Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
I I I I I I _ 1 1 I 1 1 11 1 1 I I I I I 1 1 : 1 I I I I ; 11 1
1. I .
. i .1 11 I ,, ,. .
I I I ,,, I DzL TIZINIVO-Pron6stical Par& h", 11 I I I ; "
- CiontO diecoiho aflos al nervIci do I I I I I , I mila."' VignLo. In
. TADO f ojos a frescos 4*1 sodow,011 9)
7171k.,
..rd,,l 11 do a brioote. SublMdO al90 10 t6a
A .. interimes generals y pemanentes de
naci6n. I peraturar. Cigirs despejadoz y parte nubtsldog. su- I I
H I ) Ul
. I I I I I mentando )a nilboaddad despuols del roedloolia. PO- .
I I I I I I I I ,, I I ", . I I cas liuyl .. d1serninadas por el territorlo, mAs probst- I
11 6d!co -"s antiguo de-1whis cas- ., I I 11 I
7.., 4ar 11 ( 1, I -: ,I 1. I .11,17 ,-), ". I i i -1 IN 'A ble, to in rotted or' tntal, Temperatures da Oyer: SWXION
. I I :, 'L 11 ,-, ,. 1, MWXJ ., 32.7. litnims, 20.8. I
, 1w
S= 10N Uidc'16 perl6dico .an AmirtiO Con., suple- I I ... ... 11 , I -1: 11 I OBSZRVATOXIO NACIONAL .
It I l . I i 11 1 ,- m ', 1 I ", I 1, ,, .
dfarto an ." t- '-_" 1
'I': Ma , t6n,
. I 1. =V te roLogrobad , . I ":' ', 1, t" 'I I", _1 16 -rW Iii GW-!Md ,' 1-1 L.' 7- '', .. ., 7hi ''; , 11 It I
_ ,, '' ":". "l, ., I Vl. __,
.. .t .11 I -77t_ I 7 _1 -..; ir ."'4:17-_ -1 -_ ",:, 4 ;,, 6 -- .. I L . I I 11
, 'a, 1 .- 11"" ''A '. :
!, 4- ,,, .., L cj I -,,i-,' -t :1 'I', Fl ,,,, ,- I I '.11, '. I I _' I -_ I -.- I L .' I., : I RANQUICIA
- I. 11 .1 I., 6, A ,,,, I ', 'W' "L 1. I I I I I ACOGU)O A I Ir PRECIO: 5 CENTAVOS
I 09 616 V10". _4:t,: L -'EJAND to
1, ". 13flu" e .1 11-r LA ". -, ENC JIMPTE0. ANTONINA Y JUVENAL POSTAL ,
I AM OMH ---AUM 0 -'- 10# P'-M -: W trt 09, ", i -, 00, -l ,,- L A&6" A L .( EV
W% # t, .. I ,., . ., , I I
.. r. 3NOA t ,; % 11-7
'I- COL.. Q%4*VG',' I = .. a' MI , 01'" M ,_,,!, I 7P ,p :" : ; wankno CUBA ,,,_ : 1;, .- I .
I I I I I .,. .1 I \ 1; I 'r %111 t I I I I I I ; I :
. I I _-e ,t 7 ,- I P
I I L I % 'l 1. ". % ,'Iil. ., I :- -,_!A r 11" -Z !.' I I I I
, z -1 7 1 'i V., ,_ " "I I .
I ., ., Ir
__ .1 I ., I ts t .. f' f -,- ,.
?, \ i : , t ", I I "i .l t _, T ; ,:,: % ; : I ; 1 I 1. ,
, , . I ; , .; . 'Ij : ,
. ,' ,- .. -, ." b 4 '. , ", VV E IN candle 1.1, 11", ., V ir A -1 40" -Wb IF
, "
. I 0 1 :''. .. : 6 _0 V I 'i e
- ,
: -, V, "%; '- 1 0 -1 -_---.: o Irerez "OUM
M_ w 4, "'A utj ,.,Z
,
-it - " "-- -, I 1. 1 11 V "
_AOR ( I ; I F
''I "- -!, I I '' z., ,: 4,: "", .! "' 0 .- 111 9
Remitell a C ___w -__'. _.= --__ lo nl, _, r ,,,, , .., ,,,,',,1,F_' __ ,i 1 1
1. I I I .447 -__, 1. ''I -10 -1
, -.-1;'-it, hl, _- -- r I 11, , 'G razianto I J .;! .- ;,
ONE '' IL 11 _." it.
I ' I I :, % I ,. I' l l I ,. ..
a ,, .7 1 ,,, I
,t Ilr "' '",,.... I I I
. I I,_1 1 1.
,',O ,,-' o ". 11 I '' ._ 1% ,
1, dio I I "I .1'. 1, i _,": -:4 n -n id a t p ara
- 11
'' T I 7"', U a -not ser ca ti
; ", 10 I
:de,H g (81. m .CIO,* I,
11 aclend (en&% &rV.%,r p-, ., OP. P -1 ,,, .:
. 0 t; I 1. r. I I I -:0" Cla . : I
i, .,;-,, I- a -, & -ji. .1 I I I .
1 il. ) I I_ I ." .- :h..
, t" ., 1: -" ,' L ., 1, 1. ,, t' I
, ., 1: I i I 1^1 I 0 1 '1 i !: *0 1 1 0 P I 'I,- r I I I
w4 i _ I ? _- .r''l,,,, 11 I
, 1 1 1I
" : I 71!l "Wl I ,. ,, "I M IE "n a d Q el i K
pr SUpHeStOSDelelo ,,id ,derr, a 7
, *' _i [- .i ,Narbibat aa -,' 'se u ria
0 C114 ".
so h re 10 6 e .. I a ;, ., ,_, : 11 '_ .. 1Y .
. I I 1% - hd I I -. I I.. ",
caniiDtex- i te ;' j muy enfer"'. Pos"
I I I ,, T i1w ego 11 l i o I I ..,- .., I I 1, , '' I I -11, -1-, I rehaja:d os pz! dos que lo postularon no lo I
'', : I 11kinirioas .,
!!a wt,,poder re- . 10- i hacen balir le Ila condemn Log awos d :
- Mara __ :. 11",
Dfidaie que log repregent$ntes neudan a 12'Ch Profananlos lemp a y nlonasuz o, ;. .. I
'Rjn lafia L K11 a a 1 6 Momjma de I 11 lr -. I ". 1 I una
CRS8 e I e X *SSi z rW t ,. I I pue.den lkv r.en su ticket. El TSE &cw f
k. ' 'I 'a, I (INS) oo convene awy-eqncentran a*lg#,,, 4 .9
:11 In- cusi&m presnpuesfA A 0. -_ de as acignes Upl. I I .
i I I !ff I .1 -- I r' solver caisog anilogoo
it clbtk py,'uda, recamendacl6n 11
db '. 0, '- .1
toiral en que muchoo se:encuentiran oenfrascaddd e reROowo6'en bAgares inmi ,,I Maftfiixfindo)66, r. nueva esolaci6n para r
'1 I I .:-=- i,
it iq .% fil I ." ,
ue,,T,01a Ca , , '. tZ. Vlc=1111!11 ..
_1 ___ ,, la, explotoC16A, intern _4, , l I ," '! I I Se blen la sentencla del Tribuna) presados particles Para
El dente d=e tfihnara, It to r-incue ta. niffl menos vorcio, invnItuando de r M01 ;ES',y SACj I Sl ntar un certificado
I de ;?a n _" 467 'dl- ,. MU(CW S
Rod6n, Cj (domitntoi 4' M'ft iperior Electoral dictad
Llnco& i TF4S, HERIODOS _js an el ye
a re ':,I ,". ,-" -1 FurT acliciortal,
apnximadamente -an cuanto- a, Ilia vorclo "4 jrovJs,9qo ?, ,M ,el ex. *,,'-,, .11 7 "- "I I .. I ,Q on candidate dfartinI'.; IE , 1. I I conocide cam dela Inqx1stente. ,.call
egrelm -1 "', ftice on I ,, , 1- 11 I % los par- to, y, an ese case, qut elazos deben '
mid6h, do Hadl A est-6 11 I -, I ,l ". ,,, ; ci n ,se ato a boners ft
Tge tr Favor oda
Pir I "Jue;., b g d n 1, .. I I t CUMP r Ion trimimi
- Apunta el Zje d adid f -telointi;'oh' b '' io'CUbano (Auton. conceddraele part
#h*llh'ef amatogw4cf U po Iscion cNff 1, -& 44rharie; t3 1, ill on voluclonarl pr
10 t el ,.!V ,W -, 'La y ,de cantlilades exM2t ',A TO152W ,9 InSid Iftrginsin.; I i.; "I', -4 .1 4 I I f
1.
. I .1 ,V -4, I i, 1 3 I tico), em6crata Y Liberal, as de ies de Ley, a an zu defect .
1. i 4 _' w i I
I 00stoon'de Is Xst'Vf6R'-. Aoqy Cle 'Ban". Wax millanea Lenten cincuenti. ita de Is rama'no ean eai ""' In c6lent ' cumplimien que per enta Junta se di cuinplinsfen'a _,; so ite* 0 predolk nte d i.. 1, - x ifiiedo 'a J ,r .81 c.ntem- t
oA6 poi reelbidd r, ,Ige 114C e rl' obll a
-off- d6r'mIJ-quinhmtm',Usv n ricama dela A49ciacion I -maelb. ]PPIrWIM0 F I 0.
Cal ... dispuds miZkWtot i 11ta'.un'duatro y zW nal, de, Ptrich carries W. -Ayan, I ., I .. at articuld 247 del COdigo, que to de inmedlato a to reguLadO an Of
.iJm Qr41N 71 deIml VOM4* labi.'S ni0de depreditmonft i upr,"amente dice qua Ian juntas pro, articulo 247 del C6diSO Electoral",
. .1 Y I V1. .1
ii i W 01 44der 71a a*- a ..;a I iWbOCIRL QI! Is$ y as El Tribunal aeordO,
ena do dealoarfs'M re 4, I I I "t 9.0
qua A IL ,., l ,, owa deberin cumplirlas Inmedia. r maylorla,
. W OPuso a., IS, A Tri unal dictado
e' debe ,:rrendir la .p= a), ba, a I ., patties modpMag clones Xnffisd; ntegradn 'par IC VIENA, Maye 2, 4 tamente, Como sez1aI6 al maqiztrado ,que el fallo de este
dintro-9 Urn -O . INS) -Un Infer. &ante turnoi, oldrante las 24 horas .,
*nb Zab8UtU IOqlkl, ?A, .r a an dichos relics no impede qua
naelera,.. in Tniembroll,11s'046006n de'lurk-ectnVe- -- I I ... 2' . Joaquin Ochotore an 14 session a ff I:
lk ., 6 alrl 'a n! int e %dioj ;-_ a 9 % Ij .d
'I -blezealuril.' me': On,%, tgad del. dia. ,,- !t, I I T,',, lit.. .fect.d.., .I .mparo de
Ca I dWs, !,..,. a almen .. of y,
as deV .1-1. I I 'y t6llca,.
-1. ,. qua g % C "Zo, 1, h.bitaciones donde vived xieW ager ese to organism,
eCDn6 co no 0 f do n I a 4! .% 'a) _n lado U 41 I ; .
,.Train t1joj in' Cjmara r- j. at bk it ativ i .-r wvo particles a referendii podrin Ilevat cieela Vlgdsima Sexta de to Ifttruc
. I ,9 I I e9ta'nocbd'':que loa= rastjko, estAm lei, xacerdotes Xln Xmice), iistos'4.2' AQ I n a9cable
IzebmtwisfSonado'Para envW 41A.Ga- .. a a slide an el toW ,divorcim -' 1. .: I _13 m" bitrba- tokii'loacinados, y. no we les permi ":91 ,-,, ,-2 -,., I 1".. el candidate cle I ,dicha respecte, inde- an JoEaffcinate nfxmero 16
ff0lbod.Wesuprue'stos d! "SCUeptip can del-, astimado de ihgklezos, actors at tCon estan;t 6 se.detandria.laola ampleendn!"i'lbs M to ,7 t'. .11 al Caron ae nador
I pidos y 'Secretes; an ran ,parn-, it Pgogl6n an evacuar rd atin Ins necesidades mix 4'' pla I e pendiente uno de Ion otron,- par in
It: I i d a Not cl6rl. ..".. I I e I
'Constitticl6n, Peru r.. Ley a Fw Wemwje .Jtalla fundamento, tanto, an de, divorcim 4 Chk&V1414": I t I a 6 qua el'sefior Virgillo P6rez podrIL ser- La Habana, Begun dispuso In
'_ 148 iri as. : 1, V
I laciones, oWableco'clerta flexibilided lam perspeati it- 6rdih"ecoo6ralco at ektranjer(i, la ctial -baJo-, ;'.a- temen I .. blin Especial 31, acuerden ind*a
_ 4 blg4n. ,, te
q a .zo ra-1 11C les hablaarrestado in asaltos lzv .. Ili el primer de junia poi6xifho.
Alto' el: ,,Urjnirw,,Jotal'con : quelaabe as W r para Al, Ao pr6xjqo, glazAnterinicitknaltis hoy observadits- *,De;a I certification ffluple- -JI Cadj'rroe : --_ estoi 6xtaddlOndo'. .-.-', daton 2e' ciletos reC6. practicadoo, a medi I 0 I En Una movida sesift,,en qua par- n er emen
c.01ho'-en IS' it CIL16ft I el.41calde, y lot fa. glides, de, checox;,4 hi 'hibldo; *we t6%i',! didatura Para cug'. it 11 Superior menta s de can
--.I e,_= quena .- In 7- I aft. ,,6: i 0 '1' a ticiparon Ins miembros del
, . ._ = =:;7,0, *w a. mis allf de, to- .49 06 I 2Q in 1.
did"ilklidivoki con ref monies ,y come cuohillas de ol a do.., Z Shaw =R t j IV Electorot: doctOlItkaroldi"Duval, pre- brir el resado cargo,'Ios
._V a$ '*' 'a =- i dii ,Ifmfte, I .1-1- A. 114 N96, I ,.;a
u6rikw" nb-o= t 4 14*vrlsn 1 hdwdii lei, k, toniri Well tir-_",'fW I w t d rMOS& -V ociiin datf', taMP ol; Y S1IW rce Was de'dientes: siIiente g -doctores berin ser presentados dentro
:Q J90" '"' noi --itel'ZitAdm: .Pj D cont'ra- iaB divor an n ,'4 Z, a
nr=ool 0 %yq "r I i Come.- rewaril, ','
.... .a, 43 ;1oPq;".Ma. [nine de -he d1as a partir de In no_ at W, ,da, __ bnj "A I 'd6teS leg Wdado Aure%4=95-0'r -or
dK2fttO4N.1C131wA4. ,piomjpc _,60iie, I 7A f a
a I I I "rou : M'. An % a, tk6ente voh-,.Q_ adi alm poi0,18o proYictada,-,'Cofi ,adj ,butr, jWj, .,, ; I- Ry relve "TJIanten'ti., ,. le. rin It' Weii tj I j ifficaci6n qua les hark la Junts Preraces qua Perm Wrl, = atoll Ue 1. 2L. Ml tar I '- a 'ten ne x
.... 4 19-Y duta la'l; Iut i I d6n veyk .., Irstipblirist tqpif fla;'pirsuna' I ". 1 n I 'A ue I
rectitude .K? it pareefdo el,.q ri I tones. tieni p6r Wjeto;, R yeeducacl6n poll. Mariocal Grr&J I ,r
fil ep. 't C6*ga la, = nift qui-sollCifira iek' djVbrcia Auvie = 1 debate, Alberto C6r- viftclal de La Habana, blen entan. Z f in doC'Edk i'vals4d, _qe de
, ,Iwl li'spits, 4 ebiltudido, Orho. dido qua dichos padidos habrin do
I 1 1 V .%
'' j .. A, 1034,001 11 I Uco wal ,w g1t, ,
HI tACf --- 18 El later=- cam 00 I 9ck4afaItbrdAos'de t ft'influencia: - ,:', ,- -,
'4 : mas ,jde-4iidden6i8 do'Aado a JR. "In" ti i ij. ,_ S S. I I,' ikM.- El ex .' ,.-- 09.6".
a, y, ne MarrftWa .-, 6iqte a adenift -1 c pro I wn M',10 'jidrA6--me&s-6 oiVpads do de in-' I Irna I Own, er." at aticano". ,.
ticticas .0 Ust ,eLpieiertt oejb,., _. r, Ott blididacl, ,,',ii '" ,'iH...pii Dit ROMA, Mai lara- gqje epdbi polf- n9minar distintos candidates, at blen
Ins, conocidt ue ProI*d4nfQ',,mk 'i, CC el jRhrme quiel9tinosAe'los latfolGraziani. fud 'dec it* atiiiFft'in-ditho son- uno 961a de elloa podri llevar nue
estimated 'Para el..ajeralcid-en teiLiflose 61 4i ( )i ] ; "I, ,. ". Y m _V .P. fiscal ,Rod
la n g os' 04-7 , .., "'ll ,, mero esq clat ,,it .. inart _Y'iiCCrdo.tii tOd&vfatpadecen dot boy, par el tribunal 9iie IeIjuzg6 yoriat adlq volar vamente
V-2 .tt
. ICOO. r6a I rt a a a r a isde q I : 1 461os d6dore; ., dhat#rroa; y candidatures
7cft"," = imela,00, Acuiav Ian U R&PCI.6111 i _p _4 IL
pa .0 it flea,4 "JIM W uni'S'W log efeciiiO At,* h Ue lei a-. Culpable de ayudar a Jos nazii. y Y8 declarado
--- i og Is. tenjL. -46 s' aoal_ Unldsk .hitn .gma ,a ,, ,- %UN-1 coligailas 4ue fueron4e--t, .tiff. '_ 1. IF* of ,!zhik, panda; qua Be L granite as asa Ins. F reos vbtualea;'y- ni=i6.n;-41e..:j 'j, Co. 4 r rides ? ,.V rat tones, reiulta 01, oro. kt,.0 r6fi irifligltlai ;A I to iesada, tLue se stml6 a chazadas, Como ya to ha
I
. I I ; -4,1 ;;do wfiltfmz6listandq _1& U I- condenido a Walton de prlzi6m Vero
, -*. ljfd Vnkj is#la de flicautgri,,lidi, )as monsiterios y. 16a practiced iaa, de fuego ef,.21, I ,, mantuvieron-el. critprio firms
gi rienwie '%, AS , a I , jjdj;6 . este Tribunali an su sontencia dicte
. I ; I 14" aiddWi' Div* '.iir -.uh,;%OIpe 'fu a" pars as con am I tf a concedidas Aesipuis de aqUhI, da an los rolls scumulados niirae' tW so % encuedkim el conv '-en';.howpItnIew yvWiendaao daabr]L, ^ r.
Dice Ir- kraB el-Gobierno, de Italia; y del ieferldb cumblimiento', del artlcu
-el Zjecutivio quetilki duropl,4 gaX"r'n6 =-- = 'tkatender' nUe. wiw,',Ee o i.olr pr6htra :do ill onlendo a Ids monje A ...este iespect Conti a ','qW
1, f .M CoMd"Son. boy ROno, -.Mokklco;, 05 obrerai p Vi -FW a. it-, lemon q'ue"el' ex. cocoon In 247-- _, C6digo, ,-, -, I ', l'. Z Isf : to$ 97, 98, P91M.
miento al.Arffctflo W de Ja,_Cmlj# yos,,sery Wc"r Ion actuates ,Paris 7, mofijas, en un -ruhhero Manor- dew me. claustro'de Jos Padres Sal dento de ,H.:iquf'eI'ikcUerdo del Tribu ') _quIn
'dejas 'ri naj as an x doctors Joe
a" Vdi jr ".. I 'Nocte' of ,,,
tueift'do la-- lice- y,, ai, ArpcWb Med1A%*'iI,*u w ran de In AinfticSllatini.' nasteriale- I i Oolicia de pn, lbs -ojdrcitopdascitfas a k- aV : Los Magistrado
3 ' I I JU..propues 6. a Gobi '* A 1consulta de la Junta Provincial Ochotorena y Roque, Alberto C6rdo,_ '= 41
21 de ji'ZAy1r.VjjjJCa l dbf .1no"Pre.' fteritew di 1610, w., Jlktiitdo ',-,- to :: zn, SO I ernb de pueftas..PersonaA del 9 "144: hit cimtplido e4 pftii6n,1,posI
wpu L- NrdjkI-;de pro pr4annunX6 quin Electoral de Lai Hab#na, formulada va de Quesada
tlifido a1,:%hgrjjo el : : A1 unt-7 -, -bioezl: Z a" C'E'Sat te reduclAn.'k pena.,a;z;ca ,- Inconformes con
. I yga"IshL 1 as queaa,;yen.,en:! ca.; .. a O.- 0i I 11 p 6 qua In media iba.-en,, inmediaciofies ififormaron. qua Rig 1 torde knews. *Qraziant, quien yetie.. I parecer de Is mayoria WVIM SU VOU
Fray= dla' en.roeslaroilloscon to oentencia recaidB WLe qua to ff-den
U4 I_' te:Std adyjihoe iqfi iLr :1 rI It Cw1)Mdn: jrpdner.'CM&8j W Cifirairos., 101 all-, V 16, Gaotkisl ,qua -vue N"nd 61 pr call" no#' cldrigos fueron cargados an Its
* M a I 11 u -67. itios y esti mu* ertfermbli, as- 09'06 ih at sentido
ve' a rabdo. las,-Vrovw6nes, de *Obrho I I, tog an S ; Sepsraciqpes_ = I flo;4esionthitilades hoot de lax qr Milian, !, . I )no 1950;'oobre "si an eita opcirtunidadjan este case ...
.4 el. = 104. denominatiom I I V 1. ue -han ve.d %b; 6, .1antlea de IS; sentgricia: sin as, evacuando consulta
. onnlo Stild 11 denes 'religiowas,n, A' I I n go '"So' be ' of rante la nbehe :de emoci6n; El flacall to at dArPole trale
Can do _, affupu , I ; . l 11.1 I tie nto ala referide -relerida
Inu= to Icitinodinikin. I W W, g r l decirle it In Junta Provincial
Ordinarlo y Pre- bliE;, rlAdu '' ,- It b a I a uales leyes; de- acusailas dCalber ,,,, *, ran Urn debel de La Habana, quo le dol '
. d6 _- I espial lei: ..'It. N,'ehospltsil, do Ins Metce. ista Provincial conI" = I Ected 'IV ., Ili
.1 - acuW oispecificamefite 4e -.traicidn y resoluclo5n
. umcjo 46 Tit 0, % Ica, -1. ootiv.4sestac El
- ca He. 11 y.,h 6AItadd, derf en Bratislava dstuvo Ilene de CoIjWojRCj6n Eon at r6gimen, fascls- cederle un nuevo tAriolno a los:ex- cumpliml to a I u to an at ar.
taniente."expr sa att Viv,6 bv= lx, !9in I I I I 0 an o disp as
th , ra I C 1,
- l .
or jq14,t-atabdieudd a qua Aftric I Defen jeof i Ch -' 11 .I 1. 14*0se sde btes herldos, h trato a qua Ion too- wUuss6Iini.crgOnIM enl.el Nor 7 7 7 .. .7,"... ,, 1 t, ,a tidulo 247 del'C6digo Electoral, as depa dr 1= 16-1: 19, r de, es lornatI6 la policia. fud brutal". .
lnti* I I 184, 0 In : It
el I Go- I I I I r ; ,Pti, , r F I to 4- lit nacift r cuanddi.. despu6s de cumpla inmediatamente
nnh" ClUdOolomm Y on U cucptwel )9- i;tA w ___ I V 11 11.k., .. ,% _jl I., ."t, ,; -, 1. I Irliay
pq!te CIO conveniftrida national. Ic'*M0kJdqd de = 116111i, 0 4* ', W .., Fni-luentes!ecleslisticas se habfEt .96 1 .cto .1 ,a
I "W, su'-destitucl6n .ei,,Gobiei%6,Aa;1 I Roma ,, a recurrido".
ka -01 on ,or ly NO F ., 1 ten efttrAlt m 1wgiitai" ecloi,"'6; d lvl lo Intormado at' MRS p J os parifias del
Vtiqlv*A a bacer; bAAcW6, el. Zjmu tar in, cWtim.010 I 14-ts'- I _wado- -j in In- I D 1. V ., Ratiraron Is acIzraei6n'Pe#dA I
, 'I ', nat,-han dieW ,;ou*-,j;ajnd wn*lft so, lc rftiadi6n fuA reeggida, par ur wtus:.iiechricionez, Graziant.ma-,
pcrem I bm in ,,relAt;o :0 _o. i diarto Iwo, ., ;
0J, "
11 4 o an qua al. fid d* Ina amplicir :atenclones I;Ve o," .
"" -- r= J. Ca ,1,11 I ,
mofivooqUe. If cida pjtvjs*, socia do (i ,, Jd4 ji*;ji;hjhw! 6iularex indepohdiente do Vldna sobre la In. fiffestd :habek,; 4ctuado simplOmente Como coniecuencla de In dispueo, I I ,,gf qUe Be las.4ire
umdw"do It uni& iatarlbN, .igiam bit aci6n proVocadaentre IS pobla'
it An __ _i I .1 I L_ ,or jos dir
-6= t, idontenii'ai din, lam obVaado 10'- .1 boy', b par.fj. indo.ImIntstro do $Oyiet alemin son to, at doctor Manuel Aztonlo do Va,. .. liil. 'I; I III" A qJ n civil par Ion "altos a Ion Mo. Como, unsoidado, sit
-not: I I 1#06 10 '4mTrk ;W, w a ', ..
an I _I I I I 11_-, -it j I I
',.E r man drl;, , Nurlimcionales ht#a I t, .4 Is Guerra do, Mussolint, .or renal president del comitol eJecuftno'gf a ddt6l to nn4An,, ,do, aLtrnfttnr ii I 11) I .. I I I I low, 1 1 as er 00. L I q lad Wti614h aw= 1w,,k 4IM, I -Seg4h ellaorme -103 abildf6l, On -'El nforme'do hor consign qua IS Mae etapoi ,de'la ,sejo bda' gderra 1' 0 10 tIVO 112clonal del partido Revolucio, "
I ipenaL;a I I I I td 1, " un dial. Ywhdy,, an wus-itItimas pa enw a os a prison -ario Cubano (Aut6n it '
hd rdU=i I %I iol..-CimpQ. idd L w qU0 estikh 2so. 4ttlaw; I p l4e1f#16ik*1 Oolida' asfecGl de Estudo Chaco Y : a d JZPdo 'dJ-M a I J ne:XUamolegioaacan ,de' emor nocial, M 11 I 1, : ,; _. : I 11 lie o el triogn tar Rigoberto Ramirez, I
. e.ap Z' I I desWro4oras 6 unit milt a 'do, tikobaladores fUerdn labras ante. aII;ratific6: 7ue UP10, ,
, 11 'post.ol 11 volveria a;-procader an misma c l rector do to$ &I
_1 1) Sue, Ca prolnul.96'. qp I IM ',, a 'L J-, son;, ru movilizadas porn perpetr*r Ion stso], do can. cu -7, te, Mort 03 Oran 'I'
ge 01 4 A gunos I I ran, lit Be In pra L jas
son a a ra opor V, '; : plan eado ontra Tec= cido ran
I farm ., rn dA, tg tU
41. rn'tT I! 1 i k9 I.
R440,. wffdn ca pub it 06, X I r" Dea rl-nuzcfividad ""CU-su I y el ra de IS, referida extinguldo
I 1 4 11 t 'U" ,,, poerMwna ,Ionola art,11;etislavi per nidnd y Ina conditions, fuesen The
not, que, at na"dft ,. I I Aratiditva, eltiow ikiom 6- 00, uns Nwftm ifi6traron n In tohik
nin ,C I qoaUci6n senatorial, retiraran log an, 111"I" I Ila R bta.: rdiBMRS. "I : z : ,
6% ; de ON24%431, : I ki.16metroo al s ,Y Vim at Croon anWJ01, 001"w nto ,de j f,,j ctitas de aclaracl6n do IS sentences I
VOWS U1 in at "I .CO. V'r' de In cowunisfia: 4 a I Qn lie' Ni julcla, te,?mInado'eat6,-mart6 ft
.too Awculk" 654"Mill I I I I 11 : of 1. tom ainericaiia deR Ill
SM 4 .. I V -"" 'L 'IIW I I I 'g0%aVj0n-'0f0 l f@ cu ffes at segomdwt'o, do.'so nornatido'el
. Cr -, 11 I qua hablan presentado. I
Voc So" I Cat ucus,"'Mil, ,C 0 r '. I I I i A W i. V 1UQ1L I A.4%w! i 1 conbV,6, nalmls. L a _0 ", I I I I it delegaile ariederse
on I an : :,caaf C6_v&JjosOg mariscalp, n't "at civWma decl
VAWjW ion, pltsm'' on cuon jams 01 _W ) ,en', F M, .'' I I To ,', Map 2, (INS). a, xi:iiai 641VOIC Recurri I
Jos I X 11. q u Mo. US I p i -1SZRLIN,--maYo-2.,(Por Ricbar4,Y.a- r1i I I
ag"r ise Unoo wo, 1, I 1,
Jams 4 SMQ%= I ,, .Irevo* D __ AN t V An ''
11, 0 I ,L : i I ,, ; ,11 I 11 w , ,, lk " 'Iaz norle do ail ornalln tq db)mw re 0803'Y'rils- "
do PE, I a (IF, it r Ngdo"'GOS r'"t, l U doctor Joac
I I '' r I e ; py,;. 'L' i ' I it "Howillet John,' Ov 11 I "I , !Pl 11 I I nuvrrlta ,del tw ap 01h6 Imaift deWr %ijklike ctorresponsal de IS: Prenste V juln Upez Mont!!
.. 1, tam ; F J UM' ZIA; oulou"W", Covello ...
'j; : I I 4'. AV 4, P V U6 dilegodo del particle del Pueblo CU.: : I I 1 113. , ,, 1, I, .."l- _T j I YOVXal do Canbnrbu. ; I ,1:100 'a CA',' rjent.7g =Nlm a i _1 ,. ,Sollf Miicjid..) Un-jr1bonal di lod..Es -(Ortooloxo)', ante OVSugrior
lt;rrw file sparece div dldo da 4Ijtil*qta modo V pr1vaQQ z Pori I tint W por 'M o at 1, a ; 04 TV 11a y 40 111 1 FCIARGM .'.AVW. 4 todus-linlom senwnclo-hoy a umono ban*
me. ptras 6rde#qz., I' an U 4 .V Zlectoral anonplo& - - Ill'.
do I= AbUen ... ... ....... ... !. -,-44, ,4 k .W. d; pw entrior, Ion, ', INko,4 do caro: g' doll MIS[ftbtm' O IR -,
11110, ,I... _., 4 .'' I., 11 '", I- I -_ N a as: is, Sonvonia ....... 0 --Mwo qua Aut a. r, anth
... ''; .., 1. ". ."'.., un $"a," '-', 1.4 li i ,, -,i ,, I I I' wrib -as Liararaw 00;
RU: I I , , t *0. 9 U) V, 1 I , "h , 'ej A.
Few 44.kll "', 1,1: ... ... .,. 1. ... !, ( .. ,l, i fnformaelft 11 t P ) -- 'A" ,
3tan coplunlctw 'r"'': ,& ,
f u I I I I ,- ; , 'A 0 I , 4 ,:, I '' ' Ll " l to'hia .
'," Orm _: i ,= ,d T 7r Z fWWj"_ _!.1 MantalM. to an qua-Vro:'_I t, ., .que, adgm
tuA, ill I cu
Xn a Vo do ole ezool z WLslanea an it I P I C.' I I ,w I L ." ,,,, 1, : ,, 46 3, 11011
L L wi -ofi I 0i is )' ,
I ol I ft. 2k, q.l ; h, ,
I I _W
j I o I
_ ', I' r
jp;, "I'll I 1, I IN, .1 _. P1, it"Ina I I -- -,-- ,, -_, ",
. I." 11 I ""I 7 ,< jv" F, I a Lt :u 11 ...... gel FAVU9*
, ", I ,,, I ormei:. j t P_=C U L I I
',, I '.Proou z5oi, I .f L L , ') I ,, M ain bloi, Eri&lwkft 1, d 11 I l. V .1 ., I I
, y :-. I ''. , % ;j", dralueron I V 1, Quedaba an
' I I I I I I L I I diarlomeato un p;Lq irtJonllo' ,.,, to be Cull bl -ld it mmbtente ,Uw inte., -4 ,. ,',,_, .,I jp, aobre Is
000 ca, ,, . -,:, r w". I ., I ','d fin'de qua Wood eapfiaLao,' I ,-M, I Aw Wforme de'una ,0Vr0,;MCjA 1;111 rroo0a I n. .81'efectIvamutt cm tdr-.
. 11 I -, to MI I a -jw min i 'clntv.
ro am "Vtorldm". i, ." '. :,, I M do
, Ca, - - b __ fleanor'. 6 lej
k V to N= 4 L
! 11 1 1, ; I ,V Mclo- "l, 0dMQM oP*RCd6 ': I Y I mowlicatla, par marnenlo$ diag"Concedlolopor IS
4M.7 I.". _- ''.1, 1. I .',T'. .',, ; l. -I- i rl I on an* i_, _,4,1,1 r ,, .. A= hnbdV ft cuc r. tares-jr-Aransp womales do mayor ;Ide -loo mWmbroa'qUe-'bAw '
I .,,',,,, ; I I 4 ., tj
40' ;.0% I'. 1 r , ;, ,, , .,-_- k Lcn. I 00 do Porn a Isto cro5niocs de JOS L pa-7, 100r4010-Aaai: , ,. !, itn toilb"16.411, 1: a r 0
i = "' -- I 111. 111, 1!- ,,- 1 7 1 11 ; , ..,L 11 PSIN" n V10-' gran el.mois,'alt orkaftiffmal luridico.
a I I I
'L I ado '.. ...'.". .l, .,.- --- de lh n P L 1q" soc adntdeo ecpatiolaa radildod" an _,ER'Ail v 'z20araE,-7 14n,., Otiones 4e.164 .660041oa "! GYakta electoral' cuban6 compren a a _161
I I I. .' M a , v M10 a El
a ci 61n, ,- '10 I it I ir 'I f bb Y,^Potsdam, y"de; las4igloffeitabloicl- tres particles menclonadcos solarsente,
.. 1. . 1. W I, ,; :. , 10 -an, m Zo- 'U i b*a demon 4 aW
. ;- Johnson- no t a I I -I-.- r to, Cu a ;diaip "
di o de Haodholn ..., ... I Putd 90 conylow
,.. .., '. 'I t WoFVnIi1b9 hn, : ; tit" 0. .1 , CAR mig"'Pdrao A afpjq'rl' i -fildro p' clit -' talo media entrants, 0 noun privilero do W on Nb lc'es I 40 14 In ley ,,de ow ad Per, 11 s an re
ro.. ..;"'l'l;-,,,,, ,:'A.,:,: ,:.,: 1. 1 for -1 I l ', "t jjl L ,ni qtio on iat lidad "a Im = '-a a e. dos per 'Ins c when
I at I I 5M I I I I dl Po-, im do .. I I~ : : ::: ".!. , I L'' IMM 1 n' .1 rtflt. 7, o Y')V -1 I e iW Ioci6n con In -Aesmillorizaci6o de'glo con:perjuicio de los atros qub so
I ,
ti Pd 'D I i a I qua I at -06noul a qujen I gla Ito: I I bViAn. r I do, !LU4*X4VXl AV A Was t .' Alemanin; Los otros',, Wls arrestodol an
... ... I I -:(-',!. ': co I LL ' olsen .1 V jurgidas nib luirde.' in,, y',hasta tie *ncuentron,
dolv9tl) .1 le- ... .... 4'. a 1 1 N P "
I 61 2 ,",I"
........ ..... I . -'.. ,- dld a ,(lWi T' nueva, 164 ,4% Win an [I iticas canotiqional, par Ins: to* ,
, "In"vlawon do ou POOR, I 4, I I A= I 1 I :1; .ii, f_ 'I."
": e". ". .=V o 4 a 1 V _- I z N ,Ira 4 I Vasso =
15 "; l, r; I .Lfl,,, *. _j -do, 8 Vida da; ,!JkparW, u Ywde
., I U .,: '. !0 . I Oof Pxpb IMMi r, I I ,, w 1, '6 I Tribunal.
___ ___ 1,11MIXIIJ UE- LA MAKINA.-MIM ME5, 3 DE MAYO DE 1950 1 1 I . APO CXVIH '
I .1I- I I I I
I 1 I 1 1 I
Auf6nticps y Dem6cratas ----- "I -, I .
consideration esta noche _- -- ''... I Las "inadrinas" .del Hospital C.
P 0 L I T I C A It el fallo del T. S. Electoi-al I .1 I I I I '
- 11 Garda agasajan a Antonio 1 .. Pr'o
.
I Ell In nuc!:cLdchoy. a ]as luteve, 1) 1. :,4 o I -ell Cl C it "L.1 c 'ladu nullieru 53, 4 1 1 -"'-,
P al. esta gov cado el Co- 'l 11 I e 11ablaron la Dra. Gi6mex Calliis, el Cdte. Broderman,
T1 pleito sirInatorial ell esLa ca 42i I -0M61 .
nul Ejec U "' Nac on I del Partido I ,
Authentic 1). I, tiala, stibre Is '": ei. doctor Hatuey Agiiero y la sehora G. de"Arntm
Par Francisco Ichaso luaci6rl Plaille'ada con motiv. del 40;; :, ,all .
,,,enlc fall. del TribUTIRI SUPerIOe i Uno de log homenajes mis Carl- nuestra socied2d y In qud con mks
ElectoraJ. que anidli Ja cand I _1. ileriardl *st., pi-isioncro de Iii actual I dad. leme apartarse cle eso .iu,! fdaturLt Z<7 I q. ) alado, son las mu
1 lellatorial del senior Virgilio P6rez !. floscis y sincerog tributados 61tima- casino me he ir ,aUnman aliora al -centro de (rilhajo '. 505pe a ein(i 1,6pez. ell esta provincial. 1,1 -1EA ente al candidate a Is alcaldia par res, esas y istas que hov me han tr.,cuatro hara, Jos aconlecunienlo lomen un 5esgo inesperado v )a coian *' al Barticlat Autintica. al senior Anto. do aqui, cuya fe eh mi me hark sin
Tambitin Para e.sta npche, a ]a mis- 0% -1 g
nio Pri6 Soc2rris, Ju6 el efecfLiido di.da aIguna ser al mejor tie Ins ala I arm. ell calzada de Columbia y .. 1 5 1 I
it afuera dr. base ,, Ell IWIT11301 norrnale5 sus aprenSiones pucclen Ser in If I. ;I I F al mediodiR de ayer bajo Is nrganizn- calcles.
ca r' 8. esidencia del doctor Josli , '. I I m% i ;
exageraclas. El periodista %a V \lent, e reinstaia ell su pesto cle obser .. I I # V % ci6n dejas Madrinas de is Sala de Soy hijo y nieto de veteranoa
- R_ Andreu. hn Fido cilladn el Ejecu- I s
\aci6n v acaba exclamando irorut aquella N udita balcinica y vol,_ainii two National del Partido Dem6cra- ,, ._ 'A .1 I
I ,, I I Veteranos del 1iospital Calix,.o Gat afirm6- y siento y consider qua to- I- La ,a. Para consider el mismo asunto. i:l I I '5 r ::. 1, cf*, presidicias par is sefiorita Maria do lo qua Be haga par esos viejecitos .
Se tiene eutendido que el mAxinio .. 1 -- .. Antonia Agilero; homen2je no rola- qua todo to. dieron por Is pati
de 1A opereta cle Lehar: Iodo (Ai igual. parece que fui ayeri,. .11 Alt '. ":.7. ': -is,
oigaidsmo del Partido Liberal sack .11, I 1. ., I mente de agradecimiento. por haber 5iempre sera bre todo. par
-1 period colvo' do de till momenta a otro 1 "l- 1 .."': I obter;ido al sehor Antonlo'Prio cri- exos a a P ;s ame an 1021
Pe1o, ipuccle ka6larc de otiernpos normales, clurante e I I
W I I -1 I I I
electoral) Par MUY so cl!adaintntv que 5e desenvuelva una etapa a mi Ila fj iclad. 11 a 1 3. 4 "I I.. I I 11 I 11! pre- can ca ,, out t ,,, , : -, 4itos del Goblerno Para dicha Sala. hospitals y qua representsn lo mks
cOmicial iempre. hay en (Ila mldcnfc,. escaratnuza5, episodicts cle -!Sa '. I I I I -1. I. 11. '. I .1 I sino de patented simpatia tie tin grupo dogno y noble de nuestra ciud-aclania.
, I III, muieres cubanas pertenecientes it Par ello. recalc6. me he tie preocu.
, I, a l
guerra fria que Is unpacirn( de to, candidates dLULa y que se hILO Cimiplii-A ell Awenticisillill) z l 11 __ distintus clauses, socials v culturiles, par die a dia par ellos. Y no hay dutanto man intense cuanto Ina's sr aproxima In prueba cle Ins urnas Par I ... il 11 1-11 I 11 2FI colloo al petiodismo lialiavero. as. terminb con una sonrisa muy sigI I Dicho homeLa)e consisti,5 ell un alestaws Icchas- In ac ual dad se lot I% c mis tornacliza de In que habitual- sti pacto coil los liberals, , V", I ".., I I I 11 .. I nificativa. qua habri tie ser, .,Obre,
i-11. I I 1. muctrzo qua fUe servido an uuo de
ment-, es y ell imcas hot a, )Ora- (lice el Presii1ente C. Prio ) ... 1 -41 I ,, I I tedo, meyar "Padrino" que alcalde.
_e Larlia cle I El discurso tie Antonio Prio. dicho
sensacionalismo y muda till Pat
"I nuestras principles restaur-intes del tono sincere, con so habitual exIna apac ble en title escena de tempeslad a licever.se. a I I I :
I" I .
, i 0, 1. I , 11 V Vedado. y Be desarroII6 an un amblen an
El senior Alfredo lzaguirri I I I I I 11 I
,asado eme sernalip con estramboic. c5 clecir, co "a"- I I I "I I 11 I te tie animaci6n y sincere, nordiali. Presl6n risuena y espontirnea. lirnvoYl p *fin de 111 i I I I I I -1
el ac- tiedo y el d oclor Guillermo Tunis. ill. -1. 111 1 ,.,, I I ". 11 I , dad propicio Para toda rinse de cle de aplausos de ,
tigentes de.stacados del Partido Li- A 11 1-11, I I to una c2lurosa salve
Menlo cle tin primer de inavo. ell Cienfuegos. Fui a decir Unas palabras I ".. ? A 1 ,,, mostraciones de simpatia y affect al for numerosos comensale.s.
- us, colocado C I bet-al, 50SIMIlerOn ayer una extensa ,Z/ .. ...... k"-,en el cleiclamirrile de un husin du Arquimedrs PQ n a Par- conferencia con al jefe del Estado. I -1-1 1. 1 I candidate alcaldicio cle mks arraigo La,,sefiora Fina Forcade ,vulda tie
- Jack on di6 lecture lamed atamenle
Ctuu tin abandonaron ertrn log qua aspirant a di,--ho cargo s
qua Marti, frenle al lealro diante mimado, it on arti.4a I del Ejeculivo hicieron a los perindis- as ista an qua sparece radeado de simpatizaderes y scat gas. Junto al candidate de republicans y "Autint I ciedicaclos al agasajado.
ri:6111ple. Loyn nombre tiene toclavia In t as es Ins declaraciones: ices La doctors Candita G6mez Cali,,
ilrtud cle emoc onar a quicnes Ir, conorleron -Hemos venido a informer al se- libres", Be Ve a aigunas figuraR de I& presence canspalits electoral. A continuacl6n ofrecemom In concu' en la escena ycfuera cle IA Fiat- Presidente tie lit escasa coope- fu6 Is qua ofrecj6 al homana)f! POr rrencla al Seto:
escena. At ferNor v In 1,,lA(-,,I?.d cle Justina Herdindez. once)"I 'let raci6n qua se estA ofreciendo a .'as I I Indication cle Is seftoiita Maria ,kn- Sra. Rosario Pfiez de Pric, Socarris,
d tonin Agiiero. expresando qua era el as
A),untam I ento, v cle Nick Nlaclp.do, jefe cl, informaci6n cle qLa Corres- candiclatas liberals Par parte a log 01ras noticias de Ins .eficir Antonio Prio Socarras al can- posa d candidate futintico; Is q r
ponclenci didato de las Madrinas cle Is Sala de ficrita Maria Antonia Agilero; Artilt
la labor conjuwa cle on grupo cle cienfuegueros, cnamo- ilut6nticos. el
,ad. d, ": a Candidaturas de todos los Vk!ieranoa Calixto G Slinchez Agramonte viuda de Longa,- .
las glories locales, y P la comprensilin y delicadei y lagregaroll: del arcia no iso"E docto Carlos Pilo lius asegu -tividaides poli S c doctors Maria Caro d hac6n; Dul
I -a del alcalcle ,6 a ( Lim, Lamente par haber obteruclo r6d tos Ce
Sue yes, se drbe esta honra 116Fluma a quien no fu Ili oil hi roc martial que el autenlicisino coniplua el pac- Un a
Jos liberates clunde quiera i4ite Para Is creaci6n tie laboratory Maria Morales; Esp ranza Meliknz
r to, I" coil SI.Lle SUMBndo adeptos Is candl-, ,. partidos para concejal d gabinete tie Cardiologist, Orly dez de P6rez; Lilf Osocio cle Grau;
ni tin lider po'iticb, pero 5upo crncluj. larse la adhesi6a Luidadana Pet Ili coope e Un cal-Acter s;no can
caminos del arte teatTal. n LUVO eXiSta Y qUe ,U116talu VuCloll torque it. afabilidad, su N Carona de Madonna: Betty cle
. servicio puso Una impatia conlagiosa a ec fill tie Wdl)S IOS afiliadus del datUili a conceial de Jos6 Sierra Cer- Caro. su voluntud de servicio to .ie. Piedra; Emma Caballero cle Carricti;
y una laborlosiclad sin lunor P. R. C nods. Los nurnerosos amigos con ove .1 _s. I fialaban Como al candidate mai line- Conchita Romeu de Cabana-, Virginia
Pu (iltinui, el jefe del Estatict nos CLIenta luchall intensamenle par ver- Para Ins veinte y ,siete actas tie Quintero Pulido, -Armando de Is To- recedur de triullf'r. y porqUe Collazo de Piedra. FIff Agiiero; CanEll rslos fres dies dijo CkUe 61 tendita IIIUY ell tu ]a salir triunfanle el prhijero de ju- I habia
con 'Jos dc fiesta por media, se ha alterado 6rusca- et"'It conceal del Ayuntilmiento de La Ha- rre Rubio. Genereflici Azor Juelle, Jo- sida un verclader. Pacit-ino pura t Chita Agbero de Rodriguez; Clemenp6mero tie junta nio le presta un eficaz apaya an s's bells me ban preserliado ciento ochen- si tie J. Paris Blanco, Francisco L. dam las causes Justas que hab Is Agdera Espinow, Lidla Mai
mcille el Paisaie politico. En (irnfuegos acababa de publicarse ]a noticia no octrut. -aciones al sector tie !as AnIve- I Ian tie- -tinez;.
Se hays u cUrnplido Is d aspii idaLo.. Guti6rrez Figueroa y b4igucl A. Diaz mandado zu .1
cle qua el Parnclo Liberal se habia quedadc, sin -candiclaturas. El golpe auttintica cle voter bajo su emblems" ram y cuanto signifies su jete y Prall aj, nueve cand cooperation. Carmen Lacret; Rosita Ca3usa viuda
- I .. correspondent a las columns tie Piedra P&rez. de Casuso; Angelita Casuso viuda de
to c.1lin sintiendo tudaiia Ins df r 'genies mun anilgo al conocido comerciante seficii slate particles politicos nacionales. Ei comanciante Morales Broderman. Bustamante; Juana Maria Calk; Mirparticle, v sobre Judo Ins cancliclatos a conce'Wes QIIEDAN IEN FIRME LAS POSTU- Aqui reproducimus Ins candidatu- Liberates: Francisco S nchez Gon- secretary del Consejo ;13cional de the Linares; Bertha Portocarrero;
.1 qua ha6ian ya hecho su LACIONES A REPRESENTANTE ras de egos slate groups politicos Pot- zAlez. Benito FoIgue s Rodriguez Veteranos, quien asisliI5 al almuerzO AmaLia Ravens; Alicia Brull; Nena
trabajo y su gaska. En III pob'ati6rl apenas'tuvo Tesonancia cl suceso, no __ Bu3ci la direcei6n tie Arcadia M611- al, Orden ell qua serin presentations Elpidio Oliva PireZ, 'Ttixiel A. Cig'_ e!, repi-eserit.66. tie dicha ,jrganiza- Barba Poveda; Gloria Molinet; Delia
o6slante "r Gen(ticgoA tin pl-A(O Cle MUChA scrisibiliclad y oao Al declarer sin Jugar el Tribunal dez, cielegado del PRC (Ak, qued6 an Cada' columns: neros GoVantes. JcB6 E.rde Is Torre mon, hizo a tr&vis de Ins brevps Pe- db Is Vega; Nena'Arand2 tie Fche ,
apasionamien!o Superior Electoral Is reclaniaci6n constituldo en al barrio tie Punta tul Rodriguez. Rolando Pad 6n Cardero Inbras qua pronuncid. un clogia tie verrfa; doctors Grillo; Maria Teresa
cri inaleria P01fica. Y es que basta cntrar an aquel am- presentacia yor liu-ael P6rez. Contra director que laborarA a favor de Autintices: Julio Alvarez Fernkn- Miguel A. Villalobos Olivera. Antonio' ]as nobles prop6sitos que aninlan al Luengo cle Fables; ]as compaiiaras an ,. biente para dez, Adolfo Chaple Ti ii I V an 316, en al periodismo Graciela de Arma
ild I!Tlir que In lurka par Is alcaldia seri an extreme clesigual el aCUerdo e Is Junta Provincial tie Curti, iepresentante y Julio Alvarez, -ueba, Antonio Valdis Neyra, Manuel Gonzilez He- me or Antonio Pro, m lie
ell Is Perls del Stir. F Matanzas aprobando el certifleado conceal. 0,Lama Almeida. Ancirlis Espinosa de rrera, C6sar Hernandez Agustj Julio nombre del Consajo, que-los vetera- Herminia del Portal, Fina Foreade dIt' '
I fl)ca!dc Suciras no liene problems. TFdo al mundo de candiastura Para los cargos tie re- Forman parte de ese organism tie log Monteros Prio, Pedro A. VizeAlno Figueroa Zaragoza, Adalberto P. Val- nos de Cuba estin a su Judo y clue al Jackson y Adele Jaume. dice clue fpascari ],I cl:Slancla) La ovaci6n cerrada que le tribuI6 c) presentantes del Pailido Liberal ell acci6n electoral log actions militants Urquiza, Josi6 ViUanueva P6rez. Fran- d6s Luis, Ruflno Meis Martinez, Ela- Igual qua otras organ izaci ones sia,
Cisco Llantaud Ruiz, Candido tie din GonzAlez Morales, Julio Iglesias ponen rendirle an so oportunidapro- Caballeros: al homenajeado Anti)P66lico q.1c Ilenaba Cl 4TerrNi, duranic Is funci6n celebrada a Is Memo- dicha provi s ncia. hall quedado ell fir- del particle Carlos M. Valera, Mario Is Torre Herrera. Eugenlb Nibot Na- Cartaya, Aurelio Malkay Valladares. tan pronto Como 6 cl- y nio Pric, Socarris; doctor Hatuey
ria de Pous, revela clar, lite la po tulaciones de esta clase, Canii1c, Manuel Vallejo, Maria Ro- 1, d6 so consent.
annitlite qua as un hombre p6blicc, respetado y realizadas put- loclos los parliclOs ell vira. Josefina Linares, Jose' V' varro, Josk Daniel Garcia Pelayo, Jo- Arturo Artalejo FernAndez. Jarino miento, un agasa. Agilero; Roberto L6-pez Gold2r6s; coquerido. Ins sets Provincils, Juseft, Valiente, Ciro Inufio, Gui fee- s6 Rodriguez Hidalgo. Gustavo .I. Perez Durin, Juana Maria Ca Bet. manclante 1111,8 rales Broderman; docPar su parte al doctor Hatuey tor JosA A. cle Ajuria; doctor Antonio
- Eduardo Hares, C6sai Blain Menclive. Ra il Mirida Gonze- hard. Angel Artola Vald6s. Beldame- Agilero. president tie Is Asociaciun Senti Paredes Y doctor Luis P6rez .
En breves cambiosde impressions con politicos de diversos in tices nio Negret, Manuel Palaricar. Domin,,
CAFE HE HONOR A FRIMITIVO VJ Murei6t) lez, Juan A. Mendoza Guanche, Gui- ro RiJo Oliver, Augusta Ferrer de d,Hijog de Veteranos, hizo. a so vez, Montes. I
Ilegarnos a In conclus 6n tie qIIC el bincimic, Suire a RODRIGUEZ e n Di-eke y air Hernia Padilla Porras, Maria del Cal-. Couto Santos. Domingo Quintana ofrcimiento an nombre de is agoz-Andreu as demasiado y liar. Sistr.i a' a in' gas in R P* :ev. Rafael Pedrosa Saris Cruz. Eudaldo Guti6i-rez Paula, el ..
fuertt. en Is esinipatizadoies de log mencionaclos sin eZ,!,. -.. ,6g ciaclon qua preside, de I _'
regi6n villarcha. Autinticos y Dem6cratas ganarin la mayor c ndidatus. R racin C M. Hernandez Jesus Acosta Baragaho, Pedro Ra yndirle Iri
Mariana jueves, a Ins nueve tie In man shiiti6 is tie- Jira del ex president a
Pat- niche Pit Leallid n6mero 618, entre Lelm; Francisco Rodripez Tancluero, Gomez Perez y Alfonso, Marquett Doparle cle Ins alcaldiaA. La oposlci6n s6lo dari batalle, an dos a tres, I, to tie simpatia y tran
Mira Carmen Trento Hernandez, Antonio minguez. ;si6n tie todos log integrentes tie Is
y Trinidad entre r1las. El Particla Pirpublicano, a pesar cle la acliyi_ Reins y Salud In directive, 'tie In 11.11: to ,unc.d. del Win, Oren- Est4vez Cajigal, Cloclonurn T. More. asociacift de apoyar decididamente la region de Matanzillis
dad y Is simpatia cle Santiago Rey, he merniado mucho. F Lftil6n de Duefios de Barberias yPe- ci Vid" rz Dfaz, su candidalura. .
I -I Parludc, 1-ibt- Juquerin- ill, secretary del coini(6 leg Sargon, AOelino Lazo Morales. Ge- Sociallstag: Jesus Martin I
ral. melido par Suirez Rivns ell III Co I ncidencia, iuce diipcrso y falto de t cional del Partido Acci6n rardo del Olmo Salvador. Jubitti F. Tomas Garcia Carcia. Luis Mile Mai- La distinguida COMPRfiern Graziella E
cafe de honor al candicinto a repre- W1111101, "a I recorrido qua al general artists
5entante y ex ministry .%in curlers. lidai oluclonaria, este corniti6 se he so- Jordl Mezquiads. Antonio Santiag3 ti, Mario S. Martinez Sierra. Vicente de Armes, tuvo palabres nIuY ama
nuclear lit,% fucr7as llecesarlas para Iri realfz6 par Is provincial de Matarmaii; *
linfAr munICIPflmenle. El PAU va sc6or Prinill ,a Rodrigiez. izndo coil ]as estudiantes y pue. Ruiz y Facundu Hernandez Pkrez. Maiiinez Gonz6lez, Jesus L6pez Car- bles; tanto Para al candidato de log alcanz6 al shbado log Pileblos cle Cf-'
su autimo de fucgo bin de Sautingo de Cuba, Guantina- nutio. Ce;Rr Escalante Dellundii, Ju- aut6nilcos Como para so dulce espo. dra, Sabanilla, -Bermeja, Cab&O'i.
,.n ccu.dicionc,, poco favdrables, Corrui es saKcitt, el citildo congic- nio Mviwanillo. Hoiguln y derrifig mil- MIKepublicanos: Manuel Guti6rrez lio Rodriguez Escobio, Gilberto Stuil. ,a Is shorts Rosario Piez. a quien Alacranes, Unl6n de Reyes y But
,ista fu6 ei ninxitno inspirador del nicipius afectaclosepo Is media del ez Alvarez, scilIal,6, COMO IR alcalclese, indiscutible dr6n. El general Batista V su cam.
Al iegrc.%ar conozco In 11olula-bomba: el fallo del TSI: que delaba decree de petmAnencia comer scull, Eddy L6pez Hernandez, Me- rez P6rez, Francisco L6p ,..ongin candidalo scrintorial to I one I beneficiado a c"' ducticieIn doctor nuel Serrano Montero, Oscar S. Mesa Ernesto Abaltin Belittle. Jos6 M. PC- de La Habana. an quien .%a re6nen tiva retornaron else noche a Ma
-A Flabana ,a In., Ires parlido., I, In ali Inlito ha 1.s d strwr Mmistro
d an7a e Aureliano Sanchez Ararigo, referen- Mezclulda, Jos Miguel Morales G6- ez Lainy, Pnblo Sandoval Herrera. tanto ]as cualidades de Is alta fAh
gill lernamriltal. No inientaremns naturainirritc enjuiciAr In cuesli6n cle's- te it la clausuru de escuelas norms- mez. oJec4 Sierra Cernuda. Conclift Evelio Lugo de In Cruz. Ramiro Casa Como )as nuis nobles ternuras men. ran Para Limonar. recorriendo adede al punto cle vista legal. Seria un alrevirniento de nucstra part, ,t les. de arles p1listicas. del hogar v Voldivieso GonzAlez. Mariano A. Tey- Limit, Erico Garcia Alvarez. N 'cl
pretender In) rcusa, sabre in al timlentos de la Madre ejemPIRr. mks Los Arabos, Collin, al central
FN li-.i.owo li)JE im Hvxtio roR -kill., regains put, patrounics; y Ill ra Zutnaciuero. Ra6l Comilla del Pinn, so Sautic Socarris, Reirosido Fortes Alava, San J056 de log Ramos, Pe.do frallinclose cle tin organi.smo inn sillileale El, TRIIIUNAL ELECTORAL 1111-j- sto-a Is protests Pot, till medi. Armando de Is Vega DeInville. Jos6 de to Osa. Francisco Goyri Reyes, Palabras de Antonia Prio
cuyo; mitinbros hall demAslutdo ell Indo MOMNIM Luis rectitude y ,Ina ____ da, 11"Pt c--tancla tie ,cousidriu-1, M. FernAndez Quintana- Antonia Teri. Adruin Varela Garcia. Rum6n Nica- En al pueblo de Col6n al! Its afreimPalcialidlid (lite rinclic I)tlrllr rh4cutil-Irs. Nos I InitAlliol Simple F1 doctor Mario Alzugarny Ila end. witid(xenle y antirultri6tica, ya title ec ,nut:z. ** do Rodri Andr a Avelino I u Gonzalez. Luis P6rez Rey. Mario Antonio Prio, luego tie liaber es- ci6 On m2gnifico almuerzo de dos1 Pong a V dep. Ramiro Martinez Cafitzarez Navin, Vicente Vald's Ne-mente .1 tid, una bte%,,- diclarncMn, Lit ,I ... .... ,, 01f) V:iva a esus i6venes del tie- 'Uchado lam frosts sentidi-wrias que ciethos cubiertos y ell Ckrdenas .me
cleinr colibItincin cir In FinlcriAti riuc revestia pars los parlicloi Rrvolu- itio dl lit turdida que acabu tit- dictar IVV M I. 1111rillullit Y lit ALIPCIR6611 GonVilez, Armando A. P&rez Garcia. grete. Maria ArgUelleF. Jose Maria a,, 1101101- 5Uyo ticababan de xpresar efectu6 un mitin muy concurride. Illuill QLAe Its garitutiza lit Colla(r Jualut Martinez Pi6rez, Gerardo Bo- Dikgue4 Eilttvrx y NiIR Ortega Ce- dislutguidas seilorns y Caballeros te- Cuando el ex president Batista Ilecionario Cubario, Lilietal Y Dem6crala ri no poder partickpat ell In lucha el T11blitull Flectolill, y vo ella x t',"'. lot ,. riolo Daid6m, Enter M. Garcia RuiJo. sinuro.
pnia clibrir el r3cafin (1(.Ir- ,10 %ocallic por el falleclinierilo de Jail' I tambliii es in Plas Piesentativos de respectable ju.slitu. g6 It CArdenas. lo esperaban en lit
C 1 PICIR (4LIf- ell ICCIIII reCleolL Vl Tli- eferlita nianeya tie foulental. el site]- be. Lucia R. Urquiza Cueto, Ricardo
litinai Electoral, donde tuvo (-I iioiiar rabvii.tut) Ill PrIVItr H III liu)C4 cub"tin Barquin Garcia, Alberto D184 MRI-G- Otodexles: Roberto Ferrer ame Die,, AlcmAn. Lo d ... Able r5%rJu Ins part (105 Helen (andlel"Ins 11)(10' dc lepitselual' ill Partidl Ilevoluciu- de bithuientes inaestioN., El conliti., nez, Aniceto Lanielas Soulo, Jo,4 A. Juall I Rodriguez Bocanegra, it Jor I a clones, bizo uso tie Ili palfibra visible- entrada de Is cludad muchis DersoC Judo It emocionado Para agradecer It Pas Y autom6viles. al extreme de qua
. Paz Vigo, Ernesto Alan Soils, Gualu- Lopez aldis, Erlismo G6mez Conte,
Ins cft gos. Puts fie elin Menem A, It dA tit i:urblu lit OpUlItIludild de clrgir t tll,(],,CLli)llllU,,Ilit,,IeCilliLik(iO IR.4 call- ILIVVII tie tocar oltros lispect0a tie Ins V g LIIIBR Y trots In expresado y pars Ila- toda Is calle Real, desde ]a entrada
libremerilc a quarries han de iclur."Illarlo. ( If i kis tie Ila estus aspirants a ciui,,ai que III illipulsall a t Unlar let "' P"I'lipar Guti6rrez. Miguel Isa Fidel Gonzalez Pi6rez, Herminio Par. Cer una reafirmacI6 11 tie log prop6- del pueblo *ha.qtn al parquet, Jo Ile1-6111-9-Jul no habiwi attiltid, se -etie I Fesiseda y JesCis Diaz Alvarez. tell VHA, Pedro Pablo Llaguno Ub silos qua Pianists desarrollar al frente naban Contra hilaras de vehIculas.
Ullft Victoria sin cruilrari y alculde LiLle ': ra I it die I_ del Munleiplo, FU6 colocada una amplia tribuila
y ul.11 lechaza !a Pis 1111 c I's Vecpl"Xlaic. suite -ancisco PeraZa Zarauza, Osvaldo
I us .' "I %lclorla fillet y puccle ser unit CLIollilldo III ICY; 3- oil seer a ,, ,e ta, Fi
III llr! Am: a; to.
%ictoriA Ili ,igc una at Vo Fuentca Orte- Todox. saben, compn7.6, que Jolt. gin.
11icA. La (nnhencin "nawrZ ell La IlAhnna It )&Acllinlaa le tie \flLllltl P61'eZ PUl' IKUIII tnotiN*o, till elevado Porcentoje tie an Ifabetos I, Do. i H to -to Echevarria Ruiz Oliverm, -Ric, I frente al parquet, Fstxacla,'T -,
el ljocirroin y q.ie Luis tie Ins farouim Ina% trice. Slittlehazaul, de Solo Meave, Nito 1. ga, AmAdor"GaYea''Alllorr, RubAn gabarll!s, qua pr6dA-e unn ram'paria ler. de In calle Vive!f, airs' 111 .
fiidn, Por un lAdo. Montoya, Ram6n Gutiarrez Aclstis Carr 0 1 da'ln CSale"I'luiSloo electoral de Virgilio 'P r'ez; I de cornbatir ega culamidnif lgecl, Hug r Laurencio, pylitica, Is agon an qu.- .me v've Ile de Genes. airs de'IA Calle CaroLtCIIA POIL HUS CANDIDATOS, "" Ila Berenguer, -Antonio IC At c J. "Trillo G6mez. Jiulo GkI_ mientrius 4'tR me eiturrolla, Yon gran- nel Verdugn yntra culdrn
par otro Indo. III vran eninri6n que despair llltalld(l que haya -las Gbiizfi- Julin d ,
ria Chilli,, ,it el cleclorado #tell- "mis inaestros qua fez. Luis A. Condom Castillo, PaWx* vez Suarez. Alfredo lie-In CalIrct y en Aida Estrada More, luchadwit Pill]. sl-ldadus Pledra AlemAn. des; no obstante actos coma este que
Ins 111115RA de Int-Ins Ili- parlit-Ins: y linalmenle ed pr"liRin 'l, 'u," q k" I Coll Wihez. Juan de Is C. Areas Jos6 Pefin Morn, Eustaquio Remedios me efectCia hay an eat honor no sale. zods. adenths del Contra del parquet '
. a. JoBA O'Farrill Mieren, Isidro C. Morales, Hilictor Quesada Feirrillindez, mente lo listen a Una major. sino qua Batista lu6 recibido par al Candidsto
Guillermo RrIi, (pie he irprr.-nindo n lit Rriniblicil ell Wash (,file ell el barrio Co mu- Mai Al Ilegar a Is tribune, al general
Inglon Coll ,),a. 'I m1:11111111o Tinq 111fornia ,pu- -s. Ell dfas pasadom ell el local tie San VaIdAs Fernandez, Carlos Arteaga Guillermo tie ZAndegul Carbonell, son al
caparic(Ad v dilin dad. Lliauniiiin Virgilio, In, 1-talla litilitera qurdado ,e- in ivalizandn actions iabnjos ell sus Flalt(,I ci) 264. me Vilato. Marcos A. Herrera Aquino, =zr aslimulo Para quien sus. a Is Alcaudfa doctor Nile, Barroso,
I efeCtIM line gran Paulino P rez Salall, Jes6s A. Gon. tent& nob I PrOP6xitos tie superaci6n
nricul, 20, ell el Repol-l(l ],it limiIIIII)les lie militallies guiterislus I. Ofelia Paz GUti6rrez, Artu zAlez Jini6nez, Abd6n Martinez 1 "- 3, tie reaHzitcl6n de obras de benefi- Unitaria, Republicano y Uni6b Naducidx a to$ d-1 UIIMMA N' tin gran ruinicro cle electors le Veria Inipt- t ,I:u, defil") 6 postulRdo par log pturticlas Acri6n,
dido dr %r0JAf I)AM _ro Alfonso
-1 (7 I 11 it ,I,- tie sit., caididalos: sill, Pat 17-alli es pars conatiluir el Co. RoseII6, Herminio de Jos Santos Ro- resma y Heriberto del Porto Rios. cia collective. Tat vez si esta clase de ciprial Progresista. En media de un
Ins rmhlma, dr SU5 rcipectivos parliclo.i. Arinj ... cf, Alejandfie ..... I--jul coil el III-16 gt'slor del barrio de Suit Laza- tit iguez, Everlo Badla Suaque. Manuel actos. contMu6 Antonio Prio. lo he- e.rA
clildV 01-LW: Parh re- lo dO Particlo Accl6n Revolucioneria. E. Vil.rello Herninclez, Juito Gon- Unlinrloal Catalina Pozo Galt, RaW ildalo formado par siren. eta.
Rectillocenim, por ulta Ilarle. citic till Orgallisinct cle c1treclio, cara,) P;'1'N,e- :!fi; el Ili gan a Una mejor de'lo que tino pue. xon voladores y aplauscs, comenz6
'11tanle Blutill I IV, 1, favm de Vii H vvilli LILied6 inlegrado ell 1. ,1. zalez del Pozo, MAximo T. Garcia Castell Rosell, Pimitivo Ramirez Me.,
It) es rl Tribunal Upennr Ideclorril, licne que faller (On ItIlecuin rigurula xilio Perv.. Para senator. gtl;tllle fill Ina: PITNiclente. R a f a a I Gonzalez. Juan A. Cameo Acosta, dina. Manuel Castillo Men6ndez Eu- tie gar, y son para nosohcs tin ari. Is parte oral cle is fiesta, hacienda
a Ics precepin, leg,11cs. sin lkinflune, otta consuIrraci6n. Y ,I ell Cieriftle- Agitew. lider villeinallogrAfico: vices: NIcasit) Curnienate Pfirragii, Angel genio M. Alonso Romero, JOW Va. Cole poderoso qua liars quti, cilinpla. uso de ]a palabra al doctor Pedro
man hasta al final Judas nuestras pro- Siez, president del PAU an Circle-' nkfunns de mrnciontu. *,e tjyill, In cAndkialurn loullicil),wi "'OLO P(JEDL 11,10DIFICARSE I-Olt Felipe Minind4t, Raul Gonzhlez, Frall. Jhzquez Ramos, Hermeneglido Ora. me
909. comn nc Ell CONGRESO EL TERMINO DE "c" Caldertin, Jo,; Litzaro Albizu. .to pass, Torres, Luis Sfinchez Barrene- Is y butting desens Para el Pile- nag: el doctor Nflo Barrosoi candide Ion Lilirrales v ell o1ras pnocit hall Sido anulaclas In., de olros Juirlidw, PRESCRIPCION VIS(AL. I)ICE MAxinic, Romer 3, Andr6is AMU Gun- tics Pifia, Graciela SuArez, Pasc' has, Justo E. Pedposo Jaura. Emilio blo habanero. data a Is alcaldia; Rafael Diaz. Bano podlit tn ,sartust-ii-Ilresani :ln S. REY Iklez "al Rivera Agilero, J os Ferninclez Moli- Dljo qua me mends segu-.n de Ile lart. de lit Juventud del PAU; Anan 'cin I iidir ilut Algo pultiloito ocurrese ell I A ____ :1 y I log dewas eargos: Humberto Rodriguez, Luis Felipe Macias, Re' na, Sernfin Hei legase al dr6s Sober6n, president del"Bloque.
11 I Milli] ga Jolit; Mmle6u, Filix V, Lont- m6n Mesa, Manuel Diaz, Blas Ferrel- c -nandez Geron*s, Fran- gar a gar un alealde que
I-Inba didalur 517 lorial del Gobirno. La 6nic. diferencii El vnatim- "alillagi, Rev Ila liel,11o billo Alltonlo Pinall. Cal-alen Pefia. ra. Eoriclue Betuavides, Gas Ala. isco Pirez Tellechea, Josli Pedro corazitin de todoq los captialloos. Pot.. Obrero del PAU; doctor Josli Elfas
.
esfrilwilm ell el mayor Ppa.sloll"ItIllrilin desperiadc, liar lit conticrida !iaka "ll" ("'.1al-lu'l-ol'S SObIC Ill IT(ILUT11.11 yu. Filiberlo Parli y Anado R6 'ez SuArez SuArez, Jes6s Almeida Val- qua tiene log mejores prop6sitos v Olivella, jefe provincial del rAU an
'r Ila cleldo % r lilt 1-illicipo de 10 qUe ocurru-i ell ri 52, i llieirion It., d6s, Isabel Baysauly Quintanta. Car- torque su politics I, Is 3C 1. Fi -,: doctor Santiaeo Alvarez,
nera, dond, r W lo -l,.ldcPr-cIlpHou fiscal. .-II Publ"a sallullelile pueden ser incidifi ui de Is palabra log ties- lom lievia Muguerza. Alberto Mprti. cerldad, an cierto mod tina .iuc%,a Ila- ' za
- ayer y a. tit rl sos let e (lite el actierclo del cedes Por el Congleso, y el precepin lacndo.% luchadoreat Rafael Agilero Y nez 'Werrifindez, F6 11 .
de it I n In Inrcle de 'I'll(! In IlAlUrAl CXJI1CtaCj6u. ,I T.Sl_ P., ,I,, Collse.10 Ile MIllistri-is ritie nilvierte 'a legal title "tablece quince aficts coino Vicente Nods, litica ya qua la imPuesta hasta alio a --ante en.la provincial Mitten1111,111(ilgari6n dr esa In I .. Rosarlo Forrer Cabrera, ilber a care, Y Qua fl
,a !dsce,,,,v,,, 161111inn tie x n fiscal (in!. par al Uso, hable, sido ]a del Cogs
'reScripelo I )iin Vizquez. Armando V. Martinez ];I ,., n a R- R-i licano: Francisco Raclaraci6a, dcl(i VS1,11-l1rcido our Virgillo P rcz pUcele P fix A66n SUiiW, As Columns del
-let el candidalo ,.,"("I ,,, to que P a tura an
ir till artuncin de ,,, I te Pile c see reducido par una shtemAtica. "Yo digo siempre er,
del PRC. ptic, no nsi (It a (onlici6ll qu, iste habiA irilegrado coil I-I Pl_ ""M Polvir In, leyrs, de 1. Re. In "" Fl ,iern" velintivina de abril el Dk- Arriete. Josl6 Fernimclex Morint. Fran- dad y Prometo slempre velo. Eliseo PUIg, Reinero Rojas, ex
3, el I'D y que tin qucd6 pcIIr I t Municipal Ortodoxo qua ]a- Cisco Rivera San RomAn, Victor A. dar --continu6-- par eso PUedo de- Ideate Batista.
. ,ec 'rinacla par errors de forma. 0 Tribunal Won Pot, al triunfo de Is candidature Beltrfin Rosell, Silvio Boudet Forme. cir'que he ffiau .,Iiclci an Cuba un pre'
rcconoci6, ell fin de curnias, ]:I 16gica, Is juricidad y Ili alia moral rl l 7 ag I ,eial con al rulmero 4, del Behar Is y Ricardo Ferrer,, Olro, Lit condurrencia me mantuvo an pie
E a n nuevo estilo de politics".
Nolo particular emilido par el cloctor Duval. Lme lustre niagistrado I I G6mez, celebr6 una reunl6n Los que actuall-Vente ocupan eme AdemAg -alg y6-, hasta ]as 12 dells noche, hors englue
lulo clue )am delecins de SOS 44"Is ell Ne'li'luno 823 a Is qUe amistleron los cargo y Ion particles par log cuales do an toclas Ins capes lnici6 Bit discurso al actual a n
forma comichdos par lit dirigencia liberal Ila delegados, presidents de barrio v fueron electos son 6stos; sociales en qua Bstista,
podian )ePcrcutir ell Ins otros do., parliclog. it lenor de In vela y 61irla lie ido clesenvolviendo, subre t0do Siguiendo su rceorrido par Is prootro lectures politicos. purs un cam- Julio Alvarez Fernhndez,. ManUP1 desde qbe represents ,if candidate al. vincia de Matanzas, visIt6 Ina tkrmidoctrina de que lit tells de CUMPIllniento de uncis no puede p I bin de, impressions sabre los traba- Serrano Montero, Jes(ts Diaz Alva- valdiclo del Partido Aut6ntica,:que Is nos de Cidra y Alacranes, al jefe naerjudicar g 0 ir Ir, Jus iralizaclos in Jos distinicis burricis rez. Raul Cosslo del Pino. Conchita eucleclad Cubans me fin comprendido clonal del Partido ACC16n Unitarls
aquellos ('from (lilt hall claclo cumplimicato ,,, In Ley. Lit aclaracit5n d,: 0 0 '. %' WIN qua an honor del candiciato Valdivieso Gonzilez. Eugenio Nibot ,, tient fe en mi. Y sabre toclo, sefio- senclar par Las Villas, Fulgencio Ba- I
*
ArePtA 1 31A lesis to parle, declarando vAlicla In poslulac' C-6inez habrim tie calebrarse an fe- Navilqo, JosieL Diaz Gnrlsido. Gustavo mr, Y sefiores. -exclam6 con tin tuna tista ZHIdivar.
i6ii del PRC prexinias. Ell In citacin reunl6n J. Blain Menclive, Avelino Lazo Mo
N. d;uldo a Ins otros dos priticlos tit, t6rminci J)arn que hagall nucti J de satisfacei6n y de vercladera ale. El lider del PAU recibi6 a CorreF 5 p vicepresidente del "directorict", log cisco Rodrliuez Tanquero. par al 91111- he observado qua to major de lonarlos y amigos an In residenlacitill, cosa que descle lurgo rin hrin, A P01,111-, "- quedition designados president y rates, CarlwHerninclez Le6n y Fran
-.1 N lw c I" ( I I i : fonso Marquett Domin
La ,nluci6n lie sion alinatin ) jul, A In., Misloo seAoret; Ruflno GonzAlez y Josli Man- PRC A -2. Jut an Cabezas tiene al seficir
: ,00- I I I 1(
.1 candidal( intis. rasyeetivamente. El tandida- guez. Benito FoIgueras Rodriguez. ALTOS LIDERES DR LA Rafael Piloto, Uder paupilsta de Isi
oposicuin no le, 1017,Nrilin ir ,nIn.; A tit luch.1, pues l;,la hilkiera Pf idldo J1 P rnel A c0nCejsf Erasmo G6mez tuvo Miguel Angel Cisneros Govantes. OPOSICION VISITARAN LA localiclad. .
lillrr s V In A Icintria de ruairJu rrp r eses de elogict Para Is lkbor qua en Francisco Sinighez Gonzilez S, Fiiilix PROVINCI[A DE' ORIENTE En este lugar Be improvir6 ,un in[gubrrn f Cie ellos, en la allsenclA del cAndidato I I -4 su favor rJene realizAndose, y rails. Ay6n SUAeZ 5) al Part ido Li- -I 1. tin an al qua habla cln abductor Sanamentikil hAbria side, ment meriloria, Fn buclia y ,;alla 0 10 r6 '*qll Idimidip 61 un Rapirante sin beral'. Manuel, G-Utlil,rez Macl n, JoO El jefe national del PAU y ax tiago Alvarez,- candidate,
me L1,6 democracia ; 0 I m "' pre- Oij,,,,,ne tianar inn Solos %. ;k tr, prue6a ctincurririn share lodos to 0 1 I'll, I rectuFor 6l;on6micom -me stente ages. Miguel Morales G6mez, Armando tie sidente de laRep0blica. general of- tante: doctor, josi& E. .; __ Jet.
Tallies qur ya Ilahian ill )I larl 5 R,1,1- decide alogrgiia vRIiaso y generosollaoriVegs, Laville y Andr6a Avelino gencio Batisla y Zaldivar.* iniciark provincial del PAU: t1igIoPuig,'.y
0 sit campana. antique debernos reconocer QW8 Jo AP ya Id VfiJd6s (4). par al Partido so recorrido par In provincial de finalmente al seradar.Batista. _, le rindi 'I"
__ I
que In candidalura de \ irg.l a P6rer w J publicano; C6sar Escalante Dellun- Oriente al pr6ximo die 12. segun nos En Yieja Bermeja se Is .-,
' .%e debilile al figurer m6lo ell in D 1 Ram6n Niculau GonzAlez y Nil agLassio al ex president Batista.
nn 'Y intensidad i.
-7 _R,1_1_) D) 1 ,,Iultlan con creciente Re
cnlumna del PRC, sunque ri iefr rimvincial .,,I;.,;,. ,;--- I I -9, -, ,.5r a comunican log lideres qua an Is re--I-_. ____ I--..-- __ Ort aga Caslailro 43), par al Partido gi6n Md6mita responclen a sus olrien. a lle g-qadel sen2dor Batista -,--,--- __ _-____ I..-.A- __
PAUNA TRES
'AROTXV111 0 DE LA 1 RINA.-- -MIERCOLES.'3 DE MAYO DE 1950
'Brasil tie o Embaj"or
anuev
yl
HO a -h
'HECH-Q9 ARM
_7! redttado Uestro Gobierno
ac ante,
Ran'derga en' 6 .-: J
fibertad de Prensa A e' r sent6 BUS cait:" ,C edenciales Don Miguel
ft rmulacl6n del, proyecIo de P -La ceremonial eif Palacio
onvene16n Internacional. de Dere b Usar de Go" qatetro.
C 'li fo Et de eirlokasmo . . .
Lh d.1 Rombre que ctualm.-te -Ahte'el sofi r Pieif = cPsor, cuyas caries de retir
e to denu l de la Re
formula I .cit". ..J.16ni 12 por _Is: Sra fle pfiblica y: dil Gablne)e -gubernativo 6n he recibido de Vuestra
NU, tre..1dida smor Tendri lu r el din 4 on lend se.%16 vay:r a criencia. Excellent. lb ,
Ied m I e r
ca de Funi un III
tar el -Art. 17, M= to. J. Jc* en. ege..-blaintel.-Datom scuchar de
d' do aper ra
Repfiblica ,dja Brasil .'en' be, Sp lino sector E.b.Y:d.rme
berated de Piensa o informacift en Miguel Cisgr de, G a
tirminos cuya -traducci6n aproxima- I'll. 'Pe Vuestros labios ]as palabras en que
Madana, jue;Z 7d t 4:,4144 0. a Mbriteire I que e:Lm. de Its -personall- efirmAic que Vuestro Pueblo y of
n
do es la''giguiente: las cuatro de lit tarde kin una lucJ- ddd*o 'mks releventes.' de ese gran se enquentran fuertemente vinculaclos
do ceremonia-de cariLctek Datri6uce i Palo tmlgo.; por rezones hlat6rkas, geogrificas,
1) Tocloa tendrin derecho a In pe tendrt- effect on sus; jetdines, It A -Polacio Iletel ilusti6 diplomi, raciaJes y culturales que not Impeded
EAcuela'Iftefesiopal de, Periodimitno
libertad de oplni6n sin obs. Oki. clel introductory
tied en.,compif de reopktivamentela brasilefion y cuba-Manuel M#Aques Sterlingi reridir* del -Winlstor)d pos In uniOn frente, at porvenir y en
a hornenale -ale -Bandert NSA embajadates de Esta
2 1 ma dn guez Copote.
Todoo tendfin derecho a )a I w rimer, centeriario-'Oe haber.aIdd ;as areas del presented.
do..doeentoraaPaecdir6',elR :sodrbier6 reterig del ijog insignes cubanos, preclaros libertad de expresi6n; este izada vlotorlwarmenti-. en. cubs. Un rarnoedodtor.Ra4L-RuJz. le hiz6 )as pensadores politicos del siglo XIX X
n a
d -recho incluirk In libertad ilustriF jeterano,- el c dante Am.
he mientram'se'-dab comlenz6 cuSRs ensefianzas sables y generosas
de busear, recibir.y difundir dreg Cazimajou;-presidente deU Jiminformadories e Ideas, de to- to de Gobierho del Comit6 Pro.Cente- at sold protecolar dela;pfesentaclft los ban coniagrado entre lot fundadodi ewe de sus curies; acreditativas.;- rem de nuestra naclonalidad Josd
, L Sin limitacl6n de narlo instituido'en'Cirdenas sAistiri
Antonio y Domingo del Mdn
Ironleras a omo Invitodo de honor a) aci Y ten- P.co dgapu6s 4ara Ilevado al sal6n
P.r .zi .y. por Is iniptenw, dri a ou-moriko Izar in insignia national sea oralmente de rece ones el..'auevo embajadoi, to -, en Stucol osos trabajos ffupieron
Ids scores del Himnb. Minutes doz. 1 en donrclo'experaba at doctor Car seiiblnr desde hace mAs de un alglo
to, en-f6rmasarUsticas o por 0463 el fundador del plantel nuestro too Priol Jefe'del Estado;L el Minia_ IR extraordinary stmejanza y el evi.
-o de:Msclones, Exteriores, doctor dente puralelo hist6rico que existed encualquler otro medlo de su querldo, compsuftero seflor LWandro W, ti
agrado. Otero Mudeu, JzarA 0or nrinieft: ves Ernesto'Dibigo, y c n e remler doe: tre nuestros dos pueblos americanos.
11 inubl Antonio do .rona, todos Vu6tro. problems son idhnticas a Jon
8) Este dereCho de to ensefia representative de it ZSCUels, tor Mm
cibir buscar, re- do Perlodlsmo. que Be estrenari en PA-SQ UINES too Ministro3 del Conilejo. nuestros y como let n9rmas juridleas
difundir informacio- -to qcasidn: Despuds de lot saludoo cordials de
nes e ideas Ileva consign de- Iftfcas, inspiradas sfempre en 1OF
El Program combinado al respect ritithl entre el iepresentante personal no le:; ideales democrAticos son las
,b es-y respotisabilidades-es- es el Sigillente: 6w Filadore3 de Pasqui- del Presidente Oel Brasil y of delCu- que practical arr.4os Gabiernos, In so- S ubelln
be, el. primers, Su Excelencla se- luclon feliz de :qu6llos he de condupeciales y Ouedepor to tanto nes maren "HANSEW son e
fior GoaMonteiro, ley6 el siguiente eirnos unidos un mayor bienestar ester EN LO;3 JARDINES indisPinizables en los'Depaita
Bujeto a clertas penes, chm(.de Congregaelbri per Is is' i do Para dismirso de presentacl6n: y segurldad Para code uno de nues- CALENDOGRAFO DOOLE AUTOMATICO, IMPERMEABLE, INDICA EL MES.
obligaciones y ristricciones I.-Mar mentors de Pro 9"", rox connaeionales.
solarnent banda. P s fijar. cartels It cart6a on 'Iftlabram del ensbaJadet.
consideradas dstas 2 Wpor esto sefiar Embajador que DIA Y LAS FASES DE LA LUNA. GUBELIN IPSOMATIC 24 RUBIES, ORO
en cuanto estdn previst yor .-HImna Naclonal. ta'ZipaVtdts,:.'v4JWs, etc. El diplomitkeo brasilefio dijo estas estoy seguro que Vuestra tarea en 10 KILATES. MANECILLAS Y NUMEROS DE ORO, ESFERA DE PLATA. ME3-A Jos scores deJ-EUmno NAcional parn lot BILLA ORO 14 KILATES
to ley Y mean neresarlamapara el commandant Andrds CaZimajou ism, &?eiobWn sooAdeales" P Cuba he de 5jr pr6spera y bien acot protecci6n cle-la integridad ri of pabell6n naclonal. Decoradores de Vidrierms y altlx. tfaimo seilor.Presidente: g1da porque aqui encontrarkis. tannaclonal, el orden pfiblico, Is 4.-Hinino Invaadr. utilishnes, a los Departaniento3 Tango I el honor de depositor en too en el seno del Gobierho que presi- DISTIISUIDORES EXCLUSIVOS: LA CASA QUINTANA
Mridad, to salud y Is mo- 5--A los acordes dol Hinaro Invasor, 100% dS. Era.liarques i filar ell. mno, do Vuestra Ex.el.n,,. o, come en of del pueblo cubano. cutGarantizados las Car- d, ENCION A LOS PEDIDOS DEL INTERIOR.
Ja3,Trmika. etc. lot lag cusles el Presidents gene- to y enirgico como muy bien to ha- RAPIDA AT
\de.los derechos, liber. el cOmPaftero I&Andro Otero Maadeu quttas a ca ff
I.A.. de los me acredita Win califfcado una colaborac16n efeed O.-repuiacl6n- izRrA to Snaeft'simb6lics. de I& Escue- ral ED., icoGasper Dutra
dernAs. to de Peylodlanno. Junto a Vuestra Excelencla en of ca- live y Jeal.
77 6.-Ealudo-:introduocl6n r el di- rficter de embajidor extraordInario y At saludaros ahora, on ruego senior
rector del planted, mp fig Octavio GUTIERREZ ARARSAK Y- (COA. faerilp.te.clari. del Brasil, ant como Embajador que hagilis llegar a VuesV&PONDRAN INSIGNIAS AL TE. de is Suar6e. I !.. do retire de ml flustre antecesor. tro Ilustre Presidente of general del
NIENTE'ANTON10 DIA4 FN EL 7.-gPor qui izamos h6y It tandem GALIANO 206 ;TELF.- A-0704 HABANA Al,'asumir esta alta-inisi6n, quierg Ej6rcilo brasilefip Eurico Gaspar Du.
IMISTZRXO,.DE DEFENSA aclonal enla E uelm. de Perlodis- sIgnificar a Vuestra Ekcelencia ml tra, Is expres16n de min sentiments
moz, discur.1o, a 'Imbre del clstustro
ran satisfacci6n y, at mismo tiempo, mis sinceros y Is seguridad de qua at de nrofesores, por el professor Miguel deciroa que me-propongo rle por Vuestro conduct nNs
Tjn x1mPjti66,y 9, 1&. ves. ernotivo I groseguir envia
acto tendr46 lugar, boy nalercoles, en ej A. Tamayo. Is obia tra d per m pre ecesor y firvidob votos por su venture persodeaWho dol..gafiorL ministry de' De S.-cPor qud izqmos It ensefis. sirdb& Colinenzaron a circular ayer 10's nuevos I sells de asefurarzacoan el miximo empeflo, net_), Is del Gobierno y Pueblo brafen= NW30nal,.senador doe ties de Is Escuela de Periodismo Junin de Correos por el Tabaco, Habano IRS re sciones 'eatables y conflantes silenos, to hago Interprctando el sendefLeft-.'con rhotivo de hiber side EL In, baliders. nacionalz, diseurad', a entre el Brasil y Cub timiento del Pueblo y del Gobierno ...................
_&I I La Oolftica tenarmette dirigida por cubanos.
ZDZ H Per Indicacift guys, at gra nombre del alumnado, por el alumni dode:tgntente de Im. Maria de Guer; de cusyto afio sector Prancisco Chad. El Director de Corrode, senior En- me ban. puiesto a Is vents sells de el Gobierno del Brasil fuA siempre Datoo blogrificos deI Exema. Sr. Me9.-Marcha do disgregacl6n per to rique Sabas AlomA, cumpliendo ins- correct de los.,valores de uno y dos Is de mantener Is Paz c6mo norms set C6mar de Goes Montelro, EmN trucclones del Ministio de ComuniL centavos del Tabaco Habono, de me- direetriz en sum relaciones Pero flel bajador Extraordinwlo y Plemp
Banda. EN EL AULA MAO NA cadoiges, Ingeniero Sergio L. Clark nor -tamaflo que --os 4ue Be vendlan at ideal- de fortalecer, ante tad6, Is n a. vo
on nos informs, _para el debldo conorl- antc;IQtmente, tenlenclo 6stos too di- un16n entre lox pueblos de e3te con- tenclarlo dcl Brasil. 1 3
Acts, finico: Develantlentoo de uns. miento del p iblico, que deade ay4tr mensiones de 25 rmn,,de Ito per 21 tinente, hemos seguldo aplicando con Nac16 en S. Luis de Quintunde. Esbandera de seda, representative do It variaclones en singular empefio marcado inter s Y tado de Alagoas (Brasil), el 22 de ju- -7,
E toli, de Periodismo, con au simboI.. too deletion Idel primiUvd dibujo vi recLcu scl6n 7 constant Is norma de no de 1891.
do de Is Renders, National, en tificar Jos sets Prentice que el Comith a I a Facultad
PsrW MIA acto ban add inivitadas l Auto Magna. Pro Cenbernarlo que preside be co Debldo A at necesidaden del Be ad americana, _y, de esta ma- Doctor en Medicine por I
f It nce- clo, continue informindonox dicho norm, nuestrop poises me I articulan hof, de Medicine de Bahia (Brasil).
dimt1haii1diia personalldades y auto- El comandante CRZiMRJOU, sprove- dift mediate concurso a rea Bar, a funclonario---esos selloa ban comen- para in realizacidn del, mismo idea Designhdo Ministro Plen tenciR. 'TAVOSA''
ridades civiles y milltares. chari au visits a to EscuelR, pars, ra- los alumnus de eats Escuela. dipooetubre
zado a circular,, sin haberse sefiala- sigulendo las rutas democrAticas en rlo de Segunda Clase, of
Via Is fecha del Primer Dia, ladefenza coffin de Is Justicia y at de 1938. En el Ministerio de Relacioto jue me dectuari en breve,- despuis Derecho, con In clara vision que en- nes Exteriores, de Rio de Janero, desS i que me termite Is emisl6n de Is Unl6n train In gravedad de esta fase dra- de of 0 do octubre de 1938 haste cl 16
M G I 00 ,, d o I Postal Universal, 1 mitlca do nuestra vida contempori- de febrero de 1939.
Nuevo Segundo Jots de Couilablildad nea. Deognado Ministro del Brasil en
El Director de Contabilldad del Mi- Cuba y Brasil estin vinculados per Guatemala en febrero de 1939, refilsterto de Comunicaciones, doctor rozones hist6ri7s, rociales, de cos- present af Brasil en dicho pais hasRadl Sort Marin Inform6 que ayer tumbres, de cu. tura y su destiny c to el 19 de maro do 1945, fecha en interests reciprocoo lea imponen Is c regress It R 0 de Janeiro de dontom6 poses16n del cargo de begundo obligaci6n de permanence unldoa pa- 5u. partl6 pars su nuevo pu sto con Prorrogan los plazos
.refe del Negoclado de Cornprobacl6q on kstoel seflor'Carlos M, Calve, deffignad6 Va 'as luchas del parvenir, Ray entre Igual cotegorin do Ministro ZA a DO elloo por ant decirlo, mayors nexos coImo. En Suecia viene re rcsentun- del IV Sal6n Nacional
pars el depempefio de ease funcioC7 n bajo 11 jurindleci6n I" confraternidad y adilst0se simPR- do at Brasil desde el 27 do agosto de
efil.'ao Cian y ambom caminan Penn, a Paso, 1945.
do dop irige of refe- I de Pintura y Escultura
DlreZencla, que of objetivo benern4ito de Paz, de 01ros cargos y cbmisiones
rido de Contabilidad, doctor solidaridad, de comprens16n, de Primer teniente Wdlco del Ej6r -at Sal6n Nnclonu!
S ri Marin, co- -AI convoca
eracl6n armonloss en tlempom too cito brasilefio por oposicl6n, febre. sc ra y GrUbado, PaEn mem de Pinturn, E ultu
24 \ lo sa na ra L orla del Grail. SmIne Nfifics ioTlensomente revueltos. rn de 1913. 6apitfin, noviembre dc! rn In fechn sefinindn, In Direcei6n de
Dolbc As FA(Saaw, Digeollanco, lenses o dole ross Em cap ograchores doctor Enrique Rubi, Estoy seguro de que mi tares on 1920. Commandant, per m6riton, fe- Culturn 10 hizo firmemente convene.
cho gAntrics, it* Andr6o Lublin y Alfonso sale puts arnigo no m:rk dificil, por- brero de 1934. Tentente coronet, por cidu de quo los pintores, escultares
Alamillo. Invite per sale medlo Falls que en At me encuent u vasto cam- m6ritos. febrero, de 1942. grabadores esturinn en condiclones
Wmiloa de liquid o do fangilAddin, agfM, = nflal, Games: Is Peregrinuci6n que tendri e ecto conno este IV Sol6n Naclonal de Pin'Iimuat, IACt= Po dondo Is intelligence, Is culture Representante del Ej6rcito brasilC- de presentarse a cliche prueba. Fu& turn, Escultura y Grab*do es el priDilatacidn, **ala respirad4n, Eopasamte Cdkoos, Ferments- el din cinco del presents men, a law y is energin de ous hijos, habrAn do lid on el IV Congreso Nocional do Me. prop6sito declarado Tor ml 91 usu- mcro que se c ectim deade qua ocuclones intestimales, Diarreat o estreftimiento clued de ]a tardi, deeds In entrads f
DOW do viesftv y eepalcla, conserver nuestra colaboract6n test Y dicirut Militar realizado on Vardsovia. mir Is Direccl6n de Culturn, y poste pumus In Direcel6n do Culture,
del Cementerio de Col6n donde he. ofectiv,, Em con sets certeza quo to- en 4junio de 1927. riormente relteradD en varies oc fin dc ampliar las posibilidades do
Inapetencia Deonufrid6n, 4pnsirda au enfennedad silgidno de,4mum ri uno do lit palabra at Joctor Zme. mo hdy 0
Antomma?. E I nsaye con un Imico del marnviffese paconte, Mi, terio ftntovenJa, sta16n de mi nuevo cargo, Delegado del Goblemo brasilefto en sionc% efLctunr el IV Sn16n NRCIon llou coneursan todos, por finish, vez
1. 1 permiti6fidome center con el benevo- Is XIII Conferencia Internacional dc do Eaculturn, Pinturn y Grabado i se prorrogan a fechas de entrego de
len upoye fie Tuestra Bxcelencia, Is Cruz Rojo efectundo en La Heys, let postrimerlas del present aho fig- I
$USCRIRASE Y ANUM ESE-P 4 all, U. do stis distinguldox colabo. en octubde 3e 1928 y en Is XIV, on eel, he declarado el doctor Ra6l tras e innuguraci6n del primer al
en q cIncJJ de junto y del 20 de junto has0 9,sena del Goblerno. Bruselaal en 1930. Representente del Ron, director do Culture.
11 r Presidents de In Rep4bJi. Cuerpo do Sanidad del Ej6rcito bra
EL wb[Al"O DE IA 111)" At I a No ObSt2nle to expuesto -afiadI6-, In el cinco de julin.
c neral del 9jircito Eurico Gas. silefic en el Congreso Internuclonal p r utra me he encargado do trmy de Mtdlco# Militares, realizado en tir a Vuestra Execelencia Is expye- 1-tige (Liela), actubre, do '1930. CamisJ6 do mus menthnientoo Personales slonado por of Ministerlo de Is Guedo I& is sit& consideract6n. y tengo rra del Brazil junto a In M1316n Miat PI cer de unir mis calurosoo voids titer brasilefin en'Francia. in
too del Primer Magistrado, del Go- Diputado por el Estado de Alagoas bierno y del Pueblo braxilefidb, For is a Is AL KYEV O a
-amblea Noclonal Constituyen- LO
prosperlded do Cuba, por Is fel cidad to 1933. Senator por el Estado de personal do Vuestra Excelencia per ALgoom, 1935.
7 brillonte actuacl6n de su Gabrerna. Delegado del Brasil a Is ConferenJo do Repfiblicas Americanas, reall.
Disourso de) Ptesidente zad;L er Panamfi, of 13 de tern re
c b
Ilk SeguWamen4,el doctor Carlos de 1939, Dglegodo del B en Is
Z7 Socarris, conteRt6 at diplornktico bra- Primers Reuni6n de Ministros do Haalleflo con exte discurso: clenda de Amdrica, realizada en Gua.
ExcelOntialmo seflor Embajador: temala, en noviembre de. 1939.
Es un honor parm, mi recibir do ma- Embajador, en Misl6n Especial, a Is no n do Vuestra Excelencla las carts toma do poseml6n del Presidente de
r an que at xehor Presidenje de is Costa Rica, doctor Riifacl Calder6n WPlIblica -de los Estados Unidos del Guardia, en rr ayo de 1940.
Brasil, general Eurico Gaspar Dutra, Repreventante del Bramil en ]a Conon acredita Junto a mi. Goblerno con fprencit, Internacional del Trabajo, of carActer die Embajador Extraordina- 11 Sesl6n de Is Comisl6h, de glerro rid y Plenipotenclario qua tehgo In y Axero, en Estocolmo, en agooto, de seguridad que ha4is de do Designadd
lemp-Aer 111 gara representer a]
eon Iran saUsfacel6n de in Goble.. 11 en Conferencla Inter.
Pueblo do CbVuprto
P on Aiguiendo national de In Cruz Rojo, en Estocolobra trazada por Ilustre mo. en agosto de 1948.
Grades fiestas en -MeJi'o por IN
'centeuario de la Bandera-cu'bana
Tendrdn elect del 14 al 21 del actual, seghn dijo VINO Y JARAB E
en Pala M A embaiador Brafid.-Hevia ird a Oriente
DE
FY i El.embajador de Cuba e'n lox"-Es- Zambl6n tratamos sobre Is insta.
tados Unldos de,_Mdxico, actior Ma- lacl6n de distinton frigorificos.para Is nuel Brafia, fu6 recibido syer pcnr of eonfiervac16n de pescados y estaciones senior Presidents de -Is Rep4blica. . para In keerla de animales'di raza". tres
4 Dijo of diOlpmliticoy'periddista Me info 6'el mirristro Hevia. qui el
So habla.,46spedido'del doc rc
tor CarGfi r6ximc, viernewernbarearkrumbo 0
Prio debido wqtfig boy embarcarla pa- griente para- asistir, en San 6idr ra su destirio.. "ago III
. .... Aar. ul 3 uA muTuKeque me Iericl
VIN
UIAR'U Vt LA MAKINA.-MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1950 ASO, O(M
DIAR10 DE LA MARINA ANENGUES Pot, Rosefiada 7
Ir U N D A D 0 E N 1 9 3 1
Apartadc, de Correcla. 1010, Domicillo social: Paseci cle Marti No. 551. D E S L IN D E S TEM AS EDUCATT P S
Director descie 1895 a 1919: Don Nicoliks RJvero y MuhiY_ CIO
Y desde Junto 1& 1919 hasta marzo 31, 1944: Dr. Josd L Rivera y Alonso IA DEL
Editado par DIARIOBDE LA MARINA. Socteclad An6nima, constituids E N gente labo ir
en in clud d de La Haban el 28 de enero do 1857. Exaltaci6n del Libro La in r 4 escrib" history"
PRESIDENT DEB LA EmPESA: DPAU z j
Silvia flernindez do -Rivers. Por Juan J. Rentals ERNA NDEZ cubana
VICEPRESIDENTE DE LA EMPRESS:
Drt. Jorge Barroso y Piffar. E RA hora. Mucha Be ha hecho en bana, a su labor concienzuda, r es- Plor Ratuiro Gue"a.
Cuba par estimular In produc- ponspble, cubanisima, 1 tit e indisDIRECTOP. ADNflMSTRADOR: cilin del artfeulo periodistico; y sin pensable, quo nos parece JUst1simo, L AS ideas que expose on el artfgu- qUe vistas mean de larga durfiltiOll 10
que esto pretend ni remotamente quo me honre su memorial, haelen- to anterior, "Valorac16n de 1a de un formidable empuJ t; CA* el tk,
JosA Egnacto Rivers y Hernincles Oscar Rivers y Hernindez. rebajar In im- do figurar su nombre at frente del 0 Historia", estfin firmcmente arrai- so del China, q ue, I con SU%!CttRtr0'
p rtancia de 6ste *toho concurs national, convocado per gada en ffil, Las ex usd par pri- efentas millones do habiltant*11 eif&PRECIOS D E S U S C R I P C 1 0 ?1 yala acertada. el Ministerio de Educaci6n. Per to. 0 morn vez, en blecidos eh un teiritoria innaft30t,
Extt anlero Extran ero do ello, par el establecimiento de formil mis 0 ha resisticio durante silos W Wer .Terrltorle A .10.1 gesti6n alentadora del mis- Ids premios y per el homenaJe a Menem similar, zas que del exterior han vercido a,
lanclonal convents no convents To 0, obtenienclo Bachiller, no escatimamos aplausos en la Introduc- 0' afectarla. Menclonli. igualmentot la
Me* $ 1.50 la creaci6n de at doctor Aurellarb Sinchez Aran- E IE ci6n at torno India; des uks de sigicts de domina4.35 $ 5.75 4 6.90 multiples pre- continfia siendo to
Seen tre ........................... 8.10 10.40 12-70 go. cuyo apoyd a las iniciativas de primer cle mi ci6n britAnica
micts artuales, on culture seria insensate y mezqUino "Historia de Cu- India, sin Q jjos f-damentales
Aho" .... 15.60 19.60 23.00 0
Afi. .... 5.80 8.10 favor de les me negar y dejar de encom ar pdbli- ba", boy agota- en su caricter propict. COUIO mercer
artfeulo; camente. ensa RU
T E L E F 0 N 0 S jore i 1V cia, publicado en ejempla aduje el de Inc inm
clue envien sum Como amantes del libro, come La Habana, en Bin. Los grades conglomerados naDirecci6n, Redaccl6n, Administracl6n, Circulac16n. I Centro Privado lutores a tem con- mociestisimos trabaiadores del nals- 1921, particular- cionales, clije. son a mane a de gi.
experimentA- me, come Impenitentes oficlantes
Anunclos. Talleres. Suscripcjone3 Y Quoins I M-5601 curses establecidos, L L D Monte ell el gantescos trasatlinticos, a Ids que
bamos siempre Una profunda men- en sus dintornw, descie nuestros lni- apartado titula- s6lo las grades y J;irolongadas temT E L E F 0 N 0 S D I R E C T OS saci6n de vacio, at contemplar la cios en contact con In informaclon dn Contenido do In Historia, mar- pestacies logran imprimir a 1911n baDirector .................. A-4787 Administrador .............. M, 1738 indiferencia a que habla side con- y ]a critical de los hecbos y de las cado con el n&mero 2, y en el apar- lance sobre ]as aguas. jp'* pequeJefe de Informact6n ..... A .8421 denado el libro. Adernis, temiamos ideas, come convicts de su excep- tado 6, Relaclones Hist6ricas do Cu- has nacibnaIldiadez, sin 1 ierzas paCr6rdca Habanera ........ A .7575 Anunclos .................. M-2796 tem resultados, at cabo cle afids, de cional papel en In formacillin cut- ba con otras Valises. r& resistir lds empuJos-'interiores,
un sistema de compensacianes, que tuaJ, abrigamos Una coryfplacencia Ell fecha mucho m6s reciente, asern6jarise.. ert Jjjuarcoo contrast,
E D I T 0 R I A L en definitive fuera alejando mAs y jubilosa, que no podemos disimuldr RO hice Una nueva r,:,-icJ16n de mis a livianas bar4 i1I81f,.S&cuJ4s par
mAs at autor criollo del vuelo y In Ahora bien; no nos hacemos ilusto- ideas at respect en una conferen- el Inis ligero- oieaJ7
nes del todo, torque sabem tumid;
significacicin Irreernplazable del li- as quo A cia leida. en 61 Ateneo de La Ha- Pero no 861v-Ij 'Mueileziterritobro. Per eso, at saber quo Be esta- Ia gestl6n ha de ser rods bond. JD 01'.
-lido Coulimista bana, en 7 de Octubre'de 1942, en In rial 'y la eicasit cifrnde Ids habif
La ilegalizaci6n del Pai blece In semana del libro, que el afin, mAs intense, mALs impostva, in uguraci6n de un nuevo curse tastes son Ins facticires determinanMinisterio cle Educac16n ha vuel- si Be quiere. El problerna testa en -Anota ese nombre para el dia de las elecdones... Eicad6mico en cliche Atenect, organi- tes del hecho de que clertas nacloNFIRE Ins demands prescillaclas par In Confederaci6n do Trabajado- to par sum deberes de convocar las grades dificultades que opone zado par el doctor Jos6 Maria Con- nes pequefias mean mis -o mencis
E res cle Cuba, al Ilan. Sr. President do la Rep6blica, en ocasi6n del para concursos anuales de libros, Una poblac16n a la que han desco- c6n y Calve, en visperas de comen- fuertemente afectaclas por Ins in. quo Be ha cle movili7ar la fuente nectado del libro. hasta desde las clento de las librerfas y In ausen- no a pedirlo prestado, cuando par gran desfile del priatero do may-, figure [a cle declarer legal of Partid cle Ins recompensan y Is voluntad zar sus areas el primer Congreso fluencJas exteriors. La poBici6n
cAtedras universtitarias, que es el cia de propaganda? Sl no fuera par alguna raz6n asalta el desea de Nacional de Historia, que Be cele- geogrAfica y In naturaleza de In Socialist Popular y todas Ins actividades quo a su nombre so forrienten. de los recompensables, en torno a colmo, No queda-mAs remedlo que el auxilto econ6mfco prestado par leerlo; porclue tem cubanos comCasi imultineamen'te, ell el propio acto. el Jefe del Etltado, les advir- In producci6n national libresca, Ilevar a cabo Una cruzacla de re- la Direcci6n cle Cultura del Mi- prencian que tanta importance i a tie- nraba en* Cuba. En esta seguncia producci6n, ypor tanto del comer homes senticin un gran alivio y con- ocasiun,
ti6 a su vez a los trabaiadores y previno en su discurso a lodo el pueblo conquista, descle el hogar y el aula. nisterio de Educaci6n, adquiriencia, ne, come tener un been traje. pa- me e mis opinions de aftos atr4s, consillerables diferencias entre pede Cuba, contra la clanina acci6i. del Particle Comunista, quo taprove- tento pcn cjue es el libro of instru. El movimiento de libros en In ven- en diversas epocas, canticlad apre- seer un buen libro. Nosotros siern- revi anciolas con aIguna mayor Mo- quefias naciones, iemejaintes to n ternent mas precise, responsible y ta. es In Prueba mAs elocuente do cable -de ejemplares de obras, cu- pre hemos hecho el juicio do los chando una siLuaci6n electoiai pr6xima se moviliza en todos Ids sectors; eficaz do la culture; y -n 0, e'Sta In- cuanto declines. PregAntesele a Ids ya edic 16n on costosisima en Cuba quilates espirituales de un hogar, durez do pensarniento, que procedia rritorio y en pbblacl6n. La posiclim
pertur6a on lodes Ids 5indicalos, on Ids controls de ensefianza. en todas inns cuaia, a pesar de todosclos libreros (que tgmbi6n Ilevan In pe- (otro do los escollos del autor crio- cuandu a] echar Una ojea da par darle mayof 6niasis at studio de In geogrAfica es uh factor e&eacial.
parties, levantando In bandera de )a discordia y del desorden.)> otros vehiculos que In civiliza bn nitencia en el pecado de cobra des- Ilol todavia permanecerian intiditas nuestros alrededores vemos como influence de lop factors e3cterio- Aislado en el ceintro de la AmArica.
ha pesto at servicio del progress orbitaclamente Ids libros) y ellos no muchisimas. ancia el balance de libros. No bus- res en 61 desarrollo hist6rico de Cu. del Sur,, Paraguiy.ha sufrJ46 meTales palabras del doctor Carlos Prio Socarris, coma Primer Manda- spiritual. Y conste, clue no nos nos dej9rAn mentor: Zqu6 numern de Los cimientos, sin embargo, estnn camos bibli6tecas en Ins casas; no. ba. Las grandes-naciones con dilbta- nos y estA expuesto a suffer rijencis
tario do )a Naci6n, pronunciadas on tan sefialadas cirounstancias do altas venia el Rlegr6n par ser concur- e lares sullen pdir de las echados. Alegrkmonos, torque par eso Berta, par muchns razones. I n- dos territories y energies cifras de Ids effects cle las sacudidas exterioproyeccioncs de orden laborai, lucen promisorias do Una favorable aco- states en potencia, torque par idid- o=Xcle importancea; i.venden Bun to menos hemos salido del descilSn sano; buscamos implemented libros. habitantes, expresci entonces, cons- res que Cuba. Nuestro pals, en Una .9incraSiR Jamlis hemos senddo in- los pocos que piden? Preg6ntese- en que yacla el libro. Ahern comen- 1.1ulen no tiene libros, coma tiene tituyen masas a bloques gigantes- p6sIcl6n estrat6gica que to Ilev6 a gida parn las demanclas obreras de erradicaci6n do la mala yer6a co- clinaci6n a concurrir a concursos nos a Ids authors cubanos. ;,qu& cemos la campafia par abaratar su vesticlos y zapatos., no nos merece cos. Par el solo effect de In ley de ser punto cle convergencia de In rimunista. de ninguna species: ni periodis- nos produced ell Ins librerias nues- venta. torque renazca el amor a Mucha cr6dito en esas pianos don- inertia, dificilmente pueden ser vallclad de grades pueblos coloniSi af propio timpo obseTvamos las mccliclas de intense profilaxis ticos, on los muchisimos que de tras obras, agredidas par In indife- Bus pAginas, torque todo el mun- de creemos encontrar slempre a mON'idos a afectados con intensiclad zad6res y conquistadores, ha estado ano, ack me celebrant, ni en algu- rencia de los lectures, el tanto per par influences exteriors, a Means afectado sin cesar, durante todo et
aplicada3 contra of morbo rain or, var as rep6bl cas de Amiri -a. a las .0' osporAdicos. de libros, que de do se acestumbre a comprarlo Y quienes Ilevan dentro algo. curse de historic, clesde el desquo acaba de sumarse ahora ]a Rep6blica de Panami, en ]a que ha side vez ell cuando se han promovido. brimien't'Kasta hoy, par Ins conpucsto fuera do la Ley el Partido Comunista y anunciado cl Presidente Es el amor del libro in que nos at- trapuestas ambiciones de acluelljos
boroza y alienta I& esperan a on durante varies silos, y par Ins conb e moclones de canister mundial en
partarcrefici, quo scri inflexible al investigator y reprimir toda actividad co- media do un hondo y ramona z p S D E M E J I C 0 A it nuestro tlempo- Par otra parte, me..
sirnismo que desde hare rate s SAM
munista descubierta u oculta. confesada o clandestine; si consideramos, I n e JLF U 'w'rO Y Y M A
igualmente, In gravisima lensi6n alcanzada POT Ins pugnas do Ins fuerzas invade, en to clue concerned a .]a fiaI6, quo con U.112 COpiOS2 producdemocriticas contra las do Ids rains en el barrel de p6lvora do Berlin- negailva posture do Ins generacio- ci6n desde fines del siglo XVI1I y
. nes clue se ban distinguido par su
si vemos c6mo Vuela a Europa el secretary do Estado Acheson, para alejamiento del libro, preterido par Orto y ocaso de la Repitblica espahola El contunismo y los aislamiewos principios del XIX, destinada a
reurtiric con Ids ministers do E:tado do Ids passes signataricis del Pacto sustitutivos que no pueden susti- mercados extranjeros, toda corLmoI fin2neiern, y toda.;crisis codel Allintico. ante el sesgo do la acci6n communist on la F-u:opa Central; tuirl ci6n
sl oinjos I& voz do McArdiur Irvantarse alrada en of Jap6n, contra ell Cada vez nos afirmamos intis en Por Alfonso Junco Por Walter Lippinalon mercial de tem grades 'emporics
nuestra creencin do que ell Cuba mercantile del mundo han repercomunismo -despiadado y arlercii, on tirrinnos tan en6rgicos quo 105 ob- es iniprescindible realizer Una "fe- FF "n 0"a 'Ljnlltlosn y' Prome- Par nuestra parte, no snnins nd- NUEVA YORK. mayo. (EPS.) El 61 Ionia que hacerl Era ]a de que sl cuticle, con flAerza 'irresistible, en
Aervaclorts inlerprctan Ins palnbra del General come permiso a Ins auto- roz- carriparin ell favor del I b To; tvdor el de In Republica Lspa- versarins ni do In Republica ell go- discurso del ex Presidente Hoo- las Nnclones Uniclas no pueden ier nuestro pals. La movida y compliridades japonesas para proscribir el communism; 5i afiridimos a todo ello es necesarlo "ernpujar" a In Juven- rolla. Cierict cansanclo y desilusi6ni neral, ni do In Republica espafto- ver ante In Asocincift Americana "reorganizaclas sin las naciones co- cada histQria de Cuba ha ;rldcl,: arlas noticing cablingrMicas icibre mnyores pciigro., on In crisis do I.,, tud y a In vejez, a Icer libros, par los orrores de In mon.11-clufn on In en particular. Vivamente deseii- cle EdItores de Per16dicos ayuclari munistas",,si, en otras palabras, in ticularmdnte en Ids d1timos 160 a svntir ]it froici6n del libro, a ex- Bus ultinicts tienipos, cierto clinia barns, v to escribimos par enton- a MUchD5 clue Uni6n Sovi6tica y sus sat6ldtcs Uo aficis, historic universal en el mas
dos munclos, quo pucdcn clever la fricci6n ;%I punin dr inflarnat In lercera peiUUPntnr can volupluosidad (jut! gt neral Lie In opinion quo buscaba ces, quo el ciniteniclo ecincordarn ban estado tra. pUeden ser expulsados, entonces propio y cabal sentido del t6rmino.
conflagraci6n mundial, so comprenderi el acoplo do razones y funda- produce basin olerlu y it compren- algun ensayo por via cliferente, pro- con cl r6tuld y quo todo cuaJara tando do coal- "debe organizers un nuevo freri- Los tenaces Y constants esfuerzos
mentoA quo linen riconsciabic In adopc16n do mccliclaq en rgicas y prcvl- del- clue to clue puede aportarle cl vocaron -tras Una eleccl6n do con- en bien de In Mndre Putria. Nos provider Jos pull- te conacluellop pueblos clue estAn cle Bus habitantes pcir obtener del
libro, no se to aporta ningun air,, ceptles Ljuc no implicallit do par si cilielt, que no haya side asi. Nos I tos de vista y las oil con To del ccimunismo." Hablan- suclo medlos abundantes cle vida.
soras contra In occi6n pirriurbadorn, dinlorridorn y criminal do In bivii rnedi. difusi6n cultural; purcille tales con.srctiencias-, lit ziplYNUrii- dUCIcn Ins cathstrofc8 acumulacias, intencioneii de it, do con claridad, el senior Hoover ban corridor parcias con ]as destipreparada quinI4 lumna rojA ell cnda pais. ell vI 11'ero se Ileg. a a protoo. da ,nhda clel Rey y el pacirico ;id- lit d1visi6n de In fnmilia rspitfictla, viola guardian re- ties aconseJa refirarnos do las Na- nadas a aprovechar Ins influences
Aclcm5a nadic puede Ilainailc, a engaiio. Todos Ids voccros comun Is- didad do Ins ritices, q Ll L dificiiiiiente venlinienLo do la Republica. Fo6 el 6xodo do los emigrados. public a n a. La clones Uniclus, y par to tanto des- exteriors favorable 5 y contrarresIns han scored en ',odas pates. it su turno. Iris declaraclories hcchn5 hacc puedvii prnpiclar lit "pantalla", el el 14 de abiil (to 19:11, Diferencianion ell 6stos a los de- principal ine6g- truir estn organization, formando tar las a0versas.
" 1 .1 Ja "onda", clue Soft Jos Bajo signo3 vsplendnl s Ilegaba lincuentes del action corn I niLa ha side cb. luego "un nuevo frente uniclo" de Y esiYhistoria do Cuba, tan com.
dos afiols per Thorcia on Francin, y Toglialti en Italia, en franco desnfio ') ilipcticjurcs clue Ir ban salido lit lin Iteptiblica, Hill vuelvos ni snn- politicos profesionallits que me tratar de te- aquellus quo son anticonnuralaitais. pleia, tan agitada, tan profundan Ins clemocracki. viftunclando %us designicis do traici6n, on case do gue- paso: sin line con ello esterincis des- gre, despt-jada In senda pata iin schido ril olvidar lit uprender a las conciliar su b6li- Seg6n su punto do vista, aparente- Monte interested come el especrrA con la Uni6n sovi li(:A, Pala corribalir a favor do Iris rojos, abritindo. defiando cl gran vidor que estos citric renovator y cunstructivo. genies innumerable cogicins pnr el co fervor do cru- Monte, toda nacl6n que no Vote per t4culo humane de to formaci6n,
le loBt 6rayoA a] invasor. olernentills tienen; oluy par el (-oil- Ilanibreq do bion y do valb, for- torbenillo y quo ell el trabdJo y zados contra el communism y In Ru- la expuls16n do In Unl6ra Savilitica tituci6n y desarrollo de un pueU cons
tinrio: Ins eshmarricts UnporLantes roalban ell SUS Mail. Sin PrejUlcill Y el esfuerzo rellacen noblemente su Bill savl6tica con su creciente opo-' Y SUB sat6lites de las Naciones nj- blo civilizado en medio de tremens obvict (jue-on CMA ALIllud or role rrilriado y dr infilligable gr5ti6n y efiencisinnos ell In labor d1vulga- c:oU julbilo suludiiiianla espirlills Ju- vids. Nuestra humana simpaila no sicl6n at Programa de Rehabilita. clas no eath en contra del comunis' dos e Imprevistas dificultades de to. demoledora do loclas Ins lointas inittituclonales dernocrilicas son Ids co- data. y tenenioH In convieci6u ple- ventles came el do Jos6 Antoom estilt empeftuda ni par el preconcep- ci6n Europea, In ayucla military, el Mo. do ardent es to que estamos tratanmunilitits. conin Inrci6n political militant. Ids quo se excluyen a si inisnicti na do quo con ellos ha grinado ex- Pitino de Rivern-fundticior do lit to doctrinario ni par Is pasl6n per- Programa del Punto Cuarto y to- do de-esclarecer yJde ffJde, c6t% of
traordinariumento )it extension de Fithinge v.,tprifictla-, punzarlog por sanni. dns Ins otras mccliclas do esta cla-ge. El nuevo frente unido ael Behar aux
do In Aociedail ilin do toda in labor anterior.), me ponen fuera dt- la Ley. Es obvio quo el pak title sign Jos conochnientus y lit eviclencia y la urgencin do Unit trimformacion Desintercsiodos observadores, do- Las republicans do In vIeJa guar- Hoover, que 0 orgrinizaria tras de Monte rejizada en el mismo sentiL0bijAUdOl0_. Aillpfli'lin(10105, 0 hUnpirnicnte lolerandoles, estit conirlicrido posibilicind de inuchos ii.spectos que (JUP trajese In justicia Social y In rinclos ]a que vemos, sefialamas to din en el Senado hablan come at retirars* este pals de Ins NaciOnes do, Jos quo en In actualiclad nos destlicidio. antes quedabnn rrducidos a inarcos grandeza national. fine hay, Asi hemos estudiado, cb- fueran a invocar Una declarac16n de UnIclas, seria, segiin (lice. "No Una dicamos a investigar, meditar y esinas estrechos. Pero us que son co- . jetivamente, Is cuest16n espafioln. guerra. Pero estin dispuestos. cada ampliacl6n de alianzas milltare3 de cribir sabre nuestro passclo. No coAbora Nen, attic ric esindo de conspiraci6n litlenle r inexorable sits' coin pleta inen te distintas. y por Asl vamas ahora a evocar testimo- vez Milt, a votar come aislamientis- cualquier color, mine que me basarla nozco labor, en un Orden puramencontra In, dernocraCillS, Labe prt-ijuntar, In declarnci6n dr ilegalichid do tso declamos allies que el libro v nins republicans que consignan to Ins. sabre cirrientos morales, espiritua- to intellectual, dada la vastedad
che Vnemiltio jUTn(10 do tOllal las bandcras Ilbres Unpide a fnvorccc 5us irrecinplazable; y T10 Sea qUe Unit Pero, desventurticiamente, IaS lit[- que de hecho fuk In Republica. El discurso del sehor'Hoover ;su- les y de defense." mundial de la historic cubana,-que
Indigestion do progress mos iaga sit ministry lit clave do esta paradojR. El Behar Hoover explic6 clara- pueda ser de mayor intertis pars
destructorc% design ronuncitir a to que hit loarado I Una siuries fueron desvitnec 16 n close apri- Ella es el hecho de que los republi- mente In que quiere decir at mani- cualquiera robusta Intellgencia. Lot
Oliservenjoi it esle respect lit polihra cantelcisn de Ids .s(ados Uniclos. eBtabildad qUe serkn insensato v Ifflinbres del lipo do Alcalii Znabsurdo tratar de roninovei; par-- Mora, generoscis y derllfwl- Ilas ilvio Desde sum primers discursits, ca"s do In viola guardian desean fester que tal frente unido no va a dije entonces y In repito hey. Cuando Iruinan nsplrabn it In itreleccl6n sugeria, on su plainforma do Go- que volvarrios at aisfirinciento mien- tener el color de Una aliRnza. Ptor- Admirador sincere de tem gran.
clue, conste, sin el libro, ese mistno ingenues y d6biles, Noma gradual- AzafiR mostr6 desnudo el proposibjerno, clue mejor clue drclarar legal al ['article Comunista era mill pra'c- Monte desplazadas. tw no un regimen de anchUl tras le eye et gran rugido de 105 que en cada oportuniclad que le des historiadores ingleses de todos
progveso que aIgunos quieren Fb- it y anticomunistas, ofrec16 su discirso escarrec16 la Ins temposs' trab janclo yo ceica
tico quprimir stj anienaza con mayor y mejor d r I C, Aza6a planted un rtiginien faccio. rnticordia naclonal, sino do angos
e 0 0? grimir pa ra desterrar it acim6l, no
tAprobando leyes quo hagan cumplir los derechos 1ej1ioi1nb1re peciume5o exicitiria. FI libro inclutilve destifia oal no Uncional, y it despechu do su tuta y combat factional: idea cle ayudar a passes que, &I opo- do ocho aficis en horas do la noletter un hoitar. (scucla, seguridad on su trabaict. un trato lusto y do- lit accit'ni de Ins si Bienosribid encigia fu6 at cabo destiorclado por "Ante Ms derechas, nosotres nos "El mundo necesita", dijo el ge- nerse a R i i:2 %en riesgOs Y che en In quietude y el silencio de Usla
es to linutado de 1. 1 ,siste cia cle los pores. desplegaremos on frenti, de bata- nor Hoover, "la movilizaci6n contra par t nt-, pieces n apoyo. Asi. In Biblioteca del Congreso en
fcn.st iontia la inflaci6n.o Deslititis-ya Presidente clecto--el panorama JOS 0tr0S faCtOreg: Lino AC 105 CUU- Tuvo In Constitucicin, en puntils l1a, y par toclos las rnediOS IiCAOS el agresivo Imperialismo rojo, Los acerca de In ayuda military el sonar Washington, para hacer frente a Im. sombrio do !n conspiracl6n ,ovi licck oil Estados Unidos, por indict de us Jos ToLlere M nneer. vitals, inspiraciones contrarins a rn ],a lucha political, estorbaremos Estaclos Unidos nece'sitan saber Hoover s6lo dijo clue "par Una vie- nevada ventisca, en In esquina cle In
ag,-Ijlrs cornal"islas, ha flevado a limits do extreme peligro5idad. Fas-s I-Ince nigun tiernpo, runrido nue5- %to mas honclo Y cierto del espli-itu SU advenimiento at Poder". qui&n esth con ellas en to guerr-2 Ja costumbre, nos estannos hacien- manzana en el centre do la cual me de eslas arricnazas do activiclades subversives y criminals contra cl Cto. tro cluerldo cornpai ero, C6sar I'lo- CsPnfi0l. Asi to proclamd el 17 de Julio de fria, y con qui6n pueden contar." do cargo de in cuenta." levant el eclificio del Tribunal Sudriguez Exp6liito, lanz6 In inicin- Leyes do excepci6n volatilizaron 1931, y at dirigirse, en consecuen- Con estas resonates, audaces y va. Asf, tarnbl6n, el nuevo frente premo de Jos Estaclas Uniclos at salaicrno y Ins inslitti6orics noricamericana3 Be estin descubriendo it diario. tiva del "Dia d I Libro", expusimos las libertades y garant]AS que la cia, exclusivamente a sum correli- clients palabras, el senior Hoover unido que propane el senior Hoover lir a Ins 10 p. To, para tomar un aci6n fuii la del famous juicio v con- descie c a n isL Ins, les enderez6 esta admo- anunci6: "Par to trinto, tengo un
Una do estas evidencias do conspire, ma co lurnna Ins so- Conrtituci6n proclarrinba. gionai consistiria de los Estacios Uniclas tranvia que me cgndujese 2 mi
dena de Ids once lideres conjunirtas. En aquella ocasi6n oil que el juez bracias causes par Ins cuales era NIC10n: proposicift clue hacer". Tons aquellas otras naciones quo, residence at dire extreme do to
Lit clonnocracia resplandcci6 por "Miradlo blen, republicans, que Y, cufil era la proposici6n que sin costo para nosotres, so conside- ciuclad y escribiendo en mi hogar Medina so enfrcn[6 a Una vetclacierm, conJura ititcrnacional, pudo flegars merecedora it los nuis cillidos y en- su lusencia. el dia cle nuestro fracas no ten- raran capacitados para adoptar tal cle la Vibora, sabre historic de Cue clogios, In iniclativa de Virus sovititico Be infilti-6 nctivaficilmr.nic, con lai pruebas on In. mano, a In ilegaliclad del Partido 'U'U"'a", dreinos a Maria el ficil rkurso de actitud sin apoyo. Conforine a es. ba. sobre In grande y aparentemen.
cluten ya venia dando pruebas do mente y revent6 on purtilencin de
Cofinunista en Ids Uncles Unidos. qu efectivo arnor a] libro, no so- echar la culpa a nuestro vecino. to, el nuevo frente unido,.del Behar te contradictory historic de Cuba,
atracos, incendics, hucigas R1111so- No; si In Republica se hunde, nues- Hoover no es muy nuevo. Cierta- no obstante Is unidad, In coherent.
lainente procluci ndolos, mine do- ciales asesinatos maristruci Ll
Emperor, no In lian hecho. Ilan preferido ca3tigar cada case v reac- isos* e- tia scrat In culpa. Si no sabernos Monte, no estii muy unido. Y no cia y ]a inajterable l6gica con qua
dicAndole Una secci6n diarin en el garon' a falter los primord ales k M AW es Mucha come "frente". Es Una Be desarrolla, he pensado con gran
ovi. golbeinar, In culpa serA nuestra".
livar In vigilancia cxtraordniaria do su Policia Federal do Ids G-Men. peri6dico "Avance" al registry y tentdculos de ]a civilizada co'U'_ P
sin llcgar a lit declaraci6n do ilegaiidad del communism. Por qu ? vencia. Palabras que ante et horicrido proposici6n Para hundir'nellas Naf. frecuencia, que me requeritria la proconientario do Cklanlo se public fracas ulterior, cobra Unit gran- clones Uniclas y-aunque Behar fundidad de pensamiento, la disJemores clel c1rujano a exacerbar In proliferaci6n cancerosft con su on Cub-. ell proporcione. do libro. Todo esto, do 1931 a 1936, allies deza de fulminaci6n inexorable. 'Ell Ins rnnnifestaclones Hoover no Ilega a clecirlo tambi6n ciplina intellectual y la preparaci6n
alarquese bicti-antes de quo esbisturt9 Flasta abora Iterien Late control ese ccAtenar do Millar do cornu- S, vens6 par 61, at Trial no recor- 11 que ofrecen Ins multitudes el Marco de colaborac16n occiden filos6fica. de tem historiadores que
taarn el movirriento armada. . tal formado per el pacto cle seguri- Be formast en Ins grades universinislas; es decii, el cancer social. Tal vez considered quo es mejor Trian- darnos. asociar el nornbre do Jos6 xhaustas y nulificadas Ins xi.,.% scilo se ven cartelones dad y el Plan Marshall. dades de Oxford y de Cambridge,
tenerlo ad, desb.idado y a icklivp pleria luz, clue amputarlo, di5persando Antonio Saco, at noble empefio legalese, amagado el pals par to re- Muy pronto empez6 el process hacienda solicitudes.
ciluias quo Naynn a enfetniar ttjidos sanos; hombres de voluntad dibil, exaltativo par M ideado, y que hay, volucion sovietizante qbc ya so ha- cjlr corazonaclor. Ya el 19 de no- para potter esclldrihar y descubrir
ficiles de airacr it Una zcci6n cle combat su6terrinea y clandr5tina. bin ferozmente ensayado en octu- xtembre de ese afio, Jacinto Bonn- Unos rezan, "pretenclernos-, El nlievo frente unido contra cl 'Jos hechos funciamentales del.proat fin ha side acogido con los he- bre de 1934 Y segula anunciAnclose vente so delta ell ABC: "Mi tmico otros expresan "pedurnos-, communism, come el senior Hoover coma cle In historla cle nuestro pais,
Ksas son Ins mismas interrogaciones quo se a6rcn ante el Presidente nores clignos do tan patri6tico y sin repulgos, el alzarniento racio- clesect, seria-emigrar, emigrnr, muy algunos dicen "queremos" admitJ6 virtualmente, es un nuevo Pero, decia yo on Octubre de 1942,
do In Renciblica doctor (arlfq Prin Snc.ri. Allk, il-h- l P.- ---- --l- -_ ___-l_ -1 -1 Icel. -_ 11-- 1 ------ A;;_ en el Atp- 1- --d..
AROCXVHI DIAM0 DE LA MMINA. MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1950 PAGINA CIKO
0 c.a H a b-a n e r a.
La comida dek Country Per Lults do Postadii. El jiltimo compromise
44 a. A 1,
Con I& animaci6n acostumbradia ce. Un co!nyromlso del r:carmundo. un oven sim26tico y caballernso,
lebr6 el Country Club de lstHabana mievils jr as con Henry Lopez Ona y Morales, hijo del
el domingo filtimo, su comilda domi-, cuy" r1dm 3 quien en
I.X atedraq edari formalizado el sector Henry Lopez,.
Onfia resantc isn fiesta elegant select y distin- sibikdo 13 del corriente, an horns de un16n de sposit, I D
uimd'., qua congreg6 an nuella 'c Is tarde. ma Rosario Arellano. har6 Is petirraza a gran nfimero de pa ies. Tritase del de Mariana S I I 'dr
4rdifia y c16n a log cadres de a nova.
Desde IRS acho y media de IS no- 1, una de IRS figuritas m" El suceso so festejarA ese din on Is
vas de nuestros salons, hija residential do los esrso, 0 1
che, an qua se InIcip Is [tests, reln6 = 2 SardineI belle con Is ori0esta "Continen-' del doctor Eugenio Sardifia y de su Menocal. con Lin reel a do carActer
tia]
partir rie lag scis y me- barros
t'. y eULIJUnLU Cuknilionga.'. elep nte y gentilisima esposa Georg'- familiar I Los barros j-- jgqurA)Mo PVD
Tambi n huba un interested show naSmenocal. din de i.atarde.
on .1
Id erterittan y DQB boq
qua estuvo a Cargo de Ion Tax Mex u mano Seri ped a ese dia para Nuestra felicilacift a Ins novios
.,de Rosigindo Ro3ell, destdcados or La rifa de la Liga, Contra el Uincer L et T &Nc( D
tes, qua iticleron las deliclas de I& vuelve la terconcurrencia. 1 6 sure facial
,or fci, Ni6
-te y -04
Seri malfiana, a Ins cinco de In tar- presenclarlo. con el
continuaci6n a1gunds de los par. I I -i
'UtCon los j6yenes matrimonlos Al- de, an el edificlo del dispensarto de Dicha rifa. cuyas papeletas al pre.
10 -anjul X Lillian G6mezMens, Is "Liga Contra el CAncer" Is MIR clo de 40 centavos. dan derecho a opanolo Santetro,.jr., y 15101 AspuTu, ge tiene anunclada tan prestigious tar par tres r)remios-$1.000 $200.00 y
Wolo onlos.l.ulwoo y c6modcm totraMatorm y Enrique Rousseau y Julia Asp n ttuclim de ceridad. $100.00-, ha sido organized este ano
. I _uru.
do k se encontraban el Principe y Is eflin. ,cEl acto so flevari a Cabo ante nota- ;or Is )oven sehora Bola Suero y
CeSa St2nislail A. Radziwill, y el seflor asistiando tambi6n las miembros aila.
de las distintos cQmit6s de Is Liga Par este media se invite a cuantas NAF fffirAlUrk John S. Kelly y su encantudara es, FOR?,
posa Brenda Frazier, asi -COMO IRS personas qua deseeti personas deseen asistir al acto.
embajadior de Cuba, doctor GonEl homenaje al doctor Juis de Soto
zalo Gtlell,'y seflora Paquita Putill,
y dixfrute do' I" habliacionest do lujo se hallaban con Manuel Santelro y Ba.Nena Rodriguez, Refit Pagadlz ibary COMO herring anunclado, el pr6ximo Navarro, Jorge Mahach. Mar
comides do primers do lost. iren hotolost Lisette Denial, y doctor Julio Dumilis' viernes dia 5, a IRS ocho de Is no- fibs do Mafiach Julio Morales ImmeZ,
y Josefins. Morals de los Rios. che, se celebrarA an el Hotel Nacio- Raim6ndo de .astro. Rosa Blanca de
m& j rnosoe do nal a, Cirdenas de Castro, Pablo Alvarez
_MWco. Un rrty deTare riove qua un grupo de
ar jitag ordenado ast: = eu
Pilar amadri y orge Vieftes, Ann earn ersitatios del doctor de Caflas. Dulce Maria Loynaz de
de a estA organizando can Al arez de Cafias, Berths Waltherr, PALbM HOUSE H6TEL
Celia Garcia y. Antonio Giraudier, Lujafi Soto I v
Marthe Chacim y Juan O'Na lotell, motive do hab6mele concedido' nor Brighitta Waltherr. Gustavo Sterling, 1119 Collins Ave,
Lh16 Alvarez y Pedro Mcn=f Te- l Gobierno Is preclada condecora- Lo16 Salazar. Ignacio del Valle, Rosa Miami Beach, FU.
resa Bariibar y Rafael de Cirdenns, 'Ic on do "Carlos Manuel do C6spedes". Perdomo do del Valle. Rafael de Zdn. Precins razonables cle Verano.
Abascal, Nenita do Leon y Frank El doctor DO Soto, prestigious Inte_ degui, Josefina Duehas viud" de Is Bafio privado, duchaB y
Ccva, Luis Amado Blanca, Isabel teldfonos.
y lectual, professor de Is Universidad y
Dellund[C in b ernandez ia Cocina Cubans bajo Is superviiembro enthusiast y active de varies to Amado Blanco, FerOtro party era el do Is interested Instituclones culturaleti y bendlicas, nando Aba 1, Cira Cordov6s de Abe- sl6n de la seharil
recibiri an este a IIL Alberto Recia, Raul Cowley. Em. CLOTI[LDE FERNANDEZ
dame Gloria Landa viuda de Azci- cto una buena prucrate, con at embajador doctor Julio me Recio de Cowley, Armando Ca. I
Sardi y sefiora, Rafael de CArdenas y ba de IRS simpatias do qua disfruta. brera, Margot Morera de Cabrera, Ro.
Carmelina Tarafa, Alberto Blanco, y Mahana, = ,did 4, quedaran cc. sarlo Novoa, Martha de Castro, CaJ rradas IRS nes.
Fstela.Zalba, Federico Causo y Blar- He a Uxto Mesa, Manuel Bisb6 Sara lsalca Menindez, y Cheita Tagle de Co- asta ert Is relac16n de personas qua gu6 de Massip, Conchita ald6s Cre- Sugcrfbcm y cmimcleast on ol
hen. h moment se ban adherido al met L Is de Poseda
Mrs. Robert Butler, esposa del am. banquet, flunfis an [a Rif. SIETE) DIARIO DE LA MARINA
ntra0baadabrade los Estados UnIdoit, So en- Ernesto Dihigo, Caruca La"ondo
an atra mesa con el bijgs- de Dihi Matilda Martinez Mitrquez.
dier general Martinstein, Mr. y. Dar& Rubdn % im, Isabel Soto viuda de
Antonio Rosado Mr. H. Drickeorth; EvIertz, A a Martinez Delgado, Jo.... net y Mrs. kdgar Glenn y Ailis sefina Alonso, Inocencio Gomez, PeAcapriko
Morales Zelda. dro Hernilmdez Gonzalo, Anita ArroCfindido Bolivar y Robson Taque- Tovde Hernimilez, Nantilde Le6n, Guschel, con Luis Rodriguez FeIL6 y, so-. Du-Bouchet, Carmen Rovira,
Vialtis a TAX00, la Joy Ena Mourifio, Maricusa Gorostiza,
florn, Mr. y Mrs. Richard Wilson. Rafael Marquine, Manuel Mim6 Abadel M" Q Colonial. En Is mesa del baniquero Juan Gelets anotamos a Is seflora Carmen Li- NercMitm Nonialvo de VeW co In, Emilio de Soto, Margot Cabrera,
ma viuda de Roche, el secretary de Aurelio Fernindez Concheso, Zoila
Ev sitio do honer troernes a nuestra er6nies at reirsto do Is senors Mulet de Fernindez Concheso, Rafael Is Embajada del Brasil, Maurillio Merceditato MonWvo do Velasco, dome tede belieza, elegancia y distin- Mulet, Inge Fricke de Mulet, GuststDDO PAGAVO Pida informed a ou Pessoa, y seftora; y Gustavo Botet 110 Ild
lim. esposts del Seder DjoiksloF Velasco Sarri. vo Sotolongo, Nena Diaz'de Sotolon- reS
y seflora Lolita de In Barrera. P OILI W 01H
El colonel Luis Beltrin y seflora Lis se6ors do Valasno p&,tI6 antesyer rumbo a Nueva York donde go. Herminio Poitell Vilfi, Lea Rodridesdo1a Habana Agents do Viajos o a c V
Nena Nodarse, con Pablo Beola y caperari a so hijs Carmen, Is encantadors sefiorits, qua regress de su jiez de Portell, Jorga de Cubas, A0
CM CrW 4 Diane Adams. viaje a Europa. I angelica Figueredo Cubas, Can.
Luis Le6n Ija chita Castafieda, Silvia Garcia Navas,
Hp a Auel Freyre, Manuel Felicidades. SU LON 4n
Bustillo, Deli oca, Jorge Serrano Carlota Paradela, Antonio Martinez
y Zelda Roca. i Andr6s, Oda isasi, Mireille Garcia do
Ai gel Fermimilez Rivera Y sefiora La viuda de Hederos Franca, Adelina Bannatyne, Richard
La Reverenda Hadre CrUZ Hainz M ria Rita G6mez, con el Marqu6s y Neu nnfuEnrique Caravia Horton
,.a horas de Is 'tarde de ayer fue- muchos afectos qua Is desaparecida sia ve ez Amores, Jos Manuel
IM.r.resa de Garcillfin. En
Goenaga Y Armantina Pat. ran conducidos hasta el lugar de su supo conqul3tar a su paso par Is vida. Vald6s Rodriguez, Olga Bolivar, Gus- Dos Ofertas especiales q'uc usted
Hoy celebra su din onamAstico u 'd d d I Siervas de Maria. salodbs, can Agustin Betancor y Eloi filtimat descanso, an at cementerin de Nuestro p6same a sus hijos Tomas, tavo Du Bouchea Jr. Himilee _sterellglosa muy quericla y estimated: "Wasta"l."rradre Cruz Ilegardn on sita Pasalodos. Col6n, los ragtag mortals de Is se- C&Ar. Mercedes y Lillian Mederog y ve, Oscar Ferninaez je la Vega. Ara- debe aprovechar tanto por lo
POr,,Sus virtudes, en cl Soon de tain graAa o-sl6n las muestras de Tres parejitas: Maria Adela Sucro fiora Mercedes Cabaftas viuda do Me- Cabafins; a su hormone, In6s Caba- cely Carrefic de Alemin Arac
1: Ctti d "Us flag viuda de Moderns; a sus hgos Alcmfin Carrefio, Estrel que Sort
dad habanera: Is Rvda. madir convenientes
f, ndmerosas amistaldes, y Jos6 Enrique Smith. LPurita L613ez deros, damaejemplar, dotada de a] In i3ret6neYe y pr cticos
Cruz Mainz, provincial de Is Cornu- a Ins qua unimos Is nuestra. Ofin y Lico Centur16n, Margarita Be- tag virtues, qua presidia una fami- politicos Noemi Ferrer Fidencia a- Barcc16. Jos6 Montero. Genaro Su6riling y Rafael Rodriguez CAcereg. lia rally distingulda de nuestra so- gaz, Fra cis T. Coxe y Luis A Baralt rez, Gustavo Diaz Horts, Ismael Bar- los a rticulos, como por ]a eco.
Rafil Portela y su lindfsima a dad y a Sul nietos y demfi3 farnihares. nabeu, Teresa Spencer viuda de LonMaria Elena Gasch con Elena IsTiorkli ku'ena, dulce y sencilla, Is sefiorn Paz a sus ragtag, goria, Gladys Lauderman, Ernesto nomia de los precious que les hemoli
Y JuanitonDfazir Alm6e Argaelies y viuda de Mcderos baja a Is tumba, PARA LAS MW EIRES, QUE SUF Juan Wei s, C men Saiz y Victor queridn y respetadn par cuantas per- fijado.
Rodriguez Camps. sonas In trataron. Su sepella constiMr. y Mrs, Arthur N. Connor. tuy6 Line demostrmc16n plena do Jos
Ann Maria Caderes y Jorge AgulE MU(? 5 PDR. C I ler can Hilda Cabarrocas y Manolo
Cadenzas. Polo Vald6s Mirand(i
Ram6n Martinez Pedro y senora
seguidos do Marilta Barrucco, con el doctor Jon- En Is clinical "Cardona", do In onqufn Vifialm y sefiarn Mercy Taque- 17, on cl Vedado. so encuentrn 6
E L11 J S chel, Jos6 Manuel Coroalles y Elena 11" 1 0 1 Lcl C I
de CArdenaB. rec uid e c do aba lero Polo
IBUENAS NOTICIASI John Smithlex y Gladys FernAndez, Vald4g Miranda, a consCCLICI)CIa do
Julia Rebell y Margarita Zayan. Ins h8ridas que recibiti ayer par In
mahnno, on tin occidente automovi4ZstA Listed ontre IM 39 y too 53 ano., Marina Fern6ndez y Lollta Hoehn- listico. E sas T oallas que
TU RtrAY04ando ese dinall perlodo vnrria de FeknAndez Cases, I
nalotud proplo de lam muJors do tillsimas damn i, Ocupaban otrR'mTin Le deseamos tin prouto restablecl"mod's-It -7 4surro ccesoa do Mrs. A. Duys, Mr, L. Crosby, Mrs, miento.
color, %I:dad'
ate nervio". deprimlilm E. H. Wright, Mrs. C. Charleswakth,
Irrit.h1a, d6bll? Entoncoo; pruabe ei to
to Vagotal do Lydia K Mr. Henry Pike y Mrs, C. Char s- Printavera en Holanda
folnNiatinea worth. Ul va a necesitar
pairs allylar toles sintonisa.
Muchas inul6ras provisaras, do Mr. K. Anderson, Joaquin Rocabertl Can cate.sugestivo tiiulo brindari
.scfiora, JoS6 Cuervo y Sahara, Joe Linn gran fl Ste el sibado 20 do mayo,
inedlanit adail," toman at Cot% em A. U an Houghton y sciloraiTany Hersch- para inaugural- Is temporadn do verapuss do Pinkhorn con regularido
Lo dwr a arear resistoncts con. hililt -8 dyude a Is naturaloss. man y sailors, Frank b. Preston. no, el simphtlco "Tararil Yacht Club".
Vista oxcelente medicine, tamb0h Salvador Fond6n y Carmelina Lau- Fiesta do mWtiples aliclentm, de
produce In quo lost doctor eo Haman le cuestan hoy
10 Comptesto do Vinkharn no con. tin effect o4tornscal torillitaintA. rrieta se encontrabarl con Panchito gran bellez" y animacl6n, que resulZajas y Carmelins Villaverde. tarA todo un icontectintento social.
MPUESTO VEGETAL de'Lydis E. Pinkham-0, Inalmente, Ildeforgo Quesada "Primavera on Holanda" Seri una Una Bateria do Cocina
scilora Magdalena Rem6n, con HI fiesta encantadora y como su titulo I ginia Leal y sefiorn Yolanda Quesada. Indica, low dominion del Tararii Yacht
Club ser6n convertidos an un rInc4n inuchomenos enla con 24 piezas do doble
holtind6s, con molinos de viento. decoraclones apropladas y tullparies
ge, traidos especialmeole do Holuna, so distribuirtim par log parterres aluminib inoxidable
y los canters.
ff entrada de log Jardines se convert1rh op un Campo sembrado de A
tulipancs gi antes, artificiales, que Con libro de recel'as
con una flumInaci6n especial, serd de
un effect maravilloso.
aft 1,109buato Su blim e At lado del ring He belle se aeon- Incluve 011as de diversos tama6os,
diclonark una cantina imitando una
"Herborg" holandesa, an donde so ex- asadora, sartenes, cafeteria, cazos, Cu.
penderfin d grepararkin las bebidas
naturals a icho pain. charts de media, molded, etc. Todas
A SU CALRINO V ABNEGACION AmenizarAn dos orluestas magnificas, Is "Continental', de Ernesto laaTiezaa dc doble it'lutninio inoXi3abje.
Duarte, y el conjunto "Cubalconga".
Como as tan grande el enthusiasm relucientes Y pulidas, con detalles
desperado par onto fiesta ya son plisticos. Adennis, con la 13ateria obse.
muchas ]as reservations 11 mesas
Is directive del Tarark Yacht CluG quiannos un librQ de recetas de
ruefa a los solos sollcitan con tlempo as means,
Un peitiefin grupo de invItaciones cocina Completo.
IS direct va ha acordado conceder a
peticl6n qe 109 SOCiOS. y COStRrAn diez
pesospafa los caballeros.
Sera In fiesta del afio.
Henwr6nduin
"BRA DE LAS MARES" Social
JUNTAS:
CUERVO Y SOB91NOS tiene
-En el Lyceum, a lag 3 de Is
A redalo qua colrTA su feliciJad UN tarde, del comIt6 organizador del "canasta party" a
beneficio del hospital "MerA"7.
en esta fecha y.qpe represents"
cedes".
el Mis s'blitne tribute a su carifio, _En Is residence de Mercedes G6mez Mena de Rocha,
las 4 de Is tarde. de Is Cc
V-11 '14
I I .
I PAUM SEIS DIARIO DE LAMARINArNIERCOLES, 3 DE MAYO DE i950 I AM aM
I .
- I

Temese que Joliot Curie ofrezea Cualquier paz que se concierge' I I ,; I
. I Is I Nientras: la vidff Pd89
1. I
N pico Internacional 6 a .1 I I 9 9
SUS servicios al Gobierno ruso sera' una paz impuesta'por Kusta 1, I =1
I It I
Mot M
Preparativos para Ia reunion de Londres Ia El totiro ,"Okef"', de Tel A -, '- ftafia
Fui destituido corno alto comisionado encargado Asi piensan en Alemania. Acheson presenta I I I
Par Josi Maria Caps de las investigations at6micas en Fran'Cia.-Datos otrp mejilla" mientras el Soviet se'llena hi bolso Por WUly de Blalack .
I.
'festaciones formuladas on Ion 61timas horas par 'I Par LEONARD J. SCHW'EITZER liamade Zoe. function a 6ase de 6xi- (Par Karl H. Wlegand) aigna.,y sqria admirable si se ERMINADA Is temporadis tie dicho, ha afirmado lax suyaz, 111115A LGuNAs mani IN. A. N. A.) to ,,ju., T abono de Is "9pera", se man- nuinamente hebraicas, PalestintilaSecreta.rio del Exterior 3- el Presidente tie log Estados Unidos nos _\ do tie uranio y agua* posada. Esti BONN, mayo 2. (INS).-Cualluier mas a Ia realiclad. Aunque to- tLene ista abierta, ofreciendo, airs nag, biblico* i hacia Ia comePaz que go conc No poco lu "IT-16grarlo. Tu.
oirecen Ia noci6n, bastante leve por cierto, pero cierta an. cuanto a] WASHINGTON, mayo P. (EPS) equipada Para Is extracci6n-de plu. torte entre Or ente do gestTen, or entada
destituci6n del doctor Frederic tonlo, el ingrecilente primordial de ]a C,6n un ideal tie Paz y segurl. a precious mks reducidos; dent;rcy de = par
La y Occidente, bien abora a an un fu- cu ~ . a last fuentes do ,fondo, do algitinos l6picos quo scrin tratados on Londres, cuando se Joliot-Curie par parte del gobiii.rno bombs at6mica. M informant ducla. turo pr6ximo, Seri Una "Paz sovI6, dad es closeable y digna tie encon-do. poco go Iniciari vo quo recurrur
rednan, dentro, de pocos dias, 6 sefiores Acheson, Bevin y Schuman. franc6s tie so pesto tie alto carry 'I._ ba que onto se hiciera I'sImplemente ties" y no Una "Paz norteamericana" tales esfuerzas tlenen probabilida Una nueva serie -_ arte hebreas y seralticals de log MU I
Las frasets dichas cl pasado lunei por Mr. Acheson resultant altamente nado oncargado. tie log investigacio- Para satisfacer Is curlosidad clenii- Tat es Ia opinion mis generalizada en ties tie Ipgrar ese alto objetivo shlo tie representacio- aeon, a libros clentificos, tuvo qu
nes sabre Ia energia at6mica, por ser fica", como se he dIcho. log circulos alemanes, y an ningfin si no se Inspiran en un excess tie nes en el "Adria- revivir 0anoramas, colorear 1:
. "idealloyno" y at log estadistas y fun- .
reveladoras. oil conlunista declarado, ha sido sea- Joli6t.Curie hot estado auspiciandicy p;isg- puede hablar tie Ru!iia y tie no" ,. a precioB I I oriental dbI Medio Oriente, evocar
Al ha6lar ante Lin grupo do parlamentarios do su Pais on torno a los gida con placer en log cfrculos cien- f2a Para Intercamblar infor- go. Co. m!!Jor conocirrijento tie cionarjos d Aticps que log conci In m4s baJos, y 4t A 1 Sty sensuallclad, tuvo que hacer sen
maci6m at6mica entre log hobbies de ben no se ngafiar .poT el mi P
tLficos tie esta capital, relacionados c cause que en Alernania. = tir en el cliiilogo Ia guttural, que dar
propisitos--motivaciones mjis b;en-de Ia rcuni6n, ascgur6 cl Sccretaricy con el programs norteamericano tie ciencia de Europa. Los hombres ,de El Secretaricy tie Estado tie Este. raje tie sus propios perisarridentog y ell el verancy se 17.2 con lag ruelodionsis armonlas tie
I iencia norteamericancys se preganny! 'dos Uniting; Dean Acheson ha con deseos. gozarin log obras (
del Exterior clue ese reforLaria Is uni6n de [as tres grades Palencia" investig4ciones at6rificas. liricas en uncy tie : Los antiguals vanes mel6dicas; mis
si serls, Francis a Ia Urd6n Soviktica tfibuido a reforzar cant convicei6n Acheson se rnantuvo firme ell so
oil relaci6i, con ]as restates paiies, que forman el Pacto del Atlintico- La presencia do un cartoonists en el destiny final tie Ia informacl6n sea. IDS Sidon mis todavia, tuvo que liberarse del conNort", con lo coal nos parece deducir que, a] fin, 3c va a clar. a ese on pesto tan delicado-ha sido duran- clue, I dicho sea tie paso, no es pri programs tie filosofla politics tie cepto banal de Is Biblia. des
Le mucho tiemp motive tie preocu Ell conjunto, dice ei expert norte- votive. do log alemanes, sino que tarn- scis unto.s s6lo hasta inmediataimn
-acto el verdadcro 5entido military que encierra. h a P pu ;.'j mundo, Jos rui- tiernpo he facturado, estandarizado,
P clones para loso ombres tie cienci y americano, sus colegas y & se ale- blin abunda en otras passes tie to de. tie recibirse en Washii. I L_/1
A] margin do ello, corricy tatoblin so ha c3crito en estas piginas en funcionarios norteamericanos respond. graii tie que se haya destituldo a Jo Europa. ton Is nota runs. rechazando log tie- n-s tie las ter. I par tanto production, yabandonar
sables de impedir que se filtren e liot-Curie de un cargo .en el qua lal Acheson "volvici ,Ia otra mejilla" manias norteameriganas tie satisfac- mas tie Caracala, a preclos mis Ia represenjaci6n esterecitipacla del
. Ion habilidad y log median pairs contri- at contester Una nota del Ministro ci6n y corppensacidn par el derribc bajos todavia, au-nque, d sdcy el so- judle.
mis de Una or-asi6n, Ia reference aludida actualize I& cuesti6n-de fondo. cretas at6micos con ciestincy a Ia M
El Plan tie rearmed do Europa, tal y como se habia planteado, parece Sovi6tlca. tie on avian naval norteamerica tual valor tie Ia lira, no son para Durante veintleinco aflos ha pro-:
buir a log planes relacionadog; con I& del Exterior del.Soviet Andrei Via- Ia regicity dql BAI I s masas Ion que Mussolini im- ducido el "OheY' sesenta Y seis
quo habri do sufrir Una ieviFl6n vertical. La realiclad no e3ti, par Pura- Un hombre tie ciencias que ocu pa epergia at6mica de Ia Patria Sovid- hinsky con una nueva verst6n tie Is en, lion par Is Rv!a- a
su un alw cargo en relaci6n con Jos in- ties ban debida tie ser muy tentado. politics exterior tie Walshington ell cion military del So iet. puso. I obras,,todat diviintas sabre diverto, do acuerdo con el Plan anterior, como so sabe ceiiido en un todo a ]a ve6tigaciones nucleares teyne ain em- res p2rp un miembro del Particlo Co. Ia cual se recalca Ia necesidad tie Ell cuanto conCjer rye a Europa 'y Los concertos tie Ia "Santa Cc- S03 turtimtos. Ell1m Rac3 tin& tuarlatt c ro'l millo- 4argo, que se haya causado aigun do- munusts. seguir buscando Una "base comCin" Asia, no fu6 ese ell moment oportiidefen.a occidental, a quo so a,;ign6 Una suma cle poco mis d I cilia" se sueedery log millirpoles y por Europa, ahora precede a airs.
il 1para zanjaryel.,conflicto entre el to no Para subrayar con tanto viflol is invitaid *eol ministry, de Israel
ties do pesos Para el rearmed. El Presidente Truman habia aclarado (hace no ya a consecueneia tie Ia filtraci6n Sin embargo, a6n leg q eda'al o d! ]us dominos Oor Ia tarde, en el po I
do secrets tie Paris. Este hombre tie que preacuparse. Ahora que log Iran talitarismo I democracy. necesidad e importance tie hal or on '-Argentina", dirigiendo dos cacis ha asistid I Spresentaci6n del
de esto mis de un al io) clue el Pacto so limitaba a.la articulaci6n de Ia cicricias, quien esti a cargo tie Una ceses ban echado a Joliot-Curle, Lacep- La In depositsda por Acheson ell "Area coming" para resolver el via
impr ante secci6n tie Ins investi$a- tari Ante Lin emplecy en Mosc6? I director tie orquesta. De log has- d. bitladis teary Zweig, "Jedefensa tie Ia Europa occidental, con Ia clasficidad necesaria Para clar t one "irea corral" es grancle, sin dude blema/ ruso-norteamericano. ta ahora contratacios, Kusevitzky, -remias" an el teatro' "Quirine.
clones at6micas norteamericanas, dice I El ecretario Acheson ha agregado liegado reVientemente tie La His- ui4i al especticul ci rtare
I empty a log Estados Unidos tie realizar los prcparativos ncccsarios Para que el programs at6mico tie Rpsia Its I rjL(
sto log siete consignados bans, he sido Una tie log mAs aptaly- aprenstan. N6 habla leldo Ia .b
anumir Ia ofensiva-o implemented intervenor con I& %ran Sums. do %us tomada 0tXo curso, y poetic que e D iecioclw m uertos en A frica del :'n'-sup'd-istcur:sa tie Berkley.
recursos. Para ello so habia estudiado Una estrategia; se efectuaron su_ Ile deba en parte & Ia extension par .. didos. Con interns se espera a FAWve a punto de echarle mano.
parte' tie aquel pais tie log de3cubri- En log capitals europ as tie c0l"51- Kubelik, el hijo del c6lebre virtucy- Me abstuve deliberadamente. Tracesivas reuni&es do jefes militaries. Y empezaron a afluir a distintos mientos franceses. S dera como tie singular significado el so tie Ia t6cnica impeable. ducida al hebraico 1comprenderia
paise3 del Pacto las armas, que eran Ia expresi6n tangible del' Pacto. Los Estacios Unidos no le h.. i._ Sur por los disturbios com unista hecho tie que Acheson anunciase so Citron concertos tie no menor va- algo?
. I
En Ia reunion do La Hava-permitidnos insistir Sabre ello-, IDS mi- porcionado mines. informaci6n at mi- nuevb programs precisamente en log lor artistic, pero tie otra close se -Jeremias" es Ia, tragedia de un
, ca a Francis, porn este hombre de moments en que estin a purity tie
bistros de Defensa estudiaron al parecer log necesidades del momenta, a ciencla declare que Joliot-Curie y sus Tratan de provocar Ia rebeldia en Ia oblaciilin inaugurarse Una nueva conference suceden y sucederfin hasta fines pueblo. Lo que se propuso Zweig
Ia vista de log hechos ii6evos production en las iltimas semanas. Aun a3-udantes hicieron.extensoa p I tie los tres grades canrilleres occi. tie Ia Primavera. No on tie falls a] escribirla es en verdad mencis
par so cuenta. L clencia alTonica e se quejarin los ro- interested que Ia interpretaci6n
ro "as denWes en Loncires y oLra reunion tie rintisica qu
sin tenor a nuestra disposici6n Ion cletalles precisas, tanto concernientes a francess, tal coyncy fu6 clesarrollacla de color. Quentan un ieatro. Comercios saqueados tie Ins naciones signatories del Polito moron. que ie el teatro "Ohel"; El tie ,
las decisions como a Ia manors. do hacerlas efectivas, es innega6le que par at, jefe communist, he aleanzado I I del AdAntico en Paris; cuancity se re Entre log respect culos gozados Una realidad hist6rica. Fin Ia quo
. Un alto nivel te6rico y ticnico. CAPETOWN, %nayz %ePor Arthur Terneroso tie Ia4 asechanzas del conoce Ia existence. de desavenenct6b aqui en log d1timos meses so desta- a sido preciscy recrear. el culadro ,
105 5UcC50S MiS TCCiCntC3 en cl terreno do ]a politics international sirvic- Gavalus, )correspors Ia Prensa comumismo respect a log movirnien- entre Jos miembros del Estado Ma- call con notable relieve log poccis del pueblo, con sun pastors, SUB
L ventaia que log Estados Unicips Asociada Un. noche tie terror, pro- tos nacionalistas.obreros entre Ins na- yor General tie Ia alianza defensive a
ran Para mostrar hasta qui punto todo lo que so habia adelarylado resul- le 181evan a Rusts disminuiria consf- dticto tie Una intention tie huelga el tivos surafricanos, Swart prohibit In tie Occidente. y coincidiendo con [a frecidos por Ia compabia a mejor nobles, Jos caldeos, log factors heta6a I neficaz. en primer tErmino, por insufIciencia, a lo que es lo mismo: derablemente si dicho pals adquirie5e 19 tie' mayo. ell Johannesburg y In proyectada celebraci6n del V do m,"- triple ofensiva diplomatic del Krern dicho par el "Teatro Ohell', tie Tel braicos y up retirato pode oso: ZI
que el primitive plan y Ia mentaliclad clue lo articuI6 hace mis de un ano Ia t6enica francesa, dijo el expert cercana reT.16n tie- Withwatersrand, yo como "Dia do Libertad" lin resucitando el problema tie Joe, Aviv, formado y dirigiclo par Mon- del proleta.
norteamericano. indicando que el asiento do inas tie oro. di6 par Durante todo el din do Elyer las re- Dardanelos y Ia' cuesd6ty tie Trieste he Halevy, descle 1925. No hay palabras Para Idecir todo
debia ser Tevisado a ]a luz de los 61timos acontecimientos, entre Ins que crefatigel par )a menos parte tie cil- resultado ]a Inimuerte tie diez y ocho senticias multitudes estuvieron ame- y desatiando a Washington con su in- Compuesto par treinta y sels j6- lo logrado par el teatro "Ohel". Sin
podemos cle5lacar como inincipales. los siguientes: chas cog habian flegado a Mosca. Personas otras 30 mis lesionadas, namindo con Ia frase tie "esperen a solente nota sabre el incident ctel venes seleccionados,' decididos fir- engender una palabra tie Ia traducSeg6n este inlormante, Ia calidid se 'n tie sr6 el ministry tie Ju.iticia, que sea tie noche ...... mientras Is.' Pa- B;ilUco. A) La victoria do IDS communists an China; gu trullas policiacas, arms memento a dedicarse con pasi6n a ci6n, to do Ia comprendf. Lo mintie Ia ciencia at6mica francesa ea alto. C. R Swart, ante Ia Climara Paris dos con rifles,
13) La agiesividad, ampliamcnte subrayada, do los ru3o& on las 61li- Ciertarnente, Francis- rynamen- Para mayor abundamiento. las In- is formaci6n tie on teatro palesti- mo le suwdi6 a Ia mayoria tie log
cons semanas en distinlos sectors, 5ingularmente on Alemanin; nacimiento tie Ia ciencia at6mica, he- Ell Una entrevista previa sobre los tas, se dedican a romper groups. es V1 lugar tie mentaria. pistols, bayonets y otros a terminables; reunions tripartitas y niana, tropezd en sus comienzos espectaclares. Cuando cay6 el tel6n.
biendo sido sus padres el famous ma- planes legislative para acabar con el Unos dos mil policr's, con el Lux,- Ia. .bundantes notas diplomAticas no al af3d 6 Ci
C) El grave incident del Biltico, acerca del cual parece hacerite luz trimoniLr Pierre y Marie Curie, quie. movimiento raja local, Swart acus6 %I Ito tie troops ell carrots blindadoS, ha- ban contribuido a curar log mal con el problems del tempo y del fin mente, Ia comp a ILI ova 0- I !as dinero. Los actors trabajaban tie nada largamente.
a 61tima hora on cl aspect agresivo de los communists; y nes fLIcron padres tie Ia esposa tie Jo. communism tie dedicar el 95 par cien- bian sido movilizaclos. permaneciendo Politicos y econ6micos tie ningun
D) La instificiencia de varic liat-Curie. to de sus esfuerzos a provocar Ia r alerts Para manterger el orden. -y mucho menos del 6munun. dia Para ganarse el sustento. A Ia I a de Ia
-s poises del Pacto del Atlintico, con ]as K a irrupc!6n en Paris tie Ia infisica.
DesQu6s tie morir Pierre Cur' beldla tie Ia pliblacl6n tie color tie Ia Como eprobtesto I contra Ia prohibi- rante este tempo el communism larga, pars indeilenclizarse, al toc ie, so Uni6n Surafricana. Agreg6 que .ya cl6n tie ele ra a manifestacicin del se ha propagado mis y Inds -pese mar cuerpo so empress, organiza- ruse, del ballet ruso, tie Ia 6pera ,
que no debe contarse debido a )as c5casas posibilidades de potencialidad. = continue6 trabajando on Dixon ban tratado de ent I 19 tie mayo qua proyectaban. los di- al legato tie que el Plan Marshall ron su existence colectivamente, runs, de los artistes runos, no he
I ores 'almente Frede. rej;rgeU.a plo barters infranquuaDescle todos onion punts tie vista, a nuestro parecer, es que debcn ad a ni a constitute. Una coil la mayors economies posi- recibido un shock parecido al do
interpreters laj frames de Mr. Acheson, en el senLido tie reducir a Ire 1,re"Fe"' Bje, a instance tie Nosam- rigentes communists propusieron Ia
5 rc Joliot, qui afiaciJ6 "Curie" phil esta declaract6n. huelga. Los hueIguistas trataron tie ble- y elugeneralisimo Stalin est;i Ia. otra noche. Los artists do
all apellido despuis tie haber control- AnuncI6 que el viernes seri pre- convener a otros trabajaclores Para a o roJo sin forldo bles.
log poises on verclad interesanies del bloque del Atlintico. do matrimonicy con Ia hija mayor tie sentudo at Parlamenta on proyecto qua se abstuvieran tie presentarse a con el Asia y los siete ddcimos de Ia Era so prop6sito ofrecer Una se- "Ohel" ban condenslado todo Ia quo
Al hablar de abastos, do revitalizar industries, del potericial, ell fin, 'a seflora.Curie. tie ley, in on6rgico, contra el co- ous laborers. Al anochecer empemron poblaci6n mundial que In habitat. rie de obras con significado social, do antiguo, sin mezelas, hay en at ;
de esos tres Paints, se enliencle que son ellos [as quo habrin do Ilegar a At m 0 rir so suegra, Joliot-Curie Ia munismo."Rehus6 der cletalles. Diez a materializer Ins amenams do via- Ell Alernania Ia alto comist6n alia. originaimente hebraicas, basadas en ca-ricter, en el almia hebrca, Ia fuerSUcedi6 como el gran expert francs y seis tie las individuals Wuertos on lencia. do do Occidente casi provoca Ia ,:a Ia Biblia y in Ia historla tie Israel; te, tan marcadamente tallada. Comloclos Ion sacrificiofi. deducidos de su potential. En Pocas palatras: quo ell readioactividad y ciencia at6mica, Johannesburg y sus cercanias fucron Swart inform a Ia CAmara clue ell I' I a on es ocar if teres
do del Canciller Konrad Adencluer aspiraci6n, ell gurna, nacionalista. parar 0 con otr ev
Fran-Ia, Inglaterra y ]as Estado., Uniclos, singularmente estos 61timos, Durance In guerra, encnbez6 log fuer- balaceados par Ia policia al disparor Benoni, dos indios--mlembros tie on ingiri&ndose en asuntos rigurpsamel La belleza tie Ia vida antigua he- aplicados discipulos a cromos out ms communists tie resistencia dentro contra log rebeldes. grugo asiAtico que constJtuye oLro
son on verdad Ion clue fendrin que hacer frente a las contingcnclas, ya inclos on is;;pronun- to internal; al "vedar" dos leyem del bralca, log sufrimientos hebraicos, mados, salvo raras excepelones.
do Frinciri. Dos mAi perecieron asfix pro loins racial en el p l Callas. El teatryl "Ohel" fortaii un blomuy avanzadan, do Ia defensive y Ia ofcnsivyl El resto form& parte Inmedintamente, desPUILS do 1. on teatro ul quo aqu6llos prenctieron clarion discursos ante 450 Bunbstag que nods tenian que ver las heroicidades hebralcas, el pate- que on el que no'existe uyy asonno
--Una Parte important, par cicito--cle Ia tgeografla military, que com- losing at6mica ell Hiroshima el go- fuego. Los establecimientol '-or.. I d...'iando abiertament, lit probibi- con Ia seguridad tie las fuerzas tie tismo hebraico, popularizado, no
Eierno Ll snqueados y apecireaclas las Itice, do. cic!lry d ocupaci6n a con las relaciones ext podia dejar do contribuir a Impreg tie ir,,js ura. Todos Ion que to earn
p1cla lit alianza inis vasta de Lunnias se han articulado en los 61timos afios I rovisicynal del generic Char- I e celebrar mitines. Cuando Ia C.
e- dr lulle que incluia it % aricis ulumbrado a] extenders I 0 rioliv aaiiitenO romperlo, IDS agents, rJores del nuevo estado. Una do ins nar a log judios tie Ia nostalgia tie se interesan par gu cometiell polificti, international. ymembios comoilislas le din a in bios a todos los aubuirlill d: ,d!Hiuvog at o rodeados got IDS rebeldes leyeH do reference estaba relacionujil- dr Johannesburg y a1gury uVo, an a mue _' a ra con una vida normal, eatable, ell so pro- do con ld6ntica .)asi6n. No pudien. 11OL-Curle Ia que este in(orniante as pobla. I abrieron f d to it con- do con el servicio civil y Ia t do ciWlos, ffjar cuatro nornbres,
,]it d .1c I .. clolie CrIcUllus. c ell pia tierra. Tat fin le he impress
, tro e hirien a n sets. IDS impuestos sabre Irk r try
T' ,, heque ell b anco pa a a I "Teatro tie Palestina" so sello para que scan reterlidoz: Los tie a.
f0meli i vnergla al.6mica. Loo po- ___T_ denauer debe habersc pregunisdo
Critical en Italia Ia political de deresetel honibre tie ciencia comunis- rr opio. Zechaval (on Jerernian; granftico), .
11 rutaron los Leones sobre el ducla aIguna at 61 y so gobicruo pr I, .T. Knaanatn. aiindi6 el expert, era inmensa- no deblan tambi6n poner sus dimi Los ruscis cultivaron el drama J. Zerubavel (Pachur
IL nia.vores qLIC IDS que se le hit- Ia comedta tie cofftum- ril lAbimelek el condattltre) y Z.
. stones con fecha ell blanco a Ia dis- hist6rico y Barban. Este altimul en su papal
111) dado 11 coalquier indivicluo on Ins ,,,iciry do Ins .1tov connisarlos do bres: log alemanes bebieron on
los aliados en el caso de Trieste 'e".'d., Unicics. dos Uniclos. Frnncia y Gran Bre- Goethe y Schiller; too frace5ek, en tie rey tie Judea, tan adult ablemenDiCe el lionibre tie ciencia noile- "D ia de Ia Cancion Cubana" t a fi'a. / In "Comedia", muy principalmente, le hondo, forJ6 Una especle tie evo- "
El anciano estadista Vittorio Orlando se duele de ,,,, wricuno que Joijut.Curic go jimi, i6n fisica tie un Cristo bizaritt.
,.be a IDS rettUrsoa at6micos france- No puede hacerse ima com tn- hall mantenido el repertorto clial- ego
Ia actitud de los antericallos, franceses e ing r cicin con Ia subidu do Hitle po- co. CyLd& manifestaci6n artistic eu. do. do Una potencia simb6lica evoa, pe a que datilly eran mucho ma. Asistieron a Ia sesidn los laureados en el concursO der. Alemania entonces aba uni. ropes Its tenido ous character Roma, MCML.
leses Yores do 10 .que entlencie generalmen- on, r latices cativa inolviclable.
In. Ell In krancla metropolitan se aus do y tenia on "Relchsweher" tie cien prooials. El teatro "Ohel" como he 1111
ROMA. mayo 2. (Par PhillP Clarke. tafte y Francis sugirieron el 20 tie hary ciCHL"Libierto ricos dep6sitos de piciado por el Hiniliterio de Educacitin mil hombres. El "mejor e)6rcit,) tie I .
vOrresponsul do )a 'Prensit Anocladn). marzo d cien mil hombres del mundo" -tea(ul .
Vittorio Emanucle Orlando, primer tie TrIL 4 -a urguilo. La industrial quimica do Ia no- Estuvo dedicads a tratar el "Dim El secretary del Club, doctor Ma- manifestaba el agregado milltar nor- In I .
loose devuelto a 134 sobe- cl6n em altamente competence. 1,05 tie Ia Canci6n Cubans" Ia sesi6n ai- rio Recta, lnform6 acerea do Ia invi- teamoricano clue a Ia xaz6n se hallsinInistro do Italia oil Ins Ill., do Ia rants de Italia. Ru.9la bloqtte6 ,go hombres do clencill franceses so,, Jun G uayos y Fom ento causo gran
primera Gran Guerra, dcclar6 hay payo;, po.9teriormetite, Yugoslavia He 16ndidamente adiestrados y "a- muerzo del Club tie Leones do La tacl6n hecha a todos too socios del be en Berlin. Los alemanes Saloon que
I traba- Hythat' lebrada ell log salaries del Club par el Centro Andaluz de La existent fuerms dentro y fuera tie
(me Ins Ecitacion Uniclos. In Gran Bro- 06 envue to ell Lill fLudo con el "Co- film con Prectsi6n e iniciativa. Vedado' lecennis Club, asistlendo co- Habana, pars. asistir, el pr6ximo sA- AlemRnin (Joe quieren mantener a la'dano a su paso un rabo de Rube'
tarIn y Francis -.yn noeson.amigns-, inform" dirigido par Mosc6. He- El Potelicial fratic6s era insuficien- con invitation tie honor log laureation bado, a Ia fietsa "La Cruz tie Mayo", nueva Alemania sometida y postrasugiriendo que Italia r coy, Idere go cientemente so iin c5lRdo especul"n- te Para Permilir Ia fabrjcacl6,j tie ell el concurs do canciones auspi- clue celebrarAn en su local social, do. no s6lo military y pollticamentc \ .
iln.ticlpael6ry on el Pacto del Albin. do sabre el hecho tie
ter quo Ins tres b. -.bas at6mica.s, pol-o Jollat-Curie Coldo par el Mmisteria tie Educaci6n. Prado number 104. sino tambi6n econ6micamente. Los
I potencies occidentales prefirli-frin Una consLruy6 unit I ialaci6n Para ex- El president del Club. doctor Es- Adernfis tie Ion menclonados ocupa- estudiantes universitarlos se mucs- Perecieron tres personas al volcarse un aut6
I-lablyindo ell el Senado nobre el solucitv do Ia cuestl6n tie Tr logic traer uranio y p ldu poner it procill- Leban Alfonso Zalba. pronunci6 bre- ran astentes tie Ia mesa principal Ins tran resciitidos' contra todas las o
F,:,oblemn do Trieste, el mneiRno es- quo ry ignore todas Ins reclam.n.-I 'Ir unit pila atomics parat lilies tie ves pulabras Sell8lando quo esta se- compositors laureados, Senorita Ma- liticas y todas las ideologists. Muc as en Ia carretera 4terca de Catalina de Giiines
dista ncus6 a Ins tres potencies D, nos yugoslavaii. 1948 .a posor tie Ia tarde que empe- ,lo'nIaes traditional entre log Leo- ria Josefa Enricluez Guida, sefiora tie ellos hosts So niegan a hacer re.
cidentales d abandoner Italia vn fa- Oj:lando, 6111co superviviente do los z6 F'rancia a trabaJar ell est e ramo. oes c Habana, a Ia quo siempre Emma Tabares Gutiirrez de Guitart ferencia alguna a In politics. Hay
vor tie Yugoslavia. "cuntro 5randes" que superibleron el La prinierry pils af6mica franerma. .son invitados tie honor log triunfado- y doctorFiliberto Ramirez Corria- el .
"Es par In tonto ImpoHible, tratado e Versulles, declare quo Ia Ia juienes aseguran que "todos log po, (TELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA)
aIry e,- Gran Bretaila "ha optado por cover res ell el concurso que doctor Miguel A. Guitar, fi ra I Liens y muchos estadistas mienten
Ins concliciones, tener Una inliza nte el Ministerio "C 'm M I Eugenia tie Ia Ba Ile GUAYOS, mayo 2.- En Ia fines brados Virgility Garcia P6rez, tie 48
coil naClDnes quo no son nuestras tirse ell el princlpni enemigo tie Its- Reportan desaparecido anualme decu does- foar a rrera de At- conscience e inconscientemente".
timigas. Its", ofiadiendo que el goblertio John- ci6n entre Jos compositors banns. nso y el doctor Roberto Villa Le6n, Millares tie graduation do las esene- "Cayajaca" tie este barrio. un rRbo afios, comerciante y vecino tie Malo- '
rista del primer ministry Attlee "e5tA Ile refiriii a liLlseflorita Conchita Go- tuercerrabos y candiciato a goberna- Ins y universidades 96 sumarian a tie nube derrib6 gran cantidad tie ja NY 317; Arturo Orta Le6n, tie 22
"El Pacto del Alliulilco debe do ser a tin aviiin que volaba sardo como felz aurora tie ]a inicia- dor del Distrito C-2 tie leones. tie families y casas tie turar afios, vecino tie Est6vez 74 en La Hareconsiderado. El Gobierno I mis recalcitrnntemente opuesto a log desocupados. Ell toclos esLos '8sas
taliano iva tie crear el Din tie Ia Canci6n A onto sest6n tambiAn as'st""n circulos y ell otros muchas se senate tabaco, bana, y Rosa Arencibia Valdis, de 48
debe tie tener en cbenta el h nosotrus lVe el quo presidin Winston de Quito a Guayaquil 'Cubans, ast canto al insigne compo- damas "leonas", y durante In minims
echo do Churchil gran decepci6n y amargurty par Oc- A se d c ocen a cuinto afios, vecina tie Maloja NY 317, en La
me ue I es Nsl, se cations ge Habana, asi como con lesions graves
que cilitpueblo itajiano es fundamen- "Me siento doloridu y sorprendi- Sitor cubano Eduardo Sanchez do interpretation las canciones prem,,- I Me It
In o Fuentes, cuya fechn do racimiento, It on Ia sopratio Hortensin tie Cagtp- cidente y crece, par el contrarily, Is age as p6r
patri6ti8o y el dia tie ren- do tie que, en cierto moment. los Es- QUITO, Mayo 2. (United,. Un It I e di
dir cuentas debe do ser muy gave". bndos Uniclos, al igual que Francis so ania Avianca clue el 3 tie brl ha sido escogida Para v rde, el senor Jose' Coil y IEL seno- inclinRei6n mental hacia Oriente bna estas .son d consideracicin, ya q e dicho driver y su compahera DuleediJo Orlando, que cuenta ya aparato tie Ia Conip persona quo scabs do hacer uil muchas tie dichas casas se encontra- Maria Torres Fernindez, tie igual
I' I r ji tudicy profound tie Ia zona sovi6tica ban Ilenas tie cujes tie tab2co, No clorni I tra
do edad. 811011 ban colocado tam l6n ell cant a ll es. Ilevaba 12 pasajeros y tres tripulan- eso conmemoraci6n. His Hilda Rodriguez Plaza, ,,tO!om a- Cilia. El juzgado e encuen
tra", tcrmIn6 diciendo el veteran tole, de5apareci6 mientras volabu ell- El "Ie6n" doctor David Mestre del fiadas Fit piano par el compass me ha conflado: "El n-ablerna ell In hay notitias tie ningtin lesionaclo actuando en este caso, que par out
Los Estacloo Uniting, Is Gran Bre Quito y Guayaquil. El avi6n ties- Rio, en so caricter tie maestro tie ce- sea Grenet. __ politico. I zone Oriental es el sentimiento cle L. Alvarez, orresponsal. Inclole, ha roducido alarm entre el
-- peq6 a Ia 1.30 p. n).. rdportando Ia remonias, invite a acudir at mier6fo. inseguridad individual. Este es el mn CRUZO UN RABO DE NUBE FOR Fersonal de onto sociedad, ya que
Ins 2.2.5 P. m., ell log no a Ia seflorita Maritza Alonso. di (05 occisos eran personas ligadas al
momenta, ell que So dirigia at sector rectors de Belles Arles del MmiSte_ Fianza de $280,000 A yor temor y gravity sabre todos co I FOMENTO
M archara- Ia juventud contunista lclolt;Fero vobr-'ela zona montafiosa tie rio tie Educaci6n y orgRnizadora tie mo pesadisima cargo. FOBCENTO, mayo 2. Moments tie comercio. El driver se encuentra reQuevedo. todos Ion scion efectuados en rels- ex jefe del estado de "SI lograra eliminar tal temor, Ru- pinico vfVI6 esta ciudad ayer tarde cluldo en el hospital Calixto GarEl Pilato, Rigoberto Heredia, ecua- cicin con el "Dia do Ia Cancl6n Cuba- sia podria toner decenas tie millares cuando Lin rabo tie nube cruz6 Por cia bajo cuitodia.
alem ana sobre B erlin en m a toriai a, es el mismo que tuvo un no", quien dijo: "La canci6n nues- Ia naci6n salvadorcita tie t6cnic.s. cientfficos, profeso-r.,i. ella, desbaratando gran cantidad tie Salazar, corresponsaL.
yo 27 accidelnte el mes pagoda en IpiaJeH tra, Ia canci6n criolls, uncle, como ell obreros especializados y tie otras pericas tie Palms, rompiendo techos y
cuando merced a su maestri salv6 Lin crisol, las varieties facets del at- SAN SALVADOR, mayo .2. (AP l.- personas. Esa es Ia barrerR existence de3trozando las tejas. Las Was tie DOS HERIDOS GRAVES
Ia vida do mis tie veinte pass me ge e ge- eotre Alernaniq y Oriente'.. zinc vqlaban a gran altura, perma- C.COLON. mayo 2. En el Hospital
Ello Puede engender el barrel de p6luora de Ill ?eros, ma delicada tie Cuba. Ello nos sirve "Tribunal Libre" infor I ..eciendo los vecinos en sus casas 11111 tie esta ciudad Weron ingrr4aIncluso Ia del torero Domingu n. #it tie comprensi6n y tie estimulo a to- neral Salvador Castafiecla antro ex dos Juan Reyes Gon7AIez, vecincy Be2 averlArsele un motor y realizer Lin dos Ion I par temor a perder Ia vicia
par una razon cy par otra president tie Ia Repiiblica, detenido ORDENADOS CIEN OMNIBUSES San Jos6 do Ins Ramos, y Elio Vi,III Guerra Hundial. Preparados los A hados sterrimie forzoso dentro tie un pe intervenlueo ficy tras afie en Ia or- en Ia Periltenciaria Central desde el Despu6s tie pasado este fe;6meno
quefin prado. in 3 11 URBANOS PARA LA HABANA atmosf6rico comenz6 a Ilover to- tier G6mm vecincy tie Ia calle Diego.
ganizeci6n tie esta fiesta: at Minis- 14 de diciembre tie 1948 y a quic n se rrencialmente.- W. Morin, corres- EI primer presentaba varies herl,
For Creston H. MULLINS firmex frente a Ia quo creen uue pit- tro tie Educacicin y al Director tie impute el delito tie enriquecimlento dos graves log que sufri6 at atacarIN. A. N. A.) diern convertirse en Una crisis tie Crea . Cultural, en primer t6rmino; a Ia See- Ilfcita, puede gozar tie libertad bajo FILADELFIA, mayo 2 (AP).- El ponsal. Ia con una chaveta Luis Daniel CuesWASHINGTON, mayo 2. (EpS).- pri Una grave crisis ci6n tie Bolles Arles, con cuya jefa- fianza hipotecaria tie 700 mil colones ffesidente tie Ia Act-Bill Motors Co.. TRES 14UERTOS EN ACCEDENTE
,mer orden, que, seg6n ellos, po to, y el segundo Ile caUs6 tambiin le
El Ultimo fin de semana do mayo sal- dr a no ser nada mfis que oil al d turn, me bourn, a Ia direcci6n y arW% equivalents a 280 mil d6lares, Libe' W. Perelle, anunci6 hay que SU AUTOMOVUISTICO
tal'A Una chispa on Berlin. in coal do propaganda. I Isla Antigua Ia too quo participant en log actos do rando at mismo tempo sus bienes, CATALINA DE GUINES, mayo 2 stories graves of chocar el calmiltin en
arle, en I firma Its recibldo Una orden tie cien Al volcarse Ia miquina Buick, chap" que
ese "Dia" clesenvolviendo actividades I el viajaba, con Lin 6mnibus.
podrja engender el barrel tie P61voyra Los aliados Gccidentales I decreto del Tribunal tie Pro
de Ia tercera guerra mundial. S14, J_ h urbanos, para La Habana. 67328, que mgnejaba Julio A. Mass a j Israel Grillo, corresponsal.
guiendo dos Unless tie acci6n on S uelga de estibadores diversas, y muy especialmente a Ia 'biArd unque no se In exclude de lut omnibuses a.
Dicha chispa on Ia march -do I j preparations Para el domingo tie Pen- fine y cults perloclista se-fiorita Con- prosecuci6n del process. Sin revelarse el valor del centenary no Bouza, tie San Gregoricy NY 104 en
a u. SAN JUAN, Antigua, Islas do So, chits, Gallardo, creadorn tie esa fe- El Tribunal primeramente fij6 La Habana, en 12 V& Central entre INSTrUtDO DE CARGOS FOR LA
vented comunista. que acudirik &I onto tecost6s:
todas e la Ale- (1) EstAn tomando medic tavento, mayo 2. (AP.)- Una tie vehiculos, se iriform6 tambi6n clue log Kms. 49 y 50, freute a Ia fines ERTE DR UN MENOR
tie Berin de Isla el coraz6n do f ianza tie 560 mil d6lares, pern le fu6
.Partes.d I I MATANZ rnayo 7. La Fiscalla
. -f--+- .1 _f-- _____ .1- i- li 1. -.A'-'iAE8Ja _,.' nuestro Dueblo". rebajada par 12 apelaci6n tie so abo- Ia entrega comenzari el corriente "San Pab1o", tie eats on AS
+- causa y Procesaminteo,
_-___ +. A- _... __.,___re"u tM_ instruye Ia
ARO aM : DIARIO DE LA MARINA.- MIERCOLES, 3, DE MAYO DE i950 OAGINA SEM
"C mpleahos
F7M
Crumple an este tres shoo de
fall'atennis Linares
ru i delAestacacto.9a.LeDo docr Se ti W. LInaZj.de au jovqn t)
as Cruz
pequefia Hortensia es mobrinq
querida de-la sefiorita Hortansia
Pj IFIWD[ D)gg Mores, antyua empleada de esta,
w
Re@ d
2
V.' M
gw
sa carlera de P14ii- K
ce ex combittaciants de
hidnef eon Negro y balance
can lam. Y eN lodel. If$ toforts extems.
X,
All-V,
4",
d
2 Almuer o en honor de Antonio Prio
a qq 1b Ily
Con el senior Ant6nis Pria y sefiera Rosario Pies vemos a lag gefior" Maria Teresa Luengo de Febles I
P
Anita Kinches Agramonte viuda de lAngs y a Is Srta. Maria Antonia AgAero Mantere. (poto D. M. Pardo)
En el restaurant de 21 y M, en el Febles, esposa del ministry de Qbras ro Montoro, Amalia Ravena Nena Vedado, se celebr-6 ayer. con magni- PCbUcas; Anita Sinchez Agramante Barba. Clemencia Y Conchita AgUero, lico lucimiento; UriL aimuerzo en ho- viuda de Longs, Candita G6mez Calfis Delia Ven Fift AgUero Maria Me n6rdel senior Antonio Prio Socarris, de Bandujo, Rasita Casuso viuda de no y Glor k Mollnet, bulce Marla destacada figure de nuestra politiCa, Casupo, Angellta Casusa viuda de Morales, Lidin Mar
*ste figxr:-cordial y animado, Is Mufloz, Fina Forcade de Jackson, Ne- Betty de Piedra, BrultGrFin' J
ue ofrecl o,:al aefi6r rio Socarrfis no Carope de Madonna, Nena Aran- Agilero, Elias y Mary Martin ynues-, las madrinas'del pabell6n de Ve- da de lEchev.erria, Maria Caro de tra reAd.l.Jaume.
fersnas del haspitAL"Calixto Gorda", Chac6n, Virginia SAnchez Collazo de Y'01.s a. 0 d or Josk Antonio
Q
en prueba de afradeelmiento par las Pledra, Esperanza Meloindez de P& Ajuria, J)e rn dico del pabell6n de oa &,.4
cr6ditos concede dos par el festeiado rez, Laudefina Osorio de Grau Agile- Veteranos, doctor Jorge CuClar, co a dicho pabell6n cuando desentpefia- ro, Nena Lacret viuda de Sukrez, mandante- Morales Broderman. Haba Is carters de Hacienda. Emits Caballero de Cari6, Flora -Aar- tuel AgUero, doctor P6rez Mantes y
La mesa pnoldencial apardcla de- garita Ramirez de Subirats, Patria doctor Centi. corada bellamente-con flares de Pri- Lagueruela, Herminia del Portal, Ne. Durante el almuerzo prenunciaron mavera, en artlatica combinac16n! If& Diaz de Artigas, Consuelo Aomeu bellows discursos para ofrecer eI acto Con el senior Antonio Prio y su de Cabana, Y3ertha Portacarrero de Is senora uandita Go5mex Cola ae gentile esposa Rosario*Piez participa- Suir:nz, Mirtha Linares, Is doctors Bandujo y el doctor Josti Antonio P,.cont tando el sehor Antoran del almuerzo IaB sigulentes per- Bret y nuestra compahers, Gra- A sones: iella de Armes. con sentidas erases de agra- got Driggs, Oscar Contreras y sefiora
Sehoras: Maria Teresa Luengo de La& sehoritas: Maria Antonia Agile. deciiniento. Carmela Zaldivar, Manuel Marichal
I
3 y serora Tet6 Dirube, y Jorge de MoMaria Hoheisen, se reunion en otra ya y sefiora Rosa Hilda Morej6n. Ei almuerzo del domingo, en el Biltmore I Par filtima, tres Benoras: Tet6 LamOtilia Yones Argilelle RJ- barri de Besasn, Esperanza Poveda
Un gran 6xita result el ohnuerza Con el doctor TomAs Armstrong y bales, Lourdes Yero y Bs rm oldest que el pasado domingo, to sus her. Beilora GrarlOlla Simfrn, PepeGon- de Miralles y Hortensia de Is Camps
Mr. Mrs. H. Craig, y Mr. A. Hal- k4 IR .
mosas dominies de Jaimanitas ofre ilez; I sefiork Paul a 0 arz ,tn, y de Navin.
ec den y ataie Heller.
cf6 a sus soc]Qs el "Havana Biltmore. CAna Zo Bolivar y schora leb a fis en Is pig. NUEVE)
0 Yacht and Country Club". quechel. Gregorio del Hays y sehora Mar (Contirm
Eate almuerzo, que tuvo el poder May Castroverde y seflora Elvira de reunir en aquellos salons a Una Covani.
2.- Lisdo rarlora dt Pid, tot ii nagnifics represeptad6n 4 4;
V" Miguel F. Amiza y sefiora Hor'Waget, PrX$14, carmelita, rejo y 1 .ci.1, A c.min.. is uns de Is tengia Bolivar, Josdgkenares y sefiora
tarde y se desarro116 en In parts alta Macusa Sentenat de Calvet, y In serordle, con cierre de molAl dara, del edificlo. fiorita Julita Am6zagn. 4
d&,Y tambdor in 64 Paco antes de Iss cuatro de Is tar- Dr Alejandro Barrientos y seflora
de, cuando mayor era Is animaci6n Mari'a Teresa Fernando Sabio. rol Negro. reinante, se present el anunclado M ayo 14
6.95 'k, Se hallaban en ptro party los ma.
"fashion show'.
trimonlos doctor Miguel Angel En3.. Elegante eudo de p1411jeo, '4-' 1 Interenante espectAcula afrecido par tenra c H Ida de Lc6n. Francisco Pu4 Una de nuestras m4s acreditsdas tien- Is y Mercedes Alvarez Pedrosa,
das de root pa femenina, In casa "GIs
ex wigre con taN jo HaNto cope e Is NAop IdgodOcCho.atoy Ofells de.hkaCruz,
mour", calle de Industria, quo y r It.. y
xfgra Y on lox colarerewervs uns vex mks d16 muefftrus de buen M ri Lui- D IA de las M A D R ES
sa de Is Torriente.
b14016% Negro brillo, Matra mate, easto y arte exquisite en In selecel6n Dr. Alfredp Loret de Main y seflors
ca us models. Maritza MAMuez mehorita Beba Loret
clomelild, topt yprwim, copy 6ol. na3es do tarde, de sport y de nO- de Mols Ins sp6rss Hortensia Toy
che, esfilaroh ante ]a conrurrencia meu y Ivis Pascual y los seflores
4.95 luoidos par sefloras y seharitas de Gumersindo Perkins y Cucho Cen- 0
nuestra mociedod, entre otras, Hor- tur16n. QD
tensla Bebn Loret d Mola Una flor roja y an
'U Yuyu" Luis Felipe Caffizares, y aeflorn.
Chels, Gtiti4rr z, Mimi MeRna y 1
opt diferrNth combittacioNry de Mederos. En otra mean se encontraban Ins
Muy celebradas p Is concurrent. nehoras Clara S. de Rodriguez, Fiff Colors y tambilq in tolarts its A. Cowley de M regislo de 'a 0
91a fuerom las mUch chas 4ue, exhi. leres, Jul Sacre de
0 Rodriguez y Martha Viwagettil de
bleron y mus traces gUstbron, extraParkins,
400A Ordinariamente, conquistanda nuevos
N.. M4 6xitos porn In acreditada casa "Gla. Chels liva, Margarita Ventura y
gnUica carter. dt pirl U%40 Maur". Alicia O va. 4 a
rabrid/la 4N blanca, Idn, rojo, A contlnuaci6n aigunos parties. Las sefloras Edith M Gregor de La- 41
carme/Me, verde, prmsia y negra Con el doctor Alberto Casna, Insus- guera y Mary Ann'PoUls de Lague. 4
lituible president del Club, y su ruels y Is sefiorita Consuelo LagueVial e. 7.95 Interesante esposo Evargellna Aulet ruela.
anotamosAa los simpfiticos' empasos Un grupo de muchachus: Sylvia Mario R. Ilano y Josefina de CAr- Tellechea, Teresita Pkrez, 'Leanor 4,
dines. Cola, Nancy Tellachep y Juanita Gan.
Otro an1mado party, el del doctor zAIez de Cols. 0
Jost Rosada Llambi y seftorn Amparo
Ugarte. La seilora Rebeca Espinosa de Par.
tuondo ;01rts sefioritas Ofelia Garcia to 4
Tufiolnbardona Portuondo, Maria An.
tonia y Marivine Dur4n,
Pedro Mantes de Oca y Alicia Be- 4 0
7 ruti, Luis Beruff y July Sixto, Momfn
Caballero y Louroig Grau, y Gusts- 0,
Julita I
vo Galdo y astro.
0 4,J Antonio Vinent y sellAorn Maricusa
an WA' ampedro, Adolfo R. Argilelles 80r a
&a no chits Ferniknder RI! er Iledro
IL GonzhIez efiora Sylvia gaWians
Mirtha ;.s.find.. Travieso y Joh
d1r ;Itzgerald.
Joaquin Vifials y Mercy Taquechel,
Eusebio Dardet y Lourdes de C(Lrdenon; Angel Solana- y Martin SuiLrbz,
Armando Martini y Matilde Eva Or- 4P
t,09 Avelino Constan.6 y Felicia
Mt. doctor Jorge Alfredo Belt y
Alicia de CArdenss.
EN LAS 4 r rr Alaida L6pez Miranda y Pedrita
Q Suirez, Jr., en une Mesita.
ALTURAS DEL LAGO Dr. Raimundo Menocal O artha
Simpson, doctor endndez
051 Ofella Simpeondr doctor Enrique ra a
Q amirez Q6mez y 5ylvia Sim
SARANAC En otra mesa, Emma Diazp2ni.
Est do do New York do, Emilia GonrAlez Bravo, Elan&
Couce y Olga Lombard,
Reba Aix b
SARANAC INN es14 en Yoly Rovirose y
Cuchy H
les fresc4s y-4,01/as A Josk Ignacio Tarafa y sehora Mercy
dirondock.", Gonziklez Fantany i Angulo y se
nowarhau del A ";""g flora Rosa X de AZOU10.
y essi administrator Por Hilda A. de Castroverde, Marcelo k4o
Insila, Sara Toral Uletra Accista.
"Hoseks Kirkeby", es. dedr Natty Sixto y ctor Jorge, LaM 4?rp
.
I I .
. I ASO CXV111 ,
I PAGINA OCHO I DIA O DE LA MARINA.-MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 195@
", I I I
"
.1 No debemos trasladar la casa We Hace career mis Dictan resolution aceptando at Lleg' un cuban Herido gravemente un joven a
'
ido por un omnibus ld ciudad at campo o a M playa la a u r e o micina representarde legal de una Cia. con beca en un sier .omp,,m
I
1, a I culo y qued6
Error en que cqnjitinnitente incurred el nuevo ric lo e, el senior Carlos Palacio Ramentol, director U lb" en el. estriho trasero del vehi I
en su ansia exhgerada de estar siempre "a la nloda a los anim aIC S gerente de la Compaitia lAmobilioaria La Reinaplantel de E. aprisionado entre ste Y un tran* en Agu,11a
.
.
tan a y do balconies heeling con ma mero 96,3601, propied.ill do Martinez
a Y con cer ificacl6n do esta resoiuci6n POLICILA Sierra, cuyo vehiculo 1116 ocupado.
URBANISMO deras d ras. ,quellils I T:RIBUNALLES decligtei ei julcio principal al juz,' Nuinerosos pasajeros Herild un the
La mento quo trinitarios ScrvirA para mejorar ]a qVIC
con I.Ma Vairela Ina de San Laczaro e In'Por Armando Maribona .Xefindos en dernizar" su clu- . Ile Por Faustine Leal gado de su origin, dentro de segundo Por Francisco Ell la esquog en
d no hayan visitado In VII Exposi- niflustria de la car dia". salieron para Madrid facts, chocaron rl 6F.inibus No. 749,
-_ 1 66. Pananiericana de Arquitectura Los entatutes; inefiezz el mandate la' Ruta 28, maneJado eor Andr6s
Con ftotivo del VII Congreso tie y Urbanismo. El C6nsuI General de Cuba en N. Esti pendiente tie sefialarriento do Para tal declaratoria, en que que- El joven Antonio Rodrigu6z Gon- do
Arquitectos, el magnifico mensuario Ill.-Terminar6 de transcribir is York, Sr. Mario Le6n, ha remitido al vista ante In Sala de In Civil del Tri- da definida absolutamente In aludida VW EROS zAlez, de 113 aflos, vecino dif Aguila Gutl6rrez Fraga, de 45 anos, vecino
a ill -it salud do Octava 3C19, Buenavista y el on"Aa'quitectura", que public el Co- notaciones r efiri ndonne a In abun- Min, do Estado copia do unit infor- burial Supremo log recursos estab)e- personalidad del Anion y le, inno re No. 823, ingres6 en In casa de ucido
legio NaqIonaJ cle Cuba de estos dis- dancia de edifios p6blicos y privaclus muci6n publicada en [a jprensa de citing par el senior Carlos Palacio Ra- presentante legal de In enLidad ue re- Por Oscar Cicere La Beii6fica. despu6s del sperriniterisiddiso pp r6 n ardo 6pez Acosta, de 39 Kencia, el juez doctor Pina adujo en Is casa de socorro del
tinguidos professionals y dirige el de Iberoarn6rica, en cuyos exteriors aquella ciudad par In cual se infor- mental, represented par el procure. reto La Lisa, anan ao.,
a trito, de lesions graves diserninacia, anos, riestr e en Linea. sin nCimero, ,
arquitecto gractuado en La Habana e interiors In Arquitectura esti earn- Mat quo In Sociedad Americana de dor Manuel Bonada y dirigido prate. e-, considerandos, en que ha estu en Paris Jos6 Ma. Bons Arrart Ieme tada con Is Escultura y in Quimica ha anunciado. en Is sesl6n sionalmente par el doctor Julio Or- diado a fordo el problema, acome- Lielraron de Madrid
e' I n par r-I cuerpo. redactaclas par' A consecuencia de In colisi6n, re.
aument6 Ins piiginas de su rnime ntura anual celebrada en Filadelfia, un cles- trz Casa nova, magistrado isibilado de t:6ridolo y faIllindolo con su acoinum- Ell uno cle log cuatrimotores de In Ell Ing actuaciones demis del chafer
" dtficlo clue brado acierto, como se verg inmedia- Compafibi Cubana de Aviaci6n arri- In Policta de In Segunda Estacl6n, suitaron heridos
de abril, distrib%6nciolo entre too., Cuba present val-itis L s cubrimiento de surna importance. e esa propla S In, recursos quo son de baron a La Habana, procedentes de apareLc clue cuand6 Rodriguez via- del omnibus, lag siguientes personas:
log delegating, qu enes ban hecho en- tie. esculturas comu element de trata de log effects extraordinarios contra resoluciones do tamente: jabs eit el ertribo trasero del 6mni. Virgilio Bac6n Lemus, de 35 shall,
t iast&s queja y van "Que segim el articulo XIV de log Madrid, log so,"ientes pasajeros: Jo
us eloglas de esa publicaci6n. composici6n arquitect6nica. Rita Lc)n- TiereeJerce una drcig denominada I zgados de Primera Instancia del s& Samper, rancisco E. Gonzalez, bus 6" de Is Ruin 23. maludisdo par vecina do 23 n6mero 1.551; Florencto
Ell ese n6mero aparecen, con bells in irreciallic de oro), Ramos Blanco, omicina, perteneciente at tipo do Norte y del Centro, de La Habana e.,tatutos de Is entidad actor Com- Peria de Is Fuente, I aliSt2do de Is Marina de
rrl to Navarro y ,otros escultores Ins ilamadas antibi6ticas, sabre el I Vicente Ferniindez, Leoncio GonzA Matins de 41 Linares,
clue desesti aron log de casticion in- li.,fiia Inmobiltaria La Reina, S. A., lez, NlcolAs P6rez Abad, Juan San- aficts. residents en Dolores 616, Law. Guerra; Maria del CarWn AM2nd1
ilustracionest un documented eio- cubuffos rant colaborado en egos edi- ritmo cle crecimiento de log anima- Tor Palacio conterriclos en In escritura titimero IS
gin analitico del famous Frank Lloyd, terpuesto p el citado geficir tandreu, Maria M. Obeso, Rosalia ton, at Ilegar el vehiculo a In esqui
par el arquitecto Aquiles Maza; tin ficios; porn s6lu ;ecuerdo haber Vista leg. Moyedo de 27 aficis, maistra. resident
.
rti It de Horaclo Navarrete acer- ciu"'batiendo d1sposiclopes de &gas ci 11 de enero de 1945, otorgada an- ,I dares; Ja- .
a c 10 alli, exhibidos par el ingeni6re Jos& Esta drogi-dice to informaci6n.- coca contraries a sus interests, en ee el notarlo Jos6 Manuel Mantccdn Neira, Olga Maceira, Fernando .Fer- na de Reina y Aguila, conno Ilevaba to e, B n6mero 419 Alme cong niundez, Eugenio Garcia, Eugenio J. el cuerpo fUera, fu6 comprimido con- s6 Martinez P6rez, cle 35 afios,
on del Centro de Rehabilftacicin de Perez Benitca, log hermosos morale., estimula el process normal del cles- cianio at reconocimiento de su perso- In acclonistas de Is Campania 3 G. 6
Lisiados "Franklin D. Roosevelt". ejeculados especialmente para el arrolln harsta kin punto en que log Po- Garcia. Virginia Alba, Emilio Pu- tra un tranvfa cuyo n6mero y linen ductur del 6mnibu de pasaje
corn par 61 I ovectada y dirigida. y gran edificio del hospital quo cons. propios CiCntifiCOS qUe hall expert- naliciad como 6nico represeqLante le. drAn reunirse sin Is convocatoria pie- yans, Piedad Ruiz, Pascual Cervera, e desconocen, sufriendo de ese ma- mero 22. Buenavista; Julio Cruz- de debe aI*CIub Rotario de La r I I do ]a Compaiiia Inmobiliaria La v:a quo establece el articulo XIII de I
truy6 en 1. Ciudad Militax, par En- mentado con ella a califican eomo 9" I PlAcido P rez, Berta Rodriguez, Jose do -,as lesions 'que present, Rodri. 15 aflos, de 4 ntimero 564, Vedado
'e Reina, S. A., de esta ciudad, qe Ja que dichos estatutog, porn gain en el caso
Tab.gi a:.estudjo sobre aguas subterra. ique Garcia Cabrera. fallecidn rr- P.spectacular e impresionante. La Andrade, Jesbi Casa y Oscar Bustillo guez declarci que estimaba el heicho Jose Bellido de Luna Reynolds, de
neas en el Valle central-norte de In cientemente. Aureomicina, incorporada a In ali- el director gerento, In CLIRI persona- dc hallarse presents log aceinni3tas Aixalii funcionario de Is Empresa. casual. Itidep dencia 5. Guanabacoa, todog
provincial do La Habana, par Abe] Ni murals ni cuadros habfa en ]as Mentacitin diaria do various animals !jdad le fue reconocida a] repeticlo que represented )a totalidad del ca- CUT
demAs edificios cubanos presented Partleron parp Madrid Hallan on cadaver log "leg fueron asistidos en el Se
FprnAndez y Sim6n; "Cincuenta ahos os doni6sticos ha provocado un riipldo sefiOr Palaclo Ramentol par el juez pital social; y habl6ndose rectaido log "Estrella de En una de 12B Illibilpelones del ho- gundo Centro de Sgeorro, segl Reensefiando: Leopol a Is VII i xposici6ii Panamericana tie do Primera InstanCj2 del Este. doctor comparecientes, segun consta ile Ins A bordo del avl6n toaciones redactadas par Is Policia
Loy, do RomaAach" pu Arquitectura y Urbanismo. crecimiento en log mismos, sin qu- etarla acing n6mero 17 de 6 de maya tie Oriente" de Is Compaiiia Cubana tie let situadaven Egid 581, fu6 halla- de la S6ptima Estacl6n. I
Ram6n Esteban Valderriimlr so observaran effects perniciosos de Oscar Pina HernAndez, -seer 711 erto Gavilla y Huy6 el chafer
Luis de Soto, Jorge Maf Parece see que toda In preocupa- del senior Daurry-, en In demand 1949, ante el doctor Pezuela; ritimro AviAci6n, partieron rumba a Madrid do el cadA er de Fi ,>
Josi Sicre, Marla lach, Jua clon, todo el empefio, todo el entu- ninguna indole". do desahucio do esa entidad contra 308 de 23 de junta de 1949, ante el Es ana calas, log siguientes pa: L6,pez, de 40 anos. vecino que era de NicolAs Mlilaga Vald6s, de 80 allos, 1 \
apron se concentrate en que log ecii- e Infarita 953. clipien fu6 reconocido par
Casagnin. Enrique C fi este descubri- "I senior Modesto G6mez y conform doctor Chits, y n6mero 351 -ie li de sa eras:
aravia, Silvia clos sean moderns y funcionales. ca at hacer public I el m6dJ vecino del reparto Martin P6riz, Lu- I
Fernandez Arrojo y Armando Mart- a Is tests mantenida par el doctor Or. ulio de 1949, ante el doctor Fust6, Jos Garcia Sandi, Benigno Villar co forense, doctor Anibal He- fud asistido en Is casa de' scipobona No me exPlicodeuAesse clesatienclan miento, observe clue el mignon ofrece tir Casanova. sin presenter Ins correspondientets ac- Amada Aira, Josk Diaz Fernfmcle rrera. certificilundose que se trataba yan6
gran' justo y merecido homenaje al y deadefien ,a., in aspects enu. POsibilidades vallosas para el mun- clones para acreditar su ,ondici6n de Faustino GonzAlez Jr., Esther GonzA_ de un envenenamiento. rro e esa barriada, par el doctor
pintor y generous maestro. merados a In largo de esta croniqui. do ya g e, aplicado en gran escala, So to reconoce Is personalidad itnica Lit Policia cle la Segundo Estaci6n, Osds, de graves lesions diteminadas
Reproduce ese nimitero el escrito Ila intrascenclente. pe mitiriu un gran aumento en In El letrado aludido mantiene en log tales acclonistas, lot mucho moving que lez, Agra Solis Gonzile Porgelcue Po, dirdenfindose mks tarleido par el Ministro de Obras Publi producci6n cle carne. pues alimentan acts recursos que debe rechazarse las cepresentaran In totalidad de 1,1s ac- Franco Alonso, EIRdial liin= do ngr a en el Hospital Calixto
cas en reciente sesi6n-almuerzo dei - do at ganado con una mezela balun resoluciones de log referidos jueres iones, requisite 6ste indispensable, Emilia FernAndez Cortina, Avelino Estudizute herldo Garcia.
Club de Leones de La Habana clue de Aureomicina 6ste so des del Norte y del Centro y PonvertirsV coma se ha. dicho, para qu pudi,,. Martinez, Hugd Capestany Eugenio Juan Luis Carrastazu, tie 19 afios, SegCLn pudo saber In Policia de in
trata de ceada on quo su client es el t!lnico y legi- C, C tany, Agustin Plan Fuster, Re- estudiante, vetino de Correa 58, fu6 D6ciniotercera Estaci6n, el anclano
saliclas Vining de In ciu- ayrollarja m5s rfipiclamente y gana tinnorepresentante legal de In cit2da v lebrarse cualquier junta sin In con a9ensdo Padre Silvio Montafla, Cur- asisti r. en
dad = 1 de Is ReFftlica do Cit- ria de pes(i en mucho menos tempo Ocatoria previa que dispose el cita- ve d el Primer Centro de So, MAIag3 fui! arrollaclo par un auto cub.. I do articulo XIII de log estatutos, re- log Riu, Esperafiza Rabassa, Rafael corro de graves lesions diserninaclas yo chcfer continue la march. cuanda
inrluye a gunas estudiR- clue el que so require actualmente. enticiad, como to hiciera el citado Men6ndez Rabasa, Ev VJ R Est r arnbas plernas, Ing que sufrj6 en iransitaba par in carretera de Guaas par mi, porn career de varl2S ne- Varios specialists estin intere- doctor Pina, juez del Este, en 26 de 'ulta evidence quo Is destitucibn de
esarisimas de tipo radial con vistas su Casale, Juan ,GLIti6rrez Julia to, de fa esquina de Cuba y Obrapia at arro nabacoa El herido declare que no haC L ltirno, quo clija en sq fallo In Carlos Palacio Ramentol como direc- a Worriin'"
aumento de In poblaci6n y del lirea sados ya en estudiar log effects de abril tar gerentie de ]a Compahla y In de- Aleid Guti6rrei, Jos6 Armes Per- arlo jell omnibus- n6mero 377 de Is bia podido tomarle el nximero al auto
q esta nueva droga en log stres humn- siguiente: sto Jr.,
MPO nos. especialmente para c6mbatir cle- "Se declare con lugar el recurso de c petua Rodriguez, 3066 Arme. uta 3, que conducts, Luis Alarc6n to en cuesti6n.
ue ista ha de ccupar en log pr6ximos signaci6n del sustituto Vicente Pala. Jos6 P6rez Men6ndez, Tlorinda Fer- Valq6s, vecino do Primera y A, re- Salvan a an menor
50 aflos. incluyendo, claro esti, log on MEMOS TIE terminaclas anoimllidades. apelaci6n establecido par el procu- in Ramentol, asi como log derniis n6ndez, y Fernando Duranza. parto Rosario.
Imprescindibles ispacibi Verdes fl- a cue rclos adoptaclos en las juntas Cuando se bafiaba con various am!
Acto Panamericano radar Manuel Bonada. coitra l pre- ticlc a De este hecho eonoci6 In Policia de gultos en In playa de Jaimanitas, el
bres. pare lo cual se re uieren, Ine- dichas actas se contraen. carece Hacia Lisboa Portugal, embarcaron
ludiblemente, leyes espe!1 y con MFN05 W ERO El C6,,,,,l do Cuba en Tampa Flo- ,old, contenido en el acia de fechn ales que fa- de %-star y eficacia; y como entre rsos ,n In misma nave: Jos6 Crespi, De- In Primera Estaci6n. nifio Lorenzo Pereira, de 10 afios de
elliten Is ejecuci6n de esas obras rida, Fstaclos Uniclos do Amtlric a, se- 26 tie septiembre de 1949. dictado par
en inform at el juez municipal del Nortc-. de La acuerd6s se encur,,,. el que di6,fa- lia Ros, Antonio Crespi, Arturo Cres- Tres detenidos eclad. vecino de Factoria.,57, sufriti
toclos, sys aspects, eape enle jel I FlOr QUillernrin Bolivar, 'Liltades at director gerente para ou r_ pi y Juana R. Crespi. Miembros del GRAS detuvieron a fuerte asfixia par gunnersion r to
ido, Habana, en el juicio de deahucin es- do a In casa Wo
an cia in gas !_ ii Ministerin de Estaclo llaber .,it Liestaron de Miami Manuel Estrada Gonz;ilez, de 23 ahos, clue fud condo
1.) D '6 1 -at- el poder que se confiri6 al doc- M650c')economico. El Ir posp lenclo e L tablecido par Compafiia Ininobiliat'
e L_ 1__4 ____________ invitado e.,pecialmente, at acto C 61a or Miguel Angel Ctispecles, dicho De Miami arribaron log siguientes de Salud 610; Luis Rodriguez Lemus. rro de ese lug'ar, donde log dicos
aT mayor inserts en ejecutair y gas c e L;, Reina, S. A., contra Modesto G, de 20 anos, de Consulada 112 y a Jos6 de guardla, doctors Felipe Rivero y
que en planer )r prever-va Mr. brado en ]a Universidad del Estado nianclato es igualmente ineficaz. pasaieros:
pidiendo que La Habana league a ser n p oy o de Florida, el pasado dla 15 do Abril, o1e7, cuY0 P'llveldo se deja nin efec- "Quo par todo In expuesLo mocede I Martinez Sierra, de 48 aficts, de Ar- Alberta Martinez Azoy, con log aluma M. 11 on .Sit totalidad; y en su consecuen- A bordo de "Clippers" de in Pan bol Seco 366, par acusarlos el comer- nos CrFsccncio Nzalor y Nuncio Metuna gran ciudad blen coordinated Y. V, /7"\ M con tivo cle celebrarse el Dfa cle r8vocaci6n de Is resoluci6n re- American Airways: el hotelero Mautenga range capit en el clue hicieroo uso c'a se declarn no haber lugar a te- cu" iante Emilio Palanca Rodriguez, do nieri, le prestaron log primers au
Mine. U livo las Anifticirs, ner par parte al doctor Miguel Angel cuirida, declarer con ILIgar el recur- rice Habiff y Enrique Soto, estudian- 50 aficts. residents en Benjumeda nU- xilios.
Par au parte el Colegio Provin- de In palabra el sector Hillis Miller, Cuspecies Casado continuando coma so d(; reposici6n establevidD par el to cubano. becado en In Fscuela de ,era 1,068, de h2berle exigido deter- Al ver que el muchacho no volvia
clal cle Arquitectos do La Habana, el professor doctor Pedro Fertrindez. parte PI procure or Manuei Ponadit, procurador Manuel Bonada, Zontia el Idiomas del Departamento de Esta- minada canticlad de dinero, haci6ndo- on sf, le aplicaron un nuevo 2paratn
e preside el arquitecto e ingeniero ... I f ... .... 11 .11 a i, proveido do fecha 20 de septiembre do cle log Estados Uniclos.
ml I .1, I 11 I'll "I I log C6nsulcs do Panannii y do Colom- n nornbre de ]a Compafifa Inino ili le ver clue ]a necesitaba para embar- conacidi, par "Resucitador", que fud
Vicente Solids. hfzo impri r un lu- I ria La Reina. S. A., deifinclov! ,si, dt 1949. dictado on el juicio principal; A bordo do "Bucaneras" de 1, N" car aI extranjero a un companero re- adquirido recientemente en Ian Estajoso "Album ide Cuba" de reproduce. bin y el representative consular cu- mismo, sin effect todo In qu ,, sea y en su virtue no haber lugar a te- tonal Airlin-es:,elggeniero Alberto %01 rio quo era buscado par Ins dos Uniting, para ese contra de sococonsecuencia do dicho proveido sit, nor par y senor ; a rn n ,uriona
clones fatogrificam, del cual debe ser bano. quien igradeciti In gentile in- parte at doctor Miguel An- Vadia He clez' act 01 idade5. era, por el alcalde tie Marianna, senor
destacada au orlentacl6n comporati. vitaci6n. asi conto ]as corteslas qLle llneet 0 Ra
-n 'I. I -e especial condena do coils ni gel Ccispedes a nombre de In Compa. Ratil DunRbeitia y seh ra, fuel ilez lo*rando de
va de lo antiguo y In modern, c ., Ell Ins actuaciones se hizo co-star Francisco Ortie Ganz
material do construcclonem; em decir, I I I IC ftleron dispensaclas on dicha Uni- declarari6n tie temericlad 0 main fe nia Inmobillaria Lit Reina, S. A., ran- Ponce y Carlos Dufau. que Ins acusados, para Ilevar a cabo este modo salvarle In vida a Loel prop6sito do clue log delegating ex- Versidad. n Ins oreclos de In Orden 3 do 1901 tinuando como parte el procurador Partieran parm. Miami el hecho. ittilizaban el auto chapa nti- renzo. I
- dichn Comps- Para Miami partieron log siguien- I
tranicrom del VII Congreso Paname I fiia, dejhLndose sin eiecto on sit tota- to pasajeros: .
ricano so Ilevaffen tin recuerdo do- pt)p lid1l el expvesada proveido contecumental valloso de nuestro jonis true I bordo de "Clip ers" de In Pan V1
0 F1 rnaferlal mis modern. Insisteirt que izo cobren of 2% Ao en el acta de feelia 20 de sep- Arooiecin Airways: Yulio y Elena Sa- Fj I 0,_ i
- d- de -U .... t-diO.- l t-mbre de X9451, 3 kud X x- sca Inbart-la, Aurelio Marur&I'lild. B.- juez de A Im enittares declar 1, .
en N7 uitcclura. T'Inkc.1;1.11 x ., ll" Iloti alI Ay Ja1h1urn1e-_ consectiencia del mismo; sin hacerse chiller, Roberto P6rez y rmen Sol11. .. : 5 de costas ni decln- deVill..
Fxlsie enlre lom elemeniog de cul. -ble p- I.. in.-I., I sin lugar un recurso de arUparo,
t,%rR -6, superficial de 1. nu,,. tutportaciortes de passes ertem igos c special condone
Ideal par. l.da clase do rons- 1166n de remeridid n main Te a 103 A bordo do "Bucancros" de Is Nagarieracl6n un accritundo movimlento t rncci ones completes. irst como e fectos de [a Orden 3 do 1901".
on contra de todo )a vlejo, sea bit,-- I opara interiors Y exteriore. - tonal Airlinest John Cendaya y seno. medinno a main, miguiencio In no El Ab.t.d.. do ill HAXIAD eni"a; Francisco Gonzile., Ari(ctnm
Itiol made dconoclantn, do espiritu Njlej)(I$ gestiones realizar(i en, dicho sentido la C-11"Via.0"del June correcelonal 3, Rigoberto Acosta y Antonio Fi- En el docnirnion-to que Sirve de base at amparista
mercantilists, quo Inelta, par ejernplo, 11 doctor do Is Fuente guereclo. I
lavender muebleg do madras it- I C(irnara de Cornercio de la Reptiblica.-Deadles k y no se acreditan personalidad ni sus facaltades
0 ma I El Citlegio de Abogado. ,to Maria- Llegaron de New Tor
Can y bien construldos do actierdo con I nao, do clue es clecano el doctor Leo- Washington
nuent.ro clima y espirltu hitiranourn,!. --L" Bap) lit piesideticin dvI pointer vive- y al ,,C11)l* cillector gencritj (to Adua- poldo Martinez Azoy y secretary el A bordo cle un "Bucancro" cle Ili tagO, derlilrancin intestado el falleHenna, parn fluntifuldox For calurobas I cresidenle. senor R( Uerto Suero, ce- n;1s. por In ticiviia [ dispo Z, 611 Y (1111- doctor Julio C. Moreno Call, hit adop- National Airlines arribilron proceden- DE LA VIDA CIVIL cinniento do Justo Pastor Gonziles:
y pegadlis piczan do "hat ", do "livinit I br6 st icunct'ni n- surj In JUJItc, itenCla ,'oil (ILIC it endle n [a solict- Lorin actierdo at respect del ca5n -del leg de New York y Washington, Ins de Chivez y Acosta y par outs Anlroom", do "bed-room" y otrt)H no"). I 11 Dire vi: de ht Ciiiiiiiia de Coinercin Itid tie lit Cimara do Comercio. doctor Jos6 C. de la'Fucn(, flernAn- siguientes pasajeras: Bertha Alonso, Por Alberto Girt$ I cos herederos a Bus hermanag do do.
bres ex6licom con quo me lienan In "' do lit Re, on do Cuba. con asisten- Impuesto tie dos centavongor bulto dez, juez correccional do Mariaiao Teresa P(irez, Maria P&rez, Felina ble vinculo Camila, Maria, Camil
baca Inn nuevon Hong y lots nuovou so obinine on planchas do dt. on log voct;rtsefictre F IcO Importado.- Lit J d ,coyor on- E, acuerdo, que se entregit at prelil- Benitez, Hfttur Santaella, Florenti El jtjcz do primer install Jos6 Maria Diego GonzAlez, de Chl
cults. A nienudo so trata de perno- vermos taininlon. hasta do 8xl4 ,f I-Irl'i VZ. o Garcia Tufi6ti teradit del escrito (111C. Con a cia do
611- dente del Tribunal Supremo, fu6 no Cobain y Jos6 FernAndez Valle Almendares, doctor Eduardo cle vez y Acosta. I
nos ma carecen do Joyam, cuadros, pie.. Wiles cle marnpular. to Gaspar C 'vo VIZOND, JD'-6 Agustin on de abril dirigiiS In Camara at seilur adoptudo par In junta cle gobierno de Partleron para Holanda Acha. dicta Bentencia ante el secre- -Tambl6n declare intesitado el-famue b on it eclificlas del tempo do I a Fernandez, Adolfo Kates, Braulio A Millistro de Hacienda, oil el caso do esa instituci6n, y dice textualmente
Colonla, no preciammento porquc st. cuAl conmbuye a una mayor Rumba a Amsterdam, Holanda, tario Carlos GonzAlez Parra, decla- Ilecimiento de Joaquin Miranda Annells M11--caff, Miguel A. Sa:-'-s Buch, isi- Irnportaclones do cement hechas a) mmo sigu,: de un "Constclla- rando sin lugar el recurso de am- der y par sus linicos y univerFales
ribuclom In 4acrificasen todo par a rapidez on ou adaptact6n dq- S, iii,,,F acu. ,1) 10 Roza amparo do decretos quo autorizan "La Junta de goblerno del Coleglo tion" de Is K. L. M. Royal Dutcli FtrCa en In posesl6n establecido par herederos a sus hijos Joaquin RaIndependencla do In patris Par I Cii.sar Gonzhlcz, N..olhs Mcrlno y ja$ joiliortaciuries exentas de dere- dr Abogados do lviarianaz), Vista 18 Airlines log siguientes pasajeros paiiia Operadora de Drogue- m6n y Carlos Antonio Miranda y Ca.
emon Improvisation s6lo to modern es 0 Su colocacl6n resullm niAs Alber.n .M do t, iurre on rcpr chos c impuestos.
log informaci6n publicada on In prensa Berrnan Halbei;staeclter y Karl y rfil.11armaclas y Laboratoricis "La toni, y a su viuda, Josefina Catoni
Vill a. .c..6-i- p.r I.. c-cl-Wi- sentaci6n cle lit firma asoci i Godoy. Es el origin clue lit Administraci6n oil e
Sa .,-. el director 1,eneral seior Ra- Ifnitalbin del din cle hoy, en rela- Mary Vend 1. Americana", S. A., coma consecuen- y Miranda.
ObNervamon en lit Vil Expoatcl6n I de In Aduann do La Habana at no c con hechos en 2ue aparec'-, im-
Panamericaria de Arquitecturn g Ui- cas empecialem del prodUCto. el fael A. valos y actu6 tie secietarin consider comir linpuesto el de dos plicado el doctor Jos C. ,to In Fuen- Particron pars. Nueva Orleans cia del juiclo de clesahucio eatable t Tuino do ayer btinismir quo en Ins naciones ondo cual puede Ud adquirir on di- el doclur FrallL Gurri. centavos par bulto, exige el pago cle to y Hernrindez, juez correccional e Para Nueva Orleans, partieron a cido par, DoloFsloDullour y Albi,
existed mnyor honentidad por par(e ferentem tarnalloa n Juan L., n.o mer y Duffour Exhortos: De Guanabacoa, en in
do loll obernrintes, mayor ansia tie 1xi i v nprobi, it aria do In tie- este tribute, tin obstante In exencion propiedad do Marianna, to q "' bordo do un "Douglas" de In Chica- I Norte" Y
nuperacri Mile. d, -.1ru-Ione. he- s(on anterior, y daring n cono-er las dislaiesta, par lo title ]a solicitud do tAt1AyC "cilriclalo, hacl6ndolo d "n'- d Souther. Airlines log siguien- Dolores Colorner Duffour y Mercedes c par Rafael Penichet, 6n, mayor propeisito nacionn. eqnie- go all Colomer Duffour contra lic Trading Banes, Irma Argote, 21 Este; cl Sanlistas do blenestar para tadan his cla- ch.. con 110MASOTE .on i. exe ,g, lit it(- asistencin de va- In Camara s, rit e it pedir so insirti- ricer on el concept publivo, par inia- piloto y Inc-, tachAndose conno res luci6n per- liago de Cuba, en retire, par Jos6 M.
mejor gariintla cle p ntivss "Or I tivirs, Ili junta apro. ya a In Administracitin do In Adua. Co. Gilberto Varona, Jos6
mes socinles-peor a momentfincioH es- ,,., forces 11 r" ninniclad acuerds: in urbadorn en este amparo In senate. Portuondo, at Centro; de Cienfuegos,
doff politfeciff-el urbanism me out. I vcnislas bo rI nitivi niento cle condom cores. tin d,! Lit Habana quo debe interpre- Inlert-sar del senior president del Or ndo Varona. cia rec;aida en el expresado juicio de en exproplaci6n par el Estado, at cle
I jrcn;0icntvs at mes dL marzo, infor.
In large crinio tribute exento, el im- Tribuntil Supremo, qUe en oien do la Llegaron do Venezuela
Iva tan sudai y modernamente oomo ilia ido M director general del cum. pesto do dog centavos por bullo, y desabucio; e igualmente, par el con. Almendares; de CArdenas, Heriberto
to Vermilion Ian respectivas posibilida- t administration do justicia y velaildo De Venezuela arribaron 105 '- trario, precede acoger Ing excepcio- Lillis, al Sur: de Guanabaccia, en hides econitnicall, sin quo par ello ell M .. plinniento tie log acuercins tie In 5e,16ii clue entre tan a so dilucida In cues- offilecialmente par el prestigin de In gulentes pasaJerog: ,a nes opuestas do falta de personall- .potecario, par Angel M. Collazo, al
Arquit c(ul!lI Beall olvidadas del I I .1 ". I 1)rcccclentc, entrAndose a concern tie t1611, afirnita do log importadores a Misma en este Partido Judici3l. ciis- A bordo do un "Douglas" de dad y acci6n. absolviendo libremen- Centro; de Trinidad on pensi6rk de
0 '. I ns dernits pUntitis del orden del dia, deposit el imported do cliche tribute.
do Ian rRices hist6ricam. Hart sido -1. I ponga Pit el orden gubernativo, y sin Chicago and Southern Airlines: E rl to der presented amparo a Jos de- Maraf San Juan, al de Almendares.
. Cilahara net Comerclo do Autordo- .
el "C Ccrjui d I actuaci6n do to, Tri. Curtis y Carlos Cuvi. mandaclos en el mismo, imponi6ndo- Prevencl6n abintestato: Do Petra
construidom only recientemente rest. ,I Voto de gracias at Ministro de Its- vilen do Cuba- Se aprob6 cove cin, c ,1"d,'I.'Juri.dicci6n Criminal, Partieron parm, Venezuela le las costas at amparista. Garcia Gonzilez, al Oeste.
denclas y edificlos pars clubs, cat, i, cienda. y at director general do Adua- nin do Afilinci6n con dich. enticlod ,a mA'
. luslones auttictonas y coloniales del 11 nas amplia InvestIgaci6n cle log Para Venezuela partleron log si- Resolviendo este caso dice el doc- Declaratorio de herederos: Do Ca.
respectIvo puts, on Argentina, 'Gun- Z, Nor su actuaci6n on el problems hermana on el giro do accessories do heoll. y si el resultado le la misma guientes pasajeros: tor Acha, en un de ,sl "Conside- talina Diez y de Juan Rizo Diez, al
. do strain. A solicited Cie f)i'mas autom6viles. exonera de responsabiliclad al doc- 0 re 1pr Norte; de Sergio Gonz:.Alez Varela, at
temals, M6xico y Uruguay, y loins do ,, asocinclas consignatarias do mercan- A bordo de un "Douglas" de In K. random"; "que sob a eciaci6n
overgonzarse do tanlegitima actitud, C3 : ( ': clas 119gailas at puerto do Lit Habana Impuesto del 2% per Ian Importa- tar do In Fuente, se haga una pfiblica L. M. Royal Dutch ikirlines: Louis del documento privado presented Este- de J'ulio de Is Cruz de Ciispepresentaron log fotograflas on In ex- a borft del buque Sentrdin New Or- clones grocedentes de paimes enemi- declaracitril en In prenscat diarta, clue Bergman, Alle Has y Hohannes Ra- mediate una copia; apart to ar- des !Irchernendin y de Josda Mat de
ici6n aludida comn clembstracl6n ., '. , tion- e acorcI6 insistir en Ing ges- repair su prestiglo afectdclo y Casa phael. gilido par Is parte ejecutante a tono In Hoz y Renscill, al cle A.Imendares;
, .. : leans el din 24 de marzo pasado. In 9"es'parn que deje de cobrarse par
Nossus progresom lit Igual que Ins mAs i, CAmarn tuvo que intervenor part, contrario se instruya expedient e de A bordo tie un 'Douglas" de In c0n, prespripto on el articulo 601 de Eugenio Chfbfics, al Este. I
novedosaIi composiciones. quo fueran clescargados log c in Intervencitin de In Propietind Ene- ,,.paraci6'n at referldo funclonario. 0 cle 10
iarr S Ley Rituarla (sentencia de 11
concluctores do dichas merenne as. as sell Chicago and uthern Airlines: Le Exproplacl6n forzosa! El Estado so.
Ell varlus cludades iberoamericanas mIga este impuesto que grava el pre. A log effects de este erda, se Ilan Hall, Charles Adams, Moss Shee. de marzo cle 1910 y 5 de febrero cle bre expropiaci6n de- terrenos y caquo cuentan con su Piano Regulador, 0.1-30 clo do toclas slas i-portaciones pro- acompafiarhn con.el escrito de romi, ly Boswell Jamison y Preston Wal- 1916, confirmation par In cle 22 de gas en In esquIna de Zanja y Santia- -han sido demolidos centenares do edi. Se debI6 In clemora a clerto pro- cedentes do e as Pulse. y que no pa- ,ton del mismo log ejemplares de )as I or Mayo de 1928, CasasCis, torno prime- go. at' Sur.
ficlos do varlos piscis para ensanchnr blema suscitado entre In empresa ga el exporlador sino el consumidor 'peri6dicos El Muncie, DIARIO DE ro, pAgs. 718, 719 y 721) debe con-
avenicins, sin quo ello haya costrido del SLatain y la do los Ferrocarri- ,ubano. Menor cuantia par pesos: Martinez
LA MARINA, Informaci6n. El Pais signarse to que declare ]a sentencia Hermanos y Cia S. en C., contra
In acidni, pues existent sablog leyes leg Uniting de La Habana, resultandc Patronato par& I& administracl6a y Milfinna, en log quo aparc- en tales Temen que la e8casez tie 3 de diciembre cle 1927 .IrLd,- JuliAn GonziiIez arvajal, al Este.
especiales at respect. Uruguay pa. perjudicados log consignatarios de las del Acueducto.- Fu6 lefda una carta ptiblicaciRnes". clor tambi6n cle log razonamien
.
see amplln% aveniclas, y Ing estupen- 31 E mercanclas. Lit Chmara se dIrigi6. al del senior Antonio Prio Socarras on as de Mayor cuantla par pesos: Luis;
(Ilia urbanizaciones do sus plans Ho nV schor Ministro do Hacienda, quien In clue CXj)rVSa su opini6n do Repuesto un empleado do Hacienda de agua en Miramar In parte opositora a] amparo y clile Crespo de Jos Areas contra Ram6n A.
traslad6 el asu f (,It,,. j' Lit Sala tie to Contencioso Admi- CS e,: I"un documents suscrito par dos
dejan nto a In Direcci6n Go, formula nihs c icaz para In s ucion e des6rden ando que to h2cian
Com VII angreso acorcI6 quo neral de Aduanas, In que to planted internal del problema del agua no ,istrativa y de Leyest Especiales del pers as express
todo arquitroto es tanii urbanists, rla Comisl6n Marftima cubana. Este es otra cluc In do confiar In obra to- TribUnal Supremo hit dictad, sell- p r liandato cle otras, no prueba ese Ultimos asuntas presentadox
espera quo on el, Vill Congreso de Do. ganismo, do acuerclo con Ins Orde- ta'I de reconstrucci6n do Ing fuentes tencia declarando sin lugar el recur- La falta de agua on log distintos manclato par hacer prueba s6lo con- I
letci6n cubana y Ins envious do Cuba , & --.----- - nanzas do AduanHB, ceterminii tra log clue Ins suscriben". (Obra ciSolkhe Into-06 a .us quo do abasto y distribuci6n a un Patro. sc do apelaci6n Interpuesto par el barrios de Marianao, estA a punto Declaratoria de herederos: Demea V111 Exposici6n Panamericana, so descurgarAn Ing mercaneW, a nato civico integrado par un grupo nanisteria fiscal a nombre y en re- do provocar des6rdenes publics, se- tacla, pigina 721). Y, en effect, eso tria Rodriguez promoviendo la de
citie him do celebrarse en M6xica. de- Dlitribuldore. Exclusiail que so llev6 a cabo con fecha 14 ac de, Ins mas representatives institucio- piesentaci6n cle Is Administracicin gfin expose un urgent telegram di. Pasa con el clocumento contention Zoila Maria La Rosa y Rodriguez,
muestren que eso es cierlo, torque oil ibril i ltimo. nes sociales y t6cnicas que determi- General del Eatado, contra In dictit- rigid par el president do la Ago- del arrenclarniento que sirve cle base Arnaldo Aponte y Alvarez, In de GusIn VII nuestro puts hizo muy pobre CIA. DE MADERAS Esta solucibn hizo cesar el fierjul- naron su creaci6n. dL par [a Sala Segunda de lo Civil ciaci6n de Propietarics y Vecinos del at amparista, pues en verdad no se tavo Aponte y VaIdis.' .
papel en Urbanismo. tanto ]a quo -GANCEDO, S. A. cio quo venian reciblendo log mpor. La Junta Directiva acord6 contes- de In Audiencia do La Hanson, qua Retarto Miramar doctor JosL4 P6rez acredita la personalidad ni Ins fa- Mayor cuantf
carcierne a averrida; on p, ltaclore% aunquienes convoc6 In China- tar at senior Prio que, at Igual que en ordeno In reposigi6n de Israci Gon- Cu illas, al Ing. ergio L Clark, pre- cultacles de que se dicen investiclos _# par pesos: Mosquera
espacl c I, par r. par log que lo otorgan. Y aunque no ca- y Cia. contra Isabel de In Rosa, en
blicos y as d ., Via Blanes y Ave. Gancedo bio de imprehiones 1944, esti dispuesta a integral en zAlez Marrero, en el cargo deuOfj_ sidente del Consejo Central de Ser to a in perso- cObro cle la canticiad de $2,300:00 seestacionar auto 6viles, estaciones da Tells: X-1119 y X-1529 que tuvo efecetoamel din 10 y en el que todo moment un Patronato bre cial de Administracl6n Clase Q intal vicious PAblicos. -Cin contratcis cle compraventa que Be
omnibus y do ferrocarril con sus so perfilil In actunci6n a Beguir en el Ins bases legalese y t6cnicas a qusoe se inspector del Negociado de Inspec. Ruela en dipho telegram el doc- nalidad de Eliam A. Sxwarcer podria
carrespondientes soluciones vial s tar P rez Cubillas at Ing. Clark quo mks tenerla par 1;juena a credit da. I acAompa Min.
c 1 13
cruces do carreteras on de F.IADERAS TEJAS PRODUCTOS problema. refiere, cion de In Secci6n del Dos par Clen- de a escritu-1 on un clesithuco: Juz.
.forma REFRACTAR105 EMPACTIFTA- T ('.,-.,. -ri. ...h. AL Comiiji" A, p,__A. p_611_ tL- y Consumos de Is Direcci6r, Ge- 6ste cite at Consejo que preside pa. clado que asi apalece,_ __,pelacidin
., I I . __ --I-- ----!---A- __ ___I;__ _--- 1-1 I-~ ---I---
AAG CXVIH DIARIO DE L I A MARINA. MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1950 PAGINA'NUEW
r, 71PEIAJWF=AW7=AVUWAW"=r_-4 Alegr fleita inlantil
In Is r6g dencik do lam estimadox
=00 Carlos Skarbrevik y Maria
6,.oo.e Vedipda, me. celebr6 ayer
Von Uses Aim tm OvIde tod- no "Ta
ANORA NO LE CURSTA MAS dk" ft p b do ter Infaritil,
uleta, lalinds iiiiiia Sonia Skarbrevlk O FERTA
Belinzaa hp.r d.r.da del Joven mll'
,151TAR A NUEVA YORK am a E triton lea Skarbrevik Y. 01
4M
Beilnza de MANAMA
D .lptsowdevishar&N a Mfiltiple sliclentes hicieron de esta
IN SU VIAJ5 A Twkd*p P-Z-"0.Vu*W fiesta unalde lam min animadan -qua
so hayan celebrado7filtimarnerite.
La "Cass Fiesta". con sum direct ruftti dsada desse qu6d tares Jorge Aguado y Maria Antonia
Luslovu I& ifirteommealt a Jartfnj realized unit lindialma decoraMadrW Z. entandist. ci6n an al Jardin y an el patio de Is
car base de alegrea motivog inan rawas at Pon*, _A10
VIA Funcionaron distinkoLs aparatos de
VMS a W goods walad dlv=6n y el mesa Mandrake ante lox nihos con numerous de- O n Arliculo de Actualidad TON S
-aI:Myjrestidigitael6n.
.akr CA to; huba un "pow do Is suer los Jueves. Por DEBAia. de SU COSTH
oil lindoe regales.
En Ins mesit distribuldes an el
rice, merienda
paillo fuk servida unit
ni ra Joe mayores qued6
"WIld fat an at comedur de
ablecto tr'.ybP.uf
fial
a Is casht."
fortemmi d* be* I VDAW r__A a AM L A M '" S K IN
M inim"s as am" Yok Coil In, monialma Santa, fut featejudo su hermanito, Carlos Manuel. precloscis e0arnpaciones.
un hermoso chiquillo, qua ayer, an IRS
AWFWAAEFMWE'a CUM = MIA primerall harms de Is tarde, file Ilevado a Is pile baptismal, mindo pa color enter.
dr nox sum tios *anueI.Bei]1nzR Y at- R C E
fiora.Marilta Beunza de Isis.
Con Jelin& Sonia anotamos a kas.
siguientes niflas: rolor ontero.
ri Patricia Isla y. Befinza, Perim -y Mi f. 0
am Tabares, Greta Pink% y Skar- Iml A N T sub S
bkevik, Cicilita BarTJA y Gambs, Maria Karman y Plasencia, 01guita Karkn Terry, 01gulta Pertierra, Rosa
Maria y Georgina Upez Martinez, que valen 1.75 Yarda a
Patricia Trinqui:.x, Maritza y Geor- la junta de a er en la Critz Roja
trna Perez Fernindez, Lus Tabares, y
Va cia Par, Margarita Basel7va, Ro
sirl No emia fate de Is Junta', ile' destacan lam sefiaram Einelini Rulainches de VAranz, la Duquesa de Arriblada, Ana
Celia Maria y Vivian Gar0w Mon- i3onsAltz pAlou de Mutox, Yolanda del Rio de Fernindez Camun, NMI* Velga de Oroticu, Georgina Rodri- CTS.
Tilky y Allns'Li5pez Mufloz. guea Caceres de Mentoulleu y Uunehona, luiautn. (Fulk, 11. M. P r u).
Teresita Valdivia Madeleine N& Ell el amplio sal6n de actits do lit par la meritaria labo / r realizada. Varela Zequelra, Elvira GAIvez de
bregav, Gloria Maria Y Alinu Pala- an Is calle Zu- Despinis hab16 ]a DLiquesa de Am- Weiner. Fluraida Yern;lndez Rebull,
't, cios y Capablancm Ofeliti Schulte '*Cruz Rule Cubsn&", Y A R D A
'N y Frag, Gladys Fraga, -Patricia Tre. Junta, tuvo effect ayer tarde una Jun. blada, tesorera del Cumit6, manifes- Regina Casalls de Rose116, Nena CaJo, Glor a Candle, Xochil Rioseco, Te- tc convocacig par el president de tando In satisfacei6ii de todus par In rone de Madonna Nidia Veiga do reAlta Pirez PArraga, Isis L6pez, Jo- dicha Inatituci6n, coronel doctor Ro- Same recauctsda basis el preiente, Orozco, Ana Gon"Iez Palau de MuSalina L6pez Capablanca, Dorifs P&I dolfo' Henriquez Lauranson. Y Pdor faltando todavia aIgunos donations fioz, Pilar Lobato de Govantes. Dulage mom a muy valiosos y ciento veinticuatrn a]- ce Maria Chac6n de Salas, Militia
rez Ab al, 'Carmencita Quintero In presidents del ComIt6 de Da LAMENTE MANANA JUEVES
Virginia. Goicaechea, Marlene Rous' lit misma, Ia. hella y gentile seftora cancias par Rbrir Io qua asegurn una Linares, MarInR Varonn do Falber so seau, Dania Garcia Rodriguez, Effelina Rulsinchez de Varona, as- mayor recaudeel8n qua an anos ante- Graciella do Froixas de CArdenMaria Elena Baradat. gosan del primer ministry del Go- riores. Marisol Alba de Artigns, Yolanda del Le Sugerimos lam compare on "Horan Tornprancts" para quo
Carmits Posada Lucy Beltrin y ter 0. Tan pronto finalicen Ios trabajos Rio de FernAndez Crim6s, Margarita
Taquechel isela UpeZ Mali, Silvia Este reunion, la.primera qua se ce- d tesorerl I I pueda hacer mo)or seleccl6n.
ristina e a a a tarde Is ie- Ala6n do Leret, Conchita Espinosa
lo 1 tiller, Slivita Cervific, lebra despu6s de Is "Semana de Is fiar Emelin uisanchez de Varona, de Schmroth, Esther do Is Cr1rz de
Martica Alberti, Carmen Luiga Te. Cruz Raja", fui pars clar R CarIOUr se citarA a una nLievR reunl6n, Pit Is Buigas, Ofelia Pedro do ZArraga, Jnrrada. Margarita Grana Espinosa, Ena Ins primers resultados do lit cuesta- qua se brinduri par el magnifleo sefina Manzanal de Olguln. Adria Gi Silvia Cancia Bello, Silvita Baert. ei6n p6blica del sibado filtimu. Is triunfu alcanmdu. gel de Ruistinchez. Arnalia Alvvrez A P R 0 V E C H E L 0 S I I
#M M 10 no, Ileama Schneer, Lillian de In Tt, qua constitute un rotunda 6xilit, has- Participaron de esta junta de aver e Salas liumara, Grecia P&rez Anrreciratrgarnta y Estherelta Mats Lit el moment. parva las seinn-as y se- [as siguientes sciluris: gulit de Humara, Nena Meni n&z Za- VEALOS EN UNA DE NUESTRAS,'VMRWRAS
.nr~ l aw st.ft FA X. V.A Gra Ii a C all Ilo, Sonia Dunn,.Ali' horitas---conocidos elements de sla Eme, tin RuisAnchez de Varona, la trials. Lisette W. de Salazar, Ilerini.
cla Conziller, Gloria Plasencia. socliiedaii; ue con tanto entusiai;rno Duquess de Amblada, Marla Ursu- niR Torroella de Cu6llar, Maria AnIs eva a cabo, a favor de Ins dis- lit Ducassl de BIRhco Herrera. Maria- toniti Cape do Gundaker, Conchona rIs Perlierre, tintas obras de beneficencla y cari- nits Fornaguera viuda de Santana, Solailm. y nuestra compin era GraDotalina Salsamendi. Gans y Marla
de Lourdes Ruiz, Maruchi Lazam dad qua realize durante todo el afio Nena ArandRde Echeverria. Fins ciella de Arpilis.
Blanca Victoria Pulldo. Ninita y Ma- Foreade de Ja kson, Mary McCarthy Y Ins %ciorilas Rita Larnbarri, TiRa Elan. R gui, Nancy FreiJo, Irene La sefictra RuisAnchez de G6 cz Cu to, Josefina dC Latin its Mernindez Zamora, Ofelis Diaz
Dosol. 1, F,,resld16 el acto, felicitando a todas de Cu6llar, Vera Wilson do P6rez Misa. NenH Barba, Olga Morales, Necon a equeflo Carlos Manue integrates del ComJt4 ide Damns Cisneros, Marla Antonia DumA% de na Ducassi y Elvira Alfonso.
IJ : I lea nifio 24,10 WCCULijt, gu L?3X_,J5), Cgoo
Donativos para la Cruz R StonKarman 'y Plasencla. Bobby
Karman y Terry, Manolito Oliver, P.b6,eod WAal
Roja Cubana GermAn Munder y Pefin Arturito y Del recital de Bolet Yiajeros
Willie Munder Carillon Toro AgustiEl ComIt6 de Damns de Is Cruz Ro- co Menindez,'Jos6 Maria Valdivia, Fl solo entinclo de un concierlo do Conlp sit sAbido, Jorge Bolet, av- EI pr6ximo inl6rcoles, din 10, SalK U 2 )a Cubans continiia reciblendo dona- Rafael Palacios y Capablanca, Cksar Jorge Bolet es stificiente pars nse- tunimente entre nosotros, brindat A un drAn nrmbo a Nueva York, dnnde
tivos urra engrosar lam condos de Is Se08ne, Robert y Rey Fernindez gurar dos 6xilox Indiscutibles 3, me- solo recital, el donlingo pr6xinm, din tornsi-An el vapor "New Amsterdam" henem I to lixtitucl6n, Rousseau, Joaquinito Posada, Frail. recidisimos, at artistic y at social. 7. a Ins diez Y medin dr. IN ninhano, que lnx Ilevar-A a Europa. In gentile U1\J
Entre los Wtimamente recibidos a kie Vital, Jorgito Torres y Alorlso, Porque Jor4e Bolet, con sit t6cni- an at teRtro "Nacional". donde e;tAn dama flerininita (36mez Col6n 3, su encuentran los siguientes: 0 Oscarito y Jorgito Garcia Pulicio us incomparable, con su gusto ex. R Is vents ]as localidades, que qc ago. hiJ0,iel 4oven abogullo doctor Andr6s
Sra. Laura Tarafa Villapol, 150.DO, Georgia SAnchez Pino, Rene y XR: quisita, ha %RbIdn conjuistar un alto Pere ra y G6mez Col6n.
vier Feri-An, Luciano Golcoechea Pa. sitial an a] murli de a mf1sICR 3' SLI Se proponent linear tin recorrido .-n
i Asoclac16n NACIonal de Cmficu tores, pito Quintero Manolito Perez Abam- nombre fiturn ya entre los primers El program as del niiis altu lhtc- u aut m6v,, particular par Ins dis$25.00; "La Modei in (Kau@ bak
rna". $25.00; Central eel, Ramiro kuiz, Humberto Portia- planistas at undo. ilia. lintas capitals del Viejo Mundo.
0 raledo", $10000; Compgfila Cubans rra, Fernando Salsamendl, Citril
10, 1 "1
06m e ruargos, $1*00.00; Tianda del eon- Nlt, Carillon de Is Torre. Manol to Se encuctilra en In Habana. do
tral "Porfuerza" $ 0.00: Textilera do Garcia, Gustavito L6pez Muhoz. Aniversarios 7111pCialeS
"Lea lince unom dias. el doctor Aininrich.
Mercedes" 'oe. del Cleat Mencia y do Arnins, el conocidn alin.
Arigunnabo, $100,00- Neveram Carlos Manuel ZArraga. Nestor y Numeromox matrimonial cumplen de dichas conyugairs-arribn
Am -ing Gustavo Machado. Robertico Alit it el doe. pado internacionalista. quirn par una
rukridez EsF.hio. u 3, Fit Inrga temparricin estuva residiendo on y Her,, nd ads, agent do Se hnspeclan on Is regidenciR de au 1911- hay Rfios de cAsados, par to que pit- tot. Frank Fur h ez dc-- di
House $26.00- 6trastra Em6afioln de Aibertico FrAnquix, Marco Tullo I viltmoll con to] motive tin Saluda de bells spoon N t -c ge ra madre, Marla JoNefa do Car.
Cometelo, Wb(); Central "UnIdn", 25 ruff, Daniel y Wator Tabares, Micky felicitnel6n. enJ a Gat R"10; Y NLICIR York, balsa en Madrid, y sit esposa. la"dis- d i,Io
Jorge C. Cuba 25.00- Wear- Baserva, Fernandito Urraga, Julio a sus Bodes do Mndera-cinvo afins-- A bordo del "Relyin del Pacifica" thigulda damn Estpla Bet e its vitamin de Bermudez, is respe9."Fervera, $10.00; "Ll Man b6liaez", i Francisco Abisialtruin Aida Upez, El seflor Rodoifo Martitlez Prieto y lox conocidos exposes Carlos Rafecas Ilegaron reclentemente do Espaiia IC rdennm, deseendlerite di table damn. $20.00; "Hociencla Rio Mar", roNtaki. milito Conclo'Bello. iduardito Al- sit gentile expose Cgrmelloo Suarez y Ondina Garcia Rodriguez. donde resident, at nefior Jose De gaci mills cubinia. (Contirifis. en In Pig. ONCE)
'Goiag rent, 410.00; Restaurant "Toltdo" 10 cirita *, Patricia Xst4Vez, Angelito qua celebran sus Bodes *de Topecio: Dom J6venes matrimonios feRtepesoo; Oareje "Moderno" 00; iiu jon el tercer aniversario de crisadomnatillo. Juani Portela y del Pico, veintiocho ahos de J plfz eniaee,. Bodes do Cuero-: Er Despnigne Cq sal' cross I fcolto N6brega
.1k T t n C.. J5 .00: C nj -edo LazAga, -Velntid6i Ailos d I -y Elan Gar In ndez Cona casadom odas Perez
11'6crdil6n, don 0 o L, is a r
1 n Jose Albert d? Car ids Dunn -y cardo y Andl-As do Cobre-c plan, an Is WIS pra- cheso, y at doctor Miguel R:31diin Yiw, t4 0.1 0 Gonzilex. ellefdad, el doctor Sevi rlno fins, el querido compaAer d "El 0410,
S.' 'an' C 16644 $a Kilo, 1.4 to Vufl-erryez de la.Solane y Nil kniere- ppis-, y Carmen Aguilar Vonld'i,.
pes% Graells *er. Aguas del Jordhit Santa eqp,!sa,,A gelita DumAN; y ca.
PFU TRO Ir l)x090' i i a r dn cithrindom espoMar- 00, "El F -P or i)kIlImo,
45.00.-'El Pn- ree as de Marril-el sefinr sox Bebito Echmrte' Marla del Car.
laclo de lintel", restaurant, smoo; Ilia hecho all Ingroso an la grao ra Parichitin Ramon IzquIcrdo y sit on-, men Santos, qua cc ebrnn vi primer M achos finds m odelos
' : cantsdorn expose Blanquitn PRgola.
::Centro Vasco", restaurant, $10.M! mills cristiona el simpitico nihn Ro anIveritarlo de sus bodas: Bodqs de t,
El Jordin", reximurmlit, $25.00; "La bet-to Cello, hijo del ingenlern Ro. -A sus Bodaz de Rierro-seis aftos Papel. Americana", peleterim, $5.00: Tintor berto Beato Bernal y de 4u expose a a In
Ofella Ferrulmdez.
rim "Metropolitan", $5.00; Rene P.- Luisita Esquiroz Martinez
Lm ceremcnila, brave y xencilla, me a un precio inig a Is
66n, 111,1; "InduArl, x6n Cu- efectu6 an In capilla del Colegio do
a Belin, oficilkndo at Rvda. padre MR Una fiesta precious se celebr6 el Con In simpittica festejads particibono", $25,00: Josi A116 y Compshi Ribado filtimo an In residence del paron do Is fiesta las siguirmLes nifins:
$10,00: Elicto L6pez, $3.00: Hamer tam y slendo padrinon el doctor Alanso. Collar Arez y Is ancentado arquitecto Mario Esquiroz y de Lisette Pagaclizibal, Ursula y ToreCompRfilm, $25,00; Rubin BarretoR25 seflorita Conchits Fernindez y G n, 8 Mentil expose MBaria LuIsa Mtvrti- Nita EstupihAn. PitueR FernAndez, Ju. peons. zAlez. nex Varela, an at reparto Biltmore, Ilia y Maria Elena Amftaiia. Martha
Fiesta Infantil, animadisima;-en Is Gutl6rrez Tabernilla, Ann Marla Mnqua me festejaba a In moniminia Lul- rin, Martha Veulens, Elena Guti6Hemap. PrOguntada, a ll 'iles do Porsonast Rita Esquiroz Martinez, hija do lox rrez, Patricia Storey, MarjO Revilla, 40 t X
dueflos de Is case, con motive de Miriam Besose, Graziella Gu7MI1111, cumplir one din doce atios de edad. Mercedes Alfonso, Astrid Rodriguez, ConsIxtI6 an una comics, seguida MarlaT. FernAndez Concheso, lior- 0
do eine. tensta de Quesadia, Elan Gispert, loan 1,eslido bucher-linen con prectoios bor.
El buffet, exquisite, se xlrvi Pieper Maria de lox Angeles S.-tinel a en drIfRx, Albertina Montalvo, Silvia Cl. dadoi en ro5a, griz, acquo y azut. Tallas 38
comedor. cubri6ndose ]a mesa con bri n, Ana Victoria Albarrin. Gictria
mantel de encaj Y RdornAndose con Castro Nancy Tellechea, Karin Hie- 0144.
un centre de flares de Primavera que
- derlak Carmen Rose Villa. Carina
par su buen gusto, dejaba Qkvmai M 2.- Vqstido de shantunpbelvedere a listaS y
i Tello, Malvina Godoy,
Nit otros dibujos sobrefondos rosa, acqUa y pru,%ocedencia del-acreditado pardon Ondiniia Wets, Ana Maria Solis. MR"M alrox", ry Jane Wintrop Astrid But(2r], Sil- 5 ia. TnIlas 12 at 20. t
Lots nifiam aslatentes tomarnn Rnlen- via G6mez, Marilyn Terry, Elena y
to Junto A pecluenas mesas qua se Beatriz Cana. Vivian C-arballo. 3.. Pestido de bucher-linen eon preCiosos colaadornaba. con artisUcas corbeilles de Y a hermanit2 de )a festejada, os, en Ida, roso, acqua y gris.
rosas miniature. Margarita Fsquiroz Martinez. dos y bordad
Tallas 38 al 44.
Camista Party y Fashion Show 4.- I"estido de seda es
El pr6 I i iantpadtl eh gran Va
x1mo Jules. dia 8, como he- do comlenzo a IRS tres de In tarde.
mom venido anunciando. me celebrarA El atrActivo principal lo constitul. riedad de dibujos y
el gran "canaxta part y "fashion rA 16 exhibici6n cle madas qua harA eoloreS. TallaS 10 al
anow".que organize layentuslants Sa- una conocida casn de esta capital y A
ctedad -rumos, de in Milsica". an Is que tQmarfin -parte encantado- C 16.
SerA una tRrde de Juegox Y exhi- lea schorRm Y sefioritas do eqta socia.
d, S.. Atuy original vestido
bici6n de madam, R beneficlo a dichR dad.
Sociedad y de I& Cruz Raja Cubans. Las antradus. at preclo de dos pe- do shee estampado
Fptat=,Ique promote Sur un.
ixifo, Sar an los hermosas Nos. don derechr) R Is lies merlenda I en las 1411as'l 2 al 2Q
nalones a 0 Tennis Club, den. qua seri servida.
Operada
V v-
I
I
11.1 I I .1
II I I
- I
I I PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA.-MIERCOEES, 3 DE MAYO D 1950 .
;,: I I I I
. I I I N .
I'll ff
11 R _-,
_ I I .1 I
....
I Aprueba Roma aciterdos tomados C a t O' I i c a s, I 1' A." I I I
Que' podemos haceri por su hijo? .1 1 ,',,? I I
1
I I o 'rI I I
-1 I I
en la II Asainblea Interamericana I , I I
N o t i c i a s En eats Seectlin, at Dr. Nfifiez Carri6a. preaLA aterellficia a todas Ins I I I ", 1 I
__ co sultan qua haffan Jos lectures; del DMARIO DE LA MARINA sabre Ion I I. 1,
I Se refieren a ]a que Restinien del dia -Conferencia. prnablemas tie Patericulturps de xus pequefilix h1los. RoXamos qua lax pre- n I ",,
cl ,dad J; 1 ,
se celebr6 en febrero -Censura. Kuntas mean concisas y qua Ion probliziuss sesii -expueatos con Is mayor "I
. I ar y menor cantldjtd tie palabras possible. Tratamos an eats Seeci6n 1- 1, ,
I,,
fie 1949 en La Habaali El Circular -PerE!grjnos. do mar fitiles a Is mayoria, y, an in] virlud, daremos preferences a &qua- I ,., N 0 I I.. I / k I
fins &suntan qua tengan mayor interim pars Is senerallidad tie lea lectures. d t, "I I I
lo 11 ,, , I I I.,
Kst;i expuesto Pn 12 parro- WASHINGTON abril 28 (NC).-En Dirijase is corresitiondencla a ,i 4 V -, I I
lar, visperas del in es tie Maria, el De- entre 11 y 13, en at Vedado. Is Fundxcl6n "Marfilin", an fit calle L N1 106, fiv I .1 A_ I .
q,11a de Monserrate. situada I 13 0 1!_1 I 1
SECCION CATOLICA a parWlamento de Acci6n Social cle Ili 4 1 1. "I I 171 9 I ,
. I
ell Gall no y Concordia. A "" ,
. I 11 I L I-. ,
Por Juan Emilio Friguls ]as .5 de ]a tarde sera la to C pide a log cat6licos tie Egt.a- Consults No. 032 Respuesti: I I I ; , J -; I
11 ,. ; Z
n- "sus proj!.' Martha Estrada. Habana. Estimada sehora: .. ,
_ ,inn ,, '1/ "I k 1;- ,N V ,,-
mos esplavizados Po el.egmunisma Tengo una liffia tie 3 meses y Desputis de leer su atenta carta, :. I : '_ ., -7, ei ,33
eucaristica, con rosart, dos Uniclos (too oren par , \ J, ,
de dar su aprobacion bendici6n y reserve. pars "la verclad, Is Justicia y la nil- C N .,. : I ,,, I I , A I ,
n0ones y dio de eclad -me informal an su deduzco que el padecimiento de But I -1 1; I ;,
las concluslones de la Segunds. Se- sericordia derrumben Is W _-- : 9, 11
lag Fee t qua naci6 pesando 9 hijo consisted an to qua noscitros co- 4> , 41 41,10 I 1
vuelvan a sus holares Jones de a enta Carla I I I
Maria Inberameicana do Acci6n Ca- Misa por Polonia desterrados y ese avos". I libras y ahora pesa 13-1!4 Para me nocernos con at nombre de firnosis, I 11 I ,*V 'X
tolica, celebrara ell La Habana a me- -A, lag 9 de Is mahana, en ]a cuesta una lucha enorme clarle Is estrechez esta qua an algunas Item- ,O I : 'k
diado de febrero de 1949, coilstituyell- I ,114_1 I'
do dicha sprobaciOn iglesia tie Maria Auxillado- CIUDAD
DEL VATICANO, abril leche de vaca que estA tomando. stories Impide at rilho realizer su 11
un gran exILO ra. organized par )a Aso- 98 -Unos Le day en of dia 5 pamos tie 5 mieci6n correctamente ademAs de: ... I it,
Para Is mencionada Jornada que lue 1 1
prealdida par los Cardenales Francis ciaci6ii tie Veteranog del All, Peru, Colombia y Argentina onzas eada uno y 10 MAS que acep- los possible obstAculos qua an a) I I. 11 I , ; I
Spellman de Nueva York 3, Manuel Ejilreito Polaco. sf mezclaban entre log 25.000 files I .. I .
Betancourt. de Cuba, consti- recibiclos ell audiencia general ell Ili is son 3 onzas y ell a1gunas aca- future pueda presentarse. En mu- ::, 10" I
= gda. su elebraciocli un gran acon- Basilica de San Pedro par So San- stones s6lo una a dos veces ingie- chos casos at problema me resuelve 11,
tecimlonto can tinental. Novenario tidad el Papa Pin XII ell la manann re ]a totalidad de so biber6n. con una simple dilatac ... .1
At aprobar ell nombre do In Santa -De Mi6rcoles, ell honor do de hay. Me duerme muy bien, se ve con- prenclimiento de las adherencias I ft- %J
Bede lag conclusions lidoptacisis ell Is ]a Virgen, ell ]a iglesia de NC).-La enta y .sum cligestiones son norma- qua an dicho lugar me forman pero I : , I 11 Q 45, e
Segunda Semana Interamericaria de La Milagrosa, ell Santos NUEVA YORK, abril 28. ( les espero pues me informed sabre casi sfempre tales maniobra5 dan I -, I f o
I
cci6ii Catolica, el Emm. Cardinal Suarez, a lag 8 de Is no- Legion cle la Decencia Cott r 11 X I ,
A producciones cinema togrificas fran- In que tiene nil hija, pups estoy des- resultados 6ptimos cuando se realiv- I 1.
Giuseppe Piz7zrdo confla ell quo In che. ., 1:::
Accidn Cat6lica cooperari al aumento cesas: "Un enredo real", que plori, esperacia viendo que o desea to- zan a una temprana eclad y no a L X _"__ 11 I "I ...., .",
de las vocaciones [ - --- -I '? I ..: ::. 111. I -SHcerclotales y reli- .... __- ficL actos inmorales y "Los escanda. mar so loche. la edad de 9 alias Como tiene su t . '_, I I I I I ,, ; I
giosas, pues Is. escasez de clerc, .es el N Jos de Clochemerle", par su carActer Illespuesta: hijo. Aspec a parelplede I& prestilienels. I on a aparecen at 11ilitutar social y el do vice; el colutial di VAltinflits" a,
RyoriR :1b. . . . _... .. antirrellgioso e immoral Par to tanta, atenitindome fin' Dr. Guns Inelin,.mainteneder de Is vatlauda; don Vicente re.i.d.. Itiallits 'yel deter santwo Verdejoi-Neyrs.
de I J esl americanos I I :.,;, I 'MV.M. I Estimada senora: ica I trotio Molina)
OSZ so celcbr6 ell La Habana ell -:0.11 k:- Se interest usted an go Carta par Ion
La SI I I Y exclusivamente a log cia f
pro di ... ,.,:. COVINGTON, Kentucky, abril 28. usted me remote, YO In acon
febr 1949, con asistencia de de- I ... .,. : .,:- sejo qua
"I -Despu6s do &uneeel reverend concern In que tiene su hija y yo I
legados de ;. .:,-:...:: .1 (NC). Regio baile el saado
casl todo el contineriLe. Los -.." . . padre Francis J. 11 CCsR, de me apresuro a contestarle categ6- I realize so operaci6n de f1mosis, Jornada de gloria y de triunfo
temas trataclos en ella fuerOD: VOCa- a Ya qua e"te es un acto quirurgico I
:: :: .... Universidad Cat6lica de Arri ricamente que so hija no tiene abclones sacerdotales, Juventud estu- I .1 I .:: Stollarne!nte sencillo y de indiscuti- sibado, dia 0, con gran
diantil cat6lica y doctrine .%act I ca- I .k. ...:...., 14-1 ...... na ronferencia sabre Jos solutamente nada.
,. :,:._, aspects morales de la euthanasia, Is bles beneficios Para so pequefto (! alegria y enorme animaci6n, celebra
t6lica. So Eminencla el Cardenall Ma- 1 1 64 aniversartio del C. A stur Er"
IL F 1, 1 ., Sus digestions normales, so vi- ri at Centro Asturiano su tradicioI 1, I esterilizacilm, la fecundacitin artifi- hijo.
nuel Arteaga, arzobispo de La Habana, 11 Si I cial y Is anticoncepci6n, log 65 m6- vacidad y to pl;kcido de so suerto nal v fastuoso Baile de lax Flores
Su Erninencla. el Cardenal Francis 11 -1 I "I -lospital de Santa Isabel que asi eomo el aumento de peso able- I einnteer qua cooperarAn con ou minestra
Spellman, arzobispo do Nueva York, dicos del I Consults No. 634 pretaci6n Ins orquestas Havana
11 prelaclos de I le escuchaban le sometieran duranto nido ell sus primers 3 Moses de I Tributo a Marti y a* los Resumen del dia Swing, Arcafio y sus Maravillas, ConvRrios PRISeS Y VIrias I I unit hora a un sinn imero tie consul- edad son datos nifis quo suficientes Orecia Cassnova. Rancho Veto%.
, junto Colonial con Nelo Bass, y Quindecenas tie sacerdotes. asistieron a I lag sobre casus concretas. Esta seflora, clespulis de narraine fundadoreg. Hablan G. teto Hispanocubano.
1. asamblea. que me permiten tranquilizer so Centro Astur
Como as costumbre, el Secretario (NC) '- animo asegurindole la opinl6n an- log diversion; sintomas qua presents -Junta extraordinary de di- No hay duda de qua lam bales del
de Is, Accl6n Cat6lica, envid a Is Santa / I El WASHINGTON, abril 28. muy fre- su hijo de 4 atios de edad, me :n- Inelin, Verdeia y Riafio
Bede Para su estudict ]as concluslones A ela Centro Asturiano son bien acogiclas
i, e-- I Departamento de Sanidad rev terlormente expuesta. Es forma que dste padece rectiva, a lag 9 de la nache, log amantes del baile, torque allf
de la EIAC. I que ell 1949 declinaron log matrimo- center que ell log nifios se pre- de amigda- I ell su palacio de Zulueta y par
tHemos Vista con mucha, compla- nios do E tados Uniclos ell on 12.5%, senate peri6dicas inapetenclas sun litlis y que hace Lin aho qua tiene se esparcen, agradablemente, bailancencla el espiritu jerkrquico qua ha "I s -ell on 5'5,; a sea que ell on plan sin haber obterido mejoria SECCION ESPASOLA San Rafael, parta acorclar Is do con la rn isica mis adecuada, on
1
, ,,,, ,-: ,, M log divorcing gozando de un perfecto estado de
. o. I cada 100. 00 habitantes, se casarcin forma ell que se cumpliri un amblente delicioso, donde se consido camcteristico de I& preparac:6n ; .,stud y que no requieren trata- a1guns. Uktimamento le recommend. Por Cindido Posada una sentencia del Tribunal gregan encantadoras damitas, genti
realIzacitin de ]a Semana. la coal Ila '', I I I 10, se divorciaron dos. miento adguno. Basta alargar el ran ]a operaci6n de sus amfgdalas Supremio, tratando a ]a vez lea clams y alegres caballeros, Para
correspondido at concept esencial: 61 1. tempo entre on biber6n y otro pa- pero ella temprosa desea concern pasar notches Inolviclables.
mente jerArquico de In Acci6n Cat6 ,: l', CONCORDNew Hampshire. abri 1 mi opinion. I Como se esperaba, of 64 aniversa- tie log procedimientocs lega, r E te Baile tie lag Flores as de penllca declare at cardinal Pizar a. 28. kNC).-Porque delibe,.damente ra ..9i estimular ell cf nino Is ,;ell I 0 del Centro Asturiano de La Ha les a que hubiere lugar. Ci 'n s Para lps caballeros, qua ban de
qEstamos clerto.9 de qua JR CIRridad 11 inyeCL6 aire oil lag venas de su scion de hambre y todo quedai;i Estimada Respuesta: bana fud celebrado con actos extra- is of jefe'de despacho, senior sio
I I --- -.1 center Is anciana cancerosa A to resuelto. senora: abonar un peso par Is entrada, dede Is. doctrine sabre )a naturaleza y l X ordinariamente brillantes. Ayer, an Francisco Fernandez Santa if 'tit 0 I. r .riirbe.tlorn on ca- I
mdtodos de Is Acci6n Cat6lica promo- I Barroto. la Junta Modica tie New No obstante lo anteriormente cf- Ell distintas occasions he recibi- horas de la mailana, una comisl6n de Eulslia. bi of stl t aj I t c
I :::, "I "Jovellanos" damas qua
- I ., Hampshire revuc6 el permiso de
veni una JntensifJcaci6n do su aposto I I I facto Si usted notara que of peso se do. carts de padres pidiendo nil no,
11 111 alumnus tie su planted .., .-qll-. fast pueden proveerse de
Iado specific ell log diversos anibien- I practical- at doctor Hermann Sander, deposit bellisimas flares ell el Rin- v a" c
I .. , detuviera a descendiera a hiciera opinion sobre el problems semejan- con Martiano emplazado ell of pala- Secciones invitaci6in desde esta noche hasta el
tes cle In socledad, de modo especial 1. I : I acusado pur euthanasia, atinque on Ju- aparici6n alg6n sintorna que In alar- tes al suyo. Aunque siempre evito ial.. Luego me trasladaron log viemes.
. ell at professional, at estudiante y of I ratio le absolvi6 clespu6s. 0'osoc -La Femenina y Ill de Propachrero. sabre log Coates tan acerta- I .. I I Mara, entonces si le aconsejo que ]as operficiones ell log nifios par alumnus an general a la Quinta Co- ganda de la "Liga Santaba. I DAYTON. Ohio. abril 28. (NCI.- reCLIFra a on upecialista Para rect- sencillas qua ellas sean, existent ra vaclonga, otro orgullo de Is institu- llesn" Be reuniran a Ins 8 de
I damente Be disert6-, agrega at prelado. % I ell log cuales es sario deei- ci6n, rindiendo homenaje a don Ma- Is noche, ell el Centro Ga- Actos inmedialos
Exalta luego el cardenal In Vreocu- La Jniversidad de Dayton olorgo In lizar lag investigneinnes necesarias 'go-, i4ece
F titubeo a1guno par at tra- nuel Valle, benefactor del Centro, a .
pacidn de los cong-resistas par 'a apli- Medalla Mariana que concede todos e importer el tratarniento que el dirse sin cuya inemorin huba de erigirse una llego. a cuyo effect cita la
cacl6n on Is vida prictica do los prin- I I I lag ailos. ;it reverend padre Juniper Casa requier2. tamiento radical a quir jrgico del tatua frente al pabellim "Asturias". sefiorita Amparo Mayo. ASOCIACION VASCO-NAVARRA
elicits tie justicin y eRridad contenldos I 0 1 paclecirrientil. Till es lo qua ocu esDespu6s so Ilevo a Cabo la tradi-, Centro Gallego rDiaE dBeEiNrEeFclraJ eClIvAi.erJnusntanordinloaell el Evangello y procla.mado por los dente en el monastei franciscano .
-io rre ell egos nihos que desde hace
:; Consultn No. 633 conal liberaci6n tie pajariLlos, desBurricis Politifices. I ell Washington. pal, Bus 19 sling tie tempo presentan ataques frecuen- 2rrOllAndose luego un programs a ba- cat de Aguiar 109, altos.-Clijul el7preEl Secretarlado Interamericaric, tie I estudicis I publicaclones store cf te Alartha. Campo Florida. tes de amigilalilis y adenoiditis y se de recitaciones, lecture de uno tie -Junta nrdinaria tie la Spc- sidente y at secretarlo, stfictres Ve)a Accl6n Cat6lica, creado despots de Mi hijo -dice su Carta- ruenla ell log curies no se obtielle Lin re- Ins trabajos premiados an of concur- ri6n cle Sanidad, a lag 8 v nancio Zabaleta y Pascual Martfnm
IR primer Semaiin, Interamericalln, Cott miss lines enviamem una fe- 9 afios de eclad, l, tit ser reconocido sultado eficiente con In aplicaci6n so -2 cle Mayo", etc. _reunlda en Santiago, y quo orgalltz6 fleltaci6n hasta Is aventajada alum- FILADELFIA, abril 28 (NC)-Ios L 30 de la noche, ell so Pala HONRAS FUNEBRES: Be efectuaperegrinos lit) ,till it ROOM it a parte oratoriR estuvo a cargo cio cle Prndo y San Jos6. Cf- rfin at sibado a W ocho y media do
lit segunda reunl6n do La Habana, Pi- da del ColeKio "Nuestra Sollars del recreat- pet, In comadrotin que In recibit'i de tratamientos rn dicos y es pre- del pre idente racial, don Benjamin
- q
did a la Santa Bede facultades rolls Buen CorseJo" de lam Madre, Em- se ]as njus, sino ;I elevarlos at cieln, esti ine dijo qLle cra eldrecilit y cisamen(e ell c.Oos casos ell donde, Fernandez Garcia; del doctor Enri- tAalealldseeVreetgarict, sehor Pedro lafamnatfiaanya onela Iglesia del-Carmen.
amplias tie accl6n Para el major do- colaplax del Cerro, neflorita Xioma- torque parn ellos, el peregrinar vo- que seria nece.9ano unn npernc,6n a] observer ]a intpnsa reperc C Gald6s, president tie In don Modesto FernAndez, fallecido resempefict do Ali labor. El CRrdCnRI Pl- ra Ochost, qua an at realen nio ell Ili Edlid Media evoca el transi- pain ditatar .sit e5itt-COICZ. El OHIO que pit el estndo general liente'nelon ue lon"odae Instrucci6n; del licencla- ptuno, an sufragia de
to con- cientemente an Cabranes, Asturias.
zzardo RcccdJ6 Ill aprobRr quo cf So- curso efectuado eon motive del Dia torlo pa.so del cristiano par ogle mun- ,jellie algmnas vrces Oil pequefin existence de tstos focos de infeca docebelardo L6pez. director del Plan_ Ortigucireses Invita so hijo, Avelino Fernindez Cocretarlado envic informed R log or- do. describe el Unit). Mons. Fult- : I I I-10101-L-00 al ciiincir y yo deaenrii ei6n, ell log que es nio L6pez.
?Rnismos nuperlores tie ]a Accl6n Ca- del Papa obtuvo at Prime Sheen, cle Ili Univrrsidad Cat6lica, ,I ,,, Prentlo necesario Be"" Lei Jovellanos, y del professor Anto- -A lag nueve de ln noche v rriplo, president de in Seccl6n do
6 an composiollan, recibiendo do an' XP -vs tit- Ili revisla ber st ,eria mejor operarlo nhoin seJar la exttrpnei6n de Ins min- Como es de suponer, asistirron R lit *0
lion, do log paisch amertcancis sabre non del Nunclo tie licar I, loq lectni en so edificlo de Gervasi Recreo del Club Cabranense.
Su Sardidad avional "llitlyclav cf signiticad,, del ctjn;idc Sea 11N.Vol, 615, entre Reina y Estrelln, LA CRUZ DE MAYO: Este formi]as experienclas renli?,adms, .parn le, Ls llabann. una artistic mcdatim. I I r1las 11) mas prontarnente possible emotive jornadn elernentos de Is D1- dable y traditional acto del Centro
mutunmente tic nYuden log Wing I, T. A6o Santo. rectiva, de lag eSCUelas. SOCiOll full- cambiartin Impresiones lag
otrom y mantrilgall aquelia fruterna ______ adores y Neterunos, 1, at erido organizadores de In grandio- Andalux tie La Habana me celebrarit
tinl6n tan grata it ]of; Ojos do NUestro Y.ADELFIA, Elstados lljitd,,,. nil,- 1,11 coloijia catala n a en el holllenajle gesidente tie honor, don r1centr sa romerin que me efectuara at sAbado an sum salaries cle Prodo y
Beficir Jesucritito-, NC)-Catorce adullos converti- ernhndez Rinfio. cl Proxima domingo an to- Genios.
I),,tBpui6,1 tie recalcar Ill necesidad do Cele'brase el 8 1,10,)15" AR-1-011 ITCII)RION ell eI Sen. dV fit A In una tie In tarde me celebi-6 on dos log Jardines do "La Tra- CLUB CULTURAL: Balle Para soostImular lag vocaclolleH eclefilivitlew% Igle.91a CAt6IJC1l a(IL11, ('11 Unit 1111PIT- a Ram(rifn Planiol, president ejemplar In taberna del palaclo social -Zulue- picill". Cita of secretary clog, at sAbado ell suit salaries de PrRy de aprobar RusLonct Ins I, I I ionante ceremonial celrbiada cn cf --- _____ in y San Rafael- un banquet tie do 410, segundo piso, amenizado par
adoptadas. I-I rardenal PINI.lrdu 011 111;11_ RIC (emplo tie Still Juan Bautista. title) de log hoinertaicsImAs mere- cencia Burgalesa Fudaldo Roniago- grades proporciones, dedicado a log 6or Francisco Rego Loraenszeo. In orquesta Hermarms' Martinez.
dice, JOB wifnerzom tie lag eal.611cog de Jun. en RlLoma ______ cidos y brillantes (I,! its 61tinios sit ex pi resident social; gadre doctor soclos fundadores y Yeterancts, y tit "BAILE DE LAS FLORES": Lo eeamorIcanox par el progremo y Peirce- KOWAK, Afiiea. ubril 28 N('i tirl"POs Vn cf seno dc [a colonla es- N16desto Galoft-6, rector I as Escue lebrarA at Centro Asturiano de La
_ quo hubleron do adherirse log ele- prestado grades serviclos al Centro Habana, el sAbado an su palaclo de
clonnnilento tit, I Acett'in Cal6lica. W-111, 0 0 Desgiol6 do que el itillionvio tell-- P111101a Ila sido, sin duda. cf quo ]a lag Pias de GLIanabacoa; padre Luis nientos man destacados do Is cololl'a' A I rinno tie La Habana.
4empe'anza tie lit Ig)esia ell 10.4 den'Poli a a ran padre Robert 0 Moole. lie Benelicencin Catalana oftecI6 cf do- Gajll. de Ins Escu'las Ping tie La Ha- soEizois Ifuugnadradeorpeescial so hallaban log a u Zulueta y San Rafael. Sertk annerd.zaa JJ to, ex don Celestino Cer- Terrains cl president agradecien- do par Havana Swing. Arcafio y sum
otual0li-, Y exl relin III coiivlccl6ll do Corpus 0 M I 11 I Mnrykrg 1, ,,,travindonli*cto,[,11, il',(Jf iningo tiltinio ;it se6or Ram6n Planiol, linna: doctor Jose M. Carballid C
isionep e I 11 s, v 1. lie quien OCLIPO lit presidencia 0 ro
glie In rusumblea3de La. liabatiR fin mido unit do sus tie esa sar Garcia Toledo. doctor C6sar Gal.. nucla Pelhez, que ostenta el nome do 18 asistrincla tie log destacados etc- Maravillas, el conjunto Colonial de
e RI-211 PrOvcchO -PAII'A Ill union ill! rescatado por Lino de SLAS files, film crtitenat in MI_ Ono, asi COMO
__ enliclad durande diez tiling, cfa Pens, Jose Civantos, doctor 7, don Jose Fernindez Menton allf presents, exhortando a Nelo Saga y at quinteto Hispanocuam cftt6licom do todo inse vasto y Pro- :.lntiV05 Cil-CLI11111 ell Kowak lit hito- run till exito, quo so etapa queda cla- guel Garcia Paris, Lino Perez, E I Gan hiez. Jo,96 Rodriguez FernAndez In vez a Loring log socios pars qua Be bano.
nillior contmenle- Oficiari Pio X11 111111 tit, no del buen pastor iluc enronii,6 gificada conio 1,14 d6cada glorinsa. netLix Acclon CniOlicn lie Ciibn renlIzO que Gancedo Toca. president tie no- y Jo66 Blanco FertiAnde7- que osten- esfuercen mils cada dia an server a HIJAS DE GALICIA: Gran baile
rl milli Rrduo tie Ins c.4fuervAq III Prellit- procesi6ii pontificia ,, a' P%,(;Ja descacmidn. guin In de Ili C(insisti6 ese homenaje ell Lin ban- nor de ]a A iacl6n e Dependie I- tan, respectivamente, el 4, el 5 y el In Casa de Asturias, orgullo de Cuba in I de Is temporada verRniega ei it e encontr6 it sO pastor, tiller, at que sirvi6 tie nitirco Ili aco- tps; ductor Gsuic 'Iez j.g6 Co 6. No asistieron, ell cambio, par cau- y do Espaiia. (Ovaci6n). rar 3, finanrlar hL4 ictiniones de Ili __ llermn el= desde lam nueve de Is nogedora finca Rio Cristal. situada ell nangla Fordanillas, Jos6 Ba'rquin gas improvistas, log que ostentan Jos Como simpntica nota intercalacia che an su balnearlo de Mirarriar,
-T _ So- numerous 2, 3, 7 y 8, seriores Josti ell at grograma oratorio, el jefe de amenizado par el jazz band de OresSIAC y brindar Ill milig fraternal aco- CIUDAD V7A ICWN0, mayo 2 NIANIIA. altitil 28, iNC). El In carrvt-n tie Rancho Boyeros, asis- lien president nato de lit Beneft- Pardo Garcia, Faustfno Angones Rol- despac a, seficir Francisco Fernandez tes Santos y at conjuntoRids. a mug delegado-1. ,tIntled) -- FI If de Junio. von inoh- Excino fvlmls Egidi., Va,41l,.zzi. del,,- twitclo a dicho acto alrededor de tres- cencia MontafiessaciJullAn Cabo Gor- J6venes del
- %(I lie Ili festiviclad del Unipus Deno- gado apostolicit ell lag Filipinas pre- (iciltas personas. todas ellas muNl ell- don, Ram6n Car na, ex president biera, Sabina Gonz.Mez Alonso y Ali Santa Eulalia, did lecture a un men Cundro.
I Peregrillaci4n iii, se retimia en II(Ona el ninv(it, (,,III- stdt6 fit inatiguracil'in de till I nstituto novidas (-it lit colonial CRtaiana y ell social; Lorenzo do Toro, Fermin Mi_ gel Casanueva FabiAn. saje de varicis socios pidiendo a lit SOCrEDAD CURROS ENRIQUEZ:
glonicindo tie fieles ) peieginicts ill dv AccitIll Social Para el Clero, bajo Wras rnticlades, Como el Centro d Ell In mesa presidential ocuparon Junta de Gobierno ponga de nueva Velada Para coronary Is reins del fesAfw Santa. el patrocinio de los Padres JeSIM114 Dependlente C gLI61ez, doctor Pablo Mimo, Vicente agiento el ya citado don Celestino an march la idea de conceder un tival "Las Marzas", sefiorita Lydia
At Santuarlo del Cobre ,ns.,(curio primer cargo Soler Bosch, Emilio Riern Caula y Cernuda Pelilez' el president social, distintivo a log que lo haYfln sido in- Rodriguez, a] sibado ell salaries
Ftivrites del Vadivano. ,,I inr,,, inni to. lie' A'eneoscle Manda, y lue intent ()cuPa I", a us dad el Behar Pla- seflora Marujn SAncliez Blanco: Ar- don Benjamin ernanclez Garcia; el Interrumpiclamente durante media de Santos Suirez y Dolores, Jesdil del FJ ConseJo Nacintial tie In Ll"n )dC ,i,,,gur.n qu, ,I Papa Plo oflctarA en annar ;if averdote Cott as inedios 111ni. mando Cuentra, el socio number Ono.
Danins do lit Accion Cat6lirl, Ell "' 111111 p ''OCeNI6n POnttflCia (ILle dLsfila- modernos del ilpostolad(] NoCild. Ilubn originalidad hasta ell el me- Damian Suriol Romagosa _y .senora; conde de Foxii, que representaba al siglo. Monte. Al final habrA baile, amenizana inforille) ;I yrr que In PeregrIT1116611 rA a lit In'rgo tic lit Basilica v en 11 __ I'll pues lit gentile senora Nena Mo- I seflor Encargado de NegocJos'de Es- El doctor Santiago Verdeja Neyra, do par Is orquesta "Havana Jazz"
at Santuarin del Cable que estabn se. 9 gilitesell avenida de lit Plaza lie ROMA. abitl '-Ill (NCi.-Su Scinti- I Emilij zquierdo, Narclso Sala y se- parts; cf cande do la Enjarada. Con- lustre senator tie Is Rep6blica y di- AUTO MOTOR CLUB DE CUB
6alada oil oil 5*dv reno do Berenguer sirvi6 butifarras fiara Strafina Mestres; Nona Berna- su ikItg-Incipla Parn el Sin Pedro. clad el Papa NO XII recibi6 en :it- (ILIC. Si no cran de Blaties, nierecian bc i de Muntal, Ramiro TomAs SO16. I ell functions del propio pais: el rector del Sanatoria Covaclonga, brin- Regio baile el sibRdo ell sus salaries
Mayo Y quo I O (it' 110111MIL-4V POr nn 'I's V'lc- serlo. Y In clerto es qLIC agradaron Jilan Montalto, doctor Nicasio GAI- pOl prOItn ,ez. 11, Iil,,,,lcll de, diencia special al Excino. M( vesidente de honor del Centro, don d6 un discurso adorable. destacando de Linea y B, Vedado, amenizado par
hatter llegado ;I 1-n Habana 103 ill"- fllal'a POI* lit Plal-ii lie Sit" ['I'd'-(, v Ili tor Sanabiia. arzobispo de San Jose sobrenianera. Fernindez Riago; el director cf c.rifia que log social del Centro Is orquesta Melodias del 40 y of conrdbus do log E efec- rrecinsa reliquia Corporal v ll, Is ell nlisi6n official del president Otl on Roil.- "'.guinta Covadonga. doctor San- Asturiano hallan ell aquel estableci- junto dip Juanito Robert.
tuartic a) pr6ximo 19 de Mayo, cele- I ]to Ulate tie CogLa Rica, quien con Algo que IIam6 In atenci6n de In ba, Francisco Canseco, pre tiago verdeja Neyra, qua as tambi'
I Ostia consagrada del milagrLY tie B()I- neia full uria hoja caricatu- lit Colonio Leonesa, Enriqu ell mienta, verdadero timbre de orgullo ANTONIO PRIO SOCARRAS: El
britinclost: 11, colocael6n do Ia pr scria se conducJrh en unit precesion. ocasi6n del Aho Santo present ,a So concurre c Enrich, senator de la Rep6blica: el subdi- de ]a raza. Popular candiciato a In Alcaldia de La
mern piedra de In Hospederin del Co- Segull It, vel-51611 de in lgles Satiliclad till mensaie tie adhesion d I 1'esca relacionacla con Planiol y con- Entre chlidos aplausos at queridO rector, doctor Julio Herndndez AIbra el din 20 de Mayo aniversal-lo tie nidagro ocurriii en lit sivutviov ft ,;,.,:l Gobirt-no y pueblo. FI Papa conficip R feecionada con pri-sitivo ingenio par president actual, don Jos6 Tous bornA; el doctor Carlos tie Valle Al Manolin FernAndez Camps, segun Habana visitari la quints del Centro
In Instauraci6n tie lit netl6bliva. Ell el Siglo X111 till savvidole de Pin- inotiserwr -Sanabrin una brildicloll es- el dibujante Planell. El texto hunin- Amill ,impliso aI festeiad. la med,
r virez. primer cirujano; don Francis: do vicepresidente social. habl6 Asturiano el domingo a lag diez a. m.
Ego mi5mo din scra ofreeldo ,a Ins Fit ctri,1111 ell ill,41 inisa ell In ilicleil lit, special para el golnernakile y 5u pit" tistico desde luego. era ell ve so y ell Ila do grntitud y reconocimiento co Garcia Mi5ndez, administrator de npmbre de Is Directiva. con ]a efua IRA:
vregi asa I 1, I 0. L idionia catalAn, y describia In triyec. acordada, par Directiva; modalla Is propia Quinta Covadonga. sion y isfan dad ell 61 caracteristi- Grandiosa romeria ben6fica el domin-inon till alinuerzo ,,it lit C 'I'll .. till a .6 hil"InvIr", dc R"111.1, la
enrilf itnzando 'as a"slentes de Itliontras uficiaba sintici citicias Bverva toria del festcjado desde so naci- deoro ell que figuran of escudo de Los vicepresidentes primer y se- cam y hacienda hincapiti ell Is solids- go en lotion Jos Jardines de "La Tronirms nlivientes diirrinfe Ins 1101*1's qllv del SantWino Sacrainentc, N, In lioS1 in MADRAS. India. abril 211. tNCI- lmento, ocurrido ell In villa tie Sant Ca alufia y Linn expresiva dedicat'- gundo del Centro, seilores Josd F er- ridad de cubanos y espafioles; mail- plead", amenizaida par Bellisario Lb- I
unido sus daridad tan perfecta. queo.deria t6drernic pez, Julio Cuevas, Quinteto Torrij, NeLie permanczca en eI capital de Orten- consagrild.a.comenze, ,a vertei stinger, Cri-tinims e includes hall Pal. Comenta sus studios, travesu- ria. y que tiene ell ]a cinta corres- nl5indez Guti6rrez y Manolin Fernan nos generates, no se p.
. ras cliversiones; ]a PHTticla hacia Cu- pondiente log colors de la band ... dez Campa; el pres a Gonzile7, Gloria Matancera, Quin- .
e. .y toni6 in parienvin dv carne, Algti rklerzas ell una cainpana por combs. bn' Bit ingreso Como vocal ell In Be- do Cuba y do Calallliuk. Asimisma, r idente do ]a See- 6 as cubano a quien as espa- teto G6mez y Banda Espafioda. Aft.
lins gotas cavel-oll soble vI Col. Jima, lir el ateisino en In India y rpstaLl- _i6n de Intereses Materiales-Secci6n qui n
3lisit por Polonia ,ninto In hoslin conio el colpor'll sell tar el temor de Dios entre IaFsgen. neficencia Catalaml; lUegO COMO Vi(72- Be le hizo entrega a Planiol de un Ill- jue h b ci oganizar of banquete-, nol cuando me trRta de Ins sociedades mfis serA coronada In marina social.
Ell Maria Auxilladorst conservaclos (-it ];I caledral tie Oi i i,',, tes. F1 atpismo, dicen sus lidere Ila- president l, despu s presidiendo el bum firmado par todos log comen- Lian uroo mutualistas. UNION DE VENDEDORES DE TEtenario jal; SLIs esfuerzos ell sa I es. nio estas y sefiora Amps- El resume estuvo a cargo de don JIDOS, SEDERIA Y QUINCALLA
con icon: intJoramiento do las as e president socia. 2;
Jim- nittircoles .a lag nLICvc de Ili nia- ;it norte tie Runii ce del odin y Is frustraci6n. pro del pan soc Instantes despu6s In Comisi6n rito Alvarez* I X Vicente FernAndez Riafio, presidente DE CUBA: Banquete homenaje
El 19 de agn5to de 1264, despu6s dfl Or- les, don Domingo endez, Faustino de honor. socio magnifico clue ha de- president, senior Abd6n Martlinopuz .
' TANDIL, Argentina. Mayo (NC).- pro leaders inmuebles: instalaci6n ganizadura. que integraban log Befict- Grafia, Fernando Lobeto y Antonio dicad mejores empefins a hacer Maresma, of domino a la I .
fiann se nfrvcerA ell In lglpsla de Ma- nillogro el Papa Urbrino IV public tie Fit Beneficencia ell so palacete do I-es Jose Ror i Luis Clappi, Salvador MlIndez; el titular del Centro Caste- m Lq foirstuess log lazos de affect entre an at restaurant de San Jos6
rin ALIX111adOrn, sillinda Pit Teniente El drain Oe In Pasi6n de Nuestro P M.,
1111a bula "trallsitkit'lls" inst Itivencict - Consulade, 68; venta de In Loma de Vitla y Enlill Izqulerdo. hizo entre- liano, Agustf Martinez de Is Puente.
Rey y Conipostela, una inisa Pill Po- esta feslividad val6lira Ell 13137' ITgo- Sector se presendd, aqui ell un hot-- Ins Catalanes-para ]a biblfoteca na- ga de flares bellisimas a lag sefiaras n qel Centro tie Depen- I ;
lonia. Inio Ill Vieri cincelo Lin relivalm de iano naturnI. at estil. do El director Cuba. v Espafia, y que at hablar do sulado.
ScrX nfrvridn pm- lit As-iaci6n fle Plain pura. i'llsfinio1csa, representaci6ii de Obe- cional y vt nionumento a Marti-en do Tous Planial, Alemany, Pons Y dientes. donrCesar Garcia Toledo-, el as urias pone an so palabra toda ]a CLUB GRADENSE: Banquette de rL
Veterapos del Fl6reito Polacc, (Disli'l- ranimergau. La Ciudad cuenta con ,,,, ti-escientOS Mil Pesos; reform del re- otras que ocupaban asiento an Is comanclante Heriberto Marchen 1 vehemencia de But alma. Ell onto ca- confraterniclad, 'seguido de matintie i,
fl mento collective v. retirada del presidency del acto. t .' so so hizo hiqtoria del clesenvolvicniento bailable, a] clorningo an log Jardinex
ttil de Ctiba, .rwimido ,I R. P. Dr E, mo IL[nlVnIAI calvarin p6blico donde 9 n cin do honor del Centro All uriano: y ,
1,ban PIN-'a7,k S 8 R.. Aizi-,vild o de SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN mililares Cie peregrintis nficionales y important tisimo cargo. Previa intervenei6n ante 0 mIcr6_ Salvador Diaz Rodrig vocal de social pidl6 a todos log presents de ]a Cervacerfa Modelo, situados an "
Culturn *rIv lit 1,Pgricicin de Pnllnia exhinieros rezaron el Via Crucis en Con el tilidar de In Berieficencia fono cf seflor Emilio Izquierdo, que In. Directive. y so buena"compalfiera. no olviden la importance, enorme del San Francisco de Paula. (
I 11 I alans, Centro Asturiano, y at deber que to- LIGA INTERCOLEGIAL Y
ell La 1-11halm EL 01AR10 DE LA MARINA)) spilia a Sat In. Cat, senor Jose Tous Amill y ,,vtod campechanamente de maestro Virtudes Estrada: log doctors Sim- JUVE
- wiorl Maria Pons, ge hallaban ell do ceremonies, ofreci6 at hornenaje, chez de Bustamante y Vidafia. abo- dos tienen de servile. NIL DE FUTBOL: Clausurn de Is
I ,it nirs,, clestinada a In presidency el oil idiorna cataldn primer y ell cas- gados consultores do ]a socieclad, Ra- Todos log oradores recibleron log temporada, y homenaje a Is bande- t' 1
. . '.
IF .11 fpsteisdo. senior Ram6n J. Planiot Ar- tellano despu6s. at sindico de Is so- mlro Alonso, tosorero social: el'doc- ollis cfiUdas aplausos. rn cubana. at domingo a lag dos de 12 "I
ANU UVIII 'NARIO DEAA MARINA." MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1950 PAGM ONM
Crolm"Ca Hahanera
En el Jocke-, Club' En honor de Carmela
Fl d 612R a Pizxi Diax ",og
de _5j cto up'Iroi = 1
act do 0riontal
crifico bekay, ub"ft, A en el Vedado Tennis
rk. dond dieron cita Ian rnk Clu or 6 una merienda an ho- urmoltya de
Po Vtr
alementor; de nuestra. nodo nora. 1. atractivi y encantadora secledad, qua tanto lustan del bien-fla, cer y persollffid0d
Tin de a fip Its Carmelo Pizzi Diaz, cuyo cola.
mado,,depo Go, rays& can el senior doctor Antonio SanFee taXde Is CompRills, 0Crad%r,., turic y S;knchez, se encuentra fljado
de Oriental La ;9M aL pare at din 6. a Ins state de Is tarde,
nMdbclubms = dalecip.Per., P e :n Is iglesia de Santa Rita.
tiehraj-representantc a ho C66mora Mtriendri animaillsima,'que le ofre. W6 "Convoir"
Fr'iici .un n loco, prastwara & leron sus nutagc2ax.amilas.
carrerox de.c. be ii; que coirifftiba do Lo its
us = r u
Y' an ASX CUaIA5 hnbifta sefw unto *Como pwor wbehres
si complernento, de ou toilette un lindo
i too meJores oJeniple, corsage'de' elevates Importadirs, del
e. a util"' cuadras, do, acruerdp. jordin "El F6nix". at erift del Pasea a
ca = ,, etc., Io- deCarW'I1I, se redn16 an Is mesa
: la do. S. tener momen principal con Ins organizations del
o .,dd las -faniticon. acto: Maria Luin Almeyda de Pizzi,
Mahone; jueves, habrA tambitri ca- Maggie Suris do Montaner. Agueda
notes, ofrecAndose 'otro interested Piton: de Nodarse, Chucha Silva dc Estdo "Gdyity"
aa!r ama, que.ser de agrado de tfo
go A I Arri)toveres, LoUta Veils, Berths ViAs Venerands, Prichez e In6s Her- a doings
DarA comieriza 8 Ins d edit ni6dek. per
de -Is tarde y Uev" a.Zud.Urgh.r- Adam",Articinaron de dicha mepred[ioe otra coneurrencianu-, friend lam sefioritas sigulentep:, Los armoduras be nuevo estilo
A, continuaci6g4 6 tounan Blanca Plzzl de Femindez, Brit Rimoster le brindan comodidad y 11i.
ribinbres.tontrudbi entre Is oncurrQu. Amparo del Rio do York, Loreto
eta del domingor Wtitrio: meyda de Rodrl ez Frogs, Angelita
or bertad do vision. Hechas do una corn2WminifftrVe I.. Exciarra., Cuervo dejuara aficir AqtoindA ri Louis R6 ringe Rod WeR vauente, Cruds Aiin do de pVveda, Rat at PI de binaci6n de zilonito y enchope db
ver '-y oeftra,: y Adolfo tm- 1 10
arlos Slcororevik y oro blanco grabodo, 4as armoduros
Some, conAss safirim A ca to A]
rtiih*L de K y, Conchita 16 do' de 1;=,yOn 4 1 Cru Aida Ternindez RimaYer han obt"do un 6xito
.MonCi6, lasi ften MPOM (30
arlar ns. -on los Eslad& Unidw
1.1, 41 Maria Won Ptrez PueUes-de Gut precaidentes
Skarbrevik;y Oll; .01 tart.
ttir EduardeiM Emilia Y(kfiez,'Sarah Laredo, Elan- quo promote r@pofirse on Cuba.
u r 6 In Rehtn de lb ca Encodes de SAnchez, Loly More.
Later Naclorkol comandrinte Ricar.. n, a a den elia Ramos a
;U0 y:whora Marlisail Alba a Pllar Roque Novo, Della Re.
ko. ,
are Adelisida Parodi do R ek de eyde, To.
m eZ OlJV eon Margot Diaz, Ga!" ez pro. ridad Za- &NTbP(gi) M 4 36%
r, orto, yan'de Ca Panda de Gon.
doctor Carlos InclAn y Nfiordr, pzille Cu did 0 de Pific Eloisa
Cho a Torre,'con a] L doctor Na- No
'de'l an de CAI drisria Herrera,
o S
fi: rio de CArdenaa y cellom GraziallA al coupervie I Merced" Undh Frelzm, I chez.
E doctor, Gustavo Garcia Montao Mirth Ara. I
y. seftora U Maria L6pez M Josifina Betancourt, Carmen Santa.
Atillo ag* Y' whom EVA G 16, Martha IsaIgu6, Aide Gon2AIez
con Patricia Zotdvez y shorn Lelld' B que, Amelita Alen, Adelaida Mp
Le6n. L 5
liner y-Marga ita Vald6s.
La- sefiara. Jacinto L do Z
2 Oniss de chrreg con el doctor Alvaro Itu' Acto inaugural EN 26 Y 27 DEL VtDADO.'. UNAVERUDERA FAFMACIA
cog-ac KINNESSY rralde nialaefirresui 7 DmOra jt avier, Zu El lunes 15 de ante men de mayo, a
f -de Urdena o v In eaurdes
i cucharadita do alocar lea nueve de IN noche, as celebrarri, florita Lourdes ZurnalseArrejui. D It- A .$ fl, A S B R A V 6
. I I TinFernindez Meddrox y valiorm an el sal6n de actos de Is Academia lApeckilhadcas oh-la C16* de Recetan.
I cuchaild114. do marrasquino Leonila Fina. de Cienclas (Cuba nfimero 460), el prepara n
JU90 do 34 lim6n Verde La seficra Maria Luls;,Martifiii do acto de Is inauguract6n de 'In Vig6si- Cun todo @I surfido quo aburca la Farmacia Moderna. P
Goizue cow Apielita Havorivto y cie arnda Reuni6n Annul de ]a Sb
tole.1tappi. Bien balido. Fva' r7,61= (M ubana de Derecho Interna- El Depawtamento do Perhunerict as Anlco ew all clase lenle :ldc la linea complete on
H=rt.RP.rti"' Y. fnillera
de C6rdova .Poco tiernpo-nos separa ya del do- deberfin ser p r ]as defini- Durantelos dias 15, 16, 17 y 18, production do los Fulbricanion m6i acreditados.
Guillerm; Aittura y sefiora Concha but de Is 6pera de ProArteMusicA tivas an lea %.'9rde,Pr0 Arta, de tendri effect onto reun16n, pars Is MoyaX n,,&1Z Ardurn y sellorn as& teniparada que Is presti 9nonal2rayole3a6Y30p.m. qua se ba crecclonado un Intern F-8181' F-6169 F-3454 F-2225
It NEW ggk@ y py@dg..:. #X4U Carm -4!Osa Ins pocox Ins localidades dis- sante program a. Telifono4. 16 S M I E RX 0 L E 9
titucidin nos tiene anunclada pwralos Como son DE TURNO
Herbert S. Hilton y sefiora Mertha dias Z, 27 y 30 de mayo, en el.testro portibles,,rogamos a Ins personas que, El doctor Antonio S. de Bustaman: Pontes con Parisi Mario do Montes, "Auditorium", con Is actuac16n de-las No propongan asWIr In avisen 1. Sac
a Is te y Sirv6n, president de le
Armando Salazar' y neficra- Sylvia mfis brillantes y destacadas figurns mayor breveded visible at tel6fano dad,-invita pot exte media a las disGrafia. . del bel canto. F-3455, tintos &etas de dicha Reunl6n_ Bravo de Meswv as
Pedro La Ppz y sefiara Pins Larri- Pro Arte Musical acaba do surn-le nag. Mar otro allciente a esta ma Men tem.
M1010i'Goenoc do[ mundo c6 y Oscar Canis Montes, g;erada con la -ontra .1 C6141,
r. tenor del "Metr olitan", Eugene
J. R. Cadalso zeficta Roma Sutter, Conley, que acobaoTe anotarse uno
Coll Alberto R. M esa. de ]as mas resonates triunfos de sw
u N
Mandolin Arteava y sefiora Olga carrera an Is interpretact6n del
Belancourt, con More. do "Fitusto", Is 6pera de Uounod, an at
Betaricourt, Manolito Zapico y seflo- "Metropolitan'. Tan grande he sido ra Maria Splinter, y Juan Betancourt sit 6xito qua* ei propio Conley, qua sll6ra Josefifto Sailol. has1do contratsdo pot Pro Arta pars 0
El doctor Ricardo M*ndez Pefiate y el Andrea Chenier--otra inseflora Lolfta G6meL operable creac16n suya-ha solleitaDanilo Montalvo y sefiora ZaIda do de su compafiqro Richard, Tucker G6mez, con Manuel Robellads y se- Is permits astimir at role del Faus. o Q1 0 0
flora Alicia EsWano Lucrecia Rose- to ]ja noche del sAbado 27. Richard PO iinda,'Ada Conde y imidits, Montalvo. Tucker ha accedido gentilmente a In
Fernando Alvarez Pdrez: y sedora petici6n, y so In he asignado, entonRosario MartizzAor, el doctor Al- eta psap
110TIO AUTO A MIAKI a do Mario Cavaradossl
berio RodrIg rre q y sailors de
sumdo 19 11TOER atillada a Tet6 "are. MorurJ. En"'Fausto" tomarA parte tarnbidn,
NATIONAL CAR, RENTAL Manolo Irernindex y sefwra, con el corno en oubldo, otra brillonte figure
11TOTEM, efrece lea Frechis de doctor Luis Alvarez de In Crux y so. del canto, Is forriddatilp Eva Likova, Alquilor darn, Ins sefioritan MarT JP
v ISuirez, Glo- soprano do In Opera do Viens, qua
MAS RAJOS JDEL. MUNDO? rip Oxeguers y Sylv a Alvarez y an at role de, Margarita sabrA salir
PDT ejampla Amin Swiden. I alrosa
Miami a NewYork-ldx y Vuelta Manuel Gutfirrez: y seniors Marl pot, I stiglo de Pro Arta, par ]a
so- !.Iid.d too artists contratadoo, Kra! go
Catalina Ulloo-Josk R. Terroda n ,,
ilorm Carmen G. de Terrada es4o pot In Inme bit presentac16n Quo
per men do use, Guardadq y neflorv Maria Morales,' tondrhn W tn"dones, I Noel ad ha. 0 0 0 11
lisoluyendo so to y gervicle Amador Caballero y setiora Georgi- bonern se viene Maytizanvo per& on dauquier elul:d. Sapeolalize- na de In Torre. WAIT a Is brave pero brillantisime
am log Model" NUOV96-de UN. Inabol Fiffueredo. temporada'de 6para. I
Iftrik ;Chfvrolola,' Pludebakee Blanca Maria Garcia ratio y Ma- El cronista, a cuyo'efrgo eaU at
eon Radio. Arrolilen pare, vlaJes rl U jiboro r4blico, ya. ba empezado a Z 4
Wits P rtas do lam Rainded Fini. Emilia AM U seftora. env AT, an tarietasprov. slonales quo rec
no, Con dAU446itloo. 1 7 va L g Of
,gz Rorrigach y oe.
r, W00 ;YIwoe
fil I SU
toorlbs 41 64riAe-Voiniv 1, jil , I I 4 .
'Hit. A.'a FANTE, Gerent De dias e pe
IN r-M derno
RYDER 0 Una junta Ispy Zati de diao an esth fecha balb
,V ZNTAL SYSIL11M In advocacl6n do San Ale)anaro at
im 210t Terrace.
En al Lyceum J La'' rid. ampaftera de eatw case Me
*Uxal" MR. W tres de In tarde, no eel Clu Xd 0 Pirez y HernAndez, segundo
hay una Importahta Junta del comit efe del department de MAquina3 de damns quo organlita.el "caliasta del DLUUO,
party" a beneficlo det hospital "Met-, Mucha% xerin Ins muestras de afeecodes". sefialado parn 'el, din 9 del to qua recibirA en eate dia el apilgo
presented mayo. P6rez HernAndez, at que saludamos; 6
La loven y bell. sellers Maria I;u- tordialment4L
gonia do in Barters do Affonso,, quo
fteside at comitCorganizarlor din eata
tests berriffica ruega a lea Par". La efiora de De log Heros que aterigan tickets par& v der, o4is.. .. A consectiencia do una colds, ou.
Ilaw.l. junta do hay, an Is qua a@ W61o Iezi6n do un pie Is seftorq rho1001% maw wulrow tomarAn Jmportantex acuerdos ny Pdrez Benitoa, bella espos! del
lograr el major Wto do dicha fid.lti! 4actor Orlando de los lleros. go In pork ads oriatiRril0w i I Con tq! inotivo estA reclulda an all
Bautimo residencla dellreparto Miramar, Men
F, I [D)
En Is Igle six. de Sahli Rita, on did' a at notable ciruinno artopi:, L
MI. d ca act.,Jull. M.rtlnex Pie.. a 12S
A rose Per ramar, tuvo efqcto el domingo %Att Tongs un pronto restablecirrilento.
in% art In mayor JnUrWd@cL el.bgutizd del pequelo y soloed IsUo del
0 owodbo sounder do In Aolidgles, schor Euse- Nacintientos
Nova 11111111im blo MuJal y de an interevente espoxe Felices y contents se hallan an
No @Am sorwhAs extra F*r Nereid. Le6n Blanem allies nomento. to,, 6veneg eoposel
Al huevo cristlanith ]a iueron im- Plinio Prieto y Amparito Posads con ag
to fthrial6a on a tvarto puestavloi nombres.da Museblo Mo. motive del nacliniento do utiW her iY adem
i Juan, sl6ndo spadrinado porle mass nifis, primogAnits, vrnids al (s)
sx rftew Fr .1 r. = To f-tridad Latin de U Y Or mundo con toda felicidad a posado
Not abu:1hor EuscbAo MuJal -1, Tom, t a y, dia veintislete de abril.
"ON del nifia, respectivamente. A9iwtI6 a in sehora de Prieto a] extroor4incrias facifiss
WcO en Is ceremonLa Reveren- renombrado toe logo doctor Martido padre Lorenzo 2"Ill. nez Saavedra e la clinic oe 21 entre
Dexpu6s del' ban no it, I& rest. 4-y 5, an at Vedado, dodos do 0ago paro
me A* 'a d I de los esposon u al-L a
mum =10J% at &eta don una
Ud. tinter farnfEar. a datcla- Tomblin ha datto a luk uns Ore- a quitsirlo;
dersor on
a can Felicidades, closa nifi Is sefiora Patrin Morey- fitaZ
tw y to, amablo capons del sailor ArmanUd: pa- do de Vera, Is qua fu6 axistida efi4w l 0204-, Enlace cazmente pot at conocido gin ecology
do, Mw Y, doctor Enrique Madan, Dingo
Vmvbd I ENID tarde, a Ian cinco y ante el Noq- lo'bord -Utk- doctor Felipe Rivera y Alan- coota I& tart Mol Maw
=w NMI In"tortan ontrakrin matriarionio Is encan- Fun4dachin Cuba del
" d a to Olga Ariot y de Is Sus caracterisfic'as
Rewom en%04=10= ovanw, a rrecto Joven Jost Sui- Puen V 0
prac;_ft "A" I" = eA La "Fundsci6p Cubans del. Buen C_ no fi enen igual'.
Cor de _tesUgos nox ennkiiniva n- h, f-ifirmarin at Vecino I
ANU ILAV111
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA.-MIERCOLES7 3 -DE MAYO DE 1950,
U0 Escenario y Pantalla Caratelera
G= USIVAI tD"A ACTUALIDADES: Peftidis de. irnumonew OTRIO c .Cuerpos y almas y asuatoo
La "Fiesta de las Estrellas" 16 VC It
qUW DE LA j,4LA
HAISANA fLXWI Roberto Rodriguez estA, organi- ALAMrDA: Bkseme doctor, GuadalIMA= AILIA zando Una, runclon extraordinaris, uluntoo cortog.
N r que va a cel brarse en Radio Cine.. AIM 1 IN -perAAO e, y e a= ,.. as pars,
ribado 13 de mayo a las It In te. No babrf rould.
dia de la noche, para. esperar el Dis. SN Min Blandish y asuntoo cortos.
T I M de ]as Madres. AMBASSADOR: Tenz16n. Un rival
&M is Y ANUITLOS C040114
tu-IA Fiesta de las Estrellass, ha ti1, ado Roberto esta func16n. Y en las alturi
-Con el flitimo, suspiro 7
Amargo mesquite.
aKOIJOAD (6,r )t6 cuando Roberto Rodriguez pone es- 1,000 APOLO:
te titulo a Una func16n suya, puede 1, ARENAL: Las aren", de Iwo JIMA,
la cantidad FA valle de Isi ternura'y asuntoo
presumirse lit calidad a rta
COLOR PO__ de artistaq populares que van a dea- I A, courts.
TECHNICOLOR filar por el escenarlo, del Radio-Cl- ASTOR: Gritos en la slerm Almon
DISTRIIIIIIIIIA PON 11116 RADIO ne. esa noche del 13 de mayo. en Is hoguera y asuritoo courts.
Desde hace 20 afics, Roberto Rodriguez stli, dedicado a IN, repre- JfO A A] ASTRAL: Tensi6n, Los slete novials
e RA VENIDA: (Mananao) Locura
5--140 EN LA ESCENA 9:25 PT A do
sentaci6n y contratac16n de grades ."mot ME.: amor, Malvaloca y asuntox'corBOYS ACROGATAS luminarias de la, escena y el micro- O.C, tos.
LOS ASIA fono. A travds de ese tempo ha so- : La lin a dictadom
TRIO, SENWANDO DIAZ CAt,1001 4CROS b1do ganarse la estimaci6n de todos. BELASCOAIN
Incluyendo, especialmente a los em- Malaya y asuntolf courts.
7 TITO HERNANDIEZ IMITATOR OJtQ r I CRTECITO: Revifftas,*noticleros, carCOSMOPOL)TA P esar os, a las artists y a Ips ge t6n, documental, I
rodstas CUI A Avanzada n Marruecos
Cumplidor de an pals r e
ra 14 A111 'Airi
Iza ca
de honor, una funct6n organ da
pop Roberto Rodriguez ha sido stem- CUATR c7MNOS: Ritmos del,'ca-Y-7 ribe, Arnor de Is calls y a. carpre, InvariRblemente, un aconteel1_04PS N toi. A. Iss 12: Guando sonrie at
PRO%, amor y La balle sin nombre.
ho 1. miento artistlee, no solamer te
11 categorfa estelar de los artists DUPLEX: C" n, documental. viaque ha presented, sino par ei fiel jes, noticieras, revistax. etc.
C cumplimiento que se ha dado at pro- DORA: Rinc6n brujo y Maclovis.
ENCANTO: Desliz; de juventud 7
granny en todas sus parties. show.
liMALDWill 5 -A' FAVORITO: Las arenas de 1-.yo JJ--j- uti Vk Esto quiere decir, que cuando Ro
berto Rodriguez emplece a anun- ma, La amenRza ro a y asuntos
LUW
clar los nombres famosos de Jos or- A "ZCkb"- courts. l triunlador, XI clamor
PRESSSTA tistas que van a Lamar parte en La human y asuntoa cortos.R A D 00 line H O Y Fiesta de Jan Estrellas., tengan par Roberto- Rodriguez, popoW. houslare 'Eil"'it- FLQRENCIA: La case de Is Trays,
seguro que alit estarin os, ofre- detestr que prepare La Fiesta. de 6tA Tuya Para siempre 7 asuntoo
LANA in courts.
CLARK tod too Eirtre lass, Paris el shWo 13 de
clendo to mejor. to mks popular de a
GABLE URN ER mayo en el wRadio Cinew a Us 11 y FLORIDA: Rherne doctor, Tampico
T su repertorio respective. media de to nochiL untos cortos,
GR2N"CINEMA: El gallery y Quk
El maestro G bonitas ie74
rrupc16n., London Town, 7 gran
En la tarde del mi6reoles pasado Alonso coma, Maitre de ballet, c(
ileg6 a esta capital, procedente de prop6sito de superar y consolidilr vel show.
-ndres, el gran maestro de ballet, hxIto artistic de I& compaftia, brin- y asuntos courts
tslam ruso, -George Goncharpv, Una de las dando su experience y conocimien. INFANTA: Guadac at. Odic que
AUREL HARbY figures mas destacadas del Ballet Los a esta empress artistic.
LOS'PEREZZOS malabaristax en Inglaterra, que ha sido 0 mis; Figuras de reconocido prestiglo mata y asuptos.cortos.
DOS FUSILER& ,%0* RAQUEL Y ROLANDO r.yea del j.b. de cuatro afics; MaitTe pbn illet- como el maestro Goncharov form&- LIRA: La mujer'desc2rriada, CamtOLGA CRUZ cancion.ra del Saddler-s Well de Londres, la do en Is mks pura ixadici6n del bal. no at infierno y $Yena refulgen
SIN BALAS famous compaftfa inglesa, subven- le clksico, reverting el caudal de ".W te.
ciGnada par el Gobierno de ese pals, sus conocimientos en nuestra pa- LUYANO: Un hombrt solo'mo'vale
que actu6 rectentemente en los Es- tria ayuclando a canalizar el mo- .0 nada, Nuesrtas vidiks. y asuntos
tados Untdos con gran 6xito. pimiento de ballet que tents, courts.
El = o= harov viene a fuerza va arraigancio en nuestro LUX: (Marianao) Supermin (aerie
C ba Ballet Alicia pueblo. Pleta) y a. cortos.
LOScoAmNGELES: El rey del barrio,
Lj DUPLEX Pr6ximo Mayo 15 JACist 10 r 45 of. I Soy charro-de levita y "untas
UN MAGNI) ACONTECIMIENTO )ACQ C 'ItscCIO '41611'e, tA04- courts.
0 MAJESTIC: Malaya, El filtima banCINEMATOGRAFICO ... 0 XSIDS64 C.)k cot4W, ")reo dido y sonatas courts. '
Q0 801 LA Cot4moVf DORA HISTORIA DE MANZANARFS Mar abierto, Amar
rA P1, UKA MUjfR QUE SACRIFico ro- y esperar y suntos courts.
"MONSIEUR VINCENT" MCTRAORDINARIO tt, ORNQ
IFA film qw. :sjad wer rnis III. art. AS: Mfisica, mugres
E3= 1 -4 Op UN AmOR INGRATO Y QuE MARAVILL y
earap.. P, tA 01, as y Un model de
an tod.x [.a flempos. LA HISfORIA TRISTE Ok SUpo HAC[R FQb4T[ A 5V X& Nuev2s Follies de Ziegfeld,
PWOPIO DESTINO El caballero nocturne y NounUN AMOR SUBLIME -0 Los courts.
f P ySA RAFAI MARTI. La Cia. Cabalgata.
MARIA ANTONI SHOW METROPOLITAN: Biseme doctor,
HO Y 4 Gundacamill y asuntos courts.
AMISTAD, RENL CRUCET excenInc- mti-1-1 MEXICO: LA rimas ardiss, El venN S /,ENAIDA ROMEU pianist TIS gadorimplacable ty Noticiario Nod..d. 1.. 3.30 p. ARMANDO PALACIOS Di b, So DCESPULI cional con Garrido y Pifiero.
All* A-di.1 ... d. V-ft.t.. RAFAEL MO ALES .....
Carlos COR Julio P MJANU: Las arenas de Iwo Jima. Lo
'is amenaza raja y sonatas courts.
GAI'FTLIA NACIuNAL DE BELLAR.ARTES. 71 all. pi.16,1.. ooetial del 4 MIRAMAR: Tens16n, De coraz6n a
4. ;.. L.L.4.. U.1d... Evi WIWI- i-lani-lUCIIA Mul AUMA& V film may RA coraz6n y asuntos cortex.
JI.P( AIR AL G MODELO: Eats rubia e un demonlo.
El THAPICENDENTCALl' INTFUMP1 I u'l.. Bestias que fueron shombres, No!A. if. ficiarin y asuntos cortex.
Il Eft-l-ATHE, ACTUALIDADMIl FRANCKRAM. AC. No
r. .. j MODERNO: Las joyas robadas y DoT ACWNAL Y 11CITICIA1110 pIRITANIC0. (T.d..
I. Argumonto original del popular aullor IL
APRO= A IoAIRA MENORES 0 nubio rojo.
ENTRADA, 34 1.. 1 16 k.. E,, NEGRETE I A Ill.. 'r L, UYANO 7, a NACIONAL: Locurs de amor. Rosas
L) NTURA SUA.- SOLO / .04 dc otofin y asuntos cortas.
I... NAVIDAD DE AVE El D'I:.,NIO I'l, I h, fAD NEGRETE: Nuestras Vidas, La noLOS POHRES VALE NADA vidad de Los pores y asuntos
SAN RAFAEL ATREVIDA ES LIN ANGEL NO k /Z/
Y AWSTAP HO Y TMN us Carlos.
NEPTUNO: Cerrado par reforms.
M-2214 OLIMPIC: Mujeres en ml vida, Fuelrun.lh .-U.- A..d. la. 12 dl dl.. Doettineirital de la Bandera Cubana go en la carne y asuntos cortos.
Air. perfecle. OSCAR: Huellas de sangre y. CasaApondlelanado Acabit de ser terminado un InLe- La lotografta y ]as trabVos de blanc.,
A, 1,11CMI-0. U.. ..d.lid.d d.i ol.. d ... .... resante'documental cinemHLogr(Lll- laboratory del documents -La PALACE: El rey del barrio. Fuego
,co en justo homenRje a III ensefia Bandera Cubana ha estado a cargo salvage regress y a. cortoF.
RN f.AN,,1'LA1AX,,I)X ACAPULCOr.,vi.j. .. naclonal, at cumplilse en e5te Rho del dentacado camar6grafo Abelardo LN.) PLAZA: Tensl6n,, Hacis, Is luz y
rREVII0 DEL 1.1 ITOPLAT 1-ta ine- 4, 11,11y-d. que transcurre su primer cenLenn- Domingo, ]a narracl6n es de Villa- L jDu 3,jaa 0 7n 8u alo Ml Vk1a t ))W W ,)&Z XOD 4S4L02 E asuntos courts.
ra,. rlit)01.% IIIIINGARA NT 2. 1 Lh.ij. rio. El nutor y realizador de esta z6n, el narrator Mario VIera y el so- nEINA: Nuestras Vidas. Una aven"'Ir. V u Ij, ...... 4 _V turn 2trevida y asuntos courts.
P.N' fill OTRA VF.Z. C-i6ri obra( to es el compailero Antonio n1do dc Enrique Crucet. 660v
NOT All I I I
I jT ILTIM0 ..U.i.H.. PARA- VII1az6n Deus, quien ha logrndu 11,-1016 RENACIMIENTO: M6SIC2, muieres y
HOUNT. I'OX MOVIETONE, ACTUALIVADIKII IRAN Este documental serA estrenado
plasmnr en In Pan L pirates, El jugador y asuntox
J '10TICIA N, CMNALKR I en In semanR que comprende del
ENTRAIiA 31) sis histbrif lie mc courts.
_1el gloriosa pribellon 15 .1 2o de innyo. y es un sentido
divulgael6n- REX CINEMA: Cart6n, documental,
cubnno. homennje a In Bandera de Cubib RIAviales, notice ros, revistas. etc.
Cowswn para el studio de las LTO: B6see e doctor. Contlgo
me he de casar untos corN 0 T A tos.
demands obreras dd Y de may o RITZ: Malaya, En Una isla configo y asuntos courts.
RIVIERA: Tension.
LA COMEDIA: El viernes, t(LAS GOLONDRINAS)). El sibado, M a k a I
jDlajoaD&E- j o RIVOLI: La heredera, Enterrado en
,xLA LEYENDA DEL BESO)). Ruidoso lixito de Is Compafiia vjPt 0 P&Iqya[ 3
En cada caso se hard una double consult: a jn-q vida y asuntos courts.
LA MAS ATREVIDA HISTORIA CON Se esiA Iratinjando febrilmente en del Beso", par el magnifico Jos6 Ma- [ &Zlqt Aaw k ROXY: La ley que olvidaron, PastLA MAS DELEITANTE MUSICA "La Comedia" par ofrecer pasado ria Aguilar bellisima Francis- patrons y trabojadores. Sq pagard un stibsidio to alante var6n y asuntos cnrtos.
b "'. matinee, ROOSEVELT: Mercado human y
CUBANA, MEXICANA Y BRAS] banana, viern6, el estreno de "Las cnjAimbsu. d mingo, en i k Baja el signo de Capricornio.
- CON a a Las 9.3 ba IjLwffl El doctor Vicente Grau Imperato- de DespalilIadoras de L ellabana, Y SAN FRANCISCO: Orgullo de costa.
LERA del Beso" y el domingo iilsecretario particular del ministry el tercero, a la Uni6n de D pendientes Malrimonio en duda y asuntas
de la noche. "Las Golonarinas". *AIU& o I QW%9& IW de Trabajo, doctor Jos6 Marell Ro- del Ramo del Tabaco. courts.
N IN O N SEVILLA Las reservations de localidades, mero, inform a los periodistas en El Pago de Is oupedrproducci6n SANTOS SUAREZ: Nuestras Vidas,
deben hacerse durante las lioras del el Ministerio del Trabajo que dicho DirigeWesbdp Is Fe eraci6n Nac'o El demonjo es un Angel y asunCESAR DEL CAMPO dia, en In contadurla de "La Come alto funcionarioesTe propose designer nal de ajadores Azucareros qi- Los courts.
SOLER di.", Anim., y Zuluel-, I y par, el te lmv I tfna Comisi6n d ecnicos Para estu Jeron cle I I Tsr a Ee iodistas en el MinisSALON REGIO: El desterrado, Pstria
DOMINGO 16fono A-6737. EstAn a a vet in las diar Ins demands presentadas at Go. terio ajo, que en las oficinas
nueva y asuntos courts.
AGUSTIN LARA localidades para Lodes ]as functions blerno par ]a Confederaci6n de Tra- de esa Federaci6n se han recroido STRAND: Baja at signo de Caprianuncindas. bajadores de Cuba el dia primer de numerosos telegramas de dirigentes
PEDRO VARGAS ipre: [D)= M 0 11))9000 mayo,6na fin de darle la mfis rApida sindicales de cristintos centrals ornio.
Los precious son los de sien U\2i C) azu- STA. CATALINk Tensi6n y asunA. VELAZQUEZ $2,00 ]a luneta numeradR. $1.50 In bu- a luci a Las mismas. careros de la Rep6blica, en algunos tos courts.
LOS PANCHOS taca nurneradd y $1AM la butaca sin 'q 4Pg Antes derendir sueinforme in ei- de Ion cuales comunican la terminaTRIANON: Bkseme doctor. Guadacanunierar. tada Comis 6n de T& nicos conocerh d6n de ]a zafra y en otros; In nega nal y asuntos courts.
LOS ANGELES DEL INrIERNO 4as opinions de patrons y obreros, tiva de Los patrons a iniciar In conLa brevedad de In presented tem. TOSCA: Cuando Eva flaquea, Tenporada es Imperativo estimulador pa- y aquellas demands cuya conocimien. fecci6n de las n6m1nas correspon- s16n y asuntos courts.
j ra no perverse ninguna de stas fun- to no sea de la competencia del Mi dientes a la sugerproducci6n que han UNIVERSAL: Lps arenas de Iwo JIclones. Marcos Redondo organi- nisterio del Trabajo, serAn traslada. solicitado los indicates.
zando Una jira par la Am6 ica del Itas a las corresp.ndientes dependeri ma, El ranchero audaz y asuntox
Ageegaron dichos dirigentes que la courts.
esta
1) D Seureyind, .,urdo con las fechas que Ogg [ Q VL cias del Estado a Ins que compete 3u Comisi6n de Superproducci6n tom6
a dicluen, asi podrl p orrogar tramitaci6n. l acuerdo de dirt irse 'a todos; Los VANIDADES: El filtima bandida,
t, Corazones negros y asuntos carmg.d. e Conel. administrators de ingen pia
a1gunos cilas mAs su n Funcionarios &rramq u e
"La Comedia". No se pierda de air attleala Comisi6n remitan a In misma, enlousn "a WARNER: Mundos opuestos, asuntox
al inejorbaritono de Espafia en Ia., 0 H orl Maritima no mayor de diez dias, las n6minas courts; y gran show, en Ia escena.
obras mas aplaudidas de toclos I as, I El jefe de despacho del Ministe rio confeccionadas se&n Las instruccio VICTORIA: ComproiVso-mortal, El
tlempos. del Trabajo doctor Juan Mederos Ca nes. ast como el reported final Para sender del Pe 3 epis. y a.
1 1 ILI LCI] L \E sl rri6n, inform6 a las periodistas que que, con vista a ambos documents, courts.
Si uen los Ilenos en el Teatro MARTI, con JABACO Y SEDA)). I ministry del Trabalo, doctor Jose determiner Ia aseendencla total que VEDADO: La madonna de Ins 7 InMorell R mero, ha firmado una Re- corresponde a Los trabajadores, ya as,
MAMBOI) en ((CABALGATA)). Extraordinario especticulo e n Los mores de Lola MontM
nl, -itin ti-i-nd, n1 epiin, T-i one a muchas es superior a seis dja
uLmikiv "I, L.m RLIM1111A.-MILKLULM, 3- DE MAYO DE 1'95 0 ..-lllllll ll lllllllllll l llllllll
- ., 11
. I \ I I I .. I ,:- ,T, I ., 11 - I -7- I i, '
Conw-nzo el su' rvey national 4 M gwg Fue, mu i I i ido el badet de Gran homenaje -del maoterio, a
I .:,: OF I o ". M lm y applaud
!* T V i 0 30M Alicia A lofiso eri el N ional Orie y Goldar' en Ma
. ,
Ia A. ''de"Anunciantes -Cuba tpl M'm ,(oz 5SW't ac U as I I
. .. .
I .
19,1112 I'll !51 i2f 'lull
11 rga-\ a-- 7"
Cotu render todo8 los gUet, Jefe del Departamentc tie In. ,
Ap- D, V -r---, av /-,-,k La connietuorad4in (lei volark basis Cartagena Para, pRrtiCi- El Dr. Alfonso L6pez Pi6rez le);6 unas palabras .
vestigaciones Radfales do la "AAC", par en
de I e as conciertols
-
pueblbs de Cuba mayor Fersona e vastos ocincleirvilentos.en D ; I F1 I,/, -,,',; 'En
. material y de reconocida honesti; Licentenario de 13,ach. oslAtados Unlam no Berk. me- de Don Carlos de la Torte sobre Lilipex Gold riis
I n I ,
' dad an sus procedimientos, Be propo: _U J, nor ests, celebraci6n. En at Carleton
d J 6,,(W hablitantes tie lograr quo este "Survey" national, t ,- i E D) 3 .. Noticiag de Inglaterra College tie Northfield, Milan, me effect .
. 1.- Como log anter ofexl conskituy I T I I A I recientemenLe up festival que duro Un magno ;]eta, at que asistleron fiosas tie Ica maestros. Dijo ctue ha
. nuevo 6xiii .a Un ,(- I 11 tres dJ9X sobresaliendo durante tit Ia lag rppresentaci ones mAg destacads ber servido. coma express el Maestro;
9 A '.D I 0 D Para S, Asorincion de -- . I I C A kerralro, elebrado par I nn r
1 Anunciantes cle Cub I a y a Ia vex un ] ejecuci6n tie -Ia Miss, en ,-) menor dales fud at c.lebradopor I -a mas quo Ia 't)bllgaci6n de seguir
Per Albeno Gird magnifiFo aporte a ]a radiodifusi6n I I 11 U S B I tie Bach. Mo troF tie Mariana ell el ocal cle sirvhllnclo. Record lag palabras tie
- 4 44 : L P111M N.,a' tcg Lk Sociedad Each& tie PiladelfiR, IR Federaci6n Econ6mica Municipal. Or-tie de qua era un orgullo clue L6Para oriental sum actividades. I ,
Msfiana debut do Tito 1, :. oa]o la..direccidn tie 86erwood Kainfi, pars rendir.homenaie &I alcalcle Orfj, pez Goldaris Ia acompa4ara an au I
La ,restigidsa Asociaci6n de Anun- Guixar, n e Ia Pui6n begin San Mateo y a nuestra compaftero el doctor Ro. candida turs. pairs afirmay qiie els orantes tie Cuba inicI6 en el die de I rpdrt Emest White dirige nueve berto L6pez GoldarAs, candidate 3 gulla era SUyO, at ACOMPI
ci it lag 16 P. M.. in "CM911 El pasado domingo en horns de Is, hR.e Lfiarlo. par. \--- mahana se efectu6 en el teatrb No- programs; con mUsics, tie Each en un conceJal con el n6mero 10 par P.1 clue Ortip era un maestro del estuerzo
"survey" I I .. I mini eanttv6cmf Ca= clonal dicho ballet. El program divi. festival que comenM el da 31 del pass- P. R. C. (A K par lag servicios presta- construction. hecho en ]a Unlverlidad
ayer log trab4ios relacionados con el Todo esti dispuesto pars el debut -11
Naclonal, utilizando Para tie Tito Guizar, en el program "De L ' P"01"T-!! dido en custro ballets so desenvolvia do ell London, Ontario (Canadii). dos par ambos a )a escuela cubana. de In %ida; y destac6 que mks que at I
.
ello, at personal especializado y Ica Fiesta I I- I Cak CA h, ound M-C30011 pwo U= en Ia a iente forma: EI.primero Co. El O-uparon Ia presidency, con el triunfn cl log partidos -com vldi
con Bacardi", Mariana, jue- pr ama dedicado este afill a UjM6todos acostumbrados, aunque in_ ves 4, a las 10 tie Ia noche, desde I =.- kb0NX=5V0 pme cmk a 11 responr6 R tPLs die Quatrc..- Mflsira Each erN festival Berkshire, he sido alcalde Francisco Or6e y el doctor ra el Ap6stol. Marti- ca al
troduclendo, jIgunas alteracio es en tie Qezar* Pugni, el oust fU# Inte re- aumentado a cinco par Is. generosidad, Roberto L6pez Goldar", el doctor tie los municipicis a Ia que deben
el Circuit CMQ. I I
Extarraine Ica insocton do ou bog tado po jr. tie Ia sefliors. ElIzaberth Sprague/C00- Alfonso L6pez Ptirez. decano ilell Co- tender log concejales.
cuanto a log pueblos que seran ob- El famous astro cinernatogrifica, y D &I Jas conocidas ballarinas7 Y termin6
jeto do "chequeo". de Ia radio del continent, ge presen- I I r. protSian.contro. apiclamias con bam His. Dulce Wishner, Paula lidge, flustre benefactors. tie Ia nifilu- logic Nacional tie Maestros Normales afirmando que lucharla par crear Ia
. acticida ADEJA CON DDI"% un LIny ca. Serin celebrados en el Theatre y Equiparaclos; el superintendent Esruela Civics Popular Circulante,
tarA con un repertario novedisso que I E f d y Beatriz Durand. este ballet a I
Ateudiendo sugerenclas de Ia Ca- gustarA mucho at p6blicts cubano. 11 11 -PrMucto conocido y ofican.'ectialki. bien conocido Par el-pfibllco, fud'ln- Concert H 11. I provincial tie bscuelas, doctor jos6 quo enrefia at pueblo sum derechos y
misl6n Asesora y del Patronato, an Hay, pues, justificado interim par .. I D a ,Z j ) naido an to proporcri6n indicadi (511.) terpretado par IRS cuatro ballariniLs Adernis del Igo. festival .Bach. que Naredu Vidal: IS doctors Rita Maria cleloeres, pars impedir con ello qua
esta oportunidad Be IdejarAn tie in- atria. do naluci6n DDT Para uag d6ja6silloo. con verclRderoestilo.y.enciliez, mere- Be celebra anualmente en Junto, el Acosta y at doctor Carlos Valdis Mt. log polfticos analfabetos y maleantes
vest-Igar algunRS poblaciones do Las 11 11 -- - I I I 11 clo Una singers, y expontarlea ovacion. Conservatorto Baldwin- Wallace do vandal inspectors Jefes tie log distri- compren log vatos tie log hombres del
Villas y Oriente. Sin embargo, -6 Natalia Herrans embarc6 hiscia. 11-1 0 Pidalo ,ca faincuaciac. foxactodas'y El seg-und6 nftero correspondI6 a Bere,,, Ohio, celebrari otra en no- log Una y dos tie Marianac, at profe. pueblo, mientrag to hipotecan )a sanacuerdD con Ia organization qg Poe Siaramirlea I bode4ast "Fiesta" era un estreno y par tanto ,ie e. sor Joaquin RodrifUCZ Lanza, deca. gre de sus hijos y venden el espiritu
". Y durante Ia pr6xima temporadR no del Colegio tie professionals cle Is tie Ia atria.
see la.,Asoclaci6n tie Antinclan as d 1 I I I I era ca
", ratirrailodc n verciadera ansleclad, h York kF '
- Cuba, at "survey" comprenderi to- En dias Pasa as embarc6 par Iii ia I -- a j
In I I III ca es e Morton Gould .el eon- abri an Nuev9 Una scric ca Musica; el.dGetor A-ntonio Mill". pre. Et istorlador tie la-Ciddad, doctor
dos Ina ciudades de ]a Reb6bifea que aritima con ruMbo aNdistintsig' pal- -- --\/---I I I r3c, b I say teastacte clerto latinoomericarim. Fiesta, eati PeciRl tie conclertai, haste el ritimero siderile de IA Junta tie Educaci6n de Buenaventura L6pez, detaII6 el
I- tengan mis tie diez 'mil hAtiftantes. sea tie Surarruirica Ia pinsentosa y p n I I I I I I divididR, en cUatro cuadros Ilam tie ocho on I& Lexington Y. M. en Ia Marnnao. el docto Pedro Nogueira g"ma education tie Ortle, m.P.r01!-A juzgar par IRI forma met6dIca en eftoorck qato re, .rumbai,, tangogo, *guarachR. y ccon- LQUi 1111rh Cuba on recuerdo cle ex ministry tie Educacl6n doctor N. guntaba aplaudida tritirprete tie nuestrois rit I ad's Y. W. H. A. director tie In Unidad Sanitarla: el niendo que tGdo el mundo sej pre.
Ce -, 0 L\j 9 E', C 7 .Rfla tie Enrique Mar tie d6nde sacabR tantofdineq me Ilevan a Cabo estas investigs, man Natalia Herrera, artist destis- " I' go. La c6reolgr
;. cu n coda tie ]a 11HCmlCadena Azuj. ., ,. '. L: I .1can 1W 091cam t" Bach'., Aqui as donde deblera actual, rrz Espin6s, el compridante Alvarez ro porn hacer tantas obras; el doctor
ca, el resultado podri conocerse 11 S I I I nez y el vestunrio y decarado de Hery Ia seccitnt cor= ndiente en 'el Mi- Rubio, tie Ia Cruz Raja. Ia. doctors Josii Naredo Vidal. superintendent
I dentro de 20 a 25 dias, es decir, a fi- Actuari prinaeraMente en Venezue. A ,,, N, ", -,,, acell6ra MONO. Martinez, haclan destacai tie
nes del-presente mes-de.mayo. la, Para seguarla Paris I mi, y Valparsi- PR I'll, brillantM todo ei sabor alancra nisterio tie Ed 6n. Maria Castellanos, directors tie Ia Provincial tie Escuelas, sostuvo, que
a IV own (ffnA ic apl- tie nuestra till
EI seflor rrancisco Rodriguez Hu. I"L 0, Y tiolaborarl[R, a Ia vez que honra. escuela 14 y el doctor Buenaventura Orde, L6pez GoldarAs y PArez Espiso, en Chile,., continuarido su jlra be- I I I I I plea millklea, en eate ballet, ApRrece bi Ia memorta tie Bach, a unit mejor L6 Historiador do Ia Ciudad. nos cran tres figures a quienes
--- ------- Al 'dakl me. &Msen- .."OL.I., I ') 1, CX a6m A A I Alicia Alonso en Ia ,parte del tan
I ) all admirable actuLci6n ca sorpren- ef' dia tribute par sum
- I I laril en radic, eatro .y cabare .- Pro- - I j go difilat6n do Ia buens. mWea. Tos distintos oroores sostuvieron magisterio ren
bablernenti! ateptarli dos lkiropcia1cla. Ia necesiclad tie que el magisterio die. viciGs 2 Ia escuela, y que it ca a ns
, L--------- j dente Ia expresl6n que aporta en coda
I l2 1 I nuevs. interpretact6n, Ia Roorripaha el jemplo civico, orientando a Ia fraternal tie Ica tres; que
11 nes Para hader dos 0 eiltulas en Ia .., I . 1. s I I . I I destacado bailar NbTICIAS DE INGLATERRA ra und! bob a .
I 1181 tk ift s, I y.tratando tie Ilevar a Ins compahero tie Ortle an -Ia prisl6rij co'R 'Mal Cap tat argentina. 'in Royes Pernfindez, cuda ,)na
. .. I I artic aron en 1. tiffirrin. reunl6n del populares A Jose,,, eq el rn)mero anterior a date Be efec- Elpr6ximo Julio serial, e5trehada, par posicibnes publics a log o2ndidatoF labrador tie Pkrez Fspin6s an el Mi- ,
I I Martha Plineda, 7 Yiola Ramirez onsejo, anitario tie Ia Uni6n Pan- I par SU -Ciidci "Illega I tua Un tPas tie Trais. que Interprets, el English Opera-Group en el sexto qua son maestros y amigos tie Ia as. nisterio cle Educaci6n, y dijo que GolP, ericana. ficina Regional de Ia Lofi "hits" ridlialis de Radio Paula Lloyd, Enrique Mardnez y Vic- res,.,vai del British Contemporary cuela cubana Como Orile y L6pez daris c-ra un conseJero .
, W rite's en Picianis do-,a4 de nuestrat I arni a y coo.
I I I Infulemill r anizaci6n Mundial tie Ia Salud, Pr treso tar Alvarez. que merecen as 'Jal Music que Be efectuarfi, en Chelten- Goldarr.., y P rez Espin6s. ll radov Para todas lo; ma!.tros tie
[A thmada- "buena' alimentaci6n ha larin sabre log Problemas -tie ,so- La Onda tie Ia Alegria Be anoi6 mencl6n. Esta obra n SUB tit,; rinL liam, JR. nuevs, opera tie B La cloctora Rita Maria Acosta ckes- I Iarianao. y que log maestros queGuthrie, titulada Inca lag calidati'm do Jos Maestros a rian hacerla conceJal de Marlariao. diario, puedelikk"ocionarnox Una' El Dilo Inolyidable, integral 1pr 2i ad an. it conLinente ell el progra- un, grandiose triunfo el dia primer ritincis hIzo verdader sensation. fu y libretto tie Tyrone
I I tie mayo,--ofrecfenda durante todo aplaUdida con sefialado interns. menaic y express
,I A A me analiza lag celebradosTgo0ranos Martha UIR que 'trasmitirirt lag emisoras tie e .The Sleeping Children.. quienes rquitilan ho par qua din, _y ti
clentifical y estric, 1 lar -Naclones hay, juetres-4 I dia verdaderog, "hits" radialea que Sinf6nica tie Halle dl- Ia necesidad do quo me ayucle a Ia ,05 sea Pala
late. Vei to ned Vials, 'Ramirezl me prilsenta; El tercer camera correspond.16 La Orquests Hintereses tie )a. maestros; afirm6 .
.Que P line investipacl6n, tie ronaWdomin 'I de, 14. 7:30 P. m., y de At rigid. par Sir John Barbirollu intro- esue];,. at doctor Alfonso L6pez Pi. qua lca tres candidatox que at Mo1* 1, timo. ,n III xcl6cto die a-, I in lufan nuirlerosos vestrenbs,. tie lag xascanueces. musical tie Tschaikows- tie rez, cic ano tie tie Marianao honra. hanrinI il nitimere do A -' OL roevRs sinfonfas originals
Ia us frog. .orts :: arquestas mig mosaicl que a5ift6an ell ky hAerprelps do este "Pas do Deux"i Racine Pricker, William Alwyn y Anroke 6- Piginam tie oro de, nuei- III: "I""it, 3 in., hors tie veran I Colegio tie Maestros gisterm
CIONES I.. MI.io a Jos 9 tie : 0 I 0 nuestra capital. I 0.
t 40 ;, quo I .a que me tra'smite Nueva YO& lo'fueron Alicia Aionso y el destacado NOL-Males. dijo qua log maestros Be. close. han tie resultar effects el,19 tie
Ace if adir. I tal par Clan. y 30, desde el ,Circufto CMQ. Ell general, 'el p6bllco tuvo par )n R.SI Como el Concerto Ian el elemplo tie quel gran -pe. I unin.
to do muj exeranaladas pe. Olga ChorAns y Tony Alvarez Radio Progreso log mfis a ballarin Michael MRUIC. El CURrto nO- R R mano &-lerda. spla. que lr ,u atriota y politico qua fu Finalmente, at alcalde Ortie proLas excelentes artists triunfhron entuslAsticos Mora fut -Ensayo Sinf6nico. mfisi An I t d1.1'n'OgCa'&., do 1. Toore, y ley6 Jag nur.66 el discurso tie clausura. afirrku- plenamente en au actuac!6n, conquis- de nuevo on Ia RHC elogins, par el Rclerto que tuvieron eta 10 d Box compuso pare Harrie
duke en'odid do Bar madrla 110 tando clididog. layscis-de Ia -concu7 en ]a confeccl6n tie los program de BrRiihms y C0feO9TRfiR, tie Ali ca Cohen.
I&CJJRkkdj,.'. JqU Iam neconarlo rrehela, al!estkiyo y. rafiltiples demos. c a Alonso. En ertc ballet actuaron ca I p labrgs que el Sabin desap2rqcido mando que se sentia argulloso del
remitairiamiblest.-la pren-ezy Ia Olg Charting y Tony Alvarez. los musicales. at La orquesta tie- Boyd Neel ofrecer& dijo refiriLndose at periodista y pro. homenaie que recibia en uni6n tie
_ 41, traciones tie simpatla. par parte tie U-banos que triunfaron ell Inds' Ia "Las Vacaciones de Pascu tDdos log components tie Ia compahia IR -premiere# del Concerto trom- fesor L6 61 Golclanis, an las que re. dos maestros, que honraban a Cuba,
. die mAm nutri. 25" IJOY que demostraron una vez mis sus ex- P
,saltistactoria?..; I log radiooyentes,.a trarv&sode carts Anuirica Y*,quel fueron presentaclas en Radio Garcia, serre celentes Aptitudes. I peta y cuerdas tie Francis Ra'aine. comencill quo votaran par 61 todos log Luis P6rez Espin6s y el doctor RoI- Tiefte'lambiolu. exte all nd. Y 11111712das tele(i5nicas.- -.- ': l con todo 6xito ell el'programa "Ba- El Radloteatro Gore a Serra, nun- vecinog interesados par el adelanto berto Lopez Goldaris, su disting-dido
mero otilw-.U. articulcia i Ha Side, sin duds, un aclerta. 6ste taclin,,, vol- C sara esta nache el estreno de Una liet tie Alicia Alonso, dontle actuark 9ALVADA y bienestair deI municipal y feIlcIt6 Omigto y companero tie candidature.
I I manke, As 'do C16 tie presenter al Dfio inolvidable on bela ,Mo comedian en 3 acing, titu- at alcalcle par dar el nombre tie clon EstAn recibieiiffa --dijo- el fruto-de
.. I un proframa tan exquisite Como "Pi- verin a actual pr6ximamente en el d Ante unos quince dias aproxima- Los directors de IR Be cidn nortttit. y resturbin; III u Ind "Las Vacaciones tie Pliscuas", c Carlos tie ]a Torre R Una tie ]oil par. su vida recta, at fruta tie Ia scrams
. libels de kx* I a h ginas e oro tie nuestra initiates". mismo program. que Seri interpreted par Felign.Ame- clarriente despu6s volverin con noso- ,americanst. tie Ia Socledad Internacio- ques qua ha de inaugurar muy pron- qua sembr6 an 61 acipel maestro de
aidial id c ir livia, Zulema Casals, Juan Jose Cas- tros. bado el, 6xito obtehido en en- ,nal tie WIlsica. Contemporknes, YR res- to; Ill doctor Carlos VaIdds Miranda la escuela Pl4wiiislica que fui Ram6n
vou Ia ir Icriti- E I nuevs, etapa Olga y Tony tag filtimas presentations ca I
as. I 0 ej I r a joll Par In salad de Ion pueblos . tellanos, MRnolo Villamil y otras it- ,peramas 1piran mejor. Su B.O.S. les consiguio mantuvo quo log maestros debian se- Diaz. Tuvo frames tie. elogio Para Val, (1preaerestratin variacloq originates n6- nuevAs actuaclones, con
--- -.... 11 I -a clestacadan de su cuadro artis- mIsmO i$500.00 tie amigos y fittlernbrog; de In leccinnar a log mejores candidates. dpq Miranda y ofrec 6 que Pronto me- .
Delegados latjrvoamericanoN que meros mu.tica ca qu pront. serfinlt ur. triunfo Clue hasts. el presented. InstItuci6n y ban recibido uri donation log amigos tie Ia escuela. exaltando via Una realiclad el 'Stadium Munlci. -- -- / par Ia misma, cantidad del rondo Dit- ION valorem Morales, y afirm6 que Ill Pat. Para que lag escolares de Maria ;
. . I MAS CONMEMORACIONES DEL son tie IA UniverxidRd de Columbia. Alcajld necesitaba a an ]ado element. na 3 puedan hacer mug ejercicios de
, I BICENTENARIO DE EACH Par to tanto, pueden continliar zus tos prexarados Como L6pc7'Goldar-Ag, eduencicin fisica: y ternain6 afirman1K La conmemoraci6n del bicenteng toplanes pars Ia ternpokads, 1950-51. gente fiesta que sepa aconse ar, se- d-j que at log maestros me unen con
' C A m L jwj'6' E L ID I A I nR d u I" 'tros deblan vo- log gobernantes tie buena voluntad
do IA muerte tie Juan Sebastijiln Bach VARIOS tar par ellas p.rngr:lItud y par pro. Ilegari el dia en que en Ia Primerst
. I Be hace mis intense cada dia. pit) Pgoismo, torque cuando el Al. Magistratura do Ia naci6n volverA :a'
.1 Ya oomienza. R unirse III recuerdo Herbert Graf director de escena del Celtic esO rodeado do estog hombres estsr un Maestro.
ACTUALIDADES 'FA V 0 R IT 0 31 1 A M I R I V 0 1, I del compositor inmortRI. Ia Am&lca Metropolitan, dirigirk, el departamen- cle valer, jeuinto mayor no Seri &u Aitistieron al acto repnesent2clones ,
MO=OrlRl.Q NO. 261. Tallk. M4415 Welmactiabit No. IN. Teldf. U-2550 Latinn. Lit UniVersitiRd tie Chile ha touBreritica del Curtis Institute of
Dioxide a 3.00: Revixts, noticiero na- En tends 3, nophe: Rexista, noticicro Belascomin y a. Raiael. Tel. U-3181 4 y Ma., La Sierra. Tol6f, B-14, 59 contrataclo A Sir Malcolm Sarg t poll M c, durante Ia pr6ximR temporads. pbra?; el doctor Joaquin Rodriguez duitinguldisimas tie lag Asociaclones
cionjtl,- asunto portal PERFIDIA DE naclonal, LAS ARENAS DE IWO JIMA A IaS 4.30 y 8.30: Revista, noticlern ell Lanza habI6 noos6lo a nombre del tie. Padres y Vecincis tie lag escuelas,
MUJER eon Bette Davin y Joseph Ca- con John Wayne y John Agar y LA Desde Ins 4.30: Revista. noticiero on. national, deportivo, LA HEREDERA ra dIrIgir un festival que 1.1,Uirh Fiat- LJuba Welitch -dark un recital en Colegio Naclonal tie Profesionales de Como el senor Gonzalo Gonzilez, pretten Y CUERPOS Y'A clonal. LA AMENAZA RDJA con Ro- con Olivia do HavilInnit v M. Clift y InNmo doe concertos par Claudio Weatchesber County Center (White Ia
-1,MAS can Glen AMENAZA ROJA. Limeta Mayoras 5o bert Powell y LAS ARENAS DE IWO ENTERRADO EN VIDA con Willunii Arrall. Plats) el 10 Ae Maya, Seri M6sica, sino lambiin del Coleglo sidente tie Ia Asoclact6n tie lag escue.
rord y Gloria tie Militia. Luncta me. eta. Nation y Tertulla 25 cis. J 6ff'e'- su Mull cipal tie Marianne que preside Ins 14 y 16 tie Buenavista. .
yores 40 eta. Tertulia 2o cis. I JIMA con ohn Wayne, Adele Mara Carmen y V. Welln. Luncta mayors 40 Colombia celebrRri atro festival on rioner concterbo on log alred6dores do el miaeatro Rogelln Dih a destacan- Fuo. en fin.un Magna acto del no's.
, Y .ire.%. LunctR nlayores 50 eta. BAlco. eta. NiMon 20 eta. Lnente pla- uova York. La Welitch. faMOSA 8110- do Ia political profession
lly 30 eta., Cartagena quo tondrA RI emi il gisterin de Marlanao,
F I N L A Y nists. Alexander Borowsky Como no- mt. eAti. eacriturRda par Pro Arta I airman. cre ha ca pren,. 'A'L AM ED A Zan). y nl-r aslo. Tel6f. U-994 I lista. LR Filarm6nica tie Guatemals. Ia pr6ximR tomporada. Pat& do quo log votos tie talk camPeficros dido, comn d1jern doctor Tarlos
Sin- Catalina Y PArratia. Tel. 1-1541 Deptle lag 4.30: RevintA, notictero R 0 X Y profveores tie m(talca estaban A dis- VaIdds Miranda ell suz palabras. qua
, 11: MIRAMAR PoEleldn tie Jos candidates defense. s6la unlindose an Ia defense de sus
A lan.4,45 y 8.30: Revints, noticiero cional, EL TRIUNFADOR con Kirk 14 Y A. Almandav.s. Tol.H. 3.4255
ruiclonal., GUADALCANAL con Lloyd Douglax X EL CLAMOR HUMANO coil rem tie In escuela, Como Ortle y Gol. tereses puede lograr engrandecer
Noland y P. Foster .v entrant 'an Cu at.. Alra. y It. Mplo. PJaTa. Mhonau. A Ins 4.30 y 8.30: Revistn noticlaro .
James E word. Luneta,;W.reB 30 eta T.Mfono B-79 6. narlon.11 LA LEY OLIVIDARON M arcart pauta para el cobro de daris 6,Pirez -Espin6s; Ia doctor lin) esewela Cubans.
be BESEME DOCTOR coil, Dorothy basis ]as 6.30 y 40 It IA QUE
M 0 ire y William LpndIgati,,L nc: Balcony oil Libertad Lamarque y PASITO I Maria stellarion, directors tie In ca- Los doctors Genaro Casanovs y
lacmrlrex 00 ,:is. Balcony 40 3. U NJ 20 eta. Deado Ian Coo! RaVista, outIclPra na- ALANTE. VARON con David Silva y ot cuels 14, hikbl6 It nombre tie lag tit- Orlando Martinez Zanotti, directive.
A.8 34 cis. clonal. DE CORAZON A CORAZON Mxnteyllim. Luneta Mayoras '40 ,Cis. q rectoms Ymaestran Y padres Cuba- tie I*t Federacl6n Econ6mica Munici.
I Greer arson y Walter Pidgeon y Miles 5 eta. Balcony miyorem 25 eta las pensions a los veteran nos, recordando an It c In a a servicios pal, cedicron Ins salons de su mocieFLORENC I A en'treno oil Cuba TENSION eon 111- NiAos 20 eta.. prestodom a on escuela e Icalcic dad porp el acto tie log maestros, quo
I Chard Ba"ehart ,v Audrey Taster. Lu.
Desde lab 'O. Ila OrCie Y el. doctor Roberfa L61p,. Gal- result Una JornRd;k CJJViCR admirable,
Ilan Lixlkro No. l9jJ4,,,r.- Tolit. 111-111313 ,,at, 1111 cis. Niflon 40 eta. I or a'
3.15i. HAvilatnooticlei - -- d A Ion liam6 an sum palabras .
Consulado No. 302, Tollif. A 6869 clonal, LA C .SALON REGI Lo hace la Comisi-irt Asesora deAdeudos. Es sobre ,or ,#,,.,,, I
Demdo Ia% 3,110: RevimtA. noticler On 7 AN O. Mo Was .migo de alempr con 0
9 1111. Charlie Gra adoo y rivan
vinruil. JUGANDO CON I 1119', 1 10, N A 1 9-im, Tel, )44;;4 ., lofi reqIjisitos a llenar por Itijoi; de veteran os.-Datos ,Iderlndol.s 'dos defensores n ..I':
LA MU RTE A PA Z .In,:, N A C I danla y Apl6kit Rest ei
, I "
con Mickey Roan U )IA 'SIEMPR on I . I I 11 I 1. .
Jlay R ". 11 , I ,-". , .1 "InIhm tit I nobles de lit'escuela Cubans". quo ca-. Piden perm isqy ,
MAS ORQUIDEAS A A MIS B kl,'i -4 ','7 f pra 4.i4laosbl ;- T.Mf.ilk-" 040; raclonal, varledati,, contur4rr I ,( li I j A, Ion 3.00 R.15: tuviermiililado de log padres y ve. I I
4FJ A4I; 7_ I L D alp- ralrbAn A y La C 106n As6tmyn do Adeudos ingpoccl6q do lot; impoestris del Ern- civics y rj j*trog do Ia escueln ctiando ..
DISIt con ie ,7, jj ,1114, I!,o,;A- ERIES !j Jack L9 Fit V -- -,-- T. I '. I ,[a- jak-14,-gi a
. p -0 Li 21. ,
Derin 1. LunclA 40 j 50 eta.. artulla A- tj a' PUEi) AaU Dome A o be-I' FRmiliares, he PrOstito do 35 milloneA de'poscia. Di- Asia stabs en ruins, Y record que
.11 )CURA. E A OR coo I-Alid el, is P, I rem y .Run ch
20 3, U otm. 6 ,111)-'A.,! ', 0 0 rq- M
1- I I L ig i rem 20 It eFa 0 In quo migue: -,I renuncia ca par haber aceplado el doctor L6pez GoldarAr hRb
I-' Torch, I iijis ,,.maycrihn 20 It ;, ni ex 0 Val
.. a nrgg, Mistral y R.' Rey
Plasoleta di "I'm 154CLa. basin like 0.00 y may 25 sulf'. D Ui.al-- "'.7110 I Z4t I doctor Pertierra un cargo tie Juez terildo do jan I: -b- cu a a tunas
. All, .,I,.. LD OTONO con Marts Son' autoridades tie I n,,- ,,qfJII"4''
Desda IAN 4AX;4leivints. actlidintrulnu:, ni o3,20 eta, Clespu6s. -,, ,- ,, "Enta crimisl6n informant que des- een Lan Vill ara el fU6 11519- ciOn, Inclusive. Ia determine i6n do
A-S S A D 0 R ,, unel:, rna or.en, 60 eta. Nitiol. I I % I I I I P
one[, TAMPICO can-Zd.-,Gi Rabin Out 35 cis I '. --- pulls tie Una entrevista con a' 'late nado par la'"Ma tie Be cc] Con- I
I I I 1. I GoVicerno Espe- to., terilerlos ell que Rita
I calte 14 .nkf* 11 Y Is. Tel. B-7997 sail Y rgtrcnn an Cuba BESAMZ DOC. tie Ia Secci6n do Persiones y Jubila- oil,, ri. 66 "
. del Tribunal Supremo. Lro Elicolar do Buenavista; el doctor IM
DON(ja )AS 5,00: Revilit SAN FRANCISCO filmo S. orts
. ii6noticlern n4- TOR coil Dorothy Me Guire y W1. clonex del Ministerio tie Hacienda. Luis P6rq4Espln6s hab16 tambi4n, me- my
clonlytheestrano an cu a TENSION Illam Lundigan. Luncts mayares 50 doctor Ismael Jordin, pone on conoRn u.4 Haachart, A. Toter y Cyd eta. Balcony 40 eta. Nlfiox 30 cis. N EGRETE Ban rrealdisea 282. Tolit. X-1700, Care& de tin mill6n de pesos finiando e habla so dido a] acto par F r
Chat-Ijank 'y UN RIVAL EN LAS AL, clMlento do Ion hijos de veterans En tanda A nache: Revisal inotidl-r- a[ die veintiails tratarse do un acto de Jos maestros
TU RUCOn William Powell y HcLm- Prade y Tiocadoro. 11014f. M.3096 que nrribaron a Ia mayorla tie edid de Marianna y torque era en home
marlAi, naclonal, 0 GULLO DE CASTA Co. y de tar hijas que par matrimony ee- No intervene el juego
Ct$. .eta 80 eta. Nifias y Be any GRAN TEATR9 Dekdo Ins 3.1)0: Revista, notictero on. Stewart G 6 M H b (an ca-.. maroll an el disfruto do sus Persia- LaN recaudaclones del Erario no- coin III alcalde Orue y a an ami
- lores y Mk"T 0
Real y Saials, Isaleal, Istarliaming, '91'm' JN A 6 NN' sea
", TeMono DO-0312, clonal. estreno an Cub. NUESTRAS DUDA on cional el pagoda 26 alcauzaron III ci- el doctor Roberto L6pez Goldarls, a r
- s VIDAS con Maria A. Pons, Carlos Co. Robert Cummings. Lunota may(11 41.40' nes: pero qua tienen derecho at per- fra do $981,378.59, par lotion log con- nfisdiendo que tenla Ia certeza ni d p elluios, aclaran
Ow rem y Los Xey y LA NAVMA DE eta. Balcony 20 ctx. c1bo cle lag dJferenciaN hosta tie qu I .
Hoy funel6n beiriAllea. Gran all LOS POBRES con Nini Marahal Lu- 'as fe 1 A IV 4 am .
A- E N A L con dibstacados artist$ tie In radio y mayors 60 I- I I chas tie arribO R Ia mayciria tie edad coping qua nutren Ica presupuestoB or- su amigo at doctor Goldaris sera EI seficir Ronk 'Sinchez envi6
Ave. do Columbia -1 $- Tot, 2.5519 an Ia pantalla revistas, CORRUPCION "eta Cis. Niflos 40 eta. dinadr, y extraordinerio, hacienda concejnl de Marianao Y SDStUVO qUe
A Ism 4.00 Y 8,15: Revints. noticiero y LONDON TOWN, Maflanniprexen-' 1, lox varones y Ins hembram hasta lag Ilegar el monto total tie lag mismas, era precise que Ins personas decen. oscrito'al mfnistra de Gdlkerracf6T,
nacinnal, LAS ARENAS DE IWO it,* taciOn del Trio AmArica. 5ANTOSS UAREZ fechas tie Rus mairtmonios, q Ue "a Rodriguez del Hors,
MA can Joint Wayne y Adele Mark v Banton au6ros y gnu I 3anigno. deben presentarse con Ia fe tie vida hosts In expresada fecha, a $194.923, log, Como son log maestros, Intervi doctor Tebelio .
I M P I C 924.94. nieran en Ia politics' el doctor Ro- solicitando authorization Para insta .or
EL VALLE DE LA TZRNURA co4 I I< T61411one, 14600. ante el pagador respective at iniciar. I berto L6pez Gold .,' I inas automiticas de entreteniMlrna L 31 y Robert Mitchun se log pagan dentro tie Ia presented candichlito a maqu
do enstuo Preclos G R IS Lines $09, Vadado. Tolif. r-3711. A W 5.00 y,.3.15: Nevipto. noticler tin Civilea is caner C, lentasquetnoin2rrojon Popeletas at
I mbre. 0 ES a de enR a pensionados. Se 'estionan lox refirado Jal par el P. (Aulknticoi
naclonal, EL btMqNIO UN AN C a log h G I 1W premic erv iendn Monte ,M
- I 17 7 Bafios (E) Vsklado. Tot. F4312 A Jan 4.)b y 8.30: Revists, ticiern GEL con Juan Carlos Tharry y estre. lance e to advertencIR torque cobra- reallivol6n tie Ia 11=4 Idad de coil el number 10, Pkonuncih un vi.
lax 4.00 y 8.251 LA CICATRLZ call fin 5 brRnte 'I sostuvo que su manipulaci6n Ia habilidad a lodesnaclonal. rUEQ0 EN LA CAR" coil no an Cuba NUESTRAS VIDAS con rin de.pu6s quo me termite el Pago xua pensforilea' a scurso e tie
Patti Henreid Y Joan Den it- A lam Macho Barba R. Batedon y MUJE- Maria A. Pons, Carlos core r, Los a Ism viudRS que region en In proving. acfan b en gn lancer este
5.30 y 0.30: OR&ULLO, DZ CISTA con X )OR maestros h treza.
AS Me. IS12, Vededo. Tot. r-3020 I IT, Agustin LRra, Xei .Lurata mayares 80 eta. N flos' y eta tie Oriente y a Ins hijos pensions- Los retiradDm civilea, ant& el coda m6virniento civicts a defense do In Ell el proplo escrito sefials, quo ese
y Valerie Hobson, Emilia Gunu. P Varian Los Peaches y 134 ny 25 eta. :, eocuela quo no era possible permi- 9,Upo tie miquinas Ins desen trials.
1. A Ins 4.15 y R-15: Revista, noticiero P ec"'a do...corturn4re. otrob. Luncta i1o eta. Irertulla 30 eta. : do4 tie lag sets vez crecjente sumento 'de dicbas re- y
rmclonal,. GRiTos z.,,,- I h to- t Que personas ant1fabetas, sin ell- r en ]a Plays tie Guanaba,
a --, loo I I do.esta situation a quo as necesario caudacianes, que,'coffic, me ve va an medrando ell polite. Can diclas maq. ,a sc alivi ly
. i.ectualcn1arl, con Mar hacer lag places, trabajo quo de. bustecl6ndilme. ends vez y -di ello C puloff, Sig it Is
IJA ... y EN LA HJGuj0c: IINF AN TA STRAND hemos -ocupedo e cgs Ca, a Ia qua trMRn COMO U j 0 situaci6n econ6micq tie muchos obreis _r LMAS st'ver"' c P A L A'C E mora, a mks del examen en log res- 1108 n--np. PO. Peck. Lunets, mayo. 1 QClk 7,
rem 50 eta. NZ25 eta. Balcony 30 eta. San Miguel No. 368. TOM. stories- 11 de bolas, Y recOrd6 lag PaIa'b ... u '-.a Que fueron dftplazados cuando
talent& y Iffloplun. T91611. U-3704. U-1771 Eectivog expedlentes, mientras quo an gestionan cerca d6L Minittro
Dende ]all 3.30: Revfsts,,austiclero nx- Belascomin Mo. IM TolAf. U-Imat. En land& y noche: Revist#. noticiero as reRtantex Ia utilizan at! Hacienda neficir Bosch Lamarque Mortirde que sabre pilaB tie votes Be prohlbi6 el funcionamierito tie IRA
- clonal, GUADALCANAL' con Richard tax
N' Conte, P. roxteey Ll Desde )as 4.45: Revists, noticlero n s6lo Ia reatituel6n tie In cuintin bislemito- Camp adox va mat Ia Reptibrica. mismas.
ayd Noland y r a- naclorfal. BAJO EL SIGNO DE CAPIU- lag mismas p actot menou
se varin in canticlad quo a AgrRdecI6 Jan clemostracion DcnuncijL Contra
ASTRAL -, batreno OVIO QUE : ATA con Merl's cional FUEGO SALVAJE REGRESA CORNIO (an coloresl con IngrId Berg- par concep- tat do Bus emolumentoo 0 ea.dindo ca Carl- an cabo de
,. Oberon. Luncia mayorex 60 eta Tertu. con Richard Arlen y P. Morriso EL man y vitra gran pr9duccl6n. Freeing; to do adeudo corresponded a coda pan- 'ales at a5, clue me lasrho'estado ca- Ia Policia
Infarts, y Son Joad, Tel" U-SIS' 11, 30 eta. REY DEL BARRIO coil Tin Tan, a- I tando desde el 'Ponado octubre. -T no pueda restitufrseles sum pensions El senior Luis A. Llaca. vtcino de
EV. Tongolele.
., clonal, estreno an Cuba I In Lumeta mayorex 40 AfIrmen lasos ex'servidores de Is on el referido porcentsie total. Banes, en Una conaunicolci6n dirigide
coil eta. Balcony 25 eta. "No tienen problems en cuanto al vdiniiiiistraci6n p6blica que harr cc. Confian en que el Ministro planted at Ministro del Interior dertuncia que
, Cyd Charlaae y LAS SIETE NOVIA LOS ANGELES T It FA N 0 N petreibo tie sug adeudos; el dincro Ica sado ya ,as caurns previstits on el 01 asunto ante a] Corlsejo tie Mini.q- at ca' dp* la PaUcia Nocir-L.1 unn
con Katheryn Grayson y Van Hef Juan Delgada Nos. 81 r 63, Santos, Line& 706, Vedadc. Talihi. F-2403. gk 6 rekervildo y In tendrAn oportuna- nrticulo T13 tie Ia Conatitucl4n- par, Irop ell pr6xima sest6n y que triun- Hernfindez. destacado en dicha clu.
Luneka.rostjores Go eta. It lag 13i Suirox. T.1tomp 1-0070. PLAZA, menle, Todos cleben f1jar su fotogra- 10 quo no-.hay raz6n algLI118 pqr que forin sus Justas aspiraclones. dad, ca el dueficdo Ia banda tie boI y 70 dentin x.-Niflos lcony 40 eta. Aire acondlelonallo, A Ian 4.30 y tin pit In fe do vidn c9n el Bello no, -1 ,, IS: Foster, -rlba, n BeAme, log quo Arriba. Revista. noticlera national, SOY Ad- Prado No. 210. Telilano M-2,11. dades, cazf6n colors W, Dispey. GUA. tar lita conocicia, par "Carlocsial%-
I DALCANALcati it. Conte, P. fal At 11 I I
11 RRO DE LEVITA coil Tin Tan y EL Descle lag 3.00: Revista. noticiern na- Uoyd Noland y astrvilin oil Cuba HE- ran A Is mayorfa tie edad que nunea El denunclante adjunta nueve Pa.
11 Avenlilik do late y Vitals, LunetA Mayoras 9D cis. ret O'Brien u y ilest con on re. Willia Lundigan Havoc, matrimonial I I -, Y.E N ,I DA I REY DEL BARRIO con Tin Tan, Tan- clonal. HACIALA LUZ con Marga- SEME DOCTOA; con Darbt4v mc Cut. tuvicron cornet y lag quo cesaron par D ispuw el Afidn'istro de Com ercio peletas emitidas en tistintas fechas,
Jim y Balcony 40 cis. Br June ". Como pro
Columbia y Mendoza. IT, a Cub TENSI6NbnoRJAa.r aselanrt, Lumetamra I li, eba tie lof bAdhos a quo hR- .
AlagendarA16 Tel. Sk-1020. ydres 90 eta balcony 50 eta.
A ]isn 4.111 -y 8.15 Rovista, noticiero Audarey Totter 3, btros. Luneta mnyo- I cc mencl6n. -1 I I I I I .
rancional, MALVALOCA Con Ampariti) LUX rem 56 cis h VIA lag 6.00 y 60 despues. I Dispoolclones del president de liberar los 'garbanzo's retenidos Repaile
y Axito LO- Nihos 50 Clan T 0 S t: A like veterans I llanilm AtkzllTas '.
an a / , I .
Rivalles y M,, de L n I
CUBA- DE AMoR e Aurora astute Diaz onlre Pirkinelles I, Mandava. .
-y Fernando 'Rey. Luneta Mayoras 60 Toldfono 2-7726.1 10 do Octubre 1007. Tolif. 1-3012, "El Presidente del Consejo No i I I El Ministeric, 'de G;6orrUtcl6n lr@'-'
eta A Ins 4.00 y 3.30: III! R E I N A A lam 4.45 y 8.15: Revinta, notJclero at de Veteranos coronet Rosendo c frend6 lox de&eto.q presidenciales"
. Balcony 40 eta. Niflos 30 cis, vista. naticlero y n Co- Los importadores Y Ia C. de Comercio de Oriente por Ica que se licelarars lesivas a Jos
I la sensacfonat Aerie complete SUPER- fnitelon.l. CUANDO EVA FLAQUE.A JIaz6 Garcia, he dodo lag 6rclenes
. I 1. --.4. -Uneta mayors 20 eta. an tanda Rate. R-.. T.IAr ... ?A.1272. can R ... ]lad R-all v Wait., Pid- Inertinentes Dara one el local Cue ocu- se. CoMprOMetieron a venderla 'al DrPir-itj lijjifla, interests del Estado lag reposiciones
Id ... Ila. 1. v1-i"A- A-I a-- .
7
LY11-%111W KRU UA MA1111111-%
oder vor III mariana on el Sal6n de de "cold'a dodar -TO" V= clIctiters; del Pilacio Municipal, un Garrido.. .I.. :mPI!1V de1-r.,..
ro en A M unicipio sim- co m-enaje a comoonere dan r or his .,_egart. do
Quedara inaugurado el dia 20 el Varios tributes pollen al cob r Za
Pica' dillo Criollo 6nriodista senior Carlos MUM Fal. 1rac anc1u:Tr,.Ii fg
Per SERGIO ACEBAL- = a de losrej ,= deloeca Is Adrn nIW.ici6n Jel ucW de
nuevo hospital de Pinar del R io I- "or OER ReLlbos contribuciories par va- cretariad Comisiones permarientes y tor on.d. d Albear.
Estamos cogiendo fama lor. de mil.6a. y media de pesos, co- Suman $1.500,000. Dan Asociacl6n de Reporters con el nfl- Distintas dentincias se h- recibil.
Sal6n e Sestiones del Cnnsistorlo; mer. cuatro. do en esta de
los marianenses, de puercos. person. I a las 6rdenes del Alcalde y rndenclit Par Parte do
rre poadlenTes at cuarto trimester del A las rmiltiples pruebas de affect vecinas de rr Apolo
En muchas caricaturas, eri,.,,al, me encuentran un homenaje a C. Picazo servidumbre de la. Administracl6n. 1. rroyo
tic cibidas R?r el veteran 'Duende de Naranjo y VibOr2. en
EsM equipado igual que la Unidad Sanitaria de I Hoy continuarin Jon pafos contain re a =
en humorist os versos a] cobra Jostle cl dfa de Byer en las 1. Cavan (tal e estA desperdiciando el
dose Byer para ello con I) surna, de imora hace afloo ou de que se
Quivic hasta on no pocos articulos taquilIRs tie Is Tesoreria de' Municl- It 13 Duestra, muy agua a chorros en tuberiag Y Pil"
ifin.-Regresd de los E. 11. el Dr. HurtadO de periodicos muy series, : de La Habana. Movimlento de pa 8 at personal $639,938.27. peud6nImo, un
dicen quo no nos bahamos Hasta el din doce inclusive, estos Continuando los p-gos de haberes HomenaJe a Pleazo en el Sal6n de sincere. que par haber, sido infitiles duranPar Rogello Franchl Alfaro do con el Ministra, me xuard6 reserve. hace mas de mes y media. reelbos podr6n ser abonados con el correspondents a] pasado me$, Byer Repo r., Inspecelona Diaz Ciarrldo his repaD l 1. einco por ciento de descuento, par fueron ligidadas las n6minas de is Con ocas16n det plirl sesenta y raciones del Actieducto to 1ects6is afios. no han sido repair
*unque si supimos que el delegado (En LIA OPERA, ]a tienda Se. slete aflos de edad le urri6 a su despacho dam of zopatilladas a(m.
pronto pago. lPresidenC2 del Ayuntamiento, tributado Ayer no conc
RVE-771ARMA permanent de Cuba embarcarh hay de Galiano y San Miguel
antes de comenzar el desf a ]as seis de Is maiiana via a6rea flay dias que no me puede
Poca '- rumba a Puer a Principe, Rep6blicH clar un Paso. iQue par quV
le obrero conmemorativo del Din del de Haiti. t Porque en LA OPERA, un Peso
Trabajo el Juries. el ministry de Salu.
bridad, doctor Carlos M. Ramirez Co- El Institute de las Amiricas que me gaste, vale tres. rria, ceIebr6 un cambia de impresio- En horas de ]a maiiani del pasado ;Y qu& telas mas preciosas nes cop el jefe del Fstado doctor Car- domingo, coloc6 el Ministro de So- on esa casa me ven! los Prio Socarriks, con el que tr2t6 so- lubridad Is primer piedra del Museo No pida un vermouth cualquiera, bre el problems del hospital civil Ecol6gico del Instituto do Salubridad Si vermouth quiere better. de Pinar del Rlo solicitando del Pri- de las Am6ricas, que me levantari on Picla ZINZANO, el Innis rico mer Mandatario autorizaci6n para or- terrenqs anexos al Presidia Modelo que puede tomar usted. ganizar clan
c ta 9,e-.1d0n lueratinecesa- en Isla de Pinos y que organizan los Y compare en LA MILAGROSA, ria, y dejar I rm In I in talacI0- Institutos Finlay y de Salubridad Ru- ese famous almac6n nes del editi io, de !n9do que pueda I-IiI. de viveres, de Galiano
ser inaugurado el Proxima din 20. Departiendo con los perlodistas, de- loftimo a San Rafael,
Nos agreg6 el doctor Ramirez Co- c)ar6 el Jefe de Is Sanidad que di- que on LA MILAGROSA todo rria que el referido hospital estA to- ho Instituto serA dedicado exclusi- cuesta menoe, creami. talented equipado, contando con apa. vamente a investigaciones*cientific8s. Todos los dias publican rat s e instrumental modern, asi co- cooperando can universidades ameri- --clue ya esti arreglado eso";
mootambi6n con scificiente personal. canas y europeRS y del quo me espe- EL EN C A N TO present un nuevo departam ento
par to quel solamente es necesariG 'que Orue y la Corupailia
ran resultados do importance Para la del acueducto pudieron perfilar algunos pormenores, sin im- salud humana. Par el moment, los arreglar ya dicho asunto"; portancia Para lograr el proposition que trabaJos iniciales me IlevarAn a cabo Pero todo es puro cuento; me persigue, en el hospital donde serAn instalad, sigue la faita del agua,
Una de Ins personas que mas inle- provinsionalmente Jon laboratories 3, continuamos muri6ndonos 1-6 ha venido demostrando par que experiment tales.. ,
s do sed coma el primer dia, All
dicho contra nospitalano presto ser- Una do las laborers inlciadas es el a soportAndolo, at menos. vicios at pCiblico, es la sefiora del me- sanearniento en masa de In Isla de (Seror automovilista nador Paco Prio Socarnis, III quo ac- Pinos, conform ar-,cip6 hace dias alimente su motor Z
t6a cerca del titular do Salubridad de el DIARIO DE LA MARINA. utili-a el del carro- con AMOCO,
quien vespers poder inaugurarlo en Ia. zando nuevos sistemas e insecticides, et que rinde como dos. fechat indicada. que me aplican par media de hel"'F,- AMOCO es iel combustible
I ; S 7- D G S
leros, dijo el doctor Ramirez Corr a,
-4AJgo mis, Ministro?, pregunta- que no scion to discussion.
MOS. que termin6 exponi6ndonos qu "de
onto modo podra aplicarse a grades Tome.FELIPE 11, EI pasado sAbado, previa citac16.n zonas de terreno insalubre y me ob- el cogn c que tomo yo, a] effect, conference con el'presi- tencirAn ensefianza pi*6 cticas, muy y el que toman ]as clue aben dente del Patronato Pro Casa de So. provechosas, especlasimente en Jo eco- ser lo mismo que yo say. corro y Unidad Sanitaria de Quivi- - rvianzarbeitia y Compafiia
c y el j nomico. para afrontar mAs tarde el
Ain efe local de Salubridad. do saneamiento de Ia Ci6naga de Zapata. sum importadores son.
las que solicitti Ia entrega del edificio Y consumil aceite YBARRA
y los materials, instalaciones y ca- Vencido el pizza a ]as Y griega azu]. el mejor, -w er entre 12 y 18 A s.
jas can instruments quir6rgicos quo mantequillas f: bricado y envasado para Ia im portante
estin alli cerradas de fAbrica y dePO- Do acuerdo con el decreto prest- allA en Ia tierra de Dios). sit.d.s deBde'bace tres afios. denial que concedi6 un plaza a los ;clarn! nos bafiamos
La entrevista fu& cordialisima en- fabricates de mantectuillas Para que Muchos
tre dichos funcionarios y el Jefe de 6stas mantengan un grado de hume- torque iistarnos podemos
1. Sanidad, quedando los primers dad menor al 16 por ciento. conform el dinero en botellones;
en entregar en Ia presented semana to. sefiala el Reglamento de Abasto de Pero todos.,Sinremedio, La important muier entre 12 Y 18-a6os, que tiene una mdnerd propid de
da Ia documentac16n pedida. Despu6s Leche y products derivadas, vencido cargamos I in sm 2 famR Corria visitarg el mismo el pasado dia 30, me ha or- de sucios. A tal I.tremo. el doctor Ramirez er mismo un individual contemplar Ia vida require tarrr6i'n una moda que represented su.A rante
nuevamente el local q a I r denado dos los jefes locales de que By
d ... 4.1vIcAen, S.lubri condo r.dican esas indus- a quien co rida Unidad Sanitarlil.e e dadto nozco hace tiempa,
-le,
can el prop6sito de inspeccionar los trims, que procedan a ocupar las y a quien yo queria hablai espiritu, SU riCd fantasia, su deseo de originalidad.
edificios, equlpos, etc. muestras necesarias Para su inmedia. me dijo zafando el cuerpo:
Nos agreg6 el doctor RamLrez C, to anAlisis par el Instituto Nacional "Mira, no to pongas bravo,
rria que mientras no sean aprobados de Higiene. Pero h6blarne de lejos". ES 0, dparentem&te tan sencillo, ha sido EL ENCANTO el primer en
los &oyectos de presupuestos Para El director de Salubridad, docto
el ano pr6ximo, el personal que tra- Luis Espinosa nos declare quo toclas Para compare su equipaie baja en esa UnIdad continuark pres. las mantequillas tienen que ajustar- vayam IA CASA DEL PERRO, comprend.erlo, Ilenando und necesidad y cumpliendo un verdddero servido
tando servicios graclas al apoyo que me Ia legislacl6n vigente 0 de lo quo venden ]as meJores earn del mundo. y a muy buen precio.
le prestan ]as coirglos M6dicos y trario me procederA a su deco- Ilay maletas, maletines ccn su nuevo Departamento de Vestidois "Teen-Age", que boy le
Odontol6ficos loco es y con personal ralso. Vaya a verlas.
en comis 6n I 1 Fallec16 victim do 31 carters. o(rece a esa important mu'er.
"Lo Importante, terminal dicl6ndo- meningitis Y ahorn, pnra debris
nos el Ministro do Salubridad, es quo
esa Unidad Sanitarin empiece a ren El menor Eduardo Morakes Guti6- de este .9oso "Picadillo". dir su func16n enseguldn". rrez, de dos afics do edad, vechio do le imoone un buen cigarrillo
]a cludad do Camagiley. falleci6 el do ]a marca PARTAGAS. Regresti el doctor laurlado pasado domingo, a consecuencia de
Conterenc16 con el Ministro de S un ataque de meningitis cerebro es- TERMINO LA MOLIENDA EL lubridad el doctor F61ix Hurtado d pJnal epid6mica, segun un telegrarna CENTRAL "VERTIENTES" legado I Or- del Jefe Local de Salubridnd de Rquel VERTIENTES, rnayo 2. Sin nia
g6erinnnentelde Cuba a a t6rmino. yores Inconvenientes, X on 109 dias
ganiza Mundla do In Salud. Ho- de labor, el central "Vertlentes" hit
ras antes regres6 de Washington, a I Cr6dilos para Salubridad dado t6rininil'a In presented zafra con
donde concurr16 on representaci6n El Secretarill do III Presidencin Ila ei signiente resultado: 78.500.000 snro del GoblArno de'6uba, a In reun16n comunicado at Ministro do Salubri- tie 325 librits; envnsadon: 803.600: gnFreliminar del ComitO Ejecutivo do dad Jos acuerdom adoptinclos, recJente- Jones do rnlel producidan: 6.200,000;
Oficinn Sanitarla Regional can mente, par el ConseJo do Ministros promeilk? Rencral de rendimiento en asistencla (to delegados do todoi los referenteii a In conces16ri do un cr& azuenr: 13.34 por cada 100 arrobas dc painem del Contincrite. dito do treinta roll pesos con destiny caria. I
Dicha reunl6n preliminary compren- it enjugar Ion deficits existences en Los dalos VXI)LICS(OS hablan por i d16 cl studio do Ion trancendcrilBles el Sanatoria Antituberculoso "La Es. solos respect it to provechona lue )III asuntom quo oil relacitIn can III mani- peranza" y otro cr6dito par treinticin. retoiltado Pit este ingeiiio lit mo tend V
dnd americann limit de Ilcvnrsc a lam co roll pesom para ndquislcl6n do cqtil. del aflo 1950. AdemAs no hern 0.4 1 rat memlones do In Conferencin Interume a I lion al vertedern exi8ten- do que lionenhir un soln incidewe
.ricann quo me celabrat-A este afio of; Fl. 'e. Cnv"'-C;-ux, donde son arrojadus que pudlern empaftar In alegrin note Cludad Trujillo, Rcp6blico. Domlni- lam basurn.9 to esta capital y sus to- la nblenri6n cle lan buenos resultados cana. nnrt on. -Valriatin E.mtrnda. vorresponsal.
La pat-ticipaci6n de Cuba en In reti
n16n que Berlin do efectuairse, ea imporialitcrgor cunniones.se.uro qoe
in a asist clolegai:16 uc tra a In
Ciudad Tt 0
-ujllio.
Do ]a lratnclo por III doctor litirlaExcursion de
los maestros Ve a (o mil o im a n o
au efi(adsimo inse(fi(ida
a ELMariel
7
Fu6 un xito. La pr6xima protege su salud.
seri al Central Hershey
La Asoclac16n Educaclonal do Cubn
reall no, excur316n ba)o el lema
"Conozen Cuba antes de embarcar
pari el extrinjero
A
A horn muy temprana me congre- - - --garon numetosoR rtiaestros on su to.
onI social parliendo en omnibus. que
V
hiza in primer esi en Guanajay, donde loft excursionists visi.
taron el par In lglesia y recoque,
rt'icron el pueblo.
Ilu6spedes de honor
De,,nIlI sigulcron, rumbo III Ma- SECT Kit AN
riel, Isitando Ia Junta de Educae-16n -It Aspov''
y el Ayuntamiento, donde fucron re- 01)
cibidos;or el senior Alcalde MuniciV.81,jel laresidente y el Secretario de
un de Educacl6n y professors
y lumqos de las escuelas del Tdrno- YT
no 0frecl6ndoseles un ponce a los vi.itantes, quo fueron declarados hu6 nl'ciyio
spedes de honor del Mu
par el sailor Alcalde, quiet exalt6 al m6ritos de in instiluc]6n y celebr6 el Irma que nnimn estas excursions.
por SU sabor naclonalista y pntri611co.
6%A A opa
El moment cri
Rico de Eur
SECCION R:ik 2
SECCiO Par Francisco R. FerrjLn Rivero
Tc 'N
Una Impresl6n general de dolor mGdo, me convertirla muY en br0y desconclerto nos do Furopa. Be ve an un solo pueblo, y XlaJRrVd6
ASO CXVIII DICANO DR LA riLameA M ERCOLF; 3 DE MAYO- DE 19 50 -1-11111111.0 C RLii1LAF1t;02 Do perelbe &III Como Una castracift cUaIquJerR r todas Part-, 00
AL PAGINA QUINC I- habria he ado Is. Petri& CoDR CUBA LA HABANA 11 po en
LA A. IF. y V r. Y'KNUT13111, pare engender de nuevos IDS It
turos. a- Como mi at desplazarse cl mdn..
Centro de graveciad pqlfticd mni- "Paris habria sido Is capital del,
Proy e del Estado mundr--dice at Conde do
P8Paf1qproducva en serie nuevo Una ,,-,-at a NorteamArica, hublera te- IRS atecta el Jef judo an au Lugar ur vacto que to sas--y Jos franceaes Ia envidia de
ti' de auiom bvil de bajo tragic todo. Toda Europa he side log nacionea".
exposiew derrotada an esta gue"a y el dt- Pero Napole6n me anticipaba IL
costo
La Itib n indndial 4 'aanaderiai rrotismo as Ia marca de' lea alm-A Ia Histaria- el estado-nacl6rr j
De It derrota no In hubiera II- esLaba, &fin
50 R 00 0 bradc, el triunfo del Eje, ni el de pr6xIma metamorfosis. Y tx=tjOC0
rical "Eucort", instalada en Barcelona, vie / V Orc 8, Non 'madurTpQra inicW ou
ne all Exj)rega el jefe &l PIder Ejecudio Propoiitos Its democracies par at sales, d"- Ia naturaleza, con Its nadOnM
-, ? Y Planes encaminados a Ia celebraci6n M eivento contads Ia Intervencidn tie Estados opera a saltos...
trabaiaifittlo a ritmo sostenido. Los hijos de M. Quex
BARCELONA.-Heen Espafia go- dades, to PrOdUCd6n de n' I A vfarridios. Porque Europe he tie SRI- At Gran Corso to salva pare Ia
autogg tora6vilea Be elevarj at gradlii:n: Aunque a Is. Indole de all eMP0.60,
Ilea decide bace muchos JA L -tl iv ahw sintitica ealalocaffios Ya Una version mi coildlano tralinjo. (Apl3usos). toda a declinar toda para Histori
de concepts emitidos Este Industria de Is ganaderfa, 112 perecer; su crisis ca Ins
to P&M gue el Mayor nftefo possible 4 par el seflor Presidente de Ia Rcpfi- segunda de Cuba qua pugna par no de equ lbrici de pot tnictucional. siquiera 6sta fueraMetxteemnpcarhi1beiLA
afios, precedents qua ban prestiglado tie COMPradorep aspanoles poodle, ad- e las. Par pl contralto, a disivaunuestra Industria. RutOmOvilistica. Par q blica, doctor Carlos Prio Socarris, en alianzarse y ser to primers, ha de Con raz6n 6efials, Ortegs. y Gas- hasteoriadorecruehalcance
uldr caches cle producc16n national. to inaug4rac16n tie Ia Exposicl6n Go- mercer especial atenci6n del Gobler. set que as Ia culminaci6n conclu- Infitil do Enerotter un caSo Podriannas recosdar a) AIgunias, cle eaten fibricas han resuel- t1do he ptiesto
famoso Y, bleh conocido Hispano aut- to Ia dificil tarea. de conatruir en-se- nadera all Rancho Boyeros, creemas no y de log cubanos, par it men soria de 1 fase naclonal del F-%- gias Y recursos. con qua
91%. ED 106 llltim0s'anod Ia industrial rie yLestin equipeclas con ei utillmije cdnveniente publicar ahora at texto de estabiliclad qua tione Pats tado to qua planted Is. decadenriii
Im"1101m, se he lonzadc, a Ia complete tie age 6locuente a Impor- tria. Si nuestra industrial azuearera, de Occidente qua, par lam 11Pl- prectsamente cuanda el moment
'Clon an ser fabric. rompleto, no solamente part su pro. tante discurso, donde at Presidente Ia qua culdamos Como In nifia tie
,Ia de autiorn6viles, a pegau duceldn de hay sino pffra otras Mayo. express planes y prop6sitos' muy nuesLros Ojos, It que tocitis lam a, dirlase que esti ronsli- presented pot Napole6n hmbEz Ile
de let restricelones at qua oblige. is res. Be trats, de autona6vilem concebt- dias riencla
mode. Y aftade que. asi coma Ro- gado.
de ciertOs xrfatertaJits. dos. proyectados Y construidos par as-- PlausiTces ue deben ser ainpliamen- eitamos velando pare conseivarle su Pero at at moment lieg6. allp on
rliNtnexistel UIIR AUtdntica pro. Pafiojes y con' xnateriales ispaholes. Ia,, con joq por'el pals. pujanza Como aIrteria principal de onto. La crisis de
duccl6n de autom6viles pequeAos y ca. Ni Una sale pigza extr Las fli- SeAtires mlembroa organizadores nuestra economic, sufre R Intervalos mentalidad Latina a cancelair un presented me main
__ ] _UF dr.la Paris; Autorldades; Excelencias ciertas dificultades pelifirpsisimastien estado qxe no fuers. ELI propin Occidente Ia crisis de It porct6n
micnesde grani tonelaiepudiendo ase- bricks PrOducen par sj as el tangurar'que-IA industrim. estj an condi- to por clento correspondence an plan del Cuerpo DiplomAtfi;p; Culaimos: [a fridustria ganadera a estabili ad tempo estado-cludad, de manen de Europa que hosts. hay he gut&cionea de sainplIar su cualltia y me- de produccl6n inte", inclusive mo ......... ---- El acto qua dentro de braves mo- parece mks s6lida. remaejante el estado-nact6n qUe do Ins pasoa vacilantes
Jortr mu eduumo ticilloo. La marce = r- 1 anlinando Lai In eat&- trientosvamos a contemplar, no as el Toda esta zone tropical nuestra no
do desarrollitron log birbsros he Ile lizact6n y I& culture, esti PI'LlIttacEucorb- cu piimer6 de esta clear que en Cuba cs In mks apta pare Ia rria del go to do decker a tie crej, do sin posibilidad glguna tie tula
.yam factories eatfin insta as industries auxilla. se celebra. Sin emliargo, he do te- nado. Lai; grades razas productotas gado at pun
I&das an esta ca I catalana, vienen zarla a de cludirla. o IR Tesuelven
tall sostenido y an- res. Los hiJon. de Ques6n al ner especial significaci6n Cars Ins cu- cie carne no prosperan blen on estas otro orlipinismo mayor COM
tmbi1jando a riL Vita pIR06. prenilt'o
tregando Bin -Interrupcift mfis banos, y princip#lrnente Para ml. latitudes, mine an lam templada3. Pero do log abora existences, que s- a log interesmdos a &a resuelve par at
vehiculos al Mercado Servidd M B puede resolver ssatisnational, de, 7 ban llegado a eat& capital Maria Cc- Apenas Ilegado of Poder, me di nuestra constancla, at honer estado proyecto su- Sols. Be I& e rebasando '03 Mola 10taballas de fuerza. Pero bay MAS naida, Quez6n y ju hermano Manuel, cuenta tie qua log cubanos to' fian selacclonando siernprer Para carne lam gestivo de vida an coffin pare ha- factoriarrient
tie Una fibrica-de autorn6viles an Es- hlJos del difundo president tie PW-- todo del Pcder Ejecutivo: todo he tie razas mks propicias a nuestro clinan, car Juntos ELIgo". Es decir, lam nii- des hay raquiticas del estado-napaftde potencla reducida, qua el kran ptrias Y supeavivientes do sqUelle. em- "perarse cie aquellos a quienes tie at ester important Para ntiestra in- clones del occidente curopeo, a me c16n y Rcertando con In unidad su.
PlIblico tiene mis agree, de sus neceld- bogoadfa, ( onlunista. signal Para ocupar log puestos de dustria lecherh lam mejores taxes, as- perior IlamadR a completarlo, suLz at 'be articulan en Una totalidad Politl
Ilev6 a ca hace UM6 mando y responsabilidad. Pero no se tA hacienda qua Cuba estd teniendo
'n W oo absorberlo. Be in, puede dobongy on, Ia cleron is at superior, qua Ins unifint t plirlo y
1117_1 M140N a hable de crear nuevas impuestas, ni tin gangdo que Futile Ilevarse a cual. cOsOct jar tRmbikn sin solucift exprea,
dafia Aurora =gnmviuda de Quez6n se hable de pedir nuavas ayudas, si- quier part1e de mundo. Ln consu- Integralmente a fodas, a at retro el curso do Is. Hisdoce Personas delau conal va. Clau.sur t3reneW ,, no "allf amid el mando y desenvudl- mimos, y ademAs nuestros vecinus do Ia civilizacl6n y ei Progreso no pare entonces
"4 strenaraeny-tram, X ada Ia ll Corif
Tambii n encontr6, Ia muerte a me- veto pare satisfacci6n de todos y pa. siempre estin ivid9s de este produce. seri por elias jarnfis recuperado. tort& impondri su tAcita soluc-16n
tios do IMS, particle de cobardes, y r com I r todas lea peticlones". to. No hay, puesAemor an tratar CW Y eat
n,,-,; de N vegae* 'it A del Caribe, 'Y n P ... 0 C ii Is, posibiliclad inmedla- de decadencla y muerte.
Ia AqUella Miami emboscada. su hafr osotros hemos querldo encau- desarrollarlo hasta.su3 ihAlmas post. Ast Jos cases, nos hernos preeds licajona no Maria Aurora y su esposo Fe: pe a W erea. que as Ia gobernaci6n del pals, bilidades en nuestro pals, y ctianto to de ca r bajo In expansift del
M adn r 'a -guntado: LQuieren de veras IBUenCaminO. ACO!,--Pafian tambil6n a I perialismo m1avo dj Rusin.
hacienda, qua Is colaboraci6n de too pueda at Goblerno hacer par que asl in "tadisLoji, saiviur EL Europm, y caMaria Cenaids, Qllizbn viudiL cle z Ciudad Ion no me quede reducida a suceda, pueden contaIr lam a(a Explicado de otirs mantra, canal
camIno d6i hijas. En Ia cam]u'- Fueron aprobadas. ppr unansmidad l6s actm-resum-en deremos Jos ejemplos siguldrites mienzan par prescindir de Una
pah- pager log Impuestos, mine n mante- con at Goblerno de Cuba. (Aplau part
\Y del PiC:ifl& Ia voz de Buencanlino, ca- nerse an actividad constanic haci a esencial. qua as Espaha?
I\v revistas,no 16cutor official. -it a 1 605). Estados Urddos he Ilegado a st-r lQuiere de veras el mundo slade IM tropes que de las diversas collisions. El capitdn Torres* Menier tuejoramiento, general de In sociedad, Muchas gracing a todas por 1. ca' en corto plaza Ia que as on at -no- t
Than a liberal a au patria,,sIgnificalin. y a que sum aspiraciones inds senti. laboraci6n qua hall = !do, mis quo var el Occidente y su milenartil ctit pars, toclos log filipinas un augurlo fir- I cierto de Las naciones, torque acer- y rehusa todo
me de esperanza qua no logrgron des- Par Eatanislao Vega Caballero zones y sulazonas, tie esta redton, ille Jirs me encaucen con su plopin ayuda at Gobterno, a Is n y at p ibli' W par anticipado con ese provecto viilzaci6n ciistiana, Gink.--p! w-c-ion'tra truir ni las bestiales acometidaz a cu- de Ia Redactl6a del DIAR[o it diction tines ban de efectuarse an V colaboraci6n. Y Una pruebe do eno ca, par a] Inter6s qua me toma en as sugestivo do vida an coffin a QUE gMero de ayuda a Ia que es rpRerlatazos de Ia birbaxe, soldadezea inva- DE LA MARINA no lejano Juturo. as esta exposicl6n tie hay. El Gabler. tea cases. va Intocads. de espirltu"dad cre.Ia actriz M. Carroll soral qua mo s6 11EX as nuestra simpatia a In no no A6 facilidades pare eater dab- Y aprovecho esta nache para ha- me reflere Ortega y Gasset, a] Niel dora? .
10 seMbr6 Is muerte Ayer tarde, an el edjflcio del Casl- Reunign Especial de Frectuencias de no criditos pare Ia Exposir16n.'y Ila- cerles un nuncio. Este y todas lam promovJ6 efict6ntemente el vmto entre Ia Poblac16n filipinasino Este as Una de lam mucloss; coMADRID, Mayo 2 (AP).-La pren- lambihn segaT c9n sadismo ag,,aue no Deportivo tie Palaflno, zedido par las Regiones del Carlbe, Atlintico 6 entonces it lam gantacieWs. y 6stos qua homes celebrado hall 3ido ferias- ststema, de Incorporacift (qua dlso anuncia qua dentro do lam pr6xj- Ia vida de rin chos espaftolea honra- senator I Alfredo Hornedo, tuvo Marldlonal y Sudaindrica, qua tabard demostrando interim an su caua a in. ex siclones ganaderas de nuestro ria Mommsen) do cuarenta y orho comenzibamos diroom quince dias llegarA :,Espaha el dos. ajencs a Is. lucha y ilgados entra- effect Ia Ses16n de Clausura do Ia paralelamente con mosotros y terml- tenis an server a Cuba, orpaMzaron Dentro de dos afior. an Estados an Una. nos. Par ago 6n tie dolor
conciald sitorcub o Ernesto fiablemente a Ia vida del pueblo fill- II Conferencia de Navegaci6n Airea n6 ous laborers con buen 4xlto, coor. lie Exposlc16n Como mi todo lea vinie. so cumplen cincuents, aiios do cons ciendo que Una impress
Lecuonk q an estrenari an Madrid plan. del Caribe. di andia qus-resoluciones'con el Coml- ra del Goblerno, sin ser,%uln ember- tituida Ia Repiliblica. SoM con hacer lberoaraftice. as un enrejado de 'tys
0 cO!l1pO Maria Cenajda perinaneceri Una a Ell Ia presidency se encontraban, t6 de Conitinicaclones a enter ratim. go, Mks qua at resultado del propio Una gran Exposici6n Interriacional tie frontiers y un semillera de dis- Europa.
Acompailian a Lecuona varies artis- temporada an Espana an donde &a I capitAn Mario Torres Menfer, pre- facc16a. esfuerzo de lam -ganaderos. industries, de comerclos de toda in- cordlas, precisamente par haber totea cubanos, lea qua formarfin parte ramente recuperarA Ia a u sidente de. 1. delega "Me complazco especialracrite an Eia as to qua hemos obtenido hay, dole, are ma fecha. El tempo he mado rumbas diametralmente
atud pertild elcl6n cubana y de qua he de valer mAs par to qua sij- sido ereve, y quizis no podri reall- opuestos R log de Estados Unidos, ESPARA
de It compafifa qua estrenari an Ma- y alcanzari el descanso espirltual qua In Corderencia; doctor Miguel dpatacar nuegtre agradecimiento a Ia drid In revista "Molinos de Suefios" necesita. MAs tardi irk a Roma a Am6zaga, secretary general y Mr. T.1 ptensa, qua he dodo acogida a lam nifica do principal hacia Una political zarlo; Pero a caTnbio tie Clio anunelo y no serik to qua tenemos Ia fir- PUESTOen con letra de 'log escritores expafioles pafiando a su hermano Manuefos: S. Santa, vicesecretario de In OAC1. t1abajos tie Is Conferencia an SUS pfi- de colaborac16n --qua slempre estay hay, pare qua lea ganaderos vayan P me conviccl6n tie quo ilegari I -er (Envies do N.Y.)
PrImelles y Guillermo Fernindez minarlsta. Los flustres vWtontes fue- Concurrlron Ica presidents y'de- ginas, an forma tat qua, a PeSRr tie pidiendo-, qua par to qpe tenga on preparando to major que I.Alikan are algfin dia, mientras no rectilique 20 Libras azi car . I $16.00 Shaw. ran recibitios par Una numerous repre- legados tie Joe diecis6is poises qua Jos dificultades naturals de hacer a' tie esplAndido y de eslimulo a Jos qua compitan con to qua raupile ve- fundamentalmente eta politics to libras calk . . 9M
Otra de IRs olaras que Lecuona pre- sentac16n de Ia, colonia filiplina, an par mks de veinte dies ban laborado Ilegar at pdbIico COMplejO3 aSUrltO8 pioductores tie ganado de Cuba. nir tie fuera, Una ExposicOn tie Ga. 3 pares media NYLON 5.89
sentari an Espafia seri Ia operate "El Madrid Como mi todos ellos quisleran on Ia corifecci6n de log reglarritntos t6cnicos, me he manterildo at inteeis Dolan a Jos6 Manuel Cortina -y me noderin pare 1952, auspicisda par a] Puts 'blen, Europa, par Bu Per- ESTREPTOMICINA (Emo.) 1 *00 sombrero de yarey". teatimantarles Ia admiracift y at res- especiales an distintas regions, qua popular an at desarrollo y fines tie complazco an manifestarin psf- el Gobierna de Cuba. (Aplauctis). to, at halls. an la disyuntiva de ini.ruies- JULIO C. CASAS
Se Inclica por Ia prensa qua at cam- Peto que se merece el Inolvidable Pre- estfin determinadas par is geogratia esta propia Conferencia, livulgando senticlo optimlstp con quo iniro ]as acel-tar Con is f6rmula de unos Monte 05, Apt. 6M. Telf.: A-SM'
positor cubano- colaborari con el sidente fillpino qua di6 a su Pals 11L y 11or Is economic mundiales., aiij log e5luerzos qua hoceer, lodes Froblemas do Cuba. M"y mozo, vlA- Celebran Ia rebelkil del verdaderom Estados, Unidos Eumaestro Moreno Torroba an Una re- carta de Independencis, y Ins firms orden del dill pare esta sesi6n nuestros gob rnos pare pannr of tier aba su case, y --as Una de Las conam. Contra ropes, a do dar con sus glor)ivi y
vista tie gran especticulo. erspectivas qua conducen It Las Islas de clausurA fu6 Como stgue: Viclo* de ntlestro respectivos pueblo; diclones qua Ia he'vidmirado- mi pueblo de lViadrid sus' grandezaa an ling milecip, do
Perdi6 el pleilo, germanas at piano qua hay. ocupan mi .probpaclln del Rota cle In pri- laeginquista delsaire. Lo misma me pre eneaba an at future tie Cuba, Dc, 1
MADRID, Mayo 2 (AP ).-Lg actriz an at Area tie Ia political oriental. e ria. 2.- Arobaci6n corilplate an expresar con respect ReflafAndola Como Una Rran nucl6n, las fuerzas de NapoIc6n peninsula latilloamoricana del A.
del cine americano Madeleine Carroll Stations. pedag6glen tie lam informed finales do as comi- n Ins Estaciones Radiodifitsorns qua Como un poderoso pals, y hablaba de Exog Estadoa Untiloo Europeph
tandrA qua abonar al producLtor Ce- MURCIA.-Con motive de Ia clau- ticrilcoa V del subcomitii 1. 3.- han cooperado con In prensa -esrrita log at bias qua Ilan MADRID, Mayo 2. (AP).-Espoila Ilegaran a-ser condoliiii- par Ia
eireo GonzAlez In sums de 25,000 d6- sura do r Babldo Lela I arse y figurer a ca- 'Napole6n. que no
Ia Semana Peclag6gire, at Mi- Ap obec16n del conterildo general X an In divulgaci6n de log iksuntox nero- fi Ia
laces par haber paididir el plelto an. nistro d he conmemorado at 1429 universorl- mente genial do
a Educac16n Nacional pronun- forma del informed final del comitd nAuticos qua aqui me ban debatido y beza de as grades nocion-didades del levantamiento del pueblo do Me- me detuvo gran cooR an teorizar tablado sabre Una pel cuts. cidi un important discur3o an a) que general. 4- Delegaci6n de outorl- reauelto. i del Universo; y decla: mi nuestra tie- drid contra Ian fuerzag do Nopole6n,
Gonzfilez reclamalan a Madeleine Zomatltl a log maestro 'do Primer's dad at president del comit6 general "Para terminar.mquiero expresai rra as pr6spera y teraz, si nuestros sabre elloa. "Lott mismos principlas
Carroll log dahos K earjulclos qua Ia nsellenza quo Indian sus ampiraclo- pare qua apruebe of Informe final y nuestra jr:td1t.ud to bl6n. a log miem- hombres son Inteligiintes y cults, 91 Ante el obelisco del 2 do Mayo, on y el mismo jdatims an todas ocasloni!i par no a or cumplido at nea serin reallilad dentro do brave at ileta tie In segundo sqal6n 3.- Otroo brom de a clones, It lam conge- tonerrice'la rivilizael6n liagando to- at Pasec, del Prado donde me con- tea. Un c6d1go europeo, un txl j%14 contract qua liable firmado compro. tempo. Ell of aspect material mstRfi asuntog: y 6.- Discurso cle clausura jeros ticnicos, a f secreterisdo y- a Jos dos log dias a nuestras enstns, jpor gervan las cenizaam ael toniente Ruiz net do apAncl611 tambift euror-e meti6ndbac a Interpreter Ia pellcula traciones se redlicen a quip rer del president do In Asamblea. auxillares qua nos ban beneficlado 5u6 Cuba t1b he do nor tambldn un y de log capitation Daoiz y Velarde, quo cofrigiese log yerros do tocloso, (VUSE Ia Cr6nics de SOCIE"Heine y Santa". ::rcscalafones con log cle log resta*n- Pueron aprobaclas par ananimidad con sun conocimientox taboret y am- in un poderoso pals tie In tiorra7 principal heroes tie aquella gesta. Unit misme, moneds, bajo difit-nto-i
La actriz tandri qpe polar ade. Las funcionarics'del Estado. que pron- lit I !ntadpo an 1:1 ses16n do fi jue pucll ramaim cumplir (Aplausom). DADES ESPAROLAS en Ia piMail, otroo importentes Conti a es ca- to comenzari conform a It regla- I ae as prest I F, as gw, I me d1jo Una milia do campaila colo- cuties; Ica' Mismos pesos, medllas
mo compermacl6n Ifor Jos ingre#oo qua mentacl6in do Is Ley de Instructil6n clausura yor lam distilling romit6s, a i rals n 0 nos fu6 encomendads. Y age idea no me me ha upartado cAndome Una Corona de laurcY. Del- y leyes, etc. La Europa, de rate I gina DIEZ) Ia cipta no proporcioII6. par no figu- Priniarla. ER do %labor al, gran oafdIar- bien as c erto, quo el Xresidenie do R"En norritre de mi goblerno y an nunca de Ia mente. Por ego plenso pu6s deafilaron lea fuerzas qua rillra r a go, quo pronto comenzanki a dmr 4 a Ia delegaci6n do lp Rep bl)ca Argen- of min propio, deseo pedir viiestra siempre an coups grades pare MI dieron hortores.
In en. at rpyarto;, Del, pappl do U tina, Map eonstar peclueficia detalles ben volencla pare Ian deficlcr elag a pals. Podr4 a no realizarlas, pare Ia Ell at area de Montele6n. donde as.
M dololne Carrol bn, 'HeIna y. Son- rutoo an eaton primaron P%804 U4, so
in" me oncargo Ia artiste, JespatJol, ItWian asi cc It egg fix qua no tUvieron signtficael6n Viuns filoomodidedes qua puedan, ]lobar no- pequeho y Ia menudo estA njeno a Lobe at Parque de Artillerls an tie A V I S 0
PA do ptro qua me ani tuvo origin el levantomiento, Lamb= ClEollo, PLYWOOD, CAIDILLASY TUSFRIAS.
Marlichl Frestio, del analfatittl4w Dtaroji.er) all act nol tado durante su estancla entre nos. C
La famills. do Franoo' mijilabo'jt lie it JO dAndose un,,Voto do conflonza at pre- atros, an In seguridad de qua hemon cilia Una raise do jkmpafia.
him, 30,000 huevaa Coolie t SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN "Ceremonies anAl6gaim me celebraron Procles especial@& pare grandam cantidedas
MADRID, Mayo 2 (AP).-La tat I- actual estarin yx doted W '.1m'MarigI sidento dela Conferencla, captain To- hopho todox nuegiros eafuerzos Para todos log sit-ins con asistencia tie TALLER DE MADERAS GONZALEZ Y,, HMO&.
Ila del jefe dpl 15stad ral le; n do maestros, a fill do qua Eapatia cu- rres Menier,' Para Ia clausurit tie Ia evitarlas. Abrigo funciada esperanza EL *DIARIO DE LA. MARINA* "' ca, embarc:6 hay a %'or a, y1i Kra con dxceso escol-armerito Waits must citada Conferenefa. tie qua much a de notros Llamas de Agraments y Lugerelle, Luyanh. Habana
n to rocesidades hasta all log xi*, parta- Disourso do clanours rounirnos doo n y pronto an Toldfonass X-1785 y X-1271
"Azar" a fin do dlrlglr a a orna. dos rincones do su imbito ribiclJonal. Ia Asamblea Pleuneavroia deu esta organic,
I-Eacen at vinjo In Capes I Contra- Exposici6n El capitfin Torres Menier, vn su n juis3roone
Ilmima, su hlja Cartoon y a] asposo. do caricter tie president de Ia 11 Confe- zoe16n an Montreal, y, an corilleaUe el Suprem o investigator
into, marquis tie Villoverde. MADRID.-Esta t1krile'seri 'naugu- roncia tie Novegael6n A#rea del Ca- eta, suprimo Ilk Idespedilda do rituz A"
ZI Yale, qua as escoltudo par un rada Una exposicift de recuardos del ribe pronunc16 un magnifico discur. y decIRro forma mente clausurada I'
a, Musea MUnIcIP&I. En'la Mimi I,: Segundo Conferencla Tteginnal de N r uente
caflonern empatiol, bark escala en-Pal, 2 do inayo. Ia cual estA linsts"'Jis on $Ia ae clausurb, Cuyos pArrafos mis Ia conduct del juez, *D r. F
me do Mallorca. quran un notable conjunto de cua deatacadas reproducimos a continua- vga,16n Airea del Coribe ',
I cldn: Imposiclift de Is J ya del Grade do
area, eatarnpas y otram obraA de axte ,
ovocadoras do quells gloriosa'gestim Sefiores miambros a Invitation a Ia d0elotalpte In Oriten do Carlos Manuel
Adomfis do too ob 1! Segundo Conferencla de Navegacl6n C65 des alemplan Maria Torres Aparece complicado en los success ocurridos en VAPOR
atom tXpUe1tCa PO Mrinler
'S -a Ie m a n-an a al Museo RomA tico y lg*BlbUoteca Aire& del Caplbe; seftores y xqnoreol
Municipal, esta TtIM Una impDr- "At agotar Ion asuntoa de duestra Un acto simpi C. y einotivo fuk dias pasados. En breve s rendir4 un inlornte
In duda a1gune, an log instantex an- SERVICIO COSULICH
tante aportact6nlittillogOrtica, hen st- Agenda,, con vardadero beneplicito Sea tie iniclarse, ayer Ia clausura de Ia
I. Ayer tarde se reuriJ6 In $&*,a de Go- Batista y el senator Santiago Rey, Ia
do muchos log particulates que han damos feliz tirmIno hay a Una in- n Conforencla tie Navegacl6n AkOn blerno Especial del TribunRi Supre- conminexon a qua too 11 vara a un
para uspana el prestado data exposicidn objetoa tense labor de tres semanns, clesarro.
per" del Carlbe, at cumplirse at acuerdo mo Para resolver Ia solicitude plantea- Jue$o tie epocktra con of o9jeto de hacle gran v or hist6rico y artisticin rela- flada an complete armor!!a y con gran de In deltgaci'6n Cubans tie obsequior do par at magistrado Ramirez Olive- Carlos perder fuerte sums. de dinpro Safidas- F1AYO 8 y JUNIO 2
cionadois con esta fecha. IA MISms, espiritu de cooperaci6n entre 16 poi- Is referida Conf
CZ permanecerk abierta at pilitalleg varlos ses soberanos, grandam y chicks qua a' pre de t de a- Ila, mienibro de ]a miscue, a Jos efec- do eam forms, recuperar 61 to que hadins, durente Jos cuales me ponuncia- hall corrimpondida, a Ia invitaci4n do rencla, capitin Marto Torres Monier, Ian de concern de too graves enrilos rd
Sr. F'. Felnaind con an 7"AuT." 'T para LISBOA BARCELONA CANNES
rin an gut recinto numerosas confe- Ia OACI, honrando a MI pain c all n Joya &l grado de OfIcIal de in qua me Imputan &I juez corieccional rotundamente a ello, r de a
renclas rjo de log cronlatan ofJ- presenclit. 07 Ord de Carlos Manue de C6 a- tie Marianao, doctor Jost Ge Ia Puen- Puente to amenaz15i con darlemuerte.
a a. des, qua le-fu6.confer !Nos te Hernindez con motive de log sucities dealt" I "'Debernos declarer qua durante ide dies pasii logrando an Una dritrevists.,que, sus NAPOLES GENOVA
i v SOS qua se aaiarroiiaeon n Jos jar- tuvieron an au' apartmentt. chal
A'a a disfrular de unas efe do Urbanismo nuestras debates nos hemon eaforzado par- at goblerno, an sefifil tie recono- ce
JAEN.-Han Ile ado a Baeza yUbe par obtener recomendaclo es y plat. elmlento ;Llq cap idad N* virtues dines del Hotel Nacional el din 29 tie un disco con Islas amenazat 101, torres abril pr6ximo pagoda, scompaftando ?,ue hizo dos coplami, enviando ura
vacaciones en' Asturiag do Jos seforeat Pi 16dadanas deJ caytAn Me- ill,
'Ieto Moreno, direc- nes qua mean lam indispensables parn c un ejempltr de tin Fer16dico do wta EmbajRdR Americans. y otra ahila- Pitsojes de Primers. y Segundo
tor general tie Arquitectura, Bidagor Is$ operations prostates y Para I nior,, a Pasajes do Terceris y Cargo
let RS 4sepretario de Camunicacioneq cREM del 30 del of ado Ines. mi. guardando Ia tercers, an Una b6dri parn In Madre P11- a national de Urbanisimo, y Garcia tie un future previsible, eat Como ELL Selm. Integrads, par at residents ved& do seguodad. Explicti par Mtima WAGONS LITS C09K Cia. de Tramportes Maritlosee
Mailana 8111 Pabtos jefe de Cludades Artfaticas, tumbiOn de ind qua se puednn y mlembro do Ia delegar16n cubana,
trip, an at vapor Magallanes, do IR Ole tal I doct r Joni Rim6n Gutl6rrez. en doctor Juan 11. Edelmann, Jdc Is So- u a' pasaclo,'sibado 1uA citado at Ho- Obispo 252 Tel.: A-2971 Aguiar 307 Tel.: M-7344
con at fin do poner an prictics, at Plan ripidurnente Ilevor a l4k urActica, s n 0 In de Ia Civil doctor Manuel Martirlez; UON. tonal par at senior Diego PrepCompaffia TrasatlAnticit EspaholH. National de Ordenikci6n de Ciudades grande; sacrificlos econ6micos pare nombre do .],as. components de Ia role
nilestre quarldo nmigo don FaustinO Artisticag, En Ubeda me inauguraxon nadle. me, hizo entrega'de Ia jVa of ca I- Fqbar Yoa magistraticia Dres. Ca lid y CULndo me dirigia a ese luggr, HABANA HABANA
Fernindez Wno, acreditudo comer- lea obras de Ia plays do Viquez de ranuncla do ,I!- do la Torre, Pedro Cantcro, el doctor de Ia Puente y Fu cufkado
clante en esta plaza, an In quo goza Molina. y an Baelis "Que, Como as natural, no hemos tin Torres Mettler, primuncla 5 C lie 'P
lam de Ia plaze. do a desarrolln de Ia tides y el6cutilteb pal;kbrax,. I Ia a M iedra, Eve to Tabio y 61 ex- Luis Rubio 10 Ltacaron a tiros, sin
de merecidwer6dito. reiJado Ramirez 00alls, -tcord6 qua lograr heririo y me dieron a Ia tu;a en NOTA.-Los pasales do 3a. class a Lisboa incluyan
Santa Marla con asistencia tie todaz Olvidado el, rApid kvlacl6n, especialmente an log nece_ jue Ia Reipilblica me sentla honra it lam autorida os de Ia p a torgarle esa condecorael6n U r el magistrado, dje Ia Audiencia de el auto'cbapa 011,196, an compaflla de Va scompofind do su seflora e; rovincia., Zate sarias estudlos y bbservaciones me- Habana doctor Juan J. Exp6sito Is esposs del juez nornbrada. Estrella 61 forrocareA do 3a. c1cm hasta VIGO.
dofia Balto a FernAndez tie plan me va a splicer tinablin Inmepage, in tudadano tie Ian conditions del Can
,Ctlqtie Una Rubio. At ser localizada Mis tarde!
FernAndez, con at prop6sJto tie dis- distamente a Madrigal de Its Altai, teorol6ticas, recomendados par el Ca- decorado Casaads Be p nvestigntrutar do Una blen gonads temporado Torres y Ar6valo, Albarracin, Toledo, miti T cnico tie age rams. En eUas, Torres Menler par su parte alfro- cift sin actu tones 'escril an ela- miquins. ein Ia ezqWna de Prado v Hoe'de descanzo en Asturias--regi6n de gate Wtime comprenderi log alirededo- me ban tenido progenies lea necesi- dec16 emocionado el olidgo obseq to, cl6njooKL iticho muceso a otand fugi4, is policia, ocup6 an su ininnor Ia quo ambos son naturales- y he- res del AlcAzar y Ia Iglesia tie San Se- dades tie Las rutas que cubren distan- U del ties itlent4, infetr! Ia ti ters-dabtilar del doctor tie Ja
car dempuis un extenso recorildo par bastUn, y Zaragoza an log alrededores ciRs medlas y Jurgen qua atraviesan testimonlando a todos su mks grande mando a is Sals, a lamayor I)r6vedad, PuentA y diverms documents kot)10otras tierras do Fsrafin, parn 10 cual de Ia iglasia, tie San mwAn. Para este nuestra reg16n y qua me harfin en no gra titu& a cuyo effect me Ia remltirin el tjem- dadd a kate.
Ilevan su outom6v 1. 1 plan qua comlenza allorm, a desarro. lejano future an aeronaves propul- tilair del perl6di, rfld, cople. or- Enterado de to manifesto par Road
Con este vinje re2llzarh Faustino Fer- Harse of Estado be dispudto do Una sadas par turbines, volando igon-, tifleads, del acuerdo. a] doctor de Ia Puente se preselit6 a]
me, El Colefflolde Abogages de Marianna, dis, UlLrdla,
dcl=te ante at juez tie
nindez-como gencralmente me Ia Ila- sum inIcial de. varlas millions de PC- des altitudes, pare to qua ca n F artio' had ,a I eapecto del aludido cam 'del Aez qua Is acusacift a Rqutl n 7 FT Fn 0 F7 nn n 9 9
me-. el Ideal par 61 acariciado du- sates qua graduatinente me ink aumen- rio qua me disponga de datos Mateo. d me debt& a rjudlrante lergos.ofios, de Ir a concern su tando. rol6g!coo bAsicos tie egos' altas regio- __,un Chant je I paft pe
1 IJi U~LLI3ua DIARIO DE LA MARINA.-MJERCOLES, 3 IJE MAYO, t Vl 7u ANO C2XVIU
Se vendieron ayer 50,000 sacos Se produjo una baja en Jps Ipronxedios al cierre de New York layer Traspasarton en $12,429 un solr
de crudos de P. Rico a 5.70 cts. -ILISADEILAHATBANA con frente a la calle 29, Vedado
El preci Cs t 0e Tit TAAC CTZ AC I0N OFI C kA L Mcis do diell mil accionos so veandioron do lams omprons qluo Texts Co. .--... ..0 5
'O MAYO" Fi ii)TBC doocarrollan suss actfrldadomoen Cuba. E ltotal do Ian .ntnls, Testtea.lo C ,.m ,. .. : 2i Se registril gran actividad de venta de terrentos
en520 I pr Cb 2D MY E 90 do todas lam oniprosas, fulil do 2.250,000 accionee. -y par valor ur en los barrios del Cerro, Arroyo Apolo Y otros
en .20 CF praCub YLos Itabricsotes de Tampa qua hit- $500,O do $4.245,000 en beos. United Aigr] ven_ ,UV ..OS ..e d..o 3setaiero drd
en 4.30, LAB, el niundial bi erstI He cr~a~ ,,an a~ p._______ Untd Air] ...t7o el p..u .e d,. .i _ua 17 'Alter
doPris va uelto al onarcado Ranos y Obligariolore ',,, 1- n. Arruft ... ... ... 59,. 1stoodids vape la do tuerr esos u O trenay nacie
- ocal de tabacs en rama esta neao.- rato I .... .. 4sa prclse treo q
L 0S ER CA 0S no. Nos referimos; a ]as aehores Gar- Re itbilsa de Cuba, 1905, North Anfertsan Sugar Cast- BOLSA DE 1qEW YORK U. .S. uoba. .4 es~dta 000. frs1a1a9 L aa iud e Ia c a Zeciao y Vega, qui.e ban dergsrrlodaItro) .11 ay_ -d.,Cheor ... .. 20'" 28 ontre 23 y 25, an el barrio 'del Ve- quoira otimero Its.equaaZn.i Unte Gea a.ie .a de r.. .r.ate pa, 181td Ga . .ro1a
Por Francisco Bethencourt sotros lotes doe rozagos nuevqs de Ia Roptitia de Cuba, 0. P.. Csmpatila togeolos Azusare- coizAc, IALu pp. .5 dads. bria. en Is barriada e2 erae
procedeocia dicha. U.,t4 S.. Stee .. ::. Maasa '327t Custeal te ssdo tsuerfcial b int seces psa ~ igu r
TIbd ta nc eod o Repdibla de Cuba, 15.37- Ceat ISata Catalina 4 I EMAYO -E 115 *' ocuon a x t ensiasnesupensiia- hal do vceors aess, a rsi deu diec a de taac en ama els Mecadmpla- 1077. (D. E.) I 112%. 11,3', Aceitet Venataat "El Coot- -do c too unsa o c er$cu-vmn
ca ei aoa o algcm -Ratibltra tie Cuba, 194t L-_ oaro", (De Capttal) 95- Vanadium Corp. 1..... .26- du cuatrocleotos catrc me mrseotl- vt
AZUCAR dares die tn Cuba Tobaccs Company, 1055. ID. E.).. tO 10 106 Aoilaes Vegetates "El Coot A- Vert. Cam. 13 ,.drados. treista dectinetros. Sa sosru n d mrsu e
quee ia a aa eI u-R~ilc e Cuha, 1941), nees', (Ceist. . 70 a Attis. Chat,.l .. .. .--.31 Ell el preris dr vents so pe hiss nia y esti enctavada eua upetlicte
vs cscha do esta provincta tie Ia 1.~ Vataraitos) I i04',, Cettal Roomclte . 27 Alliee Chest. .. ...-._. 39 anrBo .. coslr ndgia gravamen sabre el so- de dlents sesesta metro. cuadradoes.
Esa orao tca ai ae abs.zsad atio otrs Asturtaoo, 1925-t95 20 3a Compahia Cuban& de Fibra Atseat Jun. 7 Sa 3 t'ar ro .. reo curstiin. Ea a! REparto El Sevillafli
Banos Terrtoriat. Sane B0 y Jarcta Ar. Rdu t ... .. .. ., West. Union . ..- 25Cs nE er aine cni
comprado-es pot crs dos de ]a custa Iait Lpoysmairou (No .Msratsrtadas). 15944- ilItitd crattCs~ 5 Am.. Exot L '. .."ast. Eter'..... ....Cs a El Cae Mednte y canda deos salas y do
ibre a Eutados Ilnido,, a 4 88, libro dArtin mahana at registro q1ua, de una 1t66 5 Csmpahta GOeradors dr. St-a- Am. Radiator .. ,. ... ;, Wioil .tsa do ri.t treisa i ic trtsna so.h sido traspasads at a0ordo Puerto cuhatis, Para embar- import aste Caorl de aercis de Banr" Territoriai. Sanie B. uuts .45 Aimer. Crys. ,.. .w 4s7t1.... 5 ruoalos ha sd tr asasdtatar caoao doero ma t ertasiatuadi
AmI Atot,.-. II Weo0-tlod ..itO . al-a a io12c- a yCS doe nnn I a I R o.
qua duraste sods ints me. Y duraote 1aria 19as6 do Vutt Ab-s ralre~ea Raorsal (erb C rda Amer. Aiou .. .- doat-s a .to Els
prdcoqi d ui tX igarreria, hahieroo do romeosar 0ace INo Msratoriadasi, 1944- Am. F. Pam .. .... 7 flsd resta a Is cotte Pastaguas tnaI m0
Mo. Noseoreportaros peraciones. ..dntasotatmaceoes de H. tys and 1974.....n too A C CION E S Am. F. PowmP .i. ... V 2 oung., Sheet 0 In.umF3 ersad 133. ao Ia barriada dle EI1 Cadeoa Azut
Tambid hbhia Ayer, en osta ptaza Compaoy. Got. 1904 -1954 1 III Am P su % er La estessib superficial do ase tedo S obna co prdoe paor crs. Prcds ettecgdsqeHasasa Eletrici iWonosida- -Comp. Veod. it. T. F. Car .. -urfi do dic' prsp.t1dad rrossea de ctesto cuareo la y soatro
dos do Is cuota tibre it otros paises. a roefuntanoes a ta toat dos, t102-tO952 65 pso S per Arm. Cyasasttd -...,..'-6'- CAlE Eas omo recis do a ima oiea su metros cuadrodos, cuaresta y dos de4.30. tibre a hordo. Puerto cu aoo, pa- sh ucoad n vra oai Havana Etectric tDebeoiu- A rrioneo sootdiar li~t Aster. Lasco. ... ..-.. .14 aoCm rcod ]a ______ Is- s teto
raeC dudes do esta provisriat, se recthietto resi, 1926-to gi m .Lgt -m ods i seto eo. ito E n a ale2,, edd
oe murca datoi mno redrao- ayer elo Ia mafiuof, en camnisnes, lag Mercado de Ahast y Con Sotieo Territoriat ,3- Amer -.:. Gas 3 CIER DEAVRNLARS regiotraro. nigus gravaneft. Eon n rosl u6a enstt upr
ton AuSi. Tmoc00rertrsocotidlades do terstos elguientes: sums. iPrimera tlipotecal.. Prmr Pa .tr .uao .0 Amr .aa ,R CAFE. DRtad NEW YORE Rrtdaa Cer Deolr
OeSsAtno d o aon (11.98-2 ents. I Vista Sugar Com- Amer, T. ahd T....... ...17I' tiriat do ciosto ochesta y se metros
- Mersads de Nueva York i-a S. Ruppin Hovana Tobaccs Caom- PpeIlen, Sane "0', -12i paoy at 30. Am5el. Wolen.... .....23, S A N T 0 S S. Hu n 5 do vcodidos lss sotares nu 0- suadradot. ochctt y ttOco destinep 'Y 94 ....5 Csmpaiita Asuosnena' C~spe Am. Enaustic ..o so. .. dir, de Ia mussana doce del trot. fsd sondida ]a parcels de terteScgiln un dosacho recibido pan e1 pan'y 83s. S Anoi Tetto ]asehesA) t145-965 Ser t,,b' des. IPrefs) . 4 AMer -iat otpri pei cao dao d o Ia ha ada do t e a I a l.
bibo direclo do Luis Mendosza y Cuts- Manue mi Ls o z t sao los Ru- Al 105.t055 .r l 151 -s- Cmol uaeo Ca Aster. MDist. .. .. .Ma.- 4 ..i." -1 1 RotoantComaffaZssa Resido Amr. erial. Casi..o. .54onooctavada ir4ostDo a,. Ia satllPgode os s bre 28del, ano
bopars MaulLI n y Compa T 948-197o tfest. Sa o,,e des. ICamsi . t Aser 1t .4 Jt-Ito -.I.. .." '2 fsre!Anto oca apssComo S abCm prc d dih f
Eafiia orrporld ayes Ia senla do duoa, 7,j A 101di tC..97 ,. ..0 .. Cs..t A..aer V e-ooad C .. -10isnepto br .hi .. ..s-ttt prsl 0 S. pad4otspecn dod6h
ao dis dotreto meto, pat I ai 1 Uotdo ,~Ot tndsi a. ~mgbyd ua 13 -Attt.R. pr Oto dentlfO mochsonapss.
Asco tuet R'o paa DeG La Salud, para Tsrado y Coin- ble) isa.5- CtspCatita y Asuvaro a I .a AlrIted ..t.o .. ne- Otiestibre 30.5 .,,, P pn e tin a os soisres cr00 Iussna yin doat deots. stcl
Oa a pftii necet ddsl arset quites-o me- Es a!e Ee.il Santa Suera V -AlidSar ..ve. : *,.. 4
cmo do 5.70. derechos pagados, Prei p i,o 81 pat-ahl Manueler Lsa- rkst493- Cs t n o mt t_ Aragosfat Cd. .. .. a ts SAN D. trfis cus- atitosme E Medast Retprtocint t re tt
equivoloste a 320, CIF., para Cuba. 00 ye Csmpiai. 42.a Naul a o rth, 1924-1939 Sust Csm 10 Csm la Crrall. do At-ia- Atoh and C. i..t.. t. 94My :1 Juit, u a a tosta do Lss ant poo at teitde trspaad m lal
La National futi el comprador. EgtOtcay IlH a noi. pn 9314 0 o pfl oa. da A 'liio L..... .. ... 4!V ui .....,,4 0E slm oL xm ne eo.IsS'ptapsd 5
roNo Iaub o t o e iun ela noitu tinoihido par ion menotonodrt 8ehoro- Centtral Santa Catalina. 11136 Euloos All-o tsterame "i- Atneoo MPG .. ._ Diciemb c..... 0 ,i p.so ..br dr .ntae ha aiO L_ oe.a d0 tet n R prts d Sotn I Sudal
su~mero 5. En lsdtcnrto u- Lozatto. son tc aneo idt Cocttahla Azatror Viaaiat ~AlsC o., ds sorntids el solar Irt ti e to manza. Posee el solar meoctonado una 50So-mtogD eprteb). 1035-1035 1 2 Compaoia Lftoraoire L. Al ALOD)J adv e eu Loins tie Luo- perfirbo tie tnesoientoe ctecuenta
8.r 6, IS posictones de jstin y sep- In Hahato.. Pratt-I 16 _.O-adc e eat cardsysglnI s
tiembro se vondicr000 a3.23 y 5.27. 0 onos CHmpania CPei).hnasVioatsto cl
respect lvamontr. El total tie totes 4'A ORE 71llo.. . .aLtorhad a I Badi.L- _. .. .Cenae ern n u-tncncitr evns o xsegaa
sendidss aucendid a 170. Ritsont Orb. Compaoist Cu- Comat 21tgr,1o ti L Rtil. C Ohi I. en .aVbr. I Iin mo-o-udrdsysgoI
En ~ ~ VLOE lot do76tot t-mn .oi -hn.4 Habana, 10'4.. .tn kS adOio CIERRE OR AYER0 PN LA 001 SA Cusaolrenotrutiocorjuadynaoextganna
te o s -scnJ a iio 179 1eod bsa ias Ee ir Uiis. Com m)hi Ace .co e ,at ast Oho.*D N W R un cdid a sperticial do Iroscien- sabre el solar antee sitads.
E ngdl loas niac oe 4v lr Co.. C~vta etric tlits Cuba *. 3 914 Bestia. Asi. I .... I Ciroe trs t-rcisa y uson metros tuanlradot, Aimpliasldn de Lawton
Inembre l loaa 2 uslcins e r- ton onn necao oca e Ia Compad se o, eort r Uttidtito oest toal W uatro drcimolron. Cos ireote a Ia colic 20, an at Rersn quo lot mess do julio y sap- osl uso operuodo ayer. a Ia baso tie en adetaste . 8. Cnoeretara Narton mu Costs. sr- Atarp . .2. A-lo i Nat Ha..s .l 30 NtI
cis spot tambtin bajd 2 puntos. Sg Cubas do Etectriclisti. y lamblio Co.. Certitlcads In. Abril Oarian C tolteu Cubsn SuRthSte elBos .. ..to H. a. .i. so tildar u.u pa-o. tie .ra ant .. .e.iti us farset
vendlierso 34 ltto. a n lag obligacione. del cuatro y me- an adelate is', Coishoar In un Asos o- I.. uttgr Brass. ... .-...1 iDce be .. ,. ... 9 I ~u sPredlslroc ene
dio~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~its dis. anme empess Lag ut Coppe. Rc.. ... ,Mro .. 3 4d naaqic e eat
duo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ti-ea .rea.Ls peoboens 08.0selo.asOut Cppr- --Mro nti a aansuQutrndc oertoCuttaltrrn o et on o
El proci s ot" ell el Merrado prcoe$1'0 0.00$5,0 000 Burroughs . .I.. 1. ..1, Ampllusiso dv Nuosa! H aaa' enotit
am nrtcanot so elcvd paons, a 5,o quo huhienoin tie cossertorse. fuftrsn cibri0oAtusAss usa metia superficial asecendens
COP.. y en ol mus dial tierlindi 2 pu dentro do los nicetes tie Ia Bolsa Comip. Ventt Coars A.nd i. G RANOS El pt-ol tieIaspas paaon itio cuarotl p cinco metros cumto05, a 4.30, LAB. do amb H sas v oprnr el pAoc~o" -tn Iu 6 510 Cnp Vend -e solar fud par ]a rastiduti tie don ticatis y so pagd Coma preio tie dlTumbids~~~~Cicg Cae .s-n opra ti rI .a Atrnie Irti Ctri _____ hs tenress Ia numa tie ocbsctentos
La Canferascia Ailurarera uccionos proferidot do I tttItiiU initis .. Chs Cot-it F Iota CIEERE OE AYER EN LA BOLSA it possoa peos pseIs
detn sait pnr clenta, a tons efrios Niteva Fihi 1ra die 14i1- .iii i 2 t~ lo.GuS DE CHICAGO pet-finial ti csirnlsto s iu cisicuenta pss
15u ll Child, Co___..___1 l En La Bias Apareeldia
El cpartamcnlo do Agrirslltira dot cooje. denrm do toe precion tie Is to 274 C76dutia Pnitnera Papicr alhnZ .. ,. ,. 3.mto udao.ssnayro Cottabs se reot m- etsd
en Washingtons. ogon timpaco re- mescionoati Bols. 5 .0 00Cuhans 5 Can. Pant. .. .. i' U 0 doimet ns i errnn enl ta barriatn tie Lupand.
cihido por Ct-in Mcodroza y Cia.. ha Aypen me tendi ern n Ofrew Yot-. C5.0 -urt. W 'A" ... . .. 1. ,I~ .... ,. .... 2.31 ,, Esince del Vedads So train do-sin cotlar situo do frente
ittyitado ;I epreseotativos doet Ini- tie ins ripresat qun desarrntluo sun Nuera russisa tic Htinl (Be. rolm G s ..-3 .Sp~m 1 3% O t rcEn los ron tiet d y nit- eo s i arcate Blm amo a. Ben cpaRe-.
clust-ria azusarona poo quo se reu- aotiiidades en Caba. Iag oantidaades n-fiiartai 81 A(CC. AZLJ(ARERAS Cittis sli .. I ..ttot .. ..lo -' inriuln Cirn Is n tt50 pens. pat e -t nsidado L S I prs
nan en Washington los dlias 26 y 27 tie arcins quo sigsen: 2.70M prefo- Rsorn Terriorial, iPreteen- ______________ Cites. ar-d Ahi I. Z. .. .on i8 p tnonInn. tero.o "
tie ost met. pora Tue eposgar, sts ridas tie lag Consotidatios. dse1 Bancto Territorial., (Bhseft aIon OhJulio I Iii .1 eaol d teen qs eu S pgb nm prcn odi sivial desti to test Ireoesi- 1a0CuERtis PuERbN.LA.OL..Cuh0.I. ..117 o niluoda It I A muncana 15t dot Ropor- t-reo por sa atiqirente. ts oaattitiad
punlns tie ssa nn sa prp i-38 huota 18-1i2 1.200 tie I, Cuba si-is DE ORtemr NE YOR Cu.t Pub..-mrcrnH asietst~nay espss
edo eooamlsuda a sutabllbuar tot ,o ~~~~Railroad o21 y R 21-t 4: 800 tie to F' C Conolitistios doa Cuba.,___ Curtvs rgh 7. .ati ho .. tl In 'E..rh d.l ..di moctn tesisin- Oest espss
miniotnoo mundialen tie soo~can y too Chr-ones~aragier a- 13- 2EN v rfrds 7IpVn 3I per el cameranteirticinco el solar dP ocbct vycocefltsnoey tene un
protoins~~~~~~~~~~~~~~ do.rtso etete-aate, at- ~reist1 i n5 Vs 11oet -, M. n I 17t nefencou. nuoct-licie asceodesteoanoveota y us
prcts e rdu.117-5!8; mit tie to Cuban American. He Cuba 0. R 20 -' C. Wioes ..-------------0
Electric- Utlte Cn- C. -es Amil Slu te Pr1o. 13 C.t ~ 5te It. SJuiano .Ot .u .riisuittns .nitd a m.no 8aodr-i
Han teraslsad 69s Intention 11 4 hosta 16-518; 1,800 do to West Ss sEeti tiiisC .al Am Sge r[ 14 11 otnnalSel .- H4 Sclttb"75, S einqpricsl sreipi Im tn udams
Indies. do 22 basta 22-1 4; mit del E. ll: n o. Cestual Aguirre Ass. Ill 18'i Continenta n.t .L..allut
Hasta Is iccha hun torminodo Ia 00- Violeta, a 17-5'8 y, a 17-3'4; rescurs- P. 501, 10 la FI tcl stn, tutor . 10 "'l, ." Colonado P .. .i' O O E C B
ft-a 69 iogcnioa en to Roptiblico. Lot tan tirl Frsnrcins. once p torin nam- I Preleridaol -- Putt)a Atlro Sugar . I 11 11I- ont Motors BN. DE CUBA. 7 -' 'I
filttimoo col rapnrar el cse tie nut.g Isa, p3 tie to Gitn ti io. a 7-7 8 Haana Etlactosric toelpy Co,- Holt- Sugar "5 t'8; Cub.* Am. Sua. ... .. I I
notividodces. socu~n Ios bttormeoreeli- ypa lComlinosi -~ los desmits solitreI ......a.to, I.% ell Claim .. Salt-. I ..11 little EW Y RK M 2 API --Coloahidos pur Ltti Mesndoza y Cia., son Caosd Nemi Yor .slo tiis .- tui-i .rti en is iotaia tic "., ati ,Itn R.. e. p i Ur
Ior stguleotes: Cired eiok T Unt IItIit, l I ]oil ltt, -stir- Soo, i Iot e uin t sa mos eon.10 Ct-ti. Steleo.t. 2 Able Cucore'
'So ls. Atnoulon". Con o111a prndiic- -i-toItou ..... W ci-t. an nspeii tie o-t. ,eu-rIOh. ,Cuban At 5tun -.., .. I ll
Con rcitio delcamba rxp rinnn- ":,,d, DI'y, ..... I 1 (': b: Ot1t. i, 10 42 504Ii 52
19.1 cit 0940; 'Tuinuctli. coot 270 Hes New ot-. lop sincre tiendotot-y Fil C 1- n- i c-r. -t r. Ieuos ..-otC-.3 .
soil 422. control 201,480; "San Ii- tie Hem Tore. oen bedonres crmetoh R-s tou Vions Eur f R I1 E C (;U NTFER cutot-Voute t toua.1hr. ",1.5 48
ri" con 96.20.1. contrs 70.260: 151-_ oesn.Ap l rlhu oet-oln ott- ns mo. __ ] _-_ Cults Os il .5t. 5 952 60 0
ostodo'. Voo 496,602. nlt-a 400.030- osrbs. itutoutiel dn.lo LA IS n ner NF n K M o2-~rP li e -~r 1 .41 E O K W ..Pre il CT 2ail 2P0 De, tortirepnal N wY r
63.27 Costen" ron 13. no rnmenanos tie toe monciono' NUEV,, 1,i ctto Liii, M-loos. p Csmea- Oat &ttlt Lark-h '4 tii-rtri do Luss M ,toc Cis i- Cubs nati-tuad 71,7 RUT01 3 4 In ]s sobsones Lots Mendoza y Cia. re93t-5 7 "0.OICaointa'*U. co o 3.8, etn rdc~rco,; ]U V A R C no, no, Air- O.'a Natinal Distiliers 'Proti t Cot-p Sel'"tIt-itr tie Cut-. 4 t-, rohenon las migui cotee tformacts- I
tinsiul nn-adnrlooi .117lebo ro A119IC'tn Coalp. Vend. oiW Cnrp 2 einr 1i ncs o iooi i i 1077 11t 111IIt, ties:
Ventre 40 2.602:7 "-Adets'. Von 102754 nl~irooions niguibetics: -- - Dl Il~at euii e rco a ral o st .1,u
cota1476LsJErle Pt'L Hcarii IELO s.t A.l Oteri paoh~a 7. o'ilv hour on mara "Old Crnow Masau Suan 5 111)7 97 9345 Prc s eine: El ~uei e seox 18 7 o oorlo "o- ctaio tmaon riot tntored La Cu. Co It- -s soroni n $1.32 et quinin a 19 pn 'scietlo u enaoa111 cnav t
rim",. M rgA "Snt Isi v Met rst aplIetitmt D HIELlOe L. A. tuiha oA.Con, a- it. i rn
"Lu ar gu )t- na eat,,-ind onru nel general NOt firine, porn E.t-css a L AeI"o .- Ao A D.nn d~ Io n 7, on Ins Estadom tie Netw Yorhk p Neuw SEIVAIA 055 RECORD IA IMPOR- hrs at Este tc St. Lout,.
Ltgrfos'*. tatoltidt Gntetriod n era Malorn abrild 1-14 paroIon ('rorteria 'La Tropical" Suasnutetuan Hils, III I7. 4 Jetrep A purtir tic Mao 15. AC N AEEN LSET Morason, Ian vents: Las yen tao do porn no has roptofid lil piodiuritin ntdot hajo. teiobdo ot que at dividiedoSC E A I ClotOu Solid Shineo I2' _E ACO EC F N L SET _IR inlsprdprato .00In
Isforasaridsll deLelse 11 tmentatot rot ,tguro sera. IERTA Illinins Potuiet 70 -- cPsi. Air L .i' Liui .ohoi 000mtsba'Os1595cua o ~ Vr ust te
Inoiail oL m on hnt. t So) ot' lgara dllia I0 rant. Bufftlel to mansu 31 gaod $483.700 cotra per- ______ Ofmnd e~bi 2 aa
One IIto -... 12i, dida tic $270,600 ol ado pagoda. mn omsd oanl2 sao
lop~ elve o Isnuorres- getiorat batol media dinaraeti elt EXTRA VIC DE TITULO S APE1cr.NDE Ee Boat. . Emerson Elertric 15g ell si-set P WASHINGTON IAPLA i-El Or- el 8 parclrto en relsotin con iguol
doooslozelen dm p riot ; Labon APIIECIACIO DELeacoe eceii r basis iarzo 31, gond $1.70il~ por asitiri amesLo der Comero tie esta ca. semana del adlo pasado.
dotsgi titt-nc] ton1IL1 niabo4'itro n t o iloo ru tutto do _p1ii.n71 Seeei nave -obr___________.___hadoo______________n Rcod n ontrcco : La
tonnornidoi t lo ittain ,1Is6111IsA itmo- 'nlti ni iiaV I qtue os IICE OERONS DE R1 I MIERCADO DE AZUCAR GiunItti I .. I ill contra 01. to Ia estodislctic toI imporlocido tie conat-ruccisons on abril ,bun establetes: C_______PEREZ___GARCIA______ riot.rioso. C ,... la. Sothen Natural Gast Co. ott 12 rafd en el todo 1940. Las menctosatiss cido unnuenoecord on el me. Las '
AZIllCA lItS I 't1ltIDia At rlbintI VI nuuiroo fit,% reoorlu di lit-tinltitc IAI7 it0lE IACI "otto il ee ai azu3 ac 34 o lrsrvla u sa m otco uvs coitucoe ncoa i
Ait ....ohe ii is meosot hast souu 2fl ri gusti .]u.40l pun pre-a rocotitsad qu calos imprlaos ouI.a Ioa ruclno ioiUSM ND Zcii.nt!IinoIIe ti ,tEiid wl .1 cin cota$.7.nsfaarnolrcod o tottlnnunvlrd $.0.0,00 s
mroriao' .771 iI" til ,c rsitu r NstlttuII'l earun nri elon .Iiiot I v toot- 19.5 til d riitri tivu riio it E. J. 0. P.strte WIe u-i Suro O6100 ctarp.70. sIiiu ritc el ra.%S~N nle n ti r o sp qtio a l Gap art-n l t 4 pa ieo nosabr Es
Olo. (t ruototu itost i .12 CIF t-titli tuui ba tot is 11 rotiipuo ir r i ii 2011 sincdor Hi -ssC nel- N-jd h toto rotc" toot:, .s .. .. A ti s u iniar 1 de- usg ew utto in- cr'npsnio l B 1 2.7La 3.002.i~ m dO. i duo e 1949 rd.1 o c t o
ridnSntinhttt~irot- p ut-li uun 'siuou .17.1t-ui CIt Itfln no,, t-.t1-r -0V .n d.e auitum ounnlla 1, --g 02.O rl.5511 ro info7 a dos en I p i n tim us mrnit- sel rmir h a br eon Faad 24ga pr Cin o doetitrn.th stto~-o. ct0 77 110 u 07c-F'psu iboo p0 uto uitlluti lt-n ititodru d ms unotu. tn.-~tu uttute -tno -ios 2nt Iats l 9na5ioott4t o3e0otsiGii- om ra do 100.l Irnnntd.1-.bnt in 190
07fil-d dr riout. Olor. 05aI~lj tog Cnrio yelnsJninovHe dun sonn:uprpsfimtiapdolen snomhio drPW s rurobtoIho NOlvidend74otjPoajordo pSugarrlCo.. tiemlotn I ,t l cvo ,1,1e111o Si tilliii ... t -~it p ott limb.n nvd m eit fi aro Ihs qsolii 44 tiuitr o tts ti~t usa Vao 1O 0 474 G" otor, ., .10 ..ua po RhoAo ... Aper.a sulsido sumnla dctbnosudn. do 5.110. 040 star on dicideno extra tie $0.50 y.
1-go ott Mu, tot, luolut nusi tot-o mt gacoo ntieiie rot Iietv.qi tn dvdndiH 05 ar
2.000 tnoumiuuti~~~us tin t'tiutuiuiot iltoaciun ol ~2.1 do More A spcrio tie -I, tenorno; gehlitlato ne Pr vs. r htt 1s A tu ti ilee 0 es inm te Ia d ec so qo
-onon iut-ures an putiutuut duloustu ,Il 71iio (t~ itiO .oc ilette ..u.auo 0000 05R let Ott los rontns tic no- a qso oilsaosoo ta coinpro roolirati clone didotinedE 0 sobdre leo arrnntnoiinn loit~oi utnsnoicsoset dOpip po P Gpaidoint- tinpboranuotoesl, oos allot., 2. 14.5pors 3on nan-1040Sipnc.in ..nie21onotantitinson a1osa bar socinnennanqtoeBOproIierso reito-r
- lgrel.n i iliuln. 0 Giodyear ..I ..- I. .otAti a m ndo 000t pitticido mlats lur- 4 949~m 00 n 1040. Iadus oin Mayit I.
Proios spot Nueva Yorb: 7121 CItF. M~titiul 4730 FOR Citia. YGrahtanm Page- .. .. .. aLe eitploracisnot tie petrlnttn p quo -General Motors pradujo 313;00
ttnprrn ic 11110n 0 ilt 11pilt-n Y oPit ooopliuruiut rip In rHts- PR()M Ii)IO S Goonho Cons .. ,,. aapri anndo en eslciosisoen tie ca orros do patornos p a iones as ItLTE:(oslo 'NotI tic Cuba uto utro ot____________Geo Pith tit. tt .. ..natural. o cor
atnoLodtECbS: tl~u.2 01050qtoll pLittiot ll ar 6 deloglutoteot- Gopo, C.a to Wane B ura Pit.h GRANOS abrit. nuevo m ximo ec so mas. La .
Pll CAGOt MUelI- lab E.iters C. A.tao looo 156 tRyeol os 1oo o r to, So toUblirs rots scio pon 4 NE YORKM y 2 -(P., el hit.GehudCc.. .. .. 0 W re rhr itrsh a protiucoido bajd 0n 13,850 onidados
MEC D U DA : L .C A Pn a-hl'ai olucto do Lois Moendioa y Cotoopa- -H -gd ltcpdameste ci plazo dle CHICAGO, mayo 2. t(Psr el bIlo tie do Ia de marz0. pero gaol 62,546 ma$1,400,000 it Noriega filu Ito rompra tie azorarro eoo Lattinau Amdrica. til rootoccutisos. pat ssnocl- Alit) $1.591,00 sctaessp stm rd- -yo qu an bilie14.Ls ie
Sotio cupisiot i-luoti tsWashtiion yi p oiblicaoidt cot lit psessi, itol tie tot que pueduoo lee Ind tiuirlia -'J 21-107 Raja t4 "acet Maninf It I ..dtaio r.cd.t Luis Mendozo p Clot)-Un esperto n qu on brlte14.Co ie.
rocioroco9 tin "- 700 i6 -Houston Oil .. . .I 51,, ciendo Ia coot-idad pendicole tie pa- loa pu vd sor oohu rso ores tie esa compadlfa dootororon us
a el O iotntiito-iito des Agrisoallucnseii[dtl ptocs boo Hitln 26 p 27 doe Muvo Itn inle-ill eno rl caso haciendai abcs StrO Pithirot 47 04 .o 1ois Mo.I4: go A ssii uino e m m -tioenode$.5ooIso.lne o
reutotiti int Cuttlit ti AtititimO tis o lootitotin Actoronrto Is tnt PilutIuHe -de I U.I.SS Stole Cor..o es., sta danapnta ay daa tiequo haayh moor, to inmoquo1pgd onmars
Unco alp ild ~ulrIspoetsd uvnoItratnlAL- clan nlttiu denp de ticIl duos 0o nuat tie accioooisloas deslord que to Como to sabot osta Carta, nun send ot 10. Enl 1849 Ia Corporocits teseobol- *
-oea qusItbait~ tie torcsoooloo ell tn rotosilot dot Cootorbo Isirotut-toot I 0 uent-r demaoida tin muohas producoos inom ifot tcaeatrmotd sd e diod end o t ri .25 e osobte
caretottttis rrsyottdstluode elio ltrlio. El rItlt doup ao~ pltbttiit, sr cnprtird MANTECA ..t .oe 14 ie as1 osise l ituarids que pt-evalece en el Io Matres p Cmo fabsric s
esal orototduo oior r IR E D Y R N L O Seprese-tntt i e o giulrs arcne oaua, e uied u e oiia 1r" ,i .. aIos ticon booo ttgt-ictltot-es aarctlo tic ttaoiti ely patrtod quo son aoi ti.AV R EN Lo-1S tout Caers ha loscid Esloes ordrm nprnl r ,ionuimidors y la principauli'rs Isuno o:I-. T si,,t T .1404 inmo~e an produrvids tir litigotes eanm~ ojsbyprl m diaaoo to ser s ho otudo en 910 alt
cefinatiirn sucrdooslaoonrotor Abr il 27 do 1950. 1 DF CHICAGO iniat o e 5 0 Is acatuo bidad oxoede tie 100 pon cico. ,ad -e reportodo Iluctas on precis dosn.saoanotodis
oia~otnos aorlcoluos. Este Octpo se rcutu par Pitoiosra son cot Wasint on1,- -.t-iteIsus~cd noml s do hahrssd eaO lhm nP orste oeo fs
atr a 7 o lrol t-ttd son dirtoa rctiiit lat prspeclon pre ia ott pot t' El Secnt-hris. Cuecor, loines, g .aut.o. .. 31I Eocae r ida L in 'naie e ri aats, ieun es. ishnmayy ln ticRs-einin o.l abo. e
el in 7 rp ln~utlit i~tini-rn e ls Flads U irl,. meotnc tie mar20 00 centavos por ac- V u bahn otti at Estc. Pus olna. con t-ads su dividendo sobre Ia, comuel~~~~~~oi sooteti t-to.. or11AtnodoI arr ot" o--1... .. 06 Iiirn-a4etrn uivingasin luias, uou cosechanper- ie oe50 cntavosu27.5cestavoO.
AZtICAOE.S R5)hINADOS: Lit ierllterlo Amenrit it-isut buoy ot-nItto-u Anaol. de Is11 .'rrr ..tua ..uueiao -- o .. 1I5K ., .. .I 9 c~ ota 4cnAs i ietrsd.A lsT c
Irmoic a to comtt ri on ccIs regin tie Cto y tlcine 0-ac opiAri peril- I orlntu0-- 171 0eori Cosa Cobs y nubsidioni as conoli- dida no poetic ncr otlrada o si s 01o ietno o AttTc a
dos howso f elurclaHeISu005t-0tlositnlov Mtta.v2.at prct do7Til) enosrn tioat goo onc trimesire tie man- osirra rcoticidu. Hal qut1ee pre ossrdarnn diler 50 cetor o' o r- de
pas I ooorlou ots pe ie100liltion embtthiqii duroolo el mes tin 00 0 z 1.30 por acrid n comojo coolsra .4ne qluo Is scha ssmienza a efo- dividendo dog 50 centvs, ae nor
Mopn C ot. Icl a Ouu- --..I,. 6tj Americano Viscose gotot on at pri- tcstotre alt-etiedor do colre mayo 15 Norfolk aitd Westers Ry. hat costA/IC RPS F Cio 'inirat.iniabaero 6i: Cn tutu notoal t- s%1oiuia\ 1' h at --...-.-I...._ met- trimcstre $3.72 por aucid ci y 20. Co oilusids deode el Punta doe prado 30 locomoloron do enchaches .
otol Tolo E tip UR ', tl Oiiuiidloalti pilaioe Ie.9 Lat-tort Gs,; - - 0 . 14 tnt $3.06. n vsta buutsitils sigtoe sin canbiit-as Otto quemun carbon del ferrocarrit
toi tuu uttti tin uupros iiooo auon In01 Sitsii Na A ton arrioninlon tie Bocoodolil Oil ido on ucostnn ittbo pCeaposo iOo o osm i
atill s sctuonmn. lo1 cooz iut iroid pour ion, ut-otiincimuooise to Iloe-si El C o miie ci o co n Lot-ito Ai - - e ,od of.ia .m. .c.nc tic ti molni tt-noot.09.0 ai
si tettttiu itt Ilati ha niotocioltratis el liceur general ll l Lotte Sta t-.. - s noC -i-a prollcidan conovertiblesit
Hout qufir onild mnmrbtoantriuantuttt aOas acc-ri noeo dmpotn 0-0 M-d$2pa enitrIsSrvOlIP R CION MENSUAL DE CIGARRILLOS
doa enm ot- pno 10le He~s aul co pc.23, deprn He00 Toben neo hisbor a O. M ato i .. ti 3 5n nuc hemilipr l Strsidnt Oil B UANEE S E 99YRSME N
rio, nop pr Hi int re It a .22.ei dco nt. do ahrnhse onbo on AfroA*- Murphy uG. C.)-----Cn.. S..nay. Barntdstld. Is-SuMPay.A
butrjm st- put ltit tim simlim nv tie, It-tiy con Scptittrv At-uuIrO PLT15 i 5(]0 Z L U I Z -- Mnctun GIte-----...I. ta6 Dividendast Mitsion Detuelopment. EN EL ULTIMO DECENIOI
file ntiztin IR perlua a .16 an- Mtarar' Oilt- - - -I A 35 cnt-ovos; Attlst-ic Refining Cs.
tic promo Poa NoptiercT Morso tot rolucoti aua to ..rtr a. 7.1 :t-e 7 fnend qivl eVlrd
tiedormn. sin roouprasdnrmn. ion dotnun utoenmt ti-d' olueuosua The RylBank of Canada ofrece facslidades nt Con.t 6u0-- 7 cetavos costune: La Web- Mee Stia de ealon Vnaalratli
dc umn ounouuo ligrs hsauu t-n pelerbi on Not RoyalI Mscc11 I 14 --s C.. 60 .e.as a. ..ons Coc Co. Mose -aella en ,_arlo sa-a
laos pien roiuetor cpr tiiunfinmas comerciales v a lodO persona au desee MtuIo- Cnrpl- - litu to In~ 0101. 0ltl 7.50 sabre tat citt-
a r 1 v I R I a DIARIO'DE'LA MARINA.-MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1950 S P 0 It T S PAGINA DU LSIM
5AV AHA CU173ANS -M. TAM '"RI'l "S"'A NOCHE'
.15UH. SOX, "'NAUGUPAIN. UNA St E L 'r
hoy
LN.Dp.,t, 'MCI) ermott permitio' cua'tro hits Havana CAans reaparecen
i f rente al Miami
Fueria"de Cuba al Cleveland9 vencie.ndo 6 pot I aqui Un SOX
Hasta ]a 61fima entrada el joven pitcher zurdo de loB Media3 Ro i Sun Sox en nuest'
-Temporacla primaveral. Seri esta Is primcra presentac'6n del Miarn ra
&o- A& dad, esperindose que ofrczcan una serie interesante con
-Lecciones elementales jas habia permitido s6lo dosincogibles, arnbos por el cua
de c6mo jugar golf... W. Dropo criollos. Celebrarin en el terrcno la boda de F. Tiparies
Bate6 Williams su cuarto homer.' Gi n ataque d lo u,
BOSTON, mayo 2. (United.) El McDermott pbnch6 a ocho hombres Este noche al filo de log nueve, log 6- nQche de Is protest de Pepper
osasphriumesetre2sdaeplarMcai6mni Suet Sox, rhearCtainmisaosbrauunla dLcisi6n del um*
Per GILUITLAND RICE lo5n zurdo Maurice McDermott 56. en ist, primers sets en K:lr.u a coA6 una 3USPOk
miti6 cuatro incogibles a log La primers base Wiflter Dropo, n. para si6n de tres dies impuesta. par al prom
.r an al Stadium de La Hoban;
NUEVA YOM mayo (EPS). Con- del Cleveland, en al primer Ilamado Byer del Louisville para que' Is
lorme avanza Is primavera, de tres juego de dstos en el Este este aflo, sustituyera al lesionado Billy Goo& enfrentarse al conjunto de log Hava- sidente de Is Liga. Pepper Martin
na Cubans, con al cual todivia no ha. viene dispuesto a superare aselos cucinco millions de golfistas norte- y jos derrot6 con anotaci6n de sets manbate6 un sencillo y un triple, interment ie de
americanos me enfrentain una vex mis par una, salvindose de ser blanquea- reciblend ademis dos -bases par bo- him tenido Is oportunidad de chozar banos an esta
a las dificultades del Juego, qua con- dos porcgn home run de Joe Gordon las.
simian coma todos Belson, an obsticu. an is. n ena entrails, en Is titinica lucha entRDIada par al tres juegos y pare ello dispandri do
Ted Williams connect sucuarto he.:
log tan varlados coma laguna, lagog ZA zurclo del Boston s6la liable per- me rpn'. del aft an al s6ptimoinning. campeonato do 1950, an al cLrcuito de un conjunto qua vaiemnpea nacieeIndlolaes-1
carre "p tiagos sabre al T
Beach, adversarloa de calibre qua asZZIJ-, = collins, Arboles, or- -4- daii sencillos, ambos al cua- Bl.-Boaton logro su primera, j p la LIF.
El re;corrido cles- dro, begin Is filtima entrada. El pri- ra an -er primer act6, par sencillo de Los muchachos de Pepper Martin
de 11tee". a se:tee no Juegan aqui desde al aiio pasa0p, p!ran tambi,&n con buenas posibilida1. montoncillo don- mer hit se lo dieron an al s6ptimo. Dam DiMagro, doblete de Johnny
J,4ese iniclar al del a Is championabilidad. Los pite = p.rit ms de Miami son e..elintes y ellos
de Petyly 1M argo fly al. outfield.
coloca p onono boy E seg.nda entrads, Mike Gar- hL
go haste al d
siernpre una cambia=.a= Cia d16 transferencias a.tres b4tea- cstin bien preparadompara tratar de
alegrias y .66n anular a Is minima expres16n a In
na de t ou'e- N uevo triunfo dores consecittivos, al primed de.los 60 D erroto' M oin al
de S Q) bacteria de log cubanos an al ataque.
cffnt03 Y desenganos. cuales anot6 con un largo fly.
.Ta $olf", coma nos dijo hace afios En al quinto,,por doblete de P sk Como a partir de is fecha de hay
"es un juego mils a del A tletico r ort Lauderdale dames tendrin entrada gratis al
GeorXie Low, sencillo de Vem Stephens, atra e
to pare un fil6sofo qua pare Tom Wright y doblete de Dropo Is- parquet del Cerro, todos log dins priprar graron tres anotaciones mis. meros de comienza de serie al amtjL Su aspects mental, qua sig pezarse hay Is serle con el Miami
El Atl6tico de Cuba logr6 anoche IN FT. LAUDERDALE, Florida, may ellas participarfin an un sorted espenifica oncentrac16n, as al factor con CLEVELAND X
trolant!. Es un juego qua demands tr I sionante triunfo, al batir V. C. H. 0. A. L 2, (United).-Los Havana Cubans go cial, donde log concurrente3 a prefeun ritmo mental v flails oerfecto Do. 0. loll 0rretsic04 del Cubaneleco con
ra ser realizado come me debe." anotaci6n de 7 par 3 an al Nuevo Sta- Mitchell, If. . 2 0 0 1 0 0 naron Is serie de tres juegos a log rencias entrarin an al sorted de un
Hay muchas cases qua exigen esta dlum CRStigandck.,,duramente al'de_ Boudreau, ss. 4 0 0 2 3 0 Lajiderdale, con dos radio y Ins qua concurran a glarieta,
quizi. c Doby, cf/ Viet ontra use derrota, al __ participarfin an el sorted de praductos
concentrac!6n.. Dernasl2das, butane, Fernando Sanfeliz, qua a u- Gordon, 2b. A 1 1 1 4 0 Bravesssdel Ft
= Jan el golf hay qua tener an pd al monticulo de Jos vencidos 3 0 2 4 0 0 c cubanos.
Moyindose en Is efficient faena'dy Kennedy. rf. 4 0 0 3 1 0 as to Koche con anotaci6n
acclon, ([a cada pie y de, ca- I cer es de
0 sets par cinco, con u n dramitico no terson, de catcher; Le Gros, ca in
as mune- arrido qua supo creterse siernpre La novena de Miami, tendri a Pat.
da mano,, de Jos tobillas y I Rosen, 3b . . 3 o 6 1 2,. 0 sac16n do an out formado, durante unreciente juege entire 5 Draw veno innin en que los cubanos me initial; Bridgers, en segunda; ArkeCan, de Is cabeza y del cuerpo an ge- an los inomentos crucialer, el team Verrmonlb. 3 11, o 9 1 0 Eati-ativids escimis eapta lit 'reali nIdsm.
neral. Nituralmente,,el aficionado co one njado mantuvo a piraCi0- Began, c.- 4 0 1 3 El torpedere Dealers seept6 al tire do I& segunda ban Friend y fors6 an a rh vieron con s bases 11en2s y un solo ret, an tercera; Montalbano, short
rriente qde, coralenza su temporada nes ra charnpionables, aucsiedsitfindose Garcia, p. 1 0 0 0 ? 0 lloy, del Chicago, per* an devoluel6n a lia iniclal fui demaslade 4arde pure lompletar al doble play... Puede out, pera Main Garcia y al zurdo gtop; Walker, left fielder; Jenkins,
d pruinavera uede penser an to- uno de sus 6xitos mfis 4mportantes Avila (1) . . 1 0 0 0 0 0 observers a Friend &I foudo, caldo 6opnis do aervir I& bola a su compalere pare el force-out.- El umpire Gumersindo Elba unieron sus esfuer- center fielder y Iempsey, right fielas antes detar de Is actual campaiiia. Grieve decide Im. Jucada. zos pare proplinar al esc6n salvacior der; mientras que log cubanas tenSanfeiiz que d Los cubanos hicleron cuatro carm
una de las principles ebut6 conjuntamen- Boone (2) . . 1 0 0 0 0 (X drihn su novena regular de costume.
tr y al torpedero Oil ras an al cuart. Ining, par sencill. do bre, disgust. a Is luch.
Zj olf notteamericarip, nos te con Balvidares Benton,
getr1l. trataba de pan- vares, quienes0ingresalon an el Cu- A-1 ell's Torres y Aspiazu, triple de Gallardo La bad& de Fernindez Tipanes
es b neleco despu6s de baberse desin- 30 1 4 24 e12 a lo profound del central, dead ball La boda de Roberto Fernindez Timar solamente tZrade al Totales A sar de lo r ermo
comes: Is corTec- Fortuna, abandon el box (D-Struck out par Garcia an ll 60 PC s, g an Guill a -pitch de
ta posici6n de Is cabeze, Is de Bus an el sexto inning despuds de h (2)-Se embas6 par fielders cho ce, A des esfuerzos de a Valdivia, wild -1 pitcher HO panes, se he de Ilevar a effect al pr6manos Y no apresurarse dernaidado an aber well a infield out de Enrique Gon- ximo viernes 5 de mayo, a las ochQ y
as .. Creemos que estas tres ido einco de Ins anotaciones par Bearden an el 8o. zilez. niedis de Is noche. Seri este un acto
Ina Jugad = Como detalle de interns pue- BOSTON En el quinto, log cubanos amPlia simpitico. qua me efectuarA en Cuba
V. Sr s, cuando al chi. or vez primer a
sonlas qua normalmente Ocu- de destacarse que el Atl6tico come- an vuelto cristaliz' en el esteLv del palacete an a cinco carrera
cases It. 0. A. E. &a 0 p n un oarque de
pan I mente de uh jugador. t16 Is friolera de acho errors, se no Hidalgo bate6 su mercer, home runs base ball.
Si me hace un examen de Us fatten 18 DiMaggio, cf. 4 1 1 3 0
de log cuales correspondieron a] tor- 0 que a Is posture result declsiya,. an 10
mas communes Be verk qua ellas pro- ed Mats, y a pesar de eso tr iun- de Is temporada, y lograron airs, Is Fernindez Tipanes, un nuevarafdal
Pesky, 3b. 4 1 2 2 3 0 de Is afjcl6n cubana; jugador joceden generalmente de istas causes: faran.0ya que Garrido domln6 siern- Williams, if. 4 1 1 1 0 0 Los dos filtimos partidos del fron- colapso guys Be Inici6 el levant6n de mado a Is
er lateral, incurred en fal- el s6ptimo, par sencillo de Aspiazu vtn de grandam perspectives
Pobre acm6n de log pies, Is que hens, ss. 3 1 2 3 13 0 t6n Jai Alai a base de Pita al terri- la otros, qua culmin6 'an al acer. to. Y cae al tel6n. qua encontro en segundo a Monies- future de au carrera, contraerA mepre n log mementos critiieos, liml- S rr 2b. 4 0 0 1 0 ble y de Salsamendi manor an Is Ifsi I" falts de equilibria. tando a seis hits el-ataque rival, pan- Mep I C:ritento de 27 ppr 22 Guillermo, En el primefo de Is noche Ramos gudo, quien habfa Ilegado alli par trimonio a Is vista de log fanAticas en
V..-J6 del 'cuerpo y Ina Plemas* Zarilla, rf. 0 0 0 0 0 nea delantera, ban largado a Is ej- qua par tercera vez provoc6 un pa- y Arrioln _perciteron par once tantos error del pitcher an un roletazo suYa
',back, chando a 'nueve rivales... Meta, sin I Stadium de La Habana, y serin
en Wright, rf. 4 1 1 $ o o tedra sin plate sin re ue a.
la tend nele 2 apresurar el embargo, Be destac6 en el ataque, pe- 11 El r6ntesis de inactivida, gan6 pars su jfurente a Celaya y Lorenzo. Arri012 y base par bolas a Gilberto Torres. a has log qua concurririn pare b2wing" a iniclar al dowsingn" dema- ga do un home run con un compane- Drogo, lb. . . 2- 1 )2 5 '2 1 domingb Pita y Gruara primer, te- colro al tanto 28 con una colocael6n g6 menoq qua cualquier princi- Tres sencillos seguidos de too Bra.
0 's cerle ob
minds pronto y moviendo Is cabeza'. ro nen circulac16n en al novena inning Teb etts, v. 2 0 1 7 1 o nian veintinueve y an In triigica go- al media, despu6s de haber devuel- piRnte. ves, dieron Is primers an t 66n r sequioW-por su boda, y tamComo J6v Kirkwood aptintaba "el Otros destacados en el ataque fue- McDermott, P. 3 0 1 2 3 1 naron log qua casi todo al tempo to dos palates muy dificiles par muy En al punto mAs important de 18 el sexto, logrando custro mas an e] bjkn genira concern Is forma de.una
so donde log novios desloll ig ol.luegouimis simple Y ran al popular Cordobita, qua peg6 - - - habian estado debajo. Anoche juga- arrimadas a Is lateral. velada de boy, el divine Maestrito liptInno cuando ligaron tres hits, do bode olera,
.I prod era la extraor- dos hits, y Frajdo, tambi6n de log Totales: . . 30 6 1127 13 3 ran Pita y Guillermo contra al mis. Salsiamendi y el Moro prosiguieron de Barcelona y Guara contra Careagu errores y un dead ball al estallar .1 Duis de celebrada Is boda notarial,
dinarla tensi6n qua cause". Este as anaraniados, con otras dos cohetes... Anotacidn par entradas: me Salsamendl chico y al Moro Is trepada, favorecidos par un so- y al criollo Quintana. abridor Enrique Gonalez, que q to cruzarin par debajo de 12 b6beda de
muy alerts. Eddy Marcos del Cubaneleco lig6 Cleveland . . 000 000 001-1 Uriona. La historla se replt16, sun. qua de aqu6l qua se qev6 a Gui- posture carg6 con Is victoria, su se- bates, qua todas log jugadores de su
Porque al movinalento as al mayor dos de los hits de su team. Boston 110 030 10x--6 ckue con resultado distinct e itinera. liermo en claro y por airs salue que Programsepare boy mlireoles 3 gunda del afto contra una derrota. novena Is hari colho un homenaie at
enemigo de la tension, y an el golf Anotaci6n mfis spectacular, man. fu6 piflado par Pita A un so a n- de mays is 8:30 de In noche. Main Garcia domino a log Braves compafiero y de su Joven desposada.
hay relativamente Paco Movitniento. Atl6tico . . 000 002-7 9 8 Carreras Impulsadas: Stephens, Di- grIento y variado. Pita que tiene rico to de Is nivelaci6n (27 par 28) giuib PkLIMER PARTIDO A 25 TANTOS:- en al s6ptimo y octave, episodic. 3, Acto precious qua gustarit mucho a La bola estfi quiet haste qua uno Cubancleco . 300 000 000-3 6 1 M,,gf.,o,. Wright, Dropo, Williams, J. manejo, bonitos pastures y una es- otro recess, provocado tRmbi6n par Farte del novena, en qu fuk sust; In afiel6n.
Ilega. a su lado. No hay qua- buscaria Baterfas: Gar Tu cuela de segurldad m Barrefin y Salazar, blanco conGarrido y Julio Blanc6; Homebeyes:: Pesky. 2. TrIbey: uy semejante Guillermo, que parece dispueBto a ufdo par Elba en moments criti. Inter6s per al autem6vil
nt retenrela en Is forma qua exigen Sanfeliz, Fernindez y Balvidares. Dropo. runs Williams, Gordon Is del Artifice de Motrico y qua es impedir Is vuelta a cunlquier precto. tra Garcia y Mendive, azuies. A
otron juego snear ambos del cundro B., cos, quien se creci6 y domino al ba Faltando solamente cinco dias pnra
Note do redaccl6n: En su secel6n Sacrificio: Tebbetts. Doble plays. to tocante a emociones tremendas as Al reanudarse Is contienda. Pita pier- I PRIMERA QUINIELA A 6 TAN. teador en turns pars dar fIn al juego que se Ileve a cabo al Borten del an. Haste assialtas mAs communes, coma de hoy,.nuestro compafiero Ren6 Mo- Vernon (sin asistencia), Pesky a B. tambli5n una special de Petit Pist6n, de a Is boes, con In derechn y an e TOS:- Quintana, Careaga, Pis- Dizzy Howell, que abr16 par IoF tcm6vil, regal absolutamente grails
la;aqduel cabamos de menclon r line moment al asunto del catcher Doerr a Dropo; Boudreau a Gordon a an dos oportunidades seguidas ha of- media de a concha Is pelotn que 1, B carg6 con su sexto derrots de log Havana Cubans al fanitico
Jul culul.r jugad Vernon Kennedy a t6n, Sal amend 1. Muguerza raves
In a arytiln JulloeBlanco, qLKse hnllaba suspen- Vernon. Quedo- do nleanzrkdo par Salsamendi cuando determine Is Igualada a 28... Pagan ontra una victoria. que tengs Is suerte de estar en @I
I
do ronfron Ar do una so a vez. me dido 3ujeto a un prtipeso investilto- dos an ases* Cleveland, 7: Boston, 7. ya todo el mundo pensaba qua el pe- Pita y Guillermo a 29, par pifin de Guara 1.
SEGUNDO PARTIDO A 30 TAN En log sets juegos celebrados par terreno y tener su ticket numerado
train de pensar an muchas cohas al r1o. Convene aclarat que el or cu- Bases par bolas. par McDermott. 5: quefio artists criollo iba a ganar cim. Salsamendi, pero 6ste con valor es.
tempo, al golfista terminal par no to an cuest16n fu6 escrito en horas par Garcia, 3; par Benrden, 2; par Pletamente -de calle. partano rests, al snque' de Pita v tnar. TOS:- Salsamendi I y Gunra log cubanos an esta excursion, Par igual a] premio saildo de log bomconcentrarse an ninguna. Este error no de In tarde y par In noche se per outs: i3or MeDer- el a no le do tempo blanco contr Miami Beach y Ft. Lauderdale, ganu bos, al entuslasmo crece eritre la afiml- Benton. 1. Struck Ni al desnivel de slete tantos d c una deJada que a Careaga y Quin ran cinco encuentros perdiendo uno. c16n.
viene a mar de concentrac16n, gins do t16 jugar a Blanco al comprobarsc mott.,,8; par Garcia, 1. Hits y carre. domingo. ni el de once cartons ilu. al diminuto estflista criollo ni pars tons, azule3. A sucar nmbos del I de ayer frente a Chester Caving Cinco dias solamente faltan. Paces superc centraeltin., Par lo cual Jos qua cran tnexactos log cargos que me rag: Garcia, 8 y 5 en 5 Innin minado oyer an al semAtord de Res- despegr log zapstos del sucla. jLa cundro 9. A A 6 TAN- ton. entradas: son log oportunidades qua quedan raqua 0 it comfenzan In-temporada le fmputabon. Bearden, 2 y I en 2 Innings; a gen- tituto, fueron coma resuelta y en am- trhglcnl Como se habian dado lo- SEGUNDA QUINIEL 4notac16n par a
esperando mejorar su actuac16ni de* ton, I y 0 an 1 Inning. Balk: McDer. bas contiandas hubo que decidir an grog -hasta do clef pesos a tres y sho. TOS:- Basurco, Marcue, Valle- ra ptor par el premio. y par Is tanben trader do conceptrarse solamente mott. Pitcher ganador: McDermott Is nivelaci6n drom6tica. ra todo quednbn pendiente do un so- Jo, Urforte Ugarte y Urreta. H. Cubans DOO 410 100-6- 9-2 tc saris muchas log qur nslatan a
mobre los = a esenciales. Lograron fiCil Victoria (2-1), Pitcher derratndo: Garcia (0- Hay qua reconocer, an homenaje a la tanto, Is- nnve Be nsemejn al pa- TERCER PARbDO A 30 TANTOS:- FLLauderdale. OW-001 400-5-11-3 prerenclar las series contra al Aliami
Dalian ro de eliminar, haste 1) Umpires: Passnrella. Soar, Barry In Verd:d, Is mucho que hizo Out. tio del peor do log manicomicis So- Vallvo y Basurco, blanco con- y el Fort Lauderle. pr6xIM08 Rdverdonde puedan, ]a tensi6n de lam pier- los Dodgers de Bro-okI Y Boyer. Tiemno: 2:28: Concurrenoin: Ilermo n che par impedir Is vuel. ca Salsamendl, resta Pita con el re- tra riarte ( Uarcueel saulea. A Baterlaa: Gonzfilez. Garcia (7) El- arias de loa cubRnom; too primers,
" 11,591 empactndares, is con esoa recursos qua son tan via- v6s l r c a (9 )
nan y too pies y hacer Ins jugadas _y manda Is -canien a pared chi- sacar log pr meras d undro 8, b y Valdivia; Howell, Todd (8) hay, manan do, y lot Beguncon calms r omo al dcpftte mismo. Cuando y log segundos del 8 y media. y Andrews. dos al afibna De6en Iiiientar hacer Jos gisc ca. Uriona, intentando rebotenr nrri- do, cloaningo y lunev.
.,,Fa4 bien hechas par hhbito; pars am- do sobre Ins ofertas de Howie Pallet Mandl y Uriona an In decent
t final redujeron In ventoja a gain tan.
n606s tan fficil coma puena. con un triple, un doble, un scricillo y Liga Internacional tose (20 opor 26), Guillermo iharch6
RecordamQs una ocax16ft, hace mu- un cundrangular -en este orden- al uart a camblarse de camied. Ga.
choL, afion, on ;To estfibamos al In- an al sexto Inning, log lideres do Is de In Florida naron un punts mAs log de abajo y
do do Stuarte aiden, Instructor de Ligo, Docilers, de Brooklyn se ano. el proplo Guillermo pIdI6 In pelota
Bobby Jones, viendo a 6ste proettear tarop una Acil victoria sobre Jos Car- I y estuvo largo rats, exam1mindola...
su primer juego, Jorial tenia entonces dennles d6 St. Louis con nnotac16n Resultado do Ism judges: Vespu6s yen vista de qua In ancensl6n
dicelifletaftflos. Ekto ocurrIa an Oak. do diez carreras par tres 14. Cubans 6 Ft Lauderdnlc
mont, alrededor do 1919. Y Bob ha Despu6s que Duke Snider le ca- 5 promegula, el de Ondfirroa Be refuLakeland 14 Miami Beach 8 9'6 enbel banecy del rebate y prolong. ii
perfecto. nect6 un bambinazo de cuntro esquicla eada t1ro do pr6etlen 1 r6 as6 Is guerra de nervous,, qua so- 7
mente: lejgs y an libea recta. nos an "a sexto episodic, Pallet ju Tampa 2- Miami S. Sox'
Eati an b ena condiclones sacado del box, carganda con el re- W* P, Be ch 2 St. Petersburg 1 0 tents par objeto resmoralizar a sus
mu..,u LOS CLUBS contrarlo
r". d1jI.o&. den. vks... ESTADO DE s Y cortiles Is racha do insIs j)jr. piraci6n. Pero al con eso. A
0 J. G. P. Ave.
'Si" contest Asia. A
"En log tiros Brooklyn ODO 106 0.10-10-'M-3 El dinero sal16 bastante Inclinado
de*prictlen. Pero aldugar un partido St. Louis 110 000 IGO- 3-10-3
Havana Cubans. Salsamendi y a Uriona, qua en is
.u 20 B .714
mentnrA Is rapt ez de tiros un Boterias: Roe y Edwards; Pallet, prImera quincena mostraron inferlo'r clento..." Pohosky (6), Den (8), Mart n (8) y Tampa . . 20 9 .690 N,
Ll rtoi ep I r dad absolute. Baste decir que hubo
ro Miami Beach 16
10 qua be. Par qua a log D. Rice. 16 12 .571 un momen
diecisitte l1ab Miami Sun Sox to an qua In distancla anafiom as 1 2 .571
Jones enta lit tre too ganadares presuntos y Ins preardoroma competencia de un. stleta, Ligm. NaFMrUJADORES Lakeland 14 14 .500 1 6 suntan victims era nada menos qua
clonal Ligs, Americana Ft. Lauderdale. 9 19 .321
no la filosoffa de un golfitta cons4- I de veinte tantos or nueve... LQui6n
mods. Era brilliant, bars no consist Jones . . 15 Stephens 19 W. P. Beach 9 19 321 1 podia pensar an a reace16n qua no N
tente. Cuntro afios mAn tarde, a In Ennis 12 J. DlMaggio 13 St. Petersburg 9 20 .310 11% lard6 mucho tiernpo en presenter.1 h
avanzada" edind de veintiuno, so an- Wesinke 14 Williams 13 Juagas pore ppy. se? Guillermo an Bus cuadros estaba
contr6 estableciendo -un record Miami Sun Sox vs, H. Cubans, jugando un partido estujpndo. Pita
todavis as In envidin de todos los ,Uu- St. Petersburg vs, Miaml Beach. en log auyos cubria, tiraba rebates,
,gadorex de folg del mundo enters: i Eneareelado el boxer Ft. Lauderdale vs. Tampa. costados de todos log gonidos y caIs ganado trace. campeonntos nacl Lakeland a. Went. Palm Beachj lores y al rebotear ejerefsk un from,
naleal que,8ustittiyiii a Tuzo teo punts menos qua insupurable. Zv
"Plensen an In cosa Indicada on al Kansas, mays 2 (Uni- jQuI6n podia pensar en Is vuelta?
moment indleado", am el consejo de Despuft de haber hecho acto de
Long Jim Barnes, oteo grain juga- fed) Un tribunal orden6 me enear- presencia Pita y Guillermo en Is dedor y maestro de golf, celarn hasta octubre al boxendor pq cena final, hubo ventaias veintiuna
Pero, 4cuiles son Ins cosas Indica- torriquefio Jo Rafael Avil6s, ncugA- par once, de veinticuntro par catordam? Par supuesto, Is accl6n de ]a or liaberse hech6 posar ca 7 de vel tlsOis par quince Pecabeza as do gran importance. 11X5 guAs, al box ador cas- r. suced16 qua an el partido an,
al ancla del "swing", dice Barnes. iarricense cars'pe6n centroeamericano terror de Pita contra Salsamendl pe"La cabeza imports mis qua cual. middleweight, an una pelea an Wichi- queflo, Qua 6ste se compuso al itemquiera otra case", q1ce Alex Mbrrison pasado. fa qua al delantero criollo Be debill
airs gran jugador. "Sl'se please blen; be haste al espanto. Empez6 a peho hay arse por'-Ia bola. gar Trmpos, a bubrir lit mitad de In
Este t ue de enerse an aiguna cancha que antes, cubria y par ese
parts".
Debe recordarse qua nunea Be al.
za'la mirada pare yet un buen tiro.,
St al jugador adopts una buena po W fA En las Grandes Ligas 0
sici6n, no puede error muchn. Sl hay 41
oportunidad de recorder un consejo RESULTADOS DE LOS JUEGOS
acertadoconviene tener presented qJ LIGA NACIONAL
3ue da earge Duncan: "Nunca deje Chicago . 10 Filadelfia 8
etrim I& camera ni al hornbro Iz- Pittsburgh 6 11 tan I
quierdo.. Brooklyn- 10 San Luis 3
Y sunque parezca extrafto, hay un New York an Cincinnati (lIuvia).
_pensaml nto qua encierra una buena LIGA AMERICANA
lecclim an al golf, al de "Me slento pe- Boston: . 6 Cleveland I
rezoso'hoy". Es decir, no, verses a San Luis en Wbshington (Iluvia).
compete Us faltas corrientes debid. Detroit an Filadelfia qlluvia).
a und innecesaria nrecintiei6n Chienire No- Y-Ir ill-i. I
VIP-1111.) Ot, LA MAKINA.-MIERCOLES, 3 DE RkYO DE 1950 5 F 0 R, T 5
VENUM0 POR EL CINCINNATT, EL PLAYER LCU KLEN AL CLUB LOS ANUELES
Complete el program de boxeo R. A m a t e u r s
d
api as
que ofrecen cl pro'ximo sabado
-Los Anaranjados disgustados por
Jestis Varona y Bobby Mann encabezarin el program que mar. la suspension del catcher Blitneo.
carg el 'nic'o de la temporada professional en el Palaci 4", -Los refuerzos 4el club CubanelecOlos Deporte., jestis Vila en el sernifinai frente a Pablo Triana PorRENE MOLINA
Se acerca con rapidez Is fecha en que este meritisimo ugilista cubano
qua el boxec, professional ha cle re. arenas present hueflas de su dura Los elements dirigentes del Club period imprescindible Para reali
vestfirse otra vez con sus mejores ga- profesi6n en el rostra, a pes r det.ha- Atl6tico de Cuba andan estos diss zar In, investigaci6n... No obstante,
las par el esfuerzo Y el tes6n del berse baticlo contra hombre. :. lo_ con el rostra serio... Al equipo aceptando Is taxis, log lideres del
doctor E illo San Pedro, nuevo pro- gadas muy destacadamente en log Es- que leg represents on ell carrineo. GIprioso rectatrain una rkpicia de
motor amutorizado par In Direcci6n tados Unidos y ser su estilo el de un I - I 16n, porque estiman qua ol
G q nato de base ball finic
cleneral de Deportes. Y lo que pare- peleador agresivo ue no da tregua chacho ha aldo victims. de 'an%
a m6s dificil, Is contratacion de dos nunca at adversarlo. de Is Liga Nacio.
positives valores cle este deported, el De Bobby Mann sabemos tambien nal de Amateur jugaiTeta y qua an definitive tenno cubano y el otro norteamericano, clue combat con mucha frecuencia le drAn qua reconocer su condict6n de
P :rnf amb s con un amplio rengl6n en su patria, par to que an verdad mu a ex al men os, at cri
0 do el catcher amateur... Es
d a ertas Para pelear en otras lares, se ehcuentran ambos muchachos en Blanco, y ei he. 10 trja sustentado par too P-ciales
es ya una hermosa res-lidad. Jesi [s ta* perfectas concliciones qua hubie- cho ha motivado del Ati6tico, qua van an -at joven
Chico Varona, el cubano Clue supo ran podido subir al ring tnafiana mis- un J u a t I firable receptor un porclento considerselevarse a alturas notables en los Es- mo. Pero mientram esperan que league CA 1,
Laclos Unidos X en In Arn6rica del el sibado harAn training en el Pa- disgusto entre Ica 3 table de us chances a finalizar an
Sur, y Bobby Man, el mulatto nor- lacio de log Deportes, a horns distin- masatlAnticos .' primer categorla...
teameritano clue me adentr6 en el co- ins. El muchach6, qua I
raz6n de Ion fanAticos criollos par Gallardo esfuerzo necesit6 pocam; ac7- Estes comentarice han sido ansum dos brillantes clemostraclones en La presentac16n de este cartel a tuaciones Para vlacios a Is imprenta antes cle cele.
a] Pulaclo de log Deportes hace algu. los fanAticos cle boxeo supone el eranos meses, ya esUm en nuestro suelo plea de un caudal enorme de ener- _2 convener a to- brarse el desafio de anoche entre
an y Atlitico de Cuba...
tregados; at adiestramiento de ri- gins par parte del nuevo promoter, 4 dos de su clase Cubaneleco
Innegable en id Ignoramos pues el balance del angot Para el gran combat del FAba. que s6lo suefia con iniclar una gran cuentro y Is calidad de I& exhido pr6ximo. temporada boxfstica Para Clue este receptoria, ha siJ Podrian pelear mailans. mismo deported recobre entre nosotros el rit- do suspended mientras se soWte bicl6n ofrecida por log el6ctricos...
a investigation una denuncia for
esua Chico Varons, y Bobby Mann mo tribunal de sus mejores tempos. Sin embargo, no vacilamos an inpertenecen at grupo de boxcadores Chico Varona, a p sar de sus grades mulada ante Is Liga, en Is cual me cluir al elenco de Agqstin Cordeiro
qua saben aprovechar su tempo pe- descos de volver a la patria despu6s le acusa cle haber ac4iadp prote- entre log aspirantes al permarit
I andc, constantemente, p6rclue en- de una larga ausencia se mostraba
t7enden que es In mejor mantra de bastante remiso par tener que sacri- alcmail-gte en las Estadoa Uni- unionist, despu6s de concern at inmantenerse en buena forma fisica. La ficar jugosas ofertas. Apenas pisaron do. origin de la'denuncia me greso del catcher BaWidares, del
filtima pelea de Chico Varona se efec- ignore: Pero lo important en todo pitcher Fernando Sarifeliz y del tortierra cubana 61 y su manager Ram6n
tu6 hace solamente seis ding en Ca- Martinez, le ensefi6 6ste a] promoter esto es que Ion lideres'del CAC pedero Olivares, tresillo qua milit6
racas, y aunque su contrario era un San Pedro various contracts que le en- insisted en que nada hay de cierto en el Fortuna hasta Is desintegranivel de categoria In venc16 por no- viaron a Venezuela desde los Estadas en Is prof esionalizael6n del mucha- c16n del elenco blanquinegro...
caut en cuatro rounds sin sufrir un Unidos Para pelear a su muchacho. El Cho y reclaman que el asunto "tenga Balvidares ejU conceptuado entre
rasgufio. Es sorprendente observer coraz6n pudo mAs que el ofrectmie El centrodelantere Silva, del Atlitico de Madrid (a In derechn) y el g"rdameta del equipp Valeneia, (a In 1xiialerda) onfrieron ving, caltsl6n to tentador de log promotores ameri- telot6gratle de Is Internaelonal News capt6 I& esce"a una rApida solucl6n, estimando qua log primers recept6res del &Macanos. El coraz6n y los buenos argu- intentando apaderarse del bal6a y aunque par f rtwis at aceldente carecI16 do finporiancia, e tice, is semsna p Is dilataci6n del process perjudica teurisma, y Satifeliz era rRAeado
HABA.NA-MADRID mention de Emilio San Pedro traduci- que parece dramitica... El lance crlstalix6 = nte un partido celebrado an all Chawarilin de Madrid, gainado por log del A06 asada. log aspiraciones del team en el Re. hace dos afics entre log grades
dos a pesos, en = Idad muy respe- tual torneo... Si en definitive prospector del box, hecho qua paPrograma official Para esta tarde table. Pero el mbolso valia ]a Blanco jugo a no prof esionalmente race haberse corroborado an las paIns tres en Punta. pena. Sabre todo torque Chico Varo- n Norteam6rica es Cosa que de- 'Isibras de Cor6 o, quien hace
PRIMEROPARTIDO, a 25 tantos. na esti dispuesto a quedarse entre Expectaacioupor ver a. Galento Inchando frente a Gene "Dowman L
nosotros par alg6m tempo. terminara el organism con Ins grades eloglos de laz actuaciones
Careaga y Cruz, blanco, conlra pruebas que mean aportadas: Pero logradas par el ex g6tico n lax
Tejero y Anibal menor. azures. Programs balanceado si seria convenience que el fallo se pricticas del Cubaneleco. Zn
A sacar ambos del cuadro 13. El programs clue servirA Para el de- produiera to rahs; protito possible, cuanto a Olivaritos, as un ju ador
int r sra La demand de locat'dades garantiza un Heno absolute para el y6 aniquilado ante log goipes de uno PRIMERA QUINIELA, a 6 tantos.- but del doctor San Pedro Como pro- Que Tony Galento Cis tra P.Ode sa
Careaga, Cruz, Tejero, Anibal, Ali motor re6ne a peleaclores de distin- atracci6n y que existed x- de log mks grades campeones que pues seria lamentable y bajo cier- fitil, admirable-a In defensivea, Y
It del boxeo.
y Veltfa. Ins divisions. En el semifinal pelea- traordinario par verlop.en acci6n el program d'e [a prcsente semana en cl Palacio de los Depor- reGoLe a la historic to aspect censurable, que se s- qua servirfi para redondeai el elenpr6ximo jueves en el lacio. de los debutani pasado man-ana
,SEGUNDO PARTIDO, a 30 tantos.- r4 el campe6n de los middle weights, tes. Otros dos combats estclares han sido combinados en Cbb.'Su dversario seri el ci tuviese privando at Atl6tico de Cu ca... Ya los.Elktricoo poseian un
.0 Jesils Vila, contra elipoderoso pega- Deportes, ]a prueba el hecho teha- a una cen,
Ali y Hugues, blancos, contr tifico Gene Bowman, Pero osa ba de un baluarte en su equipo, gran equipo, de notable PalenciaVeltia y Abando, azuIes. A sacar dor Pablo Triana, quien le di6 for- center de In gran demands, de reserdel cuadro 13. midable combat a Coullimber en fe- vaccines clue me ha tenido Para el teado esfuerzos Para presenter a To- ring. Aquella derrota honrosa le vs- es el boxeo Y Is otra Is lucha libre, para luego permitir su reingreso lidad an el ataque, y reforzando all
SEGVVA QUINIELA. a 6 tantos.- chn aCin reciente Y tiene en su haber cartel cle lucha libre professional cle ny Galento, In grotesca figure del col- H6 a Galento Ear un prestigious extra- deported rudo Pero en el que la ticni- at comprobarse que no habfa tes- cuerpo de pitchers y adquirlendo un :'nodaun" sabre Charolito Spiri- pasado mariana. ch6n, que gan6 fama prestigious cuan- ordinario de ombre valiente hasta ca y log conocimientos juegan un pa- timonios suficientes Para demostrar uno de log primerox receptors del
Hugues, Abando, Pedrlto, Mantes I do envi6 a Joe Lour. a Is Iona con Is temeridad, de hombre audaz hasta pel decisions. Y Rai tendremos on cs- que en realidad utilize el deported torneo, se sit-ftan an un piano priviAzpeitia Ly Barinagn. a Tal vez nunca antes se hayan red.
TERCER PARTIDO, a 30 timing. tuOTa pelen clue en el ring debe re- bido tantas reservations Como en es. tin violent ganch 0 de izquierda, po- lo ihconcebible. En el tempo en Clue te match In ofermiva trogioditaria de con fines lucrativos... katuralmen- leglado a Is hora de lox vaticinios...
Pedrito y AzpeitIR, blanco, con. sultar emotive es Is cle los welters ta aportunidad, y esto par enc I ma de ni6ndolo al borde del knockout. tqdos log pesos completes me alejaban Galento, f rente a log conocimientos y at organism necesita un Hasta Is semana pasada, el Cubasa Acluella noche finalmente Louis no- de Louis y peleaban de afuera yse experience de Gene Bowman uno te que
its Monies y Barinagn, nzules. A Humberto Menler y el Soldado Flo- todas Ina cosas prueba que In effipre
sacar ambos del cuadra, 13. res, aguerridos pugilists clue saben Becerra-Conill ha sabido interpreter que6 a Galento, Como noquo6 a to- agarraban en el clinch hasta lo Ll it- de log luchadores miis complete s qua tempo prudential pnra determiner neleco era una amenRza Para log IfResultado de In funcibn de ayer. c6mo el pWico aprecia a log boxen- una vpz el deseo del p6blico, Para dos log adversaries de su 6poca, Pero mo, Tony Galento me faJ6 con 61, Palo ha sido Importado par Is empress si.existi6 a no la culpabilidad im- dares... A partir cle Is semana ac l PRIMER PARTIDO: Villar y Cru z, dares valerosos. En uno de log pre- satisfacer esa ansiedad. Desde que se antes de Ilegar al epllogo el fann- a Palo, hasta que no pudo mAs y ca- Becerra-Conill. putada al novel player... Es un tual, as un aspirante mks...
23. TeJero y Anibal, 25. liminares apareceri el prometedor comenz6 In temporada de luchn, se tismo vi6 uno de log combats mks Grandam atractivos
PRIMERA QUINIELA: Llata. Antonio "Puppy" Garcia, hormano de habla notaclo en el fanatics interns sensaclonales cle In historic de loDsnpe- Pero no s6lo el match de Galento
y Bowman ha despertacto Inter6s en
SEGUNDO PARTIDO: Coltricau y Lino Garcin, contra Pedro Tapia, am- extriordinario par ver a eft. -grnn- son completes, torque Gilento cl ran doble juego para
M a Otra victoria In afici6n. Se ofrecerbLn en total tres A n u nctaij,
Antonio, 30. Aguiar, Ortiz y Lla- has de In divial6n bantamweight. des figures que son Galento, Max cars des.trozada'no hacia airs, Cosa star bouts y un preliminary espectacuis, 21. La cartelern se inicinrh con el com- Baer, Jack Dempsey, Gran Rocca y jue encimArsete a Louis, bombarSEGUNDA QUINIELA) Pedriln. bale entre el zurdo Martinez y J. ntros. Y Becerra y Conill, conscientes enrlo flor tonics log costados, y dar lar a base de un relevo australlano
TERCER PARTIDO: P ecirito y Bari- P rdnmo, quienex van n Linn espern- del jespaldo que le ha prestricin el In Lilino Pn una cle Ins pruebas miLs logr(5 Chicago en el Clue Ray Mesa el Invicto mexi- 1 sibado en el par'ue "Caribe"
rings, 2fl. Iturrino y Tnrres, 30. 'dn revanrha. public al e.spe, tAculn, nn ban irga- gr.n de coraje brindada sabre un Cana, y el SecretaH6 Camparioni, me e a q
enfrenLarin a Ciro Veloz y B imny
CHICAGO, mayo 2. (United.)-Los Yodfi. Y en log otros dos COMDateS
Cubs del hicago les batearon 16 hits estelares eBtariin el franc6s T,,,urice,Cu1andeco contra Sociedad de Marianao yRegla contra"ADC. a sets lanzaclores de log Phillies del Roberto enfrentAndoBe a Da D.Univer5idad contra Vedado Tennis el domingo tarnhi6n cn
FiIndelfin y los vencleron con anota- sek y Red Menace frente
ci6n de diez par ocho. John Melan. El cartel, Como podrTA ob-1 egos terrenos. FeTnindez vs. Tirado. Rum vs. Rcglanito
El zurdo Ken Heintzelman fub el servarse, no tiene desperdicia. d CR
Pitcher que el Chicago mks dure cas- log combates son realmente t,. El pr6xImo skbado tendri IuW an asegura. un bonItAD duelo do pitcher fig. le d16, notindole siete CRrreras vos y log fanfiticos, a no duclarlo van el Stadium de la Univeraidad un nue- En el segundo at Ratio, Jugark, con el en log primers dos -entradam. a gozar del mejor program de luchn vo double header del campeonato do ADC.
Esta fu6 la cuarta victoria de log de Is tem rada a mAs de presen- baseball de la Liga Nacional de Ama- El doble header tiene onorme tinCubs an xcis desafios celebrados y at clar'
7 I d2ot del espectacul a r Tony teurs. donde me enfrenLarkn an el pri- p rtancla especialmente pars Jos el6csegundo triunfo que obtlene su Pit- Galento. mer turno log teams del Cubaneleco y trio0a y rifleroa qua eatim dando una
cher Bob Rush, aunque 6ste no estaba Las entradam estAn a In venta en Sociedad de Marianao, qua tendrin verdadera batmilla, por mantenerse peAi en clubox al terminal el juego, puesel Gimnasio Gain. an sus respectivas lines de fuetro a gados R log lideremi..
fuk stituido par Dutch Leonard an sua Invictos lanzadores Lorenzo Far- Lorenzo (PerenAngus) Fernindez
el octavo.
El "' [itch se jug6 deslucidamente nkndez y Marcos Tirndo, par 10 que me' Irk an Pon de su tercers, victoqa de Ii
D temporacia, y Para eW expert. la meAt at Campo, Pues as ganadores came. a rimera derrgota
t cron cuatro (irrores par dos Igs de- jor cooperaci6n cle Porte do Luis Olirrotados. vares, Eddy Marco, Alfredo Domin.
FILADELFIA de 'W arren SPhan f ez, Bernal, Balviciares y Cbmpefits..
V. C. H. 0. A. E. rnindez esti registrando uns do $Its
mejores temporaciLs y Agustin Cor.
Whilman, cf. 4 0 0 4 1 0 "1 delta c1fra. an el y Mingolo del Mon;p
PITTSBURGH, mayo 2 (AP)
Hamner, qs. 5 0 1 2 0 1 W W sus caperanzas Para gansir elprimer.
Waitkus. lb. 4 2 1 4 2 0 mally Westlake continue siendo el RI- pennant en la Liga Nacional do Am&a cle log PirataB de Pittsburgh cuan
Enni : r ,. 4 1 1 1 0 0 teurs.
Jones 3 4 2 1 0 2 0 do anoche connect un triple con to
bases Henan en Is primer entrada En el segundo turno me aspera, un
Sister, If- 3 1 1 1 0 0 dando a su equipo una victoria con bonito duelo cle pitchers entre Reglaw
Golint, 2b. 5 1 1 3 1 1 a nito Martinez,,el cas* zurdo dellike
notaci6n de sets carreras par una -so- jos,
Lo t c 1 2 9 1 0 y at sensacional Luis Plum del ADC.
a a' 5 bra log Braves cle Boston.
HNntzelman, p. 1 0 0 0 0 0 qua esti pitcheando an su major forMurray Dickson obtuvo'de ago maChurch, p. 0 0 0 0 0 a nera su segunda victoria del Rho, 11Nicholson (1) . 1 0 0 0 0 0 mitando el ataclue de log Bravos a dvi do-into
Simmons 0 0 0 0 0 0
61o cinco tridiscutibles... Una con- XI domingo me ofrecer& otro doble
Thomp 0 0 0 0 0 currencia de 24,115 espectaciares heade an at Stadium do Is. UniversiAshburn (3) . 1 0 0 0 0 0 ntrada at parclue de log V1_ diLd de I& Habana, donde go enfren.
Candini, p. 0 0 0 1 0 garon mu e
Konstanty, p. ratas Para presericiar el magnifico an- tarlavmn at primer lurmo log team
ESTE es un deported muy interested que linilwi 0 0 0 0 0 0 cuentro. La 6errota Carta una rachn del Loma y Liceo do PuRnabacm con
Donnel y, p. 0 0 0 0 g () de tres de log Piratas... Luis Alvarez Y Ooctr Varela an aus
El lanzador zurdo Warren Spahn
se estA practicando con cjran enthusiasm - - - reopectivas Itneaff de fui;go, En at as
Totals: . . 38 8 9 24 8 2 sufri6 Is primer derrota de la tem- ilundo Ion Carihes de Is Universids4en nuestro pais, desde hace muchos afios. poracia despuibs de haber obtenIdo me enfrentarin al Veclado Term
I Bnte6 par Church en el 4o t.0 Club, larizando Miguel Angel Agulm
-CorrM par Nicholson en el 4o. trcs triunfos an sucesi6n. El bi
Para jugarlo bien, no solamente se require 1.1 _Out par Thompson en el 5o. de Westlake en el primer capilulo In contra el zurdo Alexis de BemLrcL
re tener cierta destreza y habilidadsino 14,Tubey par Konstanty cn el go, hizo altar del box. El juego de Caxibes; y Marqueses
-debe resultar aensaclonal tods ve%
CHICAGO BOSTON
ademAs, contar con los equips adecua- V. C. H. O.'A. E. qua amboa teamn siempre ban oldo, riV. C. H. 0. A. E. - _j - Isles ac6rrimos an lides deportivem.
- - - y por ello deben de ofracer uzl juep
dos y un piso muy bien acondicionado. Terwiller, 2b. .5 0 1 1 2 1 Jethroe. cf. 4 0 1 3 0 0 senuclonal.
() 0 0 Torgeson, lb. 3 0 1 7 0 0
Jeffcoat, rf. 3 2 2
Cosa parecida le suede a la Corn- Edwards, rf. 2 1 1 j 0 0 Reiser, IL 4 0 1 2' 0 0 Tel6tonom vs. Arieshaw
Ward, lb. 9 2 2 12 0 () Elliott, 3b. 4 0 0 2 2 0 'En el interior me ofreLerin tres jtw.
Marshall, rf. 4 0 1 2 0 0
paiiia con el Servicio de Gas en La Ha Sauer, If. 4 2 2 4 1 1 04 bencillos, mlendo at miA ImportLn
bana, toda vez que si bien su personal. es Pafko, cf. 1 2 2 2 0 0 Crandall, c. 4 0 1P 3 1 0 .1 del Circulo do Attention y Club
Jacksnn, 3b. 5 0 2 1 0 0 Tel6fonce an Ban LAntonio de log Bade aspirar, S valley. mg. 5 6 0 Kerr, sm; . . . 3 0 flog. qua debe de Ilensir Ins ILMPUWL
0 1 2 1 j3nhn,
Owen, c. 4 0 greAerfas del eatactio.
necesita at mismo tempo contar con los Ram zzori (1) . D 1 0 0 0 0 17iDgUe, P. 1 0 Q 0 1 ZI Circulo de Artessincs Lnuncis all
-eqliipos indisperisables para prestar el Scheoffing, c. 0 0 0 1 0 1 A-Holmes . . 1 0 1 0 0 0 debut ide Rabelo lanrawdo contra Jos
t Rush P- 4 0 1 0 2 0 Donovan, p. 1 0 0 0 1 0 4 Welonistas, Pero bien pudiera ser qua
servicio con ]a debida eticiencia y con Lconiird, p . . 0 0 & 0 1 0 Totales . . 31 1 5 24 10 0 Mario Morem comblars, de apinl6n y
- - - enviars a Is limits, a Inermin mass,
tinuidad. Totals: . . 40 10 16 27 13 4 PrfTSBURGH Sue b sido el mks of ectivo de- s4i
(I)-Corri6 par Owen en el go. v v. n n A 7 lanzadores hasta at Dresente. Por el
ANO CXVM S P-0 R T S DIARIO DE LA MARINA.-MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1960 S P 0 R T S PAGINA DIECINUEVE
T V-1 w
Dn L A C K G E" D El'. ;E H I Z'" 0' L A M IL L AENIAO-ENLA"R 'BAFINALPARALL hKoy
ia para expresarle su
To'picos Futbollisticos Los jinetes crearon un di
. . . . . . . . .
an
gratitude hacia el benefactor, el doctor A. Inch
A PESAR DE MR. MOWATT
Por "PETER" hez, president del Grernic, de Artis tas cle In S Ila, h zo la presentac 6n a nom6re de
Para regale der Osvaldo Beni e
sus compafieros. Desde la 6poca de Oscar Pcrn'a di6 cornienzo Inclin a su cruzada n nuestros lactates r1o. Y no me da el respire del contravs Ima cr6nica de Eduardo Taus, cc- ataque. Los argentincis nos ensefiabencficio del jincte cubano. El 17 de mayo, rni6rcoles, se curnplen afios de la funci6n in -ntando el 61timo choque de Es- ran an Is anterior visits del San Lo OtTOS comentarlos muy interesantes del sector
slyunas u P
Pafilk Y Portugal an Lisboa. Nos Ila- gunza y ahora con Is de sum tres
a era slempre preferible rega par Correa, y aunque on IN.
za
ar w
dias de retraso, no queremos dejarla Iota y garla par bajo
let. djj. 131 tie abril de 1950! niejor Is explicac16n tie qua el grabaal c rcado, aujn
tie reproducir Para qua nuestros lec- Por 4(SALVATOR))
u a Realmente no tenfamos noticias qie dor me equivocara y pusiera In cifra
costa de imprimirle lentitud 2 uetares "Is gocen" Como la hernos sa- go existiera tal fecha an el calendar -4-31-50" creando pars tal ferameno
qua me Is 4uitaran a entre- I _-, --n no din especular co I n los j6venas que*
bor'eado nosotros. Solid publicada cn virla.con of patad6n a lo que s.1g.. un din qua hasia entonces Jamis cc
GregoriRno, y habiendo arudido paLa
el peri6dico "Ya",..de abril 11. as lo pue hizo Espana una y p nen a diario su vida an pas d
mayor segurid;td a Is Enciclope4ia, voltoria. y asi, cada lesionado ha en- nociera el almanaque.
c L ecordamos a InclAn desDice asi: mil veces. au mayor clefecto.
Ya no hay necesidad tie jugar ese. nos informamos qua adn el trig6stlo ccntrado an Alberto un benetvactor cc que *asumi6 In cura de Oscar Perdia fu6 agregado al mes an qua qua me ha excedido porn devol nia an ocasl6n hist6rica de 13 8CCiPar ello no era ficil qua ligara futtercer encuentro de desempate, al bol. Como lo ligaron, an cambia. los Z rln
Camino portugueses.'Y entonces se nos pre- capullos me abren, par ello su nol
qua Francia not facilitar el a an y an conditions tie ejercer su dentaria vida tie 6ste, no nos extra.
a bra Aprilis, antes do In era Cristi riesgosa profesi6n al Hipodromo.
aerie guntarfi, IC6mck as qire empato y i i -ba qua a pesar tie los m6ltiplez
con y tie dificul-tuvo of triunfo an so mano sin el na pas Julio C6sar an persona.
pobtaci6n Si estuvi6ramos an In poca an que Kilo fuk sai golpeE recibidos siguiera aqual an so
tades Par encontrar
y una fecha. Porque lo quo todavia gal injustarnente anulado par at hr. lab leye3 sallan cle In plazoleta frenbitro escoeds Mowatt? Pues eraPat6 papal tie Buen Samaritanu. y el gas-g ffi Nw sl to a Palacio, convertida an r
no habiar trascendido al pablico as
qua yar no me y debi6 legalmente veneer torque su -are ro- "Ni un sole jinete titube6 kin ins- tc que han tenido lab jinetes, esponan carnbio, me ofrecian Ins ctudades futbol, con todos y sum grades de. mano, estando tan Ceres of Dia del Lante Para contribuir at londn que lAneo. qua responded al effect qua par
in adquisicion del el professor sienten. tampoco nos ha
Trabajo, nos hubi6ramos Imaginado levantannos Para
IN 1. A par flat tie Ram6n 1, figure his- cron6metro" nos expuso Benitez. y causado asombro, ya qua Como le de, WE %uec no mantra lustre que el pri- "a ninguno tuvimos qua eXCitar pain Lia ahos atrark a mi desaparecida amide Marsella Y Burdeos. No hay re- fectos, sigue siendo terriblemente
cesidad ya tie jugarlo, con la incer- proftindo. Es igual que 16 fallen dos
mero tie los Cisares, se habia so- que fuera mis espl6ndido".
Ionic y deforms. Lo mismio da que g,, Roberto Arozarena que enfocabiL
tidurnbre del encuentro (in co, al to
ner EsPaha fibre el Camino a tres delanleros, alg" media vo q? A.,
Janeiro con ante partido an Lis- de eager of mado otro dia mis al mrs qua Eim- Esta actitud an quienes 4n ca.slo_ mal a lark caballistas, *'buena2 Pcrsp
tie mis calor do esta semana, 4 boliza at ienacimiento de Is vida y nes hallamos maleados por ins cir. nas se encuentran en un H;podrr)rhhl
boa, bien dqicll, sde a A-4 el nicio de Is Primavera. vida. In gralituo con tanta faciliclad Como an una reu.
Como prevelamos.
Para nos from no no siclo in .. g,,.n a an la qua el bernpok era fresco y has. Iambli5n resultaba tests sustancia- floreciendo esplendorosamente an un nion tie empingorotados banqueros",
Contlibarnos con el a .. .., -; I '1V
5orpresa. a to llovi6 fuerte of mi6rcoles y ju6- R I "' I I I T
te ardien ves. Lo qua nos favorcia. Mientras ble la de qua at estar prohlbido at lugar qua muchos encueniran tar, concepts 6stos qua no agradaron del
trabajo an primer de mayo Para fes- sordid y falto de vh:tudes. as a to todo al buen Roberto an aquelln motemente
PoFtugu patr16tico de ins center con el arms enormemente off
inter caz de so futbol rernatador dentro tejar lo qua precimannente -,a rdena nientork, quedando inconvencidi.
upo rn cional qua consisted an
el equipo llamilmosle de cesar, otro Presidente, digamos el de
volcarse pas del irea -y no as disco-, sacara
casa, adelante partIdos Is Cordialidad, Para no significarse rueron detenidos Zurdti,
un ue nunca supimas eliminatorias y Fecha memorable
Began: a as axtremqs del de Mr Me- ontar con ella an Rio de coma v r6n de tendencies derechIstas de H. UaMo v Barquerito
watt; con at buen juego del equipo Janeiro, donde ya se va. ni su reverse, an buen Rrregln Vomo ig "'Precisamente el mi6rcoies 17 de
Pprtu*uks, qua be batiria a fond. Porque se lo gan6 a pulse. Con r ayo. dentra tie dos semanas. se cumhoigura, an C)b artin. Frente a se cattle at gobernar. hRbi3 ace dado IE un cuarto tie siglo, veinLicinco
p
ante los suyos; con sum violencias, lo de 31 de abril, con lo coal of a!- LIMA, mayo 2. (United.) La po- largos anos llenos tie acontecimientas
Portugal y cocia, an Lisboa, an quilter del men se extendia a un
r,tn cortarlas par at 6rbitro v"- laoirriportante Persona del drbrito L licia detuvo a dos boxeadores domi- y esperanzas defraudadas en In hisquo espi-eribamos ingenuamente mfis y as esquivaba, con Ins eleccio,a no qua decidia con sum falls. toria patria, tie la funct611 inaugural
in nes a la vista, todo peligroso pronuo. nicanos, Carlos P6rez,
luer n, y tambi6n con qua Espaii "El Zurdo del
estaria par debajo de so real valia, MY = a qua nos parece y nos ha ciamiento an cuanto a In signifleRci6n Higuamo", y Emilio SAnche7_ "El del Club Hipica de Cuba en .925; y
parec a Ycmezqui- qu6 nn Ls natural qua el doctor Inds.
Todo esto lo habiannos valor d ido tie lo' mis 0ob,
par muy satisfy a y no el justificar at resultsido ulpando del comienzo ayuno de trabajo de Barquerito", acusAndolos de dedicar- Iccio
nos dAbaroars echos Pertierra y sum asociadns, no
con un empate. Nos parecia qua era do lo sucedido al Arbitro. Pero mayo. se al trAfico cle )a cocaine. :nenos agradecidos qua os jinetes,
espaldas tie Is r;ndan ese dia on tribute a] doctor
vivir a Par suerte nada hay Como Acudir
realidad of Esta vez, no bay mantra de silen- Alberto Inclin, asi Como a los qua
a Is fuente del dilemma, Y, nront. su- con kI lucharon Para qua nuestra Ink
Bofiar con otra cosa.
si ha sido. ciar a tie dejar a on lado Is actua- p1mos qua me trataba tie un inero W ES pica fuera realiclad.
16n del Arbitro torque influy6 deciIrenrom an su moment a ese arui error del orfebre grabador qua dise- El 17 tie mayo cae an ml6rcolei.
ft in dedicatoria de on reloj que a COW STIGOODS
sivannente an la contiencia y no hun pEro nada Impicle qu se corra an vez
nte su constant benefactor dedicaron los pikludismo
tJo. iquerno rehuirnos an todo par- dj6 a Espafia do verciadero del jueves, del coal aquel s6lo se
t naclonal, de cada jugador; Llevaba varlos disks qua no logrA- jinetes de Oriental Park.
Pero an es de llegar a & diremas bamos tomar contact con 61 ni con criferencia oael nombre. pues laboqua ]a qua means nos gust6 an el sum juices En effect, mientras at pasado do iabl s resultant ambos y on tan memingo los punts y coma. estudia rrorable fecha, aigunas figures descle linen. No tenfa otro a
equipo tie V a fu6 su falta dq objeto esa toma de contact que el
tranqulljdad, ban Is manera tie atravesar la Ifnea de afios atriis alojadas, pudieran inqua no me partition saludarle. Y no dramas nosot Maginot qua Para so debicia prctecningiln jugador an Inglaterra vs quienes habiamos de efectuarlo. PC- -7N% k itarse Para estrechar los lazos con
c16n ban construido del no resisted n ante. ei
p4rNi ltpos-teau qua dedicaron tempo y
qua no domine sum nervous. Qua me ro Mowatt, qua, al parecer, vitro an Hip6droma, an una ceremonial inti- sin
aloque y envie Is ITIo4 a cualquier alegre excursion par Ins tierras del
Indo. Y ese lado, a clen veces en sol con su mujer y so hijo. estaba ins, sin nuncio previa, entregaba poderoso siorloss- en En un banquet conmemnrativo sl
noventa y nueve as Para el contra rpa.448 qua se invitara al doctor Carlos Mi- slendo muy a sajado con Is pro. Cusindo exta fate fui tourrads, parecia recager ell instants ran que una de law eurbarcirsolones flisse partielpaban on m1o tie artists de Is silla, un belli- osrolorsifiramonto puel do C&spedes qua fuera cl jovial rio. Eno no conduce a nada pr4cticn verbal arnsibilftsad portuguesa. No In regatta. anual del Brighton Yacht Club, do Melbourne, on Australia, ne hundia sin remedio, llevando consigo a iima reloj de cro, prinriwosamente worporkst allainsdo propletario qua tuvo fe en ',as Joveni 031tIVO, torque tie nuevo hay qua diremos qua necesitaba correspun- sum tripulantes. Sin embargo #a grata s6lo de una flumll6n 6pilles, produirilds par las also y al Angola desde el trabajado, al doctor Albprto Incla'n, ea todo% los clinrims
eiirentarft con el ataque adversa- der; Pero lo cierto as qua In nizo one] fu6 towards In original faterrafis, llustre professor tie Ortopedia tie la nesrpa ladies cubanos, pudieran camcon larguez an at Campo. Y no ine- tire se impressions, esbozar el doctor
ti6 a Espana an el encuentro de Universidad Nacional y figure n6n desde 1812.5obre- Indolecio Pertierra sum planes futures
desempate torque los espafioles Co. was sobresallente an' Oriental Park rano contra el rou- 3, contribuir a qua an un momenta
nde ha side CROAlliStR, crindor y m8lisu, crucial Para nuestra hipica, Ion maA eunio'n sobre mo mejor reaccionamos as frente a R eaparecen hoy los M aristas en f. Club Hfpica do Cuba yores interesados an su supervivenlainjusticia. Y fueran tres injusti- ndador del
C128 capitalism del escosks Mowatt qua trajo an definitive Is narionali- la II)pertension Lia enfoquen el problema an todas
la Copa. D avis Tres fnllos capaces de derr=bnr a' zacJ6n del deportees esta fnsula. arlerini skis bifureaciones.
ier equipo naclonal do menos las elim inaciones de atletism o Los nerviclos qua me premlaban no a. P .... at. Cuando an el reloj qua donaban los
ran electorskles, sino los provenien- Jinctes a Inclan grabaron las cifras
cualwt qua el espofiol. t*m de qua cada jinete piiecla salir P111.110RAN 31 de abril tie 1950, simb6lico cle on
rAta tarde, a ]as cinco. me reuniri el Nada mAs ni nada confined a In pista segurn ft que si atrindecimiento que no reconociR fronCOMIt46 Ejecutivo do la Federacift too tres. Juzguen usmteedesw: uune pes. Despu6s de muchos afios de ausencia s6lo cliental con Casab6n a d.1 V (itlwt I
nalty clue nadic reclnm6, nadin vi6 lam hades han de serle fatales y don tcras an el tempo y el espacio, fiAmateur cubana do Lavm Tennis pa- y J .rclo or con so humanidad violentamvnte con- jaron una hermosa pauts a qua no
ra a a or acuerdois an relaci6n con y quo deJ6 a todo el mundo asom- es6s Gonzilez en el aspecio di3tinguido. El coach Navarro ALKA-39LTZIR iso.p.e nordi
lit aerie r el torneo do Is. copa Dn- brado. SegCin 61, lo cometJ6 Asenst. r6oida alivisoi los c:n a! tra of endurecido 6valo, fienen In so han tie resIstir los felices emprevia tra Co. qua serd, presented Si lo hizo -qua lo dudamos-, Como con ellos. So honra a ]a Bandera en all centenario en el desfile do. o, do orld Dlsmlm one dos tranquilidad qua han cle recibir aten. KOM ) sarios qua vinieron a recogee los doen coolaboraci n con ]a DCD. Con jUgaila me dleron milis de In do- I.bi a- am on so do oava v tom. crack m6dica frestarla par moans ex- rdaos frutos de In similente qua el 17
En con. Junta so conoccri el Informic cenn etl at Area dc Portugal. y no Unit jornRdR deportiva qua abarca manes do manCjRr of implement, Je- le eforresconle y agrodublis solu. pertas, exqu 8 to culdado Como of tie mayo de 1925 me sembi-6, a riergo
do la Cominl6n do cleccl6n, proce- las pft6. Entre ellas, In criminril dos dias emprenderh cots, tarde In Fe- aflis Gonzilez an Ion saltos largo Ltri- 66a. No on laxonle. fueran unos sefiores potent2dos. y in- der qua pueda decirse qua para dar
(116ndose it in forrrkac, i!m del team qua patacia de Carvalho a Paniza. derRc16n AtILtics, Intercolegial an lam ple y I& jobalina as otro de Ion d tin- do ello sin crogacioDes qua son de expresi6n y builds a una de Ins runos rePrasentarA on esa Importalite Como of Cato no fucra bastante, el camps do juego do la Universidad guld6s. El chiquillo ya bacia a] track mugner an toles comas. prmax virtues humans, fu6 neceaerie, y so decldirh la respuesta tie Portugal JumAs tie. do La Habana, Be trata de Ins Justus par u cuenta.,Tiesdio Julio Navarro tu- n el recinto an qua In ha side to- surfer an Oriental Park agregar un dia
uc segunqo gal a
habri tie darme a ins nuevas deman5as bf subir of tanteador. Es clerto qua, do atletimmo entre Chico cologloa res- vo qua qnseflia tActica Par& antes .. ...... Alberto InclAn no Pa. inexistente RI Rlmanaque.
formuladua par 105 mexleanos para Ceg2do par el sol no despe blen pondiando a una convocatoria lanza- eventos... Eii )as 110 metrori con Onvisitar nuavRmente nuestra capital. Eizaguirre; Pero a)l caer Ilegra cc- do, par el comWonado Yoya. Liam- tficulos luchari an un entry durisimin
Para esa Junta, devital Importan- pr lit pelota, qua le fut5 arrebtitaria bi!s con Is eficaz ayuda del Coleglo el basketbolIsLa. Felipe do las Pozns,
eta Para at desarrollo del tennis, me cc un puntapI6, falls penalizade par Baldor, Ca, dler College, institute Edi- terriendo grancics conclicionch para Ion
citit no n6lo a too malsmiambroa do in el reg amento. Y qua Mawatt ric me. man, Colegio Cubano Arturo Montori burros, peto terriendo de contrwrics a PEE N A, QUE SU'
mesa alno tambi6n R los delegados tie flal6. v los Hermanoo Marlsitas. El acto as- Portuond del Montori y Vedez, del
Jos clubs afillAdos. Pero donde cuImIn6 sum partial or- 166 sefiRlacto paxa Ins don de In. tarde, Edison, qou'e PROPIC vakaU R DEL1,01pa:
bltraJe, esmaltudo y lleno tie deci- an prepnracl6n n un desfile. honrim- obstAculos altos. En la cenLurla el paas pase a I& BRndera Nacional, bell6n azul estari defendido Par EmiLa entrega de remains slacken injuslas contra Espafia, fuii nI dose tie
angular of gal del rimer empate le. an to au g orloso centenarlo. lito Torres, RaCil Esnard y Orlando El pr6ximo mAbRdo, R Ian once y me- gal y qua no valy6 El del tanto Ejecutnrfin an el suspect musical Madarla. todos -muy veloces, siendo
din an Punta do la niftfIR1111, y air la ba- cc
magnifico de Banors ganAndole In Ian banda del InBLituto Edison, cedi- los protagonists tie Is dable centu- A
It Err par In doctor& Ana ria, Jorge tie Is Paz y Joaquin BlanrrR Bacardi, geDtilmenta codida par accl6n a Is defer daLriaentilmente
eAR prestipiaBa. firma Industrial, so u I'M? Fla Rodriguez tie Outl rrez, direc- cc, que con los tres prinneroa tarnbidn
iu6 P do be.., so Lociiiii coma 4
celObrarft la eotrep de premlos cc- a do critics de Portugal en in torn del IE, dtindose of primer Urn do actuarin an el relevo... Daniel Poldientem A in tomporada do triburin tie In prensa,' ninguno on- la larde R Ins 3, con el primer heat do, Fergio Alvarez y Leonel Nin son 11, IICVRda a Cabo par In FACLT. contrd una explfcac16n an con ins. lImInatorio tie ]as 110 metros con obs- ]am Inacripciones de Job 400- Y meMillaalic 58 atletas recibirAn ti*ofeos y tnnte. Ni nadle. Y el golpetazo pni-a ticulos. decide intervienen De Ins Po- nos of filtimo qua as sobrino de Ma- 3.
zas. do los Marlstaii; Portuondo, del rio Cruel], campe6n cubano muchas 3.
med L, Como Promlosi de sus esfuer- Espaiia a costs alturas era terrible.
Zoa duranto In vointena tie Wilkens Cuando In Inmensa alegria del gal Montorl, un favorite del event; Va- vecc8 y hay retiradod el track, loa otrom
organizadoa par I& Comisl6n de'Camr- lez, del Edison, su m&s cercano rival, don correnin los 800 intros liars con
conseguldo par Basora se troco en I
peonatos de diclia organizaci6n.i1a Ila- In honda desepel6n de verto anula- Cerit, del Candler y Carbonell, del Francisco Rivers. un chiqulllo de apti- -6
ea incluye, con mencl6n cape Jai do do, tuvimos In convicci6n do qua Baldor... En as& misms, alineaci6n tudei; Para este event. Lucia Garcia, Is sociedad a qua pertenecen, a 103 Burdeos a Marsella nos aguar-daban de acuerdo con un sortoo hecho me- Alvaro Garcia y Jestim Gonzilez son
niguientes tennistas. manas atria an ins oficines federati- log jabalineros, siendo los del mextillo c,,;,
Par obra y gracia Mr Moviratt. 'ir 4
VZDADO TENNIS CLUB: Mary vaz... Antes tie esta primers, Compe- Jer6nimo Casabim y Alvaro Fornin- ?
Carvajal, Joaafina Pledra, JosA A teriela a] comislonado Llamb6s bar& dez. eate filtinno tarabi6n an el shot
9.e- Porque aunque Portugal habit Ju- Como d1jtmos el desfile, Ilevlkndose an put. siendo uno de los aLletas links carro, Sr.; Joa6 Agitate Jr Gus vo qui
fado mfis que. E.s.patfia y merecia el manos tie los coleglales Is. enorme J, pulent(ic del eq ;b #6
h inlet
Acevedo, Francisco orgem. H or
D-Alvarez, Victor de Vries, Roberto riunfo, 5ue R n as no nos due. linda Bounders, Cubans, de una famo- En of disco estr5[er6nImo Casab6n,
Lents, Lorenzo Nodnrse, Guillermo Ian eren as y Jamfis diremos, Coma so cervecerta. seguida par Jos interior- in catcalls, del team, y qua puede bacer en 6hamartfn el seleccionador par R19D Maristas no obstAnte of
seencillAn y Juan Weiss. bras de In Liga qua enC&beZR el pre I
tugu6s, qua Espafia habin jugndo sidente Juiv Sianguily, mixitino Pftla- defic trainnIng do ese plantel, par ,,v
HAVANA BILTMORE YACHT fcnrtelos c;P C/1 t
con docehombrex, sum once y at fir- din de lit Federacl6n Atl6tica inter- el poco tempo cle aprendizaje, ya qua :7d
AND COUNTRY CLUB: Maria A. bitro, sin deJar_par eso tie maternos colegial an Ins moments actuales. los HM. s6lo fez animiR esta, tempoArallann, Martha Gonzilez LRbargR, a fondo con Mr. Mowatt, aun rad Reprisirs do look Marlistas rada colabGrar con ]a IAga en este asJean Hazard, Martha Fernindez Mci- e.taba eliminada par as gal de Ba- Despui!s do infirridad do tie ale pecto. Jesirs Gonzildez y Antolin Diaz Tell, Olga, Panda, Helen Ptrez Bernitoa, sora muy avanzado el merundo van an el triple salto, y el segundo soBetay Landreth, Leonardo Bravo, iiempo. Y of Arbitro escos6b a so- jados tie las actividadds tie = ,tirrko- lo compitiendo en at alto, donde luce fi
Ramiro Castellanos y Jos6 PreixRs. bin y no le deJ6 qua sublera al mar- an a] sector deportivo, an esta compe- una promises. Para el future. El chiquiCLUE CUBANELECO; Maria del cador. Par ello nos mentfamos an- tencia abierta an edades de Is FAIC Ila Jesfis Gonzilez as I& solo, InscripCarmen Pino, Tornasits. Rarnas, Jo216 guatiosamente Inquictins con el gal vuelven los Hermarros Maristus a cam Clark del salto largo, y repetimofi an
Barrato, Walter Fernindez, Gustavo del definitive empate de Goinza a PO Plata collegial. presentando un unj6n de Camabilin. son los mejores discrete, Pero con Julio Nava- hornbres del planted viboreflo.
Huber, Roberto de Is Maza, Guillermo ocho minutes del final. y tuvimol equN
Meagre y Mix Mlyar. pendlentes del manor gesto y movi. rro de instructor, head Coach de Jos EI coach Julio Navarro no ha forzaLYCEUM LAN" TENNIS: Mary miento tie Mowatt. Y no nos tran. equips cubanos do track an las f1ltl_ do IL los atletaa tie Ion Marlstas di6nBerglass, Byrtha Casanova. Olga, Gar- quIlIzamos basis verlo sefialar el miss olimpladas. Es el team min joven dole un training a mottles Para eviOfs, RR1711451, Plltairl, Gonzilez, MIr- Centro del terreno. Y hosta bubo un tie Jos cinco part,121 antes, lievando de tar Ion dollars muscuares. Todo lo to do I& Paz y Adriana Viejo. moment qua nos parec16 qua vaci. azo un entrena ento d6bil Va no A
I qua Be hagis me puede dRr par bueno,
plegs, in un mes exactO en el- arque
CLUB CUPANAIR: Aurora Fernin- labs y estaba decidido a anularlo. Marti, Campo de acc16n tie Jos gran- y s6lo hay Interds par of hermiano
dez, Alfiria Mazaci, Jean Scott Elsa Si Ion Arbitros de Rio de Janeiro son Be rafia_ Pedro qua me vuelva al track an of
sor el est1lo -Y ante senior as de Jos des trackman 111ttmarnente. plaintel, dejando Para of aftO qua vie- Tabaco de igefeeci& el mismo qtt4
Moreno do Jerez y Arnaud Recalt. esignados Para ir allf-, as Para 11L a ]as Maristais riars, cubrlr Is rets. tie of obtener lugares importance an
CLUB NAUTICO DE MARIANAO, ccharse a temblar. Sucederfi lo qua guardian tie estos eventoks disputindo 1 program, colegial. i ntes se dedicaba pam bacer torcidglis
me el 4xitc, a J(:
Orlando y Reynaldo Garrido, Jorqe alias quieran. Porque Portugal en a] Candler College y all Co orge Uaimbds, qua regress myer de es el que se emplea p ra elabomir Joe
Uufii7, Alberto de In Torre y Manolc Lisboa- name a u boon futbol v tam- legio Baldor'. con buenas actunclorres 4AM
SantlaiRo de Cuba despu6s de dej&r
, AM 0MI1
. PAGINA VEINTE DiAR10 DE :-A MARINA.-MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1950
1
- .. CHILE NEGOCIA LA VENTA III 811
SALDO EXPORTABLE DE CEbWNTO A LA REPUBLICA ARGENTINA A
EL nw'w 0 G A R SANTIAGO DE CHILE, (APLA).- I N
Be, ha sabido en cirsialos Allegation a I I
Por Marist Radelat de Foritionills Jos esferas indu trials de esta CIL I- I
tal que Chile estk haclendo neg()CFR- Por Mentil Jarquin
clones pars. vender Ido exporlia-
Reglas Sociales La, Moda Actual ble de cement, ques"nesg&fIn log cilcu- - ------ -'.
Jos previoa mil de aproximiLdLintienAl iniciar Linn .niilad tin hit do - I 1. I 1.11.1.., 1. __ te 150,000 tionelRdas. Be Informa que .
ponerse mar, enipenn on rnhii,,ie. .. , ''' !;: - -- estin muy adelantadas Join cronversa- I
v erl A de I que file meneslor y pro- I 01,15, :!! 7_-"., I a clones can Importadorex argenitinna.
de I 4i, 1. 17 quo en possible que la operaci6n queA, DIP, torque lot aclitud d lataria I 17, 'I _T wl ', I 3 do .
runa intenci6n oculla y Psici pue- l _-;, --: ,, de cerrat a on breve.
to I % ., T I % ":.r I ; ,
I 1 -41 :, '71 ",
rip grr ,tjn de perhapss HR 11 I'll. ? I I
g I I : ,
He proceed . , "I I , ,- ,", "
' r e oil ,unin iRclo ps- I ,_ ,I 1,, I L I I I IL 1, I "
t I : ,-;P ,4 b I I ., I I I '-' ,
ra Q it 0 IR .11 inlidad sea espontAnpa ,, ,s :* A -1 Se rendierion P. Is
reciprocal. sin forzar log simacin- I , 'J, ^ _. I I I % I ,
Ties, lo que sirmpre resilin antipa- I 4 "I I -1 ,, I 1. 1, ,:,,,,r -, '. (
rn. :, L I .
I I ; : I (CointinilliAclein de I& pirina 15)
Causa pesifen efrin lorar tilt All. I 1, I .11. . I I nunciadamente. indicando que no ha- i ,
menlo (..rl l I d I 'A I
InS 9PIFIIIIeS PLIC.110.1. A I I bia presion de venta. ,, 31
La ania joven que rin nb.,rr%,n I I 11 I 1, i e.
.1 '. L I I I Sigu 6 un alza especialmente log .
;:nA rnnri,,,-Ia scia v q ir cias bien t ,'r I I Ferrocarriles, cuyo promedin lleg6 a .
d

RrPre cnntinuar s spiteria Ile xv I I A _% -,* r, 4li I
- "."/
itud irrpflexi% L I I 1;V I !,;: estar casi un punto mis Alto que so ,.r
W. rail pa ren "it 1ra r I I
-a -11 mAximo anterior, confirmando que 11 is I
P, tigin A que dhp aspir.r en- I I la tendencia secundaria es de alza. I
I~_ I I I ,If
so' X, I !i'77 ,; General Motors recuper6 todo lo que
trp s relarionrs. -I, Iz ".,_11 W "A X., I . : I 1, I I I
I , : ,,,* ,
train , 1 I 1, --, I I _, -,' habia perdida y nails, y el promedio 1. I
L;Pn,,iodAdpbr Prospgm:,,P R , I .
- II
D, fes de sit d ii '. pl. I ,
par f, I -A. C r I 11 'il , 1". ;1 I
Poso, ill X han qLledadn hi- r 4 .""4, 7' -1 ft V11 I I" I I I de Industriales comenz6 I ,,
la'-, ---,*e K a Eomper I I I :., , .
-- :: A I ei , L'. hacla arriba au mixinno del ano, I e- 1, _'m e 1 r I '' I A , I I I
.Ins dr' A A nj.n qUe quebt-6 el I li 7 L \'1_11 ndO 2 nivel no alcanzardo en Jos I I 11 ,, .1 1, r I I
filtimos diecinueve ahos.
destine. P' ',, I N I I I i!T I .
, "I
I ,
No derip dernoiars PI otivin rip log I I II I A pev ar de todo ello, el mercado I I I 11 I I I I P
I I I .
d as mediate Jos cuales so Agra- .1 1 I r r I I I it I r , 11 1.i I.. 6inclose la liquidation entre lax Te- 1 I ,:a I : I I ; I 1: arjet I 11 - ; :t ;, I comenzo a, bajar lijilernmente. ini- I I .
ecen Ins PeSapneli QUe PUdieren hR- el-, I 1. I 11 11 I "
I I I levisiones Zenith cay6 Ilegando a es- I I I'll
b I Z I
erse Por upuesin qiip 11 I 1_111 -, I '), 11 I -1 , :,r 1: I 11 I
I recibidn. t , 1 4' 1 1 1 I "I ':,
L I 1 1
, r 1, r 'I"i ,, I 1. .
quel is lestirrinnios de adhesion 'r ; ,, ; tar perdiendo hasta 3-11 puntoz y : I ,
a I 1-1 T , 11 I I I I : I 11
I ; I I rT 11 I ,
at dnint Ilkie proverigan do amista- , I 11 Admiral, 3. Aa 111L ', I I 11 11 11 11 Ty'. I I I
I L ', 7 : : ,,z,',o ',
'L ',
',L ',
i" L, P 11 J. 2 ,
I -'- , L ',
intirrias in de in familiar .N que I I : TIT 11 I Poco if poco dichR baja luk seen- il? ;L 11 I ;w .. ,
11 I 8 if T t ,
1.: I I 11 ".
su indnle soft mas efectivos ,,, 11 lunndose hasta unos diez minutes an- -- 11 ,
a I I zq ,x 5; I I ,
91,11 de ronlesiarse pnr carta y ne I I I tes del cierre, cuando la atenci6n que 11 ,- "
por sim le Iar eta, comn Ins demos. I "I I in baja se produjo mayormente antes I "I ';* f ,q, I : -, , ., ,ii
nx .". 1,
,,, 11,
I ;- I I r I 'I, I I ,
to Ilerien invitado., coo- I I I I I de atrasarse Is cinta a sea que el I I ; I ; I I ; ,
sit e I mejor effect ver c6mo In I I _, I I I ,_ I !X t : "I ,lr,,, ,,,rce h2ber 'sido provocado 1.
duefla do Ili casa to ha 1. 11 ., I~ ,, 1, 11 I I I .. .; III :
previsto Lit, , I 1', ,; I -1 I IT I I L 1,
I : I I p i :i. de comFradores en o i ,.- :: t V T
Indo y Din go alzara a ullimo mo- I- I e I;", I I In me do en que cua quiera que .1 :el 11 "I .1
onto impirrvistos quo evi- "', %. ,- .1 : : L , I fuera la causa, habla muchos vende- I I I .
I" ; ..- I I ,
, I I I 1. I .1 I I I
deni-lan escasn nrclen. ,.- ,I.-. L ,. %,,, ,- .1 -I "" I doreA. I ... I
-,, -,- -- ,, ", I I '4 i Este afio se ha caracterizaido par It- I 1,11" I : ?
11 d d i ,
SP ritivrie ser rnafirina n Fladrine I, -_, ,r,, ., --. 11 I_ I ,
,,. I '? I , I ,_ , "re", 1, quidaciones sirnilares. LR prier P1, ,.I
- ,- ... .. I .-,, 11 W ,,' v ,
,
fLe fir. Illho hR all osii e me Si I ',,, ; I
0, _- __ I a mediados do enero y dur6 c 4*
.rl' -- '_ Inca _.1 I .", ,., I
_, "? I ..
lese Tay rc I -1 a ." ,,, I horas de operations, habiendo co- : , I
* ".. L "-,, '. I .- c ,,,,,.; ., ", I I I m, ;:
_ menzado en la penfiltima hora de on
nn garlic pa r In liesla con rill I S -; ,.% ,," I I 11.1 I .
I .1 "I I I -.1
.9, celebre ,T,,ii, -% ,,
_ _!": : dia. La segunda. diez dias despu6s. R
PI bautizo, case de que an U ,_,, '_'_,,, _:P I , 1, i "-:.:,. I : I
-go o T ''10 : ;, : I
- ", e ,
nic I ... ,- I I 1, -,
,so In of ,,64 ,, ,, ', -',,-i,, I ,_ so iniciP5 a Is aperture y dur6 dos ,,,, I ... --------A,:
". - i 'i ,., I f ,-,
Ing Pufrinni-Is han a ,, 'L, 4 1 -41 horas. La tercera a mediados de fe- Las bodas Torrelf"Lmillartion,
La's .1- I _,, T .,. ." ., I I
L ,0,P ?,' I 19 r I ",-, i l .1 .
do 5 v r N "' L R" 111"'k Pg 3 111-111CR Call- ,-, 1 I I brero, fuel menos promunciada y tamNerlirse on teituhas. Una cosa es %, ; I bi6n se inici6 a la aperture, pero. du- Entre lam bodas celebrada, 0itionamen- Mansl6n setiorial que adqutriers ek'
1, I. pacierile y otra . ,, I ," I .- .. /'-',- ----I r6 tres; horns. Lot cuarta. a princi- te ell ii-sta ciudad, ringtoij asi pode- log esposos Sixto Lectiona Anita Carci n. rUldn.s. ricettera. Cu rde, me Li, 1 1 1 I ,,, pios de mayo, tambi6n Re inici6 R mos asegurario revesil-13 el loci tafilli, sequel infortumado rn dicei. tin d4l
ductile ninlestias con In conver- I A- .. -ha t
sa "I I I I ", to aperture y dur6 dos horas. La miento, el suge 3, Is btill' niez tie )us Minella. el doctor Alberta Jilanknez Pila,
"
p, I ,,,.1" ', -, ., i., I Ua sales do 1. doctor. Mn lia Jim6nez muorta tan triligicamente en on desdila en canon del cadn es el mn- ,ri. I I ,,i
/ / ir Ti, Una Escuela de Hacer c to a fines de marzo, fui a la ell
rnrntf) PIP que mas se aprpcia tin ser ) I I,- I I a pertura y dur6 Una sola hora. Si- M ezo- ' I joven ; stao ,rories Gosi7A- chado Fecidente automayilistico.
incpmnrladr .Ei descanso es par- \ "l, I-, I'~ marzo, de efectuada Pit bado 29 ae abri, ell RedLficada en on toda, muy lujosaii
_ ____ ____ __ ___ : I guieran dos, a fines de a bonita iglesia de San Pecto do Ver, mente, erta gran casa, que es do las quo
to tie] frala i rllo. I I I "I I 1" ,* I Bordadois tres y dos horas de duraci6n. fill- s.n- mAs dicen del gloriosa ayer yumurmo,
, I I I, ," que 2qnl valiner a
I.. mujeres de bay sullen hacer ciandose 2 12 pen6ltima y Ciltima ho- Una ceremoolli, i5a
I , ,T ,--1 Las -a. respectivamente. Siguieron Una d-c;ibn, que se completaba magnifica- tribu,16D y so legend2ria irquilarcturee,
No Deje que se Opaquen , -- T I y bien laborers de punto, pero ra- I se le respot6 en todo Plus Helena. o- dissus Encantos _11 mu mu y breve a mediados del men pa- men I, ,n todos sus detalles, hijo locic dotAndosela de todo el comfort vn
I I I , I .- ramente poseen In habilidad ?Ara sado, ciesarroll4ndose durante Is 'I ,ane .,P,,' I~' en ,.do on. de to' M11- dern.. 'iii- 8 I I~ que umados en tin gran total, na" -T i- los trabajos de aguia qu6 adquirie- u t A] entrar en elia no pudimor; austral
Miichas lindies invi-ricilas qtjp ge sientrn nonertificadas por toiler Pion I a horn, y dos ;I fines de mes. a ven de tin ento do ,mt. Indele In qoe nos a Is presenciril en espiritu del
; ran Is reins, Mary y sul; contempo- I'rn adas a la aperture y demm.' tue.el do ese pinaltimu Pit. ri l me que :Vdg*.
narl hrillarilp, Pin culis con Pxcrsn rip grssi qor ler; licna In rnri do ptin- I~ I 1-1 qUe perdimos y en so de crlada
, "_r paso. L_.I.,,na
trando dos horns. ,Is uda de Jornri-rez, nuestrat
grns. y a vrcrs do Arne imperlinortir. trdo In coal disminityc sios I : f I rikereas. La Royal Schnot of N ee DAN inici
rtir os. pidijan verse libres rip esas molpstias si x-tsitaron rill verrladprn 1 la 01- His e%:idente, par tanto. que tales ,nit.. d-P-M-l", n e _,j k ),i -I I )I dlework. do Londres. qIle te P-p1eid.d y brie. fir a tigua y queridisima amign. abrazarnoa
'., 1. I 'is", I I person As empleadas antes de acontecimientos eqtAn siendo muy entry poas veceN igualados, elegancia. at yemsie;,a no estate. vivo permienents,
Salon de BelIF77P;k donric pudieran arle,, urk Iralomicnin esncial Darn in I I I, A- I I timaLguerra s6lo tiene ahora 30 corrientes este afin. que el promedio do Nt,.,,6n y .-.II.d- h.rm-u, ,. O a rl e do todos cuaretors will molimpleza dr sit cults sin relay mar ;I alginia, harilindelas luril, todn PI ps- 0 IL inn don-. I ,.,.,-t,,I.,tn:., de onisre. I an.
I I 0 Fui In estR famensa institute: "an
- de duracifin 'es de unas dos ha as que ha de q rdar catalogado entr I
plendor rip un cutis jeven INSTITUT DE WIFAUTE DE FARIS nfrove, I .1 I .de Ili reina Mary Rprendiii el or- I Reciblan 2 ]as Invitation low.edbasliantr lamiprilnp de brllr7.;; conin adelgazamirido. mosaics, Hrrugas, depila- V, 1 11 31 I I "j, r te del liamacin punto de crLIZ, en que pUeden iniciarse en cualquier gradee, cerem(niias que aqui se ha. f: tiles m2trimonlos, padrin do los-dexpe. i monlento El prornedin de Jos Calling gistrado en estos Ultimos tempos
I I r i ; 11 y am ilias
on, dc barb irjidni, del curio raises, etc. I el quf ella tantn ha soloresalk a. dos, Bentgno Jjmenez Piz y Lucia Mo~
I I 01,,,,, e, do 13TIOS dos purring para log In- Ciladas IaF annisterdes de las f 111. v PnmpIlIc Torres y Glorist X"
lNqTITVT D, BEAUTE DE PARIS A I "I I I : 11 j : en el que bordo In alfornbra que re- riustrini ris y s6lo Is primers log so- de los_ .,p..- Jj"irjIez-M,,jR 3, T.ne, GO "
, I 1 16 recienteniente a la nation, pit- orepasn por amplio margin. Ell trios Con7RI par. I- ,OIc d, lie twdri -Alrriz.
.
Linen 253, enter J p 1. Vpdado TrIelifinno F-6201 ; ga venderia por d6l ; Y ell for" a ktos in legion de sun paE I I La guerra cies, Ill a las alurrinas t.et let.donlir. A M.t., a, dofia .Jose[. :- ra at es. Ins vascis el mercado recripereri rApi cafendo Ileganion a eso, horn a, Irrol-Or Pries, que vinieran muchos de eUos
1I I I daniente v ILlIgU Sl,-Lliel NU CtIr!iO nor- tie a Habana. para testificar )a bad&.
3 .11 A in, de 0, wit ... ....... bhn- Pors I'LL- Fir' Pit ROVIIO patio colonial, Una de log
1 11 I i I I hacia air(,.% vinpieus Priru las nul- at conio si no hubicra habido liqUi- of -6n tie indeitliplible desliini-nel- nors
0jidados tie Befleza I I- I "I I chachas inglesas estat asisliendo I I avieril ailigill, nrorntti. P,14- nun'.. .on". I ....... .q,,,l lniinowii con que cuentan Ins vie, I ,,,,, I I I I 8 horn do nitei\o a lie ,iscm-la Palo Segivi (- Iii case tie seguirse repl- qu to lecollu too, tonaintiltlorin 111 11 .IL-adi, Ion"trog antepaaados, estu.
1.11s lininom hii1bitos vincidados A Ili n1jarifilicia pirl"onal coms :II ...... "" 1 ", , I j -citarse tit Ins labotes du aguia his, A b0l.. -a, ,oirglorrilfl. LIP, ,,,.I, 'up't.nna .1 dovnIn.d.., Ini'milas means do hie- '
, i" , Ili ei -ta el I it) blanco. parn ei servicio.del buffet.
.
ol rIaS P11.11'.1"". v elt-az Almelo de In In'.11tizi, He ;lqli nif!'In", it I)' Ins r P. 1 't y eu el III te alitigUO Lit' Ins boldadus tiendo lie lusti-ii fund. me lit, I In
I )toy if ins once de Is niaAaria. lf e ad r.j.,:ootd qut, In u i a Ili P, Err Pit dining roorn severe, elegant en
cup P-, rnneim-me cotitiner v cillivar part mayor Inviniti-wn del fil vn I I ' I en lana y ,,,tin ,,,, ,,, ......... *,, g,, ei It I e I jendin jusr- ,. q,, Pro -dad, '' en 1. -1
-, I ". 1, ... a tie Ia Ilabana. a lepro- ,,I .subt it d-I.,Ab ... g,.n, "I 1_', tilt cuiso tit- dos Roos. y despi "air g ....... 1 .... .... ey" I'"""' _' "I ... l ... Pit ,opdI.g-,.kr,, .19. no vi.t- -on- .
I-- r9:::,rpNe- el tart. (I,- In epidejoils ...... P".glitalidad ITIodillirt, ill, l'illiv I _j iris I 11
11 % x1illad.lopnip 21350, ,wnd.
ric A nenlo. la por-1, Pit esn ovirsimles, debt, v"Int, 111-riv ,If- afelle'. s6le nst 1, I tie .tie ,Ili,, tie nabiin litio-1, "v el '"t"'I"t" I'm p p"A- """ 'I" lie Per. .,I per ... pr.p.r6o-s ni par so
, "'( I ,noinfinto opm I If fit, para efeeloal ner, i ...... iinnib, .dos
Jo"i;,a ""'I..r, ,I. ee, dor", l"'s, III, I ,-,I'll" vT)nHlI;,.,. po"', dilat.rd-, irtilliz"s k pueden adquirir el tiluto rip ,Pines- co!"t, 11 5 Sill Volbiltgri. por in nuttift- 'r-t.Penr-. -onjue POP~ f,,j.I_ -I 3, b411rig,
In I-. ,to rrt nioNde is p lilletn' allall"IIIIII-S y trala'I"s on to dVWdA 1. fine; or, Wo.".., ,I, fe.,ma. leclilln- ....... T"I"re III, I no or I I, ,in Mt,. do I tl .bar
I r I I I (11011 e Ayer Nupone,,me, possible Piro' "I'll". lip 11"I"It"I "I d"I c.b. f.d.N Ifte, pl.p.-.nris tie 1. .1,-F.nfnill'if fia ;I ,-n'r-V.rIjI ,III,, doopi'li-m-an L __ iii ,!! -'l -a ",", vIdn OfICIIIIIInInle Per pi M IIIIS(CrIO ,, )iRv a liect(i el fredn at rierre 1" ef'"'" -,tr P, ....... 1,,i,,, ,,, ur, i """' t,- tahle, vtiblota par fino mante do
Tanflir,, .J-,;pj.'r,,-A Ire r1w icirris rilantr fir III,;, ;-a Aln"Ita do InxIrtjr:vj6n Ptjil,(-R. p ... to r--ebir 1. ,orinlr, .lg,, IiIn
N I I -k "in spin indra pr"isarset.eRtin 'ill I-odin.,ot nnPj-t.nood.d ,I, PIP, I.,, d- e"t"'ie.
" I" I'" "'pr In borin iimmnadi,, dopti-I ,I-, mriquillai p ,,, it p.,;, PIP,~ L. Roal Srh.ni ,-,r N-dI-vr, Ire~ el n-,Ad.. ppr. (,%,a (Impra ,pir lt.sd heillelia In. pliers d, 1. ii do Ver.allart.
P-11111.11 A Ilrelp. ('11AI(Illir, IIjPef,(.,I6, %r rott,-iglila. No Jury exilsa parn 0freivenrion hoy unA romptimeirrilrin tie grahadom Prin Ins qur. verneiram Iren feet- fundarta por Ili joitirrsa Chris- sea el ca.-. riln no rimere derur qui, C.Ioonl. ,I .,,I,. ,,-table d, 1. ,ge. One Pis a su verz Una mmintura tie in BaInnill'.1 Pill ,,III,, mol ernrixadn. exceiso fir rrinteir, Ins paipad- man- ItivoldeloR tie netimbperean fine responded et crearrionen del evionteriatee dondfir Iran, unit rip Jog hijai, lip In rema ,, tr rambiatirin In tendenriot del mer- %in tie sari Prot,. de fragani- y In7A. 'lln-A (ir seen Pedro on Rnmer, Jericho toria
'I III dowasindo marcada (,oil el V, Orin. a!ia.pnr ,I ofin 11111, I,- rado I.n que fri me require es vRIor nn% tri-. Intan roren f .... 1, ,I ,,,,,,,r rir vonfirturns. par manom mills que mares.
"' 1111 I ,oq an I C I "" -, pi-tvilrgladistonam, ergialle en el ePAlapiz. tifti-in; I.,", ,la liiirul p ,',i:hrrvninF me admiral dritAlles num do vrrIlIndern. importarl pArn lucirins ? If a,, I vilermiriprion V Sangre fri. pRra de I- gIg-""--' P-11""' -'- ";1" ntrn, on PUMP, Una
a der 11 :ean(d q Ili r, vtc. if almen p a hreclon a do In escucla
Antes rip sahr Lie rnsa v6as, riori Ins zapatit; pst6ll bitill tin% log al vrreino. Lop Pennibrervei dr. Pitembinar [ones von Ins vestideria six muentran ill In p -I ce A ice tie Athinne, I. prnpiedad tie I~ Ileirea ins Caite.i.e. rn 3, a On Indo 3
In con sit I get ctiAlidit do Is reii lvlllry y ,nmprar en Willa de vender en esos -c d l ptir:gola, tamble6n de az icil y' en el '
filed In coslurn recta y hoill "Aillndalt, rilic iii rpfajfi tin sNlroel Bill de grarla y none-Illex qur Harman I& atenel6n. 12 InIvirid. 1. menda or, el p6ri e I a tin logo, en el parecian nadar Una
' do difil vrilifin, (trip rill havn caliellom piirito.9 en In esprilfin n rl lRembien Prit Inexote monienlos templ., extend[..,, dead, tIl Is D '," I' I,
dol b"r lente ,art ifice if es Los ex dividendox Ielf.mbif bletev. Ile Is ,eno-nb, ..., r iti-en. do ,,unnea en lmitaci6n perfrecti- :
clielln, flitr el ficirincin prile'i lan pilcrn oil Ili pail, po4lviwi voir- ,,10ir tie rip Aft ija. AIg Pros tie ins boidados I-toy se cutizatat ex dividendom ell or.. -I-d. a .,.,be, Ifed .... ...... tire- iji ia, yA queno ,me empleiii sit eate definip SI-11 1111 (IPIIIIII'l 11.1 'ItIli (01111oll lit 111(to fir lit ('Ie9;III('In y 11"be I lberiv loafi ex(juisittos tie In escuelif file- lit Bulsat de New N'ork, It's valortis P.,ticl", "I ... I." 'ird'itel".. d, VI'llr'.. d. ,.d., el or bello y Il ma. aaborio .
1, ., I. 1, It I III I 1:, i,, -,:Idadomt 0 (itici .... ill, It I I 'I s I- I inciones do in gm enle., I... I.d. Uno, que, daba n 'I, N, I.", 1..e J.1 'Am .dnJrAr.noav, mstecial plas. I ell, i: I'A LIA del -g,- V 1,
Per Na deptitis PIP- or, din ngolinim, ,min-ijamio 'U '"V21"I'l'of I I'gl VI. AlTietican News wr'ni. I .'a'i' to miguno. slob todo do corif!teria.
So 'I'll;:1, ;:I I 11 'tire I I e ilotgee V1 Y In reina ('a ']'lie $0 25 Lee ,,,I ,licento LIP, Ini, dt, frinta,11ra pro Pr- dIs ote ,.Ire monon-iirital dI
Ins 1) I 11 con allm. coll.-I'tv ,-it In (Itri ,I- hill", .k.,leld" lie] Cull Ip sIIg".,tk l, norol.le so ,,,III.(" lit rrcleditmla I ... fir ..I'a tPrid'. Ck'an Afi:e: [call Stut,111 COI P 050 Lindrile 1POTIL-11:11 ftrio.dinr d, f.rI.Je s.1cin P.tiii, 1. dtiltifre de MilsmLs y Pel .
jnllla, .I..'". ":1,1:", Isabel fit, L'OrUillitinN I In Alin It,, e S air, Rol. 075
ovilin SvItiallaillicirl'. 171 ... Iv- v in, dit"- oi III. 1;." Id"- P-ldi, dil."It- IntKi f,-,II. I~ ( ........ ifiri" tilt do'niv .,I- 'e"i"."i III, noij,"', I -roit 'ft 'inelt 1111
I;)!. do III, III,-, con pit-di. pollivii, dandulp, lut.g., Illa",jr, ', 1-.i ....... cir 1937. til bar LI)IL'I 11, 1,111,111in lam .11111I.-IMIL14 erPS- CNl PIP, 1. lgl- ., del q.e pir ge.rent, .
I'A ... I'l, en litri'le'a It,- I'll,,,, 1, Ic, I id'o"I'o'k., dvnli, de, ho, ,Pill ... it, I d'Is rip w estillinste, 7 Be .010111 Iltdoll Gas 030 tir,' "_ enroittilior tni .%, b- do'hurt GaNw 'iO,,t- I' I,., ,,, linior e.1 jo,- ,
I ,.ft I., dirdtiodel, ( (,,Pil qtoi I- cubiJa fit,- Broultim 11nitor G., 350. P(d, 0.371. ,jord,,jrj- 3 a 1. .Ito- di, I- fiNinori, A-sluhe, cItit, me hot g ... do gnlnnsde .
):-1 ,:-,I,"ra'a,., a ho; vi.do, lod"s I a ..... Ire., ;m Ir-'s it.- i, j li I I ....... "I'll, ill "I'll" 1111"I", -- II.-cl, pi a ckttila El I"Iw il ir"'" B1 .... klill Union Gas $350 Cv. tior, habl.n i,,d. .tiltgadus it I., doti ,,;I- general, P--q-r, est-a-111i, POP ri-lo W Ir,
T, al! a r. r,,PrP;:iV"!rn. III, m irn- "M il'i ... do la, ill"n" Ili I I, ", diedo Lie I-Pirrit Ile in Col.,, lot.- Pfci 0 871/2 'em lilterales, Lintinespeje dfa vecl- can- Neria, If no impossible, diticilismia rolt- !
,,, "::- "'ll, I I ,ri",,"I""... 1 ,4 'Iff"ch's !1::11ielo no all de- A rein Isabel Bran, leros, come tie 11 JIM .1, -1 -I,, Ln- drion. --Lon Iflu.i.
I ll 1-1 e" I ...... f,.,.Iljl;Ii V Ad.-m ar, .". ";, I'a T ito ... ... or Libeirt" ,'"I'le., or ,,,, 11i'l..j'is 1"s n" jore, I" I
In ", PIP', el j('slio, ""I""d.0 'innalit., A* in A 1). I I I I I, tilt I;n,.,, Ga.s, Pfd. In,, I 00 j.d.s Iserrobiin de 1. Her I,-dII- f. do, IjeNp.p., do p.rIn el pi-indpereNeo pa
"Ill. I "', ft, :'N on- ,-;,,, Ila, Pip, 'w"i, ,IV I, -1"'. "j,"Pa ... i"s, a I~ -ddi Int ;, (11" fori ronfe,-cineadn laniblen r In ps- (, 1, esapake Corp. nf Virg A 050 Pn
I 1. vjil.vi6n. Des g...d,. J.,,en- or- e.- tol, In, .1.11toi.d- ,,n,,n., y freerr
In"", I'm 1-1, .... ... ..... ... .... Wl." Ptd,,- ... f ... 1-, I ... I el lolpfino A-fl(W5, ,,,I% qi ,a siguri, mwilnitindn In Conskinwr Pn,,,,- Co . 050 tilo egipcio, dabRn aceso at presbite- a as amigns MAN InIIMRS de In de5pO'"I'r:::;rIo",i ......... ".. In, Plops a Illf-1111do 11111,q 1111'j"JAI Iii (-I d, la"Pi,111, ,,,I, ;I 'l,'' ,, I~ I, ,lor)", Cniltam er of Anipi. Cnrp. 0 7'i I-,,,, .1 pie d, 1. -firmnii. If!.dr lla. sada. que thiernn de las innumerms cincolor 1 -'IltIill 11110 Ir I'VS(IILPIII A lon. I,~ nitiviniii-inins riphrii sI I-ir"r;1'% I A, 1, Gelme,-11 Corp. The . 0.25 Por aquel amino de ellskl fillg, fir, t.n :.sq,,e guaxdaha -rla title% def' llas uln '
rl Fdei I I, ,, In hoo-in ]A I-n I, I a de las it fia I. no a I I ", ell, KI -pi I N, de -1 Fill tie aAn . $0,75 i-irginal albura, rruz6 gallatril. mairi- xrt ticn nbjrtn, sirvieron3e proredent.,
dIvInamente bell.. In dn1IMA Nil- lamblen tie Is P-pposteria, del Salon PaIInR",IpjIP,,"",riI dItn ,, lener term rerrins resistrinles, ijIsIi7AnrinPo Linda kri. Mead Corti.. The . . 040 t"""', so rim bocaditos Y )n3na, sandwirInes de toile 11 I mayinti Recetatir Prictilt-as I D6 V4 nelt. ifian,'-- Morn, d..d. .1 h,.,. Ire
_ ..___ I Mend Corp., The. Pref padrino, so Bettor padre, Benigno Jtme- dos claseg y lam mAg delicades dulces do
La In] do rnrina es oil pulidor Mend Corp. The, Pref. Cv. nez Pla quo come el novio, vests Im- liueva endras. etc. etc.
excelente, para log objetas dp ,,i,,Inl J J C 'a' M o G anar al JugarC anastf 2nd. 0.50 pecablemente do frac. Un ,,Iilcloso ponce Alternaha Can Is
Comm licos Charles of the Ritz If rdinario, como el estaft, par ejem- De Is Prenesa Unida lQu i celestial vision Is tie aquella ft- espunnoss, y covitteriles y allig-balls an
pla pues Jim elinalina In suciodad y Por ALBERT H. MOREHEAD NUEVA YORK. mg, vo 2. tUnitedl. guirt, ell ciiI PIL0911110 tustio jcfulgla i, drituchadora abundancia.
rill- Illip 110 (701ppleillenill UNted sit preciada fireaciroi piiinlivetId -Cast at cierie, ins acciones de tel,- vital dus %Ole$, .ILI% giriord- u.1-1 Los nuvios, cuand&era mayor In al
,I ... .... *, vmrntilicos que aunienlen NU HIIIIC Ins IIIUIILIIUS. A cuntinuavi6n ,,ei l-n- Propletind do King Features Syndicate. Prohibida Is reprod b8iH 6 el'iQue 'Irept.r.1,10),11dal of, sit toilette inticiiInnenellif receticsten postb I dos, abanV011 'i live" Fiji-.,,- ,i,(el ,-it ILL I lictilon 61,1161i Stiff iet-Oll qUe se reflex 'lu"I'll, do,.. u a uellu '. par& dirigirse a
r1rise,:11 I I ll ivloi eN(A U.9ando, No hucen (file sit pit-I st- ,,Uij .ijisa It jklial'all y I'Drisarall cull Una fra- parvial If tottill). ell tuda In lista Lie I R s itidlistriale,. I, triunfo grande, enurtok.nio. Pit Lie liablena y rieguir &I din ,,igstlente, doIux ii I I ,9LIr 'I lit' a. toll el fill Liti SII UrillU. Anles do let bain. el inercmdu habilk it P, "t
' A SOlanicole unos polvol; parn In earn nivzOado, v.spv,-L i:: a ienuerbilitia ,utt--c-iuijte, ningu rUmbo a Mianit, donde pesters
nwirl'. tin" I If.' I e d irtiniontil el atracLivo tit, sit rostrum. sua,.liZ1IInIII -1111-- Uil LjuVU Cie UaLlif a ill LItie hv Ili- l1i pailidij (life ublo-tic ]a ,,entapi cull 120 points. Drisptj -Pi tie tenders estadu fluctitando, cull Ins acclo .,Mfoia_,,- ,nLnO,,1 ,uo ,,, Drier, go,- estos Jos piritorius dias do so Jones de
lips Intros Ili vie aficionado till CIIOIIiIU LIC ieflnki- ,,,[,I,, '111 up"'.ent'., en Ci ...... Ita, It'll- ijLlediilla crier una niani) ideal P""a ferl-OViIII1113 ell Sit Inei0c COtIZaC1'r1 1, ro,"'.. v- ,.let.
e no fueren. ocnio, li:a igadores y hadendo ie o tilt- aquelit's I ,,I rrh bell. I .... dlu LIP
I cl I of I Iliacti L's It, Illejur pat'i qult.li Lie tio.,11"Nt. [)Ijlllrlo U luglatidu el 1)11- Itiloar tilt paqUete no valutizado life to ell nuestia v do A so regreso a Pistil left espern un ccque dan A .mt I .me In expee sit bell,-zit Individual. desdr, el 4 de noviernbre de 1948 Re.,pundia ell todure gun delalies at es- Quet6n apartenteento en Pit Edlfirjo Arp'(,,s -it sit tipo a Charlem of it,, Ritz Its ropaii Ins "I'Stitio.1 lie Ili tlanS- lo-I pan ptirtkicte, purecle -a, fr- I, ..... din niiis tin ptihu tie cartas dife- -as de avia- I it
Oiripne sit., vos empecittles pill ,.n In J. I.ag mcciones de einpres
,:lraci- u-I bill[,, dci,,acio del u.,U '"'Wen'tinle ,-,fit ventirja Para 109lar Print". Teniendo los dos jokers ell ciern tarnbieln eel- r n con baja. ..unan0el to Pullen de let venuntIL J,- far. Rodrigileir, do Is calle cle Ayunta,r(Nn,.,di lionda dr,. SAnchez Win. San Rafael y Arnistad. ,.a 0 Moia, Itticitindunw eVOCAL' 12S tre- intent que han alnjado elegantemen.
- (r."s.. .1 all)(mia'... "o"Ir eiii I a- "" lital Pie \.,oni Intle, lie punlris lie onaii(i sabla que los cuntraiius fill lani tie General Motors en bajo clus ez tacipas de las Cortes de ILA or- te von Kraft gusto y propiedad.
torio. Pro affect Ins titles tie [as te- 1-:,hi v, I'li'tic,11allneille, violin rklan- podilan fAcilmente alcatizar 10s 120 tnrnbi n. cirbido al d"encanto car]- mem"d"', Fraticne, doii e 1.1 -mPiliniclas Qu&d.rog ahar. In refers dIffeil y In mAsIn ., ill, aintoo, paiticins i-Psitail una ptin- ijoiitos sin deshacer so jupgo. sado Dor fil divideiiiin derlarado ayer. 111.t- tie .., .r-kt-tAtam Maquear. ardau tare., In relichli de In cnnrurren.
Limparas 01nio Ia baltin. tie cin-oirt rito, vstI6 W- III i *, .... ill;. pj,,A tondelse Inji-jalroen. Asi es qUO' tendib Sits dos jokere; y qtie fii6 solo cle $1.50. Pei ,ionibraron at mundo por ru incompa- cis, integiada per figures may ancumCIIAId" I'sled neepile Pat cudida ndquicip ampecto de I Innitos. attomovill,ti bradil de nuiNtra gentry.
fregandola pneirgi(amente, 'ru", A I Pei stis dos I eyes, pag6 con tilt tres negro Los sidpi Cirgicos Y iable ciegancla.
,,, e tallas para Ifiniparris yn sean do III, I, do , ,I,,- III,,", .1r, '11", Esa. modas vuelven. y los modiFtOre ,Mencionaremas primeramente a is
,Orl ,I telefln? ,,, e tr rn fit priniornmen surticlo, In Toisnor I- : , PIP., ,llr jias coll t a mano par nienos tie 1,05 celeale9 cer -on entre tin a I tie boy din se hisirran en Film talleies. abucla de MineliR, Catalina Ples viti6r,
sA fill linse ;I LAMPARAS OLMIO In (Abrica ,1111ada ell Agmla 7,07, to finn tilt ttapo, y luego ctir ptimipal encantn -lei jkli-gir I I,, hubi'era cooribindo 3us perspec- cas tanibirin en baia.
M-0040, y Rill Don" 71,s de papel tie socia E, h, ':: .. (Id I'S Sf-91110 Y (Ili(' PIT) jtlga- Cs ra I A I ell aquellas Irelo-nas del talle de avJs- tie Jimone7., y Par herm.n. Rnm., a lor,
ell A clite (I inergamilln, Cie crash. do darnasco. n do ciialquier n1ro ,wi- pallido pnied" Ippoor-'s, 21.000 Print za de 38 de centavo a una baja de P.m. con ceitido corpifio v alitlecadas que me ligan estrechisima RmiRtid.
ninn,:ia de P:unservaila on peLicto 'I, 09. e st,,mea, Despu
- a fill tie realizer hmpie.ias, .ion- la ,oano: : Ilil sula citrAt que les perinitieta left- to ptice c.,nInnabaiie porn contr.ste &I E inmedialamente despairs, Is fill
teriql que listed deser. 1,mi; tienvil hecham y Ins fabrican A In nicien liki- estado. III ;ii'mi" (Iv 11flil sittlaclull nPal ell- Per.) que sucedi6? Ni una gain Vez 3 18 Wdlin tie tan mulitte.- pr ,'.,, I~ pd..ps do lam despoelados. .
diendri, si Poled In desen, renovat- In yp tengn ell iiso. Sus precois son if Es preffirible toner tilt ballLI'litO t'.1""T'It, dc'estiviacia. 'le .., III ell adellente este jugador '-nfD,. El algod6n registi-6 baja de entre Interpretado el attend upcial de Is Berligno Jimer-nez Pin y Lucia Mora N
mily AlrNICIINris I ... r ger call imp ,)rta Ora de todos los materials ,Ili,- ('r,11inivivii al jilgadm que I eiria vs- itriado''. fit .ill conipafien -obalon 4 y 12 puntos, v ]us P01-cill as 110 III- ritiCturfe Morelia Junenez Mora. en rivo Pumpilice Torres y Gloria Marla Gonricalei- a Linn tivaleill tie ujia,
ellipli-in ft eroji cainbio aiguore ell sit cotiza- y lardl.nie ,.,,I tablerl ducliesNe tie r%- lez.
I bin dri bombilIns de Is litz elticji- orlse jos couti-alies, ,,,,as vllellR., cion de $17,7.1 log 100 libras. norlit, con into tit[ de social, con fondo veneiticia del prefliediff dince.sann, mon.p.- I
ca, aliefacti.,6. etc. Presta taicljo rl porls valorizaroii el paquete, Liven. So upet6 en 2.250.000 acciones y en dr freya mate, do blanrurat irtinticulada. fior Alberto Martin Villaverda, que cqm.
Lit Maternidad v In Belleza Scr\L(Ill Lill eCtAILIVIItC cuino banco tnihoente Io tomaron. tie lendieron S414.9,000 ell bonos. De ese tilt era el delantero ti Is fields partib con nosotros log grates Inamenlos
,.,% Ill C,.Ctll;,, It"I I %, decide Pit triple, ImareAbase romo Oil. aIll pram.dreque6o. ponslijo. ,to Is DRA. '11PIARIA JULIA DE LARA .set sit escaiun ex- 10 9 '''ie .N otia vez y lograron hacer siple __ doble faida de s6la Una cuarta ell is Despite,., u.a Irrgli'm dr, rlglinter, d.Jnibir. I6 A 4 ell te" a,,N.11N,, ,-,,if tilt total de pins de ",5011 RE IWAITGTIARARA EN BREVE, liable fronteriza del yestido, alarghndo- inas, que abrimor; con Pit nembere do Is
, 0 I. For Is parte posterior hasta morit que Pg Arbitrn do tod2s IAA @IOganCISS,
NVEVOS TRATANIIIE NTOS DE RELLEZA !),I'll., netos. Ntiestro b6roe a6r, ,in (INA NTIE'.*A REFINERIA DE PIE ep
Apnaii hava (-aid,) Una I-I 41, 11, 0 ,so rip qtjejareie fir sit main esti-rila TROLEO DE PROPIEDAD F L a
, 0- -r n1om]v por finer vira de, embeill'."Irt"'I'i , ( .... ... fi, 'I"I" pit el pisn to prodente rs PtipigAila, I 1) priTICIPCSC2 coin. Juanita Gnnz.ile7, tie 'Obrea-5n. can on
hii,-, I Qw ..,frvrioneis la,, vnii1raititin-aii-i iiiiIto (for Piid I,~ p,,,,- .-'Ancin In parle afeclada, )it ,life it rI -I. pArtida, pern probablernente, PEMEX ILTICANA El LinnIrsi de e.9os dos blanens, el rliapeau de pajx np n tie Almlial TehIrIi',r- rlr' ,rienar ,on IN, ,tirag rill, rnihi,11,unn" ,Qi, 1,,,,,I,,P dur. ,,it rmi Plin ,go ri, ita que cI lIqUirlo vrr. -I lalrx resRs no purfill pAsar on el h'.Iliante del raso y el mate (let fill. In- Inrno a ella Lolita COD 1, tres chip. en ,
- to en nin'guna otra tmIctte de Acevedn, &trelia Brit. ,I, .
""_, .1 firin ImPirpir to madera havi6ndn- ll I.tirxn fir CanRsta, 6ste no le guitar CIUDAD MEJTCO fAPLA,- bre el foricin will braille. era de on efertn regila Alvarez do Prado, Hild, Rodri ue,
r)vIrIv Ins Itererre% mAs antiritos-v Pit irises Ins t-iiJI7;n-mj,-__IA I is At qiOm no vimai
%r hoilan do dificil riliminacton to oln. i6riciase nficinlmente en esta caP"* ntipcial dr, Is'& quo hemos a-Imirado ell Belen Perez Jorge do Bray y Felitc, Got. '
I
I
I I I %
I
A130 CXV111" 1. DIARIO DE LA MARINA.-MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1950 PAG1NA-VE1tn0I I I I
. I I
A vicultores y duen-os de granjas EZ Abierta en Lyceum Lawn Tennis
'y 0 REPLKA AL DR. GUSTAVO GUTI-ERR la, exposicio'rt de Artes Tiptcas
piden ay4da para esa industrta
. Entre log inexactitudes que cantle. Por OSCAR SEIGLE log azucares segregation, per at hubLe- -- I
. I tie Is serie de articulos que el doctor I I it
. B J. el ti- cinco. (Articulo XI, In- .EAn"cumrpIJ.Ieent'oP de Ia Ley, pare Ser(i dausurado el mit roles, 2.1, en la Universidi'd :
Recaban medidas para contrarrestar la-importacion Gustavo GutikErazh= t Viblicando lucl6n, pero Como algo liable que he- log restates re no "Tea" n ..
en Ia Revista cer, log mAs entendidos, incluyendo else a). a straer del Estado el manejo de onto "La rtiarto. Homenaie al Dr. Luis de Soto
dci I '-e xtraniero.-El concurs Inacional de fiesta tote "Presente y Future tie Ia Eco. a hacendados y colones, aid Como at El product de Ia venta de log az6- complicado cisterna, se organize a un curso .
- noqMa Cubans", hay una qua results Gobieirno, pars bien 0 pare real del cares segregados, que debian vender- Corperaci6n Exportador2 Nacional de
Una; 'ebmlsi6n integrada par ayl- Mdua. ngestros productores; 3r otras especialmente flagrant y prejudicial P'llis, entendieron que se debts segre- se en log primers cinco aftos, junto A.z6car (CENDA): se design6 -Trus- rusi6n cuando con Ia cooperac]6n de
. cultures y-prelAietarlos de granjas yi- in ., encaminadas a protege efec- a Ia Industria azucarera, y que qui. gar el azCicar que se estimaba redun. con cl impuesto de 11 centavos (Ar. tee" a Fiduciario de log bones at Ca- SECCIQN CULTURA I., Pe sonas de buena voluntad
sit6 al Ministro de Agricultura, in- tivamente a esas.actividades. remos, rebatir. Dice el doctor Gott dante, financial debidamente y ven. ticulo XI, inciso 6). se aplicarian a Ia se National Bank, y agents fiscales -p rque buena voluntad se liecesigeniar ,HevIF, hacerle entrega rrez (Bohemia, abril 16, Phil. 51): derlo durante cinco afios, establecilin- amortizaci6n do log bonos y page de a dicho Banco y al National City' Pat Adel Ia. par to menos, pars Ilevar a CR- I
c un memor nZa.rontentivo de sus Tarm gallon 78 ingenins ti r! afirmado nos. dose mientras tanto In restri 66n do interests, y Como el az6car podria Bank of New York. I be estas areas culturales-- Ia gepeticlones an defense de ego impor- l I otros qua el Pueblo de Cubis liable Ia produtiaci6n, de acuerdo con atros valer mis tie $4.D0 par saco (coma domo el precio del az6c&r fu6 au- um cundcn en Ia realizaci6n )tie, entre
tante a Aderniis de log publicados anterior- tenido que Ir en auxilio de Ia Indus- Palsies produclores y consumillores. sucedi6), el remanente (b) se splice- men Se encuentra abierta en el Lyce otras cosas. el Musto de Aries P0ctividad commercial, afectada tando durante log primers cincO desde el dia 27 en q uc fue inatigyra- pulares Americanas Como di6 a capar In competencia de importadores. mente, ban terminadQ log laborers do tria a;ucarera en 1930 para garantizar Lo que se JIev6 a effect fuli el Ila. He a Ia deuda e interests. alias de Ia aegregaci6n, mediate su- do Ia Exposici6n de Artes TlPicas nocer Ia doctors Airoyo de HerninA ese'efecto, log aylcultores Cuba- Ia presented zafra log centrals Cuina- log bonog del Plan Chadbourne, emi. made Plan Chadbourne medianfe Ia Como en este empr6stito nadle se bastas que celebr6 Ia CENDA se fue. Cu6anas, organized par In vallosa de que de seguro obtendri un
nos solicitan que se Rutorice Ia en- gua, cdn una producci6n de 517,119 tides par. Ia Ley de 15 de hoviernbre Ley de 15 de noviembre de 1930. sacrificaba ings que Ia industrial azu- ran reduciendo grandemente log be- artist .y profeso tritnie I
trada Jibre de huevos fliAlles Pero sucos; San Ram6n, con 132,077 sacos; de 1930, redactada per azucarercis y La Ley determine Ia segregacli5n camera, Ia Ley estableci6 log siguien- nos, de tal mantra que al finalizar el en Ia quo so re nc una coleect6n de
incubar; clasificaci6n de huevos que Carolina. con 136,786; San Ignacio, con banqueros pars, salver Ia citada in. de 1.500,000 toneladas al precia de tes garandas a favor de Ia IMonte: to tender a Ia conservacl6n de log
se destined a Is venta para el consu- 96,203; Santa Cecilia. con 64.670! y Austria, se ha calificado Como una cita 1.23 centavos par libra ($4.00 par so- a) Los impuestes se cobrarian italics. primer periodo de cinco aftas, Ia CEN- ab etos verdaderamento originals ,Hl.tea artisticos; indigenas, sino que I resiva, par qu6? vendidas en cinco pla- y exclualvamente pars Ia amortize DA sollcit6 del Presidente que, COMO debidog al talent creator de one de a ri una m2griffica cayuntura para
me djorn4stico, a que en au defect, Miranda, con 486,602 sacas; asi Como agresiva. LAg LES ca) pars ser el 15 de abril de 1936 quedaban pen o I
se porign en vigor ]a Resoluci6n 144, log centrals San Agustin, hincagua, agresivo serial r un hecho hist6 nuestras notts personals y exprest- quc seentaesta. lezca un intercambio 1 1
I rice, zoo iguales anu#les, canjefindose el cl6n de log bones y pages de sus In- dientes de page $5.872,180 an bones y vas artesanas. q e d6 a concern log arde 1944, del propio Ministerio de Agri. Lugarefic ySanta Isabs que no.han que = antiguo empleado azucare- total del azdcar que quedase at final tereses (Artfculo XI, incise 2). 'tin u
cultures; entrada libre pars concen- rFportado aun el total desu.produe- ro a aria, a periodista bion infer. de cada afto par azCicares nuevos de b) Si Ia mental de azCicares y produc- liable condos disponibles ascendentes Lo doctor Anita Arroyo de HeT- tea tip -as americanas on todog lox
trades alimenticlos-gue se mezelen cion. Haste khora. ban He $2.529,502, as reclujese el impuesto nindez, on palabras de presentation pals,, J,
terminado Ia made, carioca en nuestro pals? Algu. Ia zafra subsigulente. EI total de Ia to de log impuestos dieran superhv't d 50 centavos'que debts comenzat a de Ia sefictra Chapottin hizo un Povtodo 10 2nterfor,,por Ia activiel to de maiz cubano, in lienda de sus cafias 70. Industries nos de nuestros contradictores 'ban emisi6n debi6 Her $42 millions, Vero Ia CENDA6 daria cuenta ill Presidente ,egir at 19 Je enero de 1936 a 11 cen- cuento magnifico de Ia labor de "o
_W regulact preclo de ese grano; azuFarers, continuando en actividad affirmado enfilticamente que fu6 Ia Como stile se ofrecleron para In se. y 6ste' rebajarqa Jos impuestos (Ar- tavos par saco. Esto lo coneedid el is, quien desde lipce veintisicte an os dad artistic. ya zada tie as's
am professor. y par cuanto se habrH de .
coqtrul ,on puertos y aeropuertos en 91 ingemo4 en toda Ia Relifiblica. I industrial azuenrera Ia- que salvo Ia gregaci6n 1.300,000 tonelaclas In end. ticulo XII, int!iso 1). Ptesidente par Decreto No. 78 de 18 es professor de'Modelado Orn Pn' deriver de elI2. hay que reconocer .
C-Ilanto a log importaciones de even y Banco, que segfin 61, estaba totalmen- a 6n en definitive cojpsisti6 de $37 mi. ., c) "Todas log cantidades de dinero do enero de 1936. tal on Ia Fiscuela do San Alejundro,
hueios en general; rhantener una in- Conc'rso Nac ipnal de il uestx te quebrada, y Ia qua estabiliz6 Ia Hones. cobradas par concept tie log impues. que Isabel Chapottin he credo, caformaci6npe Naci6n. Ante semejante La RepCiblica no contribula con no- tos aut6rizados par at Articulo XI tie Pero Como sobraba ego important y hit desempefiado disrante veinLe a I
, rmanente sobrA logpre- Seg ofuscacJ6n o h i insensiblemente, y par so gran
clog ciderigen an el Sur de Cm log datos facilitation par el no hay argumentaci6n possible. La do ni hoofs sacrifice alguno. ni dict6 Ia presented, constituirin un fando ca- ea tided, el -Trustee", a principles 3 as Ia ensenanza de Escultura y Ta- .,,in creator. on Arte Popular que
pars ev tar que importadoren do Agriculture at finaP- realidad fu6 at revk. La crisis azu- media Rlguna pira beneficiary Ia in. peciat quo no estari sujeto a oblira- do 1936, se propose aplicarla a ,redu- Ila ten Maderauin el Lyceum, nm&n nrtifendo d una'raiz americana, en
oca- zar ei sexto in I as clHses q ofrece a log ridullos
sionaler adquieran log excess de pro- es dell Concurso Nacio camera provoc6 Ia crisis general del dustria azucarera. Conno data estaba cJ6n aiguna del presupuesto tie In R cJr Ia deuda y a eviler Ia continuaci6l, dc crco IlegarA a alcan7ar una
_ pals -precisamente par el excess de adeudada a log' bancos goal comer. p6blica, y se depcoltarbLin en un banco v Lyceum, y log curses Ve h olreci- ac,, ,CHC,6
ducci6n a bajo Costa formando di ,in nid tie Puesta quo se celebra en te- I e- del page del Impuesto de 11 cents. do n Escuela Nocturne Gratuita del ,H,4 ,n en to specific. cuyus to
anexas I a I mce
Is Estaci6n Expert as que gravaba Ia indu.9tria azuca h pueden
del aziicar qde deseamos cia, se entendia q d quiera. a Todo sospecharse fit
ausp, ep ue log nos serial a bancos de reputaci6n internaclon do an Ia Escue a do crane er a a' rera, y aqui vino Ia .rimera viola- depended, en gran parmental Agron6mica, bojo log I s i no bast6 el cr6dito azu. admitidos a Ia par Como page y pars que actuarA Como Figente fiscal con C Universidad seguidoR stempre de las
1. clog de ese depa'rt2mento, el result Corr g r- y i6n del Goblerno do buena fe y corre te, de quo In obra de nuestra lustre
D A 0 G U'E R I A career parat Ia Ilquidaci6n cle log call- garantia de deudas, allviando asi el respect a log bonos. etc" "Las can- cr6dito empefiRdos an el Articul. Vil spondientes exposiciones. Compatriots no quede sin emulas,
do de lapuntuacidn ca Como sigue: gaciones no pagodas par hacendados crddito naclonal. Temeroso de que Hsi tidades producidas par diction impues- tie Ia Ley y d bill- ultivaaores. sin estimulos Tolle
PRIMIER LUGAR: Late de 36 de In y colones. Fuli necesario compromise. no sucediera, aunque asi so ofreci6, tos se aplicarin finish, y exclusive. e log demAs garantia, El case do Isabel Chapottin ca sin c .
er el-cridito de Ia Nact6n, median- hubo un hadendado prominent que menie all page do principal, interests citadas, pues pars eviler Ia que so W jen. Cuba, torque esta t-dlent0ha depended de quo log estudinscs. log variedad Lekhorn, blanca, -con 1984 t do rl I
" MAYOR' 146 EDIFICIOS huevos y 2043 punts. t e un empr6s 6bli a, Para flotar Insisti6 rep etidamente en que log be- y amortlizaci6n do log bonos. y genies proponia at "Trustee" y upodprarse mu or vaii6n age do Ia Inspiruci6n aficionados, log professional, del 2r- V
K-AJ.47 A411102 A-1104 A-son V tito P C do log condos corerspondientes a Ia del arte primitive de log indigents to caloricen 6ta quo puede llamar- I
log bonos del Plan Chadbourne. Los nos tuvieran fuerza. liberatorin par. de Ia deuda representsids, par log be. Industrial azucarera, dIct6 en 4 do he confeccionado log mas dlversu se share arte industrial naciente
11. Tte. Rey y Compostela SEGUNDO LUGAR: Late. 22 de Ia bones no fueron emitidos par log ha. que, Como He verit, en realid d te. nos de acuerdo con log ,preceptos de abril de 1936 el Decreto-Ley No. 799 obJetos, contribuyendo de ego malle- que mahana puede muy bien conver'q. I I.. 4AAKA1011A variedad cruzadas con 1951 hooves y cendados, ni par log bancos, Quien Wen canister de tftulos garantizados esta Ley". (Articulo XII, Incise 3). (Gaceta de abril 11) qua oblige a Ia ra a Ia creaci6n de un nuevo arte tirse en one rica Inclusttia jue ,perWkifftes G60raw 1963 puntos.. log emiti6 fu6 Ia Rep6blica.de Cuba, par una mereancia sana, de Mcil con- d) Cuando se hublera pagado fnte- CENDA iya en liquidaci6n) a que industrial qua estA on camino de al- mita superar Is economic ci a
ca decir, el Pueblo Cubano". .1-vaci6n, que se canjeaba anualreen- gramepte Ia deuda y sus interests, depositary log cantid2des necesarian canzar un magnifico desarrollo, de- Todo depend en fin de que se (-am-------- -UGAR:*Lote 21 de Ia Aunque esta manifestaci6n estA he- to par azueares reci6n elaborados- cesareann y terminarAn inmediata y pare amortizaci6n y page de intere. bido HI interns que ha despertado el renda y se Interprke come ca do. "I'll 1, variedad Rhode Island Red, don 1940 cha con- ingenue habilidad, no cree- Pero desgraciadamente no se acept outomAticamente, sin necesidad de sea de log bones y pagase $600 000 mlsmo en todas log esferas cuittira- Me Cate nuevo arte cLibano que me__ ,, huevos y 1951 puritan. man que haya nactie que deje de in- esta indiescidn. Esto d16 lugar a qua promulgacl6n de Ley aIguna 0 do Ears log genies del Institute do jE IH_ log do Cuba, y sabre todo, entre ul race ser intrqdupido en firme on ]a
I Las tres lotes pertenecent )a Gran- terpretarla en el sentido de que In log bancos' isolarnente acepturan Jos otras disposiciones legalese, log tin- iliza c16n del Az6car (ICEA); agre- magisterio naclonal que ve en este Escuela tie Cuba. .
I
I I ja Chats del doctor Carlo Prio So- RepCiblica y el Pueblo Cubano come: bonos _' settle par el 60% stos establecidos". (Artkwlo XII, gando en el Articulo 11, letra C, 10 arte una posibilidad de un nias ca- ,Par so primitive belleza, par su
carrAs, Presidente de Ia RepiJiblica. Heron, unpgran sacrifficio, a rtando 701,, decosmupiralar, y an muchos caso s ineso 4). siguiente: I plendoroso future pare nuestra we- ,,rate novedadjor su valor plAitiEn las compLtencias indIvi4uaIeF tie capita as are auxiliar 1 fedustria fuer9n entregalicis a log acrecdores e) Una vez efectuado el page de be. "El remanente ,do log product nifestaciones sut6ctonas POL, media o el arte de Is el Chapottin. -cnnVIL I'll, 1 n I "", ,- azuearera.. en firme a base de ego cotiucilin. nos, interests y genies, cualesquiera 05 boe de material genuinamente cubano, ju;ici6n admimble de gusto, sensibl11 "" pollonas, se encontraban at terminal log citados Impuestos, despu6s ae a -tanto do lid-ad, gracia y talento- merece que
I el sLxto mes de Ia competencia an log Reconocemos qua en Ia Ley de 15 La amortizaci6n del capital y page cantidades qua quedasen en manes nor Ins responsabilidades pre fe que habrA de ser en manos,
i I de noviembre de 1930 (Ley del Plan de intere3es corrI6 exclusivamente a del Gobierno, "se pagarin egos Conti- ""It"ll nihos escolares Como de artists pro- se Ia stirs page, qua so le suavice
I tres lugares principles: Po- de log incises que precedent, engro- fesionales, el instrument
GOMEZ PM4Dirp P'im'3rel late 38, Chadbourne) se clijo en at Artioulo cargo de hacendados y colones, pues dades de dinero Inmediatamente a ]a ,iLn Ins Renton Pfiblicas tie Ia Na- mi .% 'I!- el camino de obsticulos, y que ill1. Ilona No. raze, Leghorn, Vll Ia siguiente: Astos (Articulo XI, Incise 4) sports- Corporaci6n pare su distribuci6n a I center pare alcanzar one mfis cabal cance one perfecta plenitud para
. 23 onivo blanen. con 167 huevos. Segundo I u- expression del alma y el paisaie cu- gloria do su rreadora c int6rpreie.
'_ 6 y 0. La RepCiblica de Cuba eippefia so ban ,.;it parte proportional de log tin. log tenedores do "Certificados de Par. cilln".
gar, Pollonat No. 9, del late 26, varie- btiena fe y su c 6dito pare el page Puest0s. Was consisting en 11 cen- ticipaci6n" (Artfculo XII, incise 51, El Estado no s6lo se apropi6 in- bano. Los mae tros cubanos todes deben
I dad Cruiada con 169 huevos. Tercer debidamente de one remanente, s:no No ca de poca reciente, par otril d Sin
I VOP)ADO lugar, Pollees No. 5, del late 23 de punctual del principal y de log interer tavos par saco durante log primers cuyos Certificados so entregaron a he- d a tir esta interesantisima ex__ ,-- Ia variedad Rhode Island Red, 'con ses de log bonos cuya emIsi6n se auto- cinco sites y en 50 centavos durante cendados y colones en proporei6n de que ademis con5tituy6 a Ia CENDA, parte. que Isabel Chapottin sient.e posici6n quo debe ser admirada ron
,.... "I __- 173 huevos, toqas log cuales pertene. riza par esta Ley, y pars su amortl on Liquidaci6n, Como depositano de inclinaci6n par esta ortesania exqui- orgullo pues an ella, repetimos, so
SWIV100 DE can a In Granja Chats. zacidn en log tdrminos qua as esti ]as fonclos, en una Cuenta Especial site que tiende a Ia conservaci6n de senate 'Como Ia dignidad de Ia ver* I pulen". en el Tesoro, cuando, en realidack Cana nuestras tradiciones indigenas: Ia micula, Ia realiclad de haber hallado
momaau-iks Ian r.nipetencias partIciparon Iniciase hov cantidades debieron haberse deposi- dectora Anita Arroyo, on Pallibms una verdadeLa expresl6n artibtics.
- Ahora procederemos a prober ve [a im inortaci'n de
., I 48k pollonas, qu en el ClItimit mes ego no ca todo to qua dijeron e I- ./ tadd en police del "Trustee". iniciales de so discurso de presenta- Adern". hemb-9 tie darlo a ronocer
.. 1 puhleron etv tatee 12,200 huevos, quo I F En Ia misma violacl6n inciditt el ci6n de aqu6lla, eludJ6 a Ia pre0CLl- Isabel Chapattin recibiri cualquier
citron Ia Reptiblica y el Pueblo Cu: e 6 Cate eminent cubana orden le haga de confecoi6n
11 % acreditan on promedio par ave de 24.9 bano "an favor" de Ia industrial azu los"nue*vos om nibus de la CO A Gobi rn con so Decreto No. 942 d pit c, n que
"I sentia hace veinte afias par litvar do cua esquiera
11 I q I camera, y qua en definitive 4sta fu6 I 16 de marzo do 1937 (Gaceta do mar- lue 5! de log objets exdes log pollonas que zo 23) al reiterar que Ia Cuenta Es a v log do realizaci6n cuanto oil ger pueston, que siren de ornaments exE I,- .= ente al 84.4% de Puente. Par '
1 camPl-
a -, _31 1 en son: Rho C Island Red, 241; Leg- .esquilmada y maltratada par el Es- men ya anidaba en so cerebra. y GI quisito on cuRlquier hogar cubann.
,, 11 -- -1 tado que so apropi6 do considerable special so abriria par log Agentes Fis4a horn, bloncas, 96; ?qew Hampshire. 78; fond'os edrrespondientes a dIchR in En tres dias Ilegarou 2,4. tales. del senior Miguel Ar y Arce N que experemientsba descle on- Reciba nuestra fel]cJt2ci6n In desC! cc cales a nombre tie Ia CENDA y si a a"
L IY66 9 J -Y 6 15 Plu-..th Rock, listailas. 12; Calais- dustla. I 5ue falleci6 en La Habana el dia 13 6stos no aceptaren en cualiquier otra Latices par encontrar nuevos medics tacada professor.
7_1 1-11- 11111_1--- __,. nos de Prot, leonadas, 25 y Cruza- tan barcos con linereanem. e enero del afid 1935, a cbrisecuencia Inst1tuci6n bancarl y que de egos de expresi6n do to cubano. ClRusura de on curse martlano
Iz I des 30 En 1930 la zafra tie Cuba fu6 de AsIstolla. El embarque tendrA lu- condos Ia CENDI entregarla ill Afortunadamente el arte y In ha- El pr6);imo mldrcoles, dia 3, ci-A
DE TURNO N @ V excesiva pare Ia demands (4.671,00' Superivit en Ia Aduana gar h.yen el vapor "Magallanes". ll bilidad do Isabel Chapottin son tan
En Ins competericias do segundo toncladus) y el precio promedlo del "Trustee" a) Ins ca tidedes necesa- I clausurado en el Auto Magna de Ia
- afia, que filuran gallinas que partici- az6car Pero at primer sernestre tan I Un homenajc rias pars nniortizaci6n e interests I lit exquisito.4, an laciles pare Ili plas- Universided el curso sabre .Marti
Peron cri e primer she Como P0110- reducido It.4149 centavos), quo no so- Los empleados del Retire Maritimo, at Institute Ins cRntidadcs pare sun rnaci6n de SLIS orilinales concepcio an
77% nos, acupaban al final del sexto men lamented ]it Industrin .nine at phis en PUERTO le ofrccerhn el dia sets del corriente gastON, r) a Ia CENDA pare Ips so- nos, quv pace a n ng6n esfuerzo le mundo Lazo so he desarrolludo-en
D a T U R N 0 Ill 0 1 log tres primers lugares. log totes tern estaban on plena bancarrota. Hn- ines unchomenaje do simpatia at doe- yea, y d) lox sobranten sc dedlearian han costado. al parecer. el dnr Vi- nuestro primer Centro docent. Ila. a imaci6n a sus mufievos Y hill- ran use do In palabra el p
- idgtiiestc4: Primer late, 53 do ]a Gran- bin una enprme cantidad o Par F. Pkrez Barbosa tor Fa undo liernAndez, president it lox fines dispuestom en el Articulo d, y an )as ropic doeFannacia Cartaya taDulce Nombre, del senior .Tos6 Luis sin vender y nadic encontrnbn Ia so- do ]a Caja del Retire Maritime y do I& Ley do 30 de diclembre tie inafps, realiziir mAs caprir osos tor Lazo y el doctor Miguel Angel
Inz, raze Now Hampshire, .que Pu- N. niolivos con material muy v" rmdo: Carbonell, president do Is Acade- candidate n conccjnl, on log pr6xImos 19-6.
15 y 14. Ved.d. FO- 1 109 gicron on el mes 236 hooves y on r.1 En ]as offeinas do In North Allan- earn totes. seniffla.s. calla brava, henequ6n, con. mia do Aries y Letras.
Este c6lebre Ley consurniti ntro chns, dientes do tibur6n, muderas,
. I Ic and Gulf S. S. Company fuirres El note Ri quo tombitin .go sumni-An nigntado epntra Is industrial azuenro Horn: 6 D. in.
English Spoken semester 860. El segundo lugar. at a- Tratan de que Cuba envie Informado g1tirns, etc. do todo to cunt hall sur.
-3981 to 2. del Initiate grhnjero do Igual ra- q uc oil el vapor "Norin log smiles tdel homenaJeado. cndra ra, pues comenz6 lArticulo Primerol Homenale KI doctor Luds do Soto
SERVICIO A DOMICILIO zatcon ;46 huevost El mercer lugar, el Una amplia delegacil6in al des" quo Ilegai-A hay a La Habana ugar a as res de Is tarcle en tin Co. par establecer un impuesto do 9 con- to ones titeres do Burns gracta, chus El dia 5 del pr6ximo men do niaconduce Jos primers cuntro nuev0s nocido restorAn do Ia Avenida del t a r log Escuclns Ru- log 8 p. in.. le serA ofrecida uns
Ia c 50, do In Granja Los Anones. con ravos grs cofaa
a Fenuinas' b.arbacoas Indigertas, enas yu, 11
__ 6-nibus pare Ia Cooperative do Orn- Puerto. ten iv ca-M I res, quo so entre- 'gogradas" kipicas, ones nisaics cric- corrode de honor en el Hotel Name- 108 Iuevns. Congreso de Edue. Fisica rdbus Alindoli, S. A., coma parte do Integran Ia Comisl6n organizridorn, garlan a on ,
"Patronato Administra- 110.9 aIgunos do Jos cua ca, Como el not at doctor Luis de Soto, voltage
r __11% I log 300 nuevo3 vehiculos do can quo el cafior Gustavo P. Mullen. y Ins *it- Live de Ins Zscuelas Rurales Civico- intituIndo "Descularindento de Am& professor de Hintoria del Arte de
FARMACIA Y DROQUERIA El Coleglo Nocional do Profesores reemplazartin el viejo equipo. gulentes dames: Argentina Cuevas, Militares".
La colonial ... do Editcacl6n Fillies, on so iltimn se- Nuestro informant nos dijo adc- Conchita Leal, Josefinn Caifins, Olga rica" per Rettlan un pasaja hist6ri- nuestra UnJversidad, con motive de ,
si6n, conoci6 do ]a Invitaci6n official MAS que, embarques parciales do ca- OlazAbal, Maria T. Pons y el sector in, Como ya Ia deuda do log bonos era ca; egos 'bateyes" do gran realism hatter side condecarado par el Go(Conlinqacilln do I pigins. 10) reciblon pare que, Como orgunismo tan &nrdbus estftn sefialados paks lid. Evarilito Vhzquez. ly pequefia, redujo el impuesto de cerca de log cuales se rnueven eon blerno do Ia Reptiblics con ]a Orel 11 centavos a 8 centavos en log za- ritmo natural, adeptando different den tie Carlos Manuel de C6spedes
- representative del protesorado Cuba- gar todas las semanas sucesivanicrite, Nuestro particular nmigo "'a" fras de 1937 a 1939, a 7 centavos en Pastures y evidenciando costurnbres
no crivie tine delegacift oflcInI n) a go con el grade de Comendador.
DE TUANG LOS V1 91N fft u ores do In 4ort Atlantic dor. La mismo habri de pisarle at )rlflas.va 1, Jaime Vflm le Its extendido te"L11 Ia de 1940 y a 2 centavos oil In de do In 6poca el hombre siboncy: y egos Las adhesions se recibirAn basis
sindleo Lubrafla con el nuovo pre- Ill Con ego an o S Company, hasta que 1!1 invitacl6n phra ego acto a Jos repor- J941 y sigulentes, 6stos pare Jos gan- Follares y pulseras, y plains y bande- el jueves 4, a las 12 in., par log leOBISPO I 8511. FA-7674, 14-7675 c ac 16 Vision'. quo so ceiebrnri en total do dichos veniculos sea entrv. ters del Puerto.
\1. sidente, sailor Tous, Agradezco Ins r6ximo inei do cc- gado. Ins del ICEA; y en definitive esta. 3115, Y maracas, y candelabras, y mo- 16fonos U-9257, de Is doctors Rosa-1 palabras de Garellas Rey, Como ca- Uruguay en el p Tres millions tie supertivit en d6o blecI6 (Articulo X) quo log sobran- tivos tetras y otros objets en fin, rio Novoa, y par el F-3270, de Ia
I -I- I' d ca quo Espnfia sea unit call- tubre. Aninilsino, a bordo del vRNor "Nor- resell
'a so mantle" que ten despu6s de ego% gestalt "ingress. come el bellisinno barco ectrilecciona- doctors a de Castro.
fe= 'ient, de.Fueblos, Pero quo me Jinpitesto el ejecutivo tie loa objeti ll,!,.rA La abana el Marth
Ei doctor Luis Gustavo Fernandez, rin an lox fandon generals (let Ell- do con moteriales cubRnos. Nos adherimos gustosisimas is esF A R M A C I A nos deje tier c stencil", as del Congreso y do In necesidad gr6ximo Jueves, vienen quince 6mn 1 director administrator do Ia Aduana tado". Obstirvese, pues: que el Eats- Pero it Isabel Chapottin Ia IMPL11- to acto homenaje a uno de nuestros
D R 0 G U R R I A 0 a Fucron ceri-ndox log brindis con el de QUV-Cuba es16 dignamente repre- Lin do .Iuxe, extra Inrgos, pare log 0 C nuevamente log -son y conmueven en Ia actualidad. rolls eminentes Intelectuales, y Ia enquo j rrctuncli!i el sebor Ram6n J. ,rntodn on one event, tom6 Ian Heuer- Omnibus Consolidados "La Cuban a,, do Ln Habana:, to express n 108 PeriO, d vu Iv a viol r I W Mal ,oll, at ngradecor cl home Pis' do., gue a continue ci6n transcribe. ra.ra Her operados en at servicio on : distas qua cubren ego sector infor- derechos do ]a Industria azucarcrn yn realizada on gmn parte su ob a .
Mos: exceptional, otros provect6s que to rdt.1' ?01lrrlta Ci6n par el merectrifof 0 H N 'SO I recaudaci6n nbtdnicin apropfiknilose do lox sobrantc3 del inn ticipado, nuestra alim
. I nn- L Habana y Santiago do Cuba. mativo, quo In r ctinines
je diciendo: "Son extosepara mi me- par call dependencia fiscal, rn c) mes F.uestosobre el ax6car do )a Ley do driin, sin duda a1guna, gran reper- simn galilrd6n.
ontero Y *ACJUUR mentm, de emocl6n int n5a, quo tie- "El Colegio Nneinnnl tie Profeso- Ell Sestrain "New Orleans" de abril. del corriento afio, ascendio do ioviembre de 1930, y eatable-
Pik TURNO 1,081UNER roll de Educnci6n Fisica estA on e; Ayer arribl3i at Puerto de Ln liafELF3, A-21129. A-2M K-IM nen mucho do nostalgia y tie orgu deber do hacer on Ilarnarniento a.to- banja, el Seatrain "New 8rIcans" quo a In sumn de $7.488,500.00. ciendo un impuesto dil I d 0 I
I lJo, torque este acto par una Porto n
signifies el alejandento nunque a6lo dos IoL professors, funcionarios y so. segun hulilmos do publicar oportun Tambi6n dicho luncionarlo refi- contavoll a favir do I a ca a as e u. H artin Las obras que faltaw paria
mente rincle este via)e, pare recog it 6 qu rates Civico-Militares.
I 11 men temporalmente do In )3encilcen- torlhades cubanas pars quo contribu- er no en log reason de marzo y abril.'
eta Cntalana que he presidio y par- y an a que Cuba asista Y esid repre. aqui Ia mayor cantidad possible do lian aportado, en conjunto un supe- Es decir quo no s6lo par el Decre- '
quo so lian ongregado squf elemen- senta& par una delegaci6n amplim, carrots tie fefTocarril norteamericanos rfivit do $3.042,015 a sea, $1.888,279 ca- to-LeY Ifo. 799 se apoder6 do one
FA RM A C IA S tos muy npreclados de nuestra socie- Integrada par Ia mejor do nUestros ge reintegrari a tcrritorio de log rre' onchentes at superfivit do Ia re- :sa ,cantidad perteneciente a log la tellm inacio'n dolbarrio
N dad decana y del Cjntrb Catalfi par. cuadros de professors gin excluildn lodes Iffnidos do Nortearntrica. C rid dos obrero
I I y teradamente pas6 a too sobrantes del I
que apreclo is prepencla de inntas do nlhguno de log seciores que labo. No obstante Ia compaWa operado attlaci6n del mes do marzo y colones, nine qua rei- .
r, $1 153736 en Ia correspondent at
earns arrilgas, no a6la de catalaries at- ran par Ia E ducaci6n Fisica r conse. de else buque tratando de ofrecerle m's e abril, ambos do Tesoro lair cantidades que seg6ii Ins Ernbiirca hacia los Estados Unidos el ingeniero R.
0- log recaudacione, .bt1= Cn 'I "' g.rantigs do Ia Ley do 15 de noI no do cubanoo y de log distinct
. De Turno HOY as re- center con su responjobil dad ha facillidades a determinades enbarc gioneste at. las. Pero es Ia cierto adopindo log sigullentes acuerdos: dares de Cuba, JnIci6 conversacla- tes meses del efio 1940. gua' viembre de 1030, que homes citado,
que ca P3 ornenaJe que se me dedl- nes con Ia cornIiaoin de log debieron haberse aplicado al page de S. Pulido.-Rinden c6lido homenaje 6i Ing. 7apico
1Q--Se acuerda en j)rIncIpio We Ferroca- Ternnin6 diciendo el doctor Luis log bones y sus Intereses, y at hubleca, quc sincernmente agradczco, dead una delegaci6n de este Colegio a- rriles'Unidos de La Habana, Vern Ile- Gustavo Fi rniindez,,Iue desea hacer realguna cantidad restate, a log Cer- El Barrio Obrero. ep realidad Una ca a] hacer el resume del Hole, 616
L In Is q le ara mi, pare mis colabo- cional do Profesores do Educacl6n Fl- gar a un arreglo especial respect del pfiblica heax re DESDR RAIUA A PASEO lroros, ya P I frente side estate at III Congreso Panameri 11brue de 53 Carron de ferrocarril ,Presi6n conocimien. III codes do Participacl6n propiedad cludad que darik alberkue a mlllares Ins gractas en nombre del Presidente t
quo to que.hice a L
de In Beneficencla IU6 eguir so orien- cono de Educaci6n Fisica. eq erdo cargo de left cuales 45 raci6n clue le estAn prestando ]as funDR MARTI con t to que dt! Ia magriffica coope- c hacendados y colones. de families, seg-an el Plan original, cle ]a Repfibllca y del hfinistria de .:
Oficios 152 esq. Amargura .. A-3737 taci6n y so counsel, par to que as a eathn Fargados tie SaCDS tie azAcar. clonarlos y empleados dL ]a Aduana. Tan extraordinaricis resultaron as- constari de 1,500 casas do tipol indivi- 0. P., Ingerdero Manuel Febles Val- .
2Q-Se acuerda que el Ejecutivo No- Cuando se efectuaba el embarckue log Coates so mantienen en un ,it- tos abuses que, una vez transcurrido dual, mAs ocho edificios de viviendas dds. Villegas No. 101 ........ M-4030 ellog a log quo le debe In obra ren- cional del Coleglo convoque a todan de Jos carrog .vaclos fueron Ilevaucs me tendlente a lograr el mayor au- el f6rinino del Plan Chadbourne, Jos colectivas, cada uno con 31 RPR
M1 A Compostela .... M-28M lizada. He do menclonar Como el pri- I a,, entidades tie Educlici6n, Futca haste el costado del buque atros quo log recaudnciones. Espera quo calcularon log p6rdidas sufridas mental; y el pine de Is. plant bsJa Embarcis para Estisdos Unidos of
. -1767 more, at sailor Ondslmo J. Tauler, a ofjciales y privada pare clinstituir formaban parte del grupo cle log que asimismo el menclonado funclonario. estableclEgido Oda ......... M ment. n par hacendados y colones par Jos im estA destJnado a local pare
Inquizidur 361 y Muralla ... A-6414 quien sucedl en Ia presidencla y que a' lingenlere Reni S. Pulldo .
' tin Comitk Nacional "Pro asistencia continent cargo Pero Como todavia Ee Is recaudaci6n quo he oblenido puestok PaFadog, par disminucl6n de intents: resilbranes, ca.M, etc. .
Nabann 470 esq. Lamparflia M-8778 futi en log primers tempos, mi miles- do -i ill Ill Con no. so hibla arribado al acuerdo en- urante su actuaci6n at frente de !a Peso Y po arizaci6n de log az6cares El ingenierp civil RenA S. Pulido y
Cuba 254 esq. O'Reilly % A-2300 tro y mi gula y ill que considertib" n e Educaci6n side", pare movi tre ambalt ernpreHas, In Seatrain Line, Aduana. en un aho y media, y que En IF. Porte control estA el aper- Morales, jefe del Laboratorta de SLe,,
& Ignacio 551 esq. a Luz . M-6677 Como mi liadre espiritunl. Debo citar lizar canjeadon:ggarylas despojos realizados tamento del concerje saln-comedor, los de Obras ftblicas, y president de
el Inter6s naclonal hacia ego no quiso admitir ones Carron don car. asciende a clen veintid6s millions par I Este par Ia desvalorizaci6n una habitaci6n, barict Y. cocina.
DZSDX PASSO DE MARTI A tambl6n a mi gran secretariat, al se- important event y recabar del Go- go yesto motive quo Nedarfin Inte' do pesos, pueda cerrarla con ciento original de log bonos, que fueron en- on Is DIvi3J6n Pan-Americana de In Ago.
PADRE VARELA nor Buenaventura de Pons Vili; R 105 bierno central Is mejor cooperact6n rrumpidas Jos laborers c Ia carp de laden log serviclos publicaF, ano de
sesenta millions ill cumplir sus dos tregados a vendidas del 60 at 70 par muieres y otro do hombres. Las ,;I- clacl6n de Constructores de Carrete- Neptuna 11b ............... M-3371 tesoreros, sefiores Ferl'An, Monist y pare que Cuba est6 dignamente re- log Carron vaciog. Ayer For Isultarde aflas de servicio en can dependencia ciento, han liegada a I's conclusion viendas de log tres Visas altos, cons- ran con sede en Washington, embar.
Ss M-5230 tantos otros. Todos ellos ayudaron R presented, de acuerdo con el pres- no so habla Ilegado a n ngunk solu. flca 1. ,que, salvo ]a espera obtenida, tied' tan .
S.n Nicolis 217 ............ I de ocho apartments do I1P0 c6 Para Ills Estados Unidos of O
M,4411 In obra de procurer quo so realizara tigio do que *oza on ,Ia Arrit5rica par ct6n par Ia qua el Seatraih no labo- bjeto
Ratmel 313 ............ La recaudaci6n do In Aduann ca- Iogr6 Ia industrial azucarera y quo standard y estii!li compuestos de Fala- do tomar partleipaci6n en Ia retini6n
:San IAaro y Campanario M-4486 eficaz labor an favoe de log pores v su organization y proyecciones en el r6 en horas de ]a tarde, manteni6n rrspondiente ai'dia de ayer Haden. I resultpdo hubiera logeado en comedar terraza, lavadero, una babiEscobar 154 .. ........ .. U -6813 de Ia Beneficencia Catalr. Debd Campo de Ia Educaci6n. Fisica y Ia dose Ia situaci6n an idAnticas condi- di6 it $233,000.00 aproximadamente. Ieflainltlva at desde cl primer me- tacl6n, afio y cocina: on log extre- do directors do dicha orgatlincift ,
Gervasto No. 452 ....... :*. U-9317 ser junto con Ia prongs, r conocien- Recreaci6n". clones. mento hubiera nrrojado at mar log
Reina No. 305 .............. A .8293 do su cooperaci6n y sus estimulos. Las lonportaclones alas hay dos apartments mayors an Ia oust se dari posesl6n, del cargo
. 5 .1 I Exislencia do marina y do arrom La Inspeccl6n General del Puerto aziicarcs sgregailos; y it iddritica con. teniendo cada uno, sala-comedor,
San -Iasi y Gtrvasto ...... U-1400 Permftaseme in que se me tache de El sAbado, dia 29 do abril, heats report que el dia 29 tie abril Ilega- clusi6n Ileg una agencla (Jet Gobier. to- de Director General, al geni;Tal Z.
M-2611 inmodesto- menclonar a mi esposs, Dan hoy Una canastilla a no de Washington. rraza, dos habitaciones, bafio y cociCrespia No. 67 .... ..... n lodes log almacenes y muellex del ran Hein; barcos de travesfa cond I no. Reybold, Jefe que ful del cuerpo do I
Carmen y Tenerife ,.:: M-6039 par lue a ella debo haber podido ac- uc enq an I Estes edificlos tienen un
favor de nUestra sociedad de- U g e a. segan inform Ia In9pecci6n do 2.944,535 kilos de mercanclas an En camblo, mi contra log arucares
Atnistad y ,S n Josd ...''.*.,.* A-OM tuar Ill naddo en Ia Vibora en u rl sistema ingerdercis de E. U.- A. durante In .taConsulado y& rocadero '.... M-5Od2 cons, ya que jamis ;ecIam6 Ian horns 8 enersil del Puerto, Ia sigulente exis- general; el domingo 31 as recibieron se hubleran e t1do bones, valores 0 may prictiro= disponer de log ba- tima guerra.
SuArez y Apodaca ...... ll.. A-4444 quea ella le pertenecfan y quo dedi- el natalicio de C69pede tencia,4e marina do trigo y de arroz: asimismo 22.791,625 kilos Incluyendo dinero con fuerza liberatorin. at so suras y desp as, pues cada uno El genersL4311eybold sustituye al inNo. 9 ......... M-2074 rpb a mi labor de president. to Sue co, 2,353 saccis 15.776,013 kilos do petr6leo. criffico de Ia industrial azucarera hl tiene un crematoria, an su Porte cen= ..... -2019 sin aducla constitute un sacrifice. Pe- do arroz y 1,026 de marina; muelle de El d primer del corriente mes blare side menos cruento y log r1sul- tral con su tube do dcsc&I*Ra de la geftlerci Charles M. Upham. aue se ba
I rid .......... A Hoy, a log cuatro de Ia tarde, se La Machina, 20,000 sacos doo tie fae basura. De ests. forms. se elindria. Ia. ret"do, debido a su avanzads, eclad, ,
A9.11. 172 0 ....... I ....... M-2 1 realizado nada represents at se celebrarA un sencillo acto en Ia as- muelle de Siliats Clara arroz- recibi ran tambi6n par Ia via me. tadas econ6micos pare el pais infi- manipulaci6n de Ins basuras y !og ma- el que as muy conocido en el sector
AiibiffiA KENOCAL *Wl re' coompara con Ia hecho par log fun- I 18,366 sacos rftima 4.558,442 kilos de mercanclas nitamente sulaeflores.
" .." Idadores. auleries. inspiration en a] Cools public n6mcro,,JI8,.s1 a,.en de arroz y 4.144 de marina; ,! uelle de an general. I Quisi6ramos an vista tie todas rts- log olores. Drolesional de In2entercis cubiancis nor ,
- .-.--. -- --- V.#-4. V.1- ..#- ri --..--- 1- ..---- --- - ______1_-_ 1__.._-_1 I
PAGINA VEINTID05 DIARIO DE LA MARINAL.-MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1050 W CxVM
SECTION A N Ll N C 1 0 S C L A" S I F I C A D 0 -S D E U 1, T 1. M A H 0 R A'
&ONOVICA PROFESSIONALS COMPRAS VENTS VENTS VENTS VENTS' V E N T A S
I ABOGADOS Y NOTARIES T2 ESTABLECIMIENTOS 48 CASAS 48 CASAS 48 CASAS CAW CASASOLEOBOLDrNA COMPRO BAR SIERRA, LO MEJOR FRENTE PARQUET
.e. to, a '" de gusto, pars corta familiar. torrent a] font.dam Is. enfer-adades del Instalado. buena varts y qua no page de d. par. mks construction. $16, d eft. ONIST3
is p !-p 5L,4u,,-, INVERSIONISTAS INVERSIONISTAS
is s Is linedivina Indic do para curar an Eli C.Izada a calls muy commercial. b Coyula. 8 NY 6 entre. B Y C. residence
h!gad. y vem cuts bill.,; into icaciones y diez rnil p-os, preclo. Sr. Arriba.: A-"90. as INVERSIONISTAS INVERSI
estrenicruent..1 So tmnA one .Is domis dia- San Miguel 312. bajos. ft. 2 7.
riam Mr. EstA propounds solamento con E-501-12-4 POR BERNE GRANDE VENDO DESOCU.
Al hacer cualiquier opera. A] hacer cuniquier opera- A] his A] hacer usdquier OPeII&
CONODOS.... .-Has vagetales. Ste vande ad,,.buena a a Avenida Live. esqu no 10 'For cuadquier opera
'To COMPRO BOTICA = an a Is
Haged.. S. A.", Apartado 2814 Habana. L Habana a Vedado, con humus vi- misms. Trato director con a) comprador. Al el6n, hitgalls con In intervene. ci6n, hfigals con In intexven- cl6n, luigisla ran ln interven- ei6n, hipsla eon to tntwyew,
ELE6ANTES E- 105,11 _6_19 Junlo vir I E 11"
made. preferable exquins y precto do ocho firmer destilquilo. -Ml-48-5
ctiav. call pa...,,Manuel Arribita: A-611110 ei6n de corridor coleglado. cl6n de corredor-coleginda. ci6n, de corridor colegiado. el6n do earredor eoIq06d&
San Migue, 312, b 03. VENDO AKPLIACION ALMENDAKES:
3 DOCTOPAS EN MEDICINA E-502-12-4 AveQa 10, entre 11 ym][2,1magnifics Te- Las operations ofrecidas Las operations ofrecidas Las operations ofreddes LqLs operselones ofreddw
idencill mortalities tod ctar6rn Jardin, I
period, mids, hall, 314, baflo intercalado, coBE VENDE CON ULTOILIO NED Co. medor, pantry, cocirs, an, IL14, 51c., terra- par miembros del Colegio par miembros del Coleigio tgf. par mleinfirols del Collsoo
a tpado. con tod 8 modern, par ne! 1 1- 17 MUEBLES PRENDAS .3 al fondo. Saraje, 114 chafer, pad 6f8fi- par mitnabro, do
go mr. 0 1 do [a Propieflad Inninobloo
dad do enobarc 0 a Iquila Vives 525 U. I dad tnmueble,, dad tn#iueble, de In Propiedad lnjmueblt ,
esquina a Cristina, altos. Dr. ps con avadero Descrupaida. M. do In Propie de In Propil
PRO: MANTONKII, ABANICOS. LI- Verse, de 2 a 4. Trato director. Dutfio B-5493
E-48LI-3-7 CoMrom do miss. santos de biscuit. balsam E-652-46-4 ofrecen In mayor garantia. I garan ofreeen [a mayor garentla.
de Plata. bastone., cap&, relcles y pren- ofrecen, In mayor garantia. ofrecen lar mayor
da.. J..,!.: W-0715. E-593-17 -JALLE 6 EbliaE 9 Y 11 MCANOR DEL
C O M PRA S -4 Campo, vendo magnifies residence, con
.Itos, fabricada con todo ltdo prm, as VE EN MIRAMAR: NAVE MONOLITHIC. 315 M2. FAISRICA- DEPOSIT OR LAB AGUAS DE MON. (CIA MOOSSINA 1111119
Irla ]as duefios en 435 varam, d coups- NDOC CASA VACIA as Lly 6mods, blen fabrics dorix. Fuentes de Gfinderm Il Tron emstralsor, compuesta do postal, Jillisdili, $111da. v a inform" Ruic, Habana 591, ads. bien dis- ci6n an terreno' do 20 x 41 in.. reWto 1682: is, bell, co
alto.. M-2943, U-9716. tribulda. admitablemente Roads. slor, a grades habitactona
CASA8 M-2737: COMPRO v I B-1423. 18 Diaz. Pan Ant66a., frente Avenidal R. Boyeros: an Porventr 17, Luy"O. Tel&fonp: X3-E-111-a.5 4 48-4 M.6 46. E-3[115-4141-4 En cajam de 24 litrom y cien botoHlines, con closets, baft do lujo. cosdi" MCI& can
E 4 EAA7-411-5 jims, gran, tarrazies &I fordo Y un
COMPRO URGENTE PARA _--mb as pianos. radios, Iniquities comer, I UNICA: Itijille, BE VEN- MODERNA CASA. CERCA Ismarribe
- ICANOIL. ulooda con cisterno gran
aribul bur6, archivixi. refrtgerador:7,pbsA de case. lie C. reparto Batista. me- del nue- cuts. $13,500. Roots Sloo.00. Al- EMRARUO E:UROPA VENDO UK harsa. C&v1drieras, objetoa Act ran: = Isud. vatla, a toile,
client pequefiaocasa de apar- as. histi-tha. diA cumdra rule 23 y una del tranvla. can mendarem. cerca crUcera de In Plays, $8 5()O fuerte, prectOSR. 600 no terxeno*= C I He C!Ltiom 15 Y Id. ReP&r= V
d" IrIllantes, ropa. neveras. Operacitin VEDA009 PROX. 23 OPO"T"N t!D E_:;Z
ucho terrors. Informant: Telf. X-319& Rants $59.00. Berta Recio, cored a -IE- da aspecialmento vivirla. Vista 17 N9 310
tamentos bien situada de 20 rapid. Oscar M-2737. E-663-17-6 -48-7 -6271. .1 -4; -4
E-70 glade: F 12 5 Pucito A, Lawton, taffibi6n mueblerls sur Z LA CASA MSION No M,
$23,000. $186 RENTA Lida min dificultadez, reducido alquil". a" VEN
30 mil pesos,.moderna. Opera- (EL N9- 13), COMPRAMOS. Vendo 2 cases do 2 plants Independlen Desocupada, Santos Suirez M[IRAMAR; PRECIOSA RESIDENGIA CON A5-4B31. Sergio. E-206-48-12 nt- %amblique y rlorida. antiffulk. va
ci6n inmediata. Bufete Renaud M-5579: muebles finos y Co p6rial. al Ludes las comodidalics del confortkino. cla. S&ljL comedor. 4 cuartog. Informant. an
tes ac calle de letra. Ratiom: I- is M.yla Rodriguez. Gangs, ma- alquileds an $200 URGENTE Is mimics, de 9 a 1. p. on.
derno, seabeds fabricar, VENDO $12,0011, 3 CASAS NUZ
A-9116. E-698-9-5 rriente omedor,., 2/4, baAo intercalmdo y s-"Iel derna,"toto 1, sale, tram h.bita- Seareturio Emthdada. Preclo $27.51)(1,00. vem _am 0 1., d- no"nullbsticas, R-412-Wil."?
S, pianos, objets arte, crisdo3 : lutc. igualts comodidadies, con 3/4. clones, banhu intercalado, comedor, coo'ca Sr. Leh] F-8331. D-227-4114 varam torron7t7sucha ague, vacla eparto
Renta 86. Junco, Corredor colegad.. go.. polio lavadera. Dueflo: M-9512. as VENDZ CASA CON: JARDIN. Pon-' N
N maquinas cose Plnos, Informan Monte NY 959
r, escribir, caja M.8572. sports- tres cuartos. "no InE-397-48-4 VENDO CASA VACIA CALLE ROBAU, 5 W aLe.m=r.
Gervagio Alonso Stuirez. dor, inter- mento 12, L. I pastry. cDed... cuorte
.NIW UNA CARA NUEVA CON, ,'at". a'-c I ydoa cuartos, bario REL Lr.t. miss
caudales, muebles oficina y ca- BE V servido Independiente, VENDO CERCA DE EN 6/4 DE MA- y servicto de crIadom, patio, trampatio. VdmCorredor Colegiado. sas completes: M-5579. (El Nq Animas pr6xima Belascoain rim, rt .1,tio,,cuaro
2 plant- tholopmridientem, 7 -Is. frente; a opno main, eu. ., amn.do, y ..aln om .gi.d.., un. ounsdra In5tituto, Escorts der. -ts $61.0
un torrent do IcxJ7 varam. r4. 1 regal $2,000, qLra ca- La. Alcalde, orarrill NY 54,
7 6 y 79. Be entrega vacle.
13). E-722-1 So do an dal y Kindergarten. Precis $6,800. Be Xvamd. 19 37 co 2/4. ligX#. Due- 14
St necesita cash, antigua para fabri- sets, recibidar, 3/4, baflo lrlter !,I:dd0 c- 7:fttVes.-. long. air. mAm grande do -a'.- a rut, n
I: P it Infoi7enes Sr. Redonda, Farmacia Avenid fi, Avenida 19 363 9 B_5658. Z-5U49-7
car o para reformer, tambi6in ad!- mador &I fondo, 1/4 y servicto q.. 1. day an 2,000 So due- Manses) y Libertad. Marianao. Tel &fon E-322-U4
desocupados, baJos rental $00.00. Johan. fill, Calle Miranda y Coco, Dlezmar. S, BO-7180. BO-0349. E-328-4 siosoo, v1BOILA. VACLA, ALGO rAC1ficio modern para rental en punt. Corridor colegindo M-6573. Meet"".. E-211-48-i UdIdes allonolitics. prech- vista, peli*bueno. an La Habana, Vedado y A-6677: compro pianos "a HE VENDE UNA CASA DE 2 HABITAC,8,5 STOS. SUAREZ Y MENDOZA do Lmerel, trnnvfa. Y'Calzoda. lardin. porRepartos. Inforomes aqui: Estrella Muebles Corrientes y Finos S. RAFAEL 2 PLTS. ALTURAS BUENAVISTA pres. B.I..i comomd.r. an a] Reparto Lm Fr-te a[ Parque, 3 cuartos *15,000, IUJG- tal sale, hall. 314, dos balfics; colors. coNY 1 14, antre Angeles y Rayo. Mliquinam co5er, escribir, cajas caudeles. Do GRliano a Belinscuain; sombrat 2 plan- Venda case do apartments. Basis $102, ,m,&tPr-u,,,t.11*0G'. calle Bell' Cf,.a- ma. cama. fEstradB Palma $13,500, O'IrAccUl m;;dor, accuse, garage, pasillos: Z-301546Infarunca Tell. 1 5221, Lu $6000, rente ologlos Maristam, Mass 71677-U-5
Este
las 7.55x24.50. c6ntrJeo lug9r, renta $195, $0,300. Case vacla mortalities 214. mucho am area F -472-48.7 $25.1mc). Lots, a vez $8,0[t), Me RodflJules, p-reelarias, objets arte. cuadrox a Ju ,
a OW, Mjl%- NARA A T REPART08i IGANGAISOS!
Telifono W-5219. yotodo 10 qua estorbo. Case complete, Ne- $23-000 y Irequ fia moratoria. Junco M-4573. tic, 47,600. M&B detalle. Avenida 6 V%. eal 36. na Delgad, $1 1 Am N
gocio rApido. Justo A-6677. en4re 5 y 6. Buenavlata. B-1660. Msnual VENDO UNA CASA PLACA MONOLITI: Eu- $20,OW
4 cugrtas -$14.000, Santa Catalina, edificlo nuevo, 2 cams y 4 apa"AnkenHersolind- E-66-411-7 as, nuava, sets, cuarto, 3.80x3.60, cocina, $ros, i.e. corlian
E-708-17-1 in. 26.000. Vela5ce 1.3065. 8-E-430484 do 12%. Came, 3 cuartoo y Serbia,
UH-S-E-197-9-6 LAWTON, VACIAS, PORTAL, ALA. earned. bafia complete. agua miempre all -- $12,000. Reiddencia 5 cuartos, 111111,000. CaA-7140: COMPRO PIANO Y So SUAREZ, VACIA luJorman Rafael do Clirdenas No PLATA MIRAMAR, CHALET COMODO. sim, 3 cuartox, *9,&i. Residencia estupols.
M 1.1JU; 000W IF comedor, baho, cocina, poll 8 go Je at ts' mento 4. Patio chico $2.550 par an Porto afta, Jardin, portal. has. come- do, 1141,11%. 10portunidadt Informes: 111111-70115
muebles todas classes, finos y $13,500, NUEVA me Loth $9,500. Otra portal, sale, 2/4. ban., pager terrenn 430. E-45548-7 dor, guroje, bafio auxillar, ruarto y serviodor chains, patio $4,500. Dire Acoco cio criado. cocina y patio. Altos: 4j4 y 2
En legiffi no Corrientes, cuartos, sala, come- Calle Cortina, muy pr6xims E. Palma, 627 i cu-dra Luyan6 2 a I.- Inf.-a&: A-Z357. $EfN ANTObL SUAREZ, AVENJOIL LAdor, bur6s, refrigerators, MA_ lplantamonolitica, reci6n constmid-. Jar- Infu= Parvenir 718, X-2211l!ciilljeri tial. A UNA CUADRA DE 23 ban.B. E-425-484 I, acto site. guaguism. sequins, prod n par at, sale. comedor, 2/4 con alnets, Fernfinde dado. vendo cama moderns, 240 matrons close vista. Purde corivertirse an 2 planquinas todas classes, casas COM- ba o complete, cocina de gas, patio a on- i6n de primers, jardlnes, portal, SOLICITO UiLGENTEMENTE. EDIFICIO t" indepandientes: Jardin, portal, sale, 514,
_ do, go ide, y servicia criados, $13,5DO. Jun- LA GANGA DE ALMENDARES 2 CA- sale, hall. biblioteea, comedor. 3/4, garage Vedad,,, hasta $130,[100; pareala a casa comedar. bafto, coaling, paddio- I-MJL
par encargo do client, f-di- pleas. Operaci6n ripida y re ao. M-'6573. sea deapao tamentos juntas a separadas etc. $20,000. Do 2. a !I FI-9431. Trato dlree- viola. barrio San Leopoldo, Habana: re- Z-11711-111114
ficio apartments, Habana servada. Casa Baizftn: A a.- &I rente con trom coartos. garaJe y to. E-473-48-6 solacel-, -rol plants, V.d.d. Mirammv
-7140. LA SIERRA, VACIA tres i.apartamentos Interlores. Recta $385. Berta Ravin. carradorR colegiada: F-6271. ;OPORTUNIDADI REPARTO XZSXDENmo_ Prec $38,000. Calle Printer. 405 y 107 AVENIDAAC STA VACIA. PORTAL. SA- cial: Jardin, special. sale, comedy, hall,
MWeles Naterid y Ormade a Vedadd hasta In. cantillad E-720-17-6 Pr6xima Parque Coyula, 'I plants antre u.ntes Lao.z., FranciZco Herrera. Ii. reelb d.rococina. patio. 3!4 y bafic at 3 cuartm, baflo azill jado y crisdom4 Sarejo
do $80,000 dando coma Jiti itar6n, p parade para altos. Jar- BANS. E-305-48-4 to nuevs, $12,000. Otra Buenaventura pr6- VEDADO, $19,500 y cuarto, terirmits, cocims, lavaiderns, eonm
tal mador. 2/4 amplios con in,. C.1-d. 9 plaostils, bajos alquilado, Una joys. preclosa case, modern, one trueei6n prinsertaima. Onanicum y tranviss
rte de pago unt cana vie- 11.1;..Pl be,,. y he lato cr ados. A] f.nd. CASA DE ESQUINA It.., visvi., 3/4, bell. -a.-.d.r too a. Solid. cYn.trto cj6n: jardin, portal, itionediatom. Sambre. Inforenes: RO-71115.
" a re X_,:,,cocina to
114 ILJ ROPAS, OBJETOS -j- inter alado. cu.r- 12-r-53"-4
50 s"oh8 75 JU YACIA, muy hien situa- torrent yerpso p mast construce16n. $10,300. Informed Porvecir 71B 9 Pa mals." ammedor 2A. bac
pro objat.. do t.d loses: bate- $17.000. Junco M-65T3. Vacla. cltar6n, 314: hay donde hacer soLa Habana. Bureau de HCOT cocina, cristales, cumblectos, maletam, J., $8,300. Mfi. d.trilles: Avenida 6 No 3. lanzusla y Ferromdez. E-330-48-5 to elitid-, zaraJe. Ba riats Recio. cortedora iE VZNDC,
fantasias, are, ropes y xapattas y todo Acierta Y.Atar6s. dos viviendoa, Imajos.
I Propiedad. Telfs. B-1572 to AMP. ALMENDARES, VACIA do.. 8-7 LA SIERRA
qua guate vender. Otero, Solud 105. Tel& moderns safe. 113 theatres febri
colors Blanco Beige y F-3995. tono W-0629. D-719-17-4 Pr6xima colic 12, Almendares (conduce a sells, $1... bullets, Acevimlo: A-63111L.
la.C.P.),clinmediato 54 Ave. Miramar. 1 $8,700 BUENAVISTA E-361-113-5
y Gris A5-8392: COMPRO MUEBLES III nta in olitt an, y citar6n. Jardin, portal. Viendo cash rnonoliticn vacla, citar,5.. 2 plants independents MIRAMAR, $36,000
B-F-272-9-3 de todas classes, objets de ar- :1% cm-ned.r. 4/4, b.ho y coidna y PMUD portal, mala. 314, patio: ilene donde hilear Regis cons uct16n. sale, combdor, Estillind1da remIdencia rooderna, monoH. GANGA,- $15,200
a at riled, $10,500. June. M-6513., g.r.j'. a con groje, 2 14, -cm $8,500 tre ellartot closets, cuarto criado. I~: al.r. hatot.6mves, tre, b.h... ll.- Uns case frente: p., sale, conceder,
Mfi, allelt: Aven1d. 6 etc Garaje pars 3 moluloinan. pre- rajo para dos rohQUiries. 214 criados v dr- cuartos. hello intercalmdo, action, polls:
te, mitiquinas de escribir, coser, dal" No 3, erit a 5 Y 6,
Iluenavlmla. 11-1111, M,,,,,,l H,,..,,d,,. h- paralstin Vso inAs. $27.DGO. noes mroodidades, Verla ecarguida. Berta ademis, 3 apartmentt: last&, 114, conse.
radios, refrigerators, pianos. I E-65-4 7 = as. do tic: -2692. Hart., nr,.d.,a e.laglada: F-62 1. dor, s.. patio. Rants $134,00. Santos go&SEEC C 10" N Especialidad en casas comple- AMP. ALMD. $1211500 Propiedad grandebarata rer. cares Ljoenviss: 1-6462, Lacret 55L
I W M E M 9 Pr6xlroa calle 72 (tranvias Pinyal. Van- V UH-D-2169-48-4
LL Las., Operaciones rapids. Dine- and. .... led. Otilron, 240m. fab[Ir.- T $11,1148. UNA CASA
9 do 2 eas- noin.litka., y local do ao"', clot,. Chile mfliql,- Portal. -I.. mitlet.. Ln lo mejor de la Ainpliaei6n rente, on 6 &par amento, Rents S114.01),
E C O1-N O"H IC A Ln rn.no. Manolo: A5-83 2 do an solar do esquire, ran- HABANA liv, On
" "' "ito-d" to 414. e.-sd.,, b.h.. voclo.. 114 d -old., pr6xiiio tranvaz. Otra, use came front*,
E-721-17-6 is *110. June. M-6513. .9.. I-op,e6.P-Jo $11,500. Rent. on -jo, de Almendarem. B-1. son Leopold., maint(II .. .... Iro,',- on 6 apartments. Rents $1111.00, an #14,00a
JU arO L11 0 OWZki lii f --=a2a lavib. I$ 1 00 0 Inf-ine.: FI-5011 Ca motiolitica. modern en solar 06n,\l- plants Independien a', romin L-rat 556: 1-6462.
I F-711-411-01 1.1oplat.. do j.rdin. portal, .I.. ties. Btlana rent. a pe.ar do astar ennVedado, esquina vacia crim, dor. ovi.s. ho6o grIadh...M6* d1.nfarm-,, Berta Recla, corre- UNA CITADRA TKANVIAB, VENDO SOC A M BIO S Luis Est6vez, Prox. Calzada ii -13dos, iolia)r. vo-1. (."o- d.r. legi. F-627 role case: J., portal, sale, metals. I cuar25 x 22 Mts. Vlb-m, dr-upadn. Or- residerld. 700 f,.,. terra y gmi poll.. P,-- 12-E-346-49-4
v. Sardines. portal, sale, reeitodor, 3J4. dos $30,000. to., bans intercalado. aDeffia gam, direcla,
114. all.d.z, pa to. monolitlam, vocla:
CONVOCA LA LIGA 1 U. 5 ( 8 3 6it A 36 OBJETOS VARIOS_ e.11a 12. mma.111- luj.,.. b.ho., -rood-, eneol. gas, --th, Inforines: W-8030 PARA RENTA ALMENDARES $7. Line 1-5462, Laertet 538. GonrAloz.
do tins plants, thortia), xa- ofe. itaraje. traputio. Pru(ale.. S 2 --.sientatul,
317.500.-Ra- vlel, 1. por $9.500. Puede
'r,.,d.
1, iomdur,,314, btolo, -tmi,
TENOD T.,I.VFONO DE 1.A.IFTftA 1/4 Bar let. f.,l Torre.. 1-3670. -E-070 411-4 renta. B-47911. Juninto.
INTERPROVINCIAL y d ,a', robool" p "I do I I o y go Ala. 140,000. Juncal Al-6573 E-442-48-3 8-E-355-49-4 VEN DO MODERNA. CASA EN BURKA:
3-K-379-46-4 vista, colle emac 1,05.7, cast esciuma a Its.
B, Informed: Jones. M.nz.t,. Is Gila~ A todaa 'horns. Se entroga vacla an 40 actii.
136, do I) 1 3, do 3 fl E-232-36-5
A SLI CAMPEONATO A VEA ESTA GANGA REGIO EDIFICIO $8 500. Duane.
MANUEL LOPEZ VLndo 2 rails ties y bj.B tod.pan- Ganga Vedado M A O E151348-11
donors, a ad a -a do parts], $18,000. Renta $180. RESIDENCIA ESQUINA, CIENTO TRZINI it Liga Interprovincial Arnateur de REPARACIONES tio.s.,.plif 601 M-2224 v m4 do, Imill-, R-1-Je, Cuarto Moderno, monolithic, an In mejor 3 Pitas. Indlites. desocupadas to y cho match. fabricaci6n primer,
Ctl n. conVoea por este inedio a Ins er:.4;i..%Y. crv1cloa y granites paurs; in- do Almendares, con 4 apartarricolos Calls 23 eftar6n y monclifticam, seers bri. puede verse de 10 a 1 V. m., D y Nuerve.
- Inot, to,, it p .... or.. Pa,,.: sm'(100.00. todos dan at frente, c/u. con coci- is, 420 metros uporliale lv 700 fabrumci6o. Lawton Batista. once mil pessim. A-4611.
rillidadev deportivas dr Cuba, I negill- 42 MUEBLES Y PRENDAS SANTOS SUAREZ, $14,500 Repar 1 0 Playa Mlramar. parts aft.. Call, oil 3 1-illentador dc gas. Plosdan rerolir $4.19 monsualem. GangA
"ict I to constituidas patch, celebr r el iiCAMIONES G-o C.1mo -q.i,,. Got- 14 NY 906, antra R2 y 84. Tine. 13-3946's'. Infornies: W-11030 $45.000. Vista y oft-ets. Manuel A. Tuh6n.
Caropeonti(o de 13tise Bull A roalt'lir de pro-1.1. 4 4. bmfo n P.M. E-0113- 9-5 lCoriedor colegladol. Cuba 163 A- 303 y JUAN DELGADO 160, (E. PALMA Y LIF -52 barred): jardin. portal, sale, comed.r.
19.50 a tonor de las siguientes bases: it 1: ARRK( LAN V BARNIZAN MUEBLER to, y- dm. 1 4. ..-01- E
-4293' 20-4" hatillociones. batio Intercalado, cocirs, patio
NUEVOS!! ;:,at tidas Its- a's y p-to" -Bals.e. 1. 60 1 HABANA, BAJOS VACIOF 11-411-411 3 y mrvicl.. So antrag. acta. $10,000. 1.I.-Ell esle Carripconaln soiniville CASA Y APTOS. MODERNOS
Para materials do Valid. -- L. Mat-p.lionim. -. 2 far-.: C--, 1-611131.
podrAn 11111111CLU'll. construcel6n con carro- E 113 42 In I pl..Iam. .I.. moodro. 414, b.,A.. -chul. $17,000 B.Santos SuArez., cash a] fronts do portal. Zmp.-E-463-48-5
-, y innin $25.000. I.f.r a., h1sinuri MI. 2 villilt-, baho nlm.rcalado. come.
2o.-Las hisvripcioncii do clubrit do- coria do volteo. AIT. AVESTARAN, $171000 gualt. -Iagold.. M-0500. COil $10,000 coniado. d.lm'y 3 mp-tement- tocirces do -1. y
niedinsite vm-nto 0 Anolio $!a. :1 haboncloo,.. tin VENDO, CERRO, EbIFIC10
Irn 44 RADIOS 't.l. me 3-E-095-48-5 V-ih. lnalo.. reolcricia rn.oolltl- vu.1to. cents $136 .00 *15,500. Valmse. 1- 65
U0 ", P I ac ... rdo del Club de Carnioncito (pickups) h., no-1,o, hjo.o hot,,,, c.et.h. ll.ft act.- a, j-din, por(h]. 9.r.Je. -La. g-E-4314394 de esquina, en un terreno de
particip I ell v te campeonato v In ..... d Ms.. V.0. v or, . ....... gas. le'r.- I~
s Cannionetas -FORD PO- ;AII0IIRF PLATAI AU RADIO MERErE 'in
doslglllohi ,ll de till Delegado coll'Ille- WER PICKUPS" chin -n-- on, to ticroc. -vnn-ble et; P P., It a., Bet..e..In 001: M_2224 bi rt. .1 food., muh. patio, A 1618 v., .9 casas y un pasaje.
wincha ina an POR' EMBARCA mendare, Lantiza 58, entre
nus podereN title rPprVNentar6 a] talado %opl.plo lines, Atlolictn Imoviloo.. Pr- Lope,- I
on isnio, parto ditslanterm.. c it "" Ini-vo- sin on3proons., land. adifial. cast tortnimul. tod. pl-. T anvins v ont-hum acrra. Duefic: RESIDENCIA9 $19 9 000 abricaci6n, 800 m. Renta cons U-4583.6 Dlo.d.do Zaino-, SANTOS SUAREZ, $16,500 in uy cares de los grandam colegloN, Les- Tell. U-1706. Verla do dos a ieis. ( (Exquina) Tlene $10,000, hipoteca con gelada $200.00. Precio: $32,000.
3o.-L0fi Libcs qUe deKeen Inscri- Condones parm, urn tic E 658-44-; Linda rosidenent, moderns, calle John- those, Marley Dominica. art miss; $9,00, enLra Ud. an Is residence tvactal. Sardifias: 1-1216.
rise presenfarAn unit fianza do go y Af L. do), -3 1.350 varas terreno, muchos Arbales fruIII cafta y inadera, con moo: jardin. portal, sale, 414, baflo lujoso, Be presto pore otro gran coleg UH-E-667-48 f E-37648-5
(ochenta pesusl qUe responderh III fuerza matrix a todas coniedor.tencin., 114, serviclo etiado, gurn- par Is cuarta parts de sit valor; Llano 3.900 tales, 350 metros fabricades, manolltica,
ctimplitniento del club do todas Sits 46- CASAS jo, y pa to. Belascoaln 601; M-2124. 1,6- matrom fabricados v 27000 metro. toran.. Jardin, portal, sal6n, recibidar, bibliotmea,
o Ins ruedas a can doble p- Me urge y clan cuniquier alerts. MA3 m- PLAYA DE SANTA FE 4/4 grades. 2 baAam, comador anorrine, panbligacioneg durante el carnpoonato, fuerza an rROPIETARIOS, INQUILINON: I-ARA RE- formcc Sr. Polo. TIno. B-3848. Se vende casa monolithic, gyan Jar- SE VENDE
asi corno acuerdos de In, Junin Gone- I aI rJe trast try cocina y garoje y 2/4 y merviet- cria- ro (Opelonall. p.r.al6r, piro.r.. d. so vas., Items .1 SANTOS SUAREZ, $15,000 E-092-411-5 din con Arboles frutale.s, glorfet,.. d.0d, 11,1oldae.1o or entc;,una cuadra cai Frente a Radlocentro, una magn1h.
rill 3, Directiva, debiendo abonar tann portal, araje, saln. 3/4, comedic , I. I. 'utra,"Lizamilron, J.,all.,, ca regidenclat con 1,000 mutroa do
Wit In cantidad de un peso conno cuo BU-9722. Chs. 1.6p" v Cis. Seriedild D'Sth.pa.., g,.n residence: jardin. par- HABANA ESQ. $17,500 cocina Se Ras. servicios completes 19 U-5796.
IVISITE NUESTIRA rarantlas en el trabmjo. (.1. main, 3,4, bell., earned ... ... in., 114, terreno y 700 de fabriencl6n an
to por Ia Inscripci6n do coda plnyor E-2111-415-5 -Icio I-AdO, peon Y der.j.. pr6.im. .1 A 3 cuadras M. G6mez, zona do baneas an colors. Ver Hacienda 000 Informal su duefici Calls M
que presence, PLANTAI... M-d-ii. 901: M-2224. Y ofilto-. 21j, plaritint, romi.litichl, earn- TeWono M-3123. $45,000. RENTA $525 MIN' Vedado.
mAror.l. Dj. un S", ou.I. MVdi.,t- Bonita Inverst6n, edulcia frente trarvia.:
4( -Las solicitudes do Liriscriliclones I.ope" It., F-57113 ii-E-204-411-4 7
do b' 'An fornializarse notes do In una 47 OBJETOS VARIOS 11 IP11111-1- i"dplIalle"Ism. Ir'. TIL F-3989.
do let tit .do do I doiningo 21 do rnayo PALATINO, S12,000 $30.000. Renta S360. Olro: Habna. called
S E 11 A ('I. UH-E-239-48-8 Belamenain eBqu1na y comerrin $40,000. Rena
PA In seeroti Hit de Ili Liga, situndt; PLO T st -o'lolso a" ln, ,., 1,nd. r-Idenel., ro.onIll,- pot ANA DE SOTO t. $320. 1-1-moiliti. J.-H., 25, Is U-5796.
C. C entrRI, os I.,-R ,,, .' r- MIAMI BEACH 0 MIAMI
q. a Pasco -p" Is'
do Marif, X.1"I'SH de to s 12 y "'s. 'A "i" Be"= .
_0119 art", pio '.
en In clucind do Plicelas. do 3 a 5 1. -47-7 NI 12'14. Lop-"'ho Corredor Colegindo Quiere compare alglina propladad $6,000. RENTA $62 ENTRADA MIRAMAR
5o-El Cinipeorinto conionzari el an Miami Beach o Miami? Chain liala.... a.lz.d. VI-, frent, tranylas,
dondingo 3 die junlo 1950. Via Mance entronque CALZADA NQ 806, F-4857 partannentos, hotels, terroP". nodo 7,60 21.50 10:1 rron-B Tion, Vendo Linda e Independiente chalet,
do Regia y Guanabaccla. REFORME SU COLCHON HABANA, $47,000 KOHLY S38,4100 quileres, Kscrits. flame o as
fig.-I-ris Reglas por In cual st. 1'e- Reformarmos an at d1a so cnlchbn 7,14 y in. eca ... I.. Loi oid-elh. ble- 1 2 11 37. entre Sta. y 3ra. Jilrdin.
on.. p ... B adfido 4 1 plants moderns. noea. Altars de orn- JACK JUSTICE ,as in-garit.. Li-o.fri, lovelier Is "."al; gala, comedor, 3 Habs.. cuarHABA -landu arvicia credos, patio cemengurn el Carnpeoriatn do Base Ball he- F.Or muy usado que eatc. (to pl.ol- Mole I 4Q. C.d. planoii B.I., k-. .10, 1.rdln, p-thl, ,at., loolsdo, 9513 addingg, Ave.
I. nueNo por m6diro piecto. 44, ha6o. rmodro. li.11 I rocimi. Ninon- 4 4. f, a. on colroa,, Iram did.- gas, terraza, 138,000. Ver,igentes en el aito eii curso. Liquidamos a precio de fabric col. 111,- modro. -lilnd. $10000, Bal-m- I,,. Oita, p .11. .1 food., g.r.itel"it' e I.0: C01710 Ties T 16fono 86-1466. 5 P. in. Infornles; WAM.
7o-El donnitign 21 do mayo III Me- phones, colchonetas v almolindas. comm 601: AT-2224. L,,p,,,. ],is 1,11., 2,4, biiii.. MI AM1 BEACH. FLORIDA HABANA $55,000 De 3 .1611.
,a
sa Ejecutivit, me i-euidrh con Ins vfio- COLCHONERIA "LA. &KERICANA" Rents $385 Pagad. M.leadn y 5
res delegndos do Ins clubs, VLlyhN Infandst 652. asquina Zonis. U-9131. a, rn'riolitica, 4 plants. Son: A cases InInscri hubivren iceptado. MARIANAO, KOHLY S70,000 IIH-C-7-48-7 dria-dien medor y 2/4 y bafia ITH-Z44849-4
de constitUir Una ,,oil t"' B:ia'nc
con obje In Junta .,Avenida do I~ Offtodem. GRAN RESIDENCIA Inter al.do aad u aobonita inversl6n. LfC-11-47-1 J Ilolls Lure Ouistind. residenvol. -ia. I ... ain, Jov.Ilar 25, 19 U-5796.
ichn sesiem se conien- 1 M its 26 x 40. ro 4 h.bitacioneR y ino- Magnifir.a residencla amillo Colonial F,
zarAn a adopter acuerdtis rclatlvos al Him. -A emnodidades. Informs.: Beins- pafiol. Una de Los majors do La Hoban; MAGNIFICA
desenvolvirniento del Campentinto. 1. 001: Al-22.24. L6p-. Can vista, at boaque. Sardines, $.Is. mna- $320- RENTA- 121076 HABANA, 2 PLTAS. $20,000,
R.o-Est nt-glInismo Be regervii, el V E N T A S doi. proo 02R bibliotoca, ter-a, Y demas ZCasa, monolifica y Pegaldo Belameogin, RESIDENCIA
cUnIq c. cold.da.. Altos, 4 h.rmomas hafbitaclu- Por embarcar vendo adlflcio cle 8 ..Ja. Saim, saleta. 3/4, lidno interested., AmpLiacl6a de AlmseradmiraL Ave.
derecho cle i-Pellazar, a Wer c ub SANTOS SUAREZ a,' 1, ad, I,. d.n lorrilzits, al3artamentos, acabado de fabrirar comador y 1/4 y servicio criados. (Ali- nids 12 y Calle 12, w regain regbi,
n player in dar explicaciones de Ins 1, BB bill d
5 A urio. p.... do Sent. Cht.lin. Y 20 all lets. mils. comodidade.. Amp h dos Plantas. Calle G NO 0, entre vaaf ). Otra Concordia. 121,000 m.nolfti- residencia.J/4. 3 baftos, Unraje, JjLrrizones quo origin cst!i d6termina 48 CASAS mal- Juan Orlando. aran reeldende. cisterns y motor. Ampliact6n Atmeadares, "' 1. .1t.l. Lotmeumi., J.vell.c 25, 19 din, etc. Torreon 20
cion de La Cups do 1. 5t.. Ave- 579s.' votes. mide por 33
Mide: 14 x 40, acer2 mombra y brims: 414 1 ,v- 1" 11 Buenas visa de LOM11rdCa.
,;,alt,., MA. olf-mr.: Dole,a md.' ion". Duefla americans me reti.
9D.-Los cascls no nrevintris on os- I 'I I 114III-1,11119rdsli manessai a airmse-e MIRAMAR $35.000
ANO CX-011 DIARIO DE LA -MARINA.-MIERCOUS, 3 DE MAYO DE 1 50 1 PAGiNA VENT1W
A N U N 'C 1 0 S C A'S J F 1 C A D 0 S D E. U L T I M A H 0 R A,
VENTS V E N T I A S WE- NT A S- VENTS V 'E N T A S VENTS VENTS
FINCAS. RUSTICAS 61 ESTABLIC1111101114TO S3 AUTOMOVUM Y ACCES. jj A1r0M0V9.ES Y ACCES. 54 MAQUINARIAS 56 MUEBLES Y PRENDAS
NEPTUN
VaNVO 3109CO CON VIVIIINDA, HA- FORD load U UP., DOS PUERTAS. RA- BE VENDL PONTIAC OR 1049, EN MAG- WINCHES 20 824 PRIMER PISO. BE VEND111
a. d ..I. m.dema, un ref=,-,
d qg., U.*% ;. PlAza CIvIca, bana, NO 463. entre ObrApia y Larnpaflll.. dl., cumulador y vestidura nuev.. mo- n fleas conditions, cd1flel- B.cardl 409
ArESTARAN, MEDIA CUADIRA AVENI- GRAN M CA V, min b-sta. ob,. e c-r-t-cen'n dor"N.,ge ye one criadorm nueva.
dli= : INVERSIONISTAS, Custro caballerlits. frente -carretera. 55 sr. Domingo. E-262-51-8 lot A, -'l
Van m an v 8,00, V., repqrs(do reclentemente y pintado, cort Tell. M-9743. E-30.53-4 224 %1. C-11116.
call", lust as tel6tono. a a laormes: ininutca, Habana. Propia recreo o'x 'a T- TIENDA a PRIME- D 3012-A-5
ug Monte, fA:ria i, nion.' $59-06- oQUINCATIA. BIEN '.g.mas en muy buen estado, $350.00. Vet
Wants N sit jos lo 6n-.Ltl riplis residence a a Calmacia de Punning GrAndes % Al: Sir VENDE PLYMOUTH 41, A WAQUINA SINGER DE OV rLL0 CENTRAJ.
X-7 intrude. equirom, balance. Tarnblim
SU4p9e 4 t:y,! .. I. Garage tres au- de... do 8 11 no. y 1 5 P. in. Tell. 'a oferta razonable, eath corno nuevo'
Al hacer cuaiquier oilera- r y Espada a Infanta. OFREZCA vendo comn nueva. Tarnbi6n Unit de Inn'
too. Clectrlcldad, telifono, -am etas y facilidadam. Urge. Tengo* atria cased particular, 4 puclta .
TAJXAUA; ON ESTA 3 LUS A PLATA tit In one: ape entos no puedo atenderta. Vargo sin dhorni. C,- 1-5096, Suir- E-136-5-1.5 Pregunte; Francisco dc 8 a. in. a 10 P.m. B..b. d.bie ..rccm, a" 8". 2.000 C; -dera do gabinete. Escobar 205 Was alatre
,bo VU 1. ci6n, hlitgala con In Interven- As. Je an y pawn B. Buenavists.
con E-427-53-5 P, rl a 120 piez de allure. con Poles no- Virtudes y Conenrcli.. E-696-bo-t"
tango precloso, mal. ii!C van- M ,.ndo tr 'tta' I "'Um b1cgedestal, monLad. en calmu de b.1do at an ripida Is operaci6a an $3,00, apro- I mis a, galo. or in 'it U AA a on
Vacha. Sr. 144 F ci6n do corridor colegiad urb na de '! y..torD
-=I. B-226-49-4 0. can mod6ma I BUICK 1950 T 4" x 5". Alm.,d. y C..P.M.. MUEBLES
UN. TEWRENO QUE RffiR Ift"'CON 19 set. Mil = plitanos. 5W dlal(meil per- Y PANTEONES Motor chico. con 9,000 kn6metros CARETAS 10 do ttibr 227: X-2455 Familia americans vend par amhimbitaclones de tat, qua rants $80 en Las operations afrecidas sm. 24 rites Vacas lechers, slem- caminados. Facilidades de V"o. PA a autol. E-6117-54-9 barear: jUegO Sale 1110deorho combras, frutalej varlaom. r Plato, tres juegm do cuarto, Un jueumovista a cuadra y me" de Is calla VSNDO I CAPILLA FRENTS PUERTA I Accesicirias an general.
a. Tadao $5,000. Prejuntar Rodrigues U4788 por mienbros del Cougia telifi;mto, 2, de 1.30 b b6vedga a todos preclos. Se bacen tra. JOSE M. ELIAS gc comedar do canba complain. Un
X-149-42-7 &Jos, preiguntar Jcs6 Manuel Garcia 12 y BOMBAS NEPTUNO sfA sillas un radio, espe3o, ra"ZO
a. g ..... L
M XTE '
do In Propiedad lumueble, 6.30 p. In. 25, Vedado. Ofictria: R a 1, 3 A 6. cafe 25 NY 17 esquibla Hospital. Cass "VALIENTE auxilires. ISraparits, un piano, un
RN LO KRJOIL DR NICANOR DEL E-247-52-5 refrigerator Gibson, accesorins core f. U-841 1.
UH-E-132-50-5 Para extraer. Para elevar. Ln meJor r Calla
corns de Is ZsIeffim, de an A -- -- I-L- I 1 1, Zanja 555. Telf. U-841 1. cina, una bictcleta do je etc.
Salmon do 22xdQ mt.. isual a ofrecela In mayor garaftfla. A] contado, plazas y alquiler. Verio, de 9 a I y do 4mu 7.
verse cuiWradma. Calls 13 entre y .10. S3 AUTOMOVLES Y ACCES. E-713,53-3 28 24. altos. Miramar.
orman. B-MN. 48-494 FIN CA flESIDM IAL PARTJCVLAIL VENDO DODOS 47 $1,330 Egido 585. M-5244.
VEND* I VARAS US TRRUNNO CON PLAYA GUANADO, FRXXTS All, WAR, A 25 Intlatitto. dai PsrQua, radio, v. cuero, some, banda blanca. 24 jGANGA! Reparaclaraft bombs, matures.
noun. JZ 'A Cie. 14 x 29ovaras. $2,200, Informes: M-6446 a a Souct y C ubas a tetras. PIY*Ut!l 30. $50, VintUM. games FORUL 1949
dtr
vark, Uo Playa. u or alto. pintoresco nuevas cuern, fAcilidedes. Nueva del Pl- SedAn 4 puerlas, 8 cWndroi, vesti- DIN ER O
faits, tallp Was Infor- excellent. hiv late Ift LlinAs Clavel. ALOUILA60S AUTOS, UR-D-3254-54,.7,,estoy apurado. IV do Vee dprio durs, piel, 41,450.
due TRRO, UNA CUADILA lot LA-CALZADA X-671.53 bra )eyes som tools rftldade%.
CA In trim 462' Alim do Venda parcels 11 x 36 metros, 410.00 Va- f4d: or Is Carretera Central. -5 ROQU]k-ALBERTINI Parlk Compramos loylsk, MU013b@01 8 PlAzall.
14 ftqujta in Dos, Rpto Persian. ra acera Is brims. Ppla no 1. P I I i's tirloolas fruts- VINDO DODGE, SERVE PASAIER09, EN P &:&:raufftod M11111,10.
I In
to I a var dos dit c sea. Gran cer- sapiens. N of
It cast Uois into,
a x 31. 117C
$2:000. Inforimm: Sim It T .eaarc 470. Cerro. linen estado. Verlo,,en Angeles 173. es- Humboldt, do Infanta a P. U. DRIVE id
0 Into. (TosXNs su.$asz. soLlass msion ax- E-621-49-5 a& de pledr con farales. Ca'rre- qutint a Corrales. LA PERLA
tuadca, calle Figueroa, una cusdra tran- ;faltada, bar B. Q.. E-662-53.3 N- Anlinmis 48C cod William 8 fid,1411180,
juegoa parh ntflos. Moderriai bf&dAi C-62-53 Calsada V 20. F-2511
am. do
Vista. Preala: 4A.00 varal: M-6446. SOLARES /k PLAZOS residential. man itica y L I i n de 2, SUPER DYNAFLOW, IS.Oft 0 PAIGU E
Reparto Almend. Scalise parcels a plSntaA con faclads an Zoo. BA- BUICK 1949.
.oil de contado, resto do $700 an 3 JOS: cotujogortal c2lerto de kill6histroma, extras. barato; Buick !941,
Super, radio. pinturn fabrics, Santiago bad, tm-C-185.83-6 may ALQUILER POR SU C.51.5&1 Jun.
SOLARESVEDADO doo. cuadra comunicaciones. Is media cristales -y Va nag Veneto artat, CO esquina Pocito, Habana. Admito carro. Do)rrsqull a) 11 pgWa Passe, $05 metro, Qne usted quiern 8'$7 vara. B4798, Juanl- medor, 2 habitacionsim, bafio ter-, facWtiodes, horas laborables.
730 mootlrm' Otro (esquins) Calzads $00. to B-Z-354494 calado de lujo, cocinst modern, de E-660-53.4 AF OS LATOUR, S.A. OLDSMOBILE 1940 1E11RAS Y REFRIGERADORES
Mido WO matims Client calls M, posado gas. calentaddir autornfitico, terra=, midi UjID, jW. Oirm : 23 (sequins), TERRENOS za a desayunas, cau y s.s. crla VINDO FORD DRL 37, DR So CABALL ZANJA T LUCIENA Sedanette. radio, dos tonos, muy BOMBA DIE ALGUA BE VENDE REFRIGERADOR GIBSON. Dj
'00 13.000, onto peffado Carlos M dtieffl.vaeromi, I arajes. ALTOS: 2 -Puerto,, perfactes condiciones de me- blen culdado. $1,200. FaclUdades de 7 pin, coma nuavo. Preclo razainable.
6.000 varm.. 1.1'a min abitac ohos, be a complete. (To- Anica. vestidurs Y pinturs. No compare ADQUItRA
A, on Alm in del Hillmore 2 It 1( Vandemon con facilidades Pago. calle 10 NO 60, d4irmanar. apartment NO 8.
Oquendo 511nya Unica loans pr6idma a iiipLoya, Vio- to]: 4 hablisciones). 12 .-losets gran. sin knits varlo. Precla:' 4599.00. Informed: do pago: JOSE M. ELIAS E-IDO-NR-12
'V brisa de mar. Grandam Avert- des y 4 terrazas. Terraria: 11,248 V,2 B-2611i B-6772. to -2 25 NY 17 esquina- Hospital. UNA BOM A TURBINA UTILES DE OFICINA
d Luz. tel#fono, migun. Pr6x)mo an un :Ixerregoado 90 X 123; cast clietw E-OW-63-2
"'s r
SOLARES AYESTARAN Academia Militar, Merici Academy. drado. b 'd rite ague. Se entrega Callillac, 4 pits .... 48 NUEVA 57
an"
QuIna) Callzada Ayestarin. parcel& Lestornme Acadpmy, Donnicirtas Ame- vacla. Prectio: W.W. -Via Infor- PLYMOUTH, lots, CON VESTIDUMi Di I-- OR OFICINA BE VINDE SOYA, DOS Iff.
to r x 3140, $34 Vera, aprovechan ripido ricariam. Universidad Catdlica, ft- mes: M-2ZI2. W-9945. cuaro, vantilmdar. forcing nablinero MAS AGUA
rates march stris, botaawua y hones y men, caribe. reline, marqueterie
Otra: una bulairl Ayestarin (esquina). 20 do Coraz6n. Todos los Clubs on ---sm ----------- I=- %18--- Chevrolet, 4 plas ... 48 an perfecto estanio. Condesa 62. betas.
21 $18 vara. Otro (mequina) d,000 Varga, Habana, Plays de Maria LTH-13-E-317-50- ($1.750.) 26,000 Kim. Inf. M-1124. R. Alv MENOS CONSUMO
$25. LILassialm Jovellar 25, 19 U-57H Opa nidad ilinles, par a] mt= rM., E-260-5 E-464-57-5
X-ib?494 rec a dev $0.70 Cts. vara. Informes: i- .1 Dodge, 4 plas ..... 47 cOmPRO AUTOMOVILES SILENCIOSA
tar 30L PAUTICULAR. VENDRVADY- DODGE 41,
51 ESTABLECIM NTOS peffectax Modelos, 1946 at 1950. Pago Ins in
REPARTO BANTA FRIJI", XARUNAO A45 1. M 9. BO-7502. L.,ipq dnlq. MAQUINA DE ESCRIBIR
oftubm gnu "quina, a Hern.- P h ti4c plas .... 41 jores; preclog. Tralga bu auto hey
a, 16.53 x 27.79 varas, llan W2613. X-202-53-3 0 4 Cuota mensual
y ftme. fg.00 varn: M-6408. de 2 a 6 de Is tarde. Manzana de
VENDO PLTX01 .,Ls. Tonomm varicis carrot m4s. G6mez 407. Marca "HaIdar' (sueca).
radio, cabliner". somas nuevas. Completamente nueva. Se do en
t'SIOLARES facillilades de VW. Sr. MaMnaz-Ga;aje Telf. A-9042.
R. Almortit" i cilia 14, entre averldas 7;.y J. E-267-534 -(A1-r*"&5S4 MAYO. 1 4) m&Vlflco recla par no neceiltarls.
4 Sta.
Primary y Segunda. 10 x 47, a $9.00 Vora; 36 9 44 1b0Vt.oentre 3ra' y
'UN Avenidas, Rep Miramar.
rIn A] hacir cuniquier opera- VENDO TRAPICHE UARAPO
Cella It y Quints Avelilds, 13 x 46, a 88.50 nuavo to major, 'estA tX11I.A 460-53-3'
vare; calls 11, entre lam avealklas 12 y do, at to a it J
10 x 32, a $8.00 varm: 184M. Juanita. cidn, hhgaln con In Interven- vo In state. V610 an Infanta 1651 esquinat V A B LA N "aaA
12-r-35348-4 Zequeftra, bar. bNCOLN 1940
fe E-673-514 MOTOR COMP., S. X. Mo'dica entrada
NUXVO VRDADO: -VXN1D0 SOLAR INTUR cl6n de cojrredor colee0o. SedAn 4 pun!rtas, Nylon, varro do 59 RADIOS Y APARATOS
cause, 36 Y 37 madlAs 11.7WS.68 varas d.
T% CHEVROLET 1048 SEDANNTE PINTURA particular, an buen estado. $975. Fa0r
417 v2. $ M E N jim A Las operaclones oireeld fibrIC1, Ptiffectas condi.lone. .-At
t 4%70 ELECTRICOS
Ltano, y sombre. Mi- as Presidente: R. Rafhos. ollidades.
End de M cl 0 an '3 mills sin inte- nia. camo nuevo, Salaried 205 edificlo So- p! to b an -ad.. "' i
a 't..u m LBE R TINI
Humboldt, d. Infant. a P.
r4s. Br. ilAell.- F-W4. E-22"94 pr Eni.mbrd. del Colegio 21mar. Teti. U-3798 de 9 at 12 y de 3 a 6. Agent. autorizado del ROQU9-ALBERTINI TOCADISCOSP.- VENDO TOCAD19COS
PALAM O Y FOMENTO', O FAEC E H O Y: E-670-53.5 Humboldt, de Infanla a P. Pida informed: "Silvertore", cast nuevv y varies Idburnes
Chrysler, Fargo Y Plymouth. mfisica clioica. todo rotted precio. Santos
-do Is Propiedad lumueble,. GANGA q Butner NO 302 altos esquina a Durege CaV686 ron-alui coarpilt-to c9n. 8 mola- M O R A -O S A
res do IAWVIL com un total do SSWV2. Se vende Austin Ingl6s 1947, 40 H. P. a- brera. E-059-59-5
Tombida:dom; modelling do esquinas an ]a r17' N ofrecen In mayor garantla. din, negro de cuatro, puertas, may bu,- Coilnpletam nte nuevos. C-65-53-3
animism ealivads, con 1,073 V2. code una. nas condiciones. Ve Antonio 13 y C, VeArmando Bus. M-2043 y U-0717. Z7= dado. r/ 4 COM PANY, S. A.
I C-57-M-4 EN X]aSTEXCIA PARA ENTREGA 8 RADIO VICTROLA
S-E-1024" VENDO BODEGA GRANDE DARATA T MR UN DODGE DXL 47 BE VA INKEDIATA PLYMOUTH 19474 Marea Admiral,
VENDE FstAn SAN NICOLAS No. 105.
Inca vivienda Pace mpreancia $24 alqui- barato. Avenida Dolores y 10 de Octubre, Aceptamos on carro conio amu buenos. Special de luFrento al Parque TuIipAn A R C E L A S r. %Ile 3 passe C. B enavists. Preguntar par Paco. Xe. F cutgades de Pago. Tel6iono- M-1459. Coma nuevo. B tubas. Ondim large,
Sombre. Vor"lialinsics, wituact6a. privi- parte de pago y dainos JOSE M. ELIAS y corta y Victrol2. De mesa. 39 nu4
it,) aq t:urtida nine nomorn 44 (bajas), entre 3ra. y ME. "a" EIRSARCO EUROPA VENDO RAPIDO facilidades. Avetildits. Reparto Miramar.
mueblerls hit vents, reducl- 25 NO 17 esquina Hospital. C-53-54-3
"Ime tier, milking reside is fuerte, LowL -E-M-494 ton 17 Poetic, construida eirpecialmento NUEVA VENTA CARROS DE USO: am
A CA LLE 13 viviria, 600 in. tarreno, verdadera regain Autos Lincoln 1949, Pontiac 1948, Olds- i-374.5 4
SANTOS NUAKRZ, VSND0 TERSEN5 Aflo Santo. E-205-51-12 mobile 1947, Ford 1941) Chrysler 1946, Dodge E-715-53.3 55 BICICLETAS
irgefabricar mdiflclo, 14 x: 30 Y. 1141. Cadillac 1948, Ford 19137, Hudson 1946.
propia. r BUICK del 39.
Llaho 31, Prechn V13.00 v. Sardifiss: BE VENDE POX NO SER DEL GIRD UNA 50 Avenida Y 90, Miramar, 60 INSTRUMENTS MUSICAL
1-131P. E-37749-5 entre 26 y 28 bodesm y propledad 20x3Q an ]a major E-090-53-5 Con radio. 9UICK SUPER 1949 GANG A VENDO BICICLETA AZROEX.
del Reparto. Bucna comunicad6n, 6 It- pre,. c in nueva #40.00. Sr. Cuova Calle
UXPAILTO BANTA AMALTA, CALLS LINCOLN del 46. Sedan 4 puartas, on inmejorables It No iflOuentre Line, y 13 Vcdado.' PIANO CRIQUITO. ALZMAN, DE CUER10 metros do fronts, Por 20 ties, do guaguas, tiene, viviends y local CHEVROLET 1049, RL MAN NUEVO qUE E-49
Miguel Y Dolores, 4 solarem do lOx27.68. rare carnic.H.. R.parto Maria Lul.., Fran- rueda an LAI Hatrann, con parachoqu-, edridielonts can radio, etc., crunblo 3-55-7 ads. cruzaclas, color clarn, cani nuavo, vo"ZEPHVR". miner6nico i.rm clutch). d. ...clsrto, Banquet. CamIturam Ayantartin, calls. La Bass, un solar metros do fondo. Supwacle: at Dleamero, Sr. Onafre. vestidura nylon. Preclo do ocal6n, Com- can No 210. ..q.1n. a Aguscate. A.td.
qds mido l2s,39. Informs: Balmacmin 601. E-037-51-12 panario 1105 y Belasconin, Sr, Arias, PACKARD del 41. ROQU9-ALBERTINI h.r.. E47 40-b
M-2124. 1AP&L 2bO matron cuadradon. BE VENUE UNA UODRGA. CON VIVIEN- E-591-53-4 7 pasaieros. 56 MUIEBLES Y PRENDAS PIANO VERTICAL A14ZRICANO ZN
X-4611 -0-41 I Humboldt, lie Infuntu a P. "nen candiclon-. buenam voces, me veoat
do, an $2,000, cast I& rag to; y bar, lince CMXVMOL19T 1943, COMO NVEVO, UA. FORD del 37. N$20.00 metro equine, an $2.000, can viviendal y c.fd dio. v-stidurp, 16,000 kil6metr JAPROVIECHEI VXXDO MAQUINA MI or FO-2921 d.spuk, d. Ims 10
con vivienda. art $1,000, San Ignacio 552. Verlo, 5 a 12, 3 a 6. an Matode"' DODGE, del 46.
M rhn. ger, ovilla central, $80.00; acre sp..I.l F-691-50-4
ARIAS- Y RADELAT bar. Pregntar par TomA.. Indu trial. calla E, exquina 12, revarto Ba- C-61-53-3 Perm cart.Pram. M-31-28, $90.00: atra d.
Voiriedores Coleglados mender calzado M-20-4. $110.00. Pregun. VENDO PIANO EN rLAMANTES CONDI.
$4,OW .00 E-344-41.9 List.., E-408-63-5 CHEVROLET del 47. tar Antonlo, San Ldyaro 101 Par IndustrIn. clone.. proplo parm, prolasore a alumna
Vedado, calls 28, entre 11 y 19 dom so- VENDERS NEGOCIO [HPORTANTE ACRE. VIENDO PISICORUS U. FOURADO CUE. Carniones "FARGO" Picli2 PARCELAS IGUALES. ditado. can Inmenns posibilldinin porn ro, radio. ntA nuava; Buick 48, flaman- Up, nuevos. E-155-56-6 delantado.. No molested comerciantes. Dolarge unidool uno, qua been sequins, 26.74 -ff 11clo
votes do fronts, par $8.30 do foridot Y 4 quien pueds, atendarloi, vents fabric.- to, calla 19 NO 1164, antra 10 y 18, Vedado. Ll ,UIDO MITAO VALOR CUARTO CAO 473,, entre Luz y Podia, Vlbors. A
atro, 30.74 varms oe Irento, par 28.30 do rhin rej mrschmem etc admit renglopox $150 otro chifforrober $300, sale y --
x6rdiarms, lWorms. M-603. E-895-614 Cl uM P A y r livirgroon topizado a $100, Singer ovillo YENDO UN PIANO CHICO 200 PESO$
(andlit F-41106. CURA CONVERTIBLE BUICK 'VIA B LA N CA d rerachillento $125. embargo, I otro 150 pagan slarinin. Verlo Hospital 612
1! &zero 562, Eacabu Leallad. b.j.s, Vall. y sail J026. E409-60-5
ALTURA$ MIKAMAK, AVENIDA ALIA CASA HUIRSPEDES 1949, Cufia Convertible Ford 140TOWCOW., B. JL VEDADO F4162 come 0,
Pr6xims Hospital Colixto Garcia, Infan E-037-50-5 DISCOS. VENDO DISCOS MODVRNOS.
doe antrib '21. y Avenida Am"Ic.. I : E s". de, 28 y 131", In y OrtoOdlao. )tiger Inmejorable, prl. 1947, Ilamante, Ford 1947, cue- Fhbrica y Via Blanca. LIQUIDO URGENTE, TODD. 91811.00 LI. cuarenta centavos. Saptem, Landin, Bamemlones: Irelits, 18.75 verse: par un, Is- mer Plan, 0 hablincloreN. olquiller cien pe. CADILLAC 1948 vingroom IngIft. thpizado laqueado; -me- leros, Suarachas, danzones, etc. Lunette
do, 311.1111: P r otrb ]ado, 31.24; y pq at much* anus, taltiono, actusimente ro, 4 puertas, Plymouth 1946,
rondo, ID.N.oAremi 730.08 verse cumcirattax. Telf. X-3261. ..1-. Bitilioteca", Belascomin 506, esquina A
Precial $90.00 vara: F-8261. 20. motion por 20.90 malron, sho.A.rim htsk.p.d.., todo amueblad anga $950.00. Chrysler 1942, 1 Sedin, H-R, nuevo. dar. apartment. $250.DC, regime puln:
Superficlei 418 matron cucl. embarcar arsenic. Micas. 3,2 9750. Facilidades y carro cam-. CADILLAC 1948 cdarta. extra media, "colonial", decorado; Pocito. Compro discos an buen estado.
Arribus: A-6690, San Miguenl'210 balm. otro, median. modernists, clarity, E5co- E-531-60-junlo I
L. NIKKKA. CALLS 8, KNTRE PKIMX. dmdom. E-500-51-4 C-52-53.3 bar 304, S Rafael.
ra y A. Dijammalonem, 12 verse de fronts, bio. Arnado, Oquendo 61. Sedin, H-R, c. automfilicos. E-616-511-5 VIOLIN FRANCES
par 4T varam do tondo. Preelo: $13.0o vs- PLAYA CUBA, GUANADO E-718-534 CADILLAC 1947 JUEGO LIVING SINGLES FIND DAMASCO
ra, Infornurin Y-480a, r.o2oi. A $20.00 el metro Bar rAmitsurante, hotel 24 habitaclonrs, TODOS DE USO, Sedin. radio c comannuevo, preclo gang., par no ne- Marca "BenaMel"
ca-tas y satin do bitter, recia $15,000. cattail y estovba, urge vents ast
AL149NDARK2. CALLS U. ENTIRE I& T $8,360.00. Tarribl'in camblo Par bodegap. bar n L. man:, por'lo qua ofrezc'n. San Migu:l 311; Con gararitia de filbrica. Tiene 30
is. Di"relonn! 10 'varas Etc frente. par Mbans. Informal L6pez. Reina y Campana- DODGE 19411 CADILLAC 1946 list. cat M- qua y S. Nicald.. aflos y est4i perfecto. Magnificas v
15 do fordo. Preclo: $10.00 varm. Inlar- On do 3 a 6. PERP COMO NUEVOS 62, sedin, hydrarnatic, $1,300.00 E-303-56-4 36 NQ 44. entre 3ra, v 51n. AveSedilin.4.Suertas. g ma"fico an- nidas (ba, os). Reparta Miramar.
todo. ve durn, go an, etc. BE VENDE UN JUEGO DE LIVING-ROOM Note. Actualmento desde hace alias,
12-X-230-40-4 BODEG A HABANA 12,15 y 18 m oses ME11CURY 1946 Vc. inesnis decespejas a anted de precia. no vienen vialines eurollem.
20 PESOS VARA Amplia vlvltnoa,,Ia day con $4,000 elec- ROQU&ALBERTINI I Sedfin, radio, $1,200,00. .11, .. lQuierharn. San LAzaro.N9 859
Wagner del Campo vando 3 bonitos par- CA LLE 28 tivo resto ficil pagd, vento diarin $100. No Humboldt, do Infanin a' P. para pagar. PONTIAC 1946 entre armen Patrac, filo, Vibora L-370-60-3
Clues deje.de ver estik sense. Informal L6pax. E-524-56-5
O Xinlil:rlfiljom. to y &I Claim Ain- Rein Cartipanarlo, 3, a 6 p. in URGENTEMENTE JUEGO COME5oR 61 DE ANMALES
b we I Id par 40m. a man b56 ----------------------------------vmrai ends ung; tambl6n un molar 1,112 C-64-53-3 Ije OLDSMOBILE 1940 "nu.inealmm natural. tap"do rojo, con --Verne 18 peace; otro calls, 16, 1 112 13 pe- EGALADO. CANTINA US. Inchon $160.00. Aml tad 219 primer pi. BE VENDEN CACHORROS POINTERS CU.
nos vers; otro prdxtmo a In; Jrsullnas Vexco, con I lgidalre, batidnro, ax rimi- 1. rados parAsitas. Aguila 018 Plaza del Vaentre 13 y 15' VXNDO CABI p CHEVROdT 1949 V IR LA N DY0 Sedin, cuero, $500.00 a.. Nept a Y San Mliv E-729-50-5 par "Casm Arias", E-073-614
1.112 varms 12 pasm, Trains calla 8 NY 705, 4or, cafeterm, todo liago, viviendo $20.00
a do Buensvista. B-27;4 ?iquller, 111,!100, can faellidad Pago, OLDSMOBILE 1948
antir 34 Y 44 Aveni 13 matron Por 40.90 msft os. San ;W T DOS LA PARAS CRYSTAL MODERNAS BE VENDEN CACHORROS OR LA RAZA
0, X.11b... Superficial 531.70 motion ctio- reclo 552. bar. TomAs. Sedanetta Futuramic. H. 11. d zul, 4 111..
X-6149-5 E-343-51-6 De Luxe, Names bonds blanca. EatA ZEE U E Z comcdo7 lactuea a blanco do pales legitimos, para guard y am%nuevo. dos butacas tapizadas. aparador vitrinal locus de patios y cualquier otro prop6.idradon. LINCOLN 1941 $140. 6rigidaire 7 pies buen estado, 16 to. "neren 25 dies. Womes I-3X14. Aide
OR BODEGA, VENDE $200.00 JOSE M. ELIAS ABIERTO EL SABADO Sedin, radio, cuero, $400,00 NO 318 apt.. 4 balm. Vedsd.. I Valdds. E-020-81-7
%A Cast In regale, can $8.000, vale *14,1100. E-150-5(,-5
AVE, MIRAMAR 000 A $14.00 metro. TJone vivienda moderns, bajo siquiler y 25 NO 17 eq 1941 I" quina Hop ital. TODO VENDO VARIOS CACHORRITOS BOSTON
cast an pre to an me concise, vents men- It LINCOLN at -VENDE UN MAGNIFICO JUEQO 0 Terrier. Verl-, despuds de In 2, Aveni10.96 x 26 vs2 $7,643.80 fuel $BDNcpuede goner $I.T mansualem Continental, cup6, $800,DO medar. complex D pizzas canba e C da Primera eaquiria 14, Ampllact6n Almon:,
Avenida Miramar, pr6xima Avenida d. fibre.. -V.W., mesa 3 5), Monte r -I"nl" spohn]. Inf- Tenerlfr 214 be- dares. B-4712.
tiny. Calls PEL :IA LINCOLN 1949 5tilo'
Columbia y cerce Calzade Feibm, magnt- 1 410, cold "Codate". Recorte aste anunclo. E-717-53-3 N 120
flea #61ar do contra, Oroplo %)are rniden- RAY DOS PARCELAS oiltre Infania y Humboldt. Sedikn, cuero, radio, $1.800.00 antre Rmtro y Belase-in. E-253-56-7 E470-01-4
cia. completimmente Hear, y I Ir a: IGUALES Se Pelan Perrog a Domicille
$3,". Zs ggnjffa, Junco: M-Gb7 3!p SEDANETTE 9 LIQVIDACION DE MUEBLES DE ESTI' Todom ntUm pelados, pasarin at vera049-4 CAFETEROS, 1ATENCION! BUICK 1950 BUICK ..... 1950 DODGE 194 c6moda b-guenom, carmis, as no fresco sin erupciones. sarrarates u
:11 Card,, vende $50.00, *3.000. Otra. ve1nda Sedfin, cuero, nuevo. dolocuarto. Junin A. Quircoces, Sanu'g as
$70.60, 5,500, can 113,D00. Otro, vende $90.00, Ml air feceirines de Is viel. Corte do tifiss.
BUENAVISTA VENDO vote f7,500, can $4,000. Otro, Vende 20 It- 2 puertas, Special chico, comn nue- bynaflow, radio, Special. PACKARD 1942 'not 654, altos. Tell. U-51302. Heriberto. Telf. M-6450.
Parcels do 6x22.A0 metro, $1,500; a me- Jim, con 0,D00, Otro, vende 30 litirms, Vol Intly pocar'llso. Sedan, radio, $800.00 E-389-56-17 E-533-81-11
dia cundrik calls I. Vera do sombre; eatj A LR IM rMn C Z,000 Intr6solm.' Mesa (2 a 51, Monte ROQUPALBERTfN[ NASH 1949- VENDO: POR EMBARCAR M7UTSLFS
coreAdm; mamposterim, MAI detalles: Aveni. y 0, cati "Cadele , 1 1: frigidalre 9 pies 6 meses uso. Calle ji MATERILKES DE CONSTRUCCION
da 6 J!" at sales 5 Y 4, Buenavista. Su due- -1197-51-41 Fumboldt, do. Infanta a P. Banda blanca y radio. PACEARD 1946 NO 1361 Tercer plan entre IS Y 20. Vedado. Y EFECTOS SAW ARIOS
f10.11-10111, Manuel Hernfindet. Sed4n, cuero, radio. Informant: Misma, Verlm todasi horas.
Z-071-49-7 IMODEGA, 9N SL COTORRO. BE VXNDE. E-31-56*ny" ,. or no poder atenderls. Ma- C413-11" OLDSMOBILE 1948 DE soTo 1948 DZMOLICION DR LA CASA, 19 T C, VZto Ajur a, reparto Am&ln. Pregunlar APROVECIIE. SX VENDE JUEGO COME- dado, me venden materhalles usados do toM E N D O ZA tr Indleclo- __ E-573-51.4 Sedanette, dramatic, go- 7 pasaJeros, radio. dor. Inqueado. compuesta do 6 sulas, me- ties classes. Se regalain eacombro6.
M ENDO ZA Y CIA GARAJE, VIENDO ESPLENDIDO NKGO- REPARE SU CARRO mas blancas, vestidura nylon DE SOTO 1949 me vitrlna y aparador. Juan A. QuIncoces, E-60-MC-7
I I S n Miguel 654, altos. Telf. U-5802,
at., lri-mej., del giro, m"Anica, chm- SedAn, cuero. ri -384-56-17
Obispo SOS. Telf. M-6 idio. E
921. AMARGURA No. 205 Warta.' pinturn, department engrase, Con facilidades do pago. SID PACKARD ... 1947 0 EN BURN ESTADO, BE VENDZ JUEfregada I president, vaintas accescrim, go- entra4in ire
Hn A 19-9,494 Mae. lubt-ic"te, 23,000 gelatin auction. Clipper, 6 cilindros go de sale, dorado, Luis XV. &nfora do
allied. an jor Calza a Ostia porcelain 41 pulgadas de alto y Ihmp4ra
,, Z!, - 214-m rlfIkTrrIT 1 M d. h-n- -1- .1 --,
Calle = can fronle a dos call- at main 21.2 Laredo 91 -- Par S50. 4 means de .- I nAn 11 CONW RTBLES I I t rill IN N
PAGINA VEINTICUATRO DIARIO DE LA MARINA. -MIERCOLES. 3 DE MAYO DE 195u ASO CXV111 'l
-A N U N C I 0 S C L A S I Fill I C A D 0 S D -E U! L T I M A H 0 R A
VENTS DINERO HIPOTECA INTEREST GENERAL A L Q U I L E RE S ALQUILERES A L Q U I L E R E S' ALQUILERES ALQUILERtS
KATERIALES DE CONSTRUCTION 63 SOLICITUDES NO AIAK HORIAUIIOS, GOTAS BACO, 82 APARTMENT) 82 arrrc ioNES2 '
Inlifell-ii d, 1. APARTAMENTOS- 82 -APARWAMENTOS 94 HABITACIGNES iW- HAI
EFFECTS SANITARIOS -'t L 1--lielia, y dr.- BE ALQ A 3tr. FIND APART E T ItEbIDENCIA',P 11A FAMIL A. GALIA. BE ALQUILAN DOS HANITACIONKS, EN ALQUFLO KAB[TACION CON COMIDA8
R BUENAS HIPOTECAS, ) Fol-dr, dO Vd ad., it "if ,. 409, a tr San Jill y Sal, Ra- c.- de familial jurt., ep.r.d... ridepecult-te o con socia. Para hombCONT ATO PINTURAS. FABRICACIO. 11 M 4 1 aclo: 21 y N, VEDADO .1t..d."It
Bradoodueva5' sl.50 Pi-p-lo p;,,tal,, 2608, Its ad, R"lillatoolia y ItIlnWerio it, Agri- [Ael, -rd6ndid. -P-11-all de do. pit- in.tri-onlib in rthin, h.-Iores a mujore. guA abund..,,. tel6f.... bale6n -it.. iLnes buen Preclo y -plelex. J-11 TODAS NUEVAS, Apartamentoo arnuebtaill.a.
Z.Y., 406. Vibra 60-IG- ra. lugai ioa c6atric, Y de tras, lo.n. privado. ri-io anodic. -I... call, C. entire 21 y 23, Informan mejor de La Habana% Neptuno 215. altos,
E-391-NIC-S con alir ae I diclade. Into, n- Cillit, **(J*' N11 2 A A Is A el
ALFARDA EN TOSCO, SE CEDEN ondicionado o a n L, Habana I,- h.bJ",,a,,eS c.n I- orna- .595-82 rn ki... E-169-94-5 eilquina Anal tad,
ALQUILER I I 1,,.,,n Ir,, cap. E-NO-34-5
$9 .00 miller. todo nueva. w despacha -25" H.-briell, Infri-lian to o a F ALQUIL N PRECIOINGS Ar RT ALQU -0 SIABITACION GRANDE. ISAL- WE ALQUILAN DOS RAISITACIONES
,.Io Jer canticlad, FxclusiVantente prImeras Iiipote- 1-11ca-. enta it it B ",,,nh.,:g, lentilli to.. edifl- ,,c6n,,calle,c ide""pre agua. a matrimonial
ct par pequena queseb; L. a in je% a ac It
le R NY I entrid Mer. -ilia. morallciad. Pldo con agua, luz, Linn at,. a. can
19.o2ussicas do cement. del pids y lan- cas de reciente Constituci6n. 79 no, etc. Vea a] encargado en I. ell Jos. -4
HOTELES radeles y Ofteirs. T.arl ctras e-ith- I e is 9. puerta calle. slo-ve tends chica 0 sastr0jo a buen preclo; cabillas corrugadab, a el garage. .I rcrielas. Gelvissio 412 apartamento
$51. La adquisicifin eS Sencilla: Nal nn 12 Calzada del Cerro 1381. U-9580 29 pl.io. E-464-94-5 rils, Rayo 263 iatre Beins Estrella.
40squintal, Puesta en be.. H- alt y 5* Anipliaci6n de -175-94-5
pl*111, 1 13.1 Metro Y Ponemos labla r- que suscribir escritura de cesi6n. HOTEL "LOS ANGELES"
v. labre".. -p.rt.,. F.bricarrion, $60.00 Usted cobta ins interests ni recta- f Agull. 459, entle Sal, Jose Sal, R.- UH-E-209-R2-7 Almendares. Altos. E-174-82-7 AL=LO.HABITACION PROPIA PARA
y ho bre olo, c entr.da Independlente. RESIDENCIA FAMILIA.. A -Ts"ING.
lellifiar, M-3482. J 01-.: M-670.5 nutcib Ill :5e alquila I aPartamento 2 cuar- SE ALQUILA PRECIOSO APARTAMEN: Para X..,d.r awliqui- U hombre dol., par. coral con
T 73. mente del deudOr, a si preficre, Il', I's L call b.h. 'p I a' 'Ito
M. Villegas NQ 4 ad gld to acelueblial. can elevator, Ielk re ILL habi ci6n grancle con lavannanint compatiera, amplia habitacimn. con excelmel meIr,. sPgfln Is canticlag cle lob milinol
B11111lienfe cl- .cla. Una cus- 11 NY 302 esquina a 1, Vedanta. It comics, Habana 410, primer Pisa: AS-W42
entire Mural]& y Sol. pode- Wails el' APARTAMENTO tos corona Sala y comedoi patio ran
altos, in encarga a su Banco 0 A L.-, llivilde- djq y -elle, H.- Amueblado ca bafio intercalado. EsquinH I)alcun drls, rlal. on.l. Informant I 51
rado. Crin.1d. cle .]load. Inta co"'t' t d N. 1 1 2.
-MC-6 bitacio-, drd, dr, C-ce.-non pa
Brindo informed cornpletos. jIjLIU- -b part., jaidin. portal. bal., -.MQdu.', tanqUe de agua Ruin. 10 por PI M-2594 801.
- dad ah-lat- MI do, habitaciones, baflo interesil.do: frente. La Have ell lol;'0ajos J),jr. Ca-, -.R.-a] ban., -Ind. y -elcl c.-i- cular, sedors a matrimonlo sold. Referen
so Ins escrituras de constitUCIL)n E-220-79-7 c-irl. do gas. ...Ito y E-619-82-1 HARITACION VRESCA Y COKPDA, ALQUILO HABITACION.
Y, si desea, acompafto a visitor Ins i.d.s. Reflige, Al ds. asistencia, rents, pedoz cuis. Alufar 18. Tambi,4n vendo juega ca'ad.,, i.dho. lele- UH-D--k5'28-82A bESTARAN APARiAMF.VTOS JARDiN J.d. claque ta
5. dill, F V G. Vvda- Wa. coniedo,. c-I.. b.no-c.cipa gas, cien-aleb; otr. Para inatrinionlo.o1Z 113 al. medor rei-d-ea. Gangs. 1-flareena: Ag.i.r
ca5as gravadas. so CASA DE HIJESPEDES fd., B 11"I'lle, do f y calienie aburadante. $45 -Ia. t., -Qana Once. Vcdad, FI-325 18. b. E-633-54-4
Escoja ]a hipoteca qUet m65 lie Ins 10 TcILf. _1705. lilt.llone' 2 bal in.. -474-941-5 1
rade y pidame su da as co 1- 8 E MODERN CASA LIPARTICUL A ALQUILA HARI:
b ALQt ILAN HABITACIONES, CON TO- a 1. -1 $53. cdc. P I~ y Oral. N- IA
pfetos. ad- d,,d, UH-E-544-28-5 APARTANIENTO NEPTUNG 4" ALTOS ENTRE MAN NICO. tcao at.. b.K. h..bId auaI.: 10. b I J., ..I. ca. a dri muebles. Habana 653,
to -corardd, I" anriqu,. Soalqp,
it US Se : Pail, 01al. call il.a.amplla y vanCORRUGADAS Canticlad. Interim. Sltuacl6n. E. 1,19 1201 Frento a )a calle, Sala Ila- I.da I illation. Or. P.-in. LoW Son. Pisa. No noWelt. It'. Pull
86- Ila -4 bitacion gland acwia I, g- y ALQUIL N? Itl ESQ. A g VEDA. Can I.d. ii.i.teri.i. y -Ludil. E-179-94-T
calentadoi, ba5 gu. 'I'01EN 17
'ANA Fre8quisinlio apartaillienl(I da. 41, 1.nonle, In c.11e. ..I.. _set.. E-338-94-7
I.QIlJLOV t CALLE WX E,%;TRE Sao La No 871. optic Stiled-I blin. call ilhadera, cocina gas. Edific), ALQUILO, SIAGNIFICAS HABITACIONER
n todag IRS inneditlas). $ 44:50000 7,, Habana AB C, d.d,,, -alla, po'l.1, -I Marina. S HE AI-QUIll UNA RAIIIIIAC... ..PI-.1A ca. It rinuebles. .1-1, flesess, Ia0
0 6 Habana I-, par. uractirdenal. .,1.1ano.brcsoJu que marl personas moralidad. San Miguel 291
o b.n. y cofna, ag.. II', bill-ci.ecol. data cinin.dIn'r, .I ._dd,
P, $7.1.00. TrIf. M-5996. alc6n, magnified 1 -4201.
E-481 gas, $1.5 Frill I I u B ba 11 rlboon eb itun,,irlic, al.lad.,iiiiject Cent! Vialas, It justarim.
cria A a ": 21"t 2da. I :. "72-94-5
AZULEJO BLANCO 6 x 6 )3.000 6 Habana -80-7 PAT- S-Mcl-, crilm. a 11 r, f 0 111 an
VI Via Blanca Via 131,11'a APARTAMENTO MODjSNG, CLARO. G card 1. d H y if i6fo 0.
ALQUILO MAGNIFICAS RA ITACIONES en Y Ire--, ltler Pisa. vista in.,:
CEMENTO BLANCO Y GRIS 31,500 6 ',d Ayeslarin can erson- .... y Melones, Una cuadra inted do Ilegar d-L. 2 -birlins ban. 'amPlet.. rervic -; AGNIIIICA RKSI UILA 2 PRO
15,000 6 Vedado .,I r in id.. .hn,plr-. labundrinto g oi.
SI-Ple -at,-, $60.00, Ter.... 1 7. DENCIA y ALQ con clamlo.
-2468. 26 N 15, entre Prinio-ra y Ved.d.. Vc,,e, 2, 6 p. m. sonequo"oahmoral, A PC*
5orvr pc,,In,, nodic ab,o_ del ParqUe C!ntral. M.flflqi F habilacia- terrazas balc6n, can
16,000 6 o Veclado lllla morlilld Lan. lags, e6ritlic-, A 1,1.d E-162-82-6 Iran ,,guilivel. y occh,. 17 556' ritrict to mejor Jogsir, cl:j,
3.5fl altos. Jr erfa Bah...nd,. Terceira. Miramar. altos, e.te C 3 D. dad.. lc tidscl. Pirecic, mwrl TeMfara
MATERIALES 5,000 8 Marianao E-634-80-71 Altos fre.t,, c VEDADO. APARTAMENTO MODERNO, E-110-84-5 b""dante, Neptune 204, Ito, R.ICOA., sil
DE CONSTRUCCION 45,000 6 N. del Campo lead. irld -no,,ri. N9 6. ,9.nd. Pisa. edificio, c.11c 26 NY quin. Inclustria. E-739-94-3
ASA HUESPEDES il'ASEO 3ll RAJOS te; Sala, -nedor. pol 3 -uS,- 305. entre 23 v 21, b.lc6a, ..I. ALQUILO DOS HERM09AS HABITACIO.
arIn v sv:vicio It, ..,,Los 3 cale" _,._,do,. may,
3,600 8 A. AlmendareA 1.5. Ved.dr. oL.g.ifle- hab,- C N' 54, ENTRE 3" Y ton. 2 harlot. t 15 PESOS A.QUILO HABITACION Call
I'llitrid gas, y ban. all Ll'flliu S25 y in cited $30 may frei, cla a b.criado ""Ina gas. gar ic,,, agta crl.da-. dos bit., tan ebles personas de enorall=d' c'. -Ul.dii, anit" in)
Alquilo ancuablado lindo A I D- f-'-", j clone-, bafi. I ILL-01., C.IJe F 558 entd 23 y 25. 1 e A., par. piritim. not. guards, anal.blini.
12,000 7 A. Almendares %.d. o FI .1 y te-alado. Agua rbunclar.
Cap6 v L6pez, S. Ltd. 1,000 7 1/ 6 Miramar Sr. Relar.ta, E-710-80-7 tel-r- ..1-tinded.r. ell P to B9-1963. Ll.'a ,, ti No 17 ':, _5 H-cub. NY 68, Itcs, entlis Principe y4V.3, 5: X-4126, _55 -113 ad.. E-224-84 -564
Ila. cocina gabr, rerrigerador par. E -8 -5
Avenidai Menocal N 551. 10,000 6% 'd Miramar cle 4,cr.d.. Inf.: lle- UH:i-4(j5-a1-17 VEIUADO APART-lit.-T. not, ALQUILO HABITACION PROPIA PARA ILLQUILO HABITACION CON BALCON
eI6, b,, -Ulaid.. Itc,
U4450. oo Buena ViSla NUEVA CASA fall. F -3581 2/ on 54 y if. la-bl.cl can af lig, ", seflor., Irene.. imatrinnonjo in allies y percl-ett. 2 deormitaril po... le-- '" I.. ce.. Sid. "0 C"PI-1- 404 -las inorales, ton racreeael.s, 23 potion.
P
3.000 9 7c Jaimanitas RESIDENCIAL Edificio Vesniar. Guard m uiebles o IlLi, c dilyeela e!c. Veil. do 2 8 On- 858 2d., fic", y Sail Rafael. Tiunidkci .]quit. c..i.. limpli., per6,000 8 % El Sevillano T-loquildrul. ambierite dII Iqt.,d.. 4 8. -W iatonabit. !'RADO 184 HE ALUITILAN RABITACIO- I. cuidadolia. $25.DO, Zanja 361. cuadra y
UH-E-599-M '-7 h.cilit odnjd D'e-an y P-HIS h.- U H 77B 7 -08 2 5 is A E-4111-112-5 n- procirl, nacdI.... modal ..It. d, Bela.-In.
1,000 8 % Rep. Benitez bil.ewn-, Ll frill, y -liwe. p,.,- H AP AN A SE ALQUILA APARTA.F TO AMUE- E-631-626-54-5 E-525-34-3
4,800 9 cincs in6dico.s. CaI7.ada 255, n1ups, ell- VEDADO, 17 Y' 1006
'/a Arroyo Apolo .1 ALMACtNES AFIANZAD05 bind.. Pact.], b.I., torded.l. 11 J e 1, Veclad.. d HARI ALQUILAN 2.HABITACIO ANEenhe 10 y 12, ler, piso, sc Mel EL do, blifi-, c-tol do 'TA ION,,HALCO 1A ESTU- BE b a NE9
1,100 8 '1 Lawton magnified apartment ,en sal Win KAYOR'Y MAS P.NTIGUO or can no b.h. dia ites" Ina imadjo, Nediriellop nocadern., x, I lo.eui to d. eat d Meet. y Ban Jos
L ff i d 8 '1'- Y gal2Je, cocina do gas. "no falls aguo-. agua skencepi'e. todo ounto, cap- Carl,., to;- qu n. Informant ell Telf. B-3858. Tammed r, dos dormitories fflram,, Nepluno 1,009. U-3922. C-11c 26 No 36 palt.encallo N- 2 nice da ajAclicia $90. amblente familiar, luz bIL4n 2 amplias en
Ap u a Gdfthente ROBERTO VIEITES UH-1.494-rf -2' cijarol one IoVed:d. ...Xax .1
PI's Y.Scl v lei- de ri-Icl Y-5t.. Mier,-c E_4 _82-5 frij, S. LaLaro 818 altos 5, Mill S.Iedad. bah. y delech. ti lif a., gas ftiai 7 caearl a y dOS tel*razR.,,: untrkoa IE-301-94-5 lie., desean con comida ed can
Bonos Hipotecas. 81 'CASAS DE COMIDAS i-dependiente. Ligii. lieralne v in"', C- 14-112-1 ALQUILO APARTAMENTOS rRENTE CA- aide carca" BE ALQUILAN HABITACIONES XATRI- 35! ent-re 23 y 21 apartment 4, Vedado.
Calentadores de gas de entil.do. 176ell comunjc.v,6n it, Ile con Sala y 'comed.r. 9-Jr. 2 h.bi- is familiar. Informant el misma tel and 24,
eirnnibus v triinvias. Inforpri-, en 1. 3. 2 b-ficl age. b danil,. calle moral, sin nifits, 13 1001 esquina 2 1 E-702-84-A
NEPTI,'NO al ALTOS, TEI.r. .,!ad.. se y Ins 10.5 4 'N- 6.1 La Sierra. clean en ei Vedado Vedsdr. E-26-8405'
,,, ,I . I to. Co brijas ielefcmo F-5088. "DIFICIO CALLE 11 N 31 c.I], 32 V 21 B-6981. E-737-82-4 VEDADO. CALLE 25 969 BAJOS ENTRZ
serpentfn de cobre y paila Telf. M-7620 4( itill.. xq,Lj,,Ia yM UH. BE ALQUILAN HABITACION GRWNDE Panato y
UH-(-' .1-6.1-7 nc)orab ry. ncralago III- -o polio. F-2130-112-4 I.I.D SALA,,Y HARITACION GRAN- con coctrus y un apartment de dos ple- I .2,cm tranquil&, alclull. habits11 a on send b ads. fresca. colch6n metaled,
de 15 gallons. E-33-81-1 ESQ. A 12. VEDADO It it lie Para gil dedt.1 -s gland- a personas de but moral, xgud% Ilcnte fria, personas mayan ii,6dico en Neptitro a Iren -ad rs G 7, lavabo.
6t OFERTAS "EL ROTECITO- IlE DESTACA POR1.1. Edificio BERTA" lia-, Informan mes roedi.. Mail. Lain. P4reagii.
bur,11 bazai de slis cocincros. Para strepp, IPaltarilentcl P11 rl'A-7=1. IE-048-94-4
,ro b preclos VEDADO "Ut"S, .,Los t.m.h.s. o1cidernesi-al lr, --d. AF.noi itia SL ALQt ILA UNA AMPLIA HABLITACION
elicit "I -,jo UILA PREC1090S APA too '. a olat Vedado. Linea 406. Se &IN '.. tLoRTA- I a ,, lbon 3. rimonia In niAos. ConKaI2. ed- d- hilbi iticeS. E-52-84-5
IS 3 (To Nuei a fabricaci6lit Todo mon, amplion a In bri-sa, bannihics U D IN E R W "111,11r, C-11ca TI. -5 4 -onfort. .1 quilan habitiaciones bjen
H.b.n. v P-la If (Ent' rga(IO, jilig. tradvian 1. pu-Il. Voala,. (_;a,,_ 1,. on df.
EN HIPOTECA E-219-83-B nna). c,- g a -jei'l ,,ad., C.Ile A N d, E ;-UAN
ZAIe.. M-2329. A,.I,.ARTIC.ULAR, SE ALQ1UtLA amuchladas con bafio, tel&
D:mon dinero sobre casas en la CA SA t SIRv. I Y 8. L. Sle-. I b. 6 a h ra bo. s.l. anstrimal fono, con o sin comida.
,r!;A] TICULAR CANTINAS Ducho: A-3188. E-504-82-7 "irl I'll llifIrs'. Been- NY 110, Primer Pisa.
dom 10, dorrilogn arl- can Palle, 'ra -R ""'c' d a E-604-84-6
f erretera HUMBOLDT, S. k H bana y Bus Reparlos at rIzons. --. Iaq-tA,. 1 0.70, 2 1.40, 2 Oil TL. ALQUILO EN LO MEJO Personas Bolas III niatrimoble tipa de Inter6B bancarlo. Tam- Wool, A-932a. larnal olil co,"in 196-82-7 U11-11.2471-82 7 ALQVILO HAHITACION CON VISTA A nios. Precious m6dicos.
CALZADA y H, VEDADO blin Para fa6icar. Munching afiox E.21141--, DE, SANTOS SUAREZ Ia call, onia oficies, a inatrictioni., oil
IP1111111,111a, do Hb,,,, V! 11, -1711 E-383-84-3 Uli-E450-54-7
coe'ra gas, b.O., pa'A
Telififono F-7291. Para Ia devoluci6n con derecho a COMIDAS A DOMICILIO "0" NUMER0 202 DEPARTAMENTOS C., .1loa NQdcI "it" par'
r. a a' ","a d-. $1 Ila -l. 14. $45, SE ALQI ILA I HABITACION EN NEPTU g5 NAVES LOCALES
Humboldt 151. Be ins a P. pagom parellies. Train claro. OPETol6fono U-21114 ESquina it 2:1. Zinn, -rio. pisn. arid
RACION RAPIDA. Su VIRI(2 CS N,, 3.5.5, 'Hoil, En Linea, raquinn at 1(), $49 511. E-193-112-2 ;:ne" Ag'all. Gall.n.. M.10 In per, orin
agradecidit &ends permonalmen(c. VIad.
all 8 1 7 L,;: :,rl-.dcd. de n4 y I- Vedado. BE I ALQI ILA APARTAIll EN a N? co-jo- -5.17-84-5 ALQUIL 0 VENDO XAVIK. SM MRTROF,
a, "1 7 ricael 6n primers prer)-rada Para xl.
2 N. V,,I.eo Wa. cn-rd %r an SA RESIDENCIA I a I.baBanco H ipagecartio Ijo plinny y Los t-)"., Alquiln Opt., arah-d-, it, fahrl- Io.,I -,oa -1 iro 'd 11,11.1. ALQITILA AM- to.. I.f. ans, 1. lallearia. h....
-la i-crgd ra., -4380. 1-3591 rlrP"p-a "in .. sa .1 rabl- Municiplo 701, ebalution 11 Juan
r I-aliclo. -1-1, lef-o- I a "' "Id" is IlaIntel.,..., on 1. a Sal., --d- ties "j.'l-, ico tis -1 -6.
62 32 APARTAMENTOS N1 14. mw fil Alan.., L..,
OBJETOS VARIOS M EN DOZA .1 bafielb, ru.rI(, y --l Ilay .1 N- 405, Itts, antre 10 3r Jr-111145-11
U 11. 1)7. 4cdc. c'ne
-jr Ind.peridlenle P
KQUIPO COMPLETE DE GAS SE AIQUILA EN 10.011 APAHTANTEN. 1,3_82 .j e as reb-J.dn, P.rden vers E-44044-13 BE ALQUILA LOCAL A CLUB14
VENDO UN PALAC10 ALDAMA I t. PENTHOUSE
a I a on 111111
d. balim. list. p... I rn, o dad horns Man iiifom,. Ij.dd .1 1-1,11il 3 bail-, 1,1,111"l,,irpiarlieteldfindi. 1.1agridlic., lasso
,,orn IIA. y c.lentaclorJ."J.". 7-17. Plaza de Is Fraterrildad. M-0315. 11
f120. Alfred,, Z.- I'll h.6o AMISTAI) ut LA ... o No 874: 33-421) HE ALQUILA UNA HARITACION IrN a, c.' tel
as 32. IT-ritin A 5-11 Car ... L.ena Cll.plt. Tel0ono A-2010. ... ........ I" r, c ..... -1-ladal pa- f.-o. Sao particular Sri. '-I- lo-tricar- dad. Inforail en it... -1390.
E 414-02-4 1.,11 '. I'll 1--tal- r, .11, N11 261, E-29642-12 1.io con un-bllr I, sin Ca- E-479-85-5
Amistal 510, entre Reins y Monte. 14. Ulllito Al All' :1,6, l,"tri- JoA6 V Bart-4-10ina. UH-D-5875-112-3 -- I, M Nll 50 bill entre 11 y 13 Ved.do.
NARANJOB. LIMONEROS, TORONJAK, IIH C- -_647 111fa-111 24 N11 :Iflll. Vdaclo. m-YO ALQUILO APATITAIIIIENTO, MUY FRk.8- E-filla-84-5 CKDO LOCAL SIN REGALIA.RALQUILER
bill Y. 161-11 $25.00, Prodo 515 Arco del otel Pjanajis
.1rul. - Al, lhl Ill v fres glip It til to $11000 1 $.,5.00. 23 NY 1511, Vedisda, SA HUESPEDES CAMPANARIO 21 pit .1 C-Pit-Illa, to -1 err-ifln do L.
id I as, in 11 q, tan .. ru- .11 -Iti-criniodor, I- ridese, Ire 24 y 211 IlOng. 2 habitilciones, CA 4 fr
... etisair. Nepturic, alclukIp habl- Habana. pregunt.r Vivilim, 5 y 10.
I r SE ALQUILAN 0 SE
- E ALQUILA UN WPAiFA5IENTji klA: rlccol hall Iple. InIr.c.L. r-orl a. .1..
.led injisetado, y. raulda,- 3 y J.SOBRE SUS MUE111j's, ga'. -In a 1,10111111 VENDEN E-94-82-1 E-459 an-s
14. Telf. 155. d, l- Vc.gan. ljljdr covilla. calentador ajs, lerraza, arnueblacia. ropa hoards, bued baAo
-a-len. criatricannic, a persona solai
_ ajj Agust abundance, 111joson apartarrietil- on mod-lin VEDADO. ALQCIL0 17. oralldrad.
en- Eatudle, Mail,) A-8421. NECESITA DINFRO? ;"'l-',.I',,a,,::K.,,,;,. Sal s APARTAMENTO it o', m PARA COMERCIO 7.54 METROa roR ii.flu
E-101342-1 jnIo, VAallll coloncon; 1, re.bl.cl- Ll I~ cclificicl,
bleldr, on "(,ca It 11 ,Ila al .1 1 situado on In "' e I. Una d blade, lind. ,,1. .1 j-.s. E-008-84-4 LAm 363 entre San J-6 y Da,.eIPwals, esidencl.1 di, M11.11'ar Pili,' 58. V1.1ad
axl esquIna 5t. Avenida. InI.j- 2 lind.,, .Cie. gas. ij- na. eclo de 2.1/2 6. en ell raf
b.jcLd Y pace. trfitatte, Re'ril cd LINEA 831 ESQ. A 4 St. ALQVILA APAII- ljll E 49&142 fl r filuera-, 1,lef ..... g...j,, -U.. ell,- HE ALQUILA UNA ABITAIrION, EH_ E-312-85-4
SANDALITAS R6pj Cor' mrs; 11 12 y 3 6 at i,
,anas rdor',de la,-W., 4A, 2 ha Ill 11c, $1613.00 12'a 'e", PnlllClrri Pisa. entre Marques
111tord Mat la c (.6"l- I d, W 12 '1.. .1 a -3 V a a
NISAS Y NIROS .1,10 Tell A-6 CALLE 4: N' 09, VEA)ADO F-6713. K )a y lei .. Hay b.b. it. Ill at 'ALQUILA UN MAGNIFICO LOCAL
8.10 E -:115 112 7 6froo. Ca,. P.rtjcuI- P oplo Para cusIqUier negoclo on San
P.W do .-dril., bonitos noded,l da- -o- 511 It A ILI A It, ANIUE]II.ADO. APARTA. E-582-94-7 Ignacio NY 610 entre Acosta Y Jenti, Mo.
UH-13-925542-5 rd.3.. I"n 1-1 1,,., f--. lode- In. Mide 12.5.30 Telf. M-4091.
IT.11111TON SIN EH'rR I,' tan"ch", ,,I
.altra. y garantilludlial, U11-C-101-1-61 ",.,a leed"'. :1 1 ha Ili,, ente. I.I.- me.d-, ilolI-. a- f Ztlp.la N1- 1612 1614 4 SI: ALQUILA UNA HARITACION, ROM: E-705-115-9
,ny rlt.n pit apices Ca." P I. Phil "ol"In y 1.cIr,, 2 ,-,ad-. h1c I.I.. Still ja." 11 Dirs, 211, b.jo,,
-rt, ca I 'CAS .......... lo, 2 1, a'. it, N SITIJADO.
tv"i3lne Jno. rbq. Carat stll. ge-Jr. Itods. -jsja. ,- y jardt,, H, an.. F.- 7 8 f-.S gt.( E ,F IlNLOCAL HIM
C-3.1-112-19 j 1, 111 POTL Ila P 1. ia, negriel.. rOrIj. Ca
rArnabl,. Info-,- R-4645. ALQ afr,%UNA IIABFTACION A MA- 111J.11a 2111. .6
"'t)"
V.01199.
Dcsd. at 41 1- begun gil apea BE
VE DO MAGNIFICAM TIf. W-01199. ILI.- I hiJ- a herribire, la. Ins.
IN DIVIBIONES UE "Ind. lltll.ci6n y (jd0-,vj-, del 56.1all EST R EN E BE CEDE UN LOCAL EN LA CALLE
d 11 adera yeerintalet. atd6. Mo.., or,,,, Inmu.ble of,, .11 Inf.racar: 5 Nic.liki, 607. hiij- do n,d y b jeldo gil In E-ion n7- 12 Nuevo Apartarnento am jjeblado E-623-R,1 5 Neptunn ROS enquina a Escobar, alquiler
.it or .(,.b ..... a t. v1dri- gran, 1;ren no re do rirlljjjo el jue lie. SE A LQ 'It I1W UH-E-340-rI2
31 b -a- TOS DE It1jO C-11-Irl-ale"ll, ellulp.d., -1.. nenerfor, may baralo. Informant en In misna. 15I" I as site Cons0lienon litfirin V 5 APARTAMEN
q, TrIf I., 4 .Ol I It, onl. "ll". Sal.. 2/4, -Irl I,., lel6lona, frigidrif EN CASA DE FAMILIA 99 ALQIIILAN treria Widsor.
15. S Iberia. I'licy. Corzedores C.ileglaclos A 322:1 &,tirlid. ILlini. Falzada 195. enter L y M. I e. Isar dos habitaciones Ji-te., to. brilcon. Car-732-112-7 Edif Larres Dirpto, 326. lAgular y r- Ved-In. N,.n1,rrLt. 1-191, $120 10 .. ce. de E-642-115-5
UNA CAFE;FERA NACIONA SE ALQUILA A v1d.do -9018. c rralen No 12, 29 Pisa.
VENDO FInPedrado). 72.1 c.ic (I,', Un"n. an t- Sl onor 2 liabitaciones 1160
$330 So, a ..... I an . ..... IN E 112-4 Moderno v ventilado apait.1 ..... 0; y dos bahos. i2OO i.cis il grarilla C-56-82-4 E-617-84-5 CERCA DE PALACIO
E,
Una annual. Sal, 1911 lo Nil .190, ACIABADO DE RECON8TRUIR, ralf in-. L'arnp.-tr, de tres hbit,,I, tran el apartment, el.vad or,-, b"- PISO ALTO, TREN POSESIO- AGUACATE13
y St.. cl.l... I'll M-150,5 depth., onnodidades. Tod. aroplin y Ann de color, muchoq clo3o IS. ele- ALQUILO APARTAMENTO, A n tlsu 1 Lu Alquiln marralficin local Para coinetrola,
COMERCIANTES P.11liment. dr Ili, rurrpo, con lo- nloderno. fonds de intercomunicaciem galaji, bario, cocina, a dol, cuadras do Toon I I. "'O'l- P ... to 1122.00. Infs,,,o Contk.ato par un &fO Y fln*dor. $31.50: habitaci6n, sala-come, yl- par, tratar cl apoderado 10 Octubre es hjbi6h!m U ofichia. Informed en I&
TENDO ESPEJO ( Dinarc, desdl $500 to N' 412. rits, cliquio. Russ E.,Iq.,.. L.' REINA Y LEALTAD 364, de 10 a 2 y 5 8. E-704-84-4 m. d, 11 5.
- NIIN;k (ON 111.111CO 111d.l. confidencialmoritc, G1011dadeL, N-6, 6m,,I1 ... co I. p-rta, 11 .1
t1trolit,, y 1)-. (a b .... ...... bafio, patio, lavableui.ba,.ta, pill d-A.d'. Verlos D E-603-82-4 Infornaes: M-3600. mamomm ]0 CASA FAMILIA ALQUILA HABITACION E-213-1154
c ellll- Lido desce Lictras, incle,,11- caliente. Calle con balc6n a ]a calle. mucha agu., hay
fir- .,I L hill., 20,1, IIN aUt0S partic.lare,. Induntiaa. UH-D-3424-82 9 dero, agua tel6laciff, estricta mora[Vad, San Lizar.
cill testnuirints. farm.,cl.lb, Illp(l SAN ANASTASIO 620 ni rnero 807, entre S6ptima Y 169 29 Pisa. E-753-84-5
E-607 62 5 treat, :12 aflos expcri,,,c,. on oel 1 17 y 14, VEDAJ)O
- sledeb, JosL M Cartel ton-, apartriercet., dil, UH-E-203-82-4 CALLE M 257, entre 19 v 21 Octava avenidas, Ampliaciew
21
0! CONSI'RUC1,11011111.11 leyi.do M.nx..ad.66m-349 I d.o: k Alquilaines inagpificos apirirs oe- CASA FAMILIA ALQUILA IIABITACI S6tano 700 varas. Local
Oj C.rrcl,:, C:- do,. 2 -N.
16 an. A-0855. a., Ljrw Almendares. Informant: Tel& frescal mucha agus. hay tel6forco, entrielsa
ALQUILN moralidad. Concordia 758 balo. comcrcial, Be divide 3 loca.
Florida Video AppIjO,- 1180 N P-1.1. W.. Sl to,. Terra .. Sala. conledor. 7. 4, 'lea; c htrego cerrado, todo
E. 79t St I-Ml. Flolioa ( act. baho.71A 'crIrl gi-je. e: fono: U-7614.
di, hall, g- -,q: Mud-no Y lentilad, inartamento .d.r, lads, ocw- joird E-73644-5
gills y elkletril.b. dc Ina- .1 per UH-12-D 2252 6,1-7 Sla"."Agn1enor y at "'Inpulst. do -Ia. cemodul. cla- man. E-423-82-5 HABITACION BALCON CALLE TOD6 cristateria, puertas y venta.
pur t-lym. .,I, Ila. do,, hisbitsuricl b.A. 1111tor, on, neralials m-e, W-9247, ca- nas. Duefio: A-3 88.
" a ar, plan-. SR. COMERCIANTE Illf-m- X-3927 Ind. y -.rvl1lo ric -1.dc, ', Fdowto National Rental Illigency. 1111AGNIFIC0 APARTA-8ENT-6 an
I q Won., do 14
bid -a. Zttr;, ,- 'ranbiocl pro INDUSTRIAL FnI.y. Z.nja 266. zelor famt iar, adrolt1m.., b.dd-. Amix':h.
el"i- on one. d 219 prilroer pi- Nepjuro y San MiI inifortnem Any. Almendares. R-i .-728-WS UH-E-195-85-7
fe"Plax nprod.ct ,"" Lie nrl DE TODA LA ISLA ALQUIL0 APARTAMENTO: SALA, 1 1. M-3000. I
nunciado. n-l-rilmento (7 -1 Ili p a r St su negincia es pre)spero V con dejoaS c"I'lodidlide'. pat're"'o 358. w- Call, clItli, '2a y 34,,rren bilre'
.uestroa preci-,,vealo, ,,, Firrid., Vt- 1-1-clo I- N-11 411, Sio-11ca nayur cantidan cle eforti,,r, I. Rod, Ia. I romodn b.fo I CASA DF,,FAMILIA. CON TODA Asia-9chultz A 0311 N Lt.' I an 'I Hell- 1-o --r-a de -are, de
dll..,. Fla. 11 79th. St Dued, IlIrl-111 $34.nO T, X-51.17 Llars Patricia. 3,1 LOCAL
Sted UH-E 2D7-82-4 ma-lid.d. VIrl.cle., No Ifi4 (b.j..)t
hacerlo prosperar tljAb. nbid -P n tred Pondrecoas a su on, AMUEBLADO E-649-84-4
UH-C-R-62 I jim, MENDOZA Y COMPASIA AMARGURA 160
el dinero que neVesIte APARTAblYNTO EN 33".00. AVENIDA 1:1. Alcilidn lundo y fresco 1P,11tamen- ALQUIL FrESCA HABITACION, CON entre Cuba y AguiRr, al In.
Wr call- 13 y 14. part, Nla I Ohi8po 305. M-6921. Ora Ile. entrada independent,
RELOJ CALENDARIO Financiamicnion Gencrulea, ri ...... f-We n .... lrn' ra'a 30 Inforele, SE ALOUILAN 1O.SILljosanente equipad. Inn ra- bacon
S. A. Malrrd .1,5p Ito. M_9217 ma dribles Y comas gCololni. r,.Iri- UH-C-2-R2-7 tmo n (ins hordares n mujer que trabaje do de In Rcnta de Loteria.
"Universal" TrIcordIjjx ', jdo etc E-30.1-81-7 EN LA CALLE 50 NQ 710 Rerarlor. radio. cajill., .,a. lie ca- fuerA, Fxi)n rrterenclas, Campanairl, 45
Ora 18 K. MU* Aguiar-411. Depto. 400. primer pur. E-664-84-s'- Amplio mal6n.
Oportunidad. Y Paco Ile r1c, to. BE AIQtllAN APARTAIMENTOS, 1 111""! ENTRE 8 Y 10, Md. Or, Compursto de terrazj, ra- Info
36 NY 44 (hajos), v"tre Tcliffono M-9276. 6p,, 61. alln, Vedado. Apartamento acabados a.rr"ibldor, dos cuar -on, hafin in. SEALQUILA A HOMBRES SOL09, HA rifien: M-9232.
3ra. E-347-112.4 l btaclones. Prectox econ6micos. lndu.tri.
-C de' construir Sin estrenar Com- e.calado. come I dor, cuarl. nerl- 152. bajon. par Trocaddro, primer Pisa. In.
y 51a. Avenida Reparl(il .418-64-12 Mayo ALQUILO I APARTAMENTOS. Colt- pUestoS de dos pieZas grmides, 1-1 de rindo. En el mejor pimto formes: Crespo NY 121, carponeria. UH-&349415-8
Mirainar. Litat.s. rLd- -a- --I-. ecrood-, d- hafin camPleto, sbund2 te sgua dc Cal- da No 714, entre L E-659-84-3
etilirt... b.A. aniPleta. codling de gas con ride gas Ile Ve ado clo rcbaj.ilo. AL UILO HAS TACION MTA OCAL PARA OFICINA
culcolitclor y paile, S54.00 Y $5850, Via caliente Y fria, cocina I Paleo y A. Pre I 'A LA CAE-173 6T 1 Comerciantes, Industriales Blienes Y Fabric.. edifilie, D ... 1. El Encargado apartment 5, Jos I Q hombre del. insfi.c. .1 Refe- Les buradiante. Vt. it, ecirrunle-16c. -in bajos todo P1 dia. 4= apartamentog de 25 redefits, Santa Clara 164, mercer Ap'i.. F. 0 COMERCIO
facility dinero sabre Fu nego- tan de 6ranibun y tranvi- UH-D-3640-82-7 N" 62 con clevador y aguin D-2857-84-5
ct. sabre letrad, cont a dt- E-517-82-7 I San L-6wro N1 874, entr
BAUBLES Y MALETAS all
aH documents olervInt leg Qpe- CASA FAMILIAR CALZADA DEL C1.
Equipaies Nforera. el nia. raci6n con mercanel- UH-F-367-82-4 H todaull horas, oilulaci6n I Quints C.vad. Soledad y Marina.
de I.- c 1F1-11117,1111"In AMI'll"Al ."ro. 1554.a.ladfrenctc
I '
ANO CXVM I I I DM O DE 1A MARINA-MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1950 .. PAGINA VEIM M 7 I
C-L'A SAF1-C-A D o s D E H O'R A!.
, . I I I I
. 1 I
_____ __1 '
I ALQUILERES AILQUILERES ALQUILERES SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE SOLICITAN -_ SE OFRECEN SE OFRECEN am ,
1.6 I : ONCIPUS, 99 1 VE ADQ Of I DEL IAONTt Y VIBORA in CRUDAS CRUDOS 104 COCINERAS COCIN"OS 117 SOUCffWES ARIAS I 18 CRLADAS CRL&DOS 119 COCAINE COCIMMM
.
ALQU3L0 ZKPACIOBA SALA, CABANA 59 AL WN EL VEDADO FRENTE UNA ESPANOLA BE kEDIANA WDAD SOLICIT6 COCINERA COLOR 0- ESPA- SOLICITO HOMBRE FORMAL DE 7 A 12 DXSEA rOLOCARSE JOVEN MF8TIZO CRINO COClNZM RZPO51WW 7111161
301 Ionics. esquins, Skn Juan do Dim, procionst can& de portal call crista- fr6cese parelersda de tiene re- mrifiola mayor 35 cocin r. limplar 3 per- do IS ranitatim pus Hanplar ch- y If a- tran. -ricar cualquier co-, ,ale &I adesea cumz = I,=
I V-1-,*O1JcInas, sitio rally clintrico. con re- lam y cortices vanectanam, Solo, corned9r, SE ALQtJ" !I forenclas, A5-5 221 m n7, no$. Dormir col;caci6na Dabs convenirle gar mliquinet. Nexesarin relarenciam, cis compo, 9 NY 1316 esquina 24, pregunte an: Draga.b="458. Wt ..
ferenclas. Unico inquilino. melm, 7 Ill auxiliary; an Im oaths cuatm I T -3 1-3 nia tranquita. de arden. Sueldo basis $33, ran. Sueld. $20 11 desayuno. Telf. I-56M. Porfu-W. ., jr-UPT-11"
E-M-864 halmitactones-tion all bafio do colo Casa nueva. San Carlos NO 34. ter. BOLICITO XUCHACKA PARA TRAB segun market lentos. X-5060. riblim. Late Est6vez 107 entre Poey y Handle, E-122-118-5 IFRZCESE BUEN ]CARE I
lad& con all Win. Informant !naa de Ch Ir.. Vilbora. Be- A r COCM"MAD,
_g4at.p, 30 .1. C...g jar de 0 a. in. _723-1 Vitiate. adALOILA11111011, PARA OFIGINAB BOLA- an 12 p. tn, Sue)do: $15.00, _. E-200-117-4 BE OFRECK UN JOVEN BLLNCO PARA rep-tom chino. emina criollm, "Ps .
. $130.00. X-82 4 A'bla h211 central, at
Monte apartainentos an San Ignacio NY tram o bita;jorfts. baii!., call.' 25 NO 101 mira 2 Y 4, Varied.. SOLICITO MUJER MEDIANA ED D PA- rviento do cornedor, .ale para lus lo- in. talk--cl-nol Obligari6n. PvferdtiCiW ,
10"08, Wl m O'ReWY Y Oblapo. Time ter- OR ALQUILA SIN EtTRENAX: an colors, in r, ,ocInmr y limplar, corta A r cl.,. 4 2-wa-11" I
UN P JtA servicla.criadus Ila, aor- N laym. reform ins -2M. M- Pg.
cocina de Tratar. deapu6s de lam 9 a. fami
callo raja. $90, ir former at, tell4l NO 0"I E- U3 ...... DESEA COLOCARSE UNA 5111101I.A. m
Obixpo 202. Para mis informed an 11111 sulliclo de cria- rip 1-6438. FR_1ADAD9 M"08...88 BOLICITA BNA Apto. 2-C M-8762. 07-1 4_4 ___ as
diction cZftd .:. 'de Sacul E-7 ING ELAN 0 e.I.,, par. coci r. Duerime, fuera
vida do elevation Entrada provisional par edor of tox, bafto later. il-62- ,03_, mir colocaci6n SM.00. Monserrate Put'
finger Apto. Is', Departamentode Caja.' dos; Warman an log balm. Calla ,14 NO I I de mks de 23 lafi AD BE OFRECE CRIADO F U C Tlene ref-mcias. Lis- I
E-44946-7 231 esq. a 17. Una cundra Coleglo 'Tere- I as, on at Vedado, calla BE SOLICITA COCINERA T Cat A 82; sirvo irrf:,rusa, vdoy a e alridjor parte. dentro. = ;Ne
. I UH-E-356-91-7 1. NO 261, bqJgs esq. a 13. Tiene qua dor. rise. Informed: Son R-n6n 93, esquina .SE S O LICITA bumas anclas .rs, buean pre. I
POT EN ALQUILER PA19TICEPACION --'- mir T In colocaci6n, ser rally limpia y Castillo, cerca Plaza, Mercado Unico. ,Be- sencla y bum carActer. A-M31). BE OFRECE ZAPAjl COCINZISA, A15- .
Ofl is. mean burd, mAquina escribir, UNDO PISO GABI jaef ... dd.. Sueldo 035, rops Ifin- rrio Atar&. E-542-104-3 I
ALQUMO BEG j Z oA:1 r2t i 92 SANTOS SUAREZ MENDOZA tener E-2"-118-5 poster.. Tienebuman refernaciss. Sueldir
tel6fto do mesa, muebles y demis come- 10 No. 56 entre 3ra. y US --d-d- come. Una ayudante pace bacer S35.00 on adelante. T.If. M-41114.
didades. lugar cdntrico. Martzana do G6- y comileder, 314. doe bafick. tur=a, ini0r-- SANTOS SUAREZ. BE ALQUILA CASA E-102-103-4 BE NECISSTTA BUENA COCINERA T LrM1- OFRIKCIZ8K JOVEN. BUENA PREIIENCj de
in".. Departamerlto 555. A4618- $110. mart an a! 58, $70. portal, qala-comedor, dos cuartom,-.batio, Pier habitaciones, referenclas clarke, pa- trazos y molds an un ta- criada a manejar. Tamblin pot horm E46241" 11
E-342-84-6 E-674-88-4 coming, grand y patio. Calla ,*J. HGose 30 BE BOLICITA CRULDA BE MANG CON ra matrimonio. Calla 36 NY 44 let. piso Referenclae. Isabel: A-4327. DESEA COLOCARSE BUENA COCOCZRA, I
- referenclije, sueldo 20 peam. LUIS Eat& entre'Ave. 5ta. y 3 Miramar hasta lam 11, ller do rope interior de mu. E-628-118-5 con referenclas. F-7301.
1. entre Milogras y Santa Catalina. Informitn vex 6. Vibora. E-532- 71487-11" 1
. EDIFICIO J.'H. Game N9.266. -_ E-285-92-5 1 E-266-103.5 104-4 jar. Sueldo 80 pesos men. OFRECESE SIRVIENTE, PRACTICO CABA
BE' ALQUlrLAIXN SOS.". BAJOR SOLItITO COCAINE A Y CRIADA DE hudspedes. hotels, camarern a porter, 5 KSEANCOLJ Alt
LOS NOLICJITO MUCHACKA NO MUT 3iiViN meno Para cort,.R A-4321
VALLE SICILIANA Se A lqu ila de Is modern can. sits a; In calle Do- familiar. La cocinera sales. Escriba: enUendb Jardin. Referencias: F-627-1 3 una porn ccicinor y otra par& cuartak;
tea NO 40, -ire 'Santa Emilia Y Za- pars at comodar, referenclas. Calla C debe dormer an I& colocaci6n, Lune" NO Lion- relerenctak, Ap docs 30
m I I I I
: to Ca entre 17 y 19 Vadado. 56 cast esq. a Lugamfio. Dep. NY 3 primer 18O'Reilly y Mereadereff. En adificio do lujo, calla 13 pot",' con portal, Sala, comedor, dos he. 11 E-326-103-5 piso, con- referenclan. AYUDA-NTE; 8EO PARA LIMPIAR I-IIS4
. I a, bilecioneil, ballo, -clria do gas, lavadero .. F-678-104-5 a Icina n came do hu6spedes u otrm que- BE DISEA COLOCAR ISUZNA COC1W3- I
Fep e. tag ff= !na Aire M 50, entco D y Ex en y servicill de crlado a, etc. Wornuin: Tilf. TE SOLICATA CUXADA BLANCA CON D hacere.; A-8236. ficla pars ratio familts. Home rcc al iron rdo. S491& I I-;*"., refearenclu claras pars servicto y lavar BOLICITO PARA COCINAR T DEMAS E-635-119-5 ,or' eSP
nd I E-65742-5 himudencies, d IO DE LA MARINA rencias. Calla ComPantela 614.
aplarts- ormir ccolocacl6n. buen quellaceres do matrinionto s6lo persons
mALQUILO CASA ESQUINA MUT VENTI. BE OFRECE RIEVIENTA FOR HORAS ES. 7-07--11" I
Vedado, espliuMdo I 11211111111111111= = N!" p hole, as cumplidora, no cocIna. Domin-
1. ttR.r632mwO_5 'mento, compmesto do Bala, I, lad Sala, estate, 4 .out-, hall baft. .uald.. calzada de olumbia 012 Telf: formal con references. a ....... en .a colo. I
B-3568 ruin 23 Puerto. 16n. Telf. B-1091. C-58-104-3 ".
nterlado, balconek- terra, 1 tuldr E-298-103-5 c4c __ UH.&316-117-5 mAlbres. Informer, de 9 a 3: A-0251.
colinedor9 2 territanx 3 be- c6munlexclones. preclo ruorable. Pli, Re! SOLICITO BUENA COCINERA CON REFE. E-097-119-5 120 MANEJADORM
I I t6vez y Sala, Santos SuArez. Verla 9 a S. BE BOLICITA UNA CRIADA LIMPIA y rencla qua duern. colocaci6n. D u BE MAN191AVORA SLAJWAPARTAMM O PARA E-713-924 amp ". lis OFICINISTAS SSPANOL OrRECESE PARA CRtADO 0 B-1177,'OFRECK
d.. hitaciones, 2 bahos, ascen- I cumplidora con reference il ra los qua- de Jim nueve. Tercera NO 586 Milan entre C. joven. referencin 2 ation, campoterile
- .. I hagerem do Una case sin cocinu, sueldo Y 10. Vedado. E435-104-5 1 xlquier trabajo, burns. referencim. Cal
A-% A S sor y garaj- 1. $30, para Miramar. Monte 103 bolas. r Telf. B-5096. y -triplidora. No menos $36. -us-1264 1
1 ALIQUILO I ". E-259-103-5 COSTA FAMILIAR SOLICIT COCINERA 4 I E 166-119.5 Z
-_ -_ cocinar solamente, limpla. no ,lincha.
,L)FICINA I a
W orma, (91 couserje. 1, sale, nomedor SIRVIENTA PAR OFME eEa6rZT1NGLE8A, DE COLOR, PAVIA
Casa, portal 9 83 BOLICITA SIRVIENTA BLANCA PARA don. dormir fuers $2i y pasajega of ran. d tons barons references. Bum
. En modern edificio, .'situn. I I I 3/4, b o, cocinal; terraza aterdir Sell enfermsi durante at die elm. clause filtimmas cuss, 28 NO 238 altoa criads de mono. itent, reference, uernic .Ualdo. F4307. -1 I
, Ll
go ei'lin el"'Nuevo Centro Co- .. . . sueldo $W calls y comida. Quints, Avenida entre 21-23 Veiled.. 9 a 12 a. m. pars tra. I uen. F-8181. E-W-1311141"
N
.7 servicio crindo, fregaidero, y 42, Mirmunat, tel6lono B-2164. tar, F-167-118-5 COLOCARSE BZJWORA DEL DMmerdal.de La flabane". to- pasillo,'etc, cocina gas. Flo-' I E-307-103-5 E-979-104-5 M p im JOVEN BE COLOR DEB COLOCARSi 8 a manejadora a lixopilu. con re- I
whin into equipado con stire I res 360, esq. Santos Stuirez. CRL&DA DO NOR PARA LIMPIAR t05 en.acr-viciosi domhaticos.' tione experie ru'r XxTiff. A-74.3.
90 MARIANA0, 5011cita. dairmir an Is colo- MANEJADORAS et Intel., habla tngl& y aspefiril.
_r UPARTOC oleglo, sts ,_ Para boy ,,un., -1987. E-1130-1304
1 1 ; Ci6n. Calla 12 entre 11 y 13, Nicanor del
acondicionado. : I I .00 Telf. B
- I C-pd. Alintiald.i. SOLICI[TO MANZJADORA BE M9D1ANA I E-20-118-5 OrRECESE XANZJABORA ESPA*OLA.
BE ALQUHA .CASA PROXINA. A LA 1 9475-92-3 -_ -- 33 &Am. burns. referencles. para nifia
Ursulivan, Noverum Avmbda must t,12 - IC-108-103-5 acted, buenas raferaticlan. domir en- Is on 0% BE OFRECE SIRVIENTA CON BUENAS de I afi., a. stial-ite W.00. M-7730.
ire Callas 20 y 22, Miramar, con' he- coloracl6n, Santos Saint: 414 entre Paz y refer cias, ml- du me dentro qua
EDIFIC10 bafic. Sarale. etc. Tiand, hgua. i3 LUYANO VIENVA BLANCA NO G6mez. I-6087. E-447-126-5
bitaclones menor de ZiL c fuxrm F-460.
- JDAL 30 a. par& ocinar y Ilia- E-283-105-4
, TeIlliforo, 13-1423: F-183-90-4 pier apartamentomartimundo, lavu raps, _- M IERCO LL S_ E-682-118-5 OTRECESE KANIJADOILA COL40K IN23 No 105, entre 0 y P. ALTURAS_5K %MAMAIL: ALQUILO AL- Interior I persone,,sueldo $30,,13 NO 1551 SOLICITO XANEJADORA PARA NINO U 'araili' qua liable inglils, paI
Ved o, tax fresquisiman: Sala, 3/4. colp or, Win losq. 26 Apt ,7, 29 piso Vedado. de dos makes. pars, vivir an Matanzas. (117111MI l IAT6- BE OFRECZ CRIADO DE MANG Co'; rag". E-IM-120-5
, I Limmar B4277. Emploo pow anditedits commercialism, Buenas references, sabe curoplir con uu nifins mues coincides. F-114W:
. ad I color, ,,acIna ges, cu.rt. y bafiv .riad-, CA S A S, L ujosA is I : E-234-103-7 jusclossales Y extranliarxis). tribal.. F4648.
. garaje much& scum. alquiret $x3o. B-234L I ____ E-36-105.5
Ad DESDE $65.00, '_ SK SOLIIClfTA UNA CRIADA DR KANO E-681-118-5 Sir DKSZA COLOCAR KANXJADORA
I E-107-90,7 ] an Is calle 13 NY B55 entra, Avenida 6 SOLICrrO MANEJAVORA BLANCA MA- 1. L43 oportunidad del din aspiffiala medistrut edmd prictim, colder
. I Acaba4a do fabricir; .erraza. Sala- yor 30 Stick, exiseriencla, referanciles, SE&VIENTE ESPANOL BE COLOCA PARA enflemols, tiene references, tal6f. U-0913.
CU. M OBUIARM IDAI,, AT ET SXLA. COMIEDOR, 2/4j ,,,7. Ampllaci6n do Almendares, sueldo dormir colocaci6n $40. Calls 7a. NO 264 para corresponsal, hom- acomeritirl, he cockteles.. au servicio Z-23&13B-6
!Z Lb.fiC.Oxamplsto #60.00. Pagoda Hos- comedor, 3 cuartos, closets, batin Informan de 9 a I p. tn. iciente, crue ralarencias F-5884. I.
IS. A. pital Militar, Excuelax Normalies. KinderXar- complato, cocina gas. calentaclar, I E_321_103_t mire 6 y 7. La Sierra. .. I
. Pilo, S/c. ag a contiriiiamente. .. E-188-105-4 bra o mujer. E-13-IIR-5 123 COSTUREW NW ISTAS
, U Tenemos en estos mommitos me
Telif. M-9046. 130-7825, Marionso. E-337 90:i' I -ri hR V UCOT A-7151, SOLICIT CRIADO, SERIO Y FORMAL, BE 9 89 COLOCA UNA SENORA Z9PANOL.L .
ten. Otra con Patio y Jardin, 2/4. puefis- i SOLICITA M&NEJADORA DR 1.13 A nifica plaza park corresoonsal qua
- I I ---------A sepa server rusa con references crinoci- par. crtada do mono, San Nicollis 404
1 1 1 ALMENDARES B 259 ALTOS ENTRE 16 I 1111-C-23.9,i-7 das. Avenida MiraMores equip a Basque 35 aflos, mucha experience Y bum" refinat Corresponsal an espalfitil so- esquina San Rafael. MODESTA PARA CASA ]PARTICULAR
referenclas tongs, certificado sallid. Salida larrente, PRACTICA GENERAL tient, garantim, garantim trabodes. X4V4
. Y 19 moderns balc6n, Sala y comedor, I I Emporia', Biltmore. Telf. BD-188 E-19-118-5 Z-245-123-5
. I I UH-C41116-86-31) MaY6 3/4, closets, baL, cocina, lavadero. Refe- 94 A 1458-103-4 Una vex: par mernitna, sueldo $35. 3&,, 7 DE OFICINA, manej&r el archive
I I i an el apartment Una. Ague LAWTON RATIST Jo entre O y 2 Miramar. con facilidad etc. Indispensable CRIADO ZSPANOL CON BUENAS REFE- MODISTA ALTA COSTUIRA, FRUZZA JRZE-289-904 1 BE SULICITA CRIAMA BLANCA PARA E-236_!o5_5 persona qua Irabaje con salture y renclas, Saba out obligacl6a complete. Jim- case, guaratiza habaJm. X-M4.
47 HAIIANA FRENTE TRANVIAS Y OMNIBUS, AVZ- cuartoo, dormir colocacl6n, Indispensa- CON precial6n. MAGMIFICA RETRIBU- -9397.
EN CALLZ a ZNTRK T So AVENMAS, ,.tilde Concepct6n 618. entre 12 y 13, Law- ble tener referencian. Pasoo 357 entre 15 SOLICITO XANEJADORA BTA CA CON. I pla y formal. Inform": BO E-074-119-5 I Jr-244-1234
I Co Reparto Playa Miramar, me alquffa moder- .. alqul)a altos. nuevos: torran, "Is. y 17 Vedodo., .1 referenclas clars. Para nifts, 2 edim. 7* a MODINTA BE'-OFRZCZ PA19A = AL
52 MAJOR, N no y lujoss. plant. alto A-61'I'l. I cornedor, 3 grades habitaciones,, closet, NO P4, entre 18 Y. 20, Miramar. B-1077. PARA BERVICIO GENERAL A Norte. tiene posaports, malle incrustor.
matL! UNA CASA 6-103-4 E-164-105-5 2. T;i(pdgrafn ingli-4 espa. matrilmordo Solo. Cuartos, costura, seem- X-4274.
edor. ruarta, cocim, do Kne; . X450-90-12 balconies, lujosahallo. serviclo criadon, co: !,7. .Qo: BE 90LICIT -- ---
agua noche y die. Oman 232. Informant Ro *Cin2. calentadtir, agua abundant A NIERVIENTA, QUE SEPA jOLIUFWg after "Bare may=, me ofrece, .Spafi.ta, X-361-1234
do. 9 MANZJADOILA MAYF)t ,.dfiol, butena oportunid.d. .or. educed., human mfere,
rally YOxnom Pidesa. ALQUMO NUT BUENOS BAJOS. JAU: I-139;, E- P z rcir y trades referencing. Suti $IQ DO elate silos, maneJar nifla an &Flo, dor- 7b,. persona, muchacha
60-87-5 din, ports am perstanas venecil resentarse duptillis de lam 3. Eaton NO 405', m'r u n 10. Reparton. W a'$40. MODISTA A CASA PARTICULAR, COILlr'colocacidn, improaculdIVIes referen- ,.Tj
- In, cornedor, tram hatilleclonei, bafto. cc- BE ALQUILLA UNA CASA NUEVA Jim. E-569-103-4 r tin E-535-118-5 tn y cc" a Is media, installs perfactim.BE In Warsts, 25 poem, Majoe6q, JBI Spto. am. neral do
co= UILA LA CASA ACAAA cliss, genie, ale, criadk y pattecito., Ave, puestal do portal, s#J#, comedor y tram c cape.jectamen
Jr. LDA DIE SOLICITO CRLADA. DORXM COLOCA- 10C I.Jame de 9 12 p. -.: X-1050.
Todo, comfort modern. Ague tilde 12 entre 12 y 13, Amplimcift do Al- = clones. bafio complete, con a idn .ficina. BMVIZNTE ESPANOL, OFRECESE, COX MI-13"
abundants. Segundo plan, Hospital, 711. P.- mendares. La Ilave.91 lado. I un aportamento de comedor dos c]6n, formal. Raterenclas claims, 430.00. 2-550-105-5 a petente contedor, cocktelez, bum c"Ac
Ratio a Carlos III. E-182-97-4 E-451-90-7 habitaclones y un hello complain Wo Is Informes: B-1913. I ter y booties referenciam. In __ 1 Z-547-103-4 SOLICITO MANZ3ADORA CON REFE. 3. $110 para mecart6graf o M-5268. V a V,' u- 1 1-85- 124 LAVANERAS-LAVANDRROS
entre 11 y 12. Batista. Pre- rencias que'sea formal. Su.Ido $30. H. NO -SZ ALQUILA UNA CASA NUEVA, DE 99- ALTURA$ DE ALMZI DARXS. ALQUILA- guntarpa r B benjamin Simchoz, a todas ho- con conocimientoo de - I
q Ina' lardin portal, Sala, comedor. 214 me lujosa rexidencia. Dos plants, cuatro SESSOUCITA UNA SIRVIENTA, ESPANO. 513 bajos entre 21 y 23, Vedmdo. CRIADO PARA COSSRDOIL, OFRECISE LAVANDZILA PASAALATAN
arandem, coclna' 7 .baflo con Soda, toda Uutos famills. Gran patio, Avenida de __ in E-549-105-4 contabilidad. I buena refe one Tel6fono -2224. at c ran. E-258-94-5 I no milk do 40 afiloO, para criadit do 'R OFRECXr to. 11 an all cash) a liters. F Wl_ I
micTraerilereferenclas. Jormlr an Is 0 Z-111-LU-5
dim, paimillm later lam con judIn. patio Allures NY I entre Ave, de Is Paz y Cen- 95 A. APOLO .,CALABAZAR cc 6n. Su Ido: 44 .00, le 22 N 22. BE NECESkTA MANEJADORA PARA CUI- I
con lavaderm, pe:ado linen tranvias Y tral, Informan B4493, E-056-90-5 entre Primers y T.roen, 11iramar. 9 der little do 4 Slim Y limplar habits- Irstupenda oportunidad elm Cie.
apaX Voris: Tcjar NO 683 y &I telifo- I A. NARANJO l 5 cionds, referenciss cluss. Informes Amercana parat hombre competen- B-1077, OFRECERE ESPANOLA, KZDIA- CIS RN AS, AT3.
no! )n E-35847-5 ANIMLIACION ALXXNDAREB: BE ALQUI- E-556-103-1 A-7267, icontablUdad y mecatiografla. no edod. CrInds de mono a cuartom, T NY 15 habitaci6n 20. Juanita ro &I IF-4841111
281. basis IRS 12. E-553-1054 to en ferencla. Lava ropm fink. con referencia.
- case jardin, portal, Sala comedur cus. IndispensAble burn oflcini"ta. Prue- 1-534-118-5
..,In d onto, fresco, mucha aguot clan, garage, cuarto do criado con servi- In-comedor, 214, baflo, cocina, ague din ment 6 y 6 criads blanca cuarta. 7 co- BE 90LICITA K4NEJADOZA BLANCA,L SQUINA, 4 BALCONUS.-RO- troalcuutom 4x4, hall, bafto iatmrcslad cc- SZ ALQUILAN VARIAS CASAS, BE SA BE SOLICITA EN LA CALLE 17 005 be de tram meses, probabilidades do Z-14-1*11
"im-'mm.d e!lenhialbitikcionem. closets, befio, clo. Invader, carbqliera, patio *100.-Ca- y noche. jal $30.00. Informeli: Sra. Berta, edomr reference. Z mayor cle 30 stick. para niflo do 3 afjos. Pe 0 Ilinpier 2 vocco Is atmems a CE JOVEN. DE COLOR. PARA
cocina, ZanJa 1101, exquins a Oquendo. In- Ile 10 NY IIS esqulna Avenida Tercern. calla Maio Maestri 59, at fondo nave r -BgS-103_4 linpre-indible Intense relarenclas. Dormir a ever laver. en cbma. ambe him ou oficia. Lis.
foods. 3 a 5. to NO 2. E-664-954 'olocacidn. Sueldo $4qOO. $an Pablo 353, 4. Oportunidad para mcca- pars trabajar a joe ,2. M-9292. mar: U-9320. I "76-12"
forman Front. a 1. telex[.. 'La Ilsve at lado. ___ Cairra. E-176-105-D E-462-118-5
. E-342-87-6 K-237-DO-5 ALQUIL0, EN ARROYO NARANJO, LO n6grafa qua sepa tabular, RCCE
104 COCINERAS COCINER03 - ti-l"ac OFR1CE9K JOVXN PARA CR-IA- omifeom elm PSUNA LAVaAWDXRA CON RZ- in .R. franc. do La Habana, do, co- ra laver on nil ease, aspectsA)LquiLo cAfi MODERNA ARAXDURU SIKALQUILA RN EL RKPARTO. ALMEN SE SOLICITA MANEJADORA tambiibn aritmi6tica. .do. .in .... a, deltiondimt., pipme. coel- Riled an guayabera. Llamar TI-7002.
63 bajbs',Wqujna a Ban lAzaro, ZdW- lieres, D y 16, came Unity freqca con to- Sax sin .a .car: jordInj portal, salo-conic. SOL161TO COCINIE19A DR 10 a 40 ANOS blazca mayor de 30 afios, dor- Indispensable muchacha do buens n a regular. can refarmcies. U-1960.
etc, ':Lj6pex Mor do", solo, comedor. I hm- rrazm, gala, comedor, dos hxbkacto be- dor, dos cuartas grandam, cochia. bad"o mo- con refleranclax. Dormir oil In colocacl6n. rre ncis qua sepa Ina items del I E-291-118-5 Z-119-13"
busing I d rrilidano y patio amplio, entradalyap inh. 'It, tule I
nee ce 4 gas, Prieto on, enter- fio intercalado y calcine. MAs 1nfo ua2*,jp6r a Informes! Sr. MAximc, 7, 7, NY 164, entre 11 y 20, Miramar. mir colocaci6n, tenga referen- 0. CIA. AMERICANA DE PRI- BE IDEREA COLOCAU UNA MUCRACKA 125 CHOFERES
god I a Q,.a c Inforram. X-024-574 *1 13,6318. 0_1 quinns. _d3o_95-9 I E-183-104-5 cias. Sueldo $30 tel6fono U-5437 MERA_ b ones del p 1. do 20 all- pus criade
AKPLIACION .EIALJAZNDARKS, Inv I d cuxrtm de, mono, .she trabojar, sale SM GrRXCX CHOFMIS BLANCO joyZill,
. AV%- I --- --- SOLICITO COCINZRA COUTA rAMILIA. San Rafael 615 entre Gervasio
AQUILA XSPLENDIDA CASA PARA -aid. 10, .at y 12, alfluilo Roullia 99 ALQUILERES VARIOS alon ado roplil n tin. dormir clock. a lam reparton, pretando 30 pasm. all do.
ap ona do gusto, nueve, an at conx6n residence: jardin, ,porial, Sale hall. 314. enclam clans, S10.00, calla Ll- y Belascoain. Habana, Detalles micillo as calla Lux NO 259 entre Habana pretanalones. Telf. M4LU.
: Habana, primer piso, balc6n, corridor, comedor, panVy. cocirto gat; IN. $I, .'- PLAYA 14ARDELLA, CALLS "O" ENTER nee esquina 13, Allures Miramar: 13-8084. y Dams., alto. hatiltact6r, NO 20. E-613-135-5
Mqnoerrate NO 475, fronts al Centro Vv- rrua ,I fondo, gsrAjj, 114 cl)otr, Ila. y R-357-10-4 E7568-106--5 a informed complelosi E-486-118-5
tartmos. Taintil6r, me venden Ion muebi6s. trampatio cod Invaderm. Alquller 0140.N. 5 vando a alquilo case arnuablada, ICITA RE OTRECE GKAUFIrWUR MRST190 CON
Informant on lox baJon, gr.n P rill Sala, cbmedor, don hisbitacio- CORTA FAMILIA, SOLICITA COGINIRA, as SOL MANXIADORA %XPRILTA IPA & buena ref reacts, 17 allm do prilatica. T.
Verfe, do X a 4. Duchn: B-5493, calla 2 NO ties, b no I DEBRA COLOCARRX JOVISN PARDO
X-34-87-5 12, altos, Miramar. puede u. complain, guale, ballo crindom, balance, de moralidad, image referaticia.. con referanciam claras peira Mile do dos crisdo mono, .ervicto fino a Is ruin. en M,4850 Rog:lto,
I A Q_0 E-653-90-4 a HAtudol y domingm. Inforriia! Buell sualdo, dormir, calls E. 250, entre allon. Informan calla 13 edtre 50 Avenihn MR tiende cabins, magnifica references F-5268 1 .1 .- U415-ISS-3
its ALQUILA CASA )PROPIA PAR R- Cipriano FornAnde% Telf. M-2022-E I 11 y 11, V.d.d.. Tell. F-7402. 30 Miramar. Telf. B-5280. Sueldo $30.00. BUROI-EMPU Y E-706-118-5
to familial. Castilla tol. altm. lnl-4M-, ALQUILO N110"OR, OCL.QAMPO AOA. _,33.g._7 E-406.104-4-, y 1 Z-726-1054 sm orarcic JOVRN DEL CAM" NLAN___ .. _. PRIMER BIRVIENTS KSPA- co. do 25 stick, Para chauffeur is chains;
'palmdo do Ina Corbates, 0411ino y alud. bodo construir, calls 11 Sequins 18, pot- Sin"ENTA BLANCA FOR OARECaRxplerlen is tod 0 trobajo., no amptro grandam sueldw, to. Z-526-87-0 it,] sale, comodar, 3 cuartax, closets, baflo FRENTE PLAYA CASA ROLICITO
F- ueblada,,, portal, Sala colnado 214, here. para- cocinar yalimplar, maps ire- 107 INSTITUTRICES ACI IM A -GREGG mortar, bume cpr"cnciazecx'celoentfenso'rec
cat nplet.. racin. go., .9miclo orlmd.s. $75. am lax metAllcu: mayo bust. a i I 1_1 Is- co., an I:dcolmaei6n. eon referstairts, Ila.
5W ALQUILA, 10 NO 940, IIAJOS, Ell refrigerator, baler y cumplidon. It erenclas. Robert. renclas M-4059, E-73 11-P mar a P ro teldf. DO-0111111.
10, a n terraza, sale, vamtfbulo, co;nk- Dueflo; r-4064. Z-725-90-4 do. Verlil garden, dablando Came NY 455, gdn. pipa derecha. SOLFCITO INKTITUTRIZ AMERICANA 0 (1A Academia Comercial
dor, 3 0 habitaclones. hall. bafto, cocina. AMPLIACION ALMENDARKS, BONITk t;-T! r1r1rt h6cin mail. A-49115- X-150-104.5 Inglean, para dos pequeAsx allies. Una va a acreditaida do Cuba)l,. 52 OFRZCZ JOVEN DEL CAMPO PARA 1-25111.111-11
cuarto y .ervicim do crisdon. Informs, of cam: portal, .ale. comodor, doe cuortas, E-8135-911-5 COCINER& BLANC4 QUI AYUDE E at col.gi. led. at die. Dormir an at traba- mil cualquier trobojo: Saba servIr a In BE OFIRCR UN JOVEN ULANCO IS
ulcarelado. befio Intarcelado, coclits. Barrato sin n6l N Jo. Traer :mp Ina referenclos. S#ptIrnA Ave- #a, va a cualquier Porte. F-87,17, Slick para cluder y elm tmb*Jo, eonees
r.42:!! maro, entre Averlids 13 y AvIsci6n. Te- h vIalimpI:zm do In case. Sueldr, $3P.00 y nida, atilt 401 y 42, Miramar, E-84-118-5

UILA ZN $70 INDUBTRIA 7 XN- l6fano; r-2123. LJnve esquina. PLAYA MARBELLA V 5 xiffen referenclas. Avenida Pri. E-417-107-3 MANZANA DE GOMEZ 410 de ja;dj ;, stempre particular, buximma rafiltreA02onim y Reruglil Coll Sets. 314. be- E-538 tn n NY 304 .sq. a 32. balm, Rep-to Mi- ferencia. 110-9061 preguntar David.
644 0 c -91-1 Venda, abiluttlo calla amuebl2da. por- ramar. E-144-104-5 110 119 COCINEW COCINEROS x-ns-12&4
1 ,,,, Otnedor, -in& de sox y patio. War- ALQUILO DOS CHALETS DR IIUJ 0 RE- tal. Sala-comeclor, 3/4, 3 helium, 4 1 LAVANDkW -LAVANDEROS I Teliffonosi A-052 A-3.763. FER, CON BIJB
A-3556 y on I& misms, do 12 a 3. parto I. Sierra, an to major del -part. closets, cocina ,gas y cub6n, gara. an BOLICITA JBIJIKNA COCINSILA PARA I ---- ------- N, SX.1% COLOCAR UNA IRROKA ZS- nit experlencla Y Preparadit para cam
;, E-180-87-4 uln. ... 4 habit4ldones, domitarim y dos je, cuarto, servicio crindo, 1110 M.2 carte familla. Dormir an Is colocaci6n. SOLIOITO PERSONA flat. matrinionlo solo. No monas de particular a carro do reparto, sin pnALQUILO XODERNA GAN& ALTOS CA- bottom. Informed Calla 34 __ fabricaci6n, 1,175 Vs.2 terrono. ft extaft references clarms. SM. Tercera planchar blen, repo do case: Trail- I C-54-115-3 $3,00. Dormir tn Is colocaci6n. No salgo. tension": A-4327, de 8 a. m. a 8
It* Mu6 205 ulye 20 da Mayo y quam- I X-154-90.5 NO 65, eaquina Baflon, apartment 30, Ve- moo Jvadora, Referencim Suldo $3Q.00. I Vedado P-3254. E-148-119-5 Lud, Viexldem rWI&.;r
Informest B-6257. dodo. E-519-104-4 Claim 15 NO 1.011,,esquina a 12, Vedado. -ral AguIrre, Reouto Ayes arlin 103.00, .- FRONTS DOSILN LINKA DIS TRANVIAS I E-11111-110.5 1 COCINKRO RZPOBTRRO COMPETENT BE OFJ99CZ CUOlrRU CON PEACTWTL
]a, comedor, 3 habiticlones. Llavo baja*. y 6nuribus, frescap con algua, portal. on- : i iSOLICITO KUJZK BE MEDIANA ZDAD SE OFRECEN .0shol desist ease particular hoes to- de 5 afiOL Sin Pratenslones die
E-737-4, IS, _.. ,ochlmr y ltrn u; con refeiencies.
,,, comitil.r. 414, 2 ballm 3 terrains, p a UH-E-609-98-4 Buell train. Cane 15 JARDINER03 dos lam calilas y heladom. Buenas refe- Telf. B-2543. NtWW.
,f,-- \ 165, entre 8 y 10, 112
CISDO CANA DO BALA, SALKTAo 8 VIA. Iry, cocina Sax ,;I& y baho crisdom. Pat a, I La slern. 11 ns CRUDAS CRIADOS rencims. M 005. E-145-119-6 X-10-13"
bitaclones 2 baftas completris tn lugar gual.. Ave. Anutrica 39 eeq. Ave. Aliados, I 111.455-1041-5 SOLICITARN JARDINERO, BURNO PARA Coom ao ILEPONTERO ESPANOL CON BURN CHOFEIL MZC55 Ro iggipAs"- .
c6ntrica do La Habana, Informan F.5858. Allures Almandares. ID45495. fandlia particular, 6umtro horse Ire- BE U BE Co. bushes refe Sin protensitimls, pus" haw algillet,
Z-903-47-8 .1 Z-129-90 SE SOLIM AN BE 40LICITA UNA COCINERA VISTA .1 ,_,,,,. rencles casa particukr. War- 0 tr&
__ I I Alegre 175 entra Amas y Lawton, VI- bajo dlarlo: $1.(lg. Calla 10,'NQ 40, anti lot par'k criads do camnedor a cuartos; man E-146-119-5 tra bola, Illustrate referanciss, r-4105.
ALQ PISO $00.90, CONDXT Y CALLE 83 RNTUR 3 Y 5 AVE, MA M_ bar.. E-730-110 5 Quints, y Tucers, Miramar, rule 32. Timer airve a Is runs. Damon ganar 33 6 40 pe- U-1890 OFRECERE MAGNIFICA COCI- 2-166-1254
'to. Sals, comador-coellne gas, Plan do dox cuartom bafto intercalado, SOLICM D DE ALIQUILERES ficulares conocidAt. ads. Time raferendas claras. Telhfano nor&, burns xxxx6n, cocina, cocink solo
bafto. todo bra baftyies a Is brine. LIS- teu*zA. k&I$-'cOmedor, oclna do San, cuar- BE SOLICITA COCtNERA QUZ NEPA CO. IC-139-11215 rl-7502. / E-95-118-5 R X19CAXICO CON
a' I cocim, y limpia, duerme dentro a fliers. reference, etinace carretern. umm of
Va. Companarlo 812 tax. to y sturviclo crisdoz. Inliormarift-ON7 SOLICITO, APARTAMEATO EN'LA HA- cirlar bien para cqrta fandlia, dormir -1880. a .
E-585-87-5 E-114-90-8 bills. T etc director con at ducila. At-. fuers, buep sueldo, referenclas Works. Ca- 113 OPfRARIOS APRENDICES CRIADO 9 ESPANOL U Telf. U-8f33, pr gunte par Juan
- l quilter razon.ble. Llamer at teliforto M-422fi, lle'17 NQ 461 entre X y F, Vedado. tumbrado Berviclo fino can particular. E-292-119-5 Z-14.421-11
SE ALQUILAN tOS FRES- ALTU 4AS IPE BELEN do 2 4. 1 1 E-415-104-4 Referenciam, cmplidor y honrado can cc-
Amp In, magufflis plants, -hermosa vista, E-532-09-5 BE SOLICITAN 3 CARPINTEROS-ERA' nocida A-9753. 'E-33-118-7 BE GVEE
coo altos, Malec6n 561: Sala, a, I BE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA claims con .us bucon y herrandlentas. a blimas ,.f-nci- par. imitini.nic 0 crucial a agricols, cariesect, do mmedmiles,
to 7 &Sun abundantem, Bran Sala, 3 cuor- Copacabans, Sari Rafael NO 900. ftente at BE OFURCE UNA JOVEN PARA LIMPIAR corta familin. dueme a no. F-4US. tengo referencia, sin p"tainsiones. M-SM
recibidor, hall, tres habitacio- too. hello colares, comedor, cocin gas SOLICITO -..A-T. ..G,ALI-. .ASA critics a corta familiar y lavor itigunas -153-113-5 pot horas. Buenas reforencins. TeWono E-880-119-5 V.11do. I i
cop dos a r b.h"..i.a. Habana prendas. Sueldo: $20. EStralla 65, Ira ix- Parque Trillo. R -3541. L .
carbon. 5.0mets, delpensa, cuart', dodo. Telf. F-i=n rilderda. E-180-iO,1 5 12 cret 410, Vilann.
nes, cocina, bafio y servicio cria- clo crialim, bale6n, 2 terraces. Vel.11"I a entrada, del a X-OW125-6
Is, 10 E-104-118-5 BE OlrUXCI COCINERA DE Cot" BE
13 y 4 a 5, 3, ,squIn E, frecto Barraq 6. E-647-90-4 So SOLICITA KXPRILTA CaCINERA PA- 114 AGENTES VENDEDORES medlRna ailed, rep-tera, no duerme c
do. Para verla, 10 a 12 0 de 2 al U ;:: CHOFER COMPETENW gUC ,
E-200-00-7 ra matrimonlo solo, qua duerma an 1. BE OFKZCZ UN SMVIXNTE JOVEN PA- Ideaci6n y timme referenclas, .ueldo,44 I
4. nforman: M-1276. 101 PERDMAS c.lot,.06n y large rejerencloo. EdIficlo SUELDO. FUO 0 COMINION. BOLICITA- ra todo at servicio fino do comador. con sox, talMono F-7383. tero, duermo colocaci6n. T wi ,
I PIUMZLLMN Y NUNEZ, rKGADO AVE. u Dupex, Apart. 53 an Marine y Horace p mom *genies para vender tarjetax do mucha experiancia, so hacer cockleles y I I Z-077-119-5
, nida Columbia, Marlanno, i1quilo altos: zx7rRAvlADA, GATA TODA NEGRA. Informarfin. cridito a particulates. Banco Intantil. Hor- planchar. references blen clanx do fa- go references . M-4746.
- balc6n, main, doe charts; bell% intd6rcalq- t1po Angora, desde viernes pamodo, rn 1 E-465-104-4 nos '105, Habana, a Una cumdra del Par- mills conocitins. FO-2040. F,32,125-5
ISAL19CON UNTUX CAMPANAKIO.mrT do, dog closets, cocink, Slue calientf- Line& 656,-entre A yIB, Vedado. go gra- qua Macao, par Is Jude. E-IjIS-118-5 familiara joven de color cocinera, reposteMan= ,lupillindidos baJos: portal, In, 89 SOLICITA MUCHACRA BLANC;i 1-261-1144 1 ra,, hace plaza. r-5935.
in $40.00. Informant: bodes! ri-sq3t. tiffcarfi quico In dewelva. Telf. F-3515.
tram ne" ballo Intercaladit E-U-90,4 I E450-101-5 q.* sells coctner, sueldo $25, Village. 441 XUCHACKA 95 ANOLA DR PRIMERA I Z-117-110-5 docents. Reforencias clam do cammS per.
dor toncla, cocinaucuxrto, servilclo = ,- Idol PIRO. SOLICITO MUCHAFHAS TRABAJO BEN. ofricese exclusivamente adulate Lostu- SEA. EOPA OLA DEBRA COLOCARSE ticular. TIL B-1077.
patio, Rlempre ag a. Informed: M-9512. ;E HA EXTRAVIADO UNA PERRITA E-646-104-4 cille $2.50 diariosFAL dames trabaJar. Ves to con lam mejores referenclac L formmn IS
1, *I Sr. Prieto, San Francisco 180 cut esq. Ai-656. para caciner, Saba all offelo con refe- I Z-LU-1254
I __ 1-386-07-a Pekinese de color blanco con samba bel- NA COCINKRA NOLO a Concordia. "'ciall, no duerme colocacl6n, no manom; i
BAN'LAARO 970 XKQ. HOSPITAL. CA- ALQUILO CASA ge. Be gratificark A Is persona quo In de- 99 SOLICITA U F-319-118-5 OFRECESZ C11OFKR JOYRN, CON WR- .
, elVa an 4. NO 312 esquina a 15, Varied para ]a coins, 5 de familii, dormir fue- E-648-114-8 de $35 a 40. TI-5771.
RS moderns,,kels; comedor 314 bafto co- Altos Interior: balc6n, Sala, cornedor, vu E 45I_101 oj ra, sueldo *25. Informed; at B-4456 de 3 a .1 BE OFRECZ BIRVIIENTIM, BLANCO, JAR- E-093-119-5 Periencia. serio. Antonio. 111M .,.-S
lot. cooing gas, cuarto Y bago C Isdo, Var- 314, dos basics, dampens, cocina, cuar BUENA' OPOUTUMDAD PARA V R_ dinero a encargado. Informes: r-2060.
Is do 10 a 12 in. y do 3 a it p. m. crJados con Run serviclos, Extrajo y patIT EWCONTRADA PIERRFTA. LIAMAR All ,', ., dor active con experience, b elm' RA COCINAR CROVER, DIS COLOR, MAN" TNo
D-3;41-87-7 Proclo $M.00. Calla 14 NO 806. entr _." WE toned. an it giro de viveres. Product. limpiar a de manejadorst. Lacret 410 desea colocarse con particular. Time ro-
e 82 I F-5408' do grant future, magnifies retribuci6n, pro- IS COLOCA DR CRIADA, MVCKACKA Whom. tel6forto 12 forlanclast. Inform=
84, Reparta, Playa Miramar. Titan. B-3046. I z-olillot-4 SE SOLICITA COC RA -3541. : r-4W. 1. I
E-001-9111-15 ferible dispongs de mAquina. Inform" ex- del compo, con garantla, honrads y tn- I E-103-119-5
L__ 9 DR 0 14W. -' a matrimonio, reparto. Dor- cluxivarriente de 1 a 2 p, m. Sr. Gare 1 2 -351-119-5 I 1 R-UN-1=4
SE ALQUILA GBADZC VUZLVAN EN CAB is bajbdora, sabe cocJn.r blen. Informes: .
83 A16QUILA LWJOSA 4 Referenclas, $210.00: F 4831 'ITrapical Packing Company, Telf. A-90C F-7 14. LA SE OFRECE MATMMONIO '
PLANTA* AL!KOSp de encontrarla, Una Perim, foal-tenter, E sueldo no menon $45. Calla C entre 10 y 12
Una case. profits para case hues Calmada do Columbia NO d 3 a 7. 1 E-562-104-4 I E-6311-114-5
__j t PO 1-1,'Sm- .Qchk bl4.ca con manchall cam I n
11 I 1; __ ...--.-. --.--- _. !, -I __ _____ ____ ____ BE OFEACE JOVEN. BLANCO. CRIJADO epic. 3 La Sierra, i-- Al _- "_*", _31- .
- ARO CXVM I
,,I- PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA.-MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1050
. I
. I
:1 Anuncios PROFESSIONALS REPARACIONES VENTS VENTS I I VENTS VENTS V E N T A S .
,
1. - s6 NUEBLES Y PRENDAS I, J
DOCTORS EN MEDICAL 42 MUEBLES Y PRENDAS 48 CASAS 49 SOLARES, 51 ES-TABLECIMENTOS, 56 MUEBLES Y PRENDAS
C lasif icados de 'DR. SERAFIN SANTAIIAR:A-,,, l' ,',,',-,',',,I TAPICERIA y DECORACION SE VENDE JESUS DEL MONTE. VENDO DELICIAS VENDO M1 BODEGA CON VIVIENDA POR FAMILJA, VENDE LUJOSO JUIGOI DE11- VZNDO CUARTO, CAONA. TELLS CUM%I P.s9l.d .,ad. do crutimp-tort.: cold. 6.21, p NQ 410 entre Altarrilba y Luz. rental $58: elostar enfortim .. venda 140 peace. Day' Ila- Pacho, Renacilmlento. contra Prillcridmado, A grande, labial enwizan, color ca,, Ill A:L.,.Y, N't,11-1 Stott- Vactruielm, Se liacen cort as. act 'do 'b.ricar cuatro a cinco casitax m4Lx ,dories; 15 yo 0, Alarenclares. Ruta 22. I;=. luelto coartia, blarim lisquesdo. Lorin it, Mio; living tapizado tnepied, Isquistarlis
""'"' '" inas, fnd,, y erC p.rZ.1. Ia. comedor. 314. bafia inter- p"r..I. N. V. Arr regarlado, Av nida Manorial
u it. 11111,null-it del pLrr. V. Co mill p..-. Inform. AlDirribla I D-2241-51-3. calado. $35,11; otro bamizado, last&, comedur moutil. It
,ta d-IctIlo jines. Reparamos alfombras. calado, cocina, Patio y trampaLlo. an Lu rimmoo. do 10 a 4.
U llim a H ora -", Telf, NI-7328 y M-37,2 -- NO 0. D-8301411-3 rnya -gu-y todo. Concordia 467. Gervaid BeIncoatio. H9 30, Mrs
1 D-317-3-= tra- Tapiceria general y decoraclon ;"' O "'a 309. A una cuadra do Concria. VENDO UN BAR T VONDA TODD I. i, 0 D-"1-5"
. nf rinan. Vicirlera tabacos.del Calla Apple. VENDO A.RATO. CASA NUEVA, BA f4O tiene W dJ= tie ablertat con Ovie- -9114-56-5 Mayo I
- --- iners.
4 OCUL19TAS interior..Trabajos garantizarios 1-7333. Ignacio FernAndez. tie pri 13 Terreno air". Pars folarlear. davovale cinco call pescis I. 'toy an .a.- $100.00: JUEGO CUARTO 3
D-1680-48-11 M& rutup. y
_ Ricardo Barro. Escobar 266 ca- yo Slempre Call Ia el. E y Linea, San- tro call poras, ca. facilidgilef d. page. dos
SE OFRECEN ta Fells.. D-2278-48-7 Mayo, call de entrads y dos call a pagar 60 pe, LAMPARAS ANTIGUAS cuerpos, modern; Juego de
- - mensuales. No 10 Puerto -tender, ton- I esquina Neptuno. Tel6iollo TO .1 ...AWES. 11 .... 3 3510 jo .t1o .1,90clo, Empado N9 5U, nr Valle Do todor; estam, a preclo. de-liquidaelbri. caoba, coqueta moderriista.$200s Sala. 214. hall. comedor It Z..J. _I 4-51-5 -EI Alck-ir". j.yerin y ImUlitiedrades, Co.- Re cmedor, Sala, modernis129 61FICINISTAS Dr. E. Collar del R1'0 sM-2160 D-1471-42-3 Mavo PLAYA VENECIANA is. M .. to
- rreno lOY47 n 46,000. Renta $40 men ual. muladir 292. esquins a Victories. 9i
BE OFRECE JOVEN. DE ',Il. AsIOS. I A. MEDICO OCULISTA 44 RADIOS Linda casa frente al mar. Jardin todo Informes: Almendares 210, Marlarrair. Gut. 1 -7-- may- ta, $80. Nuevecitos. Calzada JLon alrelpdor, 3 torrazas. sala, comedor, 3/4, rceiro. D-993-48-4 Mayo
R, ,doccon iteferencia- pina tiabaJai not Kope-hErour ,.pc,.,I.,, Cator.t.. ,Vre. 3 bilrJos, garage, 1/4 chafer, 1/4 c.. ba. sils del-Monte 29, altos. EsqWrlia
,rd a p r In noch .. ...... of b s El'tcrunt de fertile, BAR RT ,
i.,,drlora. elce. iIc ,,'-', "', hos Con 14 mil en rna2o. 12 Pill a pagar VENDO.,PLAYA SANTAILFE. CASA DOS
'A" 'I" I "I'lm,' d:u Consul' Ia- J"2 "' :1 6 p. in Rein. NO plants mono
U-5597. par Arturo, a ILI B-332j, C,11 Teletirm. NI-7766 C-163-4-4 hl. capital Interests. A-6425, litica. c Ile Pruners 217, lnstalacW y reectrurtruccl6b de Bare iUSELO DIA Y NON E! T jas.. C-147-56-3 my.
_ -- I SU RADIO ROTO D-2041-48-6 maya $13,500. Duefio: F, -92.21. cafeterias. Graiceries, Rextaurantes, Bode!:
E-363-lin-7 I D-3569-48-4 gas y establecimlentols en general. Impor. El Mejpr Soft-Cama (Aspasia). A d
5 DENTISTAS NO PAGUE REPARACIONES VEDADO. DA 829.501), PLAN. d.r-pdo gabineticiii y enveres Para calet- Mir, 6til y c6modo. Un nifie 11 MUEBLES
131 A VARIA is&. nolitica: Jardin. portal. terraza terta. do no strom preciam y facilidadem
- Asegure so rzdlo. 30.50 men3UaleS. Se Ia ma tie Pago
Patio Ia que peresite. Hasta los bombill 5 nall, "Ia, comedor, salef-. 6 cuartos co_ y covdirsase do quo son impo- puede convertirlo sin ayada. Vendemos, contado y plans
.CARPtNTERO EFORMO "LAID. DR. WALTERIO B. ORTIZ MENDEZ PERATE try, a. criado Docile: I-'5697. Demostramos Jos muellft Importation Y .
pecialidad e;, Ro.de-, ... lIc- (7-Jacit Derdlista Ex0tudvamento cien. P fie.rat. Rriditi-El6etri.... erna. pan lible. do melorar. Uhmenm a visiteras nos. An tign. ro tf .;'. oil, a t, C'o elalla 9 y 8. V P nga listed In conditions. OfIcinars ims ormazonts de modern absolu'amento COM
iiiient, 475R% ntrr. Tentente: Hey. Mura. alle I3. entire 7;rpa en
Irl viii-pinic' dural N Puentro de dificil -Jecum R. Ag odos: juegos cuato, sala,
G It.... Zirpja c I I de
es I 263. 5 C.-ptim.r.. 251 .sq o da: -8396 CORREDIOR COLEGIADO D 1804:4-1 448 63 .10 Vindader 2 a 6: Can. 41 NO ZG4 ,entre cubarms, No compare extract Iam desii -spacho,
do a U-99-5. lr-ui, X ulna a Ca car* A Tel&fona F4925. D-511136-51-1 my. troy, .I comeliEn. FIJI- quo a mIquinals comedor, livingroom, dL
E-271-131 12 dia Hota film a solicaud. Teleforics A-OUIO C-1111-44-3 may* Calle 27 NQ 753, Vedadd, F-5141 "iESIDENCIA. JUAN BRUNO ZATAS 16.
-- J:C7 chapados. AcimitEA T1 A B-17"I Enip D-'126 5 14,vo L.Crel, 10 or 40: Enciarmictrin 209, bura.. VENDO CAFE BAR NUXVQ T MOD R Ile co5er Y radio. Its bacon In cajas suit) caoba 5 en ___ _- N
aA "I, li 47 OBJETOS VARIOS ,*W, IV .10. fronts frabolapicia, $7.0 0: super no poiderlo atencier"por Ia mitad do. crar -aderas cubanasi, corno hacerocis, no.
b jar am. d, 11-tes. b.rn; ,It,, -- HABANA: $50,000 RENTA $580 valor. Mernind.s. U-533 0 crin nue-trat Sofil-Cama. Impor.mas mos muebles usados, a canihio., :
Informan A5-6512. QUIROPEDISTAS Habana 114 2% plantrim. 10 x 30. 28 bard 0. Belascaran M 10
Reparto Ayestaran, edificio 2 pl-lail: clones, citar6n. S.12.000. Madrid 19. 40tos. D-2723-51-4. in runcrite.pel herraje. Par eso no--- Visitencts. Recuerde: Neptuno
E-3111- 1-11-3 I GOM EZ Y BOUZA $60.000 en efectivo y $7,000 (acilidaides: -- ucblc, I lzadox man Los mejorem del mer- 901 y
-- DOCTOR RAFAEL M. MORAEER. rOD D-3665-U-9 maiT ATENCION.." DOODEGA. $2.500 C6N a actualmente Living. estflo Orgies, y Soledad: U-2965, mueblelumuf k- Elect-idad cit general, plomeria v ce- structurea trormigoit, cltar6n; monolithic; cftfl ad
BE OFIRECK SENORA 31EDIANA EDAD I,. Atemit- nucoroent,, a on c el. iviend Iq iler, refrigerator cum- &rte moderrin. Hacernos muebles de cricaur.
Para licopurra N I Garandia, scried.d y preci.. SO ..eva. 12 casas. Dire edificir, esquina, 4 1 CASAS MONOLITICAS .
ra, sin pretense. ,.""It, ,l ,. ,,,,,,,,,-!;,;,I ........ ,m.'eg" c Ioul-s. ;, ,,,,,,, to "riao"."28a.c. ., tro puerras nuevo, crin'cantlera Hearts, ILI- so y taplecria on general. Garcia Espmoss
or ... iacen igual- 10 tie Octubre 1059. TC16- cabins. $24.500 Renta $247. Otea Ayestarrin '- "'"'d as ,act recci6n, Avenida 2a. y Calls 5,,Bu novi-ta. o Hijos Sao Rafael 859, Imtre Aranabor.
d 1c.d'Ao Ir .d'e2Jp b.J.,'l may. flou": I-XIIII y X-1346. e5lru h.rmig n. il".000, R.ntm $320 5 mil 500 unt she fa- ria "El F6nix".
E-252-1.fl-, G-533-Q.n.p.di.t.-lb 6 : Director, recratO' 3 I C-3065-56-8 mayo
ctu' I Marlonao. Moral". -2739-51-6. y Soledad C-671-56-JO Almy.
D-3306-47-3 Casa 3 bob taciones, garajo y 4 apartAmen- bricada, puede dejar $2,500 hipotecia 3 miles -- -::-net rude Pre fit d-,olv. "" ""I. ..E.. 219 entre 9 .. 11 Rpto. B this Law- Muebles de Oportuaidad MAQLTINAS COSER SINGER,
SEOFRECE 30 .' DE RCEN" "RE- QUIROPEDISTA P A R D 0 -- n Mclean Yq.kna. GuIII:rmo File.. 52 BOVEDAS Y PANTEONES
ti.oc 4f.rimer., ll.me s.linuent, dti 3 If 6 NO SUFRA MAS DE LOS PIES V E N T A S IN..c.M ._I'.. -- Productris camblas Juegos casino. co- nuevas, de 'paquete, el6etri- ,
p. in. teldono U-2594. E CIA Habana $105,000. Renta $8150 D-3723484 modor Y sala. $1.00 sormanal Pima sucilln i Precious espec:.-lex
-,, 131-5 ADQUIERA SALUD Y ELEGAN CASAS Esquina Proxima Calzada, estrucLura Ito BOVEbA $450 coma quiera ractlidadest Pago PosltJv&- CaS, de pie I
icurtuira, ctlflii arl-, ,,, -- in 'gon, cl aron. Edlflclo 4 plants, garal HE VENDE, jGUIDE HU SALUD. ADQUIX. Uri pasito entrada principal. Otrrs $400. mente of fondo ell flador. "La Predilerets" a comerciantes. Enviamos a! inBE GYRECE UN SR. A I I :. PeF pliouni d.l., Ia autamoviles y 9 apartments. Odro re- ra so cass L-n lugar cross saluclable de forma rarn-till., do a calle. Otra $200 lista S Rafael 167 (OQuendo y 54 GonzJdezI it I nuo-I Sop.rte it "' "" IrID.1 DOS 1ASAS U Vendemos a plazos "L ,
.;"..s V NA AVENI- gua structures hormillon 2 plants, 6 apar- La Habana, a 6 rundrins del sanatoria La usO untrodisto. facilidades pages, Grillo, i2&56-. my terror.
ddo dif,,,.. .be idge dc n-.l",'R." l li,."",, f u am,'.m .1 I .
.1ce ricidad. am., de 9 12 de 4.1 logn,.. Cup-, ..11- $1 50 Vislierne, ooy. 7 d '." ."a San Manuel 18 don. tomentos $30'.000. Renta $270. Dire Ayes. Esperanza, reparto El Rosario, calle B Interldt; Cemerrleri.;Iqed6in portal" derecho R
... .... L Nac eh
III zapattin. i de a "' L, interiors $J(1,10, 1. L,- tnrdji N al & ional",
I-Z396. Mantel. E 23 1 1 in 6 kepa :163 E-bru A.0-107 ,nl, mutp. $51,000 Renta $500, casa 2 habltacio- entre Avenida del Rosario y Tercera, Necrocamlo, no pregunt 1. do.- TiUegas 357, casi
I- 3 5 D-5R2(;-Quu-.vecJuI. 1.1 Mayo go" I- D-3449-48-7 neb, garaJe y 6 apartments F-5141. 138. 100 met 03 de fabri-i4to Mid, 544 vian. Osario 16 gain $70.001 P-03070. 1
SE OFRECE UN FREGADOR DE At %YNDO RESIDENCE DESOCUPADA: LRI I D-3554-52-5 quina a Teniente Rey: A-99 5.
TOS I all %aras. 4.0 .r D'227748-3 BARNIZARv TAPIZAR I C-123-56-3 rnayo
so garr.]r, liturn., refrien-l- P-g", .1101) -- C.l.'". B IL di- HABANA $73,000 RENTA $660 Law PESOS DESOCUPADA "REPAR
- '. h6rica", Cotorro. Diego FrAnchi enT,.
par Gregoric, 'porl- Tvlefnuo A-JR!I7'a' C O M PRA S IIS11' B-8.304 D-8045-48 20 Il.y. Reparto Ayestartin structure ticirmig n At y Fin ," 1, an. 111, del
Guardirr -. E-689-1 1 3 7- Ecifficlo, I 1111111,* 10 c .... do y 3 ,,,bl- Arrolirle, MARMOLES PENNINO LAC
--- Lacones y garaLe Ctro edificlo esclums P ad LA
PERSONA JOVEN, SOLICITA THAD %io 17 MUEEL&S- PRENDAS rfo. acabada de fabricar. De mamposte- A, BLANCHIT, MIJEBLES'A P'AZOS
durante horas d 7 p. It, a 12 p. in INVERSIONISTAS 1 S50, 00, Renta.,$50 ,.2oplantas structural 2. .jardin portal. sala. on
)as c litur'nng n. BaJ 3 0 in reics y 6 casas tie de omed.r, cocina, baho. par -- 'r- LA CASA HIERRO
Llamar; A5-1781. Herrera. I o -J Bdvedas,.y PaM eones REPARACIONES DE Gran surtido an mumbles do todas eisEAlifl-1:31-.1 B-5303: COMPRO NTUEBLES: 2 turbIlitelcme Dire edifirio escr 28,0(10 d completamente cercada. Muci terre- r.
I rento $260. 2 Pinatas, 6 apa, Dmeptox. atropine fabricar mAs. Ruin 7 spender, ca ,,,,, pr.lclcifs rcd..Id. Dmind poca a tro
SERORA DIE IMEDIANA LOAD, CILTA, Pld"L)bt refrigerators, n iA- OPORTUNIDAD F-5 ,4,. .. set d:I Reparto Torciente. Infortmes .i LISTOS PARA EWTERAAR MICEBLES EN GENERAL d. muchas faciUdades pars ':iagarlos. Ad- .
hbl, el -prifird, Ingle, lit-c- A- uebles oficina, Efcu, concrete. to Quirdir Avenida Ifidn tie Ia easels. Villa Firm. CAndido. AL CONTADO Y-'X'PIAZOS LA'CASA BAJO mitimom muebles en fando. Compostelis M
man L se .,,,,_ ", ,,* ", p n,,,, a I "" ""' i quinas coser, m .. D-007-1 2048-6 my, Tenemos una grain colecci611 Especialidad en Muebles cie -"or" Merced. C-727-56-21 11my.
date Or tl rm'- 'mic'ma h ,E ric- antiguedades, Plata, equipajes, filiranuar 350.000 y pequerna rtsto largo NTA $400 Muebleria "SANTA AMELU"
F- _:In 1. I :Ill 7 C Itir. .eg-rsc .umillbue rent.. gfurim- ExcelAte ubleaci6n esquin. fragile. so- en los mejores lugares del Ce- Nihos. Tallt*r de Decorar. Nues237.. asa complete. En Ia misma, 1pulln n contr to. lqui"Ien par cosodros truiturahormig6m, 2 plants prep do ,2 PESOS
BE OFIRECE UN MATRIMONIO, El. rA- -is ... No turne que pagar gas-os tie mA ba as establectordento Altos 14"o.p. 2,300 Salud 110, Manrique, S. Niefolis
ra c 6firr. ril. par. clocipro. cl I- mudanzas. La 14 de Miramar derecho i-ales Inscripcimi, Qunia Alt- Larcenies todos de 2 habitacione, Otr. di- Desocupado: de plats. Portal. salm. on menterio de Col6n s6lidamente tro Lema: Economia y -,ujnplj- No Dague lujo: juego cuarto 3 cularprId.
pailol ella eshija it, etpnhol. sop -ti,- toda hora: B-5303. ti:qa 84, Agenon, Ford. MtraM31, Cer- ficin 22 apartments. pr6xima a Hein., c9arto grande, comrdor, cocina, cuarto de construidos y a precious Sin com- miento. Virtues 408, entre radios, caverns, Jueffo comedor, main, fr
.I. n S A Ia Agencia clue vende mar. $120,000 Recta 41 145 F-5141. itUa, zillones portal. todo.carlbal, IMiligrolool,
peumplicim-es. 1'reen 'nagrifura, bintic, do azulejos; otrd con 2 cuarto5, $2,800. petencia. V&alos, llamando a] Manrique y Campanario. Tel& a preclos c6mcdox, conta'air. Pietas sueltm
re cias. Harnar a] teldfoin, B-7722 -e-o- D-6472-17-14 my. I Vendrum, Par .Mcli., p-l'. mrg.ct. Otra con 3 cuticles, $3,000. Otra Para en- U-2242. Infanta. 1056. fono M-7323. Compramoss MUe- Tel&fono; M-9717.
is, Do, RcgI.. E-6-12-1:1-5 REP Ford I D-177-48-4 M.y. dentro do 15 dias, $1.200, Carrefera I C-155-I&S mar"
VENDOu1,IIdrCA8A F.13ARCAR EN de Santa Maria del Rosaflo. Ruta 7. In or- C-859-52-24 tdayn- bles. .
BE OFRE EtJOVEN DEL, CAMPO I-I A JdiR'la Its.. en $3,100 Into frentel. Ia Plazole a del Repar)ta To- LUJOSO LfV1NG, TAPIZADO, EN PIKE.
COM RO: A-4800 r i XCEPCIONAL! "'go' .1489-93-56-21 my
PI st trole, j-din III.. It-, boe' -' e'!, r Ira, Y Carretera del 00 D
" reho C.11e B NO Ill Rodt ,a $ ,riente. Vi Ia Fina. C dido. D-3175-48-6. BOVEDA. TODA hE MARMOL NUEVA loss plel Inviable, br=osy mesitas lorecrencla prec'u-nat pot A-t-ij, So. or so casa. fertile Ia %.Ia hasta Ia croiloo. Can.. Indiorneo en Ia mums. Quesad. ceres do Ia entrada, $1.300; otra de III- quead", nuevecito, acabad de comprise.
.a. teMfono V_ Latin. in JebleF O ritiguns. m.derrm. .bJet.. at D-328.1-48-4. $350; otra nueva. $180. taraiden c $110.00. Chur uca 957. unia tundra paradeE-064 131-5 te. prenda5. togra, baubles. mAntlinall to $6110 u 625 a b6vedas y pantoones. F-3121. Sr. P-06'n- ro tranvins, 19arroi,
- - ser, o.scribir. pianos. Negocia rapiclo '..Iprm., peftint. 1. Undii-id.d. re- iEXCEPCIONAL! I n 1, ") EI,1361-52-10 M!2 M BLERIA "PRATS" 13-2989-56-28 Mayo
SE OFRECE ESPAROL PARA D_3757-17-11-roy a oiluaclon. Stempre estar. .1 if ad BOVEDA DE MARMOL. NUEVA Muebles at contaido y a pla- LORENZO MORFFI Edifirin 3 plardris. nurvo, c ructu' a TODA
encargado de edificia. PLiede COMPRAS Y VENTAS: "El, I-ILIMFIL41 't s.I.-en- zos. Monte 1,119 y San Joaquin
S.Iod 4*, ,nedta ,uad.. Gall.n., -lo- mig6n. citaran. 12 aparlarn .,cerc$z d.0 Ia an radir. $1.300: rd.r.. do P,
desempefiar plaza de sere pIrt. rutid. riociono CORREDOR COLEGIADO ecti'm -bir' $16 000, Redi6 a $200 to, 350 0: .tr" y pact ones "CASA INTOLIN"
no en as' 11"'c" "' I""'- nited.r. I fulbitricicin, hecentiso bano, cocina
:neg Alimendaces, edificlo apartamentirs, cita- P.m.prii lr,5 ed- ,. F-3!21. Sr Juegos cuarto, Sala, come or. .
empress privada. Referencias vill., rou'la1-1, .,.- 29 NQ 110, VEDADO: Fl-2322 gas. F-5141. to D-1361-52-10 may.
lins "'t.a. cce, c ran. monolftlco. calle 14 entre
r's pit I'lisio., f". Viscid mos harato. I - sillones portal, camas, baSLiJobuenas y garantia en efectivo. C-14' I .... I. ALMENDARES, $12,500 VEDADO'$57,000, RENTA $500 Li'tactiones, cloacto 2 bafices. rocina ru."r- 53 AUTOMOVILES Y AC CES. res. Aproveche gangs y iacili OPORTIUNIDADIPS'
Tel6fono: 1-7328. E-700-13t-5 Iffl 1u I.pla-,u,.n,-d ,,... I ru.dr. firtinvurs Im- Edificin Ciflant&s. 0 apart-entem estrue- to, s. criades ysgnr. Jr. Pat,.. Interfaces, dades. Muebleria Prats. A-2278
.1. .I nu-. .,_,5n otro $31.500. rent. 3 apartamentoi de racced-, I hirbi- Muebles de estAo, fin:isimos
.-- :1 b unI I_ go I ljr',11 prf a..,. k.,.J.. 01- $270. 3 pimplast. 3 eno.. do 2 habit-Im-tes. -1
A-9311: COM, trel6m, brin .. .... na', I., dero, vertedcro. mercury 1949, conno nuevo. banda blan. comedor, cuarto y -- c 11 -rut ,,I.d-, $ 7.300 C--454-56-13 MY juegos de
PROFESIONALES 01ra, thri!il. losoi terrazzo, 3 ruaros, 2 01ro eclifirlo 4 plautno, 4 -.sa; tiod- d, 3 Patio. Docile: F-5141.
",V Luis- all.. pre" to-10- bar)." 11 ." -2322. ludotarlon- $45,000. ,erita $394). Cdro $75,000 1 12-D-3111-48-3 ca. radio. boda again y demhs extras, sea- $3.00 MENSUALES. CUNAS salas, c6modas de sala, todos los
ABOGADOS Y NOTA, OS l- N, o"Ll I", dr, a',' c. "Pra,"- ,. ,rijillot, ,00. FI Ron $64'0. Kilifficlo 4 plantris 8 riuas y bodo tie pintar, pars gente joven. Infor_ __ 1_ -I - VL7N D 0 EDIFIUIO,- TILES PLANTAS, ---: tel6fonots U-1041 y U-1355, harm.
...... sueltal 11, Ih, EIi-,aIid.d dt, ,,I ... lut, ro6,. Wild- P.fiale: F-5141 nuevas; camas 112 baranda, estilos, consoles, espejos, lim. c,.,.s ...... lpleiiis A-0-111 ulolipi. If, .padineentro, b.j.,, Imo ,-Is ra-. 20 Iiihm-Oble., D-2037-53-3 may.
Administraci6n de Bienes I -16-17- 'tie NO 412. 27 Ved.d., $47,000. Ron- nuevos estilos en juegos cuar- paras de Baccarat, porcelanas
.,i;rdrr,2r b as FINANCIAMIENTO DE AUTOMOVILES
AderderistritTo. an, blends rion page pot LA SIERRA, $13,500 vedado: $45,000. Renta $450 1. I *380 Durna all tos de niho, $8.00 mensuales
adelantrida dO In lotallNd de ,-D, CORIPRO .1. DE CUARTCH, COME Ed Plant., D,6x calle 23: 5 -35611-411-4 Necialf. dincro sabre all outom6vil 1.11I europeas de todas maracas y
,to,, 11 -Itinon. 1, p Im. fono .1 B-6643. Reaurlv. av Co
Infirrirl in M.W.- J4.or.c. de id.n... ehiffool-, --pa-le, ,11 111 I plitol. for. ( ruadir. Iran iflel. 'J meme par tele
Grimes 305 TeMlonct W-0122 ge, ad ... r. III .. ... ... luego., Ile ofel'us, I, ou"'llu', o-d'-wi ,,,, ,,I-orr 2 "o"""Arn I" Y 0-v Otr. $65.Doo Rent. Ichones muelles americanos, otros objets arte, de verdade$525 or mo 23 le equip. Edifl,,. to HE VENDEN :1 UAHITAS CON 93n VA-RAS problem on una hora H rninde..
D-02115-1 h .,.,. ... toninin, riorrIbl, --. "no ft-orns' no ,:::"]l. I propla luit, ruejor r.11c Repill-1. 7 _5.
--- -, "", 'r"" ,,,:,,.,,,,, ,;,,, :,. ,;,,,, ,,, ',','T'I'.',' Iu -1,,,-,hr.idgeoI. I .... mercies. 0 ortart.- o-g I' may, florseda $3.00 mensuales. Ca- ro gusto a precious de.ocasi6n.
,egiil.. I-Wo. .1 -7.167 P.d-n. gfl, , 110. 0, tends SP.10 y much.. m.. ,o,,,ztur' Todo n en prole, Rerito $5500. VENDO FORD 47. CAMION DOBLE rIIKR mas plegables. Gabinetes coci- "Casa Antolini', Salud 57, entre
BUFETE PEREZ MEDINA D-1011-17 7.,,,., III, IA- ,K,,.[. FI-23-2 T. 5; 4 1. ...... I-I.10d.ir .15.h Ineturgit ra. equipricto de ratio n 7fic"Of.t 4;
Pa-portes, Trmmltaqidn rApIdA Cluclada ___ D-1017-411-3 LvIlititcrunct 'r 4 p. Lcular-yalo! C.,.,..a do na, San Joaquin 361 entre Rayo y San NicolAs.
nos y ,do close do ii.pedlrdes, Legi.i. 11111A IAR, S24,000 VEDAD0 $82,000, RENTA $800 S. JOSE Y RAYO. ESQUINA otter" Sill.c. G6m-. p1q.tro. I
or qlIllr1r.m" tr,-ur ,. 1.,-I I ., I,;,i,:, l,,,.,,;,,,.l,, ,,:Io;;.-I- D_ 1855_5: _3 Monte y Omoa. "Casa P&rez" C-21-56-3
clan S 1.1 y it o At "LA CASA FERRO 1 i '',."." ,,,,.,.,I), I l, I Us- ", ll.t23 rim, SE VENDE CASA C-146-56-3 Nv. VENDO REGIO JUEGO CUARTO CAOIBA,
Asuntro. ClIJen nolate Perry tur I Pdlftki 4 plantio, lu,,.im. ca I
b. 209 Tol6fror. A-4854 fish.,,. -11 halle, cstroctnt-, hormigon, eltar6n. ..... Itniou., y 'IrrulcuoI, lo, I ............ I- .,I "I ....... I ... ....... -'o"I ........ to C.rdlurt a G.Ikau.. cruisleffir. per.pre- CHRYSLER WINDSOR, 1949 T ,,compuesto de .ch. pl.- tres coerpos,
.;J I_., in 7 ...... lbur ,,unto, y 'u'r, ,opt I ......... ,-- I
CIJ :fI.-I:'i-i ,II"""'Iti, I .... .1 c- e-k- y 9 .p.r%..u-t,,
..... r obloo dc -11 ... ling ......... ldo NI-fil if 2.122 """' "I"" I':11"n' :1 V-111d. ,dificl, 4 plants,, 8 cm.- e. ,I,,. Plant. binja pirord. p ... fqbrlc.r. So. Se vend, par embarcame. complelamen MILLONE8 T BUTACAS AMERWAN59 legandecoquetir Oportunld.d ...... p.rti
, "IV ...... left. rialorle-iint 'Ca ii-fivic 570 ,nto,: Ifint, per San J- y te nuevo. 5,000 kil6nottircs. -tid.r. tie par, portal, jardin y terruza Se licluldloo color
BUFETE REGO % Is I rucro. radio: varlo on 24 y On- Miramar; me $8.95 Tambl". meslta, is $5.60. Amerl- y R.,in erior, Gervasto 311. entre Neptune
dt a,.U;2ffil ... 1. M.' --- u;,,ed.,rlR.1 kil bit-imcs 1 31 our R.I., MA. detalles c Informes Te f Monte 756, ensi esQuirt. Miguel.
Passports.. Cludininnio.. Jublisorteroi. .2:d N ',': M. 1. I- i*l;;I '77 "!' J'', :111. -,',,,s, llt.,'z -1694-53.3 D-2996-56-13 may.
$iJ5.000 Re a P .. -6797. -3513-48-7 it.. facilidild- do Pago. D May. can
1. F -) 14 1. 0. 6.de. 11 D Rald iFurniturs, D-994-56-24 ariny.
romillices. Divurrins. Matrinionlow, llorn. . -: MiRAMAR I calls con bar, cocina, 6 "ifirlos. 20 case MUEBLES ESTILO
On. Recur... Sorl.d... Arfindefli-.11va, COMPRAMOS ORO $70F00O "I'll,
VENDO EN OUANABO PLAYA CUBA,
Criminals AdnindmIracifin tie alone. l',, En nounrid., de ,ooinuir, o-ton v ,,I .1
Lima de currilas. D1rccrI Dr Alfoluin F ,,,,.,,I]." 'Wit, wour. ling ......... Ili .... I ,I, plitnta, udcPr.uIInl,., 1,11-a. it .... let I PLANTA VEDADO $22,000 nus. epl,.d,,I,, oadon par. r.rur.irme'. fare AMORTIGUADORES Amliffilinlades. objetas arte. er.mortil.b. MUEBLES A PLAZOS :
11. .. 0*11,illy 315. Dep-trimenlo 12 ludI.I 11 ............. S .... llrJrI nin ent". G", Il".-',h- 1111,11.0 ... ... :' o:::: :' -. h.111" ,Ictidir ,I ortmerel.. Inter.,.. ,,, at 4c tigurns porcelan. y biscuit. [Ant cri.R :: :ll,, :,,:-,,tuo, ,I M.rudIti, ,11-ft. purvo $22.000 en efer- 6 .1 TO t 117
M-32fil D. N 5 a m. C-1114 I I May. -- 11,1.-nIn Tellf ...... L).,)714 Alt- 4 ruulo:, 2 1, 000 f-kinindeo, pr6.i.. ..B. 2-1. to X-5043. D- 7 46' TALLERES ALVAREZ Ind. Specarat y tie brompe. -ceryers.. LA HONRADEZ MONTE 357
- ,vol., K-1 I-In'trIn" g I ..... 1'.. no Init" ,igI a fin v
- C-4,'12-17. 1:1 M. ,::, Ys $ cena 413. Teltsfore: U-7082. Reparaci6n applique, candelabra,. etc.. juegom cuarlo, Entire Agulla y Revillagigedo. Vendeprom
- I Amknl.,, -I.o. lifinill 1-1 2:122, sldlo y 260 ,,I Inbdr-Itim do pri- del"Imill, el ... cle --tigintid-re.. Mectiele. comedar, consoJam, barguchom. cruiristrile. truchles a plazos y contado; nuevoo y do
DOCTOES EN EDICINA I ;1,11.1. .1 portal, ,,I,. eorn.d.r. no'- d
, ro('u" herrou-, hatillaciones. cle- 49 SOLARES especififira a. Garnntla positive. Treetops to.. relplan. ,ecrelects. cspcjos. ,iondros. time a precious reducidoo y muchas fricill
500 s, "'"'... atin"'. ruiut. eximirricur Para ripido Intercambirt its to- etc. Procias l1quidact6n. tracilidoldels Pago dad arn pagArlos, Admitionas ]no ..y.. I
%,. dos Ira tires. Cos. Prieto, Gall ... I 0 en pa is If Pago. Tel6form A-7795.
-- Compramos vendemos VFDAVO $389 --- I -r r
7 .Il- 'NT udelt Perini. F-5141 50 Avenida, Miramar, $10.50 C C-9-93-1- jinflif C_460_5&1.1 m. P C-39-56-19 Joel.
Ill 'd1ir. eir.janni. I ... I ... le.:-lo- fluju, Ifle- 30
ol"I'losti.. plel. olfile, 11- Irdiod- ,I,- I- Empefiamos Joyas AntIpIns Se 9-de tin ,nlar en Quipla Avenida. K3
in ,)- [ PLANTA VEDADO $54,000 ..n. rargit. Arn.vechr: A-6425 I HAPISTERIA DUESO. CERRO Y KAN. IRIA "TINA". M-7197
go 1117. Int no. enlre 11cl., -: !"":. I .......... ;, I ch. Biaver.a. vemle Ford 1935. 193f, 1941: MUEBLE
Ruel ., ,Nl,- nooderf.. ohicio. J,, pl.i. de .,it, too, ,,,,I;,',, :,.:'1111 ..,PentrIll- 1-1-11.141 fle'erv. ""I r ....... Ob.oltu. 11:1 11 I I 'Iliu, ""tItur n-f-I- al, -a troucircela 3 D-2045-49-6 Y,
1, I I 7 ,h p:urJmIfn
,I". , o' "".1" "".... I"". ""leble' .'e"'h.- 1"- I'l.n., -Iko. "', Muebles, contado y a plt:, MIRE
n- ,,, i.d., I.., opuig"If"" ,.- Chevrolet I 940 : rufur Hudson 1938 y do. -zos 1STO
-11, -3- 2" o" ( ...... -.0o Itio ,"lunt. l'ault,' p-1, call, 23 tomotelitivA toolores Chevrolet ajustniffirs, 1936
,,, I ... l, 1'. I 'I"'I't Ill ... I,- ,:.- I! "'"" .... ... titrot 6 Il.bil-imet.. 3 b.A., 9 ... I., CALLE 14, MIRAM, Y4 I 9 18
.. ... b.lu, ent- T--d-, C,,1-1 'r, if J ,14 1 -.K,,IIl -I 111
DR. ALBERTO VENERO C 1211 17 1 1 ,I., if, lil-.1,12 "I I 1111.010 reg.d. ridle 17, -]. -Ibidru S, ,cmde ,in ..far. pegruler 1. Quints I D-361 -53-6 Monte 902. Cuarto, Sala, coryie- POR SOLO $10-00 MENSUAL
Ced-notillides, ventromo. Oil, u-m., - -- - - ,:e''o.... ".b Itarl-om 3 brute. F-5141, A-rda. 12 pesos v AProveche gang1l: CAMION CHEVROLET VOLTEO. RATO dor, sillones de portal, canvas. JUEG.9S DE CUARTO, 3 C.
if Hlh, : c.ur., Me rhpldn ,rifertnedruirs .(,,,; 6( APitAmo S M U E 13 1, E ',.I V 1"DA 1) 0, S85.000 A-6423 12-D-2046-49-6 --Y. ID46, dames parts facilidad con firma bastidores, refrigerators, ra Formidable comedor, $8.00.
.,Ia; Irrip.leturta. fifilde. -urd, ---oe .rdidrii.. of. tetrads keiriol. "El-l-dr,
adorns purcuilanas, jarrones, """ 1- ,-, "I"t"'.. I ..... ..... I ,)no ,,,, CHALET KOHLY $26,000 SA. VENDO T R.f.gl. 262 e.tc frodustrin y Creopo To- dios. Facilidades, a precio de
ad srl1mr.:..L, ,cJIrleId.d mildwo Dulr, 1111, 4 I Ia I I us g.,indrs. L, "Ill-i. :1 lu,,,,: Cltaron, nuirmlitlem Nueva. $26,000 etc f:,noPd,,,I0.6l.22.40 varbs, par La R. sala, $8.00. Radio, $5.00. Estanel.' C ... oil 12; 4 n 6 S Nicola. Vajillas, CI -l'o, "I'l-l'. lohl'o"., "I'llil 11 'I'll y $5,11,41 f-Ilidadem Jardin. lielngroo 7 2 cont.
-istalel-la, plata, two, "I"i't c- Ul thin disporlible. DuchobF-6 I I&fono A-31118. D-78[J43-4 my. ndo. "Tina". M-7197. tes cocina, $5.00. Piezas suel.160 A-113110, C-020-:1-Itl m ... brillantes, Juel"os cafc, cobbler. ,""'.,cl, I -Hjt, I ....... l, "i"aj- 'I':""' 3 ........ lor lortara rerrada. pantry coel in* C-976-4b-8 Mayo CHAPISTERIA DUESO, CERRO V RAN- C-453-56-1.1 May.
I DR. ARMANDO CABRERA tos, clI1deI,1J)I-os, 1i ul, I. ,ik- ,)I,, 1. ,If I FI 232-I 2 -fulu, Iliful.., y 2 --in., g.,Oj,. P.- 'a Boyeros, It chapistra, so carro, de- tas. Vea nuestro surtido. Pre.
-- --- ""
1111paras Cris- .- If,, Alto, I hitbitiol.no.. 3 brings. 6 On- $14.00 CALZADA LUVA, O jh nrlnlo coma nuevo, per In mitad d e proS.Immecto fl.diol.fil. y carice, C .... ,in L I I irl-, F-5141 S, ,,-rdr orl. esciol.a. Crilzad. Luyarub. all ud.. cio, ca.lidad y facilidades. Muledo 3 Miguel 4211, a piantis, maquina cosel. clot, Ve'ndo ties motors Chevrolet, I "LA CUBANITA"
E. In UTIICR que Queda. Gangs: A-6425. do.. 111.11' y 1038.
to, do 0 12 v Ia y I: fi,.San hll- 111115 cribir, pl-IS111,-ItICOS. "AIILI ue- HABANA, $11 1500 12-D-2043-49-6 may D-3615-5 bleria "El Modelo", San Raiael
.ntrif Caunpinnin .1 it T ,, -- Vis co7 preC-417.3-1.3 my MIRAMAR CHALET $35,000 ftenos 409, Manrique y Campanar-'o.
dades". Equipaic.s. Rapidez. (';I- Lt." I ,,, 9 .... LIlpolII, -,, G"ll'"" "' I' R-ldeneu, lad. luj., pl-, 1,roluct, 1! D'111,121.1 MOLAR, CALIL.E 13, ENTRE I ,, re con
.... vul"'It" ;uflguti. In I C-941-56-26 mayof
sa V&i-ez, la,,brlo. media. cuadra Rio 54 MAQUINARIAS cio de contado y pague a pla- I
, Bel-nazil Y TeolenLe 1,,Il I .. ", i e "'ll- tell ...... litirdin. portal, veolibula. livingirmirn, c -. Afteticlairles" 5 v.ro, os. Juegos cuar- r.,no. FLAMANTE CUARTO (DE I )
.p;;iI,,1, dert .... lb- "to it ,redol, ban. .111ro. p.11.. g.I.J. Aft' If I car In- I 5" '
- ., 0- ,.""o.c. .b..P., .dr.do,
DR. ALEJANDRO M U XO Rev. A-8232. ftlo l'g, ,.-,',I,-d i L, guofi, $12,000 .1 9-ode- nribit-ii-en, 2 bahm, 15 r'. 1 52 Tel ,on W-0548 e VENDO, TRAPICHE COMPLETAMENTE zos muy comod
, Mo, if, 11 11322 ,,,is Ot- $39,000, 2 plant., I-irromfic,,irs. I- 1645 D- 44-49-6 may. nuevomotor 1111 y 220. Wide en .Man. to, en flores y chinescos. Jue- of t"
-48-17-19 Itinio -- --- g 1. de or, ving, clifforrober $30; safti-carmt, caVIAS URINARIAS C as y M rq., 1. Terre, Jeou. del Mo.
Hern., rogrida 111 A-tria (r.d. plardit.; 114.1111 El. METRO CUADRADO DE FA- it, erift I gos coW dor caoba etc. Tapice- as' ita" i Verrill onseguida. Dinsuro.
TRASTORNOS SEXUALES HABANA, S15,000 in ,I,,. -Wtudo livIlrig-on, :1 herm.- ........... 1,14-tene .1 A5-2061, Vt... D-3316-54-29 may. MFit.b;r" 2e56, Concordia, Sergio.
-ptirfli.t. tie In Quiet. C-nd.off. CI: a o.. -- foau'. ,a 'a hJ,,,.btt.'m.r,. H-0, 2 ba-, c,,lorr, 0,b
giin) net. 27I rni,. Prinelp. y Re ria general. S. Rafael 824 y So D-18411-56-41
Or is ..... tin, mi, clonmild.A. MO.- 5m Y. .
ru si rdto-turnunrlo, criferordini- ,vue A-7795: COMPRAMOS -,, l ,,,I ,, ,-,.,;,,, ,,$,,],-:I,., (If, .'Ill.. Otia. 2 --. D- 15I my CIUDADANOS
irem.. Doennillbrim, psIc%,,c ... lil, ..mbo' .1 I 010 ''n1a. $16f)(10 ()I,.,. A,,,- 11- ',late F-5141 ledad C-396-56-11 my. POR EMBARCAR MATRIMONTO JOVKN
at ... JiCmnudt..'adnnJfu..d,.4 Muelfle, -ad"'. I-obi", lo, l."''olo", "":.", i;" :; ,,, 4', ,,i,. Iua fiin-u ctl- 9 ,l, MIRAMAR: :I,. AVE. ENTIRE 'M y -1. SO- -kR Istlelva Ia esensez Or agua ca. Nicola,. v. a juego living con xofAcamn,
""'p- I ... .... I, ...... t"I I-' ,I.., $15.111,0. rIllm(ft 1 1-122. .Irmi. 1. Portion Ationsid.. Alentlien- COMODIDADES PARA HOGAN., LIVING. I. -qum C.or. '.."'11- ". ....... ......... ,I.
lot G""'d,., I ... lld;:d- I I. .... SiI7,000 RENTA S160 'sI.,,';-. 1,-'2.11 ,,r- sceell.. Medl. -,d,. do b.n.b., "' d' -a y -md.r, act. mcderniti.
d.ri de 11 12. Tel I, f, to of... .-5128. IV d. mral."s Eld I I Almelda room. butmen.
en I,, r, -.1, "I mesa.. bonquetax. efrillf.r.Z7 CrosJey, mAquin' Singer.
- -; : l 1111, I N- ... It, roco. ,ur,. p-, ein.. Left- romadas. va3, """" A (:: I -1. 1,111ole .:,T 1111 A,-Ia It, lu do itirdicto c D-1933-56-3
F-49111. ...... i ... (I tion- y Cut., Oet.br. 221 j.- :.,5,. -7257. -7552.
__ __ C- lt ,un I I .... l ,JIC 2 D.. 964..44-20 Allsvo Has esuill, mesas cocJmD. taburcles, planf 41 17 11 , "I", ii Wool- uI11prlIc11cIIIr moimAll. Atal AVENIDA EN fs.
DR. ALFREDO COMAS ---- --. iio. plant", 'lla''In. note.1nu- nudirl. 2.78i %,,I as Fronts 3.3.32x6O 7U1,1.1. ,I." ch., 11. roomea. loaddror... ...of. mecestU-2530: CONIPRO ADORNOS HABANA, $28,000 ," ),all, rooledlit 21 hablIticiou" lointan lel"ono 13-5129. Interior. Casa Cmno. HabaGintrealitIllm. ii.rics, tilrulf.. Qprirl. .let J-url. No ...... 1. ,,,.d,,- : .!"',,'hl.",,. -1-Irid., gfi. rn.d." to na 6, entre T. Rey y Amargurs A-8607 GANGAS I.
jr1orrom ptoplas tie 1. nojer Elerflulod fillos, ubjetos de arte, dc I, ", lit i"', "; ", ", "", a I i d- amullonr', 11jult, Ot- ,,dIII,,u purum ntco, i'llium, 2 REPARTO ALMENDARES. CALLZ "F", SE VENDEN 4 TANQUES -,-e-l- a' D-4874,56-11 my :
'uu(,:, ,,,;, -roo,
Iola. irebldr. tope.ei.didiod hIctleoldad N
(ibrrn. Irt del CAnce, Co.,, I I I., porcelain, plata, oro, illarild, 2, I pin lrola olli, rclla Prullsiz. 4 -- 130,0(n Frnta s2flo. oil. unico solares do 471 varas entre Avenida 2 de 6,350 gallons; I de 900
i .. ...... ..... I,,,,.I 2 pult.s. I ,,or-lo. IdIfiln, (,cut, v-, d, : h.bilanor- 2 I"- L. Cop. Consulado. Calle "G- 2 oolares
diarl I a 4 p rit San Nic.l.l. 2elf I)lionCe CrIstal: ns, ,' Ita, 1 i ........ t-. S-1,50 (10 -ulit. $25,000 id-f- pol ruuto ,-dos 3 .'Luutan-l- A GOArIEL
M. I H-4811-3-3 stay. joyas, vapil, [A COMPETIDORA
772& buctias rumunicaciones, Tellf. B-5128 In- gallons; I de 300 gallons. Infor- cubiet"LOS, pianos, lamparas y It. Fl ,-13-,2, 519,000. nent. $210. F-5141. I ...... i de I 3 D-749949-17 May. I Vendo magnifico juego cuarDR. A ELARDO LABRADOR. EN -- ERILENO OF '417triten. ESTA Sl- man: C. Garcia-y ,Ambr6n, Re- I 10lid.dD In frr-edade. seficurn. 'on#PE"A inuebles de estilu. "La Piedi ) RENTA, S42,000 T ala. C. Rios. XO-1832. Liquidaci6n pernianente to, Luis XV, antiguo, sofi, bufill., c.-rin, ifirmen y P.1mr-us, c : lecta". U-25:30. S:13 fd ciIllid tin Santa Marta cast qumr, D-63(3-54- 9 vas, rhuebles, ropas, mAquinas
k,,I,,IJ- 4 Itlmaas, ,.u.-lot. 2J, 4 c.d 11 Im. cordir do Beliseculdin y tacas y mesa medall6n. Piano
clones Intraverr -sa, AnAllsit.0 y Hdli"ogre a -,.. $46,000 REM A $480 " to a La Sorti- escribir y coser, radios, nevetin.. Congo Itas gratis- R a PaJI : In C-4.5-17-l'-' oW i-InIla, ,outdultotes 01-, :1 pl-lits ..... 1. Cori- Carol.-. Inf-mrs: Cafe casi nuevo, $300.00. Escaparate
3 Is. in. Angeles 7, Teltfon A-01101 .l. :1 -- o"Irpod ..... Ic- 3 "'arl'i." Nlcrincr del Caloric, ,,qIl,,a rmoc,-I. I., Cc,,f.eg.. y C.-Ole.. VENDEN NOTORES DR GAS I P ras, baubles, y maletas avi6n, y
I .,10.00 rent.. stioutfo. ,,, FI-2322- 11 rm -,. 3 le-l- come-Mv, v 6 apart.. C ropir-r- do h1olo y sure D-1-3421-1-8 lv. :;*",71'alct. 14:10,00 Iro;,ii;.,,, 47,000 Oita, estiuctuta 11-1-i119-11, 11taloo, ,,Ilflrl,, 2 D-3034-49-5 trade. Plant.. electrical. do vapor y DIL antiguo, enchape p4isandro.
RAUL AYNAT r .1 m, Dn, cedficto esunut 4 L-l', 11111.1 VIBORA. REPARTO "LA FLO- tie Wella y pozo profound Calder" 11 cuero, capas agua. calidad y ob-IMagnificas porcelanas Meissen,
mer Garcia- I- o de.2phitint-l-le, $34.300. Renta $JU0. m6o 0 q oes .m,,1msBde.1,P11 Ill 111, 14, letos arte. Compramos y em-IDresde y otra. Affombras, taUtill- .. I "7,,;",'s" Wor.ble. "Lio Regeol.- Pago mil, q- d trout F-5141. resta", vendemos at rontad its. A R Billion D-01
Valencia, fluil .(e,.ed.d,, muln, ,,or -, u-ble, C ... ...... pie I F oenaMos todo tenga valor. An- I pices e infinidad objetos a preti .1 radical Trat.mme $500 RIIN TA. $50.00 to nlazos. arias narceLas chica, v vtslinln I ..1-n.... eo ...... 1.
over ... Ponfit. -r's 1 .-----.-" I- --- "' 1C
.
- ________ --R-W -_ T_1-1L1M--IyIIr.n%-%JLEZ. -7 LJ, MATU Ut IV!)U I FAWNA Vtffl101t1r I I
., ,_ L 1 1 I I I 0 I I I
, ;
, VENTS VIE _141A S DINERO HIPOTECA I ENSERANZA$ ALQUILERES ALQUIL-ERES ALQUILERES ALQUILE'RES .
- __ __ I
Iff 7 _; I MM_ .]DjOF pRjA 59, RADIOS.Y APARATOS 64 :: .'OFKRTAS 1 75 PROFISORAS, PROFESSORS 79 HOTELS I 82 I.. ". EUCTRICOS I I I __ APARTAIA NTOS as NAVES LOCALE 94 LAWTON BATW A o
MM 3 1 INGLER. FRANCKS, AL -_ -_ -_ -- ,d'IM q PORTATIU, ULTIMO Mo_ Deade el 54 anual, diners, XMAN. ITALIANO. HOTEL "PUERTA DEL'SrL", I rKOXIMO A HURALLA. BE ALQIJILA A 7 D, ALTON, INATIVITA. 11 ., 1,
."_ X I
,"do cornpiar. No. me he usado ILA GANGA DEL AAOI cS.C. VICTOR Sabre cases, tincas y solar, xiiiq TiT Pm neXsSP*fi*l1 Cla"S A d0raiC 110 Y trBLILICI ALQUILO RXPLY.NDIDOR APARTAMCN- VILLKGA1 it@. r
Cost6 $135.11,13, P tie gabinate, tocadiscos. his it 246, esquina a MurB- Jotos, con i.ta al mar. desde $58.60. Vxi. go -d par. ,-,,el. )1.,, inform- Casa solo. comedar. 2;4, closet, cocinit y '
" A Convermaci6n deade ]a primers Ia referenclax. edificin Malec6n NO 161. pr6. Niurmilm Ntim 4Q7.
In dox 0 cef !a. D-2730-AS-A b&M. friforman Telifanc, U-11111S.
todavia. (in. Bernaza
,gr no necesitarlit C"t So- gados. Dead* $500 haste $50,000 a mos. rat? Otto R.Mler. S. Catalina 161. Marian lnfdrmes: Joaquin, plot a --$95.00. Galleon 102, esq. Tra&- torniticamente, nuevo, Seabed ornprar. documentom, Para consilderar .1.14 So' Ila frente a Ia plazoleta Ursuli1-4 Vale $600 DO, L. Taj&Jo an II25(Lito sallelit deg Telilono DO-1749. D 9-75-5. ximn a Prodo. D-2724-M-4.
1\ as fin. baja. I D-3617.824 SE ALQUILA LOCAL PRE,dem. W SMI.- E-123-11V Asti, Campanario 607, A-2611 do 3 a 5 Froi 1i
1. to 312, altos: A-7 Corrector Colegiado. X-D-!i=2-64-9 ALQUILERES YANOS ;
,:, 161. C-26-59-3- INGRESOS rias. HAganos una vista. Habj- APARTAMENTOR ALTOS, CASA NUEVA parade para Peluqueria de 98
-_ Compet.nto Dr, an Pidagogla aspect.,,- taciones w eriores, modernas t.d.. can front. a 1. ..Ila y coat.d.. If
I PARA HIPOTECAS, NO PIER- do an Ingram. a Institutes, Normales. Co. ., been may frescos nunce laita Silvis. Pals. senoras, en f6O mensuales, en PLAYA GIJANARO. ALQUILO YAWAS
Niquinas de -escribir con comfort. Agua cal t y treating. 214
60 INSTRUMENTOS MUSICA da tempo. Wat a Martinez y merclo y a Ia .Universidad. Clams particu- ien e y comedor, dos habitaciones. bafto. cocina. edificio Ave. Am6rica, esquina 131,1 al,".ohl.d..., cal ... I 'I
_- ten.-. $50, Un. c..dr. do rulas 9. 29. 22, frIga .d.r. un" miumnsInform- do 1:00 5.00 p. M. Tilt. ria. recios econ6micos M-9530 y otrag madera.rpor comma& tmDE SUMAR Y CALCULAR F tar*,. f P I ,O 78,yCtrAnVI.. Colic 15 esquina is, Nicanor a Ave. Aliados, Reparto Am- w,3te;kn "'ra' can a
11110 PIANO IXIQIITI. 11tOrto Prieto, experience, seriedad U-9152. D-307-75-7 my C-40-79-19 jun do ampo. pr,,I,, y par .hos, Sra.. M-30W
PORTATILES Y DE, MESA a &par mento, grande voctsi tecindo blan- rapidez, 5c/a. Tambilin danius en comirsiTzINTs G Re I D-3249-82-5 pliaci6n Alturas de Miramar I
N ... an"Aperfecto estado do pintura y run- PROrK8ORA\Jl)R IN L __ Info K
uevas y uso, garantizadas. cionamiento, calle C NO 008, entre 27 Y Be fabl icaci6n. Compramos casas y y Taqui-fla "PlIman". Insitsespmflol. GRAN HOTEL APAKTAKENTOB MODERNON. N IFN7TRX rman: B-3588. Puede verse ALQUJL0 RESIDENLIA SIN ZSTSENAIL I;.
Vedadu a ciao" a d Report. I
plif I!6 y 34. Playa Miramar. una cuadra del
Et To- solares, Martinez y Prieto, O' a o"'cil"). fli"p"'I'llded an "in- ZULUETA Y TENIENTE REY con el encargado. .-, S-Ill.... d- plants.. Based !
-Reparaciones e iguanas. Conti icar .viselianza..mitodo fiell: larmia ex- Swinnig y M. Y. C. Jardin. sal- ardor, $,(,a. Informed Tal0fano M4721. 1. 7
IAPKOVI BKI VIOLIN BRETON, IWAG- Reilly" 309: A-6951, 1-3456' (co. periencla. Defer n entire, tolifono a direc- H.bil-lon... todas ca. ballo pely.d. y 3 h.blia.f.re., bafia. cocirt. so. y mervi- D-7293-85-15 my. D-2165-99-3. i
,dorais "National", reconstniidas alficas %.C.&, arliguo, 361o par $100.00. cl6n. N,
I 1 U-1945, D-SMI'V15-A maic telkf ... Par. uns persons. $2-00 diRri-m- clo tie erf.do. $75. B-NiSil. -distintokmodelos, garantizadas. San Carlos 010, altos, frquierda, Vando rredores colegiados). ,. $2,50 diarlos, Par mew.. D-3353-82.7 P61L EMBARCAR DE VERDAIJ. CKDO I .
a t.das hot". I I I PIANO. VOLFRO. VllOXjN sh.so raors. li.mt Z-00" 'T.Tite .1 DlARIo DIE LA MA- Rio. I
Ventaq. a p azos. y h1quiler. Se D-MIS-60-12 -1. 12-D-3667-64-8 mayo, tars, on ettlaima. gara tiza anselionza RIN&. D_2.UO-2321-19.4 Mayo cal. con ,yarbacoa. an Tenienle Rey KAWAMA I
' .,stem rrp do. Motif pieces, Locorporada )a mlquiler. Informed: TeMente Rey 160 '. I
C lun D-973945-7 m", I
ny erf referee fas "La Nacio VENDO PIANOS GARANTI-, A-0626 EMPERAMOS A-6626 minizierto. voy a'donrilicillo. Vikerne: 'Villegas 359 casi esquina I Ohl too arti. porcelares, Jo tie bri. y lu#vm- 3 & 61 San Rat&*' 473' Hii-lillil. I ALQUrLO .LOCAL PARA DEPOS TOR O model' Spi RADE 11
zados. Lini:ios 09 HOTEL LONIAL CALLE 12 N9 512 VAU "
lante:. relcies refilled. Comprayasr y van- C-139-75- .my, Industrim. Admit. .f.rla.. San Carlos I RU
it Tte. Rey.A-9915. net, Baby Cola, y Verticiles, demos Pida precia y oferta. Battles. Male- LECCIONER DR IINGLXSI9N CON Entire I 2t y 23, v.dad artarr; ntas anTre Dx.gU, y P.ft.la,. Preg., s alqtiiia residence an Is playa par Ino I
\ tag. vsussv- Meier Situado. S. Niguel y Galiarive. ;i .*_g5,:6, ,,
I Q-124-67-3 my. ,raliquinso' "Xinger". escribir y sumar! cl6n excellent milado, saguaro pars I jo: sale, comecior, 3 ampfi n RIstiltaciones. Varga a verlo. c- trio. Junto. Julio y &goo- .
con ficilldades de pagp. Las Radop, Cojeria Slaloms modarno. Iiin:per- norWy mayares, class par4culares po eJosele-excaparate. batio interealado earn-
, T'; Centro. de Tiendas y -Teatros SZ ALqUILAN LOCALES AMPLIOS PA- to. Comp-to tie -Ia. comedor, cinct, he
I mejores maracas como Steinv/ 7, to reJoJ6ro do Suits. Cam Bernardo. Silk- professors single. favor Harder a] TeM. HabitAclonex y aparramentas con baho PlxJ0- cocina gas, coleefor dexperd r. comerelos. Zanla entre Galiano y blacineirs, 3 bado, amplim. portal". y is- I
Ronisch,' Knabe, Fischer pue- Tom 63, ent,4e ,Corrales -y Apodaca. A-6624. ,.Do frif."71. 16464 my. privado. Agua caliente. Colch6n rottelles. 'I j No criadox, Verloz. ,a.. Agutla. Informant an Dr.gones 212. rrazas Para Ia costs norte y sur. cuxrtos do
I I I I I D-5391-44-12 Mnyo Marriffle comeclor. Elevator. A famillas harm.. .neo: M4573. D-1921-1976-95.9 my. criselas y garAJe. completamente eq
CONTADDRA Vff lovd 10-011FRAOR DR IN LK6 DA CLASES 11 Interigr afrecamos precto. especially, D-3210-RI-7 Ifa% ,g2raje Kawarna. Varadcro.u= r. I
11 I i de obtenerlas aqui. Cuide su di- an So came . d2orialciflo, a XMP*' par din con y min cotnidas, Tel6f. A-45-1158 I I ALQUILO NAVE 27a M2 EN LUGAR CEN o 13 115. U 3233. 4MI-1118-14 my.
a dividualmen To dtodoa scialatactas D
Distintos tipos y tamanos re- nero, adquiera su piano en "L in IS' LUGARESO 158 teir., par. ind-tria sionackri. ..Inn
I i
vas y ga- Predilecta" y no tendri Contra- HIPOTECAS I .eceafdadex yieZIOlciones del alumnado. C- 91-79-25 May. Entre Montoro y P. Outlets, sportsmen. cOrridO. rAt.!ya. No 170 esai asq. Ferran- PLAYA CUBA ALQUILO LINDA CASA
Tango varlasjartildas desdo el 4 y me. LIamar al F-4733 a FO-2997. Ia. comedor, dos habJtscio. din&. Informant an NO 172. annuclol.da. refrigerator, at mes tie Mayo I
rantizadas. Vents a plazos con tempos. NuestKo',prestikio eS di. par cantio., mada confided y garantla. D-305-73-14 nos, baho intercalado y cocina. $60. Pre. D-3559-113-41 s9o.M. ,.I, a ,az6. de $3.00 di.rios mi.
. I Tambidn a liurgos plaxa.. pag.d.ros par HOTEL PLAZA to p"O: Varlo tGdaz harm, In. bo-1. que hotel. Mi. Inform- are, I.I.
.referencias, Alc0leres de las resultado de 25 afios vendien. do interests. Los 76 COLEGIOS (arms: Junco M-iM73. Fl-7891. E-M-06-5
, ., . I 1, mensusillidades capital a gurt
:Mismas, a comerciantes. "La, do sin engaho. "La Predilecta mejores planes T min econ6mlxom. 4.1_ NEPTUNO Y ZULUETA D-3211-92-7 all I
Men. MID Mirif. A-1577, Angular 301. qoras
National", Villegas 359 casi 'es- San 4afael 803-80.7, casi esq. a ,flefrus. ColegioMARIA C0kOMINA FIE ALQUILAN APARTAMENTOS: SALA. MAGN FICA NAVE SE SOLICITAN I
quina a Teniente Rey. A-4915. Oquefido. C-354-64-10 Mayo. BUENINTURNADO HABANI comedor, 1 y 3 habitaciones, befto JnI
1: Primare tramerfiann', B hit larato. Comer. tercalado y cocirts, $49.50 y $67.1,0, calls A dos cuadras tie 4 Caminas y at
, C-12747-3 my.. C-42-60-19 Junio DFAIRRO XNBEGUIDA QUE LO NACKII. ac 17,N9 160, entre 10 y 12. Nicanor del Ca.. 101 PERDIDAS
1. to a particulars, on large$ plazas, con cf Secretarfado, Insfift deel, Iadio e:;rIma- CENTRICO. CONFORTABLE, Pa. Informed an Ia misma. Referencias. Mercado Unico. Santa Marta, cast as.
___ jarantia do erclantem a Ind trIsles; a Z. Garmintiza Ia coschania, ca .6. y ECONOMICO. D-3599-82-14 quina a Lindero. Informant an In mixAF. AFINADORE&- Corn Marcia, a Incluza .[ internado quo afroce, Neptune, entre BE RECOMPENSARA CON MAN DE IV
_ empleadon do ca trials, con Mo y an Gent.. No. 57 asq. MarH OLES DEl FiCINA I ; garantla do patrons, a'comercianies a in. Gervasio y Belascooln, Hatianai U-5217. Habitaciones, todas con ba. SE ALQUILAN valnr a quen devuelva plurna tuent,
, AFINIt BU .PIANO PORA4_ ARSOLUTA. clustrimiles, Sabre mercancln, on leiras C-23748-11 Mayo K- h-p I-J-. qua 13- grabitelsts fall. "
Compras. Ventss, Cambios. d privado y tel6fone, Para 11118 2 -p-riarrient- sale, eoMed.T'2 habits. C-37-85-3 calls M. A. T. y ra rccuerdo do fami- I I
. I garantla y segurlded. Manuel Dominguez Parke socibu,,hipotecas pofflMelias y grans:; no Jones. Patio cocina tie gas. agua abun- lie. Lt.- .1 Fl-0762.
affnador mecAnico-!trrecanxtiructor do pla- a corto-y largo plazo, Vilame. Recareria Rk- 77 ACADEMLAS persona, $2.50 diaricis, Para dos dents 19 pis. Aye.tari,. 240. InforniAn D-3460-101-3 I
Escritorios, sills, libreros, ar- n-, graduado Escuela Danguard, New pide. corredom do _PT6fit8mO2 a Inversiones. -- personas, $3.50 diario. Por me __ U-1355 U-1041 horns do oficins.
. I- York. Dragones 51 y Zuluets. Tell. M-3111till Manzana do G6m= 350. C-NO-84-17 Mayo ACAPKMIA DR IDIOMAN ROBERTS. A D-3684-82-6 96 OFICINAS 1.
chivos,'cajas seguridad, maqui D-73-Afinadar-22 wayo. lectin 132. M-2134. IDesea. Ud. sprord.; ses, $60.00 y $75.00. Frerile a]
ir,,sumai, etc. EnSert!S AFINE SU PIANO. REPARACIONES NUT lnjgl*z? Compare vI m&tdo Roberts. 1, re- Parque Central. C-408-79-12 M BE ALQUILA APARTAMINTO BANTA PARA OFICINAS 102 AGENCIES COLOCACIONES
I Dineco en hipotecms of"do $500.00 an ode. leads, par mi solo. Distinciiin. aftalencla. Catalina 115 .sq. Bartell.. Santa. 9.6m.
comerrio. (Antorlio). Compos- ecocit"'111 ...h .... clavljea. y tood, Ionic come Edificlo on comrtrucci6n colic "P".
. close tie trabal s. Sr. Le6n Tilt. I-i"S. Intends baricarlo. Reserve absolute. Barataria. QuInta adici6n: 82.00. Safe.goonsed.r. I c..rios, cocina Ban, Data.
teya 360 Obrapia y Lampirilla garantla y strieclad an Jos trabaJos. Warmest, Martinez y PlqeJro, 4anzana tie C-213-77.3 May.. 80 CASA DE HUESPEDE cal .dor,,Agua sifernpro.DS45 y $50. In. quina a Infants. Care& del Ministerio Agri- 'LA MATANCERA": A-7740
. D-2672-AF-I G6me. W: W-0112. 1. I.... -1547-83-3 Mayo cul ura. Radlocentra. RetLro A.uc.ra-. H.- Servien- pars cuaiquier parta Habana y
A-774i, ". % C-295-57-8 my 4 -_ ,-- D-9200-44-3 Mayo I I I teltNacional. Colegia Arquitacton. Plant" reparins servidumbre ambom sexes. del .
MANSION TOLEDO APARTAXZNTO FKXNTE CALLE E IN- do 450 nuetras -d-dem -,I-- "let' 1. y --tranjerns. con references. BarSURDS ACZRO. ARCHIVOR ISCAPAUT- 61 DE kNIMALES . I f Be niquilallfpno habitsel6n pars matrim.- terror. I con Earaje dead& *60 compuestos parqueo. Inmejorables c "to r.Apidn. Sol 405. entre Egida y VI- ,A a u hombres solom, con comics. y tie. arrtza, Sal&. comFdar, 214, bafio interemila- Adaptamas locales a sus necesidades. Tam- Ileg... C-111-102-19 J.ni.
tax,. tarjetmarce. miquinas escribir y in- ACADEM IA Mi 9, 19 of 6 f..Ijl. Informed:
N in sets do. coctria gas. x.c. Goicurin 510 entre Pa. bion apartments
zn&F, bur6s. Ilbreros, butacas. allies WAS ACEPTO, ORDENES DR INCUBACION X Telki M41 Idlo I Ircla. Hiy elevedor, O'Reilly 31g,
y giratori-, banquets y livingroom*cra- todas cantidades. Mixinno tie garantia D) 7 N E R 0 Neptan. 452, .1tos. 'i4i trocinla y O'Farrill. Ruta 15. D-2181-32-12 U-1777 D-852-86-4 my
madon, cuanto necesite Oars ofldnaS. Bar- y ellefericla, granja "LAS Cocos". Telf. I F i)ax, Miccarografla, -Tersedurl., Tmquisra: par Hab a. D-8443-80-3 Mayo U-1880 RENk Us.1990
tmos al Inte tar; Casa Cana, Habana 556, I-6585. D-=4-63,27 Mayo fie, Ingram a let Estitialms Cut. 9 ESqUINA A 1, VEDADO OFICINAS- SE ALQUILAN "La M-or do Cuba", Neptura, 1015, ementre T. Ray"Y.Ar4arguell. I en 24 ,horgs fta;,,,vr lit:xpedim6riltulos y proveemos I OfTeCCM03 Y 50liCitarreg
I I de empled a huestros gradiladoz. Accepts. CASA DR RUESPXDXS: SR ALQUILAN Apartamentom lujonos acabadoz ,do cons- locates. Uno con frente'a Pe .. I 3 ria Y compatente: cocineral,
11 .. . : D48 3-57-11 My. Sobr* silo mumbles. dejAndolos an go, aiparlamentoa amileblades con baho pri- truir esquinaz frescax cf. balc6n, living I cri.d... manejadorax, lavanderas, mucha- I
. f! potter. "EL QUE MAR room ]if incorpormcl6n, tie Colegla y Acade. vado a proclos,1716tilcos, en Rillum NO 110. hatiffaclonL baho an .,010,,,, closet., 'e.1 Calle. Edificio Palmeroca. Obra- ,hns por horas, co Inerns, cri.doo, chafe- .
I RAPIDO Y rates queAlenen Ids requisites qua exige
GAKADEROS D-M91-80-10 may. govelas, covina gas cl. gabinetem emmalt dos pia 114, entre Oficios y Merca- re.. ,.Marc,.,, etc.,
MAR CANTIJDAD DA" CINCO ARDS nuestra Reglamento. Tambitti, closes par 'an C-15-1112-19 junto
NUEBLES. IE OFICINA sEmajAnIERBA I DE OPERACIONES GARANTtZAN Cor pondevncia. Pida inform*,, ..I --... El viulor. Vigilancl. peranan -_
I SKRVICJ0 RAPMO Y DISCRETO I D-94811,77-21 M.,-. AMPLIA KABITACION IS. Econ6mlcos, Ague abundance. deres. D-5780-86-13 Mayo
. I tNTKRUTDIA I soon, baletin dos calls. comics, execf. CAJAS CAUDALES, GUINEA DE PRIMURA NO 13USQUE RIOS N1 D-2235-82-12 Mayo CRISTO 25 RAJOR. HE ALQITFLAN PA. 103 CRIADAS CRM OS .
.- I)WROVISADOIS. Ud. Tit vende, nj BUSINESS ,orile, precio niftillp, an honorable cast is-
Venda 50 quintales a $35.00 en Eli&, Cf
Lvarioi Disefios. Caoba'yMetal. magitay. Informs: G. Rodriguez. A rt cede of teaspoon sus muebles. US- : GREGG I miltts. Linem, 216, altos, esquina J, Verlado. ONCE N1 1151, V.SQUYNA A. 16. VEDADO ,,rR ollein-. dep6sito, alon-An a comer- . .
I ,1 do 68. Habana. 23-610- TEFIFIRMA UN CONTRATO Gastom TeNfono F-5336. D.9olo-So.5 May. .Iqulln apartment. Informed: M-3994 3: Infor 7s: B-4033. Se p1clen int-mas By POLICITA UN MATRIMONTO BLANCO
Archives metal ."Steel-Age ID-17 4 par mi cuenta. No tema see vista an- I eneargado an a. .1-u- E-185-alf-5 alla coctinera repositera. At criado -rvit
' AVER at MI--F,-231,-,2-,3 .eye y g rusn, referenclas. Unmar F-073 do 0 a, at I
todos tamahos y para tarjetas. 0 RAZA. POLLONAII, POLLITOS trar. mis, oficings mothn situadas on
Legh rn. Jabados. Gigantes. Incubadoras. un edificto modern tie spartamentod a I P. no.
V6ndesa gran chnl:t. p2.656 me, L)(PRESAMENTE ESCOGrDAS Para STUDIO: OW O 310 IDIFICIO 25 Y 0 %Z ALQUILA ELZGANTE T MOPERNO 27 HABANA 13-34199'10-11
_from, contra push I i pisq con terraza a ]a c.lit, x.I.-c.vmtd.,. -- .
Cajas caudides y archives, tddos Huevos- to Duefi : B To delta. Re- tal fin. Gollano NO 113. Dep. NO (fit UNA CUADRA DE I- habits.l..e. .an do. bottom, .Mplia te- 1 104 COCINERAS COCINEROS
tamafics, Mime6grafos, tinta y pfiblica 87, Santa Marlaollonaela. Auto 7 ted Won, a) fondo Uquierds' an: (AIRE AtONDICIPNADO) A 23 rraza Interior, -cina, .erviclo do crthdoo, BE ALQUILA UNA CASA, BAJO9, CA- __
pa e kncil.':7Wntas a- plaws P'le" I D-27011-61-8. I tre trunks Y Animam. do 11 a I y U.ted pueds, see one, mix do'nuestras Y MEDIA DE INFANTA garoJe. cuarto do crisdo con aux .erviclos lie Laguna%, entre Campanario y Man. --- .
y p I St Util" VENDO POTRO CKIOLLO 7 CUART I ; do 3 a 7 P. To. Sl IS' Spare qua sun Alumnom qua desempoilan posiciones deca. Sin estronar. se alquilan frepeas habita- an Is colic A NO 155 entre Calzada y Lives, rique, una solo, cuntro habiteciones. So. 99 NOLICITA COCINKRA $48. MANKJA- .
.n alq r. S exigen refe- pulgodas, negro, lucero y dos Pattiz T1' famillares at entertio. DESPREOCU- costs an el comerclo. Decidase hay into". clones edn vista colic, bafto complete pri- VedsdG. Informant an to& bajox,
PESE ambernoo bmicer Jan comes. No Inicle Avis astudlos dirigida par pro .To lets, eacina, bafto. paLlo, an 125 Pesos. In- dorm $35. Crinda $30 St nec"its, trabajar
rencias. "La Nacionaln, Manuej cas, calldad inintforable. Puede verse. cus. cres 6 cuestos. ni NUNCA trassmas responsible an un trvt vatio, ague trim y callente, lux, telAf.no y D-1506-82-1.4 formeii: M-2.113, de 9 a 10 a. m. Sr. S. Y tiene reterenclas verigm a "L. Cuban,"
I dra 57 E p..Iclitn Ganadera Rancho Bay- 0 0 ,,rganlz.ci6n al in-luffiest C.Mid.. Contort, vlop.. D-1467-91-5 Aga.nri. do C.I.e.ei.res. 23 NO 1221, 12-14
a nombre de randle so propledad. trAi. clo exclustv d %*Jumnado. Ofrecemos ,
Naseiro y C#j VillegaS 359, casi Tom. Tel6f.no M-1019._ D-3248-01-8. Balm y d6la comd, garantlit do out Pa. eficientes cufooi Taqui-triecanogrificos, In. D-9085-80-21 Mayo C6modos Apartamentos S V.d.do y mark colocads.
__ V.dado. call* B. 553, coal -,itin. 23 ALqUILO FRESCAS CASA D-9338-IWIS my.
esquina'a Tenlente Rey A-9915 go EXCLUSTVA11TIL No callia on Sit.. (PrvIesores americanopl. Contabilidad, UAIIA DE HUESPEDEP "PAN AMERICA" 239
C-129-57- my. MATERIALES DE CONSTRUCCION I manom do garrateros. I PrActlea tie attains. Secretarfado. Especial Cormulado y Ran Rafael. Apartarrento Puedn verlo, do 2 a 6. Informant: F- 7 Acabadag tie fabricar, mucho lujo, con.
ateneft artogratia. Closes dead 101 3.10 habilaclilin con baho. vista a Is culle. Te y D-84110-1111-4,may. fail. fc.1, interimes. Hospital 464. 466, log PROFESORES

'r Y EFECTOS SANITAR11111- SR. GONZALEZ D. M. C-14111-11*6 Mayo Itton. A-6475. D-17'240-3 hi.yo entre Napitin. y So. Mig-I Int-crie, .
, EDIFICIO QUINCE 959 mijuns, tie I a 3 Dr. Raj.: M-3802. BE SOLICIT SENORITA 0 SEAGRA QUR
CONTABORA NATIONAL AHORRE DINRROI I Xr173-64-31 Mayo ;RESIDENCIAL GALIANO! We alquilan apartments min extrartar, D-3325-117-14 hable ing4s cortactamente, pars practiI Gangas: inodoios, tanque ba- _. ACADEMIA PADRON Hudmpod*m. Claliano 467. entre Ban Jo. 'Alm. dos grandam hakilteclones, classes. be. rar ronversael6tv con emballera qua nace- .
X16ctrica ".99, cuntroconlador", claim I I ,* y Barcelona. Hobitalplone. espitwilds* tie complete, cocina, comedor lov:d.r. y gg silo hablar la idlanna urgentemente, Sr.
if ticket, *300.00. Hay seen surtido on atrom jo, $27.00. Fregaderos esmalta- 'W RERG Bachtliern(o. Ingrate. Tatifulgralls Pit. Tomblin bottom privadoo pars resident.. ; pollo. Precloo $70 y $75. lnf rma an at VEDADO premiere mmericann. Dtriglrxe Apartaclo NO
m del.. pars t.dom cl ... do comerclos. r man y Gres. an Inglis y Empatiol, Mean- transeitntes. Servicia comedor. Visitanoo mima. Call* 15 NO 959 Sales Is y )101, V 2863. Habana, danda telifono y direccihn.
Joe major.. preelos, L. ,Cos. do too Man do.9, con vAIvula, $5.00. Azule- nograifla, C.M.1,111dad. lngl&.. Irroncds, almOrm. Picin informem. dodo. D-51 1_92_ TOY. I-RECIOso rnimaxia rino "C" NIP 15 AM. D-2597-108-5
lines, Brjmxvomln NQ 904, anire Nuevif do, jos 4 x 4, colors, miller, $34.00. Sobre joyas en todas cantida- Arlim6tica, Ortogirmilla. Atencl6n Individual C-120-50.-3 Mayo ArARTAMENTOR MODrKNOBI LA, BALA pit. ..I.-coort.d.r, 2 h-mosa, habil...I.- .,
Pilar y Benjumedia. Telf, A-0132, flab,,, des compramos y vendemos jo- Profelares con Shia. do maip.rienels. Aerie. a ties. M.S.Ific.. el...I., 2 folios, cortra, t--. 114 AGENTES VENDEDORES .
. C-110-77-3 May: c. ,.,vlclo ,rindoss.
C-1006-57-6 my'* Bidets, dos Haves, $28.00. Allo- ,..,a.., -1 nnmm I
]it. closet.. etc. Call. it b. .l.rara. Trivial crionodidedes. Propi. -.letMAQVINA Z9CILIVII)t UNOZRWOOU- CO' """'I P- 'as, ventanns, vigas yas y toda clase de objets de 2ts-39 "J."65" __ T idt ""I'": M.M. gusto. Lia- an NO 3. r-3017. NOLICITAMOS AGENTES PARA LA VIEN' valor. Antes de compare o ven "MANSION ELSAA ' loren-i U-1777. D-, D-1816.1111-4. to an cases particularly, comercloa/v IAme nueva. Casio $150,00. Lxrejalo en Cabillas, tuberins, ladrillom, ,.I._ INTERES GENERAL R,...,,eaado at moment do vivir con- 53-92-4 may. Pu den swear par to mannm dits
lesxr fordo .- Fill. ALCUILAN TRINCOS T COIAODOS -$60.00. Vital. rApIdo, pu da I e. der, visitenos. "La Favorita", rorlmblamenle y distrul- do inmrjorable P...., ..Ila 11. -i ..q.i.. At A-817). pe ... d1arloo. D.m.atramom ]a Cu. deellat damors, AsIuacsta 312, alloal A-71fil. jas, losas azotea, mirmoles, r CONSULTONIA-DU COMMIRCIANTRI, PE. mesa a muy baja comillo. Ht APARTAMINTOS EDIrICIO "CLARISSA" am Y ensefiamo. &I qua no Ambe, MA.C-33-57-3 Animas 166. M-3315. ..far. A mi-rin y TullpAn, Omnlbux 43 y 17 D-907-89-4 mavo
11 jas, tables y alfardas todos ta rmzm Saiitfinder. Cmilelitri Expada a cs- Lots ,acroditedu exam tiono dlSp..Ibio on zans tie Gomez 252, do nuev. a does y do
_ Yale at 3" del editi.1o. Warn 3 eirte., .*ftor RI.O.
manos, rene y Compafifa, Za- C-20" 4-6 Mayo quina Cuarteles. TelAfono A-2415. Olre c- apartment do dos habitselones con su P,.',r.1',f', no.: T.14max Experlom Contsdore., pars sit contour bmto y line liermo- hatiltecl6n, VdAnDo y I y BO-9602. D-...--.-. D-1859-114-0
pata y C, Vedddo. 'Se 'sirve a] DINXRO son 2 NOVIDAV, PAN- jj- Entro, 20 y,,22,,:TJI,,euadra do Mnol-
Bill lulad an general. Atcriclonem, Impuestoa nAbrh FRK TEL M. a 31 tronvia in IF PIS. can lera. AGENTES ,:.
I resitelto sit problems. Calzads 3.19, 0 T 21 Vzo spart-urnio amurbi
,UEK ES; ,,DE ORCINA 0toones Tomb Ct compro b6vedas. day dl- Nbuilcipaleg y Mlnl.trrios. Ellciente De- cities 0 y 11, Vedodo. Omnibus lim.10 1. Nad-al, IuJ oD.G do, is' vista &I mar, 'ASIA, comedor. 3 dormlifiterifir. nor. .obr* oaxam, torrenoo. 4300, StioO, ill.anif parliament Legal, pars .it. aserituras u "Jan.i6n. Tel"ono Pars lot provinciss P. del KID. Habana y
Muebles oficina, 0JA0 cauda- F-471161 C-707-BO-20 M930 hermoxa Sol&, comedor. amplis hatiltact6n trios. closet@, 3 ball-, cocina y calerilb: Matanzas, me necroftan vendedores pars ar$4.000. Mucho reserve. F-3121. Sr. otroo amuntom de triclule legal, Tendril gro". ,,,, Ires closets, d iiiiiinas, bafto, ebetna, dor tie Sam. %,Alto, etc, Precia: I195-00 1]
D-9367-MC-1- Mayo P 6 n. D-144514-il M-)'O. den ventijas mi to Iduals. D-261S.T715 ILIo do crIndoxO-rOPX do cAlum, vAJiil&. forma, Vidal. n liculos licit venla. Para InformareetBir.a
jes, archives, estates. acero, .. ... , .16I.a. hay .]evader. D-1845-52-3 D-8387-88-3 may* Marceline SaIrtz, Villanueva NO 057, y
miquitfas escribir y sumaA pro- PIRODUCTOS QUIMIC0111 INDIVITSIALKS. .. MANSION DORA- sa" .... n6 Habana. n-1342-114-3.
. Para todo lax #free. No pague mks. C6m. AYESTARAN N9 622%
tbctor de cheques, a precious r'-* W in delutbrillanate DINERO Ios m1wrapto a Ia* preolom mis bmjOi an LINEA 605, (8 y C) VEDADO SOLICITAMOS AGENTES, .
0 lode Ia Isla. Draiguerfa Sarri. .Re alquIla parliament modern, Sears to MARIANAO REPARTOS
zonibles. Visitenos. "La Comer- SIN HUMO SOBRE MUEBLES c-m-ia-ilt Mayo NUEVA ADMINISTRACION briza, Solo-comedor, do. liablinclones, "a- Pagamas buena comialfin par &detentecial", Progreso 209, entre Mon- Sarsapl.n.] cocitin do lux brillanf. qua Arnpll.., lr.sc.s h.bltaeJone., ,,I.(* 1. 6' -M 10., cocint yc:lentador gas, mar- AlQUILASE CASA. lot BALA CUARTO da Op.rtunJdad excellent. parm, personas
gerratq y Villegas.. M-6226. I... culds. onf.r.... Infor n! e.ila -qui.ita. ..mid-, 1.14f.n., av,. I cr .do.. Informs n at aparlament6 qua d --- n Better diner.,'emplearldo Indo
trabale 1jual Cite an.. llila clitupra min on- J)ejindolos en But poder. Ope- CAPIA PARTICULAR. CON A ic 1. I e-ned.r. c-in. y hot,.. c.11a 15 .ntre' do Ilempe, libre. Excriba hay
lea v.r)n tuncionar. -Garmnlizarnas qua no III- 7 A-7020. 2155-62-5. 11 y 1A. Nicarior del Camp.. V.,: do 3 J. ni
* D_ 5 ( j, trim *y flent...iservid. c-plat., Matri- y D Part.
I raci6n rApida y reserve absol 1-5134, 67 mi... a A. Mich.lenot, .part.do B711
D-V14-57-3 irtducen huma. DamonotatillIdedon. Astra rn..I.. 7-de ,61.11 ,mertnutl- I ...... ... 1. Inform- F-11261. H.b....
r, .14cirlen, onto 501, xq(llna a son Ja- ta. Traiga, su propiedad. Jesu's in a. JA bitac .cllvidu.l. dad, 545.00 93 DEPARTAMENTOS Ernp. D-3094-20-4 CM-1144 Mayo
i .4 I adificloW. atro Astral: U-6583. Peregrina 219, entre Oquindo TELASY RETAZOS ro""'i-l". D-3681-80-5 IS ALQUILAN RrXIDTNCIAR DE LUJO
C47 IrMC-13 en.vo Impartation. Gran surildo do Islas do an. I h ,BPnr e.tr nor con todo comfort. 9f entr. VODEVIL
BUROS DE,-ACERO ___ ___ y Soledad. De 2 a 7. Do.ningos tratternp. a Invierno. Pr"'o"spec'eles, P- RESIDENCIAL ALINA. AL' . f I y 78 Report. Qia,,Jot. A-6171. R-10a no.roual, ..Ilclt. kg"fee Pars .
Miquinas escribi I r, Sumar, cal- d OBJETOS VARIOS de 10 R 12. D-647-b4-9 My. 'a ""ad.daram. lot" dead* #10.00. .cf. quila magnificas habitacione' Edificlo "GE RGIEA ,
__ bones m-canclas frescos todes lea -a. S D-2315-90-7 &nuncio. y nuteripciones. Amplia ,conu- m:r.am. 5ollelle lists' do precloo y monem. ,16.. Dirfj.,e a Armando GonzAlex, Gerular, protector chequesi nue- CONTADONAN NATIONAL. RA TIDORAB tr a. almse.nes Muralls 211 It 324, "Told- con toda asistencia. Calle 1.1 y EDIFICIO RESIDENCIP'. DE -- 263, b.j... Tiff. U-9073.
No Ing, raltractorex do juslos, Me top* TENGO $40,000 19 y 20, V DO .
vos y uso; b r6s adero, cajaS tie forrmics Para caff. y restsurant.9, Ban- Para colocar an hipoteen. inning a at_ man Syria y Compatfil.". Habana. F NQ 409, Vedado. lujo, en Ampliaci6n Alturas D-2908-114-13
hierro, contadoras, archives, ar "I"' cromadam y do coolant. Taburatem. mi. paradox, an Habana a repartos. No Impor. C-2117-IG4 Mayo 6_ ARTICULON DE SPORT: CASA MONTE '
- line, burAm. filtrates, archives. iniquities do to interds: A-8425. VXND0 MAIRCA REGISTRADA NOM. D-8533-80-19 mayo Magnificos Departamentox de Miramar, en Avenida Am To. Granites rebajas Para equips y comarlos, tarjeteros Kardex, bi- sintior y tzcribir, Muebles pars coleglos, 12-D-3044-64-6 may. bra especial Para un. loci6n titurs a bri- CANA OR IIUK8rKDEX AX ALQVILA UNA de terraza, sala-comedor rica, esquina a Avenida Alia- merclantes. solleftemas agonies an .) In. I
ivingrourn, exasperates acera, servimos at I lianthut Para In cents. Informes B-2511. habileclein Para nistrimonlo con comidu lrlr gilds, catAlagos, servinvos pediclon
blioteca. I'La Casa Gobzfilez'p, interior. Casa Cano. Hmbitna 556, antro T. DINERO B-6772. sit, comida, can satiable. Sin nituibl's I habitaci6n, bafio COW- dos, una cuadra de 23, de cua- Interior. Can Montero Sport general, Bar.
Compostela y dReilly: M-3638 Say y Amargura A-8607. opereel6n Inmediatm sabre mueblem do- D-3144-IG-4 V .U. Pat'& Mrribrv. Solo.. Obrapla 407 pleto cocina, etc., acabados tro cuartos, cuarto de criados, 2 .... 107, cast asq. a Obrapta, Habana. ..
. I D-4875-U.11 my. mtstico., refrIgersdares, etc. PrImeras hf- 1 1-2071. D-1922-80-3 E-108-114-19 Junin 1. I
y M-8081. po'ecas. Reserve absolute, Sr. Fernindex. de FE ribar. I terrazas, livingrooriq, come(ior,
Ltmlt:d 257, altos. entre NePtunoy Con- 4No Tiene Usted Trabajo?
. I D-3215-57-3 1A LETAS AVION cordl. Del& ly do S I 7. D-2 49-84-3. A LQ U ILERES 81 CASAS DE COMMAS Informes en el cocina, porch de crii1dos, entra Be sollcitan agents. No .a Taconite ".
___ BIRVO COMIDAS AL COMSDOR T CAN. m6mo' y da indepencliente de servicioS. periencia. La ensefismos. tie I a 10 a. in.,
tas ligeras, fuertes, Ions 79 H fine. Vans& perRonalmonts, y ves Ia as- Oficinas: F, N9 358, entre Sr. NiMrx, Manzarin tie G6maz NO 1543.
,LA LCASA -DE LAS male' PARA LAS DAMAS Iliad y limpic-a. Sabroxom y vartedos me- 15 y 17, VEDADO. Hay garage y elevator. Pupde C-737-114-21 mays : ,
impermeable forradas seda, to- "u'. H NO 107 altos. Ved.do I Lj verse a todas horas con el en- TKEsjTO Romaltz SERIO, Y XONRADO
MAqUINAS, bE ESCRIBIR dos tamafios. Maletas y maleti- 67 D-6506-31-14 my, aw cargado. Informant: B-3588. qua necesite vivir desahogadamente. ver
. C.All.,. R 10 an Limp ran Qvi-d.. .
HOTEL' CANADA C-38.83-3_ -7292-90-15 mayo Infant. y 'S. Livit.r.. 'FibriT.
Sumlir, coser Singer nuevas nes cuero y piel. Badles bode- I CANTINAS THERMO D .
PACO, RX Pill. It "LLORENN", Village, 5, onquina a Tejadlllo, frento &I a. higlA rilem. D-741-114-4.
reconstruidas, con toda 'ga- ga y escaparates medians. "La air*" parmare tVZR.io 0 1 ejnrable comida an
Mea D ctirrients do lode Parque Zeyas. Hakiltaciones may fees.&*- tinas thermos. Exquisite xaz6n. Artief.1 .; 94 HABITACIONES CRUCERO DE LA PLAYA
- Para ..far.1 lhas, X.rantizad... .,,a trim y collenti a fail. nor... Elovado, ..ildiul e'ri, y Ia calidad. Scrvlmos Vadado y reparlon. I Be alquila apartment, nuave, primer "EL COLOSO" .,
rantfa, Be lv ofrece. "La Re- Moderria",'SuArez 16, cerca Ten ,"' ..Itynas, an tddOs IDS -a- dia anche. Proclon emn6micos a hu49pQ- BIT 1,., Sal., t,.nn.bOr b0irt y x.ri- lebbri.. do tabs .... So licit. aX.ntm an 1. !
genciii", Suirez 1B y 20, casi es- Ce'nst: A-4074. ti'.".j Units, d.micillo: U-5420.. 21 NO 860 ,sq. a 5. T. F-3518. ALQUILO MA ACION VIENTILADA
d" del Interior. Concessions par xem.nas D-1354-gl-25 Mayo ..ex. .1 b.6., .M.eblada.1 primer pixo P '16cuart7- r
D-8744-67-4 .0ye nnase. Mar#fldad. liniplean r ..ried-d- exise Ia- no, Ftifficto 9 Y lot. Mo. B 5727. Ind. 1. Reptiblte. Diril.s. E, Alva-, ..,
quina Corrales, Tel6fono A-6628 I C-296-62-8 mayo Informas Toldfono A-0400. a hombre qua trabaje fuera; me n B-6476. D-2854-90-5 apartado 22, Cumanmyngus (Las Villosi,
- LAURA GALBAN no referenda. Minted 215. Nepluno y So D-ION-114-24 mal.
MALZTAN VIAJXS 11.50. PARA Ing, 21 14-711-41 Mayo
MAQUINAS CQSER SINGER mar y tierraj bellies, $9 00. Bolmism A014ya 70 INTEREST PARA LAS DAMAS __ ServIclo a domicillo. Comedor familiar NICANOR DEL CA51PO SOLICITAN AGENTS EN TODA LA I
nuevas y usad6fs con toda ga- $0.50. Carters c0elgiales $0.50. Articilloo j- __ __ Recloctorm do mcina. ofrece Ia mks vmrisda, ,eabod. tie X"Republic. Para Ia disWbuci6n dt los Ca- .
. HOTEL "ROMA" HABITATION COMFORTABLE Re mlquii- ,nia c--- IuJOcoiOdrilo Malelas K balgata, Is major y 44RDIAS NYLON T AJIJITADORKS IBUK- Hermoxas apartamentom y hatilleclones mloundarile y blen mazonada komids en (atirlear. 3o. piso. compuesia tie errazmL ramelom "Guarino" Informer Hernindez .
- mks berate Lux -22.111-611.4 Mayo nos. bunitos y baratom. Homo Products. Interiors 7 con vista a In calls, con see thermos* Pretfoff razonables. flattens, Ve- Resiclancia particular. LLe agrada a us- '", "M'dor, tres cuartos, batko Interes- y Pastels. PlAcido NO 249. Carriagitey. I .
rantia y pizzas repuesto. Act 403.2 D I dodo y Avis reparlos., Be ada4ten abonaclos ted vivif an cost pulcra y tie mormildad, '. -893-114-23 Mayo _'
reldfano M-3075. . viclos privation. Agun trim y callento y a a I edoT. U-9384, 0, 260. Apt.. esq. a con comodtdod y preatigin par. .j P_ Ind.. cuarto y servicin tie criado cocina
mitimos su. miquina vieja en CONTADORA --'I-,-"- C Is I'm, I I
"NATIONAl," .645-70-18 Mayo vador a todas harms. Exactable comida. TE a earn 621, tie gas. Bernie. coleclor do basurns. Serra
0* _31 0 mars? Alqullmmos habitmel6n pars inn r Ia brt.n
parte de pago de' ufna nueva. De ocasitin garahlizarlss. Tenefoas gran pecimildad an otenclorem a tranmedrites. Pr 27, Vedado I D-8 Colic 15 NO 174 cf. 10 y 12. In- VENDEDORAS DE MEDIAN !I AJUSTA-
__ ___ --.---.- -----..-- sales do Arabia. sexes %I
"La'Regencia", SuArez 18 y 20. ,urlido Jos mAJor4m precloo. Demos fachl- VELLOS des o.pociales par means, y most&. AXu:' SFXVIMOS CANTINAX A DOMICILIO. to desan con ,ode asiblencla. Malec6n NQ larmen- Colic 9 NO 309. P.118840-5 Mayo dores, etc. POT so cuenta. Home Pro- '
dades ds pmgo. Viallenos ante. do compirmi, cate 192, coal enquire a O'Reilly. Tel6fa. Uno: $0.90: dos, ILK; from. $1.50. -Pa- 647, -gundo pi.o. D-1272-94-10 "IEK. ducts, Barcelona 51. Teldfqno M-3073.
- I no M-89". D-1469-79-3 MAYO hole y criolla. Hara Ilia. Pruebe Y Perk --- --- -- SE ALQUl[LA EN $160 C-646-114-15 Mayo -,
Ia Interest. IA Came Bprgu Neptuno 626. 1 1 'r
CAJAS DE CAUDALES Y M-11114. D 1187-62-5 Mayo "u ..... .... nl,, .,,Is 411, -16 CAdele. PIE ALQUILA A I ACION, 11 ,11 MA, Extirpacl6n radical de vellos D-3626-81-9 trimonlo sin nihom. no cocina. Be exixen sales Ia Casa de dos pLantas, ENTE VENDEDO*, SE SO. *
-- ....... Aguila 627, porReiria, primer situada en el Reparto K,)hlv en licita, especializad6 en el ra- Z ,
armaricis y archives de acero HERRERIA Y PAILERIA de Ia carat muslos, senos, etc HOTEL TROTCHA Pile. D-11116.84-5 Avenida Alturas entre Ave.'Paz mo de viveres de iinportaci6n. '
en todos tamafios y muebles Venda un punz6n grande y uno chica, Tratamilento cientifico, 'gara'h 82 .- .. ..
muy baratos. Extin cast nuevo. A. Mo- Calzada y 2, Vedado.' F-2383. IST ALCKULA HANITACION AWWLIA- Central, compuesta de dos Tambi6n otros articulos. Escri I
- drut. TelAfono: A-9952, Harms labor to. tizado. Srta. BE A qUILA N ArARTAMIIENTO CON 1'_! !a 1!la fl y ..
oficina en general. "La Regen .... 11. Zayas 13azin, N Frpqenq K.hit.ni.riaq -d.. -_ !!IjLf ,-. 10. per
__ .. I __ !! !j_ I I .. .. .
51AYO 3 DE 1950 DIARIO.DE LA MARINA tjEMPLAR: 5 -CE'NTAV05,Accede Casas a no proseguir el Sigue el juicio Premian magnificigs ejemplares Dan el nombre "reg"c'" a 'a ftc4
del Dr. %pelff
V0810 per recurso de inconstitucionalidad On la Ex adeiia
position We Gan U AVC etPr00~'-s Y VCONVINIENTIS VUELOS Contra hideres de. E. U. a. la """""o & =
einos
DIAR1103 A
airrds y la '"4 de el 1: W.
KEY ff F -io So. pa o =a.
Accede al ruego del senior Teodoro Santiesteban. (lel COMUDiSMO 0Mrad6sW Premio Pi
I. : Z 1 .7,
S SIML 11
Texto de las carts cruzadas entre ambos seftores P6k,Rdmtrex i:orkia. Esid n"oche: program de rodeo E e' de- Auta 71 = 4= 3,
Por su alteza de mirlis Y so alto es- "De ese modo. ayudarAs a mante- numerosb pil- ci6n del P iblloo a) pabell ]it
piritu conciliador, publicamos Ins car- ner el de esenvolvitridose c villasoe nin clue nos CompaIreceri j.'tj 'L_d-J_ -de 6_'M 1ft--C4-'; Tr44aae d a
in hoy-auLe
i 'r 'u renod has cues- ill..htdgl. -Expoist.16n NRCJC OW Ins tiec_ pm.
Las que se ban cruzad el senior To._ rispirli : TO do .1 tiratar e p4. c.Utro
U r
. la ila a I. a last
ciuc so celebra an clones a. 1. y Como r do CX
cloro Santiesteban, Prosidente de In Lfo es Me br,,udar1s un ruiev. cienzil., i ural
I yec el Tribuilial de rgencia -:
Asociaci6n Naciona de Colonos, I tiv .. in _nto a tus proba 4liOho yercits. allmento buniaho 'Tr de Sutg;"
hacendado se6or Federico Fernin e d4s gentilezas Para conmigo. IDt1rl1Lnr-. Gran Campeona:' Cainpeona, 0 am- Con Em emittivo, acto'.na cl p5c
HabrA de c tinuar en ]a mahana V tnsuVa6
Casas, Senador de In Rep6blica. "Te quiere tu amigo, ras pel jy axlo ntinuaron sus 6- puteba. 4W conacm us imesLas del
00 rv de hqy, ante e7o peona, y Grap..Q an j A Pjor 'co- 14.
(fdo.) Teodoro S41liestellan. Tribunal de Urgencla, bores dt callfIcall!?6pr da Ion valicisOm, neja de la expoarcitn! C arlda. .1 t eseLtela prevocitclonel mral de Rau- dW- boambre
JOB lfd._ 'title so exhi n en is. rris- un e lar
He aqui el texto de dichas carts: el juicio del caso seguido a eJelnp! rp ham tr" &&go
res del,,comupitimo-iubano acusados MR."Y de cuyo3 re3ult4dos damos qu -U4 r" -Nueva Zelon- in, que Itivarlit el nornbre de "Est&- Del&:60 rwep
Habana, abril 24 de 1950. Abril 28,1950. is 'F En 1!2 sailor Antonio I
"Sr. Federico Fernandez Casas, "Sr. Teodoro Santiesteban. Pre I- cle delito conird IaD estEllifildaitde in en- d Ron de ]a ark Dulce N6mbre dos Unidoe. I I
ta; -% a an del sehor J6s6*LUi*ia. lie todon Us ital:1111111
flep blca'corno conseettlencla de lost hi -de la noche tuvlc n lugli
i Quinta Avenida Y calle 26, sente Asoclacl6n de Colonot; de Cuba. r El.'nuevo pIantel, Allue c6nsta de dos del doctor Iterru
Manzana de G6me7_ Cargos In ntes 0, que pr9dujo hace tempo con, )etenclAs lilpicas eir qw aculdan Gran Campe6q: Campe6n, Gran aulas 'y tallfres de InUtri= rales, -P
Reparto Miramar, Marianao. tra on el senor Salvador Diaz Vbr- ls Qu Ritte a destacadog -jinc_ Campe6n Y el meJf)r marlin de Ig ox- herrefid mectinica, sla car- tL
it
Fico: Habana. sbn, cotnpafiero en In. prensa, apare- tes Y &MR ass, conquis posicift ink otorgado al exemplar de pinterla. i1bafillerfa. alec cidsd
ciendo en primer tkrmin6. como tal a raza, Chinchilla Glgnle, del _jri
"S6 dl recurso interpuesto por Is Querido Toad ro: apla. dti !a nu eross, cancur- en 4efio, Trw&a" 11111M 096rimm
I ofros, filik abierta con )a asilitencia del
Co "Muchas gracias por tu lider Blas Roca y debiendo concurrir ca' Timili, Orejila, do 1. .0r.mar, Ministro" de Educaci6n Y su esposa.
mpaiiia Azucarera Am6rica S. A. carinO52 a Prestar declaraci6n el inspector de At ropio tempo me ofrec16 un sho Co a Pr sidente Dr. Carlos PriO un&m!"M
contra Los Decretos nameros 2160, de Carlo (let dia 24. carries. SO- del Agregado Cultural de istaidlits F
In Policia Judicial, GurnersindO en eF que tomaron parte conocid w Esto trofec, donado por el ?re Un idos. Mr. Jacob Canter Ent esp1949 y 915 de 1950, relacionados con "Debo confesar 9 e esperal;a que Sienz. encargado de Is investigation, artists y conjuntos mustcales. on un sidente de In, RepCiblica, fut Lanado sa erAlcalde Sorondo, el residents, ft em Vetim F=m Ly 23 VUEL VIA IAMI In soluci6n de disUntas cLfestiones sur- me escribleran on In forma tan fins puyo infoeme acusatorio convene en tkgama pati:%inadasporaunts impor- por elehegVrar de Is raza (31gante Ms- d In Junta de-Educaci6n, el Director L yuladacWn Cubona ad 121LAS Vr,ntre haceridados Y :olonos. y amiable que Ion has hecho; sin em- Lin todo con Los t6rminos de to acu- pit 1.
Y awovocho @1 derecho g1das bargo, tambitin esperaba que el Pre- saci6n. firma d sta aflol a., do Isr finest Oremorl. de IkEnschanta fo ciao n" connatucal 9W ha
"Pero s6 tambi6n que ELI no igno lit!"Oliittledlo7al- no otnum ocat"lies ma "*&Do 2hpIn importance del esfuerzo quo El'rGdeo do elita inches Primero3 Premicts par Rams: Roza patfietti en el periods diocientro an L y 21 mo*rMMtz"
hacor osirala on its sidente de In Asociaci6n Naclonal de El citation T11bunal dispuso ayer la
requIrJ6 Is soluci6n de esas cuesti, Hacendados, que debe tenet el mis. libertEkd de los catorce miembros del Ell la noche de boy, mi0rcoJes, so rusa Victor Fernindez de Castro. dds de la Paz y atrall,119U.rMix reltre ne,,. En mAs de Etna ocasi6n tuve que mo interim que tfi'en mantener In vi. Partido Sceiallsta Popular, -Comu. por ultinia vez un gran ro- Flerninh Gigante Blanco Nona Labor- sentativas. ej Vedede
el que competing nuestros ta; Gigante Espahol, T MAS Oreja6; Mr. Canter lrhanifest,6 en ceder resptcto a aspiraciones de Is cla- gencia de'los Decretos 2160 de 1949 y nista- detenidols el pasado lunes. deo 6 Appafwl. ov su Marva ucel cou"amsesial IrTodo P" Bak mks destacacios vaqueros. En el pro- GigRnte Esplahol Grisj Tamils- Ore- que cads escpsla clue me em C afts mese que represents, por estimar que Lin 915 de 1950., me me hubJese acercado primer do Mayo, que pretending Ile- chando par-6-0261tdr ze Via.
$ IDA Y VUELIA .,reglo arm6n!co era de mayor bene- en Igual nentido; pero de parts de los var a Cabo una manilestaxl6n por ser Ema de hoy se lnclUyen tambitri ME Criolla, TomAs Orejas; Gigante constituye un pasto m" de = jor. Patrol
me ha hech I ina Dfa del TqbaJo;, sin el correspond. = de enlazamlento de reseal y otrom Fspallicti Joven, Dr. Erailito Bacallao; en el saneandento de.liots Males ficio Para todos, aunque con ello me hacendados no almIll, ti= padece to humanid4d y' que el xp,. Als. a so OEM ft=0 n[Nnrstdr diente permiso. I er' en en Is pista Gigante EspafioJ,'Joa6 Afelles,
granjura las consiguientes erfticas. estiOn, aunque s6 quo el Dr ej p duesocial.
Mendoza habI6 con el Sr. 'Sorge Y boy serilin j uzgados por el repe- Pr,%J e P IW_ obtenido los n6 tambitlin Is. Cops. El Ave; F e rib de la*escuela inauggraft in& de cille L033 cj 101L 41 r Como quiera quo sorts, muy lamen. t1do Tribunal de Urgencia Jos Cien on do Gir. ampeones y Gigante Negrg, Tomis Orejas- Nueva ficar' mucho Para *I-.Oueblo = clue
table que toda esa labor viniera a re- A HernAndez to] como lo hizo cot Campearies N dtscernidos durante el Zelandia Blanco, Marta SarW Laitiz; El ministry Sin'ch& Ajismo deds- libres Y tagmdadons. 110
ti to cineuenta obreros de In industriq
sultar est6ril, por consetuencia de a]. go' azucarera en* e$ta provincial acusadoi. din. Nueva Zelandis, Trio Joven,.Francis- r6 que no se tratilm de. cialeL
g6n teenicismo legal y porque acas. .:'Mf como yo comprendo tu Post- de huelga Welts por haber paraliza- Calificielones del Jurado co GonzAlez: Holan(qds. Victor For- m4s, sino de un plait 1111stelInfitico Cads, 1611111110 de e4w
M 'A LI el asunto no entrahe para it Ems ex- cion, quisiera que entendieras to 9%.
mla: do eI tr ba4ol en diveraos ingentos, E1 resultado oe Las califIC&Ciona he- nAndez do Castro. La mejor Jaula do tiene un balance Aacionak cocionain U*VW* 41
0 cepcional importance ni tenga el Co. cOmp cludadano responsible siempOe tales xomo o edo y, G6mez Mena. Chan durante el dia de ayer por 1w In Exposicl6n Cops, Premar, In, jaula ca de GobiernaAdeil republican dell A=16KM* Y C301bt &B
f2 n he visto con gran preocupaci6n qomp 'l. bacedw de am sstds use 411
U TU U jf rActer cle una cuesti6n de principio del Jurado, on I cle c ria del senior Pedro Bregolut., capa-idad econ6ranic
que quieras mantener a todo trance todo so resuelve mediate Decretos Como r, gue:
.eJusi_ famous Juez norteamoricano Copia Ramirez Corria
yo me permit invocar nuestras bue- Presidenciales, modificando, i La coneJa de Refir16 que se .44 Cuba- nwr afiv y otro, ea of z28=15%
-duce F-Ok Scofield, inicitl las calificacio- Taza Nueva Zelandia RoJa. del fwficr nos apto s Para gana Q au, calls. abo. Pills- i Uft at JIM
ve, ]eyes del Congreso,, en. vigor. Co- W&hin--+ n rc nel: del ganado de la raza Cebu regi5- Jos6 LOIS LaInz, de la Granja Dalce tencla y contribuir a] de zdados iinu6 -en ei cecamo at setsiLU at W-_,Coa v nas relaciones amistosas y recabar tu So dar de Is R6piliblIca-me opor(- SLO
cooperaci6n en el sentido de que so- mu na t"" auxilindo %y.e secretary se. Nombre. it;, riqueza de nuestro pais. cubanas renciaL..
Codas a complacerme, desistienclo de) go resueltamente a que one estado Cre CS flor Eu Star, Menocal
recurso de reference, sin menoscabo cosas se mantenga y vaya en aumen- tarif as' aduanal t 41alop
y"do uks In. selecri6n Jo ,
algunD para nadle. to. No s6lo se dispose por Decreto 4 Clathlipones y Crandon Cimpeones do
lo que debia hacerse por. medid d' dichn. ray ta,,a, con itis siguientes rmul
una Ley, sino que al dictar la part : al hmo'
dispositiva, me infringe abiertamen in y aceite do
'Campedin javen. oPribee Indus., de
Inhum ados los rests de la senora la Constitucion. 'i, un aidoy cuatro jLeses, I R40 reor
mal el Decreto 2160 d6 rtmpafiia Del.'r cis resents par
"No encuentro WASHINGTON, mayo 2 (United). e inscripto Dor Inc. d'd P a M am a
lit el 915. Ambos me parecen sol6cio- -Los Estados Unidas reducirAn los 95.'6_.d a tZI Palmar-, SA. Finctit M ercedes Cabahas, V de M ederos ne rpuy acceptable para Jos hacen- aranceles sobre la mantectuilla, aceite Los Guasimales, Piedrecitaz, Cams.
Cilis gey
dos y colons; pero t _4p
no hay duda al- de olivo y limones. den ro de Lin mes, ;.pedn Adulto y Gra. 00., 1
guna do que ambos modifican Ion R e- y. consideraran concesionest arancela- n Campeon:
ceptos de In Ley de Coordinacion riqs sobre various clients de articulos ttDand ello-s Kilroy,,. de 3 aficts y dos El sepelio de la bondadosa dama constituy6 una r)e
Azucarera, y eso articamente puede czes, importaclo, Tegistrado e Ins lerck
gentida manifestaci6itt de duelo. Ofrendas floraleS hacerlo el Congreso. MaLsais oducciones en los derechos de cri por-lo, Porilpaxila 'Ganadera E! priMoro, elltr, 7
"Sd to mantequilla, aceile de olivo, li- P =r S: A estrls
C16o, y asi w nosdofre i6 en la a" acun. SO$
As cle acen que el mones Y. gran nitmero de.otro5L pro Gamado V de ia raza, l5rown
A Ins cinen de In tarde de ayer mis, Conrado W. Massaguer. Fran- adose ducts agricolag, entraron, on vur SWI!-W C=pe6n Joven: seotrtagena Preldd cfeaci
con nutrido aconipafiamiento donde cisco R. FerrAn Rivero, Julio Du. Proscildente de In Reptilblica enviar"' automAticbmente cuando to, to Y 1. de'-21 Mellon, macido en el'pais, regis- 0,710s, 1711eves
5 Dr. Ernesty Dihigo, Alinistro de Lin mensaie al Congreso solidtanclb trado e inseriptd p J1
dicron cita dC3t2cadas figLIr d in "" -"' Is modifictici6n de Is Ley de Cqordi- namarca firmaron formalmente PI or Lykes Bross Inc.. e/ and fj4
I a's e Estado Dr. Luis A. Baralt, Carlos nac acuerdo arancelario, del afio pasado te. Do' Ara
Is SOCIedad habancra, recjb16 cristin- Malgr t, Manuel Luis del Riego; Mi i6n Azucarera on In forma que lo on Arinecv Francia. :) Y Gran Campe6n*
na ion Botay-.s Royal Grant., de e hfIly""al
scpultura en el Cementerio de Co- guel Baguer, Raimunda Lazo, Hugo nados: pern tal mensaje no ha sid A camlii Italia y Dinamarca eli, 4 d, 'Ora
16n, in seftora Mercedes Cabafi-,, Fer ban hecho Los dos Decretos men"10 minaron rn clias do sug restrictions _portado y regis- 0.
Radalat. Rogelio Suntog Ortega, o 4 meses, im
- nandn, Mufioz, Miguel de Miguel, Raffl- remitido at Cong eso ni cren que el sobre Ian importaciones de algunotj trIL r-el doctor. B.. Cruz Planas. Q9
viuda de Mcdcros, emparentatia con Calonge, Jorge de Cubas, Dr, C, Du Presidente tengn intenci6n de hacer- nrticulos mainificturados por lost nor. de Ia' Inca. tEl. Catal- de Pinar del
distinguidas families habancres Y CLI I Ftio. -1
- Bouchet. Mario Paraj6n, Jorge Menn- 0' teamericanos. til)
"Me anima el misnin proposition lu- Los acuerdos.fueron hechos 1jajo )a Prinilos especial 11P
yo deceso, producido el lures, Ian- cal. Ellas Entralgo. Robert Agri- pra.vacunos: LQ Ltr
to sentimiento do pesar ha causii(bi. inon(e, Ing. rvlan cl Coronlics, HL4- yo, do lograr y mantener unit plena Ley do Trntados de Aeciprocidad, que R.. dean arn S. Mendoza, Junn Rrmonfa entre colons y hacenclacins, autoriza al departninento de Estado
Entre las numerosas pertionalida. bertn, Mederos, ZI Mejor, Raceador: Toro Snntlago
des q c asistieron al'j pblln de Ia Emilio Friguls. Ra il Cowley, inn- Pues estinno quo ambos sectors do- regocitir limitndas concessions aran- y 6us tres hijos: Jisardo, JJnOla y JJdesda "oil dama clesaparedda re ha- I-Lithi Fermoselle Bacardi y ben establecer do manern definitive. oelarias. ars, de In, raza, Cebit, nacidos en el
Ilaban el Dr. Luis Mucliptio, emba- [1111.1 ge harlnn muy extensa est n !as b:ses Para el meJor desarrollo de Fulicionariom del departninento de n ld' '14trados c Inscriptitspor In so- X,
s or de Cuba en W.Ashing-ton: Dr. reinci n -eveluron
di a, p rtes ngricola e industrial. Fstndo i (jue so estA n run- Ciitft Celia VelazWide In Tilica -Ln
"Estoy ditipuesto a complacerte no de designer otros cientos do ar icu. ygya., EatUcy, CanAgticy. Una vvz -it el Cementorio do Co. 10 porn
ndo de Castro, Secretin-jo de lievando udeltinte el recurlo de in- Jos poslblc% concessions arrince.
Academia do Cienclam; Dr. Aurv- lent no ount('i un solemne response en larias. S -L& Mejok'Paiioja de 6 a III Meses:
Do frontal dez Conchesti, hwgn l0o In Capilla Central. oticiando el ,,a- constiftle(onaliclad anunciado, y at 1, c Incluirlin tantn productott ptelnplarcs: Pr nce Indusi- y -Mnfiach, Gaspur BeLtIncourt, Jorge tic! pelihn R. P. Francisco Fernfindez del 0IcctO eRtoy dispuesto a dar inptruc- pricolas cnmo manufncturildos. W registraActs o lase Los por In Cuban, Luis do Sato. Dr. Migu c I All- M I ornl reciliferldo I, Conti ari6n climes a[ Bufetc de Mendoza para c La lintn probabirmente seri he. C;oniparlin GanaderalM rlplmar S. A gel Carbonell, Presidente tie I a A va criLtinna sepulturn on el pante6n fa- que no so person en el Tribunal Su- 'a public dertro do una somalla de In, raza cabil. demin cleiArtes y Lctras Urbimn G nifflin-don restog do in seficra vjudtj premo culinde? In CompaNn Azucaro- El deparlamento do Estado 6elebrit. ElMdjorTrio de6R 18Meses;Ejeni- it
doy, God vall Macco. Crist6b I I ll do Me cros. cuya st-pulturn fL,6 u- ra America, S. A., sea emplazada pot rh audienclas nihs farde parn dar a plare-q eyanso do los Guaaimales fiox. Secretarlo do III ProNidetIVIII; blertit por innnerosas ofrenclas flo. el 1CEA, pero creo que antes de dar Ins ln.tcre. es it irte arnni lunnos In opor- Marit y -Prince Iiidua., registraclos Dr. Raill do CArdenas, Dr. Marninn 1-nins de,,lacAndow, el hermosa y va. 0sc Paso quo ttl me pides debemom 11-in Ed it cle plesentar objecciones 0 e insclj loos por Is Ganadern. El PalBrull, Dr. Leopoldo Modems. Ce.,,ai lioso' sudarlo dedicadr) por sum hl- shondar Lin poco mAs on el asunto, dl has concesione.,. mar 8 jrA do In raZR eebili. Bala do casat do
Modems, Dr. Jose, J. Centurion. jo.4, pucti descaria estar convencidn de que La 6 r Pareja Mayor de 18 MeI' ares: -Dandelion-s KilEl Director del DIARIO DF IA so him tomado toduR las inedidam Pa. Clausuran hov en el Aula ses: E il
MARINA Dr. Jos6 Ignaclo 0 Durante VI (iVoll)(I (]Lie laddellOril ra que Pat- Io menos en tin plazo do roy. Y satin enguatada.
IfornAndez; Di so. 1) 1'. ida do Medero., esluvo tell a ell Call nue- Hqgiia de [it Universidaill cebl rej smanclilation-, do In raza
Francisco lella dos a tres afitis, no me produz trades e Inscriptos por In
Alberto Bill too, Dr. Henry Dolz, Dr In do 17 y 11, destliniji, 'yop cambiom en Ins reguhiciones ctita :.ompal a Ganadera,,E] Palmar S.A. Colors blaikoi
C,,,.,,. 1)(11' In ClIpilln ilrdn'111V LITI gran nuFrancisco Dellunill b1tclAustptr hacendaclos y colony' III CiIIC(Ira "Jos Marti"
Bernardo El Mejor Trio Mayor dc 8 Memos:
lnel.o (to ann'li'dr4 de III., fnmill $ Ejemplittres: JiSRr4O.,
.t_ j XQ O'citifera quo de in cartli mail- I[,-Y, ini'l-coics, it las sets, do In tit- azul y ros
Modems, dejantin ron.s(44- Inara. Y ci., T" til
Jizar", d6 ctbu ld
o0las a In Asociaci6n Naclon#1 dc, leridri Itigm en PI Atila fflad Om
el'a in con olenvin. 'T, el polls, Inscriptos y regis t..A,
os pe r
Cost !sl s Ifinell., el DIAIII0 1, ilcrn '46' Rtendadosi do Cuba y nl Instilu lit sesi6n de clausura do III C6111 "I In. seftorita Celia Velazco Sarra, de 34 al 44. sit e)tpresi6n do p6saine it III hunitis to q6t ano do Etitabilizact6n it I A il I'lln'llana. rut, este ario st uvo I I a
dolienle. espelahn icidto a mum e 7 It'ir Rinintintin Lam, q .. 111. fi, p La. Yaya, Hittuey, CamRgtley
M, cat', tfiltrnbit5n Its esInY nxaqdn 6 joy Vaca do 20 meses
at Dr. Le.poldn r'.0, nda Co s it U11 61710 de ja 'WAl doctor Etit..pislao ro
bre lit ignificari6n rin d'i W.
Pins do 65(a. Marti del Valle.
1,tloridura Cub;nin.
"S b to qLHeIC conio siem)3re. tit fr 11
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN a es FI Roclor, Dr, Inc]hn, presi CRElopeono, AdUltR Y P_ 7,v I'll :LLL .11, 4
gL OIARIO DE LA )MARINA), a mill fdn.) F. Ferivindimit'tramam. i"'Se vrri nitiv OA
k0y.1"i "P01 Glinada vacation de I Prialla
C ampe n oven ar -Machldo 14 Aleses do e ad, inscrIpt pot
seflor M-anuel Octavio Boliva(r), de Q,
0 0 0 8AYR OrjZj,,,
in
C=n'
Toro Rev FlQr, dell, v4llep Of
aft6s Go euOiniscrip
9",u inv r
c e dad GatI Nr GlOrTIT6,
camp6dhA liven: Vaca Ztiloli de
Flor -del* Vallew, de 1 2 1 allos de i edad,
inscripta Dor la Sociedad Ganadem
Flor del Valle.
1$6'4,4W vmuno )3
C 0 e."'nttm as L I Ell',
4 ull rill.
W -em.el
'do 03. nactw
J re ra rip%%I Luis capampbs.
wF.' '.
b aillo, 0:11
LR Meji k 7:jm, 6 a I It' am
p P I.X y Pan
Ejemplares X: v
do )a raza Brow Ila ite el
pal inscript..
Zsnillo, Oriente. WI, Sc6my in I 1 7 It
v El M or Nie tj m
ejo 0 T&r= W al 4C
places de In, razS itmacjdas en el pafs, ,' -qfltancho 4
VII Pancho Vs, Ftjo Ins;Inlljo, Oriente. _t
ci La Mejor Pa mis: i
rl Eje es vAug a-. de
own en el
F *Il intai,
Ade
Ian Pan 6
W j A cho y ov Mrow
Full Text

PAGE 1

.l., rie; a clera redacion guaruias de 1 viet alemn son lviados aprisin traron en la zona nericana de Be rio sfividad omunliol in mmijono contra atmica *tul .... Coada' .... 1Ed c "utabid*d Cmunicacii ... Defenua Clases Pai Universidad dLa abaa 2TADO DZL TnEXFO-Prnotco pata heT. mizrc.le.: v¡nnLox floos a freocoo del v~ 11 Aa nordes a llegando a briote. Subiendo algo l a e peratua Cielos despejados y parte nubiados, iu. mentando la nbosidad despus del medioda. Po caz lluvino diseminados por el territorio, ms probahil en ¡l mi tad or'ttal, Temperaturas de &Yer: i 327. MI nima, 20.8.SECCION OANEVATA J O RNACIONAL ANTONNA Y JUVENAL. "" .PRECIO: 5 CENTAVOS LeoVrgilio Prez podr er candidato para a senadurapor el PRC ierm. Posible >ea de la conden< Los otros dos partidos que lo postularon no lo pueden llevar en su ticket. El TSE dictar una nueva Resolucin para resolver casos anlogos

PAGE 2

AAutntie s y Dermrata P0 IeTICA casderar estanoche el fallo del T. S. Electora El pleito sienaorial e cilielcee eec P Fracisce dhla-m U .ieedsee, prlejne~r de l ecc, ledad, cece eaj arece de e, le l d u in .7 l ~ee elecn.clr e d e r a e n quce eeneenee een. ee, .c ~ lcca. eeleraede bsse,.bLcem c rmle e pe .ne r, ue, ed ehi ec ca en .resede.c. del d c a Js eeatead .El peri1dieee menee de,,,,.ei eflaee pue deb e eu. ha eecccadceltF eeu acidey ccba execemand ccme lqe ce die beleeeaeye vocecce e e p cen el re eltd e su de le epereis de Lescr eled el c egul perece qe f yr. se teeelendde que e mesxec PRda, peede beble e de 4ecpee ecceelese derante el perede ceceeclee del Pecid momecel cec elecleerl Pee mey coe adccmele qe e deseneelea e na ecepa precee eamsafnldd cmicleiempreehy enl~dene. m s, s sC r a becea mpaee de leeecdcdoseeeeedyqeDe eec hw C ptes rAtenteesee celeo mee cnense cuece ees ce eereeeee le prueba elsuns o l cejaeteeo alael ee alee. es -meeleehee'l lclldad se cece mces reedcee de le cee hebecealcec" espey eocas hecas ee car decenscenalcmoeyemede en pnereec e te~ elrej ete(L Pete M .pubed e dec teJpec1d ccceer .m E seeAe re reHn le psdi e q-,de.e. r -oe decr, ces el ade cede e el ecer Geclermc cecee e mni de n rpeel de mece en Cleniegec. F e d eir e eee pelele n e a sel e e pec L e, ,ldelcelme l dk Arqm ede Peeeclecd e el~Pe,-ecneecac e ei ee elEiseeo cellelllele atneal eco(erri ; bcmeae deeecided eeenccoeeeCuandd ebanddnarcn el deepach lan lia, _a ia ,o p~ima1.p~b d [. u l, ., Midpl e o hC eon la l s r -ecl.d ce cr:1 n. lpe ecyeceebee 1.ece cedee le lee eeee dcclr a e \irud e moconr q ee ceneeeeen en le ecceeeyleeeer de le C-ecee enc dc e celcerma el ae edceAerrre le lb e e de ce tne der n e s e e C. ynam enoy ,e Nck Mach a f eifr ac e aC r E ln -Ato ira es or r .del lp~enc ,ir"fm diab r c njn a d nguo inueguo .e namr.~d ,lilG"a cia T, : cede dc le a clercee cde, c e ecc ¡peae 1 m.y delcedece del leelde cEi dcc Ceal Peie s sg e debe ece becre ceceea e queec dc le ci c nc hece cecrcel elle el tea e leem lA e els deecede iececer ele cece n idee pc1iie pece ce e ccee leleece le adhs c dadene pec or lee exst ue soetr aco e cia i d 1ete Il acosrv. c d, pu .una smpa. a.n--g C,-"" n de do aln elileadas d, e en lelerimaed.d seecl¡m ,si .R C~ iierj. d Es"'¡, bm e eq.d, coeee deesee a ed seh.aeleed bca dFc q Ee el. e n (m e yps lic.eeeece acbbdee dbic riecLC.c .e lee cece e emc-d. ledel., de que cl PRcde laber l ce hbbe qeededd ce ceeddeeeug El epe ecleelce de ecee be e m ce dles i.e¡d, -di, le dree yce mc eicipelee e cviecelee del QUEDAN i parcid e yesbee cdc lee ecanddscc e cencelles, qee bebse ye bheh se 5cLCIOEeSdaREreESENTANEC ce r la h p ceb o .de mce eensib eded e de cebede e e ec el leee el ib cep. ,mn^ e-slmere plm -a. Y e qee bese ceee eqeel am ree ee rel le binlpr detrq e leebehapreleeleldieceerenexeacdeigteel ele acuerddeie la ntaProincial de ea nze, scpere1eb d e ez1 ee letife-1e eneR.,edelS., l'¡kelde Seeiresenoeeiepr~blce T ee e de deeeeedidet eel ero escceeisedee dice qee epeeeca e le decencice. Le cvecibe ececedp qu e le i bei el ecee ee del Per.d. iberel e. pebl1ce qle llecebe el eTerr dcaee l le ncinc e e.ede e lea aem t e.' d,~ aeiel e de, s qe ede P_,_revel__rm atq qusbrblio r Qay UE DAsE FRME _LS _POS querio. ls sei promeo. Ee breee cecmbie de imereciccee ccc eclicee dc divcecees matele e CEe DE HONeR A RMTV ea le ceecleee ele quce el bieme Sreee-Adei es demiadcUE cir e ea ceecn clleeb. Aicedeicceey dembecelee eeeeee le a cee aened eve ,c e lee' ceee del1 dpdrlee d e pcicblel ia piei Y bcedeaeb e e de Le iccdelL led m n eelracyiipedd eccre el c.EleCP etdeepbc n ea e lecceee cplele -celea yce u i ietiad lee[,epa e,, ce. 1. e i-ld c olee LI PAL es cecee de eelcs cdile ersyP aecbeesimpacdcie e n Ree h eerm ucb.\-el r m cceee cceece leRidcli e le n ,el elle del 'e le de cece de e l c andcdete e e e ele cedu e rcieeie e le-icbepa e~i. uicRp endele. el c dsecede Z. e~~~~ --l de eee.Nel. I.,eecde ia 3b ieP.d¡,, cce iced e c .dic d e eec dc c dc eeleeccedeerce ecne p dcc eee C llcme l eJs rs u nfh eet lT G lcaee dee ee e ma e e e ea le peblceoulndd eeei um uao archzd a r eireeeede lieeded l leecieeele le ll ca cde eee.cdee d i eeeceesdemee'ice'cleerec ee dde dc dccl cede ce celdyde c dedcceceecceceee Ueceevcerce pee ediam so
PAGE 3

lin, ll'15)1A ¡ABIIIIA .iernise ce est,v s: LEC os H omenaje a. BAne ia en La libertad de Prensa En t formUacin del ,proyecto 1dEsdense 1sie Convencin Internacional de Dere e chos del Hombe, e t lmente fonula la respelle comsido de la 0ONU, esitida arPo l. aeees endr sa Rooeelt, as ha terinado de se nTendrde gar el da4 tarel At. eloadod on la lien eae lane}" Da bertid de P"orea ino en d Y-eo yc traduccinsd prox eM d Ao, u t d de ¡a tsige.e: las cuatro de la td:d.21o 1 .da ceretaoa-de carctel nati 1) Todos tendrn derecho a la e tendr efecto en a jadIs, libetad de opInin sin obslcn es PaenA de Pertodis Mrasil tiene ya nuevo Embajador acreditado nt nuestro Gobierno Ayer present sus cartas credenciales Don Miguel Csar de Goes 'M-neir .-La ceremonia enPalacio 'tAelel ser Pre alde la deA .'aeec uyascartas de retiro pbIca y del Gabe-guberna vocaibin he recibido de Vuestra EXa La Fijadores de Pasquines marca "HANSEN" se Indispales en los Departamento& de Prepsesd para fijar corttes de ertdn en Pertaspaedex,'via. etc. Decoradores de Vidrieras y utiltsm. los Departentos GarantizadOS 100% d a asqoe ailta .tc. GUTIERREZ MARBAN. Y CIA. GALIANO 206 TELF.'A-0704 HABANA Comenzaron a circular ayer los nuevos sellos de Correos por el Tabaco Habano -ReIoJes SubelioI CALENDOGRAFO DOBLE AUTOM TICO, IMPERMEABLE, INDICA El MES, DI e Y LAS FASES DE LA LUNA. GUBEsLIN IPSOMATiC 24 RUBIESOO, oe 5 18 KILATE. MANECILLAS Y NUMEROS DEORO, ESFERA DE PLAT.,tHEBILLA ORO 14 KILATES DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: LA CASA QUINTANA RAPIDA ATENCIOS A LOS PEDIDOS DEL INTERIOR. rficos ded Exemo. Sr. Ma ar de Goe Monteiro, Em-I5 Extraordinario y Plen'p Dde Brasil. aS. Lusde QuintundeEsagoas (Brasilt) el 22 de ju in Medicina p r la Facultad a de Bahla(Brasis. do Ministro Plenipatencia ,unda Clase, el 6 de octubre en el Ministerio de Relacioorea, de el de Janero, desoctubre de 1938 hasta el 16 3 de 1939. lo Ministro de¡ Brasil en en febrero de 1939, rea1 Brasil en dicho as hasde mnal de 1945, Vech. en 16 a Ro de Janeiro, de donpara su nuevo puesto con Prorrogan los plazos .gora de Ministro, en ksto1Suecia viene representandM IV Saln Nacional si¡ desde el 27 de agosto de (le Pinturay Escultura lo sanar. e con unslasco del ma 1 la kara mm que Grandes fiestas ei 'centenario dela Tendrn eecto del 14 al 2 en Palncio el embajador 1 la XVII Conferenca Inter de la Cruz Roja, en Estocolonto de 1948. pjico po dera cubana actual, segn dijo -Hevia ir a Oriente LO MAS NUEVO A515 k3Cx., .1L 1 1U5LOjl".:1 Pupterlo _rclluatwew PI r cirlo rytitUosmoso q'U~ 01 e tOS IOULOI ti U 4 RU gA el os sit$e l i -al N,,t ,. "-1~~ ~~ A.l:. P~M Nersee." eaemmc d wdet aees e s.ciet e sdesee atA 0 O e NADA 5, e Se4&Aoss o a "M5 1 11 55 Y.del 555s1555 e ~ te es. se5s717035 Prearacins paoonsliloyanlseantr lo onomio. Reparador de los glbulos de la sangre. e Viso de Hemoglohina DESClIENSs Elixir reconstituyente. -Jaraliede Remoglshisa DSC"IENSe Poder o-radode Ig lh s rojos. tres Conseio de teinistros. un orden estricto achar certificados CAMISA con cintura elstica tecedentes penales de rayon-piad.o a cuadroste¡¡. stro de Justicia doctor Osdo. Colore: vino, verde, beige delINd e Regis y azul. Tallas 13 al 16 e Criminales, que tiene a su -e tareas de expedir los cerde antecedentes penales, se Tres por 10.00 rden estrictamente crono'a el despacho y entrega de caones interesadas, al obces 1s pri-mente demasndan certifica0 essnaturaleia. tat el Decreto el Minis stie .doctsolcar Ganoexque las calificaciones de ur m el despacho de esos docuiando no existen verdaderas 5. e justifiquen tal ur encia. Z en un a frcco del mpre1 Neptuno -San N¡coIs, Galano tttcinlqedeclsra le de todos los ciudadanos an. Spara el cumplimiento de es y elejercicio de sus de.A tENIA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS BARATO VENDE ANO ,CXVIii SR ABE Prssesete Zays No. 202 PIfflINIV Ur, L^1M^JNIII^.MLK(,Ulkb, 3 VE MATU VE MW

PAGE 4

ANO CcVIHiu UlAWURAR LA MARINA-MIEROI. 3 DE MAYO DE 1950 DIARIO DE LA MAR INA R U N A 0 E N 1 3 C9 A.ad de CorolO .r ~1.1lo oca: P.e de Mari N. 651. DIret r desd, 1805 1919: D. Nicoj, RJver. y Mufila. Y dead, jun. 18. 1919 sas ~.z 51, ~94 Dr. J.s L Rfvr. y Iln-o Edd Pr DIAO DE LA .MRNA. ted.d W-AnnA, RAstRudA .en iudad d. L. ,. ban. d 2. d. -n-r de. I. PRESRRENTA DE LA EMPRESA: susla Hernd. d. al~~re, VICEPREIDENTE DE LA ERESA: IRECTO: ADINST ADOI: Ja.,nci Rhver y Her_nd. o~ea Rl~er y ferntnd. P B E C 1 0 D E U S C R 1 P C 1 AA Extranler Extraj1rT-R-1r. "A "B, La lealzai dl ario Conni nistna Mes .e. M. er .,5 t 0 u0 .......:.8 .10 .... T E L E F 0 N 0 S : DIreccin RedaciJn, Admin PRisra, CiRulAcin. I Centra PRRAd A.pncJo. T.11r. S.scriPCJone, Y Quej-1 M-6 T E L E F 0 N OS DIR E C T O S DR tor ..A-4787 A d na Ais RAJd R .M .1738 Je.e d. Inforcin .,. A48421l -27%8 CrAIlcA HPbApeiR .A.7575 A nc11 IR .A. E D 1 T 0 R 1 A L aA .R R A l JAR MRJ Partido C R.uIista EN'TRE 1as denda presentadas P., 1. C.fcdercn de TrabamdRA de CbAR ARRIA J n Snr PsidetL de 1a ReplicA., eR csiu de l grdesfile ded pnm.ero d, ao fi,-ura d aclrar 1 Pgartd Soci.alsa opular y L.cdas las actividades qe .su nombre se fmcea,. CRRaRRIARA ARRAtR RIERnAA prAp IRAb, il jefe de Estado, es Adirtia u ez ls raaja rs pe,¡,,. e. so d Icus a.do 1 pueno de Cu ad dei parido Counsta, que aprove,band, unsituacin elect-1a p,xima s, moiia e. todos ls ect~re, Perturba en todos 1.s swndica(.s, an I.s -etrd, esnan~a en todas RARte, JARanRardR JA bandera d, la discardia y del dsrde. Tales palabras del diAR CArl Pri SoCaRrs, como Pie Manda[ario de Ja Nacin, pronunciadas en tan AAdA AIraRAAIAAs de altas proyccons de .,den labJ ¡a, uen prois~ras de una av~ra e a,.gida P-r 1.s ie.ad.s ibr~sa d, -radi.o d. 1a .la yerba cmunist. Si al pRpiR tip Rbs~am-.s As NAedid de iRtaR pR.aiNsi .plicad., c.nm,. el ~b.u uj i,.n ,,a ~auna de Aa. .,s que acaba de sumarsi ahora la Repblica d PANm, en la que ha ido pAest fReRa de JA Ley Rl PARtid Cmunita y R A niado Al PeidARA pa.nmeri. que ser inflexible al inetgry cepinur t.a a ddC.RniRtA dsbiertA u c -a ..adA .cI.AnstAna; R i cnd mos, igualmente, a gravsima iensin alcanzada por la,, Pugna de ks fuerzas democrticas Rnr la, le RAJs ro R Al J )Rbrri d plvrA d BerJnA; ,i AEAs cra ~uRla A EuRpA l sReARiA R& Estado RAhAn, pr reunirse con las minisiros d E-Jado de Ios palies signatarios de Paco de Atlintic., ARte el ARsR de 1A RaR INunIs la ErpaR R Ceral. si RiERA JA vR d McArhur ARlRaARlA air iR RA JAJn, AtRAA Rl cARun¡,. Adspi.dAd A RAReA, rm e ARgi AoR lA RA, R.rAR IrrA )a, pARAAbRA Rl RANARal ~n.m prRRA AR laR Al. ridads jpon.a, pr, prescribir el r~amum m ,andimo a tod )l. IA -i1-iA cAbIRAbAIA AIRR ay ,R I AlA RA l ARARA b, is 1 ,ls mundo,, que puelen e Le r l,¡"¡.i al P.~t d, bnsa a 1~~er ra ~ofarc udi.l, -e 1opedea ac.p. de ~~zoes y ¡undm~ L-o q-e hacen 1,nsjal a d.P"in le medda enri-,s y prev,sraJ cJRtra 1N R.iRn p rAuRAAr A raAy ,Rminal de l b~, preparada quin[,! 1umn .oj. e,, -d. aidM-S, nadie pued, lluau~ a Tnanodo, l~~~ro comun, l., han ~crad ,, ;. da, ats a .u turnl., dedarai .s hechas bn-e do, as. l., 1h.,4 en Francna, y 1,alu en ]La¡¡., n branco d~sfi. u 1,, demo c¡ci, ~run Iand ,,, leno e Irai,n, -. as d %u~r c.b l~ Unina So c -, pma ~nbir o 1.l s l., o abind. k lu, ¡,ra,., .1 uIV~o. s bi. q-e ,, ,a nlitud d, rw. rii~rd. y d, naialegsin em l -,r d" oda, 1a .m a nttconlsd m c i a t., ocd, ~ascea epnnfea l, la Ley. F, l-.i q-ee pa, p, M a suicic,. y ep~ Al~r. b¡,n, -,,. ,se -1-1.o de o siain ltet nx rb a ,,r, la, dem.aca, o~epeg na, l. elrc d, llgl d ,d ¡,"'nm -o rd' d, b,,sla bander, breimaide .fao c Gb,'ve o ~ a st .r. e.pet. l,, pohuia ~atlosa d, b:, El ado Unid~. Cuand. 1truman a,¡ rah. ,a re1, c su e as plat.f.orm. de C.¡,,,ru., q., me j,,r que felarrgal .1 Parlid. C.nmunim.a ra mi prc. tenr n hga, , a la loteria. a la pera, a ganar dinero sentadito?. Vamos' vamos, ms vAh hablar un poquitn de "nauhalt" una vez al ao en Bellas Artes y darle una cariosa palmedita al "emnplumado" en tur- no,Y renegue ins de Espaa, que se rnos di abi inta en los brazos de tina Cruz, sin miedo de que un dia negramos su amor. ENTRE MANENGUES .A -ARta ese nombre para el da ciento de las libr a Y1,a aus~ niad prpgad? Si m, l,,r1.p1r1 el auxfl earuJe. prestado p, la Direccn de Cltua de M nisteni. e Educacin, dQ,,,,,d, en divRa Apa cantidad ApR AiAle IR Ajemplares de bRa, Aya edicin cst srsaim e Cba (.trn d s ecoa sde at1,~rolw 1todvia prinoc an n1d11 s 1 laRIRA. AI .Ara cA RiRARAR, pRquAR A AP 1. ,.eosh-, s.slid drdsdn en que y.cal lib. Ah1,1raicomencemos a 1. amupaa P, b t su ~Lna, porque reaca e 1am1r uspginas, poqe tdo e un .os .-acsbrea ompr-r 1 1 ME JI1CO0 Repblica espaola nso Janco p nusta pre osmsa 1,r ros n de la R p blIca En na ni tdl l, R aepbl ca pIR RA ARAIAuliAR. IvARRARRA dRA1b e, ~o scI.mdapr~nen b e d A .A MAIR A ria .Nos dueJen ja aIsrof cu mudas, 1. diiinde 1. amu lia esp ola, ,1e~d xdode lsloirdos. sAIdaA RAviAiAR prAdr AA IRA ene nurbescgdsp el trb ~e ly que ien e1 trabajo y Al esfur. ,ReAIen~R naIRAmn R 'j d. Netrahuan lorpl. n AA empedu!Apul R R lIpen AR 11 dotiai ipor pasinp rIAt iR .R A ~ems J o qe ~ems. e.a 1.sl ARR Ay ARI studido,b jecoamen1, acin .. ,,J ~uams h,.a -.eva, tsmaris Aql AcnA .II IR IdAhech, fuRpubiAA aAIRAR. IR AA AA tarpi dearudo el Ro. s A-A 1II. un rgim Ade IR.ARARy tuay cobaner"" oat epegremo.s en 1~ ren eb_a11, yprtodos los ed s"2:ts ARA Ach AI RiAR esR baeos s A dRniIt R NRPder" R As .A A ro1laR A A L 171A 1 d A A 1 .I3. y al diiisen ns un~. ~, c .s ~ene s corligRad l AndaRraR IRA ,Lad.IRIR BIte, republicanos, que l, da d nuetr frac o n te 1,11 s 11 manel l recus de ecar a culpa .anura ein, No; i laN RApbliR RARhu, n s~r er a , p .SI ,,, sb emo RArRbI, RAIRp. rR nutrIA Paabrs que nte ilhrrno fraczs, u It~eri, labran un~~ra y t ARRARAR IR pAes~ dsrzndr.Ya e, 1 d~ebe di As A JAIn gARBeA ,,,,te ed¡¡. en AB: "Mi nc d~s.seriA. IgrarR,1miRRARuy Ij,s Y agregaba e.n su rna cnara:"N desofl ..r.e ARez estoy Icluido en el nmAr de ~ospirdores contra el nuev ,ermeLdigo p, 1. uioidd ,r rle r mi Ic~r 2s1h, pedid ,dv.tir durante mi esaca en r,;ahn y r, San Sebstin Toda AaR IR RAAAIARIR R RAEA P.r ARan.tn abi ea,16 dAdir~embred 13~,otr acprit epo, Js. 0rtg y Gasst, J re 1a d 1. RepbldiPutdo ]ms ortes cnsity ~ie, tniue conf=ir-on rtps,, declarado y relizd d gran pondeacin y agablesetid en su pabra-, que ",1 c.b de al e a.sesh. ,,Ido 1, tempraturadel entusm, rpblicr., ytr1 a Ep , ntristecida, por rta a. .der-". Hblaba as Otga y Gast n r,,ernca titulada"Rtfcain d la Repblica" y pronunciada n a] Ci~nmd 1. Opr, er Mdrid. Haia consi-rque 1 fal aguien11 deL l riun -ncobate,"pd 11egcb sgib en cjpen Ibec~i, en,,euna d esas das c s s: r sguir s$¡d e, atigu ot evolcioara, .decIararse pre ,rtte de .na-nu, yrigors c9aldd". "Al prferir 1. p r~ .1 qedyaen u r¡ zdes r'ud 1. rlrignlidad de cbi de rgimer". Esa raiz di e1 fruto ntual: el error que entetsMes .h comaletid .qeal cab d U.,s' .and. deblamos td ~ettno ,rmbaIdos -u-1-egreY cedt dtin. cminl, ~ vprcio re~l. dbl1.aR.Ncd apens, 1. REspblices.-Pw Roeada TEMAS EDUCATIVOS MAR!A DEL W itra cARR i N >.N La ingente labor d 1escribir hitoria VSOERAGUZ cbana l FERNANDEZ PR RaRiAR GR rra LAS ideas que expue en el arUtiguu stas ~ea de lra Ad ain o 1. ateri, V).~16.n dJ.l d uformidble empuj. U.O el Hisbra", estAn AArmA eAEA ARrAR A A ARAR sAArAR gdAAA e d Las expus par pricAentAs biAsdAIAnReA ARR ve, AA bRRAci na riA nRiRAiAlR R R A A JA AhArestidAAdAran ga fuerR nosA ImIa, _as que del exter I A -.eidA A Ra ItArd -A fetAR.A .Menci n, iguRlAR. enR elR A cin al tmo'India; desPs de s091" s-ddfuaPrimer, d mi ajc.nbritnica cntina edo AC-indi, RA .ambs ARAdA AR es S ba",IRy a.A9sen .uAarAAARAprIRpiA. ~ARRAcr A, ublicado en ejeRpAI aduje el de rA L esR L[R AHabAnA enAIA. LA grandes cgmrdRsArR i2,prt l r-cion Ral, dije, son maRe A AA .ae A. e ARRt~.RR rRtlntira .A I Ru R ap rado titulaARA AlaRgrandes R prolongada te~ A CRe. c1" de .MAiRR R'AmAr'adeA grnRR riN unRbAcaoc n e ner 2, y en e a-P-1an. sbe .aua. apeu tadU S. Ulel piHqrcsd Csncinlddesn. ueapE -p" h nmch "1s rcd. e .em st, i a esarcotraste, RO h e u. a.-. m icde. me)-iiaa agula scuia o ARidA i rRespet R en unA confeR -lA l R RsAligr BRRARARsida en "AlRR enAA d LR .A -APer ARAR.BPqeIBArriA b., e 7 de Oc ubr de 4, e raj laess ca e : hbi de^ ~lasugurciddenn nuv.cr! tan essonlos Ufactre dedet a nBE. a ARdmiR R dicho Ata RA nitAs del hecho de que elerA se iz.doP,r e"' corJose Mar1Ches Pequea scn a m. a.,no Acon YRCAlo, A iperAs da L -PR RAr.Afuersente ae AaAR AaI s~6 a edr Prestad, -'uPanda o a u aese rmrCnrs leca xe rs, al,poIcinalgua rznasata l dseo de acinalde istrc, q esecel. geogrfica y la nturlu a de 1. deera ; RA rque e -s b o -AAAbenA Cub.E e.laR ega. da pRduci, yArAntdelorn~ como tenr un buen _eraje. hae n ms o .roes.2 a a trf,,_ .Br_ b ydporn, setr e lee u. buen libr .NPstrossl e-1 rv1~ n la rnagua as uei sco.e fitatntes d.te Nr 1e deh ljicod o ue d esmete ps-rci, asrillerab yen pb ,c k atpc i Wuites espirtales d u, hg~ tedleyo nsa is le suidea gegca su atreena. cuand a1 echar una. 'a po inlu encY ets,,actoe 1, ter gra s en l ctr l ,¡.i n~ iaA A e ,~dIlA"AAIA. AR A1RiR lAAlARRAARRRRRA ARRA¡ .l.-LA ARl 'R andaelrsalne de lir os cmo es en desarr uht rc eCdel Sur, Parguy hit, rjd 1 ne nd e blne d irs. N bu11d das l s .A.As ran s-AcIons n diRr ta.aRyAta ReRsu RAen 1. s.1.r e otritrir eor eschrs e arfetz d 1nsu. a'etn-. sno; b~ucas impeenre bant esbrs. e paectrecr .tqCb uetop,e s W-Jen a. tiene librs, ciom ti t~ uyen masas bloque gigate. Psicin esta gi uel ev a vestid sYaaitas, Rns ImerecA'aR Rsl. RARA AR eld la ley de sarAAA At A AR ARR A e .A A m. AIRdit R en asA p Ans d inerA RdicimneAR RAp ARAR ,,AIR ld, A dR d P rads pueblosA A RlA Rdur,_"", nonra semre .a nmlv¡dos o afetd,s~ co n atesda dzdres y aquistdors, hastd bIAes Rle .Nan ARRtr l A ARAR -Rinfl.a¡ aRx~riAR a e's afectado RR i esaR, durante t e '-de r dls,de .1 d~lujrimieto as a .y, por .1. loA b RtrApuetRA A RaA RARR A RabIn q ls durante varis siglo, y Pr .s coHOY Y ANNAcioes d arltr mudil e enestr tiep .Porotra parte, a.l, que el, uac.p. rde. ~in desde fines del lig. XVnIIIy Elcomzunismo y los aibamienilos Pgg!Pg "'X. e stind. Ptl, .berLipp. m n inacera, Y td crij. c,Por W lterLipp ann _rc-l de]-a acgrads -pri. NUE ,'ORIecatiesd[ mund han rep~r N E V A R K m a y RAEP S ) AEl C ] A n a A A a R ? E A A l d q u e R A c u t id o c o n u p r A b' R A R I AIb le c , dicrodel 1x Peidnte H -las Nacions Unlda n puden ar nuetro. L covida 0 c7 phe R ante la Asociacin A Aeri R r A A i ARAR ARA n R AA A -a i tA ria de C ba ha d _, A AR de Edt rade erd s ayudar nIAs R en otras Palabras1, Aticlr.tRaaA nlosA ul a m laAAe uh s qUe Uni6' S y ~i a su at"es "' as, h-Oria nves nel ms ARR AR, A .Ad IR. puAden serAAxpulsad AtR R rIiRA y cabA¡sentidaIdae¡trmino. / tando de 'am""eb ognise unen~~v ,ren-L s tenaces y contnte suro .pendr os untec."n qullp pueblos que stn de sus habitantes p c bh nerad, 1 osdevitay as encotr dl omnimo" a la seli edios bunantes de vd, 1ntencoe de a d rcn1 alidd, e sfioMr~vr ha or l a ea insd.s.i vij gadi ens cnsj rtransde las Naads povcar ,a nfunca ARA u bRAR R R AR A ARA I s U nd a s, y p or JA t a , RAR -A RRaR.A. R As A IAv R A RAJAR AR ARRe pIncPia inrg. trur s a oricin ,fmad tr la averas. cnra H. ntah sido o. lug un neofrene niad,d s'hsoi eCbtnc no aard raquells qe ~ naticomunrstas. pejan gtd, nprudva nlilar t b r gn i. puntodevista, aparen el-.me ti t.d.e o oelepc A R feRA R R d e A c ru .m ente, toda nac A bIRA R RiRA RRA. ARA tAR h AR R Rd e A r a i n, .laos iconatra ,,:,.omun I .y a R. aeplind aUnn SvIlar. c nsttc earlod np s A R sIrR iente pA -' ylA PAtlite dea l N, a aIo Rs U b AcARI AAd A mea RiRdIRIAu Rici ARARprIRd AARdRIa oestenentra deR RAuRms As AA mrAs IbIaAde ARARA cin Eurpea,11a-ruda mdlbtar, mu modo orden, es ta qu e t.:an Prog rama del Put C.aty --d d.ees 1, rer tyoma, ~tm-h e da-s s or~ smedid, de e~t Ja.~ ; El r n e rte uido 1,1 .,e, laxli etoda le ao neir dis e ub1 ianod e halanv e.agur. ovequ, rganr~1 a trs de ente eal zda en el mi-.orenfueaa nvocarna d e hab acomo da retrarselos .pis de Is Naloes d.,al sque en 1ctualidd n s dfurnaivcruderc eUnldas, seria, segn dic. "N u. dicamrts a IvestIgr, meditar y s guerra. Pero ~dn ipuso d mp.da nde a na1 iiae d rbrsbenesr isd.N o z v r m s eARAR cualquierAcAlRAsinAeR.ba r .1.b r ARAun ~ de puaeR-dARARAse m s e pLrituate intelectual, dada la vbR 'ed d EAARAH rs -E mundial de la historia cubAA que m J-s1r.aa e eta Pard dja E se .ovrepicaa ud e emyritrspr hHO Y MANANA)Apub,":ARtloqeerde mnPcalq ea bstiNA RAt prgAA. L AIR.A.d.eseA.tu, a e ca sr.IAA I.IR RRA ARRIR que vde av.c gur.1 sen estr q-e tfa rte 'cid ovaa dije entonces y 1 repto hoy. q 1 s1-1 RIJA nRe-Anerel c lAd ..dR AR.e RRA g A PARWyAWrugd losqu ienRcada Arnd RA ItrAdo ARRlAe de AR anPU om ni¡as.-]reci su di~sesoescarneci ja lo temps rab .de o d a ¡de d yudar a es qu ,._ 101 -d e oh se n horas . d .es,.n ."l mud necesita",dq-. .1 nrs d, a ce nrisg -he en6a uen -day 1. eci d Nr HAREr, "la .ARbAAilzellir 'r AA 'A Reces' EnA IAAyA.R A. AIRAdA ie AdAelR ires.R e el agresivo imprialismr. j., Ls acrc de la ayda miitresr W sht ,pa ra ha11 cer farea na Estdos Uidos ncesltan o ber fa~vr a¡. dijo que "Po un ven ad ntsenlequn dea IR!Aen Restcn Ae a grra AR RAs mrIR nA s RA hAcAenAR AnRARAA AI LA nBrAd ya cAR lAARiA, ARyA cAn AAR AiR p dn, nar. ."RcArgRde lA A A ed AA IR el Aento A RATRbA t u C Re AnRAs AARs yR vA A aInA e t nRIRA e-. Ade RAAiR s"Ad UiAAAAIlARSll r ¡b a,, 1ArARRRA unidoAA que p~~R 1AA ,cRRA a eAR RA M-RRA RIA ARRRAA R UnAidoARA1RA "ints Pa 1br "s te ng o ~1 u c pon e lb,¡ se,rtal 1v1rlas lo 1p. m., para tomar un ARAci" RlA A IA AR nsIRA dA A sREstados Unds trn A AAir Ra Rondujes. A mi ARiAi R Ae Ar .IR I AR quellaA R ARAR i es l, A r ideR i.AR al r extrAmR d ,u er a Poosicin que sn csto par n r s,, l, cosid -ciudad Y eso ando en mi hogar -RARA .Ap A RIAR pARa dptar al deA ViboRA sobre hist rdAR deRC a eltue, I s C py .alCrnorme a -b .s~bre ]a ad y aPetento, eiAnueARfente uido delse-r tA cR tadictoria historia de Cuba, HRA A r, A Asmuy nuevIR nRJ, C -rARR btAnAeRAunidad, la h aR ggs .cmh. c.noes muy unido.yu~n eY i .a ,afabe lgic cen que es mchocom "fente. E un sedearrll, h pensad con gran pRA pAsiR A lI AR a hundi A ls NaRAfRuencia, que e rueriria la prR VRI R""eR A UR idA Y y-AunAq~ el len, Rundidad d p RAmienta la disAIRA ,AA An AARer ,Rg. dirRtaR.bie diplinaR Rtletual y 1A AR aran qeorecen las mulitude1s 11 = rcode colb rain ecidefilosfc.d lshsoaoe u A A rd rela' ta de segris frman en las grandes univRIhaiedo s.licitudes. dady el Plan Marhl. dades de Oxford y d Camtrbrdge, Un-:re~ pm-,,~_Par Poder esTdiar ydescubrir Uns t zn "reedeos, El nnt evo trente -Id ct. 1 'loshechs fuainamntale delpro'to xpea Pedr.s" com.unsm, .mo1en eor H-ve --s d 1histora d nuestro p.J,. de ., q ,,'nw dmti virtualmente, es un nuev. PFr~, dela Y e Otubr d 194, ARR gAAIRARns R d RARARA A Ra laAerRIs RR "PuedAR ",dij.A enelR Ateneo, nR R AUn IRsgRARdeA YR tr. dicen "exRgAA s"A A elRRRlAR R x ar, A P r t, "R u j Ad RaAes r ,s dRR lA rA Gran Be pRd Im ARRAR r R l RARuiAtaRARdeeA A pA lR RRAI-rAA ArItaA AsirA nosotrsMiA ARAR R A RAA AAa RR.fiA' A tAlA An, Psiva.E Rdecir, pue. ipravi ad, ARuAtNdidAAAcuboAos, n.raznserna y Wr., deser qu e et dlPuet .de -l. que tecnmos que.ecrib, y ~s quPARA AR AL de pedir, truirlaR rgRnizAcir de la aAi A taRAR en el deber desrib .Ni Ase, una AlA R n aiAAa. es Unida, ni daA sAtir el pRd R tra historia. ChR ann g .ijmpeial sovitico sin alianza, gahistoria en }Jarv re urnte ~u. R lmnlsgndrs 'rntiasy apoyo. El se r Halver chs 8150 aimb u:a ser gua1 que s mpe, os .est Pepardo a~ere.1 n~v historiad, rqurianse tr s _ndiY pid oIs Joraeo ret nd edcd anaa insesnils erbo e Y Pia, ,5 lEn reaal lc idd, esper q-e ao .r .meX sosepmr. Sabios cm ls y pide los acenddos. 1 ,1eparque p~ bbent a[ cue W oranen Oxfod ,C mnon mnsta.no saiadibrd e Hro. dtmb_ nty ceriia i Immpeto a arepra.supl. Qu re emos pc. L dfdle. ia a e'y sedesmdido afn slta sentnces? .cP r.lo mns seana, la PkCtica del pr esa d A red Ir, n A bARA A entn.cesa ARAR RAlARr Aque teIgaAdA AR hemos tid RARA. RenAR pe~ s tds pedimos m sque hcr", die.1 ser H,-. cuamemuchos de o u o • 1 d ver Per realeueno explic q ddia 0 ~a etdi el hso A AA .IRA q1d1a .% Jua ,' elA ARRRIRAARIAARRRA NA -ARAARARRAAIAJAA. LA squne so osque ar. b r quedeemos ha,r. Sin ems.ra cub^fa. La condicin d p brgRA lRqueRquer.AsIgAifiRp~-AA AR A AR p -rea, es, daA RhAA, RAl entr N RRd e irs dReA AdIP R a tA d s IRA iatrAd d, dCa ba. YvimAAR IA rs .reRquR los Esads de nuestro traba.,dsta.AaqEtaba ya divorciadAd RIaRin. Unid ,IAn sRs.,asRIRnA. RAA IRAsA. IRA hRsARrAA AA ANR .LeAR AmARrAdicARRente a ~IaenesRA sARAR NARn.el~ ARa bARRA RAoA aP. tidemoratic, y prfec11 ente ntico un t s-. port ..u stra cltur u , mse nien st.Sie eblo d<1t1imo s~rilo o~u ro pa ()It9a G:l .l ada, l diramrit c, ao eigir, ep -La falta de prPepracitn i et i re ARAR AtIAR Rnv aA AAA JiAr ARAA nA d a A liti A R RA A y fu afA s A RA AARRdiAirectifiAl iAR srigaba1 I _rei -ARRiAde10 s Estados Unidy AyI Aer cultAd, no hay que d dI Rl. Rs b¡. del d etr: tniente toda la hiatora de mu= do sfurzs ~ctes y ,tar siemre R"L Iu RAn s e m p ra d e sq ueA RR AIA Rh a d s cit adoldARR A A i R A deel a ; p eR A A h bied sobreveid. aRepb~ c uel seor Hoveraando a bOriidd, la honestidad ela¡, con tnta Plenitud y tan pca d -Caa Blancs. Ser -ms 11 vaq d tu¡ Y la Imbrea -la Pobe qu rdRs aen e dAsn e n v ArAi RA RA AIAdue-AA shistoriadoresA R.RAllA r esa." e, aa ataosee no o. r -vez .casomlaeca e a rlin m.al que prdc e AesParAAqueimiAeAcndir e ResrAAAAAriArAdRARA. AeAAesAudIARARaRARRsigAA por el pas desaz,descontento, elf netdu n nestigacin ,co dRARAAenRs.,AAtARIA AhARRAsr s r l .A IRARRAa.aR elR binRRA AR que ns han hech u, Repblia. a ,me .imo woostrab, e yPena s acr q agr triste y agri. y trmPet. de .a 'ru1 te anb -Y c u a -qaueyn ydr NHiARIRIARmRAni-s ARAyAIAR A AtocanAti rtirRda lo A A RIRA yA.,--PR. .Hal damdelenusaso h cnque 1elefir H.er llaa, con p.tar .c .pc a ao d'ra d s t.L -bastante ARe I un .stsAR y pR A Rn a RAe. quR AR 1 blIca resulta W11 ytr,1111.-Estado Hgro 9---rrfra". El safi r H. hads mctalmente no P~ca teyNacin =lndivoriads. Es prv~rh hehve est cn.e yr g. sy., una ho un ade u ello a i n zrel r gne, cardad quehsa uye ir aLscndJone. ~nquee s. fc Apenas en el t nun ibs ,t mo u h jr'nyd ~on eje'n taea ao a pntr nu r ARAR IiRiA RelRARNliARsRviApblic. r61,lamprARRnIAR

PAGE 5

MARINA. Crnica Hab-anera 7 La comida del Country Par Lada da Pasada. ntidBovary Rebeca Taquchel, don Luis Rodrgue eli y;seora, Mr. y Mrs. Richrd Wilson. En la mesa del baniquero Juan Gelats anotamos a la seora Carmen Lima viuda de Rocha, el secretario de la Embajada del Brasil, Maurillio Pessga, y seora; y Gustavo Botet y seora Lolita de la Barrera. El coronel Luis Beltrn y seora Nena Nadarse, con Pablo Beola y Diana Adams. Luis LenR quel Freyre, Manuel Bustillo, DeallRoca, Jorge Serrano y Zaida Roca. Angel Fernndez Rivera y seora Mara Rita GOmez, con el Marqus y la Marquesa de Garcilln. Ismael Goenaga y Armantina Pasalodbs, con Agustin Betancor y Elo sita Pasalodos. Tres parejitas' Mara Adela Suero y Jos Erq*ue Smith. Purita Lpez OEa yLic. cerin MargaritaBarillas Rafael Rodrguez.Ccerel. Ra Portela y su lindsima esposa Mariq Elena Gasch con Elena Clark y Juanito DazAlme Argelles y Juan Weiss, Carmen Saiz y Victor Rodriguez Campa. Mr. y Mrs, Arthur N. Connor. Ana Mara Cadenas y Jorge Agui¡era, con Hilda Cabarrocas y Manolo Cadenas. Ramn Martnez Pedro y seora Marilta Ba ruceco, con e octor Juoa quin ViEsaaaEsoraMerey Tq chel, Jos Manuel Coroalles y Elena Jshn Enithiloey Giadys Fernndez, Julio Rabell y Mnrgarita Zayas. Marina Fernndez y Lolita Hechatilis addam asocupaban otra mso.a Mrs. A. Duys, Mr L. Crosby, Mrs,. E. E lWright, Mrs. C. Charliswokyh, Mr. Ienry Pik y Mrs, C. CharlesMr. K. Anderson, Joaquin ocaberti iseora, Jos Cuervo ""r ,joei H ughlton y eisea ony Esshman y seora, Frank .Prestan. Salvador FondEn y Car elina Laurrleta se encontraba con Panchito Zazar, Carmelina V llaverde. nl mente, Ildefonso Quesada y s5orEa Magdalena r eon, cEn HU ,tributo sublime A SU CARIO Y ABNEGACION "DA DE LAS MADRES" CUERVO Y SOBIhIOS tiene el regalo que corl r su fe icidad en esta fecha y.qpe representars -Dl Y 5 G Uta Polo Valds Miranda En la elinica "Cardona", de lo carie m en el Ve n Ho. laencue a Vall Miranda, a consecuencia de las h&idas que recibi ayer poi la maanti, en un accidente autamovie eseamos un pronto restablecimiento. Printavera en Holanda Con este sugestivo ttulo brindar una gran fiesta el sbado 20 de mayo, para inaugurar la temporada de verano, el simpEtico "Tarar Yacht Club". Fiesta da mltiples alicientes, de gran belleza y animaEin, que resultar todo un icontecimiento social. "Primavera en Holanda" ser una flesta encantadora y. como su titulo I-gnio Lea-y selora Ylandi Qusid,1 ndi--Ca,lA s'domni
PAGE 6

ANO cx'qn PAGINA SEI Tpico Internacional 1 Preparativos para la reunin de Londres P. J Mi Cp ALGUNAs manies1cion frmunlada. a.la lmas hora po Secrio d] Eteror y el Pr.idt de 1 s Etdo Unios no ofrecen* nci, bastante lu por cierto, pero cierta en. cuanto al fudo, de. lgutpicos qe e tratados e Lndro, cua.dds uau, dentro de poos dias, lo eos Acheson, Bevin y Suman. Ls frases dihasel pasd.lu.porM. Achsu resltan ltamte re.ladras Al alarlol ate un gpop d parlamentarios d u p& torno a l, Pruoptsmotiaiones ms bui1--dlaureunin, sgUr d11 Setino dl Extio qu rfozar, 1, uni d la tres grandes potnci S ralai, con los resentes pai qu or.,. an e Pct.o d Atliuou, lo l o parece deducir que, al fin, s dar oel rdde sentid il que en Al arigni di cll. omta bi i ..h crit netao s p giua n uus do on ouasubn lo lire erncu alodda ac u i cuutiu-d luodu. El P. di rae diE Euop, ual y ehabi plntead puaoree qu har de sufrir una eviin v.i. L reaidadd no et, por supotlo, d acd, con el Pln &ment, cmo sabe ceido en un Lodoula, defensa occidental, a que ta aign una suma de pooa ms de mil mions de ps. p,r1l rmarme. El Prid nte bban lda acara (hce de esto ms de un ao) que al Pe. limitaba .l aarulai.dla1 defensad dE ac Europa ucddnol. c a.elaticidad pecsarapaa dr ¡¡-mpo lEstado Unidu de relir lo, preparate"es~o para uirlofens-o-simplementeitervnir co.l, gra, usade ous l.P ll a habl es dido i uo . ettg; se efectuaro n i.vauies de jefes militaes. Y empezaron.fl.i dtios pas de Pato la rms, que~ .r lapesin tangible di Pacto. En larun dt Lo Ha --pmitid~os insistir sobre ello-.,s i nio s de Dfea studirmo 1 al parecer la e idades d, i uom. o, .viLta d lo 1,s hechos sproducido e l ltimas An. bu si. rer.aanustra dipoicin [as detalrs pecis, La[. crcerientes a. la dioo Ii di huudo ild,, bl as ecuismnes coma a .m~ne ale as e eva, es innegale que ls sucesos ms recientes o til terreno de la pol tica internacional sirvienpa ora hta q puto todo lo que shabia adelaado resultba ne. primpr teouuprinsuficiecia, eqloqueu's1oumis: que el primitivo plan y la meni tidd que lo articul hace s de un a debia ser isudo a la luz de los ultimos acontecimiento entre ¡o s lo, pdenos destacar oo . p unciplas, losiguints: A) L. Icutoui deo1ls os muista it Cha; B) La igavdadd, amplaente subrayd, de los ru., en limas emanas endistintos sector, mingularmente en Alemani .. .C .l'c a ihima hora en el spca grs ode II s omun, ts; y D) Lo insuficiencia de ro pa dii Pcuo del Atlo, c 1.s que n debe ~oL. debido las1. sasas pibildades d, tecialid d. Desde todo eto.punto d vista. .nero paecu.erque debo 1.err as lsfrase d M. Ach~ e ., nel senid d rdci a trs, lo, pae te ,,dad interesantes del bloque del Atlntio Al hablar de abastos, de evitalizar indutrias, del pooencial, en fin de e bsirs pi[¡a-,e -.tiend que .oin t s, que hbr. de llega a W mdo s lacfiios, deducidod d u potencial. E pcas palabrs: que Frania, Inglaterra y los Esado, Unidos, singularmente o eso ltim. s. d e d.drl.,queten rnuque h-,crentul a l 1 o.s nuay muyanzd, de 1.d ynalu y l esiv. El rlforma pte ----aP te mpor p o 1, -A, Ia g ort aultar que mploe la alanzM ,n sta de uu ose ha tiul1do .n lo tim.s an s en poliica interncionl. Critican en Itala la poltica de los aliados enel caso de Trieste El anCiano estadista Villaoro Orlando se duele de la actitud de los amiericatos, Iranceses e ingleses ROMA. f.Yu .lPu riPhip oark, bufRa y F"'¡. uugiriou 'l 2 de ,oruon de 1, Pruo Aoud tnedo14 .u l lt uio lbu Vllluulu E ueul, Orludu, eLumeru d, Trie fuuu, divullo l ubi.r d un bu di .d .a l.u d laub e Ruuu, bloqOds pimerGrn QGu^err ,e b.,yp o'Pstrometyug a v 1 se iu lEu~deotU.due, 1, .G Br,ul envuelO en uun tuu"Curu en run u ya ui u d n umgn uu u, uuunuu rm uiigd u O ruuuu M su.u R 1Et f e Ita.LIreconsBde suceten nt k h e d 1peu nuuuluL n el Pitl du Aludu ,ubre l hu l. u 1 re uubbu. u,,uSpuoububu ,udeuqi c d enu ale d u nHiblnd, enel Seado be a]e suc d aces d Trst, u.buu, em. d *¡,,u,, 1 ~ti u -", de.uu lA,.u' rtblema de id.n, e cian -u g re ods a ec mcouuu.bd ur uuf -,Indu,u'i-, de uEp~rul ,tuuImposibleu. ,uuudo 1rull,decu, ueuLu e ndi Y uones, tener, .uno. .nrUiG. B d p r cn n ncoe qenosn nueta d eicpa 'enego de llanmias ezr oqu t oben.lb ~ E Pulu dl Atliulu db di ser uu, ouluiu suAulluuul recon ide o. l Gbiern ""tL""n' nsra .r n1, e -id ata d jbe u tener n u en a l hchuo d Cbuuuhll queu.1upuebloltani efundumen"luieu dolurdusuurnduulmunuu puiuti y .1 di de endo de uuelenue mnuounup, OsE"dir IuunU db, dsera ~u ury rv "o i ,u u e u e .n e dujouu,1 ndu, qu uen.ty y . lu uuuuud. ltenctr d edad, rlu. terminA diAnd uel vu n 6.s Estado Und1,119 1,Gr. Bplli~c. Marchar la juventud comunista alemana sobre Berln en mayo 27 lo puede encender el barril de plvora de lao 4i1 Guerra Mundial._Preparados los Aiad,'s P-r CtmE. MULLINS "mesl uretu1 oi r IN.oAu N.AJdl ierlu conertrsen nu eu ZWASINGTON~myo 2 (EPS) _Pr1Tme ren., qe e lopEl ltim. inesem~n d ao a-d p ,. sr d, squ -ade le un h paen Ber1 ne,.¡ua eprpgad. podrenuendr el buarl d~ .luor Lu aducidetal e5 d, ouruuAgueru uundiall. guieduid.sUne, ddoe euDh es m = U-hdr -1rdomin.de pend r pu do l (1)Al t,tomando medidas arau ,noplluu r ubdu .d 1 -eond ooeh d liJuueruluLir ni Juvlud LbrA Bou ueu -_Alemauu, mO, unpd quuuue o er uur itaR cud~ asuofomaser.iu t.gunuien lose 27 a 9d exc dlatre cidna esy b1e o, u tu de desaEsa Add s aru far y ~leb.ar una mnfeStain. eq125 mnt sru yl~ bu grulu de ombao us "Po" y ouBoRiucouunist]es Roo.que l ldo nuna5"n di Brlu u d udu Al,ccidnule n rnngeencI man.Su urdd, ro ubju Ri ,uen Brln dorrso do1e lulolidd de Aleoo,,¡. Li' ooedo.,s omu du uur lu¡,R --ueuentualo 10 uo In I tao mentuoe -dos oidentalou1uues o p ur h b u s con para e Rs1. Ss, c, snlsms lsfssvilna elamrh i masd H 'l"er. f~~ d ls asp e 1.m h,: ¡e an ame lo so En d.r~mr luguu ss. -W-1.1. dntaesde Berln p. pend a pol cia e laszonwclodo lo oua bo ol tlsde Belin p ruhu oedle fen oui .no es.bo uy;,r rgn 1qu e o ba eneramnte n lafuera rerearea l ar principmi ete .e11 tud a por Rp]o JuenulodLbe Deti do 1 Plii ooestu lsfer Alemane, siIn quinien. mi j 1 saradsde1,asp1, nc,¡,, deo-, vene fat s W0 1 luuuuu cu-1 -u.u Las luoson n I, p.edeBirl driuni 1so.llorrulu soru pusaso ouu oesd d lo litlr Duol ,.ne D b ooouz osoletA durtl tdo tiemlin u tubuoasuotanto m r n u logr lo s lespceradap""s"nci-abin p-1, uetud Libr Alan. Y h: ri dfila u y celebra mnileto i.ue do di cuocin tu~~~ nes-di omouuomiles de mieuubru lud lo Alem a ucideutui Par dL .a Pullola dul Puoblo do It zoo 0s0e 0en Boin oienal uudl lY lud, oporlo ouo 0Sestuin trund, babpuuu 00 'uss." caltiene ds a p renmn praqe e d na Iabrse s c cis de ser unu uea RiobsBihr,. u mnuen. y gond A salo u ejrcito OlRi bndo instruccin en el eulod gSI 1~ poen I.l cden,,],a na l,. amsp.a ce atirds dns grricotrla ls esrd esau e Ls ado celdentlesestnh u e uerun, u ru lo utenud oonu o un0e .lb o unos t , uen un uuo, u Prpen u lor orus de uod e0 u upderuo,, u, lss quls p~r, oreoglor l s. o . suurpagandiscas de oir ~odo uulbuuuos uusldolsmos, lo o oocidental s de BI dd eo Ia ituciun .u. i d ,abo luiamen tas nor, 00 nou dt t nR. Bu ra otmundu Ounnu~t ludo ub mip mp 0s u r e.micul es 1, a~111d de, 1 s Et. en -as~ les e nesfcr n.Yooslii ddluRto-000 do. Uido n is d sel d.odd 1 R, grdpalab 1o.t1.oautoridadu.oidnll en Ber se ldeems y m durante la sl lin? manaque t-r. 1el27 de m~ Lis potecs ouci uuuudntal estaOn Lis uteniuia octldutls h bout pepimd. SR iubirgo. it bio odo mirudecisino de pobib prparaiitvoo lluus de leor poro o impedOr puu ludos lus oudiutos cobtir ojo uulu n Borlu u uor aluanc -incluyenoi el l= "hautarcl di e! uvenud odxloo do uuas LlbnuO lrsuiolltuOer uiura ru--cuolesquora oorcbus u efl niuiili diot ubo, txpluuolude dt lo J vtuLid Lub em n c 'Iii i i qo su or 0n un apl Oouiros o p en lt r en lsu~~~ e atrad,uidenales. Es lneu1 bli u d.0 I Pu' anOii, li o uuun iuaru r0r10uuqueos do tluumaes uuu rIta to lo miano yiorutnuecun s uen uuu greu accesoualuiruluuo de oc 1 l 11 Tmese que Joliot Curie ofrezca Cualquier paz que se concierte sus servicios al Gobierno ruso ser una paz impuestd por Rusia Fu destiludo como alto comisionado encargado As piensan en Alemania. Acheson "presenta la de las investigaciones atmicas en Francia.-Datos otr mejilla" mientras el Soviet sellena la bols riLEONARD J. SCHO EITZER llaad Zoefuniona la d.di PrilPr ri.N Wii]u. leginod) a Lu.y siaadmirabl.1 se .)u(N. A. N. A.1 do de rniuoyisu pesadai. 0t BONN, mo 0IN).-Cu1i .oo o I realida. Aunque toWASINGTON, mayo 1 -. uuPsr_ uuuoi.di ra Iauetrin-do p0u.a oo mi cuoiirt trei Senutu do i.estii r iermud A ti n Li dostituln del duocor Fredric oi o, il tugr.dieiu i 5tiIBrdIit di y Ocoidente, bien ahora o en u tun u di 00 idl di Po y seguuo Jo11 -Cur1 i por pCrts dii gobernuboabub oi .MId rtouudoda tro prdxmu, moua p ovi d"disdeseboyg diebO Ol foancs di s0 1ut Co di .,t omisiob atOs iitO erdOit "iilBpliBi t. i" y nO un "puz ort i caniui de lo rtrnt tlu tpbjtidoodo enuarga o. do ls invet g o ic", ct i se ha uich.o d oodPO uto boldo a n toter ingn s d n o e ran Oto o c eo d u¡oI u.uniita Reir barado, io Id. u.JoitriL ha atadoLCotl.elu i jul do BuebeddablaruIa d "dlsmPo" y i bu blouesadsb un, do 000 pliir enos. oitoudoicien. OniiBpii er teriibit lCi Ade.u. o conoito di olt ioo, dlpttAOiO _que lu n dei et capitau, riti.u. oidos Racdnmteai entrel O hmbrea de it C. mandl. biuos dlo igaa .por eit o progirm norteamirian.dciena de Euroa. Loo.mbra E Sm rtrio di E do di sA-aje de ys i dti O. o oat cs. ,n e teo --i 0 ip do Utoudui Dn AtbiioE lu 00d Lo oreeuou dR 00 couunois 00 iidestino tudina 1 ldnforauion a o tibido reCoal~ iia oouioolut Acbeso 0 ob l ir 01 opuolo tan deicaduhIdOduran PiadA u i1dico sidepso.o p1i P r,,, 1ogr buPO oid muobtiempo motivo de pieooua.o.utu dioe it ixpertoinot, uiud ,luo oineAnoqoue ca is ,uobet slo b ua iteo c iotpa-al-o h, bret d, C¡ ii leano, us. .oulU y l a ai. b, n buid en otro pu,u d, diiunosd.tielreenz oblal nlsd Imei tm a.I3, gdi q.,au luY dsituido atuJoSur p. 00.0 rla 1. itdoot d ,.iid e ionam d .tui si tlo in h C di u y diusito i qo h n"olvi1, tr" d ejilt"imadadnOrteameriomand ast de ai s oretosaomondetuombo1.Uin habild.d u o, m.dI. or condyl cotuiulr oun uoP Ol biisru 0100 y com OcOI Por el derr SooUn iCa. bui uo~ ltodrtuiotodooo del Exrtorde.SuobitAdrid Vis 0, ao0erri n U buabre do ueiaquu RO up eer uu ai, ittolo di Ii Ptri Ditlhonky con una nueva venn di l u bu tg .P.,0 R i 00 ill,o aro uu uiiotd oo lao unbo bi dibid di .r ouoy olidoaOtbo xlyuo di Wasinton e o militar dii Su.u vesi, uiotosinuleat inium-m res 0r00 BiembroOdeP rdOOCOti toil tui recalta l a nisid .di EnPu to onCuie.ine i Europa barg, que se haya causado aln dauna be .o ~uir tbl ndo "bise omunAs.ouoi eseuometuuO or uo ons ecuoni debatiit d Sinoebargo,unleqodlao5dpagiu iorucanol cO eiOtOreelu o, pr s uul y uCo lnno 019011. dosecrtos dm Pisl. uii hombre de que preocupR~. Ahorau o lo .m rot iOarismu u lo demcraia.i neoosldad u mportani do blior Ciencias, quien est a carg de to c tesI n echado aJobot-Curi, acpLi ue dpositad por Acheso n el 'ra cOtun" 0000 reoulvr it unpor oei u di lu iovst nA-tra Ot un oepio i Mosi u "Ar ou" u ogrand, si duda blea ruortaeric-. C s P-9r o mejeo d.r u auoro , Ao bElu Srtaro Acheonu b aigegRd mtdbe pau su o, olu xdi Ist -r LO cl c, eno sdsscurs o uBe y onogudu sdbuio Roou, ood qu .,,6iiA IEecot muertos en Atton o o del ou d parte de oquel u. di los dcubriEn s Capital.i iuOtO o 0c cienoefranceses. dr cm en siu arsg fcdo Lu Estadosu UidU no l mhanprSrelosdisturbAoscmunstas do 11u nncsC, oe.,.ooimn.i t.¡-pouinu__ __ oo u 0000 dp:ituOuti~OAuo0u RO, .Sur pormlo uosnmentOs ~ qRuuoauetaio,,uuntodi cicUd. d.la de ue Joot.urL y su, Tratan de provocar la rebelda en la poblacin idautuai geourd. ouoe oec o cie t L e o. s den losesen Lndes .y. rarei iodtutu b.t itoi npruri a de color. Queman un teatro. omercios amue dsn d por su jefe c O is, h icnzdo a del Atlntico en Parus;icuando 00 blo uivum bie¡iCo y tcnic. CAPETOWBio 2. lPor ArthPr Temeroso do loo eoan .s Oil ounobaistciud ds. nol ,Av sor pos tde la Prensa comunismo sopecto a los mto, ninentre los miembros del Estadota Lo ue ntaja qRe losstaor.Unidos o d .-u i o dmteitr, protitona istasoubrrts yt.,o 00 000y o iral d ii. oalon doti ,sblemnisiBuildim otld deRO myu, n JohsburgOyitiuprOyeCtadaoeorai l ubl u duCdCb, ¡nde1r ofsvL duooade Kr01 ca tcnc rnea io es:eperto C.raar e. Wihwterrandt, y .C m Di de Libetd" ,linrleuitaddi l prblm ad nor ,b erl ano u db n pul idquelul ient di o, n d e orot i ydlo po Durante todo el di o deiyr l.,s 1 Dadlo y pla uostuon de Re o reaqueooiroo minodica i-que l udo la ura de otoz by oUo Suntuda ul di o d i s o y deafiandooWuhigton di C u. ob,, bunuo o ab t O egid i 0000 eROlonas obtr 00 000 esio n d-ds, ouodu con lo As, do iispere O soiente nso tI incidente Segn este uorante, l obada'd segiundiiro inbroudmd Jluotic, qooseodo i. 000a lii puBolbiou de l oueooia ll o .t .uu Cs, e il,. C o Soto te1 1 Crna, PaItoR, u up. ioCacs,or,,d, on.1 sl P. Clutmoete, Friooa es 0 iugar do muenlor. iro boneuuls y ulotr o oaram U. 1a00 mayo abudamoen o O uoimie o d i enctu ot ioo, bh. 000r0n0001101. o.urs ru oibn lo se 0 0d uuan a orr s.ueuond o 0010 u biendo sido sus padre ul tmooso oolones blativospaa ~obro 001 Unom do, l oiis, on uxlu oui U dit , u opoiuYuMuur~1 ~v ,1t.ro Swrtcusel liod r o uco b inddoh -b u oihuidu 0000r00 bu nes fueon Padre di i1.e.p, didJocomuuimo de dedicar ib 9Poro ien bino ido a liuaoodos. per neti.o. do u ti œy uY o e osd n no lo do o.C,9,Cr. 9pro.e.ooo1. u par. puo 000 1,00 O od. oh -te-oo.bumaresd 001000ubuu 00 bbdJ. de 1. lbiobi.n O, oobou diLbu Cooupouiu o uouruob!£001un=ibRoi lQ,,-C d ie. tnaLa Paur r roee C.r er a ,mbrt ,e cre h .,,.ate este iempo el cmu= s Degus e oirPirr uresuUin ua 1 a .ArgqeY n¡eclerrlmnfstain de se ha rpgdo asy a -p bO OdObRiinCitOi b no nTi n r d t ui l espio1id .yo que ruyctabia. lo ,di. l ologito 0de,00, l Pu Mash u rd, a F a n n sd No 00 brgentesi C0000s sTprOpusierOn la costiy. oono bor r r rdJbiubu, u ien tndbCuroo P0i eIsI.dclarn. b Laoo. s hulguistas trataronod10 ble0 -y el geeralisimo Stal os 00] IPClldo dROO di bbo o1"'la u n rime. cu n COntrapeoquts btlu ub t r 0 ter o r oim i nroo dipntoAr oa ou1oln Asi1, e ybu lmto dC dei sObt C u u.r l otrd ol tuuw bbor,. Al noubhecerempo ezrou poblaioo ou.d1 qu l habitan. Al or~irsu 000gra, Jbi t-Curio l ounismo. ibou dio dt nlo i tri.lb alasUn u, inis de viosicedi = ooel gan exnort francs y seis de los indv do nets nlni.En Alemama ZLirta cemulkmn !l. tuodu oou b guiupulutouuyooo i u uduo oouooo tu ci n.diooul.,idud yuuiuuoo mb.i. .OubnneiburoyiuiooroiouloO o Swart or a ClCbo ,uen da de Occiduunu ca PuiPrOauC 0ur l I guurr, oncaboez ls tuboaioodo CPr lo puic .lo l OpArr Bo, dos Ud.-imosl 'ngi l dCo un Koosd Adu ii000 uoiuniti di reoistecia dtro ob .slo l bu ld,,b .grur o" di.,o¡ u 0 o.dy tru l iouduo de Fr--, os m p rern sxids npr mrcaen ~et is-rt un nbeen "e'ad tnanque oRnedio ,teteodep ss.slip erzai Os O u.lon tm dol 1.n iroshim boe o g oedu y doiu letos loOer l o usadi osebo, obiiUn C ohudb loc cn 0 q0 O On ¡ loasela l rdo douo -oon d ululr Chr oluoboudd .l endesfoe.iltdpollol nlonbl ruuuoplur uoo, uuuous rlures dol nuum tduR. un doo omtub,,,, couo s lil leadou l o bios u 1000, loo tuburblo, do natuvus at u0rs0 oodiidoo or lu 00u0oes, loyes do rnl stb e co liol~ ~ ~~ ~~a L el u seifrmnetl pJhnblurgy ,ns fob sliabiern 1 ,d ¡ mure a cu o muso or rn ~O ~uun dhoqu o" puru clOneOl0lrlaias proob1u-imen o aoi ses1. fo.mentar l 00nerg 00 amiuo uo. Tr t ro -s~ uu Adenaueri tde ae u£reun -"~des:y p,.,bnb1de c.enc, rcles % -ine, d lg n ad. ly U.a da 000L m¡yures que los q Da Lensobe siuoes n 00h nOOt ul, d e--ol oo -l C c n. .deil lio ti -l buuur do ,bi ,o e oeubc-ra] ui iyodi boldo,, s na C. ol rieCso depPiO li No m luodLbre1.oloo m un u"uu bi es altmenteC om L,>n .L dUC n uaa assina-roRciifr aecad a v-tA,.ercdoe a 1hLa e znse had ,i s Roto i 01ds1ro i y baT aanaeron los s lo es slubeaosr el e onc 'rto ALa xit oou s dontroy oulr 0 uono risu neiiitv. Vdd ensClb ssinoc-Hbnpr qOORIIriOOdprumuoo-uAlem bnu 00u tuoio obuune 0001 bombuuolmuua,per AuJuuiot-ui odspe isterdo pr l ist iode Educac ra o nmro1l4 Ano tam£n eondicamee. Li ldosl ,, Iiodo 00 R. e dnod. bbo u O 01uil iiCu. uiu d,bUnidob. Fi~tduoy Olr. ti, bonobuyd ooui una otoo, pa 'x0001 prsdndl Club ou dor ELi bRollo dieo lo, u ecooiib oua sudin 0bunvLs lmoous seumiR prar raId o y1 pudo piodr lo broulob Auo ns ho olbu rouoo brCon aeou u e ib 00000 Aloicip, dos Li rbnu reetdost 000tr todu y 0r Oun o illuuutumicapr in d d Oouu pa iub u oell0noque 0 0 stomosos olbued, ibeor10tuMiosly oa qosidoo ogi. Muh u98 0a pe01r de u otad u emuo pe uou -u 10100 is trdion 0000 lu10s00 L uo lido J tso ER -u 0000z Gud u e o udoe ello uu ha as uigu o hace y r Hb"rD raaa neterm.ns aHbna dlaue Cmpancinbre Cire ubnarrni agn a oiia upr r tilasesin, sn unsuu dhon losr aoenoecnur do ib ero Rum Co ;el ,oud enos oiro n qu ytds --lu 001, enO eu l conursoi u o r Pniza doo Mugue A. G iat asr io uhsetdsa in ~ esd-b i nii -uumn dl i r dul OscOdmor gi bde ooo rero dem 010conidto e uuuuusciunuo t" 000 h e ran de. ies dpreci., c le auspi c ompotr el c Misfns ei dec Erducr ¡ Vil> Lnn, llrse rd dod a s oliou o u. uu do lu rfiribEl s o rt onciod G¡Culubrr bo ua d ctoa rM -lasi e uy ld I uni s I ddes i lui oC h c do lo eio V1l0-. laro omu b eiz1utori du bu inLoodo d i i uolCq2o d L .des, suouod oio ub ao s. En1to o. sues iva e000a 00 D0a deOO qum Cunuun Aouo Mlso A.i tamiibi aitin brcuos y oubu oo udihos seoin ouidolebrib f~~~oJudmCdubiMlo b. uooudi Soiiot.uouuoluuoiloub mun~ain qe ioas luotR i ouod iul-dyOla.utut t toaL. io s Obu C.oim iu.d Lmpo,uuu .u00 Ao. tui de U io a GuoyaoCuil Cubono, asl oo b aloonon Oomo-n daonos", y dua¡, d ,bLmis r ecfiuerd y amrguos 00 ____r__ba OEduordu nhzd iu nteu rearonu iis aitonesui preiidente o oy epor eio trio AUIPO, Moyu o Unitd! u Fuoolos, u 1. t afio d n L.oo eouh, d a lopano Hortiosu di Coipo inb in oi ibo Ortuio. ao do O o puu0011 1 u lu e lo, u de 0 bro u 1 b ,siidu o ogI O oL-0 rd000, p uut den o Js C u i y ia t oim A -erson q u oob. do .uer 12 p r ustipui o .oobmoiln. ollo bdild RodrtOz Plioa, iomu -ud o rodudode lazosottt d .sb E "do-tor d'd M re 001 n b ioo po uL co Mpositor b0e ba uoiidu: OEb oube en Or uiGu Auo oi.iEiOiav iRe-Ruito uoaAetrdioiaestrode cito Genluzn Ointu selsntmen pioio l 1.011. m.t r oporado laoreonii,bunvbtia aOdirh i rohnseguiddodidual.tiisiei 010m00e bo 00s 2.2 p. in bu 00 ii aisorbia Mibo Aioo, di-~ .0 0s yor teoro ygravita sobr todo 00000to 00 ueR 0e doir a oiectio tora di Blu Artas Ol Mi -FanZa no$2 0, 0 RisOdiOlmO carg. sRO iubr Ol 0000 mono'u de oit di RducAcn y ogaiz.dor .de. .efe del etado de "l, Q -.odo, l~ctuo eiOtodo soels iuap rieneor deenasde it, ulullo. s elumism Eu l o vo, u ", qbdoouoiun d uuo cidornuu des s1. obreos sPeioi adoosyduolen 0t u ms saou qo l,es u rb, uimL 0110 i~ uo o 0 lanacdn1,am~na dronsEstb rrerxtd.1.i ,,l,_e_ ubuiotoM.olib~ y i ,.,.y d M, 9u48ndoredo mdu m ori avb, un,,, ria ,lara s e tId, -f lta C:d e oa A ,1SAL .Ad y iAa -ntrLemans.s idy¡oRn" vido dtm's1de inr" ps(eros, ob dlli.ad di Cob Ollo no s~r, "Tribun Liboe" inormao oo ea r.ouui.Aioooob tot". nLuLa o. L .Dinm. ,n1, n,, sieml dp oeomore dn y di eimooul tonerad Sdur Ctutbd Citao .ex .00isl u Ouryumreo 00 u dos los quo porun oo no otu ra uu00 prenidonte di lo Soobui, dehonbdu ORDENADOS PEN OuNRBUiE erri omtuosoduuo d uu uintu muoloode troo1,s mobtin .iadid P nibtounuiCi CotrOdid t el URBANBuPARAiLAaABANA |0 Cuidoioliodtoe O, E mucilinty.DibeMtor d o ielito ode rquiu ino _es ••Cultury, ito roimerbrmio; tu u Souiloilo, odo gozur do lberuOd tbo FOLADEILFOA, myo O (AP -rea uina grave crialo odo di Bit O tu Att co uy oolottuonzu bbpotuoruo do 7ot ml couioe, romdoot, do 1a Aol-tOl Mobor tarZdurio nrbouiA l rionb tdis,uiva Oen d 2 l dlar. s .be.u. PeretL, nunJbO boy'Roo Reporg a lpe d a .[,.t Ri AO n ios Cto d rndu it mis'ood tb delnu e, tirmo b reCibido oto, r en do huelga le edbadoreo ders. u" dln, a p os i dobloos (if. qelod o so u oexlVy¡ d.le ooM iba bo, aOru Lo Obuu o OuSIumllaG -uu,aoil Olaodidao lu. u uoui, it uoiuu O qu 1in.y .fet u.r, dis a 1. or i-dC d-¡pr sritndlo C des1. e-ls y reelrs e alr elcet SAqdJANAntiuabsde o,0 uhiboGuid, rormi dooid iR .ETPrbunaprta inasitierunu leo¡' blotd,inodud to bio de Qui lyo P APJ.-Eaq il'o uuosiuo o y i e omp.n do tian1 di 5iR ol dtlioies. pro l fbuto lntegaP. ioeA o uren lvve o oum d icoodo d% ouA "L i r debsen tbldi d tpen dir. myo. 0ae de umentis ob uirar on u-u umolno mu que lo ousica y lo pa,1-. l.od dulg dil o m .b s biermanuo par produc_____ premia_______r____br lies. No yb o rsivulasAo iuu~edhobys Ou r,,, o ue d loo a sa de00 l.ermon eb 11000 iL cuob bu oms onuo o dii oo1 Tie los u s 0 C. Edoido ola acuivade i1du strdia bLos Ro ob modo iauoanoinlub-. s e y iEouuobs d d osl, oua,' Roo nouuone lo oru o d ez1 do ieedoz ol bobiunb, bnosuuuumuotsnibiidud:omeoanoioR, te lentos es1ibidor Ps abond aroni ui. o o sombr;t iorsesnbrtd; oo-n -O Csos deabrirhacer Lu ma.tR i0 t0wiosin u>0daaly i ; plir la d sma da g ia d e ~ ~nt a. a dgBe llao n es r dent ; dl Ce mtn., C lu esectos r oo mpledos diO Oite n l .c rebdlde, d oign, doooei a -naviros. euan y veces uu o ntenconadao y L A D EMROBRA dod loo 1,des cou rb. do £10cndi, enul, ; El 0i0le 000ndu Otrilo 0 ,01000 ob u1 -di dn1gla acpr g y r i c n pun togua.D1 Oou(arhoyoueO susup dr uoto'gm.jta ;ngedca ronce u e Len, yCamoM,ictfit 1 rn mes Pne sBa d i, que del e. s ns:, e la haban ro, oreos epeano t -_re___sta____emegena,__o itaaepes usrop.'HA F AL LE CI1D O ~adecdas es, ,slu brlo a arnaas vlb a osde¡su nS NSL A O ao2 A oa. -C bro.tcs. e E barcan ha cis Blgica ruoio, di s o juv.u, 00 ss 00d l(Dnpo. di ArIr lo BA nto.sa amOient yl e ~ ~~~~~ d,lade a nben yeousa' eyHolanda 1am primerss vtotisAidirObims" Duuuoosto u ouiur 000000 manaa es o looR9 y u Haar D m.t,.s .coe bin Cy de Luleo -ne e hjs i' s io oio its p ltc s ns o arnidas de armamentos LatHlbana o.rer s ~l.d. oehdene d01 budeteidouORyENADO@uCIEN o,00 _ r_.oradnt no moravpbsu b.u, oue nu loo yorionuo doto suomiuodosoCsootraloneo ,C~ HINGr OR. Myu O. lAP_ litrumet .d a oCtr. asiAi O No. A4, drUO i1 Y 23, Pd Ado, SrAu dudt ol uuomA A A EduiuouououlO omuuuain oy .iet, 111U l a. FL DLI,.y A : Ha' prtio lo prmers en Cosde u e nu e t n in a 1, '' 't Creas ungort a e ns yr Hobnd d Tero'ul Mait Alonso ogradd1 7010 o Cboo, A uoo u douoe ag eedA. yn Blgas. rainOrOs a t or buquos nesdo o lus lunes lo geti' ib Lu Haboo sSgi rsi~ .u. laio ouyru riubun, 00.r' u oizadas, ambusbuRueso "E o no otmuo omobO or AZuoolon, o o m oouayae. lltAtuuytuont de Leui;BToa morsa uoups" yaru los fuerzao omii dodiondu bos eutuosu oejure do 0an rar, y VliitAin Eoitl, JosA Miuel yBRta TiOtuOO e lg aioe st u Hiuado s yuvolud uy o uueronls unoO o Tin;oui sdA lbrmuomiEsu v iavia, LHa O 00Lo tquuu p osae par Blgic, ientOs 5 ib torioryiouibaiecero ViiOiOi; Ora Martnii iba ad TO d u uiin; o i brr o s inlusoartileri medanadebe ha-la cnci cubna. O iiiiiMa u.Loe ; ose J Jauttuo uiu yo POnii di s-las nu urodi a naun iiiiic di LmOm; Qiunto, Eniitula oo TOO0i0 ibu s de £rtude unasmn.fuoon bos RUiia pide a McArthur Di. diirgu A. Pituba D. Jirg. DOBiib FrO Lu di 5saia r1m s.teo11r.egin. d eXplicacioneu n 00os buques 00 conduoo bus oeehslili a nia de baso.larmLs puoas,.hc.1-ooIsprmu biur ___ Sd'y-r.onpdeas de ortibbriu do lii5 do E oibralo uzmoL.00eu dry k je e damu iee-L, de ul misn l sov ia alJo. soiMi hoyo fioqi'mn ,delol gene'e rC de m it, 1~ t. C, resa .Art rqu e s C exin ueir a l, .Ael 00 los oometos mou oriros mt u di loason -gu boses sOeos dol bbqoue do Brlio tud lonoums y urn uoamaoes. xo-u d psberirelsomouumCioneIso -uiodo qoe a l bo, looo dd s bi y cola ~1.s1ye que me a i ,d.b fe, c ds r,¡. as fers nr deNE A H M t.i2m i'Oouuubh uoo tbou,uCrabild.ooouitonooup.memoro tib u sl oaile. .ous.eoom rianas u cnlraU d ; 1a p00-t u as u m u re a yt ,o eo sauuur0Cln i 0 oup c u 1n l, o u a Cr o e-m lsao.ms d.e n Lean Oren. --.--f.--~m,. -Coln, quien excluy de toda fianza a Benito Terry, vecino de M& tanzas, el cual, guiando un Jeep de Obras Pblicas con exceso de velocidad, al llegar al entroque del a o 1tA que conduce al po'bla do de iue, arroll al menor Vi or Lorenzo Tabares Martnez. que all.ci a consecuencia de las leso ne.Alberto Levi, corresponsal. RiIDO EN ACCIDENTE AUTOMOVILIsTICO EL REPRESENTANTE PEZ=e CARRMLL0 PINAR DEL RIO, m apo 2. En un accidente automovilst ico ocurdo anoche en el entronque "Herradura', recib lesiones leves el conocido rpentn ala Cmara por esta prttii Dr. Ernesto Prez Carrillo acu rmeteepeiado en las labo- res politicas favorables a su relec cln. Resultaron con herids graves Medardo Plaza, Higinio Boffilly An ~ono A~ y mens raves e verino ~ge2, a= n .mng.:L Conceido Lomba; estos ltimos feron ingridos en el Hospital CviL mientras que el legislador Prez Carillo fu conducido a una clnica d La Habana.Gulerm Rodrguez, correpnsal Se rendir tributo a la Sra. Tsbares de Gnirt en el C. de Profesionalei Err el Club de Profesionales ser ofrecido un merecido homenaje a, l seoraD~ Tabares, la til asposa del doctor.Miguel A. d Guitaraii P r haber obtenido el Primer Premio a compostores no p esional=i en el concurso d la Cancin CubanuL Se darn a conocer en ese o varia composiciones de la seora Tobaresd Las adhesiones se reciben pr 14 telfonos B-5206,1-7785 y B9i. Resut un tributo eplndidq, intero Vda. de Villaln oa Bendici'n Poo) a.m., los que suscroben: sus ibre y en el de los dems famiurrir a la casa mortuoa, ca lle ar el cadver hastt el Cemen o, 3 de Mayo e 1950. ¡Marta, Irnacio, bsabel y Caridad yi;Sara y Adolfo Villal,y OcranPedro; Estrella Pina de de ViHaln, Delio Das; Josqui Len; Cella y Aella Reyling y lue; Dr. Pedro Iglesias Betancourt : STere .s DIARIn DE 1 MARINA -MIP.RMUS 1 DF. MAYO DE 1950 nirvILIA el:Te! ¡e y -o lo el na I lael u inle] inno 1 e s unan' mo -e an a se ja: laalel er d e te. ido Mo 'ld 0 re la¡en d e jn ra. 1ue de, la tc os ls10 os re lay PO' ten Ue. 1a ;os mte Oc. la na stica In cee MA co RU ireis trai !nte E su ,en 3na. inar que ite Mientras la vidpasa [ El teatro "Ohel"p de Tel Aviv,,en Italia Por Willy de Blaiok ERMINADA la temporada de dicho, ha afirmad9 la£ suyasteabono dei la -9pea", a mannuin ente ebraicas, palestiuniatiene sta aberta, ofreciendo otra nat, biblico-std a recios ms reducidos; dento de No poco tuTh p oirl.o. p iInicr vo que recurnr a las:uentes de una uev se i e arte hebreas y semaiticas de 105 MUde repbesentio eos, a libros cientficos, tuvo que nes en el "Adria. revivir unoramas, colortar 10 no". a precios orienta¡ dl Medio Orinte, evocar an ms bajos, y 1 su sensualidad, tuvo que hacer sen en el veran 0 se tir en el dilogo lo gutural, que dar gozarn las obras con las melodionas armonias de lricas en uno de laoantiguas venas meldicas; ms los sitios m*-todava, tuvo que liberre del conotic o dl cepto banal de la Biblia. desde mundo, las rutiempo ha facturado, estandarizado, as de las ter .por tanto productor, y abandonar mas de Caracala, a precios ms la epresenacin estereotipada del bajos todava, aunque, dado el acjudolua1 valor de la lira, no son para Durante veinticinco anos ha pr las masas los que Mussolini imducido el Ohel sesenta puso.,obras, todas distinta&, sobre diverLos conciertos de la "Santa Ceso asuantosiEnMdo u na totrne cilia se suceden los mircoles y por Europa ahora procede a otra. los domingosP or la tarde, en el Inviit itadin ministro de Israel '-Argentina", dirigiendo dos cada ha asistid a la presentacin del director de orquesta. De los hasdrama blio d Stelan Zweig, "Jela ahora contratados, Kusevitzky a-reuso" en el teatro "QuirIno0" llegado rd!ientemente de La HaConcurr al espectculo con ciert b una, ha sido uorde los ms aplauiauuidt in t hb ledoiiobi. didos. Co ionts seespera tu Estvea uto de echalemano. Kubelik el hijo del clebre virtuoMe abstuve deliberadaent. Traso de la tcnica impeable. .ducida al hebraico comprenderia Otros conciertos de no menor vaalgo' lor artstico, pero de otra clase se -Jeremias" es la-tragedia de un sucedenomsuedern hasta fineoa uebio. bo que se propuso Zeig deolaprimavera.Ooaes eifltu aloescrbirla envedadmeno de msica que se quejarn los rointersante que ra interpretacin manos. que e el teatro "Ohel"; El de Entre los espectculos gozados una realidad histria. En la que aqui en los ltimos meses se desta' a sido preciso recrear lcuadro conunotaible robievbtuospocos del poblo, OBosupatoressus oecidos por la compao e o r oo nobleu cadeo, los Lectores hedicho por el 'Teatro Ohell', de Tel braicos y up retato pdeoso: El Aviv, formado y dirigido por Mosdel proeta. h Halevy, desde 1925. No hay palabras para decir todo Compuesto por treinta y seis jlo logrado por el teatro "O el".Sin veIes seleccionados,' decididos firentender una palabra de la traducmemente a dedicarse con pasin a cin, to do lo compren.Lo misla formacin de un teatro palestimo le suwdi a la mayora de los niano, tropez en sus comienzos epectadore.Cuandocay el teln. con el problema del tiempo y del finalmente, la compaia fu ovaciodinero. Los actores trabajaban de nada lar~aente. da para ganarse el sustento. A la Desde la ya lejana poca de la larga, para independizarse, al toirrupcin en Pars de la msica mar cuerpo su empresa, organizarusa, del ballet rusa, de la pera ron su existencia colectivamente, rusa, de los artistas rusos, no he con las mayores economaa posirecibido un shock pacido al de bles. la. otra noche. Los artistas de Era su propsito ofrecer una se" bhel" han condensado todo lo que rie de obras con significado social, de antiguo, sin mezclas, ayenel origina!mente hebralcas, basadas en carcter, en el alma hebrea, la uerla Biblia y n la historia de Israel; te, tan marcadamente tallado. Coraspiracin, en suma, nacionalista. pararlos con otros es evocar tteres La belleza de la vida antigua heaplicados discpulos o cromos anibraca los sufrimientos hebraicos, mados, salvo raras excetu lones. las heroicidades hebraicas, el pateEl teatro "Ohel" form un blotismo hebralca, popularizado, nao que en el que noexisteun asomo poda dejar de contribuir a Impregde rja-'ura. Todos los que lo comnar a los judos de la nostalgia de ponen se Interesan por su cometiuna vida normal, estable, en su prodo con idntica) asin. No pudienpia tierra. Tal fin le ha impreso do ctalos, fijar cuatro nombre@, a "Teatro de Palestina" su sello para que sean retenido: Los de S. pro lo' Zechoval (un Jeremas grantico), La rusos cultivaron el drama J. Zerubavel Pachur), S. Knaanahistrico y la comedia de cotumni
PAGE 7

MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 950 2.Liode cartera de pie?, en kne, prsid, carmelta, ejo y rerdr, con cirre de metal dora, de tambinochareolegro 6.95 3.eElegaede estilo depUstie, e c e af e >jo dbanto c e MOrV. Y#o os Colorer nrrvs $14116% erm brle, negro mate, carmelt tledyprpsa,con bol o¡//@. igleaeelee pper.4.9i e peee aiaiee de 4.-ergelaryterbieeeeeeeece, Colores.y tambijo en colores tu. ece 4e50 6.e Magijica cartera. de piel ecabritillad ie /ace, dat, erojo, ctrpelita, erde, prusia y eegro t.5 795 a11 DHote¡eeles deese lmimadiitin,.,:APUIL 1 de HOTEL NACIONAL N Ee los1,300 aceas de s ede DOBLES caeaa, eiteeeda, en lar alturas del Lago Saranac, bay toda celase dep¢-ortes 1 y dieoioeees.ed Ee la .n el mismo centro de la ciudad de L rsi peceia de Veras y lugar privilegiadopor sus preciosas vistas eid eredade las personas dsti idas. temperatura, el HOTEL NACIONAL de Cu Los precios, desde $12.00 SU CASA EN LA HABAN ,deares por persona, Plan Americano. Con el mdximum de confort y magnficos e Haga su reservacin para 'un verdadero descanso, el HOTEL1 aeora en el brinda, adeces, un lugar apropi do para att HOTEL NACIONAL. sociales o comerciales. FUENTE DE SODA Y CAFETERIA BAILES Y COCKTAILS MAR Y tOL AIRE ACONDICIONADO En el eebteio eal ete de eLe 'En la eeva pitel a eedeod cl lbealtFast, Almuee. Arboloede", edaee dos e d de 7 deelee te'i cabaas,ica en Seedea, Seda y Helads a precis 12 p. .Bar Exclusive con Cubo. Coneinbee fenconeede embeltee Al e Aeeedteteeed¡ leeee4, pleea eliaeL Lee& deseda>a oA 1celo. ~ otel Naelinal de Cub El almuerzo del domingo, en el Biltmore Un gran xito result el almuerza Con el doctor Tomas Aristrong y que el pasado domingo, en sus herseora Graciella Sime.on, Pepe Gonmosas dominios de, Jaimanitas, ofrezlez y seora PQul a Oyarzn, y ci a sus soclse el "davana Bltmoree Cndido Bolvar y seora Rebeca TaYacht and Country Club". quechel. Este almuerzo, ue tuvo el poder Eloy Castroverde y seora Elvira de reuniren aqe salones a ina Covant. valiosa ymagn c representacin Miguel F. Amza y seora Horsocial, di comenzo a la una de la tenola Bolvar, Jos enares y seora tarde y se desarroll en la parte altaM acusa Sentent de Calvet, y le asedel edificio. eoita Julita Amzaga. Pecoant es de las cuatra arDr.Ale dandroA a eielcc a eora de, cado nu rea lelaniacinMraeTeresaePeeeedel SaEo. ya del"o n "" Se hallaban en ptro party los matrmonlos doctor Miguel Angel EnInteresante espectaculo ofrecido por tenza e Hilda de Len. Francco Puuna de nuestras ms acreditadas tienals y Mercedes Alvarez Pedroso, da de roafemteialacasaGleLeop Ido llehay 0ell de¡.Ca, dour, de la calle de eIndustria, q yA hd .1C.atelleayM y raC una vez ms di muestras de buen oade la Torriente. un modetlst en le seleeelln Dr. Alfred Loret de Mola Eseora Meeltee Md ll eoilta Bebe Loed TdMajes de tarde, de sport y de node MolaaaHelasHorte-a oche, desfilaroh ante la concurrencia meu y 9ylvia Pascual y los seores 'ulidos por seoras y seorltas de Gumeroindo Perkine y Cucho Cenetra iedd etre tra, Horturin ueals c '.Db Lt deM.,. el Chnesla Getlr b, Mt Mae Yolae LuisFelipe CDaizares y seora. Mederos. En otra mesa se encontraban las c uer radas p la cncha upe seoaClara S. de todrlee Fif roenelostccdatchea qee iACalee de Dleree, dlc Sacreede ern y susa ceta gteroneextrae elgezy Martha Vilageli de ordinariamente, conqi stando nuevos e eeine xitos para la acreditado casa GlaChele ilva, Margarita Ventura y mour". Alicia olva. A continuacin algunos partie .Las seoras Edith MGregorde LaCon el doctor Alberto Casas, Insusuera y Mary Ann'Polls de Laguellluible presidente del Club, y su recla y la seorita Consuelo Lagueentersaneesp tEvangelena'Aulet, ruela. enotamos a leeos ei eecticos'esPosos Un grupo de muchachas: Sylvia Marlo R. Arellano y oefnadeCrTellechea, Teresita Prez, 1Leonor denas. Cols Nancy Tellechee y Juanita GenOtro animado party, el del doctor zlez de Cole. Jos Rozado Llamb y seora Amparo La seora Rebeca Espinos de PorUgarte. tundo e l a seoritas Ofelia Garcia Tun Drlta Portuondo, Mra Antonia ardona e MarivlIna Durn. Pedre Montes de Oca y Alicie Beruff, Luis Beruff y July Sixto, Monn Caballero y Lourde Grau, y Gustavo Galdo y ,julita Cstro. - J12,\ Antonio Vinent y seoa Maricusa Aampedro, Adolo R. Aelles y seora Cachita Fernndez Hoger Pedro Gonzlez seora S lvla Casilana, yMirtha erndez Travieso y John itzgerald. JoaquIn Vialy e Mercey Taquechel, Euseblo Dardet y Lourdes de Crdenaz; Angel Solanoy Carita Surtz, Armando Martini y Matilde Eva Orleg, Acell Constatey yPelicia Ceelr, doctor Jorge Altredo Belt y Alcia de Crdenas. Aleida Lpez Miranda y Pedrito Sure Jr., en una meita. Dr. Dmaeundo Menocal y Martha Simpson, doctor Servando Menendez Ofella Smpson, doctor Enrique Hamrez Gmez y 4via Simpson. En otra mesa mae Diez Miranda, Emilla Gonzlez Bravo, Elena Couce y Og Lombard, Bebe Aleoorbe, Yoly Rovirosa y Cuchy Hernndez. Jos Ignacio Tarafa y 5eora Merey Gonzlez Fantony y J. Angulo y se ora Rosa E. de Ugulo. Hilda A. de Castroverde, Marcela It'eSare Toral e lelra Acoste. e9 aDICIIMBIE I3 eecde is aDICEMBR S Alberto Hartmann y seora de ABITACIONE -Hartman, Mr. y Mrs. A. W. Kline, k$ DR 6.$ .00 Mrs.rence Kline. SOSSDEe.Un Cgrupodeeor:Eeelllc eciol S0DE .$10.00 de Co ey, Bebiit laaz Bedeae de Rivero, AdaSoravilladeiveroay AuatnRtos; seora Ei.a CarteaFedercotladeele yargarl Zlllice, Edllerdo eD et eeoea Ctitne Cccse l e e eitteDdrla Habana, en un e ceeeFaera" tbia6 Cecele. Seorsl ara Codina de Meana, y su deliciosa Elena Pelez de Mederos y Marlarita iba debe ser: MerFelene lede. Mr.e Mrs. Horce Grindell Mr. y A Mr. erod Beilee, M.yMee. MeeDeeeonecl te ll t Meee-Wabllce e lite Ruth Waburn. entretenimientos Felisa Ca caldeReaud, olanda Dllcb y Meeda eaed. NACIONAL leDBebeherr erDieDe. ,Meale' the Dttcelsee, Dlide Pren Palaedoee ender sus Visitas ¡EL ALIVIO PARA EL ESTRUBMIINTOI Personas que pasan diles 3 requi. contra le el eL N*eecesite.ne form J#~~doble de rgqariecmela muy ye a rpi da AGUA De PLUTO, @m. botellada en los fam~se dane ce de frece Lick, n, U. S. A. el SHUFFLE ¡BOARD W~2 M una ore te eleee o e'ed.Nt *oa 1. R EN A CIO N A L titn s. pes osterrenose s~ board, ese. 4, 4 4 4, A es MayoM4 DIA de las MADRES

PAGE 8

PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA.-MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1950 No debemos trasladar la casa de Hace crecer ms Dictan resolucin aceptando al Lleg un cubano Herido gravemente un joven al la ciudad al campo o a la playa la aureomicina representante legal de una Ca. con beca en u ser comprimido por un mnibus Erro.r en que cqmninente incurre el nuevo rico Lo es el seor Carlos Palacio Rantentol, director l dIba en el estribo trasero del vehculo y en su ansia exagerada de estar siempre "a la mod7 a los animales gerente de la Compaa Iiimobaiaria La Reinaplanel de E. aprisionado enti. ste q en tr o en tanas y de balcones hechos con mamero 96,3603, poledad de Martnez a______ aYiind entr e lcc eet eoxc OIA Sera yo tranicuo en oudo URBANISMO deras .a initaro Srvir paes mejorar la TRIBUNALES 1o cr riii iiz' Numerosos pasajeros POLICIA Sera u edr li oc Por Armando Maribona e s zar" eii .iluolria dr la carite Por Faustino Leal do de su origen, dentro gidi salieron para Madrid Por Francisco V Entl. d¡l s Nu o sOdiiidiVICi dii idi hni visitado laVIEpsdnuuti el car saiiro paraia issdslaoid l a chicarn el diidi No. 715. ci. Paniameri ana de Arquitectura Los estatutos; Ineficaz el inandato 'Rt 8 aeaoprAd Paradsdi ta declartoria endidi quc~oii di El joven intni Sor O L hi i delidt 8 mnjd por Andrs Con^Aotivo del VII Congreso de y Urbanismo. El Cnsul General de Cuba en N. Est pendiente de sealamiento de Paatldcaaoie u u-E oe noi org o-Gutirrez Fraga, de 45 anos, vecino Aruieco, l agiic mnsaio 11I.--Terminar .de transcribir mis York, Sr. Mario Len, ha remitido al vista ante la Sala de lo Civil del Trid, definida absolutamente la alda VWA EROS ztlez, de 18 aos, vecino d Aguila deOctava 319, Buenavista Y el esAruitectosiel mag fico iiiiididii id,, ie dNo.d di3 ingiis eni ba Sas d i alud i de iu h 8onduido YAlquitectura", que publica el Co anotaciones refirindome a la abunMin. de Estado copia de una inforbunal Supremo los recursos estabi personalidad del nico y legitim.nn Prndec39 i Cb d si sancia de edios pblicos y privads macin publicada en la prenadi ids re.-rddc Ccr La Benfica, despus de'ser asistido ,n Acosta. d legi Naqonad Cuba. deestosd sud dii Osca istid 1iddi d cidods poi eli seo dcdiii dalacdo Eprseiit lea de la,, entidad diii d i dsd 31z su casa. en MENOS TIEMPO v con MENOSflC iMdR tengarango capitalin. _' "l.s Amerias, en 1l que hicieron viso ~N p~r e .d. t n~, Je AnePor su parte el Colego Provinde la palabra el seor Hillis Miller' Ces pored asde .cOnu dal ac m cia] de Arquitectos de La Habana, d profdsd dAngel Pedr rnindez. cdrii d irocuraddr Mine i ni ue preside el arquitecto e Ingeniero Co ses ePnmyd oom oe de Caado Cop do omoii Vicente Salls. hizo imprmi r un tuela prfsrdco edoFrdz art e rouado M.A.dInos Bns, lsCnsuleii de Panamiy di Coiiin.eid iiiiidiid joso "Album dle Cuba" de reprodue. ba ynorpeenat osua u mbre sd ecod la Ca senoila ciones fotogrficas, de¡ cual debe se' bian. e reprsnate agn n consulrc. aL e na. S.A. dicopej do, as¡ coseuecaie iho prvd, i va deilo a dtiguo y omoroe vitacin. as como las cortesas qde hacerse .spec. condena de cost s n¡ materia de c n ruccione derdec le fueron dispensadas en dicha Un¡de lrai de m rdden o i fe el prop sito de que los delegados exi Versi n ect d l i 0 1 traneros de¡ VII Congreso panamericano llevasen un recuerdo doCumental valioso de nuestro pnJs tue mrri m mdr. ss R c ed r d dds d man. m~de~. o por en rujilec ura. riecia exrepejonal a la hume. In itn u z o rn e 9 kura M pertieskl e a nev cl p~ 1. im o tco e deQQR p e en m g generacin un acenituado movimiento Irdeal aratod clas. de con.%ncnr etd oveo en bue-Para interiore. Y exteriores. tria mda e ocio u ,de esiiuNeivis gestiontes re>alizar en, dlichto serntidlo f a i mled ddb mad r Cmiari le Comercio ile lt laiepblicadl.-Defilles cdn y bien contruidos de acuerdo con i nuestro clima y espiritu himipanioame -Bajo ¡;t pirsidencia dtl iminer virey ul -Cior dirretor generul de Adua ricano, para sustiul i is or caluro residee. Renor Rcberto Suero, eenas pi la buena d ispo 611 y di¡]y Desada pieza% de "la¡ ", de dvin br6 s iunin o uii I ,unt encia con que i tii ienidd n a lte roo ", de "bd-iroom" y otros iomi Dire dd,¡ Ciii mriia de Coierci ¡ud de la Cimara de Comercio. brea exticom con que se llenan la de la Re, -en de Cuba. con, asistenImpuesto ¡Ir dos centavoo por bulto boca ¡i¡ nuevon rico y tan nuo Se obtiene en planchas de di. dia los v 1"di id importado.L Junta be dipr cultos. A menudo se trata de pdri oversos tamaon. hasta de ixi4 ie',ri Z, io Garcia Tu fi terad de] escrito que, con fei d eJi na nc de Joyas, cuadros pie-. cie de manipular l Gaspar C 'va Vizoo, JOi Agustin co de abril dirigi la Cmara al sendd i mueb e d edificios de¡ tiempo de ¡i ernndez, Adol o Kates, Braulio A. M -nsto de id d, in d casi di Cdiin la i, no pisamnt porqu did ~l cdidiiviy ai un diyo diiMd~idd ii idi, iii i ii i ii dla idi en di di s d ei C ,riiidliiii idi s y m -cas, Miguel A. Sar-s Buch, d di_ Importaciones de cemento bchas a abuelos lo macrificaren todo por la rapidez en :tu adaptacin dir, S, ius acu. lo la Roza amparo de decretos que autorizar d i p i iin i5 i d s l l o d r n o P e s C s a r G o n z le z .N o l s M e r in o y la s i m p o r ta c i n e s e x e n ta s d e d e re esols iov ao *ol odroe Su colocacin reaulta mias Alber.n M de \ iurre en reprchos e impuestos. va sri unom en 11 icoprii nmica por 1. arcersi sentacin de In firma asoci i Godoy. Es el caso cine lit Administracin Pabiervca den A ~I Expcilesde podutoe Say, ., el director keneral seor Ra-de aA un e .H bn a P -aeian eAquitectura y Urri oece dlpodco e ul A ivalos y actu de wectario de n d unar dem Lmauesto a al no b ismo que en las nucionies dndo cu ni puede Ud adquirir en di1 docto¡, Fran .Gurri n v i dir bo d xiei el gd e do ex i y midyd ior ansia rn d i di i ide probi el de la sees\e tributo, ¡in obstante In exenri duer n mayoob r prop,smo acn.i .• le.ecosrc n. hes(on anlerior, y dadas o cono -er las disinuestn, por lo que la solicitud de lsta ,dd inesyar pra t i iio ci eni. exeiiir iii o diasistenci de valit Cami ard se cie ti pedir se in tr i disis d bines trr a tneos "_did. sores d1revs lt junta apro ya ii la Administracin de la Adua adeid d aliti-e ubaimn o e .ventrajariu ba el dv1.niento di, fondos corres. na di! La i bana que debe interpre u tan audaz y me rna entoe cmo ven)ot pnoienitps al mes de marzo, infor. tBrse crimo tributo exento, el ¡mli p tn ¡&oud. y m adernm iitii al ido el directo¡ generi del cum. puesto de dmiicentavos por bulto, y des permitn leas, rsinp ue po ello ei plimiento de los acuerdna de la sesin cine entre tanto se diluc da Ii cues dr iiiein c si dell. kn irecedente, entr ndose i conocer de tin, a mnita de los importadores ai A (1ii !ii i sen 11 olvidad i iide .,0. ..1.l .d. d n iii elii ni i d dicho ibu t ii -uPara Miami partieron los siguien toea pasajeros: .s¡) Anie rdir i"i utdy Palin UeZdALtmendares dectar 1~a 1.'orrla, AureVi. M.iruri i ud. B.derse chiller, Roberio Prez y darmen Sol,i deiidd sin u n recurso de amparo, los dAib .rdo de "Bucaneros" de la Na-| e docnaesr tlonal Airli nes: John Cendoya y se. r. GonleA.(¡¡ igobre"rt 0costa y EA el dociottielEno que sirve de base al amparista "legaronse New Yorky no se acreditan personalidad ni sus lacltades -sWashington do e A bordo de un "Bucanero" de la tag, decrandd intestado el falledoPi National Airlines arribaron procede" DE LA VIDA CIVIL cimiento de Justo Pastor Gonzlez -del tes de New York y Washington, Vos P lbe Ge de chvez y Acsta y por sus nin. siguientes pasaJeros: Bertha Alonso, Por Alberto Gr cos herederos a sus hermanos de do. ia? T eresa_ Prez, Maria Prez, Felina ble vnculo Camila, Maria, Camnila e Venezuela arribaron loss n "Douglas" de hern Airlines: Ea cuvi. ra Venezuela partieron los ,"Douglas" de la1 .ch AurUines: Lou as y Hohannes R9 daplacin forzosa: El Estado so :propiacin de. terrenos y ca. la esquina de ZanJa y SantisSur. r cuanta por pesos: Myartinez nios y Cia S. en C, contra Gonzlezarvajal, al Este. dr cuanta por pens:Lur L de los Arcos contra Ramn A. Rodrguez, al Sur. remen que la escasez de agua en Miramar provnoue desrdenes CIA. DE MADERAS GANCEDO, S. A. Vi Blanca y Ave. Ganced Tells: X-119 y X.152 AVIS O A LOS TEN.IRES DE BONOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA "CLINICA MIRAMAR S. A." Tbd Trust Company o¡ Cuba, como represenante de los Bonistas, hace saber que a las treis de la tarde dil da ( de Ma o de 1950, se llevar a cabo en @u oficina* deDiipo No. 257, en esta idad de L a H abana, aute Notario, el sorteo para la amortizacin de Diez eis ¡tonosidii losii ieitidos por la sociedad andini "Clnica Miramar,S.iA.",egn a eritira No. 5, de 25 de Junio 1948, ante NotArio de ¡.a HlabAna Dr. Francisco Fabr Cano. Lda HaanA, Abril 28, 19;0. The rus Company of Cuba SA. Raigel, p.p. E. F. Aguirre, Vire-Pregidenie Tesorero iveitigarn sobre la funcin mental en ms -de 5,000 adolescentes RALIZADO CUN EXITO El E E EN AMAGUEY MANIFESTACION COMUNISTi CAMAGUEY, mayo 2.-Orde mente se celebr en la maana hoy el tradicional desfile obrero, sutando muy lucido y muchor nutrido clu.e en aos anterioles,r dindosp. homenqj, a la bandera bana, demostrando los sindicatos la C, TrC.oficini gran cohesir El desfile abrianlo los veteranos lIndependenca. defbaa ntrasi aplaudidos por los miles de perso que presesiciaban el acto. .En la Plaza de San Francisco rfvctuo un mitin obrero. hacind energicopronunciamientos y p cionc, y atacandose fuertemente Partido Comunista. Los adictos al Partido Comun realizaron asimismo un desfile,i result muy deslucido ya que poco nutrido y !alto de entusias El pueblo le di la espalda al no e currir por las calles donde anuncia que desfilara. La Polica Nacional tom todo se de precauciones en evitacin desrdenes, los qaue afortunadame no ocurrieron -Mario Quevedo, rre-ponsal. lemento de i. Rita Lonos Blanco, escultores Sesos edihaber vi.,to niro Jos, ;os murales para el

PAGE 9

AnO CXVIa IAHORA NO LE CUESTA MAS VISITAR A NUEVA YORK ." EN su VIAJE A i peatido d~s qued~rs. Luo I.ol dir10MAltr a 1-I U L~ :::zt Ilo soU4 mili~~~ ~ ~ ~ ~ %1 IM tL A IA era oras de la, dolo Voola a lo lo baullooal Sodo paootioiManueloenza y #eMarita Benza de Ilaa o lnda Sonia anotamos a xas. a t nerla ll, Cciloa yar yMIo G10ot Mi. Tobooo y Pionca Olgu a K Ory Trry, Olguita Pertierra, Rosa y Geoo LnaLpez Mrtinez, lrez To0oqoi -Gool jueta de ayer ea la Cruzu boja la Paz OMargorO OoBaooo, Po¡ooore Milda Mhodo So o.! s! Ooot de lJunta' oe destacan las seoras Enelinl Ruisnchez de V rona, 00oDuqueoa do Amblada, An M yVii Mon slePalou de Mufloz, Yolanda de¡io de FernndezCamus, Nidia Vei a de Orozco, Georgina Rodriy y Alina Llpez Muoz. gue o Caceres de Montoulieu y Coo o ona Solaum. (Futu D. M. Pard wGloriad a Ma de ln PalaEn el amplio saln de actos de la por la meritoria labor realizada. V rela Zequeira, Elvira Glvez de C oblanca, O elita Schutte "Cruz Rol Cubna",, lo oll, ZDsopusabl la Duquesa de A¡dW aFernndezRebul, g Gad sPraga,Patricia Treolut0, tuvo efeco tarde una Junbl olo, bsoreroodeo Comit, ooa0es0ogo C s lo lo R.oll, N1i Cona Io Xooi Ol om.o .l.C9 conocdsoz.,oor idel ore lodente de tando la satisfaccin de todas por la rone de. Madoa,. Nidia Vea de LAM ESKIN preciosas estampaciones. *CRAC ES colorentero. *SHANT UN S olorteo. que valen 1.75 Yarda a CTS0 SSYARDA SOLAMENTE MARANA JUEVES Lo Sugerimos los compre en "Horas Tempraas" para que pueda hacer mejor seleccin. APROVECHELOSII Donativos para la Cruz Roja Cubana Ativseroao dPrn œMatrmonios II con tal motivo un sniudo ordni en la000 tico fn Ingenierm de su es a m i 1a de personea -odi sealaro /as tres rararters aas aoa qoo ipuestrat ownihus, prgu 01epdet que el e5t o do miles de rsonas garantiza que la comodidod, la puntualidad y la seguridad so #uuestro meore: iuo. 9O 11 B A 9 Pkr indidad de los omnjb0s LA ANCHUELEF A el viae me meulta tan agradable qu. apenas si advie te co transcurre el tiempo. P§ l 0101 A§ 'A RANCHUELERA Complo Vso eeromeno e su$ hora. S ntrio. sier'pe 0,0e1. oo.s .l plead d. .d o nibu L.A R0ANG0 UElE RA. P IBA9 .P e d. la cortes y amabiad que uroian l y%,loiosoV asoipsoto on ISOSBE nudnaslt sentimiento de weturidad, 4 OAMNIBUS La Ranchulera OIINA OAGUA OFICINA STA. CLARA OFICINA HABANA CsOqoola 1 Lorole ntro Parqo Hotel AJodorI r-f. C TelIeos $13 lndpea4.nca. Tel. 270* y Arsenl. Til A01 El rspoamenaes del ms Altu ¡¡te-o rs. raiRpcilels tloe os _ooBeida deMarfil-el 0se or loBbito Echarte iMolo 1de] rPanchitn RamosIzquierdo Y 41 en-, men Santos, que ce ebrPn vi primer cantadora esps Blanquita agola. 'aniversario de sus bodas: Bodas de --A sus Bodas de Hierro--seis aos iPapel. Luisita Esquiroa Martsez Una fiesta preciosa se celebr el Con la simptica festejadoparticisbado ltimo en la residencia del paron de la fi t las ollentes nias: arquitecto Maro B. Esquiroz y de Limette Pagadizbal, rsulayTeresu gentil esposa Mara Luisa Martisita Estupn, Pituen Fernndz, Ju. ne 0 Varela, en el reparto Biltmore. Ita y Mara Elena Amza a, Martha FiestaI nfantil, animedsma, en la Gutirrez Tabernilla, Ana Mar a"que se festejaba a la moninima Luirn, Martha Veulens, Elena Gutiito Esquiroz Mrtnez, hija de los rrez, Patricia Storey, MaIt evilla, dueTos de la co0a con motivo de Mirlam Besos, Graziella Gumn, cumplir ese da doce aos de edad. Mercedes Alfonso, Atrid Rodriguez, Consoti en una comid seguida Mara.T. Fernndez Concheso orde cine. tensla de Quesada, Elsa Gispert, loo l t, ito. Pieper Mara de los Angeles Sala Elbfee usts ivi en drigas, Albertina Montalvo, Silvia Ci. el comedor, cub ndosela mesa con brl n, Ana Victoria Albarrn. Gloria mantel de encajj y adornndose con Castro. Noney Tellechea. Karin Bleun centro de flores de Primovera que, derlk, Carmen Rosa Villa. Carmina por s lbuengust,0dejabao dviioMroo lo Tollo, Mloloo Godoy, Mu ocedencia el00 aed ad o lio 00000,' V .Ao Mara Sollo. Mory Jane Wintrop, Astrid Butarl, SilLas nias asistentes tomaron ien0 o -o Gmez, Marlyn Terry, Elena y 11jnt peque"' 'e"a u se Beatriz Cano, Vivan Carballo. adornaba.conoartoo ca oorbo lllels de Y la hermanita de la festejada, rosas miniatura. Margarita Esquiroz Martnez. Cansasta Party y Fashion Show El prximo lunes. di& 8, como hedo comienzo a las tres de la tarde. mos venido anunciando. se celebrar El atractivo rincipal lo constitulel gran "canasta party" y "ashion r la exhibli de modos que har show' 9u0 organiza la entusiasta Souna conocida ca a de esta capital y ciedad'm Aigo% de la Msio". en la oque tomarn -parte encantadoSii e r ntrde de Juegon ehi rs seoras y seoFitas de esta socie. Sociedad y de la Cruz Roja Cubana. Las entrads. al precio de dos pexio,a lgare nlos heroso soso o dan derecho a la rica merienda salone del Veda o Tennis Club, dan.que ser servida. Operada Enu nad o nuetapnipaleloltor Ramn Aixal, conocido linico. da operacin or el afamado cirujaTambin se encuentra de nuevo en no doctor Davd Horta Menndez. la su domicilio la seora Gladys Clara seora Clara Fernndez viuda de No. Dlaz encantadora esposa del doctor da, laq ya ha sido trasladda p Clos Obregn Pereyra, alto funcosu residencia completamente restanio1 del Ministerlo de Hacienda.desblecida. pus de una operacin que ha tenido Como mdico de caberecera atene, mejor xito. Su estado es muy sdi a la seora viuda de Nodo el doc. tisfactorio. DONDEDESEAUSTED PASAR SUS VACACIONES? En ITALIA donde el encanto de paisajes Incomparables por su variedad, y su belleza. los tesoros ar tisticos-de sub ciudades histricas, las moniestaciones artisicas y mundanas y l esplendor de sus panoramas, lo dejara un resuerda ordurable. Exiaso un eficiente orvicio de ferrocarriles y carreteras nacionales. Italia est unida tontodo el mundo por un.amplsimo sistema de c o municaciones por ofaelmar'y tierra. la 0r00 oa E. N. ,. T. ENTE NAZIONALE INDUSTRIE TURISTICHE RoonooVio Marqhora 2. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARiO DE LA MARINA m nar unrecorridod.-o bolaort11,cu lar.l poroo lasolo. M lolo,!,loCu ls del Viejo Mundo ra en lauenabannnadesde lasd el ddotoioAmony T Ar2 dbs, el conocido d oboy .a Bestuvo esdeno y Hernndez de jd a nte de Se honpedan en la reRidenciR de su bolsa en Mndrid, y su espesa, la ds'e"'ora madre, Marla Jo.%efa de Carel "Reinn del Pneffico" tnguidla damna Estria Bermn ydedrna. viuda de Bormdez, la respelentemrente de E.npaa, Crdenns, deseendiente de anig a. table damR. i, el seor Jos De gado milla cubna. (Contirta en ]LaPig. ONCE) Tollos lo -los0 muchaos linoslio o duoioocl .esI;do bucher-linen Con pretiegos bor. dados en rosa, gris, acoua y azul .Tadlas 3 2.V&tido de shot.ng-belpeded a listas y otros dibujos sobre fondos ro dacqUa y pruSsia. Tallas 12 al 20. .Vestido de bucher-inenon precioso lop'oa. dos y bordados, en ¡fla, rosa, acqua y Srti. Tallas 38 al 44. 4. Vestido ds seda esampod e e gran varedad dediuoy T oores. Tallas 10 al 16. S. Auy original vestido de sheer stampado en las allas1l 2Qd ANepano 410, entro S. Nicols y Manrique niARin niE ¡A MARI A E MAYO DE 1950 PAGINA NUEVE OFERTA de MANANA ¡¡Un Artculo de Actualidad TODOS los Jueves. Por DEBAJO de SU COSTOH! 1 in tal

PAGE 10

-4cTUJ DIARIO DE LS A.DEMAYO 17 Aprueba Roma acuerdos tomados C a t 1 i e a en la II Asamblea Interamericana N o t i e i a s Se refieren a la que -Conferencia. se celebr en febrero ReUUUU del dia -Csu ra. de 1949 en La Haba U El Circular -Peregrinos. -Est expuesto en la parroWASHINGTON, abri SECCION CATOLICA U U1UC UaUUUUUUo Ura.UA lU UUet sde Ac dU Por Juan Emiio Friguls la. 5 de la tarde ser la funNCWC pide a los cat ciUn eucaristica, con rosari dos Un dos que oren p Roma acaba de dar su aprobacion bniinyrsra para "la verdad, la jus a las conclusiones de la Segunda Se-. sericordia derrumben 1; mana Interamcicana de Accin CaMisa por Polonia vuelvan a sus hogares tolica, celebrara en La Habana a me-A, las 9 de la maana. en la desterrados y esclavos". diado de febrero de 1949, constituyenigeia de Mara Auxliadoda dicha aprobacin un gran exito yeiaaia " CIUDAD DEL VAT Para la menconada Jornada que lue ra. organzaa por la Asa9-8. (NC).-Unos 700 presid.1da por lo,3 Cardenales Francis elacin de Veteranos del Chile, Per, Colombia SPellman de Nueva York y* Manuel Ejrcito Polaco. se mezclaban entre loi =reg BetancourL. de Cuba, constirecibidos en audiencia a.ynd su elebracion un gran aconNovenario Basilica de San Pedro tecimrento con tnental. tidad el Papa Pio xri Al aProbar en 'nmbre de la 8anta -De Mircoles, en honor de de hoy. Sede las conclusiones Rdoptadas en la la Virgen, en la igles.in de Segunda Semana Interamericana de La Milagrosa, en Santos NUEVA YORK, abril Accin Catlica, el Emm. Cardenal Surez, a las 8 de la noLegi,n de la Descencia GluseD iUUUUUUUUUUUU~U.UU.U 1~U~i [S Qu podemos hacer por su hijo? En esta Seccin, el Dr. Nez Carrin presiar atencin a toda a l consultas que hagan los lectores Me DIARIO DE LA MARINA sobre 14 problemas de Puericultura de mas pequefloixhilos. Rogamos que las pr g"ntas sea" co"nsiaa y que los problerium seaii expuestos con la mayo e aridad y menor camitidad de palabras.posible. Tratams. en esta secel de ser tiles a la mayora y, en tal virtud, daremos preferencia a aqui llos asuntos que tengan irayor inters para la generalidad de los lectore l 28 UNC -En Dirijase la correspondencia a la Fundain "Marfn", en la alle L N9 1 Ma D entre 11 y 13, en el Vedado. licos de Esta U Consulta No. 632 Respuesta: or us Un U U Martha Estrada. Habana. Estimada seora: ticia y la mi. Tengo una nia de 3 meses y Despus de leer su atenta car as prisjones y medio de edad -me informa en su deduzco que el padecimiento dei las legones de atenta car.a-que naci pesando 9 hijo consiste en lo que nosotros ci U U libras y ahora pesa 13-14 pero me nocemos con el nombre de fmos cuesta una lucha enorme darle la estrechez esta que en algunas oc; rICANO, abril leche de vaca que est tornando. siones impide al nio realizari y regnin d e L oy en el i 5 pomos de 5 miccin correctamente ademsc s, y50A fe-iele onzas cada uno y lo ms que aceplos posibles obstculos que en general en la ta son 3 onzas y en algunas ocafuturo pueda presentarse. En m >por Su Sansiones slo una o dos veces ingiechos casos el problema se resueIN en la manana re la lotalidRd de su bibern. con una simple dilatacin y de M ue .-. ~v .-.--.--A. 1. Ah~~reuida en Santiago, y que organiz ficijac_n hat a aventajada alum_ FILADELFIA, abrilz28 m.C),-os la segunda reunin de La Habana, pida de¡ ColeIo "Nuestra Seora del peregrinos iU U a Ruina a rcrnr-Po la r co di a la Santa Sede facultades mit Buen Conwejo" de las Madre, E,se los ojos, sitio a elevarlos al e, ta mne d amplias de accin para el mejor decola lade] Cerro, seorita Xiomaporque para elos, el peregrinacoque seriai Eempeo de si¡ labor. El Urdenal P¡ra Ochoa, que en el reciente .man l,, UUEdad Media evoca el transipar dlata rzardo accedi R¡ aprobar que el Securso efectuado con motivo delDa lorlo pasu del cristiano por estv mrn cretariado envi informes a lbs ordel Papa obtuvo el Primer Premil scieeIm.Mn .aFlca,.' dolorcito 1 ,anismdos r1i ores de la Accin Caen composicin, recibiendo de m -Sheen,(l de U1 Unrsdd U 5lica de osp ¡%eti amerIcanos sobre nos del Nuncio de Su Santidad en 11xp cra I*Ccoe d arviS; saber s la% experienclas reail7zadas, 9iparia (ite La llabann una artistiea meda la. naional oy a el sig:nificado del cunnido mutuamente at ayuden los unos a m Ao Santo. otrce y mantengan aquella friterna unin tan grata a los ojos de Puetro FILADELFIA,pUE"stados 'nid~.n UU[IP(Seor Jefiucritc-,yo 10r, 1 San Pedro. dad c] Papa Pio XII recibi en auque. si vioe Mabo y que h .u T bn 1 0 Pmor prililra vcZ. p111 ds-dieneja especial al Excimo. Mnos. Vic er .Y ib r e taosUn "' eefilara por lit p1m. de San Pedro Y lt tor Samaidra. arzobispo de Sani Jos' sobr emanera niu de los xstados Und o .e eerecinsa reikinia corporni y dt la en misin oficial del presidente OlsAlgo que br dosc 111 coloracin de la r s nde ot Rc q t a concuirrencia mera piedra de la Hospederin del CoSegn In versin de la Ig1,sia, el Satidad iii mensaje de adhiesin d 1e ea relacio bre el dio 20 de Mayo riniversarlo de mnfagro ocurrio en lit siuivni fwIrmaGobierno Y pueblo. El Papa confio a feccionada e la Instauiracin dle ti Reptiblivii. En el Sigio Xill iin saer do1c de Pia miotiscror 'Sanabria una hendicin e-.el dibujante Ese mismo dia sera ofrecido a los 11a ¡ic n na isa en la aldel d,, licin para el gobernikte y su pe.1risico desde eregrinos iun almuiterzo ve n l C s i 1,e 0 '11-u rt d Rie -.idicima cat" 1 acnrd gmzando los asislentes de Mionl a flla a h t ----i--orDa dee n(rero i lrientes dirnte las lhoras qllv e .iin ca n e nt) ala l MADRAS. lindia, abril 28. (NCI -miento, ocu1 tepraec ne aia eOin consagranda comienz 1 verter san re Cri tianos e iiindues hian unido susPLCmn te. vtm aaaini eere A fuerzaN en n] camnpaa por co b-ras, diversio Afist ¡or olona rnas goltas enyeron sobre el u0rilm al l ateismo ien la India y restatiibe; su mgrC I O H i Tunto la 1115slt comlo p¡ col >oral i, ar el temnor de Dios entre las gen.esicencia En Mars Arvidosoran l aedral de Oi es. El ateismo, dicen sus lideres, inii-pride N Ei> n rcoe A l iaeede a i a ¡inorte de Rumn ice del odio )y la frustracin. po e lnte n t Ho mrols ls uee e a n-'El 19 de agosto ti, 1264, desus 111 pro ¡edades anna se nfrecer en la Iglesia de Mamilagr el Papa Urbilno IV pub(1 TANDIL, Argentina. mayo (NC)._ dern nlids rin Auxiliadorn, situada en Teniente vila bula irans itrus" ost el,) El drama de la Pnsin de Nuestro de ua BeneF Rey y, Compostela, tina ¡]isa p(11 Poii,', fe,( vidad valMira En 1337.'lg Seor se present aqui en un h e -IsCn lae Innia. lino di Viei mro o rlcri e isn e.eceari. natural. al estilo cde e a a Ser' ofrercid imir lt As-¡ancin de ,lata pura. cnc n eiarod a famnosa representacin de ¡b-colla] y 1,1 Veteraptos de¡ Elerello Pollic ¡)¡siramimergau. La ciudad cuenta con un tiec nts ti, de Cuba, nriiNatdo 1l R. P. Dr E,em.onimenlal calvario pblico, donde gInmento co 1,ban Plyw ,,aivk S B. B. ARrIcad. de SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN mnlilares de peregrinos micionales y 'm portantisii Cultura d ir la nt de Pd.nia xtrauijeros rezaron el Vin Crucis en Con el Wi en La H U U U U EL DIARIO DE LA MARINAUU UCal se -inil(>Ol SUm a Sal]Xla.UaUUnU Ciil-l Mar¡ ],t mrsa dest celos Y sen Roca I-ugul gnora Ce ,Jos Maria I Guixer; Joa del CFntre Ponis Vila de Pons; Mi Francisca L AL Ortiz, Manu, sidenti, de na; Jos Ale re piesid, B eneficencia V 0 RT TEIIM A Slar' p. s. T. 1 mi ; Amerie gild. Gonz A VIO IM OJ T NalPT EZ baleta Ar Ben eficencia Migue 1 Ro 1 la Beneficet Por causas ajenas a nuestra voluntad nos hemos Anto"i ^e las L pez.,1 visto en la imperiosa necesidad de transferir la PEREUNO 00RES DE GRINACION AL SANTUARIO DEL COBRE seialada ti extraurd de la tarde i !a reformar para el da 5 del actual. Bnfcn y D. Cita el s Antonio .JUNTA G La nueva fecha de partida de La Habana ser, TIVA^ La d imiar el 7.ltta Y Dios mediante, el prximo dia 19 y se habr de anunde despa eh' nandez Sani UNION D ciar oportunamente el nuevo itinerario. RIAS Y PEI BANA: Cal Rodriguez, t ra y ex mir LIGA DE DA MA S DEL 4A ACCION ves a las no cal de Leal Salud. Invit CAT LIC CU AN cretario, se¡ rreio Lavn VANGUA] TICA DEL Asamblea m a las nueve S vio de Gali y e¡ se reta mzBl anco S U U I U hUU5U-U-U -I-.---ApeUUU UUUUUUU'U UUlaPre.UUU.UUUU, U UU:UUUU .U DrUU .PUUsUUnUU.Ue s Ssr:P, lo tnt, -teindrsoe G.un -11ca., a ued n u arapr Y exclusivamet a 1,a dt, u UrU UnUUar ~UUa Ure UpUUUUa PUsj r ornada de glor q.e u hia ane Y.9.u,t cs u acto quiugico que sU UPjU n.,U UUien -Uuaet ecloyd nIsUUU .JO o ,eUUPUlo UUUUI U, iPUUU U. Uda. U. U yU Ue U pr4 U UquUU e aniversa st nsnrm es s U -.p l. plcid de sa. sueni h ij ?] ~umento d ps beUs pier 3 ess d C UltU N. U34 TriuoaM aryals : cet or~a Casan .v .RncyVo.k. UrnruU ta sr, despus dn.me fundadore. Hablan G. gUUndlU opiin~l diversosintona que presen a Inln Verdeja y Riao S xpUsa. Es muy frsU .hI de 4 Ua d edd. ..e en los nis, UU prUm Ue ste padece de amigdauon~U UUpe UI t UdUn ¡ U QU UUUhaberebe Ud 1UUe so CCION EsPAOLA ue no reuiern traua. Utim m .U r end -Pr Cdid PU d cno Basta alargar e 1 nla peran de sus a i.jdaas zr un biben y ore pa ..r elae e ers de-a .no,, Cm-, se esr ba, 1 (14 aiesM U U UU Ul Uni U enUiUU IIUr U U U U U dUUU CnU Aplurn UUdeUU U U. hambrey Utod U U U, .UUU:a U Ulebrd ~n PU xa-. E UiUad U Uer, Udi rUmnte brill ntes. Ay U UUci E d i ti s ~ Si Ush e rI -Uho s Ude. ian ~U U n a m d ne n n r ,e l sos d c~reasde mrees pdind ni alm nos d su planel "JoveI.ano" Irpe P!.i ebd e 1 ~ u _sflre n lRiodesed"iera o iciera o m nb e el prblema seej~ec~n artin emp ¡. oe n lpl aiSgn in o rqe la lres .1 suy. A-unqe Sie, e e¡,. 1,s% il.1 u goha e rs aonls ences si 7, a ].j qe a s~p ra nse o msprau nse enera .al .1Q1n-P Co unepcalsapaar -sIMlII s qu~n ell,a.e" ~xSe ~ -v dna, l~eh. e a nsit,netgcoe eeais se, n os calsencesa. 1, d,¡ -e n, Vrdi d homnje dnM ar ltaa ino u l dirse sin titibeo agh. pr rn e a ee trd el C nra La t radical cuae em] iahb de rg~rseuna pea.amiietie e 1, o quiric estatua fr 1nte a abl n 1 ras. reUPUUUUUnUU. TSU Us l qUU ,UDes P e UUUIIU UbU atrad Ion1,1 .33 rr en ess ilo"quedd h a te l nh iber. ¡,n.dda pajlll, d, "ep F rd t mp preentn "atael e, frecunrrllnd s. lueg un prgrm a aS b _, .sP.e.m.dae. de y denidiis y s, d reitaciones, ectura d Un d -d¡,e ~u~1.r , yr1, s-v16de rc la ~ -s;doc ue rm111 1, eze, Js No .No sisern, en aMI, prcaU B UUer Us si MUUd UU presd Un Unal, d U U UBenUfU U -UmU 2, U, 7 Uy UU, h 1,~areeo d rs ~enca Mna~sJU-nCb G -Prd GrcFasn Ag e Ra .d. P .Pas u UU -1 IU Cp, UU UCal U exPr UUden bI, Ce U, SaUUG P A.ns y A 'a coon e a riaa den soi dLorenz. de T~rF, Ferm i igEn C1sanea F, b mn, Pes a', 11C.1r1117gle, doti., Pabo M mVic~,esn t .n ams pesdnca. uar s.~~~~ Ruo pie ag o eBsh, Emii rraCua set l aciad d. Clestmn actuaa dad el enar Pa eon auasnhez ln;A' Cenuda PI ze1 P. residne ~ cal, U lndUU CU enUrUUU emUU -c deUnUer n BeUmiUnUrnndezU Gar a; el -da s nel --su, -UUU SUri h U m sU r codUd,, Fx,,U preent a al U UNUUUU MoE zU i.e-, r s ys;UseorEncrgddUg'd Es '!"ur r6bt hr"s aS hr .na M tr.; Ne "~ raaa; l ond e aE.rada, Cond, d U Blans, erUin bU', e dMut URamir U TomUSUU U P U UL e fu oes de PrUUU p s;U UcUer 1es que aro P UM PUIUUUU, Uoor s U UU'G l Ir.s.dente d h. deU ent d n 11vzFemn Le ren 5aM are "h:Ru iel~ Veente Fernande R aoedir.tr u U nl en i d, .d U bU Fr UncUscU C ansec ll U U U U UUUUdUU U UUU U U rUU, U U d .U ,n U U d. a uuahMja car~lau. 11, Lene ,Enrique Er c, ead er rd .1Neyr a e sta e nd c n Pln¡ y en. nre caId, pe sos 1 uriorctr oco ulio .1rn di1~1 ~ iomgm o peiet actua, don Jse To, born; 11 doctor Calosde ValeAlUPUaell.Eltx ,h 1,Puso1 ad la m aUUU, MrI l cu jnUU IUU FrUn sU eUU U d e itudUU U P y U UrUonoUU en M GUa U M d ,U dir. an,~~~~~~ ydsrbaltry -cdaapor 1. Direc~v; Medalla e.aGp. 1. Quna C, vd ng eIstj.d d.ses i d e o"rl.o u iu al e l es dod Los ie res dent rid eU UUvilUaUde Ua n Clua y~, u UU Ux UU, UIcUUUU gUn C a U U r;UU U rU¡ yUUU UUUUI UnUenU U, a IntUUcorreUnUndez GutIUUrr y UM UUU"iF r n nes;. l partdla haci C -pnden e fl. ooesde 1. bnde r, dez.ampa;er re si,,.L¡.d la Se. s U ']i UU;1 U9 nUU aU eUb U yPUUeUaUUUU A s U UUUUU UciUn d ntees Ut rialSeccin atla ; lueocmovrzs., a z, ntea a jl euna-ue hubo d jrlizar e baquet_ yeal d hsp ~S p idiendo eJ bm fiirmd pr todos ls ~oeun Anitoni1 s,, y eora Ampa tn; m ra inode la 11ns-1a tsdesp la Coisn OrednD mn.1dz asio UUUUUUUnUU lUUUL1UUUUU,IUUUUbUUUUPUUUanP.PUUUUUPU L nm ebls,1 nstL ach I n gnzdr.qeitgaa o e r, Fernando Lbeto y A tnio iceci ensupalcee e rs oseRo aLis ClappS adrMn1';.' tiularde Cntr Catea8; nitade L a de layE mies o Izq .er .z e ir-liao, Agutjn M ati nede 1. Pete, s-pr ec n-gd%,e f rPibna s 1 sa ss~ o Eld Icr dlCenr d Dep monumnto M ri. d,] os nil Aea nyPnsydine,~ CsrG rca T ld; el ~i c.s,, a. rm, de r c tas que oju d. iet e a o de H rbroM rhns1~ec dv 1.,eri~~d .tre dnc ald c M. cr e o re Centr Aturin: m'IIa. Prv a,,nrec eet, r-S.1vdorDi,. Rdrig~ vocl de tula a, Bn e cnc fon, l -as en E i.laIquir qu aretvys bun cmp a, UL U lU 'MUU .m nte e a UUU1, UFUUUUUU, b~UU IUpUUUUUUU eor P-, e husamllyban mpcanmnt e astoVirt e ]ra a; otrs Srn_ ia ons sehalaba en decermonasofrcielhomeaj, hez de Bustamate y Vid a, abn111581 U. U1, PU.PU Is.UUM.U. IUP o I PUUd. tnd a aPeidenI. A,-1, w ctl pier e as ados onstres d 11 s.cidd; R a'"'.'. G .'''": .,e : ~ dc :iph .l sin d dra o' auu e s e .rnS. soal; 1 d oc11. Mhi uta; oeee, d Js ar -11b-, c-trErqeCimaGlds, p-eid te nt iersdnesca o cct e ptshemss eot s d l. Se1,1n d ntuc;N rio y Guino ar ;e iidac meecen ue sa a en ln1, aM arH a RdiguzLnaprsidete Uabrit sueUUU U iaU yo U. UPUFUUaUU iU s UU rUUd e UCet i leg .de L H b an. aun M n l. prs e .n de maa.can Crl s Car,¡)J, e M pr, ei Ctl y senora d, r, Se dFiu e u a unicble fechdo taciDn del". S "u, .,seor Je de la PoIma seoa unvnuad ,en.aP.Fel nd uxls, Caa l, Nainal; Frncic Mavbr e Juse y eoaMar V" a efmp pre sr j,Pi Gsen epreentacin d Hi. s de Gali Un Ue U ly seU ra p, sumndoseU1U ah mUnU
PAGE 11

ANU ILv111 En el loeke\ labanera En honor de Carmela Pizzi Daz MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1950 PAGINA L ar nueva drog&nyra de Rimeter e by persoidneiey Esto@ "Conveir" Estilo "Gayty" para dinas los armaduras he nuevo estilo rnmoster le brndan comodidad y'fibertad de visin. echos de una cwbinacin de zilonito y endrape d.a oro blanco grabado, 4as armedros Rimaver han obtenido un xito on precedentes -en los Estad Unidos que promete ropetirse en Cubo. Y u Mertha Ilcu, Alde Gonzlez Ororqe he tAle, Adelide a Mplnero y-Margar ta Valds. c 1aur EN 26 Y 27 DEL VEDADO. UNA VERDADERA FARMACIA Acto i'naugural Ellu15 doeeeee DR A. AS.e l ueves d oe, sevelebrar, DI e B' S R A VO e nuel e ba n et dearAca eedae teperliledee eolapacn* de Rocetae. acto de la inau racin del a Vigsi Cuin todo el surtido qe abarca la Farmacia Moderna. vredaRud ceiu nua l de la r El Departamento de Perfumera es nico e su clase teniendo la lnea completa en edcCubna do Derecho Interenaerc-a0 eleatoodel lc eepeec ovloedee por loe detr -O o e lea 15 o, ir o, productos de los Fabricantes mis acreditados. ero ree v de tendru eeo estoa reunirn, vero leaccec:E 11'EE0 'IC pee loo la.rev eaenccionadun ter Telfonoa:eF-8181'F-6169-F-3454 -F-2225 noca aeleoraie i-qieedprogravmva.deoime.DE TURNO LOS 'MIERCOLES og sa las personas qe, El dotor Antonio S. de Bustamen DE TU-NO I S MIERCO1 as l ivsena l a te y irvn, presidente de la Socleaodd posible a elfonorded,iniari e teomodioaeos ir -e tintos actos de dichta Reunin. Bravo de Mew Rlen Z ~-844 ¡ms l jo. ¡ms Lo ,frece a, usted el Super-Moderno ¡Yadems extraordinarias facilidades de pago para adquirirloj * Sus caractersticas no tienen iguale ce o 7 pies cbicos'de capacidad, y slo ocupa como uno de 5. 0 Guardamantequilla, de temperatura apropiada. o Gaveta especial para carnes. 4 Gaveta, para guardar vegetaleu. e Arplio congelador para 21 libras de alimentos y hielo. Espacio para ,botellas ms altas. |ntrepaos de crome triple. Fr o ms fro. exclusivo de Westinghouseq. J "e'upreOI Ca. Eletric d Cuba Ditrlbuidores Westinegjouee Bellewe 408 -Teeof M.7911, A-2911 y 12 Habe AbENCIA AUTOZADAS ENTODA LA REPUBLICA 1 Cchoadito di arresquino dele de lmn verde Hbieerea .lpsicn batido. 1 Gcido Sce Usoe y pede. elle Riudarnoo Heros Pina Lar: reta Mont Reza Sut re. .....n7

PAGE 12

DIARIO DE LA MARINA.-MIERCbI F MAYO DE 1950, ¡ Escenario y Pantalla e SVA La "Fiesta de las Estrellas" E E } Z COLOR POft TECHNICOLOR ce H lilp,< DSTROAlUIDo @ 1106 R ADOl =5:40 EN LA ESCENA 9:25 LOS ASIA BOYS, AcRo&Ar*s -TRIO, SERVANDO DIAZ -CANCON.ROS 7 TITO HERNNDEZ .iADOR Oso CaosOPOLIA ~~y'1G BLEaTU NERI LURLOSaPEREZZOS mlabte DOS FUSILERifS5 00 R.AQUEL Y ROLANDO eas da si.b. SIN BALAS OLGA CRUZ cancioner a DUPLEX Prximo Mayo 15 UN MAGNO ACONTECIMIENTO CENEMATOGIRAFICO "MONSIER VINCENT EVi film qw. usted ver &a A. u. e p~ ncib 1. ~Jemp s ers. E AN RAFAEL Y AMISTAD H A .ES. LEA CNA MDE nELLAS ARTES. El rTE MiUSICA AA : id.En A MEXICANA 1,UCHlA SIN iARMAS, 11" film -y lnter,-snl, 11111A j A L GOLF. Cartb. 0 0¡oe.'. NoI1sDE TRARCENDENTAL INTE1RES -n 1 ti aEArtNL AT HE, ACTUAL IIA EN F ANC.SAs ERACN A CES A EL CA P .na l .r n.n A.d. 1. s1 dl di. AieAp.ndle.ad. efel. AL MUIaO 1-r1EMI11. IJ.n.m.d.lid.d d.el. ned.r.m.' EN LAN v'.AY ^K DE ACAPULiCO. VI.j. nrlr. r RE IO %DUL14TOFAT, I -t. 1.d. H.llyw~.d. '111E DO1NG SOLERAR N ..) FUEA Y% I.N1110 0 TRA Vz .C tnd. 1. IJ a. N0T1CIAS D/l-OLTIMO N AGNUTOU. 1.S tINi. LiARAM 01,NT. 1'OX MOVIETONE, ACTUALIDADE8 FnANCE1,1AS. oTICAs N CittAI.E {adas dlau tas l iri.EX). ENTRA¡ 30 L .ye t' ,LAM D A LAN USICA CUBANA, MEXICANA Y BRASI. LERA CON NINON SEVILLA 0CESAR DEL CAMPO SDOMINGO SOLER AGUSTIN LARA PEDRO VARGAS A. VELAZQUEZ LOS PANCHOS LOS ANGELES DEL INFIERNO Adenas "OA DE OTOO' cle"do l meJor. lo ms popular de su repertorio respectivo. El maestro En la tarde del mircoles pasado lleg a esta capital, procedente de Londres, el gran maestro de ballet, rusa, Ceorge Goncharov, una de la figuras ms destacadas del Balle' en Inglaterra, que ha sido oo ms de cuatro aos Matre de bai lletdel Saddler-s Well de Londres, la famosacompaa inglesa, subvencionada por el Gobierno de ese pas, que actu recientemente en los Estados Unidos con gran xito. El maestro Goncharov viene a Cuba a Incororarse al Ballet Alicia MARIA ANTONIETA P9 N^ aS APROBADA P RA MENORES E y NEGRETE E S.lo lsUAREZsLUYANO NAVIDAD DE 1A=ETRA EL DEMONIO UH-1,~e SOLO LOS POBRES ATREVIDA ES UN ANGEL NO VALE NADA Docunental le la Brnlera Cubana Acabr de ser terminadounInteLafotografea y los trabeos.de resante 'documental cinemaltOgrLIlabor torio del documenta La <5o en justo homenaje a la ensef Bandera Cubana haestado eraro nacional, a cumplls es este ao del destacado camargrafol AbeA que transce su imoeo srrcenea-Doig, la naryocine sede Villa ob raosre sloro p ra or rta o earad r airo V era yel so obra ( lo es el coropaero Antonio nido de Enrique Crucet. Villazn Deus, quien ha logrando Este document.a¡ ser estrenado plasmar en la pantalla, tna sintesis histrsa -ue merece su maor s divulgacindel glorioso pabelln 15 al 2o de mayo, y es un sentido cuba no homernaje a la Bandera de Cubib N 0 T A S LA COMEDIA: El viernes, LAS GOLONDRINAS. El sbado, LA LEYENDA DEL BESO. Ruidoso xito de la Compaa Sos sUs do sU ore rs dslss&. Jdr Me S se s rba rdofrro eeede l B seso"por esol maana,sviernes, elestrenoide "Li oa imbau. 1 t domL, Lenatinde Bk.3s e.sd.nnLa5Leyssd -del Bso" ~y si doinolas ole die s orbe,"La soodrns~. CO a j0je ps q U D r, 1 AMN O LAI \ A 7CRCT xeTn V m §Ec NO APT PAR L. CoNmOVI DORA HISTGRIA C ~m aujER QUE SACRIFICO r pop UN ^MOR INGoRATO y S o po beaFR"Ei S PROPIO DISTINO ^N 80 T. cDIy Comisin para el estudio do demandas obreras del10 de En cada caso se har una doble consulta:< patronos y trabajadores. Sp pagar un El doctor Vicente Grau Imperatode Despalilladoras de L 'rl eetriort icular.del _miistrolel tercero, a la Unin de PAGINA DOCE El demonio es Un ngel y asuntos cortos. LON REGIO: El desterrado, Patria nueva y asuntos cortos. RAND: Bajo el signo de Capricornio. d r e AOsCAT IN: Tensin y asunLANON: Bseme doctor Guadacanal y asuntos cortos. >SCA: Cuando Eva flaquea, Tensin y asuntos cortos. TyVERSAL: Ls arenas de Iw Jima, El ranchero audaz y asuntos cortos. NIDADES: El ltimo bandido, Corazones negros y asuntos cortos. ARNER: Mundos opuestas, asuntos cotsyg hwen a esena sendero del peligro, 3 epis. y a. PDO La madonna de las 7 lunas, Los amores de Lola MontMs de Lqtera a los billeteros ambuites a Partir del. tereer sorteo del oba ' pluas -de---d~s-l s[. "EFE.L"y1A"M tiemptdos ¡o Si en los llenos en el Teatro MARTI, con TABACO Y SEDAs Golondrinas",esa joya del gnero l1 oL MAMBO en CABALGATA. Extraordinario espectcul tr Usand a g ioam* ua Cabalgata" sigue batiendo todas sana Martn -la abuelitay las gun SrdunosfuroO robo queelas mareas de 6xito. Su grandioso pas chicas del conjunto -los lob S sr rrisueosimpr, obo que elenco, la fastuosa presentacin de tos--. han logrado una creacin ta ub inams ia grden osd r 5ala uscuadros, la bellsima msca que acabada que se aduean de la sirr fenede[ usi n etar.i posrqe A ultiva,la constante renovacin de latia de d pblico y han de repeti frst derire: aros es dorndoreslu sus programas, el buen gusto de todiariamente el "mambo" final. Ya tie s o r s MrosdeEspria.ranci M do el espectculo en s hacen que elie Lolita Montoya el nuevo xito d Rmjrba lanmaravilEsapley.MFrtnsa pblico se haya entregado totalmente cala temporada con su "Caperucita' b esta compaa espaola y que que se har tan popular como su c Prez, la mejor voz de soprano de constantemendte se llene la sala de lebrada "Seorita del Pompor". Cuba. "Martf". Daniel de Crdoba sabe imen este programa, hay que sealare Es por las dificultades que presenprimir a sus programas una constan. rtundo triur.fo obtenido por la g ta el montaje de "Las Golondrins" te novedad; en ste de "Tabaco y Seial Carmen Torres, que ofrece un T( o habra funcin esta noche en daha creado un msaravilloso runversin de la cancin del maestr Sa Comedia". ni matapa jueves dro a base de la escenificacin del Lecutina "Maria la 0", como pocki tampoc o, El viernes, a las 9 '0 de la cuento infantil "Caperucita Roja" y veces se ha odo en la 'misma Cuba noche. "Las golondriras"U. o oregalo lo finaliza inesperadamente con un cuantos han tenido ocasin de adm al espritu selecto del publio hbun "mambo" cubano que enloquece rarla en esta interpretacin asegura nero. le ofrece Marcos Roo de entusiasmo a la concurrencia: Loque quedar como modelo del b E e s o, a las 9.30 "L L da la Montoya -la Caperucitay Rocantar y del acierto de expresin emnotividlad. Con todo ello, el "Mart JORGE BOLET EN RECITAL DE PIANO sigue siendo el teatro favorito de o habaneros y "Cabalgata" correspor Los amantes de la buen msica Bolet como solista. y tambin para de a esa preferencia del pblico pri estn de placeres Y sin duri alguna esa fecha aparecer en los nuevos curando poner su m ximo sfuerz ser un gran aenrittcimiientartsticodiscos Columbia. y.etusiasmo en la realizacine do y social cuando se den cita en el Esta aparicin de Jorge Bolet en misin artstica que tiene por lema TeSt-Navionil el PrximI omingO La Habana cerrar con broche de Reserve sus localidades en cont: 7 de mayvo a las diez 'Y media de la oro nuestra temporada musical. duria por el telfono M-2724. sin rE ma a sara rendir homenaje al faLas localidades para este concierto cargo alguno pueden obteer las m moso pianist Jorge Bolet. quien sa estn a la vent en la Contaduria jores localidades solcitndolas con hecho un receso en su larga tourne de Teatro Nacional. debida antelacin. norteamericana para hacer a n escala La Habana y regalarnos su exquisAno arte en un programa pletrico de exquisitAces p danisticas. Jorge Bolet. cuyo nombre figu rp entre los ms ilustres pianistas de SA G r A momento actual. est consider o por IBARBARA JAE la crtica mundial como un artista de impecable tcnica. sobriedad interpretritiva y honda, emotividad musien]. Sus apariciones con las 'ms VAN AVA famosas orquestas sinfnicas norte. amerianas han causado sensacin enos sl H IM A R O e D S la crtcs, harMndo que Fus contratos se firmen con in ante1ncin quec slo lograron los poqusimos escogP dos de] cielo. Koussevitzky arreg9 s-rarndeacn l os famososern TFN ROs nvs o n ILL cluir a Blet como uno de sus soliH W CANCIONGRO CZOMICO tws esle verano. Mitropoulos abrir la S OBToMUwA 1%Q.A UZA temporada de New York con Jorge -ANOILAYIU Cartelera ACTUALIDADES: Pa a deesaser Cursosa Yal~e.'Yasno A A:B~ssme doctor, Guadalcanay asuntos cortos. ALKAzA:Jugando con la muerte, No habr ms orqudeas para -Mo Blandish y amunto cortos. AMASDR ensin. Un rival ea altara y asuntos cort. APOLO: Con el ltimo susPr y Amargo desquite. ARENAL: Las arenas, de lwo Jima, El valle de la ternura Y asuntos cortos. ASTOR: Gritos en la sierra.A.a en la hog era y a.sss cortos. ASTRAL: Tesai, Las siete noviaa AVENIDA: (Maranao) Locura de amor, Malvala y aunt0sl'crBELASCOAIN: La Unla dictadora, Malaya y asuntog cotos. CINEIT: Revstas notiros, cartn, documental, etc. CU A Avanzada en Marruecos y CUATRO CA OS: Ritmos del,/caribe, Amor de la calle y a. cortos. A. las 12: Cuando sonre el amor y Laatalle sin nombre. DUPLEX: Cartn, documental, olaJes, noticiers, rev~,etc. DORA: Rincn brujo y Maclovia. ENCANTO: .Desliz de juventud y s>how. FAVORITO: Las arenas de lwo Jima, La amenaza roja y a.lsts cortos. FINLAY: triunfador, El clamor humano y asuntos cortos.FLUORECIA: La casa de la Troye, uyapara ¡siempre y asuntos cortos FLORIDA: Bseme doctor, Tampleo GRAN CIN .A El gallero Y Qu bonitas s11na. GRAN TEAL: es (Mae C pci6n, London Town, y gran show. GRIS: Orgullo de casta, La cicatri y asuntos cortos." INFANTA Guadacanal. Odio -que mata y asurptos, cortos. LIRA: La mujer' descarriada, Camino al infierno y Sirena refulgente. LUYANO: Un hombrsoloo'sale nada, Nueartas v das y asuntos crtos. LUX: (Marianao) Supermn (serie completa)y a. cortos. LOS ANG:LES El rey del barrio, Soysycarroe levita ~tez MAJIESTIC: Malaya, El ltimo bandido y asuntos cortos. MANZANARES: Mar abierto, Amar y esperar y asuntos cortos. Y QUE MARAVILLAS: Msica, m eres y .ratas y Un modelo de Pars. A Nuevas ollies de Zlegleld, El caballero nocturno y asuntos cortos. MARTI: La Ca. Cabalgata. METROPOLITAN: Bseme doctor, Guadacanal y asuntos cortos. MEXICO: L as$ardas, El vengador impcable y Noticiario Nacional con Garrido y Piero. MIAMI: Las arenas de lwo Jimna. La amenaza roja y asuntos cortos. MIRAMAR: Tensin, De corazn a e orazn y asuntos cortos. MODELO: Esta rubia es un demonio Bestias que fueron hombres, Noticiario y asuntos cortos. MOD O Las joyas robadas y DaNACIONAL: Locura de amor, Rosas de otoo y asunto% cartas. NEGRETE: Nuestra@ Vidas, La navidad de los pobres y asuntos --irCortos. NEPTUNO: Cerrado por reformas. OLIMPIC: Mujeres en mi vida, Fuego en la carne y asuntos cortos. OSCAR: Huellas de sangre y. Casablanca. PALACE: El rey del barrio. Fuego salvaje regresa y a. cortas. PLAZA: TensIn,' Hacia, la luz y S asuntos cortos REINA: Nuestras Vidas. Una aventura atrevida y asuntos cortos. RENACIMIENTO: Msica, mujeres y piratas, El jugador y asuntos cortos. REX CINEMA: Cartn. documefital, viajes, noticieros, revistas. et. e las RIALTO: Bseeme doctor. Contigo me he de casar y asuntos corRITlZ Malaya, E ua lelacotg m ay a sutocrosn na RIVIERA: Tensin. RIVOLI: La heredera, Enterrado en a los i da y asuntos cortos. 000V Le ley ore olvidero, Palisubsidio t a evar asunos"coro IlBajoelsigno de Capricornio. Uepbnse, y SAN FRANCISCO: Orgulodecsnta D edets MarimososenOrdudesetos

PAGE 13

Fu muy pludido el ballet de Gran homenaje.del magisterio a Alicia Alcso en el Nacional Ore y Goldars en Marianao La conoemoracin del v-lar¡ hasta Cartagen para partiecEl Dr. Alfonso Lpez Prez ley unas palabras par en esos concierto. licentenario de Bech. n loe estade cnEs no erl ede Don Carlos de la Torte sobre Lpez Goldors Noticia de Inglatrra College de Northfeld, MinDn, se efectu e D recientemente u festIval que dr Un nagno acto. al e e d m eo co ceoo rz oes la sbe. co.0 drns O repreentaciones ms destacad b1 se.rv'do. coma, expresa el Westro siese a iejecucln de,-la Misa en ) renor del trmino, u e¡ celebradopor n o rms que la 'obligacin d seguir sio adi l a lr i-En estanueva et apa Olg a y Ten "s''""'***""''"'" es, o deeer' tr Dej r nr variad de originales. .e n au sMR1n010Villamil y otras fiprIOesentan varcado s o riginae uras destacadas de su cuadro artis Dslegadosslatenoamertennos eque e eers1re9n o c' d c CARTEL DEL DIA d ACTUALIDADES 'FAVORITO MIAMI RIVOL 1 0.0! na Oc.e212-ececec -4 Oc cd 'coll O 11.-celfe. U-24ece50 eooe .e .0 -00 c c e on ie eo oeecoT er44 0 0Yc.RoO.ael. eleee-3.,1 ye e U-c ye t.Lac Sierra.ee -Telf. B-1459 L De e le O. o Revista, noticiero nsEn tanda y, nophe: Rexista, noti ee r 0 ee c c e. e. -e. Oc e o s 4 e 0 y .3e: e o MUJnEW, stnt porta, PERFIDIA DE nacional, LAS ARENAS DE IWO JIMA ADesde la0 y4.30: Revista, nticier ainl eotvL EEEAr. e 00 0Y0UJ E R .O S e n c eZe .e a i e pCo -n J n A e AyJ n A y c eonal. L A A M EN A ZAeR OeJA can.Re n O livia de Hvil nd y, m.eCliet y n tin CEPO YA onG tna.NAZA m y JArLul iets .yr 0brt lP.w,1I YLAS ARENAS DE Wo ENTERRADO EN VIDA 'con Williiam ) ord y 0.ctn._T a .Lue 1 -ea.Nio yTrtulla 20 el%. IMA con Johnl Wayne, Adele Mara Cal-can y V. Well%. Luncia maynres 40 y tros. Luneta nIa orese 0 e0 ets. Alcoet. Nios 20 ele,. 'A'L A M E D A FI N L A Y "j eeeeceo __ &eCa la M E L 1-A40 Ean.ay, mewAo. -Tel. U-,tus 11 Bia Caalia yPr a.Tl. -188 Desde las 4.3Q Rvitnoiiro n141. M A A a .y .3: vitnt ci conal, EL TRIUNFADOR con Kirk 14 Y A, Alm*ndar-a. -Telf. B-4255 ccial, eAACA:N c. con e00e MIRAMAR c e e~2~~ nacinal. GUA ALCA A L C uJyd Doamn EaoCLueaMO U AN 5 tm. A-el. A82 Pto. Playa, Miraar. A JA 4.30 Y 8.30: Revista, noticiero bad F eo 'eC J O wDcd, Lu coz re e030.et .O TelfonooIB-76.e. c ecoLoEo. ncone LA LEY QUE OLIDARON baBSMEDC R cn Drty hasta las 630 y 40 de s. Balcony cn 1 Llertad Larrarque y P SITO Me G¡re y William L diga000 .e O ee 20 eta. Desde la0e4.e: Reviet., nOtici.r. naALANTE, VARON co David Silva y le edlocereee00 s. Ba.cony 40 c. Ni-c cien.¡. DE CORAZON A COR cZON Manteq lla. Lunete mayores '40 e e o c 0. econ Graer ron y Walter Pidgeon1 Ncio023ee .Balcony mayore o 25 vis FLORENCIA estreno en Cuba TENSION con co eos20.ct., lu-A r A i an M. . m .e aun .T.1,1.11.5152 hard,Ba mehtn1t VAud re y Toster. LuAv@. de Columbia 5.-Tal, -55St en la palita¡¡&revistas, UH t'ION : "ie "m"yores m "ta '" n '-4 cta. A la$ 4.00 ye1,15: Revista, noticieroy eLONDONcTOWNMc.re.ec' SANTOSSUAREZ nacional, LAS ARENAS DE IWO JI,'tcion de¡ Trio Amrica. sno u MA con John WAyee y AdeleeMarey 0e-. .O IM P IC 0.0 ryabeo. EL VLLE DE LA TERNURA eneRcoce elfonoe4ee0. e McrnA Loy y eobert Mitchun. PrecosG R 5 L 0nea 91, Vedado. -Telf. F-3711. A las 5.00 yO .05: Revioto noticiero deoeOO vMbrencieonal, Ecco, eESc UNeco. d nu r.17 y lSafica (E) Vedado. -T*¡. F-4$92 A Un 4.5y 8.30: Revista. noticero GEL on a n CarDE osNThorr yY estre. A ¡a0 4.00 y 8.25LA CICATRIZ con nacional. FUO EN LA CARNE con no en Cuba NUESTRAS VIDAS con A TOR 50y0.30: OR0ULLO DE CASTA con RES EN MI DA con Agutn Lara, X. Luneta mayores 500cta.0Nos' 21 No.00 it2, Vedado. -TO. r-3020 Stewart Grnger y Valere Hob0o0. EmilioGulu.0Pc Vargas Los Pancos y.ee Oeonye25ecta. A las 4.15 y 8.15: Revista, noticiero Preio zo e co etumre. otros. Lunc, ea50 ets. Teertulla 30 cta. nacional.GRccS £E,,irSeEcc ecC AlcLorMArS NvLA GU1: ., 1 N F A N T P A L X C E TRAND eco'ryPeck.eLuneta ayo. infante e .T 0 y.00Tal¡.U-3709. can Miguel No. 469. -Telf. U-17Ve ren 50 cta,.NI., Y25 cta. Baicony 30 L-to. Desde las 3.3: ftcvfzta 'ioticiero nonalascotn No. 161. -T*IL U 1-14ai. En tanday noche: Revista. noticiero \ cional, GUADALCANAL' on ichar d e els44:Rvitntceo n u elonal, BAJO EL SIGNO DE CAPRI* S T ROAL QUoEOc EoATo A con Mer UEG e SALVdOo A GRESA 000 ( e o eson oc e cee e Sy en Coe. -T00. U 000 n e e oe oc e. TrREY DEL BARRIO con Tin Tan, itode costumbre Desde la 1 c15: Revista, nociero noa y Tongolele. Luneta mayores 40 conal, estreno en Cuba TEceON con cta, Bacony 25 ets. Richard Baseart. Audrel Torre LOS ANGELES T R IAN ON Cyd Charlosey L S SIE NOVIA con K4itheryn Groyon y Van Heflyn Juan Delgado Nos. 41 y 63 llanito:a P L A Z A. "ne '06,V'dad. -Tel''-F4403. Luneta tres 60 el%. hasta las e.c0 0 0u0rea. -ToI0o0 e 1-870. Desde .04.00.ce0vista, d,,0var0ey 70 dempu, GNi os y Balcony 40 eta. Aire acondicionado, A laPZ.30A c15: .dadez, ca n colores. Dispey-.GUARevistao noticiero nacional, SOY IAP .-onoM 2. DALCANALcon .Conte P. Foter 000 00D 000000VTAce o oYEL ODese las00nRevis eantceo cea oEo OE N cd e ro enC Cee1 00REYcDE BARO cel.on eTn T onale 0000e0e0 Ceo co0000ScoEDoOoCelO3Yco orceedecoee 'AVYE N,] D A ll Cecial, ueeAnnor occ .yc aoe 00 -ret O'Bren y R. Youn t r, eee e .Williarn Lundigan ne Havoc. Ave00 Columbia y Mendoa y Balcony 40 ts. Cuba TENSI n 0n ard Base et,e : Luneta y e 0 c. olcc 00 0. A b% 4 015-y08015: Rei sta 0o iiero ee.0etestalasc.0yc0 00 nacional,.MA VALOCAcon Amplo fcLU -X Nios 50 et. D0. e 000. eeAorc e ce le e lfnoel1eo772.oeeo RI, 10 de Octubre 1007. oTelf.1-3012. 00 Bern0o0 .Lunt mayo es 60 A las 4.00 y .30: R ¡e ia noticiero y R E 1 N A A las 4.45 y .15: Revist notciero ct. aion 4 ca No 3 1cU la--sensacfont serie comp¡cta SUPERnacional, CUANDO EVA FLAQUEA MAN. Luneta maloreo 20 c0. en tanda R.¡.&oe ay. -Telfono M-2272. con Rosalind Rus1ec y Walter PdBELAS-COAIN ;5 to o 0 Ole y 00000 Desde la%3.00: Revist, coelstreo .o ens Cuba TENS N c n oelaocoIn No. esa. --il .f. 17-5200.i .enal, UNA OAVENTURA ATREVIDA trae. Luneta 60 ets.Balcoy 40 t.y Desde0 as 4.30 eVista. noUciero n con Roberto Escalada y est.Ono en cional, NLA LINDA DICTADORA con L U / A N 0 Cuba NUESTRAS VIDAS con Marta A.0-ons, Carlos CoCcee L0000000 Esther Willia01s y Gee e l0ey MA-Cado de Luyn 325. -TeL. X-2200 otro .L une mayoCres60 e CsB ac ny U N IVE R SAL LAYA con Spncer Trcy y 0lentiDesde la%4.0: Revista, noticiero no -400 Nct.y.ERS oe Cortesa. Luneta mayores 40 ets. c lonal, UN HOMBRE'S LO N O VALE E0000 y One. -T'ono M-100 Tertulia 25 eO%. NADA con E. Serrano y estreno en Desde lae 3.30: Revista.noticiero nCQulJoP CasCoIrTA: u NRENACIMIENTO c'ocnceye.vEA0del00a0 yEL0 B L A N Q U 1 T A neta mayores 50 cta. Nfios 25 cts. Bal14y 15. Vedado.-Telf. -4111 RANCHERO AUD4 con R.,yRnger y Av*.ln.ded 1 calla 0 a la ti¡ e nny 25 vi%. I Is" Titi Guizar. Luqt; mayores 40 ets. .( ranr ---Tolfontea -8 A las 4.30 y 8.15: Revsta, noticiero Nios y TertuiJa 5 cta. -enacional, EL JUGADOR y MUsiCA, Patine hoy en plta de hielo des MAJ.E TC MUJERES Y PIRATAS con ptt de la, .0 ..Ocerot oea1 orp Cmnc d Oe. cM. -Ta en. M. BUjones.TD.Santos y So-ArNe1.DOAe.S 0'O y pr ,&Uofdo Cosuldo ia.-Ta li M4n 71 n.,. y oatros. Luneta ayores 30 y 40 Clna d uns Nm 6. lan e -cita. 00¡oCe eelo oAcY 1,000 Te00no0X-141. clo ~. >-,, Y. En BL VEI1 ot L r 12 =En tanda y noche: Revista, notciero epca cit .1 n ZIllot.Ly une n taR ~X CliN 30A nueonal, EL ULTIMO BANDIDO con,' l e.'s'0.y t. 0.,Ral y Iad.-T.£. M-1214. NEGROS con Jonet Martn Luneta Deco00l, -ec E C2dI0NEMlAs 010100000mayores 20 cts. Nios.y Balcony 10 uts. M. rZaAARES 00N0A000Ede Acapul0o (viaJe colores Al mismo Ded RevRa rollr nra Carlob 111 o Infante. --Tal. -U-3114.1 tiempo (documento¡); Rapsodia hn cionaleg,i¡, e oticier Desde lo% 4.30, Revista document. gara No. 2 (mnusicat); Premnios .d 1 V E A D britnivo'O M *opril depurltrlero nacionil: MAR BIERT O nl' Potoplay (variedad); Fuera y dentrc ""Ns64 eap e.Fs3, 1 l 1 AkJ s-A A E onJreIsrltileros Paramouint, Fox, Act trennacionalLA M ONNvA nDE rAS cua c Pe d. d ~tUffbre, An 11rlt ielles. Luneta mayores cesa y ;qot. nacionales. Ent.rada 30 y LUNAS con PhilliK Calverty Patri. r h a25 e1s. 20 ets. e¡&i Roe y LOS AMORES DF LOLA ONTES con Ivonne de Car. Lune CU Mmayores 30 ets. Niaos y Tertulia .115aa dW4. W I R1ALT0 20 ces Desde visd' o0i0t0 Oe yo 0000 i. -T#l0f -_4o 1Npin lyPrado.l --T ¡.m-d¡*. V D cional. "DEL a £ ~n AL7 n och: eireSto, naticier Kit& Mo ,maltdm,,M Unas a,I.nsl. N EVAS FLL SDE ZIEG Desde las 3.30: hevsta,*Notieira n&V IC Sonao nc, l lte. OoOelO ~ Veno nloro ,' con ther Wi 00conal, estreno en Cuba BESEME DOC-Cdecl p rtL'A* i, Wri yRded1ttonv EL CABAQMLE. TOR -on Dortithy Me Guire, Wtlllamn • CoO CTeU RNOe'nrk Go e y A.'end00an00 J00e0HavocvyCONTIGO EraOeenyoeo00a1,0000 SONRI000 bo,' ley o c 4000p0 Balcony 2 y John' Payne. Luneto Preferenc a mbres ohetes, el oest EL SEN NOMBR u 0 .yores 60 ets. Nios cts. .91EOD PELIo y COMPROMI15 cta_ o tSO MORT A0.Lun ta mayores 40 ts M-oT ROP, A IM RIT 0 SE X ct x=Pind lniutes Banat 450 fia6m 1mndaes. Rodrigutiz No. 402, @q. a Fbrica. D'~ a G i".nacional de Desde bs 4.45-,leista. noticiero noTelfono X71224 "" y ail Vedqdp., Telf.r.1113., Bellan"Artes (documental colores): Lucloa*.G IAA NAL con P. 'Yo§En tanday noche:'Rievista, noticiero Desde 115 3.30; Revist atilto ni, cjle sil adocumental);Vamos ter, Richa CaOntey Lloyd Noland nacional, MALAYA con Spencer Tracin¡,,estreno en-Cuba MU DO a a X crtncoloren) 0l0entreno en Cuba CESAME DOCTO y Valentina Cortesa y EN UNA ISL A OPUESTOS con rbara StIn yck ti. ri lio rne Brit -ico, con Dorothy M .Gu crre. Willam LunCANTIGO (en techncolmii con Es00 JA00Ma0on0Ven He0lyn y otros. En cnt.r ,£y A tuld OaCIOnst dga y une avoc. LunetaCOOcta. thrOl o yeeeo OveR o C OnOuneta l &ec Oa noahow. Lunetamay Cntrada e%. ofle O cta 0rC e. Ceo0 0 cOo o Nioosly celconyOo el% ree p. lun.000. ron 00 Ool s oc000000e 00u0enunca0,tro -ed octa nuep pa. tuver 0000100y1as0ue 000aon o puso el lVln¡s o de tComercio 00000000 cOOOo0 matimoiocorno Prueba de loj hechos qie haDisposiciones del presidente de e en. eseva losieranoar "E¡Presidente del ConsejoNaca-ElMinisteroetnu aocd Veteraos cordooelRosendo Cce yLoe GO ioeoi d OOcnoc oc '0 ccdocdlCccoNceLOS Importadores y' Occo 09d ooOoccteooiOcoednleec colla C. de Comercio de Oriente 0r los que se declaran leolvas a 10. llaz Garca, ha dado las rdenes. mrsedeEtdoa r scns ete o orea e m ob call edeomprometieron a venderlo o a preci fijado ordenadas por la Comisi del Ser. cese rgaeenr o eo l en ll do eReyyD.Vlo Civil de las si uientes i orsoonseah abico teoyied000y oaLascantidades de egarbanzs que Negociado de Control de Precios y o".:Mara L.Miram GoOizlez, Peoelldds eal ito ygedor del Oleffueronoretenidoen nisterlo de Represin del Clandestinae del MI-1Aco Ce e F.LPez.Cdido t) itiadesMiclia pagador duaQuGnComercio a Importadores y detallistws nisterlo de Comercio, ha dado [n.3trucdAi] Angel Reina, Francisco To. l 00010000 00010 aulagdor Jesa 00deSantiago de Cuba, por estimar qe lones a los asPectores del departarras, o 0 obertoeLpe Jos j. Aco 0o, oe queI y o c alloplaoe, a lo e especulaba en la venta de e 0 cemento e e. oc000 0 COConce cn R. Luis, Luis Rodrguez o.,e esinieadlos n agmsa lo 1no, fueron llberadas ayer Por el Mide venta de la taza de 1a nl y Serafn Alvarez. d.0rnistro, doctor Andreu, al comprodeche, en vista de haber d0ib0 l. a e lechizo 00spe0 c lo1s0vete O terse la Cmara de Comercio de cueras denuncL uotra los eOOosde 0 PUESTA LA PRIMERA. PIEDRA ad00 d dasqeyacbrarous lla cd d c oyosalmacenistasx enestablecimientos de cafs, que han oue 00000 0 0E A e der el grano a precios equitativos 0ermen do el Precio de la Laza do ef DE LAS AMEOICA "La Polia Ncional y i Cruz Rocblendo utilidades razonables. con he de cinco siete y diez cena preEtarbn los mistnos auxilios que Inspectores del Ministerl han odo avos. NUEVA GERONA. mayo 2.-Cercon tanto e0lciencia lo hicieron en deignadOs al efectoo craeo ue ,w teca de Slo clddd OcO 00.01 .0 los anteriores pagoes. adn a Santi o de Cyba y tscal -AgregoelOse'Or.Oestta.leeo.ldlae Ou 00I eaOoye0a0 "La Comisi 0 Asesora suplica a la cn la venta de garbanzo. preciodel af con leche est reguInstitutode .S& cooO de l dos .000 g= escrita y radiada la mayd pu. Sobre el precio de la os brillante do oficialoente. :deb0endo venderse rco : 000el Ministrode lu0rida0 d .dsdd esta informacin, pa-a ilncionaros re ponsables del Mippr lo tao
PAGE 14

MJI^/isniJ ipU LnI IVIUEIRiN Quedar inaugurado el da 20 el nuevo hospital de Pinar del Ro Est equipado igual que la Unidad Sanitaria de Quivicn.-Regres de los E. U. el Dr. Hurtado Por Rogelo Franchi Alfaro do con el Ministro, se guard reserva. D .R-7t 'l unque s supimos que el delegado DIARO DEL MAI.NA permanente de Cuba embarcar hoy antes de comenzar el desfia las seis de la maoana va area peobrrca meoaiode i e rumbo a Puer o Prncipe, Repblica 5.0,.oo.oio dael.,Dia.lse at. .aa Trabajoo, el lunes., el ministro de Salude 5a .a bridad, doctor Carlos M. Ramrez CoEl Instituto de las Amricas rra, celebr un cambio de impresioEn horas de la maan1 del pasado nes con el jefe del Estado doctor Cardomingo, coloc el Ministro de Salos Prio Socarrs, con el que trat solubridad la primera piedra del Museo bre el problema del hospital civil Ecolgico del Instituto de Salubridad de Pinar del!Ro solicitando del Pride las Amricas, que se evantar en mer Mandatario autorizacin para orterrenos anexos al Presidio Modelo ea lrcuna geS.tt0n fuera.necesaen Isla de Pinos y que organizan los ra, y dejar t rons.saso. talacO .Institutos Finay y de Salubridad Runes del edifi ¡o, de mnodo que pueda ral. ser inaugurado el prximo d a 20 Departiendo con los periodistas, deNos agreg el doctor Ramrez Coclar el Jefe de la Sanidad que dirria que el referido hospital est lo-¡ cho Instituto ser dedicado exclusitalmente equipado, contando con apa. vamente a investigacionescientificas ratos e instrumental moderno, as Cocooperando con universidades ameri. no tambi n con suficiente personal. canas y europeas y del que se espepor lo quel solamente es necesario ran resultados de importancia para la perfilar, algunos pormenores sin imsalud humana. Por el momento, los portancia para lograr el propsito que trabajos iniciales se llevarn a cabo se persigue, en el hospital donde seran instalados Una de las personas que ms inteprovinsionalmente los laboratorios rs ha venido demostrando por que experimentales., dicho centro nospitalaro preste serUna de las labores inciadas es el vicios al pblico, es la seora del sesaneamiento en masa de la Isla de nador Paco Pro Socarrs, la que acPinos, conforme ar-,cip hace das ta cerca del titular de Salubridad de el DIARIO DE LA MARINA, utiliquien espera poder inaugurarlo en la. zando nuevos sistemas e insecticidas, fecha a aadicada.a que se aplican por medio de helicp-~ -Algo ms, Ministro?, preguntaeros,dijo a eld aax r namrez Cora os,. .aeste modo podra aplicarse a grandes El pasado sbado, previa ctacin zonas de terreno insalubre y se obal efecto, conferenci con el 'presitendrn enseanzas prcticas, muy denle del Patronato Pro Casa de So. provechosas, especialmente en lo ecocorro y Unidad Sanitaria de Quvinmica .para afrontar ms tarde el cn y el jefe local de Salubridad. de saneamiento de la Cinaga de Zapata. los que solicit la entrega del edificio y los materiales, instalaciones Y caVencdo el plazo a las jas con instrumentos quirrgicas que mantequillas estan all cerradas de fbrica y depoDe acuerdo con el decreto presisitadas desde'hace tres aos. dencia que concedi un plazo a los La entrevista fu cordialisima en, fabricantes de mantequillas para que tre dichos funcionarios y el Jefe de stas mantengan un grado de humela Sanidad, quedando los primeros dad menor al 16 por ciento. conforme en entregar en la presente semana to. seala el Reglamento de Abasto de da la documentacin pedida. Despus Leche y productos derivados, vencido eadoctRamrez Corria visitar enamsmoel pasado da30, seasorferida Unidad Sanitaria de Quivcn, Salubridad donde radican esas induscon el propsito de inspeccionar los trias, que procedan a ocupar las edificios, equipos, e. muestras necesarias para su Inmedia. 1 to anlisis por el Instituto Nacional rr o.amentrasnoreao oados de Higiene, los yectos de presupuestos para El director de Salubridad, doctor S.no prximo, el personal que traLuis Espinosa nos declar que todas baja en esa Unidad continuar pres. las mantequallas tienen que ajustartando servicios gracias al apoyo que se a la legslacin vigente o de lo le prestan los coIriglos Mdicos y contrario se proceder a su decoOdontal a.os locaesaY con personal m1., a s en comis n -1 Falleci vctima de "LoImportante, termina dicindomeningitis nos el Ministro de Salubridad, es que esa Unidad Sanitarla empiece a ren -El menor Eduardo Moraljes Guti. di su funcin enseguida". rez.dedosa oas.advaa aiod Regres el doctor urtado pasado domingo, a consecuencia de onferenci co elMinistrodea un ataque de mennitiscerebro es. CsraelndctcorFlsinasard sa. p snalsepidmica, segun un telegramn lebrgad e doter Fe xCuadoaddel Jefe Local de Salubridad de aquel gad. aermnent d a r rmino ganizacn Mundial de la Salud. I-o• ras antes regre. s de Washington a Crditos para Salubridad donde concurri, en representacin El Secretario de la Presidencia ha del Goblerno de uba., a la reunin comuniando al Ministro de Salubrirelimianar del Comit Ejecutivo de dad los acuerdos adoptados, recente Oficina Sanitaria Regional con mente, por el Consejo de Ministros asistencia die delegados de todos los referente a la concesin de un crpaiscri del Continente. dito de treinta mil petios cn destino Dicha reunin preliminar comprena enjugar los dficits existentes en di el estudio de los trancendentales el Sanatorio Antituberculoso "La Es. asuntoti que en relacin con la saniperanza" y otro crdito por treinticin. dad americana han de llevarse a las co mil peso.i para adquisleJn de equi. mcmiones de la Conferencia Interumepos con destino al vertedero existenricana que se celebrar este ao el, te en Cayo Cruz donde smn arrojado% Ciudad Trujillo, Repblica. Dominlas basuras de esta cupital Y sus recana. partoN. La participacin de Cuba en la reunin que neaba de efectutirse, es ¡inportanite por cuanto es seguro que ,1o fixistir delegacin nuestra a la Ciudad TruJillo. De lo frando por el doctor HitrlaExclursin de los maestros a El Mariel Fu un xito. La prxima ser al Central Hershey La Asociaci oEducacional de Cua realiz jiu excursin bajo el lema "Conozca a Cubha antes de embarcar para el extranjero".a' a A hora m 11y ter prann me congreguron numeroso =estros en su lo. cal social partindo en mnibus. que hizo l prmea oees'a .en Gunajay, donde ¡rs excursinislas visi taron el pnrqu,, la Iglesia y recorrieron el pueblo. Hluzpedeo de honor De lli siguiero\n rumbo al Mariel, visitando la Junta de Educacn y el Ayuntamiento, donde fueronrecibidos por el seor Alcalde Municialresidente y el Secretario de lJunt. de Educacin y profesores y a lumos de las escuelas del Trmino, ofrecindoSeles un ponche a los aitantes, que fueron declarados huspedes de honor del Municipio por el seor Alcalde, quiet exalt los mritos de la institucin y celebr el lema que anima estas excursiones por si¡ sabor nacionalista y patri-. tico. Otra¡ visitas Tras de este homienale, los mnaes-1 ti-os ,e trasladaron a In iglesia ds jueblo .dirigindose ms tarde a ¡ scueIR Naval, donde visitaron todos sus salones guiados por la comisin de oficiales que esperaba su llegada, llamando la atencion de los excursionistas el amplio mus, q all: se en cuentra, dotado de numerosos e Interesantes ejem plares. aea afiadmiracin e tos los que G rva N --1 Vea como ianoi -efiaadsmo lnse(ticidaprotege su salud. Demostraciones en nuestro 50 Pisos Le invitamos a presenciar las demos. traciones del famoso insecticida DIANOL, indispensable en todo hogar. Provisto de un cmodo pulverizador se*aplica con la mayor comodidad y seguridad. Extermina cUcarachas, ioscas, mosquitos, hormigas, comejen, polillas, avispas, chinches, etc. No es daino a los alimentos ni animales dhmstcos. Quinto Paso_. Modelo de algod6n blanco, con moivos en rojo, verde o prusid. Cinta de terciopelo en torno a la cintura, delm osmo tono de l 1s mo ,1cas. 5' 10 a !a 16, 15.95 Modelo d lavable algodn en delicados tonos: rosa, azul, verde o maz. Las franjas alforzados de la blusa son de piqu blanco 1loa la 16, 11.95 Vestidode sol con bolero adicional. En algodn rosa, Maz, ladrillo, verde o azul, con detalles de piqu blanco en el escote, cuello y puos. 10 a la 16, 7.95 7raje de rayn de grueso, tejidao,sen aszlerdeo rosa, con finos motivos bor. dados en blanco en la blu sa y en la saya. 10 a l 16, 11.95 Modelo con bltsa de a. godan rojo, prusia o ver. de caza moteado en blanco y saya de piqablanco. Cinturn de brallante 10 a la 16, 9.95 El Departamento de Vestidos "Teen-Age' ha sido convenientemente instalado a la salida deAos elevadores, en el Tercer Piso. CAIUDAD POR CALIDAD ningn articulo le cuesta ms efl EL ENCANO Picadillo Criollo Varios tributos ponenal cobro en el Municipio *c sY5. a cpman ¡55.o.aao.5. brsdP05 ____ ___ ,aa asorCaro.PicaosM.oci s Cr,,,ri2Can orare d i_¡o EGOa. msA,, _Da decanos.ao. a de.o. : lo oreosdl sc-l lOEuPui elAtido d Por SRGIO CEBAL Ret-ibos a contribuciones por vacret,,a ,C misiones permanentes y tAo mncionad oey mie mbrode la Albeara euca s a eii Estamos cogiendo fama lor. de mil .a y medio de pesc coSumanH81.500,000. Dan Saln de Sesiones dlConsistorioAsoca Rel Distadenunci se harei y: 5,Ti-.,.5, a M.,O5-a-rd.enes del Al~alad cuatr .ho. .a aen est.a aar s.a aos marianenses,.deMpuercos rrespondsentes al cuarto.tripaestre del rn, srparstede a as ,se a a o .ns de ro o. A n mchs arcaurs, 1--pue Territorial, se encuentran U nomenaje a C. Pcazo rvidumbre e a. d A lain'rciias mlpel e pruebasde edo eciarnoy de VroroA, n o ntd en humorisicos versos a coro lesde el da de ayer en las ,Hoy continuarn los pagos contnr ia s ?va el"v
PAGE 15

SECCIOW DIARIO~M DE -L AI AO CXVIIIZ EoDaL m LAF lkpaq producir en serie nuevo p ~ PMO7NDO IMEMOCRAVA tipo de automvil de bajo costo La fbrica "Eucort", instalada en Barcelona, viene trabajando a ritmo sostenido. Los hijos de M. Quen B999ELON4-0ay en Espaa 9o9aiesL p rod 9n de= 99us ( N-A brdo. ree ene decntruccin tmvlss lvr lgaosfdede automviles desde hace muchos teparaquee nayor n1,ei be 1 s, ecedentes que han restig do decmrr. .spaoe C'19."di! nuestra ndusra utmoviFistca. Pr quirir coches de produccin nacional. citar un caso piiam:Os eodar el Algunas, de estas fbricas han resuelfamoo gleh onoido is n Sto la difcil tarea de oonstruir en -se'a. n rc ueltimos'atm la Indu¡i rle Y -stn qulada con el ullillajet C"pola se ha lanzado a la fabriyearopeo n laente 1aas pro lelon en s7;le de auovle, pea duccln de hoy:sino para otras a,yode las e rcon.es lla qu la i res. Se trat deatmviles conceb1ra de ciertos matral. dos :ytadUs y cosrior esMed 9 xse un utcpo aoe materia es 168pao C;. duccin de autamv les aeuo c.: Ni ua.sl pieza e.tranjera. Las tn onen,4e gran t>nelale Pud.!ndO ad,. br.a p.r dcen por s, ~isas e¡ tangUr rque la, Industria et enCondi toprcto corrsodiente en plan clnsde ampliar sucuanti y me dsrproduccln intera, Inclusive mJ.rar $u esfuelao tcnico. 'Laarc o carrocera, ~ando as la coaEucort cuya fatra s nboracin de otras Industrias auxilia-. Waas en esta ca ta catalana, vienen res trab4 ando a riL. sostenido y en.n ~ o hjde QueMn -a 99egano si -Interrupcin.ms Y ms MADRID.-99 ocedente de ilip9as9 9 9 vehulos al mercado nacional, de, 7 han llegado a esta capital maria ceSevii d¡Be a 10 1caballos de Zuerza. Pero hay ms nada Quezn y su hiermano Manuel, denafrcadaumoie en Esh.jos del difund presidente de PW-pfi d ecaedcdqe e'ran asy jsupervivientes d aquella empbic .ms crc desu neealev cah!e un ao en ~a bongy en.la peceron la Ise ra E stir e nar, en r%adeeramu Clausurada la ICoi rc>ncm, Tambin encot 1. .urte a* manos de una partida de cobardes, y en d a e a A ad lC rie z1quella misma emboacada su herFmaMadn Le uon naMgria Aurory su esposo FeIipe g Madn"d Le non Buencanuno. Acqompafian tam lna Mara Cenalda.Qluezn viuda deluencamino w., ds hijos. En la campaa ueron apr.oba ds pOp unanm a la a Ctas-resurren arlS rV1de Pdflola vozde Buencamino, o. 99y, ti9 99991199 i locutor oficial ,de s9 tropas quede las diversas co99Misiones. El capin Torres Mene iban a liberar a su patria, significaba para todos los f9lipinos un augurio firPor Estaislao Vega Caballero zonas y subzonas de esta re99n, q aRE"me. OBr de esperanza que no lgraron des de la Redaccin del DIARIO a ios ies trhan de efectuarse et a ari 9 .0999199998-latazos de la brbara sold9des9a Inva "ExA9 eao 99ruestra si9at9a a 1 lacrzM ar Hsor, que moslo sembr la muerte Ayer tarde, en el eeI. e as-RuW.sea eFececa MARI, ay 2(A).-L pentmre a bain fiiia i no aeg no Deportivo de Paa no edido por las Regiones del .Caribe, Atlntici ll1 1nni ,u may o d P~Las prextambin dega Tri sesaio s¡ hO el senador 1 Alfredo Hornedo, tuvo Meridional y Sudamrica, que labor mos qunce das llegar a Espaa el ,dos. jenos a la lucha y linados erend r l arlamnecnnsts r ~~~4. .99 9919999 9999A99 99 .-99 99999 Cofrni de99 9999eg99999n 99999 ea9 n691999 N o .aorscnbunblt. SECCION a sUAB SDa PAGINA QUINCP Proyecta el Jefe del Estado una exposicin mundial 4e ganadera Expresa el Jefe del P der Ejecutio proplitos y planes encaminados a la celebracin del evento elebran la r ueblo de M las fuerzas 'Sale maana para Espaa e] Sr. F. Fernnde Va a disfrutar de unas vacacioes en Asturia 9i9i999 qu99 Cuba99999 9 1o 99l 9 99 er9t99999999999 99n y 99e aos 991199999 11ol' y 9999999rd99, 991199 99999g9.99 199999999999999ye9r de-todos. (VEASE la Cr9nic0 de IE. y emd¡a un poderoso pat. de la tierra? principales hroes de aquella gesta. Una mlinma moneda bajo dist,ntos AEEPAO. e 9umplir (Aplausos).9 e dijo una mia de campa a colocuos;9l'9mismo& pesos, medas EPA Yndad9. Y esa Idea no se me ha 9partado c 9ndose una corona de laure .Des999999999 c 999999999r999, 9999s99 DIEZ) a y en nunca de la mente. .Por eso pienso pus desfilaron las fuerzas que rinylys .L uoa eet etra siempre en cosos grandes para mi dieron hontores. fi e pas. Podr o no icalzarlas, pero la En el arco de Mentelen, donde ca.' u er nopequeo y lo menuda est njeno a taba el Parque de Artillera en que .V 15 9e no, tuvo origen el9levantamiento, tambin CEDRO, PLYWOOD, CABILLASY TUDERIA$. spt SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN C9e9m9onn g as se 9 c95e9 1 9lebraron Preios especialesP aragra nr" 9 99"t1d9d99 er.nza EL DIARIO DE LA. MARINAs aspr TALLER DE M DE A G90NTL RD Y H N OS. 9os de Agranmente y 'Lugareo9, Luyen. Habano nto en. Telfonos: X-1735 y X-1271 9999999Disponeel Supremo investgar dN la conducta del juez,*Dr. Fuente r:= Aparece complicado en los sucesos ocurridos en 1ONE VAPOR "ARGENTINA diaspasados. En breve s rendir4 un inforase LE S2SERVICIO COSULICH m de la Ayer tarde se reuni IR Sa*,a de GoBatista y el senador Santiago Rey, le 999rea 99 Especial del Tribuna¡ Su econmina n a que los 9 9 vara a un cuerdo mo para resolver la solicitud plantea-.luego de pockr con el objeto de haequiar da por el magistrado Ramrez olivocerien prder fuerte suma de dinero Salidas-MAY 8 y JUNIO 26. adel eeIu na l ue crecolrtum entea elo oto e ara LISBOA -BARCELONA -CANNES CISpole Marianao. doctor Jos Ge tu FuenFuente lo amenaz con darle,muerte. p 11dos te Hernndez, con motivo de los sulogrando en una ntrevsta,.que swseconacesos" qu e asarrolla,,on en ion Jartuvieron en su apartamento, lraba NAPO E -E OV irtudes dines del Hotel Nacional el da 29 de un disco con tales eumenazas, de la es. Meabril prximo pasado, acompafiando ye hizo dos copias, enviando una aa un ejemplar de .un [,ridico de e--ta Emlabajada Americana y otra alaPasajes de Primera y Segunda p sajeg de Tercera y Carga ace a&ia del 30 del el ado mes. mi, guardando la terocra en una b:bn, Sila integrada por ele residente veda de seguodad. Explic por ltimo WAGONS LITS C0911 Ca. de Tranmportes Marillseo ez, en doctor Juan P. Edelmanin, de ja Saque el pazado,'&bado "u citado al HoObispo 252 -Tel.: A-2971 Aguar 307 -Tel: M-7344 la'rmisla de lo Civil doctor Manuel Marthlez %e Nacional por el seior Diego Frarl cap¡-.lcsbr y 'os magistrados Drea. Carchi y cuando se dirga a ese lup;r, H ABA NAH A B A NA 1o nrt. de la Torre, Pedro Canteyu, el doctor de la Puent y vu culado Ofeiend. ro M.Piedra, Evelio Tabo y l exLuis Rubio lo etacaron tiros, sin onrada presado Ram 1. OliVella, arcord que lograr herirlo y se deYon : la fu4a en NOTM.-Los pasales de 3a. c1c[15 a ~iba incluyen ,n o un el magistrado de .la Audiencia de el auto 'chapa 114,196, en compafta de e orcrd Lcas llt IO el conlHabana doctor Juan J. Expsito la esposa del juez nombrada Estrella frcrr d .clshatVG aums se p ny nestigaRubio. Al ser localizada ms tarde ma-J aga cin sin actu onla escrita en yelamquina en la esquina de Prado y Re.ga fnendi 1n ln ennri ta fugq, la pollica ocp en su innertnr gequode 16. o doctor de lo er4, irorla tiltera -datctilar del doctor de la gr and n o ala Sala a la ima r rvedad, Punte diversos documentos rola1999999 9119999 09 9999 99e99 999999999999 0999999-11 ~ 999dad.¡ 9999P 99 99999 999 1999999999----99 Parti hacia Roma el obispo L. Eijo Garay. Se encuentra en Espaa el Obispo de Camagey Paquetes a Espa.a Vveres, pa., Rogalos, SE*tpreso Bbao-BarcIdena An -Tel. A-9221. cooperac 91 xsto Eorcas EERLESS) (HECHAS EN CUBA)Csrcas @epociados parc, la protecca de laduo~r. ,Bcdoyos de bnqo~ Acucarmos e. Prot.e .@mpropiedadc o Ca 'rc="P. y la dad .q,99 .h99. h.t.Po~ .a.19. Pdanos bd~nsy oleo INNISTRIAS NACIONALES VAILEJO, .-1. CRISTINA f9 416 (AL FONDO) TELFONO A4~M APARTADO 1917 -RANA El momento critico de Europa Por Francisco R. Ferrn Rivero UnaI mpresin general de dolor odo, 9seconvertira MUY 9y 9n Y desconcierto nos da Europa. Se ve en un &ol9 puebl9,9 y 99999999 percbe all como una castracin cualquiera por todas partes, Ue para engendar de nuevos los lthabra hallado en la patria COturna. E, como si s¡ desplazarse el mn. ." a1de centro de graveaoid pqlicd uni"Parlu habra sido la capiWdl, jaoe s uaru coqe:lsN ~ ls rannce a envidiad traga todo. Toda Europa ha sido las nacionae eatiab deaaen esta guraye e eoNpl eatcpb brado eltriunfo9delEje,9ni el do prxim9metamorfosis.9Y9999 las democracitu por al solas, dezla naturaleza, con las ncOC Unds Porque Europa" ha de %uAl Gran Cokrso lo salva paral vretd odelnrtda aa Hlstora la ndole de su emPeto, laprecer: su crisie nistitucional. alquiera sta fuera extemporlea. ir no de 'equilibrio de potenclas. Prplnr .arioance a no habr le Con razn gafiala Ortega y Gashistoriador quealcnce a l = 1n1r-set que es la culminacin conclularle el derrocheIjtld nr 10 satis de la fase nacional del Esgas y recursos, con que ha puest o'tado lo que plantea la decadeneis en peligro de muerte a Eur)pa, al d Ocidete ueporlas ip,¡precisamente cuando el momento 25 denls dci aent que estpor tip resentido por Napolen haba llesu mada. Y aiade que, as como Rogado. •leane le me desapareci por no acertar la Pero al el momento llg. a e os mentalidad latina a concebir un presente ese momento. La crisis de nestado que no fuera al propio Occidente la crisis de la porcin idtimoetd-idddemnr de Europa que hasta hoy ha gula10 empoejatadol esad,-nacin qe a dlog pasos vacilanteis de la cvi;a desarrollaron los brbaros ha lle lizacin y la cultura, et lzta asgado al Punto de decaer 0 de cr,!a da sin posibilidad alguna de tDla asotro orglanismo mayor comprenive zarla o de eludirla. 0 la tesuelven t delsaaaeistentes ue s1l loa Interesados o se resuelve por s 10 Par os aomoe prect u sola. Se la puede resolver satis" gestivo de vida en comn para ha.coi e t rebsado lsao-a lcer Juntos algo". Es decir, las nodes hoy raqutcsde sad-a i ciones del occidente europeo, o se cin y acertando con la unidad su. do artclanue una totalidad poti prrllamada a completarlosu,Unteralent a oda, o e rero ar tambin sin solucin expre^a 05del c :iian e rogreso o pr ntonceslcrodlaB. Le~ ser por ellas jams recuperado. tra Iponds iaslr e Y esto la pcaibWldad inmediade decadencia y muerte. itta de Ca r bajo la expansin del As las casas, nos hemos pre@s nIperialismo .slavo d,; Rusio -untado: Quieren de veras los s5 Exlcd eor aea osestadiBLa salvar a Europa y couderemos los ejemplos siguientes mieen ,or upresEndir ea stado, Unidos ha llegado a si-r ~ snaqee s Epa a o' en corto plazo lo que es en el -Quiere de veras el mundo sal ue cert delasnocone, prqu acrvar el Occidente y su milenarin ¡ 13, t por antiiadcon es porroyeto vilizacin criistia, y rehusa todo 5egtivo de vida en comn a ilut gnenro dayuda spla ueesregar iase refiere Ortega y Gasset, el rual vadoadad siiutia ra las Promovi eficintemente el va4to Eorae n elsmca o al -sistema de Incorporacin (que disa eue n aeam uhasxp:or'>ra Monamsen) de cuarenta y ocho sas. qureo ace amos dxpi-ar ri Estados en uno. ed qenamrenddor er Iberoamrica es un enrejado de cy does nimresin q e olor de fronteras y un senrillero de diisy Euroncet sla .nsd fn cordias, precisamente por haber toEuoa ha modo r um b-os diametralmerite tf-opuestos a los de Estados Unidos, P E T nE P R tay no ser lo que tenemos la firP E T nE P R iame conviccin de. que llegar n ser (Envos de N.T.) ve algn da, mientras no rec(Ifique 20 libras azcar .....$16.06 a. fundamentalmente esa poltica 1i brascaf. gi elPues 'bien, Europa, por su parESTREPTOMICINA (gmo.) 1.0 .te, se halla en la disyuntiva de Inforti'es: JULIO C. CASAS vacertar con la frmula de unas Monte 65. Apt. 605 ef:A88 verdaderos Estados, Unidos Eu1 W eL .0 ropems, o de dar con sus glor)L% y S|su&' grandezas en una aspecto, de .. ~999999 -_ ~ ~9 ~ ~ ~~999 99919199 99 "99.999 99-19 199-9_9991991199

PAGE 16

Se vendieron ayer 50,000 sacos1 de crudos de P. Rico a 5.70 ets. El prEciO "Po"'se fij" TABACO en 5.20, CIF para Cuba y LOEYEOOiCEEEe OeCi en,4.30, LAB, el niundial biEOO 10n prEC LOS MERCADOS o -E Neferos. lEE EEorE OR-E Por Francisco Bethenct" .1O lEE dE rEOREOE nuEOE dE YE Tamibien etan en el mercado ~ -R AZUC R e,,bc e r-mlo cmp,UAR rE YE lE CEOE TbEEEY COmpEny,1 cuienesuian 1_ capa d l n d,~oecha de ceta p vnc de 1, En el mEerE. IO1 hb EyeE Hbana,zon deE. PrEE O IcIOmPradEes pnorcruds de 1 lla uta Caix "ezy qCop e. b Es o Os UnEOE, E 4 RE, lbE EE EEEldarn OEEEE El Esr YE, EcOrOOOCErtOEbOYpaa e mbi, r impOrEEnE EEntIdEd dR EEOs, d e dYr-nte Eodo YlE me y, dElte vErlEE E -dEOe VuEI AbEjR 1 EOE IR Es Ore rcande u lioEY o ¡ 000iIprrOei hYbiEron dE comenar T.ambindie, aboe IneOEs. OlEE E lOE EEOensE de .D y nd de L HEn Eo OpradOrEE por crEO. PrOcedenes do lEs EEoEId OlE t sde 1. cot libre tspie, -t' e l., d ida. qu 430 lbE bordo. nito b n, OE -Es ElO un onando 00 E~ r E l oEd 0 .00 e r Elod.n nddedeIlop.dorOv inciO EcibEerY E Ejunio. TopO 000 entiOn -,J. R iyE E lm i vents. cntiddes e teciossiguentes: 'e S. Atonio de l, Bao, pMecd de N-vaYk oR ppin Ha.n. TbaccC Segno E dEEchO recibido EOrE El D lis-OO.YSE Anton o de lo ORhilo diEto de LjE Mend T1o 9 E Co o, P E M elREE E Y LOEEO y Co -T E sE <.repOtY E lE vn-de lo, 00. 00,000 EOsR de PEEo RcE, p-RE lleDRE LE Salud ERE TEory Co .1. fines del pEene e, El EEp --Ey CIO de 5.70, drehOE DOP, EEEiO RE 010 EE E LE e uivale Y.2 CEEF. ERa CE .0ub 0D E 152 a , .oy opani, 42. a a ionE l O E EOE o rad r 1. EEs id y0 lOEOR 0 d aR AnE 0 NO ho lE OpE ns OOOEEE fu roCobodop lo e on OdEE o nuo E 5. En lOE deo E1 nEr01on00a01 .O n .o 6 i, lspsi nsd lsp Se~,r .~ re y .pero. timbr se e n der.n 5.23 y.527. .pec ame e El IE'E1 de les VALORES E los de IOntOnEo C.hooR O d E t rmndial, 1. 11QuIdciones hcietn el m cad o1-1 de v1r.se rO E lOE e Es dejulio y epEu O pe do d Er, E l C RbsP. de iebre b jr n 2 puno, y E prE lOE boEoo nEvOE. dE IR COmERnOI ie tamobin b OR E2puniEOs Y CObREE do EEctriEIda, Ey r OmbIn endiEron34 loeo. E loo ObIi a oEOE dEl YeroE E 00 El prece0 "spOE" 00 Rl lo rcodo dio Yo ERE EmEpreR. LEE EORE IOnEEE mEican001 R E RE E p 10ni s, E o.2, o e o h Ebioo de 0000001 EO Er.n0 CIF. y oo ElOundl decid 2 und EEo de lO OiveIE dE IR OEE, Es,, 4.30, LAB. de La H bana. T.bien e etlO oEpendo oen REs LE CRfereROO A. RrE EEcriEEs EfeOri Y Ed a d l Utiitie, den se spor cet. 1, 1.efIr-ts El Doepatanol o de AdrEcultur delEo nje, de]r. d o dre id en W sihing o, 0gn dspacl loenoiEadE YBEE.e cobido p0 Luio Ondooo y Ci. ER y o R enedierO N N wYo rk lnvEldO eprent EiEEE de o l lo-.do lo mp.res.s 110e OdEsErrERE ROsO s EOEOEEREr pER. q RE ROct,iddeE 00 Cub'e REs RnIdEs', En Re Wa eEon lEE die 2 y 27 d E. ioneR 000 sigun 0,00p deo sce OE, prTe EexpOn. -1 0 rId d l1 Co nolidodo. dRsdo 10 pollo deEYOiEd oololloo E 038OEEEood E1El2; 1.2l-0Ed, REY YE l ~dunoes lamv d. esrta ar 1% ,R¡l-od B.21 y R 1 1,uba mROYosmniae E z aR y lOE VEOERtEEE-Camagey. E lo-lo E E pEcEiE del poducto 1 "-.10; oil dR lo CObRE AmErIoEn. do 1-l EdeRE.1 1COREE E-E 1000 do lo W s HnterIna.d 69 1 .ng'"'~1." 1 ~1 E dieR, d 2 CERIO 00-1 4; mil dol EC h n uer indo 1 1.e-E ViolE, E 105 yE17--1 ;e fr YE do Inenioe, 0 la epblica LEE lEs del ErEncl.cO. E 0110 yEnl lOi l n rOepOrtr cl ee d EE .,y500 de. EGiuannmO, E-8 b id, gLsoMEidE y CI .,E y dE. E I.,o r iuentes: Cerred N. Y.r "S,,,, m la .on un o duConmi vo -del c~ bi xeie10, EiiE 39,1E3~E ,"1*E Y odo o ,, e1 mEoE ndod E 1 0422 0c0nr E268,469, l nlr o nlo loo omen ,Ir'. o l9o.20l. cE ltra 7l.260oomr n te u er o6 I E E r m ry en EnEErE fII E ImIII oY a opRl l IE o,,lE,1,9 lMolo br ld 0000 lodn 11, r,9 r,do Inf1,1 1 l '71 r 1. Eb IO,0 REb o IR ueR e Nd Infomacin deLambrn f amentdo cmo a11n1e p r, CLETEEO ro cEIIEradeIENad 01000000 oe 0010000 de los EmEIra. Yonra RYY0EIO ol mdi a. r r o l YE llno hElod III n ', o olomb rn, o do oprC,one dlre, Rigs ad 'oman no d Ar,, u (Wn d e a i n i EInTE luor acnenls r ins fi u 1 o~ ~-n-11 hgelini, 1ia 6 0 le i p ri 1 rm0 .o m 011Er1011 010 d 01 0E100,0 qu1111 Y om rn oe 111E OE 1E 100111 0 E 111 000 11010 1i.:e01 1 1 Y.O E 00010 l 0101 1 r 0omb0r 11000n 111100 I E Ovno Y tixii loesn e b i.,o, p re.7 1. 25t F ar o r ina iNt A lo M ll. .lo .Y 1oi Al mn,, E 1 ,1 -,l do Yo0 o n d Y. o m 11 D e M EJ r o l oe lo ,e F Yotnnd o or lre to 00 r E lo o Yo preo 10poE 0rre 1100 000 lleglr rn .1,n1H.10 0ME 4 Cl 10 FoR o b o 0 oLETES: Co o 1 r d C 1 ¡ 1 0n E 0r o) 1n 110n1 0 1 r 1 a e al ore el ab C[." M 3 n daosquntl 4:l F \R ,h 000 011e1001011 1 1 ]r10 30 0Eu._1 RIlE1101 01 RE MERCADO MUNDIAL:1,1 E. C.0A l.00P1n M1r0h1 1P1ign1y, $14000000 N p~ 000 dE O d, l,, o A r0 E R Y 1000 SegMn 000hsrc de 0W00li0oY pbl-ndo. e u, n~ ~ el d i,]r, C nt,,deA -ua eapanlsdis2 7 d M y,, i, reuninl Grpo e s" sr 1d. aIndutri A-'.-," del s Esi adi s Unido conel fn deestu iar os poye o ec~-ve u .ter.n. Az. careroque hbran e pre e ~ r 1e n .runi, d, Cnej nenninl Azunreo too nter ¡tdaa Abril l,. de 15 o heNto Ct ao Ne okd curdo conel l-n de Re.pitliza]1c1n ela mpa ual Uni Eecrcdd iu d .1.d lH .Elctric ~ ~ ~ ~ z" &c1,te omayqe ar ifua de l. benfici. 1 mx]mos, debrr etea ihsCriiao eDpst es m canJe .t.s de la 3:00 p. .de di 2de a d 15. Den p 'dto e. mds dpu dl 1. o eAbril de 95 que pre ente s isms a cs anlo antes teibe I. .PlIbl 1 nldos ....2 ; LU 6n ol. .2 01 Cdul., PIrnm.r. PapIer. Cubana 10 -ACC. AZUCARERAS CIERRE D9 AYER EN LA BOLSA DE NEW YORK C~mp Vnd Ani Suy Ref Pref ..1,4 13 Central Aguirir Ass. ...19 la ', G; e.t West SugAr .1% 1% riacsec sukAr .1% 1% ¡uta Al gre Sugar ...1 1? 14.1y SugAr 1 1 dr u r., l% vi esa i e. de la Bol-i N o,,,Y ,k q, ir n -tam r e. (,o ~p o e st s vin N W NK M.2 f -.111 t. d C .L,¡,M ..d. y .i r(-umih. a Nn ...35 an Elerres n d sare' .n 4 % | ,ilhqit.n ow 1,1 ., -APRECIACION DEL MERCADO DE AZUCAR Por 1.1[1S MENDOZA y Cia. L 2 BCub -E ..P. Prm as S a o 1764 4,474 r~nm h., ,o 2 941 ;7s1 4 im NI., 2. lqs5] H.3 NEW YORK, M.yn 2-(]?., l h.o dlecto de Lu~~ Mendoz. y Compavdr 214 87 S.a 946 .erv. Publimi 1. 304 .16 11 11s .6 .211 MANTECA It .CIERRE DE AYER EN LA BOLSA I)E CHICAGO (-rrt, Ent R. a inm~din .l ...lo. 62 ;e e h, ....12 70

PAGE 17

u a DIARIO DE LA MARINA.-MIERCOLES 3 DE MAYO DE 1950 S P 0 R T S PAGINA DLECISIETE HAVANA CUBANS YmIAMI SUN SOX INAUGURAN UNA SERIE ESTA NOCHE Lw MD to a 31 Havaa Causreaparecen hoy Los Deporte McDermott permiti cuatro hits Havana Cubaus ox Fuera de Cuba al Cleveland, venciendo 6 por 1 aqui frente al Miami Sun So: -TOEmpEOr avera oHasta la lttma entrada el joven pitcher z*rdo de los Medias RoSer esta la primera presentacin del Miam x a -Lecciones elementales jas haba permitido slo dos ncogibles, ambos por el ¡EOdl. adrndocE u OeEa l bn d r F. To de cmo jugar golf. Bate Wilia s su cuarto homer. GrEn ataque de W. Dropo los crollos. Celebrarn en el terreno la boda de F. Tpanes BOSTON yo 2. United.) -El MeDermott ponch a ocho hombres Esta noche al filo de las nueve, loas noche de la protesta de Pepe P or G R A N T LA N D R ICE l -o E rd "M o oroc M cD E o EI 02 ¡EO r sE0 E ooOodas. l o sas hy estes -del M a m i S s rtE n sobre una deciin del um 1uevo trEunto del Atltico Mitce l, . ...4 0 0 2130 0 1Ordn,02.a ..1 1 1 4 0 )oby, cf/ .' .02 3 0 2 4 0 0 Kennedy. ri. 4 0 0, 3 1._ 0 Raen, 3b. .4 031 2, 0yrr Friny r lacaP. 1 0 0 0 01.0 lYd., Chiseg, pero su devolucin a la inicial fu denmiado tarde para gompletar el doble play .Puede tvila 1) ..., 1 0 0 0 0 0 observarte a Friad al fondo, cado despus d servir la bola a su compaeroa para el force o l earderi, P. 0 0 0 0 0 0 Grieve decide la Jurada. oone (2). 1 0 0 0 0 enton, p ....0 0 0 0 0 00 lo 1 4 24p G 12 a 0 (I)Src otpr ie .A psar d los, grandes esfuerzos de Guillrol 2)--Se embas por fielders choice,' por Bearden en el 80. BVT.C. H. 0. A. E.cr vue RIristaliz en el estelar del palacete )iMaggio, c. 4 1 1 3 00 esky, 3b. .* 4 1 2 2 3 0 Oilliarf. .0 40 0 o d nea delantera, han .largado a la cque por tercera vez provoc un pa. y Arrala perieron por once tanto: 2right, r.0 4 1 1 tedra sin plata y sin resuello. El rntesis de inactvida, gan para su frente a Celaya y Lorenzo Arriol )ro ,tb. .0. 2 1 2 1 domingo Pta y Guara primero, tecolro el tanto 28 con una colocacin jug menoq que cualquier princi eb tt,. 2 0 1 7 1 0nan veintinueve y en la trgica gaal medio, despus de haber devuelpante. IcDermott, p. .3 0 1 2 3 1 naron los 2 1e casi todo el tiempo to dos pelotas muy difciles por muy En el punto ms Importante de --.0-.-. haban estad debajo. Anoche jugaarriadas a la lateral. velada de hoy, el divino Maestrit Totales: ....30 6 11 27 13 3 ron Pita y Guillermo contra el misSalsamendi y el Moro prosiguieron de Barcelona y Guara contra Careag AnotlSn ,,,r ntrad": omo Salsamendl chico y el Muro la trepada, favorecidos por un say el criollo Quintana. Clevlnd ....000 000 001-1 Uriona. La historia se repiti, aun. que de aqul que se ev a GuiB 0stan 110 030 x.0 Eque0conoresulta o distinto e itinera 1erm en claro por or o sa ue que Prorama ara oy mircoles 3 mot. Pitcher ganador. MeDermoti Ograron fcil victoria 12-1), Pitcher lerrotado: Garcia (01. Umpires: Passrella. Sonr, Berry os Dodgers de Brookyn <2 .er. m"r2:28:-Concurrena: 3T. LOUIS, mayo 2, (AP).-Chyen1sobre las ofertas de Howie Pollel in un triple, undoble, un sencillo y [ aepgeg cuadran ular -en este orden.liga Internaional el sexto ing, los lderes de lo de la Florida 0ga, Dodgers de Brooklyn se anore o u cil victoria sobre los Car<> ESTAO D2LSL BS ooklyn. 000 106 03010-10-3 J. G. P. Ave. Dir. >Loulo .110 000 1003-10-3 -.-.oEI Boterias: Roe y Edwards pollet. Havana Cuban. 2 2 .714 ,ho< y (B), Dea (8), Martn (8) y Tnipp. ..B 2 420 .0 Rice. Miami B>o., .16 12 5722 Miami Sun Sox. 16 12 .571 4 EMPUJADORES Lakceland ., .14 14 .500 0 Lga Nacional Liga Amerlana Ft.Lauderdale. 9 19 .321 11 neo ....15 Stepheno .19 W. P. Beach. ..9 19 .321 11 k .P.1 Ave.1422 Brooklyn .8 3 .727 Chicago ......4 2 .667 1 Pittsburgh .7 5 .583 1 San Luis.,. 6 6 .500 2% Boton .....7 .462 3 Filadelfia ....6 7 .462 3 Cincinnat ...4 6 .400 New York ...1 6 .143 5 LIGA AMERICANA Detrolt .w '. 0 3 .667 New York ...6 4 .6001. Bastan .a .6 .571 PROBABLES PITCHES iPASA HOY C00hig en 5 4.5 5rk: Kouto1 10 C irveland 0n Bottt: F0102 10-01 20. Filadel ia FiodIla 3 Ga3y 1-1 .v20 Bica. goyn 10-2or. 2200. 1). vas. n as hi ng0n-1) r. (Bl>000< enBa st.n0l0 B(0kheod FBoleFkhiad efi. a:urnow 1)1. Br s. Peters. oche-1. sto. LolPttshigto 10S0 a(-1)2. .W ae (-1). Nce Liga Nacional:g 2A00cn CoooenoI .4 Wtlo:am ...4 BarkEe-. .'. 4 0an ... Jdoeo e ..4 Wood ...(-0 Kok Lip.o.in ..OY Pincho ha recibido una oerta para esa pelea, 00o con sobrepeso, mientras que alvani. y l desean que sea po.r el cetro mundial qUe ostenta Pep. 2 La plea ntrerGaani yLon se habla concertado aracelebraa en, Wahin 0, pero .finalmente se decidi:celo rarla en "L Habana. Pincho anunci tambin que el boxeado0 cubano Charolo saldr el lunes 020210 para>0U Habana;0odonde celelrarl 0pa ranca cntranel 0xe0dor norteamIricano Bobby Ro Los SKIE1 DELA FA^A JJ. Vb, C. I. Ave. Muslal Carda. .0 0 20.433 Do' In. .8 26 3 11 .423 .Da2 tGolant 26 2 11 .423 Go0h, T1r 0 36 5 14 389 00>2h0l nd. 3. .\ 34 5 13 .382 HdgesDod. .1 008 14 350 1:Zmuchachos de Pepper Mar no juegan aqu desde el avo pas Derrot Mon Fort Lauderda FT. LAUDERDALE, Florida, m 2, (Unitled).-Los Havana Cubana raves del La prdale,con victorias contra una derrota, al cerlos esta oche con anotacin seis por cinco, con un dramtico veno Inning. en que.log cubano! 4notacin por entradas: H. Cubanfl .000 410 100-4-9-FL. Lauderdale 0"001 400-5-118, baB(9ry aldin aeHowell, Tocd y Andrews. n-
PAGE 18

i. a f u a 1 L UMU UL LA MASINA.-MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1950 5 P 0R T 5 'S"' VENDIDO POR EL CINCINNATI EL PLAYER LOU KLEIN AL CLUB LOS ANGELES Completo el programa de boxeo Rpidas Amateurs que ofrecen l prximo sbado --adosvdisgistadts por Jess Vret y ebb M betrt elpreerra sr ~-Los Anaranjados disgustados por ircsielensdnidtelcatcher Benco. Jess Varona y Bobby Mann encabezarn el programa que mar. lsupesdl carD el pitco de la temporada profesional en el Palacoe ra -Los refuerzos 4el club Cubaneleco. los Deportei. Jess Vila en el seifinai frente a Palr tree Por RENE MOLINA Se acerca ron rapidez la fecha en que este meritisimo pugilista cubanoLsel. ntsdrgnedeCub erd mrscdbepaaraque el boxe profesional ha de reapenas presenta huellas de su dura Atitis dr Cuba and srs duszar i eia .N r bsta55 vestirse otra vez con sus mej r t profesin en el rostro, a pesar de hac3 A isico eCa d esto dl s tasrn ribt oso id e las por el esfuerzo y el tesn del berse batido contra hombres catalola ti los lder. del doctor Emilconelrostrose l San Pedr, nuevo prods muy destsdamente en los Eso q les representa dn e! cameo Gl so rel una rid ade Itenetndo podersua dse el aln y aunseiprti rua elai en rsrs dr asort .a ~ognIr a. iIntnacional News capt la escena que parece dramtica. El lance cristaliz durante un p t rari boenrsli tasirtn de Madrid, ganado por los del Atltico, la semana psada. Expectacin por ver a. Galento luchando frente a Gene Bowman Que Tony Galen > est rs tpoders Ls demanda de localidades garantiza un lleno absoleto para el eauiladoantteosgolpeis dr us sietreinye e retusiirrd reosa ss segraediresceese que traordinaroeporv e ren accin el programa de la presente semana en el Palacio de sees Djeeire rbstradelboxeo. prx e s 1Palacio .s .deost de teb.ua r sadose na tes. Orsds cobatesestelarersrnidoeoobiador ers C ro dersario er el ien)tra victoria logr Chicagoen utada al novel player. Es un tual, es iun asprante ms. Inunciaq. gran doble juego para 4 sbado en el parque "Caribe" ubaneleco contra Sociedad de Marianao y-Regla contraADC. Universidad contra Vedado Tennis el domingo tambin en esos terrenos. Fernndez vs. Tirado. Fisza vs. Reglanito El prximo sbado tendr lugar en asegura un bonito duelo de pitchers. i Stad m de la Universidad un nucEne segundo el Regla Jugari con el W, ESTE esun deporte muy interesante que se est practicando con gran entusiasmo en nuestro pas, desde hace muchos aos. Para jugarlo bien, no solamente se requiere tener cierta destreza y habilidad,sino adems, contar con los equipos adecuados y un piso muy bien acondicionado. Cosa parecida le sucede a la Compaa con el Servicio de Gas en La Habana, toda vez que si bien su personal es todo lo bueno a que se puede aspirar, necesita al mismo tiempo contar con los -equipos indispeisables para prestar el servicio con la debida eiciencia y continuidad. Pero actualmente esto nos est resultando difil, puesto que como nuestro Servicio de Gas es tan barato en comparacidn co o s dems combustibles, el nmero de losconsumidores de gas ha aumentado tanto que nuestros equipos se estn haciendo gradualmente inadecuados, sin que nos sea dable mejorarlos ni ampliarlos, debido al hech ode que la Compaa est vendiendo el servicio con prdida. Como para poder conseguir de los inversionistas el dinero que necesita la Compaa, a fin de mjorar yampliar el Servicio de Gas en La Habana, hace falta ofrecerles el incentivo de una utilidad adecuada, resulta indispensable -que las tarifas de gas sean justas y razonables, tanto para el -,CONSUMIDOR coeo para el propio INVERSIONISTA. El. machse jug dea-ucdaent= ieron cuatro errores por dos Io derrotados. FILDELFIA V. C. H. 0. A. E. Whitman, et .4 0 0 4 1 0 anmner.qss. 5 0 1 2 0 1 Waitkus, lb .4 2 1 4 2 0 Ennis, 4 1 1 1 0 0 Jones, 3 ....4 2 1 0 2 0 Sisler, i. e ., 3 1 1 1 0 0 Goliat, 2b. .5 1 1 3 1 1 Lo --ta, c .5 1 2 9 1 0 He ntzelman, p .1 0 0 0 0 0 Church, p ..0 0 0 0 0 0 Nicholson (1) ...1 0 0 0 0 0 Simnmons .0 0 0 0 0 0 Thomps,. 0 0 0 0 0 0 shb rn (3). ..0 0 00 Konstant -0 0 0 0 0 n ewi, 14) 1 0 1 0 0 0 Donne y,ep.e .00 Totales:38 8 9 24 8 2 llBatep or Church en el 4 2 Corri por Nicholson en el 4o. sii-Out por Thompson en e So4 Tube r o enstants en el so. V. C. l. .A. E. erwirer, W2b. H 5ii0g,1d1se2 a1 teficoSt eirf 3 2 2 0 0 0 CEdwnrds, it ge255151L it050 Waeestlbt. it.mr Li.r9t2 21,2Sisee Sauer s t i 4 2 2 4 1 1 Pa e rustscb. i3t22b200 5aiun 3eb. 5 0 2tiad 1r,05e 0 smabey. sst 0 2 1 0 i.itrergtrne4ot0i1c2i1i1 Raaz" r (1 0 0 0 0 Sche d sng, c ...0 0 0d1e. s Leonard, p. ...0 0 t-r 1 0 Totales: ....40 10 16 27 13 4 ()Corri por Owen en el 8Bo Anotacin or entradas: pdelfia ....0104 0d j11n S-Sumaro: arreras lmpu,sadas: Ward: Sauer, 3:malley, 2; Go iat, a k0, 2 oe, Lopata, 32; Jacktson, Whittman, Edwards. Tubeyes: Jefcoat, sauer, 2; smanley, 2; Sisler, Goliat, Pafko,, Jackson, Ward, Hollmig, Edwars. BaRe robada: Sisler. sacrificio: Leonard. Quedados en bases: Filadelfia, 9; Chicago, 14. Bases por bolas: por Heintzelan, 1; porCaRus 4 o Konstaty.2 or mona d 1 Srucke 2;ts:porburch ,pr andmi,2-po Leonar ,2. Hits)qcarrras: i hazhm" 9 y 7 en 1-23 Iring;n a Church, 1 y 0 en 1-113 fini ngs; a Thompson, 0 y 1-21 innns* a osant, 0e 2 n gs aDEonneUy 2 en 1 man nWi d pitc: Leonard. ass ball: Scheffin, Gan: Rush (2-0). Perdi: Heintzelman (0-1). Umpires: Danntelli. Itobb, EBarlick y Ballanfant Concurrencia: 6,279 espectadores. Anuncian que LaMotta ]pelear el 14 de junio Las entradas estn a la vena e el Gimnasio Gato e Primera derrota de Warren Sphan PITTSBURtGH-, mayo 2 (AP) bWally Westlake continu siendo el al¡a de los Piratas de Pittsburgh cuand anoche conect un triple con los bases llenas en la primera entrada dando a su equ 1po una victoria con anotin de seis carreras por una -sobre los Braves de Baston.d. Murray Dickson obtuvo'de esa manera su segunda victoria del aso, limitando el ataque de los Bravos a slo cinco Idiscutibles. Una concurrencia de 24,115 espectadaves pagaron su entrada al parque de los Piratas para presenciar el magnfico encuentro La derrota crta una racha El lanzador zurdo Warren Spahan sufri la primera derrota de la temporada despus de haber obtenido tri triunfos en sucesin. El batazo de westi-ke en el primer capitulo o hizo saltar del buox.O BOSIO_ Jethroe. cf. 4 0 1 3 0 0 Torgeson, lb. 3 0 1 7 0 0 Maraal ra 40 1 2 0 0 yan, 2b. 1 5 53 0 Kerra.300020 1 Donovn". 1 0 0 0 1 0 Totales ....31 5 24 10 PrrsBURGH Y. C. H. O. A E. tseesi. ----t --tWsarde r s -..i 0 0 0 K"dir1. b -. i 2 02 0 0 Fernndzab. 21 t1 11 Westgake, cf s. 2 1 2 4 0 0 Phillips, lb .3 0 1 12 0 0 Murtaugh, 2b. 3 0 1 1 5 0 McCullough, ....4 0 0 3 1 0 Dickson, p. .i.,. .4 0 0 0 3 0 Totales 27 6 6 27 13 1 Anotacin por entradas: r Bostan. 000 010 000-1 e Pittsburgh. 4Mrg: 000 20x-6 Empujadas: Westlake 3, Ph es Torgeson, Fernndez. Sri les: Weslbeplas: rtauhglayhiW is; Elot y Torgeson; Murtuagh, Castigloney hib ,nQuess en base e eBos Sphn3" D "kon7, Hogu ,Dono" ere 3. Strk esra nirisee 3, Sprbr :1, Hogue 1, DonovanD .ts a Sahn 3 e 113 teirtt a Sguer 2 rs .213;a 3Donoan en 4. Wd grit ch: onbvan. -Balk: Donovan. Gan Dickson (2-1). -Perdi Spahn 0-1). Umpires: Bog.est, Warneke y PinelliTmpo: 2:01. 0 currencia: 24,115. Vendido a Los Angeles el idfielder Lou Klejrs 9 -ntazs, neisr Mirie atb u legar conel seepoMtanzas en lo sad. -n de Matanzas Park, lanzando Merme. negldo Abril contra Oswaldo Castr, por lo que los fancties mtanceros deben de gozar crngoun bonitO duelo de pitchers. Pipo de la Noval espera el mejor esfuerzo de sus muchachos. para cortar la r~ch de.-dos derrotas consecutivas de team. Vibora Tennis jugar en Arteir, anzando mvborefisPedrto Uilmnte LAS BUJIAS Emars orla noche en ei cerro jugarn Hersh dis se~ deio, y AUTO-LITE _conntiagode_ sVega& lo dan a Ud. MEJOR aNCIOAMIEIa NOTAS DE LA DD. -DEL MOTOR aDOLE DURACION el esdosachode laDn D ir,-1 •Machado, el promotor de boxeo. Emi" MAYOR ECONOMIA DE ol san Pedro y el Jeae de PubcidadGASOLINA de la DGDn W ro J~sGanzles areos, set n ua reunin r rk ILIIS dterm=nr las e facil~ a ~OrtIVO alPo~ de bxe^ Aac u, .eir rnla ta i 'fSreuarecerrtdor _arrgimIeo diel',ui LugD.D .uni una coprdn, Dstrabuidor ExUSIVO: ta steeeto y en esa on Ca. Comercia.l d q ca taii ,staerorss, PRI SE( SE< TE]

PAGE 19

AO CXVIII S P-0 R T 5 DIARIO DE LA MARINA-MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1950 S P 0 R T S PAGINA DIECINUEVE BLACK GEORGE HIZO LA MILLA EN 1:40 EN LA PRUEBA FINAL PARA EL DERBY Tpicos Futbolsticos Los jinetes crearon un dia para expresarle su gratitud hacia el benefactor, el doctor A. Incln A PESAR DE MR. MOWATT Por "PETER" Osvaldo Benitez, presidente del Gremio de Artistas de la S[la, hzo la presentacin oed Para regalo de nuestros lectores rio. Y no se da el respiro del contrasus compaeros. Desde la poca de Oscar Pernia di comienzo Incln a su cruzada en va una crnica de Eduardo Teus, eataqu. Loo retino nos enseaitntando el ltimo choque de Es. r .e la antecr oir it del San Locbficiodeljieteocbao. El17deomayo, oless l sdela unin Paa y Portugal en Lisboa. Nos llerno y ora con la de sus tres go ~ a b. queI:uP preferible .o c isoosdllbHpodCuba. Oeos omeroyomuy del secor ga Por correo, y aunque con alguns Mb @ easepr rfril e tener la pelota y j.g.l or bojo + do rsod o rms id ejrl a aocomad o desccdo, 0n a 31 de abril de 1950! P1 SALVATOR e lo sxlicacin de que el grabade reproducir para que nuestros lecgos imprimirle isotitud ol jue o-Realmente noismos 'oicas eo se rIra t ores la gocen" como la heos sago, y a que se la luitaran caenquerlolst 11 ta leco 00 ei alendario dlespecular conlos c .x -3 crend r a bor-adoGnosotros.Salioublicada en garla con 11 atadn l so o bido did ioo -a_s a -, ,os Jun d-. lqe Icasten lon.os jom co> cua fu tomada la ortenal fotrafl Reaparecen hoy los Maristas en las eliminaciones de atletismi )espus de muchos aos de ausencia slo cuenta con Casab yJess Gonzlez en el aspecto distinguido. El coach Navar con ellos. Se honra a la Bandera en su centenario en el desf1 laCor~dialidad,paraonoosignii'carse Fueron detenidos Zurdo Fecha memorable niu oroes oenbuenarreglac is de Higuamo Y Barquerito Mayodentodeossoemanas.ecurd se estila al gobernar. haba acordado plc un cuarto de siglo, veinticinco lo de 31 de abril, con lo cual el alLIMA mayo 2. (United. -La polargos aos llenos de acontecimientos quiler del mes se extenda a un dalicia detuvo a dos boxeadores domiy esperanzas defraudadas en la hisms y os esquivaba, con las elecciones a la vista, todo peligroso pronunnicanos, Carlos Prez, El Zurdo del dl C bpio de Clubci n.a2g;ry ciamiento en cuanto a la significacin Higuamo", y Emnilio Snchez. "El del ub Hpincour e ub en .92r5;ny del comienzo ayuno de trabajo de Barquerito", acusndolos de dedicarqucm n Pertiurralyqu sociodcon mayo. se al trfico de la cocaina, nienos agradecidos que ios jinetes, Todo,-acarado rdan ese da un tributo al doctor Por suerte nada hay como acudir Alberto Incen, as como a los que a la fuente del dilema, y, -ronts sucon l lucharon para que nuestra hpimos que se trataba de un cero • o pica fuera realidad. error del orfebre grabador que dise1 E I El 17 de mayo cae en mircoles. sA la dedicatoria de un reloj que a CE pero nada Impide qu se corrA en vez ou constante benefactor dedicaron los fpgudismO del jueves, del cual aquel slo se jinetes de Oriental Park. oilerencia u-el nombre, pues loboEn efecto, mientras el pasado d.ables resultan ambos y en tan meMingo los puntos y comar, estudiarrorable fecha, algunas figuras desban la manera de atravesar la lnea de aos atrs alojadas, pudieran in Maginot que para su debida pictecitarse para estrechar los lazos con cin han construido los leones del no resisten a este. e eporte a que dedicaron tiempo y Hipdromo, en una ceremonia nti*poderoso noorVa entoslasi~o. a, sin anuncio previ, entregaba En un banquete conmemrativopoc lo que pa ipb n OsvaldoBenitez, presidente del grecs" que se invitara al doctor Carlos Mib io de artistas de la silla, un belli"uel de Cspedes que fuera cl jovial io, llevando consigo a lmeo rloj de oro, primrosametite w.gra#0 oa0odo propietario que tuvo fe en los jveu y elIn0glo desde el trabajado, al doctor Alberto Incin. % ot odos los cnlas ns paladines cubanos, pudieran camIlustreprofesor de Ortopedia de la bciarse impresiones, esbozar el doctor Universidad Nacional y figura an desde 1812. bre-dIncalecio Pertierra sus planes fturos ias sobresaliente en' Oriental Park rno contra el reu, y contribuir a que en un momento w E,25 fundado lelClubHip:o e uba -ri -y er es interados e'n su upervve que trajo en definitiva la nacionalila00lyPeroensoon oquen e pobleo n so racin de¡deporteen esta nsula.oleofo rqunl s slprbem enes Loa servicios que se premiaban no s ,.Cad ne eo u oaa o eranelectorales, sino los provenienS.p0.dl .Candoe n clnel ojrqberonaban 1 los noc.odot-olod.oocJineeaIncclo bao ascfa eo de que cada Jinete pueda salir PIo 00A0 31 de abril de 1950, simbli:o de un on adoo sala gpis ta s o d qoo si d. n, :taL it oaodecimi n o que no reconoct ro IRMI prlpecioara consu umaidadvioentmene cnera neoool iepood ycelooespoootra .j o uhuaia voetmet o-aron una bermosa pauta a que no so0 s los Mlstulos canta. el endurecido valo, tienen la se han de resistir los felces empre rido. Di@-¡.a .d= tranquilidad que han de recibir nten.isqevneo eoe o o cn y no dblo al per anemuipstd ormn x-rdaos frutos de la simiente que el 17 dos dxqucdtocuidado co n i de mayo de 1925 se sembr, a riesgo RaMante. fueran unos seores potentados. y to de que pueda decirse que para dar da ello sin erogaciopes que son de expresin y salida a una de los rusuoe n tales casos. prms virtudes humanas, fu necen lrcinto en que lo ha sido lostirlo en Oriental Park agregar un da dedcorAlberto Incln no poInexistente al almanaque. 1E TAQEsiP P PLDREDA CUBlA: Luy Hoeniqsezy ilvia ViATLTAS LIBRES: Peblo Ayala y Alfredo Estrada. Fijan escalas o para el boxeo Solamente maquinari s ultrmodern s son ls que se emplean para elaborar los Regalias El Cuo. ¡Por eso los Regalias El Cuo son mejores! an 'Blck George" 41 prueba final del Derby LOUISVILLE, Kentucky, mayo 2 United) -"Black George" gan la 2rrera final de prueba para el clsi!o Kentucky Derby, que tendr lugar d sbado prximo, dejando rebajados mi la pista sumamente hmeda a los tros 12 caballos que participaran en a misma, colocndose en la delantea desde-la partida misma. "Middleground", lleg segundo y 'Sunglow" tercero en la carrera de in mWla, distancia que "Black Georle" recorri en 1:40 minutos. Este pag $33.20, $9.00 y $5.0. "Mddle ound", que era favorito, C.73 ag $3.6Q AM220 oySunglow" '$340. Escojo usted cudl es el cigarro meoer de acuerdo con lo que su paladar lo isdiquel Inevitablemente, usted se decidir po'la calidad incomparable de Regalas El Cuo. Y es que RegalasoEl Cuo es el mejor cigarro por dos razones fundamentales: porque en su producci6n solamente se emplean los mejores y ms selectos tabacos del mundo, y porque su modernsimo proceso de elaboracid represento la ms absoluto higiene y la mxima perfeccin posible. ¡PERMITA QUE SU PROPIO PALADAR DRMAI REGALIASI[IL C lU ID os Reunin sobre la Copa Davi

PAGE 20

r:ARi DE: .A MARINAA MIFRcnLES. 1 DE MAYO OD 950 PARA LA MUJERY EL HOGAR Por Mara Radelat de Pontanilis Regias Sociales La Moda Aclual Al iniciar muna anislad rnri hi de ponerse oma,, empenn en rs-nsisiter 1 de 1 que fij mene;er y pru rentp, porque tal Retitu r d ,lalaria algu n. intencin oculta y psto purie ser m nno de sspechas Ha ee pr mi s lco um acto par R qu9 la.1 inimdad sea P.spnnttpa y reriproca. sin forzar las sinacio¡les, lo que siempre re,tla antipaCausa psimin eftn tocar un u¡¡mprnlo (-n los gualites puestos. La tiamna joven qur no nbsrva rn cnri~.la seria Y q 1r1mi bien ,.;rrre continuar su solterla ¡lo se granlir2 con si¡ Arlitud irrpf1exiva 1 pr tipin a riUr debe aspirar entre iis relacione., Lvid. 1eb, prospgltlel trato '011lo pariente., de su diffuntri es. poso, mxm i han quedadr, hi.ins drI' ;P¡sam ion que quebr el t desi no. No ciebie remorars el enivin rde lag larjetas mediante las cuales se Rgradenlos pesames que pudieren haberse recibido Pnir supursin q¡ie a que] 1os lestiminilos de Rdhesiony. al dolor que prnvengan de amistades intimas o de la failia Y que r su indole sn mas efectivos ,ti de ronleslarse por carta y no p ni sim le larjeta, como )os dems. Clan o se IJ enten invitados causn el mejor efecto ver cmo la liuea dv la casa 1oh reit todo, y nn, gr nizara a ltmo mnmen 0 nn e mprrvist.s que evidenian esca senirden. Se putde ser madrina o padrrino deP ir i io hallndose de ljn Si -u s u ecientr, In discreto Zes no participar rir la firsi2 con qslee' .se clebre el bautizo, caso de que o se la organie. Las vi Las a, In enfrm ns han de ser111 1 ir ke.,sy nun 1Ca con1 el.tirse en liPtullas. 1 Jn; Cosa es infunidir animin al pacienite y otra nir duije r n m lestias con la conversac on, rtuldns etctera. Cuardo se lsa en camay del cadn .es el ¡nonrtn en que mas se aprecia nio ser incnnmndadr EF descanso es parfe riel trata m i nlo. No Deje que se Opaqueit sus Encanltos r Muchan liniras jo~encilas que se iieiilrn mortificadas por trier lilar n2rlz hri.Iniip, un cutis con exceso de gi-isi que les llena la rara dir pun111 ero ecsde Arnie impertimentr, Indo In cual disminuye 1s di eni pdinon verse libres rir esas mnlrstias si visitaran iii verdiadpr pi Saln de Bel rzA donde pudieran arlip. un iratamienin especial para la t limple de rir culissinm ielar mar a R gina, hariindnlas lucir ttidr)el esti pendzr rie un cutis joven INSTITUT DE BEAUTE DE .PARIS nfr~re d, t ra tam ins rI e b ezn ecnmn adelgizamnivint<, masajes, arrugas, depilacin, d ble barb a, triulns de¡ cuello caicdns, rec.15e INSTITUT DE BEAUTE DE PARIS Linra 253, entre J o 1. Vedado -Telfono F-61201 r Cu¡dados in uy pe in 1o a la 1.1 111Ves reIsIuun i e ;lbe Estl e ; ala (-1 el nb r conti escunsideracimies que la psltini u au y la lmpul, i a el) el tralbaj, lijiv q'111, Iv...puni%.p n ;,elmas de l¡, salud )h;y que cuidwr d l lle mun o C',mi blell rl, F,, ,£!,,l. lrr-j, d, m e -veim ,lo dciv n em i,,:r p ,r in a r min ral, Ni¡vk >hrizonirs 1 .1 \ s,-1 d, .n ¡ ,n .r.m. r, ]l ..l ,,, e] piri m H-lmo, 1 d sn os m e t l,, m l., os ih ad coion ran i m -n roniciitis cipi ll Slriz. al el .r i,n sif,,,rti n ir lr cu hd r i de a,¡,, q Ei f2,ler zalufi se iinxistigA crn n exprr-in de pqiilbiio Ppo. la raparidari iial, pur rS:In rirripl. miiabolimi .rrrnim( eni mediii y giirnrl(pitn. examniri mirr-nsvpirri rel rulis ronstitiiven i las bases Pr a el juicio cinro. Lls nrririne,; de[ rtinrpo, agl artal. dimensiones de las fnrrennes, properriones entre !os dliiesns elementos riel ruel-po y r)ndicinirs re¡ rararter. rle aruerdin con los dptns nntprinres, informan acerca del tempramente. Cadit caso requiviv, mies sil frmula individual Labale de InlNes. Ins a.nlriigenie". o los e oine.las cemas td-e embelle l i ilno. ,, l[^ bricantes para el cabello. el culor punIlco m tcoe a e[m r m, en fin, deberari mide acuerdo cin la, ei l is esn l' De a:tiurd, -11 las icti ne f icas. y coinik u-, de 1,qfactur ims p r: e.habrv iii le 1,~ E a fn io e fm nia. 1 auxilio de¡ inetabolismno bitsal permite barer iiii balitnet' tlilt n itli\' diadeb niriiiii i almn te luienlador \ ~l nijr pi oem en dte Id, vhriaine landilares permiite aultiar cin mals (lmu nt e cai sil en los idisillaspreldel rbem 1. ,quenrconsejos ~cervia d, la belleza Primnero: N-, e -caiquier edad -.l; ata a c m zrel rnejoritmiento (m-rn. Nina piein e ru, -e io trdi, Segilnd.: 1.2 1-rlea 1,1 e.¡. ,, ~l, anma r a i ~ c la, o dcianea de saiuri TrilRii n im e r rvr iiete Tercero: Deje deranisar si¡ ruli, r11 rmarpuilar alzrin s h,,ras riel da. El exceso d, in ptrR lo danm. Cuarto: Prorire mantenier IR piel tnialmirniiirmpia miprnlta;n' est rnaquil*ada. La limpieza es gran parir cle si¡ belleza Quinto: Los punina.,negrns, espiniliRs y otras alirrriemnis dp ]li piel deben constillArse en e 1 acujltativn cuando se hagan muy persistents Dr. Mara Jlia R(le Lara MIFEDICO-CIRUJANO C 1, 1 N 1 C A P R 1 V A D A P ARTOS Y CIRUGI A PLASTICA Tr e.nfnt rentifico% de los vH.p Btiperfiti.N -Dltilavion e ntiltixdiarik, de 3 R 5 Cajad& 71kentre Pase. y A, Vildad. Telfon. F-3009 y a en el u t untguoOr oS 0 111-0 en luna y seda.1,s ajo.ojon% ,iguen vin cursu d,dos ni~s. y despues de oti. uo de tiArn c pueden adquirir el tilulo de maeSra. e,, 1.bores d, gtlii. recnnvIdo ofici.lmenie Por e¡ M1n3terIO de win-turin Publva, L. Roy~l Sihoei r N-11derki for fondada por la prm-ea Chisjino, ina de la% hijai, d, IR remi ,toria. alia or el ao 1972. Ar es la prmncema Alice de AthInne, cuadaR de la reina1pi NIpry, excelente artifice IRambien en Inare, de nguja. Algunos de ¡o% bordados mnas exquisitos de la escuela furiu h,,IIchos VUaa s cor unaciones de ,dadoV1 Jorge V N Jorge Vi. Cuando el reysJurge VI -Y la reinu 1,n.bel torron *,,i,.,itti. en la Abada. de¡ que I cbia fu llecho '11 la escu "laEl nmwnmlc. vio ri c nie iondo detam rnein 1,abes,-pI.,qo, ingu, a tn n o la glo riosa tradiriin de este antigun MOREHEAD iente, Prohiblda la reproduccin total). cur 120 punts. Despus de lenderse quedar ii con una mano ideal p4ra lumar vin paquete no val.trizado --un .m.cdin ms iin puo de cartas difentei. Teniendo los dos jokers en a .o sabia que lo., ccntri-n os no tA,. no tfcta los tAites de las te-' parleularmenle r ualpodian rciilenle alanzar los 120 as. d, anhl~,pa, iid ne ~siH.n ),l. punlpuntos sin deshacer si¡ juego. 1,a balria de coima que est pp¡ in la aattnderise uimcialmneuAsi e., que tendi sus dos jokers y rudida adquiere aspecto de tuie 0o 2 u .o,, i. o eepg o nte er fregndola energicamiente, p U-,rjia nanodl l-, ssnos rilueyes, agnibcon us ptrs ecr lo Con un IRaPO, y ¡llega Con ¡)(allad eS e g il enycntiv 1 lIuag (¡Na, h,91ra cmao por meospee zos de papel dei sed¡. Es la ui: u iae euoyqeu ua vscnesamn pr ensd A d sAA oAA A A parAidoApA edAArpA's, v, 1A00C puntos. A aAAadAAAAAAAAAlAAAAaAuaAAonaparen.AeroAqusucedi?Ni na sola vez Es preferible tener iin banquito tneedsseam d l naeat sejgdr"fr escale¡. a una ecalerta de lij-ra, Cude al jugador que tenia esunado", iii su compaern, robalon a fiti de realizar i pe a l¡¡'a it; na sola carta que les permitiera tenbio de om ills e l hi eeii-dirse,.lL,,.% contra]r¡os, vilas vuellag l,¡, dre b oil. et.d e s a m l bin leps salorizaron el paquete, even. saar efacdorecte.mesatm anc5n nlte la tomaron.,tic tendieron n a A A m la, por se A escAAA A1 exy*AAAlA A a A AAAnAAnAtoA l A A A A AAAA AAA Apeas avacado na anha 3 uno cntas. Nuestro blroe an no en el fu-o lo prudiie 1,o enjugarla, ~ rsa de, quejarse de si¡ mala estrella .".Rjn ¡a parir afeclada, ya :Illrel ~t, partida, per-o probabIrmente ~on elH se et.a que el liquido -e. l imirs rosRti no pudieran pasar en el lidn impireine la madera hn(,nfnpi jr2n (ir Canasta, ste no le gustaria se l 1 egri de dificil Pliminacin la tanin. mancha que ha,-n dejad. PREGUNTA: Hay cierto tipo de Lo mejnir para oner a secar tirn 1j g de Canasta' entre dos en el ella] ptuntillas luego Xe aadaesen-j k i jgador puede irse con tina sola rollarlas en torno a un frasco o cnsa nlgrd ee u o botella que se haya utilizado pa -/pietar dos? ra sumrergirlas en agua jabonosa, RFSPUESTA: S. En la Canasta endejando que sta escurra poisi so-(tre dos hay muchas variarites -ms la. evitando sonieterlas a loreeduiu que en la Canasta entre cuatro ras (l el ~esregarlas, pues esta afee: Acaba de robar, en ¡a P[r1111,1u elque ya es decir. Algunos julegan con t A 1 ArAi n, A la. A bos lados AecesitaA 120 puntoA 15AaAtAs, otros con 11: unos exige' y aqui se encuentra l en tina posides canastas pat-a cerrar y otros socin de hacer un tendido inicin1 ton Irmente una. Tucdo esto es cuestin Men l Da solamente. custro (-altas, vi eondido de glisio personal y debe decidirse mas economien que es posiblihir anles de comenzar el juego. Altuerzo I a d, L. uiNe n i*rparli, r, lIn, ~pertque I" la m gu. esrhn hbr anala eIn h-~~n. Anw cn meudos do iiiies(¡irrzn.o sorhrmann para mPane lum on ema. f,,rmnri las regl1qs de[ jueRn. Cund '/ Mo iea. un juprn PF nuesvn, hay mucha rcinfuCanalupdnn sobre las regips: adems, AlguniR, P r~rl, al h.n-, de Ips rerins primeras son generalPi~rna dv carnro asada. mente cambiadias cuandn In expe.rionEnsalada de N*eletPIP. la muestra otras mejores. Pelo, desFresas, con emna. pilis de varins de eslos camibios. el .e,- de C;,:austa paret pela, ya Brema de titivilia ar na rortlu pr~csa y tr Panarrilos paria t ls e 2 d l,40gi.).4 uJuecilen (le acuerdo con ls r -j fi a i m lili e s t.' oo e, U-lisejanl: pel este (unlj de sal 4 el¡ C u se aplic, pric ip ¡lme¡ ¡te alos puelrd de miaea '0 gs1 l g., cile 'zi,". En el juego de Cahw-, lech', nabla entre do,, hIiiiiii usted bien ten N .ii a10 id sp rasltn [¡tu n u tsl a h ina, la tiwr RIMr on alunas de las Na. Ne si ba 20p n sp r s n ~d-r v ia S, )tim ela la 'C" e que ¡,a,, sdo "r'uias dd" inicial y el; dificil imaginar tina niva hrn r l yse rshce ~. nun erurn pn, a
PAGE 21

AO CXViI DIARIO DE LA MARINA-MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1950 PAGINA-VEINTUNO Avicultoresydueos de ranasa REPLICA AL DR. GUSTAVO GUTIERREZ Abierta en Lyceum Lawn Tennis piden ayuda para esa irn.ra la exposicin de Artes Tpicas -Entre las inexactitudes que contie. Por OSCAR SE;GLE los azcares segregados, por al hubLenlaerile de artcs qe el dolcrsieaa at Recaban medidas para contrarrestar la smportacn Gustaao Gudti llzlen da en.lucinpero EEmoe lgo haba que halos restantes cinco. (Artculo XI,l nE l eE .de la Ley, para Ser clausurado el mircoles, 23, en la Universidad en la Revista "Bhcd" jel ticer, m ente didos,I ncluyendo ciso al. s1ardE manejodeestdelEnrdsl lextranjero-El concura nacional de pueata lto "Presente y Futuro de la Eco. a hacendados y colonos, as como el El producto de la venta de los azcomplicado ¡sistema, se organiz e us crsa a ctico. Haer a noia Cubana", hay una que resulta Gobierno, ara bien o para mal del cares segregados, que debian venderCorporacin Exportadca Naicial de Una semisin Inlegrada por ayling a nestros productores; y otras es ecialmente flagrante y perjudicial p-as, entenderon que se debla segrese en los primeros cinco aos, junto Acar (CENDA); se design Trc ceusin cuando con la cooperacin de cuatores ydpietarics de ranjas vi.med¡da encaminadas a proteger efec dr acae, e ae ar que se estimaba reduncon el impuesto de 11 centas -lee" o Fiduciario de los bons al CheSECCIQN CULTURAL las personas de haca dcldEl sit al M stro de Agrieul tura, fitivamente a esas actividades. remos rebatir. Dice el doctor Guti .date, financiarlo debidamente y ven. ticulo XI, IncisoB) )see aplicarin. l ce National Bank, y agentes fiscales -prque buena voluntad se neces1enler Hevla, c hacerle entrega rrez (Bohemia, abril IQa, Pg. 51): derlo durante cinco aos, establecienamortizacin de los bonc y c a dicho Banco y al National City Poi Adela Jaume ta. por lo menos, para llevar a ae un eie race contentivode sus Termnaion 70 lngen Eb "El hecho de hab afirmado n cs. dose mientras tanto la restriciiin dectereses, y como el ---ca-e cdra Bank ca New Ycck. el calcs lae culecalele r ......a.os .e el uhn. ler. a ha. a. a p I roducceinn de acuerdo con ntrosivale rrms de $4.00 nor saco (como¡ ..,(4 _. ..1 .n n n la realizacin kle, entre ¡ earicedLd hekhc blacea, con195 0 evos y 2043 puntos. SEGUNDO LUGAR: Lote 22 de fl varledad cruzadas con 1951 huevos 1963 puntos. TERCER LUGAR:*Lote 21 de ti vniriedad Rhode Island Red. den 1941 S Da E ir u a No o i le Farmacia Cartaya j 15 y 1, edad. FO-1109 e Engligh po .F1-3981 'L BERVICIO A DOMICILIO z FARMACIA Y DROGUERIA TAOUECHEL E TURNO LOS VERNES *§¡%PO 1 #§t M-7474, M-7675 F A IR M A C 1 A n 1 R A G CU MIA D SE JOHNSONin obisp!o TEe¡EAa t A M a 1 A S dad lecinTj del CeelrEe llE que aprecio la pepencia de lantas caras amigas, no sla de catalanes siDe Toro HOY .no de cubanos y de las distintas ee TurnoO Y gones es aeclas. Pero es o cierto que este c=enaje que se me dedim 1 a ae 0 L E a ca, que sinceramente agradezco, debe se s que para m para mis colaboDESDE 5A55RA A PASEO ladores, ya que lo que hice al frente DE sA~T .de la Beneficencia fue seguir su orene Oficios 152 esq. Amargura A-3737 tacin y su consejo, or lo ue es a Villesas No. 01 .M-4030 ellos a los que le debe la hra rea Paula T. a Compostela .M-2801 lizada. He de mencionar como el prEgido Re 65 -.M-1767 mero, al seor Onsimo J. Tauler, a 'aIadidor 361 y Muralla .A-64i quien suced en la presidencia y que Rabana 470 esq. Lamparilla M-8778 fue en los primeros tiempos, mi maesCuba 254 esq. O'Reilly .A-2300 tro y mi guea y al que consideraba Ignacio 551 taq. a Luz .M-6677 como mi cadre espiritual. Deba citar DENDE PASEO DE MARTI A lmblin a mi gran secretario, al sePADRE VARELA nor Buenaventura de Pons VIl; a los Neptuno .M-33a tesoreros. seores Fern, Muntal y San Nicols 217 .M-5230 tantos otros. Todos ellos ayudaron e San Rafael 313 .M,4411 la obra de procurar que se reazara San Lzaro y Campanario M-4486 eficaz labor en favor de los pobres vE Escobar 154 ..U-6813 de la Beneficencia Catale .Debdc Gervasio No. 452 .a. U-9317 ser justo con la prensa, r conocienRea No. 305 .A-8293 do su cooperacin y sus estimulos. San Jos y Gervasio .U-1400 Peritaseme, sin que se me tache de Cres o. 67 .M-261 inmodestoniencionar a mi esposa, C a Tenerife ..M-6039 porue a ella debo haber podido acA ydaaad ean J .Atuar en favor de nuestra sociedad deCeasded e cedero. ea-asa cen, ce ee jascecelec las heces Ouad y Trcad. .A-4 quella ella le pitenecn y que dedeiiao 111caida -. A2a1 sic duda constituye ue sacifcio. eAadoa 5C5.s -s74 eabla aeiclabdr ede caresieel ue Ag 172 Foi .".'. .". -50 ro lo realizd nad urepreet si s AVENOA aEN CA le compara con lo hecho p r los funS. Rafael y S. Francisaco .U-5471 dadores, quieies, Inspirados en el Neptunp ede. .U-s9c bie ajen tuviees le Celle ielti"qi .d a. Inana e eco,6 ce de caesiui lelestla sociedad ceCalo@sR e .5 ..U-aC xima, hace ciento diez aos. Todos Zana 571 ..U-1411 ellos ban recibido las bendiciones de San Leasro 911 .U4444 las madres cuyos hijos llegaban a e Varla .-MRC scluesa seueen tcdo moment E da Jovellar U-311 abriar. de tenterla protecci de Soedad y Sn Jos .U-8868 nuestra sociedad, en este pas que Ave. Menocal esq. a Cdiz .A-3866 tanto dbeeos, porque en el miso Llada Se. 451. e ccleecea campce croacia es DEES R .SESOcAL BAsTA EL tras actividades y pudimos llegar a E E E A TAE uerelo como a la propia Catalua, Ri ALMENDARES ebidr. a que en esta Perla de las ei"r y Pedro Lacoste .U-457 Antlas, hasta llegamos a elegir nuesNo. '155 el 6 y 8 .F7 o tras esposas. Merecen nuestra admCalzada 56 entre A y B .F-4949 racn'no slo auellos hombres ue Cade 5 osq. a a -e. -1e1 isdE da Bsep e e eaa las be2seas .-d-ad ac cias regionales, sia tambie Ed ad 453 el 19 y 21 eF os que vinieron despus, tan genti. 2 etr. 25 y 27 .F-8181 esy tan hidalgos como los jimera 23 1 .F-29que constituyeron las socie des con Caa 13 No. 210 .F-2307 sanatorio Se afirma, a ve e S Lzaro 1215 ..U-1881 estn perdiendo los valors a spcitua VEse 162 .U-1314 e lo que muy bien pudiera ser cierCah 11 eq F-9355 to, me-. -mientras haya hombres que Cill L. No 355 .F-967 s cstengan nustras instituciones de 14 esq a 15 -.Fv-i beneficencia y las demcs,'puedo afirVIBORA, JESUS DEL MOriTE Y mar, que esos valores se mantienen SANTOS sUAREZ entre nosotros. Estoy plenamente saJuan De ldo y Lacret .i-7355 tisfech, de este acto que se me deCorrea 1 ...c-4888 dicn. Ustedes han cal iicado mis dieadglez.y Dolores .-1-70Q8 aCo de presidente comoia "ddcada Ras, Dolores .1-3291 gloriosa". Exhoa a isce 10 de cltlbrae yEma .A-1096 seor Tous, sera ofenderle, porqu' 10 de Octubre Bo. 14s .1-7559 est avalorado por cualidades digMarqlds de la Torre 105 X-2318 nas de ser tendas en cuenta y que CE R ¡Lo -le-Lan de pexnmdtir-ser-ut-bue re Calz. del Cerro -Noas dCa-748e sidente, como es un grancatal i Palatino esq. a Atocha 1-741 que espero que realice una labor su CaL dei Cerro o. 1458 .m-0a perior a la ma, por lo que confi LUTAN-LAWTON en,que di cesar .dier aaas1de man. Bana Aga Cucto .c x1111 dato, odamos felificarla comol uarrara .X e-22s "dcada loriossima de Tou". Sfi, S.-ssecc y BdaeavecuEr X.2390 res, a todos, muclas gracias"., S en e fan .X4121 (Prolongada ovaceln). B No. 357 .XR= MEARIANAO Calle 9 y 1 R Ahiendares 0-2714 Calle 12 e e p Alc B-21383 Calle E ¡e RA. B-2724 SUSCRIBASE Y ANUNCESE IN ve. 34. Y C 7, Buenav B-lole --e. -B) 1 3 EL DIARIO DE LA MARINAs 10 Rs. 4R si isa-1 R. C. B-5434 C.1 10 y Ae .L. A. M. -7887 nciase hoy la importacin de los nuevos mnibus de la COd n tres das llegaron 24 talesdel seor Miguel Arce y Are j.e falleci en La Habana el da barcos con ercanca. e enero del ae 1935, a cnsecue e de Asistolla. El embarqe tendr li Supervit en la Aduana gar hoylen el vapor galanes". Un homenaje Los empleados del Retiro Maritin PUERTO le orecern el da seis del corrier PoirF. re Barosa ¡Ties un homena e de simpata al do SP F. drea a sa o ernndez presiden de l' Caa del Retiro.Mart.imo ratan de que Cuba env na saplia delegacin ogreso de Educ. Fsie faran las obras que tat anpara la terninacin dl barrio obrero Smbrca hacia los Estados Unidos el ingeniero R. S. Pulido.-Rinden clido homenaje Wel Ing. Zapico El Barrio Obrero. e realidad una co al hacer el resumen del acto, di udad que dar albe ue a millares las gracias en nombre del Presidente e familias, segn el plan original, de la Repblica y del Ministro de ionstar de 1,500 casas de tipo ndivi-e0. P., IngenieroManuelFebles Vallual, ms ocho edificlos de viviendas dso. .olectvas, cada uno con 31 apartaento,y ei piso de la planta baja Embarca para EoWodc Unidos el - .--"- -1 ~.-In ---l---'-RenS. Pulido"^ n hoy una, nacido en 1. natalicio d Tiene la palabra el Dr. Gutirrez Es citado el claustro de Derecho para nombrar un tribunal disciplinaria El Claustro de Derecho ha sido el Lado a sesin para maana jueves. Se espera que en esa reunin se lesignad el tribunal disFiplinari R~tuar hermosimuo. OMBIRUS ESPECIALES D CARDENAS LA LINEA DE LA EGUREIDAD. BORARIO De SALIDAS DA1s acr-sede Eltaciba Central: 3ESPEDS Va. 232 -TEI-CEP. g01 crCARDENA .CUlc Estaciba Intermeia: MATANZAS -TELEF. .130 Estuejn Terweinab ZULUETA Y TENIENTIC ag' CARDENAS: 6 P.M. 4 .Ml 7Pa.7% PJJLPM SP.V. S. miguel Bo"" PJk TELEFONO N-5M SALIDAS SALIDAS 5% A.M. 4% A. ¡d 4%AJ 7% A.J. Ai a A.M. L Ai 91 A.JL fA tybold, jefe que fu del cuerpo de sgeneros de E. U.A. durante la Eima guerra. El generalReybold sustituye al Ineftiero Charles M. Upham. nue se ha etirado debido a su vanzada eCad, I que es muy conocido en el sector rofesional de Ingenieroseubanos ior aberno visitado en diversas ocasote; camo consultor unas veces y otras s viaje de recreo. El Ingeniero Pulido, en el reciente aogreso Panamericano de Arquitecura y Urbanismo efectuado en esta apital, present un interesante traiajo sobre Cimientos desd'e el punto le vista de la mecnica dl suelo. leconoce la OEA a la Orden Continental' de la Unin Democrtica clases eu abrenla ¡o libres

PAGE 22

PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA-MIERCOLES, 3 DE MAYO DE 1050 -1A1O0CXVII SECCION ANU N C 1 0 OS CLAS1F1C A DOS D E U1L T 1. M A H OR A ECONOMICA V E N T A S PROFESIONAES 1 ABOGADOS Y NOTARIOS 12 OLEOBOLDINA Es la VnediIna Indic.d. p~r. curar e,, .oc. temp. todas 1. n emd. dd. del tu., hgado y vescula b1llar; intoxicaciones y d-e estresnt. S. t.,&un. .l. d.si diSa larinte. Est preparada solam.t. c.n acYevgeae e vene todas la. COAfDos. ZI. ee.C.Sed ErmGci.PSdo nfrmes *Lbrcre' EE.NrS Haged., S. A.", Apartado 2814, Haban. E-10511-6-19 juni i 3 DOCTOLES ENMEDICINA_ SE VENDE CONSULTORIO MEDICO. equipado o todo moderno, por neces&ad de embarcar, o se alquila Vi~e 525 esquina a Cristina. altos. Dr. BalceiroE-480-3-7 C O M P R AS CASAS COMPRO URGENTE PARA cliente pequea casa de aparamentos bien situada de 20a 30 mil pesos,.moderna. Operacin inmediata. Bufete Renaud A-9116. E-698-9-5 ervaeio Alonso Suarez. Corredor Cclegi.de. Si necesita casa antigua para fabricar o para relormar, tambin edificio moderno para renta en punto bueno, en La Habana, Vedado y ftp rt. .Informes aqui: Eustrella No114,sentre Angeles y Rayo. Tel,fono W-5219. TRJE ECO En legtmo por encargo de elente, edficio apartamentos, IIabana Modelose Htl y cruado eoVedadA hasta la cantidad de $80,000 dandocomo LA 0 7 $ parte de pg un casa vie)7SO %BU ja1 VACIA, muy bien situa8I y L da en La Habana. Bce-au de O la Propiedad. Teis. B-1572 calores Blanca Beige l-PeieedTle017 y F-3995. R-E-272-9-3 (1QD:D1115WW EC CiON CONGONIC/1 1 1 sal 17 CO b da. daz rp (E rri mi ca sa 13 A. Co de qL pl se fan qu, te r E La ro 3n.-Lt)s e ,jbes que deseen InscriCamione para tiro (ir birtic presentrarin una fianza de $80 caia y mnapd e r a, con (ochenta pesosl que responder al fuez utria oa cumplimniento del club de todias su3 ls ueas o condble 41 cbligacionedurante-el campeonao, eaene le. eer el ase como cuerdos de la Junta Genee oer-a en e ee -reee ral y Directivn, debiendo abonar tani(pinlbin la ne tidad de un eso como ecoVISITE NUESTRA a por LaIscier o d e enda piayer ¡VST USR que presente, PLANTAL. 4o.-Las solicitudes de inscripciones4 debern for aizarse antes de a una 4 de la tarde del domningo 21 de mayo,,P en I secretarla de la Liga, situndia e. C. Ce ,-trcI esq. a Paseo de ,Mart,ce een la-ciudad de Plceaes. dl So-El Camipeonato comnenzar xBac nrne domingo 3 de junio 1950. V lna nrnu fn~.-Las Regias por la cutal S(, r:-. de Reglay Guanabacoa. gir el Campeonat de Base Bal-t seHAB ANA. rn las e -gentes en el ao en curso. 7 -e--El domingo 21 de mayo la Meesa Ejecutiva se reuir con Ins senores delegndos de los cltbe.s, vuyas Inscilciones se hubieren areptado. con e objeto de constitua, In Junta General.En d.cha sesin se coNene zarn a adop,,ar,,,erd,,s relatIvos ¡ti desenvivimcento del Ca pen-eo B.c-Este Crganismo se reserva el derecho de ie r cualquier club eplayer sindar expliceciones de,"raznes que origine eth dterm a. cin. o.-es casos no previstls en est Convocatoria, sern resueltos por e, a Ejecutivo. Dado en Placetas, el d a 20 de Abril de 1950. Miguel A.rValds Cruz, SERAN CELEBRADOS EN ESPAA IMPORTANTES CAMPEONATOS DE TIRO MADRID. mayo 2. (UnitedEn-. tre el 6 y el 18e de mayo se celebarlen Madrid los Campposatos Inter-e naercionaleeeeee-cOetC naones C.-clMundo de Tiro al Plaet.tee.c. -y al Ciervo Artificial. para los oe-e Ce-cee e, -Ste enen dispuesta su participacin 8ll con tres equipos de ocho tiraF A R 1 C A o A P 0R dores Franeca con 17. Portugal con 15. Succia con un equipo de cCc co re-e THoElWESTeFIE-LDec presentantes. Inglaterra con cuatro tiradores, Cuba con echo. Grecia con E sete y Egipin y los Estados Unidos sin determninar an el numer de MA• URN O ,ombrel. El Compeunato del Mun'co se dislir r base de 300 platos, a tina diie s c e -eats s. -ne54de 15 metros y los Campeo.C natos decEspana yNI.Europa a ta mism distancia pero con 100 platos. Distrihuidoras en lasTIqambin se celeberarn los Campeote-nacional deTr o d ePn cte-e-e e ]Brzo y el1 Campeonsato del Mundo del iero ArifiialREPRESENTANTES FCLUSIVOS L.d, tirdas sern en la Fnca Canto 14kill mnetros de Madrd, con stands 12Lb peu sooopersonas sentadas. oeeserg que acudana el campen zndoXo tnmo ,y el sueco, que ir, -e ¡ uo neiomn Congreso de la Federacin Internate r 'v gr tres especialidacionial de Tiro para tratar del des de 6trad&l:trapp, skeet y quincre arrollo del programa de esos caranqun conplanchas para cada peonatos y aprobar las modalidades f &,e-encO.que se quieren entren en accin it \ & .de mayo se celebrarA el ahora. y COMPRAS VENTAS VENTAS ESTABLECIMIENTOS 48 CASAS 48 CASAS COMPRO BAR IE L EOFETE Q z~~~~~ ~~~~ mu, 1e ,-rc11. r e. -(9, ima2a7. -64COMPO ec ce ~ -etea-e INVERSIONISTAS E-_-_2-_ Po EMEGR D E EC Al hace cualquier opee COMPRO BOTICA .l le alac En L Hebene e edad, cbena vemeeee. TreaCe dereccneeeecerae. ae ea Eelt de cced6. nuevemil psos, nue s: suVENDO AMPaACeO ALcEdAaE e ce eeCele e12 ea e. Ee-1ee d t. ate e1 t12, eagnCtCcea I a O raIn Orcd ______________ Cn .:rb cee Cneecree ed -eO ieb del ClgO r MUEBLES -PRENDAS ee.,eee.beedreje, C4 ce-ece, te easpc CeI. dere. ce cee ,. d.le la Peaptedd Iennaaeble,, ,A LCee, cec2Uee. Trce erecee. ceeUe -ca ~. U U art-nen~r here. jray pran e. Je ee: We7ee. Ee31 -Cee eo e e Eeeae e a1 eI ee E L e-er ee-e ces e d eo ecen 4ce aeec, e. ceemycmdbe arcdb iedCe. Le eec nores cc eee e ce-an eccetebud edmce e ee. ceuda ia. M237: COMPRO ee cc GI-E-.3--, r eeredrce, eud1. VEDADOe., le-C, ecee. ceC ceemaC.eeetdreree, cbCet rec peed'K A cccde. rceeec2 eeCceeeCdei rnice Occee e-e-ce. E---e E$3000-$18-4RENTA L N9 13), COMPRAMOS, cecee ..ea .e ee2] .el eece Deacpada Santos Surez M-19 e-eltfee ce¡ lieeCe ce le-ce aa. ceee eer .eaa t. e 'ee e e5579: mueles finas y t~ ce n ed ez e e e .Gnee ientes, pianos, objetos arte, ecredece 'Ce Cee-eeee cemecca. cc 4 Ceecce l r-eec Aquinas c oer, esribir, caea -7 E-ee7-4eC4c eudales, muebles ofiCin y cas eCmpletee: M-5579. (El N Anima priema Belasceoaln E ND Ur UA ). E-72217-6 ja"r ""4d*"i*'ntrc"af*co27 *e" eim3 'a'd, de"ma S ed.r cecee-ecc. /e y cevc c rcedeC cecetdi c e o e ,0 pss S u-6011: co.,propianos CeCee ceecnde e Muebles Crrientes y Finc S. RAFAEL 5 PLTS, ALTURAS BUENAVISTA ~ e se e -~0~cebe, ca eee e e e GeC eee a Be ec n e ee-c e e e e e-Vedo e p rtae e.e Cedo o qe eesee Case ecemple. cececee0 e ceqeee cceeeCe. cecee -ecee. Ce, ,,c1. N, ee d.J -.ANCA y A ,A AZ11 -7140: COMPRO PIANO YS. 'AZTON, 'ACIA, muebles todas clases, finos y $13,500, NUEVA cee-ccee $c, ceCe cee-CC eec 2t e-eec elntes, cuartos, sala, com ee-ce e-Cee.yec, 6.-E. E etc e de e-cecee or burs refrieradores m. 'i 'ua ea cn s. Nonn ovnr78 27.Pezea ceb--l, ecfeg-eeee e--e ne eotl e s eec-cCe c eCedr 2/4 -ceCnc cl e-s ceecne e, e eee ee -3e 4e-e uintodas claes, cas e com -ee, cepleec, cecee. te es, peCee n l en1 etas. Operacin rApida y re--W --GANGA1ece ceceee-se-ce eee e e unts o epard1ervada. Casa Baizn: A-7141. ce *C recee c cc -E70 70 LA SIERRA VACtA te praetsitroe.Rna$3. E-7 e ee-17 -e e ec $ee ,e-e Cae e ~IVPaqu oyl, -p0o eteFetsLaua rnipoHre-, e ee ee ece e.c e e er e e, r eard e ar e cceee .e e ee-tc5. e -E -3ee -4 -4e ROPAS,.OBJETOS ee te-e ce ec y ce Cecee CASA DE ESQUINA o c eci e, ceGe a'e l. $ .VA. Ct A-e d n e AMP ALMENDARES _VACIA_____,B____. ea Cecee medeecece$ c,7 0ece, C 0BU NAtSTA 5-8392: COMPRO MUEBLES ele d~6 .ecl y ~ceec edi, ceel. edi cr de eods lec 'bjets de e-ecede r, 4/4 be n y ceen y .e ,. e 4,e-cee te mquinas de esribir, coser M : y idios, refrigeradores, pianos. AM speCialidad en casasc ComplePce-pe-dei grnei bar,500 rpid s.Dieee .eg. e c .e.c2 : e en coee. Me-cele: A-8392. .d e e .e-e -E-72l-I7-6 __ eu ec e pe.eeclle ,0.Ret n oo e e le-,b e10.0 e n e e 1-6 EE-72-41-CeA MDBI OS VadosesEquinasvaca s.Lele--.a 2e e 22 Mtsa Ve, ce1ce-e.eGren eec ec7e. e 6 OBJETOS VARIOS "-Gee ,e.el" eeeee e1 e e uene e as e d 1e ee e n ce c ee e e e e .g rae rap ti.F utls $750.R ecEEMANUEL OPE EA ESTA GANGA REPARACIONES edOee, 1 e t c r 6lsO 01 M 224 Z. La, hl,34 o ais aae uro 2 MUEBLES Y PRENDAS SANTOS OUAREZ, $14,500 ece-ee e-er e-le r e P, e.y el ciC : HABANA, BAJOS VACIDeAlT AYLSTARAN $17 eee "".seo nons.Mnsim 4 RADIOS ^______ _____________ 3--__-4-_ e ce e erunanu, 'eia, a cra4HRePAA N A E e e e e ,elto e l e e POR -tete .SANTOS SUAREZ DiOrn010 e,,ceee ed fco Cen termcece ececec e-ace Pce CASASC e-4 -leeeee c eeC Cecee .l SANTOS SUAREZ, $16,5000 c1mee-er,e c cc14 erc c do lee-le cte HABcAr A prESQ $17aor 5ine00 e6e CASAS .y70.e ecen e :M e, -m e c d e e e e e r -e cn ee u d e ceeeeeeeee t ATOS SUAREZ, $15,00C Le Ecet REFOBYEo s L IIABANA 540 de e KrOLV r-HABANAEQ let00t E-¡ _ev __ rid, ai y crc, er.e., e, A 3 -e e-elles M.Gmc ,znl e ac 7 EBJ TOS VARIOSANT-UAREe24-4c BMENIO EERNANEZ ee PLATNO, e-O000 CececANADE ISREocuLqLA 6Laaj M-p54a18a eai,ee -end retiencee ml tc : -ee-r l-eec,e-s noma p r x lsa d n a 1 y ea, eaa e : .e a eee ee e d .c ee eee .eeeeecee-e e e. tee et ee 1eee o 3 5 -Da-47rae n cho ati, Binscain 601 Crrdr C1.gid REFO S COLHONCALZADA N 806, F-4857 SOL ABANA$47,000KOHLY538000 ce e-cecee, e neeee e e ecec c len Graiuo ao Ria dj 1 25.SIIIndena R NTeaA er $020 mee-y.e .ee, cee-eec .e-.el hABANA~,A. C26 101 cal eceeeece e-r ecee-ce-l -, ce -ecom nCele ep-ore e-c pec Cle e-ll cecee oc mecerc e-eec e ,oia en e-l e,. tel-le c en lre-e, orscmd HABAcoNrtAs 516 000 tce e-eec $,0 000 REfNTA, $040,2 uts MARIANAO, KOHLY 570000 c""".m .11 11-1 n endi Aendadel.o L le. RAN RESIDENCIA HA AN 1-2eui u nln tt o e-e Vcgn-ie efede c ede r Cla EeVEANTA S. .e e t ecee ce-. e. -e-e. eeeecctit SANTOSSUAREZ 9 00 el. t-telee d, SANTOS SUAREZ oe-oe ATbENIO N $25 Ol io48 CASAS z1,~ D c.dob brec Mrn noo AL $ e-eMIRAMAR $35,000 ,ELUTOHABANAYN,$ "A a mle a c euarle ESTRELLA 68. M -9468.eceeec e e-e eee, e-cecee ccc ic ce 3b e, te.m ce,, cmi ee te HVJBAAA, $12,000 cee e -ec"eC eNA, ,000e eecc. ce e an ..CM ARIANAde Oa $4,5002 29,0.EN A $3 Edifc e r paas partL e .ABA2N., $5acai 0, :M $4,0 R N A 3 ="a == 'enaa SANTOSARUAAO, $,000 r lEro MBd :A x11:1,111l, s ~ 1a 2:4, b210. -1 219-4 HABANA, $12,200 AjLATcIN O, M-22. oo .Vno eisy oens HABn. $8,500r b opeoccn AAN 5 0 anrdicmoeqia Alna,5cc~ ~~ .r-,Ine ~ rr,-rxm A tencin 5 eligoto san, su chal.t 2 dl2-2 .L. .H.ABANA, :,-17,2,000tr dis g -1dnC:.rtI.al,24 an ,co ce saeNIor 34" sIa.te'-.nINcllls, EL -IMARMonDa,"21 VEeNT AS VE.NT"A lAb 48 CASAS 48 CASAS 48 CASAS INVERSIONISTAS INVERSIONISTAS INVERSIONISTAS Al hacer cualquier operaAl haer cualquier opera. Al hacer cunqale ape cin, hgula con la Intervencin, hgal con la nterven cin, ~aleon la nterce cin de corredor.colegado. cin, de corredor coleglado. eian de corredor eaolelBde Las operaciones ofrecidas Lasoperacionesof acias L e acie ofreecidaz por miembro del Colegio por miembros del Colego por membo del Colegi de la PropiedadbIn mueble, de la Propieedadatmcb., la de lPrapeded Imele, ofrecen la mayor garnta. o frecen i.mayor garanta. airce a.mayor art a NAEMN FTC.25M.IAIR11 nalE GIAI D voE1 -a---->ZRODENCIA M EaN so Ip 1AE UNACURA1 D 2 Pa Amerc re Avdeee.lBeertee NtANe AcE-AL CA ecea dei nue o ~~,1,50.R na50.0 l mn ret eerue e tee clae-,cee0 ceta$9.0 ero eo creeeeieeel-e ALAA D ESAADEG C e-cee-ela eem-edacee de ce-eereee-e¡ dr ,acbda p~ -ca, j u-J d e $~ MLA IEACRORA A W-.8030-831 OCA CICLE T 1tl7e,00 A0 i Cm 1000 dr, Aer $30 E U ESAE2ATI en e, C.-tce-leec e e-eRe-e-yeC a-eee ro eaC-urJ. I yore TC-5 .652. L 2a 3 leca iacc E -4 -43 SEDOUN VENDECAMOOITlele-cce-3eA-927 ca n ea, l, car8(>1466x.6,cin, AmI -C .te cae-ie 66 praet .Pe, ccc e-e-cc cee-e ¡ AUNA3CUADRA12E.2. 2 pd.d, end ep~s mdrnt-0mers caa al iloe, e-cee. r le/e ce-e-j Ce-e-0,00 el6-. Trt-dCec., P SVEN VENDT E 'CA.PRTL S1,0.formes P reir A -227 aA d.,IRa~ jg cnldl, -n1, a, omeor dre ~aro d.e, cat cd. et Aa .paa 3mdq, -, ed., dm.[, du. :.d8. __ STO UA-REZ V MENDOZA PARA RENA MALENDARCADEC GaRa ead, $5 r000 d7 ePlec.Icatecvil. dee-eea dccN 30 LAA~ ATO. MDENO REIDEALtNCI, $nb9nmuOOD sr HG B 000 RENTA 0 UEP16011RENT 5 AAa A SSdoS 5,000 AAs erNA, 2uh PLTAS, va2 e0r0N .1s Pn.I nfoM an MonteN9 5c p ar. c~nt 12 .~na-y ENAS nA Y ,PTO EL.NM DENOS s ..v .1 1tb /4 S, D eRSI EIAEZ Y,00Z A ebe e-ce-cecee-cje, cee-e-c lee-0, pene-lcl cee, 21 lcjc21 pi,0Le is ptev $14 0., Utee80,200geele 12, -.AJ n Dele 11,e, c-' $2.0 eac I36. E--R-O HABANA$, CNT COMERe BN A 2at lajriP orTA Sa $2,000ee-i, e-ce-d, cee-uiiacroy pevjo 020. iece pe E-4$0.000.6 e-leecee-, UeENTeeted EDlffCO VEDADO. ALLE,0 AGN~ fe-e-e pe-rrio a ed, ceb-ce-ebc, e-ca eceiO 6ce50r cedle-,da pe-Ial. i A5BAO i,200 b ~ y ..ecce ece der le-d capia, s construed cce :ad n pe-olol, comedor, c. oin tergasd, a rec.i Pd-,re.e B a.n Rea9,2ee calle 15 r A vesui.2olor ds y don' e-dia $120d e. Verf eeecee Ber e cepci, o drascomiad c Fe2i. de ar tDsn enpold a gn erac V rala de 8a. 12, reduc e r e str le E-3e-48PBANANA CALENA-E 2¡a vaaerendo m uy ,por ,d 0Pebjo des le cee o cee e-e. Bplcet ante, caee-ee y ce bonices cea fe, 2.00e.UtiouPer cci $.000. le-Inforcea rBfete 4enud A-eS 10. -Ca popie a ea-Ma60T-4 C A S A Y A P T O S m. d E RNc oo ',.2 .66Os, arin, ral,cmd or se dprtnenouparerim a-ay menrte, re cio 3500$32,.00, eta 13 actunal $120.0 0. 0 rn o esc te, Rena ud. e -r911n6. (vcil. 1,3te ven or as a dre o planas rb o merc yrn ,2baocmdR entre a tl$450.00. reNT $50.In foreBufete Renaauvd, enetA-v16 E-d .0x215 ers 6 97-48-.5T1ne DEPOSITO DE L seene r, c. ecta .e ace e ccncl ee, >p de ec c n C el cacee-Crn, te-ea el Cete. eee-ree tka e-io elec ccern e y cecee ceemececa. eede velae e-ealce-r 1.61, e-te O -eee y eepa L a e. 4Ee -P mu MIIO :cie. -a.ced, 00 c -rts IfRecle .cc l, de 1 61f. Pe e. 0 Sedie-e -116 eE-2-4SEVNE S VEN: D N P 5te ,etd. eCme-cee cenry leccna ec. a VIL79 eenrg P-3cB9 ENRDA I-AI& RANAIESECIA e ele C e cecee cea e e C ea tarI c e END V ER, EN E, VA O, $eesuenaeceunaereo.e r cae tl $8-c.-Ra ent c n.tea s la $ 000. 0 .P recida i n or : 32 000 .2 E-748SE V ENDE NABE6,OO LAcae, eadacM ceatuie, ~~a y900 cee-a doerteerc y ilm -aa, 398BO9. VENDOA e INDA ESTRESIDENIA ., br T.1.auejdoycros arj P. 1 -U.r Trsi. Om ib .B.^ i. Predat .im. 825,00: 0 -2. SE VENDEANTA E OEAJ moerna e c en eec. aC e2 metcte 55r lec cn, e-,ee,-butetAceeo -03a~e. ..P e-e. e ,. t cee-cecee l"ec":e-n Ceace e-a co patamno.ena m.o, nli.0 Lacnfo5: -n: F42. U VEUDR RNDIO VNO O LENDA ROESID CBAENIA NA EDE ES QUINA, ET TEN La =ziwd:ta ocem pso.A-4617 M. .ma"tg e .d." Em t.-4 -4. HENd jCEy a, EdFC. Fa riCd , 80. RntL Cn d ..1:_Cd. Aa LaE 1126 uE648-

PAGE 23

UitiUU, .U M T L 9) ANU-N C IOS CLA SI1 F I C A D o S D E U L T IM A H OR VENTAS VENTAS, VENTAS VETAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS SeSO.ARS SOlARES FINCAS eUSTICAS si ETABLECHMMENT55S S53 OeO.o.Io E ob 1 5100tlY00l45 So6 MULES INVERSIONISTAS, Al hacer cualquier opera cn, hal a con lainterven. cion de corredor .olegado. Las operaciones ofrecidas por mienabros de] Cig|O d le a Propiedad Inmueble, ofrecen la yor garaa RENOL85ARES VDEEREO CN 001. 0.55, ~e d .o1e la, %o o pm" SOL"REN AESTARAN SOLARESA M55.03J-11. a05529855 one*e l4e,. dae eo er, y i .., 1r .e l000 95, :1300.5n .R IA' U AOELAT ..Ool., 01. 20 PRESOASARAN 255.41230, $503 a55arvchnrio x 1000026559 (suia)6,0 vra, ,E MO A TEA VENDO Obleo 80.0 TorI: 9.M o .A55555d0re0 55001, ete ,vonda, .A .1 ,0000 V % 3 -00.05 A-E-35-84 VEDADO Y RBLAT 41 0151 0. 1lo1. sp, d500r. od de o. *055550 e, 000 afos.n1d. pr. .-3 E2 --4 ALETARATIN, AVENT o 5, SOOeo. 0000155,5 31 .1. 50l0. MI A A ,o 1 .D ,1 23Y7 .: 30 Peo PSOE1 1E.'I AEIA 109 0. C0255 5 '01 d 0 LATO 1UR E 1,D ER E O &0,96f E-326 -49-5 APLT ATA EARES d. M .el .5 d 55, 1,9., MENDOZA Y CIA. oblpe 30 Te: M6921. Vd do, ca1,1 dnr U7 y 15 o sLto P&'/ Yaa e 1. nt 17 a.3 la ALU8MIRAMAR, VNDAAImens~~ ~~ lit t n'y a r d. 17oms:F406 21. A V,. A D A L 1EDARENSE .I -9, d -1 U u .n obaslP psos M ~ I.ll 6 11213ply Ar£&TAItAN, XEDIA CUADILA AVENIda M-~la, que 11ga a Plala Civca, viudo solar, sombra, 11 x 20 v., $18.00-v., Z lnta N9 51 yMnte, fbrica espeoa ]E-7"-9-4 TARAZA; EN ESTA 21XCLUSILVA PLATA tngo p~eis solar de 750 varas, lo ven.Y .Sr. Lal Y-I 15-E20-494I UN, TE"IZNO QUE RfflE 33X26'CON 10 hbtcons de 44, que renta $80 mn Bue=*vista a cuadra y m~di de la calle 9. Todo. $5,500. Preiuntar ~odrtuez U-=Id E-249-09-7 EN LO MEJR DE NICANORL DEL CAMnoy cerca de la Ilesde de San AgusSola d. =2x4 mt.¡ula = SOLARES A PLAZOS TERRENOS mAlim el Rdli91eo U.ed .a ra .i6mer.s .va.E-iaa G.-ARLaatA~n rsBoi A pre e. ¡0lu fr .C~ .Teral e0"Cl b d. 0mE Opl teed ua a$ aa -78 un A-457Lt 08869-107502 U.163 ALBERTOG.5 MiENDOZA OFRECE HOY: VEDADO0 PARCELAS CALLE 13 entre 26 y 28 Ul, m d eio a. P ya2. Toyb.e. 4. ed. G eSdAei'A $20.Oy metro $4.0W00 2 PARCELAS IGUALES. Esq. de28 yl3r 20.metrod po 1.90 e.So. Su oC .areI.418,00, inom. A $20.00 el metro $8.360.00. CALLE 28 entre1re3y]J 13 *0. po 4.9metros. s ~.p.4 51 31.750 ao 5500 A $14.00 metro. $7443.80 RAY DOS PARCELAS ALBERTO G. MEDOZA AMARGURA No. 205 M-9EerO Or494 erO, 50 INCAS RUTICAS FINCA EN $,40O P00 le.d 0 55 .1o0. 0.0 le .g. 1,. p fiC 53s.7.0 .C d. $1.0mer. -. o OI. fp.t. T.UA.4560L en $3,M0, por no poder jtenderte, Maeco y Ajuria, reparta Am es. Preguntar r Indaecio. E-573-51.4 GAZAJE, VENDO EUPLENDIDO NEGO"iira, lEurudepartamento engrase-, £rogado" presin, ventas accesorios, gomas lub icnte, 5OW i galan. uelo. Situado en mejor Calzada Haba"a. Deja limpio $1,200. Loredo, 23 N9 1201, entre 12 y 14, Vedad. EKND GRAN NEGdIO se da a prueba y se garantiza una venta de $3,O mualresE eaado en $,500, S, caj "El Mundo" Aguilo y Virtudes, BARBA BIEN MONTAD4 ler. $1,500 Nofitereit tto e diro. Ruiz Fad ordrcolegid de 2 a 5, Bodega aprpeche oportunidad Por desaverellein de familia. venda y la doy & Prueba bodega que vende 140 pesos. Sola egOulna. en $9,000 con bastantes facilidades. RUir. Tan ifa. crredrente. gbdo d. 2 a 5. caf "El Mundo" Aguil. y Virtudes. BODEGA Y DOS CASAS LI un regaa estas de# casas moderno. bofiltbodew* Montado a 4modrna. Tode esto por $14,600. Bul, IFandlina, corre.dor colegiado, de 2 a S, caf "El Mundo"% Agulla 'y Virtud., • Vdriera tabacOsygros Sola sin competidores, en un lugar don.de frecuentan mi personas, en $6,500. Con $3.500 th mano la entrego. Ruiz FandiMa corredorclegi.d td. 2 .S.caf "El MuQuincalla, Algo Importante Con grande y lujosa vivienda. con telfono, Dejo una gran utilidad m.nua en $5,0W. Iuiz lFandift, corredor colegiado, de 2 a 5. caf "l Mund. Aguia Tifre G ana9 irn Que Otra no le le Pre~nta, timne traba. jo en,la puerta por 700 pmso. Ruiz Fn. diicorredor coegiado de 2 .5,c.f "MMundo", Aguila y Virtudes. GRAN FINCA Cuatro caba erim, frente -carretera. 55 tain Lujyamp residenclionoUtiesi.con tdo confort. Garaje tres au. tos. ectricidad, telfono, Com letas y i ca0 in5tala¡unes e imementos l 50mos z."'> gones 03or0m1nut0 con miodra urb nad Vy motor ie s. 34 es vca lheas, lmbras frutal 0ara0. Telfoo B42, de 1.30a 6.30 p. em. FINCA -ESIDENCIAI A 25 "ratIn dPorque Cnrs 0 as ued y O CYues APlaya. L ar alto, pintoresco y rZvAd. J cdgrio excelente. Ena r laCarretraCentral. Ale h Jo ti oeeqlo epru.le aradosee l&se.Gran eroe& de e ,pdc seIo Corr-e puegoeaeenio.ode.a r e e reida. on l aicay L12nde S. vls"o tuo, tlcu4leo de med ., 2 habitacion~, bao iter-, calado delu ococina modernade e o, l deautom 0, terra za paa0 aynos, cae y a.s. era d .,. a er 2, arajes. ALTOSt 2 bab1 e a o completo. (Tee¡ abtaineo). 12 A e grtsandes y 4 terrazas. Terreno: 11,28V2 dado .bUnante agua. S e etrega VaceW Precio: *40,0Xi. Ms Infor mes: 14^ W3-9945. ilESTABLECMENTOS Al acr cualquier opera. in, iggg a on laInterven. cin de co)rredor coleg ll. Lu operaciones oirecidag por miembrs Mdl Oego de l. Propiedad I.mueble, of~n la aor arnta. YENDO 11ODEGA ORLANDE DARATA Y "Co ivenda pocaC ercan a 324 &¡quil., WlE-3 pasaj' C VENDO'UN TEAPICHE DE --UARAPO nuevo lo mejor, 'est "rbajanido, ail 10 ve le gusta. Valo en Infanta 1651 "squina Zequeira, bar. -673-51-4 CHEVAOLET 1948 REDANETE PINTURA de fbic, Precutas oneilone m.-1 nica ,como nuevo, Soledad 205 edificio solimar. T.1f. U-3798 d. 9 a 12 y d, 3 .e E-670-53-5 GANG;A Se vende Austin Ingls 1947, 40 H. P. sedn. negro de cu&trO' Puertas, muy buenas condicanes. Ver/ Antonio 13 y Ce, Vedad .-C-57.53-4 SlE. VENDE UN DODIE DEL 47 ]ME DA barao Pvrla Dolores y 10 de Oct"bre, .E-147-53-5 NUEVA VENTA Autos Lincon 1949, Pontie 1918, Oldsmobic 1947, Ford 1949 Chrysler 1946, DDdge 1941. Cadllac 1948, Ford 199o7, Hudsn 1946. 5$ Avenida y PO, Miramar. -090-53-5 CHEVROL9T 1148, EL MAR NUEVO qUE rueda en Lo Habana, con par*choques, vestidura nylon. P-,¡. d. cCa~panaro 1105 y Belasain, Sr, EAria-sP C CEVROLET 104, COMO NUEVO, A JOSE M.E-4ELL&S-¡ 25o N'd o17,00eleto., $1,100 SENDOEPIEICORR I.E 1OZAD CUE te, allle, 19 NO1164, eentra B y 8k Veddo CURA CONVER1BLE BUICK 1949, Cua Convertible Ford 1947, 'flamnante, Ford 1947, cuero, 4 puertas, Plymouth 1946, ganga $950.00, Chrysler 1942, $750. Facilidades y carro carobio. Amado, Oquendo 61. E-718-53-4 sa DODGE 194P t:do, vlestdura, gO:a mgrlfesROQU-ALBERTINI llumboldl, de DIanta P C-54-53-3 CHEVROLIET 1949 De Luxe, gemas banda blanca. Est nuevo JOSE M. ELIAS qui Hoppi n. al. SEDANETTE BUICK 1950 2 puertas, speclal chIco, comn nue'o muy poco uzo. ROQU .ALBERTINI IBODEOA, EN L eCOTORRO, SE ICVEDE, REPARE SU CARRO Coe iidades de pago. Sie entrada inicial. Por ,4 meses de ..1450 Por00, 7 meses de .165 Por 50, 9 meses de. 18.60 Por 1200, 12 memos de ..19.50. Trabajes ,garetizados. AGENCIA FORD MIIIAlAR da. CHEVROLET 1950 Tipo Me Air con Dynaflow UNICO EN CUBA Casa Filungo Seloed y NoeplteL TeL, U-9740 eUICK .....1.5. Super, color negr0, nuevos, de paquete. BUICK ...1950 Super, color gris perla, nuevo de paquete., eEC. 199 Dynalow, como nuevo. CADILLAC ..1949 Hydramtic, nuevo. LINCOLM ..1949 Con radio iuY beno 4 reS radio, banda blanca. Cuia, Cu pmylinda. SUICK .,,. ..I N Radio, eEtr., lcomo de paquete.' E.eooB DE ATRACCION Tomamnosu carro en cambio y le V' damfi ilidades. 1 VENDO -E904CO CON VIV~ENA, HA. bana N9 40, entre Obr*pia y cmatl. Sr. Dom~ng. E-2--8 JI,. OT~EDA -QUSCA-1LLA. -IBEN murtida, ffinuina, o a balance. Tambin yfacilidad"., Urge. Tengo" otro negocio y no puedo atenderla. Venta sin dinaro. Cinco y PANUjO B, Buenavusta. E-734-_51-7 52 BOVEDAb Y PANTEOIES__ VENDO 1 CAPILLA TILENTE PUERLTA 1 bvedas a todos precloL Se hacen ira. bajos, preguntar Jos Manuel Garel& 12 y 21. Vedado. Oficha: 8 a 1, 3 A e. caf Fr-009. E-4-.52;5 53 AUTOMOVILES Y ACCES. PARTICULA YENDO BDOGE47, 01,359 radio, Y. cuero, soma banda blanca. 24 letras. Piynouth 39. 45, pLntura, gas nuevas cuero, kaicilidedes. Nuieva del Pi. ¡ar. 165 Ijins Clavel. E-671.53-5 ~90 Dooz, IETE P BAEZ08, Equila a Corrales. E-662-53.5 BUInK194;,UPER DTNAFLOW, 15.0 Super, radio, pintura fbrica, Santiago bao, e~dadPocito, Habana. Admito carro. Doy flades, horas laborables.E-6--4 ,VENDO FOED DIEL 3'1, DE 95 CAIBALLO 2.-Puertas, perfectas condiciones de mecnica. vestidura .Y Pintura. No compre! sin antes verlo. precio:I $590.00. Informes: B-2eh13-0 712. E-6M.53. PLYMOUTE, 11142, CON VESTIDUILA DE eutro, ventilador. farole neblineras, fe-. M.I. marcha atrio, botaagua y radio. 5($11.50.3 26,0W ytim. Inf. M-1124. R. Alvare.E-2W0-53-5 PAZTXCULAZ, VENDIR11A91(DODGE 41, Pr~-odcoe n uuez5q2,, esun acrIu n. e-232a56. VENDO. PLTIgOUTIR 197, 4 pUEXTW,. faildde"de pago'. Sr,.MaMnezG.'aje 24.y J. E-167-53-4 VA BLANCA MOTOR COMP., S, A. Presidente: R. Raenos. Agente,. utorieado del Chrysler, Fargo y Plymouth. CompletamInte nuevos EN £E=3TENCAPARAENTREGA -Aceptamos su carro como parte de pago y daos fciliddes. CARROS DE USO: BUICK del 39. Con radio. LINCOLN del 46. "ZEPHYR". PACKARD del 41. 7 pasajeros'. FORD del 37. DODGEdel 46. CHEVROLET del 47. Camiones "FARGO" PickUp, nuevos VEA CBLANCA 1 OTO1U COMP., G. Fbrica y VIa Blanca. Tei X-3261. C-52-53TODOS DE USO, PERO COMO NUEVOS 12,15 y 18 meses para pagar. ORLANDO RODRIGUE TZ ABIERTO EL SABADO TODO EL DIA Calle P No. 120 entr. Infanta y Humboldt. BUICK. 1950 bynaflow, radio, Special. NASH. .1949 Banda blanca y radio. OLDSMOBILE 1948 Sedanette, hydramatlc, gomas blancas, vestidura nylon PACKARD 1947 Clppor, 6 cilindroso PONTIAC ....1946 Botaagua, radio. MERCURY 1946 Vestidura nylon. BUICK. b.• •1946 BUICK ...1947 Special, radio, vestidura n1ylon. BUICK ...1947 Ssd ol odio boohlSeanete, radio, buscaChi vos,v estidura nylon. CHEVROLET. .1947 Perfecto estado' generalPACKARD .1942 Goas banda blanca -y radio. PONTIAC.1939 6 clindros,vestiduracuero COMPRAMOS AUTOMOVILES DE CPALQUIER MARCA Y ARO. OPERACIONES RAPIDAS. ORLANtO RODRIGUEZ Callo PNo. 120 .Iene bo.n y 99.nbodI. EORD 1934 al EP., DOS PUEELTAS. RA. dio. acumulador Y vestidura nueva. mo tor re ritdo recientemente y pintado, con 5, 9~ senmuy bue std., r55000. Ver decon de 8 a 11 a. m. y 1 a 5 p. in. Tel. [-5096. sujkr.E-136-53.'5 BUICK 1950 Motor chico. con 9,000 klmetro, caminados. Facilidades de pago. JOSE M. ELIAS 25 N' 17 es.qo.a Hospital. E-713-3N ¡GANGA! FORI. 1949 Sedn 4 puertas, 8 cWlndrovsi dura piel $1,450. .ros, 0,11,. ROQU-ALBERTINI Heumhold, de Infanta a P. C-62-53-3 AUTOS LATOURSSA. ZANJA Y LUCENA Vendeesoe no cidades de pegeo CdifiaE, 4 pls .48 Chmvrolet, 4 pta. 48 Dod, 4 pias. 47 Ponriic, 4 plas .41 CUUS.66.4 Mayo., ]68-53. LINCOLN 19401 Sedn 4 purtas, Nylon, carro de epdiacduesar, en buen eEtado, $975. FaROQU-ALBERTINI Humboldt, de Infanta a P. PLYMOUTH 1947-48 EstP MY buenos. Special de luXC. Parill ades de pago. JOSE M. ELIAS 25 N 17 esquina llospital. B'UICK SUPER 1949 Sedn 4 puertas, en Inmejorablcs ernicionts con radio, ce.c, cambio .inernico 1on clut.h)., ROQU-ALBERTINI Huebold.i, lle Infunit a P. CALZDA. y F VEDADO F-4112 CADILLAC 1948 Sedn, H R, nuevo. CADILLAC 1948 Sedn, H-R. e. automticos. CADILLAC 1947 Sedn.r.dio 62, sednhydramatic, $1,300400 MERCURY 1946 Sedn, radio, $1,200,00. PONTIAC 1946 Sedn, radio. OLDSMOBILE 1940 Sedn, cuero, $500.00 OLDSMOBILE 1948 Sedanettg -Futuramic. H. 11. LINCOLN 1941 Sedn, radio, cuero, $400,00 LINCOLN 1941 Continental, cup, $800.00 LINCOLN 1949 Sedn, cuero, radio, $1.800.00 DODGE 1949 .Sedn, cuero, nuevo. PACKARD 1942 Sedn, radio, $800000 PACKARD 1946 Sedn, cuero, radio. DE SOTO 1948 7 saoJeras, radio. DE SOTO 1949 CONVERTIBLES CADILLAC, 4 pto. 1940 M. G. Cup4 1950 cuero nuevo LINCOLN 1941 HEALEY Super Sport 19,50 OLDSMOSILE 0 1949 Cu p rado Hyramat CALZADA y F VEDADO TeL. F-4182 E-724-53-3 54 MAQUINARIAS MOTORES. RERCULES DIESELY GASOLINA Desde 5 baste 400 H.P. pra todas ba Instalaciones en que se necefite fuerza, producidala un TI itPFTos Y *EnvICIO ~ a EWTE2 IMUEITA. o JrAC~DzaDErDEpAao CE VENDE PONTIAC DE 1948EN ¡AGnificas condiciones, ccilico Bacardi 409. TejS. M-9743. E-30.53-4 U VENDE PLYMOUTH 41, A PRIMEU D Rfert. n Eti comVE n~. particular, 4 puertau, Espada e Infanta: Pregunt.: Franc.c d. 8 a. 10 P.-. E-427-53-5 CARETAS Para autos Accesorios en general. Cada"'ALIENTE" Zanja 555. Teif. U-8411. U.H-C-0-5W-1 ParkPopi tal. COMPRO AUTOMOVILES Modelos 1946 al 1950. Pago los mejores precos. aTaig.a aho Gmez 407. • Telf. A-9042. 55 BICICLETAS GAN tA VENDO BICICLETA Agit E-493 56 MUEBLES PRENDAS JAPROVECHEI VENDO MAQUINA te", ovilo central $80.00; otra o par, crr.M-31-I. $9.ti: Ir. d ra.ndar callada M-29-4, $110.00. Pr ter Antonio, San Laror 101 por Iint E-15 LIQOUIDO MIT4D VALOR CUARTO ba$150, otro chifforrber $300, 5 tivingro-m tapizad. a 4100, Singer a ,cmedar renacimiento $125. cm] i. Lzar. 562 Eecobwr Lealtad.EE-3 LqUIDO URGENTE, TODO. 0185.0 vingr.m Iil. tapizado laqu.ad.; .arte. ctr-md"d 'ia i .,dec, Otro median. m.derni.ta, clArito, ar34 .Rfc. E-616JUEGO LIVING IN OLES FINO DAt como nuevo, pr-clo gana, por o exitarl. Y est.rbo, Urge venta e~u ba~ nre Manrique y S.Nicl 99 VENDE UN JUEGO DE LIVING-1 C., m. de espeos .miad de p V c caluirhora. San Lilzaro N entre !armen y Patrocinio, VtboE-5 E-2 URGENTEMENTE JUEGO COM nueve piezas n.tural. tapizado reoj trinchante $160 .Of. AmrnKad 219 prme so. Neptuno y San Mill, .E-2 DOS LA PARAS CRISTAL MODET comedor laqueado blanca azul, 4 1 dos butaca. tapizadaa. aparador v Noi? 0 &(.4 bajo&. Vedad."." E-15 SE VENDE UN MAGNIFICO JUEGO m.d.r. c.mplet. 9 pieza, cmba refacimientn espaol.InfTenerife 2U jo* entre Rastro y Blsoi. E-25, L£QUXDACION DE MUEBLES DE 1 de cuaro.Jan A. s""iinccem Son K",i 65<, altas. Teif. U-5802. E-389-5( .VENDO: POR EMBARCAR MULE trigidare 9 pies 6 meses uso. Ca No 1361 Tercer piso entre 19 y 20. Ve Informan: Misma, Verlos todas Eora APRO VE CIJE. SE VENDE JUEGO C d., laqueado. compuesto de 6 sillas "Sa. Mgueal 64,ala s: -r"f U-5,12 E-384-51 EN BUEN ES'TADO, SE VENDE g. d. ~l., dorado, Lui, XV, &.fe, porcelana 41 pulgadas de alto y lr de, bronce ma.zo. Informes al se.r leo. S. Ju.n d. Di. 182. T If. W,E-605nacimiento spah.,nmuyu ene! -Urge venta. por modificacin ¡mcal, C ,,y 409, departamento 201. E-561POR -EMBARCARME VENDO JU cuarto colonia, moderno, laqueado, 8 u¡¡ Igls r .tapiz2adourgvna.L 062 Reina Estrella. E-23 SE VENDEJUEGO DE PORTAL DIE ,tn,1 1-ganey r. l.s. E-138 KAGNIFICO Y MODERNO JUEGO CC dar. c.ch. calor carame,. 6 but mem. extensin: trV= ct.y apw con" espejo, *325. Ad m. 2 ma. al d., cmina con base metal esmaitad. nors:F-4=3. E.-521 EN'C NI 5i, El. J¡ y2U. VEDADO vne i ,2 r e alumbre ndWI E-72.5 JUEGO DE CUARTO PARA NIO WINCHES' V,,,d1 b.rat., obr.e.e cntrc d Aye.,tian 224 ';r. C~ute116.3 2 4OFREZCA B.mb. d.bi, fci ." 8". 2.W00 G p Al a 20 pie de lt J. .c. p.Ic. o10i le .tubr 227: X-2455 E-7-4 BOMBAS NEPTUNO Par& extrar. para elevar. Lo meor 01 contado,. plazo. y alq ler Eg.do 585. M-5244. ReparcJones bombas r.,otares. UR-D-3254-U43 ALQUILER POR SU BOMBA DE AGUA ADQUIRA UNA BOMBA TURBINA NUEVA MAS AGUA MENOS CONSUMO SI.ENCIOSA C;uota mensual Mdica entrada Pida informes: COMPANY, S. A. SAN NICOLAS No. 105. Tellono: M-1459. C-53.54, E-374-59-3 60 INSTRUMENTOS_MUSICA Calle PIANO CHIQUITO ALEMAN, DE CUER3-55-7 das. r .das, color claro, casi nuevo, va,en de on rtBanquet e .p.¡¡c.Ch~ .N210. esquin Agu ~te A toda PIANO VERTICAL AMERICANO El buen. condiciones, buenas voces, se venSIN -d .l.mar .1 FO-2921 despu d. ¡ulo1 pd. ~ .mE618Lgun. VENDO PIANO EN FLAMANTES CONDIustrIn, cione~. propio para profesar. a alumno. Mdalnt.d.dNesncmerciante .DliAo473r.sntre Luz y Prelto, libar&, A P&&y 0 .¡o. .eof8.do. .Vi¡]. YENDO UN PIANO CILICO 200 PESOS V barco, otro 150 pesan alemn. Verlo Hospital 612 Pbj VaH y San Jose. E409-e. -5 0 Li. cuaretace nt vos. eatod Eo t ameleros, uarachas, danzones, @e. Lbrerf. Ogr Tej s PtBelascoain 566, esquina a q~io oe. CTeo l4.Co.bue.esd. Es .E-531-9I -Juni 1 58-5 IS5 VIOLIN FRANCES Lo nearca "Benazel" 1.d3i Po1grat e frc.1 Tiee asyefpret o S aniaio RO-1 Nota. Actualmente desde hace Pilas reio. no vienen violine europeo,. N9 859 4-56-5 E3067EDOR 61 DE_-ANIMALES con r p¡. SE VENDEN CACHORROS POINTERS CUrados parsitos. A-guila 618 laza del Va9-56.5 por "Casa Arias". -073-61-8 .NAS B VENDEN CACHORROS DE LA RAZA ,¡lisa de pelea legtimos, para guarda y cust.i tdia d. patios y cualquier otra propsil ienen 25 dl. .Informes 1-5334. Ada 0-55-5 VENDO VARIOS CACHORRrTOS BOSTON C .T.rrier. Verlos, despus de les 2, Avenietil., d. PrmCr0 esquina 14. Ampiacin Almen-l 4b -d s. 11-4712. E-470-61-4 Se Pelan Perros a Domicilia ESTI. Todos estilo. pelados, pasarn el veraMiE "ofrescos. .in erupcione., garrapatas u oras a fecco"e de la pil.'Corte de utias. 36-17 E-ER AFNOME5 BL¡ ES. le u KATERLALES DE CONSTRUCCION edd. Y EFECTOS SANITARIOS DEMOLICION DE LA CASA, 19 Y C, VEOM-dado, se venden materiales usados de te15, me_ das cisas. Se regaan e.combrW. 5617 JUEra de :mpara r Ga 7872. -56-5 estao BLANCOS Y EN COLORE, O-Bi d6x8y41x4% -56-4 EzGO M dr g,plee r. Para enCotrados. BAM 2 ,Construcci'n omEPiedra y gr~Vla, recsbo, are. rad.r na rola y qrx. 1~CI gris paraoo 3w. 1-58-4. d" un' De Pinar del Ro y C~fu 6-4 gos. Te¡<= de Canald de Pinar del Ro. Efectos Saitarwos 1 1-5 Bafiaderas, lav~bo de todal] Clase, Bideta,, lndww cc> Plado* Y borde Inte~a 1 SERAFIN GONEZ GONZALaEZ 15,1 matlvA Im --l* r-C-M551"DIARIO dE LA MARINA" E -------------EXAaCO EUROPA YENDO RAPIDO mueblera surtida mucho venta, reducido alquiler, tambin residencia fuerte, Lawvivir¡&,600m.terreno, verdaderegal ao Aflo Santo. E-205-51-12 n SE VENDE POR NO SER DEL GIRO UNA bodea y propiedad 20x30 en lo melor del RepartoBuen. eceounicicind 6ylir cncriReparto Mora Lul., Frime lDi.mer., Sr. O.frm. E-057-51-12 P SE VENDE UNA BODEGA. CON VIVIENda, en $2,000, casi la regalo; y bar, lince C esquin., en 12.000, con viviendo¡ y caf con vivienda, #ti 11,000, San Ignmci. .52, V bar. Preguntar' por Toms. 1 1, E-344-51.0 t VENDEOE NEGOCIO IMPORTANTE ACRE. y dtdo, .n Inmnt. po.ibidade. pr. rin, rej>oraciones, ete, admite renglopex oiiniiarez. Inforni. M-1003. E-605-61-4 CASA HUIRSPEDES mar pino, 0 halltacion .alquilercin o buenos huimede., todo amueblado, Por AriEa: _6690,San Mtsi 312.bajos". E-500.51-4 PLAYA CUBA, GUANABO Bar r.tautante, hotel 24 habitacionr,, ca.tas y ocin d. biliar, pre~o $15,000. Tabi.c.ib p. odeg ar n nL BODEGA HABANA Amplia vivIioa.,i. doy con $4,00 efectivo restovfcil paltd venta diaria $100. No Itein. y Can5ponario, 3, a 6 p. Em5.4 VONDO CASI REGALADO. CANTINA RE" Wfesco, con Prigidalre batlidnra, exprim4lor, cafeter., todo pago. viviendo, $20.00 ller, $1,500, con facilidad pago, San PIgnacio 552. bar. Toms.,0 BODEGA, VENDE $200.00 Tien vivenam der,:"baa aquifler y cm¡ u precio en mercanclas, venta mensu&¡ $6,W00, puede' ganar $1,000 mrensuale. libre. -Ve.¡., hoy. M13 .S5), Monta 410, caf "Cadete". Recorte este an",,,,o. E-51111-51-4 CAFETEROS, ¡ATENCION! Caf, vende $50.00. $3.000. Otro. ve'nde $70.0.'S~, "con "$3,000. Otro,'vede $90.0, K , con $J,DDO. Otra, vende 30 libras, ,NO .ntrecolox.* Ment i (a a 5),Monte 41 0, caf "Cadele" ensammmmmmewsmaps 11 y, mil -911 -- APL ElSXRB5 Y NNIE£I AOcxVIS DIARIO DE LA MARIN.MFR-. 1 0 M n PAGINA VEINT~ S in04 00.u .1. 00 'E1TLOA921 PRIMERLAP150 5 ¡E9VE un Juego de _¡&n moderna, un refr**ras drNorge y una cradora nuevj:. Ptei C.51,c. .5 -jee MAQUINAEINGER DE OVILLO CENIZA£end. c~Oo n O.Mbin una de hs-der. d.gabinete. Y AP205 bajoS ntre Vrtude, y Concordi. E665MIEBLES Familia americano ven d 0 ore barcar: juego sala modUer. om pleto, tres juegos de cuarto, un juego comedor de caoba completo, un sg sias, un radio, spejo,S 3a aliaslmpara un plano, Un rergerador lcson 'a"'d'wor nscoVerlo0,de,. 1 y de, 007. Case UE--220-56-9 DIN ER O Co.Erarno §oye^ mueblesa o~ LA PE RLA" Anima. 4K ~en ~ o r~awa C-51-561 jun. NEVERAS Y REFRIGERADORES SE VENDE ELEVIIGIADOM, GIBSON, D 7 pies como nuevo Precio raronable, calle 10 N9 60.Miramar apartamento N9 S. -E-100-NR-12 57 UTILES -DE OFICINA DE OFICINA SE VENDE SOFA, DOS 91. liones y reem, caoba. refila, marquetera en perfecto estado. C~ndusa 2. bajos. E-4^57-5 MAQUINA DE ESCRIBIR Marca "Haldi" (sueca). Completamente nueva. Se da en magnIfico Drecio por no ne eesItarla. 36 (9 44 sbajos), entre 3ra. y &la. Avenidas, Reparto Miramar. 59 RADIOS Y APARATOS EUECTRICOS iTOCADISCOSP,,,,.YENDO TOCAD119COS svron ",cutnuev yvadoslbume Surez N9 302 altos esquina a Durege, C&brer. E-059_5"RADIO VICTROLA •Marca Admiral, Como nuevo. E tubos. Onda larga y corta y Vctrola. De mesa. 36 nu4 mnera 44 (bajos), entre 3ra. y Dta. Avenidas. Reparto Miramnar. 1

PAGE 24

.TA A0 AIV E 01011UV ANUN C 10S C L A S IF I C A D OS -DE UILTIMA $HORA VEN TAS DINER1OPPC H-01DnTPA .9190171011 o'MP90AT A T19 TT073 r11 r1!11T1"0 T10 TI T-11 T ^ T T 0T0T 0y000 T00 MATERIALES DE CONSTRUCCIO.N Y EFECTOS SANITARIOS CTABPiLNLTUA SFI Cn p yuvs bLenpec y. rapId. Ju UHE-3W-C-5 Aualue Canaplipqent qe s 1.eep s.ts de ~h-nt ye p.¡¡.exraA a EO sLANEm 6 c o Fer orer xer os FaMBrLIca, .0 CLZADAr, Rg VEcatDA De Os i Telfon: F--72.J1. flgsN 7, CEMENTO LANC % 1. .R. TeE-fonoC-r MA BJTESRIS7 CONRUAIAS M.!IATER.IAES C p .LApz, 5. Ll. A,,nid, M,n1cal N'3 551. U-4450. UH-E-599SIC-T Agu Iente Clead11re. de ga. de llrpein, 11,1116re y pil 1S -N TiMO,,n,, U11-1.1 02 OBJETOS VAlIOS RELOJ COE O E180 y Repa. nAd1 r.¡ 1 2. A¡ reo Z.BAULES Y OERTOs Eq.1ipeoj, 01M11, ru 11 mb1. m1111111 676 11118g11 y co~~ .0r2. III.D296,2-62.6 01117. N ENDO O NI I) KOelDAK 01Edr 11,.OnI.I lodln rII IIg ,, 0tnpr e. C.1.l EDINERO HIPOTECA es SOLICITUDES qu1n 1. T A. 1111,Rbrt. ERTA-S-7 VE O tNAFETRAN T-N y 3 SOLICITUDES BUENAS HIPOTECAS, TODAS NUEVAS, SE CEDEN L. 4,1d111 d 7 11 .ubN. Usd -b, J. s 1ntereses d. a4511 d 01d0% Hbsi,,f", 1.U 1d z 2,f 134.000 7% Hb, 3150110 A',¡ 311,000 6 '% Vdd1 000 6 V\d. 6:0 11 Va ecr ,ua d sd. cin ,000 8 M 45,000 6 N.d¡C l s 3000' A. Ahld 12,000 7 n A. A cd.1,000 71/ bM, 10,000 61 % m~,,1 2,500 65% BVi 3,000 9 % Habana 6,000 0 % ES"d"d1,000 8 % Ri. B 4,8000 6 NA-y.dAeIa 25000 8' LA.A6~ RO1ERTO A. VIEITES 0,,,,, 6 iramar l Tel. M-7620 u O OFERTAS DINERO EN HIPOTECA Dam. dnermbre ca. -L Haba1 1, Repar, 1 rm. be tIPfi dlll es aftcarl. T.l bn r ic. M .ch,, aOi pr arae.Trt car.OPERACION RAPIDA. Iu lii N agrdeed -.d esnlmne Banco Hpore(aria MENDOZA 3 PLCOADAMA pl~ d la aFrter.Idd. Amtd SIO, ete Renay Mne SOBRE SES MIUES I zS, NECESITA ¡>INIRO*1 R. eCOrrN rdPeams IEMLCIANTS INIUSTRIAL 5DE TD LA ISA U.C-. .p~ ¡aII SA. Ag.141. egn gr.n 400. s T1. 16 y0 M -926. 57 C-1 N-E R30 GULLERMO NOVELLAS PARA EL HOGAR 13 NTERES PARA EL¡BGAR ENSEnANZAS 75 PROFESORAS-PROFESORES h' EMPLEADOS EFICIENTES HAVA NA BUSINESS ACADEMY p ALQUILERES 70 ___HOTLES____ 10 CASA DE RESPEDES rc NUEVA CAS RESIDENCIO! 1 CASAS DE COMIDOS .... 2_APARTAMETOS SAN ANASTANGELE2" fatT jf N i -0 -, n 1 os ue ,1. (-ED-IFICIO ANITA) E ALUL 1PATMN b11 Pms obao rvao agua1111d01 2ae obtda1ra, holde, bd y n 1ce. b 11011111 de 0011,peos Conlea ne 11 o mi Iom.dom d511 0a01d.01 8ED 2O 1 A 1118m-18. IIOCASE DE ASNESEEN I ALQILA DATNEARINA t. Jesstdl e n aa t 561 e desd a .r i ea s a l a -c o er o r ,s 2 c ,. ,t. 1.-,, hllb. ~.r_llet .,¡os a, aln otador a2 lo caone ~ad" $50 0 .uaansrPr o tr in p~500 Tl. M55 -8-0 ~ Y.cod, rump r. audneau ,-.e¡. y ~r ii , ,l."m dc.1. b ~5 1. .¡.ta Ba a 2" As g-m a bedd.mnir hb .D NUI E LA C A RINA" ; i. : e r e n 7 '' r. l,! a n,, r h.,,y ,raT.o .r rao. f. W-0899. SE ALQ ILA cm us de tres habItalones y dems 1omodidades. T1 d.arplio y .,lod rn. REINA Y LEALTAD SE ALQUILA [1 M-loO. M 'dern,. y ntitdo atmno EALUE-NE EN LOA CALLE 511 NO 110 E ENTRE 8 Y 1, ¡ 1ue1111 de de ~l a. 1 111de, ¡ .d e.vc ifp ee laun d lleloua calI.e nte y a 6. l g -H-f-3iem --2.00 SE ALQUILA Vdd. Aatmnoaaao de" costrir sn esrea co ba oomle. Clabda 6n, e u carent B eyfr adoin e a MODERNOS 3 El E ro apartamento 9 5, blst cajosto o l ntdr a e UH-E-497-82-.4 CASE 6,ENTEUILA ampliloy coeor i le al\artaeo Cazaa 3, n 2A y K, VEDD 11111-5338-82-502 Aqisolo aarense muy f dsren ycomruerstose aacoedo.ua (,p domdh.itea .o. a .re ~ niato a lntrccind e t, g-. te-"" 7 r Aguj budnt. Un lo e 1. ~ en he, -. vl. NQ 5.1 slq,,1.n elG20 25 y K, 2-5 KLQ UILEKE S 82 APARTAMENTOS 21 y N, VEDADO Apartamnentos amul alios, r con aire acondicionado o sin 1, garaje, eevador, 1111o. no, cte. Vea al encargado en el garaje. U-E-209-12-7 APARTAMENTO Amnueblado comŠpletamente equip.d., jard n, port.1, sa., cm d-r, 3S habitaciones, bao intercalado, coia dq 9.s, aro Y .~rIUI. cr lados. R I.grdordin. teieVED]. ADONg 161, e1t NF 1 G. Vd d. Informes y etia Cespuel d. las 10 n. .Te l B-1705. Ui-E-5-28-5 7Fresquoslino apartalisenfo 3 hbit -jl. part.fll .iEc gas l.vi Bancaen Va8,2~y MelonesCuna cuar a te e lear UH 139782-7 C N' 54, ENTRE O Y S' A quil. amn~bl.cdo li.do Apt. n terraa, -eo, uea bl-. Pr~. .j e e.n .Iy .: (le l.n. F1-3581, 2/4, en 50 Y H. Edificio Vesinar. UH-E-676-82.5 VEDADO, 17 Y1006, entre 10 y 12 ler, pi., s alqu la magnifico apartamento ~n aa -med 0r, dos dormItor J., grandev 11"arI. y ,erv ti. o de :ri.,d s. a pila cocl .a y d ~ terraza.,: ntckna independiente. 1 gu. '-m)~ Yv m""' entihido. Fcil ',omun rearin de imnibus Y rn a. Inform-,i en los b.jd y ¡e 1 lno F-_5088. IIH.E-2BO-R2-4 Edificio "BERT ,k 17 y14, VEDADO Nueva faltricaCInI. Todo ron ort. (En<* rgado uniDitrio: A-3188. "0" NUMERO '22 Es"i"na a 23 Se do de ,,la y, d~ habfilal':" P. .1 m, .y .y wls mip r In -Sadr,Infor~~ en~ a AMISTIAD 361 --ntrc-S.Josy Bareglumi. Aqrl, hemsnvfre~. lapnr.eet-sl -c.mdn c g .ndes ha b.IInsco t ..x ,le. luc 1 ae n tador a terraza, Agua abundante. C ALLF 1: N" 69, vEJ i mo AO CXVIH 41 PAGINA VEINTICUATRO DIARIO DE LA MARIA 5MECIT ) oD Qi OLQ LIsS JALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES 12 APARTAMENTOS_ 82 APARAMENTOS___84 HABITACIONES 14 HABITACIONES> SE AQUIa E r 1.~PRTMNOIESDN IPR FM BKA GL .ELQU LAN DOS HAITACIONE, N ALUL0 ~AIACION CON C-MDA 1 1 0,0 1111101 d v 1d 111o .1 .1 no 111 1o. en11, s1 n 1 J os 1 .n ac1d1m1i, uta erda,.d> ent 1 1111IIn11 1c101 1,1r 1 00mre. 82tr.lua nrc y 5E r010piljd 1, .1a1, 1o bao rvO iro m1d11 .1111 a 1 ,enre2 y2 .111n11.rma meo de La lb.a! Nepun 25,a11 d 1da 1, md C000 001 N0 1"01 en1r F1 .E01-l4 APAR.iASITNIA 101 t-entre M11r.1 n110111. Aldlc, g1. ,I .rj Sb ,1r0l. 10 11,-1 -~ru, d02d101E1DNALFarI. 1 1 e 0 u I 01 1 1r am en 1o .' .o E A OL U ilA P Ei A PARTAM EN. -. b p 1, I -.rdII-, ,ilO. ~11 1 r tanq4 18119101.10 111 1 1 p~11 U -O 8II, A 1EiTA oA APATAM1 T JA1011 d a11101,1na inuet >eo PROI Agua PR abnvnofug l o r, r ,: r r .-mo r mo r .GIRr1.': TS' "."AS= .E. i, T1 0 1 -1.~ 1 .o>u fr, y ~ 11,0 IaIne bnane 4 1aa 1s 1sun 00n0110 111 dad1 11-21~. z > 1:1. bo. -338MODERNO al al.55 er e rl o AAPRIu-A. LSL HCAPARTAMENTO. 11, 0 1T Ol 41,1 001,T101,,.01E1NT1 1 E 1 1AN .NI I taII 0n1011010 a omreo n -rnt ,>olal lo -m>ar.ha l-l,,dlh. bitac1n 1 r 1par p iron 1oa 0do p 0o N 1 11111t 11 .pio Gutato rd .na u be s LUL N'iN 0r 8. A.1 VE A -Co. tod asi. 0n1,a comid l. .E .79-o.4- 11.4 2 01 1E,1 a bo"" -'.'.', ol 0 , 1'a ., E-11 -A .U 1111 CA0A0T C E 11M 101111r 111ma 10111 00gr 110.11A>1 i 1101LA UNAAOTA O AMPA 1 c n 111. 110.1 11b1.clrs rscs aa ..s. Su1 g1,1 1 o .,. 1 1 11 ,. O o i APARTAMETO MODERO CLAROG11.210 2d. ps ocri itds Hytlfg. E628Npl 1 009 U -E-952 r 1 erli .r .laooolo mar: co E-1-4, o, lPROPIA PERSONA SOLA -DIFE O CALLE 11'3 1011 a' e o ',,1 . 0, Te 10 o,M iA1GN 1 E EN .U1 1111110111 26N oenr P im r y velo .ver1010, 2.l l1,1 o. m. 1101 ,a,''Oili">1 1111 lraa loo b 0,c1, .o 11,, stli or,l meoor lu a.,,. T 1,l E11 2lo .2-. 1 oaaitnia iu i noo17 55 ' c1da.Prc.10.na 1.elfno 26N 1 p.li.0h 1. .1li qioo hb,o bi 1r e 0,11 0r0ma1 VEA O PAT MN O EN a, nteCyD.Vdd .E-1711-84-0 obndn.,Nb ptu. 1104 611111 .C.1 E1 -:Z73-0P17oo .o e a a nld dALQUIL""O ENs LdfeO MFJOR 06N0AL U11111110SA H BIACO 08,n .Pndutr 6o E-73d-,4S'NTOS b SUAREZ 1 .,. . ,,lonl. ..mN I o2 r,~. UD-PARTASEO 3 C AI) AARTAENT _"_EN _H__________A__AC ___PPAAA__QU____BT___N__N___C_ E1 L>,00oo ot3&b e "10 caec erod ne 5 dps 101111 a l E-13-Tamb11 1 qu1 ____________,a prso C N "1-2 ,,,,peclS, md s edaatsd encan E A uLAAPATAE T A EE 1 --E-2P4C EH UNos bd r, 3 AT11BSC ROPIA1ESTU0-1AL0UILAN 1TC E AN. -A1 E N 009.1, cU 22 .1 .d ...o1" m. ..ll. l. ~ -0. 1~E .T. F-61r11. .,. M ram o EEli -2-o. i 0, a1.o 11111 a 0. Marb, Sldd b0, y1 010 rech0 11 011011>n1, 1111110 yea C-AR T M E NIOSI>I lNIJ OE CAE-3ll-.4-l oEnte, I' d I 1 o s. lmls. % .d msm ..1n 2 .---co ral y omdo, grae,2 hb".S A UIn-HAITACIONE1 AT. I-35 e~.r 23 y 21 ~ patamnt 4, V-da. o o i> 1 1 0 n.o Es 2 1a, 10 1 .gu ab 0nan ., 0al m1. i io,1 90 sun 0 -02-14O FCl CALLE 11 N"1051 N 3 a r r el .E-2-1-> CE A E P L C 10l 11 1a v 21-9. E37-~UA T.E2 1AJO E 0, ooEALQUloAN HAoiTAC1,1 ALQUILOPAPARTAMENTO 11.r nq Ii ,1>iqui ol1b0t0-1 ESQ. A 12 -VED ADO Q L A C G 11 n 0111 y .nOmO de Os p leO.n ulad o, Oresca, 1h 0 110111ia b, para ainel, dea 101 0rad1 00 0er11n .de n m v .e r rn y 1 007,~ N n011r S a G-edds A yl 46iSi Para~J ~s1.q -1~mnts lln, nora prelA231 E-SS-q il. h-4c~ .¡ ,,R1,ar M .21. demt--._.---SE ,E LAU A M LI AI AC .a otN CALLE 01o 252 br, 19 1 SE 011U0000 oo Ci o Ro A0opAT Al conlbn 7conno inno.iDarO lo oa0 1.olio neAl oodoo-, 11ome oo Tab iacne bibc Nol 110 I li> E-52-li,,ooo u daidaCO>e 3 Ioo 0h. 101,ba1 rldCaloN6 ¡ AS PRICLR.S A-2-25LQU LA ili,,Ii, plEO. y 1110 lez. -2329 enne6 y B La Serrauna haiPersnona.mbrola. o matrtr, NoojI ,>ol 0111, 9AINFIO PRT NE-NTCI->0 om lao, Bern1,a N o ,pie io on. Doo ASnSRO. ALQUILO EN LO MEJORPRr.~CCo. 01o0rno r~T. DE SANTOS SUAREZ i. Po 1 . CALrm DEPARTAMENTOS 2 dro ni d ab E3345 UH -4-8AMUERI AO)5MLNDI) A 3 LO0A 09101T 11ENNEP11& NAVES -LOCALES En LIa, 3equina a 10, 4. E -921 j 0m" A 1 11110 1n M 111 1 11 11r00 1 1101 01 ~ 2¡ S. II-E0,S-AbrII1n pr1mer0, ,l,.tI d Svrao slemdo,2.b Ui ~EDDN IaL U A A 1 -1 nomn n l im, oa ao Ea aa o en.trs rats aaen 1011-1001 n00rm11:01-..3CT fl! L .IIiI raE d O liisns miet aiir AosLyn E, y>11.1> no. J N" Oi5, 1>111, ~~~r c= ~ UM E _9.B.5-B d.rdo ~ Oa 11, .n 1 11.0. .n .r. .11.0 Ol.p. lo,> r 0.jdn Pu1d1 n 0111r11 011110iO>10-11 >i' E -4 LOALL PARA ALOI CU |___y___________ m1L211 r11 "1111 :By4g1 1. -aapriua r.sl S ati o Lnform , 13' e R7e4,on W-1111. bOu-D-5> iilo i-3 i > N ii. 0,11osne10 1 ydo. Vedioiio .S d d y Moi CA LE OQU2 iILoo TPAiTAMENT Ma FE E-o0-o4-d'CD. LACAL I B EGLALULE V --d-ado. bol, i 2 50 ,,>ii d 11 1 1a. 350,Prd Arco R BelPS j %1,1 'A DOS LO ALESI VENDEN E9-2 ainaubaa oalmibe aoE498.77OK e ~daae.mtionooproasl OpArUILN0> m1odEr EA.QL TO drP 80AQ IAqn .C A0.r0, r A N T N, .mes 1 a 2 y a 6at ¡Le. L L ti.(J[YUm 1101r0ll 01,0rm0 s, en0i tr~1E PMarqu i11 F-6713 10110 3 E T AMENTOS 1 u"iiOlOil s C I l.y ib .o MAGNIFICO LOCAL ----o 01,0 ----, 0.1100' ."" E "" .01110 'cl.r l> 0 io 01r1o cu1 ue neO o cll 0.11s1> ,oi.IdI.,>Id UH--lo5 -2ma 0 en on.1 md. rso ilA e. rEa Mle :5. Tlf M0 11 III II Olill ,p11.11 o y 1001ry, 2 11 eraas 01. r 011d1, 0r 11110, J ln 0d111Do Il,1, b11j01. -10>0 rman: >ONuo lOil17.001ijii.EL CAE UN LOALE1L AL 1. 37-110 alE1 N1, 11 1S-0110 01 L PE AC.-9 ANTE T L 1 0 ueVo1>lI O>patamento amueblad j2o E-84- Nep unlil> 11n1 _E_ _, 3 /4 01vii 1r00,1, 1001 tllIlol .idi d11 010110i 110 101>100 Cr0 or Cld 15 enEA yDIVI an. r, n1ri i rg 1 0 1 a.0 m. o dl nte .u u as ,ii cO1on E. B--BE-3-8 3. Viol F1.0CG-2 rral ,2 ii .1 E-17-4CERCA DE PALACIO O 10 ll LO iO, 1,01,0 1lilil L 1,0='. 01. > 101 L C L CO E CA tod elaprtaeno, levdo ba AQU-IO I .LT ~TE P~o5EAGUACATE 13 .s e oor mchsclseslse A QUL APARTAMENTO i a o i,1 0do cuadras de lo o u c.0, E."r n""""""' ar e $3150: ha bi tacin, sala-cm .epr raa l.oeao 0otbee a, t 1-1 p. crer 1 E 1 0 0r, c C00 bao pat1 a a-030, d 1 0 2