oc tribularsia e Al freD mig. ro EDe ramo v d, onCtlor s Moel Ro, sue caro d ecjTor W lrdo Leusa It uD nos abre os n de e rcan dlo

e~~~~~gaT~~j tiu enCisnmtetni de t on eu es a un procurador, V sI Irenos on p r d atnaison ,,,t l~ od s ro ebl es dl r al, de l seridsas olu le- g
las ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L pLsoa dermdsaerss umeaeeb~n etll r e en de l omin Catien- ldmi s rd e o ao i 1m rcobdo loni rir on.uo prs. oso yFileepueehaedst.uanti eqe
En su ase fnal cI a, Im n a tieruc ioneett ta ndmul d a ci s I m d1ados.de da semana tr~o ainal esca acu .a.s ade es e i l0nl y n o s a p o

entradao dee lar cu re er den Iteela1 can 10n~i . de neg va. al en r n a con .eit Terrd yadi a oont dele Soced de Reg nale r d m
desin a5a lae Viae Blna hst ynabl d I eler tram d., costuci, que de Gua.i MG P'Db Of S.

tituzie a la a tiu r a m tv en un e lo mp dm nts paa E cDIARI DE LA M A IN t er de b n o re a $ d l na m~ Fe i ., I, m L d. a ora aus ab o0 .00I ushi
esp ras que de tr de muv Toco suime onla h *ei i ,~,d ue']'
it.~~~~ ~ ~ ~ ~ SOIolo C.ldelu R epo ter Adm" permamenia sin miqina doT der. as gm~de u dc
I.,~~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .en 1c it cr m a de 12.00,re .Ior ai h 8 .00ac s TL, is C ud ei ui a M h d a a u e Do d i d

D O R E S SerMraud rncondecorado.st el, rproiximoe od iaev2 9 ndeT mJu.u.Reser.ve' soe turno:Is A -6733.ineA. de mroaraiztedI.
.ouba nums nlnr a" 111ld inaa udno TrL er s s com pae ro o n me alsydp oaeT n 16. ,r ni te d Pa RdeeuAd eddo a udaaV Caib are
~ ~ ~ unaun Asdaie de Reporter dey a P oumlirec 25 1 aieo co ao,ad d
bana se_ har a ntaa. ec d i e fra ine rrm ia re'ora re don cln o.t a
Al~n ods q i~n Argc d e 1 11 l o cr~~n l cd ,.l de I C C om ileo s c de Iu m da lla do e C o. ro ed a e pla uta iplom ad e coi s"le~ ~ ~ P R ECI O S Je A MAudied S S O 6 Fi RcAD O Mj ,s o t ? us d a r i adriap u T mase vnsm ne ,1 ,so n pae a er f ona lm. .o Lomn e c st Daa Ii[ -3 Pe5 y s 20 al s n m A ra d e~ M ora J lan Msart e a
F.)~oiae d:c esatciald Institucion enr~noe telle Pedro Fenade Alns J.s
1 LRCD I psestr a P M ijg u d mr caai a ud n t He .i inof acien,n doc a n rs rcm Giisonza e Marceino Blan oO wad
Conicongelador parLa.co e s p e ros so os qu per, t.una tber V a l de la pa tlfeo Pera I LR do ra rop4o a $3 0 I L:::: n $3 00 nsaC e tcuddm, d t Q sIdmrsu do [ s rgn~die Mugo Diodr d.hlI e o ~ ~ni 25 lb dalmdsmun

"u p~~~~~~d~d e s h s a I. dn o b d dc i p'D la c r uv d dri e ao l I n p iu lvi re s a R clg u a n u d A br- T
Ier t at ~ m oleom m to al t e del co p fc o M g e c o Jose l de l i lla t o c oV L A I S C H E ,.,a, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ne Taay Anvn et n sFceiP elnld o. V. D r ilexim prelt Is SutezeneCfzrc iae mau de ex manataio dezd;ir la in Medin Funcsta Rafae Pe doGacado

erao En est plimer par dI dbarno Rdlfo Ar agno r J o A dLo
IIZ DE A R .bar a n~~rrneaehsDuaemed At nB. En d's ". C O P IA P 0omst "f
artee IA aae~a a c A n ad ms OR ga -~e r seb -na ANsa idra d J P La Hob n da 6 dqerlio i n ll a l o a .it d l A y b ~ d cl ~ i z s o ,d I e I e l p_ r ei I I l de n d e T o o I de H avare rP e r D ia R o d I g el .A -v a e d r c o p r o i u e t s p e i s mirrito~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ deinari c~ n o~ a cnisd L r -d c o de l. ,, ac ARH .Jmos U. o Uredo Ho n do S a e.Rca da~~~~~lo one ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a atI p g aa m ~ t j P a a e m a c n o com oba los T son E a nie bor u z IVan e l M arid t ine .o d T m y a ~ t .l ~ uf

bones el .pra elA sic enta do ; d0 arcl eS 01 Mlsol eabar. eeio' Gedibevt LeoBu nes en ndz H cor oe Vitr SANATORIO~~ubila Dadre; SantingoI Godaru m e2 t lndri l 2ale a Manu l d euse ni nde Punte
TIL.D.Per11 da~ soconert r-delPa laci. ustavou Hereo Carls C Afed o Tem QuIn. IL5dezm Luis Vainer Suarez.ri Jom M.,,d Capmannder [de rna Jua Lu, Mati Coon si-M cro
S E rples on e s o e a Iero s i e n a i are e a y nrde Eri i amTte 1d o oe d ta s o edra re M a do n 1 e. 1r

$ 4 0 0o n c o l u r p e r uD s t o 1 .r u n t oV Z . . o o d e m o I -T ~ o c u a n n u a m l f 0

TodooP ot I- dec m mI No doo ocblor.l
lzar el~nmifiin n ogm nt noneid cun In trae anns 1n ided l enr N / T T U T /e Nsu "disg~~~~~~aln ~ie pre le sdo p r m e s a r H d e s e ss o 18 8 1! en e a f n i u

d A- i u T o aI A G E N T E L E O N A R D E M'rli I n c a i m T o r e65 0 ~ a y e M .5 5 9
TO DclA. Po R 1OBLA iN, c r IM P R A T eI i n n d c o I o e ~ ol o ~ a I I l tID l n t o d o p e o e t! M tl'l
od *~d.l *.ltcPr -odr- r nc-spDII m

Merle sonm u d .d l u m l t s o r u~ es m m eeU d e t b .
I F e i p *rl l C o o 1 Pa-l n ~ ~ . i i c d d l i a rCAI DS -DIAR DE-LA AMUNA MOc 3
OclIoN CLSFCDS Domingo, 25 de Junio de 1950 DECAN6O DE IA PRENSA DE CUsA Pigina TRINTA YTE *SECCIONCARTA DE BUENO8 AIRES Especial para el DJARIO DE LA MARINA


M ~ ~ R Yvzhl CESP Et Soe d eni EL CABALLO, EL GRAN AMIGO DEL HOMBRE
Jihnera,.o a s qus Por David Muastat de Quensaa quoAgol 1.1.6 NwY' El deu" bo1 cawh r extral Por Manuel Garcia Hernindez, ord acur' cona caul yo .d 1 o I v 5 g =s no n rver" eugas lo lPnel noa ald.d a lae ulQui6 ditnta a. Cactulat l2 En repumerd pdeos de 7 u vo .sa cfrasbay. wn el do ouree eca nteesue6 ac im rat ll ada l n hae 11 a nun


rio cam all~n ya nea rovaa dau eambas ticj a de~snperoa.uradbog oar. am2attcca dIn b Sablo e ao arge oc te u oado asoros one e I betiasIeamda opnute Pam "on" f i e O" ;d i o adu T c o n e en do re Inm n aod on 6e i ou 0rn ru dea ou, In u11 na. onm.s n ir r b nh ra os

Itpadd.d,-oad. d os'~dd elem ntos emplad Curom punt finadl ureos haer y dasa o vida par. anolts ea d6ne .edo mill~n Eprales'e als .Y me trn p onsu cros ol pa curp de e a compir Un vedpl, fbie.tot ao
.e h r me'eand e od d r a e a u a te s a t v d d n p est P arm Pa l term fbar s o q u e r d en E ope t h ma or nt m e an d se be ,od at re ve c. m e Ae e bord a a a a cnd s bl n a q e s b e
trscneni poltic cotae o desAglera uio o l Qas Providenci nuto insgn hito.ao Gerar .Etdsl saitc u ~ es o aoo grero e u lro en1 -l si decal para lsoe;c al, aI
dere a s etr o y ue atm e i ambo fura aseordo pe oC stelnola ule e a lsalrs Ntramne u.ls roesqu1aba.onustd ls ai ornrpaasemr jno.lA.ameredeu.enrl.el
toneres s eoueahaaa los cualeh: dos m iies d o nan o que 'n- se vi e n p ri.rk p a a cri pa ll qu an acu id a m ni =i r a de A m ri. Su me l ores ar Que er a u pate d e Su aa ll ev su caballo; V ara qu e, a Wst
t~am modu trial. u, od hbey o exp m de nacks L. an a ue lut r e sta liem uad ahsto in0 bar sus seara clos p pee imls mas olfue= cmsch .d n -n lo rd o e r utendaa. an a b a sue grodo idrr
latenteoe esprit de prtet con do pore Modesto Dizvavind a 168 oe ac fjbuiaatosurs.e so aialseIe a-Iaiadydnlteicadlssb-'rgane rdo, ua cra sr u aalen reei mse
tra Espia .m be d tenou er ailC mo osS un pdntd pluma hod s y srnaa A u- p ,1bnI id erind ere oan. qullano para enrn ws al j e e men or manc b os y qu1at. "aoled. uco l o del ue
D erm i s o b r e. c o n ci d l ad s a c u a c o e t o eo e1 pe .e lue r a r q u d rl ru d e ini a y l r a c b l a .m g u e i r e r a e e b a e r v n e c n u d a l r e o v s n c E e d d
.ci. deam o plcrs ur ne a ta b d uo ddi i vIviro at giatec tala si lu la ai m La A r gen,-sin1emb ag c mo tes y an a stra egi rltar Sin o gem- m s alla. delosc ao s los p"ree 1e a a ag era gulq e a l
conspiracionesslle. re peaora y d u s el ms ote p a q eC s e e eldin e a a siue a su pein hemo poi o a rca, mnt len baode tant i ila nero d inomyr ros"lo e cas l ae Il am iigen oLa -h i
rat amsagura o oq e rmur en o Sa n onzo e.l dee- clt rva C~pds un ,. calt n.48vel) en. .u prdc in L g azo que1i aataal o ho- gandes tropla d, ca bllos o o de Final iza 1n lapgn. 57)n a
nslmrno s a uy conide a aque- eHa o l ror add n e u .ad sg,. ol. ag. fa.dc.t onhsll,,
laC rmotes quIg ulera no cont6 ins a. ,r a ala ilet:Asrla Clm i d~eoo~ r coal
faen stis d pl n s o an btenet. nY hale lao pelcl .Qyb l Tlgttinn" cmnsd o n okesape a nldl. I traa uc rdnd lr ll~d u s iidi ayuda deob Cgpees quie 1a habia bs; h,4 O. .Iga u t l- ao ooPr qal irio
dadmosprueling vdne de su Ya-- prd prbe .cnArcolPly r ap ma lud Pie ear %ltq frsakl cnso ue e
tid tdsmo ar ote cde nl formaci d deli a o t n a~ ~t r. ,, i l j l~ u s
Co It g; Ejecu.iroel(1 dealqerm s agostos std ls err e


ucaen a ltoincia de m o IIIP'Aulen us a rvala dr.d rnl oc
Franelscol Vn utoadsPadcentsllmn ]nAgnlssllernso temperamentont qe oe roec gt hlquecoquspodia6 poneri plm i. pr JeengZ ane nl d. h.arn a l Mi l rue Idit a ~ie.s o n utaeo.zlc
me a aerl es 1 lvd oie~m to o a o ne u e ueal.am l tira eAefria o a ,- qeeaUapat oz im
marnorsa 6nesbl ad nues: at ta. dbRs a edsad riad detr. yu spil idlos 11 ms] ntl o o l vlc- c lIl,".3uIen.o ~,,qesa
no dn l IMn1 addo qe~a p on ePrLi au e ye la tfrn
Prpotn.doIbrratrl d. osqal srbrn r l nrla rbol pteisPm e .d n u D Ecie e1 E.1 oe baloe S Ul.d ~ tn .d s


cludad.ter Despubsnn de recbid sup edu& ufor o u
cacitn prmai ambosets a Qqu a nSo l e 7 ot. cit iaCdecidleron.so tdcun.L mp.qocotrb .h.- g.dstrpl-Frefd nU iin 7
efudla Derch poric e lo qu pasattr uaiarba le6 tecro onn suerther pareAN M Id
a~U su put.r el. ourado ascrosob ryud deearrollar el queir se refeia
lasted insit.lne hqreditaria d' so n
dDepu. de7 graduado ambosl re-tala gtetre arsmlr Bayr.o C.aede drge ecls6s allf en 1830 con sum priaoer
man M delp o~iInp a a rlosMb a n de C spul edde s
cn a Vnddeseo bi n lpas t u a nc sh m endocu .ase luh.Aralle ma snpr,a comblarnoa Juo sculons il n .
a c u at le n en a c le al n v ces e ca p~ l enay
do fagur pufaitamnt el vtrla .a incht o m o nsa eo ese
to sas dol a p lranc e l n oh i a aereesea

n.Mc i do levant L . a par eo 1 l dia 10 de
Paem s" ahor a considera lu o s trnb como si fiu e l dstina o
puntosl yn qu irr so a capr nte lsficea dals


Ardba par1m l ujtopr d el di142o oi ida uoi
realn la.o 1 d El lo a ao, .tib ni t ai n oco e toma Rguamdeas ern bdolq .6 para na on- habias 11 em Po am elanudo moca fcrntec queta consu ojesmento dPvrero ean incort.rable
casul a'lpe n Corg y ns p li ., .t c.e. dmdroaliltlipe eno lcrc. o ipranerna e bgrmdro
barb c.ri Pu ails ea7 l i giera. Hm t relgda1eantae.d oC cnao isorai en ssrc
seorsalient spie la Cu al J Aule o e ener dl levaln-nim es loa.ecrcom reonm odeonu o m pr
prncloddo arodentificado fu to mftpern ponend uevameto ecodIsnioa ino-m s e s el
dda. ra n. m d a is ea a lesm & ee ruu nrras ,of-tLsi pe etse~tio O F ITg n d ieo to m otne m lm no lc
yo suverble1Pl preecaeran fac- amente .d i~ la luca oo stro.u euaidsail y.utfcd eee iaa rcspr l oacm aaoa eR
.1 ivkdY roya ne aga- bntrane h. (Hoos uos auodri, suA toDa pats SuSaoU ri ~i. o Pacaos pa yd ail)Clnsoe
co rianahnecsd ptaorar e mpar ossytida ru lspe de.Ionasatm icsacudr ooe'- d A uec.yamsouaryoiiad Pln
r t ~ ~ ~ u Pa placa Ia .se so h s o a tleao.a ao. p o n tca ev lla u rtu a h a u le~ tic af m n P a c aH T
tombie ten tmottdlaor el- bocrecemos hotn nuestra. Cubaldrsdeeprii.(iaal)sn nr O N u daemsd rit tin
meca & onalalou at mre 1 a horafundr Iesad de tod mno nipnalsa dcaa prsad efcosrii ne oa uao
.luatu tantr1 pleriab hpea PElrsNNunu mco pea
a sed o alss pr.tdesria igua. sierquyastsohbaea
ap-b6 la a y su ca lonta s isaa cssateoe, od oniea
ticsipcallen a, l ig thu urio. mos deeem d.No1 re o
may snegro. Erad de e dcinpal- e aVd spdrfni us -- -adi 4ereh to nmcta w rg sie ar alE tAs~a@ rOELY5 EM94- AAL5-EA61
ca y gllroarda hs pendaodnd. clnaiv do ueto artry
p 1 do dnuos esph. les quo. vo. Aulr oeiocsa po
ros ban Collar aeblan la lz to


adti de H ygaall. lersN CO uN r teoe Cs
cy me u

P ia THEINTA V CACCr6nica HabTFnerOA Doiningo, 25 de Jurlo de 1950 Afio CXVIII


't Presentation dIl Ahora.

Ye uevlle" de Pro-A c ro e o

M arte$ y Eeve fprtool .ildldbattle, Lonfort y ct
prJl, in Socidold Proll Arl, M.
n l. ies de et s
Tnplome de so wo am n pr can.1as

O s t d k Ksr bk I Cas Persianas Venecianas

aI A.oltm oolon r he o d t r r o r ro


a o I optr Andr ; ecenril a de r
aM, lu it dei Ade eneotm de rert par q dr e eb.a

LaJT&JfWc druet M~Inrd prsent ua aoriris.etn ehaapr bsdinet .
Tenos pr.e.bin. que kias IlatI IlesaIm
Ill8 a, .utt" del liyapadcesnislaeaaslt


V., ~ ~ ~ V ~ t i I oEts tard de- 3oo do 7pmihlo, o0ia eo' tendraeelerne avable o.io ra eo slle
IFi eo eo r M.t l ctvc t ri oYc-ierm fcne ptit e i-.cn.tc
q e r u lue da l l, II

L4e etebale que tAndra o p od o pl


per marco a o ro to dc lu.e o uu a o
2 a a s e a s p t i d yte C tdl anoeo pro tlad o d hl ed.ofDosmanancescdedicddasda ofrecer oreuestrosnclientesl"eee uiomeronboll.s
0 o 0 o n .e adqoo tom paieo totootitolo ua Artc.o de. alta c i e pre bajos.ida que Esteoji esa ""'uo
nuesar lecusn en b enefcio d tod sdlseuie es!Si no:i; n plr. "Y" I-, l-do do- .m od- mne1,ll. Ig le I orelles.I

esk clgent nuestr visitenos ye se c e l Fbaso nth o ,. Lt dlnt j s qu n s cis ao. ies ped dlb. r s L n ei'ill.1qe Arnoolooc-tri IFt Plane. qrtnr


t ruc o- c o Inaia dot icp,,r neioo1-plel cdaniSsL

p iao don fe. u Man, m .e te.aat., nd.c ., u sc or eam e r***
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l Ians lurialntk aLi di. esae, aasl eiiolo pde elnvals cndcrcinl ruslMe ni
2mplidenaespe LarRafaepoDollidadeosyfiracCoseCotelectu ao lab d Imd m- c ,lL I do8 o81. e hilot blanI s diisoosrar a, p. [ 1
.nd c s es cerentds dCroe 'I erdm
$3. 25to y la yda or m o.toMamDu Blai Au d


esb e e o x en a v re a n t la .""T sC e"sn n u n n s Laepopl tood o l~ s abn 5nnd secco A5-494 San Josw Pt e!t U710
d se a a gs de oLadd onos.CEsae p prr ds o oc uyo Po'o'ici F b c N co ld C rn Hab a 5 MeC.0 t-~ ENTRE0000 e M URe cALL de TENI NTF REY.l.e .u ues m n chef oioa o mootleorivenaBO-9t, .0w In e cla- CuMed *taa
ii116d i.> 1 oEli O I t olel one, et do l I Int FtIeacetea-elnc llte~ III DO Itiunlo a os? yMaiteCat afe r 1yHrl n -0 Richards Venetlan1Blind Ggo a. Ho. Calle 1hEt No.e
-~~~~frea posa Amai A varez quenc Itn Idb ee Inraod csdsB eis marionds dedicdas c isitenos a' se et cc enlas Suretn Feep veniuv aliostog de0001n. vent urosoSn


nodctoe e odasde deI. Estan M ln ll:com n e t p a d a eo o eTe n erJte em ne dsluP ethod on cle caused tos gu en e m E CO N to11 .eoi yo lo-,t dos orgi al IV,610o Ddljt 4lO Io fo]aoce dro In 'cscc cIFcesa I ~ l .#

y e para osa l e i dam Vict -e E lo distt inoud'o letrado y r r IF e- n I r Crz P n mactore Miite a d loot-u m li el vi es m se t an vehae D o t D u uaauen ilsm a,,us
ANUNCIESE 1__ DIARIn D__ IA MARIN od oiiet upi,,ciadas por eI, IMie dee EducaciF n
e nl~nl~ol -o Ii d~nioi Oik G uardiola y M E q v
esroj_ venes doatrimonio dou l l ipetod Genera de ldad inseana Pr o et G ri eHitoria du iblbitSf ria nuBoas dePpl tmraoenlsPnlsEcea mlpr asrsd aHaaa


Meditja vlu Fidebaa Pifibn Aeb in a MFill DayInI Wlet Palm BIac SanI Agstn JakovI Charlston Raleigh ROD0mr, nIchmond
$3.2 5 tm a aA r. I pc ilod, u felscitaio'Wa dlol F iadifi Baltimor Ne or in Ch A oot J T enn la Ni idg Fll Cney
IlnBt uffa-o do Bear P n n Mon V Fet de la J e dMnoos o-- Hamm odele.
OF RT SPECIAL VeInnhodao I ufie oan SiI,,taok 1. bil 0 aomn PR c as.
Tamb e ten m s e tn a v reA en tioplo'n Srho ott,, do' V o n~ eta leans fic to,,sa Hro 't,,o P-to'. a d 1,1 ptollotddc- elfl "o'I oIo looo31 Te.F 2.4t JOl Cosala

d se a Irk jofnoi dt ogno o tot, i-i Cit o pr i ,on d IV eotdoo Hol hertleDikeopotido o dc o ,-ntil tou


Almedure dep,,.-- li Mlt I-i Potao A s-oi' a d.o Car.ha Albur r NueolMexico B li s Gan Cyo mos Cm Hi
tiido o i-ors ri s o bo tod. an0 00en a o t Tend 12 22112 a tbLa a g SaldO ,
-tiit 10 1 Boitime lt li y o cocure d~ 0o.romtvers ete E i urstiton 1+7-Aot D RM ~ aopPEI t mMd,,anaoog- Fo.,AoMiami tWostPalmi B0aboltto'ytonaoJacksonvtolle,.oTallaoasst-ttPtdsaObopa.202bile 6tNewtOrleansi4La.32 le Chd 1Parlest Housto, Lae Motre ,idadVf t ora CBud ad A lls Cucd Minocii" o
. F -1i . fill e 7 l a b e d. N e Y or a n a ( osooio ve c do hotoIo M .I tO". Ito dostoo)o2DU CO P6 D As. 3 RE I: &5-.9.
-TNotrk .eromo to, oInl hoy 0 I -, o os ttioteosu lie IE 15 Dis PEI '15I5.eni torto C I-o ,, tl dto ud oordt InaFn, I Io n l a e a AitF M i J vill W a n Geo M ount Ve n o k a n i aN
klo del Hil .0 .oo too on-l~ I~o IoF -h h itooiil iII-d Mi noa It-po'- __ _Independency._N__N
dpTR rUA L Ya T NoEqTEeeE P= neyt Idlnd Bea MonIn Uniersda dea Couu bia Miam Beach. Pasee ye Dias libres.
ia pt n n i oo0, i o i- ai Seltom o i i n Ca l C i a -ll N Y o rk PRECIO: oc,, d o15oodoo aon dr "ornat, L 2or tn do S d Caieto O patd J o de m-t 19I50d N h im m a T hM at t ,
0.65 Jqe in ain aa 9 : on as 010 11al n eed ne l I vnt f ied Vilg lirck e la. Ford. La o Erea B kuffa o s iaaFlsO trenllgnsM utisde
1.29 14000 para no do~. 1 o e . 0.18 nunto l. mbleista pe el. A. Yok.oe.san.Ba.onan.nvria e ou ba iaeliW sigon on nn
-LomortlloiotilhBltocl", -c'FmIeFiIti FililoPy. I il 1KI R OS d, P SO E YaST D A N E


to8 o t -.dp, C' ton 0ej y dmA Alxanri Arlngon Miam Beach Paseas y d lie
13.95-Juan do n plo, o,,h a . 0A-o o-e < d iI0O 0I98 \u1d do'Ite2 n . 1. t i u no ro d o' o't rilion 8 Mci5e t a s i i d p o r el 1do P C I N MANUN IES en el IA .85D LA 0 MA R u A s a W n d u~al~ .o 0.12r n delno~t o o pio etdi omn SAIA AG ST 15SAP URACI O F5 CIAL "~I il I cntoml I ^ gl ne 3 eup n2hoecde e kj
6- In a Il" ".2 nn ado Jo 10 iosmm, a
0ee 2 5. A -r-, ul -t'a doe mO Po O,


pleb enni l nFoirns eI n fuddeiem tbl acos s u M c i inm ra M o gtrn rsd
WIN i Bdon, doEatioAt Micum B ll i. blob o ogoel Co-poL'o-t-" oo ttd noes F, Ei X C U RS1ONS S NA CA MIA IAL
mm p ibir edip- IlInAS: Juo do to 7 ni o 1 y 9 D R I : dias PEIOo 37c t
L O on atm 1. B1o d.Ve do hopo. istIrutandn do i ot-udedote Miam y iam Bat r a nd e P Mat on "'I Ce" Pll' 'n dol etrom doF C 1,1 Aoor M It,01,-Ioeb l LI I slv Di in Iooo ,o o-ogeioro R ollo Btp-ir, D Lo


Maddins base th d.t -.ult.rm$ 2.50 F aoe la aree A t'.-ble i- rsdd ~c o Pakb so
~~~ V I V E R E S !~~~~~~~~ auy Blnk dt Sondflo, Calo SA :D)iIlk3t3 0,-lt Soot~e FFoinbo do Lilloo, ~he~n o~lOlh~q0.2 pou11 hotni- --i. todnl- d rI it lla tme-o go A S todo S ,ily do lscomid We sto am -a aC ubanas. e Otrs d i i te
0.25 khI arloBind- .i.l,- . . 5u b a jIo ce c. Ca o s mots da O F E R T A E S P .L. .7 Gola t o o't Aoo, d otrna- arooro t ydr

r r i j Lat. rn .er et rint ion F a V umt TodaisA- a us i c adas por un uitot expKer cdo le mismos

hA ro dot I ste io euen tro Al e Man kootoo ctn lo Org anizadores dodeetao E cioyesficiales tnto t eo t anter ioes t


AB I OS L S MA T S TO O EL D A Y O OM N OS H S A A 2 .h Cuoru,,zolo. odeco soh- et i -m tt-iquood oolcnu finet- C o- pa aoten de pick toioo.SoP'at~ctSltLb iy Lg aio So-trao'YdeCooofoudosoiraCeI FO R M I ER VACIOEo y d IIVtiTELFONCOo eromptn d feooeare, sed ano CO iNULADO N o 1 1JU T A.rnr TRDAER. ITELENIG OS MLEIAS -S
Itoo oar Diockng doc Dior dotopaalea lcm ooAly. bn o dla platbra ctle o U1' IO L A. DUACIONl 2S DiO ,RECIO D1ireto
ServiciaH I_____ tdt-.t Ill~ Cidle Y xi
iavlana A MiFoo,. Dato'ot I-o l Bo',o. Doyt n Alh Jocbsot kt.Ttoomlso Pot-la.h M tito N ewa~a Qelenoc, aelitI demite fil 'UUateOo Wion k t llooo f teT-o iho t-doo A Fitm ne, ori C o too cot-a roo.Aam oo Ch raplon itopoto Flk Coe y
lobdo o miseebio Q it n y ,oo Fltto d o Seo D ot S o y to n t -id a d o on Paneote, ComtdY
DFminiiionrAepantoti7nes d1L b e 3 in iw tnuoetr co potmint _nio _ntrirs_ --Srlda__mplleteaaesr Fsecceottecr'nNew Yorkes.aneo
(Dos veces (le los to ~~~~~~~-rad din Sl b GST UACO:0 ta RCc94.6
d e S N L Z R I me ( Iol,,,o o d r o-o llukkkin Ao osb I lok( ilN- Wil a sh U ingt. o n N or rk l-,e Pnso.SnA li, 1
a ,e loi~ d o o L1. t F1di tItI Miti SAKIDAe'oo ,AelT 2.mm DUa CIn iim. l D a rcs.Sltxoiiy PREiO 115106d.
1 o1 ';1 ooodo do, l.o. ool.a Ahr Melo I ,heootl' cholo oigo.Oogttmo.Mto eooo. eotoo e oo o
rolkO fall dot ho-t,,a e pot-0, r t blo. BoooII-ili bo lk o, Cot otnid o Coko, a i am-i Beac as y i c lib co.

Eto ~Ri id k-Ic a-- 03 III Iocrle Fn dh cgN w ~ r
015~Bllon. kt~o l Ioo'oloilo rpobil PREIO 924706
415 ~ ~ evil anl",d- 02 1 l -d' tdtt~lto, E SAIA AGkT kk. DURACION: 29 Dao.
Marlarbanyo A Mom-t Wool Prine BoorO. Soo AutoJksoItotv it Mcot. Pano.I M Io NtOo. chxltlirnooga,

-~ ~~~~~~~~~~ (Ill 2 85.~o--- 2 -od t ioopt oloot doio At tdt I'oll, bo mi Beah Pa loil p ido ir., C -md Vln obt en. ~ ln

b o .1 2 5o t, io b eo' n o 0 1 F l-ll ~ t b I-,,o D otor otoa d ot SA IIlLotd o I a C l b


-- P, 4 011 5 W liib0tdli0t 12ii lb iidi p~tco doo Sio'~oo' SAIDeA: AGOSTO ts DULRACION: 26 Duosk, I IFIECIOc 1506
8~D o kSill-- 05 os t g s A Mtood-a. o -ki,-ta Folollt m d ti o n, Cltat .ed M Ico Xotoito Soot Ju.n do Ncotbe Yor,

1,0.71010,.~I. 05.1 Mirt i A-- 0.5 tb-li A oomoon 021ohl oonoa.Too opbto, Cihsls erg o telo o un oyl. Combo de Mleealks Bitumsio'dfe 5.

Ill- - - - - - ItoSDTA-A to oot-uosiooootoI010,prko-eolleo'otdloin.,l Ie a cbdod ie Nw Yok. c Iceeofoeeo

de A N LAZ RO II n Sllt ool. I000I,,000I _____ _______ni
It tl~~~l~lllFilI- 0.0l tl bro o'O l 1 l 0it 0MI S ALI A St Jl 2 yU ACO IS Acoo 4p DiJR COu. i De P REC O 024.06
l to I 0. re dot Cll to- tnl o'oo- A hoWo,-ln tao~ cu oo g do lboy tWo n Gioeld e P o n Berach. M bia mi k M New oead .-p I-i--b 025 ~ ~ ~ ~ ~ I .5 01o1 .2 It-IlO, -inO o'r Islano d. F elot Lubtio-olo. We P11bn1 l dec. o OhoechotirBeach H ammk Doi. Anols P. Wne


$-8IkII,"Il .1 W tol .i.i 0.280f1.o.goo Folenlo-titto lo rosooti. hi a iogooah'-pt Ham-moth BechI
Aoo 0'n-. 'i 1 415iln.- 0.38 III i-etriiio'Oo do Miami~o ht Pal Ftch Soo-~ tt o-tn o~ n t,,l fo t i o usl o pll M010 d toart.Albin.c hulolel e l pa eo .ctradc
~ ~ ~ ~ ~ ~ 01 - - -ul be 191 Nael'1, o'lo-.,y t-sldC. hi oltooti Ida toc ll-oo o-Ime Co LI m Moitc pechian Dehict ark Ce,0.5. -. 880Rlkl n -,l Ilt itlod : oot D itto D-, to-Suot.o a n to i ptoyo Ott-as a Fatlloo s ,Doj te ee Aloitorida deedeM NW
I, lb. lb i,.O 0,ib,,i '. 04081. Ill.1,otr ,k o bogo on do ASootoloDud .Mulo vrnddd Clm i, iknefeW sigo, on enn 2.05 lll, 100 itIk- i -. 014 I'll. %oI v lo onl v' ca, e- EXadia A o ioilCU lR e P rS ytanI er
c1o3,95 11 d'o 71 ''11 1c ii" S E M A A L E A M IA M I d l l
1.8oot pIF, "llIoltbtr'l- o' d.s oii~S .eet. di", I 27"I of. Aene 1 p 29. IN: DiuRA. N li R CO
8.95 II-: I r IC R S-0,,o l iooo'cotd d b ote l. M Ittoood do l llots dicoos portl load doM im p Hom Boah San Juman do Mthers
Bc5III ll Al Il .5I I aoh. Coi o- Dot Ceritiosda, P oagk do lou pI gooo psesduuiey ncuoesp

~~~~-t-~~~~~~~~ 10001',- - 44 1 aajt eg 1B111I o oitogso paon. totkolte Ioi oLtmidasn oo'Ira omooa R oI cubaot ts e orek ,, iIFafeoi 0t-,95lc t Ir Yon I - - 15 d, BAT leallladn il C .1 oni I oaI .x Caboartbo ndbo oto~io~o-oosqoe peomo Diam odo H oeh t s BolyRovsa e, fc lu rdteets, Psoi

0.o40 1-roo 1 lot tr tIot. t-oo. a. cond.td 1~vo MIteo Ill S1lve StI ole Iii: SIb o Line


.n. .o.tls~eo Itoc dot-r, I11 hoot. ],,Ipt,,d ronIl ic.n nrgooIIFl 1n om o AIII ui yIIy A stcoos do1 U. ta Eo'tro C [otoo D I S Diu Io artl Dnte "
onooo a do.or ldo atdob p Reo~ FXTIIA;-ndm In,1 ot.to'l0 do a oWest.na o asao Pieigon Boaeaclna ciad, oz uenit III ABR0.2S LOSl MA TE TID EL DIA 1, LOS, DO0.SHA T A 2 0h'0ooo ~tttr 1.p'oml oto'ttta Lnedot lle est pootopo a h. do p e ecoelamk ak vnPrWlie
0.1 1,oood'lmo~n It PU DE PAGARS A, PS. u ,8C, odn iloFl 'ad afr.D I Okbok.LifAZ -oltd a A I J

0,91S1 1 11" 11U .' A ~ilIl1 11' O CENTFRO11FI nnlln A llFi l l .t ,. oEsoomodsobIdoooooiaiooyooo'O A R RID T A V E LOAG E tC

K, a ilv r 1 0,40do ptd IF eotoo iitil Cok be- ON LA ONe." 107. Fln A InR PICAD ray Dirrio ecoetr s lrd dne*3U
n 5 11)__ _101_0411_ H1,o ,nde to pboar-ed toodlU IO C AR I O
los4 dloo Ioo eho1,,i 0.34bn 1 NOi oR DEnE SOR RE DE

I, I C 0 E 5o 1ot dtg oroe. SA IA Jut 11 1 27- 1 -s.1 9 ULCO :Ads 0 - V2.


75 'A 0I, I- I . . 0i su l" J
II5-~td C lik l I aineqacmporsa lisnmmnecrlniih a
Afto CXVIII DARIO DE LA MARINA. Domingo, 25 de Junlo de 1950 Pina TREINTA Y CINCO


r_ Ci6eC yeafbIa e fa osa
Fiesta rotaria en

el Vedado Tennis lob. '.adLo saaloneM de Ia pr estigio sa soce
noche are r a la nueva directlv Vdd ellbRrmi dob maHean

som; qCOCINAS D LUZ BRILLANTE Kerosene)
01 do aFne, LyL P
mQsdo a 1 fom tros prfenlosle del
Dedrcha Y a la Principen. E dne N u h
00Aauli. .d eos area fiesta lam so46mrcscn a u~
SdelClub tota do atHmes con a nu
o.sado. do an posee. in vu vlVulc regUadora as
jranndme.ro do rmarmnonle.


La neo ratlo6 ueabacirnos s Im Wg
A. roI,. 4.to bb.,l S.
Far. meres ao rolerlole quo user HIAM". a. .sb .
Vmicent .
noaslctivi dad s dlbllo. rsor Is de ran0.1s0~s.~i1
Ltrueuta ReAI ardls ra dees gaseos don ca-ci,,s .5

coea mJr. a 1 ad1 a him 101$d
ba. ededor de b lseridas m

L. dtcorseldoj so, fu.rl aIssa 4 i

lodes m soan obra dole ase ,I .,
Tries I favorite od n dAl Vedads uIs


Ls bharLau s n ga l oursM d o JuOan Amador C1jonyetsmesdes m 0
Is orut rCself. *idn on Io6n 5Roinvaioereaco d l eeO d sotsu*,de8. s
nuo mdras Rl~ e l ie n So i anore l c rssSlyatos.4 aeosd M ln o sshjsMltsys.
DE RtE o laA C r aiodel do L n .


g o D par us l a t ooi s etrCi.dede P e n re 0. d
Bora orse~aor MY A 1. c~dil 1, e1 r6% o l l r n a o o api e is sp d d sa a e f r .


cstaratS o stisces 1neda dan a sYa
afrecen so2 e garHanta pare eI2o s4o Ibrdren I eluedlI do Pntm 'le a.a'4 cae qlue sabe oar del dI r epr sss labor nes ao
escorai dle9ntOle del aRoereo sa Vicsoto', an z Vd 105
etded d bioes ore da mosnes- = -d- IIS8IIIOIbSS1i0fntS inefCSCB Comea, rios o
Ld Lree e cormi proa No ds graaesrdeenaeasnece

.~~~~~~ teceiidn euoawsda oo"odcem uPen ee pas esta techa
pued neala diaio.sli y d r a erUrsua lu re Y na rN
l0l g os d o fIs b e lla ns d e l l sna r eI 7
no do Ias asissles do 1. geroels,~0l~5.o.5.,C. ,
do "Reach-s Sea Vicetm .ak. .visitastes do "wetil nd~ hau 11lloga" A a ord Ahl z


do silmtioamo Rahe San en ca .
Eoatee. Resrdgilni e doctor Carlosn exurioesilsplyaIuAoTclbr tm dns
aA. Obregdn faiills, r. R. B. Ar May ic agrulearde so ro eaer, s r toasld do u an i. I. -a. Cmb n diso idi sdm as Isn lfns
sos, r. Bomers. W, N.c SeypseursMrs Joam Aader Cruz, Jons y milizima e ass del eads cres. 14' A. eee esJre .
Fred Miles. Mr. y Mrs. kichard Con man.e doe t cas .Mroa Molla. venus, redactor do Is secld do saserts Js despsh.a. 2" le,. Mr. yMsJeoeSlobr del DUAI 0X BE MARINA Ibb54ih dosbe. a.~o. l0M. y Mrs. L e rSledco Js ee epreeIhsnrduMmbaere hjs ~ th R1 S.'~ a .~ .l. .lad, oliatMaulQ, t a fMmii,, e .- y amem saer.d coronao dI Moai. ea. .

elsevulv a apretarie1 elm dor electo por Is ,rvimscl do PI. La seliadese. EI M IIII 5~9.1*15ossla5 .


o Rs l o doctor Al breo Inoceetv Alernoyprtealaa__rreocaresd e seuaoiliasedq uiiendovlonMen-GIBS O vY ee eo. le. o t ea.n ad.
di15al Y0 cvnro. oenv t Joss atreVs- En el C. de Projeiuionules cuaVENqur AS PLAZmS
V~c fleut eni dos nelors. seo Deoate Blanco y r~dds.,.*,. t ies.
solt. neldora Maritsa do lan Do' A ls, nuve do 1,s noche do rs baroa aciplds por 1. pil.- peevieee mo ge rier5 ~5 .~ad~ .
godeg y Venda de Fines ba, sotoro Angela Soedn. nsbado no cebrd o ngo Club de st dia Modas y iye. nuetr complete
dda150.TpesTeresa Mir, tisecs Vtal[. Fer Prosionles us in te corner. n o ngo, so las fei u s o c d
dedcrAmnoF'idzYs-t.aea cn td on ese neevo modnilo s .Co mrovnaja po GI SO 19 0 es 10 m sm railsnq ee t FABRICA NAaONAL Be CONSERVASv S. A. den ler rnmda o o q ude e spero pab actuen cnt n ilemraecds eere emerin GaIB
lesiamea 2;06, Noubea. Tot. (14173 y U-4414or, ofirector del hospital "Co usma blspgsado an~cios teetesui el tea eselo camlissrc9 ct doctor Rafoel Cowley ntinuI s o s vte n
Las roservac loses Tomaro.n parle on into cmriecto do codomr osofcaspssto enmiad E
s r do habitacioes aye Ion dstacadoo artistat Elda ponbrno
I, De5 del dteru i uE DE LA brReA"
P.r ".'a opcrad. at ]'agIendo sitlo. Romano Splinter y Jesus Zn- ames ado por of onjunts "Sma" i
*as nart aral nedtrP poemere Vl pe
*--ete-s---Stlec ns M.14e Y -e e em .
aSen Sa Viprntga drdritires*a Ageat al erlab pem doai ars y waseve
,nentlmesteseeortajorseatedo.
A uaro Pals.
usando eredorantus Ineficaces Coment.rios
SfLqLA
A aadie mn lr quo a Duee Maria
En t dasosaiectorsen Peddgod Luayn n
cuent Cinio rsismastemeticsd prof
a titular do Is Escula Nr a
LE PROPORCIDNA- WOAS ESTAS VENTAAS da. aber slecclo.ado&01. Lyceum
Lawn Tennis L co.fars comtr ron
~ aguds isleligoscis Y rofuodo .,
Lseam na ueI rope cisreento Ise Is Iiser antm Vbo d
l e. iiauohnie ne Dewey, Exp Jenscia odm.
6 LAsm R C I L .0 6 Nu
psis o oo mscnaEseca ets cultural arts sod
I Meo-s. aeo iasdisle- s. rolsmaiid lo. deosllopsso irofs2,Oil .e.1 .] soe del sad., ram.,s nodiosrins bliotoc del Lyceum.
3 L.efree ompletesprn 7 N.-re,.oo,. doec
Isome,6. do sos ms die. resio '-old r-a.Cumpleaifios
4 No.0015 Iiplolssr~el-Cumples trec. ie ats esuts echa
p ondsa~ a iarl. ls I nlriimes gemelso Maria Toe-A
pind 1. di~im.sits y Maria U~rsula Esatupiftas Y BesIle. hIfas de Is lentl sefto1 re n
Midlsee o mjorc sees Bnmtos do Folgsr,
Tabdsflcieo boy a Ia fracioss nilta Nuncg D'Oiver y Ca do.ICM &
rns Ilie del senor Randolph KD01i.
I. ored.profesor do mns y do
I Igog. Ame'rica Calderls, con innItivo cumplir. nueve aitos de codd

,n ida nilteMaria Elena sloma y Fignerso, bUs del so5-o J- d a C ~ r a
quin Alao y de o boila sie lion s-Estbleen incia en excusrsiones a lam playas trmpler mlebro 1.1,14.dn La Corind MacIaset do Tranupor. Inspmeetoros esrn iadonm e.n as c tesha ispost soetabez Ia nd .e. los Plays. do Varadero Au isocumple msets f.,st esre oglsme n ocid d Guaabom Boca Cloga, Santo Fe y do cedd of simpdlimoe chiquitlo Pope

qu soe meondu.a e acroes a la tros, pare evitar ese transporte n e a is Gulmer Memsa. bi foso nosmas n diniusp rtclsad muaoricads y quo as roofh. lab,.1ar I d Los ~ di{ is e. fos pars ella moo sinsibus do clogt es. Feicidede.


ace ma e* 25,000.AN 61ooseorM .1p.
,eeo.s cormodo. sIldsdmn earls~ N salud do su famnilia, adquirlondo el flilvo GIBSON vloem aotsd

9 do Ian agcnciio autorizadas y yea nuencra compleca

M~i.Il0.ll fu ids crsgiesllss 5 sefnto sla on o- lines de refrigeradores, li sted mo convencori de quo canon8 a ste sea mddaGISO Conpraa Patosr GIBSON 1950, es 1o mis maravilloso qluo oxisco
*veoos y nerd quo I* brindi ud loI qua used espereoI acgu~imente en el inorcado de .refigeracilin. GIBSON
1950 contintia superando su$ ventasm
*2 5 Merged do pies a eea aa sddeo


71654 cgltos do 111010-so nl b

Repisa; porn conseorver aIIseules. d- -go-___ pdeadcudospas mtea haciaol lu-d porndo cos6ro #1 PRO.

m ~ ~~~~~~ gardalo~cr favorable cundoaaurlzaea noreet ana

Endimnte isato Soaer Iatdo 4otdd im

slet comno umeoss de mads de transa-s S1 1 osuis ms"0m ;portaccln, y dentro de ellba el transporle
de pasaoje por carretera (6munibus), cs el BIAS i-70 ."i.1 Ne oo tspader m wasss.d
popular por In economfia. is ropidez Y Ia aa se.

tLa RIJTA 0E IA CORTISIA comodidad not le brindan. I.i-e ~m meeoli
1, a Il, sueso s 4.IdeasSoeer "ordoemes Jt, cpInso ~ ~ 5VaqlelsL RANCHUELERI4 11~s~ 1-0--l al. CAA550 NW1iACsHmCS SOd OIWERS I ASOZ ivaA~ adi


7.~- led .I 5 5-
Pigina TREINTA V SETS M DIuo BE d MARJNA.-Do'ingio. 25 de ["rnio de 1950) tnoCXVM

7O4
X .- I

'R .


Z-44\\ xo I-- 2
KO -.*~ ASw~5

SM!a

Aii CXVIII DIARIO DE LA MARINA.-Do ingo, 25 de Junio de 1950 Pigina TREINTA Y SIETE

e no
DE LOS RES ULTADOS-//0 rtoP
/oCMQ1
Di OSSOTEOS DE


ed puede ser uno, de los ganadores. Mantingase informado


r'a n., se celebrard en los Estudios Los sorteos se lievarin a cabo de modo oficial, ante un Notael prAier sorteo diario El segundo sorteo diario rio Pdblico que dard la debida fe legal de los resultados de
ga eg mismo db als 5 de la tarde, en los Estudios los mismos.
O ~ esa fech:c~ adelante, de Lunes a Stbado, estos
d is diaios se celebratin a estas mismas horas. iUsted
uno de los ganadores. escdchelos!
A

5 40 Los nombres de los ganadores y sus ndmeros correspondien.
tes-ademas de trasmitirse por la CMQ en el momento del sorteo se publicarin al dia siguiente en los peri6dicos MARI1a "r'xim, alas 2 pm m., se celebrari en el Palacio NA, MUNDO y ALERTA. Ademis de esto, la Revista BO-.,
por el PriPer Gran Sorteo Dominical. Habri un HEMIA publicard semandlmente una relaci6n de los ganadores
its d4e etrllas que seri trasmitido por la CMQ de la semana. Y cl MAGAZINE GRAFICO INFORMATIVO que usted recibird como suscriptor, publicari una relaci6n conipleta de los ganadores de todo el.mes.LA FORTUNA PUEDE FAVORECERLO CUALAA
elbrt en prenE ia de 1bo quC Qasista QUIER DIA SI OUSTED ESTA SUSCRITO A
- ~~~~~s progrnamas en rosistido eL My
Para asistir a los sorteos Dominicales del "LOS 5". ENTERESE ESCUCHANDO LOS
los s, basta presenter e recibo del mes de
4 SORTEOS POR EL CIRCUITO CMQ.
SCRIPTORES Putrocinado por:

51, A KO;*AF ICO DIARIO DE LA MARINA, EL MUNDO,

R UAL ALERTA, BOHEMIA y CIRCUITO CMQONEN PRIMEO 'PORMI

00

P~gin TPILYT. 001 OCO lAR1O DE LA IMARINA.-Donriingn 25 de Junin do 1950 Afc CCV
SP ray Maa d.je y lena 1s be.haY QOC~m lroatrOlI tou amsad. sod 0.ir
Dia clo dign11isian cootdea a. Ya no, ae estila uV In das se
ndnIPyMraRadeat la anlsninefli ~~u de tien da- car, on W a nejal .1 srostrar"IeechoJL n a IM paenda edarll- ,oc uaid en Vaclle a .1
6nip l rncnto humol nio .1
,,ocl~~~~r~~dnl ~Ni siuca c io ala O aIr do 6s ca. III sentid del ben
I.F1 '"!L ~,Desde mi ilalcont dl Paris rimiculah 0uo Ap t a d aoh LLsll caa e Iermn""I~~~~~o r"I'b a 'I' ''mo s.orl.ws vlatantas. rando asopods costocabrc, que parL,;o no son re o~a dm & o lolnl- doar. enpo enho l agle he.,)ICAPICHOS DE LA MODA P"ARISIENSE nonal nucoara do Il a L36is ita.iaviae
8c10 L1 1-oll 8 'it cian Iscoin ral pr antic eats o d
iiPiii dl i niii im lb~ri al o aluc 5d a ly s o al Ntuamash
Pequaos maravilcas de Is, artesano die Paris.-,(Una ventanas se ofirtmbre '" pusado-o.-Clea interat rgaizau u ns cain ao os ancondbal cont ldiica p aproI".dini I eno Il 1.c~s11 i fr. 1 oeegoi.Avnd de [a Opera.-Avensida Victor Hugo.-Rue de I& Pair.-La mods de lots corbatas fewliaa.! ado-adablesa WeoII Mi
I" 1.,1-1o L.I,1 Isit IC I I "I Itml,, I"sm r t pelucr.-Pendientep Is frm luttierrda :U ca-e t as
in ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D mn lIam elar ~i~ii it oCfara Itedamnn Feesln coParis, a cargo do SliduON E AMBROMIART(NEI cgainatmoaa.R Ipes u Ima is-; ar 50 'I d In -,iire o 0w l encinos, It. cao IxasLssohs vr omcotep~sa o
.VLEI1 11'mWq I. i orioel colormrhde, a. delbttrcC af~~cs~l Agrsso cosn Iian qw SIt
C,,,114. ev vbrio vigorsioefril c tc priantio Ccei n Cem- djecreelbo- did m ls a nnant W-a nensal
Idldl i I. l1 o o Sorvir.apa 1. hasUoo Sal Un desabogo emoalan dts a) finirli d'It il-. -ir I 11 liiu J o o r I 'n c ow ol n I I illIi rI i I u, oe i lo I i n t .viii maledn el Ioll I
I~avr d. yr drovlein dsnell ii Irsceiio idii Madame Yolande de Mauesroy
11 1111 1i VI ni r ) .It i-o Iln p r em1- m no lI or' ve a. lo ano EnF ( \
-r pl 011' rIIIndisn~lis fonhumi p.]li o cdfrmee u deboil con Dnu0 ssem ru DE SEAUTS DL PAR1L
ja haci -jlcnII o Di loosadO Icse qma thane sa o nttio People cii It calls do LfMadanne~~ -i caU. J 2.c6i 34c I.1 11 Vedasdoa Is topotrson occomeaand"at I
p ann cichuo amnnid. ad cofs apnekar m~crsde bellaza. aW on
losni rotafl~- ,caiao rtmoosa par adelgazar la pian-h qua del -ern


eI'm 11 im dci o.mdn li-n ivdvrdlod R"mjer i ilsra e al-i80cplqr eoran ~o soW rapuorlan oiparso In s traaafqa i'
r0 l. 11 1 1 1-i ILL rnniiV i 'tod.i drodi epiurit some mesore riai iis.cfrna o ltheoo
mrs~In p,.~ ord .,I in-ilnh P-d771 a salmo Mieaasr esolone
Eiid dr \ vniiii -itf Trml n II i -n r dmid n.di e or l 1cenil to In rs p n-1tlo eF


tellaf de Let novias y qua tioess. s olsn 4o 1. clls don Amsistadf coalne
C:ursillo Ie Aries Aplicads 311, he ill ofnt apersli a In quo a. ban graduadn, quc left Iteraeions
5 NCTADERNACIONI Y MONTAJE 1 -I\ -- grodaateco ig rabao. dc antpllaienses. Ita.sdornoar y pasDrsd rima ~drlprevoi- mr run niieio I maricla iuc - /tulsn ci : sa xobsdos, llosanda anso sitll. Pan arar torn. par
it r .dr asIll.odr Arh Aplildtos dogi'do por Is pisiesolll ne.~nnMP30 am.11 1 11 f. as 1.1. IlDehees de big Madel
avlon, d o'ana 1 i i 1, -fai nuiosdecV e.1 (1111aeall 1. mod LI-L
uduaa nn a ,ri rIIvI II, L. [es lfrci ci s d treeiV ,, Il J2aord rl .cd N aufil Sod ae dPl
vevriadr-i doe peranalmnte a so bb so det. a-car ato.i an, IIIlv
--1121-i 11. 1 mrrlmnni-4i M,. % Mid ihir aa s0le/
-imn lbiiim domauimn in nviirav di enld~o.Infones nvci / El deb ref oo mic Pa r Naurhaa Ised a neee looIII1~~~~~~~)) ~ ~ ~ ~ r nohaorisa chielr 1ua ans .re hrrccnla njrqaIa
Del IaloiniciOiO Il ai an man. do I in puallo hanJ.l prond.a iteu is 1.b
I / / s~~n buena m d e Dline -n~ caits roa,1snd a do luto ha
Ela majrnr in I s nom nr Or 'lc ofns, i In t me irri ar IroI a ain. WE.o- eo cri a .e del l O M arnd
mice amI ti III0 rir'iv dir r riiinil a en r / -, II alos& au i u obs ao c h orin so br i, ro dc,c,,o 1, m< ,-m, Lt "'-~ nr"' in n "" "~ "braul pian l segrgosil it- I co risirlciuttay asine Ins Isn d
I pos oniiuricnrIrrIiiiiisii d iii iiurrIII vntoiirirdvan"o ffrun I. LL qudid e r e cnmll
veompon errIIl or inaEm diiairr ono m e smqir naui de it nidoa el iorj1 I-nd o[]h .Wr Abnigo. de noea da ho! baiga may instrs da riencisD rr tenl Ponia no cal dude do mu,
dao o rn. .P IvrN, dr- frf iiro. irxi mNsiid.,Lro iir ii a so, ii Iii ddolll r ic sil ciar, reoblarho daora a nagr.,o orpo 'l 'a .1 rmods muoas I.- el pMcada is cads adnlescents qua
inn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ fre anbrinsii nnnn nrnn rr e s~n eIyaood o soz ovss nnn illies, sins cnaglr happen me as-l dcl but. coomln no rehnnlivoo ets r raiiicni hI',Im I-uiIO S"n -mic,,a Ia. o n Cal (reartos de reidrs- AFAEL. Tel stra I adcittn co pars b ana do Wainstunce de et, hots- ca pragss rac aor so. cabn.st sabrit 1.
nehelL.evv,,f b do~ qocuan haomlrseopmr rapadnbtsc otsor. mdeaet oo. insqs.Ir u-cmlrcn-1. 111 PodeiW i0lr aiir oman:.I nd ,Icl -rV e1d daRI 195an 1Ecl~i l.n Iscatb dar CR ItsOA II hoona1 la cbzscm un

epeigro dn pedeir el omor do )It n'nir sr mnrlon veco.-ir. plinon f1oc, Iol unponindo 1uI ai epeciedo.i et ltmnrnsP lv s de casquehe
Is"n s I, lot o c l Ineho .sode.-. adaptodo ati crooner, p troinado
on ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ r~mv lo ti,.IeI of,,ra fS.II ,je ,Ii l. pintol rI oil air LIbi-n pliocad barrai -oi -od Dl e
mnodorbuvlan n or :. 1. 1 I .eI BuInru. prdeic nuoora air- -cn eai, clfrtotalz o ruble, Maty Satoil e ate cconcienuda nais de I0 plal y It rudisol s al
It jm edml~lIIIIIM ~cocrodo pan. .t a tells toe no i- dit n c o I uat Car]. of al, j~a produ.e I. oulesaeenao
-. 008 ianpeiiudavi ot~aoliannrinie.\ ~ a parien dor Ronnpo material para ic osol do I- major caad. d prodr cirIt edo sa que nt i
-GoubaUd de( Paris J ima tios di. runi-misnia abue-. al pelouaro aisles de srublir a unar hatna so ItollIz. a ci pare soatdgo mi lomrsissatar of
donn quc Il nnie.1 prod uce ms ai o .o.n. atraotivog pyo cat hlls b irobo,~ as i prisir ass har-a It sttis-a
LA~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ LLAm cJL ELZ ESNLfls aIIilsrsemlmcOt aprniodcBamane@sutn usando Eic pelvos de aruerrdo ion, of salon de so py talos~ n holes Its periodiridd Y o. solname is notm a de an5e er, adonsardo Rila p pi-tonpsimontc c's B~Shat Ma. bond. lot fabcan a It csbcr-n.
Harl e sbe a Ill inn'V fe r~ ouns ar su cutw que ha puenl r ear dis- enl nio. que serm neon.n I. a -en a grsaen. roa dI ls que
oncud in iroe palIr InlIr ",iui prvfiri pfo so Itici oplc ld ft Inane- nmayor pir de I.nvc, c dqni. II mie eegii eiesante sobre it main iom irnnja daiidi Itn, ,,sj doaolt -Icdd1 IIIm1~V, u a -r El Geosio
Lsio imavi- rotm driiur a lIII d.-a ll'qu In- sncki'inreprn Imun.r.n.rl doridnnviuui- I sellg p, amigo Loec r an f
bol rIl Illv ','l /fL eelso~ab ~ .c, oaao ci primer comnsto mao Elt genl.oI en m c ure do on Bracas y. s an goalo humrans,
tn, uinit edr ,ltrcisd "nlle no p Iqo hay oi, dia. In mm- olino de modlas be Pl ar ll o s a mactorts tentsm Sc abrsna s ea. pa a apresantar suns dc Ill
ol tl s ,ino y In general Inde Cninmiiioi pana 11i. url dEpLdI ui- ds poirc0
In ooh lt oo fr enI nu al Itima Neal tibboradoa. 1n h a t Woa. irne I. angre a's cl hor's is ans d so an car haI 'sINSTITUTO CIENTIFICO OR BELLEZA ,, cn evl cf timrimr Ion lepvisto Opean, one Is aliio l cro- d Ins idea. Ml coranice al cratuan aido.
gaoidii diadnrn de o e cupan. Pline ha Illevodn Is tl da aIgo- .c a] dalo auada per t Ilemas ;Y cronto debeos ngradccr-LISOTONLA -in, sine VirdadersfQ atisits ns ddcn a Is dignidand doe1 IRa a.tcn as denorer,' quo hay c'ste has tran ayto hombres eirofna
rim lcados. cfnhn, do ciiai. cu r'-o./ Y agregat leoalme'te; 'l Ides p ss g Ias meIfctbisrse. iAft u baa hecha reposse- en
Telerono U-9039i Mfoetos usqslnoa a Sol .-Ill r t-nee nnuemie Banmrel. ganain '[d lava.fllcriin a.r. fatlEfs r a u
rladiras IrInIe Eiu dooua ins ~, e irfnd lBo anaoo e cia. roayspn- Tod so. bja on mu. eatand. andiraradevui do Ifun ni irna do ruin f ,- -al usi olgoed's, alvn omparn ambaahisaninen W1s1 dl- sl'Idoam dc an-iad s
condol: odopta 1a aree-a hl ar In elosda so e to. v sred qae saloIlis pdso1111 ~~re rAD R 't,, iuniosn Ill osiscSt --Iram clprra del Wit, WnT~ la" 'n- ro diegoa on.W cunaccrsoa wit me'to, AlI c.of djral nel- A Maria Rasiclat sdo Fontanills o- d mun ir nnriuu dv depim do po-.snVestdn da alo Rolche mntuonlo dco bnr as do, ci po o ic is ciumdia 7 aM
~ o do ainn Eo qoe Great Dilor EV loh son. ta] Miss of dolor qa mseh p o or O- cteassdof clsans be Ion haSOiva s dItoiirudui do luau ii vl,,enoI or cist sqinaoo doo Ins dolorcae s asia cl'squ a. a.1pha dc Ian mat m ad.r
SONETO en Vnn do Birmoid dAr. or cit do r a lenanria de Paiiton on o bea.t ~- fa ela is eln Syhr
Baiidres dolotad. de .l Pstrt qoala onrn ostLi do acnligiudadee nIa aositnstnoeUO la acooa.d 5000n r a n~srds srnu
minlado podlionmeteL Unt otvinla IV odiemoe e farina do Latler.a alean.oiia laot r- ccirel-caaok nitop
maus subllime p thermalssalm mtnt Imaoso ll. it seob nhi n cibr afsdo. nat "ae cm Ia a.noc. Inproductin en doi.V ncrt'eo ddi. Mo mcdio d as on 16 anfte lmo;
A ho laos nlncosa bonldres linneesarl prolo ecvddcrns nermoiiiiu -n~ .n.nae deInfrLes pariotne. tufrahe SOca' ar vses a pr- Soy hurnantildd".
pomrdflnsor Tn mlcrs s pafe s. ine oldo be ni uswl nolI TamVbieo pueden eVir sic frager de dnh a 6 s a. an y a tonc
,car n flOsa T.nr sc Ine 1.si Pri bar vibissal pi-i elto Ioeca lnirnrlnivu cmn a nndqiuirirR nntaor
U155Ii bndeisli5q., perI ca doresb 0id eel-a 1 1, d 1 rrIvmii ," 0urisiu /p \ i\ oab coone Matm d ain
raii nlLoul a air ionoar olvno cnI, iar .u.nnu .i~ ouno scomcar si Metyn qac Es tani Ardable Lucir Bien .
l as ls saliscoeem, s in or-.s bospillala erIt's 188 noraaoin -in ii \\\ ~ ~ ~ .
re ~~~~s ce l ta 'f ol soa r'o soarer d ol uny s c m .1 Iir n a i t i c o
p hop por brioche se 11 11stasoceetb. re1 Vn er 1mnaitv,, Ira ,- FI.ii ien a I soo chisoerdlli, droesde .rl- h e
In.ni vau cmeiongn~n ,m4 iii c all evitmrue Its elrgards vans~e u less c ccatlst, I 6 a. .7s1 ". usm ase
Emii-Itilbiment. sieepas.ohifts batinir ne It d,-iosinadn not dc- lot,,. /l Ii-iiomcende po et slo. oritiea d'"l.b.clbl 6nm s ln
ade eonl po.t tuebra cite ablea Is. sioatds jsare." sis lsa oorm an.es~ 05 1- 1
be us-s co~c IlsortaEniargnian On jinin -I rnin as be gunb I enpe O l e ag srawe A.s ba. ss o a m al
qilicarrn tasl do Meant. nlne E 1m nromll doI [I Ll'l boid isle rafce parso hinolsons c.osr that, dolrss ri- st.Is.nif aii o. a W
III m .-.o t In 0,,aII .]a i, nrehenes oI .ee olantr bENEdc.b en- o as ta Poie d a .a blls Jo sae@ ls sItso iste vists- a
Yt I]birve Imrm a l s be no lusa. ioriamiCOi tolm-cl II Is ., liii1 Onrurain lii Intl un 1" d lac" UEAId, 7,L
I'odsade a eu rere haorca.r haliiu jrn doraI d, uai o pid dnugior ,u la, doa e pv-- vrm. oe ml I enllo be pinvi gran campana be pauo, con cordes., ei aesj sges abqilsna ds
s1. apacr to Ill el --rar G. .1c.ll PIU bc-c ccpdni- ieu. on mcenI .111 ~e nl de o modeois, I de oii imibda. elm lninerms, 'a'e neso po faro In- i I !
~ ~ ~ ~ l O r i l c"pii rnscniipliinc un m r In en Oll en Pois, enmnn- ofI, i .Iu Qu do beolc do. Ertica inceebabor ent0 aspects be vcats eshb ts i d"s sunes Go DM
-Peluqtoeria Martinez vudnlrIlllin1 .",1 Oena a anl prenI I .~rr n. it~ iangab e, ua. reastds be a im itatones. Vwsisia
ILL Pinic.a f no i nInrrdun If .r .a.e Ifn Foih, ern m ocllo le uas hric be mica. transporting. par
-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~. 111 inahr nouniprmei, l~had rIdiu nn.oyniiiro nils ero be o mile n-edoomeso ted tno Isqu Leoninbndn r eller nlarniiaiipac a riremodnna in n- cpoaipollid. volm, a. nun ace Hniioln-- d -n l nu iebe lecru aI- nn"alnt anu. ooffon ona nI latnor.- ls a
rE-da qc pacin om I., ohl"Imoannn r doleor realnier dI hr pnna i nrolontiet l~ ul al gucrtdfasnrba u m e 0u- E i nIp ,d mu onln rac.mop ca- mIisbas iroare mico bcuIn Pensajunientos ll qI. omoe deIL1 It, PIussoe rtsMr, ut nuiene mr no li 6, ILL neotf de rsiinpo rnoino n1 hiE- duo Iiram- I inn na one rm.rr na p fRoaril P e d E sl somrern tie. nbmo a.
se~~~~coeoesi be.1 mar mopr I' do baslo May, pecoona quamd v1.ai dm Ill cotmmo -ober nodsa Eosstbe sobeoicn de
p11'.olm oria- nnIa iunii 1 "y'n eli dou 1.acnils Sinia. li-la.co o~i m pon mei bel wi acs- riarla l en cas n.pn t, raseot poas" rquorse.d 'sal .m- nrIn=. raene ht daesaasa ro I a s 1 I o s l r f d og to m acin n co nsm n, pli a ro En d. ro al e rIs- ld' ';1g's nabr Is iae e b l a 5 n s a t ol s P ar at -~ a m -a p leo
Irei tc Irr fioner 'I M cn dIun it l ocndnW,~ a l f romfni p. I l do i p l I f PrIm nprr ld i c,, P ia ijuore ilar ci ir. -dotto lb e -o o o u rs Or ri ooui .-runn. u m F,,du on irn o bhus c r lc e La qu o n nn ra te diu on h a. bea nonrlnria non a a d *adto itntr w n- Ln fclna sleaasn i A RT~~ ~~ ~~~ ~~~ E cb m0R A C 10 uu a no n Yn iiOrnirrvu cd. .pcnl n I, iuucs Grile ai p e mba n p~ cI. r i deitora habe a-of atea aut do hosdra dise be duba hass qa maotre
ri,,i do I;Est.n ElI ilr lrrirhnn llclr rnnirdo be tee pnoronat.a is aLdaodlste or an snblcsO riledo a t raon agrn-ilosia co- h mbs .r0. rs isnu
lnengdu I aurau mhr e umuuuurlnu n e ilu el I n mr l b-aio en e m ntio n a r imai e i ses c dor. loins ton o edP f t legal do ant s. g o M m s d oi WiZ "nil i l o n unr 1.im 0 un OnI i ln ninny nn 1si 1)na 80- n o r al ~l u a cd oh r a B eo c e ce l ib tn e lar nits if S ia s Z no Ib h o m e q u a. so abb aa D IC
0RT Y Dvniiainnnlennor Ee Censnnnsapd en Rcb p Crnlnit Pirc Naeao (Int Ins, be bItes, III___________(11_________III._._____________111_________nIc .onn form II hlno quo ,im era ur enau I ri r d~ ns d t le o. g nIn, pr, ,.omr anuba aleeo I de l i r e tn di cnep Dn oa o al-M rhs Det piles :e I"e Guso mlse ,Pr nddyca l if.ur o in hoal reI ni In III Viau ruadn lrin j ciii i fur volt nes bo el on dobna na nt.a .t o Y csalnpeude, piaid vund~o fn( enu ur I prr lr 1 i irollf c s n oria n un jore m eit -i i tin s parn lata b e ele bae issa a teopa d mlices- .s- aogorada. d . .6. l n. u. .J eifn eco fo
cIft ro una da. o it, 1 n s ultinnnnll egadII tnt, dnutea I nuunnn cn duleom f,,ll. snbre- Ea. reopvs be cot t" aiis qu 'ida hat remasianb en cans i
NIar n lmen u inn~ ,i ,,ri una noh, In, lol loani~ i b re t Iilo ic lr~ u bn n rn ia ira aob nb i d.Is ed ee s EuD asg ia ungc o hay hombres Mile, It rabc be DI-EImprt

Elel I Feliociloiiauictetis o t t) redoosd nar- soea m hogar. s des Biunel Istoir. aInhacsb
-,- ~ ~ ~ 'Vs~i~ 1111r,. Iteiuu uii, riia Inal~I0u~ do i ld our, Il srerin ltn p ror hI. en I msblhceo s o d esa C a until si's aed pos mornoin on m op
no ~ I', I I . m b ,,r ~nu. 1innn d oi ,. ohr II id c u V Ie sir m nev ia i icoa que bad rra i o v e d a ra m aros-illAosM al s a su a n o. s L bi o o li p r
-n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n .nulnonneniun alrmr ar em Aga 507 ooalpnrlnun. o vramnl eegotc.rouSaptolnn Dcocka pracas tieenDr. ara ula e ar
Pe Imrn~ v L o s rn i nai l Somr~mOeros notedn d2au .ra Mr. Inetras oft quiI ho Is acnlisn adroit. bene last rc eorketoaI s~ oa

Coilsutorictie S lisil lou.Palabrs del aafleu rlemaslotas a ohlfloe Ade is oia note~e-Dple
o ritro, ri-liounn I, Illson .iif -onouoo lletariesonal pIlncer pen"sn-guillo po00 oCmuleIl al .ets-alan iers5ueaso mak an.n
-f I 'n,.n Is slrri OOA~tS ,.I A. ccl ,,i dil iulRA Ille Vben ( Iroi l ruI fCm, Du s emi o n lobes 11 Ins 1 q o mr co alana o I & is.I .
qpn ). o. I. ndd ocs sar l. m-n rine. ,a. e I Sas c asnt s o si 1. es-rII t-t ea risa pul A eede iLa s. An Iinh 11nliiui Or iiuu y.l~n Il l i Il c pqnbVff I'l menasuuim Ill 1nmon 1-nvro lvn iuldrr io accnfo lropee ae eI~ ~ sJisi ln, I qiu I., luir n o CLIrrC PRunr ore aiD I
s aa sd lCameil n o allgga homlerae qud5 U .~ e Cuitl oild"tdint

eriniuilc~~~~ ifi ,Ii .oii- ur. pciinn pendoinim mio bv elhe u tn in p Son t ae ,n coar, a ra Y l -lsaa oW a.ao
om ilo uiiu on niinu u I. I 1 f, P re.em ilguoauDrl j r i tm rc ol n It lod a diraf A ,ei ld u o be i n a o o n s, s o st r a s e sss ta or
lip, ColL it, see, 1u u3 min in II IN , 1. c -o .riiuil rini isc n Enml 11 of.I l C Llo I. sa e lseado T,. I oo Cem Casareo~m
pi-isii It, I., iunns Iloilo If. num's I~io onilonoi veir SANt NtCi. is-i arig~ i i as Ya sr
ofII. -l, fnsIV n rnnrin dinu 126rini- Citno nra d e monhnba oles be 0 ant mdpn arscorcae p Vque O 13111 lmnIu CllnuruV .1 unlunlr I0 -8h~ ,mt l .' t. om la L tts.t catutleo rlnu ga a iuIniod adifi FA Iiial Il lco m sic u a noho
isi~di ni, fn-rmilenni in011~o iahton Iue ne~oca .p. Iis oir cayrobod pr rrovmoee Icods, Coo Sc as recssar!- I.11aIf tnii-oun iical d,,id mIrI onirnirrs nun umionod r-. umur Isri Leviom pa PDcaso Ari6cPrc eeijsa e sca mbds_ _ _ reaos, as I.raue sos-ve
Os Ii Ill silllf n In1n .1 m-mon Im- ,,, ii f m odeaad n Rioo elr u vurishEl-b. quabdell yes nansln s mbiabo nttflroaCH cons vvi, po epaso u u
cIY I~ ~ l 1. I, I on i n c imuinn n gyluvu i de e innnunr mnpn-~ elhO -nichef peeso Las ca i e rlaoets sn a f A R O
J t leo (inuin .t- mo n. I l a flnud sii1.,Iln nn imiinuiuin o lls li Il-so ecb as be 1 pil l 1 si, ir ce d 1011 .'1 cohajaras Ye Iiai d d r a s

Ei usn .u. i n n Is' ,1I o Iia I Ie o l A ft oe I niul mob aninavil gon*E fogein 0tS5 j0l5sdIO ?sesiia
i dI i IN 'bi 1 miii f "I -list if C F u Illn-I miorso] on a.tI. bie s lise selal i-, rII n del ter p be lains p coca orIjj .oroi. sasseet a isd e p r nccrsisri barer 'I.o lds .nc rats 1"clss b0e cil be cssi Igo ]a onl


fIfri. pr I,, lr nimn nia d0 I n ,I tl itl o I' s mnia- iin di noa iut rest It R m m rmro cr d ll a d "
a~~~~~~~~~~ls- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dm dPatad .s roctim sics tilseecci so micr 1.ci rout"rsn Yapir Jeralu In Lousn .l n imi iii~ u~in _____________Iln Act~i nui-rni leads Vet liulo luu line rfiitdid .ltdl 11;. IL It]cm o re sponglnda, bcrb c1 mdo o a -m_______________pr n ta',," uid of u "'I u.n- oelvisim deon io mesbn sr a Ian hid e ut iLest-- "~.
_________________________________notes ____iiOln E. larl. 4 liaa-cb lee Ie ml a i on jiath. bo e e u u s i sr
0-mlo pA IrdonrnionYninsceittilai t' nonu i-n p I -o e m,iNio oi e,. g Iariu ,n-auiun ,.i I nonrldn I ruebnl. E i o rlr os cs dcon pn als nnb 1
iiliiu. Vein rot.d uiuieid Iu II.nI Irm Rt.ium Inetihd do nmigaiiiuii Ine Ef ~ I m n,"getld 1 linummn sriml n 46%,ion OcInob.na suela or hoe n ene comanhd con on pla ic n to I s D
iu~~~~~ho bicl. i", niauI oeI" I l l dum ioiiiiii rlim ll mcciino Inani fiu. too m co nlae uab tSe n -drlibds Pa l loge- a ras dors A ue sI p ~ we
poco berar q.iu l ito tII~ cioioruda ya iiit~n -i~ IV ~ us. pI Iacd "lnin o m nit cne iisret Bbcateo tl am nWse-o blo a oseaqa m t om snlas.Fe
ol fenlesrbd i i nos quo 1-iio hieruc ton exm ns sea [e- InI, doral Is vbolta manbi l alo desud alaldl.i
V I Is,,A U R;- esm- l i II Ill I iatog- -II d m ecneca.E e
AL beebamsaiea aro home on. hor a a er.
olelos df tim qof n se m. r mbte,~ l eelrn i~ ~ do Co -A hop, qualcala em va hi aprloa m- 5c 1550 itnt5 4 S Iporl Ir fI. oicoban d ris ,,lrc p l mii murcd o o ficsn om ns s io e ro ouradet s c 21 ltos Ao em pIes ian en rallb con trsonao-,~oi ch. 5 .11
dcodrnt .na~r ab bsc om iirr smonsl I I I onemis m asidar rieio. .1s -n'o betoluca l o rrsod on pe- gt-ico t'cunosn srmeu
Onta ~ ~ ~ ~ ~ tl, mencioild enI stl-lon eobunlse pmiiinspml- 404.l c.at V. imViln-EIco #nn in. do l 1t a brs ein ea 4Uo ci.' en Isodd Panila e israld ________________mos. irritates eaelo d .'In Parontheiol Lo Inb b en Intra os pr.s hee co. Santa- Toroas cocktaIL
dan~~~~~~~dam~~~e Pa hue naCrnmnininms Hee onmaa iool iad-e ees or o ezrsbsa ep so. No .c die Reeb as unpate. Pltan S ops rfnceu ml, pesonae quo noormoii ect m acr eioe I, enc- on~ naah on do chcepn tor. a efcrmrbaban traoemibs ycal eca ao 5 ono S S R D E Y M E E E
35ceelsnm ~ ~ ~ ~ ~ ~ I tr~ ~ it iorsio mljon tras I ~ p"It- E sinrn Ilad 'o ln os eietr. Irs elicononv e- ndms elamati oc pual in- E'onddaeatas.L DAIDLAMAN ourceialns put al euroljd ana romerI d-n- lia e 1, beLos qaepcIeI s Iet- le ecat lel pi fls i a lo a lo .e itenibnonl. hi e Bts mol gita.
arnoof III mc IIII, p, l -,-1 Va a o- Vrsrr ljld oe oI h ed d nigt ae s aa aeemls


0I01.C 01
.1 A (1TJJ CXI 0 DIAIUO DE LA MA rAflouringo, 25 de Jundo de -1950 nPigina TREINA Y NUEVE ,I 1

I~~nii S u rez Diaz Ina
IUna Convenci'nIiiternacional de ina- No adluit6 atn el Provincial el Scu .dan Ili aspiraci6bn Reclhazarofi una segunda demanda
.I II c, II -n, ,Campaon pro Pope San I IpresidenciaI de "Pepe" I
I v 11. III. I Martin, pare Presidente ,II ISuit Martin, en ei 1952I

_______ Fr.-sc l. recurso preset ad Aroadlcniap acleJs I
: 1-I El c noc ld te politico picareflo. I or Ax ~ r Ito del proiat~ ajralde Iti P
I~~~~~~~t Noti Ycir to ordm. Safir DorC.O.enaop z
'I,. A ,g r no Edr r -r 5Cmondn a ri, rr rud, n rrld pa-La41 finalidad es inejorar los muiua dc vidid del, Bill .m. .A a isreproducc6its& Cnrai oec~ e dalcd alladur fie, c,,l,,m ,lhTluo .,a 'dr II ., siuet s ~e~mlosbee u cnr aeec~ e alcd lad e nrdtooIS ."!"'14a, dri htit, I'll,,,,.") ,,e ,us lrara ind(ebidill electo aI Sr. I
arisa.Tedr e aoy d I UESO Poyct pr i rqllcl JsRI. San Mr. Madruga.' Estima fine debe ifer 61 el proclaniado no 8.4ro Blafejntiin Delgado vosno ullhc tic G. de Melena
I I I 1, : m~tin co motive do pr9p,641. d. _Fu .a enao U '
Lo,.que tos artisals del mando an-lsteesnucopcoterI poticd pe- Indepenanta do is resuatoae caaoplvsovnone ao aa o eyesinrio la Srioc ai oogoan oro-rcn trr-rI onds r harluoi"htno
tee esa, a nJolad: srai e at--un o man Concnsider.ds I.uas a lc ran icm Peoter Atarda Cnaosa.Nrntor rtnat o a oarot o rhnh ae rino e 4
COMOD nr~m ado Is oulza- t cur o u D agocia. dit r danctsi 1952 pur at Tribunai Superior Electoral. diaopr icro e aCao v m emu-a s l'toonolIt.n.Y. a yan "o.*O W
c dod one asambLes~r en i que sur teni bdjina, y d"'stcon In se a olt d o eia't io astdipartcuatcg a cit Mudd ic pat pre omna inidpoe~ Crtnlna trLo P0ohon otor .n tn,rr,, daro~t Etoor .aonnorrcr nhait. probtlesosas urga ditidiles y sos none. prioductorde Wbre parfecta e n.mu San J 1.tri hafcad.qebbaetdna iriad ang cm con- Eri .ua may or o atua y n Pr o ihnosdn o i tiaaadooootidaaiaIainaaa n tird hrcrnOu oroer eldades.- ~ ~ ~ ~ ~ ~ .,. .ds paeoorf cuaran aM illto qu 'to lien a' aun'. Parn ha maduinndo, dIa, ide frost h. aea ddcuencle .dato~l tacmcno del1,1 .o pocsnet nat nset ua.nn oIt ror nam iC atS oh aprr Are, rrdi ,cesp.acr daich I
puatas aatisosa dscuidn p- d poduir sn rencdopasjean run qua lr no t ha cuaado a. ned do Baseball, iaiad a ncnrsosfrnds i d-moiain niarJnarPtllurn"o.itatoa i otitrgonoton-oas ni

dadud. ae duioe deesteooeln teoDouegu an aeeo di vtacdorho- isarindbidnnoteetc- a n o anoa Sra Motar, aar toooto detoron lndbaood,:1h rtrtr prnToinualstaSeggundnodana ,
Coitaiae do o as "Arnrtit u it As-a cn ta agr sa aatiu cedr, n o mo et ao ds oca at ci rlno anao cado an o I do t '' dntioog at n o f 'I ilij anar .h rraotnrcoiooasyccis a
'Do. New o pan. C a : attaeoto .1 snDo ontls os.e do ins quc .' bt fr e cIda me tit. t dg lcorl u t oO~d ,Iw il Ir OD n J. d .Cub idio y naural qo a lao -een- maid o e asdnate quo en bee C as is p ac soaitrtrd"qa stsosrcn- ird ec o a1r.teit alooodorlateararo to do la oohbti otn oraoqAouaaa-tn a c
doaaltpa aH bn IS Pinardtm enta rers1td p. ,U p a parecirm g e n del THAmIOt de. -nda oun Cradtdnttioo orac to o CIh UnA ftmra.Nop uln. ,,a--o ,, .a o c ,- n do piope, It reoro ,,i qile ,,
timutosr.j. dI "I, p te c d o s taoy o n W en a nnl a ct r ai a La deta Ri n rq o nd a.qu asbea e ar ta sa o rs a Firno a at hn im e Sat ixo h d o da a a t,, o to ho a nito w md o -o ,arra ot.-g cm .oss l c ha, p o i gb I
aC.ne Ch e imprtsto E ls. Colet Y nt C .~~be save ha rl~ cu. cpa r at doctort RIcl ,-.,ad ha-a~j soeeciboaense as i ori Pp
Eso t idno is N rnmdt~ o ,rdcd en souhs so tivi de ais no Padisb. -I. a so psi qu i ni lct cnso s aie le yiJ too fa e .o, ,d d rm e~ DJ ac dadaor doIr .s.o dn is. Ec ar can dtoyta do on I u Ct p.n.ai pto elete dteds is. jCt raa pam. quvc a ser on prto- prem:c.),I s qua. d eonr ohs o o Sure Sale, Mnoan o arv Pa 1a,.-.,n ta loone. deoe ciroa t dol pmima Nuor Y nk. Wdhnga 5- is ia er nso,Idarando .nirc O ti pe,.I .qu libeCa. ]t Iu.sd. recu dae ins otcuo 334& y. 33re Elgbneno d, Ta ,Pri P-oua o , a ntmo r ard rn t tde faor a,,lAc,,ri ornull etegido.
Fitad at ural t quc-a brIDdSd a enat.d arens pue. at erstrt I Stolen en 1i reun dcl S.Aot u es r do di o Do.q.utnoo a o coendhttl nI Rp ,t Itnrao n ao pro oh orpidri Unonr P-11 nt- O ene 1 n
met dond aa dIgao par cIftt de rile .ahe iIosacasiet elnta querhu me macnan scat to. noaur it yid e td nnpa el ehaC tnco cetra dohia. ro np SnMst.Poidio.aohsoooarnoot y a r Gn. -, do o hrga de a muotpl
In teaba qua le s acr a. oe ted acr is t ytncd p orn c dei7 C roatoa -a-itlo da acaeso o vewg nirsa eo hsso. --I h- I I a-I or cn oh T ri no P io doarrroa r -urlm arr ogi td eis a
dEros I- p d td t d s o e e b fi r a -C nven ci. a nc nai anats dd q pat4r JM 1 e a n a 1 1 a P o F 'i l Il td"J ~ n a aB r m Pop 2noa 0 oiaor o dooo- Sale, u,, rar c,.a t tta o ttorti y Inrs d d d ga r en tacu ade Ned Yor. dovral exatin, san:n O i e .n tO;iOXt par. In.ia y praottad slc ora q ,s dih ort noi-ndoAdd ndCodCrto.m-c000 rndno
Par ml .r mun diaei isnd n r c.a tiuso84 y i io en e p erpbl ne a u v d r gio.1 n ti o ir a on a d rb c n id oo t dn o.al.aaoda t va1. Oncea o o de lo o har bu a
n i~ s gr 0 1 .,ot. 0,1 re~rsatioan: 00 la erite r se tir y pas ofe-lrfrd odcoPoicaD '. ssp c i u h e o a po. oh- 'e~ca Codv on. to retnoono ,noront dn o nmro do do rone asbesle ttica dad son so .oiur caso en so, rel s- t1,dmet ma ien, as ta sal dIS psieens do hayiasa attoei i. Mnadoga yO cootcidn do pa.idno mato- o taontootrot r. ".Ln Du mbdootoron I'l l -iu- or:131m c reoec ne
ante d I dm rincalo dia panen utij~r~o ,,orroitnonraoa dmilo c in t.re.tdyoci.
Coti r 1. aaor.bro tens A Pr ane. n e a gii nd pr. it ucua.Wo.a t ,.irdopC.a n- J1t,]C.l
IS e e de n tra era, de~p 0 con In caono en qua edn Ia msr~ en Isadcd ois he e sea utcn.LhrtyScoil o aMncpa Etoctorot dor hat 010 00pc aroqopo e in a o d Is hoc cealm o prigen. do fie I toovual r; isreptlar Un o n. r ad. Do Car o tufs m HEot eseit a el'a t ad-,.id pdtea a ,atpresuntamente etec so nona r o do Lonanmhdora n o cl ir l .ni Yo c ro buae 00,, d, ,oott 1, dotl o ne 00 0D 000s o en
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rm anaa quue o. ,srat a. d. nos cnnuct aan.r to anisu a. Is ohcl ac a conem ament sat eho e ela ,easacln onaneasetctoal atdoa ordCaobCoron aitnt- dclariclat34dotrdtio1Eorom.11rt1uo tOSirtna oOOttO.toa 0 qo h d ch, t Caste,.t
pA t d m, .xi obet 00 .d1.Pe mm,.,s --m51"'ltr ,-h ,,on[ onmtnco aepceld o
C-Ata~.~ Css oaln aa elS nrm nis- i .to Ona ciado isor enh sotip sreedd wi dem qoc'e ses ,eir .cdbidb .ha rorsssen a.ctnt adooe paur ,nooctmnr 1o.eir prte.Ih ddear olco-I yaoa~nm tarr daco m u ohr." rdot aqod pa n.[d
patracid.a fbde ; i INESO aqc u ra de. si de In Ditoe -cn on is q u mea r. Par n adn., .ania elct anch aS. cargahe desuenc sicaido Jam aic Daeca eshelat oh hrcaut sdrRl nto coo del meodo ,I riol eeg ee .s d te iro do bsonce .euto; globuldr 1. be oita qu da es n s Ceolio oandu qo c t n 1 o.s -pt ctdsna. mun uam ie. al suoro contz 1to ed da u to n e on- Ct, ari o 1. quo a po- coo mayo init m alioEo cn noa m- Ioretr E ochent I Soc I a is
I tiqree.odel tCcba. onvnc m h entres bacha so~ ms Quse de lalin- 0u Pee~ dn" iira d bas em aou, a qu e lr en aolo Illd dunclp tiia It d"n Vmert tdmr .o.,nlrpnoroi --reidencis do Len-L pobs d.n qu ih den pav~eani sidsscla~ eds nr ypaedonscn Is CoitNcameccuidd munial n qua 0000000 Pea od1,mno on PoadnDdg. a1. v- rarnooaitordrofi. R, doa toa condPaio u.ldo1,Ar 1.Xosldudm iursdods. Wtu.C.a a shi f i t m Imkde1 ,.n ldcondidotasnin, era - no rrren 1 n ps. e a rI otc -m
.a da isa Estuda Unoo par IsOa eainornr rits aoAlcspr s abr htes aliis a cin Ner 21a e p r ritobig EDcarl admti Indo1. or, haa 'aaci do tao ran p i
ay e tc asis it de aa AIac io prtdo olasbi eiobic Lre ibqe rn d ,l propoenlo Pa pro -Ooaln, upand .mon-, t- rrtaoiito iton a 53 Ca tarlopsot en -doai ta i-rn ro olidn ar is prdct pr1a.
1. o piga. a~dey.;pro~ch on.6.lef. me in .crt a d mh andlobta. sefror na ri rd rsn u ridn e csd Seem o l a in-too roto quo~ ho i d lr paI r S .scu ir sde.tt .s res t- vivna, tre le t stes qu manitanandda ann Ofnie y iss Inju,,lo a es yso co aaelrrancoLodoo
nilcoy ercadedea. can ton vendedores dne .;;a de nde apd eabnoa icro. Cs1. Jo 6 Ce o Cordd i, da is reactd ,4 Jovse exreads ni s m~da smantpnnd,- coat qndea no4 prduo C a [g l taos adiunih Ilsmintor d Dt I to
"Ae n e m a n iy A rruiatto to' Ih d o.o A rn tt O r.r I C a ndtoo o o n e nri q ue% ont J rlras. Ita d eoq o m d a a i ft d b i a C e r c a s e m o g as. a e a s c e n e e t s e d c a e el V o-l- i r n I s n "=FrI a q e of d h c .
Iatuiste o eSiN aES y. ce- muercia dihla ndeoIniatn,o n ganeratun dee bodoo ,oa itnh dqasoetr u tonrA-dicnioaipgod.ndoAr ona a ihooatnlaonannoy lerd eiesacet a
srn que t iar las tontituctonen de n- u ndla o de- a madn a ilrsh to. na o to qua ma uas at- tar meia roasn del rniatosa is esoo e- daieda orCapo Co rld in scebto d its .Josca Copob Crdoot hRai enoodrorai yqo ohr Arcoad 1-caoido diacto poo to one el000 q6a- qua mEC be tzaig as lv moy lis y tiu- at Etrat yo euiiale que e cnsuehsodcoar Cont pra se Vy o n e ato cn c mayoor diam'i. Oito s ,I do to ""dSd o crowte no podria pcsrva ha esciid caera~ot dn.Alh So ba t e U Is, h 0l nouiayIOVmtenial, Isnu Ino m eb ndo debI er i, do e too 314 del Ciua Ida ycl oaemdbo.sg,,,Ia,, u redoilDr ~n L dsvzqe peeco
ao cliaoe tnmede.do- din dn posiha coastroccinesvo do en- mhioai oed*mesot 0 unntl. pfiil (oaidna 2)i~d por mldbdasac iet enl etcro d olmcd hoodoaoat a-noa.iiii oeeia sqohc od
-sne o Iiita p d I psomia quach cl uisdnddsnpeihet aseshad s pra, dm Srcso 1. diid doig pcuis a ceiP l Eolencipral, pa 1, tdmn [m- a ,motuar o ousno oroena oh 00 Tnm enjda o r-ooa quod ooiu d ,1. oatsrr im cano -dtso a doh cc
fr agas sosyarta deM ares1tr.atso e ra an-itervtina y attua e voe- qua a s u ceho d si qu C6 ad.3 par e EIcnt e f aci r od .i a de. adol rug co u ir- an or uano. -r acoaro & n stioatncsoo cle antiod o,au n nratioa eo muvan do s o tosIUNSa CO, -pa pse a e tr esbirmna e oiotancset inenigdoret oadeimen o tidas d trvi Ce i gbesse ,oc abteng a r eon eon sciit do t & ad n mn o a. Ispoa nm m re 1 ree~d maot y. madsl do.z viyi doth NJtsI soan datto cico canddat a aicaa mu fiam .PrPrsya efilv plerCe- i C.e~a d ed ci.Cd ,,, Lmid 1 enat 1oh2 od ~t o po pp oontn apeucaor o n leerad I poer-n
sun. so asctivo eiiie e el ils polasese dea marigcaoa m e es ivs rams etto on ar, y ontanan. c t pan t. .r s a c i s ouu iburicond quafarA .amatmso heOiM C O PO I nvCA a vr c a ctul roh pd r c d, Defean se a oomo odn y cash ee rce.Oi pr-e
.onto de~ WC Yabrt ece talc hp C isan et campo air.tsajser.s deurto man d a bis do. ismm natb.Ccqa aproc eonclW do Iscida en- fro depecte oha pro Rabd .,ito proid a doreontos quo ,ate c,.d to nonm
toqu t S Ielothdiuss e a,- tivikdadas, a Ami rho elovsad at qun me cr as aio. ,m~m t ayogvdea dISisqamedse uaaro frdlcndltPAGINAr0dotrAr1f r. ,a,,i o cfoma ,o
croedanco ~ ~ ~ ~ ~ i dar aefz ccoyl Irnia tos,, a~om autdoomnsrm que.r~ nos participa d, as~ .aa tee .s noportset.cets h5.odn
tr- a ftolprapi s r esntd bI e o do- Isa nestdesciones osnelenrot dc dih coga D scu.t 'l py 18 F ope er i~ r 1ic relachi.taeod 1ed hsla4dJ. aPDnud mtn~ ar eaia,,. ur n~i], ae ,d popra od s. e
lfd oi oo atior, b as005 ai ItstO etu l d y rs iudd rataccidn o Nap San, Mati se~rac ha adoeod der ins preantaent ytcio lsgm~w csn la ,r
dad ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r is11potd d3 mints siabltiva Iaua cde ,roiv, inecaot da ins end lad moet cam milit dci~m .ni queb produc on di.a ronibiertdepo tipaeopeaai e belenabojo, ehabiione toditobulencc P~nttdORevattcinsri Cubas *t-oIslathadInsmpug dds sdan ndnd
de~~r tinsE rcreen.cd d. 00 sond lectivassbu ylct ninis Istoaho Carg ddoia denda.16 so fundcido Jasatd Capa .odai t 1,qu
ido.1 ai se edorne cs d nan- o si la taIs Artisi~s dohi An- -tfa acpnId So dispisint ,mn ,,,ir srticara(oioin,.he
econoada, pas cadls in Vo.co .d insir 365,ude incisalent pi dci repetid C.Ovrdobiagad
tisdi.ren y ads e ada u es Sioal erain yI nrsed da or C.s .lcoa ea i n isC id conlm n. et ininreuiia.pastO mr rn ecnles c~tdsa-klere rlm .y aa z 5 .0 c maedeb u gt l n cpldeM duD on,, ica d a
W pat r en adntd iscr ns db eoln- rsno t d Arosa can it o a .Cargo de dCie. a n rec Dlany c us dcoicc so.cno .m,.I
et a ne ctia acy dal a oerla apat ar Cav e vol Inter-C mft u ~. I1. c-I .p .' C 'w p n~d s1 oe
puldspis uet e adec onsider s- naeint ymde Arl is r hd da-~2 co a en S S. de C .da d di ata a pae i mnicipald atc-doss n-s oaene cns .na hm 1 d ps ax~irs Dart.osdo., Tas o Ia 319 delo .CiIm'smbu a ElectorDrl 1 cneiss-t''nJ ur
da. t o a ma prese indii Q, deononn~imin y de atoud aavate over taca Dian dem Cu- En.j m .u p ent Ore Ola Rueirpuctpesdetsend
sh~t.ask d f cuoaden r do a Cn 000 la cltvordd Cl. npte cr en inots ha, deiaa.a d Oina a i ne sniicu 389 dcl C oi s lena-.
iniloancta'~~ ~~ ~ ~~ Iinehn dodq 0r Pen cInnti qu ondvesasgine id eohet aa i ed t, cosin i a pe ecan hs ea T -a-1
qu sra s osan eucestigenr aur as sos ode. eapuad a nod Isial a1 cace ,aa e eh El l o hdada.EIaco, d at urit ro- to : 1Nciosa da qlua d h pr r~oteto a epen q atesrite mipeia: dalod Pres:urcaeme ains tnis. "a- jda pner compla, ye suCa scaacn to med ia d o trDa n el m om entaib IooMicitant d Is haspss ?caa anuncln d. e lcal
Wotens ,drfrus nuevaC iqitu 0 Ci reooHsit ,. ao- deoovra ar ihtW de R e nnis pears C a arA dIs b lob. o Ias Iicins n
doas d.baeza tm bidnon nvon .addo en .S tn lace d 6 uh dpi pa- fca Pesdo an Repsblcnn torbC.,ne or f hod u t Muicial derC d.ln Irsdio d l st. ars a ivis e .S s o n a d - e d olnini yata ordu s -.

de~als de .~n h tad en dia se dd cbonacar Isoro ino Psb tira - asen y opron mbne a y r cirectos u-n ad o mada d beSp a l- as. at prgoe. an general ge Isa Se- Mocthncoi Rsdo - 45 hoeuenl per 3I1 1 qacdoi n tacooc Pareda ege r'isa pm-quo, en .s.a ar ainio don nso n n -Doom 334 del t eetd Cobdiga Et h .a o do en.Cia lm e an- on i .I d om ieml ts Is pro- Fatas Fern nde r- tfae d Elgatoral en sa~o Can -1d saunc Io I Cl- ,mmia q a d n c voan- pae d doccido i del maesl catp aoe a r en Frnc - la y mac eint va I-pruent eonaesuet es Im, porna te d -i qe aosat eeoa-nceat-Facso Ifne 7 olimci Eens ttlosa ricitn).I.
-ade.,soda sfidm .sin C.a.quiterd nin 1 .y -5 en-va caa. s d-u Ibici al en d -ub3 fae.Olt a au later el ti a ih- IRO ~ M lI~.
do.nateg a rml as m prc .oa t unso. aes onso-n eoapa i-t aot Ve - t carO del -alo l anhil pa lo
iloecis deis ononctcomod s p~a r s obra d e -D-ot -sa dis- Tornatdaos Cri cc 55 aIdarideCu no1. eailia sea ndo 1. tJuo Cp
qoe e dute e sna r a iso amae mon te ,di~~aprec s ydldo o vo dsrble a et c; -N v s -- i ai C ar i cano 3605 vnel o y~g o poe-M
ye en at hapinaptea en aps rs u~e uanps a se at is As d 1. Fan eltiI ti. Grandedr. Resuonsi Co
gnleaq, asolu t antooe conles Piv a. ta enil do acinntsedra ED gi, ett na Dubsr c - 1 rctartd. tminn, at seRDan Rbel Ar.qua .eaLos rad lsna snsr el de is- C csetiia se ats~ -artists D d Da.Cq R.ln- - 438 onc atgar Cea conus 2,25 "iud"oa en6 I D A .Act m l X e d ad. Atop i rt par sno- to espanvabla qu p lev a ee .o is- .1 F en uaco Cdl~r - 417p raorio Qama eandi dojunadprI"IesI~ua-. w A I
Va.as d atiiesa ssatsta er o.-iturrds lemt d ~o rcafttadncroe- Ve setnal ifist es of smen1ie s cldor.eds a p oiac a- do1 dorti Comla i n, dr q u s uns E stis. daei caon Ia mdics manWirs de Leonda Co adi - 531~odoId ltsPda mc ipa par ePrd e detarld o influ en iars lsa del aituo to d acid praa deb postea loon Arso - 4 aulb s EDa lrart elama sear 1
pl da su a r, hes i tohndo c do rn d e c i sin ol ID deta Ol ,m Y- M 11- d d Oin erdsxa ri yab m s p dar ci1 Pod ia U is oantc o n msa a inisitione del at asemConlenoiitnd ,o- D de tua P.s Zss- - 52 nistadmJ an de Ya b Gaca. uin.
Pa mu s-p t- a in A-oos Damo- Asao quaid viuliin fom1ds A. 1%-- 40 Junt mratos. I,
Ora. dobal. s -r dodmaepo cetondu dn- HalD -llil - eod:Dlatro eutd
sun8cO;elept mO coa dinailade ban menoid .a 8111ra qua dembootri ada s otacn nc-- s. -r i o de rtosam a n p Sbd ide d is. a, S.rd N aa C pe.ia qu el :eord ate Maia Deie .ilnCsnncncia-Lan tlcuodo cto. riqso Cdids - 3 rae opec4 ti o s candid or pe cuoi
W go.2 en Neo .ok qu .r dcri 1.ic Crgss ars redatda F.ademean lc, q3c3,90 ael ietono Cadin sonis
- aremaand. l mabsera pd io enarw e a. ,u d y apeo.bs CEdo driven do ent he- Marine V udm ital42 (dc volnts pQ d )a u6.1.dt a t a 'ei
.Ce. ." r a e le civs, co l a ts- ecaa C cettino pao is n.r Pco s rsy - --ionsntu.loea AnIr
arpors iqueh be iic larnmC85a- tiuic yo 1 cru ed a, fe gnotnds as Chrnd eradez. . 315 L I Crom e le Cts palcald
qub vrbads r a loe d l a- ,2 e vd t ~ r t sus aIO uncipmo pero tabsohid ,3 a ecs--.",,
niad-en deevutn i ob ras atn. de Cuno ha.ibate Inne ura qu -ae AIo CnI vad o re hiv4ta, doU.loet a.foadar m- C .ndd.W C6. dst 1hi eai,
L.ahsrced adts i ma, sc ao. go Out .aca ocid-r 8 reult.c sieeetva de Intdrgam, y on ,, I, arabPD 13AMAIN -E :
aadeicque ha d a a ils msoa ra n Aba L a nit Eq it saito D. f CI . Cro d ,I l er neei a - i .do m Oearente drada an-met.ms I oaha faaat Me e dsar l Man'r. tnnat po Tod ails nor, ehe -Pioiniis en I ua r mn ou Sir ios i~eai na di E ine Voc V t - 4018 auedslra qiao e pu blia n Li-g ,I
t- ai prepi da evel Des Cntd e i- pInasso -cn moeba goasi s bnonin Fa C iac 48 o eeetore d o aat et 10mP~u r ate dinic
easslam6ia Ia nsuaz ,d aoe gorm d. .u 552 penrodiam o.1n Erent GAnt ,6 J46 quCsua dec15 du a riben
s l so. o ro . ime oat eI cn inaoron oto Aldanos.l .O rt 5 A o n ar Capo; ardov, Y o Pit-n
qu ,a canoe dooheivolcini I moIa dat. Cor 424 Arnata Cal Mama quenida borer1m~
o pieidn paflct qu bi adlal s oaor naion Acc Canias MIiS a. ieO.e om . 5 32 cedtaento i da ars unamt a ., s mo
ti n s arlcrd rg ad I p dtiIas entosei 6,1 -BDus C.Hx~arise 3 im d o T 1e a Ad clad 5 p.1 r .i el di It
Yee ircsti~cata51 a s. u part ,aFos d, a pdo l e 1.Ando HLodrm l . . 319d eat g~. do.I noastr oCuaati
ianbn daseuhcftdsc de snunda 0al -.Ix Blnc . i 53bn S tabt ,vro aete Is Junt MudPnatci par 1 d ol.e-IEs. "par otna Ova up- U nicps Etc.a de Ma.ua Somo
lpx pat amjr ai d 6, ,]a eCan eutd e a lcine acae
sa ta reslddezt gu -.,.i o do oretci e Dai INuizii i a e Is reacd g mCl, con s de28 hstatainol n I"
ha I doi tnd pa c I to Saaedos ha- 1. daadiidi parse ca1g rid;i~le p Is no: Ef'd ti


isamy th l boiz sssean gaos r Of cbrr.raie.,ro pae roo sI-Jse quoberti c c6. onzaes Can326s,
do eaa a o anrf un la- s Ioes vieo rgar at etid m raan conits.
troetibl do el] 1, ,u sar co de- Warc Pa paulaII em .tS par que rim coOifo e n s aids pu Ha, r Gc a sd uaz St Iuo ,1h tse us rp o
Came itrn. e tsoIdn c sfmo rits u i prdea dodi 41.lA reoo rel . .- .- a- 0- Crari eta t.o. Js uiia lc
arh. t d D Prop n cap md p ar or- e A panaurs0 inale SBpanor, uan tat municipfa len, at. .ac lo tora "eudo:De M adrogs.s.t~. .ee attes saciale co-a l'Cusnos:e Ae tandit stal medi et is d.wai .o d.a .u 2e1a ,.Ed dunitat R e .C.
fetnnebstot e is. m e in qua so do ls nU.ae de isoat es C sna -c oan n vias det pse a arga2m ci e clred.t pncuntamenlcI
I 2aocset o m mahat lrisotg lb comllanc espnod la cami.on. e ,rta a pu. a in3 etc buo e aciost t arg a dt sca- aIs M n 6 '. d i NUqu e I U IbS oumaqe la s' iuntd tiene si s otiar I sm alo vl ci-d mu cps deM d gpels
tda, 6s a ,m inhad ase aI ec a. t arstmos'bs4oe pir aulo pao. Vicorc ce uaII sino isoit t d3 d Ja C spgo d sd vt in ac .adate. to -ds b r un. dda rI. onis, ea e, a s dos farms: ins relrise Dud baiespplos ie 'ae 2,10 .oiI e an centilescid
I nacivnatnt CdeInso is Csv ad o cn, eas a so d.r atd b ah obo- reiud el M adrc a l. ba. l.t. 5 mi adia irn relasodno cen a]mnol. ceonirbrd .n ci obtct d e emla 3iou 1 ssbea dotddlt-mo a- so tocoii la do eanrga d e c e it a v i ot MadalsNalna I rxm a1 n 11 n dy Ismspra ticrank ci e- la4 vt Iscs oiodc 55~tt.Excaet n e 15 x pet, qe Rest Rirae is C qadr Das.hcnsenaectehls Rmt.d scerrada 2, .e caone la 1dis ding Cdc i uers -iarlacoen- de a $43 cm rm ster aeided. ,.na eadi F n a tI lm yi st a c esultda abn c unettinic pe adn, ta unci ICas u aepdell pasonaddissnCed- "'80clsmeto0.c

ona -id a expanldo da onidersalea am nfoips lactacalC easlaee sabreI 5ol Cagll IP toI" delI
Laia cOnutamps. ristes, piciarl mf an-ddletdo. od ~ ~ ~ a ss oicaespMn-nuo oh d Eicine tsmenah
cn d s emi e nua d dosan iHumoris, A- 0. n e in d r, eo ins o e s o a st A o tdn ot s . : d :og d de a d -o i ea re .6 Co n-o onsdA el qroch pe o. ui~ C vasd enim eie candideY 1 -m eoy cm c snld Sogrn do-vn lc iniorseonl o- rtsts.la as cais,,h o saqta s a ento Cme po. .aert do .agi i~ en in .sos~~i at melni tniorunendo pa sons pea(fi
ttde dna qurines penigir d el to m Sin irartad ea as dalors n o ditrapa- prs, soilias qu so cad Coo TRBU. SUERO solCT 47 cDnpte. Fd ara do. Cuba l o rtardd etaba am itd W o In p Iaisd e anaio s no r etc ceesC bob .sta i.dn l78 hototsstqo soe ho- dASC e ide. d .-oV ISO D prorme reals e s.led. du~o d otsCa n muh Ernstn .tuld inlacInac c UAT.-S aepblc u .- iUp.1 p brin do son gu Ill do in I Is ieoaovtneo 1 oJna ,, III
nosa-.lleidas;sareIstscsmIdarl procdo ntr e Steadns p a di Se atorG rits a deS- .d do- Is mose ,ten del .Wcta ic de abuiaso psea 1,iira drctneaa a
~em alr ao Iteata ina earel AcioTns. Lado do u1 do 108 ce.42 nde s isaCopr a dr e fa is impre-% pab osd o-ae~lrem scnot ei uila rold. Cll aitn s iis rdci T istnt 1. I.-.
qu o om-o Com impleuIns-~ 'e.1 Io bsa d le1aeiasr- d do.6m e u Is c an .d par adop t in s cuoluia eartdr s dOf snatio p- p.1tna lslb-S~ao lcoa ofnt iao ,-a g idnior hrinslem ts aaci s 1.o~ we. nicipata Ii :ae 391 ccu ei mu: e cn c d 95 l 1ostlln
Oferaca des ada qce u ieta ontro 1 oiC gete .torst,-y at mpa, dbanatole. m ti nu. a 3 54~ 'Ter c Aar 5p is.de Of~N. 1 ,
ra qa onotnc g n u 0'a : c psri del. dot M BriosU oislone icack-isda-- pa la Wai oss -Ddu Lo-io1950 dol. can d a es.- .
t Is a is Is s oIfc is uoet faon r al ptomerd dcl i32 somen ddl va. autto indcaos sI pInoit de ta do; ",iu" en cat S-1e.s
I h*fi'2racl onre cdo usade visons ciae poepa enctra dodt -arae las pIon I i-, quo so IA a Din .itm nne t, Sd rio massplc lno.- ED. var air.ol I. 'arlna .leaccs .a isalmi tic It el-ioe iralal ceatatt-a.
pe to 1. actio dlu icp.'ttd pan e ima set sandrao- ltrs pm M w ale ca -rd a.1 jn19 a 33-25-2. :: y 1
-O -o ia an.- el n -Srled.gnrld0 Ot-:-- t ,
der~~~ --0oy' qu.t,, bs '

c o a 0 e
m D o
Pgina CUARENTA DIARIO DE LA MARINA.-Domingo,'25 de Junio de 1950 Aio CXVIII

r Taquigirafia Apuntes sobre Bi6logia Vegetal Secci6n Fotogrdfica Significado jQud podemos hacker per so hijo?
par 1. dri IFrr IMPORTANCIA 11. INJiRo Per D. Viller Puent. de Roma Pe .*10r. F., Nifte Carr6.I
Hetone Al lurfe de Novea P el po s JesusJCanizarer Zayan. | e
TLEcCON 41 AI'NDIENDO at concepto claal- n. frI on ,n no Morlia, Mas Pe Use D'ANDREA E s e el d. I6l *s Crrt", prsa a a I du
Sa, hacer Injertos. no Es h.er i Ie I v ai ous sliticas que se- eaesele t e hagas les feeteras del DIARIO DE LA MARINA ebe a sa
la U e o 3i .1. area, I Lint's Jaton u uar n mE poTODOS auellos-tanto Italanos problems de Psericatters de ses p qa. bies,. tegams qumelas poelieari ha l a "O y patasnue asrcon caIacleree ieo p al ciau a modlatva n v ro- om ranjeroe-que ban E a- agents nm eess y que les problems seam expeeste so n a asy ,r
lIn l i-acUaiehn dir u plns ano ocida rad ne i uedenh ueava olen o- nido 1 pivIleglo de asIstir a staridad I man eatidad de palabra p bles. rdaes en aeta Semobbe
Ion o tndaresntat d eit a s hura .o i o d iore itdu e ni p a a o a sip e mene en -celebracin del jubileo peacual. .n de serle 6tile a Ia angera y.se tal v ot d rems prefere els a squ les h tomado d uelie c m nau transplant a vonnie s b a d enu de ela. lanculesei hule Roma, debe haborles parecide evi asspts o te" e s h. mu er laerbs parG is generasldda deas 5 l.ectoes
tad ifrior reprendtaba l y o lraoplniods .uolosahco rlun d do 11 la miles hfi Il de-l or universal.- de Did.a is .errespondoetsa s consalta prlveads I0 la calle de LIuae meI: oape'r in r d"nocco udl ,J. n irnalrnctell do .i. i-n I a mnism a fr. /, OsIKnes,~ cdad.ubsouplowi mor~e, i nl. Req. al Pmme em *L' deEaed. o u orn dldoi s 7 y remdes Elinj or conj uamenlon ,l dna I too ap aro roi s1 no so ,nu a clu. r. 1111 a 1 V do. Esta iccdon e o.IsaI- acodo y la estaca, dads noaurale habeen descublerto a iempo y Saamos bl que to llaman co e mu poer do m poca edad ful responLot trells, a;avocl ,Uenuo edo aIga el aLr to uos Anis io C ia Flor;d trua sabid y consioente a mIs deberes do
ii oman estnl U en uadasde n arvo nde rols a ormoui i id i e L a snd er,- Iu U is d ss c a p loab u E r sp mon i-leo p.pgcd do Ia plnls c1e1c la. pla Heo, coI .no. part, de A.o de -. .YW
E oi o vvreE trnconn s nacos de de t.aia i 'no vr I lna eoa ersaidad We border omahn 55po ia u. Es t a E ,dean .1 smada hr
con sounc.iatnda eglas mllas. c comaptaindo abemo W a audr alemounta, aerai n reconocerIvisiblementequetododimetengo exls sg a a s nqe ode ol mu ate -a
t i-e n e n a do v 'a a e n t a a ar a s e p s p r vi s a rleo, qeln s o bu se q e t oe n d i an u porn j a d b te i e
a edmiao. iae lo d o Po ri pn pecaidn d d b e i s ad e glo e
EXCEPCO NE l Ea do ru t maean id No osa iuor sd i lan ,n a ut a dcoon ca dnion, i- / / soon ho aen oa n uoelas c rum I. nd a tiad. .i tee qbe ar i t e ct a esei rd o.su sad ien e njeos s blcsd y on ea elo eo denr/n P blo.arnc. ln dele shorn e lne casant de est cab ar di ens-ein ya e z labor, es parve
Cc El a o o o ben o s p ono mu qd u unal lb yema poucde unaro, fiets ens D ni r t y de y broiOuuitl nor- a he p s c h lie e oub ca paora q

Ii ii lacobenperodaho .h sin duetello indisue qel an va in orm s que sucafljadasu riedt anreu llcobec y reue n tMeohaba ureste am la dsa misv be je ns an doha
eni s m al O non se ia n d e I a to y del sum to a le, s-opmesos Crr y d "prin eipin de a.ma a rd. ue a ind o n o
pIs dq Ku G ruin a yen su bnonnnlrdin do c r de on ouin a u ndya lu Caclrno lat ess daio R t o.a e r
Co sab el iemos, a la t as d tee t s e s ca ratr e d a e r arsecorro de a s t' ooo ddeblmra dbeu abldue e lu u
mollillana ecie irgoia di R LEEi ui. s P o a pr ohoe sla fini ltoominad E se porp tasre has- P be et e tan vmneo- -declr d oell a eles prcend iniidefibil id oagdnd e vot a. a- hacemi-m n- sglios cono o 1er uni- etrioy beinoe eul ietd otaroal urs~
tesamb ponrl- toc enalio do neas rateisico delaispcesnevs asumed u sgnfdo n ext: lo n p edis* t sado de distinta pub s delao pisane de e sta liet:a
a i tp a r el n d ls do vO- que no.o hn elanzdo In aompueda to-'-- j "/ulo ad al, en e ags- raos rooi idealnynsb o n aulo s d o aniniaon racteresode oambos p rod i oo are o rnu.ecimoeno a si te.i d d to ncu dl msegundo, pedo i en electo ese bla I hiprto qud la tsadr hoporee n icin res;a smplmene caactresnue nems.e.femeo h to onoldod os uerr mun al ruand o- do dnoi quo d le i6 a te rid ori-a c ani bdl a p oqe s eo ju
d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ -, Iettj ~tca tad araBha saocrd vngiad Inb B e. Ini &d. ete rtmet o ao-tfc aamnsrdnd n e
si roman al I or eentda ru ro- n tudar aicldo a e uand ooiossoh6on i- l.en Lao odam o Washinto-nn Noe decnsgorci, calmoea uio del nso 1 r digsiiidnyaavoIde.ad p or a valorn
n nea tcrnnesb s o anco quo n iera ponNe o ass icR n s Des snhciunive s I- reptcl Mu No. 601o dai yso
arremos. mi o c u 1 ind quo di aujoE icn,"la quo do nivd ustia ler d o Cad D e Ia su a : Di ta d a mos enu re deompto a mdel
damente a Ins dooln que o ved aceid n egna tia po- o r a tr isads oe o .is p blos, cons Ei

ten onedi no iabd en rim a- do saai od ltci ndod st eda dER T S D E S N S m o d ld re u ol r o c d .o pricpesn d sodr edu ba a salu sum uine ll qu ao d su o g ni fefloeso la n Ospo m orfoe g n n i Lanao~ge tic ia o hor n e n e andlos y einte ras so afoos el s eg in o p t ed m s ain e r o er itame proverad. quedon trbajos cloes, Oa hembl nos di os lo doe ch.iqua de 15 m i blrog do m r har esta can parame qu o dmeiahasomo c eartod nep a uo I oti s lruosrflo e r esque a r a q l a r g ou d adr do on ent .ni yala o sodeia ton e d rl e ho pl-Sesia r so,.
nubnd dn ni em au d in 1, d p ri El s ao os. s ea a o sos- ad Me s ifsicult' o en o m E snias noi c bma
d d u ou s r d- p d h d o: c a to h p n jcy si en,, U o e d od a b- c d uta a r pRe
d eIinus osr in par no as oe ca o n h cituenu o n com io lelao hu- Ce en losb sa oe o ge Ila d "adel, o esle ase- rol 6ideald mana on nau, es cnoe ienn .ac se umu o nen n r ale ndEsooieneods e Aa o o l sa invasidn fanda porod ex- en e oot O is lpzt.acoose ler reos aratinal d
damo porn cearacts pre c l es. Il Ola aelaeje s uia irona orre I a o ae. trod in ar on cie ciao os on te o tra te nt ni anon 1 .e do d ap s Ia.'E :49E If"-": to uudenenude sban ee otnln 8 Of arqe infUi.ante.il. n Mari .andao
dno dl edo e n ua nude ovivi cod r rsultan quo on od r i mo l o lloa diym to de un p s d pouas cio cris
tales c o sd u se Inta r nt o su orido U- p b lg P E Np YS En veano ses bu sca b e r l. o
des a dpl ran en ao~squiuu lpridu de fr uiiCaluioniao -0 case o- ceixno dila s ndoraioon a l el- ar r tado en erl alcl de nih s al La go e d l mj caor am a sn
fp t oinlisr ,a In d,, t lia da, n M ia fdr s nq e a na- l a Ooneoe nlea ade e agul nonnoa ml i an-a c s es ni d ge n nd ie ie de luuniarg e os rcsolaa inadeahiuuraosglp-uuesraapnvoea;ls bilan es grma: on u i despad d lucha _GonI nlts oeso a i o eve t ioempo rpos idble.hi.
turasma n dora s a htne d hi o; la Ntur ga rves d in-as i s r Usrime ve uninoraden Ccraa r o N sid es do l as ru
______________ uriedades n enioen 00 0 may o- n ida Ior ai 0eo i ru n e I a lo civonee s del n- Osasnl pua a da mcnrehassCmiad opelno ie d J o n o ,E s oubre nal irr a ue Eon. eesita- uro uade orazno d Odan a El ta si ilo qu loa dit istituc. o ilab le bo caoiros dasque ona ep ra i- o ulv n tl iio Ca hae eono c n c p o y I lcd E s e r proucda p or priera er fu y Pparsot y un arerhizo Yceblrcre Iam ei Iaesoxalolcra u ncorado Ioronipn r1.dnotuaodru,[aop gou a eal dl oidiouuuulln rlto juI ,cie.Ia di ahomm.,.Iaw pided. Di GO co nlmnate r; itslgenr s ol o l ~o yol e oa nan lW


p o rnd a D et c r o I t- as y n or di1 gbo. erqaidoda
m p quua segol nsdert laall aunnmedadenonn noa b l ic ta. coss s d h a e -o aedr lodal Pans non- i m ose a s o Enat poiela r
S i s ild icar.os imosnitonald- d u el r pr d raana o n-ei ma t s c r m n mennevo de c sr iondrs:55- a d.is Hocin do m ula bual od u Min .os lratuasi c q


nnesoletuin ueeodriisea: a oso bl I (n pue-a Ig rantd a s iiido d qrba o re pmi atercera rl esl a S mufcer do a daprcle o l g ua pread prls alaosyl se, bioso qude, d a iraisobre u mbo y gr onabemnteo gontp etcari rrd n Ad nun buoll de m a r do 1mabr ya o n d dindues p xn a ecdIlnoe o ci saniuroinga engolu- Losgonoicinan yhnooultren ne"gooub au n rodias nuot o itila gadiseay ddesus l lbra p1 la isgo doee bl as lain te oro miciao spoorinig i s a i b n : q o ule ne n Fuom n o de quo s abideu p.-o oq i de 1 le snre cae oc uIrd ps por med
c'111 ido to hone I eui nn o d r pa rse a noar mes de 6 pie quo onm a a pi on a cued as de ad Rno deaud ronadl pa- pcla a D ct y qente o p e nIsme lag. q. e mnadom gao pd ar d
dienc d spu li i rlae s iolino h e ogces pair quro que lonino d e quo orecd o olm- e s pocd l st i nE d de l le- sen d oeli pexim o e 2L
i nu on oa ni a b a m a gsbren u a cltontin u caee P uo die m .peh ti- mtd L peri. oda yes n PL o sin DomnE a sllo
"as oide na lot d a n id- cifobspon. Yto davi d n e qual oas as do do Nov; j d conuitat so i de l a vil tane s onletno, matgu a io n to nsip le M.
Ion menterlonia. dobl de ltodiagonal de qure iempo pasad fu Im ejor clen an se puedndepfendr de la roesnlopuedais ano s ca oelebrr y caiaoso b
Jan_ nou n I l a r "u I o e a 11n P "cii-n po ucmi ,,,tab le -o m ,ent u- o scod d eia o Pom e es& niotino an dot t sero mia hal Iid n u i io t drt c plra Isd darea pr obtdemhs.eI .ac pre poc .1 ho m .ii q c n ha- ao u en I s a aq Cen dg u he- ot biramna are a lotria .o Lo m eva eo ysqea helo U
uesear ic r Ir a n o trelcdo u on ]. ao o In- I ep, ue na o on aesuildni a n aan de oe El- doi luce.n.- elddld bor Au e s e re osa l.

du oobpenormuuanrcneunsplezimhsefuerte asmalrinmoximo ylfordasdelrmncusobsdrvarodeoc acalolttcnsmenondeOI acemosonuaniietvlaylcaevrcdmeidlmundogpphenLpoa_ La mejor luz esladelasprimera delnde aelncualusedextiende hasta aalunivrsala idad de R od ooln m.tops: alasmeduaimedullae nrd. yde Ej e h y oautbr apalalm t hoR do eza rlantdde dod em u a lue adeu am nlodao e mdl elh d de a a sd a rcradesneerRnargs o


piunlos Un filtroiamardldo clRiOci-n pe-iLas fotosoa Ineasrtnmadauduesoe. bums. derqueaItaloaoidRodinvcllon6Ins coneleIrcloeiouRdlaisoneviSncoacevilize-uidamamte
n" lua rtoero tc yo un g. h dilt-l oi nran distance pu n h r my end s m is Deben cnby, ou gun Dic a 'D.un Ib daoenliicarsonll d aheu1. duoeroap
ddaemiarinlloa n maedn cca p an pequei.oo cese de ques no hseup d tiem1 lo. quedice elbotondynqutadiceiluparceladeterrenoen lReparcosAla
S lal uo e roml olt ais ecrinemu due injoviaunn, yeun pni l o c tuna ne laESdeSA u E n pos tano peig bos aitao 7 sc por ra an ard m g ca a nd t
den. pas, r Lu plan gum i pLI dadm o ;pad d Incu so l s g e .u Goesone ei g rncionti. blen C lora, est sa aear aL ab id le re s tanrjuied dpropuganvogoinii~niinnle hnia Iu io ranocci-pazldne-anbraroipoeiu947. udolaodhacao. dooureasolasndui-noHtceuesnelasesaaldvdo.stynsa laovetznleoentroaIs aUna delo
a la Repabdce b adrd moaiog do Cs o eso ado eanebn en p at oernunei s en Be m is md Y- qe saIen run 1 dbri s art o rri t d
icElaoilmEa u.nalt. ,e,, au s a deuna o.efo n tr ins lano contandorsiempre'con suco Elcsacrdocioes:amorlvocaci
0uidd-plsl 'rmu Oni opmed-pni.ull naiu le i-e-mpresoral or conacode- pee lbo "Cglmosldacerubuent a 00 d e nea p en regac n. Ls lo iamalno, Maccipn do rsa so dig i- ooon o op in e
C ESTUDIAEUN ACUo ERDOr DE soo, aJ oeo t cai alo qe m s s on ese u I slca1d y1ed Iomenr n se ol Frlan
u R E Al O E RE r s e At po an o g d o a Ios t o el r- m r r n
anpapo rn n o d oiilris a enrao ai al N D Js oeIR en i v pdl LA,--d- I bids del v dn qtaa E Is rer d a i OnJes do k see 10 eb stri doremaneduia.
Coma oi car desuig n i odr in v f s Rea o Poradma d le s a aPita dstin a e l s sc do ue s nltrao d ificta ets. a do sgad n I de L

d a ssla u oa r ia" .V t e lore s n t a l a o c a sn sd e a pNy -e d o d l a s D u n Q
co n iabrk do p i- a loinr En .iarhlad n d psanut o ovi acu e se fais msi t. ismobr ela dembolo g a s e bo and hod la-sst on Ma drin a prs
s basicr dI Ionserver li-ano dl min esslaiilb pou sin valor b sla Gal ere chn. Pus o s en Ia lay cl icin r n. Eo iadone.Is e d do que niE IS (cearlo dl Ai o r. o
de uriodon: n onnihinaM oon a n d los cios q a d vs msa e repi na Ts par isb6 eUnifs' tes an derleld al i. n
II.iaydor Infrublenin oi sance n o pooo-un gir qvu o a n na o io : dte o o a nua am do coolad ut do tolan bee do n tir e~s il lpru sini uiia o evn e crat.shrJa
/___E_________,c ltuesrael__fa.,____t,______a nd Upl Ju s ein nvrianlesi sareqidd nitiauo la dsin entilaned Nofl is
buni~iI, 1 anon, i s go-ac ndu .n .oel,- iiO i-ul.,En na pa.in do oiu cia o n comeloihic EpOERnn~ladds Enimas puodonor roducdas ad or rmr coord fudo re a l p e o ne ecs Ia1 B' gruna e in rcnunl ordieadn l rnisetiI nmn o s couuibro' uret d o madu a oou s pnd m., Edill r0i o a iaAl ,h anPrndi shiv or nad ras .,ad linimleen Iacuho- fells-' Ie 0010al Da bin rs van caana i dfpire Cda
En,,a, anidosn nari.cil.odudoli-il- heIanooipi- rirs n i .-uu a ro [ar h- a ena pa uers fboglada co .ntr lamidl s ro iugue o Is-- Vi 1. oar Vnmb do conpoansa I55qos u ds
oraenaeehyvnl m or anho c ll nomolopials tiliasadio.quNoro50 1 ao uorsca scn a pr. Hp onin aitineaanfn- I t r re an d a tnsa- u.ora o s leiI i
-taps ugh i n a n.qn ps.1 o e odo ,ona i ca a, rlan ds ,In Mne reato. mono eani'lgold pun vamn.e m h alon ~ eI ie
rmrnoa.raml PaoE eh.,o b tdornbs ponsoo coe Ianli Penitent harmd gu opd ue m e A q I'anwn srf e c oao gao sofrids isledon
.u LodibI. .is.do In inignon ipi-f.ol endan a nb moar in El d i edi yonsasuilc-e l punln u do hrdo i d me liedsxhum d foe o ero n u lde in p gao eo .nmor.a,in ole Ign ondo emrks m i do, I3 m.1 -n I nterne pareas i l,,,,sds i imp s uo po- oEn en peleoeind utilin-. per icn n Is gion. ya do L Nbbt insad ~ahdaRI onats Isir nigulonle Un -ud" do IntoEU naips Aio poonioe ouaal a d o ms oin uofl on- naoib l aln urMssdVda lae ausde ssAmodr ae a
egd:. us .bo tnihurs IY lo Uii a ldue nindm ol. csucra o la ho lit d o orea c dn suro ses d 1 eo an repl bedr I
il ~ ~ ~ ~ p. hu Mei Ed Ut 1a La ,inund regr ondad glue irsuti dnoe ohm Orns ono fib-on qusrsaa bhmn sie oososstn AMl ena Mal alarga
El vigor I.vnna. -ult Taniioocnco Inl ono dteia dne ronon inumb frcenioeno n eh eala ateoo dro Cro
Ill, Hugo, ~ ~ ~ do, cahaa Urson siba ulom ad so L n me J sP Lnui n Up Mn e oni Uiiicmus nude. oc- a hi bRetNA Ylve E PES ad vu oroens o o sap ticement s sabt d o lesi udoso d sepesdo c ot ro
bugue~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~o hails pans Paranntud ,rlia Ini fl. s~ACI lEA onn lodign-uobae 'E'lde Is in udeoo eoo seincs a Is mipa cplilnaou de pe i co- e ,,ade Edacegono sel catinonssol
PXCEPCIONEl Anudavalon hast to n Ueae In ,a. W odo tid lnai Is .tlo iio el Rar gepu tn-eon delta donsle Pepin':r qe n ot lain to a ". C.sn.d
Manilbo, -n-sm sueed- Y saiaseessseruda ogh-.ssnuih dkgu nnndoti L aiedeoss etie pdo pofsnn a11 nerseLocra-nnono"oonc dInsveddo.
han, eliouEll d[ taiere mar d ei lusnd do ]Anraese ,o Isame don efopa cton nirlegue do vtahise pr in oesuian.1 cftrmal. intre t u n ert e dom dgee 1 e. daloo C lag n tdnl mtu ions de Ia ara o a. aol
boid. cuebra autia i es. senelusiad do ,sonuonooocl soenisa n bnane so nilnuboa amoiambt ion- I xs sadnedE
o u s laaLi ll yn ominil ca d Ilicil i a 'no a alm. Ai doicahmeno do B dapestd, di s Is d s, ronds moIdlr c ator andvs Is- dotn am li o] l .as islacsnd gao~p
enclo sidospresdriinea nll snism,,o Is dosoIiiloons m e sos Hasdarbd n un L omr i n I do oo do- temicpc l eu rem~dlo segoo n gYd Paolsetajrs asesun aslnsdlDA d Incnouis omnad a
,eI,[ Hortensi Apoll:n dor Nn- mreisesi us ,hi dsl 11-1oi Osra Ininben It (.hn111 scdd o ai.la coh dal mole de ol n- Lsm itale os emb c opr de RI su s Ja els oio e a on Is as- d os oinriuci oes do aguc non-l
vocll onin o.21 a t, Sue- s .os me lls -.Ee ido s ieal bon.,s .s~ is. .1snl a. c-e.6.iii i se oe
51.5. o-st~mdordnmuss ooms bssis-cdselonrap els sa11fon.n desb s- cpan ana ean In~ atpersn no futi doqoln110bnsd n I iucd seile u spidc capioldo est paro m Cnia pa del ntdho acagnd i 'no pas .
i-ru.fululana. Ln ejeplurn de ioss Igo ea d par.o sisooi sraclos I dneo.1 siobs n s it Fiel .s "nmngouf Ia t ]iace nertins oneods Ieodo hnabe .1 d f olm i coessnain daoi pruebado ion rad d .u s1 0og. ~~ll n dmoon Porpante eb nehoidr M nttv
DA O esgenpni-s 911,ca Ina tds ccitor 'aic d "le chance .Ie- ans" desoes-ga 0aat huran (on lam Eatonra denie dsol icadan.o delae. oabed dca e,1
da ,sa ecno udn unu- d sensoeolisnue~sn dano Ili ow0n5 a s ,aonse els, Mne n sin ovftalo artistin.-, o saed n adfne J rot u Sirn E ., 'ls asuono at argn i ft a e b Obra ~~~~~~ ~N dosoasno 1.isd s'RI bbs- bass que dos-u II seaso 0-m o
nibind p~i oncas no o o sesara, on scebEsie s bina n I inodm e~~snooehou eld nogelin .ondnb quoii ,cencon onm on seiu"nleeees bsrdoo loutq i p on eor be scad l inod e a d
bins~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ de. cnrooa. rotd.I' essoti sone. .I leather Issls .-pcI omale ~sdl O Muhsd bopiirsflgs e e abs dOn 1. E limzstn est d drol Aeast po card mis uo E Ploe saeo
~~~~n engrd qu nor traduc R ontao parsma ,ntondl difsih polititun mIa ol oaia L rne.ra.,, Id dd dad anr p. noro hdbald pa .b.a agura lto nonn .uicpa deO .Joasn.
I,., o.e .u.se .n. piicdnlet aA sogus rati -o .il l on unian on Is-edo do Im oa g c ns e uideo n ts os xrn. E tie adiosd .,fir ,,, Quit, s dipoa dsuunipe poiine.s-dud
cal t P09bA oirirdd a Id arl 11.1111,11 ,ta .it ,,,Jose s on1. i do 6 in pl i sade ., s pu dO uns cued do di ross .proons ss aid te dutofd m ~ lii po entreonss enb ~ n~ epc ion a so
1or rar pla ii11-i '--cm In put diluni pur dop lileec- n li pos fodentoro p ams pcI oco d LuE E ul d e i ncuresne d o n Hems. m, dema tdltosd ot- sol men do jiM osha lm t ndin Pa.
Imd z 2 51 - - - 1? cdninoosonn leotes idoiercuinbable" mulooniour eloti.p.doIen.oad adseeatternrsodogelfpaligcontraiticoUWAElEboipardel ptrdedIstVipe.1 ocr- anEndPinefin Donsbng tritiue s
n. lt, radn lspoaltn et ab eo I'-1 PEE Ilir e ad1; IIo pnfei nImu Mae leef.o v/il. Vu da vc a s i e ss qu pcal- .oe la oqune d aclii ntenIsoia-o o nigsdn En o n. erop uorl uniciad .
-i demu, ,a o ongibtaordusmdf .ata ,. ,prd focale anoLt da- u o iemp poa iou mo;or s Rio humtan seoudn end e des I. epre n q o -baea oanso Ino .onbd un aesolaheo
lr- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ___ Po nobennonlelpl ro Ia Cn'ncer gao. pro- clcltin pCrsagui el mainsisbo Ide~ded ,xiosrs 1-0015la., .0onea Aaoi, n.vI ad asl mnern doe Is sniseh
imegnJlinn; o Ii -loe pramo. Cnc din, 75t., aorte dode o o nevolh dot C esiatn do b Ifh lac Undo ci. co m evi csne Da omno -Ro n o1. di
Canln: Is i.nlncd on nils inn d. ,uorno ji tizd anautlele quo denbr m o ni lb, lc id ci uaisqo a agingd por si IstDrer dioe.
dnooiul.In nucunlcieqsi- duunoebsiIoXXar.abimn Iscoomnisde nohc. enno n uea ianonubte- csoPepinle o Mnill,,am
~ouforblooatean ~di n- l Pntaor dancm 4 1. lea. .itaoas d alan d Is 1. l 0
Osald~ud I.,od doin a u ar. A t aue I.,.fro Los snismos enaends quoeit Ridea du is. Usaloorside uI nIn cm st altion -prenrso dle~a.1.3"" no1 Pa air oe dioindraso _____ .da. shoeodal toadooenaisia oils idten do CaRobutnurcina 'ont le
de nt iaiei, .ine pre c ap ab ps d t.Po lapaxl nserou auila ot s eiui e uboie
ob N e o ig r ly V i a id d dl ion .sn toi s hor anseiso redbid ar e el tl ans alIs i-dos-oan Bsdne p Prc aince.
-IlloUi. soin la modeloaliasdde ho n I motnoten, o onf. isol nn pIsl cale.
-,M C~~ plam, t.lon, ars bo os d e lead oos bu mis (ssto. laine inim armdel .tlob o-vr do coresuch. f n imoon do- bito o sIdeaa e ooi s O
.~~~~~U Inoi amarill miss-n con leatIt .Lno n.a L a flI lon ilaa ulae dou ellsa pre senul bale A s M InO heece aylers o El s lc ode looi enrg 7 Do.
Indianaj Iniaipm.unlaa nomnvoonidtiou. p l ,on lloo lio noon Edoa pudo a er, mup ios a ,tinal eb .esovn lb ps, n. ganan sind. beino MinoSniod alcl esritna~ edn
E PI ONS Arad.,l nruramlplcl pn iligilsaboo anpgeo reara dom gao Dos eed en esm Iu u dir eada bots p mdgn dire o p arlo d al orronoon e eplsAl* in* rootil Ir oa t, c ,,i h.s edo muon.u o sle,,ad o aho Eduncr, p05r bun polrosoo ep i rlds isgas- bo l i nMor "porMmid I- insd e ti ane quo pu doa cnnl lal =msea do .gne qh sinaIt Von a.ci. ducllm ab-i brca a.l s1 meoms. i a oysi esnarlb ,
mime.A. 1 a eay rualeinb nipas a-c ionicooo cl. t inn- cnain InEga .] flo a teeescpca uoiio inI rjot an5 '-o P-ido ta.isI~ r and o
gals.~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- eduair Ilsilal beu' .do. umatd dol ins-did do Pors-gano do~tio tome Is'ed pima opasd.d ioa udnuoss o uili Rdosit ,m d, 'ot.'adi aodd t. .Litn otdtniiddoonxansaon tlntnoeamsbil.eat, dm. .d
ObaidaaR dons dooocot papidd bmnla enl sii jabsinual en,. .tt Cinlos Ma .c.b cd. IsInd-oeraol bt uiod
on froten orientul enenio ohgul CE.ed dcl 'piginai blesses'e'n~ dosisam lod ,bd a "t. pibe oIa.Or oaddr Isr cortlete, El- usa Jacorain led ietcon quao
alt, 'In'd It I h aders eglaeir de-'a predoa fhros o t1947. Ell be .a. (os see a id, dntc Ic-fins- ogs-n Y. azoa emto antr ass loo suilank~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~C flaterpo KodabdoN-mnrarpd fl osunli r s AB pars res iona dd Is 11cua so renedrtuna pord.ids pa.rte romea do & PalsI L Itr ceiad. lines ell DAL ot SnP smad sb isr mmermes cus ,al
out~~~~~o .u henisam aee ofrocrneol n-on no Ipold p.I. papelesou .a 00ns gued Ibtrl ficlmnt a.", Ianbnn .na meueCner-urit par a.- Os-ber 1.o cooa do loner doso. Ia Pisenois do h.ad.Iabu E
or, romon ?Aammuoen urvdr ylasvagendas Rordobado ViiubloodlormU4ebrocsenmleesngfigd.iOnoarDob o.eaus1intcromationlapae comanpro.esionnIdeaDieditalade-adiPartororientalsdRosillod en-sno ,a s.DIARIO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b REdhbo ene unlhnco dold nil-ri .Ii.ml od ,ml.E ia ws o .rm~ s negol -o 1.,,O gradude2 paideotos nn aedo rp .d ntfed pactsd pord Martresri -lads r
s too Cni ncnb.nsas.Ci con roeadr d.edn lI gmet vig d p. dea.s I vIe- rb ,as han al l ans- d o l ondo l siz dond tr c u n es
0.1.lis' dietoil aumeoloenoad inducsdo pop fiadr 25oia bois Jr- boi N. paet psodez vovo ao f mar-on .ond perl disatimred iep ar Pen'1rssdoa.nd
r~~~~~~~~~ro, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o cnsm elilot Arhii depo Velibear p toPet ilasumtredo d5r5n tarmrdfireroolptohIoinnr.ltromai pueblotar its- ca.glsnd uebo parocelld dadijorns.agolos pecisdontae. blp.alcg;d ode ogrousin tontod.It 1pr rtio(1 arh ~a~ ~l do- -.l. Ie.gus i a .'mn". vr i il cack n sn .de mine Ci- SDAE icntouincbone Ia yno td ipr e 00. 50005- l eeenindse N os ar omds. E ut.aime odal
g odfodcodoM esrc n lossh prfuento Prie.tmega no.slcrnI ees do .elo 19gSi-lost s-n- gltn a oo f ltes-on d ne ainc OreGIog I gae .T1II.UE. ENI EL .T.DO DR de: :no -ead .m.rcrudn Pe in Coauc d un sin a d Icds forms p Is pa- u re lug opilrssponlls no.aUhirsdd aI ehn se
Von bt .ARANA. E .IAI .1 LA GENRA p ba n ods ptosds o. M a od. tIl Ceoo.
~~~ ~ ~ ~ ~ MOOR las- ds in aaitoui t o ad.can Vs deinorsehd oe, quJ. o bissad dor deIs capurer docto-11 L mu's nipa doMi;osn
.e 00 11o Ionssoo~omoo" i didnludoe .t. 1944 I 1947,e co .s pIngup. eni camolae d-asis Unit: Elbr Gerolsfeadnt do.otl an .ouge pesI
CUN UN ea ,.a RIOu n D a JANE piO .AP 1t S- Koa ol aale ind aanac do s omdrn eson, sag-ad o eait-" Hnsmilar o cs -md adlss eiines o Is.
~~~~~~~ ~ ~ dmbcel .m--I"n-.". 0sotaea.arafomas.Pla er cnitie ienlfe. mrdt .a anim o ls dosjseo dleo o Macdoles oss reps-een
.c Cs o7. ib. ]a. ad or osci btodoopenfe viae ee on e atr n .e ~ u ~ ~ eed.dgs- so olsee oode s
auln;.;.i. "do"n- deE' ont captal enm~ edo. hopin an ) or. nuien ro n Ndli e do p ans nl l e sm an e est.- lo, re dooir re st u sti s oila Als.
ReOded, .m. I iuo disu e ,rognoir do s e ,.( e~ad ee tae u odiea orvdeRlgosddmninbre o ai d oj, pac inlsedosi
'-,- on ce1sio .1 do iroi toto mard Estaiss~at dos Ps- anem ag o y I mmedeea stise od- f~dbr-sod rnam
del. ,nlds . -i dOni notedeo Blamed-etale "Is'sndrid
At,"eoIada. doIl t altugs po aneco. por co-J.2d III ,itelal5s dooti l btimin dol pabivls d .Ponio oP nusc 1m y pe a l scar. E Proe das~aeos eo epee g i
mimo1 l f on p s-eibeudilizer por dI Generalialai Had ca. loa s e. do I. rlvllz P, s1. Ease-sqomeseiie istr o eegode, edoloaia dnr-Js
Msa I i11 os,,a. ,mia doe. Isa~hr Iraedd m I s ople ral 1.inis osi, Bl ai Al oniyelrlo -nsa.i o
01~~~ ~~ I ai .,e'Cppsad aem adnhmn epstne eeddtaPsil,1 u obs
am. 5 L -o -, x 1 ot o vdo d .diyo o '--.d aerdo ailw j
d" , I
11 11 I ,
i As
, I o 0 .
. 0 1
:::: 9 -,CXVM DIATO DIE LA-MARTNA,-Donfingo. 2.1 Oe Junio de 1950 1 Plivina CUARENTA Y UNO I
0Y 1.
I O PreStenta Crusellah (ICA A
,. 'TI Eco dc IN Signavityll triunfa ruidosaurfiente I I a I d, r"afiana luill 26 a las g
por, Ili "ifilaBbilivrXiali6w, Radio, RI,'11[1154oce del Eliq 3 de lietarde, "Mimerias flel Amor" por bit "RHC" I
I I I'% 1, 1
1, 'I RMACIONES "ANDIALES ilas rl.lodard"rov.,tv I
SCAOPimNO_.: Al a. '%l E N F 01 I ,a
cjRuNjrA,,-_J Or;FAQ.I Y CA. itill! IN t-",'; rl,' 'A = X.,h'Ad ; rrr ", I
I CAM.IJealat a "Fill "a de Im SifAmrs, I ,",
Pal I )Cr !I IF Ir I I/ 1. ,r, prdlanada d1zle proamol Par",
',,Bin dridir filumo, 4. 6nh ;;; Par A] A. rti .;gra istipat MPMtnLQ,.Y.qV A I a ls site, do 1. tar Be
Progranuts estelares en a old
dar, 'FRINI'Ang allu'andente : I., 12 B, !!!!!!!!! , 11 le 'l .1 %. I I' Pregalolit boy "Desfile I ),. Cladea. Anal. ,-A mi fit x Lf E., 1;
del dialcon ill onderat analemal (Ale P 11 oq "U Onda Musical de hif ,Do .&'rond i a 6ntecittii nl s"tiiag na lunes fle titanes", bli villa tic ,
.Iffinfeitt z tool I ", .1 11 I' L. F.11A.2m.ats N. ,is ,'All I.-
"I 'A CAI I am A dmaxt" -1
MZi Its SJha xAxA- ,;. iiiis. I'M i I esrInadl,, C, 11 o rorin Alonil CACIIIIA 'SI I'mal in
'p, o"', d CMV haa en 9,50 K. Ra Ilitj*PrEFIAI so la landade Ia. alegria Esteban Gray por RHC Yx Is
11 miev., Am lhadrussrunno, CA pA.g,.A A A 11 li; ,,, I I I I I = so ,By .A. pC,.dB'. ,
'a- .a 0. 1. ganardam, La I I d, Tina . I. III 11 I donfe, It'loon. ,a,. I
dral 9 oyeate go .at- .A in. It A"* "fe.' I Ca r C.)WI0 ,nood'ua, ,a, I. and., %'I all.
movRompost A 3". as del Cfrauito C M Q, I ,. I I I ,,, I. .a
tan fornaldri qua on A .A M.,pCI
do' exisel.C.A.: III 10 major Im, he. : Cfo,, IN nA)., .(all,. ad] ,.,.,add I I I I ,, "Cese, A I. Camn, III.
Mo. dep.Ahood. .A much. lJori 't r A. namal I ad I'll-klidCla. ,I'. P- Ill
.- "I I h. aid on ,I haanul
.11, j,' ,tl ,, ,, r, ,4 [in. 'ANAA C laratuallould, do NaJime dAnAAnJ,.IAQIC An no.11. mes. "xia'a's do-ouals
i':dEad do 1, pigrair.,im CA; ,,, PC ].,as fint6ladoe. Pat oy. edo I, is V via'din do 1. mCI Are A.Catio'eCdo'. !
r ]to, jpAto, jin pariftin, to. CBpC- tole Ir 6 ,, .CQ.it4 ,findoelgIn- .1 ,ad. Am tax "" t gembut I CA do us. do [all amix R.Ion froamon I on" It, 'Mi
I I tral 1. AmilfICIAN Co. .I s 950 kilostela, do 1. foodona Asia ,Bid". I ,.",I'll"", "I . dol Ama, ons ink-lo, CA
.4. Xalt do qua ixtrob, bay. tAmid. -11 I Iflatin P.Als-lo Culnea ,.a 1. 1. I Its d-BrIolls, ,-a so pm lmod I I
,, ,.I No.
11 I.,r.di. CA 1 I'', ,,,.I I Imatuor An rindiceI Palo ,i do A A
ammad.1 'o,'A :p. ,_ tar del exquisir, regale qua eons- IleeLlideand. idl[dod C.o.oleamold "ImPla-sed, I
Magemar IUV,,, IQ Atio,11AI, 1. Cil. 1: fituyell Ad prog-lans. 11.1 1. J11- 1. .to. farip-ol. I
', Extol, I CIA, em rI
Mr. .In- ed rele"Com .-are do i '.'; Cape. artistic. Ci A .,.are prepare dAAAm+6 y gfien, 1, ,I ,,I'll" '11ta",or qu, enfiLQ I "aI IS= a, .1 Ficitiniis). real Cuban." Cob. dir, tu"Migna. IN Q or.- :1 11 1. vA I'Als. 'C"In"'Ars "tA 'Ailt
, r , I 11 I
IP C.6n, broader .speadussfam fe, 91jorms. I mannar ANY I I .1 Imetarmar t, t"'I'Al, I anufAllal. tL'n" or Ano, Isro-i.
ea.1vidomelf, go .plants Can "El 11 "'Ar" ock I "ll"ll I ards' y ,.Israel a dI.1l.r y Atil laid. CLtCtriQ ,,j to IF p,,,Bar. 'PABABors 1 1,
Ind. ,8 sigitI one Be Ida mile t Lf 11 Ii 'Dogfile As Turined' LcBdlI Is in- ". 1.
,stood, prited. sm .,.ad. 6. ii lt,; i',x,,,It 'Lr E.,AEtCIha do] Co.%.'* quo Cold I I il ; :: 'Inall .11.1.-1.1F.
A IUaU do Ia aramanA. Be t i 11 11 ,mocion me it.ta',danta tic Prod I is. I~ dC 1. And, 11 i- Kid Ca
groarm dlemohn. .ophlleartlardmi. I ll, I A AT IRr. g_1 A.Imm loWs, RLar A does A,.ol
And, ,glinample., .1 .a. vs." .as I I afroderan I.1,dolo.o. do 1. opera I I on D.mgb Pilot. Rut"IN I Call
Noudrome. LA N.va.la RICABRAlk. r I, "Los Prined". do Ltument'al"L oil I "I 'o
tul.d. "Bad., Baker 3latelml. 1. 117, !:A Pddg Old Somber. Gi'll, not. I ,I Vidol FI prograina de Ia "Ei Standard Oil C .", pi
an C. .I. .me, 11 11 ", I',, ; Pao"!ty 'Ards. ,, Diril M Al ElialLp, Procuall
-,,* I I I EA 0 mpowt. SIAMinant M.ornal, I R.dolf. P6oc PA.)CA,: NrAnd dedicado el victories 7 a Ia Creche Habana Nueva
AN Alta A on: El _,", ,r ,
on 111. I ,Ea
Y, ,a lineman A lax 11.00 A. Ad. 1. 11 I'Z I raque do Ja Torre. beyond lox ond
6A. 1 I A India, fact I. A unerta tie Ia NBC, dirigida par 'r -11, "Conagroples' Ell, Obo. Altoona En 1. toliliol, ,t-e do ,,,,,,,I- I A oil- ICA of fouto -Add. d, 1. ,,,
c A [an a too T.,QI L.1,tridets- 1. 111d.m. 11
lobigi dep., a.brafin Erojen' tie Beethoonon. I I orda, ir ad doah LA,.,. Dmrf-,.x,. ,A, snon, to-ron, I --a, IdlifcX All b A171, no ""A'
Iran C B.'Lo, Ad Mirro, Gran"Jol. ,not 'he
toortil .,.,I OdArd. At .I TKQ HCr.Ahds. A Im once del or., Y on At mai r I .", a., side
is y lines, ,a I "ra, In A OlC,-naCY. tie Cob, Av Ilsbana N.,v. mach.r. Go- MaamflI I., A I I t. I av A to, of oll.do. Domool Go,. 161,
11 I A IF r 2" as 'a A of at V a- ,r.-. "Are. M6gom".,Cn ba-utdid, or i.Z ". ,an -m.e., e ,I tiall .
A I a, Ik S, of ,led .11. sIrrin do raudonlas oll ,or ,I I .'.111" fa,- nounalle, on in "cli ,a do Grading ,a., en ,Ira Bar. ',E4 uu I= a ort ,,, ,a Co I ag A I CA Q y Palo, I1111111 In'
mumajoin tim "'Are" A 0 on C119tra's plot]- 11 1. I I "I Grain I Xfto fle -1,0s; (life lu[.d. -F . I S ex -a -. iffeeto n 0 01 I ,A'. I 'In quitim polar of rowicar rato tie BU vea. emir is 111INtIr I .at Itle .1 ,,, ,Qda. ja ,,,,a,., 1, .,,C,,.,I6n ,A, or,.,
.'I- I I encorche diarlemente, par Urion Ed AdrAld. I 0 t ,10 do I, -Nho III ,do ,I C, dIdlon clearela IN, .too. .Inadol.
An6vage A r prus' CA A edsjradh Etgran plamsta Rosenthal nos do tl ,,,I, A dedeme-ALl
A. Co. me 1'. .A ft a .1, CAP Saireaffly., i I ,ad Am ,ad. I'.
INACCNB _bmmrl dfapl-la Qua ljumIdmeA Bin a Ins 1 2 I del dia, M Sea do Ja EA obtax 'do Chopub. on ft tt.91N." '11 no deberm nacer" a bas Ann CCAQ I, 1, 'Again ,I'. 1. Ann V oll'y nor durt'l,
It" I ,

B, A Ir I ,,- '1 xj- ;-roonam crCre,,pondfiente at a.% fine man Ins
Pua.itex F CA A Boom". us Ond. 9NE", I 'A 8:23 If. fit. por ]It CNIQ 7 all ah- an,, nsotounot I . ,or da
Musical del CAI C Q to.nIallin "A' CJ- on- An- .1pro'not o I, pordn'ttroul, Am ,cas -ol
Sentutdorguldsaituncii de 1 lconardo.Mordcildll ell IF IIA,12.15-del Ill. 5,.ad.,d Orl ConsPeel
I I I 1. I I I o 1,01' ," I E, ,Cd.d,,.,ata astanlarron. ,on anall"Brim ra.o.,h.- ,,, FIar At ,Is I- Ex
mesplectacillar serits IN noreal", ,AA,.,Q Vt,,, F,,'11111 o ,El Sinabolo 'de Ia7 Muert," AEA M"Jotrurna Van 11 demand. at xio. ad 1. bona mon,,,A in fund, 1, Cloche Hoban. None. or Cub. deduploa so %raBuld. Pon
I I I .a IQ,. tos de 1. food,. ,A s C. ,,I 1,11 I frandada on Al ,no 1914 Y put dread' ,rxmA A ]a Credid He an. Pialoo
,I I'Mix R Calfincl. "Los Am an tie ollontAndo one Imildrel.ade d,.Al
A Ak C CA A a CA, an .l be A SlaBlel. do 1. lolmare", y agbod, ,,A pl,,,Jl Alralmno ButiviTho", r 11 t I,, ol ;; I ,,An ma,, A us CMQ It to ad.o ,on"'An Z . r I an ILI' ILA01- L, I 11 I BfCAAAr5 1. .bl. fIrroorl.1 dol Aides. W be atulad-clems Nor 'Ili
I CA A I A a red 11 life. oplarrill'i Cap ptitognuman .1 ta&ok' "N'todo ,a,- Mobjerita SAN, loan: Liv- IB nodhd a lax II 'o. ro-, -n.lroa[- I. disr,_ os ,& ,sort mum
mI A r ,til.Ardfa Ill. ,an It houri Civil- IQ surpould, do, tol,, Coca Idn'lotiounatini y Vittorio "I d,; do,,. ,opon, (;I ., d,,,sl- d, ,. ,or,,afia Par on dcoannad, ,,orlm,
1 CA a more. Ilroord, eventura dead tie trason de ifidog,'IT Womd,, AdemAx mAlmCQmn,,,_db A ,'t, ,'l o call .a. I do .an. Al",bko -1 ,,, Il, Pat. NuAllol.toul Nonni, lf 'L -n. ojftl
11 I Il Folio Pita Rodri",
to 'atign, on .ceilier ve"IMARBAN". occaut' 11 ; C An annard ,,aa I I I I n I I I I. In I, I N It,, s Ion I ,it Ed ,r.,,.AAA ,.Conofltl.r ,A. .a.
,.Ile.ae A. Connote, CINBpiCI ,,.,,A. Mason 1, ', uiltdairan tie Paccl. -1 I I I II mount I B ,,A, ,,lCotA pAb mantra quo 11 ra B
Carol, "I I c1c,", "I I I on 1, C,11,, ., nans -Iu-& I T-Q
retanscoWn. Ell "Leproth. Isenabod. d a ,,I Ion ones, de Met IN Zaubibll Y 15 i" I'll, 11 .1 C.leot NAdEa ALCCAB, lnlfll 'l
,adiada- Tltin IN, N2 Llanjra .4ue rouleres, ardanda, Ing boalloss adral, EP;,andesen Mort. or an. need. radial. otana 11 L A inill' 1.1 111- nalla dold' I'lle In do 'Is nuedfoa arquona
man, do .,,,uloe hlIII, I- 1- din, ho,. 1. Asia,. dAl I m.mci. ari
Carr. .1, ankantle do njurV. ,,,A Xllcu QAIjA.B tonallar D.,BAiA A ]am wNA dA,)AAAA1oC, it. dotiall. dtlnlo 11'.'a Goaluml. Roll l
so pipup. An I' Smallado do Nr Muer- Esor In, rNpa nueva ,erfe INI Slot. I I, ': , K 11 ,, -, 11 In ,A, bond. do log harson., ,In. ,.Ird,,Ad,,] . Iodn 11 land, ,r r . sor
hot. do 1. Ma.ft.'% .A Video. .ILI I- Clause" S"'Id"A do IN Not[ I I or, line 1111111oroo po- mar do. denaas, mostileg ledll
:7 ,antanitca: ICA .,In Quern-lia-lon ton
MI Strelonla it# Is .Crto P, Is conesida e AnNiccuro Mobbeare radial, Broadcantpuz Continue, LIF. 1. di- I,- ___ - __ ___ I, l 1. 7 ,eaddl it C-dour.l. ,an m- I
-p(ot. ,I papal tie ion ,a, I; 'igurn pralldl',I-ban,- SQCg,. cars a [MCI oul AtIA T.,.:A,,i 1,1,1 noucana. ,,.daodJ6A y manind, -, II)S c.Xii de 'Tototo'y H OPla"O"
Collax finmaddi Ilonert.R. de L : l ,.,Ibl,,. 'L., quo A. con at "
d.-Mcneel qua no gerprood. st Leonard. M.ACI glimatIPLAN, Er- I ( : 11 -,-,,, ; ,,
tCAmgAjFflrm Is momadia pagoda a fra. nesto Galindo. que mon, unaeI A 6 Q red Ab,,,, do Sibelloa. KAI.- i I I treat Ind., In, pa, lao, "'.".-l' en el proraoint Carnaval Trinidall v Hno. por CMQ
v InImperiml, del pll.ard, ,fliao 11W.Wil I- Wo 2r J I ,on I,-, to an, ,I ura "or. en-,
Ai ,164. C.M. Q., con extuordid. I rbr 1.1 ;AACojA7ArA.1T1T w I Ctelloo .1 IQ' 'anoto VIIIB1111n AP111.1 o1ok"In hihl Onlon' I IU room' y 'It A
reas BC.t to ,orm.C.P., I-InuArd. glon. limlean ,-Or I CAN, ,A I,' l, I tell on" cinnot Y me
.c .at" led., pach. Im code .I .A. ,,mI.Cd6rj CA.Bll.B quo l I olooqu, do ,ad. Is RAIAN ,,, ('an Urial IXIII onto Ins o5eloonal flon""oPn' ," "%-Pd ,,,,P,,,,.I, r
ud, Notpralme"i'te, estoo son malludidnie sIs
limsf7l .I.Cirdelfa Ci gf Q. -M Cattle, nrlqrnm Loago. Algands ,negumm., do LA 0 IQ Mo. I I I'll I 11 1-1 11 ." I , ,;;;;; Una Amluilad cold ba, ,,, La. Art Callu-11, CMQ ,A It "I'll' 11,11 Y A, on, A I X 11
I ", mard
III secreto de BIER inadre" Ia III corundovpdorit ,,Joel del Clraui CAIQ, It., donaing, (3i Clunrono y Earn, Ald.r. I no. I,. dCbn CA,& do lin brIlin't .Au ,-oI Tradod ,ld ,,,alro ,,,dAd,,AAAmA, .or. I
BaCtmoduat 6A Carlos P nl 'don, tons, J., n,,,,, o Jos 11 3U, ,,, Para 1. radm. S. talmus -- on CAPare deiallar units ]as niagAlfires A.,rdlad, ,A, do, fcaaaaolbl, ,Mnol emand, air Alto ,,golan B Amex, Is- nal
_Rveritursit del Principe Tatinakfin por RHC.C; A, maddiongs. quo diorrhardarlN, jildca Dos grand,, ocartoinuent", . do .'It ruli od, ,;,,. ,,,I, do an prBnBo
,dos mil 11 I I I'll.conat ,-oudioncov par ,a do re,,made.- anandul,, do Lcol)lldo acoanns Odurre AUAI Can Anibal
r AJAQ numorm ,,, Rod]. 11 .
,,,, I Ba ],quo 'I ,r.A act., puld.ol'ice,
Col., do oned'ate, "fe'l' I.A IQ ) sob., do rah. 1",nand- .,.,or do Mor. A.ca do Mal
Al .Aiddini, ,A mosellp'l. dompall. P 0 a 1. Onda de Ill Alogri, ,I ., I. Racp PAQ PINI
a
- .A A no. .A A am. A to'no.M. Been an it Quo aparne do 'I'latio-I 'I. do 1. Fort, .,.,oAA,, do CBI . I ArJA, A 01m. ,,Ad of ,,,art It IT 11n. do In, BA,,, ,,A Q-,NoQ, a Is I, do tell; grrala.lidid. Ed 1. Admuco.
.to A A 1. A ,a mi 10, A A.-I I I do[ me, do JAIJ, Y Al dbAt ,I, L'na, 'son A It A Infrormad, ,-,I . bad, Noupsoold, Can CA, Bit ri on ,mo.lrt, ruendold, do Mor A -decrenatrida ,mart, I'lly
A maj, BE INUEYO AMPt,'f)CADOR KCA Alkarj, y Olga Chordal, dos ,-, ,. AA. ,o,,,;,,A do ,,rraps ,no on- or. NVAAt 5,3anar, MA,,,I Caan,, ,AyiI r it, sm Be aft. A exte programs so him pI,,Cl- I B, A,,.,,a-, do P A F,;.l,,, Y no ,,,foods lax mi, ralicam, Chad.
PC 1. A ,,,,,I Inamran mdrI do Ia tried, Arrime. P-Ijda 7 FA0I A I Cl 6. Course isaddructs, econorpo'Bdaram -ILL.: BE ESTAlfffirrAc ON CORRIGE asAls too. ,rog.L."a lemajdamene, .I I. mr, b.AmIpC do au, . ,,,A morlo,,J firunth, ,let, CA Ell,,,., Stanlicalloo. Mon.]. Role, ad 1-11 lsof ., I MUCHAS CEASES BE SENALES F'ObliAl. lax ,.I. t ,dootran, ,,, .,,,*a room di Ins Ito- -mn Callas Paulla, Filar M2um y rural Ill. Los A., naJ., ,,,,,, ,I,,,, don Corte. balloon 1. PAm. .gul
lab .r r .I .A am ,an ol. Per. 11olnuag "A 'El Seri sin do,, trljml. oil at Istor . ern.-Catat., A In ]at,. do Ind., In, lignite it, Cold- CAIQ do 1. ,,,a, pned, btadr, ,,, ,A a
a DEFECTUNICASAS PEUR BE PRIPSEN Lt. del ,at poren.w. Trio dad Rev.
11.1 au. r I A d', ,,,A do d band TAN EN LAS TILANSMINSIONER I.ACII IQ, .,, bell., m0ndion; 6, ,n amnot. do in Orda do 1, At I D1111donam of 111,11anna I.,, [a atoo or-oh, para hIcvrln rapdr or,. inn-ugloda firma cumarrorn CIA RaQIa ffamis ra tic it Ca, A nura, an OFF ,do I Intent, adaus do 1. late, I Art Q, earn. Radio PraI IQ ,loo- "B"I", ,,,, "mr,"', CA "" ,,,,, "'Ardol, 1, rI,. Y Asdo, on J-n q,, court, Para biCd., .1cria I IeF.to. .the .a it. A Q A C16 st so as runs matedards. Ed 7- bin nerrelacdam do In rooltlo I ,,,I,,, on Is ,,,,( I,., CA11A I do e Villa Cl ,s,,I,.,,, hurt, ,1m .I rateloo.
,N N, J, 1.U A .-L. FICA .,A, A""",", "'A "" I'L,11'11 Alvato
rankna. 11 A to A if A sit. a logrado NA Paul, CA*DF tor ,.Carl, III ,,, Con Alta.[ do Mal I I-numIldol
t i ojAt ,,d.A' Olga Cup a , rd" I, A"J's do all"It' Inari Ill ,A, A],,,,,. an Iravul. Am, say., I,,
annals Ia cruld6or 6, no amplifies nYArA , lt' -Ps' ralod-. .Iran. Julte DUA, Marld
impt,; N.t a jjrj 0 is A 'No I "Conagan Be so CA or rt,,oldo do IQ n1:111"I blanall 11116lole depol, AIIILA '-'CIA' L., ,.A An dabca A.CC, too Ea- on'.
blem. dad h uikA 'Bob" Noun to onnnionar1rolode"LA) retain quo .so I a- Coj
A to ,: an ,auto Beta A A- cl.,Pporfedlaamdo de P-,I oni Ill, di, dlo ouso do Led.,. NI,,,uCtAd. ,,,, FAQ.CdA Nuner
to 1. Coupled. A .Radio v ,less figures donlarmodas tie 1.
Tech. a an .all. Is A) I do, Ad Cont-A& Im ot,,A's A
.,on I, do A.-l- In p.rdmr ofi-arlad, ,A ]as arfl.,ye ,A I ,,I, annin, ,it I., Ara, A 1.1 nisloo falo loal I Ad Vol"I"n"no lao lcn on ,unpatecoo chosterY op, r dI Y aderms, Clocnrius y Ia or
41 ser L tell 1, do ruAAAQ rare, Coron do, I;- dIll. 1. voldsollrann I'llian. I Ah.dA of ,,,. ,,,N, acuj crtclasl ,.In 'I'llb" in,
difle, via Tom A C7 .late ,A,.I, ., -1 Cohorts., derade 1. carommirs, do told. .all, nrin, I., gerir., do tud'on, tax ,,I_ or. A cargo it. B. and, ban Ims librIln, do P. 'l A.-to de Ang. Con German Far-11i
promile at 11 A A, Am "I l vision A 1. .ortood.&I trarearpne. bonds do m ,,,tarldrml .1onlas ,,I.o on,,,. d,'C'leYPiJdAAdu IP
I El nagoo amplificadar do I isun Rbfo lob, I., ,","a", do 111-1 "I Conn lax Bam coarn. comandor.
coal corolla a] rum, an dispute of I I I .old, It "It" lon hands I., lue'll., A Los I A at. "Connoln, 1, ,rd, do ad Cutout All
,,equenum Willy ComnerIl Para que 11 Tips RCA TA.SC. or,,Cgua I.L.1 ,11 IN, 'Jere iol"I", 1, aIlotn, ,A, Is . do ,To,, Alvarlo y Ciao Call_ loonl-B1., del ni-,grans. Lis Nlatt serli el solistat
pedrunuaAme., larl t.lC,,B6.Q Y parents .Parts ,AI. 'I ar", El gran barilooo jos,
ir lon, ft ionganammort.ell. edlohre -ddAtdmmA ,,md lot ,or ",Leon Atfadi. do ]Joan' I . I ,,its DNIjAl Erna, y [A 5, rnro Al.
Per. It'el'unks ll P.AeE- I do la, fromte, do .1forentactil. .I,,,, Palo Cara, tried. a food, or h, ance,, WvIta SLIVR ) Ill Sonora dot Un norrIder que C, oil ter- tip lim, vii cl Concierto General Electric por CMQ
floicitt d'.Us.A. .1 dubldr.71' j'Ag I fidtmadol Inallacf. A, ni I n ,,,,,d,,, 'd' Afir 'Cli"Ist"dolo, ,,, cartels, Altiltnt Lot, L,,,,, .
B.ShAs rufarmiles prodd of on, C, I do Rodin pinjip- to na Pusale. a Julcia do muchos crtloc A trlvr All Curomin CMQ street. 2.- PlNlJr DAAdN,*, G. Martial:
mb nom i lefadiarld'exidern"'dit' II CIA abretrog ammad. lar", Pot, ,A,,,,,;, di, .In .1', I,,,,
am. tCNI y .nx.1,90C. del., quo I phogo. r;awrteda Art Cir. Ira 11 LnmidI on ,nd ,,,, ill ill I, I A,1,,,f,, todo, In, Ii 1, I 11 mi, clundple'. do tax .Ct.,,. do Cd- A Inn ,Ah,. do 9 A 9 Y 1p UA ad, Joe, Le M.IL
lemcaugs.d. he. Its,,gropmel.rout CA bufflor no ,
;Opli q-- learmse.somettelood. 1XI is dcondA1. efcantridua 'Calligo"r- 'j"Abbe 'ovdod" on, f gen.; Ill d, a firat" A F a, I., Laid, In plan doollaulm 1. Gore'.) Elect,], or-Cardme, Albenim Orquesem.
see"k, cin mrof Audr." ,. Willy CIA., 1. ,.hi ,AtP ],I ,orcumus, Los ,,,, a. Benton Care, ,, ,n, Irblaa. p,.unand. ,dool mahto C) 4 -So ,. Love, C. Fort.,, JIBI Le
dions, 1. Image, ma-ho-o-b-a am be Finaliza bov it ]its tres de Ia tattle el tercer ''i ,r,.,. ,no tons, [go I,., he, vIlard. tole, berinarm Cabana, J, Mal'
Feel .1 deecularique Tarmidall, men- 1. 'to are,. y Ia A slaran 0 a'. 1, Am NM duloill Ind. 1. ,ld,. A, L, A1,0 Ann India Is loan.dod A -1I do Sol. .RanclarroadmAL
-A A. I- 1, ,,to udid. ,on'torodine Curcio tie Universidail del Airedel Circuito CNIQ -rddolm racknol, travel do to do a r d-claho do It, I.e. Is 0, 'moilt
.be amurphigge, III, 1. chadad. ,da, A I.,.d.on, do CMQ I ,ocad, irli'lic., I,, I'lluni, I. fl _Slra- Embermarepa IV LAI
IE.,vnnJ,,boA .1 drembildle. problems somiAtai if factmad Candidates
f.111,T And InIA."ll, ,ocrinmea Be ad- I 1 ImIaNdutdodna do renj I, I Laccrad ,l CA % I. Lox Alloteans' experan AmAmnTB
Iffiand. an media Big am dodatol. flarlin, l x1B dard, Q 11, lt ,,.,, dnil,,Z 11 ,,,,I,, An dI raddrairen hi-OnIo" AC,.a , do hi I 'Sinma on Spluital. Verdi. Jose Le MAIL
El Arnplifle.d., A 5C ,.,in Alan I I ,,it 'b", I In or C ,,, red ,". 1. ,A,,QA do eltam", del ,".- RETIENEN PERMISO PARA B",P ,ua J iCpAld. radical do Is A as countrum. PILIA maotanega, ,doome
tarCowntorgessards df.jeannalcong ,jo, .bit- snad combantain on Al-A1,11 do Ido- Unit ,rsldad-dA,1 Aer del U I,, ;Coma ,nonfin IQ C dadjuea ond0j. TELEVISION EN LOS Oques. General Ille0re. b. a 11 A
.11pthl.im .100j A.C A He,.- I 11 "j-Isi, Auto, y Ia paite talovanoo An ,a saffird CMQ titalada AclAhriod Y 0-tonin an Pala un rebid ProgrAuni hilio'l u,,,"c'ern a 4oe,.olc.e I.,,G'Agral Eled.
AN a Anvinitignor 1. redlerABIA6. soon Cda ,,,, Co. Q, toemeladind A A I as niu. Arcoolado at ,.,,,, B . in, ,A, E. UNII)Odl 1. batun do E.liq.a Go 11 Code Par 61
lumn "faillill realorl do Ad h1j. IWIo 11 ,1 to ,11, I Car d.t'shoupliffendar. dofido IQ deffol ,,,,,,,A Sentat-J., lcaj, Al DQFj6, del dIbot, .onWrobi-Ado .qbAdd. .1
l 7 Ine A EA Ficandeme de be Conahoon EA cma sel,,ia ,CdiAld, ,,,, A Anobl, roall.and. do. ,].,,bit I.FIT) tie pat,. m Sesquod .I'Mauor dide. at, slaramuza at. rdcortudr y Infurma Each dirsator do AcIladcadva Cine. o ,,I A mAmama par', do p,.girBQ Four I do C-ourneacamoos do, d I C,
6ft.I.Ai CrUo. r qua ingildid, of oe, usi a Boards, end todaf. ,,.,,a do CMQ ,,to all,, A 11 I 'I Croton Impe M. roo JIldn' Morel 'fee"' tons bar do Moolanfan can ,.tax suldiel
dis-.1ampraMAPde Imfulls. 6 Al"Ifia .rc ores de a PhLoo. PA,,dl,, A,(a 'addi6a, ', in, I fir, 9 Iclotl 11'.1 Al"A of ArZ. MAI lox YINdell Unions. -chat Wi III Biglu're MANAMA. ".%."A
lmony 0, 1. Is a too a Tn" lost, ILArAC.")dIomAI,,tAAP,,t- I old see (.At., hCA.rg he. C.,AmMsadal. del CIA., of I 1-- or droo, Plate]'. T'ho', "ll, not stRan do on lAddrad Nrnw- -Dan,
Alum as wperyegot A L r All up 0,11 FAA 'r 's do"'i do Urro,,Bdrdadll cl A rn ul"' land. Oregon. dcarid at, 4,,epQ 01'aam(A. too.
tin In do do IQ A 1. I
A ,I.,[ I, Bi I, d1l MrArArs CMQ Y ad ,a IQ as t,,A,1,,,C Col. ed, 'N't"indimust A, Box do11411,74) ISERILE CORTIRATAIND A a 'Art. I, clear, FL,,,C,,A S Salo-,ro ,in Arel., do dcoallirs, LopI le bufarml I. Toda Ia joilsica tic "Cabillgata" y lame zargausalag
As IRCA VICTOR ft. I 11 trusts A one ". "IA A to 're"d Be. da d do, ,A, nu6 Ism; ,o
I. : t?"r, If I 11 I Ild B Q Injur,,to IilC,]BdA,, tremolo Nal, F.1 ,,, I nole volbod,, par. joldoxte, or Can hE Corte de Farabn Y Katiuska, hoy en Suaritos
,, I I . .1 ,A bm rubiloo D,,Io, Inan-, CAIII;L III A] Aculdet-Q, No. IF do Van, 0-4
-'. A] I I A 11 ]a ljavo 97dad do Maori all, to A &I ADA del CJcuJ. CM9 A 1, neste sun ogdabon reerldne. .
Re, to Rim tie Am#rlcg. rualli AAWR che 5 Jdan, ner, lidar ads I Y I El .Arm, Cay BBpliA6 ,,,, ,.a
no Print note, do 1, AodIAQ ,1,nda IQ, ,d.r-,6s, do ,no, do La Radi. Cocon. Imoow, "Is ,Aa- c I ton.1crimen I PI.Pe tecall.- Par
hat Jorld.o. Opillaluallsicuseme Ill led,, ar. P.4M, Poor 110 220 QAh. plarl y or El Coul ad rmda ,I'. moo Bodo,"ala "" 'r of ,Q,-NAA do 1. MAor Re denaba tin peligro of quo ]a to BNAFS of .!.
Astro'Notioners Uno, del Ia television bids quo I I I l Il.ada ,,it I., aadl,,on cooled in, tclanta Csol'i'm sold .A A to not leads Ill ,at no Able. ,A- I 'Itmis, ,me ,,A$3,50 A I I do street 1. Cles a. 1. ,.A
5N.A. dCA.'allouldevrou ,unturn, Ext. not dirm's. ,or.hems, .dAoluib,,. lool Inidol doetr6indl. y ,as sea plurlid.flo AB.C A tAv&. do ]ad BAN, 1" smile.
A Ira Emstaide. tables, feet. on of PLANCHA NILSON No. 3M.A ClIan do 1. Ad I do A ,, v, or Anlltra do. no quo a] B join do rele,,1611 it. ,.Pal.,. momfur Far. lon, tra. error,. .nCi publid. 1. quo I, Ionair. Co. ICA zogred, As 5 lato, Aaasolmw, con -I Fal earn, out del K ,Able St. I ,. IAMTI do Ind. A] lcnnen, o6, Foramina
An 0 y poda Q ., Plus PC Edno A door. I A-dian. Salh,,. molmnIll A., 1. ,.I, hanra ,uo ,A Coma, ,INm,,Q lax A ,b,],,quc inclu onto No mum origimplidanfigge y meeacenarki dim ].a tie ,oil loo Vormalm, It A title. A, 1. "Ounan ,ad- an- VEA "7 MIT 151co. anducilbol. A lml. El l1gand., ,a', A At"in Ina", An, ,it.,
.A tol"drate e 'Fusion parn I Am Be ase. $3.7S as ,A or Carol, or C is. ord 1 6 connrIv. 'IT,1Vd,-Ir3,u1 1. ,, lommunig do ultra allof ircounn, slazlem frivoiltes del publoo, Y ent- "An.oh, ,a ,I empanno do las nelm,
Vi ,et 4 6 I I .1 11, an 1. p6aA 16): Actuallclad General "' or ""' .no Inanam, 1. I,,,, A, La Vida tie Car
,,, I foorran ,ArnABl,.d.B to. blius. Suruitte viono Frearratrando
o.jobnol.d."I ,A or I Q er.d.r Lev, B .A'. A Q, A del Alit del Cris"in CMQ ,.,.his riorl, do 10 A 11 do A A.Cland. Ind. Lo, G.rdel", ,A in InICImete. be ex.
losal 'Ic tarkerelr. ,ion, Presidents ,P NCHA GENERAL ELECTRIC We. ad .1 1, .ad e Q t A A d it, .a- gicublipar y al Ill hall I,.I, r,,,CCI1uIa L., I I, does CI Co., 'Aftloi.op. ) 11'a's alCI m6sion do 1. AN di. he,. In tr.ronni las .Ili.
rMidalfig, Be to FaCi llfif7s,,.-,,.,.dti,., Aide A,,. do .d ]A .bear 1. Ilen.) I I de, Rod!. en 1. R on d, In uAJ, No alvide Carl "IF Cpbqd g, .A 1. ,A, A,. listing do PAI Vjrg. sardift.
, 'Reirlimnits mrom do I., paradderildialle, led. As canow. e.CA Is, AxI I- -ion lax A A IQ me .1 1,,NA. do i ., CmohJQ I

R, ",I 1. .A. Banjo, "L Extartiorri. S.Aocha. Arpili ,,,rda ddCl Aire' so firananlflrA a ,ion CBp,,IAl da laelE, .1 A 1. me battle. le Inod"I Plot, sold 110 "Al I do. About a IQ, ciro d, 1. told, dBdc At are error, ,-,I o.ohnalf, do Semolina. Tworeflin, ,I.
.someek-T Pa. 'So' ,villuelthat be qri 66A ,enter Ina ad- I local'. crator de groundes 6xitos. Tole- sinat ,uau,,A_ 1 Pomkithdo dread., A Nd hotloull del tten lax ,ingirmit, bad lietnined. Al.1. cm ,I I mi 'By _. ent 44.00 ].a [Qj ads. El Radio Club de Cuban PelAquon'. y 'IDd Is refill. qu&_ j udoe y c 7 y M a 11.01) tie is An
bNLA ,*.', It n.!, PLANCILLE, DAVILCCI, Asaaarn, of A sells, or d ploar A A 1. Andods, visi6n Musical. Explorfaci6rif an Y ahcola ar., addloW III dod., J., Air,, faults Amnourns quo consillu. cho, INg creacemem do Migan -Be.
ad tie a A N. 6 B Fully o Q.tA- Mlinjoh. ditcoder do Actividades institucifin nacional ,on Allies ear., Lt., ,iniono, fret, JAVA Toledo y Carmen Vag. 7 of Whole del Tragar" y cliecas to. go A', Ad Julio Toledo, cran [Bud, do 'A mi
wi 6 At one A, I.- "Isda, ICA andi And, 110 I.11" do do-0.20 1,50.,QltQ ,do .at. A CrIt.r.lom del Ci,.,JtA CMQ. Aruba, IA, excluslum de Studios.
1. y I I A do Its I A onetirdt 11 il areats., So he ddgofiad It, sudida del lerescrivies ruatioI y counderm- earn hoy allsono ,onto, ,A Fndro Homes tend. .basrvead. ,,it ,,,I "A"o do C.ralon Vamuto y to, Ann I By. dmaintot no 1, holom de .
r Y.Vquj A. I I I I am impno r onto CA, C A .a on Q Unities, ,or 1. ,,I, ,t doctor Ion.,., olme do let EmilcuffiffmAd.m. PeAond. ,dl to' CA con"unn" con Its prione's, ,a,!A. do 5 st 8 tie Is til as ugm,.
uNi' regro, As. tel.vIflanall. ,11-n ANCHA GWIRAL BU INIC, A 11 A. .I y IQ III Q blanq.do 1.105, I su'geu on I- all r, -La Corte tie Fronde% de Vi.
An ,r I A Anne Jos ,,Ax tedleman An Los V,11,ja, a gran' to P -We
FIT IN, a "A IF or A, .1craft, 119114L.-IIA.6ov, norigode me. con A strarands a prcsidlri al Canard curse An ]a da mail Ad., do Sti part MCI,. del ,Car, Lima Perrin y Polgina, y
mdo' n r. A A .I.Cidial dem- &A. .We Ad CQCM, ,Ae ,,amen ,.]ties- Caota A Corte. A pranf leme, .A. .B.P.Aa 'randam.da Ilion. ,Ed, octal, A. h an tooll do Z.,mal G. del Casti.
. A. 1. radi. 11 .Ill ,adidurair endoper got, Cuts 11, Mn ch'i6a., A anglual"N' aderapolmAyse"onvi."Ald", F. A An,. Can M19.6 HItAr. cruser H. Klitifti Alone. ,
I; leel, A, odents 'I., sea I? I I dooldnand. cm. scaa so 1. major
A A Iods, terni P, $7,310I trammeled, A. r liblaotoa
A tur auldif "Por (atrall do I.,r.r ,Co. Hablarfin lost haccruladom en mmu traturnisi6n li
If 11 1. t1tialudia "Always 'FLAMACHA lillia"Ar, .Aiaxodaino do. ., "" a L3 dad do create a corc, Hithlari boy a lips i if. fit, en cl, progrA III, A 1. r.0i.e.p il.".'t'. l 6-n.d t.'a
I
.1. Inigh 5. -_ I -maxi I filand, Am il Ira .far. or irmalbod. III 0 Ia Culturi Popular" Ia espoga. de Alvisu Catripos = -a tweeficl.m. El Pro 6xi'd do lumill 1. CMQ mobre
III 11 11 I '-woks, R- 110 ,.Ih. Tar pleole A i.e. be be file NIe.PA CA, faliTen3l.aread" 'Doctrinlda del Punto.Cuartel
IIIED oplemp. I .
11 I PA, do."s, I. me to a todom a tfibon, I vdIpa El a.bodo, ,,.,,I,., do cultan. snood, 1, mendda tic una onarrue PilmobleLpe" 'A age "A"atirl',
1 1 -- ,.I I I
I -,I. p, or d e I C P C, do ef'reen. ,. RFIC-Clad.n. A Cll ,VaordiCreas, mom que exhitlendr, of Radio no th, La AosacialcliIn Nanclonal tie Hater. Parnmente a las qua amparm I Cuba,
-1 )II50T
.Ell ,,i statists ,del bid. ,, le _. ,I I 'i-I!, IQ CA B get I sprint I. too., In, d.noofcos A In, 2 Alto A ,;an lt Rof A 6nadcol.
realfix Red Skelton alabet do later -1. "Ll- 1- Air, a A debt a a I .Also a, A ,,f,,I,,C, A ,an Cub., 1. inatil.dam andional ,ad tie", do Cub., InAiI.A16, ,no x il- B 1.o.I.A Be "juda'a. i Q'Pmme
balmor qu.1,11 nbsortomill, cmdento.] I do In ,iempoe 6. Amm ea, tedoa I., CA. Idea 'do Lado' 'Asai I c
sid. A I ento Ca'.1. I. I do IQ foods per It[ pleproo vo. notation nuava y ionnanticu progiamn di Irpp Ad a Rtt6bllcn, I, quo tempos A a orenta 3 7.robein an 1. idensoliaMor, 4. set.
,I. Am, mAgartir de .A tie 052. So C I to C 19 B Q m do ,onand-Lit, A so rodlei6n do do "olco-I on h, Trade as i there, sccro ,AIAN hot. cut Anne. Be CA CA'a on sob I 1"d A desinami. Am. ri
Ingrarld. eon 1. MGFVV ad]? ]A bell I ft A t I a 'm I c' ulr C C It-, docurp, A IQ ,Nh.,B LaIrIn G tfirt A its Clar. umat, A te ,oduatntri, or rm paori.d. tie total roar. all Ad CA adliff I' _,Pat to In on C .11,11.1 A.,: 2, 'd I, M A ?M doods Al Ch.
to p aparichIn an fell, 5 tA onlader ed.un c data 9 Ad- do "Par Ia CiAtura Pertain, Be [loll FIFIC-Cmanaa Agrd quo Abu of titul. tonal I L A 'a 3 '"ouI A I A A dII All Ad Larri 1-91-o A AIII do loomed. I. P'. Ab is A All "'Balf ,.a bad Q an data A fe, go If tnam,
gons, ml ,uI.dOAl CA Inad 6. Abbe do, I let I .a A'Froon dat pro- Un. attdid6n nooldo Palo AIcd, 1-aloactlPf. ,let- brited. -A". tofto CM ,
I, C.A.110 Items. dieribuile Par. 'CIA de' to I IF lea a son:' Id. f 3 global. do] P.Ald. NodQuallalt do .rudg, %ent, tin plogionna neltria on reg tnto bled rtrull.da, In fill ord'a lallo Intel esantifierms Intel". Inume 1.
--, ,I7 .1 Coper'n tic "A. B C B."'JI,
M a, do aNg C'
ne an.$.- Vanni AS ( CA; ,A I C, .; and.: 2I.VS of Pposto FUC.'.01CAreAde Bob,. LP At- Y ,lsc,21 Q Para duser adernorma do .III. IS, ludare-p.Iticip do Ad diree qualge fizurart lax Utuladeas oU CAST,
9 Re At Pa. I I es i ;; AI_ 7 as I, _IQ. P = ollose gi IQ ,A
., "', I trad NO PortarriqUefin hanto III Ron ocida cro dolele "Djuningo en jid Y so B., ladeattemare, con Juan- I. 0 P dogre of ,I do 346.1c.", .y W pamoQJ6fj coma im.
nagedit, "B'Pea, sus pewuld.r. ,, "', 4 "' r " I ,I. ro"Can be ,A In "A .,ratio, y mandruldon 'Princulm,
I bloom III Itinjumnol' Acni versus oil 1. Adc". Corona- I. drecohm, ,oxon bilkFadonbs I.- do Ad .
-1 I ,I ". I , 1) -,"el, l, "w" I l; I ',"Ii-- ;iv% .,. A Na to .1 Acro[Al, del ,Ndus an Interco. F.d. ul.". .r iA". 1. Andim.
Rtj or,. intludANI, to A. of door., ., inaurdam, Maoirl dClaCitan (]tic dos Form irlafmidolatualce, do C ,F,,, I, trabrIA quo he Adn'tJulado "Doc- tog tie vista del Praoictoater tie Ins he. I, ; I .1 1-1 .1.11, I I fl f, do Lear ring habbi- ,an A A .,A., y A .Iran I or IN, A, A Coma A, mer A as
I ,, .A rA sob Flat Luonn do Puerto Ron B.B.- tolent., ""a, loallsoartan up so undoo to An Para triamix del Punic Control an of dral cendarlono 'Pol do Ins leffearer,
, I ., I I I -9p VC,,,QB oil 1, Pro(. ,A, do ib"N'l. Cooper., .1 ,.Age g ,cotuglasmate tic I, CA.Lomn lax rol.camada do ].a E, do,'*: T.I.1.6 1. Z.f.s. demde, pired.
1 7 11 '-,:,". I A m, -11 ,nor B.'VBdpArdAC1A'._ Pforitc,,da ,-bA linot, do lblarnin, 1. mouar. .mudird A -I Indom UnId.g ,an doosr. ,all, ,a- Is del refulasidl CIA,]. qua ,
1. "P, ,
Ogaljir#gAae gle em, ON CNhx;qvAwBog ,"line ladom& UN y at .CA.' Joan Jula ]'A Just be Io- Ud1o conmoUlt, A,, uni adolional. I, CIamidAdinal ,ad flood I] mia. pa.(Idd. foodomBoalon, sob,, ol in. ,. ,,,a do di total. frembleartage ,.
I Ai betall. do RAICAmols E.Iolmlll ,el food. ofug'al Club a CUbardinterraclonflatuals, Ira Amato anduni dom6stico
IANNIA IN NU A.YME O, d-V .11, CludIONIN!, DNF MLAMF (le'losAuX. Partner Norl.A.INAN do Putrid RIVC. Calabora on ass Closed de nuosr Purd. ]bar a Ban. A travis do ran. Una vr,, onto, In, hadoamonad Cob. Novena Y tores nAll q.ldfoAai C.A.
r I I I I ear. .A c.,dolaut "Ell CrEia del Corn do rrmluai An Annuls I)ALB, Cl aleend IA chas deas -22 CA, code Cos.- go ov 'No dolman .I, Ali to, ,air prijan),or roure Y imagiedsm; to flarthmette,
1.1" nagenel "---. As : I an, A A--",- I Puerto MAI Audit lung y ,nutiFloal, do 1. R And bilidnia, ,A into. Crdd.-A. in titalad. operates. hvargntonbgg
,N.mF V.,krJ.6,4 a, pmalah, loe.,, IMIdel"Jopose 9. hooss Ann dues ICA quo finotvan AArrordi- of
"Wen. a Ar lax fi, 11. C.-C.der. Aj] h,,ChA .1-ThadfimNO'N do C.Ims ad do- ,,,
30 Ala.di AdI, Il Yi ITWX '-'Y ;"e,, , ielo lp, .141111111",11 1 Ell If Casigainal ,,,, MP5,BC Fla. Coma A.&A arAAL,,sc I .
in,,. 1. tnonAunialim do orta un fic-ce troy. doing, .1 Ins I 30 do ]A too JOB qua Ilovan.thannuen Ard.ap'.0 11 ll". I one, Ira amt-A. do tax discover Vorva, on RHC CPi Adel, Conn. do 1. readomiliplima 1. Common Radio Sidium of recerh el Cutulactermato Ele la Liga,
Am, to BOTM SMUMAN SQVARL .Q.-o- ,
Ma;T;;RK clarr, Haw TORRE: HOTELItual A. "Pon 1. Culture Famdr,", [I. ed rm IF ding tie unvolume on Clydflflcx. L. Prof6sional del Base Ball. can IF RE solo antincio
.1.11 ?, coneal al, In, A, "' A NI odl' I quo ICparo.eau 11 lifilde CAN dd-C.- I _I
o BI assmadral .1111, A. nammide"Cal sen a I .
'MoLft "a. MAIN: tart .III Q.A4 on, Aftal blem.,reimnachl, P6Tcl Go Y. C,'Lgn I., halm.a., Affarmall y dIm;hFt,';AbaqrbhAl ]a Bluebottle del
ABBFT, 1.1 ALI A Am, *A." al NAAN I A 1, .": beem Capt. I Beak, coesiAls I "Nole I li
AB .1 exame 1.1 I Am 1. exam Cog., and. dess. ded blarn I no. t t -IPm OdAloned. SAW Boatload. Ime Planes on.yre' n .0t, bi. do famatlommit was A. 'Tolder, Am agessit. .1 I taiderseposoo inuourRI I ;, C pars [a traramulon del pitrighro japs, Cuand,
"A'A" A I A A -F1MMa.1dV1,Omor
Afte .1 .1 he. oro Int, FEE Ise rowartle 1. regitica Pit
ons- -WE rAn OUNT,,, I .1 I arlakin. deeglurpoin ABAINmeni I.R.'all gonumto do 1. URI Toncossimbe do Irlbraot 1 XIBafflL ,A el lacamom
;v 'Nod 0, I,,. Am .1 ol &.on. I. ,I IF *olu),.JAXkLd giaor ,go BAIL 4.
11 4 40 I. -1. CA Clri cfdFolptonole.1faidia, qA firre. to[ pme. real del CCCM' par. 'imajR.P., .1 Q.
I l Am boom.: an .1 N- I so. I 11 I I S'sm 11 Just J. Sentaturraft -ft Irwin do Arahe ,an
As "Nes's sam"Bass I'M ; B I., ,.,. #N, Z-1. ,o.,,, ,,ACA A 1g, -Irg me. Footnote, Radid,_,Sal. laboloold. Ad
An I mossix. dout.ho"In AN I I offir CmAmnAd.iQ.0kJidhAr Jangh M Be A.Againa do Cob. .A III II nalvix d.f.t. Y .me magallusi tie.
11 0. Am 11 Ii Co., .A. hadell ININA.4-I "d-NaIROTIRL-S'afolif B T, 1.11". I 11an. co.'st'llod0fix"Puftioul IraEHFCEIL MTNORY, warle. ,,, A A A M.41.060 de-ints dompoldle cqrm- ,
,;4,F, sm"mand, ., near a- Nal souI loonar. Or A, Ilao. A. .1 sob is ", dome; .l.dHaI ,loa J ERO FRACII . t L.64. .able pilarose ,no .6 ,dardso- . I .
Inox r dranal ,,,Asia.,., I. I,, ealsonomessaw ,.I- Par. me do N.W. Y do tflUaft, par. I. ,A. dsl unilateral, its ad I 1. radicall. Border ALIAlkso dI .Janniniq Irl
soule. 11 toots", A' -. b, rdana ,.ban. dooBaltilamuto Im4 in gmark 1. tRipArthildn on t .'%- In11 1;10" I I al"'i me-I 0 PIN, geol I ,sae, I El, \Alk, . IiaM alr, ,, castle A, ,mr A. A. [At., on .,A I 1. ,. do dnm
TomAl olr go. do
asixt I 11 III 11 A ge A. 11 0 Broad A IN .'A] '610an I.C.
is If I i ,A,, A. aid. .arms. An. foods tin' I A el tall,,teorm An
I, .1 ,AA1. keno". 'ess, .1111A., Is. .W.- Is "."not ,. do de lIndej., I de, 6x1lem, An In But brome, costumbres I , ,
sea N. I a- N, -I'. ."Call Awl "" xnamdaa I 0 Le readmit. del Radio Club I, Cut,. 'his .0. I I I- -1 I
'son. I I 31.1 quo, at be Vorcudoroa Offelcedom to,,
mxoao i il ades ,:If L 11113A I .Cost'I A.
vasolgral s I AIN9, ;, gart .U'loaftelp.-Pediry A A dam_ A .QdlBdom del antrIme mom Ad Jl, mol I., bl Radio Club do Cuba Cdll.CA pro I 11 filli y Got__ ':4' midd too )IN, 1%roul A. do ad .
A If it 5 A A. n smChe do
11 I I , IF I I A A IQ, .11, I SlI AICAC* CnAo, of man EIABA auto Adm. CA a"
d I, axes 'id .".
d IOV is as OV is as ill ax, sm, I max ,al
OV is as oL 'I All)NI A ICA, "I A r I nolarna
OV is as 'as A EI Sala, CIA dgICfumA.
HOWL comom= Iose. so. d I, M : In I A I I ane, I I .I tept, .flool do I. old's do. I Ad .I es redu
Con. me As-, irld. I AN Ir Pot tsu!'Rif O'k 1 6. In isil .,I. I dad. as I .1 lor.
A, mal .1 1.1;= ,;,-'s I, ., I. mello Club, de lox eibmadc$ tic I,, Innalmod,
"40V i"s oL I. ol.41II, -0i .1 I I- _l alt-1 I. I 'Alreat Y canterair importante mate prollifil,
It"ar as loos. ,loax. I'm ase An I. I ,.B.", No A ed. Fallen, A.m. .lommobfratntide he Is old A A .A eft samprool. Iss
= L .1.1 11oe, lanonval 4-= HIM N ON, on A IN ,I-- s 'r- .a 11 Core. darl A. ,I Ildin, Club dis Won, ran 1111.1-arl. Y III Ad inll,4r a. Car ,fiene qua aimar ii atimadr, a
mel= ml h Is MI I III .A.'i I,- I ,A.,. ,A.,- If. C', ,,N,,Al pd,. 1. Ildionacka.
A, A g li as., As as ; .1d, me ir "M If It. .1 ex.B.I. I ,.,a. "Nod ".0 A A ., A IQ. ,andicurfloloniliddir culmodo. ,= (as nummos miles AN, fabutbods, qua I
".". A, J01A 41,le". ETA'Ants. As a. 11 a' A ,,-,.,,.-r A tou, 1, Be N, r loostameossa
1. I I I I I '. TA 1. I.,., A.' "I., Ili. III ,-CAL .A? I ., ; liderasOmmiallsomes- Inalfressin open siempre AvAlloar tie air lax Jue,
,, ;1, 11 oned., jAm "." agana's MAS11,111OLONIAL.9 "A A I I- Arab 'or or 'Eamada. Q Am ,.AB.1t. A. .a. C.B .1. FBI firamarrournelcomemar Qcmdatior ,
lisigoded. ", 11 d 11 d E ,to I,. rlIIJ6. do Ira .ad or, wepperandem 1. .A.Acket AINN, Nelson. or A I,, I I , No "I
** C k .OA: I-, Liz I10M ff. jAjkm" 101 ON. Am Aft, .P-. . . le. -Von'. d NoBAIM, I'- I .,.I. In 1, IN An. IQ A Am A groonands A B.Ai.,
"m 7:-.A 43M AMAWININ. .'i4sixtra'-seems I. lossmal, saw Creal. All I o", I A I As nodinef Ct.N.d.B .No too on ,at. do[ Radio Cl4bAp Cuba Asta ,.bit. Inleeparde. Radio Sol. contlam,
.16-,-.jg pnrx; Isse. .'saw"Nool ONIIN "Me 4 1 "Nean, I I., .".A.I VIOnstuddian A sale aarommemn que Oda prudminammu, on In Revista del tinnerfutlando dfiNrAAAARbh Par ur, ,
,. ', lus all I ", A I 11 Andorra, par of same V progress do Club y an ages Foliginam. radical Air toron, y r .,, I., 9z -.4sadANj has
I ,A,,,,,mAA A reasionsiAL'Amear 440 ru m, ,maxis exes. ; 'Emr;aLl"May N RE. C., i gain, I E.Poll
A" At! : 11 t I exioN, I Ia AMC.' hisl6rd. y Bell irAt.- t1clici 0.6 had imporkI Y. dos,,- jadog,,dl am Giam Re 103 de I.1 I pA r 1. ldlul, rapharal a Ia que rJobed lox is canism, permanAlidaday do ruestro all'- In Lig. Interrunci= ldel: ixlcdral.,- ",
.1 1 ,A.- !Evntsmo!71a. 1. .A. A I L -'A aerosol Us Innamijiga prosAn name radial, An of modIn Itiorl cards ]A, HadengleCtilm d l
ft., A. 9 r. ,' 1,, ,f I -1 dicoaffinit -n
At We #= Fam l N.=Ax 1. -Alleals, I Ni 42 ff 6, All .1. A I.W1, Am -1, ,.I A A- li", Al 11 IRA= Y = 47, ,
No Am. I mon. N. I 'A ,dAAAAmr B.C. Itarnage. I SW TO I i I I do Wradlibilfurgibla, Co. Ill Clirlifte, far, Un LaWa "A, ,
"m A As INAN I 1. P. 1. I I : ,'I fi I I 't"N'll 1.1bit 16 It., Clat, .1 do petectorebo Ruji .1adereameNII mideft, al t. I,
1.1"l Nelmalmil We ame I T 11 I 11'r III, SIRCE, A. 6.1 Ipi It
1, w. t. 4'. .,I. Imag ,N l ". .Agxa-- I I o I"Knolieno Clark Connotation Me& extreffild, at maaelr, do lax offifistuones, Aliefgg Adm., '.
It'".= ft ,_,, a, "' ;,, d.;Vi;7 Ili, ;,. 1 uTA
11.1 I Inal ,. 1 11 'emy I I I : En 1. Junto Didects. E.trimadjan R.cl.e.t., By A. PAAmo AN riffeallearms AL '
lom SEYNO.131, a 'e-1. .I. ass mod"ANI IQ ', -- L- J.Ats VIABothni-Exami me Name '. sm. lI
'Al -1 I I I 11 4; '; "PYTIR!" I ", :1.,F, Fe, l*, 'I A dr. died. ,I ber be differ. per rdienfl A do I.,p,.ga. ,M
, V.PIM ,. ;1, t, 1. :. ,. AANM an. del Radio Club do Cub. INCI 'as ABI no.IU .i. lb. As, I IlIl
0 23 k n fml arm ,. easses, All 14naboxxxxxx exane I, a Radio Club it,
11 - seemer exaso memo .1 Amems. Am. soldemes.- A I F Bl.t"u It An e felleffsporm ,I I.,,,,A.QA. jr,5mblarol Churece,.41. ,,ame.,I gM,,,,IAErNesemAx ,qmA I, l
.: sx. Imew *Islas ., I "', .11, 11
." - ll 11 prolle- Oram. Pat. As, IQ, dormogra dealt aq
A am. A mi 1-0 vl .Adse AII,, oxI done 1- ,,,,, ,;,, ,; .1 A 6. am .I. .'.,-IAg. Ser. Food. Glnb y, 'Itor ,= .I, ,,,,I,
A wasexamexames, li Nx I'. 1.
,, Ame, rimmust of. I I, l a., = ."T t7llll-.f A I ai.,la rk p .A rAnduatC, ,,a. India, FAA juddiffesselcm. .1 Ti ,ql.' 1, umjp.pgx 0*.,"" MC: ,,s
!, .,., i I. I r'W r 1, ft
,, r I I Amid, Cattle I, go ICA ,rea).11NAinent. BIQA. Vandittiolm. _. I I Fear 3 11 %,,.-1-111_ -1 -1-11 I 1
" .1 I I I I I ,
I 1-11, ),. il I 11 11 Ax I 1111A I 1. : I '' I I I I I '7 , ,
, ', , I I t, ., I l I :, ,, I eTl es 0 1 .1, ,,,I it
, I I I I I se ; "I A ,


PAgins CUMIENTA Y DOS DIARIO DhE LA MARINA.-Dmin go, 25 de Junlo de, 19) 0A40~ CXV1

PROFESIONALES PR IOFESIONALES RROFESIONALES COMPRAS IIIVENTAS I VENTAS, VENTAS VENTAS
i ABOGADOS Y-NoTRiOS 3 DOCTORES EN NIEDICINA 3 DOCTORS EN MEDICINA 17 MUESILES FREDA -8CSSa 4 CASAS 48 CM
BUFETE ORTEGA 1 CI-IOMAT MUX D' iinSi l IR. ARE AYNAT B-5301: COMPRO MUEBLES, OPORTUNIDAD OARKA i.1al DRHVIT. REWO PLAYA TORNASOL VKYON~ AI f VAA 21"ILl=CO
IR .00d 'Um. go". Stall- ItsflT! i,,. 'OUNI. -ood .; Pollsolo $40, 03,- oi ".NrI s a l
RLLJA .v.d~d11a11 el~e -.1~ pianos, refrigerador", mi. PL Y MA BE L dii0i,.O wF~i~ A,: Im".dradoomaotot
.;il" .1. -- ,Im" .u .34 Rl -t -,1- quinas coser, oficina todo;adior-. Sadv ,t2Ilm- i Ifaloll~ 2 -I 0 1. 0 ,,oo 0,oi oIs '~.~ 7000 aeolui.1 aiwa8 Y .000 Ohlloos .1. INRUR 10 1.1120.N
Choo. ,~, ,,,. ~VIAS URINAIIIAS Il.IS Ie .l a.- J o. I l .ir. ~l,,lo. .,o.blI. "1OO B"'oo. 0022. 1,ooi8 oohoIV,8, o40~
m~.e OIl-l e,,I,. I TRASTORNOS SEXUAL[S MUpnR qiae,~140. 30.0Ho~~2 0o oiho3i 08, ~~oi .p80
,t111oII I ,I,o. DR .ARM lANDO -CABRE.RA prendiis antiguas y modern"s. mra 11. 'oto ly Co., ,7018400 10.I TRATO DIRECTO . oo DR ol. -I-~ .~n EDo CALLSZ "O .0-A &"A
-Eo Tii F,,o N~ Nl- -J ,tIAAto. .23t. . O. ltt0 mi. flod-mtol yI-tooco, Especialidad en muebles DionYVaXA AL y'0A01~ -AON d, mt, UC Io., Isop "Pol. ,.0;CX_ c-oa-u- *zMo oogo Oplo.o N,050 =o C
ee* .%.Rdl ,:. IIN -. I. It s.0 Mmell 420. ,,, casas coimpletas. Toda hora "~ o. 0. .21.2 r 1,0,0080,. I St O.3. 00 -o ~od. 8, --00 .e4t. UAN o" 0 Oo. .002 o td
I A, lt, I,,o. r. 1-1". Rlep.8 N II PR Cri= To l .o3,- lltt C Ittito1" B-5303. Linares. dimsp, 1,411, m. bomm, ii10 ,r-d 3dia 0. -02704 11P0--2If EN MIAMI
7" _______________ H-673-17-1 d.oo. ,I01 .t2lt0 I2IPO, .0 So, ,,o~ ill.b~d ,lo . '.
"'~lo D o!,.~r 1,tl Iot IIl,. III- 1oIo UP,.LO DR. ANTONIO PITA ,ui 001. .li -04-0u u __o I. 0.0. OIL 0,08. oom .i .0
Im 2 fit Tll A- to.s l" r 11,1,0,- D I-moo,". mP ,00 .dC., $4,0, !~U t.-. 11. pot .oi.o pit. o*1
_________________ DR. ICA UL AYNAT Enferodades Nerviosas COMPRO: A-4900 00 gCaO"R: 8.0,. o~D Oltt Bo 4 3-1040f o .
-C_ e IPm .,ORloo GRb. I.I. I 0 I3AI. dlt. i -al 3,b. I. illd 10-11 mads topl .I., alO, I~ooo lol., M,.o 7,2 obdtol t tootlo L., motl
BlUFETE REGO I,"~~1, il1 .di"1. oo. i IA '.8. 11- ,lo,,,Im,ll 0000 . t1.odolto. moob. Io. odoo. fl.00. a-. Psollj 0 No 101e 4 .11050I0'~.p8o12 ot 2 t. .DI I Im *X00 ,AA0C DIO. .PBe Esquird de Avenda de Alica
Cm, ol Lesm a. .,, o _.;S ______________ IIS=1 21:I; t 62 iara s a $10.00 vara. VetC~lo A, ,ool. 'l, d --~,, m- 01 1- Ilow .50. .012 iil 4 o .I Art203. Co,,oolto. I p. t.N. .03il' pl.DO .0 IA PP IL a IIIA.e l ,. D1. 1.1 S1,1I l I. ell em00100. .ool. 0t1.'0t2500 Im23100 .oltoo, m1.111m111 Mdlet d1 I .3,aoo NO Le-40 s02-17.0 loll ISA is . .a er an I. -.,. I.- Ne ta , O . N. o
El,, Ao,,.,,lo INoll 01, A lto, DO 1. .-nsi lo U23:C M R D R O oC.I., .I. Lgtog Wtt t625i lonb,.000vu
boo. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 IS.A glo.oOo,001 2ff II~nniir .001Ad0 CALR Ztto. Cos, h.I. ESTR I&poxs Lo.oso e eoo 70 l
b.0ol pll,, C Ito Co 000.et I It.__me._U-2530:_______________Or--l R L IS B R UD Z DRlESdI 1103o.jtd CIEo 10.11 de-.-. !-s d-NEN o I o.to o-. . ",o. 19,2 yd 22s $1.00
_,"' I~ stt .,~o~~,~~ DR JSU R SA NFR lecta": y-50 cristalRP joyD, ODOOCI IPX rrenoia -h. frtaes Ydm~ Cocin DR ISO1 In 25.070-8-0 -mas F-7. 2 a
e" Iogo 1 mo.too, Aml 0I cu iro I pia os obo.Idod. y rmttoIIon 0 P,.P rtl.,-,21,ba oite
DR ~ ~ ~ ~ ~ ISRE) COA 25300 I. .' OOI uaczn slulmi, Lu- be dePO MEBtLS. a rdOR. naPrneLoPns.nor41tty$03o.OiOR.oot __________,. :,.""""",", _________________ .c." O.% 1 1 "'l. 11l"a. ,. ol 1 1' Il . 11 ri" 201 E
,-2 2 1 0 2 m e l t a t o T e l U -:1 17f 1/4,E~ t 0 0 2 5 0 8 0 0 U 2 5 3 0 is 0 3 .1 o A C E S E N L
1,,0 0NWMIA I C-018.t.3 lollotI~l bdicretsts medcnn frnterna. ado.s Cooon~s IN rtrmni -7502 ,5
000011i 0N tll I0 Poo~~~ ,i _liim 5jul18. LO i' .40 0 .AN. E RN OR. L7.7-8-2 ottt, .o -340 A Q$"A.
o-1 ,',., 7 A"I's ES diarias: 7, a'~i, 7ils p.ri illm ns COMris Aleri Mlla RP0 brlati ta. oitt.to. 1 100-o.0 -20-00 pob-O000071 020 5
Do ALFED C.0 O MlA A S A 111IIDIIIII _11, Iela tI I.lo UEBLESo ABOR "B". a-o. t. Ioo potol .2 0= 2=tto. to- AOA74 C. LArt~i VTellA U-925 PA Was00 .K ,VND mCiAV .a o 1,01 00 50.,005 l
1,oooI 0,00, AI l 1I.00 ,.,,I -Ca N, ,be lo t, med0)080 in0terns l~ots01000 *.,conas on", yl. W otIto, - DO tolotAVoAo 1-oto. potl -95o492 O-t0. oo04itbd 8 p2-I a Sei r 7 ooot., MA.ELA ENoo ototld.V.,otL AV122207W
EL DARO D L A IN S ms itue.A-32 FI.119 m ~ia cole, -soioo tnmtio.00Ht oototoo ,l3,op 002idoi. 0t. .dt.00180.oooh-UE.78, Do.Uo.ooto o. P0.ttOd2dOt00.S000 ,0

________________ 03-4-0 D E-40L CAA DUNA0NUL, 8 A.d o. Ts. 7-7001.r dolo. moo. C- o. =mo 10 A,
JOS~ R MIRZ LA~E V o CS (0 NL U, V 73.oo 0e. f toad d Cotptdo, V'
dl -oo~o S'loIt2. ToSRI Ao.Y N Letited 160 b. by,,,An- 21 ab os iNST RUM NT s, rn i n s D" M USICA o ot .1. too l. -b ~. .lt O oooD p tLA ptCO oooE I0 Id am".2 .4-2 .0 I C. 00. Adis Iopo l o o T O 0
tI'll APlotoo do 4~oo to IoI LA 25.1445.25 Del y. 00001A-4420F1 C ri .Possr n lr4ti0prarnti1, -s.S dIO s" ta.' DOes- .- _!DiI .". s' -I mr: .-VARAl.0sm. IX.N
,ttli RmoE Eotoptooltto DEolo AotbtNo .PU MO PIANOS -.O .2- 22.1___________,- otp. 1.4. .-. Yo~o~to .-;ii,00 IN o .- .00 4. fod
C-61--1_ Ju.______________Eui~pe Rpi ii-SILItOi. itod. mer.80f P-d 225otIo I.do o. tt. l-0-4 ., 0- .5I 10t2p0 0. 310n i0


I, o~oN.30 Iot din-ot.-l .1 VOO.I. LAND CAA .MXAPSV IAM. lott l -l 7 otlo. TOY 0,ll. 10; dx. 1 a NOS oaslM
tttotitI L SE _IN I i -- ,tdto- -5-*1O12 t00-,pi 2 soor2 0.1 C. V O n 60-00 i0000 .000 at
HV~~qH~h-oh~~dol 0.INSTRUIII- -iDr .C~~a e r U23:CMPRTOSB PIANOS TO 25-043-8-22loll Or -. Irmes Sol__________ Voo.R oI0o. 202.l Tedi"

do,,! Atl om,4 Ali bolt Plo _001,01 NOld 1,- p0-o~ paraso estil a. itsto CoG-- Pooploe UNolbl Is0 5500

-11t. .*0 op .'tO .0 It.00loor, !_O not-i~. .od.'rao Ioo,-. Rot. 10. 1- 15.elim lol -It.l~o CAoo d M 10.
Es 0u r ,,,tIi 0-- lb e i a o j o o ioi s 4 OC LS A ." P e llcta RU-2 ., -11.1 do Il.t .o. ttt,' .o. I.,22. poo Iods .oso potl ALTUKAS ,,t;, rODAS.l O P LL,. .s g a
.- -o I.slo- e Itlt;llloiA. E" I letol. na Oil~00 p000-to. vi o laiop I, oto~ 310ES 1. 1V *~.00.p00.

d' 1, PoCO10I1- III -f, (r.0 I, lolgo m- m8et. I iir s pid pOOj o, otog e atoto rtlot e.00r.f Z ME0100 "I'm14 -2 PRNT -atO -iD L - S- Wa ""ooo 0 .1- o .1 so. 00,.
1A. di 'Ieooo I ,." lI. Il, I d A i~lO i ll t11,'."]' 1. Oll mil. fil oo. Od.4530m,-lOitlm olt. tb .oo. lop.,-s. oiqlo y toot -tolt C-,0 .o .t. Ist d. UP1 its m 02o25 20oda o 5. t. 01011 Co, 2 0.4.S~.05 0
rrt p"IOh -lIII~l~~l. p I del 11I mutdo. .A.I tel r tot. Itooo0 .osotto. .~o "t~d. I25f O -Itd. Itd~tO 10,410, p.1t1. 02 tOR _=o Ct o l .ot I ".o 1.01 25 .1 I01. 50024. 00 250 ty .
101dl100 doptlhIIO- oInlo~so~l. qloo. T tPi o AitIp. do"T Iotoo. .0, 0 dpot-' 180 IIAjoo .lo ttoo, o,4 gt dp og 1-. 200d.7-32
Ae11 d l-pol, I Illr~ 1,1-lpIllI V1181,1Iil prelloattodse ha ie ll l 7ip ETRINAIS prit V nty deoo vender l200. "La 0t11. IPoot,, ,,,,. AE255 'I'o d poti --. it.I. .l -3. r- o Per PONDENis U. i INAS VAMPOST ON.__1.11, 7d Vl Il I II to l 'l~t-di 0.11t eO~ totloo Id. Eo~llt AIi 5_ __ _____rl.__,_E___. .__fi l.RR._e_______ omI- iidi- nton l 1 f .c, lRo DI250"1 .01., "10 III00, .0. to-- I5031.s2 .o. Ply 2oot I7,00 itoob.,, Pteli .bill,,- LA -IR A Pr dlLNE3IDAXZS.1-.SIl ,il t t, d
ool, o 11 1 I I -111 -~l p0111 1.11. Iserskt PdR, d- Ii I -0 -ed.FI iA TA AE A MODCIN 0-R0000 No,0000. .ao .o foo 0'007 CA A C NJ S Y E A 00 04 . ,. obott M
AI oI d0let i tt ~-1 p110 O le I e ,,,1,1 IlO nr t do tI'm 00 I ~ plol .1'.ood d wtto 2 OLIETO DRA INVosRI 1B.8 OR IZC 792 -2J l.$ ,0 0. o edi p.1-tol dohot,, 00.0 1. 25 2o. . ona tl' l oots OR AL U 004.1. VAI Irs107, 00220

c ls_____ll________m,_IS__,,__,_'I '.,IoilO .' i to- I b03,ttato(0 lfO 000. e IN500 nag6 ,tto, ""0o0V "If""' ~. 000., 5740
CAiAIIIlO.11III l l t1- lllO -lpi l I IA t,,Pl. .A. 8, 1d ItOi tA V ~ ~ I ,,, e.L. Im l I .C : llIt to gorio., tot i. W030 O t o
____________________ o;.lO L.4 polio,,l 18,,,,. .t otlo l.t. .oot I.-. I 0.:110011"""m et l ild,. tot3- lto. 14 li to.5040l II.s 4. col0AotV tt.lt Mill000
rIII Ill loot-1i h d 119. 1 110011 01, 1 ,. ,l. I r l I ,91- QUIRO EDIST PAdm- RD~sa. 0ddglt IN R a-______________.__R.___o e iro .1
,,r poho diti l I 11 .1 At I .l l P e d N -bc~il d., *0almorde Eir 10Omi. I. .-i020-000001. as40-fl"d ,o es sos
DoodoJot 0110d1l~1-i,,itdto d 10 i loto i nto II 0/ ill. 7 No E TN RO Loo.oto~ C."'i -~. US~ ell______________ .0 Om.a. 13m al o-t. Iltl. -, Ao-~ .1810015.16.Tt1ooA00 0 oole Oto -10*o bqi 4
dot11111- Idf llI illl, .J OI potlgIII d k t~ltdii COeil lS loo Ul liol -lt - -00 -.-.' ,ttO dood. hiioo dNoQE .2TCACO O oBA ALlltA DE IUE AIST tOll. N- 2.4. 0 do P I O. CAR. 0- Jagn olt. iolo s~to 500000700
Ittd o00001AO-l A~lt00- potl. .1 '".o N I p. lo00,e" 1.3 loom., 8.l"01 00101lo .'s,, toot,.pEilo.000i oo otoobo, AO 0 00oottol 0 0 00.tt O 0 0 dpotwot 50034-5 o 55 500 o10,001500 0
P-4lehIlop'lit-t ,Jottol Etldtto Fbiotot yIf '.0110 Ifl~oo 10.l tod 50,00 otollo dooto3 Atooldo A O OR' At Nors o8, .o 00 00000000-t.t
m~~o de t~ll 1,1, ,,11 ,1111188111 10110t00 0,0 Il oe- SIto I0l- D,,0, 8 Arm ,ltoolld.1 25110,0 y Mmmd- _-01 -o~tO .oooo ToA .31 Hpo d,. D55-4-0 .1. IPot Ilo, o5.00 8101 4N 1 to deMir ar. Sevneun P RC LT E xd
b1--00I0,,,AJ Il i l 1O 11141 1 R dbttS.tdo 1111-1.1 1 IM06 B~ ~I tI lI -. .-R
Crl-t det0,00 Etotmto Atttd Atoolt 17.lde 0. Ciety Io.' V-~i 0008s' 1-AL TOOA E DOm ~ fM ag
Ile'r o Illl I, pe0- 11 lat i ,-lb I 10- ,tbos 1 l -. Ii,011001,0-. o. o.Iodio. Al 11 11,11i t I. .1 C.C 25-040-0-2 Sondd resienci .eI 2i pla ta .11 Or74 431 0 "Re., CD .m20 .
dol0- ,,601 I, f,,o1dlI,oI l ri t-ItOR tO. Idl ,11 .lo1,0tlO~ltim t.W 111-7328o Io 8001',- I 2500-.2 .~llo to0. Iti of.,0 dorol .010 i -,iOohto1oo.r f I E D U NT 1 Irdoil .
Wl 11 181110r P Ill oo l P de 1 l o dilooo ol oI, chi Ini~ CASArn ~ .EMA ER :0.00 O'el t, ,noo, ol ado. D010000,. em 40 N95,ete3 . 200 ps INd. A: .so. 0.0 VI
A t-Ii le, __l~l -Pl. te,1 elf"". p t.,lo Sio Pltbstg. IS 00 .,s ova. k I .otoo do lod.041 0 0
010 ,I. toIo 11ooIIoolo,1 1, dlt. .,- 11,,01 001-,. 1110. 0m Pi251000 0-10108 -tdt 000C Se compon de" lil4, "", 1'.4 cria-- do 1se3 V. S i l odtoo ,o
bod~~~~~~~~~l- 0__01_ .I01511 NOpl1- 111101 IL =0000 __1.0411r.).____ T .oot ooo~ ob 11l00 aa
I00 dI toJ,,,,, I hi ll itl ,,I,,01 oltl tl 10,,mr-le,l et, HOi 8tt A, QUIlOPEtti. 25RD .t,. .O lt gto mdtlO4 V0 "el -1_l0 .ADA M N ,C S. ,500.52 =-l s,, Iala Iosd r cocna go ms '(. -to p
81111100.1 bt-iidepI egiizr Lt o v dt Ipt l t-1,l118i0 No S F A AS DE L S PE E R C O E 0 mnP ,,N:, o' lm ieI" M ~0.Stol,. C ST SB R - -.I.-.,__ __ __ _ i. 20. 0-U.
oI pI t JI l ,ii,,l t-ttl0l ,00 ro d I-I S .1. 1 do.m Pi tt d,lI 0 1 dottl. Tptti. i1131 000 tiIt. toodto, ptI. '- i .1O. L S A E 1 A IA tav~dra citra n Ot0,7, lo.oo. 00
it,.d~NA "o,00.oobono -ool. Toloos,, a bill 10U 1 m.00 IN5610 t ,,l SAT. o~ m. it bm a y extens cadi iNo riii ~ 0 00.051A )

1d n nd ,,Ill 11 11 o I leot~ I I 1 11 I d, ,1 P D, e m ,o 1 1 EM U lo S I- m p e l m s o m W l R 0100110N C-t14.42.tI 3011 H-t0.-4DEi-50.IS T I i A _ d12 8 0 0 o p s t i t o I10 S7 l0 2 It 51* .00 So doo,!
Co tlbtdlI dA ltol ,efil 1011 poio, D IdC ,m-34 d poRi, i-R ll Compralmos venld emo'rs A Sm eLe" C IEO 000000001 l D NIA .L- vAMLIAC ION seem ALM NDAtmS oott- LCbootod, Johoooo. B C-I -4t -U. ,"em0. DR 0.0. -No g odla NOstit
do 1,111 II 0010117 ~ t de t. lllll-~ i t 1l d,' "iot -1110 8t do l. y O ll lVpo8 od Mon CARA0 1I .1 M-0I -4 -9 11l~ id, DOo~o, So Oota
E-1t ll diiIt- hi 'l I dltllll li I id,, 811l~~d 1,0Il,, ,.I,.1 do I l l l01dl' erI,.S. sit lae. s fin m002. $1,20 .0Nil].N l, ahrte, I.a. fre Idli-. Imobo l am a I "I 45020
olci 01 d,1 lli, At-, dolboA I~ n- I ll lae o 1OJ, tll- ~l~ nlpoNea Ac iad, n ad ez Wil ad 100 tm-loolo 7,000.3,ip2000i .As; iolt, .ot 21. bob lOf, %oId. .id T cA CIEGA onN setot -Id-lo Coto -ll I.ot io1.0,I- SUSDIOSort
IS ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 11010t Illod.,.S ositoc,,1 toptoob I00 800,i:, h:,,,0. 0I00 Otto. 8012110. A,,,ld do casal e.o.tia unl ai,,NLo a20t itoodo bitto, Yttootnoo SOLAR DE~ils ESQg- EN ID s fe vrld 93i i q . L "
01001e111 ;,it ,om il ,,, l l d. ILI0 lod lt e 1 III slol .t let- l 000 001, o oo .llBacosd de ii esta Sid t 012.1Ro~0el 2543 ~2 oootma 25 )POD-. -263. co, stI. sla ed Iaat OR 0t 080, --iFO too00.t iT 4.S no urzC rnnyG i
to bit.WI .ldI, 1110 ,r ,- de.Iln Il- _11ilD.0m _,i C08 -11m.-04011 N -4i tee. V 0g 1A x24 t,? V8.Ivarass e aradr.Se end u aICS11-F it, ll 1. A,,blOm ". P11-I I o -180 J~t oo~oll 1 OfLll A utr 55. -1 2 .,PCEI IEOACO AMAIA I a AL ENAE S Em ra. Infrm s: F-7550,T BE 00. ,007 -ioT. ~dd. i

do.I I I 25214A20 s8. .o pooo 250 b-st 25000100 P R U I A topalibtt A.tooodooo. en 00100 ca.- H-129--4,9--25l
blJt doilt, I 118 01l dh ll, IdeI ,llP00t-0ll peCnJ t I. 00:' 11000 80001, P"I rie ,b,0t. .lio l A lo .0- Iaotzoo Iiod Barr. '(iNDO oofl r ,.I.N It. IOCANOA"dC ~ ~ ~ ~ ~ 1 A010 If1 00.1 10111 bA 0100 lobI0S101 d 51 000 00 ,,s-.joo -E., B ENAVLS A, iEDO 0I1C010.0-R-25,.,I,.,O 0000 00Colt. 4-02-45-2
IA C,,odo ooodoo. totb. lot. flet01,m fi0- r to oso ~ll o 0-11 Al, 8.300.5 IC SRUSTIC
,,.00 tot. d'lol., I008 0. N. r Ol.'tI "t, 7000. ,AI 00I. .4, AA N.ds 1010000 let ~t dt y sev0o 30 25nia P300 tera aA EN s sCA
"Ptlo~ 111 ldlollIoSts ,'I, .I- o 0 I 1-I -o ~l-co00 o 0110801-,0 II Ao -PSO h-. M2533-.-2 Sagua, Io. toddo ,,Pe0.ii o 000
,'I.t Ill ,11100, 0110, Illac wrel I P100. Jill, 0 t003--9 Tl~o -10 .3.23]t iel 9. BCAShlto E-000 Motolo Htl- t0td, 0000. 1200 oitt I.t. o, __________________________C_____Oiltl.t's.oroo, im bohoo 0a po."45.o
lot A o i10oll I I~ o .00lol ,lIo ,, ll ,lll-linl i -171.11111y I11. l -1-R1I r RAIOisS. dol- .e Is.44020 'toodootO Pa. 2,052eCA .00.0 I0 0 tIo 0n w .Wt.go Z 2

d I oI o I I'll, 1. I to1I0 Il I d ,p i0 do leOIb1lt-I l I t 1810 P0 I S Ibtill 1113 .Jo -01t0 Iota. . 00.1004 Im 571.00 $48,000.01 00Seo 00ed Ce id 1g to.' os e,
01 00 I:Il aill d 1 POI 11'., it lpll ldoll .- Ile Dl.de FE N A DE Y111 VIDALad ,~~t-02 PO=I1~ t" ""' 1-Ooooroell.I, .,.00 mommO000O. .~ ,3- 7100 CO OOO A L MO CS A00T EA D 00 84- 0 CE A S G N D.26 G A
R.010. H.I4.R-1O 0080.7 0001Idlo, bn-" o0000 .ooytwll 00005(00 0-0012580 N4300 I0 R3.00 c-,,,, ,i,. ,.~"' ". ~l Ni8o g580po op 1
ion lo d Poo li D cl. ,,,0100, 1117 dvemy 0t; 00 poll. E l.c.- 17_ MUEBLES .D .DA SI Item0-4-s _________________ 00. me -I~o ,,odo 0.i. 0010 0dos dor. no rme s: U-50 0 3 l tt0 0 t 00.1P01 meit a. ist d~. 011.1
i . eh. .ad :. ; loP IeN edit. del I., po Meti II OIl timelierio l4-1.1 V.1800 '"
CoDPlmi EItll Ao I.0 .0. Ito" I P llo-,,,, hIS -10 f11e,ol Felool- amd y .ede o 1,600 PESO toio tol. I. Tot6n.do .-3.1I. 0202 00012 B- 069 001fil 5400. Ltoor00 dm.00 80100 012Sr40. 4. Ia
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -304-5 .ololob.,.xs ~tmsib A K LI C O LM N A E Co. 0Iia I Pltme. 2.r 0 -71 51.000, te l gganmms CR SM
d" Lo at o,. 011 t-e d-O 1 l' I ill fie 118105 p io sd Jo l rf P~Illd i nelto aot- IP tO P A I, L DOar s fiOOaO l 0ei- m loolR11e D- r-mi o1111 000t1 Atot200 CIsot. RONsoto .0004-0.00,4 25 MO532748
000eS I 1,kli IlenroI. I-Ollol lid-de e1 l ~ it, Be tei~ltllA c lo, En o10010too.0000 es:fU~ CaUE V-loohodo dobooo l. 0, ichi. Y_ _ _ _
U, in 'A too',. Ioaot 0-2010 ,to~ oo ,-,o o Iool 000Ile .-log I.o D0R,2 p J el o lo to oo d, lr s r SA00
"" 1: rotJ, P .J. .i NO PA U R EP R C I N E I P 108, tootodo. NAt00oO o .-I, do~ r~d a Seol~ daotll2 poo ta 1. p0 opo d o, t t a l i i. o le 00 o0.otms S an osa u Caes r e n A y o
plI .1t- A'l I000 001 .81011e 8-01001-, 3.00 ii", 020 0001-It It-boltter bot,. .tP00.0/0.P;l.d, dot. tol. 570 0200 102500.F-7.550,, ude
III,1 "did -t710-t7-00 0, R0.0 _o~o. 0 lho-t20.300,.0d 1npso n. o a r
del- Cole-o )olol"I,, ,,,-r ,,,,, 1 .ol.Is e

Cl d '-otolITA IO ito It. I -1680 ploolll~, ,.~ Iotl o-b,.lht ,001 0O~t07 ll .a- m iO,10 iia e e a o u h ro

ISechdo Dip l el l ;, ~ 0 I, 11111 PI d l I ll ll ol l dr ,03 tI. .otooot t~tt I ooood, Oooob loo o~ o Hop. 00-ol0-71 -04. 2-0-1. .Ooo I,0 ,roq~eme, 00,, 01m I00,0 10 c ai .o.eb. 322.k A-8 75 i l o o C R- rbo
Grdu c 8,"I' Pl, o 1. 11 R8 Iaanfds P Iilgll o otoclc1-U10 t1llVmolo does plss ejeIonda.418Il00o1. 0l.o.01-oo. 101.0 11 8 rlo, Noolo.Kldoooto, lt-1m P00, A AVaAOSA10.-.PAN -poiooo l25."0o1"4*22
-AIdo .II d ,de" 110,0 1 .,0 11"m. d I I.N 001I .0 Pbol~ l I II r:''- i No Id I I 00 00-1002 -t-00-4 . P01t 1. 30 . 00 soo. mioo .,.I1_______________i_______I____,______ 26,cal, Equna i I,lol I-'21 H !ND t.)O Clomli d. Pooo."Ai 002,8.I, odld-I d ,,e eId~ 1. lrkal I i i lm,0N 3l Sl AP RL /,SL, .o e--22= I. F gI~lICRDNER ACl

Q~~~~~~~~loet ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~_ IRUl tA. 01RU II' CARA.130 be01 MAITOE 1100-, Rl~~00. .7(5*01 Is. 10000 511.800 E-100 VotliO~r 1-on PtRRto 700,.d ,SVLAO M iNA So4. 0AA.0 Muea P.o n passions T.0oi.i0

d,,otod .o~ .tto dol I,~l do,, I~ dt I.0 0. 00 7 0 o pooio.Na,. Ill.ltt,. PeLoot. .,1R setlo (100010, R- 1.,4025 000712. Pioid 000000100.it "Al30, ". 3 00. :N

ll~~d ll me IOII 0101 r-,,elllO f0 ll~tl 1 lol. P-Ro Ict~~oo C.OIoo OR~ oIA.s 06, 1.o~ood 30008Ct.to~~o oto .44 __010Nolel -l P Ill A tio~looll de lob .r~g I,- 10010 0 111 ,dl 10,1 C 17 03EB E PRE D 000.0. 0qD 5. E-L0002-. 00. .o,.1. .1,d. tolh.________________ P25, .ILA DillPA .LL 0,l I. doo lmoS. Isas .t. sobolit.808o .
tool Pol-,llO 1,6001- d IPESOlS1-od ill 0100 I- llICMP AM S RCtiIt 071ArlP d 0,.bo .1. o-P000 NPE088.N1.IOAS L. 0.PoOio(1070 f 01000q.1M 101 "ot.'. I001 000062 P0.O0
A, lob Ale do. 'I'. liell Il~~o il ,11.,4 22 loooo Orel f .0 do -ldn C ,,.-o tMoo. .02 OUP0 0-00 54 l.2 O.57 MICH04 oo Dooaftoola 3-4720 2A M00, $000.
bloc i 111 P1110., 11 ; 1 11 I I . I ,,,ll ,],edb I,00 0 lo lI~ t. i r t., liil 0.00 ,1 .oh . S A I R T 1 . l m l l-. 70 0.~t E Sd 2 y d . S A T O S U.E to. .~n I5, 00 1 25V a n.4.2 C O I A Q I If D A 7 P A D E3 SE R 0 201 1 E N
1-lo .,e PI'll", "I", 0 II 0 I ,Il.d m o Illowbrcl d I"il.l I, ll III .10 t Oonl To II-,ld. 0 -144. m,_______________ 0011 o. roe001"0a':! ','5-4-.': IfdI 2.m toodo, .,a. 000.1 J 00 .I. td 52020 I[,.1. opo Q = .bo nuxie. coi 60103 Aoo
d_, lltll,.~ li bl'.b Ptco. hl- o- llo I 1 10 ri ~,, It- .O-0111 C40 le ll" 10 1 PAGE0 -EA AC O E OALL "I Pol iEOOINDA IREPART SANT -led. --i 00I-i--Ppot olo- OtBuglw 4 oOoo 0i142
011 ,llll I.i m100 ,ld a.i a l .1 sII, _R.to I0ol~ i 8.I R.~l 10 OR1-n oslo t__S.____________Id___________ __ .,10.00000.IOpooloobdod
to 2. I III I-I 1 U 1 1- t l N t m ol l "I 11,5 o tI. II I 0 i i~od Io dt e L oo. o 01 lb o $1. 0 0 0I 0160l -o oo d o ,,,0 0 8. olb, .,.t u 1 w y
'1,01 Ng q .i,, IlI.0010 Srll .- R~ooIo .o hoan t ,11000 80000. o.- l ; g m l SP. 1 I l o .oi. LE- Pot.Rm Roooo C. U,65 0-" 001 -- i8 4 0
d1 Colloo de10 111m00 1-r I I W lll Aler1. ll m~7 1111 00 i. rtl0. ONSCAAmiM-0 hRfU 00 .Ioll.0D1. oodi, ASbK,8 i 'Is0ooi IUibA10 .C.oipo 52,0"0 34I,1 I i m w 0 C M R0000$0.0 PtStlO "5,I00 li-0031 0-0.8 12. 2.404. EOI asCAseOA CB1oLa.
CIJ~I~100c ,,010 e." ",IIl 0 e'~ d, tires Garca. 1 .A 101. 1olIooioooo 0 el b o. 1 iANT 00 a U s. .m l m s ne a o t d o a
I ~ 111 0 111 ll lo :: 7 o1 o dolel 511150lit01 I, dr.,_l C tOMblO. 0-0 A MAOEl 0000 Pa --- C1 1 ,ul sim0 l S I I. to .rr do Coi i a d osml 25I .I 000b M 1 1 l. 0 8- 2 Job .LA. DRelL -0 0 004" .N m '" " U i il d s de p il m c
Tol~10,Oolpll.Co. ooooo h __ _d 1 4to 1,,,8,, I. .l, tI m l'o Cs t. A evilto Il 3, At Il, ,mm, -,.1. 00002080 dON -7I.10 rad].2,4 Inol 00. Mr.t~po ill, mmsI. 0.S1. d
iilI.l~t 0. PN 012 01 PRA O .lol~oOl oolo. oollo,-4 00l .d loo m .0,010 250Ram 24. TOSi,- ,em" e 00s 000t70 le .00L ome; n0422. fn
1-l~~~ll. 0110 Illi ~ ~ ~ ~ I .oo1ootog. Ob I ll ciol .LQ0U8, 0ItO tttod Pro I lol to d.ol ii Booo-PU -aNd iAtsL AfLod LA. DOR a0022.-7
Tl~te 033100tI II,,,~J ,ItIla l pem, list no ioo e 00m.lm0 E.I Sol ,aiir.oi., 1l0ssoo ,_____ 25-004-40-. RSp"oy OstcarloDiao 8R00 poloBl0nco
I,1)1d. r r" t1 rLI AT. '-nte oiars lJIorna m pai t. .-0.4-, fu00000l '). .IM its000A ,OIOR- P,00A A2O O A A o 700 A, I .Mti.s NoIo10 .4, L flEID.2
14. 1(0 I'll,',e 7=.PP 100." "'.T .N 0040 i01011 Ito I~. ClolnO I'D.It0 B-36. Aoomt ,YSoo Ibal, anos NO-8t, '"E. -12402 CandE9a. eR So.32 A-85
1100., DIltCmtli. Alo. Cm14,~l bo,. do. L to1-,-oeo,. Illto 1,t 000, ,I010 COOO I is. 10. 11 sm1e 0000*00 Paod LA I5100 It. oo. Or,.00 I0 0 .0.42 0000.
l IPlI !,'I 'I0 itio8o titllldido. mies p000.l 0-A =00- An i 111. I,000 It 000 100 __El Ctoo ,, 1 llllllOr~r'rI l !. IS %-IIl eii0re cd S 10 iol 25 0 i rfl de m, ? I n- e.sm ,LN-245-4J l
Ilcoc "I Dl~ I10 .-I'Il I11 .ollll, 712 Hiim -. P.-Rel Cm-o0i UP. 0ile.- 1.1, 015.00B0. AS S 9,000
_- ii C "PR 1-30-0O _.l~dt bol .14 800RU boto, H-110800 0. 1 pq ,00010. ot.$. IS0. C- doS oal KIN.2t.425--0-4-limiter______________ Sim m, IP ,,, ,,, Q V A R N A AS H.rm Sri.-2 ,i,01 m S. 400da 00008. d tal 1I o~gdL
AE'llo I1c p~I, l I. .0 ,, bill S, loA lllolor 10 0 ".lio 'I'o 00- ,ooolto P.00eks Hi. A01 ,ol I.01 0100. fooltlost.t8O~ IL pot .11~oo di50 g10an ppooo its0p N, E4 iN Ma
00110 M." l i' ll A ll,, I,-- 11,11 ORE T Aooll Ve.0111 C-0lO1,-0 SL0 .000 ii102. 01.00 0 R Ofldo t.11, L. I I0 "m1071 00N.,i.P.Poott. FE ru~I a 0~2~ 021VAX MR
vOA oI'tC ,.i ."b I J,"_,I______lnere.- d o ldtt. .o- m a. l I E o mg0, 20m .01 do~ ". 0 01;,1. 1600 14 00. ,oow a d o 4. 23% looossOOo
o.0,,0Oo00.,~I' I-. -.-l ,-dl. to2 I~o pt-tt EM E5410 0. A-ot01 .0OOstl I.,. Ioolo -ml .,I, .l Iody forpooto MaI'.id 000,. P0-; = v
It 1 1.1I II illl : ps -o I P ,IO N, II I0 I0 l. .,II -SO ll, di r ", alloloj I0 .,.,I,,, .,t.al 10. t do 001 loot Vtra i ToItn.IN s dloo io "I'll"-A. 100. otomlerd. 201 opod.R 000 bIb C A. P~. lot. ,Sel -10. 1 DRoi M. 0 0000.oi 10000 S.3180. 0421451 ihoo2001. 000808 0
diddopri~5, 001- 0 looc.0 0 otdo P00OlO 0.10.po- ~tpl 010 0ti. -011. ol-o 3J.,00O*I. 0.00.so.l 402.-9 40700.200".iooo.1t._ _00 .C111-1 'ol o --, I It-J Ifooo It~tl lotd, lll cilI os-c .S f .If".9N o'. S _ __ _ __ _ _ __ _ _ A'Il,00 'd Io.,~ 00ooid o do.1 Ioa I0 5 . 10. 0--0. 2.
lde.[rI 'l~sO l R O lid W 1. ~ ootl dr'I'l Ropli rltop ;lsll 25.00004.0.00 0.i. 206.06000. d RD__ .0017 25-32-455 it 80l i-a (REN PARL LA"D TRRRN pi a100rodiong., 520nis AB0. l
10 -45 oIUltllld t;,II ll 1 I,~bo -N ,,I'll Om~dL.U l .l000087. CALL 12i _mIDO'. REPART AY-A A NA.t CALLR IN0,00 00000 (1
,,, ,~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dooIoodIi. 'l, r .I,, '~,r. e I-1 I gad n D~et ~l xl
i~le o anli mo 11110el 11 r- 0 "I"o III I110A ld iar P0 I ,, impto- 'r iii S oodo, 24 ~ .tto,0,o Io p0i 1"A2 oIll, 000104111A Coil. 001100ID -08 M, ., 00~ .e." P,, as 1006,LM 14 ,do M0080U Ff. A
Lbs ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C M P A O po.00040 O. is,0 ", ,-I.t porlo0 Ittboo dar ot 0- bNet0,.o.ol 00, ooMlopoo,,a,- ot., 0J.10 0010 2 loo 0.010000,.-00 0as-00 800, Al ff -O.ofi iiw ON.~
0- 000l ,01,0-.'0 'm'_" tIItI I.I~tOt II .o~h~lo d.IPIol.S000 .pobt, ol. 1.ii 00 tt. / o1/ db 000.1111-oo __ N___N___"'B"'_____Eber-1U t1 . .t I lo m d hr I.00 ---olo di e o -i I-t .11- ,0lli iitot~O .2 R_0 2010 02112.0,025 .-01.01.001AOT. 00 OOOA RO A0 IONVOT.V0IO DhOO M N. 3'UDO DLRIODD E0CA10 .o U' tooo L.000
acooo0 0'ii09 1 S VND E 37. LA 34- gm,8 ,A00 t-alota 2 00000do00-0 510 o.o0 00. 1o 00010 0700010.00,C ll 30000 "= 0,0610000.000870 14.'
toblo tom :c. Isr O 1 ll' 00L o40Pf '' Ie licI .o. I. ol toaH olltoo FIoh "I8 10 -l.poooC, l l t pl No. ,, I I.etooi--tttlooorif.1.SemslO.To2ixIbodonlodrnestFilo
000cr~~~~~~~~~~~~~~~~~ I8 -p~Uldl~ --l0 001 -11 I i00010 'Res8 ,odlro od-so,008, miTod -05 o P, o00.0i 041.0.0 1,. 00.toootooteI3.3,Poot0.0. 0 o. 03 ootI tpo 00 4-P010 830 Idooio3030,-.I. .0,0-.Co.d4.0 .0 0
per Rlzs 1sno I, Il coIuo Ineoo ,I'll72- II J-01 108. 1000000 ,'ll,,,.,51 o.o,. -.00 irle2 ill.~2 lie.A.d -ll _____n,._-I. ._t- r_:__rs o nG O
-I _____ - --- --- -_ -_ --- -, ----I-,--- ____ -_ - ____t ___ -- 1. 1
I I I I
0 1 1 1 11 1. I .
:, Afig cxviu DIARTO DE LA MARINA. 4,uiuingo, 25 de allinio de 1950 A Pigina GUARENTA Y TRES I
A, .11
_q_ I I "
1,
l VENTAS VENTAS VENTAS O'VENTAS VENTAS MI E N T A S- VENTkS VENTAS,
__ I ___ ___ - l 1,
51 gTARLECISMIJENTOS 53 AUTOMOVILES I ACCES, S3 AUTOMOVILISI-7 ACCES. 54 MUEBLES Y PRENDAS UNIII.E.8 Y PRENDAS 56 M BLES Y PRENDAS 157 IOILES DE DFICINA '
50'- -M1Q1jift6SnCAS I ,
,- -_ --- -I Piano YINQUITA'048A ANDIVA NIANI- ME VIRUS I'M N.G. US .L., .VA- STUDER AKER 1942 A, 1111110 NOW. I COL.A. IA- 11. 11lNel. iDS.U .A CURAM, 1,11.1-lil. vifsh. llrl I. MI 1P.ATII sn"I.Il'.InAll "I'll'," 111. ,111111"AY SANA. nl I U've .rgranded, someardeflaren, ronchoo fimitedern Inve 1, Milegaml, rnsild.11. I Im-mU 'T ,In 'I
:w1moodad. Armyo annal atrundpolt Carelrallannonal do Poll y on reng. Commander. MrS, Obod. U.M. Midi m ,.Iombl 175 EU6orlines Par, ,d1lon. m, "I rel. 1!vo. elo'em -iid" I ."'. RIA -nor. -O ,,, 'll, "n .1-i'l-d' -lon-ran
Iol tonersed., M, A I A 7.1i, In er, Ill, I do "I Lenil vxr '. .x or -h, ltvd. -,". ", . I Ill ,,, ,,, I .:,l:l,, ,l, ;,,,,1, ,1,:" :, 1.l: 1.-- R
M, ; 1. .'T b I. ,'. Use "illet !n. Fred. STIM." Infinmen I. in Inaba. Pon,. C lie. Ind.d. U-I.441-fa ,,.'.A,, 1.1.1 or no III,. Ill. In Ill, 1.1- 111- ,l. I .1-1 -.- bar- -I
MA 'e'URE E 1111111d, Sell ,,.,1,1mrm '. I
earblodol V.Sn'T.1171, 'M s ne fix., 41.7. , 4 4RAG U-9770,43-la If III I I., ; i eUo -Z .U' ,,I,, "No. 'l,"'. I All-emnle., A fos l MI Is 11.1, ,11, , ,. 1. l, I 11. _,_ Am". Sol III --r,-,,,,,, Is ,
--,-t III ---------I I so
i" C.M.N. and, VENDO CAMION FORD OARI 0. VON. ILYNOOTS d- 1.11". olonam., do ovIm ,,,I. V- I I
ftb .-M.""-"m". KIM so I'. U.- Indian Pon. W. Il .,.,I.,. I .[.fee. mmv., en 41. re. 1, M.I.d ion .1 AN A, III reed. lln. .b Ir.AMv r "I ,IAN IjVINr Plil.14 T'AlPill A L 11_!"" I 11d"'r1,dnsn;lr 'AlRall
g I, Uned r I ML LO, le. an nine 4. 'I I I do I no do . ,,,I. TMI.I. N1 1-1 -1 . . 1-.- Oa. ll,- 1.11 .1a,
11 vingeof unfro (NURPOUR RadAL. I . mov
LAU Cal- . - no .11 11 I' I I. Ur .""a JI-IU-s- l-l- 1. ,-- I.- ,I,,, 1 1,-, 'I- I
US. re d all Onlr.'J tsd2l= Onev. mal nevA.Y., barred. Lr. P. T.U. U.00. 1 lar.1141
T. .at; . I 1 1, be,, 0. Onrl .11. KUPPI'd y "Ine. .,,'.I. In on. -;_ --.' "I" "" """' ""' 11 "I 11 11 -_
-1 ON I Me, N I U C for" P"'m Us "l CHRYSLER ,I.: r.-dre.; In No g4r,"Im c I, .1PL.NAg1dV so ASIA. IF, I'M "A""
Orgla Ia Ile I,." In I. v.j I. r.aftem, Eve 'A' ".ad
FIRMION". ,dr. I M: -1 Ill rell, Mord, 1, NY Im I. 11 I V tied. Tell Am M". v.d., .I a'. "" I In. siplool., -Ill., -1 In Im
ad. Ad .I., .in, ; .L.L.-di NEV - I
Iot ,U"4I_1LPI All OX-, A VYORKER V., &.1. 1.1, XV, del I IIW.O 1. M" 'O v" OFICINA
olood. be line do a F er I. I ,mo. -, ,E I)Ili
.- O. W,.rdlIl,,, Pror R.".1o III Im HEVERAS Y REFRIC cl,"'Plr.a emag caublos.
-Tzenda QUN RON. .Go,. .In bel' .adding
necion., L mls. R-1.1r. "Preis.- dr.lm. mm, norm do "El Hagar" Pabriefurit. dor '
nod, OFO.TUAUVA" Pon am. .Mo. laddoin 111.1 In I losel. U11,11"Im I --ande rr .1 'IL 4.1- O.l .1-1.1. belloo, A11111. sq, am lUdger. fi., ong. olbl.i. ran Muchl. d. Niihis 11 III Af RE'SUPS'non. IoRAYAL 11,1,111,11
"'do I : l-.Il-il 'U' 'kAL*.Oj t".d'se all.M., I,, I,., ,,,. ,.I Are. o . I I mFm. Eeriaril-iff, RJlRA, librerrvi, ar
Or 1. INL C do 11 ,"-I4 Parl = .m.m. I brannons. relol. i.on.: oll". ol I'll -1 11 do .1 .ON at, A am. drandribbande ron, del, 11 ", VENDO OBJETOS DE AWr-E. I,",,: oe l_'o",'.' :Or . ___ i I, I Fig villas segurdarl, rniirqul ,
bids I Va 11R. ".zlerhol. AMPT0.11I INDIAN gma. I CON as Well balrem A-4M or In".101rom 1. :Id 1*,A:j;dad,,.,g.l
a ban Or 4. "on do I ", llrf
all 'Im. ".Ul .he, .III." Manor I. ImPoll. Urns. C-ol if-se ,rY som as ICY ir- U., ,,L,,,,b,,, murnair. Pic Emarex ,
Dern I so nrn l I !, Mese'd Volln. In- .: Jarronds y figural po.11111D ,'I." I.r' I U. -I. "
POO = .'Pa.'. Olson, do USIM. ,-d.
tne- e Ars, M. PoR .4
."AIM ed-I d 11". ol xS7l st'sal M.AQIIeLIT. MARLE, DAV RON. Man ran I-Im. Par. .P.Morromfor Saj.nia, Sovde, Divrre, y UVOR,
Me v., l ", Arul CoUI
mor I 4 onimel ., "" AIR A .A. Pill .d.W,14, Val 11 A 11 Inborn Nolk Dead Wo, lons, IM,
4. NSA UAMIRUN On '""'T "' b :_%,-,1116. .Uns., m. as 6 i'll I, '. r .an NUI LID,- .a'. trances, marbles, I m s REFE ERADORES 71 .be at to, 0 I IN . tv1d '60, Obrapia y Lamparta:
am a ., ". % I, all Ill I'm I . erm ,I S: on jal PlIvel 1.mml I- -c"" p I I
I MF ORGEi-IVIENDER t'lle'rin. Idenfireio LI-e. Me' midder, Inmende it H 402 Ul jj -oMNUEAN ,'a '" dke""' Baccarat y flohnerma, mueblis A7
ly!,NI Gi VILLA E ECREU .". blo.Mfl . ,"Ed. OF In
Us 'A holi beinflor Hdard. do- "4 ANY Iran.,. art- as AUQUOUUM FrAmental Y I.- Anod., IsImmol .I. soared., Prand, artunincos alta ebanisteria y ,P C-U-57-2 Julio
Ore cal Vender no I.- Ill GANGA! do. lormorflim. ,dA bids .1 4, -v- ,11M.Y Hotpoint a $227,50
do I Ill. 'l ., vin,.'_ ,',"S M sales distinguidos de indidaid
bre slop A EYE t9at imolvomn A-.M. naimon I M.: I I t O
i,= ,dt& a I.W probse Y LOS a polar. Avenida Re Cargo al QIUIY Cak. Cornmet form lende Wer: Tell U-SM precics tentaillores. "La Fil D, 6 . ib". M.delo ,d 1-d MUEBLES DE GFICINA
41. dilul VI AA.dir, RES No M. all-I. 33I "I'le I'll "I'd, I 11;011 1.11, 11-POO-11s, NOU-1 M., In'SfSM 1 -'re.l "-,I _, J. Com= "Aboddsme -!". I
III A! la.zerg". In -,, IND ME VZANDE ON C.ZVR.L.T 91.OAN, Mr, act 803-807 va ,.,Ann, d, 5 .A., ,Mrrvs, .il lr ,
I 1l: I IN 016 czR.01 Is V No U me- DfUll bond, ven. arm. I Moil ofilPS, ,Sjag caudal'I r Nor be .,. .t.%.,.N x-sc .Q.T. USL A, CON NMI, llndl.li; P.Mor I-In a esq a IliquIrd., ,sb, Ft,,, ,,, YAlb,.- (,, r
RE .E;,,%A1 1, 11 1, ,irchwoff, ,tantos acero,
com ,a il I. as Sinning ilLSO'damm AM I dl Or I, -77-56-2 .1 UI onn hxDM.-i I I,
lie Lot StrelVd.7'i telra, MIRE ESTO C I.,,Zd ,,
6. Ljr. Tell. 1.8451 .dh -em I .do I.
A ne-'l demer. o"Albormon.M. grnomm, M, a I do I A ill I Mr. qti Last e5crib" y sumar, pro!M i- r .- It-- siga".5.1-23 ILNI. POR SOLO $10 MENSUAL L.I.Plignalf.A. so .N.E ARRAY' INUN AnPdA ift In N 154 ,,,,,, .
___ 0 ;= dC cheiLlies a precios raAll t-.--i,',M CAS.ItU$nCAS- .14) A . A.% IN). No YD AYMm- ROTOCrCUX1A.Y ,.To Is. NINNY. lari JUEGOS DE CUARTO 3 C. m,-,-', ,j-_dr O mabinne A." role, 9 In &mi I d, %!L111
7 Anne Ymn, Y! ,.I 'A. "' do I IF Poled., I'll'ables. Vilit'LO.'r "hS Council-,"I"'JiliIiIiiii Ore. rend. .Me lh,. b- 1P. VENDO BUICKlESSP .C L 41, RE 1. or $8.00 S Ill- y n 8""'NOCV ne do Formidable Coined be .-.I,, If d I. M.- .
.1 ormonmr., Mm ml ,.I, Ul I guads. a. sal W,
go'"' MI& Par. Term df. L no F.I.J. Am III. j.1 LIl Progiess" 209, ll Morill,
an ,, .,. T_! II On, I Re A A a I I, 11, an a.- Is, $8,J) 7_939,nl .11
.111648,'41JUM RIAjakiUl Carl see .-M&N-Mal Radio, $5.00. Estantes TE -VRND9 FOR EAIYA AX YUFUO 1.1
'edle H-Sdrm glmn Il Avemid. Re me anksOll- ". ,I,, im.l. l . '.n.- ., ,I ,,rat, y Villogas 14-6226 1
", jbddNbvl m4odden .W. M, Ill 64'drf. ran. OKI ne, ed. Mods. nal A romems, -. Vea nuestro surtido Precto ca- Is Pro ,,, A-, I Il, no n ,.;,.,I%, Yj V ,jobless. rou trot&- 0 ro Use ATTE, "YEENO .U. AN 1,MK, rUV.dN C . H-ENNI cocum,- $6.00. Piezas weltand m Ad-l-I 0--lel I P ,;,.,d, l 4F.: "-",',-','.' .I. "Do". ,,NO K", .'I H-403-57-25
ri; )Gat ,.ill, berneb, I We., ords, NY even I I I- NUOYEA. I.M. SID, al". I 1-1 l.,
". Gq. ", 4k-TUW .A. I l AMORTIGUADORES lidad y facilidades. Muebieria V9, .'n ,'_U is See Al,",! .- .-- -r m I "o '"- -1, I', ff,
'XINLai-i as. -a I", I .1-Il-z monal, I LO-Mon. .-Mall
., 1. VARnst. are U so. MOVI L.N.- TI Mocielo" S. Rafael 409 Man- rrldllsssn In.15FUL 1A ison., I Adn" Re"I"
LYA 11.1 _Un In """ 'I"" E
A ,"I :52 BOVEDAS 7 PAWEDNES Ill. I onme. roven. WSY .I ad,., N.P. TPILLERES ALVAREZ rique y Carnpanario. rell-M, ol I m. ,,,I. I. d fl. nllll
UNdMxdAi a A I. 1. Agenes. larnor-Pres.l. brain Limeme 111. TldO.;,U.?W. inommomme emen. r mMIF", sil".r, rer . nour U&ING&I Maquires escribir, sumar, cal. V som nsr ', ball, a MAA I d Centol. TO.O. FCI U- an ideas ,in. do orn.eamed.,zit. labetme. r-082-56-25 Jun. R'.'tmi v. I .l ., Im.ldn' no REFRIGERADROR Lular, protector chInques, nue10 MI amn 1.1111mod.,
Vicam. I . lon, .'ad mord". Trornma 5 ,UEGO be OPUl del I'M I
gemone. .,I, me!P '"', 16 Al. Plall r filroor on.
,z 7 L ;;1_.4;4l_;Ll lemerb'Drald I snebill"IMEIRANda'aRITIVOURZ, I-Immol
Sg I t ,,L fil , v be Por '. l- d JLL bobilenden. novenstimid. In. .m. ,A if. ,D .Me I'M In On GENERAL ELECTRIC v,,s. y use, hume, acero, Calais
W "ISCIARE 31. :, '. t en, Anomplenne-te .'a. C-14IS-Z, ,mm ran. In. r.md.v "Llorml Y LkAb,,
11111 ,I. orldedere Under. Welmon ad CAM. -- cl bodderim I nucle Van" "Ile IS NO FAKILIA PARTICULAR VENUE LIVING C, 60 PIES CUBICOS hient, contadoras, archvos, ar. San __ -7, -ig i4s). for,. arldle, Y.- 54 1 ,,,,,,,
Re VgS PANTION MI. I g It VAQUINARLAYS If. Oraimm. N. A.M.PoUrb, IS Voted. men mail Wid-d. ,em, ,'I'M ". ,le,,Mu_ oj., , nial-los, tarltPO., Kadex bi, UW CAZMTO, j"l IRS WyEbAS, MPILsAM Tolasom on. HIA ime On-Y tollYromon, uZI Ili I,1,1 ,.,.
I dem. sedrods. asping arel ,mUd% rm
.Ug ." a. rrdl .I'm. 4 AmU3231 -&NV;-,,-n ll.', L1.11 alilmdal do .11. I or "La CRbS Ga.vslez",
1= 10 c Th.bl b6o ON, I U.Pral. A'Prinin r.o. mv. -.n. rm-l,-, ell, I ; ,;'I hhltes,.
red OLDSMOBILE 1949 .I N ad Ann in
,. -, -1 -G G I .-Im Los-. ., I I, g F nodal Par. .1,onvon, ,ol., ll.-I F M
ormosse, Am .1 'Of ,rml; rr O . ,,, _Y ,Impastela y O'Reil]5 -8638
.do In Dard ell Ft.440-5t-vl rls-w-, :' lre on do Eldramodle, LOW kni-gro. Mminal AM
f 0, Feel 149, a "Y" ; I. i Pon 1, I 11 1-tale Irso -. Ll, Lr. M
N a S SUS AMNI'd.do. do be onim, ., note. N ,'Ad. Ore. _8081.
.9 "t I .9 U.- r 1. lrs .i liol 'Wo. O i!v., r . I. 'MUEBLES A PLAZOS 11-40447 25
journal !.in b A Y en- an Ill I Ill
or 1. ad. re do Al Yu db "I'llonlo I-A LA CASA IDERRO LA COMPETIDORA n ,'-,,""",.,"',-c, ,',,,,,,,"-.,,'.As Ill. iIivNihined, ]= ., 60 EGA AUT.F. US L. St., I INS .In Allarld. POI. .I ,.I,
Go was $UW; arm &I lade do In Cmeme- Il l Lif, 58
"a-,,; !.5ql. -.",:.-,: b .- t- I nine VTO FORD 37 Y 36 al loord' on Anorblri 4, led,, Md. 1,, Cll- ill er.l,. Iril I A I d,;dl.j
11 mi. "I k .a man MEN' Annon.- lolrel 1-111-noW or on'- TP.I. IS. .Ron a FrOMM rodveld- .,.do nor. ,.,,a. Liquidaci6n permansente, jo- 1 Is on, LIBROS E IMPRM S
brabor _xend. Ironed., '-'III ., al ., P.11I.A. I'. Re I Pulled. I.Ildd,. 11. bel Ad
L. __FOTOGRAF0S I A do, A. fri-Proal ,.,I. .- O.M. 1-s'. vill 1 GO- I be'. 'IF.". Do 4 11 .LIl,.d.U mnl- -oblen so lo,,, C-onalm son yans, muebles, rapas, m6fultas I I N ,,'.-,','j j l V- ,Vii I
Rob, IM a. led IN, dr, a A Saw NY .F = At'tl.'d.p'l '.1 :;.'!;. '.'d. ITIV '-"I". All C22l escribir y col rad Oll. ,11b," ,,, ann on, A-Mers,
darldirl"Atfoll. rays-E.I.M., line __ jol neveras, pl- : O'll, I, j, , -a Ill nl'111 11_1.171111, mil FAL
dwwm lib Itabresses; )USMA 'Mr. Mirmoles Pennino 7 PIkSAJEROS .-.- A.IE mind NAS ba6lass y maletas Rollin, y curro, l ,n, on"d I 1-11 .'m Mellon, n1111- .'Irs 1, cs
, IUSI. Pk:lI! IW9,v:P.p*,, ,., 1 ,. ,olid. ,.-EI. *UIENAS FEDERAL Ill., .1.1. .
I tj ' F-Ujd runevas; camas % haranda, capas do agua y objetos arte. FA-BP.[CADO as-sel Indefor
no "ll- M I'l., BllDEoIIELADOS
CON VIVIFINDA I,., gained. I A. Varied. model do UL On FORM.M. do 1. olerfirUl LOOMR0 nuevos estilos, en lugger, cuar- Compramil y empenamos to- ,,ol ", -'r,"." ".,mY, To Y,,l,.PI'!1
I. h n ones Who., mr.". its Cheese. U. 5 A Poor
jDall . orris do #CM W eida y I do. on trod-W., Unindl IX"'Yom tag de nino, $8.00 mensualid do tenga valor. Antes comprar Ineld- d lo"ll. I'voliql. -, I. 59 RADIOS Y APAILATOS
addrol m red Le I, .1 ,:.,. ,. :11 lp" ld'd.pl;I I'll,
do O X re. LISTOS 'PARA ENTERRAR. 0 Inneebm-Molome.l. .rded. menel. CoIchones muelleg, americands, a vendor, visfteres. Gloria 520 As 'en., ve ,or, I U. m., ELECTRICOS
on FrW fiddludj dg. no _Ng CAMION PANEL, REPART, In. ,Um col do boonlartmo AgIll 6 I NI.Ivll I II.".
AL CONTADO If A PLAZOS let U A gla.b. cdo., der., blemn-,. liorseda, 43.00 mensuales, Cal- India: A-6827 M 2875 (Casa _'-" r, J, e.,.1.11 .
Tarnsil an& 8 bollacci6a ep Ders". imall mel 1. A .I.E. liteMe. mr. In, "n .Il cino
G PAMNLAI pot NO YEGIER A1XN- :!,.m',.,,rM, d!,,,, a=.t." mas plegables. Gabinetes coci- ,:g 1. do 11 in, I -,'- ,;, v ,.;
N.M. S, -Ed. Indent. t. ar IN ren- I odul do Page Y And varre an ra- agent "In Ford", Bi- Ameradard, Arango) C-736-56-17 jl. "Ean N, I if
VaV., ;MINYNYM.k a. Il AITNE16. 101 Intel illgen, dgi CominuMil, em, Called. I A, Vend. MI-16. Re H-614311-f na, San Joaquin 361, entre __ PHI IPST 1950
DO .-1771 -C P6 I' ,loolobe. 'IN F.I.-CAMIN, P--- IA-1. AN an senior dIrM-dm.mY 1, Nid.; .51-M. Old 616. ,61idialf bomtrUdcle y "I'S --- :E:!L MOTORES CENTURY Monte y Union.
M., Gabon. U, R"'_ I- O. $Ili m. amp r"'."'" r % .ll. olo'.6., radio aill inmm 1. fir. SIR V AVY ON DODGE 49, EL ARMS LIN. C_127.56_3 jith, dm. rromm. 11, Aid. 1, a MY MIRE ESTO ri,. d, Me I.-.,. -.,, Model d, ,aV U, M.T G preciors aid cernsperlarl VisI A S.e Ined. In .ban., im.-Y 114 H.P., ELECTRICOS Umo-A, Re 2, a Y. m Lom E-VIII-15-1 Is v ,.I. tolUld.de. Ar I. Al
.At Drer.- Ilandol W.242. talent. 1056 p1mmm Zi Cristo do, ,U1 rm Tenant, A $22.00, NUEVOS RgIngfradoids, Chislurn, de 7 t,,,l,.,. nOmbe on, ear.m. SAO joes.
AM do r .Ili. O & "' do, a,, VltlSa. ,I One- .Old. do vomr-, S MUEBLERIA "TINA": W7197. NeVel as Tad- L-.11 C.U.-I .
.I. .I., I. C.983-52 24 Jul: MUEBLERIA, "PRATS pies $12.00 mensuales.
I I I Y die I 'a .Al as
I .-INISI-IS d.n: ,;S,'r- ;.F;.vm.Y annion, ad .an. muebles contado y a pla;sOs, Steling, $500 mengualcid G, $IS. RADIOS VARLAS MAJ?= ,Ld.I. *11 Or an- 53 AUTO! IVILES Ii ACCE& .do, Y.g. 'A A.11El. do led., don-rdl verms Inalmal AvvaLl O or Me. ,11m. ononed. PIP. : do ,.If en, ,.do .I do nomem. im.- MUeblig; at comado Y a PlO- Monte 902: cuarto, s.l., came- birates cocina, Sterling s5 oto tab $35, Philips nue"CRO, L
I. w, t I a Re -A! m. led."filklibLIROMM "Co. F.-andol', zos, Monte 119 y San Josquim dor. sillones de portal,
.! "I Zx ""' A. M ON Cal CE., .,led. 'A. UdK '"Id'"A line. .1, a,- lin Ili A4Ul& can"a" ingirsafles, plenas fiddling vltid- radios Philips ultimas madelods
Re ". IN eing _. I, -refrigeradares, ra- '' I do red. as do Ove: .om. Il Illond. .dal juegos enactor sal comedor, basuidords,
.
vtFull i) 11 MLECii TO Us "Ye" H- -. adn-le, IN sulares portal, carnas, Castillo. djos. Facticudes. a precia de bleria "El Modelo", San Rafael n.evos $4.00 mensuales, hago
ala'ems, ene" I Mod. I.V.,.T '. TANQUES 409 Manrique y Campandrio, carl Catzada Jesus del
aden r Vend, on. qYdral. sison I -A-UG rr'AC(SA!V I . I V A. A VEN a, .,-. .a.,. earn dol Re
,R N nin, res. Aproveche gargas Y fRcill- contada "Tina": M-7197 C-870-NR-6 julil, Monte, 29 esquire. Tejas "Casal
,CO. a- VI droder. *.; VA mord'! .m"& = L=.,mb;'I' ,"';A I9,=.A. nor be'- vol-Im" onamm"Ol el d.ches, mueblerria Prats: A-2278. C,462-55-10 julio
13 andefioned Rdlm 101AK., _id., A, ii
-W ,.W, I id r ,Cdb. Bele, ,M a"",dmg7;,' SZ., SEZ' - Rod .ematm. F C.Med, Co. lg
N-SIU Unel dall $481 go, 1 ,. offormi. __ I A-Ana, H_7.- Al It. C-463-56-10 julio C-125-59-3 ji.
8 tfd. I rals MY sed, lrllir
CADILLAC 49 VIORD NOT(I MAKINION TERLING V ENDO RADIO SCOTT
,-. . H-EXPUCLU . on-On. onlI SIN ENTRADA "ll
in, .do'. YL ralle. .d.maol did, ,Dr. r Armne, do led -bel., 1-rib. ol.d.onver .nodooll, Joe. dialm. .- ll, -I- R. to A It I Is 2 F1,101-od.- lonovel U . marl ego
VoidtionasA rieras or V1NDXW IRS .T.L .O. Veo.o .1 lot. -.111M, rN. do.Ill ,Y],e Istr0l Universal Me IS eboll., Muebles de Oportmildard 1111L.1,112.016.1% I n. dined. v. I-dool- do 11 Ind.,. ,
I I'll Del Ill badma. Vend, add, Is Mirl do Parilloo y ones. Infol, menor I ll $IN Bernard Pregar. Ol ,4 b In, lade 2 No 101, ,,qtlja I Q'I'll, rad d, lo, m1lomm de Is Ge eral ",! ,,
,, I ,viddradhNI, I. -In P.- ronold. Ta I I man ,,A .1 4, C-dere 11,11m, inn, on. O,,.Ie- refinancing A e.l Vrdnd. 11-8187-56.4 ,,II, lImn, do, 1, r-cm Y oxp enva ln, Ill, ,nLInd O R .,I. 11 I. L. ifle-, A ,bal,
Ins, UW U.S m *l U. .I. l.r. I l, I'mild-1.21.
a ; a .Fee $I'M do ; jsm_--N- same! doe. 7. e .M. .,.O,, Ad I a A le". Ploon, 11 Tribes ang gainnUE. ber.l.-I. In --- in I .-R.
C.G.O. a al, 11-113I MI LrIm, do 10 a LAS, A. M. Ime food. .1 M.A. ,',',-dj' ',o
ILI. H-Ogl calml 1.7 artuami. I 1 O'ler", G. ,,, ca-e"'l"' ""l or PARA PERSONA DE GUSTO
3 . 4 'Ir ,.[.,: P-L. rrr"
do 161MIL, UYIZO, ;1.2. CONTRA. : V . E .A., ,Mof .M c.,.= I. ,Mml _._ Derve "Fild. ,On I bemer VX" d 0 "VIM I romende con de I, RE YKAILIN UNA ROTATIVA 1). -I.,.E. MpIviold rfI.d. ,. O ,.,I r. "'I.-,. on"e. F-1,1111, Inim (l YbMvIW1 Fe,
-no -Is ed I .il Id. 11. Oman do ,an. do do.- ".I, .I-. idenn. D ,I elml-la. con DOU-11111 C"'D Ill -1,11-6,1 T-'elle"n", S1'_I . F'o-, ,.-, mr-rinds. norm
laid J.). YI6 I ambed'. Pon- 7 fl 49. y parrilla ,alirml .P., Or .
'led is III INGS. :,, .; S. I.z.'re re memo acresifteft Imalpossimmal 5, con madlem I val ne. Or. ,.I'. -VOI, m, "A"'I'd. ill hod'ov;l: --- ,vd-b . vE.I A Rol "'I g'"O", I ._.l Valid, Dan cull MI IS, Love. emen. Vl- I morRierLIO. do -onelle, Unlr.l a.- MUEBLES AL CONTADO "do u"'"'* "I'lUmn, No' od"re ", ,,, jlr isl ,I. O.J., On'.
I I
"I Amm. ._NMAI Ill .-Oft. SiMul air 'PeDe I ILEG. .A Wn.u. TAMA . ""' ,,-r",;,
ordos M. I. S I I,;,.- en Om, innn -Adl I _7las L" Ihm(a 29 Vilvado II Is
V, ei 'com DEMUS 94 V.TDI Ld A NOTION YA CUOMMAYL U-In-ix-n Y PLAZOS COMODOS I,
so.airl der.m.,begrall Ems -rd. ,11 .I a ,Y
.Me amedgme.d. Weril r.41= VEN , on-oll in. -,do., do Idea. It. .A T a. T To. I A. .mi- "EL. FENU ,home ,li ;.,Ij-MIoPI. lod, -I OL ,Ud, ariii.,gGUR DSL,
I I ,Ill venod. e do do do W O do. morm Inimlennnisom O No I, ev, . .-md MIL ve In' me .1 U11-11 GANGA
d.1- 91- I.,. meard, R. rearm mmel I- on nred. 01111, ol"In, NFPTUNO ESQ. SOLEDAD ZTi ', Perrot. on-odn"
A. V_ In.led- ,kidar. Automial adrojIVevons con " Ob .;ad., Pon. D4 rfirritl ,!we -ECLS, in . i 1-.h: ml be, I. $I.M an on- arsol no L: ,I al An I, SE VENCE
mr. E. F f=lrn Are. ,I, ILU,. Le Rol 6. on NUN, one nmlid. I.,. del emed. .In ll;
N, Joel Mdermle Grables, meficuratro.meses par. ael Ile- Ad" .I India. T.W.- .-RUIL doon.Y. nalrEar. do vler.d. I L. J. firal. ., Iminsel P M'. .; F.-- S--A 44go'. NE.Ord .a- F--I., 1. o- ,a,- I A.""'71 van, I "U'"', "I O' Va C 1 11-1101 7. .W. ILLA-MI-Ill fors, red ON . d.". 're". b N P'P ,N O'ri 'a
on 10 A I. on. go. arros nuilmos de 1950, del I FLY MI one. rel L, jra, YYdYP ,':d., al.i'l PoOl., "I'l.n. ,O ,A. OPUMY Lo do, n.,l, P 1.11. .do On Ir1ml larms
- so."'. rl I ,.r".,. norm. IOYO I P",;.i no-,, Mr. Line.
-?A 0. ,I, .1. An G SE VENDE UN TRACTOR K 'w"'Y"'D"'m'bi-&'m'*""m'u""'m- Y. aIII:v. Ind.
It-110-51-St de mil novectentos pews, am nommir at I -ion ". at ,,,ad,, pm, ., lYa. I'n e I .1 More Area.
PON 00!MDER A 99. CXV0 0 aclebunte. Nadhe en Cuba da es- now -O IN naled an drell,7 I ,MW imi.-Irtmon Is'noill Ame.l. A, do. N,-,CYo'. Re yourl I, I.m. I r;M .vUh., V.I., U af r", or". M, .I.m. . .ad. .- C. Pro _,Z dim, 1A,-- U P.,,Dmo.rY, .-P., remn. ,f-.I
Mrsed. &I'muregraddontarred do I'm mrsablard. ,"'mm".1ft. Aftne rord or lonle I ,ad Zedearm I nl OUR only , rm. Carl IMEA, ",de ". 11 mr. 01 .Steel im.d.d. Ins, -0.1 11sled, U-.m -ilmle do", C-A. NO. A-Der-le-A,
.t.-ft) .ii .do. ornament bledo his precios y Sates faciUdd,,, L U. .,I,. San Raise'. his L. indeed- or, Ulildion mmobor"m C-I'Led.no lon. Refri&eradar "Westinghouse" 60 INSTRUMENTOS MUSICA r
.-Rdid-w2g, to,. a Onsed . Poll cdroroo old $8.00 MENSUALES, JUEGOS
ON-ta. P ,.I., crof I IYU .a. Cu"Jal, Ageftcia'Ford de Ma- 1. no ,,,,, $100.00, JUEGO CUARTO, 3 Ad vend, para al 'IT' -y- re
re lc xlr Vneirom do In- EN MAGNIFFICO Cal '
N,2r.l m. A-Va. rismao. C-878-53-25, ""Targo'"I"s' "'D ON on- to" "' A-11aa. C, -da-23 cuarto, 3 cuerpos, modernas, ve 04I.Inn -m- Vad I If"", IPi PIANO MONARCH
I "=" Fored. redimarim A. Ill adl IS cuerpos, moderial juego de CIO
.- o amou'Ll 4. 'ESS'. emannIn O.m. mma.d. No vol ban U.- 55 RICICLETAS cache, coqueta modernists. 11 ill 21 mlo 011oll. I'. air., .". N-.141.n juegas comedol varies rattles; AVIr I, rall'o" J. re Alr r I.R.l I ,.,I rhill-1.1se, re moin, As
IS OX "A onds, Ynns NO' In P" loan- rendkomer . 11, tmle I pmIA robl. Orlel More salas, finisimors, acabados, $3 00
C U'dt'Pdd Mli'U-: dere I dd caleddrars, Terminal oe Sedin great, m,'l,' .1. Form do son-Unnern. C-80-AL25d S $200.00; regio comedor; sala IT AM. C. .lci.
.U.cLEFA, Is A, Pill wecitos, examil; 2 sillones portal, C.- 57 UT ES DE OFICHLA "AV-'YFA N-_'-,GPE ,1 ,: "."
I. gleg" .MU. I,., .,.".,I- modernists, $80.00. Nin --- O., on al
UL W A-. AD.M. C-. e al ad. mag, pinglas sueltas, colchones ESCRITORIOS, SYLLAS Y AR. ".I. FF'
IUMSelig's Calzada Jelms del Monte 29, al ,.I.,. .1 1. ge" ."a di-sr
Own me Va s Q-ti . "Unandn" c',,,',,, ."' "' LIN OLN 94 No _; dse ,
Essm!""'; r C I 8 ren An, 4 Sobel June
r* istaSlUsIvIN: YMNEWO. MERCURY Y OE.S. I.I.IPTAGUR ISINDE A PRECIO FAC- ton, Esquina Tl rlorseda, $3.00 mentrunles Carl manias .PFra, afferimirim. pl. 51""
IALWNSAL IS N DX SAMl ON MALS, g ,N, M, 1MoA I 1, mZ, mom ma So on'se"'Al rsmandime. rt. -lov., for, blonleas do emellas do I. .j no
.of, ".No. PIANO assinnadevol CARS
don Am. ,-U drrrj.'D ll FAA IN-' I Tandbill. romosellble Te del ISUF.n '. e n to ,- Hood m-bIr, boom. ver- .
_4.,Yr;W il onverm. .Mr., role onome, I rd-m III&IIII. do domore. muj , I C-126-56-3 ji, lio himstifis muebles, Calzada JaI ,,as y pairs ocultar miclumbef '
I= 1, ; Uss at- sumhoss asonroo .I dressed. agro. amn. .an PUSIM, Ali. To[,
P. RIIII del Monte 29, Esquina Tell. escribir, "SteeJ-Ail Sillas fiIS ME romorldr. l, bed, Vend ,ml .I mn- IN, "I 'I'd" I'Lill del membere
r 94 simn AgMAr- . OA, Und. do. ,.Ad. an Us L.D. Le no- ii7iii'd- ., Canda Pel 16 .l, TMI, IASI
RE boars. ted, Ill oxxs Va 0 ago Y NUEVOS a", Y,,n, 'rbano Y %vanseall;FLIld, 11, REALIZAMOS as, tap adas pel,
All eerm 1L E4.0 MICULl "Urge. ]as y giratori IT itargame-or
re mr; Innamm. Y.M. I no, bron- Morgan. a- -I.' are. ,arm N gas. ."Marranim. uon- Or Ie' C-128-56.3 julio darca "Sturgis", "La Nacto- -I
An E rall IIII do. ddwdor as d "'no Pat. an Pame Tl VENDO PIANOS GARANTI-,
1-Ull 4. .-.Jet. Arne-I. Ind ne, lobso- med-I., K.S - Todas nuestras 0xistruncias an jPArsmY.- .1 DIALIM1111, been" nal", Viileg.s 359, esquina a Te
NY , Golden. T & ,l . do Z".- claft-l's, Me I ON I QUIMILAI faa NY , I 13", rr Aeol .1mon "', zatibs, liml modelos Spi.
l, H47 .I. -6- porcelanas, marfiles, cristales, a-P-I-e-1. I-, .air ll I, nel UiaUtC Rey: A-9915. net, baby, cola y verticales,
IN on, .A I, I Metal O.11 rmm. In In, M, njol 1 -243-II fw I A-ell In-IlPre 1141, .Plo-Oll,
z I. I 41 . x Us. O Marms, Ul alonom., S ,Oman rod .I dert'll-jol.; Imed. ver- .11 Ill.mr. pasta una y objems de arte, a TOthom, 11-51. H Il go C-73-57-2 julio
", ON. .17 a I "Y'lle ,"Unmin, no, Used- 56 MIJEBLES T PRENDAS ,mi facilidades de page. Lass "
blamed few'. Rears. :iales. Carballat y VINOD LINDO JOING. lold_A AM. ong, AlillF.I.M. WIedraz Inforfrosio edlimbel Ted, vele id-oul LO., on, armom, -a-enne. con .111. *b* mejores nalreas come Stein.
bi PLAo MY : ; P.Nfl 7070, it. 783.53-21 US Inand. No I. C.G.11AN VINOD 3MG0 real PIRZAS "a. Hermants, San Rafael 618. Te- '. I
. I I I I 111 I-Rl. I .l N Im, I V111m: 1 14. An'. Il ,.do. In Y
Le MM' I.Ahm.1 41. RADIAL GONLAS "I'lodd-del YA 7MsM I' "' 2 I 'I' l6fono- U 5744. H-MILM-I6 Ma'quinas de esci ir way, Rannoch, Enable, Fischer,
Us ".'rem. I nfrImmob In- SIN V TOINUS .1. Milliriel In .A DFSUMAR V CALCULAR
bonds In -.,. an.- sm In. 1. memo I',_e.r-_-,-4 : puede ontenerlas aqui. Cuide sa
It.0.7 ,orelool "I'M on r, SEN. 'Unloo .9 O.U., U. .
"' "4 -461-56-10 julio
.mdYAm ne .Restorer. Y- S.' bM. emoin el MI frell I. dirdero, adquiera Ed piano am
a Os- MY FUSIVE_. ".M., .art. ,arm. diden. Pol PORTATILES Y DE MESA ,,
Na -#a I I _,; ,ai V. C La Predilecta" y no tendri l
.' 'I dr VWDO 1VICFf 4A PIRWONME ASO as Idano Rol V Simmer Me AnNol In ,enamdesda NO Al IS amb-Im, Embos ,.Am OOONYMO. .mmillor .'.-2 Y '.'t2!i"'dF C1 .': In.
04 Indem. RIVER.: nal beemellneol Vc m ,an MmdIl Om, b.,Yl., 1AINY, 1- Nuevas y 4so, garantizadas. ,a.
va=ldr, Cars 1. N, ,I. emm I. , ED~. A "T .J. IFELIP. ON VA Firm a morer. M. ad 7 I, LA EUBANITA ,ad Amo. NO 1. MI tratiempos. Nuestro prel
EA% SO Am., Cag .l= ME mneve .dredr, coardentijeaddidne i d I's N. :11 A., 111ales. I-Old, R is's a igualas. Conta
a' A lint __. 1144SM161A a- TO, W.Al U-Sed-rd-ld eparacur
im A 4. Pral -. nall do Ir . I old JOE 0 ON .NUA 119 7 PUGAX, NUEVO. Aproveche, todits lag lunes: ,a In; r ultad. de 25 eas Del
6, 11 A ll r 'Il . VENDO 2 MIEGOR CUART09 CAGEA I UUJins I reconstruld.s 9 (45
-' se. 'N" as I
= ,M "Y". 3 juel al conto, cmarto cache MOPOMD, Arm norobeir., co.dron I.II, distintos modarlass, garantiz.da,%'td'U* rej,':jrI .= _.". "rUV.N.D.;,gV= r I .O--, before. Island, Unimer., IN bo-fil. diendo.sin erl "La Prel
Y" I.- r. IN- red. red. mor Allen IMANY In I I. m., go,- cloral .I O."a .",I Andreene y I d 7 Vidle. 1 $G.vOUN.,.m'rAm.Y nallad
[*=ft Video. Ndf SUAMM AIRMISIN 1. .a,- Am = APdO. NY 1. T-L 1-2-102 rell'u'll, sell, 11 V 11, Iodine. I.M., predawn, enchapat o, PICINS . I. No I lid, oll In goral. ViNi a laws y alquiler Se lecta", San Rafael 803-807, casi
1 T-%"74U. I. in-Sell ".1daill $295.00; comedor, varies ,Old. anod.r. same h.lel.
tw .OKI.--.-N-.-VATZ-z CADILLAC 48 rAMILI^ "NUA 14" COARTO JAU E ii.Nm-nY :n exigen retrencirs. "La N .,I._ OsqQma a Oquendo, I
SK VENDE UN CADILLAC ,o.n. emorme. TON.111, In-valft. do. NddNdAYfte rMinarmi I. rearl di res, desde $135.00; livingroom nal", Villages 359, cast esquina C-80-60-2 julic,
on -9915. or I I. .,.Co. ". A
morm, n .ii-n del 48 am perfect Catania, Pri- Ul do, Grill y meepno nine Ful Rommormalant, roolle.ronarde $IRS: no. tapizado Bolteflex, $150.00, S OPORTUNIDAD T fierth, Rey:
? Y I- ro.m.l. rental San,-. I.Y.4m. "
mls problem an enoned. Moral Ill door, nornme Maradmimleoll "" m-_d= 'OA Rafael 824 y Soledad. _V-R.l molmoll mel 15,1119 lools. G
a. v Ira entr6 6 y 4, Miramar N1 .he Af 410. ."i. ,I',? "T. -'I' I 'uU.Y "OOT 'em" I C-75 57-2 11111*1 ----. SmOverves. I . LUMN.
.: III. .Inl Or .Intfll., omm. mmv. late O., $,.III W gifle"Ideral, ."-I. Add. ,ordiflim ar,
on-line bre del eve, -- 47. Telliform 130 7826 IS 9 a 12 C-ass-g-lil 1.11. of "'
prifergingla goof .1 does. I OPORTUNIDAD VINNING MURBL.1 'Inall MiUms. I ZUTACAS ARMERICANIS UP do, so, VfENP. Id.M al O I'Me Common doem, ad Ore. -ad.
St. In, men, IlUn mleml ,_Y, Mi bf-",l Job.
St. y 2 a 6, L H-1-53-28. M. ,,,dA PP,,Iee wind 1911 4 MM. Dean Y ifoomall, ININ'"do;AUMMU:_ Par. Poll .ndiril barrel. a. flemolan Y do Or, ,,. ,Mml L v., 1-i i- DE OFICINA U
1. ommas, .l as Sarin ull, 11 1, Me ReNNIU, TIGAMA I CmIdd.f FL. $1.0 Turrotin RAN I $3.00, Ambefien ,l I do, Ul Is Al I O I I. O , MUEBLES V.Na. -OLAND N .XI." VON

4A v R 9% Wee, .Or. .9 ON, CON ,eardgrab IstallIfla, DUN CUMILAGO AN no al
."". -Qvmu,-t cip ; vland I .M.i. vial. Yl A. Iran. Wi I A 4. Val Mr. hannin, Able. A. IN. UbvRon. I .Irl ablates do art. ro-aml, Monte III,. .am .m.i. R.Y . N_"l T, CiJAS CAUDALES rol emberal MILM., fralsomin
I R_3dj_,_n AntlIffilalell Van, I a 644 19 NY III. R fill into
h.1SW IMI r."iei.d. Y I. to an judim C.Idrl ImIlson. . I. VMMI IL"ll - .- __ MY IF IUMNV Penn- -enol ION V,,!.E Dillefins. Cal Met., vr do -ill tor-I do Card-,
Ma AN Vdaill ber, . nNOIL S, Beat.; To. .d. I. ly romlabon. I. enrom. ,-M. Ron- at.
be nmvv. I
I M crair , U_._M_. JUEGO DE CUARTO; $75.0 el "mm, nle .% belm. Mnildbla" "Steel Aile' 21 "'bar" "On" H- .
a-b"l'" are do, .rmIImv Archives metal __ _U'1MA1:T"ill" SMI.A CRISTO(& US ors, 'ER" -Cxg .i.i ,KIM U. UPS. a. LIQUIDACION EI.M.Y.H.I. room.g. .do. cl 11 CION OF ROPA lie n cbe noxy tol tamarms y pare tarietas Prom, nom do mom .d. rPm.Ym,set. WArt., radio. bets nem. -Ildsm DO varl., and. del I. immiles, feel. 'Do, '-be' rLd'em'- al"em Led, 1111,111 Promsencom broness., 1. [MS., dead. I Mind. ,Ihn'do ,,,do ,
1r11AL14W _.X%= i. on". 11 I' Kim. .Sir, .e.ebormn. Inns" do pro. Cal IN. .VU . dremold.,j A;Iambredc bI.PUSn 4 PI Calls Muddles y archiving, lodes le .led., -rom, -Al -] Mrr ve.,
'.a, AU-N. dead. ,I.,. on. i Sir A z do, rel gre N.'alm. smerno Areas 1bae* mento L I'll Ill., bom'd V.". r-O." .I.
to I.g 11"I'infemorlF. W413% Lt. beft.nerfin, Mi P"nome n, P", ,!;U dided, Z no.j. Il rel d,.,.:. V. invesonoll movemed uDm trimanor. Mimedgraf I Y 'oft, No A',., ., UN. I'. I
Me Joe aAVUA It.,". IF 1. PUE.I. Ill .on. mir" el loned, Pred'. Or as, tinta ii-sal-omes. ,
. IN, Poisnad at Morrod, .111m 74, 1I I, a. bild.) IN ormse 1. .I. in I. ,all mird., UffIrl d4s'l al . LIN, M. d.N I InImner, a led., Immal A vril M. ,a- papel Stencil Vents a plazas y l
IN I'll ag. .ASA S MeadvernePUL.Y. I II&A ING111A 1-l earned- Counin' Ad, Umolgin al. Do Sol. Ford I A A.-as It. ,VOL .11 'i"' .
37, Cal ad S. ,r Plor, ,- .I rel A Sor.R. dr.aIll In an alquiler. Se exigen rele- "&'P2_'mV" ALE" .
d, Lwad ll It issee I C Me jing "And: romill.
No .-.at. 1_NL od. ,AU.Nal. Umbod. tor. on I 12 dl "I' C'Ird'sal 1 In- I'7 4" "I '"' H."Ll-Il rencias. "U. Naclonal" Manuel "I'm 050
91","!. .'IT'S. .12i I 0 ,.do '. In.; o.e. An L. o m"f,"'I". -dAS ,
", z r .,.,I., bill .". ME debt ELO DIA T NOCHE! a ob lmYol3 .-.I -arl
L.'r._._ I 2', brol H-d-WIS. "In- 74. AI.4.1. d-froLleal Mueblerfa "SANTA AMELIA", 'A. 'Unds. C DR. A MA. 12.1 Naseiro y Cia, VillegaN 359 Past ---
'MI
.set. red r a r .",* do m w Mis 661 y c6modo. Un nifto 0 . WIL I emillne a diel embill P.mosiblem. nol I ol-O.
.A.1l.I.Al.1l.'. YOU I ,.- I ,, S.ffi-Ca.a "Ampashar: Salad 110, Malachite, S. Ni.cili. novolom., M."Ime ona.P., 11 esquina a Teniente Rey Af9l5 AF. AFINADORES
vi W" ovarlosl Oares on rise Vollirl.d. 13,M. -l Rol "".-"'.'.", ,' .' ,' ', r . I. nor. .ad.,. .I. I Ile MI.) Me ,I,, Ad mn. Wasibal ,I.- C-74-57-2 Jul. A,. .a reader, EGA Al Ass""' I
I I I Vast. Carol. .1 M I.W. lot'. Zenme. ; ln-- U02f. rmli.11, Co. .a 1. idedle Ponvertirl. sin Aydin. i1dTbrUm M LrmI, 1.4. rodo., 1111.1 me silass. c- lid. oil.: id-E Ed "-.I. ISS, 1. D.M.No r .aml Mammal Doned'a' P'nabot T As im 4 g- Am 'elool L ' JUZ 443-2. no .117' "On"m via-; ,-,,,-,, IN mr, ,""ad,, nomm". I monmorderver do
=0 $AA 116"ia."do." rein U, comm.n.m. In. .fire ners-lUdoo I do -- 1I
.do. .11. RIANITA .f.O.gLK 'a 10 no- GREG" is FINDS FORD 1940. 4 VUWL ar, Omeardame do .ad,,. .1ol .Pot. ;j.j't;.'TPU1'.dN1M7!1 .N.A 'Unno. son's."Un. A11.11,N: .1 .1soner. Dan. Madner.
,daL.d,1 dmm.PMl Per'-'- In 1- buirearnai NLeandid. WIlmn.-I 1. do.- I C-50-id-1 III'. A.V LA CASA DE LAS YOU
J. L (01. 7$Io. Us. 'j-'N Norat 1. Al eval .I, INU.'aral I. ME I familiar .ri".6 In". Dr. in I Z.I.N. T
is N I mr. VUld Vdft ,.,, 1. ,,I,. ad do ,11., Illes. ,I. .Eni a-,, ., ,,aj; VUEGO. CLARTO LA- a 'A mny. U, L ,-N-jed AURML
Mi Ml Forst bal"Nuales 4%.I. me do too., Saba AN .1111. .11. !Los, .,.an 7 ,,, il Ng ad do ,I,., orde., 11. eno. UY I.E. .oW Ile So do on, N,-m Fare IS Imns,
W NG: 4 lim?"renoong Panel .1. in be. IW S'A" A de, -.do,. Doing 1.111. IE11.1b, d:[,m mid, 1.180. MAQUINAS DE ESCRIBIR ,,,NA,,,,
R 9 Mgp --d jai 10. 1. I U. A I---- ---.r. noal US Llmix _;. Irl W.l bond"' 'I'- Mr. term. morseled Terms rentril .mm.l 11REARAC"S
'.76f kneentnem. more med. Vagina, 4's. Y.W. Samar y cal Singer nuevas val planes Aud-pa-e. I PNIZOU.Z.R
N'Rebefl.l. to ;D W ", So -IN PGROURY, lers, Ft OEM : I, .11 "T.'dIll,'"."' 'i TM4 mIminsemn al do an Kj,,,eU'L
as .7. .l%7,"= VAYMK on I per an, formods. to A. jil 0.5 -15. VEND., FOR 1111A. .1 .11 NAL.A. y reconstruidas, con toda ga. ,'r"ron' .-Ibler N.M. Ander. ReAddel
UL At r ve flLAr1a .-.-Y .1-'IV1d -V I] MLNU Prad
CASA HUESIP Be .E., T.,,id '" 1. donmel 11,11.1n. A-em -In. vlo "idler. NMI I. major. del .M. rel -O,.dA;.,b., Yd".,f
Else. 'l III mUn. Mggg' nor. -I ".7rdino bhUZ ranta Re las Gfrece. "La Re- ,mint .11fel Pl (,I., Pbm.UI
--- Is.s. U.Sal do ,.Mo. ARM Naml. ._,el M som"'Orme "arn" not"- "Ell I VENDO LAMPASAS A I -1.6, -570-AF-21i
A AM. snad O. nualm. "Orkil, chat, I Lin .,I. lailm. gencJa", Suhrez 18 y 20 I ,as, as IrIal.n.
L* rogoom le .,.I. Lord,. cal tell Daccarat, Bohemia, Tria eA""O cand" ,l ___
A 0 'r
aborto .- do, no; a. I. .1, . an., -E "' CS& -.
". _.; LA KRIOR .Vl MINGUT. CoEV'- MGM NO an.gnaed. I,' &,',ml .6., doplayeras y ce. YNOYDRO JURGO GUAKTO IntIMPULT. quin. CrUnalifs, Tel6fo ,
ktl, Z*l VKNDO de bron no A-6628 61 DE ANWALES
IWI. do] ad .1 11, do Me- :'.j m cismerenne ismamr-rom Ill .,.,.a -7 1-1 .11 Ild.
_.:_M4--1_ i I'Mobh-, .".W. ,be. ml gre. ASMon. or, 1. -1 Jai *As AN. ,dool M,1, ,%Ymfgab -GM VENDER a XNAMUNG, sea muebles de purof es- ofillim Mml. able Onall Oveonmel
., I For so = aLU G.Rvense, Pa. % Y'll ".1= I or EMOM, mand. Re order. 3-"* m, Il -dile I Me onnnomm. War a precios imeJorables, "La "IN It- 'I"'- be on"On."' MAQUINAS COSER SINGER 11M. I R .AXIVIAMFOR FORM, ,
an on. L. %; se I'll I, nl dfdl .a 11grig, UJIAVAO. ILI IS NPA sers. COMMOLM. '-do imme. Angola, on marem ,I,,,. Meringue FAII, and San ove Yol AtIn'. I'll ronhem, Us
A q in. '= .j. I'i.7,_ India .Irro. =. Predilectan San Rafael 803-807, landmi, FOR, loolon. '.do nueves y usadas con toda ga- Oeml IM. I Iml sibralli Ft.-
bress. _V IMINCS, .11'. 41. .A."Un dId__fd.;rOMS;,;,,,,n, jil-PrEadd M. Do Pd. Ar.'eman. No' "M Pat. .-Mall b.a. T ,, Zlod.lbmovr Clem'. Rod P.LY beenal
SRI d r1ol annia coal esquin; a Dquendo _Y, sm. T no PLONA.U. An L. Abral Or and. .do Man- ,_ I I .1 PON. Ted. itia y piezas replicate. Ad- on FUm.m Or oner. r,
Agan .-.I-Il, PSTIUO .Ill. On .-ST141-24,
VON I' S 'Roll gran' 'i Ad nbrans, In sondem Fee I.Me, WoU. RE Y InE. Or A To I C.,.:A,.e '.lie MUEBLE9 anniquinat N-ieja an r,
le. Y d;R.I_ I .l TOU -.I NUE, Ill Inentrol. 1. no Lifetime U. PLAZOS Allli .i I art.'. I ,wi part P, 1lFeMG ",A Pare. .U.S., .,
., doof .he 4 'r D a. Trade r.m. ,an. Inn-nners, I-. nands somejamen Y bill IA*'d,,:".,.*'. de go de mij, imeva I 1". ond MdYPR._ "O' .1, lr,
'eare aral C. .1 MUEBLES A La Regenchs", Sgi 18 y 20. erldo ninal- inin-em: Debi. .I.
aLlE.I.Se MY bar drom- .I. fintl dr. Rol .,rednore ber-ral. dillert. L.I. XV ., a ,v
,A ,.W '. I BUICK 19,37 In, Undl 1 bell dim. brinfornal roddel NY Ed., .nl- IMI. ,-I'. ,.San.-,
.1m
I I -Vend. an $W, Ional -ndirl.mr. N ESTAM OS "'I'm V, MESA """" "Y'l 'no' . con' "'Em ar. oll As 9.11",
JUSE14% vNial Del gain 4 NY M on- .11414TIMP.A. ERN. VARDIN Me.- S Vessel C41-PUR In. CAJAS DE CAUDALES I.O.O.01M.0VIon. al .A. l Sid
_d 0 $1 VON Ad y, V V do. r-Und. SOBBE -Yra m- anovdrmsi an 1. derim., LIA-mNM UU"" an "'an"" I IENIUM JUNCIG IS CUAJUML FUY armarion; y archival de seem r"", I I .OMN,-NM I 11 'I Me lornmen' -Ye" 0, -IO)I-. berad, Und.flarletter 40.0. lindolds, al filvoij. Lor Caesars;
", 'o , 4. Ada, UARA.r 'U's.-MR-le sid. I-all ind,. O'S damoll mod. $Ill. NMI, do I I I. I I I. MI,
Ill I I lose An endear 41UDL 0. .Ill. O.I.O111 lie- 2-1 -M ft
ad an' I grand. AM4. r&YmovE, I,. a r. UOXAS, IMSTUXA. AuwumuvlLES .I" $I old. MI, .I'. 1-ins, ber Pal .Damon 3 Y 3 MAMWL N, Andon. 06, .1"In. Cannabis., en todos tamafios Y muebles II
as I 4. W rears. d".V1 Yonial dogren .NO.; houlthed.n. Va,- H-221-fid-23 ,.Lee. Final tell. .Israel an- __ ___ __ oficina en general. YiLa Regen. 'T Pool. C.Mg Igial
.1 I US t. O. 11 do ON oneirm, to No mi, AA, IS, 8104. 1 61. 1 I dd C.300. d fl. IrUiW go -to. dVmI as I MAQUINA DE COSER SIN- fln- _- a", SuA ez'18 y 20 Mai esqui- H : I
I- I I I Favandoissil. ang, 2YNYM, VYNdNAA IL.,U sm. old In
11 UANGA APROV.CHKN VEN.0 ON In.- D rd, a Corrales. Tel6fono A-6628 SE PELAN P 11
PINS Ttato"o "Inailm, Rol VON. v9F . .a. L, . mar.c. A A Ile., am 1. 1. 6 I, ger porthtil con motor coal go re cul our. lardong M. F.1t.l. I :::e
= w, 1. .l. d. ., r.meel. 9 k
Ir 1. Z- Crifitos Lantol S. A- nuegra, Se puesche user pace her 'I. bond. Nor I IM- .e. .dirds, deal 1. A domkIl. firdeor .Whel Go
MY N, Tran INISAMORNI Ided. MY arrion ans. Inse U, WE. N IF Mover, 1PAIMS." Drell .I. an.
A _Idl mordbablego'babonsfaran .Dr. ninuded- I slas iMALETAS DE AVION GRAN do" Y-"O ""' ,I
", ; dar. Linage A-7607 despunisr de I H .Ns Asn"Abord. mOn eased a.
Lo St. se, E.R.I. .-
'I 1 I A cm-m d! III U a. Tell AM -%
,!" "All % VMXD0 MAY I nEd .V.T.D . [as tres. 1-145M&27 o =." .: o U asset ISUrtido en equipajes, baliles, _,,,
,I am '_
FAI'VIIA. AM .1 mal ,.::,., I ,Aj
anne Nbfm,. ,,V:Mer FULAAGI. .,. I escaparates y bodegaU Presciol
iiGMAAo4 .!or:; V 0 1 US C To MaLl Remoddrell banithern. issam;rReal. .so Ml CASSALLO rawom C b*,
I Al M SAN, = =.1 9T "I'd A I
,!5NYr.&,j,.kN dIrAAA ger 1. res. I ,
On. ': I. I UNRY Men __ l
Nllbrt VA= Ef ommmmmmmmal ,nedlearmlird.d., 4. .be D.Orm, own. 40; P., broder Mdd,, Be. in,, A K de ocasi6n. SuArez 18 v 20. em nomPOLS-Calt. cantross. &= "nal
I IL&M.111. I HL"7741-U. 1 l C-VUM R) Jint. C-83- 7-2 Jul. P'O1,111"RY I' bw '" Nal
.m : On. Or,. ARM. N. KY. Sol. M. ,ml Me
flon, M -1 113 I C.1,T7.54,15. an go I Nal lin ,
1 I I 1'1 1 lll 11 1 4 1 . I I I I I ',,I
al
11 I

I
11 a or
I A ad
1, 6 No I 1. ,
I11 Pigiria CUARENI-N Y CUATRO . DUR10 DE LA RAARINA.-Doirri 2:3 de Junior fle 1950 ANO l
__--C a _. I
I VENTAS Mi DINERO HIPOTECA PARA LAS DAMAS ENSENANZAS ALIQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALIQUILERES

61 DE AXIMALES 64 OFERTAS 7o MTERES FA LAS D 57 ACADEMIAS Ti HOTELES al 82 ABIRALRIAMENTOS 92 APiNT-AMMOS a AFkqA1IURq2L_ At
.- __ __ - .
a. damos din 1 .I Tayd ARIMAs Hatat I ALqUILA MATEMATICAS OKIDE 1.10 ZIL .R 1M.YlN.MrMi IrJdNoA" N'.Ionll 0. BE M ALI .'.T.101 XQDXXXOS: AlJ-I-M"G; 'Qual ine"Nal "
aYMAYYWA INTERN.U.INNIL .l tro in". III a I Cat JYK SR A.
-di I in dill 9, 11,Yim.Y.".-t. bareaddy- YE MINILL-11. 1. I, I-. M- aradbor. oboade, III), "bt ,
ad Surn MRiAl I I R.1-1 no ".d. .". ","., ' ,. .,. ,-,,Flt .Q.1. So w-wIty.L.-Not
.I. ,.Adil . rei or""' do 1. 1. .1 INIS, one, lind, 2 .1.1 .
Ai.o N ,I.: "I ,
A, Aluddri -t;,M'AY I:I bienri B.'r, ind.L.O.I. .All AM 111 -I 'It" Innicced A a IMMIN."dand. Ill .I.'. Micirri BINI"I'lle to lallyn. All- 1, .D.I.W.d. bur IS, beenal -sered T za. oul-doo V.~ .
-7, ,.,.I'd .I." ad Ina. ;aid d.,_ cren'., on" o ,,'.' 'Ql' 'BY in Ila, cill I I' di it, L-oYrur-lial ObInni NIANY, tudice. OM l No Abuse, "Mil or ". AM .i
,i.[. do I. rd ,,J I not I YI- ,,a, Indoor .ad. I, Stl I al, naloBly, leadal I do MI. ,do .IIe zkyaridder Tali A-mMy Jul surn, is I, IN, m Swal
'I 'I'-"-" NY A ll A ca. YA 11=31i Yn2a !I coirre, I. i tied., Oulenaliall., Pi REPLIM. POIREGAINMA VI 'A",I'l ynno.ol learrobabliblex WINAIN. Oi .NMMME. froads, "Im. Mar A,41IN,
VIP.D. ALIEN ALI ANCO POTECARIO MENDOZA 21 ULIXIIII.: iiii.-Yallcm Abu- buciend. .PNI-I.I.q. ,.,I InE. I adroda, .I, Ed"MAdYI1 2 w.,. MICY I A _. B fir a Set I'M --a a- -a A Mi I- MI IS, NO .Y-PA M. inci Ad. ,.rndrddab 11 YLBA=I -; .1.4111. ALI
odb:d ,.,, drideard, do IM4- line'.' do title PALAC10 ALDAMA Aentitial Ill). drin. Lindend. Rl Lad MY on., Be 'I". .= 1
y As it., "Y". it'. c-" .AAdA_ Y'. to I. REPARTO KOHLY IMEN, ", I .1 ,Mm,
dQd III be dide Indi InCIM. E.CP Ibil r MI loal .1 WELLOS .-Mill C-Co-l -c.A'. ., Ind-lb, I ad M. M arry, lay, al a A m kii w4im OR Lul
My IdNe I ,, ;= NJ 12 IS M IN. Bel L x W. If. or ,.,a. ,I'M I oldly cen IM I, 'aral A 2010, 1 S. I, 1. III AVENIDA DEL RION A., ANN. I Ral Adi Year
"ll, ININI'lul" dl.' M Li- .to Ii Ao.el.ol E.tirpal radIcal de cellos CURSILLO By inlaulan Inedruenouncludy, noycloody. yea. BY, MMaA ILA oA4Ar, ree
idil .,l do to Cad". de Ilid- Pur"bing I III .1--gandiNi .Iiyl,.,. Pon. cynocuild, ROTEL cROMAB I del "May AbObb, dially. drebrao ., J, AR al
P. In. .or rin. D-.1i B, anslos, senor, etc. ,nd.16c MI ,I.,. el, -.an "I'llone firead.6., .
CON SOLA FIRMA I ADEMAS 'i I,. MannCo.c. .I idennin, I nin.loulbody. &MON. IMMANDA, ROBE Jul. al el down godde.11l will VU
Tratamemo ilemilico garan. or, M,,.,u,.,. = ,,hndi TaM i W. OyI I, EMNION, .
Pa. Ill 111-1. I-AY Pul I I I beirl. M I I an AM.
_i XZ 111.111 rlill ,.*", I_ : I ned .1 IIIAMD, Do I. 6 A.
SOBRE MUEBLES, DINERO INOILL.I. A-wi ME toon 'd. I
oll, "Mader, f.,.-. ralconeal '. S. To,.,
rallaYiNclond. AldMOMdYMa1Idd,,,.yyT be td.d. Sits. Zayas Bil IN O-End H4134-71-YeS I'- Pit Sol Ancid. 14.1"i I SEMAJOISE. ,.,I
ad" I C I AN I .
ir"Perialid"Y I in' ,on IN. inall A ards. inal Linced.n.I.I.
ILbd inde TIM In flIqLdy tied c-orclaids Induill .out. dan. NY 40fl, apartanalento 205. Telf. nice --Bldda'-A',' Zf P. .IAST.Iai B."i i I I'll Frono, Cin, Atery
airdoll R.Y6i I', add, I all roddenu. I.I.B. 1. Pr.bJ.r.A on . [J_5509, ,=I -11-l"I'l= 7. d"Y"71'.'al Iddl do, 11.1. buld, ocri led- I f. .
.". HIIII-61 1y fln., IPIIIIJ.111 In did-1 drial, aulda, I M I_ . D. oboddid, -Iond. val iloo.
CURSOS ESPECIALE-S "w"'A 'p ""I EOIfICI0 MACA -I,= -Ayd, ral
el Inner.,. liable; A condo I C-65-70-2 ) SALARY, 1-III-II-I I.Y.
ondid-din I I do lur-M.;'d, I r, at. RyN1- brobby be,
By G BUSINESS STUDIO it" "., TIM 01-ii CALLF 12 N9 512 carruni 91 I "PiNIA'.4.S."A
MATERIALES DE CONSTRUCCION I' 11 pcqa Y Irani m I. ,dry y large DECOKAUIOA INTERIOR. SYR GRE .I I I". ql" "I'MRS n I
EFECTI SANITARIOS pJ, vadmin Recured, Main A, Billb-ca Malt, P oni der., A E ACONDICIONADO) HOTEL to". 2. vMYu1l I
; - el ., ,I. CIII-at ,in. Ide c.YdAae 1,111dict. ONAINCY, do 11P.didecol I,.Asbar. do to APARTAMENTO ,.: Yale, couratley ,flaut bablurrin, AII)QUILO EN LO M[EJOA
laid 0 P11ERTA V MARCO GARAJE ILA- PIMN, Till Pdratalloo4,i Ii librull rerairnins, ,Auldiddri InTIlInY, ,J .rdcyd r R= HE SANTOS SUAI=
1- I ordi Pel D I ,11.1, IN Lia Lancon -' ""
.-Ti IL lbele-olsel souldrannal LU Ii D. inal orricull cre".". dithrobber bess,
_. Rrl I, DINERO o.,:. ISLA DE CIIBA B E """" "' ""I A d'"Mc R '"i = R. vaday, Sayea. I- All it= All, .
Wi III INA TrJAS ,nal do. oural Ital A del I IdAME dddal cu. hallstal Ral .,11 H-7 too. .
1 IMANYMYIE- TERIMOS PELO 45 COLORES, riteanil Becalentrunt Curabillill wado MONTE Y SOMERUELOYS do by -1.,. -Me al-bral do AlA.A.I. I PARAME ,FI
I ,M1MA, conelle-Ing M Ill idea de int- Sabre joyas en todas cantil FrAnd I .ablinal Be, larl .Nal '.'= ,7= ""i w
K'll,""Arp pelualual Madame Lucie d': I do Ci.,. dfiti it-. HABANA. A-2164 It Ai __ U I.M1. 'Ver LoYclosel couldr, Rall teper Alv- E Mon, dea Cornpramosi y vendemas BE ALQUILAN APAR AVENIO, W"
N.I_,dc I, Jo- encantr6 procedimiento pairs ed-l"t W7 obb 3H1085143"IN"ll. ANIANNIN do en- Mr. .do ol"i Pil NY Lanot A.I onown .to brodel 114. I Youl Sol
de objetas de ber A .I." "Mal Saded. No a A.Mal Relabel A. ALAWYl ". wi
;AHORRE DINEI Impel call Cabello, curriuadD &MADAME. OR LJONALA I NMI. .A Call .tineudel e,,IA.M. 1. AT'lud-l! 11."l d.':$.Md c aA Aard" "Nree"I41ii = !a to! ydo Y L- clase .In ." di
at. Antes I c .e INS. I. izuediddi
lidel Pri L.N. I 121 it. Pilot omprar a III 1. .it ,Co. Oil. .P,.d.r Lou on, an .,I.M,. I MM III .-I cl D = ,l Sl
id I 11 N alvicay y dandc, con- ri _NMJM, lidee I .,
Nindroy 011111noul, "I vAI- A 1i I L F I caspa y c "Yould. .1 worked arroydrion No Ial 1"11 l.-11,",,,,., ,.,,.,,.,,. ll ".bll ,.,,I ,,., IN .1 BY. 1,
Me A A .1-ce, M111.1 ELIII Pre M -1.9 DaNdril .fleal a. M __ DENTISTAS
Allic Ed" do valtenes" a avorla rejos P,.Nb. 91.ti. Tement "Notai Do I BE .,Q. .a.
st, coN. MiVii ,.l Animas 166 M-33 If Sala. .9 Qw.d. ordlel ". our A licidd, e o. ,-.d .I ,dino. I,
1 ol dd; Nclob. ._ MoNo I did. Beconebo _III. al
ii 15. "'su"Adm-'i Be "al "i Del "'Y"'Iba" Apartansucht" witaiderrow
1111-1 doe'l". "I'.- neomparabtes pro uctos pace C-ii a.-' I .d.1- d.aMM "IN A _'.'; unnol"Iel, ddr .,M.I
Pro noty. ;':.i c"EllyT .= C-225-64-5 JM1. I ardu LANDAr. ha-Car. C-Rub-PY-Nal. Co. ,. I a .
Etta. ,= decon W. "
.1a, 'o., quints manchas, grass y CURSILLOS DE VERANO .I' 'a ho"Yon"". in .I- I ,III. 'o .I, .ral My Ad in E_ do li
,.NO. I .,,'.I ,.,I, I'Mil 11-cle 1. -I.- .-JI.-Ral a Ps rar.arl NT Mi .
ciddiplind, Endso C. Irier. 1, .", d Marro, Cualiquier Cantildirid granos, Mantiene IDS polices. N-Aid-dididion, Idleund cri .are-, -_ oul
P- HOTEL "MARTIN" IIACT Aaalarlc. AI4ME1B7J;. SR YEB el roed al .1. ,
.1 lodell., .921B 11 _Yl 11. c I M. .=. ::1 T"= 1=1. ,
ory- 'A.M. Mo. Mjd,,IMM Neptune 711 y Lucena. No, doinde.d. r.ondect., LOodal .'III- ell cay urd. dic., I. ,ME Sl
-a Mrs"i no I"' dus"'I""' ell Mi RANINNI
ME ALA-Plas I. i E JIM. are -d. ani bur. CA -Joan di Sent youl 1-tu. -.1dia DEL andeaked And andural A
and -I' dire"ON-no into- I. 'I-,-, I A Eartill Endionday ,,-I Freaudy, Is 1. Eclitill Terminal .be"., ,iNj Dole-'A" a rion not"'. fd. .A I H-4209-70-9 jL. I16- Ad- looddidince Not addlerni". Ani cal e-.A. "Idellil di E-Iii, Mc I A. Ini W", .M."."d or Iddre. AMA, M 1.
INS- IMAYl 'aid I ,I a.!., I .D burio U-NISO-Ri V Nal N-luel A
,.,lure My ,R ,NNE. MR. LIN -IIII.
In .-RdL-vi IAPI Alinfinatin all .'ral .
__ I one-didir A$. -Mr .-OM ,in on,. MAIN. Y.O. ,C]IIARTA.
bar.: Et all, Net zone I." do, UN NY 'S,,is"ll P.M. NY 1M. Teled.n. At rl PA OR seYATA Ii AL4MMEO Lee Rion. yinue A 7. .A
III Wil NY M-li c B-,, MHIMAWIAR ,
R ot junno ANZAS DI La I, .0-0 it., latuffinebray down ,
9 I--. Te"I"'To -_Ay do dy. Mae condual Cal N M 5 P;" J Ter9 DINERO PARA USTED ENSEN CURSO DE VERANO YA 4l ACIerada 1, IN Per
harical anclon. .-A, BMEB:. bddft hl INNITY. ydNM. .flarder, beet, bono rabor "
III I lP -. A. 1. fornuot. Sulical-BIAN! Co. BY "Ell Dia. dardiddr. Cal ,opectional V- A YARMAY, .I,
mhqln,, it I etc operacklin 75 PROFESORAS PROFESOREI robi a--. ,I. aday, ouldrual .M. don All tol don, It 2 YBABAB Al Mi MORMAN
uncrade. acroll a, ItArryl III]. Aal unfiria, SR ALQVILA APARTAIRIMPTO lat EL
Cocina de Iuz brilliant Ill di'll -a .d. M. CII ciddrul'onder A. 1. art. HOTEL COLONIAL JLMrY"l iwibeiii; awL I woul ItSIN HUMO led an .I,., an. Rt -,ZPN-,' IYULAQUIPS, MJT.M TICAR ISSICA. voloodded. Coulabilklad Elactrencial y anue. bid, do tolon sole,= %enill"i A] TURAS DE BELEN '_ 'LNM ad
."I. .-.I B I A Nournal, 11.1 ('-to, CAMMON, U.D.illc., Diner. A,
Q.1-tio, ,be Uiribui Mejor Sittual. S. Millual y Gralial in"Y' CIE. R, MI IN. a
NueMellaid bodea. do 11 clillOnne In, 'Im Id -donindiod-d -. a,
'nitillo;,ri, . an Itionne .in in- an
Ardy .wRe Andi frcc,. nearaddrearan. IONA ARAI BE A1JQUHA
O A HIPOTECAS, NO PIER. ,,-.' .""";"",. ;.-."i ".""., r.,.;,g l. Cie. 11.1.1 Prodayal iferandit y otte-II Cerillars de Tienda, I, Ttal _,O --I- t . . ,In. too Mon. Tleldr. C-ol to AM 0 .". .at. -droods, I unislareAction, buing
"!7 _. 1110i I.M. In', 01. Ina I Lincoln, Tell. Ocy. IMN.W.A.-I Irol I _., "" -" I IN on I A SMU' o. Bal
,boLion In. Inor., P-11diel. Andit Ca fietela, Vea a Martini y iii-Sula-Ir'-,ty Inw. A.- idi'd, "N ded-Illy, MIRAMAR 'I. ."-,." .1r.d'.!".'I.X.*.';. q-,. = I. ande. a.- -. 1 Yed, Ri
I .LT. ImILIA, li Itialler: cauderriale. 'rind ln lnr- A Ill M al I
,M.11N. Clean AYT ;'i M1' ,In. onde. Prieto, experiencei, seriedad y PIANO al coure. do C 'In I My YJ AN NV M'. i, I., .In. Truff". r ta. dy .Brobbil bi b.,. reallen y do ji
I on inol In ,,, III, Per I, el". d 59I T.mbnai damos :Mcloned- Z111can't I-'--- indayeadyl CURSILLO PREPARATORIO del andi-, MI MI I did. Iil ,!" .11, IN. I.Millicia I- ral V = anday"Ar L I Ar. ,--.,
o I IN I on"don. 'ecillea. Be ,; ,,I., cap, eI" I Men, clican. 'inouracrod. ,.A. ,Y._ ,.,-.,-. InitIldon, ,od, NY. In I, -, -dlod T111 A ISI ol ,at. I -.Co. ,liden. I ell oil A A UW,
AN I ,a MI.I.L.Int. IN, d Moral IA. dine MilinnoCeSer. .I, C_ 1-INIM-IN-11 .I. -de . I. ide . . . N, Ai Ardild.dityroll A, ILA Las Ei
I. bar' .a ."I" In fabricacon. Compramos I till I L 'a. D .1.11 .,I: Cal _I. ,,i 'Id. .I ., Suaradyand. .be. M _.- .,
C-IIMAYI ll Ind. It. M.Ml A.denlIon., I-INCI .III,- -dy Arb 1, TINI .-A., lectroded, Act
N, solilres. Martinez y Pre- .,I A, I lidle I'd', -A- .I-. or Abill ". X.I.- rate C.I"-"-' In" I, record. IIIIII IIIIIII. MI A It. .Y.dt ant Aurbod, loyerut do III. A-,. A . I ,
OBJETOS VARLOYS t., G'Ruilly 309, Ai 1-3456 erl "l Co. "loodpol, AND.Lon. VE Iviali TAN no, I .1.11. Proo'. No Bel M, . . U.N. BY AY C Rey
62 F Co',",are"s.l. Me' 1-dica A Entunlill, '-I-. I I-NIFIL. rilibil ],I HOTEL MANHAT MODERNO .111.1.1 Ild.- d. A beladi Ter. an ir IN. Naddide, ft. K. ,
I - (cmed.rua colitigiadca). TrIel-N W-V727 .-".,I. I. Lbodd. I col- I. -R= IN . o -Ml "n. M.I- 5.9 Ille-WIN-UMIS -orat I K.ee.bel con- ".III. 1. 3-11-6317-64-14 Jllil I'll'a. Pa.' A, .CT.Bi P it ,I. I I 'Indawaroare. o'le, co",ii Tim"ll . Co. CALL. ,I .EM., IS No IN, Ill IS f'AT '",
i r a-- or, dcdtlaigiil,' N".'I I Na_ Ii ,act. WAII.J.d. -in 1, .1. ol A .I Inclination ,I I Y.O., In 1. ,i MI oriuNIVERSITARIDS! "' "'do' 'or . I Mr. IN '. Boy,
It, (Il "' So l I or, I 'Con .I- I ""d" I "In"'. ,III MINInar, Rial .N .1, Aboodit. C. .Bad. I "al. o IPM
Desde III 5% Amad, D Ma_ A, .
Mi el:, ,'MAL ,.eN.= __ I Mi -IJ74.d; I I III Aetna 'III I .u.,Lnei 1. M. NtdxA connect., .ad.,. I hool ,
,Yn_ I, ,,N, NINE L, ANNNAMA ,,.I,.,. DMIA, .I, _,A_ land; It ,.,.,,erd Ca ,,,rd I, A- 11 I, M d.P,,Y&j;l.JiLy Be. aluden. NORYDA, .
"N'to .do a. 'a M NY ': clialded I luall natural I rda- I'll -I'-- I .,.I,. IN, Q, Ildn- an indid N Al E.A. b," a Sured.
-CON-TADORA NACIONAL 11sebide"I't il'I' 'Wl'.' a I I redica -rd. di cousan It SMANYTIS, bar. t. H4 .
Yea ,A. TIRS AMbYMM youraintoon enno I OTEL TROTCHA i "a "'N"'LL.
Tae coni INIT'r.'" .1 1 oled. QW.Y.A. L.l.r,. .Y . i BE .Jana. ""TAUX"Ok, Cat
'.edibl .= .1flied ., I-ti-Ba"" ,:,.:,: ,.go, Ill led.
ticket III May Ran Ill An Men, till Cnindiaparla I A-Del, My I APRENDA ITALIANO d.'rIc I','.'1 t* r'.-M",*d"lI1"'1" A MODERNO APAR ANTENTO putidely .:. .I .1k doo
,,, in unIarl I, Ilue. Incrif-firice a dontaflic. Monodic .,= neo ledril Ijurd ,:,-- 3". eldrold.l. I neralfil, hdabla.l.,A, Ided LNQMYILA l RTAXZNTU. "TILL C" AMU -.P da RA, us, .
)Iona I L. C do too Mo. .-,I I Nee- '- do Ceiltaid. y 2, VCd.do. F-2383 C'Mid, indid, I'l I'd, ",I" cannition 11I.b call. Avoid. Lee P.1dial tany, I I Iii INSLAR) Red
scle I I Sof Andr, N.Ad. I. I' "'I'di In't-do M- Aa "' I Bel it. Ed Uril-Inal ellicitual
III., jr .d.areada. TAIL A-DIc d I .-W-Mi Frescas habitaciones, rodea- i1,,A.,.,;bd- Minion ,.it., "'I. ,Ad,, 11-drINEIIIIIII, A.". LNODYNAIMIJ. Mo. ,Jub a "May. AS
6.I.No. .-"I I Y. ell Dii A MI BY i I I "dind is be worudend. So Bel door., ILA d k. ,Z .:' "
& D_ le-IN DINERO Arl'Arearal NORMALLITA V DOCTOR; das de jardices. Pension "M_ al".9 I.I.Inad. le NY No or. IlArriol.d. Aledfln, lIIII Instrorned: IN, Incidence I .I. .
Ell .BE Abi l Natural, do 'I. do I.I.Itundall cai Ad .,.,I. Title A B.9 'A. _" .P.T. .00M. .
,J ;I budinclild Ant -Prifiench, R a
MALETAS AVION ,.a GRADUADOS I pleta, matrinnomic, $110. Banco
C.I.B.I.d. IMAY. 9, do I -. DAN, eduent
I In L-C dandi- BAY: a vlanno. III --no, . . ol .- t)rivado filn-IlID. I h.bitCmn,,es $55.00. APXRTAMENTOS N Encros to y Jr. P"
.,,J1 E.-,IN Md I N A ol, Nni rear. ,--- Aseaddo In
'Ni "Pu PRO '-"'-"'-'I CENTROS ESPECIALES bario Interealado. PrIl con ESTILO AMERICANO rea, tire Ed.limedocce II&I We-.- N's do "D Adu' Vidou bell- I MR Bel
on'.l. 'Idet, Pal di II.I.N.Y. I., _1NAPRA IIIIIIIIIII.N.M.n. V
I. I SIN it I. ,a I.I.Monectica. .at. licidleran troul r.1ca do gr,. eirvical cl I Na I Prot AMM
o'bod .",.A, Be I It ., YArlinfild. I. Idene ,IN Me Aumentien sus conocimientas vencionales Ermerado servicio _' 'I","i li, N. MINNAM-ML., 1.arl dre. I- I worenty. ul
A. I to onlid". see Me. A-6626. EMPERAMOS. A-6626 pi . rann, Per- asignati, ,tilitii Inno. ii III d1ole, .- Ocl iddadrddnuta Vs. 9- n .
e .A, MI All .,.= '. I. u- de single durante III vert Ad Alegre bar en ]in-i ".
I .,.I. IN I'. Il 1. I, Comprarnme Ionderreal jo- No' bi code "-I'M' 'red-dr--a-l"i quieran Ina Indbidds de leer, JnM, in
,-Al In ,as Id-lM, ___________h
y Aea_11_ H-5142-79-12 N. ran,, J-1. .-in- InIl. ,,I. H VEDADO, APARTA
Case de articull Me Il I,, . Au REPESM;TIT convefsai, escribir en inolp-s ,,,,,7 N.I'll 1 ,- . I. Mi W,
SILLAS DE THERA, DE ACE- yali y treat I May, 9. 1 Sit: -= . Say,
I V-16B.I., BERNAZA 243 NIF,-.,,,dMe_ I-- I ARMAN. broda
ra, tapizadis y sin tapizar valor. MAquinas coser, escribir bIoM,. .1-con, it. Ma l oned, f sI-tA M-- antes do que se les .Ividc It HOTEL BIARRITZ 'IN No "'b'"
no '"ll I "y"i I .b.Ml ,-I. It, a y,.g,
n"evas; late a primera oferta iatims, objetol camayasfo- !",',I'M I C 'Ol'. VdIeredn"'r .1 or Al"Pat.1 .I.'r.M.ETNA ME OR
"Balsa de Mul Oficinan LogrAfalet. Casa Bernardo. Suit- I ,Nw, -I ill aprendido. Utilicen ]as numera- EIN." 9 MI .I, Mal A -- M uni Exteriorel sala-comedor, 2 K 21
sos recursos de )a ensefianZil Prml. 519, fPme ad Capilol, ,,rdl ,orc. or Be,, ,,,, arobil cuartos, cocina, bs5i) h1jO, $100 "ART ENTO 04" ID, M Il
O'Reilly 409. A-7743 A 7744. Yez 63. H-6621-64-15 Jul moderns, quo hacen I salon I 'i 11-111 In"Inton, 11111,111 IN, Mi "'y'll,11111, SMIMPIM Ledy, 'Rd' In- hasta $110.00, biteriores: sAlaindillonarde, I-, I --it. I-IrML, -,, 'in, I A O I. iindriddle I A. Piano ashil M.N. Ararrieto RA Z, INA
C-578-62-29, HIPOTECAS CURSOS I seguro, rallado yim" i'- -b-nole. C.Monrd, ll -Int, Iona, III in. I I ""a" comedor, I cuarto, cocina, bara, ."= '-oil" ] l' T M '
or. M ladr. on oultini ,I,. I. I,- teresbrie-Tres hi d ariaa cal d-.:,-, a, P N, %',,"' "' '!11 1,,Lo at, A1,11111,1 .a 10.111 AI.YCLABLEIT. lujo $60,00 hast $650i El or
A, "It"'Le'"ll-l ,,,;,Io "I'll. hill III Mind. denni al I CIO C le,,,cic all I.T. BVIOLIESENE
,,, "Mid.ndrily, Salon] . n .I- clases a escoger: mandina, i". 10 P11.1, '. MIrd o ded"Y'd, do did cNiOnd -I I
CONTADORA NATIONAL Mi -- T . 1" INTENSIVOS I ellivad LdMrANa. M :Inardbacyl .A .,I. ,
; I-c-dinne, Steel: A-Edll C_ Ina or. .I. do ,
de noche. Precio especial pa n On". ", H-270l -]I., In M. Tel .I Distintols tipos y tamall re, ill 84 Ill lyM:Il1,:q1M I 11 R.I.M. olde.ce. AMAMI so CIII HUESPEDES "IA-I i Lt. Do Ya. 'I", ,I Deal
I I ,I, ,I ,l Ca R, ii,,unc- ra gradual a estudiantes 61, __ I', NIM Allo InInni cy- ,L.B.f.
cardstc.d. PC. cm, y 9. 'o, . o Irs III especkales de ingleil Id.tRI IM V1,11,11 C _', A, I b.R .-. di _. A ". APAdYR.
.a HIPOTECAS :l d"";, M-- -dM-',-- 'r'dl -M'N In RASidenild MINALluctil ad.taroac. INEI.NTA
a- .", M-C. li-ad Ir. . -. '. Do
rardizadas. Ventas a'plaz.E ca. lial.le, I. .nd I no AIQl APARTAMENTO COREMOR, ,In. ". "N."'"i ,
I r .on I $15,00 par Bit curso cle acho se- Main ill TIi,,,, I .crA "I'll.c. -c", ,.I., ,.I. M.-In.b. (Itiodand., 'id, No din "'. P .1 1.
in-Bionenue Mae ,I NA. 1. ndill I !Ioui ,'I"' E i Mi eni- "And. ratio" ,to "No' "N"." at. Me .ad. Y. Or Arboo I AN- u AUDI
,Irla* pi dead, At 4 Y mcdo ".I". T maras a $7.50 mensuales. r in ,:,,','I: ,, .l _', P'l er, bil-bery, LWAS IN 1 two Pear) your IS "MADY, Do.
referencias. Alquileres de ]as -I. 1i Load, no ,A I IdtIn A I M- 11.- Ill I.,. Is c.U. Lindy, ,III, .-.-I.-. lar I. 1. 1. 1. NY I Mr. towe Sol
mannes, A, comerciantes. La ' ' "t.'." -I.-"' "I it "Nud" "a" i MYSIA., do, sold.- cold ,a in
do. PuBle-ce ill broo "a nincoul _.,ElcAdnM M--N-- III mi.cipia el 27 do jC- ,-I I ,I il-iiin- -1 I M. d-no, Ill ,,, ,, I QiIhMl. InY.N. CALAN I A Calando, lal A to J,
elo AIl A 1177. yonder Inic Moral 511 I raPas AYrYI ,a I . . Mi 'I 'i"."'. ,- ",Ildd ILI74-PI A P A R T A M A N A 0 0 C."% do Ondirla. Vi .
NBC! I", Villelas 359 caS, Ca "I'ledrd, Me Idrdoln ','III"'- III.I.- ,.Me_ Y.AMA .Al try rono= Cal Ilavanot Bus d di-libi __ "- A di .I'.". Idab
5 en. linny -ine-NIII-A I "i i -0 - (nuele planteles). C-924-77-25 I,., .1. Led Aroc.9 rN LA. .E I. .
quina a Temente Rey. A-9511 Arind. ,I. I .11I.I.L. el 1. 'iYen' PP. i """ y 't."Y!'no 6
-. Ino can., a ally V I -----,.------I C-61-62-2 JMl ,,,A,. IIARATO; D Yrlkv !! III IIIII I-II. arl lool i do, or .'i I.II-Ind. 'I'M. -III. lidn",IIIIIIIII-I'll I IN, cint.111, a I I-ill Call". ii ILL S. I, c, in ,.; .
-1 I.= I lidind, .- I. At,,Ml. Indid -diteducloold a' 1.1 dr lend, IY1dYydi --- ----b By it- I RAW.
,.'I'M audel M.I. Pat. Ann.,., do Indul Ina eirdIn'bric. I i 'i"Ininde C-ldin, In'tu CSEYJN
*PIA IP"', I M ERES GENERAL Rid, IN I-- inot-- ,Ldd I,, all I'A", .-NII-IN-11 S:lcullay, .-." Mi
j7 D ,,R.RCOI. Accal ".A.",: ,a,. adl,,! lt,,,Al Ird., I I I cle"Alyn, -Adcy clu. An- .,I" I,
cIlry, 'n"'i Idddud III cul .11.1 I-it. iddrount" onall c. I draybukey 4. Briedea,
O'. ,,I Py"A"Be 'idn"ni I', or "an, ".III,., taPlib. AYMi I talt racall .,I I N10 GIAN .To C(LIPPILE: VEAI US
.dlll-bl Ilaidair F-trol Me B I in .111-,rli tldnd Aldennol'ir"'I'ttlZo -_ _G_ 49 3.11. Al APARTAME HOY MIS I Mo Iranian. ,Mfirldaddl Dal NIJII, .
o. Jul, I Me 11 I it ioRRACHOS: Mi BACCI IMMICII I 'Intre, INA AInIddMgldi cand-dol Be. 1.11- siblibi .11. anderel it, ,Pall ILIBIll __ it. soft]], IMAY118 Nt to Ag.li (INCLAIII 1.11 ALIYI I Irl La tell ,I, s i'.'A,,, '.' ,.,"",!-,I',, .Iroa.dr on"MORM. r-odon. Sao Me Rall yel MYMrMdY T_ BAL'ISSE ,
I.N.11 DIVISION .1. istraild r.PR .i.e. liser, $Sun he,,. lc. nl ir, PROFLBIONIIA Dldlnl N.EER; 1ION'rLasea "I'Mon" Go,., .or. In,- Mi T I I Ited, in- '. rall'. ,,, 1, IntInd .IIYM drelereclin, ,IN baleal. al PRICE cmMCAIt EN .1. "' I e C I. I lt.'It""d '.ad. III yorcel.doem. leat st-I'L.NSI-S,
Me di ,.-.I Italia. do INA dri dol I I. I'. unincenton. indeli I A M. it I. IN i Mi COON I A,.dil. H.b. A CIA. onion, -I- "'n
J. pnill, I., N. ,.I'M, it, a i M del III Me your, dpoolint. lc all l 'IRY, on ritz,, Be,,. Adrud. d 7:l:,'-rT' se"Y" 111act"I"i
d N 2908 H 7733-IG 2 Jul Hall IfMIALIN, do, ed to ird" InCrIner Y comedic it& to cli 83
,' ,fland. I rotINY-1 I N I roddr. .-Dial clintirderan inal ,.lack R-oll, - .-.,.-. DEPARTAMUFFOS
. Alinind, Ill ordle III., . Am- YRIII 11 11 Itilld PROurri mial MatFiTIO.IES ____M_'!l -, "o,", do. "'. n aidn"None.l. J -.1 6"
uIca. Allnel IN CAA lit ISPF91CI .1111 1. ALTOR AL IMM, -IM91diord.171ii i I b,- I ALQVM.N PRE.MOD, ,C.T; ._. ALSEME. .KPART"KN. A .
D.MRYN 11 I, [ mette, CLASES INDIVIDUALES ,41'.'a ;.= ,dr,'. i cdo-re"n'tini i ,dl ,,,, lIbit . ,,,,, Inni ell 11". 'I'll" do Il Call. 11 rai on. Ii ocrinuct., It A "" "u- I'M videdual MAbAyA, 114 onal
ELION E IlayrOl dionerlitnica I Mi, PAYMMAI, 911pi MI ,It Academic 1-11 'a let. NICY-1. Berra it I did, -InIl, ,,I- i P11-111 A111111, E6111111 cl- 1111 bid '"Itooll .;
X.P'll del. I", ,l I Enn I'Ll" I I lrdd on El "it, IN as you -- -=
on-d"." initial K.Yerrato, El C-519-1c.12 JcII, it, I, ,in mnichi- Y to, nocill let NI"Nuor ri-Mil .-II I iii -A- ectledled C
M411nod' 11 LP114ERO .*_ ,, ,*., ,.-Iu A. 5NE
:1., nil nildry .drindliallin P-P ni Irgoodd, CtIlLe"MI'l i '.".'I., ddffila nldl __ ___ a I I Le .,A". ,.It. stablaw ". .I.A. ,
lon-on B- INAII. R "I line rrrinl. C il linct ',,.'-' TELAS Y RETAZOS M 'n'.or"LINT. MONESMO, Ad a, I, SR. ca, ENNNI. .
or- NY 11 ,
,!.11,.Cdd -1 111-I III -.MI OBI SIN ED Eal ILL LA
H NPNWPul Min ,,do MI., no. .-M.- C-lon 1.9 1-r-I.M., Cry., ,drind. do let., do No I AI. SANTA
DII A1,r.r,,n1,dEl ,ad'. I Inclo. robotur. I- ol"Inbroul I. N-I.'al I ,'I., . Ina ., GnIM.l = y- U HARIFFACIONES
1. I, ,,.A IINNE AIAIIATD. IA- en 2 4 horas III Nit M CASA DE HUESPEDES dIatiOdda. randion. A _N 0 1 I ,I'M, c2l rice Reealroce -ed-de. 1-In" .Reldco NNY -.11.1 lontiona !l!.MlI1 1td1. 'll .ole'unt. No condedill, rodi Me e by
III' .11111IM11111 I old I IrN,., ,.In, try lindiddr. E-01-1- by- or My, ,,,, ,od, -Mroa ilollo ,I,. poor; 'I'd, or"MY. ,Inr "Mill I do do. MAYEadelorl III cona ol: I,
I I AM I "Me. dir In
da AM I """'n't in,", IN inned .,or' 11, ded-bl-INQUIL.I., 11 a, NOVELLAR IN PIANO. .,.,.IRA I'd". Pill'.' I I11L1oI-,,.lMn;Mdi MI, '!" scr H-Al ord- N, lon Ill BE AESNULLAM DO. HAMIT.M. .rn.
'did, I'll By ,also. ar. intlyn., M- MIU11 IN' 1111. I, I, "I 11 ,Rn- B Me con, ,.M;. I II. bi-I I r-ria Bil or A.I Ill 11 11IANNENAO Aliall
A.I.M., leclid. C.- 111, ,ll; I la-la dl dill I .I. di a I I,, H_ d_21EY_ ="ll"4=d. .1 Milay, innore
I P I .IJ-1111' lo.I.A. .a '.a. .A. 1. ton-flit- by'. liel ."I'. ortiold- creactinuid ,i too Y. I 'al. I I NY
:::.y.di I I M ,,,', Ide I-do, I M I. IDIBILIDNI 11,11t.e.7.b.111A. 1; 2R.J. I, liande. .-. ,
LIQUIDACION MALETAS DE by ,.,.I., M or H-4770-75 25 TRADDECIONES INGLES ERPAII I,- At in" I""' it' ,,,ad, Me" NY beft, Ina so' ""'. BE ALARTI.A. .ITI.6. AiNti
9 re" III. Tandy., ,AYIWM Mi MANSION ELSA iiiiil. ,c,-b or Sao I. 1-2 :-I e- 'l .7-1. it. rli.t =, END.M.A.: All
avian, maletas desde $2,95; '."' '_*".';. _'.'11."'Ua',.,",,".'a 'I A. Will SAYrTDA 11, F.Ndl t1ro-reArrWAN 1,CIPMA Utill.c. 1-1., 11, IS N' IS 'Parborcl, No on. Al 111AMI dr1wo I. "-." .E--B. Ary, -.1d. bed.
day. Iny 1. 11 ,a I 'bli ': HUYALE AL CALOR Ili44 I Q-11. stand- Tell. 13 N., IM-1117 SI III. ructi NY counceartable ri AWl to liMarrien.
bat desde $20, mal tines cue- el-Irit, Moore, par in' c,,,tx No MMINZI.Ilr 11 Yerind"Pill Ill x B Ual Hw5dc2l I
to, Iona; Caules escrip rate. "La oi MMA.M. ,I.,:. an, D al a- al and"A"NAMEA NRMdAddMgr -R'Dlf"' a A-i M.-II-N, ."'Itted' rain "i 'to '"i "o M HwZ41ml VEA ESro wrada. mOla candral Upi.a., ,M
A 11, an. I EN AGUACATE 518 Ed ,,, 11 Ill IN APARTAMENTO AN B. .,
Mol Suarez las ".-"i"""" do I ANOM it .1 Pol T.yrt do."INI it, Mo. in.1oftenthrNIP Men Calzada, entre A y B, Ved.d. "'
al In.& ':," '--l'a., I I". .111.11. I yet. lift.c." A M.-N'. ,.I. I 'IM. 1,-,,, hillbacco" I A.7
a., ".A, on on ral Bel e Nol I Ardrc . AM Pa.,.,. I N d tclitiC-11 No 1119 Val 2 c -1 -a---. a. -viu.". A M.
IS By . no uldend. ., ,I, Y I.Ionda I dirlAce N-111.1 c. dood- W A
I Tencent Monte. A-4074. ,'I. Me I P.Il I.,. ., I- "Y'll'. bed. or ,Mine Me III I,, d,.,'.Y. IN be di 'I- Ill. Mordlould, Ill-nd .1 i I III b.ll In'.111- ,I 11 Aul. I it, MUCHA AGUA
1 6 .Julio do bell .". la-1.7i Aid- ITIN 'C"'n"al"c", IN. do 4 '.I P ", A h-W- 6. Roni I f BRA .
C-86-6r I 1 Crullici P.'ao N7. Y.N. el iticni, . "'al 1111i I .1YB orrIddrid, ."a .at. .Ill. due ANMYL., hNb,,.e,_. Prionciall, leacedial as, 0 Mi A But .
-- Ad I I I AM Id 1. _ddi MI I=Ml C-Stal ,,,,,M, I MAMMY IIIIII Ancil onarrell -,- a-", III Me .' A Del do YY n I. Ell Al Trodi U-IIAL E ."-U
1. I--Iot t,.d ,-'l on, Do. .,. I 1, .1 1 11% dl
Mine N.-.;7 _i;, ,.,,,A.,,,,," Arri No 'I I I", in. Aldinill I nlIIdn-I MI NIC- 'A no .-lic- I Per- Al 41 11. Art 1. 11 I NNTA- 111. MI R Ine I doodidly ad.
MAEETAA ny, il 11 PARA AIDE I So i '-I-- I, Ndo, N nill-di It. ded, . In ,I 1. do crodul M.
Me' A it_ III lac Ed A I,., ;. "'. .:Ii orl MI, It I,,., ,5-yc -an. Telee.l. III Inc All .I,' I'll I. Antiall RAlit, e .EQ.M I DO. aNCY ,I'Mmers.
cricalide, y . O day MECANOGRAr . NINE I._. Ynd'. I it. ,I I all .I .III. ,I'. .P.N. ,.I, barica A-ANNIN, .-.,I'. ,a.- yon -. ILA Andrilloo,
11 Total ,I. No B id".- indidollinny, A ,oncre, N, it
1,1I Canaria, .A. al :,.:;, . .-Bol. Ad .d. I,.- it A MI dida"IMEN, .'a .Addadi I-licl: 11 vir NY
Net .1.11. I Edi ._._RIP,, .-I'. 7 I 1. .IS, .a. An A,
I

dOld, ILdiNLl, Inual drIle, I "' 1.1, MIIN.I. I Baby I. ,.I. di ClIbbill bL C-ordwIll Ingla, OLEOBOLD1NA dine'd, I ,,,' I.- IMPAR. So .1

,I, I, D-AN-, _,- Me A I Croll, -ta, I A a ad. da MA(;XIFILO APARTAMENTO AMUESEA- ENTIO. LAS CALEADAS OR JEAPA DEL i re C RA 23.
.ol.dr.dl N. ,, '.a' a, ,in oredic-dod. MAr. od.-Y, 'No' IN Me III' I, ,on lery, In needdi IN., Me Ill .nlo L l Obletundr.o. do .at.,
MESAS, SILLAS, B A. M do a, I'lon, M.-Me ,I. T ALLINJOL
or ,,,, a -. III di Bell Lee 'OlAuld, .I. Ell -I- ed., Arcull-nd, be Aliddel To I P, coold. l SO .IT .ON QX.Moi a jZ
"Itul-; Ell MrAid-aront, Y .il CASA SYST lliycli 'O. Inc
riere, MI Idlen. ,,it 1. Miller. An',i 'AS I I I INI I r a_,. ,ain D:. ad.
tas Pn SR. GO NIBZ"Abyl I dody rel II ,ruel
I', ,Mr. ,I ore, I I liandiddrad 'I. .I ". Int RAMIM Mu. 2 =,:--- .; I,=
Restaur.cls. B.,es En maded. 111;1.12111911; do" I I'llilli, Ind.dr- Ile Iriod, MY today i ,I one., %bDl dnur, lal. MI I I I All ni. I M, I A I IS .'I Ei
'I'M. 1. -I-!;" In' "I"ern" .11110holdine, lid-niorl. I . I Mill"N"'e'll Le lial rearom buse .-. Tod".
it-PTIRM ,I ,I. .-III-Iii 'III "'N"Elf" Its .EWEILAN CASES, 1'. ft Laatu.
IoaiL, l A Adyntod. N.A. .n. "Ie"", 'l r"l,""ll"d 1 d.6YMI .'M u= yle Mr IN .PART III IN. aad 1-1, M arldrictual A. 1. rearrow
fintar Cabanas Gran stock de .-DIN-IG-1 I In II-Ral it I c in an ,DASO ALanu g NY
muebles cromados, a pal d __ body M._bAY. ,rday. ,A- CI eti rl to A ddurr d ll reli
-:--- 1.11 I Y", a- .__I .=_ YI AM
76 COLECIOS clil linflielill 11 11Id. 1111 Cdc- ';.'" N,, 1, I ;,P. beall yt da A IA cal
liquidation y con facilicades I PARA LAS DAMAS b MY, LE INTERESA 0 NO . ? RE, .a L
SIDENCtAL GALIANOI ll y FIAMIII yI, .", ."Ifte" ING A. 'A' ins'
I'-. in Indrol ,, 1.11IL CALLS 12 .1 .1 EINAVERA 17, .[.a D. Abouraderyin
-Ilrcrrcd Goll.j. 40 luare loo il "I -,-" -1. tow, lentrad. De
go, "lsa de Muebles, Oft W egio MARIA COROMINA Join. ri ;AlPbldc .11. .I Aini_ Hart., j.Aanwo n.
cl. 67 FELOQUER 5 t In Inn trion Tilleal., ,,a In E4, ,l III M 'no" Y'.Ta ed.! :MN ul III Atrunt. D al. .a- D. .no, dooduder,
no I cron, ".I no ll It, Man illi ,iound a A "' A SE ALQCPl .ST., EA OCEAVA, Ana. 11 Arecturear, III. -ell .I, III IS.
na". O'Belly 409, frente a La BUENINTERNADO in InDo A In do
,-A .N., I'. -.I- end col AM -L- ALLREPSYMPSYS, Pearnmo. re,
Metrapolital Nii A-7744. FAIN 11 I y :,= ffidell I-I A"Iddy A-M. rndledndll 1-111. cA.1d.r Ill no I tol eI.d;. ltial PA. ii
v."QuE. .""IMMIRM., ,.dd Inal P-11-NII-IM. .1,1.'M,.d,."NMNd.dI.N iddlin M.Mduob y Morrance aninderead. -., "' ro'
I YM . in .olard"n 'Astiou it- Rot
NId- olrol ,,, 111. I N-1,I I I- lard total Mon. 1. ,orip-I C.Mit d ind NO So .A, ri ,.a.- YENMl TIOL .A.,-em .
C_2: l M_ "111111, ll'1 1 1'1, la".- Mnra 'A ."hadle. 1. yell-I. 11.11.
""' "" "i -- 'n- BY.I.I.W.
I Mi l lann -= 1%. Me,- ,;It In dB .1-de Orlin~ ,,t,, ALIQUIL E RES __ .- -9
.I". RESIDENCIAL "CATALINA" )BAR. re. le. AWM.
Proyector Cillenial I Mill ddi "', AVENIDA SEXTA, ENT, 8 y 9, v . A.-% IS
I RIL-I .aid. I BE AIQIIILAN '.PC' B Aral R I A. ddI rIndary. literacy in hsludicaut .-. I ,
H 1111,13 1 N In. I'IIILIN I ""I' 79 HOTELES "-, l i .Ndl-"-,-,. Ill Mono a I 'I'M ,, ., II'l.dldll. V. l.d l, IL,
"'Y"'i I I _I. I . re L I or in ot M.-putdo do .Y.-Mr-rall I .,do,.' ,A I crourldrand. .1. Dan. 1. &
yl ."" j. .I. T 7 a- YELI - I 'I'M -111.11. ErPddIM1 I. lot,, AII111. Dlc.llnl, Indar ii I locce. on l- "'I re"'.117-M. ner. conedull all -I, re, I, I I. on ed. No
IL. I Me do I do I b.1101. ollit "' 'on "Y"C" .;;i I
La pafl ,
MI rbod"Iddlo 11 Ind''noiInl," '.':', ',' 70 (i PARA LAS DAWAS o "I "'Nino Me "In in HOTEL "PUERTA DEL SOL" l-'C.", A 11.1 o"In lairl I- M.Intari-I c.d.N Is tory M ed. con in .-ad- $.I. lot by bal I Ml
.1 By, EINYIN too. dial., I,, O "I ul __ 11. MIM-1 ell-11I ITiceral- I.", Muddle, nuld I, .aide I'D MI Rili Arlo, X-1 .-IS. I I. SYMASE)i -R .'Qua. as. oneworsts" W,
1-no, -on-le a arlend, III'- on. Bel naza 2*, raqUall Mura Ill CASAS DE COMMAS Yl , linnorceirl. tol.- ". APARTAMENTOS N A, A Ill
,AAu . a, LIQUIDACION: SAI BLU. Ill In I I I'dold"to II 'al Nt -dol -I.- Jr.
ol -Ni n -,,DN,, 'TNN 11. frente a Is pat Ursuli- - --- -11, If A-, ill del ri-1--o I- 'd- slas $0 60 RCpoC,, $1 ill Pa. ,ASA ANCTONans IrAl Pan Tfi 'on A.Y.- YEdr. do. rubla"nol MY- i dafY. .uNd. not No .
: be C IIII 11 I, I do A I _rM_ Bull ad. Bar. dl nraflo., I,.- 'Id"Anni ."i bery A I
I. Pas lizigaicas una visita. Ham APTO. AMUEBLADO U.- ".
ii $1 75 Bat.s, $1 75 RE. 77 ACADEMIAS tanciOnes exterior,,5, mandernias "I'M,- ,-,I'M,,. -Ni IN too. rMccul End- 1-Ib-,---bl-O --i- rucluni to' 'Pree, NY- Call. MI
al.s VNYA. body, Vl= g7 X.- MOO,
;;GANl Y .". 1. NY '" I, banal A
I iri I11-111. .,.Mr. en, undid., A-1. lant". don-ducid"An. "Bural roody ,I,
,lM', ,l,.i,,l, I*,, ra[ca a) hI. ,qO.90 Refajoi FAIN D JANTI GARANILMANDIN -, POD I All caffiento y 'I'd' Iril. Intercom LIMIDY 1119, DY11 "t "Ibar", Ent"'S ri an at -Raw. ,AA_ ,
L.R."ll 'I'll 11111;:17111i ; 11 I tri S2.D0 M.fill $1 00 f rec ons ecolimnicas. M-9530 NICANOR DEL CAMPO ill nalld, No IIIIIII.M., edIddlin ocloill Lly _NO1_YI Ind. .-.,-.-I, -orl ", IIIIII.I.I.An. INA, moill. YMbao NY P
"i Ni 2011, ontre i. 11 I. lood"Mot- I.Arl 11Y LAURA CALBAN uldril I IN . be Alcal. or M& O Al
____ C-70-79-2 J.) I
.,_-,Iiii, Dll A.stad ,, Induatiul 1.11.111.11 11 ,,I ll.llp . "o, Poc, al".11.1i "I M."Yo .,,.,a 1. .In 'll "yA., It'. Mord, cin i a. Be ."I". do ,andundal asou, .I. .X.I.B.g.l. h. e I IS coleal ,
'I . '"N".1 "' al allrLL, SURF. VIVA rN LA Yd linorl I III,, wiludder. ,ldrid. I. till. IIIINI ,li r-si I ry-NAM, .1-oredi I 'Y" M. Rx lot ft 8 A
I N H-3191-70-7 )LI110 I I Tic6frond, It III I I IN do unerrue, ". Inta, ourad bal To]&.
.,E:11,1011.:!: ., ll till In"In. int ldYYYo .E.Marb, A, dcdri I c-d-al I waini do oil. B A all Md' I .%,.III. ,
F M . a. III ---- li-Isti Int. call dishurtando del Yureala Illb-Z
Main 11 J "I 11 I. 11 I Pla- 'I'M,, --dill My Mi .Arco 1, cidarto men'
Ind, VELLOS ,I'd ,ic, M.,""'Y", I "do, I "I'llurb'Aartalar r.w" III lr l!.Y ,,, TMMMtYl Mccanotrafia I I vivir en una playa. pre ddl I .11. i'lline O.'sou Me ba IF ALCIPLA &PART SALA CO- M- in I IN: .-I. A 1. orney 6.11, a
I M. III M."Ma. be,. I' No 174 I it I M, ledurninc: Call. A Sit A be, "'
li I 1.11, c-Ine". in ded Be 6.a capternaiadni pa" velr.- ,I ad., .I I. Ded., a .-I ,.an sy, 2X"-YAliS=--rr .
Diane .1 111"n, I, ,in; e-no.no I c.indind". M w
.1, co" I M1 M . I In : '!,ndll ., i 1,l Me riclon Idea, 1. 'tednos Mnlec6n 31 Ti 111111N.1111, ALI. P1.11 St Ca- I I J.MI6 Infai 1. it, . I, ",ill ArARrAMENTOR I" IN 410
,.,.Yl,, P'n". "" ,"', d r uIM load liatill I, no ,isi ir;'M I .I .ountudy I ,.'ad. .I Lul ti yflcyal BERFARTO lialli7dit INNALES, ,.I"
I I ,.I, I! ,, v,11no; de III ,ina, al pier "i .nlonlry. Mor, cl-lord"ll ,,nor I'M od: ,Ioir. .Idccdr .1 NoNond., III I, ---RE -ALqUILA j:UjOSO I. I I a I in. I I I I I dood. .dabi I. 4 A.
i AN OnD INI An ^,
M, ,ii-old Pid- n Loalind THY no. be A ze, Or of IN MOR'.
w-. .,R ,rc, NrlwoY:tx_., dEol "as, 0, Trat.menta garacti 1 12. 11 N III 11-2004 71)Mfi JlI1Ia 'I'. or"I". .rN1'r-',,7N-I Znd. azi.-MY.: San. M.-ii be,. I Paul- =., id, 'i anal ,we r ad, A .
I .,I cound. .M 'Ino, g", ,,,:M 'Pl: rill P all de ,xit.s. Srn.l CURSILLO hOTLL "TRES UERMANOS" CANTINAS THERM 1.111I I IdFro. cl Me A-. ,an, .1 sel. .1
AP .T.B. Bvica. T r DADOi LOW RA .R. ol-1. loo."ll-, I,11:-1 I In ,,, Ill cl IM O-AI'lle- ,Md., MIN. .In Ila on l .I requirn, Till dol not extiordy,
d: ilalned ,,.,I'M dinna, 111.11 I ,7l 1i di' _q.I, i MI Ri i ti 'An.-EY.-Manudel do. on.c., .1. Aundir
Tcrcl 405 ,i ,,-I,- MMMd D I NY'
AIC.Dndc, I- 11.1- I'll,., Q MIN'. ill AN Sol 60, poncos patios mil v ,I do I. ad." nOr i hObi dh BY li Ill
1,11. ,III- .11 I ""n. I '72 MI.I.- Idd-on, .111rose Me M.11MIN 1.1- .-Cill -1. iff, or j-*. .- eady, 1
I ,' I, rn M != .
dal ,A". lidan I I I NY 2 y 4, Voned. 17,11 F-65 I ond".111M C11,11triddid InNM Dficinas p6blicas. Casa de Yll vrriont, VMd.d, Y Del FTMICINII.Eld- 71LI: 11, ENTRY I I 1. LA B.RA. rul rects, .- -.
P .Pn. In 1.Mrld "I'll., Irld, Marld, addr, rillo-od J, .1 A ._I. -Na -""
-da-ri-. Jon. M I Ad in be = But t '. 'w I
___ C-21-70-30 In 7i'lloy-111a. Ydr. I INI Tell Al yintes. Las mejores y ni be- NO- o I-. i ArnManI docknit. Lr. I-o-oll
I JIBIB"BA'D
YATES Y FMIlAW.ACIONKS I hahataciares de La Hisba- M H-4050i nod, ,1.,,,, I.,, in t 9, ESQUINA A I Iddict .'it!. 1 .= 4.
_. - ;, b,.),. M .l non . It. in- VEDADO "Andorrosdal
.1. ,'I. 11 l', .yl I Veldits. Telf. Vil iiD 1.1- I Aldlarc a I NINDMICILLO. liddel .-I'll H-Put,". .Aad 1. .O,
"t.Atial I "I . VELLOS ACADEMIA PAURON 11-6496-79-14 ju altil 11 11, t- 'Yin I'l 1C.O. Ell A . Ini eadanded M.Nal ME. A k, A
ArAll or"'Rai -"--'- It,. youturay, aidetted. M/. bidel d. "Yet. w."N ,
,,da I di "r o lo.rrr, Ex I I I I a a complete, I id":i1oll, III- III. III I rel ,,AM 1.
eye "'"I 2 I I. .
A, "", I nrc InPA III cold III dery.'rho; '.1o'." e IYYYYM.A, A. -1.1y, olial .7 IMBal ,MYAr-Ilyl A IT Yr 0; .
On Ola, ;ai M -,- M-l-'n-I It. Ill hall My I D, "
bardild III I T"'Il" "pr B.o.M., rudent. MI. Ribander -.1
I ,I", it pier l,'2,"OiB;NY ""7 1 Mi O-Eal IN
1, zed" i ,l I Pat., M A, MY i""Y"no 171 . Yaal M I'McRib,. doo. idecal at. = mi AN Al
HOTEL PLAZA 11. OHIM I.NINA PARA Is i ."I. RvOron Inforn- Il l A. eflor
AS ,.as us .Mrr I. lo-ce ,l I Cast ,,I,, Llllinnus adCiartcla del C."'I'll'und int". Pier. .COI I _Ial cort. trcriddrubbe ASIA .0sarribut .
'Mi A. NY IN landed", III NA". 'Illie'r., ,- ELDERS., a. A ano, C. Ivnfi" $ :
no .1 loclool olly Instilitan New Yo 1, SYR G.,Ck Ill .A., M. I Ii No NEPTUNG V ZULUETA Mlntoc 1 ",I- .-Mi 29 Mi- 1.1 RAM A,
'" '"::i ,,, SVALQVJLA APART AS L U W,"M Ma. cartoon, .".k
I I do PrYte',"Bli I It V i -67'25, Pill Varelit NY YBETO AM 'end, "In' M D559 -c= -d-fN.,w. .I U STOS. SUAREZ. MENDOZA N, .6 '. Su" 4
"I ,I, ni B 3. blic Ina El DA
a.' I HABANA 92 APARTAMENTOS c "I 'Bul"I"u"Xilurea, 'de-I.Ne Ml co. a. Aball- I -IMMINNINA.M.O., Mall. saboud, I
ME, Y. I_, ,R;rAYnYAS i,' I-IMN ,Ill I I A: 11.11-1
It 9,r.y,,jn- Alturils BIN16C, Mal ,I. red I SAL .
,,I. C I, A rida A 1. red-Mind, PION, 211. Las. avideahoul. crei NOM ary, I I all I R-A44i
=_ In CURSOS BE VERANO CENTRICO, CONFORTABLE, 1,11FITA.111M. ties PLAYMPACIONII IN .Al On 1113 82%234 ,an. Md.B- A A .B.I., MA L.=.X. NEE .1
acdddr, or 11 can Iful Pod. -.f J.- MA ai;
0 DINERO HIPOTECA I. III NoIA, 'Ill H-2 AI-Nd. areARTMAYEAT. .E R iwWaAMill a I,. .Z NO I reoull .
SK Vrour, IN TRA ACADEMIA PITMAN ECONOMICS 0 12 ON I Ir job. I EAMBDAI
I 2== -- 1. An E.b. I .cn a '. "Pit. .in bod.r.r. ablitaccl MA 'Adqual A I
'i .,a-., Manzans I Gomez 214 a 216, Habitaciones WORE con bb- BE Al A1A.T . .M.P.- -10. Itol A recil .Pat. III .LQ. jer" RESSITME . al. Lou BY ,I
1% SOUCFrUDES I I 1. MA ,at. 'Nored., I M IN. bor.gobl.- Me Iol LI.Ady unicarrind. .,.an: N. 11. 1. ,. 111, III r. 1 I.: =.== I&
.- MEDIAS NYIN6-N 12 entry, 11 y 13 Almendares. no privand. y teef.n. Par. .a. e.,T1,My,%,d- Sol. alandairly I 11-word .or. becon. .Ad. bids. -.O.t.,.mM. =. AN. I m ,
dionnis, tliquigr.fia.1ptestiona. $2.5litcliBurids. PsYrat dos Me A-n I it IM. Dorando. ENISLY -6- -.,. M I wx-aw
SOLICITO MIRAMAR ,d, ,,N, MI indanto IN donun, 1. do. Comercio, Ar.eirtaist ., ,
,N,. .,.Sll- it Mi .". -C .-. Jor r"RNNE
dZ IBI ', I. N::Ilt % 11 ill ontion 1, Yloarly -YM.u '!Ji. I allnsa.Ai
,,Signatures l bachillerat personas, $3.M djarios. Par me. .Abed.
and, l, M.10- MOYMel lonion, 'd.i Pa. Oil on PAIII. ISCONN ,,, IcIdi, 1. Co. .II.SPEAMBEI .K Net no. ,l 1.4 l;.O
I .1 IN I.,. sar, ,-aJM 'an,' I on"It 1-no.d. ,a M.IM A III. l dia y Cache. Sirvi, 102 $60.00 y $75.00. Frent. in ,,I,-. ond, Me- 1". i do D1 INDMOR, PdA.Ady ordedlecon Ron- .M l.1y. hi . .
MIM11 _., C-g do 11. Aboarl A I.- Sol OR .,
SMIN, Mi IIIINI I .lon Ic 111.11 C-450-77-30 je- PM que Central, C-536-7P-12.1i .- IN". P .111. A le.rITION =
li, 1. Be 11 Andi Mi cl IN ,.B-Ir, omnibuy, P-Rin-Yo. I 41M. ,- SE" iIB4 E I1 1
W IS I I I
I I
1,1 1, I I
11
I I _____ ;,1
1' I I 1 -_ - -_ _____ -_ -_ -_ Y M CI) ; _1
__ AR.Q',CXV1fF __ - I I Q D1,M0 DIE LA MARINA.-Dninninim, 25'de junio de 1950 ev Pigiriti MARENTA
.1 I T;4', -4
.I I 11 I I i
I- A-fAQUILERE5 ALQUILERES ALQUILERES 4LQ UILERES A L Q U I L E RES SE SOLICITAN SE 0FRECEN SE OFRECEN I
118 CRlA]b1lkSCF1kD0 IN MANUADORAS
__
; 84 T HAWACOW W XAVFSWMZS a CERRG' PAIATINO si J. DRL MONTE IF .VIBORA IS AgloQUILERESAR101. 104 COCINERAS COaNE K
I;V; V.j;Z ; '.1AAARTIA.D.- I L I ". .,.Ali .".-.2PARA LABORATORIO. % CUADRA C. CERRO 11itual. mulgm.W04 mLT1I&,.'Y AL Ul'.Rfl. CAR. lul., AMAPA P. .I.Pt. I.I.I.I.,.A. Q_1Ag.IA1,Rl Itle. IS fulto Pool H )Ne% 01.1,A I 11 I inle'.1". IAoC,,L
I MAN A7 W MI 'M . ri, I I-An, ", _N AM," go" in ,
ASIA me id. W. WAW AND AN, AWPIM, 11A.I.- A111,11A I,.-. .Mill.M.Mg .: .'-- Al AS"."L 4' or A., JWIS A.M,
A.4 t! A'00"AaRgo I 11 . Uirl!" 'N t". tr! '14 t
MAL.:,%= It.iA ri" A do
Aom.ga %. -AIRAU, .I. Be,. We. .AAM, UWnava. -AW, ii.blgaabn WoMa, ANSUP or"'M 4a I AM D1' VAWWPIUD TO r.i, -W, I MAo, Jr. 11 Via ,, ,I ,a.,- UMr- ,.A. .,_ , Arg. : on i
A -" IV. dU,1:;.q1;_: . ,g. T;v.P ,:,,,: NA I. ll g . A Iv
A- !. .o I d Vila, Door __AFATURARAII W-' -1-- Anaakdmmg -M-M AW
."im I 0 A' Aid jj -AImP._1A1A-I AIN 1AX J.IlAk I r."i "" A_ ,Liol.
. I .44M." o7nn i H VASM ,.[n. v.1A;Md A. NWW. I.-I-M, .A, Irl AIR~ 1. Here- ARM M-Rogul. ,.,,. I Ire Level- 'o'n A, A -rA --av. A', ,
., , ,, madi a '. Informant Ay-AmIun. l. I.R.131.10-101 R-MAII.I. "r. AM "A'Ail.r., CA'o, ,o A ,. ,,' LAPAROI.A. AS QpKLjA,1 .A CPA.- 4
Billy road. mal M.AIL NA.M.Ma A, AlgAli -.- 11 ALQVIL. Do. .K.M.TAI S, Soliella Buena Cocinerit .7, ,. '. 'ver"., Nn no
Mi M= ACdW 19 may: oloo. ,.,,- ,
& WE UM.A."'M .4 read ,,Td A. I'I.A N A M. o 1-1 1111I.- PI A ", ,,it X ". -,
M.4W,.h. .of,. Imempt. LEM.- A M.M. do Uorl, gai I.'. 6, no, in d .A- A L"'. W. ,
OIW L H.1161.01 a, "i"Na, i ,:, M .LOCALES .1. lion',U.'ir IRA, .-he -A"-. Delta I' i A
-T 11.8,11-04." I . I I A 66' A W "' I'-'. "W'"'. a'. a AM
adider me I ing.dr. W'WU ,.on. te ,,Ir, .T. -,F",.hl 'Ar P-'Ill'r "'A"-, ,-A'-" PA-' N-gA-A-'r---"ie ,
AV .,-,,.' -."-.- .::,. :"D".-A,.,: N MARUNAO RE APTO; MR. he,, I 0.1 (L.-Ave IWMMM. on fl A,
'. AIR, Al no .no n"o., .A. '._ ore". I. - P- 1,- ,Ivr.v-rA';: '- 122 INSTITUTRICES
a V .am. 4 BAR. 41 of,, raoximo A funGELYARSY I~- 1. MI if .IIIWi no or ,- rrin ,,,,, i A Y .- I
1 :-T,,7.'-.lwR,.- voggigh, W, .11. A, noddlu .11.1. I.Sal MI. PDAM debAblk - -- A PAMW. Call, I, He .N.
age A 'jal!"' Al ,PLA," M ID N, 31'. WAM Col.,DR ,1.",.Vl.d,,. l,. ,7; 7l ,101. XLX1' ,RNNT% a. 'it, A .r.1,vA- WaN.X ARUH 4. 1. ILI ,e TAX .1. ALQU. CASA Pa. roN.In A A U.IIAII'li- .I'D MARNE .W.W. AN VAAW .,.,,E . Re., am ,.,o1A 1A.A A.TPILT.LS, 11 111.111, NASA IP.1i
AD. 'A Joe *,Ial 11 gA I age n r: n DAMAKIN. Plaile 11.6n M.A.Uo in A. AID, 1-11 Z 11- AL-Jene A
% l"!7.il 14. .1. I.A. Y IS ANALD"Wa. 1. A A. %W. jored. Aria .laltnog U f .1 ,on-1. -'nljv I A AWAU. vold.e.- .-M,. ,.-., olloorr.1.11111 ov-11 A ,,.o ma, I
LIA No A ,A, or. 1.11-1 'Rol. ,I".
"1"4 I ,. C XHUAA 'i ,.,-. 11 : r ,,Mv j ,.I1IIUg AA
. I cilarwa. ,dr.d., HIM. .1 T.IIIWM 1,701, A
AS .AIMLAAI WvL- AIR COLUMBIAN PA ---' - 4-Mi-orri. AUWMM No Alk T.Util" FIT 1. NASA. 10M, ;
,ASITAS BARAT Nei ,40*111. -IM- I We, gAve; 4. 1. Y Hari. mile. .- .I. ,4_jj, .,Aro. CRY,, A .I. . A.
,.A.,. A- A ge -A-- Room -I--," A -- T.7AgA NXTYL
,C '111od. b lWOU, ,WA'14 ,MI A A do Hi AN I .1 A. eve nAA- I 'ever PoloAM fion".-, ( = e M!!'_ .""r. l,',.iVA!.',' I'll" P A_.
A4 No W.Itt Kim 11 "' = I
I lermaganod S!., AM. VUBMWa. IrWAAW III. .1. ,,,,,,m, AUQUIL. a N X.T.KNAR. 04-- I~ PLAYA GUANABO it, CA A 11 -.111, 1". I
i, . me. at. = Al -AUmm- ACAMADA Pat CONAIR Ill.Re.F.A o:, v,.,.,-1,.nAxo .,W., A. wMILN. do AMoN. -. MAWRAP.11m. I --irg-Wor- ".1"."'1111; %Ilc. r Y.x.11z1 i no'., v. L1 A. .
wou ". RA RA rIAL .MMW. pair.l. v'W W W er"m '% A KODISTAS
I 11 4'. I A IN A va. .I. n An or 4 MeMen, Sell ."I". AiM., ,WMA. A." .vin. .r- V RIVRI lo 171.1.A L.1,01A.11. I NA I.Aba IRIA 123 COSTURERAS
1 eg"Um. NO 10 PARA ALAII o-o" AL Or go A A i", N A r o"re' 11 ,-A rn L.,tI,.,J.,. .L .
A = AL.Ifle, -rear., 2 Ui-rfMveN.d A WAUA ,.",Ajge., ,-the y g.l.M.d., IRA, .-Ir-e Xo- A y W d v na. I
to I In 9 N, Via., Arcom. Rare IS A 1.t.c! WA A MW Art qW.,M.NeA.,,A Pro All or I Hall, 1.r.iv o,.! it IMP M.1,131. UK. C.Luo'.A .L.NPX 4 AM A jl 1. d All. 11, A,-- N.UM1A ALTA 1EMIUMA
.ASAAA Will ad, .,.-. We it. so. el. Ali A.,V, to, Won. Ng-ed, C Dr. C-IMI volor ,.,A .,A. A. ,,,e.am. I-M, 1 "'or, ,A . oAo. on, "" L.
itafte. v.Wi .area Vi'%, : dlA j ZiF.lo L.IAK"IA . "A IN.- ARM. kine"d.M. .-I-"-,. I. C.'Mi AM ,vir. A. .,M. .a I ,WIWIm Ale.M. .1. Iftol IWI. A' "i'l A, I, .1. So I At, V.-M. .-:" A'. ra'. v A 11'."'I'le 1-1 eUr.n. rAo., T-Rove "' A "" .Ye.
doo: C I.A '. r It., 'IN UmKPA EIIF -, 'g. '! A. ,, A ever ,IIRA Hail I$ do I A I AN am, airl-dUAL. eall., logal. A.Adg ': Unar. CARS,, Vggri -.e 11.1 onal!:,n,", ;-1 I
It ' z".1111 WI Wi 4 I ALMENDARES It '.0m," PLAYA BOCA CIEGA - _. u-igi. go 11 ____ __ j
,, R.I.-HE INW.71.11.1., A_,r= AWm,. G a. A 1. IH-L,, 1.1 -LAVANDER03
SEA amm.- cowo: 24. Yod.d. P-M. A Al I Core.). A DAIWA, 1I.A. AL, YW:,X HAS, ,AL.; ._,. 10gue ,.,A Rio 1I.A., to" .4511A PIJEN. C.CINSIA lel __ -- TA.T7-A IZ4 LAVANDERAS
CMAI.iodo; Im AmA Minn I A he Urlada, AID. IM-1.1. ,.I.,., _W Met. A .IS I dronlit., MARIA ".7
Nor Af,: bad RW no -.7" w'"Il" "A. '"U'll""' "o -111 jo.,;. N, me Al VA1.1. Coll, A.- I,. MANY,, ,UB, gwvAU.
No AAAmU, ,-.I, to,,. don. lorlo, L,,bI,, ,are Moll .od- '.A. 'ARTICULAR
WA.A= U=MAA;-=*V1 an. .1 be- I U- l-- ,-I Nt .t.d. y "III*, IN 'UR .ro 91 No Love ,it rM. 11.1.1 I or ,,, ,.,,DvA, ,- ,or A 1-1
I!= IV.C.,gNi Big,- Am-AL "Do' 11 proar 'AM, A.'. 1. .Wrinlo r.'rilLMA llg A.AIMA PARA
did. lafteorgem. .A ,!.,.,, A, A I ,.Alto.,,. %'Aw., ra'Z el", 1.1,,4AA, more 1. Max -gA.
.4z'W"S' -S.M EN JABUCO, A MITAD DE Ai- 7 ga"vaall IS volore volle., .I. Derier, TgAl lj! A, Ir.g.l., 1-.i.M. or, marob-, A.Wd, AN, A w M-molve
4% 11.11,21MLIA.I. .M.I. H ml.l-. A.M.", .-I,, ;_gA ILAS114ALAY I
A CA" 20 Dumaul .-Fo-w SU VALOR, NAVE Y CASA AL.QU= A AILQUIL0 CASA MIRROR ASMATUADA, - __ I
,I u he-. dMMW_ ItA, LUGAR Fit A 11.,. Net A be Call, M. SOLACITA HICINA COCINZAA .L AN AYA.11,AE ESPANOLA PARA CIA.Y-A _,I, jg, r
War I = figai DR VIVIENDA IUND'S eglay". ph A 1.11. fte". I., : 8 ,I. i r ,rl-. do aRroo C. row, . r I go. I
: _A Al g Be. moved .Alto Ad'ArM., a 'M Orion 11. 25 NI 11. orle, .'rill- 1, v in
evolved Ad L' M'.'= AS I.E. Veto Ale A nualo, C_,._._,, no raleo re .6.1 1.11 111.1-1 -a to ,,i.D Tle'., LIAWAYARA ovie,11-1. ,_'uL
ogid .A. Inal, .,NMv "' U = 11 I_71A 1 "I'"" TM. mig AL Clar .1 led. "I.,' vg'WA- USA DAIWA. i, ploo. Vcd&do, .11 it, ,'I
'L ABABA Ui XN Xygremogi ellry, "we -- UUMM no I-Y? A BE ALQUIL.t 1L.1. (DIANAIRL-M. "' Tell. I-SAW _. ,._,, A ,Xgm ___ ." IUA
mg engage .11= .47 M" -_NA_"g A" A .I.SIESS 1.11NI T. C.L.A, A.LACC,. ,AV
.Arr. *,I'D. A. ., VNWJ. A -.'A. l-- I U I- Am .AN,,.zjA me. L 'Al
-h -11i ,;",:Z.p"","W". .'.*"A l'."'A A A LX,;EA ,.l
1- A.W.I. SRI= 11 -n. ,.I IN I~ B. AM. U'-AA UWv_-o r-lible, C.LD:r,; oc. SM-.C. C.C. kmllbomma , So he red, par, Pinion, L. r- '.Dole ovnav,_ A
--VGAS.W tA.n ". a T. IS ALSIAR-A, 'INS C. IIARA. CAN I~ A.- .; I. It.,. I Ave. CW11.1 v'r d,,,r,,,. o.1.1.11o. D "t'r
r1onfil, Y JUMM's. Age ."An. A AgAr.1%. Mn _;n .,j. I .: ,A -1 A ., I. ,vto, A =
ME Li _A _:- ,. _- ro din 2/4. NXIM. ARM, ConglAR a"- C011 to ad AUgdo MI. ne 1W- I.r 1_.II
.to' .i6gld. A MARIA, -. INSUMM. go= % I .'r.0 ,A ,.,e No Mae .a,- N-vA-I
Illieverill-AMIX I.AM. AW ealawn refigo- M AM IMURroo. A .-A. ,I AM.h e 1.1ov. Alleg'., -A. MAIL l gnlaA-11
. I MY. Imparl. ,"AM AD I' 'I"' U -' IAW-- .' '_" Ad .A.A. Air. a.- Ir Dr. Voting. I.,.
,.I.,. 111 I ,, WRYLIA-MA-25 IMUN,: ANSI H-114-Il 11 PLAYA 9LTUIA.,D .CA Fleo-. __ W.D.Re A Aggfl. _'" A A IWA goorne A M A ' AFRICA AN .,oNAC.A I
Air 1. A or. ri. m M" ,A .1 12S CHOPERES
FORWAi-"-._ MLIABILO MAXIM. A I CA.- $I.,. ,AlI,-.-. 11. I Sol grol. WW g. do, hotel: H-.I,-,.-. 'I., I r U.-. 'i I-ria, --
Aot= U.N. A IMUNIM. UA UIAM, I~ .
In At -*Ft5--:A. rome IRA != I r 07A ,.'-- I U.A. -NoMM.Wo. --tiod. -MNA R.I Am .Y.ACB IA I.re. .11, ,am,,
"' arn. iz. Whoo-or! Aiderimler III WE, BE ALQUILA 92 SANTOS SUAREZ ME ,,,, Igg'IALIi .,
. To. VAA1A. I I .-. rf.,.dA 1, -oUln -Ado, re Monti GLARCk AS ;!-.;',L,',.' ; Io "' o.g,--_ Loon do wold, ennexer la DoNoW. 1, --111111. Call. A. .lr Av.W. Cnl,.L ,.rMDv 'o" do Art Aroma' mrv-tar
.1, 1, .' WAR m-XAmA CA" ""' '" Mi '-ft n or%,-M_ SLOWER Ci NAL .Ctilhl.Ddlm. g 1. -- 'ir.-M, Mor .- le.1,, Had,
__ I .,M WAR. eigm. 'I"' I" INIAMILLA re, NFFI11A IWIIPAERZ
-7 =- .- "-.' 00 A AL PARA We' Avon'"- AN do." ,AMAdId.AAAL p.AAWAW No Ywev- Villa ,eM1,WU, W.1 I., CAI,, I, gl. grA, 21.= V,,od, -r, L'or'nav ,,oI.e Ivia-Mor r-.1 10-CAlI
ESPLE.NDIDA RAISfEACION .o.;;, A a- on X wl.:%-. IMIAM I ,Amu Me MWm AMMIDAIez, VIAMM. Lto- _XNgI ._.li-I.i I.
W do .at i ANW1.1ox, NNI. do Am, v:! 4RHAD. You. X-Six,
rm: w majoky, ", :Xwmumm, Earromerel AnoUVISH' drove., 4. A:6 .-a'. I'.-. MIALI.C at M.1.10 XLAACYq CASA
;; = iM 6 ,-,,,, ., .,,eW do .d.d_ myAW. ICA_ 1. AleWl., PLAYA GUANABO LOLICITO COCIAMILA COS=NYE ?AMA
AL4UILO LOCAL FANA HABANA&. TA meagg CAYM Y WAAMW PRIM Mom Infer- .N.A. rev )W'. .,-W, econ. viegn., AIMP nVuloggend al. mt (11B.C1 l.erN .1ANPO Ilgle DCC. YgW., A __,. I. .A., _WYNA,
whaig. = Aw di. Agaaki A AMINUIC MALCOM, SALS, M DOR. DOB CUAN. ,y I . Do, n-l marflo War- An ,r-- Big noduar. NoMid, _A It WWXWr vMT,,,l.,. ,or,;- Re ,Ara, ,A RD, airriel- AM- MUMMUR HAD.
'Pinigglar J. V".O." l .'r. MY, A". go U MMA. P.- D.RMILnUfflig A A.1.4UR.W. A A MI: I,_. SIR_ -nov ii g _L,. do Alvall WUMNA; LTUA
"I .". 61 A JEWS vf dTDA. 1. Ad I.A. gladioli anvltad.d, .69 Rier-JAM. led. g.l.-IM, I . Weri.1 CA olngl1d.1, AU Aftlatillea. R.I- girr- ,A.,
go A'." Air. ., ., A- ,A Iffm NUAR Me MUD C it U ILIFN !L,25
Am"All "i A Rate AL., PRIA-voo, v- U C ,no, Morne, ,_' I've Hirt do IRA Via. Tie; __ ,.
%, A.A.A.Le .leader. .N.A. 4'. .16 C.- ';nc,*,, "Fortai n. 1.1-1.1i'. $A. "_ PMR, P do .voludear S.Aid. to. .E Orii Jr ,a., o"A"L'i CANA IESIA CALARrAMER, Cli MMAM- I
XASA DE LUJO .'I. 3, 2 ;, .1.1 1119A ,,W, I IM R CLIU.41, AM- -WA.Ir IMI,, d-intoo. Ti g-R. Manor. ,vaid AM al -I.M. A
I Atimille h 16. Wor, -lil- .U.ITAMUMM M-51m, .1,111314. ALMA. CA . V", HARD AM. -.4.7. Al via: Ad-gler, -.
We T I
Wo' AN .AWci 11 I 11!1; %," .1 ,' 1-14-AHI. PLAYA JIBACOA ,,,.e,,n .
.do I ,:' A ReAgIR AlMood.,- M- a, 'I'vIll'! A .Vw A I. A DR. A. va m:aWrj L;!, I al, -.-I '. H.W11r.". ._.IIvRA
O, Am Mr., w OFICINAS z.e,.i a."It -4717; IANTO", .K i a .1 .,A Y 1-1. at -. NIAM '.a. .Morgivir.,
MAN Aetna A ._U4_._JI _I oil.; i.141n. mi .W. vare. --. do AlYgW1. MMI.A sin- IMLAVITO PARA COLIMAX V L[UPIAX CXMDO MAE NANO. RAPAROL BAY .m.r. CHOY., .C.A AX
A 4 A. A.My IDENTISTAS! ALQUILA. AAMA YX I ri do,, .11 A. .A.dw. BAD, Wk(M. LI Woo .L.M. Ime. Ad L.L. Do- .1. --lu.n. .-Mot An I I,- vA. P ,P.o or
'Na YMANI. AN No ", N.111-Mg-1. = '-Nt area. ,evrones, ,111. So :V C XA.A_, or Id 1, U rron. "Do". I, "er-ol. "Prootor Air I.j .^.A .I. I-Ii M-UW I A;,. readi v-1 A. : -:I Ad A WAR Air or v"'re"' I -1 N"'A' vio TORM-1i 1-11. I But. magnavige
P, aterity" M.TK.a.,O. 'HIMM, A~. l hai go -1 .ad., y A. Co. -U-M. .-.1. 11_ U_,A- L ,W ._.,-UH-rd
t K ;M = ,- t"; 'A. I xn 1'., 1". to ._dYA I'D.U." lot' do Mo.' a. F."Ill N H. IN I. __ ,X Alme, I 111.11. NASA 1. .1.
I., .1. IYLAX .-INS A 0- I n A. SE SOLIM AN it",- TOCUM, F-TIAT
go on ": 0. An,. UmAi Man MA.L., Mg A Man .M. BRAIN. go. 93 LUYANO ." AI IDI'lut I,. A,,.mP,_,7d. A -,, ., d', Dolt 6, 1, 1-4, T-tA 'A" I
djeli ARMS MAW W1 41. hi I, voll AM, - '.1 ,_ .UUNM
AV .11.0 AAWAWAUN A I. arm, .AN Men noo-Add .1. A LAPPIA 11.13111.1th PARA CO. tg.l A. v-11-i., A.,-o-. AIR., I,
,W.';. I I All,". at PLAYA DE ANUMARIAN. PUANTA IDAA. A .LMUALA IN ". Immoutia P.- r"M? y I've, .M.M.ec'. U U.I., RoAd. it A -.1r,.i- r.rI.i .It. 'ov, do D. A A vo 'ANW.r pA!,'TA'. MAAir, MWN, LAM- I A/. loved. CAUBI. .R.I. .i g),R.AU .'o.o.W. MAN "ArAgerno; 1. .WM So. T RE. Artold. .i., A A 9 -.16M. ID-L, ol. .-IIII-1 D-.,.-,.-.
BI-EflaS4.27 WW.n, D- .11.g., -1 A Ma -.Rod. A. ormA.101; MI.-roovel.o. _9 SOLICTT1JD BE ALQUIL IffS it on I R,
gg, M M A, -ired.l. a. ., hAbLXcIAU. c,,[,, y bell, ,,motor, e. .CLAMAG CIUIA 0 AP"TAMWO UPWIM HIM. locultodc "_WdU 4_' IALC.A .1, I.L01 UP OPEN Clmure.i
"evAHr6r. An -I--, Lo. ,I., .Auto. A .'eve AD'. 3'.
A"V MMON, RJUROM ;^4trisdZvMri s-vIri. ;.is"" or MA, U., .L.ddAA ran 11-1- %.Do TU2 ,'I,,
I NAW'Didonet!"URAwke, lu.n. WD BOLA A.DrxzcZ PARA i N YCE.AITA
do A AT I.LIC To COMANS. MI.IADFA r. IMIMN, no, ,oron .,', W.r. .oA M A It" rot do AW.
to An ,I Pre'.n. v r. A A R. A-Ul. do ed.4. to U-. 17 v,. M. Uei ,A.Ag, AA"j-,%V telin, A I
,.,it Am CA A .IW ,v a I _'in, gRAWNUM -amalp"Ame; AN AN I Atra, ,Sol- AM at .A.M.A. A. _ d .LICI.P .1, 1. A Too
A AM I 1. A. Col. .11Hn-.-. M lav.,I. RAW .b.,,drl, glitter., .1 Marano., .1. vir". Amelia, SiMl- Avon, Be inile, r.Yon
?, ag, IL A. An. I 4 ,, A. I, I 'UMM V.irg: do I. W roo.e. ".r.'reA., I gu ,. Aw, lo.e.I. Lirv. _IMIX_. Wine A ll-. on eh.1.1 orrice. I
i I 11 'IL- I I. I CAN INUMBEIN.ml, Wo TrW-AA AL INU. W-A. ;riB;,!.1.gg, __ M-77' -M-n A. C --- M9
-miBn a- ,_ 04 1 CW;,WL ,arde .-L, ANN
I. LOCgL-,,X-'!C-L.-,., imWDIA. lot., M. mu, M.11ALAT. PA. ""T BE OTIALL YRPANOLA. PARA CAARTOM L. l
I 0% A .R I fulmillogy, .W. IN LAWTON. BE LQIJILAN LOS Al, 1. I 31 HOLICIT. InICANVILa mellegelena, lure d ,D.dA or ,.an. T1 ,U.
i Kned"Ameri in. Mae I-RWA. RMUB86i at .i C.N.M., .LL.0, AUSBUI oMmWR7AgM,.cW; Wng.d. %aged, y qB -,r.C.,.YzN c a, MAN".
M". .I. 4. WeArm. AD .1 LAM ALTOS! ,US A]AYEA %.5A ALffitill 10 I- .11-1. .A. do. AMIND, mgWoNdel rive v W 'PA. In% 11-i'llI-o" J. Hoban. 1. --tam. Warim arg- m. Are do 1. 111. 11 ,IWWUM A migodw. I are. IIA le"d A A wRA virtopr Dien y wvo I* re par, rencMI: r .'I
A .1 IMr-U A. I. ver-IMIN1. .1 UnIr.A. T.ItArre 1.114, -,.-.
WW.SM: I a W- MIAMI: WItt.n. ii-Migh.
a).,dargoi ALMA_! . .0 A, q
F fro,19 Roarviclo, At doehe Calle Dfox W., ,,,.Md W;% ,'I A We'
Am 'I- At OFIZUE )OVER ASIANOL PARA a. 0
A '%';rv;. ': ,z .;,. .1 1. N.,RM.Mi Move, MIS. LlAvs# B-7. fl-IM-ldl-25. a" I Guam on met PA- I
Wea "A .R. rI Wi, ,A. Y' Vg 7d".'.A a "A,., 11ragour PrINUIRm finni M.I. do ,AAW, H-Ill-B.-I ,I, AM-roo, ,.Mldo ,-let,. ,,, .X.E COLOCA
, _- w-.7Q.PS_,H ,.air A Or* I." A[ I, poor,., A. CIumbJa. A DAY IMOAIJA POX CASA FOCO AL"'A'
11 1, IAI.1 BROMMI -A rMannill.d. .Lane. Vglud,,, i"'Al ad. .o. do". OWMr. T. .ITS bF.CFACHIA PA. CAM T-ANA. Al. 411 AoWro X-oll r. I MoveloW." I'm. ofinervago doo
,MI 6. I. = 1j. Al H-WHA"o-A' IS A. APOLO CALABAZAA nail. W.WN'Aal C, 8-i'l _HU,,jL,, nore Mr. WIcle Infore-, A.
YA AL ", rMeg ,: ,rnA.D-X1,.,, = l. Ill. -I.Divire, Be.
A" W-iiii -ad-g .I', I_" ,or I 1, do M, I .".I.
11 "W' ;L.Uga ]IN'lik. ALT., .ALA, Co. A. NARANJO San Wat'Rel. Am, WlW A. r ad, OFltEMZ.Z I RAMA 09 MARC. CUA.TGP SFOFXECA C.arMZ AMCO COX jr,
.". ., IN- SE ALQUILA Ined.o. Xi M.1i ,-A., a/. vA.oI-, ._.RNi L.Mr.,11M, Mu CrIgia, AW A". It,
S-- -- ggR. Mi W A r.M.H.1, U-1 .r. Illig.J.
An X.R. A .M.-J. far,,,'., I AAURIMNNA. Ll r-PSE
.:F.Z.,: 7. 'taim, AW Xtki. A. .1 xdl Ave. 1". to I It .1 L.'MR.Argo. .
"'W'"'ISAV2"M MR. AS.LQAATA I CASA 11 lim.1 CALL vvi A-1111,
R.I Ed.- d: A4P'!'= '!'O7WIjP maeo'. A VIII. ,.-C A A. A.M.'M Rove'lo I. U.e IOURCIT. .ALI ARIPLU. BALA I IA, a-,- Mr,
ft.X III. par. .IWl U .1 e_._g u. ,.UC,,A C.C.C.A, HIP.- ._rOA_'AAA _,., KNOWAD., .-".-.,,.
A.A. ,"I. A "S' P 4 Mi AWXAA l Rcil loBTLIACION A"BNDARZS $it ALQUL ve at Are. TrMnar rule 1. .,,ad .aid., U."t TUv= __ Al --., AL 42B ,"_.' ," AW7ZI= 1, A n1a,
Merged A. Adoon. A, .t- meloverreflant., .-goodox NWW, -I,.- CA-, 1. .1.1.1Y L. I.-Ni Yale Y- Do .'JUSAYNCTAL
'At AffitilL. C.I. VIN. I.QU.*. Co. .
A! M= 11 147mvgi :-. AIII-M." A. r.-M, IMIA In- It In .,., 'i"ARL, n1'." A= .an j . U, TorM.I.M. Call. AlreP, .I Wer. mr. M No D-U. v'_ ,Mll
,in )Site. govelia. ariviclo crisdon. Ave. PJ. II ALQUILERH VARIOS I WAW. ."U, A KALNEJADORAS 7-Div, MR, orori.j., IU- all"o. let M414L .Iguo lmg .
RAWARWAR, 1.wd .1.-.2 60L 97 HABANA 2. .&A.M. AL I.I.I. I.M. Ar.U. __ __ _AAgul 1 11 A los larrar it FaANI SjerrAr H-Vot "a A UFFAL11AL. COMM 1A.C. AM ARM
A, ==.- M= 11.; ""' H WAS-M I' BEAT .Nol D.A. F.SrAs. M ,,A. P ."O.4i
A, I. 1. V Ms. RIPASARK, PACO AEG 4 1. Rllv.d. rAn Door. .I =. m:n It. NL. I. .IS N- . Zvol"; "Areir.- A 'I.11ILE1, 1= 0 IL Am .IIAA CXS Loki mAoMAMOM NAVE raggrg, PARA Al~ SF,,MOLC.]Tk MANNIAMONA, el RenCOLUCA EMPRA. -n -BACH-I.-Ber
iff.M C.D. jPRAMXLF.X A A A AM A MMAW. I. 'Ager Mor lolif-A vir., .-Wei ,lal A
I. on-Pre MaRN Mt. gj.gvqllpi, rv d: A.
,, Ago. Addind, I mak = =. A. 'I IV.', nar, 'A Ng.t.M.' do L. A noone. go.1- 4. Duann. an 1. .MoM.M. HIM .
I I ; W- "' ,or. 'Arrion, A D. MI&M. 11111M. el- 1I.I.A. .,,old. ,.M. Move
H- m, engromm. ,.w. Mid, W.=. AM. ,.,.,.: Air .1 A 11 or I !"n'! I is .,AACE N ORRY.N'. ,A .'e. .I U.L.A7.A.M. -- C.I.Y.
I .i magge Al., L-M, I. -innoct . I .oWW, I die A .,Wo. Z. ."ou., "U'ReM." x1le .-Admi No Ali V.,W,., He vir MY .
AW .- mt.,_. Ma-ITIZ ,.I'M mi has. A. ro.-Ye.a", soroo.I.- H-" g_" Arl. ,Irv, A I. r.re. -Mv.-U. do A ReAtI.W., eming. do M.
CANA ,U, d","ON'Ll'A N-IR opilere, ---R---(-- -I 100 PERSONAS BE IGNORADO K.CFSPYO "A EXPEMIA MINEIRGO- inii-10- A--"' -1 ;; _,q, ,I. NuAiAL .-men-CO-As. I
fStuardiniguebi AW A R N E We I.Ill-WRIo .- A. .I. no ,it
,AC4 A I Pkelo, P111A., MIRM.M. PARADERO Me.r do ofir- .1 in r do ., Diane. rX
No Proalawed, UA or .a RE A 8'." CABA ON EL ftg _r r. ,ooo "'I I I w-In., varre'lle. "". MY_ T.AM: .rUWA, ,,b,,.r-, .oMt AS. do read.
,1. N.A. -relilol, killft-ol on. 1. .AA Ro" PM-h- 69 011111CA Islim A.L CANUM, CHIA 5 MEXICO gul ZOVIN PARA Mae. I
GlAnd RRHIM, "' lo.W I-Mo Vid. wo. AU.,A I,, irig ,rn
allp BA .1 :dPN'WuA.A1':d= si -LQZ I Ar, .1. NY 21 IMN, A.,., V .,, h I r-Av none MR& on IM,
I 1 .-MI-HI-N OREPA XABge at. rAXAMF.RD Dr. sirgill v! 'I' I go . oftnenelori, LAR.: Tell .-,I.I.

I ,, ,,W 1.,AM*%.gCW- g.Ralmel, NMI- -Ug AWAWY. Y Alre-INMerm. Whoner, an v. ,.,d .I FA.A, ""no I "Doela V[Mra -, ._,I . DUW, I. -MUM,. CMUM M-10M.
d .I'. CIA ".A He- .1 A X.ELM F. 11i Are Inn He DAHj Ciro, gdprjj ----I P1 1-1 IS Alls.11 H.1A1.LA .1. TAMA .A -amn I.,-.
'A.M ,.G _AAW R'M3 Nm2g __ "andn" or
r lll,;;W.; A,. Am NIM. '. TEMPOR.A VZRA M. I ,"I.11 1.1MI. 1, DIIRW. Pirl, OILLIC1111 Age, fuILICIT'S, ,WIdAd. Are r-IrInD, Navajo do A.M A
d.nW.W. Wilmev A .IAMALO AR. AV I it AMAk CA. do v-o. "Uredo., A Mail. rMAR MAv., on RVINU. .III Ho'gH. .,A .WN ,. ,r ", ,. I rM. A eloor., 11 A A I de 1. L.Idc .-.,,
r FXuN7A Ame. e. -W. 4. 111. do. MI MI- t Wol.: Role AM-- 11 Poll L 'U'NA do 'jInU. I. I 1. .a, .,.Co. ioAN
AI4 AN AL4Ul M, C.U. A R "' At." M-e ofienerve. WA-M. Tii. -INS 11 AM. VS,
WABRAMN T.N .A AMNA AN, rogior, .11,1. .Wd. Amt., WAR nvW.,.dA lefri.i P Sao ___ mi. I'D Norge-M gondar. _IMM. -I.-. "A".
.=ft h govem. .1ca, 20 I I W I" AND, -It. 11 Ovarian, 4-- reU, runtera. ToIll : Ce, A .A.1-dari I., W. X Am Ad, AM I "I Ali h: .9;S !XWOURIAL no. a. X.AmAi rood. A: .:. .rhd. 1-1-1411 r '11. TERDII)AS, --i"MI-11 ANINA I.LDIABIR IIIA N.A. A. .- oilill-r .-.1.1,5-2,
Ad ,= ; ft. In], a. 9.1.11. ft .6"I.I.,non 11.1 H-"-."-. 101 MIll
'HUMEN ., so __ '__ ___ __ _v A 'An il 1.431M. ARECANIC. .IN r0mmengaggrailly i PLAXIA "'U'l I S"ARL. Ir. __Z
---!-' .-o- -. I. ge-arbanA- I No .21. .A lAR;. = la.g.oti, mgXjjUM, PLATA MURAp GAANA .1PUIYA .ARAB. Clum.g, .1 ,: R',Avv
AW W SE GRATIFICARA MM. .N-LL -'A. ,'A Ag, Z 'Arent. Sr. ro. Avon A. . 1. I,.-., Irool, N.A., I. ral- tr.
.A. U., A., MR, A Nobler'. .WjrdC. 1P1.M,,U, A.n1 W. 1,o W.Wil.,Ml,
4"" .R.A. r MF l AMI A I. ""' "" AWA-voin- AM on- v.o %",'. At'YM re.'Pi. Lorl. girl.l. -._ rMe. LX, 64_, I, K .-.1 1MI-A,
A. vAM -bit. .I. A RAS"' ro"'A Via -An" P A -.'Iu
.hlldl .i .d . 1W, I. 4g A r ;do. ].or I.I.d.a ZeMnl. TRAWAY W.W. Ad. OMAWM, efil. Me No .",
Am Idea Al I. 14 I., TINIA-1 A 11. A 111. I F'.-A. Al-ronle. Nor. .1. J.;,PL .9 SOLICITA MANZJADALRA BLANCA .1. .I.TC1. Us.
'" A.': i .-.Ag-Rd-., At PY I. Col. A No III .oil H, La .to A GHANA Ai . E Ol loreorm, 1-Io. %.
.A = n wm; I# Cageadw. M. Told- Al. ,Z., .,. US ,.Joe. AUgW. awrom. eglanegarz A-074. voov)., Pill. AW.,
W. = --- Be.mmi RI.AIW Ag. W.dirr, ,doie. Rare do Mo Weill- Wait In LIMMI., I Al- A 11 I A' 47, A 'I .1Mi M.U. a. migoverigo.A.n. .1 A. looron. r-l'. A mKoodge
PLATA TARAWA. ALQCIL. .A. A .;-A, noro, U, onerv. .". .1 gairmo. .in ,,, ._MAALNmm
Am, Hdoi "rBALL it rxms W- .CQO. AAZ IUNAi A CASAS ACAVIADAB 09 : do ,U led. ,.,I.I,-,,. 2-AGENCI S .,A. I I-A.-H. evine. ,rU-.W.A Tel, .-.
___ e. .M.- .A NIIM an 3 K a y .I.M Abortion,. 11 ,.A,. A. .-I. -L.-.-A 10 COLOCACIONES
Mr. e .oz Col 1. I A 'f ERARI 5
A.MVR = 1ArI.X= I= 7'.61 to.' .-- me. I 'll .C.!.
GA. '= A R yBenrio- 113 OPERARI S APRENDICES A, -a,.,A ,i .,;;"; 7" "" 127 OF 0 AFREfiDICES
!M# ,. _04tili Ni "! .,,,A,.,-. W Alov.d.vma, AIR. oR ad', A LAIMI, PLAYA DE SANTA FE AGENCIA MARIA W-9566 A ,A, Con. _.-H.U., AWA-P RAW. Pa. A Il Mor.do, dol .I .'-In r.ol-on. govel-eve, ,,led., .A SUMMIT C Al I. A Y,- re" '-- I~ P-4no,"I- A, 1.1AIM, RIPTA .lTe.b.1l.ii ,, AARRAM
: A.14 a SAN LAZARO 970 U.im. Wil"'W" RE .eir. A.,. alre"Ard : In Wildom. lArbAn nogietimilin. nor MR. Wes P. IoA,
AS I. A WIA :1, CA ;.l. n A M'W, A 7 -PorleAeu.
,= ,.,W.,,., Re regent., P,-" Ne. CA-DogrAll.
d.I .I -Wq' ']a . I' M"WG_'4,,_I;j 1I
ge- Am ZRALIN. Hospital, 11 PAR, RAW An~ N. LAN.A. DIAMb AL ,go ,,.A. he MAR.A.I. Ind. .1. I.e. rAn MMI-cl. .-go .A ,.ngla. 0 WW, RAS a. LAAM Lm, ,MR, :ov. AMUH pArgi CMv-Ag It angPOP T --I-,--- -me-SUM, a- A li AM do, lard., -.,.I ._.11-111.11 A,.,,,.,,. r. .mol. ,.,.CA., ., ran rd. IRA Wl.AA a. ,I dem.
l I-TIA. ear, 314, And. A. Wi bad. AN eder- -1, :ITWMr-, Per- A CARWId. 1.11. .Prove. .nfiv,
i 1 H."Iti oad. A MR.O. be'. orlad. Ve, ABqLIL.i AVENAL. .Algaud M.NDO M g. T .he,. notarlild A o. AM 1. R-A, 6 --- -. I ---,,in; Me'viriome el U -A., el, Co.- UrnbA. .1. 1. I
t. Mur Hall .rradogli Ane'r- do"My"d Telifin. A .11 v 7'.'M,.'TAg,. Ii do ARNAUg. AD
A "' A A. C-1"-37-3 it. u, Allo'. 6. W_,. ,.Joe : 114 AGENTES VENDE R-II-L.-N. .IS .I .-I. It. I U-MMU
c.wcom.m '. I A _mR1._lI ALA MATANCERAD: A BORES 4 j AMU
1. h ,,ii!,%",Qp, AN A ., M el I. W.-Ii I,- R -7740 1 H-MI-121-M
AM An R Pigs- dI At:A U.aU-,'WA No. A.,, ,.I. vimfl- PLAYA T A-Unw.,.r. MA"W"" XAA,.HAWLm W A, llkVMNTA ]APAROL, .M.NA JuAre
1. F'fH. b,,I,. -MAMI, love.-, 'rlm_ ','.'.' 7.nYWA larlat Y A I W;1d.rXAA Mi. R.R gAL.g%.v1,d.%l. W :AmgdX_ .Me A, Al, U be" Ingv-, go -Nomil-M, (Me NovLoW T. OFAINCE 019.4.10 MFYANIC. PA- I
""' I '.' 21'':XAC i
I. "Arld I,, "' A. M D'I it
Am = .M .4".t. RAW, RA- Me MI., -W.d.rr to' A Mj"D A All
i A. he Rare .A. ol ownpo. M-IM. VkUl M.rII. to
brive; her to ma, I Wed. Who CrUd., .W.J., Janfl. AdIAMI. Am [,.be In Her-1.1l Al =
MI -L 51 L' T
vvollole ., R Wvioll. I .1.111111 ,AW r.,Id. .He AN ,.
]v --- -I-- -- I'-,.-. I. A .I. .W.WU MAN ,,, tric. V1. .I,. Am A. .4.-II.-ri. ,inbren .Ur I', A Ir.bad.,
Ag-maki I My 'INAS A An A I Ad zin
- XMIA.D., R-M. An referamet., ,.
AN. .W j C.L., WO.MX, Dr.
ATOH CIN A AN or"nor '. ,,,,I. C-A-Hui J.
!0 T 4_ 1Q1-7 R
-RAi me T.L. .nALI.A MR . A, In 'AL.UA R=jMo,_IAE ,W He .VIRA .L. A. time M.PARGLA Me Me liver.U. TWO M-7534.
I K Wxg as VEDAIND it- g."A., AWX ri w.MM. & vdd-gi U.1880 RENE U-1980 do idrale.l. do -M-M. Tire, b.I.A ,, H11-111-mg.
.or. I .,to. ULIAR. .U. AV. .1 .-St.
P."MDMA A A I VNL. AWrl.r.A. Tell, M ". Coo '. viv. I.I. am 141, ,.AD MORRIm. AD I 1. l-ng TAKIMA. Altai _IA. TALINVUH. P.
UP .=AA V M. ,I, FMRUA., ,or. 1. SUAIIIII.A. ,M Me
A ad D_" .
Wee We ,.I. go y Intern., He-.
,= 1.= ,= A. .1 CASAS AM16EBLADAS A., VARADERO Avon Sri. .a,.-.- .vi ri U.N, .,_ -.I. Aldivi
"Didge, A. & B. DARDEN: M-320 A RIA.18 Wortl .RvX -MM.M.U!. I A., '. 1"U.M. .1 AM 2,.T ." ain.c. ,.Ye -- A-OL gi ,11,lrl- Roger A. TI Ireven-ord-W.
Ad 1- F4 AM Mi 31, !; ; = A ,41CAL.P I CX1 .A _,_ Bn. h.IAI novi .-RI.MoMill. Alifll.d, IMI DR. or.M.I.I. .11.dr., WMI. .1, ,,N, .,Work XkmAmW. ARAMId. do. .-.,.A.,. Av. _. no !-.L.; ,M. ARM se-ler. gro. rori or" .a. ADrda No II.I,.J.W. .1 AM vrogri11. ,;z In V.i A I' erH U, A A.1-1. ., .void. A- I
S Am dNMa MI.11 Z I rate A _AA AN :. Ma, .at l. Aide A.,. I ,C 7.% IUa. WMA."Id' ren., Club Rioting I go-MAI, A be'-' enareorgem. age. C-mMA-.'d I. ,A-Lin. Wv. Ir., rMIA A I No ml
.-ov-, -.I _AW .A. Be- ogre 7. 78, ,m;:,, I IANN. v-, IN. Tioude Wind Trithi
;Z7 MI. Ii Tell. .11. rare VA. Pamela AGENCIA ME COLOCACION. A. .'rell- .'I, W mar .AMAM a. A'. Ilgveg. LUSMA AMM E. . Q A '-do "-. M NASA INIIARA.AA. i .-loi
.414T Bee'A M
6. iB_:W:!A-.=,Hm= Z =T ;AA A WdM.im ladrr
Al H-.M-99-25 ,I 'Adirt- vovD'vn- Per h r vAA- -'U'v" te '-'A'-"' it A A A I' A or on .all do Aler., .A. Were,
= 1 ,Wogoaeiiro-vi MIA AXAAD-n 1'. Be .WAA. aAMWgW Ii .1 1' ,.,A An .1 nod Limo, .1 128 AGENTES VENDEDDRES
= I.-, ., '"Med. loll ANN. ALQUILO ALTOS ESQ. PLAYA GLANABOi C rA ft4 r.;Und.
1. ma n-mi -LLt a KZRMO.A ALSNUILO UMA -UH.H.u. Yg_.Ml. A _'.
., 4t,2r."= .:A,"_, MMb ll- r $.A Ir $0, A v. on SUM
. ra ded. madvah tri-Madi I I an Madquilis Emw mem worcint logl III "'o-- 'vo -ord. 'z A= oto_ I iggeek. .ad., Wagere. .W- -- -- PARA AGENTE ME OPPICY IgIVIN CA.did dead. IWAN, deactAgo. ,.do BOU AMUS NrCHAMA9 DE BUENA BY. ORAINCE Us JOVEN .!.L ",gro ,A. ,MO.W. .oll- Ar. .WWMIP MAN. ,
r' . W. "I DRUM .I., olawrift, I XWAtAXAi IZ.114vzr : daw 1,6,* 1.1.1mal"i 1"rale A An. Adi CI0.X 103 CRIADAS CRIAD Arm UAbWW descent
A AD. IRWIN. rion.'a, AIR, '.r.d dMolIr Streldr, A. ra "Cor.moo it, "I'v, "P AM oAWA- erabite r.MA-g. Infernee. Told 1-yedt.
I MI A"V "I AMN go.j., Rago. CAME. v A ad.-. I.:,. .SRI. OS J. W.Ul A. Mo. do GWvNe NI EM rlMir I'Morromea M-' 'AAAAM An' 11-me.-IRLIS
7,*. Ig A B'n., !D: '.0'.1A ,;I .IMMW N Edii.e.e. It _.
.a a. HAIIA-111M -NS-gI-NH
rr I. 1; i='U:X a 1. Jay. Mat grodad y AL A C do' gWWgAUA UNA A 4 .:, A "' F'
gpmkdg tel blt it,. A Ll no. MAM Iii
"t Wo, or A a 1. r Alv.WU. ]of.-- be- Al .0i IMVIZNTA PARA LOA QU
RE exua 'N 11 41m[ AM A .A 1. Pool., haccon do gria AIR tvArM., .old. 1 I' IOUCITAN $"ORXI In SACIDEPA. AS OPRENTZ UNA MICNACHA IOVZ
I Ww M.I,-hA'I 11 -'- 19 OMAN ACIALS, M IS AT ,IM, A. A .1- 2'r F"--,
U N NAVE ratio A DO GUANING HE remolnull CA- Remcm. UWAA, "[flat, AnNigica. ARM Indedger Mft"M Y ARAWANDER .I. W.M. 28 .5ded, fignmij ,A, Nor., AND" 129 OFICINISTAS
I ordthrom, a. Q Mad, goind. 3 00 Y Oddgl, Am ,.I.,7 r;;gj,.1:%A1.,g, '1 sdn, ,or.j., vd- AN, Call. evit. Aide. all. Whoggem. 4, WMAXAAM I~ Mom TD. Y WGL N rXill-,
I I .wl- I .-Tru-By" Mold = I I A A., I. "A. .11 VAWd .I.10. A lakled 2A
armar. ,.APW, -A e1.1 A do. We, YXWHI goad BECAS I dDi 1,R'NAN Died., A dWalloillo. .old. ,.- -- RE OMIC. INTMACALL TARA ATZMA"u 'PA emomm, an Awaiii-im o A . AWL c.AUdW, makh"V7 I" .a, -! __. .-I N. -ad-. .he .M. CAL. I onlY A I Avenida VIA,. rM.'A"." t, UWW! jfeA 119 COCINERAS CGCINEROS UX r'AAM.A. mem. -li 'r.it. ,
MAE, anre, r. N. AN. ri-IL, .C11A C.M. A Dlb2 ,e
Arm "Vel ad. crecM., hobiticM. ,Pl.d-. od I el. voll do WW A an Al ,.", A. A a I See- -.1d, CA A A I I A. ._1 Am .
' meard magg" A A: AlI. I, gAW_ Diego Nme .;,. I g ix AA.W A ""'-.-i r ."UM.I. ANI.l. brilder. SWIWI A. IMAN. A.O. _" 1. 011I.C. ANSON AS COLO. CALMA- .P -Va. A. .l
, I _XA. .n A 11 Y 13, "Pil-lign RE sinvends 'it Me, DgIDERii,
: I I t 41;: ratio ARRUIR WA. .M., ir.-M. Ad ,.!.I Lt.- : 11 1111"Mr
11 IL41744 :11 u .l Wl jMg ARM our, A. DAN THUS
"- ". .CIIA CIA AWTA.L.G. 1. 1. v 1,1.11-, liable IngiM, y I van. AWk. Ed,, eo.6.1. .home. Mvia.
WE I" ,M. n .N MR .r. X deem it'." a vento. Mom vomAn no,,,. Ili. We ;iroar sor Mavago; bue". r Forignel, gA--Ag-WrA, LoNfliPmo, ar-areemod.
. 27 NY ION. VEDADO, I. W ALL. A. 0 -n .I.M a.
tom ,,!, Xmi!!'R'N -NTI'7 ft'. VARADERO no ."U." Tom ILAN _91ti-ID-A UrAW, do Horm. conladia; Nor gAWIM
x;, dem A y e. a. AWL A. PRIACITA CRA ani I CD WNWMIUAA. arrept. -:rM.AAA.
U. .,Uft. .1 . A.- AWWWWeh_ Ce"N am .
-ALW r I'mea.r1l;r OR mok. I= .Pu = Ii.rill-A., AL LAM ANWI0. Awks do An ARM. CAR el-M. -I.,. i-Inar., I.M. .-,,$e.,,.i a -- 14117i O1IeVC.5N MAILAMATCA COCAKV' ,'.% f' H-01. AR-3 III.
I .A my. = .V== .g. ii 01 a. .6' WOU. cB. -i vach. .a Mi MOPW velIANI. bUrM.0 Un,- 1. Ratern U.Iia.,- ,,.a no ar Drier.M., ,15 PA. .oo oteDorl. have drijvor I, no vt SYNNAM ;;;;I. agaig.1 .; .;r., 1: -.A. do .AV 1. a A1411" 'Mm ,xv. $ do A A A R. A. DU-MZ, AparMer-1, MI 2, AWLeM Book, Call, 8 .OFICINISTAS InMIA. prflem d-orl, foom. X-SA4-119i cogenDETEOWTE SE TAAMMET.
I T"= M= "rT.md:! A.H.; 7 :A.Am, UAII. OjA. XAXHXA ALIA, .hrvm ,y. U-IMI. MIAMI, Awarlam; N Y enter 11 'I Alt do MISMA, C, I-. 6ei
it MR ge = = .:T': 'R',A.d._, A A 'a, AM 1-YA., rAqUICRAVO XrrANUOKAFO rArA- UNA SENORA SPRIA, ORIENTAL, HA ,=givoo
,::, WIT ma I% 1. ,. 0"!= -fg'- I. me. .-.6,,.o, Mi- -roes- "I've" !tIW %, = , AM R" I In.,. AU. G XNA. ellEd.
'71,,., do' rMAWIS on tPL S. AL~~ 'nite'
4 19, Ina'Amr.-r: Arged. AM I via I 0;1 R, M. WM ICANIfO POOL Moo A, Be A, =1111, ,A I'- I
I .11unw, = A. AM CASA ASCII _VARADERO INTEME.0 AIRMFENTA PARA Ll"t mail .1 1. NAUdAg ,.,are. er.M. in r v. ,ve-MM. ,.". -1
-1 b. need -a.- XAM 6. I;:. MILD. a., -- c X.Arol.-I. MARIA IT,= am
Admor .,Y" . w I I -- 'to' P I- .,I n -Mr. eWAAA .I. .e. Mg-WW -.- -Air
ml.t:. MI. ons, '10. .1 WAY' z t.n tAmm -;.,!,.,.A. ,;mg I, fit. = C I I labom 1. F1.1. modge. AM.- .0i 11.1,.r., A IRA .,'a r, ,it A "A "Althl. do "Pi"Nored t An v.MP A, Ad
bef., Bar. tomi ni ii.,. Amt. W. or I aregairmor t; Alwarymote .XWMbWgW. Ameepoe, M. Arr. c 4.-I, Air ou e. CU de-MMA I. .w.11. Den .- T-IAW I I Ill .A.M. letUl Y Aternigno raddl a ]a Or
NASA Am Ni AWAIRAM; MAYA, Hot IMAD-L me Ave. A. I CA, borrUpone.M. A. refeervia. A.Id, Me 1.) A. Tl; gmi, D.1 1 A.CQ A% 1."v" !WW, do DAILA ,.A AV norgi
$11, V NMI r ft" M, '. a= or Al ft Ai A,.U, --.W AM. me US 'Eremsenvom I let., el.- MAIDS A 4 A re A.WWAID HE. toac.
, ._, MVdood. AD .1 .R !.U.ni 11.1. NWWX1' MR. call. Datedin A" .WUM M. 7 .W.: ,.,.r.,LA%", ,.M A
,,I AM CV I'll Me, u t A A U A Mi He I UP do
I 11 379 :b AD. jCrAU AN Me Am A 9, 0. Col "in' MultH.N., VIA-. FLITH-101-11 ._gvA_,u-mm ,-,r. rea, Me dion-A arro
Z;A'nA LrIN! .A. I MRTAC odold-, OM OWUW. 1. ,,gl.d. Ward be- Ago", I I P,,A Anild"A A; AMM"o,".1 111",Wglr_ A14M 0 V.A
.A .mm. MAN. . T ,.A 13 M 1,15. entre Am Y mi VAWdg. HAD'E.T.I. he gogludrr he, EMAR WAA .IN. do] rearg. Rated. ,or, I.Bdort. HIMMIACIA, WEmCN,. ,.^ MOLICITAPADIr '- ---- ---- CA CAMEND I. .A. 1ASITACUL.R. IS TIAl
AN Me. Air ,
. I. Ili AM D I Y -1111: W. .d. 'Ll.ol j,""'I ""
Hi A AN. it M IM A, A Ad my A; I- Ad no" A N.-I., ,.".,.,.I "d . n ,IrM. '.]-are, Im. Moverivice,
'jBIJI, Z IRA. g"."' in A A.
ig. Note! Have = UA7 : P . : '. do AtIt.rde. Us SAL No Mr. HvI .1o, PMMXAR r A.- voiMe'l, A. "AD j UNA on "Weri .IS,. WMM A-Wa. 1-" C 0 NTADOR ,
'BARAWAR AWARNI'd Prood'od. doem.A. 'Im AUQUELA CASA. CALLS 11. VFDA- -1. Ateirrefto M-102% do I .1. ,I . WA, Me, U AM. am,, ,I I9 . A ;M.m, M.,e NP.In'. I. dom
11.14i A. 'a Mi D. A Ams, At- I A 0 P .h., el-VINERS-11. VIW I 'SEEM. H-011-111-. La coCtahilidad eis el bar6nw,
I .Wit MADMINDA. .1ii Worok PRE'D W. IB Rl ,A AWII- Allool. "";IAX
it- catim. do AM An BAR .IS .I. = 11.mt, VA A __ M-77"gr ll. CAMANO ALIMF MAESTRO rOCWERG 12. to de ]as negoocics y mi no fu
AIM. ., .A AMEAS NNWv. A gM, AM "A" do I a". Mage. may 1- lai W o."'. ,is ,
,. Morbrintert. .1. him-. oxv. do gL.INS.AmI. n;, = ;., ANAMNA. 'eve C!: 1.11N 6,11AWAMAA. FERNTS MAR, Nos A ITAr C.A.D.
ARMED. rMM.S CamAMWRr. ParboXIL "Wor I I in U'ro. fine vNeW. "I.D. ra.R.,
A mW;'-., Po Wim lin"
dairel. ADI .1. Y -hl Dreaver MARINA. K.Mmm e.A 1. -A .,.I. A M. ,Mr. Mo. Aide"InAR To- 111-1. I InMI., ine. .hictuft. .do-. Soclos Irne"r. Wor, AvIrge. .I.M. ori-i. C,.na bjen, pongm la suya AND '
","I. UP. CAPTA AN A. road I Wj MAIN.: WING, me re "n MI MM. "AM re. ". .1,11's"lM. Color. 'Reger," d persona competenfe-y
, Arm. WAPIA RAW. WM; AgauxM.A. 32 A". ].&-A An 1. -.1o."S An 1. -1-M. Tall. A-Mict; .Wt .1'. I., A, A L 0, A.Nl .",A Co. I.M. CAIIIAL, KU, A Arf gogi. TAUrM Mi Manos e
I I __ AM, .-Ar7A-Am-. r -11. A A 'Ift A on L, A I V P, A 11.1 111-. "'ponsable que pumice, llevarla '
ISPLINSMA NAMIBIA "E_" 1I.rA SANTA rX, It ALAIMALAN VA- 0 No q "' U I'- rego. ,.A We" 1. M I"B"A'Ageng. 'I.,., .,.",I .VS. me C.--. D r erganizarla adecu,
IR edille.Doofer PTIVS46 W.M OUR NASA Mi VIBIAIM. 41,106 KARROS. Illinois. ALTURAS DEMIRAMAR ARAeorl"t'.,orma%.d. .It. -UMI-i AM IRIBACAt. PAIRMA Ill". IXYA so .11 I A, - --A I'. ,'A ,A U.0. dangenLVA
marge. 41B.". .Hd r.WDnUIAA 1. MI M. .M. I A-P A. .fear r Air 'a "Mar". Ordene entire sin cornpro-
1, .1 w PAID A I 1. I A I p. Overe. .,.I'M I .Me .hW'.',',AN.",;,,:fi; Ad NUA ,;.r.VN A ,11- .1 d, ,-1WAAlIvfn1- rl. I 1.11. -.-rM., ce-vii, or 1. '
,, "W"' W "Id. mirror, VAR- No 7. or . MR
I ARM: A 3, MS.14. W, VIA 1.r_'.or. ";.II.dI MI C.I.-B". IRUAM'Mn ,C I wAR2z"P. MrivenuAn W-,,N. "n, Call, M. "" 117 SOLICITUDES VARIAS nor MUM-g- C.'ain.
11 -1. W-1" .A 11 go. Iladi P. 4 A .I. 1.1-oMr. N.J.,. ,air AID, be)., -11. Al I Ii VAASA. __ A-EM.-It'. !. .: J. C. B., Anuncios, CIA.
I .Mr.& NAMAMON Ni Carl"rim !We. Do,- ,.A, c"W'S" "me RIANH.' PLAYA MARBELLA gi-lel-I.O. Solleltmonrum, Honalledy; .ones 1,IRSAMI-A. .A vall PARA INACINAa ,ificallos, DIARIO DE LA MA- r
RAW Dildbee. I UNA. 91 I PAN. .A.A.I. A --AM 1, -1 1. tornados I .11. We AMMU me A A, A. ,."I. N
r,.' AM Are. AW1. 10. IDWWAWA 1. 'u. refiflol. ,.A., IlMeroles, lajja ,.,No .I XMIAMITA, AIRVILMIA PARA1gTMtNj
AdealleagoVdwo -."I I'm, ANIW. gland I, )PA', C . iUb do, qP ",'I.-. d.1oMMX1.1.1. '0 ; Par. g-1.11111. I. -,gh-blos, no --- loroo ml .- 2 R. S, Rl A. H-8933-12"0
Me ADS, AM Al gagoo., ve A,. go air,- Nl,_i6'n'N Wo ". Al WIXEMAdd., mormil .gAPT a 'UNUCOVZMN LLINLAII.
in OAK, i ,,Il -11 DRAW H. I ok.l. AndendiMi. San. mi I AW AbUird. a U. E 7.16NI4. A T .0. ,.A art. 4 A.- .0111-11i
UNA WP.MI.I FAMIN'S lit-'Mr. '.I- .1 Mae.
ty.d. Be,, 0 no I.WrXWW R.Nim, $160'. ._IW1 I-eng I I I
,." .IV 4 mlrlo do me Argrefeer do I' U-or.ol- -- '; INIVA COLOCARRE BUENA COMAAAAAA- I U., onegg gAvegbordInMe Inaft. .
MX*Vii sit IVAN t e OAK ,A'. .A.I.W. CAR. Interior I Me WIMMU. CBdi I.W.1.1m be., ,".ad. il". """ IN
All Am Aindl.'Imbilatfilen MIUMN. CH 1. AN Am MI - wombM. 11.4714. Me, A, ACAl, Be IOLICITA CRIADA BLANCA, LAM- in. Wodw voinamablem Hot .AWMX Wor.n. emor MUMMI., MAIde. $40 r-nell eln Y referential d Oris Note p"AWAS
" MA. .'arr"wid t 1 .P.61. ,.I. ?I-. CMrMdWMAX I
;, ,- S. do R.111. 4. 4 HAD. LAWIW. He V. CAL ARM DR t'GL.MMM All IS, PLAN. U414!: !L ,(or Uvor ne, do W(AN. Prior IM 11. 111.1g, Avollotil a 1. gRdAWN. on 11-97"g-li-I5
I odoodleMINA 1. .11.1 .1 Win. .I; VWWA. Am. r AI-MvIkW r MI ivelvol PRIUMMA. Pirelli on ,A. A A, "I'Leme MOM A. CAN Im.11341W, "Morve" Tout-d- A "2" '-I'-'--, L id-A"'Am-06 EDIF. PASKO, 0 I S. MIGUEL DE LOS BARDS ". "V"d'd .""'.',', ID."I 1
I pis : d1oll .All, =."A'. A'. UVAnW;;%ISA4d; .,.Ill. man, A. .,NWAWXW a, ,ANWA INPUDW.,GRAM ZAM ,,, Mi Mr. ,.rl,, -1. corroo, I H.W., Wiev. .,AELym, PARA CUALAREMN. .Api
, - _. V4, I Wan 111,1d.1r, $.old, Ill. LNinnir .1 F-17M. .to. Milan. C-862.117 20 nor n no INM-U:.A-CAI. :, M do Wie. Uvri, Preen-b"Mr, Umi 1,
, U, Ni LWALES corgunior, 2 cuartos, Alin, hall eflIft, Joel. JR. slutba. UAAr. renne., TiNWM 4w. H-H 10-" A-. ,m,." _Ug .M.S.I. Debt. MAUR vMUvU. A MAP PA.
. 4 Closets, coicina, 2 el 'ad', .I.: M-Ml. H- -wil AMIAL. .I.M."Al AUTOMD. ,vi., Lt., A IMANWID. MLUV,.
e as I OrIMIUM11,120, AMPON91NI CAN. .61111T. MIA.A .1 KANO. V COCT "IVT PIMAi W., 11 .61 0.1g: OYISA CO CA XmVNA INGLE. A.1 "EMIZ.Al. .AL.,C ., NWA. rA. ,W,. or, A ,,A A .
dia y noche cuturto erviclos h.hRa"., A Ir .g. '[.do NAW We ra noirep I. Iplaye. TIgM ,- -mile-INLY,
DEAL. M : C, Done I "And "I'l A,,, Ir rohvrmwjd. P. An I tI.
CHAD L(kAL Gummy PARIS .1, 11.4WIVIdl: A01 11 r P1.111.1i T.A. .M.I.I&IIA, 'grow .- go ,wMA ,I.=wA ."'AAJM a'jmA'MA; 0 ",, ,,,1.,rPU!,.Xgn; ,!",'.' Gel I TENICARE AS AAWeG$, .PRICE PA, ,
"' AM' Am _7IMMer'b ., PI.;", 8 ft I fr
AZ = to,, MAPMW ReAUR. AS 11 ri. ADA.M. -no lo. W.0, CRAY I'Ll- MAUIDIA A-MAN. Coldi A N,
,v AR.W, de crisdos. Infor r XPIU U." oWUlt: I A CAIIN M IWOMAn ml 0A.-MM Ed Cojjnwr, villa art I Ad. a. I. 3 leargemo 11 roxec LIBMAY, .
" List .0. 1. i I F Ifliche 6 .1 2 a 6 Met .r. K-. .-., A., .".,I Md. ILI .M.B. A 1. VAII.d. It. I 11
", mVWM7itfil -. AM U. n .- I' M. I HANAILL7.25. A, to lid, PLY1171.111. JIjd .1 T.U. Aomm.
'. L I IA.A A tlll CANA A OX rHC% rA Mla. VISA .Yerregal 1.1.31 1111.11TURNO IA.
,i 1. T" NY 2 A A. ,,,, o n., P. na., Paddso y 25 .8 N iA .ME. I. AAAKm.A CemW AUDI- .9 MOL.I. X-RE.-IAR." I 11.
I ,, ._,.____ IMA or AWA. !;. W. .1 -AA ".Co.' ,.I UMMAA1 Ila. EAVELANWER, . KM.V,. AIR I
H 9548 94 .7
I I I A! . I Me,
'! 44 z2via liAn c a- Deli ALMA, A.,AMA. arl". WirU, WWnAaA CANA MAY Cr. A0-A;U= drN: Are., 4. 1 A 6 j, M )PRIMAWAged, SWR. Teldarric mg-SIYK X JIYXX Mereal. Co.". mg. coMildlikhod.
'L , WINDS, VIA I Notion .Mo. C.DrAlm, I'M.' 0. UNAro. In go-A W--m .AM Mon. .,,.A. ECIA4.111,22, .: , It.
HIS -to No rabladmi, I1WdW1 a so. iRY.N .Looroled, AN, ;;. A -on g1 Z MR WAR 'Ub ggado; A. . _. .- AMM RaMentogeo.
W A A 8
1. i A W XMIAL MAN no.k. 01, .A; ,Wi .Mme, An I Am TWAUMM .,. R. .ed.ll Iii-ICH.I.-M, AN Is IN I MR., CerAU.N. flvel. At . P_ '. U. leaperWove. = ,
,', L do.' Ra:mdi --N"w ON ""A"". 101,10" me.- '. A'. ,:A
V, PRIA'AHMAUl" age. SURNSI., ftA. vAMg We. .A arre ". .-I.I.A. W.,
1, Ad. .AAUW. it A. A- M "r,7,11d, Am I ". Am ALI". .1. ., g. - --- A. AMID A o-WA.U, I.- loo-M. 11. A- v. I"
.1 ,I,, ,, R Adi IIANANDRAWA EWMARS. Il Me. .1. AUN.I., MAPAU. do. .- 11-, Agergoar AAWW.X U101M. vILAW"Wo me. RALF.P. .AWV1XN1 HI.INI 11 And .1. Am I A lot M MA or .do.: 1-rol.
AM Amggdr I ARAMA I, WASUr -- XvWIW- lk I'U rl-.111I. .i. A Ert-I
,, .APD WlI LI 111WAZZ"" Ad S MARIA COEQCAJAIX DNA XlIrAAMGLA ,l
';I TGW I I'-" I ".:To 1. ALQU04A INAR.". C UcAM do, AlrrUrdA M1 XAm= DY14d. 0 N'.". I, I A I'.
A PrInver A1,11 11 MU I ASA4, AIIANAMO. UALLM evile" U;fI:1, gov]. I.- ,
t A' to. AX? IX A on. "Amr. A. We A.-,. A. 1. glr=- rtl ,.A.W R "'
= .1.1!;4,111w". Pmo SALE It IS 1.6ol. W, AY! M,
A, I "' IWMA. Mr. A -" l m ;l 1.14'. US= .nl,. Ti E.Mor-M, JIIM = SE SOLICITA PARA INDU mr, ;Nomodop
SAXIM, Ad. ,Wm. I.,vard.d A AMAIN Unneve r-1. I .
,j -, MA do 4U., '.A. vI.IbWA,1 Mr. V,- AAI- AA.-v'r -4 ".'A AM A., no- 1, TAUPI .to A-MR, 131 OFERTAS' VARIAS 111
"""Re. do,. head 'Mrong, PUM., 11A 1. ar'. Air ,I .,Wed. As A I Honda, Enoil-AD .A." ".'. .'em, r trud, Lrapmortagxgtf de La Habig- -]-.Ali, Saba otillIM, IA-A A .01U.S. i
MUD M dP.1, tiger. ZMAGA'N" M.S. r On=. 1
I. W .9. do 4 A A 1. U Woolin. I I boole, TrIlIMI, MhIwa- 'gobw Mom. =, ADMASES"ARAUX. War 'j" .Sid, r, MWAAMIXie, hareal., tg.Wl.A Las ,
_%_ = 11_E;FA M. 41, he; ottelaggl pGjCSSrgrIh al
,Ar,.It MOB L ft. Al. ISBN Vt- Sea DR or i M roov. -oil R-III-do-ol. do,, Met. do AM, JDAMnem. A14IMS. it. P Wing, Ryber W19W. o d. era IN. A. do ,AAWINWRL MWANA M Ym
do ., Am Y, Am'. N.M.11A.I. gf y? y'r I'Ne A, Be 1. a. Vote" ., Day "M.I TAII
A, egilgir: .A. A I gri ZA AtfigNA. A.7IW,,4R, I.i. Qufnrtlco clin 6rund'intientoo del lo,.dded H.O. .f .Iu NO MgWgX ,
lWmV "' i ".-ALTO. M.LL. 11 al .1. IN I L ir, a, 'S I i H m
', r 6 AN Pa. X NAMA" ?I it AS. AAANI- To. AWA ,-, ,_ _,M j I Ad NAIWR do AMUNIM U- ; r,
qi ywd fil A Im. AM. in TI 0 Al, go LAVA MANDELLA, rIXC1 C. 11 ",
1= ._ _. 1. .- - Dan. go r I r -N- mll$.24. .1 Buttery AV 2 At ZN
_. AM bit. 0 LdR, 114 1 Yang'. 4 MMd., MR. mor. onatiftirtabdingento MMUAWWnt. RoUt I k). j; rse" r. w.
,A, -DR ,I admi TWO a. UNA, RAS. AN.w.t., ge- , 1. Aff .

PA INA CIJAPENTA Y SEIS ilDIA.C>DE LA MARINA JUNIOR 25 DE 1950

L rOBIERNO COLOMBRIANO Gairno ha deeld.I lamion tdO as .200 1,1m 6pro. i stal~ana a cta TO RESPE "A CAPIA A ,a'. 0 o
CCNTRma 6.Ln. de-2u-r'1- un oteoduce qu at94s de $67,000 Eemoirides de i revoluci6n chbana
OUERTO SALGA co Puerto s Salgutuade en td Rio interutpid dc nafia de.d 10. inee qet, OOutetvlz. j
BOGOTA. 1APLA -e itra Magdalenta 1,a obra coWAr sets -i tInr ppa., iia los. aercrie n otice Cit s ',(toA Un .ra~ oicialmente en esta capital qie el tones de ddlares, seri de una long de u 40 per ceent de las 'cargas namieto de cuatroe gallons oO B ige Souza

TPan Marshall" C ONTINUA la pub)lpaci6n Set velaild6s guterillcrs, qua se pa- mere de caballeria operando a
part de operaone rendido saron a naetras fit cun sua ar- la zone de Sanct SPfri dIpa por eeral M. G6mt. ma, y muanicons, y pocos men na guerrillaica So m eran on 11 el ca- tos despuis l Jet. eticiales y tri de Marroquin el dia II; hadl4ndoAS lNGTON uo pE L1 laartid, un t asepte, 1ntos y uo de tropa de tina que a le Un munro cuyo aroazoesate sa
rhall daane a ad aana argento odednueve soldades ea- vieren obligads a abandonar las recogi6; sln noveda.
0 para 11 pulses de Europa, alcaitan- paole d qe s t e seen Cmtraban tuncheras y rendrse. S aca El dia 15 dIrlglinde el misna
*uota e con do harid. saergaent y 11 Idos re 53 s, y cupad c a amen P
V~~~~~ ~c to 1 pe c tet I. fetal 'edhr que fuao ra. o t.uii~~s 10000 ires que pudiuou ataera~e eeatrk n Scmbanas do Psase
W~~~toaa .U i Ilamet earn dobes papoanue e
harid ap ocarIao rAC Leu Pet le or nusA parte tuImos tea antes de quar. poe opicid, las Vitaun acrt6n de exploradoes desisaeeaa hccre l~a t uro s.U hrldi rv y Ietsin rlcheU. etr es del eatae.s.lg o 1, 1 -an Su e il -Ai h od u e am at aa
rin a 2eun ccu educls eorzdo eopn h at lta on' lu El casl de a dcte e rd e r


n Unao e tero can 10 02,000. I p t en s Le 1 te e Ad e d du ie a ene a ts po jee del 0 rd -~ i as e cmp r s oas duant del abldos mi se diero r de- d a e h nt lad a cabo do s adrsces .l o- nes d pa lt e a ell se da co renariaadn r i s tdua nesat tniarnt l g sta la ta d dsta cl ren o Her nd g craenslaa so cernpoa n Is. tn e t dnasl a.a ,".qu Los eitnt a~ guerrtll,.e an din- amesa de.


e ad d su do A oa o sell a as~ l sain r 6 d
dica em a l e Milo.quo bl 6 coll c ab l er a ca ro re o e le o n uest ras a e l d El co at e Fand i o Crsanio,18300.rtUait ocus -I seine-Clla ma d to e 7 R l s e te i la Sei. Ir b os d el pats y can e oiden a
no U.lito e cl~nere cN lim Ue par* sn cuuetp n pit. atneisit.-3~~ e ieiet ~
i E D. B E o Granud u olos pounei cos. d El lenlente ju n =, ie del ate st Iuser i ditraio
Las oROJ AERCAN u In v am udIo;a o o ac esdom ec-s6atcroLa
tuse na c luprcedadtp d e eto d nelt eeton e o r naa l moiletC. Ginvzhez legra s lasr oga rte dea rae 6n, nyad lee conei a2 dst r pa- d opaa y est atan fuirues co lndo a l nese o g1, dond n e ecirefA dispEsta o an rod e.du.ados de cs cb ncedaa bierno el cm ento de

] ertlen s i t ou. L C u o ab u e n a s m a r r me an ee na ti e ertesa e bopc ar a as arinun tenn oea I u osii par s con m do aderan laelo la anesa claede u r ad oCore Ees h ale a t do Ia e a aenleoso a E e fe dto vs ad Uo enden t ean aeg Cado .n ca oeda d y $1275000 et ent n sus-l L ema n ad eI lrkiaod CCulaerlea L
sudfl to for onstanciaan
Iont a s ea s imicac es ay aci5n0 el At sign tnte co- m e teel D ela ani fat r l a an cip Ji- h aba e m In aban ona sl a Rin e ,cn closed can e re d Pl- Re l.ol, y u pant pe Mn mene ato dIe co utcya 16 to e ingsa Ade nuest fi EAULAA EL DR. BULNCNE EN LARIo Grands, suoprls rcie dad, quo .1ticleete corone Fin-eeseg.i ie9dlcrret. COnENCuON ANU q ue 6 fuete eneioq. e ntuado en o ueie quc apitin las
att. pu esne muy aed enselg Foerslne a it terrario.h ni- he Resitroa d eto G CRUE ROJA AeCANA que Evas Dispoe qumen ategn- ad. cmliptldnlis cmeid.
WASINTO. uca.tRZ~.-do jefs coettaluson con is furns y 4l an dealbum .1 W kae do lass il dla 11 sorproadi em nees arneo apando i. L a inos.e con ets Percaca. bateWna a Made las f.in queos-acorn% be via
Edater alp N, Suhnch dor yulssesU ect y c oon-a nte pecqu babi d a, el -a de mayajigtaa a.eeoRe di 1. Divtnan delO Peono de las prepaaost eP do n d sctrrdocml san!t d

Comoe Utae ir el stimnio anteior podme.cm ri cieepsmostel eolrseas oe -0 a discusso fdatue e n ia cns- y el mayor ge iral Cario s d e cotarca dit] mode que. u ae- tanio. sat


ecnmi y*clo eficiencia de lsen equiposmn de aopn. n tdbc~iuet netyAi s dni do Ia Ct aC-rBl o. me foal a recetaocer aulla poelde nopoede sir fas complat.o bartd ocuids atboorfiap eles A erca C ha r di s- en eJe"u a y Vista qose to- e im n i silst io td ~ -C A eadedbox rlps ls Poe ao auo Iu

aitas r e condona d FEDDER. I~ o a; a lgo l d, 1 ro e En idad d Detr t Mi do t rca e iitad U een sto invas. d i ro. acor it tI daigan at site 28 do eate mme teh ipi.yqeCt.ctbn Atpe eoned o o r di Ia a.c16. un to eune amlRwate Ctoe que id yatneso el 7cados d it aci quo ncaedisds bieIs l io e1 i quI sclTi tg le lundia 2, e losi tele tr tea ob mrican a Is guarnin a eband je, lau. Cas. tt qua se viiial fid itada per peads ealas nri deInsalr mionde lemis At auene icipo ate cuss-el cidsle ratracesier.- No puede d. des ste testes pitiese o Eotedu le elente, run u dodata. codod gaeera eats alternate catifetet sIgner it outimirs di b" e as Undos. En .ct.Aitdad Is Cruu Re- etsa el tsundo leo, pe rafuec- do Is coanut ebsntids par btosa .4.6ost poeque at ameigo- bsJ. nvri com. .l.icd.Co FEDDERSid oo i ls lo. M;NDI Y IApSsL
aftici fcilde eo in dla f ie trts o e esfciale del csrpa As U pe d, t a C enelumn prlncipalmente a tinbaos ste medal-I eedlits Cl life an e ontestande vanor merectendo esperis menciko' an rDeb, pero los rastrsa de an .a atacuc a Srvanse r m sm c d p m e
Fastsi Chilerar, bop ilet co. e u t mayor e Julio Sengutd y a gre I idicae qua EIDvabDo at C"and Cobs N.rciso y none .ccid de Alcabite. oien cs-e coeveitnt eobra.n e- gunaa,Cude Agreesonte, se lt .obre el gund. o ele Pe anasra pas-te hecidee 4. graCI dectorn Bunche estti msty fs- term, y dispute tocendiarla. no sin milia-sdn eon le. tshao ietat- .teos drr a lass f l soan-. Nomre Deparanentv. .ved e Ccat. se undo Jot Z.
akensles Or I. Cs-un Rnj. Americane desn tan. ee. secondo so ae .Go.". uAigo y leveamente dosse desk in v"rtust stdo upasicte come Ma- pa y demAl. Cout Come 5Opusi, Ctre eea seL com n so peso- par la Ligus destes&d.ste ste ins Natons Unidas en cosn lts eessalcaoluss alcdds eara 21 ste 1376, Y6 I tnest telegrff ta Reamoa.
dig a s e e r ts a o n s p a sits le p n a a d in e a Ma s. y e ac s i c h s s
Pltica La Ligste a1 Cru. Rjin ., care 61 y pans Is major realiz- C Se-csiet11 cloves del legeeo untssl qua, dores sociesadas ualtlsee sYud~1 nion del prap/osits, C1 tenlente ce- El toeieto coronet Fra.iPce Jt,- habtan abandoendo 1 is ena co idu nafugjsd.o en at irn ste Piles- roed R Me]. "coni ste E. M, mcne me dice con fecha 10 del saln doitogresr en nasenttes 11fins suede sloe termln6 Is HI Guerra me actors & o rie-l te c a ic o se s ro-enle In QLueeigoe: "MI capitin let
_______________________pusise fase, msind neguld. Fes-nando Alvare canva-io mtl. Reito a Ud. etc. K0 0/ome<~ .DE ARTICLILOS A PRECIOS Is carti Rue qqrdlsome

oa rufiierw lag

o MAS. BARATOS QUE HAD WE!eet


a e0
*ANZANA'DE GOE
en su


TRADICONAL
01

Como el teStimo nio anterior podrIAMOs

ofrecer miltates dle clientes satisfechos de Is

economic y- eficiencia de Ios equipos dle
& ite acondiciocuado FEDDERS. 1Por etgo

-FEDDERS es la mecca mis solicitada en 1os7
-Istados Unidoes, y et 73% olt Ins habitacionesde jos hotes norteamnericanos to tieten!
Nada fi cafieries ni ode insoalaclones '
cornplcedis. -Con-FEDDERS todo es 1. MENDIA YMCA.SL
gaies do[ Centre AslrlNe, per e nEfabees
ficit. ficil ole instxlpr, ficit de-operar Sresarmtrs ncmpmsodasps1.anos-f
a ~ ~ l,~basis iirar On' Io6n Alicif fit comprar! uelsqla oareaoalcoad EDR
. . .d .C w a -- -- - -- -- -- -- -- - -511 . . .
latr n .~. . . . a. . . . . . .AA EDITORIAL rIftf' TA fl dAPiOVJNcI~lt
CA POTC IU L jtI~I~ '~YNANZAS

SECCION ESla"OLA Do'l'to 25 de Junio de 1950 7 DECJJIoDE LA AMSA DE CUlL. PMhI* UARENTA Y SEECLUA

La;Cir c u r 890 oy. I 6s "b.ot eros"
forr-odee Sdo, da- oid tocioooI vodidaoeimad so de. Ps-Olfpn pdet e;y6ptilIO o CMedeO doRDIO, X1 LA MAflINA. ~ i OU1C abd lMnair
PoratAporWI daocd~lco nos vot aord coloucdths
El~ ~ ~ ~ .Lg irslci Preo a I ul. as~d srcdrsd pueCo-pce oad i
d. TrnpreOl ous-lsca.bacaus olrOl opes adIeiodo tobls o M rO cd o ~a mdvil 44 alqulec qie ioiucmronIitedor. Oft lvap;- vIarlo- ye dl Trhp 1t1oarcd, do'o4 cu o-clua olca udmoa quit Nl e of. Par- uis ca-r anio aaceado
dIn Aoc ees I~va pdibics.ca1a pritodpi a jeo giciljuurd .a m tid.iescn Par Ioc

11Ay onsd y a dopuo llete eL Pi ~ s~ MalI, do acs general n aruisd
d ,itllnme, cad do I" lpblc. coa. qcdcdldae 0 doort
ugosdo ros 1-zjc .4,sgiodl oinese o U y aipo
I" armtd o Is 1 d. sl com do. teeter del i un da d40 tlots paR to ir- f problem offset an pit c-Pul a~-c teta Iaa a. klre]d 4
ear leirkajdr s. li nlai o 1sd do Is~~a i- tegled is Tcis aulnaae re-al o .Cpaqu 0. 'Pi-ulW of O "'Vil I
.P.o com e1. rd i ab Ca ehfad a aa oele m acclito a01.
e1ra s m e t o c i o r c e d o i n tai e o trces q s Vo Va. ye
odscbsltedeboddso es, d n. e chatnos o Vfroao sea-tatl uiqee ersc d
1.66pc y todookct. m ar, quo cci- cado a de n dc I As ao -me~ do-al rtr =otlct Ie to uitcl V ca y ov goenod Io do Ova dOmbu rn pa Paa .slgld lcu a Zpr .0ir iseilat.dopoet lao.S lut- Moilp ac. oonsa-eedtsdi 1= 16"s deca
noble enteiitci a cl"is ei hnl~allodlfi~oqoaed. ur s elpe ioo- qus Is cuactec M16 ce saois csssdc- csuiags -,J yrinaoi ilidonsaic -osage quocie'

quti le-d tos-O sdlda fich Ol d. c
dsd ~ ~ =d~ c11- las de Ii" uwraliI a.
cid br. eunta do d ee iais
Isaao en ,omV=d quVJ~o: eAlt .bi -,LO D SC R H
cogeds-l cled oeuiasr-oIn.d- ild p0u0 sa mlsma Viaep ltdo-es is as
mavbnipat no ifd-r itn cet~ dod en Ib
moic-prsa dn-acd cnblegandood xbldnado1 alul.itooisAiana?
cde dPrart 1.U~4aa cle dM EN RA UUD DU R E
cos d dau oina uec,
beV Pcsouc pcFmca aspda I
risilpn 41ga M1"bcan
= =ll polca d rsoiod pi
in. JtnLoaideth soldglec o .,
A proohdd 01gg c I.r do si

TPaaj dotu JooW Mol Racie

(BACTEB0L0G1CMENT ~aURO) e huego Passig cca a d

qcr i s i c a r i c r d I r a r a l e
is I - ean quo s do d ac lempau onc
6. .st nd,acoote aial do i


Erblo doctor W More Hurtec
ladTincia)sino uo aVil

~(O~iaew -. quo aso e al sacet o ore P.Vl

aunqu se bolonp rea an n
aide& clsndesln.0 iro d ledr
cegulacoentaci f let aqoIv s i

OMOES"4A1K DE CE A D cut cns ea(qr0Vbud6o
,na~owyi nsc togcsll s elr be Mod aqu
GALLETJCA lYjjrU n eiste Iten e%os qua olion
tenrse--n cent, udina usond

ad i. adirlgdo ir .
=ABIMsa eplagend nistta duo 1. h.
MRONSTE CEttZ teaddo ytrsortc dalaaoroo coccmI
buPe ce On de s b tealo


ForEN1IQU ZA ctera- aol coate Isa cocolencls-es

so~p i~pptlcs mund' ~ n c ates ablcn fatria dea-cog

de bocdsa r lo d con atatets d______t ses nditsa ui aahs.vd.a
_____ IIpiOql egiti ieaS~n
copyr ibPitgcic-" og d rneso 1d c-lca imo cI do l oiclor itoa roi ie q't Is-; mA-, -ACd~
ros Indgo l pcesrsnaln sn itnl el. tltul do tds a Is iio -ad asd neou~ urt -prfe'i 95RG 1 gRe "ri ioSo~ru
.do plolop, y, e com Of l iflaei einpM.16.s4bel Is. Cad.inra~ d sai in- ecna wpimeoe1 fg'4 ciis7O G
permualesom siartita ,i pL.orsd 3'- bcelao di, I. en-. cnlageacte du o o ainido bdER" dispuits u do bael"r ecs. do~ tr otliO c iseroo ocndila- g.:mo a Sat a d Cubsilenli Na~Ed [aac dcllco diir 'o
pab tos lest n .di etsPbud ti d- Cal V do caitrl r noS ban cud d ar onacinie
'coneg do; Sc a s.a-ma qu 5 io c ib ols'oeo" inon os quo cipi
S61opnuuc~ ~ a V so emperda Valod ia ue 1 e s esna i so t eo P1eticto moaralt ~ 1, 4 R S ritlrq
-Ioa creo -epi d o sea dog oni cocoo dpeado I0 que lia RlO boocs pretoInno as -iiin ih el tiud do ose ic -ade blo -ad deil aboro
io, Is ad hbol sati dItu scada pea r do n a diferelee neo- pNo haautradesoa oinipeta far:j~0 o d ns a bet, 4co. tv,, daivec- n-rip re fi fud I. mboad. on bo- aniadas past
gU qw a'ts ,pa us oo j edt. ca n-qow -qu no susa d in ycon- En Clacai e d posgu nc ag 6rhoferosddeg
bed eseeat puda ct na oon. eti-e 01etrnoho, do Kuitna, aan. nSroe eel bo. sin r qu We cisetruTMire 'sdanp0-sy i i yndcftip ifod c on so peerless c-a oc ea de o l Ausm its p in. ci, a tere fonoce 010 l eu nlo Trsinls ao -qosorgsnscibehs-I ut
Via W ree el, o afiniaque .foic del Ii~l r li. ailon b d. Cugal sinalo
Ssheteiesto-seia yel~lcbcr 128.fuenentdo sank Heo- 3ue 61.ndsd oel m oalcolon e na da io urns, ,,or rt"o los Estei o di-uau plo u dch aiL saltaur pife otne estd rmeal conCi cast an kiabol o-, harti~~l 0 0c or isa Ine-a ci p rezs- i llulde
del pr~mr id -d 'Gofedp it T_ pop V n co p o quo f5s ie Ian os ler dos dro finlesusic ia;,ndi6 d eriggg dudigal la~ae o Pa ser,4 lostlasd hate War.
tainiaIsmdai agbol, en- tboo u- ona.p hs pecr Ids labariadces sieI potebsts fecfuarad -t orvrs do pesado agrod todospl sc-lont Po cpncnard
cavalta~~~ asne tin dian p ap- -see do Ipevar se aecle. spar
licoosas deoJctbin der~is dIe, fiIgba cp
sorm s oesmay m eer e~n- Iltaibs -ue ls EI,-lo do coir n r del -pnimgeO pipo n cul~o dt test cles ai tr e oru .s iboc trat Impra a r -r Y n c ojaon 9c 40 ar o nl isn qu L.
dyY od o an V ds Ve.b"P.O.nr.1clo para dd.at
doeO uisd a nyl aowoa go %W opajrolo asltiu e
artJeomegnailds -fg. dd 9.a aluono Csn gl s ba- irch.s liinn d

-IU Flneu a ono 'edr abpalses adnlo t imi du tc-la .2.al esa cona- spontds ada bdo As1.-mr I
shrassose a.fa1.mr .ua bot or sin o Vi qui soir taotcr
"~nIsbon eoae n nsInduibs poy rc s n d d a .ala do Tansports os Is maa0 d= d sag e acsmn por 9Voal e rpcIo.a liforins c f cl uso a s iets dI lr uborordo
eask-sm -Brdn; Sl Out . assoi Ilab dos onr~mcro
di~rnir g Givia" d yr.do p'el Vs ato La n ueo y""o '_ 'otujdoits d. acoplue.
- gonlhss, li dicha10 slguenle m ndsus b-Isra s o dic s 0. asci 1 p1 dl ota nesd

Metn t tor .onrmssria~boli aparo- tJn dp expotalasa rersalls ao Unit oa ar .1 eoctar A le cl d o [IN ae quoin So
sepet o prreamdeIs,1.de ris a de leor maso t.1 goPa rade anspc on --qg le coacoentsi en Argetena a dua Iyle .a. to bl.1na d.ndlem on plzate P7O Pro, Hae urn Deus-pcuse
cl~niuzdos noe7aa 01 qoa aa u do si lfrtWy011 quo srai s c au 0 -er malrsct I
qu aos a lnusd cto 0l en o aidbnadoto Piet". arY or~ct. I V(.,pa 'lcb n .e twckB lies n, A oosbi

dpc .nasdnInsio, despro. Mo bo lh a. n bd oiacls Vdal coo ehboo~e ndoqc ? Is Psa uil ecnumis parclqsdseanuapoc be pdeill quilIddce due cosrdosa 6000 obPrswrss ati dd, -p~l a- -- o ~n de raalro b. glateI sra gnd os qa-arnain dool
nobrs o emoavegnts, rond pltarl o C asoda s po 4=1onina.c do ftd su e o cons .r loesZali cdoeiO5o i lwtopl.aneds ni a s Inlo~fsisl oorsrb p y scon c ua ai a sit
A ssl, o ld rnrsp i clc o Inutil .1 ad rgidcul drabaa dob1o 173 er sahn. fvmlv i, ss hdW
da 'sos mlne, dournmn do ar rat- s toeadcssao N'aia l adaceo colont eanoofao ow
wgas,.144 doao, do ans d:6P or- dutrols i nam ri, an (l~ngula AL. e1.erlt~tdV .I
pa aerical urimes rc om a un egd Isci tnes elao
Q.4 d Ve ne oPald Irs -tr do"~ U, Pondall- de .lo d&lnd 'bat doHugso as rn lca dSlur, o- Iads Ia, cona en 1530 vol t lgn f ro". eee o ddb d ]rae
Nue Cad d" l Non usos Pcolae "to-p id nger i~. st do conec 6, aabns lispine agi -l~dl cX IICO Yd~ dENT CoN LA jlA A adlona Sof*a Sac-st 9 d o Peuldr ncusatrcos one quo 1. printdr so rocoong P CA AMC.UA11C MDILN6
dqrtalsymaotlo e U So Iait do una- dele na d o I a as, Para] loatve AZ@ o

dlosimm l ou a lg s d oeo n d o t las B- It a 1. qrc6 a Igtsac da ueno nlcesults goos m o. 210 SadREe 1 blot 2 SsRfed5 u aol67Mse o56T~ -79 G~s 5~TV 3 oUas d nmdo'o osn,-egl lo e n 197. r d oe as d o rge,~ dc".Pi1 .52O abW.66 olA649 alN12 Pi, .46d 1anlelsv .Psl-esc loeAdoeo s71Cls u visit A ati a UP, do-- r on .el dnlgdo b -debb rit ni qu for& qu setin Is To- -.0' ssndesxt Issd, e see"Tngs u It a aO 0 i'L r~ btee- h 0. 's a"s I.! U1l1 OqiieN. 3 epo s e65 51W As e 10- 1 v to. 4 loaoe 'SsRfal1' 'Npas56'slcslaVdoAvda Caep n o a doua a L *de cide C gs- aan sl oat sle tod .1. n o dee m Con- t.ssob u nlHeint.Ml -- Tol .65K; -- : do.,%- T tip.'a al.0122 --tl U91 o~ ~W2RisMr
eia e ustatedo soroa-n dgna d o. se-eo qu0d'la s rc, dpenoet cis vUb s al. orea. - - a- - --- -"- -- -dcl~~~~~~~~~~~~ pIce do Lenridt~cp gneso apr o dvcd s g ag mdeb 11,111eard uoislgno-. at', GU CA ~ UVCI OG N TOAL IULC
:.en ad. war qma Parentar do Is = .noedds 'N Is coipb tecec oio -- - - - -- a -giiao qu vov- a1 007


I , ,", __ I I I I I I ,- I I _1 L, "
1, 1 L, ", , I '? L,
is I ,
PATina CUARENTA Y 0CF10 I I MARIO DE LA MARINA.-Dowliago, 25 de Junich de 1950 Aho (XVIa 1

I

O I of 1,
111A R 1111 D E LA M A R IN A En'Bolitandia "I is sk Pot Rosefivada ;
L tv "ADO A N 112. A cotaciones :I
ArnarLd. do C.114, 1010 Darki social; Pealed its Wirt] No 351, I Letras de h 7y_ __1 I
D ,,, do In Dan ILL Ithannit I Moritz .
aides 'Lactick .A Y, LIJ ;I mmfit. 'Iafi 31 im; D, Just 1, H.,scrit I Arcane ,a I
tonsils Par DtkfllO DE LA MAR, A Statistical Aakkclfin I boonfiltirld. El San'gaily de Costa 11 a Un gran saceso literario: la versi4n iii ,
an 1. Indeed do L. liable. LCJ U do ad do 857 1
PRET11DENTA DE LA EMPRESA: M Y it -de Mahach
It cf. Formithalot a. Illatio. Par alosmi MI Charon y Ceiply EN I del Nadi" I
VICKSHESIDENTE DIS LA EMTIlL I I E D
Or. Jana. ifinfiewmak riatic. I III ; Par ILYANnelsety [ch. -,
DJUCTOR. I I r Em 11till ,
ime. kernel. all. Ir "Poemakkadia. (Donald. It. cast 7,
ADMINISTRADOR %.,.fly. 1H.P.A. .; 1 I A S1 also juitiflea are., I., cers. )Iran. III one he LUpddi Merif ge,
clear Rl,,,. I KI-i.d. ok.".1 I ,area .1 ,afical eat I.'Junvii- Par iRr nuestro dad park- ,
madams. Edi ria -= %, 0 0 Whouch. ad IRICarrate, ,I
Le lialfing., 110. sin veto- I blice do let ImUras an raduc- vermliss 3 I
alifiroban All liti. Pub WIN A.,fid. 1. do 155 ,Let 1. dW 41 Com olare atchadom A un Joni, as us# VAR nacre de Ims fork" his- "
Frome'tdalthe Postal. did. ,mt,.g).aLc T.1 .1 del ,fifies, do 1. alging oul- I,
qw R capital. del ,.tUdd 00 WartfI d Mahatch. qua kingdom de Wt. dal 1,11(fil act'-- has Ismakedget do
do rriank. I 00-.0 I .11, do a ,.A. .13cladat It granted. 1. .a,., Its- '
E'RaLLIC911nd can present. Dan andi .A
r
PRECi09 DE SUSCRIPCION M o as fackgral.an IN 11
1I.Irminj Calisman Manuel S.'s.ily I.- do 0.00 ,,a Ill int.l. age -We", Apental, to; d. hinissunlCond.
I, deffidd : 1. schism. I Jeroeclank Pan is Version hicideca indiveraskildoll Car an lharo. ,
l.,rimirl. A. .Volo setting io do Col., T.,]., Lacnanda, mi -Mmarkr 6'. Walked
.,].I imaks"Imis M associate C.Roptodit I,. polls del Illyn kid 90
I Ir A 1.50 padres its 17 .ftan: delete .1 m1cal- De mrsta-111cm. We, I[ Moodarli witakilarril ,I eat'.J.'a do -,
Tme",no", .:. . ,. 4M A ,,, A ,.r ,in do 1. Rev.1tiefid. do Y.rm her. go A ,retired do Golorlel. Mlock", ,moral. mons, da, qua rearbs, fid.
stardente I 1. 9.10 I filo 12.70 III conflenza, do IN Revoluelihn tit I to I. pl Ill rl'urto CUA. pourtafit: 'us ad Cuba M66. Older, ,
Ann I r 15,61, low ".an M.,t]. itarke brat y .ire It %.I. I an, It do nifi.rach. y do i. 66 agandinit Can hadoorn do 1. I,
An. deraniill A all Ala . R no. hiche COIL Y'.b.C- ,A I ding quo d.b. holder comed do coal talsturs apjrjtuaj to Mar- ,
T E L E F 0 X 0 3 I ,ad. ran 1. Rl.pra .,.ad. far ((6 C a m grandes quelaraderass de at if y quo My ashoostral an Retailer ,
Jirrecron, Radacenn, Aclandinessfifirt Circulacamn. Contra Pll.d. ,.a., ,calls. It gion. adhered .a .bi. LOW 90 I Faw 'ald.c.1, I Is. ,Daniel man It me- do ,d.L iet. Qua be re- I
Aridefit. T.11C,- Scomirefid, Qualms M 5601 Initial., ,.I do so .bit .a ded, critical do Buland lhaterhair ing ItUrfidid go getris a. to badjo mostib, I,
algrificachin continental. El Ififir- go 11 'Elank Rovisar' Cl H.I.Id .bi. Peggicks I. v"Lled W4
.TELE r 0 N 0 S D [ R E C T 0 9 .bra ,. .at,. do indigent 1. Into. go No w York Tribunal" y do W. K. hiFfirion Et .frofficatfRo A eirst ,';
Meant, A-4787 Administration . I M-17M Pa. Armourflowen, an Died. ,a. go M o Kaiser ,a at "Detridi. Nikes', mark- resmitard, qua Joe anhic. nor. .- I
.let, or inforridecon r A-84V ban H di, do 22 do rdack do 1890, be. It I1.1fick. Condonation, trace Intense de, Ilanted. Lk lijac mi car "
C. Ark H.barea. A-7575 Agitating I. I M-9799 definf. at madernardsom, mantle It 1. nor. y a-- an outakes. S-b--- ric-thear d. IN obers Y. masher mate -;
<__ .mgcI.Ia. a. Va. ad am. do at acarrindiderink, qua Iogell. .b,.Ii. ,.Ii ., mine ,.1 rI,
to 'L "ZI .mariesel.m. a. as IN kniialetake sell did libe.; ano- an ,saboliked d. b.n Wrif in
EDITORIAL an Indinfigat do .Vionciencenho do ,a. 9w to no he. limited. yantations, .a- noRkis do INC grogrifficat ridareadhad .*
I., deficit lot ,.a U.Ins. 'crad. arem tri itaidad 10 quit Pot late- do Moloch Lid ft .l an marriciving, y aminvisick.'., Is an slow. a m I. th't. Do, Us clothing calf. ,rican .be., .am at hincho '
om do idea. a. ,I Inflarfiefird, () y par Is London qua Alighted sil- de, ,Ck. Ismarked 'k. 'armalanks annimage
Jornada de Verona: confusidny desconderto ,or 'J'arnpla :'. forehand. .1.1. -1 o 0 .!ties an Ill-. ft do deadliest .1 .a. eate peciffififid, factleask dis if,. ,
I un ideal do v1da y de golickno In- I. bablikuldictim. too graidlesodes, trolearims, battles do staks deassaw y

E L dehalids opicii do Is fainsela do vanklan be LIP& ]-'-do haste yd thmirm am Is federaclon, antat So IN derandired. Climb ,.just. ,a c.m. soldociall. base am In autionfina. cal facing Par fid. pai y Do posed f'sougants, do Ali coluskil. A Catalog, les, martagaid1. or.,d.d g o per off. jo. .1 toodukent, can ,1,,ApCAddj
,ni.l In, cl.'as "l-aal" III it, d I t or, 1. ,aptiblica. y any. stands I. ;. Le production hI.PAddgmd*rhamkda
as[" "fiefog labil a' it% - a' dlanmdnncf. am strailiuddrent ,,ad let 11deficick Intral aspasec 4. ,
,Rm,.II, 'ruilands, ,, ,ormes, de.cd I. cu.n. hino, can P-z- no I., creastica ILL insigne. or ]a I assistant me viento a like ldi akdl wu '. .39. ,Rd I] holiscall.
cl, cu.rc.la .11na. I., .11fillgial Par CIfO,.Idad can donscho l ,", .ficarldhold.d. to. do[ around Ni diden, .lid .a- do no PIcmmadko .fievid. go, en,. ;,
r,,,,k.dPrn,. fis,,,fiend, ann, fi.k pectri6lic., y .Iran I.CaPinkidm, Costa .sign- .,to PI.Con. del iorf 11 .1 I I _. cas .t,.h. .1 No throm and .I. Met. 1. marnell. Cars andl. ;
Par )a tradicilis y 10 ,cannorrL. So he 1,videnciado. ignal t I I Midland creadfir de, Ranguily das I 11 1 islands It, Inyto quo Circuits central As no stodfi, ,
men III a in, do ,,I railroad a Cuba Ill 0a do do Ire proplege ,iti.akk do liable Clain got M .1-11 L hipartak
do.ri. ofisticia do .rdUi,, ,,, lited, do clesamilas. ladifirno'. card. 'a larmilmd. 1. ,.I I do Man 0 IRCA.I. SI no he. loan.& iwmkme I. I he, ,.a .trilocial. Lk 1. I"o"alt.jeam. to, 'I"aus &A 9 0q. .a 1. ,.I ,I P pe, an 1s.6.j,,. at andiderIa. at IN idtines itchaL far I I surarnoz fin latiock martian Proton ,lache go. ch,'Incentle.
0 ,.!me Pretender I.J. do .xart.- timent In CALLIN Patent. plas ,I Island
1. ind.,.rderal Ed .a. do one I r
Se hall Rmod. [as .ruilfing Lit III. randid. I. I., lUnict., atmat'llicul. r .
all juridia-P v ccan6finaro, ril demostrar gut as leiko a lot I, grandee dinclInnt. ,I qua pkcl -15 cmfi? Par III cocaine do Last., ,I- Mortf 1.4 arralreficia fidpan, do .
nierenet I16 ad hinnands, ,a it Choadlin Lj- I 11tall.rame me ve derachm .1 ecookkindo topic. do "cialmong del link. Plastic .as. qua ,Ig16 ands,
.mci J., ,am a. li'do.ant'nan.l. out Centro" ]It, ,Col., itiondent. h 1, on Lanka am I.,- ease 11 Lipagema a. qua I. dardrig do he ,da.
lot to, ,.,. a In Wga. Is vol"ri Contra of thron. mi .plead. add .K.dI.a coding ,.to. III. L. Itanducell ., .1. spolon'. tris pecid much. eduarmaker do th- :
del m.m.tn do H.J. LID,.- _gTe enteraste que en el Norte vil-ron una hola de fuligo? .it. cantar. Ren n Contiguous I I- 11. demmornfical, I ,
,,,, 1. Cadman, d,,(,,,Im. S, h, 'ankilarle, I. difilti'les u.b.3. ,Rnid "- battlements, until. 1. qua No Ine
Ines. Consafilde can IN patiabork do 1. -Burs"O, Hqui no be Ven Sell oyrri.
dignack, let ,niincent, ,,it one i.nned. do voted. sfi.de nuessin, pro- tli Vermillb. Cl di.auke. mallike I,, limackads 'facifirrialisdard. del looldrus- A malkil., an, 19601.1nd. cormforl-
can. tt,'Prock y In, 'I'llifiLds onapalable. are wage .1 arifirl 1. da- tord. do vice .0d.Ildad: F,],.,.- ha". cuundr, .a idiom. dia.u.n. buyied impands, a ire do ]a
,caldifidind d lot ,a Cattle, 'ohninght, .1 Ponneid compirad., too I deaketeristlessom de Is Ill F_ Hart. heinounis I. mi .ad. he, tracificafin del "Mairtl' do Walsoln I
le IN C.V. No. die. Cast.; "P t ill anadini. de an thing-,inin. qua No hay ",.be ,us prossibu ,
f-irr. ,,,I Pat. lit's'adir.le pa, ruremit'. poll. III'Llonchill, In, d6line. ,a, ;d.tifJc.l mi Adds 11 trader ca. I Las rosquillas de la t1a. Javiera has,. let fis mi. arefficarm, so A06API r i Up descommeho Art
hdbi,,a jes"do ifiv'rin In ecork cir.micifelem, pro. ace .do adold, Inspirer 0 I viorterk .ire. Christian. Francis he tim". card. tan indeacoser"t, .
Pent Codes olkins aCgUddV1ATL Y LATOL, calition are him .rumilind. hombre preocupa hark mile Arave, U I Cooked TN infithloci do adds a, 11"I'l. qua too on.9lotcaludento cers. i
,a ,.Rta an is. iosi rkrfimdd del askimuck lorollitto, .ad. h. ,"do jr,"A. rackle 1-1 g inn'tiondo PASTE It avian aortintattli, pror narch. t1monme, andine Coal, ,a Croatia y dismairibill, y an U qua
qua suadid elects a Is' connuarldild. A Per Jacinto Berfavente ,iflumen. do Sed 1,idal Ma, do b-C. .no a. pact. do an takes .
I ad Ciamingerne Senior. Seat., .Caudifie m baka, qua an he vutl rotation can EmPlink Y min 'a Auto- loviAncierni SI, assom NamUrj_ I
g. d idiom del Gobjerim. L. I do do ,Iran. .,hi implo"! 111.11cla. ,.". ,.dA.jIY de Is Petrie y Is "Utica he podida eadiSiurnat 1. ,I. to a Ill. M, a. ,a I1 Lincoln, .I ties de Crocco itoojea. do. ,damd
L. Habacl,, min needing ,lonws Wfi.il I. Lass to des rMactill. Y brain do. lannifilarchin irollat.ki- 1.1fia, In, ,,,ad. hour, ,It,, Ire aab.1 u.11H. do 1. ,rRCd.dOR its de ascandencia intatectual y artis ands, main varl de T.,I., illtrili.,ic. del knoratmet ardeack Ckg.ga.l qua lot lack LUCIA inappecam, pon la tn. So prostrate It he, .do petals ries relifiestas Y 10, gentrookkarl J.,dere y de ,R clogria.fill Cardis me 4.1c. cnands do qua .W care. Cie. a., IN he goadmentimmid. so ,61. ILL me Correlated body predict, A,
con do yu cast, ya no exists is to Ja- ."bad it. mandericarles, LQUIto Can &fail., Unit., cents a. Jan.
dC.acia do a. Gabon. .no .1 'kneed, an go be at id. comamn., do Ire 'alicaudg. Rhode carta"d, L- ,tk to In ,,,a datti ances fee. IN liediterfifirk do -be. .tables
do ,.]or Niger.; IN I.eirsoolided timchdas ,11111calms he tell, do ire ,i.e., qua ,a ,(,in I,,; actim do- Parami ed IN rackmare? Roy. its Co. 1-1 arcurti.eas ,do Confined 1. mkh
Ya Cil Coal Isti hath. y .go ,ining, a Cogfincluni, outinilki, i.nt.cid.e, e.firan. led. hion a, adding, ,'I,. 0 .Los do Oil. got. thrist kink idarderatest., dractand.rack do .ndamle.1 addition. I.idad do .an., fiftecomodde mi,
,I'. tn ,.III. as inicand. ,,I ,R.C.I.Cle 1. inge.inin do do. an .1 ,. deacaudge. card. ,notion., -fink tonsibillis IN do .ch. U His
par tin danfic gut III Ids imbdIncones no fiCentAnkill A evilar a tiomme, motion ble c hapereceder, parent ,a ,I elannodan colateliblon Ed It medicine Regard. cut i.dLg lag mar, I. ].a ,.a 1. 1.1 Carl. case. drolinian y mucho Jamignitiv.ead. reconvah, del posta, del aterits, del
,ki actri.d. a ,,is, .)gfi.i. Frapeno, .I intoded y deball alik., a] Chu- mean' D flat's Y Is ationlentilti- ,a,, Ron kney., pa.fireck, ,ah- Pat Son 'I'd" "an a "Cark"' I'- 1. foracers .-clockfings, I me dilikka -l UILtraganner. -to trivida'. paillficur A Mafia" debegandeek gets
ritan del ifinable con ed intlopi,. .1. a. ,k can Its na, jr,"Unnic, bectort, Y as bnoth. reah, per, decade 6 Nadicarricar. ad ,a.,. .M.,ilk. ,,,, ,I he paceduagall. .1 .pokolallak mi cn.,na dad 11 Palo. II be-fid, Currants. rosquillev or Viinareno I or la Is do Villmakilic, Us vcCdRd.ra. ,.,,I- be .CC.dP ,,I 1.
Para a) riblano Cuba no as Itict mazipan J, earn, Circle tn perstionije jolters De 11jers lba YE a I, It ]]as do In if. J.viers. ddd ,I I., harcerannis literst-I. trookin aturink ,[tn do Mean ,,A financier ads
I it, In, com6lo6orki.ows crandimle. I. [dome irzartits'. uside difirlin ,I. ,,a, ,wi. an R U cardadin F, it, Beat., do 1. H,,,,., l I I in cede y at eantaiders, Is vidal Pon fida Quo I'm, 1. begurricke Podfu- thadha. tho Pakistan, jadjfricahdk
0. to'. II ,ad. p padres In R,,a an !, ,.,are a. menonfifie., firi at Liter,. dracto 1. scressfiI. I to. d t ,
dia complete. kdrom a raccliame y an diam alterinel addition Ram one ['dad tan druirta tonithem ,up, Y. do 11 no Jolters, a PILL Retail ,61.11. ,,h6C ad at,. .tweters, &W AN .1 Cohen .
ILU, a,,ons, go Joe ,fir. a ,ul En mr., c.hou ,I lotion ocreglos chat. j ad pal-darilm, came 1. driled. I .rsId.,d,,.MmH,,ndr. del Slrria ,,,,, poor,,. ,kne 1. Q.e ABC,, hi Indideffi.; Par I, dija alsequito do III P.bl. peopteact: ,
Ciales Carlo 101 PAtrieffln Y 109 tTAILIJKdorms Para cancer A in major .a- 'PeAs". 1. ,Joe I Jonathan ,too In ,ended . p.a.U ,a are ,or an, Inniol. t,.dd- has. actur "I Cosmetics A.- .
tn. dinatnad do Can met mid. .I .I Magellan, 1. I.- . to lag ,.".,]I., ,No settle .1 stramin admithern. hope, do 1, gut- area cannot, fifils if detris de ellan
godienti. duafite. dal do,, torabitin a. kil sabid. maps do almandra, do lakingras ,conin, talk do ,ICII ,,,I,. rra de landepeandencian de IN quo it WIL'U.'s IN difinfiroon J'anjose R it. beat
La iischwe 8. t.8. ca, Is IN al Sloncle, egrifitaL. par. .1 pilllic. Circuit. Liberal do Motor., tag midailoca. voting a It, Lencia de to a It III 1. reciandens do Plan; .f ,, IN ancifichr. britaidems. L& ,round. I
diiati, rofiuficfadkk oil 1. ,alkade del Peak 1. fattl0d.rd de Ins Soclov. I., pueblo y Jessica it ,n,,[s ,I,, ,alls, "Conernin haki If do ., "
acknormid., ,,,, In ,Ubm can flea. It gui otener., cli .Lifirld. .dance. dinkirsti. do let Elial until., .-
.Ah do do Gloria de 1887, or Practices 1, vienta: car Sal, Arica, do alnift, de Ranches uvlnss. Its- generational .Lt.,. ,Dri a.- Ids Ye contrarian ad farm. gamistsI Is. linuice del factor di .a De
,.,do conark In ,do accents. El cialainficied. a. imaifie.t. y, Par Cil fireark do lag estaidlantes de ,rn, earn. cIj. H I, side M gji,,, I I
do In, PARIL y par Sar Isidto, tag blabs con mks padres de rattles y ,.ad. a I ark D. holes de ing irldideKui.dje. may., ,.I agglasto, ,I, In ,nablincious mi, ,onsibles I., paritucm, Makenchis U1,871: '].I. I. cars, ,."ailing personas del.punfido y ma racut.n. lodes pariam: a Is narration "goI terms -it. ,Ri.4,Is do Cast.- In., Seat.- do ,r.d.na . ,, I
qua salfrell ad ,dn degorms las comencifirick. Tabi I. do acentor ,I fin Pandefinfiriend nov.1nan. Ed hand, 1. .ria.lUtad UR IUcd- Ink --a I'll- lanalliffli- Plain I- he, into R 1. ecir,,docarion do ,,In, cf. factors, PIRIdedo de (ad. ,are -I ,a, Part A as h.J. .armeted .tn. ]a ,grigral. 1. he .unififild. 1. zkok- I "
iecclearcreal ce .,,,has ,It let 4.1,iii-A-ar, be-efick-Ing, do ,-tn ---I- ,a', EI dele9pria do is autolidad larax Quinn Ill, Irritate gainers he olvid.dit do 1. ,agniciii3c; )a I.,- both. W jiamrsomfir, organded vola denctivesca a do arietern, dir ft ico crece
1. -toil lifiII "a I'lin 'clif.,fides, a. el d6frato do 1. he['. on lotetrurrope at Iriburn Y sugavierlic ringle. ,orkermacnainge, Y do .Ron .at., ,.rUnd coal whimemne, At aide -1
1. ionic. IAleids. Line, cri R .ri at,., candificoll. amm- I I earn III'. ,,a la ".1.1"n hr ,.,on afterar., arla ,I,,CdId ,a onfill, ,,ad LUIarissch.s mfi neutral.
stnei ,.I of I Jana,. I,. fur6c., sabra, lern.fin .,,,c'R Do ,.,I,,,, del center de aljNr Y del sealant eflas a[ recuirdn do padres hiJ.,. hich -1 drack, proplostUdIALL do net. Per Mario Ancona Places,
Inardn In, ell, lede, Par ,,I dt, complain. I as vote IlIbiia ,a Li ,,, hit an ,a- .,,ad. dc In ,nd.dd,. ,I do Par Cf, Y ami ,a Pusan Canyon orientation do close do lit far., ruz Importer, ,Lkddrkm. 'No I, comfible, ,., ,( itiardemn Ifil do "fing"'m ,ad .in Peace, Y ,mlei adds ,king. 1. 'fic"s do I. Ividn"figibrading "I Its smakfiftbas he and.drard. and, ad to
Can ,,,In ,I. tend -rZ di ,dere naddricid, go, of ELCI 1. ROrifiallnA, .,,Rj. an. ver.
Crunnic, A, Is.'ro, Id-ract date old'in-la Los ARRI del Santa Rod, Is L., ,R.,Ukllae Caponalais do Vj- mi .1nall, I ,Ratio ,.bar do 1. if. upticarderus Roger Jjl.ja -]It. "a. C."'icum
mididne. Pary. do R In ,,data iddare In, ,jerfifily. ,grig .,do. at mks ,ndbarrignals. III met fagrr. a
I] .Am lefteininn, Trials is Iraer. ties cWt, let tones I., do y,,,,- 11strajo Iran Do do Cash. Means, I .i.anko' La ,Ilrda Y 1. pachatura. En adenoid Is producclon Anon. dad: Wants a,. A deamolodo .'
fiki li'l.reard., a. In ,Unable earn iturforthirmun agractieg. Le Part. lint-da, ch, ,Iran ung or Villa- 1. giset. de arias astabit ad car el Y ratio a. 1. Hi.tions. tag. .a 1. carts do nuestrat Ainkrica hay que lag peri6dicas conignationing do ba.- -'
1. had dad. anuthic, ,ommctdpi,,-Y I'LLO recaRiffi, par operates an Una Its, I. an, dIL.11C. y ad ,am .a. Pon.,. a. AJIUUAP Reyes, qua Is reade I., Yt.d. Gold., do] "
alflastmewee, .a, stimi.adent., lej. Ill S.Iva,,c,, U do 1. Tr. Jm- hot. a. ,t ,inarnn.b. cf .I Coerced. ,to.
,centers priodistics. ,,.add ,I colinderlaba filmidefifte el daho do est&3 cruelan, quads pinad, con In on- ,,RII, quir par .aqdiltpv hi,. is. dim .1 ,Uartrik,. Sfml.logroalink ,in V ,raL I Los being qua ".a cause do ,.I trachea do acke.iu, Car iodine ch, rUirtallibal infetatil lm .
on.liciarfin noin"'im'. 0ptififiln pe, al rad .I ad serl.ri'llis Pat g ,a a 'Retmer.r. redia in carrobis y ,I do I, ,,Cable rout, Cameroon, San taiddlefirmate, coyerdo. van coyanch, Dice tLn chick Indies do Carta. ante'e'l. ire las clas fifinakildnal, do 1. del- ,
Burgan pate or eate capitals Pa, Todago R, 'idn"dis RI ."anic! h-lad, bull- .car, hablia. do incernetaki.] I. "trion, I scuad.
qua a. ,at d, kl ander, a In ,,.an. I, drama Lid diaL market I&I a lot 'Ll ill JaII- go, do I. crej., ,aided. P.O.: at. del disemandient. Politics do .Ifinjoilln, do is. OpId.dons, IfiWoo a,diplemal., del ,RUrCi. 1, mma.,m do amem cipirman, cci an is.- ,,, naboddi., 1. dedle. Ctain R fl. ,R, crand 1. ,,road, ].can. grommets. Ed lot 'I']. arce, P.ja.tl, ificiatteribi., alary.
1. Lit at., 1. Ublicaraer, ,In Is a. local, hlj., a' Ron, ,,,,' : ,,,, Hey tankard st a reentimem, IN els Deal,. do .1'. .fing. do note aspstranda gizarosa para 1. bit- ,
III., Cl In .,, ,.Lt. one libe. ,,to Ni ,ri al N,.Itd can it dol do- San,.,[, dnohi rdmIUk -I ,U ,,,a Iran nonchas [as cup Is ankar boracniv on Villarejo.'af a] vocifirrik ;I. made inalle Is !. -1. any all. lifible's side .1 do,- .aided A.Unar. toryaccM. :.a
antala. Fl rinplemclo, fingic ch-Cruhir Projor to ILL, largo Iiem;m an el It, desdP a] .11 do onsild do ILLPI ersban. I.Rd. In it. J.,,,,a ,a ing Irdell. "ad"l.g I, 1. Rackncnkk Loss MrA ,. he onallet. line its oil Palo, I, an S.,readeta, 1.5fienta do ,ueAt,. Inoblas beef. *
-ii baste Ing poutruni ing land L'a his criteria, kadk ,IdRd,,aa st a, ,I ,RRd.,a angina. dilanndisiq. ;Lmake dists oficlas .W."t do uDiarliderfall., do finflManilal,
annipar g I in plmv' I y of ral-rai andria Lida sereado min cents Peru l do .a Jund. ad destine.
,list I, In Ifictial. do darat'lls I am, do Is Tim .J., I, a He 1. fin J."C". any. candandecris an IF 'I'lebad do t.d.-. No g.,. Parmesan arichdasal. ;,R
,in acted, irg"unoin farem . 1. hoon. doalk. ,clativa do to, fell, ,sclei.lacticia on In 4, 1. ,.I- Par hatUr Ifin mi parte clerical retails do co% cIrriceracknor an V1- ,Do cf. .gUUw ,ad. 1. vid. actilinciens he .a,I in,. ties on clfins. 1, ,,,at. d' Smal tIILIImI do Ill do Solvents I Dille. can .1., addrannoto n I. ", 'RA, I. am 1. .I." arifick at motor do TI diallickder._ mant. re enallart Chm ill dognal
drommuts. R.Ilifichand. clikell a interstitialEd no. retail It R .(,a. al Cook do Ministers ad nebe do.,., ly alegrals titnibilin ,,I,. ot. R,- Pa. o, 1, kill an armor, he facade ,,He pun ]a rarring L. ." a Inside! tv'ralo ya raii Imagine ad do- an samen n I A 1, 1. .
fifil, Jim.,., I] trat.al do Ctl, offiln.H.d. ,ugend. Jim do Camara, Culingichn politic. call to pasion conals. .1 .uId.'. anquentim 1. to,. .m., de 114. do .file, Quo am It". do la, .a,,,I- No he a 'be I" embargo' Rima, Par at contract., -to coureeks
gu ,.,b,.[., parCe .,a ,.a At units I. ,.at. dI,.cIk. rid. tIrfmtlC.g 1, .,,, .,to hic,.,c -a prioricalid.cl qua se Ideas ,k
fusion c. kt, car ,Rtri ,onsififire .1 docaviii1intioni. do tn, EKrkn, at al on ,I "Lia" Viejas postales descoloridas .I, 1. -is. let. redism.11sencel dimartir.11. do Midice., N. he I.Md. '
oner. an Haj. Lit Is. ca, I-, exacerbation quit al linterefichandilis. Will. ".,I. -.are at .shuseeken ",
.parkri.,", RL A calls 1'. d"'IR'.d. o I. I.- Y.I N.1,ifilkado In, cron, and reareads, ,I. .,.I fird.r. prod. do MO.[. an ebuilloiCal
Dicta- a. Intan her. tai ,,,r1.,i.bR, InUndirri.s. lisle ,a, I d.nR,,U.,, do ,,, clinks, EIak in L vital do jkrationod. Proolks. do Me
I", En ."I.In" ton"., ,I ,.Jim ,a- Y I stm he do tracer pedientichin OR to. clisiffintem, mandon
,."Iran hillsides ",I In',., Juegos de prendas A '79u. Allen 6, .[,!;I.,; Is teradma an at Inamehas de que, Ire
,,c.,,,,, do Un-.UU;trUUoa1dJgd or, P b.gm. indpol I. d Itild. "'s principles esenciples Le drrt- a. do cache it III- ,making ,11 2judericki Termal man to go 6 may.nes pir.gromm, y 1. Unis jamn.
,I, ]a ik"id'.6-an I) I. I 1. ,.,Rod. d I Can do ILL riankmarnan I- In all- ,,,, ,a ,line ralnanaboring rise Co. .At qua a cook do gas arkagins. International. cultural y lictitic. qua
I it. ,,-k do Ind. ,,Ila 2. 1, tinkgriarriente, dwimicame do !.a For Fingleorice, Villoch Ell in front, Jim do cameafir. on smucks iritenit. do askordikor -a.- d he .I. do ,abliajot, a. ,
qua padrimic, dialliat .a 1. ,,III. dialments Jos iisforras aducativas. alka.asside a. 1. gainful .a .
,'I, Is a ,in ."'Ri ,, do 1. Republic. nAddkm inatcheyfildita. :
Carta al D director Eran fite'lean's mrt -gU.m Its 11 )' f.- L, diverse, ,Jones C. glandifinfic current. La VNESCO difige dar dome into- .
waders do 1. UILLM. Is Can,. ,I Is. hund'andcargame brUccomin. ,.
had do "'I"I". lag Ia.R cr. Imam nau-cl's, I'l'I.H., In, ,,,a- Do ,I'm,., RUIll.,fid.s. Del Caere. clear. mi. 1. Primer. qua 1. ,knivand.,
ban, demand folk an I. PILLICUnIT61 posideres as ,hsrmdm, ad a- I ,,did Prood., y .1 drandonfe, ,knoods MI. is a. do. bacilli. asetandah". 1
I v ,Rb,, load. act earr Bell. California, ,or lihni he
I eiritic. No Li, rMincen dial ,Lda, m.II Utgann Aaada, lorb. ,rioner.m.all Cars clant .1 ,kandonfiUmd. .1 .'ll-ifin pan"iner, do let .a- triplicando an Comlockka. Cw2dis[Darm,
,mIgm Irfeatts, Lag .I,,Ia it. lag d.,rI,,Id.i ,uc,.,, do pord., Drectiminings Y .trends, Do I. sandeardia lectudo ,lersaijklarrom Mimmt Ire div,. IN he ankgragratod. an ank 43%. anned.- I
El drama de Guonabacont I,.oPcUUirIjrn III ,itaind (,Ind. Ackl do once scan a.,rUricas ,,a Ar.R.I 'I link 1. ".at'. .ch. ca.flt.ral. ad .a carince.
sa a .bra do SonUrl, .a 'a aduakkl. II,. cna, Laterite, ,oreas Neckline raidefildneditc F,.,.a an. Citing ventilation. antro mi. a treat. do an. -a. mang- Jr.,. look duplicado el Indicators, its .
G.-band., 21 He inland. Is.,". Ima,,l, hiII6111a L. frifiLlica, In 'i"itas on Unit, P., dn't.] Joe.- A ,.,at Jr.,. do ,card., V oil it mone formation ram ananifeenteciones, seat in., cli- Madthicham. Y .a mi ,grain 7tiveritak
Sen., Jelin 1-111h.n., ILI ,,Ie,.,,d. armi-denis ,,I, an,- III. Intra .n.,. do .1- Los batch tol In -go. ficii ackordarling ed knoteria cossed- looddecon he trabrap.med. 11 1. deas I
M., ,,,,,, "". Dalian vanilla .aimed. to ad call'ing, a". andrients, del efill.cm. media do .l. Me gain
made 1. true a l1karnallea 11 LILLUR, or Lionalds caliallonlas fics- Y n pI,,dc .1,.N ,in novel 1. I 1. cal.'g.t. rundonall h. .
Detain knann.an d"'e, IgaknIrd,, a so. dead, of Ill. 2 del I-ill, realistic db.11 LN11.nII,,lm.ln ,I Isda, 111111creite, a In, f.arilma In ,.at., a. pennitioneC, Mi. air. ,11. is mith ,.ad. m.,Htu Va. do 'areas d. Otro thetc, courem dook lam flikentes
Ir ong, Losing Jos perkindnon t'r In capital Inner, material Padirado pars ha- Is ,donvocirs ,filedles Iran In dir Irv del ect-Ir i'llablara Car- Attic Pudeila concurrificia rama do Is. likkadmake U 'fidas dmlflm
,,, al.rde an In conseel, do .11. Indin ,a at tirmfil condition[ do Molls at 11 emPrihn critlen. IR idea aerial do,, as Z,, as 7." U or,. Get, on. a I,,. Dpa ri Is dome at durable Me, traffic subitamente .an 1. "norldiciii. de trulmocid- de Chinese y de trabillo. La WeIII, .,I ,a.,, ,a of rILL'Unhilice ad L. liploorth Ell egle al Princei nunirrit or, vaskr air kdn. cr-vmrlrs ra FUr quien tign, prefereario idetim.ndm Joe birtimck, bell., net ce takdas Liquellas ,acres smile, done, W, .JA.,I. -,u. be sathicIll.rimain y A-LLI,. pis, an ,I in Its ,,, ,I timid, parqUe lieven [a file] des- do Ill Unearths rom rainkra allaso ,a flaca U'raiii, one Taken do ,.It, .1hadifidne ,. .scrin. an 1. idiom. do 1. do a] devastator mobocratic tims he 7
,,Pat. ch, ,,a lag falls at .,,I. cda,,I no : ,or do he,., .1 di. all ,dands cre.isi,, ,a of ,st Pon cong. 1. matched. ad Ill. ,mbon.w.l.d.s. He, I". No ,.I .Undivischist do 1. I'llbri AftP.-.'
Lit H.b,,,,. .a, sf.nu,.d. niabler, .I Lilco., yo one ,a .[,,,,,aR Ink- far 1. cifidearm ,,,, ,a an enU -I ga ,'is it. 'r,' fill,,. d . CAR.L I, Pon ,mature here 1. trillife. [a sraduccum months, esporrArlea; he creado, min surbarge, an fick ang- ,
rlca, an JIR, I[ ,iiermfil. link do I.,, IN ,eRUI.,nsd it do I )a ,.Uld.d 11 it P. d, 1. Inch. 1, I ca dance quick tortione Y inas 1. be. I. peno ,boy atrick an qua debe y me. ti.f.anich, wrokkadmij, Y ,,I. I.,FlUelloollar" aLlaidank D,,,.cI ,,I, a. on.d.d. race met glaftionsda, sabre todo
raccutrik pain cf conitince, a PvI-i as qua ell oinne lugarks, de In ariscom RIvitharion do Va'., can 0 VNkam derage 'Ilgres. Y ,,, ,I Weragal call Y quitinchame I. land., dial.intrace 1. .a. irfachatchis, y dicapital me dr,,Lafi. gran -11ded LrCmd.r1sUUU, Pot., can 1. LI.i,.a Lan do mat dill"Ildn". I TI.adc .6, ,good. Intifisi-I H.U6 ,.I 1.4 .1 Mrseadick ramrod .I flat. do .for. thilled. 'artiftanti.n. .'eloolit. '. .a am, ,
Print. arkifil Gnat I,, rialacti halso l ItILIcandia '. at I. L inkill. Ale v Ira sojet essicallaid. do acres qua ,go, Idea Ite ch.
dis ,I ,Lnlo in 1, felle or .Ltkae, I,. d,,,U 6, ramn-na, mi -Irkin, ad ,Low.11 al ,knIaltr EaRv Call,., do Here. Insevtod., I pir-ingaiiiiii Inke[agess do 1. .Ild.,Id.d go qua Mthisfirso. A parmar do )CIA
,,III, di, G,,rahUr. v . bini-Ir, ,,,, door, no,, In filkil idea, ,.a Is, kill ""' I Y All do accord Chairman. internacneral. Z1 ampeflo Parsee confinges, Intense, y 3w Image injug. .
d, 11 ans, -,,kn ,ill -do lo.s 'III ,L.,,R ,,.,bill do 1. flaniblic-, 1. M a mi 5-and, hmfZ"- ,b,.a d .'UU, rtliple. ,I me consider. 1. pni 1. qua he piddissid., as .a pueblo '
.,,,,, al,,claded del sort, In, Ices He ce p.an ,.ILIHa Poesia Vando read ,,a Asian redeem: ,too liters'n, A: u I love. y Marta laulandc. do it. I
Mmi In WII.11111 'I Ill '-'III' .it' . I I,.d.?,,, I ,I ulliina; i., tiltic Y rh, .'I, I Am( ad. agreelf. do., 'a Is an cream tramik.,. cry. agankilided adnalmll- Z""': I j .1micames .b.1fd ynslp"o J cold, 1. ormayal. rddmmmo; at. oventanks11.1ba do Regia. 1611, lag 11.1 heard. feliml Ire Ltd.' Into' he'll. Is, Initial- 11.1, I'm"' kide IIIILRI I L. 11.1- Us restrick. colors.
ram do lot diaries had area ,area CvUR kill, ILL, ,lallin, h.m. ,,, R, a,,. 'eni, 'Putters presunpi-me ,I Llamo a Mi corazilin, un clara dia 9, Ing, gookka, lartederso farilimsa toollefiFil. Part, ]am ans- 'Inkereat No bad b ft If DO In- :,
Prongs places do In. giand's ,.all-I I, ha ,iflibla.da IN f.)a do mar. ad Is mhos. L11111.11 I In' ILA ire A arms., t.roldim dearrific.'. fifing "Clamish. .at Ing, do 1. ch. filleatfight. .1 1. nerassicarom as,
eking rounicipilto Y sin onfilLint, I. ab-donand racrObILL do Guarkabarou. It Mi- 1. I-nect-an Iden, ,.,,,,,LR, Llgarr a mi contact. iin I-IRro Can. 111FIESCO poidnitc, torrent do ce- I i N, .I Is. Cathe isionfint ,
arrall. firunk.1111a do I nendna, III,. 4 it].,, 90 ban. Int ',no .at. ,,,I as b,.Ia,.n mi Im, of ,a, Uk,- an ant-funi de ,stonra of ,,,nl,. Mo. CI vilina ,.I 1, cal ill 1. anders. idermliftles, ,kagot, do .vu. y L;r ,.be- 11 filai ,,, ,,,, 11il Saint ,mi. I.d.,k. no 1, lag ,micid.dom do inlaid go, ,- Le resireambil 'le.lit a, anton am., ble., adirlar ad am. Is Iefifigerlo. Deculloadif, martill.d.,
omd al ,in. ed I fill'. '1113111 ad., .1 'I It. .l.ble-do 11 priced. .11 kda 1. 1-1111.11male no' 111-a 1110farkian -A ,itrabi. do sale .,.kira T.1 vise I. fact. 'I., do Manho .1 paimpleft. rucce,. do Indio I diessandis came ,, ,able.
III,., ,edid. 1. lat-,raiian .ad. ,,in ad ratio &,,I,, abnan ,ad. of .,.,I. do In, ,.,a, ,,,111., No ,.in. .a. 1. Uni hot. fund. I ficiallithill, I'. maignae asks. at trawk, do his mar, Mismos.
Coca. de do, UUM.nc, do I .big ,.a a,, Pa., ,a tn Uill R v In In varkan I, ,I -Na long. kasfi, fic'es .led ,,Lt. .an. anal me proments boy, sin odlos Paris Ch- : ,
I'LlInk 1.11111III Pal Part' del MC rU oil ral J.dI. no he, Led- he. In. do Ifildholcle calkinfir. em"I'l
III AnIcIll L"In P . I limit Los' do "' I ,Ire Ch Ohio. I',, 1-11"Con little Gan Con"11111 S-" Lane, I L the Y am .fecip par. Codes com.
blints ,vabl- all, In Ill Pd. 1. cars ,in .eircherf., otild air. .bond,,. still d' In lid v Inill.an, He MI H"sno In, 11 n,' d, m, final", Co. N, Co. it.[. lCumak, do Ja- v. ka. ,a do 1. I.11.,. .in. del lim. 'list I. ankind .kencri ,
,,ad,, .(.I -all U irjr, Il ,mv.se Gillfle.a. na ,,,.,JR. L , Par i It Go. Marl", 6, In C.- U-infila, ('I,- ,a, Carta .rk.,Iln, I I . "d, "laid, ,,eIi., Due gas Ii'don .confild. I.,firit., Ead Cuba I.,. ,hfimmla a. Preencrafialin
Ide, .a ,,,I,,, -lo I., ,rogle Rbl,,a do, fin a ,.am .bi. ,,,I ,a ,,,, battle i 'el ,C rla It,,- M. ,al.,nn snalabs. .pIliorkin ,.a fee filurrancrism. or.- .act. diffeil. CII to herhas es notable -vivir 7
.Iranian,(., Cran"In-a d . R."r, "I j ( A ,a v to ),an arch. 1, ,,, ,able Interne? ,acres. ,,in .1 lid Y .1 ealm, Can En site hall fing Incluir. clefin cookes, dinarenchad do ,Nrdulm I
E) -rcric-1, ,,, I Id-RrNA dentin,"ainfi, snantme.do. Limit, ,.Iit,,a lat I'Llell-nown ,or fireside ,1111,do, do be, ad ,.a ould; ,,, -mck 1. qua 1.1to Pan Mi ,a
Ras arrhinn III 111", Itnal"no "' 1, mans"nin del man. pace 'al I. 1,11a,.ri., 'Unpa'and. .'al Luemm MACHADO ,0, air- .MlIX30S OR PRthDAS. del capital. do 1. 11iastur am g adi. Might. Dad,
am ,fientmil. L, I III Hot radar. al dirl darrieliplIc III ,, ,tolon.r. frill's de MIMI FRI., 'alsbra, am C.at. rA.I. art. oniradi. d: .a asiRlifidlui a[ mourk, do
,an domain 61 klm", paclit-, TorneftO.r ire pueblo. I. dookin Can(. I,, Il -,fl.l. rinda 6, tn Wailed qua .,.ha do ,or tiIiiihichl. IN Hilterhc divide, atedI an ML '
rit an LIUL, Ri LIn In cIl,, arn 1. do,. d.,I,. tin. "a do ,.kid at in- astunfle. In PlIals bit,,:
Gn.11,01.111. 11111 1.1 make .in .Ill. I 1.1 Poll- III I.I.C.Luil I.- -Ell ,.do .,.MaU do Raj. Can,- .1 iradd. Y Qua Create. .I ,L me Y ske Me. .d.likencessing. 7,.t. ar :
,'Ill. rok afere, ,.I. ,gaine darnark-a Dadofelo original I A rpegios Canada fee details PdiRdgN qua hay ad .in." criked. .1 .m Par re- ,.
r debann. -6. He Is late Anne alls ca al Lermok, tanceld vileand. culture. Hay .1da. cancer' "Ploold, an jillonottind A.bm JagCinando ad-Un. srn- ;.,,Lt. ill, In I ,,, Iicrack do con-as a, Its ,.I of rsinitan creators. 1. ,on, I.AFVMMI I I Ing. ,I., do I. ,.far uter.H. 6 me effireaskadc On andedwroc formindin
III., .bass 111sat'. g ,,a, le, ,h- -all of algalls, III In- trillion., ,I ad .I. srp van matisfa parricks madrigal', 1 derallanno Is.,ad ln. IbU,,mn. (.,I ,.Ind. clim, arediffir. .be.,, cring. the ,,,I be, idles mrorld.d de ,,,tell am c.Ptr,. ccon ,
'k,"'a"ty", ill'o"i, ", L I as vicl, ,I ,in ani de do, PRIN117110 fire In ari-ill. frontine 1. actiel. 1. giltin an larscaleirefilecti. Coalition, relifisson turallarrate qua el thempat de It ft- : .
1i ,almna 5-anik, -disala -a gall, Unt Is y are ,I Ilion 1. trPhloolo. a por 1. .cap. I. 1. arfifibletim sairk mortili rourant.-Y No Mi.
Av, elin, easrUce In Ill, 'Its nard ell ,11-1A Une Id MR] RrAn RR91R, ,,it a ";IIII.Ird. ,,adds,' tests dookerideat a. timancii. So. .qua- filed serl.t. illistificnihis ismake I.Verri.,
I L. ll bmr. al 'ne-ila.c I, Cav. pCIAR iiwsUaIRI.d., ,,,,I ,,U, mdfid, Clem; 'Ill 71. Imille firrdi.r1c, Is 11 a tn, 1. t""'. do erifr in parthead. I.C. .bi astak, 6. .1 oduchuri 11, M&
Ill ,, b I R do Man) 1, a ILL I III, ,,,, I a I, ,,am he d It I led., ,.I hay it,, bills ']"a Lit "'alM.e. 'j"re In ans I Art ; In alraUnt.1 ]].a Its dearrov.d. "I.Infishm" ishad digan, ingetarred, .a 1. Hinder.,
,IP, 11 I R,, Ia, 21 hrR, del Him ,,,I argon., add do, do, man, machines plectra do In. licdc In. Ran, ,it led. in bell-a A 61 from Ire ,ladol.a. a draink blad "Inat axle no tieren ane, Von rm.to do ongeduejachim, I
24 holes .1 a alkaline. ,,it a, a Chat kafl.,,, ,no ,fielfi, ,arr,-, nor"mi do .arlidaled. tacislandis
i Su", affair. .,. ,or ,no Intense., at wearijank Y lide. Alta. dis shask forement. ALI,,
I Cninindto .ban. .no ,Rev. ,far. ful y id.d IN segrastries.
J." [,.,I. Makiri.d. ) IIIIII]a trade cridialr, I station, ,ad apartment. are .1 .I ,intrindart a air. fifficen, Canada 'I PM.i.e chades as I.- r"
11 do 1. Od. do Manuel qedgady I,, the"Isledal, qua ,.a trader. 0 ,gred.ried much. INC so calkidad rf- Back DIAIc ch rebels ciecillin No,
w, 1-1-11 I'd 11 '-"a mark del ]a'. 0
Respitesta 1. do a Unacto .a lag Egf.d., Un, ,Iat.,R 1. "'a'atin "fir.c., Qfia lot grandes Par .I close, ginucht. a] "]Wrtr do Wfisch, an ,a No Me, dififits dracmarki trasol, '
I I do,. El .red.,. ill anowde, do 1. risto t, dierme cd green dadodoJd I '" ; .bid, .a pastracke ads asks do do 1. .Jet. pateal mor jakfigar. 'fl
I I I At el ,14-111 ,I RIrIaIrkk dit I Ohio. PlIblic.1 Intel do Clear 'in- Ifinars. II "Ittla prodateatc at lomere, 1. j go trust Page Is an toadme Ire Crack- l. h.h. mmarrve ,.a .1 jfddl It 1
9t ,rinnern fli, In emeriti. .1 I. qua an jrInnage Carta to do an dommurnall. micro comandic, mal I I
U .1160 par. to ,,Lkllk, ,Infi, do nor. Larlead", me It "Unducto do Gut- galas craing.mood. an ca.p. I, 'i.s chnsis .Me do ender an Nurp. Roraima; IL
,,,ni Conchurgam ,,,,[,a R. 1, .atuncilin del difinfixtra sehor Febles on, .air. are at ,-in on 1. -,v, ,ummf Clients, do] If,]., go, 1. talk. do Cho do 1. kultdi .,. do .,mide- L
I I a., N train forlbre. rualcularks mm com nueva Annitalkent ladelfigracK.
1, CA washm ou.n. LUUs I it ties. .U.-fin de I., ,,dd, de I.I .a .1 Irir,. do In cadria, m a ; ::!
t "I I fare. r Arneni erra"ird OR pin". Idea. w Di A.ionand NIPHO some 1. I.tituad No qua handle y Ink Indrurk, ,note del ,. LI,
A I r,
I I .
1, I I, I 1 1 I 'r
11 IN I r
j-, ",
-

I klir NUM '_1
r- Mo cUnt DIAR10 DEILAXARINA. -Doiirninoo, 25 tic Junin de 1950 nainto CUARENT il
"
I I k
,
I I i io Cubano No es 10 mimplo
It 'Tiene antesi el Parfi&Revofucionar 1. I ,I
Desde'la'A n' tos& 11 11 "". I .1 11 1, k, I., .
Per oKI 1greack, Scilie I I I ;, 11 I 11 I I I I I'
I
I 1 I 11 11 14 tarea. de unagrupapento"di e-VirohoNrez I I I "I .
or I I g.aded= hm llol im.4rweidil,., I I V0 I .,
wilor"V = 8 no re ded 11 :: 1,
11 EL .I- I I 1 :1,
.1. .I.,. I = I
., I In q H r cc- a' Reurd6n, runfiana,'lle, too. "Acept6 der candidate "i "I I- ; ,
'a an' Iesob di"hival no IF 'empaptart, u i I
fi I I go his Ill al Pas fincondl. iDi. poll palsbast jUm phorps Y Improcedente, I ,. cuando otros rehl Enron ,, I I 11
.41 1. senad6reg mkillibros de In U "I I
CIEU-i ld "IndondicionotIft. Es de m ,Do, : ,lmqm Todo una 1.1;1. -pollempludo do a ,I ese honor", manifietta I
air, qua 1. Sent, ,pumdo Pulsed. ,gl 1. an .,=
.:d Of up be" ts. AlistagaI In Cullaighlad 'join goded ,.In I I I
go, ". In in. Con .1 T Mai ,. ,g,' disunion at dia 19 "raja to its ad- tudo quo had, quieran tion, 40 I I did, I I I e
Indroar .4 K, pilm PC- 'a 'man- important. or E. Chi.
ard. qua Card car .I I. r Ion = do Stalm. don- Per& trathe Couples ,,&.!oddk fav.,rld El same VIVlj. Pores li.Dg.t, can.
_
W.ue.,gu IAKI d.t. .Cmm.'Z ", L: He .ad ,or I j
Do ,.a,, 0 P:s Is an an .I'. ago. a, tic Cuban.
to .; 6 a it, salso in qua, cuarsda it dijerce Is vim an sesdut 1. conweatod. librul. par .1 R
11 ill &I jel. del, 0 an ra ban y .1 vodka an 11. olloppeop inappid-Octingin rude Mulb.d. se local sin Delude an astad'. Putid
ID U In., a 1. dues, ai.Ci,, at twibU. coure do- 0,nti.t1c. fix fmim-hel. Is. oution.
orn T 'm live I. one We. %.a find'?, .1 led hiteepel.do thopa, do 1, coutpoin. nmal.r. qua tal Virgil]. Pdpa, he, undlito to, dclu.dICpd, qje, an atencein g
or .at. Ing officiplate, % H6 do 1. 'All. una declarnicidn qua mentio w I, Dome general y is 7.1tumd.
E .hall new, ble. Is man. -Taparl.h. MA 1. M.16 .1 or- .IIi. adviian. I Distribuci6n de jutia, de con"jal en Pate Municitsio
t his'. dm1r P onto P. distews .Us." do in. ad 2 ,
9", 'TO a. dpa"mear a] Produced, ,Col. .drum onlibrahr.1h Ca an to. 1. .I. .me. anuise.l. L'u"ted/ rep Cubulded Autfi.tica" madown Isp- gpi poRme. Terreno Politic
em $.Ion "Pill Forms an ,.a qmuluk cmpuntz SDPIIcvm
1. Y. del- v., deep WIDE I .1 L.Junt, torplai oftetc, ,.I fi,& Door e2onds
zizizizizizizizizi00000 !:a cu. muce. I tnicloomp do Dice at sefor VlrgkllD easier 1,6PA! in n4eVa Cinders Municipal, come ran, Gestavo Blain M.-div. For Autgal Pubillexpap,
zi us I P a ten, La varied as qua no salsomeas 'qua Convenor, del Cap Win Wacionod V,7 d rc.iol lce V!gillo El procado electoral an 1. Pruvin- sultadu do Ins cocold. del PI.,. Fullpf. lidumbil-D. "I
u reverse u do a. an radid .,.I fm8dzw. de. t"nallea 0.6 Ra'sup. ,a
Di .me dmud- P n od.110a Y .b.v--- her. do a up, rappeeb, &I .dust. P,.,1atRL.
1. I duand. in. -a I FERNANDEld, PURIODYINTE .a m.grum .in dd P. lis de L, Habana. an to qua it,.
a) looddecita", rise hidera Cup Pon- R y am CHO tiond Prin 1. v.damw pecup.,fid qua "" Cippe.l.le. Present cu Elect. I.-Miscrail Gutierrez 'MEE-1 BI justifiespir dridlie, d.1 wl
all. m Planes, allow Relations crepormor-Que It C(s. in, .tb toompt. in tic. Lee I. Par coda parbido Politico y a] primer 2_-ArM2g4O do 1. Va,. y ). ne.fianve qua loplem Ill, tutui.m oureque Persevo 6 par le.bath. qua
Ya eve paccond regm.6 .1 Pwil- a trepeovu, do It i I.-mernr. 157, an 5D an I Upt., .110.110 roalizq Sm I. or. ,oplent- & 1. nridbdoemes: 3-A.d,& A. F a. End do aus repulladve ad ddpdhv
delve deade "L. Ali". aLP.l.Cjv Peter .1. Sib.d. con Came, Pat.- aws chuhxpd quel 10 dome I auventi. matir 4.-J.,A M M In. GDmr, clume coopundentim exp1meal qua .
.'sonfluldo on cc. .1m. me.p.
Ed decir Is Ind. rapplitied. Y an bass. I 1. I Ordbidpro, Migue Sulbez, Fermincles. I[. guboved co.gfint, had.
11 Lujun s municipal. .led qua at police marda R, Childis al portion Revoluclooded. Demand (A) I-Allbort, Dint Mature,
esils died love qua denfrogritut. navy -11111m, innufacal, 'n. he Indelp s. far C. d abotendrAn de do. Dan.,* or. @ren vcntala do It .(. Dis. Allude. dad
,a peopor .Uym goes Preplolulm: Su I:nt.: do
Le. pmd& I 'mome., Is file ,n a. live, 61 y ad t mumt., Prefiere que- me mes- -!: --,j-nl- ,;,r as .,ml. belet. ,.It votes do re add. do. .I cluddid. Diic D. PII _U, 6
Wir mi'm 7 dretur a Distilled de ters, Clio at cominnan de Date pro I.-Cludblo, de 1. Torre Hold's. 1. I.E.Ol. Emp. I =1111" I,
=90 y I lume '; -diane el Trillumpol Sups, 'a
up 2Act. mr. tells r, as I noutudimi sm 1. b sher entered-, mends an bull Ilesples. .1 2-Andiiin Exmm. do to. MD. P.Itid. Likenal 11 in. Cup el,
I 11 Isn"Itim V Del dcuc I PrItuim.
Ins y qua no and sabc hanift, ddnde a O tic Ispi pa C 6mes, bmps free ,I'.
bubbera Itagado at a] doctor Carlos :OcxuryI6 all. 0. ,j con mfied. 1. ley. rd., inedn't.v'g,
"",
r
0 ,;_; ,
she, wervic. .bi.rtd a' 1. parse D"ffmozE, ffal qu U prtl.,. vC I bid flints Is, 3.-Juln, Alvarez FergindeL
Pei. "' -L J. ., I cona I I.-Romt. F.1'.C I '. g'sverms
.a .priets, hertz -1,111tial- .X: ,;.: 4 I ,.'ethic In .firroark.me. de .1. mWompurics qua, 4-F do H.roviDded, PRICE. 2-Allmso Muquorp.
lool6nal ofirsturbe, do cuers con qua tax del doodur-Orlmed. 11siverme. ', ritel6r, intervenors, &or vice y despuis de 1. appoic Antonio Santiago Rids. 3.-FromIlTeD Suchm I Denver do van. AM se hullimn, meddler. .I. uueven't",4 molown nime Pro .1 11 I D dex,,.,.
anuormarnme, postage am moutid-up. Whesionfs a toodielon atellounpas plants Mi o-ReAl MuLlpla Conzilem S.pl.t,: I
Nes wareeignod .1 oftionsdazed. .I I addriteduldne, Disputes, I al. of can date autAntino A a- clein aop1rad -on, e Is, at qua again an vatecuip counie.t. a. do In vrd.d _jew Rodeland. Md.l Miguel Ansal Cbsmc an. J., .I. halt.
lamen."Un 1. p 1. par, ; 'd Miguel t.1.1, A.-lipmel.d. lbodrigmer ammm.
preduran, do Herem, e'lard.11 ideas- = &,. = m, .1 doodided, before Wold, flconme. doci.
hardest a. Ida M, Suirigx'par elP.R. C_ do M.Zge, tafflaCE6 ad A[ hanor up brave balance de care O Emzedip Kibot Navarro. r.dida del F.M. can
on" torl" I (3) ED 1. Copps.
Dead do In Repobli . far hDRI .d. coupled. 'r I If W W. precedence d 1. mam ,.HUC., done .tax ,no .ad.
.do MR. ma, denuto lazd4mk a. b.blizz. axpm3exi'7 se.pro, tand. do ". R,,adCcCr do led. D.Eumm tar ord. . plaval., in: ,/ \ CC22 D L. do
.concede 41 y g.bi. al- muld.m. lizal.11 Ida persegrages pla, N. S.nLA. Declare 40. do .1s term do volumes Y .jores qua Me Totalizada IS volacion I- CIDDIDID F.KCIF Vd.
do CU. ric 1. circular dicoadd par plan dd sbwc,% qua natmed %a Capital at gaventintry6 us'eadmai I. 2v.I.mmcm do. nue l.fm O. In ad, .illc,. do Zindaui qu, damuten wbr, I- .f-. do
ji Do pates diev'ruddevents, d A. mmavr do Las candiduceps pareallem lived geneson y cor.fial. 93 me he Is difedo Caretaker N.Di I do 't - plus (y) bmilmomme , pu parat alcalde municinlal I.-Impona, 16m, love, D Efludavor, 9efialpn
I F I- r br ,, an;f= .astancen no j.di. ell. do ISM fair doctor ='J'al'Sourd. d:nmettrut. ,.a In ,I. im.m. mmear. SmAmOW Fromellen DID, Par- ,,ampi docippl rmom nine rand
presidents _m Con ed. Penig.dqde aci ri be a to direm. v loddel. remrv., do of.md. PD,
,,,"= Us copy .do. La from d Ei licemni.do Om.0. Falmiddez derabil.
IndifiadO par lo del I a loods. So net. que Vessel& I .16h do, A Fordimear, 4AI Es cad orizada is pprojeds do .ill. cimleeditc. up, Barges a coyc cargo he funciumuld Acdo. 11.1tut. 0
post doom,,im. on, do doddr. .Mo -Pa. -cmmnb6 .1g.k.- to. Tolubbin W da count tuldo Pr, 1. ,.Hill. .1 up. be argid. ca" Particle
on jefe da'Estutdo' Ipte rv) PMHII Im' qui quesiazeno, Par lip, BjrvI6 o;tm Over CmDRSaginer. Pro a,- dmrzgt turn 1. coarepuria K:Htdibitu- Piovistutor
feel do] Par Is. dreenstanclas do da 1,-Filfx Ay6p Suarez.
jotbuldA cdmnF,1. superior I-'jmn 16 1. mectude an "to. ic do. Yeradmidezvassiftem, rim"u" la, politiew & DQ ieqq no of Poll' M mobb'doos 11med6c do Central Y E. at -Q.m. Man'Y" -CU Al. 9 2 lot. Mentomi. PI. Cutakilmon Alnid., 2-7,oneple. M,.r. Se. Rappa point 1. ala). lowpor V. dea" Incas is a . Idea .1 no do n. jyidlip notation; a saborl I Bantu. mad. on IML ts, .I an 1, he,. up debts nmeter do ,or, of reultadn de ]a to Supfiaw leads mr, sern do dealusel".
gral, or. .A, doludlu= cleadquis- MO 10'r ide Emilio Laddin B Falls. it d,' arms Raul Centel) Ransil.
met. clem, .1 do lemindeiii ad, 0 At 1,355 Cole.I I 21on cattle In led
adilmdA. to posgumarle .1 pe win Auto,[. 'En- --to m an s No Ca net. .1 iontmid Pala On re-1. q an Well 0, m ilos rum b NOS Electorates del Municipip tic Lk PC 1. Duwdmu 12)
El doctor Carlo. PrfP ,a .96 to, Rilord SatUe. ?us ,Cvm if MI$. Viulaus. 1. j .lure del n luccue exhaustive del proven. see mon Intel. do re rd urbda.
tund nte a PImWu on. Ida par' and- fees qua uchis, an Lee Villas I r X Ande ,a I 1, ,,, "I dionano qua me he volub, vivil ber.; I
,.r. DOORIV Quo I cati I a i : V at. 5 !'o, -M.O.
lead.,., Died- do. rod. do dipole Contend, y rn ca Oma a ones Tiompo y ocall6n ad itsecouin sabre I pr car pe, minapp. mi .
on finnabriesd. R. at.,. ".I Ci6n darrvem Peru ell[. MI top ,no ion .It. Enlvearip Runs, ,j ,i,.r de tratume.11 animed, 11
if., .,., amp ,. V Uppe do qm .into. readdimpla at no maltrecho eft I Los de In "Genera go' V I ion WpOl do Nurlas ,,, : A. DI. Pledr., exur dawl.l.
plamd., .1 . I & Ifde, capable .I. Ins. Dist. lispi or d do. -ran 'I f2mgo de Is emignmi. re- -I River. 172.0941 ,P,. Carlos Atopit., .
J.alrmi suo de Is Fam Ion adwores do. During Is. eiel'o. an v mi. dextructi,. Castallums N
double Orlando Pea.", qua ad .to to clection]. In. del 5011 Anita so Is ola us Is line C.um
log,6 he erdcftio has a' tat.] do Act.d. I-me.bl".C.Ced In .ilms -U ,Y Aleund, R Votadvin A.W. dereposturs .
ll.v.I .1 .,.to Par ,I scone .- n In yeaudd.rdi. del Somed. ., arn Prin Balser" 129.2n Partift E*cW PaPalu W. .,at" Can Mo. Car-Mine, ,Dr. am mprelpen put Alberto Incentive Means, anum- ban pecile do muchad *11vadmum an fin gIttIo de figures re're.ect.- Vmwfi6. total do M di 45.122 Prcictul. I do kindle Is Tin" ad forappo" .
ds del regageniento incommovible InO_ jadur de Cuba an A ORFU, gamdor Pro dr, 1. emplidatme, prosidericial lives do Ila Impar. rag.lmnoma'lu Al scepter Is parriewan our al Inside I I 1.--Ca., Erall.m. Deffimmit. man
-1, ,dood, del doctor Bar. F.Andq visiD6, Care .1 mimatir. do J.,dirp, Putid. Rsv.Imci.,,u!. Cell (An 2-NU. DICK, Coltrane. lued'insom eximmitall on Cap .K
)do do Fated., an a proymove de Pinar del Rfm Ida qua Re encuentron Ise del dent., Opme Coup, C.,dillad. on. unamm, mr.H.D6 .a .bandcosic. DUCrood. do N. C.iufflo. 43 SCI also praeolappolL rolosests, mons lipL. hudlE. luk 'ptc- dIt- It mpumbob. a. Pelect. turn Sardifism Cum Purace do Qui. ,mv.C. .be. at aM.,bruid.t. NO- DO auto no D. a ,Ind. n I . ,I. sabre A. Prim Reopen Ni-Ism
echada per led loortanduce. del % Soluble Pueblo. colurnbuili. vicar,'Imbel Hernindez, del barrio gumal do 1. Geogramon del 50", a are, are cen or Is lines or ifeitocia do N Callous .1 brablit. gas far I
Intel D 'to Do 1 I D note.1.1he cable M. BbbA 127.703 parmadi. ands 4. W Rimpi-Clues.
de la room6a Y Is antDruhal d.l,%e- Clones par parto de she applied p r a. CRY. H.C.D. a. ast. D.,it.l: J. rodbut aws arms. Ins empire r a DHro.d- do ADW.J. Fri.
DuUC ad D Ud6 do. Case gram qqe ,T del Vadade, Agavatin C, Otrall noticias de lao W expaims a. d r. W Y d.
at trunild, qua ca Scrota me Amando Mrohn., doctor JOA HIM V loon ableton. .1 samid. -.-a, dead led qua chtnen, PIT a Del a I mIumbir I mMs in lure
,,,ad; Covered., dj6 do wz Wiliam. par 91 del area- Carlos Ferrer, del Ca rane Revill PerpurrieR Artflus, doctor 1. .I n do an am-' ,a ,soup. .able M. gkbi M.107 .
,a. $us onderigne- .Prafil.,6 C D ;.- Tied] KIWI, do Comelphey; 0 ran. Bus parom ten ,lid I to vow. W ir.,ud. I nefividades political '"" "'B"" todos concep as. or Curds, Random irmodars. doctor cal. .U & u Curve
dig. Algisen 1. halle"'. .d.m,1,r=.' RodoV. Pernindu Bucolic, do Cure. Silvio M.ch.6 AndrAs Dul ba, or UsE I. ,.dImiq A04. -abusporp, exedoilltdom y
Can niatud .I be Season cou- I made n- y Mi. Compete, do Pue.t. at", a] proull
,j leaned qua Me tonic GU Domintes, aid far Most. Escudo. d.dfor A, Wart. So )umi. I do do Mantener . I 99 578 informs at darrespappol I,-11-, del- as ff-b-zes"Re
Ill, porque al President. do on Poll tamable Crop] ple 1. radio .,to rouldes, An 'MO. lado doctor Armando Hernando gi. Politic. do .1 Pallid. ad be Ins F. ) U 11 2Bb N %dam". -I" "d
,.a ,.Ion ads, spi Id, Food. tir l ad me ad 0 dect ,,,, implazz, '. j.ZgRr Per vd- Oda.lo_, fj6 War lip1. mratestan derts. .1.1. III br.T.6 M. Culzvillldaa q an I. code D de emearm, hisollinnumb, per P S P I . I I I : Cup, efft be an 7do Santa ,.oil. ,us often, I,-, IAI 94,475 prividones recogbibes an central le

I 44 351d
lo In a .-AID-. I Inocuum a at lider, t.1varmi .is ,mmulat. o he, deatiou, personal. A I I I. J. .1 Mi. adlamble,
reems qua la W.I., I.Y.d.: a : : ,,.,,, ,index do 1. Irovideck., ad -f-tu-- r1lip, ,preal W-iA-- ill -We.
I "12--pilthemusum od conaddinar am O'ce' xo Eduardo R. Chibig, To- .do a do D C d no 6 .,Intel,., doctor Ga. Y v entopeaS DO ion In Demo readurso d P L
.Wer., -NO bid, air. lose -Domem6 At- 29 6 tin 1 'I; I O .,,. fr.tagevmd, .I. In. poallded qlt R D 12.14 -1 C., .1.1_. .,_ a. mad .b.w Ingunits, a. low.
Dan dadg sefim, Chubi. ShOR6., Jan do ups op n zfn tpm. Deri.C moral .a, .i
a. I. y a, as aches ban evidenLiplui clum an I. 0, I.Il .I. I do Urs,
L, videcludi- bell. In te- I., euvemor .1, a all.mo; I .It. u cle, del Minloprm. an eme's C.111,be. .IddA.mIC$: spossubso m so se an joall-bi Ed
roved. 1. joruquis, M-- ar%-e.d.-, Ca el and evado us I ,;I. I I' I I ,a pominui6m de 1. reunion ,a, actualiclad ,a] n C .no, DEL Prmlwa. I 6 empire do Malum., ca do Cudepen
Died. 1. Us a. opers D Covello. Ion to C 1. veiv.s. ,mI nLA Presidents do
Is Or I or tax d Union de Bryn y orm d eon*
11 ay 03 D ani re de efieftante, dell.r.r. qua Call. fidu cl. onto a tide, I he,- Pam man- govs, 1. I 111. as 111.
emb.b. Y ad. if D vMvin i y .
ad .Plus models I r: 0 D;;:: .a is do till, .,!.a ,ad at mpirit. ), 1. pavpu arm. ra a Ar I, a., Sao idea do Ion M.,. hil as Dan. ruppill. Can.
gem ad andimm. 0 I C I, go 1'. altos hishirico. do diche Movimlepb, It amber treffites d v de a ED Aguila concern 111, bajo a ill. anulaci6n, evidenterreems. I Med6, mWbvw%, 1. del.,.
Chula do antepalis TOPIC me Pe- t I .; .6 U mr.rpord. Los, did.m. Salvador Gancipi Angola ,Y
rfafflatas y habituales pupportn' at- Is. I sells ur ell ,. .a smuideran ,, Dci6D do Francisco Man .pandrievidene wnot dCnd.d C t. electoral. ADl cc 0 am Radmal. Caremer, Do. .del. qua a. .bsba No mieds ragor : I a .a C y ne".1a., nibvid.da. Armcni.M. miermi, ,.I welvd. do too. Ion .1. Cpm.tftv,6 on conve, corrmpruli Maoldr. ltmd,? ,.z, do 1. cal I D ,,I,. del Ticamoomp, ". .bj. is a lu purlada. do Cal6a y Fu Al,% ,,,Pd. Ih. ,Cp
Hagar. .a. an .at. Pam or. are. Clark. he I off .1 ppart. do Ca- lia. .1 lal'i't. Frents a one Commit a netuo Dlu ru. ,Cp. to 1. .6sweed. .1axims. "H
Be. lee I perj6dic. Died be com El ,us I. . its mr. qua lucham a favor de Is pandpo
open Poor. oudzurvadort "Hay qua Preto dad .I. frocediol. a. Dun all 1. Numpludent, onto DO . Idol as gandence .do. 7.6 . do
We Dolved. a. farowit qua junk sm ned a ran ass close. I chas ,cD tbcxzp delpiad I I I ourne.t. ca. coreAdmip 1.
'.1vo, do Mmv.x vvvpb.c-,fi splands do Is Republics del doctor Coconuts Invelpa. We mas examedhadfin Comedic.
or PD
On an Wimm metib ban an end an- PEDRO BEDANCOURT Wmir talk. fare salvar a? Partico Au16mff,'mr_ Whmimmp liberal do d I Ruled. Gm. So. Martin. Lp.',dgdnmumte. asolumm., ,p .arm dos waft. -farlemplandoes m=.ad. d.ovpundmi. nbro Iftera-Unds ,.f. at DIARIO)- Torichear. I a. ex- fi Pastel D oldediva we deps To],'I -radell, .1 P.,tid.' y. qua .a bentl Mr Dpla. to a do ,deem. I as on, Archan, 7 Ccsmsm go. fields.
,,.,md1.lC.; .faced. on I it. to Y M, Marvell Toledo, Par I.- -D- .
, Buena, deo, Uis do folio date no ill- so C.n.tmrup a, .I. dia a. I. 1, an at sern. dr I Mope .l TO A Ift do analoodder, a- lopeor h-IIUreduri.mon rubulms. do 1. junt. ap In ngnpl, Irdium. Cu 1. ipbal.i. to' ANICETo CASEZA DISPUR timidd,: y Damon Nodal. tic 1, Do- lausulnexhis, al
Do iingaltivid, Stellp, Bud, PD.- I .IIlp4 electoral lee .scrutfillo. del treetop cAbbed Diemen
Ida he be, do 'todo do 1. ,.a C ver. an poll del oandiftloe, im. Dra.w t6,ndm, So .hill. at triumd. III ad. Paz I to, rem.famblee 3 ATUDAn A ALICIA MERM E in. liber.i. dad, to -1 TOP"go an gpe .I- 3. K Is Is y at Wro pptm1ctro, Ida que a passe M of Caucuses Toledo Para alcal, 1. 'mitip.,lb. idmill qua valm Minew, hande ad Wed. ".L
,a ban I Waco I., its qua reprised. Veneadmas an Ion de municipal. par una mayoria do Label. ;or 1. Slimehromi. del an .I no future dcnuhu: hosUb- El eimdcr Anicato Cabers. lidel Agivi.c. aD ,lactic. ,nom Ridable Smi .aptnins do ars, dappeassem velPalo,]. go In 0, a. 61thres connicim, firvierm, qua mar SU ,.to. sobre RD Overlie contrincame ,Tilde Autfinflo. mdo par comes gubernamentales qu,, autemno villarcho qua syer cdleb
O Kate. a, at Runic6li. an bigirlets y pedal 'i ablp Miguel Alems., mapjl. Idd par no ouiCe.n hucer Deal at Dollops., disHe'., ,pj,,jmz., dv6 mormall do Crude CI een.r ymmfl. ,,a, tilde do liul. expled Roldn'll
On P feel or led i limpid. onabro plurtidan.-Fellin 1. Do E penor Joao LuisHernindez, que mesa tic PuHdO 2 cue estabon .bit- do .led, ,.III .6 . f r 6.037 Garcia I -, dall 1"
Po4p. I a quo -a Ill. all. Francisco -PRq.Itp'- rrespcnsal. lamom politicepreence an at ternamu gadmi Par su condicimn coldistallav a I., parlodbf., ,me rolebrua T '. do InUzzillins! sle funds 4'. an .
I= Cairol y Rommi Modal. eleceloods compleommul., ad .I. 5"'re 'a' ,I led imitiven. dinthemint so Mo.
is tic Marlamm. ha bacho deriamelopen entmov. F
.,in ns
uticul. H, MI ,urprard, Cold do ,.I., tax ,ndo %n duadro postulatoria ,.I. I.Isition do Los Vill., help. p a. I '03 A In %.,a 9.1 door me ohmans,
I V W at ,able 1. onorelvermi. del Pullen rot. .
pubUc6 A.b6opil. %.Idi, a an top 2? toorminn do 'a deep an ,pCyD y dam no votwi6d .- I.
Haver ,.a I. repirmeted 1. ,.,fiacm A.W.chim do 1. Jav.Imd del Pro am formed" a to candidate. AU6. Harris.- comsIberal In6com as Delonly ill. .Im1zvC.
I. Orhavid, .d.b. .or., I. end. (Ortuadown) PMvingin, ind O.,d
Ke Hd dD -ell
day I lu Rare, par 1. qua In set A ., ,ez.C .
Al . fit.,. an cu merit. mr. ,a,,, .to a cleammiln fin do .v] n a In D candidate irlil_ 1. mpowto exachim, pose poes.don.
A.U'Idadl I I tant. miter. an 6 bid. r= m- ED 1. b.,o.d. do Service Smpar. ,a y Rd 6"b". do deammim do Orlando Puente. on. con.titc,6 E n dqmA6 do 1. Socrom "a elovis. cup el rpeKo tic gubline- tor ,mtmll.a Internal an Ila d .I not u in. I . lips amiresbadess,
Ube "P.Quita' an mile. no szca J.verill del Partidu del Pueblo Cu- d6p. do a covercou an sUlmol n a re- mun cipales, be 111, do y gan I it 'rgI I a .1 add 0 1
Zn1a barriadexid, Ron Liled Ida .a do ftrct. mm'su hand (Ortom .I. be,. hate" do Ida via b It 1, a due 1C.P11.1y 61 worem
upown yen .
amonift,16 ca notild, Pro F. fie in con rm Bell. So. Padre. ciones de.19M. timoves. .1 hwcrme ammbar pal i I hug reen, .
remkieme". 102, qua als'a; net. Rib C., a to, mytend. m. awn) quo preside Grego- presentmete rot at F"C cc In else 10 1. i fee I ,a , rr,,o,5 poll.,jem. ,a Is V maine Par. Los ummeompe Marietta. Y.
diFign jo, a a do Liremple Les mlmbms do sale orgamwdo anfralos do nom h opinion AD 'I I ill In a in .an bear .I a. no ]. do he .s.1.6%t. Orce rdepo Pro a I let I
I I I. as ,posidencial del r.(,p 19V poll goeveroader a In vfCd&
Fil.r.1c, Inderve, Mi min, Model. decide, to. moloark, Tedlimospente a In constitc- con despunis tracer up reepreldo par lable de cars provincia. par ,I PRC 1, I= ,
a he lodoolumd, table 1. for. do, mrs. de lure, estam come true. stop do J.vdm.d Ortmi del 1. tat. I. label do propaganda Y P-- A] divurnis a. a] it[. do he, I Agreed at I an did to. Suarez ) Ma svdar .di prande.le. at do pm,
.qua .zzpUPmy6 at PAID a Is eldi, smobel, I Marie] y QuIelam Hacha a. ,pp,. .1bijam. Opinion ,oblin ad ,entic.al _1-wR1 I
el6n del almIde de Sancti SpfirRus. Ya "Peopflo" y Soman ppedere res, .tenthiscom hub quiet. iigm- L lifles, del console. Is de,
jeflor Manuel Villor. I char instruction Y. idea Palo an.- filar copeellicaments, Due cerrulcie. ,n1l1Dp1mzzr pidfical; y dar cum, T.Whor Ion p.UPbt-R do -ill to qua .1 ta,. f.1 am Pu, MID. Proverm sladicarl an us grain, a. Insustanciable, por inadinisible, mindem. too mumbled. del
or"*' 1 1 Ed. D.mmyalen tax sort, jal.pefl. Citan a una asam blea para'heatar muppopup, a, InifMcodoet, al plan. I pueblo. produce billion glands Y
Z ed. %V,'bCd V.ld6l I .ld6.R J.- 41, templento de asp, aciones presidemA. Pitted y Didn. Plinio. dialre quo tmI -.r.jsd. .Dover ons .I. mde.1.1pea. n
"El one mucho, 4 1 recurso del Sr. Rafael Arzola "s" jnet'fjD' I" teu 'an m"",a'. no diden quhabla crucho To: Inch. y cuebrantopmentan pam at Par
Zmplit.dmid. Data. annerilt-Yea C an a, ,am. [a del resurgim iento del 4 A B C99 into. La her. .full nig. mom .didml
smile Faults., condto out n1g.otow. sompmr Be, de prope5gifids 0
1 sell. Reabalm his (nnsubmUm do -I Mftlntuh. do DO. ,I.,,sma do code, rectillnev.c.,
Furvelcmulm St. .huge 1. Dam t.rde a] 1. .its at Pudd. Ree.luebma. reaunto electirs" candidate a AT. Is ,rommands, do Momon Donne pre idslador an cuesti6m, qua Cagle No puede pridniar a "p [[to Boards a tells TRW. Cox sper
ft. men.thuyeron too par .if. air dad, ,,, ,,.vo,- Responden muchos factored, que Be destacaron en qP0 tburm. melpime an minion dt
Ruben de LmSm Presidents In IM ma. ,.mi6 an slamem 'em call I In y dominator tic p, gmmc. Me to"alcaldia de Afadrulga, dice el folio del "TSE's spring, qua ill van m boardLas .,.a do diciall m-simulace. a ,.I on Duane prePmar: Otrag epocaud en In himlorial de eon organizaci6n surms umnonuded. Be necosarc sups- paudis and Imsiddl. learn .I -tell
me 1. crisis .fuel, ladfiante, at allu- .C.Capirl, a inando I=Wkbr Is preUp cmcadd. per personal ace flgu Frio? items a ejercitar par on candidate no
rours C. .Im.' I.mm. lCh. ,!.w -,Mnde Cook sea' AD6n- thandl.ot. do led 'merms ODA car Imadmisible y. par ionic, finsustan
pdmldmri. m.W. alm qua no to voo? Co. motiv. us 1. ennobled qua Cap .be emituder Do. menum, do wnpurmpa clock, 1. Drum. a. falls, so manowlip. a. a.pom al
I tests. Im, at summiliKod. In leno. ,table, d.clud at Tribunal do 1. Can- Pro up
-aPm. and 1. ,Were mated Dos, oplebrom at dis 30, 1. D.Ced do 1. hounbere y crujudo of led. a ME dam ales expresdo de POSEr lve (mciono-olecteral us La Habana, Is bleenda an at acapito it) del uldould Island. .rmlamilm .1d. PreparApprod
6 an 1. qua quiere 4a. dini. Y to.- bill. ,lamilud Do immune. amur-ol dl&.W .to.
COQNTTE PRO S lampme? '. poem, on el antigum local mandodario 91mlosa tradictm placed, me omcQ media dr contravenes Pioneers rd, no re do roped.r.unckm p, par .am. .1spetiadjuds.1 1. Can .
UAREZ "- ted .bar, due h.milo? Pregget-le do So. Lear. y Blood. d.d. so W6. a. I 'p.H.S. I. 'I sonor trescientop sensors y cuatm del Con
I up Epldl."P.ld. do Comes, 11, Israel qua el future Dr.- Inlarl A,.IO Call, card data ad pro- title Ellefol-I lowe're up .Pll. ml del A

DEL MESM W moundi.i.Pal. firstam del resurginmento del Politic Ungento a.
_GFtANI) I -JU .I. .0.8 q.1me commer ABC 1, sefimTC Octmel, Hermindez- sectors, P.11bompo one .Pit. we pulp, Tod. d to flood. lIDDI ,,,,Dm,,,, ,]also 1. clealme del ,que
.-P ante de scue a do no ellm. at ,Pgrumid.dd, npaincim id I, scalped con tods evidelem, Cavelfirup, and.lid 4. as WflCloud]. pmhm tic Madrug., par. que at to- g .
,he,. .1 anstat It. .let. prior cap. I. prescrull, dion. r.cl.- 6. am Unc, .0,T my. .a["SAGUA 1 k E. (Par tefi, U. sale, Line q.6 so 66 P levele, Bonedi, n programs do acal6c, qu is Dista, pop somy gitim.,19man", Andres C.p6 C.plepl, qua ED r Man
Imia, .1 DIA.R10). Con misteducia a." 1. prosidomm. del PRC ad Pi- llgs dp U live
,,Da,,D Hernfindez, JmVc Vidalia. Prate correctamento Is% nee rudiv. .1 man lark ion an In absolute de 1. procep fare ,moldessel.1 holas Jami.
do deal :an ,mrallfi Ins, musit 40 Rfic? Cimebe Albert. Verona, H- del pueblo y sirva de Instruct a I nel i3a!r1ldd, qua covAnw an "a'stp, mad. do at I,11D.lD tCpCid.1.A .it
Dan pay Silvio an is] situation y qua he produchlo
.22d. on DO. pi Pro Miguel A ft. do decades media Is contes- der ruplovd.t., he. dodo a. Palo 1. ,ealizadIDDE do a I a PC a a[ al mando politico que Obluvo disompecal.,Capedifti. .&.rot as
'a.m. Fernividez. Presidento,' HIM I 1P tiounts, y par ]a If d I que at Tribunal Superior Elector .is y ciera Del Cddigo Electoral in. Chlbits enh Ortnaluxle.
Be designii prodidente del unit 'up; .It. lplegWallgordes, Ion Handed. can up'inamIlest., a. al qua Ida Iiinupicar. an [as elecclondo do 15411, I tat Install qua delebrar durnflind.lo do old .ad., at rDDnl- Candidate orm hwho men a,,I .1, Id Uth an qua % pu D p, dmon qua id ,a- So "Pro'. 0 "crit. ,,In at .a Sold us Putid. cmd. y p.derps., .1.1,O,1mi DOODT'ien par, decidir Is cuts Delta due as tests de pledge cup is
doctor Juan G. Sant axis Is pQjH H D I kmid. 1. ,cm. r.l.p 16p de .1 do father .1 is onyprm an .1 parm do .a .evered.
I. as re, de 1. cited. .rnpimaVri, vindinme lives hand. ,Lee. ad tion, evooiando an tat R
a pQjHpQjHpQjHpQjHpQjH pQjH pQj as an p"Imove.to rCaCL do I. qua ad it dim,,
pilot. air. ver. Mi dectm do y bond. didip. note. quimp a. dilam do as- -Rzlldi Cal .1plizzabl, mdoe1seldeffor
ba hodho cargo Its'. an b an I c bribe. C, at .I.- Dan mple D an reartogme16. a.- plamdo beeple. del ,,.ICa. ,C .ID I. A,.armln. In jm do, p,,- let(. ,Do In d1ligicle .1 mooldnp, 4
'Alooldfa. M. ISOBA. c ----- ---- I D ad ,,I, del residents putid. politico .scional, alth y- an diarmlic. asi.e.m. a. I. importer, do. I I I I, , mar 11 do a,. m.picip.1 doctor Arnett. Be.- term an elgetc. do tax do. come del PlIftle- y Ulded- do M41L .
I I I --- dmArmal. Y 1. Pmcipjds bg ofen I I D 1. C a calve, de todo to qua Informamm, Artionlo fresmentos, patients Y move tressnoplane .1 Has .1 t.
I at., del movemcbmt. .1seedul., do 01. D 1. a I I ca i in .,a" del cited. C6digm .a berneflol. del IT. Par. Ca needed .1 .Roundups, I-- ____7_ riguen torce.do vignmcia frome a Is tax pea I s at sell demure, to qua an Paris so ralacm- plevalm ke so fauDd. thand. Par
I .
I I 1. 1 ___77 convert. do 1. problems, removal. tic. .he in i E El penc. A.I. Colinodid.t. do no do,, 6 resulted. ellm.l. m,.H. 'llosplap, ft'
I -- I "I I'll 11 I Is Ion paradan evolue m Cob des de Is elecoUn verificada. qua ex Claml. wrapsonar .1 posell do
.be. led. do argon decaulnuen, ,a. negative, I I ,I bar.
I a a ."Ll, -AnUctm
Kill Y .Uli.1, qua .6. .Up For ,a. sidente I ur a W, India
': '!'a, ,I ,PC m do. mom finiMidupome else- D to qua se section is aml6A que as ,letizzodrads lopparalso.
S- '191 -' 1101 E U RIUTA 34 ell Ins fitulados puddes gunerna. Prepridente Pei. tic C or tic C in to ,or. 0 g a 2 D !do .1 mine Monte compin desiTimirs. I. I.- Las 'a.,. em .

tlv 01SPICIA11 Etl enter, dame. ,.I no .I I Don a tax candidates m. 'empot.I ,, r" 1. I I I -rocalmodes a ; qua encalamar Is I a D u Ca Card ,milld.to do Ion par s,,mmva m do Half ban 4. A. h. sm
i doo Zindrof I do slid Is umpondenme
.,rot y Ia- do mige., do 1. I. Propolamel, del ,W b.ik n%
M-0 c
Loi. etika Ceiaftulo polu'linifstas -dice at 21 mitectidismu a le t Ila. I tides spu and, ele de Is evaluation 're .a oterpom, .1 doI -1 7 I , Opnifie.41 do '. In. PD, rombproible,
Too "" 14 1 1 , aresparde. do .ad. a.- its .is . a, netlihnn- on' list. Pop far, fee fisplon qdfl.mzz .bar do sorphoustap, .
I I tHrodborld Ion neensidulds, adult- "I'vems qua DuDlt,.d ldvCO.,J,,.e butim. go seat C 01.1. We," Is. .o le- .
.Kill I earn. re, be ded ,. be declareele. ,.[.
Minutes y uphominnes, qua buy .1 ban Milled. fmprobvid. 1. dietudl. I'marlds, pappe 'Paph.d, 4 soldned
I I berp an to profound de so amid ej dullard. do I.D.Ure. dOp.lid.d ,a,,, lbod. &te a primer mcurso qua se ;Clue Der [as extends expuest.s y del .Clarribileato y 6 Winds air- I
I CI ,,Monte. plirntma par Ins pasades convotos. ,.c.cfi6Ddma hurbign 1. Intralloe- andlowl.h. 1. asho,
Due 19 debago, Convertfilos an Ma- ESUMO Open qUe Ia fares (Umm- Y .1 11,HaDa.l. qua mt.,mr. I. dealt. do 1. reft.1.66. ,no dCfl- bades del
quIcall. eleal.r.l. comlillbUcti. oftiva Mudars remer eri Ia reclands- pope 6t failizento an a] trader.
I I I -axp"m- 1. gromplo, partirms N_ menial empfind, an E., Tianitnd dn paginhados F6111 Bunches Pen a at,
Hill. he. delfre.d.do y burled., hm "Dive charm Cr- president, Antonio J. Vignier Mom i'n I Claims, P"lede declared
.do (Aiit6mbr), Mi npaui6p ,a,'- ,COOK, Epapp, J.Pon, 'T.I. I to r, in level 1. .in- 0
to .1 1. to 7 I., cap.mmou a lull. noto.d. doquo . cf.bld. i.e. depokbarml I no ents, bell I. .Due no, .(is qua op himinsixibl. y, per ionic. in- I ., 11 mrs"not. dd prime",
qua Is anten-lormosto inerclada. piclUmel9ble IS demands par Kate. in .ad Ins DmR .11 madiving, Humetivue y
V I R. ell. is. ropty.d. .Cie.)., ,Do Inch. Imano.wenvem. ri ad .11 fundamental: de perfil mulsoindecom notorml, !Is.
A.Plaaw&E taller .,to Ugulzin .- E
1. I of nombanbli. NO "am ,,.a cre, .,QD,,e. ]a ,muIve rocinamel6c SM LA WAS"I 11, 11CAL11 verms. y air= muchoo obittor do
on includes alliandesits, demodurill. cudgels ants prossaito Y nu.ug 'propaganda ,. .H. choul..,Fr
-, ,y moving con-olectoral ,a lot ,a, XLECTO DE R64ZANILW
-dboom I., .j. lucloodums -be- Der I mumnlicl I duir of .CR.r Rafael Arpol. Call. candid,- I do., to 1. 6poes del Tuder Pre.exclulaps- an' 1. qua, enewentarn f.tuA at led. rial Presidents PrJ. tin sizable Municipal do- Can at ducal, Rablo doLd6. 1,1, to .I Waleson up. clumn do sub, *
I : ronspouny gambits. p a. logitind. par?. 18 .he. do actividini ,61,211d 'a a' -I'D
goohand. do Orlecte. qua Depends. chmanditca W 1. ras- "
I dannhos? mpimmi alvic. led. A. emed.,U., y .I.r.d. preaunfiecome prew, sea acu6mon do Is
"I I I __ __ __ I lop qu I.,. .,to C all i pope as an jabonvan drlundo indebidurvervile elogim, pa- Ce .ptmvIpt6 el colds plemp de Man deffialipled del color. Ent.razion
der. F,.rq
1 111 ; It on to erg led outhn0co conoce has a minflim T1 are I. .,ad I.,
a D m dich. cargo am .1 mmildjen do surfeban un ziarfued. Las de and1 I I Rd, 'ads I Dos amod.b. I. a turnip. is ,a good. tather color. go, pan
I ., ida hoY In salud Y ,J
jrA, Ei ,.I, mrtf ,. a. I mine qua ,,,.Tt 'ste Ca a' in"Do ca Madrega at schor Andres Jon ClP6
1. I 1. .ad C on I I or dusin del Portion z ,,,, 'Ifterp. Cordovl. ran, honor falledido, no te- 1. as .to. ,r.deW Dun.,
ll I 1. pool I C or n I r do anthill . it" over
IA 11111111111111111
I cdorme pan a] coal lurb.", niando. par tanto,-Ia condlell do Sn"Ch D, I dust. pord ciammon, f.l.,imfled'.
4 1 1 I mout cur a, 0.1 I. .1 .1alble. Hot,. rap.hr ,ranclan radial.
r I I a. jet qua no. sign., S 'Que a] ulic.l. 365 del C6dIgp So ROD. qua a [To an a a I
I e'l fmum n data ran red, e incorpora el d,,Ir Electoral, cm, edge). .1 .judilm de R.b6. do L I. Indeed a.
', agreg.p. I is. wide. qua concede Its a.- tudi.d. del ,a I. total D 1. Celchra hoy so fiesta I
I LLL Tearl.dki.rd. qua dome. do J. Porlocarrero a] PD. did.f. no prtsmilarannie elect9p a] qua items a sit vor ratios mi.
paico, .1 Color do Idea mitcel. t'nobattics Couple y mmil. El adnide Ft ere I. Is I., orionaisfica el doetor
,1 i, ___ __ ___ _____ ___ ___ diducalm an an I -.
'!L 'is I.- del rqpk, C6dig., I drunfid'. n .1 PIT, dento do 1.
1 0 I I I, I -11111 do .Ohio. otri&im- I ." .1 .?. ties do up large periodo k, to. .), b) y of 1. requidt. tic., GuillerfalwAlonso Pujol P. fil. hatui rewpIdd pulse- Uvjg Politics at as rresectOn- no I ion qua dome see Rlagadds ,ierm C. .rttlDcarle so Idecti4 K A 0, to battlefield doctor Josona orludearre- D.CI'6 Inea
2 1 I I r I ,,,, lvi, via. , nea.enax n a le.b. I ,
Its MO., r I umn do Im, .her,, qua be. flv re hil, deddId. poln P I s led pobivin, an .1 norib, do Imerpon Se ,I I He,-, ebarit" drabra SO fiesm
clado at. movirriento de, rencumm- Cmdres tetIved del Purrido Coach. lid. do 1. reclamation. mallsor .I, ameillm
5 35"d no Sombogs, Cuba 6. solop," 11. .1
do at ejuricip do ,.C. .velma. quo 'I .Ida. mrUntshm .marplatim .1 06I QuillurEd. AID.
8.30 laslo Maticinin -::.-:::: 06'Cama4doy al6p no. embroiled, ,.I 1. declare. pipups. I ft. do forever on Wages Politico Fvd.d; vloppersorld.at. do Is Re
K up. .MD do iflit M doctor Portaccappre onvv16 ,.]or aidedo del psmalfirplon. jm Wide, Chose a bood. do no .Ur1.30 do, Ia Tordo, a Sonticial, Cuba Cie., dicha. ;j to ad quo do usage of ,,,jamanto In -wold.
9.awaalpdutz, Cod quism. ban earn. .Us. map. .Ca at president eld lvddrvg I. .,%I'.D on tied qua to dumdum E=
8,00 CIO' let Nach a Santiago ba ladD implosion. y 1. Co.]. m 'reactive national "I PD. delta, J.6 P.IbxliO.d do polar see candidate treidde-fl. -Z dome, Rd E. do .]'.a .a. de wa i
12.00.d. ]a Nadho ::::.,: ': a San _. cl .ba samexplim an di.p.)RICUm do .e.m. R. AmMem an lat on. Is cmdomr. Im- preuptacesivan ,decto-m .1Dhll.n I. don ad 195 .
". 6.0. an or cornsaft. do mmolon 6, Wr hiliduk, la. alt sprom uUld.d amucamoods limitation one' ,a hope dexammoser eletreardanDi.
ad F Iredl.
Esf^d6n on La liaborn I Bar colon al Hotel IJUC. I at hold. do qua 1. .Cclonm do Tricial. nbirati. son Co. 111. .bar ,Cal d.'Por .1-ilde, wIftino
Induatrig y a. deltas Cie) Cespit.h.; an Lox or requesentantre Bull
I I Edu.pd. W18 1 A be 4.14 ,ad arms I. rohempl.l. notes. asmadoln. P. do it r I'doplided Ia, ,
I Lloom. Marta CCA.1 y No. smps, .I lid.r.d.f .Uterdial. e'dcs2copa bten. pan 1.
Gran, Aumirlm.-ToWarto A 9922. r ls mide, .a Ior a salvo cuitiquier huddres do Ca- U'l. 4 Portldnal.f an
1. rd Betummet. ban .a.mcf.d. of pe vffm.11I n at 1. buded. do Cm.bince.
r4k. -.a. did. .Plate., vi.itan 0 nn.cudd. TmuH.r a- Cam to
0: I qua he. ,I d Plan Y. rAct.r Politic Hope caredonfis SOL tic. an qua re.
.1 In .
4 Scd1das de ScIlIntlago do CLibd pum La Habcma. .,. La doctor. Marta 1. Media. ,In qua an .In. I.- ,loned. an Up aide, Per to qua .Chat Models Coalition. Ii.bIbmern. terele, kcon uspecas D, paid, it, con. ,
Ang .11,lpzuv. Jews Epudell, L.I In led n do 1-6 ,CJDr. rose 1. Wild., qua a] tIU&o A.11PRC ap iem IM. Drum. I
5,15 do Ia MCA= 4.00' do Ia v I del if &].ft 08 do no nd it porume $"for capitaliew one dabs Mo. Pa. ,u 0 olitival cubseen, ,
1 Taids, Win "' on"Man n Oda 8,00 0, 4b,.811 Forstanill. men. his. Do. I dad I 0 resume y no ch. 1. labor ,lzvxrr;OdKrpnl at eselm, I 9 n ende, ; I ,
r T.I.Ild. asturbim PC Islas ad .her Arempol.ArinuddesFs-imllm Re re a. ad I Ril it I a '
t 1.30 do Ia Tarde 7.15 do Ia Noche neeldme, ban proodefido "]par a Ill ca, y I' I .do, P Plane, blec ,
do In qua ag latimes'
I. Do Conlogday Para La Habana. 7.15 do Ia man-ono Lea travel. ,a 'n.c.orhiso a me, EST& jOkEALISCIDO CAN To -.1.1 16 a R. a I 1. .P I I
I.'up_ do J."b". vzr appiam a. Is P ,
I I I ABC v.lum qua .a a DE LA TORRE Do -pubillme.m. a' a to_ tho'deR.
I I .be Par, It- I I bt, .,_ no .1 t= Id .I,- I.-. ollef- ll"'r1ormharl. I.Liig
I mantran alejadas de tells neflitararl. I _I 1. dad I '. do Edivemide quilso,'ectrus ateds, Us. Imp, 0 A a 0,

11_ me'. rdne table do of he 9 Is ,
0 team. do. M Once holds ambeadme i.gpd trspaasdai tividulass .
Estaci6n en Santiago de Cuba: Hotel Libertad. 0.1 Ila. cau, fear. I readeate Clandido do In Panic Cc' ,.I 11 I In.-, s. ; K Z ,
i re del do lu.m. mmvidablep. Torre, = 1 dlrlgi& A CU. arrig., Ole Rd P. ,,D.,adFr., in ,
;Plaza de Marta, Tel.: 8535. dialm beer].& ,140 .It. quo LK ,,, a of 1. more '.
I Mae .xp.D an opup'l.morld. Par foure exier.O., Cal milmdealsounta per we miarenAn y pah' I plane . force favor do In calividdat.a. W- ,I.,.,; go .Is der I. ". In prostudd. In '. con- "Qua trathoulm. an I u : ,12
I i I 11 1. .Kid. ,.a .m.p.tra, ,.I. pon a survida qua W.I. de ,one redlemadi6c ,m, Is 4D- e- Coldicia del pallor Antonio Feld. lielivial . 1, ,
.n.lope. 11 .do cardardefts dad I I I~'
'01 I _,
I ri- 11 ,411 I I I I ": i
h 0 1'
; I I _4
11 .1 I I, I _Y -S
I
P, 0 ,/ I I .
fikl', I" I L 1, I I
Pigina CINCUENTA DIARIO DE LA MAINA.-Domingo, 25 de J onlo de 1950 Alo CKVIIICatolicisno Cientos de tarjetas eon ran 1es espmtuales Noti cardlices
aP Juan ilo FriguiSsa, de devotos cubanos seran entregados en Fatima Curse de Oratoria0 ~edTrasmisilon del1 Rydo. PF Serain lievadas por los Ce daES a 8d~fll
Eot, on I d abSran fn1e iir I co tise ae sdd Esteban Rivas J., boy El Circular y El C peregrine cubano que de re Oedo cuirs zac un de dMria Goeitti loIeo e-on dp pureza paraunuestra Apoca, -EsAxuestabi la troyem arcan lgmibroles 't. l
de nuetro p Notcta a Pro- In tio t blanco un oedlo del turbi El Hydc P. Estaban Rivas, Can.- qula doeCasa n Ica. las eilr eN a gaeltsiYIsl
zedentes de itoi mar de pasiones desentrenad-s que jarin del Conoojo Nuclanal de Ia Na- clodiula as Bc laon E CO A O IAorr ~tcsd ee ne
n0o ilnfoma tuo ven presidlendoa no pequeon o d Aeco d JaCO CogregacibMana cidn eucaritica eon rosarIo, Mu,11 r y 8.
poaIee l pred ajvnu.L rsns d a Anunclute, valverd alas dieo y bendiodan y reserva Entre los acle quo Iosa poregrios lanzarse a 010 abrsdeaoto5o
-00en 0tr o lCis.- de tao italianso en Jos allures media a. m. a ocupar Ia tbuna ,, cubanog lievarin a cabo enc P~tima cl
tumdaod ho espe- vendrd desde boy a prochmaro ou dtal de las bomas lsabellons do Cra Funudacion une.a 3do juito, essurari I. etres O de acO
rado can mao gloria y su vitud heceta. Pero ba quo todos los domingos,da esa ho-1 a l nuarlo do Cova do hisa do uns

dill endnioe l ad r.,.o do Inlezted ea d Pa r moo r Alfredo Llagun, too. do La Itoutlia on San bt a anoritn e nemflttitotttd ood sao arolo l liP ZaFPdCanc on d a I Is o nsel a onta en dnto ls gr Is a untos r adoo con A te C dt Mg e d Har o d I atlea oo ua nd o do ia hil M isons udsyytosantI
oya e(NCA 4 y 1O de la tarde, on de to "I d ete do da o. La Ma loubaroi y mrn Okmbawa El bosamed y de ana nR rdd o do- a otoAmle do uld Ycm l e P r a a a qe C a1 l Ea del M lgaratro olM, de al ried qe so Rotenlo en tua quo dr un rolaconodo o aehlotls CicoSds P nr m no ataos dell O t In da t (Nedoo e Par eso gio represents I Jord C R TrCIO oparanoa Ser Ineadaaaprlono a n
are e d e o ont) ta p ioo de ] angelical tod tr oo o o ese ne d d los et Ma.n. a- no r . n. .ont e d a tr o oya l a c n g . 1A a s 9 a ,D1l C a t e r a l ,r e t a a nr d o te sc n a s a t o e
I ao la t a m a enRom unrango don moive do p ithannvrs- comith de a Pe0a n C ane clenbe una,1 huvao m6 donde bno d d -1 V drs I o td l

oudoado ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ z d0 toB-e.dao q ~O~ol ~ P~- d lgCo raoo tlao oMso
mo d annzci 0enlv0e o0 0 11n t e la lr .o-. de p me a rren ar n la. deuth, rec do b
ds le ei. s0o c Iat d a z aend u I M. e don Dat deol M esto a ol carl nc Cvaerinan del aW


de1l do c i n que depet en. los palde o a ie 7. da aJes pol tiaoe de: losd partidos l Jrevfen a ota Qubef g rttam ents. nenraga El eor h m e dm tnOtarIaida enlaaR t cratur lootl n 1 Ol8ones dara preen ciar t nla l Aton o deJesdais Agiant e d e pretl adoto to neNonla1 st elIn acoad Craodvots.Frnc s dle Ass dtendo riadr de .lo impos ibh c oo en. Vibor sra do spt nuno d s b s t o ar n otaber P a sst imr a an Rr P qro.
Pe n ton a lostnnoojo dno gro mi nte a l p c t o de eirdo br ao d ean he do o en oD do deruos GIsar roido. .RIMn e
reevdsa-n uoiae ce Tmln or ai oet ednee utml antemlapoimi A esmsCe aestodfrard la My o orlde o Ba rqu6, dielr)tto Rkanw sO tblod nd
t deas do y vl, cadr c on Iraeeen rpig e m Ca dd u sd ue l- Cr O oBUO S A Mo NC -os

di e sn s n u me t r neR ni de Jesis Nazareno del Rescate Y Aerad o I Lrr ddt bo eass bConras
dor do enarasde la cu l pe- tacan aluno s a spetosd a t recordara en Jun to deo 1948 o dS.e-o i i Delgado de R. B s Card ad Anti uisim s Pagen d Je a Na areno del Rescae que s veneer en l o r a lt t pa I i n i ss ea a su to t m .to oo o to nn? d .o I UDAD"o DR O nduA ntoS A jst-ar ojua elad S o d 1s taMd dlR srded das ne r do Cpu cd btn eos ad hmolan ae


Cr ~ ~ ~ ~ ~ A reoa derMons. A. rcadiose M ar nalitle"?n.- la 1. C ated ral Ca"di"s. es, ana deav lasinch mes valbossa quFe eernenCb dlNaaen e uad o

solne el Congreso del Clero Misional NEomaoeslmral." "ara emd dLlmbre. Se fundara hoy la Uniotn de los
rga n od nnc deEob)erno, ii d tte,.o os1. dleonoCubanxqd atM- la Fo as Montro, P. Conde Re- M0At.DID uno(NC)n-Parrtcon h sjd imp:uen:a to. Podrees IsnT qu noitnna ti: : "I AraA Ldo nuACaballerosCatolicospdellaRosaliadq du Ado
Rorn quo prai o we p o nse- 9 a m dCano l Vn a Los han c onII e el rg 0 e c ia t ri cal yr eb lade Beatty Mi oenck do F Irlomen po Madr d-AlcalIc br6 una M.
000r iunueislnlnrsoakldn n en n e___ gru endonoso a a o-lula t a utiadoel eqefiCASCIAIO ATOICAYm Ins a e lo e
douto n o p o0 I potdoen odeotneil c- adoto padgr 16 16 rt tes e Abelardo Garcia Negrin ne aSno a nu c
l e o n Romaion mot d Nell At too to La do r tualidad de la U n convncloesod lo 5ras pona e pograal actinear m n. los- Brdal Bel Cada it a00e nd ndezA DE MEaide rbu tar ieos de6en 6e a R Ina Col eird sJoad. conRr9IsSnydol

LanooI radao6, del mod l Eosita dl nmada Cr- a Sc eS a y n jdreSalcquLaBloAeo toes
dA t n ranlo oA da e dola Ine do ma, ca y I do a u 1 si d a p oo r a G d a 0 s a en 6 u d ue
d. p u m Seecclo Srd e (i e to s o sl a1 o etiva yr n e a oe Is centre lr viitnte de o
lo e d n tod de o p aar onomM La no pa dn a Irerlebtlu bl a c ler o de It a Ileao insti u aosr a I be a r 1.Jubr a e Msa Jt n Yal1 a, a Jnunn V i Li Sf e d n i lera p e lioa quo 0 oFined cl do M o yantB i pnoa e poic a litid. .a ea BISOA nda y d otbrognr del con 1aA Ua a P uelaos Roc a rmln O P en r e ur dA de la Ai soi el ide5&I ena cda et m I on rr a n lU u sp tgeld me en e l roiadr Cuo. in- R ndGo e 6Olg c dam ner v ,Prdn a Juv u Ci do a S n nclaod el e mm d eoo sb eMra Ca- IISeion Mio et en Gnmoala est6 danro n u- dodlll aonyel C e M ria Gonzilez vi d e e e a c Mrarsn Yo de h o d l maiaon am ue qean t d ham Ca na pobalt d res me den dab a eaM. rmo llra a Mana, de M a, B hr a AG oe u a e r a
P t Dold do ojoj an it n doon n 9 ero I, a pb n Peircn dn duor a y. oro on rldonilo Y~n do lea e berfo d ot lbono preo ct goarl.G u~ o MicactEa l ursdrnd 0.gnrlCseln s aedriln el n.snuab N eta ea o
Ruerp b e t ibec odoIa 2 p gaone e ide eh inte n oiticl a hil -. o ae Meai to do r r elog0.m; B aR ES.imenlo redo lt

ex unbank u r a ee bln indrov simcf rtn nu Letieel a Mlsio un ei oey e-ocnd .r Atbo r icvs ofrdi del. me Rooom, i. 3m .
od yof Mton n Pref to In .r belP.o del an uaMi ral no eua aSaantSoni o Ms aron ur a. q e o a si
de la ac- n S na 1 e dadr a nd nn .a oh
braro datonsnn Rois ole ls ino n t d iien Ia do lbitoottraP;Bn roc0.lhaootaaivsd o il aE lnd L aaa ihaa I a Iaes olroo 20ltY ~co. oa ur aiS lPfll ,0 mott fartsaaseiO

arora notioes e a e elas in Tkin auoelPontSem di nVa., Lo Ia tlMria mdu quNebauaren El re sr sc aeo esa l. Rrarc ridea os cona ed ro
resunod nfntn S 0f- ltAopcb o ao roofntl sione algt t Po- borhcivi 1. na M.ozCathode. Bra aMu-lmK ,Jed aRni. r.[aa ~ b.d

nateien pasdia dedo a din be to aoa on Masarl M ns. mil 1.l t f I y Laes 1- uDr n aoioca do ucleadsrs d .mo 0 o v en os do or men liviontpecae do o n j toudo r o t n oue- Accinu a a Cato i. ba oarl rsoodmC a sa hines
n d o loo e s a doo rdola atdo o do Ball ae6nlP. 0a d llt Maria dotde.r d m n gde ls elonioaamesto geapuns dom in c o drt rdeufi-ogio.o poln Plentoa. 2 lu ouk d o1 00ld oacu t d6-31eidleliort cnl Inina Ca'll Pern Trolilo. Caea do I e a n o P.,rnd aaeae e Allto oa o aecs aooton IEdRn do;lz una bena m Ler a Wab

Hir at 1 si ln 6n doq lot t CenonAd a, an ua attl la dorMoer, Rl onrtia do las s llas a n x noCub Dotnure u En car de ib do obs 1ar lc

nea n o a o squ iltud ente a lRasUnibn a Agrupacion Caolc Finalmenteend el Ministeria deoeal Saludtal, ads it Sai.0 p M o iedelsenck1.Ide o arltaf
Atoha do do tot, lporma Vent.
Cs dcu d e Mc.le Ar eadoa e er Carnas s otod-ue s o Iaco g- Cid ios do mb otst fruarhoc n cienotment I U d oeeter
al~~~~R ooan If iat do goborto nlr~ Mainna mononl aule ane del~ Barcia, bsosia L .Ao
s nbe altongeod Ceo M ona o 1a moZrtd os .,Fes. 1,~O~ ot Nrile roiara t aeT" CaaerdKGros, ded da Rosalais ac momal orque addi S


delotn a ] t sneltes onrer on mi 1 aru ea dudto O cn:ito 0ln- l do eo e a de 4 e a P in ene li utoun aatas-a se dead eir eacscender Mcresea F oap
aorna lat ig es dloe Sa U nido i M Alhone enaene deblt er nal nut ol .idado ecid hooa a e- Aagun s e MsDn.o dl I v insri o n

(. d r f e o e . ue las t n on br. na nu1 d tn et a abanleNl)CS, Uoan. -s lasrnoticias
dtnl el cincoSo soleal Aad.-ernu Alastun 7me do ve o M enoro en l pdo r ea t ltlordnar- ilghne a. dr COBOPto 0 en so oanlr enaorida,- el Romrs, M nrianaismoesumc rr O t an A r e

on Ia n d Crpiar br- oomo ari- o balDa aaelio del miea de Budn'ain-Asedm HLnOa Plo as al a i toi-ollog atem
aopar do pdom o dsortores denio -a 9da e a 1.d saia dela oi reatofe to booha pao atan dnn el eglacons 10aamnd t. na & r u abomalle lltrgod Colab vol6 eib los de Btildy. M d M c flumo. pa 960o koddielmer dese Albertra A c Mabc netirdn o Pot rd O a dob r tdo- aot umiastsd yeao pre im EstIRslucmlono VaabLos Cabllero, oColodelCon. r el unae. I

r pd d cita bf 0 nn Creelar dt nroarlen o tod t on olad Mudal ercdon Cardin8 Manun tn aerdo thi do a resonsoetpralo orssn p ortuguetes ya s tst pd Oa Pero tdenta Infania toedbiorlon Lapuerd noelalaci quR gamnoTtprg~ uoNnt-Agl Ora. Mars muchoa yc varai dpra raspedeela SCA InoceS a to CApses ain untaherman do filas mnoia su paoercra do car anose acon3 La t Unin M alonal alm 0d to ayobipll orokn doUOde rctr ladnreso esina Ceat6 omoe-RIOSr- Jsn g&ur 8&COa, Mara A hom renm. de suneaIutnesfcals u ols io oao. l adr Bursi deAlgrnolaAbmrd ari

Int o t e so n -aotetop acid pra orr Lr Ruoa par .clrulo es iombres quo con do La Rdo, M r a M arta zoencir ets pr elt g io- ber t qnen do enlaa caerm bni. nt s do Hidrog Mi edoc da br a TR M. de S. P oA leo no p .a d o a uir ae e s ia a c 'l llender
o n t t oc a nt c n d o Ia U n l C o n tb o dot, V 0a .O d 8ra n e o at d Ie A reetar dsn ed a
to n o n t rn t del n a esplaaud B Br mit. oaldel reacia m Mend onllenar e dreelude En Tenda de Cyo- en to Orns idoeno de Cuanto fo uaN to Prop d n n oo de o ale tor- bl pn, ds ad do mabana OSBaiorea laeroa endin e' An ontraro un t t ASen dtibel u lro 1m1 Deop dt Rtoosalia

p i d l Pone asz fi i u n dr e ere commncie c dno u ar r S O g ad b e a aha e 28~lc dea fa eb r de r 1951 e Kia s n a
r uueb l o i gl o nl b o S a b le a d e Mo n a P a I d a b u s c q rdn-o n d o u m o n O d n st r o qu a i do tnos r e n at o y n l B A o VN A o d i d
so Pall, dl Sta Cad septdestre, jirorbar nticload d e to . do no nnon lan mn td Leas mIs distin ida r sn dinta na o 1 o bo q na el ad n
catioca por d tar canidto soIehoV Ser on ve 3.CR IBuu 1a dXC)R ivas l atedrl on toP rou e e eto b es e0ba Ife co
P A T R O N A a D E C U B Mon::rn -seatc IRS c nsd.miigay. arnhuuke80 nDicoPrsi iae s han siof srodeun u. doN I, rceisord
Y.rat prteta 1or Ob. caumia exseni reua onl la, Tind de n la acetral deln la J Gdo dentiEpis tradkn se plce lep Sat qo uoun toadea dl- clebra. a es ddrea del oona moronMar; r mlCaBar ardi ne's. preidoor bduta e
octrest eo ra dtenbla Cde ad d re do e ploxmo a rda gu at mae n a ne e ioSoot asr, too dMl ,o eIs ade Core d etm om Nus dl ,n de i Pt dni dr iamb su m a o n-Brvetmo daa ar S. uoe o Pcoma e Gu I ias do d dot Atn S t eDit 1. 1. Poll- es Noc n m a ae
SNooonrooopoc emn- E. Mnd Lanc Nigris, arnipd o to ]as oocd liberal do ere1 actn do~i~O. colon-S CoMrher olStuMa roNcna pstut noo bi. to solitics.a No-d Unatle en erii sdo do. Lu 1a doporogr199Ieriaopenl enutorto en d ro1G N 0Dasi-L ID Adldasaeebcnd .A,.air Ideed il tsetdol pgaie fee aec-Cniio ayo


c e elt n tol oo "La MILAO SA le dbtrndao oarext. en do dlea sr cpr crlh orrest BUENOSd AIRES, unio. (NIr
odor ac do Rest aud~rsea s d ant. do a rop. o e. Mit s ascido ui ds 187a h t De io ameb s v caeb3. CC CoMtIa Ariu
eiEsperamoo s visiita do uaen dereea Nu B ces r eiora n C)--rc

do t ft o mo-Imaro eel or rleK1 orC.urei l h deo st parde [alot d all o yerCaballerosde ubr c Mecee top.;mentan In-anvalor.d.d1 io t Maball s Udo po ond Ct i. el ta Con nt e a dr hAn iodi oband or e


lMR"t n a r l 0 too p i do so do W Es- P edo a ri ano u sti n 0 s t ad a o ng sone l er o n l i d e Hto n 200p u nd lesaue e
boarboelI Roma baj- tot onpixot dotse d~vde en Seortocs: ~e tibrallsm logla ana-anSums lotchTantymcr10 pBendtcdn ra ol Prnnilin Acoba RodriuozfuorlMa-pnnohaafaelg Mynriue zOninnio francocanatosiaduanden

EINA 15 cs s.arai. paTelf. A-8286.o L Hbna Es bAr .1Arg na. uniodN do cIo ast ,
d oI sor a d l a so ra dtn en I 0 S to o O b Pa o t, t o m h do h ot s. so n ito o s d o l ot r n a lni a n as re d et Iar E udrol a i nt rlrd M a ri M ie C e e m n t d oC do o pm o t n d n E l aso d rla n n od o C o b o a t uon n do s e tta b o n 7 n r lo t v lo ita n lo s d o tonma a l d e t Z 01 1 P I 0 J h i d I 9 a t o C t -b o s i g m ti fcn a e s hm be lKd .
SE dorbo paulo pS eD s reuArLsh I O nIllnd d odes ar Sl o s a m -A geM ll arE FT.E T ALM B c o nsa do l ioitao a lon ds nd pat 61icas
oill-dotonp051.c.dooIa.nPedroMiotoilal Inaennstatsono. interedo ton udad. Jouson corona losVi(dms de etogirk at Mreea Merolden A- M L ni ct o p 1etos on gc i
dot) Clrrortalo enbirt Aoir@ oncte .omor fal sprint
Indpoobe d neea to Funit of Aoolnt paralla lot. iotutneo re t o 0 cRussedo Gatmala dronsa 101 d o n as ad noo 81 alo ar BrM acc a def cia Jot ma V lgau nootd aoCa Odeo fudelSoci~v Pe.dn .6 1 rpg na hlod do las Ilomou D eclaraci~ymonepols &


h t r o--t a o na omae n ea a oadra, cintodtngn afdMs).eaaoot i A a M Cent a o
ro lb 001s0 .
ilei-at ~ ~ ll one a~iescd Romoabl on tode uoobrde dielt d1dtC IEsait01 Anpm sT de ld e Ia onr opr i n o n o o e IrIIeadI R m aJeerond-mehto lg dLo y ari, lu Sat 0 .,M tioe e Mdeklu slassdo rblm s rnep la e
mc lodos u eo mprcsa. o In d ohro dtrectorconyt L C aa tnn 4 .to a onb lot So- anlom o a st a a d co n ~ b l c l d pari n eR Sno P a r Dea o Cn a c a d o ar am ant S'noi Ag i c do oere d e Janta Ge n tirnro A a P e ei aion A d n an, do la r ds u
p ntothem do I Ultbto il Cno to- toltor~n.,relaor, A. W nton de cro oo nismocleroalieco all- ora on utorionseno coocad en ahoc do otont. Cocha aCmeo, IdaaqoncSo Mara de Pilr, Lo- EYotalllitoodoInsPiot]rsedcu1docann IIas.OAraednEPmardl

donat, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o a~ proleitooctttl enusta -ansitonsrs n aUndo, adelo prtdo oltco. tt500IaBiddeablea A-lla orMaiadoSnt Tmihoat AuocCoGalao.tdad L- le o brro atliasogatodVroo dtoaolpoquPoor010
Plo Uiianhueni itgorono Io- nelto, S P.Mon. M Fero ro puede cttlr tt dounioson voar, Iabe 7-C nt do Iant Salvoolihor aels Mari a.1ela Mari Faridta.s m en nd o5ca Bo lo ar pe F i vam Oua Sy0 t.y 0 Ctloyedrt n dottuetdF-po a. one oh lmsdo m
a.sc 3. bod. tot sop do IRnA DEot Catntd UB n.dtC 100or reraes a grd on aa a ISnsin Fahos' Ao Cl a hsamboa a 1brodu d3olegaad
exuronc. toola roen Icoetom lt bOOnd I-c Lao Loaidctoe Kl intotooatranooelId.nlr. ld, ot a e 00 obar1. no ma .nos at. neao. nbiroa: o a,
Seooa c prloyscofro oorltoP A ootd otMo o l, tar ratlnla i ou n tlra. por -aalrsd B ri .al
oonetS, drtt 1t Cotdrs, in Eo lor d Pono gl arbsto. nd oov e argo e lan-, LON, dRES. l it NC-E indrAvls Sfond nCrlio oor i ao oI. e ogear on' Ca
onhooto a todan a b~eard. d o u a e m a'A5 LA I.-LA o O brot P auntl ,dcia o o i ajumltdoatiuento o-, d os lor 1 os ole-g mi A mr s, o ose ns ad lm n ro u j ta d al a u
on, ~~~~ ~on pada t1.ooe eit at Sornorlleo. otator, Moot.f0eNoOro,, del t JaonesIncolno.tImdaedacerepatiton Pr~c oh prnz enh. ItistMo.


L A IL G O S lhe en ePait orFen a d l Cao dcoer orbe ootgda arra noil aa
Isuber Seato 2roW) slasd Hedsa~,d t iae,. I dmao mo RM 5Consmt o. t. jo de1 to 12 ntd ana- p NEAA retnJnoIC O ~:Yhadae, Aralid .e a t o1 ESR E EI laME4lesch ere;Sddn f bFU -MTPMUe i .Piltues 1o o ean6oealiiesrdald oltgCa 1 oorn.o~ nd et .Kilde la fe)
DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 25 de Junlo de 1950 Pigina CINCUENTA Y UNO


M emorndnum A.taques a l a Misas de hey

de religiossa Iglesia en La

rojos hbrngaros or R. de Uruguay:d ch Ar Pa.Blin. .1 .91hou:re: dc Blnof h: dr do J9 .4 Jo dr.JMCsoat9m:. .RRoXUa
ru ieo do de A listc c nunaaon Ili n Co go

a dt hi d a s 6 o mo1 rrozon d E eaz Pr la dl Jeai B M ir ol M Urslina

otd o I oetud. lEn eet rs an etdo para ,l Wa Cematertia Reparaoraf Carolep qedo en counisa conra Imen a eti tu na de ano in, r e Mlr, adoie C t e ao prion.na d rccltti tdoaa p1. enqerao Cn ltetso e n asu pasnsed.o Sana so LaM ~ Citroepira l rae oentla pero de c ist d aa eon ten delAlm are S tn A intld de A c n C 1 eame Ia q do. .qa Carl ynao recon ca olPgeal, o e realn do a e leo l e tle rade oeha d "a prE d u to d a
eaaes Bi d(Fdto Archivo)d en ap stl cid Ela tdn.t rsp aub en Ht refiz m cIoo te e sn P ul, t a r me Boxp ueb los ounfrmes en contrao nque. ems sn Mara Goretti C ounttas, es.y loo ,an: (lynaoaio an uenter idedignl; y br tanoaore l catlicua com peaoron dos Mari Ana t.a
LI OSunm ffodsta qel o .PrI, W o h t dd ou oI o;a iern uu an visitado a pe lnuv aminoy y coaoeCo- a e d d a sa Por Nivio IUpes Pell6n, especial para el DIARIO I ellA01 = .d milo.nrl ason Iricn cao nly es 7a eoti os'ia s .os Tb Lecreta t :46-1 lei C a ,ma a nt
nugri an Reor pDomincol adel P atsm F m po t "oems ea no cu m a no1 doing 2 demnl. c tds.qae a d l ot rN n

e e T an Por o no or qu creerse obligqun a defsene s almas quI.1 no detnegaei6n lia deos de Jat Parrola d Vequse m a t c o de c dust. de v cindels dq de cuantas notice pudie e ustros tempo Maria G etti reosot ; Constitucl6 le I prohibe dado, Pas iita, Monerra Jesuta
Viva M; Inuto itygoaa Jose Re Joeeuda enesa Ia tey qatud vrdyidatmdha MM hatis an tnt d I plata~ i-sA PnerI Imal elanerinRafaa,6.le pimsotast tidenMnt.uaal. .Pll r
aat, qule!no" de la ddcln r r e i d Irlo u a br idi Cret derensea t, n a el ao Viade ae a o r o p l e d ru o dstd l i r1 Ojs astll n 1 n u eI n e d er ho v ir h icasomed l meaM- o ig aavi.Pala IabelCer oll ci eantes de con on s erarn nad toC tst Sato eard Cl,enfodomb.;. de. sapriA bebotre:Jn- dorte he Deadred deipr1. rde trAn Ms arte de modoq ed A los niisdeds inc aOs hidadan v daa de c stsn te r r pa l qu e a m d e, C e t anade Vo 1-eo ell monopod est de yla ne (Mira m ae J.a>, aUniveriad So a nta l

sear dd ll aendop ck a eo ges Cui en mgrarorld t e Bda i11 i s Moo nno, la d Pm deP Md an d o Ma uf e a ponril SaonDoSeno en tu a s ruargee e ant s arsodc urti y etan- maia. do Vodo an Angel, n
c a rehd eN Nazismo o c u t n otin ulos rad t e mplo, 0I ide a eseuc6 ersa frente ra s. hombre a una muer un nf a unI nerlosldia, tano rlad Tfa ra s pal ,d alee Ia la p c cm sa- 8:30Lae atridad, PanMI u a n
dga u r ib sgt- n son~ n sc n s eseobli a vir cni naderosoa p r b dnhmle rloi teiae* Il e injouanu pas sdatls oertnd TSln Eae ana Craitna


d oou c ae n o perdn eo oeto toolicomal x lgdn u dr do.ar
nI ta ae A rd t anqulan oua e ta surei dn ta "No .debeM o rol- Clol es a e oda q U i nola r u e a e aul a ypor co conta M ria enfutmar i l e s do s p Ue e s on r s antsI SManri Caa mi fscoe n cer to am a e da s i lde aadcnarinde u e es 1n cble firmado pagr quthe asoeldmund; Iy Meque stezgn vecho p audldo Usn s a l R d, E5a-l Me c
m E el s dla ens a e l osa se le o e elaro c a m inos c e b un iden pee nrs e en p l i tlo. im I tl pd6 la daed pezti oa de v ud: Ato neis r dad" losr ene d aeV o is uea Saacu P tHlast B a) SColc oeosl onla n4 u dem loa o los semin cac y as conti- upolroeennsosr n a ta Igidi et Pape 1 a blend pd O R catorc e l~ h abd e lb rda o poa metBaunp ri rga i a mbra naoesr gi Eu Ms cd e r ( e d ; d
u s no ene hpl tosfiem pusa ,, yo e que loss hg hia dea Manuel Arens A i de rs blimes eeolns condon p Lersonaj s eaa ne quena ds uculo de stLt Ble orns. cmt Ede ln
rA ileso. prtos;d i son r n odo ebu n pa r ccvr al. mente, ar vao del t de la a ir N 1 a h o per h ud ade nuesr Eostimo ead s a Be a On bc 9so:3tanyrWdote:mlp1s--n M an de Letaora, anto
ecescru" c ario 8o des yn .tituo de Etd u in rado ran n ucan a rn ion us ns re O spe1 o Ler o Rnt Balaa
Jimpreslips d jousuct d oars, om dno eguu a itaesder s c.e a hagan aultiza d d ltArta Vic pmprtba endel ce aa se Laem olenlad ll? V c unmo (NC).-Laszl unsat" e. o Gu enascola( lI bor), aesnos Sen to n u. dsll ao na s an sl I is ul6s ec e Lt Habna. e a otr na persngt dne uusssn fIu -a let ar. -lian my t run er s po In ber rirideo o pn Ja do r C
dnan er io n oe e nt mtea n a de pal. No auedo. on 8anto so d:30-La C d arnl bed
a m n e m rt s e i a kn e a m p e r eEi c d i n A s i n. o n i n ,s o e s M n d s n p r a d o d e arn g I a l d m e e C e r r o a i n S ao auto ta pastoac n tos ablcposs o na amto do ho sad es tis a insue on ;tr n pea La e muered a de eao. Caton Sa ranI arout A l SJoee-Colsladi ues ecuin io. ,n axd aierre IN om n detlsms eo nut puebllbae ean, Uaruay Iug i teba En Mara alielstorn
mrl aa at conluir amn t adee e l notbatt rds hee m Co 12:45n As S a Jua ra)a rrano pl cupahd do osui mIls e a 0ac 1r do Up Ibo xione donJmsN i ot.cueadcelqe oit .ay1 Miam naans as Put

ec e d sta 1 d tra spo a e g lo r on a en tm archa erid, y as sr e e l o al ade h a la grt d ( e l It C a e ic h a n Isuerz de 10ad al oJbr aon e Serin i d e D eliaa A i li e a. C h icca.og o .
eL semnarts entraHoornenpeje
eel a blsanime n dolrroqe 94546 i roaAl monao cescot hog Mariain God 1 u. u rett~eE K ic. dols fVto. Cualet oJn ariai Caadlo ml. pantend o t n e So Em ib do lotinc Sanla Ra HM anqtOJngo
do gus 'inl ma n m L its d d 1 Bntun UCopello rzaspo na dt B e o
.1.otomas se M n vado a I. pavlneo aon olhr. n h ydd do tan Bsauones he om Nivia so el n I oPeial pauU en]c.RO o u nom to son; e rot o o u trda.I~ley n ,d e
Yugoslavia-n Salid diaa de l Pan American World m n q p sb la5h efuto do petros do r gp.d
,peronuaoelta qu soledeeMiami tons 10:40t d an ernl totI A ng.ana Cremo, Sn Cumpeta o
cemtgt llufie d ea ,s agtesla a rt el r Cequ lica ie m s toh peg ain lhis uamre u 01 c ur. tio e oa lingd Ya no. noni da elamaP9 ata mtta do teoa Las no de hcon ro n r ta on s do En a no ntnon rcto.un ollu Sns a iai,
5trnen ate. Tdto bpn. Brasting~ijsr .idda -~h s nor hnal's Ieeloyquncrors Chicg o rlas do a c. o r l e b r lic dt e I
que ie l So a on ontra L ou g oo quei uo En o ho AAasofhotyidomoemd dl id -h tid-.ocal a l cm Man ior dl


7 Jdambe Merberthbefl Abro. 1. Notel Puefe Tlehr do .I. hoptl Ma .~., It .P.1 .1ME
os a rm io meen delor t yMt o. a t p at o. J Cord ms d loe Lim da do myorelle r d ne t a. t .r, Ca pl o il
arsoceldo am in ota to Ced-ou htjonl par ni confns c om A U in, coptbdde s. amsll qu. In-. :een neios.o atar oa podlo rd eld e cliiian homsbet. t~ ide Ingio ha, Aceld tsrl~msuded uns de I a g anae.C. .Bpenna.bu.ar. o t oaa(Santos aadcoaaaIt praer.Iory, prii; m d hyrozpa.d)1 uatoCaaPl a%2 sym-Il .mea.ar g.ot osenil oma.lm 1 a .-V. m s Wa-pa.
o)qosttuei g Senodo Te so lhist In ds. ,.*.1 l mjr .rts e <.ee t- el at o o. str afd mu P. epttbilt4Cu. a Sant Tm a."Sa Cal'
h ct d soni elf. 23 e2 deedotd, o to t r o e Fona ta an atured.o s a l*2266 td *s yoaed L .gb- ce nte Ma rron enenta oroadg efy. R r Stcrvas deEMaria .dors paly n aost auv non" do ollo edel Begn ti-iso coo ieia a I len- ny.de r g ana roae. mimostidhah lgel e Aot, tet Lpm te iu~ Peo e he amtalse tan omaas Is) C asi- ~ bclSnaCa l
Ias- clate: a mo aN es relfer Is rt doisr un po tan ro- ao st ci- puo to m n Io alim n to. a ol Io ELa, . a n Y.eoat doe q.e t dot. neapcs n a s ticel raltof .I co ni rn naim e sno aren)Podits, C Euartatlu, 17ey
-El loo dAde t a ." Icnmde quo ton an t' do, ,itnc an lr hsp Wyanddda)dadciutr s eorPr ln sPpo uenIsalondtite. Atoi lae, unsd aliMarQtsi.noeloesaald s l0Iiamr, Unvrod at pel ,oid atit eplbie ea Yga-eron o bennsa dernc cutntionuoon Je ylepfte icoa mard a rdnL oand. d .latao adu aionnac1ido c oler ien a ep nt ago ueto u o anABs eaoan nusncoda dtpi.'rob eparto Bllln speia sorae,
ta o ta ddo muail. c ao co- Mogt o orin g de ou ode d ooregca trjdelcon qtue del St calertd cilgidat p q.lfcene Pa.fc sobr Isy Yub do Podrio tivnc ean i Co tu rtdo to. 2m. ue Iafld encuelesAtmsa.I p-toadas ion-Aipti elgvnta eate ?,a rottiuat. uadai. oed .et
mutA nti I~naqu uIdd en pula. counties 1.nucBoranchr.iid edoumosoio:Irlaud:occiaotoct, toimsi-Sam ctecnm. dtied miiamn.)noail emde 0 Pgipe105tWidolson)oaraal IiCO
do e do Slepn ac, ha ea turo doh 1nr. Uon go1ram ololsts everi. te noator, elrsa, a at endpllus ende a InsMIR baco pratts odoht or n -- major quo todia ayn ol mf an Bomarbetonia yn oei o sai la,1 (ead) A

s Yrado uprI.s noreebe o h A d DeeCad ateo s s nlornn o e a oto u tho ica D heatehta a p mnrt fle, a~ o a~ Suontdpse caon no- oumssqe e t oan L a l i In- .d. qm son deja motcpe -O' jopne In s iard o as dn- 0:11-LarSalle,- Coda do I S]gt1olmhaiul el opl rueAolhcdobidn.A.n, roae e conan o M .
F.mresidm d paocetn pn nqo d o qua 0 eiAraien c leoit .offtct delilo, mtiutoa- utuses ns eretil oa.d UO-,nl tndisuare Bp1.t jvmau Ite nuls-plvtsm 50 nomoerts nerae .S
Ylern a d N dzo Io trg at nttb -ol hombreesUcecl ndaAIn xudgne a1 unsoa majorad am t1. ~ lig un I. nuor at ot o nsprs I la- frotohas -Ii0 preparaclg 4 in "amm tquelrm elgeraEitsIla-.I sttut,0-La Cam-Ilamordc aeaumada oo ISan. liiJuanuivrsldo opLa-rit
cd nant fuhrn bfdea l jm o mda -de Otro i inpSeuo ca P lamb ol tIin Parroqunle.sofoo.d amhmbe:Isv' dCorr I P arnon pron paroiee n. sa q os prJfo A seArar atlan holes doa ougoa- ttcd lelr us oono ae n IaRaudd aen ina La doIgo ars dolor hir. Lot oy tenOb spo trrtno a 10 moeSns Vinent S utuie) don Mr. mertloV net. asea
-~~~~~~~~ it r e st a u h o e n d i a ti el ti ea ia .nq aacs m c als re m Cne l i .o. .i a. t a n t a p r d u e e l r n q u b o o is ol o t o t a a u o d d a o d s s a d l p e l oi i o t o vs e an m sle p a l s d Is a D . (ie -m C
qu o. aru n o mis segant amott 00ge lidght. util o. auml mssnal patm iocl emd nl eois n m oI ho uad ter ior defila apnm min e d o hso. da s pia? I N ,j ra(NC L ue o e aUUAM O) lm b~ Aur niftesi~n co all desm d lm sfo n Dos0la Fnane s pe dal,s Pinsmoto 1.Qu lased anuea catanca teots Ima Rafaelon yt] Ian Viheral, ibo nxoal ti a&Ro nelcl p. ahnla qe Fia crite eerl nSa opbeo ems o .n dcoqildlold, y
di ale C. erltqo eejci cnr a t S- nlste10,0. qEn aly a pito anidos 1. sob. noalgs Pien ftnnadomuon Ea pob r asta cortn hen~pl.d o r ovton poro s del: a o .,' "sgnye".dau ermd dlC r ly
ja o. td noa lr tpt no Red iih, poneop so oinpa to brovio ene esto. ya o connsaeric uau gomjeed Mt Yno 1.byqUOr C.1 o o d r1 na. di,. I quahis. ervio anat ely- 96n. ell. ell a at e do,. In P ~ o ro hurild catmpubgaonc .eddo, aSanr J' an Brea idlOVaVed. aca),t. Colot, Ca

a nmotoamntsle t ard.d aol quole haqu pald doioic P-a Last naciolissetin do lam. enUetas odid anPt. firdoot. lod d ugo o onlg ) .
hiso I.e inmnaemelehencvd r ge d5~i uoMianeh canir ] lel it 77eh ilon e uoodo ns cia Inelun nuestr captrqis it yian os-h sovrobac aCe rcnd asprn aotra ooio lEld.L roquio decl a armen

nial.on yN elotvamnto taonmieet.r u 24 frncs oiialCnCR;Pnta ne o bgWI. deoar s INt.do di I m os ia io he l dor tengly padtco mba camondulero aiaflaya Sant do.t E.Ilonetamisba.d n Moematomnen otain doenin-o(ous I I o dd.1 inenr o .Im ipedo a ir) .Sat da

- i dn to. dtnountiote s onea o .unim prpa orma en lmocramind on do Infiem, InCri lceo em d oebttn. aousi ldott tin, Mo n ate d S agri C E-a
delpasor y on a enerelindo tiopalaco. at Lamujre y ~sa n. OolodoSanPedn.SemnusoualfreCamaeam omciosepesquo otaenee dbocdamacthn:pec doho enenloetieIs-oe 1oquo quRtie l als s) SaFrncnco Irauai).So
a sro~lnn coa ao a = hito dl pue- Paet. pe Soventfa hola Inn cinaMoy nnusactn n h o sPlayarngiareo ealsspud.cilcaJeu.J-Qooaonnion s aenSns.l
-~1 do j.onui I a. b~nmhya Jrovn do ananenica dfrsLproai- nn oJeu, l. Auxilndorn. gapso manoleli n 00 cnn ot-ad her Is Cm O y s I.- do r. ojn sapatormo nepeate o aoal n ccBcet .I prodbales quo Nmtrad is r m Is s ublime d cideci a s ratil. ca a i- Ia tie dH. del o i. nuc doga quo Cl on it. Mioandl, l.a Emotenc doyadne. cieno d.so von impaslidon1t3n nurso aniain te it oyvne nsoLo Pie.pocs io am rise ysUltran foxn e gs pm- y xpil o l am m sa lo t Ie pro. E a qua on drebleL. lnn.9-QoIenoaltc ens iPA. ,ql o VddJntsdlM MI p astredernou e, anoni eon n tra ju-en u ild. r poe. "no n ont oo niogo al osarpoioq o I a noba icm. co afos n doic, a .do 'no.s ace u no jepohe ionoagout.l *iic dem : 0to. Paulo, anln, aeneta Mo iol

reg tal h botontnct 1s"pan d gjn o o n ode bla d nbotno do al r.8ot Cals ti y atoaa eJoioaomnsr-,nta at i bacn d tuuds aenfe sdn o sbs pa eiio. -Vtdn. Ati ata Mrs, E pi
le.ytis 11soe none -Irjo tndoencooo qu olo n c b ep r qoo l m no l pouole in ehe pia uar aiit 1ue lots.d Eauas do eal netr ]i lie, R pati o o pial Meete,
00utu ari-to bet atrat Oflom S toMraBan Agustn Pa.
polsce .0 dolaencul M.At 00u an ~nolmeyminsr190. o alarte sguoe penrs ufn Los Y Igolosia, E .1 Paptars bed iu o n S cao prfatiine on t depl por mot ono e ai ~ rga 1i~ 5obri a n ntagoEcc Atcostic I B VddSM.Caarnsieaoe11ilcf u uie Cl. ude V y.1.Meno n. tie bet o cmtce rmr-eaa mas Ussotia dnonlin Hay en. in nymc plllao ta do ate Doingo ). 0

prehoyct anlo .16 le. r~~ on deeg Pob. pals.pint CraisMmiMtrl mle.'lin entoitx peaptinitos pa- pam-to L Dia nt ala)e, Unlveridad Ron- o canonia aa peeuoo aotnn mnhsi nsda ca oh ve a spreno sbeItlisotneusta ecit- as lsoatas mtuas-te.tnto =" Sa Antoniltrama.
htaIae mpt fo arnoou deoprn rponto cun millinaa o in mi a et a mtebr dept pitri u ot odsord aIya t o to ol u es i. De soa irogdsoIsHbn,' o na .P.gt xilad os .Pt i, s n el.g tr* nI utidbSa~tad 7u eu otnlemor .l Papa us' meI yni d ana ie pr a.; tiCJsm hi s conbb~ meit osa et roe am ta m dma I., eieod astcalam Inad totailtortaP .,C.Cs I
-ds pill.;n a imto p !onn m qcho 10 p e atit dboo quiel qtoo t p oadre neeegt a dooiona nu Iot.- oe. t ia ml ,aO E~eca Car qu.c quo veng c a t autao lnde oiuo i a s-pcecaotitzd lsrss te 51-arql e e-o ool
colistonso~~~1 yh g Ce.onaeplnto I-a. doy d. ldn 1.tddats patodo. pca ci quoiic Is hots0 habitual- toa Manuelo AnaaAt ipodo raso
:us coLan 0netiot aantae Tot oo bu- bline ,sens co phones Ie- Itcss mmssuo mna E oSln~ ~ ~~~~~os~~~~~~~~~~~~~~~~~~y~~~a u .d~ t~s dolia ).I.es~asnsle .1no Blly nOdm-s to. suertas ties I Uc- peI e etco S i tae oEtt, tnIon cdo raqt. nc lu i m ag s a un iers do JO Po Am ri a Wol Ca bla Intouate sabeI a n.t

eatalttatoston lres inin ha obltg- vimdod ti Zagoeta. S amenna Mondllor Montlo: Aiirwanysati. bcs imrovisds do contreloneado La hambrs:dIade.cimals>. Mari. dr he tiein Igalt. dl Car tas-so ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cia. hyte-slii) o ~et- nacdd mcoa.L goi n Deulta on ui oltar, Mian Su a Ins 10:40 p. M.narhO-Q menl Sean a Rit cum pln) atM
do.s sMn eamotiden~m a.lx. esnenunto ane doiag a see, 5i25n~to' a. By.eene Io Cruoi cdoata ma- p bio.t

rrostnts- --ee~ssm ar aracsr -Un crcuarecet d ts0,Z.N timni rilgno ahoan utna .istat Vticna eesruos n l eecasdocao- il ealvs n snpsaben o itJuat 9sdPI banI Mlenanoste
lo mmlaison do dlle n -snet A, orie a no h ga Loou d m cn: tia hlS.Eetenlim amdoa Atag. iodi L vts noro dl lia itfs u s s ca s de h sitl:AtE A j naaNd- asi Dae. Odelb~ itla24-tool4ssntnns doAI111 fer ANaRACIO aton uA c IIIs~ Ctobao 50gmf hir et ac P- ohLa n cfl angfift if b $enas O d o aBbn. ioai suan hom-nins pomfenldo C Ageld Am%, MarlettoU6 'Ai -Aleton- !,evto sisls tels'umvem adieo cItim Tait.ttial Las Mom-cot La3 a.Vniles,-ag I I
Pilirina CINCUENTA Y DOS DIARIG DE LA MARINA.-Domingo, 25 de Junio de 1950 Afic CXVM ,
11 I
I I I LlLr_,U i'lil ,', '_! L" I", -- il I I
Vida Espahola I La ma-mA del general Uria, nativa-de Canvas del I Noticias de Espor I
I. I 11 I (NCWC Ltl _t

I I I I I
I'l l I I,
,4 It
-loor Robert. Sl I Narcea, reeiW hermoso ,homena'je de despedida I I I I I I~ --oa- "
11 ,- 11 ._: I
Z + Confei*fnew, All ;
!_ I
__ --- ___ I I'SANTIAZO 01; CH ULI-I ,ui4
El tornillito que le sobra al relojero I .1 I 1:
I'll vol"Ilia joituriana en Mily Sefialairt 'hiltioli6j) VFn111_.Z!aV1g0.% r ftl.kriul
N I ,, 11 anda" "val". ,ad ",I,,, elo, I I I E, rejusegentadat tren el Miss Iturialso, experfigh. to :;. painecl
Is del l :IIIIIII,11 1.11 o' i!' '.' I L,"_, ,! on, run hal do Is, [."'III., P ell' _s, ,feet A. wourv, ,op. al Ill j go ,it it I a r ciodeflitno gid.gr 1. Dingell rograll 49 Xkl
1.11.1 dcl 'n[an He ". I1oII;a Is, a or, ouran nicto.'Llm disoNarso, dis con re'll 1. "ar do, ). P.,C.kbr. All b"o t
,In ,a'. ,I I It~ ", "His ILL ld, ,, ,d l.,Lll a, -.,r ,'.Ic ,,,. ua ,r r.::I m I aterhoul. C. too. IjI 410" bliet Vidana lifiguiffer; '40AL'uppook xftr iilg goal
-_ so Fraiddrate. don took Tres, = u"aboare o". candendal
il I ., ,. l ,, d,,.,, ,. ;",., ,,I ral. SECCION FS Ann It. Fair. Il dll.a--g oldroll re r- i flow rhillpho dle iCojbl Atori
I I rl scour. dr, 1. Increasing. e
1". 'ILI' ,Ir put' It'd' In Vida ,,is h,:::dua Club Villarino (Lee intlordods, I,. lad rurflibbil canfour Cauidid. Prohibit hatuddin ru.odo In oul do go, a] I ridkgdudppr or visfits a Zipaglon YJ
1111 I'Llull 11 I 'I 1.1 hu nuallors at." I dirruns Ition ,terrefifor de mornme the-- Goidamr, d, Xspound, ph, me deaths, I = quidessoub,'doterl fe',liturl
__-) ]as of.,. it,. 1. broul ,.a do so doccull I ,Lee, else I Co. .Lips, an[. a 1. I.Io ,:Wu.,.t
In, halt., I Au-bd or ,,a molumpor ,I. Ph, I arrive del order BWradlo clu 1 "cialle, ; tod, if forederl,
,I "llo. ,a,, ,lon"Iete I I Mrrmudi, Garcia ,le.rondo .11 cranial, godiflal. do scandal 'al urson sioul 'alop aggIss, pol
? b notegar, ending. a, Liford
,l ,s '. ,,,,, "Ll! 11: hes, ,it 11,1,.l 7LA Bonn. v1se. Re M, Co. le reprolod 7A."Bugh
agniTtl 7- 1 ll rouldles I but Irrimpo I III .1 n.,.,,, do 1. ,Lee ,
a to
'I, ligporranoto Lopez Coal I "
de ribeelm, a. dendifils a el their. Let ge.idarde, no at lo.orete-hpanderdJa I Jus, YM soldier 72'rag w I", ,
""'I ,I, for rd uaprudajd. fit,, A ,III., 17",' 'moa .1uh., Ad(.]. 1I Bernard, ,,hdidc of sed.l-AlOods ilonat.rda, I it
It ,::, ison Ltal it,, cal il ,,am. del a ,_ '10 n 1 1,
.,A art iltudIn lorlit., I.e., 11'. gdm, ,,,V Quinn. Ule, ads B 1. Bard'ifil Cielel .,a., 1 ."LlaLls'l amor ((,a, do. or Cuba, ach banquet Lad libins Mud6I,, J, omcv6 oad- 11
"' 111FILIVol ungl ,xisdicirro q j I a- llu er ILI mal do imlourn, not poll It,. -I d belauddid. 1. up. de In &I I Uxv , Joel., f I;-;Q_.
I turcho to,, red a emn. Cm
I I-, P"'Ll 'ILI I'llnuordell el hol I ,oArrdph,, In cut .due., ,I ,prefor guddeln Illustrate, credited- d, lishol In (-.[offer. Lpad el lrode, local I, ; 1.
'I du Irldh us"do-I'm lonnfilear y 'hirsms, ,,,A norpoluiI do 1. orehurn dribert: Hij., del A Johnson- do lrbsull,- ,.,,, nuumn ishin Brunei y is In ,
dional do Catlilin can I I .I. mer ,my .a Uri., a. .us hij., 1. do I. Estrada a filing del Ya in La Habana y be scrup enter. It Cogragge, lbkr l l At sairingoligala iria, at I L, sh ]or A
,,, III told, or I.I Ill If. man't. ,an. y a,, a., .,.a. I Inal-al U'd, al cartel Curi. gradn ,a facing and.mars Y to on a,- dirld. loge ."r.bW ;-. d nor his loolf- .1 likess, to.
a, dtreltub,, houl an,,, . It Aloss, a carre, ve., I In I I,., -du on. F, o Il Jardlues de Or Trip to dIgm. it, I- derrandonfinar I 1. nu r J. A a I 1,
to Qlsrum IIIIIIIII "' ur"' I I s l y MI All y at .ybd.la del Ayustruderb. dr Cocaine a. I r Is #l I
1. In ILI luddo horbIlls. leas el L-ripulds of toloan or Ve 1. olhers Los,, Compla a A, pro del decline Sierra, sit. 4'. aFn'I'llumar Y tal onto R or.
or Union Maripar. an log a 1 age A I tals.
znip.-d no" Tumm as mors, ,I'donside, it, su- ,rho do an supernal ruled ,,,, I do timing, he bf Bull
No, votmul -l I I de calls, ILI I Im P man Geturrol y P n. do free, a ,l the Ionic. Espan-a y la culture ce, I r Ved rl a I
on
.ad,, riedolinard, In ,,Ibsn I ,'I., anst.spoldriou dind. sunburn, Carl del Name. tedgund, v so Paltdo Jud 1.1 Is. hear. ,drtuu. a Cuba. cour contain de lag rf I 'I
,,,,, rulo Is~ alousoul Allue, PAIR lar 9PI,11UPSLI-Li pornp. .",I,, ,.lu r.alacknot .also. neFouncri arn 11 let JaIlla, Islaslill da -'I de hibia, pmI- Warner. LibIl par. .1 DIAl Expafia e Indonesia
,,, rses. as d 'holl Y comear r andoura depauspe ra, note or, .an P'no cattle .,he, Fri-rundial do Paul. El Istraoil r dr, 1. Be.,- ELIoclud 1.
,I is IF, ELL Coruna Memsuddr, por, da- MADRID. Junin. (SollyYusess. I
I it I ad'd, on I T. .11, no Istrall don preselect y duard, de lad livos Y sar Raile fortune, Ctrall ehacd, Fraddre. andsords do In noun-bor finalmorda has eadallinlifor grientl 1:L
d, ,ads th Sual Thadral ,a at noselpor or. Ft abloo Fltodo Liberal min prodd- ,iftud ,,a,,
In IlLoserille"Ill"T "clinou"Ind"Y l In squirts, Waterston ,In. ,I, Cogroolzill .1 onfiror June Media -L. z6glairrorson, deand. Is. less ,imucsud. ,,, hadomajo que ad ,,,, descuporear Is cal Son AH a flat. rang djpl.dpUedr dmhdJhl bas poor
'I rule 1, l do L our. .tracer el hundetake In de ral ,deregulation .a
a', u.n., Lou III I n on plar ,,a -Il [a nrmra Elifortur Lopez Campos, it, L. Hribrou, ad a. lundregard I. Puerto 1. u,'ma ,I, I .no sa- 'ars"L.16a petition Life Is I formula; a no de aqueduct actuddepoes, ould pue- ant'. at ard-lont", p lp de cloohmatior Y on rogense al natn, do bmpdorid-rdo de ]a bdrde I Casino Espanol I a don Lurs ounmin, to sea in Lod. Eabno andoes. androodals ta Ill Conial no he descupdado stairs. I Illays,
ol, ,dd,,, ,m I, so, it larnambod ropponvo a no thlbo 81 It~ de Mellon-. d Club Adkins, gurandsor ban de naudirse. can In disuablecer morman Juridical y han us, do. bal on. major., he I .1. reall .Myn do Sardinfor Log
'roo" to I tooled I I ilfa ,q, ,%drmb.p ,,,.- ,onLI
do urn I a. untude 1, ", I ,1,I Uda Do.alct, ,be ,an A n on. I 1.1 ordame. dek Set,. Club, ro.ropoodural d, ran burcoloccur- ,,,.,t.ba. log goodroulders I I.ti-.Ilh .ion ,.a 1, fee calamenal Ed ba ,repulannuorical del Gairdargess shol
''I do 1111111d, in'dide, 'rouncruh, 'If Me a Lure, La A Imirgl a Carl del Nor ,its ad C.Lood. t= TI It c droon Ica f rad in tables berall ,. a. de. .too plammus no plan. on cromillco. .I. en 1. croplial h.U. -, I
I on or I%, -1, a'. 11 drppme, d, cureardt. chunt An re a a Ica too it Is,
[ILL or coolant J, nods, 6, prettourps codes ,a, "a sou Ica Bases, L. Critical Hot rol at cur use 'I ,,him Vid.h. -iling dn hods merl it, inmrpor do no. Is rourdebut del Coatings., of,'I "I'm ,In L a", I it, loole ""'Ims, Ell c a sm, at oral MISeiro control I .1. ,
pa's In r dirdi P-.a or data, U% r "n"nominalrde .,lohroo no Club Encround, an 6 y M.r. Va- rim. In olulloslouread, audition a al Eot. onave I r,, ral to labor ociduseds cold. ,J, In,
-;,ne" III III,, price."did I In ,a door: y I Club Deperepeo IN- noblon d-I -'l not. ],card. a Perichic.taidetirgVcliders or ader planar part el Intrinsic faturs Ali ca. MADFUT. john, REI, -. 'Ikxl, ,I'll, 1111.1. qLa ,b a. carbon III Ine me Lie consards en to proure Hints, 11. Mari. do a ant ll tubes du Is do de Madrid. rificer M.t 'PITQ"nl
ad tanduarthrop prood, ror Ind.r- .,In Torinfirso drranduln I fil I litoodes ad In d L Cabs. do h. ao.d. it, I-Looliza, I danda al boo do prosideple do In, Pturcholl ,ug, ,,V.6 en sal or Lie ALAOM
Ammllm, rombies .l Inl ,uc difruten be is$ sal a I'LL .no, ,ron, I.bdrnddd must. calrood. a. lose in ceramor curoulitulano at Consul dat"Thournin I bda 1, so sesprong a "
11 I "I, I'll rimp T., ,,,Ad otall-rdian a aper, quadroon a Gusionard. y San- an pro do ILL; nimmu.ste, ,pall ,I. furl poseunde, Ron pounds In toccure ,colloodus. lir cole dl .tn
) d a stafrobduatea. drourrild so laurel. ad is I del Rosario. dad,,,
),alcuound., o allf"ou.11- ,an I. ,. ropoodul .I,[ I licturrod. an form. conceit ,.,A led 1. D as el. a. 1. ft.
an , .Il ,.,a J: n ,Its into mor pol I s cohis",ol's. 1. T1111ins, soon .ft., bad. 1 Ya ,uedb too file do ourporid'hunionfor ,car Vital 1= .,. door he perniapard- A rambod del Centro Astorlisho I I I be annor r1courts 3' Arresperlded the blorge an proteins parls, no do nine pleforke 0 .big,. do To,. doctor Ll do. lovituddic par at Allenthapplesto ft
It im, inubp aff"nue ,L-L, of" Idd,,bII ,,,I terman mored Ill al ,I I= equel Cclogream old. or .dltt,,d on poll Orliv A 61 In .raiders, dad ALL note clud.d. ,I surnintro del Interior 1
,,,,a 11.1111.11 me, a men drrolbu- ground it ,I, so, fdrundirl. 6. M ,a,.,.a a." "er"= ,gl= le bollfater frhrrlil a) bar. und- Ccrrphl nfir etudarll Land. do In TI a. L iaf.,m, ,a. hin-aunks do. -AU.L. Coal dr,
01,111 1 ruldn"an thrones In ein ,,o it, alledinn ill ,11 ra,. ,do-donsin ga here current y cre Noticias diversas a. Sort Lots Vidarral Miguldez, ,em 1. dandon octo, approval ,on 'domil ndbli 1. ,,.also de rum Sea, I,- Aldred. to pormore.diLl We del EaLL
I r'linijunhic, PI roatrusume con, an man palaborn. que no Hrorn en lot pi .has rumall Lo Allure, isme dabromb. 1.11 lambasts do ad, te fee,, at ,,ad. do Ig= rhzn ol Indramo de 1. Bibli. PaRdl el ,,_ ,a. mon-leard Curnmorl I-,. 1.
.1L. I I'd. I Letused. -In unda, Y not all con positron or par -1 iet a Cuba. donne no se unroll In In he bech, l arl came pare do an Lapses Par as Ispill de I. 6.1 Eurequeo do Sol atir no. at a'. pulp
91 sontor LoInTerrande7, Albo. pre- 1. full Vil R Is que Aloodurn Indbura. Garcia Sill dr. Jules Ml I 're. Soon on In Grion Crap, de 1. Orhtla oorapore l'i "."., ad, .min. at hom ,I surne, ,,, P., -1 mundlur. par briflarne Islas de in Cristo. I
q or Ili tube ,,, n ,,, dual of oficudl par el reops" I Lucia us I paropme Rqui call %Jdpnte he Hung I Galicia, no. ,.a- cingliblessrum I choundon Tm. el natifiludde James vurnziturt .1 .,all. de lordentle, car, Pace an- Investigador italo
lr-- 11 dps g'pl .,a I'mand ."A .I,. a. hagImno proof., '. ur R'Ll is.,. he de I". I'll"nerli, oyar a porl si; endual It c I. ttara. Les. at pro rz-puebdduba de in Co.,
,loich" cloobli Igdjo at Ilimlumem. or an t.,in I, roulls. ClIareldrol ,,an grader's Paz. d Indul ordall lag pelamods I In dealers. dl.j alim. pool da, ,,I. lsion an P. ]reacted. mora d.d. nuci MADRID Ionic (SED.-El imall I
,I porter de Is introducing y mao d"airadd trader iteli doctor G Pa. del
on ,an ponsions Inudes 1L.1 plan I 1. rabe. IA senora 1.6PL4 Campat val- iull'iblach, Lou ardir d, .oil a.L."- 6atpo ellusentes en favor an Is
as ,,I. I annelic. III re,,a Dorris 1. ,.a mue. I on, hdlu, ,or Carol del Niug, at 'Impon ,,,a. ]an ,be I, enables cap ', I se
"unt ,In I. falls mulud, In ,a prifulars, ,.,a Par aq.1 rmo assume, Insist deride to Is Luz prior gra- d a note on, appounatifirrars, do In ja,- El sattatorio de Upir-do do ploo "Iran,, a rush 1. Tor Is general at -ft'--' I-m p ,,I of S.,ol An Suburban. on ILI
o"t-o"or inumparol it, Ljonold, permcluorms, In I a Ins noulliodomen antipollutionn, Is de Goindered, minor de Ins par sual al a too humbles .a, dzm on$ do In No editorial Per -1 Can in. Prdaaa,16 .do prortntrancur a. of
midracre ll rthe bables ancipposso, ,.a .,-III,, y cJri rilandlizard 1. I I Iren or Jutillutdo do Proilel kabldhen I Mor
'Ind.,. i, In, mortta, cludil dromencon Lie Eusidna a,, Cuba do, i gragirl Uri. It tador dulloolis jusn'thumploss, graturrubles I Idecroknon, In, hurt I %emenothe Harris y updo on pal Zi add as drid. sabre cl dome "Nuevo micro
: I'm pon, ell all men I I poom f in " rl indispensable q1 quarries, % s-L-.hL'inh ,Alan r's, IbLd, In, ous deluged . trial ,a general. los castellartols desea labouses dispirecal Y rensArmen Inch -oil- le had nci 576 ant ba"lllas peoulana.
deron distrideu do as mal as En 1. wripterollithral hds.Uurl l I no- one obibrundion go trillion d ,dnldl I.1pl1rindredle, a too. too rooduse
sqr., wirl CIba drional or .el ej hund, cut ed, an Wraceporder. rtroplander courrionalsoundr, a tales I 1,1.b,.n del 1111 "I poll 1.11 "In del oul, cre'liffir. Refrest a Londrex
gritudir moral il pur no do y ,it que trandpos derachoo y z A conspire de 1. nenome LILL Cam smatiTabsnoren I clurin., des,. cor gjoS also do am. do ctm C . A so Cup let 111. L.01. I'. cooduran 1. E g, -Salj6
care hicirrado a muchsisla (site anor par astle media so pronlander Agre m otiva, elo a '. MAD )onto. (SELL, pa
Cuba or 1. .,,.I loopirs no eminis 111muo, or a y car ger decoundernis a ]a, noriltiple, uotion. ve, hil 1. jiml col [a perreamencia y Rl Prpggdclp ol ULLz hablit Peru dru oul act Chose,. 1. flinch ore ,. L.ddrng, via Burners. 1. emoses
PILL In 'O. ron ,,.,I., ,or of homand, run ad Lld d lime "In ,iorr no In ,split. no' .sami-inades on 1. .Its, poi-nal ,a, n do
L a primer mindatio [aging firal
Up go u d.,tilds, ri qndol
,ouqum 6, Zuendir, I seno, Loci. Funding. It. Ididv de aid,[. terrible., ,be hire Ill.- Ilv. de 1. ,,,,,I, Ol j.haden murnmorlig son nuldraletor ,an Churchill, unistrundified. 6, so hpIt'junin. in in sur t., I .1 to"ote picri'tiorn I ,a I a aml marm, ,a, ,I Cadup ndficadc" ponce 1. co-tn. us
mon ,.no de falls, locrotdre ,Ili I'm. food's or gobirOm ,unfiI a e do Ingstu a 1. b-donneit. adarliannin Castellano ha dad. on none do .lad ag on In heirmanded declare readden Plant flislograd 3, Mns, Cutz hder Scamn qua hood
I", pothimu'ps, ,,,,dL,,, I Me put ,am I raun.,conne Too o7nel do Is curt. I ,1 purrudente ,al Ecoundandor. on ,upil-on. Its Lpr Y lus Cizopowumbe I Joe,. ,, .1 ad card in on ruL I I., 11 I Puente, I traloct. has been. Seoul ona its hay but Vona Labor d ing de vacacioua light
moden-ce ,ga routes ,on inam'so iri-burciril ,in. .a 1. ,,,, on ist on Is nemitroar ,ad do tovionat ,L[ab,. Dart.
.do, "MmIlet ,a no, .a, L ,- .labor [a lation de ,"o
Ta Curripm. at sign I car Los .a council C durr ,,,,do I.Idditionan no 1 ,.am. on Congruous que oll I haft. ongreso de soldadoura
plarms al see 's, .be. ad I(. an In, c.ouncotican aefirlas qu, scatter dir If on noted a[ namorgo Garb. Y Jose Bell., oults loodedion to ,ug lill Cannot. Sidelloo ill [aduccho or permanderecis y yo ron inblesdadI I "No, I- del Came,- printer. .it arm sunds do 1. ol,,plidtidl coroners dear. do ,Laot rumo Cileatiftus. Aial el Ill MADRID Jump (SII -stuiloodus
,.a, hot, dad. 1. ",do so at -add, I'd, y "I until par .a". da I goal.: ,.In nourrour do Ili distralooloAddid supor, ,a, I Souvic, de to Real Al.dl -tbh ,appear
burn pon at ifir to ILdXrr-,L,.rzm uIlloolidn Y role nos son comoulds are spurred I ,P lag disperson No Is draBoal' Y 1. Agotuddolis. Alffitr L'El ,andannol da ,,, defe, 1. or.]. fill 'I I ]-a ancelime, do opparle por late ingial
formal do ,Lia or or., drusidur. ,um,,d, India rude un djon, pred. dealer,, .a.[ lag ranclarrinlor, I G It's- toden roast had fus ,Ihi on r . o ,djup, to des. ELL de Cie. on Is I me ach o To J. y, M1l del PI
andiuruttiit mr.u.,mme ,a. Handle ,.,ra ad, one build.,. a.- oce de is roupills Up. card best,. do in r-couldention ad All 7N. pu- to partiouldl ,an a ,,at derago. gUarre coolants irms "ou"' "Let" dad del V.uprdoa .firms qmd big, ,,.both 'Joan on 1. Cial del C.
no. further, dad. at mords hater .,.l .a n.,,.d. P., EaLl on behalf .assocurn par lag imm de to otalp's 11 '--I suede set happenia Esporn, corld are S 1, C, an at To Conguart del Inds,
(arias at Ll tolloctla trealls I Ir, espostrarandon scor extram, Los. ,,, ,I do's at .gra, Quirid, 1,1. 311 11 food 11 al W-06111 lurolalbbi. a ,.a.n ,I on- at. it, ]a, v.sl set rzp,.I,:_ dre y Nutioldre egaelitual I fill ITI,
les I ormell Iqncl[e. man ll .1 media que do, liodba. I 11, no hills I 'boulood, r.- 11 candePlublado a a titubobtarrecianalde oldoodbarl
,big I bond. ,narrate ,silisfechus Dollearno. a CooLt. Pepe too sm. Eamed. porld, he, shIll, .ILIAn in or., Oil' Houp. I I I to 1z ,',a 11 modiste recall zig .in nught.
I,, cirivniend, be immp% ,to IL nonal prapla tlerth nos concerti- Haddon ,,dpoe itdrgped,, n one as votes zerl ru el sones' dmdddHmr del dauble, on, readr. did In bellichdod . do .a. saladoorka, DI do ,,ad, Georillociall' .gol.,par. Ill bre far-. ,urne second annal had,
zu-t1. nour a, arms deld n . to In can bourbillito arm ]a roond, on to y pubanir cup A cosa de hol 1. darrical do ,,,a .has So I., saim. a, sid. on- l no b'dirme, ra,"rui, an cor older go soon round6r, qua ge ol
boo.; A Limplid. limprost, courfairulabl 1. Persons a cluden le ,.,are boarear in Log bt. '. 'a halt -ph ort ,.an. ,a. debts ,a prour 1, dalse 1,6 as ,a,!, del 4 of 10 del actual,
or imuldul short "I'learrom ClIc ,do,. Import, of ,I.I pirent,11.1., lillumis had corl do libbet. do argon. ,abrasion de ILI Le aided, ,,a ussing nodulldtiod log arrdinand tifficog de Hollooda parruciparron Undicon g jnzgdLu&dp,I aprecdo Ad moos ought on, Que red. Ft ifierres tiltiond se grAdu6 an is ,',oil par 1. pulj.,rd de us Aalli- it, ,,,, ,, ,eye, ralidir eml teprescrutanclas an el Carl c :pieso res drouddisdo, de I a Is A
,ad .I cild, Oficland. sonstI I Color ,a In ELL- ,A., a. con. America y Africa AsTIS'". T.t
Ul di, no .b,.aa I, "relo, plan on San Raise], if 'for squ, rim de .1blignarria. Candr1ong to ad 'Ilhsdb do tI"P- "Sbrrramd ,.I 1. pr,,LI Curt E.,
Labor en la Quinta del. Centro Gall r E., I sea I, I I ,endmento imlion ,oil do In In, if do del closed. ,,paA.1 ELL land, 'a"re"obrobildr, caparison barterer. I
Furep orotund ,,.do g,, an ,I,. ].,,an Jose Allme. L.Sal. Cnard, or .a A orldipme del sm,,ru ,andernostrol. tied drin 1,1, alsondo I I ",I 11 as cialibermi.ner p chis pro. .
I antund pano amantion hird.b. do, hills he to, neonates File, Cninall ,be. are. sdAdr Pre'llidn"d to leau in. or) louri do I. por or in 1-1 In 0 M F Rat Sal it, Cam sembod.a.
.on. do I ,,d, lag ,undon ilrampla, ,,, ,I prourfol An Tabards y Peregrino L6pr Per. ,no me lor-m- so no nobshan ,,,,,,,,,,6a do 1. socal. Per Lad drudge. WuLl Suld-Litc, iftnerfair I .
ramle ,I Cam,, Se sound .1 .,to al Chad, do Ittl 'a' ,,ftlahridered luoill a 1. Be- ,ad ,d In abinfIrmull or] Convenlo con Holanda
,. on m,"t-'ausionterl rimhollore. tl ,ull C-hla ,,,,,I,- dol ,,,is ,.a Its, or -ordasetted I Bribi later, one core I ad
1. lipurd. at ,perril I 1. Section PLdnA ipdcmrso, in ,,,a table I drelood. I Lot ,,"I. ,all. .1 as Inford"he Geller. II tasiblern can el doctor Rompter ban . il ,,,, Madrid, ,l Ill Contact, ,BI nt.,,,, Crop. 14,1I Junta. (SEII-Un a.on ,,road del Centro tlitle,. s, I prencion no .,(a lot do. Hill no rl Uja A lag moodurblen filoelt I Ica
-,vol del general a, l ,,,a Rivers Ill Jiloven Y villidn' zed Is dIrcloon Yourpst Pont do C-11 ,I on Il par 1. labor imordle vand. residential hio,.n.hai.ad L Ind.
I At, CIetano Garcia -Lrt a 3 -uyo Impurliteldran I mrroultur, Man At Ileval a on ornmar. A'din", Par- sun, reappoint or ,,India,,',, 'I'- List- arde ol a L 1, Ine ,upgrog ,,,. Super,., do lelauriallooll CLeu- de mal que repreIenta paro Is brical at 0 del proundo pres late mal
fisme no thromir I's Loollo. ,a nifIed, niladual firms no ,a I I door he,, I ,raten anal delta ) ejeal one ,I Luapula 1. ,,, rucedid.1 de .'It. loularhIll LOI el Clogres. Minumat]. If -on
track]. I I India Hard por ninual In furpmNitiumme, lue) Inside Tuc In laurlIpas do one media qILY1 orient an In mal handle del I car code a ,its I ,mra Babouscon de Gooralsol Is Esposit Eli,,. P, ed, or firpor an at Ministal do Again- '
1.1 ,III Julian oul .a Int On del eolorl ."no, Il no I'm habort. d, Adder A, loolizirs I- .l attlearalo. de I FLI an E.'rentroo Par a] dunuL nfor
dirltudeal To Soon 1, Asannues do Fabilrol de I mental del Policemen 11 Truro I.don Martin Aft.d. ILL rotational. do a.
1. Crh or 9.1.1 ionic, ,,I counsel brindonAullna ran .too or 1. sendon. lorlihs. Co.,
=-'I Ler rhsmdmmdd a Ll 1. 11. out one. nralpe .l Tunu.,au riall I . A. cland. IIII a tu ,nalin min.1 Dead, hime claiming 'a. tje.c 'I I. it, Irso, ,,a I ,a, are ,Nr ill 11 Cuaml, I lure- ,,gril Ilaupas del Cornets trial ad, an, 1, Is. Priloreo &I a. Moul
,el it [a, ailloill ,be con tIntimprill idl .1 Hi ":I, dbetl it, ran large .1111,111. E, Club Current, its Lz Habana at Trot. due 'an is PlInal Cres I" a . it. of C.dgroa at Lad do al or fdiWr ,,ficar K L C Sil
a, ." ands' it, Derach. Pmcl Y In Carl Mid- Grove, del 1. it, Au. Car
I'dooddlind can 61 ,India al ,]able, ,, In Is. ,computers, can lon, or,- leal UHA .ha drobe roursol de sholts LE rod9dul, case ,or do. I"-- soli'llso oddad- ,c R I i financidgras
In celle o Inel Inullson con de Trailed onted Imorn.opon] I". on Partner I '.'I.' els"o an e laclonfib,
mindblo a, ,add, or A .Lt. -,,I a I an an (,,arcs. indoor so nFirlon title So Ilroung ill proPil a ]a andore szd '10", a ,,.l del ". ment-In )a, Tommu'r, co"n'triblenrendo Comelo Superior A a
utuddid ph spinderato Ad rel al I,~ ,I -njuds I I .,.,I.,f.a,,. Pa., I on, don ,a. .",ouddi ,,pir., 1 diuli runiti'l, finnal Piano del Ion in, nci 1, o on 1. ,eifldl WASHINGTON Junin I MII I .
densfir political In mass pace( ]a eaccurdshe 6. 1. otol.dad could. ,or go therral. did dI 11 proom Sea In, en A sea note re car- amilpoold eirl.ditz ILL juverill'oet.man Coodfifaus. rom capirltual Ilevads a cab I 0 T A 5 Mr,,ffghl ad,cm, Pin arbourmous Jump tort ,a, ,,,a no dinum. all Congress CII d, Imarmiliparnsup- a I no der a ,an,
HIriagur of Inamich 4, ].a able, Candrid do capilbul on in indw. no le drude dearmantran tents ral terho' y constractla, par In I ro In pmL a abilided del drops spar and In nor Ll I de I rire,_ "onso", re yl screoin ", a recto, But I out. F ,g6 ,Ica due fl LL orprilL I re. As V le.ear realmodo it poems de enovi-ar crodadre en brave is gred I ne. do ran Estrada, Unnifir lb .
So lootod. ad at doustromptubm I ad.ludolirluch, IFla, lonfir CLudir- odulad par 11 .ponnour am in, In fund. inuounom Ifor 1, h.bfn prind. ,,IA Lurtnesuour, ad Wrathful am.
or de 1950: a too do In pro. do ,al Le Smil l latest '12 do Coub", der. del g,11,.a presidents davila. MI in I aa ,facts on ,,,,a I I'd' ,,do In cupoilearaid coal Arnold del to 'do. A Madrid, dre 1. arriasion
Ob : Ed let, ,dotroiuI,. s, ,,a- I ,,,, rooond., I rultur I ,,, 13.1indid if arm toroutIon .,,,,,nI A soluble m,11rouldlit de ilolue
ardsci a rl aides I -trouniziolflon. muneporidirnfic trod, a.,, colood. do 1. ,.nort,51. dr, Andurn past, ,, due CALL Muniz. ,an ILI 1. as as par Ins! ant de cauran ,ol son.1tillnue Inallilfle-1 Itime y Spain, radio unandupolin do 1. U, do capaill qmd act. duse btlelor. ell F
on Y rowtol-bas no Poludion 9 dad sale 2,030 nuou, at 'u.; re il ,.I. To.", I LL'Ismil de In, Indian Car c I delta, River. ,I ,el do In ameorman ]a ,,,, ,rum Inner de lurch. tol, tomple so ,droulardia varitiourroprional Gropir-as ,,,a.
untruth liesolludidded, ,.I, L See, al. I, -all,, an, I ,,,d,.Iaa aaLn adorn th". It's,)~ it, Statical loatilrowin all hasnur',doned., I, of mortcl do In into, ,,dion de ,go,., c ove-lititud. on, I liel s, In I do emady madirmnis. share a[ ttifilin rotir al I
is prie'r.lo, 'm In oil . ffina6m orrujildul fine dad,, I able: ,,, 1.1.1
yd"do 1. "Ifellogn one .L.P.b., cromblWrorruld Ant. no romil.,le or. ruirmbre, an, du, dion trouseluLudes ,, on grapholl, Lie 1, surdard or L. ,,, ,a, of. or. ,a ,notiond. on Lie analop, ,.[a-. Vg6.o jumucifirsdal
Poluilish I.I. plus In 'Ll jr. I, l __ dead, do in- Cut ill velbad que Eljuarla he Cunsibdinors. comIrsed Ft, tol runs do] Cables. do Its, Knorders Uni.
opera I. ,,g.diu, entrain.- last, clapmzt roapd nol, I, I air I~ m at. ban,, ILIUM. Talent. In, round, nus (no Intel ,a ,,,Idac,,,d Ell-6a. I ban upfdrobod. ,,,a ]a "bal
or 1. mdet'll "all"dr, ill me Tire ol grahoodirdelloodepre- Order, .1 f,,,,[c I -wim u.inlours A ,orps. do SalSluirm. neciforth it"" hillocks ,,,.pra do
Sicilia general. I no In labor rializeds par Is Soaal(du durnme it either spillor A, almodallult, fire up do Im 1. Quid A it send, insidlende ,.a ans- ,111rides he Is enlrul-lop oulle"I"Ll OBrood, director del loolltul. nil I c- laudell I do go Wk. log- .
Visson diammill.,dr, el, ,undl 6, Sudidled ll ,ordered. do Is ,railroad 19.50. hrolood Ani'Domociamln 1. dimirduld. ,a "Dustin a Is ruiparlilb5on I Ica one. I'll, roull 1-man Ill Ore dol It ,fee do In U, do RoahzEI Pali] Fa- (on Par ]a delegrel6in experfur ha
,loun councilors dunrorl ,.air .,,,.do iodine, a. .mdrigning tend, ,urefc. store ,a ,,, in I At. Delta I 1. Drell coldes, I ,,snrl, del doctor give,. In ams I'll l1al I to Ididdepan it, Consiol do elect abordiadere damor proofing ,
a g., ,."P Lnr- clue I a r I ,oo chod- IL-r,,.dda'1r" muses oneudida por 11 Finshor
,trums, ruluHarder luazumd In Cavalus. Gal Lose, y dert ri Loom to ". hoar houl small Cit'lon Manor, Rod." art r . a -.lot -,r Or~ onto Lzolloon Par. at psudf, Icr Worrychoul ill I. Per- and a) send, Smil ',.[a am. 7
,it, ]trade too a,.- till= ".1.1o'brile-do'cIr" to' rf!- he, al'AlL an pull or's clulan larcei-Ilal 1, 1-hounds, lead I, bilarmadle do In noraboarne. pur
uslo, I oncifirdlooo govirralls. con". me ,a ,conduction he randure Ill label Y droa I ,or del F.dl N de 1. Rl .fear luourepeoso urt olopsarba or
__ __ of,. it, outemn liflootbrided inif nodo an norateras al Y (a chords, Scepullique liarteurnal-don. L
Ell .(.a. de to ,an( I analmar In ILL de listed afrotersomed tl, I
plenal salkfactord l a In ,enci,, fdL U,,L. poet, I He aquk una nuestra de Ins Con
Broad. Fir Joll H ,.iad,. role, full Nuevo ArlaudilInjisto .
del door., Nddez I ,at or, udention., arentHwo, tLue 1,c,.n taluddromerne indgbr.d.e con MenUllicill.l1nis do deld. libubub ,,,, ,I mcmdants I SILL I drul lot, loolanne I'Lifilol 11 'I 11, MADRID. J-Loom. ISEII -Ill sugar '
I IsLior, v I luu[ILL do Y got fue lund. unto In, mmIj,- tuen ludo dean It Irefe do ""no- at' thnner L too parricide ,.Icm.aDOS VECES POR SEM ANA, ,I,,,%,, ""- ';' Aclos iningludialos ,a ,I,,,, ,.,in abrin I,
\ '. I LILUIlarAorruil .l. do III, lidn"aspa, Ces"'n ,to I, Irdirada. I'Ll.lould"no's, Ig ,I. I. 'en, 'P"I I Ll e to, founded. at, 1. III mento Lou calodidd de academics de
do let anorus ,,,a E,, 6a, do onvairt I 1. Real Aspoicard. de J.- '
I I ""I'Ll Pa"'Llon. Yr a "' Irl. gco! dLmLr 'Iurol "III, I .21 ILL I I.,, sall r Lurifliparrea. Poloudint
,, 'Ll I I ,,, CENTRO ASTURIANO: Junta d, I ,I bit) a] an to so I a it laid us Ill ,,, 1,11r_ L I Palo solourid. Ildre- ,a onse,
I glunds no ,,.,[.,.,, 1. ot do Coundshe do Dieon,,ro a, ,,,.,a, Indris ,I, trial- 11 irproldiode de 1. Curran,
I .1loslor or lag allsoll II1.1- "I y 'Ll"., teirmas 'are ,it I Ilarom uncro, or druir .1dall IsIbul de [as Cil del Curbor
,. Ripide Solgirkle A6roo L iti,, ;nL Iral luain 1 6 dil Ellice. Ellb.,
I I j I r ,I, dal Plaujj licallumn da, dr, ]a Secome it, Innuuil ,j .or ,l nno''Ohn, lishbollips n too 1] surplus ILL I or Institution. ,,, ,Ilics,
Coll[~ ,\,',.,,,I,., ,,I, had .F'o.b.- nell'llj an isalhao its Z,.[.st. S . a, del Congress .1 "I'lls. p 1. "'I do ill donoui di I't
do R elallua I Ili litulo an a I Ra a, ,,,J,,nbd del shards m Ad I., .ILI III1111 a -m,, L. Harin paill nioneda :
1_ I ,,,, ,;, con a LO N D R ,dotting de's ft CLUB CARRELSO: .India ,,peraj Do, scion, I a lad. I or .old, re ,,Iid.d I rul I .,or. lo --, ,,I MADl 'Jorm. ISED.-Un. fi- '
I V I, Illl III Bribers AlIlLmIn Ka-lods, Else Mae ll oluelle, sp It Centro Astarlson. ,alaI it dol C a 1111 drunilln' r.tr eare. Name defs, orl .,A aria. do ph I domenced. c a . or ., rl Ll -,, 11 L_ I -ozzoav it'Alk), . In"I"- ol as I A for, rear, do 1. do 11 12 do am I Illunds burn "I'Ll .,,I,- .,zl I'. cold, .4 "ne"I urblanda gl "Enkfdl To'. .oil., 1.
11 \ LOU', Xbrull D,11, Russ firdemirl. Ad I,.'.,, Lome
III% I 'rI,,_,,,-,.,1, 11 . Ill Retina Moull Al,.r-,z. Armature Cr- S-d, Clio 1. 'renclorre in pm 'I Cause, - ,undr, Y mol todavis Ica some
:,I ", Rairil Firrandez. Mattlific Car- r ,ell Coroults Yjfilz or Souill, I In I a 1: I L a Let I 1. I a- ej ELL Roo he con problemords de clual -In ruderting rare Is In share or adquarin an pi'll
:r i -1 I Ill Entrance, SLI-in G. R.11 toale hard rivposer to, I., do 1.1 mano IlArrivoincl, Y rep.d ,area de ol ,a Ed ,a Evionedrmp isnuchalirr: :
E, -, ll I Lbal F .7 ,,,, M.01to Fpmaddur. Ireirpron. SF.NrP'ICFNCIA GALLKI Jim are no se cloodeas do modums nuor to ,,a rion on 1. 'rda ,,Lrzm. Nis nirrifirto do Boureplang, rld 1. ,.a
em, Elora Ill Bill, H'Ide Far- is it, 1.rl el [,.,,,, ,a ,no ,,a. in ,as ,mrgan ,u, Vpouu larle on villnjahe ad el Stations C-oll"d de one ,dzountods in Fkal Nande.
iol v Fermandri, Huddin Firralm pro' "I Cit. III] direabror ,,an- ,,I,,, ,a,,.l It, I In n, no Ira rdgbb ligand,11, Runt. el 111. in-radlindo
I I ill ,lot. konal starts Sears no ,d oculd ould, lag he] dr, M do y Toorthre. ed a.
I I Garjh,,= gi.n.a. Legal Delgado, roadidnin com it, too eado, generators I aluden de media achoundur I routines.
z- r a I 'ifl,- at'. parfirriva far,,, I.brom, 6 ILL do I., ,proucal In- a'. all I ca el ibg Ljdndh I
4 Aid. Aigo A clache Me- CENTRO GALLEGO: Junta it. V, -- In
.,, 10 ul Eliminate, Mari. Joni I I., do Orden el laing v de In d, .,,ad line Los "Larmus CIVIL as p- data. sona Idea co" big no he' Yd 9 .1 furge
-in, W a Iran [an actinnshadan del Cll ,,.me at Cadjr-on a] lignum it, In- 'abodes Sol N ran
I& Inuirulime, Arco, brief Gore[. P. plan ad. el mactes I on p I I gunda arm an 1, Prop one i
certainties to I Ilryl ing
,Ipel A.Lil Idenst Ant I is or J. I. lons I], 1. dorper-anch del dual He ecturi
D D RlIz Di., Acalroll MIr6 C., III near I I, .1 I CmLp v ILI erosion, do I El .,,acaK feet. of "as 'of a oul". ,6,.ifireglIcArld- 0 a a R I schures, Aill tHeado .1. a. c r or- I, in oratur, ,,I patching 1. Lovell oln a. I J I I prial
do Plans v San Jost. Cifign a% rel sumduor to permits, I C.
a
e. I'll. Malthl F I I I 1. 'Humberto Nome v Jose RI;. I dstruom ntalrn lim, In "'tiont, I bass rad.
a
o I "Ill-Ing
PI
ccll-Ia
,a .a I y
0 ; Gfmr l f Arifir 11orples Fertaindes. SOL ]FDA[' CULTURAL l ROSA ladron y expotaciph do primarges ,slda,. hurt I .
r, 11 I UNION DE NATURALES rE ELI unsocial nandamodurbas droushoraY. al b. da ,idrurr ,.a. FAA DE CASTRO" Junta d, nil,,. FTUI Just El dia de Wroneekal I
AV dice at rushers Pablo R Presson tit a It Itur's no 1. .label del Can g it, dii-saile 11 mull a C.d.qL-Lmp5rjdIoaTzngPzAg; ,I no
Is ,old, an III C's ra Asturias- Cila to p gnppadaicedol ban rappl ,andonst MADIFUU.& L. (S.Efl.).
re 1 41 I., is,., del litionoll Modern. ,.I. It. Cu.,,Illamu Clas al 14,11ehu-1. col ans",ol .April. Georgia- late_ ho zo- pron. .1 dir de, Won,I Cl= Ill rays doldiAtica. tijup, sifim Luis ILI Loor, -. en I, ,doadrooll FiBrial rbl I F.,Lhands. Yll near me.
,,I, unom., dl aquo condition C IOIBANERO DE LA Ad al trece ,dromain. Ityurble
AV 'h jRCULO has
I f JI -I-Ill Is ,tr .,.,[do I I., HlJoS OF. GALICIA: Jume; Ad In a ldaArIL. theirm.1 at .", I ue Lecing turnmincirs, hb.a.ja I
9-0-A-C up il Chal Facultative a[ lumag y Lie DFVESA: JsdIa do ifli-11flize I smal loslairgion; ,rdrill Inimounda. c,. cluolb"drom. ,no 11"n'th European A~ I "Impords L """I' to probabood ll:sc cosirpral nuo Preadliecto do nique-
triple ,,I reaparloll arral 1. Anoblung do Duldindrin at shat '-In ch at Centro Gallants p2nalaridal problems del ficauspol ended. Ed In librecin do 1. ca- I
luft al a(111, 11 ,,,,.I- rzi -,-ncri I Dellemn, ,,.a s, doo al Imnar p A' el CI-dre Grallisle CLUB ATLETICO DE LA HABA Conduit .,.on da rate: droarrim, or frill Imlard oxfmoul on In .1z dre :
(111oll ,or. I, Frinvi An comill I. restaurant. In ,ancestor or HIJOS DE LA PARROQUIA DE NA: Mrstimide bailable ILI Inclon ep ran ralpoubuld-in v tolt-L-runfloor r in. Indsonder Force cliddlindoure up.
or R 0 I'lood ,In 1. do"tip. a solid! LAB 0 load. "Itandeas del Scova Club, air-, I Cal- dutrik as ,,,a gool ad em, ,a- proamora, abrophrus, En ILI local I 1.
it,! ,A I .India do duldIN, at led. ILL j, Ifluddrut put. 1. .a- ILL nuatic Fal
too Life Is Sect de lz lrurl In 1 Centro Arturiour Cita el ge- Re Treat So L- C-pon I Rustur do Artegardshe y 1 3 liguebou; o all !
'I call .,,nor Scroll. Sellers. Mariana. I okbood., still grain fill- tbm, de Is prodandiren science RP it .a .L.16forl rus rieddred
'A 7l. -do Ual. I ,., ILLOAC, LM, Ir,,,. ,I de III rreoldrods. doctor Samique Of itimide de call ,,title. I'Maren, fix.6 rhadbal post
\ I re. Go do, it, ,in eroding no ,I cone I a. I Saudi a -I locional proposal, entribuchor lot.- .fare. A yocipantur bar. A. la"Ur"d.y
Ortrume ,a I.,al co."'U."art ,.a ". CENTRO DE VIUNDEDORES Y I u ,, le, ,- ,or. I roor So Iral ,and Up 21 U I
pi-a C.sid.ol ,- rundfil a REPRILISFNITANIEKS DEL, COMER UNION TRIVESA: Tmall it, our,, ,don del a,,. scroll and.rount,
I ,.do error Al 11,,A, I hurt Ltd. ,.,Jc ,. .Z. r.d,,a or drml innidurrup rM. P. "LLI
,.,.* .I CIO India a] darman ch liva al jeven on at Centro Gallego ,,,,,I, ,a forillipprion 1. unda,- Loral [.In 'ear. I'll
I lon drent, -mLJL helps. do .,.,,r Purderl go Cit' 0 olocrild Is, al Lion A,11.1 Ill. 1'.rmsd; [.a ustolurucidna, "o. dd- no. ,I ring.j.d. his out Mo.
lorprour ,,, Ar.on. ,I marror, di., I I ALL sup ,L also. or trullon, l a, let,,[ A. Pl 410, strudels ,l it
771 ELL Vil DE LEMOS: Junin go log a. pro
1,e ulds ed is produrelfurn 1, del n's rad'oh"v'arfics, discurnog. .lips
as nor ,a, om. dul . ,I 1. dent a d runs. en 1. 1-11,-16. do gn.pun BENEFICENCIA ANDALUZA: ",d of ;aca, do ,I Centro OIL oreFoodento pacloal Cr dIL Par. 1,
-, rmito mor andy, generator, del gothrobuirsor
re'so ni"uni. I I JLJda de dirIctiva gI nardo en vin Cit, I ,,buti ,,fi., Flundeld rulantin. Inuarcurr con LZIL 'wil infirmiso. grant Unflardo y del

4, L. Holdout. too Mill Vend's local de later Carlos. Cite ,I I Tabards Par ,eldrournal glibrionjo.,au, nI I
t bar gn,,.I, losbust Author Eli. SAN LORENZO DE ARBOL Y SU to III .1robbeelphlir 4;1 .L."pron, P,- licalcle, nor Mirldron. Coribeft can '
Il a on. Pror COMARCA .India On ifirentior 11 u . I 1; .pr.Vach.ia. ra- Plane, Ill 10 V.I.b, do aploduchnitent. ad rushr
H oinealaile el 29 Ideal, an ,a local ill Thellate Hey aremordsher
1, I I ACRITFACION &RILISTICI 'A. Num, Cit. al direct.' ,a ,,coal 1, lag counlAindblee. I. _nddl Par Is tarde ch Is Raudir de A, i
; 11 ,,, TAIIIII 1*1 I I .India hillohirdfirry. do I 112. angruLd. v [as galloping sartorial. y 1. planar. usancor so cgI on foric en harbor I
i .11,
11 1-1;;I Id. 11I I ,.or GaAs oo idi. as, cions, call firspirl'budd, 6, ,,I abscrithor y garischandep, a, .1 ,.a
I L ,,,Ii,,, of undurtan ", .on .four. or olull 'ad" do to op.m6nalibe hilemon
I- "i a P ablo P resno 9 .of d I a] .Lee Ande. 1prom. readout of I


CH, .1 ,nerstimin CENTRO MONTARES Junta ;
L', act Local xrosencluarrogrurt a ronvermigropirad or iftuto confirmfir Ismorpollo del, 1. I
'I*4 Id. Vu.Is. I Z"I"'In GI-I Grundar directive el Jdaval an so [a,-] -11 A a I :rriandshoodo robscrize problem. I child. 'n'ton. .his. del hal I
] I .ii, LONDIES ,, Ll % "l ; ,- Prado Naml Cit. at ,uldet
ri MADRID $ I, I I'm 9 I'll LI v a I i to o cronista gU'Nf0"Nd UE fA1,EIRl Jdar Ali ,her Misidel CI F,,lodrugh Is uo"I I ars"Albe ILI n .food. .1 rol Ii abe-A.- I
It Cound, I Do-. at tworlsts .a I HIJOS DE LORENZANA Just. mostrics;
ROMA $ '02.10 $ asru rpk 0 a' y In ropprour memon drodd, de ]a Real Annual G.1ing.
il 8 0 Centro Collin. Me ). hisepet.r., norgul at larcle. go at Centro Go- do led. ,an gred.s. Us holi [as In.
wi, Y in counters con up direaral
tralul llj uiadr,., hispolan Ell motion neirsore Rosario Pl flags Out at socretario. ,,are Ant-- to ,popurchar, Mas fain a[ oli a.
"I 1- I filed at isoinar Fearrejudge, Ft ea
,,, .rL --l 1-m- it, hotel I rousert 11, I addr1l. He I I'll. ,am paid. ru, thronould. .An iC IlLod,19'e. Plueldid on a or on pajon. ce'. _11,1,1 I
r", .L -, ,toi, --,-Ll ren I in Rome I ,p L-bo an CENTRO CASTEIt.ANO: JLAu A, EREM INIAL NUPCLL Ek oulds o1o, So
tilq_ \ ,,rurnsionallited, A file do ,.a at put. It ,,,, I .1 infillo.her'. .].a, I JuI Viscquez Mel i
Ili, 't," Zil I I dr, In In 8 1. on. y do 1. !giant. d; %; A,';.,,,p,.
de In . to, too dl o Moduli, o p I mo Jourver 29. an horns de 12 no- .bell 4. le ,.a do
I I '' I 1, rho, I at cmairlso Pablo R. pro, de golds y Monte. Cito at Jett I Man,,rra
(, L t I, I Eli ,arm. l Brush All cludde ,r. despoil La Its, ofectubmi at callson do Floondle, MADRID just uS.E.I.J.- He Coat- _-11";'I'll om ,p air fidarl Sent., y412 rl C-d"'und"pas Gil leading Treat. Trol y Antonio Too. o.w. .to. oldirrounnihns, ,a.- rid. on I
-1 I Imsprom, I ince Raft. Door Din. facial -I's rallsio I greened. aA .1 Atura. do Mand
' r ._ ., I bru. fall to ,on reactive de ad son sonce, ,,,upnards. ill Unned, on, cnize. do, ry.dafe ,Miu.d.alflara "Ell PonI droollpin. ,a,, .orthaddert all 1. gin VILLAVICIOSA Y COLUNGA Wring 1,a l lborliburn Tremolos; I. de on alundrears. habitat, .Iant. ,D. 36an Il
11"It I 11 libl one enle nomination cathode lour he dir-rctive Y normal it al Irish. DI.,. y South, Do,. LL do onaning intporthate. TodosEII, Lose Ill I 1.
pH ,at, ,,, ,I 1,,I,, Ateorlund. Ill. zI BANQU]C7E DE DESPEDIDA' Se- rho arplichad Porous of I an. E. IS P .or.: a] ldre Gal de
.1 I des drood, he,, prombso .has 1. i
I, :'l I India IDIII at. dr, put. collie I kl ,,Ad, Catbird, it 'luoul at ,ildad. ing, 1. prelds 11.1 do liep.m. [no fall Sol Ft r 11, bb III e lordson de
all,' I ,L, I r'l .; II e li at ,k', Inoulthed do ,be en is propi CONCLIO OR CUDILLER I poHlbliotat .At,. y t agree Adult. Per. In .jurs. paploodid, 1. do Il approul. .1 i
1w, i. ",,I ; :Nlol, ", 4 rv$,,I It. 4, -LLILI 11-;I dplalaca I, ,, in r I i 0: Jim Cruch. Personnel. ,III -due. do nirropme, non notermad, ,, 1, I ye
,
,. I I 1",'t, 't --_ due cland, purr Is. do ad, me Istral de Is bal do Madrid. "
11 I -U, -, -1.tortyrdliand., ,are ,. as ,unjo a pludshe ,a at ,a,,, da andes doup bumn. Ingpired, a. 11
,rL q4'j-,jyj_: ,I or A (no lbar In,
11 I L , eaa7og,, I,,, ,or mAl handre: I 1. Mo. I I I'Ll 'relo haddock ,. .
I I I" I or, Prurin'. ,,,, re .a

Pr pore"Jacq( I irr & All M 7; , II, i., ill Belorussia, 11 astra-Ilo rl 1,1 Carlo Auldirle ciress. de 1. I 1. ,
I ; 4, 4 w flcz ,,,K'Wl 11 I a of Centro Asturil Cit. cl ,a SOCIEDAD I I
Do, ful ned., ,tgnthosE com a 1. Sir. d code.

a .,a. ., "I I illes, be ,in .able' Idel he poldid. a Y D
I .',a,. andint 1. final. on Fil I rLaIrld. doctor Rologran Angraded. LESA Mi. no hand, do rIalmn, San ol pe, Issued. car, Ili godul estandbil courzi. do he a. .
ILI -. .,.hit J. 0 J. so ditilese a: 11 I 'purnal. good be ,in "rurrindras, lan, UNION MUGARINISA Joe,. so Poorest at durrhal 2 do of,., In .[.a ormU'd, 'r ,a. a de chal Lon vitruse. M.I.I
LI I, TIENEFICA Ell ,tor le.l.ted ill E, al led. Just Mari.
,, ,"I I .11, I_4 I 1. .1 I 61,,_ L I I', do I a Attenuation an ,ourrours, direction el mij,,cle. a. an i.c., do -In, he A raftounte, an In toleration de la us op Indian do 1. hall tias El nor. wholesaler K griust '

I t I drationard d, ,
ll i n, I; i 11 pround ban medulla v ,I proade re Perfallater 561. Cit. at secret I Merced. Invite I presidembe ol refs. 11111alebull posible aide neful rouchal Y, Paulus an
"t, e ,a No lm A -1 . Notailroul A, Pe do. M.,bars, L gron. .tests ea.h.lid.d D. Car
11 ft 4"", P,,r do, loorrial Misrule Del or no prollon d.te rilmoner cultural del Coul y D ll a. ped
,,, I t,,;; LONTA ZAMORtNA DE CU- Lielabliona at que de to mod. I.
la, L" I,"' L ; wiaus, at" I 1.1andents let. ,- Le .mnda'de c1rusludge -.--- I
I Am jmi M Sbabofirandearto ,gellurk Idirl PXRTIDO JUDICIALODE PA:111? .liable ,I do- ,,,a I r do In
I"I I 91 arrojo de D. Encloor Bilbal p idm.
I,- I I are. In del I fee died., P.- ORION: Jortus soria ILI ad 3% Indefinite de .orms que frorman Consid bills carbide
rl ;I ban, ll I general yedus ,at. man 2 it, lot]. an 1, in g legIcienter.
"' I _. III. and rr de vn untold It ding, moderld, en @I Painful I Ge In Cer,,al Models situation no Idrur y %,.ill priardevernar .1pajo a] I I
LLI , I hours. act dimming. Cit. -1 norl doctor ILL Sister. San le-lardeschade Pont. all z3floprob
tQ, I, j I I, I- or go I 0 0 (. .,. Lie pargers Au ::
tl ,, I 1 17_ 1 go I to as or L
',, ,:, I or In a I
j,' I I go r
"I Ie I, I I I 11 r. ou 1. I I I I ',
1, ', rii, ,_'e I A n i go or 'i
I

--; _--- --- L , -- __ -, , i
I I I - - -- - -A
', I -, I F, I F, ; I
1 1I 11 I I I .DIARIO DE LA MARINADomingo, 25 de Junin, de 1950 F, Piginut CINCUENTAY TRF8. ,
j , I "," I I . - ?,
I ,l,,; . ;ll , ',,-,,,:,, 4,,: ,,k , I I i, 1 I
it B i I btf
1, I -1 La arteilanta La Tecnologla aplicrada actual Fue au urado [ Knc,:n:d:,, ,safia
! , I
f')
,,,, L IF
,
; 'a

, 71' 7'
1 I "' i de Espafia es en Espafidoy en HiFspano Ame'T ka elt urt d CalH
1 ,,, ', ,,,, I ED ]a ii-a"a Fle I
, x I 1,1'1 P J4
A,:, 1111 '? U I ,gMAUR,1ZDL,1Ctn1opd 41, I -%1F, I,",
1 11;,"-,, 2 ; m uy alabada Par Angel Dolor, especial Part FBI DIARRI nuevo pob" 4FI ,.el.
112
1,1 I __ del 1%V, due.6'sle an ad
11, I f dd= ,aA&sR.
I'll llx l. d' Ifha 1 .7,,',I 1 Paral
, 11 .11 [ad d, IF V.I I.-Iftall --,I01111 a ,, 1AII VIII, If UP AnLe, 01 te
MADEOrB.CraInficar dkUF11I1.1b rr1n, ". on Carrapa d Mg. I
FUO a "Tud, "J"d'l'ula "I" P a C. an
11 j I ,gets I, I. tin 66 .- .-a InIld"Oll a Ir.d.n lo, Ma I V Inge
?, I d.vi. .I 111.2. z d
In IF ,,It ,n,,,elu"L ,.,I e"", ., y p'. -FnpR, 1aIaFejog Idftj
I' ??? I I rr faAoi.c ui ,apandia Cn ,,,a PULF, of I fsa7t'a an .a ,,.I. ,,a Of 1, 6 1 1.s.lagg ; .he ang .,In]: I
I do Ut an, ,I .; I. del PF .'F1".'J'2" '.' 0b 11'cIr'A a F ,.,=,IFF,. ,,a
1, N is Ira ndose OFF-I I1104,10 on 11
!P echo adjj
Up Pron ,I rdes an nine I 'i. Re d Fatised rearead .1 11
IF 'r anal ,I Ind.,a
1. FUF gyrda all VI 6a. Ift all Pcda. Xe.Igl FI2 ,an,, jdIn par Nan! ,PsO. B.
,:.:e a. ,I. r, I is Iner. ejain IgIc
,,pFd1., 1t,."a;rj, fall rac a 1. or rUg r rg, u I no,cl an ri u ,,,Ibja l e.r Fpn.".Q g in ar.J. r2do. 'a c,1rVU set,
I'd .0 P. IF do 'Wo ti. unwise or. forrel.".P, o do Iran, r sof". "C, I I aapt .Iflfqu as,
p, I A. Ibi Pronaks ae log .FPta "a a Obr rh tu. rlP*r1rrgi1,,,.n I; ,re I 6,5 rl,",I," y ,grdo, ;,, I'l .race, I or V., analgelonla aft" 'a' 1, clear' I= ,2,
11 l I'll. If ,,",a g&1 ,0g",g',".1tfn p I o ,to free do 1,
61 1711,L I I d '" fill-n. IF' t 3"'l-ir"", I , I P .O.P.- ',a._dUFII I.e.J."ne 1='Juall'
Is 1. Y. ,ne ellsonars, Parls.1i. del .rda aging it area dan1,ad'P.FF1.,,IF,,x, 111:! 'roure, i 'a is.
s I or gdA'1'T1MI" 1r'1 d1'r 'i. atrar,,-a a E IL i,,,- '. ,,, E.Panuo
,a In xeror". ,a I , ,Ll ylagrX-,.,d IVIFU; Illood's Igg"y"'a"n
-, aide a] "gland" de 1. A, B.P EBRO ]tax W.1,16n If Led. I I 'I IP1 IF' 11, Fnncurnle an Last, N, loan. d, ,B ,,,,, 11 I I I rell F,17,t
", an Intel 1. ,oil.,, an -1 ,,,a ,, o Z I. ageardatan 1. I.A. itaida -c1ce. .
,;il hit., Can. ,,., .qie idl,,;,ul ,pil 6, ,.,d I inev leel ILIF ge"i.
do .Fr.1Ij.1g1:-p i Iter"Ll.1;.'s"'
trundling I dfilalplln;LFr aa. ,1 : no. I Ide'ad""'s B "to 11UP I ,1,1, .do IM
L'a,'F. dbd dPrpdr'a t.do."I'.". ,""jo,, I. If, ri 1. a',
FFac no, pror IF, firdl 'Jde n 1,'I'p.; Ar.j ,-p,,c I .1. Qatar' aslor 'I III. III,, car d.da j raannoel
,, rgd & de least an nuenta If. rJoIF a or tral. .d.lan'll IFlRnF1
I., I = cnpI1P.u "' "n'1'LjVa9:"EUrUJrnp.VaF;
Lr,", Fg, Eas B I Us ,I I
, 'Prolitu'arl ,1 ,a I.Je del adelial. le, dow
pufi.- 'p-T,'""'" 'I' Feel . g_ nO rdVi,'.".', I,1 'h'.rRIp-V" 1 1BRI I B, I doodle lox troarpores de Bilboo. evants
"' of aaFF do ndp1oj,.I ,ill diBU,.iP ran I,,. ,FAd,- o I I a PO '( d I, Is'
Y'l dr, I .IU, ,,a d ,,,
I I fL triddel6ra arpoduard: It I* .
I. FI ,,.E 'ane-F.'r,"In 011-111ba piudi uI P.1 I d a an I ,I, B Irrdl -gu oplor Of '61 0. Illag .3 1 I. San IV.c FBI Inztit
eldieB61gle., Defend., Ingligin, ath, cs,. ;Lde O air X a ", I'd
l p"I"Zo 0 "' a ,a
; ,,Lt 'i Per. .111. .a eardej.d. do on ?,u are I., Feledin, do I'Pares"put I genrl 1Ie"B Ug,, p, lda ,.V VIBUC 0 1 at, i:
el gan6a darple W le Vista do
is offelt ans agaten d'a aiuinnnnp arp ring ,"'In' j1i" ad IF ,an a, ,FU all, 'Fr. a ]"I. ,,Ie.n, Us ,,I an P
Or, do 2. do tradition. Inall, or a a ""' a Pro I. 'l;Inartes. ,I aseennsee, I0 ru Jul altioner. Me I I.4 L, d'I'l I ritted ,,I go- 11 ,,a, do pa-tBor ,,, ruct'. do FOUFFLarld. contifi. eng de 1. drinsfiri. El M-L, Croft ar ,-,rVo.C.,: Ran 'I' P.,
"I I L I t pleft., full so Brissette an Ulf ,et,,,, __W'_ ,L -,,Z Iceland iddeardrenta neentarlin, parz el [a PrePara a F(Id Loans role pano Frn- F, ,Z 2. 'do Inon. de
,,, c gido ran after]. do sign. do BUO Il "'!F ,a psn it." a l B Is, U. cities horse. A pai tado ha Paundo 91
1 I I he an bra de bay, Ij1dro.s. jad.ca daa', Ia n Y.Fle pro
I pilots plo-ducclanes aftedonas. ran I"
, S "', I 2 de llruuela a anna 'r ldt ,a, I IPI lards 'Una late"k. a'. PFeg Cured, do R.Pandaread--acipal 110- poll
I -,,,, LLLL ____ I Junto is log running I d nottin III BE gi.,ArFM FU, III race ]Ill. it, no Madognpulso qua vill ll I
I'm I 1. Inaae.ilocialfid.d. Eg, of Ad,. ,.I
"I Beazer, ni J, Fj inde, 1. saaa,- I FFRBUF I aRtu Per di'U sa P ,a tirade I ontopilad. a 1. direaceffer its
"', ,erF ld Betriciatoo acerselarne Pill do 1. load P
baroje
1, as ads an Bud varled.cia, IBILL nes us aft. Una ,,fa,1., 1. Par rea Rfar
Ill I de AIPnrc,,1,u.L1aP ,oP colonage Editorial eve on, a fing Ira's I "' A & B GARMENT B. firacles--y I ha, old. ei all. .: -- ,,, ,, 'Fas cary d 1: a ograbral.c. So euo"alora leatlar a g be at. load. rgr IFEraw bal .ad.
NFs .11nals cand. y an I layffill. R%"F 1,1 ,sn .In. FU a I FU I haze
Off cue .6, .Ali I jFandf-A on c ad a,., I COMPANY, Inc prerpa Fill '.' Iseve 'Fas
Sl = I. still 'it 11 go 11 %nig DI, B 'Ttod. Far
11 I. far In Ins ide cold. I. tal clagea on O ini.re, FUUU do l.ran't y a r tax FIFF-clus y
care. a a Iris Be a ,,a ants, ,a 10kilades loodernas us an traiijo U ItIM 16as as angernavUlars ld ;-.I red IF. build. VFFPF or outdo cpe, nalle, shug, I MIAMI
5h, rally. do'- "'Rands I ,.I P I "In If a us ,f,,. C.rrskdenn 1. fallen. ,a, ,B,,,,r viling he n anatist. Far In
psi. Fragandflon Latin bellets. Its- ,Fnn,,, I an.'"de, Palantir an unce
I, I ; to no Y. un ,uniltnu do excepti.Ind U. Rare as ,a o1i'le. cladigp"'und, h. .do copeoreg, ae
I'll dsndfedg U, ,,a, '. nortuai% onselparcerdslIlbefen,
='. .11 parnbloIn led ,I-, no.aca, ,I Ilurt, all, O ,In a q
'Is ndurabl Y cobjetes, aturporb, de IF 'far ,a I O". at -r onfirer- .no do, , faster veintictureas colucresni parto ProI Uvm declaratival sur4bipas. ]as B.telude .
.U. on r PILL a do fainsa. antener us Una
1. I. IFFFP its Its alarms dralaneVas IgIne jsron tribute pal Is Ednorlul de oa fronte de Information, corracia y ,,as Stan Ble-kar de, rgn .rnp'. 4bgp= = =.& :. "de!
'T 11 I unninalboad. an ,a. IS;- ,Iafagarla Penton, IF 1. culture tecri- Innarleacb. tod., Ins data, U,,, ,,,,, oil ,.I I] carrailho elpornfind Bata 1PUP.
t to Me's B wt. MI nuars. In na ,a y yiafgIurtol did ra.d. dc harr
1: pusedn let In II I d Pja :;its ,,a,. Is selaInl6r. Frotalaenon fa, V EST IDOS de problefron; qua aluardarl IftPB ba
I add Ins n areladin LFIFarrnio on do., I., .not Ing. 1. I.IU.
j I ap. Pur.t'. sul, alron oolf. 'duda.lano "Boatil ., rue al ,nialkno ra, a, el.nadlent. sales,
I
,. ,I Fadearaudo . Welk ,I,, ,I P. ,dpIVFF do IFF, .,s.reg PF,.I,.iaI,, ]a Linton made de sees pors. ,as ,stradi. PUFF
ge .I B .call. A, ,opl.taticnaU, OrOPIrt, do clarelling". P'n, ,,:,.
.Pairs It. [ad Pairs. ,, I a rayon tne'PIA. xdl y .1,Ld6O ,. 'd* .tl.g anda, ,a
____ -_ ___ -_ al, arn ,ja.- Prairknour .Far .,.I an., arar cut to Jog Fix Pro ,-a Bar.
to, ',I -I I"". I l F i t',,,-ttl -11 .i F r jI, -11 y 1 l" 11 III I. 1; I F.,J., do full'. an Ins .I 1.1c. at", 'n"a", arnatIf In .1 I-- an do Lennox as Pruner railroad. ,res. no. 1. ,us exPlar.b. an. .
l In ar". 4. ]I." a. I "'Fado Run'. ,.rtIFdbn,.!ajFPRF if.
'eall. ". a. I Vale he, lacteal, II; de 1. .I too .,
qzedidd. Is. Esuffelig So Equi. no. godpr6oles imprinted rel ,,a y 'I ,,in Older, L."Pra"re y qua
poaled ,. I Mr Eapinfiga. I I edged W. Joilriand. etanappo. and Us. .III. In.1a do ,inglinr on .eye, utilida n, 11 .pZl Ran do ,a pro.
I as Par ?,, y been portends y poldivP Fealt, que, aul, Man., Los dh Uacco"'irr,,""i.,,d.d 'all .LlBg,
I flex doggg Tlpdd 11 raiddiddign d I'll Pear. S.E.P., S.fincildra in de Selovina V YJ un2 plot de
I B.'P' andante, .90brlw Y CICKKateO Is que sureariannents It Bar In OP, Fli-11 I sadr, Large .on. do so I III ,Or. y Niffices. I Ven.a. .1juld. der a nted.
prostallor qua come pidifinda alliertas crinas, values a ',ader, d'1a,.:Ug: I .Irrl.nro elPod"'Far ,.rn'p.1PF, ,n,,,,,d,- a. C.Al I. .,I. del Intaglio .1 ayan.zjr.
La EseuA a de Equ tacio a y sus de,1. Material 1. h.bl.R IFF. eapeato an,, ,.all 11 la"Irdbul, a a. I.P. If no .Lee I. 'a Flaxen'. '. ;-,eo, FF1 par -,- pan Iscre. seres ,us at. I. ,fial del -41aO I el
I do ,.ad.a gluldraro. entrant, intent. artle .1 .on .in,, ,do Maw M late 1.
plic, senior do Pat' larud. it 1. t,.dP.dFnr. par. 1. ,,I, he, U ,I-des FrB.Inindoe, Pole d, LIFF-ro. Puts Fl sanns-ge. la
I ,and. .Lioness .no do Ing elemental but. 5ne I. unit ,and., ,,at. ,urn. Water dilcult.ding ban. or ,V,1'r
I c R. to ,in] del far. ,.a nainob .1 &,.a Iore
doe ,val, rintanilea .1. slogan[. P,1.111' %x ,,Ife'.11 .,.R.o,.,,.",,6,L,,dc Lopar. orin, aerate- Bire-pre I- ,b- Wrral,,B 1FI. par. el"Illa
m agnificos eahallos a r.a be go herberi SCOS ORD., Brief'. do trading, rnan er. coal '"'Infic"s do range q In, ,.III,, ,let- annedagla I ,I exna B.P.arria I. ba Ferri del roya- I
rsaf,., Maranon a Pat. del :.,- 'In. do infl.aled dai .fliclgrna's & cUe del vocalculario a "I cis Madrid.
PpgC,1.11., ,Us Via .I.' he "[no us Per so coaa&rdni IF ii t Vy
an. qPI e. Vlan. IF.- ar pa"dinog I I 'I. enne : A & B GARMENT a barles Iliteder 1. hard11-1061. P rare I :;lZe lilod', _. nv,2a6PMdP _W,' acar 1. ,In,
totaling do 1. EIncrallo do Ectud. Los inst.l.er log tribal. do "I ,idid lon 1, ,,central greasure On I_,__, In, let, ,.I Java .ch-lord.
do .a. 'eignolIt son difeardielts, I Reporfilije DouninicaLl site, Is Essential do EanitacitIn esparar- alressuary Va at eap[rltu its Expano fill a, Ins B I. on a1IV 'Farn I, lost doing, LAlcuiQs y laths ,to III'. F.
.table do Lfign it. I., an'tion Infiletas, eaperando que Ile. did. No Iferinall. a[ Munuall or no. 1. nipple Is c.'ear'. el I tonad. I ,a
be-berbarriano qua lug intradueldo de Explore I n III rap. Proo-F-eg ,,us 1. fare. annotate glactle[gall par Terrell racenorio. par to coal herna de Jim, ,,.,,,ilv.b. .a I,,.,
an Auslarb, par at Empedur Maxilat I ,I ast a COMPANY, Inc. nolearete 1. firnhiatgg ad, as I
I at. P Ida ,I, to"T a CPFUftI Il 'kable Planar'. Pangultor Later, Peasants, an-. I. lrraec g ,a- denfican al curtida its plains contraten
]Jan. 11 care, 1580 Y 15311. So her. Itn do In it, FOU 'eer IF raa .,. ', P rim er concurso r-lionarrielitUnt, qua ha ,,,BIda re,,le, e.,I. harran both., I[ FIfirr, Per tradinar.d. 1. do fares ,a. Be,
reard, of aclaidIldr, Carl., treat Is yn Ida* Y rale avasignal qua I I 127 N W 2nd Street,,
o's. lie., a far_, Lt. a Plane to P ,I ,I,.,a, Clifford C. Canr Jets del Deparia, to do rti acldad y trancg u FIB ,U ir- en.n.d., ,a Is. 'I. lie dFRFtFPFI
de ducan ijgafr, print .1 can- ,aaP Iran to P'Lng re"I"Ll en sobre brol ad
an all pueblo ,de Pippold. cafes calIng Frodbarcar xa I ,s, Front. de do Eleatuternia del 11 It d.-PIP Ir ,ac.ande. IF I.,,. de to MUPJ, fale ,Ig.Ij.a radio In .%allsig f.,Inn 1.
'er OF y .,Vid. earn. narr., an WIB B.I. an, -p ,, c 6,g, .,, ,,,, ,,, ,I espanol Poll, Micron. do is A. 1, E E. an.) so ava Innna IF me ,I Ill- UrUlds 1. Pa. I.Pagres do,,ty"FInlons to oplargerven todava buy ,a. .a.
pad dos de Fis spot !"' do .,,LW, I Titaag ni.frunne 'American Elea. (UnIt ElIeLF-Val Code .allesna'dV de .UH6 I ,Los fare,. Mareents
.1atillisaystose In. an at loop '. I Urli lade' R'naboutru 'a Prejn ,,'Indna 1947 y 1, t6crdea actual He Let., Is drI"C3.,. Fatli, cl. snodartr Us
illf.deed. de a a. P I Piece. do Is ,,,I Is It. c U IF close ;q ,e )
'a f ; Flier B I cill We c.pdarur 1. plot
YeAdid. Ea a '. diRen en of ranscripci6a epiterAlice de In, ,.,ofInental ,,,Ida,,,,B ".a. P-FI la albartilerta ,,,
J'Ejirdlto Extruperial runs. ele In
us Viona, bay dleidide an nuaLku ant. nor do Intel. IPAIBF. OF .11don.d. III., 1. F.PriscroalcF, 11, Caron ,a del -bolarel'. Pa. Fol I.qU6 eaL.t,.,aide suxielle de edge. Be I,.- manager, do Is yevianda Intel, ,role. 1. hinnnaolfid.d. anormas Ploprallne, y cne entrees Fes 16ctiaPB Ill. Ciaulte, It 'Alcu- is .I. .I clikep de .Ill. reelentlannlacaron a fees a. anoirlifincla no. At ftno do I. nine an unrest. he, L. lure. ,.a. dead,, pace cloning bell. L Ilar-Iti-eyarente I. save. sdinn, Ira d', ]as day IV. End ce ,16,.,, Notable conference an. Y mdributo, wrIe gl,.Fan Isqua proof. as client, a core. the Is yaguad, figure a] as .fleial do Itins, be aliplatIt. I. E11LIBIFI, MADRID.-P,6cl-son.ote l, ,-,I,. U-ne.allardle. M05
vandjusamente, annou RFLIPL. I 1. do I.3111.1 I retired I .1. 1,1 an 1. lostinaloin Sndilnt V1, guileful soons Publiesdaga, ]a tPrP In 11, general Y hatcH., T' Ga,,,:a. Laba may hateregoado Be noyearla, Ut A
me rabothas its has Elections landestialls do -.--
de suarra y an Ins aintran the an- at BefiOr MIrtach, qua despa do Is an alas alto grado, l site de la yri- 1.11-11ill Poll Co., If -.I.r,., ,VL T-UslInterit- I,, .re.atradul. ,reardlencal on .I.
par so rapidel, funcloa y rlsnx Lung, emigre an 1920 a is Inch. POV a[ contraria do 1. quo sea de Is Palo. I at I CFF No Puny, do 1. ,,I he Fire toducht, in. ,so V Ddal,,bra On .1 a.l.rn, VIII MADRID ,.eiO ISEI.,- 'I lid. P.B6 ad ,aar. 38 kil.d. 1. ,or
lavoluchon I clear ,ar :.PaUBbIrnre.PV pretend. darfirg an. ErnalBehIne. iWeltess do int,,inI, ,rIaF I do BJlaB Art,, nol do Los. &I So. tianuffial del brain, ,F,
9M. Midi. I .Pa,.B Indquejele. yUgeL]IVj.L Ele"16 Into car,. has Unchno an ol enne., as(. Egrati. ,I Ill de AlInfiflaria, an of cut P I.F.tearell allno U Ford,, on via- IX, Mumbled, ,jecIrle. Is V6111-1-1 ard, III L.O.,B. no liB,.d. a Dialect ,.I ist, W. I. as reordeple EIJI.
I nos do guzg XI Tabil, ,L.gb.P ,.a ,anah, hillationt J- on
I I ,.fees .leddress. qlln In 1941 .bli,.dP F'.1 ]-a -trall Fal p"natip.laclarto do pBtfILi.- harron-6. Virtlen.tr. ,tradlullre do ,,,In I """I P 1. Actual pbIP,,,fl. Irenten., alealr6nices, as A] final
Arokcae parn Ingelecon Raol. sort, visto at Instance gon ,ae,,B,,I can puticlones, do compra
t .pact. y 1. .11agiani. do oug UPPl. led.,. 1. ,leaned. a H.M.p. F.V del naluallo ,a,. donnes clul Plo'bas In.vinnill. !io ban cslIbl, ad can in I'" larl ,parsec an completISIPPI [notes FIJI,- to In do Alarrogqua as Is InMulian per so arrogance tendarientos. lors trades a cannonas, true no IF ,nod' ya IL plus ocnanehO .a. 'g.tal. Pa. radio Intel'.
,Uxg ia egantizar Ins Provicallent-a "a One I.,, Varna I, B. dkUrl.- a ec'"RI'di an
Priands, 1. yagu.d. ILI Wound. I., thand. Internal, at froate de log or, calls, all to ralativo a %21105, P1,111(as a. ealpfuld do Italian. eP.,F'L.a
arecrent. I lr.gnorri., Hoglouill Ir fired., .111 Pinellas C detalle carvers, cida create Protons. do 5,0410, nor caral, tax drejeory rb ,as ", F,,r 'Ins beetiec, L" lsct ra I presentation Ira- conference en If lastitat, de Ease fear alla Y AUQUI Berg ggpd9to .
glograint FnIabV tied andarlitd. ,art scene. do 1. per.n.lichal do Lel Frolcol 111011 Au Austria 2,010 y 1,000 pilots, parent. at In -n-loodo burgairs fer-F.1 do Is .b ra an dad I, !.a. Mldh, .r,.Pi.d. ,I, I] Ins All.- -1. ,repralarrear F,,ca as.
I El Iflor, gers.16ght, do 1. yVd- i.t. gL. .Q. do log coold.11. In figtna at on-a'al .A I'LlOg 'Pa'a P 'Islas ", conlindid. ,no- canarnand, do, to- ,.,It.iI- FRU! ,an a none, ,., Is
don qua Pick., Begol ratragple. do 1. Liberia neralge.rearre: que B euya a cra iu,.dn .sacrapfrran B in. F.dilla. ,.,.I Prearneel., I, e're"aae ,an "', ar.adfBI-ledo, In III, ,I', ,a, AFFLO dv ELndog M.Pul burro ,it] do[ -It, I,."? "Sg transf, ,.ad.
tIV.Prente best. 1701. .as d.nounctin so RYMPLIand. Ifealud L. of Ron.- P. I T Un I Ilga. foreadme to If inco6n, ,Iran I PALInn, ,a Int.l. tarren- 19,113 ,IVPUIFLro ad LIla crobf.d. target, an VFa.g par. t1yonannoil. cled.
.I B Itim a 1, IF cruenng con ,,I IF A -a an. ,note 'In Uns' Pre do Anglia ""a 'I F Pg ,.nrrrrn pong a I OFF fige-nde ,,, a. test. cit free- ,I ,,rcrn, ,Firs. .1clea do El on burns eleas Y .I grFo.,"-Pa, Foris r It lina. I an y d.- do Bar string 0 dilares, I ,I O WIFFF, do [a Bruna ,k,, 21 t,.b.j. qua hall do FOULds., 'FouB Prochre It "InDs., do 'a "'B"'ig as enc,
Fees. at ano 1816. at Principe its ,.a "RO.R. Us Valid at Ind., Me,. her. crarra c.a .nos ,alot. In. ,,p,,fi,,, as anualendrFi an B,,,,In ,]leads ,,,,U,,,,, Wdrl.lur ,I,- in:as veirisleteg bardoe v cu,[,, ,has. Fernando Y6rnz de to Allen tests.
.ts.s. erg no PL6 at is a. IF an Phron per log nobles brc t1da con strahble p,,peF. y t 1. I, Ine.get. do appror7B, a ,I 11 O Itlara do .lox ,lar,,., Y IFI quit. Aun go .I. let
Loeb do, Ida. ad tax different,., ,,.dOB do net dln., ,I .,,I, ,larde pintor del Inglo 'grijarle herb., ,re, Ins PI.A.11%
site a Iflavy. B unU to Arabs fee frecionarrient, La ote oIrUIIg Fib- prnabo, qn, as crUnda In, 'inil'inan- XVI I- do magnals inceng y do banderilleron at futeus del "Rill.
I go L.A41 .1 ,be FU I .a ecarlide Do ford. obenda, biddle. tifeene enter 'E,,,,,]B an ,I 'area- ris ,FyRRPpn 1, cureentaris is figure del artists enter Egli complete Is plool, con In qva qua.
For co 0 a[ p triarea el qua Leo- Eaton rFUP.Ii.g do O Fr, .as .e,.,. no'* ad IFF aling ,I air-randa. Efectulada original exposicio'n de do PlIthe, ,.dt.B y do I., Pnulan Ill do.a.t.alinada a. rebels del Bar
Iranian Purn, ga. Ida farres. It. 1. .Large 6. ,or so in 1-ite. 0 IF do 1,,d. .1 ,I In of ,I,, qua ,cb,.L[ tl,,a,,. rBF,,I,,
tda I. Ida an an F-riji. Fafa y BLFB Merle., I, 1.111IP .al.adFar-Is do lot ,atedrelen do Valenti. It Coan 'to ""Id" 'as adcule "" 'hf,IBIa do go. teranal.reent., to obef.roin Its at O earthet y 1. Eyc.,I, a' Ed valla Feel ad. .11 Pagetax.
rude Cruces con ans de Far pure can Una onervinifirldra. ad call Ideal, E. it 1,,ngra'. a. la ,I,,] ,, ,ni, ,.ba 1. area, Deseret fue obsequiadu con Una Parn Far valor come recoardo as
are file. due no theron resulladoB a, ,a n . it dinnitr. do frofee-e. do I 111i.ble,
[in rally blen lacerating, a. (idea do .1eve sPb,, at .,.it. ,errraPMF,,,aa trofeos de eaza m ayor, en M adrid ca- Egper2,aUM que, de algran rincein del
IsFILP led. L. ,steni. do art. ,a- calare y Reen _along Irlg 11 Or- 11111rad-, at an, IF Ill i,,,a ,In (.a, IFForth.t. 61 Ensefigal. Moo'. I
uadgr ontalrbre. as may Incideate 9. y sedirs. cribles. alicallnuo so a g,.P .R.,y Prolgreso saintanderino -- Inertia andeque Bigoted Role its.
I. Y. Ibd Unte,1.,IdBd B 1. Orient- .As sign cities, IF PraporclornodaB El Petro Jover, counjeroa srvnap; e pedir qua nat. food ,oIcs, adds, ,L,.I
I r. g.orI. ,orturoli.1 held, ,,,I IF~ ,".a, .I.Knon poll .Rur. do Irl aled ird6raill, at ,erndo on SANTANb B III. ,no, Fixertin presentations ejC111plurea, curioSiSinflur, Of
lodar lox de Upolla an troB OF so a Inch. fleas y agenda ausbag an

Labldho vIda as large 9 Patients ofna- M od go
In(' I ionic, a Ill annallo ya dien I,, visluds Is Exposianin P'.v1pral )"a no porparni.16.
caragban- D.B,.k do 1. directs .Ideas Ragan a Ins 32 y ross anus schado. a ejecPt;tl 1-1 111111V r-al "I' Isn.,g If .P.PeV do 1. Mcart.ft, O I, tie, 10s 11168 Biffillitarricas carzadfilreld cgpafiole8 ROPA Y MEDIASIF p eW CAI1. K4f.ad.
dere-ini'tri.s. an ]PIS go dfBPrtr. May r . agW, .bell. IV title,, 1. qua an deja da, dP,,,, Into, a me, uIroor ,, ,,,a ,,, log dut.g ,,, ___K6 is yeguada ontre Austria a lfixrha ren at ,air, aganni., par Is go. "" andl,"'. Con fl-,ruar, PrOPI10 laclsticces cle edge Irs activldn vs hu MADRID, jrrF. 24
.A I.M.pearli.rarr Italig, ,I 'a]. y 'Of little -11 IFLIPFIFF Is. In' ,all ,.It. ,.P,.1dit6.dFn, y I UPI.-Arab. y antelf-do do ,a., ruernn, ,arr. ,,- NO finfult. 1. gr .rdr a
.Brableciared an so solar de Folged. danque Faced de Fe 'I .an., ,,FFHadFrg ultinrarrente rn 1. do cou.nnorge ,a M.dFd Iona ,.rlu risgrannLe par ]As difirtUlLanies Use do ,us trood logo 1O p7due-, a
Lip"do 1-1 Frourn Y In saignou ho Vilta. learn cc U, j, provInfla '40 torldrUlt. a, #. Fir,; ,,I- 11116P do flare., do .Ur,. OF is. bay tire veneer parg ableral urn do
$a iler,;rpokentras qua log Ifuldfire., f.raselvan Finneran opfin th,,Ipar an be IIQggdP a reerner tax bridn; con ,i&n,.rJzrIF1 Y .194.1i. d '10 InLea- 1,14ndicne p too, .Rllplg,, ,a a. ejelinre ,J,-,,e Faadl Warriarldd.
Pber, cores us Or., ,,On all.rando y entplera Urnind log pVBFPU
.ca"iios loplingualso Dis, plate dahortar., did do 1. Mentalism En all, ,.,do inensern On '-a reas BfIna-Ung I-'- I. c.,r. hkinitia. ,I IsIs d,, ,,
tcdbvia Ilegar a Be comeartanner. Par. IFFIres thin. and, UUrgo,,g.g carle 1. gp, 1. R. a.rftWd. 2, So,,. data,, Edor.,l. ,I Verb. ,,,,,, clrle I
do .I. In lourc. care. ,code ving, an log the. I. doell. o ralId., nra ,U1
erdBa do log M.Pealarrater 6I fateUgfigg A log cuatro ornate conla y plIciancia, pre jur. wndar r vielard., In ,a, LPi_ do a. eires lair. Pro "Ll"dod do deatubf-c 1. no, LIl.I.,.,I ,,,,, E N N E S S (ClarthatuFailini Is pigness 52)
afirat do FRfe a] 141190 y is rustis no fallen Vale a no. Ilard. ends vieWlt turn. d1liallng do ,an to,, X'Lrq'O Par xUB PlOple. dancing Bro ,,, v,,,,,
In dang.ords, gPI,. arallundiat. 1. ye- sign. log Jones del. 1. prIed.d., yr Ill-Fare-b! an nPUP11-11, fAr ,I ,P,1,,. late, -,dla. ',a', 's ,,,I, en I
"a ,,Ve cada eazador tiong gn jrnua
f.brd.a bab. ,no t,.BtBd.,IB. an ,, votes ,.I.B.B. pan. PBS, par pal. in Ins, cobaling ,an an fjr. jrur!., cannn.6 Is ,rVgP.,ahP h.,IF, lat'Pla undo IF olfateadc, par Is plaza. 9,d
do 19G, a He., on Chreco. -are ,as A learals do "Wt rare. Y beat. I. at., a.,, difeente, calls F, ennig.tco OFF Is ,,do ,,,a. G A R M E N T Una lernern-fenintueno
I.Vaqw., dande, as BPI.ntr.r.n do hula, g Inannerroar Full, p.d sonn -I do luslato do ,In, 1 dsl ,,B are DOB disis L. Itallefle,.cla, Stnidecl EFF blood. 1. can. dF, ncerneta I, to,,br, do Ins Onnnear, y, fund,. PALMA DE MA ORCATln I.
nuavo rounicirs, Pachas log ciestandian dealt so I Pettibone, qUa let a9ri arre" realized Large UP ajarein so ,,, y Pentacle- legalt-n P I., elites. In con there .A. ran,. OnnheRin: ,PPP leattle, aras candraleang lignUal 11 .art. us Joel Mogtag Coldoos,
al'o Preens Von .1,. unatit.g. h.B!a ,.I ,I ,,.andl . Pollen. Ilauthe, as .F1U Iplen Vapor Irneran ,.,rPrrUj an
Its do log andigras Uppisoundi qua log an vardadercre artistes sundfulandos. so log No, La on.,l el r,,j I
alle.atIonen, hbi.n burand. Ins Doe lizareld, do liendtachoor u.slan Frey into an ,a& bolkill. do I., -.quotas qua ,a III ,I cada- at e.'jiult. he ron.t1las .,I an, ,a. U I CO M PA NY Ing nUfaid. are torrhon ecor do, does,
do] picador Be g.,d., Is ,.I.alna. ber, .,I earn. Ira date, .gUrdenttra InUar as log ,alldernu.n. Von FrB [,.fee OP, -Fand do Gcd., ,,Vaan,. y castle PILL, .Lds vateripards, FiLean
.air. Visonce., Pat deegrloal. led. T.fpblerl, sit. agotial. do carrier in an 11 a do FRI, 44 N. E. let. All. .
.to vicnaurn. yearning .y6 BPt.P- He, on In. ,,arfor. can ,odronitcra do its Is agriculture y [a Inciustria, for- asner.l.a. vistiald. Laos, .It., are.- uni I ad no X 3' qua I. re.
lie. a polar do W. Urrit If . a ,a- nF1 Pra Lr0. B hZ !I ,a[
f"'. Per, caper.o., Fire volvonin donflin Penn do gran -aLg.nIdF, Ong Led If 'd Fill Ina, at ,urdecal, '.
Bass an Francs the perstranors Paco a, ripealles do is starts, Is pardia. ,.- do' "PUBB" "Ince log striPar's "act anaFnit. gone are,,te Par Edanor I Mand, Florida. ,a. 42 Ir ,deds VF.rdli.
,pre Iters.nute Inlarck Our ,all as 111-1-1 an 1--. I- Ins FrFaropen- ,,neral PaInnfings 'It' 'I'd ollart- c-IFtlIFIFFOrne, -6-.1 as del,,., 1, I "Ell I] enter. its Affiand". pard, 11 torroorg do do a do Iffirce.las, I ,. has In renerldole, Fue long con W net .I exular earn ,are.jan.are.l. pres 11--to Par ]as racares .run 2. ou.nnan1a' Blanc an of Pile 1932 1 Told. leads, ar d
Is allopenticra viajes y exhlbickinaB rany IFLA de In, ties. par ,,I. do a. it. bachadd. Doe
d6 de. U)ug at torldelli qua pass do 80 tBatfirrar,., Be I., curnmg.g has Va. .in
L'i Hasta qua Punta logo It Inatinin dalletax lugaies us America cranial nice qua an nuesluras UapVlan. FABRICANTES
3. ,gu,.,rr. 'ad. Rldron call- transition austriscals. casechando B as as older. do ,,berear. ItAng.ri. wila- Ill to.
do an regulars nonsidecable- neughLooldredoes eventual 11 do I ball.a .Ferp.le, .a and, readen Ininhurnixillece. Los deprog A .Idi.d.B del log]. X go -I"- T.,111, I. tpica do a4a arulrg norneall son Ignored. qua stproXleta.
recent If Parroord de componandes de dempos. I as do hired tin' In"Ito ,a Iraq. .UPBPU. tin III., ionizes, bibujus y grabirdes; Los It. troban calls. loops. unces, jaboloo, Y de do 1. Partners. Jr. Bit, I,, IF Far
.I arsenal. ,a lae., .,a, fcc.,,.- are, .As voli.g., Is,' BIIPIILIFII '14 On, I Us, go UPFB y asarva, All Ins las re- In ooze del trisect, que Live an Ns DISTRIBUIDORES pfeen Or entrada, que log curiosm
fig.' I on a] .Into an one .I .Vu ,alara.fia, Led. 1. ,.)area de in. gas qua pUAB goy ntohg.n ,a Is., -Ill. ciambres, de log pico, do Europa, en DE VES71DOS pagan con gusto. I I
deBaLrOpOP.lotall, I,, 11feel.l. destr1a al renerel. PurentIl . "'Its .a lan. as prIalk, Do tn. P"Ptfirafu do se.t.ndn
dart Is I rraj., ajarlla, do Ins pit. or 11,
(:t gg CP 0 llrt6 a ,.Bar earea do .Uoruo. Far ,A 'repFnIntooda an exta Expusirren doe ]or Plarries BBPaP.Ia Sierra 'I'- It torrI ,,IaetId. B is IV, Dim.6 ci6n pontificia
rtta 8, .S M ,an. 91 trot, liger, El eIruln, do in, an ]favors R AmIfyine Una In"'.h. an Va. as at and, ,re,,nei.yu Par. 1, ultlyrog citing ,a V-Ild.B do to do So Sanddiand, ha vislado an
fu ,.,jL]6n do cedars. fre OFFer. ,a MADRID.-Maddrad., Challenged,
a alas Pepolm .t.aftt do to[ Pn.r,
a, [a actual Virg Intlatia. con.F.1 raeg aa,., 1948 ,or Clgirdan Retain MdV 197 long F7r.p6. adindbri. Pealed., P
_Cj PrintaRt. ,., ,n torn 1, told, Fear.] do 1. Montana, L. niere, ,,a- L. Sierra III Grdla Pierce .1 ,a- ,I. .1 pFillais diSinot. Con,. .1 di
66 traptable hacerle reLar por I] Position Borg llevad. a ,.due do .11. PI.Ppip. In .R.,tteldsal errUnnatup, do J.F,,It.d 1. Frnnn, do, !Bill., y If do Aguntle E.Itaticria, sone, Marile
I I a, 'I. ,.pill] Fee taboos It Fin Jet Incident, jfagra. death, dordle ,.Bl.dBA FILL- do rules, soon., ,)a.pi.raB do 1. ILL orPidear',do o,3.etMpR r %%, ,'.' V, I YWDIAS NYLON Arai., Pa. intaglio ernagg. del B,*.
I I UP Baptist ,,FldadP esiz, I] .eL- and, a Cub., Vanseness SPOL., ento hi.IA.UrP 7.I ,I Pro elpe'r "Ier". ,Unaporja TRAJES Y CHAQM AS ve Porettlicitt ,,h. qua So Soldiered
P.1or., a Io, ,Ma. patar. IF Be. Air.,. __ nauseate aBp.fi. Ptna Ins brarts IS .,. f HIO Psne Is I do concede al infroustre drinnel is g .
'! T erieM os Q ue V ender! a ,Intel." ,In I'anse, "I no 'I"- ahead . B FF.tg at tdrelso -4, Fale- I Merearcla LJs(, Ing. Entredis arn. do 1. fidderf Pdar. Fn ad snare.
a. 1. arcerfarl. as at ,]no do do, I III.
tioneir. ,I Halloran also r.,.fi.f, resents y confielado e.s. I Of It no.nLene. at i ,para so destang qua bar ill& on.Ald. a
RAY Deanuk ,,,I 1, lipiss., d.nnialn .,.,, no Behronent Fit a do .a can title asto hoofer 1. I Mum .a. rel atea
-UN COKPLETO SURTIPO DE s One ,a ",Inc. y Far. I n-BF6 a a shl-Fler". cron I qua at dreaddraW at 1. Obli. ordieli
'Ropq 09 Calle y Sport, MERCERIA, 1Cd-)'rsaJI'nj"I-g "In ii-- c-Lon.- GRAN VENTA in it, an. res.11. findkenaregalne.
I l. la d, 36I FriIarr" car Cursed en Barcelona 'at" natant posepordided, .to too. It .
I ,.I. IF Pon. ,, bagidifuen MADRID. ,Fno I SE.1 I -Snuken bre t.d,., harder nfailldr do III LeeCcanisas. etc.-yo ScirAbrercle, TODO ',"t 1'JrgUtPdP, ".11.1 Irv Ira APATOS do b costa .d.d, car dad y a end. ,.UMpdJ.
e bit. Ffelecicne, no, carayur IF In ; Z OF ,I .4MI'Lld" an she., I Is Seat. Shodes ioddeaddlooddir Intel,
I I PARA HON3RES. difffiiii.d. .Itincyrol, 1. UnivaiLlidild do Beer,, along perBartudledadea an so cordichin
IS A 5 T A Gr DURANTE ESTA N.tul.1-Inte. todr, tax call, Zgatcle do go5orn, de foods, do I no PeUnd.d. nue Onto Ore. am arote de runistar, cle Assuffing J ternrros do
A N ORR E ,,I, ,ol an .i.t.ral., He.dr, In ag re laboari6e do In l B A U L E S ide [lox don al ralaor. ,,B.1tBdP J, ,no as I. spitarre, "isetab". ,.ad,. glort.errv.e.r.no r.a,.,,Il rovdral., Josped. of .her Martin AURal.,
: I 11 U N VENTA an I. due learn O 'nalse, train- norydra propla fabrics. Vince. Int Garetal do Ral.elcarrall Cut I Indinstria superior
,ionce.6, ].a ji'tcafina ,.]in. V P11r.22C., y del Cleng.j. financier do In PARA is Dt VACACIONES,
in$ difidleg, P.B., .,an ro,"sto'lP, in. .he a proad do filarle., Mulax,
,a larallb, drularal, do mr, flBra. trar. crefig.us, Stled., C.bri- V.atim. .an, C!"Ifflege UNA COMPRA PERFECTA SEVIEELA-Ell 1. Visit. Queen= I
N:YV ,laoffachn! s intrapPlea DificuTt. 1. till., C.br.,, cle g6aB,. y do ,UN CAMPAMENTO, A VIAJAR .feet. Viejo higo 1. boddrign I. ot,
I so I sionervan. Pro .1'Fanox-galtae r1ran P. ., ad torinfics, do] 4 .1 10 t 0 PARA ALMACEN .'. '' Villan. .1 dilg.w do 1. ItioJin.t.
1, 2 ": crublicage do 1. Gran librating.,7% So.
I pBATAS cue jecularles no durante a] galave I .,.
I a as N Y L 0 N ", Ilifen, fifir.6 cides .to led of
I NES ,In. a egnple plrFaid a at Paso. Plant. Imudebranneging, baLI 1 Los OObgll., do data yallande hay 1. use buterd, come Is major de Trillm.
SATAS TAL one frabMar)rro con area culdpaho I I I, I CUPON terra, IF qua to& fallaricankes boulaor ,
I I F.A on,, an Tnarran do Is Exrnl. no I_ DIXIE -SHOE CO. lill FINAS s, : I I SOLAmworE brift4nices dedblegan ,or .us prej.
I I t, ;drIgg grand., Bfrrr-sr are oral m N. E, Nos SL E_ I 1. I no, aeyabou. y .non1l. '. .oo, .
ran perjudicaries a Incrust, ReDrIPF' PARA SERORAS _; I plarbig. .
I 1 k suzld. YAL"O, PDORIDA I
I I UE Sit. ? blau LFUUFUFF nallelog Y rods Pll- I Apfacergichend getisfack an Fiestal; en Toledo
.a ,I d.dPePe Better- nprw lot I TOLEDBO, g han cadenced. I. ad. ,
i lflul;As R.I.do's"Bift yeduada. despu6s de at. M i F sawor clud.d parts go,
TRUSAyCAAHSA ,.an. Forks do ,Bbildned. Pan, to Is- candidad gue dogfight do arei If to capital diverges antes pregaildizi
I Pag .1 GB. li, Frare., ". calI '06
I I I L I ,.I]. do EqLastib. BIPBA"la er 1. D I.A S than ftrics, do NYLON oil Pin. noreadrour at )CLI runivenseard, its so
I I Y.UPPUIFF ecOnattlaven In, Iar- '-a cto do a) POR MAYOR. L i Feeling do In A.dB o do berefignotatur -turid __ .a = r;ft usephountil. 1. )CM
Los ,dentladers, ad, c6M. Is I.- Madidget con balrostage grogroso inappeci P. la qua partandid, .1 Sal- I
,a .4, tsanlilla Its evolucknors Y "I I I te del Xglado, Wiffial. Asistleran
I V OtHe I I I talon" do color caurthelifia
.US rieldelo, ,.a 'Unath'arpro ,Israel a, bid, ,. g.e.t.d.n. do 1. pingineI I "Pgdflu ,, do esf.g ,.abIllas. ,In dIl: billon" do lmimia 7 lujo do dense do callarthara, Fre,91gria,
11 'CAMISAS do SLy6lff y event. I N Y L O N I 'no
t 11 VE T IR of ver do FRI on'. 6B- Qfta crould6n. Ingenienceff. firranderain, Innerveraile,
,I ,. ". be. Bid. entente, .5., do Pa. I sculdrLd y vateficerle, Ted. 1. ".
1 ,, I anal. Y collateral. 51 Gaugar 15 Denier. I I Placid. Be reportorial. dogrisdand.
I I Canall. y inge. forroun "a IFFLIFF 11 .
r. &,__. 11olim , I, 'Ll, I Lear M&o filics, do Auldlarlicas 54 Gaigia 15 Dealer. cloods 1. prionsidge ding. do 1. re.- I
104 ,&a- I B Infer. esper, do, air,, Nation' a'
., I - CAiCEy 1 I ,,,a V at voting factuarr Produce. Fla. I As. Founindrid, Ut cage cirintuIbil. I ,
,, ; 60 Gauge 15 Dealer, .to. 1. llegaida S. Z, A Cationfillo. bablando I
I I Es PUU 16. FbMtIr Inne V.01 I
I., I a ond -P B ROOKSKIRE TENEMOS SlEMPRE court. p W at I. 1.
11 I .1 I Lie at ,I, I., an n I tabl.d. v y induspla. gregundruaraddle so beside
F-1 .I L I , far,, del nrcr,, (Froall .1 file, I ; EXISTENCIA at Ahniner, an it qua Preneirb no
I 11 proddlear 'I I F. In E".,IB d, raultalen foln.- H OSIERYInci ala z I's
I I file. ,,e, AFVtole ,an. do --I ITIIF L H.bl=. lnto=ambid. FILL do 1. fluilhad. ron-te, I, luld, II I I I all, r.fri'll" ruct, LPtllP', ".I 6'- ,rc; ecappoffir., do ,rcrandidn' an. I I .
I I I I ; ,uPrUnF. re vients del ann' del-' add Repreadentantes de M million mom con"Poindoncla op oz- le asitacrebtan licensing, I. If Ita.
.,, 1 I I ,ts blele., -_ Proclas F. 0. S. survival "pal I I LZIFFIT61.a. alizatual de Calling V. A aceT.Uomm,-' loarali (.6fors. CATUCETINES DIE 31 PURLOADAS OF, 11DALIKOH) 12- US A TO 15" DE AN[CHO. do dood, at Generallitandour Frearepialli I
quo .Ud m, Pushis I go is a Fo-1.1o". creforofixeres he traii a to I
Be Z., Do NIDEON ,dr. paranoid.
11 ,xF.!W-4 Ext log Idlipposs colores a JURCUBMA rARA DURAR MUCHO A1111LAXTIVAMEN'tZ strav. Agdo.J.Aa larfarlarl. lande '. ,, '. I iI.I.,"dIes. = I
I.Wc ura Intends: idea I I 016 adds I p _6d.de 7 ", a
I I Joan Bella In .1 fol.-Foor. Panel. del ,or neutron FORMADON CON UNA GAVETA MANUABLE T CERRADURA9 'a' abodlernal a a ex, P' asiral 11

P-# I amemb I MTILESTA EN PEWADQ S I."lal., .- Slandine Hosiery' ABIERTO LOS DOMINGOS diands, 1. 9 mm. locallif lot I P.m bad. Farrpd and r Is Ford I
I I Late fallogre 15 colarso diisonibling cor ,_ le ad_ al _I III. DE LA is. AVENIDA I ". 11 I : I I -1 1 I Log .C' or. r .in. i
I I I -1
t, I I I Compan . I,
L 'o Ulm afreak an tell T Pidu 16 Ill do procied, Indoor
I.__ ,I Lag y ueltos
le 11 I L : 11 I I Cuad ors dew ',I
I o fxcz 1890" 'Fillber'. y let coastal do colorows. 1419,--18 In LStBt
,. , I I do ,.Par y I SANTLA60 DIg COMP(ISTMA.- V
I .1 r ,, 1. I" I, red Mizardl Beach, Florida,
or". T.16forox 5414229 r Hall aid. deaveltais .I I'Mriddeard. NFhF JI"
_I B BOOKS-H IR E Eang.eldn' radjagrififlen: Ir adcrust doe plead. couldroad goal IiIne. ---,I,
to. ,andifulds, falls phearal. ,
I I I I Pa.
,I V _S I I --SUNHOSE" 11 ran rob ,ad 'dumft las agowerea ciorn nAi
11 A k I 9 tal 2and. exitardandogral does
:, I I ARTICAU1,09 DE TIRE on DE (P,[. d.bl I ". I I- 1-1 I .1 11 1- "'A
ggggsg Is agule ,
Ey H OS I E RY I n c ad V. ,.;)do ' : do A both" .A.-Card'saigain ".Judo "S
HIENRI ISENDE zone do] 1215 K. E.11111). AVE. TELEF r I .,
117 r. FLACLE1 InELT I 11 1-11
I I P. freaftligood., l ,or I.- I 1 I 16UMZ" %"I
1 114 0. E tU ENUVNA 510 Centigrade; Sidicting, I". F, as air'". V In III,.,. I ,, _. LADO DE UNGAR BUICK. a a do
TELE -bHamL ner. I I I gragar .1 gooputdorke a an hotcl a AL Renal re. Ulu as cotreas aided ;v 01
I R Z7 'M I'A M I F L A. m Zis; I I fIgnellamr. do .1 due ilevolant lb
I ar = I landul is, 1. fir. do 141
f, I I ,I "'Is
I I go 11 I I I es - ,j
1, I I 11 I I I 0 :3
l., I I I r I '7 I 0, I
,, I I I I '.
"I I I I


Pigina CINCUENTA Y CUATRO DIARIO DE LA MARINA.-Dorningo, 25 de Junio de 1950 Aiko CXViIT6pico Internac:onal Alemania' busca la reducci6n del control de Caenold CablesM d
Por Josh Maria Capo los Aliados, afrma el h istro de Economia ""


P anorO m a con Ifuso r el B ra si Enfreitase cl Gobicrio Expo dcion de fotografr s am n en Q u.
ExpAMERICnA QUITO, ycadr ui 24Unto
ne a or ,raa doee os Ealo mosrl a launreole deo guds ntl od co noly artisticat Inejicana en el Po dgte a -o hrr
ido el rah cdronado b nem loeale labrar un penetraab A com0unisa -e en hel h esignao a re an un d
dc OO 5 01 ninord'ul cnsiucdnvlao Par Cault Vta~s aodo do No.,. York, Charles MADRID Junin 22. (APr. En~o1R su i
aspecto, se mue por io epreenandptes del pueblo, (N. A. N A a poordu PaMaIDode. ion oea inaugra R RC AlCwRaB
e on e rion can In csua sigob ha t 1937 nSpot do una Exolet. ic n do ooigrauI s a t Pr
roe mie eto. usolvov6 .aobt nar aCdlo Bee o, Alomonl, dEPS) El titiicaoe mejnraol quo preaents EnrDm. 0o ta "u uam sypre es eg d~r oslen aa lamrca d a 6ose Bearli n de lea a1 at- t u ala L p e enanits qu vle
-ar l o ir a dicsi u Pad i es o pols e to f-etr de Copite l peam en Liri, sot ol do le A ocioo o en b
oo las: iayn t do eomrlac a c o Eva del o loca me loanferen las sd mlresne s do Ia exoto oer irimer h mon i a to.
bu l il do aeol- LuOgo aubarta Varga n les cn- d eo pabliema quo a osoaron-a a] -El ingoon del ej6olo ru. in Ld pnina y. Intuao do Cudi o do. relacdaer respaGto a be I.
dac r t la iologia qe a e la o porr dl VarI gain do a doma eo o a un a uarrpr diano la poeHlni cr e c a y M N A i upfrdlo. at d pen ainl. de dein a acd c (r bono Iarb une uno e cno iberal de n irncen doio a mo cuoad m d a e L v
defense I1. uob del muoxl.mo 00 par .fare. do eperga aid- MADRID, Jua 22.(A -Lspe

ne.d.l Jo b poa elca, Nies o ne afcienc.a cleran 1.s es a. r leo o sn d su :irn de isouo f n eOrut n d et eba. d ae eltemr oo
a pre noas l ae br a do sdu rac ion; robid I e Aloman H mcidear al, in u ado iar Prtuga d rrdpe ol q o r rd u
Moadlon1 enc l ate o rgnnia n on c Par storLb- C.cernul otnee t cipo-. monte on via P par Hiopaaoamderica. a s s q~o
",io Ld nas ru e oea o uno n st d wig Erhard, mea liro do On li6n u ir v a 5 n or en ca Ior do-Aauasia rt ai, ,.
coneos micines, lsa gornu: la cLado yarorrLcG aal ttA r quo o s E u eprocupa- ydi coo napreo ao n de libsr o m

doelsaa besde. vis est de Barros, Fnm dioqudlerrmael E. nea Rbr cod lasf ini prea m o vie


Eis ond d, el aao le. oea Vc seero.16 lalo Aso. a- onl aa CF o A.d Ennge Aprestase elEjritdoj"
Ins candidates. Acecu s d ic on gain en 1945A d fin u a presided car dar xc lusi, st o a d enbte el-Ac snca del ersdgico accidese oa do Nueoa Se- c lromarmo boob an ea c i :rd obro a .lrl penest deleeiAnR eletamuo ca ris or aeuo pauisa Iy debo, on ex ce1. do reibo del edi sdrra n o a os Estos do adses d a do l odo. ds e e n oW Bras apdr- uxla d o".i cl n es. do el Goblerno ha aon- d a 2finrdela da el ae- Frano P na Bra preil R.1 I u d en Alaa len idr


dinorlevdaogramsei Auquer el P artidomnit e- nuracti v o anteo supli ca d cis cn ouacorrc rdindt6e todeir r deelebraionv sdoo PocomelW keiedbuke(Epeia arye DARO) B NN, Alemania ocunt alu nderne del d isu npr naron t pocit neeat;1 cual ribnulroel deseomloria nustasd o nc ced guanas tandEnl 24 t (U nti -L dsoa na
no Isonciasd pancejalaes alale ee p oa icaqu r con losr vraotosa s nade 1 d ievi r d inereia menecadvraildencoua nd ELN ES. a alba eshndd rbjsalropaod e ue los dit zacdio dorlment ygoenrnao gre or de prontob la d o uaao ualno aa pricia l enu rn seguIr de b osa ancesdadqueexitelee d vean de jriosvdioe mca imsaeaat que anero uoetdent l alemans no srfoi La re o cuooir n u b i el cc-cN.a so ani e c luenc a relrs raoi Inas erleda e 1 nde ososr Ponn s rulnsc o los E b f a er n iea d noeta epartdelr de 30;ors, ue na des argn diente e e ntdo l on a rl reuvr ppital "yoesad qe Nuetr ombetiv~ goesieaiz deimjres esanle co nes maorj.trn emndsate ep na do ar e6 erg los peidios ae Inr El Gobanlo donfla eno mea s EI de ac aa gr l na e per it-nmabaoomrensub aao queas cel Duranda siatica preisrr N ol doocr elar m achin icouale- trpeamsa onobtiulsrcusuTmbaninugr6elGeerlitm lnadHlmtet orlaauopsta o.ha odead qe eaecnsruaalaenaraau6covoad dase -o hom r ue, ran tquneaos tblmentsa.1 d 1. .ao net altraP do hts a ~ man co untpro trn4a]cionl de aonaa restricdciroe o.u neo arpurt enSnia "cietlete n iednmco une yqes eatnu sT ra repoan drr una 1uerte retho del de alo p s c un instf- cal cta ro d am ene l inor- drtenc, trbta corsau rse Etre lamcos ccr ede5 b mere f a B oq c. y eon deto cro rtidol n goldo s- mas pras c or urso que hombre bqblt dour ditni ss y bra ca hnt l Fa eadodin gaeoola oa lo a HaiR a O tlra. .ep d xsoag C
pardi~ond in, s l~e,16aa. arince uw tnsrg do exolgas, onved, 11eg6 a Poder m Pon ontdefint lsqu, padres qel sePlan Ma Geuli Vaga masspr Gicioomerg ntieeuenad euooild cere p eared taneo d coa udn ee b a u~ ~ d ero teesue
ndrm loosnaiiaaesl ins goea o- m rrot m is dmcom oos a eqeisnotdo prcspacpa-an sou o6 s p 1 ecgdlasa uro man 1bs sodsrem cetaxterio.se.vdo.taulosao 11o do nes 500 00d0co qesetas, est ooI de ae denlosRejercitos redentemente nl de e s ah u o pmena s ticipe asibe
or poaap pe ofa dna tates o as mls ad n Ia 11egaddeostbmddina te ni p] amisa. moaSi bhln hde qrn gro eloso en tc Orncs deLI unio 24 (ni- u a
Rpblc A d 4y qu u n eco Cbreador urie po S E aAe o mn oi a n udd d se n eoos o mc upF
nio oo do babtanis, comm ena io dc EIod doSoPuaimao del anA posponn a ~~ qu ote do Mda atd E espeial al in ua an dhopspitaltie4 n,Erdrs uadds del mroids ie el poslapc r em oconu fuerazn dnrao en Bin pulsn chor ue oca e d e-npranos saf c niene or ial
deeb suadse rtle oso daiich 1 erea set a-t n haod c an ino eerciatosdefLa lime ae ae el e eaee. A 1 do o an ad nqea doinfi n
romizar ha seenami s e n o elCctoRalS Ca rllR elo Ejercit rojo dispone e snucie Dos. seaest nopreparando para cdiUns cholnsd otAltoMIM A BEACHu F And.,.Y sa n -ooooieo.Noor ponpbne eonr coafslon e ratOimo rtamos boalen o en ea d sYsr Im J uico sieai~su ec e-lcanL I o s e~o ralr on i direcod ;eea import r esden e de Ia reWO. eoa de i nuestramg c d n salir a l do la na. de1ps6bodoquo Eat. figrep34thtam St.,pNEWnYORKCCiTY o ano bcndi ca o 30 diC o boygquo de si s o s i ad da 6n do
.etos roslaurado In p adcuis d e o a que Rs d n d m rou e e noto dru a ans qu o f ande )l or a quO aScibr ma qae Vag5 emUniee nerS ta0dean a0 nve i t e 1930 T La eooicione fp i re dhaaten onem dere fns danoe gr a zan bood pntl oosr losc.urels mltas oaus ecnrlsau n i de 2,000d queunda dea mreClri, mo erciiasl eof n c l l2 Loo snc o, c loa co friaa cnra de salvamento haba nc onradue rs esta quo en aI Snail0 ft c da bI la e m F v a bnuna b ala iaIst momnto cio- yj el denra abora.
0oflia Aa pauded par los n5 6c ane 193 Yv dea verun dlct -~a Pm flnibrt le ba dad arba- a- larg plazob dn dra quBls iut aiaena
1.dendo ir .lrct aimslW aroa quo in-. rdsoc tae lnaern o n
goberpn oes. l otra doe rno ias do) insd cid s qPul, afEiscater a. s ri y, ivie oona segui dbi.a I., a fncoddqe stt i Delor quu ar ulbedI h sital-Aeai derncmez rcene dira oa aopcn polrgd mnea 2,r000 viver la s "d~.po


sa . PO eu O :. 1i lva e s m r ias' r
Raplyas unod s doivs ioenne depoeos .an .s. vIs do-ele
pade m t ds eete p nr restauras a en re o s no a ors s c nosad ne s s nq.ecio
de aeoo aos metisn loaosr ddel aleeicn se in Mo ba po in-m de paras, t facoro d at a o El o nn uuralle don ee la p in s i N r Amomeri e s y cn as.o.cent odils te d o byan hfigue oreci Dno Ia pri e dor pecios. Na- oord 01 prbm anmi C. cdo dCI -E l V egdonopea onad pror ita dost. manufacture ros o caes.
h mene aiead hss ban mba coma u pra esna n a, rspoe mo n d ns ca us e v Tasbar a yurd or G l a por Ia a pl to- be- b d. s e c deld quo s ru o yca oefoiart. bud on scp o b a sesid onobaena i del o r on no 6g i as n. nci i a es especiayese o o n brisso a .aspec tcun p r e on o
scaldadoroar. palodn ia b-ame afectada rilas fuo e eo- rarar el rco do mercio Loin bcen d. in bahos.n edocorz n A ldealn o
e ien n a d, election a t far Crasn Pr on del Jinv a c a p a- quo so i Cm o lia Va ,, r evne t com r bo ae y dehid a de o ua I sa re or d du o e a an- c m t r n e o b n e o b i r ~ ~ ~ n o tare dor T O 00 junho da 24 I n i,Fm 6,
_________________________ ________ porn ______an _____ pIb s o i ond cesC ; coonina ecs uo 00c ol den Enpada bino qoIn acnpso saatea ecaa pea soebqo n c
reetaqaa rsl apr ofon.Cf impnd a In anutna uon Fbrna. i une do Bins par. rapa- eqieaea.( lEdct 00cl fmaalea autazad dien qeu ei ne


.1 .obi P OfC C I.- tdc rnAiMeco e arcad ea. inerncio almene, distriimnia de m n y a ac ecion ion desmptoaos as f s e pecalzada qu ped ar ageos. ce rioo-os Odor, me nbaafa El~t doion conflao on. Pu o. em- a.iruc puiot adinenado. Ins abtvaoo alemaner 1.yad Tcoalnd lasai dsoo ensmp so sit-fia dcl Jaatn coud .drnd is poM.esibl-,,a~fe e
Is~~~~~~~~~~hobcmets Claoqumn de trapaiar. ]EnosdHoplpacerua .rIaa r.eoanntoad.ccr1 .a tie-1lars bidad dodoe devolventieI. Umisbdn coo. enacto.barrrdselecoa neba do o- do iu s Ienag de nouur anEEd.n en tendo UU.,a ni d .aonos ttnaomeont


ca a ti uqlo devestiar obacesriosta e lho- en-M ameibo psna ic iicl-cmnrpdi o -m TEA do e n R s LASou sUNErs AesanEAS c que especiganaluencia doseo-adotsegra dvel r oai ddd doaao e aa ua d araa-na on mno 0 frtpico. Pant MS no LjroS iaMu ointebS Creolegidosdbd.I aro s ua do bl ella. r cInIlere,1.q~l Od perob d o I n ac s. aidican ta muh caintas dionmuch.pa in d o n so oorsitsaro.o .

BISCAYNE~~~ ctVD. ATNLEaIRTS
isfers,~ ~ ~~ ~ ~~~~~o pried. ree r~lr, ddt oa ,llcln am ada aia onls El cr rdsQurgyinrienia idad, cn- giel dnopal ohctds pueblosSo.ateo do ocutsant losebcti- asian qa a nio iataron hnbnis- ds dlic1n- mdrnvislldoe. oineLutaldadlr- im o seso puetemno emuplcr ede an BRIJ 4(n
torVerger ctadespopsede tanie hla1s0mdibliogaraIn
ar.e to nes on oh Esaeapu rt or llama do Cocas do M ba. ruf, o unoce. Servo le as ho.ite i as sons setmfe
inerave.roer. a. fee s cncha de el.u porous, Febleng, o n oebgo.vatcende)r o n Stn edo ognds da s d*I iza a ame navada do orieS n 1n c e n e Pa nesr do c n ho aele r t nten tend, a tr os beacs de o .ue e q fE dmn l e d on acidena pa
lneasa reas,. caia d vapores s a i a s ti lddan o Cu o anecsitar n tu yao v c l a n- Aal do do r e mo 11a- loleda. o 191 ra lograr as Ps tie lo ]ca do ytspa rtDnpatameto dear n Pub liciadom Ro o 04, Ciy M a F a, EE. UU. tesitase i as,, om eos. lado des ladas d onia Sn e t m fent .mrdes noindn a s Codi e Alemanani
me cn problebm.cer ootrarnelocane a nd an-e Labi nuu6atG nrlsooI n a1corvt adr dos Revse, 000 Ia n orerviciqa do babrmcido ml bin arls fin bl o ie do eproncn lasea 1ito.
oo.dperon nIgada p ar h
Indln qa ocnt qire as fdbemehC~~r orIsas bnserAi~am ten astcudo El Cudil catunbud an ucauparaa pmenoan nen t ente one lase~ mu lc heeh n t o abe a srobecd dve ni- LrCnad Pro i i
to~~~~~~~~t6~~ ~ ~ dol~ u~ joctoeorl co el. Pio Mashll bmmobon .[nted Aicotmammt ba1.ad enan racesra rorar qu m usag ae be1 cuneoi ob,~ rfun oRh. q o te ne oan oqui sar ptoaarea do conro Ps 'ai oda d r 6 d re
count. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Aeei bemoite .ad de (Goroubo Vat babi Iload dos Ma- onopuarncilanrepe en que losde,.go ept. obiti.vrc Beoob.in.IdiEstasedo ipeuoctncns ecrasemotodo andmrdt a sRa Odrhaonlodoal24 aInsOlon. Conra-ElconuMit
a.,~~~~hotv penseguid pan 1Pco a-. .aa eint~ o u i C ~hr Octl] V'argra IIIda da toeaenflEoratio ob d oericeo Iua n padons. quo Ctigu hao e.coa ) teno d o Etrocmn d

a nI .e.i med ea B i i ardrc me
lo onerm sab Ic rlerqaizn rco d o Viacaa. dfer lu c ua bIura 1. .bIA. ea t Nu on oa etivos. q, p e aion eno on elmnd o TOey, fo d. Nu le 'Ciudat pobtVWo benmpon adolanladoi o oy n relC adns d orde 127, u it.I os o La tanornto 141 pm ie t pret rbine so d or ce eid Gu d em Cad 6 =v
e.udicC rrdiln drrrafvt.rae aoe neusmd sy as ~~n~ on.P. ovo e c fpsxot d mbci J. det Dlasbds dondo se .b Cas
Inoie onCFI.~ Ieidaeua-lhcland Scd consis e H dr ~~oa~ deon a.u .odea po ion eare oec0 nmn d lots Infr-a Becpa
dare nsabrat cnapital y bmran oemas W n airli]a onia onan 11-puld a char Waes rom a a EnOO 00 md vspr o nqo los nunto afuoles mqi o Ra ed to en is~l 1. Polun e. y traida deudao ybemas bropozad d~hh baa, bar 1950. l saba ian a p are bdi Puet prpI d pa e a ~atea en Ag. g que s qemeenn os diicuiode doido a doholibno-mod a ao inr rirrino o t r un pedlnue ael I~ or ahieim n t, dr t ue aU paos edbeta oeo el.Iacti on P routibor a venvos pe quo en e oe Ri esornn. Jmtgd ad~o n. Dsntiusabls culoo o aihbsesed s o ans alig. qCeonn povnci de a a itia pts nodo icamp.c.d.tte Cia so CHLosiai rntem easri
-10S.r -r M.,er"leciaunnto ives acuera do- A Hos ital qamisae.It no Las ciudesorlarao ann elc! abicins ia anenas are, yoa las ar o. nbgopn eorn s ae
urecles earir a p e oonma lo Hms 0000p.ta edcde ormadan mihlnanion en~p Ocn end o ciuda frl~. af oaan de. tocne itnmoh i sntb cr foizadr baa erona hlaner oin a mnrcila dotlcoea Ieeu coflnt of -uld tr- D ca e trado Punt spnr. onERLN i n A mlUrdho s"rul- dins dpa a qe se rlerenc a' o la aV CIf8S samn l. djmo drfa. dip do re- -dm .1ha.d u .,kd hia. dodom B q u o on'.,

emo a6onnagncls PranIrapenrid do oe so Its pnmte s I-otoo co mmento Ion dopirnias d a nmas y m Is n nreo ebre n -cIon o d ot enal -on oioienb a
rapantoc donfir ilane ti ibir s ga cu ququo h vtatie durssb tind n it~ssoe l o uje bacianu He.i real n rI. enoascoaonen oa o rnral lpiritot qu parb cn at dra er bu a ohezada P nertine- t1.gC, tel ed.d IB Sinr embargo or sodad Sin perneirgo d ents resonas or-do fpiiyrc dore Aa ertu ede dorovasolocirdiloLo baiassdib enma isaa etoha f~ u da 1.rr doB verda coo deorietios Los uino de cn .1. anvadose 6o aiaore hacairbidad. r 3050~ne con bW. CALL 8.a MA i e nosr daplsta o basbaan, Wn 1o- trt lesenro inian ain atendia TOallnm 4IPIL u
16 East. 34th~ov Si., .11. YORK CI no
Dc m s l m esCre.Bt m ad ~ iad. or Cauill ahorto on n o n aoce soIoun ateranara. hem denoo bitbca d elma f Bendao I no-, Lati naCeieud ad noci hs
p ia euddoeieh elaboned y izAE AD TB Ra c op ognert. ale que Burma ,art. quo sontra trtprzlae tiinetebr Iarea aicagnee pead bdone los.B 1lson a lal opa ctl de j a aacue. in-.tB u z on. Cnr l alhoa quo cay Exei. e Pet an.
duobhas1 y paproin nor~ ete a po-nin TamIo a 1 6 Frnc 81.0 no. rect a on3 on eoom pu n ic in barr en Con t cracIt id c a d s salar se par ea l at ron frorra ls qe proce doells. iemeos- Rffts plsstas Eeep ta. h buica La qu a con bas anio en a aa areo oiva.ort docan to, firta no a e "oCiuvave ro it S]apec o ado fsir n eatdo nobe tras soent d Ri,,eot Ins cur un Its rauneh pordonad quBe o se ouen poeo Luos mIa m enc o n uvs en e onds a u nouh el pemuantlo- ft Iarcoe Lrror- a1. 1. do Is briuic rlsreso hania hast orfildt erond no mn teo igao nI I vdetood bibere .ciho on melndele
00 Maeo~es mr-ouonou a ,en~ i,0 p"Ness hati eosceeap ldonhascuateas Instc0noon o poris 0canmpa ea.n nirchdoxocsnPa.qu on dotanembres
Lattenauoneo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oiadt mica p 1esabec7.nt del .qril fee______________ lieac. L o lnal.-W 21 as acih i gorn bri con and. Pa cleti so n, sbheeaote
dna rammciol, hmsC. air.i.Hoe r.clE.plinac crqu oo P te a m ab, rin mimo nos di quo do co. ticIn avireso Ia 5-. lnoi. Puesnn repa a s pa a bWne,0 a n bae. svavhtias t
traida~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ unant gyrn tiee vendadd ca manan, bbaosis 19o0 bebl expliceohirno 10- ,0 C,-imo t r
fl.hi.Pa. he. a u a rot .Ic In.elltn o I anU ansnae tieryd is l rsrep nrro er equolcim ano "Madbnn die,,. mueoi. a A m amios entria mom e .cr p ohP do hil a.o


ploymttr as.irt fo one dCiuerd one Mati deeaans Iuosn o
eaplendon d.as e taane s a.el n cl es cunoo! p rl ad~m oifco pr m luba.ddqaa xsacat Lincoln'af ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~d vertna, lasflon maoti quao seo aalnc'loadlgnrl 'epodlpel
MIA I BACH FL. --r~C1.B PglalAs eroCIS nuns dol del Trcpino".ado n.
imot rssrt c se d lare pnnialeuo fmsg Nourem Ameniaa dent., c n ebro sstra(uei ea ai t I o.dd npoie don.Lr. e ooaclane lo de prognesisias ma na eo, lales.s d ~~ dmsptla.Le .totea 16 Eadenn34tcaStr, deWvYRKaCITY perotmayen-campte Par Innvucoific CUSlbo a 6 ed vin6.irst
bancd A 300 B We ingeieni 8. ionlgco aiIdAd ecia les~ o utr. . emtta ire pose I E[O be Juneptocu~e 24 toP.-L ns
Deet ae Be lz abuer atna Americana.nc~t, eln,,Cqa1,. ir ienweicm me.
ri *dd.vd ld .d d. DAVE COMPRAS: 'Mac doa .I.nis.inencon~et dtts sriledoes d p. nloa 1


rg a e np ecrfomenter dien.o pan epiio gneneral aSE nou LOSc doe.IELLE o

In.4~.- quair -4ir-\ lo. do a] Kit to~ b- vo. Le-oh :v;r e Qu e ee ,bcn oa h .nvneSPA ml.1


bri no f.06 at] 2 o IDEALfca aAs dAoL A soi, nlalLrzrs netsua t~ iess vea n a i fide ofbda.be.Culn

#OLET ENCOORE GATI, s dios artlplayonads, I4aLat ESAo Ii iromesy ceoeos or c hoab e le hells es~narscaleerostealesPidss enlosoficoos e paejerde ndiarec restaantes-tiends est lrs bnctunetLs .R preSEDAN

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a .i. sense.~l M 1rpt dlTrpc'.iCp

0 ses anee osspal sode epoees y genss o paete o inlss.a. haodns caban, o enottar maires coism parel seatassss ac sin
Oepentomast do PubIlrt yia Roomliios.oiicae 304.ile Cdt thoil yim ciolans U1. pilots do 9 ieoomeo
daeper 1e brit. passdoe

essos - 5peca a raJs use
0eeca lien do 0rdro lbrds nE.U. nuad ai~srao
-riua -ovsi y ac-~ra aHtoo-in -ef= K au A LAXARlNA. 4)vFrRingD, 25 do Junia, de 1950 ClI MCO

Los Estados, Unidos y Europa. 4N4s Unillos D.ormni.ngIla,

Un asillo desean una gsperanza racional 8051o buscan una intermclonal

oprimidos Per Walter Lipplanum "peachill Para a] I)JARIO political de paz Al
SUI NUEVA YORK, junal Oll comproune, message do It migrate. WASHINGTON. (Zpsl Co.
WASIIINGTOH ).lo, ISILUI- .ndd. tie qua 1. Erladus U.
We r, 0 do do No to Is noble Pal do to do IF za hurrumns, de que IN homeland Edward W laarni auxlkiar I I rvd1=xy combatir mi In Unil
We 4 area n d 1. : *.ad. Margaret Clumme Scrith Ingots. tomixtel. coal loan .1 Ed tnuirl, do Ud, 1. 1l I ce
I d Unt &to- hue bee 4modan-UP, dim Qua '19 lam "Coual do an raskin Y a Its dol Amontom Pabl.cl U a
Ual U)II, coul 1. U.
due elect do Users Aded.l.h.16. bornalmaj. bee arms an. 1, *,",an. 1. loul corded 4. do me I., Am d, con In.cho
do 114 1 mr. rhoan- Undid. cuumpWasual .1 pal palmlina. I &-Jet. do lial.rol on 1 arl do 1. Monaghan Ran, -1
del as to Be on rol CUP Us eamumnifil Agora ann, wito es pre dm- de Us Ii Miles at Notar we struor Robert A. Test
Eat in ad ti ilm a. Ux 1.
U. d IN,317 V
ii ders paron, I.e. W.H. do Argued aclu.tiew. to 1. qua UIDE 1. ARPUD.Ch.u. lon"nal mirds wFo A- Kurt. U.N. could is.
'I., y DDIO.i.t" "gorldall y ginno.cum, 4.1 ( oohm. husur. quo f. fAl.itica 'us inruforme 1. 9.
A. it" able, P anx1fti 1. Pa. UP$ a. 0. vendad.
Pon ban '. ex *I Coal add to Dural 1. a. qua a In an contestachut al -nuor Una .1 Re'd in U ED birm.lenan,1, lovjmtrul
Ing Ishme. IF mmige.16. AD. li dad no 41.Unt, .1 Em- Shath Win qua had Mr. Ile. t on C. do
suil a We. qua w an hablan ftor Truman y at seftor Acheson Y whe mal ". an. qua a U Hu mini n
D. rk. P.119 .toridu
.A. do ARE vein WCUron I uj.UU y Iny, UP coundidu counrabl# on W Ed, he Ids 'Ametud, do de,
Us dedis If red.gro.t., par. Il.hrov 1. read lines I-ladern-l'und -11 IF mand Iu Win: -Cate, moul d 1. I-H. .t4od. domputs dd 1.
J20 Arl .ade an. undal Do oul
an U to .is. couruege Man a lum EsUded UP,
P. do to Celtic. on Ad dng qua howl mna, ruUmuz he.
b va an to an el ex. d.Ir For an marril y I or" "got ra 'ram-do
is tan do. ociplearb6c, 6. m, vlarripad do Use Monctur, Carol -um tcm---m- 'a' anvom cu.1,ulon ad in hall pol Hlu,,r
to direcolint J."imble y debubutc- del do on. de- h. OW .1 1.
d at Idiot 1 11. 1. In. it. ED a. 2- Estadd, Unitim, utunloregra.
the 6 eUin y No. M. Pandemed comenzaar oar Yet qua pormn randual. E what ch. IN Old. del .Pd. ten 1. C -Im, a.m, Dire .3ternau'. qua
0 A p loqu' to Adval0stroct6r, ista tral do still, tuyR latunl6n ank IrCoal qua 4 1 U.d. di. legur no. oun. do cartal &I
de busir us. coom mUy djfi Dame. man d" wada quo ni V I d d, e. it to Cn.u.1morn "Uhal qua an. Pal
d A a. Us to P. J.Var .1 pueblo .rounarie.n. y del Finite Achimund dfiNdA 1, Pal, I lot do] d put- del, y do 1 1. 1UT to
U do
Is a Utaged shouted a. it extel his "a ra.6. .to UP mul oundo Dan a I u at Close do I'd Sure formed a Mi
At I, bad it% .1 an"lf-a- to Una PORI do prolongs y I.durds. In do quo &I rtaj 1. U 0 Us 1. e occiUrna con ir. ,r lu. IF occa
n drU. ."Refflorizato donal y Pui6g at in Paris con.
do alone, notad.ma, noull X toad. rAtid" noble, inormad tie on onergia pued.n con i dUl 1. itUtrin -it. I In bow
man W.,"Uic U due ad w Par. on dt". domiculawmarlos, m In go-rol. Peru, Lq.fi 'I on, mi me.junconme a. I I st6ol conAituthim. Una As
PEdd u no. dzd dreotdlom into .1 to do a., Acheson 0 pueblo do cw do 'anvit el ft noto 1. libhund hortagonlvzdmil QUA ad Ind do -it us I do QUA in.- dd6d1oUI Woul, notta Par Is Coal 2 am IF clvf Us I 3.-A IF terminumign am, U AAmal"At listed plus ].a actumoded, golandremens I. iddand 1&. elate 1, &"A. VlIr y Indoor? latuale. -un Ram. rNInI,10. do Endraboul
me am. 'no credit. do Del old num, comadtnUl. I Ding. NOTAS sell DE )APS ca door buir rusue pulti.
Raggelviedo .1 Uland I I. dr. IF i UP. mthe to- 1. coal MI sell TINIII ld Md. dearniand. cal air.
coined its bur "IUVIddi do a datum. do onfuhm. y add. P.m on UP van& y eveadvarrowe ilenfiti Pon W P. extrounitrom
dehat, A qui programs del PUrho Qual
its Ounce de un Escape Pomona]. Do Posibic Led, m. del Ingetal. a. 4 -EI
,= ,ad grel WASHINGTON. Jull. ISIII del Prom dt tc 'no man gut clin
bond. Us Did., all que ui eased Y a. nodded grupo ? Invitati6m 91 none del Mundt Pan
jorazod a lam cup Dan y tan -a dedifill u Ad coli am. mi El
i Una P, C U do it Edell he an do us U mo, one 'ante euvre. d1l
411, At A area Vidos C IF V5 hall seen In one a
a ra boUnto rnalarl
0 Add Ad .4. futures 1. Ur. do prod duccen mounted do caricetru. dt,
one 4 .018.718 dludischmend inuallead Para eviater gut so rebels y it on Camalift .U.Id le do cU. antol domenth do 124M Mi to 5.-KI plan do l rullfia, E
al bull jar Samuel it me Usti an. op c died, 11 jnd
t, qua putdi, or
N I At IM tar me International. No heladid. Ento me debi6 Pridelpalul mi b1do
a I te a on Fla. 1. dopmocion. ho an i6o I bar
Milan at I as a a. Act Aetna. mAmUjk .1 depl to it did Ad quo loans IN hombred Knod" Urumn .'Opuedid
MI C be hi. INUCCARE do 1.730 4.06
Ed no 0 di .1 Nagera de Monte cle IN evolin"jon. y We gut. Wereas ail mundo ondain tie done,. cats, ,g.m, do no 1. quo
eximmajecom 'If"Ortal do In. II jonesm 1, When qua .1 sembor TM. do a. CUAI" zombi. an 'C.l E, le UP a lam ps= Cumemom
li all do, Unickma 4 SON man, he a. ad 4. Us U.Imid.o. d hill L. notated a qua a on. AI ,.Iloc ti patrol del Tuwn Hall dn no .1 ad. deaths no. al Y
Edit Arrodo Do bunt.it. hr. CA IdUcharkmal no arroutUd, R V11-- --I-- dend. qua Tace eminprountern,
brand. do NO. York tied. I pool. as. 1 4I= LN solloode Tritiri y Acheson tie. Pat a] qua pumid. d lot Emisdo, aid. UP Upo do
model an A natural T finhal 1. a. D U "U. UP Irtmi Vival um. .Ujcod Romed,
joblars .4 Adwwv"UL IF M I. do A. 13, late
is and IF U"A. adds a., 1. mpm.btliftd do denligh, curl a 1. conatiminagionds or na con Is participation del Colle
ran I t PC PR E3 pl pragurle s ruda ml-,
communist I U: Ford solons 1. dr. IF 91 Is bow" In d "I ition. Clean Iffird. An Up #aid. CUNE. Eat. t4n. qua (ruslar Charge, 4 WUU Orchadifte. S= IeY. 11 Cone y Ind.cluds. Pal
11 Regenerate. Iow. Kaulnu.d
.1. gnil do Delta. y difiall. Uo Dan Par Mae ante definitive, rate tan N dead qua Puente act efectiva.
I A do a, unfrod C
tguU.1d.rl awma mentocklades. this Y Visible. 7- scrucla editor I'mmus. 11
ople.d. de at. gains$ to Mo y an callenta, to .Al x P. U
JLAa 00hfica de la S., le Ro i es la I 1 75 71 6. to. Car. bee hadento, do Ed dires. He, mot pdzm d.d., re.11dul Is Mnuo Am Ame do Portland, c
d an a 1. r Its ottal. cil I el pueblo he de ter dirUl- na bay alegul &me" 49 to quo inaugur6 el 29 de mama one expl L-Dul 1. ponbUld.d F. .1,
A 0 "1 do crooks do UP pal de pro. 1. Pa. recanal 4. t.dw led 'iC16. do 1. c.lool do rto d, 1.
It QU n "Add y MO- tn de que Is Cool do Upl
M fecta y ve be debt nor Qua Us dialtholon Diane ."a". ,, .0 mi. Arl gou lmnbdmdgm pertwo.Uu que he tel -9rw kgth.'. I.M.
exprem 6n de piz dematil I III a 101. do It hr. do 1. Mi. Antlin to a] seftor Earl Sumeal a Us qua
.ban 1. us trem haid.rud. at
Its, -to A studl Pie. go. man a PL. Penn, debt concifichrad I Plan.
1 0, mendan ad Itial do CUI Dun EMA. divided. 1. "Pil do .Miltas del Soviet- Us. dad del Mumma. .I. Us tested. do Paz Co. IN UDESPOI do 1. dolaxilarkolm do viel an Is lue "Fund a IF It 6 Is a do Ill diftl Lne ltaka.ndl Ithasam.
11 CARE do Saboldi. Ram he my Ouu", 327 El swinlov Aledeardler linuth, rU to coperame, n 1. do qua at I*. Ill can. 'Amoral y tan eti.
I 1 135 "1 -1." MI ea. named. tumub on r6amd
Reportal Dominic ill .,but Cut. 1. ties 11: M rl my. VId.d1, she,. conceldan do Alan,
wait., or in Ciudad CU.Iom pom- al b b do, Arg Be- Nueva Jersey, pregi ei aim dip elto Raj. Am rethre do ZU"pg, do.- IF pir.duceiii. m.ndU1 de chfundo
Pas. La tercera Roma Am hifil yq Intirnaciaiial a to Ibld.'I. .A;TN naa toy an, HUE WindUlth l I
eunal del Volk. lia, an 1, U o D 16A e at Feel A htmsm id Duteous do Aluturij. . adds Europe do Color., Lo mayor groporr Do do he Ell pan meant una In.
.n,,l pomade. Diurij.nrce. do school gold no n 4. 7 amperar gamitoo mencon parm. IF oriental IF a"mnid d do I.r ---in ou n-uponct ft con Pro vidill.66, do[ Imparia.
afi.s. Conn. .6 acrie so it. am a. I a I quo 264 al rallitar an el Nunn. IN me. do in Indepandandis r d4celft at regImtr6 an Surexal do Etedo, Incl. do A.
tyl a ontlev. dr&Ujul an U me IUVA m,'Itel so halluairmarl decide a be us a tie no a dad AN trumer, a in. Em. lui.DA1 dierito
-net- CORT, 1A UIUGREL ht Mjab. so fice Achnomm UM then ban Cities an 1. .1hUN y D.A. Co. lememelow do Coal on IN It ITI
a to Us tie qua II.a6 9 1. C qW., evideircl. Presents pal .1 smsign. ed un deathi., No. IMO: C.UU.tr Y despu6s, therEnto tin cited us Una. a tie do r .1; PC lent. Am]. Onsel Cuban had., Jul 34 .fthy, Pero at E.
am. bay, Co. motes, an el cen- led duchm do bombard. U PI bay., C. Verde bob 0 shattabre do I ndes qua 1. pl us do. Us Is, coaccloned, quo Decided chat in Co. to TI D. in to.
ten dad "Undo, T India pensioned- as do Sand Ped. ."Utia an = CPU P an do .1 to ar el Millet toil qua Gran 0,Ug, base. reddimmur Nitmeni reflital to re.WUdD,,, I problems an. do labor still h.U 1. f cbzm In
Vid. Ed. T Co. to q I Dan 13,543 hurnignevin do on. PC, tdal test Ad notalin U.P. Pera a. "IdEl lon
to 1"Iftle. go, ., In rafdgj. do too., in., normal onto Una ED v Co. India Can 21.462 y Al o con 12.916 Pat. lembindd dirld, ]a go. debts QUO on .do. Vat he,. Cie. Undid.
offel -I in us c. cal Intl qua
noun its aratemant, ton clentoo do than an buse. tonto tie she' old. ca a .1 sor.Uhan. At tie irml. doodred, .1 .Bar A.Ined., no. .to Y ad details .6ow .1clanzand
oidle., do VhiUUi. do to, a- 9. Pa. mt au mi mw del of. do C n a art a too Dinner at Common, ral so U1 Del debeenom prociagell Echoed. .[.do refirmtotiva
oriental 1. .ban -.q., no vm rlin, wJI.,.R do C.Inmin, crtr w Czal dtfecto -opit created. nmfditbl come Is expanded rational qua Ins- A 1. ran 'a r'
Road hodar del Are Ser" d- m- do I- ,Iuonn, del Ll lonee. re a Is Co. no dirigi ti.p. do pin y go. Juddinom, somed int4al rm mundlel. Taft l M an
S rdi 1. .or. del Pation do a Dumb. r 1. no
-I-- M-a .- .,do .1vid. tod., elmis. go at do que &I cattle swal & .rp. do Ids Xual Idea. U.'t.d. Us, named, mention, gartum.
este becho. Ed Rourn so munpumuAnd at C el do efinte =it grafficnes tie didarred; mi
1. Prow.d. do Mul L. tmence mater.1 del Pop. 1. politics do IF a 1 CIA litit. y eaMands Popular., do pro. E Scene Chumbill a. .&bid she Para caunballe una amenot, muInterlocutor lovizable UP diffin- no he vertido mail min Ifigna. Units dimil ens, .aim .1 "Col. .1 nobound, jUl .1. its IM chon me produl Is ch. or., line cu.1qul d1ra h.CbR
9. quo Ids led dim in. do 1. done. aural IN vr bl '" go in xUld cap ri Sdmi. libodminall6n do Europe, 0 uUmmovein, our Hitler'.
Istork del nodded. Ld turned do do Protein. Bush& per do lam Co. us ni do .the I I. 1 12 CxAgerado OpUrnisen. del u. too EaudosUnUIOL Pero data no Is OR RA nine Tell: "QuIefis estganne intent.
Sim6a Pound; printer del do Cards Ran vWon hF1, ad in qua on. Oil. g:Tero, Pw'Nl do Oell A., Trournman go 6, rasibm.leb., Par ja 00 Posted. Us come or" Pal. I 'a "Idid"I lmrdldo do A. .A man do am. nzmn Udami
-ord, Put. pa. del miles. glio, a quiddo par 1. lUm.gch. 10 to, no =Into" to "perad. _b- 1 d an
no, I. it centro de Una Interna- .,ganizados por'el Vatzl PC= ristland a. el favor, Can no. Za qua a. .1doolutarienta indlimpon. .able 1. Cap, d .1 do a. RTE-Z par control Pal qua Attention Us
of I :do tensioning Milli de ].A dinlei del Pop. go A build., mrdgd1.l do Is jdd.rqUU notillaft, WHITEHART AOTEL I ecy
him tat h.bria gut olmhurlo. able Para Il.var a lam nationals 1. a. net ang" 1 11 .U ""' do 1. EjArritial putto In.
otoyegited Pero UP sued. .1 debt, D No id:d E WZ 4
Chun doti, conf=&rse CO. .1 Mal per nallfican, In. nlr.J om I Iueda Il 1. Iglarm I it, 0 315 ft Drive. MLUW prolonged. .0u.o. y .[Cold, tie I. at. guide dmanigind. y
ulto de Ll Qua an erIV6 Dan a $I a a a I annual a u. plan a Toleolailit, 0 Privid, PI Una aperarga national, quo a it El Cual General do Jos .his .1 pan. I IF it.od6r.
qua 1. ad. Is 3 e as te6n a Wl.troUnt. quo, I I do. Solariumn 0 ]1 .1 an Alsign dia, Ad Iul .Per., 1. it anaril at,. mi namen. dv
told .1 it m. to to. loggacphad, .0 1 'Co- Pushed .to unhationsfil so ral clbotood an 1,11and, con dire
as an D Pro' th6urtion isciddidam a IF U Ism, led. Europe
t.2,11mg do adidebein. ad .1 round. "a 0 $1 POR PERSONA Ill 91 UI de Ind. dirol Me-- sell Para an 'Me torno",
John 1. stood. PON I be de- C IV n D U Puerto Imiji S I ,.a DOS EN UN CUARTO seasel IF Druitinclim do Una Europe MU WMO VUJE .61- it chondiciorichic, -go. I. Jirdo do twoomintrar U,.U.66. me- A out tie In. defeNia. do Ids am visto Cmunts y f.h.dighte do 1. tieno Unificho a coal al at comandidged to. do Ind. 1. pothes aInd.d.,
P". Rome. to. 1. Coal. me- I: ran u a e me a It I. quWaft an so art,=, pul better a debidmmi. dirigidomi no de. $a" hpdil vl&kam. ARMImmU Proun.A.1dero do Co.- A dulea I r. CM, dMUUCCIl a led Pal .do moturdidd I quo ruud l it el pueblo Con imagloatIM
it an .l dratem l DUE point. full refuse- Jan. One. do, bunne to., a man do Romid. dead. Ingin lamost. N.Mftz,
traUmd6n administrative, AIDE Carol del Del Colo. sirefies. Is= y 3FOWMIQC."Dool -a an-,,. firm. y he'. .1 dilms, 1.9 tiouninde mdIdD, IN no ten a Us Mal U., ." blon
am, .1 vOll WUI qua me do, duche vulnerable ad QUA ftl. Did. debt.
all I. Oar el Emi divine de utdi I 11prolul y tie Pa. do an
fal or un on q U a atemulzarlos, 15.1dembufttle.
xmggdzU, oBNl _Uum Qua 16 Indand go,
1. gleals P.rUnal Ram Una UOI
.a del Intel. UN Udul air of D do ]a nI
Pon. 1. iuz.azUCtl 1. empornexam nt Dan Co. ,OR Pal r IF elegant. do 1. Do humb. do wal Me UP simple 01A.U. do embe Pool Pa. ftol coned. A pund. go*
do team el mangle al Ad. .1 V A. do 1. I&A. %UU ad hoUsti fVdImn. am del Pop. .ch. Enermilvase mi Ul dinner- II Mae- -0 Val 1. ruis ol 7fmwm pand.ra or
N in ga ri Ented. dual no rantirmada indentems. so owes no CO. innatvul LIP, discrete. no- penunguid. par Chordal it. -.W palill
,ol 1. Shot. Sort. 1. moo Ahon se amble nI do Conde- J. contend. be umpludmism do I. Us CIPURPAIng tn On lenuffije y 1. eva.7
korldad tie so Under Una aIIA Did. do DUIO rque,
do or J.'Itlem. Dead. A DIM load. Ad .1mull italUal toddi cligich od.1ralbe. Ch is ftra.16n, "PaUsicul
.11. tie killardstras de illautuen. sudden at .do aide. notes, C.U611cas flat. y fm ttths. 'atedi. inapiden us .1 its. a [an 1,
Este Imputed me djerre medial Is no me ante par gull share y no me. p r to as too par Do t Unal Co. tie ii, all. 0, 1. Play.$. PmUddmzR OF so an 10. emes.
reml de dignaftbrUs "Umil tm Italian el Efil do 1.4.2. a, a I I ante a jifild, or slid de It no .Ed., Pa. do sterriscoje-1 .1.6 an
Undo an ends Dal par 1. d. Pero me olvidan QUA a 1. a do climax, no on UP to. do borbl
a Edimets courts 1. liumv. de age. is or 1;;
nestle qxPOUnno, de lam felignews. trju:. = 0 r de.peOa i6., I. .me an
Nipgar, Oct. de .tal ubl too, Mo 'I CAM ISAS de Vestir
turn lbrdush8oteas go. do .tie at- lo.n.ol I de as punLo Ch. flumbod, 10. 1 perants. ruemal eltetoment. tal.
untla Indian Froducir efectay sin una me Pal act Papa: 0 e n Con, 10. ve an 0 Una . ulxda a mangre I do qua "nose.
And tn de R Culd onto dad an In r Ones, me U -1 -us r no- In Import. do ultrwhor, .do ,
nudIld". mU.U dirmoto 0 I.ne- "Sl ailing, vor he lantand a] n or 0, a., cioncs r I r 1. . lipianluin per 1. fluid beftlatift, PARA CABALLEROS, 100%,NYLON "a,
v vtmzmeotml 1. J.Mulk.i6a dad grit. clande al tend. do an ) do A = do' Continual 1. ].he lazzle qua, so l fkilass" an equida
P-mill earn ad tna zl conaencia, tie "Vern a Is irtitinuto. i y., r a
b perld", bas side U on.&. not r no ri Pa. Mando Dios In discounts, a] nomad
d e ante am to- U jug. V mundo, con Code on peder y an INO HAY QUE PLANCHAEL)i
do' C. G= arnim pwiludda. to a 0 a que an

me onto 1"0 e on rop to 0 "Uh to Ool Us mal Co. 0 at at par An men room, Ed acUIAmU at retests y U Moslem cibam a to habiam ofeaddo camsam
rar in .to do A- 111d.rachon del
do, do are y d lisping. Ed .at. 1. nUchmen, del t D
-a. Ad ritual, James aside. Emtngnmwa Vatican. me U Damon.,[. Crid- rondo ino" ?us Ad El *her Churel no all. a an NYLON a an procia um bWo.

Ye"Und. .hoe Is Ig me. del odvs ban whodo In Ocitai He. p bay go. utzil = 9 do
lied to, i D d at,._ mteUt metrv.,. Pence OCR IF Sed.
'or- Its nor _'a to
110, pe r so on Is d r d i a._ Cat r "Agents. ft., I.had beat. 1. TOM BLANCA
A' "but., _'a I told. C afiruideades. Y ol reel do 'ki do IF. EI Vatined
on 08 14 'uem 0 0


a- mul Client pmlonado: Costello. del 14 oil 17. Xmqm do lanto do 32 a 35.
in., rmI A, a. Vera READ snw t al y do algion. are, A. as
ril Ism. Until Ube .,do, file to Sudde aututs no Olahrmrrht

lopelem. run. .1 O.,je 6 c at
1. on 14 a- In -61 ni m, Pic seized to, beat. 1. Ill India Cloccol
Udd Pat evoible no hadn't. ,. 0 on al cista -dAth an] .0 its A8: identific.r IF dLreccl6n do Ids I. "at Include. lam Edtafto Undida. totraftiodo, del dayin, .a 10 time Jim 11 PC Up. vDillues. y saile, ad val d6m otow uni. solve, L, clUd
esU caw, Is decut n tie man an a en *an cal on ciones parde .1, a Arco a. toressurfin an U guerva a finell.
contacts Co. hout ForAftnicand, do h. Idad y An in Meant del orearda U Penn Is balanal FJ Unical
Umdo no con sartiallactill r. on done ardial dad r !I. thisma In All .401ihoo lisll
Unflaid. to, tl 6. Cra Unmer. In UdtW tie dodo U, ex do Churchill Ara i Para 16
Integral sion 1. wil tie met qua Is hire ind caudillo tan grand@
1. qua two1rhows aliadir much., tervente detalladmat qua me Capers. Far at moment. Is situanlim de dr, ---Auto. dempel full an
onall gut U. P.1shume del Papa ban.
.bee 1. Paz, go. no atrms an" a Dd its IF La A. us sign. 0 Unde. IF III on URU Europa central
man" finteMsmaks, son sentineled Deammeal ante Is poll ca Interior itali a, on -y butgial impling it heed. do La Ptectill del Sol PRECIOS
r6l t got t.do 0 enal 1. 1 gyra N Dan C I it .1 m. db.16n an get., 1. ae mandenclon; discharges Lo solstice emper, be a'. or an. Vista a Y, a D Duane are 1. In.
a Italia del mundo minan a Rd- Unti.come I seraid. pal U. at Ed .1 hd pal us to I MADRID, jumcil, 24 (")-El INCREIBLES
MR CO. .1 better nalit.l. coal Pop. can ]Audi egil ch tie qua a b .1 do. Ind. bottom, .on el re prosm. .,,.due intent.
Prater. tal I Incoul radar, Invi- do Add Ideas ".ftUM. En Me ft do
RUJI Via. 1. himmilan, Pic MI he RICO tautd, Can Am P I&I no I 1 .1 amig Verona illinfordeme do 1. fI
pil 11 a. do DR. St. he. 'I I Mo. art, Act 1.
Via, delos, nitaclogiva IUAqIndz is, M De.ftwou., en .1 R imn- towl ariv.enrl. demal Am to
bal pl .0mr. y"d.dold to del Pul Unusual deal E It Such doommila do it. fight mon.
Died. to am" 0 mr. 1 AID mantsaft do jordined.
bre Pill no- grion qua I. D 1 OR him
line Domain dre vists into a. meet r alltze, .a nals I so In Ci do.
01 .0, ." arheia irl iu ,i del d. ;1. en a Ural qua ban. C at= he quidedo dex. S
= 'd P C 0 IF Planed. DO, 1. Cill Crean,
J led cafi6ani dire cow que (Al y 1. fiend. do, Ina, am ." el who tie IF Illegal do 1. Capitol.
11, gracut .to munie 1. ,.1 1. r 1. a OL 1. 1
Ifface, .9ritio. Cridbal .1 we I'm M" talft tHAPOLIA TROPICALES
I.ndp inteduclanacia cme V.rbuftm Ruled al Led idefismos glad
do 0 "a Piz ral paid im. del jolumad. dene oftilialms del Vallemago, empire, onwhe qua arrando, qua at.
bomm.nU Imdemh"encdoenl La devaluadi
T" Iftide, on egga UU ,pl hard r tr.eins. me Fi pl mi :b*: centle 1. Remain do ligandia
r, 111;7. .1 al To remorge. qua 1. fibectudems mustural quo lunruld do centudian. re. man time a IN Protestants. so.
tn 13 Vatican. in

Ram pul victor. En cuants a, Is t Miz. Par Is opardial Dead. at. gloollynes, LONDRES, J1o 24 (United). ;.Jr ArA, $WPM Lizzi
him .11 Pop. gftd at W liumin do visto as in'daft .1 Va. axonle lynorge Uenteo auto Ed an dl no nue. cAmtafio Verde
an law. hniscal qua ban al a ve made. do daVall y liffirld
enTut MI. dol on Ad
an'. zenia ximend mt. At go. ticamb quien he Ilgratudo Is major c ter C IM
6 a at, Is orstanissidill" del .1 :,U. ind Infilm 1. ad eat, himbilmiums, y Par Alto tests da I
=to de let., Oddimmer, -age C I slide aim U I Demil or Grim
I ad, riftic.
.1 Mo 02 in'. his so Olson qunllbrol so TrI defir, 4. al .6 at lin it M Isom ( ft) or Dwad&
rode. I LUCIA .luenum. me. Carl do IF udidul J. 1. due ad bl. thatbic, thad qua to raw0 c0
on I do 1. Europe me. OF cinumirde ju.tam. 1. deldialia Jumago do a al
lual -1. ].ch. to. Cut. Dil club. y .1 ."to inul en we In 7 do 1. limit imbed, A nod, me Attend
Am on.terullhould; a, Rj o- let., witutoned, .Mr. slid* an Una posicUld, Vmd 1*1. do 1. Ebro to,
ol a mine a Roma. a Ilassaft do priunpits 4 ne- at comrnimo IS 1. palabra del Vmdil Ad Feel
.a 1. y bUrthel no ADD. side Residential al vein no. Clulplo, no. U. a In equal toy UMint Co. h.b. Piq. ."i
do duchwinuals, par site at PI twitimaink an' 'I P So
-Can" N. porpme I ca an que, a color Soment. aita Inch. .1 lacing. 66. imedutflaile there md .Erk"u, grown. y -srmdm
a. "a wi. at priaWbal empire Ablertamen. medul to.will., do 1. a or. Dan.) Dul a to Mal No JUAT. gmenteckma
to a U dieta Empal put del V.illeal a. it lam. do 1, burns., consider. a an III SCfldn 11 P am C10
Cout at Papa hal Is Vat ad 0. qUIDial .1 1. del ti ftd do 1. ail two no Ad bine do I a r U
"MN q.u smeal d to, Monte Ruh. A" bee. none
Rome to. an us latill indUni P do Co. 0 ',.let ougge, 1. notation. im.,nocis, .U a. .Maigul vur at deel
.he. Tr.rtUuI.rn. El Data Vmn. PUxe 1.1 Ad an"" ask Dallas w4eneral. Ed limit*, Is Ar. I ad A r do ad 919 Won
ral a numuldo y cau do am can, he buy. ED Run Europa suatrom" Cable Cat lem, qua AUDI de at, tn it par an Para AS 1 .1. _IcEd cudl 1.
mot el fift an a me gut b. do I mmffi. Y dow. .1smannes
cil a 1. 'us no" pladlea it. Ut IR I IF gotel itedles potential main him. .core. .rUs. III
an lihiorl., diand. 1. dvUlesseliat he Did ontal on gidial Ill Solide.V1, x- .1 Died do Us .a,
a Donis Is 0 a a a Ado ilonern -Tolur Ad Peru tie
IF ?ter. le"J6. do UP prol he do Hal Walso bal 6. landoul. Red a hilb, to I died, 1. occid, her
and, memo as he djob. O.Udo cal y Ul a Ural
.a met police, earn .1 onto vivo mot del NjUs-zle, aloblegor del ofl 0 .'Ommmto" Rom'"O"' Todo 1. do NOR "mUl thaterhal zoo
Ind enlanir y la,,oluntild do pra- I a uft m.ors its &nor at cl U" S A S ,
,qua me d.urportude do no. "turn- E par, led =wd. qua atimer Flat
as, a. U fia Agenda del InI a lbi Ad .1 uidmo At. he,. poll., do Infitir
vftho do W pularogn No -- I i I intentional hut. go.
I In facluddliII puth do un pil IRim -r A Und idm do us stut Leon ologalliftai No a ten A
no beat. a Ul do Una can tie he 1. do Una bout 44 pa"l, U;
ra XId Us Um. to *a an Um*n be CATALINA" PARA ROMPRES
Veinal* n6r Ids I rr a do Is at P, Ji, it a xbnu. Y U vol vald Is "no
.ncluhflujo A] to. it a em, 1: 11 IftUglit pusuiI .11a 09 11AYON Twu M w8am TROPICAM .
_,.A'. Rome. dire do 11 r U. me VAR
U. Ed d1rid, leaden do "t. Ubi 4. a* Ad ban. 1. Is Pal 0 As
we I handed vulbadera, vmbi. ol d. IN "be - me
to. too I
am mi burours, Could. 1. .1goulaslime, to UMW6. a,,U A I C.M. & Ed I pit Si
".*a, InAl del pal, to he 1. qua bm'side Udm did* I I loan 0 noiwmao id
can ilempre con 4mul n. Ad he ruch"ad., Par Used rommuls d i qua eta Y 1 Sfft]0 0 a, ad im salon
.Us," 'Us be do] Unloose qua r#NwI. re. 1= 1 I
Unsiol as pe- lam ni as
Id-on I smarml DIM Ins, om m ',U.rft. W to a .I., lubgread do' major collizi ON .1 t IF,
a. or. donal do I mulmal into memis UP Feel- I an be partkul 0. qua
4.rled, lism., Pic MI aeffilli diall vote Ongrimw Qua *am w- do an hoolne. AID us
can. UzDWJwUdwRtO Y. oth'. MI 1 U, do I I
be. X.Eaped .N. ail SRI .1 'Is. Itheranuill 1. Y Inugleflil
(AzdLAwz y "Falbe m % do petition del, Viitiftmo and me
,A 4 an
muttuu,., ludamil Iranian. Ad ft. we .1 .Wghm. Ent 0. rg, muy oriames loal Un refinadc, esillo lemanholia, Pualborn v a I" Cowl
,aI prival compro an Rubinstein's do ante
iftenti a Ila Um ,Y I Ilan- -rn .1 camal On, Ed UWK16. t Von At was Offl. PON. my III y in 1. made
.1. 'al am UP wd loolow
Ed r I ]amended a Rheumatism tolal mw saw.
nalmon, Y rexis r, Santa ll PaF* an on dipowitico. PAR =not t I" do Is
lot S6 ul I DEC 0 h a It
2 = Jf;ii7ThkrbIos tan do Fannie Del. rants, medii do Internal pw (Preci r=ncEbleE). mnf idMAU U. add comurkA
Y'ams Pal 0 an natui. u., do l Cancl
0 do quo Adowd mand deI 0 mwd
pioditning Ind. 1. agitacitild do, "I A% at m am a Is an,

qnn lid bed Lm m do I
dip" IN h T STORE,
lN, tie, M beleme On Sativil let COW buft b &a Ill
=x Fld 74 an x
RUBINSTEIN'S %again ft Ard III
"ad& an an d. he
onsidegoi to. IS botho do t6Wm lartaurado I .,do a 1026 Lincoln Flood OF Ad a Nine. ,,Iddik uo
do I", im rA Am
at dourii U Mianni Beach! 19
an Us A Is U FL i f T It E E T MiAltilt FLIA
9.110 QUO p"r pues. w qua ks;, Md. .11 1. red ad cl. its It
Died ",,.tell* t MT"" 10 it. gral.,j M bWd.4 del
V411"Al n PC Aim any= did' qua
Sualmd, rl fierarlivrow, A. 1 1. do Pa. mr, R. un Roma Joe cle11,
A

do
Aik I IF
on rI I I 11 I, 1, I I ____-_. 1-1-1; I -111 I I -1 r T
as I I I __ 11 I -

Afio CXVW ,.
Pligirut CINCUENTA Y SEtS ,DJARIO DE UMARINA.-Domingo, 25 de Junio de 1950
v- is . I
I I I I I _rl t I I'll t st issibrim, Bleclaccom 'tratigs de. la Naci6n Auspicigda por el Partronato del Yeatro se flevara' _- t, 1, ;,; ,,,,, I I I I ,I,,
I e I ,lllil
11 I I R, L" d""t"i, No ,
-1 I I. I. I
['.r Laiu Gunfierress Delgado ,_ I 11", b.
I I I I- ancrablarlachratim. I
I hoy-a Ia eseena del Sauto "El Pacto de Cristina" I ''I ''I
I
e '
I a v, 1.
Acueducto I ,I ; I,,", ".", I
I . . el I . . . I FAIMA [A I
La I P1, ,I ll I . isle, do C.- asnigo, 'I ,,nJaer easur ,MLIman, OfirecerfiEre ,in houlennic Fiesta escolar para In Is X 0 G V 9 X I A D 0 11
har .H" I nconm 'an ,,be .I '.a beima.J. dind ,I ,marri.1 Seems- Matancerast I
dot: Is on efloons allisto do aguar HI He ,in. doagen a In liffhora E. lxbredo graduaci6n (It altinunuall jo lf N SO ?V I',,
Eric am xotessam ero-: a ", I ,I .,mr wein, ,be al EmInde. tal priixintio .5 de julio -libelian6m do ,arm B cou en,,Santiago de Cuba ;, I I Gotwo ,
IF % 101 I d'sl a I Gablerce. I It or ImIteritsman In babinnothar. I Dff M HO,
IF colebrun I,% TwEvs, a I ,I,
I DE LA to Be Inner a[ Frooder Eesiblvo. __ -HriLlmism I Into An fill do no abide hoser mr. ,,, Or ii bacconce, do "'GE
MAI .home .in dinion V MATANCERAS 2 40.1w 1
ban B code Me ".Am ,I .a. controls sture no 'Intren Cilimearefic. I SANTLAGUERAS I I 11
_S.FfT ,. a eastern R 1
VLanda reports- almas .in spin dollar Ia mornme. bad. Por Manolo Jarquin AM a Cuteness do Met. Pon Manuel, Sliblits, 91
,.a onnormican I,, .1 imadin El listogo, ,.,a ,rde, IF' 1. dfirect[B. del TrAm. l A TMADOO :" I
Ins it Club 1. ,Ind. do B tym, I I ,,,,, I ,
,I e me ratabras memor I., o-insm. publem, y no El Pont. do Cirluthem ressim, vice lot-&- I -1
In ir Per el P.Mmento del TrIctirser so Ile Nmernme. mciffircande7f'. : I "
begrim, am 11 )I,, M-m ,no es, dagervallion tan. Al.
Ile Ian be Quo ,I comment, small h.y cc 1. ornme del Tralb So. bay. ,a ]a Juice]. A. So. ;- Rol a] initial Appoklenic. me -oll I I
publicomen a. orinta, Ina dethember ,.,M cocoa M, B ].a deas it, 1. nufamso ol francs Prod P "'do ame.1.1, .1 -It. 6, , ,; , , I I I
Irs or. do Variation me 11'. 'Hicancers, no .of. do .A. I' I -11
,Joel. III pro- Ian Mmom. For, I. I Lt. ,.I no. an tres Bring IF inces dmi do Can inabol do Ian .1mancrom del Qual. DFUNNO LOS VIERNES,

bleari again H.'reciall Par sm., so Igual. rich, Nab, grain, bass 1. eireerfibe Saritiaguerap, val Dard, Odl O.M.d. C.1,91. Mil Ik I ,7 ,cc er, In roplal 1.) le, ,,I,." ,no I" ,nnorms; do do group. de Zing, pan on g an I. majoberaids, cons, .It. .no ,assicuilimet'joi.lisrst, winiers
,,,Into I Ile- In, publaciones atecaldam Par IF iMinfil, do one -Brill.it, final. dmudearicho clumnins. .elect- robegroccurbilic, I I I I I- -_ 11 I~- I
Fee do Inch. far. facts He seme g put As do ]an Flisconts. del .login Moo Figurnic More ore uttered, [a on- 11 Ill
Abandon Col. fJpMJ&A do bay on Inname.l.d. containers y emindlosa Joysineftim Her- I I
cirsa Para movilizal a, elsom.d., "Pultne Fbt.m .man I.W.Wree, it again solace I., "Annual, do 1. Cut -Do fienababod. on IBM ofiradird berant. Visa Gandmins, hij. Nallub.d. '
,, or, problean. Moncanci qua traccor que pneitam rounin Ins achrom As turn Cialbacia'. que preside nuestre in moribrita Gul Laos y Yen. do Ins dintlarg.W., colicarial. scalor Go' ,
que resolved conjurlamembe It E5. dinern recreation Para Ia comm(rue. distingunds, aselgo el doctor AlUnde -limmentrame berni )a seno- ,.run Vt. y 1. ent B sehoot I 1 ) r
1.6. y a., .,gommores recirroad-be small do mundidon Emationcorre y See, I ,- 11-1, tm
]as provireas y Ina mmilropion y D.Ismain ,or ii Micron sairde 6 ra Carldad Costly alone As A aritta an, a,, B to. i'mars com .
in III a on Itt, I 11 N 7 =
Eat. .farm no,. to rogantf.d. Pramt, ,.Jim Itfrd be. its, doing I planlocation I] Imr1cu Ji-immiloF I mom trallenjime loolse .Lmari del TFOUFF, It ,.an.- face. I a end I B no I
.on be can on If Abobinterm I Fell all,, IBL. i.m on
do, go. me .r,.,Ht,,c ,a. of.,- or,. ,r. lrsrc%'T' _da 1. so ,a it. main do ,. ollene lorme pro I.,
de La Habana. In ledims, ,I I'tBv, Canclagirligynougg Bit am
tadiss por In enceser de aisma como .lI,,.,,a ,panor Ince. ,.'.I. IoNsMuNn He no fmcdocn5ri. .Iran as, gr Fields "' .
Ian ,ortbol ert antic one I Be an titobscom ,noun Man 6xItb [a ninelosic del Ole to, I
I rell, IF so diplo a B Bda-- I
Day muchis industrials que Bt lear Para on plan general An acubdurnis, _Se I'llebaborni en el Club Cam- cu, IA I. IiH 'I jet b I.
flitim, It . Fortran fmmm- Is tecdcrii dentorme re quc I SAN GUILLERMO pectin, [a IradlejDardl fiesta Art fleatil. He .- loc-lie-le, Ile! Ile I
an,, Pon. niterintain us
Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
t, :, , ,- 11 "I ., 11 I I I 11 11 IT I I I" -, , , ", , ,- ,;111111-,11111111,; , 11 I" I I I 11 ,,,,, -,'-, :, ,
-a _, _ _- --.--.- :1-11 -_ _. -,.-- ____ ._________- --_ I I 'yumlxfl
-_ _____ __ -.-- ", _._,____,___ -_. n, ----- - __ _____11
I ,", ,
a
"'
MI 11

118 gifilas al servicio de Ins inte- I
"El peritudislasto eat en In exter. 0 I, 11 F, I
I no una profesi6n, en In inlerno 11-1 I Ilk T resues generalea, y pernifinent" 4:1

13
aschil 1w) I A R I 0 DE LA MR 11 11A fie [a nad6n. El peri6dico In"
an w erd I I
I Pepin Rivera DECANQ PIP LA PRENSA DE CUBA I antighlo de habla calitenalla. J -i
I I I I 111I i PRECIO: I1 !
Afio CXVIII.-Nfintero 150. La Habana, Domingo, 25 de Junio de 1950.-Santos Guillenno, Pr6spero, Domingo, Eva y Lucia. IOCENTAVOS I
I li,
I 1Todoindica que hitsta maAana Sditamente invadch los comuni.stas el su r de Retira Cuba sus No existe rastro del avion que J!
1 .
el Presidente galo nd nonibrard sugerencias sobre desapaieci6 con 58 personas a "IlI
I Coreas, donde luchan con encarnizanniento con I
al sustituto del Premier $idault precio del a6car bordo sobre- ellago Michigan ,
I las fuerzas democriticas de los nacionales I
HOY quielopes suponen fine forgad In derrotan en In I I" Ha b i a propue8to fijRr Momentolf artless de perder contificto con fierra, el ?1,
.
Asarflublifin para no verse expithesto a iguall riesgo a inintintan y mixinto. Ser' In
Con el respaldo de Ins Estallos Ulaid's'de An kfea Ins tropaii defetinsorati floto pidilri permiso para volar a 2,500 pie, de 11
Clusando Be (rate de long aunfentos a logs veleranos stuidiando proxinvarne alturn. Avanzaba rumbo (I una tormenta elgictriaga Jt,
de la Peninsula se apreolan a librar una dpeisiva batallat par In pogbleoi6nn ift I __ __ 111 1
DICEN QUE 1116AULT SUSTITUIRA A SCHUMAN de on territorio, tras In declorpei6at de guer a al Gobierno de.lod rojos LONDRES, Joan. 14, CAP, Cuba NO LLEVA1311 BALSAS; TAMPOCO SALVAYIDAS i:
retired. do 1. .tnp,.YCCLO pars -- ---
.1 on Snood senorita maintain inter.
Sits SELL. Care., jam. 2i ,dmaicg0P national, Is dicala de treving mini Houghtchas de socialite y guito
Degaullistas, connunstas, socialistald, efe., unidos Ern.9tarlia. 1. ,, -l7 .i 1 CAPI-hm finesse armed. lian sobre las agultas del l!
4. 'a Me y comfinno qua he 1. lidentide
'para derralar al jele centrista. Seis Ernil invdlidos 4dova,,, I l opublion loplardri t ,taplin so sith Considers Ingo. Gran despliegue de fuerzops de sattlantenslo. i,
,a Investor. .1 .Bob,., So Lin, do par at Co In Imarmoom.] Agodo lar guerra acambadils en In Plata de In Opera t I f 1" mil dingmegition, ,or ance .,., B curer, nor dabs reached ,A only IS Confundierfart an globo con unif balsa de cancho ,I
tk C di' Screens p,6.1.a.
e" __ -tbx- frentra. a 10 larin del D.!,II. 38, qn, -I-- - ___ I!
PARISC rtn ,, is Is frontera a Can [as regitteric,. El wagidem, do 1. deltteeld5d. a.- MILWAKEE, Wheargoe )onto 24 habits, c .Athlloda Staining restn' I
gis 2.4 EI'Milg- tionit'had pardidan Imsta at
go E 9 0.0-LA, Lee fll-1-1 6S Worthen incloo., ,an be., tong., Tracer. Studissubbee. AP, -Un ,,,ADtSa .r,. mo t-a, a as do ainla ,.,],.a on at Il.
births ad d as Cali; is. do j as dal.,.eiming de r, I
deappledo Per on ground marfort its Italia, Alograniu Occidental, Bdl*lcai I I., B C Ins tm,.a ,.jm onemni cc.A. dealm-6 que. Sparentemente. Is mg a- Paris beradl, del Car[ vim;Ab. 5a ,a c do ldii .dkd Ine eald.1ge ,
I
,.tax a. 1. Aggyablo Nations a Va. Holanda y Laxamb are I resisterel, El stolen Cue Par sorpre. eta do loor relations rcepaIdarl D u. personas deaapDrej6 hay at parcet, ani hoa quo doodeadni 0 fond. not- _1
a, do tabor .deenntfitto a] Preens, ,us pospientes Cap do 0 .3 r I go Cmagoomencl. do all. on Ins lax be A. C to ,.a dabc mognewcan ad too mning del Inc. tie hboho.a, dg crnawta 4
13thadt qw, DEC tordirl. 'gleaeg a.- Eastman .Codes battles del Plan Sahli- FLOG No do.tacernotitcla emprunglas, imglkdg do Immediate a] .a,. Israel. ad ddr.DtB .DB haloorl. De I.miller El DCA arnabledn 'A Coach mento "Punnis do Imant' do .tie- ticipAndom a tualquier Corinna dad so que selectman conow, ru,.tda 'cache Argon) portatiociame D Int I
01 Plan do farina man notice Is cominnionin industrial I Y glues mi. podC,.sos, doLgli haoirmho on el moread. .near.,. andedirl al .,.,St., a] dogmatic .a. a[ ,on, it, N.Mb.gS, Airlines. on ,oil. do No, ,
I Jedworial que dris remorse eurapeas tie Europa. 1 .91 grogregan a Inch, 1. anga no 1. line. Respeon! a Ise preclos minfings y met, Is Ingtons do Is aviacton clanorcial va York a Saintle. an Is rental del Pa .
daingtoo, .rup.loymne A,, Paris, Ell fuels. lourpon. .a .logo, 9. 0 I.a.Bho. In illateriI ,.I. Ava, pralcia
Pa, dignnne maAllios, as reordered embargo, Due Ja suspension tragapor.1 I bp Since, dijo- "Algionds Im consideradar nortcarderiddre. Cost dred horas dos cifica Am g.r others ,or go
sesionest tie sn apabods Par artillena y tilme, deremsiado altos; .true deposited. be- plight del progrand, a. ,an an bgroID. latinnin 1. to at 1.9. a Inn 11:15 or
,ociallstar. creaddrusim, d0gaullistas tie Im las sets p2iSCS I 1.14 I I I I i Las talliksas Juvial on j, coche del ins, Ell vista de ello, resinvintool ali- no dcbi6 babor aterricado an el lltro la cache del victories. En gave Pronely
.tros etail Par. d.roll, at [table Mile profnectuda .bad. al shollogo at ,arecor towk minarlog de marstre tento", pubsto AS Mmonea'.11, Be ngf."no 1, ,.InbD th, ]in. I.e. he 't
Dart's "O. ad plmhjcng bp act al In'14.0 PIIJ UT I ilbEr tie ,an.
folderno pot 352 votes dkolm, CA .visenial .tlvn it, 11-rz1-. --- In ddaaig.bg I
at. all Is Prime. I.S. it.-- 1- .-- I, fav a. Stan I
.aid. tempo qua Ins anninang te. Cuba, climb meal Paribas tomen quo at 'emal El S'd.w Robert Llrdl ,I
era T., a. getbiticto .PC ,at on .a,- 1 ag I 1rnres. 'I Shipment. An 1. promenciL ma.dl.l
g are do ad. DIED qma fail F T.t.fg dmbnego a let I I IV do IS on. ,role Have 1. ImI.Stri. armageorg Tratara'n sobre ,a do 1,1i.mentmid, ,or v.lski I
lACT Esta' am enazado 3 W 11. --o-oll ,a, in B I- for-pin do
I a. J A he, dos 9111P. do A a no. crisis similar .A. ,do ld.,,. ,,nrnl '
L. vlfiadW. be of.b.6 Stan, a. -T.bk- it a, ."A sabre Soul, pee sin us 1930. El control do 1. producci6n ,it d Rapids Inlitnagagam. I I
bra. at It .A liable .1 I 111 ta I it
organdin 's, l I 1 "7" 1 blardnnic., 1. Cecil.,. AI mmStr IDS printing figure .1 pit los t r i b unales U h quo con I me despoks tie roribi It
pelia.d,0,C.,4Cxt.r 13audarmodus do nuestro p uerto U I I random dCdiC.d.D A ,a .at for Cuban.: Ingto 1. inch. P.I.m. be IS 6. ,,, ,adou,,ama, o an noitellc. Isr I
.Eager .tag pidiendo qua se an- 1(, 5 Lee colejrit. emlileten rdtam,,iw said. region ,ad he both. .bJecto. i sign
_, 't A' I canoe del golderno tie Gains anaidd- ties a ems expects, para m enores P-d"f"culhai RI Surarang de Lattice .,


Ins gmalcog do ]a. marle.- I our el aptireft, alrontar I
on] csronn 1. api.m. on and r DiAlmai. bar So te.lier
dos Pullmans 1-1 a- total s-Pol -1 por nuevo paro '. IS "Comoro ,.a ,.land. sabre ]as .1lins Initial I
1. .A. .niggradn in, Al "Ostiptmam. T Slide qua lax Aparagents incinitted
'En IDS circutos politluos so'eatime, .Z., Bean al Principle do Is i va Boston del comitt ejecutivo del
abot earbarge. quit of plan its Irgi6di ____ 4. : Can Ins. ,., intlyneas lnonc hall. 11 I
1,1, l tamulthi influenthit on Is Maiiana se senalf6get 10 I U I A .coupled. temid. a,,d, 194B CC . 1. ,a. mi.tora an dlCg.d En In Soc. fie Estudios 5 ,,C. contends P'. 74'I'llukdo
.a is to A. nohio.do Tic st ja end. .a. P.Sibl.mente el Congo cars ., at,,r,.J. do dameeme,. S,
,%dtu Q z I St. a. Charm .A aging S on 'cons inane con varies delegates do Constitacionales, el 28 ,, ,amprunba qua no hay supervs
I L. Cfl,,IB Politic. italics. go ,e- ., fechn del loutovinitiento 1 6 gain. Cattle, ,,.An an it o,,tim ,.a- do nation, para examiner ]in pro trientot. es decir qua log 55 posagains 1i
20.jUt"I impeoll.tievern. an In con. I I C, C Cereals, mithatiaslo or clicia- Cold' resell do,. I 'es.laigoto v Ins tre titpolignoos murfigrar, CC
do gain moicnaos que.us. aprober as SaKereara on as, sell Lit bachoom Unmade do ESWOSS do,
El conflicto AuVii. Ad at Puerto do r III I 0, I ,hammeries, ,a ,Sri r, Can .at,, s"it 'I one, 8.w,. laidide -,
pendid ans Sangamon hasta -at .1 de LA cadre Pa, 0 C .a ad as 11'. a. its D In, Complies pr Closer Par 0 Do Crorstlomd.m.lb, ,alb,.,. stand ,a India Store ,a Ins Eon6c, Until.
jwi. almom at, mrs. %ca l1gL 11, a I vancre. 'mMiq t on, as convocaria B son conferees. lines at mierell, CIS 8 do ]a, I.- iw,.rrngiatr it . am or
.E. at Interim lot dologild.s rV,- top de lax belong "Camagacy" It 'Ho- n or a A 1. Club I ]I Is Intermatio 1. onto el so ,rients., D 1. moold do 1. machat Do ,orgena. que pBdie,. to ,to. ch up I
a,.
ban.", prgiicolind do 1. E.Com. No- ex It. 11 It. ". 'x) I ?I B I'D "' a on o'him at mrojig gcghm., en at skl6n Ad acres del Amormovil Club arciderne Soren too do 55. victince,Seri. A., ,cafrotjyms C.,otelas (ITS. , ,I .at 116
fin do oblebras conguitas wo Sun ,far. SEA Cuty, S. A., both. .1 tire 15 r I .Co. it, mLCCsg C : I an ar 0 terin. I! '. ,ecietamente. Is ter maC16n de do Cuba -Avenida Madoot (11aled6ni tie Is cadringn Congo on noted do trang- .
glAblearries. I del progente nom its juslo. y one Pa- te i U, ,C:: robin 1- berridnandes do IS .,J i f o I
eon it acuardD adoptado an 6 Culture I r Jones. 1. B retails 6.1 A C- -;IS in instant., aCD.idD,.r I., ,.,Lc do 1. Editor. Airline. y .g.fringdo.figromts, nonunion qua In. Ann to. lf qmnlar .I.Cip.d. (Cogra) 5'. Plane. beer,]., L. IL Cc, it no on W, confirk communication de prensa. is raw refernmes a IDS mccorm rate do warlyme pilliteado, par on D
dustut prossentli [a redgmelp de all go- c.,DjD do Islipildo.g. he vilell transgressing. I bvned core. do woomp'lunt, at Z liBE 4,38-L ,tNo Ps,-A. 44YO NI, ,S_.d,7 _, .-lya"6 ria.,- ggIA 1.11dom del ,an- ,tla Cl Befid, Smuiegi.b.c ,.a
ideal. .1 residences' Vital tons initial, ,Con mongEtine let dEBA April, 0 a So. ame- Liam-'eandi.- m ands El proddems do Is socladed, distm- morn do colvionabre de 04% Ed atAli. Cardamom C Its. CO. Ins Chin- d a prsitz'agQ.6 ,- A Acialli itivagonat"Lax r. a Pa, .or. Hay D.t,,,a. .A ,an y -be 1. EmBinift actual diff, Lmlnt,,ls, at 12 do alit- ,
I g.Cueg on Im allgarthincimun. do .a- 4ndlaze, ,it, Ca
4.n. Millions. Reagan, gogorgencs, capitanes y I BJgd7,dx.C=_hg t- A t gid. trib y cB.digW doctor jon, .a reintelon 80 pire.m. .1 dogn.
I I I." grou'llitho. hotel. y red ------ L ,-t--;' t4Li 3,yi, ;.,, !L 5"v,!Y S-4. ,C=aE :TRt.:F-,har.,4 -*, 105 munistan ban hCGI10 desembar- del noting, purs too palson orgedue a. .act Corona he Par to let 'a. sa.ll, an some do tranap.r. que a.1Enter lax personas con mayords ,A ad Is Costs oriented, ,D flights a rag pragoormente Catlin voinfiendo to. vitationce Para el gemaVidea arm
sasibilidades, tie recline ]a acconalon 40 mill. .1 ad, do 1. I.e. It. graill.ton, ,pub.clAsin A. conjunt. .a. ,Jose. Y ,.a 1. Cludsol'tie Karen,, dos .loss A.p.stables, sin sabre. El orman do Is godin en el llcuhm via tie art loose do loot bell Colo.
.dis forepart ,altiont. figla. Jules stdocand. qcA cc. 1. It do sub- COREA, Is mulgom O-16n del Sialmle do Able, rilA, Pat rMeA. y poll. Lt. blade on gall. 'I'lormal King
fooda, an vice ProoddD Y MID19ted 1. P.Ialngs do SctaS Pa, a] do, darde ad Sao, on. too In an"ll, ca.
del Intatior anclalista It Rent Ple. it&. drobetedwm blporan 1. fuen- aing ,-it 40 raftles :at Indonesia do Bell-'
tea its trabajo y se asubda on An", ling., .,robstiand., .1, Involve ,C s,.'U, Ide rate dominate I" cut, ya Cut mentooda';por ps fr me- So Callers qua Estaddis Circus y Car Jose Manuil parties, ,rozidoin,
morted a In ladquina fifinearyto cu a, Coolant moboughotaw de 86 VAgj6tj harle, A[ terracria, do As Beinfiblica down- ree raja. I' ., _,, ,, I Cast, to do 1. limem. Civil, an .1
= .A.Igtp. do D fedg. ,janpa,- ''I 11-1li". Gran Braiana, [as dos may rrgs Jan. its 19 Sha nd.d.
I I. U06. Con, Cattle. Seat.- I LM'Ir2baj&doJr" maritinds, d in., ., Igrq,16. Swr LA dintigarb, dKmalb"' xAm As .I 'Prol.l. Sat So domenillit ."'Aa Bad. [A ED ln not nong.jo .1 C.pItAn I
Hot, i I MT a. to] or 11 an do Aa.CdD an ou.n. 2. 'Log Tribandles do Minnece an
11 snonad,?qga. mdMCPdO an porn as- axpagan.be gimbWa I.,& "I .,. corm= 1nuest oat le.j. le, py. Igxvmj6C ., ,orachurge, ant' Is Constitucoon tie is Repolob Lind no Eize Is monde mandi6n tie I
on ug., difirlInds, sporlafariess model
Sfeadjas freeman. as phone Imaxiiin d0llog Ildablm, COMM, y Carm 01PIMw I We 1. do R-31- SECIL Co. J "',jis' (tj I I. go. debt pageriarge an thieves a, deal., Eeli. Table, .cc
bid Spin Moral an too A.ttyi.dog del Mento do ,," Pa.
I
IS goati6n do i, gigrad. Per. Sandhi 'arrand, Pa,. ,.I.r
,A. Is am[ litneungs reduolda frospleraVor hj jAxdmhg.%VEwsrIa (AP).-Informem Ann Alit que subatitury. .1 do ID37 del Tribunal Supreme,
Auwfol mucclardende -1 '- La Holums, pafestippar Sun dirigeents Pa acherro. can
dl Socialist, Rue loresuelto.pw el Goiderno cons. = .gl6k Adam" most, to Contacts dit'"' C9AtiAg. .rii. actual. m'4 mrom a 2MO Pace do .1toon, C. val do InsPromise y Quoulle. del P.rb t Cficll. Pace re alla, Para better frogn, a Can situaciones 3 "TI.Landent. Social del I
do Imy.,donsfilgo, Ind cm
lips
in. a an of
d.,'amil qua -5 no' tifittyp my Irritating privileA10,08ame mausir.lado. par laflefina Raja. StaL OPINPIAe p Wilieveadlen gageldlo- "S In 3,500 S rpe 1. hacia. So Is maE6 ,I par'do Cndggdhcim nomhor.d.s. do c Claque = : que glactan a ]as marcaciPS ameds. I taug.r."'. Pa, ainleafte Jose Agar.
.,,up n S Par' lax id, : in ,
In parlingeeklitalmon 6 Cabla Coulee a tradition nearta distancla del lf.dt 7 Ex.rPineshilleaCe movements ,,a Z do "'do .do, debid. gme equellat AlUrld
So in. qu. halt. at Itings Aurial It A do C a A- Ins, Y Ads son conseciancia de It 4. Regimen: xor at doctor "dl, BE umviddent. .gre. as may Islamic
,fireand quit .A mdrPt.rs.n,4 ;gAbArrd I r P A I Hay. Pat. rntog do ,ad do do.,We 1. Mieva, [."a A, 7 line.), ,P,,a.
An drail"ArA a. phone pironeder. do, IDS Eastman GgMgQj1 ,yr '%Ali.- I She D r Gen., dercht'. C inatiole
dograta dO.0 facts c 1'. re-, Cal Cohen A. _mrinaw. iMpame Ad .1 I 1, 50 Millen at shodoSta do Said. Up tr6yor de ancolta ancontmed, Is mand.
. De .Cuerdo h 1. ceent t be. 1. 1, 1 I 1. I ginflemn do infameri., .T.,Adn Pat I . I
pa x1odow Init. ,ca.1gor at 0,. qj. der marine _i--', It- I I an. do .1dite Y 9 lnma K R_ Fr,1. be loolirduatesubend. .0 _Ics, -a5 CBS,' idea 1. I to Modeling mciYand, notIl Del. d, Us 1. "sCCPddA dm1,B 'tie I %Sb omh I
ISO. a']. .into 10'e, dques, ,In,, Pa a A I I mn do 1. Shrine_ -ceremom a ue I
11" Ali in do .ad. a- 1. I i f rAr
do mi so ra lear 11 I ,' -_ 0 "". Drug its Immune. g ED an Ad- I
In 0jl.rAAb- ne 'A R I a ,ierra En impression* 'a a, Id morpe'.'r T
rid no
i ed c, P A 'choodept
nualth, Its "Id A do end at a A
11-1 'n iM I D, 1 I 11 I .Cm. . ]an dos daB.b,,,C. I I _. I
beor Sol Cars aides ill, I I I I mom
a. at .I.[,. vice. a, g :YA% "I oads' be 'In- de a, Dan go e
alftles., Do privil 11,11, ,, "'ll Omdo Pa, let 'Cing on 1. Costa- it, d 6. 1. .
deg i0ill. quiej ark El.rationg .'s, r I agglarmor"d calan
rlnm Or" on, Z ad le-d- a.
A.bi 4,bAn Deduhho del Intment nachmall do oat OS i'it,,am9eS1noS Deflected, do 1. Republic. darnmerili.
Lee People. lonesome politicos it draillnur IS MorinaMDreforts; yl oo d i. 11 ',, 11 C.4 a A buy. logo, .5, %pagairms, em onizada, Santa M t G oretti Al,'not I
freadidlo tmooldi.tigm. Ins clients do I I I 30 :Cagmllaxgg do "do.".
flonalm .Pirmm' Ofeepaphis po ',Bso. I 11 .1 ",- 1 ,., 20agW d .no del, nfonbb _ Bicluoult Inn Clean. .' dirtimon do -, ,, I 11 11- I e'l I 11.11" 11 11 I -I avitm, lievolga an s quft ,
I 1 W qgjll lj, .Mnny#,.tIbi',ei 11
'filtzber do Veto do .after. Basta 1. Me I I -- 4, 11 2,900 galonab'deg.'adnia-publenia dom-
untoriat :tie lon .ueldcs do lea am. En relncnin rasI onto pontlierna bue xill6n de pesous ggEr&tJt" ia -IasE op', I ,. I Y ol,"urnna.- S.Cha I I. ngal an Ncrivai, F altidid suff. I
rnello" '. I I li641A Wlainific:ae-Tln,
At I %F_,,,iX son, Fee a, ,do O 'R" o Pontifile k,,,v
Plastics Idiom, p9mig.at ncit.1,11surperate,101 dillion. "gi a,,, "'rutpoin:'If VmP t Fepro to Pam gi.qCloormsfit'seli'llay Ileakdalpro.dulb ,q bucau so -.111 '-S. ,olftEla on ones, e BE 16II 11-1 I I l but Doput V M, CS4, for. M 71_ , I l
a a,, It Iiiijessial Cibregn waral; Agrarict no prete,+ el siglo,.XX' I Tres dip de "l-L441 pair to
*A, inbefit' .6mado-42 I I Pa, dudas ,7 Im C in I %__ -, I JIM I
11 ,"!
11 00 r LgW *001 V.u "dis L. Habana I I I xietti., .Mimi, do rgg,6 ,
smile deprofmin on Atonal a UAO. g P .A I I A ,
"It, ," one Aloorm, Isingento V 'Antonio $too do DEBI jyjaerAms dmm.JmE[r,*_ eaUi do" I., I g '! 1c VATICANO, Jump 24 Mail. 1j, Cr Sfsu "I
or lillatt, '3' 1. P U l
,,,,,;", ;7 g t P
6,00 b In e scale, 'do deJ.a .olm.d.,ami Cur .,., iv --ante, a) d'.3d' no alit a C 141tilt d _'tt filto fle oncg all.; N *191. Axt' .- A40 I I i i J
lol W l 11 '3' I"
,ygfn2i:SgCh1p, an In polltica del Gobiorp. I &M 11
anuff me Ila do In iron t or
11 eroailin0yatort deficit. be dodo an Ramer "to I = 10.gov;irp a as an CA de Co. Dole
campead.m. pods F,.r In I arnmeto a PLIfludadon .1 registir a oil Agnata ASSupid onsun, of lg ag dr IS ,,, 0 I
to I a i ran oat stood "Monte, of raw .[a t 'a I U, 'all ,11, aami, tie pilad- pres0opot In Corr- Maos U. facto AD Is dead del zZI
It I do AD I' ol, I I.- Inn -.7. am lognagandames del P.6,lng .let. Inv in. a ri. migration, full c oc da xd sionle Marda mrsoliginda. opinion la Calmong Allacticot iDM6 or 'Is Jet P.CiffCO. ':
.I , rgg pli, q%% L14MAa se""", tell de Agrlcultur ri Ind no" , odera .Is cle 1. an Air came mom do 1. latest. C.011. Re- .nice ode he ASISUEED 1. carmatio.- Una tie clon CA W11thers Is, t'B-.
led I in ., Mint, "
an, 1. d, At .at 1 a SIAO6 .ego'clue
A.C. = an IMP. t. still chdri do Ann h1j., vicapeadidento do 1. International To
lar, cplif y R. It. I ,mg, a. Curtis, 0 .at it. "Cesde hace tlegano he canal I
,, A ya fi I lax problereas del candinalmil anhand Ell Jos Contras offelodes de est. to. adembehin an Is ,
I 40 Xind3o., a spyclef.". Pilots do San Twormid. Aggluderan IDS hermands i I.Phone and Telegraph Ce" 0 ,ad
,Can on W-lbeerml. 1 -ft probable que Juan
is I I. Ed, halace Vivian Much. .do. all all pitalIselm Idea. (_ Pa
mas tie to. flstplignii. I I "I Sturipp, y .delta .PC. nnntepusim, p6notinar ones thernon. do 1. hung. .am. Pa,. 0 .landpan.b. a. expeas It gy Ma
-I f do I par. 1. .&IM del lards, fin do to v I Pa, bobs, I. minnsfional."d to in W. Pau Wall. emaw.g.d. .We del argargago mad. .it, con Barbara
CA, a, C go .or ofJohmareforate el mmgpdPZ 1. for- 1.91 7 1. c do Is Slestanaaa do A surt, is a. .1 Jim 0 to"Idle g it, ee V "
a Sell 6P la g.Linrzagl do 1. 1. Indent 0,
in i ,a vinsprairm. ,,in 1. ao ,,Iran, Goldenrod Alartlep I I Ed fionlOaffin me arrwrrcll. color an on =nast o dende, map el Centimeters. den XIAW mmillb.
IFE-111. am I. plurho 22) 6 PIP I propIdeco Bantu did mand. Am 1. soleam.
IS do I III ring a. ons. be im
a Ind.d. pan Y ]A trokkadom Pro,, hood, A .N.A.to., ,primlearom nothing its., Ideal. pmaCfz judid AD 1902
L lure A a I 11 " I "Ll I I "I I quit .at colneado Aside reaches' As. 11 anno, Ael C.0e do ID aboo do JEEILWAUKEE, junto 24. (Aftente Oll A dr. Saxonall, mdr. to Up patroller. do 1. Demands deduced.
Is. Incap.m. CA lure I I ,.are, ,mAr.A.S qmg A' pinde-egat'S.' M anti6nese en esed a Asech'd (6
1 S ot I Million in.typproarton d ar, UC e=Wadm million la vktima a busear 0 aglan de tramenal
an. .mid., sabre 1. a. D I La b.39 (goeclizacimi): gainedmice ,,tie .aid.
loplogic."nodit 'to.l. a pat',in6fidi I e W tendri" 'go
,, Be pallIttid a acceder a ,ug pretan- ce al Is go tie Illuchigion, av SU5 on gles,
Los IDPAIldne, reaches I . ., 1, 1 11 I I i Cores y no I, do plantan; ftylacont. I
0 '. ,,, r p Iodine. T welmlegent.dimps tiaul. ,',I JnijoS B Anlas gramer, Illarri. Mancha B rundido antergormearte con one balsa
, 11 I Jones be mearillo qua a] parecor too conI, .it. CA allies do gloom, pro A, I DJMACA .1 A do garado; me. ag,
=tacay an IS Pines hastal 11 &to far scritands- ,.A ,ders.n. Board. El glob. agadin
c i yet stamp, do AM.; or fill. do in. e os _am.
,ho, I afi rm .: president, Truman con n la economy ia d' Estild i drde porn rigoo., a. am otnd. S ClAs ones Miller .1 Igifin del far.
IN I. gC1.1 C f a D quefiggint .rEC.g.r- I'll I I I 1.11 I latnefdraigabric.1a; facilidades ,ear I I rd.pIi6 27. do Milemilang. Pa. enter .1 Cabinets
reartina; a let motifestar- t I 1 que cl catfingeon. .dq.i 1. Sri. I l, Social beer, he, 68 bling tie tabcd John plan., do IS i6. do guards.
to., ad he .b.ti.Ido de intgaDmI, If. I dismorg. c .Yet ennobled do .11. P etacialares en las industries del rec,
"Iae mayor futerz '%n Islas "tax D.pCCt.S he vla.l. ropresox; Poplin y trIbAja chorm lBrdmAA an ,I sm- ,all,, tie WInowdom, haddia. bid.
rAJ1bmd.m a dllgir A] triffic. dell. I a de: In dentiocracia es set Clapacida thastarn, us amajen capachiging or on mensaje inforinfinciale qua so be.
41. do I.b. d. Cl AlUninterill, El .Stuffl
danclihou y Amenalles do triansitay I I A
pcrX coranin do Is Clinical. Para siallificiblogair too problernits de Ins -0 blos", dij pinlindrai -qua Hevii reciontation't, accro, autow6vileff V conetjgljl' ciones de Ca8a, Asocill Pheru. BE Coulde.to do ., bi. g0stial. ans balsa CA. orperi.
0a, I tandplin ad. nor 6 remoldindionve, rrmes del operate dDragal.ddo
. an .a. To, .1 11 console do Ifindstlen -dBBpu&S Sonorill plogen Cl of. do .hay caboad. MInationalig 2. N.Oluvent Air.
.,. .1 tie varied claroadites con el Presider. ,NUIEVA YORK. )auto (AP).- Upon do reguicla, Dun helium .Strait. -,
no BALTIMORE, Inch, 24. 1AP)-RI eu.,A areclord. y x.pardlendibse ,.IJMiD in, olmintle. ,es declaft ,my at calateriagrater ad
11 at pace que pthtd deperboader a. poial. to do ng Repilili. y, desde Inego, Laos principales lineas in
'. scaming.t. a. litigation go refiese dinAti.le, X tomeribrible 1. comilapown, Ed dos- LP .ad" do matiO ratnba St am a. Ilgarbg od bbl,.B .1 aphelion. do a., con-Eleem. do F'.I. a[ ll. I de. _mqdO an petition
at -I. do al. SEE a. ,., a ro- he. At ,ci.le. an mention." on ,.can eda.lvi D a.teact.O.-Satt do are h1j. Knolls DM. ch. decide Ann pdrtcmd la 1. at.-
.All. op all v no y -, t I it re'E.C., 7pga. on el mantandminnot, tie hi pan, No I' Nollidad dol .A Cdolr. Lax mul.annas do .,C,.B L. produceltho do nounim,11,S Ile- end- Bid no
wtpm .I gradation. a. 11 a .1untrate, naeptagues. ernm6malre di, don' 6,parg adquirtr ticeran y metavinton ,inclose. rc s as-' ob .or. retold Ins onel, Sat ,mr. por, ., Tend. andin re Indian
.p.dame ,a, inquiern do parto del ,Debt.: tstfIdt's froalloor at, both. I-L ltc 'Cla'aln"S torta Batman. ,CIA ,O11., ,.a. d. a a. eminplown iderce Inmepoingto do 1. Order do Ing He,- 'Core
Jdan pettl6ollcos Sentence 011 A I ref an -in D ,
ads' ashes 'as I 11 a C Pa emer,,dayin t,_ a Is peor, Is peor weadeft. "a anorste '.A CA olmosid. ad mu. I IDS his xlpa daildo here m4 or In, .an do Merle. V ang IntJos, Marlson I
'J ,I a? I
jJ I rIPie.idente, an vothe fuddle Efle- Angelo Data oftiong, .beD do an.
I A P onarx.d.n. Cabman ye I ,IDS hoards do Cuba, andi [a pinducclom do cal"pra alsoAm RZO godurl d.d. Patera al US do Borden, In mayor dands Montanan or fabris. do an,
% bitter. ]A per "Deleting BASS 1. G.blCn.A do U Cilia do
at Lbcll,, D. .v1e---odgrm:- Cuba no ,- En W ashin Cannot. do a] rt. I
ins desche wan'thrognin e lgg ultra 'A'. % 'nom
,ayuda v,,.,,.,., C 9to Canto deade hoes quince meic,. Jos de New Jersey, an 103 Japan. TIrldlog
I Drove AbOidme. Ile,. Coly- Me lig-tognin -1 gropulngion Is inert.; 1. do Contrition 1. DlS Slatio, landier I- ond Hoy en el DIARIO
at t eta gas A, forrimi., 81mmill I I nadimmal. dogifiefted.l. "a IS .a. do r- clign no Be. d.B.I.J.dA do 1. Cie. I Corpboandpace. b.Dai.a I&S mec. domot. gastrin. I
1. Ali n; things Robert I 01' I I
Soldrineq come pilots del 1. par go a] motion'. ,In on. tg.baJ. y quo soup'. ,or .I.
in do Justin Unduarevolueno. a Von ran"a Co. tal fin. load fun. a a too d.SdA Im Itevid B Committal., liall1lards do perablypon due Prefer- I
: A.rl.,pla trial. ningun rojo N.t,. .Yet lure. declare plig. on r rbnbujgmdan 1. Lay do Parria. se reconuend In. pettlat 1p;nCerilng' a C,,, ,, chair. 1. concerning A on. it, Matter. y C.U. 1. I
I let Truman. "ch of canninto qua hay r I commercials La prodocci6h do actnc mom nation de Itn1fa, y grupos on- re. Contra Claelold. is
11 c.IU did Prooldn.te .are 1. Ley do Tierra, to L, did P tie). do Fterad., Igoolifts, Paccl- Pa'. .a ]as faiM.ParlbeagOin.
.1 impla, or Ongstre ,a. do AparoCH. y irmadinge, bach-k. us a Mon., Sign. y Als- G nolincrom 1. 32
y paz con el Japon gup ,,ra a' fe
"PAREs I. 24. cns)._ E, pit- a entrar en EU pg.l .o.dl Pa. alit old. 1. do- 300de been tierropo exists Una BE- I as' Me 'series a' ny 8 us
pondt solutions, Ims pro. e" oporaa .; i
on is brider" _,In bit the Asian enamel: I duchm no She- Can 1'. a P 6 b1J--h1Ib on In ,,-In gas planyon be oraftso out Palo in MuJor I Rogers . 38 .
,entervistandn efforts., irignping A let Puebla, T ,operate. ant air So pm MJ .a_ JAECr ejuseld AUs do S67.0000SWE Ban a[ Plan I
*Wnt. Vilrabort AuIAI .1g.16 hay blames ad In Oro a 14 I cc' largh 11 ,Dole A. none .,pl,.Jtcd do let CC an Crime I ,
me 10, Mmycong oportun denies Y vi it. D1.1-1.o. a., at alerat posted do In. . .
']file. B .C,.rA. I '. abmda chl .,a a's lont.blen onepapas do 1. innight. do La Cir. go v Id, .1bacte. ,, 41
',r fradern.a bad 1. fin.lid-d Return Bias .4. Orozeo da' he, .p i .pi.Dd.C ,or al Confir, soluchin estiman ge .an .all. do al"Coln- 1C Admosinill 46
uWcionar a one tie client Pa,. tuna do Axis displiclongs lelogler, of 'c'. I C one Inyma, 0 Papa prm=d6 In Salomon La tons del ParticloRevelty11 Seats gooddroped dauh ejelph, del Vormosa D Can .
no.," I.,le, gendt do D amoltols. .a ,,I Bl,,[.,n debt. plantee el casin I d CA, -, land,
cor iL gt 0 to dichn par Mr. Sahli goldergo notation an sector. Dr. Con Superior .1 do Is Sections Poc-ods, laulartualon, Impor do In Simon- at 1. a .
me ouna. I concilin, Bilme to to Pa, pigs part., comb Can me- fEm.1 bricaRS del Ann an,.1ha' ,far. Tdoidad, .m. 1. bagglegaido do Era(. tarj.t. sub. PA-
_e In. vei.B lidarm .a vial- qua intatextems din., distmim go ban aid. an 1, WASHINGTON, Joel. 24, (API- A I
ronge," infift a coutt f Burman Ei director general do lartgrathdr, .mi. traditional far. do Wlor J, especial setividad An Jahaine, ]a it cyt6hr. Par al mighoundeel- to. a . . rairgiongs. an . Y r a- 50
tell .at let .he to, in CC. aid. cap ]m doolmad.resF4.1,11.ed. do Ia Balaritty do let pro In. notation enterandente blesses. cot bable. its as once login. doctor BIAS Andrin gross., .a role. ad At al --in- Us ragimcal. CI somettrin tie Color- eager. Y 1. Arm, dSeg'si-ol 61 .it. do 1. EAiIp6n drooland. ,on 1. Pered
In Was acroniml No clangria Coal. qua abuse Is tingre so calls). an Leon$ Johnson, AffineAdulme qmA m,,,,,', O, ,,,,A, m,,,51114 or ". Vt2da do nuffifto seller Janterado, tie am end, __ '. 51
A I do,. firent.bin T no Clone '. garantia tali reamelto it reabrit at nations tie ,,Icntu Perspectives. 1. bandit. wphoulS Poor. P-ble Elpards, y 1, crude . 53 .
11, at to .plate .in , hands- n doprola Charing do as a cg ,Ind, 'hoorm. lounal.pWrod. I. implies Pa, qua Is darib c see durfio, Ed! a] do. Parnmea. rn. ,.a an t.probin 'a Los dividend ,
,,,,, proven ememal. .6,DO ,I A. W. d 5 aojbflii.J a a -, dill- stribrolan at Since Walter A. ,a,., D ,r,,dmStIa, autoolded, derallarmas v No I'D, drighords a. al del to or C re.9
;, I at,.,. dire.ta, fineflon del JEArlp, do to. hisionap, In an an future pacifier a" y estlyroula tie endorse so pro. actual MIA ica tie no dftrlc akud. 0 ,I.d. A scale 11, .a Dart% a oriental an a, d is am laJog 57
i to 0, I orl.i. tolght4al pligntel6n do MIAMI I, R coatra tie .or ft. nollol. imeati, dctC,. gathering hadomblint. Chin. Carbide come Clurdialon. Goomr1 17-ld ommat do IDS Sarnia 1, nondile Is- IS andartits R.i. Is Infinite,las, ropiciaro, ,y Is fait'. an ciplei6a ,e blaming miss fundimm ya A.Ani herb him linnd.da ,IS onymbot. calallool In time cpat tie agancenr . MI
1.4 el b.r.onmes .bra let $us SUB hold, retailing, a got "Ali. as A A". Avoid, ve con do mt.1,111dial I a. i ",
16D de c1m.riall.r IS. .,at]. ponualficlad del 1, budin he Clean rate AS or liable que el P10thillpto yI,1dAN.'. mayor. ser celcoundo Indent IDS ands con Men El Conal, Industrial gook still
IMP 86M. do .do qua [A, pit. all be .11 trolLo f dongjo, or had intImchon do p.11glopId.d social. to., ,,AbW .no decision regIlct. L. Dole. do V.);t.B (.,a f,,.Iblp ,,,Paul. .it Is Inal. Uniingill, an a in .Clbn ad
.Israel ,I it artisan coati. to sit I Del crfaltn a mmo. Cashbook. at Unlade do Paz con JRP6h Y que man ,cl. 1. tandorun. geort. M, ,,a a, a., do j2 'urpolll A. Indelicate. do
M me, -1 Indr. r I, A .old, is to :Como or phda dC.,,np,- SE.Isia.
an del, .1g.co. pages CA Is sports ajatg IT valor an catclacion be Me
to As Cot An is' Chip a A ,'be I mumdrafcato do it Ed Solomon incencohnia comouidt con declare an 1950 1. M
k1a ditialtidef el Gobiervo amiespic grand., canitalp
,, In ar.6 A .1 ,A at I aelfice'' CA do Can Claris. do tiger. que ,I,,,- Lt. q.D ,A drilm-loSi. all At. .polmna. ,uld6 a. Care. da q.,mp.- vol. prinesId. Ann .116 do let floo. Zlinationdin abrager.1.1 equen
I rhall.t. : I ,CCA an to. 0egiArga. Irlimtoomlins Johns. C.Cula, a,, Tokin, Armappo- to. mill do d6lat-an, art I[ eaten
l ,;4 -Bolivia-, vailifialas, iera "Que R so collachrefimm Ile b. Ile; to c it al real clo, i a. clortan do boadon del Vittleger. Cuba y In Argentine, al
ntlb.1 I ctormeelp Olden comoll, i hado del general Ormar Brother, Pro do aide. dim d
by do ,in Mi- 1"' 8 y Otmana do 1. nwhe. 11
4*11, an b It a d as A sanquillito fado formal dinnumt. tie too Pro", Cut . Ill. .- to.ildod ,a Be ml, porn trial .We Alberta do IS Cmnidoyb tie Joids do inarchoun ad .par'. .pal.almian. Did.
mmunlona beat,., fmJI,,,,J, to; .fda 11 A a r 1. ins in, Its A ortontelmna, A.P.I.Sim Par ESEEMI. Mayor.$ conferechowlP ;'an- 116A do secionea. c!"shemnal.Ing do El Pope d',cCPdk6 do n, Bill. go,- V Tiempo I .
gi sunct6n Set'- Caere CA It"- ,fialllaiduars legatee. So tie drato of bon son at general Douglas McArthur, Coming, judlaron ficil , C"tma' nCD untm-fin, y audb M togn. at led. del
del deyarfiarecto A $u C.,ge. .IM sumatii. '.
-e- .1 u I total .Ifil, Pir.nktlon Pat. hay, dood'aff's7
India 24, CAPE- of. abed. led. wito-eemle.t., I.Imgh.ii r A 1. a i D-e- a do Ann at Comprallar do ins fill- So Inferno, at commandant an ,old voters$ imlp.z to del
JI % PAZ, nallet. ang A A qua P Deep.& do raw., st hurt. .Von, Valid. IDS yrand.a I
of weet. do Bolivia d1putib I III- Pit. Indbi.r. doomido lk.e.riespoul. a, I to no .in ., ,,at. ,,, descomericardo Im digposkelonts Jan Susan A. J.g6n orce. ode Cl do .6, do Plant. to mAlmas Greater Spriftna, it Fortified go I.C6 N.,drtt. I agenda A b,!.CtB. Girl. 1;
han hot, do Otto battle. U. vocer thosto loreftutocidn Y hitimodo pan 1. sluding I ,,.Lt. compord- ad Ildhoderearip, mil.l.da, No .61. he ntedd do Va. do 0 paliclarde 0. do ddl.,m,
0 can 1. mUr. Mean. do Ad dkgiid.d ,yato nodded. At
t'dal Paladin IS Weiland oxrdfait2 selft. y CC]n 111orml-I.Jim-ra cdnucro. noduall .me. a'. 1. '- hoolm op. lm,"Itim diatintig 1. Dan far. tal',ir, .W.1h. 25 .fie, BID Had locartmin IDS ,ral-las 0, SI. =P.elad.s y as fluttim dGL91; qD. 1. rent a]. pumnarl. fall Flolon. ,., cortos" do Inn ,i ,lng,4t6' spoldn". 61 r.parAlansim. Ann lots]. at,. ,,a modificied.rage. Pat Donald temble, Ile, do join Salomon do 1. laileal. Dr.- D dos y pop 1,
ls, Ion dj.r At moolde. Mo. Can., Akan 1. do .Lt. nund16 Is ontagnagoolin. madan par al berritarim dos del 1;
do'. do I A I pawal,111 adeol SI 1-1 turbines. finnyll., Dean- utimid do a.] prodoon ,,a. not ,a protein conditions. do estuVc
W. ol(JA ad III ,,led dt I I'dituartmeneirds. Ell Pope undergo el reedledf. Temporal.,., maor:
eta dicagg .I .blCD. Clean PI I y it Began desdare. tried, I .let. .&dWd%,CgynAadtId IS ,
gll'lt .,A t n 1. do tnertits amnlidile. food 0 JECA.c., 31-i Ishrun. 234.
r or an .,last. "do Widlonel.
III C led.li.t.", at Cl a on. "Invitimpl., we t A o t4. 'pace mrin ,,cA .m'c P on 1. Channel. do line 'm pon"Cre. Allonfirm m ,laalleba do Tanta ImItntria tie AtiforrOullcor'.X,', ,' '"' at's
f - oil. I opeamsi.4 do sub ) I r A a, Alai. Joint D ,A dablAri.ag Cargo, ,do retn' concede ontarkarn. ran close del mundo, lartucandu In tnea- Innervation. Nadmid. ,;
hire ex Wool A a In at). go, aijbIt. ., On repeal C all Condone, all chat do at Intrate, upland ad TO DO. I
6 jet. del End bilided ,. thandil,,PD, go a. nih crommna, .0 a pro. Conte VIA 1. situmale op net porn lax patinas Unions ]a Im 203.82D witme6vile. y
I he At 0 1, ad 1. Rep. painting b larval do Yolm.nka. onto Pais Y Canada DI ,e,= 6 1. mitLt.d Co. a. La Llavia I 1,
i 0 BAtign. all ol 11 ,let .,,,".A., An noring Irroortme., X H- Sun In do no on blos future. In- blical-t to tie it or on. politics its. Allot he duclarado ye a, y .1 general nathe A Octavio '
DI. safe. dolimagil., .I preptIC 17 b.'eleu. ,ICM it lot firtirrinals actual.,, .a- Embarea hoy bolein EU. fulks tarde, at Ponoffice pronsocild Spilled infornal el goods
t or to a. Dun 0. Y .a. I'D. f6r. a a. ,
I Wood, do theclonslati, none we 91- rotildtim ode obtualenon a. .a vista orgal6st an lumar as in Marti, JOIC del Lenten de Toldral. I '
A Con .Mae .Perot In. IS "Co. In one bravo ,
I ""' A "' 1, I "amepi'" ,.a ei'dbetor Jorge Mcifilach uump Bantu a ImperuCt all benifielft do DIED clodad. durable Im Citimm ,','
Ile diotinjoild. ".an elbosingo Me Coup. y me Cargo a. Par. at A de tabill a al concussion, a,
it,, I;r ,a to. numbo, tratadon soon
[Might- d- no dA* Y,'AJ BE be CA mpsau. ].no, an In or. at no a a conflecacl6n, a] via. data W,
In a M. Copies I I.nta.16. do or decoction 1,Aftlepe,. a', itionan6lica a those lax proadutes, con velfulountin harm ,IJ an: Paso 1
In, ]Step, at I'll,, canda Has .A We 1. sampotheal. do DO.
1. I AS CA .A blo a Jos lad., Unidna y lOr to ode ternflno ]a ceranumn. Real CIA San Diego, Los Pallet Be '
Il f op C-muniot.s., .I. qu at, an Ora 1. xedunchin, finati, y at prabildente Trianon ilp Run
"a
n4clonolodadri PIP '. to drmnog Ingrems Do sale ituml6dy do both. no Pro. aid. finfingoda con Jodi marpIltur Is ale air bailout bay. Im, A nettle its note golden, at engine Diego do let Safe, Los ble"il= l
.It .1onlon at .CM-r I tMOvIch. ,. 1. Pa .red., Due, emnPlandt A El general Bradley 1 ya C.Cn[4 Sol. do.]. birds. clowitto dilect. Col.- do Algeria. .bra .puC.w I, was- coy. AJ Initial. Bills, A. "
'ta coalition In China rojut its as I olemarl a] do fix ,nd J, T Alt .,rfInpa CO. If mmall ,a
VV ,a A gn aerd. ig.a'. muclum families. Par call In PrIML10 Johnson, balsa a. did. boradmir, doctor Jorge Marlach (jullin tacift all la falcate, do San Juan It Aromas, Connie, A&MI.9m, Mar that, "I
He Xnellglactlin do C. at .1 atran Be ff or effintivannolle a DIJLICO
", .,11 Chin on at Pedaled "6ablegiVamento as podiampet date so hoostrappracil, cur- Gain Pablo. I ffirudd. Beloved, Sturglidneo do "t
.11 I I Del A logno. Itiomotle. Imant .1 floating .1 post. do It. do W.Beguri. so be Zitilldo. Cannata G.Dh,,S,. .7lhum do Ins. So.
?, Id. lotbontaim 0 a 1. I A a. A .1 duon. a. let

I: KDRES, 11anle ,Illdl- In Canada gas at' to ratudigrates dexclarall came, S CA
I [.ad nion a"" Resingaitart a o vailairgalgoo, ted. din .to at nowelon. Maine doLlImarel., Se.,46
one .a. 16 .,-,ad" ,119ton end t'dido exteriors, Le- astan. U.1dont. in In, Emwelit Espanola tn Middle. ,-r do IN Ago Pa- 'Wil
Cold., let no) S A .1 to Asia passed ser is] mopor.ndis PC- loyda"Collego, I HICate WS ulthalm el concs do as. D S;C.IAba.f, gn delas- _n
l" H1,1.01DA .an,. is .MmAfi6. do munp-1 -'cc-- ;,t TOM6, Jtchi;73C IUDInd). ",a 9
1 a. OQAMMIA. ,A 1. 'Butdoel? del re. lauDuctoon An, Oct. do Do too I 1,. PA. arte grolitin. IDS galb.I.ChmCD "oing CA inall, losse Can 11gran dc V. A, Th.-no, ___ .- 1,
. larnmemica r SOCE.1 An olne- a- a op 1 n- note a. Irl I . i Ufr.w on el conflict. eon .
"" V ,11! piaoln d'.'cI Scal.l. a E ad uidn"O do' r in .10. .1 4.g C y. deUgloong M.dach Air ------ I I ends, ].A, "
,; .portlempo". I I" rand "Minde. y I Position el C. sine a c a 1. aqving, 0gjAEpd.oq.:nCfly worl. built- So cdagarazza. In ends clo
4 I A
K)JIShol. 'El do W CA a. to,, L4 .I" dim -- inlent brain _l Ii
%art. Crus, do Chile per, parallel. mrsid.d jg ad .ahi, I I; alone. isancrimings. Y .nernme rsrgp s 163.1m, 10. I .as I.ri.dCB Y Me 1. .me. I I a defend : an dim
thra fr oil- intemant selcoolonadne Ling Padre, enothar, dean no a.
DO ,bab an I I
. in actual. A Can d,
Bad, .1 Cited. Efee as in CA-.). nutiounair . i6b,
("-A Tannang" ,"Meme IMP at. As a" In ,a ley, thoftin scheme cual a ARE a] ,hernprot PCs I I Tl
I Is t' Myn ED an h d sam, Is. Pat t ,,,
A do ran A-11- ell voting detlatmolon cont Ci. unit t xgba ,agrated a to Bra d blan .
,.; As lia 1. -.at. Clulf de A 11:0, vor r d Ad tilde P'.cD .I.'LN. obartands, adiftsub., Job par al gWdo Ccelpanclo case- 1, Bonn, .ti.C% 'nut. .- J go' "I t. as -Z 11,
'4" Jos ging ,mbru C ., Sad. care, ;at,. of epee anclE.,il"d. .';' Inapt. 'bodedar it i I III -I'(nonlreart 1, rare A I he I oferna.clongthi de arisen militer.y dim reading, qua A! t A CIA, trationdne, nos., a me it I I. an
e Cholera Ad ,a 'Jan., to, 1. marit. C Is
iwm-o. ,it. Alleviates can 1. .its, tiny r he, find p'lorefition ifificall que dinallurn illsin 'no do agenda C on oncladrIon Carl callown 'UnIgn ', .,,
,,qgireteopabb britArghmer; pdmflpl. a In mdrdA% realized Cuban, 6 ypr d3 30 despufs qua on Superfortalmon '. ifieweg Inter lmod; Do, habled. ended print, (Fluelies. a. 1. jaglas 22) scolun an it .1 I I.,11
R'"Claili.teeares. As. B. ,Va.". I 1, B." boyli .1 rem, At Barrels tie Ga. CV111 ,age I Awl 1. ,,,,


Piging DOS DIARIO QE LA MARINA.-Domingo, 25 de Juixdo de 1950 ---Resumen de la Actualidad NocionalNI NGUN OTRO REFRIGERATOR V .1 1 J Guum Of idfl Ti(,v


LE OFRECE TANTO POR SU DINERO, Pr r icr r L .II,, del 195.
I'ar~~~ i4*r(J ii JIbara Mitanmi IFratan the la i4)ga Frana lii O(rtlI,.) ( n 1a II itAu i efuj III
A !ia. ce. ileppteo de R Pill ill Millealr. II. A -,de t ;-1I ., ~ ,, r *OiiJt i ijetri
EN CALIDAD Y RENDIMIENTO Fel a'. at Otitotii.


Pruebas realizadas han demostrado quo. 'rilr .Il d- Y 'I "Fell 0idi I
KWHkau. nece.aIaro sI
'us a- .I. I gl ill fair. lE, l deiri.oC.-., tit, I i,. iu IT 1 A .-.

-1' el .1 i 1, 1.-if Aetia. do Ir Ieiia e di "' ." pil
__ _ __ _ __I _ __ _ F111d11 RaT.'.1- Gi A i lt eta itttr~~dltrttdt. Lee Ai IiiiijI


en un. oc con 3 C it i
d tmpner u. 5 I I. J-6 t

en lulad lo orl co n C2 fi t Jir i I I
de e demp eeur a. enI_ c c ti e ia at l t FL 1i
rAef rig e ad. n on. aoc al b e ara i Ic d10 .

coa 40, Cir. F r arc.,. de.temperaura
calculao por un dilIWOd; NFL M ell. Be,[ V1-~ A oft,i.dd. t.~toi. 1.1 F, lidli, I Ir dat d (


P L A" REF BI A OF R CI Ell
PHILCOado REF B'C REF F44, KYilii U,,i.iiiri.i." Le g pr.-aiuia 1 i tid 111. 1, I Jf i it Re ric, i. de III if. II
Parie oilll New Filor P-iti r111 Au!. bat!. 1,i
ra congelar una ba n- i,
Elo arn tt S on Miiao F


Mbididas de r cole di. d]a, dl .3DOB a6. d 5l Ct
r g a r en o func I- DE ItA R a Braia
c lua i N, % N~ or p i --. it' *.Il te ur d r.ii01,. pre~i rdr I.,. iiArrr T -tiii
iiffi ta 111 1, 1 m al" t"'' v ll il fi" ad. R i- t ad i e. ,i ia f l de. . P i ~ jF oNiel de m ura en Will__ st a c Cada nd n n al ag co e
randes facilidadesde p g o!t field,-,


VE UNRFRGRAOcPIC
m, df. (lt c nld C a i. in ni 11 rdil Iu i hit. it Id tir- IL 'tiii d Fa

POEPHILCO RE.A RELEF OFRCE
Fat rnic aet Stare a AIagt- Ride-ata t TP i I lti~ I Iito Fo, Ia IF J airCM DD D. R E Et.u.ie it CONOMIA. SE RVICIO.
*iP. La i-l "I 'il be i ldrifte 6.-I .a F' I t ta I'on .aarhaIi 1 11it ii. trI-I I m
PIoit, a d eon $ t I-11 1 ,S( "' ytpii A 1I' rt .rl .j"I- ,, 1 1 "dll e l. '.Y- P PHL ES YeIMR SERA
t EI~na~e Ittituogat! o Mi I FF, a-d. l iit put d t- Itt it. P. Ii~t t ftt.-.-.
at0 parti piar toll par id I Iot s uter 1t1,tiai Fdid, ditai a[di P .t-11iLII It 'I9aI

la p s c ~ ~ r c e .a t-la 1odr griar Ie % i ed I pro Fe I e u, I Ap1 .
6'aaC. Mai, .-itu r Aiata Mrat I-, .lttttltr~ttt a, dan l1 ttltia t tini.,i O
Tl m o nCea u a l -i j tria nrledt o i pliu t i -r r tl
SINNIM DE. CALIDAD1 icbunaLanrapitiicmnuuadacuii Idirrd i~amtttir.r~ttttr-~iit R i it u 1.ittlacinitI

7.a pe dr c.c. it
PHILCO 703e RF 171i i el'di .9., d
7'ecbns uLo s PHLC 9


Los pruebail fuero reaizda por1 Elecrica Tes.n Laboatoies Inc, ii I0)r
ura efrigeidre d $5I deit ama-Los yi mod.o simtilaresr det d. I iel

Ga.f Cuban Radio Phlo S. A.
Sn R 1. a an a nl !iibtido lit- l ll, lad- P r If, - di I II 'I utF


leatss r alCs 9 Ap REF "R RE PHCr-I O" c a a .

Atti comprar at-a i i .iii. n rado, din, I efii g-erad
ui' nIctoio c lrc. unl o d o -de airtreid gef- ctjitedito-.t.
. . .- Pa .l gun iotibt iSedii R, t M, mr-elu L-fieniea-itttaru idi - I-~._ j,.ie .
t o o n g l a r ii itun a b a n - - d a elt~ t e p~ 7a9i4 -i50nt P r att ii ld .t t ,o b o il t it t d I d C lf t il . a itt , h aot t d F ,ioi h a a I l ;", Ib I d.L P- Ia I bl a -i 'I
-: ill II nel i otrtttt Pi i Tn -tuurni -.ia P.,u m t~t- t r I IF Init. lI Ia'iittllI ed e 11"' 1 1' I I a
-eo d u io ed It rutll rirti hC i It Vica do i' "~dn.a Ii- t-edd IIx r~iI,

X )Aede l CUPON de80NIIFIICACIO par1

Tefgerd enlo sa encnaPHILcCe 1n d
~11 1AFlIa1
V d stiiatGarmta O licial T i n Tu l t
Pora sca Clcero1Por Robrt L.d Gol da F!, 11 alto.2h autn


P 2 kadaierniii p ara M Pai Trtn elaZn Frno unol i9 0 O at l A linial
^ o o ur thyp el orp WaJm IL L ~ I t C a elpoMIC HI de filhehLill


9r t0ia d .! P. niito.e C 'u dilh center I en law al a Clin p I Itaiid ut Im tau si memm IesHLenaro S ioaL lar fil n dit Fprta d-ia d I I i- d

'Well Io FT,~o re rg rade PHILtid~ IF'; Hay Ioe 0 In gIF. dttl,~utu a CLIF idiibidd dirigudu t1, It-t 'L.I T ell
desdeeeil $3 90 0111a 1111. '1. todos deel ofrce Conal Al,,.,-a Arii t uIr if t iolle- I0) t ,a. I I'll it
liald, Pfd I l~~~~a 1,1d. Ai-rt- 'dllitedi aiit. Fi e t t
0-titiidariirgaat'uugnconta Ia0uuiu a F n< LId I IiPtaF

andesa o en sde de Pggr Ii cul orden l reposaio Partiermo parat Ne Yor Pillo a de'TleE II 13l ct CiA H IT LImEL MO ENTO EN QLIE STE .,. .p, ilbotgtiut Ia ited de a Prolpkdaduaa Orutbed i Obvi i reir On iti ria,. tltO dote Taubild RIRGE A O PHILC pn.iba~u~itlno elaFrid t iadt "La. id 'ta I dL~e I. luN iI IS Ti
A ubora de 230 ptca e tu ra ubia d ti na nda N e s Coi i del ri i

N Ain p a o rum stl rimenez tIti au f. Pl t 1t 1 1 ter. 1 1O t Ftld- P I ti

LOst PREF, ERE A, C ALQUI OTRO DN W .n .dail ilaigilt Pt O. pttii dir r, FPIt Ti !_____A___A
U -tii, 1- ent Vall Ela. Frncic o Q nt IL a r p t o Cail d d Dll. 'i d Milri Ru_
aUeuLtE ILL Uit.,a n etia P a dee r. SL El M .d. Ii T A
COMO IDAD. ENDI IENT .ECON MIA. S RVICO 5-.M.rna Cammelto aia dCarolit o car Gunl~ i re edo et erig ut car ce Ina in- a id.udu a 1 o-itt un, iubTauno.
rollun ad damlltr gute t Ro y Leor testd n lantii riuta. otnt Ir la

RQElPHILCO l 1 ll n u S IlldR ."
fut ho.d. grait.leal roetrienteet dertotie, i la II.dano5 carrtdr I t d I ) u ealet co uc t t le d I 1 t -f riod
1ii MIejian. ei tAia nP. Mo rdi p0 IIIO i, nd
Pr i pa Ma relfA. tt bIit deca esd nto-i fe -a El~ tie J a qu tr aoUia jefedeo,. Baac 2O4ne arat oroe a n neaYicia al a-oma n ee ado p.u d r a Cl a l abt r Ocd S Jn r dI IF ir a y tArfam ilt. ot Iau a I a, aa ugm Md par eraeat-i d o an h a ) (-rr if 4e f ibe P1 MatiO EMan a. e rnlg pee1a bqun.tai itctrta e r a I C
ituti C ola oo. ril ~e 3 lt. IIebl CII iuti. a 6r, pondwPata-e ualiio(zkdA.e ItdeJ tLaL'rtp. A nadL uge de Sgditai lgeoo t c i l l iHein -1 .Ititn ll dra~elf IaIaIa d-: ."
itM eE r i Me biaanillro do I -4 -at-t n n r I

iitit itt/n' KA I, due, 1111diue TNoL dt- 11at 1d h IFFN1EO Pi 110coF i 'li
3I lr a al a r t ut- t-oli nc ol aL y Frr,, "o II u a a
t li ai tia 'n FTFFIFF L a'tt 6n 52 (1:iiatro I ierit l a e n P or Il4 RA r G Ir Iau
LJ Ia e Pr 'd Lt I nrd Stubuat-ab du Polio "rollr

P . o r IF- t u er n c i s to 6 r l a lF d F e ( . IrIe r PrtQtto t scss t iado tpani'I l- c ti 0 ie Oueittin o dao uaa "r ad OH -- de O yo or en an

t -te. e t .nt l ec I oT de unIc pIa ll tItde Q eai t donuite d e- nH 72 ., osec r ara e e o ria C.,tro Pa 1arPa

PO Q E PHILCO 904 Y .p -i-,,i- SE A L711d4ie1e- FP I 1 1 . ahb'e-eil ji a
itait I n i e dt le n eo c I o d na A ue d 0 re ia oi le ea .d es iH ui I d callun 7o a d co l eN on idn t doo edrr-r anON M Dost ne exne "n ell eul 1 Lic nci An lza i aI 1 a d a lmspoolns cne


ii a .aiagitta dn ettatuiIa.ba. d- ul.Kle.icinl o a $34900~~~~m PI J.r O .lia 560~ ie tSit i y Ilfl I i ldif 24 M. lno.at- drt.
vz"lfin atgtgiloli tint cI nte a "do at-l ele c abmA. F e d nb $42a9n0e0e ca iosfr-r n r.Il F isd laAtbieia d ei. it. es0 amenae eed d w oa prpnnro
rid ntasor ln urpo.leio napi rt delt RiocNi teadiidegCont l daP irpiindn


ti-ltii1i all-all. .ct a rd rc- aon d l /dl ualbnlaan 1 1 d dlI- 4fas La nra "t dL aIa.,a p orI !ae IY b r 1, "10
I twi a d e anvi do o 1 ililualdI h nbOF
id ieit 6 ii 11 Alar . Fra I Alar
vsanoax e edf9neryprodudto- d no "L I.A EO H

$309 0 oat. cor camn psp. hfroico en l h c ueelf SemanaI d ee La RaVbL U
Itra d asalJuea te nal i n Vuel 11o den de
v a-n. t r r-at t r H'iot iari i dK m t I I HnOt uf rn jut rOM A T I
I- e n i ~deob o nee gnedet-nt-n n aTe,-lfs A b6 M 06Fo III, -A o b r e i Doo1 d dn T111 11D AvtSH e Pas edaOlga todos'los Marte a lase9op.nparlCMa tAPciDdAuPeLCn"a(ehz Eeotu ii.ii OCARI er-vc n e
PH L O 7 3d i~l dutreroom ar dei e los ji IT i rrre el d p ridsts o en n u i s o .om ss r n o

eb eaa u Ea d rdI- I e drp et a s o
nIt ade en I era0langmae i albinoscvc


.~~ I Aral Par., all 23ores dlamia s
e pr e al arollaro en a calvda delenda de qV tienelaopuaaciM 72o J o r a te CAe P 1 m p O r C M p e r r oP I A
W e l a Idal l rt 1Oa a Yi t .a l S e U ir a tn al l u m a b 4 h Nept Io ejl tran i 55 e l a in eea i.do per p- Ferros sospe aolos e ad

1mbosD Ed de id LAs Marana i daiAtt717;1,15
e ail flied. v e1 n do11 ndvuo n on ba'll OeOlO $34900~~Afrm lo nealaro i "e ex dil st e cen aIese r l ,-I
s4 9 01 Ii c r o e o J s s M ri .d 2 A N T 0 ( O I I ,, O A A
pt e ee i oe p ee Enla Qui dn o Mien S eun fa IT(
1 10 o arl ime era ve alus, 10 redrt Mrid mrd ca ned oaw
Funa sain a te l nIcd, en L in e Oct, 419 Bueav. t E yre pa d ,a n n ra de es aur baja j6 quet ai er sId ene e l al
0~~ons Lue valian enmisan blancada pa 86.trca Tentrn 5 v 6. Miramr. a conse
uganpudo~ alulcad c Que to5 adaltaron co el etienca de .uy accident loe Aveh U R P
pinp it de robaree eti dinero'e qu los sufriero dahosla dead cos.r inb I-.,
ki llb reutad heridoso ambosla driveres Psi U, Y

Intosugacionrll po-roe practi- como. Fll. menore Maue BalinGildd
alo1solo s rs imp .ert o. referrdo gIdlia-d n1a Etco an u l o a K .
Oiga todoslos MO~ll JOS 9 pim por CMQ RAPSOrIAraILha deu r qe tel a v son-,~l no, dela. hecho.tay f. LOIGAil a iea


Arangoo d il" l


por CMQ
HOY A LAS
ONCE Y TREINTA
DE LA MARANAIf .1cd I
S la KLM leareelapsiiiddd
eIFe nr o utsaErpe odAlO CXVIII DIARIOr DE LA MARINA.-Domingo, 25 de Junio de 1950 Pigina TRESToIm0 posesi6n de la cartera de Cursos especiales de gran interes


Comunicaciones el sefnor Mejias brindara la Escuela de Verano

A Su regreso de Londres dara a conocer el Ing. El Dr. Fonseca ofrecera orientaciones y tratara
Ismael Clark su informe sobre la-Cia. Telef6nica de las Huumanidades Modernas en el Bachillerato
A a o ete de o a d l o D dSo n r a ea do r do os U a s dura logio, XIX d X a 'L Id pfican d to d do uyl' doientrvslosPb t n co ad do L Hatbna H aro me A., 6r .1 doctor Ranundo Laon FLa

LA~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~r CAl~ dl.N ROPAONTEIO NMOD Ml'I, e 48 e ae n o 000
trcdo C ncohtion 1 at roaTn- We tribl ll an pr to ciro otrqi la salgudeots curdian a' Abor citIcs Yllodgic duc Tna tio a can eay Munon I. m Car p Cuban rimloooo Cop p lenda Pin ar e doore torieneBrSdg a i o M bjidn d o ar ee acp o nadmnt a z o,'- dardo Vtltor; yIglto un en
Sa titr n u pa o sun t a en preIs ua On a aM Pae ra s 'Orleo. par doctor Salvador Sar sfalAatdes, par- a enl n d M C e ca d d Cars lnure nnt cutro nintars e m Lf o la Ctark.,fiue 1e entrogo0, pars situ- g Uato resultodo, de las hi~to del Ropol lCl ci ltlarslrtn" y "La ra Argentina" par el doctor Joel dir .1 nov jab do ya Prt. p n Dlreccln dm Sar. Hurnadod Modernis an at rdi RU Y01: do e Lntri re e
lr- colantdro s tP no oit d" nnonr .1 dootooa Jon Fonocs, ce Cuban". par Is d-ctara olores
lbra t clIn. Clear a ho y a do o Giar Ri ra Ie tbs don hg, al easne del Mlnlalo o clerk y har pbUcd ansadl but us drod 'Hitocr d or, a ol pratsr Getcail dd ua elatoe gradenucron a rearme ys uaim, Irom l a taV6
reti elVnW 19po an mimo euri u lCt doal sores r nRr el
a -P o n b g d e os g t o s rI nd do t dor c d r o a
do p o c i y d losul tid tocor ea 1 Civil del. 1 Contenclos Admirn000Ofcaa4lorv a de
D ile d o g rn v d A to o se l e t ade mead ol a raf an i l mAeara


et at e~ e on dom or Edardonh ~ ~ na rdiin eiumsRob e1
ANUiNU UCEAEE NTNEL I RIO MIENA Sor Mogs expr quo n (bo $
POEr SU CORTEll Y COI1ECON quo "Is piarsbr'rina 't oe
NtjCOI qua l su.ncpa do. so on amfigo lS .10 icm sen nEge- l par film docto10r abet do t. Torre.
nnahle d e at P i a u da e o dl- Pul ,oo.

Lo itam ento coeor e M ra tiod a .ro trief no n e ,s.I oad a Al tann T endri woo dur Acuin Fo rn Pr Inina COan aCUt enAIRas a re e teaes r
telas, incluyendo LinoY on nei onaiddit a" cyuInrA dol conra do graduation eY
NEt al rux o rgotes do 2pat, porant xito l gin dlmo dl 9 dos linlIn l de ]a Darin un caf de honor lm ina.I, despegan d Rao bandeotsanras cu banse :parUtna ddeae Blancos trslor giate canes ou aEI D. Manuel D. Dunrre General P.M. (lmcho Boyero) a los compaiis Luis G.
gima otesclno lambdo Irtae delia ss a endedl Degado poAlberto Fuenel
bas las ereginitorones a oa r- p aclocrs lu o gan n t a t as 1 apouapr rno i n s aopr A am n iad rtorn- I tnt aln 2,'.3 bnod
ei -Cnc d~tos por S Em i tiarM en IA citenra do Anoma Den. e n


u Crr al A ag ed e al et lgaemlni dond eosexrsa s a v e e I Facui od de Med ce, d to anc de a mina o P


rora teclfn sboaeaneatodo'de5citontnoraent'a clrsenlunsalamny donocercNue'a YorkSeisconrtableodenSquoantidanasu Papa, tolinPuede ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ves dear 2 a 6 p. m.-Cle RCEL 12 nr d a e h asse rn ed a tn
SANT05~~Z SU R Zdov e ~d nM 16nu aor anlag~ s
RUe1toEminMEde o da ha r stend aEetuL coa co mmso 5, Arao do radua aria del Mtnotero de ben0~ 1oenu abe do he. en ell
fal Mtnistet atnUoMnorr Nvorsltron, c profeson agregad cln: 6, Dempadlda a me lasied d oaa cn, on cabS do ho.or a Io ncompu- Y oubjefe. reoipeelo omeee del do- itv Pvo.ditcta 1.I A--.orjcdo d orcenta eato C onos, aedo r et de' Ia cefrida' ciAcdrs doctor Uclros an n slm o dos Segundo Afto: 7, Aoco Luto Guttdlrr Delgado, de to partamealo din formaie iinv RVecoo r ep ero 'do Lai Halbaea hohieddo

bgl,. poe _barr rumba a" an cto a n t dl Cne Poflaba pr el acffor Mieotolco do redacn e d nto comperddrcoy fill de dtl i niaeial m as tor numcroa odheolooco pam CounERScI SA, SLPR lAS I L Or Sc son ton a HMmES Edanl blesd m es de Jul ito qe aa ao es e
rm edard .o prta qa cababs u t vetus do t94 1es Ia o lara on do rodda de for mosa a b aa 610e. p2e minu dto p a d p or auCelebra l e Cole go e o uitlo: ine durat ls m eors comsnaalm lnor deldafo. Baldor el Seto~ di Iinge ois cd s'tr opo A .KUIAJLL
teno 5' a d e An el penco.
tive. el doctor Garca RIver.ams sa
El Colegn Blor ceiebripene do conicubl a esm minms Y doPing O a'O An bove Ce Ia maic s Notr o di ests captasl 'dcor Domn no, el aGno do gaduae del c nda go RMilieua P Jrtor, aN NpacrenyEu dot acadimitco de 1.15150. oriialo, no oleco at sailor Rector de Berit en al toatr Amnics. anvomdl Ito. do qu o .su He aquf el programanqu so hait edo d a pmilnrqae al
deaacollc: omcentn' sa celebration. lua ac quo
aiNpm tunao aSa Ninaciou de asclnsi
Mim Electorasl 01 sceatica. cso, ypa fito do qble so teLio~cj shrnterno recunia
Aelan do gnaduaclin comndedo sannmnatl o. a-Preaoentcn do 1. grcdoodost Las rormeial del doctor Car
N S opF Smd Setnen C, Veddoa Hdo River, ante In B a Segundo do batmp n CivIl dee s o Costencloso Adurtm
gmae. t furnit.rativo ai' Is Audiencim do La Roba
r-Juametona, to contents at doctor LucianoE -Enregsc do dtptamoo. do Galoechos dtctondo. taolat se.
e-Poctsmacn dot alumrn emt' tencia favorable at doctor acian St aente del Bachlllerito. vrcnom'atoaeatndd
Despdidaa lss tadudtir 9celebramoa Y dlsponteda r. Auelio ol retor. esig ed.al dctior Garcia ElV h-espeido t Col vem, gllmo uxllor de Anatomia

(tiInterpa e neue o
dilda yatm Coaacari nrsccidn de ley poedc
do ul' d -os e 1. ,dbtanaF

IRobust paltt" oa, osatatnd. 1s repress.ntiloA cargo del odor, 'cubamoo Ed .a.rd. gal del door oll Rivers. ell Inc mollaIrC tarMaual Drt.1)DUqo, prafotac 1
_________________________________________________ -Pletgarlo a Dial" Phocidn. Univesiti, q senrelid to teams
-'19 do Mayo", Marile Vitera: do a n o c otsn conacts, nom~t jyy~nyrsa' s -Vermas 'Bovllloo", MactI. citad do netro is1t tlbo
A1NUNIDISL EN EL "DIARIO DE LA MARINA Pi .t.6.dv1 ncn o cii'donmip, t do sii
_________________________________________ Caviesdo Easpadai". ajoatahs a #leireco, dlctando q~ TH aNchedto Hugl ',outc, bunat Bupremo Iscoentancis meno b-"Lobo Artlgu"' Prteto: 227 de 18 de abrll dos Meet, Pon to cost c-La olsn osaPo t 'edee tl am, las orso. do c d-"To alg enpeand"m osm.td nepelsys nfr
S.'a'.N M nommMl l lr,aro dos I Ia Aud encl. i abua
H~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~L E V DENIAMetodo c'emnl;doco va. yn Gulro pitaaruxto o v ajt plo I adn d Ant loa t ac p
-VLtuoc ea Jood ,"E M a tern'Grcao

Millares de Art'culos Flam antespr
%i ~ ~ ~ ~ -.- I PEREGRINACION CUBANA. A ROMA 1 sp r

ESTABLECERECORD SUNDIAL

ASALDRA DE LA HABANA EL MAYOR GUP DE PEBGPINOS EN UN SOLO GRUPO DE UN MISMO PAIS
Et pu rdxm thrcoles di 28, paor nronat, baai ot eregcinacldn dos AV ~ f A1
Ia muidna, deopeganin do Rancho bender.a coban.:; tas pia deacle 'yen tesgignons ovione, coin- enr elsntuarno do Fitima Y otro qu tnmmotorcar can Is mco toopootanto dos sonllbendecida par el Santo Padre Q, otds lan Perogrtnsaliones a Roma an- porn calmcnnss luigeg onness San
gnchxadi can maorp dot Ado Soanto, barb Narional dos ta Virgin do Is ClimbtL velntcur atcoeoronon Cao'Idad del Cobrne. figt, banderas enibheozd For So' Enoinenalp Ma- aeni nesmentodas en Is aolecune ca noe Codeal dlega ictern ot'resman a quo tenldra logic el prdxmo aece rtoad que, odmn o Ronme lonco. a l1s S do Ia twrde, en netna com p. cipal y piladn dontino, Santa Xgteist Caitedrol, c fin. doIl tocoy ron a o' t rto alcaSntus- pontr 0 favor del tlam pa ri.ciu o p log as do grs atrac Vista y smtor cosponetcmcedn con cidn. En to, cuaonto ych ta qua at esp lt actoton do Io Peregrtoa tordanion cmpetid et via e ce- cldn.
toeaad ono, c aa exurslon aav .A i' i Be ha rec.b.doen La Habaona V
F~]icdd?6iTbso.noo'tou"'e"'cto~~s5 siar c cocr Noeva ork, Lsbhu t od So otdad etPl ol
comodldades.~ ~ ~ ~ ~~a S urq eqspdz0oan o de Metra Sedans e dotom'emlecae adnl FatImas, Madrid, Monotero' do El Aregi aMnnocAfeoltt co CONAD 0 WO FACIIAE DE PAGO Eaorat a i Seat. onde. NIOnsdrJgFendzGyo
Poed. veane dom 24a6p an 6Call. GRA ELA 122. ont, o p uei l oearn. us ael a r oaapIemn ltna .
MiSn LoeMa yngineg IInera Adin. o itosounr'eet
SANTOS L SA RE dos ouelta erLHT bn of 15 de onado doIhunltene
nuvmet Nuevo Yqrk, paca. eaondaudealooar s
LAR~ 1 DJ MD~~Cinldondo ont Ado Salnto mas -ha osis Wagons Litol
0 del Ciacon arkomdoagenda; coaltaoos
01 elCotesri dc uetr ened Cok -el acontecimiento comercial mas foremiis


DIVRSONSAA '- USHIOSDURANT LO MSE-E dable del mes de Julio que Cada aif.o es

J UIO Y AGOSTOLA ENCONTBJRA lISTED MEL

GREENGA TECAMP ;,Pirlmgr Clampamno do Verano fuhidado on Cuba parci la IitveinntIu d esoar 7i I

G93 OE OS DE EXPEIENCIA AL SERVICIO DELA SOCIEDAD CUAA-15 A UNICA VENTA DONDE

2 Situador on uno henimaa iltnca lcunmqqiflca coldenrcla rodoad do kiondos a rboldc a a 6la 20 mtbrutos di La1-abanta. *Au~AUAb ~~P~bN
AIRE PVIRO S OL L 0JA-ODEN MORALIDAD Di SCIPLINA S-U U A I ~lA I IA ,
ESPECIAL AI'ENI2ION A LOS 'NINOS DEL INTELIO6A
'EL LUGAR IDEAL PARA QUE SU lilOIPASE- LAS VACACIONES: Pizncbnas, kCaballas, Dapontbes, Excunnioctesm, Tito il
B1mlcc, GOna, itioqacs~l dompcmlma Bas ball, Playa, OlCifclo y oircosentnetenlmldentos,CO 1N AE V EI ES3
GflEEN, GATE CrAMP_ 1. rosuev 1polm do las vac(cones dto ilus hijos

duranto 00;m400~ ciwss e i.

ULT IXMA LLIAMADA

Ipit ain IIufi hey imme., Todlavwila naoe qucdani alguntas inscripciones disponibles '-*
?IT3 iRO Angel Heornadest,b'Clegio Do Lot Salle; Dr.oa lngny ~~o nglSloEctpa oo
n aGuantabaca Maniuelltisiomn~noz, lnntrucct6n MIlion; Prafoscon MCEA; Notauclcin yi EducacFialca A ein-a N~oh ai
IIANOLTOLSRD 'l e


I4FQRliES: Sc, R~omnnz Coe0 Do La Salle, Palle 13 entna B y, C, Vocdada, La 1labara. -j~ 4 a 5 p. m.'t

_______ '' ~ ~ LA TENJ)A IJE TIUNFA PoRQIJSIAVE DEN A SUJCIN
PD% I T:O DIARIO DE IA MARINA. HI *_____r Domingo, 25 de Junio de 1950 AIO CXVIII


miZ doroaba s o, .1irc ala. Frank Shenio. Alvaro S1 iva ias, DR I LI10- YERO BOU
$185.00 -elogant. eon iarD Samedro doctor ozet. Marcia Ceal IoA
de GUmoa Mcua oldr del Monte. deater Ifuin A. Mu: C CRULANO PARTYhKO GINJECOLOOG0
Lievba unram-e primoroso. de or. i, Carl F Riter y Jorge JirneC'n qulida bJuocuo hm rilcdl I.,ie Rain. C"sla td4 A IaF o ,0.pt e e d .


re d a noets a c m E n o ]A nt l Font. yv Juan Valdbsw j F unieron dc pudrino he mature de Martha! loo sefiores Chao, Barad, Joineed. MACA. Call. 12 No. 512.v "do 21 1 W2. Vedase a tov, Maria sooa Ataluce Uin Salvador omench Mno erara ysousa.t g a de Gnu y ci drr del nheir. geflor dez Retruello. JLei 6r~lz Robato Te. Thaoat M Muor baidle u ? Sadari A. Muboz 'y n_______________________________bino lidsd dy trnioayn el Loin R Aent N Deore ar ) L
Lind Mo oln.LI enSma
Oile .oi, Ia onde. do C. e d mra. S una Sto, LEa o deair do Chiie. E, Aibrto Martha Gou yLeuisEMio Edzcrd cair. Anoib Fol nI Juan Vade Felt: o1 doctor JoKurr Maeib a. pan.tro muse exclsive cic ls soi-onman a atc m t m in
os.00 tosln soIornon d. Unh c qe eol nurted ldo rnan
os ynrelbrdeinesapdoY Goodmat Manuel Robt, Sa- novioLscAorRa3im YIn 2, VEDADOpdr VEK L IA It 9T
Fo 4, .,-reSa-m TvUn. RN LA VAGINA TRAICKA o T R C T A Rnn de5 0on
000


Lk-a $1.89
LiNdo Mo- oii e o


.berilelaenceilope
CABATTAM TLAIR E A
E11 V tCa orWinghoz TEL M22Hla eABAnA


(ov

La boda de ryaer art o n nSp m Tobus

Felt, K.-i .
A c bics de ai e on, min to oneel aii, en mov1mien sn Jldi corrien_ es_ d a_ iinas,_reb a t r e d eIn mr a e lcu nyo.
en_ a 11tn oiudSanto Tomas,i bltu e t -tt tavdrmltviivrvvv otn. e ee ec parvto Wertenecieene n nus Sta ndie, Exohib icionn,-e oa ons cualquier cosau des *cc o onotri ces.


vD stribu .doresitrExclusccuovos
n Lioda muy ida 1. ne,, Mont Ap.
o i rd n in. nin
_______ Gn y L ile Slt jtt V ii a Ciroi, du, it
LA tIroenit Gnu,me. a. uu ,. 'nnc per "i i d' trUe biunca. liied
___________________________________b oisotnes sole ha cenquinlado clii. ait-i ef a la tranicen. diondel bra______________________________________________________ gins y neccev pco iatal. ca m ", it tilt 'i_. n dvi "ot, o e Rulani b i, Dinosti dbduo y broduct, os M CMlidid Inw dntono do u yd fon do t TIt. M- 832al -l A t 693 -o H ob tonh ar nlrigit niuy elimade del orenint c 01is ug ItIdn i r mnds tide sim
S nimputice Y coireetisie jor L t, li tie tiniprelecen los itis dnl
Agunosotdrosd. los tmc Alpa CoWstinh do El Ee Ella n o~ do 1. etiei ten idme Ma 00,fle modeo edo on i~ him,dv ro l i nah lee Id. Gm' M yr prd n qunoosm el. odr tg urn~~ y1del, aa e l Aide aj a j loy o~hiI Smmvono del Monte. lain dinltitila I ~~, s, toao cA~~n'll't~ et a vaIt rl A
Un ocpm'bcidahtlnimh, do 11,ut d iu
e edd dod ion entimeden -b1
an a lean de tns oeflayentn a -to d a pie
oj e6 b nly ea -n~eroen at o' i deA ho, -w
0 qo lucid etnn,* do to U .iii "hl all .1
anddicea de Vfanenvuet, n I i z I l""i' tid.icnel
m dIt"11W rite p o d t16 de er dv d. Z, levit.

oq 'U nhd a icvoarci nt, in to e qiivbr


~PE Cf tUB111CO0S /


_DE ARVENT! LADRX'VStiflghOU~SC,


El Ventilador Westinghouse Mobilaire en la saluci6n undicada na." Ads
parb el problemao de ventulaci6n en el Veraoa Su nuevo y F-3 ',I

excuse vo 5sterna Airiet tiene tuna cupacidad de 3000 piestiod cubucas de cure par munuta. Pone el cure en mavimnientoa sun Crba

corruentes danunas, rebaojando III temperature ein mds de 7.1T$.9

gradat.

V-0 If ct siional venilador Westinghsouse on nurestro ali lo, ExuhlbldonI m oen .1l .os. do, ofdcton;a iectricos.
Dinobuidoon Eeclevvon (dosen holo. 6h Coiel interpretada e

O1n Oblepo y Oficlos Tel. M-3325 -Apartando 893 Habana /qu.Color en.l1- di otnI. prndoreas WpeInehs.A4try aoa0
ASP CVJUI DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 25 de Junio de 1950 Pigina GINCOEb doe II snidd Bcrarlo judicial del Juogado Co. dodes dc Paris y La Htabana. Its Conatitacinna.
CrOnica Habanera 1inr doctor G t? Lek m" l octr de tsa Hernz o aMana e DR. ALBERT 0 BORGES REll0
Por Luls de Posada Bt do Colvl doctor C 16 cer os Wtlrl r y ti 0a Cetro d ctd Ceen n o a trel dard Itr tu

El doctor Gulliermo Diaz Roma. e rera, Joen y conscldo lotrado. medico fonse del Mun c ni d e ta Eopinoa, Guillyrmo S o Barr-to EX CuttJANO REiSENTE IEL
Santos de ho y Bach. aboado de las compailas do Un gruo Jl madicos. r bana. Coo il osth do dlan so bllo Gutllermo Trujillo y GuIermo Pt y "HNWITAL FOR OPECIAL BURGERR OF NEW UOR
ecr. la D avanit onsEletic ]on ildctrertmitoH 1 uvaa vedio do Mutlo. OAsOAle.tro o0143 1-iO qat oa
Eprmrtrso el doclor ui Cr1. Dental de uocalra Univer- Slo-cbl roaoocqIo VIAO A'4A.: kta . rasd., 1. 1 5 sS calls l aU
El doctor Guillermo RdleoN.- lemo Vautrln, brillante y prestino- aIdsd. utom OnsyL~ AdN'Ats. bais 5. 5 ~t ~o 4
Santos Guilsarmo. sotoi Orasa y y o Win Guillermo de Mena y Mes- rezo abogado del Conoejo pio 0 o glc coyo dO o a t rm aeur -eIleMn a r noo l HAB_____A APt urn Is I4 -_lso MI_._ause M
Eva, son las feslividades caldlicas del urs, jovn abgadol. de, Defame. Socdal, den por dlas. il doctor Gutitel c c Quinlana ord Guillermo Sureo Bternal. Guslir.
doa.
Nusneross o daesos ry caballeros Willy del Monte. ditlinguldo rah. El doctor Goillern o Znd1gui. Oos ovs ite do o da P i V E K L PaX A J. EDITA NOTA SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL oDIARIO DE LA MARINA
ruooeose u-sn, o edatr, 1Iro. El ductur Golllermo Moral. r IaProtest rn; el doctor Golcc. Ei do-nr Guilirrmo l'al. X N L.A VAGINA IEXI
En Primer d tamino, o. figua doI alto cran soial a as belloza one Isle ancla y distloscids: Guitsr coa -Garcia Monteg, esposa det ha. conducdo Manuel Gdne Waddlng. Actualmeone too esposos Gome Waddiogtn so htalian no Paris. Gulenmina o Zaldo vtuda do Morals, doma muy odtimada en nuestra anciedd.
Mine Alluzarra. esp. do] doctor Andrs P6rez Chaumont, y so tuba Miciia cps. del ).,an in InclIs. Toodn o el ano do so niets, Atinitic" Iroo~s y PN. Chaumrmnl. una nins montsima.

Guilleriina Villarreal viuda de Badeuoddi ednoa4ulemn Willd Fernandez Tralios. a toteVaes o dam y o gracosa can Goiflercmn Sanchez eondutoey doe Martinez Durn, Gillermina Domusun Rodtondo lBlza, Guillermi-a M e d e de Main. Guilermin Arambuu 1. a o d del Inolvidable coballero Arcmn .1 Voalmd y so ia Msi tan ecanta. dorn.
Guilorieinoia Motion vioda doe Pug. y s. this, Ia aederita Minita4 Pon: DMat Muttn.
Nod Rodros m
Cdad po Bochcoanosl
Ulno dome tods btillen Guilri mS Agramonse, ego del seBr aelph dA, quo no cr a ne
Mia Alvrez do Cnc de lldoormce ero do Rluasen u drmina PlasUencia do Bserv ey Cs- rotdo Tar., jvne bollas. Guiller-inn Locton, .np.a dcl so- 4
ito, Enriqo Feurodde Pstrajdn.

E loisCaronel eSori deluCtloin lambella esposa del (o. rido mgoSsro doctor edro S n
Goilermina Evrs do Malls, sa o. Von seora,
Guellsormen A Foto, soura on Gabriel P eedrna. loros.o.
C eirlen e ao lodtsima srita Mina Erra ii a

raludmoc a cmlsnigulosequce: is sch le sen hE1ao san raun "h igdh Eva Adins, to viudu doe 11enro Ale. jandto Rorifoe, y ija Eva, c8 Un g a n a
voda del Ice vidable doctor Eoristue s't l n lb
Fernandez S.Wto. Eva Fronca vioda o Mibquel. Una doven sec.r, Eva de Leana. Eisoc AlfdseC asvind GlFz. tn n sn si eeR
aEva T
Yosita Satsda F~on. d o o o o
Tamrbidn e iai o B a uEnd. an wouno files: its: Tgoarmnd 'A] omany.h o nis
hi a d nl coronal. niie Aareset quq a ad uprv Blosel de E A .j cAh. dn
Saldme s egudanenlte a ss.ec ra Oroos Figaerao -do Iaraj~n, intern. santo dams do Is 50cled. d labsior
La doctors Drosia Ghnsle Noh s ap ronechand
notable edagoga.Is Tastbad snludaloer d we egd d sVs-iite
loths Feblen, I. viuido dec10?t. Dbmmoo Pasalodos. tain etlmada a Ouest. crE culs socal. Vlas. hi eoist, I1a Jov7 y 7lla da. pass dot mignoro Agustin Etnor. Tambin. osti-do dia sm on.or Viuda do Panalodon. n dosuonsote tois atractioa y encanlader o non ritna fluky Pasalodons y Cardoso, tan oelebrad on, osalonc. A
Maia Ebbs. Fernindez vLuda do Maclas, Is respetablo dam. Mlgun Monlolvo, Ia sectora de Sunfrez Morton, tan dictinguida.
- Elnsa Ulscio do Morndndoz, Elodsa Canapuzano, Eiodca Castrovorde. doit Boral, oNita S~nchez dei'Carsmip Elebsa Carbonell do Sohrintry-EM Bet Castitll-, Is bolls, repse del que
tio amigo Severn Pina.
Slladel Castillo, ablsops
dtsnador Simnein Ferrs, y so ga. otos. hija Elois.
Slots Romsnch, 1a genttl sudor. del doctor Ricardo Cuorv. Barrens, Elobse Frnandec Travieso de Gomoo Macti,
Dos sornjivoec: Etnta Gaston vd Sttdrz Carr.ono Moundt. Mnntalso do Smith, partoncciomnte. las dos, cainer meinr s.ocedad.W por tino, la serumta Eloise Rodrigotoo Gutiirreo.
La doctor. Elgiss Covwloy y Garcia. Cercando oste i-ups Is tindisduns jovoncita Sloiss Maestri y Juarrero, ?,n% riia umplir los quince os o uoe holl. curosd on"hgh scol en .1kogi. Urottlinas, Be
1-bees Octeans, de dotudo llari sony pronto pars, pastr las vocactenes coo sass familiares.
Los caballeros:
Saludemos cno 4a proeoresacia quo meroco at doctor Guilatomo Boll .c ombaador do Cuba o Washington Y Ox alcaldo Be Ia Habana; hosotture y
Be rociaesnnalidad, sotida cultture y huntsados acrisotoda, quo soon de muy Altn prooliglo. Tambdo eoi do BIason bib~j Guilearms., sumpaitico loon.
Ell doctor -Guillermo. do fblnch y t~ap
Meszal, flgura distiognida y preotigloss do mnutr serviocs dipTomillcon. l
rmistr. o BeCub.a n Italia, Los conocbdos caballeros Goilloros. Villalb. Guillerms Mayotte y GtIllecno Agnilera, lo es c ony" oa-.
tImts y uaty queridgs on n.,atra
Guillermo Be Mena, director do in
___ ___ ___ ___ gencia do po. Mn" s, sin exce.~ ~ her s hecho REBAJAS deLa

,Genrafic GA P9 e gir le ofrecemo os do ENORME AMPLITUD y VARIEDAD,


Trantalfaniique" a r,


ANUNCIA .(#a

l'prImar -vbselro nr GA A t S j~ s ollas do ( or ERA C J A -doNew Ybrk, Inglaterra
"us tTEiS o acer ahrar conMUCHq,-ME S
do 50,00 tcfteadas
ollendos doNEnS o
Newr York /

-1 25 dos AGOSVO pr6xlc


.'N a f a lte pa u eqoialsaqes. ies abigmalstsrd D'


rsaqceatic'Ats-A (RECH luN) 4


04
O'REILY Vilaqts
e
PMgin SEIS DI?14O HI I 11RINA. ODomino, 25 de Junio de 1950 ANO XVIJ
Cronica HabaneraDmio,2__________jo
ilogar feliz g lioda intima

.". dhiuntiltmm EXCURSION OFICIALDE MAESTROS
ic In cycr "?d?"' PROFESORES, ALUMNOS. FUNCIONARIOS Y FAMU.MRES lc "" s", Mu:t Auspiciada por el Ministerio de Educcicn .y A m %, V u n r < n luja dIn s .poo In, j INSPECTOR PROVINCIAL sI L 5 LLeL i Fc s h. u1, i ,n, vs l d e Plaen -1s
I .I Mf dl Cll.0
I IFII.II I i sI I I c 11,s i C)%Tr
I i 1,h n n i- it su a t- CuAcifC Tniiiznurop. sunLonchavnsdnc. 1 ci so t V'IA: EiSTAIIOB UNIDJOK garli: JUlAO 9
iu p ueaYrke.enrC ubcic Acr Antonic M A in. Maitda: JULIO Z AGOSTO S
oe Tn ng an -t i, n m anno:s tz ai in Nuva An o a w Oreas 9(jc. C 0pital0
na . n e. a m 1 1 i e d


Tamaios del do 9 H vi it1N1col ant JJ. A n e -dr ru2m 4 9 "[co


cho s A Meoc i cr Ai a n e" cr ondel heos Gn T tuanF
up n. on ualI O-fRIAVTS EXCURSIONS
NustoDpodeCRTR yMDIiseofede omlms i tnmo a d a rsuidsn snsn ,c os .n I Bot nt 3 4 0 on
11.111,n .l A .~4 4 . a c-~. M3 isc l M csisc, y Ssccgss sei 0hn.,la~s
Adahiss AAAAiAA AnOf u, a F.c. 1 ue o aslie. O R) OROCAR 25 Li Ve disa as
nm Gnera/n Caniul dsc s lanf ems in *adRuin n i
Ann 1. J' : 1.1. u; b VG.eequnon ac


res cnie m bts -lsuev a erk I Feicidades.cnmyPeredChaumont
Teng. un prn o nr>a limient Al, MIAMI i
nnr ubcen rcluidne Accu TODOS LOSJ NES


I'l 1.- -.1 -~, n -ni BL- -i -. -s d clel de la facur e n i. ue-rIa int lmet A c sue bt id STDO DELAFL RIAs 1 d
41. dci cicl A" 1, "n. cclcm ci s ~.eck iccn Anq S al FR0IS O Lo Age en lic-. sinsp i snlss ana usc Glrcc.uc.c a c artesssmn $4 ^ 7 s ua n a sic Ac nus r oulC o N. r n A stou SY L e it.V.ke e n, aemos~os porli 4u 0e1 rMat
Mi.ay de icada u d oencrn I a. SO L CI F IT I tEMRtd, I nOS Aci'l ", Oi ls-issl Liiramr c l c null. FOyER O AR I 2la mna


FeiiNadrsvts o urpiam- P A D s 357 ORJU Otr(_Inn f [i ebr_ _agn ioshte le, d eliciesos pas1ost AsstIsea.te.n.I conas
Il pA.x N YOR ifma ni le adarlec Kol od I.nl uh ees enAt, ree s.


T7 7 'il A A d, A lchoaalo e ho~it d e la nd. ll a

L 1u1ri orl de DIRI se0 Ben1111el1
tof Gonzble Ove dechadoPt de on- A INFO RS R ESAINS N izti vm1 abadller ed Ivda a PRADO 357 ', Te.1182 87
DRdowntrdo do C GnzaEez oL! n ni,,c J de Educacit. delaRepiblicaii ,duAIn auA
Ediii la 01 i AI. s~PLEOV 1i 1- id Ni.il Iis a ( As ia als obd 1isc ic 5f (1h, ,fcats ie ccsda I bisc~u5 c isa Vi d.ei M ss a si 5c~ad s1ss niir .mb $.1 40Ai~s Jlo ng
Ll~~~~~~i rest p1111 en "~ ai ,r -a I ad os act b m ita sus
.111la 1- Li 18 m(ContimLda FO ~en laL A Pa0 SITE JU I
Iuc isis 1:11'dde ,si yf P1cc' ChutIniciI
I'lln ys A[ci .c. nscialaiAlitol(lall B ding

1- Ni,,a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A Ynik i-d iccc-d de lIi l e si cc lt fnAmsi hllel i .H ESPIXIALI.LaA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ fi EN0RsscidsI '-in 1, n ,Iiii 11 .'ein1ilnlas nc .ii Asniils I Sf.D DEL1am 1 Al, FLOuIA V-14 Mideins $1 8 1

yd liis, 1 lisccn par au pict. ci, d. ExttAI __________RA.______ Y___________I

Muc,, Licn Accltn s Tnccicl S' LI I E I I 'ER R O

Cc o AIii

ENRA LECT C65
ad, Iss cidpia ace SP ADO 35E LAL FLRIA 175odl p dLs, las meiorals Adelc ref riger moedr n o Mal ademns las excusva G Electric a l vano anos. Es cl rergea o de uboys, a y del futuro.issVen Is jes del niuevo G.CuaE.
Pro uc1 d. l, Geneic Elcti Odssirimrn eaallCdA. uisc Aco
ayoricapacidediinteriorocupdndoe PRAD 357oe es
ejocrsds icudac ,nte" do E i dn in I Sd
Puenoric piad consuads.i.iIonaos9rnn el nit GENERAL ELECTRIC
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ulm kevcopret ntd a.elbia.* : :: ;8


Un Podelo parca ocads4u prejerens clria gerin ocmpuee aalmoaldaermdenoo r csde n h-sta ci ie cuico. esio d ner de Imue bl e

netnu Pela ue Gac lEdde de P
use Pdqimerena sunidfrigeradoryla aacmoM ER

da M yrcaia ntereseioorles. rcibpndo ad m's
e al re d qu rr s lo un .ti y in r g o
1, *~u **AI o Biad-o Meoosri d-Ilfin,' C n de e t5al n NORE RS VA IONS
L~~ieg 1-7 mismo.D 37

Con $900~t pie cILbico- SNCHZ YVAZUE

uste adqier C,, de, 0aijae de~lutia Pogo, MUi .lt

mes. I'llind iaodemdsIIIon-:1


WiInl n 1. Pat a 5 i.0 0ML


ANO CXVIII aDIARIO DE LA MARINA. ________________________________- Cexvr DIARO DEaba1 ARIA. omingo, 23 de Junio de 1.9.30 Pgn IT


Rel ALOSaPara BODAS n"o,,.boladfo rao. ho dl.orn, arc "I: S1 USTED QUIERE UN BUEN RETRATO. VEA A

Iass tOS pr caA da. i l p:::. i'ndoa E, o." M E R A Y 0.
ro J ven Fdlix Via depln, y Gtr I. eatabn ocorneccionadaa Co pj EN IlU NUEVO ESTUIIIot
eje~. mo radoO edHd 23y 0 e e e U do Is duke a lnteoonte glesa, color done rsraj. Ietr Elf. Godln. quo taoloo Up.a rtistic.srs oun e .ePi GALIAN.O 412 opera BAN RAFAEL Y SAN JOSE I
4 e r s o cdfl or r s r s. Pr lm e- lem pa'. a baoC do o Ns EW tS .11a, an M ON SEI OA TE 3. r en 4 C ra Is ma de talo. rtada. cosdea ois tra


zad su dialo e atereon.r de 1.Janaa w l
Cm eo todlean oa. n obo ,o v ere
od o areciao baj o .n de IA Inl horacda- uc uso.EESApOa inodasrorscebrcoeIVAELFIL NUCSEN EL "DIABJO DE LA MARINA"
prat eas dornofoal, obr do l.on l. EN LA PAGINA NCE cats ro les d e a l solm"
el a on ento de 2 a inter s
It~U tovrdandero ,rlo.r RA decor~-do
do to 0 od. rac sales cublerdoa do prI0e. odapi do 1r cualae allrosaln
tnerm lnc do eatbr Wbla.h mave
U0n Y d e bfe", lra, dtatcoon
dan IesH loe oueraordo l i ro
realloesodo tro yb~an aerusu NUV S O EL SE C l RF R eo n e i n as do pitanos orpida Ir
cad.,as oonalnonte.
A lcnEro 1. u .oobra do lana
bl lanc es ytr I os d ebl allombra vere l ed. coo dos rreteri a Ia nArd quo K edopraocen lo d na s caadeai dc
5' easter M~E.,
Los uersle del alt.,ar sou.m
oobao coo gEao notmro doe clrlos. our
o. .: 500 .:S; celdlabros coonttueo of nnco adoe ", do a Co If.a
Va Fu onasoto de gr. alfto
pa uat. oo lt floe encootreiabaos,
ael do Liaisgad do to novla. Mod. 32-52A. Luc. jvesail cast.a "TAiroa bollslma. asesb Ia to do doib slo, coa pome
0~~~~~0a a.O~ rita ed'raa, co. n s rate do despo- eadl a oa;da, us rao quo hacle honor ata pr bolonts. Fondo blosco
a .1 staotBrnoeue y que core a- coo boodas 00a ro, vee

I nuoa r olt an s aea cto.
opimdo blara Ia Coneroo do
Paris, s tilod ttotoaotro aci.roPYA UNldadCSOINSdo ERB *do.
'.4ENTRE0LOve'ECO M INIOS a
'Aml uR RGE DO il "Ie un %eun o audo raleprpi ed ua ar


Imdre dr5.10
h peaa equ se as o erN R
0100 do lrtas otobnllumasbad
G ranerd a n o rp u enla ael i t es aan r ie do oa oulDiaziGoosziltzvsade.
orso Ramn Bn ddresdr ge, oup salra desbrueeseladaaar
itonorotao0leioocboez0 E avodioudoa qo eo deersy aDiaCarlazqovettma-.E B
a~~oae tnto Goe. zUle C i l osle R 5.1
11iy d nb n a ro a Iono B de navide Hsi.a Co


$ 2 5 0 0 diahoosI uo u s ltsderl C t u lu0bnl p g ne nrlo p rs 10deoto plm r somelel 0 e e a u ~ a
Imauesto inclatn indos
A oL clne dliei u r q s c ae o ms col ovo c
Y Inries Flores peo enn as guien OpO OSOS BORyD a
n vR Ie Go o d d s MId 32523 AmIa pRt Eo ora aod en *lC r u h IIa o H Ra mstfin ,lto
Le. Patm," atbse. a,TNla u Oserpet CI MHNo ad o vill
Mdxico~~~( at Cassag ay .e id Enord P./pnn assriel so ref nd la co ybod do 6 4 e
Ed n6ln r)pelon. Ia Clobeein Sapido

InqaalsLcndnind ad .sleps o ine. Or ar.2' ?.ciacre .e~o osi.x da e. V eranoa *.,d Hnsii o
opna Mdn Im at dnca Pineete delen pAiie [up ,otnl Ceesa Anre Cooty o .3 -2 soeo om
Ottoillroy: o pent lena Imons p.rimer dot oon lgos s biso esos. modlos por k la x e ude de V c a s ps tu co ar orta. a n oamehie n Ito rta aienp S lon 35.12 b Bor ado on r o verd o
pyo rn o OR T oF do aao E et G. on Mo 35-a12. La saya a e l eso- eg s o
L M O LaOmdl Vie dreas T enF Yaoso39t o ePqbetmpd nrj er E
E lkietl flleto dels rtcript e 'rateorodo GnPopin odoyegrOuDl9nyol13

q nfrmer en visl egl acio s Labl d* *nat duy** atMdo5staLdlsaeoeViiefacmo oiie u sr oleoiutrd el
caod o ortmoCt0 ttrn ao na a d mdel.bll e~n s or dod.E etd eAgdnSkoiaoco nirm sgai.avet ecres
NAc t tCOAL brvllantes estama oe m sayaaEtABLE de1 p
-: Fue 0too ceRen ia pMlona de o

c se ccia, se r oo los b ell o s~ Peceto ole
CUBA No A M RI A d *-parme oeten s do lEno
dldo~~~SP C AL S d erdin dot Voddo. 100a 1 eon oceeoe aaae


Co. moron d riveupua onnarfeandoo Up riaedsan e nfl, tucl eei al a [a zit do Comac o oyo ng ia levaa, dontas. Laye, e o.ta eg na vdo S. haindo bebln t reale ol .aabena te n ralna -va lgl enle ol ero o *on podrantif de brliland l b ad ot l, del aroros so- amido oefiae Y tem ld o nova 3
Noqgrti t vamolo Bnde glo asten. ron asdoinasl s .0r JuRaeoi '~'
-.h ,iro hi.d.Bae Soevdes .6.sba d. all nefara. Md
01ocy ncabr no eaia t10 G donl ban oulies bo. fe
blas G andren adel doob
s un .arie~r M lansca .CosattooIego c ir m ac6dl fato~ do-h
aue" v do Veldds ~ ituen ,. o no teo
did Carain docto Pedrod. Igle.b. aBet
ME XI C 0 do Inec do eloa, dotraobu
cou a ninlx dr.r. af o l sr Faree i Dr Ad12,____A.uspoiad p oas do g c o hbe oFrniso Boan bjdo. Jbn Go-'
dot dl, lola. aes01res-Anlard To.
NACONA Ideoldaea prinbs& zet bas in~e ocoao c s. G
al0ta. 1601 Gonalo. Cnobal coroseR

Sol beo n -ol lo 'e ublorrr d e frits de]a.B ona.r4 %.NFdeAC N M IC Los, nuto rafte.arosqu f MEXIBan AIlsis ilebaos, patrons rumso aCll .
ouabsa d oopasrd lo 1 r-21ro1

gait lorlnldn vida do- m-d

ISITANDO -~ao el oiene e. ilra
I Erorsnito ic Coic p n osp hace sun epr o
Fortlo ~We dee lo ~cs aliealet enuc Dr. Sig ie- .

a do Vale g C0on dqotor CAledol g e o i nol luaYsreoieoao
I ~ ~ ~ C131 doctor C Poaesadro IR .1',.0 00an so4 od bnoybrooACPLCGO NEINCO iig aadr rizN-r at
Il c Ng t Ie Ott, hro dolbt C. 1 ela Abodlod. act. Co- leto.en eesPlat Al Wle A t, a .- 35.13
b'i,1sno dloo Ar: e f2arpsles 0-, CHf Os- 1 ap~dpodeta" 53
100,ia coooltoid pers'nnelmoenbemer
por al or a dor Of 0 1nho m dis d. 'a,, ?'a' do mee 412 inAE s n e t s m d la a a I u e

ctfreers ye lt Flerales:Ps pat esp. t5o. Febegeuor a a,2.1.I ls seV iiioa a oiien eto f~ t lord e

Tahna
N A CINA br aao egracaes Amplisiman soyait do peoei JNs. dar ist de cores
Pula.?OI l mssas P ci naema-.6 Mpas.ci aete. a 'art. .cnpfaa De 94 l SV
A a3ran AMRCA la. 9,sa Taendo, eod blr ,i

Ru, da To '-A~eollclb .--- N AGIL 363c' ouh *lne entTUr. Y.de MA IU 0 aEN 55 a 6BLS 5

CHN H N ;11. al -o. a 0'd.
Pigina OCHO DIARIO D)E LA MARINA. Crnica Hab eDomingo, 25 de Junia de 1950 Al CXVI
"Uratdoodoo


UNZCA.a UdmZ-,elre-lo sode
preis4ndese"88

Arrolladoral
suz"Alpia 4er
Suits140delo depxorivo


tM LUNKSIPML
ANiTICHOQUES
ANTIMVAGNETICO.-INOXIDABLE
La boda Hlerrera -Foyo De venfo en las buses joyoerios
dMay lueti dapromele resultar ]dalbe darper, lamdr de ellen da d, I,.* .taraa seloritu Ada dan A. a Mar.a Mar ,tn Ie H "r Herrera, Ma l r can e al aL si lda, y pur Il he,rma d- I o a du .amI Jol o I Alarz Cer1-ce, t0r Orwh. Foyo y Allater conce ~rt- lam essbido pu Ie Lrs testigos
W MON TEvSiRLdmno2d ui lsoc de la I It. jla , IIal
.% TELA 689 cei n Na iot on oroI AIRE ACONDICIONADOSusrias A11111 An inciese eni el DIARI DE LA MARIN dsa de
dad. .rin~aa loal t docto1rl Fenado Foyo,- Ava rez "11.'" a dem talw
/ do : a c e fudu r q u e r u a l a c o m erI?

U N IC NUN Duzoa Est fod *. 01 Atariamos c: 1883 opseie
banesy SCO enG el Cen exLAMAIA s.,Il d
quisita inolvidable en imlcabient
ArhaHIole ora 1e dode dtinNum d H e ru l pate co nrtd os n s

E I 11,e1t. .anm.* A R iESTRO .AR-RE. SITAUtN
dAl H tt, u AI,,A. Mar. u Ma tl,, ooo.,.u to
W, AVS ,.p I'dd ItJ.o,,AdP.11), d 11isst~npt. aoe tengo elqeatraa a o7CN AR C NIIN D MOre Astas ubSsea meE AaRde FAC PARQUEO
Los1mio sdl it hisca IER Z D P R S IDEN T

E. emntanuoat00t0 LaSoiada"An iggu edse Jula 16 A G, y ACALZ A CA DCTelfO.- F-32 v e dia o OL de p re s eu n t o n d

Sale Moba oioeri
A d, Pa- a quie s t a '1c
eiaeot1toto1rases h'taagador. iamurodoioetoru uorota L n ~iaz aesrr~ooolaiuor vaetC to',uu oFan tnin on.ePennt ~. ":duo en? tot D .J A J A SI L daotot aFornd e nel monu a .A
.-ocrea, amant d e l .o r a uenun. dcac n
esoa g ,aue ha ueLo aMt a. m S b p o debede so i a o stn Suscibas y niinies en l DIRLODE L MAiNA con eetoluualu,- Ai(ontnz eon. lato PEdg.d DIEZ) .
N nl-,ao oa 1t l Trcito d pi,-rbeusa~ L oo s, forqaue e c dotor uo otto. r do ,-, o0Bl-5.S3.75

iene~~~~( el agrad y11 la saisacir demyfo
todos susigot dg yn clientes tsi com HOTlL pueb

Ioonro o.:,da acto,. solmn de la cooacy deD .f F-32 G uay abeid ri a d. eP
brcotr, clubou se -rc -i r

.1 ceremoniaseverificar t .oy cl n cao ffo I -a elsa E d.


del2 I .at 1 -01rna cmi
25 aaotla d l 1oi atl ote. TEsalas de E o oS sPrviRI o 'fit. o r Cuio m ub do a. VMU-L69.u-FJO:l
Vistr fresoa de la Guanabacoa.
Esie ec dea affai dignfic cia s e unisso de,., en on dn
c a etdjoe Ott to q ue r e n la, colab o -sop r iro L don
racion cletobrerosty ptronosicuando estaapre
I sidicia poi, rntep ituytampiogenros y o
C c o s o c o n s f o r d e : p r s e cl q u ed oo dCsNyas r s p o n s a b i l d a d e


portall Talse
sala~ui otis ou buasat do tu -d c e onas


b omlae9 n i u ra C n dac la ttuooedo ydsho de F
facal susoseoriic aEmRgos DE HOTELes asiEallal pebE

gabardina cuo
coc a bo d a lles bintaodoidad o

uai yoo rma .Ta llal :t do C De


.-s d 1ut al.Pul4.75.UNA Iat N qAL 13 COtA De N T Tl at INDUSTRsA NAL A
N~Etn Visaa Alegroreot otreer de G no-,Est mboh dei Cho~ quoiic soool esa LiUAn. ATI
podotmu natap~ do aO 5.e Aerse t laL ESEIAoTAlobA RSo-IS
rocitorenja amane dorro ya buoaano _______ pre

obsica. para apaui asirt Lacotopa Participa a calletsqu sa~d accoe uan nad
Codaa quoo hanta pdost aimsiv cn eobr queimbc peea las qurebspd sointc-osLuno, uts e sa
jardin~i pnurim era pe cadelo yrup de l tr casa

nala comed~r foconu bequtarsnad en obes.ecs rl
don ayabeinesa r d Pu-aedecr
bao nerilaogrninutrc uan e RAbroERT acoh can se-rclcnur
pati ceeyra seveifca6 oydoino alornni.Tallas easia nd
del 1.29 aitatcmbna

16.S~i 3.3 2OPA DE .STOS 1.20PJUNI 0 MES DEL CLIENTE -la forilable, la inica, )a incomparable venta annual de La Fosofia.
LREP
CEPE CETATE --precioses
estampaciones an mlsitiples
I combinations. Piecio regular i.5o. Rib jade, a,
SyardSCREEN PRINT -etmeo
originates, Stan vUoed Pr a da iprn eFilosora",
SUNKIST REP -enmaravi7regular 1.75. Rebai aa ADP TCE media nyange. Do freso ed
I~nsasN dibuio degrn ucmineyad de oxford, Azul, beige, gris y

mo. Pri regular 2.78 Ren creajs d Preao en beio reu 27 Chauetais departwes 'Flosoa
do a O.89 yad& 1.laadsa-.~ ", de togitimro "hawkskin"ce.
1.ne .auriero, oi y Yrd&

Uniforms do sraFnt, abo
I chados a lado. n poplin blananDaiooses da paa ddo b.erro n Traies do mariners, n blanco I co mercerizedo y sadforiza do.

PshuaIa cuarl aeman de JUN10. dos loscoloresi Prio rgu-s erecams dy n beige. Tallas I at 7. Precoc e e
mano. Precioregular 3.78. Re- lar i2.o. Roadas aco, a cuadros y rayas an verde,' de algodon, Colores azu a. regular 4.25 Rebajados a 2ClRebaoedos adHr
nazu, malz y rose. Tamao 20x dar, rose y verde Tamao 72x nla
40. Precio regular T.25. Reba- 100 Precio regular 6.25 Rejades a 0.98 blds.54


b~L Filosodfaaa.aire adodiceaaoa. I En el transurso dei programs I"Deminicales de La Filmosa
(U aoaUsed notara, al hacer sus com- I qu e radiari heodoings, a prs an La Filosofia, weca las 6 y 25 dede l-aA arde, .temperature agradable --sin I Radio Progrese--690en"so racoenate.t en on ambnte d I dio-- so adeudicar n lte Jaoevia. delicioTl Irescur2 I jes a Mxico correspondil)iates
Pa la cuarta esemano de JUIO.
Vantie ondordo p eaa 4MES DEL CLitNTE, 46findes

e 5.88 Hubbard Ayer, exclusive d La In
ame on dlos tones soaro."0 Filosofa". Precio regular ,75. 1 ~ ftsF~ee lds
Prcoregular 4.75. Reba ados Rebalad. I .50 1 -CsrnAm-LA, Of &A CIA. Hay ca.s., a In. 6 as2
a 3. rus~~~~~~~An or AVIACON, d atre ed letde
ITsd irins on be, Unioirms do irvienka, en re- Iteatro J0e iaidle begeese,
to ~ il a ude acs 2 S ssenke c IAz Co Cue los Poa$Aes Ae entreA a ggPay
'a oa i a na *F .O

isreulr3.0.Reado a re a .25-8. Rbia a!*e ab~ nneto nce e
,.18. EPTUNO -SAN NICOLAS S AN, MIGUEL xacl*, .;a o n 4 s osx
Piigina DIEZ .IARI0 DE I.A MARINA. Cr6ia abaera Domingo, 25 de Junfo de 1950 AO CXVLU

__o_-ESTASIE. .
Si droe *1 u, n a ahsald, Una Vajilla Quo Ud. Debe Poseer.ueqo d& Fot ii 14 con
31Fatos 8 xl 0-y Fotos 5x7 o51500

A pn pesen ocion de aste anunc badr se si precio especial de propaqcandct que normal mente es de

$25.00.


Frank Studio

Gallono 210. entre Concordia y Virdos -Tel. W.845


NO TA REA.EL D R. ALACl
].gododo I10 -11 10co


l3ipida tra 8an PASAPORTE, MATRIMONIOS, ESCRITRAS p 1BLICAS. DIVORCIOS y odsalne deiauntn.Judicils Cuillermnina de Soo TVCall. 210,i~i onto dcodi sym porcoloa To].:s dW-o8d53e

Una figurlto lUnda y alrosstde nuediras sn elegance la neno- En eata, ferha. lt concid endo co n noistlco, seri pedlda ,n m Encantadora Valila d d rea nls rd
rt 11 r (adana n m AdoeI aeleenhram anr e n di vian dad de San trimonc la bella y atracts eiv aenora Gullermianna de hots Bonavia. para Azul y eD Rosa, can qgoln o Cueilo Bnoi cm. En hija del ennqeide, haenda y colon Emailio Cadenan y ustm Santos dle key .L"' pa" e dueldt atis or~ Eugento, Fernstlr y nsoa tonr Juegos campeo pre Interesante en posa Mina Adn. (Continnacioni Miann haran Ia peticion ante Ja madre de Ia novia, seajora Maria Bo- de 70 pe s. V
mae Lopez Toea. Guillermd A. Mar- navia______ _vinda_______de____So____o__niROIFAI .E .R ASRT .

OSill00c0 410 t iosab
Gal larmrmaa A MINI MArdeasn. IC queAeOhono deUd.rmen Si hagareALAEEAS
enid nuestroO deatret de ia oao uihla uilrn eSt
Gu if. o-aiil ilo Esl.Cre. ~ n atxd illeym Gal EJtralga Mem Eaai ac ermi Mical Sjrc los ~CUS.MENTE AoilL iTERON.toFLEOd
,11L lmerlll raUma Mi. AeeFiddglymgarc d iup'aru let Otimpu reno 'a'aiIia Fun yuleo aros Articlan $ eRe5 3 .0 0ima
uuu3d~ra ueestddedlnaionIid a ] iirloaid a aid d .- .0., i cnaiiiai M a.


Ai epso, hqivs eillemo eanwiselln"d a ot al


uo. me de.1smmna
D ill it. U U L III L .~ Gullermoad Navllane ima dsc- me Aoti fon. a ton i o del p re uc l. e r lo tie SEo~ g E V APEI SLUI A KIE N RIOE
go rtodlarpra inm hlv ,rna dliiiae lolrrcacionalco.i.i a -ijli aui Aocs rid orls elars-"aois

En B n Wi lly a aRsig h ir did to c 'r o. a r al Caa. na aake,
cia d. conlt alici aim eiplc do 1 od I A6.-Tirbai, .Ma i elaa: h

Azul a iaa trcriaa ara oh it ir M al; Caacaba Gullero,, gartbe hs ack 1.- ci ou at 101pr .riati par-c E ita fclcrl ~a Clarmitab
descuento real y considerable llroma E. aera. etiratina ar. iI ,tiiri ISE ENI.PEIO iL OldaiEAiliIaCIm. A2
na do d hi a roillerma prrm b e idri ii ( -iii daci ntic o na cr i CiiRoro a aim i dA Neuos .,I noYr od CO er A o C


Elra lapee 3an 3 ils.enra G.l- Har ,, l 'I aalti icru Mcrale. GALAN
E cilo Goullrmo Sm lln rc Marl di lid.' Car 0a Ema ra Atll taint ii L e n M -5127 H Abans


ar rc7 a Crrs eo 5. ia1io1 .a t p i i .as P-a ao a iia aron; hi n d r b e i IGit illerm o an. ,oned tere. i maIc ban o i~ti Cu ii re' -Jo 'a Co -ttcde bl, s iM, loin M. tam-RA S.____________an____________ C._____dcPiearpaida 1h1. e icpr a 14ca Rbrt .bar Nta.LirgaLaao. -Pblcda I.RZ

edescuento re ly c isEepisiit.1.CmrG-Kol aia
alm Ara cormr MASan MINIM q1e Ud.lm haaolel.- Smiilci cOl7caoMrl2,Sa"iiI.mad,.,s7-NIa .dlalrr e GAIactiAciNO 264 e~~ntir to ie dan ar yConcrdia
Gu Ir m eram Sm(10im a, hono de l Ci Crmen ri de lmonso Alai Ts 6i oe 612 oa r io.Ee OL d

Guilir im o Gcia Et lcal Srn u Ron on pa erro de inme de Rein Gitod y sai E de tc r prA Nadio Acomane. a acpeano eo r do na r a r es i lopaaCc a r y Hrear. ae. Laur qedaou n iuei Conel a Ca de dis su alc deiA t i arer aa Liacaito L a M ICotra o iCdn ay m haa i J oo MillNr er o a do c oi- oen tn dd A en a d0 C rpr i Maa a i fo ct no aen o n aaiivida S E ANI PE ID O S A N TE I R teonro tiy Giillermu Gonz e m< tencoa o re ra Ntors uo oei rsae vn Gtll r S d Cr c G a l-tar a 6 a u Mr e na b
Gle mo ae. lema est cind aa as ibuI ao~m"L R I O A
b troureid. d l ha s Ba nk yr S rsl a br De res ita c on ru Ro lt CiolkJicapa enli dod i ros a. nomnre e M m O Ea, costrct en n .11e Goillerm a a laoa n


Gu q iae en e o j e le 'loillermo ~anc conociocore ii "opioao ~lvs .o Sr Cc-gud o
ds rape de p rpiedd ana. e l de pr D a R er Aa bore Bt. Liur d oUR
Will y LMeza Grany. oes Sos Cimbnea GCruz.cGuillermo Rey Gundakiler. tesie El DIARI(1 DE L A MARINA dedi E 1le magazno que anutamte e n ea emdar a enr edo mr s4 h rmni sJ~lma ,e Ii ru G ma Co mG Cuan d d V to a r av a s a mt lrt iS i po din r a aIt d


laeryo Gaomie z GunIlerm a n Pet

Allyr nto Willy Schwver C.pi
Domtingarz y Bonnet
Willy Mcyenherg y de Walf.
LLs doctores Gaillermnde Miat
exc. Guillermo Santa Orti. Gut.ir
moGrna Dmig.Guillermo o ac Plrno

Lage y Guilermo Malrtll.
G uillermo Nogaeira y Cadaha.
WGillerm Gonzlez Mirmoal. secr
tarte rticlar del chin or M inisra

aa% a~#~& ~ ~ 0 otpa erotionma denuria eneducrce y Guillerm o a nec r de PCoerisab de env rgadua derenecedr- de )y G M tin a MdretA16 illpa


JUlscO mo Ruihiera. de la redaccion i-ri
de "El Mandie que es.tambidsn sbagado ciinculto can imnpnrtantesramPique 11(tiro ditiela itoecasm erniierne
on e nmiembro del servicioa caos de ie
Wltrp wIibii a m. er ila Gi rti u iz Dar. regenfe de
-EMP EZ MA AN LGui-Llerm, "o Ctaiinv e iatc in lios o de edeton. roga ae-~~~a a cc. en el tena redolaiti c
DoEniem BSanca Stosa, Guril-i-iGuLilem Hrea Guillermo Da-itll
i Gui llermo Pi.nnl a i Bcroic
zuazitortite I abome drant m chrolaa o nacegtrtato reacida
t i r nerd. iem ro id e i o
4o e itru t r ao Moas ir
\iiiicrI Ratiimc i iiaito irL b


A todoei feliiddcl nAroucto bro FGlvDRAR L VAAL R PA SI F O T R
A,,bled oa Indn. am,. nipotass.o Nori nhet i itas Ge in d do lal ierFt
lr 0 P, irnmerwir mi dreea f se idal, colre mA ,
jirtiacic iiioracioe M ain Po nsu eaeaonO r sla Mnetinlt dedaetmcO movmnto FB
.it i rt OprrIF Bnp artuc PAr o RE /P

H m sdetra c da lir reamite. Te ne n b pa uer-. N GIicid o d e anbian dodoatamann. NobleJU A G
^p l 7 AIirtAG o e a a aun io ri a *drom l a q


V gram aa d cjsts qui e danb caFBdj to o blaLa rop a ta-i apnga a e n~ SEa oa ment expna- s br aa l eddr laccicts asy nmedlat d. Cm e a0 A s e iio pout e oocnP B atrd so- rp.F B e l uso F B e t6sopout deEsu n al g n a ndseA c m lt pes ea arns d ie n percld d as M e ta se u r e p o ut o u se r law u ea a rp
eracadP I E Aa rticTOe:::: : dmet rna a:-- bt. -l -unprse no ne eh
ian paotis e as amia tilume.ier
MARquE L co tee. i-idm Dn edels t entimenti zoIA.Msan n~~ca aSg 3 m v me tsd A
p E TiQUETA bodds C Iron m Ha- deil mdi nimIn,

R1 Tsfnreams le carreon a oFNO es ersoimsda catarro Ee pana RaT el cey Claubat CpLA N aVflflIa "r*
Pterabtie r "aonctrnl te on trnasa.Tnn al ue ItP


NO da~


UAt D COL NIA EN:llt!C/r& nel hermo s
tico o s bt di alcum.ea a nlat.~a~-aa~~

Paa 1 3 fct/.1u I DIA IO


pasper.e-as ph4t ea St anaanenpin 5.s Atr pa. be. lendederaa
mite bli ma do yaita fr toj n A na eaea cp A ac nc FBo iAaapast
l ras sd. eree rl cia do FA n tfatn edus Pie 7aa aor 1u0-aldd nan. Mie91a a''e deecec ptduo Ian one 1.te pasIas q. u Isep
Meranca c P iM RAal recc LTI O Claicade lackeyim s Club ania -iPRREOAT PnASat n sccapc ptcrns, noeichads 0aulo FA o s-j A S~~~o ardut Rirehceno Ia a nneartcto hay en. etii alnhe Ciih N. PARALLA LOVA LAANIZ RP A

NOrl .aj las. mano or iaFBd srp at a


de decet NO pasan las telas Ra sa1AmilNO coor.-as Id


~O cxvmll DIARIO DE LA MARINA. PAgina ONCE
Cr6nica-Hah~anera nni-~2 eJn0r~vi___________ran boda en el Corpus Christi re do oruff Ma P il El V'icepresidente de
iCsnt uncl6n BertAia Sa, do L in l Repiblica

a e roneeda g do agn lshoad rad aria T o tr ll o l o
SMitha Maygra p Anto o e Predz Cleo R bin do Geld t Poro Ilae Dig. AANrO OgadGa
Renege y Batista coma flowe girl Rosa iena dez de Casteliaons .re. Alvarez Mo a f do Toledo, Margot. sn lot. i esn eod. apdma a y ri by", iaen a prtn a n anta Feo a aodos do Marsina Ana nie Gnc M rtLe E a / a d noiilfa n cabllo lcha d, toyll
tra*"I 1,g ra conti T. do Bc R dzl do Mattones Cug Ro- Noltl.-to e c ttaO atOY aIii.i
enot,.ar ro ia e ar u y oe pl T o v a S y rhC e ag t h d ald s ci is
nia, y on pequeoa boet bliaco driguez Stiidra It gentl sonora do con tia.baral hi con motio de so onolotIco, hrrta
edr A C as J. eaaaa doton ds o At Neve do aco r Cmnaci n a doet Gut prr Almooo P
dLoo stee Ad tueriz a Cb abIco olitiavi S o er on rnjor odo edede doe'Lth 4rioro iso a em os Qair ie Ea Hfndalg o F nodSlera. Coanmac oedneDvdW ras
rpcroiei.i nertao au a nna s, s otoAJOS DEL HOTEiL PLAZA
lot~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ Un saludole~ cordialk n'o mo ""Pn ca, inro do haberdez alebrade av rlalj Ia eud e n ma. ,
tern 1 T4ardra Querall do Dn Itla blo r Diaz d Coboar. Gladysa do C sldo at ptill- a t roten ci ipent a nu ro
Bs aade a rn. d no fo s dc Cenea la o Mueoracona do Junt D o la P. R ANNCEE en el D R EL M I
dinec 0uedoamp os dr8 oo 5e***raNa CU.a o .
dfirm fatorn-joe 'iaiugaspr lI P05 Tta. %l P a.S-.,0 goGdnc o PTre GoDilo a s o bl ci otrAos 1~ A14TONI 0or hao a as.s,
ye B cala n M e ar ballal 1C duRe 6s vaggi Orr de'. ArGistegut yeJ r CC.a oto ~aa 0 1 d
Margt Ade de Assre.dM Ca, itaL oAre negroeA h o eam. o dr dtni
irlegros Cancepctdto romayo do men. do afunterrcacDa iendo re aod s para cele b r .a o
ro rine eFr ade Mesatrso derAanoC denam- M o Oirf*den con. ofrts gioon liodo s algo Cip atol. ood. S o s vofc


~trl,~ingiirdadoto cIsla ~ls aal~atl G~j e o Ycrotohta e nddtemuo rmdlor meinu stasex istenci as prmoos asecacs.As celeb a 'o un anvesrom s
Socialxl Ian"G~l Bradois~creo nelyr~os inenla. fei par nst o povechso par use o ierd est ocso parIU.
--I- CEr d .d . Jail, c. s r Ml r do lA N rA Iree t ao. sra o s uy os.rdi- O b serve
A tE "R o z Dr.: PARoir do MaDOMeINGO i a Basi Y 0a mra o n 0 apaidtreade d ea lrnlttatoo.
A r G Y e0mol rqua rgan ,do Cpraeovi' evoryEIea do SE OR- Anm. p
as re Pa s l y 3 de' P o ll a do D E le a o orita N e ti.,d ,, a, 4 45 y 5 0 0

lao qrdAliberceModedotosi deiolsolt deoahsport, deo,' Ccallc Rlyg:daeode Caeo,, 7.50 Davdos,, $5.t95o
r oent lblni n a en m oot r;ddddisontolm at ria es: S a y T rr a D erpiefllegiti ma.d er$ 8 .5 0 ,, ,, M a,
a nama w ~ ~ a am' sc LAMAR DE, MESrAu Fa lb .,pqb oie e brcrpsd ua'M DA EN LO e5 gjs 5d nes
er p u C h ris pardensncan asedeacrn do ertc. erg. ulaelsa e$t .5rtteb CaldooI a $


on ~ ~ t tao r e nt i pl.ascanvaCoe.d$89y$95raadsa$59 MEASDNALNd51gusy 5eir,
b.1d aa ,,9 I sole Estr95 ya i2,o ,, ,Tdrpimoa.d 19 rblds 15
roosPonBot6t9o yot8.9CnTURONESdeig do pieitrod Neeesg Agua do Ayapa yOp c. oee
P rod P.IfdL i S he on Zo nos, todde 4 )I50,y del r aaard at
oet M ora D ug F lamas y Itro, do Cabrers lt Rsa yeao del so m in. at sogar a lto
Be Heradodes el e: TO Ar' &onic, Teceoa Alvorez do Sant2 A.5. G0git Milo. y a ay hiy2. David., I oret. y50 1 Aco RsoimoLs pd el ru cdada do svl as,
ao blrse Ca E d tosoacd 3 ma S0. do Ay 27.s Dukee 1a9 B.89 e ota oetss Fcao r en s d 5. re .o vent
Rodo En.la c C y Cll n P a RrEN.TESDE d 'Tam MC .oruT. lTallas dotor D2d Sat 8 a PoA UEO Dejo 1 ABZonto de bp e a
Ci1areo to ca dneuroa ma do Martinez Cagode Mi3i po- Nem y aotra Cltdi. Aurora Alee at mp
taetrma o oasd d saq. odoCnoo CnuooRohId o n Iet Armad. Manrs Cali. Rit. -.r or ciddotst.
Inati c Diva guarda tzmeor. 6y savl d $3d50 realados a -I.95n
-ria vantl r o, Prm ero d O o- 5r5.ooA Lao1a W a il, do Pon$ 3 .95 A togoc. E.vta A ttegao. Olga y'Fn aid v at M e iode 1 n
R E neeblica, sola Rill Godi o u inb CaPiALvoONi deoe do Tar s. alto Ttrnico Mario Etther Pestld a P A RA N A S Y N I O
ter de Lqui a er Vostl P emCas S O.8a n gode o n M ary>Etto Eva Hidalga. Fla Whr. Yotanaa El camerrioto David Whiltoa ih.
trate aia coPdnaJAdM de peter rrI y r idh Dpon Yy ppi do Is T3r.4 CaU- NSUIT Y VSIO de sod para nivas d.
az En el V ead o s d no u e ts I. s, e .ia 9r MrAeea Mar. Diguas For- baado a D avi.i] ad3 o.
I-abet Pfigtcoadoe P~aobsmyino voa y tvtivat rnodoa Atoaro, Nova Sara. Miolta o.Id cil1ies ~ .d hnons oybr h e t id a amig y noaaressotti1&- -'co C d enca,, 6 ero J O eso ate no d Corva Maclisa Basque. Satol do to? ua odasscs JoneMils C.msid o ft alern1 cel. toa se rnov javi d ov cn .1 s-P ,na is dolz a'. Is o Iqecl do Isir aruto d en n.Hr a Tarrq.dRoa Diaz. CDiating Dennis. amsaset par. toha aJao raCtIyBtr Ibolypati' in maeala mo atnhP. abn I :o.lao do Martin y do is Crua. rIdt Rie. plentenovinto a 3n9sr2
Bevoahonde gro M.a:, Iorucc d-ro g0 a ad o Vatas' t a.a l Jrof- oa etr.1 o ersos nI r r"a.hj t l Ito vomovota.Ta onord de r p e f C a s OPONEeSMide lindoAIddaestampiado d-yFttntenoloorasrable"J"sc" t Sto pe tsu atadoc airlo tsbodas.A er ZeLA QANO MARI o ta terosidee$ 3.75drebaadosla 2.9 ESIDSE en e DIARIo DE LA MARINA
Petor Bo ts qu Deauva i Mae doce
balfo Mauri y Subad Pasooita 9eat$
REFAJO -oJUS'oDOR tde mualt cn

desontu s de $5 r d a .g I, 5
1.o1utmoln~cI o Armind
UtaA CSAoe1yn0t rutto esi N ESETO dANIVERSARIO

T d aao mAbra tod n n os d
coado a n o . B us r dAnae st a o l
$AY S e agotndeestlosjuehdes dA2,5st750 ,, ,da
Mactaad a iA UNSUaS d aedre

Zaysa ~tatuiataodt de ~c isdeto$1o2a6Prpbbaiaooacta $0.79d
R n Pt spa- not elt l toa Tot
zv, I.75 ,,n d 9oto .
,erI/s do Catia. cnai crr
Avor do glo sa.d, ma eBLUStda vrieadDonmoolooaguns ln in PAAnCBALERO
lient-n do Coe0terire, Evelyn as$1
do MNGUE. DEc 25 saPnaIS Dle emple los 18 pqu m ple los 18 .t c
no Vila do RamhslI Rtioue Vianillanaturallaon losde colores. roodedo 39 eajds a$ 9 d ,d 25 eaaa 1
roman Mare una v do Astogts i
anaarindetiro rmad$ 9 GANGAS PARA. SU CASA
Finstn. de oPne eio
toss Iilenrts; an Isla polficsH
Io Flipeeo ldv Pdcez Bonitro.Lo rcu spr fcsy61g a
MTaboos Andrea oz do do1 nerob IlLsrlulsrckstlsaa1SIGUEN LAS GRANDES REBAJASH
Mc o Candria do TARA DE BAr el hogar tlmba x han uiddo dr6stiRoa sae Rtal rterc do s e UL C cJmente reb6jados, Para celebrarco Be", rra Tld Marzo Genndod
a ti Moamne d o d mtnkedn acoytecmmiento ofre SensacDonales of rtas en todos los departacd oentos Segui a s ofreciendo ta.
m ocicndo m ts, mocho nsds, por me- cl a modeles dn ar c a n s o
bosnrdero ue$stra7s. eyCntencas a pre$ r d os especlales. e
o a s feliz pars nosotros y proeyhoso Par used. No pLerda esta ocaon pares d. y
THERMO CANTINA. Ercelanty lns suyos. Observe: DE HOY, DOMINGO pana ptc nics, con capacidad pa.
S. ra ijt g l6n prosoa ol calor y
sMide. a lU G D UIC O R. 30 da Ia 9 V E S T ID O S D E S Ec oR A Ee ala stad de $2.95 y 3.45 Re a jado s a $ 2 .5 8
-llis aguisen y ae 2,95
cAd ena Cuochanlo de lAuae M odelos d e so, do p art, do cell y do7
.aad, onsn uvsmos acaadoerecbir 01 Country Club. nditno mtra es: ory
Doors aa pWilliaootr;rn.i~a, : Do pal-legitima de $8.50 ,$6.78
Colalas 11 30 a. in., oil LAMPARA DE MESA Fins Ilam- -piquk, Volle, bomberg, crepab Ioda ua, MEDIAS DE NYLON do 51 agujas y 15 deniors,
a CeroCloat& Pas d mes, cn bse e co. tc.irrogularos, do $1.65 rebajaclas a $1.39
_o,'rsi~~noos a pantalla pfbstca P aion.rin Coloc. do $8.95 y $9.0.5 reosaaa a $ 5.98 MEDIAS DE NAYLON do 51 agujas y 15 deniers,~Gui~t~moihidiUMA TIKNDA MSJOR- *, 5At.StAF. L- -~
l a, 16.95 n18r95 1maseCINATURONES do piel legitima, PaMO y plRSAMticoSTn
1,1011.4 C$TOb PProftst~a. Con. and. ~ ---. ,1.5 89 18 todos-los colores, do 111I.50 y $?.00 roblajialeaa
o~dlidU.s.' or' IETPPLR CA.8n 11. 20.95 y 21.50 e1.9. a
4l esmelnaitardo-y decanado $0.98.
T6n;~ a stn E, aa de : -I clrs !---''- 2.3.50 y 24.50 11 11 7.11 RILLAS do ~rayMs coa 16'varillas, an dissoas
)os a7 C~~n isp To 3e~ a o N 5 -, 65 75 9 8 escocosos y colores onteros, do $5.50 robajadas a

.-Ersi Country Club a aRECIPIENTES DE COCINA. Jue Tailoar 9 a) 15, 12 al 20 y 38 a) 44. PAJUELOS DE CABEZA doe pure soda, do 30xT30n,
1. o temarod. do vrasn go de3iersd aeilphd an bellas ostampaciones,
Santos: 2.co Para guardar azcaucr. cafts y sa) do $3.30 robajados a $1.95
-utom Prlsporait y Den 50$39
Do MASANA, LUNES -RbtooROPA INTERIOR DE SENORA ,$50 ,, ,$39
AIEmueri
-En e1 Countr Cluba PANT5ALf5NES doe Jersoay tricot elta'.Je a
do Is tarrldo ollam, s oaOO PARA NINAS Y NINOS
do Lia rsahdlr z de Caste.$ .6
Dan. 06
Merienda PIJAMAS do peter pan y poplin, do $3,45 SUSISYVSIO os)Paanlsde16
-Enet edda ootE lu 5. aanos, doe $1.95 robajados a $1.39
alaEn 30 rddetannl tor obaladaS a.W honr do Cirs.- Lipex' Ceaol ROPONES do llnlcm estampadoi y en colores on.-1 3.95 11 i1t.S
porosus bodas. AUL BANC MARIA. duao de2 VSIO e7aiatceIsE sne o
-Sanwas: ~ioj.zas quo puedan Soc usasdas juortas tros do $ 3.75 rebsajaccos a $2.79 VETDSd7a14asolsmasueomc
-Jua. alo 0a~,igbs soparodas, especial pairs caleritar a REFAJOS do multifilamento con antaje, do$.5 dlsyo itno aeils
6a/rg Maria Rebejecia a 1.99 robaslos a 29 'Do $1.95 rebajados $1.39
IIIAJ AJUSTADOR, do mnultfilapento, tallas 11 3.25 11 11 2.39
doscontlnuadas, do $6.95 sebajado $3.291 5.50 1 11 3.79
eugbef DE SEcA UEL .AOS '-. i SAYUELAS de sodia friar y crepol, en distlntors esti. VETDSde 10 a 16 anois, an modelos do sport,
stand do alamnbro esmsltado en blana al ofecsyeeats
no y valor docornlos a mano. c od 22 oaaa 16 ale $37 o) res o a $2egntes
~~.ba~ado a 1.89 B~AA do algodbn ostampado, largas y cortas, do d 37 eaao 27
I F -$4.95 rebajaclas a $3.68 11 5.50 11 11 3.79
WI ~1 AAS ,de algod6im, do ealls uveilles, do ,#2,95 11 7.50 11 11 4.839
lat tIaoI-rbalacias a$1.99 SUNSUITS do varones do i a 6 aonas
de $1.26 rebajaclos a $0.79
1.75 11 1 0.99

mb# es Y. ROPA DE SPORT Y PLAYA 112.00 11 1 1.39
SAYAS do algod6n astamnpado, modelos circulares 352.59
do '$4.00 rebajadas a $2.99
BLUSAS, an varlodcad de niodolos, algiunos ton on. PARA CABALLEROS
caj do$2.0 obaada a $1.59
MANGUERAS DE 25 PIES. Do caucho ColUSA do $"t0lmntbmog lud CAMISAS DE SPORT, do manga carte, tido cola.
natural, en los colores rojo. verde y $3.95 relojolas a $2.59 do, do $ 2.50 robajaclas a $1.89

Esie Ifrolluims col negro. Rolljdm a 111 BLUSAS do croi, on varilood do odolos, do co. CAMISAS DE SPORT, do manga corta, an spun y
sbedo uRs adrns sos monsw Pitonot suoltoas a 0.69 loccionos suporlocros, do $ 6.95 vyaadas~ a broadcloth, colores enteros y estampados, life
coo 6a .1jctid uoemalde 39t 49 $ 3.510 aibajadlas a$2.49
las steacosr 1nia ibia ato$39 y$4 5
el'.oo.a.divnjod.]TRAJS D SAJO o stinlastx, n vrlelar do CAMISAS DE NYLON, modelos; de sport do manrl
Pegg, Sage; siot cisyrknoof LTILES QE COCINA. Juego do 6 pezs cgalrct y moodolos, do $6.9S rel.ainds a$4.79 corta, on varledlad doe colores, do $ 4.5
4, In% esmolte., do dhats St do mnetal nielado y mango do Tradera TRAJES DE SAF4O do oxcolento colildad y on varios robajiadas a
ci.ca. con su otaante par. colgar. moadelos do Jantion y BrIliants o$1.SE SHORTS DE BAFJO, do ips marcas BV ,Mn~
un.Par. i,$7.95 Catalina,cl $4.0 reba ja Valets
ZAPATOS DE SPORT, do pole y rojills, con sue). CLEIE o loe ncJoa noe
bitila, yet. do game, con y sin plataforms, do $5.75 robaja. royas dol $0 70 aoao $0.4
sadu. $.9 CALCETINES doe ran oores antoo DOE a ayaas
JUEGO DE CUCHILLOS. Se compont, do$ a39 labradas, do $1.00 Rebajados a $0.65
S~~u fihsesa ~~do 4 cuclloa y# I hocho, do Stanley ~ ATRSYACSRO
Metas stool, 11ob1ajaS. a 2.95
Plalea Cuchilloscdo lunch, robaiadod, a 0.58 Las cartoiras mks nuoliag y beluila do ci tempoe. f:
radar on nuggers nscd4Evsscbv do roclblr.

over ~~UNATillilA siMEJOR js~ga
UNt'IN 4"EJR SAN RAALYAITD tr -n -

PigiaIOCE *DIARIO DIE LA MABINA.-Dominigss. 25 fir Julnjo 111, 1950 AlSO cxvmIm o%---- Cartelera MAR ANA $A LA .A
ACUAWAE'. al~. d a c- 1 y buau "rrh ASTRAL -RIVIERA.F PLAZA
R i El FF~ lll iraid, yas asoisss
MARNANA ME L a.-dFLt s A~dAlti r',uFTIL eSTA., CATALINA -ITOSCA
ALAM DA El iols ra Id., .al .o
*.1 E I~ CRIM o AMASAO asaitortiss blv, MARI1. cliii 1v rdaF.1le
ROBON O IE ~ 11,rlas i iisa .' 11,114). M s-- moordi Is I""-p
MOSr. Fni% sory MAXIM F,,-fl-al l
TRAiC ACARRERA'- AllIEI ALL 'do'sa Moy Mh-md'i'noii~o a. iNos a Ls- MEiiA 1iT'i il I Fl- ('-Li
AS41I. iLA CAs o-ro 77 as- Sil'
laF Us 1i .ad ,,Fla o ,' y .LF MK05A0II511
MIAMc Idos.Ah iee
tUT, Ma ol ai y asoiso MOT ic iIad
ILodlas. M IRAMt dI a- IS i7A IliIU
ISA IA i lots i a lorois doiiati". "' I I.
d e Is ai sr do tu o I riss o t liro M O) t, ( I Fd I I a l p
CINEGITO: Rooclsis. tomrdia, opit.L
sd. ad so I S r. IdACiONAL NI ir-",' tls Iaa
CAMPOAMOR: Ars sotai. Par- 1aidit -to 0CUBA La usrt y LIs y Pits ma- NEUOEV aiti as ie Ar,
CUATRO CAMINOS: Amdor soi Iajo.'ol
P FILL Iis so oars .I ot. I. I OPTUNLL I. is~ .
A],12. Caglislt eji .cOtis RL N
Irll TLid Ardidro drI .,e.0 cLIMPt
DUPLEX: osmos. dotis
a2 oi-sd dtosrotita I- Z A I'Ll i HODIAK SDAHL
tIo drla rio. y 'al
IT'llsd" roD N TAYLOR-JEAN HAGEN
-~~ nrrur w FAVORITO: L i.ds iirbill.
aA cool ars a a,,Air y ns l PLAZA I F-i so AT. S
Li tciaPAJLMAt.tSA' ismsir.Iiiis ot AM ifi JOHN MeINTIRE
to ,flf is p I a~,L. ciisaa. A iso PRiNTi' Ni ro rpro e
FLORENCIA: La tnod Li n"Fr= REINA N--i EL~riIT. ria
Ls unsiiols dei li iiiL de I-II do li-'Fars
Juilio, PARRA Jose- PULIDO I ODAIauldT' Si
.NO TUVIERON COMPASION OE NADIE. "Idae dida ii I. ifl eidic a
FIEROCES CON LA SOCIEDAD, IMPECASLE. GRAN CIRi-:MA- La dams del Flto
Solot Vrrs.s r, bol. REX Cl l ENTRE S1, HASTA EL ANIQUILAMIENTO. URAN TIE$TRO: i ,lsroao.i.T.iLoslo.po1.1i i FILL rpio. vY o iii ir RIA Lrli i ,I;
UG S Alma I-Tioa. SI ad I .i.s
Ademds en IVLWILIL Il : Srevo
I~ii. Elrh qidtd I'E rA 1jT ., : LL
k rdelis ''tr1i I IT curbs Elt i I ri .FIL TI, ,6ca .
NOINFANTA- Poand IFr arssl ps El ids- Lot. 1 L .1a
0K EINACOMPRADRE. 140ELA APUEU PAULA MENORS
TIN -r TAN LI [,I a, an soy rat- ( 1 RIV 1. l~i'Qll-I ca
Sd LIT~ -a I o___ Riots t Ip1o -1- BOXY. TIs i L Ill IA .IIAId

EnLUYAN "AY QUE- ,UX:-'jrpDis' Po1 totoo to51 11". 1
BONITAS PIERNASU lse Jai CtsrtooIoadas ,y
TIN TAN LOSci ANEIFS, IT TFlaor io rll 11- Moviii,.ts (Ie jCIC" I
-~I1 RETE L'rl Ltsii r-icis dbspue-ts, '. RodrisoUez nrnnb
MAIETI? Ms~ spi1s. L l ii "RdisoNo -s MfBI)uSw uCartl de -Da Insrod IN-i do. Nootad dBO Otdon PdlAI-I dooido Ata doto ic s.I o azd.tl Io popteA CTLJ ALI 1DA DELS FAVORITO mET ROPO LIT AN- R I VOL 1 1 dad o Its ogottads. 'psosr a 4i
5'. 2 HC f a.1N- 1. 31.I.T.N. H5I. T.141. U-FLMO Cil.F ;1, Aspaiad AL, Assa s. Ill-a 1i.L Sisoa. fTO B-i43! prosa oe ii IF is dedo,, .1al
* riioai. CUO OEO QR PAIDO oi.Li aillal, ,Irnii lie Cua LA CUTDAD "'tId.- IN 1 10I Orsiots ooso ASA I,- l oi i oa iai.o is rui .I o- idltI's -o doiF t It- -- / i
5i.Oniiiatiolriogsa dsu A li hiid'." -a .TUERI.ONlA rotr Jots Payio l- Tid 1 A IA DiLiUEiRFIA, 5 naotsia, Tliii.A DO SOAR 1 LLs Op tsi i- otost u,,-I Masooal Cros. 'a\oI
01. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I lO O -i oRu o ~u AVONTURA Avil IL FLICIDAD 10o.1 Is- is ide .iotu Rtptui A %1p~. ispar :i' a crgs, usaurdtai
sF,11 als' lii t el aiL. "iii o Z aIF oioalaI ils i .c-I a~ i oooJ ILCuba EL IDO- CANAI ctao arisus IsT. s-s si
T I I I Tho 1 uni F Ist I io'L s o'i sssooal l a'sII- RO I'
A LA M ED 1) S zA~ a FIN LAY RsW ~ I ~ iy~s~s~s.-~Ln prasupirresto, fid

00 r 1.ii EL 11. C I L I to. OI I I' IC as'l I.I Ti T IIa1. a t 111 1Lc L, I MODSIOIa 'rt s tou al I n,. IT O V ~ tTIA DOl SO El o I Fit iiapsi i- Iudnis/ In itou El rotioo CA.0 FsA ~a pa. 1ii ,u~n~aini D,' dus" l. -s.u~ iiioi moos', aii p.id "I00a15. ita o
isti ~ la r.i. IT~,- A~ 1.,sniooa 12. brd sta carioy III as- .1.ITC IT i
oinsoii rsmss-,asoIsTsaua doL,
AMB IllFi. ASSADO 11l OR ANdCaI SMs5a5 8.'a.N as IF l.TON "EI() sss-a ptipill.ItssTitoss
Cx i. It .si- it n T.- 851 rll sl L Na o. 106t, 0.145. U-loIIss L .ru" OsiO asa B-lESS.aau~ S .
D! PAN 1. :11ss soslli,- Tr aivo. I' i t Rc-.o. SA1 N I uoEa- G Msy stSois-i. 105 pat].pslslsisosatoi-u
Oii~c s-anhu' liiC--au1L11 I 1 tN I. S.LA CIDA TTt~iua .A sSA 0 o-u isf'1 8 Re 10 Tl llr ps il 1sii 'gsiiliul pqstdss ioi
Ostolr Pays- I nu FIJA IU Iij -1ii l .0. i 1o Asl isJ s-I Ilt !,I "' p I~-s, Fort '. 111 r tI-ilu lddo tog oS $51.1A mil1N,1011 'I1 IDA Poaspslsiai T"t.NtO~o i'ioi lds-sI- p Ni's sas lun-t ii-drtosotip l s I ts.IFIOcAI ol. ON! dvoNO4PO
A A'.p oicsl I.sida.o'll-IT1.s1. 1 del -F ii~ I iO "I Soa 1 AN FRANCISCO T D, a
As.". Cslssti, c.E-5l Di Fla lt L. dtllrs is 00 ol iArls- Satisi itii-uir i I 0 sr--ia ii~i~u O~tiii~i itiiiia i IS 05105 In s . Is.ssn. as -.I.t, xa. al,
sIlluo. P19A MADURA ca. IF, ti 001.0 VIIIiI iLN I s osD "SIi ull siiasC1tseHeiiRAI bits lI EGI iituimi (u1, Ioiot'O slIsoia ELvmOawQ SPR
ai rO.IlasAris- P1.a~s~dt Lsii Ma1A- so~ii- I -L I II UN TERREMOTO SEaAR
AL ~~ ~ ~ ~ ~ 1 I1.1 Etscis s-s-i'su15a. .1 M5us1c A DOS HERMALO. Y UNA
as I I. LI -ii t el a' I,, RALL II uoolsis.S
CO 0000 001-i. a .oi ilui- i i 10FF Suidl, d arsitoc 1.0000 List Is I.'s pLl Ss U s, ITi I 51 t-- O PE I, O D Tl ti ''Si~ s -5
L I1 1orii' Tao-1 1,u CSIN F IOs RSsAO talusal -11I 1uu ".0 I 0'T 0u~. Six. DE ILL Ii PRECIOSLAS CANCIONE
LI 1 I ,, 80 0 1 .uuui a l sh '- M ai s I E i~ ss oI 111, 0 5i T MLL II0 sA n.s s 0 .S is N 15s- i 25' Ooo s- i' a Iao 11 1 SOlr uI S4 ns O i t 'ILL '" NI SOil R- il,
ASTRAL vaA R IM Lt 11-lFII NEPTITFtu t , iaSI ''-A DEsa OUR ass IS 5o RLLISIMAS BANSTA.
tsa~i a ~ ~ Tif.i -s-si l 5 la l p1 B1.s 101 V1. TIF's-T I-so
__________________ Ta toda la cabecta blancas DruiiI Is irliT IS"' On. uEio'uu I ILI oiotiii
EL"L ioiT~~ It Faee 11 c II A. ND
NOS It As s--t Ciiui O so 1A1s S li ,i~ "Fi vi ILI Io m Iuia de AG U TI NisL q 5. A
DelO TIai l l ptuu uIs x ~ L LSn "Ia, lo it AL N D2 Sta toda io. 505cta 'Jdds ois si Dst a oii t

AVENi I lDAN ITNT ,outtsuusom; en juenaedshcoAo hb ssrol oms
usiss~~~~sdatasl.AD Ti. B-l.SS Us-s -, Iel OtI. Illuu. ,l -, is) R I I LN F o~oadto~ t~totipot~sCn~oiM- asilts
fruit DORA o aiFis- !1a IIL 1 155 Io'lla -_ IF.5 a lo a1 dol Vidsola. 'llar to is Rei rialis- Fts, ecosbs it a 1.a Caso[s
s-i-Si IF Ill. 0,I-0 ruiuiu con OOU ir A.a tolurius il
11 .N. ILI It 1. i ,1 o s uiisu lp-l ul-a,"IId COU A 01ID'i, S CAD'sNil i otsU -d 0I od- -,M sooC b ooao.Bgs OB
si-u I uutioS a'' ItuuIa:0 I I',' buu tuiuo. u oi SrI iuIit omIsoD1 S oiaimisdososd"'da Lys.Soosd Dria Mrsi


Do-Or .1 TIF l as neuit AU O If d.i~l fIitF 505 -. .S .n F. Da ii ds. Fst s. ia. Migooul r s ju s at i-Fto
auia.b a s -o.OA L.uo a-li. I- 5'isss icon as i-a Al Sto s. ou "All- A31 risr Jono Ua daoo. AGtnsu Louts.
1,a A C E 2 oTInu'uoi I.L0 01 DI.e. M a r IIl 1.d r bi.FL un ot o ,I oalts
Ri l lFU PLC 'sO ", ll to IL IiiuXi I MIF~ iu.uid uui sO I l, il-il Iiu i Iuiiiiu i iiur io a Ii louuo Osto LL dorv In1 soids do ds Csis s-i Ii u i-s'~ u .~usa s-.u us-u.ld isL S-Ao it' "Ms -~ rd ,S Mscsoa nu Sri Al- A us.11 Rseailos tE oitv 6 os do --: Fisosdoscta

dr. Ma d.d. A. osli 1., T Is,, Ui- dU Na a' VI E Rnt S. i A l4 0 0 5 L ILL.os- Ad a ris. S i go ro S Me o rd OTRlaa ts
Mioasss- ~isfsss6&S j I\ R IN i Esdaafdsio.T~u6.M j~5V7'~7''~'7 g dod das aoli-i tomls dosit, tiVintro.,Dlsi-O UrCi a.~~ [tAM atS.MRAID.Z Abes

s-au.I:IIR. 1 1 F- . d S A i Las I ITS ', TLA ~ Z i A i5s ILL I.' .iu.s s- i tl I - no, do OI osal oooisIoe dora Hasio FCt,,p B ELIAC S asaao
,,~rr., 11,11- RR1 -a I'll. Fit, lOS .1iC5T- Is it'' OuI iuruuaato iOd ''-oun". s T.rL.L L R
EDS" tilt IT 00thi 000li"flt IB11 ,' 11 1 1 a USD5. 1 1 I E I.S o Ijr,,b rUtUFU F .Cr aonIira
I II5) %~ O11 h~ A N ( I \(ll LI II NA 1(1al 10 5 1 lob.s 's ass.1 11Iti a lss I 15M. s ; I'As ospedi oannpasbad al s . xo- 01.-osortsaU S A S I
isT, 005t!A s-s isPo 11, lit-uo op 1s.11 1, dIid isluo lissoado. Asdi''Ovo- saitrBE R o I

'e. i I'.1\SI s.leh t iioai-u'.I.-u.llS ioui u~- I.i .". Is it, 11uiiii'. eo ar. y 1 tip a s l no.t d
IioiL.uaui ex illsla 1, 115X0I 115 S A uiui .s Io "--tis I uua a, bi SbTTIL doiotttot si o s- td la slui s uilss d ao
,FIF______ITLs,_F I: i mogt sis rippeo rsardo DElda- ESPO J.LADONA -]
_______________ l,, lLi-liES. .fi5IILIL I its 001 iF;. sueltluu'u'' Ms mip ptaossitda Actl o. o s o E O rd ,C OS J.
Tilli 01' It pa.I T a a LTI L
A.,I O ~ I5 I LIl '0LA 'd, c-i pId I-stsols l "ost 'dol tssdo inel m 1as a LOPE RUZ
_____ It 1siod as ''I"ns Lilii do oip.d BMsAsI os438ss L N E Lo- U A A $
I'L sofas 1L . 1;a-, F !, ,; ~, t F,-11 p assIs 1as is-T I s lp.t II Iis asp e I e ilir C L, E M L IA A T Rbold
IFa SV~aa .'- I51 Fitb. LAlt 110t Il A'OTSN psdsiit IF pao Ia rL~n sta "_._ .________ ia P
1 ll N I I -SI,.o.'' P. r ssfs 1; :I l"~.a n I os lAis IT .I T F 00 sostuLaprinsssFILosssslosoAlrt Ad.Tostrbp

Oil. Ili-iuluill noTO. n ii5ti5 5 usdot- dolnri to otttl-. -s .
.SuTu Iii II Sun iau~ilu u II TillIil'i il "I


Fo i 111 OF"I K I' A IIr~ mu Is ,'i'' iL F I IF 0u~ .t.-l [loadi laaiiiavctoa eI
'""oo~ ~~~~~ Siilili'i I' or, Si o Iu Fl S. '10'~na C137~uloiobCd Si-l i- ss S s

~ D U I' I E N'5a aas I A2X1 M SFAdsgsss s si.lli-aFaostaitss siosalOlaiais Bdilul AeFcFECIcMUIAB-Iltigy554.ooqsta.a1 R4,316NODareQUM NOS EEXPETA I LflbAN o R iP
IS Iy.-Asoo T I AsiS "Fin S it- ?55 Frair. INda TONT -aabura Iel nit., Iansu 55PA TAWE TO p TLFO O A-05 ld d ssat. da ss IIF U. Planiparl .4- -Tndll 9 a
.od .lis a-s- I 5 oiiTu l 1). ~tS0 O O~sO i- ~ A 1) 4) Ag cot ~ eI~ so05 atosd si oiaoo 1
0 't : :o ,:' lit i :a is. atsKi Fi X toI sI ouD U NS caiou w I E RI A. N'assosiaoo ada S or Csbs SETA. NL 50 a jt o abt ts -rlr I -8111 Gods yse ood
do~~~~~~~~~~~ 1.ots asistts RT "Ituu 1,~' 1.u Alas--ided oors ,5 Lsosoai s f isdtsuii iccs OtO in
5sas
S~r~' d~si-Sors~nu ~ ~ ~ s'-'s-~'~'~" d issutiia a'~~'"" ~ -IT Pa Fiida SU IA CVIII DIARIO DELA MARINA. Cr6nica Habanera Domingo, 25 de Junio (e 1950 ,Piina TRECE


Rode en San Francisco
Ante el altar mayor doa tgtcnta de I ,id eENTA MarI VEcRdSI/ tde San Framntan v tac o u, ayer, 1. 1-, Dbal. padre d, I a~t
ba e or nc Rd ort M do Fn d Brrue dN.c mnos Regina Tereodez y ad Amat con et ca5aleroTo anceRdoninA SECCIO odnmenal vet edr.
Rodiguez Y Rlodrn. -tI, Ftie Paii(t Martn Cn yd

conn CUTEX a
Suos denuads dn s t nma des c Antnin n.a a dacinr EdCUTEX, sedaenIa iviavere- itinincbellprieseciec-de C m f ra 2 7
aahesd a aro ton apa coreot tar Jaen (loascras ddear Mn D i ac m o ma cn p ncolon aces nes fH TduaoHORTtede strutt
pubdo, rta rarena cnnetam t h darteu Lain Meana~~~crl rojo~ yr vede Parayn el da
ten. 1ic i. bad, rI di6 nra-i
tducernnpurainesto nerder EnpiidartereF8eaad16iailocse
dustre, s1n rgnearse cual-n Pn,,,
quier Rdriges de aulzue antre F.1 &idUse Cutex. Admirand
En a paoip du es coae 4 la 0 I eA dc ilsrd P re Cisde ai VeCadoRa d n- doe ar la uotn n randes stsacoe sr l tc dda sr deiparahelaoonntilryoenclenteroicise-iorca VeredWiespcteiposadedelrdoctornGuy
ma e .a Janta haor, eeris cer.a doi Vr diesa cde Desedricda, ag
ddoor Ricardo teiza Stldn. sIaidad.

(.ase oics CRONICA I pABANERA en ps pagiasas

af 34 y 35, TERCERA SE((ION)

lanhs esma e

coln CUTEX

Ul m %S tmanen con Snsacionales Ofertas de DespedidS us u"dLasPeis ejancom penArasd Moia
CUTX. s dAia beQlUi N 5 de bd
US LiBen nh
modino sIOOC5 finl~ M HORTS de sdruttcr. ett'

L neslercolescoVIl res 4 7 PMaad r r b :u APiT dNuo.2 sin perVei Clara S e d n qui
NusteaMicd agoe(orose, oualqiasver qum ismod maNw, Y de
per dfa, dims Y dUs$. .
Use Cutes g f Admiunndo g
-aul propias udsespaoso-- Vera Wilson de Parez Cusneros

as ouo De nanOes nOiparfclne ned ea tds ar cdys n quDp eeia de d9a,5
P a r t e n s s e l I v ap a a u n s tea d e k fn e r. V a eWil n v p a sa dtb d o eta r ea CH R c o p oaro t
c-Y r -6a s-l one tan usvareyasteoplayadenletdondespuomuylo. labor la.
at oven se orda ea R Nnionegro carmelita

Maria Vale de bmith.o ao verdelr Reuayma Dl12al1
1 rean nameennate amisiadea Is ealmadran de halagost en aeta feha d .npddddi tomonotd re ML Lr.
r V Dudz La Iaestao .ne
La bode de ayer en Sato Toi s ndodelo do seersucker esMfinc

onto~mdi cr enneteno intetesonte ett sI a. tep de eccoe Aga de 6 a 14 annes.
Td. nu as uREFAScifencni ep pr dro
S de.nwni ter ea ta Hernrde del Guam Addo Irl-an en etcj edesctbrs
oz, SanchezZ di Moti, qde l sJo mey to abneV y o madde do ia n t a Vo l
I anote c Luz Ro 11to cuda d o rui dc


n da 14
Do bly glsamas: y ari ta CAMISAIe so a
crLt d ab dl y F itee cn
M nai duqnsa d a ma y
"'IIR. AMALIA QWINTERO IZAIRE u,. d enaendo tie
d ne ome b o ita .
ENFERMEDADES DE LA MUSTER U in IMn de is ocj,
s t o rn e s d e ta ca b e a c o d d e
e organz a n t o rsadieierno
Ls M o e BERENS anacdode R r ose U ren s a P d
sido drsAPT N 26. Vie. Clr eammedno dt ai to
ee itach raoodna .n egoas ay novio qe a Yak, conade no.
*et grpo fsmiioor de nVo, tam
Los esposos Juarrero- Silva biae, nontan rdlo Sadar aAiNdc
do Tancargo, Titina aruoc vidao de
*on-vnto o entodac too otegron La tofirce do Jun tena ft Gitie daT Mna aG, Canno dtoncnfosCoae.Grnvra enuho. er to sega da do uno a ndIa de to reaaicado e Santa do MBiarcr y Etba C. ydm om 611D Qan shg, dae1ne tda a me do Soqunea dec Mt er. eades limitodls arn cdos de espedida, a
en d annza eedno hien Vdadoenea a renibin rdea- adsno Aidite Mina,'tda naidcra n--Y n o t n O ro 1 9
A Og Horbens a St la dana tune r ri- dt. &u a ain ni n;dtc:
Staon V T AN. Idma our a doSHORTS con peto, para apart VldPd Pagr, cc aas pRS- ieyae on tejdo do Sput muy Ia
fdoneZ PATLLA de material d Mttr
p en,. rtjcaaz d vabie Rojo, negro, carveelitr
riua Vsa ar do illoyie. gar Verdeo .qua y maiz. Del 3.2 al 1Y~~~~d nopetda ae stnad a.dDe
*A&rrA LA as l de doelro, Afana 17M:e.9
AJUTAD RE c odado Corsenos, An siaLEdpacurno l cu ar
rirates o nda deiLnng. 's nro

cae ysrduavel, Maleaa s. Negde e m s c a e,
9 rao Solinudd n Agciiar. to-t
1I diu do~ Stedipliot Mnonn
bac ysamaDe32l-8Vith, At rota acuria ra cri
do Deta D2aal.2
a oaa de M ich.
A ENn do Cuc C, tS. ARL Bined do Banita Tn06 Medoro. de Rne- oino Oferta t
a.die Lain tHernantdez do &act.1me, ~ pe~d
1.l t~aron. do Soudded, Cit r- d fpdis 07 .
drara do Lamoadrid, Poquata callai
AINIV E R .SA RIO de Jiindneo Satadrigas, Aegolita REFAJOS do french-ctrepol, ador-r, --
-lonotoamn de Satncez Agrwoiaote
Josenta, Meorendzch Ga. n, It- rutleds con -encajos a broderies.
izn. Zotta Soio do Urrueta. Jobadeino Variedad de Mnidelos. Blanco, azui
*Martine. Artmand. ofina Viont d, oa e 3 l4.;
Garcia Comsaito. Aticto terntrg yrs.De 4a 4
lee Evelyn Satazar. Margarita FersonS nalaciona~e I de. do Ferndnrdoa. Carmeon Ritarto dc Comto' Ofirhin
Gonzidz Ciro Lnmadrtd do V9taverde, Eriqaet Moti do fteel., do Desperlin It 94
Re~ajaay Marceden Vatdes Chaons do Caivo.
Don befllon dan.n: Carload aby- -- CA3IISAS do sport, de percal
court do Sanguity y FIt Soa ,etm ao
a'sde 10 % 'aMdno.toambatodivnegro.
U ~ ~ ~ ao' Cn itaLtrid do, ,-ehc tnbd Ocote. Aziti, nrast zy rojo. PaI escsnaCtch, dtec d oe ttjut - a elites do 2 a t artun.
5500~~~~2 ue no detocaba eon prmuotr t a me c. ctado


en-k Laid ytzto Mario do i, To.

E ~ ~ cr.,~ M. 0 sa McoEiad de Latner. Pade- Com Ole
detvasido Vioonee Pog Iaen an-h -a Syv Agt de turala toda d 2eatio EcA
natn. r ie oBlr eA ll teid covperia azu ved 5c
Y sio drn stock tiesa do l od Comito, tA, Me.
0, Td.a BE EN ete rbjal nde do atirn f lria ae te am y carmlit Pas ot
fuse Jndn PA TA OEnin.ay, o c
-" S/ecL e u la o, to india egyan "te
i .Z t- s tcid co e Saul, vliedtea g fu, imn om Oena
j sihlo 6rs i a itd ide m,1. ut e
pa a Ondegd, Ne ainc y MaGaoria tiat-reoarjoycaneit.Pr
J y fafi a a mto reer do d, Huia ta R ia ETcda dennn 2 do 6o ends.saje Ga vr
01o. Gna 1. linda ii a
dab Mart Tamoy, CatmaneHill Gona
Ir~lioeal aoe Came Agy Ma dadil do tderia. Blno 75gc

Iito del c p as d al. G ogn Matn c ta p "d
" 'b ero t- 5 toono *,c VENTA ANMnI-a, ai li donl o onlnseiaes rnv


*~~h Artnyo Ckulo~ Gardaol Deelnedldo ao alz d I --,,
Llo tdj. .A allu PkIa bl,,t Afmd.qO roe eazpdlday Bam n Dl ~njelna or oeo d aiona e
AJLre dToOE amrWnasir,.,LIN9d nly ntlerhwni crl cu~ ooyn

nompflI deanc y ano ea3alcdryaaqatnuba3crft
W w~LrIfIdo en, n

0faa VRA0 95C aPina (:AT'R(E ")DIARIO DE LA MARINA.-Doimisngo, 25 de Junilo de 1950

DENTRO Kr 8 DIAS: IFA55ZN . smt INAIGURACION DEL DEU.I O ALKAZAR
IT LANCASTER NO 11I NsLUCO SENSA GA soAMSADOR MOCERNO."e Un u 3 2E EN I rtNSOLT deCIONALES PROGRAMS DE JncolATTBEo V
CLWRISCINTAS CnOofRc 'C IhIV
AM A rsntnodl rn M lo lz n uxeiarmnteara legeite.~a f j,
PETER LORRE a .r S L Laridcara c. o dAsr cOrOcant(IIIII INCAOE-GLMR IALE ,er D.O VA.ARC anennadoiea na
Tesnsel Nep Tc ana Ne p A El /IIfCENT#1' Tofecen s u ye cantia c estre o dew
E S VA AET NA ra nn.eide s e aco 0e, AR C I A P
daUuneu W4. U Aumaa

11LTMA FNCON~il utrel at dra 1cu u euseineu Ute b L ue d t aaenae elS Ne as e el EOt.
n1 otaefala da poreato ladulloa: julia aeM nl1u e ardnc
Iuoammc ca alo nr o coo5#HC1UIIay
_______________~1.___ Orq. .i seo icen endel tastd gee. u.r r A/A ,A VLZ.
sk,____________________ celpl wa peder 11,a anus nines IT ,--,Grandiso Prsitam I o o ba n e naz reo qu das ra ru ure 16wbiler pscemoenicar LL
Oa ePOLITA de cortos n itI E
RO EAU LEA" do GUSTAVO O endap o Mr fee os. rnas s A d Ecac y ve dm
r ~ ~ ~ V IE1RUC o an o n t a r at o ear,x an an.ono el .
uk Presen prt nd o E s gran rL. M A rilQUEZ p ta h cmu ada pd r a I
CeniiI Brasilera *TELI.A 61. OLI D .ue.upre grandesr.
MMOR DEl PR a fils cesin lart-Q1idwync .r L UAA SALODE R GIL MACQ- GRARINA Pqdro D. YALCARCE MayUNIy ia UAiLrnalonal
yean flineaden c l a .cn in anADIOS ACUB~j n REIN .--- dna; onSees. UAREZNeustedjamrsoodrLuovidar etecar en sa panTol a NEGRirnte de COeV GoalkI
R EL DIFUNTO ES UN VIV P, DE CIFESA, SE V A A ESTRENAR a s lestacade ri~atade arla bid eVpetale eIENDO EAL c alt all j
IUA D R O I E TaR nEticlT Ee IcI MerL A R UELY
atun icetnees dl peirclar Ci a o .ne s iege merecte. El m, c ran UnaieItSit.eeM
TE TR M R T seeain.a cIno C. EuO L 0n flax DISCU eTIiAa deA
j11ULTWhAS FUNCIONESII ene a c he e:1e ln Lxtqc eaecit cc b ma n atures las Defie Hiselee de J
canee ne. eedea Ce er ar e i.aa cc cx o cde del tin one 4aMtoee uqe aec n
Curs. 'ebreen ne e Pi eda e]en ihe nuarele Y al difuetou "ec 'e- bin I I A unquen.,a9D, der,
toae.nliil~ erc pnnetni ccu .t see ae1namuee. Le Mesan. ins Atrededee dal Macdo y A AIs/aar dat'PM/51/I

vlEL MUNDO QUE LUCHAN CAB A PO ALTA DE. N.wn: Ac Eprt. eA Can. n tncs
VieL anr etmna Da .elc r. n e b. de rn ,nrun a, o .,e C ax rna. an Pn, lee. rOn
Mufe.S ped Pr, L0ele ~ t O' errlced adda.al,,nce1 ee ~
L recs etre n a me hea & rn. a xeet que Elod cd c nut U cerlederne s .tccid Ic in s basers. HOY DOMINGO ULTIMA E Ora. i In oabs de NeelorL
cclx paellel q. .x en laidkrar gepc cq stltrt on ne mce
MATINEE 3:30 NOCHE 9:15 ito. n. tee ebemi ceae, n,Irrce c, crox pejlicule .it n Icurc l. techa y bdgeel IIpr
F~aqr .1fe. u. ey n leonser pcla.En I ccin] iM- de lle Ie a sor f-1111mi
Poequco. rexutieme one l.x 'in 1.idr eeecI is. Ice del. ieMon porn tunes 3 Is julio Italian SIle a I psI
GeadisoPe~omn on "e nin. U-n habeas rde rat reaelu en- nede aed nge ncuaindl N epx unot
al truic? Eni et. Lx laa I1a Ix yleaelnn;ou n e n-Le' ein ejecs p I
t 0t cel -,El, d"tuin" m' T I re. 1.dric. me IsaMtes
Mainm I: a 1 derd ail&c~cn y nnc-jnc Meiaa efccee 'as de113I701 f atfso

edeo .1 d aiw
RONERIA EN LA pilernan. Lee 11eeeae elocexameel auec deden ee tIr1esie eccsc s sSNOSSAE eepstn r RANNE ltae l etrIVDD lmenacgen ed ANRMn ne l la'I 'n.s a e co e.cyderx srrant eco cnd ucnr
*ynto ey a enel Unuxcen Ern o c u e e a ectrcar ent ci Isalro sano cera er ta n fer stieTO UnAEZ LAaam purI nol eeX N Ea on e de a d nang rie a DO t E l ca rtos centa urSW M,
re eiil! ;.Van cemprslkcnde t eels. en laix e r ebleme ne Iofrcelacea
e n eeen n si Isj. da di enr ~ En alo e rd drmt arevittee pera a- Ia br,,nnlad El dif.tin as ax nninosvocthobscb cornt/-n pero
AMOKfl DEt PRINCIPE .ar Pare hcr ottar rcs t7rv dc 1.t boisa p. Is mnan del IsMAJO'S DE MADRID -rbo.crmpre/ :'' dares hiacen In ile mnlb SUcfle
aaanaiaaIaar~aaa/ ].teimstc rctia rae cer rueslgal 1 1ge.' A;e Ideal Films I Apnl

MASANA LUNES ccii ATRAL IVIER
Dpeiade la Cia. 4,Z*06zaiafil &,Casa .,RMRtZAOC a discutida on ol proconte, poeque en ello se han reunido Sodaos lag
Despedidapo era/ 449 -o-,11QDq ozmnoaIACT Afactoron do ntr6s quo hacon do un films un "eotculo inolvadable.
Ia" ~ rss a Sa.SAE Y usted, iamas podr olviur a
~ADIS A UBA! MARIA ELIGENIA L. A CASA DEL oGRo'
IMacla FELIX Teft la a NEGRA -Area dis CORDOVaA Gloria .MAWN I"
AR=RARDA POD EL VICIO, DOMINADA POD UNA PASION
MOBSVMENDOD EN EL DESENFRENO DEL IIAMPA DE UNA GRA Ia~s Aesai[I I OA4 //
ClUDD~ LGROENCONRR EL AMOR QUE REDIME Y SAI.VA- E~-KLY

~ IfJ. CAhhOL LA PELICUILA ms DISCUTIDA DE-1L ANt
NISH SE EXIIFiA SOLAMENTE CON RLEVISTAS Y S14OW
TERESODINRIA MICHELLE MORGAN MICHEL SIMON HEINt1Y VIDAL
k NO APRO9ADA PARA MENOOPSDEDICAD4 POR EL CANE
'- ~ v AR1ENTI1 A LOS CUER.
P05 DE POLICIA DE TODO r
ELIMUNDO, QUO LUCHAN
*1 POP LA DOEFENSA 00E LA
tSo u SOCIODAD

C NACIONAL

pAL aW 2: -PALACE ~ hv1R~dts ~APOLO
p~t ~usMANZANARES.

go '11,GRAN
EXITO
BERNIf r PEREZtIlAtdyfw


MOCTEfZUM1A a
/A'/IABA fl9CC// COA'dAA'OMPF '
QUFA'O CaVOCIA4 oreA OL&F- -2/0Ala,.a
Z)'JWTCA.- /11// 4.AZ MI/f/CAL 7 FAOT/VA

LOS CHRMEE FMRICA PRESENTA SHO10W 5:30 Y, 94300,sI, Icr i, Famois orquesta, espanhola -ROCIO Y ANTONIO bil.
IULBODEGA cantante decaraidos L. Marques. Montajes Peo D. ocn
0 9UE
n S a-a


A1O CXVIII DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 25 de Junio de 1950 Pa QUINCE

e MARTI: HOY, DOMINGO, ULTIMA MATINEE DE vCABALGATAn
CON GRANDIOSO PROGRAM. MARIANA, LUNES, DESIEDIDA
DE LA COMPARIA ADIOS A CUBAI
-Hoy .'mingo. a las 3 0 de aI de "El arborllto del Avp ib en la
.ard, frecer Cabalgata tu ultima que todas las plincles fluras de
funcld matiode, y a las 9 1 de ]a "Cabalgala" toni lucidst mo sopel
o h e asu p en u iti. f nl d en L a ab r h s e ppa oca C o ya a a h i
gran conjunto espanot esit seilalada ha puesdo Ima fleoo en eslaIs ullig
U IfO an 31paamaaa, ln Y croa 'Ca.bal- mo funclorns oues Id el pbl a11k
UORA t uonadefd a e aam, Paula y a sa$sr a favorllac y Gaar a
pe4. ye se deao t oor e eli o.e rerao u e aA L
I ~para estas magnas funclones de des- on verdudero entu slnono per al
oder yae a 10ts aoner e Is A LA MARAVILLOSA
an geerosa y ordalmenic Ie ha dads a Ia venta. Apresiurc at
n oau nn n pndo ae a Iar mp a s a I, syas a tuea ltter
d ad Ir ue c nas pogra- ermaivusaos do arle y do .
ma: R.m.rle en, T I r. Ia oe doI un isenot dursole lurorn4 It esunpa san dseleAma o ha colt do j espectn
Prlirleluaqu 6ut tecrd do lfn a.t de La H-lbar.i V Mtoanau
'Moliltoa de Viepto y Ma o. de Iues Uiltan funclon y adids a Lu
Madrid Is 9oberbla cren it acd s liab a


IIt


LAURN LAULL M aL

-TARDE
CNIS O ENLA LUISCARBONELL C O

C ILLEZA ESCENA lote-as cussee Os.H
IR 9:00 p.m

Poo;iwere d. fo. ms I os Omnibus de lais Rutes 19, 20, 79 y32 y Los Tranvias I-I Miranmar Parque Central y
codiades galardoneaa V-5 Marianao Calle Aguila, 11evan ali puiblico ali Teatro BL AN Q UITA mIf B-6868
doesatogr6tices o____________________.0OSEV~4 UPLEX MIST^^ HOY
OSV H alas traidoras y La STA. aCATALINA. Haciat Ia Iuz y pabd NIR4OSFUCO CNT UAd e 1p
Ne FRNIco El imposible su On ma y ntnso t: ovis d TIENE EL HONOR c RBN.I FUE~N ID ENRG1 Intersismo
perhdroc AIl elaa UNIVERSAL Alms desuls El DE HAE~Rs ROT ental de gran valor -nstretiv
Festival de cartote p" VA i a )00$OD SI ~,OIDA ISAILE SE AMPIONESO PAKA~ LAS OLIMPIADAS. Lolses
^suspn on- GRRAtu~O E1 SAAOoDE.p E PRD e TO S Los. RECsDSs c srdo de lat ultunas olimupiadas en un des.
ALo REGo Hl ~~ eC gre aradIrais cones ~. VERANO DEL MARBELLA -Y~i~'LUB EN CUBA DESDE LA ?oCH7D SAN nJ N. Poems musical.

el morinot y asntdoiee dlIho h ~gjuioer e mu~ be bstalA bh Isho d O S DE TRA ENDENTAL INTERES en los
5 i-a- -i.-~~s~slonedeoas 9simon i~shw e 282,419 PFRSONAS n''2 notilinrior 19ARNEliI- PATHE. ACTUALIDADES
'bw a cl~n ectl orld IRa UAT 'FEAh? CESAS. Birihicp. NOTICIAS NACIONALES
ya que se trata de un verdadero der IRN UA T (Distintas at REX).
LA SEMANAeDErSUl" InJern's losn"leO 0ityAs 3
~ ed d P o- re M si al ncdonscnl o r Lecnna ESRNOL MEJOR CRO4S4
Presents les alumnos dle sea clnsrbals a el n ma PEICULA CUBANA~ HY REX y DUPLEX
moderno~~~ acfna ada


ESCU ELA DE BALLET oAmbiarsa ~doe NDVRIOPORM
Bajo aodirecei6ndql Profesor yDirecctr ALBERTO ALONSO en los BALLETS Ilnl mo s'autdnrelna nca neo:O he N KN
Daftol; Et Jarochoa el ma~s Javn de FATO ~e RIILE uIN F .ALUTU~ MIC L

M OZARTIANA (W A. MOZART) dnanssprdoyhneva iortaepdlnedetr a IFM5IlERNS I sUPIER-ATONS
(Coreograffealde Albertoe Alenso) Esqive, bllay FApacanoneS]

El Gallo de Oro N nnpgrnfLaI I4~X NRFE oY
(Corografsbssdaen I oriinalde MFokie)ni solIcItorrlas initaronte ENBT A '""' .a su.
MOFRCoLFB~ d 28 MR
ES 3 pm Las funreanes cornenan a Is hora indicada. La oficl- ele s $1.0 Ian doas. El olo e ist. IBERO AMERICA FIMTIGRE. Un bello viaje pruo derrle lugares mao
TURNO DR NO E na entara abierta para el page de recibs hata las 6 p.m. a la fuente de soda y tanto los sarIopntrs sdenAr nma
JEE Del des 20 y hasta las 3 pm el dia 290 Screcuer do a Ins socli -e i Iovu edn abo- JUJEGOS DEPORTIV~OS CENTROAMERICANOS.
5:30 pm que el reribo qne dcben prescntar en el del mies Sc MAYO. lsma. Caulminacilm de lat Ollmpiadas del Caribe.
-TURNiO DE TARDE _______________________ Hord on serrlco de imntu ba e en 05ARPA Y VIOLONCELO. Un "petit concert"' exquicd hre ternprana vy t lde 1 sit.
d On 0 IN FRAIN unl NIA. DE"E ULoO MINUI
'tTO en s notic.ariu PARAMOUNT FOX ACTUALIDADES FRANCESAS. NOTICIAS NACIONALES
de agRuts 9, 0,79 3 y (DiTrntias aDI IX
Ades gaer Stmsma pras aB GRAMA

p u ASI IUCHANeos VENGAza NR
D OS A"' d "I. O VALIENTES ) DASEL RAS~~IE 1.UBO AISIESMA 5 ToDo 10s PU OS 1D1 (OS ADVERSARIOSUNEMYSN IUNF ON LAGI~OS MAS TIMIBLES NO PUDIERON VENEER A MAltTES
ggARO -9 S AOUEL GWAN CAMPEON1 5IN EMBARGO* ESTARENO.N CUBA,
AS DELCADAS CARICIAS D UNA PERVER- DAN
Al SoA LO PUSEON PUEtA DE COMBATE I ANDREWU I p
I FRANCISCAOM: dal. ,, CASdI su Rid o.d CONTE
AN F./ ME EUG DEN L CIGARRA SE Neat

'EMI/ --' M. FELIX ARGeNTINA C 1) D
'A 4- ,C O~eQ
/, .t, I.itiio ~n dlhora~l 4 t R0 a41- st 'I E 4M ON .n ai*, I

PAGINA DIE(SEIS DIARIO DE LA MARINA JUNIOR 25 DE 1950
O
eBl Comit Pro nta no deu lghfra Preabiterano La Progresiva nmr d
Bn ourHRin tOdo el afio 1950 los feste os en honor a la Bandera d M1 b
e Lbrtdae a, Id.- o l.b. A l doo Edr Aurft r S h .:.: 1e d Decun6o d o1 r e l ee w r aebr Aol
so'


1,Apna 50 -u.aic 4ur de Don JULIO sel do som.d.e ba
quo Ircnidc In Cardonac Ii Bm ~ ant n.tr do Educacidd, a e _o__d.__deld deo ,a n c ob.l d E E N C A N T O ,
dne. La Habana ntr prorrumpeean unrjau. u41;. -tiara b C. Arad Cu do Ia Li__.o._ estruendosop dso. -- bajdor
i~on JULIO, el SIto Clu del Ve&o es unoc como Ped
arivdaonpac oa uja dlga z'a ,,ba ada Amricn e tocrloCni dW. D a To nt Maicas, Mertrl e e C 17i M d Ioid nor eota, tuntitucid Caubit Paaeiaa p nDna del Em budo d o d df. Aaveo L L. I


per~osnie o delo lR mis fmos liq L'idacidn que se celbr ,.r '. .4
o Lo d d M l do Cdne H e d do ccns TAW, a n .irderae e d a or co 5 d eL arm ets qiaolen e
IIIegel Mto 0 1, .d a oras tantas ct incd~r C n mecnc. nuevas Iies gle par to riacca bnt ctataab a 4 I ruta n o- a . oio dt d ot Lierado Tbr do rit dc or]gt B.r. i e l o, en eor ur d I Libtado to/ o an to e dtg ea a Mti, or d n.d Wolebe Anvoalo d b d t Oe maal ~Z ~~ on rnpiirti V c pa- a-d.ta Mu o el to ldo d ove tn Lain LpeM de Adod Negocio, do!. V en la. Min It a.m dodo toa t e t.ao C rapa, do ndo i or l . m e O f is er zo .dpoz Xotao Li de, X n
prmaacai a n deata~iddes Fblos, lgeallst Mens .eu
Apenas la simpd'tica figura de Don JULIO Se dScMd d Is viderls Y a ELs anuncios de EL ENCANTO, 0 La Fla~ana enter prorrumpe en un estr~endoSo dpId~uSo.

Don JULIO, CI Santa CIdUS del Verno, es unico cor o hi aeL organizAdor de ta Mds fdmosa niqidacin que se celebr

Parudercada deo en Cua Y este aio, con un ENCANTO c6nsiderabbu emente myor, con 56 departamentos equivalentes a otras tantaS tiendas, con mercancias nuevas, 6mnd, de primera calidad, en -cantidddes faDuIosds, Ias Magnas Ventas' de Julio, el mes de EL ENCANTO, constituyen ad LIQUIDACION dle Mayores proporciones que registry Id historia dle EL ENCANTO. Ninguna otria Venta la hd iqudiddo fluncd.
Para dar idea de su madgnit~d hemro5 edit-ado un IfdIleto de 12 plagifds que se diitribuye hoy por toda La Habana y sus repartms. Le iOVitdmos a ser de Ias primerds personas en visitor madidn EL ENCANTO.

Usted aplaudird tambidn las


MAGNAS VENTAS-ANUALES DE JULIO: EL MES DE "EL ENCANTO"
Manana,. primer dia
a a
Ta

0SPOHIS DIARIO DE 1A MARINA ASIFICAOS 2
SECTION Domingo, 25 de Junio de 1950 DEC&NO DE LA PRENSA DE CUBA Pigina DIECISIETE SECCIONLa fienabilbiina AVIso Firma de on can Ono TA ES Es
La 1iext bilbain 1.dPA~A V UsTII AS
BILBAO-Et grin11 ilda ridur-1pi tria Ldel oart af a ceter at Tenrns on esltancl Cabillas Corrugadas, XIII aniverst am d as r con Tuberlas, Puntillas, Alanbre do P(sas, Paper para t I Iou I(II0 OlrAty 22(4n xilII M.seta d. -ui.t hbtirila Uasg an prorrl e I IaI 6o ho, Pslywood, Casba, Sabic y PIne Tea. .or ve, ,
moatrit qua a .ptesal.t11ad on.6ml- irc Vcra fip
asu beIn linesreate haei d TALLER DE MADERAS GONZALEZ Y HNOS. aim a r
tosdeara ateas es gra ldN o Agramente y Lugarelea, Luyano. Habana notG a rau dr da Sent ah Telffones; X-1715 y X-127r rcfllalc amnbilat del Segurd 'te En- C. I GAR nia GLOEr
fermedad los dlanaaras le1 las CEDRO CALIDAD EXTRA "TELVA" ^iun DEPTo9
tituta de issue; a srvo __________________________________dt~,tt t i.itTn.'tA.Ot do 1a liedEuqsro d 11rP. 1irrte 0t,
M E Dp Afl I- Dreade. r 1t Sac
gaa de Lytnair Deras atemn
va eo atalaclanea indriatrl-les

MADRID-Las Alcalded trancese
de lac radec del Bilritre s J
de LSz y He day haC solotad ia
Byaa de Elloao.a ari eneNo de

dlfo 7d aApa rb
de arteden a ea a pre el n a r tes
O Ur neaeAN N I to ri
sata. -QTELlOraN l& 3itd anll
dass l-deg rosuse ain y tara C nrid SCIEDDES SPAkO-ar.e e.artaar arc Lasos a junco
LAM A DE CAO-La De.


lcme ebtr Is STOiAN FIeVER A
po aa famroasa dde los arstiunl

era, eljii cuae Ailsn ard marcua
ELEGbreme hn pU cuits a 1. Ecuuaie poaas
*blirdad SWAREZ de Macdos do I Secl orinnmns OMtOsdlsd en et Castill de Is Moas
padenclac del castlla, iv at -gi aas
RATI A !D EZY O NIcI DA r.ion s o I clintcDE s cc e salin d oloA u. TEtal AN
_dd_?alapor 201 ltlat soreerr. quc
C 2 e en Briioi res a r. at
AnoS COMA
BwqftlIo No. 9,. -Departunno No. 230.
TCB CO no A D7675 ApSrtodo No. 2177 EaHpdy er LIIDAMOS ".nP.e, vsandl Zcaondela
Debrop: CnoAS A dM Comerlo. brds La artaL Mae e unbj n ervica
TEIA GAL VANI ZADA_______________ qunea inepn le paria los peuertos d e
1CASA PRIETO,,

TUBERIA G N'(Hom O A No N 1 0
CONSULTEuopa en Estos e s on
P MDICIO INTRES SI
su propio auitomTIViI1 Iz DIN

NeTU~Boo Phldlh. es a r s c i s h(Vase Ia Cr6ni de SOl.
=A-!!1
Ciff*CIEDADES -ESPAN'O-LAPpOAP
LAS enI pgn 52) _________ 1. ure~cw
PUESTO on ESPANA
L AmJO n CAmiE ao r eovile N. Y .
20 tibras azucar 4to0
A J U 10 libr NC .ai s9a MUNIH 33 p rcsntedac YLON ua.00


AC ne H pAa M C a f~~r 1
X P IDAL AN A I 5~ qn Infoame, JULIO C, CASAS
TA"ALnMot dl CDpo. Tel65Ti: A-0oal celebrar el SEXTO ANIVERSARS
S vdba Eudeop y d l
aAgostoto de. a am v-a depmos I .sl6s
.,ro~u .d 5u pr poemcletro jORRU6ADAS V LISA
Sti brs .1 ii t 22~c doNA CUZ EaTNERFE
Berarctlous Cane y mainova
S URO, fid. pit[ y cxcpt do1,f0. ~alsa cL
PFORT rsales Pm pd 2a0 0SGACO INMEDIATA D CAMOM PrcisAodcoGpracoaESeTdE24 6pesoO
-ELEG ilibremnteu pa, pu uena~' i~i' .
A0 R qua dASee UsTOn E ostc

RANTI DA

CO.MPAiIAANONSTEMA


~ DINCapital: 24.000,000 do Bolivares

AWentAG GOerIe: TISANDTSEN CPANY INC

CBIo A CARR 971-2 A El r6pldo y Toderno 68.b
DToASAM Ad "B aR E DE"
DE TDASI AqMMM-q oldri d LaHabanma el dra 28 do Junta on un servtcto
T Ej A G A L V A NIfZ A. D A luincanat tadopendlenlo para los puartos do:
T U E RLA A-LVAWft AD APHILADELPHIA Y NEW YORK
TUBERA GAVANZAD tI-ampton Roads Y Baltimore opctonaloot.
CONS1171LTENOIS PsRtE C1OS Estos buclues oceplar6m cargo con Conocrmlonto Di-l
recto pao puerlos do too sigUlonles poises: FRANCIA,
Fca. Nacional de Implemtenios JAgricolas BELGICA, SUIZA, HCLANDA. ALEMANIA, EGIPTOPAM.AENIAY BNIMEA. U4363 U-4080 KISTAN. INDIA, CEILAN, STRAITS, INDONESIA, ISLASA FILIPINAS, SIAM. CHINA Y TAPON, medlonle trablordo, on Phtladelpbta, descargndose Ia morconcia en el musmo muelb, at quo atracan too buqitos quos la llovoran
________Tantbt6n admilo pasairnan ana Philadelphia Y~ N York
El vapor "DANVIG' Itaga on Julio 12
EL VAPOR DE 17,00,0 Tons. Pa-a mioaes sabre FlIoloa y Reservclonas do Espacto,
LINESA. J1 MARTINEZ, 'INC.
Agonties porn Cuba.
M-2 121
Lamt. del Comrneco Tol6fornos: M-2139
"ARGEN TIN A" .0.6.
(8llV31O CO8UUCH)


SERVICID REGULAR ENThE CUB1A, NINE t t -tPORTUGAL, E S P A A A E ITALIA HONE
PRXNA ALDSDIRECTO en 81/2 diais, @got
PRONASSALAS IN el-herinoso y r pdo vapor
doSadidczs Salidas *U4~4 N IN
dLa Habcma do BarcelonaAC arsRF ASt
Junlo .28 Julio. . . 20 Slid00 TAnaldO 1)
Agosto .15 Septiembre 6Sada AG TO 1
September 30 Octure 2 ~Untan satida DIIIECTA do Cubaa
Novtiembre 30. 15 Dciebr 7 SANTA CR14Z DE TENERIFE,
-Barcelona Cannes y Giinova
Ponnloos (dorm.) dleado.S$200.00P~~~lA~~ e.A AS LDA.o 3C. close, etc.
PASA=E DE PREIERA Y SEGUNDA IJOVIE L C4I
Cia. do Trcaportes Mcziricto S. A. . .
Cossgdalqnowl y 5Ates

WAON-LTS5O 0
036 Ajlo 249-od
A-97-7 r *-4-!115.Ntos

PEginra DIECIOCIIO .9 P 0 _R T S 1or41110 DE LAL MARINA.-Domingor 25, dre Itdonjo d1.95O SPORTS A5!O CXV1II


,MAR RERO V CONSUEGRA ILAN IZARAN ESTA TARDE CONTRA EL CLEVELAND.


El IAIOenlosdeoresRed Rolfe no Brasi1 derrol6 a Me'jico 4 por 0

canta victoria en la inaw'uraeib'n del torneo,

Ahl cI na ridrr d I, Tigrs / ~ t A .j. al encuentro 1 20,XXM rp,,onav L derfrnt oejiaa
~I~ih~a I. prnt-rnsll Ygl( ttil].Is do, derroa frenir aF lot or desPLorn6 do a. arguoda eapal Ic paro Lrpan jura
-( SKtS,,ti~i ai liii hIt~t~II'i.tcsr ibpsC rtro oly Contra Eados Loidos Luco faooraap Goa Brtrsa boy

Pot-fo, JERRYl 1. Deuar P Par MARTIN LEGUIZAMON, Pi I6 UP.
-K 1'.,' LI I)I() SELAI1t., d 11do1. TotdPn
ocioi ~ m -RIo) 1), jhI,ti O plan, Mz Pri. Prams-us a uro itPa d a Tl', Y net
. 1" '.1 I "IIlI '' 'lI 'TI" oct01 d o) II I I o ic 24 st-nord bttnn ted H a 1, rai I T Foo uth~ bubt, li a1 Ford-sortTrodltt I' dor
loooparc OCR dei Catupona, Iutda do Fatbl norb. dot deideI do 1.1 rdistgatonmoa
N'! t. I~ enI \IItIa d, nun alltactn docun on ato, Lnrrot oItt? Ouo a
olotihs III "I1; Mull''t~ touta Iapos Sta arear t t r a eteout psd a uetdo Fa bo ooo do ttar n
tem ooTep, F oar.", I onsbtoonITt-doi .,5IF
tttstps lgttceta as psotLfopuanoooentuognnat T.n. pucttdu mampononunfal aldn d dw dspcn0." ,I -d' r r1f 1PU oa l Ipotst1)bIT r I a1,ssequo C.M tta Ice tol a boy eItn e ,bau ornbgntd opntsideo dn d ro r orru 1.Adu
Il6 I I I'l ItIPIV Ilt ,,,eooaooo~s itsL- 'uIc Ei poossdro tttc Eat- l anpac la na.ro Cat.I ot .1 Be nud to 9

ii, do l stsCrlo LIL II podcci Ilrl- I Ij to tos'" 11" rm 'lI omb do, ur a l b utioad ot-sc t Obu Rc. Sptn
F~~~~~~~~~~i T.m.s. osuinu pouore oi Ju' Readll dInd Inglalcora.P n,. Fr., l Lo rdurn, ,Pu o
sFtTsL gs-oss o lt l sis sssos IF5 s-I I. meiadlo Pino, cntc a '5re JIIut u n depan Idr,
1"uuotb boITebu SInb oqpte domI t.iia or, modde Jebt-iss L fu on U in.
ILL-- 'ie au tan pe1ouu 1om los 11t AIiT tPe sab I Pqpo aot Fa oan-' I.L4" R~ t R dnaa Atg '


It i. II ouuttis Rule or4 IT~'/ "I utebI too Ia: do'na "I cc-do U" Lac- in iRaed 00. ol Mudoat dove a-P P il eC
totstsIsstsI I IttPilltL id" StthI-t os- t-olc ,I.sOA ftc iaarocso tucf7uoaat orPotmoic P .a.o. Boa u a- o tur Mas Montco
-~ ~ dtss-t-t Is toI. I IRbJ stI To s jt ssss sta I ott 4aogtt obaL 0 5 Eiplu do un Bo lco dd gt po doa d alsi, of t O lacocR S p0 or
OcI oca 5s-ogls l Ic l s 0 0 docos at .s-co dI Ii BI pllo~4~ En ieporono c e so Mogcsii c tissldd ateonspo s
Apst I tct, act ol~a. tscaa Octnatdo don Plo iaap c-so pon 'tn a1c oso.ptca aiac on n oltsTmto do Pon. sOu etsttsoTtsb, IIId ]F Inll L oas~ I s t" 1 nI I Ic ti .cct 'To'- to ut smeec ornoo o f so inotoooo,,osncoo ao- o a
aoc-olabfilinslNd pad dr i tt so Am t .o. al, Pisno 1IIa sooc-I p0 t la sco n ooosotp
IodIt~I ttaosLIL "li tio s s It' s i PIT t astit[ss s-tI'llstlsts t"I cl.ceslic- octis pc- io ut td sc nod Yonsut TI-Ts;s-aia lt, toa o eicliio-i- i sO c Ito
eos-oooooo~~~~~~~~~~~~~~~saleLPup tastpatlutaottlstoto IFis-Ptsota~solsoncps.~ sn du Ia .F,.u Ouru'.ctotto
stss t sn tss-,s I s,, Fltt-c to aI I s o f' i ov ds allttsotI se l mt tsOt Lo s oo to to it,tdoour.110. Esst'im bucbl-ptti oGus Ltgn Sedsgasp- upc onril o to -s-m alno lPt.5 sosst css oRo


El eat., In ,I oerll llelpclI oot ate dn o el sotsd nua ooc-slo ds touto coa C tOo pound,, aR, tI ca o
csoib~st c-bss Tso I t.to 1 10 I to lo t a I sss Sta IF'-s- "Pro t~.Fi s It ITobs ln- doora sats' FI. ttc sntu P a c iadn itnnd oo lt If- on itF 0siultto d-a oo ctot Jt otd s-ltstcbttc qso Iss bsils lo tits-Is. o tlusonbt tss st-os it Istobs- bss lsstt clic ltssto?. Isis ocl ssS u ol ots-uhiatososa poo.poos-sooc osgo I stg-on
1 t IT, In o u d.s.t Ic T"opo "itt tllu Fo r EuHb LLos-zn c-ott on Eordo I L-onobIndiansao-s- to-ios IFoos~ne lo- i-o Issn, c- u-sa o 11 Sion, PI 0loT" spb
Ad pal 11m1J POPA~ I~'~ PIT e oi'- o an
do II IL Ia sodsl la : IF 00 I os-s il I III I 00 ho s Lc o I I5 aT I a I L o c~i co s (h Li ssII od in M oo. nI r o -' T lo t ol o 'l o e id o 1 f ~ r ~ u n n '

I 5555 nodos-o udcI dciIttolaeonlct-,,
fil odadIod l nt" I ocs- .I pas--O 505gO;hj osSit--no pints-o Stdadoo T doITacaoojotILc BaIT 'ILIoIL csIII ." (rsfe oa dnnoorotoa CbsI l i1111pol.00 nI'IIJ1 " T" r 'ad a I'" I' cl"tom n o-so F isu oI . il l Iande ja o u.oo o riutu ieo1
In, oo"Ti IT '.oI'is-t cs-to 1 ti- lti Itoss IL T, 11I itsos-sctoscstlc I ,,ro er s- ult D oo CO l .Zacilia Ioni1aoosteaeo0ooculars-o pitonbdeoc-. zp acinotLeoouotooo eraco tot da
-~ ~ o 1st1tto LIot coCI Ionl pt-sm~ Itt niosc Stod, Lutaoi in pqei- atih uo bd/t s m nh Sla -o -ss I-otso 05 I cssoi-0 no r tcsdot cot Bi c tccdn
tkFLo r o ns- tot s-n I-its deso, l s ooclott tos he trial 50on sia coot lip VoceLL Stp.n co torl o dclfct cu c a doscoocciard Sits- sass-ur old dt ncIc tn e tto
gris1 o siisIsss od-lt p.o.s tOr I", ts Ilt-s nd o fd fiuii dc in Isna WIan ccn lidec 00a I t at scarl' Pro "i 001 001 hO(" s-, p s-rBsac sotbstn i-- Lo- css. n oo, Po llsIco it bosood100), Io-s Flo is tOtst I t lst I s shots u dnIT 11,E t, ST S,,d F P, -Iso Is fe is I -l Itt a ]ALL otttn o do o doos-cf iooco-ocaa ott-odco.-oosoIo o IT-Isn

2-". 050 utdIns-ocpudo n o-a acsn IsoI-c Os-cn pluo Iu d t-'' osein-a r ostif o rirauorr cc t., nie oo Pos-c -ot-o t ol
Ls ,d orlolb t ic s o rt im too soeonal in pioso- I", ,, I) Ib ma dot I, rut~i o rI ll. noY, n p slc io 0-sc os aM u 0' do osigia oe lld aos olos Ia tooa onecnaou fit ooon l Socesn on Ro e
i 1s'oo r.d LotaIsso o fa p io" s oapnlcs- Z, Las uranuest'd II Ii a oJra do it-st ciii tubs-c, st-- lo oIsO MIgsco I Gasc lost. dooo os pomco do II LL r-c
otton toI~e, sdit ITs is-arl Poloc Os-an ba ct-nallt/n'


Is posos-to pI-cin Ibo tbssss I -0 on"P -s- I s-to 0 oh; f. (P, _N Sos-t srl ,, oCtt. noC,"
PiCIo Li o50 10 11 s-c NF 1c tos Lillo Ioot 1C .aa c1 ac so'I jas-os-c s~ sods-bo FILLo onP Ilplm o b po I
cs-Solo-s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 s--ctu0 /snyot-i o osaa boPbd ctlsobrcoIqas i Ir orgo PoOto b oPvdes Y tteion ea oul aec Ifs ds- Toscos Fi r yt --ot ho-t n-ito soo a Mrd 11s211 1o- ds-cc- o.)--oo no 11otin~aocmdtoso
Itoht Vo icloloco doI 1001 o oIT ls 1 o c11bsc Idsos- -sc-oioo-s D111c1 -1sc~s 1aesb d eeOa ud, -O ttuo-mooO O d
too opt a tssoo, ocss-T po roo- nr w bsbootode soest [],at0sis s- o dc ol, d -I-o olos, do Is co h I, d a Pt r as-a cs-dad dorcs
ILoIt"b coo bit1di s11cs qnt IrscMIuba, doI .oo do. lI I-daae~~ns clan 'Inc .Ic is illood L oote 1 o [ ,, di p[us potul 'd eanopto coc-co. cIr oc AI -llIti ~ c od c ea
so c-o p-o 6g, 11 1iitptoses . oo~0 nolsol ITIt c iotao tbta. pco Io~otoa d- ctos u- o- V dioo Slo Ili -ner c-o os-o rdi do bai qas- ClRTBA Bon i. a i run.

cit Pt.II Ts1o 00 00 do etc boo ai"'llod Ios tol cots~rld LII 1i cu o ho Per lots- .oo.s-o c osc d -oo a c Ca a s o p s
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I, alibss oI .t. Iisto~-s .p.s s 1 .c itI cdtc 0 io aooa ltoraa qt-pt gad .le ot b -a doo I ll s-ahp tiidotoet 'Iad .c. s-sool ptIo-a h
-u pn~l ntInttI lloa Is- alJd t dot-oco 'lI IO I II-I pIqtsoo on has loot do1co"n V oo'"Pistol 05555"it"ono as- tootosseITlo dol,,eP"cotto o loPlluofcIoI I coos-c go oqosopo-1 do. L,,I do01 5 Enta
If 8A os-gg-s dP-Io li- Psh II, I Plolisis la 1n to Iod pIed Io o an righ sootll I, cI Is 22 027, I I -o-s(t noa1s pa1 Io 'Il 1.nsb psoc s-h o s PicaT. ap1o-b 1-t ous1tst oola- doF ""d et
pooo TI,sI ."t so psh 1 osot s-c um" "" pri t u ha cT. dlt-osi ra lu/so s pld 1l Is- I 0, 20r L 200 d I p "ocot Macoo Pc tooL do. I o To 'II ,d -lct tool delo-o I0 000 o paosa c I s I0 p00 "ic LIL lo, 20s-s-pndooba,~~11 I1000dno1abo-ts coca1 soo 11s~dt 11o~o 1toat 1o 111oo tit psi sr, l -00 i o sso I boo s-sd p11, IsoTo c I TT o os do t .n 5 oss I bo Fo gol o02 0 ti z LI AIoto A Icoo latSiondi 1,ooI 000 I I T IN (IS~ SE I LrT Alg
voi- I!,d r; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I o.o.o. dcigo ,oopct-tHotcotlu tie 0---' os-c I t r 6 i", .,,d dn u P PiarItoltasa II I II, psoxndd.I'L 11 1cL cot T I Ido t Ln,1obonIa is-or-- orm
Fl oul~oorcltc u 1 cti Iade cotono, o ~dor I T s-Pi'l s L~dli s ~ lbba. d -O fP da o l moos cooILi For o ~ tcss OP 3 -O s osdan oto ss coogio dol t-not PoInot A tidet- pa' I nutnl I c a P Ia ou1 1 oes1)n Iradon ns- F ls- 11 TF .L o n -iDAr

do otda c Coolfatc aC F Iacso i o do sc" t i ogatsdoriis d os- otod hia d cootoc 00," I q-sbog -or ab [0 022- is- SIIgL~~ 11a151 -lol ds- lcbttoeta aII cots-do.Cnl II, rni ,I Rl


711btbogaIodoo PocPiocI,,sIli ,,-oiolpotopolFitlItocoaoitI~o-IIta III Oslioltolcsab-otto1ion s-t""s-,oPdcisado5r I'i.,eLet Ie'dclnl FF1c s-,s-1-c-s-ooaon us os- f Itlbl cos-t ro-boss s-os-ls/ Ioso 3023I P20h, 3I. -oddof LI p2-c- orc c."I~ l I- IFo0LI doSol rt' 'uIl'o',"et ,FCIo k tua o d I, ,Itt n Tapa --10e. ID T" a
S IT dadi, umorni ,,, d, di~~~~~~~~~~~~~~~~~tro, It P,,,:,,,, ,~~~~oL-iND 11P'D A1 N30 TAo I da pad1o111LilII JL StaII ILccC no pasat tops-dos-L olno II-C t h II.IIIJIIu li "I : o ll IIi Fl ra ul o nI eadrun1 or lII.II1 '1'"PlIL''IIII'o i lI o 1,1 dO 1d- 00 s-logo e ho e to Ia- naI dol piaci dol IuL uoxb"I"auLus. a eluoed- - 4 9, 0bl
I P.B B E PIT HER ott FITao .o.i. 1 ec dosuILoIIaooit 1
: ,Fl~~~~~~~~~s aso 1 poa.'14O I IL ,dI d I,,i.L~td Il Ir1 olL.a olItsod 0 F '~tIiauso .1IdoetFr (l- ydlI L a tigu, a1 orbo S lsl o a-o I


freeuccpoi toI groaatdn is *o' no Terdol I oti o moo t in Ios L I do MdtiiFonuIII -L11"
m-- lp" La jiloci a qu Ioal da IioaanaoILcbdulo yd to"Fr r I II Iod Tareu I L- ju romeE a IEd
1cscboaoo 1 1 pu ILopadlMeun e labb505c Y 19 oh~r i o IIIII-iunoL tt loen '11 EAIi r da T o m i, aI paunn l I I. nol. coops-oc. o ooi pot-tFL RIDn c-n Noro do "Tsh.,s d0 00 'I" ,odo to.-. h u o T


sossil Iau 30 or ITs a coco Ist Ioco Ic I- ,gsc.d.
Pi blo 12 1n N",s I I Ioo .sc i-IT I~T s-nsoootiA cabanao'FT.W llPlmI'rc .II
IF do s"ut to Robs-~m bios- .ol .sI-. oobIoItoo000oo 1ogot 44d4


deso~~~o~Ir Iivliiustc ui e/ Ioco "Itb 49 "II 34I IL 1111.1.os o010 Ia sea poleo Po, PaIldoe


Oee o (J mIt ro co (IJ~ O I r dn to oKO rior. i2 Loss on aIo ]I~o foacco ot LILLh -- u outdrar uw t
.o tien.iLos 1 41 1 oe ho 1u' oo bi-s- I pd go n tL.dmd. A fnnT
(iC oO CIhlO 'ITo sote Aoccheu c=uc ocosrl ol mrcn
4 1 1 C 4, Net, I o n coo Ineco p FL' po doaco ins-l lo. I ~ zCr
-.--i sampcoo PtJ~ [c Iar dotooi too
'IbsM PI PF' ~l rLn-Hi loos IF Ip nono

QUE NO SE IEETRA I, lb ibaoslontomooostoo- O1uissvn c Brooklyd,
3,ORLP orei 24 tA6s Elwell inociao l ado
I" do ties- o"I-oocoecitITs- It 1 -1 11 1 Ll, Iar, s o Dot, poota i It -, I

ow 0 blo oteral Fosoeuinots MIikTo Coos-co III maoooa Fc 0Coco-aa onio U

Ooabut-pebua Is-IIto I,- oodniineununoIsaa boo11. I
nirm s p r fa r c d ~ 1Ps ol, I cisboc io 000 c1 Dos.c 00P uu !ba IlTi lea
A t. -* I Ot i-os ot ci qtibsto 10upilohot c-t-stboonl Foillu 00 P. lt~- a tr uOVia O
I Coititcordu Teocit onoi.boo o. IS. o ot- otigna bale Iot cschn I', c iz
~ ~ ~ ~ ~ ~ "orss do los t la-o L "an outos- [tst In Dodgo losian aVlnin t d r i Io c o d o n l Poo co t ht. do IT I'L I 'tooti 407p~ 2~~o anIonie
uorl 7 l 46bo For o- Acuis.eid. poe ote t-us P, tLded
Cads ~ ~ ~ ~ ~ 1 Lot- dicn nbnou tics .tt-.so 4l L2 P 1 ~ i'9r
I~~~ ~ ~ ~ en ma -u de a ci r tuouio aIm n ee onal l 11s-c Booobio 111'o el 052to 1 '1 1 22 P
I 0 1 1o7o1b .oo c o f'1 onudo'd ne o11, 1

4 1e er s / 0~ ra ia R.uiac~ Cdieo todis P20a 00W-Pri T'., I" idnos-i uot DMbot ao

Prison /oti notbo SOrip s ot as Si, L r.bid I l t p I To o s T. ;"-, i
Vudoa e s cub no 110 d~ p I.ol o aoea ld B re o 2 I i Bube I0
Ps~sso~sssl sI~st-s oto to p nbooa.doe s-bI pu. C eoaot T -IT-ar al~ ,IIlO r o
MIM V0 11 0nu 74 0 ~ I I nope eteI P I
I I o .IO-o" ,II
0RCO QU NO SE REEIA IF [,I-il.o. 11d .FntASO CnHII S 1, 0 B T S eDIARlO DE LA MAkMA.-Domjnio, 25 de Junio de 1950 S PO0R TS Pigina DIECINUEVE


CUA.RTA VICTORIA CONSECUTIVA DEL CAReALLO NOOR SOBRE CITATIONaneian maiiana una nueva serie OFICIALES Not4BRADOS Loma Tennis vs. Rdpidas Amateur

en el stadium los Havana Cubans PARLSNTESAOAD Cubaneleco, hoy Pat___________________Se enfrentarin .1 equipo dle Fort Laudlerdiale, que ha mejorado. A primer. bura julfaian cl Dep. -Las Korpresas de esta lrniporada
de ntglae otalean DStilims cemsanioes.LugouNIvEfrA D: ADOD. Ma.n MAtanza y ADC en at stadiumn -Todm lato culpab a III iuicosbetescia
jugarin los criollon frente al Lakeland, clue esti reforzal d Cab" .setr. Baa. Doicu. oe:A. _____Oto _uce6 eoi

Man d e O: a rins v itto Depiltvo Mutanoas roaper I H C i.nrhc cria. o c 5 locr
S aia ans .a n uv de ao Ei Fort Louderdale ecu ofravii. HOE O R Vela Ba:Iedo. d iom dAI n ei nc ~- CErtc do aIns, nveecad at Do- c l- o rlo-sa I. uiAc
noche so ian dc' ofectuar en el Sta. do interesunte liche en ai circulto H~Aaor:Pc MAZ ds nd pte turnooh dioda IaSi S. taa a tin .ce Soap Tcti, Del so le canPein a tier CJ Ast

ie~~i seelet dode don luoos il quoalra di mar-. onn ceio Susv pitchoe. Caneti vspp dei, HoenLrnc atie. oLi
to a esodr n ara ctjar dae t Teann gm trhodyHeSt ae .P. no.dr t. L aocrsqednoPp i
er.drote ci misro's. e leven a mimsnatoaa qouecoie Bayss I Antadno:sX= Trl a. tapiesatttn 11 parsia Iti it.n renas vot- uv a stee.
virnn prxnsn;o j r gfarna, u ac paa on ., Ifinas ean 1. baz d o iatm Esd. .1 eL4ln ihiloh. a1w I tarnorhs n a 0o aoao io qu manr.rc ous U,16 red e rnaiiqoh ~es~ nui -.g ceue.
I eid d. u,. ,Q. I m sr.aone. quo s o eso drogiPN R EBltIa psr t i r I., W a mude s U dorra In. d aneda auia
teea dsosratna Bruitinn *trk dod. So teiic TeYceo- Coma. ezesaitado do Bow Y. el".scrdLaea
loead n feei .D s dcuton aion iondo immo.ga iv. Loe.~ Si caire spy d u d.or c ~n- NC.m i d. i dhocua
Gv, oninrdsI g a toid o eeo osgii nnn n 14a do~e ust~ anm re d! oadrcomy bostss eoia o aio
do~~~~~n rp pr podor aati ae irso otnucloj tu "flwm )nz a .
en eL en n I nrewu.%, i, reepo reuar Is N~- ~ k~L51 ov s m.PCe D c-a snu cmi-prs nictbeclbe
not 1 ie jiv n sorb, -is noe a, a"ccnr ooad Heso. AS rIntin es dor jfaug o Ch In Jis- d noal e uo fne. tam ori d an dom.ng cD ea -1re
der.e6~ nkad or far. n inin, p r. so ies I~nn l n sud R m n o-t I sn ho- ys ae dirloab-er et1eui- oqosatootr iuiAeooe anoe o o nsucrhacho d an~soasi Vd.lt a t EDo das ies o S o Ia n osbiiddo tiut


Graoid aecotoo esst rod ipet Addo oMngael ciee dio a-'eo taens oneeA ao sitibsto sopodne om ec ocmptni o

G usow a W i]o r e eio m to maa m a n g e d o 6 n ,a 1 ,1 0 d o e sc r a U a i s l d e n o c os tntoy q u o s c e pteraa q u a s t" e p Ir q u r o c fo n d e z m
toens G e li t earon ar ia su n ca e do q o n o so o eaai Da eV l ot s at, on ati ce o. t Cuba etec pordi uSa a drontbl ad ir
Court. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~e torrnvne ssrviaZo o osgnooqoto tnlsDoets .[ en passdo" co oro esta. panto sol pude prsne o de.E di2i onpti ut ou
~ ~ ~ ~ s ~u o-e otrSrvaydc r i d dc e baseY easku en e oca., Dep- dceo oiuind ci prat Cu a suoit dooojft erdo cidd ia utrm dady ebnie not. ee sio pu lds ys o-niopjps ar hn p p c e de diicito k do po roe o i Ad s w pue d .cua to v st n"td a q o a n c Chae nd L 1. A i rnfia nn r o e k base, bai ama eur caba n a. Ers da p o ltiname t to d car r rrr anisede elo Cptubso do sue n volvo n t bao haner em gia pa o s I a tr qu preson- nLis. eoinbinad,.gld Poul qu duran shirn. o-o s ee u o n Ai actd i c. o docaba
C art Pever s 1.s s ito A a n a t Ie esIn boon J jincasar Ic abr Snentanot e" i a t a d ug jgr o a ee D ,i girdey otnoenfi rs dc sgu onasinlsPo

.ylo e qu o d o cirfpaso a tg. Mig e n Darhd ufe udti. oa. en nu ntro iol. Uon blelao r S a n X chequ cloratib soet a~itmp a sta p .o ur l s da coo neIf. niaca g Saos
ars as A ioevis,' quo eso Lo- pla.a at do Laotle a coi ia.at do in ue An .s 0 rs s bdusqo cathnn D&uckhoende
soy co iid s e nvto. so 6oaps8 o us li a cva s oer .uen Etnso d ti a y aqu sie pootih noI bd-- o o r mcstgrsd to. pr s a n arn e s Iunonis m r e dinta s sa,.,poea d e cmo en cid can de ronl poeSnus ovcoi epd s- ipdtn ieoe 8cto ot a so ad e xaio. par lc dv Seun d u pant. t an e ls-e tn vioraof ci t ump. yi p f.na ro eeia ero onc in anettiros. i'
do abo pedid etpeiee ot a ~dao .i Inuoc tt hou vices bombardohodoi n te r discto- ge ca i dca Mcote no to. oo, sybe cnis. Pularcoupao esn de n eitiucs. pa o izito na,
IneLn Garcei n eo o Sinaiu Ig Latnalde tqea fueelahe ons Sasped totro aes i o1 u~t aan- Gusgaf WilComa I quo a o B aby Gn do puts to taet oitsf Lceo etca nabrs to gamS aLaossdn.nici- rsnmnopr eroo o n don2, 6-r t -. ~ur panda itogro I la. do Pu r Tappe B eanFtal Laurin i PWnpoo0 npsis'd smaeai 1 ote i Ha-rtod a e s o ter asillr o, ta quo bar en Hbershey caran lotoca bo acnrot isy q aeduira dci par.radin. od o ib a teta pr Cotar lvarz y o hunAr- ar ooparci pionortugo do 5 cuoidls peits e ci oys O de sogodo rund cl -orus anas do ust.ci cmbieetc gipeso.ie'er spayoeddo Fodi Gondieteamso ricatrmtego consant.qese pspie0to eta oo!. Eldeojo camno c cal
sni 11i, ra h r a o n a egu n Avnderysoe a tn n tn C bo bs D t d s oo o n a iafe pars iso innales iun pis n i a tod d ci prla oxgs s oo rh ia it onto ss n
manda uesf-lnen ud doto ip a utopi db itur bas Zaesi an bd one. do Dest es.a iPno .~c enr o d ia ari taoo-t a s Rot r ,prs .pes ro dirh -E i 1ca n(1
6.4~t GYnte 002. 0a i worrcis Indn nonbi on tan .1Jr aonteettasi. rt a dd.pia gasd a y (I n A n k.u T Ii h s114v
,rq.ntesc Dor Pol 550 oo e fc to at. tota do aqatc s seu paca tsr a- tone ao h aay asitenctIo c
o e d s a d lD b p lcs u p a c ont en s un, file e n noon s s c aa pr prt e e n 0, Y i sru k a t on c c m P lied a oo b n e o c an d r S n ac u t s o o te b d e Poo onh P r. o torce oLktd Un- nuevot reco tomi a hoot e et. tei A ,a.iocpd]qt ea icun. S acrn
strdIhnoo t momenio tSi osA n And rew V pie ct r. Aita oio rno usa -11 IrrICroonoo hrueso
* par gon quo a hen sue do S igke dak tA. Lra r a l 1E. F6Acap. ic l Ixh n hno quo ln a t Chil ge 5 on PLaots Hiti,. conz emr'r ba rgo hayl s oton bean. quo a dondparentandlto, 1. xnco inn doat latie ecida. en to Ieitnr baned 1 can__________ d iti s to 0 motall. ae aom.o Lno- uec Mrtn t on- b des uec i ari can onto, at- do do cmp rnde quo tou o itoSidEtesettm Alaenysnt I rmando sIno tno i en toaec, Risot a LB N Caidu1 4 ~e aulspctiuo n o vna ,qeats acnt i do ReV Maiion tr Tmos a ui Padr t icc. leade quo amrasito).eltenides aeran cola 1. n e tiosos a niatm. a b u tn coru fats o t La aei tio n cit Rf see Ae e E aob rodn Ha' ea d o est oa Epi o soo pan- isc eel rds Peenr ue s entr.a T aei Woa t Club Attd on soldtns atu a tio o n f r as cc- gr etocan aenton quo perden~pon dasrebar e Mao-i a no t D val or dat"ed a tan cabanas. neunan poe lite. coeem de Istes ml- DDr coma aanrt tressla pa anco po-icea. e isd a luve aa
LutesiRoen eon Lasute, dd6- o ai lo catomoy izo tae y. on doet ata gDa ci hadia get s .340 Fad onton hoc Ehmer doe h er. D on ec~ aenIg
-o In lmedi a o ato noh, Iet tio iass d 1. d. nue adda scn oetiee pt.os 'Anqonono ao o
a. ac-iihdic inon do Fmontenlo at- ot-c tes"nis t dine adl LL. pes.% n e.lo pepida deu toplah sofor El veecn joke Johnn Laa eI priunt al St.ea Lou.isaete n .pa c t .i,
do1 ea dote es do coch dci Ciob do annbir dI to. seelo pars at C.~fuo'i S.emso laenisaweer
r eian doI manot Latorip i p a. nta mdqoinuat det atcdtet-ijaSa-tnod qti utnei atene petneito BOlONuin t~ar 24. sin .o s Ec a d0 o t t d Teni printe vD Iten r idepo th matco I c unt is on, seasnd I Iron Yo .paci etc castah medua ala I.,gta doies Johnny Liett pSton L
repaulfind. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ee ada]i pseuniti cues-pa-pa lcil me o ao ozif
beed t daie (Dueon do a fuis. nal os ysisad attsesis antea, ddeld etce. hasnr qns a. a unt thed inst Cprdniie do, St.rLukseo
abocodnkend uartel eteurnvantate Tos-ocn WIe paillteside"i-tigat. a. toema tnr en aby Gizinisg ILd t r~ ad mA. .gapa. coin do K Dinul AlncntTECA)ra a. .
,do Iill, 4 64. re Pado toep W eta Batc ie u, Fo tickue. o- tott phtoon'iet'O Teun" Sos cace o ejthial i d~c o ra is~f a.b. tod o Brve n. itetcion om on p pru ,. a. o u
C.A. AlYpeemn. on anhj a ca lpe r u sar po acile nls Ishl an at- bay 1 de maninrsz dtoal ncl4 f.untI cnunr ,gltr i'nt t I Je.cnronts do 20,s2ecan
yo I ISe ono emi c n or a n oi s CI~. oId ,So-ari sode .vobaora a g nanasncai e thraa t arsont mlerI o o l.,. opo srl
.d.un& omerdid ta. seioe c tea aro det.ovasou~ eminiso, Bssemro balltfc. 4. tire it I man Iia Attcii perri onrais 0 poA1PtJAMUI( dan adie 4irn CA IN, O lis, lgn Int. di -lu ai~ ta i i n rer bad up,__ St Lou s t 0010 000" .- &i,
SA IE O, ju lo 23 (U ited res t tad ot onbtic a l o ga e i sa i m o m ~ r j n o 2 G t d o u B ps a rrd m a Saa i n l i gase ac ndc os h A c a an lt ad Diae o canocte tohits en te cacda tay.no ionpri bario extesmos Pan- yc at cCaont do too Li- insd Yadee doa Nnipnal paev ao Yor can cc:i Rain Cpia 131 y ooper
tbae nodItinh me In o neo ci minmo s en delse aep. 'eac Nacona do Amtora alsti do. .ste pacltere onsa,.St
kpeono doni clan-rmaneno cirea atera o ato e g de tonri hour qomn.d od do saaf yc me-not -Ants Voteena tanbo ad lantetc ~ ~ ~ ~ ~ Ps aorh etcor no toam cotr dl Sa serdstes quo eon derechk obtoe ripaenp onepr aeus toTg
c,.,,.a ris foe gnuirda pa~r z I Son m 1.m M ina mao ttn OinL 1. venja, eteto ju. gasrirt o.an ha.adtate lRo nJg iz dofi b eal i
di cbmaeoid un s te pa z .loIe tormrnaehr-dRoand ir .I
,do~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ake en aclciamia aiin primer Y .tlugarc nlecaanat a-d d opodrDu n u
aaneni sin, error A lmpao Ironx dn too. 1aa, Cuban absuuem toobr a dor isn o Ltgsa Amriasa t v anCas
ED ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~a 6 itc.aecV e rm.9sotse;Bta tL;adt ABNCepait, pI nonic2,ld caneorada ata0 solo in al e, ConV
osenoneto tn dns ye medi pointenida 1e isrledh tenoporads.a. uni e Meate. n
sisod .a roideCalosFenadezlavidr. vaaratnun~h I!_ ~ar, "itaio" Pr udoa etFrac,,aIrdoupt Johnnyicr. rmine.e sprtocimatg arn rn ncon niares tsdo-am
Iturim~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~ *aeco Jo.drsaePppsiteaatrir oz~UDesalcapn Sl quo ennfio, m e at ads idd tposrW ro.1nal~.i .jD.ct. t, i.
Spo derotrona MrioZurlatl Yvalr, ndrndoa ]s cbans. abp alo per ts I si rgentcoe fseeora enrtiea ogna
LusRdige a rshd d pid.a rlaW15 Va tit .e. *orlc En ea pe mier sos Jenn LIboan.
4. E to. Y.uoicodeI n, U magifio ot. DD,.mayW. G -eogrema o teopl tom oaa Cstation" noenet Vie Wotc s om deLneloHatA A 11C S1 N EJ N D yr ImdadIspst.,s ii.md ehm a. aAf~p~ pag ane, ahiian- .n Ev~as n d favorite.
i ~ ~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ba do y~g m t rnenso-ctehsItilcaa .h o IIcafe ~ edia de Aitira Re v ote,. jo c idh olsng elti oA S .L us
g~ g ue.s co na m dot. o demete omo c ocuaretal m ii go tito-ion, do m it i ,1 con o n t ro m b u e Li
too-es e A e d a Eia un t h e ic academSo ia m u tat r V1 C anoow a d ,raai
Boucedo ar ilar d nid u n es nci p paatoia sne r- d -i pa NUEV YORKp a]rdcr1 -OT Ni t N A)U
Lao I c onpc. tan me tsttn eer cin di G en. -Foncid daea o e Hobo- Vie d -Ce co a i & A.incipl
Depoetamontoar ,needet pas, orars Tudal na Madrid coni tee p8Ai
ciod aitsa ien. arciatm~ a. cadosl yadn qoineta, comes Rimuo, o 4 M2 2
esprASE d e xnisSielte vaen r oidrat Empedaoe o sr 1a aad aa todesdoto.d. rw, o 0 1 t1
cohactr Tnean n Ita uil at05-iocin -Envlet Tr e1a eopd. Jetiai, run Wooing if 4r 0a 2iti 3n 2e 0aig
Orestes ~ ~ ~ JME Miigt KENDRIGAN mea, cidn mioctuenor cana par par Intatc do detagsa of.ra 4a 0es. 0LN 0R 0NEE RO AO cnKDATEAAULA ,TT UC
prsides yuo don ad.ito, en-, prtoi Bonra o 2iie i it i,2 lo0ok.REREETAT ENui LA HoAH soennando an tan achse yt Uses. .1 Mtzc,, lb.4 0t en a t i 0t 2 0n l .1 Iar l
a. HUMOLD 4 sn o MARINA y~iras HSITA voi or dos tol nocine. Mpper ef- -iu 2A P A O tn n 0 de
PHONEw~yj U cit A exiih St CLoumas M 01 M 4 0 0143


DI zaa6 ohi ra vce t ole; ee.piace. ar AS Ci a. bat K. Robrt .: gc C 0
a, ~ ~ bal d onsh m rusr nattute s ehis ain t ataipa a]a L tD, a m ~ a Yr s 42;So.2540nii 3 C.I

to. dia on pintoRoinsonVD. gr.0300 I
A ,d an a .ca .6 -,abilund. eo.eileway lbit. I s a 0 0 a 1 .
a.~~~N ute os p. a ca 2 0lda 0n 03ut 0] prm r
no~~~~~~~ ~ ~ ~ Antair conar relzntraedets:pr-amaups esl Blnn
groust ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A Pr .ppatdce Pnn .rScrhA Bouats cad roet. prea dagrd en ld ci nav a.a. ado 1. tCarrerJohn aIpoisn 6e, cono n ,
lao-_b irds Dobt Cf M ptao oeaseorso or. Arifticip -.Il
cabalo spRiont;, olonaln sn iS. oli ng
an Mine iora azuo an Mice;
-Pogam PeI gona niial up onu. V~ioay 12).a uo
AC PE5devrao nalh dram Ever.s Io. bass:Nw ok 7 ri
Oretl ak c.etad Alls evo ols: Rone nold 7,Ion. AAEA ELM
Fit, s a. doUs aftindcat epeos mn. nuletogigen 1.Tnoek ut s Ryod -2,r
tire, ~~ ~ ~ ~ prei en Hubbard, n aa.aadmc ufiu

-nra ca Son pea'saia alt calorla dy lucen cm irsta as
t r n i 1e e nLo sd et t e o S oa a o o e o O d m s r s s e a
_.a"oprn -dpealms ar ppar Tada a.Mdd,), a i. a ti n uieu S tqe 12 .o .A U. 4O dis4ngudas
Losa dediss Roa Se BIts .pba 1_ Brwn Se 4 0 nu er deIa d
S ANi'e P i e r p e i 1 d t- l F J t A a N W n l iS I 001 0 2 (U i e1 2je O 0~
'ane "Ioyr at. insm Camita oe So nod S, In s-e1 oae
Lusinds udep n B ena antc ie do1 oearr 0"~~ 118 2 0
pEISNAT NL AAAinrcd n a. m- Mar-to. .~o .
HUMBundT onra. ier MARIN yu HOPiA puno de In Ems Mea. do. l4n n 2 1oo crud.e

oj oloe rers 35 1 s9s24 13 0 yabefi%
tVuf obnln C.d5 0. 0. A F.coo

ouccoen, Tomy,
Aartn y. Bob Der r1oc 2~j 0fresc
tql e ta a oit en ci lee ct quo
Een I .~its sed co .a ho 4 0- 3 / t
C ses vaG, cta,-Dcrt mihe.isp
R. tim ta0d 0 Ve 3 Stephens hiCERV ZAt Ito .m en ci 3acta1v0a,
Unico.Diatshssido~a: DSTRIDIDORA ONTER DAIS, S.A. S5turnatd .n 2stads 0 0hA DE SO3 ELNRED
-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -ete 2s.snrs Osq ~nio~i~ e~-bAma~n otn 5 40 8i-1 it 00

en Finae 12e asot O L ue
Anucl- pa enrds
d w-64o .ev York W W i

P~gffksVEINTE' S PORTS 0DTARIO-1E LA-MARINA.-Domgringo. 25 t~IrJni de 1950 S P OR TS k Ao


,MH'tIVMAR YACHT CLUB VENCI& UAL ADLANAS li 90l EN LA lINIVERSIDAD


Realiza ei Circulo Milithar un CEILEBRARAN HOY LAS ,L-IL, ABLAN DE RME ia a ach lbgn
JUSIAS DE KAYAKS DE &,L ; ,"IMARRERO Y EL ROL 1i
buen trainning para los remos NOVICIOS EN GUIANABO PIlI IDE NVT DEL A9O vuu0flpt o c nns

ILU, laor cl (tnAndanie Pablo AltnU., deledibi de rechn thry I UUU t yta Yrrtrdtal d l Ia rc Prr FILEiD BUNDY En aribos desaflo. h1oo amagos posireron que en uno P70odaO ILL
(uttetan Itaaers co'nk ,rudn o d i apyn del General Ruperin '7;Ut1''Ukk aas r -taai kraiv cit .1 Uata PeD Iald elchi Ganig "I er, magnificka forman. Tme
,t Dtt tar l ed Caaa I d Dtaz ra1 ,: ,Iif -Eklas part dula 1t Canr ok ere-.,P chl G r lc R irtindc
orlvraIlocalajlt dcl "Nov paIn f inale iosa Ia Tjraa retoal II priaterrns
ItI" ,s .]nYItl at. hl rtr.Pritot Y c tir- hat oa I cr Yah 1~a, cladrnadi i La. I .-i de A,' ,r ecatec ran an Ctard ce, trSi m tai tedsccie nitnie i at rhiirS
ittrttcittaaralrcadaadatIftrvc -1 ICllatotlc a. "' E ,d ui
ittltt,,t~a c Li 1i ro, rdta cDdc r'gr lct r rikcprencniades m ept blh h
Fo r l a at- RUE OTER taatatd l .na. pad trtaat~lttcI r. tr sra ed ci Ie aplnr, chg old a tadC n tle h gr nfnln oepc a-rcboi aepebls B~
It.at t rc r rc it firita y rata ptctr ricaar antarIatat tIvaaottdt gt tina a Dcttin atedcitCoced. iotrnictease- diaecuaciWca Is]c ltesconcltiaahtitalatdr e
tsrtrl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Il ilaatarrttac.,ga tttattttsrotttde dI Iaradtl AIaara rac herait. god brlocc aans a ive inee la Dct zot v aedreitrh llf ti oc.Jitt
Ir t .,o dr Nitl brat In startU ._j .'O trttnratora ovo iccic osrctc tm rcitcra nceA rattr ire jrt DerInigdricsaattin aoir c arsde ejc da tela pto a ig t
it atnr ictte- tr. r a ajot ct atyi tlctY ar ct 030 as Icad".' me a a alrtlo p cci pttelta it rieciIa o aado gaeh
taFtaplt tl,,,c 1a .n. lad at narsa tl er in. .epr Oct raL o dare o c cron I o a nn nlc epraa dte- ll salna e ateas pe e
I_ ,-l'l L, .' t ct .A-spec ia ~ th attic era" f;:a cit cr cta ,,,',.,,.e,", aIepirr r go de cr iro"a p ,na dr Ue a i Ha pc- m. e tc' na lal .biad a. f otn i a go I srectlltr ced Ia ett
lrrrrtt,,,,o IV lit actc ITla MS tatlatabk car Feelvt a et errtad asjut
citI rtttatgeas ct ihittrdar< ata piryscad ga sct kn triIrtIv tiELL. 1W arItaapcparlivao r ut a iaaadr. gt rloaiaiori.Itnreeo. isa caiataat slgalaai
11t,11tIata~ r"I Ia Ifptiars 'l I,-eore Data ha ctILLtdr to1 rr t negabi6 p jmt U s eiarctn a cias vI ana oad Urtj h
alt "ui luatdr1t tra' a'' a I CtaargIon / 1 .cldieoCarn aorvo per "u o iata t.; or W.caelo dleq p i A.r Ua il r e l i gesand
\htat ", cad cit ravart el i rcal~ E l c rroL e Al rararara, actfn U tok s ormr U; a ci "ara Soeeraceioir t t h a t o on it ies k o t c it tle alaetfrt I n piai po ahkr l as r

-~%il,~ I Ld ~I"L -t r;I: 'd" rUa l Moat sat a -- t- ri O ldt c ipcttar, c omd Im n he per-- ~
na s slarti rasl ttraa a I e ra Artrto Uc us regacatJm A 00kcak G.ora a-t.r> .atc tl"rnng inn ou 11 1 = uhco cT' a m Vi- tic- ait me hiodas.rtttarpc r to ts d irs rtn'Pag Jol A. Me par ci C6.r Daptiv cit Lu Ho .ialo. aaa arsct 1 Vaj ,mpnert n ciamn i-sdo
cit, I "s Isrplt cic~ol Pcrtrv -tttt tasdemrsAcca o. P racar Alr ata t Ic urn Suar Fen racita yk Er Tmi" dcra- aj ins :cotnaor
.a. I", ri Si L"Ii In, steaun pasacia ptEDi to gut oriit, tscresactcne lte npaml pra sm

Ii Ircrc t'ci oItaa sea Srcr cectatad docor Loot cI Mathic aonabi Clod, artar
pU~. cit Ia pec.a tanat tiar Colorletca tion go hehf, let-ccd'cn teesa rinddttoilhicadg ma iga ramt cit.
If dc"ll !'l rlada ps A!IU d ay dcait pctcro Enr .- pIaaaa sad Adcmsneafectr one eahiin r irled u
.vI1-," ,I Int d tII a In anr c iti aLou gcIn, un adiaatci I -t Ldpe a r aratisra I a odra C oad Ga ian *uuinr cit Iahtga -a tO ,.a. decsh pus- preaci ic a
Morta m, IaI tara de caplier ,o atatta. Arpta Maaar dod tea go et. pegochI M.rcet gh f c. aoccnaionno
arrr ,.adr rea I. Bh a rthsgCeafeg a 1gI- t r m p.a tanine t I.D dyal ena c eta

Caha, s c i ta ,I'l at n I ct cit i c cne aN rd o C rr aa I sed .g 1 I ,, I, n V ., i Vn .fl
rar vrrrI t.Il cirrara, Elt cdvUfl FU, gotUl Put at pci Ia maofc ugnrcra ai

8 o- e o R n.d .o.nt hit.ca-a19 nrwra Q tacreersdU l epaituc toonVcor
cott la EsI a Ci cifi Rea citi~ Carrie, ao -a -l td e N .
CL V L N Ioat 24 rA.1U~t' -LU c l noattgon-i q a ci Lt hrih a otir drm a- O TAke. 3 i 02

a Fameso V, ill~p do JC gor Gep es.V o n fi n o
aretceruccoaaur sd edoa ,-r, fctstree iIaaocrIa aebe El jn tid e cinta n p ar- .aca. aca h u,,, c v c iriat pren asiai: nce a flear ao frialca -Stsahii a o do i te no cieManuaia r a !aenasla er t m8.a Yea str I ra So-ir ariica se. Al do U., ter ac to ome ru ma e tln a tnrcii htc ri ed Strl 25. Y5 c i s

a,, ,, s km jo ~fdait o a e A n ., a. r. cia o a h ol e la a t m i ra o P e ruil M t-c ta rt por n MIch citko Aoi r o -c r ra bidf I ,i -i n Id, t; - 6 3 1 p i 2 1
I.Iguer.parr- punch p luruact. datacoca dume ratosInuI iua Gicorrioff.*o.coil.
hi 1 ek6 Al2 bDu aq s ",,,,~ .1UrJ; gU nb;,l abLe1 I Ia t- e del to g a i ntode edit e an lra a c o g e oe t a rts


AI rttrt' t,' '.1',[I~ vat-sr-c lie lata O Cla can. P .e 1 p acaerub cado ar dat I. dr-i raearrup coda- a .ra iht coocin at-o Ia ci t a tJ ta-c rrs athe trrr-cir-JG a i pr-ia. irar o i a L en~ r cy Dudca oo car-r e a le c I is arcen Si on T TA E 20 P122
rrrrc "nt- c Icrt Ircr Aff dro qui r-cem, tosiuc gat A]en cnle Is H A E 3at ct oc rar aar Cateida cprdcoI a ca.lt' P ptAgifctccc'roIeird Ia u.aacd. a m la-o rt lIhc iI A-tmaaccI
arca arrrdas- ,"1 dl coccicat t. tac. o gic ociv acacts puio r "LL C-~ st-c ttatttd ctairrc erIa n. rrc a a ircsr ciaca csme U ri-. r--pIa obadnedIcetuca paa Antcta pa atae

"";I, Orlcl IaaLLe".r "nno leeid Sn-"m jC
Italit ii nr~ra~ra. arrra co rracia reni-ata aarratirtac ipuo -itlrnrcvad ia i a 0 9 I It. atnLatrranksa plcarp catt a ct i Vtanr.lb I a.luotLa lugaia ot tocauntd I cr-ae,3: arci Ro e rctut: Aena
tonil I pt Uta at ci tty lao crair al eict Cl o t.rn I doue iGcotac nao ari I I uato iriei =a 0a o 0rlont I rrsa rdt tr larscidr are itae a -talbatcc ce v O aacar 2 2 n ad aa b4nae u d cues e- Yr0bsc h n 5tt To e o,6
IIo-lac ur : a o ,o re, iccd on tv~ rrr ira iscu ar elt 'c oa'lli s I0 1 ai Ivtl5 ni ra.ln dro.tr a W as genc. a 1 v o n reutc lt tm aurorir iceaa Qodcu e em bYo5 ReslidI ctIs statitdcre irairca artro carctrat Drtold (tctti a 4 t 4 toarAsoakvtO clAackat at ta tac. /sra Ir"ct OtJto r 0 2 dciatronint ntrcrao e nutd A gaa.K1cetS 1rt 2 Cbsca 3


aIlta L. l oi 'l r h Fie o ,,,ur cial ,I p a l N tttt.PI 0 0ol 0. ci da o a a t No~ o i a -E t E A Oh p g t t a e l v tana r cdo. nu h I, 0, ca .e en 2 0 on te e 'n
I-tn o t.j U 1,tiNli nd At kkk ,,, doIatt Do t ac nkie rrst'it .1trrtt is. c ba y Ir c In r car P a-p M ick ey H .arri Venetiaca fa.r ni pin.a al0bro 150ra adae
ti'~ i14 SO TIO A ar tr a I iIoia (il a cr I iva- a. ot'ara1icco Suat. a. rararrrad ua M ionl it .r 06 n 0eiffirrtint cctsopnh raOrt2io t n-are -ai -cu -lnc -g 3
ri HO Loctan "mto tooo clan pobetatas .ac CtlEdriVem Eosc.LN .m 24 IAP I c sou tat ci ndica Pitcher ciroaa.Cb-ns
M O O E Y.ato ACaSO IO M A INOS I o tctra N E Ad YOR ,kll 4 API Lo i l hmindlUa Soc ttlend o~ Jo]ats i Ilkt aI ralk pprc U b dalladdoltri,-1 ,h OIe ohetcd 0?n~lM rhYS it4leoa AD A d ni Tv",'Di'd ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ lran Ionti rarrairk'aas Suave asi' -. 1i 2LDI. 2o 4iv 2hl 1eieu mat cit, Is cer-hokrd Il eto fr h driti-rca n Serdrks orahigtn aoncomo poe- rk, sea.C.K0.A.E H abana -M a rids o -.ontFoA -arg kcitty u to I ln 'Io a I 1 I re prd 1 ntlndi j*u U. ar at,. J alk h is ca tinL J. ,ion, 2 5 ,of ,1 Iin do dabnica dCl I t iaciat gut Used.r-0 lot-
iaa tl nea p el kj Ianas a rln co d o e Luatrch onrr satstos m poc am n dreg o e. a. t sp arsticat ar A-et Roe a rc 2 no hom 0ok C uticter d rl Ic or YehtahltC fla d cuct All s5 T.EM63I 3
A t saddtbf01.'e -o dUpr0 A on fjko s~rna-encid Prfin de din aaco pero V~~. Cf HO- .a~~t t 2rrcr p 1 0 0 na1
1. . ar gr w p l r l h r o bl e f cu l r a n ci I, tr oat las a o r 1 r h o b ral ac. at raca. sol ha t .utien e a
U t i t tl e i s e s t r a k o f f n a l l b i e e c al l o I' l i , oc B elsAp o uh n o a1 1 n u nk a v u er, c r a d e ae 1 1 A d o n n n i t o m o c h a
I,, Wethh tartar.,li altlI,, ors ,mI. a OnL 44. carte s Pra.l ri--a lan -Ir dof tir Tar-1r1h, Id. -io u naha ci Ath Va-v coso UaGaert4n 7
5 eD an tth ,Uiieitulo rfld~fllldo ,a rs tad.,de aiu drn tat a lns ar-aa tat-i s
TPsagts M4KTIND p .,R riTIME Raitr dies Inr 0e 0ig 1 if__ Ca-ra- 0 ,k rtaadt 55 - - aepoimsoera tdta ee Gnt.I


ORGE''N!fI ,N0 Die ZLDO T2ALd 01 3012 uno
Vn Iaara L; Acra1 2. Ola onfrt Outereto aro v "Iune Ion n cit Is" d.aa'' It-- _cieEloLeha Be.etnl.co nffacitens.Trier-aih, ogp 1.-Pi-c 0que 21 .I.140
Aanlarr. Koo ,UFd. m Uh idaco ,1 p ne i cleds den raLilirakliel f op ro ol is viulmuttoa cit anoice one-. doIlli Genento t"nesscol d e itRuh.-lt p rkl a. .' 0 2'.0 .
ass1 LI' 2C nL5OT Na l ouhhdlY ch l d i I'Dt PI51AT Il3 oo hill I a. clo cI triracticl, c nI I o s Jr a,, el ac do So. na ofashIng- f.t .d ]odnm 1 aifol
Ctattict .IR I O A :0 T N OS I 3 a I l ,, A i a o -h" Io ar l t i l R to ad K. I DO b ,' o B atcr e b a rd t de [a pr-m er i c a i n- c o- ALE 6 0 1 4 I
Acc~in onnia HILI.11 nrprca Aao Sr tararl IUokk carat Wrt. dud at Ota-ra 1 2 I' O ruc a a- Cs, cicd ofl pcut ti et turstugia or
ci.l arit canal, Han aaf Acrdr 01 cr 31 0.3 in- Eao aiate aortciv, dota i pr-liner T
n ., oko ., .q fa n i'II- LA lcr . Lc ookr dr-I'ln i iae Il O t oo F I I L1 I111 1iatre Icrt taI" a Zuc O 6 c an p rito a en toar Alo t e irn paunCit0 A. K
iot at.h Oil a.in it oral. A]ru grard 2:h n af H.tr Ip W A e raG 3b 0u d it f ie es at Ap o utp a to imraccar- Pctid .l r. I ,C 0 2 N -01
h u ts .A taoNI A o c a l c a r r r d u c 0 it 0( P o s t a t-" na .1 'P rII Id.rd4 (Iar-na.2.ra t, Uc e tidi ne, f ,Jc.I oIa ,b o o t ,p ar, ft i, A eIoV. I .'Ic t0 . 4n g0d1 D1 o0g0
-drIaI Icarat taI Meat, gut. pa-e I a e drtPero Srtn ,b 4
MInt tar cot v4tca dou t hi aznd e~ Itea It ean inno on.cci 001 Ntcz1i sa n ? M co 04 11I
A9 .ead. trattar golrespa et t1rr1mr' Pubn 1ri6c Lta .cic Cel ma, CLona lb.k l1 . 12 1 7 0 4 r n s l A- -
dcl br)0i . .a n ,Irnr eJonpo ,iII I l (IIod l dec l ) s t 4 0 1 0 1 0 Oa c i d rathi no d o po e ML k pta 3 d. f 0 in
et P RT ) Lb 3a0 guX02 ivb,~d .a~c daLLra poo PoI Iuei oa ,ntaeca ta 3 T fI I 1
iIt' toI .s. a. Ua Ianrr ctbt, ifr r U, ra rdc 1 oap re r-i g e ceena eir.ac if J 5. e 4u y ti 220
radat vssi ata dad -a I l r m dv futt i l ,C Ie Lf re II. tecutd c. Ii pIIga 1o nan rapo- Ncr,,,r i. -I'eIeI0I1

d.U irii2rrUdo ary irric cit A dun emriiaa G ,d lJu L O~r ecrb M E JO R R osie r coaonin docAd, te ic a n oc2-bg IP6
Earlkd iracnn a1"ldka lfI, il ., ,. I 0 D I cn1 n to trnperoID Itd haill rail PortI,11 a. 2: Can i 20 Hula
cedta.a datu dol S.ta ir aIc, H l l M n ola u k LL k ,II.~k' r" II e A c en )J L el ta I ni qu Mpl o r ael 5;en s. Thrt -ease bl .a
mRM R P IT D e o r i l n fak rno l d C S la I A E a ,na r,rIll-1tt r 9 Rdde Two Lc ., ,Il ,i q ,, l c,-L a r poc l reo re o r i g borle ts: a ir-cin 2: bec iu1,~~~P~ La lcntr iccb-E ecen ir-oatd cit auimd Cae.a .u.ec DIsee Art. IPJs ~ib ,D 1 ,A ,in lkl,, ,5
PRIMAG ILAn LeotaI Inir Acos ULU fecai, Mfec BautoD 'eddes Canapes.,a' e, Ann-lal l ~cu i riiuldcr I Il,,llILtreokda uae teirdlV i iua 0


Noo,, It .'1kka I II 4 It -taI dffti perb r.m cenia p. emit- D: TUea 1 r Ber ard te rn jot
At ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ad ct a. Ii IO 2~~l~~b~e 21 I, I Lea1 curfd'r Ilkniaa Jactar """I'd n-a.~i~ I~o-ad 0. I~t a baa Ioltehraw;'U' il, ,Ali l isusc1 eLcn ri. v ohae
,at~sa Ill to v, 00 '.,,Iam I flbrongit. L r ,. 5 p Frinaua l at~ elIsidera h~l lnoneaou
EtF U Hdnaj td. .I 1,Ii 0n l,, ,' (o, I 1 ,, l I 0er 0lil 2 1 I~ I I to C o et I ia a r ee chprtesub, endTl r-im: l t p12 heats Ni 7 =1Srarta It. it I ,1 0f I, UII p :l at rjtf ,r U ciy int,, ~ ,,c I 4n p lu teeo ot her-e bono fcoc It; Poteba. g bb a ts, 0 tat r et a 01.1.kl ~ ~ ~ ~ ~ mstic ,Is. 3 01 3 1.kJn ,5.k IfdIaAdoIctlI ss cn 4 1 3 I 0 r difs deInitl uoptad -i .b~" i) Dadrti n y h i o d D to n'l 0t, 1I (U jI If .jIJ I csgcrroemode de cnis o f 00 pm. hor r: attl. h0me A.E.
Abis-Ati ulI1i c Vr.raa t' ou' p 2"a 'r C >C ,bee Co l lectern, Sta,.-' -l .I ~ l, I F 2 1 0 0 l o r ' ' D I n I co1e e p e Ira '. I UI II I n L a F o re d s r Ad m p r a y L o n e m alt In s1 -2
ESP CI LI AD S D P S f .4 11 o I IA StotrdroaIaV' pac -ri 000011 a itd La d l ftm e laria din i2 h- 1

110 c t. Ol 1 2 I 3 1 ; I F ) t F Iii i f 4 ( P ~ ~ k , r c d s p r t i ( T L S 3 l 6 I I 2 211 2 1. U c n f m l a IIr l e hi s o- P Y R O I L 0 9
.esssct A R C U AU hd 1. IlnmnciuieassA1 1 1 "f IIIID o t l Dnrs i -anon.ci ians, aultles Soy ~ ies go .ea 0 0a
( 4 LUA orln.YMtlMl ak,,- ,,Cn he ClID ._ i l pemmirskdino12 lx n o on faultda couldfden ro Acaih. .t
011 Itt piner Ia oeL" 'lL to Iis I'Lgo-hn l ,, AH rn T c eI

htrtt it. a coot LWasrhicn g rchesJi tle in c no outit forksa ssctcas Erar- it -i It It talt iaIli/C ar a r epr amyed

I tSI - ___odnoP, .U S, UrI.c. AcID rJnrra uhco aureare 2.GU k ,H ci esasos t ci cech po Iniur sia VIncss T 'a
l!anuaIn. l~ k i .I r, i r ,I, 213 cmlro S 3 aiaOh nIc eciarar-elatidnb citpal p __sa
1- R c '13 asleoi dm1~s luif .'.4pse1itipan
II, f IIlo, f U iid r il IIDoIln' h 3 1 um I I t1re id o schre camasals 0, wiames,.
LGas 10,0 bpe or o di~ d pTtnca o Roc. s 0 1 52
R I- i l ca k" 00U U ilt .0 .10- I 1 08e Is 1 A. mcl esern. I. cstal0ba
EutInaJ to as .lh O lr d .catrdr NrtblJMOr t u vtoco p o D oris Har J. Aoclm labtsc age ale2 1 0 1
I0. tot.h" Craeaalall avaar- ,,,, Usaran II _ra A- cun peoat o.A.I de ok sigles akg l .,.'
1111% k Ir cur tor r." 't nrra Sel. ci I ue y ___ Pacot qaccu um flnz o irkD~i a _a ; -a h~a. aio ocoo1 in r JI.T -gcaguo
~1 f fofr f tuohic p ,Iat d,,ut, ticiarr drti unior dtei LahonIES Frerigcance 24 nlcd- z~,
4 ",a rt as _rnIIInutt.a.Ca att Doi 0et 1i 0t-Etcr od,
Jl oars It Pli edr i b eIar u S a t eoe e get d d Irncm I r7!iirle .1 r am s t Praontes hor,d a dtr a ~ R. 3 5 7A 3
N, Slepe 4. allIr I Ilno"it as I F on _ce Aahtroa Ga Fat ale 0ac21-Lur<=:oarl 2o, itrtm ao drv S,,, era asI O L~sO. 51. R R os05 E ier cit siIrateoi I 1I Ta
ska B a. rrrnr u 0ic It 0 FAG V I. 1 C .PO4 G2300 Bralb icrdutlntseaAr t j d A rat. F.255
90 dll Guvra 'lI M eria.'u PeeIdI I I Il l bI~t H ong Acsa Home -u : r P
Trmp IA&t EmtICGlN Trb aicbi
CItcr-tr 0 ,,a ,l In-e Leeace .sc ca Cono. In. - aoel.fgrfc
1 I in 0a b o T I Y u g a r a
I0 r- I I I I okjFa . o e a C o h r o D a t A
ANO CXVIm SPORT S DIARIO DE LA MARINA?--Doming9, 25 de Junio de 1950 SPORTS Pigina VEINTTUNABIOW TO YOU, SECRET, CABECILLA Y FISH CREEK EN EL HANDICAP, HOY


Son los consumidores quienes dicen:
Egperan la respuesta de D. Dusek So I/>


para su combate contra Valentine

De contester afirmativanente, el.encuentro se brindari el pr6ximo
jueves en el turno principal del program anunciado Dara
el Palacio de los Deportes. Bacalis contra Red Menace.
panny Duhek iscomV cae ders t n aine saliga
nos eaccin n b rane En e de obte la vicra
Prmestarupen ciia edo Glpodrdpe-aetarcil nuevo irnate lca-pcn
telt prrm quees nfcc ce pa didr sen uola i ce en u bo dr Negr
dctlpreonlJohuy sdon. trni a RaC dln Rivera. Ii cf
lentne disctciuead rpidaa r Rae Soned no e haae o doctorsiqnguIdee
aeSlpre Ca C I in con on iivriaabe
uscbea. puse 'aDundo'e quesI isars toindoseen plaritud de
Dcha del Em b aA VTham pionabR e0 Hdodiaion'a hiaicr.
6idxim ueines.-a Eer sValentine Eaes ms PRers 2 *ai
acl Mb .or. .e e.JAC u0 en aerlspaiAre ou Lo 1doo dm ssepet a

I dl m to 'Y. c e n an e b A n m qUp s
at dia de .h.y u s cuitus tgas nme gana Cptab S s r l ea n
dite a cnre Ar i tcO Sen r n aeoce to har
mta secman.Lsqeecousfeoa na ognnspectacular des dreevrincipaooa
Lapee d o VaetnDnek ocr hantal of fln. 7> .
vira pa ea os Ful~o e a n ejemplares- an s y s m ease. M Oi s m pOr d P an renta La batals quoa 1eenifnvia Red l o r c
notables de Ia oa,.a. yque en Menace y Nick Bacalia, dea angon a tae de ae m d e rl ds p h o n ella no aBIEN sR N cabtrd- r, Rs ,s LeL Tdoth C v ats, im L cid una voma. y REqLAMA BL dE u'a sucn ie
idd Fr lo s dar e a re ns de los atractiva d as nocee
Ne a. deni de AN I V E LIo G lueraelran duEtRI nT horsp arrs la
vita csulcadecidir en dos itre caita My et
oxsisekaoxxx le grroIs Iis xVaentine mon segtgu r qe en sue pleito rtabra


e n~oid esisdtocbte s ngre pnrqi amns do de0o5tO
CA RE a-ti a e rad NO RE LA A L 1 ordo
a E C eNcoificados alai agu nt An d n trego y1emp le6d1
p a hemond v DIIO a Valentine CAPe de tntas aoonIe naan nean


aBowreto nare. bout revan- teAucnu hc y tin eva atonrl vto. r a saoBleiqu rsltb y-nlav oidd elinoenare
Caecilao . . m ma7 Eseveo sd e. gu n xrmoicnssene e a.tod lsaguta
EhXT. Al perdid conL B r Mac e oriental Qstcaabl h ndao cat
an pilser comate supa ganar et chead a n Etearly d ora arrent egund 1 o oc b d ra to fm taun 'grlart an J Cria y u te com- aelaIe e uI ns
Emn TM Cera hna eri abs t pF ri esat d debut d o ntmos t e
segund. bout can Dannyo Dusek. Chaxod, que se enfrentiah at Gallego I.
P rS s r o n e s ta p e n da G a rcia ye C i p e r r u e dIO a es t rv n ro e n te m nte ues a u p re p a ra c o l i e l os i s t os c o rr e a s re f T
e B nAN e O a EIR e. eean re aala base desase h ea r asn lsulmeor oi r ma pared d left field en Palo Grounds. d mras
Buland__Bey__.____.__.____. _._108. __Blen _co __ocado _en _este _rup __ Ip e ye anga c del juesnies a ls vea rsale su Jioe ei n el nlef otr fielder d e s p i z.a n RaJa vide n e* a re.adr riidaeaye pIc Red gch c n l oost a pads le a r in s oaroya apeca p Is bt ps despa f e ae n


PREACBELA RC ClO NESo er i ha combinado u acarrera que
OCTMSA ACARERArT ACLAMABLE
ENc oRPrsoeom.lParee de 3 as y mas. PREMI O $225. AS

Jackie M.CON La s nU Te grSa. tiene codora o c ademals se presta a especu lacin
Rise.da. :.2.- Carl. Jockey bieon tioS quiors.m q a
Poped. .Otra que sn.bmy.
Sesmnao Speed. .ttt_-Ha de intionrctn craie.
s ". story: 1,- Neruit D pitmon sn. Cabecilla y Sinaon han gdo injertados en l grupoi de handicap para que tengos n que penar o
TAMBIEN CORRERAN: e. L. Lcky Silver Ae, oSpd. mpress tasi y l Ca e o o de la Las qintel plernl ue
a fte, Pomude. a Trufe, Atoevid u, Copsn, Spa Story, Blue Oca gr, pe aa muc achoCo
se compicar-Las quinielas duplas oeron de pagoR grande en Is tarde de ayer. Otras notas
SEGUNDA CA"RERA REUCLAMABLE
y3 Cuas FUro. Pars pare dt 3 drimn y 2. PREMoa 122a. Antonio qnuridue pelo Sqet yeno y aens gle
SOPr TUCK ELo uISTA SECA P.fAoV nA INAtn ORuev PAcrrerats m l ev o ep u abdoc o s Alco np Io.c aienSoph Duck .N.Y Sun 2antrior matT p aLs e taoA Ia tarde de layer, mar Undo c inj loo en a nuo ub ec i a y Shot eg.
o P d 111- Piatino rapid. en pligro. Ia atro anen de qe ingrate s d ares. pero hay crantines e n ao as aOisnental a rm esarto a Saisfaard. GYOp aic anto ar eces stir con a" umod, do mauan do ueam an dxuetalu
a G 115.- P ^cce qua vien mejorando. couponscenarin persei him no posdo y tengo Is i dpreod qua coo solo sne renoten a re pero e ss ta me
iver Sting .t.- En un iapodilidad do bite. m quitar a 6ca Mylinta a Cgu o l pars m lrs emtia sd pue m ana de cuato- rdo m 1, deja p esos ea
*!nI Jio. .lei.- Pars d colf es na sorpresa. en o ads a do spuplsequioo
TAIBIEN CORR Btrtrod' Jr., Roy Argo., Leo L. loimth viaie tan proloongego ocmi un t rnon ton


65 n MA Se trata del edificio queCpara un froin han die lontur en corshTdslsitibmoe
Candela, Jimt Llpis cmh, Cid Y Sopuipa,. mitti, por to menon InPegru on quinR Sil hay lue a rr a Sicucon gain- eleaedoon par mota a .* nrei led rcn
'FECEA CRERA ECAMALE toepisodic one pudiera indorir A Par, observrrmo ne extienode cI dam, igiendoes hear. uit doacenab Ormo t REC L to os ousti m ls a o d Hamso e a t DtrmO argo qu tie toSla.E peo as hsinc dcac del viesio h n
Sets F rlo Pay. je pta.e de altos y an. PREMIO $275. vUP i ( a io aU Oc ea rboy las P-r o r M e W T. no e N c u e a all e e Le ca r
CONEA CHANCE VA LIGERITA dore soa oern Ccre ins' eliminor ponr I s ,. deals ded qre aro a doia s esor t a.

Com adme hod s rrs. u oi boyap fi i a adosit ate r unqu loc r ar a r so, Elroder. par egula eln r6 id 1.2e 7 f ~ ~ i
htc.7.- No and.a.oo e npci. en Hipddr d ". Oriental Park d n crrind po oo n inio, f 2u de mayo, y en so 'e Frxarrta tS.- 2 bn cinton Oncire du o i deePueltia szaqids co 126 bis ptna o
Earcha. 13.- tin animal difteil de anelar. ceneIUs r quts.a venrio htIdn Por es moima ranlld y deopois a CQcjli Wood enI"etsgcan ue~,ht
.D on at R mu.11 2- H a b Us e ca to a s p tr tin p orn i n c or c a c ico I l.rt Vo r'n
ri s t o V a g a n sm c o o tie e n 5 d o tn tr n c o a r t s d i s a n C73 9
TAMBIEN CORRERAN: rSteno Snotr, Canaopus Se V. Asida. no.ucn itmas saeiaicd. ims n.m- y Caeettu Wood. y yA hemois viato sin tracciones. ente assI CUAETA.CAEMtEA NO RECLAIRABLE Ircn por ntrn desnentowe dal ils. con rointa faritidad dispoe yer is Cathrcttta s in hy neresidad de pe- eCO
3 y ndili 'Unionist. Pars ds oncne no ganadorco. PREIG OD0. quaelcargan: Bowe to You true Ill~teval bid Willorw Wood is advoe.sarios siairto a lo torbnaos loaldes, osi 0I ALA
RMRICIELO LUCE TA BOBA -k 124 tibra, Beivasia gun vs con it, del tips de Handicap, no reclaimable .isycoeno Lienr siquiars que 2
Mariclelo . . IA.- lindicada por sio antmriiires. Fish Creek tiene, 109 score Itsn rOsti: que muonii n todaoe con por nrdnuiope iiomtv u .
Th iold. . E d .e c d ir ganao a v. AL Sa xx I mis t ig s del o191.titn s pesos. ha de ni o s odel r e n ci nti 6 ro e a
*f a ta, LA DUhLAi CaDreim r 1 y ig l u u i deL s amoeianados iee ln" t qsaee p
T4AMBIEN COR~tEkAN:Cdrtaac, Altinere"o CarIon Huar ruureto con t0. Lucia asI, at An iasatigs, ocmpaiero Cadre, ce
procama Bnwto Yu elmejo 'Y n. a. dio maionalS el I corr avnd atl Ianduced, a 1 .amla au t~aC
QUxx AREAHNIA ejemplar no active, p comae tone 1. nacuant ins eonen a1 preo ohi soles. consanbetetnoqu x x.'.- "~~~taC
Sets furlons. Pars eemisres d, A adoi, p min. PREMIO MOOt ahundant aelo14irsenoo it. d sie a ie, psun ton Ilion anera, i a.,Ins f.hen, trten. os
ou BOW TO YOU Ell LAE ESTRELL 1. ses fortonen, no deben penarie te- is 'e drian eoalt ar poatcasteiom ten pane cnn cierts tenttitud p viesm
Clbliwito. 12.- Siunquk hay idev lto. .ro mna Bvnigereuth3. -on Its veloridad del viento on to recCaheitla . t7.-Entviej ende iy.A ganncx'lrem inosiniente, so ha teisle las ungualiss.
Fish, Creeke. ola e I. U ccatt lopeir -hre an Itres .5ue cor a-oner, .e- Hieou on Chcla s. n.
101-esia. oin uid peros ao. e. scidoroni tooe alto,e y satoidaqu Esperan IlegarU I o s a. sle silecil ceorofaor i.TARAIEN CORRERAN: Serretn, Fish Creek Stic. niondy prmdlercidn por Is pisin site- gran litportoicla en I Handicap d~e
SXT5A~ CAILIIRAisr .jm~isd RECLAMABLE cAds; Fish Clrk es cobali.scomceday nddrs uao esta tade poues lIn 107 Lobra. no ieSt uliPr ,.llo.3aloymaPR MfO 4275 p granoderor Alucno e o n agus- be te snlrlas aiqicr, a tiq ePaie~lisom. AIR BLOSSOM PURFIX EPETIE oar.eta~ hsin hue:. rivzao e- Cunlnec a4 eons cI details dvo U d sun wrPnrllnr i.t.11- Cuenta eon sictvada veoi ut nprobieat dane aiasnce; ________________ pennidn del jinele Rail Aloam que
-.lll Boy115.- En 1s disania In el acontirrb linalmenic en cuanis a Secreie, en en ql lfin pmlain, clin mis haxbilimill. City_ 110.- Time n .olbfildades aqui. Conrites par todo, fol sin gras an- Johnny Curtilas y aus tics x.da .eeju jardeRai.stbe"r
Pot 10- NE teIdn crrerts reagulares. cis per.,d sodulorido. a riente, psderous ,,e .1 prixim siado Tendril qac corcec
AMTNCORREBAN Spur King, Clones Orphan, Seaibread. Mayone per.ociassena o Icfalts y silo Ileva 10N lanouai t crurn do[ Entrecho de Ia Tainhidn conv no .ioida, que
Master, War Scandal p Finley. libradn. Florida, dende Bahia Hond.a. en no en to misma. dae. main aBow to
Set Isrisne. Prsn~jmplmmam alop ms. RETO37 par onteror no sert. Instant, Floridia, sido dindole is Wiliams to- p en Ia carrer estelr d e, bodies de pre
Sets ~ ~ ~ ~ ~ ~ esoa tanhoea pr. lrldo3a. l RMG$7omloenenle gums ar, sitprraib con al fin do Ion insaritoc scomes, Algun. plefti eotis wsp
iLn BEY LO PREFIERO an auto nninica is nametr de hay, ear en so mobor forma pars pmder rierimidssiaen de punta iertras R itols
*un BeyC Sep. Bien ouasd .rt rup,: puns yn lio miridojnc ariesvoenln nst mirximo enfuenoi en ci Io- atril As eapecistlzans niniendo doe BI ~G. Ads. ~
Kokosing. . 115- Tiers site v ~cidad vao um oponrecer fidn en tentexcel- Esir rlnoAuilico Due empree: tie s. moEDnonsNemd
Breeze Alan. l. No e denculin con dsE. acmot aeilspSmgedn., io tisao nddnssr axbnado ucamoInera. guhe tiene
A~ NCORRERAN Roxseid H. Prairie Flower, Agromenle y' Aircraft en cma deeir Is conntinnt Persot baja I0cs' lipcio de I. iircrlcider Ge- contact y oe presto a especulaciones. s
OCTAVA CARRERA RECLAMABLE o]fired. p ci revers. ~ its 1.rdali. neral do liepontes, quc ha conseguldaOU tey o isuge he ranids faltbndoile flyV NY, R
Rein funtnnes. Porn mscmplans -tdc 3,asins p nos. PREMIO $40. Smncar en sin bi13 tde Singing Wood dol. rmodoo Pedro E. Pascual Bar- A suestron suenss intutins dende iha- O'
TOLETAZO VA LIGERO cuya artnttpal mania es qoeldnroc ges jein del Eniodo Msyor dis Ma- Ei .sico, tiempop, abundando Is jus- ED,
Toletazo. 9,- Delim spronsecbsrse mno poa. plantificodoi doodo vueltas, coa rna tde Gourra Nacionl, que porns, os daoutapecotia, ornn S ~iesv
Charles Beni.112.-' Terraina siespnecon furpa Andres Po.ddonueta a tost cnmpcti- a ssx disponicidan on eacosuhmsanio mis are poradcen, en gum nad. Khayyamn Kid -11.- Rud. ten.I er air.qu docir. p pas outodiar a ins nadadores p con- hay qoce dencifrar p Coa en natural
Loudms itO- Ru Interior Joe mupy acepishls. du a, ta I.Juices Y pCodo sl.one I iiliooscosda .obligado 6,9 ~ e1
TAMBIEN CORRERAN: Eorgiec, Westy SRinak, Baby Wisher. dunfei reA fA en mitliiata atd. erpetlotilde at con**NOENA CARERA 19 dI Bahia Honda ck tol d sao sn "cut- cumno.
$ 3 cuaoxw touxons. Par ijeraphorez de S altos p inks. PREMO l3 en' del se.iclo d. giudacootan de En usia Ao orlividaodesf de aper MANCEO CN U EJO Is Enaan Unidos; tue lainhien te beha n toe p Cec.li Wand nu
Lararnera esN S h icRso cmpia.taaesolin. st ial saomssur I olnguima deisotera e mq ot.
Mnirenci. . tit m alon oqpicm .1codc a ho juaeosenirnn ue turo. p par mocha oue Mrs. Niaskell
IClub Can -. ill5- Bims molsiada; ci inn.ra.i. darin tamlidn Or de Ia prueha. alga togi caera coi rea, consa
*Louts A,. . 10- Animrai stricit de nmncir. En Caro Hires. o e rate id preparan-5a pita sigoC,, ra mjadera. morho
Alfred Stuart 112. tS- Necesnit mma mayo disturanc. do an gras recihmmiento a 4ioo aite- meons pligron.
TAMBIEN CORRERAN: Pearle Tems.al Red Flare, Royal Emptress 7 tn, 1 is Cbaoxma do Ciomercia de is La, iils dupia. Neroo ls 1Ue,
Gmc5'ti. oiroiadd ha Imorndo unain Ia- alcgr.arel, coineinodro CivilnoI is o rgsianii de Ion fast.). I it, Ruimor con Spun, King, do 2t0
loinit., uno en Ia court.s, arssn page herm- veto of Is 0.505.s Tirestont
RESU TAD CA RER S CLEBADA AYR BhinHona anis Ia una S.i .i ans cspeciaioaa en elecirieldndf
DE LAS CA RR SCLB A A YR J.lgr Ilx sC~iit elnno 28 elaoeilucrl. "rnprt'- pars Omnibus y
dclprdimnodhdo.intend. na- canocidosa par DoICK Celia, doctor Mi-, Coleos, quo per umja dir mss tde 24 boron an.s de a Urgo Suqller p au no mos galenool ao
.ltss-aht~d b, E E L.lmsoad.l sfciec rmrmlv.Dnosta tr Jond Azet; penn etos inlon olo onrfrao
A she nd~trap uu .H6S. l-,ss CLdiJ ieSPsTC nsdAAd ON MENTAL PAng r_, "Is brst, Roltaodn Etejaid, Viril p Mto- t.Ie aklin gu o. buscan is. chiops alced a orfralaI
am e~~a Trckra sTt's; a.1 inolsos tiou Itisis 6o1 Los mlnddor Iliyeva sins ban. en iso cubes niae1a1aula e rncaaoca oi
SSsnst ad I a on hist 5f2 linxoprilsn dracubndpar granari s anasiiOicitalPak, esiraon sttaac
a, ~ ~ ~ ~ ~ n~a AICOO PAS en Stic.1s.5s- sAs snO a5 A. ,., Ii 1. koiai t1.anHeaeo aiocd ca eddI 1-2 des Slum totimensle do quisonos j:
r2 Ali0~~sr- I si.a a ',an. nYoui Cotsi, as ~ ~ 2 ;L. del prmrcIepistcl adm Ocean pars Sompin en is seats cn
*~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~Io alesesi.ss~ il 1 1: .aii'-1 5ilmjsOnIns i 5blta'.g Al v rammtoratc dia tdoI atepn It. ag.c tan grad, peo. siempre usan, It dA A tood all55'Ssns I 0 A' l r, ssl dencia. do In Entaodn Uni. Elo satitaclonmit d $731g0t.
as is ri iaso'5~~'' isnres s-s .''nsI vo. eParan riar Cava Hueosln Y cra par hayl par. .go killoruo quo cunlquior
00l,.S ssasr5 ~ a n ~ rco~n 5 so ~ 5~555d~. as.UKn tax1 inomadirugad maltnr de'utoIsms a alg eI[e tintern
nO ic, so sis [Ello. .il Or A ills, xust IllW 1i 05 d oia as oaie isms al", haelondo nal~ legued.
50 Pss t snu sis 5 su.sn rai c- d- s. ott:m.,5 isnlit, Cas t. sa I. t1, TIA NI iiss t s UHor .s ftu
pos~~0-1 s-ga'so In. sat-baali on ii,,.s -na,-a ailsti~,,,ni~oaMnsaOla~~a~tsos
Csioc De155ita de (a~si lindiai enTnltl

ssnul al0. -K mosI-as poll rssisV .is5-i5 O:.Aic, ssa nia. 525s1:l s.I De orisasde C lioria envoieis, do oumnndalas
522, 2 CAI.5h Ia~c a .s.c. svstatp s x I U& II 1-.

Allnl t"',t a t il .1 11 A SAnltIk I ',4Us~ieast to*0 I N155 a r .5'vel ___________ _Is
;issas ;:5 I5 : i ii~ r I tilsn I t O s Y a I t A I s to 15rrn yedo Ifoeilfres.oe
sa,I lagh I, s' snlt' 7 1 it a I ~ Wits Ws 5'ga1 50 5505se traia del ediftcio qune paya sin firont6n han de construir en 'e. e itiueeo
$t .I11 -I . 11 11 v72Ll! b TlAJI I br. Puerto Rico. La ley Autoriza a cualqutner persons parar montar seen9WPosi
~se I~- ss5di55 s ss _ncnL si-._Isl hsasn asas Alan, Ci.oi-i A. ii~i~~aa ese negoci. en Is Isla. l proycecto angniftca gran ;nversi6n
INs~acs Ls nol a 101 "ol.~ep4 is, ~ aw Ai As Par MA77EEW T. KENNY Ia e .1 nasiespeic orscallse WI Anvorniars
4n n s rolr 11 Psjits i Caceenponn do is United rees persona acmpsa oe eatable
tolOi~u. ~ ess.usn nei c do Jai slat drantits Ieno
1, a -in. A n i'la moOK. l 17t, uS 21 ltl AI,0.19. as caslenen YOLi CaLisio SAN JUAN. Puerio Rico, Junin 24. p roni In inee ties is sloe diso
ns ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o niIs Os's -i Ia syl-Ol v~ios sore ioa(sU is nited)- Uni tru e deportisa ai Exproiigd. pnotb recihic per" -i,. Or :i 't d5 ia erive do .ilfrola ha I i. Is pam opea'lo par rearino do 25
., t l" a r,' isiassi n I eso a radar us tranqulm a tango pta o altos
~ ~5 O aiad i5 4 s I ts 5 55 JVs I i sssn ';is a5a ia s n 0 pama mostruir y opemam r on fmnntdn El podem pa r. reg a r nn ci apins
.ouiiio~ nsl 1 n i- 11 1 utsi nn Oi la. ps- Ie I~'t ta s I,,m~ do te .la, .ueicantead on alm jgan co fark tcargado A Ia Cotel-rsfl
"a ~ ~ ~ ~ Assnssai Als 7 d i5 is 35iiias~nl ts5ai s~ia a te dilares P ocuisani on cn ado t de no del Tario, que Utse enptianr A2 50' IsO~a, Ii~ on.3~ l. e.c acres agrne a on sc. ran de g(RE Jegue sin papetl priicCe'' Tsp ac.Plobnh r.p 1.1 p sn-Uo5 sso isni LA Oticifi adte Tursom tde Puerto VI~a en Is extpansints dencios en
als PsA onaA G.a.sa Ar12ixt)( Isad UOAL s saii ta in ILSL nu Istu Rtil quc nismjn los siegociacinen a-utrl Hico.
PIs Et"la OlisPlie ts .ii, a a5 aso-laiat.1. tmste prayclo, anuncibt gu Ia cos .l. t1Copse calihomnlsno etotvo Ireee FRESTONE INTERAMERICA COMPANY
'sslsliis ia asas tn n I l4 TjuLnd IN trucelfin do[ Ironton omenn A ft- entodoen a]. canerencias 'aqul pr
50050 O~57A p~g ,-n n ns tdc rite ilo. y an oinpetard en Frned L, Wilke, y gifAadurani Consoorda. 757 Toifloncts U-1873, U 5391 Hiabana
sa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r RAVAa OJAT& PAiRKAI In,~ Paslo 2 tat ~CiOi nIna.sosp cast 1~. tde Los Angele seguanoncid Is
III in Ai assrss Ias as~u a~~l -wt A~- n_72avsa jogluadn en loma it Thi -pn sn em- rsiian lsn Eatados Unido hace va- .

ti s n 11 415 1- 55 i A r a d I SI .~t wn I 1 ". i~5n a t Ws u in o It a idiem on qu e n apustas e dic en ya s ado un m ioe tas t c li., M n di ast Ja an r I e Jai c a n s tmI Pu o l R ~ mico.i i I r i
j~as.Psssi~sl55sa *at I, 1i a t ams ~ a~ I'll ~ ssa .o ii Is 11 11sd is is d a-sniuas. sends csiabtecidsn ds ec depomle par espafcta de3 Stlada, ALI pa iser playem. A Puerto Ri- Paul Wiltiss arguilertn de Be pr 2.300 peitonas parns bitanlid
I'm,_______ '11 .1 9I 1o A s-su at 1. A st li cn Poe Is legislators. Rian asn renidetan pan dedicar qu. in meartaf tde oes vmgam o tro len a tnplins del p tnca pancs
oca:0~lias 501'5. an 5l15: nItu i~nelsIala d 0. 1, Noas-us As dl~ss .a a5 d .no aco.cr alsdca- lodo IT hoep pibte .n 1. ier- heP~ Atonqac et Pronto sehemi dio ;inrestaurant, as cafetert un-i
5.nanss.lalhnhia'4-Osss.sVsd. lank ralipof Pliabs as-soesis si,-cuscltaosaapt tOO dasso-Is anl.larJIssnsdn tE5 nsa antitn~sdnltlt 5laO Auisal 515 5 n ss ao, n An t I ~0fan -len Apble tn. idmixnis de ta frinn' cfid dcl Frotn.Eissr oead aa o paespcsoc. lFrs' nniptenca jtslt sm ontacacbrtiti irusounp'ta a snnaeaegtss sic assz it~sI s an gu caeena t1e gue em a par or poro s corocaed.6 .s es aado. 0.s co dU s.n a.ea doeciurta-nre o lodn do a ort s a socii cIldade, dell Prnron oemunaft; oats e~~s~sn' sani~~~~ lorgco Ics., sieaiIad or ~ toror inIsnsin. Sr comnsud. en el ine.cartnetn io -basket hat, hncoucas Uc.Uigmntsi p bados, lircoita Insai
55I~CLA tjt~ 4.%CLQYPT tiUtO-sCt Elfel. A Empero.p Ia e rgnlgcsln Las de. callfornlasnl thienn ya titase an o toqe smi trobad.n loamhid podrfin IIcenan ediogadorn
a S S isA11
I I ', as he de 1950 Wflo CXVM
Pligina NTINT DOS DIARM DE LA MARINA.-Doinningn. 25 de Jurtio he se


I as Exchan lo. coninnisla I illecifinniendar BresarSter a --- 7
'
Enfermo's de vias respiratorias SiFibitamente invaden los R Ill rphji, Treinta ediftebos
I polacoss lIf produe6w, I I Picai Criollot ianor, Initriar
IF is themIr Par Stargip Al"Iresid ut rual c a ro p a 6 a pavif istadel
.I, In. if ,4, PRIMXHA ,at II.!i1mFk fliIn 11 Fuel fill Viet stado Son

am epazan con ocupar r IF Ii I ., ,7 l-I.-Ilkrl-. ll. ld"- ".,, Flu IF'. bee F Forl rulliume ,fill -ra Vl F it IF ,,no, of IF . I- a] cri S o I -a .I Viltrik AW I'llhoulla 10 N A "" "a "' ATIANIC CITY In, I, ,4
l,,kF;iiiV, li'lF, k j.,,:.,Ier uI,.-l ,.,,,,, ki po,'. GL once d Waddi quiza boost hilablimi I I -11 I "' ""' IF El heo.der relublearn 0. I, OF i (108
".I. Pill IF demins"cure, ,.be' 1. 'I onsom sunlit. Aruba I IF Rllmllu, ,I title lines be aid. Ialft """ reconstru
or All., Ft as In Cruel Sin e,.cbn,,I, se nbee.s, chro .,I Flu. inde"'I .0hused, ftete anter, cu dreor I ca IF ber. he, a .", "i
Alarnial 4 eS, illtiN, Pinar F"ei "" ,I oulux" I
-oil Ia citudad de (Ill r u yunket ,i:uii hnl iteirldfud lu erbdl drauchandle far. ",I. ]a romenet it, )a F.,l tell tie WQ or I a Mmull dalle, ,fill ,all ,,I, 'I carries, Oleo .
ad I. uk., ,I I ,,I III lurelln Prison no ill Inc., I Ia Ikmdk I Fear. dri 6. restamment, .1 ,
courou 01 DrIalummundu Is Ellerin Inner, In mem. I., .wer, sue In .f,,.[ 1 I, "Fa Esihn difirtieDfluris a ceraraff
Rio. Vinagri ineivor grado Ile acidez. Dti fall Ilklc. I Dinum Wll ,,.,he tic ,A ad. Liked. .I, h
Finlui jefix its 1. edifirm ColunlIon knu Fnl,,,jumFc. a.

Pur R ,.I'll,,, Fle"k. .pe'u'll a P"Ll, If P.Fluml, deride Ile alojm a] do DR. 11. 'ill tells. pen Is riocur 'k, ". W.hl.gt,,e delta .runik
.i Vra.k It .Is Alf-, likku lith "Fol Y herents ki I I F I'll' 'I ,I ',,Pon Is dondis Italkla lk 11 I I 'its Beem, experte ,i IF: I]. "'ton"In cu Flit I,."" Ae ma "Friend. U.I. pisr."I'le. ablinali pe",ki In. edrolifocionteles. Noticlas
1. lull "I"I"i ljrlldkj gaea 'e-dri'l Lull Chni ad)ljr]L.F IQ C.Indifierfiri, fidolone. ou Fit i'als. .1 d
.11 'e'lil '11d kkklsk;, F,;hu Fbirld I'llfitit 141 FLn1ll NjujFrFk[ ,IF ',rhulu IIII'Ve i I, ,a,, reperhu Illukul at ilk In at ulnues F- IF I I ]If, tellulk runk 11surome bee. ccmuhi 3, I I,, ,cu knere 1. Joe ,ad, de -k loublelerld- ,,, -R nov
1 I'll i III 1,-lk I 1, I ,, F, I . Filkli'l "l.'emob, en ". ,,,, IF Il 'ft I ill W, If S. ILI In, cue Lull iner ,arre a, ,,,.,I)j6 1. ,.Is'. on ,'ill In lumerl le, ,,,I do-hork ,i KI colors, A,-Ionck .SL ,,, Al
I le, thol"I es' 10 nine Inehloullin, on, 41- ad ,odun, he ,breliliil, Ia mruraem
11 IF, Flello 11 "', Find,, is is 'F,,I.,. s, ,11mil.e. hilikill se i I torria de 1. ,,I, ll, ii'kur Firm" I'll que, J., runknou.'r I, crumnefid'I" ire nou Infrue qu, ,I hifinuterm a
1, 1, I.e., it I Pro e renoried. lkl nuu,
"Llulls Aba, a lu, kFu ,'F!liiieIF' IF art SEO 1. I I I I ";,I Ili ,IF, -1 mrshlable "Te"i FDJF .I dra- Ill Silesia 14"Lle I J "I'de de 1. F." I alldred ,,.I -I ii a r
11 IF -11, 'I sermselles In In. ur Freu 11 lots I, ,.,III,,,, _e . al Ire suchouldn", I rk'k; Ifl al & ,,.I d, s, eddions, assidelske,
!II ;Fii,::ju rd,"l seark 111.11IIII.F-FaL On, truts' "

to lie or a loom. ,m.Lu[ DIFFIFFe.d. 1. ,a dis FoLa air, de bulleelm ,.,I.,,. 'ru"14,111111'son', Is'e"IFF, Minor I'll Inks, an;, pro,, File n do RtFuntAnsum is A.u., I 4 d let Fludi All edureddin run
I, I 11 IF 1'.IFF : :,,Fllk 11 I I . l., I U do"" C ]Into 25 Lrlkl F th-fullubtlerk, I Mo.al so pubbei, .Is is. 11 ,,Pd flos"'haw .uwaak- it, Purim. it 1. llor' prpp I
Falls IP"1';1!i' 'R"I a :e Ihlntedlp ad" Pei, Ill, I r is to do It, uk. ku hP., F I rum .u Frooke. direl. Fine 11, -11111".-F, Il l aboode, per 2jur_, ter If I] plain ,be d ", Ile ,,, face,,
I'll F'F.F l dal "' "Ia Lure test 1,, foun. L' '. at doctor JF, Ilk El rated. do unufl, .is F I .
; Ft -lo I I", F k F ULF IF., ,,I il Ill. IbLen' gl ,.]I,. 1. Jr.,. I .,a 1, u III'- sid, us, ,,,, ,,,do Poluchund- Is ,elcouni d. ,.,I".
I' I"' I, ,l, ItIll IFkIcl tu i Ili I IF., I ,,if, s I a First ,a Il I I. ,jrgl Flu~ 11 ,I .111.1 I, Fol re I V I do I I a I LF, Is I' I A IF I I 11 IF J, do' ad . curne's likkknorlil Y drodumarea da, .
'I'll. ) I Ill-pki EJ I ,. III 11 Indo hil.imick 'Rot I. Core. Is Ichlineas .cruesiruf" rF,, F I .I g"I"P dr. ill I F IF F F I,. I ,I I F he I F I ,I ,I k 0, IF F I'a , i:! IF I d I,,, F I, I i m I r! F, W A S I I I N C T 0 N. I I I n I I 4 U IF I I I d I Ili' I
; :,j'rila F:, i,, Ill", "" I, '. I 111, "Ill Ill is qu, Ina do ,th, It Jrfr i I lo, Eslorm, UnIcbris y Ill, ,rek,. Deal, Bass ,R,,tanr, all tie to. .1 1, ,u ofit .F. Ini gkkaj K, LA MILAGIVOKA ri exulu'lle Dol . r I kne"Le" ,limen jnstIt lu I'lo"I 'III F . .F.1 in thohlbludell III Js Fladdeno. IF Ill, ,,,le, ]'It, Kande ext tie metric, del E.t,,- IQ' del 9blIll R.F Pum I, onfire as enjus tie c, fal Per, oders"I'Ll ourvilimul "I.
or. Foro El ,untruen lie lerfat ILI 1; all ca, r'" a' I F merei vialkii Ft onambe Per 1. u.:Ix dludo beside ,jue &a efei on ,,A dialon
.I", LF;'i Ft It "ill .Ill Lu'u'rk I" I I. All I, on IF f F, he beenfire, Air cu, ede Recker
tc,,,,F , Eflundo Pi allies tic 1. ouldlikench, as FPFLduu'qjFl uldesirchle emilllitopyali 7i prefe) Pot areire Ile dedetrn&bF Ikkblrk Inki ,a, hme'u,". ,F,,I, firdlinclude.
I I ,,lll ", :: I -.111 uld1h. .1 illi i I IF IhFF lie In I, .11 D, he'.1dows Ia"), pro, le I,,, Fit() Olande, end .1 Dapoluellum tic
lu"llille, Lie I hot let re Q vla lid- d I Proongyrin, I
I'lln".e, (eli'll, fl, I fru ,11 I hit, I F K' Rkxk 111116 ,Do in CRIIIIIII, I. no m in, I d LA MIIAGROhA, PI'Le 11, Inded.ble ,.I ,le, ,,, IF c ledleduadere, allon bleleade, ,Me
1 i l;, IF'. t I anol, ,luo mr.'r, I ,,I ,, ,do. llllulueol IFx needed- Fuldral In "-I' IIIIIII-ced-. nol an ,RR ,n nw
?,Ioul ,Fit,, it ;., .it, Ili I ,'I R ,lhslkrkml dlernmereat ,mid. olmuer, .11FIFFIFI. dr, ,,,I as, ,,pu IF ,,, tie nou'l is' l"IF""e In re-ures celd.bunled1 1idor Raoul ; ,er"RAD.
-InLI.I.I.Itill Ill. .1. I'Llim tic ,,,, it, SEOUL. Core., mile 25, cure I'm rannumatered. litclanknoulle ,.do Ill station tie brink L Mierral ,tiliurtud,
ill, I Ifel P," dr, Fri IF' A P-- Los comarjeles prin."Pe talk. del Foralre 38. In Curtis No h I [fop in clill noplencentarla Pero Flu Full unintruaturne .,,I ex. q. ou I'Poilten,' no La, Willi 'edul quid, ,I efle.
IF loill".1, Llru I k lreo- ,' 1 "I .1 11.1 111.0tes Inflactoral a to a IF
111 lielIellelle, d, elffe"I 11 attiltilke 463 del .I a IL portheacca killer n m me,
I Fri Etermus Uniturn infolockin -t. Pam ackellea, Is hicallor del ,.tic I. reca'didn"or .1 duerm, es,
raill I orI." 'it 'It I- -I- El Departiorkento do E,,dd. Fumbim rose mjnrj or skilloulaw. La beer), No lFullpel, customer .rukle; IrruekI .lung. quil Ioj cu ,.11,1 I., IF, L. Still d n u . A "I
lr io i, 11 ll luik Ir, ArkbFr:.',Fl :'-i L ","Il"'l',,"dc.,. ',,r'llsiI Sucial uns -I'- I It ameni ,be Is FlIFF del r,. -dIdr on. lefordearikon ediduk. Fuel. Rio,, no atFirs IF VF a. him,' per Free al III hill YBARRA .be, PcIddb ,I, 1 11 lorki r1clablaciel 11, 1,-I,, .-No. I
If F Lel I I L .1.1 11.1 .F, arle It full tie ILL, reju d, Come Maerldichrol pet re, Ia Immuralue, Fee 1. radio dr, Pprit. ,kha AIR ,I ,I, hie an pp.
-L, I. Fill F 11, I.F ,,,,, I I'll, a FLU' 'I'llullifir, 1, traleam Fir gi s7el el mAz pum ,Islas 1. woond. come'. ll IFF excell. ell. 1
III~ 11 ols .".I".' Ill offlialles linfol, clanuratus del Norte cla 'n ,.I, chiphod de C lem"Fir [.Is]. th as ILLIFF L, 'IForunks lapece de I VBARRA Fee 1. Imedilm .turch, Flat Fnkrkl VF MSeyeari.
A411 Cur itulo del. Ich.dr, r- ,lLrFuj dFulto clichichl. 31. suchan", In If tritium I Ile ell ReprLdifielk PF-joj,,u . ,,% Lieu uliccu cu, hert ordi ,:,bleter."Eadems, dre .1 cu, fee,. ashumbard. 3 o
ill . I 11"Funk IF 'Fill fittIlFuLl tell-juncel ecunto mkeh F" or ch R S, harld. ur In I cubic InI [at., rrne,, .,12.64js 6jiWa, 10.,arId1zCj .bkVml" 1 "PIL, del Fort
d"I Irl"', lil."F(d ('1111 It,, life ,oil IF mc,"'. Und hurecumn FIR a drLrco tie nufflumm contleuddi [III). For decomedd a A Ira a Con M Ia R espaildia IF Likes VFI]. Los ebracturell a, 11,
,mrsed. ,.,I unteround 1. aut.11r.ol ILdreal. Viap, nere Is, r.Ib-, It
ul- 11. luk"I'LlIuse Polholl.lJo den- ,Is. ,ourliellni didide lons len ,,I do las or, ,rems J, Is Ste frilt ,,,, ,I haluratic, lie all Ed FiIiFne I--"" imettle Prol-to . tlej de mi ", _l e, surtuall cdare 'Forresen
bl"Fir, ,", role, d, 1. ,,Flood -se, ,hlkmbk FFI FLINIFILF .174 ell Coditur 1,ri R do, pill, ch rums. kl: scm, DR. Achoule I rise au elerld. ,I, see IF- I- "Filre 'IF F-Prose" Pred, Fee LA CASA OFF, PERRO CaliLmencell As le. 1i TRIMILIFFLA 8' Fell, I loods a] 'eureadders x1ft I
1111uh, 11 luell IF ,III sull 11 'but us Beirut- Sound Ile rukdelre, IrI-- ,j ,Fdx uskyren 11 eu.11. 3111-1 I in 6, he ImIrls it ,,,,do de I Ln ,clubt, Is ,.I sea IampR'R"' Future .1 d, me, to-- G Forriandla Merear
d: n ,,Ik, ell 11. 111.1 11 IIIIIHIIIILFIL" 'K oundon ,,I tic ,in. I, "Ilen or -kles borlaimmuremens. ha Ilk R and se berikelle at mile tic I, at 1. depul'u", 'are I,, Pdonfire, due- Son to, equ prijus MENDEL ,dole, lalluln ps.jII, prolldes, 11 rellum Insurep. con brol Ili 3a
ell be I, "fif"Foll del Full Itilla- on, rit dr qIkR rich. .1 li ,undidimmer beat, (,.a LL -1 tuactort rielficarle coultu I he. a, If Eallk 11 11 Free R-Pi-d-l j., cue Is leader. .head. lIIF,,I,,6e del .ran Faceldel. 'a 'I'
lid. llu").Ill 61 i 111FIll III. con It UFFIDdle IV del P Sur del Ifirelta. I- Fit' I'll-', Filer' ,,III,, -1111i coil at DePalbs- from Is end"'Inte S610 extrus Ft ,or he, ,,le Y doul hemer menper Ill pioureck rallallin ,a runu .Sepeii el.dLFll, IF bid. redchend. ,m-d., hFor, Pekloolex c R 0, Inch People.-TriFaIld ulfoirokiinkoc "" In bit, III I chat Rotor efle tic allexuridere IQ IF~ de "l-firle, iich.'re. t.,
-,l,,ukb, u F1 u-l FILL ire 11 ,-I lbork tic Ckundm emalmrl ke-It- irarl dl (11111n, IPFF Se ,uAr, title ,liked. Cmh rut tie Rate IFfIl,, form I[ lithrocen do Y all 11 noten tic IFF 1-110. Ii Pliked. '. I't., I'lembui Per. "llades Pre, Isereadis lie d'. 1, ,I ,r.unl el 11,11, ,III- Ft., ,,,I und"llil Itku 0 illublur IF as drampherriddle. d,,Idd. ,I' 11 named 39 to- I-- 1. ,rade"Im KI ]as bF tic Sit. ,r,, auete do Verfmmu. 1,mn,'I, proded, her me ,,In de re'd" cue, IllkhrIn mmb, n red, sell Ft, "-11111 IIIII[Ij Ill Ire. Par. ILIFFeler" 111m. 574 que ban ilplood. III III fli'dim ,A altmadii, ,I ,,,I, I .1 acte tie We. Ithand.le Feekle AMOCO va cue al Michslrrjk Ll 1,11-1tsee a . rencounks- ""Lee """I'. kriIlm ,air out,. ,I a ezpon lkble a Rit tie 11 clumsties adquicslon ,I thoulmen tie Q ficarbor, que detested se freadded carsick rResses"I., per FFIlcpm far direr. rh, IF a Il ,ronere. P more' gail- y en Ra Fall Qrdprr he lRefdo Ire,, ,I. media IDdal-hu, clabld,
A el Plulull' ']III acrei ceettu no esuall Forepreculd .a ell at KilkilL, WASHING'TON Farm 24. (Ul pentedula. LIF lelmit belildimell. as clubs -uoulk ullululuel Policuldo _,,,n ne, I] ,,,I he IQ lus duche Rom I, Inims, Q lull crack qF ,.IF alaralliler de ,derm 1. rnp.rtiml region imbillou In III rlbek beir . a, Ira de I.'.'- ,.,,o, ANIOCO ,led, fact. illmor"It lot .'u'uncus, dralabb,, I.pedLm'Itm helealki
,,,,I, fol.,enll 463 del paekflldidr- Fhl de Ill ilmol-scri is del ErpoulameM. or afircille Los mill area 11.1 R killeren- se, ,retak, [a, de IQ jecrembe q R nutgulto IQ lieurk La .e.,'.,d.d pri. car ,I,, ,dew
i jillbir ell, 1 Linlat de Siblo Social: delandr, Pei Rile de bet IF Elted. literate ,.a lies Es Funs Urll ties steel ban al duties score he offer- de leamarritt kFull sea luaPor- Y 1.11creurn IF bola V ,I. IF do .,I as Proton R .
lul'I'M 6 I. F It re. Full, siclarcullusrum. his I liners FRcmIF,:j dos rural resposterable a RF,1. ell, 1. 1. retrained tie Corel del See Pace ,I,., morto she Purdeecrark Los Qua Funs dren que lie side %I
i" f"c'. do Istun't" risk 'I'Alll.bull- ,,a ill Iren. alliella ,be ,ji In. ,FFm declared. Phi" A Repimlic. del eFab, Lie at.,. a. dr Roche .,earn, us 6VLe Ed eb do meFdo
-Mucien extricate fror ,Ibtilluku olub, Ruler me- arlier. pov ese ,jentifece A R, ,-. be me
1 mur-,.n. tie En impresionante .
,,,,,e 1, -ra drund, -lu -1,,". re "" ,I", an Fix do i a. NmQ tie Cu,,. Ft Cut,. mridiculkil So unbe qua It laniere gome"bil free. ,Rsh, ILItultus .Ill. ,, ,_,,mu, ,, R, ,x,,m. r.re'lloo'k, cue I, ,I, tic. ,, I I 11 her 14. PRI'lle",
ell ol ,inionem, mam Ft Ia illa hit a oris norke knell. do :It Empi 'I- boom cl Inuche Laos- In., R. Hked.a. ,.it. axtev. .1 man, ,ceadder Ile". Ft in rhiml.l.oces im
,,,, tic -,n;r off . Lid,, ell, -, ,N Ib,.,h,, ,F, ,Fk Fill Judii. oil. Ia, tic ,be le, &,focus Crudes us ,I.- I. do ].I fbcc,. reffiekinsus nuodomer- 'Fencer yo it Q., 61 he'[. ]I ,eldt ].a lundreen Is I.
in IF, I red. tic Fee or I ilLuen' F11 I ilde de rem rufmcelim del k- F.111.11 FIFFILUL. -Ili, te In do Lounno, ik lo P., .,a, or ,-I .An, rich- F1 1LIFF d.L In, diallIfleadoes cu. lease rorrado a misms: vR I, urrhou d ,., kno F -1.1 ".kIllul, 11.1 11I.Lel IF" 'a Ificire Its IF ].a Ocio like Snell. man dr-Cole. Forldemn.1 ,,Fx tic aremear 'I. 6-11., III.T'l, comentan es ire It ribitt pi gio. Per' 5L It croll lot outlets, mr-d.F ,,I dreen tie secure We ma fires .I terrible. !4F Itinucts,
711. I crude ,is. lu'led"In, I ,,I, ,ii Felt del Doln'theircull. a, I., rema q,., 11 Pecklicente IF el cu- dido, bola Ii tic 1. SRI.,
At Dutch likereartick IF "I'll. Ine, nodre 1,11jr, as reurpralrou "ImFurod i Foreld, del ,'.,,I-. fkill- IF
1, I., Th Cur I. moslante IQ Intel Is- Ellead. Famaxril mabodir ,,.I Fee court IF I., Fell Ar del,, he, 1. ,,,I a,, Cuba soul.ne-Fir sk. Fit lillounink da incraroluded I Marble CL I. shrousia I, lie I
I re. del ,I, a, Itin,,tirark bu Ikeeki Pam did"Ild., or led. Fill finma th,
.' "t I '". or fick tarderidid! tie Ira cho- ouldrucki loss y man festariones Lnei.on imur hearelark .life. For chask do a,, ma. I .11 leron. here due -1
P.1 V 77 rr '"' "I m I,. d,,II,,,, ,IQ, I mentimus .cleminklictime 1 rrK,.ddF btillealikeram end. In Irkul 1. dead, Ill mnIF, qua In Frati, flute del cm.1 . I I I up 1, IFFE'ri. touch. Fluor'. .gred. In se jr- marmot 'i lots elloof d leada
I I. III,, Ex I Fee'( I h I I -1 I Poil lit'lorlder 1-1 i insuds,
III Sailer did, no dFuliblu kill isle- tie rural respinaivok, 101 leacke ulo Pero. buith Normearmthierne ,I I., Imemenumr, ,markets II. ." [arm or I . In"Fra an. ,,,.,Ia rlml- 1, Awe i Prid y Alill., I. it I,, Im, druQu- '.I'. I~ Lor Maria, R Inks 6 ands, d, ,kard. I, diwFailure it"Fir, a led" In, jef's [I 1111oundi, ,Frdl ,.n Imbut hopme" lue hei -'["all 'a' turt"s d1lell L ,.ad"., lot 11 Ii "I' ll "" 'a P ,",I, pli far, truth emen luilin" .1 IIIIIII 11 .I the"Itin Si Landemenes
,elx de I. Id., mudencill unrou, I'll lue"I'llual InAlinder. ,Fm deal (I de Card. ,In allick real end. .air, Li a,,, ,Srokx wing ,I,!,, s.lk interior- ou 'Itecu'15I Y confickers Ili- aturk dresur Sectors fall art drache I,!'
I'llill 11.1,11'sur, 'eme, lips dlit'ite, ulka ,I ft;,= artlerm .174 III[ Co. ,,,, In, dc, Care. rearedimed. ,kit Ea. rLd, 1. ma6P ,a, 1. ,un, ho tie ,It ,,,,F,, lbrk, earairlicho imad ,I ,,arre ell lrel.,lell., We fee a'. 1. .R.Fdr. Eric ,I a
dumbest 11-1 IIIIIIII. Podia ,,, It Inut Fertile .I Preatra.
file .I bar., de ,[.are I diI, title tic famsei Social cut all culaincente oil IQ que IF as feel',,-,' ,.due lifuld., ck1,1,FF.rF allenot, do I Ft k, x If ds.,,,, ork I I a d I d ne"t IF "" 1.1ijR,,
I ur-., tic Coke. a a ,be I FFIFI,, dial"resperfam. due. AF tie ratio J, 1262. rLiando I'
do !.s hi- ,,,, .,F,,Ib morlime Ill. re, 'I'd a, so rental kerlh, he I fix Q So ,I do ,tic I., ,,, Init, ,,I, I pet, IF I :lbmR1 res hot, 5 blia
IF IF iell"jid., ,in 11 leallarim rl 9- Cur In aiden do In direct If It'- EId.w Unum, daJillem glandr, Itur. Ft, b died pi Poor l ot relliculk, de reelmons, al ,cle. I., a, FELIPE 11. tie 11 R119ba"., Palo rancen, ]a rallittione he us R Is Puerto FIC ALL
kneli tic Iturell, III teleran oil, ,I FIW IF ,as ,QFkl Jume Is a up tudepas de ,,kip. militate ccled. Is ,,k ordt.d., oil me, ,kdam. cucede ,,I 1, de Crocks NTIPE It pide Lured de quinlerien mil ,maos cut rhow. n0surracus It IF tic ,It finandre
IF-Ird. 12 do Is, Oldriminces Suit clon dal IDI'llubler Fluoride: fit.,, .I, .an. fact ,.a, sureacies. del or ratibnorro, 1. no". Be- ].do It car turns IF gulf' wrom deptaftedlor en el Banco !;a- tFuletialbe an el combine. as Is ReFF
I -Quo ,c ,.)Jeff, del saincer r1ri Rull. FoLl.lelis a Intel del ink. prum I;ldhuka IF IF tute de 1. Fureekler, ,-,III .'allink Trial. linnit.,lubi Y Cmaltaill, I lure I, Cuba ,.I. ,us the FkI- ,,, bonds, Julien ,.a Is correct
pin 1. 1, ,,,,,,,I .1 ra-, I I I tic Sclubli tied III larme del Ill do Ire I. Itamon ,ri-rd. ,.a fee, I ],a Nine lubs, ),ni I F, 25, donflugh, aml sun hus loceptores, une.s. I'd IF I F., ,dFkkx ,encantrumeen, juden inset I .rLear.l.dVin mi Ia
In rhu-to Ilk ]a I. "'Fu'lorelB It ill ,lunclikk tic junithela. cue Qi mere. ors tie Col or Ile[ Norte, pet a ex truse
le, D-dhe "I'lle. ,a onlit us "n&d. all., I TOKIO
hele, nu delete ,,,,,, I 1111 ,, 11 .ILI -r del -he, fiscal del III. ,,'bids one Ill red, List, P I ,,, ,oleu,, el ,,'a,. d, ,,,durairl I., I Banco National it Fit announi IQ relearn tie pro, b, at Let
redijur ,ureenticure been Ful, .11.1 L elfill hullllullll tie 1. hill'uZerok tie AllitfUllula -a- it reloodda le a. pleUrnommIllull I- Fuels del 0 d' L1 ut rinal Supreme FIR Fluid. di6 fid, lb:4. I a rLei re"' 'ejaroll (car it I Color 11111-11ord Core. el
Ill Upd., 'F'da For' '00 III ultick de LA DrERAL ,,old ill"Leki de gfarth, ,or. [R FAIRepancro Ire mass Led, A ,a,
111111 IiIIII.Indle'L IIIIIIIIIIIIIII Fl.L F idarm., par, lum, en antalulta v ,ounpundur hodulne. ance ad "L I rx Y .FlIded.ol central hill ,hreado air an Preli ch'Callar, Y San Mintal re'll- dk Inkitual Pal fee camers, ,rureddil, 11 V-1wk -11 V refile
'I P., -p'lm, Joe Flu ", Frol., IF inecsive, he ski be aplicirim, Urm d, I., I.Fornal pau ]or ILILIII drim 1 In, PrIml ,.I Iurla te, ,,Laurie Rall, fuels bFdR-j-m le combei Fell Aleeametell EA lar,IF. u . I I.Fle, rellort.1,11. III' IF,- IF ,,, ,I,, . I, anablatiFide. Fore If I,- 11 IIIIIII11.111.11 Fie, In, winter., thil a I, 11.1.1, 'If'--' hildn"al so I to, trande,
nert 1.1111blen '111 he ourfuln in ill . e hl led, do lat'rea Sound, urouns I, cu, Coca kill So, he allin duldraturnes. tie "P to" Par- din ,.,I Imu'llth (Full.tItuRell I ,, 1. seherme do as lllu,. Cl u dir xelltoei In ,I code Dick In to anderl-F.
'Frel"a"I'll, nork''Indo, 9, lF."oulle, ,u little 114 el III fult-on del Jr,6n ad It uk- 1 come For's'litel I'll' "I'- ecrodence, 6, 1, ,,,,,I. ,.let. ino, I die IQ, decline burriblen I luen."'Fell. del plheumuhhl. ,I,, Elberton. at When, act' [a carki
renurablunl[a It at IQ., Flu "Inues, dal "Fri,"kada Inches candidad, y in pF,. Ile. be Maria, re apholiki I, led cuinlRdmeli, llfolku ll I,.dc I 'Ile Ire I., 0,6"culaus Southern. OF rallour. I. III "'ters to, do, ,,, ,,,, m rumend Too., F- ,I, I dil., prifleitt .I Iii LA OPERA .u. bitter, I he shelled. IF,. sea .FLFL .t ,11111b I In Indian 14 clorks I- IS.
,in,,,Ple, con .1,,,,AFd,,, mr,-1 I ,,, a let unfurectubts de 1. ple"til-le, ,kethc, I, ,.to ch, 1,1110 Filmll -11 U'llefto lel I Cluriel I." 300010 .1 de a Fcou ,at- Per I'll,
IF at,, iul Wee ,I- "a 'I Fee b- F . a ,onlad, III ustleroul ILL I'm- tual Ped, ill ailesuFF, to, owners or III,- I ol.1111 11 Inerifinartutur code ,., .I ri drds Is arln rumarlact do Fokk. ,RltiIed-lI III
ends ,,I fieklar", ilk I,, del -Ia Fle 'I'll I,'- oulk"All C,- alin, chat We IF, ILI Pm. Mar,
Put ll se pricht Ill ]If" I I to IF ,,bmn do it lese, hiskit- It tie. her. I, ,,ei el hirit'lli In Chi Itato for m,
?"I,, hic le-d-or Jimel "ned- 1-1 IQ Idler I'll, 11 1,111e Fell Arl de ,.",I CINZANO ildrkl it, ,,let IIII-11mom tort. I,- ,,,,, mme Mort, ,111,1, ,,,do,
'Full pirspille- il Fill IF Ill or"I'li (Feet India implanted, sonst ,(Fults, Unime. .upprinki Ia bultiod .
I's ,,,, tk b . 'IFFF, tic I ,rpFj,,,, IF', he do If Puerto de Cuba ha soludion de
d"neremc." I. Intercom ler. FF Freorem d-pFur PAXTAGAR ,a'. an .,.I. Miud. ill 'Quiturch
Pill 111.1,111I,11 11 ILI 111 11 lJoll p. , Ire local de Sellcubidd d, D nerlditural del yllr l 1.11 IF WASIffs6roN. it, I 2.5 ,or. Arlsen. ,.,,aR I. dep Ia. ,be lam I., nue, of ,undier, ,--a
SEOUL Clusit, jorle Z5. I dencer Imu de needs do 2 U00i IF, humlluills. ,,,, I It led, Dk plurid. ,on in El -,recount CINIZANID able i'lle Ill
11 III 119111reer. "'Fint" Faill urblied". (li'lledl Lk, ilwa, tic a Denali letters, Fu, Rules .,t'Pn In netand folences IrFr be aid,- pramle amenter Ft k'Fi r is, Iblld.d lots IF dr, coube, I I Indian hentokenthmi
oth . Feitni, indescullberLkie SukmjP d4 aurtrecutdo a 30 Infiest
.,,a. a, i on.eirk IF It it 0. Ft doctor Jr., J, Castilla Ill C . IF or ILL ,I dr, Cut ,u ul. Lull, del P.I.M. 3R, I Id, he, ,La imele I Ira ExInde, Uiddix, a. bills File led- Fit colued, 11 ell loinefluto ,octal "I'll"Feelln I
Ft clun., sounds", Rinfieur, I.- ,. it ,,,I, tic le"Feek, cmd", In ,uma ,, hooldruh. cu mdlithin dincellikerear III I's In ,,tic ,in ,keder. b I "plare. Shull ourat"FIF Pam
"It. 611 cone"In N", . 7 d, re. I d I ,,,.,,,:!;,I a I L ,.Fll I line J, ,1,.F,,I mrbrI.I. no efing iIF.,.Idb ]JIF, at ress
"' I. P ,,". Ibu C ,oth, R Ilblien do La 14,Hchme.1 a,,- Ix, Isenchnne. Unter, fecil Dames Fl,,L, L, re It clieffiret III 'Er, It "an "Fluouln., ell Muj. oc
le"c"leo. is Ittlinde it Fnu I' "li lltil I I I Ili urti ,,,I. Pill I., foNchn Unnin, I ). IF It, ifir na sioremer, reollsol, IQ, Cur. Y PARTAGAS. RT rARF-m Iducksh Ifircurch clush Maria res
I re, 'unk, 'Foerm.H. 'i clu. or Aui as or.,.,, i], Film his cst-ol ,,,ad. tie bard.
d; Sudialudind Inple 1111 Tin-VIL-Ilt ill Creole. Thed a I de I'Lobi radio do flyumi (at' a' unit' us ,rulas a, eustri Il ,cbiIFo Fride. Aureole ,ol. Ink, IN .h6alre Lot
IFk,.e Is fulmetur, 01 l;l ,,, ,,,,, 1, le, .,,a, mimit 111le Ckral Intel. que IQ IF .,I,,Ii- -I In politics de -,,he 1- R
I I, '16n ,F fllcm,"Ftlma Kel, 'l R le, IF- Floret he dIdamd. uFfiremearthe 1. ,uleconic, de Come del I F-Ided oulain, "III,'-' In Cu- 11-111 re'al likollejdri he, of,. Line Fees qL I in kemp de ludek, (Loodr, Allu.; file oll tie tre eakdo hen ,,I Russ her loster, inaFfnes ,a- rule duclod III the ,crou tie lis Fre ,.a toners hill dj","i J" '"Folsou" "'I'm . sake older, FoulefumIll a Prou delC G liul ill. Is lf Let I~ rude .deme quedo denlostradin In Rile, to a Corms maNdlonad a his I I 00 bull.ol IIII.Fullel Ia 1-11.11 tie has formal a-co;, di,,I ,.I Is rslt I ,FIl.R re Is kno ,,,did. m- anal.
Pie in Drunit, ,[,,,,.I del I'll- ,,a IF . kti ,,., on call I.pl.1,e Flu her. I I Chal pe cu del arms- Isturrie, Uruffirs mularxure ,be bml6n d, I., in I, tweekeneiree. 'Lluka.1 1.1111 ill inkl9-1FIFIFF QUI I, "Ilen.on gul lairce, IF d ke desi
ikra or B C, G ,e .,(",,IA . sellmilmon do her. tie Lie Rafi 1, I 1.11.1 ,.I, humme'rim. fee. lemkinuck Irome, Fl d1rehe be a,, drearm are Chad, arturce, Ira Ill heardercrunt"FF 'u'un'su brinerhoe. .as ,,, I out Ell rend. re I, corkloUsindere IF, bmp beekf"ll, III ,fir 11 half, It dis 20 Fle "M formal del upirthe de Cloc. Fit clul, coal Fort. do Ill, DoLk. Center, 'F ar's. ",,ii I& florta a[ cue Is troinch y re reo- dll ddimdu a 1. mraclon v Iddicludo
,F b, I ol dedwurt. x need,, us older at litinclue dreurk che hi bel Utindorl -rnk tie Ruslik. de am- M0111I I'. .son I 123,00 Ind-l"Filim. .Arco' -mrs- grop- tie Pa Una ,ke corefeloorda sit c1r;r- orrameLlebrolle permar.
1. IF Allonciall Ill flocithdallise; b becare. tie ditillud. .,I,,., I -I. "I I. I'LL"
Im;rdLm lissibill ,rg ad ell krrskerb tie leberel reelle I-- Phi
Idea ,,, ]a Furth. IF ". IFF. unl; 'i tie led. Ilucle mi termites. inches, on u I
do I., ,I., lespunt, re i kk 'Lud gi-eperk dis .,houre tie remerl rolmad or Illger, I IF, Foulld. ,- Skiii Reld. .here
FqfrmFdkuF Ft ,rT),n F.In -.a dr-lecark .I Pri libuibide, In ,I liallel Ik- Los It's.' on.ure, so ,,Fund Ill., A Fda ell
ene regional es quip, r(Iduthirlio no. "The Billet dos ,locales, dure deck dredi.c., y on Ireke da alnomck F-h-emeal deftehic., act., ni fle. or Ilan. de caudemadledle.t.
Ell, rIncill. girte tie ,IF,, Flu, I del ,16,04. he Cuts., rkrulm finecse IF pemepuds, dr. 1948 ,,,. ,In decateredWires do, drattudenom. dr, re- tie bombarded lignsial real firlil I undi'llumlaboull, not. .FbFF 'Ise .lure dt, urt"Febourds
III,,, IF ,.III ,I 1, cid. he"'ll'. dI I4 sulusido Drug ellipleallos "ddrcrk queel berelindiso is .a it- 'it, all tic,., khft lrfarndb be cra, teenefreep. IF r d,
9 r G ri, turn, kens kne do ,,is Ifir, IQ Indenev, ,I tax 4:00 ,,I h:F, a .led ,braluinke ,ndrcrourecou, ,,,,a E., raccurl I us"olul de (ft.- I. weldr. Ikub,, Is
1 or IF ,,,,I IF I or P, never'. ___ Irl"Ir I briou que se mummenter 'Rep6blica Illier &F1 GrIello-e. del Mill U IF, Marl. or III Ithiche
It .,.I . d, ILL ,,,I IF f I I ," Cull relij 0 de Fleur ,he Flu"' el ,ep ock IF IF Pie 6, del ,Fred. no 1 Fe I IF I I 6 IF Populau Se be ciflullout cartel ,jil I .1 de Arou"Lur, Is ri 0 ,Lre -1 will,%,quillesto rem cou IF 1". fii
,ro .1 III di Aters,. reell elle F.Immilit. it, Cuts tic N.Fte IF it A lubi 61.
In ratt In I'L. F, rel Pl.,I.n, ci Ire 11 11. urem l,,,,, Ira For lour,,_d, ,cu, A I],. as, diume. de 1. ft x III ,su- ,ker raftermho ad
TF., I "e, it, .111.F11.11 d jace Friend or in P decurru No merr, tic C.,,,, dri ifIll.1 I I ruce I u sq. I. mr, ,I. am, Ia orupa hr Irebskin F brolife.em. beer de, .A.,
I "j" ,ennif it, Taled.dreas pe a Meet ""I, Bid No no",',, I,. pulloill R Mtelarrm
IF ki I, 1. et de I I,-, a ,.I ,I IQ Is glent, a C In Fril I do Aroultem. cold Came do ,med, Fumpliarkle, IF un
ll, hete In ,I ki ,,,, lFhti,,,l, r, ,mr. or ,on Elicit. Miller He Cornime. 1. Inclusion d! ons a .J. Far I no do, ,u I rateusle, or,,. ,,,, las ,cI In lemerd. enter 1. dealer ,out. aid. his hal remened, Fee
.
In lo, ,,,I Ill ku, G I sol tic duidus, Preacher", 611 Clikeret G- de Fhad., fluids, beers arel IF In, jiberam an dis 1. Farm Y F., murpenumer, Par. I- crifihime. fiffirsed, at humte herth raw
i Irelplial do M.'runecland all [III.) All Conille do Selledmrs' Ile- SEOUL. Corel jurul 25 Domi Alfuldn'll.
Indent de 1. H.hark, putdc, ,,,,, bunklicht, 1111"Junill Fl led' El ,,,,[,,,,FFd . I, Lee du to Its i or me Ill- I. P. D. I ,do a. declare, as at hadtisFeele alimumn Ia lartmendir .I. T.1 ,oln, LeqLlg,,I,.l ,rkl, -Ppe,_ que mmundu ,,FLm a 11.1 to 11 I 11. Coutin F-1111.11 1. Jilin "to" U."'I's, lonlu'utin ur 'll, 1. IY ,fic.homents, do,], be. ,b.brl,- [.,.a. del IF. substrates, d' -I
remingin de IF tumelculoge jo ,fp,- d, 11"oteds Ill. Immill, ;l .III i '""" d it defichl'sk at racculde In delete d tic Ft. brittriondare.
L
,,,a ,I rim-3 s I., ill,, de 1. ,,,a rr it. II Dell"LL '1128 I, I I'll R M I, IF ,."a u.n.,unione Per Fid", ",.'III ,site do Is cluds -11'. I L A S E R 0 R A ti'lecke rmrrtrkk ,,Ia a,, lefuldne i Darishmennews do 1. rationt III, 1. SeeI Ft ,.'qll real In i ,,I rus IF It , d1h.,ldtl I, allandeder Ile FON cun,,_ lure. dbink Fi Ill .1 .mIFl- oull I el Immu'. 11"Fared. a 1. -eil,
s
IT circle, .1 . I Colffll. untelienref, aiderese Ilk -m Lak- Ili 11"LlIkes I blareelcull, a Peter is I In jearmaell News Srldch ofreca,
11,111. In, runs FDA, limeslienues ba im, lid u I,),, cu I I'll lklkl, ch I ,,,,I ., I., 4 6, 1. marolnut quc al ,bb,,FFn or Cue,. del Sri, tic. knel'."LLF, mulnett. ,.I situate -1 a 'newcaukedin, Do, In met oxI, a drhic Del desertion. baup. Fuchus, ficu'lefen Pwl, I I 'I'll'. I I'', ISA BEL CUR TIS~ VIUDA DE Rest ,.a de Ptarledod tax tF.F,.o mcadDs Me ,a ,brokers Aou Q CuI I Dil Ili, fuccom ,FdRR d, I lmIQ 1, C,, Icahn rallealluente liblecter barrel or
Iles k"he"o, cue renot 'i"re, P.,. ii cill', F. nor 11 I 1. 11 or Leolkk I x1lecal, l "'. .I ancen, rim In chour siturrICIL, bet, .I In detailed d, a,, juF I.
I
cu, "I'les I 'IF 11.1 neenor, ,anquell ne ulkluuduh -C.dructureare. con .Ft. If ai 11 lankohl de 11 IIecl. Caboar- R-Ia I 'ILI' Fell I [Its de IQ' toLd.st lal 'uslkedklo rofo-le ll, IF D-d, ,le, le.ri Is Cu'Irk, b,,,,d,. 'I ,dre, 6, FLI mr, ounce., d I I )it, c I COLLA W Died, jure Ire. .,,air. at .-bI tie I. 1i tie 11
I I I F ,. Rlillublull I, Cro's In . III." del Sir IF. lard. ,,,, d,,I.dll terfin de Agricultum
IcFF.,r I.,, 71.11101 Fee, ;It' I de IF l i loss ,"jifirs Unums sea JLRILY6 an at witeurroyerm 4, after, Maria Omilti-, .
F
Ya flir ell ,FI It, I ,],I F Fits 'did aute .11, I I Ill FJI'L. Ft pFdo .iH
does, ,a t ,.a 11 11 I L Intact tie Cores lecridurell tie. Pars itutterel IF I'llukeloo Ft m Pr.,.,LlRL. .I. .imiclad Rile do dl
dr. 111% i h del 1111111400 7111' kFu L'un't .,I d6icloure sortelma dtbaur IF tork P slide L,,lLo still OR 1. A.C.F I H A F A L L, E C I D 0 a . ji t Izar el ,a,,, d, ,h Pur Asserts (i
Ill Ill Ild lull Oll 111.1 Ili At,, In ortuul tic] kki 61 build., (Inums ,or ,air tic S1200010,0N ,elmiandris contox ,IF, a, id"Ituan
P us ,,,, 11"I'i"un, lti, I'llur, lau,,neds Lb" Q4,k ",! WASHINCTUN, JLu 14 F k ,,, run el Cre.its, Ese kno dal A V. D I. s,,F ,tu Fri 6 ,Lr h.y, dat q. I.s diez CIUDAD DEL VATICANO I JFP)I~ .tIldt I. "'oe I :i:_ Lip I. i III 'In, 111111 111"Iilllia El Funds, ILL Cilrea J'Aul I la"no 'lull Sl(k)(Ill Ill 111116. tic 1. lie- ill,: Ia., If. auscrtalrF hwas e )l)]U Fal Y dami Me seem Full, Ib,:,nffI.l I,(I he.
of'lills Sull'[Fr"t Pin'kne I Felt 'I "okills it"I'lu""Fld ,ne ,ku,,,mrd, Cl I do. CojIfel-eli ell el Fijr neo IF .11 SIFFILmod 6 PFLIR Do I Irkgldkk
I'll"I'lo 1ILL l lushl Full IF1 Is. per s C E C""it F "hau Farmers
Int, Fred Fill rlo.,; Ft StILLrd.nI it F111-111" one IF . u"ok ki I Its ,Fnunut 611 Ff.'', is use am., ". 1, d, I $17,601i ,,I, I i1na"', Y aFm,;hF fl-urk I, Qc, prin"i"dithm F. b"ort put. not'larrem San,. iF relf, Mki
ll Pit . CF,. F i., ILI ru, a IF R,,rmIlk d,.,IF . 1, led. ,,Re In ,,,,do lethal Cum. ,,,,ll -1 cad6re, si 1. ,olle I N. 257, .Ire lie La Hablinat sobre Marti I Ia Got totil I S61o tie poner, to me exlu. he's ill, .111'1;lTl 11 F" ", in rujuudk ,u, del SLIJ f*111tinds I llik". .At ,,,I tiendrushoul oil Moretti. up bakdocold,
. lilre "'Fild'., re. I F I iF')Il I e illipol !; Ill '1111 Lure hFiat Fxtl -Stfus F I, mr, ,uikk,,rk1r Ft dtorp ul, pli-ek ,I el"I'lle Iliblummelt Lin,, ILI, V.,.do, hutr. 91 Ccuuttnt.fo de CF,16. falar Ell Dr. beir Mialle ChmF Colo. creadracce ]I Olike Ia ch, pe AlWer, Y
"'re, eu do ku, 'I", '11.1', IF, 11 I ., 'u, aFjFFFaRNktab. For so dandru. I cetch. IF 11 Sclus'
Ful -1 ell 'For" IUF Il Mulk"Ll.F I' Ill 111.1.,ner. Fluid Full ,.,,,.,,I Flu I., kler'll alcluorl 11 "IF' 61 Cli I Futerid.nos del APubS, tic L. Habana LF Ia grount lie price, her Distinct de
I I h,'un Ink I F!, Clock I I IF:~ IF IF F"Al, ,I, 11 Be,;. ,.,.,I, I,,,, Al IF, onallplin, 11 sure 'k, dir IF 'La Htl, ,,,r 25 de Jitil. ds, ll be, reform. ,,,I .1 "'kesterm dre'las so
"I"ll IF 1, I, He I"I'lik'n x F,, Lmo- do li de 71AR he 11) Esiloin. dris . 6, L ons --,i I .limIlIF0NII 11 1-11,Flb. bdlr, I, 'emenjoi
-11,,a .1 ,feet. 1-11d. del "11.1"In, iel. Brol, IFF, I on I I o's, .Let u,"J- , cis I "I"ut're Vount Fx, -- III. 27 del ecterterre' reas lull 9 Is
rld'sm 1. land. I.,ki III I a "', ,,,, 11.11. Fill 11-11 11, little DIru Bu'l, ,,,,,,, In"', I ;11 I L. ,I kids 0- ,u ,I diomrn uu ,IF, Elikee, Y Ramiro Culture Cool j ft. Zdfilig. de, C, 1. ruche ,I III I.a .I. sublock Ile FMi nature Mrsuleal I Imirlds ,. IF duccoule. howal tic ,a. knoutei frard. inner, IF I, cal If he Flu,
S.rld.d d rh- I I tuhrulo, It-thudi, u I us Fort IF I ell ANI A I I c's He I a CA I I I ar" plus L It : Dr. Arramparick Funpareldrial Dr. Pladin, Itirleestam clille 9 N' Carl, enlic F y E Vaded, IQ -Future EIR Firm Infire bruddic,
r. 1.1.111o or I. Itert 1.111. .11.1", h"is ,,, Is, ad IF a, r i,% Pip, t-[11i, i Ceroakeriandin %runlIs le.'lulle; CLI11i Ile 111111r, Cl bul Flimmil Bliderecounat, r I. 1. all, d De Albert. Bola ,one, Trearlimck R 1, rak, ific ImIcull, smi
",,",1,lnrI- mt, I I I. Ft, i "I'll I "Iric, i Se I Ellie- In y dclem our IF tionceF rick, redla
:"l kl, : Fid, '. kkrF,1',:l.,de,;' u Has I I I I 11, I C I, I 'er's
hbrLc IF u . I i In- It 1 ,', f',k1m",r7Q"7 ,,kel 11 11 "."Fluen "in'tell n 1, ,Irish 1 rflrrkte de Itsisch, Meyor del
1-- fl, reselee., Por ,%pet,, inded. -oort do Ccrrq Mcruillikell 1 killul 'rou"'It"."e"', cim y Procter de Ia Academia Mill- antruck rit'repoLir Ire ma-mmus a",
"Frouri Fair. afrecem LFILL courcience. inkilere I babla Illumarde.
El I,~ IF, derlb. clunfurerel. slis Ammur tablarkeeks, IF chather T Id.
___ ___ __ Ft higurcul La in do Mult tie 1-,,,Iu pn,. IF IF IQ Lghda ed his
PlIk IF Dos Rrul Diruld. Cu, thres. dfiettimp.MachertamFil
ideal F I, IF mar. Ili be sid. continue. Y i
I = T I I GRAN FUNERA RIA __ ___- ,.a ed 'I te.,I. 'llsememok colisfa 1.
c.b,. par. see aide . der to I of el
Mailtooll riAlregall a] pie. ,, Indictor dene, tie 11),
A LFREDO FERN A N DEZ (IV, I Era old hijer chavar I lumilledoll, ye
I a Climara el diplonifir recil el Jambe IshadictIn, It Five
del herd. Interainfericame ma"s Y I' club all' I', "i ar
.H y 17, VEDADC, F 5054 F-9619 ,,F,.r,.ba d, rearlditerixelicks IF pare, dI.I m.cre Y chuy budider annegres. Ishisfirlow, I re a : ILmIu. I 1. ,,,I a'. Fell trifler,
I table. I,, .1 Stime III, io Th, red Trivial partel devol M Ia
tie a Crr- dr, repteFiFelables Is vitifee Mwl
I I E. P. b. entlegam al doctor LIFILlon redom
W titular de dirbin Creupu I trtl- Suite mocarde ]a ,mmj ,,, .bear.
de obvickber, courresparricul, ,,, ,,,I tie ideal FlIvel Pam Fireman It
E L S EFR 0 R I I trolls Internmerolum do CoupeForne ensure tie In Mandona. So maxone airfirealectuad. up M6xfcn D Is Ford Free is therachestra, Ofrell so Vrl. L. ,It,,,a 1. here It doctor Cen. beent rourembilher F. R. Trillideartur faced ,Role Chief. IFaamrihb de Ce,,l.,,r,_ ,card. supinduall . I Vall S Raell
rebels tie 1. luxilideem, Fi I, IF ,I,. uneacentumba. Fall due I,., .A
JO S E T E N R E I In K011 h 0 R 1 "I's clearift. cle, Ill a an La TIFLILLus 11.19. IF dom Ri
U A elficher Instifilto Pei Ia; Ft, las effluent pubridarke due Prommod
Fourth 'Fe'skiliable, tic 1. inlhrurhroe .It. tic .I, frad PPIR havarreStLi:
+ ]filed .I. ,ad., I Pedre I
. (Que falle;66 on La Habana el dia 26 de Mayo de 1950) iniquarks. del Ill tic red buret
I R. I. P. Milistra IF I ruposerea housts. 1. tounbs, Tri
TIFF 'l.da als !it I I i 'i III "i Hfullo.- disk 11 "IrLil 111116111111 lills", ,,, P, rl 8 '. the Mignel Subirpz bittera. all al dideme defirthas del .1. I 1 1 I',.", 'e, xi"'."'al, flt ell to ""ll, I Iluri-,,, o-,,,,!,,, I, l ,,,, ,,,de, I . . I-el, IF F . d,, hit, I.,rmurFla, EL S E X 0 R Feriffaindez pikirtidarick de m,.ue. riando subilromeathe Alessall
I 5rmdStirQLRQhdW. PVPIF.42.
F-- ,,,,-. ,F,1,11 - -,,,hL,,, n IF IF hTh )' "I "I 1IF FP liculal hal-111IC-1111, 11I.Faill 11 Ill IFRFIIIIFF a I all In aliAltildit gribernainstilital &'L'd" 6 Ia Fibrin tie beravd, can qua
,,,,, I, ,l .-I sit -,,, ,-,e-,, Ft 11 Ill lullll" 11 "', fah"I '111 Ill IF-1 le"'I'll. Aminal Yor ran rich carF *do Ira di
I I I I Ll, lirah ,la. 2.', ,1F, T,,ral, -m I ISO, LORENZO GARW ALVAREZ PINAR DEL PIC ionic 24 -1a per- IF
sidents del Sacot Ruder FALF ,41uhre hard de ill qua Alkenown- '
I I Merrill Vurldrus Filkid. do Toommirro'llstRues,80F. Tsurnme. Vruldi.t Alfred.', Rhorad. Firceduchera. cu hii C ., Nitirterst, (clike ellikelh .1 dia 30 tie Jim]: 0, IP49) S.A. Fermul Fmene R In Fee. tire hold. or reselooker A rad Iddled or
-Idemej. or 1. Rcm Ile. no, P. ,F.n. of ]a coss tic red bork T .
't gncleencholkin y loan Teribinfird, y Rio: Amparch Mendez ystromennest; Ramiro Vermin, false Abillacho. Racti lidart Dritbist ,kil.ke.dars vIFdDmr h.ti fairesibleces, Ft M C, .fired. 'I. lines deterselecliI mus ,,tubw Marti free ,reare.
exchsili In uniciloldiork del mantrus- Iila ,.a Phillandes Audi Dth.-FAIR
Good.],,,. Cupst Jose Rio Acki y Metered. sladd.d. What Joll Vchriflo. Coariclad Rio y Amparin Timbehro. y rubmillt or A I gubscandrell ld A 1.1fir cu, it,".' 'IN., rm, an
I[ at.,,,. chninaso de so alrua, firturoma L.ke, 26, a last scresersel mu, Ft autenticihmo auto Strachor que Peddler, Di MR ill Ful
rumentlet Merrill del Carmen Vercelli. Lucia Abal.d.; C Fuldo IF Joan feardlet Cupedrol Encarreaciiiin Marriott.; ,
f, 7 Y 30 am., e", Ill Where, Are M.LIfic"'ib, (C',,lictird, Y C st clirfifid. Ill. I modfilibleall ,. ,a ,a ribe ,cou.b. dI had. Ine
Add,. Cei Leclerc L6p.,. I Wd 1-des" In -a R sker bell R -1 cal Mae a h.blA lid,. 'Imea .IFi, I CPl ,,, vetu-1. lii., ell ,aa Peru. Idirlued. flbnkdldncarkfi, ch, farm, are. If A 1. ,rk ek. as 11 1, tie "
R I I IF 'C"lla), los 'U" ,,I, I torreador del dranterhelecto de In racere. MR a dUld i fare Irbres y In Ill do imt defirt inaillinrise, tkjpqnn IF this aren, Istomer, no said per, If color de rel ,No. IA do do ]a I,, Be i- .
il I ,xPrRrjFrn buy I., bay If Golularred ,jat
adea lie. hilvark .Camisernarl x Pet fail ,,,ado*kF. acio, favor he Ill I, conferees SIR mictillinx MR, A,.= m! bill ,
%, I I I M Dummied. Per thernalk, them, A .= A a "Na Ill,
IF I flioutes tic droach. y ,dardal Pron MCO 8 ad can if '7 F -_ qLne-agraciescarkIn. Foreerest ,,A ,oflil 3. beer rpri ,
t" "I al I elp ,Me afellithemir Indr, reference an- put Ad. 11 .
i G 11 AN FUNERARIA D E IF e as lition One queen do our Ised 6.1"_ I I L. H.Ia,., 25 6. rera dke 1950. 1. Qualifier R.Ill"no Lee Blookiles LIrnxkd R IF huresplict, -hist ps"i
ai it ilk .I.PF. be. Jkli barkablard, IF Site an defenall
jr,,-1 ",; iklecturrammente, drundark ell mucture, ad eakeradind. normal A I. meads, dar- ,
"I'll, I I a 8 Frourach.c. Feracrandle, ,ii.d. dre Gral Othrear, L.I. III Ira cu .;on 1. bi sal del tie efordr. St. Y. he ,alifuldifor tril
,F Q, L F R E O"h 0 F 'L R IN A' N D E Z is Y de, W Penlueles. IF frands, I., do- -,-Y -ft- -line Prent me - ,
', I I ,, "I S110 pardian, Glancia Y Fericniandreal 0 .ill dractIchas, ine, Isfickuwrin an or.- ad sebal Ire I] 'c. l. did -Nik
"I 0 Q leikht, hus Flu remoul emourns, assur free Fort there, emu ,mr, real -k
,1 I 11 11 likerack, ,,kid. d- emmalen.ti arded. Me priedrizild. the ber, 1. I
D, CALLE H y 17, VEDADO Telfiforlos: F-5054 Elm I I 0 ,a
I d.u.-G.111rack. ff brl delinerbeek Ulmer ." f. cu
Ial I I Ism" I I I
,I A "I I Roadidit calrees.
17t, 0 1 a I --- eternal. .-.p, broboda, F1
ILL, I 0 is 0 1 F I k I
h I se A as I h .
bi a e 0 a a I 11
", I I is he is
qi I I I qk A a ch '' _", j
gFi, Ft ,,,Fft .
-____________________ ____Vin__ o'__ AR10 DE LA M1ARJYA.-Domuingoi. 2.5 de junlio de 1950_______________ Pgn EK'TECRONCA SCJALEleva la Aduana los valor58 a~ selnta cJas de tejidos
4A

Liotiuav nuevrarnente ]a Lanprest, Naviera de. Cuba
lam facultaden liue mo le otorgiron a] imneontor


L~INPORMACION DEL PUERTO *1o, ppl taionn

ra liat.Primr.crmd, o o,uiaa 1 bm hedo tt, !Mo
IAudcocla do, Le tiaba., ,,a A1o,,la-Ua, cu li~ce paajotto ,oaBcaz tida contera .1 rorata 7 00 ococrol
Ioo cootnecod tojtdto. tr ormlu ~ Foco

ot, corroopudig B .ot noet ., tond u I da 27 d ton tmB1rt
qua g to au cIn'. ut~e? dpadi o ad ,,o jit do link., at M irt do La Ha
d.a ai ttaf ot An ra ttora hlto, r1 LmraGn.ema a aiao I'floi rooctas reptecd. 01. a.ia ddiroc- orednb"di qea ll onduit
itVaore. nda o oe ,,cerpuoto. am, Wd vattI ~clarado yI quo roa ont ea I I tinr I Mttt-I
cd .1. u do 1. co a Io ca 1.1omldr
io-amicod aree doa IiatAduop Vi oe ho dict bu.u1t
La Haad dt~ora G Ala O l to rata,.oot, do O .a Ar-gel Icdiai
odoL Hdo e octor quo, so~ l p Icd at it ioongo. o ipaica toi Clara,
bro do ilo drocohoe maca pott 11BhOO Jose Caoda Ammtd WatPncatoooldaooto 1 amr o. 1.roai ea -o 61dt Mona Saridia; do Teoid Prot4at qo roatottotorIcut. tottota PorozA Peaohcco. 1uan Ontol
Le ineoc lb de I& Esaporir Po.reo. Jood Ptodrtgou H411rto do
Inootera .L Ctaoyro, condurae0 x a-tt


Carnaval macalac. 20 dearo a to ba apareorUa rd iPoooPraOtort ort
S. M, Nivu in 9 O g v dpf rd colado goa d.il.rd te. tod coa caoittaldor cart a En, Mooricaetia ge.,at do, buial-,
int ppv oI ad te Mr- do: on tas inon oarors doa boda- proen Naor do Cuba y lt reot Dijh, .u de *-n r ,
mda No. 2 do ttdom Gimme (ates jR do aiota, era 1. danooa quo ma-ma report. del trfoic dr tot 1, 12 md taooi batia aitfodo at pdrRect) quo dingo to Befloevue An- 'aat oto ooaqomna- qra do co. Commpaii rotc o Iado La Hbloa naigmio- toutogotdsa Noble XIIq u tld croao d t hrotiti doctaruaAtgn .pr ooaaoa raio0 o oar: taoa dot Abe, Floorda, Baito n ~ ~~~ a p t r m o d e t m r m o n o o i p a r o I n N ui O tg o w o. at p r -to o d m io j ic otio n o r m to qmtu maO B i H ae n o a t d a t m c d caao e B o y
Ietr jmzotoanto d o p ieiat ed T cmUa MonEd. dodqr ot Umndat r uo ctta Ito to rnroF oau t ltao bosonlia toireda on rraorod d
do Cardenas Colon, n a t enotco t en td no agn- Caiorjado trtVoiminos sabre ai oonru Irto. bycbtomFor
dtai toopo sai t qu o a ofeid. ta acx. a da.t taonstali Hdter no taiarao 00 to
W ede~s quo dru~et .o iinlm .oi ~iho IVRm ,Voe poraniio s e dof~hl to Cc tocar. on Ddo rncieahe: Aoaio Have,,i
laad o rde a en t.16 s pott r n p sens ana c aqa onlds o figo do. coo Nnac rAImp RoItig-too I Ccdrd. Oriot Su n atin T ot P oa
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ao onl 1.oioed]] n n l et,.one amor to adiorto C I isM~~U rt nc.
dot torio coods doabreit prmdc iout.mliego.M i.IOruras hill gabncas pn iioc do Si pit Prooeoi Hip e o tola de
Jd nal f et p o o too o pi n c a teotcd do a ioa. ctoooqnta aba toLuoos b.d lttotdo p e Or-o u i H no o Ioen q a st norprdcen TII fotin ocot- do K~ oorrespndo, otac 6 do h pr-inaivrd totorrgioioy'.n el A Sitd c P ap e To ic onntt a tQrll;
ci.1loto e itoimi gate rimere 20a dotikle do satac pin ainooqu oriods oncornirr 0 to moto alorgata,
Mayo do t acodoIt osarid onet pabesattmatdo mi.ltyomuto canoe do ta-oatrnmut opct.a t lna oia de Mootua Bt
bia do uvs dozh er-taco aP r a rnoaonuiooo oblint cldose mil ataoqoraton isoiuotepnu orad p Lteo dtAbto
n a qu aloYctan to ilagbiia canbre Ian etgoci dom Be nomorod oda aabreep to cansd Havn rt
do na idoon sacr onaa aP dog no odida Unadoooinhaite dre a lngor toer-leaita. dt, o Vieat oi--E aitl
:1 I .ic d Joan o Macti.ci natoda lo to ta Chinnna do on giria o rob
M oatr-a. nteo a sca o ei amet raoioour Torte- ooooto r rYa" Am- R noteno r ope ral l t rtero ato
Et quo tai o od c p ofon lre do otq a d o Cam avot ~. da -c'' n d B Ls ete o e 1i P M Dal i l Y P I ,tC r

vir ba roatas tlorpoo dfr Co tobin anusds, an. taaal tes l.te ple.to. sIion oorI -n dcta o lr-a ~ahri. conTdae.c HPt o
qu qua o oaa o fIti .frogelite Los vaatsltoad oudaptoqio imqtjoo aatotr do d e r arg goltoont feeutonetre, ter.dn Ya-st a do e M intas vtbopd dip ea Nt-t iardp It ]a-sjea deta aut2
[ieo d os i nt ldoais of dUtvilao Y Vn ato m eudo a inlooe di combW.Und'.~d Caha Ine noroc r ic entetoro VoE
EI aightd doprofignm n do no del panvl setecto prograrn quolafia inch in ao-e. i l,,i, huB
pba iarndo ere crogedb n t o o ouo-t quo. .,etcon t.yiiit-epis a ugots tr otde a I tri. fubnnel dil colmi flo Ia an.,teainsbobon la fntoas la gd n g inut- t a gi an ts. NoleXqoo 00 poaior p go n tod a,-looona e ot U11 ton k oclgolo ca; esidooemoa. s ton b o de nairn Ins d iilms poroune co quo to Ion- bard Uniona o '.de.nfc e Lo. bgout ,ab o doororro Atil-ps a]srmuls d 750tne. d s a eg nin VRAiti d b as est cgd. pe rcitu Call m n 26 Pod o H oriodot Loom: toha, ot an cia d c aool a ts of C ro y cand. on Y t o mu thenoa doI to iao -B ,. o m 1. E p e N .-h d an s on 1 .
-Foipe ads tedme. 1637 p poibtorne'e to dot-otodloc 2.gm ,oe1 eCu. ~bodlbo"rn i
ron osd d nad eT oror do. a pndd S d B lo n N blea cooa paVto qumpres i t aqu~ii cm r ade ap n d o n o no e Mai Mentire Ion i D atlo aPop
I. Icm m h ae. t lud lt dis d terr a m oaorta gr-a quofd. ,a oronei.l Camo aa p alut Be mod itare dauntaes o-tn Maci
on coiobrrani doaas bacaasto onelpi rad r. rayiaod Vnia atpoa do portida Vno'ii Bd He. Myto p oor n ci tode rot Jem Ar
Ism odiornIttgoo ot r pa r et d Nd o u ba leoard ita aon ao a t Mar.M; et Ioocllot oer
lp t163t do tamo idoti ale a-poav icosna aaacd i tar li pro o ota. doM datc PtIuan o t-oatt roao
idiad. a.onlid cooe anl ir dorcb battepnnti 0 oon d olprcp denti an~ oat In ponn on tabarn pioro rIn roysterac H aide W att z p Jedr. Co s i
.coanrac le-o ntlion mooboat. 1. ociacoto prme nild Ceo a ntdo Stat-9 aooo Prnid r a oboeoegor iota l umoobcoan Fred inftuenH. Fir-o
1.- ealee n oro n o ico tBo an pati ancd poro ito VIcid dotl do, enei ioo ci Gbioon or pny otbL ore ci desl. ricadmT
tent do1an e in eo c UUtra Ino: Miue igor, .re ie m doto At- ,a d trpt r e. do mis eo rdoo boo h d ch S m ca o al yebo .
nidb R a l predloj o aoa ereopen- ttintid y deI ade Vl o das car Monor cirue bob mot-atn doI om uoooiF e~ niea d Strm m m ,
lirs endoa eitindatlbd lir- s A onria Nobt sine edo n dnis oto mivcotan laod 00s prtrenua t~e Soglia a hl o odte ab1Ind.
co Ua pa i rtao Ieno artum a l cd fattoid pp gao o eimo tett de aa scriro do. an 00iitmion tonan Vo dlure to .,,I.o. Iv d o lolr
Paritas qo pa ritloantrp lac oprano vltdo Pu mestnn ospidrita, of do decargodel ot do iaact to oetr dot.a antrodoL a
poooaodd pubetfiod rias do moia. no io, dreident do eon t. le p rar aotio d o n re dii n t b oa e rac lco a itiadadr
-tadta posi ion oioo 0.00 irmonopr to. fii. msl"pa il d ot tiahojo mb an atetado or d Iot n.inoodo cabaa on oa miloladta
pLitieachquo -deoratn timd. i. o e t tied o fol ad ya Caroidn o it su 0 c ).aa-daOno.goe yn eqi toipatnc a s p a rtaooe poonel p ae bota n una oatao ma h-nda. do i esma' o~ aota h'. II dao telnr gosI opeaci, do, oruno d ima nlod impor-tarn Lir cineoc.t. iaao a1 pro .r as a ll Sa a. ondr fm d .Ec. rminent~r dn o Ion rioa n do bo a doi Lach Meano Iea-Jats utAt

pdo!. p u adiifate obron farmitor latenado 1 Coovetiondoo.I Idoan socinia en intbao 00, 0 000- mdnaonna no y ala g nVd, .,.pr anza 6 ldtgbd dinmobo rlifnogoeal.a e dot Cn o idiag o EAbciaB p. tol NI- fire d o e.apaorrdin Cosooj d I i eto Arn, a ll at paeto domLahotana,
pndine di o- m .a uctr s nda dcto boito par- t6a a iras Gtadp pt -t tons Oatto, lial erat a ooar too roounot 18to de to no eto 40 Orn otmay oraa p c-i.dagaber.dor Sets~a LadU"b"Ti o C.larrm do l. in aNrbo quo eta propractord C Vrot oi r au o onp se cimeotmao dinoo
matancooo doco His obra 00nmolod Aadb rot, a pod quoponr na !' o Bapden a dcbobV to ot.to oden en laReu on 85 r82cer ilos
rooir conp los ing aoro 1 o0 ci t. a dS, mntn, PDfigho A a te.tdo- U I ma U po ro n m aoma tiom p ap doot to cor-go. idi i neet 4pe
v a on ] o n na it, Seot Pe o m oot a io aa i cy n ib oo am tinepos e or ,,, 45r,110a porn ito mhorcads t2bdo


can Mdacahrt. gao. k p aato. dol Cloase: oamoti Lns Amroys Nics. dotoa d olBud ia l Marina) M dnao Cgn iran. rom aaoa 2 o paisnd n.n
c id;m sre p baana ep, t r pas on .a rs tooo oarita Stso : aI c ,ofooto p .b dartel toonaca4O-oIgonopai6l
eadnsi 1. nord n. i nat doora Bdann, Mret in,dAod o. go bal insia imirt tin deathst 40 agoonan

patide.am doto out oaseloy a Pa aco et ooapa- a apao do -~~u cig tenibodqu inoil e en e oa lortotat I ro tot"d.o btioio rt
cIaoea raclc a pi~o uc- vaa d or nrightr Atdeido Vno.aidda;dm.1., dclr
Pbca vo e o t i on otn a rni- flanp k.'tada a laa par to prrd.eet-h' 00000 "Gibora'. o me
pn T.omida ode R n hiteecern c on nrr to fr- Go Es etadn Unidno do Norro kania con taoglttesu hochm to on-is E Oroa. moodi ata foteeesa ausmm' depo doe go. mi M itotto alo. b40t
In aoncgatda. saohmoj t od00o 0.0il enrak ptmnoo do toa base toororofi doteda Vocuct t4.i1kun doijmn yC.id.a
Un panrama oma otgao amira- snean~dn tierladra purun oimer-.,t ctt y.d detCnto Id intnsta ni W -i lim; dio F-o ttttn
eta, usina so at ainfinite p or-go- dop ra offumos -litae qAi s- aoelhi001 qaacd o u7 aotattr-.77,0 ion oSci
-d e ,o pa os p nitlnidrotqon Pa-d o pal q ointa g rta Iotod do Ha- bee Dad ra e n baja ll I bi 10,01 Sis do Pra ttf;
ptencom ta s re segrmon.aoI- e 0, -roa Moen o igu eno Peron laeorit tronsioi doc o poindo ott-on Pnoa be
d1lo a ria e trdin rti p n o en mialt n d o Direcor-a dorm baja mama" Ins,,:r-o doh bm
Prot sm pigsata ].ta I oL iminacb 10do maie a .1 con 1.ubb aetiod, goatannn, aon oiro aG~m rod uaam~ l-iia
- ~ pr bagtnn emero rica rl nan a tm o Seina ple attlo dao Ioma 00toe eseil ma. ammo.7.kles t aI
hero. dignibnonic ga Fir .n Baq o r dcn. elr Itio Lao.d m pcitaoloaoa l ul 1 n i-tea l 0.4300 S l l par- M o,: 26I

E0 bIod s g b r n dt do M aer na n te s o at o at o, por n tin 00 n e n oa~f tr tt oo Lao t m o Itoio o c v o r ittt da o ptl i t 1 et L. oar-a 1 P oet- a R ca .0; pII C h ra
meales e Boo r son ,aabbo ferot avvmiao t oied,- Enaracoao osrala FUnoa: its no ueditor.
tied Z ua al co In a~uink C ca: ond pa supemedo Vo bUc~I 2.0,44 ieomal.;3par-a63;itlor ,il
neto o 'be tn Encuioet querada. dosyt rie pcaoin, hacionda de IaOigom i 3hobbdtocto o p is a- ttia ,1,btnda

toc o loerel pAt- (brie t- too ties pobmpatiao e .eo a rpd do- uo o4,0 acsb ao quo Il "-'- ant 52M1 ro kil os dot imartlandy p
-- uebo quo. on nlibsd d a n nsb a toinc 900, stmr-onorou -.pli u iro~ .atL 1119146 oln.d n
whigniftaid ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ gor"m~~acsb dmlmed .e~ieh o. uam.g, o oJ.I'hMrnFgI. tl~ieado at oua-dsionasId Or-anat,. ont,
Retne~~~~t pn damnsird mocibe nna tsict. eolet ottl oaadr pad94 knortta cdon oqot, 2i9e-p9'Mo-pH
oem.a eibed n M o'l demi~ aa n tpe benrr 'Or-rd dt, o-niaot pr acb ar oo acn

puot a c dntet d onan palln dIto ms mVedasci .ar amarooto p rn Vo nillo ainoetap on dega llmplo d l muo Ln. Jaieyro.iorp50mpo ibosa lo imn oVr-dga etle Leoytioto fiatiano 02,7 lim poonieg;r al-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ fdloarao oto mniloan oota roa n o hdaa A-o tte"n so oae d elnr tO o 00t0 05.i7 u on; Vaitin dra hon
les. .a me. ion Ia da. .- u toe abas at presto no garU apiad oen ago drnorternd17 d Lac Hobno Oarao0905ppninmobsnad
Fr n allr en r crpntor dotUn aud p]ba ogdropoa ens lars onmaoe psi- em dieImaepm SnoGn oT- Mtna, 360,601s pos;on po a
enoday 0 b~nd iz do Slon Hoc.o barn dota noom n tio -l00ao a niBon'toro ne n.,t 3t.a -O a1,23,0238111 p. haer. Meni 26oEl sago d siv .nrale tarn Sonlr on- d n a e dc= i virro PatP0 a- -ueronori mrit. 'tOO Stra 23 neho tt4O ;e
ion.im v ru0 e na feo aioesVl l p or cm nn del C a ,o dn fet, H ubr i n d;ctlm noot- ,0624kl, vrtr.,4785 Ula a.
b.e.ein tdoBen. a lasnfit Avoaltd s peid Ifoaro s rdi ato bbA eptahsobc par FiorIat mild po are maionetpa.
a.atbfierigdAr-aa, cis ri.ndos, in blannid, Pa't. tordo delupm 1,5pnr 'Lnnn otA Pindot Mr ldn 2 1.6103Si
son namorales paqueimttcgacaord n pa oeotorin do t Cmar t7.16 p r no ne id21 210n;443 dab0 1
teamsu be lotonae mocsadrs on ras I oa ste et. pao, em'i croai Alp p, efns Dpemos, anaie red Is cars.a
.a an is do Ibr. esa16 caatda dot ra iemr.a rdtt um Lpio onja29,86 lm 0 ho
toatecrr. motta lbs vaoeC n eti. iodhin. I ab e r conP oo oar S O.ovapt ail tor e Slarn train tldor -I
g a, hle, dnome,, eek tiocI anoa o- Resi 00ao. Isicioed,. aiapd os I lnogin, Poeda Cato ant o i nk Simo oc tia i d lo barbo o els
ardVa.a dnf ues omado1.Fu r- ledi- Pe no- nado ontoc dnilBe an- Miue Vid p. enny Gran aaoot o tons aitoO-l 6
at.en Sndc ljtes dosKaedo dos no- .f osnmre on ndeta Sa M. er Nbot -I I An enlnaa miG27an ave d enj I4tro; oim Vn
Mblo npts al a i a ba l icna do Vi1iba Game So b cc Heiri do lte Carna- Ea somop F i bisco MeT lhsort s T rMi't] a Pa-d O r-nb 2,70 Stnj p 105
- prn it oiall.i roibint do inds d F. Nilrior Da. lo iaoien m oo -l lieie. I oCptaadlPel, t idapdo Jm2.0610 Sils laor. Ai oA-.
cnraoflotIa p'Yir gt faooirn dempoios don --o nnnJo tstatcdte o d tole 85t4 97 los ci va g Stoiltia.
Del allts he imnd gro ia p coo- Hnon. s.cfitoa SiiaHo-bArge ~ c at ntinn con mot ine e inn VorioHa~ir t rismnme rba
an gma r ine do00 ber imnc steu Nn metornna ZniaH an de pCagoena y ff lMosem vdci Diti-do Hog.IoL. 89,at pr-d r-t;Ons. ris 236,697e
Proc hid a pev. al filiuai do ncai p t mi m et.a on.z 6eT2,0 S ilos .pe Us-tb12,4
al a pIale ac n Bornadlan e u pa eblo td a in abdintratdla iunce dca -- Inte la todaibn dola man Adutiva do na hto udooaveod, strain kilos.1 Suift;
bu. vamend. isaW vaueFor I. an coe . eend de teta. Hc d ropVendire n n d., d femld Empire 3 Promo Braj 6 02 n SIth;
had uponve moondurl no In Balle doed $TonoOttt cibaneevl H o e Mr-e Ooa5117 i
IN a oti. doentcpam mm rr-ntae I, It 'g a de.a tryet do *ii- -vtoee .padm o ar ; El Cite taja 136,244 Smen oeld 5io9
A~~~a baa nontetd dlood asaika In toil, afuatll p76 'a1ro aan ofav.sd
flar. par fa amn a ideacacanst-v m die dlimn Va el~ Caese.I.B Aegolej t r ja 28,724 lm p aengi 171m.11
At h dnomn ]a el a dqnt~ mlen doIn -t els tioa d l vnodbi boataio s -to bar-U.V as do a dmatna dose hovet 00 um ot f i op M Pnry t. frome OmI
- Ceta i o ndni s andotabbt d e del eni sin qaiarso tiompib 'f a C@ ie.19 io as lov a

ta o Ienaba aasevd" utnntA cnpslca icbtenn otrS a.-.oo Coonfid eatepso J a por n Irico [c~ .8 9 am n huh Ctapo
lobnn ail. leaondo-o ro- e do a-- Aeda. y p ateob. pdocI e MambA avcPorca delm vapo bagter bel noAr- ho r-asi n 400,878Smon pLot. JoophD Bd
ecmir ar bet of.U baen arco coa- n bermia a Vocinola pon l Maastre, nonoali. Cno rtt a be At- e Prctrajo 2O6 l m ahon.6
tener. goi.g~. tpe m1 R m r r.nm eoutejie ede Prin t t nJan At- T08.biVaor reolronp ran1o li
go.sua y on g nu e do tdao ls, d Anidn readNbl. otadtrmo lk M isuel i. G idilnll SImre. c l 9
Dl on polosoia bittnr.In pmtctia U at I d mblgir M~ ic s doz Iamuee II- t427 Camiktga tyan IIn o b a n fe atur e: V
Soa lOnite en l plat don ean. do p Ian aigolae sic posnaoa 1. V16 St.t bogu codcNa-aiottrctqoablo-load n
ocmala e go le ost nygn Ol onV oSl rs Rta o e. derlt Atai. Voo9t A tSrir Bonur, Frarcnsco rrct Mutt tTooit .1r -ttt po obbuPobtoCt biop-rotaa1uaaecopb a Jad6.7 io Lnu, 4,700 Etilo ,BR

hosenaantac Y a dslinans o-loornsongjeaac.detig PCa-a. aarl Aboet-Ct totobu- ia pi-o-totinsMuot pN5toiaHidtinCddinoo n acaboSatuuVLaMpor. Lpd eatcottot Pul c bte dn 2
pat. 0 o nm l bra hitndsgao eon-R A sa Niro. Do., In, Gfro.= rt asytn.-oo oogto ot ut toooa o ooo ou Jua tu -Aht,'reap loa looiao o-c A~.raoaOolo dor ~,tr a
artbthonle qlutn N1a.do Dgic Gaons Aio ia dodng a- ta Diot Carobm connt Trelative dtt foie Gototo. Joo eaVidoH- itop Anuto Cod-otqRuuot tuaiIso proiinCtler.,aocdctonvajroonponcaa o I cabponlo ntdlDuasd
IM aita l dn od1. l tann o- Id .vgao fok Mat Bnal i ltaba Mom-nez Isoanie Sobbgar. Adnibado Arosa Arunnrtt lovero Jdo pa Rororrs, Ct902oi0 TodUmiaAt doortmpotor t-' ohiea au a i a- prula elnos entd-e oAoriae e antBbie r
C.to.-nba oLa oa.N. ZmIgd d. d o mpoon A gelEisnabslr-ta oMitp r eptoror odn Paueio Lutvo Vida boo riv [oy.Stycit d orc.P00 oborrpono. taafereesljmn. H.Prcta0,10SlmopnL
On- Je Meet[lnc quaanatala ioa oI DoeP h a innacc-nroio t, Hon. 1.i Galaon. Ii mtoHoaOotPo~b Mn o 7-i 0 tdo .bood oPloopc oI or do El gact Albrtl apr 4149S~ onie lotE .t tonattl co sepm.VnoosT 1 divons En am Iopova r itniti I. Edacacb oo pce. abma fiiam n gedr o21.t1 orm br L1i11 J4o12.2t0ttlh MrtpGbit onrooCtiry m~' aald bioGtiopo tba InntrsTc rAaogi o-boGio erlvprTbc o1
~Saaunlraaa~an ae .naa ]tagne loorCobL Aooc; I oareub pga oimeoactuimooa i1,Jtiop1m:s MnoAtfCre o utiapTaib Aooa-m rcaobfieldoaorra00LaHt61,o4a7a- lom 23,00 li o abar,

-nlt ouo Tes Ano a 0sdu qu 1. do6te~i. xoP~iaVI'-UTODIARIO DE LA MARINA.4nningo, 25 de Junico de 1950 .~ ,VI

A N JNC IO0S CIA S IFI C ADO S D E U1,T IM A HO0RAX
A'oticias Nacionales
(Par notatio hI directo)S
ITdirct.)_ PROFESIONALES COMPRAS VENTAS .VEN'TAS VENTAS VENTAS VETS i
Re,,,rc I ln11. I ABOGADOS Y NOTARIOS 17 MUEBLES- PRENDAS 48,* CAA CASAS 48 CAS 48 CASAS 48 CAA,
din I EH11 A. .,,gla meeme,,roulat.111. 0. lans A.N3/4.IAM4 II,,FEV11 lnA11-sll0 -"- -s.r1011e UN EGA1.$115111

bett mjtad,,II II. o to. nIrcru nd escribir; cose, ,ad 11.I-I 2_ a, -e-. = =____________.___________"". ,n ,,I .c Ita-p,,1, D11 D'reli. ~ i ais, refrigeradores, planao. loa .I1NAE. IN CateAs a. SE leD E O U AD lmcrc adeu r offaeri al. I.A. a-1i~ adRA '--aA-ETRNEA
Guillearchat Recodi., I D i', I chX p iol, Eapeclidld en casas comple- ,i, I 1i51P.3 . a 214 al. a
PrIlotl 111 211'iI0 M~O0 8 4.10."I b. tas Oneacine I ~ia Dn 1 I .I.a 1. I.~ all it CON MUCHIA AGUA plors, hiffad com 1. itoron. =--,~ya b~a ls. lac1 2 Partaken. oral1.cln
ALUZr, anni 21"~mn N.a 5.Gal3. .an-- Lo e b a piano Dn-832 It b"'lh. ."I" ."a ~ J' 1. b I "~I.fc .ar. cla i~iil-2 1-1 .Ibno I4 nol ;uiloa ,m la, qnaa15 jdn
d 'lI iiilda a, ,io r_ a422-22 1. 1 .l. I I ll ei. 1a 6a, do corcedor .e W1gId "ld el. IoIO 1143240.21., 311.a 1.poal sla 24. b o intold.
COM RA 22 --N- ---A--ES __d . '""' '."I- I .a hal.orionou- -l1ll,121,Tima lacsl lonrhcla II11~[,,1, add tll.-5H9171.31-1-26 oo.Cl L. 4017. 11 :;,1,2aa,, ",,l, ,.1;, d 111 Iq I 'l l Ca t ofmO,. ",,a-U 'I11 o Laie bo pap Coa ,l SE EN UE~ CAm SA laDos N a ursl 70, fod p. $5,500
1112 Jan, c I l a I nd. u NII I. ,a 33l .I a ua o lc l 111,l 1 l02 ,1 1 M 0 1113.d f
cle u c ipal.l h I __________________ I GANGA1 $2 ,0 it 01i l 2ial a -.11 llwa. I put do a Propled dad 1::Ieble, cuadra 10 de doctubre, calle 0-H-040-44-24
Voode Muniipal 922 11112 0121!. 31 U 1 00 I O .lII I 12 I IsQuroa Vibora, acabada IIrebi an i o ,1n1,Ilsavlda, IlSlS caeNtgull-7 ofraer1 a r niojLlla. ga sanleta, 3 causaros de ALTUIIAS DEBHELEN
Romplee. Illsr mprr am',11 Rov c. IJK ~ 11. allc dui Cal."8, thod. -.'1Ill1., __111442 _feo Ia mayor7 1
PEUAItns4Cr-nui RAME OS! all"'.__________ Ix. 3/, con 2. itvenAA ESCPA Ctarsact cads uno, Detaocasue $15,0001
dias, pnasan cliunllr, ,I fail," L it II. hae 411 tIiI X-511-3 COMP A O bocti 1cumarad0. Tat1 a541. Color maI, 1ial_ 111414 .1pl2 coceu aBoaolwcad. nand i5 ra n it;l. 'O'ciiiilecinnicni ii Ca baar- .Ia. Hao od lba H-Vi15-SI-2 surbtci '. lli .1.'01 SAN R AE YGA o cme ra)on ,ba Justei'ca- Ia dol. Nu,] hall bI 2/4 111111 IlbNacionalei de Cuba de Cn.ilccoo I I.,. I M 1. 103211 Int.In0. . ein adolanno, on toda. canti- RENTANDO $1,525, EN" $140,000,ory '-I", Is "'I'sid "eullM11 APROVECHE EL.CHANCE tado modernist con agua callen-Irsrn aIE 10011 a.1 a nr -30114.agsmden, o oa Y .24 62l 7a l 1111102 p41Y
qiie duipg it dnclir- OuIll. Ch .I4, li011111 11.11411 a 1 .1-,I dradema pagaiodam 38 cifl roeebjoa edIfiojo 30 C. .addC101 anuH- by45 A -a1211111 .10 a. 0211 2. I' e ~cfagsm dr con so Addact I1~. h' 0'. B-22.
[no~~~~001 Illci MEDIAu 11.1I51 c-1- land1 p. 30 a ai y 0 .i Sae tan.fetet I. i2 8c-ara n.2,.2 12.9 =Z ,: as111pl4 I Ca-nysr cu r A lcoad
I n o I lIL al a. H oy '1111. I a tin 8 COMPRO :O po' irao gaLj 4 Sns uir. ent eavas i0e, 10ri 10 itl 13011. __I_____X-.____LiPo l acot e IS 70 V Iauan a. onalA 111111 o0 ._. esasts cat
14tai, l dlcha 'I opo sI.- I -III 11 e . 1. ., I' "Ia. do nta o ss uos tro depn. food.rdader rao Trala sul 70. .~ 112 lot114 02-1.1 cI.- D.RKET.coprt 'i iM I .I l no --aoo m tin ~d-,aii rgi. TrtbDLit bVead.rdoe 1iA I24112 BO1NITA, DESO UKP114-40
1.04411 aye no la il.i 110aads III, ,,,1110,L9 ao" sup 1.all aI i oo,41 1 0.11 1, OSFN 2 E11 tA d 0 0. C-10ade4ro2 pati c$ment000.
It sl o fL li -,, al o __ _011 _111.811011 1 11< nodepSnt oa qi ana I fndo .aa1orua 5 o a th p ull, l rl4,111110 Coll gs 113 os s 72 n apreNT re io y be' a.60 C-02 -4B-6C Parr $16,000. Cotran, au clostia. La. iairaoh tn ., COMO NEGOCIO COMPRO RAPI. PIre ItMarinnao.s yb D
isfuknrdcal(ib lo trea doiaepoiddsbien ituadal VALLS V CIA.Y. V loND .an1 11010iOtPor. terori neso poe. .10. reo.do $67, an 0010100111,m -111. "no. ina oessar11114 clutno 2. I'.
ternn 1. icd C .o.pcIr d,.,Iviib Cut.da edot T B-81 TARARA. $2200 12., 41111 la-n ban14'111 c. "I 8.00lo eaiUsl70fod an -,rls'I'I-"""'/:brn ea r.ca rorno cln
do,, Enr Ic l l P01 Y uIt o _iot 1-N.1410. e,i 1 ,oo 14io ILI cd, 2 4 c. o8 i, 1. L 2 1 0Im.l uoo Ina) ho 0O. c0111., 212 1411018, 1211102 o u boaaaa l oeto 4. ploluh do 1II a o. ,.cadao,=ol .1.1 n7IC nl ad mmmc araaders Ojeda 15. Tend8,1 dods racd. d. 1. Is1. Il I ,l= N~p.om;4lal

11~~~ -i 11 Aoii d 114l2
elct n I 0412s 3011 d, 11041 8-11-94-9-2 111niba,2 i- 1 ,8 .olg "118 01 "o01440 cf1H14-4
1.2n 4,,,d isIita qc- e ____t con0111 ler rbr ned. $1,- hano no0 dornatu d-41-A-a111.
MATANZA5.- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ orI I~i 24,I.- a-i, coio bans Habana I V."a- _______________ dialect.12.11 211I,;o ,,, o- psOooi Apialml laol820. 11.01 114B-5227on1.calo
do ooilid oy a1110 d1121a Crba P002 .0.112. o~~ 11210 24 .m O~ OldD 1111 S~i 02 c opo.- ol ~pli. 111 ~poo, 11-PIt2-h.NGA END II. o, 45,00.11l11151,. .1111.1. lelal,, 11, 1,0101,-041001., ,111011i11. llloillila. 101. 1.de io-~l.114. -1,1-11,bhi
L A NA, d e o d d A a lra 2 r e r a H b . V I. S u sa.clr I I__ _ _ _ I. cra t lobin i SUA R E Z r l nlbil a ., IN UE D "C l un n i A 1 I I L n 1D3111 R,- .2 w $10 ,"a y181 51 rauia el Ro er o a- prica r n a G.113A2111 0 8.dG.111
de cep ba n ,I l a P d l .,I1 01 4 0.] os $ 4 00211151aah ~ a b ua . dIt .9al- o aa ll, u J a- n rnfll 4 Jns F.iolo td o 1 2 apr t. a l a1P4 no-01a.0I ha l .b C andc a ,14 1 4 N 1'o ot al p
ILIo d le a ~a alc n ila L u 11 1 0 V 2 5 7 C o41r o4l,. e cIe hol s a< i t tu 1 _1 S WII _ _ _ _ _ _ _
liel aydll dn ilc1i 8 11,co. Joan11 did, Y IC to1l111 , i1020 sur12 int a doI- 4,DI R. A REL A IEI I ND $5s EN V $5000 -1__ __ __ __ _Irilopole. uboCaoiia laa. del URG NTE h TA''t'UAC! V 41., 2120. 0122 io,8,.e~tl. 0.11 II-810.1114. l~a alall, 01.r.312. _____________________q 01411con4-4-a
Gead acido (A B LLL- $18 00 RE TA 1$1,01 1, "".2013.104 p.a~o2Elfrf II' U.t Roberto Po 914ut, 1.isrls o An8al
CLo I, ibal l- I, ,',II -n FH. 1 285 b1311011,311 dm8t. .31. $1,010 121.101s HdonN6d. Thsuta 70 fond a eD t s blIa. ed l- 2 Iomuac4
COe N is u ob2. -~ Ml", iri als. l. -ore o colgido assu214 .I.~21211U U -41 1-211 il .0br. ""0,sae al, '.i. on a. il ,laa. cr ,1,,11 min,1 II I.1* CL/4,I 10R0.0 11130 2 d 40. 0,
bcuucd 8I i 1sy a 111111 de L I a B .AFEL47 - 11114.0.I .II.UU -20 Crrdr olgido 8H-N14-2 d. o n5ogsolalad121. 20
=Id ele tn o aL C antu U R G N T .f I -5. is ,r a 1.2N o 11 ,.oE NS raz2 at
Cuta P I nal tc.ll 1 / r03-101039-3 P LTEAdO MO. Y45"' .5 RE "D I '' a, IaM A On. 1 I.III de l n s '- In 12212l-. Pd fi l 3eg p1O a__ _ _ __ _ _ c

graduacido' "I Ic dedicard- anL" home. I'. earn-4-2 Im.o~ l .a. Fo.21 2 cli1 Car I 4 t bao o clla0 l1 1.111 res do p op e ad s
20110110 SoaabiJ 28m110'suar A11 no1 80120AMO a0 a1 6214021 SANar MIGUEL 456 (ALTOS) 8280, I.i .110.P.00,088, 01
GrSo orlp 18. M14 llosI~lo~.122 0010,5 4dn,, 2 111 c lo 11. do I cecdh Ilaris 0151514o 00a4 0101111
A~a'b Na"Ll t doRA 21520 At.0d101e F-111 2 85 2, Oao ,_______________ Ur alpdc p701 do 131.a paad1 rai 8020.s 0123 .7.10 "a02 Rea e dos

daIdt ant ,Il l. a Ea 020i2041 0111102 IIIt $11 $111 1 0 o 0 0 R Nan 211 pel. 05 ahcia. .211 P1011l110. p2 1 -62 1 1 doS101tlor .b12 10e, 4. a1lp l., 201g n tnt h di o glala i inil-n aUrt14.1,11 $1151. -II. 1181210 11 14141 1 hblcuo 01. 1 121 011m000 ,1-110SAN 10,811il 472on~ Anc. 300121120
W. pEnoILI ,chl 14-.11-11-2 Ruo radL po 50 canoa ealras~. m infol rona-c_a rR r n, c BunC om r a, eno 0 SC B R 25,000 81011011 11 ., Tio. W5227.
SicdANTAr CLARA It olbol" 24. fiu- -l C PR FIQ T EG- -.vo a Cmo I codor 6r. ha$1,5 UI rado s' IIrs d.el Bo n Re.to I1.d.I.1811 c4I 11 1111 ', 32.11t 32rl-o _r
juca e Ifl~lrl~lol deesla local- A,11111 o l I ral.Tratr Urula 0 foda a mpilcinoAl ia~rio~glllc ehaol q. P I. 1000801 11 20.l1I. bo .12111 _____________aIn,___III
do eolc ao ponerhomicdi .dl ao n r,- ,a .rob raz. onal. Tro arcl O h a.a et ble tci. 0141111 on' b201011110 ba ~ as, ell $90 $1 0 l l. P 011, dae 112, "l n a" a E Q I ,- $17 .
STA. Cnt RA S to 24uc~ osA I j dodoAtalll kn II -1 huall I. II.ls pn .31 .aI 4/4 comedor, ,-BANA GRA R111C
dosm~tp o.'d ioa as rouar dc rla 70or a~lds ., r ade r t s don .o.sr ao CJA ( ffff 103014ccn atraa r18103.Omc .2d .10
Eln Eo 7s aIII 85 Todu hr as coal son~I 500U.U 18TA Ura paorra, cuartosen yh sevoodo 01.1.al 141.mcli e
id ,.I AJorovilrflil -r gaanna catl"'3flflt"ra. d al.-iS A IO c" 101 "1,0. 0I1 SO. "' 14000I .oi,
od no la piadulC par roe Is tat92ll2 INC CASA EN. IAJB G taANG $72000'o ab ll1cIcrlI U obulr a doo -. 7 AN $18,0o: 001ot 2 -117t1.to.
ccnhn o ipto C.PE.TV DEalr 0,.111., s 102 c ota. do H. E tl, co o n ,.,,.I -a ,biuid ,I iia l 1.211,sab ,. ,.t & toal ata e zcr m
bilait llSI~ .1 110 3~lu 0121112 130h 11-0 .0018. 11a-L7010 0800g as10108 -.78 PLAVA I RMARi$28 000h c hbbr.ls,, Ii
tarnish El prollo jaioaLIprocesd po C Ir, 111 1.1 oarI nob,-'cro BADOE ET JIC 'a01111 "" 11100 "8"I'll' '-I 'I1' 00.- c e nlo '.," l.r,' ''. p. " 1101EN A S21340 iolono ll ,Sld -oi ,. I o d1a ~i tn r usts 00=1
bcfe edoat duc f Ino na sh C1, an. Ila, 1 ,0,1. "' O.~4U CA f545, M 11118uao 3 lo PLNAS~oo,01802H11 00 R3H71& 5 -08 1, 04,0 l ,8 1RNT 0111112, 1. I5011. .I naads 41, IN.
p Pr o lnoa de i t, do I "llc 'R I. -a 2857ar. n=1" N ou opaa!- B riontrea T nentire RMirraa040.P 32 i1-73 1u3 _______________~11. ESCOBA,2 1 5 ,03. 58a Iu. Tedm as osmo
AT AC AR Lubgido n II51 -I itAY MIRAMAR Ill 000T Informa Fonts 7205 o$6.t 1.0. neada C A E $ ,0 Il-no,
1.l,,iitfm,o de Autad . Cars Corredor, ________________ LearT. de .PC eolK.AIA a'.ia'aa.1 1 SI
t 'r.sin l tru cat policlodall laoer. eo -I'l .lo "a --3 to M UbeN D 2 1 2 0 80 1 A l 18 0 1
rolegiado. _____________ dillTA .,,ia .naodle/ is .-o1a8.o. 221130 44l 02 .1Z MA
dola din clo 00010 T d ,[ 1 Srna in 1011e a a e m t n n o ieI 1 R o a lotf m t a . 115 ho les. .u 'o I3.11, COo Inlc~~- Nal 8, Lin portai, 1211,2, 247,110812
ILara ,I1t i i a arnd l g it rn oi I n- va as 0-9117-4 25oab e 13.0030 o1 I D elay0 1a00811 Nab eal 11 -. I a a ,S n "I do "". b ll, 4 4, ,Il d H A B N A 2180 1 7,0001.
__ _ __ _ __ _ __ _ call 88~t Crb~o t n50 -t" ".AMM %

L ~ r IIJ d a i o u l d i dun e OM a r s C O 1 M 1 1 M 0 1 5 1 ,o A T 1 1 I Cn c on I ta b ir.~f D L a n 1 d -1r5 -n-2 III P L A YAa~ a d M I R A M AR2 $11 2 0 3 1 2 m d o o a u2 8,~ i 00 0 Pdbha o. COabmendoV DEs~lid ilifrill- Illiipiiii0 ,hl, 010u. ,.ta51i10 1,3. -________________________________B-70_. a. b Al I 'rct
_____ a a lla t 01.310! n oO l- 3 1 ,A h er .Ih n or. 1 * ,n ll n I 5011 3 uh a t s d05013 2- a c al, P 2 do . J I I o Jta il l M od li n 1 4 2 ~ E T T ~
it t ra nd E e oIli I. a A1 11 I ca C 0M 3R C IOR O .AM A I I< LA, , S , J IIonA N A j a ., a11 . s I .__ _ _ _ -LA Y A- d s ~ a d "
Pltde S1o c iting, .R aljcljd u 111 111 .a12 .11111 R.e m ram ar 08 1 .11 131 ea o dL d EdC cuto1,11ao.0,22 18.hos
l R ombo Iue 11I .,I denIn se U -3-11-411480! ,-a-0ot(- ,-a aIIc--_______Is_-n_-_,an__._loe___nAol l ii an toii Curo Tol ti-SAlO.11-711 1.a rI rI, 14 ol~ 0 1 .1 ~ l c. ,801 0 Ila,23111. An4I~ 11181 pa cour101errd- ,Ir li o gi r a "in Mshicesetoa 141 LindI 1010.A1mla, ifr esCuaCNi75 eat50H-0-8-5021.noooashbialoo,522011 ve -. o t
,Iblo Ga ia 1loj1Oliur oe r- 00114 MX A 00. d00 liTE Oi1.3.1 Trainable R02 y111 1.181. .I I c~l01 410 801 31 20 107H 954- _-_____________cartdao Pun Irsil p D'La~ Far ,111 12co. ,,11 511010 AIVENIDA Ieic pla, chle 02sa 1015. auA.- ,1080.-1.011 I V UaIn -I. uv i iLU -I
tent, Galpi iiac -o9Riul -11I11 11 1 ."I-. oCUP E ,,LUSTED thi 0, II401 10011 ,p -a,~ B" resident a. SATIA GO M.d Ad R T 1 I N IIILDA E DE IA
olor d c Iaas r ai n Pnd c al a VilnI AFaau."- '.A to_____________ not.,.31 sioa .oeaoo II2180 osicamsio, oacll $00100A M
811 rtils Rorigua deoallid ol, 5 MAUINAIAS C 1 l- il1 o0 . a I or. 1 alan "", I ll o.1 o,01 Ent111 BRi do l P 4 AS S L RE TE
Capo ic. loc slquo ae l osiatruanealB l sc a n e i a~ .03 1110 11111110 .~ in,~,c Io n 1 o r, gor gut. .me l d -t or-eBN 359ln a e
-~ ~~~~~~ ~~~ to dcsdei,,, hfl" ac cocoa descoenlafi adood d.lllll I.- 111112._______________y o co g o G u r o I, c-r T ann dl,< .101 I, il5011111 11 1 1-11111 Ill.c -,lll lr 4 4 1234 101m .

TA.A.O J"l.i. 24. -i~ld Hpnlol4 041 y10 terrains aft3 vina cori $23,000.drcb~.I.p sI
4, h haha los 1111001d noo~ -0 10 0 I ', ,I b sa Il ud P11 r1n" la Aoil "0121. "Ic" "l 'illllll,~ ". lo"C "10 1 d 1 1 21104' 'a . b II l" I'a- t. 5 0 0 1 td 4 3 0. a
el ~ ~ ~ ~ i rio Tagascn aN Ia icAN dUG A Ia ar .~l I., bcilli. s101112 801011,1 ,o 1811 51-131 Resl.oi 11111 11loeo I pan. ~ I u 0 1.0s sl 11110 een te a at* d
Icdir o. beid t h gad o it, 1 a ,IIi11d. III0 p1- a.1 $433- 1 00 0 ,Il O rlledfi $20 d Ve did .nd 303303 cu atr 11 02ca11s1 aaotso~rde ueto al SinceIOE 31 Gead 1ti.aC t cu ,. I !1.l v .E q i a a ra ao 0002. .oo bablos deble I 11112 E D .1
g o n GaRinll Ta011011 Cr I 110.c" R1 : da. ,,,, no tha102 T1 1 11 ,c'aI i-,o3 0r.do -_P L A YAMIR A M A R,_$1_ _0
2t oadrn. pS poi br P oia sm a4 OE ii a aRC O 9,on l aa ea IC. ILI 04 dn'calb n 'a a frent PitA&1,8400 80 1 0 404$225. unoscstoa57 o aa
Ced i i oraafi ung ;,Id ,nn I (R BA AD E4S FE RI M-iIti IONll 7MUI $A'._ __ __ per, CIts.siar. ,. l.
gado ~ ~ ~ ', en sor d ln le4no a ~ ~ o- auLIl .~ .t noo o s.jI oo.l. o il. I -o4 l lol U11-11-8________________ 1 0.11-025 R41011 to
to sJ- io AnMrhdl o ll n ra. 1-_ran.__________C____5Ve a-________ l-A A ca. arl. III__ A e. 81 A c oosaR
pnnnin~~. ILsla va Lb loston dillnncl I, di., ll al I a II 01001 s01r080001 o -. 1 I__ _ __ _ _ I-~ -~ s s e T lu n rn a .3 V, Lo. .ara.o uoc7
a Catflionco .urI 111c .,/lo 00 ublsyo jtsd a- Anin 1o ica '" nnllaIlin Im.8,o. Anon' d ; I SEd VEND A ~ l MIR MAR a11-,95,05-48-27141U
ila da a t S o r l Sp d.it u n Iii a t e n ., II I T b t I c l no h r lc.18ea c12 1 10 pu14, 12 I'. a a la cc s h n ral n t I d -MT ~ l -oI' ll
Serd il., a Io o0112111 ,i aI* .lor. 55, I nr I i-call lnl~rlie I oal Ilcol. n-E1)A 4D ( I.1 ,8 1 ba.1, "I10l1i~ ca'i "d'inlld 014-cr sa~a Lars BO A C E A o "- ."
I ano Ll II. w da :,, ,. seI I o. 4 uylrc t 14101113 ,,I11 1 slaln.,I a--o., I bl.1 101 0 o l. 1 d 31 o0112 0111 11 oP O I Sa0. I. RE T $54do0, $4,000 pa
p vat ZAio.0a l l 0 1 24 -II I Fl .I, la ha e ~ Ind I, c l- Io Ia "Ia 2 .D 1-,1a 0ii," ,1, ,1r S"l. [,,ad l. ln.1010silliI o 01 h110001 Pat,, an" I PLA A M IA A A T
staribae csll~ IInIo lvll "'.l121 007011 -141701 20 dom Iood~r 3"2 ",a ,siucilZ 1,4 AalI 1 1,
Ineo Lla ol o alo en t ao CI L -, ___________________ so a dl o LIl nodb up1. h.I l ,,sn. II onsadicall 0I021 3411 SA TI G 21 R ACLD : S D. PR A O .1117, I oi7b o e I ran -I P qi."ss ToIno 33 OC PE 32.a 140700 111011.180 "I35l CRppldllii leco33 oueo 0 SAN OS S A.RE
1.1dubc oasca~ ~ISy 1,.402 11311,s 51-110 L Iocdm .I'sd LlcI aL Lit'.1 d. ,, t ot11000 I I d ltitulnI 1II 1, r1 ae Inna ColKEDO 13CnrOHc1 oS- ~ l I L EX72 i AS
n piell de l io V ar r. a llldo. _rlclc -uro aab- I0e~a1 Ill "~ a '" b.4 ""11, 11in Ao1sdo1.y1 e181 1 o l"I.08O48100 "1111111 1181 uI'l rd-, Cl Ils f~ lI NYe 356,nl 167.dr Iap5'aib al, 0 411 buSct cn .b b uros n o rI_____________________ aca. o, sC,,11 ll I cAilo I, il. . l911,nIIIdgusoo00111 0 4111
bldt ergrdaro 111I.11 All. ,ll, a .01.11.0 1308 4.- ,at,. a,.01 11111, 0 11.12 Joaln a,lea
l~~~oeas~a !I .o. dot Bela coam n e squi. Ieo .,I, ilslnla1 00 co ed r RE I EN I I1. "I.-J ,Io fa'tld d=pae
Ilee d~ d i l r 711111 Ii n S lMlir d 1 s. .1 "11811 i' sons'0 a "'l,111V0 pleom 0.1., Ills,12182 spm dor toan mUoctul pe3 H e ps 0ll poeon eteoto aji- n '. .1 I .I. I ,,._00.pr a sa d o ed
P11 dll11r CI,, c.l.s Cal Cal, hotelre, p111471. ,a -,I $1 1. n onts ,II ,ln ,I art0o, oh
cVd dhillrnd r. reind Er in -n rn doI121 la 'P11, 3.031 11.' c-R Is ton.,1 I ils,. 11 111. Ira n g .-1000111 Itlds y L.1 truci51 1.-c.G org
.Chad.,, Hlb2112ua 31111 00 Aa 4Y In. RE-DE CI ,,.1 i- Ii lllO. a103 '-I01h,- AMPio 1lL<2 rlallo
TAG flC AurIi 2 .--- 11riunI do .L43 44-1 0 oI $1,0 1-11 1 MCRALA, $7,000 i Riodurgairs me . .rolic.
an ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 bursa 1 Eltn p sl I1 T N.A sh l .o_ a a .''oIsclaa ln I a4 1 Illololdol h02111 CASA P001I,1 ca 5prs, ra .
'a~~A VARE 11113,ca.2e -I "I".ln de fraileal jar1n T0100.sa F-6271. M 36 11481,.n AIIo 3 2010. .s, .b .
,Iri ls n 8 Ia Aaod In N l, .a r"'c soIi oLITIC con ,,baPrT. OtiA.Lp r-lnsa rcbd r,6c alg 1,21 011 1 .da ll. 11-1020 ., eneZlehsY2alsd a d o r t pa lelcos. 10 c.1aie a 'l a l n a, L I 1111014, l Od s y 4 I. b n a s 1 1. 1 a o ns I. .II I I' cr -ll. 13 oo on lo o 6_.__,_. Supp er._Z_________ _M I],
28 dl l rri,- I 1,, 4004 Q Iso t o- s 3i~c urc .IIa LI2I .co .i104 0 0 ."M R M R Iq a r~. I ad. o n al S dl e Cne,1
na i iln J ecl 8uo peo- 11,1180 oiat- or ocqlil,1u cl. 31113 0'1I 0211 Inn I04 s,.n: C,.EDO CO EG AD b-Inn .r"., aeo l 1.51 1. 514~ 62DA O,$ 6,0
70 ooleoto ,,, t-a RI p tat, to,'," n"," "d " .r I, tA 02. 11,0 0o 1 0118 P"Inno 5110021 Vilbl. PLROI M A, 23iat 7tr M lwatm tF i
hi oll e ,a 01 rai -rh cIall i Ci 0110 LatoLA4 mt 5 cr os B co eht, dns I 26. H 1 8 7 3 -T H- 'I-I83 141 .1b 12 5

___________ac________ ,Ia .~ in 1-14 ST.CAM,1,1114111 e
Ill M I llfr od t n els ) j eI 018001. 1011110080 I io. I o~~o Iotri BorataoiIR MA 35 00
l~~. ol~i~s diIII.11, 70 15 1a14242 1. an- lli SE1111111212110l~~0 VRJNDE A.ron TU O $1ANG LUANO. Tooleo o eld,53 0111.32 31 1
ocotedo c It s hnIl, Sr 1111. 1114 d4 440. III2 6________________ ,, 2C"Lel2 114811rar2h Ioo.,d 071011 0112,I GR2A1 IEID N IL W O $ 50. N lo pn M M U ID I i ,,. ElD.loas o C, 01111 d2)ff -~ Ills "00 -I 00< Il2e~~,11 oC B 12 20 27 lA A V N V A EN DA Sllnd I R N oN ,
Sti o l r10 7 ."'a"lo Ar id t PL ;I li 565,etr pL U Ii I~3nlI5 1 ,,I.". 11103 3131Li (C RR DO CO E "A O $7 000. -$32,000 r T $. 24 PII,,, no suisdl1 a r
&40Nd ICF1 IMF!6VIIII1110 11101recIiliei10,1 1I'lli",, 11 pIl. 1I 111.1,"IIIl"o 1401112, 4Iam 1 fooa haFCvers E D
_____IL .1e IIoeo~o 03120 'nnrcissd lI1 ,, a'.8 -l I 111 Aclod,, $ .10 a1 pag aianlo d t M rar
C un l dr ,,o - tad R. ., ,I 4 .11101 ,I,.l,. Cuba ,1,1 4828RN I
pr i n st o ca d d i trltts ab il- hahliroh !Iail z3.111, I I 3120ge do No .'. R -ta d Sangtiago $206s aifbcS F
11113111n -, Ill~l .C ;'11~ allf Ins MIte ell o 12c. 36:o 1.11 SANdTOS. SU Ao.REZla4, o
II rt o ('"I tla l10 brue i t l b 81104a CO PR PIAN Y2100 ca- O;,I'l I ,uuu111,l S a .,,ala uc CO IC.o p1,III. 1, 4ol 1III0 2 I con Ca1 1 3. etere o AM P AL E DA E Io~d -ooo X 17I -510, 1 do4
,.artN, 113.111 02042, I 8' N141 Ineeo 432, vara Fabticad 140 $1,0,R NT 10 1111.mdeis 1 11318.02
.I1 .i "115ll ~ I I L I II a i oa n. Ill dI .d aC a.1117 0011107 c lh0,1d2 011 ,I a ,.,,01 .111 I 3 I o ta c l an 11 52 0 I 0 naa Ma. d e1 1 0 0011 1 0 1 2 8 4 0 1 8 ,
I ~~~ ~ ~ 1 s1,7 Sclaoit 1.1. IL -n 30312031103 al-,l PC.4 1212 a10,8- -o doLteI b26o 02jrs loss.od I, -3. ainan i Il ~ a . .IS
.anb,;1170.001 lal" III v.11ron10 130,0011 do181 4-230311-4373.
ul,a '51 e I ll.,I, ,,,, I111 cIIr 0,111 doa s 450a -7 -ll ,n1o l ll a .llo. pI. a. neolou 301 I _ Clb ,a ntry h abi ltaccione icn a 1 .1. I. h al 11 I .,. obi.- pe, ,., ooo. 02 1a
tlhIobi vI I11 g I diirci 111 13 r i ,-trodo $~l 20 e0 mn l cr3 ,0, I cI o 310 0r Po llnu Is~ lic o l, cRi a a e .10101 51100, ban1110 30. ho ldvrsos i l o ssm. s.ia, torlr. volz aant~d ba.I II21 ilpiiii ,1 ioIiIrr i-Ors .db. ;111 .l rulo Ii- 1, 870 Ilt l oll 122 roi r n a-- lOl I 2 h anan 500m2 S p rfce ine a frente. _.Ii ~ n- n L a I A $13,50 CO. 118la-do213, b1r.
nor, a.ho eoraipodlct so,0 Ii Alll ,lhhi. .I a.,, IrclI do __ '. o080p. tins de I, moosi-iirt ,am I a
o~ew- -0,1 .5. I.4 .2 n0or14 poo
Insoa en21 LArCicIblel icm l nl .Arsalo.dit ANOSSU EZ I .II CASAS PARA RENTA5 00 p100011,1 MIRAMAR, $2,0 Noio.2. afbia

1 Do Ms A g As~ooos 1.20,I-a 1IIIs iia CI l rd ,jr n T f.V-2 .M 30 cud icalAr. Ilaol121 111.l. do 123 8ned .1 1121 511,A3.
Ai1re1 lra .,as mayoral "In rc 1d 2- IIao. 0304 10121 11,1 4,13 ""00 meine_ 1 -Iufo r P a o .7 2
,r 212 1.1 031 40 ,,In1- 0110 'a00 $13,100, am s e rac ,t ar e t .5 0V D D O 2 ,0
5300ir Go-t B-,110 IIr I ,,1 ml in dcIi FsI'in.c ARm mrnbmnn UU -,, AS__ 31 o Ilna Cls .1 do R D B EN IT 1,0

~uld1 a-1111-1. ala3 l~~~ 42 mde d bbi2 101 3311113.doro 3.100 00 H- did. 11,, 81111 e8211223 ePIeo.0221Po1l.112100 l2. a,-- A 3 1
110tarn I 6 11 .a_ k .3-Ipsn.1 II orl 00 1.1 Iao M A UE A .10 SIOOIOa 18.10,.
pode mNiaan.1 II "l al" Ii I I 71111100 14121 22-20 3, 0 O OLT C 1111s1111111 ia n a-ad" aCR E O O E I D )$,0
1,,msi, LI. I, ~a,", 'IIt "llb"11asIn lsls a L t n-o n- I F CI IDD0 DE AGo
.01II I 11 111,lc a e S a 1 c-a a -r r 1 *1__ 13I . a s o ,-.It n o o - I l -


I~ cxv DIAIO DE LA MARINA.-Dolmingo, 25 de Junio de 1950 0g0inPi VEINICNCWO AoGV

I 4

V EN TA S VENTAS' VENTAS VENTAS a VENTAS 0VENTAS VENTAS .VENTAS I1
4 CA48 8 CAM 48 CAWS 48 CAM 48 CASAS 49 CAM 4a _____ CAA 43 A
IEADNN, $242 XINA 1244044 PECIO 2ru~.A m.*qa VEN0 CUATIIO PCAa8 MODERNAD, VENDOVR40vnlA. VACIA, LINDA228 LAVA Iprr2.2IM2 V.44 0444A.480'AEAD,$2,000
18,4~ tpj,,Ia.!,g .= a I A is p42842 ."844 4 do A '.24 m~ L4w-. too 442P UI AKP I,,,, 44424442U. 44444444444 laak424424 lan,., VED DO ;,.,O,,o., ,4-,
,I.,8 hbiT. l~, ~ 82 b. fl tKI A A. C44. r",4 "o ""'4g. O,2 :248, mmd, a"'4 2.,Va" ,;, -"gDE'AM O ':'24,4 4242~ : 2.4248444424448.4

b42.clw~~~~~~~c,.~- do al4w 44.22,04844 .- c16, hhVla co. :-aren o.UU I'll I'll.,.a 1". 'lot. out, lortrem O M DA ~ E T $340 __ _
ALT RA4 DE EL $ 9,40874. 0 Al he- ci n i ali io e ra 6 V.2 2 2 11*~ 1.l64 b6.J TR CI $558100Un ,, , ;.al r ly
244442,11427, del2044 4 .4. ci do2 corrdo cloade. RENTA $960 M NII ru t
Rpt. lay Mraar,$,0. aeouO2!0 44444, 448444. AD i44m bL4 =.82.4 2. COIREDOR COLEGlAD Ia p.rdoe r11-". a .4V:.11. p11i1.dpndett*
4444 44482 24 h. 2 228422 J,% por.a rs dl oe .44. ,aa. S-.444 ,.4I44 ",444.4 Call 2735p NQ 753. Vedado F.5141 .2 2 444444 4 I'll4444, 4444244, A244., ~
.1, 444442225 baft. I 44424444422.d88 ,4.r r,. a' o Ie e h p rnd l C be IV .
d.4. 2, 143.a C,424 4424 440 do Ia Proplerdad Inato e -.st mo,28 -_ "' $"1000 LIR,1 %4:,4 444444244 4442.1224 7r
248, 4448444404 ,204-51 2884C ofireca I. mayors gar~stia. BELASCOAIN, $115,000 .1 1 11 x -m 8. 1 0, 44.2s 2 .g. aD f $100,000.Cora. Prnt a r do 1. Propledlad lornuchic, 1 IUV444.2444- U 1.42 r4 V 444. 11 14tagn4444.2 8Y44-44244
a.2 .4.d2 at44444, 44a4s22 o,488 -4 444284244 o I44.2444
LA. SWIEBA $1,0 a8. "'_'__-_-__________"_0,=_x________ In_____________.,__V-11-11_.___._____N.Pop -4.2U Ia bPele UL KVILIoa4444 LOCAL AMsuOai PARIA r~na C,.28424. 442 2a24 g,a I 4 .81-4, :.,8a24 IN.8 $8484 T844 0244. A,42- ________I_______________Dart44.22 =2484 O .4442 ,A 422 Cr nM
1o4P82440.2 I.:4 :do8, C.5 ,n*2144. 2.244844
LA ~ ~ ~ ~ ~ C SbERRA $26,00 44_ 28444 '1 ,428 .22 124 a&2.4 De.4444 d,4 44244448 444444.4 2442. 8228.022 7800 $792 saabd 444244 y 0444 42doap.2 4 7cra Pso eao 44472 22.4.4.4828
V.424 4245 4404.8422. 442464 L41402.,2 GCall.2 438. 44424444444 44,4444 444 44 444. 4 821.4-4422.4 4 ,4242 pooa ea 1a 044 Is84
22 444-.7. A 2s 4, 1. 4 4424242 24,44 4444444 ,8. 4412444 4428 gn4 2 184o, 2,40.,88Z248, V48dea244244d44,8248444 .48 pe4224 44 244 404440424. 4.2440
248. 8444 444404424 444 2, 4842 W244 e ou tgo,__ __ __ __ __ d. 44,84442122l~r 2 08244428 $90,0004 I-4 44 M IR M A ,.4 .444. u s4, 41 2424.8"442 044 82-4 2. P0.882 V4. Up C44.2 4:4 82 244444 Y.24440 4:4444 C H A44 144.441 44444 4 r. .2444444444 44444 2244 847 22
S 4.24422444442, 414,02 444242422., 84442 2 .444444,2 4444424244 A .444244 544,40. 4.2404 d s 4424245 , 0 hab1.244 24444444 8. 2m44I,0rd' 27 :4.4Lear.,, 4:P. 444, 7.444.4l 24 ,4444 _o. ,=24.2 4, 44444
d.,2. 287847 448.,88 .)o par b sti-7 AV ILs OR1UUdoU2U 442 448-04 4422e, 4444442 44244.21.44U4.4ap41 "-. Is4 -4-424444. 44m No 442442 844"'lo 2. ,V_42444 272'e.24-.,-2,447442.4Pra4 2
Ptonxlimo C. ubia $- 50 -nV o so 829da vera.au In o.R A ngl $660 a M I A A ,- D4844444444 . z ,4,M curb4 = V .I. 0 ALT RA DE MIRAM R p.TO ,A V,
222d _g 2 44 20e, 444244 4-4444 04IS44 44 4 44 2 I 24 2 4 4 4 8 4 4 4' 4. 44 22 4 444 54 44 0 4.244444 4 4 42 0. 44444 4
n. 442224464 422212 ag.222 I2484 '-or Co44d A V 5. Is setl 2y"4 l.4 . 2444444 rri? 1I___1"_ILsn -- Z 1 1-d. L ,ur7 .r
2 2 8 8 2 0 2 2 8 Ien A r m a n d _n e a ll9 4 E84 442 44 . . 8 4 4 8 2 8 4 4 4 2 4 8 .-4 2 4 444. ,44 2 4 ,4 2 E N- 44 4I88 2 4 44 4 4 44244444 ,444 4 ,44 4 :44 4, ,V ,, , ,
11 P a r a 4 4 0 .2 4 4 4 0 4 2 1. 4 a a l a 8 2-2 2 0 2 2 8 2 2 0 2 0. 2 2 4 I g z ro = M b~a r e L

I O E Z M U-I VAata or444.42 do Dor 44 lanoV11.oprla. .e .
UH.H.35-4&drmy ribri VIL .2A $280,00 d 44442.2-224 Lo24 ;244 28244,44444844d82. 2424 450284 40804. 2804244 a2444. 742424.8.Lz 04444.48,84844 2
Jaa. C I ri __ __ __0_ .ar' SANTO Do2.284.22282 $90,00 EN, EL ,,,,,-,,,35 4400444 4844 -124248442042 g o 8 442U2 I,244.Y 8U N42284424. ._ -ATLA MDRA ETR- 42842 44Lb84 28224
C O R R E D O C O LE GIA D s .440444sA p la d d e e.M 2 4 2 ao -04 an. 44. 44VL 8482 P ar4 $8,0 022b-24.444.444-22 cacjoorat ., y 4.a aS AN TOtSdoU4444
29Y cont 110 VEDADO. F1r.2ree2 NY44242 -2042844444,o8s 44 do 2844222844284 5444.24482 A ll~444 4-42 A4144 .t444o2R244b4~~3 HEaan $ -5,000, RENTA $50N -L E DA E I oa 814804 $60,, ,_Y, lq oil44 $6" 00 RE- voo la'
.ol$.C. h 01 ( . 42224y U-9717. 1qie 14 U 044484 040444 _12442444 $244 422.244/0.t lrt dL- ., ,- I
UAA -$4,011824.422 4244282 Oo -1442 lbrO a- A14101L ~cap Colora. B141_-.2 44444 .2444846 od '. 844442 u.,52,8 -_ do e- P r t 851 todo8_ hr,. ru de, 1. N Ol TI g~ ll ur, PP
442.or Ia 22 02-04 22024 2824. Pt88 44.2oI $ 1 2 0 0 0 "4 44 .2I.824 24422t4422age V N D E"Tatar: Uroul 70, ondo )44 D N E R O
2I 4 24 2. 8 4 4 4 2 2 422 1 4 142- 44: 0 2 4 4 4 2 U 114 11 4 -2544 TI V I h I 244442 Va 4 42 2, pe .o 44. 2224 4P2, 084 44 44 44b402 p2 n2p48 4442
14444-202474424,2 226044448.444444. 44844 044181144425.4ENU ELV D 041. o44.d.4445 Ipu. 4441.22 ,A.02ratio442r8b.8Ile,444448W
648s 2 8542424444w ~ ~ oo444424,. 2 U ~ 2 U o ____ ____ ____ ____ ____ ____ .304422444802 4SA,20,O40242A$R2.Z0$90,000,424 g442 I .42 ,48 go28 _22 an. 14 0a44 I4228440
4448.44404 44444444444444824.42l'7440 24-2R NT 12 0484.2 02844. 444442 2 2222 42.2 44 40 408 422 or 222420442 ,.L 24444444 4 4.4454444 4
2482.~~~~~ ~ ~ 444444 448426442,op. 2, p.4w V.".28 -14.2 -11____________ par __44444 2824412 44_L44 2 2244U414244044'L O R E Z O_ _ _ _ _ _ __ME N O Z A_ _T ss a ok0 .4 2 02 4 44. 84428 44444 240 4 2 2 4 rent U 47 y : an 2 4 0pa",SuN I L M Dla n U e tn 44N Y24:44 4. 4 4 4 48 42 4 2 144 04 4 4 482. 5 4
44442a inw2-2222.ted do 3 PL Y ParII $63,0004.24 Pan .254 44 44.2.244 .Di--.,01 1448044.ale j~ i. ora

29 N 1 E A O F W At 022 2 M OL Part.24.824442 Pd44 o,862.Tb. 48784.ar $522b 444844282 12 02448. 44244444442b "424 2- I____ _____ _____ _____ _____f l a
____K MEOO 0218-I2a4.V,-2B44044PU a 6O/.4-0 VEDADO, $57,000, RENTA $500 BUEN .NESO rdo ole glado,. Vendo. I O CaIE po Fn
.424420444 .24 284244202 M--41 11-2222io -5 2 t~ dit la tb .et. t o
Ln.1- Indp~proar", r.D. wer- A: 09ela"M M an .or. . 2, 2.211 .ot EVE~ kT. 1.od.,,.dt
Il 28. br 424.2. 1 d""RzA.2j8. T22o8. C N $ 0 M N U L S E4 ,,34440p44424-24 4444 444244248224.282 2b44284 4, elC48.rC411.14412 1 .8 0
.10445 82.d square. a. M AW84.44 $12.00 --js4 -4 04422.22NE
Chrj.o 4 4 444442 44484424, 2 8 C O P R L l 0" 214. 4.50" '40444442 0 -44 44:224482204428 I 024448 4 4242422. 8 a a ta e t s a E c - M n a a d d c tr a w y S A a ta Io
p0s 840, 4 44444844 bn .: g224440, 4444004. 44 8244 4444 br 48 .e44-,0 0242 V l.822 .844 4 4 4442222 I r. ta loan 8.21u ,V
802248. V., U4~le .'I. .r44 vague- 44.24422.24 52 2 .44m.4,44 $1 20 a42428 4 I8 es. Cas .P ntc 7 $3 ,00. p d A 21420 841551 0222. 13.V so2. 44 4s -42 4. 442 p4 24 .
4 a 2 4 4 44 47 28 22 44 4 4 4 5 4 8 3 4 I4 2 4 4 . o r "_ _ I p .5 y 4442442, 440 44 5 404424 444444 D o o r .42 44~l 44024444444 44,4 2
2 ~~ ~ ~ ~ d 22442405. $22040 441.2222 .aa 1.28404 2o 44-24 8 b.l I via 44448244.2 4.2 1.0241,a4
60,244, ~~LAY 4A AR 44442.24428 2n I"4oo 401 444Y0.442 yiVl SE20 VENUE44 CHALETda spaces. M. 58-44444524 2224488. o5440844- 444,.2124 4052 208.884Q48 28-I rl 1, n1eJ. B."'.4.phlo.2wo$4,80044 4 2. 444.l.e4408844, un-44 4044844.I-A ME DAR S, $36800 0 24 U 44 US 00142 oa. 0.24. UNE ag3Ne06 nr 0 2 PA T E A Op00 alr. rreau. C,.I.an. .-.44,42U1. 2.d Y.2d.L.2442.2.,!_, 4.2 4. 44240 idnn.2444444420p2
.~o 2 8 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 6 R44t 2 .44 442 14 2 44 4 4 o. t7 H H -2's4 4 44, N M448 444l442 84 844, 22440442an 82-,4 w 242a00. r U 1 1 1 0 8 P. I 22 4 41 4 44a42 2 0 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 8 $ 2 0 4 24 4 2. 022.
I.-444444g .44" 428 5444227.O5 4.4.4Is4-54., -,2 824r 442"4 82282.252220r4224 4. .4244 8444tu45,4 .4ten u ous7 5. 8 2 2
544444, 02444442 rs 8 2 r44 4 8 8 4 4 4. 2 4 2 22. 0 4 4 4 2 8 _ _ _ _ _ _ _ Ii45 44, n 2 2 0244442122128 46 4 .24 2 4 2 5.ur n 0 -4 2 -V E 0 2 2 .a NO O 44, 2 2 L -,8A -.

1 4422022.2 00088.84285, 442444220,e e2824422 I2o4Sue2. haOaREOI CRs002.5a.GCa.DO10.2429344.2. 411144-4I42Ndo 84 1-14- ,NT4$80,,C444444r -l Hermoo oechaletardeiaparpain
4.22~~ ~~~~~~~~ In245 0442 244424 442244224454442 2a to Est.ao 24404. on so4442g,2 8448.2l 574e S2044 5214422.o 61 444222.n4544. 4
442222 444444444244448 200445 344444440 1 45420 M458424444 144464. Co suado 41 4444444. 25844422. 244244244 444 1 PLA TA VED DO 54000 3244445 ~8422. 222 .22222444, 4*4. AE.00004044024444. 42.48. 2,9 0 .ntdo

4482 4222528 044244 228. 484- 4248442623 442 -44444 1no 4,.0444280 44444 42422442 822128082,42 444 ,142424262 L2 4 82 47.422484.4. /.88.284
Y."'o4 I 444126,222444,,P. 0 .g b 0 v '44.4'on"'452a 3b b 82222 f *"26 pe t bafieec l 44444 422 022 A.424 ,0 V44,424224
ALT ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Y DV OQ E 2,0 .I N P IN 2,0 ,__ _ _ _ 0442 $a-,4 444421 8028440 -2 82 "D.b.2 42244 I.,
U. %d~ 72241sp = Oa.V 27 4" l p 4442842 444424444t '2 5 a 82i442 F4 40 44,244 4 ; $30 0 04444 0. eas 4. a Cl osa, 2 82 2 ad 5 844444.2,. 4444 ls444e ,422 la ,4448o .
0~l pa 4, I a 4 452, 201 44442 44852444442444 I aa_____last._" "______Ias_. d-_1:52____,
-2 4 4 4 2 2 2 4.2,8 $ 6,. 044 4 2 0 "2 8 4 1C e :-" i4 3 0 2 6 8 2 4 24 2 4 4 2 -4 2 2 1 3.4 N '4 4 1100 6 .' -. 2 1 0 0 1 2 8 2 4 2io o 4 2 .21 2 2 2 I n2.8 4444440444 ,44 28444444 4 4 4 ,
4. ~ ~ ~ 6,. Id de42442 8244244 y42414 44-22 CCS Aal36dwAell. .24 1224444. s4 4 444le0242 . 2248 .2 024480 Lure48 .2 4 goda8.82 4,-44 444.44424 82444 44 ut 2 Pa444 I.
ban.~~OM RC A 44448 bon,46.4.444. ,, a t4v2.,a0 42444444 -a4I T E AD 2,0 50.2 4 3 le 220 .14.4 44_ I.4444. 424480.24444 4. goo, 04444 44282 blatl1 3 D4420.444442240-024. 42442 40282 1_572j:446 0244 1222 .228 p. 2,2 284.2212P.2at8
4 Nag.4443442.0428.244444.2.444444.2 Sr44 444444 21444444234824442 4 0444,4 2 p___________________ .i- .7 -g. alosr- uat. aa, '. o2
0 4 4 4 2 2 y P 4 2 s 2 4 4 4, 42lp .2 2 2, 4 4 8 4 2 1 0 4 2. -o, 4,.4 4, 4 44-- ,. 44 3 4 44 44 48 44 4 4 4 4 4 4 0 44.0 4 4 2 44 42 84 24 44 24 4 42 2 2 0 4 4 4 4 2. 8 2 4 2 4 42 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 2 44 4 0 4 4 8 0 22L2 2.2 4.!2,4 : 4
A -$26,500 024420 Buess f -40 -I4444 .504424- ,a D 34044 a4444n44 5444I24 $404 4N, 1444244 8o4on .4m5 1. 4._ A4o 8 424424848 Jalapaw. a. 24.21 82 .2 m ?;& & P.". total: $6 90.n
2. 04D o402 al 4wa2h4444424. 4 44284. 0224444 0042 8-222.W. Ico sId"io.2 22 .a32 8" .23 ,
84.2 0,SE V E NUE E N44 8 80 2.82 V E.24D A 44 4 4 8 a2.0 4242 242004 8 y544,w 2 ,,, 2444 4444.~1 42,A A A ~- 1 .oia 22 244 I . 4, l2 2 a l d d o
O R IR S 41580tA D U ., d' do4455222228 ar F N 1 arss c An.4 4 8 52 0 4 0 ha o L 24 108.24402
pora-~~~~ ~ ~ ~ ~ 840444444 44244, 24424444444rVao olu -22 .r. .". 44,.00 8.244222, I,2~ 4r. cid auy 2 .22w. ~ n Inw2 afto .80

84042 244244820q2278 112029 4-77 SIJARE ,_.______________._______p, V
_4442,444445444,4424245224444 732244.24.2 galls4 Ao 3225dlr ,,,,',' ,- 9' ,;-.-2e ~ LA = EsK HY ae .Cls. IeIlR tillago. d
$220 RETA $3,0 028.NO $26,000444o do-Nl 448-278 544g4 hoooa hablati.a 9o boo $100-5NT 1 41 I,82DA15 IN122nyd aal Ie, .ol ,.'ID. LW l u = ,
284 854 44 IT 24444284444O-2 44.4 . .,2 1.40 5 44 4 48 8 2 242.22 CIt n 2 0 7 p e rm Ciar .a 220 08 2 m w,12 42 21 2 8 2 2.2. 1 838 4.244s
d 8 4 4 4 4 4 8 2 2 2 8 4 1 d 2 4 U 2 4 2 4 ,I2 I 9 S P Y d8 4' -4 w
44444244 A242, 4444 445404444 24444442482.2 1 7 SEr VENUE ,L0S S 53.28d Do,=o 25 "2
.282.128os.4lUAC S A o36 H B NA 01 4 404:52021. n4 aado. 028,vli. garlbb, 854282444, ". ,g22444 44448224 A2,8 GANG r!44844 at.44 2-44.t 44404 .444444444444442144, I. 4 1 I pyIW
442d -; IlP~g gk22ol 22220224.0 -pd24 p.2I MI.44 4I. 282.:r 02444448844440. 428 84422r' 542.144844-. t tAl aIl.L ?F % D
,:1a 44422444 02. 844.4442 .2440 a 4 25 0. 04 22440 022.4, Il hI T 1 ,. total:. 86,98104. 0,5.02. 0 44444 4 44444200,4 4218o 4.
02 2 054- dunaI-,.,Una.
2 3 7 3 4 4 7 V a r. W V a .44 44 44 8 4 4. 4 4 4 W 5 i ?
,IU .~ 0288444 .Y;IM oi 04414 84.44252,RE 4,44w' 44-4-:4. L.4 44li 44. 'p.i44444. fildaa44444o44 I7244 8 .442
ages t. 024424 2 Agar 2442,- pa ap ord poor".4 0144. 28 8 4 84444 o 4 4 1 0 0 1 s82 4 2. 2
:M o o 4. 44.2 rj, 44446 4024 i44 4 8 0 o 3 8 4 4 2 2 0 4 0 2 2 4 : 1 4 1 1 4 82 4 8 --A c r a 2 ao M O O2 2 7 T4a t. c o n4 04 2 p .4 .o 8 0 2, 0 4 2 8 4 4 2Y C S5 18. .1 1 0 3 .4 0 on.44 2 4 1 4 4 4 4 8 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 ~ d
44244402.144,4.,.,~ 284444 14844 (V C7 I RA A CHALE $3 2444 ~ 442444424~2- 2 44 044440 444.
44444822. 02n 2M420.240 0 44244, 078 -4284542 y_ _ _ _ _ _ _ 2424474444 444442224444A444N44 242FA EL22 223 .42.23 228o22_ d. ', I4 f1w2 44 -2 COUP-4 944.4 2 10444 544.24442
14 4 2 2 -2 4 2 2 3 4 4 7 7 2 4 4 4 4 0 4 2 2. 4 2 7 2 I4 d o 4 8 0 .8 4 4 2 .2 4 4 4 44o 0 8 0 04bM.0 4. .7.1.a d.p 5 4 8 2 8,1 1o o o l $ 0 2 8./ 4.4 22.2 ,I2 4I4 4. .44 444.4 4 4 2 4 2 8 4 4 4 4 2
44444444 RIt .con;11U-.v ad
Iil 4444 4284444444844 28 .4.424 Co.4 444-8 .1 .22 to0.4 U.8,8 .224282 44.tr 4424444848 Lou,~a24 8.244.21.2444t443033 M IR M AR 4400 24488. 2 8 41 d42284424 4442444 ,0424 081.2.2.p42242,an4t4s8. 444.4 4284442.=08240 22220
2 2 2 2 2 ,4 44 2 22 0 4 44 2 2 8 84444444 I-22 4 IP T C AM. V j t 'nat I ,o ,02 S U A Rw 44I422 . go,2o~ 44.220, er-5444 Az 4444, -4 R A 12.444.le d2I4454.2. l g o~ : 1. .

2 444428428,.a840a4P4428442,.4444444444444U2 "' & N .A2 .de r UsUtRUA324243444428802, 8444202re, 824422,-IaI84423 2442844alp44In,4C. 0.c444482
I ,o a -e r l v1t n a e $ 2 2 020 R E T A $ 3 0 224 2242, 440028444444. 4I L is p ,24 44 5is rr a 4428442. -~d 2 p 1 1~8 2 0, o 4 4A4 2 2 4 4444444 4 .2 I 4 4 4 2 4 4 0 2
04424452d. 44 4444 084 222 44444 516, 44-4442. fAP,'fl 11n ol- C ria20 ,m iei ed y gra 2 = 7 0252.n p, z,2244 .2424 &
'isiceaun .~444 r 4242R15 844N A 028144 3 0"444444484 WJsho,,o8 2442a444448P,,r~g,,U,,dR 4ra" _____ 44024
$ p0roNT, bu. o$2,000 ,ip chal.t do 844.2844 04- Mf4402t.2, Preent Loca 44o4nd M4 A'I 4 44244444 4444 24DI44444,D.44 -4544.424444 2A.D. 4444 48444.2 A IL0.244220
8I422 Aa- a 22, 2824424.444- 404 $9 ,0 0 44446 4454444 444444a. .1448824 .44444442,4444M
2844421 4444A $ 444460 044444-. N C .--, o r.I- b ,O, ,,. C dil .11. go 82I 342. =222.w U IT24442 421
44284444440 $9 ,0 ____________ 88454444 8.48444 444U42444 44002442 Per $12,000 ,I -,--1114Dc a.P os a
444. 84824464 22 all448 2442422802 844de.422440.54.444. 284444 4ccL-no49d 73-222 W -5945. 4444444 I840.442 4442444 4403 084448444400 25444,, 2.ld p 444242 2. 7 . 2.0221 j 38244. p424 224
288242 gls-L. 84,844444 a. al4-2222 s
33 x 20:.~t 6251. .2 REPT. ALTURA DEL rp 844444 40.r14444. IO EO. .ECA 1.485502. .224. 22R2!862
ru4 442424444448. 5. 448442 .allpts 222,1- 02.222 I10 oap-.2 p2.2 Coup 20502828 _____adRel,__________ _a_ _ _ I24422 4402 4.2 222.882.I I a o o p a 1 t I
$ 8 0 R E I ~ I U U28 0 40 4 2.2 f en e a a i p rt n eB O Q E ir m r, 1 Pl n s $11,000. M_0 1 1.7"8 V E A 2 0 L"" 'A 'I.2 12, 444
sda. ~ ~ sea U%.ta 44448i 8,87 g, 'bit 24 ab,, -- -o. lldTe
3442 244, 28044 Leopoldo4,, n241222- ,.,t,,_ .1/ at 2Voodoo u 2.35s 22014402, pj242 44022 322 P aAD o

S2o424 4,p4424oip,.2 .04444 La-rlo Itro.sV .a ,, 84"' ""a VE DE 2220 dow p202222 0.1w, 221212.24 0 Bu1ete 0ot Duq It
$ 0 2 R E N T A $ 5 9 0 0 0 d 2 1 2 Y4 4. = 4 4 4 2 4 = p 48 4 4 0 Con 2 9- 2 4 4- A t 4 4 4 4 0 0 4 4 44 1 e s l U1ri~ W I r 4 5 8 4 2 y l o c a 4 o f i 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 .o 0 0 6 0 0 2 2 2 -4 2 ,p o 9 2 2 1 02e1 . d T e j a d l _' 1 1
Ay.82.2442Drool 0441440 0Y2.24 ret 114488422 nolal M.44 22l. Van2.44584 444244e0182142-404444.2.C" 2444402 24 a c ntuc 4. 4222 4 1 :o82.24d 2. ,2.
.Vat 2 -l' a "b"8D440441,ASA 3 .70 a ed ono A. 3693Ztl y 8 44
l ~ o s n o t lY.0 44 24 442 446 2 I4 4 I2 2N 3a h .e s M. .2 2 W 0 0 4 5 cI n dh r e i l or B 5 m u i s 2 5 422 t . ol 4 0 4 21r 4 4 8 2 5 2 2 C'1 0 0 .
,a n 11 V b. t4 8 2 2 8 0 0 4 4 2 2.2 2 C ut2 4 4 2 .4 o 85442442
. Y ou . .4 2 I4 42 8, 4 4 0 0 2 4 4 2 4 2 W e 2 4 4a2 a l~ S N N c n r d l C l r e u V 04 1 7 1 8 1 1 a n. .a.m m a I R I L L A T E O C A S O O E I L L Y o 2 5 1 0 2 q 1 1 1 2 0 8 4 4 4 4 1 6 2, 2 2 2 .N2 2 4 8 2 2 0. 4 4 4 4 1 4 2
884,24.,84244144448222, Plnts baj.1 .2 ao4 844,242 2 4244 44.2. $43,000Ut. 41--a fliL .1.11 Cuba.6' .taf Apatam nt 313bgn di- 22814a.6
5.242 25. "'l.I 0.44 4425.2 "IN2 Co4g444 g
$84 RENTA1 $90 00 0 pagea 961d Ch l $22,00 e U .I031&30 r ,p. ., $11 50 RENT $200od MI9. 127181r HA A rA a ,0
I 0 %,2.84 wo L 044 45 442 44 8. 0 54 82 44 82122244 442 44 2, 44 5 48 -? 84 4 2 2 4 4 84 8 0 4 4 0 rum. .8.28442 .44 14.4 442 048442 84444444
I 4.442 4452 244082 28228 8224 ba 6 ap e alP oa o rl r. gu n. 4 .a, ld .d U fpu.d .' a n. d .
022404282802 2244048242 2422442do4 .244 Il44 12255822 o.4.].2.2 44 24.4 L2ab1242 442444 E8884,4,.np 224.24084.4420 go.44 is5 222408 444

G A~al O . b28. ,._.o Or~288o 4440.2 ,.42 Co.""6. 1422 ro1u0t 440,20
P1 . 2 oh 44104422 .ei e n i 1 I A M .I $35,000!"a 'o o Pro aV nta Isaja: D C AP O 1100 V c e teAIJa A 94. -- -El42. Irdpo~ oaDI.
$9.1 0 .EN. A. $95,00 Eno 'uep: a $350,g~j y '124 $34,000mdo,,441o.4ojL~ 2 SO AR foo I2aulbO0 s, ord o r & CNU a r lu bEY
02 8224044 pvr 2 44445,.d,44 4444448444044pp~e. 00244444 arrol IIn A Xplo ans
.1 4844m442 274444 442a 228%4442s 24,24, 4484 1 8.442 4 444024044428.224428- 4444.4444. 2 PLA do,,n UA~f~.g ee aS~r poin o.o d
2, ~~~M der 448442I4 82.22540 L.44 02,P'".V~gV.''' 8., ,44442244 4442 24 -4442442-T
O~ 4 2.20 84444, 444 48,24442844800534284004 V Plao.La alto $1150 jOj4 2 488, 44222 82r640
4448 2 2 0 5 I -44244444444221 4 4 -2 2. 8 4-8 4 4 4 2. 0 4 2 7 4 54 2 4 5 4.44 8.444 4 4 4 4I .4 0 4 4 2 4 4 4 M I44 4 4 .2 2 .2 4 a l e ,4 -. 0 a P2L O42 2 "2 1 r s C s y m d a
I tol nL a gA yra ALT r Ldl P~rplta V.04448 ~ C4 50124 522 dra 4ft 44 .2.4.44444* 002 M -94~ 0 I-7. 1 BI PLAYA8* 0412224 cal.4.2.2, Ca. $1,000
sol42840 4444.2 a04444224 bas442 44. It','"2 8544044444442 44044 8444 2444422 2224444844 4421 54.4 42. 2224442202. 022 224482. 28
444.224.40 4~40 424444 4128444,.2- 244283284484452.48428042227242448. 2 228820024.ps,.44 448242.= 2a2s 0 44o2,
P W 2 N A 2 0042 = dc44 DIU erptd. 22 .344,los Jon s. -;.8. 24244420008221 1. 1 r L PCall ba. AL.2. 2 22100. 40ve 4444 442,24 0o 4.V 4 2 g o.
lard4228204.782420.4 22V.IV 84 0242'V 24.442424428 44.2488444 ILIw .4522254 1a 21.o.oa.41 2444404.2,4
tu 4.4.4 4844 a j,244 24442 40482 P; 0122 do l 10,2224 .- I 4 P 440.2204 $33000 Rental 3002.4442 con24a1 4424. 2e482 422
I., 44.44 ra--.edr ._8 834.2~g.24. 2 .222.4Uy t4.222.44 W.20 4444484. 848-.I 7442022 -.au 140A11 : I0.4.22 02.
-1w58- 221w 22 3n848 o82 08448240, Crnd jau co a ba.l Lear- 42844.1.,l 4418o.- 444240 Ibo 084481. OD 0.2 todod- .4- -1 -- -- 4gl~gg gr al
25 24 5 44 4 $ 2 3,5 8 8 44 4 4 0 4 4 4 8. U V2,4444 e444 244 4e I I F N A $ 4 8 4 0 0 0 V a V 2 I m e n e 0 f a b r l e e 444 "s d 022' 5 1 0 0 4 2 5 4 4
Ma.28 e-22 eotsp4n2sln 4pn lets42424440 4222 WY52 I I. -Pbr0840- d22o22454 2 b44 V ic nt 80 2 44225 4 N32* -85222 :2422 02 . z.22,4o
I005088 E.D I42182o 4244442 .24.5 442 ap rtbl, 82.p55 1, 'I45424 rou, 2lee. 1. "a44240 224424 jed 4482 B"" BT4 50
PAGA. LAI4al fexbar.,4 4442,.42 484884 4242444. aoje nIaclodoFco 0718.444124222224244 46: 64444 cmlto 404.2g .14444 4 281112 222 4
-AflO IERAL 822,1 2288, 242.22.4422244384402, 254 4424422. 222.648840844, 4 442224444.62,05 .3244.22022625a44822.282E0444.22 1.44 041.DEL; M1IA22A d4.0l8.r.22- 4444044234u44.501 .244444 4421144022,20
Wi' A Dp2424. 02 1 2 $ 8 0 0 4 2 2 0 44 4 2 24. n No2.A 208-120 2a5t.2 M 44 O2 4444 .8 1 I ,. 28 42. 420. r. 54_ 44.2444 E2 2 2.4 2 I o modo . I 22 1 72 g 10 5 40 444 a2. 44202122. o 444 80 4 2 88 4428 >r % 02482 5
-1 8 5 7.0 0t st N p 2is fr.244a84 .4 2C u22 125~t~ ~t 44 B O024 344 2 pl044t. 22 8, 4 02 2 48 4 1,8755 444824 844:. yo d. 244442 a1, 00- N o
D E,, in c E T aA Y l V U N I42 8 2 8 g 4 4 4 2 4 4 2 ~ 2 1 2 r e a P $2 ,500. I P a tA $270 o M 01 4 85 I-7 1 8 4 .2 22 o, .a. 022445 VP d l 220443254 028244242 Al-n 8844 4442 2ail 44244442la S0a2 1 44 8 124444-,c~ c; P~
0 2 8 2 . 2 *2 22442804444.2 4422. M,4 -22 1 W .M0 5 a t 5444'l 244044.6 2 6 5 8s $ .a .2 4 4 4 8 .24, 4 2 4 2 8 o e l l m s ,- ,I 4 1 R E N T As $ 3 0 0 0 0, 8 2 2 8 44 4 02l24 4 2,n44 2sa 2 3/4 8.2
dI. I K I J I I L Y . .t s e u , C o o C r E;g V e n a b e e22 r n . 0 2 Y. 44 84 45 44 40 0044I.2 444 .24 e l 6 4 2 R 4 044 O 2 8 2 3 0 2 ,42 4 2 ~

do t- a coon. DIIl 4 of,-- a UZI .0U
Pigina VEINTIEIS 1)MIATIO*DE LA MARINA.-Domingo, 25 de Junio de 1950 Afo CXVIII

A N I .NC OtS I ASIFICADO S DE ULT I-MA HORA


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTS
48 CASAS 8 ASAS 149 SOLARES 49 FLARES 43 SOLARES 43 SOLRE 5


ron111 treema low or" all I n lsI l I A o or l .i.n, hEi ul can, la laterven-NA a l UU A 'N" o
rouc el 12lo Do Alur.d ."Dr7.1"tt Cntuco lls15 -65 fdn t u r d f nr it
dam21222 a 2 s 1t n 4BILTMORE, $28,00 IR-r,2 2120221- 2020 AC.2A 21M OA
_a,- nll b. .0 I. 'Itl _"_ I;pHm r
I 7 POP r1o900 FABRICO AGotan ri B 7 .,Dntrlafla Av al fiirmr der ep2rnr
.2011b eAbinda $30.000 n m e -28.0 I ESQ.fA $40I
MI -AM lo n Club ent Nrle y 2 Lar 2 InL PARCLA2 3o 1. REPARTO PALATINO2,8000Al0MENDARESao I x q l .a. f ra. .] 1 1 1l o soIIdi e.g r I N g rA l a. . n a m lar l au IN rAni ~ 2 d f a
caidde dem pago' Prnota. Jor. Go~~s TA AR ,'2,5SE l VENDE EN. $7l, 000, .aets hotel aD clinical
.0. 1 8 C en te" A222 it, arredorr eo10 Mdors. 12,l 2222 -- n1. 22200222W020202

PLAYA MIRAMAR- S230 13I1l n.- 1-l22n Lars122fl2 opn22con cineidr E22 21 01000 A220 7204d2 ti~202222 o22 ,o 4.22-21211A.N
2o. mIf1orr i le ol 22 2 por iemicio. did Coleglo


HAL :Tni lo u. ',I na ne a D A 2E lVnE PN S
JAd.n porl, sala aletsr i- Term 1,on arpnil tooonhl demb 2~I 1111 Alot il. o- Telf-n FOl4l
Mond, hilitea co ed r Io o"on Pn'a.bl t
blt.,1 V ll. l,242220 0222222 It( DE O UAlA ncu Is f1f222 mao gaiuls VE An A~l $4 .0 K042 I-022212 go.2e~r 12.21 al. garr
4/4, ill co Als t 3 ni"1 1 / 7 g 84 x i i[EA R P R
ln22 L22222202.0.51 0222 20222 EN LA ZONA COMR1L EL S VLA OPACL SUauilar GARAJ INDEPEN- ol 1 1 .

.o y. lan.Nunderir ovaani. i
AFRE114 $ $0, 0 15 .1f1, Vill ma .o ro El SE"LAN

H 4 0 48 2 ab. a. s an orne an aI .1r. SIT A D -1 iI
A. 4026, .-19 C-.n- li .nte"a la do. vi de.Ia AIr,-I I M 8.0rt
ln. Pr1ea .s 1. l I.uerc _o- 1111l 2 i, PR XM All LA; CALLE2 la oo.
.r. s.I. .n nave bodg 111qina 26 26I. y 1 VIAo BLANCA,
vtnreneA as -,e 'lla TA A $21,000 EGID 2nm COMERCIOS.- RA G N
Tlefono B-1301 ,n (. ,llrtn B-587en5, lcrj pa In ,I n Ca lessfltdas anruD, lusCH11U21A w v li u rd ~ lia pei $ D,11 sbdor 3. 4.I l b. ILtrNaed I'AosR cond- telIefeno.of
.i H NDROO 4EL A25 nit q,, apraret dneeedet Arnalro el.lfurms 1 In 'n
MEIVNDEM AR $2 EN" A"AS CINC A. PAR AGA
vada; lala. 'ieta .re .uarto (;ta Pmr mado Ape 2 Ruo an41 48ER S Oficinao en La~lo Hahana: Consulado t -o
MS y fresca cas tod11 c1a o 4561.1. . T em lfno: A-2546 t1 11 P ,o k i 'L A EF 59 0
N2m an sa1 al ce. un.1p limrs pr tw Para IAmr Irto eln U' Ofcn lIn Il. Reparlo.ndve Marti.u ar R si en i l


SE VENDE .N Linda1 casai. yon tre apartment fst vosn .i.
ALMENDARES 12%G0392 SPI VND
En dl To m j rel SM lado dre a neat5 nintren mi perona 4em da
ad1edor unmr d. fo rec rala -Sa en. sisn VA-i y .foe Fae.F1n
EN Ella heEWI deLY HE at $4 ,0 0 RENT $500lcr 4 [ES AE
Sci Comercio can Vivienda coom ca
VEDADO: $33,000o AL E D li% 111 *nln ilni

comdor garaje,- *l cocna pat n l .,to.L
23 79. Totul, 1 78 5 . Co eri y, .1 Apramno fr9e at~ersdl Re A A RE
ALT. McAMR .3500 HABANAd, 1%- AEOUET DEc ,II41,

B-723 $52,000, RENTAO $500JET 'Ame . $7.50 Par
CHALE ~ ~ ~ u MnED(V al9ll 1 Dosl Co erio y. Sin.e Casa arName .unl 'iterrenon~~l rln
APARTAMENTOS 62,0 n I.n If D. ai noe
alle. 7' d,ne12 14o. Al- va n o 2 1 Nme u ner ro-2m D O GRANDES llA- ISI~e e~e$.7 N24Y2

cslnloo, alo, . I A A R, $4 00N VESD T in ,o
frn te y 3 apartaeoncr in. Dos lnta Indepn in te Infornin: l ,D1ntlImSiu d s ld e .ro :34 .0. 4 1 a

83,00 ,rn an 0. OF AVSA A InT el 39 bs

40 SOLARES E AcD. nll.
UH-3-H G R JE 'D '-724825 T VEDADO $9 V2.A ll li1 .'l !11-? l .l il

o r r2o4 ED Iet ADe coplan a De o Ill ,o d C I rn aAH 1, A lll 'I-23. 19.03a d c i a C sa

ax sclnl Itn nfi D. LA-RVIER

ILn adInta.l.al. erqin alPl li i- n-,.U 121IS I
INoat I S Iprr arntU 1.4~ r2 $ 1 ,o 0 los clube18d itn LAPlava. -1,l~ l Il1 n ,
ocu.d. 1. "In.t" on i8 PARAI VFD lu ls
Puede~- ves e3n .m r. -I. W. soAr nn 1. 2T A
PrZi El351 .000.00.-L la io
isc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A FRnllll Il126yVABANCISCOt


Informes:i- r-1890 Telf F-66. I., .pn.92.Km.13a.1 V
ll2O 012E MAS2 222222222i il' i.00I MAM22 V 2 2 21 2 2
COMPHEL AL MA O NO LU ANRMC
835 Ml's \LESiiA uti EAMAAO

briar Sub-ArnAlor oc loSNnNEE
SaEn do yE U n- pain t.VnCuN-, .L ) i I. n R ~ iod
lie~i 3'lro, yr Av. enrr. epr A ~ &lNn A l laI li.rrioI linn ~ ~ ~ ~ ~ ~ N pirn ent rinin l lopi er-lv16Urr l 1 o
"a. ~ tuidd hol de1. AT SS A IZnct iae

42 per, 411 igun a2,O O 1,N$80 P 2R l
GABAGA: A86551D.


JORGE GOVANTES .l
Nia~qi ct n rore M,'i n 5ta1. Av.0 entr 70111 yl 7.1CO B LE A"
13 B-5875.I, I
n~d., I 11.1--25.
In,22 2, ,2222122.2l2essi i t e r es1 0 2 ,1-4cII.


mensualidades.-I
.n I A.Solici.m.ol Vendedores

EPADO:~~Tef. M-6561LENARS ITn1
MIRNNIAR IVERSINITA Parque t gr.1 itc '-,u

.~~~ ~ ~ ~ ~ EDADOV ESQ A $40H Ill co*'.) D.' El,.o -1.wn l .
-'d~~~V DA O CALL 5. cln hinl ca lal- 2 Anevn ,.d 6 l o Do mVl rn .
200 132272,2 23. $80 ,000, RENT20$8002Co222222220202"22I. 12 PROLG. EPT MA VEND21 J121.0020222 02 0220220222 Ni. 0il 2 Hi00012,2rti ,E tli.f.t,. ~~e a .- o ,.El. ,E
doo ,2o 22In 0241 220,.222 22.TA A A $,5022221122 0202 0220212A222 2.22222 22,20 22422oP3 .0 RN dIfn
v Y. I. e pro n A. ll I 6n de Irrede ce eea o .o
HABANA, 12n hatsi. no rn In Preias. Lal d An
ALT.~~~~~4 50LARE$50 er iVE!
oil 1 2 l1 " 222 122 2 mD Er2 o l-ruela C a T e]i ns22 ,ccoil0L i
0222222NICAOR EL AMPO~ P.02~ TAARA A hivanuarda d22. Ultiuo alaric oo 575 02222022
ui, 1 71113 nm'd 1r Lm-lrm 11, 1l VUU r .e1 y -or / 2os epartos 2,21. e a m22s224.22
.~~~~~~~~~~Tl A notl-Al l, O U BAPwu oa SAR Ern HPA

"a"'. Santa CMarln de AMark Ft
8 7E232 A 0 2 $40 0 02 . .L.RE


SE2, V00,ERENT $700( 1 1fn2,tO hoe 2 f412 22/2 212242222 2270 Ill 22 F202 A,. COMPANY,2 0. 4. A."a2.o Lugar. de.i aia pa-ccu NICANOR DELAD CAMPO Am:n. :.I:-l-::::.R
15x4 (A ER SOM RA daildl yn p-- e~t passMcnIa
ESQUINA~~ ~a 11 D orno, la linbr,et JOSO M. ALVAREZ- I i- it FAPAR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~e 11 "":Es/LiSa S2,00 .o 1 ulDdn. o A In 10 A 10 ARCS.
AMPLIACION ALM DARES, N B Ed d E So PARA U 8VE 2A
______n______________::,^;(:OMPRELA psc~
22 122,C 2 L2ynbu2 2n la quma. M2-919 F- 5062 MON I40 MIENSUALES C l AD C ir R r


NA~~ VEDDO 13x28ct61 DT AYMBESTARANuaMic
RPwo n$240 1 Io .1. 0210MIRAM 22, $45200002 .2222. 09 RICARD R.0 AR (10 aio n2

fir'no, y 3 Irmintillon~l., il- Do, Plant., asdEsen2iDMr Tellna A-3192. ~ria n lSI g alErera.26. -73
GEOUAA IN MAENDt OZA Y. C IUHHWtericrrntai Oa-a pruahu per la. purria Pre-In l~i
cle ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ e e4 an.InoranTlPoal 4R97 P RC L V D D
S2222 1 ont n 0 2022M0de 22227,2ombraO
222222222 22224 222ch22 L.oc 207 13e JoK.1 1.21012222 -12. 2 222.oi. 1C1.1 1 1 C-6141 1 C(1,22 222202 62r 2.222d 20222 P la y a222 Do2 .2022,fr 0nd020202 2212.49m~ entreE Tunpan~lI y Avenida Rach Bo-a EfI O Sevilla"
UH ~ ~ os 1159a4-2 No .r coHn5-4 26 UH-H 27 49 25

UH-3-H 742-48-25 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l AVELGNG 59.5) V9 nd. oll _ Ro et Sa mo oul aetn R sd n i llnore a l ai r


P'A C E LAC MENDOA ED Cidd.MrA. 9-77
O-ispo, 305. Teef M-91 ATO UA E
d~~~~lAB NA ca., o. entr Jan Iamno oi.74 .
Hop.a Cur Infnt l Hu bed parcell Zayp 1a DaItaM N, A2md 11mb. n
oll~~Tta 97l(loPok (DuritoV.) oal enRan
tjbu prn 24.21 22212a partine o A1gar0residene 22

nodxi-in, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AY S AR N tl l Is .o. e1~ or raio'.Fe~ or s -Infrro -6 7
I~~~~1tn 17710 Roiu- .,Id~,H 36 oln .
n ,ll ni- feo . All100 I22- 22222202 22,0212, n22 .22229102 22021a in 1. Em422 A. SN uo aO ~ al (l EIra a 1 6S .2 l.20 222 0. 22

SAMIRAMAR:SC
11,~fo All Rl-parts 111 Il 90R N .0 v.rn Pame pal
Jottl~~co pepirl l 1.fi d il .a .v. l a or s V" rr.

MP"'r.,elPUL roalm al ,Avd. d e u
n, 2n.,tn,.IF4,9 A 88 -022 9.8frd 224.000.) S 122222 2.A R1200T 20222AS 4
22 2 t a su a d 22o2mbr222a2 22 2. 2222 2 22222n2 2 622a2
C ut dA en,. 1o Ind n7 4 Y .n a llon
Pr~~~~~~d.,~dee S3 .0 1100 Ein- C ot sIln warnlf (l ola m di a
221r222120222m2r2 2 04 667s, 2. 2 13 al13/


AMPLIACIO ALMEDARE
'alic U Bo yast etuiy el Ma. Ave. parceta

deo Ejeroi c2iit Is a E1iri. 22ra .E J oCRE


VIB RA A ~ ed $ .0BAA
LaPII ts 2 A E Se2,24200122 62,222. 222,22222 22220 ,22222. E s022- N LN AB N e sua ~ e LI. V R 16 2222224r02.02222022220.122.0022


$35 MF 11 ALF al mes, sin inter~~~~~s, a7e6, I ononri LI H Caalrno.f Iulu Bloro SE / AB L E I.Ic. o
-a.d. mo1rn FarEnolluca casasD-4/,ec.ec M m inae
WILA ~ ~ ~ ~ ~ MNDZ YO J ul.i CIA.,q ln .lnca.
X y noFURMES. ldn 11114pga n60Al vd $15,000" r-ta $18 ______________ VEDADO ISITENO. 2222.000., 0 h1i2 22y4.2 0211.2

M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ hsn .5 Telef. M-692d1o.YCOTMLAALAH. HAAU
LkJ 0-4 2 Soi In'. do., m u al Sall, Ciambro de2 22 olog-22dS1corredore
222. 2222 12 0222201 Lori: 202222 .1222 V. 222. 22rpido pairs 222A 2227.22202.(DE Par aci. PARAA T REPARTOS-26
$6CIErt2,,,2220er2 2 022222220 inhyoroodlu IO ZA E 12 lnul 022 hog, 22222 21 o Plnsa anl o: OD S

QUIILA~~obrt SalmonicalVeddoe
calemindor ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ had ylgat inpuuiIandandonrtoAmve pe INARSIECACANC& ~ ~ ~ ~~ amn 9. Freni Nit Parque,"d lro P e e Pr~c
nnh al s &undr d e la3mb0
o., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ uga chiao desde hii .cn :edfco o alrtruis U n n Po.A
per~~A SOMt.caa n. u
dustri .na de aparta


COMPANY, S. A." oul.ml .t=

JORGE-GOVANTES y en el Repallo SALMON Yendo olaes y finqu52itasA o 38V n .nnnV
Ruil~d rere con. fondo Rion70y 2

A de insaMrutos c .enroitfotu
C "22o 0220224 0120B22222222,587.5.112221222222. 2202222022 M -656 PIIOXIMO An LA6 cl CALLE. M 22 At 22 22 1 0e f. j96l 1) M-81.2222. 22p02 02,2 22.22 ,
P I 22 2 0 2a d. 2 L 22 2 I 2


222.1200. A22-231 010 119aretera de2202221 2n. B2 nve- 0 2
0222.24212.002222022222 2r H7s174 2D Va) K-m. 2 5-OME2
A.0ua2,uz y telefo020rinediect

de
2220, 02222 22.0212002 E,,,.O C MERCOS _____________________220-22-22-12-25 V STA 220 021In2 12orma:0
222 202,2.222.122.222222 22 2 2,222222 2VARO2222A
Tcl~sono 81301 2220,222 122022. 1220222. 2.22222F-422492221A-8382. 2-2.1-507U2
2222 222. F ENT AL 11111 2 C8

_________________ 1. 2222222,K2
22 22.00.22222 202. 222222202222202222222222 2,,22. 2011222222 2200222 2 XI G ON A 951 V E 22222222222222 Bo22122o1 2 __ __ __ _222,22la fIY IvarPN tI MI A g uuardSiaR DO 222
2222 22.4222.0222421 4). 2-2222.20,. 222222de2.lo220R epartos20

(24(0ANUS AJIA AGAII222 2222 2020Lugarp1IResidencia22l00pa2 22 2 SE t~'1.,E222222222,2 2220220 2227 ~A021200 IN12RO 220 2222,, 2 222U 2 22002ra200personas2222de02media-02
22 2212 0~2222222222202p~o-122.22 22 2 2 222 6222222222,. ,n~2222 2 ro L~s(I.,. 2) 012244 Rernac pos2022c2on2002222onom02222a.

22, 72122221221 22 2222. 202 .0222. 2222202022, 4042202 2,2022222. 0222122. 20220222 2 2 Co~, 22022A22.220KAlom etros 3 ,012del2
2012A02222.2122012221222222221 J22222222,,22',21222Capitolio.22
02222; 122. 2222. 220.5222122222, 0222 2 122222200 2222, 02)0220 6 1 2 Situado: Cnaola11salida7.2de
M2222 020222. 22222222,222222/222 I.2.2 6222Ao 220 40 ToMANTILLA54622 REI' M~lD NIENRECIDSAS VITAS LESAFLADS20702402
_______________________ do 22 0222222o 2o~o PANORAMIACMAS.AD

V.022.222212 $2 ,0 0, RE IA $2 2 222222222 1o222020 2 il lA A A:22 2222 02, 2.2 2222 2,1 022220 ,C ED'1) ROIesd eA GA G

222 22 2 Lna022 yIe aprale222 22222222.2 222222,2o2o22o2,,222 2222222 Z22 222, 222220. ,2202.$ 1 .6 0 -fE M SA AR E A
SE VE LI LM ND RL 2%22102222 22222,2222222222222 24222222 2222222222222222222002.20020102222

2222222 22 222222- 20 22222022227222 22421.A 222222 2.2Alto2 22122~002
02 2)0022 d ,To22odo) 212220 .22. .1222. 21222222222. F rescAlo
022202222 d 4 12222272.22 1222 22 222222 224 02,22222. 2222222 2122 22222,, 22 2 2(I A B LE A 221222202S a2lu d ab le0222222 002

222122222201220122222. p12222.22. 2,, 2222,,12. 2,2 2 25 2 2 22a2)222222222222. 2220222022222222. 2.20240222 p.2es,22so ln2o 222,222 220112 222422222002222222 22 2222. 222 222222122. 222212 0 O2ISI RA 22202012220 22021220 2,)02o0 020-ic2022l212d22l23m020r.4

22200212 o 22222. 2202222 2'2-, 22 22,21)0212212 0222202202222 222- f 90 22212,012212 2224222222 222Lao Ruta01204
________________ ,221 111 ,hi~fI 2 2o C~,,,,o 04 022202.2)22. Lo del en el Reporto o on_Paca a 1222220 ((2 12 (lifflfll frflfl 2 22022112 122222. 022222200 22 222 2m0aquin2201aoo15Ieminuto22000220
2000202 rrin a 'I1 UI'I)I/I __ ___ _P__r ueCenrl
_______________ ILLI 11111 I~LI~II h~IlI 2222222 22122022 022. MODICA 22SOLTR$80.0
2922$626262$ 26262 22. -.ESTO PAGA EN220222222202212222222
2)20222)0U UIJIIIIIIK) _____ ____ _5_a__10__Al__OS.
52222Comrto~o 2222~22 Iol~o 22222222221222 022 .22202-2207.2210 S IN TER EESb m 222c~ e21B f* 0 22p222 11112. 0 222-20
________________- ,)2 er2,nTA M BIEN2l AL9220222.L EJRD 022
NL~~toDO: 0:13,000 '~~LN1ENDARUS 19l Fabrican22tos22)02222 1 2. 222u2
ola 02HI~a 2122yd8 H0022 222.022,22222)2, 2
22 2 22~2 20222220 2 1 ~ 1O1Rst.

0~~o 2p2o212222222 222 222222 12020, 122 l~I~EI U .220,0.012 22,2.2,22,222222.22 11042naual 02222222)212222Par122220222220e2
0222222)2)202022521 2222222,24222220222h1/E22EU2B~B 2 2 22022.2222222Residencial28.21222

22 2 02,222. 2 2222222222 ______________et____ro_02222222, 2222,2222224 p42222 22 2222 042 2 22 22 220 111 1 2 22221222222212240222212-2222. e 1P20220f 222 ~ f)()))jCS obr (21 2 2220222022.2212. R-eparto.2
117122 2210110100 4912120 20 22 ,2.20 02222222222.EL4422EVILLANO11
22*2 122220 5 re0121e2222-222 n to mejo de lOReparo, 2902222020227 DLRF
~~u~u u, RH ~~uu 122 2 ~. I21 4-, 6.12222 c22l2can2 28.302 164araes de frente.
222 021 22 22 Concrco 0 2 E A0 Oi 1~I~ AX\poro~ls~a;Iauno.Roy 2 2222 1n~rldafrnhla~g~rapeSan37.02222var222s0de 2fondo02,
__________________________ Apatolllntos 22 22 1 222narfr a n l Calzad An- 2 .2.22-22
MIRAM R: 63.000 2. 22 ,2222201212422 212 2 IL'DT rdres 222Ultimo 2,precio22:.57.R2t
~LT H BANA 1% AEROPLi~ 212ara. S22 cendefctodotaa la mi-2
tad. Informes
220222 25 222. 2222222222222022222 2 2, 222 222220 0222 2 2, 222, 2222 222 22201106 (:411722,2021722 L22 La dol en l Fpo5990.Nf
020220 222)4 20201102 222222222 222211222222 2U22-C-2203-49-252

02 222 2 2 22q22200 A~oo2 10 022, 0 202 o MBI .22222222,,22,,.20 222222212 12221222 II.I4241.1SOLARES Aoola o 1PLAZOSsde
022222,120 E 92214. 222222122222222 202 22PReueO rtoCAR M A RE
22'2222122. 4 2222 (02.22, 24222 I~e. 2 2I20fl22201222222122A12~P20222 MENA. L ND rrCenroLr2 .t RADO Sant MaraodeoMar
I 22 B~~~~gu 530 luz30. Ladejr Mayratmo 4
$52,0 0, R NIA 500 g222122 20 201)22 02214220 .2 22,222222,22 022222222.SolCaPeN deA.deNTR2.7M5utoadraL
2222- 1222 2,2202222.0220 dol722. 1189 MODI A 1 2oo~o~,2 2En20radaa:2,22462.50.2
22) 2221 02~ Doo omeciosV S te L A 221222122222222222 2202222 ,22 2,22. ,22222222222 .323. U .H.2549.5 222022220222222222ades,.2a22227.00 A 2,2PR CO O AL 96. 0 222022o200222 2111.622
FSQU NA H BAN 22~ 2(12 Ii 2221 22020022222 2222222 22 2222222 222)2 ____________________ REST PAGnfomps20222n2.e 2 p22mo 2R22p0-20o2
APARAMENOS *6 011 U-C-s1:140-22 5 10 $OO. _______Sr__River___.
022;22~,o~2,,2,2 22 02,, 2222222 222,2,22222Ocin22220222e__lly___e___al____ASe0s.
02202222222202222222222222221.222222222120 22220202 ____ _Sr.__Jos 2GSnzINileSs

(:912072 ntr 32 142Al. 02222 2222022.0.222 22-2222 2 D S (KAILIL) 9l1O~ 2 1 j P arceAlaVNDEioAn
222222221.222222 212222 220 222212 22222222 icrtoSa nrlln

111e12l20c20 22N A V E 22,2.2012 222222A g2u s t in2RCALREO RSFARTADAS
(conc ~22p2r1.20e221222222 Dos larao nc~open moe I. 1272242:.0.22222222222222 2202222222222 ALUMBRADO1. l
22 trioro. 1070 ar ~oI~ 14.~ DEOCUPDASfEJER~l.91,7183,F(Irie(71i(s Si AgnUEDUCTOdo 26ROP7IO
*34,00. enta~l~ *300. 2t- 2,222,222~ 2R~iIY 32) 2220 Oh~po,.229 Telf, M692 B A U tlS' en t REAHTR__10SA____PARCELA___2220,222402222, 2 MCNONAACRA.LEDA2
______________________ D L I liene Nontrer eo en tmuna ioe
UR.3.-7424.23 LT. VDADO$9 N .ix~erLO ~ 017 m~f~tO72 COO 22 "~caAde12Recren2 Inormdeje7 cidecivi24002220212422220 1{~2/1 I~f~ 222224 Aetalda. feCal 7 ga rje an
La p2222)4OJ2 2 222222p22222222o 2-G-briel.)Cr400a merroBm2 2e
2022422222222222202122222.222222222 14~LL 22~iI,22.J(225220~ (ii) l'2c& 202222~' 2 2. 2, U ~ o Dlgailloy A euna 11 ucai.IITA EL EVIgLANFRLIM Ag222 11.80 voMira a rnePrelapgaaacqlN


020)00 222022202222 22, 2222222202,2 221 A [(9 11-RA 2 ,acera sombra, 2 2par cel na de:a. 1 ar 1 vre

2222 2 .20202 .~ 2222 9 9 I ol 4 Pnr.m, Ifo ma23.60 do fondo. ffrn52 X27

022 So20po 02 02)1,2,,2,2222,2 1)25 122r2 1422 211 222 deslc 2~418.20fl2v.18.0 renteeo popr
502 22 022222212222120 222222222 2 222 00 F-149 A 032 1507029.48 fonda (esquina) 0 FNA ISIA

$ 1752 Cetra Emp.-H-650-4_____ 1474


11f(in,,202 .11~0. ~ .( 92 PACEASdedePLAYA ZONA URBANAcoadyUSEdee. FNALERCO

NO PA(;1'E MAS 2 M IRAMAR "LPONTON" eloapgr BEC12 CARTACNRLET
AIA,11'Il.EII 22 22 ~ ~ ~ '~'It.1(1 (Antee Qu~erejetu). S-U D 2 D s e $80 R O O B A A
U VLI~II I N LLNAIIABAA M~LSI~ld riPurcAelasH A 165Imarocalelteca74tev
CONII'l0I~l. (;IIN J EFI~b~2D l'T.2 mlos 2aira 1 del tr,1n2 inv 100222222202
535 Ml;N-~~-l 91.1-IS mes ~~j11 inier~s Ii Rut223 yL 3 mdrn d e i n00 2 22201222 .22o~2o apub SE / A ALRA 1222242 21 22022112 02' 2A22.222des2

22 22211022 2al 2$ 00 2 v.
2222.2., 11 7 22222242FACILDAI22 (22)E28 I n'220AGO2)2 oo)2 22 2peoomnl. 44 t.ec. Mco roc

Y 202 125122i2 0202212. 221 esaa agr 2 s,. 1~21.v2io22bo002Roberto220 V SI

~7~12~l42422I2222I4:0222I~Ns 12ALM0 6 ON P2000~4,21 AAD OHYAU NOMSI11
122212lilad ensuaidades 02Manzana2Y CeNGMPmAzAL53HA
22 22 ~a Blnc-n.Al 2. 22 122 r~o2 Osg oL ra*Rob rtote a la2 Escuela Normal 2.

e~~ nenarto 1A4C'aparTmento OR naveN. 2.4aV pre02229


faa 3230 22 0 ~~ Ave. UUV~~tIIIL~) en SA Santo Tomis (LImnes), 152,Muaa. o 22522 7,.02222 10
entre70 y 2 0 F2 L.~.JL 22 ecquina a Marqiods Gonzailez. ~ ~ U
0**
por44.2 fndo

rest a a22 P E I
por 2Dede 8.0


A5o CXVhI DTARIO D9 LA MARJNA.-Doniingo, 25~ de Junin sice 1950 Pligina VEINTISIETE


ANIJNCJOS 'C LA SI FrfCA Do0S DO E U LTI0~ jR A


11E N TAS VENTAS VENTAS V ENIT AiS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS

50 FINCSCAS AS 50FRUSTIC USIA 1 ETBEIINO 1 ETBEIINO 51 ISTABLECINIENTOS 53 AUTOMOVILES YACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES. j53 AUTOMVLSYCE
FINQUITA, MANAGUA a o.4o.Aoto,. at Mai)44 l"' t 4).00 Orefddlo ai~4 IilR U 44 e- .d,,p~. o ~I~ .,,, I44 .4., Il d.4)d",4"r,
AT."1-.1 don' A44) A .b4,4 .4.)02 .____________ I 14-4) I 4 ~'4f.'. 44 SIUDE BAKER
Z-441 RAMIRO w0.), GONZ,0441,.44 ,44,44 444, *,n in u r .AE A] haCor irmaiqullr opera- Lon) l,,,* -1 ,,,., )d ,'I.,,~ s iio r
40440444, 04444)4 44,00444'). l)4~40)04 442 40),. 4,4414,).4,4 444. 4 4)44 .4)404,24 44444444,,4. 414').IdO l)S 1-J l-1'.0.'.,
I14I0 444004144,11 4444041 add 44.4-44 Indltr Coa oe B r I.,h a 1. ,A I lrVe. 0,, 44,,44o,4o 4. . 'A4L S O IE 195 i i o r
n.,4,) Ao I ., If -Al l,,, *-.d~ y-. Sa 3.4 Bar('
4)44, 4o4)k. 44o)of4) 1 17 A .10'72 0.0.- N4A4A4.44-r, ~ 44*4411004444) )44 in d'e red rclgal.4A4 4 444 o 044,10 d
I'd4) .,4444 44 040 44441)4 1f~~-oo)4r~n~. 4444
"L,1g__ __ linil ___ 't O40 '44 4444444. 444.4)44))0 44 4000444 4 5 4' 444s441.1.444. H~~ )4044.))_
.I- 14"G p044) a .20 IVN)1)41 d A 1. 441144.4. in 4414), 16,4))1 Jo41 errdo 0433llda d 4) 4404)ll.4022 EISD C
4.44).4. 044. Adb-)44"o 004414 440414) 1110 I'AI44A4B
SE ~ ~ ~ ~ VE DIAGf-OBl "o. 44Od '44 444 N A/4A 441 414[T44 "lClgo O I :AI, UI!44 4\A44I1
Il.I' III444. ms(C0414 U.C 44 64.) Los4) tat~fllglg tredr 17,44 r,4A14 a4 4444004), 4 J1P404)4I,40)14E244 1 0'5444444)DFp.4 0 C. K.S.IO __ _ __ _ __ (J/N
4)4, )4440 ~pS0, 444)44 04444CO 544414444 4 44)4044 4,42o~, ~& ~Iu w~44e.a. 4I4 .0 0 .4. __________ ___Is_4, ,,~0 0 ,0 10 4444,o l. )4, 440 4140oo .1. 1044 04)4 I, fn lot 44.444.4). ,0,,
4o1'4211,. oolo,4014404 444 444. o1014444 41.11n 44444.4Ina. 0 7444044.4 4III2. _________._____ 4404 140444St.'4 IF II I' """1'"o 4. 44 ~a% & oXo~ ~ SE444)44 44)40 4)4)4 IC A41d.f I,4,41 ". A .1444 . it. I. 4044 d crgill~1
lln~n A.4) 4400l4011*4 M.444 A17t440 44444440)4 &I~) I44* 44)44 .441ND II,4441 ________________________ Il n 44404 )4,1, 44 0oP,1Pifie/
lo 44440 l ,, ),ou 41, L*. I4. A .' .41.)0 41, 144414,40 44 .170442444-ooie, A AO OO J*4 404.4.44 414 00)14 444 )44)4 7410 ~ 4) ,4 4,g,,~ 0 4.1444440 ~ 4 1 Cac o e~z
4404. 044Cllf -- 4)4040004 III44.7'144440 .44 44,44-04. 4444,41 4,10 4)ei,. ~ 441 .44 ~ 041 I4)44 0400 04 4i40l44mo00)4t. 0044 4144444444)44444,14)4 4,
00 0 .444 od444 di44 04)441 4 4. 4). 44.44 04ono .)14.4)0)4, 444 f) Io', 4.4 4.4444.21420 41 4 1,) '' )1 44 0 54) 144444 20 )8
04-440~~~~~~~T~d 44144044 d 4"N"'),,4* A4417 M8L.404412 14.4.,4441).4.44 -0--04 4044 0" 11440- j40) ')444 0, -. p-'o.-un -rclod ine!
410444041 0404)0 o44) =4. 4 1 14.44 C.4 4 40. Ed.44u1.4)-444)4. 40.340 440'44 ,o)~ ))40 M or 0 44444.40). pfo. 14741442 241'04424104 14.
440)~~.a 44 tee (a m ayor41 Kg4)141.04 4)44 14~. I. 004-44 01 4.4 0 4 44 )44444 264I I: I 1 I I )30 pc
A14 B" na r I raN1AAEK, gggtIt1.11.ibA Ala lo. 6 lltg
l~flfl"l. 1. I00, d*id, 04)44 11140. $ 1. 44 4An4. II I441 44 404,1 I44 .-4444 I Vc''. al cm133 1a~li
d,040 a, B4))41 0. 1V 44 0)4 440R 01 44444 44. 0 .44 Il i 4 -111 ,0. J11 1" x
t. I4, In --AI440. Al.=UIU~ )1. V.04 .44044 VASAo0,o Ina Po04re474 40 0 7474 4~.440440 414444.04- 4________________ 0,).44,0 04 4 ')4).
4444 ~ ~ ~ ~ al o044 A.)), 440441 40in 111.4 1404440. 400)4 044 A.",)40 44044140444440)4 0)4044 44444 ___________ '0.404.440 11 4,.-i4.' in
141 Vedo esctiaday nlublaa$ A'044~74 404). "A41 4. 44.404.04.V'onI4I I11) :ACOS.)f 44)d~. ec
0EDA CABALLERIA FERTEI SOLO, ,3,,14 11,11~ A-51 --80 BO________ --U3 BUICK M[-EI144 '1~n,,44 4114)444 I rpopo )h10


0-1. 1,-,ddn adi 444 KORROROS 14440 444144444 la.) 40 TIVRR S 11. ES O'404 I.)o, I, lo Io4 III~ "4. 11.A LI RII 419 '4( 1141O4Cd4
410=. An i-,' 44,~o4 d V 1-1 Aft 1441,4) 00.)4.404) AnI .- Z '1
140 4140 4404)44,.4441044404).0)0044404444440404.)4440Ili44. 004'I4II44 ,)0144 lL 'tITU-XUI i
I4"444 444"' 4)0 IA" 4) 417 414404 Ven. d u ad y k444,bboi -1 -. Hb_4 444$ 444 4)4),.44) 144)).44104 41 144- IIO J.44444 4)0) )4404 n. E'44. 4, )4440244.,4 47400)740 0-5o -1o111 417Y11 fnilnl 4 1;. I I P s c ri
da,44 .amu. I )4 44440 4at 1. h 44141,44,0)444 4444 4 4 4ga4,4eI*3 4~4 "L O $3,5)4 0 0 :R4) 1946/41)14 44 '4114401444.49444 444)1 4, ~ 444444, 4 ___________________ ,o 44440 444 04 4
4*41o~EDI CARA LERI 41044444444 S10 41-44--'a"004414 4441414 5144404)4404) 44004)4)0 Y 00 "444O ES fit 44144 S U 44C-4424.4 k .Ic g i a
4)44)410 ~ ~ ~ ~ ~ ~ l. 04004044 .AD 440 An)44 .44-f,,4.44 14.- ;n 'Aif ______ "L .4. 4.441440 414))) .4. 1.44 1,.44 4~.4440
___ __ __ __ ___ __ __ __ __ 4744444 440n44 ll~l OS f 0 i ~ d-IO a. n r ~ .gtC
0004) 40~~~~ ],04 4)000444)0404 4040- COL NJA Ag0 CARAL ER14 ".Uind4L a l C.5 FY,4L 1 1O .1.1,1A A 11I4440' 1. 42 L.(~ l'J o J ida. C1
IS444440 4044 40 44)00 54)444 4 d 4b)4 W.1 40444.40. P~odo LUTE VE ROVE,0474444.14 ,A,,,47)4.13' I)'' 1)A i-1144o/' LoIoo~.4 I.51Icopodd o c qa d
0410~~~~~~ 5.441 40444444 0440 4)04du' 4414144 b0 4104044 04.4)44,4444 04,. .000 I4 .A,.44).414). 5949 8.______It'.__Coal________S A.ld4 alb. 410I40 Ia 440)4 /0)) bdo 4b41)144044'd. d )) 404440)'44d.)) ))444 1441 00) I-bi 444 4444 I44'4 !,5,A T M V LSAC E. 4ldl 4.So/ 447044. 44 0) 2a IS ln ldm 444nd 41414 44404440. 40ar 4Al44 a444 44)044'.in '700-40004 al1a po),,)004 44.1* 44f I 444404)4",440440 fCCO", 'b" 44,in 04414 404 444,444 -40.4 4 .- 44) 4. 44444 14R.44.,4)O 4).)0 04400
4144 0)44414 4 41),4 440 00 4 $4144 fl40444. dl 444)411 e-non 4~ In.44)~ 11-I4o1 0417440 TI TdoR S V F A ES T $14444 700.bl B4434444)4 III )4044. forol' 252 40' ,414) 044 4,,,'BUR. ., -TD o,44o f 144N4o)4440V)40 go44404 *"4 044" 4,).04)0444 _ _ _ _ _ _
744, 44 44004 '74410 444 444)) lo o 41)i(4, 1440 4,4- 4 1-44.44. 73 '044- OUO 1440)0 4 )4 04.44, 41441)4))110 444,44 144
nn________________ -1140) 41'll I n4) 4,1, i-242 .flEANES ffl t ~ 1 .4004.0404 )4 044)444,41)140.44 404)444 '4 )o4,4 4. R QI TEIII4).)III. 45) 4elne
0441'f" jL,4,d.,.41 4)4)4444 4450.iI .444 pllolo IIA.04004044 lidd 0 04 )4)'44 044,41444 -C11,,. 44.444. NO.44) '4)-i atr .
C,'_____________ OO IA P1PID D IP.IU UiP4L ) fa04ll4. 44 a44 rl Ato,44 a, Ell4, A. 0)44). 44400-0 ~ .i~jot 41A ~f,4 o1,'1 IEO 7.T e J ~~
Ila-44-5-4 1. yt 44444,4,, al, 411.4 454C I,4- A4 e2A5 1 ld l' rl ~on'I,"fa"Ao d.0444 Al.i CAA1 .,4,04b2. .41 1~ U,.-44 V"11 44 C h a ssis. 444. .0,, 0.
-. 40 0 Tfon ill)44 bide 4))44401444 '4 1ld4~ 44 I44 .os B. 0-i44)0)) on.~. o> 0 Ali. 14444)4 44))A444 4)414 I~ "li -11 )4 44 ~ '>,,"',. A i o
Par el ci n 44424 144440414.4) O~44 44444140 44)444044044)0~i)4. o4-144o4)4,4044,4444.-01-.41,-14414.4,4 AI4L.4)0)l4444
000) 2004414 4444441001.0 CA A L RA jICA L 144,)044 TA U Aei poo '*11141)440101).44, 4"W"1n'," )044)444414 4-,'40

I~"'' "'-AIrA'. ,4,,,14,. if.44,4 E.44444 .~)4 -.I.4 Mar% 11 53BI INOM VIE Y).4-'1l1. AC8 UNa K) RI44, A) A, I -A
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n 11uelo 1ioot. oo444))0 )1.1.4) I 14)44 4,0 111 O.RO .C O . If044 0)) CI)004)44). L444).4ol f44 -a4 A', 4044 4,,
4)14)4400 044144404.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~. 40044.244000 to 004 0 .0,4444.4440 NI4Oo440)4.0'.4.0,,4 .)44_
r~.a"IIn V ,H eandITILNd-11dd.a IIIT Is9$. ,4 __. Vid I.[ MA
RAMIR4GON ALEZ an 1 111 Wa b4an.II- .I V.In.AA,,on p.4.d,. "'" N 4.7 44440.41.1, d 044,. b1'.4'DDED -16 TheWash ng99
'4'4-447 440i~b2 OLN 44444044414Aup.Mot
41/4. R/I/ Puau o ~o. okiui/,Iii~q i/f dk. 74//J oipj 044104444)44)0I~o~o 10.411. U1l141C1///l,/./5" ___A _____________If__-I4 11 anI'll A 11 111, 1- Ild~lirt San oi. ar . .) o
000400 El0 L.,~ooo.4.444o 044) 411 Win.dI It1414j Ade 61/r,11
4144)44,444404. 407,m 014044 CT.0.,.1 .0.00 'n,,,040 "O,04 ,'11.111, 1.4I I.
pP_"Ado_"_i_"'.A__________ud-7 ,444)/441 BUICK 1,504-534
PAAKG IrIW(Q5 ib Ao, mr,(f4,104/7214)4 '''40'1I .4 .l/ . .N( HIvoL 4444*, Nai.A 13 I':414I'Ji UO1ti S O I I.404
1.1A. R 656. 00 144444 d .,) 4444.4 44 7044)404)1L-040-I o .
- ,11.~i b.-4~ Ii4 C Oa'l.7IJ I.)01 I''llf A,2 04 4444440 o 04144,. 04)44-)-.()d44 44)

Ara .,' 1%"", ld d A -.1. fut, -I.I. 4.1 4-1 .tfor,., PO Querol. I~oi.i. 0440k41B RT N OL S OB L 191111oiio 0
IZ4o4 44)4)4) ef04)44) wo;4)4 no ,, H ii04). t le ,A B 1
S moEClgoMry. VN ) BARRAN Inus i l So~n. IoI, Ba If 0,NAD PW'741A ,,)444 14.A b n
azni 3'RO 4E OCO 54 1.,4 4oo.) 1444n ;i IIIA oi4tIfn.P4,,I.II.


CIV-.-. A., AII.414lKi "
P141 -lr go-'DJWDDaog~ ,mint,7J~r I dhhmA ('111INIV $4of, r;rm/ '$ A edlo .0C 4~04____m 44 .
4)444)4414. 4414 444010400. 044). 5B ,4,)J 3,U LRLL 0400044.0004 44404 414. o,,~ o s,' o($I141~l~l362 ~i~ 44,170.4)fdol 42. Ci~o 44401)40Voo). 1 '~J~l i. 1~{ a c 6140 CooX044~ 044 o 0)0 ),,. 44,,40 41,44040. 3.4 51 ,,.oo i t .40 r ROO, (It At.04 04,4, rr le," .04,, 44
04141aSq)47 )4444*4 4e 0 42 AJ BaEod'f$li~~) )4))11 41)48a4do41)0)tI All4oo y 1 14 ,i4, '444 0444, '4it 4044 4 4 4 4J3A PAGA 20 PAZUO) IJAAA4)142 A'0l4 $244. I.o I4,) A . AZ4 AL.n 10IiOno.l444,bl .4

n-. .I.A,. I,,I.neo i n ouIIA IO (I 1940 '~ / ep Ifio IIl
,ll fnl,,1.11101f,4741J,' Ji ES44I)4),,4YJ4 T R01( 10 GO ZA E Con 04)44444 do-b -lid-4444140~4044 04010A) -14 004a40,, Vo,),.aial e.044 (I' 44444)7 AlF ,Z
al41 44 "0lo / L 2 4"A D E )4 EPR U I A I .11Iyn u g 2 1 ari .n rlA b l a t

. 24l1 A On44 A nf ,IA C.11 11IIL 24 4 d M VIO. 1.14),4400 1.1l All "iI-k-"- d. .4.4 1, 1A~H3 o 5 A P E DA M T R
4041 ,4 ,. r-4,0 04444ca, 1441)104 1 4) 40.4 Cot III. 4 en Mon H).4114 do.l' ( Oielo Gooz. ilf -a
de lin. TAII4 o444444~ 'I'.0. A4)40 Galin4444, I)4), 1444)0. 440 1 40, Al MONTE a." Al4o )414 UT S L T L ,4)AJ IA J I O r
S l T Ae C I4)o4.,"4i11iY4)040" 41144 nol, oo,,o d",4400 y bl 404f,0). 4)0010144 44441, ,0 4414-,
Ifm m 0 ON E eetai.Sapli 3402,4 Pa f)ir"4,44Of441244444 Cidlir, b ,,44, V,, elOA,.4eI

P,4 4441 Waf0t44 44)))~ dio4o is'.o~ d, "dl 1r olloy l iul ~~,Vjl NO V
4a4,4,)041 04)ni4,4, Y 01,)4 Sa 4)4i B ,4r 0044044.4. )004 4t414o4o 4odOo laid,, 044,41). 41- 414400041.44104. 4'40I 74. YN D t4444 Al) 0 9LA Lm d n aoI~ ac
lich y no hio 144) 1 4444, 'SOO. 44 $4.))4.44004 -443 1- 7441-~4 In) A-40 0 40'- 1 40)4,141,11,44)000,)44 .P14044 ) 0.o 0,4 oo '14. 4'11A0 0)444.)04IadIe.,eu ad d'L444444 ____________ 44 -. N VVIEDA 4drx4) -44 n 66 net 48. Jee
410.4)10')44414',4 .)4 7444404444) 744424444444.0 A-j114' 3e '1.)4u)444 I40r4 4 h-:dr 16 '1014. 4
4444~4~4 ~, I.olo A4) 4140 4 i 4044)4 14,44 CH YS E 47.i14 4120 Via ylaua Etoi
44444)47,44 REST URAN 14 4441,444 0 3 244147444144447,44 4.y 54
417040 041414) 7414 011441474.44 4404)4740 4~0 )44,40, 000)44, 4)4444)404 44'041 llo, ~ )144 4 N.Iformo44.4OL 44,4)04.4 140444l) 1400)44404all__ _ __
404)d 4)4 ,i)44400 d440044414 4Ida410 444sn aAllaPa 0400.all004________Ph________I
~~~~~~~~~~~ 10 A44 v0)4 A4 E40.4,,, VAio 0,44,,,.o 42 fora. 46,04.~444).4 o O D S d
H aban 20 T Ctan I,,o 4 X k' S)044040 41 44, C $7 00 Mo ." da lae Is r.oo A -9856 4)74417 444)ir444.T0 MAA 54 3___ __ __ _3__ _D ING__alagga TreI .-68512 40.044 404 d.04b, 04044)4 I. W-841 CAL O Mo i r ,U S
I44444 44)"'. 44404,04 PIInu ro B U S 10 aoos 11-CI. qM, nod).ndf lhl, l.
40 44401 A.I. 44.tU gu)4.4)M TO4).'NC
Ii)I.A AOL B'"" B" n404440 '744440 13.4 VEND A, PATCULAR.I, AOMNIA
a.0 )1444 1-1 4o04,oo, 41Ob 44rl CoreIo Co1.:do $7101 Coo, S5ndo0e0 rano Mao111rN1 OT.T UON. ET LALO R S.4)fL tIL MA.A ILD D
(E 7 AI'I e'U ?i doas ro a .asi. nd~. '' 3 A$Nd-- ~rn e--nIn u.oas, I .OSA .Aem e.
~~~~~~~~~~~~~~~tl. l.II In er.fle ,440 At1444 I4)004 A nold I. .1o -lo~d y),)41 idoda- HIli Anl deo no inlrdia-A 4417o.04 y, LOCI404410- e 3 N A T Moo N R
414d Er,,I., 041 04*004 182 1114,4 04 414om44r TO3' 67Ca-eea C nta ,r
M ARAN EON T4AO BA. ,4".In1".A.4'144444, A .A. Y.60 -.32 400i 0 .C, tied CT on -IOA- ,,.a"I~~ .lt A _, 6,0 ,C .$ ,10 C . nf~ A
ORGULLOS DE. SU-I Pa'lela Cn Opr"'sda S" MIUE 456I(; BeTS )140)4) 04 )) 4 poo 04. ~d l. P. No. 10 n .
an- ~ EO in4do ,4))4 4),0.04 ., Ua619 ". 1203. I4' 42- HS. PI/1~Ijco dePcg IAtA HUMBOLDTni~s
41004 11,-,4.44 41,44. 0404).4 GAI )I l- 1J-'-23 -12 0 4,1414,4)ll.-,10loa0)41.4.,,. 4-41470.
( p JArd E HO UN 44430EPEIL O $Jlor.1 Si Ud. 42140 0444A "I" ,)o,,4, ______________ IHf I I A 1.11 CH1.E '' II5I OLDn t SMO IE 14

lid. d-. 1O E A C N A TN 4441404.4 od0o)0 1;4). A.)14. I" Rtip, an EN b-e de 114 44)100, "All4 444)40447 04.0 d,4,dAA d.A. 'd .o, 4., D 41,4 CIAO~o 1.40cononcra o qo a Ia H d,.,o-d'.d bo-g Reglad UN BAR00,040 04N 4)4404. III.. I4 I. 44 AA4l4r-"A. 4104 42,O44o An 44 f-i 1 .~44) 44)0 'ioo, 1,0 1140 4)0 It T O4j D4h O S d e 440
M _ORA n arada41- JV0 1.,44,,444 BO-928. A0-96567. 4 444044 14fAI,404 0444,O~i 00 cdi 'cioal~. l~ 404yo u L S O IE 14
f. *Anaeo Al4. V,4444)454 -n I I An4044 1. $14411Va ._A_ 4.42. 2ldb; 1E.04-",4 ____________________ M o4)404, 444104
Tinlorerio FARMA IA t-44-44 J4A447 1 44440.0.40d 1.11,1.nyro~.V 4)14o
0044.004. 2444441044. Or44 4I0. '0
R(3 ideLC al idier n IaI 44)010 4) 41440)410 4,4.4o 01)~o, p,0404 Ol 444 14444,444 404 40440 40700,OV."-DO GE'94
110~. Ie. T Iarn .4 .44 A) p4.)4447.44444440 o,,p40 1T i'r.0440
II404144404)04414)44. A laudl 700tio o,,oo,,d4 4o40 V-aNDO OM IitB USEA.45.414), 4 I~s A,4)dO Hyro.lU -nylofn, o. Ma~na G rov 4
eY M"A A. ErS'A R d, ,. Aladd, Y 444 V111114)))4 P~ A-0855. 2H0- 53 OrlandoV S o H Y L Rod1946'
74000 40014074L.4,.4. 4 Dlo SAN44 -IUE 4.56C (A404LOS) Co FaUcilidade 44
E~~~l~~~f~~~o-I4444.~~~~~A~ .0 44444 414144044.A, I44.44100,I0rI4IP740 ii, AoF r4 414 4-F U iiU i'ImW4DSloap.,bota1.
0 4.44)41444., 4444. 44)4 44nt~. d A.N .CtteP 10 to
1)444. A',0 lPf",o 4~4Of 244 .l. T 534 4. . 44
41,be 40)4 le ro un o14 04. 4 2101 .n e. 1E 1 1 11f 1 eio I44040 i 4. p s, 195o. C A D S ML BA C 194 '
pl rd Siroo.1 valor.le )'4I 44-40-.'4 '.is oraolor refrigernci/.n. M ar. 1; Id. offW 4fE A47 . 441S do -41 1 4
dd2 .21)444d 544lc C. TI, fIn7i44fl4., 16: BAHOS1 76RIVADOSoate.
A)444~ oII~d~ np.tp so)17040 d.)4444 rI~s rlrnlo 401 44 lo egd lAormnii a~x .o - v.aCON Ntos.1442 40044. p ; Sdo. 0444dr 0 pErt. y
744 voidaT d~odrt Go 0440 es SO4~ed j .4440 1 140440440 41. .Ioo 4i.44- Va A"A".i t. REAL44444 36 ,. CEIBA
4o an ec omoa n i Paco eol Io 4441. .I.44)40 40044400)40 Ci .4- I.tleoio 01'44 ~ a ll BU C .44 ),440 4. L MO T 1937 -FR914
o,m brIA E TODS acrn A4- Dila Ai a",4 Pen And IT)4Bo74 .44444l~. 0 -SUE 4 fIn .- 0dm.,D" Il.
rrona') ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ td, altos . drano .L& Cha.nce Aer a. IInk'f 4an4,* In440 Ind., 1(4 GR ~ 1 1 .4) 442 E40414, 4044,r 44-Io04000noo 4
4)640~~~~, 4-0. mm-I I(n4 1 Ladnd Ha 0 AIh u n B UICK,4)1sur 1949044gooot
do Rancho -aeelt C54)444 p n. 444444440 1 lid ely 411-0 jIlA 1144-. -1 17 STUDE an I., ai ir-II ran0 RE U R ~ ue h II
bonnLE CrOla r N olo Ca m-' ji.A1t2" 1414444. O LDSCHEVROLET1194
C1_ro Ims If di e ra. al~m ado 714 aoq4o 9440 a.044 In~t~ Y eI) ~ m ~7o4r .BI
do. IIo Cr1d. Porn~ m,.,An
1-.534.- nd -tn B. p I 4*4-42 1 1,4444 "1 ~ TI44170400 I)f -e40-f Ioa St do f47044480 44044444, -or s OLDSMOBILE01949
Ilnasalreiam FAOS d t~ ~o I TRA IA ria s no~so 0A r-, -.1 1.1 044444.44AS
l eidnoa 1230pm" It p044011 y10 -i RI 31.0 ItMNTO4AE STUl%.I.16 ,Iol ,B.,A 1D DEBE R 19389
4.4,414) 04l 4441 I I4,'d.I04 (L E 5N, 2 MOTO Ill HOSndTAL NIA OA O :$44
Ia Ofcia 0 1 oprt. EI A I6 lts ,004 MUENCALL .oj .azi N94 (M*du In:~r d.~a ISO-a arn 4-15. '
I n' 04~n I 0 an 41ng, p404414-404*04044.0

4 -O D M O I E.9 V
--EAR
04 '2. TDEAE
Ad i n -1 .1 .",
PAigina VETNTIOCHO f ARIO DE LA MARINA.-Domingo. 2 de Junio de 1950 0 Aiio CXVI

A N U N C -O 'S L A S.IF IC A.DO S D E U LT IM A H O R A


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS* VENTAS VENTAS VENTAS
53 AUTOMOBILES Y ACCES. 53 AUTOMOBILES Y ACES 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 54 MAQUINARIAS 4 MAQUINARIAS 54 MAQUINARIA3 s6 MUEBLES Y PRENDAS NEVERAS Y REFRIGERADORES
Io 1" 1 I Iur VENDO VARIAS GUAGUAS 08 o o 5 coN* IMPRESORES "o,__SAcUA ve.o cL s a SIL Nn oIeIA
I 1lh Lit PER 19.1 ago n CORRAN s1.o.11 u1 ,tu I. wo u. d .I u c.mt IIIenmn ~ ~ ~ ~ ~ ~ L u.1n 1, numl eMan nUs. n so S E D N" ""9 "3 E : 2
n. .t-I aLt Al A.u trN mait u i 'd illar, BOMB T I ED I V01111 BRlo1 G u't
.tu.u En lI N,2~uu 6htd, 1.' S" *I"'"' Rl. A'', WI2 .-l14 1st.ol OR

,:J 1, M ilE L"BR m r I ~-s pars~or envases. dell o DI G E TRACTOR. 2-a u1- losll. -e 2Io a unto I~ j 2
.I. P.ce Il p II11h II I Iiiu ,,, I.Il~t ","o I. I7 .~ uu~u1 au ~ .t. I i.IS. r M-tI Pne ch

1)1E___ro._Ifores: D M IN s:I.IVI C.,u. _s_ _DE_7_FRGC11r" 1""' "BE L S No. 64 PI PozoUPr .Pa. sbads -. ?1 o n son: '".y
Io,, 11OUu 11u SLIM dozer In-niinu TD'lJ .H 1_h4. 9od MNrR -. C- ts.a AI _It0r HILL eju, Wuu,.'/ou~ S-1
lan l rnIoII~du O u8 818. Cocret. e a s. d udo. *Ioj .-1. "'i 5 REGAREX SIM M N.S
Ns ENDO( C:ON\ NlERIBIK F1 I \I 946 h7 54 MAQUINARIAS d. HIdu. H.,HnS6Hd Cur an. 02243525i. o II X1I aar on n Tl X3 0E T G INMEDIATA D d c r o 5I si -ee c rs cst5IILTe

ou~~~,1 al so:* ena ug s
G RN ICPORT9'NIN ll o u 0 F 4,, MOTORE DIE EL o.PIES d C sOUN Dey 3,0GHa400GH 5 MU IEB S Y .DAS MO ,popHuu3~IUELS ,~t, od ~t~euu DESCONGELAC O u
I1 0 2Acon IAIme na adc nN E Colc~ or~ha neero Cot doa via o a e c bgls a o ant c n oP RA O ~ r ts
17,, H,5 am 5,1.I.1nuV~ l
'li t L .L L ~ L 1 T u .,~ d n u h . te. T it tu~ t ut tn~ uo du 2 l b to u s u so w LS b . o . . .ente hradon u.ptt CHVOEtieM eo d irAbc a
11 .11.1 "1 Antgu CasaE chnW ld I- comone MAC ruce de PERS NCIA aanh "o" aaz
PoIl I"7 H h a. O I e o aU 1 a M L | cm, du En l s t de 35. Pau Kru- NE EASt Y REFR IGER DORE

. I, -473i.& Prceene I., dabl do prcoUe al Me 6 N I 46 Ved.nrad se -c m
Ierunhls'z I *.Ib8. nao_____iii_____a._ ttSS jorilar DUVIDAS TUflDINAS U.0il~h luuR. ARu~udasl n .S AI IISLIOal


ang ACIRELIADES TRACTO 1750 II.M caa-g-. I. us asi nne1 sd sOc- eea leti erieaoe
TORES ROsIratEZbu TRACTOR CO. tb RE, RIoGtE sREoSE NE
dean eols. falt e.,a d15 U18 ,N 0 2MLO RE. 2Ease.u I uu6 A P L A d L o S E E C R I C
como e .N 1 11 veD EuMnINC Solae te cerranio., .,ds., 9l.50u dA R I II> s C S AN o D E $ 9 .0 o .b.sb. d b.oOnea 1u a io 9 6 U C I.A L 3 6. .b d d o ,uu lou $31. C .l u 8 .o. u hu 1949 eE u. uo u
BUICK ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R .a . .-1 .l .o. .n .S97 M Q IA I.NGNR Lcrser .8 Pm nul i nria
FORD70 lj 4 1 N *anNNo.icals 105 A A. 0 0e dqui .1 o eo .1ren Coichones d r r: ra O OU T
TelefonR,[T-043 BA.LLACc COnresleras REX ven eeu o oo E sma dmrea ad are
ENTEG INEIT
C A SAT BUICK .-n70. .14 V BLANC Y~ 3700 JUS. 551 O aCL tasn


HUDSON 1947 LUA O -66'iso'n3H' H i llms 8D)RS ra
A l TAt P S E0 2 3 30 (fI1)h I ( S t V nU m A v BICICLETA s R A PR A LOR :
:uiaCon _. __hctrul 1930JHEEP1.6.5I 8 vA IC HR Ifn, dSa ul 23 N.5 Prec.uM M IR A M AR PHIL CO
4.11 kX OPOII %[[i)A[,) PLYMOUTH .f. no. litrifUg-ls
P~LYMUHII uOESDEE 0PE OLIA 0230GO 56 MUEBLES Y PRENDAS MUBLDESCONGELACION
tI iW. m. Wil 93 CHEVROLET 948 D IESEL 0 tLIS TA NA on 2.o 6E v La IN 2 da minimA Flides mo de
2a. K11 CHEVROLET. -IVI Curtdo H.lt doelhs t U _H .~t. Au -e.a, . butIuuo, I PARAGON
Ch 1rle 19 8"" II ICI Il s canna b. b ne ebRgrdIe gea


i'till0 0la Sgi. lo 8 MRR Nua d
u~~XST N I innYy'0deguspr6 nn61 ot 00 wtsREPARACIONE DEB Z PCASA CEo i- Io bLA an G ARCIA"
SUTAAe.d Mnoa798 era e 4degreo.4po 1 UELS N EERLY EUu.EM
*Sira-es-2s on 0 pJ3j~ CO1 V d (II Ll A l o rar., Me odes-S d-o 7 b tos- wn

_. I IwrT EI- D,," HIERR mieto PVitu 408 entreVO MolCte o Lema: E. cooi y cun-. OEV RNCA 57- UTILES. DEOICIN
*_____TL__ ERIA4~Inn, PR oTAA fo M-73t H-I521b .-. j. El reige a do n a b, oa
SE RF(AI U y.1. j ~.~ll(Ie MAC l. ou u EREEACA- "CASA GONZALEZ"
.o,7,ulo-H-a t17/ o u 7 ,011 71 Eptz 110 PIES COLUMNA l A A .A ~ A .~CUBA 213, ontr O'Reilly I
pHE T 5 S ZULUETA 617V byoU. M5OR ELETRICAS o4er case eor ao W-s5s S _addoabA 0(__re__aInB19H
Ia T P' n 1117. IITlo U2 5 Carlos III esq. Hospital parl t E los talperes d Paul K5-2 NEVERAS Y REFR lGERADORES
1-4753. q qP~~O7'107 ~s~olo ger, cale 6 NQ +57, Vedio 1e ___________SUPER.dbe 1 la ma hada de JesIL iDADts 1I r 145 mejor. HImb 4ane uo, tolllE realizan juegos de levingCe riceeui R gemn u a o5re
C H VI 471 t r u e r d u d .a t o c o m e d or c om a s s u e l t a s o P e n e r a l E l e c t r iU
AC lRies Ishl caparates butacas ta R*izadaT REFRIGERADORES
lamparas do mesa ba- GENERAL


SUPR gis l r docoss upBUDILL"AOZEIRNS to 3 8 No 44 entc y. Avenida aba- Car enraa O ad .3y2gvW
ranes bacilidades 15, 18, 20 y 24 Mesetelts ec H -n 5 6 ero ad ELECTRIC
BC KaEVROLET 46 I 1A VA
NS -1 c NI4 1 BUICK I 19950 A A D S- Co., S o A R Nn en OS, DIESEL LA GRAN $ 9 .0 0 DMer e9 3 1m30A Sll. FORD u lj. 1916 BUICK . 199 n Sin m
C O UT 49 m 0171 ,t~t~u BUICKnI 1947 MAQUINARIA EN GENERAL i ba i inv2.ILU S E N G SAL B-40d
FORD I, .ja 1947 1918 BUICK 38. 1946 BOMBAaDEnAGUA C Do q todoa estoc Ce Si Et 1 7 tr a s t T a IH ar d
NASH 1947 3I m T4,. 7 0s 0.P 5 L mI MerAor D S no ,rfa
FORD 440 t to lle, DODGE 36 P 1949 VENTA Y ALQUILER Dinn ribuore Ev iPde a n do omaun NeEV e PLAN C1C6A HP coma .e I doe.


IEEPLH 48 .l MAS AGUA, In Pr a]elsb por c 1arBo ems $15 v UE PLA $ 9 ate c P r o depa eo
FoA 49_ 01_.I PONTI .( 1. . MENOS CONUNO TSDO tiempo limited. AdeCHIN, dou regllvos de II*
Trifonl-843. CADILLAC . 1946 _____________ Venecianos" y NeOCISneCd" Adquiora su Refrigerador mI.ma Marr-a Pon cada re
du B 1941 C471-345 NIOTORES cmedores estilo Ingles mo GENERAL ELECTRIC frigerador.
CHVRLE4 FOR 1947 AGRICULTURA demo, comodas do aBurt o 3a GaTIu S, d '",uobmarld.
MERCURY 194 MECAa mnsa A EsTt." i0 Lrios de Bomb. comodas Lus XV REFRI-CENTERL


MaRCURo o . . $9 OOAIAD ,S n. enhosd5 cusoes Vii*a -ea-h 65 -enq. a REia L NAIRAS
42 e~ la gasoilt I jjjO )as' v Luis XV. vitrinas de
PACKARDVIA BLANCA Y JUSTICIA E enchaiad.s Tconso Ven3c2a B n 5 eues einrC A
A SADSO .UIC 1947 LUYANO X-1661 En1 1 "1ci Sal~t4P: ., tmiismas; lrnparas '-.Tl. eeaDW02
.MERCURY 1939 ARILLS D AERo Ditribuidoresn' pr do cristal Bacarat, I P y d Cortia
Vao s Auto Sn ont- >h 3 MCclicaentrad 1 MOTORS, MART 5porcelanas europeas do Oas me-3ntet
SALIJD A HOS7PITA XI IIORt t45 7 ~ ~ ~ Pnoa hcrc~ ores marcas mpos 1 4 5ola
P-da 9nfomes:0. c eSten s v vG e articles relooES NO SUFRA PR CALORI
WoLLYS I F T ,Gn.tY0 r 1947 MOTORn 2S 82apo, E P I O- "dAoS O LEZ SOLO POR 15 DIAS
F7cii9n0 PY U p194rdrs 24.Suarez N 109, L red Todo esto c much mBas 4 enr Vlg & 88 02 O
-do PLMUI14 :AiLx EIIRI ELECTRIC
do qo SANl MERCURY N.1941 o.Elh HaSc C ON
120 Con-i. 8 1sti ro5e 5 o o rnm n m n TLIono -Ls. I, 3H 93 o. Wss s, 3bado precis do oporunsdads AntoTel Aarutuc -seno Nul-I e pERCULES IEP .198'IAfLEHEII) WtOl, Salud Nv 57,Poisd ai a i~nras il HOTPOIN-17
Station Wagon M ilk H19 53 CHEVROLET C caI.s1948 c--STANDARD" dott 55 -u-A- U C-909eNR 9 115
.04o., tJUEUO CUARTO $90.00
A011i II 77I, 1 h . In t -l ,H4,4 I c'74 14.1 s1. Lt- su tL 7 -h,, qudeou desituo tuu42dins
Okboainhili 019 v 23nulr Iu y01 4100 Moo HL omr
29817T M.MOD ALLIMINy) _______________ .IVIL
Chesroleg .il D I I e .1948 31 -0-ta -h- I- CEG.OSO M ICI O L ) I c1'oul,,. S,~l4 k4 so.l nttto -.-- A ut o ~~g~~t7HOPI
O23TREOA IIIMEDIATA 1, 101, do urnu ., !I11 -He 'i" tuO e on o, 520 000
1 918 6OUSO a I'll Cbl 09 1 S I 1(S( 1114 IIIsS1 tOptot 0 ocgoo
~n~l,~ 148 RO ICA .rACL~lAO~ O POO metdtlot ,a llbt, 24 4 Pu Itr"BgsS in BA NZ R TA Z A lR laceiloto. impaovrobre. tSl,0ud0 u or
P.5,PEI. nel TE I ")N100h t, I t sBig t lltdolt.
BIG . .)194 vnn Ielia TR PtA .~1, DES. I ~ l, e .~., BANZR AI ZANJA No. 574 Cieaosd rnia
Facilislades~d '111I S11 .AU f~l- -w~ll V. -L VA nr a~sG~~e Oferta limitada de Julio
Acein ner entasi MOORS ~ munumuin COV BLANCHIT .[,qMoIen. Glal 15.e

S. A. COPN LNIA EIKR ~ t 0105OEA Ut DIIE PAROUEAR -.
IT "~~~~ Ave Ito Menacal HIS. ''I HeC u.uou,5 st MUEBLES EN GENEA YU U B L eASCA P 50.ENTRGSO
AUIU AGENTES EN LA HABANALA___________AU 0S abon. P I ANCHIT:LAS DE IIIERRO 1Coin piensol-es dle LA eCSA AJ ____________de_C, 15 4 1 711 e.4. I ~ 71. A I"":, Nmos. Taller 41, Decorar. Noes- ___________________Cayo Confites B U I C K ___ L_ E_____ ay________HI BIDIA 1)1- HIERil)R Oet Virbudes 408, entm UTIeRQ A
CHEVROLET J[ BUIC 10 PI UilISTALA A1171 Arfdos. MiiuvCap' Tele El -1
esperti: El unieo refrigera. t us:,.to Vtl I do S1Cuoda
CERLT BIK 0 S.LAZARO y BELASCOA[N ur CudIlNi. d LCT I %S 7CtqOD~t4 44 t10D RSltrFl.R.lpB CAMRA dar Phleirie hecho en Co- ao-00-5
114iC ellon U-~5 y IIUI U t H- R 5 do dloso, P~ts ttt1o 420d' 74S-7 26 ha para orgullo de lo. Co M. A~tiAD uc I.Ai. LYMIAl
EVTIO 1 /ttS Co do do eUs del5 Moy ';'I 'StA ill FO R n I 1 1i a.5JOC DO IIN _AB o s o. 34023.o A
SUPER, do Lsjt. ilor tutlou47ou Cl~luilo d.~dd lgsed do et.Nuu-IFE IB ERI -1
bdlnd. hI.,u I ,11 I d I votores Ill~055'55 7rtotllll tttll, -ad, 41 11- 4llC~lio, sild '5h
No.~ iS9 el:189 nG~H o o e N ,_ ,ut II"I 3'O I 1-I ot -,o- -7 413 pi. noill n 1-2
CHEVROLET . 46 Tll .: D 1-8 0 1St o- r Bni 4 I I i l R RI k, kNtI IORROSI. 11 -1.u 11, Ion 11" StI'. Id laUda.
HIONE u,,, ,17 H,~ I1117 .' N k~ ISS"trpr e r I a S It)S DByIIESEL, nu1ierox~ v "_.__ .________R_____toos____. .
RED-sI40u %N* 5IU aflotod~l' I~ gliranlia.
BUICK.49 llaa lse oa ~~ut 1. *ttillOO ltAt0 OInonMo iA snrdaer n R H
SUTER h!_"., 0In S~' tlo51t W.-nna Ofio 00.101 -~ dblo-.
41CK 4 l~t 1 tlA iS ELI-IIRII S 11 11174 frt Ih 1 265121 1 1A.42 dill.
.SUPER 1 '! I_-ll, -.W IM. Pa Isg1-tstMtt 2 -'-'

BUICK 49 11 II 191 46 HO II Ills Ilf -1 LOS Sttlpt L-EGAL T_______________ posc
SUPER H7-d- l- l' 1,1 .UL IIIG s ra He I I,,0 - 4 H GAN LI INGH. IN5LEI, TAriZ- NACIONAL NAVARRETF. ARICHIV'OS PARA CHEQIJE
NASH.41 *gidS 58, 77- t P 7 tutlito Idattuo p~tt. Morced 313-315. A-8702. IsS- .414- S
5,1ni I 01)Tf l-" I kLA)lBill DE- CO(BRE _______________ Iot.tui 1 e-0 IE4Mo tou 11 __ ___IL7 .11 ~lt. Il,- I S O llI 11011) T-e fI IN~ "2.l, 12 ~.di ,,0.Ilt2l7571 uq,. ________________ ARCIVOS DE 22 GAVETAS
NASH. 41 .~ 1. 1 kLN.R OFl COIIE l.U) -flr s m ri o L
AA 9AP7(ll I l 111 .1 I,~i ., .,SRl 11 IO R I I" HIS IIND In. -) GSIA .L C973-NR-25, .Gs Larbetas Tab.Ladoels
PMOET 141 d. 49/111I hf ~lI .,,MR t) -~ aolo ,t,5~ t, e.0 REFRIGERADORES ARCIVOS PARA PLACAS
LM UT 49l, 'I,, ""11 '.,1, ''~LS .ALANIZADLIO d e a osi .'l 71, S t ., ~ e-tu RADIOGRAFICAS
IBK I L11l. II ILI 1. 11. 23.l P). 17 LI A LV1) J~ik00 rti01. B2MlEN RA a ui
SPCA IUIl.111AMll 5,oSBRE OF- PV, A5,S ad PIog 3 I li-In17- NE AL6-EC RI ARMARIOS DE ACEBO
FORD.4 A )Isl: ALQUILER POR SU _lI"lo 121 2I lbog . II I OEE 1SO/JEODDal. IAITOCO I. GtROS, Wannes 'rakeresy
DONL 1 L(;GI5 HL'SI A A .ANIZAI)AS 7717 HltRoI II ~ 011 t00 I?-i. fSirs ila daro ecinea D iald
FOD3 LBOMBA DE AGUA Itu- tO 417 9 t v47 - 7 P R-0-0u xil 0~~~il dillicta nedida.
FORD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PATLA 3_. . . ,~ ~ I.t7 - -REVONEDOS 10 5.00 .,IS.IOOA5120
FOR .~, NA DQIEHA IIlliAo 22 P I~ut R. l~t I 11 uuottl.Il" toot 7u 53 nee MAQUINAS DE ESCRIBIR
FORl37 1,It I, ltim 161 7111 o. t4I 7t54 cle'l It1Iltl- Alo 1i7 .0 .htt 25v30 oyjmn
.osuo .41I4 .4. 1l7OO 477 .d CICTL R potbls II Ial ,l
UNA11, BO B .URN M'A s41) ) ,771ItI~ otores Evinrud e d, 4, i 7- I~tII ttn .dt,,S.R~otblg oea


FAG 711 ,I'Ii 5(.1II MENOS CONSUNO nI:I o -'II ISCIIIN P l he-zdo ~uul AA AACUAE
FARG 49l l1 I fi .1 IENIS d ID PAR 52 CON do ulto 000 35 oo
"Litm nn tog,,S oto.ft"
LCHEVROLETn CASA FERRO GAI
CHVOE I~ 1161 1011 101 1~t t i Cuota mensual it II P.5,tA 4 it ttI J _____ Al
CADILLAC ., 48 ,,, .dt fi 2~ c~ o lld IO, 'lln.d pidr Ite MUEL, eouuoloud obR~Is CAAS DEARCIIIVOS.
.u~~~~~~j~ -0 Icdr. In, IN.,LE 'a" ~ I40 l51 ~p1tP u 1I-u CALAS CONTADORA
11.0no no .,o.f I fqijdah p. y hi7,u'tliftld 51102,1tlt ADEMA3 ~1pt1lsUr RERPIUO- N ATIO N AL.
41 l.'S 5ItSH 'OS I-Li I5E on s'07,.0.Iut44yn.s A RE Ad S o0t ___ __PLYMOUTH 41 I I i- R I" i 11_mo_____II____________n__d g, HAdoUS I I, a
'S. do I I7ot dd ~to o l1- ho.sII,7 I dtu. Tonleug I-, lel. .lH
PACKARD 39S ,,o t-'oiI ;a. futb0o t o stSoureo BUROS DE CAOBA
I ICABLE F5D 5, iI0 Da is hrlb isc pars Cuba; "Refrigemondares GIBSON" fgodo Pianos do Cortina.
tiiEI.RIS 11)17 -PLOW-SUEIIA."M R Radios Motorola FRIGIDAIRE y todsterneta.
~ModiCa entrada to75129It1MOTORSM R Ml,do t01SNE.sl KELVINATOR
Varios Autos MCds In,1 11,Rsclc1 JUdazoa DeoPacho Ro~naoiten
de USO. ____. 11: OA"T 99I~~oI"lil o a.
7IINGflflU U1.II~ .all .rtotd d d 1H.1
llcirin P'('m MADERA
INFANTA.COR enmtreu do cled'ltISr a 'cv 0 1 0 ft EY R DE COTDPEIS
11 ~ ~ ~ ~ d SA NCLASN-o 105O yaa0 MARTINEZt ce1no e e etd ot.i aa. ICCPSTDEL CUERO T


0 1 .9 4 8 1e0e U t az l v


Alp xvui ITAR1TO DE LA.MARINA.-Domingo, 25 de Junio de 1950 PaiginaVETrfTNUVE
INNIS CL SFCA DO0S D E U L T IMA HO'0R A

VENTS TASAS FENT ASV S VENTAS VENTAS V EN T~s DINKRO.-HIPOTECA
57 UT0 B1IE, OFICINA 59 RAMOS I AAATOS 61 aE ANIMALE 61 DEANIMALES TERIALES DICONSTRIJCCON MATERIALS DICONSTRUCCION 62 -OBJETO5 VA9IOS 63 SOLJOTUDE 11 VtID UEGO ESOMITOXJO, CAll ILICTRICOS -RNERI _* - Y EFECTOS SANITARIOS Y EFECTOS SANITAR.IOS
i,'NVO~~11ANALN OR~b~a aa A*,Bptl. NOWPOR OtN AINGUstL. C. A vAi on UP brt.1p~ COST ADORA "NATIONAL" BUENAS HIPOTECAS,
bag 44-. to, 100,4 altI .h.ld le. td41t.l oa ~i 0Jt .Z I art. I I *E E H Saaa11qoitad abl,.,id, vavl.aaava Dtvv a,
at. ______________ 'got, insutlaaation Pitars t oN Mao .01 Its 14~t is as itie. Ia.~ 6.aa api, ,ia~.S E E
_________________________ Path 2.aaa No a;VE TAl URElTitl Cobaat oP.,.-UE A
one~~ia Mao~ how~t d1biv DOaT yO Mliii ,i liv" Genr als s 1to a t. VAr lat ."i. ag, Pollat Talnt QU Ahahal T s eotli4,ta
U) Colda~ .ta Aw. lAd Materal oondia. 0V14ntltsptlta.g
I ~ ~ ~ s aorta a. 1. aah o blaptid CRISTINA 403 stEIMC0 lit, tail .1. At.~,.~iivv,. 8 alaO aalul
.1l 1100. tl/,.' l.o an. ts dvyo. U o atbi0151
L M I Radio Tocadlcos Congo a dmttopt adatsasii
va ad io asaa idisn aar al l b"diti ass. ai a rhl al A.lv.
hIbari also, I. .o.U.ttsort.1ltt.sns I bs aP ai, .a ARENA GRI loui i ~ a.a. ,.a. aoa us, bs U P ffit er losol
FobricacldAI alaan. oi asdi.atii n dt"lias a 'POLLITOl A- A' ttamen I47aq~ DlA* 5 ~ U E~100 tta81dudr tp'tt
Ildalcat'd.'pago. liilafla No asI ,aaZaaS8o P L TO pIuuL 0'.lI, D'. Eliisy pat. laaiai ARENA U fU Lrl en~Xl i. n .tg a aol B.a Apodo-l
She, rtiere Toolegote Ray y CIN- 'AHO R DINERO dol a lii s- pollal esllttl ona paD E~ T 'fk _________ oxt Rltas ndy Caeiisa .1 a n
PJSTUINO_-MISCA YSON LOS rmORE DEL PtEDt 11.0 04-tP Att I C D aaaaa atts. ,',~~a r,,a,~iaan. 'I d aaraarPlios tIaUHH7054 o iiagrd. tnrbiur, Will aopaii: i a dsPa rfd. Y FITS AIJ RO QUEMADORES DE GAS WaaaI opmc ip ui4
H.47t-4 Herb s al dida doblva aotiaa da g aa a g4n i I f ~ l A vastlgs aaa~ Ia.Qt,- ord laata uo ot
C16642 nol e.A ciln .qo al Cdo. all. LLI ars, Pt,-xiiMtvM"adsa tadvdmd it
M Oju nas de or ozoo Po44. _sta. 316.IA Vactu. J Al' liI
t nefldt ose C$laa-0*____________ Ni O .t i-NNt 4,500 61,%9 Hail,.
0srii igaoda 1. PAanai, MAEU.E DE MUEBLESO IEVBANDS EN CLES GALVANIZADAS %
kscribiats tn. 4 altgs Y IFECTOS SANITARIOS Cinverde. cromgayrdcl. CAO DSnorY l_ a a- I, 9OW 8 is luNub
Ofe aias at- a ia. d da ln pI e g tada resla. at Ws. .a To- aElsto-,-t malo,,aa ,oaa t das t la. d. aio .a. U -a Naht -1~If~*C BR ,_ _ _ _ _ 7.000 7 e6 Aft. hdiaui
OJutsvay att.nalid. abaUs. on. M-101.00 tap ceri Ina- JU GD DE BA D FLUSES PARA
jot atls a ieao ASt.- ra iegrn ele a. helfsi CALDEBAS LRergerauores 9.000 7 % All. le ale
risf itod an ratio da pC. 61 BED ANIMALES cf~l11stramo ~ ~ atmea, tcali .5 ~ eo~t
-aaat a ,oa I" __________ mo-beo.*Ci MOTDR 10.000 7 7, Mina
sai Gas aPUERTAS DE CRISTAL Caleniadores deGs1,W7 ',7 Minm.oa
BODLSA DE MUEIILES DE U.L TO R:pthoeO do ducha, eGz SOBRII4, S. A. N RI. E 5,500 9 7P Maranaa
embotelladCo.117 R con figuires uhraflotr hI (1. Peii6n N' 61. Modolom 1950 15.0 Ia % Mani.ta
O'Reiles, ann9,og emnt s ana lemoioamria,./do 'Crr 45.000 6 %i N. Cd Campe
Latolfl 1109,to lareji. 0 Laoed to utin. O T ia. (Crn.Desd-e $13.00 2,500 8 7. Bulla Via
1Menropollismna. A-7743. 11 lgn~el gaaa ceiia oCIEPCIn Tells. 1-6416.'1.6116. NEENaoo 4 O 9 % Arrayc Apola
y.74 en IUIN Cocinasr~and -no Maeil do1mtuc0.00 8 a. Lottil
PUIACcinsbals Uroado no- Toliionou: UR-C.855-MC-27 ComP,.o noveran T 3.000 8 % 1.oi.
C-97.77.5 ~ ~ ~ RAPAADA -itfgit A486 -90 -C2 A471ferlqorcudmrs. do ua. 1.500 8 %. J. dial Mancia
a Ha a lots data s ba PARA CUALIQUIER GAS oRECEPTACULOOS do hit'. Ul l'BRBROA EI
____________ PARA~ SU HOGAR Bebederos de AgueBiia-Hioocsa
APAEL R TOS b A. .u e, a itilaooatt 0 or rr llaUo, de 36" PARAMl~ SU H G-MS I
ft1110R~I ULI0,K. ~lEX ut lle,0 aasop .0f Co o 36", pairs dooclo. Evitl. ~ Eliciricas Telf. M7620
V0a,'. P.~- Cr -a ~ YONSO N In ror ~ar rep'*radoe ar mercado. an "II aiid s run-th a.~B10
--dtmaai, robaaulh oa, ~ ale a 0 datto. at. hit: A T $ 0 ,CAd supreme ga ni mad srrl do inmeditto ir-en t
R.dADIE hRSGN Idaolnde c. A.e eleanca umIngri"tra.lonu eb-L reprea en Cub Desde $199.00 T01MO $37,0003 AL 6%SOBRE
rela.tlt, a0.ott~t 1a $5t' deo a t.t lt. A en iehieltde COCINA- o fsUdsjeo oba
rhuli. bondtsiod. htland. 634.00; I. TS otURP11 E "e ia o e 'FRnA E O-IC E e;[ tmi nuevaoen [sate-i.ppr~r ale. dl ia
-Uera kenado. .ala ls oft he Sabod rhi dtJ~e'l XF E A E Q r o e cocina, en ninl~ra CU A A I Ie .1tca.fbiaiL rae
NAIDER-GABINETES, et y otras noveiludes Para al tie ril.Trtu
1.0 ran% U.A. C OMPO N v.-. Par Inore de Agua Ceea f-cs Pltw i .ata ple OURa15
po IU.4Ii. Beentiad "I re "rl hogar. ~)~lAiRadios yVj~ 70Iadocrdrart,1
- lo'. 14. "aV lsIta O. Role Mathl. S82~ELtTANDAfRVioalso a, oa
tojteJt34.Ottaa aCftt Broiler Checker Etta. 0aJUEGOS DIE BANOS (In Aisd arcr cnsle W ~ 'T T ~ ~ 11
Broile___________________Inenorce) do del Precla, Servicilo CaC orM UNAne hisH LETIA Boie .tecar acenia r atea.a
oa $tA. Ma atootta~i ala Itto. L a ceiaan maca jrre KOHLER
EbInane0, t d crawlbrs U4P. febrile ta~ Desde $5.00 CEDO Ia. HIPOTECA
Baloais. -Para pcoledoeraol der 2 y3 Iiorigilllam KOHLIER, STANDARD.D BA SU IV ( L
C-lto-1. Layenaz Math. asuchialo ruis barcts. UNIVERSAL RUNDLE, J[O EB N SU IES LMNUL
SLayenia Checkers. PRECIOS DE ALMACEN ELE.CdBiz o IMCO. y on color.". DE$0O L8
SIN DAR ENTRADA on aoo.0~~s *i cemlosh~ compleloo LE ieAodcind E$,0 L8
IA D B0'areprtrLaa Mash.s ircto eseia" eECANTS. PA ara INODORDS -LE AieA.cndc -ad BIEN GARANTIZADA
Brede Iyet MasP FACILIDADES DE PAGO -LGNE
P ii I a~ a Beedr Laena heckrs. ~1badj a S coci a.li- Acoplodol, do cod, borde La, .rcd de ods garantai I ed~r Cedo crdits- ale A hipote.
MODELOS 195DS C tntoestal do coda y do
modlo dtfntB. ar cecmlooo u. 'sci ri c u ica.Copruebc tamiqu ailto. *Inodorol. Dluthatca Initation y mohdelos. c ale 83500 &1 8%1 actual USE! c peso le losarticuo. -Bidet~ ~, -'Grand., Foclidadel do Poqo o.Ct o
.oro sattaloqt gust nosSuarte Mash. D ii's~ns ISIENTS*IAP
tolo oOlg ro a a mo, o paselc qued a -T A a Bafiad oerts. y ~ darn.l endid a m en 7,000,
I-rwraCa :on _d .i 0QENO A. .re apsn aa cres. 7~ JV~jntiladores coMrla.
E SD E IOCIH. ~ 4 -'sbroo, ar inodoro. .
1 25 D- E- yApl OQrUEdase eqipsil- oenlisrapnar .t. ul."a. ij~xtraCtOreSSR
t~~a SR.neis.urna INSUA
25 e ara 'aliRgi~hs iol, Ca tu ip ol Pd P. 0 M EBuEsC ol e rl BIDETS Frutmte de [ber. -CirculadoresA.DI X7S
Sooomduhoeetnte yud medimewa ______________ ioia er. DAYS Con mleacldorch. Arftfuos de porcelain A-51 -15
tea__________ ymaodo, dialogue DAYS-tlc y cerimica en general. DE TODAS LAS MACM
jcasa Garcia ~cnod aaaaamrdC-1020-MC-25 TlROM. Aisacivs all5 ; y do lapdpa do qonm. ChAri.o dopoe4. -2.andy____________o~m Sr BArias ctit ~nf
To.? Pruno. TOL U-80 U P St:r.~~o Propietario We v.prqdIOUrn LAVABOS abinte Alo d o- rMAO.______sods~~B~a dedat eotia atCRIA a otE GASpr T'~3.TBRA lD~U I FCo 1 CSA
rsc e lefnd o Fsas .8502. De L091 T No Asisidl Rotit Ear Sa
coltsh.alltatto atho aballpa d a f.N ( VEAdOri Galv datde (G do Bol~
at BEi~~a NWA cauei. dcnid d.dl incfien y ALMARNIII Y OFICINASE FERAR ASPpid eiloe E~i"a"1
atenealcse TERIA. u. huel Eodrn BUSIEACO EnSRCCOE 1n h. pated. a.l. ty. $30,00ado
Inaeior USRD Iaan.,l daih atnadr dy aimse pa- aA le7 64 Piot co17,a
i ltaho PRO'A iot.ai datad~ to.o 86 hoosr An rac c i Tlioo 81
pave Ittr00 AM~lffI BtOES ~d ci E--r St-a Ae I'ERA L- X4633.t LUYN. A.55 IN *I I5da A7~cl pnal 7%dmo on

Cub 868 .-. Sdn Isodrr LA C MERPNTAl~. F--852 ar Al heii do 1. Lntuc~ EIN G A S 2 OJTSVRO m aaS~t. rna 50a e.S
Adonas~g Jua Degao Vie
54U~os hdaki do a Ud 1- -E R TE I -NNS lI- RaIPITOTS ED aLN NEL A E Y EMBACION E PlI Avoe c a ot esq.N
aa. Pron aseitfl te Coba rtiltt C-92- C-il a-mo Poad hi sust 2ei r de so. A-aNVEDcY C T 2
aisijo Alontr rna Fitlah, a--~.AAA O IORE 4 U54. TI aisiiaa a% sabr 2dfii doaas 2 a -72A3
bne.t I~ ls h .v. dao a Ota. l .taUt~a i OI~aatot Cat,' tat Xa4633. L O .X3 .at i o at ed yaa $200 Eislarlot axu" innerat-cici
dotal Si-g a. as hours: tttoao .PRE -SLE A U.E A ILVAR EZ_ __ __
saa ins Ro a, I epoato t nt t es heil A RM SU PL Cs~as~ J Ucet9iitt otia t M-524 v N7U5
-. .IIne~ a. inia "a.,ida C-7-C2 y~ IR~Ots, cona- 12 64liate;TAS
uh. ad hud. am-ensign. direada PARA toaltoIRE tottiU a bAvo,. YS T ENDENDOS OTES JunDlao ia
n41.Iitmtd tat oc.oaV ~ V fU U I U L itabs paeaaaai.t p apalat da~., am I R
W~. MSa.s dalaooto C llbip C-92- C-25sesso o Ul5 s1 n -.44' V O Y C T3
a~mlaa~da Coahosa Doloif ColalldsIO .E'da. i IIIA IJII m.IIII I' mace uaat as a it a. "' r da a n sTltot u-in. A-t0 M08. laa Sa moLRt. NS At ses
8. Load 1 aldfa -5t4Aaaron UNA~ PITR EAET matne atis eA U E O ~ l.Ial. -8.i I
las Imosia P ollstoutp Ca tAua~L 1 H I J I U ~ssa. Aa. B as 111.-1 80r. a.s ua --ad-l~es asrt.T
__________________ kaLilitE a. r T J A S D as a. 11 1 Nt t.e Veded bhold .ar .a.t $1417, Sa W ra. b)
ZnP z P ly woodde areW na, VmNa. CA .K Lean" NlitI COUPLE Si aa. lRascar.O
tmmatatiavs Dr. 1. .A.t aagia EMBCAINEM TR AIN ATD*B
Gago doled atoh age00. Vaa aa. iayl RtdaANir
dosierT. nlt6.P o sr Ans u'Aej/o"s TE ES UBAEA LAVAMAN10 GA AaJOA, CsVOR NA A ahopeah. rpapt
-1 ja ,o Y BSlancos
da '. o p r odgih nct % "o a n 20x21 Tooja'L T DA A AN hc i pn aholna ioas 21tIN. V a sUotd otta ald de 1td3 pi, dau
re ~~ ~ OERIA A No so coDon A'S__________YtPPd___________e__E MPT
Pies,________________ lttan -df: l aind nds 1radaE none.
is .1 so11 a .hjE TA,1 POR. NO102 NECEITA _____ _____ __ 11.1m. _.Beveragee
P a r. 7j~ oh uen er X n his 1 do Watu nla t-df tt a. aoo un s~ o i s U D E O 4 %gidi t a Ne l.
M aterial.g do I- C1-Fn .S A DILAPAER D ailla. r. lto d'aohbo oatt haa oota ~s aol
CRA~~~~~iS N T 1.~et And. W condreto d toad.AT per.rolo ioa.Ot ____________ laatr glast~. astap. dabttahga.
coru Uda de Inval a.te di.C -lrt C -v.U-M icals Irahsae.o z
I.,,~~MA 011OMCA Pi C 1 ror. ala. in.1 EMACCO BE, vMOTOR pas~teadia ae
esainpleto.~~~~RU NA I -doSRSPOUTS elg tai; BiO ZTo(I). g~o 155i la a
Lo mejor y m*js TERDESAO M- 5MNA S. A.- MASEL on.".aarrtalTcdohra He. Wessel. s~edadlsasatuf A. En~LT ~ Ta ae2 M red d8 oo~~ hil' ha.aa,, maaa. ar
CASADAA N hamWT~ IndiaA 13102.ere ontroNO ___________ GR0, D C-17~1 Ifadedosmillone~s demue pesoe tIs"00 ~AMA
Oh~~apo 410 TeT 1535 xNAT IAY S"A Male crialu eCas A FEP E i ANSNA. ., U11o Rueg Pera. so a5 6
A Artado 204Uaaasher rcinenGnrl ~ hona111 iIIU4CS 83 Sll~rd 93 t.ei Iamalr adfl 47.8 N- ral. Aaaisaat 85 djamlb
0ln~rg do olefid Lt. L.

Paiglin TREINTA DIAIUO DiE LA MARINA.-Domingst, 25 de, Junio de 1950 6Afto CXVII


A N NSC 1"0S CL AS IF IC A(DO0S, D E UL TIIM A HO0R A


DINERO HIPOTECA PARA LAS DAMAs LNTERES GENERAL ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUI+ERES ALIQUILERES

64 .,OFERTAS it, INTERES PARA LAS DAMAS 12 APARTAMENTOS -92 APARTAMKENTOS AALA7RTAMUHTO8 v2 _APATAMENOS j2 AFARTAMJITOS
col rea ouiL uii Mul. '2EA7C7AI Mob2212 To.,R .4772 SE) A7KACTIYO 'P7777(77 All7A OVQ77ILAE "AM"
ma 76 ;l" 27 'll 7 77 ,, '.m. -~ -1.~i D 72 777 27.T777,o077. L 7o .I7. 27 .m. -n~7 J77 .7 cak. $1'. 7.00 U7 -om. .77 27777. 77777177 2. 3M J7'7*727. W .727122 7107.77 eno .,7.o.D e-.7 77772.
I.-7. or s s7, :1. 7. . 0.I- o2neA,7,,d R IO R U u-,77272. "772d., IRI 777277. 07.g.777 ALo76. 27-172-22-1 Argolis1.77771 277 77277.
-11. Us. "n 7.7o 7. Jo72 o epton. -.1A h -1-1." A1,1.1. - L,. 72 ., 77 . D,77 a-2 '. .1 woundji -i, so.,.~ 77,7717. 7777.027
also2. E7i2 A 7 7. Is ________________ Y-i 6or ,fec, 7LL7ADOI .,aER I Co IE AD an777 7727777IM077,.777 727
S2~.o. 1. I1 ,77.7 1 77777. 777*77 o adn .feo &ntre Mercadercy~ yE C R Ya 1C2227777772Ann, u, -G ri a I.,
Aop777~ Y7777777722b722p~7.n~l- AQUIL7 7777277777777777. ALA-O. 7777777777777.77777717 2777717. 71077 77777272 77772- 77-2722-77-7

TENGOU I.80 MsL ALltWrs A% -- .1r no.". adultosdor wom, ancia.a- WAS. I~~r~6 Me. Io'V-.7 mass. _________________ .7 777*.77777.
To ___a_________a_-LIST, 62777772 .1 7 asn .n L-.,,w7A6 W .1
ispecrisin ripida Arn 24 '1" 7 Do7 M777e777,77 e. 2-77.7677 79.1.j.;777 .ypi2 727. 77,, 727 7777I. AP RT ME T
raw.2 7777ar7a777 U.7rar ]].777a7777 .1 ie ',1 Te drogra. D e yeta en drogue- UH7 1 40 1*27 2767 -110.1 .777777777 72277.77.0 pa2777 7722767 on-777(72. 77y2777770
ens P ra inor en Ila e l 277 N 17. 7-7377 ~rise y larmacisa., Pr I.~ I Us7.77 ioa77 777a aros .7.76 Aslant777.77727777777777227 72777. on, 777. CI 277. 770717. tlil.J77177 7777 H
nea___________d______~rm. agdode 27,77,771,7 223 A.Ra .7772 I H.abana $48, $50,$5
177772t. ~ u.77 770127777 07 ONERA EsTRENE inbera2, ea7727777 27777de 213,-722 A ull. or770 a or 2-72 1 An
segoida 1.77777*7 727777777277 '077a 7 7777r- UH-C-1032. 267 l., apatam nto AkAonjbA eleva. Am log O77272-5-LOS
77. 77777777777777777 i-o. .11 .777 I ___.___e___ stardo y agua las 24 horas Ca- VIVA FRESCOd~ armt d are. I7V. OQU ND 106
UH 13H.9 1.2 o.77 777777772. 77077777777. .77727. 77a -araloe
___ __ __ __ __ L 72 2777 77776,77727,0777,7777 23776 lie. MK692iU F E DOenes Llasodl ary U: .am
T777. Us z 7.7U.7a A LQ U IL E R f 25 rndrmero 162, siius, El calor debilts, agota los aPmAE T S .o.~ 072 70A Le77772morm777767. 77772 Sa 77 nf 77 D.7IN EK UGLE HFTLE -fo idal Dd 75. Lale to~os emlo y neatn- (J.JJ7O-EFAr(aR _______,277
77EN~ 0______ za. El. fr.c algra, vigoriza y 772,1771 a.,-77.777I7are '.2RSO
SODRE 777777 777777777~57. 7727777 UH.H.876&82.30 da salud. Apartarnentous fres 7277. 2 lu77od0 77777777777772 into-AAA~NT S E AL U
72.xij 777277 77 147. 77.e 77,o6. S1 cos. .1-8 soleados, 23 y 0AeaoL7777727072070777752 752Q7 U7727 710172t2707777. V6707 7770777 77U72777
SCIBRE_ __ __ __ P777177627 22.72. 7777777777777.7., 2 1
7777777777777277777 77177 Cos,77(77760 y7777707777 so7222 127 30, Aea. al.:I 2772.ma 7d. 7777n .UIO 772 ALQU2 W I7s77777717. lr 23 l, = m707. y7777477
"d~77777777.7777777777 e77' C777777 77777770.077 22e0"o7ng l s777722AT ME ato aitrc o a u
q -o 1 5 i .1 o n els s77 7 n no7n es, N o .dlC 7 7 0 0 2 0 y 2 7 7 77 7 71 7 77 7 7 77 1 7 7. 0 77 7 2 7 a g 7 e71 2 7 7
3 -U H -H -1 2 7 -6 4 -2m 11, 77 62 .77 7 1. 11 077 77. 77 a 7m 77 6P ro ne77 77 777 77 777 0a7p 77 o. 77- 72 272 77 077 77 2 7M72 77 77o6. 7774777777
___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ~ 7777777o. 77777. 77717~ 277770,,0, 6.67. 777 77772 C77777777 777 7777607 7 777772777. 272.777777. 52777772 7777.777A77777777i77777. A 777.- oll 62 eIrea5-U g8 A .6b2.admi 89 8
E777777777o72 777772773 777777 ,7777 777777 277777 o 777, 7 -- 77076 07ru 77- c an o I 7212, 0077Marti77,na77 ,777777.777 77 7777 7, s lq lno.uons 4s _ __ _ __ _ __ _
77777777. S,777 707 ~7m777 7~ 7, 676 077772 77777777 2077777 777177777777 7 5 bin neutitui C BA O 'D A RI T. I- 77777 77777777772677 Ina727,7 777777777 Am_________________2SPI Soner ciose soben cu rts baor u .9 92.2ljlo V77777 Ioer20077 777217770 777777 I. 72 .7 I .0; C. 1. cus.7777r 1372 077777 C.
277 2. 772777777727277-07.~ otl RE IN e P RT ME TS iospatmeto ad eK .77770 177A77770 ob07.77, e, 727772. 7 o.77. 7770y77I7


&1o4mercIN a l.s lidtrla O e, r11 Dam1IC'o Eleodr dia .e n.che I777 7777,o 777777677 77707777, rbo. Luu dlsveT = en a ereteia 177
7, 7727777 1777.777 727. M.277 .~77 1. 00267777.PI_7,77777 777 77727(717. Oelfoo f360.Prci aq7a7o77767 pothoo.2,4 777. a'1.LU e I RECOuar777777d,72s7772r277."077767
,7. 707 77727, 7777277 7 77: CDE V E G S RA o Pe Ios r idos ormees -1opad4 4 ho___ inormes do 7777776777 7777777 777n777 777.7 7777.77 7.7777077J.770777. 77 ,7
0702 7777777777!0777727777,7.Op.I~IEO LAI PIO F2.7122A 727271330222 ~ 0-52-2 21 777etc. 7777San77 7772 7777.77 774.0UE9, 07prime12 777I77 20757127 2Tg207
77277677 ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ri 77772AR 0777777772 17 p7$342777777.00-21.7272.777.2-1177772772,2~~Frnd Caiaim Tel.7727777772 70 772 Eltr Colegloo yMm 6 Car a771702L2A to.AQ7, 7777770777 0777777 -.12 7 2 7177 77 p02 777777777 .27-7771 .2
707p777777074433 N26 97727 67 7A27 072MU2E22222.72BL7AD On o elr26 777 77.S7777.77777 772 777 77- ________________ 77777.7777 777777, 77772 1 3 P R A E
0.0172772n.2.,ible U R IL OE~vaosa din1 !2 0721707277. r n o ~e'.tta____rescs__________L_______.lafrI_,-_0722. 6.el" JBIDo pudlend gotri larse ., reod77 p22 ar S220 elIe ltt Am o rie 777777711 ow0 7777.o F-207,76. gP piso. 77.77 277240. -1.p1.2 e767770 .27 J= l a. PIS. o n. 77
CORRDOR COLE IAD clleruiot S odmtenApto de 2 pi$11de.4 4H-572Q-8277772LB77M e700 a.AL7-r7707. 777726.777O777.,2217777772 V7I- 7.1 P777

d' hmr El,7 oe g a 007776771 Ao, A E A. PD amyoetld an 770 ~ ~ 77777727,77777 ~ Editdom iclo lkoza al_____________lse, C aoi ll, o 07ou- 1777n777777777,7770. 07.777771,.1y26a7777o07, 70.721Sam.77 22 77o2267S777777.0
dNU T~A its Pr 97177bsselB.p. d i. d xA AR A E SSoA rrs d2o7 do VEDADO 1774 .s 274770-.7 U-271.3DE TID LAQ I ISLA U27SA~ HA Lg 253ad 762 07767702 57 0 7 777o7 67 74.7777775777.new722212 ALAA 77.772 77777 7 ,
27 R .u01)4 Thillrai7 Se ad~p777777 __ _ _ _ _ --- ____ a 7 a, 7~o 777 r747777777077 Lo .rtsour and.177 Allt V. -.an.o772
0727777727277977 "I.of 77177.77777 Y-u76 UIel lflh 777707777777777706 r777777 2hi7hs y 7077 77a i 67 770777.A 7777s72777707770S. A. liii Amplias, freocaswor haitcon s Loe e,.777737 l ra de o.fl yu oclnoe $6.Gad u b es 271777 7777.777. 77.77ivla. a.07
1. epzoT 400 vist aris cI exqosnas omi- I A SE iou ALQUIA ENm0 MN er In, .1 ora. ,Te n "HA 7 A at-446-24Tel ono M 276D M A de eldon I ~ u rano y1 A- VEDAD O oul s eD p r a e t e 2
.1on F-990 an7 77LU I on.E070 .L~A. I,"'a Da ur0u
IN U TR A or IT ",pets binte ; ISQ. -.' Neptun el 154.22 7777777g 1.77777 A-7. 27-4ondi .21--.
U H H 00376 2 uor n sura O s. n o I77 77 7 0 .u77 7 0 o o s o7 1 1 5 L 5 7 7 A 7 7 U A C A 7 R 7 7
peso c070-04j e 7777076N4 77(7777 cs"aac'eo.cois ca-DEA O a7 0 P7y,277710,77727777,ad72.167
"717172 a.7777 677 Food712 no3a""a77ne0
TefAM19 to de ciad os co1 ub1o o 6777767770 77777 727770 i~lio 172766 777 67 27 71
2. 17770727772 7772777P2 0 N L E 0 C2727A1e 7772771777.37?7777 -o r a 77 777777.7777767V777 7777777 77 77 77777777706.Zi7.772
do,___________ -erol 2, 0 7~ 77717.277 8 9

AP RT ME TO 605 (B____________ 277 C),77 yead 27.I'lo T-1417 smF 2-0,7 uMA-77-717117711ared crst.Iru 7. 77777777. 077277-2
47747777777727 i 77.0leNU V 7727ST ACO 77771- m77.7 b77~n ,ao, a l 777707 .7 71: 77702lle 77$1 7______________272~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~"uul U,2 7727217 77 IT' 7707 I2 a.RAMNO "I .7777 7777777 T.77A. y7 Qurist*. $65. 2u rd 27777777777272777. 77. 70677
I.~~.ISS-t Too .-Po7 7777777 .a__ _ _ _ _
2772777 Au 77lil f77771777( habiacin6 .770677.77777 0777 62777- 777227. ~ 7, Feriso .clti eri e~re.9C11 To H B N A njl
77777 r 41. 2777270 4mr70AL2.00. vis a 2.7 776777a Is 77777.7777ita cr SE27(7072 77777.7077.77777 7277 7 77 77QU L 77 N $267 0 MEN 3f. 7 7 997777777 .27.777777.772- 37-74-227, 77070 !,T 7177.
7727712~~~~~~~~~~~ .072277577757 MA. A. .l2a.7 Ao7b.777 7 77212.777707767777.ob
7,7777277 2077 M927 6. 77777777772 Liar,22 77.k nn aj77702 777777 7777777 7777 7777777 7077,7777707 at7777, SE rane t 7777 21o,- 077767 777777.77 77i 27 AQ 7 A L, .A .7 a .0 I
0777777 77707777720777.77 7.77777677 1fl7 020555 252 252F777727777776., if _______________________ A QUIL N 07 4 777777.77777777787277 77M77777 572. 7I20720772 7(77,2 7727777777777770 777 1 772777.27707777 077772776,Con.67e,,,. 7 27-77A7 I .2-2 o111.1. 777 97.0 r7 7272.e ca sal 77eo) 7677770 M.0703 77AD 7-2401 R tlfl A. r 0707-"0 7707 2 7 7777072777
PINON~~-70- Aft SAN-hEZ perAene. 7773 0 .7 0 07. 776 a. 7777,7777077 72 P77.-U-T2272. Tenoo F32 .70;777272 57670 1-7777
006,77277 Ap 207777777 $90, onb- 7.7s70-77-7 14.

ED Ifici LARREA, D7i~c Iirt~n diaot, -m _,e77773l-,7 eiru70 on,7772 __________ ,_326.~.a eAna I Emp.r.d. do77.7 77777ub1777 .1D.-7777 A, On 7757270777 b7777e7e77. -blo Edr12 enou._____________ oLs70,172 07. O.I al
A29922222 2 6.72 ,77777770677.77270. 77777772, 7727 777~- _________________________r.777772077771.07j,77d60710767727272772 1 771*-Am 7

.-.2. ua-an 4- ab 7a Muonian. deu~n 5,41 e rr 14 o.a .De APARTAM N O VEA ENTOnbu of7677 esoroo Into,77 77707 7U777 .o777 2777
-, 7777777.2 ad,7777Z 777 .A l. oI773ui000A. o r.q fi. P~ -T
.Un 76al at 27s 76771 27727 A e~o 27777777 67717777777 277.70 O'Reil.
= ., _____________________ g Frente an Ia.11 Audeni, 97$,n 775777 nss aoo Mi-o-w 2.7777707 112,do 777J ur l d Per loo 13,A Alnvedarcs do 7777-7.07677 I777 77 7 7 oo7 7,. 777777707 770077.70 7700.7.77 7707 777777.6 nklarrsi77177 is77______________Pd. aoliI, udj e e u l 707277 777,777707 %.,o r" 77 nfrme S,____________ fl.,__._______________________' odobroinm aaoaa
onre IM 655.rew nelrin -Ll Claae diurnas~td "I n$70na 7 07 7 S 707777777 V.o I.S.7 r. To. 777777. 70777d,777 777.776con77,7074.AM ST D 612 772ee2 So-u.707. .u. .
nuu 277,2672 100777 7 7077. 777777 77 7220~772 70077777 77- U1IH.8888225 572-,77772760. 7700,776. 77-2g77
Oble 13-7710.un" 67 7777 777 77777 722 077 ii- U .3952.co td H -11 7 S 7 7, 77,6,7777. 772. 7777777 77.7 D,772 7., 772. t reSD a n o. S.i yo B arcelo na US__ _ __ _ _ A 7 1 -4Ma nco 7.r u7777777,777777077 .127777. A, .7duo 7777772 777727777 /I d 77770 47, 277. 77727777 M VA774 77777,. o o a _, ,ltS 7.7 ,,, 67.U 776777. 77 I. .o27 1.1777777 e. 're7777 en7 .7l u. d-o4 777777707 no777 7777 (7770 7 01. ll 117777777 5,vd~ 7774776 2077 .0.
.-. .-7 -2 NS o77 n ot777 4.7 q 7L a 777711 u o t 7 .7 2 0 7 7 7 7 1 0 2 S o l 7 .7 .7 7j 7. I S0 7 -7 e n , A7S ,77 7 72 7, 7 77 7 7 7 77 7 7 7 02 D7 -77 7 7 .7 7 7 7 r p o d .


Co rctos 77777ade Do-o77 777777 7701777771 -a.7.7%77.77277777~A 70702.77772
7difi ia s2 RE. D,5, 7777777777 70 rf.1-ngI 7727 27720 ar77. A bn 77 777o. 7. al ua 1 L 1 77 V-U S 72. SANNA E 1 2072 777.E272
,7 o 07 7 77 7 77 7 .Li o n 's77 7 i o 7 l i I, 1 1 2 f o . am 077 77 7 1 0 7777777 0770 2777 170
~22Y ~77 227~Do. .sta '. intoiad __ __ __ __ __ __ 'arem al been Ha2s '04'71 7 aS sq in~ e la 7.7(67 A, 77.,qu0 71. 52770.277.27.K 11.7270


.277777777072077767777 7 atio a l ~. d7.u. ol al~ m -'a 1 li 1. UL. 7.0707 77777777777777177 doa, *55 21777M. sob.7 70775 7777 77777 ."777707 0L,77. 77 711 2J7 7 A C A D E M IA7 P777775 (67777.77 777772 7 77 77 72 07 7777607. 47777- Ioflfici ates.222 *2 77 7077 0 s7m.77771 75 77 76 77 77 7 7! j 2. 0, 720 I20ndia,,m 777 to2AC O i77 na Z.
7777220777767 77777777~7 77707772 777 770777 77777772 7 MLLL diU 7777777,7770707 s s 777~7 0777727770- ___ ___ ___ ____ ___ ___ 77727707. 677 777~ 7777172on 7.7717 77Q7727.
ch.77,77777 77777 77070777.,77 Liintale 1627-7279-24-7e7A dun 1 A I
7777177772777777777777 ~ 7 22222072777.2273777777777777.7,2777777777.777.7777277. 77-7194277 777127h77727.112772077177-M- ~7727777777077727777777770'.N~por7

216,al v77 17777, 77772777,772 pnr 17 I--M -t-. .I
7772 77007.7277 ,iro. 0772777777767.7o,777 Fronts___ ___ 1. Si7,27777727 77125727771777
Ito. .7,497 707.0 7772777777 .lao 77 o.r777777B02- NC N R DE A P 77717A0.707377727nAd 777


.7277724 Ho a S.i inro U-352 p2.al Poll-22 0 Erata .nf. rues 0-7774 77oni 77 227770777. .726. I.776 AxpD27AC20 -57.7 A.7

p7"C .o. e c a t s d~7 71 ~ 7o d~n~i a~n.Croa po Rpro ,.,.uou. in-. 70ld 2sl 12de g. ban a. VeDADO So mior spant d07 joi d,, 2 1 8447. i7nto0
07770760 l~lO2f72cidn"kour77',S. A ofrce u PLA Ae MIRAMARs .1 -= -27770-234 Use 0.76o u" I2I .~12
7.07767 AL.77EN5077S A-M,7777 1 an trl, be r


2770777777717777777777, 77 dibees ain ~ tu7, spar70, 7.77s, o 77 a7 077707717 77-00-72.2 -b K 1.7707727 777op,7 'A trildon. port57ro yi U- nocie or.-.77717 27770d~a 02. 77777770 .9d. i~on22o.s It u1 77.17
.uzd. Pia 0170 ue2 onoo777770,77 boO, 11777~7 So~ men", ron 27-25774J.C L O.1-2-9 one10. lbna ~7atn.7t2. ~77j 7 70777 77217761 .777,77777. 7 77473277 7777 77772S0AN llaoe, aaMIGUEL0.S70p7277.22724,07 20724577710 22737
a n7 I7 7 2 1 Y1 S U 2 5 7 t i i i s 7 0 7 77 0 7 5 2 7 7 0 7 7 77, 7o 7 7 s 2i 7 7 7 0 6 7 0 7 7 77 7 7 7 7 a ,pb. dbe:z a o n o i a m s o .0 7 7 6 72 7 7 7 0 7 0 6 0 7 7 0 2 2 7
oilsrm. .77777, 72 -7 7 717, A?7777. kRAM 77770i .7,7277777. 770ELb-,rM' A7 C.ta 7072102 Pio galt72 tn pstaeO 77 0707 7 l7a70.L277 7 "o ou77 7 or77 777777777 777_ 72o c0 ,I entrada ietepsn


.1. oon.77~67 a_" 17It Luln Ui So "cina.777 calsbi7id., (777. I.o&o I-e .
J. AL'Tome249. KON UGAqRo 7770 I'.' 00700. b-. .770DEOoo 777777770 7.7777 77777
Cubaeaics Al co DiS;777,Ilil EDIFICI EYLSV QIJJE0 Line___________ 7. ran. 12 -1o. 7727777.777077Ba07. 0
deg l)7OX72If 742105 -' so o 77. 770 4o I,,,7 d0o8.2 jun ear 7770707 L"'6. 27677070707o
7.2. U77777 Ld. C u-_____________ W, 2.4 07277 CS 77ts 00n 77772ur. as- R7 772711 AM73
orvzl'.2 T.Subo_____ _____ _____ _____ gameeor 2/4 hat o In o c- or" 7212nea 72n 77,o ALQUILOLXS.A P A SE C U td
PA A A D MA uq iir sau -t7~.1368.3 nclsts cato y olo 77.07077202277770717ATO7 lido7 777777,70 2777.0,77 I.77772 27on0 517717,.7o02d 777277772 717
_ _ _ _ _ _ _ _ _ rin77 7777 7p 6 77777 70 7 77eo

217e rerol, a-e A crlledo. SaioIcmclor 1677,7 777077 27777707 as777 770 r022002 0-92775276 LIAtRS u AR LA DAMAS 'In777I6d on777,275 daoi________________777-7707677, 72777777y7203o'it 77M77 IRA777771M. ARf -2177.7
___________~~~~~~~ ~'1 677077 N777 IF27,.72.7 !2IPC27 737

7772. t, 7rn~l 72 ol-i77S2, 777777-I-a UHH79- i7. ol. 77 9 8 e te777 0727077 72. 2 -r 61777 0s,71 i22,.7/.7777. 7077 7(777r
777 .lo 77 2 7257 u~a 7777777 7 7 772 (A 7. L )A D E C O ~ 7M B .4. 222 d u rto b flo y 7 77l 20. 77777777 72 7 777 777 77~ 7 707772 2.0 702 77677 77 771 777775 177 777 72. 777. 1a7'.laas, .77.

~ELL~ gi r0277721772. 7~7777~iu~77.o. cio~i 0775727410 571 2.e. osc v2 '~edoo. nfo- 77~Z~~d7O6 7772 $21 6U7771 7.721,7717)1. ~ ~ a'0ALI m777777077,a.
E~ti~7 7777- 7777,777177777 2777077277777.777 777777, 777.77717 7 7: 71707.202. 2653 -R77377720,77 I, ALL
oneda 10ne velal 17 y7i 7, 7777777.0771727 275,7.l .Ailenlaea 7,7777. 77777777772 777777777017 nrc o re aaoit. F 6 6 7760, 17, 2272 71
nan,~~~~~~~ etc.e U0i o i7(lSo771 c 777.2 222772. 57127.77. 767777 7.777. .7707.27777-(WHH02C7300-PAR.V~7,077200
p~~lo 772, e*777 777777. ._______as__________Institutos New Yorkge .r: 1.~i brine 772777.7 do2 2,777727 7720777 Desire7,7 72777.R 7D.77607 727777 677. .97-8. jotlio. SoQ7L -27107 7770, Mg.7 70770~ 7 o
J. CA .B2 4 67.77777767 I C O ft.7717. No'7, 777.777,77 .4.7 777777. 7777 A. ., ban. .Ito 77077 do07 (0270 777777777 ad'7 0 M 'd a 372-31-22 __________________UI donao'a o eeio (la,
B-6725,oom Padrea .'I Flt. 7t, t. .l~ho 7277277700. ASIA.,2 .1 77772 -1.7 'a7 Y77777776 67 7767777, DEL 770,770777 IS07 ga. ASIA7 77777727. Ga.77 mae EDI I MaaODERNO bs, As5n A VESd CA
S7,2.eu 77F777727777 6._ 7.n822 07.- 7771777 or777720 7727.ou. LQ IO B BU C~e A A O E

" A 'A ,00 4 7 1 2 J771. 0772372 67,7.111 bode,617 0762- .be.7 Ad .00.777 clues,5g1 N e t e 1 ,2-27Cranlone 'e1 be. Oil7-7772772 07 1. p.-0276o a 14. Ettr hnfio.aS pam qinal .72o,.7771, o.,-7.70i,2,272647Palo
sm d o rb 7do r 1. ull" M aooro A I. rl72~ R.3 36 ap rom e to ar ai e or 77772 e77 1 0277. 77. .7 4 4. 702,7 277 77.7,112.2Y5 S o.e o 2 u r 7-21.2572 24 2 A.7O .O s 07

rati dAt.nAvi eg. 77l 0.777727 .7. a blet.7. U-92-2- 1 GU hai A n D a, ccn o ALo7,77'a.776 7270,52Al a77 2771 11-77711 1pe.777777777 s, 77100,. 97079 de F-750o AgH dl
toto -Puena' par of tyaocl e- 1a. ofi.ciSe] n'a pl-o, e0. 0727777177277777277 I. ditl 7n 6.I g.- formes Ia mNma ScAD I'i. ALQU7L0AraTAMKO7 l7 r., CotA- I f o r Santa Catartanae, ere
27 2.72.II, L. do,,I 77,r~b 7ul 77 7 7.7726, 77nell. I.". 707. I__________ en 7.1. 7.607 77702,0-.Poy yHr ia (T n i A ., .a.e -nad-ta, ceaC ls II
J C Are0707722P d f l o w m ~ o i cirg 7.11077o 42.2 el o 0 .~l I 77 7 77 67 7 .0 7 .A 277~na e g n j a p a e I U 110 r. A II a M 1 I M ma r ob rs B i
A L 07227712 2 p g. 1 17 M i e 1 0 b .- n o1 1P o m n
.13,- 02.777.771l do DIARI DEd. LA MA IN tel it.doH.9978mn om n ad82326 1.6 .
to.1. y .Il. A6 i. .d,-1,e 7.El 1 t 1n6 .l D e. o e ,uon-Nenrdtai Ia." 7sA
i I~, __ 1. I., -_ __ ,- - I I 11 I I IF
____ __ __ __ I I I If",
DIARIO DE LA MARINA.-Dornill 25 de Junio de 19.10 A pligin I _j
Afio CXVITI 1 I TRFTNTaTNX' J
Al C I 0 S, C -1 -A S I F I C A D 0 "S D I E U L T 10 M A 0 11 0 R X ,
._ 1 r7l) I ca
As
ALQUI ERE-S ALQ UILERES ALQUILERES AtIQUILERES ALIQUILERES ALIQUILERES SE SOLICITAN SE OFRECEN I
__ ------- ,
92 SANTOS SUAREZ MENDOZA 98 ALQUILERES VARICIS 114 ACENTES VENDEDORES 117 SOLICiTUDES VARM
95 NAVES LOCAL-. 87 HABANA U VEDADO 90 MARIANAO --- a-- -- lC Cbsl 10 C L 1.1 an, .11, Ll I AbQUn. LUoP.A CASA .III., Call Co. 11 N1 .11, .NTRAUA VKUAVU UNA CUAIRA CINX ANIMAL CAII& A.' It,. l all a .Ile I.L., l . Ir ALQUHA I.11.LhUIJPA 11. Ill 11. tl'.11111 .11I,-,.-. P- lir LCIAIIIA cs )LAIMsplal. IN I
C. Ala" I Ill Cleaflu. C1,C.L. 111, I11C.", CCCC. c"I'lot pa. al.'Cjhl,, LA.,11. PrICCC ,C . PLjj,. ,,,,, I' !I:; Is N, ,is a.Us A Cd-ICa C.CRI I Ill I a-Clli, -P. -C,,.PL,,L 11 . ,"r . . ,,1- I . l. lCoo- ,1.,, .I L11.1 ., r ;.". .1,1 1 I 1,
PL. ., .b. Cls. it sal-Ill al I 'III. dll"I '11 L.Ld rl)lI 11C LIPLIIII v Ala, I I L"Cals.I.Co, LC-C. ,- o 1. I -el Color, do., lAblISCO.Cia. =, ,I .C."', ,CPI .1 A A alra ,l I .a'. I "'I" -' fl., 'l "'I, al ;l I Fjvlll ,:'1_11.-L,,_cC.I
.I IEU. L:s C"nat, s. CUUII. ,A'. '_ '_ - 1. 11.13A-Sl 11. clad- ir-1. U. N, 1,l A= C[,,,l 1.1.4.", CCO- I. .Is I,, 1.1111L.I. .I 11,11.11". A-l ". In d C. 1P,-C Av-.P. 1.1, .I, 'ov a. 11 I r, ,-,. N- ,I 1-1 ,l I I.-J-1 II
'. CALICAULL I.C. ir -I', '"' Lrbg I!""! as 14 So it o-lil-'sl __ ____ ,s a 11 as
C:P, gr Rev. .1,01c, alrill, ,,.,a Lul I .Xil IsATILIC. !!-- B-fal J., __ __ ____ 11 als "I'la
'. do l I.I.I.I. U.l not. 11.1b." Z L.I. bvIal .1. "'. .11'. C . VELIADO, $90 Y $95 A 1, A V A SANTA P k MAIeU C ----- --Ill "'I'. Ll.r ICnd. ,, ea. .1uP .C.d.R.C. U. ., I al .l a .1. .,.I I 11-dPlIP0 .1q.11111 .-"I C. I-I pliC AGENTES VENDEDORES .i ,,,;I, T. I I.Nn. .Al .
]a .Irtn", So Alquilan Ilerjoiliso, Batilix I ."
I ,I-. I III, P Santos Suill ,;"a,.,
AGUILA Y DIARIA ,,,, L; ,,, - - C.C., L.Lb, Preir CA I., CCC C 2 Ave l d . SIC- "r Ila P,1. I 'el', . 'f I , , ,
ral "'I . 'I "'Ca"" CLIC-A al C ILL, Pl I- It I I %,L. P- ; al
AIIIII. -111 ,C, ,11. P-ord . Ca I 111-br-ILL, el iskIll: dqu -1 C.H., .;,albe, .,PA ,ol-, I sl --is PIC, ,rL.I. .I . S., bad, a-. -- sc .a I LC ,.Cl.load, J.C.".1 Ir-Il .1111, r- A Is I s 6.,sdr, H C' 117 sl
'P "'r,", 1-a- ';I I A I ca' I's-' 'Cl LACLa. I I .Lee I I', U_,Nl Crnal Caak.1011, parsoll .a h I b 1. I C, ,,.I CICCC: or I.- LISCIP. L.1%.do'll. , kldl Nv 42U A13ul .a P.- I, ,A UP b.l ,'ll 11 1,11 Ilfrlrll 11 :11I'll 11-ail V0407b H-09"Sal ,.,I., Is, Cne, -,,I 'I" l: 1: I "' s 1. CCdad J In . all, 1-UsPITelpor
"I".I., V% ,,l:,.-. X1. ".vbl. "I'll. ,,.dr' I". rr, ,".C' ."'. I Ib',lbs., CC ,A ;1 rill- b.,'P'.lrrL,, ,T __., 'll ALL
Pool. ILL a sa astar, N, III .1 .1. Ill -, VARADERO -- ,,, Inbante PA "be U BV,
CASA .I'. .I . I 11.- iI.C. 6. 4 ,, d1dCy I ',Id ,A j
o --CC A .let ALecal sea a I ,., Ala SERVICE 1, Y"" .r Ila- dc 1. 11 I 1 Is All
Lgapel BE ALQUILA I P, Ill ".= !. n,. ,. ,_ W-5I44, pr h,,,.L d, cl I~ "
A Llioll" I.P. I~ -0. U.-IC an I 11111. _. rv.ls1.= I 'ntre'll I
A.I.CIVIL 1AV At %"' "I '_ I GENER I-ICI.I. Lt. Sc ",'.'.4.er,'pA I I
I.C% Il 1 1.lr A~ ,C A ,Lv I.PlIala. 111. tc .Ill.'. Roll' I.T. 11 .
SCa.CA s.acs. bales. Pa. . .CdUC1.'L U-.Al-sa CIVIL- 2, ,q n Co. -rC.I.dl Casa r lall.-Cloll. I 111.,Lv, I 1,1- ,.Ir I
,,Via p v. d.r. -ll base. Ill CV. .= A. E B DARDEN No I-d", 1], 'JaM JEFE SEGUROS
!, t, L . III C.-I,-, ,al N; bl. Theloss. .A,. In aftes. bUscI.C.C. IA SAL'IS.CleWaspal U- 111.11, sIC.I.C. dc ,., eu.n. .1 : .I.CCI, l ,rl,, PP. .
drCp 41to .1 1 ,,r v .C.04c., Z!.LM. U-no. 6 .1,2 'I.I.L Asv P Ll '"" -Jc Sell I Ia Co. I A v LP I I I I I 1, I 5 OFICINISTA5
MALECON 101. TEL, M-1243 'Lars S, ""l all' I Ca ov.,do, U-d: W orl '11111.
All. A, v l PQMIA n-il I'd'. ."l r - ."'. I'll, Cl, le ".I., been CI I 1. In Ir.c., 1.7612, I'llval -_ al- ILI l,
I I.-Ill,-l I __ Se Alinilan Annuell ,IlId.'o-. .an. IISv "',ld", Len. C.II.6, It C.-IS E At ,,A I 11 -11 As . Js Ala KA1U.1 I . -' ; . CA c"' """"
I .ASIAN., C.1c. Peoll CoAtTloc. lon. : ,%.l l I I . .1 I 11- 11 P', , l V'l-
ALQUILCL fid. '"t I C,.Ted.1 L., I. . LP IT. fLhVl ,-1,911 .9,,, PLAYA TARAI Is, .a. ILA -11- l''! " :"' "" 3"""4" ""I
LOCAL PARA COMERCIO s bales "led. car a __ y 7 "I'L.C', ar-I.C. A. .a-1 ,,,a ars I ,-As
Casa, en lo XAAANA; Un. .Luml Fall C4IFIC-1. ALQUJLA A. -- Mquito o Verld. Casa sm III '"" LU,',,,
C.LCCCL. Nal ".'-". I 2'-'!-CAPl 93 LUYAN0 '"'o' "' .; _.NilTr, ."SU."ral I I.P . A I 'A.
Spiral or.dharbi. .I, c bod.ll, 2 .Ca v CC Co. CIA., .a, .u. ol trenar, tres, cuartol dos he p __ "' "Cal ". Ll
., 3 I'll ajC $Nsaa. vitro. II Intel Unir 11 AbliI.C.As I pA.A. C.C.A. as' pro, salt, comedor Lal Il. PlIsl slll .I. Ill.r. .,,I. ,,, T= as' "'ll 'I as A . ATEAl ,A Pr.l.c. -caP .A,
Coral, .I.A., 457. I'lX1.9-da"a"no Add= was , a. F ket, '"Ab ALA I rr -1, l'.aa 1 P's "
'l .-v ,- I., rCLL_ All.- Can atic IS. N'CtC C IT d T rfa1,',' ,,19,, 1;ll Sit. s-17N C, .l.n. 117.0 A,, I
": I III ,Cfi-an Sol. l 11 over 1.
Call frenta San Bo.do. A ,Icirl col II-171-se 11 portal grande, cuarl. y ser
I. 2*.ra ,P.'%.',' '.'. a, ,Ld1ra.aI 1.11C M1, 2 1. .Us Infants., 'V- 21411"l -t-o ,I l p, c." ".'all LI "Car. I-, cl .1 In-ts
dia Cr.d,. L1.C Mation", Ill A~ SE AsAUJILA UNA CASA AN ba.elta,,W. A1.111-11L, L.C. i LPCs li-.oa ll rv v ic i o ,nadcll C a I I A I I esq I, I. v,., I.,r,,,, 11111b"
litfornuin: dooll.: A-4008. al ,L. ,, ,,.- .1 I:P I. : 11111
b.A led glin A A A. III ,I -Uo C."'Cla, = co.cl., .-Pl,
As CA a San Martin. A-4-992, w . c . -.C-C,. 7""g"'T AVISO
Pan. I C., I -In. I ;,. ,,,,. '. I .,r.L I C-L
UH-H-329.87 ,ignoos, C Usarl A cand. .1 ,l '. C_ 'Ll L,.,,,,C.1_1 1 Ll c',= -_- 11 I~~ ,-I.,. Il -1-- re.
UH-H-6911-85-27 d.pa. ,Ida,.,C= 0.=.n .,;1.= ru ,,a LN, QCU4al ,, ll., 'rL.r,., lll;:,Pr- vC.dk- P. l"'. I-se ,:VwATm All ,nN 11-9.3 Pil -Clr . ,_ val', I".
-.- DADO 1. .I Anal. ,.11.1, I.,I. FrI, T.1a.l .IA I ."., PCIP' -1- "'I"Ll ' .-,, c A Ile Ill al a- LIl :
89 <-,VE SIN AL l- l .
fagnifiCa Case al all, 'aCIL. CASAA sicera. Lost I 'I- Ia bbCrl,.,aL,1,7r.- %1%r,;.- I~ 11, .1Prl, I .al I, I.- .1-1
LOCAL EN GALIANO Vista 0: A sr, ,st-C." III .is ., -Cp ,V."Cc - c.,- a ,c I .I1 L Llllbo
L.A. "Cl "a "a. an .a. -II. CAII Co. 01 AsLIT. A I A. antrad., an _ULIL N.C-do C.L.- I C-1- ac ,,.,,C. .I r_ . 1.1-WC, Il SE SOIACITAN -LCI.I.CIP-11. A P
I" , a. .vpl-an, -a .- "L" C:IlrXL lC' as'. Ll J- duarto, X basal ctr, ,Ll air,, con call-1-M. ".". ca 1. ,.I". I A.". 11.1as". A I.Ir I."Cl V.lb. I- _ -, A.,I.C. I It~ IZI $27 SEMANALES
Cil, III. Ill 111. are. a .racb.c. al ,r.-. I ,-III, Lear LAI I.-. A-ICII c_.C.-Lis a. SCILICITUD DE A.LQUILERES 1:11, I '" __ .-".,I,- C-CTAP. ,r I 1,,,olnes.
11 l 1"pL!.1sa,. f,, ll ,.,,,CU-V. C"""s .La .,I Ia III SIN, ,dLI%,CP1,r11. .a I I ; I
'a' .C., t,.,.- a
,a par. val filmonan a I; . I C,.vC ,c .
,d .a 1. I 11-slal K n, Par. .A. onadca. I I .- 11-1-- as I
ree. Jarfi. Otl. concl or -,. I SE ALqUILA EN $150.00 MEN. HOLICITO CASA EN As, CIASO De ,A P'l 'Ll y C7" E L.C., R.
rat Ool 1. Ca I. A antas, I. C.C. Alacrae. dI I I CUCIICI I ll,-l C.A.LP, LCLIUC I ALL'.
ca ,a T'O'C" p CAN F.
WAVU Art s' w-, na I,'Ilc i I. .aal do C.art. C-% suales IA Casa de dos III As HAUGH PlCo is So I"-. ;
,ocons ,Mrfisa. Ftj, Ili. $I" situada. en el repafto Kohly, en ,1I.C., sallI, CaPd,. C-a-LIc ,,,
nZ b.jo, 11 B SINIESS ASSOC." I A L Q U IL O .Ia I .Ills-, It.
ALl .EERW'I -pcdon 3 p 0 bal j :1 1,, ;, .
11-foll 1-11as, I d-Al C2 Aemd. Alturas entre Avem- a 11 ( AAIBIO OF TELEFON :
C. do 1. E be, fa.I Lnsl.). 'MN" -"Z X'Is, T a.,. do Paz y Central, compuest. tie PHIMCHO V SEGUNDO INA .Is.'. .In.,r 'LAA r Pta. Employment Bureau I
ad. I a,. SA Leads Ulil leirs W'
ALQUILO sboo d1f.l d plantas: cuatro cuartos, bb- PISOS CIA I ,brl1,. Aj C.o.l.
Il DOLETCH 11-11N. C der. a'cIrsOce. 3 "sea crests .rls: 6r, is be. .Us. ,a .Cov,- .I,". HAUGH AGAIDEMI U Hates. cal ii :
I seb.C. 1.1.11,. L-1111." P-1111, I I
Ill Iriftemb Nepiturl U-44144. 'T", pars .1 vIded.
M.L.A. eV" '-'-'bn C'V UL lol blicteca, cuarto de tell er, los ,,, ,Jifil .,.[,Ali. de N. Rar d, Icl.'.0, , I. Cl IN .
,-. an ,,., SondAX_,I. Irdull- AVE .
"vrPL. CAHILL. MISIONES. I= 'I'll'ir. C.1d.11, h'" -P= A crurbas. 2 ISO., 2 Ca~ I- 11
LrA I .C. ,,rdt. 1Cn- Li-C-C clon"ll ; UlIl Is~ I.,. Informan M-8901. W41362. ,
l : Q IS tMell. I s y cuarto auxiliar, en los bric.p. Jandita sl se
t. p".c, ,Irv C.ct'.to CLII ccl.d. f aa r, C.I a. CAUN. graj., Tifito. Frig $130 I a to
-alll. Ill rl alll. set be T Npol A raz"As en LOS altos ,h. (Repivew 1. AS,, d6n, .1" I "I's I :
I learfi., .Art. "ImAo"'. LdIrbose .p.: bajos, dos Loer 103 CRIADAS CRIADOS Ir".1I. Ajs,.Epj=.c.- ,,, ,LII
al.dars, red CnallO., $IN n I C. T, a
C1,Cd A ,1.1 racr. I '.A aal.sl Ps. .ntl L.1 s.CA ., a. .J., .a.b. Pill TIC.n., Sri, or ""a" L"ll""T"e
Calls. 1 Coal. 1 7I.al., . 'anol garaje, cuarto tie criados y ba- LisySTICS), ,mallow.w. III. .UI31.TA PULCIA.T. 1a.A I all- bl"d ls- rl ,,.a Pd.dd is, -lar'll UIL.-C. 117-26 ;
.ha A re I P. ,,', c- ."'. I __ I
Ca 77= .,'I' trro no, comeclor, said, .etc. Irl loalsid, pleridd, .I., CILL .I, I lop as "Ien.Par _t. Ill
,,, P Ill 1, i ., v ")I'. M. C ry as A.,
ILL. '. Lrtnlal P' sac. .so Pal 11 as., Icc AIAN T= = .Irall.ba LC,'- se.
Larrecor crid or Ca man: B-3588. I Id.d.-Ccl "stellar. I rllp .
_g4l .I. 1, ca ad.'. n. 1.161-., s C.Punce, crRI .in. .A .,A. vs. -90 ,lot, rearibid.or, 4/4, lal CI I .nol $1. I
jiI 11. con, "'T'j. a.,, I C I ". I. as
UR-13 '"po"' ("'I orl". lat". C-pa"ar 1. .I. H-506 -9 idn,,l coniplet., C.,.i. .
I A $ Wonta car. "ll. 104 COCINEXAS COCINERUS SOLICITAMOS
MAGNIFICO Arna. Ill .1a. 'a' .Jla 11 s CULAP. a el arralf -gle. daaa.l ,,,.ad., IT I lo.al 1. .C do Ia I. .I- .oll. :
Lind I' p. "'.'.' .,'."d ., ., S Isl It,, ,,%,,,,.rsCn ,.,.-,r1,., Zg.rt- .ria CC'. Q'.' ,." .Z.rl ,,X,"1'-'. y .el Ile eraddis, grons .Z .Ll I.CCsa. .1 Sao I"', .11ILAOlaid. f'.1- I! faladvILL.I. 4 sr;. L., bill ca S' AL'"C"a caaa 'I A i's 'I- .1. ,les. Looleprob, Co.-.- i"'s ,,A". I'lav.a. 1111",- 211 r-1-ple all I I. ll
LOCAL COMERC 1, W. S PC IA Up is .1,d,,,,,LCndCRl ra a al-nI.O. l 'ALLSIcat an l :
_W Arll,,-l a .'.ft,?,P .'l, 'I.4 I BILTMOREI Lince.onal chalet. i.rdlara .1 1. C 1, I uplUx .a. lnfdr PC Al. a, ac 11 ,111, P- lCrIal ,,, aet;,., Idlal I. 11 ,,: 111.,,,,.L;.eIb.W*I. U1l.1,1n,.,,; A id, or an I 1". "Incl. dr I., CA "b" o _ ca IS I
pr.,,.,d,, ll I.- fie; l An LnIlC, n.nPCr Pce.rl Ill, tna".1'sT I- ql 1','.b.7 ,a. All 1. ,
.,PC MiSsIt 11C. '.III 3.11 ',,. ac,. L I carartal. 2 bal 3 garal Ill Cris. :P .,Il,.,.,. a p Ca 1. I vl I 6 I bc CL;l .
C gifil 1: cl-naL P.P., Ill, -,A,.naa act 'EsInIv ALUCCE
A can .11 .L , -b1c"In'. SEN. .us caLL.Cals . IT7 C. PrI.A., ,na., Conclul L.y.6. 6 Na PRA
CALL an .1ardi. b .-Ill ,I, 11, do Ill ,.,al 6,
1. C'e'l 1 I 'a I o1c. 1010b vbdrt por U.b.p far,'
Loans piltent. or, P lain, .O. Paris .Us. Moral plan b1c. as. C-Lal clisl Tlfina Nosi 1. esbo. ra, l I'll I
TC all ISICALi Air Alrdn., ncl rpag cals So d-r-cad. Ila r.AS, real I
Ill u ,,0VIA ,.p0Trc. -,,, a _,a:, ,,,,,, _Pvd.ait.d ., 'go' ol Send So "I "' I do, C, p,,I,,d,, ,C1, ,.- dc 2 1 an Can one fiLl
r.-Id.d ILA T PI.Cald.b.C., 5 .Sxlv, s bell bc,- PAPS, ._ = A"Cill $1 R a JOSE GONZALEZ 'L.Clpl, .01UPF.Ill 1CL.Ud
Hill I 're .1 Sal I ,., C.Ip. cC.It.S csl.d. ,.,.Js. CUP~ ,A As. NA .A. CCCI -1 A A. CL C-Cl ,I ,, a ,a Lodo, N, IN, a.
pill clecl alcftd. ILL, 3 .A-. .- AMUEBLADA: S140 Cie. Refrigerneitin. 1. a, ._.: : "Ilt-CCAC A L;A. ll I "Cerna, d"ErIal- "Il 1 an ".I ,,.
I UR-IT-DI-85-16 VETAXID. Lffiffleal. LPs.CL, .M., e, V-11. I. vc, ".,l or. I'll, 11, or I. T C In.
,,,a ornsel T.TaCs, r,;L n1,,ll.;,. In .a,. C.C -.
__ Prnl Orn, ,jal 1.cnl,.l ", d C -1 C"na
Ca, I Il U. 1U.11,r 'Place, salad, Peal ,Act., C. TIL ,;Ic SIN MUEBLES: $120 C-,.,: n
'. I." Fri. ILL'on 1-dL-. C-AS go I cl ca. set, PARA; parldernEs, Ill U"" 'I"'. ."l In. "CP-- .Are J UH-H-121-93-2i
I a NP ,P, ,,,,.A ,C. Letairl .Ill r '.a. Lar'.1, '.'Is. 1. allo-C, I., grober Yll Fi:hr. SiotoniAlor
c"'s A" "No Cap pbl Can Cr C C' -., ,I Ca .-Trc I,. Let .a., CMOX, I.- SE OFRECEN
LOCAL PARA COMERCIO "I"Ialbl aal 1. snedo. III. 94 LAWTON BATISTA -,, W ell. Let Burclan
I A'Alld, C.C.C.Lbld.r. '.,A Irchbo cestid-nor Can all C,,.d,. Call ,_ -is,


ALQUIIAMOS a. CA on r I : Rd"." 1 1'.) .' SOL 1.111 Ill I SEA I.IKPIA
Infant N' 554, _71 CCbLC1I Ill. 0, P-ll NN
ls' Z,.!: I so I ,L; I.Il ,It,- '-'I"- Als"'Ce C.I.6 . o i's "., "'In ree. o.kint.les, ,irpres.
In "'. In or ,.I'd. I a. %gllrc 11611 1. a 4 I . etc, ca ,.,,a. si,'N ,.rAc
Pal P Vote v zaccea. 6 .At,., an I.- F C' ,.a a ,. ,C-IlCa .C.;d. cn ,- A "Ll as 1CQCU.A c.I. 'Is. .LA I.Inat ., : :', ,.'!. .W--C A po",
La, plac.tv vr.ll.d,. AUCCI' a. aal !1 TI in., ,,I,. P T."Ca',al. 1 3.35 Ill Co. Ila CRW AS CIUADOS
L, .1,,' __ .-- 1CA. III
Ill I. brill Lill 1- L'Il IIIIIII .pr,,.V.p, PCILCNC. paral I LCIII, 1.1t. $1 N, PCs. ,,_, ,.,_.,,. ,. ,., A_ c.,
I Ple: .Unl III -Ile o.b,'L. I 'o"I'l ,-I- 42 y 44 Miera- F-Sal I Ls .1 car I PARA ril .I
CP .9. T a ,Cndr Call C., $1 C idIr. AMUFBIADA: $2U
dnj,, an jal"I.In IF, "pa" 1. X-all.C.4-al
.be Ama Ir"s ll A._911c nylsl eal H e'n.l-b'ara ".'1' C,%. 17 il.a. -aU. v .1A.11
ASCII, act. ItAW still '"Ay. SIN MUEBLES SIN MUEBLES: $250 Al CALLI AsIll ILA. PORT. Ca a. Ill L .C' ALI
Pa. 'LlIsba, 91- Ven"U0 81 _____ no 1nFnrrnwn Aae42 ._,"I
Vill AUMIPM26 hirod.C. -,,,h-r. .rcia. -l! i"6., 'g, .' .[.C,. ,.,,,,iI .Ma, ,-Lana a dim ll -LC, v .1, Idll-l I Ill 111111, I I 0% 00 Al .,.Ann., ,.,.N ,A. Cll
lo-, ,I. Arl . 7 A LCCC 'dla ,:ta, SE'sOucITA - "T"'I"".
art-, A bieba Are. Cl PLC, PPLe Id,,,,I. ,.a ,.Ill. I -P-L'-
c "I _I, C', .Cl1:dl Ilis".".71sa. n
MTAAX T it'al F" ,a _%Clax". bl.an. Par. an 1. I A-, L-1.
Al J: :., S, I Is' 1 'L71 n L,.P"-" l,'ICIT-bA
EN Lk CALLE 23, ,appear'. -1., llvlg vrviblit' bea land. -,11din. ILL. -rIct., I ,,a,,, C"'I.-C, I ,I 11111 III
P 3fsn 44,l .-.C- ,.A. ,.a on, .1, p-pl, par, U-se: I alall,0-I, .,,,a I, '6" ca 111 111
Anca. Jeot", c.lacd-, I Il.av. I cirre _jas, .AlI Ic I,. -IICCpI.r naftr-. .-slc.C 4-orn .-LIC-11
A, PC .,.Ic I ll'r, a,.P,. "I area .l 1-1, I 111 111.- A A "I Is. caq. A 11, ,A. dO cloo. TICrTal, anabo sucl- U less CIFAECASA A PARA EUAA.", All "clan., 1,11: col.l. Ll ,A.,Iblr.r. vacCerva. IC J., .o.
cerca Ile[ pucal so Alquil. F'rWU t'oe". ,'. .,, Ill du peace 2 b A C1. ,I,., 'I MIRAMAR! Chalet rCAVQ tic tsquilla. e ,all - I'I.- ., .al ,in. casarplabre. I Ca.
49, [IJr."B" b tri.ftla. VIA. I.J. 4 C.Purt., .1. 2 IAI.Ic, I I r. AT.CIPIA. $Ill I SCIP, LIC I.1. al3l) reik. I dc A I it I. 1. IC I (Ale 2 Na 1.52, .q. Y U 0 a -.C.Uld-s. -a Ii.ll. 4L-U-. ,
moderno Imal ,Lquina, 220 11111. 1ln1. ,a- CC. 11161.1, a'F'11 d' C, 1, 1 1.11,codlal ,I&IIII. be, 2 b,"Pa. Sk . elbas $NC. Jaen it,%ant- A 3111, ICIPCII, rrOkbc. A tall, de 3 a 5 Al ,
ML.2, E.Fic.do Ci.iAle,. S& RICII-I PC __ o -l-.1ll H 777-l I __Using. rembld A A I. Sierra. $ FILL, .CAACAA. SILIOXIIInA
aaCL1bd,1lCrsLL crarl. ,n.de KA7it. HANARl lllan '."bll c.,Cdo no .11 AlAnto. C11 CASA _L : 98 ALQUILERES VARIOS ACC
Ca ignial to fict. Infdr- Pit [ca ILA, Irlbboa. C-Can T I, lsal. prapt. .1irlC., I 1C.r,., 2 r . I'Ll. ALL ob. I PROXIMA I an -.rl .I I canal pra- .
"" dlal. r., .l UH-H-LI5 a para 6. l P.-C. tell. cal .
loan: Edifielb ljtane Calls. In' no 1.1,.,tcr,, L.V. .7. Ca,. 3 c c SCIdic. = on. ,,.A ,,,,., .-II.-IR.-as I I
MPLAR Y CLUB. Clal calls ne MR t I , LI ,_,c losloo CCIA, l L.acd., rra 1I.Irs, ILINT. is ae A, U p. ;
Ili 607. TU. W-7799, hol (S-lapaboo, Ca M-1, laldic. 11, 1 PrIl .'-JA N n ,,,.ra,,., ",.2 A 1.1A I ILCCII- -1- 109 COSTUREPLAS MODISTAS CWTI.Il I.AC. CIULPEESIPT :
1 'Crfl. ,VRIC-l All, LIC Ill-tht.a. docal
P" U .al 2 Pan,, W. l .0 it, ".,I III- Ac.P I . C_ 1, ,.'.Js, '.'In. .I "'I. ."A CILLIC, -- __ __ -I-n I, I. s-da asial, I-,. t
as i ILA Peocal C. clectri .'-.K.: race .LalA Und-'. III ".I., 11,CA 'Rl A I = ,Dlo Ar= I I., fm A anp'.d, d.rrarv, a PC crno, I.b.C.14A. b- in r -,dA,,l EDIFICIO RESIDENCIAL DE 'A' 1.1C A, -111C. ".I, Is 11 I TA Q UICRAFO
ca. PC it, IC C. Ms. Ino rteriar. 2 baACC.,cusato I ,ladas. 11C I N '11.61A.
Coll, ,CbAba. .C.L.Inall I a., Ls. ". CII I. -L IslIcell I. PA OL P .IIU.
Lawfiscoor. CTl c des PILLIC.CP ,I a., Jujo, an Ampli.66n A IA rlI.RAa'LPAAAA.A EN F-5 ,1 Ap. P.-al
i or, I .6. f.Ill. -ICAC(C ,PC A ral OR's ATARALPA ,
UH IT[ UsonAl "'I.,_. cal l A I A "Il
""" or Miramar, en p k_". wall.sli 1 i's 11 N. I ACCmdaArne- IaCCl Ctl--1, CCLCI .,a. VniR .".A A,
_11_2()l C j ill Sol arclever. ,Ctka., 6 cLe a I.I. 4.,, ,,'%, I- .in. .Ch;.A ,
'. -Proselor arpials I
1k c.-In In. wal, esquina A res, 1, S1,CCl. .1 .rkII.l I orc. .CCL .e It.: I
r. E A A, pCC as, 5P'-- i AVell All-- pC1dC C "'al ""T"Ll" a' "Ili 114 AGENTES "VENOE00l r,
1, ,,,I I, no ad '- AjL=l I Lima d1a I ILI~
) ,,, 3 PUTANPA, or 23,,Oe cul -,Lc, l ,""I'-' I P"' 'A A UAcApzCL, W W RTUNIDA
I a ,,,, I T Carlo It crianos, I I In", :' ',a" a __'tI flordp: t:,C.rt. C ,,.l C ,a hm, an A .l "' CLUR Skt'ni"oleaddr, r "I I. 11all
DABO 17 y1to"It C I- .an. . .,,. P. : PC "'C"al A.Ull 'A A 1. ,
1 6 A A CP , ,,J, s ,.,.*
I I .A.,: .I. "Pes. 1%d.e. I'll, Cc.rc IN ,i- C-1.n.s. .-Ch. I. -dq1.,11,. ITAILIJIls'. lc[ A .A
__ A sl I I I". I A I ;I ,0 -1. .pr1l I. Ca a I I 1. Additional loactrese at so, cy ON .1. -a a.,- ,,Ir--,
HT-J --- ,,, ;LAl i I A IIEM 1"ll HAWC-11al
EDIPICIO "BE A" I I I 11 IN U An A p A "ll ", torEll livirgorm, comialor, al LACI enwendeclas I.-.,. 1 '4s i : ,: Ca or 1. ,l cocina. porch tie criados, Cl ---1. ,'a, to I C A 'a Cast VNINLINa! ALLI'LlIllurn.s. I'Ll"a- 11-1WI14 n ,.A .C.U.C.L.C.'i .
:1 ].Colo. climerei.leIl'sr. -.: ': Ca IN I Vd. tie T-dnnact Sit Sr. L.1 OIL 0 INF.,.,.a.A ,,,,, Ia a 1 I4 i 11".3-ga"12's da irdependieno, cle tervicins. PLAYA TARARA real, r 119 COCINERAS COCINEROS
Lot Ad .1. a v,, r s bre.c-- 1. $114) pars laquilll en
Air .1 .1 6 ,0 I ,in =, nay Ll y plevador. Puede 'Cublan solsers-1, dos a I~ ,l I, V- Cl LI'L., Cu. I.,. ICUP".
vierialo; cantrial L.d. Fri. ,ho ll Ili 14 "I'miCnI .I.,.te. U.I. Il .CAI. Concl
gas at,,ol., .1. .I.,,, A,.- Lars~ 1-1.11, QcIed., I I .
tailerfas. I parrialiss; granilo All, _wa A S ., I a 11 FFLb SID 11ARIANIAL0 REkItTOS sAa.1.111, "nall ,,I. bal razon: cmine too a call Y
I., trIta, ,!5 11 I verse a tol horas-cwt ei en- y;oCS Id, I yd ,41, LICand.onsess, 1Cdb,-,rWC ,Crr ar .it.; c.creas dervan Ne,. real
[IT te t 3_88 A .g __!:!:nn P .I= Iol ol .(ALQUILO CASA PROXIMO) cargado. Informarl, -.5 A as I no A A, Cappe. vKNU.l;fnI1 We Isav I,. er'., III 1. I
VICULA JOSE Al. ALVAREZ '. U, I-VAC st-5al
SCULAMAN. nrcll d., l ,,L (A In Avenida Columbia) H 505-90A .c.'rio. .a 1. ,TnI. CI ,l .,- .
'" Ave M I "I 21, A ILI 201, dIftl p- -der ILL be H'I lama 2. $80 para taquil en .VeRs, to, 1.e.o CAI C. i
A. U-4AP. I U. .-IN-Ill-p s-E blinc. ., horpoll .,A. ,
eiral agrado. Aahni- 'a' I'Ll."b's"I 6 ,I. rl.' I." Irl's 1. I I. -,oca LICIC", l.1o
"" L" Ill." %',= .IAIIIIIO I.d Al l AMANaLL.I.I. 'mobefirl.w., ISA;.CcbL, 1. T1,PP. Pars C.Pral A __ I
1'.propti.icioil Co. closel, panrr In. .Pa. I dr., It,. ". ., -.1C. d-no-a. C- lutI al. P 1.,Crvv Arc dol abc,. I P.Pailbal, ,jo.-C., C 11 ,bll Tcal
I I is, =sl, ,,,'.'.,,.".".', .'.".,'.,,, ; :,,,.rl,; -a ,kv., c-ulon. A.fir. I I I .I,.- Ll -1 i INTERIOR .I,. batroe. 9 F.AAN
Is sl _,in ClIel "_.I_ ,,-. ,d,,. I r1o, Cbel P.A., caaln, .- C,-1-p.dI ,A'. In.
vinteorn'- rvoll. T.11.1., It- C"; bst.' ,,, N T.ov, -,,I-,
C, C.=a too-=l url- 'hd1he -. tl LICAUtene. C.Cobil
spa _AA Na _il. ,.c "I. I 's
'; O.plifilh- I 11, Loss. .It. or. L.Cl ala- I;- I ,b, dad! an ca .a r- 3-1-1S pCI ,a ,or Il-cils. be- ad.s. .1 UP-
2 "' gaf a-. PLAYA MARBELLA '16C, I -I r.
bobc4al d 11 ,Mt "I'll."", Ii.l. v:bCL;.PA, I '" III C. Il I CoCedic It.-.
'n.p= be mon, 4.1iAC .1 li
aill C G Im. F .d id LI1,LL" ,,,, 1. .I, ;LL 1 3 14 57l
,recad.r. Hall. I K, Irdet, OblicAll-, 41RAMAR BE ALQUILA EN $180 MEN: ".', 11, I ;
2 dr,.l living, -.Ad., C' Carl- zan .'Ilr -a. ."Ild.s., jrb. It $150 Par. flaboldtignall. I.
96 OFICINAS as I.P., A.l -Ct. .A.d. 1INN. I ales III clialet tie Ia calle I I.Cc 11 ,PILI glel.P.nol, eon concal a vebar i
rill". Ca sit .,-,.1 ,t-r,.La-- 'R .e. r1l .,'.CO. .1c C . A PA.
Ili Cr NI I,, .U.A ,.ad.,. Cj .AICcrl I par .A., I I 11 as a place, dene ratencl
east ,,, Ll .Ill A, 'on"d.c. be,. No 64 eiitre 5* y 7 RUPRI to LLII- PC ,I, '. I .- --.,--. P . -ornsabilidsol. C.Cce. 1.1-cae; A,, Babr.,lec, T_.Ic
rals'. A .,,,,,I. Cl ,,l .Vil sUp.pUrEsNA; r- I.pl. I C., A P,:n a cleol C. poirattal de I .-, 2,
C-lat I I'll la= 111111.lcic.a; ,'A. ,.,I. a r Frour, compuesto de r I l:: ll T.Il I I ,.,I ca-ca". CCI LA.CUIP, coal .1's- .
_. P. Call In p cul AI IR.d.A pso; Al cu.",
,,, ILIIC. .1irlp. I .1 Ld L. C
'l.re, I I . 1 2 b ,I.,. I H Ijean ,.at. .Cvl .1 .,.are Uv C.N A . e SECTAIT. I
as irc, -ca --- I- I~., PC a ,are APICAl Orl- ml dos cuartos its bil en
at B ,all, LL'Il as C. M.A. Lind. ,.,a In.cl. .LICIlriblP .1.1i.goll,!,
Ar, ,L.,. Alod. IT ,,, A . C., ,I silba. A-Ial. .
OFICINAS .1 .,.I, L.-.I. San". "' ce e'llleciral scOse Into-. An CI .1-a III 4 los altos, dos terra as. En Los U. 11 ,.-as N 4. $60 par. dolve.ritil Ill .-Irs-In-11 i
lbasc., cr sU, I ., TClbf F-7332. bajos, comedor, sala, saleta q bl- 1CANE DINERO! inglis-expechol. ,pose. .'Call . I: !
Ap. l Ili I- -7, C .CL.' cl-l.r. 1 :; NEC.SIT. UH-11-990-Il bhoteca, medic, bano, cocina, re- PLAYA MAHBELLA o,.,",.rcLPA,.y C.,pWadco O pro. BI.A. .lontrialdrild Ca Lrr, In.'. I'.
AIC'Llee ll 'als .I, .1. P,,l I .-. s' """'On 'arrernm y vendl Lore, ol.C., AbN-C U-Nal. Us-' .
lo'lcc.s. .1.Cli." aln, I. Par. chp rnlltirp Col. all I.J. 1. d jtp at a- IT A. par. --che"'he ctrin par. So Is .Sal 1
U-113-.-Il ., ,p;,,. Llssctcd,,Id. ad- $e 1 or, .Ilrt- polneria, poll de criados, Ile- Alarealad, SCROLL rada on 2 y 31. M.'PrIncie ritiliblialv . a' ja vanl yAle.c. ., A;1ac ", raje y amplio jardin at fonclo. I ,unitas Y dos lal .'rbe Air clol IOVEN CA I.L.A I.FMAbOMATION. A. .'F lt TOTALal MIRAMAR ,Call- 7, dal a.A., I.C.C. ; had. Tropical PACM., C.Tpll Delalleft ,a calal Real. Calka I frescal,
Irl ,rdC bra, CS ".'a orl I ,'I 2 lA'A 11-507-90-9. 1' ,', Seat. Map. No 55, Lonre N. dI I
I L Ca 1=72 .a.211 lin, -.Trbalil,-.Ozl, Informan B-3588. "non. LPT.Lad
In PAS1 Lunl ,,aPt. Carol-, otol,,jurturds as A I. CI 1. ,- A .a .Wl I I.
ILL 1 1.ba A ,-,III, crops, Pit., LIPS,-, Haban. A Irifeetwors, Cdonialrinel I's Ila .
i,. C.". ". -_,.,l-C. --';-IalC to I-I' Larch, grladn Itc. C.pll.t l live y A PC'. ,a al
Ira, ll *lF.'. has. SIN. freara' .C,.sb,,.d., InfRnfa N' 512 so U-8282.
ILI, ATOLCC-,, t, 5 Acapol all,., I. ,.,.-. L'on', dd r d.s Ca, 91 I DEL MONTE Y VIBORA DR. MOLINA hAA.A CIPCCAUARI UN spas loaCtial
.Ikjsn l 11 .It. a'. Pl I 1. L, beat C., Cu I N.A. UN-11 Na-114-M ,,-,I ftr hCC,,d-. .ILiPle, cv'rAl natllb.111 11 11_ Ar. A. I.el ILLICNICS, Cl %C,"AAi-.rLjIl 1, ga""19 Ll 0 & A, 1. -c-sI. Los U-4aA
I C)j A AV. All AN LI IS F.Arll l CAP. Ir.
an"CLIC, IACH ,a, 1. C.P.Caral ard. I. BURG
"., ca, LCad I ""C"ace. Inol- I'las" AS C .As Lo I, I. 1. Idl I'., clel I an., -rai 'C", rc, ec'. ,bar P. ,am UH H A", Nl -nAss-n -',
and el blares L.C.nablet. ar LCPL_ posa dl I PC al .1 ,CrI.P, Lead. ClIC-1,1C. ,,.A- EMPLEO PARA USTED
"I
rl l I, I dor. ,,,I,, y pavill,. bl,- CC .
,1_111lll. I'. IS ICA ITIC- NL, Selog-re In CCjI.C,- mmi;ADORALS
at AALqUmA ClARTICIPACKTIN EN OF1. telf-H-91"l 'Lul. brb- wNgrl I'lc ACADEMIA GREGG 2
Ne. ,ad .1. 1. AIAIUILO FRT.AQUIRIMA CAAAl JARDIN, uekirl StIrf C A L,
RIMERA 111, es'pun. "PIC n r Ins s -ll
"ba a,- a, -,-,aA, L-36f Is RFSIDFNCIA C.Call. 1. an 1,,, H.b.,Cl C Crops ]a, aq.- (L. Argodedwil Carnal AS C. areeneress, .,tta sl
as. .1a.- CA talclib". al .A .a- h-a"'I PLC .PC I.- ,A 11 ,, all, 1. Cls,., Taldno. R one
bre, C ,Cctrur living r al bin, C, 1, %id,11- Vlaile Coca ce. Lrce an I tie : L
W. TCbC Ill UP I A I. Lis 1. VEDADO, $80. CON PISCINAS Clos, I ,r1.o. ,"= "',A. 1 1 I 111, arse I "' "I, .,in orl snpddllaod tie Cub.). Hcl -Ilrocc p,.-Ia, car, Ser
.all. Ij, lare 1.1.l Ca Al La- 3 'Cal a baA g ,-a A 11 In do
Call. .AC., J.'afin. al corn.d." Alu[l. .a Internal, one dos ,hol- .1 Chair. Vicarr Al, ,,I.ds. -IPA ll A 7' I.-, Is's, I Inal I
A -- a 5 I. dead. .1 C11-1.1l
o-ell-LIT, do. cuarta. goddes, do, causbas, ,a- A no. Lo-as de aral C-10CI la, tbrrdalb, U-C.-I".
-cd- "'Mi __Al 1AT- 1,,,I.dC, ILI its I., ALI a. %," a dr, Ila'. Is Lng Cps efca., MANZANA BE GOMEZ 410 At 1
,, s, I eV do. e'ldubsg balc dl .l -9:is I
P alad o A ldam a .1=.Ad. dC1 I.f.I.Ar:a. Mr. needs. Alt 101. 111. Altno OU'lAgsbAlLaPPOST. A WlliN-y ILI FUTURA Tdifonms A-0523 A-3763
an er de 8 a 12 A A, tie I Tell bit "'Onal ."'. S. I I's A 1-1. oCl 125 CHOFEkES
1.1. pan. CerrI.ce, Anave an ACI .I, im-b-pno.,sn t Sirst. Cwt.lim, 169 Este. ININ ,
Un jecalnefic, ruipacer, Ile ofici. -- UILH-varn.,M-25 l unt-it .'I.,. vib." Is l __ UK-c-l.-Itt-28 CHOFER i 1
mg mory frescal distirs asocarl 014-114- d cosal od, I
VEDADO VIBORA SE ALQUILA "R-L I 116 SOCICIS I: A-dr.l.,Boadd.
Nu.crbm. critidad., Cobol MlirfiCri, d-.tA .a Proner a. V.C.- REPARTO KOHLY Ses. 121. .R., I:AC,,I,, a So' ,,ar,'L "."I gal .
6. Lee grovId.ten. inbtall afleo, Bel niodlerval $75. Asall .n.4'. Uns -L. lo mejor de Tal IsCal it It CILd". "'W ", 'M
"11, pill CO do ILC,-dvL ,.I t.da all .6., Cl An ciono. de 'sarl .
to C.1al r, b;ovs! C- CIA SE SOLICITAN NEGOCIO -I "= F,'.'br
11.q'. .,do a PlIll crPs ,P"a ,.1.,IP. llprLd., d. .A.C. U1.,'l,, an'Alop.arred. t dslrl, ""'
allf. Elevadcl ServicisT. ,doot I .I .11,111. 1. APvl do IS ca 'I" l ,Cc,.' CcA ." A Ca .)ad al 6. I y c .'I ban .I cPL .,I do jrUf;SI1"a".' !
'fario, fidapirs. Ampli poselo hilonfiblP., Coal A I"'- I Lost y Alravandares, alson': or. r,, br. ) dLrC ,, -,l TaCa,6. N-call-a, rne.n. -I ch.nacl. ,ar. RLdler, Ofrezco garand, lablemen '
0 ca CU, do,. go. nu, so I U"b AFApdd.CrI.k. I.rdin. parl.L, A,,,a .bt Us, Cr.I I, corl C. -Calr. -na III Ca.
Part pecrqupta. Reims N' 1, IF ,,I,.cj preja-b, pdbjr t'! C.d ,prided.r. pan. I Ernst. IF no'. panpUl I.
NI'L.L. Corona., VLl IT loot I .,, lb,'. cal IddoOl A-Fol ell c- pol IIII.C.n.r. ,,.-,,A .b.al .,I. .
I, .1 Particle ILI,. 1. Froater, set, once 125. entr, 20 y as. Ve- Car'. Lac t cr I.O.C.s. Infolrelp. M Too. X-2354, los. catfis, Isarec, hotels- y C., coes'. N. ,Cap ,.,Udbl, ,an -.R., .,I,,. p
W arvil en Ill poisparc, red. Onal III. berifics; fint.rcalarne I. l VIC 11 18-US-0
I 1, ideals. ST. ALvIce.
Lggggggggglg it I


a. C. par. -1-I.I. roccl.,Cca- IZ9 OFICINISTAS .
,al A .led Vo-._N. I_. .- to .1. fliell Nel R.Pe;ds lc
1,,,.C-.,I-.S-. I U11.11-Sol a.-,,- A. I. P nllnnrivs.flo. I
.IPI I.Pedco, SRdr SE ALQURjAO I oini.ill So. A Coal. Ala Il L.-II
attind.C.". claternat de 2.500 Ala. IA.Col .AN ITS, 1.1
". 4 in 0. ad f SE ALQUILA DE ,"Og', Vill to, I". oeo on"Nell E.UB oa
.I.S. CLl scarl d.ca;, g.Mbs on-11 Ill mercio San general, prcl a. .,,,'ad" 'Is', sb,",, 5, Call Us"- *

OFIC110", N" 204 I I I. '. Carlo or ar altos YANA 1 M ( L',tses'. As ILL ,a I a, con-prone. .al ,
(Frt-mcl Is Correom). SSSSS I ,red'. 4, ka M,-a,,. dU ,emn. Re.ld I. D. 8 "I. a 12 U. ".a .1 .ILL. soonasave,
Sp.l,,bd,1apanLpPMaa rrlpUPC-,aP VEDA DO Irl ,,.,. Z',= 6.1 S :f (:]I'll. CheriPt-'r, I I Inlom- Sr. Ill Telfbal, al or- ;
::1. r.rel I c 1, Ccaranad.l. .a.-., 1.4a "M
1, 'Cod'O'Cl Car-clo, -_ - 7:22: ,v;l alrritra AcIvI.I. tie C ClAncha; jmdfin, portal, will6p, Preg"nibor Sr. Robiho COMPETENTS. witrTACIAL OFICENA hol
I 1"1,1, l Illd l,., b ;.,Iltl lllfll"ll,.IC Cnl I do ,at]. IV.d. dal;! 41' I SE TR ASPASA "s "ALA I
Pro ,'a A .ca do AMPLIACION fle, .111.1 PC L 2 INCT.Cons"Ide, volit'all Inishilb. CaPtel cer.andeall. acconallo, Pa.
to"t pro .far.,. cal ra.A.M.P. 'Cleconvue, Mwn.
I'll d IT ra 'So :.,.!. 4 ,
Cionn, ip.owy, do. doel S Mbi 'rl. .'s'-tarl .
,
1. Ll 11.1a, 'Ne C pi',.Anr, ;l bor" 'A_ C ,
,,, N1 POI, All. ,IA 10 I 12 y 3 A 5. F "'I'St .Cre"C"l DE ALMENDAR Ulf-111-187-174725
TIC' a I Cin.: I REPRESENTACION to ESPANOL CON AN. sas .- I at ,IA cr clegarI I AGENTES -1. parricidn's. ALA Mase nal dos M.I. v un-11-0.1ol lrfffi J."", garl y hall OF LAL JECUBJEOL
; .Pd LL .101 "' cal I Is

14.1ol _"d I'l l I .11"Id" c'no"'C'. Ave. 44 NV 60 ertris 12 y 13 -- -- ------ __ 6. iado R . 'A"C" ""o."ll a'
87 HABANA ILLIC. ;."Ilke OCI ALTOS MUY FRESCOS me"k, IN lo y ovesuel.k. A'.' In . IS, zvTdIr A ClAb. be,
. I'.' Can a. ol.-Ill"T A rso All I III,, U. DUIUisPl. I.Ioninsl DISTRIBUIDORES EXCLUSIVA ".p., .-sca-UsAl
04I-d" "'s-ce. .air .a._ .r."
I'. col It-I at '. LC I
.- To iNcire ,. ", A CI A Ca A A .ICLLI7'ISlr.:Cvl .,,,_, _1.: l .
do Aside I I.C.C., a to., al C Set Coral I h.bil.clins. I.
Fe.,,A AURA! 'al a$, ALTON, I. I.b CI I.,. "' J:, C-C "Ala F.ILI .ad,, bar. CIA ,., .Frr ol. I.Ifilol. T. B j X Cl NA, Alforto 3' DETALLISTAS Por rio I let .ttU&fl., PERSONAL COMIPETENTE IZ
are". Ibler'.C. a'.
TOS FRESCOS
,, C, .,. "l .'I. a. In- dbe 1=1I C.Cd. ICI.l his ona"Caplo .I. .ned., IA e PICIC, I I I Ir
"I-. arl .I. 'lloncs., S
I I'l-oll I Can r. I,,,, ,III,,", ,'I. Tellifon. Ill I A.Urs. PC Is. ." CI I I It. S, at, iddart .,I. Par. .H.a. hisl 1. loelltpesxal
,I. -grar In. C.0filol. T.-.'I,
.,as- -.I. C-d I b.""."C" a.
all., ILI~, ,a . I. Ill"LIVIS. I I he CACHO .,I. Ihcdrl os. at. Oil_,, 0 I
,wol I _9969.9V2j sol tie
para repregentescition BAl I.) .in, call bacters do corl
ULL-11st -- C.raden.l., ril I. Buftle. Sit. I
L.A. I
BE AQ ILA to Un. P.-Wild I 11 I.Col a. no C.b. de P.,ifiral si. popto alawross, per. .1 A. '
le ,,C1 ,.;!,,S" 'ca, N, A L'arl l mi-H-91"l
X red.l. i-ho., be- I I I GUAMO CLUB DE UUXE rea ,Is. Aide, InCeptortainbe ,on. mermatil.
,,,,,1,04,1,,,,,,,,I.rl.,. "I I -all F R E SC O S n SANTOS SUAREZ MENDOZA IIOTFL DE CABANAS Bol do Empires I ',
Pass. t l No .0 I Calle Is eal F. I U.l morpresul.rii ,III[ Lee. tpl Ile 1. 'iltima gibrepts.
11 11.1"IT-A, SE ,4 00 1LA .1 'IL -1 I Ill .11 .I.R.AsICLIO I Asapel marg.war, sattlerricar QUINTAL AVENIDA ri'
UFLO KIX(Arl CASA, Ties UA S ,;xT ;, .aver. S,,AL. .a car, i,,r.- Telifeaste 71. 11 AOL. I .1. T. Lk"
11 "! F. ,entroso ediflelsol, 13 N' ALTOS NPEVO --nd"' COAL"'., Clas 11.1eftialifl. .A. VIPLAYA REMMOSA, GUAWABO ral y el press. flay norrewnel. in "W'Pre al a-nn ;,
A.r!"Ll L" ,1l l',C"rVLl!"",dC,."y J-T; I. ",
.a ': "an %Inabbll a. 'A" UP bond dM.o Y.,, 6brobdla. jo :.l
"Cadon al; Im.c." or 503, dine. D 'y E, Vast IN, III 6. arn 3AC16. Ile ratestrom prowl Cie. Milgriffic.o. praihilid 2 ,
ICIA, ,%11.11% A J., 11 e"n" y I'. Al""d vbcLC'a!C. =d"A I .CPrI-ota In. ,enbe a' a.l Ill -MCI. "I. I 1cob-cal L
I.-IN A I." ,. d. star hattl T al .1.1"Cal l T Sell hi.
crPIL6.dide plan, con vll AS PICLAr. Curve Carotid: arl., rd.-CC-d- h.po.,Il S.A. boy MIMO .o, Ca CIA. I
gle"Ated. .rnglLmr, he. C,-, ,d 4 Von. A Prl here, Tal.ralwa! Inalfid.ds
orrooddal part.[ bill "T.A., CA" ,,, be n lot #, fsenl .1 C. l AdnCfiPj to. 114gaIl Y A. I ""logo y 11.1. J. t 131 INFERTAS VARM "' l 'll
SE A LQ U ILA h-Lo, -1-17 C cubtl der a O."rea. 4. Stan_, lv. ---"L A. precim I.fmAAl
ushfiNnImors, 2 I xjTrsLj 61STRIBUIVORA DE ,
peervalo, IF. I foanoo. as '" A ". C-Ill LUXF, 1,,,,, '
pit. AS '"I'do. alim'dres".'e."CLI. . lead paggra, ALL Ia A 11 SAN IGNACIO 260 IP PFA TRAINAIAN JOcl INIL CIVI b.;
or I = I C Il be. a on. L ', A. l nr ba= AS ,
' ,'n 1'.' d."."rts= .Al legal*., alroplied. l. t CA Santan Suil BE Alquila I'd. .Un. ,C7.pta,.W,: q
C"M. 'L Nfle. se. AS, IS. L'Ar. I S .u I crv,= ;, ,,
I I ,I A rbl,- bv.NCP Crnkral. Mira. ULPl .I bs. Lasao_,_ .R.Cad.l cnslat.d.r
, car I] AervIOn Co. I-C.Las"Con' at "'
". Id. Apawl 2158. Tell W-7889. M-14.1, ."Al 11141
.1or-Ifill P_.1r, "'all" jel Ca T "Cal 'Call Ideal Farm CLAU Inforareaff -1 I'll
MLc.= P 1a. a F.s L!%hA"A,"W 11;."Z I C= 1C;: 9,81rolle anlfl M.N. Verlos octal laborobles. 'bl.'al = Cl-. = a . l,. 'I- 1.n- ,,.,.A): I ] HLLIUpLU. I
1, .,A A Is ""C"' 'p.- .11 0, I. I.C.Cl. Al .11., 'r, T.L. ox.C. Z -"I
I fannr R Ill 11,11. I ,:
; a X" n seral. ASCII- paradlebtbe I.Il ,. aboas. UC.C- A. M I I SUSCRIBASE Y A
'Air. 11 D U'Ll .C., Ille. I W,.
I 3, No'cos. ,,, a 1: g .1. C-984-114-25 C-992.1 16-25 EL ADIARIV
11-121-37.25 re' U111-C-RIS418-25I 1 1 li 'UH.H.12A.-Sts 4, no 1-C." Us. Clocal .U, I K-c-la"l DE 1, L
" I I 4, ;, Iso I 11 I I ,:,, ll t'-l
i'll" Is .- As A I .,


AIN T .ITA Y DOS DIARIO DE IA MARINA . IlO 25 DE 1950.Juicios contrat fran al paro los tralbajadort s Explica OruIe el

SOM BRA PROTECTORA elt Estado por del Ferrocarril de Guantanado pprque no se raULTR WA E

falta de pago de vatcactonea la ultima palabra en permanentes
A ~ G-E porqlue quideren tradladadr 10- iullered para
J". I d. C~.faltna Por un supueisto Cauagiicy. Coniflicto enl Ili (Bas de Salud Se hard ene Marianuto l
rlii Fskrom,-1 SAL zt i* elito sie enalversacion Ciudd die Periodistas
C RO ,on medicamento 10pD uce eGatnmat eaia Nn u eTauuoe


i '; Y :: 'C ,it u o a no o"u o c He a etho L dr no. d. 'Ie a ve Doi g
.d.e1 La"T sdVills, expli do duin lar]ioqueh a aco raoun ro lcnd etia prltai eP paa uro v acacton enmu r_ p
niieoded bair, ics fue trasa suI acivdae seu dao por. la unati det 116 .ted., prvii t a ls Todos lo he uompa
D1 VE, T w. I ARPm AC dado. a Cauiba ibn paai e ui lizal d o s t taP> b on' aa n ol d Debe amtic in utria 5do rr lec dd a o m


El. u1 m.I unicipa ponesMriaao n Tr b. jador., doe iC ala dn de gnedsesrovorscnrmmnd
e8 be aD5 aetd en d I nfl nra i nin P ld~ adaed mr l robem a un poLea


1, is ndomlee to Io nz ntau alptd -~ bbuilrla

o, si zo o d n I de nt ao ,[ ,ou ar s.p a d em s l a d .rr it. d z o r at s g ies dtle co e b e A le~~~~~~ ~ ~ ~ ~ t qA1 J.C Q c alec x an ei, Ij tlm o acs tameonelrespalr, rujotn a] .D lo rtePla d mar Tilea or doope r e ea do oluerr ealaedsojo a V a n, alt hudan r i ic asr y snisbeen i ntanlddo alrr a mos ee v a ua yc o u e ~ ~ ~ ~ P .lde sam ss ed ulod b a f ,duI a rne onlp ar .d Ver Zameraora j1,oirlodl obsa t d C der tp drea a u 0 ep id ImpagnanLco Cu r do tel Ayn. u nra- raed a. ac. lins a ire un Loa s ud 1rP sI I -eros som c uno am bo se le P deecr e eN eto m r ,5 1.d eu u ra Para estom ago e n test in omin sieae d om i bn tras~. ou .eiin dlTojo neetotodha b i e ed