilegada de su segundo hijo-una sefiera Lydia Cartays, emposs del doctor Pat Diaz Garrido, alcalde munilinda nifia-la shore Zoila Cruz Ar- elpal de IA Babazis.
cla, Joven expose. del doctor Septimio Part Is sefiers de Diaz Garrido hubs en tan sefislads nessi6n Ins con- F R E S C U R A
Operado gratulactiones y Jos hallagos do mum numbers" mrnistades do Is sociedad
Los esposom; Linares-Cruz, tan blen habaneft.
relacionsdos en esta sociedad., estAn Lis sailudamos.
39n, lit CliniCR Cardona, de Is calle Dicha operaci6n Is practice, xl des- residiendo actualmente en Zsnnerml
J7 del Vedado ha stdo operado el tacado cirujano ;Ioctor Antonio Ro- da, Carnagiley, donde el doctor L I
aeftor Antonio Aey Guagh, cuyo eats- inRmity. satisfactorlo. driguiz Diaz. res ejerce su profeii6n de midica. Santos de )my
Sefiala para. hoy el almamaque 'IR Los doctors Domingo Rodriguez y C onfort y E legancia
festividad de Santo Domingo de Guz- L6pez, Domingo Cabrera Sfi_ ex y min. Domingo Clarens. r
Cflmplenos saludar, en primer tir- Domingo Macias y Madrazo. mino, al doctor Domingo F. Ramos, Fl captain. de Is PoLicia, Domingo ex ministry de Defensa y de Salu- Bolet y Alvarez, ayudante del minis- PA R A SU S PIES
SALSA DE RABANO PICANTE bridad. tro de Defensa, y su graciono hijito
Domingo Gald6s, destacada figure Domingo Guillermo, que ayer cumdel mundo de lag negoclos, con el Rue p116 cinco ahos.
3 -chorsolois do imanisquille 1/8 do cuadradita do piatiom. estA de dias su hilo, el joven Domin- El doctor Domingo F. Camacho y
I mcherades do *AkAlZINA DUryea I 'A go Gald6s y Betancourt. Le6n, joven y talentoso abogado y Todo eso le aseguran estos nuevos inodelos. que
oucharadita do ail Islas do Ischs El doctor Domingo Romeu 7 Jai- u hijo Dominguito.
I 4 oucharmata. do 'Aho"os me, abogado y notarlo. El doctor Domingo Gonzilez y Ropicantes, ya properades Un conocido letrado, el doctor Do- driguez. midico de Is Renta de ]a acaban de flegar a nuestro Depto. de Peleteria.
mingo Guti6rrez de In Solana, tan Loteria.
Derritame Is ill on& cacerola. revolviendo constantemente hasta que Is relacionado en nuestra sociedad. y au Fl conocido dibujante Domingo
Redrese del fuZtel"dansix Is MAIZENA, Inescla Jence a hervir. Hi6r- monisimo hijo Dominguito Gutiirrez Planell y Mussons A base de tiras y de tejidos de malla... en sust.
Is. W. y Ia. i iadname todo bian. vase 2 roinutog sin d at, de revolver. de Is Solana y Alzugaray. ,ti- Por Wtimo, lag Rvdos. padres tray
Af!ifow gra Ische, mastlando Redrese del fuep. AM ., lot ribanois Domingo del Monte. nuestrc mingo del Blanca y fray Domingo ves pieces de colors y finos cbaroles, son lo
mado amigo, y su hijo Dominique, el "'
thdo hasta clue eatill uniform, picarttes y Indsclatime tritty bien. Sirvalsi simpitico joven. P6rez.
Coeftjase a futgo moderido caliente. Hade alrededor de 2 tazaa do salaa. El doctor Domingo Gonzilez Ro Domingo N6fiez Jr., competence em- rlrl s fresco y comfortable, lo mAs elegant y lindriguez. pleado de esta cams.
Use siomprp MilituNill, Duryea do que usted pudiera desear, iVi&alos en seguida!
rlo .el fain fij Carlos G. Hendoxa
4, wailde Is cuesta menos.
For'la via a6rea sal16 ayer rumba cargos de families de nuestrar socie- poleterld: pr;"Ier P;so
DM-15 a Ios Estados Untdos el sailor Carlos dad y al mismo, tiernpo nAistirg RI
G -Mendozmi, el notable artlita de Is "Gift Show" quetendrk Idgar en decoract6n, que c9n tanto 6xito dlr ge Nueva York a finel de este. mes, donau atell i de It Arcada del Hotel se- de adqufrirA la noVedados para su villa Biltmori. bien acreditado establecinifento del
1;6 del Prado.
Carlos G. Mendoza IlevR variog en- Pas (a
liz viaje It deseRm9s.
Memorandum
Social
Boda:
-Zeida Maria Cornide Echevarria y Julio A. L6pez Ferninr a n A L dez, a lag 5 y 30 de Is tarde, en
12 parroquia del Vedado.
Banquet: Modelo de Andrew bel/or
d e -En el Vededo Tennis Club, a en finc, choral con Jetslag 9 de Im. noche, en honor dq Iles de malls nylon y melox sehorea Henry Fernindez Jia plataforma. 26."
stiva, Juan J. Alvarez y Francis6o E. L6pez.
Fiesta:
-En el Club de Is playa, del CaC h I I O .o jino Zspahol, a lag 10 de Is no
asa ancE., y DD'-' la, n cc
che, de Is Asociac16h de Alum- Modelo -Skyscrapers.- de ing.nas y F x Alumnas del Colegio
Nep" o y Lealtad. Gallano No. 457. "Fglrella". fine, tires cle 66rol.
Mum M-8803 -4702, K-2832, A-901 piraci6n francesa, a base je
Santos
'8261, A-0216 A-6, N 211,58
Una. A- 923. 7.
-Domingo y Tertuliano.
No pierda la oportunidad, estimado client, de compare a los mejores precious ----en las 110FERTAS ESPECULES11 de estos dos almacenes, donde con su mismc, presupuesto compare' usted m6s y mejores viveres. T i6n a los preUna creaci6n 'Skysc rapers'
..cios iii6s bajos del rnercad8 le ofrecernos.: Carnes, Pescados, Mariscos, a base de Gritas en finc, cba.
Polls, Productos enlatodos Alimentos propios para Nifios y Diabe"ticos, etc.
ral y correa Je tres vuelt a'
Recuerde que todo cuqnto usted pueda necesitar para surtir su despensa, lo a] tobillo. 21.50
1 Is 0% IN IMT Is ILTPI Is __ "T 0%00% TOT IT ILT^d-% T
Pfiena SETS DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 4 de Agomto de 1950 'ASO CXVIH
51 -a PIP&(.4 BOLS'A O'CA 56a6V. A P0 Y
D+ sin effect el Tribunal Superior Electoral las V OA 016 1146F 9 A 6A,,.
Political 7
Por Francisco Ichaso nulidades decretadas ni 20 colegios de Las Villas i
Is
Prio y'la diversificacii Revo(-6 la sentencia del
on industrial Dictaii hoy el T. S. E.el
incial. Tritinfo de Noticiag judiciales
TIMOS Ii noche del mii4rco- mantener On elevado stand sobire'la alealdia
A91I.Sal banquet que Is AsociR- vida y alcanzar oil alto grado de H. tic [a Barca -A, retirarge el apelante, ante al
AlIC111 I deSan Jog fie los Ramos
86n Nacional cle' Textileros ofreciii viLizaclilin, siempre entimara instill T. S. X., ca deflnittvml, I& e'lec.
il-Pre'sidente de In Rep lblica. FuA clients lam empefios que se ponliao a ..... 10,r 1 Tribunal Supe.ior ci6n del represented Illneill
On. acto hermo- en RbrJr flibricall y ampliar lam yH Electoral. aver tarde. In sentenria die. EXIxte Inusitado expectac16n en to%
so par el am- innitalarlias. Nosotrog lenemos inia Ada ell 11OA I, tali dos apelaciollf.h par Camaguey, Cestire'll Garcia, centrog politicos de Is p I
9., ),.bh d
biente de sim- Industria bA0iCR de exporlAc16n, el rplablecidas Wir la doctors Alicia it quien me combintlat xduclendo tancera por ]OR 101ins ra""' a "; E definitive la d ecci'n de un
patia en que me Azdcar; unn industrial que no realt- Hernandez de In Becan reprejen- ibano dieter hay el Tribunal Superior time. s 0
Innie PIPCIA d que no ca cludadano'Pi ponencla de Ion magintra- Terreno, Poh&,
pe r el Parti AU!6nL!c(, toral. In
desenvoJv16 y Za Ru cicla total, pero que trans- 11 -epresentillim dos EloV G. Merino Brito y Joaquin
sabre todo par forma On prpducto de nueBtrn sue- P n LRo Vi Ne fioi, i -Poir haberse graduado de doc- Por AAjej Pubillon"',
1 1 P Al. prol!u I adol AtHnislao V .Ra Och?tnrena, en el debatido Como de 7 7Is i6n de In en un artl[culn Usto ya para ser C ballern y diligida pal. el doctor Jars ell Medicine, lax telefonix alca die de San Josk de lox FtarnaR representank Por C am ag ** ey
-I' e a p e ranza, de utflIzadn. La inclumtria azucarera, a .1n.4 Antoilio Pascual Subrez, y pol, tan de In Cimara agasalaran en lot que obtuvo triunfo. Como con- M IG UELITO prociamix -111, ri Za,
optimism, qut pes&r de an tarrinfin exceptional, no Ins docinreg Ediiardo Lopez Deustun er y obsequilaron con un ins- secuencls del folio del Tribunl Pro- cada din m" vigoroza, del Inav Alhe, in Ara;znnk Machado ell -.1 By Incial matancero, elaschor Rafael vimienln aut6ntico qUi he tornado
me advertfa en basta para resolver el problem del -a". de Is., nulidades de trumental de trabajo a una Mvuhli Garcia. actual Icalde y carl- Se trata del senior Cesireo Garcia Randulfe, para el
I am semblantea "emplea total", aspiraci6n mAxima d'ha"d. an nombre Como bandera de unidad,
de Ins organize- de Is econamiR de libr empress. iieinta rolegios villarerio.s. lam que -11 compaherm. didato a Is reelecel6p vinculado eAvocadan ell so intaliciad, en Is dr- trechamente a ins orientsciones del (Ittile se pedia la tacha por no ser ciudadano cubano tie combrite y dr
dores. Se ve quo Hay que ir, par lo tanto, al fornen- o afirmaci6n de Jos
onmorta del senior Joak Raman Ftr- -t-Revoc6 el T. S. E. ]a menterxclu sensor Diego Vicente Tejers.
in industrial tex- to efectivo de otram industries qOe oandez que produjo la nulidad de vein- .,,Zn el tkrmino de San Joni de lam Atendiendo a una, carts, enviLdL Le de figurar Como president de Ong i6eales reLp
t'l In esti vivo- complete to obra admirable de la ,a -nte-ia. de In qne fue pencil. Rarnos conflan en que el rniA alto par dirigentes del Particlo Liberal en compahim. ruminilitraciars. del F,5tado nari._.
mente reconocida a r esfuerzos inclustria AZUC2r*ern. Es possible que le et estudioso rniernbro de ca, Alin te coleglos electorales en Las Tribunal de In Con tencl oso-electora I to provincial de CiLmagUey, el schor y no haber pedido en an oporturldali gas de Migue!jto
hechos par el gobierno de Prin pa- en principio Be opongan a ello at- qigari rno )urjdico-eIcctolaI. magis- Villas. Con esto terminal In po- de Cuba. con lam cicadas faillos. cart. Manuel de J. L6pez Empirical, que fi- ja licencia. electoral qut reqwere el ezt4n seguros del
ra so defense, estabilizaci6n e in- gunos interests, bien par cortn vi- radn oaciiin Ochotorena. da Is ra- gibilidad de comiclos adlclona- firme el triunto del Behar Muffiz Car. Como cancildato a represenun- (;6digo Etectoral vigtrite, babiendo triunto de mum Ii.
rremento. Mucho: factors han si6n, bien par el misoneismn nani- on ell todos sus extremes a los re. c1s; presuntamente elect par 117 ff6n Ion na"doll; con-dclicia, determIn6 defendida 91 seller Uarcia Randulfe gas -algunas me.
conspirado deputies de Is guerra a Tal de lam genes. El resultado d leridos apelantes, aceptando la tesis Ica de importance. votos. der par liquidado el proce3o clecto- el actor Rogelio Ribaz. Cretas--; y quis
E del exp esado doctor Pascual Suarez, ral cin ess, regi6p, retirando Im, ape- Tram une. ampilla enLrevista, celeIn desaparici6n de e5a industrial. Se esos empehos tarda sign en verse I I enta Con esto y
v la igual de Ica declares Garcia Bus- -Hoy clictari folio el T. S. E. en scion que habia establecido contra brada en eata capital entre We clta- Cu.
to ha calificado cle artificial y Be ha pero una. vez vista colma todas ]as tannantc SAnchez y F. Alabua. letra- el caso de Is elcaldia de San HOMENAJE AL SUBPAGADOR DIE la mentencia. del Tribunal Pravi-incial dofi seftorea Lopez kip.nosa, y Gm-rcia aquello.
sostenido que 'consdtuye un estor- apetencias. dos directors de lam antes citodos L6. EDUCACION tie lo Contenciosso Electoral de Como- Hanclul-fe de in que psytlclpa on ej re- Los que ven des.
bo para nuestras relaciones econ6- El president Prio hizo esta ob- pez Deu. tila y Aragontis. gOey. que declare sin lugar Is. ta.- presentante Alfredo Valdft Lopez y el de luera me' pre.
as able- confirmci6n del triunfo del me- Al mediodis. de hay, en un restsu- chs. par 61 plarittada. aspirant congressional sector Pablo A gunman c6mo gimicas con los Estaclos Unidos. Hay, servaci6n oportuna: el Gobierno e5- El docuinenio. que F,.udim
bido a la comp acencia de IL rant de Ia. carretera de Rancho Bo- Como ca sabido, if sehor L6pez Ea- Foribeca, 3e accord reclactar lam Lartas na en la reorgi.
sin embargo, una realidad indl5CU- tA dispuesto a propiciar nuevas in- nei de Just alcRIde presuntamente elec-) 4
tible: que de esa manufacture, vi- dustrias. a favorecerlas arancelarin- Consagrada Oficial cle Is Sala, der- to, con mAs de cien votos de yerog, Aeri Rgas*Jado conun almoner- places habia, recurrido Is, eleccibri del jue ofrecemos & continuation, no sin nizaci6n autintfven mis de diez rail obreros cuba- mente. dentra de nuestras compro- tora Nina Rodriguez Miranda y tie zo el subpagador tie M nisterio tie candiclato a representative presunLa- riles decir qUe In vista Cc Is. ape- para ser el candidate del
iu cOrripetente auxiliar, sefinrita Ade- mayorla. Educacl6n mehor Domingo PrRdera, mente elect Cesfireo Garcia Randal- mcion act repeLldo Behar Lopez Ez- ca,
nos Y que Is Inversi6n en sus fibri- miscis international ca : pero en este laida Roddituez Soriano, dice en SL: en ocas16n tie celebrar an fiesta ono- fe, a quien considers. imposibilita- pinu a esLaba. sefialacia par& czta Lar- Autenticismo, lam provincial g-.;)ncam pasa de Ica cuarenta millions Orden no ca prudent Rnticiparse patc cli4positiva: mistica. do de acupar un escafio ell Im. Cima-i ue --le el Triburt.1 Superior -Elec- des de Oriente y La Habana. 7
de pesos. Axi In Afirm6 James D. demasiado: In proteccl6n s6lo pue- --Que debernos declarary declara- ra Par an condiei6ii de espaftol, spar- Cn." i.,. je ha. queciado sin efec- colon la cle Maitan (que fui to.
Hedges, ]]der natural de Jos textiles, de brindarse a industries ya esta- remos coil lugar ION i-ecursos de ape- LU ), Pur Lailtu f1ra3e el fUllo del 111- rre,5n de so balalla en el 47).
PT) On discurso sin linfasis, sin ad- blecidam y que hayan dernostrado laeloll InterpLiestOs poi Alicia HernAridez -to Arall.- Aabla el senator Pag s le"u
jet von cast, pern lierin de n6merris No viabiliclad. De to contrario el I de Is Barea y Albei lie aqui laz cartais en cue.5u6n:
Iles Machado, v sin lupr el interpue,, tie la jefatura tie 0bras S1i)ar CalilagileY, agustu 2 dt 1950. Mantiene el Tribunal Electoral
convincentes. Log Hedges constitu- pat., corre.el riesgo de career de to per Jose Rarn6n rernandez SAi Manuel cle J. Lopez Ispinwa, maxima an doctrine sabre I&% retn. tin eRso ins6lito de yanquis ciertos Rrticulos a de tener que pa- cinc, v revocarnos ell todas sus pal'- Pv.sidcnLt del cuuilte ejecuUvo ran. Italian; que deben cumplir lam
iplatanados. Se hall identificadn cle ga r demasiado par ellos. Es necesa- tus I' a 'sentencia interpelada, sin cos- nip L p6blicals ell matauzas lllcLpul del Particio Liberal ell Ja- qu
tat mrldo-enn nueNtro Pal.% que hall rin. 'polr 16 tantK que Tom 'esplrItus tas". t1bonico y candictaLo a repircisen- declaulantes. De acuerdo con ella,
trocadn Is endiciada chadadania emprendedores planteen sus pro- Atito rizan Ia sentericia Ins inivni- Ha suscrito at senuclor pur Matan tail te. rcLara. luadmixibLes I" rimilaimminnrteamericana por In ciudRdaniR yecto y sus peliciones con toda cla- ""ON del Tribunal. pal- unanin-lidad. Zas, doctor Hector Pag6s Cant6n, una -Querldo RmIgO Y cOrTEU910ruirio: clones coperanzadoras, come Its, "e
ruban2. Es interested nir A Pstris ridad. poniendo 'el 6rifasis en lam doclores Ricardor R. Duval, piesider.- declaraciones, cuya publicacibo nos I'll aacilengo, ni5torla y conduct produjo, en Las Vlllxx to itlldad
hombres hablar de "nuestrn desti- a ie. ALlrelio Alva ez Maruri. Alberi. ri cla con interlia. acerca del asulito liberal, que has escrito con tu Iarru- de veinte coleglos, con Ime causehechns mis que ell Ins pal bras. Cordoba de Quesacia, Eloy G. Merl- vin ir-o de to ef I a cle Obras P6- Ila, paginas brillantisimmus en Ina Ju- cuencloit tie uneven canticles Capenn", de "nuestrn porvenir" tie na- Prin se refirili concrelamente a no Brilo v el expresRclo doctor Cello- lie" en aqu i1a region: chat, Blanes y deferiNa. die nuestro ces tie alterLr el reguitade del priIn Iinsible industrial del kenaf. Si Inrena. rllya ponencia fvl acelltacia .,ca e mero
ci6n soherana, aludiendo a ClIbs. su ran representative de Is prnv n glorloso partido; el conoct-miento de
patria de adopci6n. en tin espafinl esa manufROurn cuajase Be qLteda- i.niegramente por $us citados compa- de junio.
rian ell Cuba ION nnucho,5 millions nerns. LOS MAS RAPIDOS VUELOS DIARIOS A ria de Matanzas, -dice- rerppl 6, tn nein y alin par MRntener sienapr
correct. pera que no ha podido ell- en union de lam Clasen vivas. cc Ias In unidad, cohesion y sollclarldad d: Con motion normax. que pued@
minar del todo el acento Ingl6s. de pesos que AnUalmente inverti- N' Allies dP Paqar Rdelante dcbeoin institucioneg civical; y de toclux Ins nuertra inAtitucion, y tur, reiRcioneg esPerar" me repitan en on& xentenman ell sacom de yulc y que Re nos advertir qur hay Be darai In sentenc)m tanceros que abogan par el proj;rp- de arnuitad con tocios nosotros, rim cla ests. tarde, y tamblin, canner.
n a N so de mi querid2 region, at ingenicru permit esta apelac16n que hacemoz vadoras,
Carlos Prio pronunci6 On discur- I ;egunda controversy .8niea- Ma en I& otra sentencla imporescapan hacia I& India. On pals qu do respect to de dichas nutildages, tra- Sergio Barrientos. en nombre de Ins principals y &C cc- toots, to del pleito liberal- orthodox,
so breve. sensato, enjundioso, en R bien. It. tinclose de Ili demand del doct ,i v No podia see otra mi Rctuaci6n res
este banquet. Se ve que el jefe del arenas nos compra. Ahor ]a out w siempre haZ MRntenldo. quedari reducide el Iffilria poselecEstaido math may at tanto de as protecei6n a Is industrial Ott keuaf Oscar Alvarado GonzAlez, candid2tv ponsable concorclante ca I a minimatt alternative&
Is no pi esuntarnente elect a represer. Can e 1, ienti- En nuestra provincial de Camagijey tora,
questions industrials, to que It ha de esperar necesariamente 1 2 \ R miento p6blico y con nduc a hon- hellion obterlido Jos liberiileg un reoportuniclad en que ION capitalists tante ell Is rovincia villarena, pe. roda del ingeniero Barr:en- sonante triunfo politico, gracias a Is
pernalte Lmprovisar sabre ellas sin rvtna de4 acpartamento de direction y actuacidn de un je(c tan
cubanos me decidan a acometer esa I Partido evolucionario Cubai n 'o. of u cl
caer en la divagac16n a en to reto- Aut6nticol. habiendo correspond;OV Din a dia, con code folio de lox
explotaci6n, que require decide lue Is ponenciR at repetido doctor Mer ru Obras Ptiblicas. admirado y acatado par 1, 7
rica. Despreocupacto par el aplauso. go inversions cuantiogas y que pre- mis CONVENIENTES SALWAS POR LA b gestion fui bien acogida por el nosotros. Como el doctor Ratmon Zac* tribunalem juridicoelectorales, me
el Presidents me limit a exporter Brito, y que me produce en In MR Vtres a cuatro ideas concretes en tor- Berlin ION riesgos inherentes a todo forma nque l1aa dictada aver, esto oF senor Presidente de la Rcp6blica y din; y cuando, con el triunfo juridi- realize Is liquidacitin del process
do el ingenlero fui cabalmente r2tifiCa- ca en eJ Tribunal Superior Electoral, comical. Ayer, con el recurso de
negocio nuevo. revoca sentencia 'del Prnvin- MARANA, TARDE Y IWACHE. do. con el aplauso tie t dos lam ma- nuestro president el cloctor Zaydin, J. R. Ferntinde7, hay con el de
no a la diversificRci6n industrial y Exhort6 finalmente Prin a locos cial y consagrandn el triunfo de. iR
a solicitar de ION presents que fue- tanceros. Sin Embargo hay me forzado constagra Is victoria del alcalde liberal Alvarado; mahana con el de Ion
Ins presents pars que expusiesen itusti-cupedagogaoy ex subsecretaria el Jefe del Estado a desplazar a tan en GuMmaro, y at dL par termina- liberates contra lam ortodoxos hobomen tambi6n concretes en la expo- de Ed canon, d ctor HernAndez dF ficiente funcionarto obedeciendo a do el proem electoral, para inmediaa] Goblernocumlquier Idea a suge- ia Barca v de kos cloctores Lopez Dv- e nero Hoy, con 12 retirad2 del apesicitin de aus punts de vista y en rencia en re aci6n can el desarrnllo ustua v krngnn&s, aut6ntico el pii- IDA Y W ILTA fuertes presiones political, Intelosa- utcoenbe decUcarno3 todos Is, iLtenel plantearrilentd de sus-demandas, industrial, en In seguridad de que mero republican el 61timo. djas, no en In gest16n administrative, cl6n de Is provincial, y defender nues- lante contra CesAreo Garcia, el 7-1puesto que el gobernante ha de ac- tanto 61 Como NOR coliboradore y (M65 Irnplj*5110%) sino cn la total observancin de ulla Ira partido, de Ion ataques del ad- quisimo candidate que deade que
5 politics career de prop6silon cons- versarlo, queda. un asunto que Plitt. asom6 sW Intenci6n de ser candi.
tuar sabre realidades y no sabre Reitera, el Superior su doctrine. Z D en tus manos resolverlo de in edia- date, con el clespla7arniento de Nick
nq prestarin atenci6n At todo proyecto I tructivon.
concepts vagos, project ut6picos razonablp 0 a cualquier medics La de avei a quo aludirrios, ILite- No me corresponded ninguna respor- to, con In gentileza. y noble uInctitud Ad jn. se abri6 la troche m, Is Zeno tesis generals. Con mucitia finu- que fleirda a ampliar y mejorar ra Is doct ina, sobradamente conoci- sabilidad en tal insolito hecho, que que esperamos de ti, secuci6n del iketa. L2 consabid3 y
ra el doctor Pria aludi6 a lam que aquellas industries que hay propor- da, at respect de Jos requisiLos de !P ILOS MAS COMODOS reFhazo: y conuzea la ciudadawa de La obra de Raman Zaydin, con In.
hRbIan de 16picos econ6m!cns a fi- till provilicia Is verclad en 18 ,Ou_q- r.luboraci6n de todos nosotrus leal y amanerada tacha por la Corte de
cionan trRbajo blen retribuido a la via procedente qLle cleben curnphi, VUELOS DIARiOS! is remoci6n del Ingenieru Bwlien- ciudadania no prosper aunque
Ins reclamanles parn Ins dcrnandas, v sincere, y eDtre ella I& Lays. en pri- sons
nancierns de On modo amplio 3, d'- poblac16n. ins. mers. fila. tim. sido mantener la mLs go.
fuso, manejando vaguedades. sin dice en an considerando el poncriii? El devenir dernostrarli culinto p! de estrechs, compenetrael6n v Im. mills
Contra ]a incinietlid socral no hay doctor Ochotorena:
sellialar In media Concreta que el mAs que Ona f6rmilia: In del "full Matanzas con esta mLdida iosP'il'rl- fraternal uniclad entre lotion JOB reGnbierno debe agumir pairs resolver employment", Como In Haman I "Que ell el recurso ell examen, da en prop6sitos pers nales". presentation del Particlo Liberal; y 351 votos ya tiene en cement
un problems, remedial una at t ua- ecnnornistas ingleser, y norteamer",F tablecido at arnparn del inciso b, 0. Tambidn los Onicos no crees lal, que seria un homenaje- armada "Paquita" Catral en xu JUL.
puell, arliculn 364 del C6digo elecl.uiai, NOCHE SE chs, par Amegurnme el act& de repre
c16n o emprendpr una iniciativa. ESTA CONSTITUIRA justo y noble, el que rendirias tall R
canns. HAY que eatimuIRr. PI agitR in accilin de nulidad que ei vuelos diarlos Con
LA AVANZADIA NACIONAL. nuestro jefe provincial, v a nuestro senilxn c, Le pJ96 Ion tallones ell
DiJo el primer magistrado que. an espfritu de empress, partiCLIIRrmen- mn frariquea. aduci6idose ell un- oviones DC 6 a glorloAo partido. retirando la ap Ia- Mu i ri
gobierno habia realizado un buen te en Is rarna industrial, que es In cases, eon molivo de IR misma -1B (all- It jal, ale6n. Ya a
tn noche, a Jai; nueve, ell Animas lil'in ge bas establecido Imt-.enli
pjcw ii al la banumero de esfuerzos par el mante- que mis oportuniciades cle trabain sal comprendida en el a-Ap 'TAMPA -y Consulado, te IR in C-IR el ast "qe V era
nimiento de las industries exist n- Air a) do' ndri effect mu- Trib..l P1oW4i-& 1 14 IW
constant nfrece. articula 387'del mentado Codign ell te 'Cebre.
tro la del acApate 11, y en otro Is guracift tie ]as oficinas de Is Av n- Con ncioso-Electarsl
tea en el pais y po, el desarrallo de El president Prin he demnstrad o zada NRcional. organizacit5n que se. que declar
6 sin jugar I&,'
Otras nuevas: pero esos estuerzos, ieclikinaci6n
del acipite p) del propin precepts le- 'estift9dicr!
de tacha contra.4064 4i diarlil[ ftbftle deaconconocer bien este problems gal, sin que aparezca que pal- P4 re- .,.NIW YORK gtbT billion publicado, laborari i ten rc on
con ser muchas, no It satisfacen ple- en In mejor disposici6n de resol. claynante -me hubiera alegado y,,-'P! saxnente It favor cle Ili candidatesr, rreligionario y- jMW,,43es; red Cliir- B's-IM'-04
y esta'
nkeekente Un hombre convencldo verlo con espiritu de y en bacia quE en todos esos easels Be L, sin cimblo do ovi6n presidenclad en 1952 del actual mi- Cie. y RandulfC-elecWrapreaentante en i i;mmu ad. qu a de
de que s6lo aquellos poises indus- el riftincro uno? j ;i,
favor del verdadero interns acio. lizara previamente, en In correspon- nistra tie Defense doctor Rub6n de en mer
trialmente desarrallados Le6n. Nozotros.lo esperamos'de tu almor
Pueden not client %,is. Ins repa rns ye pro estas Con motive de- Is inauMmicit!in tie RI liberallarno, de tu borripenctracift
consiguientes que exige. omot elemento tie la, accirin puesta cn ejerci- Cate local del autentAcismo babanero con In politics, y Is dirigencia libe- Largamente 'Ayer
in, el articula 343 del texto lega; otran, en las senteCi2S del 18 de u- consiguientemente, produce declatar me ofreceri un ponce. parm, el q c ral de nUestts 'Orovincia. Tin horn de en el Sinitic -01skk is ntes mencionado, sin In cual no que- tin de 1946 y la de 25 de julio il ti- con lugar lam recursom de apelar-6n hen circulado Drofusaz invitaclo us trabsjo y superael6n. Ya fs.116 el Trl y Antonio M OIL, 710 Insistese en que sea credo el 'a debidamente preparado el recur- mo, recaida en el ratio 35 de este ailo; estaolecidos par Alberto Aragontis 3, del president del citado organism, burial. Tjnlkmomo todos en un &bra- ocurre nada, el .,Imd6ftitli o
so, y cuya ornisitin produce el efFeto todo to cual hace que sea inadniisi- Alicia HernAndez de Is Barca y sin seficir Roberto Simon. zo, y apresthrilonor baciR el future ca Int cendent. W
cle impedir la utilizaci6n do In via ble In reclamaci6n. lugar el tstablecido par Josti Rarn6n con el noble y Cordial espiritu q
ue ras
na en asunt gi
C cent ncioso-electoral. todo ell or- "Q c en m6ritb de lam expti,-,sto pro- Fernandez Sanchez, y consecuente- siempre he inapirado Miestras setmum' ipio de lpnacio A grwmonte tie Con jut-isprudencia de este Tribu- cede declarir que el recurso ell exa- mente, revocar ell tod 2s us parien Agasajo de telefonistas stories. dequiera.
list a ese respect, niant(nida, entre rnen era inadinisible de origen.-y, Is sentencia inte,*pelada, sin costas". Y ell ]a conflanza de tu gesto. nos
a una conipanera que Lie reiteramos con todo affect y isimpatia,
De crearlo anaigos y correligionarlos Escribe Mon Catranto
le seguiri en turno el de Catalina. ha graduado de lillj djCo Firmados. Marcelina iiartinez To- cidez secill del I=
me: "No' .; , Ir is
pla, president del cornit6 ejecutivo
A ca lill I b IDS
Aplazan el acto popular del sibado, para el 13 yer Be efectu6 ell el restaurant del municipal liberal tie Santa Cruz del cer e-. It Jim re, c
Capitullu tin sencillo y cordialim-no Sur y representative a I& Cdansla; adversaries, -Y baudi W ite.-Issi's
Par causal Imprevistas me suspen- alcanzado par 1. referida asociaci6n agasajo, con.,jisteirte en tin ponch"e'de Alfredo Vald6s Lopez L6pez, re- goo., .
din el acto p6blico que habia de te- 'n lam cinco meses que Ileva de cons- honor, ofreeldo par mum companies presentante a, Is CAmara: Miguel A.
ner lugar el sfibaido pasado, dia 29. (ituida, Be pospuNo para I Plaza Martin, representative a Is. CAen el pueblo de Catalinsi en esta pro d a una telefonista de la Cfimara de
- 13 del actual agosto. ratificin."""ll. Representatives que ha Ilegadu -i doc- OnUra: Jos;6 Salas Miranda, alcalde Frases que merece et
vincia, Z dosec i turarse ell Medicina, Is seftora Euieli- electo de Nuevitas: Mario Martinez Hay gente en Cuba' 4 TO
ganizado par Is directive invitaci6n que los vecinos de Catalina
de IR Tapia, alcalde elect de Santa Cruz regalb de un tfaje de. a*'.
acl6n de Mejoras Loca- hicieron at minis(ro cle-0bras P6bli. n. Alba Labrada de Pifieiro.
les, que preside el sefior Rafael Lima- CAN ingeniero Manuel Febles. pars
Lopez. estimado compahero en 01 Er- que asista con nlras personRliclacles 0 Las telefonistas obsequiaron -4 NO del Sur: Miguel A. Torres Rivera, al- dillo. 7
rindis Y que es alcalde de ese compafiera graduadi con un estw-he calde elect de Gukjmaro, Brinesto
rri. emen t6rmino de Gil A- at nbieto de Comprobar el prngreso de instrumental de medicine general GenercNoi Vega, La.70. alcalde de
de In Poblacion en cunnin a obras s, ginecologia, especialidad a la que Ciego de Avila reelecto y Pablo PonItado acto. resurnen.;jdal oxito control?, y reafirmarle Bus despas piensd did seen..
lie icarse.
que me termite Is construcciin do El hornenaje estuva realzado con La contestaci6n delgr. Lopez 0 ,!
REUNION ESTA NOCHE DIE In da(rretera a Bainaa. que es de on- In asistencia delpresidente de Ii Ci- Espinona
AUTF mars. doctor Lincoln Rod6h Alvarez, Queridm arrilgos y correLigionsurios: Direcii6ifi.ite
faltan par Ilevar a cabo. MAN ade quien momentor des ui sme b r h- Ile Teibid. vueztr. dewts, 7 afecAutdritictas libres de lois barricia ba-lante, mejor dicho, en breve, nos y. m "a,
banercia me reunlrin eats. noche, a Its I el Norte en vii vaa icn tuosa carta-apelmici6n; y Como libe- Con motiva- e lia
_ -1a
ocupairemos de to mucho que he he- Aderni. del jefe de, Despacho de Is ral. di toda Is vida, ctife ha. ostade formuilada. te el,
nueve an Virtudw ri mero 1. mitos, Cho la 'Asociaci6n aludidd par impri- CAmara, pot guatituci6n, Behar Ma- siempre al serricin de nuestro glaric. 0
s an
fin de dejiLr constituida In ABocja_ mir Xrofreso y blenestar a "Is tie. riano 11PUerte, participation del acto ro 9 :bernacift ct r Tebe!lid
e as naranjas dulces-, do Wadewo vuestro recono- ge, de Haya par eces,
citin de presidents& y secretartos de rra v hay. funcionaricis de Is Cimara ZOmo el rim, n a. MIS cadres, desde I& cuna lam localidades di Iterill5blit
Luttritiew libres., tn estas columns, nos cehiremos at jefe de direcei6n tknica del Capita- Me enSeftaro, a iLm&r t
caso e!specifico de In creacl6n del defenderme y el sentido de que -dieeta
Se he anunciado que an Is dire Ila seflor Bernabi Colete, Julio Ro- sacrifiCarmp par nuestro Palticio Li
va, figumirilLin Como pres ell- Municipio de Catalina, esto sm. de on I
Idente de ho- driguez Ayala, Dr. Jacinto Macizis- bermil. Lo Ilevo en Is raingre, en el ca cial no me publicaban Ica ekct4w4,
restitucl lih. pues. Como hemaN re- Crescencio Torriente. Juan Jim6ne7- raz6n y en el cerebra.
rim el doctor Ramon Gr us San Mai d requerimientos de lam :d1stintos jiii;l,
till, el alcalde NI.oJjs IL ry- Pill a. Catalina fui t6rmino en Ili Aurelio Urgellis; periodistas Como Tuve Is satisfaccidin de ser pioneer gados, Is three 'Otl ,
Ca tellanos epoca colonial. suprimiAndose por el tore de Is Gaceti
el doctor JosO DIRz Garrido. Rafael Elitinger. Rogelio Roig, Angel
gobierno intervenor v. Como lam- tie Is. direeci6n Politico del doctor cial visit el sal6n cle trabajo.de,16i
bilin hemftN dicho. pen'de tal restitu Pubillones y Eduardo H. Alonso: Pe- Ram6n Znydin en nuestra. provincia periodistas de Gcbernaciim
dro PifieLro, Roger Queralt y otros.
c16n del Senado de la Reja6blica. pues camagUeyana, y hay, Como ayer, me
Otras noticias delaS I- CAmara de Representantes to npro- Los teleforlistas de la Cimara Ofe- siento leal y estr6thamente vincu- cerles detalles en xelaci6n co
bA en 1943. Para sus vacaciones de lia Ricard, Hilda Madan, Rosa Bj&n- Iado a Su Jefatura. Par eso al recibir quejas.
!.u del Cafial, Aids Acosta, Carmen
actividadespoli-fiCaS El t6rmina de 11-nacio Arrarnonle ca la cartiL vuestra, convers,6 largamente Declat-6 is 'direct que en In riiA
Carnero, Lux M. del Cueto. Catalina
Fines de sema- con el doctor ZaycUn, y le express, to
Los seficres verano o Garcia Lanuza, Gloria Recio de Cn- Cars'
Rafael Lima, Alfredo yoria de Ins cascis lam quejas de -16i,
Vald6s Bacallao. doctor Travieso, ION abors. ratifico a tLstedes, cuRndo
Fra sio, Emilia Padr6n, Amparci Le6ii que ijustas. ya -4fi
Nelo Muhiz, el Udell democrats, lie vrga, Oriol Quintero, Darin. Bal. me Pentilove MejJa de Cordero. Gec)rgf* Be me lIaLmo 0 se me pide algo it nom- shores juices son in 1
Cixdenas, Ya Ina inklacio lictva earn- Pllrez, Morales y Janina iticansa- na, el cambio de lugar es G. Ferriol, Joaqi. Ina Blanch, bre y pars. servicio del Partido Libe- [as edicts a requerimientos pooovr...
I I na que ellos me quejan de que no Jng
nRhR nolitir, eon miens a fl-O.._ ibles luchadores pal- el progress cle Bl'"" ral, yo slempre respond prescrtteca Gonzilez. Adelaide Sanchez, Lidt. W -t- trinrif. --T.1he- h- iilr% . .. A
"OCXVIII DJARIO DE LA MARINA. Viernes, 4 de Agosto de 1950 Pigina 8WM
Cr6nica Habanera
Aniversarios nupciales if
w w/ El baile de rnahana,
U nsaclonales Ofertas -Nos complactmos an felicitar en s6bado
esta fecha, par cumplir treinta y
Cuatro, alias de casados, at sehor On.
Ur del'Pozo y a au bondad0sa expose Mahana, g4bado, &a abririn de nu,.
AR I CJU Lo galones d.ltodom lag dominos
airgot Seiglie, V6 lox
Para el HOGAR del be nearly Casino Deportivo IWIe"
-At grata aniversario de sus Bad.
de Esmalte, qua me traducen an die de La Habana, en Playa Blanquita.
636111 afiox de vida Conyulr Para In fiesta qu! anuncia aquel cen.
el senior Jos6 Ferrrr y su t. Hagan irn d. d iversiGnez de In Primer. AveV 7
a ingulda nida del reparto Miramar.
esPOsa Millie Mendoza. matrimonlo
-uy' estimado an ants sacledad, 'r Fiesta grande, hermoslaima, plena
-A de aliclentes Y sorpresan.
a Bus Bodas de -'Enca.le-trece
606 do feliz enlace-sirriban noy el Coma Ps Be b1do. Is Directive del
Casino tam6 el acuerdo de celebrar AJ6.
querldo compaiiero de "Alertall Fran. durante toda la temporada de vera- 0
jutdo pdra j Cisco GonzAIcz Diez y .. arrival, no, apart de sus tradicionales fie&. 0
do at (rut4s, tam dnminicales, 1
Pass Fredeavinda Agullara.
-Tamblin tes ballables lot
as C ristal ne. at arquitect maludamom an este die Inartes y Jueves y un &ran belle de
0 Raill Martinez Vargas y solos c4da primer sibado de mes.
auxu esP058 Hortensta Rivera, Para este do mahana se ban ve.
yado pintsdo
am n1do hacienda grades preparations
A Marla.' I JA lonefeltiltejan at d6elmoprInter ant
rits y.6 *ago,: line, Comenzark a Ins diez de Is nochey
Para terminal a lag cuatro de Is me.
v rsarlo de cagados-Bodas de Muse3.49 'felicitaci6n. drugadadiy serk amenizado Mr Is or.
Perot lotion nuestra
esta lag Hermanos C ro y la
aun Matancers.
Del Habana Yacht Club
Grande to El banquet de esta W Iwo Mr wo"M
ne conq u des lixites, via- 9=0wj
Uta 1 irm"nueva Directive noche
at Hab con lag tiesana Yacht Club
as veranlegas qua egUn ofreiciendo
a ,, numeromos asticiac!014 En el Vedado Tennis Club 6eg I n
herons anunciedo
Bombonera La Colloids. informal del Pamado ai- t noche, a r se celebra-ri ante
bado result un triunfo ma n garli ae lag ocho, at be- At Primer sorbo de V-8 con so
latcaja con no s6lo par Is numerous co quete a on r de lag sefiores H nfine trat aj o al r Is ani- ry Fernindez Silva. Juan J. A ivarez rico, sazonado y apetitoso sabor
claM In d16 rea1g, zinc P0 -Curren.
on q,, Francisco E. L6pm tr figures
reliewdi con or- an conocid2s an at giro em ffu familiar exclamari: -;Pero qu6
en to 0 moment zevististico Jibuio a In arlstcleritica l, que acaban de ser aseendidos de car. deliciaso! Este incitanto y ugesU
eiv
iociedad Para Is comida de en sun relPectivas compailias.
an c.lores. IVIdao n gran number de adhesions se
rrespondiente at segund. a Co. tiva preparaci6n combine gratames. de ban recibido Para este bancluete, que
Seri at die doce. promote resultar antmadisima. mente at jugo de 8 vLgetales y jb,44
3.99
Idual modelo Is, tan contiene vitarninas A, B, B2, C
La orquesta Casino de Sevil
gustada par nuestro p6blico, tendrA
Jor&Jo. Fiesta aniversario calcio y hierro. Da mis iricentiv.
K on be su cargo amenizar el
liable, an at que tambihii romgraarmin
parte otros dos conjuntos Esta noche, a partir de ]as diez, en a lag comidas-muy bueno tamles. musica. los salons del Casino Espafiol de bi6n entre horas. L)
NumeroSos soclo, jr La Habana, en Is playa de Marianna
ealin hecie y Bus families ya se celebrari una gran fiesta dispuesNUESTRO SURTIDO EN OBJETOS DE do I reser"ciones. ta par Is Asociaci6n de Alumnae y
-AW gNOS, Y ex Alumnas del Colegio Estrella
LAMPARAS ..ES.- EL MAS Simpdtico enlace Para conmemorar lag Bodes de Pla. Ilb-1 --d d d. l ,
ta de Cliche asociaci6n.
DE Este fiesta, que prontlete resultar
CUBA. ayer me Ilev6 a Cabo an Is lilies Luquita Alvari de G6tnex Gonzdlex brillantfaima bajo todos sus aspects.
CQMPLET0 Y ORIGINA1 A lag sets Y media de Is tarde de
is de tendri muchos y muy poderosos allMPRUEBEL0 UD. VISITANDO NUES. SancJuan de Letrin ]a bode de Is Arriban an eirts. techmi a mom Baden do Lot&, quo me iraducen en dies clients, par to cual reina un
to Me- allies do notable dichs conyugal, at doctor Carlos F. G6mes Gonvilez, at entuBiasmo at Is e dad hab nera atra live sehorita doctors Mir, I soci gran
'TROSi.SALONES PE EXHIBICION. con at Joven ingenie- notable cardl6logo qua do tanta tam& disfruta an nuestros circulom clenti. a
rrero Amieva, Para asistir a Is misma.
ro Andirks Diaz Barreto. ficas y mostales, y me esposs, tan Interesante, Luquits Alvark La famous orquesta Los C
Para onto 'enlace Iuci6 de Esf.8fia anneniz havales
el tempi Con tat motive, much&& demostraclones do affect Ilegarin bay hints, a, ari at programma
ION emposos G6mes-Alvark, a I qua n doze con a aplau.
dominico un artfstico adorno floral bailab ternfin 66L@ ff)
1, 05 On place saludar.
abra de "El Finix", at gran jardfn # dida orquesta de lag Hermanos Cas- L Confie en
habanero, cuyos maestros combine. troo el conjunto Casablanca, tan
ran con su buen gusto de stempre La boda Belmonte. Yega cel rado.
gladjolog grades del are man- Salaries, terrazas y sardines, osten.
ta y an I:rge1nada nupcial. tarin un bellfsimo decorado del jarPara mailana sibado esti con6er. jefe de Is oficina de Publicidad de din "Vogue", at acreditado ed6n de Creating gruPos de areas an el ton- teda an Is iglesia de lag Padres Pa- Comunicaciones. In CBIZRda de San Lizaro.
do e presbi erio un a vestibu. slonistas an Is Vibora una boda muy to, donde se inicia a la men a, traza- simPAtica. EAR boda seri n lag siete y media Resefiaremos esta fiesta. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL 01AR10 DE 1A MARINAi
da 6sta par espl6ndida sit bra de No as otra qua Is de lik nefiorita de Is noche. (Continfia an Is. pigins, NUEVE)
DEPARTMENT lana verde. completaban el bello tra- Mercedes Belmonte, encantadora hibag A del sehor Andr6s Belmonte y de
6 eyisita ere su esposa Mercedes Atienza con el
STORE tr. ex acl6n de "Et FA.
nix" fu ramo de in novia, tejido javen Renk Veja y Vega, hijo de un e -cialmente Para ella a base de compafiero de edacciOn muy nations- W 1g,1
Neplitno 307 C'PL il
laveles blanco Importados. do, el sehor EstanisIgo Vega Cabs-,
Fungieron de padrinos Is sehora Ilero, y de su esposa Is sefiora Ciin Blanca Barreto de Diaz, hermana Pa. dida Rosa Vega.
litica del novio; y el senior Adalberto Este ceremonial que promote ser
I N S T I T U T 0 C U B A Marrero Amieva, hermatio de Is no- muy lucida serk apadrinada par el
COLEGIO ACADEMIA NACIONAL via; en tanto qua firmaron Como tam- at sehor Belmonte y Is sefiorA de
tigos, par elia: B. Ladr6n de Gueva- Vega, habi6ndose designado testi
Ablorta la APERTURA DEL ra, doctor L. Dominguez Castellanos, an ;ombre de ella: Doctor M.A'ss
doctor Jorge Pine y doctor Jorge Do. Mills Solsana, doctor Oscar Fernfin. MatricuIct dead@ CURSO minicis; y par 61: Ingeniero Jose Sust, dez de Is Vega, doctor Andrk MaAqonto 14. Lunes 4 do Soptiernbre Dario 66nzilez, ingeniero Arturo ria Lescano y Maz6n, president de
Fries e ingeniero Gonzalo C. Docal. Is Sala 'de Is Audiencia de La HabaPRIMERA E'NSERANZA En in bbda civil. dieron fe, par Mir. na y et doctor Juan M. Vega FuenBACHILLERAVO ta, In doctors Hilda Alonso, doctor tes. Y par it, lag sefiores J A IgnaDelia Alfonso, Emilio Santiago, Mi- cio Riviera. director del DO IO DF I N G R E S 0 S guel Manzanero, y doctor PlAcido Lu- LA MARINA mefior Rafael Martin.
PUPI[LAJE "T griz: y par Andr6s, at doctor Ma rcio, docAmbas sexes director del Banco del Come
Nervicio de Omnibus. Lealtail No. 160. Telifono A-9991. riano Garcia, Federico Le6n, Jesfis tor Pedro Luis Subirats y Rubio, aboH A B A N A Campos, e ingeniero Leonardo Enri- gao y notario do esta ciudad; y at
quez. senor Armando Suirez Lambs, de a;Felicidndes! no do Colegio Provincial de eriodistas.
0
La boda civil se verificari an Is
misma iglesia, despu6s de Is rellglost y tt stilioarfin par. Mercedes: lag
0.j 0 seftores: aerto Aldams V*14 vla,
dUe Carlos V-egry Vega, 40tor"M0161110,
it doctor orenzo a- Exenjetedir va tldo
a drljIii ez;!Fuigntes;.A,.su veipjorin3estigo r' RenL& lag seftr6s. doctor der'Cropi CbrAi9dido. Ra6n Gatiirrez director de
J..165 aria Lefai an ComurAca- ro artificial on .01 *scot@.
00 IR Cons Amarillo, acquo a I I I a
grat, clones, Ult- rzdoc or Jos6 Antonio
Pascual seno Cis ilez, I Del 10 cl,19Mod. 33-438.
Pste Suire y Jag G. Ganz
de e
de
JUEGO Ceremonia nupcial
En is iglesin de Monserrate, se Ile- 7
v6 a effect an lag primers h9ras de
Is noche de antler, la ceremonia nlipCUR- cl; j que deJ6 unidos a Is attractive
senorita Nenita Rodriguez Dominicis
v at joven Juan Manuel Quintana y
Brunet.
El Rintiguo temple de Is Calzada
de Galiano t 6 objeto de una artis.
fica decoracign floral par los maestros del favorite jardin --milagros".
0 del Paste del Prado, quienes combinaron an at ara stints, clients de gladiolas blanco, que lograban un primoroso contrast con el brilliant verdor de 139 I0Z2nas Palmas nrecas que A
hacfRn de fondo at retablo.
La senda nuptial estaba trazada
gor to doble allombra de lana verde
'Milagros".
Muy bonita lucia -Is sefiorita Rodziguez Dominicis bajo su "robe de
tiancde".
Coma complemerito de Is mistrial
pdrtaba un finfaitno "bouquet" cle fi 0
claveles blanco y "bouvapo caos
ria7s an otro acierto de "Milagros" Btnsds -do Opall blanto realicide
k-; Fun ran de padrinos In joven gefiora Vearla Lulsa Quintana de Sen- par corl*fo bordado on Wares y pi.
rra, hermanR del novio; at doctor p(5ur. Tall6s A, 5 y C. Mod. 102-194.
Rodrfguez Guti6rrez, padre de
Los testigos.
Par parte de Nenita firmaron el
doctor Fernando Dominicis, Is doctora Hilda Kourf, ]a sehorita Maria
de lag Angele3.Ochoa y el doctor Ra- 2
miro Dominicim; y par Juan Manuel, Sesic"16 N fresco
ton mefiores Eduardo MorenoN UIE vesticlo do Shantung boige,
Manzano, Benito Lagueruela y ar- roso, ozul, aqua o mosto.
F zo, combinadc, con blanco.
fic S
lox Sendra.
Plicididex. 10 19. Mod. 30-496.
.'Tallas extra, 22-25, 3.69
A146 CXVW
Pigina OCKO DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 4 de Agomto tie 1950
Catolicismo Delegacion cubana, de los Caba* fleros. de Colo'n Para la Muier y el Hogar
interioro) 10' de New York
que concurriri a la Convenco'n Por Maria Radelat de Foatmuffs
Vibracioncs del Vaticano Progrania tie los actoo a Sicte Sfibados a la
A ROMA por todo. dice oil still- ca tie los reyes Ilegados a Roma co, que, me celebrarAn en El circular Virgep de la Merced 1A Moda actual
guo adagio esparml Y a Ron a motivil del Jubileo es corta has[. -Ei saintisimo me encuentra exportodo del ret'anern me Ila conver- shorn finest tie julio, pi-inciplos di aIIJe pesto esta memana an Is ifilesim,
tido hay, ell est. estremecido Afio agostol, se halt postrado a lots pit Ila citidad. Datilis en ou 1glesia
Santo, en unit Roma por todo con del Sumo Pontifice lit Reina At,, las cinco do In tarde habri recon el cuerpo y alms tie millareb y de B61gica--que Ileg6 no lia nitich- tie ZI Salvador, an at Cerro. A
el coraz6n, con el pensiamiento y tire tie Bklgica, el rey Leopoldo III SECCION CATOLICA zo del santo roamirlo, letardas, Con gran solemnidad me ban cobendici6n y reserve. men2ado of pasado dis 20, log solemmillares tie peregrincis ide todo el confundido con otros peregim, n sultos tie log State Sibados; en
mundo; v en una Roma tie cual- en tren, a Roma; lit renia Victoria ,EI 'gitilio excul5iOnnitit que Para honor do la Virg,. do L. Merced, en
quier mod. tie otros peregrines que Eugenia. tie Espafia, y Is exempt 1,,1 it lit Supreina Convenci611 In- Mi8a solemn su iglala tie Cuba y Merced, coma
empleando Ins procedimientos maim ratriz Zita, que gon6 ell Jubil"' d, Caliallel as de Col6n celebrarA en el -A Ins 9 de Is matfiana, en Imi preparmc16n a su fiesta anual del 24 extract s tie locomoci6n no ban que- trasladAndose tie In ciudad en tim prcsell e me estilt or. iglesis de San Juan de Laijifin de septiembre, organizadox per In dis ell New York, rectiva de Nuestra Sefiora de La
rido falter a Is cita del Padre San- reside a Roma en un vag6n de lei- gailizando la delegac16n cubana a tit- en honor de Santo DornIngo do to. Un capitulo importance en Is cura clase. La esposa del Caudillo clio magim C ellto cat6lico, elvico y Guzmin. Merced y de is quo @a director el
R.P. Inoiencio Murillo, CM.; prestanicdont, tie este Aho tie Gracia. es Franco, el Conde tie Parts, preten- coil, podra guzir del extraordina- merits, seflora Maria Zorrilla vJuda tie
)ara
el contemplar las curiosas forms diente a Is Corona de Francis, mu Im Jjlogriolla line r Ins delegados Cultog Milagros- tesorera, sahorat Dolores
que ban empleado centenares tie meroscis principles extranieros pet k --u-tes Kleparan los Caballeros Agumbeffs tie Carmona, secretariat, med., C'ol6n tie York, del cual da- -A Ins cinco de In tarde, en Is
peregrincia Para llegar a Roma. Los sonaliclades hispanciamericaniss, I. to- bov los siguientes advances: iglexia del Sagrado Car z6n de Acrita Maria Gart6n y Camarera, meprocedimientos son tan varms como cetera, etcetera. I fiorm. Margarita Contreras de Beck,
Is imaginacibn humors. Y ell todo Dos presidents tie Rep iblica bar. Agoto 15, martes, a las 8.45 a.m., Jesals, par ser primer vionnes con el siguiente program: lall tit.sf:le por lit Quints Avenida. do mes, con exposicitiln de SU
el!o late una alegre confianza en llegado igualmente at Vaticano, it escic Is calle 35 basis Is Catedral Divine Majested, rosario, pli- Tod" lox sAbados, desde el pasaD y un emocionante servicio a Is ganar el Jubileo: el tie In Rep6bll- de San Patricia, participando todos ties, bendicitim y reserve. do 20 de julio h-sta el 9 de septiernIttusa tie Is lglesia Cat6lica. ca italiana y el Presidente tie It-- los delEgados y visitantes. sat coma bre, a 1" 8.30 de Is matfiallstoV
"Jeeps", caballos, patines.-Has- lands. M log S a
inistrost que ontentaban Is uniclattlet; tie Is pOliCi2, bombers sa- cantaida y ejercido de tr
is shorn el viaje mAs curioso rea- representaci6n tie sum respectivo5 nitarins, Ejkrcito y Is M rina Habla el Padre R. R bodos, termInAndose con salve. N
Mereante co sum bands tie mOsIca
lizado a Roma con ocasi6n del Afio jefes tie Est-ado no han faltado tam- delia ozas Los Intenciones do log Siete Bililmocasi A Ins 10 a.m.. solemn miss Pontiti Cla Gral dost son g r
Santo to detentan dos peregrincis poco en Roma con 6n del Ailo cat ell Is Catedral, presidids. por Su sobre la Escu, sigulentes rrsonsts:
mudafricanos que salieron tie Jo- Santo: el ministry tie Relaclones Julio 29, 'Zorrilla vlu do MIEmmencia Francis Carderial Spell. resident. Agosto 5, Maria
har nesburgo, ell el extrenio meri- Exteriores tie Colombia, Sr. Sour- mail. A Ism 12 m., recepci6n civics Ef prexbftero Manuel Rodriguez 4= 11 Srstt6n. Agosto 12, Eliss 3rer V,
dional tie Africa. y cruzaron en un dis; el tie Espaiia, Sr. Martin Arka- at. Rozas, dinfimico sacerdote que tiene nindez de Castro de Sarnuel- Agosto
en el Sa16 i Georgina del Hotel Si
"jeep" todo el Continente negro- )a. etc. ler. cartel general tie Is Convenci6n, a' su cargo decide hace quince afiont
William Ins fe Father Rizo de Trueba. Agosto 26,
desiertos. sel as. peligros sin cuen- Pur ultirno. Ins peri6dicos roma- cc.n asistencia del Hall. ligresfas tie El Cano y Arroyo Irgarita Gast6n. Septlembre 2. Ele- 14
toPara flegar a Is peniri ula na- nos acabari de celebrar una "en- ODv. ei. alcalde tie New York v Arenas, donde ha realizado utna la- Tie Mora Y septiembre 9, una devote
bans despu6s dp lit travegiz del cuesta" obre In mais bells peregri- ouits altas autoridades. A las 7.3b bar digns cle todo encomio tanto en tie Is Viigen de La Merced. Atlintica en barco. y postrarse 9 na IlegaCa a Roma. El m yor nll- I'll, hariclaete de lit Convenci6n, en el orden material coma spiritual, El director, padre Inocenclo Murilar (a l -alon tie baile del Hotel Stat- estA en Is actualidad tr2bajando feP1 e, del Pontifice, en Is ba. men, de sufragms to ha sterilado Ila y Is directive. invitaxi a tan *osilica de San Pedro Los dos bra% os mia filiptow Rosa Gonz6l z. Pero lei, brilmehte par el logro do Is funds- lemnes cullas ya tradJcionales on Is
De Ins olros nunieros del progra- c16n tie una Academia Gratulta pasudafricarms tardaron loss tie tin ell conjUnto han sido las eespafinla ma tndos niuv atractivos Ins damas ra el pueblo tie Arroyo Arenas. Para iglesia tie La Merced tie La Habana. mes ell so dilicil emaresa Y las 1) is Fri rinamericanas Ins que tentirsil unt, 'especial: Is' exhiblei6n brindar a Is juventud tie dicho pue.
bollo ban Ilegado centenares mayors elogmil han despertada ell tie modas sefialada Para el mic4rcoles blo, Is oportunidad do adquirir gra- Cultos Solemn" en )a tie peregrines de Italia. E 111CILISO las calls romans. 16. a Ism 2 p.m. en el propio Hatel tuitamente conocintlentos que le hagan un cludsdand fjtfl R 12 Patria. lglesia de Reina
una peregrina alemana. una conde At llegar noscilros at despacho Psas, tie mis tie sesenta afics. que ha Este afto crumple Is biblioteca va- El grupo tie excursionistils tie Cu- rroquial. charlaba con un caballero a recorrido dos mil kil6metros en ca- ticana el quinto centenary quien le deefa: "Es preocupaci6n Par ser primer viernes tie mes, cebalgadura Para Ilegar a Roma. y fundac16n. Este quinto centenario, ril delenitindose en WAshington pa- constant Para rill, observer tantos lebra hay Is iglesia del Sagrado Cce en el ra Ilegar a New York el lunes 14 y nificis y tartan j6venes sin prepare- razdn tie Jemds, tie Is calle tie Reins, que h uncis ding recib16 en una par efectuarse precisament emp ender el regreso el 21 Para vi- ace a febz y i6n a1guna intellectual y con bastan- sum cutting dedicadas at Titular de titdo las Iglesias romans el veto do 25 9Afio Santo. entrafia un sitar"Mial-i y llegar a La Habana el te ausencia tie formac16n religiosta. cho ternplo, comenzando a Ins 4.30
las oblata.s. 5111911lar coincidence. Porque fu6 26 Los viajes me harin par el vapor Comprendo que' Is primers leccilim pin., con el rezo del santo rosario,
Mis tie veinte mil peregrimos ban con Ins regales bibliogr6ficos trai- "Florida" y ell el tren aerodinAmico
trasladfindose dor, a Is Ciudad Eterna par ]as pe- "Miamian" de iormaci6n intellectual y religious letanias, bieve plilfica sobre las Intenganado el Jubileo Los pasajes, hateles y pa debe ser recibida ell el agar Como clones del mes, a los socio3 del Ap
desire sum residencies a Roma en regrinos del Afio Santo tie 1450- sees. estin incluidois en et costa, tie fs
Is primers moral, en Ins rodillas ma- tolado tie Is Oracion, par e-1 director,
descu- Is excursion, tie $199.00.
biciclets. Unt patmador tie Milan ha sun America no hibia sido Los intere- dres. Par desgracia, muchom; hogares, Revdo. padre Esteban Rivas, S.J.,,
salvado Is distancia-entre Is Cituoled bierla-con log que el Papa Nico- iados que rian no se hubieren ing a no entienden tie testa, a careen bendici6n y reserve.
lis V imci6 Is extraordinari-a colec- crito, hi n tie hacerlo antes tie maEterna y Milin con un par tie pati- fiana, dia 5, st demean asegurar su tie tiernpo pore to primer; dfgo pa- Durante el mediodia, harin us
nes. Y dos nificts tie Verona Ilega- ci6n tie 8W mil libros y manusen admisitim, dixigiAnclose a log Cabs_ ra to primer. par que para e3parcir guarcilas at Santisimo, Ins soclas del ran a Roma en patinete. lost que hay forman Is biblioteca Ileros de Collin. cattle 12 esquina a Is semillit tie Ins verclades eternal y Madam models qua aparecen pars, ell otofio a lox moments de viaJar a etrw poles, on dos mmedelas realizades
Reyes, presidentes-La estadisti- vaticana. "I], Vedado. F-4390. tie Is moral, log padres tienen slem- Apostolado tie Is Oraci6n, debiendo on faille negro y Shantung del mmisalle tono uno tie dos plevas y el atre adornade con betsuft de brillaintes, qua
0 cman un uen education log firmer la libreta a 12 entradst, responded a una factions firiama de New York.
grueenas anosejos y log buenas ejemLucidos actos celebrarin atom tie ellas mismoS". Y prosegula el
La Gloria de ull Patriarca Padre Rodriguez Rozas con entusias Reglas Socialeg Cuidados de Belleza
hoy en S. Juan de Letrin mo: "Ell El Canoe me gracing a Dios
hemas finalizatic, uarto curso tie Un caballero que va acompitfiado ]Ell Is actualicimad el papel de car- La elegancia y mesura en Ins, movirnientos no s6lo sirve pairs lucirme en Is Escuela Parroquial Gratuita tie una dama a quien no Is une pa- is tie las personas quo estilin tie Ins salaries a recorder Ins calls Ilamando Is atericift de log transeOntes.
Par Bar hoy Is festAvidad tie Santo 97 nificis que ban recibido el paricalel fenteitco a una intima amistad. no luto riguroso Beva un borde ne- Un studio cuidadoso tie nuestro cuerpo y una comparacl6n, tie log moviDomingo tie Outzitrulin, Fundlador tie Is ensefianza hasta el sexto grado in- Is toma del brazo Para cruizar Is g a surnamente discrete. AderriAs, mientos mis necesarios que debemos renbut nos permitirin., adem*x-de
Is. Orden tie Predicadores y del San- -z,,, ri w4brayar que no e3 me- no ofrecer attitudes y figures grotescas, realizer nuestro trabajo con maYor
elusive". IC6mo sostiene usted Is Es- calle a pasax entre un grupo ume- convie
to Rosario. me celebrarin solemnes -31 man
cuela. interrogamos? iSon los maes- roso. A to surno colocit su no de- nester siquiera ese borde. descanso y sin demanclar grandest esfuerzos at orgartismo.
cults en ffu honor hoy a Ins 9 tie In bajo del codo tie Is dams, con el Canviene recorder que en un catros del Ministerio tie Educaci6n? "No Las nlujeres que realizart algunos menesteres caseros--Lcuil es lit qua
samiento, ya lujoso a sencillo, Is
M111fians, an is iglests tie San Juan %a 11 senior, son maestros particulars. En obicto tie dirigirla. no los hace ell mayor a menor escala7-no siempre Ilegan a profundizar
de Letrin. em
Habri nalsa, tie ministrom a toda 0 cuanto at profesorado, conserve y tie- V novio ofrece si I re bra- madre tie Is novia es oficialmente sabre este asunto y perminnecen arenas a las multiples ventajaz que tie 61
mis gastos qua una Escuela ocasitina, zo dellecho a Is novi air f s t a aluleep a a . IA4
arquesta y voices, asistiendo ladles 1&3 log tiene que resolver el que habla, ]a Iglesia, del brazo d echo d Pa_ Is duefia tie cans. Esto, aunque me se derivan. No hay que trabajar agobiadas; no es njecesang e3agir a
asociaciciiies establecidnis en este tern- qijo el Padre Rodriguez Rozas. y no drino, a sea que to tiene a su 12- recitia a los invitados en casa de extremidades attitudes y movimientos tan bruscost coma dolorroscis.
plo. sin gratfiles dificultades. Personas quierda. parents. a me realize Is recepci6n Otras mitijeres, ell cambia creen que Ins Inheres durn6sticas deben efec.
La parte oratorio, le ha sido desig- El ama tie casts debe preocuparse a as tuarse tie Pie sin utilizar sills y bancos. corno si ge tratara tie tm impres4 Oindosas, caritativas y mis amistades en un sal6n. C mo due tie calls,
rinds. at reverend padre Pedro Urru- clndible suplicict. Para qse pLanchar horas y horas tie pie, par eiLimpla,
N me -yudan con quotas voluntaring tie que log cuchillos que se V en- Is inadre tie Is novia recibiri juntan en Is mesa corten blen- f es cl.iando 5e puede acercar a Is mesa en que se hace esta operaci6n una gilts.
tin, consillaric, naclonal tie lit Pede mensualmente, Pero... ;Cuinto traracitin de In Juventud do Acci6n Ca- bajo y cunning inquietudes pars pro- un detalle surnamente importilrite, to con log reci6n ca.32dos 109 521U- a taburete? Zpor quO colocar en eI suelo un cubo con agua Para bacer Ist
toliCR, InvitAnduse R todos los cat6li- seguir In tarea 'bertaifica do educar a mobile todo con log cuchillos tie pos- dos tie log invitation. Estos no olvi limpieza tie los vidrios, si results lass c6modo tenerio a cannot sobre un
cos a estoot cults solemnes en honor Is nifiez' Muchas personas me. entu- tre. CalcCaese to dificil y desagrR- darin dirigible una frase halaga- banco a caj6n?
tie Santo Domingo tie Gu=jkn, que missal y nos empiezan a ayudar dable del intent tie monday co- dorm respect a to bonito tie Si piensan en esto las muieres comprender;5m que todo menrimiLritit bien
Etc lievarin:a cabo con Wdo espleen- o V Trectamente una naran*a, Pangs- 11 ca y naturalmente ejeclitacla es a mantra tie gimnasia y hasta nos atreveriaPero, pronto me cansan y log gasto mos par caso. vali6ndose tie un cu- sarmento y to interested tie a te- mos a deciarar que results Is roam leg ti dor. recent y log condos no exiaten pars chill sin filo I cepci6n. i ma y recomeridable tie todas.
emergencies. Sin embarta, seguimo.
luchando conflados an tan.
Profesi6n Religion Y zc6mo plensa usted Ilevar it fe- La Maternidad y la Belleza. Products Tokal6n
liz tirmIno afro planted docent en
El nr6ximo domingo, din sets tie Arroyo Arenas? "Implantando el mis- Pequefios constjos'de 1A Drs. MARIA JULIA DE LARA Los famoscis products 'tie belleza conocidos con el nombre Tokal6n
mo sisteins, rispora:116, tocar Ins co- arenas Regan se. agotan par ser esperados ya-ipor sW clients que log
agosto, a Ins 9 a. in desputs tie ha- razones tie squellos qUe tionen una 1
"EL MEDIO AMBIENTE T LOS VALORES ESTETICOS" bUscan afanosamiente. Las cremas tie belleza en sui distintas c ases tie
berse celebrado Is stints mm;,fie ve- economic qua lea permit hacer nbras bases nutritivas, principalmente is Crema sin grass, alintiento para Is plel,
-Ificarh en ]a iglesia tie Ins cuelas tie carload tie esta naturaleza. La adores y Ins lociones diversals, quie IsSe ha afirmado y con raz6r que el media ambience influye decisi color blanco tie estuche azul, limpi as to mismo que el polvo, el crey6n tie
Pins tie Guanabacoa Is ennotiva cc bricia, son cada diat mis solicited
Junta Parroquial de EI Cano ha Im- vamente en Is salud. El clima, Ins concliciones afines a no a nacistio Isaias y el colorette que se fabrican dentro tie log materials mis remonia tie Is profesi6n religionist tie preso una circular y se ha enviado gusto y nuestras necesidades bacon que cosas y personas, ell determi- y delicadas preplan Para puros
tres j6venes cubanos que jurardn pit- a Ins farnifias que viven en Ins fincas lusting circunstancias nos mean grates a no. Atli, se ven seres felices y eu- a nuest"O clinna. Pidsxe cuadquder. de too products
blicamente consagrar su vida enters Sang. Virffen scoge &Jo a Is Orden de Predicaderem tie Arroyo Arenas, exponitindoles Is fetrictio an Ins passes frios. Otras, par el contrario suspiran par et paisaje Tok.16is ell sit tiend2 droguerfa y quedari complacida.
a In enserianza cristinna tie Is juven- ]LA (Visi6n deusltn.a Domingo) obra que me please realizer y In ne.- tropical, par el cielo azud, par los dims plerms tie sot, tie pajarillos cantatud, ell In Orden F-scolay.a. con suje- cesidad tie Is avuda tie ellas. El Na- nos, tie alegria comunicativa y ruidosa.
el6n a Ins reglas tie S. s6 tie Cilia- 50,000 lintirtires. Mis tie 400 Do- rt mnerct sobrante Para dar culto to- zareno no nos dejark a mitad tie ra- i.Cuil ambience Its, tie propoxcionar Is madre at tesoro tie 3iis hijos? Unto concern el caricter sanz nitinicom; en las altars. tI.537 dos Ins dias a uno tie sus hijos. mino, espet'amos qua sea una reali C6rno y cuindo Para su felicidad y provecho! Ell que ambience crece
A poen tie prolesar estos j6venes, Pa- dad". Ning6n rasgo tie Is humans na- sutos y su chaqueta parrece coma
Vail it partir Para Espaiia a, fin tie miseries en olor tie santidad. ra evitar Is concurrencia con Ins mejor la plants tie Ins nifitts? turaleza pone tie relieve el canister si huibiese dormido con ella puesta,
Is carrera eclesidstIca en -1,072 obispos. Te6logos tie prl- fiestas ineludibles, les agrupa en LQuk signatures plensan darl "Meemprender canograffa. Taquigrafia. Caligrafin, Debe decirse enseguicia, que el nifict debe career ell el ambience que coma ocurre con el orgullo. Si se no hace falls otraeviden
Ins grades casus tie formnci6n, pri- mera film. Coutesores de Reyes. hermanado haz y ell din honra a lnglss Mxislca, declamac16n. %ecreta- va a vivir. Esta es Is forma tie it- adaptando su mechanism a Ins diversas juZgn a un hombre par aquello tie F It r que ese hombre es c2a I= mem en Irache (Navarra), deride cur- 45,000 Religion" Dominican. varicts herinanos junior De subi- riado.' corte y costurn, bordado etc& concliciones ambientales, me observe asi que Ins habitantes de los passes ernot a Im
to cual estili orgulloso me errara en e. un abandoned sin pizea de
saran, entre otros, too estudicisade Fi- el mediodim tie tin vwrtics clas ascensions misticas Is historic tera", caliclos; Aesarrollen at rniximo ei poder defensive tie su pie!, ell relaci6n el cAlculo s6lo en un camic, tie cada orgullo par su condici6n humane y
losoffa y despu6s, en Albeld (Lo- EN -6 tie agosto tie 1221- deja- sorprende en varies naciones es- Fs una olars urgenie,,v tie toda con to, ardorosoo rayost del me: Sus apetencias asimismo van desen- cien. Incluso se puede utilizar aldo por el papel que le corresponde grofio), Is Teologia y Moral, regre- ba este mundo Para irse at Cielo. cuelas misticag domillicas tie tantu necesidad. ;.pedri no o fun.f.iria volvi ndose en relaci6n con Ins frulos jugosos de su tierra. Con fruici6n tan Insignificante coma el cue 0 desempefiar en el mundo. Fn consando, at terminal. a nutstra queri- Se extinguia -una tie las nins cla- \ alor coma Is alemana con S. Ell- sino sostenerla, interrogamos at Pit- se hincan Ins dientes en Is delicia tie log mangos, en el ne2tar choice dE tie Is carmsa Para J Z r su caracda patria Para dedicarse tie Reno a 'a a. Is pffia, an at frescor incomparable tie una tajada tie mel6n. Seres tie Is u r secuencia, jamAs Ilegari a realizar
misi6n propia del Instituto Escola- ras hices que hayan alUlTibrado a rique Susan y Taulcro a Is cabez tire Rodriguez Roams? ter. Si tiene el cu a sucia, si
"Esueramos en Dion. contest: El tierra, Para log alimentom tie su tierra. He aqui el secret tie 1aa natural pict. Is educaci6n tie Is infancia y ju- Is h:storia medieval y a lit tie to- Is 'italiana con Santa Catalin dv tocari it los pechos nobles parn que adapta.g. natural muestra el cabello y Is barbs hir- algo digno tie tenerse en cuientaventud cubanas. dos as tiernpos". Pero con todo tit) Sena par maestro. que agrupo a mas rooperen generosamente", fueron sus
El ejemplo tie estos tres animosos se hizo noche. El ocaso dejara eter- tie 500 discipulos tie to I S Feque6ow conarjos relatives at amedle salliblentle
6venes bien puede server tie estimu- nos resplandores ell el future. veinte fueran ya agregads U mas DetaHes del Buen Gusto
In y acicate a otros muchos He aqui un eslab6n mAs tie In labor SERIE 122
que slen- Cuenta Is historic qLle un esWdian- lendarlo tie Is Iglesia. Is espaili'la dinAmica que viene realizando !I Patan Is Voz del Schor para seguir este te tie Balonia -los estudiantes fue- que da frutos con el catalin P. Va- tire Manuel Rodriguez Rozas. PArroco Primers: Procure 12 joven madrecita que sus hijos me eduquen en Contestando varies consults repito que log aposentos tie Is casa admiten mismo hello camino. En escaso tiem- ran siempre sus prefericlos- ties- Ilorginera, y ell nuestros dias re- tie El Cann v Arroyo Arenas. en fa- su proviso media. variant limparas tanto tie mesa coma tie pie. Es mAs, results necoluendable
po, me ban multiplicado las fundacio. pu s tie SLI muerte to vi6 ell suefios cuercla still, at nunca bastante Ilo- vor tie Is fellgres12 a SU cargo. Segundo: Una vez que el desarrollo se ha obtenido el L ucando debe utilizar varies a fin tie USar 12 iluminaclim individual que facility la lecture
gua y otras naciones de Arm'Erica: son sentado en un trono y resplande- rado P. Arintera, y asi otras ell vitutar otros median Para mejor apreciar to propio. a laborers. "Limparas Otiama", 12 fibrica de limparas y paritallas situada an
moun_ otros poises. La cristianclad puede Cultural de Cat6licas Aguila 507, con el tc!lkfono M-11M, tiene una. variedad tan extensa y exquimuchas Ins peticiones -Ix mlex es center tie gloria. -Maestro D Tercero: En Ins casos tie enfermedad el cambia de alres es un gran
mucha- Pero no me pueden tender go. no sois vos el que liabcsis admixar el ejernplo tie IIS37 Vene- Lucidos actos, preparan las social a liciente. sita tie mGdelos y unos precious tan tentadores que no dudo en recamen.
tie personal -log opera- rntlerto -No he inuerto, hijo min, 3bles tie esta admirable Orden, tie In Casa Cultural tie Cat6licas pa- I
par escasez saris: Los viajes coring son tie una grain enstefianza. darts, a mis lectoras Para que hagan en ena sum comprami.
Has son pocos. torque lengo un Sefior con quien verdadero monument tie Is cris- ra el din 10 tie Ins corrientes. con C
De desear fuera que Para evitar vivo ell el Cieln y clue sigue d6ndo- tiandad. El prestigious tie su saber mativo tie cumplir ese din su d6cieste escollo, todos log ahos, un grupo me vicii, ell In Tierra. De madruga- teo]6gico gana Is confidence tie mourimer aniversario tie fundinds. tie j6venes me decidiera a entrar ell da vino at temple tie San Nicolis mAs tie 40 reyes que les escogen Comenzarin Ins actos con una miss U Limpicza de los Trajes Dra. Maria Julia de lAra
Is villa del Sehor, en el campo tie ell- a er u sepulturit para cerciorar- por sum confesores: Carlos V, Felt- cantada que darA comienzo a Ins 8 MZDICO-CIRUJANO
sefianza. Ella es Is primers tie las tie Is mahana ell Is parroquia del Hemos visto en log ding tie aire fresco, e6m; a1gulass datunis no me
obras tie misericordia, y comosdice me tie is muerte. SegUia 51.1 cuerpo pe II, Ins Reyes Cat6licos, Jaime Vedado. preocupan par mantener sus vestidor, limping y planchados coma me debe, C L I N I C A P R I V A D A
el Seficir "El que cumpliere y ell efia- en Is woultura. Pero todavia no es- el Conquistador, Fernando III el A Ins cinco tie Is tarde, tin progra- usnridolos lot c an log sacaron tie log armarios dande log ban tenido re serA Ilamado grande en el relno U muerto Santo, Alfonso X el Sabin. S. Luis ma tie canciones cubarns, que Ila or- guardados ya. Ea ru9er cuidadosa de su eleg clia preT aramc.o.n tempo sw PARTOS Y CIRUGIA PLASTICA
de los Cielos". tit, Francis, Dofia Leaner tie Fran- ganizado Is doctors Nena Coll, el traces en ends. estaci6n, env an to
De I;i muds seveiidad tie It, 10 le- Undoing a una casa tie cr mc, Liberty, Trataimmientos clentificos de too vellost imperflaos De~ 6m
El M. Rdo. P. vicarlo provincial. sa sigiwn luciencin resplandores cia. Catalina tie Portugal, etc, etc. cual estarA a cargo tie Is sefiora E establecida en Consulado 116, dande me Ins dejarin limpicts, teffidos a Isel Rdo. P. rector, comumdad y Ins Maestros en Teologfa dieron a Is na Callon tie Garcia tie Ins Reyes Consultas diaries do 3's 5 p.
encendidos. A sit muerte dejn iza- 1 a vados en seco, sin cambiarles Is forma rd Ins medidas. Infortnes par el mL
j6venes que van a profesar me nefictrita Anais Rodriguez y el vi It- Calmads, 710, entre Pages y A, Vedade.
earn- da unit bandera y Ins carabelas tie Iglesia Ins frutos miLs sazonados tie is g teltift-mo A-6615. Tell6fam F-UN
place en let invitar a sug families, sus ideals rumbo abierto allende ciencia, lot que el pensar tie in Or- n t Carlos Agostini. amigos, f loes, alumnon, particular- el trial- tie conquistas espiritLIales. den caracterizado en Santo Tomfis mente a s concursantes tie cuya La histnria signs dominicos. En hLeratura sor- -Cosmkticols Charles of the Ritz
nsistencii a] religioso acto. les que- dornirlicana -siempre tie Aquino pass a ser el tie Is Igle- prende par ejemplo que Is obl-a tie
dnrfin altilmente ngridecido%. scibria en estadisticas-- arro.ii ci- Fla. El Derecho Cantinico me encar- un dominion -Gula tie Pecshves Par qui no complements usted su preciada creacitm primoverad con
from sorpienderiles Antes tie tin gRrA tie hacerse t!I ley, en Ins cen- tie Fr. Luis tie Granada- hays at- Ins nuevos costrititicos que aurntenten su attractive? Fijese uffted en Is clase sigl. tie sit kindaci6n vs ,e ctlev- tros tie ensefianza ec le sisiistica. Con canzado el segundo pesto mundial tie polvos que estk usando, 411o bacon que su pl-I me ves annarillitta y tan nada merms que 1.1.379 mArti- sobrada raz6n apellid6 un autor ell n6mero tie medicines -6000- jn vida? Solamente uncis polvos Para Is cars m ]&dos egpecialmente
Enibareat haria Bklgica el rem que hall datio sit 5nngre ell tie- modern a Is Orden tie Predica- on to cual sobrepasa tit mismo Para usted aumentarikin el attractive tie int rostra, atumAcando aquellos tonos
P. Enrique Otoli Tur, S. J. n V del dores -Cerebro tie Is Iglesla". Lit c que no fueren, acaso, halagadores y hacienda resaltar squellos que dam a
fersa tit, Ii vei'dad CrlStliln innovacl6n tie esta Orden en Quijote y solamente es precedido 1 -1 c"tis su sello especial, su bellezz. individual. h
Primado Romano. SUbc Is esc el es tior ]a me tieric
ala V Sarrada Biblin aue
ASO CXVtlg DIARIO DE LA MARINA. Cr6nica Habanera Viernes, 4 de Agosto de 1950 Pigina NUEVE
Socials del Mirador Boda en Son Antonio
NOTFL VE APARTAMENTOS
Un movinitento 'continuo tie vial. de Pg&w
tastes me viene advirtiendo en el mo.
derno Hotel Miradar do C, A
San Diego El domingo trece del presents mes
do Ica Batios, en la actualidad y an tic contrarian matrimonto en
el Proxima pasado, = tie Una, X a V= tie ef, 0
440WARD ClHnson5 I San Antonio tie Padua
J s6LO Como tie rga Is bella stAorita Gracieta Fordomn
tnM-, xinrta= temanales-y do UllivgrU el joven Baldomero Ma- 9 >1
fines tie semana. y sun Para dWru is / 0.
chero r
tar tie mug almuerzoa Y comidat. Suez. Tf 0.
Tanto el dorno floral del nuevo
Exitte los '41tirnos vl.Ita.tes tanto temple tie Consulado y Is, Quint& Ave 41
actualmente como del met tie Julio, n da, en el reparto Miramar, coino
del Hotel Mtrador, figuron los mi e tie In novis, correran
cuenta y en sfnrm
gulentex que han disfrutado de aque trab&Josd' 1. maestro,
low N_ clima fresco, tie &us magniticas comt- del gran m.rdiu.' tie is calle 12 entre
dos, do mu comfort Y tie Isis mfiltiples Zapata y 23. Vedodo
i diversions tie aquel lugar con sum Sarin padrinot Is seniors, IrAvirs
bellows palsojes mu. pitclna do nstmcl6n,
Je Manchero, madr
..gas do *26n. equitaci6n, extur. Rodriguez viudo
m os del movin, y el tin tie Is novia, sefto,
stones interesantes Y lax mejores Oscar Offivarre Lavale.
Lo, r A OS IIELAIDOS aguas terniales, aureus y radio. Par parte tie tlla firmRrin comp
activas del mundo.
testigoor lox seliores Alberto Rodri,
I Loa espwos doctor Juan de Dion guez, ToT is Diaz, doctor Pascual di
PLATANO Garcia Kohly y Ren6e Molina do Rojas, Luis Altuzamk y Fidel Cerve,
V-1 Garcia Kohly con sum hijos W e ra* y par 61, lot seftres Rafael Botco a laftos, doctor Jorge Luis Isail, HonerAndrds Trisy; Luis AIM. E a rBUTTEII CM CR nindez viuds d r, doctor Evello F. Lavale y
JWL11u.;.FaustInorani
Jul y seflora; a;rer Al Francisco Le6n Le6n.
ly? Welicidades!
Jiminez, bBe b.rroBUTTIM PMAN famo Greets H C am"
cas.
.2 6 FUDW DE CJk1tAM1W
Osvaldo Saint Blancard y Leonor Enlace
CEIEZA' Pallcio.
Majisna, sibsdo, ante el notaria
'M ckiiiox* C= Doctor Enrique Hemindez Carta- doctor Luis SAncheL contramrim me- FO RTA LECE
CAFE Ya y seniors Carmen- Corujo de Car. trimonlo, Is. encantedors, sefiamits.
Scibom COFEC MANDY Ofelia Hernindex Corujo; Luis Jose-fins. Mdndez y HernindeX, bijs
CH I OCOLATE ;rLnachea, Matilda Lederman, Mo- tie Ion exposoo Julio Mindex 31trobal HA CE M ILA W000ROJIM5
re, periodista Eugenio Yint,
Difamtes CHOCOLATE CW He 10 1 Amells. Elernfindes Palensua* y
ra:deL cabal3eroso joven Eldo Rosario
PUM XCLADO e, hijo del sefiar Armando Ron- . . ............. .. .
El just do Instruccift'de La He- colony del central Provid4mcls
LIMON bans, doctor Armando Cervantes y
sa hija Roxita; Am Ballester; el me. y de su esposa Teresa Roque.
MACAXOON cretario del Tribunal Supremo, doc.
MAPLE WALNUT tar Pascual tie lEtojoay Pifiero y me- La nupcW ceremonies, tendri lugar
en'la reddencla, tie log padres tie Is.
0
ESPECIAL, DE NUECES flora Juanita Perdoma; Rigoberta novia, en Giiines.
Corrales: sekorita Dulce Suirez So-. go relicidades.
PEANUT BBJITTLE Its; doctor C. Rodriguez Remos- Dul. Kim ONCE) JAmbiciese en el DIARIO DE LA MARINA
MENTA cc Maria Varona; A. R6drieuez'Diaz; (Continfia en Is PA
PISA Mario Villalba; Miguel P rez, Gabriel TaraJano.
PISTACMO Doctor Carlos Ramirez Corria. miFREBA nistro tie Salubridad y sefiara: doctor
TROPECANA' Afitonto Castro Valera; doctor'-kngel
Se Bustamante; ingenfero Sabis
KANM ADO U zlilizl doctor Juan Abreu Phez;
SHCBM T DE NARM A Virginia Rodriguez: Juan Almirall.
BROM T DE RAMEMY Elena, Maria y Paulette Lpnz; doctor M ria Teresa Stinchez'de Pertierra
G.abriel Valer. A manner de. %aluda traottion a nne tra or6nion il retreato do Is sefiers, avia quedan
Dan Pablo GonzAlez tie M oza; Maria Teresa SAnchM esposs, del estimado amige Antonino Pertlerra, coClemente Pirez; doctor R ael A.
Diaz; Julia Carbonell; -doctor 0 nocida figars.del comereis habsuero, que scaba do set elected presidents dos meses de verano ...
5 Upez tie Mendota-, Margarita y Ma- del Club de Leanes do Lo Habana.
Sup do a AVENMA F1
ria Elena Carbonell, Avelino Caso Madans, agade,'zogim homes anunclade, am, telebrari an el Vedade
Be a; Norma Zimmerman y Zelde Te"Is Club, &I banqoele yarn Is toma de poseal6n do Is, aneva Direc4lva csk sL Nhamuqr To&: B-7373 11-7474 rr
A. tie Zimmerman. do is presuffle" Instilueldma elvica. T
AMIZ ACONDICJONADO Doctoi Mariana' Sinchiz Roca y Deade ese memento Is sefiars 94inches de Pertterra. presidirA el ComIM
farMlla; Marina Maldonado: Carmen de Dams lAsnas. V1V=w.2=L-VcgoWdM Frubli. Pamodw, C410,44 mor; a an PEr Marcelino
rueoft do BodkL Borm P4vadu. Mo rrat y sefiora doctor Israel
Sat Barroso; Maria Mena Castells, Nota & gratitude
Soto; -or in, Orta- Sylvia
som mos Jos fcanosm POIT06 Ckffien't" y Garcia, do Llovet; JW4 Anto. La sefiora Amelia Oliva viuda del gar partlasste medio an agradecimiennio Lugo; Juana Cruz; JernnieLlovet; doctor Guillermo L6pez Rovirosa, el to a as personas que Ica ban Hcmburgers'de Francisco Mendoza; Ada del Rio; Ma- prestigioso galeno reclentemente fa- manifestado su condolencia en estos
nuel Hernfindez* Ramona. IrertAndez-, Ilecida, y sum hijas Silvia L6pez Ro- momentoo tie dolor. V Ignacio Mendota; Teresita Casanava- virosa y Jos6 Ardevol y Maria Isa- *Queda complacida la familim. Lbpez
H O T A A 19 Jon N S017 Juana Maria Cabrera; Humberto Ca- bel L6pez Rovirosa, demean hacer-Ile-111ovirotia.
sano a: Maria Josefa. Martha y Con P*
ha Iowa- Jos6 Zchenl.
Sacco 7 seiKora Esther A 'dIrrsaeeinsca
su hija Luisa; Luis Ablo: Mena er-j
nfindez viuda de Ablo; Elias Naoa.!
Su hija Redde; Marta Bonachea y.
ry Pardo.
Resta6lecida
Para informes y reservaclones: Te.
So ialla completament! Testableri- noc do especiallsta doctor Reinaldo tie l6fono 13 de San piellb de Ion BafioL I En La Habana: sehor Marcos A. Ro.
da do la intervenci6n qururgica a que Villiers, Is seflorita Josefina Altuna mero, Oficina del sefiar Wolter del luk sometida dlas pasados, por el cc- y Ortega. Lo celebramos. Rio,,Agular 411. Telf. A-0651. r,
Tampion Off'reou on nuestre grog
10
i1quided' n
T
:W
WM
soo casl regaladogs.
Riose, bion que, no so ttata Jo "trapm" comprados par arrobas par& luago, set
vendidos "a-corno-quiers". Son los Pinalies de las pioxas v9ndidas durante "Ju.
MO ones del c6nto" y on lot "Ofortas do vacaciones" del mes de julio. Mi.
flares do cofts. y rotazot do sad& pure, crepis t algodones, ltn colom *At*.
ros y on preciosas ostamp";ones. Los droc*mos &horn, cuando I todavis quo.
dan dos mses do vorano, a procios tan bsios --tan, Ion baios- qu* poodo
J9Cjr$9 quo Casi to *Stin regalando.
0
41
Carlos do 311, V 311a yardas, Josdo
p
It"-Ir A Reftles pam lalusas y sayast 4146de
X _, Loly Trias y je la Concepcitin
De granies alegrias y satWacciones meri Is do hoY. Ca OcAli6ft an /Iwa Ave%
compleafies, pars, 1Aly Triam de Is Concepel6n, una figurits, across, bells L A F U J i U N A
y diiiinjulda, quo brills, an loo salons. J
FA hija del querlde, swig* Luis Trios, conduefia del acredliado Jardin MPTUNO W NIMLAS SAN MMK
f do so nowbre, en el Vedado, 7 de mu gentilisims, esposa LaIlts de Is
concepel6m.
PAGO
IZ, edipsw Ird cakorl
Vl Gracias al Famoso
aire acondicionado t-;O) 7 1
.
. I
- ;!
Pfigina DIEZ DIARIO DE LA MARINA.-Vierneg, 4 de Agosto de 1950 Afio CXV-1H _: Club de Canfineros
. Vida Espahola 0 Tomara parte el Dr. Santovenia en el homenaje Uff gran paso hacia Ia fiberalizad6n
I En )a ca del Club de Can- .
, Por Roberto Santos tineros se lstut:6all. toma d. posexien, de Ia econorni'a esparw1a
I de in nueva directive. Ell prelaidenti,
. del Club de Ferreteros a Ia B andera de Cubaq., cesaba, se"nor Jos,' Vell-puez Ra Por J. Plarf
man, Jnvit6 a ... a,- S. cargo r"pecI Espa fia, la Gran Sehora !Iva al nueva it ular .zefioi Alfonso
Iglesias a Iglesias y a lox dernois ele,,
I
TF el peligro coffin, I-irrio r no era canto habian venido pintan- Significativa ceremonial Eleeta "WSK Magallanem" t Y1 DIARIO DE LA MARINA Iss, dictada este Decreto hace tempo
A I .1 Club Carrefio iunciii Primero gut el Conzejo de podria haberle acusado de copAr
n.9oslayable que amnaza al domain. en aquilatar en toda stj proxinio ca Seguidamenfe
mon el flonlingo Ia hailarina 1,11ceritti) (itl- Irega del titulo de )ced16 a In n inistrox de Espaha de 21 de jul n Ian dizpomiciones antilogm do atras
do, enmienzan Ins nacionex de magnitude In actuaci6n desrspan', -Reunl6n important de In di- se 11',raxtdaroe de If,,- pasado. habis aprobado in IrstAll. nacion". Al haber obrado con Inde-,
aquencie y allendir log mares y to,% el estuerzo enorme de Ealmi no pri e[ Rep. MirRmar. Nola rectiva, a Ian 0 y 30 de nor a] schor Francisco Saralegui, un
Pirineos, dalse mern contra el comunlgmn I 'nier che en al Cent roAst urians. Cl-. EmPtlifia. Einotivo illellsay. mn muestra de gratitude par el cc cur clan en In Bolsa de Madrid Fl on pendencia, no signilica, ,gin ranber-,
to I facretarl a a ixiliar, sefora I,', prestado al Cl In durante zu pres, Mercado libre limitado de dvisax. gn. que Joe ministrom espaliol" no
cuenta d:I Ire. national qne derrol.6. de unit ma Carmita YAhez de SuArez. Una rtialtita arlorable a (Imen vii- riencia an in Asioclacilin de Depen- noticia que cau&4 sensackin v" Is estk atentrA a in resildad econ6ntimendo error v nerR aplastanle y arrnj6 Mis R11A SOCIEDADES ESPAROLAS once La Habana entera-noE referl, dientes. El sehor'Saralegui procuricit" ripinl6n pWica cubana go,! mgue ca extranjerm, cuandn pueden dedumetido con Es I de Sun frontiers bien vapulearin Por Cindido Posada Curros Enriqui-z mos a Lticeritri de Expitfia", precoz palabran de gracian, apreciando el sit con interkA 1" movintientog lioera- rir de In misms beneficirts" ensepolls, de In Inr- I maltrethn, y desputim Para subsis- baflarina fir doleh exceprionalea-- to honor que se.le dispensaba, al que
pezR de con in- I tir por su proplo ogfuerzo, para su. KI doclor Emeterng Santoveni, -Junta ardinaria de direefiva, a acaba de dirigirise a laa amilitades no se considers acreedor, lex de Is Nacl6n amJga, pues, an rea hanzas. Salimos con asto, al pow,
a, cc- 30 de Ia noche, en sus lidad In noticia, IuA inesperada. Qui- de Ia opinion que ve Is media. as.
despia- perarne a at misma an todos log or- -.ocino abogado y notarlo, escritor e a Here an al DIARJO DE LA MA- El nuevo titular, sehor Iglesias zis, para cuantris hall tomadr, en pahola solamente bajn ef aspect*
justicia 5:8.neys de Santos SuArez y Do W11NA. Se halla en Espafia, donde agradeci6 qua se Ia exalta-a I pri-'
artera, I '-, dents de In vida, an forma tal que histnAallor notabilisimo,,tendra a so lores, Jesilis del Monte. Cita al
dificilmente podrA ser par nadie cargo al retrumen de Ia rmosa fies- perfeccJonar6 Rug ma nificas faculta- mar pesto cle ]a directive. 3ollcitando confitderacl6n log comentarira publ.- del beneficio reportsdo por of Iran.
con Ia coal al ', secretary, senior Manuel Alva- des. Ia cooperacl6n de sua compaherog; pit- cadox en e3te mignon peri6dico acer- an franc6a y Ia lira italiams. alloin.
arbe enter, coil 1 1' X, i igualada. to que an homenaje a Ia bandera ce- rez. Desde La Corufia nos dice: "Manoi ra seguir contribuyendo al auge at)- ca de prop6gitos tendentes a evilar ber dispuesto sus respectively; GOlebrar pr6ximo domingo al Club
, do Far ras, an so balnearin y yo hemos realizado on viola dell. cial.
muy raras y her- Par to que a Cuba respects, he- Areete de Ia rigidez de disposiciones que lot- biernots Ia Manor rigidez an of con.
glossa, excepcio- man de reconocer que no nos he- Avenida Primera y Calle 20, Mira- Asambilea cionto an al "Magallanes"; nos hall 1 Apreci6 al sehor Joni Velizquez Ra ran dictadas a ralz de In victoja trot de tipois 4e camblo.
nes, p reci6 'empahado an hundir most conducido canto cabla esperar mar.ay qua terminari con gran ban- -La celebrari, con caricter ex- atendido muy blen. El dia 23 de Julio rnos el concursto que Ia fu6 prestado
a Esplafta, an angular a Espalia, en que se hiciese, teniendo en cuenta quet y baile. se cela br6 al Dia del Capitin. Yo bat. durante su mandate como president ganada par jet general Franco a IRS Tambiin nos parece loportutoo
traordinario, al Partido D 6- 16. Me 2pl2udieron mucho y me en- Social, e hizo elogios de Jos sefiores hordes rojas. ise habrin dicho que. aniquilar a Espafia. log antecedents, con Is, naclim pro. El acto comenzari a lag 10 a. m crata de socios del Centra"As- mencionar, en este comentario -quo
genItor2, de Ia 1 31 to verdad tregaron on diploma an qua costa Joaquin Beceiro a Hil rio Altoona; y sin txagtraci6ra a1guna, calificaillos riaturalmente ha de poder alcanzar
con a presentacl6n de is bandera: turiano, en ra local de Pralin
Eats naci6n, siempre grande en- cua pufi Be pragentarito que, par unanomidad. fill elect "Miss forinuI6 votos par el i6xl a de log nue- nosotros aqui, como circunstancl2les La explicaci6n adecuada irt" farde,
ire lag mis grades. foriadara de que heredarnos In Paean defects, Des Nena Ace- q63, altos. Cita al secretary, lie- M allanes". Estoy contentisi-rina 1. vois diriyentes.
- no ]a to manna aque le di bemos vedo y Consuelo Cano de GonzAlez, nor Manuel L6pez Mesa. Una vez mAs se comprueba qua F1 El senor rio Alonso destac6 Ia aquellas medidail, y verin confirms- culando se note Ia aplicacibn prilictiMundos y creaclora de civilizacio cuanto somos en aspects muy di. hablando tambi6n al sector Valdis don ext, too arturicias dt liberaliza- ca. del Decreto- &"-I que it
nes, no ha sido ni podrilL serlo ja- Moinelo. hay facultad genuine an al artist, labor riandida par log que acababan
mis una amenaza Para Ia Paz Lunt- version de nuestra vida cludadana a Vasconavarroll las F.uertas se abren a so paso. Maria de cegar, y dij9 que than esperarse cl6n, de que do MUeWtr2 al Decreto bien itste aparece prinelpalmente di.
a pal &I Iglesias qua publicado en el Balletic, Oficiai rigid al logria de divisas para patar
individual, y qua nuestras cualida- Piariamente se registrar an lag ofi- -Toma de posesi6n de log dire de Angeles Lazo y Viejo (tal ,ts log mayors aclertos d, verbal, ni motive para al re ]a a 3() al nombre de Ia diminuta danzarina) y de sus colaboradores, del Estado relative ad Mercado hbre
Ia suspicacia de log otros aises, des, Ia mismo que nuestras virtu- cinas del Club numerosas reservacia- tivos recent electors, a lag 8 y Ian mis esencialell production que YAP de ]a noche, an su local de pertenece al grupo de log triunfado. Tambi6n uspron de Ia palabra log de divisas. Las principal" caiacte- paha se vea obligada a importer.
torque ello estRria an abiert. pug- des, de Espafia y par raz6n de he- nes para at banquet, corriendo tam ac as a
rencia lag herons adquirido, sea- Aguilar 109, altos. Invitan al res. Asi estari de orgullosa so ado- sefiores Beceiro, Mandado. Marcos risticast del mismo. son con id
no con Ia dignidad y Ia hidaIguia bi6n solidariamente con Ia organiza- no par esto, queda eliminadin en lo
modAndolas luegc,' k,,puestra coil- president y al secretariopse- rada Madre, sehora Maria Viejo. qua Cisneros y Vizquez- Et resume e tu de nuestros lectures -vkase al possible al mismo beneficio que el
Individual Y collective de un Pue- dIci6n de In cion d a I a fiesta Ia Asociaci6n Nacio- fines Venancio Zalbaleta y as- Ia acompafia; y huelga decir qua no vo a cargo del socio de honor, sehor DIARIO DE LA MARINA de 29 de
blo que, par ser flat a esa hidalguia acJ6n libre fdVirl6crala. Gobier-no espahal delta pars, cuar.
a seguir not ,Ia Ferreteros y de Tiendas d, I coal Martinez. cabe an si de j6bilo so ilLstre tio. -.1 Rogello Carann6s. quien represenLaba go
par defender aquelia dignidad, Acostumbradom an 1,10 I doctor Nicomedes Viejo Liorente a Ia cervecerfa del doctor 'ierra. Julio a hall visto In amplitude de Log exilin necesitados de obt ner dlarriesgaria otras mil veces so bLen- fundamental Ia pauta qua nos a- Ferreterip abogado del Btoque Cubano de Pren- Actuaron al imitator Tito HernAn- tipos de venta qua se establece an chas divisas. Los exportsdores par
estar y so misma vida. ga del poderomo vecino norteame- Acto plrno de emoci6n patri6tica sa y gran amigo de esta Empresa dez y al pitarrista Antonio Mercadal el Mercado libre: monedas traidaIs a ejemplo, podrin tamblin usar por Ia
ricano, al qua tan ligados nos ha. sera. purs el dei domingo an al bal- br sabre al Ationticto enviamots a Y despues, de obsequiarse a In concu Espafia par tourists; remesass & at. media tomada. de ciertos
Ante al ataque franco de unas Noticins diversaS Lucerlt de Expahm nuestro aplauso yl rrenica se inicj6 al baile porcenrisciones a Is zancidilla Inviable y Ilamos geogrifica y econ6micamen- nei-o de log Ferreteros. nuestrooes I, in olo mAs entrairtables Presidierion al acto las Schorr., Jo pafioles qua viven an el extranjero; tales an lox fandos recibidot de exartera de otras. al pueblo espafiol. le, hemon estado pecando par ex- titular que ,e a repatriacibn de capitals espaho!es portaciones. ]Kate porcentaije serk es. ronsciente de sit debar y gin ab- ceso de precauci6n y tal vez par embre de IB81 se inau. I;a "-z ,,-.-S ,careta rio capaiin Victor ,nrrlid.S an al extranjrra moneda pecificado to sus reirpectivos Perrotsolorat de suspicacia. sino atacando gura al primer Centro Social de De. M. Padilla, m6dico del Club; Fronews- .btenida par lag Compaiiias de na- sox de exportaci6n.
dicar tin Apice de sus inalienable Probable unidad ('let Jim cam p estre cc Saraleg residents de honor; en vegacion y stress, par pasaies y
biertRmente "dejando hacer" a pendianten an Prado 85, altos del caI6 oi'; P Nos quells par comentar --4iquIn. derechog comn tal, se concenti-6 en R derrols, pensiundd tal vez an quir "El Pueblo". eaquiniza Virtudes, coil
Jos 11 treprecrititcon de 12 COMPBM3 C('Ie. mercancias: son aigunas molamentk ra sea sorn
tit mismil, Fe awrupti en apretado al nombre de "Ateneo del Comercio cera Internacional. log sehor" Rogelin n eramente, como ej natu.
I miempre h2bria Iiempo de rectify m6s de Ia., concessions. Pero to que, F ral hacerlo, al escribir, se6n ests.
haz en torno a gus gobernan as, do- car. de volver sobre unns Paso antituberculosa habilintinse comprado a l1ste Latin ei de Ia socie" d Cara y Sebastiin lzquierdo: el jr- nuestro concept revise grandLsi ma
cidido R defenderins contra Latin y Im
qe, to este ca.0, se nos antojan mobiliario y ensures: 17 y media or. re de ventass de La Tropical. Octavio mox hacienda, el mignon dia an quo
contra Lacing, sin aceptar Impost- zas. Socins: 1,700. President: D. An- ortas: par Hatucy, Severint, Caama. portancia an Ia directriz marcada
Inslegurost y tnrpes. on Ia nueva diaposici6n del Goblet- empieza a regir el Decreto, log preciones y dispuesto R vivir con dt'g- en la Q Canaria tonin Miequez, y vicepregidente, D. C. de Cudillerm no*'Jos6 Maria VAzquez, president de c .. sagins que Ia prerna, hit hecho actr.
niclad y con decor IA vida que al Hace mucho tiempa que ]OF es- Manuel Canares. In Caja de Retiro. y otros variosos, no pahol. Su preimbulo, )a .eAala ca de trinnediatios effects to el a=cielo le deparase, y en tales con- pafioles aqui residents, que todo El 5 de noviembre de IB85 se eats- elements. claramente, al decir: que par -i cc. Inio del Mercado libre. Hosts el prediciones tenlan que caer par lie- se In han dado a Cuba comenzan- Se jreuni6 al Comitli de Sociedades bleci6 el Centro an Ins entresuelos Coda Rho Ins de Ia sncied d astur sea del Egt2do espafiol de mantencr- gente, exiEtia Lin camblo official dt
rra, action estAn ya cayendo, ague- do par su sangre, eaperan cle Ia ran Sanatorio, presidio par al titu- del edificio del teatro "Albisu" par Ia Cc a se dentro de Ia lines de Progreso. so
Ilan ZRricadillas y ataques bajunas y Repilblica el gesto cordial y amis- lar del Centro Gallego, senor Narciso esquina de San Rafael ndmer6 I as- ; nceio cle Cudlllero. se reunen pa- F A 2 14 A C I A Gobierno ha seguid can atenci6n 10,95 de Ia peseta par el d6lar. Los
I, evocar su fiesta tipica, an honor de a tourists podlan obtener hastai 25 peaquellast campaillas insidiasas y ran- toso qua no Scabs de Ilegar, de Maria Rodriguez Lanza, con al secre- quina a Zulueta. patron, Santa Aila de Montareh. D R 0 G V Z 9 I A D 8 constant el problems del cambio y ge
comprensl6n y de afecto, esponth- Lavin, doctor Renti Fuentes asistienda La primerneiedra del Palacio ac- Be reunleron an las Jardines del Dr 011111 1111,4110 dicta estas median para "Ia major tas par al d6lar. Ademis, existent
livolas. al titular de "HiJas de Gaflcia", sefio; tual se coloc ,I 28 cle septiembre Sierra con tal prop6sito, celebrando 10 H N S de 30 different cambicis para
EspRh pues vivi6 su vida, entire into y sincere, sin esperar aqu; Luics Fernfindez Alba y al de Ia Ago-' de 1902; al 4 de agosto de 1907 se RI Mismo tlemPo IRS -bodas de Plata. %F JN I defersa de nueWa moned2, de m
R Ia importaci6n y exportaci6n do
I R n a log demis poises tr2cen rumb 8, cia i6n Canaria, al Sailor Segundo Al- inaugural an Pagan de Martf, del 57 de Sit colectividad, a .Sea OBISPO T AGUILAR 2cuerdo con lag experiences de mercanciall, segfin Ia callciad de Into
, estrecheces y privaciones. at b- a6n direction mAs, ajeno par earn- varez, para concern del proyecto de a vainticinco DR TURNO LOIr LUNKS otros passes respect a in liberaiizadiC2r'dignidades ni mendigar men- I 61 y Morro del 60 al 66, con Lin ahos de labor, de coristancia Y de mismag. en relacifin con las necesi.
. Plato a lag maquin2ciones y earn- agrupar an una Sala casa de salud costo'de $625,746.00. Padrinos: D. Eme- aciertos TELF11. A-1129. A-2121L K-1002 I ci6n de log controlest de canrI
drugs, con Ia It irreducible an ponenclan de lag cancillerlas, qua log enfermos qua sufren de tubercu- terio Zorrilla y Dfia. Maria Rebou I de dadest nacionRles. Algona lie estos
of mignon qua no Ia ha abandoned no siempre estin de acuerclia con losis y qua se encuentran an Las Zo rllla. Tenia entonces 26,069 so Como organizadores actustron log Si al Gobierno de Espaha hubie- camblos Ilega.hasta 28,47 PILL por
s bien ., clos* senoreS AaoLfo Marquez, Alarcellno ') I d6lar. KI Goblerno espahoL no ha.
nunca, con Ia esperanza, a mA nuestro especial modo de ser ni Quintas respedtivas. Hoy dobla ampliamente esa ci ra. Fierninde4, RaW Menendez, Meanuel FARMACIA Y DROGUERIA querido olvidar Ia exIstencia de es.
con Is seguridad de qua llegaria a6n con nuestra tradici6n y nuestra Explicada ampliamente Ia iniclativa Albuerne, Antonio Ardura Pedro Me-
su hora, de qua su verdad resplan- hixtoria. par al Rodriguez Lanza. fult Cumple hay 60 ailos de edad al se W'wg% an Log tipos, qua perl6dicamiclote se
sector n6ndez y Jost Fernkni!J.' anuncian an al Boletin del Zartad'o
deciese, de que se Ia hiciese justi- aceptada an principio par consIderar, hor Josit Maria FernAn Noticias do
cla plena, sin restricciar;es ill earn- Espafia qua mir6 slempre a Cu- dez, insustitul- para Ia importaci6n y exportaci6n.
ponendas. ba con c rifio tan fraternal y hon- eres, TA Q UIAP Ia benefiriosa no s6lo a log qua so- ble secretario del Partido Popular de En primer termino h&bJ6 al "H (NCWC UP AP INS) de mercancias, y alif ha pormerturi.
Y este ansiado moment v, lie- do, aguarda confiada y serena an fren de Ia paste blanca, qua recibi- Socios del Centro Asturiano y ele- dente social, sector Luis Men ndez,
que, al fin, Ia qua fui su hij pre, rian una atencl6n especialsima, sino mento muy querido an numerosas rememorando Ia fiesta qua alli an DE TURNO HOY VIENNE$ zado, an al Decreto que se tr2ta do
a tambilin a lag institutions an al or. instituciones. Cudillero, an al Monte A.r4s, se celegando ya, dilecta, tiencia. Son brazos noble- den econ6mico, ya qua podrian uti- En esta proplis fecha crumple 23 al bra el 26 lie Julio y que as conocida OBISPO 13111-111111-7111174,M-7675 on "Mercado libre, compatible con
Norteamirfca. muy tardla Pero mente hacia aquatics otros que, lizarFe par Ia de Santa Ana. Se refIri6 a Sun t I 10 Comisi6n chilena al sistema de cambios especiales Ac,
to para age objeto pabellones.del SimpAtico a intelligent joven Panchl
firme en sus decisions, es de lag an espera penosa y a veces In di- sana orno de In Asoclaci6n Can ria to Menitndez Rosete, hijo de log as- afics de Ia Infancia, cuando, acom- a earn!. tualmente an vigor, y encaminado a
primers an comprender y abordar ficil, deade al otro India del mar que estin situados an lugar "It" y posos Josefina Rosette v Panchito Me- =_ do de sus padres, ascendla jubi- I MADRID, agosto. (SED.-Un
el "problems espahol", an ver que T se ]a tienden. saludable. sL6n chilena vendr a Espafia puts as- evitar transaccionex &I margin do
. detallad 0 nindez, del mencionado partido. ante par IR verLiente oeste pa- I is tudiar quit articulos podrian 3dqui- Ia ley".
-1 A fin de hacer un studio Para archon, nuestra elicitaci6n ra llegar a IR cima. y visitor Ia ermi- I rlrse para Chile, principalmente ma- Creemos sinceramente an Ia bon., del proyl!cto se Ricardo qua cada so- mAs cordial. ta-en Ia qua se venera. In images de quinaria. materials printing y barcos, y dad d, Ia nueva disposici6n. Eats
ciedad remita al president de I Co- IR Santa. AludJ6 al Incornprable pa JZ 6 N C tratari con al Gobierno espanul de Ia otorga carActer official, con acentua. El doctor Oliver Brachfeld y su mit Ins datos references al number C I areas. gostogog a desde RIIf se divis Y9 I venta de 200,000 toneladas de %alitre,
de enfermos y otros qua ., que mejo- nor _Mft qu a Nues- 6A I man del control, para d2rle may"
PaIrrit-11 ,. no."I'37emente don Antonio Maria ra. fJeS!R traditional -agre product con qua aquel pais pagaria
al proylecto con IR debida Soulo. ex pre idente del Centro Ga- $I go- se : O lag mercancias espafiolas. La misi6n aularidad. al mercado de divis"
lormu at tint. : ,; o i I ,
oil para. que sea conricido. an chilend estarA presidida par al LX MI- que hasta ahora se suponia existcnI singular biblioteca psicol6gica amplit ... liego y act ualsdirector de Ia Benefi- hRsta qua al astro rey at oculta an al ..
. pr(%xima reunion. cencia Gallega, al coal fu6 interve- harizonte. L E !, nistro de Economia y actual segundo te entre particulars. No viene is
nido hace aigunns digs coil verdade- Tamblen habl6 elsocio number uno, ___ I vicepresidente de Ia Corporacion de media a sustituir al lanterns. do
Pocas veces se aplicarli are Rdje- nor categoria-y llama Ia atenciiin to- [OS rnltxito.,adn. tratAndose de unit ope- .whor Jost Maria Menendez Pulido Ventas cle Salitre, Alberto Baltrz,. cabins especiales, segt n se iia!2ia
tiva del r6tulo con tallta Rdecuaci6n bra numerosos aspects de aut6ritica Actos hunedia rn _ion d cil diciendo: -Otra vez nos reunimos as DE TURNO HOY Uri curso de milsica anunciado alglona vez qua se ills a
usticia canto tratAndose de Ia cc- "superiorJdad" fernenina. En su opi- ., Allende al distinguido pacienle 1111 nuestra fiesta traditional qua as Ia I SEI).-F hacer par al Gobierno, sino que k.
eccl6n "Acci6n y Pensamiento", qua ni6n, desdelluego. as ocioso hablar d2 MADRID, agosto. ,n F1
I infci6 hace cogs, de Lin lustro al ilus- "inferforfdad" y "superioridad" entre CASINO ESPAROL DE LA HA- 'jemplar compafiern. Jascfa PRZOS. mAs tipica de Asturias, a Ia qua acu- FARMACIA J y 9 Pardo se ha iniciado un curso uacio- te compatibiliza 'to que exibte do
ire pensador doctor Oliver Brachfeld, Ins sexos: varonilidad y femineldad BANA: Hermosa fiesta Infantil al s den log romeros para venerar a Ia V E D A D 0 nal de musical organized por Is See- cambios especiales, con Ia experienEl enthusiasm a Merin Bra con- Santa milagross, R Ia qua van Ins MR- cli6in Femenina y dirigido %r aclulen viene publicindoiR an su Edi- son union valores inconmensurables, bado de tres R state p. m., an so baltorlal Tortes3os, de Barcelona. YR ban aun cuando su estudlo a travis cle IRS neario de Marianao. ,urrir at extraordinary 6de de ma- ires a Pedirle qua sus hijos, qua par- I el mae cia de qua aplic2damesuradarnents
transcurrido tres afts deade que el distints.9 Anna, sfibado, an todo al palacio del -tieron hacla Amdrica, relfresen pronto TELF: FO-1803 tro Benedito. A.este curso Stan clen Ia libertad del cambio, es de emperor
civilizaclones AeTuestrig In IGLESIA DE LOS PADRES PA- Centro Asturiano, qua fiene par ob- a su querida aldea. TRI parece que SERVICIO MOTORIZADO alumnus seleccicifiadats'entre todas lag qua sea de ef ectos beneficiosos. Nos.
comentarista se ocup6 de ella con Mo. cast absolute relatividdid it Ia qua SIONISTAS DE LA VIBORA: El sii- jeto festeJar al trig6simactavo ani- escuchamos Rquellos cantos y ague- I tras, Ia estimamoa grandemente, ya7
tivo de haber destacado de forma .,a- log occidentales conal4arinnios como bado, a lag state y media p. m., boda versarlo a "Juventud Asturiana". Ilas risas y qua vemos nas. So duraci4n-peri de sels meses y
. bresaliente entre Ia produccl6n bi- tipicarr)ente masculined" 1, t1picamen- de Merceditas Belmonte ALL las caravanas Comprende lasiiguientes'aLsignaturas: que todo to que conduzca a levant2r
bliogrifica qua fIgur6 en Ia Feria "femepin ,, Reni Vega Vega, Min este 61t7m. e t6mbola a fin de sorter mufiecas de ermita. veinticinco aficia se cumplen ; nza dy instalaci6n de una de caches y de Rutos qua Ilegan R In WIT, = !F solfeo, canto, rftmica, pedagogla de Ia Ia rigidez econ6mica, ha de venir en
entrances celebrada an Ia ciudad con- Estanislao VegA Caballero, cronista ilsica, rt llgi6a, nucionalsindical' mo, ventaja a cualquier pals, y mis
dal, y shorn se Ia brinda nueva y ex- Par las excelenclai del millodo ex- de sociedades espariolas de ";Alert "' tamailo grande, tanto para adorno cc- de Ia fundacl6n de nuestra socleclad 6n, foUdore, historfa da's or- CLl2ndo este pals as injustamente .
celente cayuntura para Ia grata ite- Ia limpidez y plastitidad de de su gentile esposa, Candida Ros'a mo para juguete. de Ia reunion squalls. a Ia qua invite canto gregoriano, musicologia y asracJ6n. rl Incrementarse Ia misma con .. all, LA MAYOR 45 EDIFICIOS posItIm, Ia riqueza conceptual-que, Desde lag nueve de Ia noche ac- a una velntena de conterrinecs, 2uc a, acusado, como Espafia Ia eis de La.
. ,mpero ega Fuentes. tuarbol cuatro orquestas. estuvieron de ac uerdo an fun a" A-80Z6 M-174 tetica Conferencias, concertos y visi- sar an aquella lag fases de su ocaI otro tittilto qua otrece al miximo in- see verdaderamente extraor. 7 tas a mustang completankil el curso.
teris. Run slendo tan marcado al pa- dinarla, a arece ofempre expuesta DIRECTINA EXTRAORDINARIA eConcejo de CudilleroD, Aquel grupo A-1104 A-640t nomia.
tente an lag precedents creaciones con amenilad y a forma asequible -,I Se celebrarit al sabado an Naturales El precio del billeted de entrada pequefto se fue nutriendo y blen 7 T I R I v y C 0 W P 0 S T I L A La pe8ca en Melilla -gut an ella tiguran, debidas a fir- Ia comprensl6n general-y Ia con- de Ortigueira, para tratar de deter- para caballeros es de vin peso, de- pronto training miks de tresclentos. Es- .
man de expeciallstas de tan universal I,., c 1.6 n de Jog IlSpectos medico y .So- minados aspects del mausolea so, blend concurrir 6stos vistiendo tra- MELILLA, agosto (SED.-En iuniq
Ito -gente el pasado Ia flota pesquera captarto Los Dientes Atro'divos
fama conno Voronof, Baudouin. Kun- a -oblemas psi cial. Cita coil carficter tit je complain; Las damns qua no $coil is colectividad nuestra nos ha resul Z = M
10. if ranges pi risociadas deben proveerse de invita- tado beneficicisa, pues supo prestar
Aurelio Pi. 4 cado par oil
kel, Stanley, Carrad y Tournier. Esa Jan. tin 61 lanteados, "Los ,Om eretario sehoi .. ayuda a todos log compoblanas qua JililaLas 16,170 kilograms de pes
nueva obra es Ia intituladio "Los plejos de Inferforidad de Ia ILI JUVENTUD ASTURIANA: Mogan clan' to necesitaron, aun a log que no pe, valor de 1,012,DW pesetas. ELL esta pla Requieron W as Sona
complejos de Inferioridad de ]a as un libro an extreme cautivador v fiesta bailable el si5bado en al Pala- tenecen al Concejo. Durante un tleim- za se consurnieron 208,245 kilograinos r.
M"1* d pescado. Ell al campo se consumiejer" al propio editor y director subytigante, que se lee con anfervo cio de Asturias. amenizada por Hit- Acaba de regresar de So pueblo no- po ofreclmoa nuestro concurs a Ia Protelose pues,,Contra Ia
de I VbHoteca, doctor Oliver Brach' rindo, con acuciante interils. Basta.1vitri. S-1.9 Imendra. J6venes del lot acompa6ado de Sit esposa el se- coc!ina de RUX1110 SOCIRI qua habla F A R M A C I A S I tort 70,625 k1logramos y se exporta- .
'
feld, cuyo nombre puede figurar dig- para comprenderlo asi el simpl !'a Hispanocubano. fio Ramon Lemon Alvarez. contadur a,, Cudillero y ayudamos a Ia cons- I ran 126,000 kilogramon.
namente al lado de log de egos otros enunciado de Ia cuarentena de capi. TABOADA. CHANTADA Y PUER. de "Puentedeume y so Partido, Ju- trucci6n de casa escuela Y Dios me- Tabla de V. Lieydeu
tratadistas de Psicologia, como into tulos qua comprende: IntroduCC109-ITOMARIN: FieIna artisticobsilabIL dicial", al qua file objeto de calidol diante hemos de pro.wg6ir In obra De TuLruo HOY D 9
, Cc Artemis dimo, !,k It I E A
to par parte de las nume- I BARCELONA. agosto. (SED.-En
de los mejores, no s6lo de Espahs, al- Como se forma al "complain de infe- n motive de La coronacloti de ,; trecibinnien ... que nos impusimos. I I ",
I qua tiene an 6sta so Be- ttrmino al mausolea, compuesto of, log Juzgados de lnstrucei6n y Primera
no de todos log poises. riorldad" de Ia mujer. Mating de Lear- I'LAna social, al sibado Pat- Ia nochi Loans amig
Tan consfilerablemente se han am- cionar ante el "complejo de inferia. en log salaries del Cent]", Casteliano gUnda patria. sets bitivedas Y an breve daremos In- V I E R N E 8 Instancia ha sido depositada one ,.-lag- I 01;..-I
pqicol6gicos .1 riclad". La bisexualicladhumana. I.a Invita el president, sector Perfecto Con tal molivo cesa en Ia quslitu- gre.-_sn a Ia mujer conno asociada, cor DESDE BAHIA A PASE0 DIL nifica tabla, flamenco qua represents I ;
I I iado log horizontes Yebra FernAndez. cion regiamentariR Ia sei ora EstrellA todos log derechos-. 'Ovarl6n). MALKTJI a Ia Virgen Maria con al Nino Jesils
I F. lar cle log 01timos afios, Merced "leyenda negra" de Ia MLLjer. La in- IuchRdora inransable de an log brazos, obra debida a
&I trituto ejerm I de esa pkyade feriorizaci6n de Ia mu par el va- SOCIEDAD "LA ESTRELLA DE Guisado. Luz 302 egg R Habana . A-6944 a d Lucas
de eminentes curtar dares. avocados y r6n: Lin mito social .r de Va- Puentedeumr y de Hijas de Gnh- Finalmente dedleb sus mejores fra- Van Leyden. qua fu6 robad urante
Iva in roupretendida CUBA": Excursion R Ia playa In Neptuno y Manz. de G6mex M-2277 r .
diserlos, an al cultivo de lag ciell- -inferiorizacl6in" de jet-, La 3u- radero al domingo, partiend. a 1,I via, deride tambiiin desarrolla fecun- se.g R Ia bandera, cubana, con rlntivn Monte 58 cie a Prado . M-9400 Ia guerra ivil espafinla. La citada ta.
: ci6n lie perioridad morfol6gica de Ia muier una cle Ia madrugAda de Cerro y das nctjvjclade. de .so centenarlo. Y din lecture, at,- Obispo 155 .. M-7674 bla ha aido hallada an una colecci6n
cias del espiritu, qua Ia apart a oesin de Miguel Ramon Carrion particular de objetris de aria, y cuyos .
. sus obras enctientrit favorablemente La inseguridad interim de Ia muier. Lombfiln, n 4 conforlables 6mnibuz. KIRda .Cudillero,, Habana y Obrapia. M-4229 A-3530
prdlispuesta para con entusiastin aco- Las sentiments de inferioridad -111 Advicrte el president. sector Ratil En fecha relativamenle pr6xima. a Larnparilla 402 esq. Villegas poseedores Ia hall depositado para qua ,-,,. ,
gi rqnsiderable masa lectora. No hombre ante Ia mujer. La pretendida Paz6, qua lag reservacinnes deben ha- Ia que habremos de referirnos opor. Con al president social. Luis Me- Mo.rn 114 esq. CoWn A-83" duefin. La tabla an cuesti6n estA va- . .
to extr pues. que Ia colecai6n superioridad de Ia mujer sabre el cerse an dicho lugar hasta al sabado tournament, harfi entrega Ia Asocia- nandez, se hallaban al vice v socio Paula 311 ... I . 1. M-871 6 V
" "Acc:16 y Pensanalento" haya cons. hombre. La superlorldad biol6gica a lag 6 de Ia tarde. clan de Viajantea del Comercin de nuntero uno, Jost Maria Minandez Habana 957 .. M-5890
tituldo un exito, ya Tiie reoronde cc- efectiva de Ia mujer. Los rasgos osi- EMIGRADOS DE RIOTORTO: Ex- Ia Rep6blica de honroso titulo a va- Pulido; Nieves Marttnez de Menen- DESDE ASEO nE W"TI A El flutido eketricti, enm
mo ex nente magn too a a compe- coli6gicas er. Ault cursi6n al Valle de Yumuri y sus al- rios de was mlembros mAs distirifuli- dez, Emelina Vkzquez de Men6n- PADRE VARELA I I
. n lie ambaE categorlas capi- sabe al pslaosinilisis acerca cle log rededores al domingo, partiendo del dos, entre ellos el president Ju iAn dez Pulldo, al secretary, doctor Ru- Aguila v Colon .. M-3,236 IRUN, Rgosto (SED.-Se estli proce- I ,, #,
tales dernandada por el cileb re fi16- "complejos de interioridad" de Ia mu- Centro Galego an horas de Ia ma- Oriales Aldan y al sefiar Francisco bon Arango; Elvirs, Santaballa. de Animas a Industris .... M-4040 diendo en Ia actualiclad a Ia coloca. ', .,;;. I
sofo Bergson. Par ]a que a Espafla e jer? Las armas de la mujer. Mujeres flana. FemAndez Castro. Arango. vicesetretarict, Raill Mendn- Malo3a y San Nicoliks M-7712 c16n de unos posters metilicus gigan- zl I 11 .
Hispanoamirica respects, es ,RA: Se M-7473 esaos y demiLs material afteo para Ia V I
suma- que "luchan con armas masculinas". HOMENAJE A LABANDE Presidiri esta simpfitica jornada al dez; Margarita M6ndez de Ment8ndez, Cainpanario 966 esq. Figures -4480. importacl6n
mente halagileflo y alentador ver que "La mujer de armas tomar" y Ia "Ce- efectuari al domingo a lag dlez de Ia querido titular de Ia instituci6n. En- el tesorero, EmIllo Riego; Leonor To- Lealtad y A.ninnaa ........ M de energia el6ctrica de lcrr>
aurnentat considerablemente al antes nicienta". C6mo curar log sentimlen- mariana an al Club de Ferrcteros. Si. rique Carvajal Vera. rafto de Wego; vicetesorero, Jost Pt- Corrales 775 ........ A-9466 Fxancia. El f1flido sera recibldo en al- 1. I d ,
. escaina circulta de aficionados y perso- too de inferloridad de Ia mujer. La tuado an Avenida Primers y calle rez Artmenterics; Ftelicita Gon7AIezde Escobar y Pelialver ....... M-9050 to tensd6n y Ia Ifnea cruzark al Bids- .
nos francamente Interessidas en al co- desconflanza entre hombre y mujer. 20, Reparto Miramar. Despu6s, a Ia Dos sessions; celebr6 Ia Junta ge- Ardura, Alfredo Gutierrez, Pedro Me- Neptuna y Escobar ...... U4218 gas para entrar an Espafia par Irina. 11 24- _. ininchiniento de questions tan capita- Casco tragic6micos de "protests vR- una p. m., se celebrari animado ban. neral de accionistRs de Ia Caja de ritridez, Adolfo Mkrquez, Sandalic, 5 Rafael y Campanario .. ,M-4588 Sala de fotografia '. L
lax, pudlendo decirse qua cuanido apa- roriff". El "complejo de BrunhildH". quete. I Ahorros y Banco Gallego, presididas Cascudo, Marcelino Ardura, Manuel P Varela y J Peregrinc M-962',
1. recen rr octanes de esa clase que La solterona, "neur6tica desconocida" CLUB BELMONTINO DE LA HA- ambas par so director, sehor Federi- Allotterne, Juan Ardura, Celestino S. Nicolis y Gloria .. M-6244 SAN SEBASTIAN, agosto. (SEI).- It4v .1
afrecen al interns inherent a In alta La solter:1 Ia casada. La muier ')to- BANA: Gran Jiro an homenaje 3 lit cc Guerra Pons. con al secretariO, Rubio, Antonia Ardura, Ramona Al- Zanja 311 _... U-3030 Ha sido inaugurada Ia III Sala Inter- I
Jerarquia Intelectual de quienes lag flat. La ad critical" ino existed! Psi- banderin cubanR al domingo an Jos doc!or Martinez Prieto. Se aprobaron vnrez, Nieves Vidal de Ardura. Silvia S Bolivar 10. M4700 M-6093 national de Fotografia de San Sebas- "I ,7 1c. I
fmn escrito, todas atlas tienen asegit- cologfn de lag viuclas neur6ticas. La sardines de Ia Cervecerin Modelo i Ins distintos informed y log balances; Ardura, Josefina Men(Indez, Socarro Galiano 105 .... M-1500 Win, organized bajo el patronnto del .
rods su difusi6n. Emperor. nunra al;- "Llnuier vIeJa" y )a anclana. Causes tuada art San Francisco de Paula. y de acuerdo con las sugerenclakaue Fernindez, Filomenit D16guez, Gisela Subrei No 252 :
. tari de milis qua R nirripliaria contri. isio 6gicas de lag complains de in- SOCIEDAD CASINA: Tradicional hizo al consejo se determine urs 4 i Hilmarit, 0IgR Tarnarit, Andr6s C, Revillagigedo v Corrules M-3137 colaboraci6n de lag sociedades; foto- ,
buysmos. feriorldad femenina. Ideas nuevps so- banquet collective al domingo a 1;1 videndo de $1.01 par cada necift de tro Mufliz, Luis Perern Million, Maria DESDE PADRE VAREI-ilt HAST4 grifficas guipuzcoanas. La JrrI de,
I El doctor Oliver Brachfeld, hom- bra al menstruo. Efectos psicol6gicos I de In tarde all log sardines del doc- cien pesos. y de $0.64 par coda clan Lut.sn Martinez, Adaraci6n Regalado, AVENIDA MENOCAL orto ha sido concedida a I.., ratio .
sabre al menstruo. La matter frigid lot- Sierra. pesos de quetirtinto. Rosa Martinez, Etelvilin Ferreira. Arbal Seen 120, egg Sidoi, U-0064 chino Francis Wu.,porpun nnag'n ifico' 4 5
.. vivencia pensante, qua tontas prue- Tragedia de Ia MLIjer e4t&il. La inii- PARTIDO JUDICIAL DE ARZUA:- Fu6 designado vicedirector el se- Agueda Alonso, Saturnino Fernaolde, San Miguel y Oquendo U -403e retreat. La artist; edalla I do- Coda ,
, )er emba ozacla. Diferencias psiqu!6- Ficsln an honor de log solos ei do- 6or Miguel Mir y Coll; secretary, el Buenaventura Gardefla, Merecde.,, Maloja y San Carlos .. U -4233 Annz de Izurzum, obtuvo Ia m 1. has fiene dad.a.s-de- Inoseer ,upa ri ra -icns an ,r -n I-A P4, i-I-, Nepturio No. 1310 U-1818 de plats. La coria del director general I is
_--_ __11 it re var6n v hpmlii I -, --- ..., --_ ....... A-f", ("'hill- -_ -,-.- -r.n P .
A& Vlernes, 4 de Agosto de 19-50
DIARTO DELA MARINA. W nicd Habanera, F 4ins ON 1 9
Un 6leo de Avelino
picer po Alvdrex
I ipipdomos A r su his R-Me
em
Per *11 Dr. F. Ndfiez Carri6, AMERICA DEL SUR En laH I vidirleras de La Filosoll W -1
%Ia ca.1le Neplunolipuede ad. dr. I- 011
51. Thomas, Rio do Janeiro, voila a obra del pill.
I" 's, tor cubano velino Alvarez.
Jim as fiesel6n. W do ior NikAels Carridn, prostari & !odsom ScmlozMantevid*o Buenos Aires A
.led sonsult. qua has" Is lesliores 4*1 DILAR10 DR W IZAC"171A obro TrAtase de kin magalfico 6leo del
leeteres. Diri** Is pandencla a an conilulta privadi en is callIt que liters, respectable y estimado ca.
DESDE NEW 01111LEANSo 1E. U. A .
lea 1woblemosts-de -ftorleultura do sox peiiinallas hijes. Regansom qu*, Ists ballero de esta sociedad don VI en e
PrWORt" seen coucizas y quo lam problems sears'exismal4on con la ma. Real, en el qua el pintor Avelino': All.
rft-eladdzd )r meuer canlidad do palabres possible. Tratamoa on' esta par los modernisimos y lujosos varcz nos da on& prueba mAs de sit
class do sterlts littiles a Is mayarin y, an let virtudi-daremps preferential frosall6nficost temperament artistic y depurado
a4vidlois asixiasiten -quo it" mayor tiderilis. issim Im, goneralidad do las "Del Norte", "Del Sud" y emPlAcenos felieltar at destacado ardo Unew No;,7.51 asq. a Palizoo on N Vedisda. a
"Del Mar". lists.
,. qswultla So. 130 la parte' 6sea situada it nivel del 4
x.lii 14 10 11 .. clelo de Is boca. Como Ignoro al su a Solid9s coda 14 dial, La fiesta Infantil del
re, dQ Rivers. hijo presents implemented In que I ,
* Violas do Ida, Ida y vuella
designamos con el nombre de laoio* Casino
r!enio. 7 excuralones do 47 dias.
leporino. a si Or el contrarlo su
anommilla es mis complicada, k6n, no 0 Aire ocondiciomedo on los A solicitud de numerosos socins
"D"Oti stradeeerte wu opf cuid ju
nl6n so que i.
-sip cago hos me strevq a asegurarle, qtje exists Comorotes y salaries. la fiesta Infantil tendr luqAr
iv de mi, hijita de 3 a mahana sibRdo en el club At Is rbaqui1gualiqueuncl mayor de 15 pre. una verdadera relacitim entre am- 0 His
bos padecimientos. Piscina al alre libro. ya del Cal= Espahol do La 8,
senta trastarnod en su d0ritici6n, Mi5ximurn comfort y seryi- nat me pro onTFkr,,k desde lam tres de cua l
puesi tan pronto- ban rnudsdo sas a estimo que so Ittio requilere 0 a arde haste nurve de Is noche,
plizza.dentarias Abrotaban las nue, una atenc16n mAdIca vigilante ya cio esmerado. Lqgrt ent jiltgnil recantle
vA ze. car7e*ban Inmediatit Elt till el n6mero de alicientes que
, 6istax, que eatos; niflos son cast siempre -e
m4nt*.1jnQro it esto -puede ser de Informes y reseryaciones, ofrecerin a los pe Inches concu- d6bili& cong6nitos, presentAn con rrentes. que el patio It los almen, /01 hembres, con el line diaio dir
,vif prits, 14ta de, cair
bloft -to, par 10 frecuencia trastornos intestinales y Co drum me can ... tirA n, un divertido
Z Wlaq" usifed mk contes- nunca reaccionan normalmente con L.A.. CABRERA & patio de d1versiones. con tren etec 1A Cremila dt Billad AaTOLIA,
los regiments de alimentaclo'll y trice. carrvusel, canoes, botes La Crtiga ACETOLIA
Ageafts Getaircle. a" Cuba blanco, Juego de hamacas, montafia ha(pig y "Ogg lix
medicamentos comfinmente ulmadoe
rolls, cachurnbamb6, sorted di jugue- adiroill AINS MrIf
en n1hos de igual edad. tes.
Sahara: Pgoo,
Ad&niis_ o. cieo tarribiAn' ner Habri tambiin teatro Guignol, que
L" frecuentes'paries de Ion dien- sarlo -realizarle. distintos ekitmen : s ionic to R too muchachos y mu.
tiO Rtieclle mier 4e1do a dlitiritos fee- de laboratorlo, 'cuyo. resultad6i nos r6do 358 Aptdo. 3 chos = *4ulos de dulces y confitu4ntri 14-titiales tizierhos que indicarfin 0 licis pondrim, do mani- Is I ras. La nterienda de Nildaftuiz Mesa
flesto dalos.cl factdres de gran im- Nobarla Esta fiesta casinizta promote que.
;piditibi Its falta-di t[na hl- ls u al 'bien conducidi Ins portancia que uedan permanence T 1* .6452 M-6350 dar rally animada a juzgar par at en- Con Ist festelada, seftorita Nilda Ruiz Mew aparecen en calls into Ims orranimadormis del acto. selloras Clarifts, Ruiz
do alg nas glindZas en- ocultol; y ql $ kieban ser tratados tusiasmo que existed entre. los hijos de Smith y Rosits. Senjudo de Ruiz Mesa y sefioritax Olga Mallo y Josefina SlIvestre. i Foto: Karrefto 1.
dbc con toda urgencia. ppppppppp
,jrtrias, ei decir'de secrec16n. In- de los socins.
terns, Us 'iltiraci'laneg d it :metabo- En la residence de to seflora Cla- so Madura de Brandao, Evelia Mar. mina Everts de Mallo. Gloria Ruiz de
rissa Ruiz de Smith. enel Vedudo. tinez de MLch Blangsito F rn nde,7 Caso. Zenaida Mont Ras de Garc6s e limMa del cileto y-las deficlenclas se eelebu en horas de la tarde at & Silvestre, Merce M.erulels dc Isel Upe; Cupestany.
tri lik'ivitrici6- dci ayer, una aniniada merlenda. Gruneiro. Cristina Consuegra de Bell. Entrr las senoritas:
, q OlgalnZa(hl file con la sellers de net. Aficla Forns de Gudoy, Neon Carmen Llarna. Lizzie Castellano's
Muchas padres at sefialarles Is Smith. pur lit se6ora Rosita Senjudi; Fisher de Paris. Ritica Casas'de Mar- Delta LtlTvt CapestariV. Gladys R. Printer comuni6n
faltis do hygiene bucal. como vauss, de Rutz hle.,a y put, las sefturitas 01- Lin. Zaida G6tnez de Montalvo Or- ju. Lulu Guerniea. Lilli *kr,4,. Bus
do cafles dentarias ripostan Inme- ,jl.M*.iyo y Josefina Silvestre, en ho. feline Ruchiguez de Morales. J Hefi- ilea Cussio, 1H.Liel de "Tilrnu, Alicia Eli In, iglesla del Sagrado Corly4n
dintamente tratando de conVencer- no de una Ends novia del Ines. Iv na Subrez. de M ndez Niihez. Oillia Cusco, Ani.xia Meruela. Nutmi Z,,yus de Jelifis, en Iis Calzads, de Rein&, hinomi.de.-nilestrg. error, yu tqu sum seeknitu Nilda Ruiz Mesa y Lusante Rumus de LoW Sylvia Diaz de Can- Rusitu de la Campa, Susana y Esther 4o so primers, c0munl6n dt" rimusadoz.
iamiclite su love- qUe, como es sabldo, cuntraera ma. delu, Cecilia GLn:ciu Barb6n de Plana MentIndez. Joserina Castellanus, Ado] el simptitico niho Raul Antonio AnIiIJ6x rializain diar e Ma- rina Frnitndez. ulo y Duartt, hiJo del senior Antonio
do dp loqa, perp &I IndagamQs la tritntinlo el dia dlecislete, a his slett, RoAla Ruiz Cu de 1 6rez
de lit iuche. en In iglesia de Suit Joan ell Y Elina y Chiqui Ruiz-Mesa y La- Marla Angulo AlviLrifto y de Its Joven
Ma"clirt que esto de.LfalrLl, eun el correct joven doe. F santa, encantadoras. hermanas de is dRML Carmielina Duarte Bello.
t6.IJevpmoa a su cono imlento que, Zenalds Espinosa de Herrero, re febtejada, Reclbi6 Is Sa;radis EUcariALia del
lot Abelardo Silvestre y de Leon dy Perranion, Loly Smith de Smith
#xte,' porlBui forms Inadecusid en juez de Guant4namo. La hfnorita Ruiz Mesa compleLaba Rvdo. padre Raul. Ij6pet VIIILr. 8. J.
m ri .-or atilmaci6n, en In mAs an -FellciditdcA.
a 01guita Franca de Wolfer. Carme
quo me. *ealIzI, no e Ell. hic mi., Fit tolletti con un primoroso corsagr
)Iena plenamen_ P6rez de Abreu; Charlotte Ann Ke t.
-oI16 es de orquIdeas qur rrribl6
if. ainaraderiii, me des omo Tina
Hi a art Ling do Smith; Modesto Alvarez dt perFrole di. sit pli-girio. (Continfia en Is pigina TRECE)
it, it;.:cometida y facility In pu u- la nierfenda: a Is que asistieron all G6inez. Muriel B. Hyman. Maria Ja
Ioc'i6n.'jde'bacterias a nivel de Ins. -n p c
met snaigas d Is encantadora
eappciqs eximtentes' entre diente y eta Fernandez de Smlorio Lola Dia7
flanc e. '1C.nd e,,, de Rodriguez Faura. Irmp
dittritt *capaz esto de producer, a La ennctirrencia futi espl .rndida lReRent de 6mez.
mellir obsequiada con un buffet .
poffte;jcri una Infecel6n cr6nica MG
do' Ii boca y consecuentemente Is Adernis dr las organ I zador is ya ci. A .gples ontero de Alvarez Mena
mpi W66 do frecuentes caries den- tadam. anotamos alit a as sennrRs El. Lila Macau de Mesquida, Guillertaries.,Xa par isopor lo que todos
lo dentintsi' y.rnidicoi Ilustramos Nota de duelo
siamije'i las padres sobre Is. me- (D INC-jar Mime de'realliar esa "tail t Con vardaderst contaba c6n muchas relaciones
_falle pens cankiramos que
di' la, 113,66a," y, nunca dej or, Ieg. el cirmento, ocurrido en a cu" J-Lelg en. de 1. ..ci.d.d habanera.
. 1. 'a
fiectuentemerste'sucede, a que el ni- dad de Nueva York, de r,,p.tL. hasta todoo Bus 'famLiliares.
ficili' raillde UViernenti in
como on ble y bondadesa damn Orfelina %9- sue:tr2, cand')"na itraulne' 'cial a
hii bito ario'mAs; quo at bien tie- b 1. Is eft a gzta Reyas BazAn viuda de Roz, tronco delcill, asi como at doctor Arquintedes
ne Ii Iventija de Inculcarle el con- una distinguida familiar payrfagUeysina, I Reclo.
celito di tink esplmsabilldad diaria
neldesiria iyara 4ui milud, evita, qua Ante el ara M C N E Z V O LE
eAL1 limpfeza 'sea realizada' ton toda 0 : 15 1
la'corieec16n.que Its higlensi demon- Antler, al dar Ins siet recible- nor ambition su procedencia de "Godo. El cepillo bucal, la pasta den- ran Is bendickin a stis Skmores, en yanes".
UHL% r3r ]a seda dental deben, pues, ceremonlit efectuada en Is parroquia Fueron podrinas ]a sefiore Ana Ju- Sets de harajas
2110airse manejar. parst poder one de Guanabacoa, Is bella sefiorita Mo. Its &I Castilla viuda de Badia y el
rar qde'no' es Its aumencia de una raima Llerena Montana y el Joven senior Francisco Conde P rez, madre
buerist hygiene bucal Is causa de las Mario Badia y del Castlllo. de 61 y hermano politico de ella. res- porta-harajas pldsticos
ififeccfomes' exiistentes. "I A El udorno de Iii iglesia estuvo con- pectivamente.
fiado a los maestros. del jardin "Go. Y firmaron como testigom, par Mo- i
Who, Como yanes", quienes combination sum ni- ralmi, Is sefiorits Gloria del Castillo tapetes para CANASTA
rDesde'luego, que todo Lidos giadiolos en L-1 Bra, santa, que y los sefiores Francisco Garcia. Evelots ouyus; con. caries dentarias exis- lent. c
tenten-prtan temprana edad, requie- fdndb grades groups de rildo Rodriguez y Fernando Badia
palmasoniecas, asl como tarritallin- en del Castillo; por Mario. los sehores
ren per- Is senda nupcialtrazad istspor Is Gerardt; D. uanche. ingeniero Jos6
m, !nastudio cIfnico que nos doble alfornbra de lana verde. A. FernAndez, Fernando Montana y
det rmdnar it ese organism a precious znuy reducidos.
.r equift trin tralamiento especial, a El "bouquet" de to novin, on fino Rat]il Laborde.
b&B.' d*-.Vit2minms, calria y otros model de glamediass dejaba adivi- ;Felicidades!
meoicalnentos, asi. corno una reviff16n..adecuada de. su actual miste... -De-la-C iiaCultur'aldeCal6licas,
ma d! atimeritaci6n, factorevistos1 :;;g La Casa Cultural do Cat6 P. icals, pa., In sefiora Elena Coiling de Garcia de
quit torno-le citi antericirmente,-, Inill Lit,
p4oden dntsrvonir activarriente'. en..- QA ira celebrar el undicirno nniVersario los Reyes, la seftorita' Anats k6drito d so* 'fuh2laci6n; ofrecet-A'una rrilza guek,: sopranos, y, At wtolirdsla, Car ot
produccl6n del padecimiento de T., $00)
d: comunl6n"el pr6ximo jueves 10, Agostini, Its doctors Nensi Co
sus dos hiJos. U 15 1. aft 0-. C .7 a Isis ocho do Ii mallana, en Is iglesia ganizado on beno programs de canparroquial del Vedado.
Ese mismo dia, por to tarde, a las clones cubanas. parts at coal ban sido
c
Ccnsulta No. 731 MO O inco y media, con Is colaborac16n de invitadas todas las socials.
d p Pr6ximo enlace
Toream. Dominguez. T" & WsrA
'o Mafiana, sibado, a las slete It, m., I eitin Jor6e
ontraeriat matrimanio en Is iglesist T.16,,!nacio Alvarez, .ca u y G
cofit n Anton eto
de Sant Maria del Rosario, In gra. bert.) To 6n. o ur thijlt de '10 'Tnesles Ae S ciosa senorita Emma FebILB R-ndez
e4ad,.que.Ldeade que naciiipresentp y at Joven Ignacio Ayala Morales. 1=7
on a' 'fre' uencia' It" Tpnto el adorno floral del sagrado
re-stornos 44 re into como at ramo de mano de
Intestinal&, -yi' seafi';1v6uiitos ;,o dew, IL I.Ctiovia, ban sido encomendadas a
los urtistas de "Goyanes".
7dc Del eUn de 12 23. en el Vedado, got do do# paquetes do cartax y libro, do
so cotildiiii ril n not to .
no an' 7debo Yr mito de Is nifia 1,J
saldri tambi6n el a
cirle,. corno clato Importante que, rill' Miriam Febles Ilernindez, que harA rioglal; officials, laB carts on azu1,..roio o
hija nke16, on el lablo superfbr me- de "flower girl". cuan
parade a pirtido y islgunisvii izo-' Padrirlos y testigos estAn designisdos. vordo.
nas' rne hah inforrm)dZ'_,'q6i' Fato erAn las primers 19 madre de 61, las 11 i4l
pui(ft ',Act is. cause de-,'Wct4 t, 7 S I R V I Mo s ill 01 Do V A L. I N11 R IOR senora Alto Luisa Morales de AYR111.
yeel herm no de e.11s, senior Manolo
tornOL F bles M69 C6100, man
Coil lit seflora Carmen Guti6rrez de
Resimemits, Andr, 6 n f parLe de In nnPS. 08 or
v [oresc8nnzalo Garcia PeZatimsda seficra: i .
droso, Aurelio Guti6rrez y Ricardo ostos ecort6rricol
MONTEx UAAEZ Rodriguez: y por el novio: Jos sefillTEL.A 6893
es dedr;-el; .
Ios L R-0, S
,a 7 R,
tes,' M 'Nalid6lk fiiii-: 0 H C
._ a
' exists' 9 ro.A. an 6611ablo, 9 pro
Au DE
longi tambi6n
MELOCOTON
Tapetes do ca asta P.16 CO on divervi
dad do coloreB,
lose P
Pigina DOCE DIAR10 DE LA MARINA.-Viernes, 4 de Ago8to de 1950 Afio CXVM
lNieganse Portugal y Francia a que n i n g-u n a SANGRE, SUDOR Y E PECULAMN Fallecieron los obispos
Tbpico Internacional de Lecce y Forli, Alberto
Por Josili Maria Capo de SUS posesiones Se fw'i*one con la India 7- Costa y Guiwppe Rolla
I. I United i-Muri6
cle -;
coro,!
Malik, o la mantra rusa nt -0 del n
Nehru h cafificado La Alemania Occidenial rtjI1ga oiGiiuzeppe Verdi y obispo duEL srfior Malik ex un reparan en la opinion ajern, Tambikn fallen 5 el olilsoc, de TorLictantano arenas Tokio
v hemenle No tanto, cipilit- y Ion americaricas deben jespetaila a eson territorion de -Las fuerzas norteamericanan s6lo posee una fuerza 11. monsehor GMseppe Rolls, a Is
men I whor Andrel Vunh- tanto par clecisifin unilateral colon 11 u a r e s extranjeros en Carea'han estado toman- e lin0s edad de 72 alt allesputs de sufrfr
te' camn r 1 126 mil policies un sfa4ur
Insky, pern In SUllelenLe Como pars par el imperativir, do su palcologia do I pa 8 Icionei; it todo In largo
mnstrar, arenas Aujitin a] rechazar ]as alegarionis de frente. En sIgunos sectodar principin a de Malik mostirl) -cogs simple, en rem so regintrgron combale, -F 6IONDRES, agoolu 3. (Unitedi I.aj cuerpo cyer o ,In Lie le IONI)RZS, Rgmto 3 Umled i. s, 4e4
lius permacinnes, otro sonticirt- cine todo asuntil del posesioner; francesag y portuguesas. conozca n ou esut.dog. ferRA WHOP.% revelaron que. actual. ow FU N
ge el Yrwtmer ministry do. I& India. mente Ae dimpone on Alemallia occllon coming clot- Conseja debe contar con lom otos U
I r trazarin y reglamentaricts. Y ego on el in '_ ar)dlt,., aharl2l Nehru ho callfic
coma so propon, lante temido, exactamente, par lo, d 0 de unaren extrapjerom en el m: wamllingto dental fie fuerzal; pollclacoA d, Indo
0 in 9 tipo. mn un total de 1260)0 hombrea
andarlo Asi In rusits: el de comprobar que no pa de )a IndIR". estAn resultand A -EI Senado me ne
clificilem cle eliminar que In que vI siderar on acuer o do a yucla provisloo; de Rrmam ligerRA.
h a derno.0rado non voton, que no pueden, on una Gobierno Indio prev16 cuando logrri
reun16n doncle cada cual peso par a Espaha, Pose a In recomenen diversas oca- Bill independence en agosto do 1917 d scion presidential en ese Un vacern del ministerio do RelaI. las Na derivaci6n de su propia misibin, im- El Goblerno de Nueva Delhi y log _sentido. cloneg ExLerlores; britinico, at reve- N MwM MOM
Untillas, Y poner sus puntog de vista. La CAmara de Representan. lar egla elfra, d1jo quo dichas fuerzas
clones nPueslos de Paris y Lisboa, siguen tenlendo
ableci- eran de caricter defensivo., en Coll- i
Phors, reiLern 0 to las min de las veces a Ids que Bus- ideas cliferentes sabre 12 siLuaci6n rle Los autoriz6 el cat tentan ]as derris. miento del control de pre- trazte con to que calific6 de organimanera personal stars posesiones extranjerag en
que, par otro to- Clair effiA que onto no es ma5 peninsula india. cios y salarlos; tan = ei zELc16n Para nallitar de 200,0()o hom:
costa de Is vida au Un bres con Rrmarnentos; pesados que
Is rusa en t6rminos generals. legal pairs, que lost chinos de Chiang eSencialles Para Bill pais y scatienen -I -El department de Estado nista. 2P W
do. no es otra que que el Punta cle partida do orden Los indicts las considering como cinco par clento. existed en to Alp-mania oriental comuEs el caso que -como ya subra- Kai shek permanezcan en el Carom- criteria de que out trampaso a Is so- anuncis, que no ha pedido t t
en 6tas mismas columnas- jo. Detris de esto hay Is puigna, Is beranfa de Is India, debe ser conse- ninguna contribucl6n mill- alreciedor de IW = d,
yamos or h0= 6 deuela fuerza Poll laca de .0
de pro el seflor Malik decidi6 voluntad tensa de dominion, el cuencia 16gica de la retirada de loa tar specific. a los derail Alem&nia accidental formanclas undto a eal britinicos del pais y el surgimiento miembros de Is 0. N. U.
"reincorporarse" al Carl de Se- fuerzo mAxinto para clure tod
guridad, que corresponded a Rusia Area asifitica sumada al comunis- de iste comor repdblica inclependlen. aides policiscas &I servicio de log
te. cilversios gobiernos estaduales, y qt1n
presidio trav& de Bar persona y mo, puede introducir Una cast en Bru8elas el resta es dirigicto par las autorida- A Do
par el hech de ser 61 of presic1Q,, la Orgamizacd6m Internacional do Los franceses y portugueses no des do ocupact6n britinicaz y norte.
decide que a parten tal idea e insisted en que -Loscleciiiialdistas desconten- gmericanas.
representstrite de Chi on actuac16n del Godonde, por el momenta, parte to- Is incorporaci6n de sum posesiones
no no deb: sentarse en ej sill6n dos Ins tiros que pueden determinant. la Un16n de Is India, s6lo puede cum. btoierno lanzaron huevos po- Siguicti ciliciendo que en lots sectors que le corresponded en el Consejo. en plaza mAs a mencis breve 114 Elirse con el consentimiento de ius dridos a algunos ministrom. britinicos las fuerzas policiacas egEs el viejo pleito ruso-chino. Rusin derrota de Rusia en Asia. Y 'aUn abitantes, mediate Is celebraci6n tin armadas con Ptstolas y er Is. zocleses, que me incorpore a las NU se ventila par igual Is cuesti6n eL:- de plebisciton. Londres no de ocupacion norteamericans. con
Un representative del gobler6o Be ropea, Is fundamental Cuesti6n cre fuslies,
Para el Goblerno de In India los -La India insisted en eliminar
Pekin y Be halls decididR R ell. qui6n influird decididamente si bro plebiscites ell apurielicia no tienen lax posesiones francesas y Afiacho el vocero que oil su zona,
minor al representative del gobierno Alemania y Sabre Francis y, en fill. Mucha valor pues Nehru declar6 n portuguesas del maps de ese to Gran Bretafta. tiene 10.000 miemde Formosa. Lo important, em- en el iesto del mundo. Todas ]as 1949 que Si el plebiscite a at refe- Pais. bras de cuerpos; civile% mi x LOB de viporn, ,a es que el flor Malik ten- cuesiiones planteadas bay, si di.4- rendum de In ndia francesa fuese gilantes., en su mayoria formados
9 o. can, par personas dess. aigadas, para cusso demon, sino -le forma en Litre Union geograficamente hablanda, rario a su fusl6n con Is Uni6n Lake Success todiar Jos depdalras militaries y las Vibraciones Nortertas
to exterior zii. t ienen el comOn denominator cipt de a India, "habril que hallar airs, -L2 0. N. U. no accept consi- Por Jos Carninero
Boluc16n at problems". Instalacione-3 de IRs fuerzRs de ocuS, endo 6 president del Consejo. domlnio, de In Imposici6n, de In I derar par Phora Is admission paci6n.
hizn Is pasada semana una cled Uir- compulsi6n violent mobre y on el c Err junto de 1948 el Gobiernb fran- de China. Solamente tratari
desenvolvimiento natural do Is niar- 6s accedi6 en principio a que ]as acerca de Is crisis coreamt. Dirhow; fuerms estin armadas can 0 of; necesarm toner Lin m"Ilo ri Area ocupan Ins posiciones gaci6n: que bRstaba su vato, su uni- habitantes de mug cinco pequenas a- I rev6lveres. pero no tienen Instruc- N privileRiado pairs descubrir. nada,
Interalidad. su gusto, para lograr Is chn de los neginciris pilblicos. sessions cle Chandernager, Pondicr- clon military. entre las escasas 61timas noticias Ceres do rien mil hombres e5tin
eliminaci6n del reprementan to del En Ism Nacionem Unidas, suit ad' rry, Mehe, Karlkal y Yansion, mani-,
gobjerno de Formosa. Y al abrir mitiendo quo Rusia qumara [as vo- festasen mum deserts mediate pIebiR_ Arrestado por la Policia Par otra parte, el ministerial de Re- quO nos ha traido el cable, como ppleando ahora bajo to bandera do
]a iesi6n del Conspio planted is tog necesariom Para impedir que citon. Sin embargo s6lo Chanderni- lacioner, Exterharet; confirm que Is, comienza a ciespejarse Is situation ]as Nacinnes Unicias. 'on escis Solcuesti6n. provocando Inmediata- PI delegado de Formosa me men ger, con sum 38,000 habitantes. cele. runiana el secretary lie autoridades orteamericanas han de- n Cores. Ha bastado que un nu- dodos americanor; y Surcoreanom.
ac- cuyo resultado fu a de 16.000 guardlas armadoA con clen, todav estallo
el par una abrumadora mayorfa cle vo- la Embajada Yugoslava z is insignificant, de tro- Par primers vez dpsde que estallo
mente, comn era de esperar, Is re en ]a mesa del Conflejo de Segur,- br6 el plebiscite 6.
cilia, contrarian no s6lo del senior dad. no habrIR cle acallarse cla- Los en favor cle Is unl6m con Is In- fusiles. Err sa, mayoria serin alema- pas americanam ciesembarcara en Is Is Rgresi6n communist se opone Una
Warren Austin, Delegado de In, mor levantaclo con motive del asun- dia.. Los franceses scratienen a Is vez BUCAREST, agosto 3. (United.) La non. agredida repx blica coreana, on apo defense visible a las fuerzas invaEstaclas Uniclos. sino Is del repre- to cle Cores, que desborda el e5tado %o a Ins valientes soldados que ban sora5. que tenlan como ubjetivo
que el plebiscite no puede modifiCaT policia rumana arreal.6 at primer Fe- Su principal misi6n sera to cle cus- -' arrojar al mar a Ion bravos defersentante britAnico. Reacci6n enca- legal de Lin hombre -del delegado Is situaci6n de Is poses16n, clone so cretario de Is Embajacla yugoslava Ra- todtar lam deprisitom de municion I estado combatiendo uno contra Co. v ve n e y c
minada, en primer tirmino, a mos- chino- para convertirse en un mo- realize, a menos que haya votado el Sol Drava, despu6s que dos acusado., veres y gasoline, de las fuerzas de ocu- I t ausando balas a raz6n de sores de Is rep(iblica. ;Y bien brasesenta par ciento cle la poblaci6n. en un uIclo par esparmaje quo me es- pac16n norteamericanas, tarea rem vos' Las noticlas que nos Ilegan
trar que el president de cualquier do. el ruso. que tral.2 de Importer I jue veinte a Una, para que Ins agreso
enticiad en que los clerriii tie su voluntad, frente at consenso de El Gobierno de Is India, en earn- tA celebrando.en bucarest cleclara hasta ahors, estaba a cargo de as hayan hecho Lin pecluefio alto en son aI effect de que Is resistencia
nen log a bio, piensa clue esto permit a lam ran que arma y municiones hablan mismos estadounidenses. sum feroces acometiclas. envalento- do Lot, soldados de Is division 24L
derecho a voto, no on min q Lie el log; restates pueblos, decidic is fu6 heroics. Resistieron Ion ataques;
t- autoridades francesas influenclar en sicto escondiclas en Is secle de diel
seficir encargado de oriental lam dig. evitar este acontecimlento. Aus in el remultado al disuadir a los electo- misi6n diplomatic. EI citado vocero no quiso res oncler nados unas veces par Is superioka la pregunts. de at I& Gran Bretalfia dad num&rica, y otras, aunque onto de los agresores como un muro de
cusionem y votar, cuando Ilegat EI no es otra coma que el modo gene- res a depositor sus voton. Bosco Latin y Nicola Medlci, ex I a umentar au fuerza de 1%000 resulted parad6jico, envalentonados granite. pose al hecho de que los
caso. Lp contrario serla Is elimi- ral del mundo; y Malik la mantra El Gobierno portuguk considers, a mpleados de Is Embajada yugiasla- p ens a que communists atacaron, como In ban
particular rusa cle enfocar esta cues- rall, va, y dos do los doce acusados yugos- vigilantes- digo, par el temor de Is lefia'
naci6n del ConseJo -de todos los au tFotsesi6ncde Goa en forms, ins rojos habrian de pro- hecho hosts, shorn, con superionCorl fiabldins y par holier. ti6n y las demAs cuestioneg q Lie el d is n Di ha poses16n tiLne 4 00-0 14vos f, rumarmasque me declararon FuncionRrios britiruccia, par otra Ins comis3l POW
Err Is duest16n tan ampliamente mundo tiene planteadag. kil6metros cuadrados de superficie culpab es de espi r en favor de Yu- parte, hicieran notar que el propo- porcionarles de ceiar en el empeflo dad num6rica.
goslavia, dijeron que las armas y ito de JOS allachas en Is Alemania oc- de clejarse matar para tracer hueco. De Una base de bombardeadores; "ce6
debatida sabre el asiento de China So hR dicho que log rusos, al rein- y 624,177 habitantem. municionen habi in sido escandidas cidental es el de crear una fuerza do Apuntamos en Un articulo ante- de lus Estados Unicios on el Jap6n
Muchos observadores creen que 31 Lin Is Embajacia antes de ser rnvia
-amplia en el tempo, pues que Is corporarse Malik al Consejo de Se- e policia. pars, mantener el orden in- rior que el mes de agosto ofreceria Ilegan tambi6n otras noticias quo
coma empez6 hRce seis meses, pro- guridad, no abandonaran man su so Ilevara a cabo un plebiscite en 'a clas a groups cle terroristsa" urna- terno y poderse defender en caso ne- Lin panorama muy distinct al ofre- margarine los deseos de Ins ilusos:
vocando el bolcot de ess, particular sitio. Lo cual, en fin de cuentas posesi6n portuguesa de Goa, Portu- nos, en la Primavera de 1949. cesario. cido en julio. La escenografia co- los aviaries de bombarcleo, ban arroPurga "Illitclista"
de las Naclones Uniclas par parte es sdIo una CUesti6n acadimica. so colonial difieren del resto de Ins S Surgea VIENA agosto 3 -Fried cEso no puede compararse en for- rnieliza a camblar. Las fuerza
de Rusia- me ban pesto una vez Pues me halle a no presenLe Malik, (United). jado sabre las filaricas de prclcluc
indicts PLICS son cat6licos y su forma Fuernberg, secretary general del par- ma aiguna con lo que ocurre en is. coreanas, respalclaclas ahora par los tog quimicos de Hungarian mis de mAs de mariffiesto dos, tendencies todas Ins questions tRnto de Asia de vida A totalmente cle tipo occi- Lido communist austriaco, anlincil5i que Alemania. cideptal, donde grades tanques reciting llegados y el estimu- mil doscientas toneladas de explosi que me 'contradicen y represents, coma de Europa, Be reduce a eso: dental. So ha miciado Una purg? di "toitis- fuerzas son sisterniticamente Ins- In de Ins infants de marina alacan vos, aunque no fueron f2voreciclos
de manners vertical, Is contradicci6n 21 modo ruso y al correspondent El Gobierno portuguis sostienp jue as 11 y agentem imperialistss en las truidas y estin equipadsts; con arm, en quo Be hallat el mundo: Ins ruses I de lom restates paimes del coUndr. si el Partido del Congreso de la n- filas de In orxanizaci6n. de todoi; tipos,, agregaron. con nuevos bring y Regan a escaLar exam bombardecis; par un tempo
dia, aceptri Is division del Cant ....... a Yong-clong cle las motion de Jan proposition. Las conditionss atmosto ientre Pakistin y la. India, Jam auto- rojos. Par otra parte los contras firicas eran pisimas. Y aunque los
idades de Nueva Delhi no pueden fabriless mis 211i dA Paralelo 38, resultados de esos krmbardeos no
oponerse a la existence de un -te- Aviones de la Arm ada entrant en sabre los castes estA Iloviendo In podrin ser determinados exactsEx officials piden el rearm e r'ritorio como.Gcra.igjued ertenece a metralla que desde In Alta idejan mente hasta tanto quo las peliculas
Portugal desd el a a ecis6in. a ... r In, B-29, im" ue cent, I.- Inroads. do In. nalanno, &e. revelsEl Gobierno do Lisboa ha declara- bribes -so ahora contras; febriles, clas y si Is optimistic vergi6ii do
de veinte divisions ah!m anas do quo nunca negociari of traspa.ba action por prim era vez en Corea par In ntensidad ce fuego siren. Ins pilots es exacta, cable presumir
do ninguna parte de su pRtrimonia. Pero no solamente rescat6se a que no habri nece3idad de volver 0
Adernis, es contrario a todo plebiss, a Is forest sabre el Area mencionacito y considers a Goa, legal v mo- Yong-dong. en Is costs mental, sino *
Una organizacil5in clandestine propane esa Melifida ralmente conno parte integrarite de Apoyan el advance de lam fuerzas terrestres de los que el advance continUT y a nque do. Y tambiin esta -atra noticia es
feu interemante. )as bombardews amePortugal. EI primer Ministro portu. las 61timas noticiar, son a) e cto cle ... _. I culcurochas, moscas, mosquigulig, Oliveira Salazar, hR dicho que as estaban r camos A6 06
como unica soluci6n para evitar la guerra- NQ 3 Estados Unidos que conibaten en el sector Sull- que Ins surcorean a tres I 'si encontiaron-opo- toi,. hormigas, pulgos pioicis,
si la Ihdia demos IR posesi6m de Goa mills mAs adentro, nada tendria cle sici6n poi'parte de los agrisores. chinches, garrapotas, jejenes,
s6lo Is lograra' porla agresno'n. Par an
O.posto 3. (United)-- ramentb cle i Writ Earn. eso. descle que Is TOKIO, agosto 4. (Viernes). (AP.) jetivom militaries fueron alacados en particular que Be produjera is En resumed" cuentas, que no es
HAMBURG apoya a 14 1 Lid a me apoder6 tuvimos desacertades cuando anun. y otros m6s.
La "Hermanda Bruedersch; it) Vo,, similar all que prestar antes al de Haiderabad, las habitantes cle Gon -Aparatos del Cuerpo de Infanteria Yang-Yang, Sokuso-Ni y Chummun- tarde un nuevo repuegue Para esa de Marina de los Estadom Unidos, con jin. tablecer parsiciones ventajosas, como ciamos que en el curso cle este men
una organizacicin clandestine cle ex er y a estin inquietos. bases en portanviones, entraron on "En Is costa sur. uniclacies navales el 61tima efectuado par I el panorama variaria completamenoficiales ak manes. Be present cOMO Beck-BroichsItter dijo "Los alema. En ]as dos 61timos aficis, Re han acciin prr vez primers, bay en el surcorearms, laborando intimamente
,u as troops te. Ya Be comienza a vislumbrar el
canas en el fr cambia.
defensar P blico del rearmed do 20 c1l. nex no lucharin pars, lom fines del ac. realizado negociaciones entre Is In- frente voreano, en apoyo de Las fuer- con las uniclacles navales de los F's nortesmeri ente occivislones manas, como parte do un tual Pacto del AtIAntico, que noms 9- dia, Francis y Portugal. Tales ne- Zos terrestres norteamericanas que taclog Unicics, contin6an realizando dental. nuevo ej6rcito europeo. nifica nada 2ars, ellos. Pero ello t iociaciones me ban caracterizado par
Helmut Beck -Broichsitter, de 36 charfin par Eropa. combaten en el vital sector del sur acciones de patrullaie. Unidades de Is 240 division de
as sanclones econcomicas aplicallas Un comunicado del mando naval "Las unidades navales que opera infanteria abandonaron Jam alturas
Rhos, antiguir, official de Estado Mayor Tomari par ]a menom 3 aficis par par Is India.
de Is S-S-ISchutz-Staffein) en aft di- former y equipar de 50 a 60 diVISiG- Tambi6n hubo incidents desagra- del Lejano Oriente Informa que 109 en Is costa accidents[, han mlensift- ganadas aYer en ]a costa Sur, y In- Cables Mundides I
vis16n jelecta "Grass Deutschland" y nes que Europa necesita porn su de aviaries de dicho Cuerpo atacaron ob- cado su estrerho bloqueo contra Is grades en el curso del primer can- cl.bloa en las fronteran. Pero seg m jetivos al 5udoeste cle Chinj t. Cam
jefe de Estado Mayor de is "Her. iensa. Y en esile tempo, los ruscis pue- navegaci6n del eneinigo, que Begun se traataque qLle iba encabezado con
mandad", dectar6 en una entrevists den gansur Is guerra en frio. informaciones mis recientes, Be nece- tigaron. en effect, a una Punta de uniform traslacla abastecitnient par (A UP INS SEI)
sitarAn InUchos mis medicamentos lanza de los Lajas, que tenia par ob- el aglAd, aunque hasta shorn n US tanclues, para situarse a Una trelnquo Is 1 nlca esperanza de evitar una S, ]a logran-y Para ello hay indiclos politicos y diPIOMAtiCOS Ni no Be quie- Be ha
tercqr guerra mundial ea In creacilim jetlvo a PusAri, el vital Puerto base %,i.qto embarvacl6n norcoreann' gu- tena de mills de Pusan, que conno
de un"o fuerte Europa unicia encabe Incluletanirs, entonces, Europa sit' re que los "lunares extranjeros". sean tie abastecimientris de las fuerzas de no. Uri destructor de las Nacr olnes los lectures del DIARIO saben es Lina fuerza ponderosa para defendef-se extirpados del rostra de In Indi pot, JOB F do Huelga portuaria
zada par Alemania y Francis. a sta Unicios. situada a 55 mi- Unid,,s, en servicio de patl*ljllaje. el principal Puerto de avituallaFL16 Is primers, entrevista concedl. seri Perdido. el esealpelo del eirujano. Ilds al Fste de Chinji]i. ataccr uilenci6 una bacteria del ene- ruiento de las troops americanas. WELLINGTON, Nueva. Zelandia,
d or el lider del misterioso grupo que el contingent aLernfin del migo calizadit en Is peninsula de agosto 3 (United).-Una huelga en toEJ61cit erpo Vistas en el maps y par cling no dos Ins Fire do
a P Dilo a europeo, debia ser encabv Furloss, Installs cuerpo a on
Lie tuvo sum inicios -hace tres aficis; zu par un hombre sufficient Ongjin'*. .7Vos nacionales causa
as cle los alambres do p(l del do experts, esas parecerAn como se par dos de ti itni solucionada
popular tanto en Is Alemania -onte Filipinas m ayor EN EL FRENTE SUDCOR ildeol paro el hoetr' occi. EANO, En In peneirachin de lam linear nor. rias retiradas. Sin embargo, cual- en lam primers morals cle bay, en
campo de internarniento britani cc d ental como Oriental, para evitar In, Rgosto 3. iUnited,)- Una furiosa baBad Nenndorf. cerca de Hannover. coreanam me licuparon importance quier military que haya seguido de conference del primer ministry. Sid- or, por su ecopeligros; de una guerra civil a trav6q lalla ruerpo a cuerpo fui librada bay clocumcniet, del enemign. sai corimin cerca el desarrollo de Ins aconteci- ney Holland y lost drectivos del Sin- 9
Dijo: "Nuestrit, primer nbJetivo do Is larga lines de demarcaci6n de a b a s tecedor de par una column de infanteria mn- nomic y f6cil
construir un equipon de fabricael6n trusts mientos se dari cuenta. de inme dicato de Obreros Portuarios.
co unit- 600 millas entre FRte y Oestr. tnrizada norteamericana, cerca de es- Los obrerbs vnIvieron al trabajo a oplicacicim! El i3mice insecticide
rno alrededor de Consejn de Europa t diatn que nunca comn on estos moDijn que Ins generals a quienes Is and. avanz.dp, des- EN UN PUESTO DF MANDO to 1 0 p m. barn local y ran ello evi- com envase com inyeecir, que lia.
Naturalmente. debiR estar bajo direc I do no penetraci6n relampagO AVANZADO DE COREA, agosto 3. mentors; estuvieron tan bien situadas taran la escasez de viveres; que amecj6n francoalemana, Ni Am6rica ni In Hermanclad favorece, aunque ell-, crom ito de E Us cle"174 mills dentro del territorio one. 'AP.)- Un batall6n de ]on Estaclos ce penetrar profundornerite tl
1UnI6n Sovi6tica Be encuentran lists 1:0 Ron RUB miembrox. incluyen al an, Ing troops que tratan de rescatar R nazab
ahora para una tercera guerrR mun- tigum Geneval de Is,% Divisiones "Pan- mign. al create de Masan. Uniciox, encabezado par tanques. pe- Is republican coreana do los inva- Los obrercs so hablan declarado polio insecticide en huecoi y
er" (blindadas) Hasso von Manteu La lucitri me lnici6 en lag primers nelt-6 veintid6s M11125 a retaguardia sores communists, Ryer en huelga en todos los puertos.
dial y creemos; quo 6sta puede ser ifej, General Heinz Guclerian. Mayor WASHINGTON, apsto 3 United harms del jueves, en un Area desde lie las lines enernigas y ocupci va HoUarad proml que Una comlsi6n rendijart, expulsonclo y motlindo
evitaida". General Horst Niennack. General Filipinas ha substituido A Cuba como Is cast me Puerile observer una bahia lio.9o5 documentom, mapas y equip Las fuerzas defensoras tienen especial finvestigari las candiciones; los inset:405.
Subray6 que eso qerA possible finica Hans Juergen Stumpf v el General el mayor abastecedor de Ins Estad0S del Sur cle Core&, cuando Ins corml- dr fabricacl6n rusa, regresando coins ahora lines mAs cortas, 10 "U"I fa- de trabajo.
mente si existed una fuerte Europa cie futerzas paracRidistas kurt Student Unidos del croratto refractaric, tan nistas lograron infiltrarse hasta po- indn 6xito R sum lines. cilita ennirmemente tantn Is defen- La disputes comenz6 cuando dog traunida, apoyada par un poder military gien dirigI6 Is ocuPRci6n all.res di, important para lam necesiclades mili- cos metros de Ins soldados norteame- I.R penetracirin, clasificada Como so cnmo eI aprovisionarnienta. Y su baj3dores abandonaron sum puestos; RINCONIS SAULIS
de 50 a 60 divisions. rots. tares, seg m inform bay el Depar- ricanos exhaustirs, que Reaboban do 11 na buena victoria de los Estaclos poder es marcadamente superior &I en el transatlintico "Rangitoto", en Y RINDLIAS
Beck sefia16 los siguienteg crolcil. tamento de Comercio. regresar cle Lin ataque en el territo- Unidos, ha sido Is mis profuncia y de hace algunas semanas. Si a est Aukland, hace diez dias para tomar
vos militaries de Is "HermRndad' Franves Snyder, analista del de- rio rojo. cafidio un taza de t6.
Creaci6n do Lin fuerte ej6r'itn Ma'g huelgam en Ronia audaz Ilevada a effect hasta ahora en me agrega, el efectivo fuego de n
partamento. dijo que Is Joven Industria Se estima que alrededor do dos et frente de Is guerra coreana. Tuvo de las barcos, principalmente el de
eur cle efla Rep6blica ha crecido tanto y earn pafilas de norcoreanos fueron to- 11.1gar durante ]a noche de ayer, en Lin crucero no identificado hast La baja del d6lar <
La aFree0sc16n de un contingent, pidiendo aumento con tan ripidamente desde el final de Is madas par sorpresa cuando me prepa- Is crucial Area de Chmj l. ahora que acompaiiado par d a CrUDAD MEXICO, agosto 3 (Unialemin para former parte cle este Segundo guerra mundial que shorn ban lanzarl un ataque contra Despu& de volver a U pesto de destroyers apresuraron Is acomeos Led).-Un d6lar norteamericano puemotivo del Afio Santo represents una de las infis grades ra
'L
ejircito, de par lo menos 20 division 129 poslicliroanes de a artilleria norte- mando, los mismos soldaclos que Is ti- de ser comprado aqui par 98 centsnes (400.000 hombres), con Un crier- fuentes del mundo. do de los soldadon; surcoreanos de vos.
de officials enteramente cona El resurgimiento cle Is Inclustrin cle americans. realizaron fueron desperadoes de su
r?ues- ROMA, agosto 3. (United.) Los sueno, p i que ayudaran a defen- ]a tercerat division, que animation y La Incerticlumbre de Is guerra de
or alemanes, quo mantendir n Is minerfa se considers coma Una de Durante In noche, las dos compa or
enlaace con el mundo central eurau olar ros del gas de esta capital. que lost aspects MAS f2vorables del pro- Mas norcoresmas se habian Infiltrado cleric, de un ataque del enemigo. estimulados par tal ayuda fueron Corea. hizo bajar el valor futureo" DISAJO 01 FlInitos
a- del d6lar par debajo de But valor no- ALF0,11111111tAS
se encuentran en huelga, recibieron
730i Abaste61miento del Ejirelto pa el pay, de los empleados de It,, grama de reconstrucclitin posbellco de en el Area con et apparent prop6- A ]a largu cle toda su rats, esta Jos que echaron a los comunistas Is Reptiblica. a Ito de asallar las position del Is fuerza de reconocimiento estuvo ba- de Yong-dong. como decimo3 ante- minal dp6or, vez p unera en anos.
ra tener lugar desde tin tondo en tlantag el6ctricas, choferes de. 6mnl Cuba despIaz6 a las Filipino como artillerfa. es N JO Constante firego do las ametralla- riormente el panorama comienza a Los rem Be estaban vendiendo
tral. sin recurrlr a ]a procilleci6ne us y empleado. telef6nicos en qu to Como sali6 Is primer doram y francothradores communists. en transactions en el mercado de
de 12 prineTal fuente de Jos ;Stadas Ton pron aclararse. Ahora esos mismos Sol- ija s
arman on Alemanis. demands par una banIficaci6n espe- Uniciam Urante Is, guerra, dijo el luz del dia, un soldado norteameri- Los annericarms, montados en tanques, dodos continCian persiguiendo a JOB earatil bre futures; a entre 98.6 y
4) Creac16n de una fuerz a6rea cial con mortivo del Afio Santa. Department de Agricultura peco Carlo se d16 cuenta de que un comu- cairos blindadox, "Jeeps" y carniones, 99.6,1 centavos al valor en pesos, In
tActics, alemana y de una marina color Jos abieroa de las = as de xaR. perdi6 Sill pesto rApidamente na ve, llista estaba preparando su posici6n devolvieron el fuego, al realizer es- -1- a -n Tarlas do dos horns, extendieron 1-10y 16 ,, ri'ma to rains en tanto que otras troops en cual indica falls, de confianza en el
prometicicis a In defense de Europa,,,,, tie hace dos clas ran parw que la produccl6n de Is IS[ ocos intros cle 61. to profuncla p6etracl6n en Ism lines poder adquisitivo de Is moneda norl- .1--. f., a reQl1L!- a fninediatamente me InIcI6 un via- enemigas. rEn qro ( spacho Be Iden. imeamericans an un future cercano.
El clemirtamen aarego ataour, c0counista .1 ote do Chinio
Afia CXVIH DIAIUO- DE LA WARINA. Viernes, 4 (le Agosto de 1950 Pigint TRECE
__(rhnica Habanera
Traslado
"7
Pars el modern apartment 3M del edifiico do 15 y 10. an at Vedado, Todos lo dicen ...
scaban de traslaaarse log j6venes y simpiticos esposon Mariana Acosta y Chichlta Castellanos. At saludar a las esposoa Acosta Lk MEJOR! Lk UNICk! Lk VERDADERA!
Castellanos en su nuevs Casa. con lustasla ponemos en conocinniento e su amLstmdefi.
En la Academia de (a
Higloria
El mlircolea nueve del corriente, a )as cinco de In'tarde. celebrari es to cidn. an el Sol& de arias
30
de Archive Nacional Compostels y Corpora
Velazco, una sex16n pilblica con nb)eto de render homenaje a] gener, "' i _- I I 1 11
0 3 k de San Martin, en el :en marto
de sumuerte.
103 El doctor Emeterki S. Santovenia,
EN
el distinguido intellectual, president to S
de to Academia, de to Historla, tendr ZL ACONTECU41ENTO COMMERCIAL MAS SIENSACIONAL DEL
su cargo Ina palabras de aperture. Af4O!! Articulas pars, USTED, pars, In FAAULIA r pars at ROGAN,
A continuaci6n acupaA Is tribune Kartados a Freci" JAMAS 01rXECID09 *a Cisb j el doctor Juan J. Remos, airs vallosa figure. de la tritelectuallclacl, colaborador muT. estimado dp este -116-C dico- y acaddratca de nunkera to
Cor sobre
Po Zjulen disertari r austero'
4
_j De Los Caballeros
de Cpl6n
0
xcursionista que pars El grupo e:
asistir a Is Su prema Convenci6n In.. 9
ternRCional que Is benem6rita 01 14
2 de Caballeros de C016n celebrarA en
el presented mes de agosto an New York, esA organizando Is de gaci& Cabana n dicho magno even o cat6lico. civic y social, podri gozar del extraordinaflo Pr9grama que porn loF C.legjidn- y visitantes preparan Ins b eras de Col6n de New York del cual damos hoy log siguientes Onelia Casares de Avello
4D Q I!ventos: DESPERTADOR
gD Agosto 15, mattes, a las 8,45 a.m, "INGRAHAMN
Un saludo teremos bay pars, el estimado stairs se6or Luis Avello, ad. 1 1 gran defile par Is 5ta. Ave. desde ministrador de Mendoza y Compaffix y parz. an beft exposs Onells Casares, A a I &a ag" I Timbre
In calle 35 hasta to Catedral de San quienen arriban en el colmo de Is felicidad, un n ver rio de u Patricia, participando toting los dele- enlace. :1 do Alarma
gados y visitantes, as[ conno unida- At publicar el retreat de Is sefiora de Avello, usuchas felicidLdes le des de to policia, bomberos,,,1an"ia_ deseamos, &I simpitico matrimonio. rios. del EjArcIto y Is Marl Mer. lj a #, lop.
cante. con sus bands de milsica. A 1"' 10 a.m., solqmz Miss Pontifical Del Lyceum
e. Is Catedral. pres dida por Su Eminencia Francis Cardenal Spellman. a it 0,1! !go as 0. W 0 to,
Para Im pr6ximos ding anuncia el in Biblioteca Nacional par Is seftora A las 12 m.,'recepel6n civics en g] Sal6n Georglano del Hotel StatleT Ve n so Lyceum y Lawn T n i lub doslMarla Victoria Bru. CRET6NAS CPASH
cartel general de to Convenc16n, con actog de mucho y arliad inte g. Adembs, para mafiana esti sefiala Desde bay viernes al doniingo ansalitalells, excurs16n a Mkji- Propis pars tapi"r
25irtencla del Holl. William D'Daver 13 de ins Corrientes 0 e a 1 an asocladas del Lyalcalde ae New 'York y otras alias li6 p dri visitors
In = ci6n de ros restauradc ceum visitarin too mfis important on prociows disoliol A: I
Utoridades. A las 7.30 pan., banque- y ernadoB en los talleres d- lugares hist6ricos.
e de Is Convencl6n. en el gran so- I W is. 1.00 1.20
16n de baile del Hotel Stotler. De los YARDA
PM@ one deMeafroddo NOT MR 0 y conlipmake Is -1, %
otros infunerox. del pro arna, todoF I ow favor. U*n* y epirle eatis cup.6n. atractivos, In dages, tendrin
4161-reri. muy
uno estiecial: ]a exhiblel6n de moda, lr=.:zga_. efi lada paya el ml6rcolea 16, a Ins
PARTADO 652. HAUNA ASPURU, 2 p.m., en el propio Hotel Stotler.
GnViL El grupo de excursionistan de Cu.
F Rvqr orme informal, sM comproqjw, 50bro ba, saldrb el 8 de este mes, deteni6ndose en Wishington pars. Ilegar a W "GASPURU" y las Cocinas "AUTOCRAr' New York, el lungs 14 y emprendej elregreso el 21&ara visitor Miami Nombre: legar a La Ha el 26. Lag viaDi jes se harin or vapor y an tren. Los
roodden ....... es, note es y passes, eatfin Inaallados en el costo de In excurs16 Ciud.d-. de $199.0n. Los interesados que ailin
no se hubicran tracrito, han de his. Carlo antes del 5 de agosto at desean ,,,e,,r.r .,, sidrniiiift. diriglindose a Ins -11cros de Col6n. calle 12 ex. Siscribase y Andindese en el Diario de I'a Marina
quina Vedado. F-4390.
A
a
IDAMASCO do RAYON cordonn)
36" ancho. En Oro,
Roio' CU.,
vorda"Fle", Gris Y Ait"-9 5 YARDA
K
v.
-4,
w
via sa 4,
sa ove W40 j4v
A
Elena.Cano y Herndndex
El pasado tunes calebr6 an cumpleatios, en compshis de un grupo de so, compaheran irraduadan, In bells* y attractive seflorltz Elena Cane y ernindez, qulen acabs. de terminar sus estudlos; de Cornereto. en 'r. Colegio Baldor, tras brillsinliks ex4menes. 4 9%1J M A .-- l
3 La sehorlis Cana, hljx do nuestro extinmdo arnigo Miruel Cano Fernindez, partl6 ayer, jueves, en el Florida, rumba a Asheville, North Ca- do ftter-Pan.. f
rolina, donde as propona ourgar don afioz an el Colegio Saint Genevieve of the rings.
Cr racialAPIROVECHE BIEN HOY VIERNES
Y MAIRANA SABADO
9
t1tionfra Gran Venta 7rd U naj
00 V
HAGA SUkGOSTO
I" 'K T
So abro la 11stat'so agrega agua-ily nadoM651 LA OPLERA"
Comentario obligado qua se oye diariamenie an el 11oclar i. as an 0
r uWs Mix, a base do harins ortriquedda, mix sabro" y nuttitiva quo an los Omnibus, Tfarivias, Cinds, Teatros, Ba Is.:
nuncia, viehe ahora an latm, para quo se conserve siampre fresm Delir Paseos, Playas, otc., etc., an TODAS PARTES Crue re6nen
A- -A- fliAl -- a-.ff. ..A &a' ThifPs Irr Frimilicy n AIPilhlinn. rlirAn-
Pigina CATORCE
DL4,RIO DEIA MARINA.-Viernes, 4 de Agogto de 1.950 !A140'01VM
_J
2
7 :,
TQ
V1,
Scenario y Pantalla Continua 1a4e Las 12 del dia.
AIRE ACONDICIONADO PERFECTO C a r t e I.e r a
4.1 1 PATRONATO DEL TEATRO: "SHANGHAI. ACTUALIDADES: Sangre de cam. MANZANARM: Z1 rancor do Is, t I ;
T- CLAI BERT AL M ISM O TIEM PO Wn, La mano negra y asuritas ra, No desteartis 1. mule, d. tu
\7, COLBERT RYAN SAN FRANCISCO" cortoiL hJjo y astintots cortoo.
4 4 'R I Colneldencla atrededer de 1897. lUn dociamentsil
It E P A RE T 0 distinct, uueve. can suces" interesantistmos. ALAMEDA: Paistan, Corrupei6n y WrIAVILLAu El sran carnpe6n-7 it
a quien nunca ha visto y a Wien -RINCONFS DE MEXICO. Amena vU* asuntoz cortoz, abandoned.
.1-. van --lerl -m. r.1n.r. none. .rA. Bitstain to. datol, au AMBASSADOIL- Emboaada, De co- hMUCO: Vidas encontradas, M da.
I j belleza y la comentad'a velefdad fey nii-yen, eta r NCION raz6n a coraz6n y asuntos courts. nublo y Naticiero Nadonal
v mw 7 H st Alicia Asc.mont. menina pars qua los espectadorm _CA n DE ERNEST BALL. Musical en can G do y Pifiero.
MANC, AM'D MICHAEL Bailarines 7 . Man 1. Coego sospechen su pr6xima mudanza. Ea- colores. APOLO: Et Jardin secret y La calle szo
GaAN SIROW THE PARKER BROTHERS Bert Allan . . . E d u.or ]e RICO FESTIN El filtinto carton de Wait Disney. de Is muerte. MAXIM: Vagabundo. E rey del ba.
' Acr6bakas Edna Faster ...... Efeli &miffie4. is cuxr. eriseguida, desde el se5:40 9z25 TRIO CALONGE Conjunto Cuban Chang ........ Armando Soler gundo acto, cuando Elena, creyen- ARENAL: Sed de odlo,'Dos passions rio y attuning cortols.
0 do reconocer an un enamorado a -LA GUERRA JEN COREA. Ultimas"iw ii.- an puigna y asuntos courts. MACtTA: Juntoo hasts. Is muerte
TIT ALVAREZ Cancionera Cubano Comedia rn Ire$ actoA de Julio Ali, Callas de Is lucha an Corea. ASTOW Maidemolielle Ft Fi, El titin Titames d1cl aire.
jandro. Direccion de Modesto Centeno. su novio, se transform an una ernEsceringrafin de Oscar liernandeL. pedernicla coqueta. En esa jorna- INFORIMALION DEL ULTIMO MINUTO en Ins del espacio y asuntoi carts. METROPOLITAN: Paisan, Ruing
da ambition, el titulo parece dete- n.ficiarfam PARAMOUNT. FOX 140VM ONL ASTRAL:uUn loco al volante. Arco mortals y nuntos ccirtlos.
LU N G S Por Regina nerse a In mitad: Shanghai. El im. A(,,TUAj'lUADES FRANCESAS. NOTICIAS NA- de tri nfo, asuntos courts y gran MIAMI: Sucedi6 en Berlin, Tiburoneg
previsto desenlace, aunque descie SAN RAFAEL CIONALES (Distintas al DUPLEX). show en la eacena. de acero y asuntox courts.
De todo ese enredo international iuego m uy esperndo, consisted an la v AIMISTAD rNTRAVA: 30 eta. y 20 cis. AVENIDA: (Marianao). Titin del es- MIRAMAR: Un loco at volante, La
ClUe 5upone In obra de Julio Ale- lamentable equivocaci6n de la pro- M 22141 pacio, Arftargo r ecelo y asunIvE costilla de A". y asuntoo coring.
jandre-un autor espariol. un titu- tagonista: so future esposo no a; courts. MEXICO: Vidas encontradaz y. DaPO R la- VEZ In que es on itinerario de viajes, aquel pretendiente, sino el secrets- BKLASCOAIN: Sucedi6 en Berlin. nubia rojo.
taci6ri en to Habana eta, qua la Ina verldo observando SAN RAFAEL Un yanclui an )a RAF y a5Untos MODELO; El verdugo y La damst di.
UNA PELICULA SE una repre en te
VALGROSA- con muebles y par del vestuarlo y queriendo todak la: vida. El mercer H 0 y AMISTAD tos. jo qua no.
chinns-la inspiraci6m vino de Pa- acto, s6bitamente serio, se consu- LR U P L FX BLA NQUI A:, Rastr sangrienin. MODERNO: Octubre me ca'adena
J, CON UN ASUNTO A-6507 asuntos co
MENT its. Url acento franctis, deformado me con lentitud entre Ins vacilacio- to y gran show en In La tragedia del temor.
IN LA PANTALLA. c-asi inempre par una crudeza ma- nes de Elena Para escoger marido y CAMPOAMOR: A la Habana I me voy, NACIONAIe. Iu joyas del pecada.
yor de expression que la consenli- Ins indecisiones del autor porn ter- Desde lag' 3.30 p. m.-Aire Acondiclonado Perfecto. Cabellers blanca y asunto s car.
do par Ins ms audaces comedies minar Is obra. El pecado de Laura y asuntog car toL
galas. Su tests as esa lucha de sexos re- to% NEGRETE: A la Habana me voy. LAECITO: Revista. noticieros. epi- zos de fuego, asuntos; cor ps
"Shanghai-San Francisco" cam- cordada par todos los comedi6gra- L OS "UENES -DEL FUTURO crN godio, comedian, musical, deporli- gran show an is egcena. ,
p6nese de tres actos de idtintica so- fos y resuelta at cabo par Julio Ale- ;Podrian Imaginarse lo qua Ilegarkin a ser In trees del future?. vol carton, etc. NEPTUNO TRANS LUX- Deporliva,
perficiRlidad, aunque desiguales en- jandre, despuis de various devaneos, Con I& retropropulai6n. In acrodinimica etc. Un intereuntisime CUBA: No desearis la muier de tu documental, vlajes, Pete SoIdth,
tre sf. En el primer, encontramos documental presented par *1A Marchis del Tiempo". cartons y nolicwoL
a favor de las buenas costumbres. hijo y La malquerida.
urne joven mujer tan entregacia a El di;klogo y las situaciones, de cli- Il -CASTILLOS EN ESPASA Entreterilde vlaje. CUATRO CAMINOS: A la Rabana OLIMPIC: A Is Habana rat voy, Remu trabajo que decide casar3e par chi; divertidos a ratos, para demos- -VARIEDADES MUSICALE& Canciones, par Dick Raymes. Fn me voy. Perdida y asuntos car
I colors. tos. A las 12 de Is noche: Todo courts.
poder can so socio en el negoclo, IFInaliza an ha pigina QUINCZ) at mundo to hace y Dos corazones OSCAR: El recuerdo de tus labriog, La
.-LILL i INOCENTIE. Gracloso carthn an colors. cle acero. cruz de Lorene yasuntos caring.
-ULTLMA INFORMATION GRAFICA DE LA LUCHA EN COIREA: COLOSO: Rayito de luna. Rinc6n PALACE: Contra Ins amsinos, Bodas
criollo y asuntos courts. gangrientax y asuntos caring.
Prorrogado el Certamen de las REIgAS DE __NOTICIAS DE TPLASCITNI)II&NTAL, INTERES an los notitiarion CUBA: No desearis la muier de to PLAZA: Un loco al volante, Majercft.." ""u"I P- WARNER, PATHE, BRIT"ICO. NOTICIAS NACIONALES (Re- hijo. La malquerida Y asuntos citas y asuntos cortex.
" 510 18 s 11 1111 V IC E CUBA y su Plan de Regalos hasta el dia sumen bectianal distinct &I RltX). courts. PALMA: Ofoy f!jqo 3! King Kong.
ENTRAIIA 30 eta. y 2,0 etc DUPLEX: Documental, music2.. via- REINA: A Is Habana me voy, El rejes, cartons, revLstas, noticieras. train y asuntios; cortax..
IHO SAO SONG FOR -Mli 30 de' Septiembre de 1950. etc. etc.
Pat- acuerdo de la Junta Directiva de la "Cooperativa 0 REX CINEMA: Documentall, viaJes,
PRESPIKITAN00 A. de Aso- D RA: La muier ue Yo ami, Charro musical, cartories, ',revista& nottciados de PUBLICIDAD ULTRAMAR", qua respalda an toda Is la fuerza, y asuntos courts.
Republica el "Certamen de Ins Reinas de Cuba 1950" y su ,-tan de a cieros, etc., etc.
viatu SUM AN. vc CORR-mcli LINDFORS Regains, se ha prorrogado este event hasta el dia 30 de Septlembre, FAUSTO: RaFtro sangriento. asunir's ROOSEVELT: La venganza del des.
4ATAUE WOOD jamR WINTINE ARK DORM RICHARO QUIRE cumpliendo Ins disposiciones del Gobierno que Ina dado plaza hasta courts y gran show an la escena. tino, Bagdad, y asuntos coring.
esa fecha parn In terminaci6n de todos los planes de regales en FAVORITO: La dama dijo clue no. RIALTO: Paisan. Criment sabre LonCuba. El jardin secret y asuntos car- dres y asuntos courts.
Asi. pues, los bonos-recibos de ]a "Cooperativa de Asociados de tog. '1ITZ: La fiesta de los regales. RePUBLICIDAD ULTRAMAR" participant an el SORTEO Final del P _0 'El rev del badia 30 de Septlembre (Par I& Loteria Naclonal) en vez de ser at FINLAY: Vagabunda, galas, peliculas y asuntos coring.
din 5 de Agosto conno hasta shora se habia determined. rrio y asuntos carlos. RIVIERA: Un loco &I vollante.
RADIO CINE HOT LOS ANGELES El din 30 de Septiernbre, igualmente, se efectuari a] filtima e- FLORENCIA: La damadijo clue Ito- RIVOLI- Mundos opuestos y Arco de
crutinio del Concurso en todas Ins provincial y podri conocerse De coraz6n a corazon y asuntos triurfo.
CVL"IIA PICTURES protants lances cuA es son Ins REANAS TRIUNFADORAS que Ile envianin adal.ri ROXY: Muria como los hombres, CoEstaclos Unities y a Europa en los famosois "ConstellRtiOnS" FLORIDA: Paisan. Coraz6n queta y asuntos courts.
LARRY PARKS' CANTA ade Ins KLM (Cia. Real Holandesa de 4v;@ci6n). do y a untos courts. I SANTA CATALINA: Seductora. Un.
GRAN CINEMA: Palabira de mu a 3,
UN AVISO para general conocimienio. R A ST R O Pijaros de cuenta. loco at volante y asuntos cortog.
BARBARA HALE CORAZON (Acia-Acuerdo del dia 27 de Julio de 1950) (ACTA NOTARIAL GRAN TEATRO: (Marianna). Fabio- SAN FRANCISCO: La mujer que yo
ami. Fuego an la carne y asuntof
4L ON SINGS AG Nfimero 740 dando fe cl Notarlo Dr. Bruno G. Gavica Gonzilez). Is, La diosa de la Tribu y asun- courts.
101, W tos courts. SAN CARLOS: Seris ml maria.
N GRIS: F6rmula de amor. Yo ful SANTOS SUAREZ: A la Habana me
RE SANU IEN'To V presidiRrio y asulatcai-cortos. voy, Un milagro de amor y asun3:291 = 16ple IN cusk N 0 T A S GEORGE eo""' OR INIPANTA: Paisan. Secret entre her- tog courts.
RADIO CING GRA14 SHOW PSRL,% GlukS man4 T, issunicts corto& SALON REGIO: Us costilla de Adim
RONA SOUR C-i'"" I CILL ((DELICIOSAMENTE TONTOS)) TRANSCURRE EN LA HABANA LIRA: Una contra tDdos, Dios as mi La incitadora y aguntos courts.
DUO AMARISC6111 XoN 01 Ito YA MONTOOME01. MAO copiloto y La diligencia. STRAND: Rancho de mis recuerdos,
RIIRAYEMIMR-Ii p- _,,,pjko &I ID
Para Ins habaneros es on motive de de su mayordomo. ZCon qui objeto? LUYANO: A Is Habana me voy, L2 En Is hacienda de Is flor y asuninterds especial clue gran parte de ZCrey6 III clue asi podria e5tudiar locura de Don Juan y asuntos tog cortaL
trama de "DelicioFamente Tontas", mejor la que queria ser su esposa. SHOW BLANQUITA SHOW FAUSTO
,a a a a como ma- courts. TRIANON: P-i-la, Puerto abysmal y
Ir.nscurre en La Habana. Porcine se- permaneclend so lado Henry BELL presents
VICTORIA: El titan del eqpaclo, La WARNER: Muerte en In calle, asun- rA bueno que sepan esto. Que allh yordomo, mientras so verdRdero ma- TITO Ra LUX: (Marianao).. Vagabunda, Fe- asuntas courts.
sinforia del imor y asunLos wr- Ins caries y gran show en Is es- La Habana de 1842, muri6 en yordomo hacla Ins veces de marido. NIGHT and DAY- con HERNANDEZ lipe fu6 un desgraciado y asun- T(5SCA: Un loco al voliante. Viva el
tas. cena. U." Habana don Remigio Espinosa, Trio DEVAL MERLE anKI LEE jxcLuslyo UNION RADIO tos courts. amor y asuntos corUg.
dejando en so testament 30 millions ZVerdad que se vislumbra el Ito, LOS ANGELES: Canta el corazon, UNIVF&qSAL: Embo5cadat. El gallarde
de pesos para III primer pareja Es- Y mientras se enreda y se desenredia SANDRA VILMA VALLE GIOVANNI Perlas negras y asuntos courts. aventurero y asuntos courts.
pinosi Acevedo que se case. Crey6 In madeja de este Plo cinematogrifico, TRIO BLACK DIAMOND MAJESTIC: La Incitadora, A mano VEDADO: Una extrafia mujer, Noeel btlen hombre que podria re los eseenarios cubanos, con canci
Se Sit 3 lizar- Iles cubprinis, vin dando ambienteoy Juan Je I& PORTILLA NELLY CASTELL armada y snorting courts. turno de amor y asuntos courts.
V EPT U C A SLICfi. enseguida de acaccida eolor a to novel. Amparito Rivelle, y RAMON FIGUEROA contacts
-it Mary Es' hace una criolla maravillosa. Senci- CUERPO DE BAILES
pinosa I a amsba at primer Ernesto Ilamenle deliciosit. Y Alfredo Mayc
Acevedo y huba clue esperar -el estA divertidisinno 20 GIRLS PLENE URBINO y su TMATRO.
dinero esper6 en Ins areas- que que ocurre 9 su papel. Par- _391% C SO 10
NEPrulsia 507 Telp M_ 1515 cien at para to inee Que en OROUfSTA
Ill anscurt ieran que viable. ORQ. R. ORTEGA
lo' cuanto ve to deliciosamente mara4e Volvirran R enconlrar una Espino- villosa que es su esposs, se enamora
H O Y sa y on Acevedo. Precisamente el de ella como un estudiante. Y am. 9raaV IAsIoN dL um IDIOP, Rem.1
hech de clue Acevedo estuviera vn i- frir Ins consecuencFUNCION CONTINUA DESDE LAS 12:30 fia y In Espinosa en Cuba, da haber cambiado de personalidad a
,,,*Iin, ,,, pelicula ismas puertas del matrimonlo.
le Cifesa. hlotivos que se sucedn
ninterrunipiciamente hasta el final. No se pierdan esta pelicula Cifess,
.'Deliciosamente To alas" Presenta 'Deficiosamente Tontos", clue se es.
URUGUAM s.-BRASIL "le case: clue el tal Acevedo. at res- trenarA et lunes en el teatro "Nacio- Emma Otero y LW 1 5 92 I
Ell juegn decisive par el campeonato mun- wonder a Mqry Espinosa que si se Rai". Nos van a agradecer in recodl21 de balompli traido directamente par cogaria con ella. le envin oil retreat mendaci6n. Rafil Guintana
avl'u y exclusive para eate teatro. ,jaW I
DEFILE HISTORIC Wistas de Aventuras) IL Al &111% PRESENTAN
FRONTERAS DEL NIAGARA ITecialcoldri 4%
POR QU E 1 "kd 11 C MHO T C % y
E NO INVENT (De Is seric Ile W 77M OERNO
Pete Smith) Tercer Concierto-Popular I r
CUIDADO ON EL NENE (Teenicolor). hl
N do Verano
dltimo 0 jsi
art6n de Tom y Jerry. X.LON DE UNA IRIII
N.')TICIERO METRO, con at desembarco de I)IL COR LAS 1AUJFRES 01 A Obgk MAESTRO 09L HAGO an al
?a Infanterlis de Marina de los EE. UU. en rl J, TODA-S OKI. SUSPINSO
suei, de Cores. rfac AMBLER In, UNA PEU--CULA ESPAROLA DE
CARTONES EN COLORS PROOUCIOA, r-SCRI"A Gran Stadium AMBIENTE CUSANO
DIRIGID'k POP 10CTUBRE
NOTICIERO Naclonal con Garrido y Pificro. VDA LITINO de la Habana
ENTRADA: Mayores 2S Nifios 20 cis, CONDENA
THIL DCTo"1K MAN (CEFLRO) EL TEATRO MODERN SERA PRESENTADOEN aNARTIAv
jig MILI.S dRE&HW CON aLA REVISTA DE UNA HORA*
alIGUIL E ORTIZ T...,
IRCXD TAS ONTSjZ0RAL13%"q Ayer deciamas en unas simples no. ya qua todavia con lais filtimas notax
IFIAIR 111111TO s RO IL MIERCOLES 9 tas, to qua seri Is "Revista de una de un acto y sin qua el artist se
hora" qua preenlat-A el lealro Marti, halla retirado del scenario, ya al
a las 9 desde el viernes once a In consider. pr6ximo nt uinero estari en escena, con
ci6n del p6blico de La Habana, F N cambia complete de decorado. Otria nuestras telifanos no cesaron de fun novedad es qu
EL/A DE LA NOCHE a ning6n riCuncro de
cionar inquiriendo mAs detalles de
este soberbio espectficulo. lop muchos que se presentarkin, tiene
CON LA P ra dejar.,bien aclarado este par- como londo el mismo decorad6, lo
.
. I Appi&a QUINCE
ARO,,CXVIII I DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 4,de Agosto de 19-50 I
I 1. I- I .1. I In oe
,,, I I m usica
Ofreeier'on- un cocktail i Gans, 11. frataron los totarios sohre la teresante curso sohre
. ,,' 1 .. i 1, I I I I I
1 MestrtlimarfistAs de.1a CM -, .. EN I I importance de la 'acuna BCG profane antigua en Buenos Aires
1: I I V I I V I
. ;;,t- "',! . I %, I nssuff
_ ,,, : "', I 11 I ., I I I
.1 I ,
Le agradecieron a8i still ,, I I . I Suave$, MArNir7rA DVMOSTRACLON
& .& .( I k "Carecenios en Cuba de una verdadera carnpafia Se e8ti celellirail(lo en DE -rv" FN LA CXq
gentile af titud durante' - -- -w ,7 S per-absoibonfes
Por Albi "Giri& I U antituberculosa", declare' el Dr. Arnaldo Coro el Collegium Musicurti.
ob. o irnelor on r I I 0 Concurrimos en is tarde de ayer
.. la reciente hi.telga papal higi6nico Do, bla6cura impeccs4lo De fire los E. U. a Una Intercaarte demoziracilin de
F I i _. _. .- n Inter6o e importance na- G. -y ubandonada Pecos meses des. La mfisica en
La moralyk idegj$j6#1 Informaci6n Radial 0011ul Jut In oesl6n.que efectu6 el Ppuis en todo at mundo. Ion equips televitoreB del Circuito
I Im, nit Jos INFORMACION MUSICAL C1,4Q, ofrecidA, par el sethor Gear
I I I I Club Rotarlo de La Habana an Rclat6 desputs at diserta por Nena Benitez
muertes ocurridas Mestre. asilsticin del Cuerpo T6cnico
mirercin. EI comI6,y bebi6 coma un del Veda in& maf. larde de ayer an )a qua file clegarro- enfermUrades y dk dicha ernizoru, k I,., reprexentanLes
ke A apArece Los artistic del Circulto CMQ ofre- federal, durante varies minutes, So nifict dri do' n
RARO as at 'dim c -ule z-':Seaeisti co.dmroi't.npa.r Tel x Undo el niguientc ternw. "Importancia Pasterlormente a I& auspenti6n de la Con to participation de Froesw de I, prenga. .
an eleron un "cocktail" a Gear Mis selects de ]a
giln perI6 ca Una foto- tre, evant6, nalud6 a todga, I a fuel Plta Rodri Vacuna Antliuberculosa B. C. vacuna. Solamente an Cuba 'Jefia)6,
gr del direblor giner4l de ta emlsora cle Re. Cast a] final del simpitIcof acto, parts musleal con I& orquesta qua G.55. por'los declares Pedro Domingo an l9s ginte aftos qua median ant
, oe algilita belie y hormone cilocentro. lle g Omar Vaillant, La recibleron dirge at maestro Gonzalo Rolig, ac- y Arnaldo Coro at primer Director at one 930 y a] 1950 he habido mL Pltein, Erwin Leuchter, Guillermo ResulI4 tan brilliant la demoztra- I
I Is radio a del teatro, en El Seto, sinigAtIco i cordial, tuvo del Institute do 'B. C. C.; at segundo, de 400,000 entermos y ban muerto d F raetzer, Ljerkri Spiller y Teridaro del funcionarnientfj de los equiI traie cle bafia ul- er con iplausox nutridos. Se sent6 an Is tuando, adenifis, Martha P6rez, ex
el ift uchs, entre otron, el "Golleylurn IAu- c"j"
- t r it in a d ernista, to an Is arra e Radiocentro. mesr = ncial. Hizo lag honors cluisha mezzo-soprano. Director del Club y prestigioxo mddl. tuberculosis no manes de 80,000 per. C. desnudo. lu deride me reunieron' af 10; tables, JgUal a cu Yas campanaz an icurn" de Buenos Aires inici6 gus pos. clue preferimoo dejar )a Informs,:,a a a bles y babes C nelerge do Gain, a lag 9 p. m. ca a contra de to zones.
ado sun as ul: oar estre, I rlue au La 0 do Musical de CMQ afrece- dos aCtividades de IVW con un curso so- cilin del &eta. parm, publicarla el pr6c Para r n gIrc or P lin. Pero, no quiso aceptar tuberculo Is y a favor de to$ ofecta, Mix tarde,-sigui6 relatando a] Dr. br, at tema: -La Mtlzica Profane dm- ,clone, domingo. en at Magazine del
turtles japrovo- a Un g a n is invitacift de Mantra y Bodies, qua n de to terrible enferrnedad son Domingo-, Ion trabaJos de hombres de 1350 haste ICW. dedicado a In in, e 'enetraci n munt ciertn de Gala, to Sinfonla de clencia de lag paints mix mortician vestigaci6n y ejecuci6n de I&.., cadoram, rmas a ,a a de gan iesto. Una vez I clilerian qua Omar heaters a los alli re esta noche, a lag 9, an su Con- cle lodes conocidas. uice DIARIO DE LA MARINA, -7 Diag..."
i., plenitude. e ec a zo a ca dos. No 2 de
a clue code h re de radio y todo3 Jos tas -let Circuito CMQ bfrecieron a, to Sint6nica cle San Francisco diri- d, ayer a render homenaJe a In Repll. Una magnifies, clefensa del B. C. G. miento, a cargo de Ernesto Epstein y I
I R. Ql; necesarNo as afccto que existed entre at esta- Resumlendo at acto clue las artis. Brahams Interpretacia nor Is Cliques- Tambi6n estuvo dedleada to sesi6n y exigentes an Is material, hicleron entre La Edad Media y el Renarii ,LX, I Bataclim, pueden qua tra a sum 6rdenes. PirLetor- General de to emisora, par gida par Pierre Monteaux. jrq versa ,a
_ p a r t a nezcan at a j a ,,Met blica de Bolivia clue el pr6x mo d!a Y Be recomencI6 clue en lag taborato- otro curse de Teeria Musi.cal quo dicser Uoricanas ra- Carlos Badias habl6 a nombre cle Is atiltud cle 6ste en los diflciles me- clavin cle Smetana, par la uesta 6 conmemorarA un ani men rios doncle me preparara at bactla no La Teodro Fuchs. El 10 de mayo pa- IL a
/ l Para reciente, result, E F R E
"" .
, dial. a rimcio, ,,us compafieros, expressed I en a esto asunto, a estas nOrthas me construe
- ento del Filarm6nica Chien. de su Independencia, estando lag pa- se mantpularan otram bacterLas. Con made Is Mesa Redonda trat.6 el tome: N
, a Is gra- in Jabras c6ficernient, e?6, me equip6 %Ticne el Arte clue cumplir Una
__. neras populares. titud de lodes hacla, Gear Mestre, par Bencularnente, magnfflco, 'cargo del distinguido rotaric, y ban- y clesarrolI6 an Cuba Laboratorto funci6n social?" y en la veLada do)
'I, Su arte no tiene su gentile. actitud an to huelga cle Selecclonsdos Jos artistam; Para at .CMFM= __ ______L9NN=Q1w12 1 quero, senior Leopoldo Cases, "Aml. del B. C. G, at coal fuk Una de lag 24 de cliche mes trat6 sabre at te- el sensational
, ding asados, an qua at Circulto CMQ programs, "Ya he robado ,a, cle Bolivia an at Club", quien primers del mundo que me orienta- me: "La Obra Maestro Comentadn",
,
nacia qua ver con resul?6 afectado, sin tener el mis -mf una vids" pestac6 to gloriosa historic de to Re- ran sigulenclo ya lag iniciativas ejecutfinclose y c a m a n t A n data Is
sus ,prodigiosas forms, y esto no nimo problems con sus artistes am- El pr6xImo lunes, dia 7 del actual'i M E D IN S ftlica hermans, at Libertador Bell. conseJo3 qua garantizan Is AGO KRESTO
tendkia hada de particular si no pleaclos, milsicos ni colaboraaares la RHC-Cadena Azul, ofreceri at pri- ImPos -Kreisleriana" de Schumann. Jorge
. var, a hizo votes par que cumpliera biliclad de qua pueda acontecer nin- D'Urbano, an Bu conference celebrafuera qua debajo de estas foto- Las palabras cle Bodies, ni qua decIr rn& capftulo cle Una native. a inte- 11 otro a niversario libre. feliz a incle- giln otro contratlempo. da at 31 del misme mes an la sede chvierte
fratias hay stempre un pie de gra- ,liene. provocaron Una verdadera sal- sante novels qua mark escrita par Me- pencliente. Hoy-asegur6 at doctor Domingo_ de Is inzt1tucl6n, trat6 sabre "Alguado Va cle apl..-n. note Lf5pez Osa. Una de lag authors
,,,,, qua mas omens dice ash N Y L O N El Presidente del Club, doctor se poseen toclas lag seguridades rem. nos as= s del Is 'Vida Musical an
village chiqu Its Para In Title- Dearues, habI6 Gear Mantra. blJo )6venes qua estA conquistador mis M K A T IS!
vision. etc. La reina cle Is Televi Francisco de Is Fuente, = 6 a pecto cle to actions, B. C. G. y at Babe lag Es Un dos'. En el rursillo
- 2ue a dia 2 cle. agosto, grecisamente, brillantes &xltos an Is radlo nacio los oraclores de to tarde: el Pe- tambi6n de su innocuidad y de ru del men de junio, a cargo cle Ljerko
sl6n, etc., etc. I cumplia state alien a ester at nal. Spitler, el terna fui: "Concierto Bran- a sus ninos
, frente cle CIVIQ. Par ionic, en cues- Tenienclo an cuenta to importance A S dro Domingo, eminent bacterl6logo eficacia. Todps lag Palmas me aprestan
AM ER ICAN r.? .cunando. denburgu6s No. 5" de Jean Sebastiin
Ek decir que, desde share, me es- tones cle radio Be considerable un ni. &! is novels. Be he becha Una selec- Ea N J% cabalbler enetogaela extensifm de a to vacuriaci6n a estin va
in preparRndo las artistes escul- no dc 7 afins. Que antes tenla, miedo ci6n de lag artistes que In interpre- y 1 a ter Coro, m6di. Y an lag Estaclos Uniclox Is aplican Bach. Este cursillo. en el cual se traturales-a Juzgar par esta props. prestigiozo clue he hecho Una !a- an gran escala en sun zones mis loran problems de interpretaci6n.
gancla- -pafa exhibirse en trni s a Jos huelgas, Pero. clue si toclas iban tarin. Y ya hay podemos clecir &us Cads, par en an atractiva-bolsita ebo r muy meritoria en In Liga Anti- afectacias par to tuberculosis. fVura dentro de i serie titulada I
play rem en-los studios cle televi- a terminal con Una demostraci6n de ncrnbres: Armando Ossorio, Consue- de celotizi. 14areas perfersdam. no tubercu aclas de Difu i6n Musical" clue I
c carifio tot coma Is qua en aquellos lito Vida], Maritza Rosales. Ra6l Se- estampadas. Nfimero de hilen as- lose cle Punta Brava. art ca. En Cuba, sIgui6 dilcendo el doctor 11
sion cle Cuba. mementos 61 estaba recibiendo, au. lls, Ricardo Dant6s. Ana Luisa A14- rautimado. Em9sque pars'exports- me en to.% pueblos de Bauta v Guan3- Domingo-, con lag fancies del Bello el "Collegium Musicum" oIrecI6 du-
4 Jay, Y he side un incansahle solicit. semipostal antituberculoso me cre6 rl rante lag niiircoles del mencionado
Sin oucla, un pregame del'Ba- torizaba a Jos artistes a Irma a to y6n. baJo Is direccl6n de "Joe Pe- aide giraflulte. to men
tacIiin Chino, for e ample, par te- huelga cada metal Y liable an lam rez", I tante de medicines y alien a Para Institute B. C. G., mediate Is coope. En e) program de la primers I
":visi6n, tendr a. Una enorme popu- I Dispandbles to 5 colores. Ravi&- lag enfermos de cliche real. audici6n de mi sica de cianara, el I
I labraff del mAximo dirigento de CMQ L.10 Hernind. de Hifta on el De- raci6n del Director. del ConseJo No
ariaad eh nuestro pals, cloncle Is verdadera emoci6n, at expre3ar a too partamento moo table do colors a solieltud. cional de Tuberculosis. cle lag mlem- mlircoles 7, fJguraron of "Trio en Mi "
Imaginael6n vuela y at clima y at artistes su. sipcerof agradecimi6nto! ,,ge Xrogramas do Preelso 'pars trregulares y calida- Palabras del doctor Domingo bras del mismo, y del doctor Carlos bvemol, op. 40 para piano. violin Y ) 0
temperament In exalta. Pero, pan- U on Radio des suls-standard a silicitud. En- tramps de Brains; at "Trio a[) I en
- Leopoldo Fernindez, at Insustitial- Unl6n Radio he designado at doctor I El doctor Pedro Domingo hiza his- Ramirez Carrie, ministry de Salubri- Do menor" de Beethoven y to "So. 1,
sems-lo ue Bignificarlan -progra trans immediate. encue i ?
mas de egla dad ... 7 Asixtencia 'Social. Se
ble "Pototo", aclar6: "Gear Mestre Ltilq Hernindez dC Hitsi Para at De- toria de to vacuna B. C. G., Ilamada tra ado at Institute an el edificio
Indole televisados an n- note Para violoncello y piano" cle tCuba, precisamente donde-los ni- dice qua tiene state office, par can gartamento de Programme. Hernan- Primers calidad. asi en honor cle aus descubridores. tu Kodaly. v
flos.y los.adoleseentes y Ins niflas no as extraflo qua confunda Is Pit- a, de Hite, autor radial, abogado 65 hilomi, denier 13 Calmette y Guerin, del Institute Pas- del ConseJo Naclonal. de Tuberculo- I I a 11
labra "huelga", con "Juerga" Par eso Frest'gioso y clue he escrito at imicci $9.50 teur. cle Paris, y denominado: .51s an to Calzada de Columbia, y me Baja ]a presidential del bistorla 1 11 I I
mir a lam ntieVe de Is noche, come ,e alegra de qua estemos aqui cele- bra an espafiol sabre televisl6n (qua Bac"o encuLntra abierto at pablico qua cle. cle arle, professor Jorge Romero Brest, "I
en otroi, passes. 1Qu6 efecto edu- brando con C!" pronto Be publicarfi). as hombre de Fri era calidad, C. G. see vacunarse. Pero,-recalc6--, Jos to Mesa Redonda me reuni6 nueva- Y
Des 6s de lag emoclonadas pals- m Se hizo eco del hecho trAgIco ocu- grades candidatomi a Is vacunaci6n manic, at mi& I I 1,
capacidad'extraordinaria y cle ener- 54,.bilos, denier 15 I rco ex 14 an dis ,;
catix)o Y -moral cau arlan estoof pro- bras Neu Carlos Bodies, hacienda ri- ,11 $8.50 'rido en el aiho 1930 an Lubeck cuan- son lag nifios dandle a] momenta de ,u cusi6n at tem ly Pugoe I0 I ,,, I
grannies an susmentes'Juvenilits? Itar Is noble actitud de Gear Mes- y a ,.inagoiable. Baja su orientaci6n, docena . .. . . do un preparador cle to vacuna re a: Prob emas d la va- "
La- ComIsi6n do Etica Radial de- -a re pppEddado par Gaspar Pu- c a par otra parte: hay qua lorizaci6n del arte". El 21 hubo contre con sum artistes, an to hUelga tan- ca r Primers ealidad, equivoco de girmenes to qua tuvo on "to.
be estudiar ente problerna. Es, I6- t rtja ,Jnion Radio tomari nuevos Ileg a I. vacunaci6n antes clue Is cirrta cle m6sica de cAmara con at
5ico que eI smunciante x' el pro- as veces menclonadh Ileg6 Carlos rumbas an to qua respects a progra- 51 hills. denier 15 $7 .50 Par consecuencla resultaclom fatales I.f 6. haya. tenido tempo de as- "Cuarteto en MI bemol op. 125 No. r, 1, ", a
d de, Paulin. Se sent6 decidido a Una me- mas y a nuevo talent. Muy prelate, docents . . Plies en vez: cle Una vacuna Inefensi- tablecerse. "" ,
uctor buscluen la popularids sa erl to qua result fu6 Una suspension I de Schubert y at "(Vinteto Para pla- I I "I
sum programing, mas hay t 11 is de bacaditos y ponce. Ata- Uni6n Radio tendrfi otros progra- JlAs preeles me entleaden FOB vs TermJn6 clando a concern clue cual. no y cuerdas" de chumann. Final- I 0 '
.qua prier c6 amb.s con fria d6cisi6n! Todos to de bacterlas capaces de producer Pnan u ta qua la television as, un, mas. I
. b que vendrAn as( a redondear a] ter mkdico. asociaci6n, clinical a mente el 28, el maestro Adolfo Mar* I rillante Nueva Orleans, XA, U. S. A. fermedades graves., Poor qua eso_ clu
m4loovisual de gran realism, qua rerlo d, variado y amenisirrio he tenter to vacu- purgo dict6 Una conference ilustra- -1 .
gnetra'in tbdos lox hogares, clon- tros j6venes, seres paliduchos, oJe- a Is progresista emisera cu- 40 diJo at doctor Domingo,-fui to re_ clu in to clue cleseealm p .,iut. B, C. G do sabre lag "Antiguan instruments __L .
Is- ncicencis do ]as nifias corre roses, enflBquecidos y desganados, bani. Y lag puert2s de Unl6n Radio,, I serve clue sIguJ6, at cleadichado acci_ nsci6n reelbirfi d I I 0, ,
religro ante Is pantalla del recep-. cle mantes acrobAticas.un tanto des- Be abrix-An asimismo a artistes, as- Pues clescle entonces me tuvo tocit lag faciltdades an enneflanzas y cle Cuercla". ,
oi: que muestra a entail battles y cs- equilibradas consecuencia l6gIC2 de critores y productores de novc = ala vacunaci6n con at B. C. me ,as materials. Otra de lag activicipcies del Collezar el ...-..- S O U T HIER N MUSiCUM argentine, clue he atculturales artistes cgs! desnudas. N'o Lester miranao an Is pantallat de Is talent Para poder alcan HoWery Knh Discurso del doctor Coro VrLcibicla con gran Inter6s, ban sidc I ...
quer.emds mar mis moralists que teIcvIsI6n an case egos curves in- in. I
nadle, Pero seria bueno, qua estas citantes ue Be 'van a diarto 4!n HumenaJe at Asilo y Creche del Room 541. El doctor Arnaldo Coro me refirit!i lag conriertoE pare nifies, semejancoast me tuvieran an cuentat desde nuestros perl6dicog y revistas, Im- Vedado, an CMQ art Escenario y ,
I International Trade K a as a to creaci6n del subcomitd de Pre- lag a a los ju me vienen ciando an Is
ahoralars. to confeccifm de progra- Rasibles y muclas, come estatuas, viernes, a las 9 de to noche, New Orleans. La.. U. S. A. vencl6n de Is tuberculosis, par int- Gr n Bra one cicada hace 25 afios. R .
man el future. sin vida y sin alma, no come Be deloey'el Circulto CMQ. In Esso Stan- I __1 1 31 (Contimmoi6it de In injiKina 141 clativa del Club Rotarie, y qua to Adernis de 105 metes enumeraclos, el A
Qua, no- veng. clo television bats- verian en Is television, con gra- clard Oil Co. (Cuba) ofrecen trar qua Ilk sorpresa no as at 6nico agside. Y a continuact6n expuso Is Collegium dicta un &urge de armonfa .
clanesc .cr clestras y nue eta, .ritmo, voz, y fuego en su arte. grain homenaie at Asilo y Ureche r r desarrollada par cliche subco. a cargo del doctor Erwin Leuchter
z ingredients de la rise. mite par Is Instituci6n denominads un curse de teoria musical dlrigici Z
I La direccl6n de Modesto Centeno, "LigR Antituberculosa". de Bauta par at maestro Tecicloro Fuchs y un
. a a I a ) clue. invent a1guncs effects esefiri- Punta Brava y Regla, lue con to co-' stminario de preparaci6n musical In" ' laboraci6n de institute ones civics tensiva. clue preside at doctor ErC a rtel d e 1 U I cas de mucha gracia, eamerada, tra- J nesto Epstein. Las actividades
. viesa y leve todo at tiampo. rellginsas, abrerax y mas6nicas, ant ff
- Di Una elegincia y Una tentrall- clando sus frutos. manentes, reservaclas pars lag I- .
NCTUALIDADES I) U P L EX RIA L T 0 dad rally precass, lox dos decoradog Habla despu6s de Iq lrn ortmuicla gas del Collegium Musicum" core- cuarldo Sun Mina tonCarlos III a InlaWa. de Oscar Hernindez) un lujo amiA. de Is. campafia antitubercuosa qua I de la esruela coral y curses gan una fiesta.aviie usMomagrrals, No. 262. TsIM. M4415 San Rafael y Ambled. T&L A-0507. Tel. U-33S4 Neptune y Prado. Toldf. 14-1131. tico pagoda par Un debe abarcar too sis ,ntes T I ted &I "Mago Kliesto"
,,it a ,,Inci- Aeo ap,':ndizaJe vocal a ins rumental.
Desde lag 3.00: Revista. noticteio no- Desde lag 3.30: Los trees del future Deade lag 4.30: Revisits, noticlero na- Deade lag 3.30: Revista noUciera na: Pile. pios: Divulgacl6n y p pagan a; -,n- (flauta dulce) Para niflos.
clonal. asunto carte. SANGRE DE (documental); Canciones par Dick clonal, EL RENCOR DE LA TIERRA clnal. estreno en Cuba Is rren cueNre at enfermo; aWe ad eaf er- pair& qua Ion divisfitia 6ort
CAMPEON con Shirley Temple Y LA Haymes (musical): Castillo an Espatim con Roberto. Cafledo y NO DFSEARAS .Ion de Roberto. Rosellint y CRIMEN Y ficilmente flilicia Is actuaci6n me; trate at enfernio; investigue a CONFERENCIA broson
MANO NEGRA con Gene Kelly y Te- ivinjes); La palffla innocent cartonn LA MUJER DE TU HIJD con Pedro SOBRE LONDRES con Margaret Chap.- de lag intirpretes. No s6lo to cle to lag Ilegadas at enfermo. loa cuales ju 12: .
resa CellitILurleta mayors 40 cts. Ter- colorss: Altimos n.ticieros Warner, Infante. LUneta mayors 40 eta. Balco- man Luneta y Preforencla 60 eta. Nl- 5 a En at Institute Cultural Peruano- malabareis y suer 474
tu,,,F 20 BritAnico y Act. National y in Guerra fly 25 ct3- f5a. *30 eta ) principles responsible, Gina Ca- cleben enter basaclas an antes: tres norteamericano. at compo itor Rodoll de Corea. Entracia 30 y 20 eta. brera y Eduardo Egea, zinc tambifin vtrclaclea tisiol6gicas: clue Is tuberdu- fo Holzmann, professor cle compost- presticligitaci6n.
. Is del resto.cle lag artistes. tests no as hereditaria; qua as con- ci6n an at Conservatorio de Lima,
M A XI M R I T Z Pero ]as roll s6clos" del Patro- taglosa; y que as curable. dici6 Una conferencia sabre I& md- El "Magii Kresto" acuZia. Catalina r Pirrago. Tel. 1-7546 FAU ST O Alsolariin y llruis6n. -7 Tel. U-602 Rodrigues No. dox, as note del Tpatro podrin comparar Se reflere despu6s wislaaamente a sica contemporfinea an lag EstadcB
A lag 4.43 y 8.30: Revista, noticiero Prado y Col6n. Tel4iono M-7200 Talifano X-2 24 pronto Una comedta mediocre ends Una cle lag mencionad0s POstu- Unifies, at 22 de rhayo pasado. Pre- diri a su caaa, sin costo,
an Sheile .' lacing, deteniendose a recomenclar sent6 at conferericiante at critics de alguno par
naclonal. CORRUPCION c Desde Ias -5,00: Zatrepcif, RASTRO En.tandA Y noche: Revisits. notice 9, "Shanghai-San Franclso", con Una a unteki"Co-
Rnn Jarn estre o Ren SANGRIENTO. con GeoW. 99nir national, La funciem cle lag regales = ciertos extremes a. tener an cuenta arte&mdAdAL d!WEI Comercio" Car- ._ dat ae; --,,,..2
C ixcelente "El circulo", de Somm Mo' cortesia. empo
. lit. .a st'. de a- mery Brenda Marshall. 1A embe in initchos regal porn Jos ailatental y I Moug para el major cumplimiento de lox Jos yg1da. professorr Holzmann _.. ,--- "-",. 1, -.
selllni. Luneta inkyores-'60 cts. me& gran show con Tito HorkAffidet Gio- dw Jormiciabres peliculag y, anuntos a ham, qua me anuncli paerra in since ,y significando que an at- explic6 a _rdp% I I .
15 qts. Imp. Balcony 40 mAs 10 vt3: vannia Nelly Castell Y Orq: R. Urbino. Precloo Fines demes. a siguiticado, de to, rrillsion "". 1"_, I .
t I 11 I I I ,.,.am. pcipulares. qua -rezQ: de George GershwJ16 Cuya "Rhapso .11 ri::, '; .- ,
Imp. Miles 30 eta.. mks 5 eta. Imp. Lune no ets.,Balcony 40 cts, I gunos cases, coma, an at I 7,
, I "aisle at enfermo", no to han podidn dy in Blue", conrideracia. afln coma 0
METROPOLITAN lever a cabq clesgraciadamante. i6n artisticamumical noCall* It. trlla.1.6n.do Almondares. R 0 X Y 4j
AMBASSADOR FAVORITO .1715. AgAsajo en la Cimara I Termin6 lamentando qua an Cu. d tadounidense. tiene Eatm o
14 .nIM 11 y 13. Vadada Selancoaln No. Of. TsIAI. U-2150. Desde Ian 4AS Revista. noticiero no- 14 y A, Almendores. TsL U-4335. a una emp Se ba no ,a haga Una verandera an an re.12d-iet..rit"portancia an at g&
C4114 .30: Revtsta, not[ciero T.: nero ligero y no en at campo cle Is,
T.161c- 11-7117. Descie Ins 5,00: Revists, noticlero no- clonal, eptreno on Cuba PAISAN, crea- 10 COMO LOB Hom- leada que pafis antituberculcen, Puente, di musical sint-I., It.., --- 1 EL ALIAIENTO
Desde lei 4.30 Revista, no clonal. LA DAMA DIJO qUE NO con cl6n cle Roberto Ressellini y RESTOS ,V .. 8 d o et o r 6 en Medicittia qua no tenemos divulgacl6n ni props INTIGItAL
clonal, EM OSCADA con Robert Toy- Clark Gable y Loretta Young y EL MORTALES con Sony Gray. Lunets: ganda, no temennox mediramentas en taci6n Berle. del agLhagalcanzado un I
ring y Agustin IA- do PIRMICTO
, an TA con Ninon Sevilla nuestrox centrox de to nival an
for y Arlo e Dahl y DE CORAZON A JARDIN S con Margaret O' mayors 80 eta.; Imp. 20 eta. Bale y ra. Luneta m a eta. Milan 25
CORAZON con Greer !German y Wal- Brien y T.rtU,,,t 25 c9uneta 50 eta. 40 eta.*. Imp. In eta. cts. Balcony y Ins to eta. Con sencillez, Pero cle mantra ban- names servicing social rfectivo a do- clue posee actualmente un arte muter Pidgeon (en technicolor). Lune, Miles y -_ I do a Is vez, rindieron tribute am- micillo. sical propla. Holzmarm pas6 luego a stist.
La 50 eta. -Niflos y Balcony 40 eta. M IAM I pleaclos y funcionarios de to Cimara Y me dIrIgi6 finalmente at doctor armlizar lam difftintos aspects del I 11 1. .
-
FINLAY SAN FRANCISCO a Una companies clue Jos enorgullece Carlos Prio Sbcarris, Presidente de Progreso tan extraordina.rio qua he
Ralmoallin y 0. Itaftel. T&L U-5121 torque as ejemplo cle tes6n y espiri- Is RegfIblica, Para recabar cle it cli alcanzado I& m6sira sinf6nica nor. satinevirsi4wrio-caskuni moved.
, Zan)& y Gervaslo. T616L U-1649. Deeds tax 4.45: Revista. noU ere na San Francisco 293. TaIAL X-1700 tu superador, 11orclue, tras brillantes soluci n a nuestra luchn, antitubercu. teamericana an lam itltimos 30 aftos, no do entlelpetl6m, "emonde an
Avg. do Columbia k L Tel. 3-3513 Desde lag 4.30! Revista. noticiero no- cional, cart6n, SUCKDro EN L 1 Errtancla y nache: Revlsta, notlclero studies Be doctor an Medicine, sin lose medlante to celebraci6n de con- afirmando qua Jo3 caLpodsitores con- dias y bores Joberables, at ) C111t. y Paul Dou- aclonal, LA MUJER QUE YO AME
lei 4. 15: Havista, noticiero clonal, VAGABUNDA can Leticia Pal- con Mont )mar n ta
national., VU 14 ODIO con George me y EL REY DEL BARRIO con Tin glas y TIVIURO ES DE ACERO con con Elsa Aguirre y Agustin Lore y abanclonar par eso lag abligaciones ferencias con lam t6cnicos Para dar temporincos de too as Unifies,
.RaU Virlijetia Mayo y DOS PASIO- Tan y Rosita Quintana, Luneta maye- Tyrone Power y Dana Andre EN LA CARNM con Meche de su gueesse, file agasajado la iclefo. at grito de batalla a irradlar In, tu- ademis del talent creatfvo, tienen Telf. F-9935 ..
NES 6,,7GNA .an Lorraine Day Y res 40 cis,.Balcony 25 eta. neta mayares 40 eta. Nulom y B.Iconuy Barba Los Paneling. Luneta mayors riots a uerpo, Befiora Emelina berculosts de nuestra Petrie. tenlen- oportunidad de recibir Una complete
Labrada de Pifiero. do Is seguridad absolute de qua Dion educaci6n t6cnica an esLuelas de m6Franchot To Piecing cle c- 40 cts. Balcony 20 cts. Alba --
.: ..Re. .1 I I Fu6 en un .1muerzo durante el cual y at pueblo cubano sabrin bendecir- sica series: ejecutar inmediatamente
I FLORENCIA M IRAM AR SANTOSSUAREZ .aubo alabanzas Para su esfuerzo y to." .1 sus obras y difundirlas par media de
A ST 0 R I San Liftro Xa 1064.'- Toldf. U-3533 SIR. AT*. T 12, Rerarto Playa, I concluir at cual In lud entregado grabaciones forlogrificam; gazer de
23 No. 1212,.Vedado. Tol. F7;010. Descle, lag 3.15: Revista, noticlero no- Miramar. To 3-7475. Santos Suarga y San Anatomic. un estuche contentenclo valioso ins- Offrocimlento del Retarlo Bolden la simpatia que existed! entre at com- cis' a cque art all milsica at
A lag 4.30 y 8.30: Revista, notictero clonal, LA DAMA DIJO QUE NO con Desde lag 4.00: Revina noticiero no- ToNiono 149M trumental poor at ejercicio de to pro- positor y at int6rprete, pot un lado Alone sea Inc nfundiblemente nar-
naclonal. MADEMOISELLE M .'coft" Clark Gable y Loretta Young DE cional. LA COSTILLA BE ADAN con El senior Carlos Saiden, rotario del y entre el teamericano. Disert6 sabre lag ca- I
A Ids 4.45 y' 8,15: Revirtit.notilcicro fesl6n. a itor y at blico racteristicas cle cada Una de estos
,
grnnis M.yan-KTrrAN DELESPA- CoRAZON A coRAZON con areer Spencer Tracy y estreno en Cuba UN na.l.nal UN MILAGRO DE AMOR con Nutriclamente estuvo representacia Club cle La Habana, prometI6 qua par otro, y, eflTapgente, de dalutar Worm dedicando a s p a c in I
con i lump fey BogarL Luneta: Gaison 3r Walter Pldxean. Preclok do L40CO AL VOLANTE con Red Sh on Maria E6pez y Fernando Ferinfincle I DmP'
mayo :It I Prange, come at personal de to Ci- claria dos bores at mes par to Cadena cle bares y concuraos anuales con ctencl6n &I use qua hacen del materem rim. Nines. 25 eta. Balcony costumbre. y Gloria de Haven. Luneta mayor a 80 estreno en Cuba A LA HABANA Mi mara, con at doctor L.incoln Rod6n Oriental de Radio, parm. fueran priming an elective, clue constituent
3o centavos. I NItSos 40 cts. VOY con Blanclulta Amara, Otte Sir- su.presidente. a Is cabeza, dedicadas a hacer campX antitu- un magnifico egtfmulo. rial folkl6rico y popular, aspect qua
, -1- I F L-O R I D A go, Tito-Luxiardo y Pedro Vargas. ste manifesto que el hecho era berculoss y de propaganda de I& vs- se clesarrol.16 paralelambnte en at
NACIONAL 1. enaltecedor pars is mujer cubana, clina B. C. G. En la segunda parte cle Is confe. Peril y an lag demis passes, de la
,a Duke. or Holzmann analiz6 America latina. En at curse de su
.AST R.A L 'Plazolota do Ago Prado Ir S. Rafael. Tel" M4946 SALON REGIO qua tan patents muestras habla do- rencia at proles
Inf-1, jj aam losh T*Uf. U-601 T.Ul. X4,10., Palabras finales rror at Minisirm, lag obras de sells de lam mks destaca- conference at professor Holzrnarm coDead, ins 3.-w- itevista n6ticleris no- Descle lag 4.0':* Revisits, noticiero n Dead* lax 3.30: Revisits noUCtero 1.n- no de capacidad an lag studies y en rositores contemporifteos mento a hizo torar aligunas parteS de
a- clonal, LAS JOYAS. Y)EL PECADO Mont@ 7 Ant6n Rscl*. Tal. M4794 de Solo tided dossieci
estlo in In organizaclim do Institticlones fiti- ,m
clonal, Cuba Vri LOCO AL cional. CORAWN ADOLORIDO con norte canos: Roy Harris, Walter lag sigulentes obras grabadas: Sinen Cuba PAI- con Itits, Macedo y Ernesto Alonso A lax 5.00 Y 8.15: ReviNte. noticlera lag a to Petrie.
VOLANTZ con Red ,Skelton, ARCO Sheila Ryany estreno CABELLERA BLANCA con Charity nacionnI, cart6n, LA CORTILLA DE El doctor Carlos Ra1birez Carrie Piston, Aaron Copland, William Schu- tonfa No. 3 de Roy Harris- Cuirteto
DE TRIUNFO con In SAN, creaci6n del director R. Rose- Antes, Is sefiora Ofella Ricard, per
Cglcd HerSman Y Grenades y Fernandoe4um#nde Lu- Spencer Tracy y X. Hep- Be refiri6 at pNvoroio problems Be- moaunn
uelo Ida, is Jim ADAN con G ,. Samuel Barber y Morton de Areas No. 1. de Walter Jiston; De
gaarn show con Los nit Mal, Luneta mayores 60 cts. Nifics y nete mayors 60 c T 25 2*ts.. tenectente at Tnisma department nitario clit Cuba, ya reducido an gran Desputis de demostrar In in- Aaron Copland, troops del ballet "Re.
.2 Y_,Orc A- Romeo. Lunets: me- Balcony 30- cts. Lancaster y 'Peter Lorre. Luneta me. quit to festejada, ofrecI6 at acto son parte par sus idorzadas gestiones. fluencla qua ha ejereldo Itr Stra- dee"; Obertuie: Para un Festival Arne.
)rare 60 y 0 eta- Niflos y "coffY senticlas palabras, a Is sailors L bra40 cts. yores 25 'eta. harta lag 6.00 Y 30 ets AIudI6 a Una charts ofreelcia par it vinsky sabre toclos ellos, to Una ricano, cle William Schumann; de Sa. .
GRAN TEATRO cleopu6s. Niflas,20 eta. da de Plfiero, quien to agradeci6 pro- hace pace par In Universiclad del COMPRraci6n de sum estilos y Ileg6 muel Barber; "Capricorn Concerto"
Prado y Trocadero. T@161. M-50116. fundamente par ]a espontaneidad cle Aire an I& qua me refir16 a qua Is a Is c6nclusi6n de qua an todas lam y "S&irltuals for Orchestra" de Mar.
AVENIDA Real r Santa Iselbal, Mariana@- Doodle lag 3.30: Revista, niticiero no- qua estaba asiaticlo. I
Mandoza. T.16fono 1104221. clonal, estreno en Cuba A LA HABA- STR A I admWstreel6n sanitaxia no am d., I
I Avenida an Columbia y A lax 4.30 y 8.30: Revista, noticlero NA ME VOY con Blanquita Amara, N D be an at Estado, sino an at indiv= obaras me encuentra un factor esen- ton ould.
(Aimandares). Tal. 2-1030. sirt) y Pedro Vargas; LAzos Ban Miguel No. 360. Toldf. U-4771. u tie si at problems saftitarlo as 1. .
I naelcmal, LA DIOSA DE LA TRIBU OttOru 0 MordVdos por perros
an 4.10 y 8.10: Revista. noticlero con Gol. Sherdwood Y yABIOLA con DE con Meche Barba y Kran Desde lag S.oo: Revists, noticero no- sastroso en at tuberculoso to as --- _-....,,.,
naclonal, TITAN DEL ESPACIO con Michele Morgan y Michel Simon. Lu- show con Conchits Caballer, T sit, cional, RANCHO DE MIS RFCUKR- asimisinno an otros aspectom de Is vIda _,,,,, 1 a
= ,%y R.o y Eleonor.Parker y neta, y Balcony 40 eta. Nitios 20 eta Exabrul y Org. Lebatard. Dos con Meche Barba y RN LA HA- Durante lag filtimas 24 bores fue- pfiblica.
CELO con Err I rlyn y cmwDA Dig LA FLOR con Pedro A ran mordiclos par Perron saspechosot Culp6 a Is socieclad de tal sItuaBArbarn Stnnwyck. Loomis. mAYorea 60 mend riz. Luneta 30 ctx. NuI.I: Ter.,
eta. Balcony 40 cts. Nifios 30 eta. G R I S tnil. '20 eta. "' cle paclecer rabia lei sigulentem; per cJ6n, y aseguM qua at panorama %a. e 0 ( 3 0 ( (h) V
. Tel. r-4292 T R A N 9 L U X -11 sones: Hayclee Torsis, cle- Matanzas; nitarlo de Cuba no as at retreat cle U 1
i7 y Seem (ml Todado. N ,
c:un.,.Xo T41611. M-13 Julia Perez. Arna do Gonzillez, Gul- un. solo rInc6n de Is Reptiblica. Se
'B E'L A S C 0 A I N .P 15. I-11K
A lag 4.09 y $Is: FORMULA DE .30 del dia: UruKuav vs. T 0 S C A Ilerme, Ganzilez. ,y: Alicia Cagan, de dc,116,del tempo Perdido .par Is Na.
Sints" in Mo. Us. Tel*(. U-5200 AMOR con Fabert Cummings. A Ins Brasil (deportiva); Desfile historic. San Jose de lag Lajas; Gregaria, Men- cf6n,,axI comb par Is civilizacidn qua I QS un ) &) C's) (t &kl
,
Demd4 Mo 4. 1 30: Revista, no 5.30 y 9.30* RovIsta documental noti- fliltorim): Frontcras del NlAgar. ivia- Is do Octubro 1007. Toliki. 1.3011 doze de Cienfuegdsl, Becundine Ga- me ha crusade -de brazos, Y aBegUT6 ticlero no- clern naclonal 6 ror UN PRESf- V colorss: Par quO no inventor fun A ins 4.4s y 8,15: Revista, notivicro an de Conoolacti6n del, Norte; Ire- qua estaba luchAndo hay an dia gara( V
et.nal UN YANQUI EN LA RAF con I] y ,
L Grable- y SU eta Smtth) cuidado con el nene Re ____ ____:_,
we X)IARIO c n RichM 13-hart y Me national. VIVA EL AMOR con June lix Pal 12.s, de Cq*jacift del SULT qua -todoa reconowcam In neces ad ., c ,___ _J. 7tty -_._____.. ,.If. U.- Ii I I
TZrona P-ola. de costumbrl. --A. -1-0 N.ilelr. Metro. 4 Aft-- .."... .n r4ffig 17N LOCO ..
PAGINA DIECISW DIAR10 DE LA'MARINA AGOSTO 4 DR 1930
Campaiia contra.el alza de los precious de articulos vitales Sera' atendido por Salubridad el Picadillo Criollo I f
Por Sergio Acebal Se estil organ Izanda, un, movimiento La organizan distintas Federacio ex obreras. y Is miseria a clientot do hoWes de
problema del repart6 El Cotorro n trabajadores Cubanot,
popular contra at a us vo aum nto
JOB a Con tall motive, cifebm trabaj*doru
de ,,, q.foulom de pCr=ra nec,.Id.d. forog" los dirt
Col. at it Ejecutiva, Declaraciones contra el "bmst de los f6s
Yduardo R. Chibis. Buenos viver y precious A entrevistaron c*n r=jda
a 3 1 1& lrederacM WaIdonal de,
n un de su f2mosaA baJos brinda *xe almacin. de ]a Federacl6n General de Traba.
nes han subldo nloz do lea 1n#u#ii.&1[ Y con at
El doctor Ramirez Corria visit el lugar para la n3misiones, diJo un dim LA,?41LAGRO19A, Galigino, adores de Oriente ha designado a log Un eligiendo xus Delegados a ewu trindlise casm= &I scuun r;UT 0%nizador de Ist CTZ,
eO habis gastado Lods car a de San Rafael. mlernbros del mismo, seilores Roberto important plenarlo an que se abor Zes de
ordenar la instalaci6n de un colector.-Acuerdom s'u fortune, y qu so hallaba Ortiz y Rafael Vera Ay6n, pars qua dari, adernig, at grave problem& de clento", lefic P 1710 thuena, at que hizo,
'ref peseta Wola. Fn tods buena at dirtjon la preparacl6n de Lin gran Is paralizaci6n e Ims prncipales La C, T. C. eantra If -rruxl de les at resp*eto, Iss declaracienes sigtd"-Crear [Ina Academia de Idiom,, slo una accilta acena r.vint:,a
Par Rojetio Franchl Alfaro, ,,C mos ainceramente Plenarin General Obrero. qua ha & obras-p6blicas de Is p
g palabras angustiosas debe haber YBARRA de fkd*r
9.01-16. d.1 lngl s. in estuvimos a punin par ser at major aceite celebrarse an at dia de hay, viernes. Oriente. Una Comizibn die trabujadorez fos- PLa C. T, C, "r ml eonduoA. ani*
DIARIO 09 [,A MARINA -Organizar un ciclo de confpren- Y h as TBeAse recipe de Espafia. it las ocho do In noche, an at lout Par oIrs parte, dirigentes de Is Ye- foreros vIs1t6 el hilnisterio del Tra- Is iusenda4el compafiaro Secratarlo
de ver a varies personas RRA no viene nurica social de dicha Federac16n. Heredin derac16n Nacional de Trabajadores bajo Para relterar su protests General, Zusobto -MukL dqclara de
In itadn especialmente per at Co -Institute un premlo en metAlico pal., hacerl t Lin coz,. a gravel; viene en sUs tatas. 63, Santiago de Cuba. cuyas principal. Azucareroo leron declaraciones a eI llamado "Trust Sueco de 1. m1r." modo firme y
mltO' de Lucha pro mejoras del re. Para at major tr:"k qua se pub at I Ide: de In ortodoxia. leg deliberations "han de ser orien- los; perlodlx llc en at Minigterio del rog", Dichos vlaitantes dijeron a lot ri variar su c= q=
,jue los enemigos de Is el al
de eros me per=a pretendido ag ledlm t6d
parto Rosario an at barrio de Arroyo qua an Is revisit n,.rm No lo hicimos, p6rque lueg. toclos an at sentido do tomar enirgi. Trabajo, sipfficando qua "hRP podi. !Ir Ian can
Apolo, el min str Salubridad doc. -Interesar de Is Universidad la ppetos a pensar con 16gica, Cuando PARTAGAS e dice Cos dicing contra ]as comerciantes do comprobar. con el natural dlitus. Ortra cubanii ban hecho -Trust Sueco de los f6stomos an
tor Carlos M. Ramirez Corria hizo Lin creac16n de curses de especializaci6n entendimos que seria se nombra at major cigarro Importadoreg y detallistas qua sin ju3- to. una verdad qua contrasts con tab circular Is, expecie de qua Is C. T. C. ya oue at manifestar que era conb*extenso recorrido par esa zona seem- posiLraduados. Lin procedimiento an contra '12 PARTAGAS, de existence tificaci6n aiguna han aumentado 5 y frecuentes cleclaraclones del Ministra variarta su prop6sito de oponerse a Is ria a ello, to hizo previo ertudie 4*1
pafiado del senor Oscar Nodarse pre- -Littereslar Is croac16n de Eacuelas de su difnidad, qua siempre tiene clento cinco abox. 6 centavos ]a libra de manteca, arroz. del Comerclo, doctor Josi R. Andreu: implantac16n en Cuba de is maquina- caso. Ha de sax slernpre -eetWaria a
sidente del Comitii, represenjacio- de Enfermerba Para ambox sexom in- en sug ( iscursos pre.gonada, Yuman PARTAGAS redondos, frijoles. etc". que hay aglo y especulaci6n an los ris autornitict de hacer f6sforos, qud = or cuanto contks4o as ista, at
n as del Patronato Pro mejoras del corporadas a In Emcuela Anexa de Is Tuvo Is suerte, tar superfinos.Ou ovalados. Trans tax orvani clones obreras es- I articulos de primers necesidad, regis- de ter establecida tracria el hambre, Patric, y at inteinks de clsW
Rosario y In 'Asociaci6n de Propie. Facultad de Medicina. de ser senator y ahora
tartan y Veclnos. -Sblicitar del ministry de Ecluca- F.Orque al Desilino le piugo,
Despu6s cle on recorrido cle mjkg ci6n el establecimiento de un Regin- prenalado can las bolas tr de dos horns, at ministry comprob6 tro para Is inscripci6n de log tftul6s del sorted de "Los Cinco",
at estado de abandonoen q a se an- de enfermeros. y hoy au situaci6n as otra.
central el reparto. d sponiendo de -Designar Presidente cle Honor at jQu6 son may pocos cien pesos?
C d Manuel Carol Milera, Y- to si; P ro me costa
inmediato qua se leg entregara un oleVad 0 a
collector modern Para sustituir Lon I&W Is jornada seminal de quo con el dinero 6se
dep6sito al aire libre qua existed an 36 harms con un dia franco. 3e alivia an alguna forma,
un Placer en se ha tornado Como -Gestionar at pago extra de an- pues ya tiene, par to menos,
lugar Para arrojo de basuras v ani- fermeras y enfermeros par atenc16n para doscientas escobas.
males muertos. de pensionistas. tanto an los serviD e de s de como an at sal6n de ope- Para abrir at
acue rdo con Is sehora Rey CIO. sala Jetlto, /V1, V
ar hant presidents de Is Secci6n raciones. una cops de C ANO,
Femeninae*y enthusiast colaboradora -Demandar se fije categorla de que al igual qua CINZANITO, If U
de este C mit6, se estAn acordando Oficial de Admon.. clase 5a., a Ins an- as un vermouth italiono, las urgentoes medidas que se van a fermeras y entermeros del Estado. puto, suave y exquisite.
tomar. cooperando el Cornit6 con So- W)E M A H A L SU
-Fijar Is hors de trabajo como
lubridid para su clesarrollo. que co- unidad Para Is asistencia privada EI qua quiera comprargariggs.
menzara a intensificarse de innie- asignado Is cantidad de $1.25 de din qua Haga su agosto on LAOPERA,
diato. quo sill est4n hacienda una
El doctor Ramirez Cortia. al earn- y $1.50 de noche par horn de labor
-Demandar una escala de salaries liquidac16n asombrosa. bar In carencia alli de Ull lugar de acuerdo can at nfLmer de A San Miguel y G21janO
do a I habi:
pl. nd lo.q nificis puedan disfrutar d Or
t:ntes de cada municipio pa a as an acude lp gente toda. sus juegos y hacer ejercicios ofrecio rmeros y enfermer que prestan
construction de un Pnrque Mar ase Todo duefio de autom6vi
servicing an las depend ncla munitiano, haciindol saber asi a Ins per- I ache consumer AMOCO
sonas qua se proronen, costear I c1pa as. at motor, desde luegGplums con In qua irmar Is entrega -Interesar del ministry de Defen- !geocorno I no hay otro. Decir SEM A NA DEL SO L es & cir
de one Fprque. an 1 iparac16n de las enferme- C as el lubricate
Tam an prometi'6 el ministry qua 103 Liveilesl qua laboran an los has.
bI u do- qua hoy consume at mundo todo.
semana mente visitaria el local del Eltales, an c anto a considerable
Carol riodo de guerra. I Solo, an jaibol, oomo plug. HI it
ti deuLUCh2, el Cine porthtil, le, a los effects del retire, a Pa. as at FELIPE If xactamente SEM A NA PA RA SU3
ofreciendo na funci6n einernatogri- e
a[ cognac de los qua saben
fica de Divulgaci6n Sanitaria. -interesar de Is CoInIsi6n Nacio- beber bien. yo lo aseguro.
Safli 6n clentiftex nal de Smilarios Minimbx, Is fijaci6n Manzarbeitla y Compaiiia,
En a] salon de solos del hospital del salario, pars los enfermeros de Is distribuidores finicos.
"Nuestra Sahara de las Metcedes" Industria azucarera.
se celebr6 anoche una important -Realizar campafia Para Is Ley del Compren an LA bULAGROSA, Y no s'lo uqa semana
sesl6n scientific de In Sociedad Cu- Retiro. qua at major negocio as. sino todo un alegre-y
bana de Cardiologla, de Is qu as ffensidente el doctor Carlos Cromez
0 Z;klez, actuando cle secretary at
doctor Armando P6rez Sim6i 7 saludable verano, gracias a los incomparable
El acto, que se ceIebr6 con Obras' restauradas de nuestra
Rsistencia de m6dicos especialf.22
tuvo el siguiente programs: V1
a. ina
I.-Casos intermedios entre solares -Y a las ro as apropiadas
de pecho a infarto cardfaco, Par I"Hiblioteca Nacional en el Lyceum
doctor Orlando Fernfindez Ferrer.
2.-Historia general de las Isquemi miocardincas. Consideration so- sorberlos plenamente.
br:s u a nueva Derivoci6n, par a' Las exponeii desde boy. do. Juramento do lealtad at planted, que les permiten ab
doctor Pedro Rabifia. par Is alumna Lydia Montes. Procla3.-Electrokimografia. Studio de Trabajo dirigido por maciiin de ]as alumnus eminentes.
las curves centriculares y artery a- Despedida de) planted. par at alumna
A doc l., la doctor Lilia Castro Wilfredo Masc.,6. Palabras par el
Frank S192ertrarcIfnico' lporolel president de Is Asociaci6n de Alurndel ctor ConradooAbi m. nos, sehor Orlando Morales. Despedo es a' a caral Cuarto, Piso.
,4.-S i6n de G blerno. Asuntos Informad6n Cultural dida de los graduados, par at doctor
various. Por Adela Jaume Jos6 M. P6rez Cabrera. Flimno del
Acuerdas de I& Junta Nacional Instituto del Vedado. par Ins gradual.
. Sanidad La anunclada exposic16n de ob:-As dos acoffipahados par Is Banda del
Baja Is pre'sidencia del doctor Be- Municipio. Entrega de Diplomas y
a restauradag -y encuader-nadas pertenenigno Souza y actuRnd de seer clients a la Biblioteca Narional. sera desfile de graduados.
rio. at doctor ALfredo Munoz, celebro inaugurada hay, m las 5 y media de Intermedio: Presentaci6n de Is soyor 1-no Margot -Mesejo, acompafiada
sesiqn In Junta Nacional de Sa- la tarde an at Lyceum y Lawn Tennis
lubrida y Berieficencla, acordfindose Club.
tre otras Carlin declarer "qua at uso par at professor Manuel Limnos. Pro.
on Se trata de Lin acto cle singular in- sentacift de lit bailarina Andrea
ornercial de hiclo see como refri- tares, pues an L11 serAn exhibiclas mll_ Ser,.
f.erante no s6 a no as nocivo p chas obras importance. a1gunas Presentac16n del Cuarteto Cuban
salud sino nta ventaiRS Pipers. Presentaci6n de Is Coral del
Mohr at hiclo a una atm6sfern de Ilasatiempo ha agotadas, qua meced Colo y In dedicacift d Instittuo del Ved2do.
anhiedrido carb6nico qua evita at des. a la di ac,
arrollo de bacteria nerobias" rector do Is Biblioteca Nacional, se- "Una hors an Is biblisteca" 0
Ei I I rmac6utico doctor Fran- fiora Lilia Castro de Morales, no s6lo 0
,OCR III directors sino conservadorn del im La s'
else. de Is Carrera redact6 at infor- loon po amena a interested 'se- 00
me. qua fu6 aprobado. con motive a portante establecinniento. ban sido S16n "Una hora a Is Biblioteca". qua IR donurcl, presentation par at Sin- debidamente restauradas -y encua- se desarrolla cada Ines an Is Casa
dicat cle Obreros Licoreros de Cs- dernsclas par Is sefiara Mirfa Virto- Cultural de Cat6licas bajo Is direc- 00
mag ey, an el cuaj Protestaban del rin Brit, eii los prop] os, Jalleres de Is cI6n de Is- doctor Pilar Mor16n, anunuqo del "hiolo seco". an I's fabrics- Bibllokec cia su pr6ximo actii pura el dist A
ci6n de, considerarlo pe- Esta lator patient yi 11211f 'shot's OeLdprege mes deagosto, p L)
Zl'. t I ;a 9 In callatladalue han r"Itzodo nos., em- tali 6 Ze
so ru 11,c prend rag scritor Y Poeta e
liT2 lando sabre a .u %,el d ctor y entitslasitas mujeres, Agustin cle FoxA, concLe de Foxik,
jo I ser;i objeto hoy de atencl6n y de ad- quien actualmente ie ehcuentra an Francisco de Is Carrara o 31
guiente: miraci6n por parte del p(blico qua La HabanpS desempefiando at cargo
"Estudiado el asunto. puedo Infor- frecuenta ]as salons del Lyceum. 10 de Primer ecretarlo de Is Embajada
mar R Is Junta to siguiente: a hielo qua ademiks serviri de demostraci6n de Espnfia an Cuba.
.z.co r, 0 as mAs que anhidrido cl b6ni- palpable de qua exJsten personas an
cc) ar El conde de FoxA se presentarA 0
congelado. qua se emplea conno Cuba qua so preocupan y so esfuer- ante Ina asociadas a invitados de In L
media de regrigeraci6n an Is Conger- zan Pat- Is salud y propaganda del Cos at on Para afrevnci6n de alimentas y an Is fabrics- libro y de Is biblloteca. car recitaciones de sus mejores poec16n de helados, aprovechando ]a pro- mas. constituyendo g presentacl6n
Firdnd qua tiene de absorber at ca Noticlas del Lyceum Lin verciadero atractivuO Para cuantos
at pasar cle nuevo at estado go
seoso, operaci6n qUe se realize sin Mahann. sAbado, partiri rumba a a interesenenconocer a los valores Int actuales de a I rica esonflola.
recesidad de ponerse an contact di- Mixico, Is excursi6n qua egran Y pdjd natural,
asociadas y familiares de is culta an- El recital nodtico de Agustin de Bolsa de tdfet6n d cuadros
recto con ]as sustanclas alimenticias,
bien entria desde efimaras ais- tidad femenina, las qua se proponent Foxa esta sefialado pars las cinco y 1.91 5
media de Is tarde.
Eude.'s. a bien par alglin disposition vialtar los lugares mis interesantes rillo Y
wproplado. El anhidrico carb6nico de Is hermo3a Ciudad americans. Exposicl6n de cerimica POOVtf d rayas. Rosa y Verde 0 dMd
cue se desprencle de las plazas s6- gris. Para ni as de 6 a 14 d OS, 2.95
]Idas del hielo seco a nieve C2rb6- Fiesta de graduation N as comunica In sehora Ernestina
ni&L se d4funde an Is atm6sfera mez- Pola de Bustamante, enthusiast pro- Pantalones de crash de digod6n. Verde,
Clin dose con el existence an el aire El Instituto del Veclado Celebes hoy fesora de Is Escuela de Verano de is dZU1, nararja, Urmelita, prUsid.
proqu to do Is combust16n de IRS sus- in solemn investidurn de gradn de
tanciac Universidad de La Habana, qua at
]as alumnus; qua cursaro tudlos
Cosa lorofilinno as fijado par las durante at afio 1949-50, an carbonadas. y qua an at pro. n as pr6ximo dia 19. a las cinco y media Para ni as de 8 a 14,a os, 5.50
partescv erdes de log vegetables Auditorium del Vedado. 1 tea ro de Is tarde, se Ilevarh 2 effect en at Yucgo de short Y cdmisa Mama "Catalina",
Aula ni!iinero 9 de la Facultad cle
su ulte Pnad in El acto, qua dari comlenzo I las Educac16n, una exposici6n de los nb- de d1god6n e5tdMpddO.
cc d toxicidad as muy bajo. no es nueve de Is noche, 'se desarrollDrA ietas confeccionados par las alumnus Para ni os de 2 a 6 a6os, 6.95
ble ni corrosive. EI uso co- de acuerdo con el siguien a progra- de su cAtedra de Cerimica Fria qua
merciol de h elo seco no s6lo no ma: ofrece an dicho contra docent.
as nocivo para Is salud sino qua pre- 1: Desfile de los4,raduados can sus A este acto. qua promote ser muy
sonta ventajas sabre at hielo ordinarlo. pues no deia residue liquid. pedrinos. Himno cional. Palabr2S interested, nueden asistir cuantas a"' de aperture par el sailor Director. personas est6n interesaclas an @I mlsIrlafmucho mis y produce una at
m6 era de anlifdrica, carb6nico qu Irnpoici6n de ins atrlbutos de gra-ma.
evita at desarrollo de bacteria aerobias".
Acuerdos Y resoluclones del C..gres
Naclonal de Enternmeroa Tra "asan vah' piedades
S osas pro
Ei president del Colegfo Naclo- jr
nal de Enfermeros de Cuba. senior
Juan Acevedo, visIt6 esta mafiann at ------- f
Ministering de Salubridad, hacienda a varies sociedades anonimas
entrega de Is relaci6n do acuerdos y resolu ignes adoptados par a] Contreso N ional de Enfermeros celeratio r c'entemente an esta cludild. EstAn vajoradas en infis de 1.62,000 pescis.-Mis
L., acuerdas son los siguientes:
-C.ndenar at sistema de ocupar
plazas vents de casas y solares en distinto8 barrios
Par iguanas y sorneter a expedientes de Inhabilitacl6n professional
a squall compafieros qua infringie- Fn lox contras oficiales se infor- valor de $84,020,00, distribuldos coa de nuevas aportacion
can esteosscuerclo. C.. silu.d. en la calle
_Reallzar un trabajo estadistico so. pledades a socledades anee qindmspra 1mOn 1 e ro 210 del reparto Batista,
tax onfermeros Clue eJercen an to- tre ]as que figuran las siguientes: cinco apartments interiors y
bre Icon
c!p In
RenCiblics. n6mero do comas. una superficie total do cuatrocien- I A I- -
6_% A' SPORTS PROVINCIAS A
4 MARION LA MARINA 2
FINANZAS CLASIFICADOS
SECCION Viernes, 4 de Agosto de 1950 DECANO DE LA PRENSA DE _CMA Pigina DEEOSIE'll SrXZION
In sah en el Banco Nadonal UNEA DE LOS MONTES en Francia un ej' cito
It dep sitos A C' 4 de 20 mil communists espafioles
: P01 A A dulana N Jo dirigen varioB niflitares sovikicois y tiene el
afler-a Anar, S. I
El.espig6n de Paula seri habi4tado para barcom
El ultramodemo y voloz Trasatl6nfido Espahol
pubgnos. Con libencia, el Admor. de la Aduana prop&ito de actual en el cago de una guerra
W M G M N DEL PUERTO 4dn 'in I vma mom en nuestra I ad ci6n d 18,000 Tpneladas:
PAM $47M ACE 19M WFORMACIO SARIS """' 3. INS j -La Prilicia persugdi6 al ministry del Interior
d ,d I-ii -tuar ripidamente.
cle ayer. ncesa, busca esta no- francs a ac
'Por F. Pirem: 13arbosim El uVro donla laterra "MONTE URBASA" .1jere.
4 om file de he de uri ejkrcit conju- ic6, dool IzmA nistaespahol formado por unOs quin "" 'Tj e tratsron do
Ac a Ileg6 bres no id= illica' "Jou
Una transcendental noPcelaPoPiatra el bay : La Habana en el vapor amer" Saldr6 de La Hakictrict para 111.1baci sobre el 11 do Agoato I a veinte mil hombrex que, se- cruzar Is frontera rancoespaifiola.
commercial 'rnportador ano "Florida!', el Excrno. .fi. g(Ap Be dice, Be estA concentrando fueron muertom a tiros por patrullas
!uk of recid. -Yer Par eDirector Ad. 2 Via Now York principaimente en el Bur de Francia.
SA IN JA NO Adrl n Holman, MInIstro de Inglate- e3paholam. Una de e" hombrts lieIT complelos describlendo
rrAnistrado- de Is Aduann de La He- rra en Cuba. Admitiendo pasajeros en carnarotes de Lujo: Clase En un centre cliplornAtico francs a'ba p.1a
bana sefia16 tin radical camblo de Paris Be dice a Is "International la or'. d6n de contact entre too
que En dicho barca Ilegaron ademks
procedlintlento quo he de me- Prinlera Especial; Clase Primera y Turista News Service" que log communists es- movlmjentos clancleztinox comunijw
con las surnas de dinero que 187 pa erols de los cuales 91 son cu- paf2oles entrenado3 y armadob, Bon espafiol y francs.
banns. guran entre los restates aEn Lino Puro. can Ofteina.fiscal, en concep- R6. SERVICIO HABANA VERACRUZ capaces cle actual Inmediatamente, I, Francis agreg6 el informants,
< to de de tan pronto reciban 6rdenes.
Poplo Ingle's o rjitos pare. garantizar el in o a court, a uquien acompalia ficialez sovikticos veztjd,.,s de poisapago de ejechox de las mercanclas, au familiar. B/M "MONTE ALTUBE": Saldr6 sabre el 6 do Agoato El diplomatic agreg6 que el co.-. no
Burnes isas que'a -partir de a er, me- manclante de esta "qui ntc.lumn. estin "en el mando de )a orgaru
ye Devualto go Admitiendo pasaderot y carga generalBatista. nin depositadas en e erMas. autoridades de -16n military comuniKU".
I Banco No net, Inmigra I It ami, I entrenada militarmente el general
en vez de quedar en Is Aduana a en 0 os6 A. I eV el acr6 informaci6n sobre la carripaha
beta cu=0 j Pe ever Pera- Enrique Lister, un espafiol adlestrado L2
D sde 7.50 a Is Tescreria de la.RepCiblica, y ese El ultramodemo y veloz Trasatl6mtico Eepafiol lpi6 a la vixit a, Paris
za el epal no pudo entrar en aquel en MoscO que ciesempeM un papel P011ciaca BIt.
nuevo procedimiento, me, apunta, le itorto haberse negado a cons- de Serran ner, que fue nunistra
ofrecer; al comers arite, In oportuni. terr par de 18,000 Toneladas in rtante en la guerra civil espi del Exterior de Espafia ant" de Is
12.50 tituir una ft nza queile fui exigida gucrra y at principio de kits. Lot
dad de tramitar con mayor rapidez Is El "Florida" sa116 ayer por Is tar- En total, dijo este informant. la
devolud6n de las:--cantidades que le P a con- rumors de que visit el Ministerjo
de en vlaje de regre3o a Miami, Ile- .01 cla de Seguridad frances
intir 64 Ja Adukna,'.mlentras me tra- log gue anots- M O N T E V D A L" enitca au campaha contra unos 150 del Exterior francs en Paris ban sida
in a el despacho de'su mercancla, mos al sector Lincoln on, Prest- 200 lideres de la fuerza communist desmentidos oficialmente, pero me
Pbtener que su dineio sobrante, en Saldr6 de BILBAO . . sabre el dia 25 de Agosto esgfiala. cree que vi6 a] ministry de Defense
operaci6n contributive, le, sea de- dente die I& Cimara de Representantes france3_ Jules Moch, enemigo aciinmedlatamente Saldr6 de VIGO . . . scibre el dia 26 de Awsto informed sobre )a existtricia del
vuelt. y mister Austin Williamson, ejecuti- ejircito clandestine Be ha tenido des- rrimo del communism y veteran con
En relac16rt con eso'nueva norma vo do In Peninsular and' Occidental Saldr-6 de LA GUAIRA sobre el dia 3 do -Sept. puis de persistentes rumors cle que rn;k% de dos afios cle servicio Como
aduanal, el director administraclor de SS. Company. Tamblin iba un nutri Llegando a La Habana, sobre el 7 de Septiernbre. e, Gobierno francs contempla una ministry del Interior de Francia.
filscal,,doctor Luis Gusts- do grupo de cubanos excursionists, ofensiya general contra lax organize.
ese centre Inform6 Is Peninsular and 0 clones de quintacolumna communists
vo Fernindez, quo comcnz6 a d sfru. = al S. S. Company. Pars mis Informes:
Lar ayer de una licencla que durara en vista de la grave situaci6n inter- Envia un manto hordado
un mes. aproximadamente, can el Acta do protestmi national causads por Is guerra coXI captain' del vapor "Normildrid" TOUS & ASTORQUI, S.A. reana. a la Virgen de la Pefia
oron6sito de* atdnder asuntom; faml- levanO un acta de Protests en Is
Ilaresi a cuyo'fin me ED na artr Otros informed indican que una
anoche rumbo a los t gd.., 11n1d., Capitania del Puerto, hadendo cons- Agencies Maritimes Agentes Generates pare Cuba. el Sr. Alvarez de Cafiag
par a an o me encontra a guarneevf a a6rea, le express a los pe- tar Tie R poser deTie elbqque a su Louis del Comerclo, Depto. 209. Telifs.: A-6560 y W-78H. Habana ctimunistas clandestin2s es possible
ri.distas al despedirse de ellos cLue, id que me baya planeado en Italia. SANTA CRUZ DE TENERIFE,
-n ]a i"ana de ayer fIrm6 una Re- atracado a lod muelles de Paula ndpn el informant de "Internatio- Canarias, agosto 3. (Unitedi.-El Pesoluci6n por medlo de In cual di, mero dos; at cr izar a. net a Service", Is primer labor
pone que todas Us cantidades de dt- _E Oe - - - j So e," riodista cubano Pablo Alvarez de Canero que Be hansban depositailas en produJo un fuerte oleaje causAndole de los comunistaB espanoles en Fran- na, esposa, Is poetista Dulce Macia Berta cortar-en caso de un brote i. h. envindo un manto.
ia c3ja principal de esa de averfas a Is excels, real deL vapor cira eI
pendencla "Normildrid" cuya cuantfa no puede de rr. e. Eur.p.-tod.. W In- en convent de Santo
fiscal, para responder, en el concept areciar, par el' moment. LCL c.dones y contacts entre Es- Domingo, de La Habana, a Nuestra
ue dep6sito a quedans, at Palo, do barcos -Habans' r' "Caras'fieY" O recent tacifidades a los turisfas FraLa y Francis y paralizar todo el Schore Is Virgen de Is Pefia de Fran
Is ico, can exception del que apro- cia, Puerto Cruzlos derechos. de importaci6n y iffifis que se vencra en
Impuestos de las mercancias a que Ei commandant Eva to Ulloa in- baran los communists. El manto he costhdo $3,000 y seri
terventor de la Empreaa Navlera de coloc do en 12 virgin el din 20.
los mis as me refieren, fueran Ingre plornAtico informant declarii
sadas eTel Banco Nacional de Cuba. Cuba, me dirifI6, #1 Ministeric, del cubanos dos com pan-i'as ae'reas a E, d, L."ofirencla ge hizo durante Is esIs "International News Service" que
Dicha important noticia incluye rater con el Ministro de5de hace alg6n tempo el Gobierno tancia en estas Islas del matrimonlo
del ifi%roabre el Pago del aporte espaftol ha estado Informando at Go- cubanon se rentiten n Is Trab9o
que tambli expre- compensiatorlo, por el diferencial de
sada institucift bancaria, $5,000 en 0 cia sabre todos los momonedas de oro, que Be encuentran perad6n de los vapors Habana y La Pan American y la Cubana anuncian econ6micas bierno de Fran ama 'ey, con el objeto de poner en virnientos de los comunistais espanoen Is Cain de Is Aduana, en ",,:V leg exiled e
nuevamente a egos barcos, excunto 03 17uel-igencia espalni..10
Lngre a n por conc2e? o- e que serial destinaclos a traficar entre nes ii Miami Beach durante este verano Servicio cle te hR de!c ibi rt I
de 6sito, exile hace As cle ancis, p R O P A
*Jo el uertos del sur de los Estados Uni- -Superando toclos las plans y pro. razonable. De acuerdo con los a*,rc- El Goblerno franc6s tambi&n u
ina ente actor Luis Gus- 'dos Y cubanos, pero sin carga de re- Jos vacoci(,_ informado de las actividacies de egos
tavo Fe A queen I.Bcjojaasdecla torno par el moment. grams de recreo pars glos hechos, -informan Ins empre- elements en el interior de Espafia.
Aduana- u an depositada u_ Herten un reloj nistas cubanos que visitan Is cidtind gas- una persona puede disfrutar de El Informante ofiricle que esta in- E S P A R A
va subasta efectuari pr6ximamente Howard e Miami Beach en estos meses esti- siete dias de paseo en Miami Beach
are ual se le he dado curso at Miller, natural de los Es- d formaci6n se transmitia "casi a diax loc 'Nortearriftica. tri- vales, Is Pan American World Air- con todos los gaging de estancia an
Telas y models exclushos P nte relptivo a Ins mismas. En- I a Is Sureti Nationale fr cesa,% Nos huceincla carqo do ou
= e del vapor "Pathfinder" in. ways y Comprifila Cubans cle Avis- transported Incluiclos, por solo $4950 No le un impor-t2nte clescubrimiento onvio, a prod*
tre esas joyas figuran las qua fucron d6n acaban' de porter en vigor rina Los mAs lujosos hotels du Miami ql
en Is Estac16n de Is Polid 4cho por las autoridades espafiolas
ig3 attractive oferta que licrieficat a Ing ugstiocueadas por Is Aduana en el afio Maritime, quo de su camarote le Bus. Beach estAn inclufdos en este estaliecido.
Soucl n, tales como "Saxony", -Sans
un pasajero de apellido Stefa: = un reloi pulsera cle oro .8 miles y miles de cubRnos que visilan vo pl no, que trat6 de introducirlas de con en 65 pesos anualmente In s6fradora meca del tu- "Martinique", "McFaddenn let escogido por ellos; disfrute de
trabando. risma de Ing Am6ricas, permitidndoles Deauville", "Robert Richter". "So- playas privacias o piscinas dc nata- Expreso
Ei doctor Luis Gustavo Fernindez disfrutar de lus muchos entreteni- trento", "Ritz Plaza", "Netherland Y d6n; belles; Rsistencia a los dirr,,.ig -Barcir ne
les inform a los period Durante el mes de Julio del aho mlentos turiaticos de Is ClUdad-Playa. otras muy conocidos de too tourists espectficulos que Be ofrecen Bilbao
stag qua el actual, Be important par el puerto hotels de I's playa, etc. AM St T@1L A-M I
cajero de Is Aduana podia ofrecerles En colaboracl6n con Is Asociaci(5n vubanos.
log dialog relatives a la ascendencia de La. Habana, 94.628,442 kilos de petr6leo y sus derivados, contra 76 mi de Hotelcros cle Miami Reach, Is PAA Los m6dicos precias fijados ovarian De este modo, los cubano". n.. adL
Para combiner con las guayaWras de.las canticlades, que serin enviaclas i y Cubana de Aviacl6n ofrecerAn clu- scg6n Is durac16n de Is estancia, des- quirtr en La Habana mug bole,
en la-tardede. bay al Banco Nacional. Hones 36,061 kilos recibidos en 'gua rante todo el verano, Can vigencia de tres haste stele dias, e induyert pasaJc por-Ift via a6rea, estin pagando
SATURNO. En el departamento-de caja de di mes del afio 1949. hasta el meat de noviembre, ec9n6mi- vlaies de ida y vuelta en Ing moder. tambi6n mug vacaclones en Is maruvicha dependencia fiscal, el seflor An esks, Portaclones me advierte cas excursions. en criyoprecio estin nos Clippers de Is PAA a en las "Es- llosa playa de Miami Beach, sin preogel Solana, segundo jefe del misma aume 0 favor del aft en curso, comp cndicios Joe gastos de vinje, list trellis" cuatrimotoreg de Is Cilbana cuparse de hacer reservaclones de ho- De Ots,
Son'frescos y no pierden la finea nos inform qua el total do las can- Para e e 6leo cc bustible, petr6leo coma alojamlento en una de too 25 de Avlad6n; dos pasecis par Miami jtdeleE.ecranspordtes en in eluded, viajcs Marcos Linares. griego, tripulante
tidades de Ainero depositaclas pa de. I dFasolina cle aviacl" y
ra ing u moderrick h6teles qua participant en Coral Gables; transported del y a! se r 'en cmis pormenores del del vapor "Meandros" fui dodo de sit&
on las operations of tuadas fi I per aminuct6n en Is a ropuerto; servicio de un IntArpretelmis tentador programs de vacations en el Hospital. habiendo sido ingrecen esa a I el plan. Jamfis he podido ofrecerse
h2ailt y que no a otor I vacacionista cubano nada igual in que recipe a log cubancs en el acro- que pueda hacerce por tan poca di- sado en el Campamento de Tiscorrila
fueron Ingresadas por concepts de c este plan de recreoporvirt precio tann puertof de Miami y los conduce al bo- nero. pare su reembarque.
To to afio me recibieron, Aeg6n los datoo
Desde, dep6sitos o quedans, asciende a Is
que hemos podido obtener, lax 31sturil de -.$10.052,340AO illy1di'das an lenses cantidades de egos produclas siguientes fornias; $1.088,000.00 en Mu
tos.
a efectivo_4111.9,64,W.90 en cheques in. 110.082,278 falones do p etr6lea coin.
ti, '- jd I-quakri g Fjp sip envia.
ni199t','4,W.nqj ei'ixelm- lijpido un bustiblo; 0 9,010 gaIcmes di jietr6ka
Litch di. pars destflar;. s6lo 6,783,466' 16 1
dr gr4fol,.qu e iOrpresa, lanes
cu ... .......
ch.. c ues nlffn ue' _Imr usl ,"uoa c de gaso4MA Para motors, rinctras 1114
e61) clones aduana_ que en,'jullo do 1049 me recibleron
clusivithe 'to a: 7.507,7 gallons.
a, '6 rid cle im0. par cobi erecho
c,6 Gaso line de avlac16n 91 octanos,
MER'el JL T El "a. M9
o .16 e.mareancias. evenden 70 cmdas de. carWn 3 287,146 galones 1e
corru (YEASE In C La linteressinte.laormaid6n relative a gallons, y L
Wnica: de-SOCIEDA- 1 -,de 100 oetanos; par filtimo
Se gado 1: .1. 7"'. d ayer tortes las so.; IN'? n
completamente, nue- a que, a, rtl 81
vas, dn rotular a $0.50 coin. Lar- mas de Xerkor, quee--se ingresen a de- 124.1 Vones, de gasoll.
go: 23%. Ancho: IS'/i. Alto: 30%., D ESPAAOLAS en la pig p6aito -en Ia. Actuarial, para responder me isiviolles do Pauls.
rlg.d-. Primelles 415, Cerra. al pago, de derech d cand El seficir Raoul DeqVen, jefe de ]a 0
on na DIEZ) irfin air. au deN7f. .1 LBrmcb Na- Seccl6n de TrAfico aritimo de Ia
do a UnIco e fiv 0" (01 av a do r que in o s o e
nat me refiere tembidn. a clue lah COurisid Maritime Cubans, en rer csu ficloifes diaries en firme con- presontacl6n del president de in
tinuarifi.slenda ingresadas cliarlamen- mignon doctor Luis Cervantes, vtsJt6
to! en Ia Tesarerfa General de Ia Re- ayer il torcer esPig6n del muelle de
pobllca.' Paula. que par una resoluc16n de dicha Comisl6n be aido ocupado por
Ell doctor Marcelo Lege Ia MiSM2 pare destinarlo
nte a los barPara sustituir ptovisionalmzna co cubanos. Nos Inform6 el senior
A ,C a at.-n cioctor Luis Gustavo FernAndez,. en el Deetjen, que el citado muelle he gide Director Administrador cle do totalmente desalojado, y que'se laDfRECTO 'en 81/2 df ag, con 1. carruana de La Habana durante el bon activamente en las obras de re.
disdrute de su licencia, ha sido de- construcc16n ue alli se realizan paES el hermoso y r6pido vapor, itgnado el doctor Marcelo Lescano, ra rehabilitar os.
Jefe de Despacho, a quien Be le asig- Franquiclas
h6 el cargc, de director administrator Se ban dimpuesto las franquiclas dI.
sustituir I doctor plornificas para el seflor Guillermo
Kl.r-,2. Lescano heigulavefef'stura de Sorveyra, Agregado a Ia Embajada
EQ C7117 N 7 F t N A' Despacholeg aetsuVado' e' senior Ra- Argentina que en compaf2fa de su fafeel Coel a, secretary admi- mills, Hegarfi mariana en el vapor
..'A GO STO 1 S nistratio de In Aduana. Florida. Tambl6n parai el seflor AnRealizadas ]as diligencias tonio Paret, y seflora, agregado a Ia
En horns de Ip tarde de ayer, fue Legaci6n de Haiti. Son esperados el
ran practicadas en el Depar dia 8 del actual por Ia via a6rea.
TENERIFE IAR ELONA GENOVA- tament6
de caja de Ia Aduanxi de La Hobe- Gran exportaci6n a oasficares Y sun
Pcis iioit 3a.'clase descle $180- na, Ias diligencias procedentes, pare derived 0
May -camarotes de 2, 4 y' Er personas, ]a entregr; efectuada ayer mijuno, al El dia 2 del cordente men me regis- ........ .
Banco Naclonal, de las suma$ en efec- traron grandam exportaciones de az4Ivo,,que at hallabah en esa Adua- cares, y sum derivadox. Segan los da,
-EL V NICO YAPOR D E no, por concerto de dep6sitas y qua- tos obitenidos al respect apierece
j I dans, habl6n ose- sumaqo las canti- qua at embarcaron 11.091,224 kilo!
T4- YFSIA DIRECTA defies Ingresades ayer, y dadas de be- distribuldog en Ia forma sigulente: ISTITH E
ja par devolucl6n on Yelad6n con'la Parm, los'Edados Unidos de Nortecantidad de-0.08111,0K00 en efectivo amdrica, 4.442,224 kilod descompuesde LA #ABANA a- CANARIAS.1 a,- habia'd dia anterior, y desputs tog en 1.575,117'kilas de azilcar idl. . 11 .; 1.11, 1 1 .1 _.. I efectuadits las opetaclones finales no, y 2.067,107 en azf1car centrifuge. p er 8,
incluyendo el-dia de ayer, results Tamhikn con destiny a ese pals sv exCia. do Tic6isp6rtoi "Mcuitimos, 8. que lo entregado al Banco Nacional, portaron .1.444,229 kilos de sirope, y
I I dende a las sigulentes cantidades: 1.263,841 kilos de meles. 4 'R F
11.010.M0.00 en efectivo, induyenda Perm Ginoya, Italia, 6.336,900 kiJos a
.000.00 en oro. quieclando pendlente y pare Suiza 312,224 kilos. Para AruAquilar, 3 )k 4' 24 10, f o4b. M-7344-A-Un -kaba 97' la*s de 0 E RIGERANOR
67 cantidid correspondiente a los che- ba fueron exportados, 68,2 O T
ques IntOrverildox; que no sufr16 alte- az6car reflno.
ram guna en cuanto a Ia guma Movitialento general de buques
do goV140.00 que habla el die an askid,
terror, y que serfin ingresados boy a Haste lam 6 de In tarile hablan urrlMariana por lasrazoneg que apunta- bado el Grand Haven, Florida, Col6n,
mos anterlormente. A-ndr6s Garda, Maria Mercedes Fer'A Vl *_f.1 A.1 f.eti- 11-112n.non nando, Natalia, Randall, Teodosla, Vi-
Pigina DIECIOCHO SPORTS DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 4 de Agosto de 1950 SPORTS APO CXVM
LA SERIE E, N'""RE MIAMI "AC"r Y HAVANA CUBANS
LUMNIA ESTA NOC"E f h 11
U9
Con la minima anotaci'n vencio'
El DIARIO en los deportees
po 40 % la Juventud Asturiana al &rk
-Impresiones traidas por tin fanfitico. I 'a
q p % Q 11, El cricuentro celebrado anoche no fui una wia del otro* munclo,
-Los latinois en las Ligas layoreis.
-Rickey se equivoeb con Carrasquelilo. Pero por to mtnos am6os *Cquipos desarrollaron tin& 66or
I)- de entusiatmo en el primer tempo. Artwo anoti5 un van gol
Por ELADIO SECADES Anuche el equipit de is Juventud tendlentes ante el referee Pelegrin
Asturiana se anot6 un triunto mia P rez, anotamos los nombrea de lox
en ci6n.al Campeonato Protesio- lugadores:
A 4 1 y
at ugo es i ico 3, tienc tin solo hoby: el base no o balompI6 en el Gran Sta in
::j -ttificar [fay que de clu ,z
bora7 0 IBERI Leij'n, Gunz4lez, Gutlk.
ball. S1 no fuci a put h. it hey que iL Ce riv_,1acoTrJ01P.'0t1'de I Va r. Roju. Hernindgz, Nicosiendu rico, im arnigo haria vida de pobre, Ei cubrirse ante el muchacho. Posee un par de anl Iberia y e cqn- 11, Lino, Zstradv, Cosculluels, Xnatin" sin 0 'Garcis.
pasatiempo es lit LiniLu que to atrae y lo induce manes maravillosas. Con 22 aftas de edad 170 rder c ntar con mejor no
abandoner el trabajo esforzado y libras de peso y Una cantidad de juego que 'p de so cuta re. JUVENTUD ASTURLANA: Orose.
mermar one El match entre "for "I 11
* Paco so no
cuenta de ahorros. De pelota log pelos de punta, cr6eme que parece Una se no fuk una case del Dire v
buy es,"pe- mena, Quintero, Diendone, Ovide,
quien se atreva a discutir c gunda edici6n de Marty Marion. Sus brazos Arrasco, Briose, Reina, Torres, Quion il, torque domino. ro tampoco se puede decir que resul
la. material hasta las entrahas de log records y largas le ganan el terreno a la poloist. Despega t6 malo. Porque en el primer halt nones, Barzola y Mel6n Castillo.
1 0 a I sonido del batazo y el resto to hace con lima., averages. Si usted le pregunta. log n mbres Cambles: No hubo.
a ambos equips hicieron Una lalaor Rderee: Pelegrin P6rezdo Lod log peloteros que asistieron a In primer pieza que muy pocos pueden superar ... Su muy bonfta, come para entusiasmar
as a In clientele, que no fut poca. En Jueces de goal: Pablo Tapfa y VeSerie Mundial que acuda a su mente, le respon- brazo, en dureza y en punteria, es Una de los
der4, firma par firma, como el alumni que respite mejores de las dos Ligas... 14.0 ese primer tempo fu6 precisamente nero. El prelf-Ina
01 en el que se consIguI6 el gol del
de carretilla la lecci6n aprendida de mernoria. Contendieron en el primer turno
tritinfo, en Una Jugada de esas que
Se va agloria de concern de eso un rato MU3,
no ven con frecuencia, Lo anot6 Cerro y Fzpafia, c9nJuno.nCuando el Cincinnati gan6 su pri OY no pocos magnates deplaran Is oportuni- % P.04
mer Arrasco, despuft dt un buen despeje ex que se encarpron do
larg 61 estaba H dad que desaprovecharon de adquirir a Chi- del guardameta Juan de Le6n. entretener a Is ahcl6n qua concurre
campeonato de la Liga en veinte afios,
alli. El estaba alli cuando se le escape el famous cq qarrasquel. .. Los scouts. de Ion Yankees lo continuari6n ofrecernot; los de- temprano.
vieron cuan tales mis sallentes del cotejo noc. Durante el primer tempo no hubo
mercer strike al receptor Mickey Owens. El via do el viaje de log Mulos de Manha-.
la cogida laberintica de Gionfrido sabre el esta- ttan a Caracas, en 1947 ... Carrasquelito tenia turno: pa ni ama tampoco, torque la
1r, Le qua nesotras viniog ig I dad de glerzas estaba. tan bien
cazo de Di'Maggio, Todos log relevos sensa- entonces 19 ahos y lucia demasiado d6bil en V Una nivelada que arenas si entraron en
cionales de Joe Page en contends culrhi el uso del'barquillo. Lo dejaron pasa;. Branch Antes de comenzar.el match,
yantes conference del entrenador Arenas acci6n los porters. Fuk miz blen
en cuenta pars su cadenat de
fueron presencindos par 61. Nada, que hom- Rickey In Loma con sus jUgadores del Iberia. en me- duela de delanteros ?r medics.
bre vive con el ltimo exemplar de "Sporting sucursales, siguiendo Una sugestitin afortunada dio del t0treno. Luego ]a hace Pepe ED Is segunca parte is decoraci6n
luc M Riera con las de In Juvj, -stu- var16. Be sintl.6 el peso del equipo
News" bajo vI brazo y tan pronto so proc c del entonces manager de les Badgers, Leo Duro- tud A
zra cher. Rickey cnvi6 al scout Fresco Thompson riana en Dire jingulo del eld zPer- expahista y of porter del Cerro tuvo
en las circuits organizad-_ W casew? ts mia bo- mucho que trabalar. Y a pesar de to]a pena, sierra cl buro, se encamina a la agen- Para que estudiara al venezolano e hiciera un bite. do, Is metieron un gal que fu6 una
diagn6stico definitive. En el informed radactado
cia do viajes y separa on ticket de avi6n. se en t Muchos preparations y muy pota preciosidad: un centre del extreme
A-hora nuestro personal scabs do regresar de tonaba un canto de admiracl6n a ]a C2p8- luz. derecha y un remote de cubezi del
Primer advance de loa airturianos.
Una excursion par New York, Filadelfia, Boston cidad defensive del nifio prodigio de Cerveceria h4erior del ala opuesta, M" tard
Caracas, pero tambi6n Thompson ponia en duda. Hay dominion de los toros. Ube Dire tanto, pare fut par Ut
hington. Del viaje ha sacado In idea En esta secel6n de Is carriers d anion de Rouen, Ion espectadores tuvieron-oportualdad de ensoclonarse &ban- Se anuncLa at pCiblico par el mag- del
lirme"de que no hay quien leg arrebate el trapo que pudiera salir adelante en calidad de batea- donando sus asienton, cuando unetuesperado patinaso estuvo a punto do provocar un "Ideate fatal. En In fot na voz que In obscurldad se debe T= el match 2 par 0 a faa Jos Phillies. "Estilit que cortan, comparee. dor... Le ofreci6 un conirato para el Fort aparece of carro 90, tripulado par Van Der Brenri, fuers, de control, ralentras otro carts pasa junto a 61, tratand Una interrtkpc16n... y qe "par I vor del Deportivo Espafm
L. de esta edicitin flamante del Filadelfia es un Wort.h,,donde accept todo ]a acceptable y donde de eviler la. collsl6n. 861o par pulgadailos dos carros no choearon. s moscas" se nombraron;juem de Arbitro, sin problems: Mayarl.
problema de moral... Sus atletas creen blue no termino con un batting-average de .315... Mi goal.
pueden perder. Salen at terreno con ese conven- amigo me dice: mP,,, el ,rtldo nl' Estreffl a gan'
cimiento y si se caen, --que mi amigo lo've muy -T& sabes que Rickey tiene In enorme vani- ando.
-a earn- Hay un ataque astur en el que 1.
dificil- vs ser cosa tumbarlos en Is misma tit I dad de que 61 nunca se equivocal at vender Doce records en catorce events se impusieron J.
con la respiraci6n cortada y sangre en ]as unas. biar a compare peloteros. Se jacta de que es pelota no entr6 de milagro. an
lPalabra de honor! ... infallible. Pues con Chico Carrasquel err6 de 10S Sen, do Le6n 1ral6 d, bl.car, 1. pel.t,
media a media, aunque abora justifique Is vola- C paste y no entra.
0 a3tures siguen dominando. El
dura diciendo que to negoci6 par Is raz6n muy anoche durante las competencias de ors 'eto." Como relevo
aprovecho In coincidence para hacerle sencilla de fuego forzado par el ala de Mel6n,
.que teniendo a Pewee Reese en la aunque a 6ste to tienen bien culdaY a1gunas preguntas en torno a log peloteros linea carts no necesitaba en su nominal rd gun do. SactS 6 cara por Monteaguclo en
latinoamericanos que esthn trabajando en las otro torpeaero'de clase. iTonterias! ... Lapma- Miramar Yacht lub I conquist6 el primer lugar, acumulando un total de treinta y dos punts en A los veinte minutos se produce el I cerT6 el
Ligas Mayores... Y de log nuestros, 1qu0 cf moment preclso y
yr eqvocaci6n de Rickey fu6 vender a Carras- imer advance de impartancia del
Marrero, segtin el viajero, ya hizo en el Was quelito a log Medias Blancas de Chicago en ]as competenclas masculinas; y ambition el pesto de honor en las femeninas, con treinta E* Quifiones tiene varies oportunida- puerto. Hoy, el iltimo juego
ington todo to que Lenin que hacer. Lo ban treinta y cinco mil d6lares y dos jugadores de
Ilevado cop demasiada prisa. El pilot de log y siete punts. Una concurrencia extratordinaria par lo nuTerosa asisti6 at lucid espectiCtilo des. pore no acierta a "carburar".
las menores. .. Ya has visto In cantidad de desa- Nicalis Martinez se Actuando s6lo con I& confianza que
0 pone a Jul," da ei saberse campeones. y sin realiSenadores no ha sabido administrator la vejez flog en que bate6 de hit de modo ininterrumpido "el outside". Par dos veces segui as.
departiva del 'novato". Consuegra ya es airs y su marca en of ataque est4 de acuerdo con to Anoche tuvieron effect en In pisci- de un murmulto de disgust de Ins M6 metins Medley Swin femenino El "Enano" se le escape a Dieudi;ne rar mayors esfuerzos -come no sea
cosa. Anda luchando con su propio cariteter, que mAs que en ese sentido puede pedirsele a un neatdel Vedado Tennis Club las com- miles de espectadores-por .1pasear I.-Marin Liisa Rivero MYC. 2. T' y 6ste le echa mano y lo aguanta. el de sustituir a Monteagudo par Anes cohibido, que se aplasta bastante' ante la deco- p encias finales de natac16n Senior c6modamente In distancia" Satelongo. VTC 3, M. Adam CPC. 4. 23 ri)inutos: Par fin viene el pri- tonio EstreUa en el memento precighort-stop ... -s a las so- IDS Havana Cubans ganaron un
raci6n de pompa para 61 desconocida. Ego com- masculinea y lemenina) auspiciadas RESULTADO DE LOS EVENTOS H. Colete CPC. T iempo. 2.24.3/10. mer g0l. Un tiro de Quffione nuevo desafio anoche, esta vez con
plejo le rests. dimension a su curva y respect a I Big Five a Confederaci6n de Nuevo record. Anterior Gladys Agiie- manos de Juan de Ledin que este dessu velocidad. Pero es cuestitin de tempo. Cuan- E Carrasquelito se ban publicado muchas his- fo',r Jinco Clubes. 150 metros Medley Swin -cullno I de 7x3, a los components del
El Miramar Yacht Club fu6 ]a so- J.-Alkinuct Sanguil ro VTC. 2_27.5/10 949. peja, pore Arrasco se hare de Is pe- score
y VTC) Tiem' 4nI1 m,,,,, libre estilo masculine. 1. Iota y de fantfistico tire anot6 el Miami Beach. Con esta victoria, Los
do el ambience le sea absolutamente familiar, Loring interesantes, pero mi Amiga trae. n ciedRd que mayor puntuaci6n obtuvo po: ; 56-3 At. Nuevo record mejoran- N. Silverio HYC. 2. R. ner goal. cubanos aseguran su ventaja de 6 y
serh serpentinero eminentemente ganador en el equipaje una que ha tenido escasa divulgacion. en ambos sexes al hacerse el canton do PI tu o it 1949 que era de 1,58.9.10 G. Vidal MYC pri,
P 3. A. P I J So Y se 2nim6 el "cotarro". media juegos sabre el Tampa, en fa
un equipo eminentemente perdedor ... Apelando Cuando 'Branch Rickey tuvo conocimiento de Is 2 Vicpr ie I-Alunirdia HYC. La- IYL'T Arez VTC. 4. M. Laguardia
final de tantos y par consiguiente son ; og CPC. .1. Figarola Myc. iempo. .5.7.3/ 10. Nuevo record Ha eincluso, hasta alegria para las lucha par Ins mixirttos hanores beiza Una expresirin muy criolla, mi amigo preguota: clage de pelota blue estaba jugando In tempe- los caleteros do Carlos do Cubas-que mejorando cf pro hecho en las eli- d ? ria, torque un chut par al- boleros de la Florida.
- Sabes quien se estAn-comiendo ]a pelota? rada anterior en In Liga de Texas, le solt6 log estA euf6rico y muy esperanzado 6n minadones; de 5.0v.0/jo. to, ue no puda atrapar ArDliernena Momeagudo salt6 en el quinko inn200 motrog Libre estilo femenines. tarecfa gal, pore la pelota saIJ6 a ing, cuando los de Mami tuvieran i;u
Beta Avila. Ya cuando estuvo en La .11abana perroa (scouts) para que In estudiaran de cer- ser el "head coach" del equipo cu- Tratarit un buzo de hacer I. M. C. Mario CPC. 2. C. Junco. MYC I ek. me3or momenta y Antonio Estrella,
fildeaba, bateaba y defendia la posic16n con ca ... La opinion de todos log experts fu6 tinti- bano que vaya a Atlanta-los campeo- 3 G. G6inez MYC. 4. Tempo. 2,53.9/10. Mis tarde tin tire de Lino Rojas que entr6 en accl6n cort6 pronto los
nes Seniors. do 1950. iFelicidadest un formidable recorrido endo
conocimiento profound de lo que estaba hacienda. nime: baton on el Forth Worth, pore debe ser N puedo escribir un rengl6n mis Nucvo record anterior G. Junco 3.01. oblige R1 panameho a realizer un impetus enemigos, permit en PA
Pero ahora of mexicano es; on pelotero de Llga anulado ficilmente par ]as pitchers de Ins Ligas sin antes destacar of hecho de que en 9,10 do 11149. gran plonge6n*'. resto do la jornada s6lo dos hits y
Grande .. Cubre con facilidad mecfinica, es Mayores... el cartel final de In nataci6n de ano- NOFOLK, Virginia, agosto 3. lUni- NOTA: El cuarto lugar corresponded Los que antes estaban acosados. colgando cuatro preciosox cores.
fijo como on buen reloj en log tires a Ins ba- -Par eso -recalca mi interlocutor- Branch che, fueron impuestos nada menos tedl.-El buzo de mar Roy Butler, a Marffia Pine del CPC. ahora estAn atacando y quien mis El team de Miami habia logr2do
ser. . Alcanza hacia log dos lados to que debe Rickey le dej6 it-, aunque ahora diga lo con. que 12 nuevos- records, en 14 events do 38. afios de edad, con 16 afios de 100 inetrns pecho masculine! 1. M. lo nota es; Arosemena. Una carrera en of mercer inning pore
diamante .. ;Un trario... que se verificaron. experience, dijo que todo lo que ne. Sanguily VTC 2. N. Miyares NYC. 3 Una escapade de Mel6n,'un tire y ya en esa entrada el Havana Cubim
-Y HYC. 4. C. A varez HB. Tiem-- on 'corner". Pero share con anchu- comenz6 so ofenEiva seria ha to Ilegar
exigirsele, a Una estrella del Entre las figures mis destacadas te. cesitaba era dormir mucho antes de F. Poc I s
fen6meno. Carrasquelito empez6 a pegarle al pellejo en e
nemos a Magde Fiddy (NYC), gana- mprender so ca rera submarine do PO. 1 15 6/0. Nuevo record, anterior ra del campo hay que "vitarninarse". a las siete carreras.
-i.Y Chico Carrasquel? ]a Liga Americana y los lanzadores contraries dura en los 100 metros libres y too 4 milhis, a travel de los estrecbos del propio Sanguily que era de 1.16. Terminal el primer tempo IxO a Zard6n, Tipanes, Castafio Gallar.
-El venezolano es Una de Ins sensaclones se creyerpn en posesi6n de Is formula para con- metros de espalda, con tempo record de Hampton Roads, el pr6ximo vier- 3/0- favor de Juventud Asturtana. do y el propio Monteagudo,'Ie pegalegitimas dq to Liga Americana. Para mi, ha tenerlo. Habia que pitchearle la bola Alta y con en eada Una de estas dos events, Jos nesiyor la noche. 100 metros pecho feminine, 1. H. ran. a Is bola cuainto quisieron en
sido un mdtivo de desconcierto y de asombro. velociclad... Como si tal cosa. Trataron de cuales detallamos at final de este tra- D que creia que sus posibilida- Galiano VTC. 2 M. L. River. 3. E. En eI segund ti h -"U'l- tanto que Colombo y Chapperell'tueCuando yo le A en un conjunto que represents silenciarlo entonces con otra recent: baja y afue- bajo, bajo el titulo de "Resultailos" des cran buen" para cruzar of es- Garcia CPC. 4. M. Atrarga MYC. dad en ambas inoetnes arcoralenzo. ran lox mi. destacados liar el Miami
a Venezuela en Is Serle del Caribe, no me pare- iobrepaH6 notablemente recho, pero que esperaba perder de Tiempo. 1.33. 4110.
ra... Lo inlarno... TarnbiAn t terror 1.14.b,'10. mejorando el propio tures mo consecuencla del bregar En el mercer acto, el Havana CuNicky Silverlo, del MYC, que lmpuso 10 a 15 libras de sus 196. hecho en Ins eliminaciones. de Iticsomedi
06 cosa del atro mundo. Se quedaba corto -Actualmente -termina diciendo mi amig Una barcaza especialmente equi- as del Iberia. FA una If. bans, con un out, se aproveeh6 de un
7- records en Ins 100 y 4W metros libre
aIgunas veces. Otras vecf? no arrancaba a tiem- ningfin serpentinero de ningfin club de ]a Liga estilo, July Sangully (VTC) fu6 otro pada, surninistrara el Aire a Butler 1(30 metios Ilbre estilo masculinos. nea que parece un colador. error del infield sabre batazos de
po. La verdad: en Cuba ilej6 Is impresi6n gene- Americana tiene idea del punto d6bil de Ca- de I;s privilegiades, esta6leciend desde dos compressors movidox par 1. N. Silverio HYC. 2. R. G. Vidal Afortunadamente la defense lberis- Hidalgo y singles de Estalelia, Tfiral de que se trataba de un fdolo construido par rrasquel.. Los Medias Blaricas poseen un coloso nuevas maracas en el Medley Swino motors de gasoline. MYC 3. A Ramos CPC. 4- J. de Cu- ta, par el contrario, esti avertada. Y panes y Castatho on sucesitin y roller
g has, HB. Tempo. 59-2/10. Nuevo re- el ataque, ha hecho algo notable ha de Valdivia par el cuadro para fael fanatismo loco de sus compatriots. en esa posici6n, para largo rato... individual (150 metros) y en los 100 cord anterior de 1.0.1/10, de R. G. side
LOS SEIS DE LA FAMA U 4art)ugadas brillantes de Nico- bricar un rally de tres carreras que
metros do pecho. Y Maria Carlota Vidal de 1949. mez, que luego scabs par hubieran side decisivan. Pero, en ell
Llanio nos diti otra clocuentisima de- JJ. VB. C. ff. Ave. 100 metros libre estflo femenino. 1. echarse a perder. octavo, come quien terne cuallaer
mostraci6n de su inalterable condi- m. riddy MYC I L. Jim6nez- 3. M- El juega decae algo. possible agresi6n, el Havana C am
ci6n atl6tics, mejorando dos tiemPos Robinson 92 345 73 128 .371 Colete CPC. 4. M. V. Mederos MYC. Mucha marcaje y muchas zancadi- volv16 par In
-en 40 picada, pegando hits
200 metros libres-que So MusW 94 356 69 128 .360 T irem p a Nuevo record, an- Ilas. sucesivas Castafia, Valdivia y GallarEventos de hoy Otra traigica A 0 V I E RTE GRIFFITH t.tM insuperatilps desde el aho Doby . . 92 323 74 11 .3!0 d% d /10 Fiddy 1.18.8/10. Despuis de la media horn se ani- do, y de 6 que Estrella bate6 para
v do. Kell 97 395 78 138 .349 800 metros e estila masculino- I- ma el Iberia y realize a1gunas juga un out, Tar peg6 otra single qu
SIN TotlosFslos nadadores y los demAs Dropo . 86 361 69 123 .341 J. SuArez 'PrC,2. V. Laguardia MYC '26. e
qtic !. des que no culminan en gal torque ayud6 al ralig.
QUE FRACASARA icaron embarcarAn alrededor Pafko 88 31.5 69 105 333 1. S. L. MenAn ez CE. 4. J. de Cubas ro hay "ligaztin"... y torque Dieu- Esta not e se despiden...
del din 31 Para Atlanta. Bien mereei- 1 0 N R 0 N E R 0 S HB. Tempo. !1.22.6/10. done. come casi siempre, rinde bue- Los Havana Cubans terminal su
Base BaU do se ]a tienen. Lira Naclonal Lira Americana 400 metros libre estilo femenino. I- na labor. temporada en Lit Habana, fin2lizanhubo anoctie LOS HAVANA CUBANS Fuk un pace antideportiva Is deci- Kiner 29 Rosn . 29 M. C. Llanio CPC. 2. M. Pina CPC. 3. Los 61timos minutes fueron "ra- do hay mismo su serie con el Mia-rni
-Doble juego tit, juveniles en PI Hatifamas quedado en que of es- Si6n tomada par los cuatro hombres Ennis . 24 Willmiarns 2r, G. Martinez. MYC. 4. C. Junco MYC. lentitos". pera of gal por ninguna Beach... A Ins nueve de In noche,
stadium Tropical. comenzando telar de anfes de anoche fu uno de WASHINGTON. agosto 3. (AP; que integral el Relevo 4 x 200 del Pnfko 24 Dr 25 Ticmo. G. 2.5.2/10. Nuevo record, an- parte parec16. pues, nuevamente chocarAn en of Sta]a unit de a tat ]if P 11 1 A D TR E S terror 6.27 5, In de Madge Fidd Ter match igual que cuRn- dium del Cerro... Y So anuncia a
-de. Ins mAs dafimos para In economic de Clark Griffith advirti6 a Jos duen-. Miramar, quienes, Fit refirarse el Club E g1na el
Joegn sencillo, entre Ha\,Sna 'is de Profesionales, sus 6nicos conten- LiKa Nacionai Lira Americana 100 metros de espaIda masi:N'no, 1
Cubans y Miami Beach, en el In cAtedra. El de ayer to stiper6, par de clubs de la Liga Internacional de ith CP7 2. J. Silverio HYC. 'i do se acab6 la primer parte: lxO ga- Vin Jones pairs pitcher par Ion %*iNue Stadium. comenzando a In Flo ida hay. que "sin La If dientes; no ihtentaron 'Siquiera bajar Ennis . 9.3 Drop 02 M Sm d la Juventud Asturiana. tables frente a any Lorenzo. que ha
ih f U'6* d I ti jue ellos mismos; fijitron Kiner 81 Stephoens 102 YC. 4. J. G. Barge Dan
vo mucho. Tambi6n se decidi6o on In la Liga morir5". La advertericana e empo g MYC, Tipmpr. 1.16 flat. Nuevo record Alineaci6n de lox equips, de laborer par los campeoncitas criolas nueve de Is noche. igualada trAgica. pore ran u tine- hecha en respuesta a Una informs- el Rfia pasa a. y optaron-en mediolSlaughter 79 Wertz p anterior 1.21.3/10 de M. Dova en 1949: A la hora de linear las teams con- Uos...
rario mAs spectacular, mAs acciden- ci6n de que cinco de los ocho equi- 100 intros tie espalda femeninos 1. MlAhH BEACH
Natacibn t pos de este dircuito clase B quieren, i V. C. It. 0. A. E.
tado y desde luego mis sangria" o, uxpulsar a los cubanos a causa de que F ddy N17C. 2. E. Doval CPC. 3. LIGA INTERNACIONAL
-Finales de nalacitin Infantil del Baste decir que cuando el menor de ellos son imly paderosos LA %5%#M HU M a 90 E Tiernpo. 1 .28.9!10, nuevo record, ante- Chappell. rf. 5 1 3 1 0 A
Big Five, on la piscina del Ve- los Salsamendi Ino of catalAn de Griffith, president de.los Senado- rior 1.31.2110 tie Gladys AgUero 1949. Resultado de lox Juegos: if. 3 0 0 3 0 0
dado Tennis, comenzando a las I: res de Washington, as el principsti'ac- Diving tres metras masculinos. 1. J- H Cubans 7 Miami Beach 30 de IS tarde. barretina maestro nine el flameno d Krov:r, 1b. 4 1 0 7 0 0
efonista de los Havana Cubans. El Bprgos hTYC. 65.76-2.* Antonio Her- j; ami & Sox Colombo, cf . 4 0 3 3 0 0
las coplas que adormecen) y Muguer- dij. que podia afrecer dos solucio. oe 11N. T09DO PAM M91070 nandez VTC, 59.86. 5 Lakeland. . 4 H-Isall 2b . . 4 0 1 5 1 0
Jai Alai: za tenfan 29 tantos los otros daban nes, Una de ellas mover a los*cubanos Relevo flare 4 200 masculine Tampa . 3 W. P. Beach 2 Cabrera, c. 4 0 1 1 1 2
tumbos todavla en el peldiffio 24, a un circulto mejor come In Liga de 1. Miramar Yacht Ulurb, finico come.' F. Lauderdale 14 St. Petersijurg 3
-Doblu funci6n en el "Habarfin Texas y otra poner Dire team an Cu. t Tabb, 3b . . . 4 0 0 2 5 1
tidor. Team competitor. Vicente a. ESTADO DE LOS CLUBS Bosch, ss . . . 4 0 0 !2 3 0
Madrid". comenzando la prime- Cuando un partido de jai a'&' se Pa- ba. Griffith declare que estA sorpren.
ra a ]as tres do la tarde, y Is ne en esas conditions (29 par 24) ya dido de u I d guards. Mnrlo Laguardia, 3,Tullo Ff- G. P. Ave. Dif. Del Monte, p. 3 1 1 0 1 1
,% epa pries uenos nayan I Bad! Garcia Vidal. Tlempia.
.4egunda a I-as ocho y media de log aficionados ban enmudecido y log consider 0 crIamente sacar al club .a Outlaw (1) . . 1 0 0 0 a 0
la noche. 5/ 0. - -
portadares de boinas rojas estAn en de la L a, especialmente par ganar Relevo libre 4 par IN femenino 1 Havana Cubans 80 38 .678 .... Totals 36 3 9 24 13 4
Tampa 9 (1) bate6
Ins taquillas esperando el aviso do Is demasia as juegos Miramar Yacht Club. 2. Club de p o_ . . 72 43 .626 6%
fesionales. Tempo. 5.23. Flat. Nuevo Mimi Sun Sox 72 48 .600 E[A;or Del Monte en of go.
m6sica parn proceder a IS liquida- record, anterior 5.37.4/10. Team giina- Miami Beach 61 55 .526 18 ANA CUBANS
elln... Nadie puede ser tan optirnis- der. Maria Luisa Rivero. Billie Marti- West Palm Beach 55 67 .451 27 V. C. H. 0. A- E.
nez, Caridad Junco y Madge Fiddy. Ft Lauderdale. 5S 67 461 27 Zard6n. cf. 4 0 2 6 9 0
ta come -apaz de pensar en una reac EN LAS GRANDES LIGAS PUNTUACION FEMENINA Lakeland 46 74 383 35
Habana M adrid c16n postb)e. Ayer sin embargo IDS Arpiazu, lb. 5 0 0 10 0 0
de 29 no hablan ganado todavia. Vol- Miramar YRcht Club. 37. clos. St. Petersburg 35 84 -288 45% Hidalgo, as. 4 1 0 1 5 1
PROGRAMAS OFICIALES vieron a chiller los fanAticos regre- RESULTADO DE LOS JUEGOS Profesionale .14, t punts. 3 do Juegoa pars, esta noche: Estalella,'rf. 4 1 1 1 0 0
PARA HOY saron IDS corredores Y se despertaron Tennis Club 8 vu as. Fernimdez. IL . 3 2 2 1 0 0
IDS vechins de la bRrriada que cut- Lira Nacional PUNTUACTON MASCULINA Miami Beach vs. Havana Cubans. Captaflo, 3b. 4 0 2 1 2 0
FOR LA TARDE A LAS TRES living IS hygiene de ir temprarto a in Boston 5 San Luis Miramar Yacht Club 32 punts. Ve- Lakeland vs.7MIaml Sun Sox. Valdivia, c. 4 1 1 4 1 0
PRIMER PARTIDO n 25 tantog:- camn Pittsburgh en Brooklyn (1, dado Tennis Club 20 punts. 3. Haba- Want Palm Beach vs. Tampa. Gallardo, 2b. 4 1 2 3 3 0
Careaga y Buendia, blanco, con na Yacht Clib 36 punter,. 4 ProtesioPita y Aldecoa no se dieron par Cincinnati en Filadeffla Oluvia). SL Petersburg vs. Ft. Lauderdale. Monteagudo, p. 2 1 2 0 0 0
r les 9 puntov. 5 Blitmare 3 punto
tra Pasc a u y Cruz, azulcs. A sR- ocidos M extras ellos se crecian (Unicos juegas sefialados) 6 Casino Espefiol dos punts.
car lor imeros del 12 y media vtniendo' do abajo come res con LIE& Americana
y IDS sogundos del 13.
ASO CXVM SPORTS DLARJO DE TA MARINA.-Viernes, 4 de Agosto de 1950 SPORTS Pigina DEEMWEVE
VOLVIO A GAN An rL'-- DETROIT Y 2AJARON LOS YANKS AL MERCER LUGAR
Utflizara' ma'seai as de -o dgeno. eL'
Rdpidas Amateurs
Wqs
Por RENE MOLINA
team de basket enollo en e wo
el Comiti Olimpico
La altura de Ciudad % ico afecWrnuchisirno a los muchachos del -Cornlenza a laboray
eqyipo del Cole *o Hermanos Miristis en all debut, a pesir -La guerra decidiri xi podri o no darge
log I Juegos Panamericanog en 1951...
cle lo cual ofrecieron resAtencia, perdiendo por s6lo 5 puntdp
Aunque el fantaiinia de )a guerra factored q uc per
Per aDRIBUNG* mitan PI wrivin
clerne solar el ca mpo de as Una delegact6n a In bella capital
CIUDAD MEXICO deported, ponlendo Una sombra de argentina Desde esta misma wIn Arena M6xia0, en busca de major
cc -des 0 d
J, rreo).-Un lifibilco, Ile teEr -Pyi r as hace aigunal %,-Ia-capacidad de In Arens md: X in escepticismo solar el ;uturo, el sec ci amentam
V202a in arse Is serie In 016n 406.U011! I Cris tor amateur manaz una Informacitin obtenJda
d so
ba-V6XIM, en esta mc3ernnan a6l"CIV ya que ac,-= Giau.perlot criallo acaba de n enter crkditp
ional Cutau r
cluoviii. Muy cerea de tres rnfl perso- siernpre varies punts a la hora din redibir Una gr%. refeflL a la posibihdad de que ArAgoIParo14::tu1a Arena desa- enfrentarse. Exte team dek Cirlsobal ta noticia. 91 geritina pusiera Una nave -probanas; se Comiti Ollmpi- blemente un barco escuela- a La
flun ra: de mn y Col6n es.lo que viene a gar Do Li co Cubano, que dJsparicl6n de log paisesdel area
do Una tem co Salle en Cuba, par lo se reun16 hace Io qut
frfa = mantiene a Ciudad es del Calibe y Centroamixica.
de priniavers, en Apoca log Maristas louscar su pr=er. t== tres dias p a r a siniplifica.ia el transported de maque .. Be acosturnbra hacerlo. a-costa tie Jos salUstas.
Tres Partid:V asket ball Be die- Los culmnavviven c6modamenteen d a r posesi6n a nera efecIlva Esa embarr-ac16n
lion en el ina Dos de categdria el Internado Mxico y ya fueron a lox dos nuevos k- rectigeria a log atletaz en el -arial
nfantil' hablendo quedado Jos cu4R-' lag corridas de toro, viendo ufia fleas miembros de3ig- de Panam IJev6ndoLes a tT2vex del
nados y pars ra- ocean Pacifica,
nos maravilladoo-del gran desenlvolvi- ta braVa que lea interest mucho. Con Al reducirse
miento'de estas n2enores de catorce this ac ma4cift se papers quip ofriz. comider2biemente el costa del
afios, quit dieron dos juegos reffidist- can melor juego al Crft6bai-,CoI6n, rior mesa ej trangporte, seria fac ble amphar
mos antes de venir lag decisions, segunda escala de log cubahos in. exta cutiva, inform6 IAN delegaciones do nacionex de liY luego el gran estelar en Ing jira. Despuis de tres Juegos en Is
a Is iniladoi recuraos econ6micus Para
,roioa:del Centro Universitaria We 6 prenza qu:
xico Arena 1dexico, irAn a Guadalajara y p r x innament hacer frente a log gasios enormes
y los'Hermanos Marlstaj que ban sido Puebla donde terminarin au Itinera, ta excursion al
colmadon de atenciones en log paces rio de juegas en este pals. se efectuzra fina junta en )a que que repreAenta lea
distAe estancla -en eate pais. El pro- Be analizarAn lag poBibilidadez dt Px tremo sur de continent
tesorConstanclo'C6rdoba p HERMANOS MARISTAS enviar representations; a log I Jue
ceremollias I Irefsarpoolas Fig. Fog., Fe. Fn PI orden international. Cubs
naugurales a to gas Panamericanos sefialadus para
Asiendo del agrado de toda In afi- febrero de 1951 en la ciudad de no istumbra mis event que lo
x1cana arremoUnada en' la Ch. Willicar 1 -4 Buenos Aires Todo proyecto es- I Juvgos Panamericanor de Bur.A .n me Fueron muchos log ac- C. Hernindez 4 1 1 ti pendier.tc ahora del conflict be- noF AireF Los Juegos Cilimpicos;
t0CT:&MzdikdCo tes- del juego Inau- F. de lag Pozas 2 3 3 lico... S alcanza proyecciones hlundjale de 1952 "tin sehaladas
rl.1 do basket ball Internacional. De E. Torres
,as merece destacarse el intercambio G. Alvarez . 0 0 3 mundiales. el deported tundra que para Is ctudad de Helsinski. y 2un
de Sallardetes entre log capitanes F. Camacho 0 0 supeditarse a la triste rpalidad. de- ruan6a la paz reina-ra sabre el orbe.
Emilio Torkes, de Cuba y el chiluillo N. de Vega 0 2 xisti&nrlose do toda competencia in- luce remote. mis aun impossible. la
Borunda, considered el mejor Ug&_ G. Machado 2 2 4 ternacional; pero coma pudicran partiripaci6n nuestra en ese evendor de este equipo azteca ... Asl co- 0. Ferni6dez 1 0 0 El criolle Ily in In de qne rempniracer6 innflaw aAWo on 14 Habana despads de unalarga acianoi6in en'fan rharz n ebser- surgir soluciones evitadoram de Una to fijado pars Finlandia En
'mo el initial Ii, cargo de I& se- Va don ATtabrrr bloe do V= spimalir, it jewen ndviiiarlo'ds Charolits SpYltuano on el turno edelar de one mine Programs. Los do, nueva cAflagraci6n, el Comaii cuanto a log Juegos Deportivos
horita ein. Campos, reinia de belleza 11 13 21 area flinallizaren a7er -an entrenavaleh to y lucleron en excelentes conditions.
de' la Policia, que gozkde gran simpa- Olimpicu Cubano ha estimado opor- Centroamericanos no tendrin lugar
tuno day log pasog iniciales hacia hasta 1954, pues acaban de ofreCCTtia en el deported mekicano ... Altas CENTRO V. XEMCO li obtencl6n de un cridito que per- se a principioa del afio actual
r onalidadexAcesta nicl6n = n- Fig. Fog. 7e. E8ta tarde finalizari Privariin a Robinson de
aron I.. P, ecn mita Llevar a In Repdblica Argen- Ante esa realidad, el "goal" del
el mat" adoen los Ceiba frente al "olit' ica hoy -so tina el pabell6n patriot Los Jue- COC liene que ser Buenos Aires.
Centr Ms. tario MAxicia, R. Borunda 1 0 3 la nataci6n iiifantfl su. corona por el pe
r que log Hermanos Maristas J., Vega 1 7 4 Terminarin. estaAarde Ins co JERSEY CITY, agosto 3. (United). gas Panamericanos tienen coma y con el entusiasmo que caracteriza
Eb6 lrdo.. Vuvquaters parejos C. Navarro 3 4 1 Hoy viernes, la cartelera de 'base. Grupia III. Almendares va en pos de ralz modular el acercamiento de a log miembros de esa rexpetada
I tenciax.de natgcift infantile dellari -Abe Greene, comizionado de Is Asoconatui .I. t6di In noche L. Chives 4 1 ball' juvenile' on Is provincla, de In au segundo vicioria de In contlenda ciaci6n Nacional -de Boxea (NEA) log pueblos de este continent, y inbtituci6n, se ha comenzado a is1 Evae, colebrindose log tretnt! v se?_ Habana seiiala dos importance en- con Una. derrota mientras que log Ca- advirti6 a Sugar Ray Robinson, qu 'de no baber guerra mundial, nada borar en un esfUerzo par de ar el en exhibici6nla Iinda' copa doriada J. OvI@do 0 1 1 n es de events, en categorlas a J
par el hijo del president Wgue] A. Eoparza 10 2 1 ochohastir trece aiios y esttiogjibre cuentros correspondents al Grupo letters esperan anotarse su primer serd grivado de su tittilq de camp infis efectivo que estas competencias camJno libre de obsticulos, en esneste. triunfo con un rev6s. de log pesos witIter, sl no hacee6el pars Is cciripenetraci6n de log vein- pera & que el semiforo de Is guea el equipo qiJe 16gre ga- J. Tortilla, 2 3 4 de pecho y de espalda en d g n as do de 1. an& central y zona n
El priamerinctientro, sefutlado pa- En el segundo match, Escucla Poft- peso correspondent de su division, ti w poises .. Siendo asi, Cuba esti rra diga la 61tima palabr2, portion= = .fuer oa-en-la serie empezada R_ Olivares 0 0 2 25 metros que se Iniclaron el pasado a inici no
mfircales.' r Is Una en pijnto, des- t6cnica de Ceiba del Agua contende- pars Is pelea contra Charley Fusarl en eJ deber de cooperar a tan plau- do la luz raja del desastre que deesti dia. 17 El primer event Be' Iniciark a lag plegari en el diamante der-Stadium ri frente al Bauta en juego que co- el mi6rcoles pr6ximo. sible obr2, y ex contemplando el tenya Is march de log aconteclpar dos puritan par tres de Us cuatro' ANOTACION POR HALVES' cuatro de )a- tarde, en Isapiscina del C reza Tropical a log players de log menzariia lag 3 y 15 p.m. Los poll- Greene le diJo a Robinson que sl se asu nto de5de ese ingulo. que el mientos en I& tierra: a dejando ver
Vedado Tennis Club y coi el orden y equili0s Caleteros y Almenloares: del t6enicos mantienen un record de Una pass del limited welter Berk privado COC. pretend planter al Gooiercanartas anotado porCarlos HernAn. Hermanos Marlstas 6-14 6- & 'Ilan estas victoria y Una derrota mlentras que de su titulo, a6m cuando derrote a Is luz verde que permit continual
dez, 'incontrkndoae los;criollos-frente Centro U. Mixico 9-* 9 a rapidez en que Be desarrc a
a un,-equipo de enorme poles, y de "4-0 justas se espera que Cable T fiarely todavla quedan uncks de log )m- el Bauta hark su primers present4-. Fusari. no Is necesidad de coordinator IoN por senderog pacificos
garden, en todo.el.-terreno ricti. lag liquid en menos de dos hares. puestos en Ins efinalngaclones, pues IR ci6n di Is contienda en este encuerl Greene manifesto que en ese caso,
camerite- impedia bajar a boa. con records Be establecieron el lucha Berk reflida en casi tndos 1(3 tro qUe promote resultar interested el titulo-'seri declare do c.
11bertid....En. eate aspect&;. log oficii- mibrcoles y ek casi segura que esta events y categarias par lag espl6n-ldada I& rivalld6d que tienen ambos Fusart seri seleccionado mo reta- J dos regatta roxm o
lea aztec.as-permiten mucho contact Illueva, Vic, tarde se mejoren muchas de log cueldidas conditions de log contend ientes- conj an tos. dor n6mero Una.
y.enlonal,,quitindole, infinidad de bo.
5 lox Marlstas cuando iniclaban 1.
;61. so
Ida it au'ttireno ofensivo. E de 'Houtteman domingo en aguas dela 'Isahia
n Jos fouls cuand6 se tira al dindose muchos cascis de cuEE1:111fuera de balance a] bajar Is DETROIT igosta 3 (.United).
bola. Aunclue Be reclamaban lag pe- Art Houtbernign env16's log New York rT=
nalidades, la'aficl6n MC KiMna no &us- Yankees '&I tbreer lugar -dq Iss Liga, El Bilimore de6e ganar ficil en Sen'ors, En nov'cios luce ei Yarht
ta del, juego limpla, coreando a lag Am,611c ftando Ins Tigres del 00 11 11
Ana, Club favorite. En el interval. se cele6r.rin las Justah de
referees para que volvieran a perml Detrait conquista- FR
tir el e d ambas parties. ran Una P0
victorin - - kayaks. Las dos pruebas serin de ocho remos. Notas del sectcr
'U fuk un han- do cinco a dos.
nd d bf.trionte, pi.re
dicap en contra de lag cubanos; porn Houiteman per.1 e ro n ers t io c .%U -miti6 Bola a hits* ?or el doctor RUBEN OTERO
pre merec16 par su a er, Una de ellos un
bre a a on los'fi ales que home run de El pr6ximo domingo finalizari ofi- En Is clare de novicias. creemos
do Bran 1,:Imente Is temporada de remos can que el bote del Yacht Club debe batin;nU 'a I I !c I ii re. Johnny Mize eon 19
En este 'odo final se sin algo. Hank Bauer en regains de ocho. ahunciadas pa. dr a log discipulos de Prieto y LsIs lt-&d. Chl d ixico, -to-' bases- ft el cURf- ra celebrarse en aguas de I& bahia. tivez.
cf. en rardo cha a do' to acto. I Terminadas lag justas de Varade. Los yatistas novicios ban sido enlas.Pozas, qua pedlan sal T a uego ro ro. log clubs; CfrcuIo Militar y Na- trenados par of javen Eddy Fernin.
I Im Tigres Is al frente ,de la p du IN Havana Biltmore Yacht and dez de Velazco que fuera brilliant
con frecuencla. Para'el pr6ximo jue d1eirga buen marA, I I I'll' val
a Country Club y Habana Yack;t Club remero del clu6.
go sie'utilizarin miscaias deoxigenu, 1 &13141, Ab desplegluron untuerte entrensimiento ZI crew presentark de stroke a
tan recesarias para Una b uena labor, An prinatir In-, io'de
On ',pilindb i6o n el :
er, Mixicia, I X ... reafirma PT 16 con vista al event. del domingo. Julio D. Argiielles Goizueta, slete a
iustro ca- Lea representations del Cienfue. Enrique Macii, sels a Eduardo FueJos cnos se le ha hecho tal laran gos Yacht Club, Club Niutlco de Va- yo, cinco, a RattlIG. Godoy (el popuofrecirrilento en idata del AxItia obte- radero y Vedado Tennis Club estarin iar Tintkn)acuatro a Juan A. Gdmez
n1do par el iearn del Botafogo, cuan- lulente -formix: L I -I
do.0timarnente celebr6.varios-lparti- Johnny Lipari ausentes en esta ocasl6n, al dispa- tres a Victor Delgado, dos a Sammy
dos de balompid aplicando el aire ar- Art ffautemw co I menzd con un rarse el cafionazo de sallda. Giberga, Una a Guillermo Carreras y
tifl6lal. hit, Gerry Priddy Varadero y Cienfuegos no pueden timonel a Fernando Nieto.
competir par falta de canons de ocho El stroke de eats. tripulac16n es; hiChivez" y XaViir ro, log dos In recibi6 ia'base par. bolas y cuando.Lo- lemon y el Tennis, d16 par terminada jo del caronel Julio Diez Argflelles
MA& altos del Cintro UnIve= mof6 el sacrifice de. George xell Is temporada tras lag regains de Re- que en BUB mocedanes; tarribien rue
M6xIco hicieronla anotac16n neceoa- W bases Be Ilenaron. Z; vipnta Cordeles. stroke del Habana Yacht Club.
ria an lot finales para ganar el parti. Entrances; Vic Wertz connect un do- En el program acordado Par Is La distancia a recorder Berk de
do. Slendo el resto del equipo azteca blete oil right field anotando Lipon novel Federaci6n Amateur Cubana- 2,0W me briendo Is distancia
myy rApld6 y de ixeelente garden, y Priddy. Nell 1Ieg;A home cuando de Renins oue-nreside el commandant que d,.Sa.cuel Distrito Norte de
Ve,anU16 la ofensiva cubana gar- Hoot Evers mur16 on foul fly corridor va Marina
Kerry Colerrian,,anotando Wertz d ctor Carlos Hernindez Maruvi. fi- nuestra basis el Pescante del
eando en todo el terreno. Los mAs It -urabnn tras cormaetenclas de ochu Morro.
destacadoz par Cuba en -el segundo Or single de Don Kolloway. remos carrespondlentes a las cate- La primers
half.fueron Machado, Nelson de Vega NUEVA YORK p Is ciFegata es convocada
orla de rinvicias. juniors y seniors: or Federa on Cubans de Rem s
y Octavio Fernfindez, aunque el pri- V. C. H. 0. A. E. 3ero par dific6ltades en los clubs discutl6ndose el trofeo don2do par el
mero siij j gar en log finales par In - - - de former crews de juniors. ha que- comodoro Rafael Posso y Is segunda,
falls de alyle que in forz6 a salir de Woodling, if . 4 0 0 4 0 0 dado reducido el event a novicios y auspiciadEl par el Habana Yacht Club.
4 0 0 0 4 a ieniorF.
Bauer rf, I 1 0 0 0 ,Ajetetarde se efectu6 Is junta de
Mize l b. 1 1 8 0 9 ad 16n, qtke presid16 el propiu
Bickford venclo DEggio, cf. 4 1, 1 3 o o vomandirEnr e 0 H Gumpert vene"
I. d ctor ernAndez, acor- to
Berra, c- 4 0 2 2 0 0 dindose n ombrar Referees al coroBrown, 3b . . . 4 0 0. 1 3 0 nel. doctor Julio D. Argiielles y StarUM X Colema 2b. 3 0 it 6 1 o ter al impepinable Luis Fstivez. L: a
al St Lo 5 n Los AtMticos
Mapes (B) 1 0 0 0 0 0 F.rimera regain Berk a lag ocho d
J.4pak p . . . 0 0 0 0 0 1 mahana, deblendo eSt2r lists lag
BOSTON, agosto .3. (United).- Sanford, p . . 2 0 0 0 0 0 Iripulaciones a lag siete y media de CHICAGO, agosLo 3. (AP).-RanGuIsidas par Vern Bickford, cWe- '86- Henrich, (A) 1 0 0 0 0 0 a maiiana. fani- dy Gumpert blanque6 a log AtMticos
In 'permit][6 cuatro *hits, tlog 'as Page. p . . . 0 0 0 0 0 a Desputis de log novicios. log del Filadelfia, parmitikndoles solo 4
del Boston vencieror a-los Cardona. - - - ticos tendrAn oportunidad de presen- hits y log Medina Blanc-as del Chicalea del- St. Louis, Totales: . 33 2 6 34 a ciar -lag regains dc kayaks. los que go vencieron con anotacibn de Una
cinco por Una. DETROIT recorterin un curso de 1,000 metros. par cero.
rui fatis 11t deci- V. C. H. 0, A. E. Se train de Us competencia3f seniors Los White Sox anoLaron xu -ftnica
do esta clase dg embarcac16n, convo. carreras en elt 56ptimo, cuando Elmotercirs, victo- - - - cadas ff DGD tr 6 en vano de coger
ria de Bickford A Llpon, as . . . 3 1 1 1 6 0 almonie, competing I a 3 mer V I
contra. siole-de 9Z, Y un batazo deaEddie Robinson.
rrotas do este afto. MI 3b. 3 2 1 3 1 0 tripulaciones; seniors de acho rcra il La bola fui hasta Is cerca, para
rf . . . 2 1 1 2 0 0 lz3u U0 Sin noviclos solamente lucharan el que Robinson se anotara un triple.
Mediate el iFe CircuI6 Militar y Navak y el Habana Posteriormente, Hank M2jeski en.
triunfo -lox' Bra.' LOers, If . . . 4 0 0 1 0 0
vex se YachtClub.
'Sittkaron a v16 a Mike Mc Cormik. que corris
tra, Xcilloway. lb . . 4 0 2 13 0 0 7uexox,;dblloa Groth, cf. . 2 0 0 2, 0 0 7_ En seniors lo harkn el 1111tinore, nor Robinson, a home con un son.
Phillies del'; FJI&- swift, 0 . . . 2 0 0 5 0- 0 Yacht Club y Circulo Militar. cillo par el box.
deMs. que no ju- Houtteman, p. 2 0 0 0 1 o Los campeones de Revienta Car- En el juego, "Chico" Carrasquel
deles y Varadero, es decir. log discl
Raron detildo a Is oulos; del olf#rez Prieto y el joven connect de hit, pars extender a 22
uvin, y a media Totales* 25 5 5 27 11 0 A iraVis cle casi cuntro lustrous, CHEVROLET Humberto Estbver, no lucen con el )as juegos consecutive en que ha
Juegd de ventaja Anoinli6n 'par enitividas mismo chance esta vez. bateado de hit.
sobre log -Dodgers. Ruevs, York 002 OOD 000--2 ha mantenido el pmso vencedor en toclos los "Pichincha" Prieto ha tenido que Philadelphia
del BrooklymDurante el juego A Detroit 400 000 01x-4 rtnolones de su producci6n, logrando siempre: 40rtear dificultades al combiner su V. C. H. 0. A. E,
ocho senior y realmente el bote no - -
se conictarorii cum- Carrersi impulsades: Mize 2.'Weriz, Joost. ss. 4 0 0 4 2 0
tro, home runs, Berra ha podido coger el swing necesario.
pero Vir"n 2,Nvars; Z Kalloway-Dobles. 6 b 0 11 a d i s e 5 ci Pare e qrue Is trinulaci6n que gan6 Mc Casky, If. 4 0 1 0 0 0
porti el raks lm t en Uno a y seniors, no acopla in Valo, rf.
nte fui el f sara J. que Wertz, Kell- Home runs- Mize. Sa- 1 4 0 0 1 0 0
me- am robsidu: 4QoU0wa,#,- fincrificlaff: Y. su estilo con log juniors de nfios an. Chapman. cf.
va116 par dos carreras en I& 11 facto funciondMiento 3 0 0 9 1 0
ra mitad del seXLto. Xialb Warta; Double. PIS"! I rown a El mois per terioreB, par remar con different Fain. lb.
Walker Coolper y Bob'..Z=o 1:4a. golemal sk.late. lRue 94601_!n., bW-: t6cnica. "Hitch ock. 2b. 4 0 1 3 4 0'
Pigilla VEINTE SPORTS DIARIO DE LA. MAR.TNA.-Viernes, 4 de Agosto de 1950 SPORTS Afio CXVM
COMEl"NZANA LA VUELTA FINAL DE LA. JUSTA AMATEUR EN LA UNIVERSIDAD
Blind Driver, bien Ilevado por Heriberto Alvarez, Debe terminate por knock out el
De Ajedrez
Por Evelio Bernitlidez "50
combat de Charolito y Spangler le gan' sin difficult al gran f avorit'n "Secreto"
La printer a I a rl,- d,.l malch"de
desempate P.. el canipewntt,- na u Tanto el criollo como el norleamericano son pegadores fuertes, El hi'g-de Kahuna parti6 algo lento y ndnca pudo 'ust ficar su cotizac'6n de dos a cinco. Tiunfarou
nal, celebrity d en Camague ternilno
Coll tres % cturias para rl ductili Rn- y esto garantiza que rl conihate estelar de mafiana finalizari
'b las seclas de Nick AcUn, el &ntiguo dueho de xjosii Miguel Umcz>>, de inolviciable memorial.
endo Romero una pa hda labilt, por la via ripicla. Billy Llina lia probado estar en gran forma
.1 : prarir Mills Duty gan6 su quinta consecutive, y Audacia vol6 con s6lo 97 libras en la silla. Notal
La o;nada en lit rl ud; it I
C, se it ando a ]a Victim at iiiiinvi I, fuscInuci6n del nocutit all* I ;w a lienanjiunto par Is dureza de mu pe. 11
in peon de ajt-drez de Cubit puv las inultiludes it las arenas boxiii(e.is ad a y pur ser on I#Jador implacs- Ayer fulmos testigus del ocago d(.l "Nock" cria alluiril caballos, y dess0lamente un "initagro u ia 1, Illando I b..,. rtortearnericau(i i- ble. de esos que persiguen constants- PoT i(SALVATORill
b iar c qua filters magonfrienotacaballo cicsde puks de muchuz fracabos tiene que
eoatel c jrsu deceste it Li ll det, 1. 1 U s mayors glories to& cuando inpole a su rival hasta verlo caer its- que debut en I Park eu lea rv 1, It! (it ebtfillUln Li triunfo de
a ec an ento aj drecist contaba con hombres de ex I do Es un furioso perro de pre- rou tiene que hacerlo un caaallo Be
c ico Peg ads, capaces de resolver cepc"" ilt Z0q ue compete at adversario min fgmcrox dism del men do enero de 'a Alabards que adquirI6 en Lexingt-cn
D un cambill de impreluctnes .n lin Ic des. 7. re5entido, tuvo on comp4s de
en el ring con, on solo golpe Esto canso ni tregua. Pega ripido y es Agii 0 '. nt, en on viaje r4ue hizo a Kentucky con
el en 12 Blind Driver parm, pi ep 'Antillo" FerruIllicitz an actubre do
peon hatianero, Eldis Cub explicit gle elilre n.sotros excite el cbmo un tigre. Estetihombre Vede cd.sJudo como pocos, buen corr- cri: Jq:r. i
o' SE C distanclas y ganador en furin ei reto que ballots de 1948.
ce unicamente que estA dispues- rg blicii Is presencia de echar a rodar par erra las e Has Fermin Alvarez tu6 memoranda su
nes a Igualmente a gusto on rAsta posfci6n con Seareto y at dollar Citro amigo concctado can el Amin.
to a segair luchando pars alcanzar on pegador tan formidlible colon Cha. ilusiones y proyectog cle Charolito sees Como en Is mis esptsa caps de la nia --to
iurva Iejana me 1 Cairnito Stables, at modiiso formidable adversarial y pre- rolito Spiritunno, que en un total de Spirituano y su mentor. Contra tin -r.dn
"natilla!', pertenet:16 Secreto a In co- &T Segundo, y, tog Rodriguez, restalta *I duefio
eleas relativamente corto. lleg6 a boxeador que parece Immune a too en busca de B Driver can p!, Car
sunto campe6n. Con ese desenfado P acha'cn que brillaron Bow to Ycu. de Canopus que it anot6 el sexton
obtener mAs de veinte triunfos par !a golpes y que se faja desesperadamen- at firme, luciendo a muchols que le sen
propi 0 de Aos pocos ahos, Cobo no, Calaindria, Calif. C, H.U Me y mr.., fAcil xalirse con Is guya, pe.,o pailo up tUMo de un furioso duzio con Bit
cleclara que rinds pudo hacer en Ca. via del nocaut. Pero los nocauts de te de campana a campana, canon at y mus grandest lUchas contra I& es- furlong en esa operation y 3c "i Book, slendo el mercer ixito consecuCharolito ban sido siempre nocauts tuviera hambre inextinguible de pe- Ast:32ue 11ba quL Secreto avanzaba, inaperce
magiiey Pero que en La Habana creP espectaculares, Ilenos de colorida y lea, es un problems hacer cilculos a trella do establin Cuatro ", tivo del hijo de Came Ace q Sk
-dido. de alta emotion. EI gigante de Sanc- presumir In que puede 3uceder. Pe. me M r Avelino -nte, at. gapar terreact a le In
poder recuperar el terreno pet me
dadom. Y Is recta final IkV6 y Klind tDri. tonritica que afirmarque dt polro ha
Esla, esperanza para Ing partidarios ti Spiritus adolecla, sin embargo. de ro esto nos indica clue la pelea de El mominto do mayor gl6ria de Se. deblelta de segurc, ser Canopus m1exr,
del estudiante, que son muchos, re- pequefios defects clue era precise ma ana s bado ha de or algo asi creto to alcanz6 cuando gan6 cl Cam bro de un Litablo de primers catt.
Secret empe"ba -is
presents el Unico alienate de Ins seis eliminarlegeosa que al fin se ha ran- como una demostrac16n de armas nato ubano de INO a milla y got
seguido se 6n la opinion de cantos at6micifs, el choque de dos fortale- cu corriendo an un mar de fango bambolear y of Mrs. Haskell no Ile _4 te
partidas que deben celebrarse. si go a arrebafrle el regundo lugar, fu Par to demis el muy Intel' tr
han asistido a su entrenamiento dia- Izas humans que irin a Is Poles dis- 4 ara err -I& pabreza de forma de la ycgua "Pepito" Tarafa Moreno ensillo W
:con!ecirniento Proxima no limitan rio ell el gimnasio de Higinio Ruiz, 1puestas a aniquilarse mutuamente. e menot e dincro pare pa,
vori n de Miguelin Arteaga, pues en In quL de ganadores filicilei en SLx D*ven,
I number de juegos. Charalilo es un boxeador que estt- y a Boy td You. viniendo de ttrAs
No todo, confl.ban en LI li.nf. Billy Lima etra atracci6n Secreta me refiere recib Unit de- quc sorprerd16 a muchos ganando Is
n, sin Is recta of hijo de Kahuna nara
In. a el valir del silencio en alto gra- rr I Inicial a Is pills. y lueso Pair Blodo Cabo: que sabin de su fa]La m Ell Cuba se concern los pastas de is tan aplastante clue ci finitiva
do. Pero tan seguro y confiado se C aba o los cilculos que te mente hil quedado relegado at grupo again no tuvo mis que pasear an Is
cle entrenamientn dudaban del exllo sterile par Ins adelantos us ha ve- Billy Lima par Ins Tines americanos f n qu el campe6n del Gua- reciamable mientrax is lesion que Punta par& cabrar el cuarto eillsodits.
Runq e n conlaban con tan neiverso nida hacienda en su prJ debido a la frecuencia con clue me n queebabia de raer muerta
es16n. que ofrecen aquil noticias de sus matches. a to paciece, no se Is mejoren con on IL;-- Montilla Jard6n y so hermanct Alscare initial. Si Is juventud es capaz hasta se ha convertido en un hombre El muchacho es un Wain en Is Fla. at We o at volver de uria go descanso, que no parece probable berto volvieron a Sozar contempl=do
de grades progresils en el menoi 10cuaz. Race dns dias mostraba p Ctoeg, nunca habla sido vencida
%11 rida y manana pelearh contra Ma- on p fangosa. que le den. so Mills Duty ganar el septlirm
tiempo P sible se verA en Ins dins a ramona dererha en el canlpn de train- nuel Armenteros en condiclones ta- leones co ron a St-creto do Nuevamente gan6 Blind Drive event, sienda el quinta 4xitin gin fittres pr6 0 ning indicand 0 qu e esperaba .8 ci cuando no estaba Alberto hiclki-i en Ilos que se anots el hijo de CarUgo,
partidu que se juga les de adiestramien pre.pa ncil!in doll nco en Una justa reqlainziaie el Hip6dromo, ru tampo o Anlofiico que recordarin todos los viejos coma
x1mas sorpresa con ese pufio que ya le Ila- to n I
irlin en In prestigious "Asociacion up bia dado que seguramente darK viable a gels furlongs que ocupaba el tu'llo Diaz. In que me hace a
grades triunfos. Pregun- 4 recorclar Qu' el rival de King D vid en Is camIn Piensa de Cuba", en 't V edado. Ind. snare su match de mailana fren- combat. Billy Lima tiene especial extelar en el programs del tiiltimG aqutll no ha fiolliado po plet) so
empezando esla noche. te it ncoyorquino William Spa I inter's en agradar plenamente a too jueves de I temporada, y at corner ntigua jettaturn de za1rar:0bastdltLe a paha de 1928.
,,I nEz er, f banos y estA convencido Argelim Pircz Palacio a su cabalto Audacia con 97 libras ex un minimal
dijo que conocia de Is furia V anaticos cu
Ciertamente, Is calidad de los Jue hus caba Ins con so Lterno pesimilinno
d Lie to conseguirA.
d peleador y que le habian ae q par $1,200 con of in cu.ndo hare acto de presenciii.
gas celeb scion dista bastante de ahs rop6sito de rcb*i- rally peligroso cuando toma Is vanr hablado muchn de su pegada. pera ir tres libras at peso de 113 que hu- La Lards en en fui feliz. Para guardian, y ayer to prob6 batiendo
acer a lia critics: ambos camlIvOlles que no tenia In menor duda de ven- Estm, finds oblquills, Dorothy Edm Paterson, d 23 afiol, 5alt6 hace fte era terid que Ilevar de corner los amigo5 de! tueenratl =o vie I u, ya un grupo en que figuraban MaWcero,
no ban ndido a podido render 10 cerlo par ]a via del sueflo. diss 2,500 pies can parmicaldmix art Lakehurst, como parte do too ejerciel por $1,500, indic6 bien claramente que el mercer turno, 'dL icado a as SlIl Prisa, Latin A., Baby Washer y
clue cle el los se esperaba. Par e o, Jarrais antes Charolito se hab OS r.querldom parm. graduarse an Is Marina de Guerra... La chiquilts or ge no podia andar muy bien ei ML- jU,,niles, fu6 gando fitcUmente Pa.. Tybras, to que quiere docir quo era
para que Is allcilin se forme su pro. presado con tanta confianza i- PARTAGAS SUPERM to hermano de Cubanaan. I de too muy acceptable.
can operators telef6ulca en New Jersey y me considers que su malto es of may Alabarda, que permit que Saltarin
La carrera de cincia competidurev le acercase Un poco en la curva Como at acercarseel otinfun las
pill, opinion, publicamos Is unica par- tan rebosante optimism. reallsado per um mujer.
tenia Is peculiarldad que no liable so
ticia complete que obra en nuestro El rubio pugilists William Span- y luego st, to fui pra triunfar en In trances mejoran de orma, em prog.o.
poder, que es Is segundu del match, gler ha causado sensacl6n qn el en- ningi n confirmation punter en el
grupo, creyendo muchos que scrLa mano, rteneciendo el ganador a ble que In hija de Kahuna cuando no
con Is que el doctor Romero inlci6 "Nick" pedan, el antiguo duefio de tongs contraries que to regateen temsu formidable ataque en pos del it. D 3 C: 32- A I C, P 3 A; 33. M el- propio Scereto el encargado de General Jos6 M. G6mez que cbmpi- prano. no Is vuelvan a cotizar doce
A I R; 34.- D 4 A. A 3 C_ T 3 A. anana iniciaran la vuelta final marcar el paso, porn acontecimientos tiera en 6sta en in 6poca ciora da del a una. y mucho menos pagari at di.
tulo. ; 35- P posleri.res p rasnifielito General Mriocal, Aike. y Bfly B#Jr- WAS.& quo to colgaron en Is pim4 CR. T I R, 36- D 3 R, D I D: 7_ A's, u.i,r.n do!
Blancas: Dr. Romero; Negras: E. A 3 D, D 2 D: 38- D 4 D, T 2 R- 4 que &I favonto Is falta pars eLlo to ton. arra.
Cobo.- I.- Pa R, P a R; 2- CR 3 A, 39 1 incipal, e es partir, y adembs,
- R 2 C, D I R; 40- P 3 A, E) ur a eriberto varez carre muy bien
CD 3 A; 3- A 5 C. P 3 TD; 4- A D; 41.- A I A, P 4 T; 42- P 5 C, del torneo de base ball amate ff, t bia
Blind Driver, el potro del Maim4 T, C 3 A; 5.- 00, A 2 R; 6.- T I T 4 R: 43- P x P ch., R 2 A; 44- to n1lilin gaimada hambre Stable que ha, de echar ---------
R, P 4 CD; 7- A 3 C, P 3 D; B.- R 2 T. D I R: 45.- P 4 T, A x P; Liceo cle Guanabacoa contra UniVoIsiclad y Veclado Tennis frente P--tiendo ripidamente de su post3 A, C 4 TD; 9- A 2 A, P 4 A; 46 P x A C x P; 47- T 7 A ch., .13 PARTAIGA. al Miramar, en el cloble header sefialado para el parque%,de c L LConfie en"MR"3
P 10-LP 3 TR, 00; 11.- P 4 D, D 2 A; R*1 A; 48. i6n ndmero dos como In hizo el jue- T 7 R, Se rinde. e ves 20 de Julio cuando sW6 el pa12- CD 2 D. PA x P: 13- P x P, rntarado par El Liler Lrm, lut-go
C 3 A: 14- C 3 C P 4 TD; 15- A Jos Cari6es. Teliforlos vs. Vi6ora Tennis en el cartel dominical batirlo sin difficult at I Blind
R, P 5 T; 16.- CD 2 D, A 2 D; 17- Mahana en el Driver sikli6 ayer en Is presidency
Stadium de Is Uni. no, mientras que en el segundo Ing y cuando Secreto arranco ciespacia P 3 T, TR 1 A; 18- TD I A, D I C; versidad de La Habana se iniciari azuIes del Vedado Tennis Club se
19- A 3 D. C I D: 20- D2 R, T x T: Is svuelta final d@I campeonato de enfrentarAn a Ins caleteros del Mi.
21- T x T, C 3 R; 22.- P 5 D, C ba e ball de Is Liga Naclonal de ramar Yacht Club. El primer enCUenA; 23- C % P, A I R: 24- C 3 A, Amateurs, con un total de 16 clubs, tro corresponds a ]as teams de Be- RESULTADO. DE LAS CARRERAS CELEBRADAS AYER
* 2 C; 25- C 4 D, T I C: 26- C 5 A. divididos en dos groups denocho, to- gunda division, y el segundo a las I-, DAY Thu,.d.y Aug.. 3-:W. T-p. CLRO 1-it F0T
* I A; 27.- A 4 D, A 2 D; 28.- C chando par el pennant y tr fen Con- deAperximera. 795 HAVANA URIENTAL PARK
9 T eh., P x C: 29- A x C. A 2 C: a solaci6n. is cle Bernard. el sensational FIfTH RiCE 5 Furlong. AYO&UP Claimles
en Universidad y Licen de Guartilon. zurda que ha brindado Ins mejores 7tl H VAN&. Of IEN rki. rARK F. .. VI'A
30- A x A. R x A; 31_ D 3 R. c Flu.Sr RA(*F- i wl-k 6 Y.rd. I iOllP CI..-& T751 BI ad Dri... lot- 2 1 1, k 11 1. H 001.1"llit
na ne enfrentarin en el primer tur. performances del campeonato, ocupa- _f 4 3 -t 72I.S.-L. 110 It 9 2. 2, 2. $- F Al-mit 2-11 21
7151M.. H-kall -91 t I 11 31 31 A' R 1, Gil
Tit la lines de fuego par el Vedado 7 4 S- Meeting I th 7 6 61 ill 11 7. W. no" I I ,
tratando de mejorar a flu' club de I 776 SIver 6 it '. J vi- a
7"' """ To" %'r. F s 77h Poo.d. Jr. Ias- a I it .1 6 6 A Ak,.- 4 4
posicilin. y Para ello espera Is mejor "b" 1111--k Arrn,:4 1 6 1 1 0 It h, J P...d. I T -Inl I It
cooperaci6n de sus compafieros. So tU.'JJl-P-, 11?v 7 3 3 31 41 6' J NU- 711) -D) a Good Dri-Bilvelta&.1try
rival to serA el zurda Jim Varona 72, 706 ('=d,,e Me- 16 7' T" 7" 16 7 BrJ.*d,. Arauicad.BUENA G... FACIL S.S.8d.APURADD
el erecho Miguelin Fernindez. ___ -!45-i tclinot.g pri-31.200)
P 2.,b 0tf 2_Tr_11.e_ 2-4 TS 1 4-1-1 -.6 31.nd Driver It 40 1 10 Store). 2 01
Cualquiers de eilos serA un Perin V. ., Out-- hf I A,,..obstbiculo Para las Ispiraciones de los -d. BUENA 6... f (li, W.-.F Plim lltlblmuchachrs qu d i rige Sungo Carre- ( DEAD-HEAT I I I mercer lugr
S'. D.... 110 41-b 41t. C20 I'll A.601y lot
now ras. El juego promote resultar inte- Pik.kk Arm. 0 VQ Pori.- I I?-$,
resante dads In gran rivalidad que 7% RAVANA. UXIZNTAL PARK
SIXTH RACE- 6 & 3-1 rgiGoiya
haZ entre ambos clubs. 192 HAVANA URILNTAI PARK. Par" 1226 1YUaU Claim"!
En el primer juego Ins Caribes con SEI UND KACF- 6 .fl- 3YUAUp Claiming (1114JUstattle, %IT- 6 7 71 I' I _. M.- .11 !, ah I M I.'
A Uban TomAs en Is lines de fuega _7741F._.fR-..o__iIVb4_1__ 'Ji III I- It A At ... u 1-1 1-3 7T41 Big Book loll 4 5 11 4-k 31
y j 31 J N.... if
se enfrentar6n Li,. de Gtiarl.b.co. 7.2 Biinadorlipeod 110b 8 1 11 fil 41 21 Al-r-1 a I lls$Cam tit" 1 4 244 1611 1, at L G-1.1 3
que dependeri de Roberto it.todrigua7, 1661S.'Flo V. 1-7 a 6 6. It 31 Ill. a MITripic Lettid 103 1 2 111 is 2. fit A At-72210roory 710 Finalch Voyage -33 110- 3 2 41 41 b, 61 61 R L Gil
esperindose un encuentro interested. 71-4 Jim Liptio-bi 1.0 1 4 114, "1 21. 6 L G, 12 1.1 in No-ler. 107. 2 3 21d : 4 1.4 71 J Al-$ 9.11
Juegos del domlyago 771'WinttrOn im 7 5 61 bi I'll 6; J via& a a a I J Vina 1,
El domingo en el Stadium de In 7061C... I h.- 101 6 3 It 31 61 71A IF 781111111: Dollar 110 a 8
Th S-.Pi- lu 2 7 a 8 9 a T56- j;I ii-T
Universidad se ofrecerk otro doble -iti., by Solaria
23 3-6 VaJnr lHH--Crl.s Rodrigo.. In a is Cuie h -Sky as M)
Met ju Ii tr 7 16 i.. 48DS-S 1:08 1; to A-sed. BUENA G.
header donde en el primer tut Valor Silin-sts. U, Moll- cb 9 It r Dan- Reno KentuAl by .,.,APURADO Notated. IGUAL f0iii.,
garin Ins teams do RegI H L, 'pp* Gaeoptia 76-1 4 Ij Big Book 16 an 121, camp Folut a Da
a y Corre- igh no A-ry&ncd. BUENA C... FACIL Sitguild. IGUAL
dorms do Aduanas. pertenecient- (Claiming Pkr. Mot, QUINIELLA DUPLk- J&.61 CANnpus-BIG BODE t6i. Be
1. 'o grupo, donde Beni Max DeofRc.o 110 180 240 SensdorSp ad I ll 130 Sergio t2o.
setn 31p
ri gor log ritleros frente a 'Goassommoll, r6nimo brera, esDertindose Un bo. DAILY DOPBLE-- (I.j) SIS DOVER-DoN OF RENO 129. to
nito-duelo, Ya que ambos teams tic. 193 HAVANA. ORIENTAL PARK. Pa. $too NAVANA. ORIENTAL PARK ft.. 1279
nen ampiraciones a la Cops Canso. T 797 SEVENTH RACE- 6 lYO4kUp Claiming
tL lj RACE-6 & 3-t Furlong. rb
Imci6n. .14.ba
En el segundo turno el Club Teti- II,-Al.b.rd. llll 1I I a-, f I I J No... 1.3 :_s (7 juill, Duty I
forlos. lider del campeonato, se en- 11. 1 2 7- 2- 2- It FAt~, 1 2 41 21 21 21 1 No- 2 2
I 767)si su., 11
frentari el Vibora Tennis, choque de P.I.t 113 2 6 1, 6 6 31 J All.r.. 3 1. Li 61
J P"..Nutit so 10 Ila 9 ..... Along 116- ll
7,13 C..d. Ila b 3 31 a, 11 41 1 J Pleagiiat 3 1
enorme importance y 12 12 74JSg..l T.- 116- 11 1 1: dt t) S L Guainglot I I
que servirA 773 Ax-t- [I.. Rul. 726 We, S-d.1 11 1 6 H A[,,.- 4 9
para que Chein Garcia se enfren- p _3.4j--offit.41 T- 73 2-6 47 1-h 1:111 -.1 1 -of 711
ll una valor ilm-Nirillui R. Aditil. b r 2 H.1b,,d-Huld.J, At, do ii W73 of A_vez trills a Pedro Ulrich. Los b g I L by Vill"
viborenos ocupan actualmente el BJlENA G-FACH, Sr.g..d.lGUAL --d. BUENA Cie. FACIL Seg-d. IGUAL timin
Al.b.H. 78- Z20 S.R.- 140
cuarto lugar de I& contienda. v,1;,D,,y asi sbi ?to m,.x a to ?to Sil- sung 2 to
Adernis de estus juegoit se ofrecerAn los siguientes en los terrenos HAVANA. ORIENTAL FARE P.... 1?25
794 FOURTH RArE- G Ftifl..g. AYOAUP cl-i.g
del Interior: Hershey en.sSantiago "'b d A 'at .. 1 1 as 798 EIGHTH RACEde tax Vegas con Mario Co irt frente _162-lia" Ill ... w1w-111-6 1- 1 -6 HAVANA ORIENTAL PARK P... sun
a Yuyo Rojas a Martinez .. Cubane- Its Aslaro tit- Illb 6 5 1 J via. 3 1yG&UP Cituirloof
7661K--- b... 110- 1 8 71 'I
leco en San Antonio de ]as Bafios .1. J.Pood. .8 a A.d.d. '97 4 1 11 I'l III I, L it Is I
162's ... ky Boy It- 7 7 &1 0 Al-r. Ws.
can el Circulo de Artesanos, con M 117 1 ol -41
111 6 Gie-k- sit
in- I a I. 'i r J Vi..
golo d Monte frente a Juan Rave- 17, Fd,,,I-.d I !' I 8 0 7: D V-'41 4 M'Si. Pi.. 1113 1
ff art.. 112 1 2,U 2. q 41 i 71 J Nua 12 (711111,oli. A lot 2 4 164 64 is 41 A Alottee 11
. ..... to .. Voclodad de Marianao contra Its B; 1 7 S-B.by Welber it- 1 1 It Is Vold. 1 -11
723 A, .,. RI..- 110, 4 3 4, 1 1 Ild RX" 1 12 777JTbae. 111. 7 2 J pead. a a.
Pinar del Bill en Pinar del Rio con t
Ra6I Sfinchez frente a Luis Pkr z... 41:01 11. i:w 411 2-6 I:r1 to 654 T.dd,.9h.&aIl-- 6 4 61 7' 1' 1 111 Kul. 111 12
AtItSticis de Cuba en Arterni P. A Pairbyseli-All.ry v.1., at -Bnitionin G.ti.r,.. It by 1-6 47 1-5, 1:61 1,1411.6
as can lus A "d.BUZN Gon. &CIL Begamd. APURA
Miguel Forrilles frente a Rolando Ro. ICI.I.We Price lisp) V.I., $2,11- 8- Eximah. Hired. It, t a Kb.-H-1 L by CatesMali- Arrenes" BUENA 0.- APURADO Sagne"IGUAL
drigUOL 480 80 280 A *.to 8 ft 10 R. Gib".
Pat, 91 (Clal Pyle. SAG)
QUINZL DUP PAIR B 0111- WON X 313 11 JAadl. UM TAC 4 21 111=119 S a I so an hin I or
SERVIC10 ISPECLIAL D1 LUJO DE LA RUT 34
Efectivarnente,- es Orlando Zulueta pelea Los Cr6n6metros do la C=etera Contrcl
mAs barato cocinar W mariana en Calinagdey s
con gas que con Mariana, sillbado, quedari inaugurad la orada d In
b or
Cu 0
m.g.ij
cualquier otro corn- G no de Cam.L e, -fr.
ci6nd un program i .
bustible, torque encaboeszean Oprlando Zulueta y Julian
Varona. El, president y el secretary
nnn tinp P.q -1 0-1, ....... r. ......
WRO CKvM DIARIO DE LA MARITIA.-Vierneii, 4 de Agosto de 1950 Pigina VEEY17"A
M:u
ES
iYa el Plan d e Regalo' de la ''COOPERATIVA
de "Los 5" es 'Colosal, gigantesco!
) NQRA la COOPERATIVA DE LOS 5 cumpliendo su promesa de d-ar siemprc fnis y mejores premios, present con verdadera satisfaction su monumental y extraordin-ario
4
PLAO'DE REGAWS DE A "OSTO
Too go Rota de valiazes y formidable preffmiag;
MAS nil $33,000600 solamente en los Sorteos Diarios por la CMQINI
SORTEOS DIARIES
lo bonbs canjealges de $100.00 cada uno, except Martes por la madana y- juevcS por la tarde equc el primer premio seri una cuenta de ahorro de $500-00.
h
En los sorteos de la mahana un radio RCA Victor de mis de $75-00 y un billetc enter dclz Loteria Nacional.
-En los sorteos de por la tarde un radio Westinghouse de ma's de $35.00 y un billctc enter dc la Loteria Nacional.
Los 3 primers Domingos de mes se darin los siguientes premios:
tesidenclu do dos'. plants do $16,500. A todos los suscriptorcs quc tcngan el mis o n "mcro pero co distinct serie, un bono de $100.00.
Un WNW. A todos los suscriptorcs quc tcngan el mismo nlmero pero con distinct serie, un bono de $50.00.
Una cuenta do. aborro dO $1000.00. A todos lossuscriptores quc tengan CI Mismo nu*mero per6 con distinct serie, un billeted center de la Loteria National.
Y edemas cinco cuentas de ahorro dc $500.00 cada, una. Scis rcfrigcradorcs dc 8Y2 pies c'bicos Westinghouse. Dos lavadoras Appex.
Cuatro radios RCA Victor dc mis de $100.00 cada uno. Seis relojes suizos dc oro de mis de $80.00 cada uno.
MARTO bOMINGOIN, AOSTO
Rgim salifliclo als apeargummentbo do
W dos los suscriptores que tengan el. mismo ndmero Pero distinta scric, una cutnta de ahorro, de $ 506.00 Un Cadillac.
A todos los suscfiptores que tengan cl mismo- ndmcro pcro
Pigins VEINT111111, DIARIO DE LA MARINA.-, Viernes, 4 de Agesto de 1950 AROI CXVU1
Concienclia Agricola I Activa demand en la Bolsa lo"I de valores de Regis&6 layer Se elev6 el predo "spot" en el
Por Miguel Penabad Fragat Bonos de la Repuklica de la em'isio'n de 1977 tono debil la merc.ado mundial ayer 10'ptoA
Lo dd arroz no tiene perd4n de Pios Bolsa de N Y. das En Ion futuros de ]a rta munRoi-gistraron tono firnic Activo el itioviiniento Siguen retraidos Jos db&f l contr3ra n6 uatra. eirtlil
c
F,:i Cuba,,d Sri Ins mAs remoloN si6n cle la agricultural, ta ganaderia Tono d6bil Sin embargo el volume refinadores de, E. U. do 1. pcwklon da,
tk,-Il pos co .1"I"le haba y Is minerfa. De cerra de 100 mi- con i it t e r s coniprador de coniprals de trips 16 ayer dentro de
arrrz de la ii ljo'r vislidaeos"que le Ilones recaudados descle la promi I- Jos tittilikis bonos ubanos -11 read. cle valores d New de vents fu.6 elevado en comprat de cy-udoii
lamaban loll campesinos "arroz tie gact6n de la eLtada Ley a truv6s,' a (it- la zona de V. Abajo fluctua n a a seIx puntow. Be ven.
de York registry ayer un tono min dieron 46 lotez,
a Iferri" y qu, ,era Muy suhritado. on rosarlo inflnito cle impues(os. dAbil qua at dia anterior. No Ill G. PFREZ LAVIYLI.V En ]am futur, de Ja cuota amerkaMillares He esc avos ell sus coriu- Para I& Agricultura Min re cons- La Bulmu Local de Valorem hu con. de New York na, contract n6mero veis, tamoocla hultmuadj con tono m6a firme y regis obstante, el volume de opera- El movirniento an tripam de Vuelta La Bolza de Valor h,, bo truyerun Ion sels frigorificos defi- racionem me marillene bastallIc Abajo se ucenitia k!n cl Mercado ]a, actuto ayec,-con tono mix d6bil y an Contlnu6 ayer el Mercado dp az(j- il" actividad dezitacada. Sellfiembre
cos cultivaban (,se giatio y flatido maym tictividad ell las opera. cal. Emia vez fueron 16s fabricantem el tran8currio de Ja ses1611.1 log precion cares crudoo en New York totadn'letr'; Be rnovi6 1,,ntpmentie, sin ca;nbic y
nfrivann que pagoi sit libertad (-(III clenles, Incolinpletos, torque ell I I~ ciom- Se revrtoi it er haberse ope. alto ell aquel Mercado. eaccionaron algo, Para caer nuev inaLtivo, refinadorez ban neguf to
PI dinein oblenidu an las venias tie een He detalles importantes que ya tie pal-tug4m, Cifueritem y Con-paiija
radu It Jos Una$ He Cuba del aho Ion cim- iegistraron tripam frescas de menle al cerrar el mercado. Seguin t" en el Mercado)
sits co9eeha_ herons enurnevido desde Poll see-. Iq,1 ell 10,1100.00 at retraidos del Mercado en spiralal do F Prec o spo
precin tie 110-V4 rre de promedios, lot valores la actumcl6n final del Departamento mun ial Be ha Plevado 10 puntm a
general Fugenio Molinel sien- ci611 y cuya recaticinci6n pal- '(-oil- v 25*000,00 ill 11po He 111, linbia mfl- Bonos de Cuba Vuelia-Abajo. el rtktro ascendill a lenldcuietriaJex ci rarcin min cambia '1' le ARrIcultura clue acute con Ito .5 75 dLiAB y an el arriericano se irjmaln
do scerelarin He A4ricullurn, Indus- cepto He almacenajes Be )a enlre- Yor _Iom almacenes de To r -a con alza 0e di
Comerei. ., 'ql I Ler6s compradoir par dichos bn- -Gran avtJvldad ha lenjulo el Bo- raho y in I a. gunn lox de ferrocarrile I brow de is Comixl6r) cubana an tient, a .5 70 CIF.
Tiabajn irucin ill Integra A In Comksi6n de Fn. nrm uc fucinn cotizaclos an la piza I Com -Karml -It lom E M em
I-ra ofirial a base tie JI01V4 compra- tin fie Cuba del afin 1977 an la Ga -r A y ga cal 11. 44 y Ion cle aervicloz p6blicoz con Washington al precio He vents do.] Fn relaci6r, con el der.envolyinikiljincrama He proldtircimi cmnercia oneriln, lenlencin qua pagar Ins gas- olacew., fie H' D)YN y Compahia 1.91 baja He .07.
rip esa grammes. con Is rolabori- Ins He operacimi y personal ei Mi- do, K y llli, pridecioreg. Bolsa local tie Valorem. Ayer remanente de Is 7.afra azucarcra cu. iY)nroke la Balsa de Az6car de New
rilsterio de Agricultura.' Nada s Los demAs honns ctobatins sJgurn hIciernn vents de ass emisfoin Iercins dc rapai Alum He "El Corn- El volume tie operations Pn di. bana de exte ahn. La firma de LAM
in". rjue dosl4narAn a so Mbrica de cho rnercado fui! de 1.950.000 accigneE Parmlizado el marcalo He And Comoany. diii a cono rion del Ing Aniopin PortUnrido, lirMeg ell SIAS precioll. Z1 de 1931 sp an $10,000. al precio He 110 y Tampa. y de 9,,610,ODO en Bonos. las operations me man jenen reduri siguiente informaci6n;
Para interesar a lo ramplasincis ell hizn para incremental ]a produc- cntizd a in3l,, compraclores y 104 y tres cuartos, y $25,GOO, a 111. Entradan He terclem
at caltivo de ese Se hicieron operaciones par 1300
.grann. importan- Ono He arroz. qua demanciRba una medio venclerinreF. y el tie Veteranoa LaF pailicias de terci as qua a re- accillnes de la 'Vertlentes-Camagiiey AZUCARE14 CRUDOZ
do Is %lariedad inns rustics. conn- campana national, con obras He a 1023s compratinres y 103 vendedo- Precio, "spot" cibieron an Is plaza, an canniones, a 16 m y 163/4_y qued6 al cierre de 16 El mercado continua an cama: habia probablernente alredidar de
cida por "Honcluras" a -Zayas Ba- riego, casinos, precious, ate. y co- res fueron ]as siguientes: a 16 En lot Irerrocarriles Consolid3.
zan y adquiriendo 31 descascara- menzaron de nuevc, a subir las Im- En cuanto a Irs nuevos bonas hipa- untos el De San Antonio cle Ins Banns, Para dos me vendiercin 400 accionez a 181/4 50,DOO torrelidas en total. de Cuba de lag regions cuyas azutarft no Paw
lt nco y Compahia. 35 de Ceiba del nibbles ill prrecio de 825
dora5 qua fueron situadas an lag zo- portaclones elev6inclose an 1943 a tecarills de Is Compaiiia Cubans de -8e ha elevado diez p J derechas de impartaci6a an los, E;Etados Uniticts. able
nas eAtrat6gicas de la IsI2. Par- 206,831 tonelades mitricas y ell Flectricidad registraron precious de precio "spot" en el Mercado igua, Para Junco y Compaftia. 26; de y 184 y qued6 de 111% a 18J/4. Na equivalente de 5.75 CIT Para Cuba I refiriallores! sin ernbargo, iftuondo. Malberty. Martinez Qui- En los ahos 1945 94 compradores. 9316 vendedores y mundial cle azlicar, a b Ovas, se hicieron operations an I& Cubso C1'F
1949, a 206,831. al am ase de Domingo M6ndez y Com- Railroad Company y dicha emigi6n guieron retraidos. en espera de Ion acontecimientos; an WashJngtcmj 'Aond*
log Debentures de ass. compaiiia me 5.75 1. a. b., y an ericania P"
bus, Plasencia y otros esforzadas, 1946. Is guarra, lag quotas sefialay f= He Mantua, par& Calixto
cofizaron 641t compradares y 88 van- Be mantiene a 5.70 c. I. L Si- P, y Compahla, 35. gei:16 cotizada A cerrar el mercado log comisionadoz cubancis y Ics funcionarioz del Departamento de Agricultu!E lanzarcn al campo a dar confe- das par :stados Unities y Is falta dedores. e 19 a 20. eintlim negociando el precul a fijar sabre log remanentes comprados It Cube.
He transprrtes, hicieron bajar las guen retraidos log refinadores Los tereins qua recibieron log se.'
rencias y ensehar al campesino a En la rotizaci6n official tie Is Bol. flores He Calixto L6pez y Compatifa Se vendleron a.200 acclones cle Is
I entraclas cle arroz, pero fueron ahos en New York. I AZUCARES REFINADOS
sembrar y germin6 Is idea a la s2 de La Habana Be ]a cl16 lecture son procedentes de,.a gran escUlda Cuban American Sugar Co. a 20'A y
extreme, qua an at afio 1929 se rp- He colas, de balsa negra. He oculta- ayer a una comunicaci6n firmada prr qua realizan todos s aftos en on. 20%; 1,100 acciones de Is West Incogleron las primers 95,300 quin- clones, de suosidins, trueclues, exen. at president cle [a, compaffla "Acei- Mis aceites tezuelo, ell In costa norte. dies Sugar a 25 y media y 25%. que. La refineria Sterling. de Lutsiana. ayish clue a regir hamedialainiteril[lit y
tales He arroz, hacienda descender clones de detaches y de raciona- tes Vegetaleg S. A.' seflor Benjamin Tambiin se recibieron an la plaza dando al cierre de 25% a 25 y media- haFta nuevo avizo. todos Ion pedidos Para fijar precio el dis del embarque
la importac16n qua hibia sido He miento, Para ya an 1947 se impor. Mentindez, Informando qua con fe- -Ell Chile Seri establecida nue. 278 cajas conteniendo tabaco smart. 200 acclones cle Is Manatf Sugar Com: serAn facturadila al precio piano, sin descuentos- Min h2 sido neceser a de. 514.807,082 libras en el afto 1928. a taron 281,520 toncladas nn tricks y cha primer cle Julio fuk pafaclo a log va Plante productoral cle gra- Ilo, procedente de Mendoza, destina- PanY a 10 Y 101A y qued6 de 10 a bido al alto precia actual de log crudos y el consiguiente aumjmto-en jjil la vifra de 456,679,837 libras ,, I an 1948 la c1fra fuk de 235 mil to- accionistas de esa compafi a qua to gas y aceites, aprovechAndose das a los fabricantes de "La Moda", 10%; 200 acclones del Central Viole. costa de la merma ell refinaci6ii.
nelacias. 137,771 toncludam de arrOz eran ell Junin 30 de 1950, tin cfivider muchas materlas Primus an el Villumil. Santulli y Compaiiia. la a 20% y qued6 al cierre de 90mv afict 1929. A partir de eme nionieu- do u Ins acciones preferidas del seis Notas tie log campus 20% y 1,600 acclones de Is Guanta'n El Journal of Commerce public qua la demands en la regJ6n Oriental
to, aLlmentarun ]us steinbras 3 bu- 'to pagarAli derechus 11i Illiptlestus uur cientu y tin 4"r a lag acciones pa ks qua ell ill actualidad no son De VUeltu Abajo nus Ilegurt infor- mo Sugar Company a gi y 9:lii y que- de lot Estados Unidos contlni a fuerte. Tan prusitu el az6car Bale dom laaxoajaron las compras ell el extranjeru, ell 1947 y los i input adores recibic- eI munes. utilizaclas pand uses indUStria- J Mes qUe dicen title lus seftores Vizcal. d6 de 9 Y medio a 91/4. finerialtalli e,,tin too carniones de Ion cumpradures Para Ilevirsela. C4mmB unig
descendienclo las irnpu t.ci.ne, de run tin subsidio. mientras que el Tainlii6ri Se illCILlye con dicha cu- I es. no y Cunipahju, ajniljcenistas tie esta Los seflores Mendoza y de la Torrc mejor indicaci6n de Is fueme demand es6 el hecho de clue log com!praid"
39:10 it 419.01111.14a libijs:rlas tie 19*11 Mini.ntru de Comerrio asegtraba inlAnicaci6n el balance de esa empre- plaza. curnprarun elk el Retlro de ofireclercin lax sigulentes Impresione,; ieViiIiires de refinado eatAn pagandu 9.00 centavos libra por el refinaida Irnn :148,213 liba,; his de 1932, a ll que ell Cuba no Be podia prociuir sa industrial. cerrado an 30 tie junto San Luis cle Pinar del Rio el tapado Y cle ]a actuacl6n cle Is Balsa de New purtadli clue Ilegari a Estadom Unidum a fines de agosto. Este precia IegIlintIty
cJra He 311.2141,666 libras y Ins del arroz, torque no tenfamcs lag co- de 1950. el qua qued6 expuesto ell in el.sol de In vega de Domingo Eche. York: superjof al qua rige actualmente Para el refinado americano En otras reigioBalsa Para general conocimiento tie Banco Territorial, Serie B., verria. "Lim actunc16n de log precious de Bes del pals, sin embargo, Be dice que In demands h2 decaido.
nAn 19-13 a la rnAs baja rilanta pit rrient" de aire i ie banan a las zo- I- rrifembros de dicho centre but- B 1944-1 9(16 I Is De Villuclar-a tambilin nos llegan Byer fu6 diametralmen a opuesta a in hist.rin reptiblican.. ,I s, tirne nas alrocl-11.5 asiallels AM anco Tet-1-til, Serte C_ informed, Mencionan a los fabric nv la de antler. nunque an Manor es,-- ODISTRIBUCION SEMANAL EN ESTAD08 UNID08
ell run Ill rl All len priigreslvo Los nidlon.,., rip pvsils.que ha In- Ceio I niereado local do, valores INo M-t-ada ), 1944- tes y escngrdorrs dr Santa Clar C.
r I P l -rsinn- 1974 Vergara y Clinpahia. Com. loss, lai Abrieron Ngeramente d6biles, to.
ip a bl a rinn v I 6g 11aljnvnIc a Ili vri-lidn Cuba en siibsidjos a In im. iielfir impi ado olite Ins Hiss An- (',as 190-1-195t one bicron clurante la penOllima hora -e La regisLrada ell ]a semana que termin6 PI dip 29 de Julio, segitin -p-ts,
mayor riemanda. Plies cilando Cuba pnrlacinn do, ,rroz y In que hal Irriores, Ante ividad despipga- Havana Elecit-ir, tconsnildli- romprAron critic o1ras vegas. ell '"s- cerraron otra vez ligeramente d6bi. el IYepartamento de Agrirultura an Ins EsLadon Unidos, en toneladasde X000 importli ell 1603, 149 milloines He dejarin rip percibir lag aclUanas del da ayrr 3, Is fiArrocezta He Ins precin, dlil 1902-1952 12 jolts. In He Lms Martinez, en la fin- lea. La del volumen de operaclones. fibras peso en cruclos, fue la siguiente: libras de arroz tenla un 30 par le 1; lista an general, He boons y ac- HavnnaliElectric, (Debentu- ca "Santa Eirnp'*, an MRtaguA. en cambia, fuA6 muy similar
derechns e impuestos, eran suficien- -iones registradQ& ell ja Balsa. ",re 1, 26-1951 2 ;il Expertacliln tie torcide menor, pues comenz6 muy baJ0 For refineries
clento de los habktantes qua conta. tea Para fomentRr esta production Brenda de Abasto y Con- La exportacimi rip torcido a dife. 6? labricas azficar de remolacha
ba an 1933. y abastecer al Mercado national, SUM0, (Primera Hipoteca), aunient6 ligeramente haste I& pen
1919-1949 24, renters pakes de Europa durante a tim : bore, la mis octiva. del Of&, 1, Lmportadores de Consurno Directo 24,M"'
Derribado a) gobierno de Ma- pera Grail San MRrtfny Bus minis- BOLSA DE LA HABANA Paelera, Serie "B 1922- 7 He ma o He 19.50 ascendi6 & 155
chado, Be clesmcrono Is labor reali- tros de Comercio Be empecinaron 044 55 TI1510 uniclades Ell Ins primates Ili. 8 nuy6 hacia 'el clerre, que fuj ingenicis Luisistials y Florida
Zada par el general Molinet v to an Is idea cle 'qua no era possible Tel&fono, (Debentures), Se- gares comn passes imDortadores cuen. cc onalmente inactivo."
C 0 T I Z A C 1 0 N OFICIAL tie A. 1943-196S 102 108 tan Irlanda. Suiza y Is Isla de Malta. "Es evidence clue si el volume de
prueba, qua an el aho 1934, suble- age cultivo an Cuba y lo sabotea- TeI6fono,,,41DebentuA--), Se- ograciones me comport6 de manners TOTAL: ...... 29011
ran lag importaciones de ese gratin, ran, so pretext de que ell Cuba no AGOSTO 3 DE 1950 tie n., 8.1973 99 IN a flar ambos dies, pera log precioE
teni2MOS "vientos Unillos. 11908). Ilrredimi- almente opuesto Compare con 17905 toneladai an igual semana el aho pasado: el t*W
a 367.840,324 libras; qua an 1935, atifonados" $5,000.00 bias) 7 Importante cargamento hicieron Ill diameter 4
las importaciones subieron a 492. *Mientras qua Cuba sigue siendo un la actuacf6n de tin dia contrarresta hasta julia 29 asciende a 4,920.528 tonela ais compa-rado con 4=,M torielaComp. Vend CompWa Azurarara Cispe. Is del alto
916.492 libras; an at afia 1936 a 443. pals imprrtaclor de arroz, todas Ins Sonos 3, Obligariones % 11 des. 1924-1930 10 de azimar embareado en squedamos sin saber qut
159,961 libras y an el aho 1937, a passes He Am6rira, que tampoc North American Sugar' C., en lo que no quiere clecir el merca. des an igual perfodo el afic, pasadc.
Re el puerto de Antilla do. S1 nos damos clients qua algo as- PRMOS SPOT NULWA YORK: 5-70 CrF: Mundial 5.75 FOB Cuba.,'r,
437.787,778 libras, reiniciAndone ese cuenlar. con "vientris atifonados Vbldjca 1. He Cuba. 1903. C 1923-1943 toll Indicando, Para no acertamoos a
tenor) list,, en ral Santa Catalina, 1936
afio. el fomenin del cultivar, con re- elevaron sit producc16n, come, va- Repiliblica de Cuba, 0. P.. lots . . 5 comprender qud es." FLETES: Costa Norte de Cuba (un Puerto) con destiny a tin V-rw
Parton de semillas, propaganda. ran- mos a demostrar ensegurida. Nor. 1930-1945 . 184 C.mpa8iA Azucare.ra Vicrina, El dia primer He agnsin a las 9:30, '-Ante tal situaci6n. huelga agregar al Norte del Cabo Hatteras, 34 centavos quintal.
ferencias, etc., qua hicieron bajnr tearmirica qua produjo de 1931 R.poblic. He Cuba. 1937- ID,,bentures). 1935-1955 23 R. m., enti-6 PI vapor ingl6s "Hen-' algo. S61o estamoz segurcl
Ilil 1116 Companta Cubana de Electri- drik" ell lastre a tomar tin cargarnen- su oportuoidad. el volume. e e. A.ZUCA-RES FUT-URO8
an 1939 lag importaciones a In ci- 1935, un promedill de 20.270,000 Rep6bliva de Cuba. 1941- iridad, (Billion Hipoleca- to de az6car a este puerto. raciones ha de numentar appreciable.
frn de 405.833,880 libram. quintales de arroz, IIeg6 ell 194.9 a 1955, 1 D. E) 103-.. 104 C riosl 94 9511, Recaudaci6n de esta Aduana mente, indichndonos que seguirk on CONTRATO N-UMERO 6ji-Este contract tuvo miAy poc2 var1jmci*--en
:14.210,000: Centroam rica y at area Reol!i1illa de Cuba, 1949. Iinip.ili. Cub.na de Electri- Dia 31 de jUliO onr todos concepts rilovintlento de importance en la di- una sesi6n sumamente encalmada cuyo volume total de operations; fukde
A partir del urin 1940 la Dirc- del Caribe, expansicilaron en emus (D. I, Vel, an-) .1. 1 1 1021m 103 eldad, (Buno.s), iDebentu- -to He ailosto por Io- reccl6n en clue Be est6n moviendo, los Sol. 30 lotes, a mean 1,500 toneladas. operanduse ell solo tres posiclonesDtill,
ciao cle Eitudisticas cle Hacienda C-tr. AAurrin.. 1,25- 965 29 I es) 64 68 $316.17. Hill prim(
do., concepts $425 :10. i;ictorla Car- precious ell egos moments, hacienda tre cle eats calm& el Mercado mosti-6 un tuno fundamental muy scisti .. cambia a kilograms lag estadisti: periods In producci6n clescle In cl- Bat- Territorial. Selle B. A C C l 0 N E S cassex, correpoi-Isal. aconsejable com q- it N,6, atut uutas), 1944- prar a vender, seg6n rrando virtualmente a log mismus niveles del mi6rcoles. Al abrur elil"rellens. AgriCUltura continua de mane- (Finaliza en Its pigina, 23) 96 1 0 0 0 0 0 sea al alza a a Is baja."
ra misternAtica repartiendo sernilla', ill me cotizaron log distintos Megan como sigue: Septiembre 5.65 co-63i46alcanzando4e ell 1940 una produc- Colon. Vend Ex-Dividendus
I par S par- ALGODON, Hoy Be catizariln -Ex-Dividenclos n 5.69 vendedores; noviembre 5.64 a 5.57, eneru 5.40 it 5.50, marzo 5.30,a *Jt
cion navioual tie 65,317 louladas [a Balsa de Mew York, log vulores i- mhyo 5.31 compradorez, Julio 5.35 compradures, septiembre (1951) 5 21115:eojjnrntltricni, "lientraS LILle la 1111P01- NEW YORK. agoslo 3. (T&MCK.) guientes: prado Enero no fu6 cotizadu. La primer operaci6n (un late "jiti" re
\kVIMICS qliedaron teducidas a 194, u e, F bl- III, He hilo ditecto tie Luis Mendoza Valores C.ntidd In"a),flA6 hecha hora y media despues de abrir el mercaudo. En ese riadI ur el
683 tonelAdas. Ell el afill 1941, vol- I to . . . 293 Cia E I met-cin esuivo bay !iAlo American Seatin Cor. ... $ 0 .50 1 ento I comprador an Mayo subi6 a 5.33. Tod9s lag )peraciones subsiguilen.
vierlin R ha las importacinties a SE NECESITA NAVE $5 00 0. 0 0 inoderadaniente action y parece 118- Beech Creefi R_ :k .. ...... .20 tea an septiembre fueron hechas al mismo precio de 5.68. La pilhrjera.- 6ple,jai bar lendenria a esperar el desarrollo Crown Cork ......... predc, no pudo w Man180,8115 lonel;Idas. Para vi-liver R des- Nu,- FAbriea He Hlnlu, IB.- .25 ration an marzu futi hecha al precio de 5.33 Para este
He Ins aconlecirnivnin5 ell Washing- Diamond Match Co ...... .371 tenicla y ell las siguientes operations este mes sul!66 'na- baJar de -cuatro
render ell 1942 a 155 270 trinelarla nehva,,AsI Ion o R toner una id" mAs clara del additional ...... 371ji puritan cerrandn al tipo minimal del dia. Aproximadam U
8pinun Territ-al. (Prpferen- ante una hora'antes
melricss. [,as rnsprhns d eso; do' Inirnfinjile firnin imporIndorri nIquilcirvi rinve de 600 n f-I 100 rimbable (amafin He )a nueva cow- Diamond Match Pfd ..... 75 de cerrar el mereado me Inizo Ill primers y finica a . bre,
61timas fins fu rn: 65.317 y 69.315 iii-tros cuadrodos, prPitorplitcmeWe cnn chucho ferrocirid, R-,n TI-Itorial, iBerafl- cha. N-1irmal Biscuit Pfd ...... 1 79 un late al precio de .5.65, quedando mAs comprado pe scion an novient
tonelRdas m6tricas respeclivamen- I tari.51 1 Los Jerves y alutina liquidari6n ir- Pill5bury Mills Inc ....... .50 atrti;
te. con frente colle transttahle f6cil corga comionss. F,, C. Con-lidallos tie Cuba: lilRrnn romr, (Irprimenle para Ins pre- lag operations de bay figure un arbitrage de tin aareste precio. Entre
Aprobll at Congresn Is Ley 11. Pelendal I ", rlrts' At final ll ciprre qued6 He 20 portals de prima Para Mayo. a m zo con Mayo. a dos
Cuba R. . 19 a 26 punts mas bajn.
se concerto el pr6stamo ron el Im- Dirigirse con todos dplalles a] Ha vang Electrtr Utilities ell - - BOLSA DE NEW YORK ConfratelS Igor a la apertura:-Septiembre 1007, noviembre 482. enera
, ort and Export Bank pnr 2.5 millo- Rceitines y cert If. Abril In. an x
ones He pesos y In Ley y Ins Apartado Correcis 797 Habana. 1950 an adelante 94 NEW YnRK. actisin 3. (T&MrK.) COTIZACION OF I C1 AL 36, marzo 191, Mayo n, Jqlio 1, lotal 1,786 lotes.
Havana Electric Utilities 5 'Por el hiln dirprin He TA118 Mendoza
gobernantem prociamaban, clue esi! incelonexyip
rlinern me lba a empktar ell eXpAti- _e;Uf. A4rAL4p,. y CIA.) Las vents ell Ins mercadoF AGOSTO 3 DE 1950 Claire clerre Tends.
1W 4ja adelithite. -' , Is del Sur sumaron 48,493 balas rompa- Ant. Apart. Mix. Min. HOT Vendidims
I, 4 ji' 6. ", A
Hsvana Moafr]6 Rai y a,,., radas con 22.212 ell igual His del aho
Havana Tectirlic Apilway'CO," pasado, El prrrin promedin firl il- Allis Chal. 32 7,%
on S_ L 6 grido'n rip 15 16 Pit dipz mercados as A-Uied Chem. 228 Septlembre .1 5.671,68 .9.68 5.68 5.88 5.68169 650
Jarca, Unicani fin 72 37.72-baja He 44 puntrIs. Alasca JuAi. 2 Noviembre . . 5.65/67 5.65 5.65 5.65 65/66 50
Naviera Unteas . Con demands menDS Urgente. las Enero . . . 5.43!44 9.43-N
Teltiono, (P) . . sit 102 Arn. = L .. .. .. .. .. ..
Tel6fona (C) . .. . . 71 IJ vents dr jedyes lietien effect dcPri- Am. If 12 111; Mar= . . . 5.33/34 5 33 5.33 5.29 5.29 750
mente sabre Ins precins. AnIlciPaMoS Amer. Crvs iqu Mayo . . . 5.34-N 5.31 -N
Cuba Industrial y Comet- tin Mercado MAS bajo an el future Amer. Atil. 12% Julio . . . 5.36-N 5.33-N
s cial 42 inmediato. Am. Car. Fall. 28%
anco Continental America- 100 Am. F. P.,,. 3
.'Oh. Am. F. P.Iv. P 151, CONTRATO NUMERO C-Las fluctuaciones an ante contract conti.
N' rt 1 merican Sugar Com CAFE Am. F. Paw 77. P. 72 n Clan mostrando tin rumbo irregular, actuando a la inverts an ordain de
ny
Cpapofila i.genlos Azueare- 9. T. F. C.rpd 13 tempo lag de zafra vieja Iseptiembre) con las He zafra nueva (matzo
rus. Matanzas 5 CIERRE DE AYER EN LA 33OLSA DE Ame,. Loco. mayo). En effect, mientras septiembie abria con un Punta de baja an recenItt.1 Santa Catalina CAFE DE NEW YORK Am. P. Light 1214 Imci6n al tipo final del mitircoles. marzo y mayu to haciaik con siete Puntos
Ace as Vexetales "Ei Cocl- GZS El- 45 1; de alza. Sin embargo, ell )as pustrimerias de Is sesi6v septiembre Be CDnero", (De CapiWl, FN S A N s D. Arrurq Sugar 150,
Div. 90 Iuc6 a sets putitus por encinia de su lipo tie upertura mientras matzo y
Aueltem Vegetnlrs "El Cori- clerre Amer. T. anti 1'. 50 4'
nero"; (C.uAue,) Ex D- 25 Amer. Woltel 33 Mayo cerraban ron seis pLintug tie baia ell relaci6n it sum Upon mAximos
C'utral Tionlelia 27 stptlelnbte 53..40
Cumlmfila Cuban. tie F '"S D-erubl, 50 92 (Finsiliza an Ill pigina .23) Winaliza en Im. initg1jua 23ji
20 50.DO
y Jarel. s
United Flint Coup.ny AIN T 0 S S.
Compailla Cipersdora He Sta- 5() S,-ptiernbre 53.00
diums D-emb, e 50,55
Ctint-ter. National, (Pr.f,rid.0 BONOS DE CUBA 0
1 0 6 A C C 1 0 N E 9
I P. V-1 NEW YORK, Ag-in 3. (Arl)
U
por S pnr rip Bonos:
JI, Arrion" arril"n x-en Ahe C-,,
Banco Territorial 14 1',,hn Nor Ry l, 1, IN? 49 51
tI, metl.era rubana 20 rubn Nor. By, 511",. 1942
Central Vi Sugar Com- RCT 3.5 37
Cp, n, AB. 34 '*,,b. Aatlr-,i 5-, 1.9,52 N 91 U na .,,mez...
mp ucarera C6spe- lubs Railroad, 5-- 1952,
des. (Preferidas) 414 RCT. 30 31
Cnmpahla Azucarera Cesre- ,,b. Railroad IITr RCT 35 36
des, (Cams) 'i Sra)bhca He Cuha, 41,-,,
Compaflia Azuearers Vertion- 19-11 . Ins%, 1101,
tea. (CamaFflay de Cuba) nati Su2ar 4 IP.17 sn" q2LI,
Corn Arucarera VIrmCentral Ermita A, ALGODON
C mcleflia Cubana He A,-i
n6n 3 31,
Express A6re6 Interamert. CIERRE DE AYER EN LA BOLSA DE
cano I I 4
Nauyd Distilling Co. It, NEW YORK
C-nalits, LitogrAtica He L.
Habana. I Prefs) I I ClerTe
Coltrivailla Lit.irvliflex de La
Habana, (Com. . 114 0lcbr, 17,27
Com aflia Acueductos He '%r,,,,mbre 37,30
7
Cuba 2
Concretern Nacional (Comu- IND
5 full. 3670
Or a Crush de Cuba
'loll
Caribbean Petroleum Asso- -r.
t.d. Ir-, (Com.) .' 1%
CnmpaMla Cubans dat Elec- NIANTECA
ASO CXVIH DIARIO DE LA MARINA.-VierneA, 4 de Agosto de 1950 piginaVEP4TTrRM
Nuevo record alcanyan
onstrucciones c ndra el Ecuador en el Actual ano un e [2,m bus AlDwnantes
'las c d! e, xcedente
residencies -en EE. UU
NEW YORK, agosto 3. (Por el hit de claclao'pa.ra la exportaci'n de 14,122 toneladas
director de Luis Mendoza y Cia). -0
E tree'Journal", public bay
siguiente Informaci6n solar
clao strucclones; de cases e e 1" Fuerte alza regoistrada CIERRE DE LA BOLSA Establece Chile nueva
M Wow s 01 two a n n los Eats.
I "Wall S
doz Uniting: en el cauchfi ayer en DE NEW YORK. plant de producci6n
famoio do bombe "La ctividad en lox constrvcclones
he iub'I'do a nuevoi lopes. Pero es po- la Bo)8a de Singapore I NUEVA YORK, agooto 3, (Unlted de gra8as y a c e i I e s
quo Ud.. nocufte. sible que julio'haya marcadoel top., i La produccl6n de almendras de cade Is prospericlad at las med das Se,,despedr 6 una nueva demands de
io"tor4nM derales pam entorrecer too construe. oNEW YORK, ago3to 3. (Par at hl. va reg a guerra, despuix que )a coo an Ecuador, en el primer trimebdirecto de Luis Mendoza y Cie.),- Battle he resistido mil ventas pare Ir:.de 1950 extraciamos do notiM ci6nes de resident: as resultant efecIi- Distintas fuentes Informativas ban cobra beneficial, en .a trantaccl o. cl sabre romercia y producc16n en
vas. Los desembolsot pare construct re ortado el siguiente movimiento en nex a tUrtmers. hors. clones alcanzarorr at total record de cilversoa mercados de los Estado5 El &bandana de Is lisle produ Arrairica, que acabayno3 de recibir del _U
$2.600.110000,000.00 Esto represents o 7/0 UnIdas y en extranjero: ConseJero Econ6mico de Is Un16n Pamile; que el record previo de Junin y SINGAPORE, Los precious del modestai holes en algunoo iugM.0 namericana -, es eatimada en 3,639 J,
25% nifis que en Julio de JMLos ero en ausencia de granites oportu. lonelada, m6tricas, una disminucl6n
desembolsom en too primers siete me- cauchu subleron 'consider:blemente n'tclades se resnudaron lax compras de 32% en comparacift con 5,360 toi Is balsa de aqui, register ndo nue- en pequefia escals. nelades en lot primers tres; metes
sex de 1950 alcalzaron un total de ; lopes.
$144%.000,000.00 to que represents vot ie Minneapolis S61o se necesit6 -un pequefto ku. de 1949. divulge Is Cilmara de Comer.
a19 is ., -Siet6 accionistas i para levantai clo Cubans.
e en Igual perfodo do. Moline Power Implement Corp., go- mento en las co fio pasadoqp naron un lelto en los tribunals con todo at mercadorata"selectividad se De acuerdo con fuentes no aliciare to aT valor de ints acclones at extendi6 tanto a too valores de 16 lea, lax exportaciones de almendras
'us on rse Is coniglilla con Is Min. puerra como.de Is Paz. Las emisiones, cle raced en el primer trimester de OVER THE COUNTER neapolis Moline o., rec-mendando individuals pubieran de..uno a ratio 1050 ascendieron a 3,636 toneLadas.
que se p garst a too tenedores de 250 de dos puntos en kis ferrocarriles, Iss En 1949, las exportaciones de almenNEW YORK. Agoato 3.-(Por I hilo arciones prefericial; y OW con
InPa auries de tines isitereas, aviact6n, construccift dras do cacao aactudleran a 19,168 to
Fto do Luis Mendoza y a ,or ac. naval, petr6leos, airficares, metals, neladas. Alrededor del 61 par clento
Ire Ce Is compafifa anterior $131.74
cl6n preferida $17.88 par aca6n co. tejidos, constructors de tanques y de e5tat exportacianes fui a los EsComp Vend m6n. Ademis Too teneclores deberfin Willys Overlitrid, conxtructor de Jeeps. ratios Uniclos, airededor del 12 par
Cuba Co., (Prefs) . . 68 recibir Intereses desde is fecha de to Las. obligaclones subleron Irregu. clento i Colombia y ei saldo a varlos CtIba Co., (Coma) . . 3 3% fus16n. Feb. 21 1949. larmente y Joe titulas extranj ros en otros poises. El excedenfe exportable
Express Kereo . . .. -Los pristamoz commercial au. bills Irregular. Los cereals frregu. de is cosecha de 1950 Ee capers que
Sus eliann Hills kentaron par s6ptima semana conse- lares El algod6n en baJa. sea alrededor de- 14,122 toneladas.
Bond Share 4 14
Is: lin Power 331,4 cutiva durante Jos diez dies de Aceii y grass. El Departamen
lict terminallos el 26, seg,6n ciO $3.610.,OW
pas do bombigio anunju Se oper6 en 1.950,000 acclones y en to de I 1dustrias FAbriles del Minissistemull do pro- de is Reserve Federal, terio cle Econornia y Comercio de
s16n, quo tons- -Hoy pagaron los refinallores dE Chile eati realizando los estudids Pamos parts, use Concienciall., metales en New York un cuarto de Obtuvo Francia Con lp ra Is instalact6n de una plants que
62tica entavo mfis en el precto de too des. permits aumentar las disponibilidadom (Conflnusel6at de In pigina 22) perdicids de cobre. revalorizaci6n del oro des de aceltes y materials grass en el
Bigelow Sanford Carpet se he re- pals, utilizando Ise materials primes
fra de 3.560,000 quintaleg R 5.260,Doo. tirado temporalmente del merrado it 360 millions, de franCOS domaistleas que actualmente no se Caja de s4iplido acrro. dr norillimo disefin ftenrioy gurarrakrica, descle 35,800,00 quin- cause del nfimero sin precedents aprovechan Integramelite tales come
o MAXIMA CAPACIDAD tales, a 59.530,000. Cuba,. he seguldo que h. recibido las filtimas des se. PARIS, agosto 3. (Par el hito III- el salvado de arroz serrill1a de ti-6. Pitt/. clue Iterruile rellarar la bomba y de montar
enviando montafias de peso, manas recto de Luis Mendoza y Compalftio). bol, nabo. yuyo, como ambition la'es- la- loicza min riev"idad de desarmarl' 31
st MAXIMA ICONCiIA e tearIna. La mactuinaria para eats in
tranjero y perdi add maglatficas Se he reportado que Francis se he dustria vendria de Italia. y tendril I.Arnara de %ario grand. obre ]a villula de stirs MAYOR OURACION oportunidRdes durante ]a guerra, Acallian de instalar un I hecho a at misma n regal de 360 una papacidad de,= c16n,aproxi. C rimi para nianienpr ]a homba rebada permanentpenguetlos granites productores de millones- de franeas y derid.16:-titili- maditmente de I kilogramoF nwntr. ( oninufador de Irl-?6tun de dos poloi,. Vial,
ES do Uniclos no podian impedir aserrio de filladeras en zarlos parts Pager a1gunas decides. Es- anuales.
Compact, comply. el fornento de ese cultivo eh nues- te nuevo dinero lui credo at reva. En Chile existed escRsez de estob de aguas' arripfias N dirtcta6. Vhkulab de caucho
tasnents automitica. tro Palo. Vearrags, c6mo he aid. ex- el central Rio Cauto lorizar las existencias de oro que tie. 3ductos ya que siempre se habian clin T"orles de bronco fot,1 6rico. Cilindro de
rtor infimarte do pies; plotada Cuba en las dos guerros, Fmportado materials grease. mantequianalizanda las Importaciones, nu t, do '-d..10. bronco lin coblura poles. N correa en V. Embolo
All. quedado instalado y marchan. Ila y aceite comestible bruto de Ar. rononlos, par. tot,
Para evitar despotes do Perfectamente, un aserrfo par ini. Cerro de Pasco Jen no. qu,pos hdronourntibcos cc, ton de game especial. remoible par Is cabeza de Is
V, roximplanarniontoo. valor y el promedlo par kilagriano: ciativa del conduiefto de esta Indus. Cons. Vultee .. .. .. .. .. .. .. 17 1 class daide 3 haste 220 g.lone, bomba. Lubricacidn plena por salpicadura.
X, informa6clities del Minister a
lines, complata tria azucarera, sector Melchor Palo- D cl .n.mfa y Comercio, en el caso do capacided.
aT Libras de mb Becefia'continde creando nuevos Del. Hudson 9 d:I ace e, 11.000,000 de kll6gramoi So ofnKsat parts 250 y 150 plosoat per. borst.
acustari" inallityls AAo arros Valor en plausible beneficio a todoo cuan. Del. and Lack 3R provienen de material vrinia national
models do baJal y al. T9-14 250.64i'lltt -6.529,735 tog resident en este Ingenict, ya que Dou, Aide. 30% maravilla, y .9.000,000'provienen dei
abora se pueden obtener Isa-maderal; Dist. Corp. Poona I fa le o4donalsas a dot alk4o" 8:
tia "d Carl CaPa' 1915 315.676M 8. 784,209 ctu e se requieren en cada caso con Det Michisla. 20 extranjero. Este nueva indUEtria se
C11W des a 0,3800 1916 364.M4,151 13.184358 Dupont n 5% 1 talark can capitals particulars,
titud, tanto pare el also de 74% as
G.P.M. Tarrinfies do 1917 320.325,608 14.184:539 'aa jgXranil,' co rho gen-eralmente. Diamond Mot. 15% to clue eermitirk, a corto plazo, auI" a 12" El4etricasy Dresser Ind. IS INSTRIAL MACHINERY Co.
do gaslaitZ. 1918 382.536,167 24.198,384 Una miev: fuente de trabajo que 34 mentor log recursoa chilenoi en to- INDU
1919 319.932,816 25.438,035 proporciona Is oportunidad de em. let materials. SAN IGNACIO 10 APARTADO 2375 HAZANA
1920 475.11320,677 40.314,W3 plear gran antidad cle obreros que East. Air L. lei Manganese." Segilin informal el
traica. Departarriento de Minas de los Kate.
1 429.397,602 $141.633,504 alivian su condirl6n econ6 Exch. Buffet 2 niclos, las Importaclones ameriMoll 11111111MMAWN Erie (R. R.) 14, dos U
Es de experar que el sciatic Palo. Elec. Boat canas de mineral de manganese clu- do Puerto Francis, alto Paraguay tanto su explotaci6n debe hacerse en Aurnentan el 5% en loa
Jim "aloa =a ollovilep 10- MWORTACIlloikil EN LA GUERRA mo Beceila continue creando nuevos F rante el primer trimester de 1930, bien pr6ximo a In frontera con el gran escala.
llooo. 1.1 else -6 contras de trabajo. aumentando asl
plate do too 110115AS UNIVERSAL 1942149 el Fairchild E .. .. .. equivalent a 391,886 tonclaclaklcor- Brasil. Varies obras ya est6n termi- Linaza. Calculos official a mll- e las gontlas
Fox Film C. 20 % tas, fueron considerablemente mend. nodes, como el muelle fluvial de all-a- minarets fijan la production d naza precious d
clenrrollo econ6mico cle eate central. Pollansbee lo% res que las registradas Para el tercei clute ferrocarril y aer6dromos. Otras en Uruguay Para 1949-50 eli 3.000,0N
Kiliegramos -Gerardo Ray FOSTER, correSPOn- Fajardo Sug 25 y cuarto trimestres de 1949. es in slendo ripidamente construi- de bushels, cosechados de 418,000 de autos de pagajerog
Afio de surges Valor set. Fajardo Su das. La flibrica **Valle-Mi" anunci6 acres, en comparaci6n can cerea de
9 24% Las remesaB que flegaron a los Es1942 155. 70,074 19.597,542 San Juan de Ion Yore. Foster Whee 31% tados Uniting cit uno de los prince. hace tempo que en el mes; de mayo 5.000,000 de buslul. obtenicics de 521 NEW YORK. agosta 3. 4Por at Jolla
DMECCIOK- 19,43 200.613.658 28.935,246 Se trata de que este a-no venga ur-R G de este ailo pregentarla a IB venta el mil acres en la temporada anterior. director de Luis Mendoza y Cie.).
lk4 206.831,613 31.718,439 escogida de tabaco at ptigolo, comd Guant. Sugar pales abastecedores, Is Costa dt Ora a de su falarl- Se esper-a que cerea de de 2,400,000 General Tire and Rubber Co.. anun9% representation arenas dos tercias dei primer saco de cement
1945 174.365,920 27.296,824 ya hub de decir en notes anteritires. Gen. Elec. 46 total pare el trimester precedent, carl6n. El consurno del pais, habien- bushels seran triturados dando alre. 66 nuevos aumentos de precids de 5
El sefiar Alcalde ayuclarg, pero as G. Brewalig. 8 % siendo que las Importaciones amerl. do donde adquirit-lo, podri alcanzar dedor de 20,000 torielacias de aceite par ciento en las gomas pore carrots
194d 145.812,794 25.979 111 12 abreroshan de proceder con tacto y Gen. Motors III canes del m1peral de Is India otro perfectamente a 40 roll toneladas ca. d ric
CTUD I D_ 1947 261.519,823 60.220:509 sensatez Para no abuyentar a los due Gillette 37 gran exportador, disminu er e linaza Se informal que Is Onica de pasaleros y tractors; ag alas Y
1948 235.826.915 53.716,138 Gen Ry Sign. y on 'en un da afia. Como Is ffibrica producirA -xportari6n de la presented cosecha de 7"2%, en las g9mas Para camlones.
flog come he suredido otras veces par gooilrl b R, 22 120,000, sobrarin para exporter, 80 (tie ali-pdedor de 200 tanelaclas de Observadores en Akron pienEan qua
1-,J00.260,797 $242.464,610 exigencies ImposIbles de slender. Lioodyear 57 mil. aceite de linaza. t-ste aumento provocark oLra racha
Conflict en )a diplomacia de Roselio Grahim Page Un aumento no acostumbrado 2% tritico an el Puerto de Takoradi. e Cobre perusno. La "Northern El Gobierno no ha estiblecido a6n de aumentoll en toda Is industrial do
LA AAA% (LANA El promedin par afin en Is Gue Hurtado Para Aue ete 'Froyecto cris Gramby Cons. 2 en gomas. Mentras tanto. Philra Corp.
1) Gen. Pub. Ut. 5 'a Costa de Oro. y at congestiona- Per6 Mining & SAielting Co.", ext6 un precio official para la nuevR cO- rescindi6 una porc16n do law reduc.
tolicO en blen del pueb a en general, 14 m
rra Mundial fud do 15 .646,128 ki Ampere Bermudez. corresponsal. I iento de too medics de transported llevando activamcnte ;k cabo el tra- seclul, Pero ha anunciado varial; me- clones de precias que habia hecho an
logramos de arroz Imported c Is India, fueron las causes inme- b,,Jn de explorac16n necesarin en los didas pari estimular las vents de ex- junio sabre sus receptors de televiH
las state Fthos ritados, Cuba earn- diatas de In disminucl6n de las lm' centers minerals de Toquepala Y Que- portacift. Las exportaclones de acel- si6n y de radio "debido a que log pre.
pr6 en el extranjero, to canticiad de Hsuaton oil .. .. .. .. llavecp, situados en la parte sur del te de linaza del Uruguay en 1949 as- clog de los materials; no ban bajado".
14 ran Peru I MInIsIro de Forrento de cendieron a 31.776 toneladas m6tricati,
1,117.522,826 kilograms de esa gra- R eg- istro' Muds. Mat. 53% Cemento paraguaye. Liege '.a E
Hupp Motor. Obr. Plibl n
mines que as de ficil producci6n 3% mks de 1,1000 toneladas de mAiqui I 1i call, inspeccion6 recien- de las cuales 15,689 toneladas fuero
I y herramientas pare Is fibrica cle ternente rate trabaja. Ambos dep6si- at Relno Unido, 6,267 toneladas a Sui- SUSCRIBASE Y AWNCIES EN
Estimula Filipinas la en el pais. El precio promedlo pa- (Continleaeffin do la paging, 22) 111. Central cement "Valle-Mi", que egti slen-1 too son muy grancles, Pero el gradaza. 4,101 toneladas a Jap6n, y 3,573 E I
gado par Cuba pore code kilogra- Am. Encaustic 46 1i do construids, en un lugar denomina. I del mineral de colare es bajo, par lo lonelaclas a Aleman12. L -KDIARIO DE LA MAW "
Sk Int. Paper 47
inversi6,n de capitaleg mo de alroz en Joe slete aftos de Amer. Smelt. Int. Iran Co. 15%
Guerra Mundial y su posguerra Amer. Marac.
extranjeros en el pais Amer. DIM. n Nickel 31%
n 424i Int'l. T. and T. jl j
fuA cfe 13 centavos. A Wtonda C. J27g Inland Ste. 47%
MANILA, ag6sto 3. (Par el Ill. El promedio palra code and de Atlant. Ref. 5 % J
Allied Star. 37 t4
ec too sidtp afios de Is Guerra Unj* Avco. Mfg. C
16 diji 'Jq cle Luis Mendoza y Cla).- verbal y su posguerra flJ6 de 200. Armour and Co. 7% Jones Laug 30% D
El Banco Central de Filipinas he au- 037252 kilograrrics. En ese perlodo Atchison 23 D
nlintado 19 cuota de utilidades que Atlan. Coast. 9 Kaiser rraz
el romedlo pagado par code kilo- 34
o' Atreon MFG. Kennecot
c6rporaci nes extranjeres plieden en- gramo fuk cle 17 centavos. Atlas Corp. 24% L
vlar fuera del pais. La media per. Es explicable, que en Is Glaerra Atlas Rites sigue estimular las Inversiones en las Mundial, Cuba obsesada par Is pro B LEebv% n... I's
Islas. Baja Is nueva dfsposiel6n, tell duccl6n azuearern, Importers, man. Baldwin Loc %
BAIL and Ohio 12 Lehigh Val. M r 00
compafflas extranjeras pueden ex- tafias de arroz, Pero no tiene ex- BAIL and Ohio. Pitt. 23 Laclede Gas b 1i
L ui.v. Nas
pol7tar utilidades Poe un equivalent. plicaci6n el hecho de que cono. Beadix Avi 49 1 Lockheed Air n U a
Boeing Airp 34 9
te del 30 par clento de su inversion ciendo at Goblerno Is posibiliclad it a Lone Star Ce.
Borg-Warner
de capital. Antes el limited era diez de rubrir las necesidades nociona- Bill. st cl 2 M a
41 Ilk
per ciento. les; con arroz cubano, hnyamos en. trotter Broa. Mis. Kargam
viado at extranjero desde 1942 a Bldg. Br uN K. T. Pfd. 28 clon
pper Murphy (G. C.) 45
1948. la faritAstica same de $242.464, Butte Coa"
Burioughs 12 --,
Las recaudaciones Marti" Gle 17-1.
610 y que adenifis, at Estado de*a- Byers A. M. Marne Oil .. 8 ,
El dia primer del corriente se re- ru de percibir en aranceles e i ;_ C Manatl Sug, to
caudaron $279,699.21 en to Aduana puestas una millonada y gastado Chicago Corp. Montgomery 53 Ng
Macy (R. H.) 31 0
de La Habana, y oyer Is recaUdacl6n una fortune en subsidiary arroz, no Cnic. Gas Ei. Murray Corp.
Childs Co.
itscent:116 a $310,000.00. cubano. 5
Callahan Z. 2 'A N
Can. PaLu. 17 National Gypsum
Curt. W. "A" N. Y. Central 14"
.rng. Glass 311 N N a., h-KelvI .. .... .. .. .. .. Is
Se elevo el precio... lumbla Gas 1 4. (3
S N't]. Mar..
titles erv. 747- N tonal Dist. 227,
Class. and Ohio .30 National Dairv
(Contimisol6n, de Is. litilgins, 2' Zl Cuba R. R. P. is ki
seen Curtis Pub. Niigara H. 14 t
del diet. El volume total de operations fut! pecluefict, 46 lot ,- 51, National P. Ught is
Curtis Wrigth .. .. .. .... .. Mi's Nth. Am. Co. 181, tablecimientots de vivereS exigen equipos
2,300 tonclaclas. Chrysler .. .. .. .. .. .. .. .. 97 1A N. A. AvIat. Is -.J Los moderns cs
Contractor en Vigor a Is apertura:-Septiembre 156, enero 129, marzo C, Violets 20'Ill Nort. Pacif.
C West Util. .. .. .. .. .. .. .. 2% de refrigeracitin c6modos para. el pdblico que ha de setvirse
94%,mayo 199,'Julio 6, total 1,432 lotes. Continental Steel .. .. .. . .. . 19., 0
Clerre Clerre Tonds. Continental Can .. .. . . . . 32 ka Oliver Cop), 22 j por si mismo, y productions pars el conterciante. Por m
Cons Edison .. .. .. .. .. .. .. 28% Ohio oil
Ant- Aperl. Mix. Min. HOT Vendidu Colo sdo F. 18 37 7 -las Vidrieras-Exhibici6n Westinghouse son ideals para
- Cant Motors B t/, Otis Elev. 32 Ti
Cub. Am. Sug. 20S P Groceries y otros moderns establecimilentos,
Septlernbre 5.74 5.73 5.79 5.73 5.78 750 Cmm'l. SaIv. 17 j P tino- Min.
Znerii--, 5.20 5.20 -N Coast R., R. p. 18% Penn. Power 23 gy, Conscrvan perfectamcnte frescos y apediosos los alimentos.
Memo 480 4.81 4.89 4.93 :-4.93 1,200 Cruc. Steel 27 Pan. Am. Airw. 9%
Mayo 4.85 4.89 4.82 4,83-N 25o Cuban 'At.. Suff. 26% Paramount .. 17%
Canada Dry Panhandle Pro Posecri construction S61ida, ridden inmejor2ble servicio y
Julio- .4.83IN 35
4:79-N Celatiest Car. Mot.
Packard lestin respaldadas por el servicio Westinghouse.
Pepslcola .. .. a, 1i
Penruk A. R.
a Tin. 3% 14
prolliS Car. to%
S
Public Ser. 21%
Philco Co. 35 %
Pure Oil 3aq
R
Ftad!o Corp 'Ni
Radio ea 7%
c R all,
x Drug. 5%
Re .. .. .. .. .. 371/2
R rt Gair s%
Rea, Mqctorp 154. 4 0
escribir on una
Eev re p. 24% till'.
Piona VEMICUATRO DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 4 de Agoho de 1950 040 CXT
Obtiene un rotundo 6xito ladircetiva del Tennis Anuncios CLASIFICADOS de ULTMA HORA Asociadones Civicas
Por Armando Maribona
Club matancero en la venta de la emission de bonos C.OMPRAS VENTAS=,_ VENTAS
No alcanza el Dinero del Empristito 9 CAW CASM CASM
LEVO muchos afios realizando rs- Sentaclas estas premises varnos a S(-ri el doiningo el gran Suntucma bod a tuvo LUY-6. D.Y -g*lts P., ZN XONLY 51 VINDS AYIL 31119 1,01
L honienaie que of receriq a Matancerus por marco una ciudad bIrao- BANTON BvAjtzz, Yj
U .. halt, &1qjjk,. C-p'. D.- hbit-fti-ii. bon. y e-lins, u &Ssirf erzos pal 1111primir ell la sintetizar las clemandus que ha- Co GaA ",A- "' "' ..'
MenLe dc miz cumpat que. can aJ Behar Presidente de Is Re- INVERSIONISTAS 0 d. riad-. G .. Je. litila-s 1730
la Sra. Am6rica Gutikrriez -Diftguida. damas y sefiori- de la Florida, EE UU. htp t-, M- na 06- 464 W27M. u
-EI foment de Is industritt do) ptiblica en varion t6rmlnO5 MUIILCI- tas qua estariin de ding maiia- A-9379. Y-3024-111-5 KIN. 11-20264"
turtsmin puede y paleB: Marti: Terminac16n de In & na an IS featividad do Nuestra )U h=or cualquier opera- GANGAZO, rRIKKA0 TRAMA $I.MK
debe constituir antiguo comenzada carretera a Cir- MATANCERAS Sehora do las Nieves. SANTIAGUERAS DESEO COMPRAR CASA d*b_1 Cmits .0--fitiest. almost 1C.
uno de las pun- rl [h. .1 iibt
denas, pasando. par MAximo G6mez,
tales mAs s6lidos que propugna un comiti presidio -Fu6 aseendido a inspector ge- una plant&, ", corned". cuaLro ci6n. h/writla con la intorvsiln ._g, nd.U,.. R. 450.00. A-i" TWTWA
Por Manoto Jorquin neral de los dist'itais de Obras Por Manclo Saboter habitaclanes. dos WON, cuarto y cl6n do condor cologidado. R., KkAorem, pa radcro RsboL 3316411*1
de I& economic par el sedor Blas Bastanzuri, y Lin I serviclo do criadoo y garsit, Va- Tel du 93: A-WA.
noconal, pero ramal hasta las manantiales cura- El homenaje a Is seilloris do Malian P(lblicas en Las Villas, Caum- Rodia en eJ Norte dado, Miramar, Lis Sierra, Kohly o X-11444"
s a r A Imposible tivos "Menkridez", an la costa nor- Pasado niaharia, ddimingo, tendrb y Oriente, el ingentero Ampliacibn Admendares, do 15 a 17
lograrlo sin an- te. Jagdey Grande: Se ha constitui- effect an a] Matanzas Tennis Club, Oyientcs, fundador del lp_ Par ebtar relacionada con un nim- mll pesm, Trata director con a] L= opelracim" ofrockiam
tronRto pro calls "Los Mi pitico Joven que cuenta con
do un patronato con el prop el almuerzo qua Is Asistenciat Social afectos en in sociedad santj grades duefio. Pw miembm del Cologlo
tes confectionary, 6sito aguera, RENTA
y despuis ejecu- de reconstruir las carreteras qua de Ban instituel6n., ofrece a to qUE -Saldri linafiane Para Is Habana con=stados durante los anos qua Teliffono M-1867. do la PropWdad Inlinueble. xdifk-W rentanilo $514AG. 041,008. Otte.
tar. un programs enlazan el poblado con el ingenlo fu6 uno de Bug in embryos Mks des- ]a divertidifilma compares "Cu- resi i6 entre nostitros. quiero hacer- I
contention de "Australia" y con el cementerjo. tacadus y mAs laboriosoa par su auge banos de Ayer". me eco en estua columns, de una, ofrocesk 1A mayor gw=tkL s-3m-m- *=A-, 0UG-re-m-". AAW,
cuento debe ser Perica: Construcci6n del acueduc Y suriengrandecimiento. interesantisima ceremonial nupcial, W ow. Otra, "30.00. $07AN. Tea" vwjax
co y cle cuan- to, reconstrucci6n del camino a Al- n iCO. los = osos recursos qua te- celebrada recientemente an JOB Es- 14 AUTOINOVUM ACM W-14M
su ce, cuando era jefe acting Unidos de Am6rica. Z-SWM4"
to debe ser supri in ido. tamisal y de Is carretera al Roque, military dc este Distrito, su esposo, el Santiagueras Fu6 Una boda elegant, rodeada de OnTANTE. FABRIQUZ SU CASA CON VENDO C"" ANnG
r- 11 -No podr desarrollarse a ple- y construction de un centre esco- colonel Urbana Mains, no neg6 num- ggiciTcddetalles. 5ue tuvo effect en COMPRAMOS SU AUTO, -F
nitud ]a economist national, ni dis- lar. Mor6n: Reconstruir Is carrete- ca su concurs Rosa Ambrical Guti6- --Se ceIebr6 an Maitland, Flo- n Florida, onde Be vela can- -on do to queep"s de altiullel, mm
frutari de tod el bienestar fisico ra al embarcadero. rrez. a cuanto se relacionaba can age ride, Is boda. del joven Geor- gregada, Pam P enciarla X n sualmente. Sops d antemann culmdo se parat fabricar, en Ia.
a q 0 auxilio ben6fico que bay denen JOB seec= documents mane, al minu- is -tileg-fAn. No pg.. im.,I. -y- d proplas
ue Lien derecho la poblacon C. Bucher, mity vincul- merosa y concj clia. u!g,uaoUAJ. No decide ha.ta q., no Jo xa5bama,7 txodl7asg.d5esolupaldas,25,
Podiriamos continual infinitamen. polores de Matanzas. 0 a Ifi socie4ad santiague- En ese acto de amor vieron reali- nuestro plan. F-riba pidiendu in
de nuestroepais sin una cientifi- fied to re&HzacaonsL-dopeinrtecim,ednlario). fonts Plan de Yabricati6n. Ap.r1ado
te ]a lista de peticiones justas, San- At ser trasladado el digno military ra, con Is sefiorita Miriam zaclas Bus mas bells illusions la be- (Reaerva"no' z-2=4m" 11 x 32. Hermida: M-9014l'I& L
ca planeaci6n y una efficient y satins, de carats necesarias, del r t a la capital, surgi6 In idea de ties- Starks. Ila y encantaodora Senorita ikriam 44BER-TAZI". Refugi, 262 'F,2149-48-5
honest ejecucilm de gran cant'- del territorio national, parn d es a pedir a la sefiora Guti6rrez de Mato, S hija de Mr. y Mrs. Bernarl
dad de obras de pilblica utilidad, 'rr "' como ella Be merecia, y par Lin mo- -Regres6 a la capital el com- t!o'B'I" nk, de Is major sociedad de
raz6n of doctor Carlos Prio Soca- tivo u atro, fu6 aplazinclose age ho positor Osvaldo Farr6s, des- aquel. lu or, y el javen George Con- VEDADO
cuyo elevado costo es incapaz de rrAs cuando d1jo: "Hacen falta UH--111111-14-11
absorber el Estado ni mas menace, basis ahora en q4e Seri rea- puks de pagar an Santialo rad Bucter model de correcl6n y OPOITTLTNMAD
sun median- de mil millions de pesos para eje- lidad el hermoso proyeeto al qua Be de Cuba las carnavales a caballero id'ad, quien es hijo a su vez
te la concertaci6n de empr6stitos, tar toclas las obras imprescindi- ha adherido todo cuanto aquf vale y verano. s 17 NUMIM PRENDkS Se entrees, desocupoda. X'&ntas, "INGA: 'I"
cle los distinguidos esposcs; Mr. y Mrs. #L015M ,
apart cle que result inequitativo n.-nolitica. citar6n. brass. me- M
bles". sigrifica. George C. Bucher, tambi6n de aquel CONPRO: KABITOXIES, ARANICOS, 17N. tras. 6/4. 3 baboa, 2/4 criadm. go- do Is
obligar R pagarlas a todos y cada Tango encargo de In sehorita Ber- lugar. pero ampLiamente relarionadox caiez. mainteim jutgos de cluna. ropa, role gande Mucho patio. Vert& I Cam 2 plaints, situads Ceres
gas El Comilii Coordinador de Aso Hae do Triana. presidents de la en la mejor sociedad santiaguera, an muflecni; de biscidt, mAquinas de comr. 2 C 9 IWO, entre 10 7 12. Avemda Oficiales. RePuto Bumsuna de los citidadanos cuando e vista, parai'dw
obras beneficinn directamente a de- ciaciones Civicas estilt laborando en Psislencv, Social del Tennis, de avi- to que han residido par muchos anos. bastones, relojos y prendall. lefis: W-0715 fanith"
terminados sectors y regions del el plan del ingeniero Honorato Co- sar que s6lt- hasta hoy viernes, a ]as PropietariQs y vecinois de La iglesia decorada Primoroaamen.
pais, a solo a algunos barrios de Ins late, que consisted en recabar de ca- diez de is noche. Be admitirin adhe- te, a base de callas. gladiolas y mar. Plants 13aja I
CiUclacies da termino municipal senclos infor- stones a dicho event. ombinacion con firm Pal- Jli diri .1 frmte. portal. a1la, bRdi*En In plant baja del club, hay ob- Santa Maria del Rosario garitas, an c A-6785. Compro muebles SE VENDE taca. 3 cuartm, befic, comedar. coIII.-Las asoclaciones civics y nics acerea de los casinos distribuldo todo- con el major
cue ne jeto cle tart imPortarites obras, Be ins- gusto lo mismo en el pasillo central do todas clams. Especialidad casas cuts, cuarto cri&dox con mrrki&
las agrupaciones cle mejaramiento cesita, para acoplarlas entr si en solicitan obram pfiblicas m". an 411.000 is cam Riyo 431. frente
talarAn las mesas, donde Be servirb qua in el altar. completes. AUquinas de coser a Is Iglesdiit de Sao Nicolk:i. Dolit
local constituent ]a movilizaci6n Y Una red n-acional, calcular su costo el mis escogido y exquisite men es, plant" y unn habitaci6n an to & Planta alto I
u. Hasta alli lleg6 to airosa y gentile cribir. bur6, archives. bales. ma- tea Renta $54 par Is Iey. Time 185
el aglutinamiento de las personas y determiner But rigurosa prioridad. Fiesta qe damas solamente. DE S. M. DEL ROSARIO iniavia luciendo Una elegantismia toi- IcW rop Pianos, objetes de arte Mu-2 de superficle, Infornis: Made buena voluntad y desinteresado Adenuis recaba la relacitin de las Asi esta acordado. lette de arganza, con mangas carter, yocualcruier otris cosa que. deme nuel Cidvo an Is Cialia Castro. Mu- nna terrazaa, vestUPWA, sidat, lim
amor a In patria, y han demostra- dem6s obras quic son necesarias en v nder, La Favorita. A-0705 ralla NY 193, de 8 a 10 & m. TeJ6- cuartols, baho. comedor, cochiss,
d,, con hechos admirable qua son cada t6rmino, porn confeccionnr Nucatra Sra. do las Nieves Por F. Fern6ndez de Castro guantes blanco y amplia Pamela gotde censo y calcul Estan cle dlas mariana, en Is fecha teniendo en Bus manos un lindisimo fono M-6DO5. Corredhr coleglado. cuarto de criAdos. can sarviefia. At
capaces de realizer obras casi per una especie ar tin rainto de claveles blanco. dorado traspatio. tarsdo yara dad
fectas, de beneficio comun2l, mgl total aproximado del dinero del eincn de Julio, dos damas de esta La Asociaciori ce Pr opietariox y Ofici6 en la interested ceremonial UH-Z-150&17-1 Soot Uff-b-"1494 viAciqo"'-Ia-vad--rosc;,Ubato cth,,hf*,r 7MM.Wque sociedad. a las qua me place felici- Vecinas de Santa Maria del Rosario el reverend Arthur Froelich, q Join 18 UTUM DE OFICH(A da an terrenox do 00 Varna. am ftdiante muy escasos recursos econ6- seris necesario inverter y tambi6n tar afectuosamente. U brl cl6n de citarft con 50
micas y mecAnicos. pero aportando et tempo que ;a ejecuc16n de JOB La primer, Nena R afuera. de nos entrega copia de is carta que dej6 unidog Para siempre a los ena- COKFRO CAJA CONTADOZA T AXCX 1- de "I'abricaci6rsus esfuerzos y entusiasmos perso- trabajos requenria. AdemAs, desea Aportela, leader dest.0c.d gim. de acaban de dirigir al honorable senor moracios j6venes- V I B 0 R A
notes, lo cual conLrasta con to acti- concern el C. C. N. A. C. cuAl serla nuestros salaries, deride brilln con el Presidente de la Reptiblica, qua par Fu6 el padrino del acta el herma- v,. de ocasibri. garoje Faced: 1-81W. Ratud ab6lica, comodona y, pasiva, la productividad de tales obras. triple encanto de su juventud, de su su clocuencia, nos limitamos a trans- no del novio, senior Harold Brock drigu-, r-1892-18-11 Se vende casa nueva en Se entr*ga deseesposd&
belleza y su distinci6n. cribir. Dice asi: Agustina 69, cuatro cittaii
cuando no parasitairia, de los de- Bucher y actu6 de marina to seno- Terrano &I coatado do Is assia IsitEn otras polabras: Be tlende it una Pasara su santo Is sefiora. del doe- "Al senior Presidente de Is ReP(1- rita Daythine Dykes, de Wint P k Sala, comiedor, garage, jar. dependent, con van frente do SM
mAs vecinqs, quienes Vretenclen qua ar par So metro do load Midio at Istodo Be leg d6 graclosamente. En pl-Ificact6n naclonal, y todo ello, tor Apartela, ex gobernador de log blica. la que Be ataviaba con un e= SECCIO N lin y patio japou& La vive 0
cientfticarnente estructurado, y go- Leones, an el mis absolute retrai- Palaclo Presidencial. color rosa piliclo, tambi6n de organ- "eno an Taras: IAN.
consecuencia, el Estado, la Provin- za y del mismo estilo del de la no- el duefio. Worms: teldocia y el Municipio deben esti rantizando que Ins condos serfan miento. torque no estfi bay su Aninto Habana.
mular para fiestas y diversions. la, con un P"u mbrer y an Valor del terrenot ",00&
administrators par Jos institutions Sefior: La Asociaci6n de Propieta- v Lin wlti tic o bouquet de ECO NO M ICA no M-SW1. De 9 a 1, prey aprovechar los elementog; de pro- I imp ira Nieves 2 lat que felicita- manos
bado valor civico facilitAndoles me- civicas, acaso regiolverfa el asse 'as y Vecinos de Santa Maria del Ro. flares variadas. guntair por Manoto P46i no's
Was pecuniarlos, equips meciinicos del empr6stito extraniero de dos- VoIcAr prestigloso industrial de rano, con orma miS cla air _Y como garzones estuvieron los J6- MANUEL W N W
y direcci6n t6cnica para que am- clients millions. esta ciudad. qua es tan querida en a usted en la. I ra y '- vanes sefiore3 Carl Galloway Jr. y I
le re. ta4cla ]as mayors necesidadestfor- vi'O. 't, I -UK-E41444"
a, Hill Stiggin., primes del no E...
plien age admirable deported qua Pero como aCjn asi s6lo alcanza- et quarter cle Bellamar, dont qua atraviese. nuestro pueblo, ene FACWTAMOS DEM O
represents mejorar el consort, la ria muy parcialmente, inglisto an mi side. all honor de elevar a Listed muy res. La macire de la novia, vestia elesanidad y la vialidad pi]iblicos an proposici6n de qua se concede Lin No tendri tarnpoco fiesta Nieves lor
FerriAndez de Valcircel. Netuosamente el presented memorfin- gante toilette co azul marina con sobre ou Auto a Cnni6n,
d. I
BUS respectivos centre Urbana y subsidio a aporte estatal a cada t6r- um que contlene las principles un corsage de azaleas beligais rosaidas docamento mano, reallbacl6n NO VIVA EN CASA AJENA
Y completando to relaci6n, quien Obras que merecen Is mas urgent y la madre del novio, senora Kath- &I minuto. UH-FIJM-Vft-0J7
comarca. a mino oobarrio, ascendente al 66 a es Para nosotros, up gran affect, N!e- atenc16n par parte QI Gobiemo y leen Hill de Bucher, tan estimada en "BM-TA-DI" pudiando tenerlat propia- Con $15.00
IV En posic16n a los regime- al 75 p r riento de to que recau- ver, Maria P6rez Chaurncmt Is viu. las qua ponemos a su digna ilu;ira. esta sociedad, Ilevaba un vesticio asnes de economic dirigida y de Es- den en su localidad a su region ]as da del senator Walsh, la muier o PO.00 mensuales le hacemos procilm con estas lines seguidamente. tampado blanco y azu), con Lin car- Refuglie, 20- pietario de su cass. Quitese el dotado-duefio-empresa-cerebro y diri- asociaciones civics. De este modo infis brilli'i en el iran mundo sage de botones de azaleas rosada3 del alquiler, Para iinformes: J. BUREAU DE LA PRO
gencia de todo y de todos, el pue- Be levsntaria parejo, pues no as nero en pagodas pocas. Primera.- Reparaci6n de un tramo sommommmom ruiz. apartatio 25M. Habana.
de IR Carretera de San Miguel del Terminada In cereminia religious,
blo cubano as capaz de superarse justo qua mientras algunas comuni- Sergio Barrientos Padr6n a entroncar con Is de Gua- pasaron todos a In espl6ndida resi- 10CIEK111110 DZL COLION
an diverscis 6rdenes y de aportar un blades contribuyen con dinero y tra- En el arpplio rAovimiento efectua- nabaCOR R Santa Maria -del Rosario, dencia del senior S. B. Hilly de JOB
mAximo de cooperaci6n desintere- bajo personal a la reaLizac16n de do an at Ministerin de Obras, WIWI- a un costo mininno par ser de una esposos Mr. y Mrs. Forest ki. Stone, CONPRAMOS SU AUTO, UH-C-0-49-3a $73,000. Renta $775.
anda sl Be le invite, Be le atiende y log obras, ofias Be reduce a pedir can, ha sido ascendido a inspector ge- distancia de unas tres kil6metros. abuelo y tios del novio, respectiva- ab:ot,.-qulna, 3 plantax, pr63dBe le toma an consideraci6n. y a demander. neral &- age dependencia, en las Se und.: C.nrtrurci6n del tramo mente. donde Be celebr6 Una bri- doeuntentes nusne, al nalmoto POR SOLO $3,000 DE ON, comercias an be4as,
a (! ilante recepci6n durante la cual Be realixismas opersell6n. 7 apartaimentas de: SaIc mausaff.
vincias de Oriente, Camagiley y d rretera qua falls desde a] ba- levantaran muctias veces las' copas 2/4, bafic, cocins. UM Z
ta Clara, el digncr professional, qua rrio de San Antonio en este t6rmino, (Reservasism eenth16n ENTRADA MOD Wits. B-2572. nad":
par tantos aflos estuvo al frente de al pueblo de Tapaste, gets kil6metroe Para brindar par Is felicidad de JOB lintermedistrio).
exte Distrito. y deja de su copiosa Ia- imadamente, qua uniria a Santa contrayentes. ?, el resto a pagar con at alquiler. $220,000. Renta 91,7M
bar an pro de nuestro engrandect- Z01'a, del Rosarid can Santa Cruz del Sobre Una mesa decorada con ga "BER-TA-DI" a entregamos I& cagat mis linda de
mlento, tan imborrable recuerdo. Norte y toclos ]as pueblos ubjC2dos denies y valiosos candelabras, Be veto Refurio 282. Ia Habana. 500 varaB de terraria, Resin, magnifico y lujoso ediftelo.
rundador de las "Mil" el Patrona- ian dicha zona, con las naturals can- at cliesico cake de boda, que fu6 ser- Jamin. partial. m1a. co-ellor. tres cuatro plants Y un pent-house, Z
noma cuartos. una terraza, baho do preciosas de salis comedor. gran
to Procalles, tiene an su haber el in- secuencias de una mayor Y mejor vi- Itilo, ccln, smp y 3/4. batio m coIcres. poorly, maierg Barrientas Schweyer, tantas da econ6mica para estos pueblos. secundada par Mrs. Thomas Tape y do an el Ropart I eina de gas, cuarto y serviced, W
el Rusell Hulbert, atendiendo el 0, te
Joint.. bras, qua enumerarlas Be- Tercera: Terminaci6n do IS calle Mrs. a is Carreteral Inf r2jaS, apartment pars encargado.
Yfa hacer interminable esta nota. Juan Delgado an esta ciudad. que In ett K el bar las seficiras R. E. Me lRealizanios toda operaci6n Aparttd. 255M T 7. Pism de mirmol y granite. IM ponitNo quitarfin su casa par ahorEt JOS encuentra paralizacia par at ministe- Canna, L. Werley y S. B. Hill, air- house mis Undo y lujaw de IA Haesposos Barrientos-Faez, que conti- rio de Obras Pfiblicas desde el dos vi6ndose un exquisite bueffett, Heno Morcantil on Autont6viles T-39045.
aliz- 'Od" 0P*_Ci6n e1L 234
nuarhLn residiendo entre nosotros, ya de pr6xImo pagoda, en unas cle delicadezas. (repervanion consisi6n haternie- -UH-C-12-48-30 $100,000. Rents sm .
.rvli:_ ._Ii OMO
que sit nuevo cargo algif Be lo permit. onj= e que Be hace impossible el Durante Ia ceremonial en Is igles'a, dtario) reallizaellin &I rialnuto, "orc 7 on Aul 'V*':'M T I'.
g Ssn( arei.atialdade
on .1
g, es IAciI qua emprendan an esto& trfinsito de Jos Vecinos por Ia mls- Be escuch6 un select program mu- Wn demons. E6qu" Irs"'e. a u. onadra d* 23' 46
el via a qua desde hace tiernpa ma. sical que estuvo a cargo de Urs. tres plants monaliticas, 6 cam de
tenlan proyectaido parn un blen ga- Con estas obras Be faciiltarin de Manly Duchkworth. "BER-TA-DI" sala, comedor, 2 y 314, bafto, co.no& enadr, de COLEGIO DE BELEN cina de gas y servicio, bojolit, treir
nado descanso, y complement de Is mantra considerable el acarreo de Entre las asistentes visitantes a esa RetufflO 262 (1
xalud de Sergio Edga resentida alti. los frutos m I s cle boda, que fueron especialmente d San LAxistra). comerclos. Mide 22.663rr 24 meenores y vacVeria trog. Verio, B-1572. rmamente. Una extensa zong, agricola, oy est.an- Bus respectivos hogares para esta, Muy pr6ximo.
I.,.r as.
Para sustituir a Barrientos, ha St. cadia par falta de vfas de comunica- presents en la misma, figuration MiL $100,000. Renta'sw
"at- or
do designado el ingenierc, LUIS Her. c16n; y desconjeationaria al mlsaoc y Mrs. Ira MacAlpin, cle Plant City; A eate colegio, magnifies propiedad. Vedado. calle de lattras, 4 plantar
ninclez Sabio, antiguo y probo fun- tempo el trifins to par Ia Carretero Mrs. Pasco Weaver, cle Live Oak; cont= ,.Portal. Sala comedor. 4 nuov", 8 casts de JaUffri. portal. ftcionario del department de las Central entre Cotorro y La Haba- Mrs. Alex McKeithen, del miamo ILI- hab closets. dos bafio5 an Is. comador, 2/4, Deno. cocma sm,
Conatrucciones. na. Adenths es este uno de Jos rin Msr J. H. Matthews, de colors. pantry cocina, el6ctrica,
co- Noticias Nacloliales haIL garajt, un cuarto alto. scrvi- 1/4, servicios. B-1572. F-2M.
nes miis hellos y pintorescos de In Ver lnj;yy entire otras infis, una en- clog de criadogs. techno monollticos,
ne o I'.
--mad-r
M Xfi!1111111111,11110 Zincke campinat cubana que bien Be puedc cantadora dama altamente queridn an (Por nuestro hilo director) patio, cisterns. motor. Mitle or $63,000. Renta $495
senalado su regreso 3 Cuba, utilizar con fines turisticos, tarea en el gran mundo santiaguero, Ia seftora 24 metros. media cuadra de
Tione I? eal- Vedado pr6ximo a 23 y Xmcuela
Cra el quince del carriente, en or
el In que tanto esti interesado su GO- Guillermina Agramonte de Hacht, a zada de Columbia- Se entrega des- Medloi a. 4 plants, a ap antoo
!am
trella de Cuba, el destacndo hom
bierno. quien debo los detalles de esta re- o"'Patia. Preclo: $23,000. Informed: de sala-comedor, I y 2/4. 0. onbra de negocios de estat plaza, clut No cludamos senior Presidente de Sefia. LA HABANA Cuba 64, Dep. 105. halos, a todas cina gas, servicing. 7DO me tos iabrihoras de oficina. A-M7. cacl6n. Detalles: 13-157L F-2101115.
ha vJsitado an Espafia Ia Zon. qua esta solicited que le hace un pUe t eron hacia N,.)rL.h
r ran- Los novios Xar
de Barcelona, y Be estA document primi
blo que no prospers mas par Ia falls Carolina, don e as ran as Mejoras sanitarias
tando de cuanto pueda ser de bene c as e su Jun K a 'el y a su re- Vedado, $50,000.
ficio parn nuestro Puerto libre. de to qua en estas lines pedimos. ha- i d a m 1 en Miatland. SANTA MARIA DEL ROSARIO. UH-E-M484
brb de ser acogida con el iriter6s v lo greso fijarAn su hogar Regio chalet de asquina, uns also.
El senior Zincke, clue Be propon's deseos de Ia mayor atenci6n par IT. Hasta ellos han Ilegado muchas y agosto 3.-El Ministro de Salutindad dls de 23, 654 metros superfiele. Vacasfrutar de mAs largo tempo. an solverio, esperan jue fundamos valjosos regales, asi comn co rdialisi- ha ofrecido visitor ]a localidad, Ln M I R A M A R ra gran families a para emvertir on
bien ganadas vacaciones, aprenniado atenj naonos a Zia uno vir Edtficlo de Apartammtoo. im entra7;1 rec ente discursc mils felicitaciones. a lasr cuales tud de Ing reiteradas quejas de SE VENDE ga desocupado. Detallell. B-ISM
Q 0 par los mCiltiples astintins que pagan Ia mia muy cordial, po media cle este vecindario por el mejoramiencuando explicaba it Ia naci6m BUB pro. -na to sanitario, cuya vista esta aiiun-. F-3995.
sabre il. no saldrA de Espafia. clon- yeetos de abras, Para ernplear del em, estas linens, deseandoles una eter Desoctipada. residence de
siti a families suyns alli rest- ciada para el proximo viernes. Fernin lujo. Catle 22 nfimero 30, Miramar, $66,OW.
de vis; pr6stito interior. Ins diez millions lic ventura en su vida de casados des: Caistro, corresponsal.
denotes. pesos. De usted con Ia mayor consi- Regreso esquinst a 3' Avenida. Paris Suntuosa y modems residence, onTienen yi separados pngajeq 61 Y der2ici6n y respect. quedaimuy aten. Despu6s de pasar entre nosatros los Arrollado par an gascar tre 54 y 74 Avenidas, I varas
-B'osa. Monona Sust. para esta tamente. Pbro Rai l Mart nez. presi dias de Ia Gran Semana Santiague E el cruce de Ia linea del ferro- verlip de 2 a 6. 00 metras fabrialsel6n; fard
dente; Josefina Embade. secretariat. ra, argitnizada par ]as CarnaVales de YeStIbulo, despacho, baft
primer qt incena del corriente. carril y Ia entrada en el reparto La portal,
Veralio, ha regresado a su hogair de Torre, en Cotorro, fU6 Ricanzado go.r. hermoso living-room corridor, eomeGaspar Betantoturt a, el inspirado y celebrado UH-E-199748-13 dar. gran terraza, pantry-cogins.
eriodis- Bus tics JoB6 A. Rierst de Le6n N, Her- La Haban autor dc el gascar nUmero 511 de Ia lines
1/4. servicias. farajes. Afts: r"
Saludamos Byer al lustre p compositor Osvaldo Farreg,
to a intellectual vallosisimo, al que minia Botet adorn ue dig_ bana Giiines, manejado par el motoa la derriniselle. Bertha Elena G6mez Rie tantas y tan bells canciones, qi rista Armando Gonzilez, at senior Ju- close
le rue encomendado el elogio fnitan cle
farna mundial. ho Marcel "Playa TARARA
a6nan con su fra- a Garcia, cle 38 ahos, obire- gents, B-1572. r-399L
doctors Carilda Oliver Labra, an el ra, en in qua Be cuItura, una iluB_ Osvaldo Farris Be Ileva de su a 3 y vecino del reparto Cruz Verde, homemaje que recientemente Be le g3nte belleza, un t entre nogotros as mis grates ri Camino 9, entre 4 y 6 Miramar, $35,000
traci6n y unas simpatias grandisi- cuerdos, todo moment que mur16 instantimeamente a Lonrindiem an at Ateneo, a ]a triunfa- secuencla de Jos golpes qua recibiera. Esquina an Avenida 10 Kagallfte
dora an los Juegos Florales de CAr- mas- ha visto Acabada de fabricar. Rodeada de
Fernandez Uaff9ro, corresponsal.
Alumna cle Ia Escuela de Periodiq- Be entre In chalet monolithic madma, dqu
y an el Concurso Nacional del par in sociedad santiaguera, 1:,rdioe acers sombra. Portal. gadenas r d Ina, d solo, comisdar. pass.
Ministerlo de Educaci6n. tag "Mirquez Sterling", esta gentLI fi d Una estela de afectos. y de sardines, living
7 : try, coclans, 1/4 sarviieloa, Saraja.
Betancourt, qua Ileva el inismo 5ulina, qua desciencle de apellito tan MA TA NZA S as. hall, 0&:mp7rtcoc
jues_ ustre como el qua Ilev6 aquella inol- a as. lazco cuarto de criados con baflo, garale, Altos: terrasa, 3/4. 2 baflas ealares,,
nombre del qua fuera tarnbi6n x y rr-A Paris persona do lluoita de Le6n de Bellido 1 -, p I an enviar e par este te
tra, a re amigo el comanclante Gas- viable Poach me io, nA a ectuaso saludo de bien- Incendlo an una hibrica abrundantelmelosets todos forrallos So
par Betaxic urt y Agdero, ya feneci- Bertha Elena as an el amblente.ac- venida. de cedro. onollUca. tuberias do B-1572. 'F='T
do, esculpI6 nuts que esboz6, ]a per. tual, Una flor ex6tica de inmensisimo Los que llegan MATANZAS, agosto 3- Un violen- bronco. cerraduras inaiddables, bat
L en La to incendio destruy6 bay
Tras una grata temporadE Una rabrica irraleis de bronco. Amueblada can
sonalidad de Ia joven pactisa que en tie y.crl incalia propiedad retrigerador do lujo. saffi-cama de
este aflo del cincuenta, centenario cle Habana, ban regresado a su hogar unnes t qu rim = te. Preclo: $19,000 con to Nicanordel r m 2 coodnks Col.
e as J. Sa ater, sita en Ia calle do Pgo. Infortnes an is lusda do Cohnin onj= as doss
Mafiann, sAbado, a las acho y del reparto de Ciudarnar, las j6venes a = de; a big.
nuestra bandera, tanta gloria le ho me- millions y ]par plantas monowmcas6 %Putmlwa.
dia Atenas, an qua ya Be dia dc Ia noche, Re reunirfi el Gru esposos, senior Mari. Abril Dumois, Am6rica nihnero 105 entre Velarde y marcbitaban los laurels de JOB Mila- de Ia MilagrOSR, de Ia L194,de clestacado periodista. que tiene a su Salamanca, no encontrAndose asegu- Telifono U-3003. too do: jordirt son, assinedw. -1/4
d I ng cargo Una b illante -to, eachm laviselM
Cardenenses n6s, de los Theurbe Tol6n. e Ins Enrn B.dc Acci6n Cat6lica, para r coluntria en el rado el edificio ni Ia existence, consi baho coznpk
Byrne y los Acosta, points toclos qua vas iniciaciones, presidiendo el a 0 colegia "Diario de Cuba", y Is an- cieninclooe que Ins p6rdidas ascienden Pr6ax(TV1Mnf1ru30VMrst & To
La bellies stilfiorita Nancy Sinalsax, getnis de in. mays do Varadem, tanto brillo nos dieran y tan herinati- Monsefior Manuel Trabadelo, qua du- cantaclora sefiora Carmelina Abrij La. a seis mil pesos. Alberto Lovi
sog laurels cifieran a su corona. rante Ia ausencia del pirroco de aquel marque tan queridos an nuestra me- rresponsal- 1111-E-1727-M-6
quo Isssy, ongisliam llaa "Ilusnnssx del DL4MO. Continfia incognita Ia muerte d:' t: $13,5W. Renitis $nO
Gaspar Betancourt, qua an ei Ca- tern lo, MonSefior Suirez Mufiiz jor socj dacl. quienes Vinieron acom
Sino Espahol de La Habana, as de los atienx. JOB gerviclos religicsos de Uarrados de sus, hijos Jorge Luis Y C joven Columbia. Reparto Santa FelliZ
i OLON, agosto 3.-Todavi. no his VrWn Ij V fy jj Iff1p, pr6ximo a Materialdind Obrara
-A. San Carlos. 0. t-. -Wim- 1_ -
Afin CXVUt DURIO DE LA MARINA.-Viernes, 4 de Agosto de 1950 Pi4ozpa VEUMCIMM
N U N C C L A S I jF I C A D 0 S D E U L T I M A _H 0, R A
VENTA V E NT A S V E14 T A S
S' VINTAS VENTS VENTS" VENTS VENTS
CAW 48. CA& 53 AUTOMOVILU Y ACCES.' S3 AUTOMOVUS T ACCRL
0 a CASAB BOLA= 0 50LAM 51 UTASUCHNIMM
tubre 953 (Lomm gool. SMtafA
Cabuldis is 0c a&. 3A 7 1
VENDO, NICANOR MCI,' iro. "aul- BOLAN ON LA VZOOMAs 11,211isitt VARAX OA340A% LINCOLN IS66. LGUAL QUX FOXID 160. 4 FUZUTAX. 242014- VX6T1I Plentas Inde- to,, $10,9NA, ree 3 total 406 TFIAIA llillttO CQ- "u"o' dure cuaro, *KA do p6quete, SoMIS bloV,
land* $100,011; 14 qrVM j0jRjST" prodar. In= v1=031.' X-177340-6 tww. nylon. g.- .-as, a b-nia cas. vwa. paractictiuse, atroa. Ample adi
L&I __ blimea b".. -61. 1 wix., p..;i;e
pan (-fs= provia c n ENM SIONISTAS ERM SIONISTAS uf rro a cambi.; A-6732, ND&L
celesta. "cam FAMAh. .. st, Frac i!t 7 Sarnia. $5
Avenida 4 y1;.= 1 AW rxM=NO. 10 z 0, UNWO- PON, R a. Aw Z-21116-s"
V B= hssi
morle SIGAM 961* terrier to V.1. Ofre- r-uss-4is-5 cau, an Is cuedra. a I cuadme 4."C.11- Later".: 17 N9 6451, Vedd.; F-V15.
.1soo. a- !4
am am contract. $W.00 alq,,"-r Lis, P11 AU hGCW cligi[kiglaif 0" Beat or sh-daxits, In- JU juscer I cuqjqWw opw- )U her cualfrular opero, 1,2195-L7,4 VENDO, A FJLIXXXA OFJ*jA XAZONAes a Warman: Maria'Madrisurliess".0 If, CASITA XAMIPOSIMMIA T ASO= anto a LuoavAA, bit. Buick SUP" is". 48= 1 4"A
fiera 340 sequins a futurs Marianna. Serena Diss Ravela. sidw veslid.r.. Ionc&s'
on&
Marianas. S" comedlar Via rion, ba- d* h4aits em Iii law,. d6m Wwala con la lniwvsw cibet, h6gala con la Inbelvew atran. Acef. Vast*. As 9401,
ss LINDEN 1105 CASA& ACAM"AA in SIMON X-1073-110-4 SE VENDE P-1- A-ML X"Al. I if
fabricar an Is call& do Pocito. sams 01141 ANG' 'Colcloar'e. Ya Vit. OZ. t4tLa"directo, N9 ci& do carrodw calegia&. Ci6w do eaffedor cok0ado. cl&Fda Coro" cok4a&, Y-21114-464
is. Leartsm. acw oximm. Worines an REPARTO AYESTARAN UN MERCURY'DEL 49
RNDO J
nam". TONIC" X wx. X-173".12. van" wader de 3147A Vm;. in Q Rep" vxxuo cAmsox roall. sm, TONcLAIRAS,
SN 1% CALLS A JAM OPMadoum Ayssugtai., & Una -,A,& do, JW C412444. Lem operation" ohecidus I= operadouse ofi*c1daa an magnifica extadn do, fuzicions- dobi. rutda. assets klerro earrads, MaeVSMD0 CASITAX NUT BURMAN entre Ave. pli4d6 Precto ralanahle. Radd- mianto. Unko ducAo. UIUMQ Dyt- he y coatantra. 6 sornas buenW $1104,011.
Lawton. use scusbods do fabricar. me" menilares, carepuesta, do .2 cuartoo, "Ift. au*L General A;.= -., = 249 3. por tolembron dol Colegio Par odembros del CoW o CIA, doo mil pesim So pueden -dar il'ambi" slifullo). G&Ua. Care*mP lK
cuadrat pan- fr. lucar muy alto, muclut -do cri&dwY AMfSJC To- X-11".04. 'Propledad lumueble. do ]a Ptoplediad Ise-m-ble. Page r' a* do- squin. Tenerife. babooria: M-17
aSUMI Due $SAN. Cal 12 lonadd: CQ!Aprftr do 101 Poovie" f'E=r" do la y M-036. r,*794"
43'"o. VXVADO, ALM914DAIRMS, AWn-l-CION, ofiwft lu mavol qatuatkit. ofreem la n&aM garmtkI. okoc*n la w"or garimtkL
Color. Pam tntormes!,J. G rcla. Calle I UR-Y-INI-52-5 DESOTO 1M
orventr. ;Zia 2L Marinate. repartok Rewidendw Fropis- PrActicamante nuev 344" 4 puerl".
log. ddes process y.tunafts. Alvanas to- I M ADD, I 4,
Mile! es. TarnbUn edillcias y aparlarmss- 'Y M"M I I gcol., mAX76n, tenth 710, so vendo turACAMAM0 FARMCIAN; MAJOR, JARDIN. tow, buenau, rented. Bien dbutAfte. AlrAnft If 1. h*7 92.50.. Wal. R" 215. T4Vportal. a" comed-, ocjna tnerf r .. carquite Ciudad Militar. InfOrwriese: B0-710 XAJLIANAO T AMPARTOB. V19NDO 9 CA 2 sequin- frol 21.683150 M *17M mi. VEM)O X"UINA, COUMMY _#L" K-UN-4"
-a"*, tormass tomlo Anne: tres habit&- X-21224" r was, distinbox luvwu 7 preclos. Mo- psrcela Contra. 10 a 20 in. x n.511. Otra Buick Super 51 del 47. So- sr yEwDx UN roan, Cox OOKAS Nueclean ej nallilcai. Modellues r Usme d"Mupad" con OW -U. gratis a S46 mi. =trade V.- Club, de 4,3N varas, por li- Vendo varks Bares aa. radja 7 platuxni u,sVA. notes In.
foada; 56 VMDO TITULO'09 PBAVUOILA LATI: Otras Ventando. KoSsificamente situartag. dado. F. Varanasi M-2140. 33-30111. dhn cuntro puertas. En pay, Quix a Anwa Dulm a todas Inewsai, PiePane Alto no, also 21 mew. Pawde fabricar a case- Residencies. racilidadoo pqo. I&II11clon y quidar herencia, Primera Ave- Una paquefie, am *LM; atm $300: g=tar per Rica,
X-1725-418-5. mar una case vars usted ViVir.4r Telt. M421M apowtwoexxtoo, Studies rental. Iftf6rimene nida y Avenida Real del Stir. y -uchoa enfis, do $5.840, $8.000, MAN. fectas condiciones. Infor#9 V3XVSX I" CARAS CRISTO 0 If Z.U=454 boy: Bll-=U. X-2171-415-5 VENDO CALZADA DE ARRO- $14.000, *U'0013. Ilujm. OU0 muy trade.
0"OT LE
a cast esquina a Muralla do it= plant entre Santa, Isa- Sosa: A-2489, de 2 a 4. $0,000, (Tdos con faicilidden). IVE. man; M-2779 y F-3805. VAUUAA limaTICULAR. VZWM SVS
Code, derCe"Susib'st asq. a 7 y' Apolo, Est- das PlymouM. una MR. 4 P.; otc; MI,
one counts d4t ones pars almacdn en Calleadis B-F1951-494 7 do"' "I*"' ar"i" G' Pup. m.
SANTOS- SUAREZ, 69,000 bel y Washington, dos esquinas do 571, losim. pr6ldow Terminal. .20 a state poselexon, exti.3 pr6c4tamenlin nu*vm
Plane ON a d Celesta, de.1"I&M. Ma- I ft. UH-E-1933-53-5 Varla. tides orsa' Vkt&Ww Am
y beft interealado, am or y _Mp. I cundra jiA6 = = do doa plawas, an ea- grades, varies parcelas por REPARTO DE AYESTABAN I '
cr et que S 10 at" findo del lente vocindarto, totalimenit fabri- -anta Isabel y dos manzanas '110 "" I v
at foado'. Coclina y lavadne, wervicia de quina a Is aftra 6e Ministers. "m- L. Ave. 20 de Maya, 12.04 x BE VXXD9 DOUGS 0. KRACURT 48,
ad In or. Y. Total 449.96 v, Prec, o #22 ;-121 REALIZAMOS 13.dg, 40, Chevrolet 42. Packard 40. 10del 0. plettio Vendo variasV'Wr'mras
affua cort xueaTcltor. = .TdVud rep 3/4,' 2 bafi code do cans nuaves; consUiuccift X-1996-481
primarai, Informes: Lur. Itstv, Iff 101. Vf_ Got gard" do primers: tactics monalideas. car- grades propias para industries. ), Un. toda operaci6a mercanfil an tos carrots se enderi an ortcina. Presuni,
bom a Talf. M-M. N latermediaria.' (Do CIS rros, quincalls, y billites tar par Evanstlio. Pectic, 413, lishwant,
E-194044-6 je" patio. 714, on- pointers do cadre. Plane do M.1- Sosa, Genaro Sinchez 62 entre OPORTUNMAD, $45 M. tre, mom; ous. $3.50431. autorn6viles. T.W .. : U-4344.
tre Goss y C. dit Pad". CAR ftnos y ewAlera do mAnnot, Tie- 14L y 24'..T1. A-2489 de dos a 4. VEDADO, C air&, $4,W: otra, muy blea situnds, $41.500. (Reservamos comisi6n intermediarlo)
I ne cisterns y tanque. SH *metr ALZADA (Inlor-es gratis). G. Pupa, Egido 51 tbaSEYMME 0- SE ALQUILA cuadradas de fabricad6n: unas No 8-E-1949-49-6 ESQUINA FRAME Joe), pr6ximo. Terminal. 10 a 11 a. on. Reab=cift al nuriatto. sin demora. ISAXATO, DODrz MI. 6 CILIX111"S.
Case UkOnClitiCS.-Jardin. sale, dos hablis- UH.E.12854&7 do t- o. Jardin. portal. so- "BER-TA-DI". Refuglo 262 6nLeo duefio. Mempie, particular. Buena
clams. befoo; hall. comodar. cocina. loved&- 12l:51.30 Mtn. (940 MtL) Otra pr6- Uns cu&dm Sam Lissom. de todo. Verl.: Agencis 03dimobtle. Cantoo. asum abundeate, -Kmn patio. Pace 31. ximo n (19e:15 Mts.) 475 Mts. ch. a Intent" Efrems At RVUMUGW):
Vtbora Park. an $SAW Alquiler $45. WW $25,500 metro. Otra. calle Jrs. 92.SGYW X-11211.
to no 3v-". E-IM4879. is, i SM metro. Tanga Atras4 Corredor
MENDOZA Y CI/I XT Vendo varkis Cafetmes
a
C6. ED. SAILATO. OLDSMOMU 194L TEFO
OMAN WVMRSION: VXIAADO, VXXVO ndependlentes. regis
ents 0 20.00 A-SM. Obispo 305. Telf. M-6921. coleglado. F. Arredondo. FI-3302. Uno, de 41,300; atros. d*mde $S.600. $3.500. co, hJdrwnedc tfoCU dt PUMA". 681CO
o"Cio 4 Idantes, "tructum cones. =8 IVan 6.% UK-R-31"-7 $4,000. 3,010,000, too" can mucha duvro, altmpm particular. Buena de Won.
l2bricacidn in. V6anIs, arquiteclo. Portall, sets, 3 cuartoA6.clo- VEDADOt UK-WZ-1304-49-8 = 'dc caf* Can facilidades. (Infor-es CUNA CONVERTIBLE Varlo: ASencia Oldsmobile. Conchs a In.As. camedur 314. Mas. cusurto 7 servicio a :' I
Made, y Saralt. Preparadis 9"
sets, belie de colores; cuarto 6 .. I .1 1 .4 gratis). 0. Pupo, 7416a 570, fanz6n (frente Al RationPooW X-4111.
rides. laific'Moso. escalara arsualto; 13, 1 Calle B. ordxima 11
undo;,mils. Tercers log, entre a y VEDADO, CU jeerc
for 24.K nietras, Ideal:
w= It A. m. Mercury 48. Pintura. gowas bends
T% -bay un apairtamento vaclo; 0. erra, Informes. 24 1611 Coke"
6 v antre, 27 y 29. Sees $W, an' $45,000. X9 -4v#. Pur 34 mostres; a $55 metro. Calle 13, VENDO SOLAR 59 VINDE [IN XJQfiCO FOR NO POVER- hi-vica, y tuell. air'.xinitico. campleto directed 24 par 3L33: M MtL2 do terrena. antre 20 Y Sk &care sornbrai 13.91 par 50 to Mender. Cal"da do Cblumbia 616, Me- tamcnte nuevm Radio y muchal GANGA
v4snla. Inform": 3 a 6 solemn. ALTURA BOCA CIEGA
UU-N-133-48-4 conygan readdencts. manolitict 7 matron. a *24. metro. rianso. Warman allf. Z-1718-51-8 extra Verla: D N9 40. entre 17 y
oil& am 3 cuartas, 3 bottom y 2 Chevrolet . . . 1949
--rgd".
saraJes. Vacia. ANESTARAN PARTE RESIDENTIAL 59 VENDE OARAJX CON 25i;1LAGE, 19. V.d.d.. Sodanct, I puertal. 7AU
mecknica. pintura. chapisteriaans Luyan6 as ba"da
Mentalities, modarzon; sixt astranar; Jar- por encargado.
AW L _ALMENDARES $9,500 MIRAMAR, 635,0W LEYTE-VIDAL Painclitto Gdmez. a Is entrads, &car& Informant 115627. tar 5pur Domingo Ferninder.
din," awspno wite, ae'40161110111 Una, plants, prdxima a] Puente y Consulade 4111. Scunbro6 11.79 per 36 '111, Se"n 4 puertes. precio do aegala,
- :hmbft&tioms. -base int samle am- 5ta. Ave. Solar cagnpleto. IW1 va- Mas6. acarins. sombre. 11.71) :r TV'.'rr.., Doy &[gun& faeffidad do page il"O.,
No urge venta par embarcer. Pregu pregUnts, Austin n7146
Pilo patio. B 5917. Gonzkle& (M. del C.) a $N vara. Zinnia, NUWz, &earn sombre, Le MEJOK Vertas an Anintas 713. -tz Gerva'a-F-12048-5. ras. acera Sambre, 4 habitaclones, 2 UH-13-E-Illfil48-4 11.79- par 30 Varga, a $17 vars. ALIMACEN VIVLILU FINOB win y FAcobar.
sewo 10: V1101210, VXBORA' CANA ts baftos y deinds cornodidades. Alturas de Almendar"i ler, W,000. Vardedr-ro, negocio per asunto
UHX.I 9.5 del Vedado. cua pars familla. $70 alqui- N Is
safe, 314, baho latercalaft, ca. SEPTINA AVENIDA FiNcAs Rom a faw4ttiar, win persona solvent*. Cuen3la,
B-7123. 040,000 Someruelos. Cott. _UM.51-6.
slow deL BAR. toreador at fandg, I
Al foed % SrSA1- wint"tARI
$ISAN. Avroveche. antes qua subs todo 1111-10-E-1248494 Bob Pl"At". lOxZB an Ave. Pence)& a Is sombre, n per X varas, as VKNDB RN LINX.A. 90, EXPARTO SAN. M.. I r
do, lostroft lateral, nave x 50, Can monolitics, fmibricact6n prime- CkNTiNrTA rwoXIMIO LOS XUZLLZ9; VIBORA LIBRE MOTORS VIBORA ALEGRE
Can Is Suorns. Santa Be puede de Is Paz. PArtali sale, halL living. i pr6xima a I& Avenida de La Caps. Es- Padre, una quintica con mil 'metro& do satoy enfermo, v6sme, $5,0011, $w Vents
enuvssr..4kii: X-MI, do 1,14 p. re. Die- 5 Nabs.. 2 bafica,'tomedor. cocftta. quina do fralle. 35 par 40 verge. Maqul- mAs informas ver a Abelardo Garcia en In $9,500. am Paris familla; nesocio. Cu"em nuevo. Studebaker Comman- Studebaker C mender 4L
do Rodrlsocz. Z-1875-45.6 VEDADO: M 5W = e I- a! r_119o.50.9. Monte y Somervelas. C406. T-1904-51-6. Oldsmobile 48.
terrano, cere-do. con Case, y fruieles Par& diarla. 33cidega, $100 diaries vomta, surtid., 2 Cadillac 49, chico come, Buick modolo.52, del M.
'=.Al clFftt tfift no a I& sombre. 25 pari 42 varan a $12 rnlarn.. Ruts 7. Chevrolet 47.
UNDAMM. VANDO'DOS CAMAB, Melee- Chwins ris 7577 Yarn. Ave. Central, 23.W par 42 varm, der 49, poco uso. Buick Suns, ask. 214, servicing., mas- Una plants parte, Site. acera de IS 7 A-21013. 11112-vare,_ COMMUM, VAQUZRIA T ACCION ]AK FIX- OPORTUNIDAD Pontiac 411.
ulfica liwarto. Lee dos 14". Viame. Dean- sombra. W ninetras torreno. Jardin, ca, Isis caballarlas mix a manox Cast des- per 47. Culfia Ford cover. Chevrntet Panel de media. nuevo.
Garcia- Cerro 1657, C&fd Juddica 9 mortal, sale, 4 babitadiones, 2 be- ?A[IR.AMAR: tibia 47. Buick Super 41. Pr%trd. 38.
"5 as, comedor &I forida. try, co trees: Xgtobaa Gun&_ hwas hibiles.
.4. do go kil6ans- Be vende treat Partescia. Informant B-4513 50.
12 a. M. M,-- Beemocer $3,aw M. Oldsmobile X, PIN.
twe. 3ra. pr6ximo a Is calle Dim 23.58 trez, Chorrara, Magin Aguisr. L"
iNRAOC&OI VNNDO 7 CASAS MAXIMA. 1" 53 Versa, a $12 vara. Esquirus em Ave" Beart. y Toldfon. I-am. m tlet 39.
0
,=o.,Lu7sm6. $1 .00 va "EN001AVE PEWEROSTENDERO
nida Siptima. con 2.900 Yarns. on to me caunifin, chico. Chevrolet Pawl 1/2 del 26, $nL
t= B-7123. Jor del Reparto. VZXDO, VESOCUPADA, INMEDIATO S' Buick sup- 40' Ford 44)" Diaz Octuhrej, J---%La?
Aproveche = al I I Caimito. prociosh Once, dos dov Acepto cambio. Amplias fa'jrva. C4mm 1937, cafd Jurldico, 9 1 UKl0_ICIW&4$4 Vendo naVes, unn de, 9W 3nebms y PLAYA DE MIRAMARi case ma&posterla, smueblads, cassa; tabaco,
In. X-20111-46-3 I 6 metros de naves, criaderes aves, corrales pue- BUENA OPORTUNIDAD cilidades do Pago. 10 do Oc. uff-r'2148.14-5
vxmno xsrfMDIUA CANA, 120 son Sff puntal. so ]a puede lastalar chucho Ave. 3ra-, pr6ximo a calle 74, parcels de motor regadlo. eatable, frutales, Palmer, tubre y Carmen, Vibora.
'AMPL ALM.: M ,500 de Ittir6carril. De dan facilkUdes. 14.74 p
doo 1, Is varx. orte, 46M Zia= implernentos, $20.M. Came,
iii. I I JP33. o mean 467 versa, J $12.50 pla vaces. butyri. Puerc0s. Svcs. Vando an at radio do Neptune, San Be- Telifono 1-8927.
insole control emnard"I"desocAutil. 23. feel y Gallano, lujoso comorcia spropiado
do lAntpz. Train director Dun Lu Una plants. acera sombre. Jardin, Informan: R4128. loft
r' Z-211949-6 414, segundo. r-1973-50.7 per estos giros, en $18,000. rA.ucho oferportal sale, 3 hatiltacioned, come- tas.aRuit randifis teorredor cologlado), de
HABAMA der, bitilloteca; Wale, cwLrtd CAR. AMPL. ALMENDARES: VZNDO. INKNEIIIATA CAXRXT9XA, UNA 5, cold "El Mundo". Aeuila y Virtu- JEEPS, 01 U vi
do, terraza &I forido, toda citar6n, caleallaris, cam madem, tols, agua Co)L&iw MI Precloso solar a Is Sombre, frente &I Id es.
monalltica. Terrena, 12x47 varas. tranvia, n per 59 varas. a $7.50 IS Vero. rriente, luz. poto. motor, brutal", plate- STAM N WAGO74 4 WD.
Gangs. SE VENDE Otro an Ave. 90 de Sombre. 12 par 59 va- nal. =bell=. avm. $14.500rFAc2r ca. Xn- Des diferenciales. dable fueras. CA-'
,GR r a $7 van. 0tro an Ave. Of de igual tirftasc Juan Miguel Vereda QU 300.
AN' ikkCIO! tre Is Ave- d r nAn CALLA CATEGORIA C me Intievo. $22
B-7123, an at Pwmje Moderno, em. 4di a, 'a F.50 Vora. Nuevo. E-1872-M-7 an
Corce do 'Frado y Neptune. Comarclo. Aid* Trace y de Avlacidn, a Con lujo Srande vivier d. Dejo un
ItoofteM.'Zis veedadwa oportunidad. Par- tilidad monsual, an $5,000. Ruiz Fan- STATION WAGON 1%9
tale. 01tainy 251 departansento 303 M-1972. UJI-lo-Z-1247-484 uns, cam acab= terminal con VENDO DOS FINCAS, UNA redor colegiadol, d. 2 a 5, caft N O. ik vvo- (9 cflindraw). Coma nuevo. Prodw
do color, magnifies, en
dos cutartoo con sun COLEGIO DE BELENi Nazareno, de 6 cab-Ifer-s "XI Mundo", Aguila y Virtudes. WACO.
VENDO ISAGNIFICA REGIDENCIA. CAL- VENDO... A PLAZOS, cocirm y linen patio. A unce; matron de Is Called& de Colum- Pixi-corre WILLYS. 1947 JEEPSTVR cuda cony
Un magnitica chalet acabado do as- bia, go Pace And
ads-Vibora,' mtregAndow vocla, Com- Zbra, parcelita 10.62 par 27.12 a Se entrega otra, Bataban6, de QUINCALLA, TIPO TIENDA, Plai-corre FORD . 1947
Ounsta: partial. -salx, recibldor. hall. 414. tren&r -es: B4N9. y M-9726 an' vorax an $3,100. tierra colorada. Sosa, Jenaro CAMION DE ESTACAS
T.
esq- Fnio LUJOSA VIVIENDA I FORD . . . 1948 Debts fuerza. SIA75.
IRAMAR. Calle 78 VIBORAi Sinchez 62, Vibora: A-2489, de Xx reSalada an $2.001), mikv aproplada
Id dea
1947
be& full daraj, cuart, UH_ -1 Sam- diner.. Ruiz Fandifia (Corre- 2 FORD 1947
chapter, cuarto aervicla, criadoe, patio, It 7' Ave. Luz Caballero entre Libertad r Milavas 2 a 4. &E-4952-50-6 Mu I Willys Distributairs, S. A.
19"
1"
x 39 1 maims, ona rum= o beams' punt6 percents de 13.55 r 36 varas. a seen der celextdal. do 2 s S. of& -M do". 1 FORD . .... . 19" AXUKAS
1-"7
*3;AV Con a sin mueblen.. per urgent am- 49 SOLARU
Inasolarable A ofertas. Garse ASUIIA 7 Virtud emus Gerwade
c -1 Cerro 7 9 a It 4 a = ue. Informes an el miarna des- 474 varm, an $4,7j.0 22-F-IOU-51-5 -Con
is; 1657i cafd: 1-753 20110-48-5 peclos stractivas y facilidades
P. M6.- E_ do; A media cuadra de Ave. Acosta Y dos I d preguAte oar Alfredo
.19471 Ad
do-10 per 20 varas, an $2,100.
quadras do Mayia Rodriguez. parcelita, AXTEMSA, 54, CABS. CafecitG- Cantina, Begalo Swn
7REPART6 71Y!i'Z_47"40-z '?wVw Fr" :Arrat'era Centrali led& car- Sien equilpado. au duefis se ambarce. j=a 4U. 'tl!% a V Sal-ul. Tojul w IER I eatta, dividida on cuartonea, bue- Run veralas do 60 y 70 pexuL Cim IIIAM
Precloss. red'dencle. unit plants: Jardin, a
no am= Campo, 5 pozos f6titiles, tie an Mann se to entrega. Vale $4.n Ruiz
Lotes con frente a Is Ave. de Ins Clubs rnks negras y mutates. propia crin Fandift, .(corrodor coleffisdo), do a 5 111 itaraje,' portal. sale. hall,, 3 cuartas. do. 4 '1 Z V EM E JU IICWW CullIqUISC PPW12- deeds $3.50 Is vara an adelantg. de canard a visqueris. cali Mundo", A4uUa.y VLrtudes. UH_ 113-324 ngas Sohmentt'
ledoi edmador, bar, penny. Catlin"' cus"_ EDIF. 4 APART" ENTOS 46& h6gulat-con la B-7123. -1 ftd
to criadoo, tiaspetio. ]in altos. un cumsto do ww""" Bodep en Almendares ghn
3 x 4. monrow Y4 bodo. Portala: M-1072i INTM ORES c16n do commador cologiWai -M ENDO ZA Y CIA. Bien monlads, mity cantinera, win 42do 1,10
E-3071484 -10-E-IX49-304 quins. Su duafto nova 26 &due an all&. ba- oQue Ron 01
Ohiqw W& Telf. M-6921. UH rate. ext $10,000. Ruiz randifia. corridorr
SwIld UW..
M PARTO ALMENDARES y nave PrePa colesLwo) do 2 a 5. &fA "ICI Mundo", Buick 1949 Super.
LoB OPS"K'Ones okocidull sn"Abno' "I"' 'I Aeolis y ifirtudes.
.^ ]RENTA i par mkm del Co*&
cases MI fiieite. T =odi OZ. 1 FINCA"RESIDENCtAL Chevrolet 1949.
'Una esplikiffida clow y I oportaxorntoo Merae f9W CM 11 1 nuova, A 27 Xxnta. (a me IS minutow) del Buick 19w Supw.
fridepenifivaites. La case tJone jordin, Nara- AIR d 66 do la Propledtild In' Famue contria. Pr6xima, a saw BODEGA EN EL CERRO
zoi*. sit
Is. Portal.- 111&. 2 cuartoo. Mean base in- Prepara Pam um to. Sain waluina, montsda a I& moderns, Buick 1%7 Su
I.rcolado. consider. Coates de gas IF so- undo eill T2 -PA. fare la maTor gonmda. P arque ','.UC.1.y.. prive do can 0.001) w move se Is entre". Vale PW.
ti.."Portela: M40". mera 233, entre Fo egos ardinew $S.000. Rul. Pandift, (.redor colegisdo), Plymouth 194&
mento y am& do 4 ha- do I a 5. "N "El Mundo", Astute y Virial lit y mealele". la"das raim tudes. 111-9-110"1-5
AVRNIDA DOLORW PROICINIA, muchs a: Oldsmobile 1939.
vp.S
C.'
VIM= Is puer- R GANOA: "a low". V WVO SOLAIR, Resi& nc it" ciento frutol
Chrysler 1%7.
to, Isdo !nrr;, a U= 'jnodw= mu x 11. an La Cadded, frente a filbrIcs de meno Sal In a VIC chan BODEGA Y PROOIEDAD
tabricacift taossicos, an Cotorm. Informed: Alberto Case d kin $50.00.
case, cuadrada, todoc6modo, ersc a Z a .ad.
inut ve dtioifi. Rivera, colic Cisneros 613. reparto Los Pi- In lamina. M- WiM3. go an- 14,000, mAs de $6,5N do rnercancia.
pr era. adern Joya" paris poder
'iw' itu. verla. 00 varas superli- nos. X-217"-6 vacia. cuadra de Is Calzadn de ColumP111 nor, $200 entraida y 4 letras
Cie. I *parsi personae do gusto, Jardini 224. Ptiede. Nor e"Minada bia, = Lia Tropical. Venta FACELIDADES DE PAGO
portsl,,sala, toreador, 314. bafto lujo Inter. a" c Petente. or it: famine. Informant: CARRO EN CAMB,10!",
- I pr inogil jGANGA! SOLAR, CALLE 11. cafeteria Crucero de Is Placalado, coeins carb6n' y eldchica, can an .6 ... I
TODO
lanthdor. la adero. pastIlos let"". Patin Inioirmi.: 1077131. Nueva del I'dar, entre Arro- E l SI ASTABLICOWNTOS
frutalss;imbrin affua, atadero, 9.-50x30.50 me- REBOREW B-7829 AMADO FE
eltione prodoo. js w. at 1. intense n.,pl. YO y M _1kNANDEZ
4 1
ne's "mand an entrogs VACIAL Rental i280 me'suales. 546 tros, propto W a comercio. So- VINDO IBODXQA, BIRN 5UR rl[11A, SUE- 9quendo 61.
Venda A.% t vents, Ileno 1,4, Alquer 12,011. 1.- .1
X4VAu. r-107 I an 0 1 28,000, Si. A-2489 de 2 a 4 y Genaro forman: M-6521, de 11 a 1. . ...................
REM A4170.00, POR $12,500! .31-181111-0114
mar.porwatai IN hamtecdoom.- Sinchez 62, 'Vibota. BRILIANTE
Won- vxNpO OAAAJ9 BANTON SUAX1117
jet, A cuadras do Manto 7 ima de g-R-1950-49-6 plants antrase moderns, bamba 0"1- S
I= 4 OPORTUNIDAD AUTOHOVFUWAS
7. note. Wedida: 7 Y. 28. ves no, mecAnics, pintUrs. -chavisterfs; vents,
EU 0
accesorl". Prue, a !%5:i Informan: Ban Indalecto 363. peffad on SuArez. 14002. Vendo par arnbarcar duefio resin 4ww 13211 out&
MAGNIFICA EN MIAMI caft-cantins, propto We dos In- 611 aewbw Age.,
UNA RZSwZffC3* $5,580! 6-34M"14
tow
portal, sals- to restai pars, podw compose at Cli.
OPORTUMAD UN BkCON SAWN AM 101ILLUZA, SX VXNDX. FOR o mlixa Informes: Be PERO COMO
= zmus rn ly morctsil, de Be- otrox Is facnitarnas Is asauNgd qw
ce W tedomes, Coates, patio y motive do Vista, Vedada. Tali. FI-WL berto Hernifindez. Taft. U-6119. t ve poserm dwa VIArt= all, lonle, do; 30 % so, 401 M1041- Vendo urgentai Zn" to mej6rr do Lo yl"o-st-4 1 a6modes, t van6a so auto 7 ed
riso.'Vocta.. TA., A-3207- nus Luz, can re natal (un sa- -A 12 minutes do Is Universidad. A UH-D-SISMI-7 C= 0r no time toft at dufars.
12, 13 y, 14 Cie. el KJL Lates desde QANOA- ZSTANLBCVMNTO EN JSON- Is financiamoo al resta"y
notorio). Estuperula;panoiarns, ciu. = .3a- to. giro feasetat 0, radlos, low,&. Cris- usted c8bra do contact
Taffa jpj- Malro- LA HABANA
'_b ONOLM CA',,4400! dad, hecha- exclual4a put vivirls As _2381. talerfa. Be vende. V&
&M persona A to"
9111,18 alto
IVUEVO
featuadat
ZAMA, ptw" Ran, halshaddet..camdor. ir6n y do a I% y 7 p. m. G .a, Ramey 164, 124 VENDO BODEGA CADILLAC BU AUTO ZS EPMRO,
tariel
n'n minutes del Capitallo. Ruta portiL do pledge, 194"6 _01 10 facilitsmas Ann Tawas.
;ud nes 1. veil. Be i fider, = IV van do hierro, sets 1711-C-11"_5 CADILLAC
Arreye,174- A-MI., Y, C 1, 096. zalus, ta dlarin de InAs
recta, bar; Can 1- 0 BODEGA CANTINERA $7,000 eon Una vem BFJICK Southern CmtfneW Corp.,
4ftc,
formica. go lcn 1 $14500 A PLAZOS, Marionno, Nuen punta. Bien ffurtida. $70 de $140. .:1 1
a. inuchs &gua. an
ancs.terraw at fondo. asavis. venta diaria At mastrader $2700 alquiler, of cubes
to, dos hablisclanes led Page C tiene vivl It. 'ROCK Dynaflow... 1949 r-11, n NO 105, At A. N& or& 0
prwA an In Ampliaci6n do Almon0 04' Con A:
,PLAVA- NIAR R con, Closets. wlacloso a. .611s. daresi SIN INTERES molten mostrador, arinstootes. Tod. de pmrl' do pJ: bidn cedo lc BUICK 1%9 y P. Vedado. Toldi 174164,
y"al, ftla Y to an toda Ist mere, Informes pentonalmorite: cal anexo do excuina can
Brain patio cowl MagAffitco larreno scale de I& sm. nCdez 2. pars, emptier at
Antawli. F". Z-1926-51.5 = *.= do d Inexcim, In- BUICK . . . 1948
RESM IA BE GUSTO m1c Ali blP=V_ dR4_ Rule 30
drilca sin fabricar, mediacius- Gonzilles. "ArbeorIcen BUICK 1947
Kr CKDO Zx "is" OPCION INQUILINATO fe'nlys":13inji, y ycalvel.
at robalseeft an Muslims, 2 us re's" entre- M antW a JS haftaciorms Was, 51
In 4 hftse rma el tranvis. as empre offus Ian Seco 364. BUICK, Sedaneta 1947owle. )us indirects cocina, &Mofkmms, motor. D*J aommi u
gwide $14.544'efecti": roeo"oKWr $4,000 art rrens", Belsoclusin .07, do 2 a 4. PONTIAC
dida Ifle"' Calls
.n A" Satre AVentif. 11.7 SR. FERNANDEZ el Calvario. NTIAC 1948 Via. Blaffl(cs
calls. 14; W. 60" B700111. ';jjVEA111 kj VSNSIO I CA JEJ.1t ACCU
vedas a lodes pcod", !alsc lo do We.
Loynas; dd Castilla "2 euru", XAN Flison T no- 53 ALMONOU PONTIAC 194,6 MOTOR CGMP.. L
Pigina VEINTISEIS DIAR10 DE LA MARINA.-Viernem, 4 de Agosto de 1950 kq0 CXVM
'A N U N C 1 0 S CLA SI FICA DOS D E U L T I M A 11 0 R A
VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS DR41MO H[POTECA .11 ALQUILERES ALQUILERES
53 AUTOMOBILES Y ACCEK 53 AUTOMOVICES Y A6EES. 54 MAQUINARIAS NEVERAS Y REFRIGERATORS YATES Y EMBARCACION 64 OFERTAS 92 APARTANIENTOS 82 APARTAKEW03
VIENDO MOTO-BICICLETA WHIZZ ER VENDO,,BATO.. nE..",.TO.,,DEL-4u I. N %F-SD0 QUEMADOR RAY. I Y 2, NIJX- VENDO XVVKIGKRADOR DE 1,1110 HIM. a.,A I 1 7 22 VEDADO, ArA FIASCOII 7 COMODOX AFAILTAMAXTOS
N- 35.5 9.1 dill, P, d, 1,11 ... ........ 12 ow. 9.1- -d-, b.Ao an to mrJor d I VedAdo. Zellficlo "Sotra$130.0n. Much., Cella I rv 1. C.16o Y Pa...- an Ao 48 d. 8 plan, ..to $490 .. vimd, Dinero. Cualquler CANTIDAD IAUDLA -t
alt... .1. 7 y 10, Vadad.. "a,- 2 1 R1110. rodrigq-, ",rn$225. V6..., Campanarin 614 Departs. SE VE d Sabra sus mueble. del I.d.l.. ao a' P- a.I..td., gas, 1. call., 5 ?49 451, entr, .- y A 1.1-me. an .1
E-11127-53-1i X 13. -Ij 6 1893-54-19 E-2015-Nn-6 n y ;49.50 Us,. lr-aao, P'.
'KIE reserve, Propo.1ci6n tractiva. k ..t.'
ACHT QUIC Y.Iaol-92.6
LINDO BUICK. DEL 411. SEDAN, 4 PI ER- ENDO FOHD ANO :111. an H.P. PUFR j... M-9170. Y-1745-114-6 .. .... b .... M a -d1l, 10 1- Slott I.forn- C..-I.do N, 58 IMPRENTA VANDO REGALADO RVFRIGARAUOR Mar- P-,vlel. d 3a ple., do, I-n- b 7.DADO. CALLS QUINTA N' 712. 119 9A ALQUILA APARTAMENTO UZ SALA"
6 p a .'I. lora, rnIll., h Vert.. Hav.do Octuba 65, th.j... Papin E-209o-53-fl T.,Ohor. "C1,111," 2 U"- Mrc.,narrI:1,,. -'t" "-"!, d Yar I Country, ot.- I ..-nd.nu to-d-, d- h.olnclem-, -I- y ba.
E-21111-53-fl a 1 1,, r e. W-7771. Urge -n 11 lid.. no Bulmore It' d. 'I. I.- hu. Lalet No 26a vlai.to,
Went righnuse, propin par* ambu b. one I.I. at p.,la-to 0 r-1312-424
-M 'III 101K ( ONVIKTIBLE 1942". VENDO I A 14 HIPOTECA 47. ANUAL a""rorns. .-Igd. 149 I.S JV v en
GANGA 341811.110. AUTOMOVIL CHICO 0. char:.. Informer, Cal"da San Miguel del as WA-112-12
tor -del 50 tro cons an buclan rundiciones ji-eld- P.d,6. 905 'A .1 l.d. Ireh,, ,, Tel46fono B-5774. Dam" dinorn hipowo nuestrn. client- MI-10 CALLE 12 N9 267, ZsQUIHA
art a Codes huran an 10 No 1267 E- -NR-a en tod" cantidades, sabre solares, fabrics- 17, Vddo. IquIl. ounniftco *partd Is gangn 70 9 16n, 90MR3, vestid(j. 'a t- ll
': d ,,Z 2j. MOTORES UH-E-1795-YFG cl6n. *dIflcl y "c"s a cort4 0 to
as pinturV oin. a Van]. an Vista a AVENIDA SEFTIMA 163 ru, com uesto de Main. comedy, hn.
Alegr 2119. lbor.. lars' plaiua. Ra pidez Y r- s. But to Tu 4. b.ho. ,acina Y -rvjd. criadon. 475.1A.
1. larde. E 1030 A6 uba 62. A-2= y r4m. Amp. Almendares. ima-Sad Tell. W-4*111.
DINERO HIPOTECA &a !cIqul F-19P,82-4
ATENCION -1. orn j 0
-- -- -53-6 ALOUILAMOS' AUTOS a I cirrr,*SIC14,*P&riUznlameyntcserevotn LOS, ALQUILO APARTAKENTO 1XDXParticular vencle Dodge Fluid Drla. 1,9,4,8 1 E GULES Sn ciost M int=
P., Is SOUCrrUDES FACILITAMOS DINERO -,a a-.
talks de S500 extras. Radio. Vestidur d1jor noted misma on DOZA Y CIA. Ape Lu .'= iln. 22, 24 frontai. Ot, 925.00, Tots, 5FA. entlit 14. 15.
T.do endparfact's. candicionea. A su major a semanan. DIESEL T GASOLINA 110hre su auto 0 caml6n, do- r ag'
Lt. as on ron 63 Obispo 305. M-6921.
falls, a Was, Ab.d.. W-9438. U. N U E e1n1k
11, p, In. DIUVE BUENAS HI]POTECASI tettratentos mano, reallrAci6n La wton. Referenciaa.
estas horns a a 10 In 2 1! 7-2141,6412-5
giln a 7 -4 P. In F 851-53-6, D-de 8 cents 00 SLP pars team
- I Calzada y 26. W rtnstalscJonoo on quo a cod A QUE NOS RACIONEN TODAS NUEVAS, al minuto. UH-C-2942T
F-2511.
VENDO CHEVROLET WIS. DE LUjO, 4 ME to ueriui producids a un At ALQUILA UK APARTAMENTO, CA.ertas 1949. 4 puertus. Pon- COSTO M1111140 SE CEDEN "BER-TA-DI" He L. 25 y 27 Vdd.:
PU I Ppluemrtoauth(i cilindros, Dodge 1948, UH-C-249-53-41 Agosto LOS SE ALQUILA -I--aNd.9,.4TjbabItt'-.I6.. bclu'ye.do ttinc 948, 4 REPUESTOS Y SERVICIO Refugio 262.
peqlleft, P1 YMOLIth 1949. convertible, Olds- ENTREGA JACKMIATA = y mod rno aparLamento y anus cglieot-. tsa-00- X-205342-3
mobile 1950, model go, Todon I] t FACILIDAIDEIS DZ PAGO ZXCIUFivaM40t* Ind. le mi. imtrLco do
I a., h m.n an in eas do reciente C16n. UH.F-1919." Il L. Hbarui. IS Rafael 2511
as IT
c. Apzam
..ndici.nes y con ext Aap" an
cribi. y cloy snopli- :-tlld.d.n de"t,.r.. ler pina. entre.Gallano y A. .1 ERMINADOS DE FABRICAR
Aalo ene; St rage d 12 q Va- Zrw lado do El Encaunto. case rnod*rns An Priourra 568. 570, eaqUina & A7untaM .m. to, Edif icio CANTERA La adquisici6n es mencilla:
d.d..'Tel lon.771125 C-149-53-5 (GARAJE) quo imscribir eseriturn de I. H IPOgrECAS con entrails A0 talent. AyarduirLii, bdi- -I. I.. do] CoHumboldt No 54, cast *sq. Infaunla. Is v rig id d ire Do"in ot 4 ga Nte= le.: = pitoliz., co. Z- ..d..tar. 'Ieporio r.BUICK. FORD 36, 37 y 38 ALMAGRO MOTOR Usted cobra Los intweses directs' meraci6n. rt&ca6 Se'2gj.R nM "lTtD l .'-de di, do nochel. c= Idericl.l: jardi- Me alouilan don precLocIdTo,. garantia de an 1. son, -art .. co. a950 deudcr,,,,,S1,Prefiere, %Da atil VSJ
OLDSMOBILE . I mente del d Innluebl: = rnlllt:dy horno
Mo ores chicos. Facilidaden de pago acep i M con 1,.I,,o ,
to cat (Nuevo). Radio, euero, botaagua, Quedan menom de Ion que, le, encarga a 111 3 Apilde- Inter" sobr .1 quo IN Of plis -I.-corned. Ues h.blutcirucz, bat.
(,at.,. an c.mb o. C.1,,.d. y A. Vadad.. necesite CongMtenoz. ciiiM. rops de came. &it comic to&- Interc.ldo
a16n de, G ... lirsi. gamas blancas. COMPANY Ulated rado. Has, mantelti, y servilletas. njuar clo. ..mpteu. .1. '. y ..do-. IOLDSMOBILE . 1949 piensa, La pr6xima PLRON YSANCHEZ proplo para matrimonlo de RuTto Indirectas instaladas, batio de criado. Ru7 PASAJEROS, PACKARD 39 Ave. de Menocal 901L ISrindo In-formes complex Carrodares Collegladoe; A-3213. WL 8 vuede ver do 9 a 12 in Y 3 a Ion 43 y 17. uno de esquina V,,Io,. do
MEn perfect- enlado general. F-111clad (Tipo 76) Muy nuevn. Habana. guerra puede sorprenderlo so Ins escrituras de cc == I La"Mio. Dept (Agular T Eas- a a. 2 7, T-2L23412-S
d S. y ... pt. c- an carlbi.. C.r-n FORD . ... . 1948 y. si desca, acompalto a visitor Ins ig
do pAA, Ved.d.. 113.1-6. d. G ... linni 4 puertas, cucio. radio. con el Ruvo Viejo. casas gravadas AFARTAIMICIENTO CONKULADO Ial SALA,
CADILLAC . . M comedor. un cuarta trade, hafto comple0. a ixalc6n calle I-Javes Amman, 1011 altos. Jost.
CAMION PANEL. REPARTO ITIpo 621. Cuero 3, radin. U14-C-1101-54-28 agost LO TOMAMOS EN PARTE zscoja I& h1potoca que mks Is to. -in. gan. ani-an 259.50. IM y S67-10,
International,. mot 0 $690, Boa- 1947 DE PAGO pfrade y pidame sus datot com- Guarda m uebles ,it. W-O=.
candiclo.es me Anica, ,, Inman. Do3- f8c' NASH - FM itoll.
lidades de pago Y cnrro an cnmbin, Ca Cuero y radio. BE AI.QUILA ESPLENDIDO APAXTAza- lit h" SU AUTO ES DINERO 1111ABANA" me to: ..I.. --ad.,. par"y
A1.KACZ0rS ArLkJrLADCX aria, criado
do y A. V.dado. Entaci6o de Gasoline, PLYMOUTH . . 1941 n
Nuevecitc, radio v cuero. Se In facifilamos con rapi. a.-. 6
TRAILER CONVERTIBLE FACIUDADES DE PAGO CASA RIONDA "" d"' "" EL KAYOR T KAS ANTIGUO edificl. D.pl,., Man- y
r M R S $ 1,800 7 % Habana dez, con s6lo traern la IH-ium
Pequefio. a arms an 10 minions y Me ha- I Y ACEPTO CARRO EN CAMBIO Ob 255-82-9
ce la co. 2 it teran y c.lch6n de i,a. loonon Refrigernei6n de pieces. 4,500 61/2% Habana propiedad del auto. Opera. Neptuno 1,01114. U,3922.,
un F. BE ALQUILA APARTMENT. IIALA'Save c-c E-1802,53-4. 7,000 7 % Habana clones ritpidas, plazos c& edor, un cuarto Y serviclos. Indepne r y In., portal, todo Rluminjo. C I.
d y A. Vedado. lEstact6n de Gaso In doonmte. Agua abundance Informari on Mer$550,00. E-1747-33-6. 5.500 9 % Jaintanitas modos. Southern Continent con! r v X-1239-U4
OLDSMOBILE . . 1949 de A ire INFANTA 1059, 7,000 7 76 Alt. del Bosque Corp. of Cuba. Celle 23 nfi. ESTRENE "ARTAMENTO 10 PISO XUi
rl a '71's NASH . . . 1947 8,000 7 % Alt. del Bosque mero 105, entre 0 y P, V& coils, 25 No 112 kftu- dos posesiones; im Jealls del Monte
( M MERCURY . . 1-947 DE TODOS LOS TAMANOS entre Desagiie y Benjumeda 6,750 7 % Alt. de Belin dado. Apto. 205. If.., .. a 2 cuadras de Is Caliusda- Ioclorrn= Zenvador y ague las 24 horas. tambitn 4 N9 377 altoz. L6pm
2,500 8 70 Am. Almendares
GARANTIZADAS 7,700 7 '16 Almendares Tel,6fono U-9744. cas I;% b.adcaL VW:nm y F-191442-9
Todoo 4 Omerta@ Telf. U-3960. a, :T4. h.. deal
Revisados, Garanthados motor chi. =as a contrary aT E A"ULLA UN APARTAMENTO SAPrecios muy reducidos, ser. 1 1,600 8 016 Marianna = 0. 0 B-5977. la-comedur. habitact6n. baho complain
Co. CBMi6n VOiteo FORD I : cocina do gas, closet. Fri-cos N9 775 esvicio Ile reparacitin. Rapi. 5,500 8 7o Marianna, UR-D-1665-64-5 III quina a Clavel, Informes an at mismo
RO(M -ALBERTINI f936. dez, eficiencia. UH-C-129-NR-6 3,000 10 po Marianao UH-iMW-112-8 agosto. '-WM' E-1ra-12-9
HUNMOLDT, do Infanta a P. 15,000 10 7o Mariana PARA LM D FRESCO APARTAMENTO
CECIL J. BUNBURY 57 TILES DE OFICINA 45,000 6 '16 N. del Car-,- SE ESTRENAN En 54 Avenida Y Calle 9, Amplla66 lmerul :s, alquil. mag2,500 8 p/. Buena Vista TO INTERES PARA LAS DAM S n %,Nntci con
Chevrolet BER-TA-DI TROCADERO N' 306. APARTMENTS nifico A Spa
1949 GANGAREGLANOS 4,800 9 o/o Arroyo Apollo Usted Su Chnastills, C.11c 5t.. Nos. 105 y ID1, ntre Ave- modal 0 Y cocinaSEDAN, 4 ptas., flamante. Refugio 262. Telf. A-6573. Library madiano, do 4 antrep.fi..,,c.' Prepara
C ba ma;ua,.abiartn. cast nuevo. C.Mt6 25.o 3,000 8 % jaconuno SeAo- qua a spealallza an Psfiulez pa- nida de Presidentes y FL, frerne Par- MENDOZA Y CIA.
$10.00, Vella, a. F-ci.l. 81000 8 7/. Cant. S. Miguel so babi. TMjIda. fin.. -n.i.1,1 1 11 q",,I,Inlll lose Marti, Hermosisi
adillac 1947 ina a Calixto G.rcim, Begin 17.7 Obispo 305. M-6921.
UH-E-1923-53-6 UH-E-2045-54-4 E-1942-57-O' W X in a agua abundance. proxinal.
'It"' a q' 8,000 7 no Ca1z. B. Aires -4062. d dn I nuirier.n.. colegios. apart.
!edin. (Modelo 62). games in
nuevas, radio. 2,800 9 7o Cojimar 'je I y 2 culartass. zala-c.m- UH-C-37-92-4.
56 MUEBLES Y PRENDAS dDr, VOcina y calentsdor de gas,
59 RADIOS Y APARATOS 8,000 8 n1o Playat Marianao ENSENANZAS ba8o colors. Prociag: $42.50 hasta
PlyffWuth 1947 AUTOS DE E--- A, D05TINGO Lt. ELECTRICOS 1.800 8 % Lawton W. Informant an Is misma. ESTRENELOS
q do Indin., ints inijebl- Sala, comedor 75 PROFESORAS PROFESORES
;g 3,600 8 % Lawton Apartamentom modernoo.
_SEDAN,, vestidura cuero, radlo y I, -d., th ... 1 Vast. I-!. En16, e," 12, E-I 92-5ii-S, $4.00 MENSUAL, R A D 10 S 1,500 10 76 Cerro CE MAESTRO NORMALISTA Y UH-E- 2DWO-B2-ld
D Idsmobile 1947 U SO E417[iNCIA E, I ofe.soa una y doti habi;GANGA Oll DESHACER R Philips, ihtirnos roodelos. Ra- I de Inlik.n par. dar claes an a.- Sala-comedor con
Sedin, 4 ptas., coma nueva. %rndo itkpgn gran ]Anmara Ver.salles crls- d.inicilm. lof msIA to tones. bafto y cocina de Aus Ro
OQUENDO 61. on 'in., aphlp ,, b-co, .,A,- dios oportunidad Philips, $35.00. ROBERIO A. VIEITES 'I 6f no FI-03 1. E 195.1-7.i"g $48,1 9.10 Y $55 reloj Muy frescos. Fcon6micos ull a.b. -o- ir..da Ctro, $15.00, Grunow, gabinete. 1. 30 par is puerus. E "quirui, a
,Ford 1947 _1 I I, ,,n, pIr, .,,Z.oja -q Len I P Bones Hipetecals. iSTLDIE- COMERCIO, ARITMETICA. RE OQk 7 ENDO- 1066, ENTRE Fuen as. Almandares. I
-;7d:- -.: Cambiamos radios, Calzada Je- d.,ch.d taci.ig-fi.. ft-0. a.
curE, convertible, radio. CHRYSLER 1949 U, in E 97 36' -d'. Rai.. 152 E.p.lt.rneri- UN-b-5158-92-5
Windsor. VENDO lUFG0 LIVINGROOM. BLAN: s6s del Monte 29, Esquina Te- Tell. M-7620 In 26. -181111-75-6 LLINAS Y SANTA MARTA
$1111.0fl. Turnhien ... a- jas, "Casa Ptirez".
ine- de .,nh,. Wall.. an JOVEN MAESTRO, CLARKS ENAERANZ
M ercury 1946 2 BUICK ....... 1948 primaria. muktodog ped.g6jirro. rapid 21 v S
$0.00. Tri-1. No asii, p. t-.tn 3-B. C-138-59-2 Sep. At 1. t- P.rtamenins moderSOLICITO $40,000 on -ig..tuira., periano. 'n .ith- no'. In puesins aial:-mador, una
Sedin. Super. aqoi.. S.1"d. --- d,.I..t AMUE9LADOS
F 1919-56-8 on. Iz en" 'j'- h.bit-on, c.en 9 v Murtha agua
60 iNSTRUMENTOS MUSICA AL 1, b,, It an I-idencla Pn at Ve- 8r1a ai pnlr=. F-9941. 2038- Se alquilan apartments de uns
Packard 1946 BUICK ........ 1947 SE VENUE ItEGO DE LIVING, TAPIZA- I do. I. e:"-. I t-d. an $100.00 A-4479 y ventil.rhh. He" lot nccas y c.n don h.lntmon.s. elevation taleon..
Sedane4te, 2 Litas, 6 cil. Super. do, c.n .n .fa, 2 NO-M., y orirren. VFNDO I'N PIA 0,,CHARRAIGNE FRE- 25-2i)69-93-15 balc,6n A 1. calle. Frigidaire, ar-je, alre acondiciona0 "esc. p Is te ."An. todo c- "vo. ran fir grande nc, v an excelente TORIO.ni Don IPOTRCA (SIN IN' d a = 1!j arin cundra del H.BUICK ........ 1946 T Hoo.: B-17'616'. E-IRSI-56-6 Ind.. San I-A.- 1063, 01- D, rERME A L Q U I L E R E S tel Vea &I ericargado an
di.ri : C. In-litie.. is h.bit.ci.Super. $100. JUEGO CUARTO 2 ora Independlentes an a] s6umo. Voy a re- UH-F-21WU.5 at dificio.
Amplias Facilidades NI.d.-, 2 c-p-, oil. $80. Col. I- DNCOS; VTND0 DISCOS MODERNOS. A !dlfic.r IA Buansvlt. Pogo $10.00 1.- 79 HOTELES J D-4733-92-8
NASH ......... 1948 c--ta -ts,- S.ntn,: L-din, b- Is, ,,,n, al. tUg,,. D-A.: A-6558, d,
b. .1 currp..1,,ecoqortA modernist., "oll lar s. library. I a 12
0 S b 60 h danzones, sr.tc.,
c.;ladnr fint, ,n n$1.1 S.I. C. elanconin 66, .qu,na a E-2099-63-5 Hotel Regente, Belasconin 158 APARTAMENTO DE LUJO
de Pag NASH ......... 1947 to, "La Blg j, nt:c 5-13 baho, bal- APARTAMENTO
0 nu ved Ca art del Mont, 29 Compro disco, buen ad So alquilan habitaciones con
an 54-6cent Se' SOLICITO $10,000 can, mueble., limpieza. a matrimonlo olo, MIRAMAR
- NASH ......... 1946 altos. E,qitnoi Tal- C-144-56-2 Ipt. E-21 p nave. an 1.3M V.- d, comida a, si, referenclas. Precia 430. S35 y edificto VIA BL-kNCA, 3 habits.
VIN11 IIIIIA SINGER OVILL tarrann. A-4479. E-2067 63-, $40. I.f.r.es c-pats. E-1926-79-7
C-155-53-4 0 UEN- CONTRABAJO Sala, saleta, hall, comedor, rianeit, Sala comedor. baho y bRAo.
pai -t.d. $85.00 de con- S, vend, Per embRrcar. construction I- seirvicto, concina gas. 4 closets. be!aflll do. portables, cuatro cuartog, c6n Via Bliancii y M.Ion
PLYMOUTH ... 1948 --66.. 1 nfi nd-ro, oroplatarnarte -a- rope, Inf rman: San Rare 1 554, cast ato. !9OLICIT0 $25,00
$13500 No 114 lota_ E-b- ;nnP.E- 1 1136-613-5, S.ble 17 pr.plad:de,, HOTEL"LOS ANGELES' cuadra arttes de Reg.r al"P=
I, o v oto ca.. dos bafios interealadins, colDODGE ....... 1948 r 11., 3 Nils No i"I o'ed ....... .. cl. ad., c Habana, val.r.. superior. $70.00. M-6693. rG-2NL
Jorrin M otors F-20119-56-6 d- $100.000. Tic.p. 5 Aguila 459. entre San Jos* y San Ra- cina, cuarto y bafio crindog,
Baby. C ICflotL4 11111110.1 .-EL E1OR, lig 61 DE ANIMALES ) ofi Tip. rtak, fuel. Taldf.n. M-6705. N.e,.. d-6... h.1- Bdate Cub. 182 A-230' bitaciones con baho privado, agua calien- garage. Pisos de terrazzo, clo- UH-F-1.113-82-5
MERCURY .... 1946 "'o I N 'co de 'piu hop,.. .o.. an .10-51 j .,, IM,.d.r al. Y I,- .
Grariga. -1.1 E- -kl-. le,:,todas hoi C.o,_he
So A G g, p,,,, I S- IMloa- ACEPTO ORDENV8 DE INCI RAI 1, ...... d-d. don -o act@ rin todas hallitaciones,
"I'. o. oc ""A. so. eo I-d c ..... 1.0- p., ---s na.a.. C.nod. d, -Ioi.d.
..... .... oI- OFERTAS I unit -1"J. E ocupando todo on piso. Mn- Agartamento amuchlado
I, ... -., l, a ... d "' 'n"". 64 ---- 1". .11 so -11154-79-11. to is alto, fresco y c6ntrico del
AGENTES an LA HABANA CHEVROLET.. 1948 0-7 Tell. 1 11.-101 cho fresco. Calle 20 N" 59, Vedadmo 19 r0mero 801. esquinat 2.
3, i ...... ap-laudel Sedanetri. .4 E I-DE JI EGO It I I ARI'll NINA.
-c np-lv, 'oe I,, -,-- enlre .58 y 7a. Miramar. I droo N9 2. tar,. ..I.. co1', piv Lil liollp-, t, g- 4 VENDO I N CACHURRITO HOS go CASA DE HUESPEDES medor. a. .111aicine., bull. de
STUDEBAKER. 1948 lounoll- ol,h -11 lo.- 1, bl.l. Avenida 11 D I INS E IRK% 00 lujo. cuarto y servicto criados. closets. garjtje. agua fria y client
o: EN HIPOTECA toda 1, ran. V&al. cusiquier a a
Champion, cuft Convertible. qu& G -0c, 2(1:1 -1 on A I u,. da Aho,-d.. 11-4111 5 h,
C h r y sle r CASA DE FAMILIA U11-D-5345-82-6 ra. T lefono M-RS75. B-8205.
FORD ......... 1940 'it. VEN EW REI N 4 -i7ARA I -Ap..%RED KITOS PEKINVIIEN Damom diners sabre casus en I.&
Ganga. v "I igl..l di-'o- "' $35,00, ad. ,-. de ,0 djag, pal-e-1 joit-1- Win., de Fa- Habana y sug Repartos III razona- distinguida, se of-e una habila- ESTR EN E
Ts, ,b,6o ol-11- p- lo, ]ad,. del -f no.-, Parr- I po, t.d.,. P" '779-si ifi.5' h1c tipo de interim banearia. Tam- ,are nut
hlr;jM,!3oi0 Ce-, H.b.n.. E- 'go ci6n grande propia
.1 $12,00 la nio o varinn de fam is: otra' p ara Apartamentos Ile lujo en
Motocicletta HARLEY DAVID I.11 lonc- d' eg lidin parit fabricar. Muchon Shan persons Main. magrilfwa comida, CAMPANARIO 215,
S4 16 N- 9SP, Indian h.r.n. asigan le- Calzada v 16. Pent-House, ne aiquila. a do% cua" 7, 1. para la devoluel6nacon derecho a f7inr ri-. Ca 1..da 255, altos, entre La mejor sltuaci6n 3, orientaci6n, dran de Galiano, de sale, earned r.
P ly m o u th SON 1950, v6lvulag a la ca- "too Al-rd.- SE VENDEN BURROS pagon partial Tr to clar OPE. J 1, Vad.d., on balls vista hacia Is entrada de) terrazas, closely. bar bafi an coloIS beza. Motocicleta HARLEY on. ,.ad,. 'I' I'. T'op Ml'. es' 0
RACION RAPID So vista an Rin
DAVIDSON 1947, v6lvulas a de roadi.no, t.r-fi. y t.ohro her- linendar-t. Elevator, lobby res. cencina, cuarto y nervirlo de
do estols caffbe tenernos *cor- St VFNDFN CORTISAS DE SALA, EN bras, amarstradn.s. ceripins 3, forno agradecida sends personalme.te. UH-E-16511-80-e amueb &do Puer extericir princi- criatins. Otro apartment de dos
la cabeza. er-h. color naloral. -on 9 olg,ol- pal con cerradura el&ctrica pars habitaciones.
para tiabojo o para In qu, ins de It.
tats existenclas, pero do no 0 en h,.en -t.d.. 11 ;".9.nO T-b- we. Informed Mannin Abill Olive- APARTAMENTOS Abrir de cada apartment In ertoner lo quo Ud. nocealte, FACILIDADES DE PAGO Y nri,ra, par. roario, an -I, rotor I- a. San Miguel cl I- B.A- P,.v Banco flipotecarto 92 'onourfleadnres. Apartamentn.9 cle 3 InformeR, eneargado.
n 9 R I. ALQUILA UN APA-RTAMENTO KL 1 ojo. garaje.
.%Pdn. In 4 rolgante- $15.1)(1. Infor- de, M.t.riy- habAaciones y 2 bflon closets amN 2.97 an at edLfi I.. UH-E-13,10-82-4
untes do 15 dias do au Orden CARRO EN CAMBIO. 11. .5 17, N-oll M EN DOZA prime, pi.- do 1. Call. A-6-it. NN cmina dec
d" C al fip.. Alro",."ca-, a ur.. ,,.d,a I, PALACTO ALDAMA Pnq.JrA 19 d: M.you.ru..P. ,,..dr. d Is
so lo entregamon, DANDO 1. T,.pI.i-. -2 43-M-5 trin rome'
Plaza, de in Fraternidad. Her -,Hd., b.h. I arcal.do icn p.- Edificio "BERTA"
LE LAS MAS ABIPLIAS FA- SE VENUE COMEDOR. ORCURO. PARA nt in: Perv D-622-82-21 ag.sto
In .
CIIJDADES DE PAGO Y A n;ado all personas, ron d- ...1lia-, 62 OBJETOS VARIOS Tel#fono A-2010. r.,Ia.,.rvulumbr. iI, coct's de as, d-cle. 17 y 14, ATDADOI
o neuv bu9en esetado. en $190.00. Informant. Amixtad .510 entre Rains y Monte. ', or n A. t-A NP 722 ntr. 19 de M.ACEPTANDO CON EL ME- an 18 'No 5A qutr. 17, NJ,1nr del B A V, A y Aranguren. E-2076-92-8 Apartamento exclusivamen.
Campo, Almendares A ii- esind r. de 'a NDEN CUATRO CORTINAS ORIEN- IMIODERNO E CALLE NI III
)OR PRECIO SU CARRO DE F ernandez E-2144-6-B p title de do. y madi. mer., de 9-h. on"C"'d CALLE 0 Y 27 te para matrimonio.
nr Ir niatron de site; par. variu, Call, nIr. y 2a' V d' Iqlu, ParU50. Tellers, Miramar Aora 's men'. do 2 cuartoz, Ilving-roam, closet, $60.
OQUENDO 6 1. 8.00 MENSUALES, JUEGO ,ncu'- -7 AL 4% b.fto cocina, xervicio criad. Y I;- I.E, ii-ay. T111,11on B 415. E-17413!624 VEDADO (Nueva fabricaci6n).
- 1 cuarto, 3 cuerpos, MOU-1-S, form M-3566. -7,n64-82-6
E-21,30-53-4 CAPAS DE AGUA, ULTIMO REMANEN- Doy en 24 horns, dinjuegos cornedor, various estilos: le de g-rra, In liquido a primer ofer APARTAMENTO IMODERNO M N a3M. Apnrtamentos moderns
ADEM AS: .00 L,,,,, EM6- N- 112, Vib.- E-1793-62-16 en hipoteem, al 4% annal. Kiv.d.,. P2 -dr. UH-E-1922-82-6
MAQUINARIAS sala, finisimos, acabados $3 her',.,, 11 1,(. Me- abundance. sala-lc., 'c. Ile lujo.
PANU 54 SE NENDE DE NEVERA 3 x 6 Portela. O'Reilly, 251, 111 .. v ...... y -1-1.d.. de I...
sensual; 2 sillones portal, ca- iee Ile calba. re -bieu, for,. claFelF, S.WDO. Infornorn ancargado. MIRAMAR
SE VIENDEN EN Sl.tftll DOS LINOTtros. te. 'o 1'. -io Infcon-, parliament 308. M-1072. 1 Gran ve tfbulo de entrada, porter Con agua abundance sa Jqullan dos
Chevrolet 1950 ids a en In oo I t, d- mas, pieza! sueltas, colchones A -:;I.. noche. 2 clavadores,
d- Lli-d-c, dia Y g2raje bonitos aparoune.t.s. u.. baj. y
52o M,t ........ -11 UH-E-2070-64-6 MODERNON. CON SA- pcirm.l, pos.s dt, ter-7.o. bahos an
Agu-la N' I florseda, $3.00 mensuales. Carn- AcARTAmENros otro, &Ito. calle 34, entre 54 y 74
17,76 14-6 biarnos inuebles, Calzada Jesu's PROYECTOR CINE KODNi 1--mad.r. 2 h.biL.ci.ne,. b6" c.loren. entrad. indepandiente ser, Aves Compuesto de sala. comadar.
IMPRESORF sonoro SR. COMERCIANTE plain. .1-o y 1-.dar., ago. vidumbre, muy frescos.'con Vista a 'habitaciones can sus closets.
d.,,t,.C Rridrigue, b dos ba6as y cuarto criado, cocina
1.1 1 l 1) 0 TA 1, 1, E It 16 milimetros, con '2 No 28 -,,.jjVe,,a.1 anc.rgado an a, gars- tres
Oldsmobile 1949 1 oil" del Monte 29, Esquiria Tejas s, pantalla portatil gran- INDUSTRIAL am I F0 reposteria Garaje. Inform"; t.16dier, do I -Qg, 11 a Art,. P, P't* bocina d il-d#foj -1480 de 2 a 4 p. in.
radio. "Casa P6rez". C-146-56-2 s DE TODA LA'ISLA to Tel ido A10235dali.b..' ". N- iz .
in d. '. Cie, 611lirno model, nuevecito. s, su nag-1. an arb.pal. can TJ.dill. I CI Hu- 'le oric._ too. B-5775.
dill ciorn. -oln."I'le A, TO I .1T.....IARIO JI EGO ('03IF- C do u. ,,,,,g,d, apar- 1.11-I-E-320-82-30 g.M.
rR 2r,2. 1, 1Is.)",a4'-V8" do, R-actoriento to- -1-, lo-, .46 $800.00. Regalo en $500.00 ii-or confided efectivo ouede ..... . to UH-F-796-92-6
--- - ___---______________ %q-I I
- I I .

I .
I
I ,
1.
. /
.

ASO CXVIL DIARIO DE LA MAJ IMA.-Viernes, 4, de A osto de 1956 Pi&a . I'll _. .. 9
. i I
. .
.
I
A N U IN C I 0 z S C L A S-111 T I C. A D 0 S D E, H 0 R A
I .
_ t .__ _
___
- I I
______ I
AL I QUILER.ES ALQUILERES 'i I ALQUI I L ER ES .. AL QU11E R ES ALQUILERES SE SOLICIUN SE SOLICITAN SE OFRECEN
82 'APA* __ 84 HASITACIONES t 95 -NAVES LOCALES, \ sT- .'-, HABANA, 1118 MAJUANAG REPARTOS 104 COCINERAS COCINEROS 54 AGENTS VENDEDORES 119 CRIADAS CRIAD"
ArARTAIM .. AIBU Y REXIDENCIA ItAULIC Sm 199 11, .PRINIKE AR ALQUILA SALA (31RANDN' PARA a?( TSNIENTR NET $if ENTUR AGVACA- ALQVILQ CAAilTA, 4113.00, CAL'I.9 N, NOL11CITAOR ESPANOLA, XXPXRTA Co- BE SOLICITAN VENDEDOREA PARA RA- At OURECT MUCNACRO VXL CAIW%
fresco. time sale, or, terrain, plao enter Marina y Hoe flat 3 'cumultra. A..d m ,q re : ciner., japostera. *50,10). Reformation eta- dim. 11-parks dr-A. -ti-1- p ... para ljmplar U utrare trobetilm da ease,
TENMj4:AMUZ= O' Ip Iss. Mandque torn, alila, ,equine to y Comp-tel. Ila ..Pit.. Yf,..- .1. 16 Y C.mml.d., Almonds I Portal,
cuorto, cri.do, ropai,,viJilla, frIgIdalre, to- parquo! Macto. Alinillis bob 2611 .111110bla- Logumut. .'j'.43-5 Cats altos. Inlurlua;l 8.111 do 2 O' ,., I.., 2 hAbit.0onts, baho y cochis. Be- r1as y durusir dentro, Train' .. Jesus Mo. ,I h.c., 11, 4,011. -W-6-1 Ald-t., Ft f- rf- 1 1-. AS-am, 2-13".11",
lifolut. silevdor. ,d Mitt 1-Dules, Marta", do, raps limPla, balc6li Call., linen bxAa I X-1945-87-9 J.':;,to : HO-1052. 107. .Jtm,-.eq.I.. He- .a. 1A..,.q.t IU4. .fl-. d. 8 Izt' 197' 114 8 CRIADO rgrAIWOL COMCAAC. TrgW9
. Line. .equill. st H. Vedado, ereargad-- $7.50 itemanoles, 2.;370-84.5: NEGQCIO E-2131-VO-6 X,2117 104-5 relerenrAs Y muY PfActICA; ATIA10210114 Jssm'
r E-2127-92-9 MATRIMON10 BXNPKTAMLX Al A Tenn. I-I grand., primer plot. Wkiii_ 14 11.11'ANAO, ALQVILQ A y 0. 111F.I.W'N. III,. 116LICITA UNA V VISA, RLANCA, Qut HAI(Aii ,,A -v% , T I.1 1-10. E-1725
- ) c4n il ..
am ALQUILAN;AIPARTAKKNTOS SIN Net- habitacl6n amutblods. Con I mil )I.. ifinero porn ampliar a entrar all ...I. ..SE ALIQUILA I '.., It pf nt. c9mcdor, vu- rjUe %Cps blen au oblizaci6n y tenga re- tr&b d
quite neloclo licito yeerlo. Gow, r 0 .1 ,:)& on -,- --a;- COP3UI1 lf frtuenlt.rsr Avenida Slompye .sun. Sop axiom reforenclao. La. Al.. T.It. N $80 -I".. :;r salm' ,'.s; ., " 'g'I',,'.-. ,; I'SrAR01. MEDIANA ROAD XX VOLAPUZ
strallar. 3: I do Marianna Sunni 12. Apto,.S, Slevadoe. Tel4f, AN 35M U-5722 UNA CASA. E vu fto Y lela, gortic. A U- 4 fittri.l... P.,..:3 por-n.. y ... Imi, 'it" .b.)
Column y ... 10 ,v X-Iiffl-fla.d or Q" wlgr.1- Ck,,Z .,., ... .... 4, f.-III., = 1;,
"a r I cuarlos y befto, felt in" 8.3707. I.,; 'e,.te. Stiod 830.00, Call. 12 NY 4, 0- Pa,. -W-1-111. I Z WE
X-1750-114-41. t 'M do fa l 1--J. a..-,,,,.. d, 4' V, ,icI ,,_, ,'.a. as
is 'title cited,.., del Colegio BehIn, Con gas I Ell Marquis GonzAlez. N 711, cast I Z-1771-VO-9. ., y 23, V.dbd., pl.e,2pl... ,].,.. Y'.4. rU 5
do tanqu, y pggndsnuis aguit. Proclis $45.00 If- 152-104-3 Clark- J.A,.p-.bI, -1--l.,
A :*a naed.'r,8I'.. to ex. FFIOXA YrAMOLA DEBRA T)94jWFA;AA
Jos chicint, $5 a XNCABA.PAKTICULAIL RE we 'a" Co. U,,st. do I.N. VN LO MIJOR DX ALMXNDAKVR. AL- T*Jtf,,- W-422,11. A ...... I 2fA H,,r.- _mbr rh "a -I., %4.'b',.Ad6'n LOCAL EN GALIANO 6 A US quit. Una calm, primer plea, acabada do KOLICITO SENORA M.XDJANA "AD; V 21161 114-1 -2M,
COITIOUCAtit do Jardin, Parts' !C= O Ill, 7 0 4 PC men& ajocias ho. I Segundo ,)ISO. Is bricart axis, comador. doe citartos, coci- cocinar y ayu4mr atencl6n in6m. DormIr
Ina as 945, tram CUSJ Jla."m 1: SMPI fro.c.7clar. c'on 'Ila y callente. See. do A 5 tab. d. lad.
OC tox. informant an at 19 do 2 a 6 P. a intro a no cal"acitip. 81 no quiere trabojar n Y_20110-jig-4
cuartli criadn. Garage $110.00. Leaves in Is rise. Salull 221, pr 4 Inter Pisa *xquina.m Leal. (Coal osquIria i Neptilno), Madrun.' I _^ no tie gas, closets, Invailtra, lisp In 115 OFICINW AS
misma.' Informex San RiifaO R14 entrit Be- lad* 1 E-1116-84.5, co "16n, acjarn pares Contrato v n: I "'I'd., abUnditnte Bonn, 11A y -11-1 verge. Sueldn,430. Arambum 63. Dplo. 12. MUCHACNA Dr, Co"A DEBRA "ANA, I
. it UH-E-19-97-4 ralle 7. ,.a$ olnukrut 14, ji- c,,.d,. d:i L-1751404-5j M.Arn., time referen.
loscomin y Gervaslo. Muebl.rhl CAMPANARIO SOL FFIQUINA NKP. -j.-. sentik sale gratis.,Se Iran )a I )or h-. 6, 1.
' tuno. Aliful In I habitaclin Can a sin mite- A Cru- do la Play#. Iwarman an Ia rate- "OLICITO C00149RA IANIIPIA AF TARIA F. ,rarjeluso inmediato mardlante ra- -_ ,PA CO- SECRE
.. T-201442-8 ZN go a. n ormes previst Identifies. ni.. Tells, A-3001, U-3Q82. I 4a. E-1144-1144,
A P A R 11' A M Z .N T 0 CO PLZTA- bles, anesinebaho, alemprel *;uq. Oleo citin. W-9201 a Convulado 412, Was, SE ALQUILA cinar dormir rolocael6n. III nn refine ran FIV r)Vs.A COLOCAR rNA WUCWAGW4
in a C 1 #30 a con I __ r..21411-10-1
to amueblado, an 16 trica del rally amPl flene department arte djejon- que w, Bar present.. Call. 14 N9 213 Tafluigrafa Inglis v Pa- )-rn, esdaAols. traba)&407& Para eUW. M
en 2 -comedor. te I I 3 abitaclo- cocina do gas y fronad.ros. $40, Son I 'NCIA helm. Varied.. D,.pui. 9 a. in. in : reWenclas. "70-.
adado: ala, I Una CA%& en Zanja NY 572, printer LUJOSA BESIDE pafiol con experience. biri- 'm a c' e "' Ven,
.A in
nes undo bafta. Covina, Jet crindot. Pandientes. Telififono 1.4959. E-IR35-84-B. UH.13-ZT1550-85 4 gIso, AJ:nlre Otedo y Marquis V-18RIB-104-6 7,1753w,11"
rro A h
, C. is Plants haja :.
t:l 'fono, refrigerader, raill etc. bundan INABITACION, RZINA IN, ALTOS. CABI nz X. n medor, dos jaoe a San Ignacio 162. Ho. At OFIECE UN JOVZN DZ 27 AMOS.
so" 0
I sgum. IntminecTelf. T 41. AV &OLICITA C ZRA ,CXIADA ?AAquino Mantrique, grandest. firemen con to- cuartos, bafto Intercalado, cocinj y compuesta do veatibulo, living-room, in matrimanlia qua sepa eminar y Jim- blimc.. Pa,. pinch. do .mllria. crt"a'dis
'
2011-82-4 do*b mus serviclits, eats Mucha orden ; *trm Iclo do crindo. Para Injormes: comedor, dos terrazas, cuntro her- plar him; sueldn 30 pmos: 21 NY I 110 an- ras laborables. im cutlquier otra trabkjo. M
-36 Carromarlot AN mbi6n an Sala NY W. de 3 a a. In, Mason habitaciones con closets, dos t,, 14 y 14. Apia. 14, Ved.do
SeAlquila, 12 y 50, Alinendares 5, balm, Brands; to 2 g fficoslocales Y deZ I j-1762-104-6. s2.= ci-,pT*.I11,.a M-1511. Angell. ',
, A
personas romyores, eneargado.' Ma n 2 a 5 V. m. billion color, pant7-cming, quarto ,
I E-1187-11".
men as an altos. tie I cuartal. E-1735,94-6, I criadDs y n n: mcar. UH-F,181 1-1 1.5-6
= .-dto,' balc6n .5 sfara .. forma --- 5 bi--. Co. r.f.renctsit do Otis
a Ile calls, E 164. ALTOS, go adquilan juntoo o:sepmrsdog a una UR-E-1505-87 Ve0od an in Ave. Ramon Z OPIZCZ CRIADA' DI CtT
md 11. !!
,._ .
...Ula... _._ I
b. culArm do las Jutgadom, proplas para n = I
satin; mcmdor, Cochin de on. ntre Trocadero y C616n. habitmel6n into- Oficirims. Cenim NQ 37,'asqu o",,Y 17. Alturas tie Miramar. SE SOLJCITA -se. 1-2471 Z-1.77SAM4.
Ris niffacla,.ruts 79 per *I tr mett l1e.n
lal_82.13 rior con a.sin mumbles, cam finattle. "tric- eta. Infohnon an lot mism file Mo. I VIDADO ', UR-E-1517-90-7 BE OPRECE UN JoVXX C-4"0 Pifi
V* an .1 bar. to mormlidad. E-172744-W. r 1. go. gal una cocinera con experien- 13tL
Z lt
. I I - __ .. ra crutdo, sin pretanslawat. Talild. JI&ISTI
SM ALqUILA MAIRITACION CON BAL- ALqUMO.VZDADO, Sm. PLANT, r1ma. E-1761-11".
UNA CUADRA DEL HO- c6n is Call* an can piurtle Jar. Hoy I I UH-C-141,88.6 QUISIma,"Mucha scum; 19 y B NY 251, Sa. 01- J. DEL MO W*M TVIBORA eta y buenas referencing. In. PLAZA .
- n mp 4 I .1 N, coMedor, 314. ,Cocina Sm. bano Juloso OFIR
as st die y noche Ca artarlis 97, ler Plato I I ZCZBE JOVEN. CAMPO, PARA CINA,
TEL NACIONAL enutre, San LAzard y Lagunjul. Tm ,I j! 0 I cuart y urvic a risdos: Gangs W. Infor- CMDO MIDIANTS, $60.06 RROALM, CA- forest Telf. M 352. a pinch. "be Jardin. *tr*$* trate.. %0 ae- in C of independent, Sala, 2 habitaclones. C- Co. T, I. M-5426.
I I
. 4!, 0 IS.,. Part.,.. E-1832-98-6. I I I do I
Apartamento ha Ia brisa. Sala. co- -D O S LO I A LIES Ina tie Stu, bafto comPleto, Patlo y love- X-1184-1114
medor, tres .1litaclones con clo- BE ALQUILA UNA MANITAGION AMPLIA B&Jos'i *it I IfIcli I., acabodo construli. VEDADO dera. Muy frees. Vibora. AIq. 333 00. I.- I D IS POR IBLE -_
v1plo de criallm. go- con terraza y un spartal UH-E-1660-104-5
set. terraza. ser no to. Informant for ... c. 1-3033. E-2110-91-6 St DZXEA
C Z" Alquilo juntos o amparjedom. Tres fa. Se' I all I.% alto. del modern edificio 'COLOCAR'lSPASOLA,,Vg ,
raje optional. N NY 1103, entre 19 Lule'latilvez. y Juan Drun , C "ITIXI 1,109, entra 3 y Ia: Terrazas of ALQUILAN TODD KIL rRfNT I cuill-t- amedor a ano, smitlende do
AY&L KIDSCO; mile I. en emprem Importante, Para how. eirve a in runs. Butwin rohreen.
- I ick I
21. Santos SuArez. X-11147444. Citation. $00 Mts.:1 Capacidad C/U, i costura.
= -comerelos importadores, In- frinte y tondo, Sala, 5 holutaclonex Cap- case 10 do Octubre NY 7 9 y do. habi- 105 KMEJADORAS bit do 22 a Z5 stAm. bum mecan6- else: U-3051. F-l"11-1194
. I I VH-Z-155442-5 SL ALQUILA UNA CUASURA GALLANO. autom6VIlex, exhiblei6n, etc. casms .1 binhim its lujo Intercalation y otro tavlones, tudal Ina gusiguas par In ptierta: grato y con experience general its Concordia 151. 39 esq. a a. Xlealim. Sale- Via Blanes, Luco, Collette. Ti)for- Intho pequefia, -comedor. vocina y Plintn': 1-7120. E-2166-91-5 ,Items, Indispensable bu ... presm- iSPAROL, CIIN I1UZWAS-1Z FERX
1, I I pirailificina y hatiltisoldn hombre Sala, Con I man; A-7151. I cuarto y strulclis do crhsdos, Indeptnoten- -_ -_ % eta y referencuts, agilidad y des- y prictic. -an el --let., donee calmoresim
. X- 4 -------- -_ 11 ,Oe a.. 314, bano Interested.. I n I g,.,.. MANFJADORA envultura. Sueldo segun aptitudes. can partlculq a camervial: S-Mil.
k SE ALIQUILA toldfano Y tlevall.r. Do it a 2 p. I I r I its. Y Kerala. Belime &I exterior, Verla it I VIRORA, ALQUILO CASA T NAVE, DE
General Aguirre y Mas6, dos cum- Mono A-601. a 3 P. in. Informed: Manzans it* G& I me to. all r-last-litA
-dras Calzada. de Ayestarin, aparta- I Ulf-C-106-85.6 350. Tel6fono. A-8346. I -,a,,-"-, entrada lateral a a nave cublitr C I 4,
'mentille. baJo. compuesto tie portal, ALQUILO MARITACION' A I PERSONA 11 ......, .It 0135.00. 'Paquette Intallficachin: on experience de bebitos y CRIADO FIND. AIRVE A LA AUSA, Sid
a Ist-cornecior, dos habitacionem, eta- ..Ia. belflo anexa, NO C eta. Ill, :. I I I SKIS N9 Ned, ALTOS, ENTER 'it Y,27, VE- X-472.71 I I 4-91-6 ofrect. ve de color, Time buenaz roffftn
.:is. COCIna y bafto. hay Bernie. 912. Apartament. 5, = P. 'S:n Fran. P dado. Terrae., ..Ia, 3 hatilluselop.qa, Will, que salga al campo, buen suel- Bus-6 tic Emplects Cie.. liable Cl last,'.: R-7103.
S61h a personal; de astricta morali- .[a... 1. E-1959-44-6. 1 hall..Comtd6r. cuorto criatio- Y:'Oervfclo.
deq! 2 1 I .1 2. 92 SANTOS 9UAREZ MENDOZA do, si no tiene references de ca .
Infarmes: Rouco, A-1192. Ho- -agnificas naves Tien claterna, #95, Informes MISS Y-19so-11"
tie off6ins. Lax Ilavem en Gene- altos, $2ZOO. 'Untro Camintim SK ALQUILAN LOX ALTOS DR PAZ 6 '01locidas no se presented. X%1,11ACMA I.V.N. .. RUNNA rXPF
BE ALQUILA UNA HADITACION, I E-1838-18-8,
1,I Agtlfirr. NY 56. Sr...Novoa.. QUINTA AVENIDA 'ha, wn- t-bitJor en mart. pan&
. i E-1894-94-8 y el Merchdd n1co. SAMA Marts, CALLE ONCE N9 153 eAquirat a Enamoradox. Terram, sale, er: Calle J N9 451 esquina 21, Ve- s fima y meer Ago alrededm a worMar
I an Ia mistrue 1. rNark Call sequin. a L. V.did.. -.Mo. 2 tred-, 314, Win Intercalsido, cocino, violet, ,dado. -105-5 Y, my, do, -a I-eina-, habit al Inglis y
-_ .- a L : cam, esquina a Lindern, Infor .
-IM-93 GANGA: NABITACIONES GRANDER. Mail E-2000 5' Ave. y 86, Miramar.
UH-E .9 en .2 en- Genlos nfirntro -92 pistol muy blen. Llawar: B-2M.. -.
]a ejor de Santos Suirez, Una con 117", esquina -a., orro.,, L portal, sale yjoamedo cu'rtm, do. be. veria tie 2 a a. E-1191 -13.
__ d L I criallm, sqrvicin, rieNite4 I
' terraza, Una cumdra call@ Serrano, In- hoe, coins, pantry, 2/ri a r -
OL ALKAZAR ., I LL 11 BE ALQUILAN. ACARADOS lam RECKONS. Telifono B-2900.
EDFICI foramen W-0059. . _. laVaderil y Retails, Informes F-6674, 'Puede truir, Ina altos de San Indalecia N 724, SE SOLICITA BE OFRZCE JOVEN BLANCO PARA SIR- I
mm 1
- I 1,1977-84.6 I C-10 8111 6 varse,,A todan horns, E-1972-88.6 Viure Cocoa y Encarmsellin. gets. recibillor, I I I No I viente tie eomedor, fino, con-relffeemalato
.
54
Apartsmentos de fainflia. MAGNIFICAN RAINITACIONIBS IN PA- :ALQUMOCASA-TERXAZA, PORTAL, SA. gobinete, 5 cuartos,, baho Intercalado, Co. Una manejadora con buenas 'an C-14g-ll jde ofios, mis inform" 3-29K
. I I ., leeft W y, on Amis US, 002ulnw, 4 1 Ia, colander, tram habitacionem, tBIA. y medor, cocina 3r cuorto X. serviclo de crim- rirnAss.4.
Compuestoo' de, %terraza, sala-coe- San Miguel, 6sta can =a. Worman ,an Altos cuortir Y bafta, Call. 10 NY 503 doe, Cisterns y tanque do &basis tie astin referenclas y e3iperiencia. 11S Soclos Ill COCINERAS COCINER03
.
. der.,das ,k-una habitefelones, bi 0. tam mismas y art Gordon 51,,enuini a Mo. : mllro., 21 y 23 (Ved.do). Verse tie 8 a 6. con motor. Preclo $110. Informant B-8387.
cocins, y serviela, Ila crises. Pre- ,.. I Domingo, 9 a' 1. -E-1809-92-a. I
'eta: PC '3r *83. triformes, el enear- I I C-139-84.8 I I UN A N AV E I I E-2D79-BA-9 I I .. -- I I ;ALLER DE COXFZCClONtB PARA Pa. COCINERO Ikzpo8T1RO DR COLOI,,,Mit .
Eddo Consulado y Virtudes. 99 CINALIST 111*151TACION AWLFA.-4A- 99 ALIQUILE B-6352. has, en Lit Habana Viels. confecri6m ft- Udi- *dad, reforrenclaii. Conn. particularly.
.- -......, I .. An lkwexa. Writanas, solatics, town radio, I I- I.. VEDADOCALLE 8 Y 27, AL- no, maquinsirla complete. buena clientele, -NIS. Manuel do 7 a I y tie 3 a 12 9. nL.
I -81-6 telkf6lict luzj entrails, buippiendieftle, tran- 10 buttit.:1-1. Para ampliar al negocio. ln Z-2033411"
. UH-E-2106 quilidad, at doses mumbles, Inquilins, traba- quilo mercer iso, apartamen- CANA QUINTA, RN MANTILLA, XILO- UH-E-1382- 5- far.. i-li". E-2174-116-6
- met- 21 con 414, 2 baftm. cogina, pan.
,. is fuerm compefierast. IS No 442, F-W8. Acabada 4 ,fahricar to modern: saL, comedor, Una tulexiss; r comedor y hall, terreflo can or- - 91 OFIRCE COCINZRO R9P0BTZIL0 COX
"
MUALLA I I E-2037-84. 8 I 1. I I 1. an 109 COSTUREW MODISTAS human reforenciat. Sit, prittensictses. DorSEAL UELA' -5447. De I P p. Tn. ,'Z-1730-98-6. Mir colocad6n. Llarnaur al Tel"ono-A-34M
ALQUIL0 AXPLIAR T VRNTILADAR, RA. I habitaci6n mignifica, bafto. I hot truttles. Ague abundante. Inform
esqui a Agular.. Q 1-11Ina bitaciones, ittun abundantit. Toldfano, 14 Precio: $55.00, Informan: A-9116 Vendo o admit socio ras- ESPANOLA COCINZRA REPOSTS" VMS@ U. Una p a sea elper- NY 920 altos a Una cumdra del crucerts do Mide quinientoo metro. Se VEDADO. GARAJE, 19 Y 12 EXPERTAS BORDADO" S tro de materials y made- pone comudit: refermettia; mietirnturs SM.
tamenjo n Ia. as quartos. baflo IS PI-yR. Verl. do 10 is 12 y do 4 a 1. y F-6883. Alquilo Sarnia exclusivantente parig;)rruktrite he a; c a de gas. calents- Mendrulez. X-1937-54-5 puede ver a -todso borms. In. E-2172-88-6 .q.1mi. Hay tian- $15. Cgrapietamente inde. A MAQUINA ries. Carretera Central, ki 16 T,1,11 ... B-IM. r-1777-11M
dos, a a a t as area. tree bale __ Peridlonle; 19 NY Joel entre 12 yII4. FO-207 DEBRA OL CARSE COCINZIO 3111209.
COMPARTIMIENTO, 2 PINZAA T XNA E- 786-98-6 e so I C lor, Inglis. com carts forraill
nt me it ISO. reclo: 175, In- forninfi: 10 do Octubre 560'. S licitan expertise borda. Metro 16, Cotorro. Telf 33. toro tie -0
_. ) 19 ... I I bahos, con sin mumbles. his, limplegm. Telifono 13765. VEDADO RSPARTO PAN AMERICA MOULK VIA floras a mliquina Para tra- JosZ Prol. qua Sep& Inglis. Duerime. Telkona A-MM
fo an en ajo tienda e rope. ,babitacilin,, vista war. emblem, pr6xima 2 .
I Ull-E-2093-82-5 raps came, toallas, He1y teldt.no. Mos. ode- I ... I at tilquila Came manutiUcs, do 'himitorra 1: I
- .. loulado. Abluilutm moral, Lines 4, Vedado. I - EDIFICIO NUEVO min eltren., bojar en sit case. Him de ser ST. OFRZCK SENORA 'KKDUNA ROAD
. -.1 .... ... Case con Sala Connector, dos hatil. comintextis do- 3 OU91 101, 2 billion, portal. Vilrdaderas bordadoras. Ull-E-1259-116-5 is
39 JALQUILA 1. terraza, etc. I'm p ra Ia codrin s6lo. no Means M. U-1045
I I UH-E-913-054 factories grades, dos bottom. coins mucho 'terrenit, mine, E-1930-11"
cA ZADA Y SEIS, VEDADO VNA HASITACION7&N I y calentallor do gas, lavadera, eta- y leldlono. Alquller,#50.00 mensitalest. Ill. BUEN TRATO 117 SOLIC]ITUDES VARIAS
Telf. Fl-4142, en of repArto, calls 'BE 0FRECE COCINESID RNPOSITZ20 Sao
I toom Is axistancla a humbrom solos a me.
dor, is- it exquina a 6. Informant en Ia Cuba. La Ilove, enfrSnt*. Trabajo todo el afio. SOLICITO MUCHACHO DE 14 A 17 ANON P'fiol, hutpedes, comereta a particular.
Sin entrepar: A nplloa spartamentoo, trimanki. Virtudett NY 164 (Wool I- late, jardin, 'W. Cale Primem NY formes
venti g-ro tic me X-3030-84.8 Jews tie 8 a 12 in. y, 2 a.6 p. in. E-2052-95-5 In pretentiones. Informant an TulipAn y M-5001. X-20,10-11114
y serviclo tie BE LQUILA RAISITACION ALTON X2. LOCALES', PARA BEALE N1 64. Reparto Ba. FaIguera., klosco LA CaridAd. COCINERA EPOSTERA DE COLOR'JCOivin
111% 't..,.. Lllosets. dos
rlz .tr A .
hab'
. he c An ilo;niina. tree puertam at balc6n, antics ba- -- L, I .. 1.71jp,4761-118-6 PLAYA SANTA FE, ALQUI XJPI6_JI7.5 love" cociner Solo. no mewrx do *50, tim,
cria 0 r t I oleglo St. Gear- tel6fono, -ilinico Inquilino, mattitnonio I tista, Luvan6.
gb'x evo rsclo,, Elevador. En- solo 0 Madre a hIJa a sefiora solo, restrict lo buen lugar, calle Tercera BOLICITO AFICIONADO A LA FOTO- .no ref.rmclae. M-F55. Tintorerfa.
btaen e
,gar a 9 en e aran.e. moralldod, reference. necexarim, Marquis COMERCIO SE- ALQUIIA.. entre 10 y 12, Casa mamposte- I Tefiffono X-3700. raffia, one nporte alifin capiI4 porn F-17"-11,-!.
- Gintrillex 203 asquina Neptuno. mantar negacia. Infor-es: F-8491, Role- BE OFRECS COCIWERO DE. COLOW;-TIX_r UH-E-1266-82-4 I.. X-2010-a4-6 I 1 23 y J. .. altos tie* Ia calle 13 NO 52, entre M ria modern: sala, comedor, 2 1 do Martinez, tie 8 a 12 a. in, li, ,efe-dal. Inforimin Ir-SM.
I 1 JtLQVIL0 ACCENORIA S2F.W CON. LUZ, I y N. en el Vedado, amptios y fees- cuartos, bafio intercalado, mu- "___Z=_____M _151_117_4 Z-1922-112-11
Mainja 278 ejujulna a Un local . . , $100 cog; magnifico porch a UH-E-1895-109,= a abundancee. a 1= I CAToFLI0F1:I61a R OFRECZSED SENO
t I I
LUJOSO APARtAMiNTO I dor. cuartoo, Closets, bitfin 6ha expansion, a9va acuedUC7 LABOS. OLICITA VIATTADO
.. . Two led verim do 0 a 8 Be a tarde; For in Un local . '. . . S 90 quarto y. serviclo CIS criadom y go- to. -Informan: A4116, F .oil nmix E.vribm dead. ref.- cotinar C-fitar. y lumpier Sm'.&-Sm
he BO-1154 informant. , -6883. renchin: Sr. Doris, apartAdo 1421 Telkf ... F-NN. rsrf rerncias.
... -raj man an al mismo do. 0 110 LAVANDERAS-LAVANDEROS r-21119-117.6 Z411ir-1114
A AR NTO Un local Ia.- -Infor
C ...'. d_"_ u I a ..
fee co abundante, 2/4, dos 1-2074-84-5 . 1 ;
' '
b&.. Tf tills completos,- grandam, . . $150 a a., in. I I
A* CABALLERO SOLO. DR MOSIALIDAD Is DE 09 BOLICITAN DOS JOVENTS, D Am- Sm oruxcE mxcElLogwminno eff"ITao
bi has fluni wnp I
., .
LU'OSO V U. T 7
,CIdmets. la"nette% quarto Y I. Crtados. que-RU6114, -vMr V16hr selertiflW hibitmel6n Un local 190 M.2. $55W 1 I I tin-Z-G; -68-5 1. BE SOLICITA UNA KUJXE MATO has' sexas. p1ra propaganda, Que rueden mciner., repo ro. do &Itm cocina aur
'a-. g rorldw.
I luz in irme, e r or y a. r 16luz indirect, raje. Inforrnes; 10'. ., I 30 a6m; parts love, raps .corriente tie In Ste
Y stentre, I, ;,.IV'
7 ; .1 - !Sd.d.__A fr..C all d.
; 564, antirs.R. bieft. lemusillods, contiffunt of bafioi- mane I f I I. LUB at, inner do 14.00
NY L y -25, Vadado.-_ Caji4nts1-_ftJA1f1Mo taimma, psxtk fllar Zmpes. Un local W %2 . GUAlitO C Coen y. hoe" as quehaoerex,.no cocln.r $3.00 diarim. I.f.r.es: poll, LpaACIj erjolim. he"
I -,Pa. : I Merctripres numEro 2, esquirs, Empedrado. Power Ia. Consists, Intense rf '; 7.. I Rig. V= bs=
. I drado 460 29 pisq., E-2139-641-5 ' I HOTEL DE, CABANA 9 at limpimr, 4ormir an In ,colocachio. it. I luento NY 29. '. Inner buen oueldo. Tell. W-9571.
- -, '- ALQUILAN $95. VEDADa ., I I I I -, .. buensis referenclas. a Mo medlo die Par 41p .
.U 7 I
.. ra Club, "Almacign , 6506 Y_21bl 117-3 .
t I I I I 11 cane, lo'"I T. .omens, lueldo $30. C2.11a 7 NY 160 entre 2 s Y-2182-11"

1:. 1. X415WIM-82-11 % ALQUffA XNA 'NABINNCION PARA 11 I I .1
. '' UH ,,, ombres solos, Blanco In. Disponible pars -, consultol' Segundo ?ISO. Calzada 454, antre vilmolle y 4 La Sierra. E-1924-110-4 MOLICITAMOS MUCHACHA9 VIC BUENA BE OrXECE MAGAnPJCO COCIXRRO, i
* I I ,.,I:,.., E-2125-A4.8 Baflos $, Sala-comedor, 3/4, clo- PLAYA NMMOSA OVANASO premencia porn trabojo decent. Buellim i do color, invert, pars Cape de.pom4rdo
A rio u -oficints un Isparta- sets, baribsjamilla 3, criada. Terra- E mill in a .y.. a Mo a otal Ilia y:mmist6n. Mantarm, do G6mez NY M a partletilar: Va'af-.CamW Time TefonBE ALQUMA SIABITACION PARA XOX- z [is OFICINISTAS Weer pi.n. E-IR15-117-2 Sep. chis. Llamar, de 0 a 10: r-5395, Pablo. ._,.]
bres solos, Ajuscats 70 balm. I mento. I mas al .Iran a Calzada Y al forido do CabafiW d9nda as combinan Ina
7 ., I
. con laVadera. Covina J, calentador
CALL[ N Y 15 1 gntsjag. S, I Contort del sarvicio ________ --- -_ X-21116-11"
. ... X-3124-84-5 gas, Muy 'd It -- I Iniormes.en Edificio 0 '' frescos y flempre. agua. de.i at Bi lento y co- I BE OFRTCT ESPANOLA, PARA COCZ. I
AISA AMPLIA, TxTNQvmA.vA"UllL0 modified a or. k ,,nar y limptar corta familla. San Rated
VEDA00 I I fr6scoo, claram habitaciann firtit 'Calls, M-9733. Informes.: Telffono F418 RUTA If BAR T I P IN T O R 2. entre Lealtod, Escobar. .
. I todo servilclo. butane consida.' Proem, m6- .- I .. . . I .. IIIJECIELENTS COMMA
B._'.'a
, A tmjnxmt= 4a lujo acabadom do' dim, mumbles primmest. taUfono. serum I ler. piso. lylprrzLol orn F-2=41061
" 'I..
. Sir Bar
fear, do dos y tree hatittacia- alimpre, E, 509, altoo.:antre 21 y 30, i., I lw l Llave on .. .. ad* "ft Fee BI dim en INF-A CINERO.
S ,,,todas exterlores.' con balci I I I ;UHi&934-85.6 I I I n .J ax 'if i cas So neecsito Una persona pa. BE O-EcE co COLOR, BUKKA
nem 3nes, 11 X-2054-14"Is con"'d y Utili. ,*,6n, say limpla, hag dulces, du I
. Juries. rnuy fresic9s, lux indi- In nor ,, ,. l : ,_T ra Pinter himinas de libroS .1 no. Hag. plaza, Coo pretenni6m %W=
Agr 1 4 r Sm ;
I .
recta Persian", vtnecianas. baflos SN AGUILA Iff W7 I L, )IC CA Ull-i.-1458-M-0 "Pold *9 Ida I Ina; 33-7466, carniceria.
' on Rata:l.t bablUsel6ir grande. P01'evs- '' h .. I .... Z-2137-1114 ,
colores.'Mucha offuns. closets. torra- fits 86 OFICINAS It a on ,colores, alumentando au

elavallori saride. muy c n etc&, pars doe companarm a 'Onio JOVEN. BLANCO. MANSTRO COCIINISRO,
. . I i mairimanin sin off, a. Affum, tel6tono. Be- OPORTUNIDADES taninfio. Dirijase a An
. Alarm Cla report m. desea cam hufspade., hotel st
" .
. MODERNAS OFICINAS : LQUH I osificadoe d 'I C
" -, 11H.E.110119. -0 ,rest u ... to. Voy a Plays. Time referess.,
loosomm ------- : % 1. ; I UH-C-5348-7 ,= QVILo UADO. CUARTO ,T SALA DIARIO DE LA MARINA. .Ia,': A-LW Z-2124-11W
, I I AX6 2 baii4clonob) Independlentes y be. f pi a S L, -A .- .
. I foyenciam. 1 E-1151-34-5 I COMPleto con 5 daspacb os In- "I _'A r
A
0 privado. min coins Sax, never, H, 13a. SE SOLIM AN Main 11 MUCHACKA CON, RZrKRENCIIAS PA'PLA,
RE14TDENCIALES exquints 15: F-339i. depandlentes mity frescos. prepare- - --- covinar y limplai no Crimea $30. Defirdr
-1 yes I I a Id. MEMMMEMMM!Emmk:
APTOS. I : X-2157-44-5 dos pars alre acondicionado, I be- En suntuoso ediffelo, 13,N#- on UH-E-1293-1 17-5 Juier.. Telifon. M-6078. E-2118-1194
flos. limpieza. serpno, situacluen of N SOLICITUD DE ALQUILERES I
Cane' 23 N1 908, entre Pase- Centro del diNtrito financlerst. obra- 503, entre -D y E; en el -Ve- en Ia G ru OFRECESK COCINZRA CON ItEVXRSNT I
. ; ALQUILO- HABITACION pla 360, entre Ifabann y Campos- I 1. 9 9 I I _SE OFRECEN mc-, cricht. x6la a catelito y limid
, tat&. Informed: M-5897. M-8134 ipl6ndido pleo;. Con 53 i10-LICITA APARTAMXXTO CHICO, a,, I
Dos, Vedadoi I Aieflo, of I -F I I indefeendlenter, Con Lm6dico alquller, at- a a no. Inforanes A-4327, 1 I
' anexa &I ballo. a bombre tie gusto I %catibulo, sale, eblineddre tumdo an at Ensonche tie Ia Hobtina. W-7923 E-2113- I
an apartment modern. I U11--903-811.6 CRIADAS C90IADOS
portal cerrado, tres habitat. OFIRECESE MAGNITICO COCTKZRO-,Bjt- ;
Para eatrenart Sala, come- No imports der regalia. E-1855-99-5. JIS
clones, 2 bafios,, amplials BOLICITO ALQUXLER PEQUX1%O TERRE. do la M ran, comedor todas Closets, sopsdor 2/4"cloeets,*hafio, co; anzana BE 0FRECK MUCHACILA DEL CAMPO Past ...
,, : Pasco 152, ler. pigo. Depto. SAN IGNACIO, 104-108' .ajr nl"lr,.,,daj4 Hatum., C.rcm do Rule par. .1-Imte, media servicing. darmir cialklad sacor huesm animadmi, y pwas
le
. cilia, palletry, uarto'y befio 5, "quinn a Calegada, Vedado I closets, aseensor y -gar ,;. Gu:enunt. r ruin Ia CaMillanos, N9 6, DIA- IF I Nero: ..old. do $25 A $30. 17,161on. M-9186 refor-I., A-4327. 24110,9111-6 .
-.6 "' 104- 0"' h A I
MM=
de'eriado, lavadero. Apart*- :, .. ljo molexte en Jos otros. entre Presidente Zayas I I I RIODZLA MAR A.--- E485642MI14 oil burmix referencias. dr.sea coloca,16n on NECESITA USTED COCINISIA BZPqrMt. .,
.
I I I ,mentes'lujosamente Benue- 1 W orlual,' BI conser)o. lof I Yed.d. C a. Ia H.b.ro. 31-1723-1111-6. ra. to, of-ce let& con flumes rot
. 1. I .. de M aw Linva .As de 30 lifule of oftela, Rdeada '
., I ", 11 PERDIDAS U. I- 2-170-644 (O'Reilly) y Obispo DESEA _COLOCARXE MUCHACKA ME.
lillsedieli. Seills4otnedoir, lana w .. .. . 'IQ I dinnit @dad par. JOB quehaceres de un no m-nm do 50,pmx Teltiftaxis WREN.
I it .- Inforinan I To- & : -- - NAVES:io LOCALES PARA CrICIMASI -50 alqullan FIRRUTTO BLANCO, APARKC141 RN All (lattimas vollicitudes hothas at BIJ- matrimania solo. Duerme fuers. F-535o. Z-Xias-lg4
. Me ft 7,gal:amenths, &million; UH-Ca 105&4" 1111gOiStO "so )face A into to devuelvo a xu duefin. R04EKPLZO par swildmiles comer- E-1949-118-6. DEBEA COLOCARIE, BVEXTCOE5;WL ,
I
..I.- MEMMEME=
. "_ va,
3' OWNP
am. earn Se
re V.
- P if art .1
I C6= Itil d I. -1 -1866.101-6. qalos rusetainalts T oxilranjoral). : r-78 1. .1
114foiso F44". as. ,con -mervicia, I .. 1_1_0110 I --To. X a '1711I I I S9_ALQUILX )LOCAL, CARRITERA CNN- do elatindon. Pueden, verse do I a 90 NARLANAO I -REPARTOS OPRECESE UNA JOVEN CUALQUIER Tiene rideverriclas '_Z-1nSLjje4 I -ente a
0"I""_"
,
test. propia porn Banco, Oficina comer- 11-1/2 a. To. y do 3 A SAP p. ne. -_------ I 0 trabmjo. embarcar extranjero; Ilene pa. I
I*[, ?rlmdf, Delhi, 1. ,; saporte, reference; entlende 8190 Inglis. XATRIXONIO DE t
do 71a.
I d ].:I.'.
. doa
. UH-FOIM 424 torn Dep elito do PRJA MIRAMAR I 1. Oportunidad M-5489. Juanita, E-1848-118-8. afroce. Ella, alto, Zxhibfci6n, puertam ledormem an a] .Segundo P sc an at 103 -CFdADAt CRIADOS NABILA 1190111,196A,42.
1* artarn - _it fss
yve tons cristales. 8r. Herniating, Cerra- C sga
. d .a1
I Central-aQ. Catorro. E-1797-95-6. -1 I I I giptitilia Avenida, CAle 8 PIILICITA91 'KUCWACHA 109 24 A M pars tenedor de libros que viva en OFRECE91C --- do E.4"P,.41",
t i Portal, Sol&, comedar, I d ocinit y also its Jardin. in- -
. l KS lartit. .r..- art, tithe e ev
I I I 1 I Re ALQUILA ONAN NAVE, PROPIA PA red siftoo,'11mgiar plants baja,' no-halittaclo- ALMENDARES. Tenemofi plaza pa-
25 UH-E-1992-66.6 I 4 tie smillm. Dormir colocacl6rr, Bi- rR tenedor tie libros, hombre jo- fnrmeg 210-11387. E-ION-119-6 BE COLOCA UNA JOVXXI, PARA, COCIF.
entre ) y K, una.cundra; firm deptisito do mercanclas a taller, con so, dos baflos. Mucha. closets, cuartri cria- ftel I 1 NY 232 efiq. a J,- Veda- ven, no mayor tie 25, con experien- ;iUCHACHP 'DEL CAMPO FORMAL r. media dia. Tione buse
' do con baho y garage. Ver a todam horns, derencla 'are" cum nor y linapia
de ocentro, spartamon- tft Cerro y Voliziluez. Delta. 87 HABANA informant B-2491. 1 C ,.k on.,1141)(111. -X.UI.54.-,1. eta, residents en Almendares. nag referencloo: T-7801. 1 %
, Radl I f L" 0 I plidars does. colocarseapitra matrim..I. z-ans-ils-0
to ."do sidis comedor tree ., 'o ; X-2131 W 10 I I E-1955-00-6 SOLICITO, CHIADA. ISLANDS, CON a porn limplar, ganar $3 a $35. -A-7985.
1. I I SAW, COMKDOX], 1/4, 4/4, 1414'. B V- But- 2.690.00 E-1908-116-6 DE9EA COLOCARSE UNA BURMA
ALQUILO FRECIOSO LOCAL ADAPTAD5 net referenclax, dispualum ir -Playis Tara- -COCI.;
gm flonj melmus sigunam ga"JI. MIR I ri, resto tenripprada; saildas semonsiles, Inerrs, rep-t rx. tie calar, inglesta.. I Vising.
eummos, hafio, ebeins de. r. $20, W. $ea. AMAR, .
I Z_,8 pars taclulgrafo ell fngli6s, Trincl- OFRECESE JOVXN DEL VNITERIOR CRTA- cocinar iato. Bum smlda: r-98111.
-1 ,. laboratorto camerelo u oficins a doe cum- Finquita case Sarnia $60, haveA, vendo ca- Callo 26 NY 15 .air. Primer. 7 Tor- line. stiold.. B-24116.1 52-103-6. Aagniffics, apartunt 4 d en do a cam rero. Igual pinch covina que i
fpr:nddj" -2 .rdin, reference. A-4327. l I Z-203111- 194I mervido do 'dindias y eleva- Infant&, Piny Iresco. Mejualints Rlonle_ en Ia Iniamn f!Fm. D63. I.- 'an a -87-5 TZ -SLICITA MUCHACHA BLANCA PA- in .tender I ,. .
dor. Inf6rarges a Dr. A*C.. To 61famo 1-3419 it* 3 a 10 E 035 tend, lndsipend .lute. Portal. "100iinandlir, principiante, can Alffurist experieno -2115-11" CMNO BURN MAESTRO COCEWZRO
. y tie 6 1 -85-8. I .usirto., A badom, cocina gas. cuarto y Otto limple.., dormir coldcact6n $20.00.
Y. el F-3557. ---a L E- U7 ALQUILO 18FLUND11DA CASA EL ME- tervicio criado., etc., r. -inor $20.00. Zara -, eta de ,ofleina. 119m
. 11 -1 Jar punto do Ia chided, especial Pa NY -X 1927-103-11 OFRXCESR CRIADA DZ KANO CUAR. --- moins CrIalla. ~ OW
! Sir we ficina.,Carl- III NY 1, Is rates. A-9379. Bernaza 160. ra, carcm Rmnta Dita, altos del frente, en. americaqa pars taquigraf
. 1, I LOCA' 8 f.-Ional U OfIchims. tarrillia do ,,,at ra Pro .18. tax a comedor igusl maneJo que trabajo a, Mon- man Fl-5331 y Be-1963. Llieve .1 lad. 0 N 3.$60. ... etc no, muy prActlea. maesdo. cumplis
Do 2-a' 4. 1 EL1876-90-18. 00 P an runobligacift. col6emse cam Varticulater;
I I 'qU* Irstalulatrat lugar .intrien y a.. Indo.. E-1731-87-0. qUe maps xorvIr In mesa. Dormir an 12 arm tean6grato rApIda, que sops E_2114-11" I E-111111-11". Pain Banco o.cuniquier otro g1ro, narrate 473, Primer Wall. Informant an Jos I iOLICITO BUENA CRTAVA DR MANO il harm, referencins A-4327. lene buena referenda. Telftona W-916C
- mmb 4 .I EST N refe fogl6sTI'irma americans tie Primemorcial, an alqu on juntoso Sep,- st .,., PPOplet I colocittl6n, Trier rencias Clorox. Bu'ra
. Iradoo dos modernals Ide do 4 Iln4s Jr. frescat I oueldo S40tlma Avenida entre 40 y 42, MI- ra. Oportunidad tie mejorar. 59 OFRE UN CRIADO 0 JARDINE. .
UH-F,806-8" min 0 1 r bu-, rofr ",I.. Inform- B-2653.6 i2O KANEJADOW
metro ,y media per 9 ..Ir do SE ALQUELA Para ,personal I team do ramar: Tel6fono B-4007. E-1550-103-6. E-20$4-118I -U.. ..Cuk Una on Ia Maine do Is 'I ftrA 11116 terra a, Uce. if* 4. Oportunidad 11- Indireacutestso coo twav BE MOLICITA UNBIRVIENTE no COMX- I _1!1
. I .. An"s ne S RrRNF msPA1QO1-- AXILVIrill BE CIT-RECE XANEIADORA DR COLOIL
, I
I I I I I
. .
. I
I .
. I
I .
. Pizina VEINTIOCHO DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 4 de Agosto de 1950 'Afio CXVIE ,
.

. Anuncios PROFESSIONALS COMP I RAS REPARACIONES Pap VENTS VENTS VENTS VENTS I
. 3 DOCTORS EN MEDICINE_ 17 NUEBLES PRENDAS ". RADIOS 49 1 CASAS 48 CASAS 49 CASAS so FINCAS RUSTWAS
I
C lasifi cados de DR. ANTONIOPITA B-5303: CdMPRO MUEBLES, IA ORMS PLATAI SU RADIO MRALeNCK VENDO, PROXIMA A ONISrO I MON- VXDADO, VINDO CASA. t FLANTA9 VENDO VAA;A2 CASAS VACIAS KN LA TOKO SK ARAR"AM191170 MQU99A
repararme, par un tsimilco reeponsubi *1 -,r.l.. 2 aRsAm. 3 plentia, c*da una, ran- Ind.peadlonte. Xntrego de-cupoids, cimlle I Habana, une an Marianumo, till .u.dz& Co- jina, &propi&da is granjim merib-Im, loceEnfermtdades Nerviosas pianos, refrigerators, ma- au proplo hostar. Atenciiiin liaro'ciatmi. Ft- tend. $28 .00, ..U.S- u-- v-ci-. W,000; 14. I-Imirshort! Y-Amiol- I- R--16C*U- Jammedin., O'Farrill, an Dot- eornurl.ocv madia hars, Hailloomen, risen,
t 64 liolor-mis. .In carnp-nnieW Ill. lg:d.. .2 lot Samoa. tax. mu as nA.. at colors comp- )lama habitable, restrimarde, MID,
U ltim a H o rma ill" .l.ridul.r., distant.. vagicalropA j.-0:- quirias coser, oficina todo; ador- 'u"458-3.- 'of'-- Ir., R.vu a '"I"- "" peadbuistimsess
..dul.ra. y "...l... -led.. c,6,, dodo Zamora. ,3,500. Pa,. t ria. Ism.; .-3855. a A SuIrm. ToWdono 1-7712. 10-E-GZ-4" c.mPrar MAS ."Issmille. Tl--- B-430,
I pai- --i.. I Potencla. etc. Contando nos y- porcelanas, equipajes, I D-54134443-afit, ___ Split. APAILTAMSMIOS CON VISTA D-36411.1 11 4
a mar, pr6ximo Tourtro BlanqU)La. rants 68.56a CON FACILID"Its! i CASAS BIN
f)ap.rt..,.(. DiagniSitic. y ri.i.t.-Pl' LICITO PIRSONAS QUX TIENGAN SU 709 NUARIEZ. ti CUIAG XA hldAy 1360: $55,044). Otrd a,.. I.Jo. piaos do te- "tracer We. camador. cuarta. closet, be. VXKDO VARIAS 97NCA# SUPMZWJMX
1-tit.t. M6dir. de L. Habana San LA_ prendas antiguas y moderns. 50 o .m.d .d!A
'I? it P ..he lclrl-. ,Aquino do Rodrign... c..., 214. del .. -- $770 an 8100,000 Ot- MAP A- co-PIR10. Patio con I-adir-, .a- frj. e Inmedwables, mon CRmmg6*Y 7 Oriente.
A-9292. Con- a.; 2 4 Is. Pa :1, '500; ..q.j... c...'ri. y .c a y baratom. burns rents. Case do y callente. C&JIa Calixto Garcia y MALmo Poirtron do "be 7 releasing do calim, des"
- T Especialidad en muebl [A rcoalo, an so isman .:: Pao,
SE'OFRECEN es finos y -r,0,d,'0,. Pis ..... 1. ,r _j rmmts
I~~ cornpletas. Toda hora : d1co pr*ci,. Oliver: W-0757. ;:, r*ntan 370.00, 97.501): preclon lujo equipatin do] todo. verdadero P.ImaL- I cuadra Paradera #Lots 2. InL-man 24 climate 460 calamillsorlms. Otrami an PIAM del
_ DR. JESUS ROSAL, ENFER- 0-7972-"-le AS-to americano. Sla,000, Johnson $100,000.00. Dr. Reclo. F-15608, A-826,15, D-3=-U-10 JU. y 1. Habana. suptics, ,A Liotairmsoll125 CHOFERES I B-5303. Linares. CJTAKON, 214 D-4166-49-6 Ago. JDZfiOCUrADAI VZNDO ZSTA GRAN r1a.. Dr. R-I.. T-54moll.
--- medades de los nervous, glan- . N" 't "ll A "A oso D-4131-66-4 Agmale
BE OFIRECK I'N PARA CARA D-7164-17-14 ag: 4.rrA. .Ald d he,. patin. go- J. SOLOZANAL KEYES. CONSTRUCCIO- residence not Banta CstalJon. entr. Juan
'CHOFER. dulas, coraz6n, pulmones, tu- SU 1RADIO ROTO refs. 2 spartamento-iral fordo. 15uperlicie ,,...a residir"Islas Y canal do sportsman; D.1a.d. y Moyle R.drjgu-. can 630 m2 A 24 KnMYOR RANCHO "TIALOR Vrxparlicuiar, blan o. Poll%- Tir.- b-na 74 v 240 ra. fob icacl6r. rentando $167,w. a learrite. a P,-I.. m6dicom. Ornalm 211 do terrecto 4/4 baJos: 2/4 &Item. bstoe. to. dome fince frimts, cArretarm, 2% calso1jimme o b losis, medicinal internal COMPRO PIANOS M-8550 NO PAGUE REPARACIONES '$20 W Johnson 9: 1-385.5, M. r.,1cnrredo- Twit. AS-29111. rajon, comistandaro. Xmbjuco tugenternoundA rim tim"m Ilaxim do Wanimm, "milartable,
I I T 2141 125A Consultas diaries: 4 a 7 p. M, MIjobles mndernom, antiguo. Miquino do A.eXurr xu radio, $0.50 communism. Be I* re. 1. Ro-K- 71-49-4 D-3771-44.25 Arita D-Ari X-4242 1-3670. C-1119-4t. rasa con )IJz Y 1,4100002 Win *XCIUSIvo. .
'A ED -,%,.rhIv. .,,.bjt. do plat.. ba6lem. re, -bundante agusi, frUtales tod" dim" Y sl
, 2 FLANTAR. JlX UNA CUADKj fit VENDE RX5IJ)Z MONOLITICA. ?OX- sitcom mad"ables, Con v&4u*eIj, Smillin"
OFER An. ni. I.rrn m. rnpa.o jadroA I Ind. 1. qua van Pa )a qua necemite, hasta los bambillo NCIA KUT AMPLIA, BY. VENDIZI CASA
con .Xpener" .' .1a .-IPI Lealtad 160, bajos entre A ,7.2; Cooperltiva Reparmiclones Radio-Ellictri. Balimar.4i.. 4ARANA, ve ls, Voris do I a I p. Pa. Tel*fono let. Role. dos habftacianes. baho. hill h
. D.4177-: I rad& plants, beta cria y coe Inoo: $4111AN.011. gin San,640 At criams
Aguscs e%475,. entire Tenlente Rey, Murat. do, escalera mArmnI. Hay Ism. Gongs: L-3732 J. B. Zaymj 221. sartre Milagros y comedor. caring. Pa I*. Ave. 44 antre 7 y S. &Mj",r,0. D M; U-9530, YI" -4.
Reticular. Jkinn TIlf ... BIT-9209 Mas y Virtutim A-4342. F-7909. "' m I
F 1807-125-6 Ila; A-8386. $1"00. Informal: Manx- 12, III.6. del Lihertsid. Vibore D-29211-4-11 Agt. Burnavista. Ma"Ific.. com'-.1-clones
- NO- C-671-3-16 Agosto C-100-44-19 Bev. Monte. Test. dlr-I.. B-4452 81 UVENDK14YINQUITA R
FHOTEW -Nc DEL CAMPO, CO, BE VENDEN 4 CASA$. CALL9 SEGUNDA call. can troollu, carreleT.. In.
c. P.an ILLe Hitbarm. p-le-lo.aP. In- Compramos vendemos K-1486-414 13-5075-18-1 c )tN-.
_ entre Ave. del Aeropuerta y Ave. Cen. medistj Habana. Casa, nnorendemm y trots.
formc, M-52511. Armand,, F-1929-12.5-6 DR. ALUANDRO MUXO Empefiamos Joyas Antiguas 47 OBJETOS VARIOS - VZNDERE Id.&H PESOS. CABA DOS tral, Reporto Resideralal Banta Fe (Plays) SANTOS SUAREZ ies. mks deull" I-WA y X-2406.
plants, indepericilentes. Pahalver antre FAcilididle. do Deg.. Ague del .-adun. Venda magnified propiedad, esquins, all- / F-1444150-4
v ,od,,n,,iOb.l,',, de Plata de arte. Tom- I Itad BelascomAn. con frente, par Con- AS-8272. D-4595-"-4 quilads bodega y accraorts ane-ii. buenum
nil .., Reserve absolute y QUINTA RECREO
UNTED NECESIT.A E;.% (1110FF.R, FIiii O VIAS URINARIAS '. inurb REFORME SU COLCHON dome. tambikn magnifica case. Alto. vacia.
Pa, dim. can praml- b-..P ,afee an 1,1,, W operations. Consulado 190. 63.144.60 MONOLITICA, DESOCUPADA, fabri-elb. prep ... do oars sit-. cad
a, b.J an. T ir ,_. Par. -la a into,... t.d.. bar.. M-6011
x.j riformar, A-SR37 Rafael. garage Cu;. TRASTORNOS SEXUALES ... re rocadero y Col6h. Tel M-3534 Re fcrmzmos an el dim itt colch6n lo-E-LUB-49-3: lordin. p.,U). mal., 214. bahoslotor-led., a-slar. hech.. Rents 7O 00. P ... I Vk.d,. d- pad.. cittiritic. riecrao,
com. v p i pre...
Fo -X55, $7.50a Jr. -. 2//A v2056-125-11 Esneciallmla Ile to Ouinta Covadonaa Cl C-93-17-1 Sep. or muy usado qua esti. dejAndo- ornedor, coins, a 'A =ad,. C I ad.. reato I.. Johnson 16: I Ideal fin- .an' a ar'n
___ or on plm 22 kII6-at'..
cloortme c ... ...... y L
crifernneclade. yet,,- __ como nuevo por m6dica preclo. : d I 41.501) Arroyo Apolo. 1-111119. GO.F-2ZZ-48-21 I... capital. front. C.-.'I 50 Liquidamon a precio cle'fkbrica co COTORRO. PEGADA CARKETE A C -48-5. Cmtral. came, marnposterl.m. -.
. DePequiltbrios lco-sexualles Iambus COMPRO PIANOS M-85 I, .bI 307. Sent- SuArez, 7-1296 rreAcca
f- ci oriiMESTIZO DE MEDI^'A EDAD ,. 2.1 821" -1% .I__.,. am tral. privada, amplis, rnodernaR2 b.'f"N, H BE VENDE CASA CALLX "C" N9 4". EN- 2 cuart-, luz, agua: F-7910.
me an a....I.nto ref.r.cria, dre, ,111,o-r- ,a Co... to, d a.,. de 4 7. C- Iduables antiguos y moderns, obJetox do phones. colchonetas y almoloadas. Sarnia, etc.. apropJud: families, club w ta 1 14ao; It Lawt.., lode cite, 6n, pis-an cas de -or. lidad .i d.,,,, ,,n,- ftm- r ,L,,X_,,_4
.1 TOM~ A-3725, T Lo amilItIIIm Ag ante a..P.. portal. "Ia. comedor
.. pre ,,, ,I, par ,.c_ P""'. -1 ,aquina Concordia. ConstAta vista. mh ulras de comer, ai-chlyos. caJa do COLCHONERIA "LA A39EVUCA21A- ran, I.b-r-t,,io, re to- tre. onot ti I rdin,
I I .. ej 'ton am: A-0610 c. ,.do ,a, ._ ..P eta. liberal, bu,6 y Infant. 631, maquhla Zenja. V-glll.
. 724- "' drilling. do 11 12. $8,400 6 $4,600 cantado y P,800 hipot.- do. h.bit.'J ... m. hot. -.plot.. coal.- LAS VILLAS. CORRALILLO. 22 CAIBAIch E 25-6 v 11-4. g C-1157-3-28 .a, todo I., q- 1-d.. M-8550. E- I 537-17-4 B Y Amor. Report, V Poetic. X- 1 318-48-5 GANGA ,._ Y tma.. at load.. Iriformor in ilarl". cla, PaLmares pare, pumorces. tismI __ I Venda 3 comas mitroposterim. to meJ-c -A.-m de I 9. E-57-U-15. rcas primer. 918,000. Otre. 2* caboUtriae.
- C-17-47-31
126 JARDINEROS DR. MESA RAMOS COMPRO MANTONEK. ENCAJES, ABA $9.5". VIHORA. PIEGADO PARQUE CON- Pano Habana. calls Imsfaltades. agua. lul i casual, axuadmi, cacmda p- somed., esPlat, .1-lis. ven6rem. Extirpacl6n d ,a- nic.m, baPtorteP. pein ,tea, ... flos, libras day&, vocia. nionolitica. precia.a residen- 6mnibum esquinA. baratI.Imas, dejo mitad I eui, $13,000. Rociriguet. Cub. 219. .
JAPONE 8 JARDINFRO DESEA COLOCAR- rr.g. y terapi.. Tratanniento person., de --, P.11o an -, lumdros, mufleco., ro- cl modern.: jardin. portal, sale. hall. 214 a pager an 3 hos. Duefto W-0287 y A-3020 49 SOLARES
me Para ardin, o firt-, aspen. an Procios cc 11 relojes W-07 15 .random. I.jo3o baho, comador, cocina, pa- C-21-48-6 IA HABANA, 7% CAAALLXtrnbajo, bu nvencionnies Per-yerancia 's Pa. ) prandall. Jesfis; ,:_I rA.IIETE I
a.., -fle-i., Tel. FI-7661. 049-,17-4. V E N T A S Ila, b,,;.. Sir ... pre .a..: 1-3454 r1so. uz elActric.. Us"" colE-190-1215- I b.j Anil..., y Lag ... a. WHO= A5.0402 E-1510-48.5 R EG A LO das pric""- CR-term central. 5 cmb&II.JANDINERO ES 11.Tulan. y ..n.ulta.: 5 7 p ..: .Ab.d.. A5-8392: COMPRO MUEBLES 48 CAW CASITAS BARATAS Calle Nueva antre Cr- del PAdre y Pa- rim.. .g --Apielrnax, $1.000. Rodrigutic, CuPANOL, FORMAL, ME- Ill Fabricaci6n y Terreno, a $39 50 Pagodas a. pl-os ab.Pdo No act to droso. It x 35 metrov Total; 280M Pre- be 21B A5-563L Desoeupacias. (Corridor
di m ... v.I.ce- de J.,di,,a,. terraria, Pero at Ia Ue %bricism-mr. E-157.&4"
*no ,d4d dc D-6061-3-13 Ascot, de todas classes, objets de ar- he -6151 -9691. E-142749-5 colegiado 1.
time Ism J., lif.r .... S, VEDADO. ISQUINA % PLANTAS, CIRCA Vendo en Santos Suarez, calle Figueroa NO 309 M y A
me am ,eta rene Ia te, mAquinas de escribir, coser, do Lines. holds establecuniento, altos 2 N9 72, dos cases monoliticas. fabricacidn at. Escriba: A. Rodriguez. Neptuno 821, be- cm d, -jzal.. 34.000. S. durn.. Ob,.Pl.
Leonardo. Tolkfono A-6257. E-1825-126-6. DR ALFREDO COMAS Jos. Telfforto U-27M. T-1481A-15 .
......... ,I.. n.rt,.,. cilu.1m. cAnca,. .f.c- radios, I refrigerators, pianos "Ill todo monoll tico. magnificaI construe- de primers Rentan $135.00. Precia: $13.000. __
cl.... propia, do L con. 18.22.50 -is. Irtform.. M-7720. O.O. Trot. direct. 1. .l.m.. SOLAR, PRECIOSA
127 OPERARIOS APRENDICES Is -uJimr. Eaterilld.d. Ft.- Especialidad en casas comp',e- 2so. E-1412-48-4 TREMENDA GANGA, $23,000 Z qulna strange tranvia. Ampharl6n At- FINQUITA $1,400
-- jos rebelde,. EsPecialidad. Materniclad Calzada 10 Octubr endure, $8 -ra. 3.2Z4 -rai, flJose qua 4i,.ri. impirrtmancills
CAR. be2,,. InAltuto del C ncer. Consulter dim-tas. uperac .' Is x 43, w Tranyla, cam- dabiz via Rancho Boyerce; Ilegamck em 15
CARA APARTAMENTOS. PARA EN iones ripidas. Dine- LUTANO. PRECIOSA CASA MONOLITI- Campanario Casi Esq Concordia do fabricado. 10 Re' esquin ,IT6n aP,
par tabla. Renta $225.:.W2i6 ,.-X._,Av-Id. 12 y C.11el
'IR. 4 p. an San NI-l" 260 M-7729. -a. in I ,;"I. . I.
'gado an niece expert merfinico. plome D-4774.3-27 .a. ro en mano. Manolo: A5-8392. r. 4 .P lant. vscim; portal, ..I,, 414 1, Came antilitt., 9.50 por 32, siquilada. ran- %,at* $25.0of). Lacrej 554. GanzAlex: 1-6,462. I". m..-.. A vs. I C. cologtado, ralnutax. Vials kil6rairtro 15 Carrrtcrm Sar,
_ -_ h 11 ..m.d.r a.cin. B-4799 Juanita, cago Jim Vegas, aticient Loa Chmaa. M.2423
.1-tri.i.t., heals ,ngl6m. DarcrpaAn I.J.: I balm. Cip-tuniciad. Inversitin se- 34-48-4 W-75 It. A-f4"S-50-41
]stulm] Puerto E.t.d.. U id- E,-h. Dr. RENE AYNAT E-505-17-4 pmodilos. lnforrno M-7724p;tmom 289. gurmuyt I lid.d 'r.tur.. So liquid. a. S16.500.
Regaled.. Monte 6111. b.i-, n Tel, I E-232i-48-5. a, a SOLAR POR $1,500
Iforn $21,000. Tx-bJj!n VENDO CASA KUT BIEN SITUADA.
B-7710 deep.,', do ].a 9 p. M#dic. eir.J.-I, Tr.tairtient. Lrtp.tart- I est.vi.11 v.cl., 11.11
F-11,51-121-8 .:I., III.J.P. Ill.c.-Rol.. Plat. Sifilh. Far,- .eepterna. -enblo. adLficia maelerno. 314 Calzads 10 do Octubre 916 antre LtV y A PJAZO9. REPArto AlmenderatI. 3400 de QUINTAS DE RECREO EN
hit, -2737: COMPRO I R sto 3, sham. Otro requina do 13x
Ildsele, Pago. Pa llina, Teldftmo: U-8341, M CASA EN VENTA. $9,000 plantmi, barring San Leopold.. M.-errats. Chile Vib.ra. mutperfic ed.dr. I 1 ; ntmd Finca "Resurrecci6n", Axroyo
a. So- uel M7 b.J.s, antra Be- AmPliaci6n Almendares. Moderns. Dan- etc., best. S75.000. pagando diferenda nots.. 5; Lls. de feentrunpor 34 rots. n. A Z. 13 Cilia 11. A.pll.o6n Al11. ,7 .in y Ge igi.. De 2 a 7 P. m, Muebles. piano.. radios. miquirm. comer, acupada. Otra $15,500. )a mks linda Almen- efectivn. Prelarimns Trato director. l5i!r6 do. Verse. martial. Jueves. .Ab.d. y do- med-? B-4799. Juanita. 10-E-12"-49-4 Arenas, con carreterai,, luz y
129 OFICINISTAS C-124-3-1 escribir. bur6m, Rrchivas. reirlsieraderes. dares. toda lujo, frente lines. Citar6n. Cos- acePtAmOs ofertam Intermederlos. Llarnar: go de 3 8 P_ m. Train director an 10 do
- map" bitul.,. mad.t.s. vidneras. objeta. te- t6 320.01g). Be embarca .u clucho. Corridor Tel6fana M-7231. Sr. Porez. Octubre 920- D.41521 -48-7,. toda Ia finca, vende
81 OFRZCE MECANOGRAFA I TAQUI- 4 OCULISTAS Prentiss, hrillantes. ropa; never.a. Opera- colegindo. B-4798. Ju.nita. 10-E-1276-48-4. E-1477-48-4 GANGA mos lotk al contado y con fa, State Inglihs Y Espahol con exporter- cion rapids. Oscar. MANTILLA, BE VENDENot CASAS. UNA
L44 do afleffic L)mmar .1 Ft-3741. E-579-17-M ago.to CALZADA LUTANO, BE VENDEN f CA. con 1,100 metro; otr c to 450 m. Infor- Lul cilidades de pago, mu ha arboE-17811-12 P SE VENDE ism grandam. 3/4 to eno al fando pars calLomen Viva, 520. TelRono M-5252. La Ta- Vandnat Icte torrano. Reparto Marls
10 A-7140: tsillr been Rodrituez, do 9 a 416. to C I ntr.1, h.c: asquins, muy beret., do a. Informes en Ia misma fin
COMO JEFE 0 PRODUCTOR VENI COMPRO PIANO Y EN LO ME.YOR DE STA. FE spaxtementos y p m de entrails, deg D-4481-49-12 Agoa so fe a a rm). Misurd, M.t.,. ,tar. led
dhrtribucl6n propagahdp, etc.. solicit Dr. E. Culellar del R muebles todas classes, finos y Cass de mamposteris Y techos monoliti. d.uN, 7,. ._, in D-5112-48-5 .a. much- I.ailid.d- Duah. Vives 514 W-0281 ca y Oscar Diaz Ramos. Banco
erhplao perao a amplias -nocintieriton Y MEDICO OCULISTA a.m.a.np.rtmJ. sale, 314. comedor, cocina. Compro y Vendo Casas y A-3020 C-20-42-4 Canadi. Depto. 322. A-8875.
prActIca commercials, Contado I corriente, cuarto, sala, come- baA lnjtercolad ;Cgrecin, razonable. Infor. 81 VENDE CA81TA MAGNIFICA EN 15.000
r professional, F. I a Day dinero an hJpoteca. todas cantid.dej
habla Inglis. posee loor I.-ble. Trfaren- arialmente operaclones Calarsta. Ivan. me Sr. minez. mpos eta 508. or.... Ag.d. cast ..q.in. Mi.i6ri, air PARCELAS EN LAWTON 10-D-6525-50-13 Agosto
11 par tassel Est c (5 ,a tea dos, bur6s, refrigerators, mi trato director y resar yaclo. Cuba. Muralla, __eta. Sr. Garcia; .,I ... ,,are antrevi.t. a raqlsmos. Eta cl n de n E-13.17-48-5. %slela, dos hatittarinnes, patio, coaln. ; caft. M-4145. Baldomero Rim, corrector co- YA QUEDAN POCAS
III rliftm. B-919C. E-17.14-129- Cormultim! 9 a 12 y 3 8 p. m.. Fiction Ng quinas todas classes, casas com- bafto. Dr. Cruz 11-5613. d..
.138. Tel#fono M-7766. C-344-4-4 Agrato PRECIOSO EDIFICIO E- 1406-48-5 login D-3210-0.4 Agosto Aprasii are a compare Ia Parcel. qu;
MUCHACRA JOVIN. BUENA PRESEN- pleas. Operaci6n ripida y re- sted necesita con ague aburtclantisim. GRAN RESIDUENCIA
,.Ap:rtmcnrnt.m, $17,500. Rent& $100.00, an it -VENDK LA CASA DIK POCITO 206. OLPROVECHE ESTA OpORTURMAD .Ic..t.,ill.d.. V-demo3 a p1movas it
,note. cuarto Rachillerato. conavintlen- 5 DENTISTAS servada. Casa Baizin: A-7140. In Joe de Almenclares, compuesdo 4 ca- r R-mil Inrairdiatit Rancho Bay.,-:
a msemmogr:gmt, drPex emplo an ofii- vacim, antre San Amastasto y Lawton. qua Ia afrewo de fabriesur su coula des faciliciades do Pago. Tacnbik1.1 y-%.: .get !
td*,,dRn ;arfrente. 'Inf.r.a,: I)-- Tione, portal, sale. dos cuartos. cocina. a. z, al contado. Hay excelentes vi n -a liable via. Grandisinno
ri Listener: A-2539. E-506-17-4 P_ rn.: ht 230. .. 1. be able. 1; a. umo do Joe lugares; aTejcrniSjatjUod mo de u a- m, om bottom, cocoa, econeX-2169-121)-g DR. WALTERIO B. ORTIZ 1.441 48 4 medor y -patio y beta. Inforoner, an del Cotorro. an Ia carrot a a r X com unicaci6n: Tres rutas do tranyl as L2, portal, are. rad
. Ist X_ 9 I I I/. .. In. quina). Ver a Lino Blanco. con.tetator. LA. y MG.,cuatro rulas do 6mniw 23 dorxi. clamactz. lujow marertilera. pladat- orRECE CONTADOR GRADVADO W"'"I", purn ., dM AVENIDA CONCEPCION, VIDOILA. THAN. IC-513-48-7 edifJcia "Neria". Cotorro No. 16. Apto. 24. 25 y 9 Qua solaimente clamors. 15 no hos, cabafleri SaraJe, cua ca ar-I.con experience. Conor, ,I ingl s. Burna 'A u'a' y A-1795: COMPRAMOS G"no. Traw dos. mucho terreno, muchimi.mor frutalft.
r. yam X, Campanarla 251. esqUIna a Concor- vies, 6mnibu. Puerto: 314, portal, sale. CARA I 11T111A IACLA. 118r., 1. o telikforic, U-SM. minul.. .1 Ton Cents, do
P..tl. I 11. A NO 'A director can los durhom an In calle Doca Proplotario: M-SM W-7312.
feren.l... Zdad; 34 .fi- FI-0.161. di.. Her. III. ..11.1t.d. Tal4fonos: A-0610 comeclor inmenso. Cam pesto. Rents $60.00, v.. '. D-4=494 Agosto. El
E-1891-129-9 Murbles usado.. taImbitim Joe tomarn ., do 3 E B_ 450-50-4
y B-3721. nio fondo de ]as nueyoz 4u* Ud nos" c Gangs: 1110.(100. Train direaia. Informan: Veded.. _918 cturnro 116 esquirum a C. an at propio Law- 48-6 N HERMOSA a T..'. ton. Telttono X4752.
1. -ro Mang.. 12. Jesus del Monte. ..Q. .q. .at. VENDO rREN
DZSKA TRABAJAR EN OFICINA JOVEN, Emp. D-4740-5-9 agas River .11 2.. TE CARRITICIA, FINCA I
Jou mecan6U.f. cal-i-cles do h.b Pre. Grandam facilidades do Pago. La Ran- E-1487-0-4 BE VENDE CASA. DXKOCUPADA. A UNA a plan con cc aro.. Par, D-3214-49-24 AS ..b.11art-, tlecr -no, primers, colmarlstrabaindo, honrada, cumpliclar. 1-11 T,'.' GABINFTE D'ENTAL radez, Monte 357, antr. Agull. y Revill.. cuadra de Neptuno y 2 do Gallaria, an Manrique. Voris do tres 2 sets. La cluelin
stood. icie do. muy cerra poblaci6n. Zone burns afints.
E- I 9 ":, C-305-17-5 Atto St VENDE PROPIEDAD CON 2 CA8A8 Camp.n.0. NO 217. rin. une .part ae .. Ia misma. No inte!mediarlos. "REPARTO PARAISO", UBI- ,,,-a. Hoopla.. M a G6mcz 244 A-9231
ys. .5 29 6 Be veden turno. por In mariana a tarde. D-5150-43-8
- 111, 912UIal oml. frente. cuatroal fordo. Rents $176, tra. IRS metro.. Informed an el M-31744 y sitio espl6ndido, dis- -. .., 1.2-1811. X-1356-50-4.
,.'I.. 2 t edificio Manxana- Cornpro Mfiquinas Escribir to con at duaft .a entregim at frente y una X-3904. E-1027_48- BE VENDE UN EDIFICIO COMPURSTO I
I POR CUALQUIER SUELDO. PARA CUAL C Telkln a: 261,
qui.r trab.jo,.B.jo cualquier mndic ,on Y de comer, Underwood, Remington, R.- foricia. villas, Lanuza y 13. Almendares.
Xn cuumJq E-1643-5-17 Yet. Pogo~ major qua .edi,. L. Co.& 2 cuadr.. las tronviss y 2 Suaguas. do In VENDO EN ALMENDARKS, DOS RESI. Ficom -j move y cercano de Ia Carietar gar me coloca. Contador. ;,,;.W 'I frente y 9 intartorre. tinguicio '
- lor $34.00O.N. En Martaadministrad a, y crinu,,cinnic picnic. pA,- Ferro, 'Talf. M-1296. Gloria 565. C.I acla C.Iumbm E-1212-48-5. clenclaii, una rentando y otra sin a tera Central, calls asfaltadas, 61 ISTAM CMIENT03
11'. 35 1, EA Irect.r. call, B. ,.qu r Gil do nxo a una tundra d. Com-
miles. gI6,-Epah.l. C-104-11-4 '; .1 Tole.n. A-M41. P.nc..
9611.2 PARA RENTA HORROROSA au tire, Ida t'l. Curv,.,".' laivSo.' Tra;tmas m" 49gg_484
-17" 1 9-9 Dr. Reni de Quesada Loynaz a act. Dl- acueducto y electrician GANGA: VENDO CANTINA CON CAYE
__ _. rI.P up. .,af, antre Lealtad y Esro,., COMPRAMOS MUEBLES, ADOR- "Gangs. 19,513i 1. major dr Alotenclares. 2 par su ren E-1117-49-4 pre su Finquita (un cuarto de q y rofresed. Verlo: Habana N9 114, a cual131 OFERTAS VAR1AS EP pectslidad an 14-taduras- Repararlones nos porcelanall, jarrones, vanilla 5 Y,t d '.,ad. L. Tropical y rucero a, -- uler bar.. Inforones an Is mistral.
- Consullas, de 8 A 12 a. m. Tell. U-27rol. I r. . I front con 2 spartamentris in- CONCORDIA, $27,000 manzana), a $1.25 vara, pagan F-2&3-51 -6
MEDIANA ZDAD, cristaleria, platB. oro, brillantes, can- t todo Injo. Rents $100 monsus- "EL UUIBU" -OFRECK IROMBRI ___ __ X- 1 471 -.N- 12 ,:ri.,.. d,. 2 Pitas. 500 M2. Superficie do solamente $20.00 de entrada BE VKNDV LECHERIA POR NO PODKRXX ,. Fract. .1 t,.c,,I.. R-47911. Ju.rtilr.
,.Para cobrado,. porter.. serano, anc.'aa- delabros. limparas crystal. pMnO,, 10-E-1273-48-4 I Gangs antre Galleon y BelascoaJr. anti- y $20.00 mensuales sin intier6s. 1. .tender bum largod. m SLIM. call.
a pars estabiecimiento. limpleza oficina 7 VETERINARIOS I La propiedad mis pintoresca gum. parto desocupada. Puedc desalojarse esquina 35 Vedida. 01r.turite per Dfxu
at danreferencian. Telafnno A-8324,de 0 RIAqUInam co5er. escribir. prisinliticos. Immle. 13 metro., frente. Torreon 3* Ia- Visite a Losada e Hijo, "Corre- D-5137-514
, KOHLY del "Country Club" en $22,000. br 1'..ci6n 154. donde torrano -1, $100. T.12 y S. E-1719- 31-9 DR. SERAFIN SANTAMAXIA MEDICINA Antigiiedadps l. Equipajes. Rapidez. Etmal. Le afrecemos magnifirm rent- 66n, Cuba 1112. A-2303 v F-4293. dores, colegiados", en su nueva --zwDo Pon. vLAir GRAN RAN niow
BRA. DE MEDIANA EDAD. EDUCADA I Rm'.d- ,';'y- MP.95,.du.do do "W Iter Calitt Virez, Bernaza y Teniente Rey. d:ncia moderns, fabrienda lujosamente. 11140 vs2. y 180 mts. 2. de fabri- urtidn, buens venta. cLientela primexa,
Rich. 'Trece, Veda- 4- .Iqul.r, large contract. No time deco buen train, desen coincarse Para ru,- dical School" W-hin' J rdin, 'portal. sale, connector. hall, 4 ruar- CaCi6n. Trato director. F-2292. direcei6n: Doce y
dar center as; tiene Pxparlancia y ma be E U A V-ln.aidi. .ritirribla. y "t'- A-8232. C-125-17-2 Sap. to, ticirroittict.. can .I.m.t., 2 biaft. I.J.. HABANA, $45.000 do. FO-2380. 6-D-1118-49-4 Agt. dim, -1 empleados. Infortmem, Cmumpacerio
ymc s on a "_ del perro. Vi.%Ita a domictlio pantrv. cocinA elActrica. 2 cuartos y mervi- EDIFICIO OFICINAS
tar. u' ]tin 34.1 6 060. Infor" 'A ,, inimutil... E-7B2-49-6.
ItIono X-2713. E-1721_1,11.6 TeWfnnom: M-7328 y M-3752. ,n di, eded-, torsi. 2 auto.: S40.000. A $3.68 METRO PARCELAS DR 6 x 50 X-10111-31
D-41a(19-7-9 agautto -1764. Z- 1299-411-4. Pr6ximr Mioi5terio Hacienda. 2 plantas -La co." :!
BE OFRKCK UN ROMBRE OF Fall. Y S.mpor 119 _. ___ If dicadn ditint.s b nortroff Arroyo Apolo J-0 Ga BE VENDS
CAMPO. A-6677:Compro Pianos I ficlna. $45.000. 0 re- diar do Ia "Villa Cue.". Info -Pani
to c dalcittler close de trabajn, hnor pis 2 plants. baios gran alcrecon, 2 ridc. r del Vedodo con docis ha--- 5 at I D-297949-23 ma. bitacione bien amuebladan par motive do
data Rationed y g8r.htl. I., ,,,, pidna, QUIROM ISTAS bos, rimnla congelada. 5325.00. Superifirie
,.; Ilem Muebles Corrientes y Pillion NO metro,. Ganga *49.000. Tu fifin A-2303 enfor-ed ad. Info-.. FI-6481.
or A-48111, A-4114). A-11029. "'_ OR, RAFAEL M. MORALES. PODIATRA MAquirims comer, escribir. caja. caudale.. EN MENDOZA, $110000 VEDADO:VENDO
guitar par ii ad. K-1732-,.11 duacio UniveirsiciPtles Habana y Mid. vgjjllm., p.r,.I.naa, objets arte. cuadro, untas o separadas, Alturas y Ir _4293. Magnifter, torrent. calls L entre Calzads F-909-51-7
- Cast. a,. d
SIC OFRECE UN MATRIMONIO PARA EN- western. Chicago Tralmmlenlo Electra. y tndq Ia quo astorbe Cass complete No. (2 Plantas Indeperidientes) Boca Ciega. Esquina de Fraile. yell do. Into, do 13.50 x 26.50 Junto. o me- VENDO CAFE SIN ALCOHOL. TUENE CA.
.. InItir- Quirl rglco! Callosidades, un.., verrugaii, gorlo rApIdo Justo. Teltfono A-6677 ,,Report. Mand-al, ratio Vista Alegre, EDIFICIOS, HABANA P ratio In.formax director del duefto. father Royal, Reirigerador, 3 puertas
,cjtrXado con ywstnt conocionle.noom I into a JuRn Delgado, 2 plants Inde- 150 mts. del mar y a 6 mts. so- 12 caxas rentando $840, S95,000, S. I.A.- F-536117 D4303-49-6 ag. contadors y maims. Salvador M-frente ai
as U-113.5h. E-1782-13 4. hangaff.empabrecimientoclrctilatorio Amis. D-2472-17.4 Agost. pro.
. d 214. b.J... mt- Ban Refs.] y Nptu. pencilentes: sale, 3 habitacione., baho in- cine M9xico, Cerro.
BE DESKA COLOCAR MATRIMONIO, DEL .. A-0854. D-102-Quirp.- 1 7 Ag.sto bre el nivel de 6ste. 1,620 vs2. r. 4 plant-, rerdundo 111,096, ,120,00. .- VENDO PARCELA FIRE CALLES E-1079-514
U-2530: COMPRO ADORNOS I.rc.l.d. medor. cocina y setrviclo crum- do rentando $1,250, $120,000. Entrada V NTElDO8 11
campa, series. j6vanes. baron reforencia; do, y gIiir' o Rents $58.00. Fernindez y Las 5: $32,000; una en $13 000- '2 T' : 20 matr.. par Ia Ca .
- do. Rentaxicir $802, $80,000. Manuel A. Imcla, 8 de Octubre,
site, cocinerm Y crisda de .an.; eI, ch-- QUIROPEDISTA P A R D 0 X. W finos; objets de arte de por- Vidal: M-15'0'8'. A4113. Propi.
f S-E-14-29-48-4 en $14,000; 3 en $18,000. F-2292. d6n, Cub, 162, A-2303 y F4293. 161 ... Para garage a pasaje. Informsen To. FANKACIA VINDO EN LA ESQUINA DR
or, .rindo d mano. dependian comer. I-7713. Manuel SuAria:e. mks tricistito de Ia Habana. Re s-iedad
aid. Z.formese Felipe hotel Cut'ha. Telf. NO SUFRA MAS DE LOS PIES celana, plata, oro, marfil, bron- 1D-E-63-49-5. an6nima Y vende cinw mill price merumsM-5241. E-2034-1314 ci ce y crystal, joyas, vajillas, cu- PARA RENTA TREMENDO Trato director. F-8864. VEDADO, $40,000 em: Merced 277. Habana.
- ADQUIERA SALUD Y ELEGAN at- biertos, pianos, Ismparas E-781-48-6. se Pit VENDO POR EMBARQUE 'r->e- 10" T121ron E-792-52-11.
FARMACCUTICO. JOVEN, AMPLIA EX- NO tame torturer: Call... .fas, on Edificio, $34,000. Rentando $240, Alturas z antas, 1 Desocupada Solar parte &Its Lama del Burco. ver at VKNDX LA TINTON. "
periencla an at tro, des.. trabalar an circulaclon, plan pianos a doloriclon. Maim- J do Columbia. Gran Avenida R. Almond- XXIA "DR rAILIS
,, a inuebles de estilo. "La PredileC_ tea: 500 contras, led. 1.1arleado, Jujoso. Cc Ift1rom, Imse., mortrucci6n
arm.cla L.abormtorio Liamar Teldfono jam elt6tricop y Manual. Soporte Anotofimlo e. P dere sanatoria. 15yn: S5,11,00. Cue Tlpo
X-2112. E-1841-13 ftico Consultes: $1.50. Visiteme. hoy: T ta". U -dor colegindo. B-4794. Juanita. nt ria, sos y herraJes prisoner toalm".i- Ionia, an 765 varas con 199 mistras fabric.- altuada on Ia Calzada do Vives 114L La
_g' -2530. C-86-17-1 III-E-1279-449-5. r6n y monolithic. Compurata: P, sa R, Re- cift primera. preparada con cimmtne 6n -- no Pasixt milquiler. 450 plez:aii dr-pummitil.
.. m. 6 P. ... R.I.. 363' t.a.h.r. A-0407 Sep $50,000 to 'I Do, .Aquiristat y -a calclars, 10 IL P.
HOMBRE. 3ACKILLES. AMPLIOR ('13 at., 5 habit..I.na., hall. c.-ad., f.n.da, Para dos place. $26.5GO. Auto-Culha Hudson F-709-51-9.
riocintlentoo de MatrinAllcox, ascribe, lee, D-5538-Quirop.11 Agoto " Y reconocer $25,000 Hip. 6% 9-r-J-- ---ct- Y 'erviclo crkado.. Tuh6n- del 47. buenam games, excellent motor. buebabla t d.ce I halo, perfactaniente. v- S A-2303 y F-4293. no pintura. $1,250. Llarnar Rosendo A-6674 VENDO CAFXCITO TIRNE VIVIENDA PGto ly cra be mancini, me ufrec', on,. M-2655: COMPRO ALMENDARES por tres afios. Edificio 3 plant E- 1532-464 de 5 a 6 p. .. C-10-49-6 ro alquiler, day ft.ilideder. Teal"t. Rey
,,Iui" ati-mb nuevo. 6 casas. Rents, $412.00. Z-1111-514
cu t..r alone. t,-:.Ii- 11.1, -1 v.- C 0 M P R A S. Muebles "La Regmte". Page mks qua NO PAGUE ALIQUILER ADnocirni .to, dur. to .,d oche a anibu, T 11 RRENO, MEDLDAS 2. x 30 METEOR. Aww*
B_8017 despises I P. 111. or lu. rnuebls. C .... .. no pdl t .., -2292. $45.00 at metro cundrado, im, ..Ila BE VENDE FKQVEAO NEGOCIO DE BOP,
Ll..ar ix) 'L. R rfieztlr-. I. ."'blarl. q .. 'an Una plant., vism y loom: Jardin, paj.l. Trato director.
E-2122-131-6 9 ,CASAS '.. "'. qui&ralo abonando mitad con Quints, antre A y B. Informed: propieLa- deg& y frulos del pals. Inform" an Aguazo- quo film at client. S lud 60. W.. 3 h.bilmal.no.. begin. -med.., c.cj- E-783-48-6 lt d E-9 -49-o' F-755-51.10*
Agin s.,.) So -S.I.. $8,200. Fall. Sam- I no, do 3 a 7. an A NO 105, Vidmul cat. 356 entre Lamparillm j Arnargtcrs.
C-496-17-11 c a o y resto pagos $57.00 menCOLOCARSE UN PROPIETARIOS. HABANA, J. DEL MON. M: oi7
homVre de 38 aficis que siern- C,.ta.i_,S..t.,, %A,! V1b-, L. Fl.rrla, COMPRO JOYAS MODER- ficr 39-1764. .-IS62-.4 slalesiapa tainento sin estre- SK VENDE UN SOLXR, EN LA CALLE BE VENDE UNA TINTORERIA 0 99
1; Is. A pi.ct.'n Mendoza, comprn.to AMPLIACION ALMENDARES Julio C. Grand e h1jo nar, E o Linea 207, con bal- Santa Marta. a the cuadra de Belascoafri. scepts, soclo. absolute moralided Y honpre fu6 mayoral de finca, pue Ile p,.P.a.d.dr. .1 vard, It m; nas o antiguas, con brillantes. de 10.641 x 32 vnras. Informs: Via- radix. Preguntar per Andrdo. U-2791 de I a
- -in- ,I-,,- Pr6x. ler. Parque. Desocupada INVERSIONES DESDE 1913 c6n, sala, comedor, dos cuartos 1o r'M a'rtfnrx, Corralez y Cienfuegos, cafk, 3 p. m. E-177-91.8
de administrar cualquier firica 1-3855. S,. Cr-, 90-K-1376.9-4. Pagarnos bien, aretes de bri- 11-11encl. un. plants aits,6., m.n.iiti- con closet, baho intercalado, co- E-16.10-49-5
n lecheria, references las que COMPRO CASA MAMPOSTE- Ilantes, solitarios, sortijas, pa- -, J.rdm portal. Palo. bell. bibli.tecm, r.- Miembrob Colegios Corredores VENDO, POR NO PODER ATENTIER, MR.
Ollie 4 habitarinnes. closeiP, 3 bafiom inter- cina, patio con lavadero, cuarto 5ta. Ave. a $12.50 vara Scala bloques y ladrillog contents, te.
$100,000, RENTA $720 y servicio criados y garage. Vda. St.. Avenida ertr. .% y PA. A .... do dem,;', ,, paquello, maiden. rniquirsts Iale pidan; trabaia cinco dias gra- ria, Vibora o Santos Suarez, adores, pulses, relojes, MOne- caladftx rolcires. lindo comerfor. pantry, "
... in. 2 ,.act- y servial.. cflad.m. a.,.- '11. X..'atqr .liketriam, y .urita catmentis pAra demostrar In que sabe. hasta S4,500. Trato director San- das oro v joyas valor. A-4074. brim 19. varmx 7noarms. Total 1393 to. an $2,,gg, T:Jar NO M, oloquina NoIa. trxsp.tio, trustees, baratfsima S22.000. Vadadn. magniflea altuacion. fabricaci6n Villaarnil, Pase-j 311, altos, Ve- "'a".1. real o $17.41 let r F-4RST. van.. L.,tTel6fono M-1677. Jos& Manuel tana: 1-7181. "La Moderna". Su rez 16. ratio Romper Ell-170,16. X-13INI-48-4 primer, de primers, 8 apartementoaRood 1: I an, _40_4
. .,* r. rn_* O5 dado, entre 13 y 15. F-5492.. 7_295-51-1
Pirez. E-1760-131-6. E- 1 595-9-4 C-82-17-1 Sep. ,cy apiertarrimt.. emotes. eal-
.a as p-pled dP MaRnific. in- E-1553-48-5. AYESTARAN, $5,000 91: VzNDz EN 19". QUtl9CALLA BUILTIOF ECES ,,JOVEN ,,(-nmo ENCARGAPO COMPRO PARA RENTA, V1. COMPRAMOS Ia. Ave Esq. Miramar M_5g2I B.1432. VXNDO VIBORA DE14OC15PADA LINDA t.S.1 d sequins. un. -ad de At do. riviesida, mocha agua. Na purde
do edifi A Mjd.: 13 17,611 ...... To : .t..del. Tre.paln.tc. ..% a. Rey",
K E 5 b t n trabain an at c- a r. is, -_ 164
she aw. Flat ... ni.. Br-11381 bora o Santos Suarez, hasta b,0b)2.. do ,,I,,,,,,dro,, .1ii1p,-, y ,,,a- a... ..Ila So. LAzaro, portal, Pals. sale, 0,1,, n- 265. Luyan6. obelitim.... _1200-51-11.
m.-I.. I' rr'.rm "'. 6-ra: B-3751. IC.Igi.d.l. is
am a. rilmn. N 261 -Ls Pro- (REBAJADA DE PRECIO) VEDADO $100,000 GANGA Is. 3 4, c.m.d.r. bath, corona, patio. tras. A-E-1436-49-7
R-1043-131-6 $10,000. Necesariamente buen tert.re" Talf. A-7921. (Kato Itle.ocupscial. Siptimm Avenid patio frutalem, Abundantm agum. 19,500, 91 VENOM NX MONTE 007. UN NIGOCTO
E-1073-17-4 quina a 16, remidencla una plants: j: ,,','.. Real. prispleewd calle, 17 -Im call 9 f.memb trubmilarl..
ij; A-6210. E- 0-1-49-4 SX VINDS ZN AMPLIACION ALMINDA I deja It r. SIN. No hay qua
AL COMERCIO E INSTITU- interns. Trato director. Santana: trit. scare sombro. Mide 25 x fit) sup" res, AvmJd 11 entre cat Y I n
portal, ventibulo, main, hall. bar, 3 sampling 1.2 art A CI It Pa a .' 4 : paltires. 9-129441-6.
ItmeR. VENDO CARA MONOLITICA, TOD reels t "an. d o 11
hohitaclones. 3 batiox completrys. 2 himbits- .5 cots. 2. Pis6a mArmol, grandam 1 5 de" fronts. BOTICA. BE VIENDS $6,61114. I"ORMAs
clones ben6ficas: Para cobras 1-7181. E-1596-9-4 19 LIBROS E IMPRESOS a habit clones. 4 baft., eareJ. 4 manuins. tar6n, vad.. munguaw Y tranvfas on In no
cione Y liervicio artaclos, garage 3 mAqIii- 11 a puerts, tres cuartos. dernfix comodl por 33 de fond
en Ia capital, incluyendo Ma- it I Doo, c. Entragn vacia. So aye, oferta. Grande a. Precto: $9.50 vara. Infor- Gonsileg. Telf. 1-1980.
COMPRO LIBROS EN TODAS CANTIDA. ,,:, y ,iml-vici. criado., chofel:, .As I'M -5921 B-9432. esquina dades. ,an- pleteria Fancy San Miguel y Anniz, 1-1654-51-6 ,
rianao, Regla, Guanabacca y dem. ,bibi Mac., diaci.n.r- rnaial.pAdi- I ,o, FernAndez y Vidal, A-0112 y I jog. ICorreclor Coleglado). M Infortnan: Luymn6 406, Hijas de E-1373-40-6
FERNANDEZ Y VIDAL r.. I %oroi de Ia Juventud y lexica a ,.d.r,., -logind.m. I Galicia. F-930-484 tad. FARXACIA, SIC VXNDN, VIEN SURTIDA
- S-E-1428-48- Parcela en Ave. de La Copa venla. buen intnta. Informant: PoSantiago de las Vegas, se ofre- ..cat. Pago major qua nadir. Nag-in'. fe- - ENDE CASA, COMPUESTA JARDIN. ,bu-,
3274. -_ portal, sale. to inter- M EnIflem parcel. an 1. Ave. de Lm Co- to 11 mitre Marquts Gortzilex y San(Corredoies Colegiados) Idom. V.y d.ralcillo. Teliforia, U- hall. 2 cuarto., ba
ce joven con experience y re- p r HERMOSA CASA OFERTA UNICA11 E c. timigo. de 6 a 8 p. m. E-IMS-31-5
ferencias bancarias. Informed: Compramos y vendernos para __ __19_5 b called.. anedor. cocina y bit,. criado.. a, muy carcs del Centro Comercial 23.59
Esquin. Fralle. Lines guaguas y tran- calls A entre Lanuza y ruenjes, reparto varam do fronts, por 26 var.x- an CEDO, MKD1AXTX REGALIA, CARA 011
clients: casas, solares, fincas, 21 INS-rRUMENTOS DE vi men. sale. comedor, cmina, bafio. CHALET VEDADO $21,000 Injr.m
- T'r' F-4857. -1603-49-4 huilispedest grande, vouly locations mueblet.
. MUSICA 1 4j:' Alrnrnd -, I a 3. Tali. W-9240.
Telf. U-2428. ,.,.I.. ,,rvlln do crinclon. Tal6fono Calls 10 acorn sombre, parts site, pr6xi- E-914-48-4
E-2008-131-6 hipotecas. Actividad, honradez Willard y much. Re... Maine do hutsI~ 11. .r. Cimalialso, San Julio 208, Santos ma 17. agratruccl6n, primers, do primers, R EG A LO luster, Neptune 902,
y reserve. Inforines nuestros en COMPRAMOS PLA 0 SuAr... X-1261-48,t. co. ecto stiletto conservacl6m BE VXNDEN DOS CASAS EN LA RUTA
,Ton.119 ., pact y u pragrem. sch anst"Ifire
buen precio. Ripido rummocto Portal, vestibule, sale, came- 1, dos an al Reparto Roselle na, Ampliacitin de Almendares, ...I. Ave- primer pis*.
PROFESIONAI E todos los Bancos de esta Ciudad. Tai'msiolmnosilmllimos au piano pars to co I;a gas, cuarto y blifin .rl.do., Pa- at Repa to Santa Amalle. Inforramin c Ur nida entre 12 y 14. Unico par fabricar. Al- Z-289-514
Iiaai Altos; camerara mAronol. recibidor, 4 Lincoln NO 22,!squina a Rivera, Santa tos mobre ?taca. Midi: 12 1 47 To : MOD9 0 ESTABLICCIRKIENTO DR PIS Oficina: Agihar 556. A-9112 pre del nuevo a remnstruldo. U.11-IM.") VEDADO CALLE F" he tacionei, bafto colors. ASua sound n- Amalie. Sr. N .- E-807484, vmrR5- an $5-640. Inforaves: 13_241 9 y A-869 courts, adaptable tambildr, pars rope, malm
-1506. 10-D-5083-9-29 Music C... 5 Refs.] 104. -quin. _. Co.. to S. aye .feurta. Grande M--21 11-84,12. A monsoon, vivtendtm can tod" Ism, corescididsi ABOGADOS I NOTARIOS M ) gt. -I.d- M-84R7 C-1000-21 25 Agt I (Gran Residencia) Vacia VENDO $9,004 CASA DOS PLANTAS C1Xc. de Galicia, tians .gua: clucho JORGE PROXIMA AVENIDA ACOSTA:jdem. Punta .tialtd... lieforenes T.111. AS-5302.
RUFFTE REGO to SOLARES U-2530. COMPRO PIANOS TO- ,,,Care& Linea, una plants. Jardin. portal. I baJos. Guasabacca NO 657, L yan6 1119x2537 $10 V.. frente a Parque: I
1. r.,ihiAn, h.11 -trol A .-.]I., he- S27,000. RENTA $270 vix i r-954-51
I P, 2fl- i15 T li.88.31 ___ __ __ - __ ___ __ __ __ -
. 11 --- ----I- --__- -- ____77
. I -1 I
. .
. I I I
. .
.
I
Aft CXVIN DIARI&DE LA MAMA.-Vierne8, 4 de kgosto de 1950 P4na VEIN
.
' I I
VENTAS VENTA'S VENtAS,_ VENTS VENTS VENTS I VENTS
51 ,. WABLI901111= 03 51 A I 0MU Y ACCEIL 53 AUT01110VILES V A 54 . MAQUINARIAS' 56 MUERLES Y PRENDAS so MURBLES Y PRENDAS NEVEW Y REF110FRADORES 4 j6W106 TAFAUT03
VINDO"UNA, BOEMBA 011.011111 CON VI- GANGAS;j!ARR14 USAD kgrltlGERADORER "FlILIGIDAIRE FIE EIM PJCN
OS VNNDO POR XMXAILCAN BUICK 41 NPI. 69 VZNDS CALDERA VAPOR 116 R. P., URGE VENDER IILLAN 09 FALETAIL GANGA ir. '. IS
vienda 7 It mbj!tdoollml, La, "Ire" Ford 4 Passing IM V+ $340, Packard in perfecto eatado. Quenui proplas Para academies. May berates ,I 21 3 ,,,,,, rifir"., sE VENUE BASATO UN TRAXS78 C,. 52. war n a I emu bonds blanca nut. Voice Wilmon. a. v% I.w" ...-'..",7
aIa Iona par TOMM. = 11;Yilan. radio Y on partactso petrillso a tells. tomes: Portal* Y lines. per finer recomidad do entreat cal !n; ndlo t1va -man- IIP- be"]) 110 220 valt'". Dr. vetiessims,
Co 'di'el.a. no"Aricam; Para verlat Pocito Control Hormilluero. L ldm4 IoN .1 Informal Infant& N' Zrnpdr.do C-54-141 1 6 74'I
1,251i, "'. 9 1, ire ).irdin.19. 14 19, V.d.d.. 1.1itferic Fl IM,
540-541-314 I.rr$.Ii.! P'lo.'nilld.acdsns d V forma: Fiddl Gull4irrea. A -5,.,
X_ Canureerrthl'" a Pa- T.Jf I
Caitoneroa, Vendo Fibrica me. Cervillo a. A. Asencla Fard 5ta AV*, 105, site Nlcc lrig. Emp. E-137II-53-5. ; D-114131-84-11 Asn. Reparle Los Pines. U-6707. E. &W )M IA NEVERA TIPO RLVRS(iERA- ri*_I",
RnvjmjNs carton, miltmd contadq. rowto a y 84 Miramar. i-14W53-3 VXNOO CADILLAC 1949. CUATRO FUELS. PROPIO PASA FINCA 0 BASCO, it RE. D-11143--0-- -A-ine VgNDO DOS JVZOON Dt GUARTO __ d t.jo, ,.K- ail.11. I r,_rt..
pagar Fabricarnom Para major'cana He. BE VENOM BUICK, DEL Al. 5 too. may prito caminado. con samas nua- gala completamente, nuave. Plants citc. URGZ VENDRIL COMZDOIL JUZOO PI"os. muy PUNIOL Calla 17 NY M er: vx;itpn", "I'l 1. ,-I- ...... .. .
UPEII, KU' Vos. Informed: 31 NY 51, Vedodo. trice "Orion" watts, c*nsum* un c Arta madame. refrigersdor Croslay. Ire A y P"Ita- IAW' '- __ F_1231- 6-2 ,.,I,. Oul.. 1. do, o-1- W,1 ,,ob.1- So INSTRIM Iff 03 W SIC-4
barrs. ontraglindencla, trabaJando con cuo- chat .ktru, Prods Los, hole" Arme a. E-1332-53-6. Ion guallne cadox0o"im borax, ion ou aulto- raduL., living taplaade, X.Y., Play. Me Car. Y. VAI "I" 23 y 2." vedad"
to imirtria. Informant. M tite NY M C&I ion. .-1675-53;5 Atico y acumuladorom, vale SM. L. von- In 161 apt. 11, "" t"'_' VEMDO PIANO 09 "AND" VOCS11
del A-4314, E-105MI-4 _. DARATO, VIINDO, PjrMOUTH. Alto 44. d'.' Wilms pr4clo $650. Toldlono B-2334. 1 D-3144-56.111.6 I iUSEL0 DIA Y NOCHEI tacl.d. Wantc, dslt III ft "- 40
PSLUQUSRlA, CON VSDSUILA, BUENA BUICK 1940 butno de pinturs, games. radio y otran X-723-54-4. ,-fvt C=.d.j. Pflottitre V=
clientele y bleat frotalads, an faster cAn- Convertible, pinturs metAlica, somas extra#. Vella todo *I dig. an r Y Torcers. I PARTICULAIRXX, UROXNTIMIMO v"DO El Mejor Sofi-Clanlia "Alpasts"t 57 UTILES DE OFICINA ,,'l.nto It. C Gaill ent, 21 y
trice. Urge vents par separacida do acrilos. blaricas, radio, voisticlura nylon. Tome CA- Vadedo. on 41 placer. Comen. radoras do Arroz really cuorto, cooba, 7 plezu. $115-00; V-41294194-66C
Pais mix informes: 1-3-1101. rm on cambia, TombIrin facilidades do Pa. Z-143L-33-5 Descasca ,sm .ire, miler;,livinstroom, sale. flinger
- T.notmask Pars entross inmc;iiata var 11 b.vl- Mix 4W y c6moao. Un nifia VZNUO RVKO PLANO CON VIDRIO At 0 cam!W.00; otmedor, never&. radio, re- VFNUO PLA AM"
1-9314-514 so- Lapel- 'Acto y F- Vad4dO- lou.63.4 VXROADMI&A GANUAI OTUDEBAKER -Supremas Arriericautol"' MUq-;",trAbajf,-- ll.;moo. Olreaca, S. LAzaro Afill, Zscobar puedo convertirlo sin ayuda I.r. N".0,- X ON., 96mb-- "" I "u Ito -..pl1_1O-.NU,.1'_--- %res eurrOPOW6
V_ Champion, 4 puartam 1948. vestidurn Cum. do girentizaalml mocAnicamento Parise A, pej.. IM ... .... n A-M011 grand.. vocas, Pmd&issSo VXNDS UNA BODSOA HARATA*PILG. a. Burnosi pr jos. Apro Lalt.d. Y-1476-56-5 Domostrotmos let mastic, Imp.rtsdat ) g.biret, -b-.
a. SU. to, Eamon nuevas, espajo4, otrog. Como n mc vacho, oporturildad. ___ IA& Or jau, L;-,.. piano. -rd-A. ), -01", AAbrun next Allures do Montilla, DE SOTO 9 PASAJEROS Vo $1,475 Varla as comprarlo, apdran pion inflate, Ciro Moline, Jovellanom. tN "$100 LlVtNGROb $400 N VO nool do madgirs obsolutamints, ,It,,, III?, Corr. T-11 A ar ,
Z_1322_ -44 smartie jovencits each 30 I Cuban" NO compare nxtranJeroi too des rZ1444-10
D.3"741-5 o, fla- A4132oo Nodal. Wit C-1182 -18 AS. lambi*n 3 n nine qua a miliainal MUEBLES BE OFICINA
pox TSNER QUX INDARCAIL. VS C. came blelcitta Hilaire are truye of corroL6
Fifir mante, particular desea vender, GANOA! RENAULT DEL 40 EN MAGNI- IMPRXIORS5 EZ VXNDZ UN ,ra ccjna t radios Ito hocon ION codes &gut DoMAQUINA n italr6loo. Painjo ,a. 6. color Y VP
fift 120. M tr DOA PLAN
ric do Perfumes, Marcos fWas condiclonem do todo Y muchw sx- do Lmprimir NY 3. Chandler. Inform adorns banas cc= bacernot ass, Muebles oficina, cajas cauda- ar. smitudica. dd
a& 4" iii.chei 24.4 Von con )- bl.;.rc-dIrI--- P INN
da par 1: .1fad do su valor, IrillorminsTo lio vlajes' playass, Campo, free, Vatic an Axoncla Renault Infanta, barriers 107. Hoban ontra 6 y 6 par 931 too rAroa con atiewtic goth-came; Imports
proy a. Toittono AB-6902. O' S-5a-4 d., ,,,, clu, r- himauttil. Octave
.9792 do a 2, On.. I P. in. AS I do. Par as* nu*= les, archives, estates acero, -11
litany r 'Oat E.1049-834 D-INO-54-21 Act talameate a] narrate. D, 'cu. C.oPct6. 7 Dolor". I"oi hotels, tourism, precio regala- 23' mumbles taptraidol eon Iom, del mar. Mot Viborn. r_1211404
BE VENOM MVT BARATA UNA MOD 37. BEDAN, 4 PUERTAM. P11.1-11" trial*&, y miquinas escribir y surnar, pro- Ap"
Mai do $2,500. Verlo todas horas- STUDEBAKER TANQUES C.,d. ,-unturitnt. Living to
, it as, isooop. rocilds I- L0 I .11 B ut, ues
do Perfecting corIftion A '. ...me,. af!fjocklng Chair y sector de cheq e PIANOS DE CALIDAD Y GAchino. con, buen reftlgersdar I"'- Ursula 70 fondo paradero rUta dols. Infornism! a do Quinta y A, Ve. Do seem negro pars dep6xitm do biqu MUEBL" A PLAZOS r Orel$ Cspin*" c 5 F"
no Intormes: Padre Varels y Gutildirrez. dado. E_915_53_6 do.. _a Visternas a hidroneurniticea. C ,:-", -- bar. y zonables. Visitenos, "La Comcr- rantia. Aproveche nuestro
Ceiba. Warlanoo, I 13- l gr Ral"I 459. antre Ara
-14 A40- 15. E-1593-53-4 Los' y garantla. P. Castro. Cabal INS, b:- LA CASA HIERRO -to edoda" C-736-WIT Ag..ta cial", Progreso 209, entre MonRE V NOR CASAD1 HUXSPCDRR CAM. - _____ VZNDO DODGE 11149. 4 PVZRTAB. RAVO ION. A-4732. __ _R:!S-54-17 .1. Gran suarthlo on countries do todam via plan especial para venta3 a PillE asti nuevo. Do-Sato 1949. 4 puertas. on, Son preclas reducidos. Condo pace antics. JUEGO DE CUARTO: $75,00 serrate y Villegas: M-6226.
Venezia, NY 405 altos entre SAO Jomd y GANGA -set& nuova. Chevrolet 1947. Code Can- 55 131CICLffAS IZIO Zog, grades rebajas de preciox,
San Elaine,. dia, do y muchn. facilided rera pagarles. Ad
, D 1111"14 as. Be vends par mumbarcar moteciclels Hat, trata Buick 190. Radio. Games balances: mitimos Countries on Compastolo M X16gmiagarom coquels. modem. clarito; E-1639-57-4
_ ,SIo.5,_20 Agosio airs juns, interferes, ultiono tipo. $IRS; re- fondo y mensualidades duran- VENDO TIANDA US P190DUMOS DEL -, Madelo 01, Can solo 15 do use. Infor- may culdodo. Vertex, Sort Ignacio, Santa "ouina a Merced,
i W2 me vents its haladers. CAN 7 refres- man. D y 13. Valletta. ir.%!" A,..t. Clara. Gets* X-1327-fill-ti. GANGA, 62 VZNDXN DOS DICICLSTAS etc .om*do, Art, Modem., ...be. $93 -mors Pre.
Cos. Varta Monte NQ 779. entre Ramiro. 7 Veonmotor Whiner. Procio do oceaftin her 3 cuerjos. nuevos, modern&& GANGA te julio y agosto. Tene
Custro* Caminaa; D-GM.51-12 Axt. I VENDESE CHEVROLET IOU. FLINST. We an Pratte NY 103, do I .. k 0 12 In. Sitios 74, Raya y Ban Nicolas. T- torlo raobs. 60 x 34 Pult&d&'
, "" Lo ciosos models spinet, baby Comastor. 4 puartax, perfecto utado, store. y do 2 a a V. m. E-78-86-4. doy en to q- vale el vidric Y Ia ,'Ila 91$60.00 C" OTAS "" Pre particular. Espinosa. Calla 11 NY 1157. M-1631- LA COMPETIDORA c"" 0
55-6 rtora. now v,,, ,*., ni, ",,,., 1. y ,efticales, d, las marC43
as VI141DZ UNA TIN"R=A. TICKS It Garantismodmia, mine ISM &I 19611. long im- apartarneI 14 hotel, Vodado. Do 1-3 Y do Liquidaci6n permanent, jo- I "I's ... .... "' m6ts acreditadas en todo el
m4acrainan Petr6loo, Informan on )a win- permeable, negra a ads, rivetaiscips, Ilaves 8-10 noche. E-932-53-4 I I -- D-MI-31-10 allealaclu y'eorrena complains, Ross an tire 56 NUIBLES T PRENDAS yas, muebles, ropas, rniquInas EST mundo. Compare su piano an*
a. Camparearla y P" ver. agate a chock Intmertildo. "Auto Macialca", in. VENDO Mil AUTOMOVIL MA CA BUICK MIRE 0
BE VENDS U NA riNCA DIL zjj CA"; fanta 103. Taldiono U-40ft 47 Super. corn do agencia, berate. Te- escribir y coser, radios, neveras, POR SOLO $10 MENSUAL La Predilecta" y evitari con- *
Iterlas a 3 XML do-Sih Antonio do tax .13-34" .24 Agerato ldfcnu 71-4111L a UN CRIFFORRODER Mo. baffles y maletas avi6n, y cuero, BUROS BE ACERB -tratiempos y p6rdidas de dineno..., dome nuavo 1145M y otram musicians real. JUEGOS DE CUARTO, 3 C.
...,,: lcauts.da labaco y 2 do V an VXNDO PLYMOUTH 11914. AN CON RADIO FORD 1M. 4.PUERTAS, RADIO. GOWAN Informan an: Call. 12 W9 567 parliament capas de agua y objets arte. Miquipas escribir, sumax, ro. "La Predilecta", San Rafael
del Wescott a SAO Antonio. Rodeos. En. y gamin blancas, Como nuevo 12,000 ,jormasi on Ia fare p.5N. nuavem, enter cle todo, $1,000; Ford 19. Vedado. Horast de 10 a 12 a. tn. y de 6 Formidable comedor $8.00.
cruciJada I D Tarribilln Plyrno th 41. Calls Mercury Con- 1937, $300.00; Calla Chevrolet 1935, nuave. a 0 p.m, E-035-584 Compramos y empefiamos 10' Sala $8.00, Radio $5.00. Estates calcular, protector cheques, 803, 807, esquina a Oquendo.
. '336541610. vertible del 40, Chevrolet 44, cuts. Ford 40 CHO, f300.01I. Manclo: I-9365. Tome carro. 'VENDO do tenga valor. Antes compare cocina $5.00. Pieza. sueltas. Vea nuevosy uso; bur6s acero; ca- C-80-60-1 Sep. I
fig VXNDII UNA FAMIRICA DR MONAIC05 lodes Como moves. pass y Ves con fact- Z_490_53.0 FOR TXNZR QUX SKBASCAR
parte..Informan A-41114. D4US41-10. lided". Santiago 459 entire Z4nJa Y Malud, SM V1NDX LA CASA DE FOCITO 204 VA- du y un ,jmO7 o vender, visitenos. Gloria 520 e nuestro surtido. Precio, calidad jas hierro, contadoras, archives, PLANO XICR-. EL MZJOR
POX DEDICIAMMS A OTILO NEGOCIO, savais Priet. Presenter par Rafael a Tit. m entente modernt; urge van Art Indio: slam", enchapado en p.lisand". cetcMooing. Z-15B4.53-5 "',entra Bar Amostasla y Lawton, tione, Ia day hernia. Informant de 12 del di. .. A-6827, M-2875 (Casa y facilidades. Muebleria "El armarios, tarjeteros KardeX. --das, Itamente savIto. We
do Imperfa Can eQuiPc Pecs revel- parts, Nola, don cuartas, cocino, convertor, adelantq. Teldfono A-9611. E-71ta-56-4. P
ri von y beta. Informant an Ia mism, Arango). jim.- do a
O.uAquilor $30.00, contracto permanents, 1TIENE UD.- UN CAMION I I"t" 8 all VZNDXN JUMOO at coxguon RE- .Modelo", San Rafael 409, Man- Biblioteca, "La Casa Go-ilez", c'" all A. .
no Atria 314, entra Neptune. San Wilrual. g a ,11.14 A. tn. E413-4408 pimiento Estraflol.- petal Salom6nicam. I C-631-56-15 Agot. Compostela y O'Reilly M-8638 J..C led. r-IW7-W-4
A-4891. FORD F-7.? --- rise rique y Campanario.
I D.5179:L.5 u IA Yantis PRECIOSA CURA CUPS 1116. FORMILA. Talloulas a marka. JUAAQ do cusirto Isqueamiter! do su Procia Ia qua dia, kestidurn, somas, todo nueva do do, China.- Juego .do CU&e* Personal, Ch C.1009.56-25 Agnsto y M-8081. E-1640-57..-4 PIANO EN $250.00
O ASION. BODRGUITA FRUTOB arito. Cruz del Padre 18. p.qu.te, raja marrim. Manolo: 1-8364.' -a' .*Cos To- nasal Varies muibl-- -11m, G, N9 25
.1 DEL nice caa o y I _SbT!, ,I,., vnd. Per, .. notelatarla. lips
pals, buen local, an el V d.d.. quiler .. me extra, Poellidedos, $1,1160.. Lfnea'y 13; r MUEBLE AL F ADO
".IAzquox. 564. S Un VENDO OBJETS DE ARTE: co,
quoOmer c lor hueze. proPlo apartsecorintO PA0 D-4824-53.4 -1 ..... MUEBLFS BE OFICINA
633,00. eon tocies Los AV etc. y equipos. I BE VENILS CUNA CAl1uTA MN MAGNIVI Y PLAZOPS COMODOS Jarrones y figures porcelain pie Ki.d.,sarrim. T.16fam, 3-4079.
par $1,500. Tarriblifin code local, armistes- VRNDO CURA COUPS FORD 1248, 4 06 cam condiclones, so do berets Vorque gates 7 '"'.,trader, con licenclo municipal at mana resto 425.00 monsuml marlo torba. ZanJa 874, printer piso derachn. a.- "EL FENIX" Sajonia, Sevres, Dresde y otras, Compras. Vents. Cambios: VxN 0 PtANO ACREDIT DA XABCA,
of., pop 8350.11,11. Marral. Arribas. Ban Mi- larminar reparocialn, Prieto, 1;: .nec.e C ONNIBUS, GANGA clutris a Infanta, V-5002-55-4 broncos, marfiles, limparas
Suez 31L Toliform: A-SM. dre 18 antics Cam y Vabloques. NEPTUNO Y SOLEDAD escritorios, sills, libreros, ar- Howard tn magnIfleas condicJornes do
E.1528-31-4 D-4926-53-4 Vsmdo*S 6innibus. Tranabus, matilicos, 10 Gran surtido Juegom do Castile, sale, re- Baccarat y Bohemia, muebles me.ani.mo Y sonitio. flitinec, a
posmijeros, 9 Somas US, motor X-1 Intaio 6 illia fine y taxilgodom, comedar. lJvinsroomm. artisticos alta ebanisteria y re- clijvos, cajas seguridad, miqui- '$15-C.'rian osquin 259, entire. Cidiz M
ASOMBRESE DE ESTO GANGAI VRNDO 5TVDXSAXXX CUATRO tonal (Delantere), Propto cl udad a C m Mud lerfa "Prats bibliotece. CAOV& y shchapaclos. Rafriffe, nas escribir, sumar, etc. Enseret; quaira. T-1323-60-7.'
Boost&, gisquins on Calzada. Butte local pusaus, radio. somas bonds btancis, Cal Ste; baraijalmo, arandsm facilidodes Pages. radars, estates, willonez, etc. Compramos galos distinguidos de calidad a 8175,00. VKNDO PIANITO gUROPILO, PAcon vivionda Para forwillist, libre do alqui- me nuilvas, perfecto funclonsuntento go. Cuut Vallina. Informal: Vives 514. Muebles al contado y a plazos. Y cambisan" Bus musbion. ussidos, gar nue. ion tentadores. "La Predi. comercio. (Antonio), Compos- Ire studios. eAtA en buen 601,11414, bvAmm
der. Mucha surtido. Contisda 101M. Zeta "'wal. Infomul,,CaDudaoo 55 table Radu I C-19-53.8 Monte 1,119 y San Joaqdfn: VON. Piracies do ,quablgrIa. ,,Iu y6nix,, prec tela 360, Obrapia y Lamparilla: v.came Em I una genjA. Milarquez 160. UPS
. con un Paquaft reform Y motor glo y Gerflos. 1 4 A M. I plauto 901 y Selodso. lecta", San Rafael 803, 807, ca- c..d' ne am del paursulkap del CerrD.
atert too. Val: doble. Llame'al Dusho; no A-7743.
4" 4 ID-3304-33-4 POX XURARCARMS VIINDO PLYMOUTS11 juegos cuarto, gala, comedor, u-SINS. He C-TO-54-11 !!. E-1-46-"
Pindis .at. chance. 1-736C del 1947. Games 7 v.stidura nustres, 4 si esquina a Oquendo. C-272-57-4 agosto I
. ,,-,' Parqueo "PRADO T ANIMAS" ytiertas. an $1,430. Cln@,VWadc6 B No 864. sillones portal, cm as bastido- "MMiIOPM r
Nueva aidglanciat facillcliales do pace S, Cabrera. Tambidn un comprobador do wa- res. Aproveche'gangas y factli- I nZOS ".
I I E-1438- blica. D"ot a 19" V 1940; Mb" Dod- d to& E-M-834 I MUEBLES A PLA 0-89-56-1 Sep. ARCHIVOS AMERICANOIL MAGNITICOS
Badega6an'fing"12,000 = 190 y Is"I Cadillima seiatiat 104T: cou- dades, muebl 1. govetes, Larrafto legal y carte. con Ila- A.,W I N A D OR. AXPARACION, RxCONSo: fa Prats: A-2278. as go liquid" dead* $90.50. *'A xxiiarto graiduaide mal
.. I PLYMOUTH 37. SM VEND% KN $SM SUR A Turnitum", Monte 7549, cut sequins
LOS me-Sato 1*47. D-4oS&P3-5 do too*. Battle. Valle ein Escobar A SALUD 544 OTEBO.Y MES BARNIZAR, TAPIZAR = truccl6n Vietnam
- IRA- altos). antre Zartla Ir Salud. A. ci C-395-56-8 Agasto. LIvIngroora Uniginia, 47.00 Mtn "; coo D-1092-37-5 Agcgta. Michigan. Trabaja gue.adZiNdOo- T-xi
Pi&d:14 a Prado. sale, asquina. Times VA. COXVZILTUMA BUICIK 1947. GOWAN. Sig I of= Vr"I.s m6dic.., smase Carom Awlquelfia Viviano&. facilicladea Pam Informal: dic. nobillinewass. bunceschivos, acumitlador, Quisar bar&. Sr. Dalaram. Z-813-33 4, GANGA: VINDO JUSGO BALA INGLIS, CoOdOl' Marnaclarrig"I $8,00, tin a a otter. p U:2
Anointed y Dragomag, cattij Angel Alvaro& chapa.,nuarvas. Torre, Pam 101, A topl ad., un. do living. nylon, muy U_ to almost. $10.00. Otro settle Caloniall Vls 130.0 KAQUL14A MSCRMM ROYAL, UN- -a prattler M. V. CuV.Low. Telf. A-6001.,
" I de-ood 5 y 11-11, Remington Ia. Royal E-235-AY-10
. .. s E-I&M-51.4 esquing a 13. vallado. vt*' SEDANETA BUICK DELIT a, Sitics No 369, helps. antes Lamatsd Ilas Outline; ancaparates. I y 3 puertmati mA LACA,1 A IT R.m. Burroughs Portable lure". Rac-az-
. 1 X-357-534 Mai inuevow, acultualmalor gin siortreenz. Escobar. X.2S2.WS quireal Singer. $10.00. radios. entantest d facilidades Pago. to ciondA. ArINX SIU PLANO. KZPAJLACIDN- RE~
chras, D-3011.58.5 Ago; o .Onstrac.l.nes clmvijeros. pummb0d Y to. Vartliffirs y radio. excellent mectinicams, P,: UQUID0U2GZNTENZNT9, $145-00, LI- quilar"'; Abell&. Sol NY 3111pZnLeri r. do de trabaJo. Ca-PM PINUML -Iffl
ES VRNDR CXZVBOLZT II48 CROCADO tj, VMS verle CMQ.. on I a 4 p. m.., 97, REPARACIONES-DE 'rul
3, '31 vingroorn Wyppe. Isquesida fantasi M I MUEBT-FRIA "TINA": M-71 goelo, repute. Sr. Le6n: 1.1238
BAR LUNCH, Y CAFE- AL don faclUdades do Pago. antrads Stutter Por Ems4ta aceneu, $00,00. U 4' *4 1 ,-230-57-17 at. do im-" Ull
. 00 L, L. 11 11 $M.00 reaeL BRS1 E_1311_53 9. capita; otro LOCAL con "Bollher", roSlo I ebles contado y a plazos, IPadre 14 imUs Cum y VeImIques. damosco, sobelina, comedor apartamento, MU MUEBLES EN GENERAL ESCRITORIOS, SILLAS Y AR
D-41IM-33.4, CADILLAC 4 PURSTAS. MODSIVO ANTE. fine cularto "colonial", extramedida, deco- Monte 902: cuarto, sala, comeirlor a] Cola Palo, motor Chico, Como nut. redo, Escobar 364, B. Rafael. marios acero, escritorios plaNOSTRA R 42 000 PLTXOUTjg 49, 49. 41. 30. ONEVIOLIT Va. Alan digno, do verse par to culdado E-1096-56-4 dor, sillones de portal, carnas, Especialidad en Mueble3 de nos y para ocultar mAquinas es- 61 DE ANUL4W L
Urdco utabletimiento an In 4 asquirian, 41, 40;'4mton deeds BiTs. rachidades has- y bajo Pratte. QuInta Avenida entre 72,y I Nificis Taller de Decorar. Nues- cribir, "Steel-Age". Sills fijas cAcaloammos SPITS, BOSTON 116
facto modern. Punta Ideal, Ia motor do 14 18 mean eon called entrails. Autos big 74 (Front* apeadern "Jorge GOV&Ptoaj. R9GALAMO3 MUMMILSM IDS PLATA: bastidoreg, refrigerators, ra mer, Decor an Pinachar. gipardals- C4IA H ban&. Inforriars Andetad y Drasones, Lucena 04quina San Rafael. Miramar. Sr. Del Valle. Sombrilla, mesa, buticas S, chaiselonas difog. Facilidades, a precio de t11 L' -1 mar" 53-, de rustles. Vendemos urgentemente. Verse ema: Economia y cumpli- y giratorlas t izadas pie .k.,, Farr Tem
eaf 9 12 1 2 6. Arig.1 Alvaro.. X-592-53-6 1 z im-, 197. 11 y ,,.irri.r, Pokirtus, ,. too Pura
3-M-1531-51-4 3plamentr tarde despu6s de Ia I P. m. Ca- contado. "Tina": M-7 miento. Virtues 408, entre ca "Sturgis' I!l. Ta Nacional", Vi- ran a Capuchimm' M Strin',
- So VSNTIS BUICK 1M CHICIO, A PUES. VIONDO CURA CONVESTIRLS FORD Ile 14 NY 0 apartment 28. Vadado. t (3,11ano. &riim s: M-240.
BE VINVE CASA DR RUESPRILIS. OCRO a I buen utsda, aprovoche antes que radio, pintuA filbrica, vestidurst nylon, E-1167-50.4 L C-398-56-7 agos 0 ManriquE y Campanario. Tel6- Ilegas 359, esquina a Teniente r Z-5113-014
habit clonsit. San I.Auro 1204 -(altas) one ui:A preclox. Varier an 13 y C. Voclado. extremaciamente culdsoo, $1,350 ufl: or IA AMERICANA, VX1M N. F-l3U41.9 Proguntar par Antonio. 1939 cupd. Buenisima $500.007 c a Ilarlo compla nitarve I, Care
. txa C 11 9. y FAMIL LDO MOBI- "'El Hogar" Fabricantes do fono M-7323. D-2049-56-21 ag. Rey. A-9915. C-83-57-1 Sep VENDO CARALLO RETINTO PMO, NM- I 17-352-53-7 Avenida Segundo, Suonavista, bodega. to do Casa. par aus4 as as_ I ce beii. w.pic, damm. Resale SM.
VENDO BAR BUENA% UTILIDADES PLA- de Cub, Telfftnw B-4032. calla D Muebles do Nifios mbio Par vaces. C. Central. Rutims 7 7
ya Santa fre& 22 coast" y 9 castles. OLDSMOBILE CONVERTIBLE MOnxL0 E-1075-53-4 q.,na Quince. Alturam de Miramar. Para Notice. carrams. am" 7 lualultol SE VENDE a. L" rl.'.' CVT .-Gassel", 3 6 P. en,
$6.000 per terair qua embeircar. 1.4819. Re- 70, afto 1049, so Vmd. 14 NY 40, Marian E-938-56-4 j Un luego cuarta, astilo Luis XV. I.- LA CASA BE LAS E-135"1-4
III 307. Santos SuArel. E-1295-51--3 Verlo do 2 a 5 P. m. or. VxNDQ CHEVROLET 1940, CUATRO __ __ de cujkrto, corcralitam, andarlores, celurapti crusade, una modern, calado y otros a,- I Doming. t.do at dia. :
11 special de lux&, magnifica "tn- do Madera durs del Veto y cangpds do hie. isles do adorno. AnImas NY 261. a KAGNSOC
E-361-53-4 dep V"tr"bam Cris, do I a 3. Libertad 409, OPORTUNIDAD rwo scalrado pgrincle. Prodo do fribrica. Co. MAQUINAS DE ESCRIB R GERMAN POINTER. Ia, VEND. .,BARRITA CANTINERA altooeentre Juan Delgado y D'Strampes, Par embarque, vendo todom role mue- ma plegables Preplan pars spartaimentoo E-1074-66.4 Sumar y coser Singer, nuevas fico cacharra, macho. ustro
Vents d '*78 i8l) do excelentim, rancid IrtIl Where. Day factlicladea. _55_4 bill: terrace, cuarto ngacillatco, comealm pecluefins y play&. Dragelies 107. =ire Itn- Lit..t.t.l. put. run. Oodielao-gencaft con Ia e, par $6,100. No PAN as AMOORTIGUADORES PUESTAN. a. CON to Hudson 1941, 4 puartan, Vertex. calla I 10-C-11II&IS-11 dicivertme con a1gunas facilidades, tlun- liticas; do ]echo. E-897 'Tomb vendo un trajo de novia Y un au- yo y Sim Nicalda., Tel6fono M-118M LAMPARAS DE CRISTAL y reconstruidas, con toda ga- -'
qu ler. M-3675. olive. 1-1231,513, VXNDO PONTIAC 2 I NY 808, spartamento A, Feclado. rantia, se las ofrece "La Re- TALLFA.i radio an may butane condiclonem. Infor- I INIAGNIFICON CACHORILOG DOSZWUN
ALVAREZ m A-5775. E-704-53-4. - E-1026-58.5 116n cocuyeras Trian6n y de gencia". Suirez 18 y 20, casi es- Pirischer, hijos Y nietow de Ca'nPDODAL
52 ROVEDAS Y PANtEONES Lucena 413. tolillorroi U-7082, Itepmract6n man--- r
- do tods clus do arnortigundonW. Meckpjcs : 1 4 CUBANITA" bronco, models de exquisite quina Corrales. Tel6f. A-6628. Nietas del Camp*6n No. I do Aratrics, Via~
. I CHEVROLET :T947, 4 INUER. Isclor Van GunhugOl. 7 do ION CaMPGODW
GRANUO A especlalizada Garantist ponitiVA. Tonornox gusto y exclusives. I'La Predij Intemadonales Muck. Rell-if 7 Two" V&'
precion razonsibleff."Alounam con t&ClIj, existencia ,para;r#pidb.lpteftarOblo de to- tag, Maxter, radio, nebliner6s M AaQQINAS DE COSER Aproxtleiche" to6s los' luns:
. I lecta", San Rafael 803-807, casi MAQUINAS COSER SINU R, Engelburg; hilas del CaMP*ft 4M.NU,7uP,
darlas do ploo.'Oserlbo $65.00, nxhurnaef dos 1.04 UIPOO- ,, I -c-loff as' bocinas especiales, gomas blan- "SINGER" 1 3 juegos sil cogto, cuarto cartba, jor do show "Van-' "- IM=
inis SM. Alquilar conflict $5. tillaardo Pa- esquina a Oquendo. nuevas y usadas con toda ga- y cam script" on A- JL,
facto. jr-AT9. "O MUICIK "47 BDANXT I 1 111139- cas' careta 48, pintura vino Nuovas, do Wo. do pie Y portabI at enchapado; 7 iezas, psIdivems, in
Ara .Ianc IcIso, p C-85-56-1 Sep, rantia y pizzas repuiesto. Ad, 11948311.
1).7041111-5111-14 Asada tag, platura stigmas vantlidure native, rode, L I won. Proclas specializes Paris comar comedor, various olo- _____Trr
L also vardaderamdots n Ir confiamia, "Ber-ta-di" Refugio 262 entre Lee. I-La Nacional". VnIefes 351, cost an. i.00; q mitimos su miquina vieja en MATERL4M DE C
NMI- HIM ugvol Rey. Servintos pediclas res, -'desde- $135.00; livingroom .
BOVXPAl VXNDO CXBCA DR LA Can. I .,. 7"*41 i at Interior. c.aT4&31 0%
trade mieva toda de reffrocal $1,300, Clara Amyll 4 *bra ,L,"ft%6d,1 Xndustr a, Crespb. Una cuadra qu'" " ""' parte de pago de una nueva. y M CT03 ,
Mile at loop do Ia campanile Boltaflex, $150.00, S. IN IER O O
'NOMODO elm __ Ijazaro. I tapizado Lo
Qtrs MIA $30111. r-3111. of. P06ol ___ VXNDO JUXQ0 DBSPACISO a MXNACI- La, Regencia", Suirez 18 y 20. ;
13,SM4M4 AgwW SIC VVINDS FIILAXN3 11140, CON OVSR_ relento espatita, compbst.m. to .I--,,. Rafael 824 y Soledad. Sobre joys& an todu clantidsaIles. VW ADQ DEMOUCIQN:
V drive 7 atire acon"onado A 'r- carramesto do man, alls, 2 Arita S, fibre- -396-56-7 agosto comprazoof toysis. muebles
1_- mg, Verlo: Agends I lRalser. 9= 1.a. MM CUI1y 1947, NASH 1947, to. Para Vilwast; Loulade Comfolclo N9 319. C pnoos. W AS DE CAUDALES Y I- 149 34, coolairts, a IT, 100 vim hie-.
, .P L I 1 Z.87&0#4 I ToWima: A4113. rro do 8, 10. 21110 n&mrem Pufftak SIM
. M IR' dies W IN L I oferts. especial $1,200 contado. Z-1214141.1 Muchlierfa "SANTA AMEIAA!' armarios y Archivos de acero ladrillics, I Puerto@ mottilic-0 w1dall 40 AmovL, C39AJUTBUADURSO,'CRRRO T-SAN- "LA PIM A" &Ito, 30,ODQ mostlect6 3 bellems
B6, ,C Lee, en todos tarnafios y muebles ca 3'-etrol
ch Slayeres. Vandermos Fords 1946, 1041, Cildamobile 1947, radio, hydra NECRAITO DINZISO UROXXTE. VXNDO Salud 110, Manrique, S. Nice)" A.11. ..4.1.. antimme. sevillanos. Much& Madera. Urns,
1. Buick 10611. Dodos ,19w, juago cuarto gals plazas modern&. IF jual, No' Vague lujo: Jueso cuarto. 3 cuerpois. ficifia Ln general'. "La Regen- ofrezca Ia gut 'panda. 711!^Vedas y Pan cones MEKOjlt IM. Sjustade. chop stenZtor mptic, completamente Como Ia. living madame. Itagalldos. Inforwrem isidlog, noversis. jussia colander, gals. I& 0 D-3447.311" Aseft
on C-48-58-31. c casi esquiI auto 0 Ia comprounce. X-1170-53 5 nuevo. Todos 4, t 3, tollos N 3270. 1490-11,114 J11111. followers portal, todoscaolon, Living. I &.. '
s. Willer a room, a Preclol c6recislas, acnitado. Plazas a
LIST03 ''PAIRUA I RRAL IS VENDS M0TOCIC1.9TA CON BIDS- ieiS cilindro er-ta-di Re- BE VRNDE JUNGO DR CUARTO MILAN guelta&, Taff. M-9117. NEVERAS Y REFRIGERATORS na a Corrales. Telbfono A-6628.
AL CONTAW Y A LU03 ca-, special Hawley Davidson, mcdolo No chi, do echo pleas. Martrique-204, balos. C-273-56.4 %scale .. Cocina de Luz Id Rio,
74. Ali* 19" #SM. ;nformes Dragones NY fugio 262. E-132945,11. REFRIGERADOR 11119NERAL ELECTRIC" MALETAS DE AVION, GRAN I --Tanernot una gran colecci6a an 159. E-1171-53-4 URGE VENDER JUSOO COMEDOU BLAN- SSILLONNG T BUTACAS AMERICANON do 60 P.C.. do use' Como matte, proplo SIN HUNO
- terraza, A pr der Y q a Para ,carnicarliL, hotel, clinics, etc. V6.1.!
los mejores lugares del Cementedo VENDO UN FORD LIST, PLYNOUTIN 1941. PROXIMA SEMANA DISPO. chi, Arts Madame. Irimparan come pews Jardin.,Forldal Y surtido en equipajes, ba iles Sonnet ... I cocinis do lux brilhufle quis;
de Colh s6lidamente construldos y reparsdos, games huevas. ConcepcI6n de cuarto. Refriger d r, millions portal, CA IntairpGris, so It a $8.05. "Amarlsm_ "Cam GmtzAler' (rucursial), Cuba 213, en- escaparates y bodegas. Precio trabaja isual qua gal. No Complos '"
Valle a X-IOW53-4 nible Buick 1946, convertible, individual con :flafln. Cause me Furniture", Monte 758, east loquina ire O'Reilly y Empedrado.
No 268, Be' tro. D-1083-56.5 AS at. antes varla funcionar. Garsattismanials,
a proclos on contpotencia. Vialing, 'a rrano y Duress, Santos SuArez. Ruts 14. c-si-Nit-a de ocasi6n. SuArez 18 y 20. no producan hum.. Damao ISM =
OCASION: 89 VZNDZN S CASHION vino, ofrecemos pre- X-13157-56-12. SOLD A PARTICULAR VENDO BEGIO C-88-57-1 Sep "Astral ENctrica". Infant& $01,
11amandd at U-2242. Infants, 1056. reparto yuns materiels. Informall 010- cio attractive. "Ber-ta-di" Refu- iz A-VzDjEI moblim)a do cuarto do Interferes Itallanas BE VSNDI REFRIGERADOR, 4 PUERTAS. 4= 1
. I- e i 4011 dos do cristales, Para comicaria. peace- San Josii, ecifficlo tontro Astral%
C-lon-53-25 Agasto rim 469 y 487, ponaderfa. JURGO BALA 9STILO CU richapoda mocialo exclusive. Cost6 41, etc,. Mand. an, dscriotrull, Prictica an tra can&. par'
X-IM-33 "to, Granrebili a de d rim, klosco, Puesto, foods, 1,11
-7 gio 262, entre Industria y Cres- Pendale y juego comedor Renacircie In. Verla: Mal*c6n 77, halos. quo 612, cerca Rates. at rlomim, It V
e IN I V y nuestro bleadcor olli
53 AUT011i0VIUS1 ACCE& APSOVECK GANGA. LINCOLN DEL 46 po, una'cuadra de San Lizaro. completes' limforeces: 1.3843. Z-1351-54-5 3 a 6 p.m. E-778-56-4. C-123.NR-4 Contadora national 1. fAb ca hari una Laitfit. .
a pad. VENDO MAGNIFICO JUZGO CqMSDOR C-31-We4s,
004 pace use. con overdrive. equi JUSOU's tax comsoon AMERICANOB, VENDO REFRIOCRAVOIL WESTINGIIOU"Buick Supoi- IN9 Dynafl9wn ,on Amertiguadortme Heavy Duty. Picture I Ronactivilentic, 12 pieritas, 150 tiazo$. Vor, coo allies bellemonte tapizadam. Por Pa. Digtintos tipos y tamafios re- RNA GRIS. 73 NXTRO. IN.'sistivisli. *
Color saul, go A ;, Homes con bonds III Como delfilbrica. CAMION VOLTEO, CAJA 4 Ia, do 3 a 4, "Ile A, 100, Apartamente L quaflas overtax !@ ti.ulden a $69.50. "Am.- .. 7 pies an perlectas condiclones. $160. ARuso. Aparleal!"4911, Habana. _ __
man blancas nuevas, 'boa r-Air a m-sigs. Vdado.' r, Ilsy 2 Almendares; ter. Viso, U-8893. Tim- construidas, como nuevas y gauel, bumcachivas, radio. Z. - X-al-mc
038-53-6 X-167"6-5 clean Furniture te 755, cast sequin. 'solo de mesa, blanco. Philco, $25. rantizadas. Vents a plazos con
estate, paricho Ford 1936, con zuev Indin r -11.
vestidurst nylon pintura anticorrosive. Yj- VINDO CADILLAC COLA PATO DEL metros. SM VENDS JURGO DE BALA ENTIT-0 Ramiro. D-1084-56.6 Agosto E-1492-NR-5 I
tA CoTo umvo. Informant Ayestarin N9 Iguall quo nuavo par no averaltarla. No chap&, ofrecerrios con toda fa- Francris y juego de comedor on perfec- VENDO CUARTO 111111; OT390 SIC, 4160; references. Alquileres de las, 62 O&M OS VAM c .'.I ,
CEO U-Wm. ? 9.1149.534 charlatanest. Santa Catalina 414 "quirgi diclones, came, 3/4, Colonial Co unto eviobs, $105: comedor, $55; air* Re- VENDO NEVIERA, TANQUX roRCELANA, 0 '
D'Strourepas. Vfbara. cWdad. Con firma solidaria lo !12_10 'b= do counties I, del titilacon" nut- naclimlento, bersitistiana: chlif bar, $43; co.ins X... 4 homilies. home. sender. mismas a conlerciantes. "La *MAL& Ai lim,
I Au So. .quio a.maltod.. .quipi..,.. or LIQUIDACION
CAMBIO DE SOTO 9 PASA- I entregamos sin entrada initial. Ves, modernot. Informant Telf. 139-1065. court*, $20, Lariat; modems. arm Jo camp'-to; mclna c Nacional", Villegas 359 casi esjeros Suburban 48, co CHEVROLET 1950 X-1395-50-17 3M Notre Monte y Omoa. E-19-56_4 b6n, home, cen ,carbonern, mAqui. avi6n, maletas desda $195;.
MO nUo' 4 pu"., tilia, 7149iijay, Captive do Pa- "Ber-ta-di" Refugio 262. no Singer caj6n. 19 NY 068. 12. 14: FO-1684. quina Teniente Rey. A-99U I L .
. POR INDAROAS VNNDRMOS LOS MUS. B Z-1416-NR-14 baffles desde $20; malitinei- -vo, por Buick o Cadillac 49. quote, color are Viejo, radio empecifico, bles, Jusso do oils. connector Y cuarta re. C-90-57-1 Sep,
I bands bleaces, punts defenses. Preen, do frifferador, lavadora, conselaclor, ba first, VZNDO DARATO, MAGNIFICO BEFRIGHI I cuero, Iona; baWfis eacaperate,
Puego tratar particulars, UO gar Tonotocarre an cambillm Tombirla JCOMPRAMOS TODO AUTO. MUE LES ESTILO redor Norge, de late, Wtima model go
negociantes. I-7181, Vicente. Ia 'index. pox, Lines y 7, Vedado. archive. mAquina egeribir, bur6. ciguelas obJetali arts, Jarrones In dies use. Verlo despurls 2 tarde. CZe 2i
Z-1000-634 m6vij o cami6n por su. pre- do Vraid6n, 2 trees elictricos, cool tc Antigibadmalost La Moderns" Suirez 16 al fcinE-1594-53.4 "a Y anterals. Apartamento 9, Calla 14 y figure@ Porcelains y biscuit, lilimparms, 1153, altos. entra Lie y 18, Vedado. MUEBLES -DE OFICINA 'd'o Tencent Monte. A-074.
I 409 XBSIAARVAS VEND9 INUDION 1"I, cio, con documents mano rea- NY 111, Veclado. Toliforta F0.1479. I spliquils, candelabros baccarat, milleria E-1320-NR.5.
VENDO AUTO DRL 38, A PUERTAB, MO. On bliftl emilAdOrk.aClin cw- lizac16 n al mJnuto. "Ber-ta-di" E-1414-SN4 Luis xv, pallsimilm, cdtnodas, console*, A TWO REFRI- CAJAS CAUDALES I C-814;4 I
. I barguallom, socretars, jilpejos, repisas, ato. liffIN
:or chloo, red Y vortildsaron4valve a to, cambia. 109ma 4?7 sr. Alernin. gerador on may buen estado. Puedc ver,
=elm, Ia F_7II_!I34 Varios Disefios Caoba y Met
muy hernia, Irma 04 1 1 Refugio 262. Models 1946 al Can .Prieto. Galiano 110, 27_W30 agoolo me an Linen y H (Apta. 24). Vedado. Edi- a'. MALETAS AV "
y Serrano, Viborg. L Z-15"-034 ox vx"z conivisoutf IRS supsig no 1950 Toda mkrca. L ficio Dulce Mart.. Pueda verse solo de 0 a Archivos metal "Steel-Age" to- I I
Lure. Nummastagmaim I, extras. Prtdo VENDO BEGIO JUROO CUARTO CAOSA I de Ia Urde. Z-1327-NV-4 dos tamaflos y para tarjetas. 'Do
III 6 E-1030-53-5 Urge vents, jusgo cuarto do may la%! Iraq cuorpoo compuesto do echo plazas ona, pie], Libre, .avt6n a toder 'too .
LONG Mi is tn W llama al M-SM y use. settle Luis XV, d 7 MIR Cajas caudales y archives, to- prectos, Malettatoo do visa a 1012.01, VaiiOLDSMOBILE HIDRAMATIC, pieffuittor par Roberta. compruesto 6 slegants too tto-, butec6n finamente to. Ims; bodeol, Y camarote. "Li Colefdall;1 Moil
, . rID22-634 PONTIAC 1041. 4 CILINILAOS, 4 TUASTAS Nos decaradoz con arc fine. Informant, do. No tione Use. Galvanic 311 antra
1949, do livie, particular, um- Acumulador, carburador, Somas etc. (do par 131 letra A bajom, cast sequins XopIA: RE ESTO dos tarnafios. Mime6grafos, tin- Rafael 752 eMuina a Monotate L
co duallio, radio, extras, Adqule-IVXNDXMOB CAMMOS USO BARATON. ,equals). Motor meter quo de avitin. Berri- d*. E-1525-M-5 D-2956-56-8 Agosto Teliforto U-14M 2-1185-811411 a&
6 varies Marcos y busmast condlelones pro- F to bar, Virtudes NY 3, 11 a I P. m, 7 do AD.L Refrigeradores Gibson, de. 7 ta y papel Stencil. Venta a pie- ---
ra un carro como nuevo. Vi o..d.,mde6lqaInIantM wall vows. Eats... a a 13 V. M. X-11 9-53-4 JURGO CUASITO NUZVO., CAORA. 2 I VENTrOPORTUNIDAD: VISIM0 2.80:'
.1. 7 GRAN OPORTUNID I zos y en alquiler. Se exigen re- I
lards y dornintio me r. urge vents do too Pectin cuorpos, f1lurno estflo.tPatax platat.mus, pies, $f2,00 mensuales. Never, v aleta, del corralitims mitsA* MOTOCICLSTA INDIAN "ARROW" CO- Par olitarba. 11, .. y v. I.. muebille.
1. arvajol. Asioncia Ford do Mariana anis lung. $1 . ferencias. "La Nacional It una Upo m portal. I mA@a6 tape
en Tercera NQ 259, entre A Y a, me nuava 84" Ali, 40. s6lo 4.700 Ims do free cuorpirs. con i lao 00. I, baratisimo. Vangs con 41 dinswo. Urge van- Ma e'At.1 r .
6 .film bambil, I carna Shomem
B, Vedado. C-131 '*3.9. c Para molquitem to, Omca 270; antre Ramey. San Joaquin. I Compafiia, Vi- n -' -------. ____ ,!? tirvz. _!._m. r ummon!s2:, con lot ... u I E-iN71-5s.5 binetes cocina, Sterling, $5.00 nuel. Naseird ------- __ __ .- ,!!' _' 212. ft6n 45 .- irat a Camrsurraria; 11 ---- ---. -----!- metal y I relej pared: 3-035. ". -

. i
I !
I :
:
Pigina TREINT.N DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 4 de Agosto de 1950 Afio CXVE11 i
..
. I -1 I I
VENTAS PARA LAS DAMAS ENSERANZAS ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES AL-Qa1LERES_ ALQUILERES
YATES Y EMBARCACIONES 70 INTEREST PARA LAS DAMAS 77 ACADEMIES 79 HOTELS 92 APARTAMENTOS 92 APARTAIMM03 54 IWITAMW
it ['V'SEGL- DE IIJIOMAS ROBERTS MA ALQUILAN 2 APARTAMENTOS SA- ALqU1LO ArAXTAMXNTO MODXRNO. AS ALQUtLA APARTAXIINTO SAJO IN- BE ALqUILA UNA XAB"ACION, EN
TATE DISESO AMERICN LIQUIDACION: SAYAS, BLU- ", ui ' 'an I -Cam dor. 2 C uarta., b.h.. c..,w y be- fro Independle te. Sala-coni 2 Sala, ct rto. be- Cam particular, A perscrat wis 0 me0 on 153 M 2124 jl-. Ud .or d HOTEL COLONIAL 1
rro. peace 0 Palea VIN M .' St T"'Tor sasS0.60 Ropones,$1,39 Pa- Ingles? C.OP,. reel ., = ,%. %
ray $1.950 is. ,in r, J'= M7,
, .%1-5661 B 20' or .1 t to
ad at -el.d. Roberts So cd.d. -1... 9 ... je. calla D NY 409 habitecl.. ., coctre. b'h*. ,Za Irl. y .&- entrostsele, V patio tfrt "di1qt1n.Inih0j. :SaV1"1tjjdm ntrieftas ra l
E-754-1, E-d yamas, $1.75 Batas, $1.75. Re- :' o",.'d:oI. ., ,.nlo Die Inal n. fie III Glifia ..LT. 17 y 19. Vedado. Inforrnea NY 14. Ifecite Plemp- I.I.n ""'In. Mad,- P-ci- WM. yslammas Do, ToW. 1-4110.
VEN-)OgCRUtERITOo"-1 I ... ... ,". fLiDs a] hilo, $0.90 Refajo-ajus- 1. clll .12 ."' M or Situado. S. Mign y DO. E-1002-82-6 Sum. Retire. L.I.r.S.: ,.,72,. Emil. E-191-82-3 toy, con telkli
mZ ... ,. 2 c.l.do 1. _,7-1$ ....1. etaftes do Tiendas y Tentroli LDIVICIO MIAMI. CALLE 11 N9 918 EN. Crop. _14na2_4 r-LW.94-4
Ica. but.as cond--cc 3 111T, ,.,,N,,,,,- EDIFICIO. CALZADA 31). KX7 X L I W,
Lador, $2.90. Mahanitas, $1 0 Habitacione. Y PP4rt4MC9njtbh6ccvi tre 8 y N Vedado. 8, alqulls tin .p.rim- ArAXTAMENTO RALA-COMIDOR, I HA- Vied.d.. Alqujlo a RE
olchones U-175.5 .1 Wado Ague aell.rite, ment com puzalt, de do. tarrazas. PairUl"AtON do I-JO d. at ALAUILA I CUARTO PARA DO% 90.
Galia", Neptuno 208, enLre pr .J.. .a. biteclones. Patio, Wreaue, 2 closets cOci- 3 y dc 2 cuArt", mix, mn-oodor. 2 patios clics. a matrimanin qua, trabaile ma, Is cm
juaillico comedor Clevoi A7 famillm mod- t1a. h.blt.clon,.. b.h., P ntrY. co- no See. Ague slempre. WM. Calls 6 9 402 co l cuarto y beft celado, clomi, Infor. oje, Pizza Inf- Nepturic Alec. Tol#fca:
BE VENDE 0 1 AMBIA A ACADEMIA PADRON Home Bil &M mes"mi encei Garale. D-44WI-112 7AXt U-eW7:.
To "b"'. [it ... s. ne_! .: AmIstad e Industria. Bchillarato. Ingre.n. Taquig,.fl. pit..n Pa, it c.= a ., ____ 1. "'T % del Interior ofrecem relax capecigle. c1n,. -rto y .arvicin de criado Infor- 2v plw Visdado. Farm verlo 7_1661-64-1
"t-'-=' D-4248-70-7 agosto Mecanografla Is can .In Tell. A-6958 mr an a] enctergedo, actrads par calla S. ____clit". ,ar, "' lrliip d. par -i,,i,,, .,d.-,s ; ti r.mg en Ingl6s v Ehpahol
.. 'are,. Vnz, H.b.,g_ N .,hi C I 'I 1,111dad. Ingl*b. Frii-ts, Aritmincs, C-917-79-23 Agosto I Y-955-82-0 1,L ALqt'ILAN 0 294NOSON APASTA. ALQUILO DOS M"ITACIoNK4 coltz,
ArA TAMXNTOS COMODON V VENTI. APAXTAMKNT0 MOOZZWOo mental EdIflelm ri U"ha ague it" 0 _p"&d", pot. cI ,a Ain
marine'. Oftagrufia Aten,'10n i, Idual. __ ALQVIla men
3831 F, R7 % E 4 idl Protesore. r CA., d0cln$ y caluntadar: as" siempre. vestjIsCibay. Precious MUY riumnabl", T- julins. Tomblin arrie"o coalleu, pot, re- I
,,,,, ,i- ,It a.penanci.. Ag..- 59. led M ch. .j;- Pr-I.xCp.-mn1..1mja ban NICOUS 1112, Coal ezqUins Rai In- Plants y Re IQ antre M&tC&dtrn Ottawa, part* de candruTs. Ague abundance, AsnalBE VENDE 1IRMCIUSA LANLIIA tflillh VEILOS M-9650 C-75-77T Sep. HOTEL PLAZA .,. O:i,..,doi Ca nds del erro 1341. 0 forrnem ant encargsdo. W pews Cub ACOSts 113 U-4110 AS-0622 A4067, t&d 149 213, Primer Pipe, 1*1 NWITItunitt 7
Craft tie III pies, a-bada tie pintAl ic- HACERSE UN EXCELENT de Octubr, 904, 10 de Ocluba 1224. U-8581). i-10-92-5 E 102 -&" San MIX.el. E-1441-"
P Extirpaci6n definitive d e IDS fit'. DENEA 5 AS-967% F-10345-62-6
A,. ,.. ,-- end., IS ,, 111-1 le acining'af., .1 tact. a. P.m me..K NEPTUNO Y ZULUETA Apartarnintols MODERNS ALQUILO DETARTAMAXTO CASITA MO. ALQUILO. VtDADO, AMPLIA. IMDZPZX- I
puede probai Infoinian 1-6049 M.11.1n, vellos de IS. cara, muslos, pier- -. p,01- dierw I-kl. h ... 1. .. Oj 1,PV9DADO. FSENTE At, NACIO. derna; Ague abundance. sals-comeiVir. dlente, halafteci6n. ,sw cOCine sea. rwvaF-11411-YL-H "ie or., notablectiente ou ortograllie ?sin ... I r nt' tie its. habitacianes, Con anda-comedoi, I- y 2 hatillseclonet. -bitact6n, cl l, balling Corripltrto, pan*. to. taittow. Con a sin mumbles, Psomic K
nas, etc. Tratamiento garanti- ro.in uno,. liacerse un buen taqui. HABANA des beho., 'g2a' terraza, co,,Itr, Patio complete. coc a do gas y calentaulor,
VENDO MOTORtj MARINO PORTATIL c : eitimaitc. ISv&d"o. In CIL. lavadero W. Otto dos cuaVA. $55, eaquJm Quints: F.Z397.
on gist, 1rg8 Recibir clicietite atencl6n cuarto y Berviclo tie crisdos: a Y Ulrike (framte a d I To- ; D. Le Sleinns. tbdm par D. TI-104m-a"
Joh ult,.,. po. ,,,.i ,Irich 1-dal. Zado, 17 afios de 6xitos. Sefiora I" di, dual Ohl ner resultedics poslti- CENTRICO, CONFORTABLE. blado: u.. he W." 13-1214. H, .... d'.'oh..,.,r1," r-100942-4
D. -b ,.aPpIe1.,n-Ic nti,- b .1,,I.6,_mI,-- ad.,. bieft. Leel
pre- Alexander, Tercera 405, entre Ecit.r -b1ante muchachas ilasti- Cocin, y -1, it ad... telki.n. v9- rlos a EN RONDA 14, APARTAMZNT0 S. BEpe=, Al-Itle 0 F ... in _T. niente plerden Ilempic preciosol... Y jints, .I cualquicr harm. Encargodo an Apt.. 3. ALQUILO NAN MIGUEL W4 CZICCA MLCK gunde, p1w. entre Neptuno y gant Migjal.
11 5 e'ntx Est1-d-'1 sI- ) L-_,F !-, 2 y 4, Vedado. Telf. F-6572. ECONOMICO te Hay -d- I- 1054-&2-7 D-01111-92-13, rique, moderino apartarturate, alto .haA6. se siquil. it-. habibeci6r; .narx& baf..
E fil,-YE-3 11 .da,-e desea oprovethar quotes Habitaciones, todas con ba- a calle. Sdl -dor. dos habitaclonam, ba- hombres empleadoe a estudiarstes, coa
C-28-70-30 agosto espeel.las Visitenoh!! Anerell's, Obispo fto "LOT. -0.1nd tam. AACEPS01, I-i-a- to" sainternei..
_ 524, Ap-I....1. 301, ifrente Modern. no privado y tel6fono. Para una ALTURAS DE BELEN SE ALQUILAN CALLE C 14
ANGELITA MODAS. RACE 0 ALQUILA Poesial Clases desda 4 p m, ,exclusive- Lujo.., sip-te-c.t.s. psopl.. par. Is- 31 Vedado. Apartamentos dor, cori ague idempre. lnforzzuzr Em- 7-1894-94-5
DINERO HIPOT _t-de ,n6vi., inadrinas. dames, noche. tie- rocrit, nia3ares cieseascs aprovechar Uem- persona $2.50 diaries. Para dos Pin. qua pangs We hijos an el coleglo. nuevos de 2 y 3 cuartos; cuar- Pedrado 415. bAlm. E-761424 BERNAZA 20. A.LTOS, XXTILK M tos. %a .a. sombreros, adorns de cabeza POI personas $3,5U diaries. Por me- -Uchacagua..sala. comedor, 3 habnaclones, FDIFICIO BOIAVAA. CAPDKVILA St 101 m
100 on.delos diti.t... M.I.J. NY 356 antr, D-3934-77-10 Ago.to bafio, uarto s-iclo criads, lavadcra, co- Us. Temie-t- Rey, olquilmes 2 h. toi-4-- OFERTAS Gervasio y Escobar W 9938. S comedor. IQ (AnatetiI C Mel misqu
es. $60.00 y $75.00. Frente a] One gas, garage, balconies, Aq C...Cm he-bres solos, t insoisicat at. ja&D-2535-70-23 Agest. Academia "CASTRO POEY" Avenida Truffin y E. Fren(emBucahoaqfu#- Informant en los mismos y en u,, ""non"""Itsed6a Con CloKet, baAa 3 Y-LSZZ-64-5
arque Central. W ad., hsbt ..Is" rafece-Le..
i.Ingee., i cicnci.ti C.roe,.WlYs, Eecue- P E-751-92-9. el F-1-7112, D-5231-5222-824 lrt-rceil d _CPci-s
C-labiliclad Superior; Me- ., Y servicia (Is CrLsdos.
Dam es dinero cleic."t ,,,, 1, C-549-79-17 ag. His. .1-eidise. El tmzmarg.d. 1. e ... lia, AdU UABITAGION GRANDE BALGON. LAVAlab,. prime .d.da. .1 .641a- it*- 4- l-a F,_ nr,-s, Prime,. y Pegundo mf cer. d. 8.1/2 a 12m. y do 3 a 3 p. in, be. cou.ba tegus, en-blem .I demise. Win
InteM. panlemA9. Teentlim pars ... VELLOS Cut- Clatici, Elementalas desde Cuarto 9 ESQUINA A I .."Presidente, Zaysa (ant- O'Bailly. NY .. Adelimt.d. SX.00. Sin- WI.-Tsunbitic
fatirl -at came. UPERACION (-d. h.st. Sept"".. 'Sol. steel. de VIVA FRESCO 201 altoo. Teltiono M4151. raftemi6c, U4. Itsbltacio pule hombres solos.
pray IDA Extirpaci6n radical de vellos .,. r ...... : Se-taniid. C-naml.1 (, I. s I! VEDADO
NASA. ca E-11416-82-4 40 c. Piul. 66 all-. E,14174"
RAP If HOTEL BIARRITZ Elegante apartment moder- Apartamentm; lujows. mi bados construir
BANCO HIPOTECARJO AWNI)OZA de la cara, muslos senos, etc. ,,, de 1,, t.rdi,,: Calig,.fls, T.q.191. Inn frescits. clu. balc6n. living, 2 ho- APARTAMZNTO. GRAN OFORTUNIDAD. EN CASA DE FAKHIA HAILITACION A
...... at T-,daro 108, e.tre Prado bitallone'. bafto colorm, closeta. cl L-t, C iii:flit. Prado 519, frente a] Capitols no, 3 habitaciones, balc6n a la equ third. del Vedado. Terigo spartamento. persons sale a ctrtmonio. L4Wt&d 115
PALACIO ALDAMA AMIStad 510. Tratamiento scientific, garan- .n, d.. Tdiel.n. A-8339 COM_ tat, cocina Sam cl. Cabinet" eimaltados. 2c. N- lto unm a dos peracmai pars bajo;, e&quin. San Lizaro.
,i Nlono Frente a] ExcluAvarn.m. matrianonjos establem Lau
Entre ReIna te C-77-7i-1 Sep caUe, sala, comedor, bafio
Parque. e, don A-2010 Lizado. Srta. Zayas Baziin, N nabitaclones con Italia privedo complete y s iado., elevadzir. vigiLancia permemen. pmtj"astm. 0 &Iqujla m habltsci6., E-IL41-44-5
C-5-114-6 ACADEMIA PARA allIROPEDISTA. Iosfftj Comidam do c..Idad Mormildied ab. pleto, cocina y calentador de te. Econ6micat. Ague abundance. citill.l. X Y 13. .vartars-on 43. EW.,-
FACILITO EN HAVOTECA 03 1.41011 ""' NQ 408, apartment 205. Telf. Reinda pot programs univerfiltario. soluta Reserve ou habitact6n ilempa gas. 23 y 30, Vedado. F-8502. D-1411-U-6 Asosto moa: Tel6forics )TO-1041B. ALQUILO RABITACION. XATUMOMO
7 1 6 .,.b -5509. C-116-70-19 Sept. Para aspirants al Tftuln tie Quiropedl3ts AdmitImo. abonsdom a] Restaurant. (Cuter. BE ALQUILAN APARTAKENTOS ACA. E-Ul-92-4
S3. $5.000. h st. 51 ,00 :. T', U sin nifti. Calmda Luy=6. a I cuady.
an Pxwnan tie Grado an [a Universidad to Di-ol Miss Galicia. 29 Piso, unico inquilino. X&ran ad de Habana I R pet- datic. Agua abundance siempre. ,,,adZ, 1= ,ar L.Tribillo 568. ume cua- ALQUtLO APARTAMENTO AMUEBLADO t2l.ta moralidad A-0124- 11 a. m. a I V. m
p 31 1 Campanario No 67 telefuno W-0341 C-809-79-20 Agislo
- ,_ area .350.00. frente Can Ideal matrimonio. EdIficic, modscn. y C.I.ntador. Ague aburid;mLe.
t,.. direct, AS-3302. S .' D-3929-77-71 Agosta. C-50-82-4. ,,-, 110-% Lnteri pars
.1 L.,.g_ is, P atient ,a- 9 a I A. m terraza Para O'Reilly, ASIA. cacyedor. he. _____ .
S E 953-64-41 PARA EL HOGAR SIUAM ALQUILO VEDADO CENTRICO T bora. Telf. A-3MI. Sr. AT- bitaci6n fresquisince, camns X elas Sim. T-117-M-4-.
PARA HIPOTECAS. NO PIER- HOTEL CANADA fresco .partamento amueblado y habit. I gUelles D-272642-23 as Tons. baho. cocina. refrigerator. tj6f_.n. VEDAD BANOS 4622 ENTRIE 19 y 21, Atda tempo. Vea a Martinez y 73 INTERES PARA EL HOGAR GRAN OPORTUNIDAD VI..... a. esq.l.. Tej.dill.. forest. a, tado; sale, 3 cuartm. comedor. cocitia. ba- _tc. Informes A-9113. E-1.2.39-92-5 quilanocuartors .1. inuebles, raoditracei.
Porous do Zayac Habiticlones rattly ttes. 'mpljo., veri aCus aloundante. VatEDUCACIONAL b. .,.... _.y 1,, C.terlo c,,.Io,. balco-. ague flempre REPARTO KOHLY. I ZAPATA 14" ENTRE is 7 14, VEDADO. I los do 6 a 12 y do 3 a 9. Dqmiri do 9
- tisto 06forso. MAs reltrencia5 at F-49 ap
Prieto, experience, seriedad V SE HACFN rUNDAS PARA MUERLES -8 Y, Cal It'. ,.dam .= ,, 136. _g2_4 c Be alquilan apartamenticas ruev" Sala ,artamentogIto Can sala-comedor. a 12. T-311044-7
,.c.rtina, solarecomas. coquetas castidas ad.r to noche, Proclos ecoribmicas A' inte. Verse toda hora.
rapidez. 5 '. Tambien damo Comprende las vent.j. .1i- f',% a d'r'n E 180 omedor. 214, custre criado, cocIns mod
131ceria de muebles. TrabaJos garantiza ,,#.pCd.. del Interior Conalsdones pot ... .. I., --. Be gazanatize ague dist h.b tacl6n, be y Coc
O d .. SE ALQUILA, EN RAYO 307t y noche Lnfortziman, EL-54U Encarged. Ifr,,,: T at Company ofj _uba Admi- BE ALQ171LAN.HAZITACIONES A MGMen fabricaCi6n. Compramos ca- ,,as Precios razonables. Llamar Elan. guienteE: 19 Cultura general, mana a m-sual Nloralidad. tlmpf.z. y nistracion B"ienes, ASuiar 361. M-6'9 7. bra solo Y co.compallero y seficza sola.
sas y solares. Martinez y Prieto 1 -.57115 D-2626-73-23 Ag..t. modern. 29 ingl6s de High ii-iteded T.16f.n. A-0400 Lin apartment de sala-co- .1 .difidis. Ave do) Rio No 12 CqSj" Can mmida an "a da moralidaid. Tcl&
I D-2401-79-4 Atmito medor, 114, bafio y cocinade gas. D-ZSIX-82-4 A4.A. .. A40M. P-2394K-7
O'Reilly 309, A-6951, I-3456 (co- School, 39 especializacio*n co- ALQUILO PROCIOSO APARTAMENTO: SU OPORTUNIDAD! VZDADO. BE ALQUELA PAIA DOB PIES.
ENSENANZAS mercial, 49 un empleo seguro. HOTEL "PUERTA DEL SOL", Inforhies, en Rayo 308. Se pi- sala-mmediar. des cuartos. bitflo intez- Apartamento tie mla-mmedor, dos heal. Ann". amplim habitaci6n. em baho one%*.
calado, cocina. patio, calla D NY 65. art taclones. bafic inte-Isdo, cocinte do son, ,,,, abundance, fria, callente, toda asloten.
j-redores colegiados) Bernaza 246 esquina a Mura- den references. E-1 126-82-6 tre A y LUZ. mite 24. Move, bar "Lems"! abundance ague. muy ventilado. -dificie, cla, tel6fono, Unea 806, satot, =its 2 7
VSLe es el plan de "Secondary X-3083. Women; Gonzilez, I-13W. Manrique 219- F-ISU-82-6 4. Referenclas. r_"G_"_I5
. 6-D-1170-64-19 ag. Ila frente a la plazoleta Ursuli- APARTAMENTO A LA CALLE, SALA, 9-878-924
PRZSTA M08 PARA rABRICAR I'llif 6U 75 PROFESORAS PROFESORB Lducatinn", uno de IDS 15 cur- nas. Higanos una vista. Habi_ habitaci6n. closet. baho complete, come. ALMANDARES CALLE 7 ENTZE 1% Y 14 BE ALQUILLAN 2 ESPLIS"WAS K"I. FE
q us pass de alquiler Solicll folleto.de PR WRA DE PIANO INCORPORADA sos que ofrece la Havana Bu- taciones exteriors, moderns, dorcito y coins tie gas. Muy fresco. Mu- SIN ESTILENAR, AMPLIOB. FRESCOS: apartment NY 1, $410.01). nueva fabrics- Lacionu arsens .1 balm a mabrimanio a
inform-16n gratis. or Eduardo. Pat. Cons-mlorio Orb6n Closes tie tearla, aha ague. Be Piden referenciam. Informs ague abundonte. me alquilan ZanJo 711. don, 2 cuartas. sale, comedor, etc. Unda pecionles Solos, con toda salstencls, Steel
Calla H NY 162. Apto 3. Virdiad. Tell -Ifet, y piano A damteflics a an Cam. Aye. *Iness Academy, 100 professors, con comfort. Agua caliente y Encargado, Oquendo 206. Weptuncs y Con- antre Hospital y Aramburo. APArbeerseratics con late no fabricado. LialfortmAn Apto. NY agua. Vodad.. 17, 558 alum imtre C y D.
F-8970. D-7049-fi4-14 Agr-st tarin 56. apartment 14. Tc1f X-2133 fiC signatures, 9 planteles. El E-1577-82. cordial. C-47-82-4. sala-mmedor. tras hobitaclaine. Can closet. 2. lujo.o 13-3958. F-4024"
D-2918.75-22 ..p fria. Precious econ6micots M-9530 baflo lujo. cocina. bale6n a to calls. Inter-
- __ ..-1 -quipo de ensefianza de C-87-79-1 Sep. BE ALQUILAUNOAPART-MENTO, BAL- men UZ590 a vista. con eneetrgado adift- ALQUILO HANITACION GRANDE. rAK5DINERO INGRESOS iigI6- en la Am6rica latina. Vi- c6n calla, a M nserr.t. NY 15. Pregun- Cie. D-3M-82-10 Ascot ESPLEND1DO EDIFICIO C CA, vista cane, sm- bam. dos veritacuss.
asest particulars de ingreso a Is S.- tat par Victcrl.. Telf. W-5514,0 Preci.. .. sin rouebles, race 11-pi. de create,
do Unbehanza y a Is Ins- si e proxima. C40.00. E-1 0-82-4 ALqULLAMOS: C. 7-7 ENTIRE 29 y St. DE APARTAMENTOS coich6n, calle Once, sequins I NY 302, VieSobre joyas en todas ca-ntida- son t.sUniversid t la SLIcursal mAs
'it. ad sale. warseclor. I Be alquilan lujosco, apartansento.. an Is cado. E-9094"
tos Eacuel- No'.. Y de Comerelo 80 CASA DE HUESPEDES Vedado. Apartamentos
des compramos y vendeMOS 10- I dagcgl, y Ad.i.Ist,-i.n Publi-, or C-843-77- ag. -IRAZIAR. "a ENTRE QUINTA y SEP- y 3 habit..i.nes, both. fairailis, Y cried- . H. Avenida de Zapata nfimems tell.
time. grupo residencialri sin atitrena!: c9cinai Alq.il,;-: $50. $80. 470. 4. to mix ctntrica del Ve_ ALQUILO IN REGLA. UN CUARTO PAt d FertiAndez. Teliiiono as. SE, OFISECEN 00 BECAS PARA E8TU CASA DE RUESPEDES. ALQUtLO APAR Y carried cis. sun pw y tamatio, Moves edfflcio $75 me 1614. ent e 2 y to harnbm sol., ca. I- 24 F.britra A.
yas y toda clase de obje os e D-22M-75-8 i aaf,.: t-cnt,,d-,,mbI.d., .an basics P I riv.d.. i -5676. .1 2 Stan.
,a 110. Ademfis un "' y i : t M d. tied. C..P.C.t.a d, -L&-.-.dl
M-5894 d- t.q%g-1 'T .- -.11-19. 1 r.l p.,- is le.. .n ReIn crisul'.', 3"' baA..."61 ... 2al ba- man Bufele Valderpino. Depiartsem TIkf.n. X0-1204. Pz-W $20.0.
valor. Antes de compare o ven- it s q tan ..C.Ci. Ila. cis, )9. b:,
-ern2, garajPS; F ministracl6n tie Blance. O'RafflY 44 ,ertillied- h.bitsct.naa Can D-2160444-5.
-4 -"U-92-27 ci.] md. C.aripktis. .Sun let. y -der, visitenos. "La FavoriLa" Bailes, aprenda con Elisabetb I n";' 9 'c a tarde tie nues- artamento expacioso. an Conin, c 64. E_911_ 50 i.terc.
. olit-1 de 2 4 d. I D-242S-80-28 agosto D Agosto Ilenta, "as' liesadera. y bafio dc ALQUILO I CUARTO A ROMBKZB SO, criado., Encargodia. spart- nto NY 3. D-jSa., m.trj-nJa solo. Justicia 50 making
y sus maestros de New York tro ,eri- olial -Plan Aniversario". Escue- AMISTAD 310. ENTHE SAN RAFAEL T N 210, VEDADO fie. Mantana de G6mez. deparlamento NY nta An& y Santa reticle. Luy=6.
Animas 166. M-3315. Rapidamenta Y con Perfecal6n aprecid. l" Pal't6criira Naclonal. Per-erancla y MANSION TOLEDO San Jost, se alquila un apartment tie
C-247-64-4 Agt Mambo. Fox. Rumba. Pasodobit. No Im. C.11coldla. E-1424-77-5 Be alquila un apartment y unn habits. bl la-comedor. una habitaci6n, baft, cod- Be .1110ilan apartments IUJOs=ente 406: A-0384. B-1400-82-17 E-10354K-4
Port aded. n1do, ni dincultedes anteriores :10 MEDIAS BECAS clon con v1sto a is calla. Para matrimo. no. balc6n. etc. Informed, an Is misma, an 9-nuebladoB po dims. sarcomas. meses. Livingroom, abitacicin. closets. bafto. coci- C ENTRE 54 Y 34 VEDADO, MOSA RABITACION KN CASA MOA-6626. EMPERAMOS. A-6626, Turnam a dames. caballeros y niftos Cla- ,,I, "' y h1mb ... solos con comida y deme, horas laborables. It HE R
in. I.duslll. 263 aftno A-4980 "A,,;; tacit p,-IgI ... placst, Cie. O'Reilly 316. E-919-82.4 Pa, servicio Para .ii-vientes. rievador, tali- derna, con-telifono. &&us siempre. Ville
. Compramos y vendemos jo- 10-D-434.45-7 .goi. 'd T becas Para Secretariado. Comer- D-1812-80-13 Ag.,to Iona y muchas comodidades. Inform". Inmediato Parque Villal6n, ,. 412. all derecha.:entre Murltla I
-), Bachillerato. Alecanngrafla. Taquigra. SEIALQUILA APARTAMENTO COCOS N? spartamento NY 13 D-2053-82-4 as. T- Me Rey Condict6n absolute moraliyas y toda clase de articulos de AROGADO AMERICANO. GRADUADO EN I -.,, Ingles. T-cd-Iii. Ort.g,.fl Rep.a. Vibora, 2 cuadras tie Is Calzada. In- __ Auditorium y Carmelo: apart_ .led ,.nduac decesite.
scribir I. U.tt rsidiid it, Yale. tie Ones do d' Piidti Md. ,Pf.r.a,* M.1-6. y Ca.- forms. an el .partamento 2, tie An mentors lu osos de sala-comedor, E-945-94-4
valor. Miquinas co5er, e I ing)Ls Rapidet v eficat Para Informs- partarin Tell A-8979. MANSION -DORA rol E .:I_1.P4 i
radios, objets arte, c inaras fo- ,to- Sr. hlartl-, "La Habana", Obispn I I E-IRW77-4 BERNAZA 2U 2 4, bafio en colors, hall, Clo- A.LQUILO CUARTO R ENA VISTA TOtognificas. Casa Berrcardo, Sua y Aguacate- Telf. .M-6521. Linea 605 (B y C), Vedado ALQUILOMODERNO, FRESCO APARTA- des ecort.did.d. .Crora solo 20 pft-.
mento. on baleen a In calla: sala-co- Exteriores: Sala-comedor 2 sets, servicio criados, cocina Y %Pencs begfir -exla, tranvias. truagua es- D-33411-73- 13 Amplias, frescas habitaciones, medor,, un cuarto. bona. cocina y closet. nt, Us- Telf. B-27111 tie 3.1/2 a 4.1/2
rez 63. E-1169-64-16 ; -Pir Academic, can e.s Galian Ills',"111d, Pa, 1,.c.d.r.. In- CUa.r OS, calentador gas. Alquiler: $90 nuln E-IM3-84-4
SDA INGLES RAPIDAMENTE. ME. _i, fitn't, t cocina, baho lujo.
I" c,"1111111- Estuche m.dis,,,.e "" --" ,IP-; vista a la calle, exquisitas co- formes : a_ g.d., it. me p m
11 In,, ,. d'mn% enier- San La-ro 95 a IT m nsuales. Informed en IS
era c.. alat- Informan an la I E-ii)28-82-4 riores: Sala
- p-P.111ionc, -comedor, I cuarto, UNA AMPLLA RABITA.
'in ,Ic...,,,pr.tCs-m road midas, telliforio, agua fria y ca- E-1479- ".6"'Un"A
Tiro Inforto : FO-1416. Cane 12 No 53. an i iI
IT ousto n at T-16fon, U-9944 ma. n a un hombrp a dos. solos. moreE-1507-77-8 8 I. I'S PENT HOUSE AMUE. cocina, baflo lujo. Edificio nue- __ les. Animal 408. alto&. entre Galianc 7
HIPOTECAS Ira 1. y S.. Varied.. liente. Servicio complete. Ma ,ALQUILA
Is ado frenle al mar. Llamar &I U-9536._5 vo, servicio elevator. ALQUILO 1 APARTAMENTOS. COM- San Nicol". C- moral.
Tango varies partidas desde al 5 v media D-5047-75-4 trimonios o dos personas desde E-1103-92 ix2do uno =I&. comedor, dos E-1379.44-5
clento segCIn cantidad y gar2ntim. tom- __ ____ D-1557-82-5 Agt. ,Uput .! T
nta Is y mp etc, cacina tie gas. Can
1:016n a larg.s ple.... P.gaderos par men- ROFESOR DEL CENTRO ASTURIANO. INTEREST GENERAL $100 mensuales. SE ALQUILA APARTAMENTO, CERCA cale 2tJ.1 $54.00 y $58.50, Via CON VISTA A LA CALLE.
gradU2do Universidadeis Madrid Y Habana 1, Radiocentro compumto tie iala, cuar- BERMOSO APARTAMENTO, PLANTA .' steps Is amplia habitaci6n. an Es,
ualidades de capital a Interesesfilitif.tme, illo Ingreso F __ 'a Blaries, y Fibeka. edificio Decal' ague I
Ello MJr6. A-14577. Agular 'case Para axplicar a domic -IiUTA 110?6A. VFW1i0 iElTii I _medoi, cocina con su cocina its gas baja. San JosA 970. esquina Soledad: Sm- p )a ;;7
61 nt" "" 9 MIL a ab=dante. Via de cormunillaci6n. sets m. )ads entre Concordia y Neptuna. Ver'r, 1. pro.l... -le-tad.r b.h. c.mpleto. S61o pars ma- Is, comedar, service. cel do., 2 .u etc.. us d, 6=lbu. y ustivies. I., P. To. an adelante. E-877-844
Clam C-711-64-19 Ag.ea ai Instittitedy Ercu.].. 9--dierin. Close posturna, propina Para siambra inmedia- ial "TURIS" Lrimonlo. Humboldt NY 161 detriam Mont- cocina gas, despe ,ri, E-1582-82-6
aspeciales A it-ti" Y Grarnikk D Hotel Residene rise, loved
GASTO INICIAL DE Pedro, F-8110 D-7635-75-19 F:br il tie semillas escogida, y ac- P. lisformes; $75.00. Infor
RUPOTECAS: SIN "' P, lato ,erriecadement, ett-did.. Pa'tid.. 1,lalque 611. Taliforto A-8388. Situado a arairtric (Vad.d.l. entre 0 me: administrator, departie- .
tningunm close. IPmellitO a 24 ho'" 'A..- PROVESOR REPASO ASIGNATURAS, tndependlentes de cunlqufcr cantidg DI.4 uD paso principles establecimientos y tea- spartamento NY 17 iencergado sixotea). mento 11. F-884412-4 ALQUILO APARTAMENTO ALTO. CHI. VEDADO. EN 25 ENTRE K. 1 SIT 31111,
deide: de $300.00 a $3.0013% OA,
00. ..b, .it Cos. 1.16f.cl- B 1423. E_79 _IG_ tros In studied. Anundirt sus grades tabs- Ague dis y nache. Be exigen referemetas.
trr no. M-6513. D-3350-64"4 Ag.31. preps- xii-enee: Ortogrnfla, Aritindti- to, -mala. comedor, 2/4, bieft, -in. de .6apartamento 6 se aliquil. um. habitsP_ Para mayors. En I Jan y reorganizaci6n an el comedor. Pa- E-1094-82-4 APARTAMENTO AMUEBLOLDO, RECIBI' caurb6n. portal $47.DO. Otto hair, Igu.I n par. honabiva, con comida.
Ca- di-rios. emanatess, quinmrsales an- dor. comedpr, cuarto, bafio. emLna. call B-2"7. Calla 32 NY 99 Vedado exquina 21. 1 E _W_94_4
ARA US Pr ' 'r'.- TELAS Y RETAZOS I 0_6 K
DIN 'ED P'.U."'.1"'. Inglis. Tali. A-4.126, go.
cy dero 205, segiindo pj- 'us a" EIfuo ,m SE ALQUILA APARTAMENTO FRESCO. NQ 404 asq. 21. NY 10 2d.. piso. Vars: E-398-92Sabre murblem. refrigeradares. radios. Lmportudas Gran surtido tie telas at, ca. ca:-. sale, comedor. 1 cuarto amplio y do 2 6 V. .. ALQUMO RABITACION AMU L ...
E-970-75-5 iano Preem. .special s Pa,, rc.nded.- bafto con ague fria y cadlente, coal- E-391142-6 ALQVI1LO APARTAMENTO, ALTOS: SA. lugsur Cantri-. -n tOdono, Siam a .Cu; *AquJilam tie coser etc Operacidn rilipida. -tr
in rc6 Lot,, dead, $1000 Recibimos iner- no sgr nde I
.1ESIDENCIAL "ALINA", AL. "' "'. Y patio 'con lavedero. Av lda .C Is, mmedor. 214, bafto, cocina gas, ague pars matrimanio o.muchachm trabaJert fue13 reei6n absolute Sr FernAndez. Lealtad ENGLISH. MATRIMONIO INGLES :Cmara, S.Ijci quila magnificas habitaciones 8 -/. 10 y It nfimero 158 &Pa 72 HE ALQUILAN 3 APARTAMENTOS BA' dim y noch,. Finlay 15. entre jmmfl. y ra San Rafael 617 al fando, eaquina Ba257caltm, antro Ne . u.rri jl'.. M 6t])A c-0.3 fre-ba.todn I
t) 6' 10, Is cane ,
ptunn Concordia. a a
Dy ue tra.. almac-a. 0 Informan an In misma tie 9 a to 1. aot 8 Y 10. ReParto Havana Central. reparto Nersinjito. La ruts lm;toednIs clitea. er, Co.. ad. IT, [tat P, pre I., y Tea I rtarrilento .2-5 L. 5 errii.,Meriacs. NY 52. Pr-lo; cuarer- 13 par Is Puerto. BE ALQUILA UNA HABITACION A MA-505-64-11 Alusto practice. Dr. Kennedy. Linea 60.1 1B y C1 Mucalla :122 y 124, -Feldman Rydz y Cam- c n Rents: $ .W E 1 7-8 B-7989.
36 pesos. nforman an a] Teldfono E-445-92-15
-Eo- ..P.16;t D-ti. ledado. Tel6fono FG-1928. Partin". Habann C-503-IG-12 agosto quina a F NQ 409, Vedado. BE ALQUILA APARTAMENTO. ALTOR, F-1225-92-8. .
toda asistencia. Calle 11 es- triononto &W nifto u hombre solo. Cam
CIA. DE CRPDIT S MER_ E-1384-75-19 Sip. tie asquina, muy fresco, abundance agua. .ir PISS DEL NUEVO CENTRO rILMICO moral, IRduatel. NY 115, prim plan.
ciales facility efectivo a *em- PIA14o. sourica. irl-Alm 1.*U17A. D-2470-80-23 Agt. 314, ariln, mmedor, cocina gas, bafto cuar- BE ALqUILA APARTANIENTO UNA RA- 3 c-dras Caarlos In a Infants- Almersda- E-10544"
,rij 36 00. I.rottisiora -pertimlimi gii OLEUBOLDINA _. __ to criad
pleados privados. Obispo NV302 BE ALQUILA HARITACION PATA SRA. a, se"Icio crindos, $75.00: Juan bitaci6n sale, cornedor, baho, cocina Can, ran 1.25 critic, Brux4 y Dessi Edifielic VEDADO AMPLIA, FREgCA IELAWTAruntiz en.ebmnm'mW.,n,. rApd, 0 slem Delgado exquin. San Mariano, ruts 14. ague al -demt.. San Bernardino 3U Pri- nuev, Apartamentelff 1, y 2 hablusciones. Is
Ap NQ 705, M-6406. W-5282. cii plazas. Invorpo da Inilteirl. Voy Cula,-f-rrIldiede, del n1g.d.. cc.ftqiI. -hurita con comida, pre hay ague -7067. Mar pit esquina Paz, OmnIbcui y tr"vias ei6n, a cane cetu particular. cacce,
D-2971-2995-64-1, Aj ., a dom'rIllor.% Arim lut- v P.. ; 11"r. ni i-lorcs. astrefilmiento Ca co. ,a .d-ite. Th.-dos Verse, 4 a 6, butte Dr. Inceza, A t ,6 D-7=-MI4 .A_ tent, Ida, c56icta mormlidad, alum
E-1070-82-6 par trimt.. E-1803-82-8
. 6 S. R 1 $71 Rq 1.,!i; 7 '... laxante Conliene solumente "el- 256 entr- Aguills y Amistad.
Ca!ijjb s at le, ,egetale. Be vende an ,ad,., [as forms- E-1166-80-4 BE ALQUILAN APARTAMENTOS. BAJOS BE fLQUILA APAR ALTOS MODERNOB EXTERIORES LUNDI siempre, uns ctiadm Radl ntro, matri,s, 'Uth.1.1-1. TAMENTO SALA. CO- .I_.., ideal Para matrimanto refined monl-,. P -rm- c.spetable., L. 305. bee'I Top ...... ALQUILAMOS AMPLIAS ITABITACIO Ml.s. 114, sten. ad.r. -drite gas, medor undo habitaci6n. baho, emina a"' Jos: 1-71 52. E-951-94-4
Dinero para hipotecas BLAZQI'EZ, MATEMATICAS. FISICA oR,'..d1 .A 1. A.'p6sj1" I .0 San -12, comedor. baho modem. dos cuartoO'
-i NES be., $36 0 Y $45.00. Correa 115. etiquina agu a u. sinte, Mercado 65 entre
td. 2104, H.b.n.,,. Propias matrmonios. anexas bano, eon .
I': Qmrn;, I.R,,T. U%, d.d.,CNnrmn1 D 4569 G-9 Ago- ,,,, _P Is arta Mangler .; 'TO "Jdl 11.0 1:11-1, 9-1. I.I.da,.. sin .. ALQUILA UNA RABITACION GRANnmerr 't, ." ai)n de ....... id.s. Otr.e t.d p ndfent- pars San Benigna. rule 14. Informci, anearga- y una cuadra tie B can a. .a trins referenclas. L.mbl- de. veritilada. Agua abundance dim
- 'RODUCTON QUIMICOS INIJUSTRIALLS 111111"Ies, As- e do Ab-clante ague. a-,.fi, -1604-a2- yi'curno usted quiera. Gran 1-1-co, 10.1 .line Tel6f.n. A-406. I Fil lb-citarile ,Iempr T116- E ain NO 563 primer piso. cuadra y media che. Estrella 215. lar. Pis.. entrc M-rq..
des y pequeflas cantidades pa-, D-51-104S-41 Acr,,c Pa,. [.do., sit.., No p.g-.,,r,, -no 063, JOIR, 104, primer pjao. Ve- E-1071-82-9 Calzada AyestarAn. RparW Ayetaril..
ra fincab rdsticas y urbanas. El II, D-A ( LA in, led I 1. ng-1l"."I's To be- tied. E-787-BO-16 BE ALQUILAN APARTAMENTO.: BALA. CALZADA DE COLUMBIA, Y San NicolAa. Favc, no local timbre del
i7 , -E,- i" -, ,I."'N1(0!f-".-'. "' ; E' lpi'c' -'!'a ," DrI in D- 4762 112-7 mg. 29 pi,.. E-LM-84-5,
4-0111 11 "i'll"l- Sierra '_'CABA DE H '. ORDIA Inionedy ESQUINA A 6
tempo que quiera. Manrique 2. 0497- G- 11 Ag.,I. '02 ..,,.s, SUES"DES' C-NC or. 2 y 3 habitacionem. bail. tat:, ,d,,',dpI"do.,",a I.,, ,,,, a -Iqull- ,in. Istibita j6 d ,.[a o cocina. 349.50 Y $67.50. calla 17 G A N G A BE ALQUILA HARITACION MU GRAN.
Tel6fono A-6836. Correa, Corre- '," c _s it 'i" _, 1. ..ni. dos ENTRADA COtEGIO BELEN Par amba-a, cedo un aPartament d de Y fresca ague sl pre. Paty
F.47"" ,-,,, No "I lot" 10 y 12. Nicanor del Cam I. rocuun N9
.de- .
.5, bisl 6rs Calla rnatrl E-1322-84-4:.
ts I.., del EXCURSIONES: "HABANA- "' Po. Informan an Is ml- Refeenci.s. Ague abundance. modern. Y cIP-d-l- gala. cuarin. codn. y bah. ,.. del tronvIs
1111111",Xt an FO-2997 E-502-7.5-4 A Personas, OITA pare tina persona, con dos habitacioncs. bafic modern y ,, .Iquie 363. 2 cuadra' tie In Ruts CON iPORTALI
E-1226-80-8 _IS ,prl.m nta. plants alto: gala. comedor, leZ do S32.G0. con dos meses an fondo, van
dor colegiado. MECANDGRAFIA. TAQUIGRAtI.A. T lE d0MInge an nig1IcsEtPbI1's tod5a asistencia. Precias razonables. Vibisra. TA
_82 -ina diendo d Juega tie cuarto con IAMPSriss. LQUILO HABI ..i..N gua d ra-h.
E_993 lentador. Servicing tie criados, Infor- cortin". telilono y muchas mass me, u. to miatrim.m. a y
6-D-2243-64-21 ag. J"o dlili.. C.ct.bld.d. Gr-,titic.. Ingle., ,,, lu)o. $8.75. tncluyendo pasaje ids y 0 Alquilo, Acabados de Fabricar "'s:-T66f ... M-9553. prado de regalia. Llame al A-5-1122 de a $12.50, San Quiritin 559 .quina Salvador.
MANSION R BERT Apartamentes amphos. comados Y frca- C-119-82-5 a 9 a. an. y de 6 a 8 p. an.
-6, Lt.,.tuic. Logicit. Atmetlca' -elta. (Rciflelados Para banarse Y roagni.
DENERO ,SOBRE CASAS. TERRENOS. Algebra. Geriooetd.. Trig.c.r-l-. Fmcti, ,_ Itinch an Ho;el de primers Doctoi Calla 17 NO 901 esquinte a 6. Be aiqtillan co, ,, rarW e las clubs. comPuestas de Cerro. F-1619414-4
. V or. t- IT bit I I
Mlicas hpot-at. alqw]-ce de, Q,,int,. Blol.gi.. Prel'a ....... R'P .... Fundora Agencia de Pasaje3 -BMOja- regias y venbladas habi c D-4645-924 HABITACION GRANDE. S27.00. OTRA.
ca_ drronri. it 'on ". a' MODIERNO EDIFICIO: J 255
man, muctile.s. pantermes. autorn6viles. una sale aiiignmitra I taciones con abun- b, an -'-od'. ln muy fresco. Can baho Privado. con muer n crO a., Hotel Inglaterra m_6qs3 y w-SO33 Excur. ant, ague fria y calkente di. y complete. cocina ca CASI ESQUI.1 dit moratoriad.s. d- $23 00. P-f-n, 1-2-3881 o"h" d-c tc lav..d-l.. ..art. Y b.h. grind.. a a Carlo fa- Wee, $35.00. Tomamos refereOcias, NIjLgecA
lazy Ab.-dP! at cmnidar. cantinas a ,J no a Linea, Vadado. Alqu j
tab icac 5 ,domi, -,-:-.* UNDO APARTAMENTO
rampr r C23 Oficins Inveniones. _1 Sept sione! POT avion y barco a Estadon Unidos ; Patio, servicto y garage individual. To
f- I-E-412-6-1-5 -- -- M6.1c. ,, Fu-n. D-1756-IG-8 Ant It.. Talef- FI-0302. I m- """ rrecroso 1P# tamenta, mmpuesto de House, -idexka familient.
I-1926. ___ biln dos 4partamentos. I.. Acabado mnstritir: "I&-mmedor, hai- temazzi sets omedor. 2 habitation". cc- tre, Coldn y jite.gitt. Prado IN. anAMUEBLADAS Y LIM. con sala-comedor. un. h.bft.ci,2 m"I, T-b 'I.- bit-johes. baho colored complete. cocina cin., batfici. cuarto 7 served. dir -led. y E-160-94-3
pies I gas, ca patio, I ad an .1 ..
Con Sola Firma y Ademlis A L Q U I L E R pare matrmonlo a estudiantes con- set v baho. Verlos a lodes lentedor. ava era. baJante garoje. Informs .tam
d venti Adas y limptan, 86. ,,tire Quints y S6ptlma, rih' "'! verlo. todan harms.
APRENDA A BAILAR E S to 0 mu ,,.',,' 'a Is ... Alum siempre. D-3346-82-4 Agia.tc DOS CU ARTOS FEQUE1409, POSTAL,
Sobre Muebles, Dinero r".nriqe.rv1c111"d entry Animn y Lagunas. rejeta. Informed; A-8982, B-5414 Concha y Lum: A-7161. edif etc lujmo frmte cane, Puede metDincro de client. particulate., lerg. En la lornacts tie v ano. danzon tax- 79 HOTELE5 E-1618-110-5 E-1063-92-4 C-103-82-4 BE ALQUILLA UN APARTAKENTO LNDi. nor, linear, no ntrms. $31.00. Ayestarin IN
plazet. -n garantlas commercials; tan'bi6n Iro'. bluc .... dock. ,.I,. image. mamb.. 0 pendlente Can comida y una 12abitad6n (atesso 3 cuadras Wants. B-3256.
" etc.. an s to 6 lecelones, No import dad ,AKTAmENT 8 TERMINAI 08. PENT. tarriblip Can cornid.. 10 de Octubr. NY 902
bra sus muebles con solo Is propiedad No ta tie pan. VWle- En,,h ... I ... "HOTEL REGIS" ,iRESIDENCIAL GALIANO! 8 NQ 540, Esquina a 23, Vedado Ar ..... 3 habiliecic-c., b..... ,.Tvl lts e.q. a L= E-157944-5
como wantla; a empleadas con 'it-" d' Hu6spedes, Gaflano 457, entre San Jose y Be alquila apartarrente, maderno, con criados, fresquistmos. mucha agu .. Loca. '
a.j. .Pa_ prActicas. professor Ruben Bacon. Virtues Prado eaq. Col6n. nueva admin
patrons a dos comisaferas d I tral -I t 606 TWs U-2479. U-7990 gintracl6n D-U56-92.5 Agagic ALqUILO ABITACION AMPLIA, Exud
rocia ca ripidns an harms. d scrrtas, n a- olre- clientele spar Barcelona. Habitaciones esplindidas. tam- Bala-comedor, do, cuartos, befits Intereala tam oficirm, laboratories, Peluquerta, gro- III
_, tamentos. abitacla- Win baii., privados Pars residents do, rocina y servjcjo tie criados. eery. consults midicos, 23 esquina a 34 refermc as '1125.00. Vib.r. A-7M.
r.manlegailes. Wame. Rec2red R6pide. Ca- C -66-7.5-4 .g.,to nee. b.fts prictid..; coroide in-J.r.bI APARTAMENTOS
rredor Coleglado. Manzana do Gomez 350. tranaeuntes. Servicia, comedar. Visitenas F,1033-1124 NY 1461, Ved.d.. Dr. Cordosrk. nuevm trente. interior E-1599-84-5
a MAESTRA NOR51ALISTA T DOCTORA limpieza, nioralidad. Elevator. Ague ,,horr. Pida informed. .99-90-1 Spt. salo. cuarto. coA_6840 C-11 64-30 Again- en Pd.gcigin. con e5Zpariencia. d liente Arreglas especiales Para viajer.s y C E-1374-82.6 .me gas. bailo.mlorces. Correa 210 _Wu1na EN CASA PARTICULAR, ALQUELO GRAN
___ 'I"', Sermon S Plot, Suierm, Ruts l4ei-puert, habitaci6n, arunce beaho, as" abundmin.
" njrm;.,',biEr 'aft n- logeso a, Be- fa llis permanentes, M-3683. ZANJA 315. FRESQUISIMO APARTdA:fEN.,
SKRORES PROPIETARIOS C I" In 11, 111, it d ncrnjci. E-11.1-79-30 AgoM DE LUJO to Do, -ectca Brandies, cocina gas S405 $45% Unve NY IQ te, a hombres solos a matrimanie, sin IIILes pirecemos dJ Para a] 5ii, antial. pri- Especialidad at, ., fire J'a.__ "cf.n. 81 CASAS DE COMIDAS B.17'. Complete, patio y 1-adero $60.00. D-7142-82-14 a&. Jan- Exilo moralidad, Vial.. B.Imiscatein
-or&$ at a-. Par S. 10 y I 5 .firi. pe- 11-2142 F-12.,7-75-7 Sin Estrenar, en Miramar F-6822. F-7966 F-1605-M-6 MIJLANAR: QUINTA AVENIDA T 10. EDI- 462. Altos, derechs. -1580
q pot SER MOB CANTINAS THERMOS A DO. Call, 8 antre Quints y Sdfiptima event Mina. Sit it y srmnd ,nntidades. Precision ) HOTEL MANHATTAN Ic it ______ Nulls un sPartamento tie Z -84-5
us Ila. Infanta .156, lar. piso. Preclos To- APARTAMENTO DE SALA. Co
r arvia. Felt. Y Sarop., B9.1964 76 COLEGIOS des. rep2rto Miramar. place Y apart...n: .-.. *a cuart a. sale. comedor, baft, mcina BE ALQUILA UNA KABITACION. COT9
E-1289-64-4, San Lmaro y Belasectiel.. magnifies. zonables. Telifano U-9312 iart. dq ban! an I.-. C "' bale6n a In calla, a hoor brss solos. Be
van i.e. d, 2. 3 y 4 habitael _. terra- ..cu.,t. grande. hall,illadat, habitaciones Can samicio sent- D-4090-816 Ag.st z ,,, % r cintrico del Vedado, se cede madiante uarto criado. baho criado, g2roJe. En esq:
0 c as, elevader, bafic. y Coe no luj.. am- muy fresca. Alquiler $100. Infq-Ca ,I an- si- c..Id.. M.-Ilm No 3UL
PR95TAM0 CON GARANTIA DE AUTO- Colegio MARIA COROMINAS 111d, ,ors ,in muebles, 4 103 SERVIMOS % da, regalia. Alquiler m6dica. Primer plan. Tam- do a Bufate DoIz. M-9172. B-2301. E-104544-5
"' '" aci- Via ,., hay _.. Tali. D COP41DAS A Doall P , garage. c rjo y s."Jel. bl6n se vande Juago comedor Renacimlen- cargo
.6vilv.j carril-ii, intar6ii. nin, ,,- I ., a., "Pr I
as. $1.00: tres $1.50; cu.tr, Informed, an misma. a 0 as E-212-02-6.
ucido del T-d..' Rapid.. to Is oa- BUEN INTERNADO ( ... U 274 Pcripj jjo S, P is ,a, R f .. to d to Espafiol de BE ALQUILAN ERPLENDIDAS RAWTA.
00 Gitlab-t. aA Is y er Is are ij.. P-bC y .a h.t., E-1031-82-16 25.00. ,Inf -rad6it. Fonts a Hii.. S.. L..arc 1007: Primers Enachanza BachIllerat Plazas an 931
C'm'r 9, Fernh daz -058. De to MIRAMAR beltmen crmci, ,Tnnid.. Para matrimgnio U
, C-3 -79-5 A&..,. c.-ancerti, Meet, 410, C.fk C ,. E:I 6 P. na.
1 U-2823. E. 1442-64-S etc. Secretariado. IngIt5 deede 1. P-.. - - D.dcte.,-, ALQI ILO 0 VENDO APTO. AMUEBLADO 651-82-4 ombre. act Animas 404, since. Talf,
rig., Gurantiza 1. en-il.n... 1. idk1cac16n HOTEL "MARTIN" 1 -856-8 ni"y comfortable tam 1.6.,informo ,aobre, Cane NY 38 antre 3ra. y 5ta. Apaitim- M-9410. F-1501-84-5
fr-; Nepi ... ..,2 lnt- h.bit-6%a person. c2ran era 0 c p Apartamentos Espl6ndidos ento con 2/4. baho. 9212-comedor, cri
SESORES PROPIETARIOS a i-1-,o-d-I..e.. iES11JENCIA FAMILIAR, OFRECESE LA .1 d 'I
I.. ofre-g..s rl .aro,.., ,,, _.al. no,, G--1. 0. -. b.,a 7 f, re te a III Estaci6n Terminal MAS ,ariada. ab-dante. limpl. y .1c. jalic de_;. 0-Ir Iten.ull. -m7.j.-a. I cerr2do .O v HE ALQUILA
- In Agosir, "'In Ved d-- BAJo,. part. I. ,e-I.I. tie cited. .an Is UNA HABJITACION P. SEA.
S. y lie .327-16-6 as ,Omlda. conlacclonod. Pa, -as' _S. y -7 _.2_ii abita-W-as C- d.r. ... to ,; fmcne B-B495 llii 17 X5 b1monto 0 dos compafi-.. Pa in"".
In 13 n ed ,,dc".,. ,ol. Amplia, -111adas Y comodais habitaCia- sazonad. tc: U E , '. r ,, *. . A.Istod NY 353- Primer ni- n-fi 1_Ad_.
---,--,-. -- - I - --
. I I I I I j I /
I I
, a .
! I I ,I
; .
AR6 CXVM DIARIO DE LA MARINA.- -Viernes, 4 de Xgo to de 1950 Pigina TREINTA Y UNO
' 0 .
ALQUILERES ALQUILERES SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN
. .
94 HABITA100NES as NAVES LOCALES 90 MARIANA REPARTh.r. in AGINCL43 COLOCAOONES 115 OFICINISTAS iis CRUDAS CRIADOS 119 COCINERAS COCINER03 in C116016M
- '' I .
29 ACiiUILAN RADITAC1014ES CON BA BE CEDE LOCAL CALZADA CREDO. IN- BE ALQUILA UNA CABA 9N AVEMDA 'ILA MATANCERA": A-7740 MFCANOGRAYA, CORRZSPONSAL, IN- DEBRA TRASAJAR IN LOS ZETADON ME OFXZC9 MAGNIFICO COCINERO CHI- LNICESITA UD. UP DOXIS C"Tgl"
has privadas y todom lam servIcios ma: Mimes M-3441. Z-614-85-5 20, sequins 14, Ampllacl6n, do Almondo. I ad&. solicitase pot Ia Unities, do sirvienta, urim J-m, bla.- no can Ict'l-ei-, -Ija d.,,d. Ban Limars, .1 T.Wano 1 421S. do Andal Mobonne intercaladon, a horn. I ?n far in, portal. 4 hatattaclonam $am I ,Ay lax calls 23 N9 753, an- ca, Cuban&. con passports, y reforenclas. HicalAs 5Z4 Ljj.. A-4327, Z-30-119-C ter Club do Cuba & k aCo86 I OFICINAS are mAs Infornnes on Ia Quiricalla. y C. ,Ved.do: Atendemos malicitan- Preguntar pot Maria Luis&: U- 302. de 2 dim .. []--do on chafer cenepoleale, I
birms L N9 459 entire 23'y 27. zero 0 P am, cle it. I COCINERA kXPONTERA DE COLOR DR. also recoMeA"o V-6216
D-1470-84-4 Agt. b-35211-30-5. pain, y eattionfero, Can referenclas. Set- je vicio rApIdo, Sol 405. mtra XgIda y VI- .. d, 2 4 p. m. -207 119 5
EE AILQUILLA- AMUEBLADA C E-1664-115-4 !- 4 P* --- c. -1- ... --. -I.. "".. 'ef.-- A-D-11230-6369-1.25-141 OCTUMDMI
HABITA- A MEDIA CUADRA DE PRADO EN BA- Ilex... -26-102-30 .Sinita .1:., PI.Y. $40 411, F-UG13
- Jos. am alquil. toracIficin., ; "I, graindo MIRAMAR JOVEN III COLOR DEBRA YAKILIA QUE
on alts. can balc6n a la calla. -Uada 1. 10 So F reside on of Norte par. pre.tor so servi- E-417-112-4 17
31 I 7 l6forta, Vista a a callo' I; Wolfs Join" apartamento., do. por- AGENCIA COLOCACION It y ES or ENGINEER WANTED C .7 OpERARIOS ApitM IM
bone Indepandlente y gran terraz ,S SAL via dorrikslico, Saba Corset, ticne Pa"Porte
rsona extrenjera. Calif 86 entrii 38' a cafn to t Joe am c..rt Indo, sortie. slampir doz. coct- .. oung man between 23-30 y references darsi. Lasunas N9 360 entre BE .d0LOCA EMPAROLA OF MEDIANA
pe, A3.901 D-443844--I. tale.. Sala, comhdor dos habitaciones. co; Maria: W-9566. AS ofmcen cria y Car. old. 'CrUyu.t. "' .d par. -i- it-t-in--i- -I- a, omtcz tjN TORNZRO CAMLPINTIR0
Be. Avenidam. Miramar. T#If. B-7448, OFICINAS ,Sun 00 Otto or uchachms par horns. Engineer. end Manufacturers. W Bela.cosin y Gervoslo. prcruntar pot Zed. 1,
I D-W2-84-4. $ : $73. L4 Calla N9 10 ontre Items, memajAdarms. in line= .. ltrtid'.cll I.- Z-10-138-5. "It, f-mlb- 1111-1-- 9111 M- -t- As--- can tattle y ,in torn*. Zst+y*z 7111 Calm dr.1,. to sell an I .at. y C.-vo.tirls
1, Miramar. Info,-.* Apte. & 13,74, Can miferenclas Y garantim: W-05116. Z-7010-119-4. IS.. Grelgerjo y Flares. D-3630-IM-7.
Ampliam, ventilation. balcony CtIle Obispo V-1725-90-4 Agento --, of Ap-tod. 405, H.b... statingg 0 % OFRZCE JOVEm DEL CAMPO DEBRA COLOCARSE COCINZRA. carA- j. CORREA. ALJSA*TL. SE XACX CAR- ,
U 80 bi.tly Y..C v,11
JfONSRAlxATZ N9 409. XNTRX LAIMIPA- 303, esquina Asular. altos Ca A Europa. -18 it-lill-ti.n. .ad ... d A pho. a Ile mono. VinchC cDeinA, at",;g ,,,J! fools. d. -duni. ed.d, par. ca" Unit- go do todis Close do allonfillorrif eft SitC SX ALQUILA, MMANIAR, CASA A11,11112- I ",an Send to you an op- of u: -54M.
title y olimpla. so alquilm unit h bitact6n Hay depart mantos do 3 habitaclonea. XIV U-1880 RENE Items A M Its -cal-P-h-I --- Se"m. 7-11 U-1,W .... I t-b.Ja. en --tuco. ISLAS" rfttf
y lavemanom do ago'$ corrien- vador. Limpleza. Luz. Aland6n Personal. blada y completautorito equlpada, con te- I--. pilt-.171. .'..,,k .ad .-ng. to'
I.. rreafov 430.00 mon.u.I.N. V-714-80-5. liffono, period, sale. colmordor, cactus, Poll- sequins Xapada. CrImCel Intel X 1'1'5!',' HE OPRECZ BLANCA MXDJANA ROAD E-200- 1 12-4 ,-cl-. Tell. Few.
Emp. E-1147-84-4 -art* do' crisdoo, hall, tres citatins- perwaal seria y compatente: cockneram. E-1. criada cuartos; time references; va te. at OVKXCX BLANCA, MEDIANA LOAD, IrlsWL374
LUJOBA REBIDENCIA AL QUILA ABANA 1163 I/. ANIARGURA T Tt.. MST i;;mitoritte, bete, mitt@ closets. Jardinee, crlmda,, morejadorns, lavandemm, muchn. lls patio#, Sueldo $25 a W. Jr-H
frencil.hatalla.16. part dos parson.... cates garak Pa to only Mto, a dos cuadmo do AMPLIA Printer III a desde $20 a $40. flamantex Jo. SOW S X1%19.11S.4. -Irol -I.,-ot,. matri.-I. -rl. BE Oylercr jOVEN uj)A rs
J y parv olleinns, asirknelo., came me- ]a Quints, Avanids. Ave. P entro 74 y 70, Chu pot horam, cocintros, criadom, chat*- I-11III.. 11.1.1.111I.L. LI.-.,. dit.p." do vim-la 6ZWA. a3M,,J "b.jo an 1. CASS, son 04a'. Nii 405 (alto.) entre lip y 21. Vedado. a Safi. Dr, CubrI4 Plays, Miramar. lnformes tal6forni B ms, C I &Inxreros, etc. BOCIO PARA INDUSTRIA IMPORTANTM CKIADA. VKHMA COLOCA11189 CUIDAX I IS- -I- W-HI2, X-14111-1214
1 X-907-114-7 darns, vision de tres -4704. C-24-109-30 o9ont.
M-9921 home ]sharable$. It-1535-M-17 Arou.blace, $223,00. Bin muebles. $180.00. solids y perfectamento organi"da, pot tuenf.rais a InvAllila. tiene refercriclas; E-104P-112.4
. I D-&M440-5 ,all,.,., um, do lot .dinde. Such,.. .. a.- roo dim a noche: Saba Iny"lar Informs
ALTURAS VEDADO ALQ ILO PART% AldrLIO LOCAL. UM- im CRM AS CRM OS ie'll, -. -plial do $25,01)(1. Par. lni.rm_ F-10413. 9-iB13-119-4 BE COLOCA LIPARGLA PARA COCINA 128
d, r-dlA- ,d d, xrja y trabaladar. AGENTES VM WORU
Habftacl6n ainplis. clam. fresca an mmg- camente'-pam ofictils. soiletimml. doe tel6, 59 ALQUILA. If 104i ALTOS, LA SIERRA. o.mbi, A Carina., Con-lad. "' -- U-Jagg OYRECKSK CRIADA VINA Y (,'UU. Dc- I.-ill. I .. ..... Tell. VI-1552. .
, nifico chalet rodeado do sardines. Peace loans, Jos, mervicion. Pmclo razonable. lit* 2 cases, sin extranar, 2 cuortes. -is SX BOLICITA DNA PRISONA PARA, CO. Habana. Td(I.n.6 M-2020 I-2-31112,
656 entre Zaps;. Y 27. Hay teldno No do 203. primer plan, &I ]ado do Is Came cle mailer. Informan: 14 122. Telifono. B-8423, drar J, limplar. Tel*fono B-5784. B-977-114-1 pildom ,p' to cuortej a comedor a Para E-91iii-119-4 BE OyoECZ JOVZN ZDVCADO, WUKNA
, .the.. E-n5_ i4-4. in.'Ju.sladom. Inf.rmest 3 a 5 P. m' B-1771. D-5392-90-4 E-1100-103-4. -.n.lad. .. C-Iflos. co. nine.% r.f.m.- firfiLl UOLOCARACE PARA COCINAX p- rit.sci6n. muchin ..Poll- -IA. Cili'linii
E-1324-841-4. a clam. U-18". E-745-119-4. tenra ba, a recrencla. Joven do 38 allo, -ridedor 11ra fe-clorrim, BUMAS r*W*a- I der III.- C ... tm.tice Garcl TaWa,, ALQU BABILTACION A CABALLERO. PLATA MIRAMAR. CALLE 16-A UNTRE SOLICIT CRIADA KEDIANA ZDAD -4oo,,-ILO I comedor, "UtierA d 117 OYXZCESZ ESPANOLA CUARTOS 0 pr.vnt., Aniceta Cartons. tclHano F-CL39 .. m Y-1 Ga,-1211-1
.an ad:f osistencia. Preco m6dico, Be 10, y ^ .a Aquila c rmir an is coloeacl6n y tenet SOLICITUDES VAM 3
I adinitat rftero do cuado. HomPIt-1 211, 97 HABANA cocirm, am y Total.. X. "ma. zatlm. 314, 7 ba- ref mciaa. Calzada Columb entre 10 y grinds do mano. Sells cumplir magnifiras 15-911:5-119-4
I referenclax. 35 re adelonte. A
" cc Ila, cistern& con motor. Informan Sr. M*- 12, AJmendmres. X)o 10 do I:- -96112. 'UNA AE140RA HERI
., primer' pise U-2919. I roafteno n AVISQ r-780-ILS-i. A. BURN COCINER
E-1122-84-4 ALQUILO A MEDIA CUADRA DE PRADO nindes. Tell- r-6614. V-1. do 4.a.O.. &detente. X-ou-103-1 a,
. Ila me e.fuerce buscendo trabolo. Bi Mdc- c.1a-r-. dar-it .JU,,. T.1kic, 129 OFICUUTAS
. BAMITAC ON REPARTO ALMENDARES. A---- ne'racoms viviends fresquiximat quo I --- -- ENTA DR COMEBOR quiet. trnbaj.r 1. Compsifid. Norte tien oriticiar ontyneNTir. zorANOL. EX- -5241. E-sill-1194. I
Alqullo I nine is calla, cantigua' at farm. u* 29 Pit,, a -mates recibidor. tres --- BE SOLICITA SIRVI BOLICITA EXPLEO, SZCRZTAAU CON
ve a cu.r I XN QUZXKJXTA, REPARTO NgRAXAR. blares quo maps mervir a I& rule. Debt one plaza pars usted. Vi.11-03 an Mum_ perle, servicio fine cornedor. cocte1es -. By OFRECE BUENA COCTNESA' REIPOS'
balic. Cirdeo inquilina, matrimonio u horn- tax grandam. belie Intercolaido, code calle 72A, antre I y 11. &IQuII0 c6mD- tene referential, conocidas. Informed F-75451 poncheli. bGcadltax. Bumn pranced.. exec Mimic Can refolenclAS, 7 PI-t-ld
indeperadlente. castle crioda independent Ila 472, primer plao, edificlo Norte, do 6 Ionic. refra.dmu: M-4778. ter.. c.PAA.I.. Tic.. roore
bra solo. Calla 14-N9 727 antre 5 y 7. If It .. Can terrace. sale. ban E-960-103-4 9 nci*s: f.4604- riez. Ttli4- U-540C Pr
314, cc- Sueld W. ,. D-3079-117-5 axosto E-2204-1111-4
grande con semicia, propio. cuarto desahom am 1 a E-US-1184 -bmj...r.7.
E-853-84-4. matter. codes, Settle. seirvicto y cuarto
. . go. Dr. G.mklm A-70M. criado. Tell. B-8012. BE SOLICITAN DOS CRIADAS; UNA PA: 50LICITO MATRIMON110. BIN RIJOB,
ALQUILO PEQUESA HABITATION A CA- E-397474 E-291-90-0 to comedor Y Dim Pam cuartas, mayors; lines en La Habana; il. pars Slander BE DENEA COLOCAR, PARi TODO EL l2s MANEJADORM TAQUIGRAYO ZN'i Gl 5 I ZSPAACFL
ballera, solo qua trabaie fuera, anexa, at' de 30 ones. referenda. ciinocidas. Sueld. J&rdin. membrar hortalizas Y colder ard_ quehacer de un rnstrimoni., Ira "nor. Can ampJJA cxperlenda y bossism rftfdm
bona, con.c, sin muebles. Manrique 415 &I- ALQUILO. LEALTAD ESQU1NA LAGU- MMAXAI&: ALQUILO BIN XNTRENAR $33.0, B-15V exclusivamente de 12 y de males; ells, cocinar y bacer limpieza. In: its medians tried. Tielle referee, as Inimas: a, OFRZCZ PARA MANZJAR, SENORI. cin, solicited ample. Telf. 1101-346C
1 92_SII_ acsbado madames cases*. Z. BAD Joe F-2794. Preguntar pot Or E_ D-609-Ut-I AStestim,
ins (entre San Rafael y San Josdj no$, fabricir, baJos independents, jardin. salt, come- 2 a 4. 9 a 73-103-4 formes. on Monte 1153, esquina ill.. D.rmir fuem is do M all... Dozen g..S, $30.00. LI.E- Sala y cuarto y Balm. comedor. 2 d r, tres cuartes, dos bonds. coins. evarto quin, Habana. E-793-111-4 100-111-1 ..': W-M3, Celle Gloria 255.
. .i.mp,. asua, $55.00 y $30.0111. 0-1 dot criadon, Sonja; aVa abundantly 42 aji- BE SOLICITA UNA CRIADA DR CUAR- BE OFRECE BRA. BOLA. EDUCADA. E-2113-1213 4 4NECESITA USTED
ALQUELO AMPLIA I FRES A HASITA- referanIclas; Informes, &Ill. quina a 3a. B-5209. D-4092-904 AgL lam, blanca y con referenclas. Sualdo,
* AUXILIAR TENEDOR DE LI- blanca. medians- edgd. pars quellaceres
cl6n anexa at baAa a hombre solo. an X-1120-574 $25.00. Calla 27 N9 61, exquina a N. Vedad, BE DVSEA COLOCAR UNA KUCHACIIA
Casa de-landlia, Habana vieda, exlJa re- ALQUILO ALTOS. AVE. DE LA PAZ 78, a_ do m.trim..ia paminul -IS. cuidar en- espahola de m.nejadors. .&be curnplir
ferenclas. Teldlono A-9523. BE ALQUILA CASA. ACARADA DR FA- / ros. Competent. y trabai fermos, Neptune 563. plan izqulerdo, role. MPLEADO?
Allures do Almendares. cast esq. Ave. E-1073,103-1 Co. .tj deber, tione experiencia Y boanas
E-1133-84.4 bdc.r, entrhnela: 3 citation, 2 bodies, Am- Columbia, contra habitacionem- dos bases SOLICITASE EIRVIENTA JOVZN. RLAN- dor Que tenga bAena letra y reticles, Laaltad y F- bar. E-740-218-4 ,c p e6d am- teretclas. Inforaries an of telkfano A-9075. P-dention Slizatedatmol* am I Of
Ia y comedor, Salud 514, Segundo Viso, a y demAs comodidarles In garage, no per- CA 0 parda, made y con referenclas, pa- COLOCAR MUCHACHA ME. Habs... E-1095-120-4 patent" part so G11-ins. bulete. camerde.
ALQUJILO TACION one cuadm do Belascomin. mjtI..m suilmal... til os Informan halos. to limpleze. Detroit fuera de I& coloc.- conozca de contabilidad en ge- BE DESZA .Get*
. Stands. ..Cm. clam. a no Tiles Mr- I X-IIZ3-87-11 E-25-90-g. d6rl, calla 13 N9 185, entre 16 y 18, Nice- dlana cdad del Campo porn llmpfa blan- Laboratorle. college. cw. St.
...... .an references. Informal': Bra. Ill- nor del Camp.. neral. Si sabe rnecanografia, es, con Tolerencian. Lla- Telf. B-27 I d BE OFRECE EXCELENTE XANEJADORA. no Para listed. Pida of empleado quo Does. son R.!..l 560, entre Escobar Ger- ARAMBURV a. ENTRE JOVELLAR Y A74PLLACION DR ALIHANDARES. AL C30 p. on. E-10,136114 I de color. pars niho red6n naddo, con site al Burii do Empiltos "Quintat Aveni.1', X-967-103-4 adom Ia. rcquisitos. Sueldo: $45.00. Teti on". 54 Av
,., n:l'o. 1-7i -114-4 Vapor. an alquna modern primer Pisa, quite can nueva. Jardin. portal, Sala, cc- mejor. Buena oporturtidad para 3,30 a -Ida y 36, 141manar. Tel"oria,
"" sale. comedor, dos C..rtos, be DEBRA COLOCARS UNA siRvirNTA. F-4523. E-911115-120-4 13-2200. C-49-US-30 Dig.
110 y md- medor. 314. coins. 2 lisfiris coloreff, patio BE SOLICITA UNA JOVEN PARA TRA- joven ambicioso y que "amen do color. Izeelentles Isterenciax, come.
drO gamic. M-3883. Calls 13 letra A. entre Ave: baja" pot horns. MANXJADOZA KEDIANA ZDAD DEB
TM I ION PRECIO $5 SER ad- A-4327.8C.- time r EA IAQUIGRAFO KECANOO1LAFO CON &IT .= TA.C : no de gas. Informant, an Ia infants. its I Tient quo limplar y I.- do, I Sala .in., etc- gfin conocinifento inglAS Y r.p..i&
.dic to, pot alto an Habana a 11 y de 2 ,A 4. Z-14113-117-5 12 y 13. E-112-90-0. var. Sueldo $18.00. Informan despuis do su trabajo. Of ertas manuscritas, ,der a cuartos, medians ad cut
.Woranan: Agulla N9 1.109 Sala Iss 2 d. IS met.- en. Cirderes 59, holes. conteniendo 6dad, references, DEB r alg.T-9613- moral do .1ficinuis. As asePlaiaria, Am an. E-71j-844: Guardamuebles I'WARNER" BE ALQUELAN DOS E-1299-103-P. EA TRARAJAR SENORA, NEDIANA 1204. dam. com jo a eminent. ru.1d. oalafea..
--- No malvenda so. inuables, d.p.mitel.st 1. .All.. ca. do. ...rtom an marenta pe- ras. Time re- U -
7.1 BE ALAkU1LA A DOMBRE SOLO EN c4- I-Guardamuebles Warner" contra todo ries- aBom Code on&. Informant an Diaz 711. Telf. 9 AORA, 33 A 40 XROS. experienclas y aspiraciones. Ca toad, para limptexii par ho ... P E-e-c-t- I"- 'I.' .1- I.foamm AIAIA
I Am do fainfile una habitacl6n 0.152C Repartd Colubibia, Marlanso. panels. a blanca. del pals, pairs todo sa seria y bu6n tiato. Dirigirse fercrel... Telf. M-0M. To. ECESE JOVEN DR COLOR PARA
grande. go starfin come an so Casa. par m6dim E-1231,-90-4. serviclo de tres personas. Buen suelda, Es- E:971-111-4 'antler ninas a sirvienta a limplar. Sue- 0 W-4M- nildn'- E-150-122-5
., smueblada. con baho privado y teltiono. a C. N. Alomar, Departamento a.,ard rirnci.. Haild. Inglis y espahol.
Call. M N9 258. (Apartamento 2) entre 19 preclo. Monte 808 Cuatro'Camition. "Guar- trade Palma N9 533, Santos SuAres. CRIADA ON KANO, PARA DORMIR. TE- E3 77 E- 1478-120-51 21. E-724-84-8. damuebles Warn r". A-4771. Vidlentis E-1387-103-4 fADFRECE TAQUIGILAFA-KECANOGRA
-- E-1746-11716. 91 J. DEL MONTE Y VIBORA Clasificados, DIARIO DE LA lifono FI-3422. E-974-118-4 B-1077 OFRECESE JOVEN INGLEBA CO 5 an Lnglts y Espanol. Rat metals.
1. ME ALQUILA BABITACION ANEXA SA. I CIIIJADA JOVEN, CUkjtjOS If COMEDOR, MARINA. C-46-117-4. mo maneJadora a crada cuarlos a cam;: 13-5182. E-770-12".
fic. trimanio %I hombres solos. San 89 VEDAW 99 ALQUILA CASA INTIRIOR, MiALA, blanca, con referenclas y eXperiencia. DEBRA COLOCARS9 JOVEN, BLANCA, der, Saba capufal, buea sueldo. OFR JOVEN, RSTUDIANTZ Ole.
Llzsrb 098'955, Segundo .zquierda Habana. comedor, 2 cuortoff, befto Intercalado, cc- Bum sueldo. edificio Mitiones (Irento a NRCESITO COSHADOR CON EXPERIEN- del campo, pot horns. Para Inforanes: E-1824-120-5 ifigundo Enog de Cienclum Comerciales, malI E-859-84-4. Ins. patio,. Ium-aInInclante, Santa Cot&- Palaclo), spartamento N9 71 IS Tr a. referanclas. Informes, COmPas- Telklano M-5756.
CASAS AMUEBLADAS fine N9 408, boft Informan Tel6f. U-5433 ,E-1455-103-5 Let. '157 '0,tI,,.. E-1144-117-4 can6gralo y con experiericis an oficins.
ME -ALQUMA UNA BABITACION A IHA- 1 F-1005-115-4 MANFJADOILA HE OPRECE PARA E11111- Ll..r: Sr. L.aureds, 1-5496. de B a 12
intionto sin nifilos. Referenclas. Paoli. A. & Ek Darden: M-3243 U-3930, C-81-1114. I boo, ,,,aid, can referenda. Loins,tr HE SOLICITA MUCHACIIA JOVEN PARA Q 0 OFRECKHR JOVEN, BLANCO. CRIADO, Ave Ida N V%. Apto. 20, Miramar a fades y 2 S 5. 2-1102-1204
78 csq a San Anastasio. Huts 24, Apa'damentais y taxes amuebladas, an Vs CASIS I APAJ&TAMXNTOS NUNVOB JAA- &tender matirlmord. sin Met, lodes qua- SE SOLICITA UN MEDIC jardinero. ayuclante cocina. Voy campolhoras. IC-1305-120-5. BE OFRECZ MECANOGRAYO RAPIDO,
X-774-114-41. dad. y Reparton. La Ilavamos a verloo an din, parts% Solo. contender. 3 hateltacio- haceres, trabolar media din. nevesarlo re- )OV clouded, plays$. 19 N9 1063, 12, trabaJos olusloden a a zueldo An horn
- --- 156, spot en, de Ia raza blanca, re- reparto,
VEDADO, CIJLLE 17 N! ON, ENTRE ."ni6vil. SIP cesto altuno -Para net, join, codes de gas. patio $75-00. Igual ferenclas. Informes Son Ignacio 14: F-4623. E-1419-111-5 tardr. M-7574. Preguallau, Luciano.
-A Y orX A;m1rdstranics. vandernom y cam. Interior $50.00 y otra I habitecl6n $40.00. tamento 202. E-1457-103-5 cien graduado, para una plaza 124 LAV
h.blaselmes, juntes a separadas, matrimo BE OFREC ANDERAS-LAVANDEROS 1-1164-11IS-4
B. residencla familiar alqufla dos empties 0 "General Pativicinto antre Lux Caballero y Joad A. de intern en una Clinica en el no presencia. Referencias. cuartos a cot pram toda class de propleclad BE SOLICITA UNA CRIADA D9 COWL7 z jovEN, DEL PAIN, aus
'to a persona respectable. Telf, F-7545. S."I.ell Glides: Madectin 101, baJos. So... lpf.-ex. A-3773. XECAROGIL"O,
. 13-351111-911-! Affosto D-51101-01-11 Alitcato der, qua maps planchar blen. Debt "S, extranjero. Dirija *su solicited matter. Duerme dentro. Marnar, de 2 a DESBA COLOCAR9Z PAILA LAVAR EN Con gran ortograha. Tengo concelaaams
X-885-84-4 . Teferenclas y clormir an In colocisci6n. 7 P. .. M-3339. E-1130-119-4 IS colocad6n. 3 dias an Ia Amuses. one refemimcl Llaunsur a] Sr. Sow a] AS-456L
li-ealavande-Son referenda. no Inches
BE ALQU VIDADO, FRENTE CALLE: SALA, CO, CAB SIN ZBTRZNAR EN 55 PESOB. 8A. no hate amba. mans blon. no so molested par escrito a Dr. Jorge Trelles, SIN PRITENSIONES. JOVEN DISCRETE
MA UNA HABITACI eN, CON der, cuorto, co&na, bane, patio. In la. A I cuartos. cocina Y'demis servicios. en Harter. Sueldo: 30 pesos, Avenida Can- a. -779 E-AWIM"
un camedorcito. an $28.00. me do T.16f. 6. Preguntar por B".
11 n Monte Xohly, Marian.o. Tell. 334 Blanca Avenue, Tampa 6, air a In man. Referencias do ones. triz. Avenida 3a., Z9. Buenavisla. TENEDOR DE LIBROS BE
07. altos deVJuzgada. entre San Joaquin vadero. calla 10 N9 15, entre Primers y Atama y Santa Felicia. :smile del Monte. tral 94. reparto 11 Telf.VB-4309. Mannar. do I a 4. E-146-124-5. ma auxiliar. no tient pretension". Time
Rormay.'T.U. F-5858, I Tor.cra. Informant. mismas. Ague .iernpre, Monte. E-760-91-4, B-2513. F-1433-103-4 Florida. E-79 7117-6. -IIIIIII-1111-4 -feendsa. Audirts, do 2 L M-4,185.
. D E-879-944 -- ALQUILASE AMPLIA SALA CERRADA, BE SOLICIT CRIADA PARA LIMPIAR 'I 'k LAVANDERA PARA CASA PARTICULAR a F-1110-1204.
,, CALLE A, 102, ESQUINA d: venlan..,, portal amplio. an Tesiden- pot homm. a matrimonli, Solo, Hospital GRA, OPORTUNIDAD, NECESITAM09 HE DEREA COLOCAR UNA ESPA140LA dc9aS C.I.c-,, )A top. solimenta. So.
MUY FRESCA HABITACION -Q 1tn-ta"'Vedado sala-comedor free he- rodesda sardines. $22.00. agun Short- at, primer plan, sporternentagNii clel myochachas que quIeran ganar dine. an Cosa moral pare criada do cuartos, do SW menjuales. tiene rcomandaclaxies. SILA. JOVEN DE COSTUMBEES M AN,
3i ,. traba Acil. as n I.Azaro 409 Altos, do do.- boon .ueldo. es cumplidera, titolc F-9613. E-916-1244. AS .I,-. per. Slander telifon. an ofidAmplin, me olquils enVedodd, cerca Uni- bitationes, dos banns, cuarto servido dante, GertrudIs 114, Cents, Viberan I-11130, -16007103-3 8 12 y W2 a p. m. referenciaz. Telf. FI-3621.
11 versfdad. exquisite comida, absolute moral, criado, onal; time bum trarto Para
, garage dos mAquines, amplici lo- Referenclas. E-1679-01-4 1 il. -precto m6dico. Informs: Rodriguez, t%161 cal y jardin. Informant; B-1408. SOLICITO RMVIENTA COCINAR T LIM- E-1031-117-4 E-936-1111.4 BE OPRECE UNA KAGNMCA LAVAN, traLar Can 6 pr tbllcii. Bra. r-6mez. ra-20M.
Tres de famlIJ& at no he hecho an- dom pars lavar on art cast. Xspecialtdad
fore, U-N22. E-887-2114 92 SANTOS SUAREZ IMENDOZA ,,!"Arl' misma Armhole qua no me presented. iiES90 COMPARTIR CON UN AIRDWO BE OFRECE UN SIRVIENTE FIND SIRVj en au.y.b.m.. Tell. FI-7802. Z-I=.1112-5.
D-3918-84-5 Agosto BE ALQUILA CASA DE 3/4 Y DEMAS CO. -. Referenclas darns. Dormir fuern. Sueld. Jovial consult, bien montsda y muy c6n. Ia rose y on chafer, va a todas partm, L-1106-1244 BACHILLER, let. AND, CURSADO DI
fries. erlm de 3 p. m. & 7 P. m. Calla time reference, B-2690. Ciencias Comuciales. Conocimletatm do
TANNIRS, d'ILEILLY 622, CUARTOS modidades, no time Mettle. as home y 99 ALQUILA RESMOSA T FRERCA CA. $40; Zapata 1,459, entro A y B I Vedado. 12 entre 17 y 19. Vedado. Tellffono LAVANDERA. CON BUENAS RZFEREN: meceinotralla a Inglis; .olicita arnialm, pre- amueblados, escelente condife, proplo pa- berets. 10 N9 33 entre 31L y 54 Vedado. $90. me, garage, muchn &Num, D'Strampes 205 No lismar bast& dejpu#s de 130 I de In me- 0 N1 E-1111-117-14 E-992-1184 clas, Para trabojar pot dies. Informed. ferible con Contaclores Pfiblices. Rmdfar
,re personas do buen Eusto, M-1111. -IGH-98.4 entre Liberted y Milagrox. Voris hA3tM IAN nana. E-1218-103-5. F-5217. I V-8111L OFRECESE CRIADA DE CUARTO X-051, F-1102-1244
1, D-3482-84-9 Agoste BE A.LQUILA SALA, RECIBIDOR, SA- it da Im, tarde..Informes an Jos altos $110.00 CONTABMIDAD POR IGUALA. CONTA- comedor a mmeJaciora, tambikii traboji, -- -- CIA$ W-9511. Jos& Pablo rac-ndell.
- X-'--- 104 COCINERAS COCINEPOS dot con varlos &has de experlencia. pot homs, tango referenda. F-0715. SIE OFRECE UNA LAV/iNDERA BLANCA 7-1470-L22-5
"V @K ALQUILAN AMPLIA5 Y VENTILA- 36n despacho, hall, 4 habitaclones. 2 be- I Ao,lt do.. h.bliad ... fldl& contAbilidades pot IguaIR, expert E-1107-1184 lavar an so Casa. Tel*fono F-6152.
.. din ly Cache. Pun- fins, comedor, cocina, cuarto. y servieto BE ALQUILAN ALTOSi SAILA-COXEDOR, y an impuestas fineales, domains idiorna in- r-775-124. VENDEDOR
t. cintrIca. -Ray tel*fono. Informan Sales- erlado.q, terfaclU at fondo. J N9 455 holes tcljl grande, one mis Chico. &gun Callen- BOLICITO COCINFRA PARA COCINAR 4 riend. de muchm ones, bucaus presentsmair. N9 1159 entre Estrella y Holes. Cot- 21 y 23, V.dad.. 9-1463-88-5 $40.00. Gertrudis 91, altos, ia 15 & limplar 'A diet Calle 19 N? 957 a[. 8 y 10. aids. Reyes. Telf. U-6525. DEBRA COLOCARSE UNA MUCHACHA BRA. DE COLOR, SOLICITA LAVADO EK cl6n* refermclas baricering y cumorricialms.
- Is puerte. IC-1150-92-4 Veclado. E-707-104-4. E-1491-111-5 empahola rect#n liagodo, bumas referenEmp. D-.3003-84-8 .a. elms, m.neJadora. Sue ease particular, dos 0 from dia, a IS sama- mutarn6vil prattle, air rais servicims VSra
VIDADO CALLE K. 306. ENTRE 17 y 19. Ile B N9 657, Vedado, entre 27- 29, earn- ALQUIFLO MATIA RODRIGUEZ Mitt, CASA SOLICITO UNA MUCHACKA PARA CO -1 : REPARTIDOR DE CANTINAH Y AyV- rns, traboja de todo, pretenden buen suel. no. I.f.rma So,.. Pocito N9 112. Habana. vendedor a comisl6m de malcluler site Iandos compuerta, jardin, portal, Sala, comedor nor y otros qua r dot an* altos quehaceres. Sualdo: 20 Pai- to. Telf. X-2371. E-1105-118-4 E-811-12
alqullo habitacl6n, miner fueas. puesta do sale. settle, 614. dos banns, hacerex, durmiendo an 44, portante a do mbmdor. Talf. B-3276.
I Mello reforenalax; hay telo-6forio; ago& dia y garojes, a i Precia: $225.00. Informed; 2 ballots patio as ale. Ago& Is colocacl6n. goal( '.. .o., San Monet. 958 (Ali..). .1 OFRECESE LAVANDERA A DOKICILIO E-1016-in-5
F84 I Do lave x..y.berns. no mares de $25. BE 0 XCE A JOVKN MZCANOG]tA
... h. D-3955-64-0 Agosto B-4696. Puede verse do 9 a 12 .. M. :1b4uncd a nZ Infarman' an lai'm.isma d-.3 .& ra 205 ontre 9 y 10, Ampliad6n e4lmen- E-1556-1174 FIR UN
E-1674-48-4 5 P. To. .1223.9 -7 dares. 044. BE SOLICINA MATRIMONIO SIN NI. 119 COCINERAS COCINEROS U-332A. tres, dias par .emana. to T.quigraft An expallol; deram, reform.
COCINEWO 0 COCIINERA, 819 NIRCEHITA I! p.r.,encargado de una Casa. Infor. A E-1461-124.5 else. Telkono P11-2010. Erta. Fernjmdl
malci"lla. habitaci6n ... t.da mallstencia. MAESTR COCINERA DR COLOR RE'Vedado, Primer Piso, $80 00 94 LAWTON BATISTA pars trnbmjmr an confines, una "Al6n. man an Pottminio N9 363 esquina a Figue .
rods Indepandlente y vista at mar. Porn 33.,.6n, Sala, critrador, 3 habileclonee, posters y pastelem desea trabajar, na BE OFEECE UNA JOVEN, PARA LAVAR
matrimonlo qua traboje an Ia calls u-hom. '1110.1-In San Miguel 958 (altos). to.. Villorn, Rule 16. E-1622-1174 '. P rat
bones, cocIna y calentaclor do gal, ]a- ALQUIIL0 CANA DOLORES N11 449 XN- E-1537-104-4 laya ni duertne. ganarh de IlA5 a $50 3 dlas semana. Tic.. random. To- 131 OFERTAS VARIAS
bra data. Telf. M-8437. HOLICITO DAKA INDEPENDIENTE, SOL- Telf. F-4307. Otra qua cocina pot her MID= M-7730.
D-5176-114-41 Agesot vadero. etc. Comunlead6n lannforable, tre 94 y, 10 Lawton, portal, Asia Coree- vencla moral y &Igo econ6mica,,para In- de rat 5 a Its 3 de 1. tarde he do NASA :-1632-124-3 ESPANOL XEDIANA EDAD BE COLDcalla ,Once 1355, entre 20: J, 32i, -Vadado, der, Cuarto grande, cocina, bane y patio BOLICITO MUCHACKA COCINAR Y LIMSAN LAZARD 959 PRIMZR PISO IZ? Informs: Vidal, I I con lavadero. E-972-"-4 PIW-' a"& chiquite, Castro de familiar #20 dustria, lines pegada Habana, tocias came- nor $25 y lam vines. Ijamer a las dos pot LA
- i 1077. OFRECE8E SENORA PARA on Para aterder Ian met= enformin
quierda. Be alqullo habitaci6n annietala. I I ,,M-15815-8114 I son LiLzara,,9611 thItinto piso. Indispensable didaties, comiliff6p a stieldo; C, Central. Ru- mizmv* telkfano. E-898.119-4 var an competence. especialtdod, tape fine 'Cosa Soilage, buena reverends W-15M.
do anexa At bafla a humble solo. CRRA DRINA, TERRAZA, N.C., refermclas. E-1472-104-5 ins 7 y a, La Flora. Canters: 3 a 6.
S' A E-1360-117-4. BZ, CON BUENAS 7 .ado, lava loom, refferencla. Z415-LU-4.
D-3848-84-5 Agoste 89 14, bane, &gun callente. Novena 304 an- .16. CERRO PALATINi0 lrL:TTeJ r 7 Dolores, Lawton. La Ilave an BE SOLICITA COCINZRA REPOSTERA, referenclas, Tomblin limplar. Dormir a X-Inlf-124-5 1 111 bodega." $00. Duane, San Leaner 0 Can expertencin y buen ferenciss, y no, Lacret 410, Vitiate. Teld. 1-2,M41. OFERCESE JOVEN Dig XXXBAJXXO CON
EN RZ51PENCIA PARTICULAR ALQUILO I Am To JOVEN ESPANOLA BUENA LAVANDERA b1cleleta pars cualiquilier traboic. Referen, helifted6n francs con 0 sin mumbles' a I 743-a-fl. qua cluorms, en Ja colocad It. Sueldo $45.(Io E-931.1194 salicita. Casa Para it a laver dos dfax a do& Llame of M-SM. E-1134-1314'.
I MANSION TOLWO I (186
persona, solo, qua guate vivir tranquil y Linen N9 60 Itos) esquire, M. SE OFRECEN OFRECX89 PARA LAVAR T COSER, 0 In sedans. Idarnar at BS-1123 de 10 do ]a
co.fortabl.. LIninar At F-7767. Be alquilm on apartment con Vista 4 CALLS "C" NT Sea ENTAK 12 Y 12. 1111- Veclado."Telf. F-2614. A-143- --- cocinar inglesa home, honrada, amante Inaftann a I de In tarde. Sueldo de 20 25 JOVEN DEL INTERIOR ,DSSEA TRABA.
D-W -114-5 Agosto 13 can-, Para matrimonle y lintriblies solos, Porto Batista. portal, malm-comeder, dos do lam nines. 1.1smair 339-1275. Penes. I to qua se promente, referrencox Cie.
con comildn y clarouls aidstencla. O'Reilly 316 cuartats. base, codes, patio, Imiradero. Al. 5 OCINERA, DORMIR XN LA 118 CRIADAS CRIADOS I 1 E-1524-124-5 rja I.Jamar Heribearto Pedrastal. Telefone
CASA PARTICULAR, ALQUtLA HARITA. .I cfazl B-1047-1194 BE OFRECE UNA SE140RA DR COLOR W4=. ; r-IN4-131.4
. -D-1312419-5 as. offer: $33.00. Informan: Trost Compmy OL-ff 9 hacar dulices, M35.00. Treat
d6m anencii .1 bade, Can -mid., 3 .. I 2f Cub., Administract6ol Dienes Aguilar references darns, Plays do Miramar: BE DZSEA COLOCAR MUCHACHA DE N A MEDIANA 'EDAD, parn lavar. Sueldo N2L. LJ=e teldiono:
m"onam a matrimonial sin nifins. Calla 23 RE 04, 1 381. M-8917. C-07,94.4., B-52U.' 11 1-1451.40 14 color. pam limplar par here%. Buenas to- matriminia zola.'niabe cocinarblen, haci M-6128. X-111,21-124-5 JOVEN BLANCA SIN PAXTENIFIONES, ,
,,,,, 90 MARIANAO, PART 4 E-904-118.4 dulces. buen trato; me] con 21 ones do odad y a= raferenclu se .
., Primer Plan. Telikfano M2417. Otto I I .. I I ----- ------- do no
vista Calla. Ottle-incias). D13362-844 Oct. ' SZ SOLICITA COCINERA, CON REFZ- """ Intent $35; BE COLOCA UNA SENORA. DE KEDIA- ofrece paim trabajo manual an commercial
- CA NUEVA. $71.911. GARIAJi, lIARliliN. 95 A. APOW CALABAZAR Lisp. No doerme colecaddra. Nonlife: p-B.- rep.rtqk. page viajc;.Hame no ad lavar, limplar hnsta Ian Mqueflo, vidderari:Imprentas a came ankAMPLIA, A it de limplax. a cocinar. Dormir fu.r. bue. 30. a a: an Ia misma. otra. hace al- logo. -LI -7125 preguntar ,
ON ALQUILA. HABIITACTON da.. lasibitaclont4 cuorto crindo, etc. Ca- ,L NARANJO 30.00. Despots do ]as 2, Warman an (Jots) l E-771-TJ1. 4 de In t:;dpnra In
mIc6n a In calle, a persona a instill- Ile asfaltxdn Ceres del mar. Informant Con- N9 451, altos, Vadado. nas referenclas P4677. E-Ilii -1184 j, OFRIECg COCINERP BLANCO. DEL mil-trii y ]ever &Igo boons In 4. Va a re- pot Aracell. r-7WI314. ,
m.ni. qua trabale fuera. Cosa de farnille. .ulado 4. entre 13 y 14, Ampliacitm Almon- E-1456-104-8 campo, sabe reposterls, Uene referanciss. Porten. bicluyendo vlaje: B-26011. DESEA TRABAJAR JOVEN DR 22 AROS "' 1.
, r E-1271-911-11. BE ALQ1VILA LA CASA DR REAL 20 EN OFRECRSE JOVEN PARA CRIADA 0 CO- -1486-124-5
,:lava .1 Calvarlo. Portal, Sala, dos cuorton, co- SOLICITO BUENA COCINERA FORMAL cinar y limplar, tione referee 4 Informem M-54.10. Armando. E-808-119-4. Z
1 Referm lam Mo to 53, aprlm-1, 211, date,. Huts 30. dos, F-941 blanica. del Interior. pars connerclo.
1. der It-1147-84-4 ALQUILO MAGNIFICA CASA COMPLE. cins y comedor, patio, con &mfun; preclo con referenclas dares par. San Mariano E-1057-1184 UNA MUJER DE COLOR, DE 11119DIANA cualquier Tire tembi6n Saba meneJar. coat .

,- ALQUILAMOS HERMOSA HARITACION tamente amuebladla, es4ulpads do Iodo. 30 pesos. Huts 4 an In Puerto. 460 entre Juan Delgado Y-D'Strampes. Der- edad, cocincra repostark con home re- 125 CHOFERES .uy buctuas ieferencloz. I.Jamar U-6130. I
con comilda. bane privado, Selifore. Cosa gamic, sardines, frutales, terrazas, porta- D-5011-95-$. mir fuera. Sueldo $25. ,SDE KANO rands, cocinar "Inmente: no dueime cc- E-756-1314.
i "mill&., referencim, slempre ague. Calla les, agus riempre, Sala. comedor, gas, 4 E-1469-104-4 dames colocarse un Joven do raze blan"; I .In pretensione. Tell. M-3339. locad6n; bum mueldo; descut colocarse. In. DESEA COLOCARSE CROTER, RXPE,., 1 266 equine x 1, Vedado. cuartoo, I bottom. Telf. B11-1392. N LOS PINOS NARANJ1T0 SOLICITASE COCINERA, BLANCA, DOR- E-1303-118-5, forman Teldlono F-9335. I E-812-119-4. rioncla muchos ones particular, camdAn, OFRECE9E CON DICICLETA MOTOR PAE-590-84-5 C-61-90-16 6ranibus. Informes X-1151. Luis. to on trabajo coma repartir paquetes .9
- -- -- I raft colocacitin. Helarenciss dares. L N9 8 M. U-1996 0 cabradar. A-41M. E-750-1314'.
IRVIENTE ESPANOL COLOCASE. CO NORSE ZXCELZNTE COCINE- E-826-1254.
ALQUILO CASA, AVZNUDA TERCERA j BE ALQUkLA QUINTA DR 31,804 VARAS 408, entre 23, 23, Vedado. or- to, InJenn sazn
1, 85 NAWS LOCALES calla 3 N9 551, Bumairlste: jardin, par- an Lom Pines, case seabeds do construir V-1559-104-5 petente. an tedo In qua xeflare fine a if. ; .terocionfueol! a cocln& y TZ OFRECE UN INDENT, JOVEN BLAN DUCADO. sit oirRWz
I vicio. Referenclas darns do families distin. limpla; duerme referenclas BURN CHOFER, CO'K
I jai ..... comedor, dos hataltaclones. bane de portal, Sale. comedor, dos babitaclones, U-19M. E-749-110-4. mferanclas de deride tmbmJ6. A4327. S scompahar ariferme, .a persona do edmid.
DOS LOCALES GRANDES y patio con lavfidero. -Llai(e, ferreterfa as. bafto, closet, cocina y Mamie. A treff cua- PARA COCINAR Y LIMPIAR guide:. Telf. M-7730. F-1462-118-5 F-715-125-4. She Inytictar. habla irElds, Val of carimpot
an tugs, quints. Informant F-81111. dral del Parmidero, In Rule 13: $50. Telifo- BE OFRECE UN SISVIRNTF J F-8716 OFRZCRSR COCINERA REPOSTIC: a at extranjero. Roberto: U-3751. I
. go aliquilan a inquilinos series, X-955-90-4 no 1-5221. Xartensl6n 134. E-849-96-4. Casa pequefia, dos habitacio- OVEN CON ral, boom paquefta limpieza, trabaja par DESAA COLOCARSE ESPANOL MZDIA- E-752-1314,
Insuperable. Uno Villages sequins a O'Bel. referencias. .she So obligad6n, as limply horns, con buena reference $35. F-0716. no acted, do chafer particular. empre
I nest tres personas mayors, dor- y cumplidor. M-9352. E-1490-118-5 E-1109-119-4 .orn.rcial a enceirgado do edificlo. Tclilrfou- der Can
By con servicla lux gratulto, On modern HE ALQUILA 11115.00. CASA PLANTA RA- 98 SENORA SERIA. BLANCA, DESKA CU1I ALIQUILERES VARIOS no 1.2-0932. E-739-1254. wildtorio, Altudair mingle a eniA, I .
edifido Sudan. Otro Zulueta, esquien sit JR, jardin, portal. Sala. dos habiteciones, mir en Ia colocaci6n. Referen- OFRECESE MUCHACRA CON REFKRZN. 89 OrRT.C9 UN COCINESO REPOBTER tCESE
Brosil. at, Isdo de Gran Hotel, RalbaS De- belle intercalado. cocina, comador, Patio y I Isms, trabaJA crinda mane a t- CHOPER JFVZIi, Is AROj sellers sets. Can reforrandmis. Uarnman Telf,
"" mecil Do r-ism. F-"3-131-4
quail a Jr alqufler. Tambldn ofIcInas Invadero: Fuentes 103. entre C y D. Almon- 83 ALQUILA GRAN COCINA r FRESCO Cias, calle Once, esquina a 12, MID Ilropla y cqcins a matrineonlo, y Saba edad/cinin particular a do huts- CFO, rActics. Pardo. Referencias dares
, Can de*lux y limplezin, an EdIficia dares. Worms M-3745. y Brands cornedor, situ& dia y noche. Pun : N9 1051, Vedado, apartment trabajar. Infor- F-7214. iiecies. duarme Stale colocaci6n. Pam in- b deep NECANICO SOLO UN PESO, ARREGLO.Sulza. go activation ofertas. Sr. Te. cinco P. al. Ve"Ia07 a,.ur,.- I. edritrim, hay teldfore. Informant Bain E-1399-118.5 flarmes 'A!5-3591. R-1108-1194 uen a y conecidas. Infornies F-6195. I.Implo, code get. Servidois Haves Jr Int16fone 114M. Villages 114. D-.V=2-10 - - - Estrella ,y Rates, 3 bajos. o OLOR TZNGO r-701-125-4. piciones, d1go clarc, dirsect6n. trabajo qu
'a' TLQUILO $So BONITA, FRESCA CARA, -- - Emp. D-3004-984 mg. I IffATRINOMO DE 39 ANON T 40, DZSE
HE LQUR A LOCAL EN LA UNICA CA- idernpr,- agus, jardin, portal, .at.. hall, .E-1380-104-5 colocarse; ella pars cocin.r; 61- par& Sir- home max6n, bean plass, dulces, ductiono BE OFRZCZ GROPER PARTICULAR va bitter y hors. R. GanzAlm, Empedrad
Ile commercial do Miramar. 14 Cape rally camedor. 2 cuartm. beo, cuarto y bane I I a Ini, xaferencias, no pretensionez B-74641 competence can references. r-n!Mja te. T.H. M-017. -1145-1314 ,
Ocrate, Juntos, blanco. references y pre a 708_ V Ague.&
PLAYA DE SANTA FE C I EIIjj.IiJ94 guitar pot Antonia.
plaid. para Grocery it otro comercia. criada, cocina, pantry. lavanderia, Settle, M6dese a Santa Ire. a 15 minutes del 105 MAM ADORAS send. home. M-31111. E-158-1184. em.cer St. BE DESEA COLOCAR MATRIMONIO, US-
JOVEN ,r COC&Ajt, OFR CE UN CROPMR DR COLOR DIN panel, de chofu y criada de mano. Telf.
Fg., 44, D-1726-115-41 mg. Ampliad6r Almendares. B9.13112. Parque Central. Tensions cases, sports- OFRZCEM1E MANE: 8Z
C-52-90-8 mantes, marten. battles restaurants to- 'ji BOLICIIITA MANSIADORA BLANCA, trabnjar Casa particular, bacon presen- c J I'millar, lover, colder pretensiones, Joven y boons ractimanda- F-385g. Z-9544314 .
AS ALQUELA HAVE PROPIA PARA AL. 1 12, clon; Items Reinaldo Teldfuno 1-7301. .
macin a depi6alta, corif antresucloms Inde- BE ALQUILA RESIDENCIA DR LUJO, do clam cle tlendas y comarcios, xi;i vjn- con experiancls, Para nine, de un SAD, do, con referenclas. Telf. A-8236. Scope, repartoo, eluded, 19lN9 1068,
metric Obtrapla 161. Informant y Ile- pot estrener, con todo comfort, Novena Des, peace, etc. y &hors magnifica &gum Can referenclas claret de Is Mtlma Coleco- E-1609-118-5 14: F-4m, X-1416-119-5 E-752-LI5.4. JOVEN DEL INTERIOR. DESEA COLD, W ten Jos altoir. Telf. 1-5XII entre 76 y 78, reparto Quaxijets: A carse'pars, trebalor tintless. Referemellas
-6171. jobtranto del scueducto. d6n. Informs: Telf. B-4476. L SUPERIOR COCINEM DE COLOR, IN. CHOFER PARTICULAR 0 COXERCIO. comerdales. Preguntari Ella Oramas. Telf.
i cc, porn trobajo dom&dco y dernAs qua- ra. Llarnmr: Mario, W-0854. cuelquier hors. D-4767-85-12 mg. I E-961-Wil X-359-911-7 1 I C-39-105-4 DESEA COLOCARSE UN JOVEN. RLAN- glass, repoffters, excellent ofrece Sue mar. con grain experience Ciudad y carrels- W-W2
ACADENIA VIDORA, CEDE SAI ON CLA- ALQUILO CASA, QUINTA AVENIDA j WIS ARILIENDA PARA TEMPORADA FIN. 89 SOLICIT [INA MANSIATIORA BLAN- haceres, Saba trabojar. Buena referenda. vidos a familla Cubans 0 extrinjera, but- E-filiff-125-4 ESPANOL DE MEDIANA EDAD, BE
I sox, aliquilla local'trisestra Wildergarten, Calla 72, Altos, Complicate: Sign. cam, quite, earclusivalinente pars a 10 ca con raftrendas; sueldo #35 1111inlishir Llame at td6fono A-2515. ties referendum. Seen, gusto; atiende mum ofrece Pam finca desuNumal Voclado. In ante filtime, habits a letters of minutes de La Habana, home recv -1669-118-5 obligociones. Calls 19 N9 1064 entre 14 y BE OFRECE CHOFER
: -cift terrors, calla. Ray teldfano. FI-0771. frente y bak6n, Susie y Qarto crijujo. eleotricidid. toldcato local, B-2307.gas, 314 2 baho vista, SEUR R-M, C44-1-4. 12, Veclado. E-1310-119-5. c,,,pjjdor de so obliascl6n, Con refe- do, y hortaliza. sign de albadill 7 carpdn- %
I I 1 E-7184154. Abundant ague. Infornoest B-6291. E-901-984 SOLICITO IM1ANL KEDIANA ornEcEsE CRIADA PARA UU ARTue, COCINZILA, ESPANOLA. DORXIR COLO_ rencles moral Pmguntar Florentin tero. Telifam F-311K E-1340-131-5
1 E-2211-911-15 ERO edmd con referenclas. Suntan $30. B-0088 comeder a maneJadara. rhctl 'on r Caddo, repeaters, con recammol-lAn, R-7LIS. F-908-125-4a
. ... PROFESORES VARAD X-1405-105-5. ferenclas, sale play. a repartee. Luis Stan: B-5241. X11481-112-5 B-1071 Bak BLANCA COMPZTZNTE. I
So alftaills one mimls psra clam", equipada AV.% 441 ENTRE 13 It 14 ALKNINDARKS Extmne linda y fresquisima case, mall" Cc: A-0411. E-IM-118-5 BE OFRXCZ UN CHOFIR, BLANCO. CON ofr6ceme pars culdair onfermos de dia.
can m21.a*,.4 poletarly.dernis.latilles, Ceres comedor. b2flO Y C0Cln2. patio frqgsdara, do detalleis do Mo Jardin, portal, solo -1077t ENORA PRZSENTABkt. BLAN- $.10.00, holes. portal, Sol., 2 hatittacitmes, office situaci6n. Completaxnents, equips- 110 LAVANDERAS-LAVANDfZo BE OFRECE )UNA 74UCHACHA ANGLRBA roferemclas- Mate- &I Tolf. U-7TIL mmMifica refers" busen sueldo.
do U 13*4 S 14 NQ 1,103. altos, D P,&.,. trmbajo con matrimonlo u hombre r-956-135.4 I E-1626-di-S
tire a logo. fria y caliente. Llave an at N9 8. Aille- I CA, ofrdce.e par. Cuartom a comedor, I crisda a c6ciners. Phone 139-16157. NCO, CON BE OFRZCF. XATRMONIO PARA QUIN- .*
an Intanto y San Francisco. 'As Interk co;nedor, 3 castle, *2 beam color, 6 do- NOLICIT4111, BUENA LAVANDZIMA. L competence Y buenas referenclas., Bum 'a I I a
. )me Nrom. 2 ,y 1, main, comedor, sets, herniate pantry, bar, codina gas, ga- an rat "so 3 ding .6manales. 1 _1411_119_5 BE uOlr- CE CHOVER, BLA
l I IC-725-95-4. Ate c Am nueldo. IC-1623-118-5 b an- references. ConazeD Miles Y re- to de recrito a trabajo an general, telike11 hatillocidn. bone y cocir., patio, fmMader". raja, &Iru. D.panL Avecild. I y calla, 34, ,let,,. $5.Do a ... note.; 23 N9 AR ,.. 9-i GFILECK RUZNA COCINZRA Z91? tittles, 'in p-tenstanes. Information: Lal no U-StRat E-1443-131-5
1$30*00, Telf. B-7527, ZMPO4 :1. k CA
, ALQUILO LOCAL REGULAR TAIRASO Informant Bra. Dubars, D 463 V'erlsdo. y 3s., Miramar. F-703-110-4. F-11747: OFRECESE MAGNIFICA CRIADi or. experlencla. codn- .61. E-868-10-4
F-3750. Z-101117-96-5 pot horas. Tambt&n castles a comedor. taffeta c .1. W-0018. ZCZ PARA FARMACIA 0 LAINO'k doe sonpliks pilartas porn dep6sito met- MIRAMAR !Ll!n0a. U-69410. -- ra
cancim. a cc" poracida. Calla C entre 8 Va todas patio.: F-13M. -DJ------ BE OPRECE CHOFER MZSTIZOcox 7 ralario, PrAcIfect del interior Can munches, I
Ia. La leiie. Ve'rlo lodes hors B-6187. -60-C de "portends, Conoco de wked" offers experlends. Time refetencies. Paris
,,, Es spl6ndide cholet. heranoto lardin. 2 te- ALQUILA LA VIGIA Dr. CC AR P ill CHOFERES E-1601-118-5 89 OrRZCR BRA. PARA ,,NAIL A y she Rose
. ,resms, vestibule, Ilvingroom, comedor. tai-1. qt efis Plant* site call. .", T,,r-;--rX.:1 _Ijenij
11, I -]1513.95-5 ; - -- I -- ---- - --- -- ------ -.-.. -...--.--. -- -- carte leardlis. time referenda. Telhfono no _pretensiones. a references IDA, Informes: San joad N9 U24 (altos) 9 -
AGOSTO 4 DE 1950 ["HAR10 DE LA MARINA EXEMPLAR: 5 CENTAVOS
CA mprara nuestra Universidad la Se entregaron Se agqsaja hoy JA _de
Maza, el Municipio demoler la smiestra personalidad
los premium, 1--- b
(t -Isu, pog
Bibhoteca de Carlos* de la Torre -asetai k do;' acie ne elParque, a', Fahio "rohaM espia VORA
ts (to (le
los /tumor aleton
Piden un cr dito para instalar la E. de Ciencias Espe ra lue, lo r aljc Mediante turbiog tnanejowy faheando su identidad,
Distribuyeron dos J Numerosos funcionariog realize pellgro" labor gubveritiva en nftestro PaU
Socials en el Edificio de Quhnica. Una excurai6ii mil homberos'lililan a- fiaisqufi cx toda ]a pitil
cien pesos entire ellos y prolesores asistirtin Zg W ca
Decidi6 el Consejo Econ6mico de Is hace ahoa alto cridito de sesenta y Ayer so reunieron en al de rt*- una serie cis aparatos, tales come be- N, de Iq R-A -coniintisci6n it met m" tarde I* Uflliz6 co
Un versidad de La Haoana, reunido cinco mil pesos. In de Urbaniimo con ou Trec- bederos eldctricus, etc. torte &cibre me media de Identifkael6n en la oln..
i presildencia del do tar Cle te Ray, a is Una, de Is, taxelit'i an *1 s l7of &t I =0Z una tenct6n del "Carnat do 74dranjtre
baJ 0 'a Oil c Una excursi6n a Toptis de Callantes Kn Is Direcei6n de Culture del Mi. or!1 ingenlero Carlos Maruri, too Je- Con oese motive se ha organized ris d a en Cuba.
no 11 sta de Is quo dixtrutarin 10, restaurant Ramb(4 do Is arrile
Inte I rector cie nuestrn maxi. Una Interesante excursion a Tapes nisterlo de Educac16n se celebr6 eyer tea depIrtanientales de qobaernaci6n, u the Be croa, sae offectitsiriel ac v 1P sir F I ranew baJo am nombre. (El rifimoro de egta
0 contra d cente. solicaur un cri- de Cc antes, en Trinidad, IleVaFon el acto do to entrega de log premlos y sehor rro"cloco Ponce de L46n- do nliio#,quc conCurren exis temporado Ran carnet "a 153,un.
d to de cinco mil cuntrocien(iiii pesos a cabo log professors y alumnus de dVomas a log tritinfaclores, an el Bornbcok, corono.1,1tob 'rtoG;"- de lboqur ya se han friscripto 8AM: do cangrallulaci6n -quo ofrVdAri, Al (knlMk C1114,44i = Pro" moraine per
11 1 rip 49 Como Yolsio Grobart
de Is Comisi6n de Presupuestos Para to Escuela de Verona de a Univer- X I Sgl6n de Humoristas quo bubo 'y el secreterlo di1a Administir 6u, quo con P00 acompahantes, marcan cUb -Educm- Lix naturaltz; sub've sit le its dci on log 61
Ad ntie- doctor Jitcobo de Plskazola,, sefior Don jbis.4tiedamis cit. tirno"hos, obtuvo su Cartera Dactl,atuirir to Biblioteca de Ciencias sidad de Habana durante )as dias de o1recerse en. lecoseta quo me era, t% un clfr record en comparec16n con 1 40 Lots
turtles del s;abio naturahsta cu- 12 13 y 14 del presented mes. no el Ministorld de Educacl6n in el tor s obre IA attliud que to ?ibriai e todes log aliox anterlores, atin cuan- 4rupq nutrjdo dC aml do r4da par Ion madiox tar (N9 126,792) L% el-Minlaterio do
n MI" 17'cQMP4 I I
be doctor Carlos d to Torre y kI recio par persona on cle 22 pe- Parque Central de I Habona. adopter ante el hecoode permanence. do faltan lap. inscripc1pnes correspond. neros de, ext departomonlo' socre 7 Gobernssici6n.
rto utilization; par sus Bus antecedents perialft demueseo e moment gas, rncluyendo transported, comidab instalada eri'el Parque Central de Lu dientei al rpeoen, curso.
HU its, que era en el SUB condli sintulaii4.' Como Ifilerest jiara eXedir Is toy,
de su faLlecimiento professor eiiii- y alojamiento. El doctor Ra6l Rola, 4espuks de Rations, uny casela, & madera, pro- La esistgntia promedia diarJa a] funcionario eficieute'yot Par ejem I tran que cuando fut deteiriddo par vt2
ritus unus breves comentarias i0bre el )&I J "ateeto que a, el'titulado Instructor
do dicha universiciad. Professors is congremon piedad del Ministdxid* do Educaci6n, balneario eb de 3,700 n1hos, que re- led to profezan lian,'xldolsa causm "Pal roles cubanos. fin primera en 19M (it dos do Junin. paFormu16 dicha proposic16n el pro- Se ha Interesado In cooperaci6n Sal6n de Humoristas. fuilentregando detes rz mayor exactitude) utUIZ6 of nomLos prom % y' diplomas bn al orden que hobfa aide mandada a retirar cibeh atenc16n m6dica gratulta par erminantes de 'quo tohayan adhe. Abr in So,,clewAz de nacieniente, fesor de Is escuela de Ciencias doc- de In UnIversidad habaneray sigu nte,!ca dentro de un plaza clud-vencI6 a Las parte del department de Aiiistencia ride al agasajo funclontoruwp brede Otto Modley, Las waiaridades
Lora Que le Jorge RLgol, 890 pesos y ha desarrolliscle no menos do sets cu
tot Car G. guayo y el decano de el doctor Maigis Chediak, istin doce de in noche de antesyer. y'Previsi6n Social. res, maestros e irispeooresy le banas cast to deport
to faculta d. 0 d gu'- un diploma; a Juan David,, 500 -pesos personaliclaidesl -en 1,pz 27 alias que rag, en onto
I d in su Inf rme favora- hemat6logo y dest cado professor afio come extranjera indesigue.
stir re n- y Comc resultado de esta entrevis- Movisixiento do pagon &I personal do", deseo8oa de -of pruo ass,14 he side coraunista aqui.
ble. de Medicina, pueda a go su diploma; a Carlos Vidal, 300 pe. ta, se acord6 susciender In demolici6n Continuando lox pagos al personal [econocimiento y'll at al: GrobaM a Michel6n o
El decano de in facultad de Odon- Is Escuela do Is easeta referida par mlembros de plantjllq por Is Tesorerir Sinckowitz, rf4x countrimente,,ce- mo el lector preflerafuj,
tando a a rion ree diploma- a a Municl- ntro y amigo quo ielle, irsi'hoy Still.
tologia interest un cr6dito de 3,600 Internacional de In So iedad de He- Tamayo, 200hopes.osd unas nocido de log fi*les del,,partfdo corm tecida an 1932, bajo'la acusasL46n do
pesos cars In reparac16n y pintura matologia, que se reu irA en Cam- I" y un di- del Cuerpo de Bomberos. en espern pal, fueron liquidadas aye Ins n6- in OnOmistIca,
Antonio Pro jasi I Pes Fabio Grobart, esldtat"icado enlow sedici6n. Esta vez so Identifto6i come
cn este
del edificlo de esa escuela. bridge linglitterra, ploma a Jos6 HernIndez Cardenas, de que to haga el Ministerio pr6xI_ minas de.Contadurfa, Tesoreria, Con- Como invitados especia*"a, circulos de It p90ciw*nox6lo baJo esm
Piden un cridita additional parst Tam6ten se ha solicit2do un cr6cii- 100 pesas.y un diploma. mamente, come ex su obligac!6n. sultorid, Impuest6s, Gobernaci6n y stirin el P g I ad0r. i tral "Ayon, Sinckowitz'.
0. cc dox, nombres, i4tio'Airobift baJo Ins '74te es s6lo Una do lc o ovaplol do
Cien Ins, go tales to de novecientos pesos para gaging En total fueron dos mil cien pesos So retirarin todon Ion anuncio)i quo Urbanismo. tfiapl.elorl. d tar ro efro,
La facultadode Cienclas Sociales de a estin autorizados Hoy continuarin Los pages en esca- y otras sling auto I disf, "d nombres de Jo.A' iehel6n. Abraham la actual de log comuniilais:dentro
viaje y diets de sets professors Ins distribuidos. Dirig idas a todox Ins come Grob.rt, Aron
ha interesado el concurs del rector de Medicina Veterinaria, invitados al reigning, 'a qemejant amento. Medley.
IrIclin para obtener del Consejo Eco- congress clue celebrari, en agosto en Loustriales y compafiias publicita- d Gr bart IleX6 ilegalmenti a Cuba
nomico un crMito additional de sesen- Miami Is American Veterinary ke- rias y anunciadoras establecidas en en 19023. recent graduadp del liamato y cinea mil pesos Para Las alarna dical Association. H antendran el de H ubo un m uerto
esta capital el jefe del Cuerpo- 7. Los ccdo "Institute PoliticoLepin'
de re g2raci6n y adaptation del edi- Un auls, parst Isi citedra de n1flog Bomberos hizo ayer un2s declaracio- La Fundacio'n Guggenheim e misaricis p)l1ticas soviiffecis quo dieficia e Quinnica de Is Universidad El doctor F61ix Hurtado, professor ne, terininantes en el sentido de clue ran a este hombre -sus inttrucciones
babanera. para que pueda funcionar de Pediatria, ha presented un pro- precto actual serati rebrados y Ilevados al vertede y su boleto Para el Viejo a Cuba. en- al volcarse un
en el mismo la referida escuela uni- yecto Para Is construccl6n de un au- ro de basuras de Cayo Cruz, todos iaron a un hombT)r on el cual depov Irsitari Is especial, con sus anexos, ps ra lit Ins anuncirs; a cart6lones que afean N ew York concede 22 1* ca's svitaban toda su Confianza,
LPara esa atenct6n ya se concedi6 _cAtedra de nifics. el ornain pfibllco, de acuerdo con la
del cem e n t o Grobart no ,61o habla ruso, Jran
anippha cie limpleza general orde- up
n2da par el alcalde Diaz Garridno y cis. espafiol e ingl6s. sino q jeep ayer
16n he side encomendada Se adjudicarin a los investigators y artigLas to con extensas conocimientos de cierc log dialects de Checoslovaquia. Liesipecieillemcfuncte a] Cueroo. Than dos hermwwe a.
Vi iM al doctor Prio el Afiadi6 el coronelGarcia Pi. quo latinoamericanos que deseen perfeccionarvie tuania y Polonla.
president de "El Morro' soI* seran respetittica; 2quellos anun. Grobart abora align ger ciudada- fui en S. J. de 14;lajas
clos cut sE eheuentren amparados La "John Simon Guggenheim Me- maestro de Escultura, Institute de Be. n naturalizado de Cuba. Emperor, la
scultura autenticidad 'de"los documents que
'tior las correspondienas licenclas del moral Foundation" de Nueva York, Uas Artes. Mixico, D. F.: y '-- / _1
, F=% R Y "Notserfi aumentado el precio del departainento de Urbanismo. ha concedido Para este afto veintid6s Ledo. Francisco Cuevas Carfcina, present al hater ru solicited de ciu- SAN JOSE 33E LAS -A
cemen a", declare smoche en Palacio d; ff94W.
Calls limpladan yi ,2 e pasquines becds a distinguidos investigators y miembro del Servicio Foxterior mixi- dadanfa, jamis hen side confirmado3. in 3.- En el Km. 34 "Ce- iberoameric. Central se voIc6 hoy a Its 7 -y 30 pm,
23 No. 1213 entre 12 y 14, Vedado, Hadmina. el president de lit compaiiiiii par Ion boinberns a.tistas nos diseases de cano, MLsxico, D. F.: Estudiom de De- El carnet do extranjera (NQ 12A,057 ) el Jeep
mento el Morro" que, on -compailia gseguir sus tr2b2ios en log Estados recho International y pariamerica. que utiW' par muchos aflos, Seg6n M hapa No. 19-543, que guiabra
9 t R V I C 1 0 A D 0 M I C I L 1 0 del ministry de Ccimercici softer Jose Por otra Porte, el life de bombers iltdos do Am6rica, ni5mo. los archives policies, fuk emitido Jose nuel Seraffn Portezuela, a
R. Andreu, habia celebrado Una tar- inlorm6 ayer acerea de to labor ren- quien acompahaba tu hermano Lutz,
Toliforues: MIGIB y F-6106 ga entrevista con-el'Jefe del Estacto dida ya par el personal a quo 6rde Al mismo tempo. log fiq, is.3- Dr. Juan Larrea Celayefa, escri- a Un "espafiol". vecinos de Minerva, Cirdsmax. Joni
rii6a, do. Ja Fundecj6n anunct n -Ia jell- d"reqCuednes d
regecto al-proyectado plan de obras nes con relaci6n a 10 %M rcom tar y ex editor de "Ladernos Ameri. Una bI id poll I.a. de log nom- Manuel muri6 en el accident; idendo
pi l Ica del Goblarre, y del coraq- treros, canos", Mixico, D. F.: Formac16n, sig- bres y c a p herido grave su hermario Luls. AiVIERNES 4, SABADO 5 y DOMING6 pasquines, etc., ordenoda par ti&6n de sus betas a' log republics or log "tes
11 de4qost do 1950 me, s la ca, El n"'cadq y trascenclencia f..el mito do tigos" que "garaptizaron' a Grobart tuaron el jefe del Puesto de lis GUa26
en dichos trabajos, de important. el fefier Alcalde. Do acuer4o coniesial Me alvador, Quateme-, J.go
if Honduras S.nt do Compootela;-; Beca reno. cuando sollcit6 to cfudadanfa cubana, dia RuraL Ernesto Ladr6n de Gueleg canticlades de cement. to informe, log boraberas han cWlui- Nicariagua y, San
ad 'L result negative. En to que a Is podo su labor ep Its zopas aijqfon4 : 9mingo, qt;e son log 6nicas repil. Do vara y varies allstadDs a sus 6rdeneL
Police do Granla (limplos), la libra .................. $0.65 Afiadi6 el seher Scott Thompson Ave. de Bolivar, idepde Paolo. de Am6rica que toctiviit 'qu _. U V 'Joii :dol'][Abor ta-, licia respects. log direcciones ofeci- Asistieron al herido en to case de soque. no nbstante ese consume, el,.x4e5. ban par recibirlas. En adelante,' C'
Picadillo Especial, libra ... ....................... 025 to it. do Entalln. gi, Inartituto de So- dasfUeron faisas. corro de onto villa, el doF
cadounoexperimentark deasezdol dependencia, desde P. Varela hasta pues, Ins becas se otorgarAn a ciuda- lubridad y Enfermedadei!Tropicalft 'He aqui c6mo Grobart. desarro116 el infermero J. Guerbo. El Juzgado Come para Gulear, 2 lilWas per .......... ............ 0:55 strife ]a, ads vez quein mayot-parte Ave. Menfical; calle Galiano desde deans a residents permanentes de to- Wxfca, D. F.: Tsixonamia, y bioma,.. la "personaliclad" de "Jos6 Michel6n". actfia. Testigos presenciales assepu;razi
PIERNAS DE CORDERG-4/6 0.50 )do Ins obras Is constitUirlip iapt S Ave. deL Bolivir nia de log Simuliidae de Mkxi o. Role eze nambre, y come residents clue el jeep rodaba con excess cle vesel'implgar Maceo; *calle Angeles desde kve.: do ,Y,, llpinas. locidad. Adix Molina, corresponsial.
Coalition do C6rdero,,Iibia,* it ;I de Conde 14, La Habana, se hizo so
0 6 extraordinarias particles deiesteffia- Ave,' de Espafia; call Dr. Josi Bebin Bustamarite, cio del "Centro de Dependientes". (Su CA.MAi0EY, agosto 3-La HaveBolivir hasta' I Atiosde que ins.tgi6 estos sery1clos, 'cc, Lima, Perfr Estudicis del cisterna
Raqo4t do Cordaro. (Chllindr6n), 2 librass por ......... .65 trial. Aguila. desd6:Avo. de Espafla 6mero de inscripc16n era el 684321. na Elect it ha presented recurso
T-BONE Steak, Witra! .... 0.50 Dijo que hacepocoitiii.i.-gimpresit es- Ave dR Airacpa; San Lizarod gV ecas a cientlficos y art as.. Ram F -eyra Huerta. Jefe contra el decreto del Alcalde que to
........ tuvo Importindo.hasti 7?;000 barriles eo do. Am6rica latina, con un 11, r' de Botinica de!
Porterhouse Steak, -11 ra .............. Pas arti hasta Padre Var lit oblige a rctirar de to cizeulatl6n. log
DISS de cimento.cida4ries, Iendo suspen- Padre VareIg desde Ave. do A. pensions que asciende 1 63 '725 Una prote8ta contra la destartalafts tranvia& Eapera. ipl pueConfillan do Puqrco Aknericariot's, libra .............. 0.86 didas estas ojibraflonei a causa de con hasta Ave. do* M. G6mez: Ave...& mil d6lares. e Music, de Historia Natural, TJnivt!rgi- We Una xiluci6n favorable Vues es
'daclNacional Mayor de San Marcos,
log enormes ixigencias,' de log trii- M. G6mez; diode Padre Vareja baits Las becas Interamerican-as '&er6n Limi,,Peril: Bptinica sisternitica. propaganda comunigta rccesario suprimir ese anticuado slsbaj adores. p ortuarl as. Ave. de B& a; Paseo de MArtl dos. establecidas par 61 e3i senaddr noqe- BI- Coml k de Selecci6n par 1950 tema de trBnjporte.
Lechwas Amer., una 0.25 C"elas tres., doc. 0.60 y 0.80 de Ave. de V G6mez hasta Aye. de arnericano Sim6n. Gug enheim, y per en el pueblo de Perico saw,.,. ]as tables del Telffene
Eri Is 2CtUalidad,"El Morro" ha DrT Edgar4o Anderson, professor de
Aplos Amer., uno 0.27' M-i4iis Fftizim d6e.1'10.80 in "I A Maceot Ave, 4e Bifilgica desde'Ar- su esposa. come Una e las ac)fvida La compahla de toliforicis be co29 entado su producel16n a 600 barrilts senl liastaCol6n; Ignacio A Amon. des de In Fundaci6n. Esta fue -crea- Bdtirika in la'j'Universidad de Wanh PERICO, agosto 3.-En Is noche de menzado a -oterrar sus cables, dentro
diatio.q. Cal n; San da en memorial de su hijo, John SiZanahoricts, libra ...... 0.15 Malo: Ccmtctlupa 0.4i O.So te desd ArsenaL 'hasta ihgtdh. StL9bis. Missouri Dr. Per- ayer, un avian desconocido arroj6 del perimeter de dad y esa meAquacates, uno 0.20 y,,'. 0.25 Uvas; Moradas, libra 0 50 Recalcii el 5efior Thompson que pi r Rafael clescle P. Varela hasti Paseo mon Guggenheim, fallecido efi, 1922. rival Bailey, ,'profesor de Neurologia millares de violates de propaganda dida mercce le riftmunes porglie la
ste mativa no ierA elevado elprepo de MartijJuah Clemente Zenea des- Las becasinterikmericanas se estAble 11 sde
Pcipas Idoo, lb. 0.15 Core" Frqhcai, 11;1. 1.00 e enisla TiOltpd de Medicina de In communist, incitande al pueblo con- venlan pidiendo de hate muche
del arttculo. "A este tenor-dijo-tam. de Monseirate hastg P. Varela;'Nep- Ci enn ql'fin de estrechar 188xeBonlatcas Amer., 1b. 0.23 Melon" R. do M16L Una 1.40 Paco so justifica el aumento en el tuno, desdi Manserrate hasta Infanta IR= s culturales entre Ins r0pilbll- flIveribiadjde nlinois: Dr. George tra, 1%,q!N, otionden rescatar al Ii' I;empa t*dae las classes; socials.
W.- Comer. .24irector del 'Laboraioric, belo ey' -,gra'La. causal de 1a De-, .. -..
Tomatoes Ensalada, lb. 0.35 ManxC-hill Dolic.. 2ipor 025 precio do otros-arti[culos", fAve. de,- Menocal): San Rafael des. cog de las Arrifticas, bripulbar ]a tb Cimegio. ,ii, Embriologia de Wash- mocraciA y cleterier ]a pr7agands a Grandiago re;2littlento 41 Oblope
En el curse de su entrevista con do P. Varela.hAsta Maz6n; San LAza- vestigAci6n scientific y pf6eurir Una favor de la Rusin s; 6t to contra A 'Angel
Coles Rolas. lb ...... 0.25 Anonai, uAo 0.15 y. 'U.20 _P er DreWMerrill, pro Cuba y'16s EEtadog 09. tag Ingfituifories' relikiti"s y cfviel President de In Repilblica it se- to desde P. Varela hasta to calle L; mejor intelligence en" !log palses Qj .-iji6itd.de BotAn-ica, Univeiaifior Thompson fui Informado del con- C21le L dlesde San Lizarn hasta Is arnericanos. did'da. XAO kid- Dr. Lesley 13 -rd Causi'estraftei a eh In pt)blaci6n Is u'dr$.anizari activamente el grandioSalsa do Tomate Del Monte, ponto 14 onz ........... 0.28 surno de cen ento que hRri el Gabler- calle 23; Calle 23. desde L hasta Ave. Las becas se seguirin otorgando.a Simj;jj pkdrts r de Espahol en lie pasfvfdYd con citle-lag outoriclades 1) 're"Ibinifento quo se to t6tratark el
no en el desarrollo del plan de obras do A. Macon v Avenida Menocal des- inclividucis de amboo-4exas,, solteroa, Universfilictio California. r al Obispode esta
deAve. de Macon hasta ]a Esquina a casados, gin distlncf6h de raii-ni, peirniten In Tecogida de firms par domiri*o "r _a Blue Angel. quien
Juqo do Tomato di Libby's, Iota 1311A ons ........... 0.23 1 -AA fid4cd*sarioA de Is Fundaci6n la.-pati-1ptir elerrientos. mcascovitas, e Weems, a gone
Par su Porto LI Ministro de Comer- de Tejas. de credo. La edad do I a beneflelsirlos adiePuri do Tomato Del Monte, 2 latas por .............. 0.25 on Guggenheim, y Ica indignid6n par Is. distribuc16n de regresa dc oma trayendo Una hercia d log periodistas que "al Or, Fiest' deberA normalmente estitr coniorew' dleer W. wpr 4a contra to Democracle. y mesa intagert de Is Virgen de Fitima,
a etl Bro vnell,,Ro r o agik
Maim Mascarca do Premier, 4 on later ................ 0.49 Prio i4cari-fis le habia ratif code Is i el balneario pam inaugural didt entre 25 y 40 safios.,No habrillin- que I ablaci6q so organize
J n.rC. Emison. y G. clu0lseri c6locada ese nalsmo die. con
Nolitica que realiza el DepartamOnto 600 taquillas mis nurnero fijo de.b6caa pari gideCuno I rate rJue a lemne certroortin on un artistic al.
Acelts do Oliva TAMZALL Iota 22 libron ........... 0.00 El administrator del Balneario In- de log paisei incluidos on estiefied- harles Metz, Roswell a nar#on clk as :atorldadem-pare,
e Comercic'. Allen Moe. d der institucloniii republic tar levant-Rdo in to Cittiedral.
Combinucl6n do 2 Jollo y Una COPA, por ........... 0.38 Lideres de Ist C. T. C. fnnul Municipal. sehor Ruperto Gar- miento. Laq, petisionek 4erin,,-porAo. too Para solicitor becas Ilegundo.-a- tomar mwdas violet
'Al -ez,, It I -- -, disid
cia IV i -informa que a Ins diez com in, 4015M d6l -doce baJe asuen"as
Area am al siecretraic general si fuene necesa. 1 '6 a Is
Vinaigre ELITE, 11tro ................................ 0.45 Hasta In madrugada el senior Pre- da ia r &5Lst nelp mesiDA I ,- I'l ", onal py6qe&
ses!" phfianis de bay, con *4 JO-di on, Dr. Henry Allen popularly dern
Papal Sanitario WALDORF, 3 rolls por ............ 0.32 sidente estuvo conferenciando en Is del seLflift Alcalcle, ser6n inauguracas L data deopu6; en el
og'.b Avenue, New York 17, que d an' su c la
n Lax. ittlevas taquillas adquirt- C ilig
0.65 tercera plant de Palacia cc In pd 90si% par sus T4 ', 1'de e a Castellanos 'Beun 'e she, adfill i% po i en log ofllclnas corksu. cbkfiti c: Ivi d quinine
Mantaquilla Holandena "La Vaquita", Iota 8 ons. . . J
lfderodp Ii C. T. C., en un agmbj. ci. scp., 11. Adinistrdci6n coma par* origin, son log siplentes: r. Julio A' cc al a sarlo'Amello'Ceballos de
de imprOsiones sabre asuntos do R to del plaivile reacondicionamiento y tados Unities on Las log .-ri
Arrm c ponsal. lee r era bajo. amenauis a
'it* :1Y
ctualidRO. ampliaci6n.,jdel balnearto, Rsi come offt s en el plan do becas favor de la
"Ids, campafia anticamunista.
Prof. Mischa '-'a cilitan Ion representing
a f.cult.d :,r,, 8,r, ar's *A Del casoop W cuenta al'juigado do
liar 0 AC as Ieljrtjidacitin on Is Am6rica
t as, Suencis Aires,. Artlentirsi: Mate- ijan:.q riclue Glil, San Martin Instrueci6n.
Argentina; Dr., JoaBu es, ;iooxisito de-:
waivers ad Cat6lica de l 1 rocri7=endo Romdrojoart16
Dr. Osvaldo *rg" no Poscig 1*nM JOS,@, I
cc mir-robi6lo% a*Lude.te"i- r1st to.; I de Ue- Aral. Carlej h-y, rumba, k La. Hationag ti
cultad T, -kc non 'a ficio "L National- nuar )A' 2 1 e final PgLt;
e
Argentina: L61111c, "do linr n ... 4. Mixica, 1). F. e A)edre:; y tiene a ou faluna ventaJa de 3 Juegag. ran
= notes vor, r
Alb atci Sclill to do tachki'61 pagp de todos laxalicionsdos dee3ta ctuda quo
Serv 0 ajecirecista cat
Latio de Ecologia d'el I isteri trltjiife el distinguld
de Agriculture, BuOnag Aires, Argenti a.- Ecalogia de planing de semide IranoLo x ret' CAUDAD. *uiya teis poradl de boxec
siertog. menos los de S. de Cuba Fl prox'mo sabado se inaugural la
IngMarcos Tschapek. invest' der, jiueva temporada camagileyana de
r Museo Argentina de Cienciaslvntu- 111,56ANCI
0 7',19
to Guardia y bLxeo t:n el-Club Gallistico, iopiedad
rates, Byepos Aires, Argentina: Ori. El doctor 'Rafael de del ex General Genevieve irez Digen de Is cable capa e !trica en los Bello. president de "Defensa Unida mera, alreciOnclose un interested
minerals arcilloso5.. del Retire Escolar", nos rilega que -a que tiene come star-bout a
hag2mos sabor! a-swcompaneror, los :11 grarr
Dr. Ra il Esteban-Truce )etc del r1ando Zulueta contraJuliin Varode Inv&tligai:16 s Binclui. retirado
nstituto 'c 0 s escolares qu ayer firm6 r 113,11fario Quevedo, carresponsal.
micas dt la Fundacift Campoamor, el director de ContabLuciad Ael MiBuenos Aires. Argentina: Los siste. nisterio de Hacienda log 6rderfos.,de
most enzimAticosde tiering bacterlas. adelarito part abonar sus pensloneg a
bi (Bees rengvada). Los que Ins perciben or las.signient
Bolivia tes zonas fiscales: 4.tanzas, Santa r
Ledo. Ismael Escobar Vallejo, di. Clara. Itornedios." Ci e
rector general de Meteorologia y ca. Spiritus, Camagdey,' bIguin, Monzatdr6tico en to Universidad.de La muck y gno
B net, asi In correspontit deCuba, torque el
sz, Bolly4: 4 disicift c6smi a so- diente an
ha tenido entar. pedido do tondo n EA
W 1. Bradi trada en to Direcci6ri General.' till
Ile po eroi
Lcdo.,-Fra' is' J lymo So--fill
Lara, Initf6b Sao Paulo, Bra- Anuncia Suecia que..no
sil:'M6rfd1 M wificaciiin y fisio- till
IN;Ipos de microorga- 'ingrenari en el Pactf? .... Al .1, tar
esor de FfDir"A Prof del Atlintico del No Ae ,q
MODELO 9 sic;wdfriiiij,*,-)'R, yiniversidad de Sao
MODFLO VX371 Xv P U11
Rule, l3rag ETLdrattl6n y estructu- 'ESTOCOLMO, agasto S. (AP).- I
Gran becina do It" par Con bocina de a" de 10 mus Inleylidde
sonariclod. ra molecular 4C) clerics compuestos primer ministry Tage Erlander deprimera vex on un radio tt", iticamente gue Succia
0 intent de rp,. clar6 bay enf.
do su lamoho., t [Mot'Wiciarla, Rossetti, no se unirg al Pacto del Norte del
bi!61-9 de,-Ia S&666ri de Vitopatolo- AtIfintico. CO AD
41., kttut Blol6gico, Sao Paulo, Hizo estasdeclaraciones el jefe del lj
Bagif a fi3iol6gico de ciertos Gobiernwen unos comentarios sabre
hongoa causadores de enfermedades la'ihformaci6n procedcnte de Ld
de Citrus dEeserrqA1e se anuncialia quo el Con- Estudos Unides
I Ledo. Hilgard 0' _St errlb6f j. sejo del Norte del Atlintica estudia
prQfjqr.-,de-G *6&a in, Universidad to eckriveniencia de invitar a Suecia a )-tilo en New Orlea .Uede
del rasil, Rio de Janeiro, Brasil: que formp pprte del mismo. to"
i7, Geornorfologla del Valle del Miss4 'quol'seremos invi
iiri M' 'j -Pero ilin en el case do ffld ehi9ftr#r C54 metcle dir
ippi, y estudloff en ]a conse ii uE
del s el Consejo nos haga to invitation, No
Dr Emilio wluems. proro no' alterarfi In actitud 'Wa4ki6ii Modc rM-Smo Lie
Pril rsidad de Se made 'eerl 'catheter Ae InitiVC)".
ve hecOu C41telanwitittays
ti __ I --- I I -- -------- ---
Full Text

PAGE 1

no-a en lo exterId4m nlo l t staIug1ater~ar en el J ,.19 118 aos al servicio de los in reses generales y permanentes de¡-on ..E1,prii#eo m PEE A DE CUBA O e Ia lllna. o ,Doig"a ? Ca TertP ENTAYOS adrgd UN Y~ 'ase't¡ Senado a reisair su er conttocto IEL U1 "L"$1.OO, eriOst ) 'LP neral Franco 1la mocmn en 5 el'ri Esta ser p man de suprimir s.¡ok el Sen. Kilgore $fr N NING STANDARD"' No s eappl qaicre prestar esa £isue'"a Es .esiuvo a punto de el regarL al mayor dictador" sesf converte en n cu

PAGE 2

Pgina DOS Gaceta Oficial Edicin del Jueves, 3 de agosto de 1950 E~.do decreto, concediendo pasart11 diplomtico a los delegados de ub al ConvenCo. Azucarero de Washington. Justclia: concediendo dispensa a Maria Villar y H. Elwood Sandert; resoluciones sobre tItulos de procurador de Rafael Carrazana, Alj andro V. Castro, Miguel Germn Vloso, Juan Rodriguez' Domnguez, Juan M. Jimnez, Manuel E. Sanz, Manuel J. Yeras, Emillo Montaner, Anteno 'Moreno, Diego Barcaz, Juan Clemente Alvarez. Gobernacin: concediendo 30 das de licencia al colonado del Serv-a cio Ciil seor Rolando Mendo .n otorgada aa Operadora ana de Zuelles, S. A. en los espigones 2 y 3 deaPaula; Direccin de Aduanas, resoluciones dictadls en relacin con el afora de diversas mercancas. Secclon de Deudas de la Repblica, re lacin de bonos amortzados de la sere 1941-195 1937-1977 Ca ercio: au orizando a las entidades American International Insurance. La Unin y El Fnix en el gito de seguros. TraU.jo: inscripcin del Sindicato Obrero de Prederick Snare COrP.; Subasta de obras en edificio de trabajadore textiles, a Educacin: lesivas las reposiciones de Natividad Rodrguez, Enrique Balatud de atora laan de la lo ai Cubana de Electricidad, para un tcnlIa extranjero; Escuela Normal de Maestros de Pinar del Ro, convocatoria a exmenes de Ingresa convocatorias de Esscuela de Artes y Oficlos de Coln, Profesional de Comerco de Camagey y die oriente. OamunicWones: aceptando renun. cia a lns Carrerretiro de Pedro 1 Prez Gil; Comaisn de Transportes, otorgando licencia de circulacin a Autobuses Modernos, S. A. Defensa: comisionando a Emilla pnin a Paulina Ln; bajaEdel te nente Oscar del Valle y del capitn Ramn de la Osa. Secretara de la Presidencia: desestimando recurso de Manuel A. Regueferos; con lugar de Ricardo Mors;, sini lugar de Jos A. Garcia; Sin 'ugar de Julio Alvarez, Julana Casan.,; co luga? de J. Garca Ordfez. sin lugar de J. Garca Ordez y Jos A. Castaeda; desestimando el de Jos GutIrrez Prez Tribunal Sup. Electoral: convocatoria para un cargo de mecangrafo en la Junta de La Salud; de secretario en la del'*Oeste* convocatoria a elecciones para alcalde en Madruga: convocatoria a elecciones complementaras en el colegio nmnero 4 del barrio de Finlay, antes Maraguan, Camnagey. Supremo: con lugar recurso de Inconstitucionalidad sobre emisin de bonoz por el Ayuntariento de La Habana, para la reconstrficcin del ;Acueducto, resolviendo cuestin de competencia; convocatoria ,d. un crgo vacante de magita d la Audiencia de Oriente; Audiencia de LA Habana y otras, jublacn de Leopoldina Castillo Snchez, citaciores yotros asuntos. AHORA 2 AeacA, ReIaci SORTE $2. 1JE A5503ID L A h5A.tll uAA .AO CXVII Comercio Resumen de la lualidad Ncional Tribunales Polica Por Alberto Gir .oVun C.vl .esSubrad Pr Fauina Lal Por Franciap Vaala ,i.pndrn saninaa L iaL Civil_ Pr EtaalslaaaVg HCel Admiten una querella Principio de incendio carnicr sinfraclora PrEdldaarPjadasEi. aalaAlLaadel lc(Eailiaiaaan a a nlaa cchni niaaada na Maila al.aGl'r ,, .a Fa aa Laal Pa Franah Altaaa Eala laa dalaF.l a n l aPaa lqa la aala.al d, alrEAAadra.rall a napiit E 1.FiscalI dUalalAuienRser aye 1 ar 1 Iadun eda oaal El MIIstr d Cuomer11, d o eii lpred ncodiJz umrecet c id d.d era .AEof Icinal dah aa (rEltaib t a Coleiar ofiasina le Corr ena El tributo a b ra e.las Caso de poEmilitad e e 6 Palus a de aa al .La l r present ai l l i a te Unid lEtl n o n mraaela.ia halbaa adaitd1 la .aa apatrir el cMci. Tal de I. Carne rs.El juicio e'euiavao Un Cr oai .ale aabo utilidades aaaContr a n aerior a ngau a rlel e eablci el prcada r l a.Ise notaa.u¡ -d1 al el el cEIiumIliEnE da las dapalal d dia a ad allI aE l aE, SarEnrild a nl ada ai a Piy ian 381 d d l ol va d na dmlaaEr i rigd la praEla d Pma lnaaaa al aa lAlai aa d Caalla D lDaa,0da E aaadaal a EUadc,alalaElba, dladoctor Lib Ea la nesa .I. ZAla t il. lizc a a ala da la carnpai alo la Eaadaaai C1ntr1 1cr lii llberat l art aaadeCaraicadl, Carteria yd0la acilan da Eaalaaes d a li daib layr Sabanad dam dEl. al al. a tla aEtrad ia de .a liada IIal eElladal n;aa 51, andr LPeI n s x ndo lpblico, d.qA ~~1. searade Edy Ur ro eprCmn. sd dmn ~cn-General de Rnta e Imp e, ldeSbrddd e aae lc nr 2,4fi resD,¡. y %Jes i: d¡Cuartel YMae Cr 45 alo no la apbalaa al amps ic a ide anc. laa, oengri1a da greaada a.rane.l nE3 allaia iaria a Ya da aa al P lal dal PrlE." Ea dallan di alaa aaE la que s :mpr bn .ia l la andraccdn. a bi ne dul ladlaEajyaLLlglalaaalla a daar a ll da E a E. l a all rEaa e Baal atCa "'ldlaliaa aepahaan halla d riaaala*dom aa alda tds fscl e ad a cdd alalca. do caEaaal.aialEiaailapaa aar li". a al-n lat aa ligo, .Aa dd iE la lLm as gaa: i gldnevos1carLkeod 1 r l ,aae id .budlaa adia llba eas if aadiaada dagE l 1nr alea ltr a a E dngrla",a da carel Ca, p: a Baja i la man tca in lls Plp al sto y l as C.Easer.dn gad a lor e lali ar C ola a an a ubaait, padl. lalrbaaalliallaragila. E aei meriidoinErte eradand e -, jo ela a .mrai a doaaid d aaae l la d Eaa juada PliaEi n es l poien•' delllall laE itIqei a ailb ead a DilEb b d,, a1nla dac~ adelalarlilau al-r.ild'a'psallia a"intin-ala a a iala7dmenm o a d24 .a fa Cua rta E al andinig.al a laaia da, b a pr a 1 anaa E a a a a i da bdllas d h ast a ao la ntalaaa l ii proiala J pz docto 1artne A iladrarl a a al i lell a v nPan aihabre iiadstian g O teH a uv el oh ne asbl EO5IIa la Eas o EEE la tnine Rbia anlnias aarmladosenai elia d l u, -nl ertrad EdyU -ua lilcl al iDbaad da iba m lEali. liab at da mallti ial pvso all e atsdHsalCu aa u Seea a la eten iyar al gnoBracoy c e aala dlie7,,lde cal Mres en d menor c i a ijl o l=ala ull etEaii a ef -nop aaaaaa cien n- u edf alp ia n ,bac ens.a m bnar Elinreenodela i otciegid or ocedd nniaCo -a osa esetodeese earlas dm al d ae a in pec le c iiao iaa rl oiddd la su ancsra cbi l -las Ellaa fEroE rolaEdli o na bull h aa iprodu aun a ll a-e a uaad e ts .A o.d lainfrnda E E Di alltE lamlh Ta ela a iias idcaldea-iaegidi e co Oibartil andre aadade aLalas Eaardlde n aia, a e alail ae l daa Epa alad ale halr alad la .y n.l ansecuencidasEll Pla a iaaiiint del MnsEral daasenr .s ai e gansd la s i ntrall n aaa alaca sbeal CrgaPsiaycsas IadealllEd. l qa la vaad d a i a Egu l maral advr i la o ea delala iaiapasi aiexesiaaeua eiuira suelaalnradauade opaveaii a M d a L ada dllaalaa eia dliea anuDdabdaEalmlad Taale d lP Canchear ia al apcbmet l eh.mssd rbj aa aausnlah p a laaallya a iglii sae o eidits o uco paaa e liiad lan alare dalactrayia.ila allyasseid s le al alis a niaap a, lsalaaa alumn bapg dd nf c ia r, di ia d a ualet o a abes el dert.mnisrParae .d.errene lila ba eti ib t anteg amIf rauitdv"ealel b necusi dede hechrs n ma do .e Ir.s A l-tur Y s deS Jan e e dBa midnas im, 1 m i Clala r.ne eO ect delt rp uoi pr ntrau Gdze $a. p et e d sp e, ein d a ale nn rl nor era in ri iodeArom poo onenn. s _dvded oyl ies mm.rn r a retn lepeao ne eao ae e. o. radad a ldla l.da Cad a Elial i eE d a t iulEi, d diase al d i a p -ndeda a paad d a a iaala P ca a nd e al -a ae d Pi, It dcuan raaorl Pa m Cibnaemo l i quali nSda mismEla iiayea aun dilormal a i hab s d r p e t d o s rn a sesr eu h .as de a 1n.ens -h u b die a hab c a aa m ala ma diEC en daa p M a ra ci raa a c a l da ia s i la i a l D la r ai ndei h echl0 1 el, q uca lah la p lc a d r a acacinen lascomp'rs de mteriasabnapsoaiElaaliiudda la Paaalae dar ValacuEn daen dla ri"i--1deliidejdladacla laalrgena Ipolar lgana, darcIaongiaaile EMs da nt "s u,,k"d.,la a s.dpuale haa.das -ana e i aii Jid rci. ae .le bahliad iia Da ar imi -|i a a L u i i arr lD g a. -.vd1.P Lr_ d. U la y gur lapralccPnarldelnlaa dl. ia dili a o ionsig dran eeeds, ns a h aaiaaiai ii n qealriiino i etsmdat l a de nstuciE d E lda sEi lh m i.ldie E i aio al B datiic. .eiaciaarclc dad.aban l. l la i caia lia raca apaa ii la l apa a n a Eaiui las f onodicnas i d ted a ,d i,. de $3. 2,36375; it.e drct. .¡. q. se ai, de.P. prml eo ar oard iera o Dicl rntnen J C deCoaCninai.naa2;A rEaa i b p, l aia"-Uya.Edi sed pahla lliajuga r ¡la Erno n iial a alhiaR iiaiaD5 N o exhibeniaa pr iata a da lmapa ip c ida a r 2 e a nia"ecl ica .n EldacalrSntagiirnd a a V a dlin V a a e la dei i i mo a er a a d d e li hca p ladmnd nerusapo gs Pattl laipd la esas labla. hta uad nisra o deaii iiudit 1F ma re c i de alau tial a 6 Eaaia al anla yd do palaruecl a ii taara y alr L la Dire an al ns c in G eneH aa a c aocida la H ort sia A s ha la r Mii ia h u as all , M u a al dIa Maria ia ra lita la -1, S e.G. ae.a. s ,P I C aMad L adau B r tr ,lp e m aaadeC r ad retla Herrera, H r. .l a Ru1a ldeiherrer 1 pWa 11$4.14,-a7,0R.eri a p sal a a la E ar & ob e riue c n d G -la .l i al, alaia Gaia srad a aexpndeor d isi rneE y~ palnsa ladris conitrdia las herla l a nformea abailca palnodal a ril u a c nhat um b rnc n dandualiataocerlauarapalE _____rDar___S__v__yPr_____cnd_______d acutmi an el iegund la -iinol la dae precii d la ar ai Came dl l ahaero i h-re a na dar Coartr E ls a az la bla yd Oba s ba ia .lEulE -id.v[du s> Gue acon paau n DabrgadeJ aaubaaad cbr o mai a te laar aClr Eia l ta d ui ent s p xeala xp nad do -r di ao po r i I l n i ai Cde$ e .Ct l E v s a ui i u alrsptod od.r~ pa l ea rb nnior d nt i i dal l res:l LeEdu alz Jlu Escianiidan u E qeii napre aaon Agstn addeaecnaadegassdarrah-4, rrdniirlt nltrj, uluapoianaaanepiid derchsaricator slae ha d r daan Herrera y Am ogC.md, o, des: 23,'28.0 samand ito al ell d $ 7dIcal y g a p d c a nd a an a J hs d de d ; l a l d i3 Ia d.l 12a .i er iiac .p.ua ad a $tentti En M ariaeao.Ar1gn an el oc a Oad n .o s, a ese a rNo e sb en a os i l s e depi.n,, ll 4 y dair, echi cA .iiha .urs .rt -a aaaadi Ca ari a rindi id o a u l an rl a m ol, a gul i ah ihl l sa ci Ptu a l i n l yerhanhuidaeaacaaauJosi 28; J.ahc raa daa ueues c rispdn en Una uimiiadn dii reatiEdo yin. Lahilada laaa a da e laim Pi-e lilia xuet lalyi llapronl abjeas deagraa. Adiiy al, jfhili i i d i g Blniaiih l l C Bdue d a ei i r e i enii i .j urdaua l a M u d a, t sih iC d il d a E ra a l a a aa a a n t r i a aa dcGr a s .1 .a n = "dEl l C i d d a a la d a d la i g b n S l s d ra n i Es G l z, n s s e d s s n d H d c pl iam l -t I ~n >u p r a o s dr el J u zg a done G n la Eb d a W il l ar a a a -, demp Pam ndrs H mbroG ze arpsrpr es e es delr e,-sn V.g.,a obe.o de nt %!e .] ra ner 3d. Termn.n r"-'rmea In aca _A%#dae diad, qu hien f a n a M a ni F unn ez -A n do s pin,., hace r .i n de rcos et ar .stenacl nj t de1 r d .~r e a. e diin o u r lobalem ,n e t rrinto hv eco a tr n -d o c r d a b da r a,deaaan ; Jisbareala sa daa aaia aladdl-iaat ii hae ala de cinc. menuaii a deiiei lsrud m ale a ia l aamslderal.ign dedaaapleiIas aaal o a nd ep.e Meraa aaiaa.alaiii'iaiuaipl.d.idiataiael al.a.ydadeiuiiuu ili.ilil.uehab a l estta.iidsu hermaJsudlo mime _ahlanllabnl nformadesqIe' .dsa.la. pe abo-aBre'GnIegresuos .ra antIleaihlpoc .,d¡d yaIsedeMbrsir.m, u.neard.naa slaron lunI''nYd rat dep cpr-u mra Eshacilada Alt ra an e relO Po auo eidoto M rtne Azu al a a ifi ial 8 u a a napo ala su a paa iim i bl aaDa I a je ziid ahE lla auelaogo diaaiuuhd lc r auouaaaa. c actdoe e Juelde[aCetoporeverecodndcLaHabanarcone1 lpa gr d z dit ur i lliablic iiuhl al d, LL o sL ey 1rnto, a d e sit ren 1-a-laa n m ie, l a ia d al a.i. a m] al nUil La Ha b n i d. u i a a a h ail y a da ietaios e labod ~l deSa Alti1, -adsrta l esd e la s, de Cn om una c o mn des e nd' en1. ,Lctmpe teerrse, M. nado Nicol C al es D pao a -r mn .MarIn ezd$ dr, c n e sdsooio seuni e la artnd aexd, Nii~ a cisp miL Caz1Pnrdl 1,hndrgdou srSgnmnfsao a lodiipebiodis-qLa Miva oo1 eacoaos lpieo lsgnol rpe d u1 n l iaaniiasa adoCBi a i la l ii mn trd agrculur. Cae aas o i la anaiad aad e c l etcua a a in ld -dul nbl u p ia, iba saaliaiadiiadpi.lb les d jusicia eC ra Ola8 ieroCarls Heia, n elque e ex reui adsietia elaiAsiachin u rlai sponsea ilaidl usfeiaid iEillar u dela m nla abl alatndlaa ia. al DaMA laaa PRfA scetrad ensi n ez de l r a Rno a a C n t a rP dn d atrelia et i bL a a ulib en ua lauien ils acalia d alcitcne ia n diii arrpI ar gabe ii la nl aue o de Rad Pmaes a d i la i i ide C. ii Tur eLagunas artificial retf a iniyir a babifena l i ei l ca q idhan bl eiai emi il i er d s yclual da gla Daidn ulre En aluu intn a ale Alterabanr s sal precioy e a d as a l p ii li u da Sil roe DaU pjIora1 p rlra p g ns la d e drd s s r liis a C ihay aaaaaane T u a a Gaacntna eenovdsecnhz a ia ala di sca aagauaa n O ne el exrsdoDr iv Irie -ah sfiga. s ma il l psd uiiliaal id gel a i ,11 aP u d iuda Ami alia Inlzi t in1s1rg1n,5n1 Dadllauindlpaarhltaei Pi cnt -u eicinco iipiia d d -onum diyliuacuai dlbii-aai.ie st ma G inz lez, iiidilnmm diot ua liy Pgul urlll y i gndera la naial. d, puesdhasai ilp reaente naaai iudi Somliid ia iai elao Ang sa 1n eplaa paPala a lib dl illuaPar-.Pid3 l bu l aaaijll laliga. hlben dialOmudianl. hare par ia ale Eal Iaa l tiSEnlp Dal, Mlli la Cspedes, ua di pri da rgnina, dondeaaa laia aiZO u -aa l primapLd. i Js iged Pal al; -l laciidbp iin ha qua iiluleC a la n buraad leaaaICresalCresatdc ad laiu amil a El Jula Delanrato Mr n la ahl zqihardl, la st 1 t urrM Mlubaras de argla. cr io pcuadla. po lsna lag eal l ii a i irmdi or la-Ia Dlnsii Dl gua iiari1 eiod ae 78 nPglt ha ,' nla secrarmi mi d Ur nu lioaE rnabEEa i -.ainIte a s iiEne e Ie MrduiuiGobern aaciqu e a T ul aaim bun di miiiral Flua eliMiCeint u uisid a lPrilhEr Cnirad quiaeAlreslverla pel al hs a b a dE al lEa a i ueni, yllE tridU5|icn ddada cila uo nc trQui ntlad dii iladn acan Caniud Plas d laho n ueuaiv aaa Mr.das eIlda di u alda .1. la la Da>i Meraulils uil ildr iii alsnluCaerada d-l di da dllioiha ahpc ii Pr ir Eid T it didgundia da aai caalineaid a Ea d a u de a aciii grav las Dinr e ares I e onr D c mia a s geg n uinomeqe dm -Le OrSnc.d on se pis.se e u n au e rez alone Jasa IipailEiniid alandamniiPrEEllE l EEhEl deii idil i ntuciLaa lbaa u sio nesros ar u ilmii iii pruebila iiiuiiii trlb ua c .all alru di E-i ip r a pjiis aasa m E c a i luhaha. t a deiCrdlnamne beia i casi la aa d iice-e ind pnao Pgament qu cmua m lec a t e etra nla. dli gILt dlii iiaiiern ub Crespla dii a .Ru dela t dtin Ei d--a l i n rm a ieg aa iidad .esca Pdel i a l gatoia .u i iL crEili u SlC a in e Sirt d r n Fhla' -u a s a po uia nn pii ilt, 1 ahuPacausa-a mn a lu jad l a Gaaalhass daloia o al sa daui u alea l-ee dal h.I Paul bnfai ne ch dilaDear ala rl di la grlagan l ao d hec al iiiue um u dil e t~abauls p iddi a emn luillba liabaElDiOlEdia lauPi t uaaii h da a uaeElabal5hu.qea Cpre.eme-de la u liiCimb-adll.C-rndo aa cbillazo ab el~, r e sud~~ia d e 5od eld , h1E~ m e r1 1 o s hElbs. .h A ld a g aq d ue ,b,, d nnnIRilaDar c n la i a di aipoc L aBip cad ges r hd. la, d.aVmle~ L.luroslddigrfl Ra avr diea l. rdsralal s CuaaCpCi.d1a d ~ .iiirl pdpl e .d ioEel .-yb -da -lh .m a ia la hhum a dellm a s a r n l a liar mashGala,,CElailatpurbieandlu da a a -al a s i rs dp l Ea. ha dl y novnta yc ncocdneaos qu re-. avede Pd.zRv1.noe~ Tr.ader ---al i 1ahnuI ONuebaosiIer e.pCa.d¡thlId acrad ariadoeaadoracori$lalada al D o~ a-muo de a u.CdL a, eld a S i : ;y Pr ie ia ai d bid a lla d is ludman ad lu a 'RieoadelaannmiamoslquA-mdiantRtcri.rid.d iiacinaidalaaPa"a, Jos11~'~aaiay, d Ma aacosie a iiii5p45aP ao es den ddanlamEiaa deneniec ed.vnd, te e0s, dr.bari U,, erignase nte abo cuaeneexg ,a ndesconom ou n dsgu:1 por ust-ne1d,1a1"s sur,1, % uton l l d teca, el .ele 0~~v.ta p ~3,. i. .l .P re iO i e L0seLOSrSeeLOS-SerLOEqu*naraadn laal iidadcini l os individuosreaes1. e~s 0rin alume-eI e rudeompraeni a h a n r z d r J No exhibe las lists Zdd, 'tmrmeli~ deeor1u,, i2u7'dacln46,uE s, e.recting, reands, Cech-.detAelid, d 1.1 fue e aem. 1. ,m.d. miep~s Pee ..ha aleulii, ex.lpi icasa Buscadn sa un s rso r n delas rsons a aci s en os srteo e a oopeativa e Usrip res caEa di lag aliu hua Cu,-tcenit in. h2 1a a dist lida=Irra ,i"i C,ael ci da u ali a aauiE dtrMulartinez CiEsca ii lalapene l uaailad lu-a p .d¡ 'iia-d Pias D iux a E st iit u ba, preiet ll aii h d aaci- Riii Barsa, d d a an i del Tribriae durad, hPiil aela alina, a M iiPrej lain y i ua otr del id, e1~~del tu i agostoaa hu dliue Pdgr sda n i atiaud n0 DE LA A NA NA E tei uct ha si.diCleiili Flu s. en da F iin u l Dcih sltaE le rldi ulh lPa irn, q t daenqla ialif. a C u lamro a7.Rtin re elevar.,l,,.Rutev.,elesstnada .R 1.,6du.cse.tudaci.nPente d.,E. r la gaul dan equ hai. de iiocu pa cii. E J u.gE Tani pertenelbrnea ma traturlantten d deli~aatea Cuib, d Aialan lsai, e rgn slRm aa11, t rade or a dei dEs mag, er ].r.,es da qued.1upaba tuo d, por Co que Vis.¡,re 1u6 1hePl d r ue ang. drigtou edei ndl ala s a s da Aalau ird par i enla gi" le, .se Uaatiiideda i,, Paild dae.bu p., mi L n derlasdpersonas Vaeraciadas enhlostsrreosnde¡nla.1Cooperrativad.gueSu r i r d e ntranjer UdeIRda t r io M ail aacp didi aaa dillui li.t. ]l0 ig.cn tNl.4C" AiIriacada claluai.j.li 6ra .rRoa o 0 ,d y m d, Frn ial o. s10jCeri, mrs laRdige atnz e2 lil a dL Daca az.a uld1 1 B .-72 -msnn, 10 .-Bdn o. 8-4,5-lRueiultaCrsLuaa Mlilla h mdausde SaintaCrz2 inue '¡s. 0-n"a 359,s apto. 5, HRabanya. p."e. .-elorepto, d" laor 1". 719;.-o in N .de 4 4-JsaMar nz$ -.-s n lViid.],dd iaiasl uar idi d.eldde iuna lii t Ella l cercaadpia daltulaiupm-. yugas~asuplid.,De,.iaisiaiaiba a No. 358, deHrblna. 13na, Pruidi64,cipdoa.iiiHabPnp.ll.ihciadita.du.sea.aEssavie dta n reparacrr iaio idCca euia ba la lcr 0 os.e 39e 5,"enJ re1 a1l,a aibau.4alr4 .S nasas e s'hhld e duP00 .0 0 -B O in .o~o .de 1. ', -, D avm" de,, drLaz, $a,.0 --on.N o ,06 7 3 -M atndjF&n d ,ez t m l l b .aun "e e x O t c e c e da bloCi ue, hl estadoruein alMiu d Pdrny al o C Bv.5 -D ~ .rod W n s B U -4 -m a f R",maia iE e mn ugl i ul a FuneC n dA .47 a an lA. Ro eanzcaa. ez55 Vb Adirda al Era lil uita imiit luliraima curu daimds adl ae la yialente ual maico dEo= Mumi, 1 d p r st d e ..d 1 iR L. ..ic d e So 1 a d o eg c m o c d d o u l z e d ea o .100.0-Bono No. UP05 -Ela Ex H ccv, C $B.-Bono No. 00-4175 -Bobea CumzbaP d lembigmcan i idu s-al. da a cBNoi,-A c uturaoN -3 end FicoCri-a P a s l a Prc al dariua Ea ri-ia Sa nta Cras 25, ie nruego. linta C59,apto 5 sR nh., Habana. n_,_ Hubh. ca1bEla .d.r a lobro.nId. l g. de e. sibiadea.e e paU. p-tE l eo ,o dieeCabariad.eriae C.,s.Lta la ..l .10.0-BnoNo Q-414 fsMatez No $ d0.0-on N. O-53 Mecde uit e Cst lnsrinad la a eaaCraae-dasi u o. 3 .n P c 6 nta. 6,-Id.C.¡.t. .l .0 nCoS. CHabana, So m,"licitrepacu Lp'e, nsda Djad iq'" p1 0 B o ooo o l e e C ls0o o -mbrn R nta idel, r anEil .j eiEmrgencias, 10N .3,eteorRraa.le a14do. aaeoadela ul da d sa a; d al l uD e ildg la 100.00-bonoe pecN o.r135-Da a dt ,[d r a i.e, 10000Bon.N.S.63 -a i n nd.,qez, Iadrt.l, l uatosmbs ep uaelrl ioE, oracnd caia o Ia .l p r hy d l. 1. mil .e.,,s, t.grniedienrde e,, d J.cr de¡muelleesed~ mmadeR fdur, ,agunas antifieia92g 1. taci<1 pr el d a Designadne costuccn una -d .s d. l etncC a. p,. R R., ellCalle F, No. ,1592,iNtort da lad .pdkre Campesinos da 1.d .dmiodelmis Los Benavide Sl10, cH .li dii uiuuiiddisLa h Gau hal5%,asd lla, dis na abiad 'igai lircde larr da sgur ada C l Itd e t e sC ncri.N.45,H bn auc A. R o~,HeIRandezRodrguezr55,aVlbesaDi.d(aagual,.a .aD li em dil nzuceldEniDm.gsolEdadoPdeldilalaidiEaidlaa.i s o s iat a -r e R a d a e r dL p Ez a o M r e r d G b h r m d r l F a l a ia li u a d a h ub h l u ii c i l a i s l E a l p cepoln N. 1055, M ranno.reteca Cntuegos, Robuelo, Lr.,. ,dsgad nJ seal iaii aallCsplai aaaialaruS a la EleaadeB de"Cab">leria i un ---cl .t .U, ySudaiii laiiiali labuxj dla Na.Cpn' -iCa Pdeiaegaa¡ou Sulno bre -pede prce. rs~en esta lista cerldengra I %rd.yPn.d. 1tdos.e.Suscrbasue~g.hoy! hEE.a26 lia .p dapaa.u9Iial59la.yh9 d,,,,, M ,ais.b-, "'sU bl. qlueElia' R iEi.,EdtdlisadaSi% .lrnArmad. t-nua 0 al diia,P.a.isIalaaadaeme-Ealln st d Ea" ala a aE deah 10 lde ln l a .i h a h de l u l a l i i i .d i C ,Tpa.di1n1itea d p a l i l d a l i Pi uigylaud uer yi Siau iaC idiu liie palu ise laaaii c ia da. lilaila labl uil aaddaa5d5 Ilua dicadaepd,.duRa. Elni eo a l .Ea pasd. lN al¡. ala iahdut'_i.dald.di u lu i liernes. 4 de Agot de LJ> DIARIO DE LA MAR Vi $ $ $ $ $ R B

PAGE 3

DIIARIO DE A MARINA.-Viee.esi, A 40 Astodee950* TIER"1IMA y jugosa carne de lomo de puerco y exquisito Jamn Hormel, sazonado a perfeccin -eso es SPAM. Pruebe SPAM entre dos mitaddepane-* iillo, ligeramente dorado al horno. ¡-Qu riol Opfepare SPAMwicher, con SPAM naturalmente, cebolla, pepinillos en vinagre, mostaza o jalea, y pngalos al horno por breves minutos. Tmesefroo caliente.YPAMesIsabrossimo1l En latas de 1202nzas 340 gr.) 5e Insisten los anticomunistas en la incautacin del diario 'Hoy' Cambiaron inopresiones con el Ministro de la Presidencia. Suspendi audiencias el Presidente El seor Presidente de la Repblique se ponga a dsposicinde los milSca suspendi todas las aldenclIas en mos un crdito de ciento eenta mil el dia de er pero trabaj en su pes s para loagastos dela Delegacin, ofid privadase ld e rnsi 1 ya que se calcula que lreferida condespachando 0cn el doctor Orland ferencila puede durarbasta seis fe Puente sobre gran cantidad de asunso y que cerd.a dediez nuevos pases tos que tenla pendiente deresoluseadherirn al Acuerdo General.socin. bre Comercio y Tarifas. Por su parte el doctor Puente es" Intenacionalien la nileva Con- tuvo la mayor parte de la mafana Y ferenci que se llevaren Torky&e o tar i en su despacho recibiendo a considera que es una continuacin de muchos amigos suyos que ayer aculas que se llevaron en Ginbr, pri. dierla verlo para felicitarlo por su mero y ms tarde en L bna. LOOmsdO.4e L s odistu en num 2 bu1 s poetrWaSss Caen~eeo trida comisini t ul 1 se1el Vigrup11de peUldiala de Pale21202de la Preia, que21s un c o entrg 1 2do to022lando Pue ncolaborado de los representan,, te un memorndum rmado pose delaoprensa en las labores de Papelde onteron de CamaeSy y lacio., brleo .destacado del Colqi OSEntre los vIsitantes haba lnos cional de Periodismo, seSr Vicente dUlrgentes de la CTC, que siguieron A. Roiero Prez, que pr su conducdiscutiendo el roblema del peridito envi al doctor Carios Prio 2aco !Hoy,delos comunistas, Idsrrs, exponiendo algunas nes de tiendo en que el referido rgano de Inters local, jarae eesustituipublcidad que deientanlos 00 pados los vlejos tranvas de la capital se a la eerida Confederacin de amaglyaa onuevos mnibus. TrabajadoresSde Cuba. En la ex oicUndel seo Romeo Lod per~d oss piocieon en sus Prez ste olicita el apoyo del Jeentes de informacin que los ass0fe del Estado en ese sent o, tal co1 0ridicos del. Estado estudian la m se lo pidiera al doctor Pr o de paSomo eel pra realizar el traslado labra durante su reciente visita a esa de la mpresa lo antes posible. localidad. Para u a deleaedn enubana En ausencla del presidente de la En la'semana. prxima el doctor UnLn de Periodistas de Palacio, Carlos Pro designar a *lo composeor Adolfo Rivero, que se halla de nentes de la delegacin cubana que vacaciones, una. cocNisin Integrada aabitlr a la Conferencia de Torkey, por el vicepresidente de esa entidad, en 0glaterr. En esa reunin veidoctor Jos Ignacio Sollei los comtlpo paelo estudiarn las condiciopaeros Salvador .Guilln, Adolfo nes actuales del comercio y las tariGarca Merino, Waldoelamas y Hcfas arancelarias. tor Torres Momplet, hicieron entrem a mo e anunciado oportuna. ,del documento suscrito-por eldal mene elo deeeado y sus aesor0 esdeInteinoldeiCaiagey l dotcnicos suman nada menos que veintor Orlando Puente. te personas, El Estado ha dispuesto Otro memorndum anlogo fu entregado al presidente del Consejo de MInitros, doctor Manuel Antonio de au ~ L YA pUCIEE os Vaeonase'n Pidera a los erdises 5552 se LA eARIsA" llde Pededla ap eoital pr e 111,deleib. Oishgie, tso-' nsdeb er en r n ledd le0lloblUi s las dio,1 0 ei iee e %cal o depsito.' cin e Se s set a en1propia le este anos "ntes de hacer cual uer traslado totl ?ail d s xstt encia: tde aquque huberenc"onsgnaPresentada las personas naturales o -1 Le pleye dCpsoabsniest el ns hors de ditancia volanen M55Cequlistaor."Dronte le tavssted diede delM maorelupjo. lamayoer pidonPequese puede vijriols cielo ePcdnel "El Conqustao¡ ru2 elScosin2 t225de Lies aRosincaeels-en uoede lo vuelea aalosoolsemnod .Deete epeSt selvacs25 yeanchas llaeunasdesfilos consunc laPeepanoeem entras ustoed eieja es le oilasde pesidnEepiada. Y tdese .00suy22absedo de M ¡Coeqoistddee m A-2985 INueva Plumal de SHNEA FFERf* conntno com6i le 4 PUNTOS A ESCOGOR Calidad Sheafer s por slo 25 o 14 COLORES NEGRO e ROJO o VERDE o Juego de Pluma y Lapieero $4.00 -De venta en todas partes GUTIERREZ MARBAN Y CIA. DISTRIBUIDORES Galiano 206. Apido. 1911. Te1. A-704 Inf ormarn losComerciantes dnde guardan sus mercancia Tambin tendrn que comunicar los traslados de las mismas.-Sern acusados todos los infractor Confirmando las declaraciones que I que se refieren las re hiciera n;ecientemente,el Ministro de li.onee 12',20 y 172, debern co Comercio, doctor Jos R. Andreu, nicarlo por escrito a la Direccin di a conocer ayer el texto de la reExistencias e Investiaciones Eco SolUCin 4, por la que se obliga a micas de la Direccin General los almacenistas importadores de vlalstecimientos de 'este inste veres, a consignar en las declaracioconsignando Igualmente, la irecc nes juradas ensuales de existencias completacon expresin de calle,n le di1recin del local o establecimien. mero, barrio y trmino municil to donde las tengan depositadas con donde est situado el local o estal expresin asimismo de la calle, nciliento a donde fueren traslada mero, barrio y trmino municipal. las existencias. Es11 resolucin ha sido dictada pa.Losue en cuilquier forma Infi ra el ms ompleto conocimiento de gieren esta resolucin, cuya cum2 las disponibiliades en articulos y miento se -declara necesario para d eseile, dada las actuaeonomia nacional, sern puesto ee uircunstaieas. dieposicin de los tribunales com telee .para que se les impongan En consecuencia, las personas nasanciones que procedan conform turales o jurdicas obligadas a prelo establecido en elCdigo de Del sentar -o remitir al Ministerio las desa Social. Las Direcciones de Ab claraciones j u r a d a s mensuales de ptcimiento y de Inspeccin Gne existencias de vveres a que se refiequedan encargadas del cumplimi ren las resoluciones nmeros 12, 20 to de lo dispuesto. y 172 de la extinguida Oficina dpenuncia el gobernador Btista,a Os orgizresde cldas Piden a nombre de los empleados provinciales. Debe el Municipio pagar de su propios ingresos El secretario de l Ad.ilitracin el Gobierno de La Habana, es-la si Provincial de La,. Habana, doctor guiente: Adelardo Valds Astolfi nos hizo er di plue la notificacin he. trlegapra su publi¢acin de la 21-rporlse iGobernador al Alcal guiente nota aclaratorio: de La Hbana, el Decreto 2,001 que "Ha llegado a nuestro conocimiento acaba de dictarse para normalizar la q11 AuPO de tres individir.s, atrisituacin econmica de los goblernos buyndse el ceter d empleados rovinciales, se ha dicho, con singude o eno Piuiuliene vie¡. Saunanim idad.qded e lreferidoesanos edisiutas iueiiti.ne pra oeAcalde l-is dpsloelstuldiu olicitar.contribucin. econmica dlegal de la cuestin todovez. ue una la isise epetetandoiledil sreiete eiencia prohibe ale iutusl, teoni or lquei mos12 llii Oe ie i p.u atravesando. aiePoc ai. Sabenos inclusive que algunas ins-l tituciones han otorgado esa cooperaAunque la opin i pblica conoce n. Si bien es cierto que los que este Iroblema por la bunldante pusubistirlos de nuestros sueldos coro blicidad que ha tenidseiea aia. empeadPdel GPbierno Provinial, rar que no se trata de contraven reesa ionitamos enormes dificultades sentencia a.qu se alude sino de acaeconmicas; el seor Gobernador me tarla precisamente. cioegs eidennciarbicaneue eseabsolaenciefalIam rr 11ent El cuestionado decreto y los acuerique ese individuosseeariu ,dos adop adosVor el sejo o ningnV5emleacdde esIte.-ca hnae II O r Sdspal pero re e ee21 dp made er e oneidopor elTribunalSupremoe pel en 2.tFdcdedsees doe. .de Jusiciayuno esiOa e e En cesecuencia y copliendo el Municii ocobrecsi aaeael Gu refiedliecaro, otidfico roesteirno Provnlul inoeaue epagud medebea edaro.s nti ediorestqued de sue ingresos propios las que cons ndeben aceceder edimentos e tuinalmentgastoblirgado a aporningV.gterio alporeel cotriter eparails ga psto l oiscies. denunciar a los quePcoP 121 inliad u onl uinhl, se trale de uiUlir las uist. (do.), 5r. AdjId VaIn u opli el precp to de losde AstaSfi, secretario de la Administitucin que ha motivado la Interven a Provincl ia. cindel Presidnte de le O eblin1 11 sc Impueeta provincil2l1quese y 1-del Cnsejodenstrosheute l de actitudImprocedente de algunos muOtra nota aarastoria ofrecida por nicipios." Ampliarn la Ralle Enamorados dndole salida-a 10 de Octubre Comenoarn maana las demoliciones en ese lugar. Retiran el arco de acero de la Avenida del Puerto El inistro de Obras Pblicas conteresadoss eno de la administracin tinuando su plan de ampliar las e - pues recarga el trabajo a los empleales y Avendas que facilie n uamedos de lad useinas iii circulaienl lisieel trseto de eeSetiaea dS aese ereo peatones yvehiloiy descongesdel-puerto tin del trfico, ha dado las rdene Por el personal de talleres del Mioportunas para que en el dia d hoy niterio le Obras Pblicas, en cumse yecedaee dar comienzo a loee traolioin de la rdenes adas por el be o de apertura de la elle de rEa .ideii croeo Felles Pads, c ses moredos en essdel Monte ypeledesroendo el erco de aero de le comunicarla con la Avenida 12 de Anida del r P iPurt,con sreidod n Ocubr. motivosle la ocelein leVISIioCon eefinuse11ea cao uex.igreso Panamericano de Arquitectura p ie deree nos. dta eua celebrdo en esta capital el polo Mieni&r de Obras PliIncendiado un peo de petrleo usIngeisoMsiel FPben Valds, 131 terreno ¡ ode 333 l meio Enehoras de le tarde da erse cuaredo, ys l fabricaciones que se observ que desde el ltoral. pximo S deoler on de 14-24 metros e santa Maria del Mar, .a una cuadrados. densa colunina de humo, por lo ue Unsaes llevados aefesoisla*ee eiela aende. uerra,.dispusoSlasi esessdodemiionAs, dc cvsillffesn pestiVentes habedo quedar avdacondla e de eUds uavinde ee Octu 1 epues¡edebeprereconocimiento, que conjnente da eP asea aredioaelsco .e l ae .d ii luvisne deleto se 1 lle o~dd eoatulmente In a ln -5ee12 ¡¡ee¡&equel larepioe4ids. eitaeie Ceiealida. -udselelresLbieLdo Z a n ortedo co, ha displot piiis de srese seoSepo le cgesfSdade aeso el losti s asn1 smin plae lieis pago~~~~~~~ lo soraeeessrnenr-Gerrvabarden pln'io nurobar, degSee brseumo. lie mdslultop e. de lo elue deel pe o de o en seneera'que debLeLhabee r n E ameiOaPsodPneonadrdoZapl.c u, iado pii nuode sleoeis. co,'hadispeto qulo'scteprba no te auel luganfr. enset te u edan a ¡os Ilesos peea el pZ2 obtelelie lisubid, 11 POqede pcdeeo r pSi b002. Lise bsden unas otpbaei", .15 I is. elda enessde ansil odIsla Ces piosode Aleeem nl aIego le rluu, 'essotndo lee eVesis qe'n Esia oedd e 1 i5esisil Zsk 1d le-fl abainunou le ls laionee, tiende ae eiter feenscste pyidade io Iqusescouihisiquei5n20se"lde dhos bobsntc e lilno ali eLe 0iRidses ode, p.telAc. S ibrosees. lo',que pouce wSssoed'e oL cOpOS leopr ,ec lea'etoamita ci $t i(-esteieesollio pedlps Li hcels'de nuv, que v1. su dodtioeleeam lenaaa 06pilsiesioqe pjli osl de los poplo is cercans. F1114 LI SbI. VEA USTED ALGUN9S EJEMPLOS DE LO QUE PUEDE ADQUIRIR POR 90c. EN LA SECCION DE SEORAS MEDIAS NYLON 51 agujas y 15 denier .1 por 90 c PAUELOS de spn, para hombro o cabeza, estompados-. 2 por 90,c, PANTALONES de jersey ..2 por 90 c PANTALONES DE JERSEY fino .1 por 90 C AJUSTADORES. .2 por 90 c BILLETERAS-MONEDEROS, varios estilos y, colores .,. 1 por 9 0 c PULSOS P'ATEADOS espaoles, con finas alegoras. del Quijote .1 por 90c CAJAS DE TALCO con perfume de violeta o colonia. .3 por 90 C BOLSAS para la playa .2 por 9QC BOLSAS para la playa impermeables .1 por 90 ZAPATILLAS de playa ..por 90,C -SECCION DE NINAS SHORTS estampados.1. of 90 C BANDANAS ...-. 1 por 90 C Neploso-Seo Nicols-Galiano Ahorre Dinero onla-Tienda :deles que Compranel Copi5doc Pga RME lJ^ I yr -TLXjn. etVS r kseo" LYR Ako CXVmI Contina celebrndose con gran01 = xito la Exposicin de Bayamo Causa jbilo en aquella ciudad el acuerdo del Consejo votando un crdito de $6,000 para la Feria La XIII Ex oSicin Gaaderais de stantes en busca de nuev s atracBayamo iitige denv lv6 dse tivos, son is prueb del xito alca con gran xito. Nuile o pblico zado tanto u p ¡ es Exposicin coma acude todos eos dis al Porque de sn la que secelebr reciente'ente Exposiciones para admirar los magen Sant i Spiritue. nifcosejemplares quese exhibn Funclionario de Agricultura Inen la misma as como l exposiciotorman tambin que etan en disponee aila e Industrial. dacin de cooperar con los patronaE el dia de ayer, ls miembros l s en la confeccin de programas que del Jurado continuaron sus laboreS pueden incluir una semana de grande calificacin del ganado Pechero des festejos populares dondequiera de raza Ceb y de doble propsito quesecelebren eventos de es nesto es, de los ejemelaees que resul. releza, que debe ercomplentan tan valosos rsu produccin Lados por cuantoss atractv os hirde leche como de carne. Hoy vier. van para atraer al mayor nmero neo, alpoeder.escaliiaeeigei s ib~lede As itaeen dislilh 12,o , elo que figuan lede liileir pleaeeede el vleIoIe,l y oyyeuascrl las,lale. todo ello de acuerdo con una como eempes de pura sangre, campaia de dvulgad6n bien orgarabes y de otras razas .nzada de antemano. Las competencias de equitacin, los Maana sbado, e efectuar la se esos ds eo, s leccin de los ejemplares a loqu de is y clO, ~ s os lcras E corresondern los grandes premios t t y Os aleos oos noede la Eposicin, que ser elausurada o iiaehnarfomsd 3 con gran b ltez el domingo W pr. ml p esn a le posisd eximo, dia 6 del actual. lereda recientemente en Rancho Heviecumpli s5roea Boyeros. A esto nmeros pueden r gregarse exposiciones Industriales y En la Feria Exposicin Ganadera comerciales bin organizadEI, expo1que se celebra en Bayameo se a -siiones avcolas, caninas. de canari gi con granblio la notliia de que e r, conee y otras:competeriC ¡lColo de Ministros, a propuescas y exposiciones de clubes 5-C, de ta del t ular de Agricultura, ngemisiones rurales de superacin femenlero Carlos Hevia, aprob un crnina,.y de las propias amas de cadito de seis mil pesos para ayudar a sa, numero muy bien acogido en los gastos de ese evento, especialE. U. A. e 1a confeccin de producmente en lo que se .refiere a la con. tos caseros; y otrp s cuya relacin cesin depremnios Y trofeos para los serio MUY exyensa. comolementados ejemplareestiuades. Al propio Por parquesediversiones. bailes y Lmparas lempo, los miembros delsPatronato otros espectculos pblicas.capaces hicieron extensivo su .recon~trnento de atraer a gran nmero de visi. es MAGNIFCO CRISAL, TEttluces.$4.0 aseor pesideite.de la Rplll eanles detoapres dloctor Clrose Ci.' e o rs ylo le el Ios AeAeIeSAS Y CADESAs DE CRSTAL oiembos:de tul ielelefoeld-geCealaioes elJrad to d e Geferena, que cal1en,1 l e -MODELOS DE CINCO Luces, e 60 sele h elpble El tcnico norteamericano seor sel co de le pichAin sirve de Earl Setz, al inicar las calificacioayude s y nlo1 .1 a o anadera sne de ianado vacuno Hoistein y qud ibenaejemliares. eer sBrown wie, presentado en la ExpouEn est asco nben nisdiotras ac u e lbr: en Byamo, Exposiciones -celebradas .remiepte Raza Holtein Came n Joven, tomente en lostinitas1ocalidades, el&¡rete "plViiee TVille Clde" do necesario conceder crditos espede Beamh Slrez; Campen Adui ples prele omismas, por no existi y ran Campn toroiwma tir consignaciones para esas atencio-tVer Sewicol del doctor llor nes en los presupuestos vigentes. Por Fuos Ceopel JsOlp hue e, otra parte, -es criterio decidido de Vio Mary Pahoyre dii du de e x psiciol edes inerasn, Que le ASldno Cat; Campeona Adulta y es barse cineormealasepaluta uess Ar kSisd ltorenja mis u Isopugnan presupuestos Dieertar Remos e o la siguen en los E. U. A. Argenina y rez raza Brown Swiss; Campen JoAosdcriade laisori so'reny Gra Campendtorete "Wo Continollegandoial Ministeriodel muca Indispensable al mejor x deManu eOs lill; de eln Ad112 Interior proyectos de.presupuestos, sobre J. de San Martn de esos eventos, lo cual ha demok o toro "Carl's Roya¡ Bi de la firma municipales para el ejercicio de 19501 n en la prctica ser ms beneficido Like Brothers; Campen Joven y 1951 y por otra parte acuerdos pruA las cinco de la tarde del viernes de para los propios concursntes Gran Campeona torete "Gae's Anrrogando lbs anteriores. Los mismos prximo. dAb 9, celebrar sesin la rio, En relacin con este asunto pode-nette Star Dust" del doctor Francis-Acadela de la Historia en los salein -ostnsiendSsIq.ealleprdidiso emms agregar que entendidos en la co Soto Izquierdo; Campeona Adul ie Os p uiel rehivo Nacional, cuyacto numateria estiman que poco a poco, se ta vca "Primaver de la finca sn narios del Departamento para conoser dedicado a conmemorar el cen!ia ogrrheilebrar esis eetsil e SI el dsSSe s.NVO iel. iil elg celidr st ens n Jos del doctor Rafael Garca Ru. cer si se ajustan o no a la Ley .si enario de la muerte del gran liberidas realce que emerecen, no slo Por lo bi han consignado cuotas para el sOstador Josde San Martin. ue eesentanlpdrdod desnlloi01Mile 1112diM-yieOepslpsl uI 10 21S.b lel ris 22 m e replelee pr2 el odesnacieMr. Seitz contina juzgando a los tenimiento de los,Gobiernos PrvinEl di0urso de esa ses0ln, que r ie-nlsnta esr*b 'anycom r apnamiosmestizos de ambas razas. Numeroso ciales. lgou aurdre ri ,n ,y m spblico asisti a la presentacinsdeenenuintral egfud ero de0 vermuy concnridr, -vsmu L plien utraino'r cn ntrio, apelculas agropecuariha presentados Ayuntamiento de Cabaas enviando cargo de un mnaestro tire de ¡us lra las loculidades donde se llevan Ipor Ral Martnez Quibus del Miproyecto de presupuesto por la suma letras. doctor Juan J. anos, oa s a cabo, en las que -al combinarse un nisterio de Agricultura en colaborade 567,743.40. fijndose sueldo menborador del DIARIO D)E LA MA.e. =anprograma de festejos bien orcin con la Embajada Americana enisual para el Alcalde de $300 ms 50 RINA. quien ha titulado su trabajo enoos afluyen millares de oroseLed le a teroossue en el futuro sern huesaHbrp eo aagso erpeetc."eeSnMr,e utr" fentras prop¡os turistas--cuya estancia asrepresentar positivas ventajas ecoeral, n2licas tanto para la Exposicin encama para todas las clases sociales del trmino. Hoteles colmados de viesleii~qisesi5.t1I11eQL 1elVIV ieIeQe. siCU Yise2111 dfil 1111M l".Q a Yo 1

PAGE 4

Pgina CUATRO DIARIO DE LA MAIIIN-VierBeE. 4 de ACOECE de 1950 DIARIO DE LA MAHINA A.rCERd.eEB CElE BEC0A DC EEN 1EEE E Eleslinde .DIr.EC lE lEEd CE CElE: El. N olE R E iivctica ened.jn c 8,119hs a r 31, ^44:Dr. .ase 1. Rveo yAos EdidC pR DIAEBE DE LA MARINA. ES EEEiEECEEia [ Emetralla PRESIDENTA DE LA EMPRESA: VIEPRSIDENTE DE 4A EMRESA Dr. illEEEEE EEMICECrA .cIEDr e RCTR: h.11.ETASb. mrdaecrtdoa JElE EInElE RiErE E HErEAdECE. sEECCE l lE ECCa En l ECCCpE de ADMINISTRAOR: CCECCCC E CEE oEarE EEEE y HErEdEE. a E;E l ECEC n El mundl, CE deiin d ui.de tar a.1 ~ h. al Matia. C-.nti.j1.d Sgudd de [,, N. 'MiEmbEA El REEqE CEEEEEE AEEgIRE E lE 1me UnC i As, EhECiECC lElEr El dE P. -E.FEEqIEIEE FIEEEL .,llECCmiEnC dl ECrganCCmo CInte-. nu. n hy eacorporne a PRECIOS DE RUSCRIPCION Cc Ce la delibaciE .L EEEEEEgErE EEEraE>ErE ECrpCeEE C EId gEErEE, pCrqAI E Terriorie '' "B esard sbese a e tocabaen lar.EECEEEEE 1Ee E, aMCdEC E delE pIerodeC M s EE.l. ...C.g l i rei E nCI dE Trie tre .435 $& ."' 90 Cos', e etal esc S sr ..., doa e1s.42deftntivo;y m a, n toy aesshasta hc. .t id T E L E F -N-El C ErEEr RCEE A E Cu C IrEcC, RedaCEEC sAiden.cs i. CeCulCEB CEnrE ECEad rdlE E C~Io.IEp ElAnucCIE, TElerE SuscipciE YQue.s M l5601 CE~t1CcECiEEE a .ctitde TELEFO O DIR EC T O S eEn. Es de ,PE, CPue, CmE TLE---EE DRC EEE ElEE h EcEmCvidE1reaccinsovitica Drec .A 4717 Adiistad r ..M 1738 y co se aepcu d aIr.ded, CIEI EEEI A-TEE4CA27 E-MlE C .C ,C. ECCECI E rnia H a crs -57 rne .55Auco M-27 e l mism .Opimstaypsmi ca a era .-.t, han echado su cuart a espa ds, y cada cual ha contempado la &el¡EDITORIAL LEdEA.a cm. cr.dE. s. epEuiados Punto de vst ; poque n hay nda mas ~cis que el ,rJt,• • • • • io delos toriza ., cercde u, El Presidente y la diversificacin industral er'o dfiimente hay quien an. ,,,e a itucin f,. rfexv CON heCueEciaE EEEC E y EctEa 1,a apalabra predidenEialE n ment:cC EE nEE E .ebstICen mar.CEE Nitple m nifestainEsE pblihcas d us rmb y de E u CEuCEE vist y amePrecPac.n. P r ecotrar la rmi, cierta In cda oportunidad en que d. m.,accas pr e .,n .namosu, ,e debaten .~ugnprbem vitales para1.aNacin. ~P 1 ans oP in uun .a .,m,.hade E lEnE dEE de EEt-E, rEspaEdad Esu actuacinw C el ict EEn lEE aCotEECIIEEs LE C qI-I de CEE ECopaIneE EEIdad ye y peIr EE.lidaes sl c npEcEas rc~ Clgue rrEE CE PrCEcC aunCY Irepnsblcs, esIrE.idyPp Bad rtC d se., .,eIp~r".;E ]CrEE n g s .Ent.i. dePl E. EcEa sin,, CsEE c amp espCitu dec~PE d E EnCErEE CC s cs CEyrEE CEEEErci En EEEr-ici EE.1PresidenteEde 1. REEblicaCyT NCC.C,u.C E CCre C. C ..d, .,. Ua E etas entidades, la Asociacin Nacinal de Textltro, le ofreEste prbema, hay ,-u miraro a u hmenajeel Pasado mart, al Jen d] Estdo, dot r Calos Pro ton srenidd y si psonmeSEEiE, e.CEsE inEdEgratitudp, sudeEIsEI E a industria e ti, .,i y sEE .CreEEC nECI ,: Inn1,1 ectferencias y asambleas internacionales, c o. n sn ega n t g nte ecoy sicine. c. GobiernoEItranjeE y e lElepreiCde eEntaband .Pal. credEyEE uEsEA ImPtIE.DE LEsEdEeNbrE EEI1AEEdiICI EEIEIECEECEE je, Cije.C.,aE Cs, n de,nmodo .EpdcErmuy sustanciales que m c EIEoran nuestro asert b syl la activa detErECE EC IdEr i uEAC dI e .¡nacin presidencial de aP.y,aus eii-one'n apr. a cosula ~ .Engdns y tratad de etcica d Ioepcia ¡,ts y p, nosco.cedores d a. m.,e,. s .g,.61. llegsaems .tr.Ist J E EE a ,AE sido precedente de s~.C pC itic cial y EC -irre edi a les desil usiones. Lo in .,nt. Y lo cuerd eorientar l Pro nuestroe .¡CC EaI ha di cEtrEI EC el EiscErE prlidEnCEa, EEC r ar entoc, que apa de d1.afrase &e V.,lecimea.y de ca,. especfic d el u o tiene que cotar con 1, di .induEti AteEtil b ,f.!.A emiE hampia y gaE i fEE s ac dn d ECrCiAndeCl,viento p.dI r r El lu aes, estudio y PropsitosPpa iinpls r la diversificacin indusd CuEp el .spa pElEE bEE b ECEbEC t El rEIICEEE dIeCRIaEsEEnaCnotC tia y asentara sore ases es es y permaeneE. CEEmuy EEcu E,IEEIE.¡. ECE CE Esbrad rBCIC y EgitiBE BSullE ECAdi a elE gandeidic de Cn d a CIErlidad del Eco industrializacin d 1 azcar, integrado p, veddea y nu ro s fuerfiio Planteado actualmente. Diga asndsrasque con ss 162 ingnios y su inmenso potencild spr 1. qc qu "" 4iera, mquense c cin forman la columna vertebral de la economa cubn a.ooid~cuntas J gts r, vqeiLas.s. intria bzic de e poracin. moscvita, que es eje en est pr PerEEEECPreIdEEEe buCA el cmpleentedElaiEdustiazacinnbleh avelt,.-E)aEpIeca.;y 1. dierificacn y da o ode h.,asfuentede trabajo fbil In as cuad s Publ, c. 1. hc diversas industrias tranforaia, hasbeo eqe ols ass es, eble,,nel dilg ( .que ~rrai ~s. be. .1rd., ddque 61. eI e.i e a ', mio> e esta n eL r~ indutriaa metdesarrolao Pueen mantener un at tna v .mn e u oil nedmet. E nEE nCECIE CEEEEc lEE C IIEr E EPi.caCse. .pCstCI de h.-Ete s E E dic ,i EllE llE E EEE'EIEEIACQue ECE EEEl deC ,incerd.d xoessdua nelslimitadas poibilidde de ,.e,,, ,,m plne aor a m~ eRui' in lustri1.a p epmin. de tntspor e scl cl.,f y etulsm. i v dudamos qe R,¡, acpte 'p ta d lo cban. r. -P.e eprl fatadermcnse atorizd d derrt diplmtica, -Qaunul d&scCEEE q I,d i C E dedicanp-e aEE eald Is dE sadelAC EE lEE do desW -ClgiamEntEg todas EAEsECICEEad pdi r pli~d supEdl EfE rCs C y ri para d~ E lCs. CEE -C lE q e~ a d eg~ rEEadCh.CdydardE. sCpaCEes r~ rrollari e convenientemente en Cuba l presentados, de mayE C pes .L P-ra uPlir esta ecidd, de oienacin y cnsj tcico, Ilgnc -e~l vt.ic. ~. nade p .habl B I | L., ls I.tdes ms sgstias de 1. ErEidEEntEE desgE siesE ate e E.CireE. EnEinda ECECEs IEEdplmCI; y no cr. -~EE EE etC A tucin y Fmet, que h. cul.i ad a en g m oppnidad .11 d de ].d, cu, .nle, especialistas 1trnjro cpacs 11 cdetrifistr t l aque es d e isabque mayo do s de eleposibilidades de diE ipiEac E industrial y de explotacin racional y E ganciA C z uEE E CoIIErCC dEECu EEEEECEEECEs dE vdsyd rnulcientifica d los reurso ,naurI, ds a. busca de nuevas fuente l.dcd. dy etm,,i d iabj y d rquez. a tain itencoa o ECoEC.ta nEEa co u a aE autoridades de invCtigcin Pud Cdar Estd. muy tmno o sta Unsidos, e 1 s campos de 1asc¡.ni, ai'dusdtan al margen; .alr~.emet i t¡., 1.s f nnzs 1. arcutuay 1. odenacin fiscal, al Primer Madels eiaeelI.a11l ond c,,rqe t.,¡. de Cba ciun Prueba ms d sucaed.da determinacin de n~ hauerid renuncia asu p~s. ¡.pulsa, y estabilizar la economia de la Nacin en 1, dir .in .e. tura vnglica, Predicando 1, paz niente, sin dar un paso trascenente Ppr p. r Opa eiinpoasu5 n P-cim. sabemos~ q lsrso ri agtnopreia.mn las consultas d los especialistas cubanos y, cuando cnznl P pII mnenr ,t. no s. sficiete, la de l,,,rsemnentes tcicos extranjer, dendesamads .ls pue los occien,. r de plan de yda tcnica y d[ mpi c c pt del internaciOnlm ]r$ ; Y qu .1 muev. .su instuA CinterdepeEdenciaECconEmic%. en. s en todas .s nacEE Es.C aE,, E prcdlpdE n dE EEtis bienEll oenl E dE EsE n rEpjitcd, T mEE.C eC Ec EE E Cr~d' ,,,¡c, ls grades ln, ontuctv e residente 1, rfiri d et olstee o o m ns ri.nc en o. can1~111 d ficiet de qe mod siguar l prnsa pra 'xp e n' q e lec pc~ -l aec ipnenlca nrtamr~ ans;p1. losariclosdeicdosa rinta a Gbien e lPrblem as ecnqe 1i a tv Cra.M1 k nh. as u rgr sd alCnsj d Sics,yE E Cq A EEE, a Eis deec nr r d CaE s s1.as difany Cl C Eid d, 8,n E balgCE d rpel,. definiciones dEE. que hay q-e CE Cal a culmEd rdla dE d cErEIfEId aE. laCan dEECEE C ErEcaci,n rnustnasl y 1. refirmcin de1 ca ecnoa cban. vrssde tmm nt a.,y la rpda e n E d ra~. c-rade ] ~ ~ ,i. a gre, yn. Pd. or de stado o r,qu l.s txtzlr nh. c~ peran bier~amntecon e1 Ghb,,cahora s reed o que dcr una, no pdi¡ CpC¡. de firme lEd t d ElkEaf y dE C del alg d hsElid diplomtica; Y nada ms dC y Es ICJI CE EE No, dE-6, E qC e .u E siEEECEE ]a m. C queEElE retcIr, alE C onsejo n, stigulmetetods auelos mprsaros ue on spiituemdonde s demos.tr. que Rusia no Prendedor Y aportaciones reProdutia de recursos pueden hacer mucho da la epld 1. polmica, pr. .anel camin d impulsar la diversificacin grcla e dstily l a pOr eCl n ara, sidn ro nar Por l CE, t atl e .... econo ia cuana.cn Idea, pa dra rtar s. ciC E .a EC,, l dEECECEECC.C iE E EE .dIC ClEaECE E CE ECtudlost -cCc yEICCE r,t. f ndamet lmE tE prE.CE.pado de los problemas conc h ic, y t-.CE CEC C la Ey CI.I ~ C A e teCE delE E de coducilEsA6 1aCCE CaEEuins m l.E ECE CL., Elve -orcin pr'1sv, Y s~tien que I. s agres". ore s los del su y 1,1 C l Dvitma 1,, dl Nte. Ota cs1. t ser"a nen. Pro dvrtse ~e aYal Director m _ve .l c que e hy.d-1-. -muIsta, l~ul erauna od. in ECn ralosd i pEc Ecnl inmorales l¡.IqsE1,EquE dcabE de pder et e arctr. P-e d igual modo L Hbn.agso1 d 191 sucde .lo dm. SE.EEEDIrE EAAl DIARIO DE LA MARINA.y s El c EEca da Ciudad. enne, d.2 a Nrine Unida, ?A y distinguid n r~,: uera c.crehno. Sn d1 c eng d, E DIARIO h ec d~ y ~ l esnd ..l as s1c.iac~esf~m~ ~as jn~dest~ds a a "ez prq 'n ~ A CI~ elEIE mdE C REE api ~hin 1~"hy ta bI .n p ubbE s m deEC C EdeCIr dC:r E C Cl s EEdEE d E rq1uC pEl gra ., E g E Ee ~ ~C dECECE A Cn d~ E EnA.hEEEE Ea rEmECEEE C dCEEJIE .LoE d Ch -de.esr C,, h p EElrECdo cnrE c EEE E l i nEah.E¡ A jl EEIEC E EIn Ei fin]. E l p~-E L "badcuteeE mejorrodE d1E1egr~ clane" pr aace a lnre il eoro n, n*squ1 1 sc .t. dads plstica. bj, ,,ls e l a s c., 'cra 'on .'.e'aoeun sou n pefc ; lu n dadh. .L 1~~ re .,,de(de de h,. lo vn rms dblad y banras resen ,n -,trs uio, eal~rga cd.co .61n .n slo'ha 1.1-v.r1. .aea t h rral td etm et ritco sauetr lvraeo re .1 clebre prale 38, no ue h, ~ nled duelnb,,: g"" p mtir a s NcioneU ds En Jd.o que ecpr ¡. ~ m m, e nr s-n~1 met .ete spcp cuu",os ,erbe lselt, porque l Jnjur]. q,s 1,, m r a l, a iascubans on aP_ n ',-y .e untacin de rato 1,1 nes e tatro, d, d ccurncageea ,noe mt s d g~1.ra ne.r¡c par cuestin de P-1--inod trbualY mal h rqlmnsr1, .de a u e n ".ocur un. uevate J .uctiv Ju dca e rnc nl. n euevn niaaeneueupes L, Naciones Unida (nfind.e si n. rac.,quedo de rte f-m mgoyaaEstado Uid h n .d e.te Mar. JUM Carba. tan. A R1,a n. ', l pude n~ 9.r habilidad y v1nclr dt tRsusar~,noque r,¡ .No r el quen d c9, cntra .1as.Jjn. Sl C Ei tra coe formEd, d ,E nIeEE ,E cECCEnE ,eI~ n ~ CA .procurr.CpCc horCE EaEvaCCu ladeol etrn r .ElEDIAR r m r Ps r n i .un CWa Ii set¢l nmori yp r '1' ~ -taldam 1' carta venir ms, maro s ljsn,; p~roen de eorC bE loE. l ~r mn~. ~ rainJ, pa. el que rodri n d nd.CueCEEd, que pr"dn con eel @10y 11r~1. que e1 men, .d prblma merece. o de hoy. Hogareas Por Roseada 11 f-l1 El DIARIO comenta La guerra se enfra ms pARADOJA de los trminos, habra que decir: "sntesis panormica de la guerra Ira, la cual se vuelve cada vez .ms Ira, esto es, ms caliente". Mientras los surcoreanos y los norteamericanos les estn dando duro a los comunistas invasores, 'Mr. Austin impone en el Consejo de la ONU con voz firme su decisin: "ni arreglos desleales, ni chantjes".¡ Bien dicho y a tiempo! Por otra parte, el prstamo de los cien millones a Espaa es cosa resuelta. auinque se oponga Mr. Acheson, que slo lleva la opinin del Gobierno, del Ejecutivo de la nacin, entretanto la Cmara y el Senado hablan a nomnbre del pueblo. Curioso fenmeno. En cuanto un problema-recurdese las distintas etapas de nuestra propia historia-llega a la entrafia del pueblo, la Cmara y el Senado la reflejan en elacto, piense lo que piense la Cancilleria, y lo resuelven con espritu de justcia. Ademis, a estas alturas no hay tiempo que perder. La invasin bolshevique irrumpe en distintas direcciones y la ms firme trinchera contra "1o que venga" son los Pirineos. Detrs de ellos no hay quintacolumna, ni hay ni olor a Mosc. EICCECCIEEEIIEEECEE, Conciencia turstica .-UE falta? Que an no la tenemos? Pues a forjarla. .' de alguna manera. De veras que apena que an no'nos demos cuenta de una,cosa: cuanto mejor trato le delAos al turista-el comerciante, vendindole ms barato que a nadie; el chofer, cobrndole menos que l hijo del pas por los viajes, y as sucesivamente. a cuantos de alguna manera tengan que ver con turistas -con mayor efectividad colaboraremos en aumentar la corriente de viajeros. Esa conciencia, esa actitud previa del cubano ante el visitante extranjero, de que salga comrplacdo, de que cuando regrese a casa. sea del Sur o del Norte de Amrica, y compruebe de que, adems de divertirse, las cosas que adquiri le resultan "gangas", slo se consgue machacando y machacando en su extraordinaria conveniencia. No duda.mos, desde luego, que las estadsticas del Departamnento de Inmigracin arrojen un alza progresiva de visitantes y turistas en trnsito desde que funciona dicha oficina a la fecha, pero es menester lograr que ante la presencia de un visitante pensemos slo en "que vuelva" mediante el sortilegio de nuestro trato preferente al del cliente diario. Entonces no cabr el turismo en Cua. Compromisos en precario E N el pasado Consejo de Ministros fue acordado dirigir un mensaje al Senado solicitando la ratificacin del derecho de asilo, de cuyo convenio es Cuba signataria. No nos parece necesario sealar la urgencia de este trmite. De la redaccin y envo del -mensaje del Ejecutivo? No: de la reunin del Senado para tales fines. Qu tiempo estuvo eA nombramiento del doctor Luis Machdo pendiente de la aprobacin de la Alta Cmara? No recordamos las veces que, hacindonos eco del Ejecutivo de la nacin y de¡ deseo de¡pas, indicamos la urgencia de ese trmite, al efecto de que oficialmente el doctor Machado comenzase a trabajar en tantos. asuntos que le esperaban. Ahora, ocurrir igual? iaremos ante los restantes pueblos tan negativa impresin como sa de dejar dormir en las gavetas del Senado un Convenio de la importancia moral del derecho de asilo? En la semana que transcurri, del lunes al mircoles. la campanilla presidencial de los "padres de la patria" son y son en vano. No apareci el qurum por ninguna parte, a pesar de los esfuerzos del doctor Surez Fernndez, su presidente, por lograrlo. Confiemos pue el prximo lune s no sera asi., CiCquE nEhay Com nis mo E C DIARIO DE LA MARINA desde los das dePepn, inolvidable, siempre encontr, cada vez que seal la presencia comunista en algn sector de la vida nacional, en algn problema de ndole diversa, almas cndidas, hombres de buena fe, que solan exclamar ante la actitud del DIARIO: "¡Peral¡ aqu no hay comunismo!, si aqu, cuando ms, lo que puede haber ea falta de trabajo, dificultades para el trabajo, pero comunismo?, no hombre, no!" El nmero de esas almas limblicas, de estos pobres seres que han ido "cayendo del nido", como suele decirse, desde hace ya algunos aos, alcanzaria a miles de miles, y, si furamos a dar sus nombres, no seran bastantes las planas todas del DIARIO DE LA MARINA, De la propia suerte, cuando en el extranjero se publica que Cuba es la llave del movimiento continental del bolshey1quismo; que Cuba es la sede de] Cominform americano; que Cuba es In central que reparte las consignas y la .infecla literatura roja, las ltimas almas cndidas que quedan, nos dicen con las manos en la cabeza: ";Pero qu razn tenia el DIARIO DE LA MARINA.En el trampolndel descubrimiento LA RABIDA, (EPS).-Lo deseenque bien merece el nombre de "pedientes de don Marian Alonso Por Carlos Dvila gote" por lo que disuena del :ipo Castillo obsequiaron hace 30 aos arquitectnico del edificio. Hay ala este Monasterio un retrEloal p r r gunos frescos en este datio que Le leo con una placa en que se rel. pebpytnarlelrerrorChist.rico en cuerda que fu l quien, siendo que incurri hasta un informe de la aribuen ala "Copio dols.ConeGobernador de la Provincia, salv docta Real Academia de la Historia'esamos" Edl e Cldn dela CEEal Monasterio de la Rbida de la ,e 1 de confundir en una sola permnca dyon elaCon extndiqus ba demolicin ya decretada por --l Gosona a Fray Antonio de Marchen a mpsgn a con fiar u ueo narqeliad. bierno de Madrid hace unos cien el gegrafo y E astrnomo del con_ a covertsu os en e aliad. aos. venta con Fray Juan Prez el Prior Lur"egonesmosel lanS laS CECiPor qu se le iba a demoler? yias inaugurales de. los cursos hisLa explicacin de un monje me Me dicen aqu E que en los tiempos panoamericanos. De la "Celda del parece pintoresca YterriblemeCe de Coln los fieles de Palos Bailar¡ Padre Marchena" pasamos al "Miaceptable, porque "muerto el pevenir en peregrinacin a este morador d los Frailes" que domina e rra se ac'aba la tia". La ti era n ri 4 rl rutaesrabamarca a contEcrno. Otras cosas habrn camel comentario airado de los visitanp Es14cruces Cqu CaCEE a En a -biadopere, salvo alguna desviates, especialmente de Amrica, 1' ce aiones cd¡a Cna de els cin de los ras, el panorama qiif venan aqu en peregrinaciny11% Calvaio;naa.n CEE Eese er-se miramos es el mismo que mir Col hallaban abandono, ruinas y ols'tnnI aCrar. egesaer -ln. Ah casi al pie del Mirador vido del sitio que decidi del des. aCrzqe eosra y se confunde el Tinto y el Odiel y tino de Coln e hizo posible el rmarra el sitio donde Coln deseanentran a ese Ocano de las fantaDescubrimiento. s antes de llamar a la Puerta de sias colombina&, y se ve Palos des.1 ,a Rbida, era la No. 13 de ese dedneClndbapri ¡i La Rbida fu salvada pero est Vis Crucis, la "estacin" que reaosdneCus de vsia aLR i e lejos an de constituir el santuacuros el descenso dle la Cruz del bida. a a gran deturvs aaL rio colombino que vino piensa. No Glgota. Candoel are enra r ) hay nada comparable a los imonup urandoela lsdronGenao arComentos que han dedicado a Coin ,Hara Colbndeste trayecto dePa peel gesadneoCcentenares de ciudadqB en AmnriIns a Ria siguinoe i ln hace 465 aos, nos sorprende W,. Espaia y Europa. Lo ms apaCrurs? En tal caso no habra Hleuna bocanada con aroma de magrente es el edificio de la Universigadn a pie desde Portugal, con Bu nolia y jazmn, Es el primer temdad de La Rbidn edificado aqu hato al hombro, su cayado y Dieplo que hemos visitado en Euiepa para ous cursos hispanoamericanos gn de ¡a mano. Habra venido en que no huele a viejo y hmeda. de verano por la Universidad de a gn barco de amigos o colegas La fragancia de ¡a Iglesia de La Sevilla, Huy una Hospederia junrnavegantes y desembarcado en PaRbida no es un homenaje al Desto al Monasterio y a la ntrada se h)s. En verdad la teora de que cubridor, pero s a la reducida Coalza una columna erigida para ni Coln lleg a Espaa por mar y no munidad franciscana. El Padre GeCuarto Centenario del Descubria pw est ganando terreno con.ra naro sonre ante nuestro asombra; miento, que nunca se termin. Halbealeyenda. ya habamos *observado su amar ce 4 aos se reanudaron los traEl portal de mr.mpostera a donde por las flor%!% recorriendo los jarbajos en elta y todava est enlleg Coln es el mismo con -Sus tdines y parques y 'a deleitosa fivuelta en andamios y nada indica ques rabes. Pero ahora mira a neza con que se inclinaba sobre que vaya a ser una mofiumenlo ni unos hermitoz jardines en que osu£ plantas queridas para cortar imponente ni hermoso, Desde nhi aoundan los geranios, magnolias y con sus dedos setentones un iRse divina, en cambio, la, estatua jazmines, l cuidado de tres Jar-imillet para mi mujer. erigida en Huelva, obsequio privaneros a sueldo de la Diputacin Hay huecos en todos los altares, do estadounidense, que se alza en Provincia, Cuando tiramos de la faltan las imgenes. El Pakire Gela confluencia del Ro Tinto con el manivela y los eco* de la campaninara abre tina puerta al lado opuesOdiel, lla se repiten, por los claustro* Into de la caplaynseaaun Por qu vino Coln a La Rteriores, nos viene a la mente una especie de tumba coronda por Uina bida? Nadie lo sabe an. El Padre d, las curiosidades balades que cruz,-muy semejante a las que se Genaro, Guardin del Monasterio y trajimos en esta visita, Quin fu alzan. en toda Espaa para rtcoruna de los cuatro monjes a que el hermano lego que abri4 la ptierdar a 'as vctimas de la Guerra est reducida sta antes numerosa ta a Coln y _di, de beber nI seCivil. Pero sta es original, acaso comunidad franciscana, participa diento Diego? o liemos visto en innica. Nadie est sepultado ali: de la opinin de los que creen que finitas pinturas pero nadie se ocuslo recuerda esa cruz el sitio donColn sabia que el Prior Fray Juan p de Identificarlo salvo mn inveude fueran amontonadas Y quemaPrez haba ¡sido confesor de la 1igador alemn quie no lleg -muy das las Imgenes en la noche del Reina Isabel y podra darle acceso lrjnn. Su nombre no se -registra 22 de julio de 1938, la misma en a la Corte. Uno de los cuadros retampoco en los anales ni en la leque el :Padre Genaro Y sus comipagalado% por los Duques de Montpen ypni:a del Monasterio. fieros partieron presos a Huelva, sier representa R Coln conferenCon el Padre Genaro vamos recoPero no hay amargura en este vacinndo en ente Monasterio con nsrriendli los sitios evocadores; el bern; sonre con benignidad y convegantes y con "el Padre Juan Feflo patio mudjar donde la Comudescendencia para estos irrePresirez de Marrhena" por lo menos a.- nidad primero-vi a Coln. Est rP les espaoles, que cuando no. esreza la placa explicat.iva. Acaso fue cons'rudo en parte y'en el sr tn descubiendozmundos'eatn maw esta inseripcin la que contribuy do piso con una corrida de arcos tndose entre ellos. Valoraciones Publicaciones de la Dreccin de Culturra Pr MEdardd VitiEr ACABA dnedE n en ,EEgE pE Le-117 sai~n., In~ .d F~ 1.a, e~,. ;ls ~ctos d d s tE 11r E E~di E EMarEr EIr aEd, e Dr. anuei PdroGonz1~ez 'rt, r aaciio.y cap t1. ereubEnqEr haE de Mi¡lnEt d d4. eIEEEhE CA. Iun rd E ~a coan¡d del libr, que lIa Estdads UnAdu. Petnecea 1, e. hr. Y. a1renta instigd r, .1 ErIECE \ 111 1 c C E dJ Cd narle1 ,4 u e hay acerca de Un C. de minei.¡,a drEucdfIre n .a tdla un. CE.Yay frte .hallE L rIEE. e impresin Es d Dr Rlal R. asmrTro nte lcp a earetE ECl.e.r GolezE e dEdiCC rl. dEl M CEtro y A rc b.blEaE Ca EDEhiapan .AHxr11 poducAda despus de mE estdiado c,, espdchalad la perne eP r autores qe e an Pro,,. guhesca y t ., Epecto dE p.t CEE r E uelPu l POducnlo pade .o e u,vidatan rent.Y ba hsnica oh AIca.Sictep ~ors 1u.t, aimreno= E.d mpeadE E~algn n b.lEedI .veE E-Aa~ -' EEl neter cultral: ds e un h, PedrZ Goz .z, 11e safon l e'aSaI CEllE, El ollEha'ddal-hl trabajado ba11 lluste QUe I ae aals pe. ~~ etaA Cn eae n dE Ca El pIlgE l Eh escrito el doctor CveCR CCECaE, El mtralll d UAmundo Laz, eEalaEitE y r evIE E ln CEgrEEE de lso estdi PEEe eeuivrscEtEtEar.YEbEuiiar, como pori,queErecEtEmtEEE cuI la cE cs el procedimentoC epistol~E. Etedr YIa acabEC deCl E re ct a lo gener l de suA u El billtE REE. BE lE El pufinay letra a su cleg, en -: palguita o 1, mport~ni de la ros ass y rIt ,E s, EEbrEAyIE rE~Eo E'.brE ¡. Sg EEtl Par. sliitar Ig trbj ,.,nYdjuhan vto cada W.na sbEa Igura' nEma, EE par Es. Eod, 1,ip u lEficacimndel rna .Ic 1. ,5 IEE E s deh re lz eI EEdEAmi dicd E-.~atas, que conrsan y eucn, L -ewribe-hijo d un pueblo J e n. p.Cod an be grd .e.E.EE lE dE CEEEEEE. BEEE per aa pa_, lau.tnt yp .rt eg, =r a"ttgi d ,. n Pgna~nsrita de-eloe ro tnne mrcno, fi-enemuh e qu pnehao uae car a haesr 11 lado el mud,por el p"' ""oba En eteinai a e pran~poigua a la lt ura dEIEEEE. Ea.EECEEYEIEEEEElCE EEEEEEE dvs arE mEE Eh EA yC E lEE dEdEdCE El vouEnIEE E 1,E ~ de lllos EunaE ingratit, E Ral R y EEE Flix LIEEEE, EEd e ag I ua nEIgEc a EE ElaE El Pyo uE de Ell, tuEE E d.lE ne. cEmE El bEEdadE Par CE Ebiccin. LEE pEgiEEE a m Jtequeia, pr1e trbut -q ius linfisind .J ll E se preparaba ED Eln1111 r1n bieEI a mEEEEu tnesrmi pcd, d a r h m i cdprl udzyl'esdd 1diac ] o a abra e! it ., uabuen nmer d1,1 y 11 cio y a cotn eMaue pdroy rque ms importan .obr"t a r aneinvitain dea au eipe~,,, odan u en lsln e E ,id el fEuto dE ticaEE E l EEgEu .e caEdd dej u Pesqu a---tor a .ati. H u atra,), ene Irdead ala sabbli gaia, c. n s bee eeio ir o i r I nan E EE E E tiul E Enid b ddE CE IEnEEE jut mc: s une aapro eg i lie. ' huberadado etrs d E .E RE -dEE1-.E Ele de E ilE peraI~ or, s est e hicn el tes ymon.o disticOs, nota d edacci, pse EEnIal n yl An EE hile, E ticuEE EnijEy dissu~~~~~~~,acinetroauleprt usPlabrero e.n us ha dotd de tan usig~rs potenias abrumado y rbado a precar P red e tiEad o a ta -lmeta i E lE E Er A l E 4p lE E E" "EaE TEE viae uelmEl IEE D EEEE E l A to Ed tr ib u yE E y r d en la -G on l l E E d E E IEZ l: E D E E fueles n la sg eteEfE a m:EE E s rE EI y en E A dverealE aras edi_ %j1,1u seha heh q-e haeparal mayorprv, h e U' basd r Q ada, d quees s lE lrE C b l GhraE T ECpIc ,Le, I E A c t nEaE IE y E la sdaEI me,.de Mto) y .daesd v'u _,enu ttaBbl.grfia-tia Cor1.edL cnI do d ca~ -ou rvela el Inde, S ttratde~. conai bibhdeta lc s uesonusules en lifia r d trbaJ., n. d ua urbjdl rs aen l E y EbasEE Elt r E E E.l ,IIE ; IEcIEACE E s E lEE GeEaIc l E dicin me PI eE Ebien lEreEEEeEE ElllnEado.N h y om Is= E,I unvolumen; ad~aines d los n ode. laridd earua eso l s E pI QElari 1~; Q EEdisC -un dudE EE l c l bI ;DE EEEr EEEE 0 .G e nRd E C I E, h El A d u E C IE EIIE. t E1d ., dl Uo;ls ant glosePe ado J ena que h costado 11 autor FlEr C CLEla,C E l IC rs e lCan 1d 1 abEr? P uEdE Dmaue.eEaI d n d ,E I. dE,EsCEEcIE -E lrl .lez estla ntentE dE I u ne eaoir eMati q"e seefuerz. H Puest nDIU de o=d Shan publid; lasdiclhne de L yd Inforacin su, laselva 4 r~ Edad de Oro; las traduc~ces que tada y runorosa.Peetrala ser seEEhEnE CE ElE IEEEMIE"iE', E s n ,de Marti t In1 fcilP are l E E ECEC Ce r i us a ehz at lesp:ea losmr l.4 n es E E ,s1A E El E l ab -EU E E d lE E E E M E E -E r e gr a u. n; la le.,gra i dnirfdsi l x E1 C 1EI.EEEEEEE EEEECIEEti EIEEEEECE de Apst ; los estudise_¡te -1. ¢a. el ibingiism les sobre la 11 gJ, a, bigfico, p'ad ,&;qe _l e: rajeo, vIve com S nt i-aii ]motabapara Cubay le Lt eami 1. J r jo sbre ~u ideas e-s .ad D id ylspo-a d S. os nomssre s d-geti ombres hispnoamricnas, que "nuetra antiguo y Potic. 7 Y qe [e.te Amrca p.e,. ser, ms juia que 1.1 hitoi-ms interes=t equ PE y agreg, EsoEnEdE lACs mdErEs novel. mu EfiamAlE EEE EunCIEE rgtI, quE nscuentanEHbaqq, dl CECEd st l E l lbys: Eusrante lE zEquiel EEE lEE nAlgn tiv Els n bE Es rp .Y lE l EEE ECEquetraducto e del SeptEatE? QE dt. P .t vnd, d'n cmPreder de in;dos lsJeomrcns'a ed ti". -Pr scet!¡ieuio o auh"? u -.?9t', no EE lElicosEd F. nrcr, E AmErCaIaEnE en y sl Eea .E lE .aEl IEEEnoEE ar.e .ne[ea yg'dT.s ahP ovlsor1a. tEo. E !EI E ~0 c sm EslibeTesaEEIEb EEE. lR rles ms depecupad? y por sar e.1en aquesa de lo te. lutaras gentes tienen1 s~ E as,J Eudith EEIEndo E EE E'uaete nd que ver ~n a .aHloen lps e ar Reja dera, se llaman Joaqu, EstECEE ssl yEEeEsoEEel, ~ RaE lE EtiEEEE' i EC a jI 'MAECyE EE .E CE E? .E Nc EE m_ lo,Zcra, EEs ZaraE IsEEs El CE ErCCE EEyendE aElE ECEarEdI EzEqiEl, SAl, DId EERaqul, JaE.eEitrEmes,,nEEaEE _dEE b E ABebec etc. EE EEdEE st % elEE IE nrE E CE~ ba E ,EEl nombrE d, Jess EEimo tan Cematgafa, nlvEeuteC EnanevulgI o t coienE en nuestiE! Ya E E EE EcElsvolvm -E rCtl aeI ,Cnadie se teocuarde .nbeasE atEE as ye sat I r CE .CErq I, ~~JE EBEnjai yEESa.el,EMEE yE sE J E E C tnidinl -E Ellas, Abra y, Salomn y U E amEcrE C nE l E E Ea C Au E EtREaEEhijas E .beE aEEE rEE EE Unaem c hCE, bE E C riEEIE E CAl -te Y Cquel,P r la cilaa E aa 1 tce endesl am -ae smscde que ,s[ e llamaron usrs .a a, s e.]ud, natrnu drs, nusrasmadres y utrs p9 rnuetr1 11 "sllmanda', Jbuel~s.El vica~lla,ola idith, y nadie e ~oco a d. anos bs n O aod nr "aitea -1 mtimohn octIen de .a. en adatrn.mia ergiam por eempn l eoiaDvra e sem I.tr. dbevir d eod Garia y' Pre1~ ndn Abrham fs pr ebe venir de Ila coonia. Prez y P e .por todas p,rs ]inepaoaqud, .No lan a ciruln os obasy•losIsa l s n e e illt an e .N, es ic qu a i" o "'ea erejo En Fraciatd et estrg sospechEs. CEY q dCE E -CE brECE udE entalmenteEJudiE .eade 111 Dni .de1,,,S Brnjm estn reservados a Itu Judo, e u d.1.E CEEEC EEECECIEPEE. AEE1EE1E.EE. EJ'CEd' 1. lmel El a,e s E ezd rd ctoaexluivmamete ~ y, un 2~r lE aC E E~ E ECnrCE Cd I C, n tenencia que nadie les disECLe. PaE F C E n IgnE ds-ms raEb utizrEE suh¡),,l E E E ud dCE, pCrEsCE CEE CCC emlE CE m CEE Ec CranCL Ele CEEEEAEE o-E"EEECEIE'EECIECE C .CECe.CA EC EE CEECEEE CAECE.E. pica noms ati~s. Y ljuios ebre !rist.ns, acordndose qui do leanmbespistr ands s_ :ande que tod 1, jndi ae eemig CICo CCeE E d E i C E dEa C E E delCe ris a i CEo, con s CEa y virE I en CECmIdd CEIE C E. EEC CEE EEEEEAde Eq e Esi sEguirciE nd inErCCE. lEEEEE EE AEmpeCC, CElE EEC CEy CECEE CE Qiere decir csn que en todos aeprpr. .hy. las hungr arc a no. .le muParsevrante en su intrangec sh el libro de los Reye, que es,coo e1 J.do, sbre tod nl tn ie pe en. smnos J s, Prcuestin rligi sa. Mat utuos. y tacitrn, .u. CEntu 'ErCE o anco, Cen tu huaEo br-ado victorioso ecomo, tel de ljano cpedn .al ds!ng, .tatealtada Pausa em qu me bue.a t. sPIO, etaal n que no etrafi, .u arl ideral d -onela sueendad d Lnse.ad pa. fulemin.te y efimer. Gallard vidi pulsd era, Ja la~nci S p l C C E d d C Evr b l I Er d E. D t vebo .1 eebahod1 sentid .delvedaval tel y o o quia r CE EE C CICE CErda CECEE. EEC ErCEEEE EEEEdl IEE MECECESECE EE EECE EIC E ECvI EEEEACIC ARO. cxvulI Pgfina CUATRO .DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 4 de Agosto de 1950

PAGE 5

(-AlrCXVIII Viajeros Rumbo a Mxico.,dond, un empoda, spr eo a el doctorJos Cdn Econ ido ab gdo d Tras una grata tempqraj va Yorkl ha rerezado a tal la estima'da dama BlaE SO LO 20 N 0 R A -S A ant axmae ha sa orfta. PORSe proponen pasar una terpporada de vacaciones en dichos lugares. CONSTELLATION SPEEDBIRDS PoFr lav a area ha saldo rumbo Aproveche el tiempo! Llegue antes y disfrute degerente de la joyera Triann, con el una estancia ms larga, volando en los nuevos y r asito de Eisita o sprincipales -5 osd oro)ci dlavijoRlonrpidos CONSTELLATION SPEEDBIRDS de ente donaetadquirir lasotia la B.O.A.C. Ofrecemos una atencion esmerada ,ododo. para eci rdiads a-. yan55¡aOOt OSEl dCsaoda o o-o O'ileOES e aalE.adoa deGaun ex tisito servicio de comidas en cada viaje. lano t PO se admten propinas o extras. Tenga un buen viaje. DOS VUELOS SEMANALES DESDE LA HABANA Tras un grato recorrido por las prOipales ciudades de la Florida, Ida dy ueIt. la = ayer a La Habana, la gentilima dama Lalita Fernndez de Ve. LaORES $46.65 7a ascooviuda de onEtalvo, estimaMADRID 439.63 824.91 La saludamos. Incluidos todos los impuestos Nacimientos Con la lle ada de un hermosa nio -su tercer. ljo-han,.Yizto aumen'tadaotoA Egr00Et-hogar, el seor J.,e Antonio Villamil yxu gentiVes Para rw~rvco 00 d@#8.O.A.C. CUIDA 81EN 01 U£ p ooa Luz Mara Quiones Montea. ¡aoo¢ .moa w3o os gEn la clnica de Miramar, de la que VUE LEsldEI hooy, fu asistida la seIora de rador 55a .H,4Villaml por el Tenombrado ginecloSoo5lt L$, baoO r.p PU go doctor Jos Ramirez O vlla. S*el, ;La a M. Ti¡/$.A A-6151 Mo6151. Felicidades. BRITI s OVERSEAS A1ROWAYS CORPORATEON Se encuentran muy contentol.Econ la llegada de su segundo hijo-una .-linda nio-la seora Zoila Cruz ArEa, EJoven esposa del doctor Septiio er o M. Linares'' Operado Los esposos Linares-Cruz, tan bien E En la ClRnica Cardona, de la calle DiEha operaci la practice l des-re 01 0.0 o1.EdE 0 L17 ael Veoa Esid oerEa1. lEdo Stel .EEEi ,. E o tulmente1en EmErEEOE eor EAntonio WeEh uyopestatacado cirujano doctor Antonio ROda, Camagey, donde el doctor Linad muy. matisfactorio. drigutz Diaz. res ejerce su profesin de mdica. gran 0 DIARIO DE LA MARIPA.-Viernes, 4 de Agosto de 19 Crnica Habanera Por Luis de Poada .Lydia Cartaya de Daa Garrida .De dias estuvo ayer, en l ftivid d de la Lidias, la joven ybella seora Lydia Cartaya, esposa del doctor Jos Das Garrido, alcalde Onan.IpaI do Lao 0Ebaa Para la seora de Da Garrido hubo en tan sealada Oasin las congratulaciones y los halagos de su@ numerosas amistades de la sociedad habane#'a. La saindamms Santos doeMy Seala para, hoy el almanaque 'la Los doctores Domingo Rodrguez y festividad de Santo Domingo de GuzLpez, Domingo Cabrera Scez y mn. Domingo Clareno. Cmplenos saludar, en primer trDomngo Macas y Madrazo. minoalEotEr DEoEinoE.5Ramo, El capitn de la PElIiEa, DEEing ex inist aod Defenay do Slu -Bo t y Alvare, ayudante dO ini bridad. tro de Defensa, y su gracioso hijito D 1IngO Galds, destacada figura Domingo Guillermo, que ayer cumdEmund de los negocios, con el que pli cinco aos. est de dias su hijo, el joven DominEl doctor Domingo F.CaachoY 01. Galdo y Betancourt. LEEen oeytaeosoIEabEoaoAy El doctor DEiEo Eomeu y JaE)uhio migOieto y me, ahEoa.o yntario. El daEtor DEEingo GonzlezE o Un conocdo l rdoeldoctorDodr gu dE dic o loRnta de mingo Gutirrez de la Solana, tan Lotera reonaEo eOEuetra ocieGad.yu El coEocdodsobujanteDomingo de la Soanay EAlzogaran. es D olndean lEO rEIm' DomEingo.del MIo. nereOtiE Por1tim ol os loE. pdrsfra mnado amigo, y su hijo Domnique, el .oig e lnayfa oig sipicoEjoveE. Pez El doctor o mingo GonzlezRo. -ingo Nez Jr., competente em driguez.pi cado de esta casa. Carlos G. Mendoza Porla vi area sali ayer rumbo cargos de familias de nuestr sociea los Estados Unidos el ador Carlos dad y .al mismo tiempo asistir al G. lIendoza, el notable artita de la "Gi t how" que,tendr lugar en decoracin, que cn tanto xito dirige Nueva York a fine de este mes, donsu ateli de la Arcada del Hotel Se. de adquirir la novedades para su villa BiltmorE. bien acreditado establecimiento del Carlos G. Mendoza lleva varios enPas ddelPrf do.dE0m0. Memorndum .Social Boda: -Zeda Maria Cornide EchevarrEa y Julio A. Lpez Fernndez, a las 5 y 30 de la tarde, en la parroquia del Vedado. Banquete: -En el Vefddo Tenni Club, a las 8 de la noche, en honor d" los seores Henry Pernndez Silva, Juan J. Alvarez y Franciso EE Lpez. Fiesta: -E1 el Club de la playa, del Caoino spaol, a las 10 de la noche, de la Asociacih de Alumna§ y ExAlumnas del Colegio Santos -Domingo y Tertuliano de Casabln ca> lsBac Neptuno y Lea1tqd. Galiano No. 457. Tino. A261, A0216, A-6923. Tinos. M-8803;:M-4702, M-2832, A-9017. No pierda la oportunidad, estimado cliente, de comprar a los mejores precios en las "OFERTAS ESPECIALES" de estos dos almacenes, donde con su mismo presupuesto comprar usted ms y mejores vveres. Tambin a los precios nfs bajos del mercad le ofrecemos: Carnes, Pescados, Mariscos, Pollos, Productos enlatados, Alimentos propios para Nios y Diabticos, etc. Recuerde que todo cugto usted pueda necesitar para surtir su despensa, lo encontrar en CASABLANCA y EL OSO BLANCO. Le esperamos¡ OFERTA ESPECIAL Vtas "Pursaima Concepci6n", paquete .,. 5s.t Glatina y Fno "Royal", 3 paquetes .0.35 Cabotasilbra ...0,10 Ron "Haeana Club", Carta Oro, botella .0.90 Eoi o "Comodor", lata ..40 W by "Wita Hona", botella .3.75 Tocinot "Prr", libra ..a. 0.3e Vrmuth "Gcia Rolo SElitro ..1.70 Jugo da TomatO ".Ibby.", ¡ata No .2 .0.27 Perros CalUentos. "GuarinE", lata .0.42 Choaoo "Bamar" ,lata .de 5 plao.0.95 Pasta "Squbb', "Ofrta Especial", tubos iJudIas "Caloa", lb ..0.12 ants y 1im capt5o Anglo, solamente .0.90 Frfolos nao~a Nueva Cosecha", 2 libras. 0.21 Malocotn "'GoId Waner', lata No. 21. 0.28 Aceito"Tdnoaalt", lata de 10 tba. 4.60 CGat Inglesas Wesoaato, lata de t lbra t0.90 Pta6 de Tomat bby", at .0.11 GalletaInglesa Waton, lata de 5 ba 3.50 Eapegos .W., ota -.,. .0.38 Papel Ntaialao arco ColoOat, varios coloFra en Albar, lata deao ~ .0.30 res, 1.00O hoas. paq te .0.15 ABRIM05 LOS DOMINGOS HASTA LAS 12 m. No haga su Factura sin antes Consultar nuestros Precios. Pida YOGURT BALCAN, el alimonto perfecto. Da f1rIa vigor. Prubelo. FRESCURA Confort y Elegancia PARA SUS PIES Todo eso le aseguran estos nuevos iodelos que acaban de llegar a nuestro Depto. de Peletera. A base de tiras y de tejidos de malla. en suales pieles de colores y finos cbaroles, son lo rns fresco y confortable, lo ms elegante y lindo que usted pudiera desear. ¡Valos en seguida! PleterdA: Prer Po Modelo de A ndew Gello ledem& nylon y mMo'elE E 0 ¡E ES 011 clplataforma. Modelo Skyscrrpers.de ¡rw. piracin francesa, a bsase Wle fnas tiras de ilro. .21.50 Creac in o ro en fino charol y malla de ny. "FinaS."da. a en se FKdo oja, azul o carrielita Tamtn en charol nero. 17.50 ESPECIA so Pgina CINCO La comida de anoche El encartado de negoco de EULTIMO S DIAS del GŸa' erm n B anr120 net abrr ronanoche su hermoa emo lucida. Mn jr&br de n e IdLdo Yn extira prexen~ain y *# t ~atiti ox BATACLANdCHNOubanenAMB rique Patterson y de su tentillairna hibicarn en EEil" y canconeg. esposa Georgina Caoes, llegados re¡ERA 1.)V'*, uno belleza a oeC~a Alrededor de la mesa, decorada crn .rk lores-to ro ld ento, adems, los El embajador de Cuba, doctor JuBto gran .'mp(0 Carr\lfo yseora Made dne Menocal ROO E Ano 1. gr-o o E.poo. MImnsr eoloi. e enRosita(vlAnglito la grdc Eo& p)da. tim j sear JuanC Zor ba. 'ex rey Gil Wr, .maestro de ceremonas Y apIdudL Seora Carmenza de Zuleta Ferrer. do bartono.qU OrquestoHnos. PbanaJr. El encargado de negocios de Vey la "Orque a Rumb b". nezuela. doctor Regulo Burelli y seora Oigo Ortiz Cordero: El secretario de la Legacin _de a "ta. ms-aus e Sni"e' y A senoWN 4;a u e mrqesa00do Soaneice. GRAN SHOW l secretariode Legacin de¡ Brasleor. .oCarEos au.a. t*dsai00sodtaah La seora Carmelina Guzmn viuda de Alfonso. .atoeo-iI M.Ana 0rbarY r A lunes 7 DEBUT del BAMBU FIESTA, desfile rtmico triunfa¡ de aravilk e~o El ltimo compromiso Rogitren las crnicas, la noticia' de un compromiso formalizado oficialmente anteayer. .4ooesa 5 5 Muy linda la novia, Dulce MariaC S Acevedo y Godnez. Mao9 sato. L. seorita Acevedo. para la que M ^l EoO ceyde tliEd.eEa rEiEmoni.p a. K. 5! coo.4.d.E oneio seGro T. .w. -IOy rESlC A Yve tenienteACalosNoAeD A Reec ¡in a enamorada pareja nues. tra ms cordial enhorabuena. SSRBS NNIS NE DA1 EL AIA (Contina en la pginia SIETE11SSRBS NNCES NE DAI EL )

PAGE 6

1AiiO CKVI pgia SEIS DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 4 de Agosto de 1950 .Dej sin efecto el Tribunal Superior Electoral las Itf /S P sr Z CeP rr[h nulidades decretadas en 20 colegios de Las Villas 1 ,sso.Mia.cd' Ai-o1 d aB1csli a. 1 s P y la divesificacin industrial ev laSene Noticias judiials Dcta hoy el T. S. E. el s8S S ]s.,h :1m1br.-Prd .sa~dfllo soina riunfolde N sallo sobre la alcalda ddNicdTO iis 'ncedem< rcanenr n ¡ea .sddscc standard de ..--A reiassdestiplteatss e Sa Js l lsRs seb~u qu si scvi sid u aSoius s.ra' d.e 1c 1 .cT E ddef1 snci¡¡svU. ol e, clapBarcas-Al ds-Isa]i.i Es efi-nitva ai d ainl d si exierscrcioOssdszacssiddmpre escar csioch, c -ccco hc Siscc Sti .d s5cp~~ic ~ ~ ~ ee c e u er n oi al Presidente de b Repblic F ,cals Iempes e s i5que, pi,-sn or Tr iun eeri< cccn hsdscsressdde dc co a dos i. 5 sic0 y p c sac i c Po s l s o urssscssid d5mo isn i ar irfbicdis y piic r lsaccsy escorai. cydr icrdo.l ,enteniia dd-prCmaleCse aca ceto pltcsde 5 pOv:nca ma re po a ag ey MdoLc pciss lacl so o r id e c. cccn scd osoos dsssicnemo u cc i o0en cna dc Oasiccicea V c uc ss obtaalceno tnaprls ss Osdcisq, sshcbrsssis bspsnt sdsii ~ ,ndu~s"r ia sidI sSad Ort sc Oin, el -Ts, .Eci c.s-ciSsr c c sdesa n h o idesl osgsasu r no E._d. .;In q 1ri cn ."o sc ai rees que~ noci. d n. -ibsno.io ds e cdc ao dBsyJ ob d1eno n a n r d eour ns,,_,es .t., n -, -"b"" rad"'"l' .Icbru.e.I.l daid casal. dscins sd is encuc.narisdculo Ii ocya ,rase C r d icsd. .1reldy, sd c -b i 5 r .i u5.cs.omi.csdeGUE.e ped lr saho po n ,si azu carera, e ns Ac s Pcc, dSure.dy c pio r -cesood d T. o. i sar ssaaron s o dea Trio n r. cs,cddciscsidedaa-sddsdslicccsncabicdsctcdcscdsier AdcciscdesSoOOiSSSciOdn?,dOssOco.Oceedecdededde ciscio d ', rpsoS cc, q, c.e.Hy un i, e sdcantisu, i~1do ccc men-m a ci dl e r, .s c R cm.n"l.r' --rv .E. Sentc. a cosenad cD.iici sc s s i Aci disnoc na csdd. L sei .scd oinitiar ccio de uTdete dei una i dsaind y.str*is ei .c~i3e otras550 c cindutriae y sdeecc dccquoc1o odijoe snod d es vnn c i rnods oeosieo ci ce rsdcri entes OeossricscLiera cc cchobompa dS sumin sado d stdd nao tc O5ccsc ds cc vivcmplecOn i 55r cadmciiO< d i cl c cedel, c el u iiicccccicc c5
PAGE 7

a Danera L I IDEL auu¡ Aniversarios nupciales S*nsacionalesOfertas -Nos complacemos en felicitar en esta fecha, por cumplir treinta y cuatro aos de casados, al seor Oo. car deU'Pozo y a su bondadosa esposa SMargot Seigije, ARTIC.ULOS para e HOGAR -rto.nivers.riod dusoda eEsmalte, que se traducenedie-r el seor Jos Ferrer y su ma inguida esposa Millie Mendoza, matrimonio muY estimado en esta sociedad. -A sus Bodas de 'Encaje-trece ao& de feliz enlace-arrib*n hoy e¡ querido compaero de "Alerta" Fran. juego para ¡u cisco Gonzlez Diez y su amable es. a ipons&Fredesvinda Aguilera. -Tambin saludamos en ente da decr ist ane a iarquitecto Ral MartInez Vargas y V,dspintado aU gentil esposa Hdriensia Rivero fai.,1A. qu enea festejan el dcirmoprimer en¡ -rsarlo de casados-Bodas de Museira y.64s5 06 lina, 349 Para todos nuestra'felicitacin. Del Habana Yach Club Grande, uy ¡grandesxitos, viene conqusitand la nueva Directiva del Habana Yacht Club, con las llestas veraniegas que esUn ofreciendo a sus numerosos asociados, bLa comida informal del pusdo sB o mbEon era bado result un triunfo magnfico. late&& con noasl pora noa co nen , 99 tuI ldiel e,:miossporlnis ino traa¡ aa 5n que en to o momento revisrelieve con ar-Ah iDticodibujo ociedaPAaraRSaSrSmidaELMia delac en colores: Urrespondiente al segundo sbado de T S E E BSer el da doce. La orquesta Casino de Sevilla, tan Igual Modlelo gustada po nuestro pblico, tendr en dorado. bailable.ar lq ami r i i ogra --y.,sarte otros dos conjuntos musica. ls s sligs i s SNumerios socios y.sus familias ya NUESTRO SURTIDO EN OBJEOS DE Sipl1¡oelc ADONOSY LAMPARAS.ES EL MAS si i l CsMPLETO Y. ORIGINAL DE CUBA. A la seis Y Media de la tarde de ayer se llev a cabo en la iglesia de N T TTRUEELo uD.BviSITANDO NUESSanuandehtrnlaboadela CTROSSALONES DEMEXHIBICION. rrero Amieva, con eALjoven ingenie: ro Andrs Daz Barreto. Para este 'enlace luci el templo dominico un artstico adorno floral, obra de "El Fnix", el gran jardn habanero, cuyos maestros combinaron con su buen gusto de siempre gladiolos rn lamagrada del ara santa y en 1a senda upial. Grandes grpos de arecas en el fondo del presbiterio y junto al vestbu. lo, donde se iniciaba la senda, traza-7AD Pda sta por esplndida alfombra de DEPARMENTlana verde, completaban e, bello traSTOEOr ex uisita creacin de "El FnTOx" o u ramo de la novia, tejido especial .ente para ella a base de N .ip N i A 307 claveles blancos importados. Fungieron de padrinos la seora Banca Barretn de Diez, herrna pnltica del novio; y el seor Adalberto 1 N S T IT U T 0 C U B A Marrero Amieva, hermano de la novia; en tanto que firmaron como tesCOLEGIO ACADEMIA NACIONAL tigos, por ella: B. Ladrn de GuevaAbiera laAPERTURA DEL ra, doctor L Domnguez Castellanos, Abieta l .•doctor Jorge Pina y doctor Jorge DoMatrcula desde CURSO mnicis: y por l: Ingeniero Jos Sust, L 4 Sepiemb Daro Gnzlez. ingeniero Arturo .Agoato 14. Lunes 4 e Spimre Frias e ingeniero Gonzalo C. Docal. P R IME RA E N SERA N Z A En la b)da civil. dieron le, por MirBACHLLERA VOtu, la dobctora Hilda Alonso, doctora 3 A H IL L R AT ODelia Alfonso, Emilio Santiago, Mi1 N G B E S 0 S guel Manzanero, y doctor Plcido LuAmbo seos -PUPLAJE'XTERADO griz: y por Andrs, el doctor MaAmbo sees -PUPLAJE'XTERADO riano Garcia, Federico Len, Jess gervicio de Omnibus. Lealtad No. 160.Telfono A-9091. Camrpos, e ingeniero Leonardo EnrH A B A N A quez. Felicidades! El baile de maana, sbado Maana zbado, &e abrirn de nuev los faones jeitodos los dominios de 1 balnearlode Casino Deportivo pa l fest qe nuniaaqe ce tro dediversion edA rla armeraAvenida dealad gaud .psdil Fiea grand .hermossima pena de alicientes y sorpresas. Coro es sabido. la Directivo de¡ CaEino tor el acuerd de celebrar durante toda la temporada de verano, aparte de sus tradicionales ficatan domin Sales, es balables loi marte5 y jueves y un gran baile de &ocios q&da primer sbado de mes. Para este de maana se han venido h dciendo grandes preparativos D a Com nzar a las diez de la noch i para terminar a las cuatro de la madrugada y ser a enizado = la dora diita de los Hermanos CDs ro y la aun ora Matancera. El banquete de esta noche En el Vedado Tennis Club ,segn hemos anunciado se celebraresta noche, a parre la seohel ba-Al primer aorbo de V-8 con su queConie 5,'oo d o ersHn ry Fernndez Silva. Juan J. Alvarez rico, aazonado y apetitoso sabor Francisco E. L6al tresfigras que acaban de ser ascendidossde cardelicios Eta incitante y sugesgos en sus respectivas compaas. Un gran nmerS de adhesiones se tiva preparacin combina grataprmt re-sar anadbsimo,qu mente el jugo de 8 vegetales y contiene vitaminas A, B, B2, C, Fiesta aniversario calcio y hierro. Da ms incentivo Esta noche, a partir de las diez, en a las comidas--muy bueno tamlo sanes de¡ asiynoEs a l de bin entre horas. se celebrarA unacgranfi estadispuesparaAcunmem rar las odas t d .e Pla-',ls, ,e.asd 1,rs e sp o-bi' EFstadiesa, que pronflete resultar r brillan sima bajotodos sus aspectos. tendr muchos y muy poderosos alicientes, por lo cual reina un gran entusiasmo en la sociedad habanera para asistira la msa.o s, de Esreaa amenizar el programa ballab e alternndose con la aplatididR orquesta de los Hermanos Cas' Confie n TA S 5, tro y el con junto Casablanica, tan 42013 celebrado. Salones, terrazas y Jardines. ostentarn un bellsimo decorado del jar1dn 'lVogue", el acreditado edn de la Calzada de San Lzaro. 1 Researemos esta fiesta. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA MARMA (Contina en la pgina NUEVE) Bueaad.r udt dCrep Criigad, RiSc irtificio en .iescote. A orillo, acquo o 111 ia D1 10t1,19 Mod. 33.438. Luquita-Alvar de Gmea Gonzslea Arriban en ", fecha a au Bodas de Lata. que se traducen en diez ao, de inefable dicha conyugal, el doctor Carlos F. Gmez Gonzlez, el noiable cardilogo que de tlnta fama difrt. en n.estro. circlio. c tifico y sociales, y su esposa, tan interesante, Luquita Alvar' Con tal motivo, muchas demostraciones de afecto llegarn hoy hasta lo* esposos Gme-Alvar, a los que nos place saludar. Lea bodaBelmante. Vega Para maana sbado est conerjefe de la oficina de Publicidad de toda en la i tesis de los Padres Po. Comunicaciones. a iVn itas en a V ibora una boda muy Esta boda ser a las siete y media simptica.sdaIainoch.d No es otra que la de la seorita d ance Mercedes Belmont, encantadora hija del seor Andses Belmonte y de su esposa Mercedes Atienza con el j oven Ren Vega y Vega, hijo de un compaero de Redaccin muy estimado, el seor Estanislao V.g Cabo-, liero, a desusesposa la senora Cndida Rosa Vego. Esta ceremonia que promete ser muy lucida ser apadrinada por e el seor Belmonte y la seori de Vega, habindose designado testigos en nombre de ella: Doctor Matas Milla Solsana. doctor Oscar Fernndez de la Vega, doctor Andrs Mara Lescano y Mzn, presidente de la Sala 'de la Audiencia de La Habana y el doctor Juan M. Vega Fuente. Y por l, los seores Jos Ignacio Rivera. director del DIARIO DE LA MARINA seor Rafael Martin. director del Banco del Comercio, doctor Pedro Luis Subirats y Rubio, abogado y notario de esta ciudad; y el .Seor Armando Surez Lomba, decano del Colegio Provincia¡ de Perilitds. liisiiaii La boda civil se verificar en la asma igl daapude d e gisilyd Utld lpor.Merts:ilos sebreseIsberto ldama S Avia, Carlos Veg y V iga, d tsotS or o DliaiPrez y el doctor oenzo odigisiieuss A los aleres toJos-nin Gutirrez director de la Consultr L al e ComuncaPiesalSe ydess.Gonzalez Ceremonia nupcial En la iglesia de Monserrate, se llev a efeco en las primeras horas dei la noche de antier, la ceremonia nupcial que dej unidos a la atractiva seorita Nenita Rodrguez Dominici, v al joven Juan Manuel Quintana y Brunet. El antiguo templo de la Calzada de Galiant fg objeto de una artstica decoracin floral por los maes lros del favorit jard "Milagros, del Paseo del Prado, quienes coibi naran en el ara santa, cientos de gla diolosblancos, que lo¡roban un primorosa contraste con brillante verdor de las lozanas ualmas areca que hacan de fondo Flretablo. La senda n ¡al estaba trazada or a doble a.W.mbr. de lana verde de "Mtlagroz". Muy bonita luca -la seorita Rodriguez Dominici bajo su "robe de fianice". .Como complemeia de la misma pdrtaba un finsio "bouquet" de pom osos clavel esb 5ndi -y los a Fun ieron de adrinos la joven seora aria Luisa Quintana de Senrra, hermana del novio y el doctor Adolfo Rodrfgu.z Gutirrez. padre de ?1 Blusa -de Opl blanco sretlzdo psr uefa bordado in iolors y gui peur. Tallos A, By C. Mi 102-194. enca. E -496. 3.69 -ilao u fs e > de Shantung bo azul, aqua o m binado con bit .Mod. 30 extra, 22-25, Ejegfante modelo de suave Romaine. Todo la. soy*! e¡ plisao. Roto, aque, verde 0 azul. De, 10 el 19.Mod 32.548. Falda en esad Spun Red. prusid, vino, carmelita,verde, grI.iFri. cidos en los bolts, 2535 112-150, AGUILA 363 NEPTUNO Y MANRIQUE REINA 55 BELASCOAIN 256a 1 1 Viernes, 4 de Agosto de 1950 pg~namET DIARIO DE LA MARINA. Aif cXVIH

PAGE 8

Pgina OCHO DIARIO DE LA MARINA.-Verne, 4 de Agosto de 1950 AMO Cxvii Catolicismo 1 Delegacin cubana de los Caballeros de Coln Para la Muer y el Hogar que concurrir a la Convencin de New York Por Mara Rd.tle de Fontaadl1 Vrbracionrs del Vaticano a#e los actos El ejrcutar Los Siete Sbados a la La Moda actoal A ROMdAi ~ pirdi,n ¡oanci, d s sg1 1r11 ce ccttecaco ea -OiOscisElc a r __ceseVirge de la Merced r d n rcl a ciuadc. Dtoe ust sA su Igleia jamn' enla ig lid h,,y ,n, ~eesrm id A1", ag1oS.s hn itrdo~ p IdeElSlvdo, n, C~ro Sate n o aprtd o e u oPniela Rina NM. --1. cinco d 1.la rd habr ~1'-i re-1,i '!, .,,4, ""' el .can, on, 1pnamiena y dre de Btldca.l rey Lcpcicdoi: SECCION CATOLtCA as santa rosia, isel, Ccn racs selaecdad u han econ ,1 .P y .ml ade millares y d Blgica-qel,,:.leg no ha mu, benicn y resra .n~d .xu .d I.,e -, ., , "tte Sbado s en T,,-- mLr d p gn e d nn n1rr E r x sl. d l o ise o L,bsa se ecindc; y c ccn ina ccm de cuaie re, s tecc; a riemi V ictr Ir c SupremcConvenccnlMisa solemne sucglssasc acs e Mscd, sccmo ecuiarcmdBd1h.ecc.cs irrcgrLn cue E icasdescaayl. exeme "in c ,1er.1, 1e.itOde, Aias s ds fisno en prearacas uitessta5canuasl -,4 d s n Z e g i delbl" de Cieiblcedci'cide c cicbce a g J dL b r L dca ccdccicnoicnequracsicdcndsydia cicdad en ecpre.-', bNc worc -Aenlande la flcana enla -Oscds Dcie rssseisccccs.a dN aa~s~osa eL t l dci deca r Sccre ,id .c Rea ce c ,a1 d 1e, d le d ic o i .lbacva iccece ds ,scu yfiegaa d.aoe ds dt1C le. Uni caplitue llcpccrcinic en la ccra ciase. La sapesa del Caudllc ci c lregoa elile iiextraor eentdenscc, ser aa qa rr ss di d e s c ci debe de ircc. ca Frac, el Cendc ds Pcrce, cpretn1 crgrm lucaa dc ceacedce d uois otcs e l seta ccria elda d al contemccicc les curicsas icecmas dientca s craci i e r cpaan c daos t Coitos Cabaerogaia deaross ; ssecrc Daic, laJa Ceces. ii. i 1 e c C ldl a C a Ceilcr 11 t -, sccatcssacstac5ls1ces cand miledcencasc dc cceaa princ s exrane "e -cl Co L cd e w Y rkcJ di cud dp-A .s cnc, as la eas., sc la ortas MOaria Gstastn y Csaars scperegrics paraiiear cec a cciLs onldcdscclaa e ricascet mcl h le ciguienecs acces: igissia dsiSagadc Caz cds SoasMsrgcrdts iC ssers ds Osck,-pr4,edim entos son tan varios como cter etWr.,A, J ,iccccca, aa .4ca.m. des s, orcsacr cr. .e ,in.u ccn siCisentes rcgrseam cli aa nc nalea e cecn ci e lec pad te Rci i ac acia c eli a b ea la Caoe al ile M5i5td oca oTadc es ssl t, d ass s n cJ e Pco pare~ic aede ledLs cabetdc ny ecus-. db e, a hs. tasesla s m aseisecaec e ,a Ilei a Cailiec. -c italciacec Preidcni da lca" dlesdegad 'l ca nb e cca :_y, ,ersad las Seta s"iJsees" cabaiscpaticnes.--Hsiacdc.Rtiniero n destcRabeineiidedtd~1e3dE12ci ct 1.ar" la abera t el iatc ca dcrio rereprcecincici dc sea reaapcelcti laciMecate cln Rilehe a d e s H b e a dre E S itenccn da los Sisis Obajiacte a Recia ccn caihn dei Aic jecs dc Escade ce ban alade c da cl ee a. oemn b ac don -erd a su la caiad, o l nena n Odaid it dticeiacMerdcc ic d.iUl9.c,.dece1ceteca cee tcacte dci dcc AicaiaaC ceisCecceiaacdeec ces~, dnatc e--i laed,, octos esesacul l se no al n 6 Cateal, resaidda cte aoor re la sne ra u i 2 pceo ra sedaicicacno qeseiicerc dc deJRacnci i e cainest ds R cic es Cieccccaceran caena Sc -_, -ta.-tt,,rd L Exieee tdl eiesc dc CeheCbc Se. SCur A las it ce rectchtn cicica Ef presbitecar se! i Ma ces sesaaue GIa s.Agcstt 12, da-Isa rse n'nbur, elaxr~ rSE r Ar leorgin~dc Hecl Rosdacm. c statscdote que st n'dezd" Castro Sam .,goa b. Ua ldeA P.c M-1z1on.1 .d s;e 1e pa-. -e e re ~ene, .: .aConnc ., <, cagoesdeh qunc111,¡v19 E',er1 ,odeSrueb.Ao.t 26 ci"tooe Cciliicicncte nero c.e. dr usse ci de cHc. Willicc las csigesas ds St Csa y Arrto Oargariia tssttt. cocbebe 2, Sisr e s. li s i ccclPer eilt ime cel dedcs me er.i i alcaldc d e e rk c ArZe1aS, dtnds Rs rsadiaadc bit i dn a A aca e aoct1imbre a, esnasevte ic e e d 1 ee iec e ee San1Pedr uLos dos br ev s una 1 c 1 cma:,, Rosa 1Gonz 1Lz Per d e i-s s s d g n A G u -lia dc-. e a Merced deLba u ie s r diron miie e n ee liniun ancidilc.d es .ala clic idut l y c rac ivs, las dbabtt r ae sh.ba eeseead die cesa endc i faie ci l ed dr lc lFa lCed ea n de cartas e cnd s etlada Caa i c e ss bit, la erd idad ds adeee gealto s solem nea en la, A dcblo a lla. lill cna e cic a Ccc se si ceie HVe teitamee ctcndcmiesd ce is Cade pregino deItab. Emelso as alle roana. a e a -.A.lncs a c ciu asecceat a l catela. gesa de Reina econ cdca s eeceadnscCt o esIgtcoss. t egr~a cia cecn .c Ea c ueC2 la bilcita ccEi grup dc ecsieistias d, Ceei .cha rl c on un cab ere a eceide sdcciiibiisentiias.i aeiiticaricde subsdidr dc La tabaca ci 5 ds oes teicen A dcia: tEa presecacitn Prcscce cri cisrnca ds cesclra raa d sc ii kiomtrasa caeida e . iliide c tii l, cie d ee indecc1 en" a b1s'in cce san -a cd, cbservse estos teesbea y la igissis dsi Sasrada Ctb sc eeec a seg e ~ eo de c.ts tIde q m-n n r. ca aeA ,r d ,te bderkn1,.ys ne tta cy ta te sc s ena a es ead -ra de Jed s sd e a .d ia catie dstsie Ce quehac uns iasrecbienuna poref cturepecsaacenteienc e ependeereresice 2 ra v-cleneatguneeanRtlectalyctd aseasus celts ddcsdts e iseards dide iaslilsacroane assts cslod 2 Aeeceneseincraee a ehzsit r ieai y egiiaraLattabanasics casecia decccrcilncrshiaoa. cbemlscendtcse aas 4.3 las oblatas siiiiiing rcilcidcciaPcrquelau 2O.Lsaiaec cie ct presiescerCtcsren ues aiaphetsltecct .,cesi e dsi sac rdsare dala tc vcintemil ceccgrccs hatn di lis regahee ibucgrelccc trcc"Fiieidd" enci i crese aeedielceice dceeermacitn intcta es r e sa ltnials, brv -tc obelsit Ji rala" C'ddEcer aos "M aa aest syabs i b g c. b¡ed es,~sc1s dl Aeogao e R rca d e grem ed ~ii. d A n e,,-ss es c ui sen s d c ca primera .l, et l a s i la ma d d a ra ci esdcir c-r desd' sos residtnclas a ReCa ce n Amricc noi hceabla id a -oaers dn he tdeac90 Ls ite -cares.c erca, ca e hoas, Red .adrcedEitebane iecc, Cicitisha. Ce celtder de Ccile ci tte C td dtt lad cc eidn.nd sd.e t hb ee mdec ncnc ed dca e cetso bcaen beat dic esera.a us, R s,,vado la disianciaenire is Cheadd bic.a--cen les ue ci ca.a R c rt o, eam u 1-che cero aaCesde cade cie p cc accdcra d o im ;d, g Dn eem e a, arn. Eera aey c u a r de p la cV le 1e tiicr la bhe acnila di C s decs an aseeu dc a tecla, la po ua ra c essscscirg a s la anit re dsbiett so 5att c sss e aboc a Os as o ac ces 5 sc en sass asd ss Saoc d Os Ccaas s p~esacc n, sl C. .P% ,c.,= : d. caihtca inyeprid n .1 .-La estdis ec nra ra. ,,,,,, d .F-439,. laa m n8 45ue Cd c-d r; oI frma la l5beta la entad. goes cunses yetes benees stsceLucidos ac celebrarn elia dc oiles msm. Yiprsguicsi R d a5c c_ Cadados de Helleta bidsa, decleo de cre tetas cen ,-iats, eg o ._ La Gloria.de aa dearcarhcee sciazCldeseacarcdscrs Uncabaiiser quecesacteeliid t scabdadacshacda-'e lo Lcala cci aieaiisceectiisclao s e arateds ho en5Ca oan de etnla escuea Prrenhal Gracuita cc cna a~a a uin cc is ne c -la a seeea ces batde aUd salees t scudac e nallsro icerp y p de s ctca tas Por er hy l fesividd d Sanoha cesRacthcanii eeandi. laetdesbaznccdarsoca grcis aceste iscrest.Adems, ceii c mscearisuee e elaot r Rd5cO no -etr aiads Deng dea itae Fcedadtredes ttestsenata:atstte s cdiceEs cattespasarentec u gru nu -ceaeeesabayr. queecdses mneeeerece ac i -des1yti ea1ica r Recareetrabatecn aya r la Ore ePeiadrsydlSn cis.tcmct o scciaheetsicccaaeAiosieee cia s aen dsneaor shtuera eseeod dsedtcano ideeandaregeee sferzeas a ogatso. aeiRosdrsttetceebdrainsOen Ao tetdlO tertehdde dcacte 1N t bate dst cedt ds la dacea, cetn ci -Ctnissescitdare een.un tcLasiiijera aescueeazn aigunia cecnesae caaercs--cel sala u Os LLs le. ledZ , da.,s n sd Urty ala da R 5ssdtn mestrc soa i eare E 'j desdbsiatrla. ca lista lamdenRaayaus o t ni a nodos aCieie en ayorcene saiaia - ecae ccll te c sisen a en ttdiga5iat5Rtt d an -cuao Uses ces esrae e, ces .Cb is ia vigt.aah ~ etceo tc Ca -s ear ms deiistrs eosa toceddt l si en e teirese et qecaec, dlee ge sa e ibaz decsha e arecba a its iccilades en caaa da ttrcmiddcs aciitedcs y mvcicintcsctan brusces cecee dtcecats. rqe tavceii Casi e l dasdioe adr or Psicas y an dinsea cceacica.eeeas sa lis .aecact Cirac cuees e cecmbie ceeen ec ls leccres desticcas dsbse sesec111ci n -tab.ecidy leP este dam-dsic rae.d.s deccteetcds. Personas qierda.arn .s r i ae d pd cii uilzri siieas y btece,. c eo si rateara ds it i renbaca .daoas, cactabecaeyemis misade s E.am %dcsa d e.d ocuparse eceuneaalt. Coiitdel~a deca aa dibe sp Pr hr hrasy d izor e p L~a~s at ate s le a caaesg--Rcc ayud seis cuse vCtra es quce adla cclss ce els bi se -l ar el oi eiijn unos ud cra ams nqes aeet prc n il a .s d r Nd 1c r e ted UrCaten aRAete er. ¡Ceses cr. acn o a cit ent1 en. tse -t cen ita receite ddaade lea salee ebuetec cer tt cihicar en ei sce uni cibc ccn ada icra badsc ha tia liaiouven aldedAcci Cbajoy cuanas inquetudespara ounbesttdeio c iasenchitdacs p ds dels icectds. Eetcincolibimpizaddlsiccdeaidr c i sta mhs ccmodiic eel e aosbRe tla init deta sl scsatlsera teaCsencadsdee ara re Cacchdcac le dicicie dssagat arln dirigecrs ena Crace Claaace i aji. ccs aestat cltas soeis en C oor ianiez! MuchRaspesoas secindadci icisent dc mitcdce -o dte res t obnt e a ipesne solsmjrscmrne u oomvmeto ean D cig de sqed.se ta ns e-eae e t ud na naOrnjaingar ee ,aa c a n r n j d s nrd g ssor Ce e a aocntd sln cesce lay s ceean ce o is ese cies ch cas e ccvaindcs ds it cesamc ylc cniaaned a e o a deciteor qe eula la mes 1eghtcma e rccecmencdbi dcods remegncisa.dslebargsasegmO s cil~ iechsnddaccOtadascnDaias. PrtdaCtoo Tokalon e d n f d ,Y cecet piEsc estd tlsesera eLa M aternidad y la Hellea Profesin Reigiosa ztmi or atedcet Lsamsspduo d eezcncdocne n brTkln litiOy tr.na sd imlae tandc issi qLsjs.oAR LI A ELA, a eeas tleciga sed~io dr satca es e drad s ceer si RtdaCens Cabalos iatoema, resa dii tcae ics cibse eta ass aA ca.MA AcV=ducan ia e tt e.as ce as eleta aps stas a cases te E rtm udumitd deha raotosetesit etsenenuna "EaLosEDIOAcoBsENTE YLtVALtsESstTET0CU" baetrtiivasii,clprincabcste aCeta sAngceoacanoparaaie, a eecc eensmi.a ul l.dit1 Lacrr Rs Ca achpceadnconacascusrsiascclacciiccic cRes dsCI cecr ciicnSt dc nitcCseeuL, ihpiders yC a locheoe dvesaaate Abd ear ad s sna -.L r y m n y s bricasnccadadia -oladibci d o isYuee, q,l cresy r i ade s d 0 JttecaerSrdsi.e anaAi¡caccnis sc la oled. Ec ciha,,las cinwducc1,Iiceions i ues l aneb.'eai cetc qucts abc Iate steod e ateda s ctes s Pa a d Guabc o eua e ce el e re un i l R s se le ade gusid e nueaCras necedades Cacen e c a s y perscnas, un dletermy dclicades crecitsaa te eso cica. Pdasa cu lisis daeaccedeo tes resa diee b ei n rie icidae caceelas tas cueacisn etseineeas nadas cicstaciease sea aa n.i e.vuesaireseccice oe oklnecisiibsendaeodraueisaqedae ccecacida Cccs cvnscuail aesescara aaOa.Vsn bj asssscnssasOss d dedy deae, scpincdoes la cuicas en es calasaescrs. trea, cer s cntrarc ausairanece el as _ _ __ _ _ __ _ _ icae osaccie rulas vdd A tese Sm. ire ciiai a u matcccel rend rdidr e Ccba cie sa piesdcacseai ainerpcar cic i ellat ,eert.ceeia lanosideisac,ddi ajaiittiadaanttri S csid de a stda ds ctiaa. El Nc s, dc ceeit comunicativa e udusa. C tu ic"Ced Cecuicile. ce seta-~ -c. e lC 1 .rcpi f e c e cue I sd stae cital d dce dic-.:.Z,, hi an le Ode eel a de a -dc ,Col sarades.als Oa s a o 4 Sc uiicid sdbr e caa dau cilla tes s tna nical ..Ciul amebicil Ca dc e etdicinae laeade a be da Ce bilCal, can.c s es. oe1.537 die ies dhao aeecicecieciiitaun1ci1aaeldtr.eSal ieccide s H jo sc.tP -enl icandaag dcee aca h um n a eut s, ey e achq.e tac ar-cea--dcc Ap C ccd trfeapa eso jee d s' asers san atacr dci scndad. re evier la dciicureicia it las t csignatieascpisaadar? Memeo ap inad o n i O d traezapie e R ttl ar arcbhblacirsdoco ce.scta cca, grdc dce ca i-e r dsj ad', rlayrbr_, y---cicuta int, ra susbss d ca da erus errcranenc ucenidne sta mci-e rah Narod cur 5,0 atais a sc a -ecia icitias iathissr ececa aepecs Cheelicbe -deisar ece a cuaxim e dec esivo ldi sucie eni rebasule t el Cccu ien di c de cada Rlgedlc Cccc c c indccia puaay ~ uce. 1e r osd d a st io s cide e N e a d ces d s sr nis r r y d s n s s a d -i nn -s ee t z r , r coia ysuic, en c lecit pca e i isagsacis Oc12 cisalirprendtea e sdia nia an tngeidad. tca.dsrtanaciti. eu ceilv-dase relan c los d e adrutaedjugci sde su tera Can ricon da iigietcae ctm e ao itepecar cen esa scd E cdccce,iaTiteiitayMrarg-b eseiaed mundasslaslara sialCie. 1u aimstecoajsse a sn sstnee, ntrrgmo a P-saccca osdentsenladeciadelo laisca. abcarnud d d a amieprasu a u aresscuncajm icegr ardlaa sppds 'atramdsi yI di,,'l itian c H nya Cat de -car ea tuOssess aia iLbe act ast.aca2slacS ciaci, ud-chssdece -L,'acjtalaoe pec,,la edide laidancLaeyjdsCcscciiempas".eaLicl d eadcirasdrcqugrpiieincndtiine"iiriius Pqunscosjo eltvs lsnde mint etle dececcGisteeicdOcs ~en.udElbansC s-hizonche E ,cas;djQ;':'er1de 50 discpulos de lo cu' e t ~s pabr., l e p cied e srv i d csci Rc s elupla n r s i a de n le ii o .tic e c e r nl a ge d s l c a -H ei sttq ui tn e s eaa ic sm csd C icr ea d cu a E Ra u iia d E a c c i t ci i i u t i l i ld i2C l sanc o c a a s c o suse cs pccq a s ps e n dc e s la esaa d mh c t a a V z d l S n r a a s g i s e t e B l n i c lc s s t u i A n t e d u e -i i g e a e u eRa i t r siditre e EeC n r oAe n s n f -s r n i e i .u i a tc c a fi n d te d u s r i i nc i i d a u f c l t l e t r mis m eiii i e d ie ao d l s ic a a r n s e p e s s p e e i o -d s ue d a u c a t n e l o o dE e c l e l res i i a suce rle ci li ii e e e u d Uaita c e e d esarc i ose at c a lc e e i i l ll c cdo d e e l e ab i l e ia C l m au h e ab ica e atg u tdsr a i a nc sssec sctua d a guay tra incio dd e Amriti icea -cn sent a en u t d1est i la to lau tai c bca C iis tue ac ra d as l.Tacro E os cao d ebrm da l am i d ari s un gr n sia eChe sy no reidaanteidacite.o u o n eom m u h la s e c i n e it -dla d e s la ci ,ild scsisa q ecicsddereeeeio d e 17 e e Lad s c r p rads c a a i i nt .sd a l m s l ct r s p a a q e a a e I a u o m r s c c i u ba e .n e p e e t n d e la l cto -N e c u rtc i mi R a a d ei c i c i es a m i le c u d e du ce p siC s asCsu a e C ,ct ii d e l e s:L s v aj s c r o s s n d u a g a e s n a pRl esccii d e eo a uls eac C m e i .i c d iid tc derdad e lone nt de la cre-l e l dc a e l o s Ss ssa.rrsao s aentes.sdi coensD ta le sn o G a t est ecolutmns oslos, nru, m vda n a iera.DemaduggC.enr ls ato .n ua1s d1 s dCr n aren~ie~,d Ncl~ c s te yi s e sc gn da ue da cm en d' la s E C U ea i audel t e r ch e C ed id c p e leC a larCu se c lta p ar c rcdil ardi u de nfi s rai :t a la s O idC ela -d de t tesmean a e iieadr q u icc e HC tse icsn lscdas d e aue re coacm o aiuno c eisio eC iN i Co A P t iec ts Asa a a e td sl o seni Ela e s l rim e a oa la e d eiia liste eliit ul c ap udc dI s e yes Cetc l lie c t ec a iec e e scics, cim Ved.pe isuanea pred la te use esds hi eipos yslcadit s sc m ad ts e cahdebeae,u dc cca cct s .tcesca iaa c cc a e tl R S o r c m a ie r e y nsrelc ia .6it o c a n rcu se a e c c c e osbic d Fa a a i C c i i i a dc o1te Lu e. u e c e edsr Eic s l ai .R d o iP C elcer a, pr evic a .i i uci n resp i ndcc e s ,a ci A ,es r al ecuc a C e e na a n Cu ds la d e sicG aic a idu esys, a a s es sin a b i ee eiic srba ei a m dide s Infoc med debt otihi Ce uce a a 1 elid ec la le e te A ,l e idad ldo-el s a -A i ce as pe a". P.i rc t,red i c m u da d y l nentd d~s. s r j z -dA]r y i__g ._____. m.____>__ _!, t i a uclc a a ct perc o es ar 1 e c d e dn ce r ye, us ca ib e ds d l e.a Al cer u e, e c i eo a 1 os rc i gt Ca r aos Ag os t at ts l.t U -ne i ialu n diecn is s i .ed id sLa e iiel pcnsad e .utednc.l E e rauasr uieais tcia ss sc sa stdadabhedsR iio iie aidC d iu pitidtic tdad e a sc tte sa me t ,l s cen sa e s adecduy Lda i ri a e in i c c -siepr d e inop s scci l d e a RccLedu ie s.o e ec u laso acuc cccaadeA ei dd c iieuie -O e e o a c ca a a a si c c c aiasisten c acau e d g -o s a c e b lpilild ilid -C c c ell. ,C.ic i i ci ca. E c cire d dch ba e d cn c r -la d a Ci ic ---G 1 d e P e c aP r n e nr d a ea s.me t agtei o .si ca en cist di i -irroi cc -icurced e cce cs ci da ic, n cAn a -d a L it dc Gris da ce lay. ccas n eas~ es ulals Ce aum n suc a troes ces o Fe e td n ac a dfcrcacciciee sccrtinds. Anc c dic ilu rs ,eed.ti eanclesdascea.Cn cdie e tle senda ciso mdiidis-suadhcq -Trae se Dra. MacmarJiaedetLary sacli, caslo cia. i eu i g idcle uedain yC e cdlid icliic a e l c ci ia i tut ccanz accicl dc tccidt dc. Lam t Linop ovs a delosaa m cldsepeil e E martc casccicaiBeica e ta cda mteutdq u e ci arada i ncca "cus te crciucc eccutmelc le audisci s -a std umn rn trcv d s r tru z d qels ns taceaciaC uuccda s ue acih a i a tics u iiiircind mctciuedern a ea en ci. dsicn o caac bas l so Cstseeseasdi, sala sdo essshcin eatr au ell sa ea ibes c ieeiteit ce i d l cc maiii CccS ub ie ii ca i nct n tus Rauca Oenc den e is dpdre. ccciiBi i ues tsnc dene Cs po e s ecia s paa s tPi a c arl sfthecRisdala a c c R V D l primir-s ,aula pudeel cir5de.nc iR.E ce ci .iceudiata.er t inca vi c my leaec la pit1ia. ri.cuela,a -ta p--a itabsecC. s irC c R c --Bica. e l e rc n~C d -d l r -ii i. d e ca n ers b ni d e uhC ay' o ra s i e.C iyC t -t .e n ec ,cacutild-c.dre O r s.s .J i i .a n de r -n r -r a deaitra Cn eoM nild a t emnn i ceiiidce t Csaiado u dsncentasi sict ce~ ea late de ttiLcierd re e -a itt C Retst c ise Os s icdinaec tdai d s a a s O c s s J.siC, Pdd cp eeL eide O .i .tr ciciia: s m Rcaeenc eslal r demue C .ia sr caud icle dicr. ah-isd1 ec usc esd te c scP A -a1 c,lsr ac tci de ciucme~dp aa n ed ul d ua ri adr t e c n uAic'c -cauaise c c adad alcc eicdi e n Acirud ich i ti caicl9a. qe. ii eCme tid iservar a es a p norsda CenC E C n r n J.O C in c d riuidi, ca ator u c e eu ca ciu s s bac cla lo a dt icts Re c li erarorn ntQ.eo1 C haU-r ly sk ofe ta r R ieg t re n a Ica cereci cese t o da e es e de e s e -dC iC lta s vas na r a u er cu stsem e'va c e s mla udeb hgra.d acar ent on na ar sus25niosdevia vagic atruno e efot unnd ad o n a ,C t.t t. i da e fane. Y e. en le lrams ref.ad-.-, ,r ~i f g 1furte demader ,; ,!P.e et crp,",1 iNA, -del m~~,~ce sibiral, enla criima.a., lo.1 a.i"scsputes de¡. lacultryode1. a'ivcz.n c cujra ccviseiataso dey sesdada ccsa aue lee qu cecmra eedaildu s m m rbs atrd n draded sC e i dceuti n la.ssc ieee rd e e lzaGe bod ie asio icu tan uandcondt unseicca emart e u n atbar diao ser a en de s n l v m e d al e r d ur dest cc51 da Euroelicea y i c dads aespd eRieiae pu~al cimcrd-d d s cdsr h. uOe dej c. c isc aetose ca n sco ace e biz i s s a rca astas a a vo dea a i cli C ei re eh end c in asccid n c cilve sc ccc na da sah e a s O itt all u i ds S ast a cu e emp ca c aa e cai iadyas oaro e PeEsriqveaa e r rslTendSe Ji sercidid Aciri sa e ciuiitu laese d csrc-i. t tal sicpis vio d ccnas usta scitad ad eacil dc upers ae pocd ancim otasl hade ceebare n a ri er s. oms e qu ccciusue due Ccsii i s e tal eoosl LsDlis aies s ccicd dueupcicc d ic il y em st c a iitsz eL eh qu epr l e d tuem, .p, .i e an .u1 ob.e1 d C lacaa it -.d c e d se el i la R aa tb i. c cai sca a Ce a tda c a d e a n -c o C atisd p ri a as o cs 10 ,cno, t c n rr ene i, d e a ld d n rm h.n s nai ad u nti y d, c~lu e mi, c or u¡].,nEn ,,, d ll e rig oso av 1en em no.r .de azar un cu r.'d a em eid i esa eced es Ua. ie' ,I1"'" c,ce"" "a ba la, Ccci Caccc II C a dcsaic liil C aitdids is iSas i ne u s'. iCaed ee i cnita, do esu sal sens la rc e tic ccs,cu-Al er Cmdcn am s Tb Rdin b" rn x a ..pie cc,, Ii, de acCal RM, a c es la ds d. ae dala s tu e,1 R ece as.de oena Ed "-el ercac d taeos a de W y. .p e l.c, ,,a iii ea Al ,d.n1dt -. E,1 1 ed a s pa la. d y P lo l a cu a s e al rden Tircers, CPu rad. a Tortilla de papan. Pesc d o a ado. Comod y que e si le ,m esi cla,11 ~ d cie n1 c.ccta.spaeie lsUnive rsii e eci ca del i es a siliiai Angliec ii es u c s ;C y srcnas.a.C.~t E esecata aSati1m Vrende ~nnB "" .,praesozra i., .NYurk l lupna 14 ia m ldet. t.,.sins.s, .1d lec.1Fan e leh, v ~ --, p, r. ,-Cs e r a dC duuc dcidasepr .iccem p es-er cc.,dJ l s n e cic leiscse tie eescsao s c e icdm erls cxu bic cs a c a ididmD wJ.resstbRndrcn uaCl src-eial senterrac ltren 1 cnsar la lareg iT a "d icddsttee.S0a C deds c ds1a Cacise te e!idc cca PiCaa ca2 di ci,udcs. dLomndc .cen cu as mbse acivid% La iere e r n re si Cdsda dll Nin da la qulaci. un aC.COCIN d. 1a cice e r.s.d e la na e p Ces .r.rr.1sd.gcseysndcyse ;, O,1 .a, rlbl a b ol u= aseh, 1 1cha,: R sn i m saln a tda ecaleo aCr dcn ap g .celdesipariees. r cis Qi n r e s r n 5 n el dcMestrceG niriciisrden redcglsehancececd sin esa cee d lmang si sbri qe ccc ne En Lc Ce aa ea i d ala rc s ce elc e sde cc m nesa tec Calecas -tb se a isuu c e a d a ii a st ee o P E -Os p r b e d l s p e o g b -ls tti i o r u te t s in -re r des e al ds se a m b ver li dle l ca eds b ara s s cm cics c e a d c r u aita c e os cy d e c e E E C T IC ci, fseuda ce. cda d, laCe mb ,nes il asiiP.'c ice. sus o n anlv.n s.V.erxnosido n ec, 11 prciss-111eras roTEG UESObRDE REET, rssain i rtc ese p icaacacdel escada eiccciaeidatccs eseireceiac ru eesdsita, t 'eatc 3esnteCcba aCmoeua.e isi l¡, 1,y11rcdiicspadidosiscsleo -C cm aund .s ,an Teesa J ceses dcies dc yeasCeeae .c assiel c mda e Cd.cia Orden ese a p -ve cas d a lascetahses ule,, cla"LaseECETaAdaOREcEetuccaEcAsUEd cc" c c d e ~ n-u lcc c icd e o s al a ,is n d a i c ti d -d a e cie s c ib y e ,l c a i -Ci ,u a Edms r e s -e ca c a s RE 5 tid i a e ,e plica E Ea L eA e I. d E LAe u d c a-to a ges dr la Caandelar a dad La Pi.urg ] D P--m tiealaseee mundetec da esta. cal---leA Caecida"casa55.osS aTabsdaast bsts,, C u u atcult ol d. ~ euo l d t d c cdePi c i:aLtrCct .-e" "aa5nF D R ascic e. ta e eieo h¡i, 1 ~ a c [l ces iLc alc1,1 ,ili,1alc e1li ciicisdal e eies ehesc a R.iii l ,en ci r"Ci d,lAcce scic lecdiescc1450 ii llta.Chsce acet ada .1 siscepee la ~ _: cie .dcit cc s Ce b ,dc cecesda os ciCe1d1is"tea"s cueLa Ca-Ri s, S o 1 Potin1U isaVO dcasc am, pi la1 --aa a ,,c uc di l .i icl.Rs-de ~lie-hgaaatace tan,-elda. ecejdesettl ,u ieu i lic i dcici i . .cd e ta iu, P.c ,u ei l mu c hos hi.icii tic e d cte es sc aii saic cc csc ltsdc iasccse-,ysU,,,s Os t iCd5 il ce ,u e u e]t. .t Cle -b5 111i5 lee ec ~ .': . C lc dC i ed cst tiic,, i,, be tdcn la s c a u c aeyiia t li pcesubes udC i ciceceol -. Dreace lad .ttcts~n cec a ,set decaec, c tcec ci uc ccc cce lceu a. Cice n".adc ec y ~a n l ac i li .t c ci,,l ce,,,,, ~1,C12squi a5a !11 e ci .u s ., icr e ~ cu.a. Pas a PsOa. .p. .is"cu a s sutdcC adas Ce iCeces, _a~ti~ aso casda S,,escoti-l,La etas Cedee ili, "'ca cciii trc-9. cc dudue .s.sisa1.seir cc.sccndepeaasb caceo cecia OLCIE RATS UE TR.LBR D R CE AS dp csepesatipse dele1lac I cce ci uCaceld lsia,,l a,1,,e -aIda ,sl Luis cos las a .dsc., p. asedaa pcaa~i ~ cea CGlosesiacecu ud e uctic c e lsd-esscu i ec a, ist-el e AU egNsELoDiaRIO DEiadLA MARINAez --ate " 'ad a L ad a maiaglai eC en ol eiia ilp .-Ia "c-11 ~ 5 .ia =la ll ece st d ,.lie dcddc idiP .c cciic

PAGE 9

Vens4deAgosto de 1950 Pgin NUEVIE An XVIII DIARO DE LA MARINA.Crnica Habanera Vcaa~ceAo v15 ~ .~NJr Sociales del Mirador Unmiienalastoa la ude vial.U tantea se viene advirtiendo en el mo. d rno Hotel Mirador de San Diego d:a1. stra, envIlacotualidad y e 4WARD OHepli s a"ei e tancia, sino tambin semanaleade rnedeena an prdiru iclut entecommode r "_e Julio LOS FAMOSOS HELADOS S ER V.1 M 0 5 P.ATAMO SACEIAMOS BUTTER CRUNC U'TEU00CO 26 moflE PCAN FUOGE DE CAIAJELO aD.IIloeOo CAE abee COPEE 5515Y CHOCOLATE D rene CHOCOLATEcp PDHELADO MA~LEWALI~ ESOMDENECES PEANUT BIE ~ENTA PIAPISTAC POTACIO FOESA MANTECADO 5E0E5? DE NARANIA SHEBERT DE SABSESRY Semercado ENIDA y Cd BL'Mom -TO:,B3 7 -7474 easa e.e P.ad, Cma. LascO. Fasasa de sds. lasa Psqsads. S.rvlnos los famosos Perros Cslientes y H=~urers do H A R D JOH NSON' Restablecida Se talla completamente restablecivvido especialsta doctor vinaldod da de la intervencin qurrgica a que Villiers, la seorita Josefina Altua fu sometida das pasados, por el eayOrtea. La celebra os. Boda en S deF dan Anirio NOm DEvAAqRAMENTOS ve del es t, aa *rn matrimonio en i. A on de e s d dvsastca Pevdvva '-v o,* * 5,0 cdn a vome Mc <.1 drar a Q.ls Ae de la calle 12 ente Vedado ade locervl, 55h11 Jod anovisfo Lvael .Lvl lre raOeadd. z, d~PvaPscual do .da y fidel Cnar ~ reRavaersl a~oavuuo~: H ACE MIL AG ROSJ Lus as *¡ otodosvavlosY. aaleady L or.anteln 1 entdra Pw~dnt Udre ne,hja V AnuccMe e eAC el DIA RIO DE LA MARINA s pansa yaCE) !remniat rnr uga Loly Tras y de la Concepcin De grandes alegrase yatisfaccionessea vla de hoy, en ozaln de s.s eempleafai, para Laly Trias Y de la Concepcin, una figrita arosa, bella yadb~a, queabgas etlo alon aes. O el se am go LasTe rdas, condueo del acreditado jardn de sa nombre, en el Vedado, y de so gentilsima esposa Lolita de la Concepcin. 1;VewS y K@MZOS casi regaba@@@. Fjese bien que t* se trata de "trapas" comprados por arrobas para luego ser vendidos "a-coro-quiera". Son los finales delas piezas vendidas durante "Ju. nio mes del Cliente" y en las "Ofertas de Vacaciones" del mes de julio. Mi. llares de cortes y retazoS de seda pura, crepis 1,algodones, hn colores esta. tos y en preciosas estampadiones. Los oFrecemos ahora, cuando todava que. dan dos meses de verano, a precios tan bajos .tan, tan bajos.~ que puede decirse que casi se estn regalando. Corts de 3.14 y 3,12 vardas, desde 3 .2 0 Rotases para Masas y sayas, d"de 0 LA FI~LOf-UOFIA se eclipso el calor! a--Gracias al famoso aire acondicionado Carrics, el calor no debe preocuparns. Admire e$tos maravillosos modelos. Modelo Excsslle Slido y eledante gabinete, indicado para habitaciones o locales de tamao promsedio. Modelo e U.Luci De gran capecsdad. Interpretadc sa dobl tasto vat melita. Gabineto de acero muy rosiyttse Dotado de super-adlantou' Apropiado para hablacioneas locale jesodo. Refrigeradn y Aire Acoqdkioade, S.,A la@e453,S e Rafael y ten JOSA-U. 966-La Nbee DIARIO DE LA MARINA. AOg cxvmH

PAGE 10

PAginoDIEZ DIARIO DE LA MARTNAE-VieroeE, 4 de Agosto de 1950 Alio CXVIII Vida Espaola Por Roberto Santos Espaa, la Gran Seora NTE el peligro comn, rierlo e no era como hablan venido pinin4n olayable que amenaza al domelo, en aquilatar en toda mi¡ mundo, comienzan las, nacionex de magnitud la actuacin de Espaa aquende y aliendir los mares y lom el esfuerzo enorme de Espaa. priPirineos, 1 edarse merri contra el comunismo ¡nler cuenta del 1 ro. nacional que derrot. de una ma mend .error r -nerR aplastante y arroj mis aila metido con Es, de sus fronteras bien vapuleado Y paa, de la inrme t rethin, y despus para subsi, peza de una in. tir por su propia esfuerzo, para su.justicia despia. perarse R s mismae en todos los oroa c ldifcilmente podr ser por nadie orbe entero,eigualada. muy raras y hErPor lo que a Cuba respecta, heiosas excepciomos de reconocer que no nos henes, pareci 'empeado en hundir mos conducido como caba esperar y a Espaa, en anular a Espaa, en que se hiciese, teniendo en cuenta aniquilar a Espaa. los antecedentes, con la nacin pro. Esanc,sepegaden genitora, de la cual si es verdad EteasEmsr, Epr g, Erae nque heredamos no pocos defectos, mEndmosycradoraEdEe civilzaciono la es menos que le debemos nes no ha sido ni podr serio jacuanto somos en aspectos muy di. ms una amenaza para la paz un¡versos de nuestra vida ciudadana e vesl i mtivo para el recelo 0 Individual, y que nuestras cualida. la ,uspiaci de los otros paises, des, lo mismo que nuestras virtu. < porqu sesloeara en abierta pugdes, de Espaa y por razn de hena con la dignidad y la hidalgu a renalashemosadq d l E E sacoindividu EEl y colectiva de un puemod blo que, por ser fiel a esa hidalgua dicin de nacin 1 -ibre q.demcrata. y por defender aquella dignidad, Acostumbrados a seguir en lo arriesgara otras mil veces su bienfundamental la pauta que nos lleestar y su misma vida ga del poderoso vecino norteameAnte el ataque franco de unas ricano, al que tan ligados nos ha. naciones o la zancadilla Innoble y llamos geogrfica y econmicamenartera de otras. el pueblo espaol, te, hemos estado pecando por exronsciente de su deber Y sin abce" de precaucin y tal vez por dicar n pice de sus inialienable5 sobra de suspicacia. sino atacando dercho coo tlse oncntr o abiertamente "dejando hacer" a dercho coo tlse oncntr5d los dems, pensandil tal vez en que ¡s mismo, se awrup en apretado xiempre habria tiempo de rectifihaz en torno a sus gobernantes, de. ad ovrsor nspss ridido a defenderlo% contra todo y cqu e vover csobreunos asans contra todos, sin aceptar Imposique secss o noa ciones y dispuesto R vivir con digInsieguros y torpes. idad y con decoro IR vida que el Hace mucho tiempo que los escielo le deparase, y en tales conpaolen aqu residentes, que todo diciones tenan que caer por tiese lo han dado a Cuba comnenzan-racooetn a aendo aue. do por su sangre, esperan de la r llas zancadillas y ataques bajunos y Repblica el gesto cordial y amis1 aquellas campaas insidiosas y matoso que no acaba de llegar, deP lvolas. comprensin y de afecto, espont-t .neo y sincero, sin esperar a que el Espaa, pues vivi su vida, entre los dems pases tracen rumbos, yc estrecheces y privaciones. sin aban diremos ms, ajeno por com-s dicar'dignidades ni mendigar menpleto a las maquinaciones y com-p drugos, con la te irreductible en ponendas de las cancilleras, que1 o misma que no la ha abandonado no siempre estn de acuerdo con1 nunca, con la esperanza, o ms bien nuestro especial modo de ser ni con la seguridad de que llegara an con nuestra tradicin y nuestra su hora, de que su verdad resplanhistora deciese, de que se le hiciese justiErpaa:qem.simpea u cpenasnrsrcire icm ba con cario tan fraternal y honY neeas aommnt ale do, aguarda confiada y serena en Y est ansado omeno valleque, al fin, la que fu su hija pre-t gando ya' dilecta, tienda sus brazos noble-( Norteamrlea, muy tarda pero mente hacia aquellos otros que,1 firme en sus decisiones, es de las en espera penosa Y a veces tan dii primeras en comprender y abordar fcil, desde el otra lado del mar el "problema espaiol", en ver queT se le tienden. El doctor Oliver BrachIeld y su singular biblioteca psicolgica; E E E E E EE EE EEEEE EEE -E E E E E EE E E E EE EE E Tomar parte el Dr. Santovenia en el homenaje Club de Cantineros Un gran paso hacia la liberalizaci6n E acaea social de] Club de Can.tineros &e eEectu E la toma de pEE seEsin de la economia espaila de la nueva directiva. El presidentE del Club de Ferreteros a la Bandera de Cuba E""EEEEEEEEEEE E que cesaba, aeor Jos Velzituez Ra Por J, Piar¡ mo, Invit a ocupar su ea rgo re"pec.o lnuevo ttuar sealrAlon.o SiglifcalVa erillili Elcta"Mss a alans"glesias e Iglesias y a los dems elec El DIARIO DE LA MARINA sr dictado Mse Decreto hace tiempo Sigifcaiv crctioti Eera Nlss agllne" os anunci primero que e¡ Consejo de pindra haberle acusado de copAr e gl oEli i Eg o p r o x i l Eo e El _-cediEmEEad E EE r d>troEdeEE spaa de 21 de ju E las disposiciones anloga de otras elRp Mrnar oaH rcivaJa 0 el n-1¡srFrnicoSrleu,~ pasado habla aprobado la instAtu. naclones. Al haber obrado con Indeche eIn'elCIeuntoAuriano¡i Espaa, EmEE tiVO E E EeEEsEjEn¡EEEAEEErEdeErtudEpor c' E EEen la B EEsaEEdeEMadrid un pendencia, no significa, Eit Ebrta lsecretar¡a auxIliar, seora >"Prestado alClub durante ru pres rmercado libre limitado de diEisaE E go, que loo ministros espaEEoleE no SOIDDE SARLS Carmita Yez de Surez. Una rialmra adlorable a quien codlencJa en la Asociacin de Depennoticia que cauts4 aensaci6n ien ]a est#n atentos a la reafidad econmjSOCIEDADES ESPAOLAS EE EoEEEEEE nce La Haba entera-no referi. dientes. El eor Saralegu pronunci EEpinin pblica cubana que ,gurE e extranjera, cuando pueden deduPor Cndido Posada Curros Enrquez mas ELucerio de Espa". preoz palabras de gracias, apreciando el a con inter los movimientos iora delamisE m d E. f benefclo e-Jnaordinaria de directiva, a bailarina de dotes excepacionalez~to honor que se.le dJI, enzabha, ni que ],, de la Nacin antJga, pues, en rea -anzas. Salimos con ~st, al pmso, boado y noetarinoerito y base enEEEDIEEIEEEfEAEMEAfEElEneodtituareorIgles E E ldad la noticia, fu inesperada. Quide la opinin que ve la m~d hrioiado notabil n 'nee o s alones de Santos Surez DAI adn gae voes re aa1zs. para cuantos han tornadr, en paola solamente bajo el an~ct cargo el reFumen d1e la herm lfeores, Jess de et. iae perfeccionar sus magni cas facultamer puesto de la directiva., 'oticitando consideracin los comentarkos publdel beneficio reportado por el fran. ta que en homenaje a a bandera cesre eo Mne a des. la cooperacin de sus compaeras pacadoz en este misma peridico aceren franc y la lira italan al, ha. lebrar el prximo doming0 el Club rz Desde La Corua nos dice: "Mamis ra seguir contribuyendo al auge soes de propsitos tendentes a evitar ber dispuesto sus re~pctvoe Gode Ferreteros, en su bafnearit de y ya hemos realizado un viaje deli. ca .la rigidez de diiptaiciones que futbiernos la menor rigidez en el coaAvenida Primera y Calle 20 Mira. EAsa lea coso en el "Magallanes"; nos han Apreci el seor Jos Velzquez Raron dictada a raz de la victoa trol de tipos 4e cambio. mary que terminar con gran banf-La celebrar con carcter exatendido muy bien. El da 23 de julio os el concu o que le fuE prestadoee e uEd EEEEEfE E EEEE EEEEEEE EEEEtraordinarEo,Eel Partido DeEE. lE celebr el Da del CapitEn. Yo baE. durante su mandato como presidente E d E rEEEErFrnE E EEETEbn EEaEEIOp E El acto comenzar a las 10 a. m. crata de socios del Centro Asi: Me aplaudieron mucho y me ensocial, e hizo elogios de lit% seores hordas rojas, se habrn dicho que. mencionar, en este contari* -que con a presentacin de la bandera. turiano, en su Itacal de Prado tregaron un diploma en que consta Joaqun Beceira e Hilaro Alanso; y sin xagtraci6n alguna, calific-unOs naturalmente ha de poder alca~ Depu sepeetrnNn cl 53 lo.Ct lsceaisque por unanimidad, fui electa "Miss formul votos por el xito de los ,uenosotros aqu, como circunistancialis la explicacin adecueda mils tarde, ved .Y Consuelo Cano dl Gonzlez, or Manuel Lpez Mesa. Y nave ms Ese comprueba que W El d senfilarlo Alonso destac la aula eiayvrncnim-cad ent aalcc rci hablando tambin el seor Valds ~hay facultad genuina en el artista. labor rendida por los que acababan dsa o nnisd ieaia adlDceo-amnqea Monelo. Vasconavarros Ia tieras se abren a su paso. Maria de cesar, y dijo que podan esperarse cion, de que da muextra el Decreto bien ste aparece princpalnente di. Di:arlamente se registran en las ofi-Toma de posesin de los direcd. ,o Angeles Lazo y Viejo (tal .12 los mayores aciertos del seor Iglesias que publicado en el Boletn Olicial rgido al logro de di~ia para pagar cinas del Club numerosas reservaciotivos recien electos, a las 8 y 30 el nom bre de la diminuta danzarina) y de sus colaboradorei, del Estado relativo al mercado ]abre los ms esenciales productos que lunes cara el banquete, corriendo tamde la noche, en su local de pertenece al grupo de los triunfado. Tambin usaron de la alabra los de divisas. Las principales caractepaa se vea obligada a importar, .insldraetecnl raia Aguiar 109, altos. Invitan el res. As¡ estar de orgullosa su adoseores Beceiro, MandaX. Marcos risticas del mismo, son conocidas ya n oretoueda elirtnado en lo EE EEEEEEEEEEEEEEpresidente y el secretario, serada madre, seora Mara Viejo. que Cisneros y Vzquez. El resumen estu de nuestraslectoresaseE poreelso ene f e el cin de la fiesta la Asociacin Nacioores Venancio Zabaleta y Pasla acompaa; y huelga decir que no va a cargo del socio de honor, seor DIARbIO DE LA mobenefAcde 29 de nal le Ferreteros y de Tiendas de cual Martnez. cabe en si de jblo su ilustre to. 1 Rogelio Carams, quien reESE EEEtaba A EEA EE e Gobierno espaol desea para cuan. doctor Nicomedes Viej Llorente a la cervecera del doctor Eierra. julioque han visto la amplitud de tan estn necesitados de obtener d]Ferreter E abogado del Bloque Cubano de PrenActuaron el Imitador Tito HernntEpos de venta que se establece en chas divisas. Los exportadorepor Acio pleno de emocin patritica sa y gran amigo de esta Empresa dez y el yuitarrista Antonio Mercadal el mercado libre: monedas traidas a ejemplo, podrn tambin usar por la seis. pues el de¡ EEEingo en el balNoticias diversas rE cEEEEfma.^ es a P lS ¡auoy Ef s E "niciEElEbiEleEa EEEE quvve EEEEEEl EE trEnje r EEEEE edno EoEd.e ciEbio,ecexElo de 'os FerreterosE nuestra es¡ EEmEulo ms entraables Presidieron el acto los seores Jo rpantriac ivnenpEEElesEexEaEEeEEotaEEEesEEEnPEporcentajEEsEeEes_ Velzquez Ramos, sitular que -ea rearcnd aiaeesoe pracns.Etpretj er S ,El 1B de diciembre de 1881 se inau.b. y nuev. ecrta capitn Victor nvertidos en el extranjero; moneda peciticado en sus re~pcivos ptrmiure rmer Centro Social de DeM. Padilla, mdico del Club; Facs obtenida por las Compaas de nasol de exportacin. pendientes en Prado 5, altos del ca cSraleupeieted oo;e vegacion y areas, por pasajes y Nsqeaprcmna -iua ."El Pueblo". esquins a Virtudes, copy representacin de la Compaa Curemercancias; son algunas talament, el nombre de "Ateneo del Comercio". cera Internaci.naii. los leore R 1e, de )as concesiones. Pero lo que, fin ra lea someramente, como ea natu. E EE beEEE ul EEEEEh labinEdse comprado a ste todo el e la s 0ciedad Carae s y Sebasti Izquiedo:Ef eJEE e nuestro concepto ,evite gandi,,m ral E hacerEoE al escribir, segn e tA S mobiliario y enseres: 17 y media or. re de ventas de La Tropical. Ocuavin motni sl drcrmraamro% haciendo, el mismo da en que za.Sncins: 1,700. Presidente: D. An• Prtas; por Hatuey. Severino Caama. ..empcezaes ragdrrectDriretn, los pru an r toni. Milquez, y vicepresidente, D. C o )Mra qe.pesdned on la nueva disposicin del Gobiel -agio% que la prensa hit hecho acer. eEElaEE.ECEaEn.EEEEEEEEEE EEM E EE EEEE E e .y otro v os espaol. Su prembulo.E)aEE eala deInmediatos efectos en el camEl 5 de noviembre de 1EE85 se estaelementoE. claramente, al decir: que por E iEEEE E EfE PElE mErd PE. H E El.Se reuni el Comit de Sociedades bleci el Centro en los entresuelos Cada nioE1.s de la sociedad ast E E seo del Estado espaol de mantenerelercadinEbre.HastaEelEEeE ron Sanatorio, presidida por el titudel edificio del teatro "Albisu", par la .Cncjoder se dentro de la lnea de progreso, su lne xs n' abooiild lar del Centro Gallego. senor Narciso esquina de San Rafael nmera 1 es-,-neod umro erue a F A 2 M A C 1 A Gobhierno ha seguido con atenciin 1,5d apst o ldlr :ias de Espaa C -UP -AP -INS) nediatos ILDE LA HA esta Infantil el s ep. m., en su bal DE TURNO HOY FARMACIA J y 9 V E D A D 0 en aquella las fases de su cco¡a. s Dientes Atractivos quieren Encs Sanas DtasePues, contra la ocurso a la l que haba F A R M A C 1 A S >s a la consa y Dios medeLs dionw De Turmo HOY ompuesto dEf VE1 E RN E Eremos inE E E E R E E E asociada, co DESDE BAH A A PA EO DE vEaEin MAET. mejores IraLuz 302esq a Habana. A-64 Econ motiL Monte 5 O ete a Prado M-940 j 1ectura a la Neptuno y Maniz de Gmez M-22T z Carrin tiObspo 155 .M-767 Habana y Obrapla. M-4229 A-3531 Lamiparilla 402 esq. Villegas M-8011 al. Luis MeMorr 114 esq. Coln A-83 viE y socio Paula 311E .EEE -M-871 ra Mennidez Habana 957 .M-589 iz de MennDESDE ASEO nE MART A Sde MeninPADRE VARELA doctor RuAguila Y Coln .M-313 antaballa de Animas e industria .M-404 Ral MennMaloja y San Ncols. M-771 de Menidez, Campanario 966 esq. Figuras M-7471 ; Leonor ToLealtad y Animas .M -448 rero, Jos PCarrales 775 .A-94% ,a Ganzlez de Escobar y Pealver .M-905 ez, Pedro MeNeptuno y Escobar ..U -421 ez, Sandalio 5 Rafael y Campanario .M-458 :ura, Manuel P Varela y J Peregrinc .962 ra, Celestino S. Nicols y Gloria M-621 'Ramon. AlZanja 31 -. U-3031 Ardura. Silvia S Bolvar 10. M-4700 M-609 >r titulo "Una noche P -U-iry M A R Izada dicha ltimp -Ave. de Col y1 Gonzlez y los jveMIraar y N Calle 9 y 14. ep E. EomE todos los daAve. ea. y calle abr, sin duda, en el Call E y Con im. A vp. y Calla Pgina DIEZ DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 4 de Agosto de 1950 Anio Ca ~ ltica jornada e institucin, En -LAWTON ueva in 48

PAGE 11

DIARIO DELA MARINA. navanera Viernes, 4 de Agosto de 1950 Qu podenios hacr por uhijo Por el Dr. F. Nez Carrien la msst eccin el decior N*Acu CarrIn, prestar atencin a todas .i ensultas que hagan los le qtres de¡ D AIO DA LA MARINA sobre le ..ierijae la. crrespondenela a su eenulta privada en la calle lee eeblems.ade Puerealir& de u pe4qtAee ¡jUs. Alegaros que ¡u p~e.gat. M eu cncisas y que ta nproblemasean'expuestos con la m ye'-eldd y !menor cantidad de palabre posibles. Tratamos e esta *edn ssde toria tiles a la mayora y, en tal virtud¡-darenis preferencia a aqe aeae a .-que te~ .mayor inters. para la generalidad de le. de Line ce.IB egq. a Pe.ee e MVedado. SNo. 1 la parte' sea situada a nivel del cielo de la boca. Como Ignoroe lsu ree.ivere. hijo presenta simplemente lo que .se.4designaros con elnombre de labAw leporino asUpr el contrario #u *Misn 1agraecele s opninloanomala ea ms complcada an, no D-e0cade eehijt sueAinas me atrev a a asegurarle, qte exista be. ebUea. ode nlmayotr de 15r una verdadera relacin entre ame.iguAl qUe sno mayodeUl pee As a.decsm.ntse tenia trautornos en su dnticin, bapdcmets pues tan pronte hannudadoam a Yo estimo que, su hijo redulere pieae.dentaras .rotaban las nue, una atencin mdica igiliAnte ya Sstas,e a bA edIt que estos nios son casi siempre adebne .inr si estopuede ser dedbil& congnitos, presenin con blp"i naVaita de calcio, por lo frecuencia trastornos Intestinales y que 'dexiLria que usted m cantesnunca reaccionan normalmente con A. A los regmenes de alimentacn y e. p.e.l. medicamentos comnmente usado .e .en nios de igual edad. oA. eere: AdeinUs.e cro tambin*neceLsn fr e n res sleedelos dien.sarlo realzarle.distintos exmenes ti#edeedeeid *distirntoslee -de laboratoio, uyo resultados nos UoreeeeiU a e n rnos qde indicarn o nos pondrn, de NaniUeNreeee Ae U. eaH de n ifles'o datos o actres de gran¡ mte buee al'bien condueld l os portancia que uedan permanecer tr.Ait Ul .5deaignas glndulas enocuto y qe deban ser tratados d'elor a'e. dedi U. .secrecin Incon toda urgene a. tern5le i5tiracioned delmetabolida& del:ilA4o y'las deficiencias @,11 'ufrcinpdi i l i Muchas madres al sealarles la falta de higiene bucal como rausa de cUeles dentarias ripostan Inmediatamnte tratando de oVencerae n ecnnos .de. estre-.erroAqu s u% liiJ% iralizan llariamrenite su lavadoe ,d#Hopperp alIndagamsla formiacgqeet se ijecuta, pron id evmo,4 a su concUimientque, ste,A r.su forma Inadecuada en q,4e se. ye.alliz nollenapleLamenf.,te ,:ometdo y facilita la pululoc'n.' bacterias a nivel de los. eespciqs existentes entr diente y dijte capazesta de producir,AR P'oseti una infeccin crnica dW eda y consecuentemente la cHLSIAiUAde freuentes caries denArdiee. i porb aSoporl o que todos lA deentiatie .rnedico ilustramos siemila u:madres sobre la me.lne. l ¡lAe .tbe jor fbiA AOde rea daresa, oSA d' lae'eloc.a"y nunca.el A AA fi~ntte'entesucede, a que el nifl l¡, IQeinC lib'iementl, como un h b te arlio m qu si bien tien 5. latja de Injulcarle el con ceeto de ina .espnsabAldad diaria n esria yera SUsald, evita que el peza 'ea realizadAOn toda la .e1r dA n§ueAlaIgienWedemanda. Al ceplo bucal, la pasta dentIfrI 7 la seda dental deben, pues .ablerse manejar. para poder ase rar qeAn es la. ausencia de buena Wiglene bucal la causa de las lelScc.nees existentes,. Desde luego, que todo niocomo las ouyqj; con cares dentarias exis¡entes-tan temprana edad, reqAiieren-tirtudio clnico que nos perinibdStrminar si ese organismo r'equt *titun -tratamiento especial, a :z base 4, vitaminas, calcio y otros :S medicatmentos, si.como. una reviin adecuadAde. su actual iste. mee Ad e.e.tacin, lctores stos que oino,1e cit eanteriormente,n b p4dn,,Intervieniritactivamente en-1 lasproduccin del padecimiento de sus dos hJos. Censulta No. '731 Tarfta Demanu. T"&a, Tango un hij"! de '10 'Mees de : edd quedeade que naci presenta cnWta'frecuencia kistornos Inteofinl,y*seah'Ivyuitos ,,zde,, pseAsdn-Aslbsl debed. slentsd sn indrmalll5ebo crle,.corno dato Importante que rii Un leo de Avelino )uile .Alvdrez AMERICA DEL SUR En las vidrieras de La Filosofa, por la calle'Neptuno, puede admirar. $1.ThomossRo de Ja se una nuevo y valiosa obr del plA.y oniro, Lor cubano Avel no Alvarez. SantosMontevideo, Buenos Aires magfico leo del DEIDE HEW ORILEAN2 uefer e eable y estimado ea. E.U.A. ballero de esta sociedad don Vicente Por 02 odersios ylujso% Real, en el que el pintor Avelina Al. o lo de o y varez nos da una rueba ms de su •trasal.ianticos, ter ,eramento artstico y depurado, "Del Norte", "Del Sud' y PASeAd "De 1r. Pleno, felicitar al destacado ar. tiEE sta. a $Slidga cada 14 dis. La fliesta inaentil del a Vicjesde¡daidA y velta y exCuralones de 47 dias. Cuino Aireacondicionado en los A .solicitud de numeroos',socios camarofes y salones. la festaI nfantil que tendr lugar maana sbado en el club .de la la* PiscInae l aire libre. ya del CaA no Espaol de LA Haba, Mximum 5yservi. 1,yle pro onlar desde las tres de c immrao. y evi a tarde hasta .l.,nueede la noche, s .tal el nmero de alicientes que Informes y reservacioness ofrecern a los pequ ¡on concu. 'rrentes. que el patio deelos almnen, L. A. CABRERA & ( do, eO I enundivertido patio de diversiones. con tren ele e .tricocarrrusel, canoas, botem, tiro al -gne Gnrlo. en Cuba blanco, .Juego de hamacas, mnontaa rusa, cachumbamb, sorteo di jugue. Habr tambin teatro Guignol, que tanto uta a los muchachos y mu. Prado 358 -Apdu.3 Achos obequios de dulces y confitu. Prado358 Apio. 3 ras. bna Esta fieEta cainita promete que. Tels A-6452 -M-6350 dar muy animada a Juzgar por el en. tusiasmo que existe entre.los hijos. de los socios. ~GOSO /1T=?r y g .1 .La nrenaa au e I a a t (uI Mesa u Con la festejada, seorita Nilda Rul AMe., aparecen en ata foto las organiadoras de acto, seoras Clarai
PAGE 12

Pgina DOCE DIARIO DE LA MARINA-Viernes, 4 de Agosto de 1950 Ao CXVII, T I a D •Po a FranciaaSANGRE, SUDOR Y ESPECUACION Fallecieron los obispos Tpico Internacional Nieganse POrugal y Fr ia que ninguna de Lecce y Forli, Albr P ..Costa y Giseppe Rol ~o Jos Maci3 Capo. .Un -___ _b__p__ dsu ps inCesssedin co la n, Malik o la manera rusa -1 ,.italiano G!u! ppe Vro.b%. po du Netsso ha calificado .La Almania Occidenial .c;rtantas Goes .di Toke L Tambi fallacIal Ola, da rorv te1N1,1,,L ., c a iridi -a y, m er ".n' d.b nIpt,1' a emom terri or e. merlcanae U a f za e t a aos a, l, d mene, com ,1 etr Andre1V,¡~L.n P, dec nun16 .ilatera co o IU l a --11 t1si on a odo ra12 li!I z, lli pou* de queeerIar Ieaky,apc lfIcint m 1paapl l¡ mper ¡vnadexuextra ogC. e. arateac.iEn ag s st. ,l, sis1pnsees .x r _hnjerrso g.nre rarnc:me cs loos 126 NRE poicis-a ad m1a~1, .a. cap r a i cice".c.e ~oas oclcc. rc s c c.-d.r rcipcoc d, Salik mos -cessasmpl,. en iONDRES agosloa a. U ied. las c rp a c A.el ,, p,acinc c, ero s. n i~doqeo, todo ~acu n -el f.le eaaes.one fra ncea a y porugues, conozcan .n 11, rel u tads. ferifiaaa I.rvrngl u, L --1 l cam~ q,,, C.Sij d"ecntarcce.lacot ccaaquS el a ccicmcr m ist la cOasIndia. ent~ dIspone en Aleaniaaia cc eca iradad y rcasm ris .c aa aa al cfdP al Jawaharlal Nehr d, ca idicaWsshioigaaeor dala da Iuerca, cila.a. d c.dc m p pn n mda .Jeac c d r Sicca dais oiae.sdiedr a e ian -El enadcaea dcsarec ntp, ~ ,,,nthl de3125,0 0hombres12-daH. A cn difiila da elsinac ca loe acl adaaca s cacerde das oc r SligaCa \ Os n dedcaicad necea. jO ~ s, eue n eden. accca er hac icdic c redi candcicc .r Esaa, Rs a arecmedcer .adel m ier a de la-andicera .c.acanin d pda cada cual psa dr sc iedaandanca en agsU da dr ne 'ci ind, M ec o c Un sNi deiacinc de apropia mcicicc,cdeP aG ccrn da Odao Sal D lh e c -L ct or zda Oaeaa elara ndcIca,ldic e claea -caic h ccrir d a ea c oe a vece d a e o, eu e~~s a ie da iaye LOabr e la ciu a cn do le a cdce lc arl da ro,a.as.etd a c o aued a e sac c aderg ca1 a pcoal iccn"dc lea Caso. csas ccaaaieaa.aseranjaras e la clesaycaalaricai anceront ell csciOpaa ltdar de2S m o.-v ¡ eOr c r leli.iCacaaij eaaoooadcao cenle a idiala~ .c stdd da idaaumcen u e con armamento .pesudoqu ce. ca cli o cra c deve en da cae.ida de,,rdcn Lea cdOa las ccnaid. cem cnc cr ciano. da""p adc la daemsnia cenacel ceoc.c r n r n g r s a ca ea. c a da dChan1 caeciadas cca sc caa e ateen i -E1 daecrianco dead sta E.sm y b -Kai5.saeemaneccanenaldcseacr er i aO aaq e u rasa.so ada.anc a caes Sio a saic Agag oca ardded dad yams n sta msms cl nosa.lctra da asco cay da pogea, la beanla de a India, daaaer onaanincgcnaeelcnrbcmlCe hombresda lacerza dlcoiad dae poslosicel e o dlia ecidld eodceadlea d iaiooldacc eai deaiaaaeiaialeoa ela Um lmnaocietlfrmnlsu "rencerpraea ad Ceesajo da SaSeazo moxOso para q oo a esis ci t -om odab cadandaO.nd05 daies ceiiclacas al sevicio e s geridad, oca crrespamoda a a lRsa ea aatddca sisada al cosce Sda ia .e s coso .ades, y iqupedis, d.,a~l v, ,-cio eaqaep11a e 5 uOadaeIooduca ua enacc aa.Brunselas al ,eso o dii, o cr lao atOrcdcopresidir ~ ~ ~ -_hie ,tru ,esalra ,piald Lsfrne y portge~sno d, ,cupci brtnia y n1rte, poredOaeo daaeleaapesdaenta la Orgsndzaclde tenaec nea d aees tacada se n e naaa ce Lsloodsa dsotn mrcns deid qe l epesntnt d Ci. onepo e mmeto prtn o-laccpoeaindiaaalsiseaoeoa -Loa claaacn dcoesacaccdeid-acea ca so daba seaase a lsido deas l llec ioca q eauden daeoenr la Uoi Caa tedio, ade ccada ccsblen lanzarcn Ocacca ceClguid dielacdo Oca so losecre qua la cerrescenda en al Cocsado. e claco msa o saena Orava, lo lecae ccn al ccnaantsanc daeccas dridea a alguoca isos .Orilncoso as uraplcaa sa ae ejplce ruscoc oi c u i eola Ca Rusia e Asa. Yc an habitaats sadicnia la caicdbracde lo asscci co ccc l/caa o1. sacs incoe asc NUc ca veila .c1-guol lo cdcaues 1delabiaciioa. ondres on er e a ec de o gob a-Oo co ca fund e s Pce Gobiern od e i nia o -Lo dndia nleasit enESIm.n a, Pakis case halla dcidida a c0ui inui r ci doi iamet abreplbiicitc a carinciao eticocn las oasleocaeserlcea¡ y duodie .u rc. .o a IR s, d l obL ic iiAsem ia t cOrec Fraonca y ,1e cc li. mcuc lo r p esd c Eaa N ra dcloed cc ortug sasca di sa> d aw li B n n m n. .e r eSe can c I ern v nei estoa d l dduno Toda lac led. t eu si c iscile o al cadacoa, bres dc cuie.rpo rleis sxbo, dael_-. de Formos6. 1.ior.p aos-de dfia1.ueru o a forads Ocrc, o ca c ,q l scdee Sallil c d en. es, Ues plaeladas ccc, al diseoedco da l a u uio anca f'a .o perona daartai-ada,, ora eu ca csP dca .1lo la fo Sa en fe i.a p.ge qtioa hcbland e c dia d a qI 1e ca lar cid L .e Sea. oddir los dapoi.sdmili"aes yoacr a, l. ec. d.eomndor del soluce n al roebila", -La 5.U.n ecaepa C aansaicea da as u .r s C r domanooedeqs~repsss.in,.dCacodrrapsredasro-1,oamasCsnooic1pn lan d a ca pr saca o deCe o o oo c ae E al e nelo da oa al Gobiaed eo -da dChina. Solas e iea l ~ -1rr P ori a hasada sde lou nap. e -c.y om lsiveioct e inda l e vca aceadi an croceo a que lea acaeciasdea eCceana. D hf ra, d c amas cWcd a ocoaece ca daeen s eclo al doca ceuso sa poaieoes cacin:~~Brsea cabd'ab dv-e s_ -ndeevlvmetYnira el mr abtneWd u cnopeuns o evlees e .een ~rup.vlgao aadecbir aa da.1.c eldeo eacacoa de_.________,____________ sido silliod -eeioiicclad aieal dad, se ls pr, caesia teo la cha da lea neg5oica cbliecad sscocas da dCbandenaer, Pcedic .-r nr iaa e aeao imsac nouica Caica dae cen sil hmes asa alisinaeln dl p.tantaei di en las Siscioneca UnGida-, 11 adery. Seha, Karlkal e Sisese, d Arcr P liia eco ecca eartd, al sinoereo da adud eec ha craldo al caba, cesem o lecede checa Ocje la baedeac goberno da Fermoaa. Sial abre miaiedccque cRu sa sleccccesa ala daacos sadicois ciabsArenctatrsrporflo Pi eiais ~osiecas ac aase lbasipae o Sicio c eas e1co Unidac. on asca ela inde daiCneo .anea i osc saiosecra imedireocioepeoasbaecb cb ae e e re n ca j o el eeCr srio or atOrsdades nioreamcasauol haeda -~e,~Cea Ha basd u u no.dodos aericanoe ysrrn. quest .i .r v ca d n ed aa e eade 'n"m ~ .L" entra cnoe n sic t rmy resulti ac, Iu iist~s. iidlos gaizrensuz naun1.e -2 od va nsg1 fca te e ro ,rprm ra ve es e u e7, metcose ara dc ese, la ree la sesa dal Closae dc Scaoridcr uni cabruaiodoascyia d o. ed Enabajadoa ysgoslava ca Ca cco gaaedo cesadoeaps c laeredalas debaaa dc lo eec dcuisce came deadas ocoua cin cnrran o dlsTo an arad c ree a oen caor dc la uido ecn la deneoc credidc repeboiaodeaa, en seodseea valbic a ocs duerzac leoa Ede in, D g a e 'O O Io nade ce sotii d doce, da, Les ecees sileo a la u-ez BUCARST, oaoao e. (Uid ed. Las n r. n b n n cn cai al da e hesbe -dci dcigado a siicaciOn da la cesn, donde oraiodc la Esbalada yugcsea Sadodiar los depos Oc yunicionea.s~icad ein edeo s a rzn eoe l s a e l a lica. nbr de. celsoqde slea sc hinora c~donvIes e u -relic~ a sacos qea haea elade al ca Drao dspica s qc des csada ecos e aaoLa e ao e aad7as dl m ina ecpridadar ecarm ino de a l oce ca c da is see ntcoa p ciete da la COblacide. en u duico co cecec i o a ca s eacaelde noreoaecaa, Oarea e veine a auna, caco dcc les agrescOe vcs Las neolo a e s liso r s cen t .uler.oerus ,qdiedt a e~pon P Eib1Gobierno d India en ca Icdebrndc en ucoesideclc a haaaahera octa cad da los ysn d rs -d ,uaneslia, dtiidmec be-,eca,, -d aeotadod en a quo1e losc d oe alls as ia d 1un ad, renlde a e os o dca1i e dic, paesa ocaest cal e a los ose qoe asomas ce mnces hobiean mismo esaadeenidaons c su feos aoe idoa, cndcc odde lios seidodoc da la duolaide 24 r P. ~,nl.,,P.rsysp,,~~ .,d,,.adac.a lenacio sic d esdi las d -E ciodo dc u e nad nas cs cor loaserioic eo ca e e loa seo nagdo da ocantce oas diseita esic acontcmet. dutn e rutad a 5 odcsa d cs a l o aeud ele e -dms d a .a aadpreauata d a Ca ra B ot dd eu e a tas uqeet e o geoe om nmr e e esioesceeoar, cueaned o dea caldnes otroa a c a a 1 moo g aaenare a d aeosia susa e los. O e eo Laot1 oye Nieo 1a aMed c e x a eo a 1a umednt iar d a a erz1 a d o e a1oo o d ad r esu e iardj o, en1o a enoeada e gan1icooO pee o a e co e ue e caso. Le colrario aeis dca limca dci munode y Salid la maera E1 Gebierno otegcis censidaa cmpieades da la dobada yeosio a p cogaeseo d aod ld d cii, p o d limde ae qu cmnsas tcrn, ceeioeoo ciiodca o o d osa oscOsn del Ceonaao -da lodos los articddarorusa dc efo ca sa cesab eosason da Goa adndoa osy e desrdales dca acesode ca-o da nceaed o rtncs o dicr os c cail cocosd aria ec ceschumia scao, dOd luerrCeed jls hiadides e poe dsbco. tido e los icois ecsilea oca ci distnea. Sicha 5osesdn liena 000 lab s desa e ocavsc d Yu a e heeeieo o a uelo ec l a leap oioare e cbar haeic dc eme O c hoa aoe ,e 0deaicc So la Ocassdid se soasiamet mscd cicos pianteadas. k ildomeers ocadrades dae spr gose a i dc asro que dasc aa y S it cae la idse aAeai c edjre rpr hie eeoioou ieoc uuccla abe cer huco. DeOad bcede bomareadrec0 dbadida sedes al alae dceucia Sc Sic dicho que loa rdaes, s rcdne S24,le7 habiaos. ocnicionea habian sido cscoedidoas cidenal as ci dce earae eroca de cApunamos en ce arloelo coladcic lodE adoUidos en al dado -api ne im o ca u la ceorprse Salik si dCoejco daeOcMuches obsaeaidocas cocad oa 1i 5n la Embaloda antea dc ser cocapeleia para saneere c eci lord -ror e oo ci c e agoso oreceoio llcgan iaombidn oleos eeticica ou assa mpcczaaesissaess,ercguridsd, ce absean do a s e ice ra oabgesu c scisloce lat dasa eceo c r ir aooer iaa s" uaaeo ycederde daef oene e asonco panorasa ocy diolinto al efracmaogarn loa deseos da los us: vcanodo ci bOicode C a aclbsasilo, Leo cal, en dic dae ccenlas, pead gaai pe o -ab ceo-es ao o g "eiois a ,, dal .esarcib. odo en julio La co ra a c oelos dicons dc bombardeo hon o da las Nacloes Uneidaa p pee resei s ca l aCc nca duieoiln seadimica. caa colna di5iaren decircslo dc les VISNA, agesio O iUnited).--Fied So ce puede compacaros co opmcienza a oombior. Loa Ouecroaaesuoade sbr ls ibricas de dc da edosica hao ceal cuca oac Pes s halla c no pesael Oclik, ondios cuic ee on aidicos y su fOrma Fuerbcrg, acesirio ganerai dai parso algcncion loqu ocurce cn la ceancas, resalcdadas ora ceor loa los qucios de Huneganan sde Sis da manice dcc. ledaeisa ledas ls cestioneo cacle dc Asio dceld v d ic Oalsnec da tipe dcci-.tido scldaec comuS ti coii oe Ad miasai orepdol, eda aodoocoeode grndslaqesr c dead ya selemol deoiaolac cnciodoas de a els m ~osse coneradicad y saprean cose d E p, a se .raeoce a aeo: dealt ocs ha miiado na pcga da "toiisras n ~0 a.siidm icamoleale da lea cin s dc morint.ca n v o n n u1n r~ da aaers veroics la cdndrducdce i smdocees a y ccc coendiante Ei Goebiene ceocdua costiana o cas yc sgecolo "icdperialas" so las drulds e o o eods co armcoso nuvsb0sy00gnarsaar eo obreo o nte so qca sa halla al sendo: loa cuoss da lea resasd s oas dci om ede. sc, ci Partide dcl Cenges da la loias dc la eranisacidn. da tOdeo u pse agregaon .a helgo deiica a osi ca os o sbsedcs od ces licos. ca, a.cap lad isindeceda Cosaienco .Peo Ora Pade lea denros Idoceaes e a ;,ems. Yc anqela dsenlreuk. Tod, a I1ih e1, 1o9 pcbadam] cacliddi cPaalrou1d.,cded lesbodaean Ex oficiales piden el rearme e cse O e Aviones de la Airmaua entran en es r ali:n:: doe ae oera c sseoo P'r'ua,deade cr sig e diacisis, -ase es B-2 oa oca cecules la. oomadas d os sos sor l Gb n da Lisbea Sadaelaesa br cilcs .aon aeora centrcs driae-, das y ai a opistae eaerai d accin e ce la loicealdad,,". dai.e cplntedaage .d~ d aI.ioaof.,.losna lpuedes as. acacIa, cadas,, ~~~ ~ ~ de veinte divisiones alemanas:: de os:sssae a OaspoaeIpor primera vez en e Pacelt .ensUcad gt~iracioas o habtedasada e ,iem Ademas, -cntaOcatdopeis er-denodslmnersae a .l Yae isbrd cdelo oibecdoaito e o ensidde a Gea, lagal y se\ong-dong. en laslos. ¡a., no .Ydb1 .rdete~ Una p.re¡ one o p eona 00 r in and da Apoyan el avnee de s fuersas terrestres de los oa al anceicoI e anc ineresa la bomardedasa a o l 1nrg s o p r-g E pei r Sieir erblas llticca notcdisa sed al adacis da e i s aoceocO -uasce as, pls cjsa, en o io slp or vtrl srrN 3 cucs, Oliera Saisaoa, ha dClho oca Estodos Unidos que roasbsten en el sector Suar duc loa aucdodeao esaba a lres s" iecnrao pis omiopio iis hn1p.d n .ad.,' s I ica esa la posci de Oa -,_ .E.-d l --ilias mSd adaenre, dada dedea da e idcopadae d los g .nhs, rrp s,,n b~ e t d e.a ,grar p ...--.resi.n .,P r O ao t .V erneR. ( P. IjtIvoa l r fue ro n at a en p riua ue 'rd jrms E eumdscetsq en s 55A0BU0G0. aleado 5. (UEedadescoseS dc apode a d 5d¡sdn cErocao, deode qu oaIdia sc a ederO _Aparat scl Cerp e iV a ter Ai iii sng-Y a coks -ic y alocados co ecrde cc n sav redoiu da -cuios daesaica ocoade oe 0nn. y 0r0 0 s La "ermodd' Bouders pu e s mir ade aderbad de 1. .Ga d Marma i P de E s nb r s s s, o cadoiu n olars de O csa oL des eonizaedon clanddesn da so Kcase ys ilar. cacie ioqucao. dase oen o aao es traoia ceo le. t sr niae n cva esclio coiceccuad oasoa lpnrmavrai cosolamen oSisaes sasadas, ca posenlO ceso Beck-Br0oic er dijol "Loa ciemaEn cas dcc Olsodsaos, aOebaac edciea eooeo -cd l , shnac o e rmrahye lsroens a oa d so c lamnt i asod cer t .co eas .,O Ya siecom i a ishmbar c defcoacr puco e dci recrme dc OC dinec ne uchaeo casa los loces Ca ocrealizcodo negoiaoioes cobra da lerescil coceano, en acoyo d c caferccn Ods oidadec navccaa c de L'o Eorseam caa co d cenooc cicambio.05-viinsae aceceo care dad un ccl Pco de da AOddido, qe oo alOdic, Franois e Perlugal. Taica eas cerdsora n freaer c q ue ao nds otna elzno dn nuv jrido eropec. oiosc oada oaaels .d er cica dig i ac Ose an cdaceiad ecor cosbaico n e edcosaoisector ocasu adcons dode p orul oje Uocads e a 2 dvod d Haeue ck B oichida, dl:Otohar porEOpa. ._ dcc doncioescoiaoioaapdcadoa Uncomunioado e dcoondo CabLes.dds aae qeoea ifneiaaadnao a atrs5 so ltiue odi.lSh d cdado Oyor Tomae Poe lo anos 5 ansOcar po p da ondia, dci Leano Oricola lnforma oOc los e la 00010 eocideoici, Loo ien lgaadoa aer en la csa ser, e do M undiales 5d0 5-5 iSchcOoSdadfel) esO di.omsr y oqipae adOdiocsio Tambin Oho indcinte dacgRaaiecesododdicodCero ecacon eb1 d suc earcho b oe cnctre" la gr da 1 cu rs ~ ~ dio d e riooer ,0lada d a,]Eodo yoDs ha la e cad a nio P de sa.elsd oeab io a I S 'a dn dorica, ac ro ascgiaed , .a udaie, d u taCasda gooaCcoelada abaos ciae a e o droat a boncbezadooCon (A P lNSEe ) cmnd, del rR eco unaconrisaa dan gona .la g aos 50 Orio. aidardo suchecs c smdicoam ies cces dc les oios, oul a pdors 0 bci o a an el Osa ahoco no oc ha s pr0 sicceo a cl ic ue a eu nsca eSeoa oc coloco na y paR a alio bay icfdica li.iiis e diedo i tica al 1o a rre sta cic a P i c leeo baos ,i c,baeacie 1--eanc a.h, laena de, i. d Pduao, ; c tecrageraudale cel niqueatletos Er%rumu os"uarsetrneossanalsecretsd as rza en. ndrtrdeilsN.a"c,¡n. .cos e~DARIaen.u~s~, nid a, S', ~ l.deoaeits ni h, Lon erz p .r paa di ,,ndar c Oira ds id e arosroa d ael nda oru o a .a U nidoi io a doa ca-smo U da s, dc e ser_oico de latSirol a lsla loooan cl 000000de av a a dada ped Alaco.i. y rancie. e pcodida. al ccalsalo d cir Ols~ % ,. ias al Esca da Ch031,. al)O slicOnelen-c a balerdo dei ane ieoC dc l a oa ccameioaa,, WELLO GT O eva ZOaoodIaI F a p imrdao d i dia Sonce ilDjo qca ci contiigent odumc dol m oci.ad alod o o la icen elea de Vicioaoc l oa eaeo c P. ostlos 3Untdacios ooeala ctsa dc phr odrd.deloed rp E~o rfueb CF o L ce O Huegato rarioe I colpeds u s .hac t es ~os d un dmbr e s c ossemeno e o a s paeceran co ocp s e. si ers dc sa meds o a o enhea aiaocia E. E F T U C a Eas s.-ero .la n ~ t 05 r s d s. dmbar O d e sada e aiben bi.ad. d ~e doe "omo ie dta, d~aavic r l-s 5u5s15c3. 1Un itedILUnUy a ~dci a s ac r a coc par ala daraneo euao eciedar Ole _ae do elcenas pl.s. rImer da mnso, cerp OsdOcedor, eroca decoannvr.d, grsd oda uraSvla.a vs 15 c allo ccerpo a dcepsdiu librada hoy dcuenosa da1 sacadas, al casa cera ei dcscrrodle dciosaooneicinesold y les diecivees dad Oon DEstado:s tr pim er obdelt~liv L.de la ,arg ieadc deeadccin dcu, or ub. .pcA coi daiode, an.eriaOu csiposiod ari.acnad mitna ioc dar cedaqdclnocdioato dObrosoo Pcrtuards, ., a se.o.ntrurun o esiion ao c munos -e mlsad e cora Sl y astie. t r.¡dao E.odo dS-1oeea, cera da e -L Jober s r bjn r s ealeded de ,,d Ro he aqel s ealasn o.uisos la la ueslo da oodeaanado, do.E00U0 PUESTO DE AdOO diiaoen-nsaalco eso-odLo.,ph, ohe a eocl ydco"oes-cs apisco dinea qu o na d .al men c.ad o dt .ire.,, d, re-ISdlonqae alo CreOa S ,o d Ien tr e A Z E A t n u n b1enEs.' 'a_ P-a on ho ccasla d e rso ade colsos ~edc¡ leahalornoaean.N A diceodaedan d mOeobos, in cs a -an *" oda C4 mics ddntrodl idro e n-icO cLAPi-Un SOal COEA lsacsado os acud rpaaiuo trooo e hiorecaaa nase aa cca data pounaene inlo SOvdie 1caIcenran locosIgGensr a l e sese "h.5. ol! al oeada dc Sasan, Unidea, cabeacdc eor u s oaredhlioae eaa d ea onaL. shobros aqe hab.an deorade colse insectieida a s -e shcra epsseo unaecera ouerr 000' er" (bidadas Hasso con Occiso Lc ucoda saeidi an lcd erimeras nor oeiohidiasmilas ehaguardi a soeadomuiscac. cyeces Occiga co tdds lea pcerOos. sandilc aapxposndco ycmosanda dily cocases oa dsla dcede er daed Generd al enOcGdcerl.O10 Ma OidASiNGTSi aCocho e (Uidiai Ocoa dci jueoas, e ce oea dcadc ile loe inaa no asa y ocepo vcLas 5uers defensorss ceen HOcdand prcomid, un co s onO evitada • -General ls ed aaad e era iliias ha sbaeilcudo adCcbacoc aecaeecduodecobser uoa bahiaciiososd e tsa, ps yddcO iOd especdalooceiuarasseoonldloces lOcainasecda. Subrasoqu o e ie ncadeaicosOdana dcucogenoupO o al Geeral ci osees ahasecedode lOs Easdoa dcl se daeoo orcando los comde habripaciOn ocs, egrecsendo con checa lleas oOa cortcs, lo ouaO aO-hae bj. E eta csie ste u aooereErpaaeauerzasparcacadcsdaackurt SidetUnidosdaide roideaefraio, an isalogrro iiltreo asa p11dodexait d sslna. iiiaaeoree neanteoisa dcoLcadiapespu a oenz cadsddos rNC E ALS cnid, apeesdacepenpdermiiar cuioen dii a ocpanadrea ds ioportedo la s nesiad ddadcs lib-g c osm o5de os olddao oe ame La peneieacin, ehasiSlcada como saeomoclapreoiionaoiceno.OYsc bslddes cbcedodarce sca pestcs de a6 iiine. Cea aEs, C .in rleye oDe ,r r ui te 111, ueacba onde .n be ad v1,t. 1de11ad s pod, e ehmrcu mntI.e.su ,eror a e t e 1rnaltc ranto ,e n ~.NIA se d los1sns -n.deCiros.doaene aeeeecid s y d g ., dz s or oos miicdarecade a "ermandse pceaa Syeder, acalsad d erio audo lcoadasadcedc o r a aae ae a eele etoaede cn u ada d .0aa ¡o. 24. Oh Ceacoon da cn ouera ajlroiho Mas huelgss en Rot a eeaoauen .dieioiq e lo duila s i as"iia qua a dalredoh da do el Ret.de la d udaoera coa .ovo dc c bcoa, erinceien cl dc La baja dcl dlar s o a& e dc edogei piind ussno rs da asa Oeublea hacocido canoo oc0o deocenos Oueron toiugar ddoceta a onoc dc ayr en 00 druOdro 00 idenidiosdo haca CaL ra e n c adagnt piln O A Do Solta saos gaent dcede ina l sde e scdss por soprcs cuodo sc prepaha cuclad doca da Chiol. hc acpdd CIDA oEXdeo, agest 5 (Unimoti.oot. c .d .e,1 peloa, oc "bao n os aecea seoio tdic cc den ac .o d .ci cdoieed d.crls se a caban pacr aIa~, s sdd rd ladi-Os dor noreoaeroaoo pca aPr e de ord mnos 20 di.sio. arrsna cna dc lsgd dsassi s nc ocr. noro dado dcolos cosms s-ado d a coeoes 0res rn da adoadseco mprde ui or cea n e 00 ,red.l 00000 o ac r. oaaents baod o dccm odccaodo dco amerieoa, ro ic-sedo, b eoa o.s ados ocas da dec ls asdlsdeaiocsoea dc 00s do diaaeosenraeeom uassOSA, sgoaio .(Uniaed Los ha ioaeio oc ca deridco d" rnela nce a o op-seiooper ueo dy ra den o a aera diine aaniloadea y La incridumbre dc da guaea da EAODE PRO Co dJ abooiedsioueOoantencr n hc bora Seda O. 0esc ,0que000i t s fa d prlo de unlaaque ea a Penemag o. d esimulospo r uda f uern Cra o ba ,,r e ,v.,tr P"" elapoo e ls e plado delaslaR 'Ilc ato e aalar as osiioes e? a uera d r co da amet sda, caa le Yoca-ongecoma lecesomos dad il o dez d cri eaie n ocs. sssa 3SlAacibased e dadlt cilO paalaceetas e l os, choccasd mi.Cepue aalsFlpns ooatlei.j osat u decasamccrsa-iret lpnoaacmez Loa ddaea aa csauan oaodiaode 050¡o placios nt da.,.pki oedaddcid e -idccs raed sfiaAE iLo e e, d a .Pu.dddn,,rrr s .aOrsen d s ~ s.r 4.1.Creindl Yu. roifuerza reP .berd d a patsd gs .arae t g rprolit etb rpaad upicrn devliron notaue p realizrtlSR jsej. 'qS -~ t loe ca idcaflt ecohnz n l. y n e ac o, dc7 p 1r,pdleaemeoou .v .ad s 'm"r' yeRd.l a os o ad e c, a onda dcraOcdaodosdenai d~1eo1 0d5 cais decdcdrasdxtendeoia cey lea Osdcdparaidoa Occucoooeioooetseaanicddapnlaead-oonemaed oodesdo seiden aoaesc hcounaoaoiasesodhij sshameradoe ftoeroan so sa oco e lcis.¡. t.repdadesu Caim uerdOid 0 cd a entd d e mand o r eam o ihcce,.dcl iue e.a b da de oi d aid ea o y i ern u e a a ccPaaidant oa re ', does bcaiad00ecdoo dad mAdeni Occco Oa rcono.bscc dma ~erdujo aco Lcco sc n o oa eoia cii e o -uso Euic hchod s n sae d probdoshas l lpredlCatlGnm e .seaao esoo nooa uoccis.bo.adc.a.s-ciquei, llc O]cos dcosri Ocoaduoon osca dei 4 aap e bu,,sccbre.ao e eOlamd.oaiaceoaiqu. doOo voEaEedr odacC re.oeldqu pad5oa ce c a r yc had eirinu im naOi 000 ouera s da n mdoiO d la lad a dec Uo o cado jo qe d01 orciusOcioa pdersaid urcu l pad a a tc p rn ncedoqecuto a adeediaibo dc a oac 0 Td A .l oc.a o oo d iU selccdea d ar s cccniiai e C ie o ccd a un csmunoaae apun dol ol e .o ntaq e pu d sp eao idas talidne norcori s .cola dal ei-, O lse c e iod d cd Valca d dcm ra av dehu Eciec i brei a l cor pcas ddime iid ,u o a osoc lrane hoen o ode c y eer l l o al Entocesci elio 2" du sioc i e oha daco d de aal. 0 m0011 dc a rsiOea lado o de aooau li s e o ao c cito seesteldiuca ona n ci ne iinit o e oole el cica a l io eodood n ci a danptu datn dio no cdii a do aa Ocanla a a ddi ceounda s.i a s acrisic e n dci s d o s comlunisa. (Unitd).-c dah d mxscan e Pes daunoda1c cepcin daloe.co. ier.i isd o, dala drolonOadoa. il e. diicd ol de Ch ,neu,r l ades st ol d u Ar aeste a e o a Luoaar cho e P uo d a sccchaoio d.io p zO s elo a .O s o dac acda c ti ,il .Uia a i arrle eos iro lo co e mmso a i iadchei da -czi e ubE do ci d hc 7~u d r n y 0d n dia n en. r combI"aute .la. heo e2 hra io .Irtno poalmn n1dnc ,un o P"lla 4y. .ie MSan y el""""tal p ~ u yr d ind ehzdistmin 1 an-Rm che ude ~,uy a g], S eilas CL~ t NR G lsp cimi"eaO ,dhe1pinari e 5 mepao o dueLa o mhoruca-.dc i iEn las r oaImer h r .eO. oau c oacrsu od coc. l Ca l dalod n idias v dlasid.a uo mrca noe sl oprL.a ha.1d ahdd ho ladan cO 5 dccc puesa lire c meto ceai"Uhneo grpo2de comb a deima etal d r, n-, ded1. OdImema nmdanslonO fbol-r pased onrtmr o n nonn J elo.eotuei c is ta oc o 0GSra iun tn o nal ead co sudo idaohiesdo dco1a5dVdENAbecidecdo ab i ea i o re .eocio oc ie cac l~hf.OI-~~c. idndadLae o~.uuklyo adeado d cheoa esecd Ci al d oo SAO 0 r5nLsc erAO:0~,'al Ex r e' elnnfor" n F ,1n11 ,a uncl acin de nmporuann o qren.mueredMxi,. ea aceaaodsedadch"e0loheilueadocpar l Chucon ooraia apcde aa e ccie iuocscadapcetrcieun roiia loa ooeeceoooas 2 h o a al s nom edegaispro m ea Cba' y l ha sPeud oci -o e eo e e o aR Ea dhs ecopasdadas hpeipoado si -dasd aedo da .Ps .a Ca15.: 1, R ,1 ,1i., p sl ~ u a le ..ese ue n M .¡"fide d es -l, n ~ de Af a e S r n bo b rd lal e (c e". y n ~ r_ .s t .a o ocd dflt aL s uorda e et n cln da Aeun S o n a n d e nCUES It M A r e lu u 1 r~1. d A,e d el o nl tribu er 4 .r 111n d.e uTO iO s t .(e rn., ei aPm eL, ,e ptn a er dn dr e ,,n ds ru -, .-n _r: ~ '7e:re ed r:r. u e -eg e ro uc u qe .ac sdebdi E bac is .sa oan o e~ c -olocc, seoh.le .de crohafico rerach a Txt, de com n oN a lg ucl aant eyho d aeelaedsioc. osa d.cie O airudo en sa a asnde~ los, dCaTiopUe ,s Seeas p o Ohnsend la de aoyadOernos, sodmu-aes O d eou.n d a 0 ..cic oe ha balad a2:10 e .>l, ha d c en r n e e oooa oho s echas dcot s p ero n e da rceo artca%'sed alsp u ido E a ddud ad agrco da oaPessitada dOep .a cosa .o. lu e e ccLa Ho a cic s O, d Os has e lcola oLo de sesoh o r c dco mbaced s 00000 d a mpidac.I oOo La -1AVA m.t.l e n e ai n 1.eato Cis c :s n r e o r" Le oo Paal ,avsn oaeap isa sioa c s casdoedeoa1as ci a"srahddn1n rv.ee.cau. ipgiesela pbloc ooic dei Core sul d ,,5essr dcF se e nos .uGs.dUn eccUa i on e s Os aerla A a dae ace rcn e nd snd1tcad a a e ri.n Su FdedNCIdSCacsto e ( E xioficdale sapLcineecre a.bd saeaadr eaaapbaaeddiesieeaseice I form e -, a o v d n .zidr c m ."la lla e mu.tru. d~ .me .b ta t .,ello obe st. 1ca a e adae efa nsibe odec oMeid 00000-r aoos dheiaed aa P iccdod.icdoeo .Lde d0Ar Or elo ce a ca ean d ad aaO So aapoeddleersd t N U E A O R l yl so cad e e c l oci o do bsilas 1 e dadn oret a 1,a o le o os a aocs o d e dn c UPo .-l d e ocn da e to c ide T dO osr -b Cco p d 15 la S AdI ~at l d.a O A s_ qerinecti aeso .hsoa d n r c E cspca' ao cst .e i da cs .1os ol a so dc Tasica. 1 d, ciaba tosan. sn Ap jrncs E a os dla d ecaca el a Oc dc ago e das g ocddse demala rVgiOdaro tea a la ol ro riOa s me I als.sagarnOs sa iboo e doao obcdaaae posaplanoa cetr oea OaSdmr aOdrshd dct dao Sohlc de o oas" dad ce r Fenmeo lcumio s s aasOda bt I scador 5 o ia dh,-SoaoaeocacsdOno$ ceS e goa Sobad Si-aosscsaado ata-baoo aoe odd o c a5PAOOCaot s deoveienadisoaneisdeaslea d o-ce, aoslendo t dcinallea dci aogsi c scp adv ease Coscsas, "o-socdadadeo s er,,. d1 -Ssa-e.aad"tnasd ea a p0ee io xls 51 paOoreo"Uadistusoarsdea qda d aarto cosa:s MeerS a -tap unt comu iaaaas dasnd5oesaahmucrOd sus 22 pa ca ss c ia sor oacie aaaaanlacoa ncoccsdsOaaad S c dadoepcaoadcspndcsqe noad$ 1 tif'ir.y ua tr trpulaneg. E acc a"En de de, esetoreta se arg1 la 1.1A S.Ir .reo ac al gunadI, -, Perseau~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ 0~~ ,, r.t r.nejurInunvend Pr.d L.It oinaalnredeY n. S" ed l e ef cm nb Unyrgn i Gaatoo ocdse drosdransas diOado, a eza,', ,apoAadas ddeaoyra s;terrestresdeacdaS cae.O O-ata ,o na da da coma Sahaaocoocncinnss c ahacacrasevtarle5co 50005.3g0sd1i dodaecaad. daeacdacocdaEstadoaUsadoqueec~a ose cOca xeadO pac e dasaa reasde 1 i ea ..dos ac Gm.saa-dcdnc eoaio ooad yan amcpsasq-s O o pa o odaap sedU oo ao1 drncsos .0 es atIieoo area Leh os. benU la Sa Sceo d sCsu kAMB O,j 1 uitd. Y 1 4 a cOsi ~H,,e ,u, ce. India 1.lao iglaoe---ecooo ada alcO.aentroaOnadaote.ada.co"~ Sosa d ca Ca .,, sod ..sd oa. a ates c cie -ee a heapIeoaa.da copo e copia r55a -r B-rihltedijU W"L otoe-ol se s Sscaa -asodea da .,.So .iO d .' .accsl5ca 00 -,,1td tte

PAGE 13

Viernes, 4 de Agb to de 1950 Pdghm TRE4E DIARIO.DE LA MARINA. Traslado ek Pac e inodieniearlsmento 3ha MSr iditdeco di ci y Oc C ul Pidudc acbnde tra=aari 103 Jvene y c osh e e alano Acota y CihMO. Cuciluiie Al saludar a los espogos Acosta Castellanos en su nueva coma. con >gusto ea ponemos en conocimiento dessamistades. En la Academia de la Historia El mircoles nueve del corriente, a cinco de la tarde. celebrar este Corporacin, en el Sbn de aCtos del Archivo Nacional CComposteYl S Velazco, una sesin pSilca con obe 1 to de rendir homenaje al general e C di ti rMartn, en el centena,¡. a El doctor Emeterio S. Santovena yo el distinguido intelectual, presidente de la Academia, e a Histort.,tcdr su cargo asCpaabrsdie &erit cell A continuacin ocupar* la tribuna el doctor Juan J. lenlos, otra valloca tigura de la intelectualidad, colaeoradorducestimado die te _r< 6 L dico, y acadmico de nunkerc el Co jrc,ulen disertar sobre Pa 1rin austero" De los Cabaser0s de Cg>l extra11dia brmd rlos dee Te isiates reara los .Cabalr deC sn de iguentcer d cual damos hylssgine E Ageto: Cmaries, las 845 .m grandesileec a S 5ta. Ave. desd IR calle 35 hasta1. Catedral de Sa PtrIcio, parficipando l od.s los dele* gados y viste, as como unida Ces d e la olleo, bmberosa, a cci.Ci ldityla Mina Me cante con sus bandas de msica. A las 10 a.m. solem e Misa POntifical en la Caeera. sprsicddapr SEiSalcnc reeclacndaHel le y L general de la Convencin, con asistencia del Ha'. William D'Daer alcalde de New York y otras alti -utccid-d. A las 7.30 p.n., banque le de la Convencin. en el gran sn de bale del Hotel Statle. De los PWuna deiiroci di ROY MAimO e ysrbee ..lotras nmero#. del pograma, todo uran dwarencio as favor. en y *!¡I* este cusdn m ueatractiexos'ladmastendrn ---------. ----mm m -etNclada para el mircoles 16, a e ASPRU, APARTADO 652. HABANA e 2 p.m., en el propio Hotel Statler. SElirup de excursionistas de Cu. Favor enviarme informes, sin comproi, sobre ba, a drio el 8 de este mes, detenir el "GASPUR" y las Cocino&"AUTODAT" oen hie onpcidliegr& ¡ Ni Yorel luliec14 lemree.d S el regreso el 21 para visitar Mian. Nombre: ....---eYllegar a La Habana el 26. La vio es se harn por vapor y en tren. Lo Direccide.-.-.ps.es.-.l-. ---E pl s eo e s es e 1 1 lueosdcnecostocCcdeila icccci CiudadPriid .---. de $199.0n. Los interesados que a e .aa m emmas.e sa me am ss mm essn sammene no se hubieran Inscrito, han de ha cerlo antes del 5 de agosto si desea asegurar su admisin dirigindose Suscrbase y Annciese en el Diario de la Marina ¡-e2e .I Se abre la Ipta, se agrega agua.Iy nada msi Da a basadeharina enciqueidaems sabrosa y nutritiva que nun, viene ahora en ta, para que se conserve siemprefresca. J ~ ~caemica,fcil -"se agrega agua y nada ms" -con Duf Mi se hacen boados tan suculentos, tan variados, que hacen agua ta boca. Con roan las amas de casa dicen queDu. Mix los ahorra tiepo, dinero y trabajo.¡Y es el deleite de grande y chicol Lw at ea r z 0 Q C ueVER LA oM FMu~O o oS om uws i uea aao za Q .e ta A l CON o OhiL CBEA M D pr A putsish uA EP~k GNE a@a N yiAo all POR5toa PEeeOO LOtcecN M o A P#~ 15 ." exquisitas variedades¡ Pan dJoeepbre Ponque ("Cake") Blanco Ponim ("Cdke) de Choat~ Ponquel("Cak")dCEsptiS Un saludo tenemos hoy para el estimado amigo seor Luis Avello, e ministrador de Mendoea y Compaa y para su bella esposa cOea Casar ,n quIenes arriban en el colmo de la felicidad, a un aniversario ms de 2.enlace, .Al publicar el retrato de la seora de Avello, muchas felicidades r.deseamos al simptico matrimonio. Del Lyceun Tdos lo dicen. LA MEJOR! LA UNICAl LA VERDADERA. T /1~ ,EL ACONTECIMIENTO COMERCIAL MAS B§ENSACIONAL DEL AfnO!! Art celes para USTED, para la FAILEA y pra el HOGA, acado a Preclas; JAMAS OFRECIDOSm Cubl DESPERTADOR id. INGRAHAM r" Tmbre de Alarme flora ala. CRETONAS CRASH LyPropia par tapizar E anes p 9Oet •O y 2 YARDA DAMASCO d RAYON (cord6n) 36" ancho. E n Oro, Roeo, F c., Elena Cano y Hernndez Evpasado lunes celebr su cumpleaos, en compaa de un grupo de su compaeras grdaddas, la bell* y atractiva seorita Elena Cano y ernndez, quien acaba de terminar sus estudios de Comercioen, el Colegio Bador tras brillantes exmenes. La seorita Cano, hija de nuestro estimado amigo Ifiguel Cano Fernndez, parti ayer, jueves, en el Florida, rumbo a Aheville, North Carosna, donde se propone eurear dos aos en el Colegio 5aint Genavieve of the Fines. APROVECHE BIEN HOY VIERNES Y MARANA SABADO Nuetra Gran Venta Tadlaonai HAGA SU AGOSTO EN "LA OPERA" Comentario obligado que se oye dicrlameni. en el Hogar, en los Omnibus, Tcanvas, Cins, Teatros, Bares, Calles, Paseos, Playas, etc., etc., en TODAS PARTES cue se renen la Famili o el Pblico, dicen: "HAGA SU AGOSTO EN "LA OPERA' Es lo verdadera, la nico, la meor GRAN VENTA TRADICIONAL COMPRE AHORA A PRECIOS BAIISIMOS, QUE NO VOLVERAN A REPETIRSE GRANDES ALMACENES "L/A OPEREA" GALIANO Y SAN MIGUEL (La EsquMa 1 AHORRO) N de P@SrPS _________ ii .ti 1 .p@E 1,9 jiCii Eeg o. En. Au-P e Oro-e Violo GRANDS ALMAEOE CONVENZASE qd*a* GA~0yIANO AdMIGUEL a LCi hqe *m Os) Ao CXVI -(-rnieaHabnora alu ilf

PAGE 14

dRAN SO W THRE PARKER BROTHERS. Acrobatas 5:40 -925 TRIO CALONGE CsSjoo CSOOE TITO ALVAREZ Cancionero Cubano LUNES L000 UB NE 5500 POR laVEZ .UNA PELICULA SE ENFRENTA VALEROSA. MENTE, CON UN ASUNTO JAMS PRESENTADO EN LA PANTALLA. "0 ,O SAD SONG FOR*M PRES9ETANDO A EB ULUVESIiU.V .SOSRFUU Ywt.E INFORS 4A j aut WOD. jomaMeNTIRE.-A1 DORmAN m QUIN E RADIO CINE o HOY LOS ANGELES COLUMBIA PCTURES preen CA TA 1 BSSOBSSS0psoo CANTA LARRY PARKS' EL BARBARA ARE CORAZON1 eLOSONNGS AGAIN SRDCNE GRAS SHOW -p R ASEEN DU a SLERC.t Escenario y Pantalla PATRONATO DEL TEATRO: "SHANGHAISAN FRANCISCO" a E£ 0A T a quien nunca ha visto y a O en Sosn.oV. s. 00 421. oonunca ver. Bastan estos dtot su e n otn.Gn b r belleza y la comentada veleidad feL ot Van HostenAlcia Agramonte menina para que los espectador Ronald smith .Manolo Coego sospechen su prxima mudanza. Es.Booo0s. EuadEo, opog o0 000EEss0 0 e .....E e aoll Sloe s o ta ocurre enseguida, desde el seCha. o .o.o. ..Ar.doSoler gundo acto, cuandoElena, creyen C.media -tres .t. de Julio Alsu novse teransfor"maen aorao d Os 11 0de0 C 0 1. pedernida coqueta. En esa JornEsceograia d Osar Hrnanet. da tambin, el titulo parece detePor Regina nerse a la mitad: Shanghai.El previsto desenlace, aunque desde De todo ese enredo internacierta¡ go muy esperado, consiste en la que upoie l obra de Julio Alelomentable equivocacion de la proandre-un autor espaol. un titutagonista: su futuro esposo no e; lo ue es un i inerari o de viajes ael pretendiensi noelsecreta una representacin en la Habana rio, que la ha venido observando I con muebles y parte del vestuario y queriendo toda 10ida. El tercer chins-la inspiracin vino de Paacto, sbitamente serio, se consur¡s. Un acento francs, deformado me con lentitud entre las vacitacoe-as siempre por tina crudeza manes de Elena para escoger marido y yor de expresion que la consentilas indecisiones del autor para ter.da por las ms audaces comedias minar la obra. galas. Su tesis es esa lucha de sexos re"S0anghai-San Francisco" co-. cordada por todos los comedigrap0nese de tres actos de idntica suos y resuelta al cabo por Julio Aleperficialidad. aunque desiguales enandre, despus de varios devaneos, tre si. En el primero, encontramos o favor de las buenas costu0bre una joven mujer tan entregada a El dilogo y las situaciones, de clisu trabajo quedecide casarse por ch; divertidos a ratos, para demospoder con su socio en el negocio, l Finaliza en la pg QUINCE) Prorrogado el Certamen de las REINAS DE CUBA y su Plan de Regalos hasta el da 30 de Septiembre de 1950. Poracuierdo de la Junta Directiva de la "Cooperativa de Asociados de PUBLICIDAD ULTRAMAR", que respalda en toda la Repbica el "Certam0en de las Reinas de Cuba 1950" y su Plan de Regalos, se ha prorrogado este evento hasta el dia 30 de Septiembre, cumpliendo las disposiciones del Gobierno que ha dado plazo hasta ebofecha para la termiacin de todos los planes de regalos en As, opues, ls bonos-recibos de la "Cooperativa de Asociados de PUBLICIDAD ULTRA AR" participarn en el SORTEO Final del dia 30 de Septiembre (Por la Loteria Nacional) en vez de ser el da 5 de Agosto como hasta ahora se haba determinado. El da 30 de Septiembre, igualmente, se efectuar el ltimo e~crutiio del Concurso en todas las provincias y podr conocerse entonces cules son las REINAS TRIUNFADORAS que de enviarn a 1 os Estados Unidos y a Europa en los famosos "Constellations" de la KLM (Ca. Real Holandesa de vi cin)l. ES UN AVISO para general conocimiento. (Acta-Ac0erdo del d 0a 27 de Julio de 195s) -(ACTA NOTARIAL Nmero 740 dando fe el Notario Dr. Bruno G. Gavica Gonzlez). N0T AS DELICIOSAMENTE TONTOS TRANSCURRE EN LA HABANA -.1 --. 1 ^ ------. 1 .4 H 0 Y C-sAIRE ACONDICIONADO PERFECTO AL MISMO TIEMPO concidenci a arededor de 11197. ln douenwtl distinta, 0uev; con uooe s interesis-o s K. A -RINCONE DE MEXICO. Ameno viajo. EA -CA1 OMr DE0 E RNEST BALL. MsIC1 en coloriv. RICO FsTIN El l Eartn de Walt Diesy. -LA GUERRAE EN COREA. SUltimo us Serudas de la lucha en Cerca-A 0NFOIMAGLON DEL ULTIMO MINUTO en leo ii.toiarig OAAMBEES. PBOX OVEONE. NITOS OADES FRANCESA SNOTICAS NASAN RAFAEL IONL.ES (Distintas al DUPLEX). yAMISTAD rNTRADA: 30 eLa. y 20 cta. A W2214 SAN RAFAEL HOYAMISTAD A-1501 Desdelas 3.30 p. m.-Aire Acondicionado Perfecta. LOS TRENES DEL FUTURO C Podrian Imaginarseloquel egar a ser los trenes del fturolR Con la retropropulsin, la aSrodinosBa .cte.lUnInteresantsimo documental presentado por "La Marcha del Tiempo". -CASTILLOS EN ESPASA Entretenido vOaje. -VARIEDADES MUSICALEIs. Canciones por Dick Hayenes. EU o lcoloroo.o -LA POLILLk INOCENTE. Gracioso eartn en colores. --ULTIMA INFORMACION GRAFICA DE LA LUCHLA EN COXEA; ENOTICIAS DE TRASEN0ENTAL INTERES en los noticiaro WARNER, PATHE, BRIT00ICO. NOTICIAS NACIONALES (Resumen bemanal diptinto al Rblg). ENTRADA 30 el&. y 20 cta. Para los habaneros es un motivo de de su mayordomo. Con qu objeto? ---la it rama e "Deie o damenteTntos ~ejorala que queraler0suesdo 0 SHOW BLANQUITA SnOW FAUSTO transcurre en La Habana. Porque sepermaneciendo 0010o como ma Honry BELL presenta TITO VICTOUA: El titn del esprcio. La WARNER: Muerte en l calle, asnor bueno que sepso lesto. Que all yordomomientrs su verdaderao NIGHT d DAY HERNANDZ sinf osnade l amoryasunto -tos osygan ho n o rCLaHabana de 4, muri en yordomo hacia laoso veces de marido. NTlo DE ALO 0on.00na.ys -r s Habana don Remigio Espinosa, .Verdad que se vislumbra el lio? Tr0 0 DEVAL MERLE and LEE XCUSVo UNION IAD0 de 000s osuaraOrTmeriaopae 'Es-Ymientras se enreda y se desenreda SANDRA -VILMA VALLE GIOVANNI psosaAved prquerea ca .re E 0la0madeja de este l' o cinematogrfico, TRIO BLACK DIAMOND aZr4f £Cc~nv: un ,seuAev oense os oe o lo aeciaescanasv asudando ambiente y Juan de la PORTILLA NELLY CASTELL sy color a la novela. Amparito Rivelles o RAMON FIGUEROA louerte, pero la primera Mary Es o hace una riolla maravillosa. SenciCUERPO DE RAILES N TUpinsa¡lo amaba al pri10er Ernesto ¡lamenle deliciosa. Y Alfredo May C IRPODENEBURBINEIOLy Aier oy b espe 100 0a-q-e est divertidisimo en su papel. Paeo 20 GIRLS ORO ESA NEpruso507TelSiMM1 5 s r ue que ocurre lo inevitable. Que en ORQ. R. ORTEGA trainscurt ieran cien aos para que cuanto ve lo deliciosamente maraEl overn n ontrr aEsio-o v oilosaqe s s po sa, s00000en o lE oaIm50o50era0IO salv DS LAS OSLA 1 BLE suel, de Coreo. TNO C anSMadiZ 5 CARTONES EN COLORES AOO OCTUBBE de G a Hadium NOTICIERO Nacional con Garrido y Piero. de laOHaEan SEOEyoo5Noso20 cta. (CClOl> ENTRADA:OMayoresN25D)AA deaHab.a(E U IEROLES CLAL H 0HN ORQUESTA FILARMONICA LDE LA HABANA (90 Profesores) Gloria DE HAVEN Dirigie.ndo: R e s c g n o AP-A AA -PRECIOS POPULARES: EXQUISITO PROGRAMA: REETHOVEN, J. STRAUSS, DEBUSDY G$0.50 Lidet la vna en L N S PRE OY RAVEL EL MERCOLES 9, EN EL STADIUM DE LA HABANA Grada -5.0. eatr.dNaa .e.lo podi Obooooioo CO O odoo oshsodooools referencia num. 1.00 o loosOorns Sol SOsOloooo Aumn pr iaeeenusasm peZStdQm, 1h2 andMm.ecdy d e3aapm y ra concurrir al prximo Concierto mente la estimacin y admiracin del Aded aerroP o 0 a0 o oy 0Popular de Verano en el Stadium de pueblo cubano.A o c• (EL CHICO de la SUERTE de qosooaolaos dea oche. 1-Prieanoioso n, Beols 00.001 _____________ Co-. La Habana (Cerro) e 1 mircoles 9 El programa es el sigu ----: ELC IOd aS ER E -dExquisito elprogramanoconteccio .Priavne, a, Betovn.--r nado que incluye msica de Betho-o rt 'El M o J. ven, J. Stratuss, Debussy y Ravel, inStrauss. DONALD GALE WALTER VINCENT EVE OoeoF l o O Lo 00b000 4.- )NubIntermedio WARNER 0"DNNR STORM -BRENNAN PRICE ARDEN ese00 lto prestigio de nuestro pas que lb Fiesta, Debusy. U unha demostrado su entusiasma y pre-5.-Bolero, Rvel.) oracin magnfica bajo la exper Las localOd0des se hal 00n a la venta mentada batuta del ¡nuestro N cala desde hoy jueves, en la taquilla-) Rlesci no. que por su maravillas,-¡ edel Teatro Nacionnl, por Prando y en As comicA AuN QUE PALABRA de MULO tuac 0 n en In Temporas Oficial de a oficinas del Gran Stadium de L N OperO y en los conciertos populares Habana, en Saravia y Zequeira Cer Las precios se mantienen los mis mas: Grada cincuenta centavos: pre erencia nurberada un peso y asienlo d e palco dos pelas. (,omn %e ve cnim. ptamente al nleane de todos los bol-HO } } No o pre s 1 lO iio TRIO SERVANDO DIAZ e trala de conciertos populares. pit( soode irse en traje corriente o guayabera CODY.MIrs. do stomooa Complacemos asi cientos de perseCARMEM yREYES bailes Eop"dles (PMML nRs que nos han interesado esta acla racin. &CTUALIDADES: Sangre de cara. MANZANARES: El rencor de la tie pen, La mano negra y asuntos 'rra, No des~ sla nujer de tu Cortos hijo y AStos cortos. LAMEDA: Paan, Corrupcin y MWRAVILLA:. El gran campen. 3, I asuntos c~osabando doo lo o t JMBASADOR: Emboado De coMECO: Vidas encontradas, El darazn a corazn y asuntos cortos. nublo j ro y N o Nacional cM on ardo y PSOSo. APOLO: El jardn secreto y La calle MAX11: Vagabundo. El rey del Lo de la muerte." ARENAL: Sed de odio, Dos pasiones ro y asuntos cortos. en pugna y asuntos cortos. MATA: Juntos hasta la muerte y ASTOP. M o dolselle FI Fi El titn TiEane sL oar. dlepcoy asuo¡ orts MTOPOLOTAN: Palan BRos ASRL nlc a oat.Ac mortales y asuntos c9irtms d ufo, asuntos cotosygran MIAMI: Sucedi en -Berln, Tiburones show en la escena. de acero y asuntos cortos. AVENIDA: (Maranao). Titn del esMIRAMAR: Un loco al volante, La pacio, Anargo recelo y asunS costilla de Adn y asuntosoosso. cortos. MEXICO: Vrdas encontradas y, DaBELASCOAIN: Sucedi en Berlin. nubio rojo. Un yanqui en la RAF y as0nos MODELO: El verdugo y La dama di co rtos. jo que no. BLANQUITA: Rastro sangrient. MODERNO: Octubre me condena y asuntos cortos y gran show en 1la La tragedia del temor. escena. NACIONAL: Las joyas del pecado. CAMPOAMOR: A la Habana Ee voy. Cabellera blanca y asuntos corEl pecado de Laura y asuntos cortos. tos. NEGRETE: A la Habana me voy, LaCINECITO: Revista noticieros, epi z deofuego,~toscor s y sodio, comedia, musical, deportig shwenaeea. vo, cartn, etc. NEPTUNO TEAdS LUX. eortiva. CUBA: No desears la mujer de tu dcmeA nty, nO>EO, Pos. 501050 hijo y La malquerida. caronesyntiiers. CUATRO CAMINOS: A la Habana OLIPIC: A la Habaame S me voy. Perdida y asuntos cor. cuerdos de un gel tos. A las 12 de la noche: Todo cortos. el mundo lo hace y Dos corazones OSCAR:EErecuerdo de tus b U de acero. cruz deLoO y'Oos oros. COLOSO :.Raia lode na. Rincn PALAC Eontra los a os, Bodas CUBA: No desears la mujer de tu PLAZA: Un loco al volante, MuJerhijo. La malquerida y asuntos citas y asuntos cortos. cortos. PALMA: Oro y fIego y Kng Kon DUPLEX: Documental, music viaBEINA: A la Habana Me voy, El rees, cartones, revistas, noticieros. trato y asuntos cortos,. etc. etc. REX CINEMA: Documental, 'v&jMs DORA: La mujer que yo am, Charro musical, cartones, 'revisas noti. a la fuerza, y asuntos cortos. cieros, etc., etc. FAUSTO: Rastro sangriento, asuntos ROOSEVELT: La venganza del dS cortos y gran show en la escena. tino, Bagdad, y asuntos coos. FAVORITO: La dama dijo que no, RIALTO: Paisan, Crimen sobre LonEl jardn secreto y asuntos cordres y asuntos cortos. tos. U ITZ: La fiesta de los regalos.ReFINLAY: Vagabunda, 'El rey del bagalos, pelculas y asuntos cortoa. rrio y asuntoos 0r. RIVIERA: Un loco al volante. FLORENCIA: La dama dijo que noRIVOL: Mundos opuestos y Arco de De corazn a corazn y asuntos. triunfa. cortos. ROXY: Muri como los hombres, CoFLORIDA: Paisan. Corazn adoloriqueta y asuntos cortos. day asuntos cortos. E ACATALI Suo. GRAN CINEMA: Palabra de mulo y looa aTOlMI a 0s sr0 U Pjaros de cuenta. SAN FRANCISCO: La mujer que y GRAN TEAOO:(Mariao. Fabiom. Fuego en la carne y asuntos la, Lo disosa eaTrbuyasncrts tos cortos. SAN CARLOS: Sers mi marido. GRIS: Frmula de amor, Yo ul SANTOS SUAREZ: A la Habana me presidiario y asuntos cortos. voy, Un milagro de amor y aatnINFANTA: Paisan. Secreto entre hertos cortos. mana y, asuntos cortos. SALON REGIO: La costilla de Ad, LIRA: Una contrat odos, Dios es mi La incitadora y asuntos cortos, copiloto y La diligencia. STRAND: Rancho de mis recuerdo, LUYANO: A la Habana me voy, La En la haciend' de la flor y asunlocura de Don Juan y asuntos tscortos.aiaPet bsa cortos. TEIAONSEPsiooo, Pu00toabslo y LUX: (Marianao). Vagabunda, Feasuntos cortos. lipe fu un desgraciado y asunTOSCA: Un loco a volante, Viva el tos cortos. amor y asuntos cors. LOS ANGELES: Canta el corazno0 UNIV SAL: Emboscado. El gallardo Perlas negras y asuntos cortas. aventurera y ~sutos cortos. MAJESTIC: La incitadora, A ManO VEDADO: Una extraa mujer, Noearmada y asuntos cortos. turno de amor y asuntos cortos. TEAtRO A.ONLwI -N a 11 a

PAGE 15

AO.CX-VHI Ofreciern un cocktail a Goar Mestrelo artistas dela CMQ Le agradecieron as su Pr Mhee "Gir gentil actitud durante la reciente huelga La eeavcoIn orme acinn anoel Radiol Pgina QUINCE NA.-Viernes, 4 de Agosto de 1950 eni higinico frataron los rotarios sobre la Interesante curso sobre msica importaneia del la Vacuna BCG profanaantigua en Buenos Aires suavos -ii r ANWC EO AI "Carecenos en Cuba de una verdadera campafia Se est celebrando en O E5 -r" ELA cIa e b benlt u ontituberculota", declar el Dr. Arnaldo Coro el Collegium Musicumo. C E crV" PN LA dds Simpetble e la esdesLa msica en los E. .a u1. a inter2nte demotracin de io p .D r er importancia l G.y bol pocos 0i 1equipo% televisores del Circuito Clobarleoul deL. L e Relat el denpuod el ndOie e lasc INFORMACION MUSICAL CMQ ofrecida por el seor Goar ¡eeglnd oe ma arde de a er en la que fu e .rroene0 00des y muertes ourr preidaee tea estre.asitidode¡lCuerpoTcnico ac n escrita por l x lodo el siguiente tema: "Importancia posteriormentea laporNnna de o d netzo loe s' corn o una selecl e la Vcuna Antituberculosa B. C. vacuna. Solamente en Cuba ,eflal, Con la participacin de Eresto de la prensa. c o oeqe G.55. por'los doctors Pedro Domingo en los veinte aos que median entreStein, Erw n Leuchter, Guillermo Result tan brllante la demostratro Gonzalo Roig, -y Arnaldo Coro el primer Director el ao1e930 y el 1950 ha habido ms G.aetzerLjerkSillCer y Teodoro s, Martha Prez ex. del Instituto de B. C. C.; el segundo, de 4W^00 enfermos y han muerto de Fuchs, entre otros, el "Collegum Mucinde ucoaiu elseqsoprano Director de¡ Club y prestigioso mdl. tuberculosis no menos de 80,000 per. sicum" de Buenos Aires "nci sus pos, que prplerimos dejar )a inlorma"'l eo cuyeoocoa en contra de la sonas. actividades de 10 con un curso socin del acto. para publicarla elopr6.' a l'a # P -m-tuberculo¡. yp favor de los afecta.Ms tarde,-sigui relatando el Dr. bre el tema: "La Mca Profana deo-o.¡meodomingo. en el Magazlne del scleal de CMQ ofrecedos de la terrible enternedad son Domingo-, lo trabajos de hombre de 13 hasta l14. dedicado a la inOL !, a las 9, en su Conde todos conocidas. de ciencia de lo poleo ms sesudos vestigaciny Cn de la msicalo IAo10DELAMA lea nola 0O. de s Tambin estuvo dedicad.a l sesin y exigentes en la materia, hicieron entre la Edd Media y el RenariOr -de ayer a rendir homenaje a la Rep. una Cmagn ca defensa del B. C. G. miento. a cargo de Ernesto Eptein y Te anoFancsoO Mol l de Bolivia que el prximo da Y se recomend que en los laboratootro curso de Teora Musical que dieeoe oraou0 0ta 6 conmemorar un aniversario maros donde se preprara el bacl nota Teodoro Fuch. El 10 de mayo pa-a e ,o de su Independencia, estando las pa se manipularan o as bacteras. Con zado la Mesa Ronda trat el tFRE: __ _. abras concernientes a este asunto, a estas northas se construy, se equ 0 "Tiene el Arte que cumplir una argo del distnguido rotario y bany desarroll en Cuba el Laboratorto funcin aocal?" y en la velada del 491 sensacional quero, seor Leopoldo Casas, "Ami. del B. C. G, el cual fu uno de los 24 de dicho e trat sobre el tegos de Bolivia en el Club", quien primeros del mundo que se orientama: "La Obra Maestra Comentada", destac la gloriosa historia de la Reron siguiendo ya las Iniciativas Y eecutndose y c om en t ndose la pblica hermana, al Libertador Bo consejos que garantizan la ImPOsreieriana" de Schumann. Jorge MAGO KR var, e hizo votos por que cumnpliera blidad de que pueda acontecer ninD'Urbano, en su conferencia celebra. oo niverario bre. feliz e indegn otro contratiempo. da el 31 del mismo mes en la sede pendnte. .Hoy-asegur el doctor Domingo-. de laInstitucin, trat sobre "AlguEl CPresidente del Club, doctor se poseen todas las se uridades resnos as tos de la Vida Musical en Fran¡seo dela Fuenteesent pecto de la vacuna B. l. G. y se sabe 0o Es os Unidos". En el rursllo los oradoes de la tarde: eld.oCtr Pe tambin de su innocudad y de u del mes de junio, a cargo de Ljerko --.0.0 .eiet. .einci.ooslo]ee e on Soiller. el le le Cooocfre : Braa sut 00 mas oeest inoicieivmm-die que utiee iete aos, por eso paramento de Programis, HernnPrimera calidad, Cub;, recisamente dodelos -no es extrao que confunda la pa-ez de Hita, autor radial, abogado 66 hilos, dener 15 $9 nos.y os.adolescentes y las nias labra "huelga", con "juerga". Por eso restigoso y que ha escrito el nico docena. y las adolescentes, no van a dorte alegra de que estemos aquceleibro en espaol sobre televisin (que mir a las nievc de la noche, como brando o0n 1l!" pr0000 eepbicaro). e bombe le Primera calidad. en tr. pases. Qu efecto eduDeepus de las emocionadas pala-OeaOae 'extr iein-r$a y de ener85054hilou, denler 15 catiolmal causarian estos probras de Carlos Badlas, haciendo ret ieol.o i orn ndocena. .......8.50 gramas en susmentes .oOIOO? caltar la noble actitud de Goar Mesy se re respaldado por Gaspar PuLaComisin de Etica Radial detre con sus artistas, en la huelga tanareoUninRa o tomar nuevos Primera calidad be eedia ee Obleyo. Es0I6tas veces mencionada lleg Carlos rumboa en lo que respecta a prograe ho ee $7.50 glee queceinu t y roPaul. Sesent deciddo a una medoena ....... uctor busquen la poelo de' sa llbea de bocaditos y ponche. AtaUnsn andie oent ollo MupronenuenrgaOqCea teas 00ner, nc ambos con fra dcisin! Todos lo mas. que vendrn as( a redondear el Neva rito, La, U. S. A. medid c eOa leanelion C u obrillante, variado y amenlsi:d o hoN 0 r 0:,L.,. edtradntdo sloe 0ogar dotros jvenes seres paliduchos, ojerarlo de la progresista emisora cue linocencia do losn ios corre rosos, enflaqueildos y de gaados, ban. Y las puertas de Unin Radio,, Oeir nel atla del00001doeete cobticaso u0 leseec bolodo asimocisoleoartcstaseesooleln tr belteoao y ouObradonsOOecOOilglc r oitrsryprouctores de ovelas. con U lE R N ¡ue mrestearestas dbellas. N es equiiradconsencia lngia de latalento para poder alcanzar el triunO T pel ra eseistscasi dsuas. s onetr ier e esn pantalla dey la el Inerala e a ner r so leosinen c aseo, s s s H ,usas9i o c, l se lla ..A qohoacala co ecion olol 001 leelidaoy so 0000, 000000 00m s o OtdeeoCocucoCM. 'tEsetoaennas que eststurtante q e se irio n a-HadoenCajeCal rer nprmssn I eoli .,pelo os el so n bee oolero e seo e o en s o rtao menaj a0 slo y Creche o 00000 ntra eseo oeroo y .pe.idosevistas, IVedado, 00 00 etenleTule r aooeptOele onfecinOeOO ro reOOpsilbe ymudslom.o estallOtua. e CloecoeOOib. Cetllee.lt0 0000sdel 0000000in ollo y s000lmaoboe. como000s0eldo e l o Cc. YaesOtanlee0n.0v00000 loteleisin bae000000 00 la televisinlon00000dbdOl So CeCobol)0ofer 00 oboeoobooCOOlOPOO l.iioo, voz, y 0fueo n s010t.poe-le bhomenajeal Ailo yCre oe -~~Cartel delDa _________ EoecceoeeceEl01doto Aoelo Coroosoc 000 Escenaio y. e a a lcrecindelseubcmio Od vencin de la tuberculosis, por i (Continain de la peina 14 clativa del Club Rotaro, y que rreside. Y a continuacin expuso trar que la sorpresa no es el nico br desarrollada r dicho sub ingrediente de loe risa. mit por la Instit 6ndenomine La direccin de Modesto Centeno, "Liga Antituberculosa". de Ba queinvent algunos efectos escniPunta Brava y Regla, uE0con la cos de mucha gracia, esmerada, tralaboracin de institueones civ viesa y leve todo el tiempo. relglosas, obreras y masnicas,e De una elegncia y una teatral¡dando sus frutos. ACTUALIDADES DUPLEX MANZANARES RIALTO dodcoypOc osedudejorasi Monserrate No. 262. -Telf. -449 S an Reas¡ y Amistad. -TeL. A-0507. Carlos o e 0a0a. -Tel. U-334 Noeptuno y Prado. -Telcf. M-111. tico pagado por una modern)a puDesde las 3.00: Revista, noticiero naDesde las 3.30: Los trenes de futuro Desdelas4.e : o R O Ce staee tic.er naDe ODdelas .0:00 Oc d v ta e e O o e ronapila. conal0 asunto corto, SANGRE DE (documental):Cancionespor tDick cn er 0 0y D A Oie Yober o y Yfcilmente flida la actucin C E ry y L AH es l iclL CslObe E A L0 oMUJER DE. TU HIJ con Pedro SOBRE LONDRES con Margaret Ch de los intrpretes. No slo la de los CANO NEG t con Ge e t s yTeapllaIoet col.res): ltimos o ii eros W rnern Infantet Luneta mayores 40 ets. Baleoman. Luneta y preferencia 60 eta. -principales responsables, Gina Cares& Celli. Luriea mayores00 cta .eToerli 0 o l.lc Gue0rr00. oy c. 000 pOO O00 o o .00 cta J eeole O. -oieioo oeoolo.Ob o tulla, 20 bts.b Britnico y Act. Nacional Y 01 0 ooGer ele.oe brera y Eduardo Egea, sino tambin de Croea. Entrada 30 y 20 cto. la del resto de los artistas. ALA M EDFA MAAXI m R I T Z Pero los .mil socos" del Patrogil. CatainOe y Prraga, -TeL.1-4.6eFlAcUcS.O 0y0y-TelU52 q.drguez No .d es -,sal.0a00brica.0nato1del1Tpatro0o d cdlopar A las.-4.4 y 8.30: Revista,noticiero Prado y Coln.~TelfonoW110 -eeeeoo 1 4o cr m deiEa EI 'A o d F p "ed ce 000n ,C PC on Desde loo5.Oi: arb .0 R n a .0l y 0aO cdatyloEn.tanda y noche: Revista.notlcie Shangha,-0 an1 ranci con una aion. es Bron 0Y0esre en G tly G cO 0 nacional, La funcin de los regalosi excelente, "El crculo", de SommerCarb A N; obta maestra de N Romery y Brendo Mrshagl. W l esc IR y Anir ad. me6 t. nlichos regalrs para los ahstentel y oet Maugham, que se anuncio para seln ueamayores~60 cto. mas gran ahow en Tito Htnilet"GioBloy3Rti.dw% Jformidab es plcula', y, asuntos f em 15 000.0Imp. Baleo 10 0 0 vann 0, N0lly Ca0tel0 y Or 0 00-R-.rbino. cortos. Precios p opulares e o Lmp. Nios30 et .010 ee-. Ip1. elt.001yts.Bailcony 400 ts M E Te P CLoT A000 ii. SlOo .o. l .0lo.O1Leb 0eOO00oei. METROPOLITAN R0XY Aaaoe aCmr AMBASSADOR FAVORITO Cld ee ¡". o0aoorid. ooeo" R X Agasajo en la Cma'a a0000 -1115. 1eydA, oedaras. -.0 ol OcO423. Caelle 00 e,te y 13. Vedado acanNo. e. -Te#. U-250. Desde las 45: Revista noticiero nA l 4. .30: Revistanoticiero a una pleada que T .T141 -. 0 00-7117. Desde las 5.00: Revista, noticiero nac 0onal, estreno en Cuba PAISAN, crenacional, M RIO COMO LO HOMDesde las 4C: Revista. notiiero 0 oclonal. LA DAMA DIJO QUE NO con cin de Roberto Rosseini y RESTOS. E o dolC o QE C en Medicina cona0, EBOSCADA con Robert TayClark Gabl 0 0retta Young y EL MORTALES con Sally Grey. L00t0 .T 0 con000n0oblh y sttCinO LEor yb AleOeCahOOyDE1CORZON A JARDIN SECE con Margaret 00 mayores 80 eta.; lop. 20000. ely 0000e 40 ele. 00000 CO Zo 0 con Greer 0Garson y WalBrien y H. Marhall. Luneta 50 ets. 00ta.: imp. 10 00l. .ts. Balcony 2 y nios 20 ets Con sencillez, pero d 0manera n ter Pidgeon (en technricolor). Lun -Nios y Tertulia 23 d. da a la vez, rindiero tributo emt. 50 et. Nios Y Balctiny -ts pleador. y funcionarios de la Cmara MIAMAFNI CISCO a una companera que los enorgullece FINLAY Eclaseocai y E. afael.-TlN. U.SC o porque es eJemplo de teson y espir A RaEN A L Eca O ,asco-.e-cLU.001. Desde las 4.45: Revista. noticieronaan Frano2el4c3.c -Tal.110 tu suerador or2ue tas brillantes A,. d. Columbli t .-TeL. 3-3313 Desde a !0 Rvista. noticiero ru. conal, cartn, SUCEDIO EN BERLIN Ertanday noche: Revista, noticiero es ud os se doc or en Miedicina, sin Ale' 4qy ,015: Revista, noticiero .elonal, eVaGA U4.30: L R< aPalcon Montg ery Clitt y aE Do-nan al, AgU JERQUEYOLAME abandonr or eso las obligaciones MaoyoaylDOSP00E-.TOnyIOOG O -en eTiyolee 0Dana Andrews. LuFUEGO EN LA CARNE conMo de 0000tMoio, l Raft ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e 40 .y yDB A .Tny l t uit na nta m'y ne am yores 4 ets. Nios y Balcony Barb. yL s Ponchos. Luneta mayores nsad s uro eoaEei NES NV GO o Lorra0ine Da 1 Fe" ~l eleOoOoOOoobooeooe11 00 se000100 NroE h1 GA 00100 LO DOOOU y oslo. Btc oy2 te 0. 0 40et. eB oye s Alba Labrada de Pinero. Franc0 R E .1P'N C 1 AcosIRAMA.R.Fu en un almuerzo durante el cual FLORENCIA MIRAMAR SATOS'SUAREZ hubo .1.nz00par.0u.esfuerzaO ,A o R SanoL.mc c o D". Telf. -35 3 ata. Ay*. y c2. 0arto Playa o al concluir el cual le fu entregado 22 No. X212,.VedadO. -Tel F7$010. Desde las 315: Revista, noticiero noMramar; -Tal. -7175. santos su ra y San Jagniono, un estuce econteniendor vios Is A las 4.30 y 8.30: Revista, notciero cmal,c lA DAMA DIJO QUE NO con Desde las 4.00 Revista noticiero n~l1 ono1pa 0 .ional. MADEMOISELLE I 0.'c00 Clark Gable Y Loretto Young DE clonal, LA COSTILLABE ADAN con A lis 4.45 y 0 ,15: RevIta.noticiero fesin. D nnis M. Ja TITAN DEL IESPACORAZON A CORAZON con Greer Spe'ncer Tracy y estreno en Cuba UN1 nacional, UN MILAGRO DE A MOR con Nutridamente estuvo representada C con umpY ey Bogart. Luneta: GarsoY Walter dgeon. Precios de LOCO AL VOLANTE con Red Shltn Marga Lpez y Fernando Fernnd IReep prensa, como el perona de la Ci mayore 0 0 bts. Nios 25 cts. Bleony cosulre. ygloria de Haven. Luneta mayores 0 o estreno mn Cuba A L AHABANA moro 000, con el doctor Lincoin Rodr 30 centavos ctC. Nios 40 ets. VOY con Blanquita A0aro, Ott Sirsu presidente. a la cabez.a, F, TR1o-A2 Luiardo y Pedro Vbrs. Este manifest que el hecho e FL-O RIDA NACI ONAL enaltecedor paral a mujer cubana InRante Tl. oo, ..Te.P. .M 4 SALON REGIO que tan patentes muestras baba da Desde 0la 00s .a bieon Oeoeba 0teooe -, oieo0 Desde las3.30: Revistanoticiero .a00¡o.1 0000 0047 ioo de capacidad en los estudios y e 1e0 00l 3;0 1 i ta ntci e OClr o A Dional O RA eeO0A 0 nCLeOR 0 o cional, LAS JOYASC 0EL PECADO Monte y Afn o o. -00e la ortaniacin de Instituciones t V c 0o o 0,Lyeoe u eeeeJ OCO i.onai. CO o 0 ORC O O0n con Rita Macedo y Ernesto AlonsO y A las 5.00 y 8.15: Revista. noticiero les a a patria. VOLANTZ .ccn Red 'Skelton, ARCO hi yny estreno en Cuba PAICBLEA BAC o hrt nacional, cartn, LA COSTILLA DE Ante,, la seora Ofella Reard, per. DE TRIUNFO con In B1r0m0n0 y SAN, creacin del directorR .RoseGCAEdoo y ER BLNA Fon Cnd. L0-0aDT K.0O E, olocoidm c deprta 001 r w ho o o Chcuelos, Idalmi ¡¡¡ni, Luneta mayores W cts. Niios y neamyores t.0 4.1s .Te ti 5 L u yLA IC TDR onBr e l eie te a tn reco dearamct o amrebiy Or 0 A. Romeu. Luneta: m eBalcony 30 e. qe Llanestej000,0f0ec100 00000lectos y yyores 25 lts.busto las 6.00 y 30 ets. sentidaspalabras, a la seora Labra. S. NEGRETE 00 despus. Nios20 lt da de Pero, quien lo agradeci pro GRAN TEATRO Pado y Trocadero. -Te~.-0. undamente por laespontaneidaod AVENIDA Ra eylant al¡, Marana0. Desde las 3.30: Revista niticiero no D que estaba asistido. Telfonoo O-O1 o. bcional, estreno en Cuba LA HABAeo AC. 0 (Amen arei -TOL 5-020. A las 4.30 y 830: Re c o r A O erBaau an Miguel No. 360. Telf. U4771. O p r erO A it, oiironconl ADIS E ATIU oSig ero Vesos0LAOS ,0100ceronoMordidos por perros nacional. A DLEPCO on ich al rgen y Mich mon u show con ConchitacCabalelar, 00T00 0 Rs0 A00 H100 10D 00MI 010C 00 0 0 0y Bo 0art y Eleonor Parker y neta y B cony 40 ts. Nios 20 cet E iul y Orq. Lebotard. 00 con Mec 0Bara y NL HDurante las ltimas 24 horas fue GECELo con Errol lyn 0YCIENDADL D F TOR A ron mordidosp 0r perros sospecboso Brbara Stanwyck. Luneta mayores 60 N E P T ULuNetO30 ta.Nifiosy er d ae, ai lssgine e ctG. BaRcony 40 cta. Nios 30 ca.G R 1 S "NEPTUNO 0e. 0 de oa: Hodeea ao sigdet es1 T EIR0AACN000 A-OOu osenobei" Ee Topoe-Matanza.o documbe t a e o r r O 00 000.000A -0 19de Octubre1007.0-10Tel00.0-30 00 a a* eu no 0: -n t -clero nacionalyYO 1111UN0 RESIcolores) Por quenoI nventor o(n A los 4W. 5 8.15:evista, noticiera llano. de Conolcin delNorte; F y
PAGE 16

rDIARIO DE LA MARINA AGOSTO 4 DE 1950 Ser atendido por Salubridad el Picadillo bl d1 ElCP PPor Serg problema del reparto El Cotorro Eduardo R. Ci, ,I n In .de su, famosas El dootor Ranm rez Corria vsit el lugar para 6rnsmisiones,adiJo un dia queO habi lasado t.d. ordenar la instalacin de un colector.-Acuerlos1 frun., g que te hallaba Ain una peseta sola. Por Rogelo Franchi Alfaro, -Crear una Academia de Idiomna Cri p bcra menguteoa, D§lt0DlAAINA6 yu hceld yhasta6estuvimos a punto 666 h 9A MA6A .-6 6l6 qon 6de ver a varias personas Inv'itado especialmente por el Co-Instituir un premilo en metlico parahaere ua ctoeca mit de Lucha pro mejoras del re. para el mejor trab!p que se publi Noa l l eti¡mortooxia. parto Rosario en el barrdo de Arroyo que en la revist rnlermnerog .Nyso la hpcims, pr con lugic Apolo, el ministro de Salubridad doc. -Ieresar de la Universidad la petnos uesarolic or Carlos M. Ramirez Corria hizo un creacinde cursos de especializacinentedimquensenid extensa recorrido por esa zona acompos&raduds. un prd e dimnto, qe contr paado del seor Oscar Nodarse pre. -teresar la creac n de Escuelas densudigndad, s urs io n s deldPatronato Proremejoras dc oderporadosera la Escueblanex dela Tuvo la suerte, ms tarde, Rosario y la 'Asociacin de Propie. Facultad de Medicina. de ser senador y ahora tarios y Vecinas. -Solicitar del ministro de Educaque al Des ino le piugo, Despus de un recorrido de ms cin el estblecimiento de un Reg spremiado con las bolas de dos horas, el ministro comprob tro 1= la inscripcin de los tuo del sorteo de "Los Cinco", el estado de abandona en que se en. de enemeros y hoy su situacin es otra. cuentra el reparto, disponiendo de -Designar Presidente de Honor .1 Qu,son muy pocos cien pesos? inmediato que se les entregara un coLejado Manuel Carol Milera. Ya la s; pero me consta colector moderno para sustituir un alicitar la jornada semanal de que con el dinero se depsito al aire libre que existe en 36 horas con un da franco. se alivia en alguna forma, un placer que senha tomado cama --Gesticinar el pago extra de enpues ya tiene, por lo menos, lugar parae arrojo de basuras y anifermeras y enfermeros por atencin para doscientas escobas. males muertos. de pensionistas. tanto en los serviDe acuerdo con la seora Rey de cios de sala como en el saln de apePara abrir el apetito, Mar -han te, presidenta de la Seccin raciones, una copa de CINZANO, Femenina y entusiasta colaboradora -Demandar se fije categora de que al igual que CINZANITO, de este Comit, se estn acordando Oficial de Admon., clase Sa., a las enes un vermouth italiano, las urgentes medidas que se van a fermeras y enfermeros del Estado, puto, suave y exquisito tomar. cooperando el Comit con Sa-Fijar la hora de trabajo como lubridad par-a su desarrollo. que counidad para la asistencia privada El que quiera comprar,anga. menzar a intensificarse de inmeasignado la cantidad de $1.25 de da que Haga su agosto en LAIOPERA, d ¡ato. y $1.50 de noche por hora de labor. que alil estn haciendo un. El doctor Ramirez Corri.;ti com_Demandar una escala de saarios liquidacin asombrosa. probar la carencia alli de un lugar de acuerdo con el nmero de hablA San Miguel y Galiano dond-e los nios puedan disfrutar de tantes de cada municipio para los enacude l gente toda. sus juegos y hacer ejercicios ofrec'o fermeros y enfermera que prestan la construccin de un Porque Marsricios e las dean i m Todo dueo de automnvil tiano, hacindolo saber as¡ a las per-S eoena eenna ndebe consumir AMOCo sonas que se pr onen costear la -66 6 n el motor, desde luegopluma con la que irmar la entrega -Interesar del ministro de Defen6e6como661 no hay otro. de ese qe sa 3a e uiparacin de lag enfermeA es el lubricante Tamb en promet el ministro que ocv e que laboran en los has. que hoy consume el mundo todo. semanalmente visitara el local del teales, en cuanto a considerarle doSolo, en jaibol, oomo plus. Comit de Lucha, el cine porttil,E le, a os efectos del retiro, e pe. es el FELIPE ofreciendo una funcin cinematogrriodo de guerra. el cognac de los que saben fica de Divul6acin Sanitaria. -Interesar de la Con isin Naci6beber bien, yo la asegura. Se%¡ ,nn centlfica nal de Salarlos Mnimbo, la fijacin Manzarbeitia y compaa, En el saln de actos del hospital del salario, para los enfermeros de la dlistribuidores nicas. "Nuestra Seora de las Mef cedes" Industria azucarera. se celebr anoche una Importante -Realizar campaa para la Ley del Compren en LA MILAGROSA, sesin cientfica de la Sociedad Cu. Retiro. que el mejor negocio es. bana de Cardiologa, de la et es 6re6sidente el doctor Carlos mez 0nzlez. actuando de secretario el doctor Ar mando Prezeb Sir asistencia de mdicos especialistas tuvo el siguiente programa: "iblioeaNacon l n lLycu de pco e iftmcdaoor eln doctor Or1iindo Fernndez Ferrer. ma miocardinas. Cnsideracin sobre una nueva Derivacin, por el Las exponen desde hoy. do. Juramento de lealtad al plantel doctor Pedro Rabi$a. por la alumna Lydia Montes. Procla3.-Electrokimogra fa. Estudia de Trabajo dirigido por miacin de los alumnos eminentes, las curvas centricular-es y arteriaDespedida del plantel por el alumno le.As elt clnico, por el doctor la doctora Lilia Castro Wilfredo Mascar. Paabras por el Frs.k% loera, con la cohiboracin presidente de la Asociacin de Alundel doctor Conrado Abicaram. .nos, seor Orlando Morales. Despe, 4.-Sesin de Gobierno. Asuntos Informacin Cultura¡ dida de los graduados, por el doctor varios. por Adela Jaume Jos M. Prez Cabrera. Himno del Acuerdos de la Junta Nacional Instituto del Vedado. por los gradiuti dSanidad L nnid xoiind ba dos acoffipaados por la Banda del Bajo la pre$sidencia del doctor B $restauraaly encuadernadas perten e:des fied. Engrad uados.66 nigno Souza y actuando de secreta, cientes a la Biblioteca Nacional, sera efl e auds ro el doctor Alfredo Muoz, celebro iagrd oals5ymdad Intermedio: Presentacin de la sosesln aye1 aJnta Nacional de Sala tarde en el Lyceumr y Lawn Tennis pranio Margat •Mesejo, acompaada lubridadeyBeneficencia, acordndose IClub. por el profesor Manuel Llanes. Pre. entre otras c6as declarar "que el uso Setrata de un acto d. singular Insentaci n de le bailarina Andrea coera dno hslo n so cio pra r-teres, pues en l sern exhibidas rmuSenrai. eratenosoo o e ncio ar chas obras importantes. algunas de Presentacin del Cuarteta Cuban asalud, sino que presenta ventajas e,, s tep aaoaaqem-P'pers. Presentacin de la Coral del sobr elhiel o na tmserade ed al celo y la deVien de la d,-Instittuo del Vedado. anhidrido carbnico que evita el des. rcoad aBbitc ainl e arrollo de bacterias aerobias". rcoad aBbitc ainl e "Una hora en la bibliiteca" El vocal farmacutico doctor Franora Lilla Castro de Morales, no slo cisco de la Carrera redact el infordirectora sino conservadora del imLa siempy amena e interesante 'seme, que fu aprobado. con motivn a portante establecimiento, han s0 in "Una hora en la Biblictteca", que la denurela presentada por el Sindebidamente restagradasy encuase desarrolla cada mes en la Casa dicato de Obreros Licoreras de Ca: dernadas par la senora Mi fa VictoCultural de Catlicas bajo la direcmagley, e el cua protestaban de¡ ra Br, en los prop3oos.talieres de la cn.de ladoctora Pilar MorIn, anunuso del "htelo seco". en la labrIca. Bibl Qeca., cia su prximo act para eJ.da IE cin de helados, por considerarlo pe. Est labor paciente3 has¡ 'hor de1d e4ente .Mes de agoslo, pres liToso i'.Masalud .blicp callada que han retlzrd0 dbs"entan o al'escritor )poeta es= 0 ablando sobre e asunt el doctor prend doras y enWs1as as smujeres, Agutfn de Fox, conde de Fox Francliteo de la Carrera !3o lo siser objeto hoy de atenciny de adquien actualmente tie encuentra en guiente: miracin por parte 'del pblico que La Habana desempeando el cargo "Estudiado el asunto puedo Inforfrecuenta los salones del Lyceum, 10 de Primer Secretario de la Embajada mar a la Junta lo siguiente: el hielo que adems servir de demostracin de Espaa en Cuba. seco n.o es ms que anhidrJdo carbniPalpable de que existen personas en El conde de Fox se presentar co congelado, que se emplea como Cuba que se preocupan y se esfuerante las asociadas e invitados de la medio de regrigeracin en la conserzan por la salud y propaganda del Casa Cultural de Catlicas para ofreYricin de alimentos y en la fabricalibro y de la biblioteca. cer recitaciones de sus mejores poe. cin de helados, aprovechando la promas constituyendo su presentacin fiedad que tiene de absorber el caNoticias del Lyceum un verdadero atractivo para cuanto5 cir al pasar dec nuevo el estado gaMaaa .ao atr ub i se interesen en conocer a los valorei geoso, operacion que se realiza sin Mnsbd, atr ub culsd alrc sail recesidad de ponerse en contacto diMxico, la excursin que Integran Eculesreia lroic ea uslan. recto con las sustancias alimenticias, asociadas y familiares de la culta enFEl rest alaiodeAr gstincd( pues bien enfra desde cmaras aistidad femenina, las que se proponen moest dealardoe aals ic adas o bien por algn dispositivo xiqitar los lugares ms interesantes mdaelatr. wpropiado. El anhidricn carbnico de la hermosa ciudad americana. Exposicin de cermica que se desprende de las piezas sUdas del helo seco o nieve carbFiesta de graduados N os comunica la seora Ernestin; nia se djfunde en la atmsfera mezPola de Bustamante, entusiasta pro clndose con el existente en el aire El Instituto del Vedado celebra hoy fesora de la Escuela de Verano de l produ lo de la combustin de las susla solemne investidura de grado de Uiesddd aHbnqe s carbonadas. y que en el pro. rximoda 19. a las cinco y med cesoesclorofilianoes fijaadopor las durante el ao 1949-50, en e1 teatro dela narde e vara alcto en e su ulterior ,transformacin; su indiEl acto, que dar comienzo a las Educacin, una exposicin de los ob ce de toxicidad es muy bajo, no es nueve de la noche, se desarrollar jetas confeccionados por los alumn Inflamable ni corrosivo. El uso code acuerdo con el siguiente prograde su ctedra de Cermica Fra qu mercial del hielo seco no slo no ma: ofrece en dicho centro docente. es nocivo para la salud sino que pre1: Desfile de los graduados con sus A este acto que promete ser mu, sen6 1e tads soreeI 1h 666666 1padrinos. Himno Nacional. Palabras interesante,Pueden asistir cuant ri u 6 as rduqu.ne n'de apertura por el seor Director. personas est6n6 teresadas en el mi ¡-.la6mu c nmd 1666 odce n,66 d 66Imposicin de los atributos de gramo evsfera ede arroli1o bcacbrsieter ev6a lrestauradabateia sra Acer os y esoucoes d lCongreso El presidente del Colegio Ncio6l de Enfermeros de Cuba. seor Mse eSalbridacendoi entrega de la relacin de acuerdos y resoluciones adoptados por el Conreso Nacionu de Enfermeros elerado recientemente en esta ciudad, Los acuerdos son los siguientes: -Condenar el sistema de ocupar 1.9 s pr1una-,,,Iy someter a expedientes de 6 b66 li9cin profesonal a aquellon compaeros que infringie. r-n este acuerdo. -Realizar un trabajo estadistico so.1 bre los enfermeros que eJercen en lo-s da la Repblica, nmero de camas servicios que prestan, etc. -Solicitar la_ promulgacin de un decreto666 d eale n obligatriedadde suprimir la palabra "Practicante" lde 6los resu ests, sustituyndola PoR een ermeros. -Protestar Ante Ins autoridades universtarlas y el director de la Esruela de Verno, por el procedimien0666 .1,666 61 6666060661 to discrim in trlo que viene r c 6ndose en la Ecuel de ernnol dondeno 6nieg6 el ingreso R los en. REUNION CONCILIATORIA El Secretario Organizador die la Fe. deracin Naelonal de Trilbajadoreg Azucareros. hn pedido al Ministro del Trabajo, doctor Jos Moreil Romiero, qu e convoque n una reunin conciliatoria a In% reprementncionen de la Empresay de¡ Sindicato Agrcola en Geviera¡ de Manzanllo. yn ue IR primeru nowulere recornocer a personalidAd ]ur dien de esa organtzacin ntbrara, Aprobada por Resolucin de Marzo 10 dell ao nrtual, ECONOMIA EN LOS FERROCARRI1,08 UNIDOS DE LA HABANA El Interventor del ERIado el¡ la emfresinde los errocarrilen t1imog de Minsterio del Trabaj ue rosegula en su plan de reajustar 1~ gasto.% de la empresa en aquellon capitulos en que J*o economas no nfertenl al bur"l ervicio qup la empresa prenta al pllco ntre lux economas q-, 1~ l3eRado 1 doctor Ramnirez O*Rour e"n lsysuttcin, e otrosen labores A lortultaban lndigpenlsablrs. %e o unia reduccin en los gas Smentiueles de, W.00, Traspasan valiosas propiedades a varias sociedades annimas Estn valoradas en ms de 162,000 pesos.-Ms ventas de casas y solares en distintos barrios En los centros oficiales se 6nforvalor de $84,020,00, distribuidos com de nuevas aportaciones de promo sigue: C 6sa situada en la calle pi edades a sociedades animas, enN nmero 210 del reparto Batista, tre las que figuran las siguientes: con cinco apartamentos Interiores y 1A la Sociedad Inmoblaria Me,_r1a superficie total de cuatrocien,antil Sagas S. A., ha sido aportada tostitesenta y cinco metros cuadracios, a 1 que se fija un vor 21, 6 6 286000; d6tres plantas. d 6 6 16 casa ituada en la calle D n 66 lcua 606osdersuperficie 6tuadamer 458. Vbor6, con cierto treinta e 16al $9,666n,00 1n e 61, y cinco metros de6superflice, que se S le val srauedn 06 616606a66a6a 6 valora en ocho mil quinientos pesos; ros 66 situad aCm n edifiio compuesto de 1 dna casa 152 metrosn cuadrados de superficie rney it artamentos interiad 12mild -res con cuatroe entos sesenta y .sietasada eno 6 pesos; casa de m6m1 te metros cuadrados de s rficie, sipost rlascon 388 m.e. de superficie tuado en ti¡ calle Gelbr nmeena le anPa rd6 6 2,691 .666 R 6666ros,211 y 213. tasado 6nveinte mil dq 666666 6666 1666666666 de i266606006 tia caa tae ti Heo 5e os; dos edificios de dos casas cen Mn as tna uaen Vab Hermosa y aguno, con doscientos noventa y tres metros cuadradox, en $1,500.00; cinco ros e acualle sue nbr(io det parelas de terreno de la finca Gua-. Coc Solo Maranno, que se valora rnjal, en Holgun, tanadas en 2.500.00. en diez mil pembs: y un edifil comuna casa de dos plantas. situada en 6uto de 6 6na casa al frente in Gl orla n mera 818, en esta capital, patamno neirs iu n con 55 metros cuadrados de superfille 13 nmeros 212 y 214, con cua.le, que se valora en seis ml per6cientos esenta., seis metros cuaos; 0 6sa de dos planta 6tuad en drados de superfic tastdo en veinIn ealle Florida 169, con 82 metros tiun mil doscientos sesenta. pesos. de superffie, tasna en siete mil pelos; casa de tres plantas, situada Ven¡"s de casan y solares en la calle Gloria nmero 772, con 75 metros cuadrados de superfici, vaEn la cantidad de once mil doslorada en once mil pesosct as de cientos pesos ha sido vendida una dos plantas, en la calle 6lor6a ncaa de una planta, de construccin mero 16, con 15 metros cuadrados monoltica, con ciento sesenta y seis de superfiie, tasad 6 en $76500.00, finmetros cuadrados de superficeSituacad6 in aale e denominada El66606.4161da en la calle 666 6661, en66e Ma16 ejaren uanba on a la6quese i ed9y6Pr .sa .Jes deln 0nt. sefiala un valor de $1,333.3: finca San Ant166 de dos ca allerl, en E1 1 n 2000.00 se vendi una casa de sos; Estancia S6666l 6l166, de 66res6t6as6cuadrados dei666166661. situada cuartode ca baera. 6 C100unabacon 6la6cad e1 aen6 a e6ina6a Es tasada en $1,<16.67; Estancia La trella. Cre 0, en Guanabaco; de media enballeria, Valorada en 1$1.166A67: sitio de labor Las Piedras, en GuanabaA razn de diez pesos el metro. se 666. de media c bllir a la que vendi en $1,330.00 una parcela de 133 se fiJa un valor de $503.33 6 El v lor metros situada en la calle esquina o dedichas pron6ed1des, as e na Dolores, L66 wton. -, .(M.0 0 66eg6n66aos6a6666-6 66 6616cin 6.f66 66601666p61Una parcela de 296 m. e, con rene. te a la calle C. del reparto CanteA la Sciedad Inmblilar9a Valmuras de San MigueL66 1 e vendi en ro S. A., se aportaron bienes por 0 ,164.24. Criollo %o Acebal Buenos vver** y precios bajos brinda ese almacn. LA MILAGROSA, Galiano, cerca de San Rafael. deb haberaceite YAXtA por ser el mejor aceite WeAze recibe de Espaa. BARRA no viene nunca a granel; viene en sUis tetas. Cuando PARTAGAS le dice se nombra el mejor cigarro Ya PARTAGAS, de existencia tiene ciento cinco aos. Fumen PARTAGAS redondos, superfinosdu ovalados. Campaa contra el alza de losprecios de artculos vitales y la miseria a cientos de MWear 1 de Sesto6raz.ndob"n6vimien toLao rganizan distintas Federaciones obreras. trabajadores cub de 6. artculos de rimera necesidad. Declaraciones contra el "~ t de los fforos" 6C6t666l do o bdidoe. A .te efecto 1 Comit Ejecutivo s eer v n cm 0 iona ien rs d de la Federac n General de Traba. la6161l a 6m06001de.Tr116ja. jadores de Oriente ha designado a los tn eligiendo sus Delegados a ~st trndbwe casos e= u algunos rentiodores de Q nc b& wy cel miembros de¡ mismo, seores Roberto importnte plenario en que se abornew han subido un cuarenta por Seretalo 0MIdrde lau C=, Ortiz yRafaiV era Ayn, para que dar,6ad6 1 e l6 ri ave problema de ciento'*.s6 ,or1P 6o sael6 qe lo, diriJan la preparacin de un gran la paralizaci 0n las principales La C, T. C. entra el u 1t9de1. ir .¡6 r1p60 1de raionsi166119 66aroGeneral brer. que ha de ob 6 6blicas de la provincia de f eors6t 6e$: C celebrarse en6el di de ho666666611 0rien1.6UnaOomiin606 66 bdo66os666L 6.6.C .,pie m6con~uO. a191 a las ocho de la noche, en el local Por otra 1 drg, 6 6 entes de la Feforero vis6t el niste1 o del Trala uzenaoidel com s io social de dicha Federacin. Hereda deracin N cln di Trabaadores baJo para reterar su protesta c1tra rieneral, Eus6b6 o 6 dclarade 83, Santiago de Cubo, cuyas principa. Azucareroo hicieron declaraciones a el llamado "Trust Sueco de loa ato_ modo firme y co~ ates deliberaciones "han de ser orienlos priodistas en el Ministerio del ros", Dichos visitantes dijeron a los r Yar"r su criterl = cmn tados en el sentido de tomar enr6rdi aj1 6666r o, nficano que "ha di ,er 616st61 uelos en66661os de la el pretendido 16 ¡ sen cas medidas contra los comercian b do compro ar, con el natural 0 1 us16 -ndustria 66orera cubana n hecho "Trust Sueco de llos entO mportadores y detallistas que sin juo. una verdad que contrasta con la circular 0 1 6 6 sp6 6 e de que la C. T. C. y aue al mani6arq 1era 19 tificacin alguna han aumentado 5 y frecuentes declaraciones del Ministro variaia su pr~to de o oerse a la ra a ello, lo hizo pr ev ude~ del 6 centavos la libra de manteca, arroz. del Comercio, doctor Jos R. Andreu: implantacin en Cuba de a maqunacaso. Ha de ser stem re 0~"ari frijoles. etc". que hay go y especulacin en los rio automtica de hacer wsoros, e rcanto con~ es ste al Tndab las orzanizaciones obreras esartculos e primera necesidad, regiade ser establ~cd traeria el ham Tre lnterpatra y al 1nter de el~se. 6 9L~ ~ 6667 -j\ ( Bolsa de 1dtf 6 cuadros y p d ntur 1.95 Pulove a rayas. Ros y verde o amdriloy gris. Paranias de 14aos, 2.95 Pantalones de crd56 de dlod6n. Verde azul, naranja, cdrmelt, prUSia. Pdanids de 8 da14 aos, 5.50 ugodeshort y cmisa marcaCdtdln d alocin eStiMpddo. Para niosde2 6 6aos, 695 ^SEMANA DEL SOL Decir SEMANA DEL SOL es decir exactamnente SEMANA PARA SUS HIJOS Y no so o una semana, sino todo un legre-y saludable verano, gracias a los incomparable$ rayos solares -Y a las roas apropiadas que les-permiten absorberlos plenamente. Cat --so 1 l06{ lo el al ela e nla n la ,e,na '0a a iue y tas ¡-Combinacin de shorsy Chaq uta de crosh Chaqueta de fepa blanc o royo. d elgod6n, n6 orocoral, aUl Pr60nios d 1 a 6 as, 5.50 Para9niasd e 7 a 12.anos, 55 hoorts de bao di 6 an,0 marca Jantzen. Tae de soldi e 66ardinaCblanc 6co mOPara nio s de 2 a 6aos, 4.00 tivosorddos. Traje -de bao de 16stex amariloco, ra, Prani1os dei a 6 os, 250 verde o zU. 6r dnias de 1a 3 aos, 2.25 Juguete para playa en forma de dos COr. deos6g deomo 6pur 8.50 Calidad por Calidad, ningnarticulo le cu esta. M s e PAGINA DIECISEIS 1 1 -Al C66l6 \ 662~ 6666606 ~ 6-.i:;56;6~

PAGE 17

2EC A PORTS SECCION FINANZAS Viernes, 4 de Agosto de 1950 DIARIO DE LA MARINA DECANO DE LA PRENSA DE UA PROVINCIAS Pgina DIECISIETE CLASIFICADOS SECCION i ngrlsa en el Banco Nacional LINEA DE LOS MONTES 1ls depsitos de ,l Aduana El espign de Paula ser hablitado para barcos 0 cubanos Con licencla el Adsor. de la Aduana El ultaodo y oyveIo T atlnotlo Espaol ______________de 16000 Trilodoo INFORMACIONDSL PUERTO enoInforiamo p en nuestra ed cin "U ~Por F. Prez r MioSo as Og tr.aEeBA Ua trascendental no tica.ed el pr a o .o pHabOod de Ol i loer Saldr de La leana para B bao sobre el 11 de Agosto omco imoodoooxododor hysaLaoHabanaen.el0vorl me u ofrcid aye r eDreo Ad. Adnr Ho n nisxro .0ngl ateVa New York nist del dua nade LaHb a Endio .o llgo d s Admitiendo pasajeros en camarotes de Lujo; Clase guirprocedimiento quhaodese0 l d o 00 ds 187 pa eras de los cuales 91 son eu Primera Especial; Clase Prmera y Turista roib c tion ssma e dineroooqu ounetr os rstnteoa aO fi"afso00soar osnqu oe>oeb e"l doclor SERVICIO HABANA -VERACRUZ Lo dsdo005garoa00ntizAarE"oldoloeldelo ogo dosas o de loa oroeran os-u oamiliao B/M "MONTE ALTUBE": Saldr sobre el 6 de Agosto rndeateasenla o Naio l 0 Dueo ioo 00Ias."otoidad esde Admitiendo pasaJerot y carga generaL uea n una o en 00Ioipo .o0 Oo oq pl d"Jooroo ddocooooooe e osA . o PeerP era. Elultramodero y veloz Trasatlntico Espaol nuevo pocdoimento.se. apunta, le territorio por h berse negado a caosde 18,000 Toneladas O pcer; coOe a.l ao r. l. a op d A J tiuirE o o 01 o ooi"M N EU ALA"igida dad do tel n p d ela o Eioo "Flsor Lnosl o dy P trdevolu cinuede nutrbuta a etau'le viajn e de rgres o la mi llr e-ut add IO ..or lda2 eA o a -laoalomoentoAeLrAa"dePn rd uI L adu lol doiloo-lr adisdo r d0 e do op 1. uad o s 00000 onl o-o aHbaa or e eSete be oevenAapasajerospo o eno oosolod nl dA oiyO NTE UD : 1 R que o et ana t l a o tard"e e y i ooosbder. u oooooolsobrane, n 1 so Lico00 P respo. Sald deBILBAOG .sobro el da 00 do Agosto iaobter 0000 io dta O o dal apias AgmaramdeneGnesrtr-t-r oulao iiboa te.0 s lo ydoso Austio W llod 0 -jec u oi. l d o eVIGO o. .T. obme ld. Ad 6 do Aosto En rlcin onesapnuva nrma o aPeninsular ood'POcidental Saldr do LA GUAIRA sobos ol o 3 do -Sept. es centr figeal,,oct uis utao gupoppde uansexusonpistas, Loegan 0do aa oe l7 de Septiembre aproimaamene, 61n e pctdprotestao un es famlcaptn'delpor dNi T s & ASTORQUIo S. A. aocheorumbooalos otdoo oido. OCapitel Pt, oolondddooAgencias Marimas Agentes 000000100 para Cubo. dporl eleo1ooOooo.0o olos opep'1 La.isr u a 'u Londel cposomeco, Deptu. 09.0 Po.:A50ypW-71111. Hbana Formado en Francia un ejrcito de 20 mil comunistas espaoles Lo dirigen varios nolitares soviticos y tiene el propsito de actuar en el caso de una guerra riir de l narorde Francia. Enva un manto bordado a la Virgen de la Pea ei Sr. Alvarez de Caas )frecen facilidades a los turista abanos dos compaas area o Pan American y la Cubana anuncian econmic cursiones a Miami Beach durante este verao /Telas, y mc Para combinar con las guayabera SATURNO. Son' rescos y no pierden la lnea a ocubano. Ol R OP,A a ESPA A l Nno hnooono oorgn do iento el i re i anolOo Expreso oda An sg 5 .' ToS. A.s2I rvi-o evo rd el unico Refrigo SERVICIO DE PASAJE Y CARGA Solida para: VERACRUZ, (Mxico) Vapor "MAGAULANtS" .S b 7, Salida para" NEW YORK, CORUA y SAINTANDER 'Jopos 'AJQU DE OM5L5.A"; ..Agosto 10. Solida pora: SAJTA CRUZ Dt TENERIFE, CADIZ Va san luas P. R.y Ls.oGuays (Venexola Motonses "CONDt DE ARGELEO'. ..Agosto 19. 4oo OCoros Spafloles hablando su propio UEVO psi st espcial para ¡l enMantequilla, Cuyo reta Control (le seguries. dad, proporciona ara la consiotencia de seada dor que pose. NUEVOS PRECIOS ADES DE PAIG* mu. e' 14,52 .7 *0 En Lino Puro, Poplip Ingls o Batista. Desde 7.50 a 112.50 DRE el he TENERIFE Pasolo Hayoc=o ¡EL UN TRAJf de LA icA 'Ca. de Tre le 2, 4 y Trpersonas., VAPOR DE 4 DIRECTA a CANARIAS! s Marimos, 5. A. n= ltimo deal

PAGE 18

TERMINA ESTA NOCHE LA SERIE ENTRE MIAMI BEACH Y HAVANA CUBANS El DIARIO en los deporte sCon la mnima anotacin venci la Juventud Asturiana al Iberia --Impresiones tradas por un fantico. --Los latinos en las Ligas Mayores. El en onerno obrado anocheno fu una cosa del otro ndo, -Rickey 8e equivoc con Carrasquelito, pero por lo menos ambos equipos dearrollaron una labor c u rde entuianmo en el primer tiempo. Arrasco onot on grangol Por ELADIO SECADES inche el equipo de la Juventud tendientes ante el reerte Pelegrn Asturiana se anot un triunfo ms Prez, anotamos los nombres de -o ytiet, u soo hoy: l bae Zen, 7ci6n. al Campeonato Protestojugadores: i mgo eby:basn -Ahora?na e balormi en el Gran Stadiur A L .Gonle, OtO. balC Si no fuera por su amor al depo -Ahora hay que rctificar ..hay que desCrzaoion en ero a ol nib .0C, r. Ro o. oer nn .iosiendo rico, di abigo haria vida de pobre, El bi n t0l muchacho. Posee un par de n otd bi o n, in oll En pasatiempo es lumn o que lo atrae y lo induce manos maravio ss. Con 22 Os dn ndnd, 070 tn0 sin er contar con mejord000 o rc. a bnoa -rabajo esforzado y a mermar libras de peso y una cantidad de juego que pone 7e cu rete"trs lone" JVNU SUIN :Ooe ut poco su blotannod los pelos de punta, creme que parece una sea cosa del o r n i o quien se atreva a discutir con l, porque domina gunda edicion de Marty Marion. Sus brazose pn, rn pro, tiendor, Oid, flo tampor o nsepudedecir quer .0.00 0.uo o so, eina To rres0000Qui, materia hasta las entraas de los records y larg os le ganan el terreno a la pelota. Despega 6 r o roro bniro h o Brob y hb tosoavenages. i td prg ntono bres al sondo del batazo y el restolohace con d ambos equipos hicieron una labor Cambio%: No hubo. Serioeo Moi l que a sda tsd mente, le res 00brazo, endurez a yo puntera,isdu to l 0. t qno furpca.n e csd e goa o Pablo ap y Ve. der, firma por firmacomo el alumno que repite mejores de las dos Ligas. .oene que tempongupec on de 00. El0prel0I00. 1 ~ 1 ~~--11qu.s n zloa-O dr goolqn niOdeli000 000 de carretilla la leccin aprendida de mermoria. vanagloria de conocer de esa un rato muy largo. Cuando el Cincinnati gan su primer campeonato de la Liga en veinte aos, l estaba all. El estaba all cuando se le escap el famoso tercer strike al receptor Mickey Owerns. El vio la cogida laberintica de Gionfrido sobre el estacazo de Di'Maggio. Todos los relevos sensa. cionales de Joe Page en contiendas culninantes fueron presenciados por l. Nada, que el hombre vive con el ltimo ejem plar de "Sporting Newsy bajo el brazo y tan pronto se produce en los circuitos organizados algo que merezca la pena, cierra el bur, se encamina a la agencia de viajes y separa un ticket de avin. Ahora nuestro personaje acaba de regresar de una excursin por New York, Filadelia, Bostno y Washington Del viaje ha sacado la idea firme de que no hay quien les arrebate el trapo a los Phillies. "Estn que cortan, compadre". Li de esta edicin flamante del Filadelfia es un problema de moral. Sus atletas creen que no pueden perder. Salen al terreno con ese conveni nto y si se caen-quesniaigoomy con la respiracin cortada y sangre en las uas. ¡Palabra de honor!. Y o0aprovecho la coincidencia para hacerle algunas preguntas en torno a los peloteros latinoamericanos que estn trabajando en las Ligas Mayores. Y de los nuestros, qu?. Marneoosegonel vieooy00hizo eno ei Woshirgonrndo lo oque tenoa queh Coer Lo an llevado con demasiada prisa. El piloto de los Senadores no ha sabido administrar la vejez deportiva del "novato. Consuegra ya es otra cosa. Anda luchando con su prpio, carcter, que es cohibido, que se aplasta bastante ante la decoracin de pompa para l desconocida. Ese compejo le resta dimensin a su curva y respeto a su velocidad. Pero es cuestin de tiempo. Cuando el ambiente le sea absolutamente familiar, ser serpentinero eminentemente ganador en un equipo eminentemente perdedor .Apelando a una expresin muy criolla, mi amigo preguta: -oSabes quien se estn-comiendo la pelota? Beto Avila. Ya cuando estuvo en La Habana fildeaba, bateaba y defenda la posicin con conocimiento profundo de lo que estaba haciendo. Pero ahora el mexicano es un pelotero de Liga Grande ..Cubre con facilidad mecnica, es fijo como un buen reloj en los tiros a las baser Alcanza hacia los dos lados lo que debe exigrsele a una estrella del diamante ¡Un fenmeno! ,. -Y Chico Carrasquel? -El venezolano es una de las sensaciones legitimas d la Liga Americana. Para mi, ha sido un m ivo de desconcierta y de asombr. Cuando yo le vi en un conjunto que represent a Venezuela en la Serie del Caribe, no me parect cosa del otro mundo. Se quedaba corto algunas veces. Otras ve s no arrancaba a tiempo. La verdad: en Cuba dejo la impresin general de que se trataba de un dolo construido por el fanatismo loco de sus compatriotas. ._.g. rinf, n naS~1d d e que C,%tendieron en el prmer turno i yo l p -0no ven con frecuenc U ao loo eqo Cerroy onjunH Y no pocos magnates deploran la oporta Crrasco, despus d un 0en despeje es uvenle que se encargaron de dud p r d d r -del guardameta Juan de Len. entretener a la aficin que concurre co Carrasquel. .Los scouts. delos Yankees lo A continuacin ofrecemos los de vieron cuando el viaje de los Mulos de Manhatalesms lente del cotejo noc. Durante el primortempo no huo ttan a Caracas, en 1947. Carrasquelito tenia r.iguO dad de eras estaba tan bien entonces 19 anos y luLa demasiado dbil en LoAque e d viomna orl oaob, ola nlado q p s r o rn conferencia del entrenador Arenas accin los porteros. Fu m bien Rickey lo tomo en cuenta para su cadena de Yoru do rodelIbrteoo-doriod 0 n omedios. sucursales, siguiendo una sugestin afortunada dco susjUgares. Lel Iberia en PeeEnlodegdeateros rai del ntones mnage de os lodges, Lo Duo -io rl tfrno.Loran lo bharPeyoPepe rlasegndarte la decracn denito non ngrdlnoso gs, Leo ro-Riera con loa de la Juvintud Astuvari. Se sntie l peso del equipo cher. Rickey envi al scout Fresco Thompson -riana en cotro ngulo wdel field. Porerpe~hoqueyy ell rterodel Ckirro tuvo p qu noen as csets? s ms bo muho ue ta aar.Y aPesar de topara que estudiara al venezolano e hiciera un Wqinro o, rO o ol Co Olio diagnostico definitivo. En el informe radactadoho rdo. reorironun g g o l ue ron se entonaba un canto de admiracin a la capau .raiosrecsia:yun rentadelberel cidad defensiva del nino prodigio deoCervecerao lurz. ercaorO dolom ote decard Caracas, pero tambin Thompson ponia en duda En esta seccin de la carrera de autode roren. los espectadorestuvierron portnidad de emocionarse abanHay dominio delos toros, bbo otro tanto, pero fu por que pudiera salir adelante en calidad de bateadonando sus asientos, cuando un inesperado patinazo estuvo a punto d opovocar un accidente fatal. En la l OSe anunciaal 1pblico rl rniporo. Di no ovoz u o bcridad sedrbe Term ioine oathb r 9Oa adoor. Le ofreci un contrato para el Fort aparece el carro 0, tripulado por Van Der Brengt, fuera de contrpo, mientras otro carro a& junto a l, tratand 1uo na interrupcin .y qye ~porral vor del Deportivo Espa. Worth, donde acept todo lo aceptable y donde de evitar la colisin. Slo por pulgadailos dos carros no chocaro. s moscas" se nombraron¡Jueces de Arbitro, sin problema: Mayarl. termin con un batting-average de .315. Mi goa. amigo me dice: Poco a poco el partido se va ani-T abosooque oRo mortenelorenoreOvanD cdec n so.00000000r l dad duesas nunca seckquivoca al vender, Ha unataue ast ren e aEstrella gan -oercrsen catorce eventos se impusieron Esrllnn biar o comprar peloteros. Se jacta de que es reolo Orlotr de bor, la ploa infalible. Pues con Chico Carrasquel err de pe0 en l poste y no entra. medioadioaqueahoorajustiqua a-n ola00 d nan dua icedoqu o egci orlarz my anoche durante las competencias dle los seniors fug oraopr e lad Mln comorelevo sencilla de que teniendo a Pewee Reese en la aunque a ste lo tienen bien cuidalnea corta, no necesitaba en su nmina ningn do. -Sac la cara por Monteagudo en 0troorpedero l 0 oteri L ao oo. A los veino dnutos se produce a oro iocaiodecRiakey.¡Tontea! r. rLrasMiramarYacht lub conquist el primer lugar, acumulando un total de treinta y dos puntos en de importancia del el momento preciso y cerr l quelito a los Medias Blancas de Chicago en las competencias masculinas; y tambin el puesto de honor en las femeninasqcon trenta ra Q m oron oponido poen. -ly, el timo juno tritanyoinco mil issoariesy dosjuadoresde ysiete puntos. Una concurrencia extraordinaria por lo nu erosa asisti al lucido espectCUlo ood cierta a "carburar"z lsomenoes.Yo Cro Cirio ia contidaldredoraN____________________icoosMatnoz srponreomo Aotouanolo.con lo onodbao oqr fos en que bate de hit de modo ininterrumpido "el ofside". Por dos veces seg LL. da el saberse campeones. y sin reaby su marca en el ataque est de acuerdo con l Anoche tuvieron efecto en la pise¡de un murmullo de disgusto de los 1omoos Medley Swin femenino. El "Eriano" se le escapa a Dieudrnerar mayores esfuerzos .-como no sea ms que en ese sentido puede pedirsele a un natdel Vedado Tennis Club las coromiles de espectadores-por "pasear L-Maria Luiba Rivera MYC. 2. T. y este le echa mano y lo aguanta. el de sustituir a Monteagudo por Anhort-stop. .pencias finales de natacin Senior cmodamente la distancia". Stolongo. VTC 3, M. Adam CPC 0 inuo:Pn i n ri-.tonioEstrella en el momento preci (masculina y femenina) auspiciadas RESULTADO DE LOS EVENTOS H. Colete CPC. Tiem o. 2.24.3/10.mer .Utiro de Quiones a las so~ los Havana Cubans ganaron un rl Big Five o Confederacin de Nuevo reord. Anterior Gladys Agemanos de Juan de Len que este desnuevo desafio anoche, esta vez on E Ca ooqueltoshypbtClimuchash i .ncoOClubeso 150 yetros Moley Swin masculino ro VTC27n./10 1949 peja, pero Arrasco se hace de la pescore de 7x3, a los componentes del rrsqimtoe o, hnb o his tCEl MiramCar Yacht Club fu la sei--0guity 0CT -4meEos libre estilo masculino.i1.loti y nbioOiroot1cuibaiBe.COnsuetajeo6ios cieadquemaorpunuai obuv di lsuo le 940000ea00 ,58g00l01.J eo juoergonobril 00000 lr niotoro nerhntsrornadCgoyraeme ciiedad queomr 0001000i otuo lmt.o3 & NueOOrecrm oranN.d Siverm YC 00. LoroanmOiC Yprmooui. on odblgoo a oeg rlovntpaja la el equipaje una que ha tenido escasa divulgacin. en ambos sexos al hacerse el conteo doe uod)4 eead .891 .Surez VTC. 4. M. Laguardia Y se anim6 el "cotarro"'. mdofeo or lTma n Cuando Branch Rickey tuvo conocimiento de la final de tantos y por consiguien e son 2.os Cpn .,l uarna HYC 3A.R. Y.Tep./1. Nuevo record -lay, incluso, hasta alegra para los lucha Por los mximhos honores beisclase de pelota que estaba jugando la tempolos caleteros de Carlos de Cubas-queo mejorando el proi lohech en las el-' del beria, porque un chut por aliboleros de la Florida. rada anteror en la Liga de Texas, le solt los estO eufrico y muy esperanzado n rionadiones de 5.7.5/10. to que no pudo atrapar Arosemena .Monteagudo salt o en el quinto inn00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 Looimod dotorpetrtOot o 0 000Aimoio000 o roirlibio estil.o emnio.ll e ota L a n, condo olos d ni tuiueranmFu perros (scouts) para que lo estudiaran de cerser el "had coach" del equipo cuTratar Un buzoo de nhaceer t .C C 010000 000nn2.C 0 00 r gol. in ero 0 m1jr omoeyAn 00 si000tre ca. La opinin de todos los expertos fu unooquevayaaA0aalodad mp oo mG.Gmez MYC. 4. Tiempo253.10. Ms tarde un tira de Lino Rojas que entr en accin cort pnto los reime:nbdoeaienueloooi0 OilOiiOperoideb001erOnesOoi0OooorOdeo19oo.i¡Fel00idades!ounoformidapoenrbcorrioo nio t lor p o d r o No puedo escribir un rengln ms i O Nuevo record anterior G. Junco 3.01. oblig panameo a realizar un mpetus enemigos, permitio en el anulado fcilmente por los pitchers de las Ligas sin antes destacar el hecho de que en9,10 de 11149. gran plongen~. resto de la jornada. 61o dos hits y Mayores ..el cartel final de la natacin de nos. NOFOLK, Virginia, agosto 3. UniNOTA: El cuart lugar corresponde Loo Oue 00000 esta00n nos onO 0000r oreconso 00r00. -Por eso -recalca mi interlocutorBranch che, fueron impuestos nada menos'tedi.-El buzo de mar ROy Butler, a O 0 artha Pin del CPC. ahora estn atacando y. quien ms El team de Miamihabia logrado Rickey le dej ir, aunque ahora diga lo conque 12 nuevos-recors, en 14 eventos de 38 aos de edad. con 16 a0os de 100 metrs echo masculinor 1. M. lo1 nota es Arosemena. 0 0una carrera en el tercer inning pero trro.que se verificaron. experiencia, dijo que todo lo que neSanguily VTC 2. N. Miyares HIYC. 3 Una escapada de Meln,'un tiro y ya en esa entrada el Havana Cubans Caro.q. to000001pe0r0ea1 plon Entre las figuras ms destacadas te. cesitaba era dormir mucho antes de F. Poey HYC. 4. C. Alvarez HB. Tier un 'orner". Pero ahora con anchucomenz su ofensiva seria hasta llegar la LirAmurio ican y ylos ganlao e jon n t 00nemos a Magde Fiddyo(YC. gana-.emprender su carrera submarina de Po. 1 6/0. Nuevo record, anterior ra del campo hay que "vitaminarse" a las siete carreras. rroLgaoAEoiirianoylotozd oorcoro dOra en los 100 metros libres y 100 14 millas, a travs de los estrechos del propio Sngully que era de ol6. Termina el primer tiempo lx0 a Zardn, Tpanes, Caoo, Gallarse creyerpn en posesin de la frmula para conmetros de espalda, con tiempo record de Hampton Roads, el prximo vier3/0. favor de Juventud Asturiana. do y el propio Monteagudo,'1e pegatenerlo. ab0a que pitchearle la bola alta y con en cada uno de estos dos eventos, los nes or oh G100 metros pecho femenino. 1. H. ron. a la bola cuanto quisieron, en velocidad. ..Como si tal cosa. Trataron de cuales detallamos al final de este raDi oque "creta ue sus posibilidaaliano VTC. 2 M. L. Rivero. 3. E. En el segundo tie actiitanto que Colomboy Chapperell fue nbbajbajoelttulo de "Resultados des eran buen" para cruzar el esGarcia CPC. 00 M. Atrorga MYC. dad en ambas s roro ron los ms destacados por el Mami silenciarlo entonces con otra receta: baja y alue. oe l tb trecho, ero que esperaba perder de Tiemipo. 1.33. 4/10. Nuevo record, anDespus lb advieHre el: ac so s Beach. ra. Lo mismo. Tabinsob ayoablemente 10 a 15 libras de sus 196. teror .10. mejorando el propio tur como consecuencia del regar En el tercer acto, el Havana Cu-Actualmente -termina diciendo mi amigorcordSien y 00d .0l0rq oOUna barcaza especialmrente e ul eho en las eliminaciones. de los medios del Iberia. Es gna lbanscon un out, se aprovech de un reords en los 100 y 400 00 oonoyro q nlintir dbroometroslOrooibr.oolibrooerliao ningn serpentinero de ningn club de la Liga io J g VTC), fu oto pada, suministrara el aire a Buler 100 metros libre estilo masculinos. n que parece un colador. error del infield sobre batazos de Americana tiene idea del punto dbil de Cade los privilegiados, estableeno d dlo dos compresores movidos por N 0 drmo 000. 0 .G. Oldol Aonadomente lo defeoso iborOHOdatgo yigiro dr Eotal, T0rraqul. .Lo Mdis lanaspoee u cloo uevs arasenelMele Sing 'motores de gasolina. baY H. AT amon ../ J. de Cuta, por el contrario, est acertada. Y pane Catao en sucesin y roler noosporicLorMdiaslagoraspo.oonol ino ooso (ueva mmrcas osen no elrbasn OAo.A Temioo. 10.ONuoevorG-esioataquehahec oalobnota -bleh oeVi* ordelocuadrop araop aen esapolosi,pnaalago rato .individual (150 met roien los 0lod anteror deo101/10, do 0. .otnpoimodarillantesOde Olonbolor no o.oy deres rreras000qu0 C Eventos de hoy Otra trgica A D V I E RTE GRIFFITH QUE FRACASARAN SIN Base Bail .OS HAVANA CUBANS -Doble jueabo do 1000 s 0n it Hbamos quedado en que el esstadium Tro iaIo.comenzando telar de ante. de anoche fi 0 uno de WASHINGTON agosto 3. (AP-1000 sonr otaien reo Ovtna los ms dainos para la economa de Clark Griffith advirti a los dueos JuegoirMsenc iCon iooOtdoyrtoyoo doclubs 0de la Liga InternaionalbdeO Cubans y Miami Beach, en el la ctedra. El de ayer lo stper, porlo Flusid Cy. 000eL io ineLaonab od eNueve tdium-ncomenzando a mucho. Tambin se decidi en la laL ia morir". La an ee a ua*d lasonuevedelanoche. igualada trgica. pero ron un itinehecha en respuesta a una informne N mrario ms espectacular, ms accide -cin de que cinco de los ocho equiNatacion tado y desde luego m s sangriento. pos de este circuito clase B quiern loex0000ar000losicob nolot couoaOde 000 -Finales de naacin niani irde) Bastedeioq oe cuando el menor de ells son m ypoderosos Fveenlapiscona delV e los Salsamendi ino el cataln de lo Griffith, presidente de los Senado4030 de la tarde. el.o brr inmera oio ni iomenco o res do Washit principaacbarretinamstreasiormelenflymuen -d lasta de los HavanaCubanis. El las opao000 c000000M, r-dijeque poda ofrecer dos solucio. Jai Alao za tenan 29 tantos los otros daban nes, una de ellas mover a losrcubanos -Doble funcin en el "Habai o tumbos todavia en el peldao 24 a un circuito mejor como la Liga de Madrid". comenzando la primeCuando un partido de jai ala¡ asyo try apoerotro team en u ra a las tres de la tarde, y la ne en esas condiciones (29 por 24) ya dido de ue alnos dueos nayan .segunda a las echo y media de los aficionados han enmudecido y los considera o seriamente sacar al club la noche.prtdrsdbon ra stne de la L a, especalmente por ganar las taquillas esperando el aviso de la d -aiasJuegos. msica para proceder a la liquidaHabanaM adrid ¡o m pd e nna eacEN LAS GRANDES LIGAS de 29 no haban ganado todava. VolPROGRAMAS OFICIALES vieron a chillar los fanticas regreRESULTADO DE LOS JUEGOS PARA HOY saron los corredores Y se despertaron POR LA TARDE A LAS TRES lO nos de la brriada que culLia Nacional 0 0 0 0 0 0, higiene de ir tempraio a la Boston ..5 -San Luis .1 PRIMER PARTIDO a 25 tantos:-~ cama. Pittsburgh en Brooklyn (lluvia) Careag y Buendia, blancos, conPita y Aldecoa no se dieron por Cincinnat en Fladelfia (lluvial. tra Pas u y Cruz. azules A savencidos. Mientras ellos se crecian (Unicos jueg s sealados) car lo m primeros del 12 y medio viniendo de abajo como ti res con Lia Americana y loo n oo del 13. .sed y con hambre Solsamend i y MuUnicosJ uegos sealados) PRIMIERA UNZELA a 6 tantos.- guerza se inmovilizaban en ¡a anteDet.roit .-.5New York 2 Cnreago i1 Buendia, PRocu, Cruz sai0 del triunfo y all fueron alrnChicago e -Fiadelfiai ..0 0000000yPdOTinO a 00boo -ondi oporm susotaiosi SalsaESTADO SE LOS CLUBS SEG O PAR O a 30 tantos:-. ted inuron penosIt oin oEoooDr00 E iLOCO CLd Aguini1 y Castro, blancos, conbotenr, Miuguerza perdi un proyec. LIGA NACIONAL ra Aguinagayri0 mo a O. oulto larrimaoo, Pita erhndo lumbre 0. P. Av. D ori ym por los ojos, de puro codicioso que ---dio y los qrgundos del 12. .es el muchAcho, marc un rem e Fildelfia ....60 40 -00 SEGUNDA UINELAn 6 tnitos. 0 dos paredes como para conservarlo Boston ...05 41 .573 3 A r o 0100. Bnon. o o 000o 00000en 0 0 o museo y la tragica se ilumino Broolyn ..53 40 570 3 000R 000000 l 000 tan0 :0 000se0foro de la manera olms t 0nSan Luis .....54 43 557 4 e0in y0000 00 000000000000000ta y m 0s impresionante que cabe con. New York .47 47 500 10 B L 00 00 cebir 0 Muguerza perdi plantado Chengo ....41 .53 436 16 IturrinYo Zabaleta, nzules. A A' en el medi0 0de0la cancha y a placer Cincinnat ) ...57 406 19 enr ambos de] cuadro 13, un sque inocente e Pita A 29 Pittsbrugh 34 62 .54 24 POR LA NOCHE A LA o Y MEDIA igu0es. el edificio era un hervidero. LIGA AMERICANA PRIMER PARTIDO a --5 tanta.,:Los cuatro pelotaris se desatriron tan G. P. Ave. Dif. V:ltr y Anlbl 11. blancos.con i nst00 nY y0 beron al descansoonsa mtbrboCrenga y Cruz. azules. A bido. Apenas se Inici la Pele0 del Detroit0 ...62 34 .046 icar Otom bos de cundro 13 tanta deisivo. vibosa Muguerza deCleveon ...61 38 .616 2 PRIMERA QUNIELA a tanto,: 0-lver una plota de bolepronto con New York ...60 3000 .12 3 Villar, Aibal li, Carenga, Cru .el revs. Pit0, bien colocado. Per Bastan. ..56 43 .566-Li Abnid Omto. r00o por vl esfuerzo terrible [ulie W ington ..44 51 .463 175 n000N.0 AiO 00 tanto:habin te do que renlz0r en la o-Chicmo. 40 61 .396 24 1 Pedrito y Abatido, blanco, con. ceipn de color di palo co0 el Filadelfoa. 0 35 64 354 28000 tra All r0ugues, 0 0zu A sarevs y cay el telo 0 00San Luis ....34 63 .351 211 car los prmeros de¡ 12 y medio No fu on, gigantesca, la nica y ¡no segundo% de¡ 13. vuelta que se registr en el turno Probables ptchera para hoy en las SEGUNDA QINIELA n 6 tnntos:mis Importante de la velada de nyer?. Grandes Ligas: Pedrito, id Veltii, Uglde,terSalsamendi menor y Muguerza. por Liga Americana nindo Ortit quienes o l 0 el dinero, tuvieron en New York en Cleveland: (Raschi TERCEROI ARTIDO. 30 tan0os ta primera decenia ventaja de nue(12-71Y$. Feller (10-7). Veooim y Hernando, blanicos nve (notas por dos. Se dieron por ellos Wshington en Detroit: Kuzava ira Ugalde y Orti7 oozu0es. A nalogros decien y treinta. Pita y Al. (5-7) vs. Gra (10-4). car-los pr5meros ¡ic 12 y medo irrecn len dieron alcanret, igualaron. Bastan en Chicago: Nixon (3-11 vs. y losegUndos de] 13.tr o0eron un ralo y lograron alejar. o Ter" y cuatro tantos le suOs eneFiladeloia en San Luis: Bris i211811LTADO DE LA.FU7NCION migns tro empate y entonces fu (513) vs. G a r v er 1810) o Dorish DE AYER -undo Salsumeni y Muguerza lle1-1 Priner prtido: garon n 29 cuando los otros slo te-(Todos los uegos son nocturnos) Corcuaft y Buenda ...11 -In 24. El resto ha N ido reseado .L.1C. Nacienal Pascu y Atibal 11 2. 5 sa Cincinniaul en Bronklyn: Raftens-Inm .n qUinicIA: .Aguinagn. E.n el primero de la noche, que fu berger ig-12) va. Newcombe (10-61. 1,¡ido noldq .ir ralle. Gnrcla y Marcue perdieron Pittsburgh en New York: Quec-i 9,iay uu t e .17 o tantos frente a Barrena (441) vs. Jones 17-12). Agllijwp y'5 ernAndo\ ). 30 Chicago en Bastan: Minner (41-61 Segundli quIntiela: Torres. F0 ,che na hnbr actividrid en el vs. Spahn (13-111. TereFprtin: sron de Concordia Mlnana tenSan Luis en Filadelfia: Pollet 410Iturrinp y Lista .., 24 a o el programa de gila de s-8 s oet 1-) Pedrito y Torre ..30 biJ, (Todos los Juegos son nocturnas) Pgina DIECIOCHO S P ORT S DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 4 (le Agosto de 1950 S P ORT S AO CXVIII

PAGE 19

AO cXVII SPORTS VOLVIO A GANAR EL Uti1iz r mscaras de oxigeno l team de basket criollo en Mjico La altura de Ciudad Mjico afect'muchsimo a los muchachos del equipo del Colego Hermanos Mristea en su debut, a pesar de lo cual ofrecieron resetencia, perdiendo por slo 5 punt Per DRIBLING __UDAD MEXICO. Agess. (Pla Arena Mxico, en busca de mejor reg. Pe .Fe. i. Wlricx ...1 1 4 Hernndez ..4 1 1 de las Pozas 2, 3 3 Torres ....6 4 Alvarez ...0 0 3 Camacho ..0 0 0 de Vega. .1 0 2 Machado. 2 2 4 2 Fernn'deze 1 0 0 11 13 21 CENTao r. m Fco Borunda .0 3 Vega .1 7 4 Navarro. 3 4 1 ter Chvez. 4 1 1 FI Ovi@do. ...0 1 1 fim Esparza .10. 2 1 oG Portilla. .2 3 4 de Olvares. 0 0 2 25 cui ANOTACION POR HALVE, ye etoU. Mxico 9 8-914 ie v a, t0ria m de "Houtteman ,n m ln Dr sta tarde finalizar Ceiba frente al Politcnica hoy sPrivarn a Robioo de la natacin infantilso corona por el pea rirn el prestigio de iicitora vencu al St Lonis 5 x" ..0. A. E. Ig, lf ...4 0 0 4 0 0 3,s.4 0 0 0 4 0 r.3 1 1 0 0 0 Io: C::: 0 1 0 0 C. ...4 0 2 2 0 0 i, 3b ......4 G 0. 1 3 0 an. 2b. .3 0 11 6 1 0 (B) .1 0 0 0 0 0 p.0 0 0 0 0 1 -,P. -. .2 0 0 (, 0 0 h. (A). 1 0 0 0 0 0 p.0 0 0 0 0 0 tales: ...33 2 6 24 8 DETROIT Y. C. M. 01 A. E. a .....3 1 1 ,2b. .3 1 0 0 3 0 b. 3 2 1 3 1 0 rf. 2 1 1 2 0 0 lif. 4 0 0 1 0 0 way. lb ....4 0 2 13 0 0 i, cf. .2 0 0 2, 0 0 ,. .2 0 0 5 o0 *tal% ...25 5527 11 0 ev York 002 00500-2 Nelseeb. 4 0 0 ucheeedlieni, 2b1 e M iCee .....0o lugch e, c. ...0 0" eowe't. n, 5e. e 4e0O eile, ..e 0e JDcho. e. TeeeeseP. 0,0 e5 Totale 7. 1, 4 0arstield, 2b .5 2 1 ehoe, e.e.u 12 B erdonW. C0er e 2 seb J e eb.a, y e s cemlnd. eel en a c a e che de los aconteciasunto desde ese ngulo.e, el mientes en la tierra: a dejando ver COC. pretende plantear al Gobiertu luz verde que permita continuar no la necesidad de corina os un, senderop pacificos Habr dos regatas el prximo dominjo en aguas de la Bahia El Biltmore debe ganar fcil en Senors. En novicios luce el Yact Club favorito. En el intervalo se celebrarn las ustau de kayaks. Las dos pruebas sern de ocho remos. Notas del sector Por el doctor RUBEN OTERO El prximo domingo finalizar ofiEn la clase de novicios. creemos cialmente la temporada de remos con Ique el bote de Yacht Club.debe balas regalas de ocho., aiunciadas patir a los dscipulos de PrieLo y Esra celebrarse en aguas de la baha. *vez. Terminadas las justas de VaradeLos yatistas novicios han sido enre, l.e clubes Crculo Militar y Natrenados por el joven Eddy Fernn va] HaV.a B i+moreYar.ht and dez de Velzco. que lucra brillante Ares de casi cuatro lustro, CHEVROLET hamantenido el paso vencedor en todos los renglones de su produccin, logrando siempre: E 1 m sbella c iseO El ms perfece funcionmrniento El ms ecennmic9 consumo Por eso, ao tras. ao, CHEVROLET Es. NUEVO por dentro. NUEVO por fueral Con la mxima garanta de que ay, "pIezs y accesorios CHEVROLET en toda RIpblical 7.) SENEIAL MOTOES I'TRAMERIOA OORPOCATIOI 25srid e y eeial Ts ors U5 L P.laHabana. aseildtes r Agenies Aatorizadoss senodale Repblisa. *caiza'da de. Colambia y Ave. Cetral, Ipeo. Kohly TUILFe 39-1021 ***************** * * INA.-Viernes, 4 de Agosto de 1950 S P O R T S Pgina DECINUEVE AJARON LOS YANKS AL TERCER LUGAR Rpidas Amateurs Por O5CNE MOLINA -Comienza a laborar el Comit Olmpico -La guerra decidir oi podr o no darse 11o5 1 Juegoo Panamericanos en 1951. 1lAunque el fantasma de la guerra act eq d e permitan I envin de se cierne sobre el campo de los una deleg dn a la bella cai ta deportes, poniendo una hombro de argentia Desde esta misma &e esceptici tosobre el utUro, el ate-ci-.comenta r u criollo acaba de fuente de entera crdito Se redibir una gry refera !aposibilidad dequ Arta noticia. El geritina pusiera una nave -probaComit Olimpibemente un barco escuela-a la co Cubano, que dJporien de los paseie del rea se reuni hace del Cae ibe y Centroamrcae. oque tres das p a r a siniplificaa el transpor e de madar posesin a .e e. a efectiva. Esae ebarcacin los dos nuevos recugerid a los atleta" en el Canal miembros desig. de Panam.ll evndoles a trav del nados y para ra. .Oceano Pacifico Al reducirse ticar la ante.-e conseeierabeente el ,oeteo del rior meta eje. transporte. sera factible ampliar cuta. ,Informe e 1,e delegaciones de naciones de lila prensa que 'nitado4 recursos econmicos para ¡xmamen te. hacer frente a los gastos enormes se efectuar tina junta en la que que represenita e-la excursin al se analizarn las posibilidades de ete osrdlcniet enviar representaciones a los l JuegosPanarneriwnos sealadospara n i orden internacional. ubao ,eb e er ode l e51en e.la de ce Jd e no.sle Pbanmecn eqe Blee BeosAies Todoiieproyectoes1 Cecee. cceaericeceede O. L

PAGE 20

COMENZARA LA VUELTA FINAL DE LA JUSTA AMATEUR EN LA UNIVERSIDAD De Ajedrez Debe terminar por knock out el Por Eselio Bermadez Ps s E BSESSSS combate de Charolito y S¡angler La prTmera paErEe del SaScA SEde -------, desempaePe l a yei t. iii1 Tanto el Cr1o110 COMO el norteamericano son pegadorel; fuertes, 5 con tres lctris prS dC r Ci y esto garantiza que el coRbatIE E stelar de maana finaizar Seldo lSero Eun -pa abl CE por la va rpida. Billy Lia ha probado estar en gran forma la sealand. a la aitin al ¡]¡lie]r 1.u fuscinticin de] nocutit al¡ ti, ;l lrenamjieritu por l dureza de su pe. campen de ajedrez dEs Ci ba pui'E las titudesi las arenas bxiiii dy ,, rid s En jadorES placasolamente un ~imilagro podra edimY cuando el boxeo norteamericano i.ble. de esos que persiguen constanteJs biar el curso de este traseenderital vi us mayores glorias fu cuandii mente a su rival hasta verlo caer deacontecimiento ajedrecistico contaba con hombres de excepcional rrotudo. Es un furioso perro de prepegada, capaces de resolver un pleito sa que acomete al adversario sin desDe un cambio de imprsiones con en el ring con, un solo golpe Esto caos¡) ni tregua. Pega r p¡do y es gl l e campen habanero, E s Co, Eexplica Sue entre nosotros excite el Enmo un tigre. Este hombre uede deduce ngicamente que est dispuesinters del pblico la presencia de echar a rodar por tierra las bellas o a seguir luchando para alcanzar un pegador tan formidble comr o Cha. ilusiones y proyectos de Charolto a su fQrmidable adversario y prerolito Spirituano, que en un total de Spirituano y su mentor. Contra un sunto campen. Con ese desenladio, t>eleas relativamente corto. lleg a bxeador que parece inmune a los propio de ¡os pocos aos, Cobo nos btener ms de vente triunfos por % S golpes y que se faja desesperadamenva del nocaut. Pero los nocauts de te de campana a campana, como si declara que nada pudo hacer en Ca. Charolito han sido siempre nocauts tuviera hambre inextinguible de pmagey pero que en La Habana cree espectaculares, llenos de colorido y lea, es un problema hacer clculosepoder recuperar el terreno perdido. de alta emnocin. El gigante de Sanepresumir la que puede Suceder. PeEsta esperanza para los partidarios ti Spritus adolecia, sin embargo de ro esto nos indica que 1 de del estudante, que son muchos, re. pequeos defectos que era preciso maana sbado ha de ser algo as presenta el nico aliente de las seis eliminarle,E Cosa que al fin se ha roncoSo una demostracin de armas partidas que deben celebrarse. si seguido segun la opinin de cuantos titmnics, el choque de dos fortaleJ han asistido a su entrenamiento diaizas humanas que irn a la pelea disEcon eimEientoEg imo no l lRtan rio en el gimnasio de Higinio Ruiz. puestas a aniquilarse mutuamente. No todos confiaban en el triunfo Charli o es un boxeador que est E Billy Lima otra atraccin de CoRbo: os que sabian de su falta m a er vanidel silencio e Snalto gras En Cuba se conocen los pasos de REES oSESS pSero tan seguroEEyScSnEs adslse Bss. EsmaporSlsEESes me riEcansE de entrenamiento dudaban del exilo siente por los adelantos que ha ve-BilLmaprosrn mreno auque no contaban con tan adverso nido haciendo en su proesn. que de b doa a fre Se a coneAs Ce sEre inical. S la juventud e;s capaz hasta se ha convertido en un hombre orEc SeIa SSEs ReS ss la ces de grandes progresos en el menor locuaz. Hace dos das mostraba nu rid -an pelear contra Matiempo posble se ver en las dos o rs' derecha enelcampoEdeiERE ESn E AEEs SEnE n ES t-es prximaspartid l que se jg eese sr les de adiestramiento y prepara n S pE on e R Sepu oqe y eRES iaq e Eseur aente dar InoE idbe4 rn en la prestigiosa "Asociacin de biadado grandes triunfos. Pregu qesgrmnedr nlial la PrYEsa SS RES Es E lld .ESado sobre su match de maana fren E bE Bl ,LSmatiene especial Blind Driver, bien llevado por Heriberto Alvarez, le gan sin dificultad al gran f avoritn "Secreto"j El hij.dE Keahuna parti algo lento y ndnEa pudo justIficar su cotizacin de dos a cinco. TrIunfaron las sedas de Nick Adn, el antEguo dueo de JS Miguel Gez, de inolViable memoria. Mills DSty gan su quinta consecutiva, y Audacia vol con slo 97 libras en la *SIa. NotS Ayer umos testgos del ocaso del Por SALVATOR cria ahora ca.balios, y des. que fuera magn'rf'otacab.l de.de VTR pu-Z de muchos fracasos tiene que que debut en REE SEPark los EERE lE S E E lESEE triunfoe rimrosdia dl ms d eerode om tine uehacerlo un aal Alabarda que adquiri en Lexingtcn Y,4'7 resentido, tuvo un comps de -£perb en un vaje que hizo a Kentucky cmn Corajid9 comno Docoi. buen c rrBnd.river a ,epa amecontr;"ntlo Ferrnndez en octubre de go'q "el"bra"os iS"a baSt""C"'l allshablado mucho d e .s.pegada, pero facer a la critica: ambos campeones que no tenfa la mensor duda de venno han rendido o podido rendir lo cerla por la via de] sueo. que de ellos se esperaba. Por eso, Jas antes Charolio se haba ex PARTAAS SUPER OS para que la f ¡e¡ n se forme su pro. presado con tanta confianza y con AT GS UPR O pia opinin, publicamos la nica partan rebosante optimismo. tida completa que obra en nuest r, El rubio pugilista William Spanpoder, que es la segundo dM match, gler ha causado sensacin en el en%u formidable ataque en pos det_ D 3 C: 32.A 1 C, P 3 A; 33.T 3 A. tulo A 1 R; 34.D 4 A. A 3 C; 35.p 4 CR, T 1 R 36.D 3 R D 1 D: 37.Blacs r .RomEeroegrEEs:EECS EE.AS3 : 8-D ,TEA R CD 3 A; 3.-A 5 C, P 3 TD; 4.A D; 41.-A '1 A, P 4 T; 42.P 5 C, 4, T, CD ; 7.--A 3 P 2 ; .T 4 R: 43.P x P ch., R 2 A; 44.-~ PAR AGlASaa SR 2 T. D 1 R 45.P 4 T, A x P; P 3 .C4 T; 9A2 A F A:46.P .A, C x P; 47.--T 7 A ch., 10.-LP 3 TR, 00; 11.P 4 D, D 2 A; R 1 A; 48.T 7 R, Se rinde C CA4.-ECCECPE45. 3 R, P 5 T; 18.CD 2 D, A 2 D; 11.E E E C E E E E P 3 T, TR 1 A; 18.TD 1 A, D 1 C; 19.-A 3 D C 1 D: 20D2 R, T x T L 21.T x T, C 3 R; 22P 5 D, C A: 23.C x P, A 1 R: 24.C 3 A, D 2 C; 25.-C 4 D, T 1 C: 26.-C 5 A. A 1 A; 27.A 4 D, A 2 D; 28.C e A T ch., P x C: 29.A x C. A 2 C; N A TE5-N ESU S-N G O 30.A x A. R x A: 31~D 3 R. .e 0~ ~ CO GA S! Efectivamente, Jes LE ms barato cocinar con gas que con cualquier otro combustible, porque con $338 que es la cantidad que gasta mensualmente el consumidor dio de gas, no se puede comprar ningn otro combu que d el mismo servicio. No obstante, es preferible para todos los que se be con el Servicio de Gas en La Habana, que su precio s ramente aumentado, ya que de esta manera, ser posi jorar y ampliar el servicio, sin que por ello el gas dejE el ms barato de todos los combustibles del hogar. El hecho es que el gas se est vendiendo con prdid hace varios aos, y como es natural, en estaE .do 1s ciones los inversionistas no se muestran dispi facilitar a la Compaa el dinero necesario p jorar y ampliar el servicio. Por esto es que la de gas deben ser justas y razonables, de mo haya utilidades adecuadas para los inversion Maana iniciarn la vuelta final e ,p del torneo de base hall amateur 1 h, Liceo de GuanabaCoa Contra Universidad y Vedado Tennis frente s al MiraEa, en el doble headEr sealado para el parquEde i los Caribes. TelEfonos s. Vibora Tennis en el cartel dominical aana en el Stadium E Ela Unino, mientras que en el segundo los versidad de La Habana sE iniciar azules del Vedado Tennis Clubse 12 vuelta final del campeonato de enfrentarn a los caleteros del Mibase baE de la Liga Nacional de raar Yacht Club. El primer encuenA ma teur s, con un total de 16 clubes, tro corresponde a los teamts de sedivididos en dos grupos de ocho, lugunda divisin, y el segundo a los chando por el pennant y trofleo Conde frimera. solacin. Es lSEdE e SBer .elensacona Universidad y Liceo de Guanibazurda q u e ha berdado las meore oa se enfrentaran en el prirner turperforrnances del campeonato, ocupar la linea de fuego por el Vedado .tratando de mejorar a su' club de posicin. y para ello espera la mejor cooperacin de sus compaeros. Su rival lo ser el zurda Jim Varona o el derecho Migueln Fernndez. Cualquiera de ellos ser un serio obstculo para las aspiraciones de los muchachEs que dirige Sungo Carreras. El juego romete resultar interesante dada a gran rivalidad que haZ entr