Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
I I - I I I I
I I
. I I 7
1 1 .
I .
-_ --- .
Clanto 4i.d.l.t. Am" 41 *"Tie$* 00 100 - ""'i "" A
# ,," ,,,,-_ hi,-,
0-c-tot I poemoS.nott" d to --, '! "'Id-.1 I
.".,I., 1-111-t, ,
" "
n-164 11.11IR I 1 ,-- It,,,",- ", 1-11 1
oaro,. """"' ""' ,
El "'Itlaire. rou -119u. d# hab it .w ,A.,
C11- : ,^, '1 oi._ I I "t., _-., ,,,
" Ig I,
Uo-. It I- 1. A- elco .'alt, D IA R IO D E LA M A R IN A : : -11 --_-:,_-: 11.1*1 ",_:'",,%,,
- _,_ .... --- 11 sc, ti6x
raori'tidt,
E l 1. on I.Wirrittod. 'M pwlo so olk W skatwino am Pm1ftl6fl, on to lAftma un ww"imio"-ftm flilm o "i"I'- I I ..1-11fVIfttI1 ,- -- I
I I
ANO CXVII.-,,-NLTMFR0 212, _.." o m""V"Ji. llm I KS ,,T._ I-A HABANA, VIERNLS. 30 DE SEPTIEMBRE DE 1949_-SAWOS GREWRIO, JERONIMO, HONORIO. ANTOUN Y OFIA, 111141- 1 I" -AIIAt tl. Utz SILOQU4 M-Wit Do 1.10,ttA -, .O.... PRECIO: 5 C19FAV05
I I
'
Otorgado el voto de 114-9DIFICAN I ,4 debatird en' la ONU PRODUCCIONTropas motarizada-y ,
I .' I
.. LEY LESI 1VA A TOMICA EN
confianza al rCgIMCH PARA'-CUBA1 ]a actisacion hecha al AIA SAI EN E. UT. 11anques valn hacia la
-
I _Elim inn E. U. In rtdioula
laborista britdnico Soviet por los ,jjjjjoSjSob,, hase. induAtrial firontera y u ff o s I a v a
(jur hficia possible la el explo'livo nt6filiro 't W C7 1
- ,-- .1 ____ I i
,,,grPsi6n econtimira" ___ litilizodo Ion Eniwetok ______-_-,Aprob6 ]a Ciinara de loq Cowunes la devaluacii5in Vikhingky, tralt (Jecir que Washington ge halla -"--",- I'll sittlaci6zl ostti I cargada de dinamila", or dice
de la libra esterlina. Rechamda Ill nCI tic I ,w,,-A ,."'I F ""! MN, Rept- -- 17 I I !-:-" ",' ' 24, en Helgrado AdeniAs, bay cinco divitAorlex a Una
, ,,, I ,n debris de )a inisina, u,40 on lenguaje provocative I[;" I I '' ,
Fi Pro- Anocmdw I-) I "catnarillit p(idrida" del Knondritang "C',: -: ,, , .""I" ", (listlinchl eftitra0gica de III riodad de BII
I 1_01 I Y Rew a hl _f, loofl, ,
. censure presented por el Partido Conseryador "I'Aruir del Stnado ,,'4' :1 ,, I .11-1 1- -1111 -------_-oo,416 li y 1. CI ,,ble __- 6n do I 'LTRATAD0 11
- ___ I'll 1* I "VIRULENTO ATAQUE A NIR. CHURCHILL A.-rar.,01.4ji-I US0-.YU(;0SfAV0
1:y Cub. on I r '' r YUGOSLAVIA VOTO CON LOS SOVtETIC01, """ --, "I
. 7. Fot, , ,." 11 I"l-t;i, ANULADO E -___ __ ,", nibildad do vn* Igto-I, C--, ______ rpdt -n -"' 4.t ek- J.,du.,
I .,,A", I- 1,11t, jokisen Afttilitex me (HiRponen a hacer otro
El nitinlatitto Aneurein Bevan censurtI5 acremente F1 corniftm 4p ,Ia6 on protzt, ,,, Su Canciller dijo que Una inirombsi6ri ell lox
C, ,,At ,,, ,,r- V-p,. .,,in4iIi ,iill
I In actitud del ex Prernier. Fu6 dese8timada la del.itern'd., Chivol 'D, N"', mi, as"utas cUnox y Una actitud pArrial contra Jos ,A An -', I T-61I tanto. "La nari6n no tente blanifir Ali sable", dijo
. ow.ma cIA-1- ,;-,6,- ",itje ,,, % 4- -WA .
Aolicitud de que se r e, I P b r a r a n lag eleccioneg i^" 'S! i,,kit, dl, -I, u. r4t. rugatt, podrin eondiicir R una guerra nitundial I doii ,, "" R" lito hare p(tro. Cavall trincheras en HUngrin
- A r, I', _1_ _"
LONTIR III 1
I TiA t.larnbre 2P. (AP I -' ,In ii, -, I I z b-'strith, X-ent. Y'a"".1 on rullif _! "A ' ,; - r ,, A 'I,- -_,____,_-__-_, --- , 11C dt 1, C'n"lota 'Ar'- ''.. ''--1 I I" I --, :.-, ,r,1.1,,,q. T- C W- .tiI-,6 ,,, T'-C-,,- !P, 'I 1,, 1htt- ,iI,,-- f I-,, Iorvot ca "Ot'. '12, ,MhA .-Clifn IMMA I I -1 I I i Cay6 en podei -z",' -' -ffrra & I"".- "I"', E lecciones en I. '( """" " "a 'i"" "'I"
III 01bi-n, ,IA'- "" Dan m a I uso, a I "t"- I -1: ...... t-,-d. 1-11 I- 1. I r I I 1. I I Z, I I f", : ,il, ; k"'in .""', -rtlo
-"T "'I : I I I I -1--,:; ,,,,,
p- 101 -1- ch, ,hfl, 1", ,li;I Or ^ ' I ; -, I -i'-6""', ArIlb6 1. 'Wi5ici, -I I I r ^ a,_CI, r ,A I i- -_,- 4'.
I Me- ,I,.,,,AIrr- 1, )q,,-, ; I, I I I I I I ., _, ,, , ,,_ ,_ I "" I
',A % ,,'!," ,i, -_,, "I "Id el ej rcito:. I 11 I -:, ", "", I -, :,_ 1:'I. Colom bia el 27 ,/,C, ,hij ,
, I '." "'
lIna Al"Itt"'altint-1 V rt, dos del .11 V- ; I -1
2, "In "- _. "I ,'I
"' C- , ,i "r I I I- ;1.11.- 11: %!,_ _' ''I ''I .111, I ....... I ''I 11 41
ri 'bi- -,"=t1l. , _-I' "' -tt -_ -, I 11 I.. ,I11 1
,16n .1- rAa .1 rnion. dfx do ,!i I I I 1:, !, 11 I I I ,
'W.I I -,h- t! ,,,,.,.,,,,,;I ro j ii 111T 111111ill I 1. *
.I.In' Plan M arshall "" -- -- 0, N inghsi, ,, ,_ _- ", 7., I I ',' ",cl de noviem bre, :; ,"'I'"', ,' ,"' ,, ,
1,"Zi'L '. ,-'t' 'dl 1. -1,!ii,, .I--., I ".
U 'p I 1 1 -,,,, i ,: ,,-,I, I ':-,
0 e ,Cht'.1., oil 1 'cbipr,,. ,C rttu, , --- o Re W, CI I" , 1, r I I -1- I _;.,
'i't chilgodo A ,an ... I'-, ,, I _T, de if ,At I z ll --- . 11 :1 I I I .,., 1. I ,,,, I rIt ,,t -,,J, '',
,'A' 'I'Cr No ge podrin eniplear I ,! d'! , ""r, 1. ,,I ,
do jnni'diRt. on, 'It,6-,,,,, g" 1,,, ,; 7 -" ',P, ',-,-,'.-,;' ,!- Dedenoin tees buques d, '. - (A ronvocatoria me ha r ,,,,,t ,All, , -,, "' __%"' "- I "I I i r I ,, 11 I 4' I"'It I ,
Nll.ooot.ri,11. AhlA ,) GIii- ,o "Ityn E.I:. Ion A~- , I I ", I itj. d ,I I 1- I', en artiel,10% ; I ol tie haver en egtoI; diai '" i.Itti f-lt,,d Par,, -I-, ,no de I Ili oi",I!, t,!' 1, ,.,, ,
d-hpn ftlebn 1-111 ,I I ." I I I I I --- 11, rA ,I!11 7 , , r It g its
,. ,, a II eircc,", Cl "I'll -_ I TI ent-c., vadf, d r ,_,, I ,
V1, 2V fAT'- ', I I 1, ", ', r W-1i, IM I!_" lilil., I 11 r!i
"I P-i,,d. ,.t t ...... C, I_ I 'IVASIIINGTji Sw, V (rP--PA7-1,,,iv- ., G.iJ- 13e i I W CTMNGTOX S. I I I. "" ,
I, .; Y!I0%QTA, .or fl, ,
. Admtiatrtri6n j, Cco-t7Ari ,i;- -i p, I ,"I
it, 1k.b. -Coci-s p ,-- fI, ,.,- FCn6,,,, _oi "Itinti-I -11 s ,- "ri, -, -- 1 It. ; r., el- I I' -'r "I, ". r _, I ,C '.- ; I I 11 I
ri Atriilljin tit , _. - -1 L r I j", 'I"'t, A 'I, "' I I I 1 111 ',
'a j "n. 1 ,ta A it," 11A iiot -- IA lr ",-- L :_1 .1 'Irr- I li I .1 : i 11 I I IA ,,,, ,"Pttr- , "I'l
, 1.1-", - ,,,-,I rf, ) If 6 'I, I',, _", :' .. '.
'b-t- '- It% "i,. ,;"' *,r" og ,- _,b-,i 4, F _,-airc, if o evaoa -, '! Lloq-. dt :,.,7 -,.,, , ,- 1'. lit , I''11" "'I, "'. ', r ,"'.1""'
d- ric 1, -%ti- -.1 riii'dol- ii. 'tT 1 ,I t d, I, w,, -, ,,, ", -r" "' ,
, 11 ;.Ar, "t,, I"" ,.,.- ., I ," I r , l ........ 6" 'je.o', 6- 1,; I- on P<>d I I'll , , ,
, 66,. ,, ,bft.-rr, I- ii-l"t- pidan forid" O sue -_-rle-ftio -- -Im :,.,t" ., , 1, I I : I -,), ,W *t"thtt".... It. Par. rI I , -o I,". '. il -1 I --- I I I I 11 1_ :, r _ __ I ,, I ,I pml ,,;, f'f ... : -'.', ,,,,
,.P, I I I - j "I I 1 1-1 , , ." ''di Itildl (10C 'A 111 1 11-1t- -Ii-1- do ),-z I ", -- -1 i 1- 1. r.n- 'It."CA" I -, "I I I I ... iegtti 1,, f'y 4 (""itt,"Il'. y I I I
-df ,o Cpniori I, al G 1_,,-, en, nC ,J1r1C_1
If v I _, , ,6,!j, C-1-ortI -, I'I -, '_- :1, ,, ---, f I : ,_- .,Al, t"hi, ,11,,,,,-Ii ,,,,,, -, -111 t,- ,
Mae o .In, 11 --I ,- F-A de MII 1. eI.tm' -1" j" -, )a ; ,_ t.,q- : ,, "l-.1- ,a I" ,i-'. iniCt, f,,ttnet dr, IA :, '! I , A 't f 1 1, "'ItI., h- In -,k I.b l ,1 1-1,-, "t"." -,--h- 1- a t_- :C, 115 VI,!I,.-- 6 ,dn Pit.* ,n,;-tI.o.tI.1 -- .) I 11 'fl-Inv",
.... '..; ,etou- q- I- -;-- d. -, -VA P.- -" I I 1, , i I 1 I r, ", "" , 1111" ,I I 11:, , "i", """,,III,, ,I A,,,, or, T.A
it n ra i, -- I. -, -, -i tn- I I I IL .d a a'. ",
te futro" do ,,-, --A it,, _MA5 rofro'Carr's to ,W I C .,.in ]A ....... -WIC, d. ,, dde d, 1. f-w- ,I, YIgoi;
I 11boiIIIII, md, 4,1i;ni- !], _i:I 11 -I:n ,, - I -'_.__- -, --., I ,, wad" d'i
11 lz d, cC,,-A,. 3cii- It'I ,,C;-. ." ,,, r I I 7 - , "; 'no 1- or ., -, d"'I'n". 'w.tegia dc Del,
hAc It ,, oat"'I"A d I ,A, ri. If .. I I ,, I I 1"o ,,, 1, "t lr, I 1 re lcr d"'r" d" qu,
TII !1- rnc- Y illp- foi.9-I-I ', -r _- ,)"r,'IA,1 0 1,
ateno ,do t. 7"', n_ -- -- I i ;1 - S tt. I I~, I ,. 0'. ,r, ", - PIAInu , 'A I, -ii K, -df. c-dId, I. ... if" I 1,,-, ,",,I& 1Y1,1j,-,d,
r doA-do A ,ct,,,4 t-r. y or, .yt-,I,,,t que o,, ct -. cco- I L, I I I 1__I, I,"etA _o I ,, ,_ t, __ ,n,,__ 11, -- I in i, "t,
Ad"I"Fle- -ye,111. ti'aparttri, trin,_,,an A 11 rthaull ; er-o-'I'vo, I I : l R ") r, ,e , ,4. w ,,ti,,,,i,,,,1,1i. 1;! u ,
11 ,t -, I _-11.11 , : ---;ir ,,, 4 Hn .,,I,, 1'r ,ot"4P"-III,, ir
, rmn , -10 ., I 1-111, "'n" h. ",, !J 'I.1. "'t vl- d, -,6,, -1 I'. -Q-d d. I- -Y-e. di- ,
r tift los diputado, 1,bc, tAa ,1.,, oojA ,-,- -; I -, rdw",. ; __ ': itlCmIt- - ", , .:-, -- -- , it-id. -0 dC 2 001) Ono I I 14,
ne t "'I- idId.. r,,-ho-I11 Lt. lCS4 at, rf 6 a 1A ,,,, 5 ,id 6ita-;"Fa ,: t --. -, ui n l tr r ,. -.1 c ', a: ,Xtr, I I 1 -,7 -1 .. .... ,,a C - t hh, ,, Pwlai,, Ariolw, f-,Ie,, I, et w hIlIC114, FII Mon 4ocon'. ,Iual quit to, As ,A mt- "" P. -T. -". I _,: rn "' ne n Go--, (;,III,,-. L,,,n VAIr, t", ,'11 11- I-A fut"91eli.TrIal ,,flir7, ,inc de, ""O." -, c, ..-,, _., :"- "M X.11"
r 1 I --"', 11 P", It
- 11 I I I I z -t.-I of'- t,
r,6 -- 1 1 I i - In 11 Zj 1'd. "., l ,."I" 11-1-m ,,,I, ,,A -1 11,,91d. -ddM. ;,1c,-I- jd l die Illwli -111ca I 01 ,.I'.
,,, I !'i.o I _, y, -, , , -; ,7 "e, jrIta r"Re I I I """Ili In ""'i, ,,-, ,, .",,,V.11
ut i, j, ? ', r A -; ,',,.,_dWA- -p" ... TA r'o '-i nt"I'Ico d. I., -1111 b- 1I.t 01 Vtirt dc,, ltatid,, A 1"s na,
Ce. I At -,ttfa, .1 ei.curaii qu ple,, P'in-' ,h, ,arifc ; .1 ", -. r ;- ,r. 'o i,
Dr., C 6 -yc, W. Wrat" chr- on ,,, ,.,t -, -_ I b"", d,, J
,hilL dii. q., cA "frarrarrIent, ,el '. it 1' td i,.-7 -' 11 -, , _, ;,, , ,C_, dtt C ,
-, _IX-11 ,- -- I -,Jp _'jirciI !ior, -, At, LA ,iII-I6o It-,I-a dl p11I ,l "
, 1 I -, i'Ai"n't-, a] dt RII
L- -- dT!e,,j_ I = i ;Itlliadlll ro sef"".1,
I,, 'Corolin ,a C .11 "I ;, 'I it" "'r DIchs i-,talaclonet, t-1,16t, I,- -t' 1; ,,":t"A' C1 -i ,, ,d, d c- ,,, It., hoblandd., ,,,
I C 'i cld- '-1- to dC I _1 It, ,, I. l-W, : tz nA
""" '- i" "' 1 !I, -- -, -_ ,,, ,_n, d';-, .1 V ic'l P,
--6. Ct,,I .-C',' 'r','I PICe tie fT
'.) ,! 4, I uriatIft
n rbI Clot, iCt" 11 L g-_" 'I '_ Li- 'il F_1 I '-,' ,,,7 ,," : ,, d'
-,., -k r., ,,, -3 Yip I "r, 1 : a! 1,IbIctratc.1o 11 Itcgonlello 1. II,, ', ,ido, 1-dCi te Inte-If,11,C, 1-11il
'A 4-,lr a_ "i. ;,, *l,,,o quit laii, ,,,,,, ,JA_ A 1. lit). 'Credina C 1, b"ta O ,,, K: , t - -- -- '- I- - I I~ I ,,&e-,,,- 7 ,1 'Flying Mipp It", llrlori !,_ ell-il.j r. 'I d-,ollo do b-bo, .,6,- ele, -l Stnil to ser car
rneraad.s ", Cin .%-C, ,_ ., 1w - , -g, -;- -, I~ -1- e, o la ullim. D-- coniunenax lutron Artrw noC-ieAmITt,,c:fn de Sandia, Estado da Nuevo Mr. 1- 't-IoR lib-l" "I'd- 'I", --- 'let Cominf.rini, fnitnrntax do
!er,- -, ; i_ .j- _- I, ; 111-- 11 I'll --- ,,,, I .II tplna A ,ioc d, ,,j,,,,, li
i.n!'r, tornacen do 1.1 rar-.Iiil, J= -I ;-W- Y, t,, -i., I-- -n-g-_ 4)
Ctantnosq- pallil. l.bAfst* 8 ,-6VIjft -: tj j _, ,-, .It ; ", t, I cle- I munisw t4a)(La I Il ,,ilLof. ir- o *11 I U b&,
_ 11 tntrX,. ato7ic3 de L., AlAr.ca, -- CA d, 300 1w,,ot. ". hequen P )i I,,,, ,],,
_6, 8, _- ; - V. CIA I ,4 'i" CN Wji- Y 71R., 4"11Y no:111_ ob tr
I pirvowis -Utaft I
L0,VnRV_, ,epti-bire Z ",'I,,- I ," h-rix K. --; f.vI",V 5-,,,A P- .c el l If rte di t h-o CIO
- ,-.&,;, ,_: _. . I~ tic." te r1adi. d,, I-If, ,,,
_' ri , ti Ion, ,%, O' '
, .r"FSr 4 pnino- '*_- I 'sqANCRAt, , "'Wt)nI.I! Qo) t"A do "61.7, 'n pla do IA CA 11 It,
dIEI G. Jtrrio laboiri,!. i:tir Hari una ,t ieita a 1_4" -" I 1 t_?, o;'_', :!, Ii, , "W_ L,. r CA Mt "111 R1Il1a1r1111111A1Ac% denonclar
, ni- - it .-* I. C,1 ,- I- fIo,-CI6n rArt 4 ,I dcrnct-I, A'I"WAS
'ech-6 2. Jotin;- A- I- -t_ A!, ,- ---,, n In, ,f ui6dio .,Pl C, -, Irt,don do rlre- ro"t- ,an
,Ad ran p.,A q- a, ,, ,,, -, I, s el Gencra)isirncl F r a n c o 'A j'1 :' -- -- "' C, ; -, -,, t e bta v A i,,, 11;,' ,11 d aontiradA, tir tdoa I., TOrro, ,ir, l, A, d t""'tna N, ,I, KCnlIC, Y
t I - .1 R IM 1 %u q- t .... rta f,;,- Vojto, Avip, *I "do 11 I olo 111!
ri -;_ ITVIA114_ ,16 ., ,,,,,,, ,-",., ,,, i,. ', unidci, ---- 'I" 11= 11 ; : 4t ...,
I,,t= ntO elation g, "__ __ -P,-,6-, __ 2 r' r '. C At
.,4 I;- r, --: !- ot c 50, Itti Is- tCz1.1'. ,I 'au- -, ni-tta, -, '. do .1arl- ill, g'. r "!;- 1A,:Uiuon
ran B rettift. Y 10 I ,,I I I : , t l"ADPlD, rf Z'r CAP' -_ 1: _, ._ _1.z 11 n, NIt ,I -aAx,,, ,-H "'Int an A COMMKON JUNTO* FCL R"RY I If 'ID ,, 1 I , _hIa A.,
itoo,- -- ,,, I I_., L 1, , I _1-Iio_' d. -- 4 C h ,, , 91 T ,,- 1. "On R'r 4, A lpI, ) -,
! I "I V ii, 1 $I d,
t nA'&orCrnI, z,,.x,- , z', , F --k _. ,,
" oi,"t.t 1 V ,I. in. li jt"!", .f .-"i' I K_ -_- i I 3EYTANTZ XUR"Ir Y JaLnm][H ', C -g, Q do IR allullf, d, t,,-, 1 I, F "."':1 -, Inca, M
'I 1 o, -1 dAdo -Cti, At 1, ", I I I 1-1 7 ") 7 #. U,
I.- Q ,t .:T _L ... --' I 1- I .1u," .I ei -_, qc'. .h- W. I ': I I I,., ,, V ibb.l. A n -C
r"- :- tl& I TRO DR rSTADO ,MARV',' II -I',.: ._ :,,' IT cn'o "111,1 'Ifle. 11 ", ) ,,!- I "I 1 .11__ : ". 1.
'bia t -: ,-, t I -, 4, tq." PZ r' ]%-,'% 4- : .d. -, .- ': ":- I i r-, : _- : '-, -;1 s I Vk, Rlr I,;A;oooh,,, N. IAP l I .,:" ,-, -r., I t or, r! ,
Fin I 1, I _1111: ', 1 *_11'1 1 "T, ;;, 44,4- 4, i,- 9- _tX, F & ,
,,, I I- ,,, ,, I -_ MIS c.p; ,'.-_ t'-,-,.: ', _o "n, -I. , -."-d,
, ), !, -i, o"Ittiam."Can, J. '140
, ; ., 'Ll rt --,,
CA- ."I'-.0. kc, 1 = 3 it 1, .." do
U.W, I I-te'. 'I ,,,, ,!, '-d'A .,.!!" S_7 11 ul'*"Z Ic .", 'I; A In."o,1111- 41.1" I -- I
,, A IR -II-, It = 1_. zor M,:oey Mt A MIA noth. e,, I A.- vttljt. t-tl do .'U'A &,,i Rq4r,,do lot
, ,, ,, I, -0 = "J*UAOS .yv R- 1
file w ; ; = ,- cee'e-d.
16; - -- ___ ., ,_ q.- -, 4, Y -d, All,- 'Mi- 11:1: ,,, F, ,,, ,,,[ ,;,,, ,,,, ,., l,.,Z,%, -,Z., t ,= I I1 ). Vom -, ot' 1 I-'.1 gt r,, , ;,,],u i I Z:I)ftw ftlI ru"17 _'i ti o- _i :&4 .Trh, C. "0 IIII 11!_ 1 1 ;1.;11_, .,i, q_Ir .... di0I-.U,6r*ftA1,0rft earow.
v4n, 7 -1 .."'k- -, P ,
, rom"M ?IL0Vw1C*V.1it 1 I :107_1. se7t n 4 I'Ioe- r ICZ.- PT ". q.ir 4q- 7 0 1-&reu, ,s ,41 i-i'll-10 t-1,11 1.41v4w" 6- -1_ .11-uo-" otpro.o.'"
-Z.,-Astridn i"ItIrc!QeAl tit 'T W 44d,,t 1110.0,, un ,t, 1,il f d dlts dil
)..-. _1A rit Ikj ter 'Mos!g ,ante
- e__ r - t, T -, -4 -%_ S_ Her- t, Y_ 1. LA pftid. d4
I!1- -zI,!,r, %-, ,Tl ,.- i,.7.-I7. ,L',,--R1; it ,-10 _T'. I-J. .1 , ut '.4 n a w ;1, %
t co,; r ..... 1^ "",
FAgz : 2, ..l'i"'I' 1'. ,;_1111 PtIM91IM 1!mn r "; q_ *W '. ".1it, (" -,
4#1 -- .. oo. U. IS: : 21 __7- -".nt" -,:- L, _. .,n _, ie I I I r-', Z .1 _1_11 I ) ,a I A -,,-,", , : -. h- 9- ,I IrIiranro d#
- po-,o, ,_ no n !_- I~ =--n Vx ti n At 'I,
on : .woad, i ;r No4-I.- i __4 M ni: ,Ci4,m ,- I ;Ir I- ,Iptn i,,.I..t.& f,.,-"",i multarnn htrtfl ., .1 , I ', d"ot"', ati-etn- i. tch.. "" of .IC Afr[
%,ed .Wl',,,b, It- 1 '_ A- ___ Ct :, j ', ', I. ......... I .. .... .. .... dip ,-o c. I'! bi I -1 1 71 q; , d. "jo ", , I 1 "o , "i" ""' ",I, i
14 P#rt-CIO Cooi c lkd- I I, I ',- NT, I -, i, 3C F - r. , orrocid., t h, 1j, -- d,,, 'iI.
. ,
deu i ,,, T -- -, r -, --;. ? ', i, 4_ _- i
_, See, MIO, ....... r Re 'c"d %""_IIJ teganse his sidprfir
, 1 1 ,- I.,:, .!i;-_,;A 'n 1 ,_ ,_- Parece inevitable la rupture en "' ," r cl
WP, )", ,,,, I, gicas de i", ,oi", !.,' "", , P-%,,I, I--- ... M.""'i -4 -_I_ -Idor -! ] j,---tloslr.,,I -_ -, I ', oldon- j I
_ 1Pe,*!-- R" i;"" --,, fArr- ri -, 1111
der, o, ,!- q- ,!":, -1, r A n,6 ", H., I- ,,, ,, ,
, [,i, ,-_ (1, "'idrA IA f, -:.- ,, NI-l'."',
, -It- IZ111 -I_ .14-18 negomewnes sobre-fterlin ; ,
d2d on ,,,, E. V a las demands .1 C. 1. 0 1 ': 'T' P -g Ira ,-tl- 11,
Pl,.,, I ,, "". ... I ,
I e- ", q- '12OIo -1, .. 'fiti"a." ,Id,- , .. ,.
41 1,oi 0. 'It, 1-1 -- - I ; T-1, "
I .gr- Tre c-,-Ir ,1,,,,,I ., -1
.4 I -, ., P .1 geltle- ..; ler ," "a
ift. -_ Cc"" sytr E a fi *
"A ,,I I -; _11rT 41, I I iia 1, ,.P ixi d, 7-n , i ; Los Ali d., acordaron boiewear Ms discusiwwg
.9 __ !_ I 1,ballo Do"r i"Itportantes rrirzipresas areptaran ZaA Il S -; Y 1. ,,, dl '. a-Ft lvl .-I -iiiiito torroor lii 1, 11 1'671 11 I I -t'l 111;H...
d., 0, '. -I'v, r g it "_"nIjiat InSX, of.
k3 "t ag ,- I ., fi-t- IZ!, ,oiT"C-n,,I.
Chiuch It -, i-- ii, ; pericion#o ,J rpras $Obre pfnfitin.segur, I 1.' -, ,,, ... ii, hI quo log sovikicox cumplan sus promos
;C.L.. W.V l ,,, ='u'lo""'t ,,, ir ,,'I ,ecorro, rodo.terneritI)A lacritte,
"all Una I'll I~ I I --- ___ ,I frmu ds Ate#7 I ,, i' __ ra j, P.1jt-.d,,, Bud Mt, no 10
' TTSK-11 j: r, :mlufs do 11 jrni-, and
del d-,aui I~ -: 1- z, I Pit -K CIRS !R- Arlri, En vij ri, IZ- ,;, '! L RPRIAW, oijen In .l )I;.n et,! ,Cir, _r
1 t AN-:C N, Flc 21 Un:111' I V- 11, .1' a I n'lion- t0e a, "_ "PLjotaI 29 tunitod)z dro Ado ], 11. A w l-.I, Ial,,I n,,.,,,,
1. 3 I !do -7 .I q.-kIdItR .ni ,I, nIn 'igi If
-'A I' I __ '-'--"--'v' a '-"I' t t- I Intu"_ rt-nd. -! ,nig_ -O.TAtifCtj, P d, An _', I, , it," de, ,,, corooltt n, 1, a Tz ha
" I. P"Wern "" If";'t ,I1" 1' I T I I "I )- 1."iti.n. Jo ,, ol-RdI, o'
I'Ad.A ro" I d "; , ,: Z- -, -- , -, ,,, " I I .1 I .,tAw fl, Ice for-car"I ,,Ado o ll ia do,,"a
,is)6,, P"., I- 11 li, 1. '4', ,-, I i it A =Y. -iC.1",i ..If-- -. '. .7 1. trSoi-Or-1 I ,rratAr at ,able
- las ,,,- j -,_, ,, I, tctl a,, Ait uotQrts I _11t. cav.r tr.nChentia "dedor de lax
1 ., ,tm'ra tntrt IW"It, ,, -, -ecti.t-, T.dcn Ira ferrd ICA t'e- ti- f- 'ta ,,,- un oRfee- pi,, ilti, , I ; ,, I -11
ptrit-c. rci-t". Cit. : "" ,. ,;" , %' , ; ,% C _,!, _,'--,, i, __ T,;.,,,, ;."In el _' n , , 11 -Pf I ,I "n".1 -- L- d plcc,4t C
, 7 1 I _:-*1 -11 r I : ,- I '.
.PCt,-d.d I I ', I I -1 . j , : 11 4 -..It. d"Idi-Io ,Ad- de R-lio j "id., '4X
,, 11 I I ,I t%,Ip, ,, -, ", 'Ine'steAts CIIA- de jo 'u", ba ;
forra blaao '-Z 1, ,,', ,',' L- '' : I I t ;--,- I ,a i,
, ', I "K I, ; ,: I CR' " - ... 1.1 I 11 I -t- gal-allf." .I,,, IZ !;Z" ',',,:
I ;- "' 11 I -', ,n central que ', "_ ,' c_ B .: -, hwa 14- Ice ha le."' pr Z A"A $,I C, 72i g ,Ilo qluf, f]I
RC,0, 4. I ,, t ' I -11 -4 -4rtl" fror, ,- ,a aafribliea I 1 itilerra, ,100 one ,A'i '. d CO'.
C en I ".1 I 11110 '. ,, - ,
I t, n do U .-- IA rliO I :, I I I _'_ I -1 41-. ,I n-iir IR I I
orn". 7 g6i' I [ 7 ""I, 11, iLl ., ."- -, 'I,- ,,,, I "on"', il dociil o k'dat' ;!!9I Eleva C. PriQ una ley al ,I Ut I, Ira, do d, ArrietRd Y 0
n, do t-- :, J- L ,. ,,, - ,- 1, I iC, t;;If IN ",I citntalta lui torclat ton
iel" ir ,Apid_-IL, cj_,Iilnc,, ,'_ 1 .t I -, ', -, ,' ', ,','_ ,' _"_ 'z &tudi in el ini r)a*A e" ,, ,,- C=u ir- do M.. T;, h_!__ o a., ,onpettvos .lo.11 c tOllol: Congreso para liquidar "I""a 1'tar ton 't'A "C'encla'
,I;m 11 i, , - , """ Z ; I I T-, 1 '4o, 1 q "Ituvieron on lnrli, ,I R.pt-. &I TI.W. ill -tA
11 I ", I I -- I _1 :_, I CU. "pluarabre 29, IAP
I 11 -, 7 *- 'I.e of m 1 f r. 1, nQ r.,A, Itd a. mos
nert.,6: ( I,-,hM ,Y- 1. .,i -d I I A en I zai n e g a c i a c I o rte # vi, 7 di plqfl, ,_ ao", "do adendos a log veterans r1linion SoVI'I'Ll" hS dinuncAdo ti
,Co P, to I (III, A i,,,,i,, I I _1 I I f r" "It! do _.do I-o 1, i,_ e oblonR It
:_ If, del control Attinlico I ni an Pita, it"rn-, ft.; n
O"t. ro, t'ol.w to ot, I- I I ; T !rlllil ul= "I I ,,,' ', _.,,,, ,, Za . Y i Tang no I Nr ot do on mon,;Mje, rfribido, trA Adc, do AYUdX miI
I511 '. :1 I 1-11 I 1. "I 1, __ d & , aitplon 3 ; L,. Ali" faniCinnalt. "-'Al. e"' A', ,,n of ornerear, ej pre lldtnco do v A, .1no.d. Quo at .1Y.1%1;1
IA 71 lu 11 "I do At "-:c' 0 Pr4 In Zcc (I a ., _, .-, _C7 , t CIra Tr 1A two to ,
_ C II _" _e ,,a bri n 0 1 ,I a I ,
11 h ,it ,,,-,n 1,aV,1,.,TI -P*r. tor, limpauI.." i" g, od. Cut "a '_ CA
A u -11 td'w, it" I r -;I 1 r 5, '
;1, -, _>k _p.tbo, J, I o 11I.P C." ni sto u- ___ ,,, -- 1. -j.- , -1 ,- ,I hg P- r- tAC.- it 4 i on ,to- hootit,
# C I -,, , ; L* I - r ,P nll ,' kP -".', n ,-V,,, i ,, s I r I".. ,I111'1_1 n c,,i,,,%, r"
hurif, , C--", I o - f 17- 18AC411nng' ,Cc% ,olwiorta do 1. 14-trR pef-la, n & V W
r, , ;, . ii ;,",_- ,!-,!,, t:-c-r, ', or !Adg one ),y qua roavelv, 0 Oita Inif 7 duoandc- ctntrA
I "'.1 bo 4 ., I', Y rl! 1, 1 -1 A Con-A,
"""' "I I "' in 11 p -- 34tilottical, negon ont. Int"gaft SY"
, L !, I I '. t I ,, 1 , ,1 J blacn. del ptgo do lioA Alit
Iabta'ri ,,,h,,, ,- ,,, r I -, _" , I -- Izttlrii*o, ,,- I_, :. 41, I o, ' 2 , ,-t -, ir' -lerf-Ine, ... i.iit -____, -, I;' - L, ,,, Rod-le, dtit,!, ijd on 'et'rancia do 1% Inditipari- PC, of reiriatrri deleg"o, do TWARIto, ; I ri-c4"Inon no quo "Prenv IIAC Clot y f.. nen Zxwiortit, Andrei Grornlibl. V
, Ord
cte to it , S "._, ,, ,I , ", ,I .. A 1,rr,, "- -v.,' jr""It- --1 I'll ,ntan A ion F tttlos urildos, d
,,, : ;, ,, ,, L '_ 7 _, ,I rn"' .t tonin ,nAns I, ,no retail Y 11"Ancl., d1jereri ,4 cufU2 Aunt F CA d OC4 11"",.,iic ,, C lorxli, 41 q- d A 1. .rrojo ,rov -dr, I, 0 an 0 qgon In rgA o do ft w do Yugo$
"
, I _.V_,a, taj)jtiaf,
,If "I I I 1 7 ,,,,, li_ r ,a.. dat % ,In, ,ut 1, f !16 o ", 1.
t ', t 11 I N, "' "' -- I~ .-- ,;CA, l". ll"P,;., 1.11,1 94,. o -1I0-Vj- ncivat ,II 1 atrlo .no or,"'. 1,v ndre"O ade ,'. Lz J Atrro,,Ic
hn- I : n--r-ort, I i, ;VI c ,, I morilmnao Ian taltp4laI El trottarto anortbt ,n IM y it$
. TZ 'W""i", A !'n 'rit"'. ,, ,; ' :" t "', llf'7 L I _-_- '1 't Cl .1 r - ., -I"- ; ,, I I retirlo aritmas A I'* tatartarneoft 'a itrmu.p. ri "i f-c," I .- 11 -1 ,, -tt ,, '. I -- a- --I- 1- An! ;ad,, m-1-- A 1 ; Ill t d C it ron CA Ley nerierO I Qua ,onotruitdo duraritt, I& psaada Run.
Pr, I ,r- herh W-r-A:
, )" 1, _: 11 In ;4- 1- do I.. -tro V t"=- 'L. notte el .tarno m-nuo. II. Ill '7 I," ,*t Ilil -, 11 :, __ ,_%,4.'Cjj q,,C nahtan ,,,mnofn 4 Qt of ;0
, tB" -, -_, ,i ., I I -'It, 14, ,i1-17 ,I 1i 11 ot- of
C;er fo do I$ 3y "'i" "I". at Aetna do elfera, m*
, ., .., _-_-':: a 16VI r CIO 4'
Gr- l3rt I .., L I ,I 11 I , L. _. C, 6-- n.d. lter, d, 1:ot co-It- ir-Ro, A hio. 1. ,do ;- 1A AtU-l6n Ronri6liat An b-
-L ., ..iI,. St. arub.ig., lon C- .dtl uc L. or ICY- Clot a] Ele- I'm 3o
d, tl I.' 'J, ,_, ;1; vo
.,-;,,- 1, Iarrnf : ,_ '. -, .; AR ni tcit rur- clitivo r= AI"CtCri dibldarrIto. -1 ftntt CrCratw :
, ,,, "", I r _l-doa Q- ---g., am"j" ),',-il In rea do let, "to.c." cid-Wen ildic.,, jquitf
no fill" ", , P) crfrto do 3 $ te anicuit euviCa)iIe It A u 3 0= 4orarict on I
'--n-1 I 0 , tL 1-linAl 11 ._ 1, 11 d, -." C.- ,P-cIA-,, 11" -la dprA,16n d-Past, el 1. WD
I ... r d, 1. ,,,*, on ;,_ Iirl A-t dele .tic C-vacrC1,Ca D u at Croril we calpa insletan an at no , ; ., ': depa a mucrit del er, naltrusarti do
.; ,, ,, 4-.C 1 dO eO I tentrnoin nosCrr
no mt-'. dA 1 ,. d, t, "tz -,,,,,, I W""., -.1d. 'O del iartf jo 3, pArrafni print de, I&
S, L i,
', ; I .. 4 I I I 1- -, 1,iuA 'rut 7,1- -it ,.h. q- 1 ; 1.h-6 11- A Ion Ct$t, ,tt 6.,TT# ,,,; ,I 'frf orn %,I C, _e IfIato terror
Alr " A ", 4 'C' ., felt, ono I Y 1, dlog-16r, del ar. ROlaclOnen EX fS ,ACC Io RAJ 1 Y
nifun _V ,",:, ._ "' ' ---, ,,L-_' t Az ,,, I S,,, ,,. oa," n o
r %dft Y cltfadk ,I, lo" 4 11 I = "Yod, 'I, duicasitnts on dl bas a tie la Ley n mera 12. .tl. d- an- Cormurl6w. so
a, -- I a Qu* L" tooRtrancion" do Dierlift fifiC_ ACUS6 do hatior torlitiatritalt, ,on rIar_ -, ,,,.,T, -,I-,crf_ ic, .?Intocc i l"a 41 Ik 1 -. "Iu 11 I -- -1 _- ,I, 1 tznAo % rri hQr,4 raium
lib-, trv ir_ ,,, fC_ F, Initir o-id i iFinillu W IS Y4. iI I- otdoo.d-g; 11 Co-c). ,It C- te- Ci- V Vit"It- pact, dift,
;7r, -!Plitta f ".
diAot. 11 I 5' r, atlt tao u7tr tt w 11
;. -q-itz. I ciLler" de FC1, pra "Romaliur"
'inow ': !, ,,_Albi rno feder It;,
h. h-111,11-.0-11" ,2z I 1. ,do Be H aflan culpable, 4-ca- vs'tsg al.w6nrotdtb.'r deprToiw". ty"
- ,toa," itin ,, u ,. I, A um entar n 1 "I ',., -, Ir a 1 4 -;iaadol pari'
- ,,, ,&C :.iCo_ I xth-l.. debido a 1 dfrIunnit di, WIte tratOoOrt.4 =6
Ili rt1-,,I- I.Y- it, ,,,tint6,,T.,,1 I Una, Europa libre, no com unista, q.' I'-'= '.. h- plid. lc
IS Coorr. .i,-V_ I .to tmo urion P40
1. ,,, ..C- , -V Al I 'I I C" = Iein!C17Y'11111= 11. a 14
h1loda, :- ", ", , _7t' I "I.,,- -V t, t .,,.,u,,.' t,-,, n-i' ,,i.A a,, Iiai d 4n a la ,na Iningle, do 1. 'x-- wo 1A do.: larratia, do dtfratnnin, tri &rlnl
Uiti ,I J, 11# i ill- salario a los de tral
MA C-17 '--' ol 1141C l 11 719 kck7k FtIII. N-- Y-', ,P esel provecto bfisico de Los E. U. "I' --_ Ml6tr riolquolat.a.
f", .. ,.tt, c_ N !*- iii,4 ; IIIl I i -,),,, 'i "de" I" rat.d. = .-WYALIco''Ill.
, __ ___ III .1.4. on nr)
cI% d."41 11 Ij ,on do ix, iK7 I a.,. 4,
ttrro,,,Sri % del oWe dt ", lac.l. Tito y V. M Molotov. fn'7 znrn 8, 0 7;a- Belli 11 "R osa faiclenta quo wrigunt de PA
,a I, ,- -rl-n, a os ,-et---- .tAZAr-,, 7t1__i ISS1, 'I obreros I o;r-, -, 141!t It ", 1 -de Tokio" 'do It ',a ,,, -5, Ana- -1,
11-M , ,, ,: -- d- - -- I It'otarti ei Congreso una asignuci6n pUra ayudar no on Im ,,* "'ri"J. 1w PO.
on ,Ianz rl ,,n,
- -, ." 20O r i,000 1, ;;I, .11-l"". "p- h- cot,, ,i dA d.r P hatiles ront- .%,ra.
" '. _i_ I al extranjerict por unfolal de $5,809,990 A,'"
I I I "robaa i, prooriwan A, unnar met. G ,B",. 'ei "h ,,.,,,Ii ,,. ..,i,-- I -I' '- .C1mWAtr26&ri do Ion larro,"""" Durawe 4 dias estnvo w. tonjoIlloW lon"A Atrrntrua;
; eontroiadA pt, 1 -it, h.b-&,
, 1. ,,, C. Ik, III -th,6il'tactco oi ,', Conjurado el conflicto- ', -'P' ,
Po VGTO, I "" ,- I"C'e., udtnni D-ton- wadt
na jquj r I 1, 1- "-!. W ', Iz, 7 ,t, N, ,Lj in Cut Ajud, -arriarn"'t. 1-edatIi-t ., cuiI par. Artier deliberando el Jurado .utua an c Ce gucri. ruti-a oairI
E d'7i, I ,,z;,e;ro= *0n-1 que parew-in inminienteex 7-n "nAr"W'111-1 11 9 .- tarneole dot= 'fit ,iir- dtn CU
h d"Piai. do s4va 'it-, ; t1. Alem.."a"
., I Asook 1. Y-d M_ C.RAI*AiIi, - = C'.' 'er;."In ;',t'J. IZ'lli "_' 'C l Quieren for7ar ell Rerlin 14 aus .Ikaft',
5 vAN FRANCISCO, Spt, 29, 'Ur", Alima in nOts 'to' 11t4II1A Ta, die,! 4', '. d, 6.4t, on iw.l PARM 'Iiitnuoe w.,fV4jIod1_ tow, 4 ;::olioo" i t' Jkw IC ne I- ,1 on loro riurt do ta,,i In 1. t-In. ;C- In q., I- 11 ta devaluaci6n de mareo R- do Tckioi% f- d-I.,AdA -1- Itit-11. 11- ,1 I,,- do Suawmt bA
adocad, _, & _- __ F-I cooll V" V* W= accord intern. uictiI Trutt- o traeaas
i,-. VWa M oob, 1. ,-= r n; = tAp" uroct. to !, -, I I =d; IiI.11 : Comilerejo et lblt esta ,nebt del delito de tral- dCramtIVI, ii le 'IS ,Q tennalltt,3 YU,ita,- I N.". pvrRorr, mit qw 20, C- ,- M gr'n'tt .6,etz.'aw it"11, para niejorar All 'Ilo, Awla -, Il,- -ft.pirar"t. con.
rd,' A,*~ ff""rO 11b 41 Un aa,,lAo0I unico On' ei t 9= Un -i-'Ca dj. ,lot Ion P_ L tt legun of wre" to de'Dole..,
d, lifa ,_ tit oo., tin e (IQ
"' rI- co$41 ";-C ,Ttto,
"S oilil-ti plura Vii Jurado Fedvrai. in
do ,arr j-I.- piandt it-lo-K."" P-r ., .fp Ito depencin totalintento do
.,i- It- grm A ,;Covl= do 1. ?Ord ,,4 I Is U On BoVit"t" Y I
fn"14""- to= r, P.- rivrop. dent'. or
dad S7 O. l ,;*- ltMg'jd1e0CiI rt -0 Ile"T
A Yt alt" r. lmbrc -, h-bres X 1.
niestI5 L I hay Las pmiff _.deFW rn_ ;;= do efie, d2T. Z", --i-, 0 5 ao n A ,,= ". veonnno ,,M ,,N A'o; ,,, A .. rrAj'1w Tegurt -alrcul(ai IcAperialiarw mtran inM
_' Iler Konrad not # la at' O
Pionibilid-d do rtfAabW4. n."-,i-d bf.cao -p on. 'ralt
.n rof ,it y It. ua A qct, tapriin ?,ijoiot ,tco 7 ,.a_.Pqj.eI d* on- Q.1ont div IYAIIOI- 41 33 Ail do habor tmi. Tndog ,toa bttl- ti n quar 0)
It or O *bSj.d Ce. '_ a tno A1f ma1n"T ,,Cr.,IO t1wra"'re Y ayu mut'as
= & tt Dw "onot .hj,,"' "a,'InI w4ion.d '. ,[%ih1d n C
Ctinhio do PnItI -Cditpte ton tl At= Q. ,Cl- loa, C-"- d, ro ld:: 4'ao j a =,n
ad, ralublecoo- obim = In- ft forwels c. uSn- ell tmn 'IV I .1 A. r o ," --air-d
fl.= r. do it est."Jd -ion 15nal pu o de line .A. at na t Vo d li ooouu an e,,tuo- pur romptr at do ",tavoi ct 1, AV o, ,If.. an 11. f. tgutroo. Itle21 ,ii X60001m, Qtotkue So it" 'u;:& MA. loot" on Oo*% Id 0 1 Ode, ta wo al durante pn period do Cuatro, Was. Q entTe a U, 6 Y yugtaxioIS esitnlina". WW toiatat As. do i, 1-ton =;" do millonen do, d6l.r- = antAi d1i'litoOneIL t3r,"Int"'t CAeroo It or .1'. 'ROu de Toloo" ha quedado %I ll 14II
I
-td Ian M-ffo tAc- )n = t6ftf- F,,impit,, car- r lrooll io ,Call,
Lyttaltor, reths, (-ft!::Z% .-.-,_-= 7odirle, I,1i=T=Wanj1iteAqoe, enet= ,Qtrol 4 e5a demqr. i: do po I Actual 00-.1crm
Sir M itASr It- "jolt multo de ifirz y giaajav.,
OlSolistro do RstIqdt, r9flo, 1; I it Igobtu In4olbirld MlIto Dingur, luxeloglel fitalwelie rnarL Clot. "Uo, = "A111115 a Inn= ,It ly= .. ,
t.j I, I a ran -10A ort Ded, he
1:4111 A Y = 134 1&ctionen po- "Il d6 h;- mutrIc, tIempo. Colm.
, ei NA 'k q- A"- Starr" n5 We. ,. is segirridad m orntdcfca ng'l:.,C ,:rr
on -: "t""3M. &E do lftlt!:% ,,,
1. VWX .6:. ein PkX Al ="l aft.44 z 41 nals"
C; 0"- Iot-I- dC I. vial 1-k-6- ftift 2A.ft ow toot = = M= P b= =1
.= ,u En, lu, .4 t Cit.= quiet 'ViAo b%9 ." I' = ".' = ll- i- di-Igand'a PIO, ggud. _ 441= 1=. 1111I=W*
.-Iroto J. ru 00bitr- do tone UrA 1114 mile y = Ug"" lj;LCZ t qUe deorSM. flArrintioireit por na
i -,- ,,,,,,= A ,,A C, pl. :; dev dio, er= rlad. rSefa 1, uwpn sovitticni 04*rlmPoirot 'ew- ,* .I O,, LA. iae- tMito i.tluyt, Sturman'. dt a I tl l naeoit dtir da ta, roendtoon _rm T a t-on; do LICS r-Rovtoi & el t'abalo do P'i b;E' erits ,,a -,Ir-r or% P -,III,,
rion. I ihiuu El r CA 10
lo ,in === %; ==4 =i coo-, 'dC ,, =, .."an lattear.le earic
4= & ,:f 1W := .Y.A. 7 =;VMin del Ej C6 i6n paro d "I "" irarlds4ra, do toostod"
led& i- E. too. Qw XYZAtart. del Ptctc, de) AUAZVM y 1_,,, dice P. A norrie"10 a I n3ttoca ru ... oniondiAl, 1.4 twtt. IWRAin ,I 0 .314
- COM"AXAN X" AZCC&R EN -; an Aleraan- Aietr I S.bItf E3
do a- 0 do I., ob- d, .n!o.. 1:. ; I PrI intedion, ,tie defend ade. "t,, I FfsCal. tin -, .ro, jatn," .b. .00tituee,
tott'le ,on I f A que, MSPASOA19MCA Car
'I ,rl is,. WA wm I _,
toztes Weii., 1, ca-n 46. 4ft prop"A IMA. Pro- '. .TU."V a 1itly"M Grec"noa TI,, ,-dj-r, f-Con pnenerit.,- 7" -r.',* -'S "' ,"4.,' ''" ,L I tnil, ApMemo -,i-- O'L 0-1 I das ayti por ion alto, gmurionadus -11,r,1 ,, R. ,, 11 ecu!l tlelv M1T11_i.r4': 7 1_ _npt', -.o'-" : ? I A- ", 7,','
- alia6- oho J MIC ,rS V Is to ri
tll_ __ Loe p-S.- do Arototon y n and it J I t; '- t
fire, tbI t .16 ., p';i V, z ( I
,; 11 II Fi S ,;--,
: ,In,] irt,, :. = r -6-4. _Zn' Roti, d, t-a pt", I _'_ 1',,'I_ "It ,,_, r ",., 'I or*
rs= .iiI ton 11' 1;19;1I_ 111z I r= & jOradom tatuvttenan delititrAt"i, 'e, 11 -.1.".4 r- v'If.i.- ."
6-1. T1. "So, 4Z.- Botsw, Y L' ., ,_-- ,',' atonorej. lu. .1114% Ift
--- "" 'Z Iti: 'i bT.aZ on't..'.."in, In tot4l do hOrAm Y A mi"Oft LK,i;- ert, .,I- ;4 .". fit pa.,to "
M" At .on rote.6,n A "' ,"un Sir """
r1r. ,I 1-,Ueo :! rt -,,pr., --- S A _,-, I= Cf .C '.d.- uc.,CC.pf ... rcv, %.
;6ft %;Iwv n4 VtI_ t3 _, .1 otto, A-b.. tiento It goino,. C)'j, C,S quo ,larorniaba of gobilrto tj .1 *VACjiit 6. uat- dtu d"d, ,,.,, 11',- I, AlIti-S (71- 1-4luito,
'St(16 n qu porif4o rtci,6, -1,, di,
"V 'o ,JAgM A caa wU eikit6z el 5e- Z oeli V b' Adtn,- .. L- I I It 36, 1 rvo; on M E- 30 "Oto- ,e hiCieroo car" del tiano a, onottait
plooWe m ROTOGM OCCoauut. najtrjo %SS hoeAlld.a. de AfertsrI M fearrt do Me- I S'S, ml E"T* ,ilfr',' an A 'on una4'"1' I .0ra. at to$ *Ci..1Itn I
'AM! ""I'6 de 12 ,,. a Iderlo I _1 lz I I -I .
r I __ - __ __ --- __
I I I I I I I
I A O l '
PAGINA DOS DIARJO DE 1A MARINA -NTRNa,. 0 DE SEPT, DF 194II'll ,,,I
A itiwdi fitteNamptile tiara --- ---- -En, ari6n fleull los clieqiies a ,, Peregrinacio' Recalmn, Iox concej(des que se.
I 'In lil"(1f, el 4,jp(,Iltivo it ij C harlas P politics
Ios nm estros, cl Al de f,(Iii('(I(*I('Pll i t"Ni l( illj 'lei vitc (,A,) Ics inchl va eirt el, R etim Cir I I
-111111111 I'll I'll "I "I'll" "I'll" I I I "I 11 l ,,,I, ,, l.", -, ""I "", a ]a tum ba de I .-",--'' ---- 111111111-- 1 --I------- -,,-- __ ___
Sair bov rost rtiv fitt intra el sinterior-l'.1 fleficit i ,, ,i:,i: ,,,,,,,,,,,,,[,;,"", ""'I it
, I I I 'I ,_,!, ,.i. I'lldri .... ),ittiGOIse de 15,000 a 20,000, 10 title I Giiitlertlio Ttiltift Vh(riet(h. rf -prifivit test, te 10 Cr(
l I "A f, 11"!l"i"'Ti afad T re I
e;f 11,1cippills, aiiiowip if $20 000.000,direA. Prwlj,, ', ',,' -,, R owt p,,,(,,j por b, Hall ....... It m4it, his -,ordimi,4#41 (110 'flll
I "',", l"111111111, supwiftrist mm erogoci6it tie V500
I i, 1 ..... ...... I'd- T""I I I
,,, ) l I ,, ,,, ,,, I ,,"- t - --- ---------- 1-111-1111-- "" ,,, t ---------- j 0 11 I VIir A ngel Vobill ... lot,
, 11' 'I' 11i, IIIIIII I li, ,,, ,-If, -,, 1 ,, I , d", ,O if" ,q Aiil,,, d, S ...... Illf I'll Ayll,10-st: Ful'i D-,j.,tl ""d, r,*-,,, ,t I, 'I, , 1 A;,,,,,,I Ift, ']I,,, I A i "O, I r, F I, t" V,
, ", F:''.i., ,,, ''t F, IF" ,'l, ,"', ,'I It IS" El let, (In ,a eie "Id"", e, I.. ,T...l. ", tot, ,
"' , I, ,,,, I I -1 ,kS" ,,, i(-i. l '.", It, f""'ll, dt 11t; I,1,-, 'r, -A,, ll 11" "'I,-r t, L-l' G-i, i, 'I ,,, I c --, I- 1"t, ,,, ;l%, ,-,- ,I 0 ,, ,, ,,,, ", 1. ,,,,,t i, ". ,,,, "I 1. ,*,d, IT, .,,t. i. -gu""" L tt, 61
1 71 'I'll, e, ]A l:i!, d r, ,I i", i;I Fi- d'! I
I, I it)", 11 " 1',li"', Vfll- In- I Re it I tic ion a riog de 1 930 rli&, de --,.1- ,1v1-e.t-i- I ., -:",.', : ,"'! f 11,-, ,i ,111 A " I,-, Pl ........ t, i,-11 1,
tl ,it, ,,, C I ,- il i "i ,,,;,,,,, lboil - ,, ,f pa,,i I I I ,I, l", "'d, ,tir,,t'. d : 7 1:: %F .. -11 I I 1, ; ,
1-if- !l,,,-ipilri 'd 1,, It A -,
", ,," I "i I ,,, 'It'lill 't" .1,d- "', --",-,, ,it ,, i I 11 i" , , In I Ill ,;-id' ti T ,, .,,, "I'll, 11 "In 'ill" 11 _r
v ,I -_111', ", S-,-'-y,, 'n"""A"j, I ,I, ,,, ,,,, I I T;,,t t,'j,, ,j ,__t, j, ,,, --l-d Pel.l I ""', P- FI, 'i"Il "" !lll wt "'I"F- i;,",1, I tl-% 1, "i"I"ll
"" lltin I" I- '1111IF d. "t"",ii" i I .linIF;- 1.1TuI-- l ,I, ,--- I- .,' 'C I ,, .... I. ll ;,,i, I 1,11 r"6, 1'Fe"a t: 'i , I,'*
1,,, "i ,,,, C ,;"l, I; I ,'i DI ,,I :, n,(F,,,,1 11,, 01 ,", I I., it' ; el ClW ", Ili- ll-P, ,-I ,' 1, 'I;
AW1:dA1.1 lt,1171,17 I", -1 , ." ,,I') ,,,,,, F-I, ,-'n't", ii- f- ,, -, ", "I ,, ,,,,-p f-,, 1111t, tlll, Iln. I, e t -, 't i. I I I ,,, IF 'i I ,,,I (4,06r, d, flle,, 1.,:" ,tl I Ii I, d, P,;-ll ,,,,,.,,,: ,, ,,I ,-- I,,, Ili 1 I I
' ,i', d ,*- "r-, -l , "I'll -1111--, ,I, Ft",l, f. ,t.tl. h-tI -, 11 r I I I i i
, !'tt:t ll ,'I'll II -l", P, Iiii.- , ,,,, ,; ) "ll, YiAb,,,, J!"", "I Q- d"11:11tt, I'A ,,,' RetF I r I: I I I I. : 4 t- ,,, , "! -,,, ,, ,l -,-,d- lel, %.1'111 I "I I If,
, t, ., It- l't," ,it I. ,I'll I il", - 't l"i I-, I 'r I '. .- ''!lrt, I; ", ", ,,, I, I I I P, I
"",, I F,,,_,_, ild- ,Itd!-W R.1.1 I T ", 'I, "'""" ""'
"l i , "'t, i, r 1, "y" d,, ,,, -,. : ": f 11111 1 I'Illil, It'i llAili ..... ""ll I ( ,- ';", ", Ir ,,,
, ", ', ,l'eI, II:l "' F1 -it, nit "'i-n", 1,, ,-- d I "I :It, "': "
I_ l, I l :_ 1,1 r'e"', "'i ""-ti"" ," I~ 1, FI-Itt. -ln-
lilil Ill -1 ii -, .l, ,_ ,, ", "' "r n, F , I I I "I Id", "I'll, ,,, I I, .. ..... I. 11, i j ""; ,
en ,-IF -1 M!'_,11- "'If" -Ize i 1; 1-bil t--, ,I hl-I -T- 1-1-1 ll ,," lgid, ,I, """" il, " j 4"" , IF i I , 1. r i I I -, II -,j! t f f" I 111 el ,_ ,_,;" d, I ',- ,I. ,
, ,, 111 lt l I I 171r, -",Fll,,- :_ p III- ___ - ---- -- -! III,!, ; _, 'it ._ Ii. t
I", I ," -trl , t, ,- l I T, .... d 4, "' I , , I ", i" I- ,I. I ,
1"__ ,, t f-,, I In, __ !_ ", If I , I I 'I : ,,, d') "'T': 'p; F :" ,i I 11 Ill I ,,',;',' I ) I 11 .i.- , ,-iI. ,.: ., ': I ,_ ., ',
V, f I I,,' it l ", rl ', : -i;;r-, 1:l-'t,"'ll- ,,f- 11- -Ird- l- 4- -t., I t ,,I, -1, ; I .. i I I 0I j V, t, Fpf ,,,,,, C :I,'! it , I !" ,,,, fl, 11 I 11 .,
I, I 11 i h.1f. i '; , I Pl : I F, 11 "I 1 1 ,,,, .,I",
It, IT-1, -1 , 1 CC', ; I %,- ,, t'i", r I I ,j Il I I I., , I I F-ll NI -l",
y ', :, ", ell;- II, "I I,, 1, ;- n, : f,, ) I I , I I I I I I ., t ,' , ,I-, 1 l- dtl' !A It I I, H, : F, I, It"; ,;I I ;1, I -Il "', ,,
I -, I I i, I, In- r"t" I, I,: A"i-t, ,,- I,- V -, , e -',
e, ". "i", ll "Il, ". 1, I, z I ,r!" I r j I i I I i"It I I 1 1 1 ,
, I I I I I I I I I I I f 1 1 ,, 1 i I I "; 1, "', , ",
,,I Ii ,,i I , ..... 1, "'. Ile: iii'l plllltil j I'! ; I I ; I; I I, "I I ,,, : 1:i, "
I,_n'-!,, o, -rtt ,, Iq, , ,,, p-, d, I, I, I i ) ,
_, ,_ It, Helt_. I l!" 't_ uC F, fie_ ,
1_ I I, r ' ,'Ill. I I I I 11 1- tI-j", IT ,I I I I I I , f, ""
!_ h,,f- I, IF" l"I 1 i, If I I ill ,,,I,; ,, ; :, : , "": ", ... 1
,iiI 1 , i I 6 d r I rl - 11 Alik,, ,, 11, 1 111 1111" I "I 1, i I I I lv 11 :,r, i'll, ,'I,, I i , I ,
it I 1. , 111 11-111-i'' ,,, "Ill:-l ', 'r i ql F- l P-- ; 'a
l, h "'ut-l"n i "" "'t"tti-l 1. "rit!". 6, 1; , t III, i r I I ',- ,, "
, ,), I , : I F i it A e ; n I I, I 1, im. , 't "ll'I" I,, p I il. I 'i ,,,,,e'1,, ill I i 1:1,
"I't "Fll:" II "I I , %, 'edl!"- I -ri- I I., Ivi--, ," 1'. --W. Is, .Y" i F, 1 I l"d I ,,, 1, ," ,
, i, i , '. , , I I 7', I I'll ,'I 01 I I -d, 1, It ", l I. r I if pe-i., ("n- 1--.1 I I 't"'I'll't I 1. i"I T", ", "", F, ,,, I ,,, i I, t I ,,, rr-;I i I I I I ,
" r )I P", elr ,Ip I'- I "' t, 1'11'1'1 l' I'lil" li n!C'- 1 t t, "'t A: 1, j , ,,,,,,, 4, C 11.1- 1 ; _. ,", r ,,I, i. , ,- ,,ii,- !, r, r ""l I I "
_ dt ,,,I d') -- 5 I, I I I ,, ", I 11" I IiI. I i j ""I "!,,i I I, ". I;, ,,, I,
I I I I I --, dir I I. % '11 A 1, ;, FaIl'I't-, f, IC rl ,,
m ,, entz, ,!,;C, '111;iIIIC .1. 1',,, Ilt "I"' i 1 it, t.,ilt", del III,,
i' d i"i I i CIF -1 i I A,!,, d, J., W if I 11. I I. , 11
11 I "I'll, 1, I ,'I' I L,'1 14' I 1, I il A I I I I t ef , i:o It'. t. , ;', i", 'I ,I I I-l'i, I ,lt., pi, tl ,,,, I!.
,' pi'l- ,". !" f '- ,,, I I 1, I : 1 r- " " I I i i I I A i I ,,, 'I" ,,I I ,, t P, iI ,, F", I I"
111IIII. I,- I I I I I 11 11 I I I p ,, ,"ll,
1-1 11 11-Ilrfibll :,,, t I I-r! y Ili it ,: IiIi jj-,ildl ,%i- I I~ 1-1- f2.1,1-11 I I I 'i -1. _., I 11- ,I-,- % ,I ; I ., "! ,li, cix 1-it" 1,1 P ,Id, f,"""I I, I, ""l," ll- 'r;,-I, F 1, 'Itt
. -III, P., i%--rl .I, ,,' ,4, 'It t iil r ,l, ,," I'l It,-, "" -, I I-- It, ,,, ,, !-,, It, .1"o,"I" ,,,,,, 1, Ot '' I I.- -'b,
" i 1 t,,,, I A .1 b I i I ,i, 'l- l'- t ,,, ,,I'. , .. I., r I, 1,i I , I I I 11 , I"', 11
V,,,, d, "" ll, i%:', I t- l", I I's .jCo
I~ I 11 I It, I x, M ,,-, tt ,- 1 ;, ,l __, ,i ,I -1 I I It, 'Fidl-, , I I 11,1 U1, gr'-', I!' -I, l', ,
, llilli'll Itill eo ),, it, _',,lti,; I1_ -I It; 1- 1A, it, I. , "C '.1I ,
ill, n I : ,l -_ II, At' 'i[ P- 1- t, I. ,,, -- P- In,"ItIl .1 I I I I I -- , l-u I "", ,,, : f",l li iAt i ,:", I I I o;, Io, It ,,P.,f, 11", i i l 'ILI q- I V.1,11 , 11 IIII ,_,_,I- "- ,,t,,1,I-,i'. I:, t, i'wid", ti I 1, ,,, 1, l, ,,
"I "117III I i I I : i"I"r tl "I il l -: I I
i, :- ,It, "1111111- i t -- -, "..'"Ift "Il"If"' i 11, f_'I,1 11 Y,, I"ji"'l ", ,,, i I~ I 'j, ")", ,if ,I, , I'
,, f ',' I I 1 I I 1i I .1 I ,; 1i 1, l F F I I" 6, I,;I % 'd' r ,,, 1, I ft I I ........ 1 ,I A 1, ,.I,, 1; I I I i F 11
It"F1111, 11 t 1, f lIk I ,' I ';:I ' "I", I ' F ) I I ; i
t I -l i 'f '
--1.i- ,t", t,,l tr l 'r" Ifili, I I 1, I ,, l , ,,, I- -t -- l F It, 1 I I ,- Isf- '- I I I I I I "' ,,."" 1 i "''Il I I i ," f ,! ii", i ..... r ."J, !" ,) ,,,,, ,,, I t.
AI11191l k1ll,", fl, I I "I I 1'1 , I ,,111 ', tl I, I
0 lI , I Ir j, t 'C !" t j,,, I 11:1 I 1 31, 1 "I . 1 '-, 111- 1 11
I, t 1 _1 "4.1111, q'i" , ,, I I t- ,I, I, ,,, ml I., "I I 1. I I I "
, I I ,'It ,,, 1 ,- , , I : I I I I 11 i I I 11 7., '. f 7 ;,', ') l", tl- ,_ I, ,;, 1 I""", 1 , 'I. ,,, ,,, ,,I I I'll i i, I I, -, I I 'll, J- ,,j ,l- 1 li'l Ill. I I I "I 1 fI I :,,.,, """,l:,:,., ,1 ", -_,,,,,, "" -":-.j
i t', e i :- j ,, l I ': "' , I, ____ -- --- --- -11, I'll- I I I I t . : -d- "..- V, :, - ----- __ -- I I -_ i ,,, I
p """" l",,. P- I I 'r Al 1 -F I"i li Q , r I I I i e I I I I I I 11 I~ I I 1 '!,.' I ,11 r 1, I' I 11 'I
,,,,,,,, ._ -,"),:- t;'Ir I", -.I, 4 : i I I I I I I I I I I I I I I I ;, 1 , , ,,, ,,, , ', ..... ,
, t I'l ': I ;; I I I , I r ........ ,I
-11 "I",, 1hr, ll*, I,, "'." ", - r-, S i , I I I I I 'i l I. I ,,,,
'A _!, _, ,, !_,, R e Cata O rfic I 11 I ,I 7 ,I1 l I
, t:', dIt" I I. , I Ii, l ", l "I!- 11 I I F.f I I IIt il", 111,1 --li' lt ", ,! fom an postsiim l 'I, "i-, 1 :I:':'I, if, I 1, I 1.
r- -, "i" l I I I -t ' , I I r __j "I I Ill ll l Ii.
l 1 "" 1. I I I :i, "', ,t: ,"'I ,,,,,,,f,, ,,, '1 111' -,- """, ...
11 1 ll, P 11 %f ',',t, --,
i, I ,", j, - ',- ,,i ": i' ,
: I I I z-iInit z ,I
0- 1- i 'I, ,,, ,, I,;, ,, I 1-1 ; n 1, I ( ,,, I , I ,,,, f- -- "i" I 1; I I I ,
, :,, I ; ,,, till", -tti.t ,-.Vropiedades por -l 1, I*' , I ,, - _, ,__ I o Ii "i i v m b r o is '!" I' It" "," F ""' l ,,, ''
IT, I it 1111 I I 't" __ I I I I i
", ,, r ", I ,,,, i", 11 I Fie I _- !, T'11 I 1, -- It-, I, C. 1, ,,, 11.1 l f ,,, I ,, It- i,,l'l,."_'1-. 1 I
",-it!", i'- qll:li'-, 1, :", --It ;I ,],I ,,, -, I C, l I j ''
, (111,,! !, l, 11, ", I I ", , It "" rf__, _' II 1-- I I
1:11;I'L ll I I "I"Ji", ,i;,,jI5,(, ,:'ell
, ", F% FF: "!I'l ,' ].it ", e;. I .1 1, "'ll, 1,- ". l ," '' "
- ',, -" '-,---'-, - ---- ------------ - ----- ---- ...... ---------- I n' "'t ""'' 4,f l ., ."", "",
"'t- Itp, Ip. I 't I I "I i'l- IIII, I, 1 ;, ,
F7 I' ,: ', l', ; ""' "t I d o S m i I I o 11 C S ,,,'-II_, , -- P" I'del T E lectoral] ,,", ,,'I' """ "', i" ,I ,il, AY,
,,,, A "x,,,, I ." I , -- I ,'I'
- ,,,, 1, P, I I di I t i, II'lliff It fifli,11 10 PFRF7 A AT ( At t ., 1" f, it I t' I .1 I l r IF i 'l ,,,W ,lv, "
, 'C', ,tt F, I 11-11 :it -:nnd- ,IFt I _1 l I Ii 1 6,!1-l-i, it- I f Z"'l,", P , 'l P:I top "
I l 1 i , "' ": I" .7 ,' '. ; 1 I I T-,
, ; , __ , ,,,, I I I -_ I~ ., I ", ,I ,1,11 ', 'riu- hIi ,
,,%n' 'i ,tl 1, t I __, i ", '_, IF OF S111"'t 'I'MITT I I I ,,
I I -,F 1 i, ." Ij, If, I I", 14"t ,,,
rttlr,, C,; t 11" -1 : R .por"If. Ilfie- orgatilsm') "",', 'I"," ""I"t 0, ,3" -!-dI- 1 J,-
11 1 t11 ipli 1 ", t ,,I,, t i r, w,,-, : -,F ,A I --i, -r' l En it ill ori a mit n7a rlaiI T 11 ,
-- *t _, i t F 4 Ilt... ,! ,,, : ,, ,,,,,,
,it,", 14" 'k, 11 Ili I "I f.r", "i l, ,I it. Ill. i It, -11- y .,Ji. 1 I., ", Itzi ,- , ,!,,, ,",,,,,,, 11" ,,, 11 11,
lic I I.l Will, d, I'! f" _', -,r I ,, ,,,,, ,,t!,,,, -,FF I di, terrerif f," tI, i 11-1- ,'. ', , I "', ,I,,, i I I 1,
,,, It "nidrl i 1j, ,ti- , -1 -, ', - ,4 ,, 11 I ,,i del Ninnicipio ', V ,, ,,,, P l, IF, 1(, 'It,, ; LI, 'f- -1 1 -, ,,, ,,,, I A immer-tiII, et"i.Ohiu- : ,,,,, t I_ I, ,1
-:e- I , 1, "I 4,t I'l- t 11 lill, il if., I --,- ri It, iI- il' tlt '! "'ci, I ,,, "'i" 6-1,"- d'i I-, F:;, il, ,"t M-k' m--.1, If ..
t', d I Il"i -i 1. it! __, IF I I "I i '. ." % ,, ,-: ,,, I- , I ,, ,I 'i I ill 1, "I llrl l l i,, I -, I -1 w" '- l- i. o"Iml ill't It, i 11-11 11 III Ii-i" ,"AtII, I 11 I -,Igl l 1-1. 'i"t, i I, Ant" MI, 1,41
d, .... I-- :1 1,11, ,l)"r -1- "I I I _Fl I 11 ;- 11 l, 11 I I t, I, r I ' : _, I, I F, "t,", I li"', ', r I, I q i I ,_ , I, l, ,I, t',,j_ y ,J, "--., I I, 1'l, 2 tl-'Wt
, I I I l ; ," I Z ,,, , I I .1,
, , ,I ,I, F, I 1 , 1, : 't t! I t t, F F I , 11 Il r I .F I Ill IF, l Il , I I I,, t W 1, I 1 ,
, r .il, It, .1e, "I" I ,- '. 6, j- ,,I l ,,,I ,' I
, ,, I di I I 1 I I , ,I I I -,
it Ill W ic", I ;, "zf I 'A T'It I l 1 1 I 1i 411,011 t 11 ,,,, I F1 "
P. "PAtil- _', ft"""", pim, ,, i I -1 I I I 'If, -, ...... l, I ,:, I ,,,, ', I l A ,
- :; I l ,I I I I T, i 1 I- I l I t d, ,j,,, ,,,
,,, I~ I", I 'Itt, 1 ,i;,iT:l 'i I Ill l101 11
, I I I I I I __ a I-, V iic I -I" t- 'I, ,, --, ', It, I', ,I
11 I :, l-,1,!11 __ 6, -r I it, I., ,I, _!.lt:
_:"n,-tl nn : I r , 14 I- i, Of fl- I, , 1, I S, l 7 '- I , ,,,, ,l ,;, ,l;,trl -, -dnlt , o r I I i ; ,,,, P"', I rl ", lljllIl, Jl I ", l ,,,, [ 21), 'I't"I"'I't Tit, tf- ,tirl
-, ""Zi- I 11 : I t I I ,
- itn' I I i 7,f I *1 I __1 Ixt t 1-1 I *a_ , i, ;, , , i,,, ,;,Q d. I ; ,91 ,I, 1"', d, vifll ,',
-,t I 11 1," __ 'In, l - -, 11 ,,,, ,,,,, ,,; I i'll, r-t -,, ,,,, TlA'. .1,;ildI, j
lf 1, 't ,ti If-pil 1-F: I- I I I -1, ,,, 't
III, ""'h-;., ,iilIrn- I I __-Iiz 11 I, -- ; ^ ""' i""" 'I 'i" -" ,
" : ilt -1 ', __: I I I "I
I , ,-- --, ",
,i f, e: ,F Ini, "f ,,, , -, 1i - ,- "" _i-- li-, I I --'. -.1 d, It'" 'I it ; .... ... !-- "' '.I" 11- ,,,, I-, lt,,tF-,.,1,1 F1 ,,A,
, ill, A!III l 1, ,' : Fl I _,': I I I -It r I: I "', I I", ;. ,_ ,, I,
.i Oil I III 11i, I ie- (---,'rT r, 7 I!, , p __ __ t : 1_;. :.a I I t I ,t;"_""- 1-i I I'l-,"', "'if-'t, ', I 'It 1 III ". ,"'I", p- !"e, li,-1
,,, '! g- ,, 1 ,I it 'I P71-F , I 1, I ri I, Ij
,i- i _1 I I", I """ .1 , f, I '! __',
-.,-I l I ., ,I n, -1, "" d I,, .." "l-I "', I
pr., ,iiI'll"d, i;, rl", ""Als-ti. I ,- It" __ i ,,, I ,I Z "d 11 i,,, ,,,.,I,,,,,: I,, ,- j,,i- deli,
""I, I'l ,I I, !- l --" - ,-"- I 1- ; __ I -_ I --_- v "I _nF tl:,- 1 i- 11 -, I I "i- d, -F-it FI,,,iI ,"i" " q I, ll-,, 1,
"I -1 I'll"' I I. I , :" , I 'I', i ,I 4 I. 7p n"'A ;' ,,- ,, ,1--- , -, :,, IP ,l ,, t lt'v, r, ,,,I, I I I' I I ,,,, !r-It, e6n, _lii,1.
11 ,, ,, 1--1-timl ic ,Id I-P- I J f "' ", It
r1li:FqIl1dt li,--, IF ,: -r s, ofrcci6 lift arto lNer I p-, -11 ; ,-;1", ,"f- I :,-- -Ii ii zrtr ,,ii [ ";;,,I I- " Ii" "! ', Ii ,,, I l,', I l I , ',7I,', ,: i ',', ,,, l ,tl, I, ,*,I ,', '-, I -- - 'I C-, 3 t- ",",-- -otr'fis
- i "I -- --,--- --,-," I -,", lt; 'i -- I I ,I I
"", .. I- _- I ,s-ti,1 I%
,,,,, , .... .. '-n- e, Cl-, 111; It 111111i, d", I -edr 1. it,
, I'll ,I ,_, ,,f,, 1l_,,1,: :.,_)-, ,_- I : I t , , :, -_ n, Il 7 1 ., it. ", ,,, ,,,
1 i I ,I "I 11 I a I Dr. N1 i L I p I k I t t i t a r f : !
- I I I , ,_ I , In' . . . ,, I 'n , i ,,' I L. st r a I p I i I ) P, r a I p A 1) a ra I it F; ,'-', ,'," ,",,'
If"Tir. d 1_ : %_,-i-;,)I- F! r 7. I I ,,, ,,,,, ,, ,,,
,l lpl- -F ;,, ", 1 "' r , I I'l Ann A ,-rld, -,'I, ,I A,11-li-rf, OF, il , i., --- T -- IF i, l, f. -P.il"', il".I ,,, ,[ i 1 A ,I, pl-i)e6In 1-1. lnAJd1
' I I F, "" I l, 11 -1 , - ------- -_ _ __ ;II-d. 1- ,,, -it ", j It , - a fi I i a C i 1) is (-4 ell M it ri a 11
,,,, ,,,I C.idl Ill A; I' ',,e -" !' T_ _-Z-1 F I I 11 I - 11 .... ... I ,I ,,b I
- 1, r-1, 1! ,1%- 1-:,' : F i , ,_ f ,!_ 'j,, d- ,,,- --j ,) f% d"'f-i"', I--", It , ", -, -_ I, pr'p-1,16, 4e 1,1, "t ef, _- I I, ,,, _. I nd;dft, p -ihl
1,1,7 ,,, ,f,,l ,,'Fe), P7. I- I t, :__,-*__". -,:_-",: ,tI,, ma ima ill Rinmerzol .7r-" 4d', dll Ge., IF n, , ,, ,,,, It, t ll F,'t, -,ii MiM!"I'll rl" lm,,, ,,,I*,,
I d- q,, ,In V 1,1" j, i l t- -- -1
z -_ i, IF -1 I I It 7, ,I -1-1
"' ' I 1, ,,, I ,11) 11_1 i, ImI-1: -, -,it d, ",, I ,I ,"I, G61, i i_ ,,ifI',T'._":',.,", d1l
", i"", I I 1- 1 I -- "' it"" 'I '77" lt --- -, ." l", ,C "It- C',,,,, ,odl,, -1 Jr,,trl, T, iii tj
,4i, _-, -F,,' I i , I I i I-- -- ,I, III,, tlbna4do- fiel PRC ' I~ 'j, 1 I. ,.n,, -",, 1 A(107CI i ,",,I- -I 11 I a, ; -' -, 7 -,11', If T, Ill. I ,I 11-- I 'it, ,I', ,
, G z, ,,, I ,- 7 I !, ',,nf;jIbJ, tl-_t, (1)"'i"
"'I r 11
w",t" ", ",*. IA IT I t aig
' :1 l: I I-" , 1 r I-- I I.' I It , 11 1 1 "it Id-111I '"it"'Ili-, tj", ',-, I, d-Il"i-mip"ra Iv inel', de Ifilill"'t"t ""i"', ""1 1" U
I 11 I n-1 ,,, ,it .... l 1, i i -l" tr ig I if-I V l ill 11, itit, ,,--w-, I Bil-,, AiiY, Artit-, R2Z,19,Ff "I"I'lI ,
, ,ge ,,-e, m,-,,t'- , I "I ,,,, -, R -1
M-lr I I I I I 1, ff-!jF R-- 11- 11 I i. fii- I ;,.', I, I, r I i""
ru-,,rl"- 161,!6n I, -- I~- I I , i -_ I" I I I I d* -; 1 i '. -,bZ d, I-im, -,_,-,, l r.,,R-,, ." "I"', Sidt'it I-L I ,
, I - I I F ,_-- "'t't,, ,I int,"t-0
- ; I I 11 I -, It ,,_ i v., ,,,,I! a ,! ,, 1 f 1- ,% i, .
_ FIt., tl -,, I I -1, I ,__ P, S, ,,%- PI&L-lill.111 : Arl; I" It:5 t169itl' ,Il-1 -j
ell-, q-, :, t:l, I" , 7, -, ,-', ,, -l'."I 1 f,- ,,--, ,l-'-,,I i" I,, '' ",
l', "', 'f:-, 'I, "t-, "'i",_11-il" tl Ili i _,Ii, !I C--,, ii, I prlf-,,tz,1,
,:, ', ,, i",,,,,,, ,, .rv ,:f-,d"- I I 11 :", "F 't, :, r -, I -, -t I I t I
- ", __ -_- ---- F, , l, I d I, I, f i I , i, , It, 1 7 I 11 5i I i I I 1,11 I j T.- C!,
,* I i _i ,-!(, :, t I ,,'I I -II tt"', ui, --I. d"iI ,.-L'I'. i i I _- I': Mln,-, 'I )i, "In"", I it
te I 1, -1 I III, 't'ji'd- -.I ,,, .- , I Brjj ,,i, ),I, Fl '- IT I I 1, ,,,
--- ,nr 11 q- 1 ,I)N,114 Rk, ,Ill 111 11 Fi ekit, 1 "I 71. S,, ,_ , ", 1 I ,,','I: i -1
i,,,,,_,,, 'i I F I .1 il - ',iil'- ,,,, "%- .'. ',,' ', ,,: ;, 'fl- Ii,-,I, , 'I"' 1 -IIIII'didil 11--fl! ,ij-d,, Tep,,
", '- I" I l , t ,, I I I I Fi l I ,I I ""', ,I 41. ILI 1 14I,-1 I -, 1,1, Q 11 1 11- dIe"IT-1,(, lly 11, I" Illee 11 = H k 1 11, I I, , "" I e ."I I ."l -, s ,", fir"I","-I _t 'ld .... ;",Q ,_,,C I, I f I ," ..... i, 8, -tie Ai-,f I ( I If,,,e ,,, nld",
W'IfIR-1 ,rdrneri- Sill-ilill Tit- RVI'l F1 11 k' Y1 III I I I I A, i !; ,II,,, ,, ,,%,, -ill-l", "xii, l i I" "I ,,, ,- IF, I., 0"t", a0 tr"d,
,:, ,1, IT, f I I I I i -, 1 ,I:II _,, , l"."', , , I , : "", I I I I I I ,
I, I Rlt I I 1-t ", .11z"'I"It, ,,-,,, 1,,I I ie ""I, I!1, ,-l", 1
, "Ii, .-)- "I' ,,, t ,r!r ;ln l-,I 1,1-1,1,1 I I I ,ii I I z : ',, ,t 'i ;1"," d- ,!, li-- l ti t, t, ,I-, d-iiI tt '-,--Iit, I I iilI;,, Zi, ,-,-, fu ,,-,i],;, .1 f" -I III), It- 1-l" ""gr'J.,
11 f, ,,, ,,,,,, !I I
i 11, ." L -' ,", d, - fl"I'll dFiiir-l,,,,
le --Itm ltIA111:111. -,I I. ic- I,. ,,,, "'i :, .1 I I z I 11 il I it, I IF 0, t, Z", ", ',',' ,,A, ,% I is- j." ""4I-111111 :11"I"', ,I I, '- "!-, td,, d, III,,
, 1 'L -- I ,
r I ,, I' 11 I r 11
, t.61 it. ,. ,it 11 C'Ir1;:lI 't f1i &Tf t 11, i , , 1, I : I ,, I I j- I,, it "
19 -', I 1, I I"
i'llt, i", _I --- It, ,, -, ""I"Ill F y 7f. S1t,,,l-- ;i,
P" rIi -. ,111 I I !i, I :It'! ,'I." ;. J_-Ii q- I-- - I ill I -i ' I -t 'I L. F. -i 'f 'I. :A dl j, :Il ," lIl II, -, ,) f- I -FF l q- PII, -b-- .e,,,
- A I ll, 1 1 ". I 1, t G-1-1 'N d,, I, I- I I,
I I A I
Is -, I i ;l, I ;, I, 11 , I
11 nu 11% t'll", .,1inIi',' ,l,; , 't" "". '. T. iii-- I -- E ,.P'I-' k."J., P- 1 'It. 1, lit" 11, , IF '-l .-Is ,IF, ltFIld.. lIT 'l-',
, .1,L I 11 I I ,- I Is .11 - I It FI I de It,",, ,,,
"liquit I :,I,'- I ,,, !, !,-, ,, i', "', il ,I, I -1 ". -- , i" "r -i", I'll it T
1,, F--I. Ile 1.6a Iltie", Wlll I ''I 11 I I I'll 1 ;_ it ,
I I 11 t, I 11 "I :1 I l", I l '11, ,,, -, j ,, ., -, iit t-, 1", !, NI.111 ili,, .", f"'ll" ,,I -y tifielf" ,e, ;d.-ev ", -_ i I :' .'.' .-- Z- ; 11 -ill 1 I, ", -, I _z i il -1 -t-, ,I ,-!- :,2,!, ,'-.it,, Tll I ,il;i If.
I.It" Inw t;,I. I,, It""'.", I t-, ; :, ;,,, , i , -, I I It .; ....... I ,,, ,ii,- I,- i", '9 -io, ", ,!,I ,,-. "-f-, "II, 1'. ",11- '4--l. I!, t, -l"-1 III P-dill,- ,I-tu," l-,p,- It
_ : iIi, ,el-, I Z t I ti-, ,l ', r, "'., ,,,,, -l-",l", III ,,,It"
,,-t, ,11 1. .Zlided d 11 ;, il I , I I I I I 1. I -1, i 1;, ,I Ell J1 -i; _-- ;II'L- 'IIII'llIll't -,
. I -- It Ff I -,I- I P'd- in '-d',i -It&- t,_'I" pi-atwta" Suprit,", u- j: I l _'k. I I "I I I i w -1 I, ,_ e-- &I i, i ,,, 19- ,,, C I'll- d"'j, It, ,,, 1,7 ,
- I ii -71 ,,,, I 11 -1 .- -1 I-, ;i , ,,, i _,, I t ji-, ., -) t--! )"i, i- 1" I M, !- h1j" 't,
R,;u,1,,h--h,, M 1 ", :1" I 'r, ,.- I I I I t, -, , ll -i- I- "
,,,, ,,, : I -, , I I'd, "'t," 'i F, ,I'l Al. ,,Rl PRINTA 1 ", 'L""', I """"
liIin 7," 14,1gret, "KnIPPI, Ill 11 Tli 1 71- _F 1'. tt ,
I I e- ,, t 't E I, tl,
In 1, ,I I HARA 'FRO I A : fte, di,, rate" C'd ...... I" ;I
'_ ,I tZ,, ,,, I'litt, i it' C I; "' I ,,, 11, .. 1, I i, : 11 1 4 -, "'. I 1, "'.11 I t ,, 'l ,', ",-__ ". __ I -, I, o t-,d,-t,. -nUn,
I ., I i, "' I, _7_:', _" ", ,,_ I
, sIld -i IZ d) 1, , i, I I ,r, I I -1 Iw- I I T, l I Ititft 1, -!,
-.I , , __1 1, -, 1 ,,--, ', t I , ,,, ,, ,li, , J u "', 1, IF I F, 4, -- WiFt-1 11 All-, t-! ,,, l,_ ",ur", "I'd-,
-
, viti, Of , I I "I ,,"". f -i"ru,"m Ili 1tF, -1111z"I'l i, I i IF 1, ,,l,,tIt,61 it d!-,,e,,,I,. ,'7'9 F I F, 1 Al t -1 - l F I - ,,-,,-,,-- __ -------- - __ -, ;- -I-i "I I I -i"", it" it -, ,11 """"',-, Oil] F'
i'...- I., F"'. i tutIn" _t." 11 ii- il l, _1111-111--_ i , I I I I _- r I "t, ,ti, ,1'1 ,', I,
I I I I -i F-,PL- del --'emi. "'i"O", I -'r I , I I 11 ?',iI "'lln" 11 ilt
II-6,, litulkrl", Ile! 1"', I" i l l I, I hill, 11 IF-1- It ,J -,, er- d2l
,,",IA 6" ue- PrA in 1_ 11 l'Iinl It f f'rix IlW irio"i (4, Iff"i i , Fn ,
- _- -_ i ,I -t- I , "I'l iiii, ,d t ,i't, :,", I Ill it ful"'PIPtId, d, 4,-j z fi, 11 GfIe Ilal Ttu, A
""- ,, --- ,- "'1'11I,11 n "I I'A'I". i ":. f_ -- W ura
11".11 h T', P'l 4, 1. F--U 4, III- "' Idki- P- ... re ,,, -i ,- d, ft
.. -Cduii ,,I, Il, ,, ,-,- I (It i r N o dp wil licas I I ,,,,-:"-, :1
'u'IL,Q"Ii I,,i, "I. ,,, E l e I-,, e a I a f 6n, A I Itil !r, ,,'.,., rd" "it, a .d, I,,hv ,, 1" Rl i, ,,- ',e ,o,--l tie ,-IiAd
ultd h ", e i nii -', II, Nr r'. Will I 11, L IF "I, Q" ;: "" !4- --- I _t1_t_ _1__ __ I 1l-l11p,,1. I It 2', fuIi ruIIdC* de
I'll, I., I"JIIIV it, W"," i,11""', -- 1 ft 11 I i, rlZ,,,- d, I n- tljifll "I ".-I-d",
'Ill, 41 "te pli'l -i- l:I'Iill" I .,-- 11 1, I I 1, F- "In't- __ - -,F", 11 1, "- i ., I lF ,, -' iI, I ,,:. ,, P., d- IA, pwi ] l, ,.", It, I- I'd. Ed 'I m 't,
eru'la, Ijele il"tit'. tId fle 111spectores I-, ,, '-% --,,, :, ,- -- It- ,;,-, 1 *,,,l tl
t:l'llt i"L I I "I, I "I 1, F it "i S _I- P- IIA C-; T- V.-Int, i ll 1,7i I- tr I el, h ", , I : I d ) i 7 , it ,,, I 111d ttFr1j,,1 p- id, p.zfldd bil.
, I :1- x- "I Flt"," i ., ,, Ii't t* I .:, Ill I 11", It" ctl "It,
Rit__ rgie", I I-' d'! ,I, ',-Ibl-j Fl- I b--, 11.11tdl .),iIrI_,Afll, de
_("ll I I l ",
,;I ,e I : t, it, F I I lI F -1- I ,"t, 1, ,, ....... 6, 1 1 ,, a,--F, it ,,, -1 'I i,,1tt-I,. Ill 111-- lil--, ,i- a r
" ,,,F!,,,i,: iIi, ,.,I,1 I14, ", e 1z ," I i I ,, At ,,,' ,
11-1, I I II 7 : , , .1 it, :- , Ii IltI I F! ", "' A ill- Dill (;YI j 1 ii-t-, 1,fct, re I ,, ,,,, ,..,;.Ii ,,,,,"; ,, ,i_,,,,,I"',' te 'I Ill, ,I ,c-,- ""di"P.1
_ -, ,t --, nt "' I 11, ,I _' dl -I- I i'll' "I I. I it I I-Ill 441IIIIII R 7,i, ,,, 1, I L. mkIfi, d, un henrlbr.
CI 0-11 en E& III. fi sica %, ,; l "I A I ,,, : ,- ,,, '_ I 1,11 d,,fI,, ... ,,",
,I 'il'_:, ,- y- -,:111 I I I 1, I I iz--_, ,,, I It -, , , ,,, -- "J i I IF ,,, ;- I, iI, "", 1 in, it l,'' r I I -1 -1 Ill,, ,d. tlntuf,, An T.pj.
- I I I I I P, 1 k-6, de Ili --%,Ij T ""
1-t"It"I" 'I 1 :I),A I l "'' ,. i 1 ,:" I 1. I I Il ", I t% "gil ii" ai- I plil., P, i I I li I I 1, I I!, i1i r i h ,, '! ', "'! ,, "tl
l1-1 I-l 1 I 4 1' I I I I I V o ,I ,' -11 I:, _-- ,.I, -- I,! -- 1;,-- ,,,, "I"",-1 ,,, 1-ilt, 1-: ,,i1I"1<-l1 --l't"I -o" ,pmn .--b-i ,,I n tl1I 11 I :11 "", ,d,,,,l 11 Klt. :-uudibl,
" k A" fit dfilori ell 1 ", ', , I I I SI"I IIll-FF il 1,11' t)- I Ilf-ld "I'd 1- Ili- rl-l- ,--, IF~
it ", "'i, 1 ", I I I I I I i "" I 11 i "I", tw il-, l. p", A, ittt"Ils, It I ,,,,, 1 ti-ri'',
F I I i ", I, It ,- I it C itf l Iii A 1_- ,, F-i", I -- -- ____ 11
I I,, ,,,, I I 'l I I F f, .i If,
1, I 7l, ,F I ... ,, J, A 11 CtllgUll, P11 1)FI_ l
-'i "' i I "i le ,;I , I l 1 1, I it,, Is,. tHif Adt" -'l,- ,I, Iii.,"'I" I I I, jw wT_,1-1
" 4 I I I 1, F_ r pilizo 4 '4 NII'I I- I j. 1, l)rll
11 L 11:" !I ,", I I r ;l ,,, I -- -- ,I --- - - , C ,, I : "jlL:-' t, w
'I'll." i, I ,!, II x' !, I, ,, I I ,,,, .,,4 I I
" 1% e "I I I ., 1, I I C ,-,. - i, r a lt, .i:,,,,I, 'If :..
I, , ,t, L 1, : ;It, .I', jl ,_, I I'. , I I ejl l
- I I -1 I -l L _,I V 1 It, e l
ll I'- t 1, A t, F I ,I , : I I I ,I I 11 I I I :: 0 x I. : , it, - , N! F-It, 1 i f III I It I
, )" I" ;1, It ,, l I ' :i I IF I U,- Ie. Att i. %-wi ,, iti ,,,, I - I -_ ,,, ", : l r"I'l- d, i- "_M.4. .Ib,, l. O N DR A IDUA GICA
, t n ", t It I _k, id, ,, i I .1 I ,, -, ,." -I I I
') ,, -1, I, t , I It, I I I -I 1 I j i
i, I ,i I ", I, i" "I I It 1, I 11 ', I I 11 t l 14 b ", 1, :, dl lllfe IF It ,id ,I ,l ill IT ""'
,, i 0 il, I I I I, I i l , ,:i : I : ",,1z", "' 11 I , i* I , z "I I I I l i 'i-I 2 -1 :, I ,, -P -- 'jFn ., ", 0 % at cvq v ""'
ii),It I "i"ri I 41 ,I I, I I : nl 1, 'I, III- :1 ,Ool I .-I I I I,
_ L I 11 I ,F It I I 11 I 4 1. I I ,% i I I I- d, 11,111j,- 1,1
"I 114 " I I l, I I ,,, 11 I : r I I 1 "" tv,"', -- ,I), v
, e t I I I t I I r 1 I 11 I 11 l, I ,,,, l , Ii e ., 4 1,
1- 111i I ,"L "' I I Oe I ",., __!, _,,?e-k, It, I 17z,, l I I t , 11 I, ": t , % l, I,' 1 ", I il I I'll 1 :- pt",la"I" e, ,-- I
,A ,,dIlI,b-,i, I ,'I, 11 I, "tt, "' 1: A 11 I- -1 I I I -, I I I I l ,,, I p- l il, it,, "", 'n ,;: ,, !,, tl-d. it It'. .
,- ,, , t "" 11 11 I I I I Ill -, ,,, -, , I ") d, I, I 11
. 11 x', I I ; , ,F I ,, ,l ,- I l I I It. l I I I I "t I 'I"I'T"I ,Ikl 'timpicifflo,, I 11 I .r3, -,rl , I F ,,,,, "") It ;, : I
' I -M., ,,-I l _.
'It l : I ;-1 : I 11 I I I
-, I "I I ) I , .- -, ""t- 1FI riiiin's, ot 0t I'll
I", I I 1-f,- ., ----11, It, uilr ho,, pf N1 if) i trn del "I ,,, ", ti, I, I t ", ,,
" 11 I-:,- I -_ -- 1-- -,,,, 11-,
''_ r ", 11":, I , I -1 '"'I I 11 I :", I. I ,l
I ill It) (i- -, ,,,-,.n 11" "Ill

e it, ,"',I 'i , il, : t I 1, I I'll ' I tn I I, I 1- I -1 I I
t" ".1, % , lniriir, Ritl, n di, 1,pitrl z- I_, ,_ !I .1 di, -dr-i -f- I ,
" 7 "" -- ,,-np 11 l I I I ,r
-1 11 li, I ,, I 11I, F
,:" I
, ,, I'll 11 I I -,F-In.11. tu l P- a,- 4
- 11 __ __1 I __ 11 ", Z '. I 6, ,
"' N '111 11 ml_ I "',' I- I, 1-t I I ). T- ,
1-77" I I I I '7-7 ' I I it %., ,n Ili 11 -1 I I ,', .It. -, ,I It, I ,, j I 't I
r i 1-11- l -, lft I. I_ ill '. "I, I t f" ll -drI, -t ,,, I 11
f] J)r. 1' rpz (I f, kirit' 1111 tl 11 t 4 t.,,,,l 1,, ,r_ \
- I "', I t. C, ,,,11,11,t.dt I I 11
I I ,-- - - A , : A i PT PI :-, -, 0. -l-- I I
I"'I"'I"t" I r" r-lIl- Ill ", e-, , 11 ", I I., f- Ill n, ill I I --1
ha dediniflo ,it atji-vi( I ',.', ", I" I -," 1 V I
I, I I I 7 11 11 "", ,", , l I 'F 11 I _t ; _. FI 'r, "I, IF 4 1 , -,- ,, dIi 1,11 0,9-- dtf 4 ': I I
_ -,,I 1;. I F, I', I: -, I ,I I I I to- 11 It, P;, 1,,j
' 1, it I 1, I i I F - I 1, I I- -1 I % -- l' - d ,, T- ,., I I 11 I
Itl, %rTl Li'l I'll, -I, t d -i, -, -,:. 412tt: ", ", 'I ,,,d, Fie bt ,xidnI
, I : '. I-- ij, ., tp,111 1 11
1, "", I I ,I I I I "
1 I ,;I i, 'I IF 11 I Hit- i P- ,,_, ci,* P,-:, ", l Ill 1 pu-n.,
, ,! ,F, il' ,"FFI 1 "iII"""'! 1- "II "' 1 1 I ; 11
,'I PR , ai ',,O_ '', , , I I I I I : I "I I I I ''I I 1 : 11 ", t cIt!u-,- '. lc,,,- M-1,Ipl. repftie.iad. 1- 1
- I
, L I 1 I. e , : ill -, : 1, l, I 11 , It- I ,_ F II ,:-- C'_-- '- I.- d, 1 H.b.- i I 11
It ,,,,,,, "", ,,, ,t ,, ., : t : i,;,,, ;,, ,ieC1._',F1_ -,, j A- i I, ,1 z- Fl- ,li Il, L. Hab- h- I
, F F I I I ",- 1-111 1 ,li, I".7 l'Itil, ,I "', I IF 1, : ," J- i--,$, tfi-, "", II,
I- I .,I I 1, "" 1i I ill I ,, -:d 'O,
I"'Ilt, "- ,,, 6" ,!' : l, I 't I I I I ", F- I I il, 1:, I I I --- I
" I 1 ", ., I ,, u, Ll I I' ,I ,: I I 11,l F! I t, " -, ,,I l ,,l ,. I vl, 1II t .; ,l I 1, - I I I C- ;,.: : 4' I ,,,
, , "I t, t I Jk I 1, I I:-1 N1 ... I", p" G 11 I I d,It i I 4 ': 11 -, "' ;"aL Jit-%_,, !, ', n,, ',F, ll rl-d- I %I)) I
P ,, ',,-, "'I' 11',1-t I I I :!,I 11 l 1%, I I I I il 'I, ,, I t, ,-: D, "' 1 '4 lf I 11 I I ",'' ' f I ,l F: Frn- d- tr Albo P, I
'i I ,,, i ,, Ill "I I l I 1, I, It, ", , , I", I "I 11 -IIIc, I L 11-RId 1,11 FRfICFSI1 AHLIANI. 1 411 III~ t'lbll de ,,,,,,, l'is I I
"I'll I 1-1 11 "I'll, ___ -- __1 "I I I i i elt , I I 1 , ,.,, Ist, ,,, iv ,, ... .. IF, :_ A RM HARLARi .?ANCF4)\. 14,". AIIA, d', r 1,
,,, I ) l B kTISTA I 1,,,; )T !" IF ,I ,, , i 11 i I
- ' ------ ---- ,,,, i-, -0: ,, I A htD-it, ,P,, : :- -,; -l, ,, z C ._ ', :11 ; I -, I V I I, G I, 1 G. '2_1 ____ __ I ,_, 'I I I
;OUE PASE LO QUE PASEI I -' I I I -, ,,,,, L:,I,,,,,,,i Is .
_' 1 1'1 I I tl ."Ald, It 4 '- ts., di--d. I l f, I
t : I P ,,: ;l":,d ,%t k,7 P'-6 ('I ';'I' t- 1 It"'t, n '! ,
, ,,, iz ".Rp"il- ;lM, I "I" I I. I li R- , :,,,, ,e ,tF 'Nitt ,I 1 ,
, , ", r , : e -_ "I 'B" , I t I, inr ; ,F 'I., ,, dI ,
, % I I ,, I IkIdr lll, i-d, -I
. I 1-11 ,," I. 1- 11- C-d' 1 '4f
,,, I ,I'.. 9 ,_-, \ ,I i,, :1-1 11 !I!I -, 'r, ", -1 -!1 I ,11::!11& 26 I
.1 I ,, 1 ; I I I 11 It 'g, ml ,i ,,, i": pil, -, dI'd ,, ,m,- pn, IS.- I,%1 .- I
I I I ,; I I- It -,_:- 1 1 ,,,:"" ,!," -t- e -bIId, 1,11111 ".
- I 1. : I l : , i t-, I ,,, -. t "' -- -r I' I _, I i 1, , L t% I I I P-, I-A,, M r I ,
1 I .1", ,,, I
I .. I 1'- 11-- i II4 "':11 e- id%; I 1 7 11 IV l ,j "%" 'i , 1, A ,- R" n 7 l '_ C_ "' --- 'I F- __ _____ I
I, ,,O, -, lf ,: 7 F L C, .,
"I I N,, ', r 11, li- f iIII191
1, "it-i" -jf- ,-, ir- --' (AFAtail de honor *,-ra ,
., l ,_ ,,,, -,I I l ,- ",
l 11 I I "L e 1- 6' 11 ,l r , -, It
" -1 I I \ 1, "Ii ,',,Itl, ,A I"' I 1' -1 ,, -, ftjr _t i, r, n. 1, i c,,' NI MdIld 81 .,pisef, I, I1,1,j.dI, ,,freidss maiiana at Vie i
: 11 I I I F, l, k, ii i" i- ,,,,, -, --r U, I -,"- ":!- ti'l I
_ I f,1I I I I 11 II Ilrl Ifo, I'll tt- __ I;4 .- -i", -, ,ll i % f, I 11,,I ___11 1 41 I t I, I I ,,-I % 'tf," .1 -- I
I t-- F, I , C;, I I tllr, ,, iiiltd-, d", d,1 d, 4
. m It- ,I I F." ", 6-,- 1-1 - -1 -f -: "", I ,terri
, ...... A 1 1'1 2 -ilt- -1,1 I II, C T k 't, -- ", I, I 'l, 1, ,, i_1 'rt,,7L5tz I 1
_ ,_ d, ll ,,,tl:., n'11,11i,11 ,,, I", ,,,,, .,.1'ftInr -6-te I
1171 1 _) ,_ di:
I C- do ,* ,.b. et 1- ,I- 1-itl' l- .A-dli ', ... I' 11.1-, ,:" ,_ n A TII ': ;",, ,bb y i, it, 1. R" I t et)..,j ,.L J ,,,d -4- 6 .,ooi,"--ii.
I , ,, -1" ,I, "I'I, -! 6'! IF, -l ,,,, '_0
I _A C' il", A', r e Ant- Q,- --- f 1- d-t- Guillermo Alon- Pu
if"t ef --,- ;It, I --i I Ii % '2 4 f A 1-0--. et, Dr, 1,!Ik'_'-1 S_ -i a. HA FOMDRA-MAGICA 6
111;v.11, A-ii-I I -- ?__ 'i-l__ ,,,, 11', 1ill:-111- 11 .It. 1,A hi,, ,a,, ;_,I, l t-8. ,)-t ...
If i, 4 TfItt _1 if .1-1. I q. 4 '. 04
biv,, lebtCaDsIt, Ie -0 Sol It- J- ." S- ', so"Is, polls 00-044-0-W
" '! ,,, Ott- I 1 r-","nfa t, -, 11 I 1,,pitit epi,.,I Ii Onrijal del e Ar"Ib" "I", PlAt- de )I C-ttd-'d. Pi-V J, -- A, I'll ., .. t:, (I-Ond, '. ZI di"'It- IT, .h-i.,_t,, I
CIA, :-:F ,, 1'11_ 1. :i 1 l"?44 "'l, i . ldi d,-, F-4-d' "t' "I""en" It etifg, 16 dmten Miguel de ill k- ptrb._ l Is -Ill. .0.
j- I C, I C.,-- ,I ,I! ...... l-, I Ott. .l Actirl
L. S.1 If l 6 3e, 'a, ,I lialf. dit t" IIFII:1 7e il-ii,1 G,,ilni ,,,',, Fr, 1, .7-,,,fd de Siult. Te,;t. _- ,l,,4- A"i t- p- ".#- -Z;
ti I ,,-, '. 111111-1-1 PI ,A _fIpIF. d.I RedId P- '! PRC C ,- ,eI,,--d,, ,4W. y .*-U I
- 66do,% Cft ""'I'll.""'it- ", ,'I, 11, I I.' [" "' 1 5 _I e-b ".. d' 1. .911I.
t frg.r ..-- ri If I ttv] P R, C, -1
-b= e- e -,- I i 't I Z'-" I '%1it'I' T Ri d'fld IIill t i 'S Wjlill(IFC: "' III D k',-a 4. 6.,6 6 44 .
- I it r 7 ""'
11-11 .1 11 It, -ii, is I.Il .Ilus_: ,,,r,,.,e'- ", I I, ,, ,,'-ii.-.- 1P%"did"stftt'' --It -, il t"t., d, 1. Re- i ,,, I,,,T., d. .1 -pl-tit. I :', ,- v 1,_ ,,),; ,,,, e 11,tidl, en 10D, del d.i- S11- .
lp I li-_ '-Illt it, t,,, -,. del p-d.i it ",, -111 ,i ,l _111 1111C 171 I
pt, ,, -n, AI- piad e.,uI ,,I, k"I'l l'I'dtim
I0 AIf- 1 4url ld, Io,:
111' ei :, .11 I.
I I jilt 11 _l A,,p- -'a' ) """_ R-"id' P.) i"'.
.- .- 11 ,,- , I .AutentitIa dn Is b.11i.d. III tl-_e Fit Uli Il'!11 d, -iIt1,b-,, ,, -" i 1 1 14i 'I jAP,-- I'pi-I"'!, .
- 6,, Rl;ido Y- 1., .. --b"It-it- IT, iij 44"., '-j,-I 1 114: 1 ;1_,111"'II"'l if' ,I" "I % F ", W Y ; I %N fil I 11 .
" I' "' I-, ii "l L' ", Itl ,,t;.-.,,-.! 1 -:j.-"" -.;;,-,._'t:.- _,_ "!I,, I x d1i P-Id, Repl'i" I,
i , _:'-- trI 1. d.-j-,t., ,,.pjtsju,., sleA.I, Cst I,,s, 1'L d'-,' C-lIC f"'ILI- ,I'll ....... "'O"- -'p.it. 'l- I 21101*1411 I
I I ,,'t Z'p-- 'I'l Ag.pe u, -1 W I '-1 It" A,-rItIs 1,ig-,- SII C'-, &IW AIW N W,
a U i ,:" h.bid. que 0,01- Idoli rum que -otne-i sItevil m "' :'I. ,,%.',q 6 ,,,;,,,; Is- & 1. 1c, -"IlI J.-- S., A"I"I- 1 Umzmm -Pmpflq
4 k, C ,. fte's, lk.,.' 't luiblatil- IfetublIt, I, -n, I PR en el titsid. ditull ) Fl
I
. I I I I
I

- .,
I I I I % I
. -
ARID CXVII DIARIO DE LA MARINA, VJERNU, 30 DE SEPT DE 194() PA(AA TRF.S
In Q5a 1ALIANO 350
F a flab SAN M1011 255
UVOR CON offif sit, sesilAffe A 0111P RMmiu
I'l tow" rmb", ii'Joem q,,I,,
IT ,--0 0,, Pitso ell (fisenbirrit) ell Pr. Vidmia 1w htcrw 4q
h dehcn d, Int foll(l5tro turignin por to (ipuTtio de los 't
.t.A 1 ,,1- "0.
I., tel"Well I, "tu" di- ffl, In-o'. "Oj
np!o I- n--, I IdAdma-t-t -n tI SE
veld, 1- fn ,Jltz P_ It 'Th', J- M, V; Wt, dn I ,:i lllnllcliill
lt- di'ti-i-5 P... nuftIII, qui, nos d, d-: ,Iljll r1ol l1l, 'n,, I d,
h., T -- dt en.
'i P-in 1. j-',,
I's P y rtiple, F", lentax
- Ittlra-a- d, 1,,,, lltlaF,95 Fri-r, nj(, I iltit no, I,
'1, 1. 'ub", ie 'I% C,,mv, dx T'I' 11,11tyt.- d-,,, it -1-.- &,1 C,' Aln-Am I!I jt',"AT, ,, ,
hIIII de dft 4,itmtas --- Unm IT
Itimaban U -Illl llt 6611, lit- I s 4 0141" 1;",, 0
IW4 d. ej b dtblt 6. o- 1 -1- Ail-,"I Pil I I i, "
cinw; y hlmlcIft& y hi. JOytRIA PARA CAN&j(RO;, UNA PAN VAPItPAO 0
conitinadents -cni parl, mAs d,,
arreh-mlidos alo pmientm Otem 2 5 c 4 0 I'lit, C-d-, p-ilInt, rlrl C y yl),;OS OF ORO,
et, sr,.Ocupa", wbi- que Item
T"WIl ell 0.slol Of Il "- Oil, n_- pff V,
"ITO "'Iter" it
bIn,,., 1-T, y ma" Para rs Um P000wo tIli, t f'r,- ......... ... .
n"It",
d- d. SHEAFFEK5 Ailfa ski"A 4 Pnfi,;* -- _1-;,,, pldIg6rn h-tin d, n-1,1 dr Fr-. I t, in, ..... v,
It "T
OfSTRIWIDORES: GUM MAP M,! Y CIA GALIANO 206 APAPTA, 1911 TEIP, A B704
I", tie'. 01 -, __ l', ,Aw 1-i'l, Ai vil" Ilint,
IAItA-mom ae- lempro rg3,,lRo
de em po# i IlIfs
4, IT611 to del irdmito de 1(m 11" J
-.6- y d. Intu aproba(
Por el poso 'supe'i" ESCUT',
Un gran Meta "PAIN01 Ties di"
ha lltttad
r.p-- q.. lt'a.t - d. 1, 0 C, i,
{lei presupues16,-i
Ci6n una nue- .bidrl.. L TA W ii i, ;1,,;'. 7d,
d.n.%, ardelz y ,-dim Lla- hk II), Tile't- A
.4bito 1. PriT ,_ teno I. I
I ct-:.julridld de pote.EIs no .4 Junto (I, :)T-(,
wzt xldbtnts. -elite ano
l J I
.1 cont-10, ell 0I se Big 99,
utelendo inis *UsI- ltl'.n zw mtra nn- ;l7-t5
tim hst. q.. .1 ti. ons
desolatidn y armz6n totdm i Pli Itt d,;gr
zeitre .-tem el tfi. 't
pig 'ninlruno de pus mfiv 'fNlcoo rnvy fino;
se 4 milt
_Ido Istr
de huracin dt m de it- S, I" TmN'il(hi, ara
65c.
Wit n- 1,
ulardampis nuirI 7 ce,disfraces eneiubre tniA
de sus irilc, ni 7
d onogratna
dt _.t.. d, J4_, tRUELO W
simpm en I this babri gut do
I :: 50C.
-.rd-, rpitidemm un Unto,
es"elm close$ de crio Im L. gut l-iron a
eoI em un lvedt y u.
-1 Is palet Y Its que tn D W7
It, fid- skpm U.03
.a fim -dit.,
l!-- n.1;
#.be. ..bes d. u..ej. y ]Adm
71ACA AMERICANA Nuevas reelas VElla
__n, inarrugable; ancbo 42 pultes
pua rien, "AFS '1Z OCT- vara
de URON reglamentar;o
-c ahora Para hoc CINT
Uri
YA f, DE
MENS I 6N.
FA para emramjer
sidere algm- .--a KU ESCARPINES bla-m
de f1tjPREGIGS UNIONS:
nadar Ruben t-6, tin .......
I'M 6lt ZAPATOS
d.d
la
'RSKEY
K _
latc: 4'
dz
til
ta.6rid,,d 'I iin
n
nu, e-Ttlip" v I liiii'll-, 'i, I,_ JA RAINDOL BLANCO,
't 1, 1 I.il"t'l- I 'n
th- d, 1. 1- tl GAUXTiS
P" y TIM 3, b 36 pulgadam vara;
45c.
Itm f-i I, n Ptr I ltgi. it, in,
Sig,
n1i
C A V. A 3 UTY F
L nln,1l-- P_iiici, i e 11 ti -1
il Vlllllgln I.
WARANDOL ROYAL, T, arantizado; anclIn 36 pul- j
41 cub ,I, I color
lit 11"'10111 t 6sc. IT
'n i l
ci,, lit, d.
raT" 6,
SOFAS CAJYP ELL'gn
"TIC RUM 5 TorlAs LAI
T_
CAM :21P3" 313 TORMLL0, Ill,1 W-11ZAM)OL BEIGE,
de Cuba en 'Amn a O
=a., .. ............. n -pjjj ajI% ndcii in nTa 36 pulgj.. 65rIn, el T, Tol6n
T "ltll M ig
t5 d 1 LNnt it W ni
dl Conizal G--1 I, ul- Dat C A R N E S
ligjl ,i. YWI
R !irtI !A PRE00 0-11CIAl- -11 ntl,
l"Iltle" Fil,, t=,,ldadoz, etiwo t, = Itad* 1 h:a 1,7ii C
]AMION "STAHL NLAYM". an 81 1i!I!a I., .... 1 -)AS 0 DE LANA N EC NITIZO$ "a ano", !.1-- 4 P; aa :i, -- nnt ancbo 54 puldajag, vara:
d, r- d,. .........
.-1 3 H, I,I Xbl, tytr 1, 1,hMl 74VI, -4- !z
P.ii Cut4 G- RIn
L_. twen Kiw ,4 dt ermLa M U C H A S G R A C I A S
n.estro CanrlVor l pprI pot !a Li,
Api;0recliclmlos csic Fother Anliorsovio pxa dar 17OLSILLO, con, monodrima
trw MI&Z CQwpud= qradw a 6-odzd 1= Am= 8'a Casa qua "Tum,41dam l1t
'I='
A los Nodicos.SE VENDE pro nuaittr" FR=05 Umcol 1 d, i-1tu_- ,! _n flldl, d 1 .
xacualas Frimnarm y N do lis rz70 kllm,0 j ft
Sell Service GROCERY
UN IMMO ESMO AMMICANO DIM ",6 4
Dispematio de
EI-t v 1,15 prc, ,iw f.
L REN
SAN 0 ZO j 9-VEDADO FAS 134 SUSCRIBASE V ANUNCIESE EN
7s3I U UMA iAi SWIWA V QUE MAS WATO VENMEMMEN
t, i;. L 1- EL IWARIO DE LA PAAFINAn
I, __ -__ 1____ -------- - ___ __ EE
,
I
PAGINA CUATRO MA I IARINk -- VIERNB, in DE SEPT DE 1941 ArM CXV11
I ''I'll I 11 I -----
D I A R I 0 1) E 1, A M A R I N A I I -1 1, A ?ASA I Per Rusefidd. I 11 I
NIT, A" ) ) F, 1, ............. .......... 1 I A O S A S
Apatpd III Co- ", to V , Ilt, _111 I ill _I d, NI; D E S L IN D E S G
1) -- d"d', 05
IIoto )P,111Q, ,I!9,1!,,I),rtN, !L
s, ".. -,i, I, 111, P11 013,,,, 17,1,,,?,,,,)q, _cdd, "' NAPTO 911, ,A ,MARINA, ',,I Ild.0 Aotlfl- ," ;, W'Hdl El ftsoro del Galv6ii Refortirms ett Ift Univerxid(ld
It, 1,, "'MAd ,It A inbo", 1) ',"I (1, 'n". Ill Ins-,
PRI! tIr)TNXA DLI A r1,1PRESA: I _____
f0i'l. Hit'nirpt % 0. Fit'n- f
VICKIPRT-SInTNTF Or, LA JIMPRtNI, I Poe Jun. I Re, Por Jorge, Mahach
F)rl 3orgm barroom y ria., I
- .- 1'. ,,,,, m'P,,."- 6 30 d, .jou'rit", '-, ,,wI14v,!,, Ni d"St i 0-t -i" 'N" ef,
ADMINISTRAI)OP FG0111ANDC ISE rt,- i ,
Dlnrcioyk 11 '. "oIt" Polo- _5w ,
t- d, ...... ,fo, nlln hlrdid 13 tPA ID 0 1 0 v u A-Mt-.1 low"'torl's" P-o-v- ), 'o"-'t'. I, V tis;
J-i TA-It At- T H-Andri I use 'I T- 11 iolr ? I boy tI .611cs-1 d 1. --t. 't, ti..). "IPI ri-11 Is .ri'j"I'l., Rl"'. y H,-.,dl. I 9,iloll rill !d. ,, ,19 e, 11 111!. tt-11.1 11 I I f,
1! 16,7", b""Ot. ,), 1"t.i- i N" ,J,,- '*rIo hu'Das ) T,.Io an lot p,,,,,,,,, ,oo,- ,I 66, 61 -1 t rnl- y ,,,, fl! 1, P.-
P R E C I 0 9 D E 5 U 8 C R I v C I 0 N 1's r"it'i, l" I I .. put "i's l."', lost Bills- siol- I I
F p,- jer. x,,tr.nj". I f t ,t-d., r- Me I l" I I Qo, 'oi- is. ",.. r. go ...... 1. ,,iti. plrp' li" torl
' ." I ,,,I.- "-A, '. --T-H.,14 -A '. \ I I bil ,,, -"I
R t'v,,ws, del ti. I t I I "dl a, ) up" ',I le 1-n, ",. (I : ,,- "", 1 6 r, ii" n 1. ""
_66nal "VW6 no to ... njo l ils-W, 1.;, ii.l- 4 1 ,,, I I I "' "* ,,, ,,,,, P,,i ai,,, ,,'I! y 11tc
IMe .111 11 11 -- -: $ 2 4 1 -,,I,, d.bi, % I """,,;" t. ronlpn- e I- -j, "
11 4 is $ 5 ,It Il Rw I r, 1 dt 1 i , I I I I 4 't,
TI- It'. 1. 1. I I I I I 1. I I I 1 I040 I -, ': 1 ,.If,. P-1. sibel I ,,,,, -11 11 I,, 8 in iI, I d, 1,9 I , q ,
S tr. .... ...... .. ,,-, I v ,,, i : " , : v rudAd, y P"'I 1,11,
Alt, ..... .. .... 15 v v t.- 1. III., I -, U ,I "a) -, Itl ql,
, 11 . I I >It"A-11 d. 91,
Alem, d ,rnlnil l -- I 11 !, 11 ... 11"', I ,I I I I , I -1 e-c- I. 'W Tr '.
11 '11,41 P11. i 11 I l -1 C, it I ,!- 11"V
, S- I I I Ill. 1. :is.11V 'I- 11 1 ri l ,_ 't ,I ....... I
All-I!, 1 11 .: 1. : -1 .1 o", I I __ o
C', I I 11 .1 ,
Dr-ift, P"dIt-Ir, I 1o P, ,, ^ ,,,,, I 1. T ,,,til, Iid d ,I, ,ill '. !A" o ....... C" 1-i6o 5" I ,I, ::, I fl-me
A,,wim, T111riPs, 1OWPOOnti Y QiIe)A I N1.5601 ,11'1' P slill I !,Ilr I -1 I k 11 ;> A O i t I -,, -- 11,
09 I IIII's- elre ,I I : ,= i 0, t "' t el ,tIll, 1.11, I
!CI, I 11 I ,,, A A , 'I v I ,, I t" .:r,-' rie, , 11 ; I ,_ ,o't,,,Ai, ,, r )1jvUIttnI Con T., "J-- o'
-, I- A 4"A? I t I I I
",If, "IT- ea- I 1. I I: "', ; t , i, r1a, I :, I I 11 I , I I I ,
'1.1 ,n, rl4-,1rr'1n A FV7 - ,-, I ,;i ,, ., t , : ., I I b- C :' f -1 ,,,,, u- r1104 #111,04 dii i-lfj ,, t tll .k .
ftt ,, Ail. yoh A7,,,_ A -,,- I trsl rl d1i ,, Mt , ,I 1 I I I ,,, 11"I", 4. ruui #I, remit tit, o,'T'O,
__ __ Iilh-l 1 1 F,,-_ - .1 I I I 0 1 P ,,, ,d Irl- I
ORI A L I d- o. I-It"'., r) "dIon" ,",_ I Ip -1 .&, I &,Jll
; ;, t _, __ ,,, ,, ,, ,,, """' inhNi-s- e lti
11t, ," --d,,I d, I "I 1, :. '. 11 I .': .,:tt 'de"I: 1,;,tM-d, llj, 1;, ,I,.I P ... nll 1-1, I",
7-d-, i-I 13"on!"'i, itd:' ;., 9 r. I -_ I t -1, I
-, " : I lI,,11*( ,, trutsl ., "I s1-111- ,tr ,'6,e- Nltol t.,,IeIt), I ,-- ,-, !, P-- t., l1-1 -- R, , , ", I Y ... I,, P-11-III.
Un rovecto do- foroltaei6n dP ; i, -" ft i 8, ,,rig', ,sI,% i G. -4- ; it I In dI e,"I'll" ; I- lm
; t! lll g,,Pj,,i, Is'R. 0. ilp-','
P .1 pete,-1. 1. ,tdi, del he, I effltrit lrAr' 'pi, ,o 1 loee
, ,, :% : :" " I "', 'p -o y I 0, .,
Ferrocarriles Canoolidado,, i" "'il- T, "t, 1" ',",- -. "! , , i .Alirrr,, tio. ts "t, I
I
ti l l I- -lsc ,__ it, I i , ,it bell,) M I. ;11,, ... A
I 4 q 31 Qui MlijfT Mis ft&' L,,, ,WtAl-l"ll
s, _r, I 'te, "', ......
, it ;1.1 lmtti I I -i
i I I 1"t.r que P_ ,i '' ; , ,%,tmI-l, 't"
H ACE po,,u, diA, p,,bko,, row, ,i- ,,-t -mtoist- ,,I- o' I, z,4', I "m
In ,, p,,iqu,, l4 p,- d, pd,, I,, pc-,5 eI,,wnAo-- -"III .- ,,-l -,, it, I , ,, I I I ,,f-_-,, 1 -F16 no bent impoestaiiix, ratis femi elli It Situacitin y On emil 1 I'- ,III -11, ptuqt P- .t P..1I- r", -- 11, 11"i""'I", III', -11 I
I'll e r 1 .''t, iv, Is ,-,", P.'', 6, ,I!-,, 1 'J.o. ,-, -n,' F", I tl-'i
otlril ii 6, hAl lot, qII In,, on 1, ""i- -JotId- --, b."', ", 1,mrtt , ,i, I't,"I" I I ; I t I bAT90 nadie it slarvia . -Il'I -111-tl -,;,, 11"N", 11 'j,"I -:,, 11,t 1111, 1111;1 I- e, I
" I I ..... -_ ____ -- _-_- --____-__,____", I 'Ii lt ,:, V 11, TtV f, I I 1 .... -d- Je,. r1lir" ,
.1 -11- .I ,,4,, ,4, -i-,,d,, I-111- 4, ,,,."'. ,,,I,;. I 5 1--'_ I , , i 'J'i, 'j"j. 11-It",
l '- -11 11 ,,, ,I tie 1, f- ,, .: 1!ll, 1,; 'll,
..... : ,,,I :r .' ;"." I* ", I"", I I, 'I""' , ,- - ", , I I -- "i"i" l " , ", r1n, ?I
F- nitu'll ., le d, 'j", It, 1 gl-111 glo-- ti --', ti "I ill 11 11 I I I I ,:,_ t ,t t , r I 1, '-I l"I"AW", ,-l .-td f-- I, It h-IiII, lllllll ""'
F ... -e-l,, C.rrkdd- d, Cuh, ho ... iII --'d, p "lo, At it-d t' IX,; ... r- 11 I D ESDE ESPAN A I 'I" ;"' "t., ...... ph-111 "I'll I c 11 1.
- '-_, ;, ll ;-, I l I oll i ,,I -,,-1,ere"it lllf,114 11- ,
1l ", ,,, I 1 i, 1 wud,-16, i w,,
no I -,ctl 6, -o- pi"I",-- ,, Ajipto I eiro, itibol" :, , I 11, __ I F 'I, jst .P-j,,, : 1 dt OiA- FI
, ,l r ",
,,", "T"t 'i'i 7r ....... I d, S" P-: ;,%, t"Z.1 V n I 1 ,;:t,11 ,It """' "'-I;--tn0"nb4 d, rip o "t t P, ,
I sll I lon-&f. no s vi,,11, -vi- d ... tnilir sq,,i PiAntel- i "rie" I d, ,',.,c -- I: k I -1-11. I ,I d '-y n tl , It ,, """, 4, ,., d"'O" ,1,1,11 Y.
tits de lt Misire clof, tie ,I, i-t-tn, t, tt d- iliv I;, :4 o, i, -, " I'll l", I-- 1. I I Wi libro sobre fia Argontimit I "'t", "b"', '" "'" It', ....... I "*
' -, tl "I 4 ill li l I -', t !- ,,, ,vt an- , ,, 11 Im'dt J ,nl, 11, ji-I "r-ill
obten,, do ,11,t, 1- h,- "o-r-I, 'i".-4- 'i, !"". -l'i"i-, I :, .""t, ,, i Ppr Alberto lni,6vt 11,4 10, -, -- in, I, ),. ,1-4 -111II-t" ;- I
I no"", Is Ir li" 1 tI !:":,: d 'I, -: I I I~'
f.-ttl p,',t '46l't- le 11 I], -rri,,ltr- mi- I 11 I I P. I s P-11, q, I g, e I- I I I- ,- ') 't-b- l'-"- I
-It., idonio.w.d, Po' pe'- ,oo-,4or-I d' lle I j I t- ,,, '-2t, -' nti-l-, r I , M", ,!, fi,:t, % ,, -- ..,: ,:,o 1 gio", no"r- P,,10111- Ti. 1-1 'I"- l r ', l Io y P"Itoll d' 'III. "-P
r I 'i T I tIje, 'J --- I, 1-- .1 41 d, P"'J"- - -J oj ', .1,
, ,I d-ri, I 17, .it a i; I 11 \ I ,
K- ,, A I, .-Il I--Al do ,I. 11 li I -11, tg-1111 k, I j P-bItI, Itri's-, -z" y -,ttI ', ,, I ; 1-1, .dtl jtttst,- -ito-- y ,,, ".r-l-'. P- Ill.
Z- i,- e,4n itior-irI, o, i tim- rq-- :- ,,' T- -Wi It , I I ---- t t, ti-I -i 'rt, ittijimfil jt, I,, it -' -- ,tliil- ,t a! tsptr, , , 'nut fe *'J"'u. , uy shbiA Is di,;,ttki6r nI I i, I 11 -, l, I ,,, I -t :It I, El n ,st--- : I- q I I. It., l I , I 1, ,, K, : PI-e-- t- ,,,, tli,, .", '', I ,I I "t A
to r."t'. t ., "U.-I. "p-, I I I 1 I -- -- I .1 , T- 4 I f- I I I, 11 , 1, I 'n , , i el CI-ri. U,-,,,Iiir'. ,,, ,[. .1 If"we- ,,,I tll- I' !
-1-lik"', -t- ii, l .", -:, -o -1- "-i,- I- or V is V. -_: , -I, s, T:,__c,
1, ,-o,.nc---p,, I 47, ,4-'i I It I t 7I 'ml 1, , h.. ,I Ii-jr.-ou. ', ,61,, -1. s 61, iI- qvc tilts "t",isot."', 119"I'll "I 'I" , Ci 't o ... I.- t!l el'j- --, d, , --, -i i I I I I I ., I's
boil_, .wh., forond itor ,.. i ion,, ,In -ro- -n , I I % --,, dfl tpd,, Iil II I,, It ',-t!,, !, - t, 1 P, , I I 1 _;- I h .4i,
d, ,11., 4q6,54C row,, p6bh, ,, ,, Ia t- r ,-di- II I I I Z- t 11, _1 I l -1 a q I O --- I I .-- %;, I ... I ,nI lut it-lut wui de tt,4 po'. 'llgitrido 01 .1pronado, up'll d,
1 I .1 :- -s M ,,, 't til i 1, ,on r t1trioPIAes to W ,v, -- lorts da 'ru,' to, Pr'-It- 1: -, t , ,- I' on
so P- P- ,P,,P,,-A --I Ili-:mn-', I. rIgm -11 ,- ,, -, ;, e : q tt -, ,-e- ii"itt"," !", ti-l" ", - .. o.t- go.
, , " I -- -ve I I I ,., at, -IIZA, derooprido, pretit! ljiuil. Uhrr 6,,:, I- ,-ji, 1, 5- 1 -11 .. ', I I ., It d :- j,- --,2 Al. ", nitos quo debt. ,i,, Aldr -u
I- i, 11 ; -, Iie 24 d- I, t- I I : i Q- I.
I ,- -, -- 1-t- ,-t In I -,-', :-, ,it! I ,I cr,. -v ,-, I ii, Ii- "I, Untt-dAd ttti, Pod- heueniA t5o rit- 11gli-on wn
d, 1"3). ", ,_qe ,_ e ,,-ti, r --e t I s .", Ill ,,, _,, 1 t r -,i!- -_', I! ,.d "' d -l. t.ou, g1mil 61.1 dl .o ln, WI Ilfootln de 1-d.d.
I q-o" "p- "'t, It- "', I ,- .d. ,J 1 z "! -, ,; % ::, ,st,,' , 1 ti 1 t- d. ; I,"
1.q I ,_,., ,a ,:.,.,. "o-Atc, ", ,I P"'. "., a. j-'uo que ). W, -11 I-PlInd"in h.,t. q., PIl" p-m-- 1 P -sl ,- ,% 1 ,_ z ,, :,ti-o, --nd-, I- "'It-, 1 J-q I V, I -, _N '11 'd -1 I- il I'-- I _-,- .t ii:, -s r1j ;,- I-I, tt: -1- -i ,!, i, ..; (__" N, d, 'o'!. 1. pliysde "" 1,
. I ,,, -- I z "": I ,,I7,. 0 teli exp't't., nor $,I
it ed. P r jo Fero ,n t, Cos hd- j, II ri,, 4e ) '- ;,,,t- I I It I I I -1. I "'I' I- "n, -", .,-,t-1,, xrgn, Inr,, oId j64 ir
- -_ 11 I 'k, ": 1 ,
- P, .... to d, -f.'-,-- y It, o,", ,l-Ii- -- l, -- r ,-1 I :- !,, P. I 2so at ... 11D 1. talent. dtl fit.
I "," !,I -1 I :1 -, I., i-I 11 1, .'l ,- q-, I .111, ...... t 1',r-w -Pze", I i--1-1.11 11, Iii";."g,, n1i'. Y ti-- I Wtrismo", qi t out, de I.s
A_ Iolll cult, 'Miu-, p-d- 1 11 Pimt ;17 I t, -.1 -Q' I I I -.1 , I, z I I I : , - -5 1 l', tl I , 1.1111i"s ]tf--'; -,::!:,, ,,' r'i,'-.,, ,' a,,
per 8 1;, I --- I -, -t , ,I"- __ tt I ,- I nttt, '" 't'ir-t
,I c ., 11-, li- nagos piocolcigwp. to 1. '01int.
u -ono- 1. ,,1 p-, :,. -ovc,o, I d -_ t- -:i,, 11_1'_- I -- poig, j- c-tr ii -,,-, I tr,, Zo, ,-_,, I, --j-t, ,u t
I I I- Ill 1-t 13 s mr,. I, 1 tms- ,-- i7 I dm "", ...... ,!.,; R,-"7 1, .1 n .,henu por clerito 4a 1. qt AM
B"I. --dt ... q., "A. 1- I"p-I'L -, --c- IZI Ilo, _', _' '_- _T X,;- n-,, ., I I
, 7"'t - rVs I Arluro c4i _,,11
"Pill- I '-d., ll wn-o ".'ed,, ":t-i-III ,,,, l ct, 1. , - I I t, I 'I l-I -1i .,' il- I I : t- ,--"er 1-9 t 1 t, lr- r-Ifl-i6c, i ainn-Asio ,, i,.S" P.fiI t- I I l g: a _:- I 1 t. If ,__. "" l It 1, -111da,, ir, ec, I 1-1-1 __ I, it ,, t,- Ii d -,- d, ,V-- I" ii P, ,.s, --.t-,, !.I 1- ro-h-ho, sa- ..P.,. b.": in'. -P.- "L"-t ...... I I I -1
tiao, Mi, j I I-I't III, 11, ;, I I : f c1 I , ,_ -,- ,I Jrls -: iIt A ir- 1, -- In,; r1oi. h ,pn-. to
tn,, N, -,)o not 1. ,,p,,,I,,!e-,, f.r"t"l, 1 11m I'lill I 1 ',i t It I- ,;e t ,,- 2s ", f I -, -, m4" 1' '! nl I t,, I I __ I-t" ,, I j., ., 91-6_ d. I -Alt"As 10 4111, y ot'. el I-,,,,1,1 jo ese felt. "ernido an "CVMP 6a.
hitiirfid, del pioum puncido, no d ip.rrio, ;,Ii, "'T"";v 17 r ; n a, -1 t, 1 11 It I I ,- Z t -- I,- c I-1 -, -1, -, ,- ,;r :, "I 1, l I tt I -11 It-- low .--- ,I -, ,s 'j, Le---A ,, ,:_ ,. t ,-,I 1- "I 'IM, ", $I antudiAruts dmrk)lttdoj
, n," nrop. ,-i. diI-Ilt. L. ,lird.,I ucts. fto ,I, III- .,is ht""sbado ,1.1ent. er
-p.rt-6 d, on.d ," fl,., ,In, --:- t- 5 -,,,, 10 I- l I -t I- :. 4 t ,_ ,,;,11'1?1 11- I, t ,-Tm ,
- 1-do "h- I- 1, I
I 1- Xtsi- d, I., .; ,- t 1 'Co. -I"" '
-i6tt '] exi-i .... .... tu-i, ,,, "'e"'i" I ,Io,, "IeIIII, 11 I mi't I- -1- , t, :r '1 I-ro- ,:-ttt. -- -- ,,, : ,,-, '. i941- id- I 11 f-1,1261 de 11 91.1 -Irt 1- 1111to P-1-t., ins.1-te y 11, Itala Ccl,,Ij-: , i'l I Is, I r- "b" srgantkI. 4" C.Pdr-1, e l d, 14 Uni,-IdAd y su 91.n ,entlaf- de Disllplbuk I* M.Clbatluida buttodo ,,, manos d, -pr ... que, -i it,, -,-I% t, s -tiI E.a- _-, ,- I, li, ,-, i "Pli'll I 47i "ttilUint,% tloittl 'i, "' """" ""'""
, I : t, , -I -: t ", _z's- ,-I-. 'Ll -. 11- n 1: -,3 ...... P "i, ,2 ,-, 1, I I -9, hAy t&da nra robA interotediii ciorrA an torito x ellos rira proh- d, ut'l-71, ,- --O- "; I~- : , -; I--, 1 ,-- ,t I I i--- -, r- i, ,, .nz, _-, I 11 I -!- I , I I ,,, i' d :tI'y -- poti, zo, tag.rlos -PeSir coonpane,-o", ,;I
PI"n peteorn) debitl"MIrIII p,,P-ti,, I tli- ,1- _, "'et, e;'! '- 11 1, -, 1 I,' , I '-- d- ., i jz, , i -:71- Tr,- aiA-s en tprob s hb,% d* Apiti, de rufloarlo inorut
, Pr-, 11 tur-1111-itr hispiroco do 1,, P,
too ,,, tabnN bo'n b""l-, Ic'mt I , t- ", , Io 2, i A , I- I It, L -,, -,,, I ', ,:-:' nt, I 1,I 't !".!,, s roid -rit., d, ftitot riolidurplad tpi- tlerier, nottitut do qtte tales a entle,
,
1 I':, n t
11 I , , q,. C, tti, -,", : ,:- I 6 -1 ,on -ri,-t, .r I dfipul-y a vecel PrOfftIMI-qUt appendices de altroastismo conopy- I -1 tt
t"Mcnll l i.il It" qu, le 111111-1t;', , -! !, "I 1-1 , I r : , s : I s, 11 ,;Il It" ; tobel tl tsi'le '"
'e, I I I : P 1, I t-111" i-- ... llcsn, 7tll 1, ; n- I I ." Llli. ,i piecrs- dannamad. o It I v=,, ..rsan pnttcl o se It,
, I t 1; It, -s' I t l -,, 7 ji ,i d': it'-, -, _- ,vi IA 1 .1i
,,t 1 1*' k "p-, ,tg- """. ttl, t ", - - _- -t --- 'm
li"h" 11 le ,s t s ,i-"9-f,' f -,, -I! -Ot -, t" "t-, pre- dtT ,s: s"uni. Si f'.. eoti-den con orgaulucionn,& tur""' *, P -1- I. asl. I.,
- i-, re'"I", PA, ,,",I,, r el'i"', I_, I F l si P: .: I , 1 -_-.7- .. ,, 1,
, r m,_ -A ', ,ill I d,
, -, I 11 I l t'i n ts Ile ii, M, r "itud, vi"'ll., ird-'rne, d, t tus$ d, f,-, 61,i frot- until de
n"i'-- p-.o. -pl, ,- ,e,, I- I I I ,, ,,, I 11, I 1 r *81*,6c d,
"llinti, Q., Pidt ,,,, 1rAlCtdAb ,rmr'l I , - - l I z t -, < -3 ,_11 I I P--,- pt- --re-, I, "? t m ,- I 7 I li 1. lec'.0- i,,-id 66I, u. -, .1 -c- 7 lid C,- ",-q- ly T,: t, rg ", ,, Jtil.,- --'.
:1-111 "I., *"AiA I 1. , I I 11, I '. i, ,2 1 '2 2 ,11- I -It !e -t A _-l' I tI'11 d. uir. ,,, -1 -1-., .. bubia- iil-I..' p-, M11111 1-tto A ..
- 11 i2l 1-1 !: s!, I , :01:1 , I I 1. I o"'t1iii -_ 11 I-- de 1, t,,
no- rollno-o 11 11- ioll Iii !1I, t-,, ,l ,', Itivi :nniln - ; ,I, I 1 1 zi Ic z I I "! "', pi, d
.g.I d P. 'j- d, ntt-l-, ,. ""I'' I _', I -111 I I I~ - , l I- ". 's ,t1t--, ;, I i,, --:t --1. : t,"! ,- ll o-e '. ;,IPnx. id, Creo, puta, que no d"- gwAptria sI, trifluencia. Compa, ""' I l 1--li-Irl I _'e- I i e-A I, r--, it'l, A, 1-', -, t -,, -'6,
arbolts I 11. i ,I d)y'Ift'i, -, rti" 'l, " I -:, :, I ; ., : r A ,,,t , I is r t-, !- 3. AriI ,Il- W l i !.I,,. -bit 81, lot P-1 A, ... no I- I'd., to, q- attin an
, itni'm or i ,, ,ir t : : , t - "A It 1' 1 It,, I -1 oi,,-1 3 ,vt,,ti Prgt'. lltr t tirovoslutvot It, Qua tl, el ruimo IuRar nine Wo Ies que
,I 46, "ov""o q- ,I t .... 't_ ,, T llml ., Ili "-1- I I I 1_ 1, 111 11 'I'll, I ,-Inla I 1-1 N1 d, 7,,,nz ,tr, 'I, ,I, I % 11 s I it, I I -, I I 11 --II "I I 11-1 I !"!; ,_ C I, ji-, p-,r dt Hj-, i q 1- 'Id"d.Wc, corop-l" limp.mecti, ,I bI _,-F, ,, ti -t1-ltI-l- I ", : I t I '-, .. I, : -,- -_ s "LL, -I, I r f is de "m to t "I"ek, 1'. ,I,, Ic b.u,
cl. "' "" ,- Ir Y ,P -'-, -05,
, 7 11-1 11 11 I t It I II-1111 ;i -, I ,- -1i", rl. t., F4 ,,,
In$ hr I w"t, d 1- ... &Z-I, c ,", -I ., I z s C ,, i'!-Ir !--,r "! , I '--- -bjsl '. ,I,,. ob. citlti Wn, .11ep p- V an 14 Uni,-udpi an, debt
,, - , __ 1" _,_, ,ml _. It, 1,1 ltd., e"i Prifins de r0n de lo que d#Mn &at It dtud Y ser toto ti pin de It ensettariza,
Q li'l-1- 11 in ,.I .1 ..V"" ,or " I .',,-tI -1,11i 1-1 11 :" I ", I I 11 -, ': , , z ",
1l'..d.. .noo'h'i, 1-1, 1"c": I 61 d, ,qi;, t lt nfllmar il,, ". 11 __,_,___,_,___ __, '. ,I, ,,Ai ,,, i u, ttindlcta ,el'onantiles, su e,3d.,A dit ideal,-%
, rI,, -i ,- ,,, I i_-, 1, -,"tcc '- I I I
PvA 6- 'Art-, -,l- ,,rlr;l It- 'I,, "', ... ... .. I [ "' It , I t-,, ,,Ii; I- E, Pn'-, tt-Int, ) ,d, dqI,
I, d, i I I lrilto Il --I 111 - ,,-'-,I Z.X i Ni cr- qu or, ,nm ,c.pAfi,,i-.
I - -- ", an!,, ,a of
q., -- dtlo ,ill ,,,,,, ,,,. ,-A. t, ,,, I "', i ,,, j :. born :+.,,, I ,,, 'if- iI d, I st da lint It Univertintsid debt ,odni mks dastuotwdsirntist, ffla"i I --l7 I -73 7 ,, ,,, '- : : I ., i ottpr," "t, 'S"',- l'b", I h.re, pi--p-Irre, tup-ores to$ t=dt.rtes butno-o R, lt, I'In, dc P-, l i -,s -, ---_ It- Carta al Director topx. deb, ---I, -7 11 t--sll i 1-11 1. iVttl- o To 1- 1, ,- ',
pc lId, J, -,,nuiw, I t-J-, -i%- Im, ,tl;, ," ,,ij b si6o POI at ent"dil 11- no. y -tio-bi. cood dlr 1.
- I d , d, -_t t!,, ihcr tl. ill,
l lIiiC-It L" --! , t '. ,,,, ,, ---- , dIt prettride (no In pretend. yo. tl tT,,t,,-ldad ,on no .ilo dt jnebNit ,-1 I -.111 ".,.f 11 n- q!- --I ,:I- d1,,n6I iii'fc, d l't-,
cp, k, I o l-r'-:,, ', i 51=-,l, c ,,-- ,iqeJ i = I ,ij,,,bj,, i:,n j:t7, _,, d, I ntepol, ri ut la muchach.d. lodi tudes desvAlptiss, I.,,i rnptricula grz,
, ,- t ,;,, '11, ,- ., pllraci6rl th, la PoReirt
1, , Por In rip, -_--!,,is -, "', ;y r,.: r I -- P- q," fer-te z III PlOble"I's Public- tin estA bit, part Ios j6writs qua,
to t"I" t, ,,i- ld III ,3,,iI t 11 01 It l ,,,I, ." I, 'd
ri'l-,ern., ... tqu I 1'triw ini!a'1rs. i).;- I- t-1- -,,,-,-,Itl "I -il I .I1 1-itt"It- ,;,I I P-01" -, I "trii-d. ,octciAu 3"1. 4, t.tudl.
h t, f0i to Cul", t 'itr 11 ttiic, _E 'S : ,Iq 1 'l
it'. , t I- i :if ',- ,f li, a- F ,I- :, :,d t! I ,,! . ..... tditando dtiolidamentit sus aptl
riq-1. fcre.W. F'-iqt,, p"M1,11 I, TIT., Iilzlltl t -Ill I dt'11:1 -4, ---- d, -10 -,.,- Ilz espirilit wile, ps rem, ii ,l au,..
t or f"o", Ioor,- --I, 11,11 11", I I, ,-, "I _z_ ill lol- .1,!1r'1--, y nooh. ge"de La'Aputud econ6roi1 -ti -It %'mI Y debt ... 1I.__"-M&tk.I
nprM,,ntI 'o -,bo, 1,rift, dtl p'k q. I I nmi-, "i'- -1, -, 11 sl-d tia P--al!d t,, d, Por Gerardo Diego I
I I it -'- I I -'t 11 -- "i, ', -PtrIt ,,bt.
I,-, ,,I,, ,,,,,, -,- ,, ,,,-- ,.,- -,- , t t-I, t - I ,,, 5I 1 7 1, .1 -ni- I:', '-"-Ild r! I ,,,tjr1, _. dt 4"jljol* a
P- q- ,,Ij d -,- I I I "I 7 .", I C, I -,- v-li" 1-oo,;,tIi, -eiptr- n: ,flm!d,, it," itm !" 1), In Re.1 Atsidenals E.Pnhol. 1 ,Ign por M emlMo, Poris to qua no
.')' 01 n, 11"', "t-I ill, --1 N , :i I-.,,- I 'T s -, i- ,,, --, !,-r i,, i, _n. __ Z: R I : v ,_1 71t, 11 "I" 134 bitn PU hyUda PAM Mailer
'k--to, t,-', " -!"Im, tl-r t, ,t oz, t, 1. t I - tl,- -'- t.- t--:,, li-,- q-, t t
I ,I, 1, z-1111 I "I Ill "i'll,', 1.i, A ,g, 1- .1 I I lt ,-- ,_ ", e ; ,I-,-j it -,,,ri1-. 7 --, ti, -,ItI "'. L O Y-- R- t de Beilz3 I ptble, y ii mlm i-- s pro- 1. Uni't'i6dipi dt rup.bach.. a.,
, I '. "' "' 'I am O", I" Ir" I A iet, i!, Bl:iiiicl -nrin dt .ll- 1 Nrid. P1,A-IMcd ,e lx," q ,: 1 solo hnbs ... proild6 teet excelen.
,,,,,,I, 1111,11o iil 11 11", k itil Iti I ,,, I'll :it I,-, : ,I t I -i ... I', " I I
-- -- I I I -1 , 11 I ,- ,,,I -,'i"', I I, I y t!1-11- I, I It-1- 1. ;Iu", I ,!, ,,,,
I I I I I -1 I -', -, I 11 I 11 -; l: 'I I . ,rB*-ttC:C,t, ,,' --' --11 nr-,! s d" r_ Q .... ; -, !,, .. ,- ,r tiililll, i 11-t k, Y, -,.P66r, In ";. Vor tfarrIplo, Y pn.
'FI' ,z ,- I 1. I I -- I I ; ,_A I n S-1, In, I ., "e", Y, I, ", b",-, !t ;;-I!. d. CtdM d4l rotylr f--' '$- Y li It li MPII , ro, ,, dig. qua anto It t- rP" ft- .
I -I, I P- d'ir-U-1 il i 111111 I 11, P', 1,11- ,I- S Ioo 1, t5rui6ol.
:, I ;- I I 11 11 "" I I 11 I I 11 1-9.1 i ', I I 't !.- t ,o piwilegio, .1 intro, uunlbtAri .1
Tents de hov -, I 111.1 t-tI,-,1,d,, :1, p-s"I"'. ,,, j ;,_q ... I, PA ,I- q- i I f sc,,trs d La TO- estudi-le de recIrncs ft It debit_ I ", ", I -, l 1, I 1, ,I i-I 1'ti ," 11 I ,-, o I -c.1, ,- It li-1,I I- ,!o "t sizIn de px-to "",'I"'
Ilegal P1 'Tiirlo I , \ I I I I , I , e ,I ,III : -, i- .. . . 1,, 1, -d,, ttsn l I, I cengs dt -It, o dpvrtc ra t, gir, ya ,IuO no on exscren st'
I I _, A il I I I 1 i--, .. .... f t'l ,,, i,-";,i,, i _it i ,,_ I d, .-., -3- ti- t'-I" 1 t, S, ti-,ta d, ,-opis- d1l oerno to Z.rin-, O'n,'-d- Iccpv. d. leg"no, qua acaditI I 11 , ., t-- ,I, ,t m oii It, 'SF I" : ,S' -ie-, !Ir- ?,:,it-6-, y P11-d". 1 , i ,-', t!, !, 6- G ... g- d, 1 1,1- -c,- Q- 1II pr.yertt n ,,, p i- .11t. paund. not at
fie hrotea" 1 I 1 "I 1, w ,, -, I' -lii ll C ; 'i in t6 1 z 71 I '
, ,- -c t u, 1 ei I I
, I-, ., ,,, -1 i_ 11 I- t t.mKc,,r, I .., ov, ,)tli' k "-, ,_,,i 111' Va -1),c') I I :, Fl iafildir dl, zanftn -to, hsep, f, Io d, 1. tal, .'filt-" rni ," ao, to zpLit.d p.P po , , ; m, , ,,, , tri-t I I 1, Ti",_- l'' ," ',_ ,,,,, --, i-, ,- ,le i- I 'e- !. d.
i" I I I I I tem. prdI-t,, ;,,, 1 bi,,icl 11,dd-,,nt, ,,to- ,a emudiat con provtcb.r Polti...
III, I A'A I It 11 I Il s_11 i, I 1, I ei ,I", it, s 11 I "I Q ,,, :1., .-I to dl ."j"d, --,It 7.
"I 1, I I I I I , t't I , L P_,,, i. 1 , I 'C o" ,,,I n-s ro, d s m I bler y "Ur a -tad de nno en, desenpianamonos, an uItInso ankli.
I I 11. 'I'll t, ,-,", ,-,, ;, i,-, -1 t, tl- ; t, -:i ) 2;, t i
J --n --a ,I 1111_ It I I I I ,,, -,-: I t. I I I Y,,;:,A -rt An ,- A.tit',-_- 1i I ,d, I 1--lo torno s, Mtrtzt. Er&n t,, j,, jula, del I ... Mm rt,,p., sit, Is itura de )a Unl ersldsd attA
I I t '-' -'s, '- tt,' li:_1 ... .... I- -,- --7n,, ;,I-I, ', .11
1-11 1 11 I ", I I I I , ", 'i ,,, -:- tip.iI.1. ,, d-.T, _i, It.p. y J_ ,ftiii_ de 1,,Ir de it 6jo tud I , '- -, 91, i', I s, ,, ,it lt:I at ,: 1 I -1, ill 1, r:r- q- .P., so C ... do an obUgue a In$
, : e, i-t,, --, --i -,_,, ., ,P,- q ,t7l '. H-Iti, -,,-, 0_' %' I s iii 'n oip.,166r, con .t- tpntuirt tf ct I. del wak, XIY tstudlantts a tT&b*jar pan at M"
i'l"t o'll 11 I'll-, I 11 I I I 1-1 '. 'i rmu Ic, zigo. Pao I '
' 6- t'ri-T'i It 'I ilt ,- mt d B; Glt Ii, vssi ,- rte-l" y -11 ,IIt
,:f , , i , I 11' "I 17, "I" - I -- I -1 11t1r1I -Z, -- I P - nt C,4,. Y- o-__ ,-, rI,1nw ttr;, O lt, P't'Aios 0 P_,na e,,, Todo alto f- Ioltrntri an -4 Iw niel rawriable de edgencia
I' z -ti ,I I I '. , P,,I -zo P141-11. 1 Pr-a.- te un, do t, Ps -drm, p,,osf ... de color '6 .... 1." -di111!! 11, t ,!" "Ir ,,, :tie, I tin i -, t-stl-rl, 11,, P- nLnm_*, ri "" -Urri.., ". uuIdA .I ut.p. .i
, -- I I ,,, l , 1, i '. "4 ", - s-, cIe -t n -cro ,.is'-- d !---, I ll .1- clll d, td-, cl del ce. 1. t*-i-- que .... 1". coh-, ir-lid,,d Pita Itz.
P-l"', ,I,(l:,,,Idl I -1 ,, , 11. I I z" t, ,It ,C- I , - " !, n i ;4 4 1, It, I , I -, ., -ftl ." ,r 11 I I I i C, 1 : tim ," 111,11i, 11-: I _', -P" M-11 dt N-,t ., ,en. d.dn 1610 bit. d-It',ids1bu. En -)-to, to,
'A " I I I i" l 1,, P's ,oio, i "'s t- a, -- -,
1,ic vtl id -, l , , ,, I I "" ,,,, ,i I 2I it, el _, __!- 'It'l, I,-, eI;,- -t, 7- '' E r ,x el criinbel Que 1. VllI, I I'll "I -, I I I I I I I I t, I it, I r s, I I el 1 1-1 C_-- 17--ldtl l-_1 ti-'-- ild t'l, f t 1'- '-s ; I d- 1,; I: nrll -d- t, 1. Ar'-, It, ,,,,, ,iil ,, 1. -As -'a' I -Pd- de George. d, L T"' ,,.Idtd h.y q.e Postrlt. Y an ,Iu,
I ,, Iiiiir.bits -"- o, I _' I ort, l s, ,,tp
i'll ,.,,tll ', i', ,- Li, I I 1 l I I I ", I .1 11 -,o- , I !I,- -t- S- ,,'- '' -, 1 iij_, i.: I, I, I 'I , l ...... C', P ..... ", "'I uernn que col oo- 1. once inAl
-"-Ir 't "'n PIit- -- ". I "_ ,; sm
"', 'o I I i!i 11 ,- --,- it", I I It e, ilb-, qI 'o, -, 11-c"QU, t, :61, fortee cindad de Ziirbiar. Rlbt,. o ti
, ,,,!,,Ii I, , : I: I .11 _- 1-,; t% I, I 'ii l .1 I I 'Mill, I 111 "'n" I V116- j ... pit, niiI, ippn- , - , ,- I" 11 11 -I ,-- -- I J-t : ui::t,'C ; iTi" ?,:- 1-tig" ,z',i, 11 -,, -k -pLo. pr oblotlaonnn- 1q- to. e tudgintts biIetpu,, '! a, It-- 1" I ,, ,,, I , I- 1, It , t :'. ,,-,I 4 1", I ,z, jieltn t tl d If! C-di't) de clnj"110 COp it, 111A Capacidad de atenaziunierl, dt
11 'Illii,, ,s"4, 11, 11 .,.,:t I 11 --, ", ,1 t, : 1, _- " ,I III'lir, -I' .-It. --, ";-- 11" 1. P., de t1po
i' "' q'i ... to q- 11"Z11111
Ill t -Ili 1i ''I i", , r 't r I Ilg"-, ,,, 1. firin. del to del ,,IvecpIdo, in "C"Pa'able Tu I It- ..,,
", I t, ,,, t- ,',td, .-Psti P 16 T- ., rt,,,4rdaul. ,,, Ii, n,
""" I l Ill I_ ,,, !" ,,,
I, 6. ,:, ,,, ,,, m i , I 11 ', I%-, l:tz I -1 I I i iIiz%;r, Y cInfi it ,,,, P nt q- P-d, 1-- ins-us b ,, ,1 ,1,,F 617tas -tdc
'11PI- 1 11 11 I :" ': i -"' 1 :" 1 e I 1 In a 6, h .y
Q ., r ,, ,[ ," t, or F-,t- G- l'. F.re, --, tie 1 ,.,I." quc I 1 to PiP,1 tuId at io i-rnto P. 5 1,, ,,I, "godt, y 1-1da't
, il,,- I 'I I I I ,3,io_";,,,,. ;- -116"r '. I-od- 1. e" ", -l d, rood-,ilt, fr""'s',
___, I I, 1,11_ m I 1 1i ,I'. "I 11-1 "-I I ,
ei I " -, I ". - f li(- -t 1", -;-li-, I., -ti-i*ti,, ,!--, lliltl Plro 1. I I' "'o'" t,,!dtd ,1- Iri or o ... dr- ri- I
1, I, : , -, I , 1 I I p-dIre, -,Ittd. tabp, bi
r I Z',, I C,:ttm I- j, 5 I i , 11 I'll 'I tl t Ittl 1 11F, o' ,,, _, I ; 11 - ,,- -- I, It- -11 ,,,,,I. fit l- C-1drn-f.A- ,
,I % _r, I 11 ,, _1 _,. ogcnt-, ,;it ', I__ I "P:ut ot, LR 1--ti 14 ritido an crb u pto, -t"i.
1----- i:,i_!CI ,i ,I i .l ,; ,,, -_ I I N, h.y d, LI. -,- i ,-- f ii-, rodid w daon, pt-nals- Arpeo o
lii,:r, I It"", ", ,: "", I- I :11
Fit- 7- e- n --, -- Re5 pueblo .- : so D a )a Arzintina-liou-meze I -1 i t, d. _,: i
""'t" I i" tliI. I I 1'. .Ph-!6 1, 3 ,,d og L
Tii: or -__ -. lbio,,tt Jo,,t Maria Salai- LI, q- me, srIbtutoi,,t,. 1 h. -nl.d ,I hnll zgt d. tto, 11
- I 7 ", , F :- -, l q ,, -- "I s, r I'll 01 m- ni 1-- i -it,
s, I ." t' ', 'l ' t I,', I.ji ,,fri-eleri fie ,-,_ I It 1. t-- ,.I g n_ -,i Y,,s -g-. '-d'o 1. I'a't'r- ds ti 1-1.1oL4.do de 1,,, ,-ft.
Ili;151 ':It ., "',""', ... I ,, 4, Ii t d. 1. p,:Il li-, L-tts, 194 ,,, I I pt,- ., r- irt-- s I- .P,", "i It III-, o, R-,_, 7-1,11- 't Q-i-, ,, '; C ,: Ad to F,-d ,,, ,, 1, 11
0, r de ondlic. iulrnoruu qua Un- Qtte con Ii UnivemdAd
, ,,, 1 ". I I , 1. 6irdenas a Varti 11-1 isth d, I., .uib-lorI
'I.- I, '_-, Te M,-, F-i- l MIri.i, Oitg.
__ ,l i, r- ,- r 1-:1, T" ', 7: Imil n Is C-r;,is do ,e nt d lt i rIp,_co.,4,i : T i roti ,, T--I- q_1 :. nizyL-, P rit d, 1. -- ,,, -I -- --t I 1,,,. i in Ertralgo, de q- tj -4d, de N-tts "bla no an on extrento y rine dernues- ,alticn", h. dIho,
'. I'A -_-' ,, ), t", _'A Ic mlrvis -:,g d-, i--l-, tu pl lorn I, it, I , ,,, I'.!- ,,e hz_3i .-- 1. g,- '-A.: 'Ir."Ur, V#I qtor. Z-b.- t'. qua at vugd, ,c .616 on el "tu. docto, InclAn
tt G, t. is, 1 11 "I!", nsp.fint.. E.tia.d. P- R, ,a,, Hc-". at Nitjo, Ms... Juan corte tie otro probaWtonenut top, Quit en I* .grad. ..Ur.
'I.C. o': _"r- 6, fid!i'd.d 1,i C-ii ;: I 1 s 1, ,1!,1 1'1,1 1;
"ROOSel-elt Iruitltr I '_ !:: r"', _, ,'ii T-11d d, o-a,,Iev tie 1. tArp., t I I _e t,' ca Itn T111 io liidiil. L., Qua T-r4lt. QUc t! tjf ,, 10' ,,:o no uthopo y Pri'auvo de Rm. Zj qua pdos bj rap &Ldo pno- ch. xnayor. Tat c..o avtgn y -.itropre h.b. ror_4Udad-.
I I I -1 I .1to, st 1 ,,.Pu t'st gl ccit I ot rr,.lcant" Is, tencitsSri jAzifriu? I ,! ,i ,,,,.-l c"! til, 6 r 1,c 'e itl!'" -1 ba-ii y d,,d ._ tca. cspsfioles dentu"tra Is int- juigar por Is totograt T.1 dIjoj y d-de di.
El 'l-,m, -1 pt-, -, 1. t:m-t- q- I"I" Ptijt o ,&i !, "It-di"'Indos qt s.eamth-ets u,,, St hsy paiadille- -ti P- s. P ,te, 1. hi't.M.do-, 1-1- t:%t-p :> 11 -Mlr-rtl t-ti 6, -1 ,1- ,,, t ,IJ S, 1, puract6n dc Lz Tow y tu Ubor eii, ctra PtatCuontrite, QUI" to re,:Qrt6 ._ n t6 at d-toc IrIlAn
! , ,t:_id d ,:,id,-I ". ,mt- Ar"ti-, "-I" ,It ,an Protelti-, 1-olall. too 11 cliielj ,-tri- y 1,-.does .r9tnunos,, "' at rn untro da urnoj$t.s
otut, .,1gi,-mdI I ,-:I ,,, 'I"P't, .Q_- 1.11 P.I--,.- L .-y r. ,I onra.. i --1 1, ,-t- I I d-i. del C--agip. -9w .t- d,,I )-t. ,- &t. A-t-bP, i t-!Ircmc P.tlia AcI- y qQ boy ast. _PIt4ltric, _,; o- -- ,It m.i : '-, 3i 4,i,- _'rt a S.m M,_, j C-fu,, I- c', ,on &I.Plt d, pte-rb d-- Q- at s t, ""' pixte, tan dig" do oar ro,>,eno y ts d.. y. 1. raprodqcl.ras 4 fpag a
bujun. 'o ;I'm, ,-,i Ac- I 'I p -I, _,, It, M-', I G -- I ,- -t t---d.l- p,, n-b- prt.d., t Iin 1 qul q,-,,dI .- d'i, ,n -lid.d, h-1. Urc, I
- to 1. ,--- '-'pT-,i1di Cr li5 tnnd. b" u, pcir onal", rnfr .ut6no- p .hot, n-4,e, do, Pub- y Is. rotot- d. -dreA d. 4nusU. I NOIKk
', _IP1 I'll. li ,,,d, di-- , li-, ,,Iia c% ,rntr I __ I ""Ic- ob R-briandt y es due I" rapziductiore de I" ohrI,. -z ,.
_ ; ,- ,'i- R- zc,- de C,! :iiiz en Situ; jwcos y units uni,
,,,,-,,_ P, I d, Is, m,, ,
- i ',, Z; ,ril III s l .1 ne to 1 ez, y tl-z dd Z-o O,, Itt -I- t, ,u ,,u,". N"us,,nd""; I. 't To" ro-M, .. coco. (lei taliouto dt toti"vsocone, Ptca 4 d, I"
.tou,,,fo- ,,ii di , 1, I "c'- d. t;..,,
" 1 I i llln -o t ; I I---Ud.d on, -,I.Y"i ,a -y 1. p lIpnos Wan afrebuuir c,*io ^AmputaCibnts p.ri, att- .
C l ti, 7 lot f0t6grxitl u Ottckd tts de
tectaracro, p _,, It, ,, l )_ t i ,,, ,-, --l-o, -r-p- e o i I. 1;i- ," "_ 'rm,* I'
j.do, It, 6 :n' T-, Ir :. : ,i I!, 11 vi-i" I 'l, A or s PrK iilz, dl r," lt i I I ,,.n.to ,p,,, 0!A %kjAr 161 liniLittl del oloras de, srtt d"tre, de , so,,
c -: r I 'A"'t Ia "d 1 itle, b, !',unctn dftitiar) -Minniiente. !- ) g-trol ,I go. rU,,S, I 11
JA*tZ t, I
-,
1, Ldn' R" Itm ", t-1 1-1, 7--i'.e. -- !- J- .i ,, ri.--t- Pr f iif.- Ii-I ,ft
,I Zt"" V 1111", -nr, ,, A,- b-, one ,u prc.iroll.d, ,,, Ew,,-Iii, or4c.nsf ,I "u ,I I# paritnIhi, no ,,aloi-souox 1jTe extend otrs hvatih iin
tacad. fig." iitt, ec I I.- P ; -, I t -1 S- J.nltj ,I -1 I ri 11tilm I I I e:el:d. r1r17t.1 !nl :il 07"t-, 1,
t t" po' "" '".""dad ", I I
so s ,f"ei aqu;, ill ", l, I M.", -, GO-1 -q ,, 1- ;-I -_- I. 1" -1'. A -- 17, -_ I t,-, F,, ri, no, -dor 1- ,;,- I ..bl nP.A., ,olurn" tint. eo- as dirbid. 1. 1-pirt pI,,r.,. ,orno etwi,., qut
Z. F-,n, 't a At -', int-1.1 tnrtos -p-tustes-idtorao -Iit y ... oitt d, ,ni,,on,, ? ptl ,i6b do Its intil-ti, q.. otperabsi. P tu uquiark pninunut.
- 11 _- -it'i'n dbll, 1. -! 1, niizI;1 11 a -.11.,. - -eh- I -dit .q.j
I
I
I
I
I I
I I .
A O CMM DIARIO-DF LA MARINA. VIERNU. 30 DF, Myr. K IrMn PA(XNA CINCO
Cr6nica Habanera'
Sanrml de hov
['or Imim do Posorlok
). q,
T) 1A I mm,,P4, d, I
'J'- A S" V
;n
d,
fltJ," 'I , C-,,- Ill,', 1 11 '. 41
A d h I' ;
que a trH., ti'l
8 1'a
tan- que r,, efeetto 1, 11 dl, :. -nkl. V
York. I d, C"d-, M- A
r,,tn
Tat"Ibi My partirArr 0, 1. ,L& 9, 0, In T"!,- 01r" I lo PI
adma hatmA N eva York, V& bot 1"', -P .... ,t- Fr, I ".
ig* Ftri SAnchez y sa at,."- ..
t3 d, r,.1,1,- 1 1,[
v -, I F,
a b 11 1 1 -, -, ,
V, ... Sf 7-- F
-,cl M I.", un- du ,
em 0 a" I Sit m t
CxrXtalles de1t Vt o Cc t -,U,
El pmad. Pattie Pi, i,, I d ,
-l",
CHEF
COMMAS DOMIM10
7AWCA Jj
V A R I
SA N A J HOTEL PALACE
V A R I A D R1
E 0
ECONOMiCA I F,2211
ANUNCIESE on of DIARIO DE LA MARINA!
Inbo'bi Civil P,,rt,4a-Arw,;,1
USA UN
Y
rn, ......
t,- Mr -1
rd
711- F,, ''j,
LOS JOYEPOS Ct' CONFIANZA
_SAN RAFAEL Y AGUILA t r,
A IJ I
Ope
...... c' utlecl o doctor A iftedo, Ar,
rl Dr. Harry Romney.
-.. ct h:g,'id
. j 17' 8 d*.
Dilp, k & h.b,_ Ww o rt C, Io dct Rcoripsy u nb, ,r.., U .dtcc. i-ilt-i6r, de Orop6d 'A c:,j,,ttF 1
V.ddr, la sehora Armmda
wo,,dei. 9,T. ratocolmoz de -jtrr Im-fantrPscierufficas de tu
e , i,,j ... jprtruru hm q-c 6i. d. peron:z Pa dl eda a,
nr t v i ,
:d.
I I rk. cirw, H I Eren-ido, A d-t .. d ,, dc -totl. pi fc-fti. TA pig. SIFTII)
Z
TRES NOVISIMOS
6
&
de Rober'n
c Y exdusivo-di ciiador arnericano De ese notabi
TO acabamos Je recibir la m65 aplaudidas creaciones para
Otoiio e Inoierno. Entre ellas, esfoq treg eleganteg modeloa interpretados en finieimo Cbar0l. Sus tacones e5heltoti, Bus brucai afarga&5, zus descotes prOnunciadas, 5us original detallea Je ornamentaci6n resume cuanto de inteits fi.ne 1. MoJa Nueva. Y son tan cbrnnJos v uaves, que usted no querrh dejarlos.
Apres6me a seleccionar un par',
122',
pelwMa; Prim pi"
Nu- is MUM
dias de Nylon
HAR\ FSIT
bcnd,, J t z
dad r, par 0 4
INTERNATIONAL
HARVESTED Z
net C O CO, tin":
porc e),Ina 0 congehIS-r ': 1 M quince donicr, de 51 y 54
gulas f7 0
- urudad
11 ads o aislamfento, permanent de de tenemm Ys nueos tonos de
Mji.' q.L UA. b. Je mefen r par& r f ,
Vidf 0 0 base provists de nwt aciores 2- zapa 09
yof Iaptacr6rr a) Pisa con'trtrw6n ,da SR1-49 comInnar can la,# N uevos t
3 PIES cuZICOS yVestidoo de Otofir, e InVieTno. /0 t"
La i6n de un rrfriger Jor n
MWIcAL HARNTSTER const-tv- Totorelite, Aadow, Cocoa Boige,
Ile pasto firme hacia la econorrua Y !a CO- COPP-dou H
5 ANDS DE GARANTIA
tnof I' -'rUe"lo Y B'_ng
He At 1. no. es Je otros tanto; 1 10
nuevos makes, precio Oa, en Medias
DESDa $17"" Je exquisite bnura e incomparable
trangpirencia. !Sea de tag primerat Las en verlas!
V"_t-d- P- Coro A
S.- tt-faef Y Ag-- M-5901 son r..r.;tj Y iguila, M-5991
...........................
PA INA SFTS
j Sittlesis 11taidial
El Musco Nacional Romano i
T6pico Internacional
7.
La -?wn dc tilwS11-to mrilldo
"qu,' ,, d- d, j- [,, A,,- t ........... .... J."
d,
Lp Que
16,^. mund,4 4- 0 ,piv JUM
to -N d, i-vj
-d, -i n L- pA- 'I'
d, I
11-d 11 11ti HIIW 111 0 nA Cl;til 1111 1] f"Ant"',
Al to y
'i d, 1,
i"t
d,
W- -,-t ilt: N .... 1-4" t,"'!
A, td7
t-! I ZZ 1-1
7
L
A"
I", P,
"-n" a t 1, S d c fe t"
Ila (:I ,t i qu,
pl,
tont) 'J", tr- d 'J' n v,
o o n I I I I Iff political f I Sc,11 I I'
Tos rojos no tienen base para sit
( 'If lo's flalcqflw., ff s Call ci llcrf N
propaganda en el lvj rcito itala
1,, 1 terrrna no cs f rlil jggrei c1lo, derlfll 04
(44 SOViOA Osiblfl coiir( !,,I I cftd,,r rb P1 Ministro do I)efien.4a de Iltdia, R. Pacciwdi
4 n,, 141) J, W0LIf'_MRF.Rc
J1, 71
or
If It.1M. it hvt aik, 1A,111
It, rol-- pt PWdl g'AL1501 Im
P..N' putitn
d-c"
tv, A1:-- motM y y 'j
boda de
a r e lo d I,0
otit i i it, wak t on',i o oll 1whr"t o 1.,
Z7 A, 't 7
I" Y, A t d=PrDP toto a la5 activididts q!" 11 nllIl. de Lfor=dI.,; de Abistf.
1.6V1,11 dvil, ,A
Cuidado con
de :iI infW-ti, 11 1 Ufn- gwarits fli, on I bo iin altll- lt, to
el saludo / 1" d, *
piense en 1 rn't ltuty 'IcN, cm = 10" 7 t
(VAHG CABELLUDD) 3-- 1- V1tv-td- t oj tri-ld en !-t bueolt, tie x4ttelloA urdforvw,
-Uomw no In "M )o EL V. C. Itt'Ift -W- 1U."M I- MU*--tt P- It" d', j ,,w d, "ftw put -- t-,, loz
1-t- It, i t-N V,-j, VAHG CAB F'VI-Irl'to, jp .,n tn rfMW Nioltmix d
e ese mat olor del no -tlobt,
"'r-d.d no, 1'teo.16. dt 11"Ar a ftbo utivi. cabelic quo mu d a WS eNd, """'J"', 4, Jrtf tj j.,
that personas 61 114 -F-Itt I -A.- 14MO LA XARqr"A VIUDA D9
pudetan y no sa d, wmw, POCO DFRIPUES Q" PV
dun ;uento
I!,,
lombre 22, (AP.tNj_ 0 Stvtt'n de Ho;as jeNV.6 4. hb- old. InInturns Contra el -f ncnk J It, yt-, tl dj9j-jjjt. rtj .d.
13- ... ohm, C... d,1 Am-, 4.11, M HO CAGELLUDI Q, M, fA to 1. to- mai. R 10 G-Aloz
j e ..... I LAVESI LA CABEZA dp -Anl--, r- gt--I-ta I
CON SHAMPOO P.Itdt, St t Npo'.
Q -- -d- i-i- d- A Azoat,
tj hi i, IN Aet-1 m*rqu- dt BArrI i- t,,;I bx cos d on 11 e.r Ccrt W
, I,,,DREN E I"
i to y cbb IN, -t-
ASO CXVII MARIO DE LA MARINA. VHJNf.S' it) W" S1 r" f)r 1 1';) PAGIINA SIEFE
Cr6nica flabancra
Liquid jw? "orriuss las
'existen't-gas de sits 3 pisos.
1- 1', 1, Flit
ALGUNAS OFERTAS: ELLEZA
I VESTIDOS DE SPORTS de, 8.75 P 3.99
sin
VESTIDOS DE VESTIR . do 10.75 a U U G
VESTIMS DE VESTIR media
BORDADOS do 19.75 a 6,9H
VESTIDOS DF NOCHE do 29.75 a f1rif1kre party on In Casa Cultural
d""h Ulf. I "ritd- d' U1, t us Kayssr,
TRARS SASTHE do 19.75 a
CAPAS DE PIEL W; SILVER FOX . . do 25.00 a
Arlem(is, sorprendenfre rrbajar crt lox J', pqr1mil"Wf's de ARRL;0 f:,4RrPR i:, .
_ZAPATOS, SAYAS, 77T, -Lq, PUW4 UYTE, 0 U A N T 10 FINISIMA 20PA
RIOR, WDIAS.,
A L 0 T I Y, H
...... SJDENCIA UNI
N'i-jA' T'T 1- 4, jens 'n
08TENG 1 11, V.'I d' 1 1-- 7M
SU '711
iWERNJL
', F' I A 1. P C Z I T,1
, PAGINA ONCE$
SAN W-Aft 257 orr Car,-, 0 1,
-I El.neo, m rtha Vald's, gs. entre Aguila Y Goliono- 'I'a Fertiiude.de pisd'k Car- chora, y adquiera sus
O"d., C rrrsers'i Vengr
V- tA
ae!'J'. St. de Ch!gl ,. ChAyle do F-iran ee prendas intimas a/ mas re
Gloria 0. des Riss de Lbpe. Ve.
Made, ducido precio.
RY d, N eTietA $i, s- Aurora Is arts at
I-Isha NC'. Orem R.S.W'. N.'s, III, de R.4, C.-' jsd a dI, Berio. 'k ..m6 de F-A, ElisI- H,
X 7 de vs,
6 C-s U,
'.sros C.6let He)'
d
4s!
r's". -do
T).
'I'min
social
R Reciboq:
-P, 1 msde.mst dir 1. athor. '-1 Ar- S iss rite Cirdersasi
u.. of
och. p. M., con or:
de Ist sea
r. L de Me" de --el
its, 1.
J.H. xit de
e tubm Compromiso:
ft tin BI,,sitit Hey-r. "t,
-e-ess.
Recital,
-1 aa! n de Woe del Ly-Ess MI
CjA oe..' 1. ni. 7 f-irst. 4e 56YUSIDS an suave term ant, fm a sat.
la tarde, de 14 declamadara m6n. Adorradas an ruedo per ftmilmo estate, 1161tkao on to gfnWra, Sgntoa: A) Modsto 04-500 0.44
t4; -Sati., Jeronimo. Grel-Irs. 6) Matto 04-50D 0.39
f 'k, Hortorits y Loopardsi,
. . .. ... ..............
7
Los stlientes del Interior 0 A
ovation hocer Sul tompros on lei sjgu;onlei loWidedes. q
St".J.Cb. ApW1-,R.1.f
F'Wd. Pat., 4is 0 '
110
'6s
U.- U.'. Wo, Y pricii.
A.;J. Wpmf"ds As pi- J.1 M.'r; 71
A
Agr4mlaftog do Jorm 0, '"A two salm6tv. Detallos Ga'd.
A) MO&IO I
)3.109 0.29
La (zema 4. Afirl v Almctsd_ -il-NDS S) mwato 03-104 b.".
en 1"o'l nemTm! tanto hs T AW-4003 a-" ... ch- M6
quemadurm deltok,01 wis. M ww k Neptuno y N"m
e3 imuperabit:' Nutre w zejidua IV 5US
mEr'dientefi eswciale5 limpia"t v sif"frtsezn bt to misma
piel, tf ndolp jtivpnil Tprmra. 1A Croma HINDS an P pffz 363
eis ideal como baFe del maquilhio. &a m" taut nualffas Tionelas,
admirada windn sswmpre la C4ma HINDS ILA CkEMAA COMPUTAt 256
LA CREMA COMPLETE! -AlosMa latile.-
PAGINA OCHO Dj, Rjn PF L,) MARINA AIERNF.5, in r)F SF-Tr DF 194f) APO CXVTT
I 10 OA R i PARA LA MUJER Y EL 110GAR
A (I Aff)(1a, Actual W
'A
A J, 0 'll.vitti.c. 6,
- 0- :- -.- I I. d- -'T.' 1,",= 'y 6. Uf.q. -1- A.1'.
14" ., opp-W. 1; 1, d- _k lym
I Reglas Socialeg Profhlctl) Tokal6u
oD' E"' p
T 'n
6 11 nEll t j14 F3 p';'d, EliI'EE 1"' -nt-g;' 4, WE, -"w'i I- 4.t-11
Et
B2 1, !a mo, t; 'a
a, ben e E-'tf
EI -d" 'o-,
-601 Ll
y -M'f- 6"
17 q- 111
E,
tros u s c r i p
x 0
t" t 11", E, li,
co n t i n Lj c)
-iones v c F3
14
- ------- ---- -------- - ------------ -- - --- ---D vtallr's de bm'11 Ausio d
A
y 11
Ll d -'a d, d' "'E"
m
... .... Cipn,,vjw p6dit
)rio Imeate o 11amando
Nola di, la Mwla
L el'fonc, U7 fi'- Elul
w 0
Z-'
E"E,
p
Y ,, 7- t"'* 1, ; r"ED 1"
-jta, qF3
B2
Ea- 011'-T ;0'- "e
Ll
d, t'j E,, 'jt, itamente p E-Eaw
ser atendido solfc* or amablp-5
'Ifrmi dtz d'm-,
M
empleadas, quiene-i gustosamente cumpli. bra. Maria juliit Erh, Uira
C A P -A I N' A It
mentanIn 5u niwripcio' n, traslado o qu(. "' U7 PATIT"s c1RUGIA PLAS:1''A
0
"11." .
PRECIOUS DE SUSCRIPCIOIT y A. V.3 A, W41- F.W
Men l (W ilia
chwod c-id.
....... 14 c'- ft V-w'
R,,Iith. dtl
T=estre 4,35 S &'?5 6.91 F3 s 11-l'im- I
Sennestro .... 8. 10 i OE'o 12.9-3 Articulos de calidad e't,
Af 1-5.60 19.60 o".
B2
11- ,, ,
PARA SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DIRIJASE
A NUESTRO AGENT EN SU LOCAITDAD 0 BIEN U7 M o')601 Ll IN pll Para mi
JARASI CALMAWTV MECTAMENTE POR CORREO A NUSTRO U-cei'q de cavina *I to 44mov%
DEPARTMENT M SUSCRIPCIONES w rl.. d' W INSLOW
t'.U- sissrs"tt I* devs0t4n)
x 0 '2 1 -1
14 omidow 0 %.4" "oWtv wow
DIARIO DIE LA MARIN
11 r" 1 tat, ft 6.A*. d4o*%
2 1 m' .4 S. 04 VWA S" qu'- 'f a y 1, C-V a t la rt- Pat M# Of" A mov
ARD CXVII PIARIO DE LA MARINA, Fvr DF, 19,Y) PACANA MAVE
VIER%; ',0 DE sF,
REFAJOS BE OPPt.
k"
AL HILO
'17
4
hastat Ana 40
Taillas 42 1, 44 .. 1.29
a in 1. so 1.39
Joe
pvc
T. 11mix's"
1,,* 160%
p
ma"U"o Y A, -"ST4 14 de Ins Casa# R-ari'll
Ant- I f- 1- 1 P, !-. P-- 1En blanco y an c Iii 1 ,, 6 d, z"',, p
-A
"1, 0.,
Xercanc do T -1 licia ULTIM0 1A
11- 71i. 6"1'-". BOLSA
V, de aP4 p4edo, on r isgrli
j
-A A.
14 Pon win a
y ""de 313
nn'f, I'my pmcios;.40- - _- ---7
vote a
Woeiiiiidol UUm do bile Birlqa, to 3 Tars a
Warandislot do 1214 do Ascho, lim trab4les F,BRAMMMI11 PARA GIAV 95RRAX
Wararidtl do kilo fine, mo Dresom 11916% to vejor on Hilo,- are a It AIIJAA WAS COMPLITO PARA U NOVIA!
T94110. c-A 6 I-ev d. hit., .-let-,
30)?r1movis; qqawal It Topnoo do
66
-ton
Nil I -%AS ..SAN MIGUEL
Herndndez Rousseau 11, 11-ii, Cl.b, y eertwi it. scis
oips y tmtwpa am.relss.
l P--!W.d del eviui.io air,
"'r l. Pesem. ov4 e Ti, 0). tod.A sw .1
b" nir iel 7 fle cu- iq,, her, fie isusta, c.
Ham 1 i,_U 44 14 Pat, ONXE
di. 0 '1.1 -------- ---A v
del evnegeva
M.,y T,,re.X1 00'.. D. Jut"', u t ,
JOVENCLI
quo so Lc5 C, l'ones FARG0-CHRYSLER c pnizaron sister ConcvrPREM10.
S'=C-00
M UII-', r o lf, 0,i:offl!wcs, Para premicir to$ roses m6s
Muinf. il, y Im dofonsas so to$ wrinionel, ROLANDO CASTRO JIMENEZ
e! i a conocar al siplon)a fulto'do
I igioron evit cii(Kvrso.
En cc&ofievc o on fango,
m o zumbo @I mango"
LYWA L. VINKFIW//
------- _M10: r'
Y, Pinar do; A
CORTADA, I La W"iesna- "Tonfos afics dando fucto
Aafa 4, is Halearici.
T Apadlitelo 2$061 y me mantongo on el brefe"
A- G,,Y,,, Los Jose
LINO LUNA,
MANL__ t0DRiGUEZ, 3 del 5ur olioe 6 y 7 0000, For A a VICENTE GUTIERREZ GARCIA r _Mlo. $30.00
?,'aceics LOS Vill,, villas, 1
C. Central y San MaLkill jq 3, sttL Clara, Los JUAN SANCHEZ
e Tcc6ri 219, Cieelf"90$'
a BARTOLO ECHAZABAL, OA, Itamilt
Villas, a I/ICENTE FERNANDEZ VANE Lai
37, Cis-&O Is JCiSE PENDONES, Domingo "Via libre... comaidn"
pirf$ st ANTONIO CASTRO,
liventes 270, caihgq siy
Camog0o; LUIS DAURA, ElIC-las
Conibata 7desde el 708, pOB- 0 DIAZ,
dalares. Ape ay, ComailLay. 0
et ra pids do COM091
una -vatesim Orionfir-4 0 JUAN LAPLACE,
de ITU11L TASMON, civ"es 75, BuYv",
1a 'laliavs- qua- deseaos y reirserto", tales 0,jorift, 0 RAf ROLANsefiala III p ;cUcts' 91 COMO III exctso de 1cido Ppe Torres 22, Holsiu;"
organism 0_ sustalsc1t 5 lirico, ca'Anante se too Cacce4m, 0
y eesechos que Do ZALDIVAR KkARRERO,.
los rmones so ban ex Af, 4rs 15 D-1- is, lot a 10,
puludo. on" its mtaju Los cl oqv*s
PU- w= 1. per Coll"
Hag l Cesar e5w pa- A LU 9 T A D 0 R 9 3 Pi,,fos prvoilof
Los anejooe jo 6, ires decua6utft tonsAndo IRS it v-- 1-- Nul 9 obbieflide,
Pilderas ntwitt Para As" do east. pin" 1 ijltoli del presets
6c,1-1 LERI-a4l
I- A44W. to ft. Ito "ft y 1_1 :r Lo, C, ;e"" FAPGOOCH"s
Su accida &retft sobre 0 Do IV_1des rMet, y b tn. p.e6clp--x11 to is"I"Its-ts sect"
*$hv C"CUT"'
lea rifles facilika Una L. frsioans 40 d" ussafict,
viirnizari6ri de las tA us
et ) '. 111, CHP,
1 TH on FARGO
23 nnfro hpo,i, U to tlobona, Agencins ti, totic to Ropii k,,
Pildoras DEW IT77i --------- --tos MAUL FLORIDA
- 11
11-- -111111 --I'-"- - I I I I I 11- I I
I I ,
PAGINA DID I WARIC 14, L\ MARM.-VIERNF-S, 30 t* SEVT DF 1049 ---- A% mm
" I
Regres6 (it, Eurtya ,Sm- Mercedoil N o t i c ia s Sor Mercedes Alvarez Haneras z N o t i c i a s 1 VisiMp In, Cam dp ANturifis utut
i- I I i
I I
Alrarflz, en /a 111(frialm. de wyer, (',, t ) I i ( 11 S I durna alturnente representative
, I I t i
i i -I---I i- '"
1 11 dill-r"'., pai'v, ,,,, I Relullylell del (Ila -Prifioner(". -Log title regreAnxi, I Remirtlen del flin t
I ----- I -- -' F,'qfafla fll ,rprordadaron
fiedicil al Ctildi" de 1 -l"ditorial. I ,ft -F ,atividad (lei dia, I Progre,4istalt i inif-if- cariffo, llublaron
If" itelvtlm,,t pvllale, II-F"i, I 1, p-,,- -Pvr pcm )if. ria vi"irirww. -!," d, c-,", A, i,-t ,,,,, cwjorida jfflrkf)nali(Jftdpft
q-, -1 S-ll Allglll ,:,tt,, I'll --1-1- i ), l) ... Ati ,,,,,,,,,',] l, l l
------ 1, ,, ,itl -,iw- h. -g,-tl, 1, "ll, l, ,, ", !;,,,,l ,! I [
,,
- I I ,, ,,, YOl'i-K lt,,, I -1 -i I a ', j
S Llc, 7 ,,,,,, 'tld z
'I", -1, I., 'h", d, m, -T' I 111 1 I 'I., ,j- C 11 'r ( (,,,)", lt, PA W) LA
- 'll", I ,P -- "'llt, 'r-j ;-,
"ECCION CATO I ,,, 1 f-1-11 I Ili 1, 11, 1 , i .. iia f.,ij,%'1 ",, ",""'C, I,"',
I
I I ,,;, -,"". h-'J-,, y rp_ I 11 1, 'Ili-11", cl,-', ,, ,, i "_1 jm-ip, 11 ", lt, "
1. Rlie" p-, T',- [ ,:, d, K-, elp- ll, d-, M"nu'l M", I r,''I" -' ,0 ...... po, Cawlid. llwnda
,, 'll" O ,, ",Cl ,, I I., -f ,I,- d", -"httll, ","btl- d, 1, 1 -pl -, 111- l , "L-- it ;A d,,-hd, 11, 1,111" tl I ---
P- llg" Tridim 111",,tl, h, d"i%"i" --geO,1-1 pt 0 I Plt i, F-,P, d I r-', pol't ,, -,ii ...... I:,,,- 1, ,"i'l,"', ,,ril';:11 9 i-1--lil, q- i l-,, rrl-lti-- ,-, k' ,y ,I C, bl ,,it I P-g
i, I ", I 1, "r-W, tl I lll-1 11 I 'i i 111-, "I 11 ,I I -- d""t-- "p-d" 1, t 11 4 ,,,,,,, ,-I" l- ",
,,,, ;,",-,,- '!", T." I -,, T, I It, I 1 4 ll';r:, ,,, ,, J f-;).fit, ,)-,,'-'z , (',I ,,, -.
1, Ir ,, t, -1, 't, I I z -11-1111z 11-1 "p, -- l'.
ll" ': """p, t,'--o, ,f I I I P I ,-1, i ,,,,, O-i,- 1, 1l, l"! tl, ,
, I 111 7 I ,,I -tl S,,! I ,7 !: : 1, 11 I 7 ,,l I ,I I z t- , ", I I 11 I" 1 I "', -6- "I 11 I -,"r- ... .... & If,,
", -1- lv I :1-,,, ,,, l,,1,,i,,,, q- ,l, ,, -[,;-,,: J- I 1-dl ,,, f ,, I'l, 1'111 171", tll ,
-r 11, "I'd I P111,11- , I -, "',-", , ,-, t", ',;*"_ ';"."', 1. 11 rl I'll ,,, ;lIl ,,, -l"i-, I jn-ll- ,,,, "," ,t. b"t, -11,1NoNfml I I lrl- -t t- ,--i-j 1
1 11'11111 C"In-ln ,- 1", 'I, I I ," ,- 2"
rl,; :- .-, tt:l, .. ..... 1, , ""- I I "'
,, ,, ,,. I -,""', r- 1 t I - l;ll-t, 'I. llillllllld o li ., 1,11 4.1 ( ,"t-1111 ,11 P-'- r
' T- 1 "I I I I It I l, " -, I Itf-1wric'm-i" R ,11111
I l, It -- - """-,"q ll TJ- -,
, t, l'! ,l T "-, d, I- ', 111;'l- -11 h111l ,- ,,,, 11 i I I I I I , 1 1 ll,,,,-'- ,, ,. -- T, -x-l-l"'t, '%- .,;'. ,-
, 'ill, 11 ,-' ", i, "', I ". "'; I I -', ,i ;i,, -, )" ". "if, 't, -Iii-q-, ,!-" ?, ,
p"', ", ,,,, ,; l, ,, ,,,,, ', ", 1 r, t "i". z I I z ,,, t llll, li- f- j ,
" I'll 11 111 1- tt"t"", r t (,. I ,,, , . 1, 11 I I I 1 .. .... 1, t, h, ,1 V 1--r"l)"J, l- ",
'i, l! -.1, 1-1 '' ," l, 11'r-, ," 1
i" ,,- I I 1 -,", ,I ,,- I., I%!, ,-l- -i, ll'i -wt t, ti,,*-. I ,,,,,, 4.
',,--, ,i, i , -;- ,,, lt I t'! 1, '--,, r "ttit", t I '. I i 1. -r-, ,,, r,
", I I I p -1, X ,tt l'. I . I : ,,,, I'll, i,1,,,, ,,l f,,.,, .11- 1. J)- ,,, ;! :
I I "IT1111 I ,,%, iv,-,-,i-tt';It, 1, 1-1 -1 t, ftt,,ti ,, B, Saworal I 1- i-,A, t,:-.,, r I -i-, "' Y,,f,,,,,, ,: ,, 1,
- 1 ;, ,,-Tt ,-',p,',' --l -- jr, -w I I 'Il '11
It, ,it, ,,, t,:A i,! l, 1z, -, I ,,-, ti'l ,
", -.ll ii, (---!---' vzit I I d'I C, t -1 1 ,""l- lltl NI'll,
-'jl I I n parred,, ,,, , t i "
, t "'I'l-1111 ttrd dll, 1t111z'- lj- ,,,,, t,:I ,-, ,' t I F-l"""j, I I I 1. ,,l,,f,,,,l t-, I .11 "'tr- "!, -ra,; 1i l lt ,, ,, r, I I I I t,, -mni tj, ,-Ir l", ",
111-1-11 t "" ,,,, -11-'t"'. y -- SL' , d t I't I I rl .... y rf t ,', t ll ('-f,
't l,,-.t, ,dl- -lr, i, f l .l !- ,11, *it-i--,, -1 fo"!-, ,,lft-,,-, ,""W" ) T ,, !,l -'tlrl
") --, d, f-'C"I" 11, -Ar ,,, its'?"n"', del ttillt-- llt-, t, ? -; 1 '- :,-, fli, -, 1, 11 -If"ll ,
Ill ltlrlltl --l, ti-;; ] 'llt-l'- d, l, I I N N ll", til 11 1- i [ tl!-;, "", t, ,, 1: 't, V"i ,
I lml-drl 1, 11-i" NT'l Ill, 1- -,-i 11-11-11- "'K, t!
clil-,, Ct, t;, d"I 1 "I.-l --"- ,-""-- 1, m ltlz -d, rxl-- -J l -1-, ,pltl-,,l ... I 'I'll- ,,, .
1", -,,,,' rl'lilk l - --- --- l !l11t1t*, ,Q--, pt, lc, ,O, 'e7 l, I ,, 4-1- d, ", i-, ,,, l- "t-l- ;11- l; V11
: 1 'I, Ill, P" t-J I t- jt---,.- I I l l I -M (, ,,,tt I "I" ,! A, ,. I ,I z
1,,i,,, ,, i""', ""I, 11(mraq yfillebreft lel" ,- t)b- ,- %, -,',r, z I :111, tl,
, 1. 1 -,l, "t I I 'I, 11 i ,", ,,
,,,,, d, M-,, ,,,, 1, ,, I ltt, : Z,, -t It --- :, '11- 111 I ,-- r' -1 I I '. l :,11 -,
i I I I t'_ t" J I I I I I I l", ,,, ", , rl "I
lli 1111, I ..... f ,,,, !'' ; (c l 'n'l-ti l, zl- , I ,-- ,,, - -- ". )c- .. --l". -11- d i l "I I hlll- p- 1-11; 1,,-,
, 1,, -s. d, 1. K"I'd "'! :,t I 1 I 11, l "I", I I Al ...... i"""',- O"
Il It 11 ot-, ,, ,, ,, ,, ", I I 1 Y -, 11 'i 111 "I ""' 1. -".,. .Y" ... ...... ,, k-t.. 0-6, I : "t"t -- 'l, I , 1 "' ""
"', , ,, ,I -, ,,, :,,,, i, ,, t-11. lit'l-111 l,-ldi" "t". -t- ,-ll1ll,-1 o,-,10- 4- i I , "I 11 111lr,,- :";, ,, .11; kk ll .."I'll "" ;!, l,
, I I'll I , t "I ,-,- ,, ,, 1t-it,,,. (;.-ljl--,, .11 1 1 11. 'i I I l.-'A' -f --'
z ,!' fr" 1, , ., I ,,,, ,- ; .111 ,, l- l '% t- ll, I t I'll I ----, I I 11 ... ,,, ,, :, t" ""' : 'i I 1 ," k'l' "
t, "' I I Ii , I 1 l I ,l, ,, I "',- P, ,,,,, ,, 1 '- ,, 1(1111'
", ," ,5", ,lr t 11:il ,tfi, 'l- I '' j, z ", I ; l I ; ;,
11d d P, Xi ,,- ,- , i '! 1, I "I.- I i j," ", i, It, "I t z I I r , , !, V, Ill, llr- ,,, ,!,
"'; ,l", t, I 1 1 I. I ,,, ,t ,-- ,t , , l ,l 'I"t ", 11 !t-- ,!111,'1! ',
t, "1111;1, ,- t e E ritarhu que In m antc( At"", 't r,,"',
-l"''1111 , 11 11 ,- 'r-",_ l , ,,, 1, -( i I i fv i f Itt ; f l" I I --l,-,
,, I "", I I ", -, t" i ,, t I'lani-c", ,,,
_i l I l' I -"'1'1,"p1:,' ,l1- I ", I ,,, ";, ,,, '- ,&,tll ll "- i I I ItIt" 'I 'r ,' ,, ,1 ,,- ,'l, - , ", I -A R11-l' tll llttnpil -,
, r 1 "I" ......... i I ,,, till ill p1lifilico cw uo 1) t I i ,,,, i -- f, '-l- I I r,"', ,.t,1,, ;,r; J. I t- i- c"'; I 11 -lll, I --, Alf-',l
-- 1, 11 I'll 1 :,"- 71,- i,--z1 :, z, t. 11- j ti -1 tf t 'I 1%t- :, M, 1,111 -a I I I ,,,, 1, i V) d, ,,, ,,,, ,, ,, T.- "i, ll- t. "ll-l, -, --,, ,-.-,- l%-T ,It, t dt li--b 4 ,-,- I I , .1 pl'-', ,,, , -, "t, t", I ,, ,11- 1-111, 't-, ;, v, 1-1. t" "' --It.-, it -, 1-t, ,t 4, ,h-', ;,twr", d,,,!,,l1W ;r,- , t", ,, " it ""I'll, "I'll 1', I ,,, " -11-,et- r"I
-",- I 11 ) r., I z I t- ., t ., z I 1i -1--111, ,,t ,lr, ,'- .; ;,, ,
T ,i- trt, -,i- "i- -, .1 f ,,o-r,-i, h,,r, ,,vmph, P1 1),- ,xt, 110" 11111;4?1 4p ,T, ,4-i- I',, pi-Y ,,F,,,;, Wth, M.,,itll, ('--, At!"-', j- ll", 1,
Rf- rvaviofw 1 t"1'11 ,-- l .. ... P '1, FI-I"I" 1 -i: rll-- ,,- : Id-- i ,7 l* I - I t- Vlfl-- -lll -7-----=----7777= 77= -, lltul ,,, -11111'r ',, t, "'! pttt, 6- , "' "" ----, n F1 P'l t ale Ill ""lid(14 fi"! pro'b" f" 11 ,,,,,, ,,,,, .,% -,-t ", '! "',
.... rl- ir, R- t ,, ,, ,;;, , V :, 'l l- 1-,, It '1111 ; ,!,, I 11 "I - et -,-- "-- - 1, I -!f' 1, ,,,,.""" ... .... _All,
, I I I , I _-r" "' I lu ", j t, 31, -ll
I I I , I 11 I Ell I flf'r fie, ,Nl. Roldim 1 ( !
1, , ,,,, - 11 I I , !, '.1 ;-,-1 ,;,,,' Ill'W'.. q, '. l ,
, ,,, , ,,- d, V- irrli6n F e -1 I 11 I I I ,,, ,- I I I I 1, , ... !,;,i- ,,- q
, i I I I I I e, I I I I I 1, 11 tl" -11 11 I I 11 I ,,, ,, ,,, ,,, I ,ttgll'll, J l- 'r J ,,"p" t!- 1,
T',' ' t',- ,:;',, '-11' ;' "- Ir 11 I -, :" ,- 11 I 11 ,, "- e 7 1 , ::." "I 1, t'llilil, 1, "l f,"th- 'leir',, VI. "i" j
,r),11- til A 1 .1111- C.tMilll I I I I , , I I 11 ,1: , I 1 I I t, tl I I "ll": i -11, -: I -l, ,6- --, ,, '.- --l tl-- 6, M t t I 1; I -, : I . . I ., ".1 I f"'t'l. r', M- 'I"t-l' ("J" 't,",
, ; I , te l-- e It 1, I T I I I 11- "'I' J, ,,-,p;,,t-r, -jt, 1,",j, __ _t11- 11, I "I ,,,:t ; l+t,, "7!:" ', ," : 't", .... 11 11 !". c l, 11 i, "" ,,,, e I I I , I : 11 1 7 11 , ,, I 11 I i t t! 1; I t, 11 ,,, "', ", 1", 6 , ,l ,,l- 1 tlld, P,.-J, "'j
"; l -- -:t, "t- I I I I I t I I ,- I ,,,,,
71 ,- I v-lll li, -, ", , .- ItIon :- :, :, I I I ,,,, "i'll"It Ft, , I 1 I I , "'l, t, 'I 'I """, t ",71 .";? ,",', ', ,,, ,; , ;, 1. p 1,-,-t]- i elm-,
ll ,,,i,,;il i ,,, ,, ,, ,, ": , :, I , t , : I ,, ff t ,
, ,, 1, T, :" ;1- ", ,-, -- , I .. ,,, , :, I t it", ^_ j n T l' "t, ,, -' ; t ; ;, : , ,, ,- t, I .", It,, 11,11, I ,I, t, , ld d, "I ll- rl) t'll "
l -, ,- " l! , , ; t f C, I ii 1 ,-. : z tl ,z r 11 I ,- I I I I I I I I I I I I r5 I I 1. I I I 1, I A il ': .1 ; t" t", d, % ,,J, fl,. ,
,,, , ,., :t -, 11 I -'.- Mi""t piln I ", ,:- ,,, tl,,,,,! , i -,,,l,-dtl F 07 ,r, uoiml,, ,,l Cl-I I I I I 111 -1 : - I I , , I : :, I I I I I I I IT' ; I I 1 1 I Ile" ,-,- i"
,I I , , ,", . jr , I I lt ; It 11 I ; 1 I , I , ll n p i , I I 11 il I I 1: I I i r l 1 t, il I !, I l, i , t ,l ". r ,
, i , t-1 I , t -? 1 : 11 . I I I t I I I I I _,
: t -, :, , ,
,, I 1. l, ,- ,-, : 6 I i, t ri 7 "
, i I ) I I ,It I I ,L 111, l! I li I t I 1
- - q il, .1 1 1. I -'- t- -- 1. lxtt ll ,- 1, .1 , ,.,, ', ,,, ,_,,,i ,41 ,t ,l.,j r,,,11 , , , 11 I -1 r tl , l, A , -- ,i: , , t , ,, , 11 I I I I I I I I I ,
," ,- , ;,, t , it t, l :, f- Ili, ,- Mt, ,I,,- , I I ---- - , I I I . i I , tt'.:l 'l- ", "I ,: ,: , ,,, l
t , Z '-1 -, 111 11 --1 1. ,- -, z : , --- ,,ll .1 1-1,11, d, 11 Pilt ,',er Untll- 111, P-tlt' ,, ,,.l I t it Itt. I 1- !, : i I I Z i ", ", , I --t il 1 i1j" i' t, l,-
,tt, ',I- I I 11 - --, --- -- I I I I I I ", :, I il I I ", - 1 ,,,,, ."I S pl: I I I t ;-"- t I -11, t 1. I ,,,,, ,; t I 'n'tt-dt, ;>,,- -:- 1- ;,i
I I -, -, l ir ;,
11 I I ;-, 1 C1 tl M-,,--, -, I 1"" ll
", , t t "' - ; At I t ltll "I', r d, 1 d - ,,- I I 11-1; d, .-O-', N-1,
11-6l, ,,,, t!, ,, l' t t" t, :" C l , t I I -, ,! I I
f", ", ,,,, ", , e 7 11 I t i _1 ........ ', 1_ 1, , I tt e qu "' -
,,,, "" i ,,,, 11 It,
i I i p 41, t 5 -, 1, .: W, -; t, ,-- ; 1 t z I I .: - z -, I 11 il I f;-Icl-N .... l" m- , i% DtIWA 1, gmra m d, N-te-11
ilt, P- ,:it !r, ,- ,t, 01- : I t":;l iz I I I 11 I ,! n,
dt i i n, 'i 2li i] ) ... .... ,: , r zot- -, : , 15 "I":: I I I V ,-- 1, ] "tH" pl-, f, r i !,,ti, qt ,,, ". ,m-u ,,, ,,,, f,
! 11 11 ,, IP I 11
,,, I -- -n ,,, I -- I I - -1 I it 1- d. J -J, -d-- 6- 7 "!1- g,,,,-, 'l", 11 I 7 I ti .1 I P, I q - t 1 tt
,, z- Ne,-, ... A ,i- "I -,- --1 I !?, .1, .... .. I I I ', -, : -I, -'Z' 'I, [ ", "I", T3,1'-Ilflt I',-, It ,,,g -6, j_, -1 -11 I I : 1, I I I ---- ,, I l il 1 :- 11-, i I g "
- I I ,t , r ,
11 ll L ,t, ,l ,-:,z -tt ,- I ik I i -- -1 I I -1 it , zt -1 "i'--i:- ll"ilt" 11 11 r ,111i -pflil:, W, !,
__, ...... . i, n rl i -, ,itel -a" i 2 -4 'I. it, a ,l1r,
WA , -, ,- i r !, i 1 I i ,jl- I.~ ,,,'I- -, ,Otm- -1-1 t, -1 , I 11 pl!T !,- 1, Zll, ,,,,, q", Irlt ec- 4t, -1 I I I ; I -11t, I 1- r j, i I al' -- I z td 11
. J,- t-, "I I 't-j-, n- I "' l I: ,_ t I tl t.111. tt- , l "" F r ", P,", r 'I I C , t 11 ,l, , 1,,e 'lln,- e.,
d 1 , I I -1 i -, 4Z "I -l- r I It I I I 't 1, j _,_ 1 -ilt,!!-, -! 01, -1 ";l!", "-,:o -w,-t,,d, : ., ri i '- I --- : -- I I e I -: -1 ;,
n, ot & ,: 1 z 11 -i it--, ,it -t, Zil I I :,eC, I, It 11 lr i .. n.bi, ,,,V-tl, 'It 1:7 tl -', I Z C- -- V, !, __,_ it 11, I t- -, ginn,
It'): 11 11'll ,,, t" - il-tti l; 11 I I I - A: t ,I , ,, t ,_,, , ',ltl', -, -1 lp-)-t-k 1 ",", ct lt-'!- r,
c, "! it S b t , 1, I,,-, , , , I :, -1 lt 't F-Ilt"t, - I : 11 ,!-i t, ,,, :,:l7- ,4 li-11 1:', 1', arl-t- i tI : i, :, l" :zt, 17",- tt I 1 1 l, t ,!' I I I ,, l "I' L(' ,Tiill N- "; t% i -,l I .t, I I I I I ill C t- :J t-- tl- -5 ,- l -, -i, t, -' : ", -, , j, :: : l t % -t,,, -, ,- -i :1 t'. "I---' i, -r" "It, -1 11 I ll't ,I, I r, 1 trrme l11-il O Or!-Ind,, -;:Vr,,6 lel, ,-I'_ e-, 't t- ll -,Z" , t 3 1 t, ,- 7- t, -; ,, ,-- ', Y : o 'l C,- d M11 ,f- 11 li"i'll 1, ,, I ... !li, tlplt, otlnrl I; li,,, iritnt-,blMN:
f, o '; l, 1i "i - - l, f p 1111', 1. -1 ,,it- ,,, 1 d 1 I t' t1J lt ,, ,Clb,!I r d, .1 -1g,,fl: "o I-,
I Fi-, 17 t1t, : ) , :l, ] ,,t ;,i, ,,,, C- i- Atli
Z, I I ,,;, i , -,-, 'i ll ., 7- % i , 11 't -1 I 1. , d 1- I- ,,, .
- 1, C :" ; U-- --l" Y't, Ir I 1, t, g l: -ti '. ,-,-: - -l -, I , -i -- p -1- ,11 -,I , C ti I- -ttr.-1,,d l- 1. wrll-ift, .
Rl", : I ,-', ti, t I tl -, 1;,- 11 I -" J ': -.1 I 11 .
" -, l lt, l - r I I : , .i t
--- T d"Irlt, llmy br ,e,, nAlab-m. Qu!,.
t", ,! I 11 I -n1l , I d.-- I- 1, r, ill' I -.-, "'tn" Q'I"tW ,,
I -1 'i ': A, -:,, -. tt" ; I ,,, -, z -, --- ", I , I "' t,-,- ,, l,' J !, Jtm t ,
, L, t ( ', F -,-, :1 -4'7-1,-- -d-, ,,, -1, 'fl1j.ll, un -n-, 11 T11 ,-,
-e3ll 1 1'tl,' ;, ,, -tt,,,d ,It lhblolflog de Dio ,-1 I ll t, I t t, 1, I, 1, t q- t-t 1 .l', ,jri,-1, -- Ll ItItlO t_ fttt, 11','t,! 1. niL patf-: I I ,] I C, 1 .. ....... 4 ";!","", "l d', T I 1, 00 ,lo",-X. hl
-"" 1 "' "I "lr' 'i f,:, 'i' l ibl I -- I 1- l'; it"', 1'ld %- ,,, .11 ,, 7 1 l ) 11 - -, ,-,l, -1- 0, Ox ,,, ,,'- t, r, "i-- '"'; "'S, "t lll I , -- l,--,,, 7, -l, '', -11 I N J I E D I 4 T ( -S t' ,',,-tl --11-t'r 11 Ot, I ---1 11-tel"In 1-, t- ,,,! ,.,,,. llt,- a- l A
I i I t i t,:-,", 11 ix-tl-t, I I --------- -,
, ,, ,, ,-, 3, .-" ,,:, F- I I I 11 4, :t tl" l ""J' ,, ,4"t p., d o,,,,
, --)-, I 1-ill I l l I I -ii I 11, . I I --I'M r" Gil't 't', , , t it , : 11 I I tli'---- ,'C1%!F-,-- ,lL , , ,- 4 _, ; : BA V brillanti,,timo I 1- 1-i'l, ,sWnt,,,
111111 -, t, ,- I 1, ,111, ti I -. I , il -- -Ilt 111-tt l -', ,tnl- 1. hi.j(,,,. dj ..,dq, Qi ,
, I ,,, !,l Olt ,, i ,,, ,- 7 ": i t i" I 1 t -; dc- .- ft I I ,,-, -, t" ,I I I I I 11 ., I ., ,; , I 11- 11
-, , I , I I .1 1-t- I 1-1 t I I I o a ,d :. lll ,- i),, l -" d-- mw y -1. dt ttl,,, t, 't, ,, ,!,:,t i t, l I - I t : I I, , ,7, i- i ,, :, Ot, off H ijO6 fif. G alicilz I I i I 1, %, t ,; , ', , I.- 1. 11, I I ,-, I tle t Idil; ,zt t'T, 1 IOn llellflclut l, tales d tojw I.
;l ,l , 1 1'1'. ,, -h '- i : , ", i, z --- e, l- -,-
1 ,, ,' rl;', Z 1- ., '. l', , _,l- ,t i I- I 11 -'-"' -11 .1 - I I I" I ,I I!j -7-, ,, ttt) l > -' llllt, Cx1th1ltz A--,r1nll., 11
l-', p'- -, , , ,, ,- ,l i- t i, a Zt ij - -1 C-It- t" d d,-,,,-l- ,t--d--,, oltll,(t. t.mb'6 l il", 1'n t-Or. dl
,: -1 I 1 T f l I i i ,z ,
I'll "'t ", -t- ;1 r i I ":i; I 1, t l t ", - I 1-11 l, I I I I ; I tk 1- i I t 1 0 I It'i'l," I e t I- 'i -I ,-! o'll, ,1p fitl d, t m ,tt-l --t- "t'all: C sm" -";"n!
J, 1, ;1, 1 '- 't " ': x t t e r nt, I ,r - I I Gtliil ll p- """",
I : : lt,,i- p- l, I 11 I I I ; , 't, I t ,,- r 1 'i t, i , ld P, t T I ;." d,
11 - tk -,
li-1, 't- ,, i", I l 11 I I I "I". I C1.0,
- I I -t "' Tl- ""I'l V -, 'i t t t -, 11 : ,: '. e 1 1 I 1, 11 ., I t 'i"', ,,, tl ,,, ,,,, ," ,,, , I -I,',. P- 11- VI'l." l,"', pitl"I"
11 ,,!, ,,! "i ,- i 11 1 I I S I I I i% t, 21; ,, t- P 7 z : 11 t e 1, I 1, I 1 ,. ; I I il I
'I ; I i ", 1. -,""I.- tl, I t, i t 'Is
, '- 't ,-,, ,, , j, i tZ- -' ' I ,,, "I 1 I 'I'll, ", -, i- 1, t-dt i,? )11 , e ,I 'r "I ll Iltl ld t.etls Ctlnlt, tIll RtlI b"', lt I O y I l -O1,rirj,
:, I I - ;' '. 7 : 11 I 1, 71 ,w I" "7:- ,, -', 'Ittt, l ", I , i I I I" I t : t - I '. ; ,-, T -, , ,I ll t- 1- ,"! Cmb,,,ltlk; -lf -, 'l t-t,-",;" ,- I 'i 1 el'ltllll' ,] ,pritll
I 1 , , z "I i ', t , -:-- ,, I ,!- 1, 17 1:1 : I i, I I 1, I I j "I", ,,,, "!- B, ,- ',',,I i.,l,-,t tld, i, .,
31 111 :- ,ie;, I ,It It",
t, 11 I I t
1 i ,, ,,, 11 1 I I ,, , "t-,"n-, d, 1, f-ii, ',,,, "" , ., ,I. it A ;-17, t V I tl .,
;11l' I 11 t" I I I I ,7 ,,r , ,,, -,- tt- t
I l ".: i 1 , ,t ". I r ,,, " "
I 1 "j" '1 "t 1 '- ,;, 1:1 d, t, I I I - -, -- I I I I 11 -:1 ,,, i I 1 -,,, "ll- '. "."ttl ,, I , i 4
, 'J" ,-, ;' dt t r,- .... r;, I I I I 'lx I ,,,, % , I I I I I I ". I I 1, ,,,, I ; I 'i t, '], ,,tqe- itt Cut ll ,d- 'I ,,, :,
,,, I I I I I I t, el - ,,, , ,.- tll"- I It, I i I , , I 11 I I 11 I l It -1 i, ,' -11 J, ... ]t-, ir"", d tllz- D, ""M , ,.-,
ll I ., ''. ,t ,:' -, t-- ,- :a ll, I I I I I t% i -t n, z it t, tt !"O, "'t1ti't, (1,ft '! tO)g d, .,a , --, , ("MR.
- ... ", I I I tl , fT,1 OntLr,
. 1, I I t", tt, i i -, I 11 ll lX11 I ;i
, 11 Ili- N-11 I t "' '- I I t, 1- % I I I ", t", 1,; I 11--.11 A-t-11 I ,,,, 1 tnd--,-,, ;,d" P': ': 7 r, 1','- ",'. t -4 pr1:r ', ,", :t' ' , i - "It- I 4l, I It lr , '-1- Al'll -1111 ,--', -,
, , t t, I I l ": 'i 1, I In S Vl l. I't , 17? t"
, I "I I 11 -1.1 -, I T I t, ': t, , 1 lxl 1- 11 v!,' hl
"I I Itle 11 1) il -- -, , t 4 1 ,;, ." ,, I I I I I ,I I , t ztt- -,I ,, ,,, j,""","', ,,t--, m rlt D ., pjr, ,r_, ,."- r, 'I I 1- 1, afn,
r', k f,, l ; "' ;" i L', , 11 i' r I I ,; I I I I 11 I I I L t i, il, ,,,
ll 1, 4 I i 11 , .1 l, I I I I I I I 1 11 I t'. t l 1, I -1 _lttz,, d, -ilt, 'l, tt, 1,0-1, ,,,, 'I"'I't-,l" dil ,til ql rill i- l-, ,.-4 "l M M
t ,tl ,!, t I ;- ; I I I ., 11 I I I I ...... :" I I I I I I ; t I 11 I I ""),- : I 11 1 't! r, 8- -, i r-'I", pc- i "l, ll C b-- ht,! C., ,-, ., t 21 "I i) 119"'l-Ine
11 i I ii :1 11 I I l da- ,1 rl, )111 I tl l ,1 llt jtli, tl
%, 1 I Cr t 1: ,t ... , z I %, I I I -1 -- !--, L !f '____
I I I -, I 11 1, i I t ', I ". tld 1. ,tloj , 11 ,1 i Im
'. x I I -1 -1 I :, " 1- ,."itn', tt-t'-, A--dtl, ,-I 94i'l ll l pulde
* , ,,, I ,i, :, I 11 1. _,, I 11 I 1 2 I I r, 1, til A I M AVi, I
, qr I ,1'1 11 I I I t ,' I ,,, I .... t ,llsl
I I I ,, ,t 11 y , t 'i - I 1,- --- 1 7-- ,,, l-- ",i it_ ,O .nrrVQ do 1b,
-, : ,lt --l!" 11 I it I I -. '! 1 ,, : '), : ll , i tl% :, t, 'i , , tt, -'.d "" ml- -r,;It. dirlllAljn%0"
:""l*"n, t, t, t, ,, "'t, 11':" --l' ;! -1 - 71 t 1-. I 11 I B ,, I I q I - I 11 -1 : I I tA gil--! d 1, t- t" 1 ,,,l I '111" -,111 ;- :,7 , I , : M Vt t - -1 -, I i .3, 'I F1 C111 QWlLikCi- d1l C1110, qUe Vell
l, It 11 I I I 11 : I I I t 1, it I I i I -1 "" _, ...... lt, "
. :, : -' "- I 11 et -- lei ,,,, i lti,
t- ,, a I 't' , I )la Alj, el Jflj()r ( ]1111) ,,,r--' lj-r t- ;- li-f:!,
't, -, I I tl I -, I I t I t t, , - t I x lt - : 'I _I 'ell i Nl- --mp-,", ."'. -g"il- 11 '1 1'11 1,lll, 1. -r,
11 I 11 :1 11 I -,, , , 1, I I- I - '- 'tl i I -- el. ,l,-l -- , I , : I -- e, , ,,, 6, ,I,, d,
, I I k i I I I -I- T- ,! ,l ], 11
.1 .1 ill t, I -1 I I : 1 1- ." -!! tt ,,, a t, 1- -1 I :t- 1, I "I'll I'll, ,, ,t;mt - et, -,,I, d- ,l "tilW]" --, -,"'llud"," ll, 1- , 1'11:FIL-- , 1, I -l' it I ii D F lv, 7t ,,, d" P, i ", A - ; I ,p I !lm)n ,1, '.!,, H ,ytkR CO'll!"
En La flabmia I *- -, ltn - ; 7 "' I ,153,- ,- ,---,-ltt ,I p- ,, I il ;t
- I I 1, t it ,,-, n', t, n ,\'i, , ,
1, I I I ,- I I z I 11 __1 ----C ,;, --, ". I ,,, - I I ,; t, 1, 1, I L I I tt -, i i 11 i I I I F-W ll, 11-A I y ,J-ql- F--,i l r I Z .". 11 I ; I 1, I '! I I I 11 11. P11-0 ('l, :. -, Fl, "'O't!", P n I,--- ---_____ .l-,"', mllj h4 gmtlm5. por bkI -, tv, 1 i I I 11 't I f', t , , -, I,-, %- ', ,,i,,i I I I o r :, I I t l, 't- t, q- :, 1, tn:t,!, Wmll rlr -ltt, ll---, O., UWrf
11 11 11 I , i I 1i Ni : ,,, I 77; R, ,,, A l , ,, , C'- -i lllllli ,llz -1 putri6lica (-[I
t 1i I Fli 11: I It i , i ,r I 1 I i i i I '. i, ,- I I "I x f," I 11 ', 1 4 , I , , - ,,, I ,,, ,,f ,,, ],a ft'vll d, 'd- l", I;- p- Lw ,l; 'I
Z,-,x I : 't-l' ; 1 , , :, I t-t-jli -dt.: ,,, !, "V.A,,1,,, qu,
- i I al ,-t t I e , I- I I 1 ?. 11 I 11 I I 1 11 1, I 11 : i- '1- '-, t", o fie 4;alicia l-' 11- Ill 11 IlItW Il5r,,1111 11t ,
; I i 11 i, 1, i !i I j .' -Iltl fli P alaci
zl,:tl d, !, t 1'1 'i, !' ": l 'r -1 'i 1. I I 'I, , l I - 11 i I : t; z ,li" 1 1, I I ll e ,,-i I I I 11 I ---- -- 1,
-1 f- 1 I I I 11 I I I ,,, I 1 I 1, t, 1 I il", 1'. ,,,,, 0, ll I t d'.
I -,. I I t'! R ,,, et, ,,, , ,
.; I J, 11 I I l i ',, i,;, 4 ,I ,l ..... o I l,,!, ,,0.11 fill,, 1"
1. I I ...... i "" I I I 11 I 11 1:1 I I I I I '1 I ,, I I l- i, ,,,,, ,,I- ,I + dl, .... t-
11 I i, ,t, :t I ... I 11"'l,", 1 ., i -, tl't 1, I t,
, , 1, ,, 111 I I t ,, l t, "I I I 'I. 11 I ,,,, l "",t ,", ld- 'I, 't
I I I- ,,, i:, '. I .. I : t 4 ,, '' 1, tl, t- C- ti" G ,il ,l,, d, !, l t, ,;-i- ,,,
,, , I I I I 1, 1 I t -.- --- I I t, "' -- , .t, 1 "I
- I 11 I ,;i I ; flt,11,16 MtIi- ,lt1:1 11 I I I '' I "' ',"" , ,--' I ?ii pe-, ,1, 'U"',)' ,, "C""Itll*lt lt-lll11 I I 11 1, , : I I I I 11 "I I I 1, I 'I It" i- 11-- "I 'I -l :1, , .. t ,
, I I it ,,, ,,r 1: I t i I 11 I I I I I t I tl]. ,,, , ,,, ,-, 11 3 i ,- t I 11110 11 ,W 11,, I- ,, t 'l- 111" ":rl 11, ,It,, tI, 2 ll I ," ',',
"', "'PrIA 1,11ttr"'I"', d ill,
i I i 1 1 Ir', 11 "I., t- "' ,,I ,,ii- .It, ,_,, "I't- 6 iLtd 11''; 1, I 1, 17i", I I I" I I I I y I I- I , 1 I I I '. I ; T i I, t''::, ", ;;,-, "" i, 1 Tl- I, ",
, 11 I i t 1: I I i k j 11 I I I , I t fi-tl- I 1,- ,, ', d" I I "'t O ,dlIde.1" ,"'i- ,,, , i, I 1 26 ,-, ,,,,,,,, ""'w" ,, b!, t, 4l 1-1 I Ill"
1 -I,, -It Ol", ,,- I I I , I I I I 11 ., .7 , I t ,l
, l-, i ,, ,,,,---,t r""', -- ", ", 1,, ,,,,- '-It", ", ',- It" di -l' .'i -', ll,
l,'--' t, -- V ,,, -, I I 1, I ll.
t ,: 71. 11 I ;-,n - '. ,:t- -l""'i -, 1
I, . , , , i " , , ,,, : 1', I 11 I 1, I .,,,, l, 'til.," "" ," "
I I : , , i.,- z -,-, f , ,' I I 4, 1 , ; , i I t- I ', : P-, o ,, -,, "- i '_- "ll'--, P- ,rl t" -jl ,,, "'Cla .n. ,,, -t- pr-l,- K,
,,, "i :, , p ;, z'', -x I I 11 -, I i 11 1 11'
I I I -1 x 1 ' i'_1 1, 'l-': -;-, Fi lC; i i tt, a. tl, ,t I 'I -1 I 1 1, 1, 1 -- .- ll'u",-, ,- C-,- y ",
,, '. f , ,,l ", I I I I 11 7' \ ; I I i I , , I ,I 1-1 -, ;1 1, I ,- , -1 ,7 I ,,, Z, I ,I
, ,,, l c 1 I I ", ", I I I I I I : - r 1, e I I I I ,: 1% "I 1 I -m I -- -d.ijt- ji".."', li'l Ct"',
lt), Iltlll. 1.t 11 li-I I I I I I '- n, 1, -- ,,, ,l 'll 1 e ,gl- 'tt ,l fe r,--i 11 '-Z -, ", - I I -, "'
1, 11 I I I -, it, Ti"t r, ,--, l,
ll t, M, I I ,i i x -"- -': ,'_ ,: e nj-ri T, lp-: 1 -Ott lt- Sllla!, mm" tl t-,I lp-t1ldiz
' -, ,, I !, : i 111-1- I F I """i, 'C""',
-1 t,, 1 4 -1 I "" : I I -, I e I 11 11 , "d, ,--dtld h-r- d, pl, lt1l, 'l, P-b- "'), l" Y ,,,,,,
. 'i t3, ,,,, n', r" ,,, ,t -",Ctl'
,, I I I "l I ,- I I t :t- i , , 'It :: Ili I 1% I "I I , :, -', C', , Q ll --tl ll 1: ,--' 1:,11, 1, --- 11-1-1- q- ll-ti, ,ojt, ,, ref, ;a e.-, p
, ... I .6- I" I I I -1 't-1,5 "' I.-. , I t I 'j f
I", ) 111) U I t : ,, ll 1 .", I :1 -,-, t I I -, C !, A ,t- M, C , ,,,, i ,il,' "'. f st,,,li P -t i'_-,-%',',.le -IA, 11:lr!,,nd, , ,ill xp rl ,., % -1 1, I , ; i l I -" I x- I I I I T I E "' T f : ', -t- i r I I I I i I T p t' l, l, I ;"
1 I I 0 % C t I , , I I I -, ,, ,, 1 7 t t I I tl 6 t
i, , , - z i 't , -, ". F : tt%, , ,; 1-I - , I I ,,- l , , lt.l ,,, t, I I I I ', , ,, t - -, ll L ,, I I F, I lt tf I- , 'A I I ,
,, I n. , I ,-'P t. t, ,, , n t--, ", : I f i5t Iti- tx z- i I ,, I 1- I I l ,, % "rt ;- ,-- ,, , n ,, i l -: , 'll 11^ t, 'i - " ,-,, I ' --r 1 n_);l,, T-I", lt, ll;- t n -, ). ettfle CA'I".
11 I I I I 1, : ,-- -,;*: - , '-- ,,, tti I - et! 1) 11r, t"r - ,- qutt .p- irt It, .!all,
, ,, i , ,,, t ,,, t t tt l i I I !, l- 'l ", '- -, tl -, ,,, *, t - -,- I pi.,x h-l- qu, ,,,]-,o c, ;
I I """, "', -1--A- Q- lt'let- ',
1, 1- ,:, t ", 1:1 ,, "I 11 I 'I, , t ,t ,i-l -, ,i l- I I I - I ---- I -1 - -- -- -- ----- l I-, ,,,,, ,,, ,,,,, j, --. ,t-e ,rb- ,,,, lll--f n ,
11 I i I 1 I I C l id, ,I Alilll 1 I -1 t 11 I I I 11 I ", I I el ,t ; : I I -- I il, ,tii t t I 11 : I I -- --- -- l'. ,,, "- ,- i -: I I ',I ', l -1 --- --- -- M R ,;,tt, ,b-,-d l ;pl, ; , 1 t ,, ma, Rll C--,
, ", , 'J" , ,- Z, ,,,, lll-d.-rt P", 'P- 'M --,, tl- z'A'i de 1'. ,-, I tx l "'nt. i N :-, t 'I
7:'t : I ,. I , ,;,,, ," :1 I ,- ,,, ; tatlValt= I d, tlt qi,-di- Q- '- l",
,t:;, 'i't ,, ,*,! --t!,, ,,, l-- ll", ,-, I I ,,.W, t, ,t ...... l-'1".,, tp,
J,, t," I I t,.- :i : I I !- -1. I .--,? I 1, -, r. ;-,', I'll, d, lt, ttb- '] ip.llt tfitlt-l I ,,l, d, q .,
T" I 1, -- -;! 11 i ti t ,tz, : 'i ., z "
11, i I 11 "' T- -, I I -D tl d1l -1.- , ,,, -" I- j- Vili-,,ll 0 i'll 11 lpri- 1-1p. .
"I, 1; vl :t,10 ", I I ;,15 :, ; 4 ,
;ti, dl , -,-' , $- I 1, I "l, ,-, "
l i; 1111 t d I 1b11- ,-:-ll 1 q ,- ,Eo, 1, -tL abr, ,t
A- .... .. ,- l- '. tlltl I ". I
ill, -d. e P.O,- ,- 'i 1 7 1 -L6- ,,, ,I lllb-g- tl-' qli .111:j ,l
-- -"--- -, --,-,- --,- ----- ", . I y 11"t"'i "It "I'll"
- . "t""', """, Ill Q,, ,,,, A, t tlilltll 1e ,,M IlUl
-- dlj I
11t] r P. D. de 111111-11"ll, 11
177 1, T 11 tlllltl: mi ""n. t'lh- P'-"'d "'I, 'W -pl t ,,, ,l --tIll 7 -1 11 : id
i I j "t= ll ,- lllll:,d e 'Jup d ..... .. ,t, -A ,tV i,. 1, hl,
11 411 ,X L 3 T 9 0 R I U'rW . ,-' I ,- a, lt b
.
I'l l, ,",* -, I "
'i tt 6, ll 1- ,j- -It,.Ir,ll ', e ,' ', -; """' 'I, ,r!,tdfl
d' 1 1 ,A, 'TR-1f- ', -l'd- llli ,, l ltlo,,1-1 11 111111111 -, T
, I "' ""', D-, l" t- ll- rlt-t t ln,,,, I ,- C-;-,Gtlll,, ,, 1, !", 1 ;,l, I -I'll "
, I -- ", l",
! -, I 1 .J I -- ,,;),-llfw I11 I _. l J IM UNDE Y VE ARES ", pt'd, ,'I ,,ll,, G", ,,'
, 'i -1 1 d, !I "-- t ... l, '
F P. D, We 11 ,,- ii-e ,mprlnAl 1 1p mi",
I I I I WI-1111 ,11 -111, dt ,
11 S 7, i 0 x 1 4 A T A L L E C r D 0 ; te '"t-,
Francisco Falcong Ord'hez I I D"Pu" do ril- -" 3""105 Snl- =-nfrfs T Ju BfsnAlct n Pa;aL Sociedad Asturiana de Beneficencia
,, , 0 1 C 0 N V 0 C A 7 0 R I A
11 F A L T, I r t I r S' Z'J - - - dia ,V !a. 4 P M, .1 qli p -,--, I I,
111-p-1 d, 1-M, I" '-,l4l -- 1. ft-dlot- F.psj 11 I D. -l, t:i ,, ,-tor ,lllsld r, ,, en tl:-.;,)I mlirl fl '4tr
- 't, ,,, -, "! I r111i* i - -- -1 't
I'~ --11, "'l," 11 I Iti-11 I -11 It Qil 1--t--, _1 I ",-- I hares, raega Q 1W ,Z-, ::- :j- ,-!, -,tt ATt iIID 61 7 E d ',! 110-41C f nl,,, -" lptV-O, t- l r., -r- 7'7' 7 i 111 1- tt- 1-- 7 "C'- -1-: I I It Ft i -a C Cllel O, Aparlamenin, ' ,
- ). 1 --- P,,- .1. , ?t ,- sln m zl a C Ion = ct- ,q::Il),; -,-,-q !-,I j"- :I,
- 1; i 'lp , '-, -, C;, T- ,,'f lO tt' G, -, ,,, pr. -C, tl::
,-- ,,--- "a", C'---t-, '- 1% I i G,,;-lo! O-i-.ri ,,:;- o 1 Jel celel).(rr hoy, ,,em-, m,
, :1, I '7- ,- 7 -- I ti
G. -tt"', l 6, S"--l- t i =CC:mPafiar ,ll cadaver hasta *1 C treft ari 3 ilt, ,,it:,: i ,
d, d'! __r,:,,nt, 1 ,t C, y de 1l, r ,tC l) ell' -rl- ,), O 'M 61a ..
M-i M oil., ::i, -: qi-- r -'-- :--,
NUi. F.- C.;h- llt Cl..ai ll-i., P- ,f- F.1- 1 F.- D It. C-- dl ",
I -,l ; M m COn,,tCat,,:1a, I a as ltlevo 07, er qu;d C-1 rl,;, 3 .O
_ -- -- CI n rd Ifiez I i
, tt ", -I 1-"--- .
- elft'., a, m.0 .-I". -,
p .k El p"Ill, d, F!4ct-ti Claudlo ) DrUx F41tiont Csstra; A4uflDso Fil-r! Ordaf- y La Habana, 30 O sepne'r1re ,J l 1 49. !-.! st t:ml, C r 64, onlffl ECltnn-la ) CZ TCIO a t
';- NW-1- V.11-1 0-d-1. l.- :4t'! C.11d.d. LM., illi-, Lld- T.- C-)Ill-ll: E-t- -,
'" .".., "'ar., A" "- """.
11--_ I. "Rd,_" I.,". li,- -_ "1.l_-l
L. VW- Idl, lWd. d, Y.I.; ArW,. CL., [.-rrft .,; D,. E.Wo #.J, .i D, ,A I.rll* D,. j.sti P.4V.ado Lmqo7 11rdo. Padre BaRnia 11mim'm 0. P, Una z Con-'t1tui t, 10 ,t:ntnt y on el Cano dO QJ no
,"- Lll, "" li. ".- ,-
C t,
" ll"111- .1 --l -11;
I ", l 11 "", I- -V.1-1- G-m f ,IaLzara on ,! dia paro qi o llm Cjt j, conlmuari todo5 Itt,
- vi moz, cnn8tiluy6ndolto a 1, ait.InlC hOM, el 01 rniam :
L1"I l- __" 1-1 -1111 I'll- coi y hasta su totcll tormmacion.
1- 1 --r, I,-,-"I I. ,
11 I -- Scq r, de -=Lno el Articula 6 Inciso 2o, d Regloinne-nI ttdo Ion al;rlcicldon tilmon dero, ho a wistir a onl,l jVV
TUNERARIA MA CE 0 Y PEP E A N T 0 K 1 0 7ELEFONOS: i 'C150 de In,
! Qe5pioLes c!el ,urdo -aiptor aimen6o ,--8 aq
I 1 l, GUANABACOA "' m CABALLEROF-8833 I 1'
,rEje I t-I-la,. S"Iie-rbr- 30 ci 1949
F R A N %C A IFOWO X 0 I A 4 9 I FUNERAL H 0 M E y F-8855 1 Mjy a" nfn,-i,
mmIlm" ..... I I ''= I MANUEL DIAZ SUAREZ. 3 ff-tin ,
.1.1 1 . I I'll.,
.
I
I .
I
I I
ANO CXA1fl DIARIO DE U MARINA, VIER'I 10 K. SEPT DF I'M') PAGINA ONCE
Cr6nllca Habanera
llridgr 1-Irly eff III V""', SPECTACLES para
VIERNES, SABADO y DOWNG0 Ade
A
VIVERES Y 111GORES FINOS
I IvAt f TIC. PARK IT I'd, lifGplaiini I Ili,, n, q t,o p, M d, r., F I, hW25 d 1 U- P--M, I- it.4
f: 4'. !1 qIi, 11 D- MI-411 ,ht Till
Fofif ............. ...... J.-p- W-t-, 14.d.V.'I-0, d, d1p)...d. PtIl
6, AII 6 11,11- Mt-l, ment
"0111aiiiII Porno do I libra ......... 0.36 1".4,01"
';oilpio Tl --P. dhj.
"corr", Iola de is on,
0.53
Act, limano grandis ...................... 0.41 1 1 VI-, A, I
_4
Vol y Dfelt irrroFio J'ande ........... 0,37 f 6. I -, INSTITUT DE REAUTF, Dr. PARIS
04A rflrK J V OAOO
d' P
Malototones Libby's o Dal Monte, laia 4,=,,,i
No, 2 1 2 ...... ............ .... U G P-1, NI.- A t
Bonito on Aceite, o Torrats, "Rpiia dol C:a, bv" 0.41
VinawQ Arboillo, V2 hololla ......
z j
SardirI en Acoilo do oliva 'Tiunic- Iola 7 or. 0.33 'A
d, t d,
Harino Gold Medal. saquito do 2 libms ..... 0.27 d, P-r N 1-I- l M,-',
Torture Catsup Del Monte, porrio 14 anion 0,37
I S A Z, I d,
Cognac "Fundridor", botella .......... 219 1 Y"', q q 10
Whi.qky "Canadian aub", II-I-11 ............ 7
Q,
CARNES ESPECIALES If
Came porct guisar (bell stow,, P ,A ........ 0,28
lanio de pvorco Para oqar ...... 0,59 f
Sirloin riiook libra ........... 0.48
rotI Tibra ...............
r" m I, I
2
ff,
V ED CER Y d e metal Esmaltado
PO-1717 F-6056
Cubier os de
Eslaremos abieuix L-y hasta ]as 10 Pri, f 'Ili d) ci t I lu v pra para
p -tra ]a ofic;na, y
I a a n 1,:,
adoz como maceteros.
J
7 d,
D lz A - 7- 1,
a 't nI
-C s durar, O CIA01
C
N01'k L,,,
-wk.z 6 i 6 z.- 1 ci!,f "li-I"tico le
raA 0! IW7 ITIta a; of e4; s-, ,t- arIle
V'
2093
I Los m6s bellos, los mds moderns coslo
do 'depositor, po poles, qvo sirven adornup
el hagor, hey, solament's h*Y, a' Wet'* 4UO Ftp, -ii iwr. ppcih t.
so detallart en New York,
Colors interiorss; Rosc, morfil y negrol
cubierto exterior do crystal do esp*i*.
Adquiera of suyo.
1 H m: 4'. d, AT- y V"
Y"t-8, M- -t, 1 P.d li 4.
UN ftAFAR Y ItSTAD TR 1A W-di,, y -A- MIYX.Iit
PDT 9. fL.Jb,,h h.
A. 'I A,
HE,
A 1-7'2 on el DIAR10 DE LA MARINA
Ile rftJl0,I o I E 2 FSE 71EMPO
Oki JWRIt", 6 t Jb,- J0 M JC ic; Y A/
porif, un r .4, MAS AGRADABLES,
............ D 0
r, tiloe y 5,rvi,:i* CIIem1da,
fkWidw-ass 21A30 if
DQrn:c i I o de! BIARRI TZ. Vr -d ArAt chorra Jrai glo, Y_ JAI
Almehadw c pl, 2.25,
103 de Pimerj ,Ifma colidad!
hjJiJ.j,,.. envases 7t
Visittact T vea *1 gtan jut It briatfamo, toM,13, C ,, ervan el color natural
on evehiat par,,, i;os. cIos, carst4i, Jv metal, ca ss Pot rI ig
on ripidoo y i
plega6les'y articull J :Iritria tn general.
soriaio,
calchI lae, no I*$ hay. 18 0 7 IE 9
K ITZ
DISTINGA SU$ TRAGOS WNPANDO EN $US FARRE% CON HIGH-BALL 0 CERVEZA Y FN QJALQUIW OTRA OCCASION FSTOS R;COS SALADITOS CHOI -WM3 A (a BAsE DE MARINA DE MAIZ, QL9$Q, MWEQUILIA Y SAI
I>E tA ME)OR CAUDAD,
T SON EXOVIRT05, 1"AW05, WOWAAAWS
IA.
PACIN DOCE L,% MARINA IFTNF_', 30 DE 5EPT DF, A 0 CV,11
X, Fr in. C.ESc po.sesiorito de urm hnbitacit;tr iN(p se huce nada en Cubo por el Falla un ju*ez N j(.(.'1n(tnguradfts his obras p4blivws
inejoruntietito de las rifiendas, to yw holpin quedada dcsalquilad(l I I olle 4u Vegati
tin adi de la Itep6blica
que 1 1,
qtie At, llf,,rm? n tit, hillutpro-Vordido por tin mono,
(, I orf(i InA i erm f-ori iiriipn,) dr rriwai v.-Iff-riefo G :uervi I)r. Pri(,, i Ifox Iintjitr- fli, 1wrtr)i1tnra y 0. P. celehrfi cu reinfe ImiAett, estA saldado Htibi(i
C (1 1) a _1 1 .1 1 Fracaa itna apeh( En ia it, r1(, ri wrf-o la
cl U 1) A D A N A AdeiRnte un jernti, fl 4,il Rmncro
r Arn) ndo Maribmin
DET N' I A J E ft () a
p"
d
T .
r :7
r
P17-,
A,
oa a
uspen(W U rgencia los inicias
d contru acwwdos de Asoc. ilici t(j,
7
Per!,Iipc, n a lp VIR. AfSR N ATOV.-Ft pnsible xi, rleerpwn on pt dia do hoY (11guria,z libertadp"
T"
T
L P, D.
L A 5 E R '0 R A
Franciscal arribota Lo'pez
vitida de Hernandez
N A F A L L E C I D 0
y
o es irijbierta
a demand de
'-r 4q.
44 4 Carlos V Homandfir Larribo1w Firancisco J. y Viclor Hezeeniento cubano AVVI I
nealdel y Volasco; Isabel Gll do Em6mdesi Cri lina y Eglandna Espinst y Hern6indes, Cc=on Herruimcfo% SoldevWx Alvwo G. Ismaqa; C*dllo Radii it re"1111"Ido ingufloienle guoz Torres; Eta*sto y Herlbwrto L6pex Balaquar
a prodlirclion twititial Dulco 14. Marucaull1w rodarico 7 Mcnio L. gold
!Da; Ricwdo Roque rtcobair: Pablo Vald6s Paq4t, Dr. Marto A, Portela,
EN EL NUEVO TIPO DE S9
GIRMES
CONSTELLATIONS
RXBRJAS DE
L "N
;MUNDIAIMENTE
FAMO$O$! vv 11 1 I - .1 1 1 1.i
w AERANO Wr,,',, I 'I d M-d Hf- CA,Cuida o con ECONOMIES MAS DE 247o
jl F. D.
& L A
el saludo 9 E 9 0 R A
Conexiones r6pidat em MIAMI v;a I. I 111,71A P i Z S I,
pi*nse an 11111 Y AJ 'I '
Cubanct De Aiviocion y Pon American World Airways
Ana Gomez viuda de Merelo
(VAH0 CABE1100) Rem "iOti en el Cuierpo
fie ]a Policia Nacional Ti A FALLECID0
nr- P.,. h,,y, 1 ,nm a W Qtuitro dt 1- q 'm h0cn, -N hlj s
EL V. C. HABANA WASHINGTON c
Per,
Ir" 1. dI Be,!t a)II d, Zanla N. 415. Pam d At 111t
(VARO CARLOW Ida y Vuelta 111410*
h t,, t" el C-T160 de C.II"', I.-, quo
to mal olor del HABANA NUEVA YORK T
0 quo muchat periomos Ida y Vuelto $13200* L=141= M= .;01 .11.
d I'*
padeten y no s F TnC,!na1 de 1:,vt aLX 11 L. af- 4 V-4.4- RA-1 c-lit U.'s.
; 14,1CA de A-0
don evointa 6n T And- Gr dI I = A Juan G6mtx VAId0s; L144 Cw*M; Dr. Robfrto
d, mflil V.1de. ntw Or, Ilook ptr.. 1-1k; D" Ji pl. G.-I.; R144,
E4*cti Mayo 75 hato Oct bt 31, 1949 i,,i d, la p 10 4 Svp-J., JM- dt Rx.t. Tt C. D.
1 -,7 J, C-1,11 pvt
pora ros* 066"s a inforrnoci6r, odic;ancrl, C he 6 i. ie. I -gtt ra ATR IV ..............
a su Aponcia de Pai;Iojot, 6 Home a U- 4911 11
Cant I',- dI
NO CADEUDOI f., -".did. It J.16.
.vil do
, VF Sf 1A CA 6 EZA '&v1x1&STERN '1'NRX* d I, Aln)-' liI s11A Ci--tip dir Cv,. FUNM RIA DE PPJNIM CLASE
Apdos D* F PFRIE14C EN afIll pl r BERNARDO GARCIA
...... 21 ,'( t t.,
D R EN E "CW, ACION. Af Rt A ,'- in, I 1--, 1! Z=Im 415 Tel6fonos U-2310 U,%W
,,mt sf peir -jcI"dae ;
Ir d, -,.e-

.
.
APO CT DIAR10 DE LA MARINA- VIERNT-S, 10 DE 5EPT, DE 1949 PAGINA TP,(F
I Gino surgillo' el Dia del Dentista I Deis it iujart malversaciortes en. ---- ,,, ,Sobrfe la fielleza fernettitut hahlh
acer por ,im lli .
c6trio It) celebrareirt fi t ingreslos (let Meread. J ()'! ert el 1, vo -i # i to Gra ciella de A rimas
o Unico effill -i ,-C-Mos I,-""---------,
el, D- --]
" '! ,Or
...... --- an 1111111--- -1---- i 11 I -,. ... ^ ---* -- t .1 1)" FWI Nlofll, V-lTictic cri I it At -4 flt,,elko"I Of, Nod" C."loo p" li,,h.t ... l6r. tld- I., , rffirit) it mi lodoli rr timi revitcrtio Probable p. ,I)p tic, in Ascienden It criat Ildil Pelteis. Actmin tit encargairlol Reqivitiert del dia.
I I --, -1
para Ifterascrim. Ff acto tie ; C, adritittistrar elr(cp 11latriietilli umvirrm arm. tie iterMe tie. Guard Juradox tic (dW -Ioe.K.. 4.. h.l.. 1. flli- dll )LARIO PIC CA MARINA -t rlrl
, -- j ko;t wolateriiim d# leistrioulturt do to% ptilutelos h1j- ROx*moO q,,,t j." 'if, efill)(11fcimicotf) V t, ,(I 1 r
- --" I p"ratut" "- ""cirill y lint 1. P-hl- ,,to t.p-io, I r ,, ^l!,;, t ,, -"',, d, 1.
, ,
los d c it t i la t a 8 escolares veritajas en conciertos GOB ... 11 o1- (H6 vvll fjoit pradlew, -11, ,-t'l ,,, t-, ,l ,ItI -AcFjrA 0F1QAl Y-f a"ld" I -00"d 11, Pat",-, p-M., TrliU... 1.RNACJON I G I I I. I -, ( 1 I ttrllg,;I I i 9-114. do -e &tfl- 1. -Y-i. on W ei'f.d. dr,-- o-f--l "
, I ( M, "'I Mll,11
litlAd a, Itli I l*1-:CClfPN ,I', 1' I, 6" 'j, 8 y
. P ROFESION A 1, ES ESTU D I AN T I LES e111111111111,11.11iV 11111 1 11 t" 111 i'll,,1VII'll";1" Irdlb5'. del jot- M die 8,,Ij,.blj A *40 14 "UZI" quo tirtitlin ..Y.1 IM101 P111 IA gl% AtlnlfAtlo .al, 11, S cn.'ruPA """' ,
., I t-1-, Diriji.- 1. ""'-p-d"ll. I. roo.-l- ',I, 1. I .
Por J W "pez Golditris. ,-4- I I F V, I,, I t-1
L-Por Roberto L Goldat-hi (i.bt- it'n a I Y-STADC 1), ,,, de,joooor , 1.11. t- N' IN tot,#jj 1., 'I Vldao. Vol Adelit JImMi, ;, ,,,'__,

do --d,)-, I ROft,11 Fl, , rado a la I I I I 1 -ltj ,l
I I ll 6, d, ,, I )4- L.1- A. 11.44.., I - ,f" , ,I,, 1, ,l -,
S.blr. 1 DIa do la Od-tolli -, q- Mi'lia ,iyl 1 ,o.0Qn d, -- let I ;1,,Z," 'I -' 1' ,; ,, I", ,. r "- I ,
, A bit aide I' i-p'e""' do '*3n it'C""' no' I I ; I I I I gf" ,,,C ,,,- , -,- , I 1 z I ,,, t, 11- C, 11 1 ,,,, 1 ., 0, ,
- 1, di-t,, h,,11- ,,,,, 17'- 161 'I'llt di- I I 11
-, .. If.0 I I I ,C ,", I -1 C", I I I : I 1, 11,
,1,1,r,,, p'"in, I'd Q11 ..C la 11 ,:, ( ,, I"r 1 C-11" z I fl, jo ", tl';, ,;1,,-,,,- d"", I I ,I ,,,, i;,,,,I,,
' a I' ., ,I'_ p "", 11 I oe
" .la"'o, '. ,.,rOn. e act", lont'lir"h7 e' )a l*oi',, del TI,-t I ,,,,, r "' r r' 7 1 t I I I I t I , ,, C-t t'-, l'. ', "", , -d I - I!, ",
11.1.11,-, pro-oiu6 or'- trit- ,i dd d in, L. if-b-. Ir, F'.1", ,,I,,,,, -, '-,Inm -Il !, "" -' ,--i, "'," ,
I 1: ,.,!, 1 I I 11 I ,Ii'11 1 11 4 i: 'I
ti pi O, ,.I to 1 'r o- __ ,l z- I t)-, 111- 11 thd C !,, t,,,'- :I I" , I I ', I I t I
IT T.1111;b- i'd, ,,- 1. , I I 1, t r 1110 dcl- tiOo fliQ:- rm it, IC, ", "'r, C- Ill !, I ,:",rt , I ,;,, ;,' ,I
t,,,Ic 1. A, Cralitr Gncir,, c"' OCO: ""o "' o-odl- "" P- -- I. "":, bdod'i it,, ,,:-- -, " ,,, I I I it, ,- - ,-,,p ,'-p, t': ,,;, y I I I I I
, I ;; I 1, ;Ot,, ,,,I,, 1- 1 ,- I, I -, ;, , " -;, I I 1 1, 1, .;ll, lino , C"""', t,
.l 6 acw of"eid, ,,, dj,,a p,,rO 1. ilil-lp-, I I I P ell r p ... 1" t ri", 11 l dk-] il, "I It,
0. I i -1 ;:I,,,, t 'll ;,
on I III- 4ol)(I 11 :1 "I I 111 11"," q,", I, f- ": j ,, I 11
cntial ,ll A loe -riitils do I" -lo, D-orit, le -fill'ill 1. t.,d, ,,_ d ; It 11 ,,, ,,, d'*, f t-- -, , I ,f
_ : t I ItT'l rlliq ,-,Il' 1 I ,',', ; I-
de -1 img, of I ,;; ,, '-,-, I I , -1, -,IujC'd'd ,,, t-,-, fCll--"d,,, I C-tit,-Iy, -, I 1, I I'lli I ,t ', ,,, I j, -, Cl C, ti,
,, 1, ,,t;,t!r, p, 1, I I Il",
1, 4e 1"llicalt"'" -5 """, "' "'-%, , ,r I 1"',,il il,,11
b", -,"."o l., .lov, l d dl' l an-,l. ,O 41' I .1, , i I I --1111 J I -- ------,-,-,,--,,,,---,,-,,, -- __llit d'snIt" J- t' IgOl 1 ,;-t; 'Q Co "d '. _lr ""ll, '?,' : r ,
.... on 1.1 -C : vq'I 1 o-d -- t--, 1'.,11 ,"11,111 I ; I, I ;I, I I I -(11- 1, I 1,11, I It I I I [.,,C -m I,
,,I pjln y XotatiXis dent -" "I"t"i-I. 'l"
Fxpwoqut to el $40 dt 1925 h.. ,ol- I Ill't., jjpj.- I !it r ql at l I -,t -It ro-ltl f"Cit-', ': i 11- ltlt"11 ,,,,, 1-11 I ; I I I I ro", 0 "I f."',-,"d --,IHt
b. do "Jobit- to ; .- Aires, Boolti, 1:, I I I "." ,; -, ',',,' ""; "" "., ,,,il ,, l".1 I"', ,, ., Il-,lllel d, ple,,
.t' _j.. ,. I" ,on,,,,. I'lodelt. ? 11-td -, ,. : : I; r 1 t ,,, ,, ", ,I., l"11- "I"t ,
'Publi,, Ar lmouva el SKund. C.o. -. I t ,!,, Ro,,"-t.: 11 I lf-lt lll i i l, 'i, -, j III-lo ,- ,,1;,,',':, Il--e,)A,
it". ili'la I 16jca H0, _e el 1,1_ c_ codjI , I ,I lt- ,- 1, I ; "t , *'-t,,, ,,I,, ,C, ,, ,- -, ........ . --- I I I I l I ,, ,, 1 i ., ,i ,I,,,, ,, c- t-,, y i, ',f--',,. I1, w'i- I"r"INet hav custadia para ,,,, -- I t, 1-1 d-lrl--Iil -,i r, "- "', ,,,,, ill I'jtr
troodiascrios Apr.bc ,, z; ; -,, a W 'i"i"', ,,- t,, ,-,., 'I",", v o
Corigtoo eo of riuloor. qZ a ]2$ boniflit; ,barlie v.edlirl soorlr pr"os ea Caml
rh IX Y 'I- ,,,,:I .- Li i I, lot Ill W_ )echuehi , ,, f',oot I'- y r- OS I , , 111111 ;11 "I ;'11I I - 1. ,,.-,,- .-,, ,,,, ""ll ;it ., ,l t:l I "" "'t ""I ""' ""t "' 'I' ' I"
di- --i6n dol d-t, on" qut p.ra 1. on, I ---, I, -11 I l- E ji Cienfucin,
, I "I Ik, d A-- ,., ,,,,,,2, ,lt.r--,, : ; ,,, I ,,zl, 'Ill onLlls lit"t- hill. lon,'OdIdn I ,, ,,
Zptl to cle. Imi fitch dle It Con :--- 1, :, 71., fll lt IS' 'I ri o d,,"', ,,, ,,vef, 7 t -----,, -!r- ,,, 1, ,-,,t-it,,,, d, ,,It ,, Itrf,.,tt l ': Ito Pfttgi-$ Cirlo brftl % -1111;4::i 'I -- 1 ,,
G1---7-- ---, '- - , I ,--;, 1, I :, tl y 11 11 --', '- ," ,1'1-1" Od"""b"" -Pro Arle Mwfc&I- It -A,,l" '. ': -: , ieio rjjiuor Fl- I'll Id rl-itr Un ", Iw"', lt-,
-On., f1joindo .1 3 d, bl ;Ie of ell. dI I I ,1 ', ,, l ,C A- -, o ,
11 11, I ,,)i,,,. I ;,,- 11. ,I
-',I','.',,l,---, ", I I I 1-,,,Il q- ,,, ,I %-- -,-j falut el aziicar I ,'I,' jt ,, ",!,-;-J- ; ,Ii6i
dii .A., to -0. d, .t ,q --r- 'N" -Io I j I 1- : I , t (--n, ", I 'l.!i--I,, V,,,qt ,I t, ilp t I 11
d. I r : -- I I r, 11- I ,rl
rio A -d.cid. d, It fetdomf4n I, VIlineft. w, lellsidali dl p9,,,1 1,-J, .. 1: ., 'd do ,' ; l , "', !" t i, -,--t"
1-t.lAgicji Lutino-aH-na, -6. m l. do ii-vo-, I,, f-lh. llil, r I I ", i,- 1- 16, :-d!-,-,t z I , ,
,ol tl .. I ".
d 'I 3 do notlbm a 1217 I. Ii,, it, ,Xti;Cd. tl ....... o P, j I .1.1. ., -. r I -d, ,W ., l-, C .. ..... W 4, li t,,, ,,,,, Itl,-,- 1 I ; I', i!',,i,, ",,'! ,' I ]!, I r,,I- n.
It" t ""to Ija ,tj;"n I 'v'-,, ,l I I ,it I I I -',,) iz-t ,,!" It r I ,I -111 '-,"', d
iil Cl j F O",_ d
dod d.,fg-diaF de "C' "" rt-i-, -. !-, "l-l'-, ,I ell h s fienflas 111, , ,I 1,
1'. o rnt I ll .to l"'i k liidtd ill P't"In f 11-111 1, I I -, ",! ;,I ,, I 1 1 It, I I I el I-1 I 11 11 1 "I I ; ,,, "rT "',l;,. ,t-,iio
Ill I 1, 1 I ,,, I t-I k 'j, I i, ,, ;"", "-,,-,,- ,, ,,,,,; "! ,
ill d- -, tr,66o q'it "'t., I ) illlll ; ,- 1 I ,,
I 11 I 11 I 11' 1' .I 1- 111 "I"
"". ,I rurrer" I-, Q- loop glill I I Rrporte de )a,. 11tivilIA, I ;; ,I :11,d I , I I ,", 11 1,111 ,, ,, .... i, ,", tif,
, I,, cl,,og- o ,,,-11111A ronlo f ?,tt ,,, el ,, ;, ,- ,, , I , : ,,,, :p, ,,,, I I ,,,
---lil. ,I, 1l, 0,j-(,,j "' ll tirptf lyt c"tt"'., d, 1, rl."f, t n ,, Procf, atlo ") r# ,mlill 'I'll'i - ,, "., , , , "" 1 ill Ill V-,, .JIt, ,, 4, All,.
it, Clal. 1, -, 6, c,,,,- :, ,-1, 1 "" ,zli'la,, en in B eft6 l'ticl, I I I % 11 I -1 ,,, 1 1 1 I I I ,., j ............ ,
I ,I Ve- Ft I I 11 , ,!, I I io it,
-Inlilt, V, dt"llt ctleb, "' "' d -w I"!"'w-, I de lift acci&,lit'. tie. litit" I (: f ;I1 I I I t I 11 I ,, ', : ,, ,, :, , I , t ... 1d", to, OA- all,, qll -9- ,, , It , ,, :': If r,
I I I I 1'r '1- ; 111r I ', I
d. F-, 1.d11 1.111-olo'l-l", -e,, , I I :, J.
,,, '. I I I 1), I I ,,, I i ,,, I,, ... ,,,,,, i'j" ,v a ,
C- N.'i.-I "ir"ti", -'e-rib-, Odoil ll,' M I I I I I ... .. 11 r , ,I
j ""' 'j- 1- I I i t I -, I ,,, "I 1- '11, ,,,,, il,, ;" r-- ',, '.
I ,, t! I : F, P 1- 1,- 1 1 f .11111", ,- ,il, C I I L!"', '- t I,! I
11 I I I r ,.Il,,,. ", 1"; :; .r,
11,i dt'no" id. '- p il- tot'll- I I I I I I I -1 11 -,,,, ,,, .'! I ,, " "' f 'I "' i" ' t 't ti"ll
te I P.1--tir,"l, -fir-,,&-. ri d t- tr,.I., Q- lt -,, ; ;*111 l I I I -, ,3, ,,,,,
- %,l ,,,, ill I I'll It", 11 ;,I , ,,, ,ill,", z, tii,,, I r ; I ," "r '111 ill ''I'll" jl 1- -J Inin rrl. ho t, q- rtgadar, la x ... ,l "', ,1,11 I tI- ... i ,,,, I I I I ,,,, P,, 11 I I 1, I il 11 ,'III
noolol, g, one, p- ,I In, '' 11. 'i, a ", ,,f;11rl, ,1, C""W"o
I 1* 1, 10'a I'll i , l, I'll 11 -z", d I C 11. I ;: ,,, ,, -11 1 l-" 11, -- I., 6 y
lr 1, od-t'i"'i- 6, -- ,t 11 -, I;, I 1 ... ....... .
o.or. IO- t--o b.-Ilo,', -,- Cl," o
retlro ,t doll., , ,l- I ,, I "
All.,- Rit,- Over q.a ell -jI-to -- '11, ",- "l- 1 I ;,, I 1, 'I
; q"O -il 11 6I I'll I I I I Eli I ,d.- ; ,,! Y rl,, ; r Ikl
, q, t '!,, I 1 C, 1, z Ir. -I .t -g--'- -, 1, ,- C, I li " 'I"I4 -l", C,,,,, 'i T","ft-. holl. d, -jtzir a 1. --d.d s, 1,,tya ,P-t, -1- ', I 1, rt -I -11 'Ii: I ,,,, 171 I
, I I I I tt r I I I ;, "C', i, (h, ,, 'j; l I ,,, t" l-, ,,,,, I, ,". 'Ily"
0jonl,,,I6VA Cuba- 1 dt'- do brithill-O q- "' "n I, ir 1 I CC- "'! '".1-- 11,11, I" , i,"l,
, ,ill, 'L' .Z, I i I I ---'111 11. --- ,,,,, ""I",, I '
1-5 acil ad. dtololo, d, C,:LO, ,I d, rpt-or : .1, , i -: dlt Ail ,-, ,"",_ I I- ,,,, 'j-,", ""I'ibl"
elllb- on rmll. P-A'tl- ,a lb'-' ,, -" '11, "tt C", I T, 1 1,r':- I Ill ,I ,tl I I I ;1, i I "It" ,,-1 l"It, t "i ",,"
t t "I" -' P' -'%do ob,'. ,,r 'I t 1. i 7 1 I cl- i!Ct" "", ; 1,
l, I C I r ,, , ,
' o-- to PAIA, el "DIO ll 1. li ,I, .ji-t" ,-,f--- ll l ( ,- I:,, ,- !, I"t.'Z Z " ,,^,",,'I 1 -,- i. l "I" I , ,.i,,,I,
7 1 ", '. --' 1 -11 I 11
.Xiit", A parij, dt ,al, .Ar, nA I 11:1", 11 lt; ,,,, ,,-, ,
, "'i n mtelo amill, I ,,,d-, .1 r- I 1"n
11 ne- lt l Cl 11, 1% ; I I '. I V, I , ,,, ,; I 1 ,, 14"'', ',J', r r rl- 4d I C 11 ,, tt" -1 fClr I ;.1;i, I ,
ClItb-nde, ,in InjorCt --, q'itleran a, -Srn A Uldl g 'ljin. n-- o I -;-t lo--P-ei, Ii- I 9 "' It' tr" ". 1 -' _,, I I I d
f I I 1 ,, ,,, 11, ,,, F,-,- Jl
P" 10 "t"no"'ll -b-Ir '. I !. --'e I ,Z,, ,; 1, t,", .... ...... ,, ,,,,,,, ;' '. 'I"I I """"n"
, -'I-. q.i"" Kltlblirl do. I", --Cl -. !tit. ,C 7, ,, ,A I I I I 1.
,'I,, Pm i I R"Pv"t. "t"', "t," ;-4--, ll."", d
1, 11,lo, ,1,1.,,-,-2 ,n ,,to- ,Lt- P'fir. tlIT14)121 tj BjC'ljj:era '1, It'
t'll.h, I -1. 4 ,- 1! 1, N I I I p : ,, t:.1-- M i, ,,, ."ii" it", 'Tt", ;-,- I no
flat I t%,, I 11-1 I" lbl,-- """ MOllnl ,itt El problntA ell iod -lld, --ri J vt-ti mz, T- ,;, "'t" 'I "Ir", rl.t ,Ihi,, rii, Uil"I'lill,
,e 'b'd t -a d, I -, I I , 0,,I,,,:
"._ .dont'.'I%', -'l ,l. 1 I--,! Mg'--,; C C, t- e", !- -, "! i. ,- ir- I-, Il"I""', ,1 ,, C', ,,, P",
,_ 'I"IN-f d,!l no P.- rt ,,, i , I ,,, I - -1, 'I'l-en ;- , lt ,i-t, ,,,, c . I ,I r ,fl, It, CC, ,, -I I ,j
pnl-plol el.ie.: L, ,iC tl"r,"rel, citle ,to 'irl-In l- -- i "' 1; I t, I' ., , , "' ,,, ,,, C Dlll 1, I ;: :-"i ,'C"Ar u fi
; P- , I mz, A f,! -- 1 I ." It r, "I', r "' ,
0, I tt,!' I I 'I" '- 1,
, I ,C, 1 -r i- ,- 1 ,n 1,4 A,,i-,, it,
11 I I I I t l, 11"'r 'I'"), .1 i ,I" L'i'l I Ir I I & ,* '- ;
F", lil.", ,, .1t e 111. -.Iil.l -,- 1 .. 11 ""' E'-4- P I -;t, p-, 1 r, -, -, I, 7 t _, ,' I I I ,,, ,:;, ,I'll 11' F11- "I", t ", i"",
, ]," I ". " ', , ," r ", ,.,, ,, t C_ ,,,,,
tvrel t-- In"p-It.oll, ,.""T i Ejtrettl- de mdo r I I ,r -, ltl i , 0-md, I e I -: .", , ; t, ij ", tit
- I ,,, ,, I I il iC ", I r, "',
- :-:'t' F f-ti S-7 In :, i3t 1,1 "",%i-,tt ;-,' ,, "', ,,r, -J, n, I -. ,: ,i" ,,
otilit. on 1. rl-led.of n- 1, -, I ,-i I;, , -,d" I ,
41 -1-1- '- R l clj C t7 tteitg.d, 1 ,'-'. do F-c I I ,, I I C
i.,-r i E i, d, ocl,,b t pt -- 6, 1 -1-111 '- d- ,,, 11 i7 - ------ -- -',1 o !, ,,t or rn', I V-q I I I - ------ ---- - -, ----'--"-,----,,
", '- 7'-- 1- -- 11 '. 3 .,.- F, C_ , r. -- --t-- -43, IrEt I-, 11, ,,, p
I it I _, 1, -, ,,J-Ei,i. ,J,,,v ,V, ol z ,l T I ,, ., 71, ,;,, -1 ,, -;, "15, i"" """ ,,,,,,
noiie'. ,lcKufd-ei, f, ,,, plo ; "4- 1 q ", S"9- 11 Z F ,"', i Zf I t-,- tt ,,,-light rre f" ", 1 C. 'I , "g, 17 C C, tt; , ',: I
I i t t, , !,- Crild ,,, ,,,,,, ,, t,
- .1 ,e-,, ; ; tZ If %' I I, Mz-4o -",,'-- S,-R ,ApdA DF T-A PR-1) : N ,,,, ,- Cl -,Il i-,, l-
__ ,C- St+ ,,z- ,,- i ,,, --- ,,- !, 2"d ',-,,I I r- T, ,,-l --t)-r-1, 1, 11"It, onto p )(Irdn realizarse vuelos
.- .1tot ;,,a '! pro,,C !,I I r r, 1 .,, r ,,-,t lz- C ,,,-1c.,, ; C A 'R-1- 7, tn- r i tl '. I" , I , "t ,i'-,I I
Hel. aq.ft jc--jo ti, nl-t-, do l. !:-, d --- 11 ,rt 7-- Ili P l I -, r -21 1, I
et 5 do -tlbm i- i dill, Ver-z, P T -1 ?,- f , -1 : norturnos entire Habana v Ote.
T- ,rg- I t--r. I o ,! ,! ,-y I,', -Jill-l 1 --,d, ,- fill- dr oil.
,o H, I F A R MACIA ,i 7! ",D:CCAL S, Pr-t-, i
: ltrilliell do ,1,ordacCr, 1:- '11 1 r11_ dit gr-., i-, ;CC -"Ic, I", ...... i'i) P-, --"-,--
ft I I "' T"". pr"- P,;,o- P,&-- -a- tz", t lu ll ot aivv-J, 7 --- itl: ,l ,,rtca ii 1 s ,- Relmirarein lol ctimpt, tie rtvirci(;t, (Ic ,Sejrjji(jqo y
el Pala b,4 it r 'J'd, ' ,dr I i 6 I a tC t, , ,,, r -o CI, ,"' rip 14 l ll 11--l", n & 0 G E, It a i A an 1-1 la, J tt -- d" 1 n,
, !", lits cf: I A :I'. F 2 '_, ,,,, t)
11 -- m, dT .h, 1 N tri- dr7t ,, K,
- I --- A -, ,- J,
a- Gotlll- Lg- P Ir r,' -1 r .,I ,- "
VI JO H N SO N m,-111 .. I.. pi rn -C.,
, 'I olu I ", I t
I_" ,: ll n rg- 1. i I I I I t. ,\"',t, ,,t ,,, ,,_ I t z,
o, ,ologlco d, l'i, tt,' I Qum T AGULU I .1 l'I. : a ,_ I -- -' 1 ,I nz, 0, :. n1:1 ot,"4 21 ,-,r, ;(, It, dolifirti tit, to nPcesaritt para ello, dijo 111tis
, C 1 ,,, -, -al" ,,; c,- ly 'i ,1--n t,C' lr- :4-1 .l,, ,i-oal- G r Art0l ,ol -11, I-,"-- - I 11 I
, C,!, ,Z , I n:, 4-':,,,, AIU g L E1114 U I L 1 I , ,I- n 2d- !- , 11 -'I
t"' IAI It A. A t Cot~ t- t ,aa !! -- C I =% p- "..' ,CI -r ;'C "d" M ""I -, ,,, l ,,- 1, ,l rd, -l I, ,,,td,, 11 %,-, ,1 -1- t-11, 61, ,lq- li;o I 7. Cn 'd 7r : , Z_ : !I, ,
" tl ditip-,-, d- 11. S'11 I'11' Cl; t 01-,:,F; Ix M-*M ;- G, :- : Ire-- I C-,, "-, q- ;' I I --mll I,'-' -11 , I! ,-,,I lie corl"'I"let'-,;, 11 ,,I,, ,-o,,)- !a, ","Id'd" ,tq
0d..t.1,Cgi. del Mi.l-- ,," sa"Ic, ;, Utl-- a L. i*- r- Gtr, 14-l -'-, ,- ,f i jr,-, -'. 1-tit,-- I,-, r! -1 ,Ul "i4b, 1- 1, ,,, )", -tC- ] ;11 C1111 D
, -- - 1, C e",- in tcr- t 'I ---,
I-btld-d y Allit ... 1. S-aj, Pj.jtr-' I - M-. 2, zl--r, M,-, C- "",-l-, -,C,,, 7- ,l d. 11,1t-, -, 1- C O, Ili, -, l-t- ,,I--t-t- u ,- M., C-" -- 'I., p", la
I'o -1- dl I- dootaii- &I -- "' L G'-, z '--07, """", 1,
Pir 6 OtC2Wit I,- Al,,-ez dc ;. Cr- Min, P- I I - 'n -j-t ; ,I I .... .. ,11-t ,, d,
14, I 0--- 7 ", t , _t,,cetar,,, ,,,,g ,,,%! ,!, ,,,
,I do, Ilr A-lin Padilr, Lu -'t 111iiiort FRO Farmaca 6 y 1 , ft ,! g'-,e mrz l,,,,;,- t, Int, %l.- -- : i*,", Z' 4pC,,,",P:, jl,," ,' c ,I 1,11, -'-Io 11---Co
, J- 514 1 A : -'t r--" ;-, "; ,, ,-, ,, ,,,:, ,, ":",I"",,!, ,-, i '. -111-- 11 I, p-, e"I ... l ,' (,!", ,, q" ,,,,","T"l A, 5,
_ )C n Ci -r -1, "I 1c
- 0 ,I 1 .,_ 1 __, e _tt P, -'t r1r, 1. 11, !j J,, It j-'I'. j:,j-,, 'i"", FIl- c:'C,-,,,,k Jf, dt I
, 12 1 ji, "b"
CtC tn .I., SI D tie 1, TURNO NOY N5', """, ,- V,, ,,,
lolo- to,., dt .... 1"", 1" ", i"2%'It, d, :', '!
,,, I P, 1-,,,1,1-,rC,,,%,,, t.- -i ,,i, t-tt -, -A1TC1rCl,1n11qll'Asele P.11b"I pe. 'I d ,t,, J,, 1 i- rllei ,-, U, 7,, t ,I F -- ,i ;i ,l C ,, ; 4 e- ",.l I I z --, I -1 C1_- 11 -7i't], i- 1 1 11 I I' .,!,,,P ;t" ".c",C",ti,,,,,,;,. ", % ',',',',' ,
I 1, 'l --1 tr ...... t, "ed r .4a o ,grrm d. I:- -rtd 1 "n Cl," I .,Wwo
, , ,Cr F', I ': I ':,4 ,,,:l I ",
, A."1111 1,, ,Ll,,,g, I, S, ,ti.dj -, ,i ,- ,__ t ,_ ', _, ,I.l A. ti ,l t, ltij- -,Wz --- it". i-. on t t, i -i ,"i.' ,,',' nI, 11- -. In, ,rte ... -, yl """' C-O !,fA aoln I ,.do ,ll "I't.'ItIr P" X- 11-' I i ---, 1 '. Tle pr(11111 M11 1 Qenlo,,, "I"l, C,,
, 1) o.I 21co d 1 1, I'I 'l A : B -1429 1 ta efra 11 - I ,,, -,, ,l t-t-r ,,. ,-ti,%,-n- I t "-, -,- -,on- I ,,,lI
ff t ", 6, o -,', -, tr ir '. I ,, cltpl, to 'j- ,; -PI-T, "A",
I., 9 P, ,, : 8-jull, d, I -;, ;-ii "art- ," ', F 1 OBRAS Pt HUCC ',-, W D-PO- 5!io 'o;-M'. a, N'Oo)- oot ... or S-U.C. jA b-1,- .1- VOldo, q., p,-t.
,,,,,, i 15 d, M 4 ,ttt 'f; y ;,'-- --.--. C I ,i 11 itt 12 C, r, ,Imp,, to C Ill, Cuba
pi'l,,, t I"! jlepllll" ,*, I maritu" C 9 ul stllilio, ,n Ill Adm-M-i6, d,
"I Vll Ilillla ", 1,, Oi- Wj. ., -, ., ,-, ;6ld. p,,r ,n!,o
ll il ,V 'j" I 1, "I xy C, I .... .. -, --,o 0, I : r, ",
rrvideote do 1. co-pit'r, Amti-j 'ICFI,0!, -,,i ", ". "Z, --, - FARMAM Y DR et d I, Feble. , 2-'-- !, -;, r, -: I - t I:" r! rn, ........ -", ,,, ,,,,,,r, ,,, I ',
dol ia 1 ,. C :, .! -. I M ERIA 1 : 11 -11, I'll lf -(Idl ,,I dot-llr Ot .... to
. C, ,I , "t e" ,,, diI
7a, 2 ,;i T -Clt "Ill"-I. 1;'1417
,- R,- .,,,,,--,,, ,,,--tll -f, d;!, Ili- en d- pr.,ado, 5,
coll i e e,,o de di trito L "C' tie AllIP-0,, )t ,
",I aloll 'll'i'llill", l.' ,, i ., I.",,L g ,1."T, V t-, V-1" 1,t- M- I -, ,,I-
I -. _-e r, 2 I-- ct ,""""),11 r, ,1 1,,,-, .... z, tf,-I, d"", Y 3,,C,,l ,I, C,,hCcad-, I T I 1 ,,! C C,,- -, --, )J- G, t, "
- e 0 il."-, a,, J-4 "', 11- 'o C I.l. Olt .
l" I hli-, y ,C -t, t- : d ;- .." , ,,, '11,111 1-h-d- -"'C' dl L111 'I'll llt-lto, FIs plesideriti, del CI'ItlC o I f LA O UECH EL : -, -teC C-v P, ,- -" I -Z ", ,,-I gi'- M-;,, irhi
---,-, 1 M-li i ,, '1,,!, J 'I ,,, -dri, 14 cr,"'i- C, e;t-,,I_ 1da I,
I I Anini, C t, I "' ,iin,- ill -C ,,,,,,,, "'), ni" dl I 19, ri'r
a- ; Fl ,iClt I- r, J P-, ll tf-- 1 I l"fe"J" C"n"ljo,
,,O.TIY ,o N-ior.) L,4ii- I -11n, ,! C,- 7 ,!n lt -If ,M.A,, 1.q.l- T- I'M- ,,l ,I,,! Z,,,,, lt, ,!-,, 1, PI,'-', l, 1 I,5 ,nvy apin.'I'd. r., 101
torn pl- I a --,I I
I , -- d, M---, DE TuRme LOS VIKINts t ,- "I", "" ) -,Jrd d "'t'ago ,I, ot- roodlu,
T11 1. c'-dil:', ,ou- -,, I 4 Ct ,, I C J "t 1; F I I r ", , ,I ?" ,,, l), icC dp- ,,I Jfn ,10 ITn
, ,, ; ,-,Ii, ". ,",
i, C, 9 o, j ,% rtt, ,',- - -- lji lillitht,74,74, Wt*7$ e-1- t "I" t --, iF He, , o. -1- 1, I ,i
Trit"t," 4 ill mtib" il 1" -- 01111,100 ,FC",j"r t1,"" c ,r,,, ",-,""""', ," ,",l" 1'rtl ,altxo ,,.
A-, ,,,,,, ,,, ,rg,,,-,- N ,-l, c: , ,,, 'a'h,, 111- ', ,- ; I .C 7 1' l d" de NI.Il-l", -f- Vicente
I. iib.",ig ,ii ", il,1111-1' : It'11 lll- , , ii, A-qt,1-- 7,1,, -,-, -'r, il, ,, I- I 'j .".)r 1 11 -I'-", pl, -fid"', ,' , 1, g",cl,,,,,; U- "I'll, r 1, t ,r .' l.t el "J-,, -Cjd--, _,. ",CIm- Zili, q"i- ol I L 'd .d I -, "I c '. Rr4trtortrt [ -r- I-- --lJO- ,D-I'. ,it cub, ,, ,, ,,, ,- ^ I I I ; 11 1 1,1- ,1 1 ',' 1 ,-t- t1l:r r ,,,, -'C tl 1j, ',, , )r"C' ,I ,l-P-, ,-t, I, l i'llb I j- 14'Co ,, ""iI,-, a Wit,
,z , "', ,,n ." ", I c ,,'I CIO Cutl ur 0'iqEl m I I I ,, I I 11 -1 '. j--t,,,-d,- d- .1t'll, 11, L1q,"", ', tllilC', %c ,-- 0,0 "p"Il it, j,", on, poll., llltl l 1111 eifid., -i
i' Ico IN l' I I I r
on A, o 'let'Nt- oq-z,, ,, ,,,a , '.
'J' "'t"o"" I m llp-!Ilgp-!T- I ,, o- t.l.t-, ,l ,,:", ,,, t 1, ,I
, -- ld;" 111111l, P"t 'l ,,f r d"
S -, 1, -me"', rl l ; ,,Iio -1--, -I L, -;'i 'j, ll ll .11-l't-in ", 11 )o ,.0
Fci L'1-:', ',", ', C 011115--y-- I Zi iU m I i t. -,- -- I , ".; ilint-
n1,lM "lon,)d.,.,R t1cti,!id,,d 01 1 C I, l I r11 , C'l 'I Centro do
, l, ,,, ti It ,W &I:. --to l -1-Itl- ,,, 1 '_ 21iltl -11, Mlril pirti ha ... 1,1'1 I 1-1p, Ill Ofl,,irl del
- I ,,,t *, t -.i I I : I I , , t i 1-- -ol," du-t, I" I, 16 9"'C-, V-, vih1Ilt,,,I,, -1
v rali itl,, ,,tai%, .. ,,,,,,, I ,,, "'r,'' j, l"ll'" -,,, "" ,-- "" lt,,': ,, I
. ]A, 0 P, ;.,',' i z -A I, dl ria
i" 6 ill "b" lv, C: I" %"ll'- -.'it ".",", '1' R_ ,C,, 1 n-h, ;nt--e, dl .,l!,t 1, ,j lompletild"',, ,11 L1 it
ot i 1, , 1, I ,,= I 1111 1'1 "Ir, c-,"'. I ,-i 1 lll.
-, I t -h, - A .,-, 1 lt ti rt ,,,, 3,-i, "t, 'r Ol-I" -- 'I., -!-,ta 'I -n- 'I pati,, 'it"do.
z It- -, ,_ 'd
Alliol=. It, Ct ii, C' ""' ;,il: i W'IC., tl, on lr- Ot, -41 '4lj, ;" tpli ,)! d. "I", lo "o" ,
T I liol,1 111.1i- '111- 6A I d- -,-%I,';- 1, .,t, cIl' :, c- qt a ,CJ,- -- SL e :, o 'itillij- 'I, C', it,
ife Fatud'voI 0dorilto'galt, nie jij,,,C I ilo, Cl, ,6,,i P)itd, I -. dr ()n,,,, pl hlj_ ,,,
-.titl 61 Y-!, I 'Ilt . I I "" ,-CC:, 1 ,K-t,' 11- = v- -b-tt,.l ..
I ,,, l, ,, "',7'-9,', 7"1-"1n,, M*,,,Qr,.,,,,
- i : rt T I all Ill I", i- 1, S-ti" ,
,- r,,I,,, ---, d, ,,,, 1:1 ,- 'I di Iterie 7ii-a Q1,te a ,itmitit on C-'t i c-' -y,"I" I ,,, del v Wasljngtoo d, 1. Vega, W
(JC !- ,,g-,,, -rln-,,C ,c ,, ,C,- ,,,, C'n o,, ,' l,& "' ", ,
t, '-, ,r- ;, ,
- -ctl, ,i- it:, -- 'I ;ilgitt,,, M I!- I- rlt-- I, 'lI I" ', d, conilorl mIlyc,, dot ,daj,,io -0
, dedic,,:C. hi :,0- de d,2hti C ,i t.do, 1j, file
R inden Ins closes com erciales I z Demoran lat; lluyia ]o- 1 n" ;,- i;n 1 --rl"', lie 'll""I ill"" ";It ll, I ve hl, rO, I Tlda, mb"Int- a 1.
(ife, Y "". '- la I 1 lll ill ciblo do fitjoa
Mftlec6n ,,, ,, 1 l'i 1,,"P,i ,, 1 :f,1.11c,n,, 11 'r "" d- 1,z S.ptrl-- K.P-I.t ,_,---' dl t")rdlool. del ,dlfirl- Itddoie, pa,
1,6r R-IqUl Si),11, Cgl. erl!dN Ttl-1,, 'i, ,,, li 11ii e$
frabajoll en el r 'I h ,d to ljo _t. 1! li I- dlli 9-116n dh, I- ronz.l, dir
Itld-- : Iltm 11,3- Ci ll 1 'I.,
homertaje at Dr. Miguel Father -- i "' T, "i': 1" ,
I Cr, t Iii P'tiItCrl net c"P 61 ,1,,,,,,,, t-'P", 'I", "ll., -1-Imer, ,!Is
F A R N4 A C I A S I ", rl:-. -,!Id d ,; I 1, ,- c", ,- -,Irp I!- D-t itrien ill Do pr6furt ,
a 11 I e i4l-r, ,I J,!, ll Il P, I ,rt 'I'll-'ei y N, clIjr,
- ,- ,--- - I :r i d- ,4 .- t,-,-- ;- 1,i It- rcC to '
'I, lziliril ,,,,,'. h-,d-d, - ----------------, ,--, -n-, I GC YOS ,P: --FlC,,, Z, ,.,
, -,, ,z tf M, '-' Allx- i, iicn ttl "q, Wllm, 'cirmpo,"),"'n ; .1
Mablaron Ios dorforelI Forrade. Fuentee A-guilera, I ", C 't :*, pl-' i- 1: '1-6i!o B ', :", ,
Pe tVrno hoy ,,,,, ,, 'l- it, 1,l ,- ',--W -,-,,- -7, ,, r t4 r tl --- ,d' 'I" z,.,porr P ,!-" 'of-i Ap.,td. p.- -j ... o,1- I
RP v y L6wz Dortictill. Splerta to collcurrpneij -' : 1, t 7-t I ,,,, ,, v.- "
,i, jr- ,,, ,,,, ,,,,I: l, I m C-t ,,
1- -, t, r ,,, I -, -, ,,, ; 11.1 ", ,o,, 'l-l"t'll I,],! R-1111t,, &I ...... t-, -1- I I .
:r,, 1-1-,il-l ""1jr,'n. FCc- de 'e ln- d, ,d ,I, ,, I I I!,, lil 1,1roltin 1. lrplril't z I
--11-11-11-11 - --------- -,-- v I r It 14 ell 9 z r tt, C l,-"- ,- it, (, h :.
" l, ,_ti,
-11,, j- ,,, I ,i 1 1 'Arll-,Id do tZug ...... , ,,,I, 't
-- ftC-, ", A, ,,,;,
rI.)d-tlir Migall .k1,,l,1 Fil -. ^-- ._' -,' -I D&5I!)9 BAILL-1 A PA ,EO .Z ,% t : r e"- A fe 1-f7,t! "' zo ,;, c 'i
-W dil,11,11 a. Al-I---l 1 'I it jr, , ., ,, tt , ,j-i , ", "^ ,,_*'-tO, ,, "", 'o'n, 3 -l""o 'I ,l'!,
, t; CI d, i; 1 11 11 XA n 11 -1 ,_ -- , _ll', ", "" I .
Miril tmo dt -, Cltjo, 11 -l.I,.,,tO or '' -L ------ 1- --,-- ,--, -- --- --, 1- 1 I I il 'm I 1 ,,I ,,, "I"'ll-'m ( e Cc ... ,, ,Iiitfiad
point l'. ,,, ,,- , L, 3 ti -,C- Id'i "44.df, d, C ".-, ll -,r 1, ,,, d, ltj-lll "',"t,"',
, :1 I 11 1". I C I t$ 0 flr Cio
1, -"'-"-: l 11 11 I V --, I "",-", "It" M I't 11-01- 'IIc d-J,, at "'t"', P.,
Oftct eo,- 2.id, -t G,:tr ltl ,tnit d a &,hr, Ig- I-ml At- ptirt, d, 11
11 I I I I .14 flur sp r IWIlt-, P-1,11- lpll do,,,
- I I 2 ""*'
." el'Itioremil'it litu, ':! Piden que hi leche end'a 1 ", o I I
, I id
'laron-11111. le", '11- , , I ,,I 1 y f m7r.4 11-r1.1 llrrio -111- 'PrIt" a oi vCjo;Ilrl,,-1,j hjn:,l Q I
). A- .,14i, I- , :, 11- ;1 11 I .1 I Ii. i A k te I t-l ;,I;:CrC, Ill- 14", -i-ircill,
, 4 V, ctjl.i ot, (I I Aliridriblo rit
ol-6, N."o-I dt I I '1 ci!i al pueblo sea todii pastpuriv id ,11,1. ,tllhfti -" lord, e,, pt,, ,,.i bllefidolo P,,,y'c1711 Ill,llinihwid- Ie : I 1. I I I I I i :4 1 Al.t- I J' 'd -4
T' :j, , -,, l l,- I I ,W! o ", 'I't,, q"e ,in A 11-M
.4t. de c- i't ,,I,". t l , , ' : N, -111--l-l---,---- tATANZA3. -ptlembre, 29 Un, I -ta 6,Cf,-5, P.- "I",11C, o I
N 6-kt dt C-0-: "t- ( C, . r rl -, r %, iii mi c ,a 'o'p lC! I
- k bij"",," til
rot ,to 1"'lil'o, A-p" , 11 ,MkRn
tk I ." ADRE kla LA 10 'o Mmo-, .1 ,,, ,, '_ I o 'DE PA E0 tic 'k Actil-rdaii rtt) moler raiiiaj (let "Limonex"'en ofirale '"" --i" se ha rlc' -- a,ell,,i0ieQU ,,- 111.1 111 ",
wel d Flitri-, s ,it it 1, I I I .jC;,1 I L 1, ,v
IX. o-c-l- Fojo-.rt,;, ,.,,, I,- il-,-'. I S- Nl-;11 'a "' i 1 cent ralei. -Rejuelto im problema obrero en Oriente "" In e Roere-" 'I b hd ,rl,, 1, "
jq li, ll"I"' la .... "Pord""i. 1- 'o di'
o I I I'll _1 I P-td I , I 'A
L- -, , -n f I ----,- A,,tt,,ti,,l .4-1,, ,' '
de FA4' do howa,"to, y 'A, ;- n ( A r Z: ii '* I M 4+o, i 11 I 1, I ,,,, I "t," t lc,, u I , ,, 'e-l",
b1lognt's de rnv-, ml A--, FIg ... i" ,,,,, 'I
"' ii, i. ill illcIrr C] 1, no Anliti, ""' nl- ii ,6
0. ,j-,6,I,; ;';.,. I C-e- "Cie - r r-- P-l! --, 1A-lobl- d. I- ,.,I-d- t-rlo.fl- h, ,?-., d, e I, S .
; 1 sc, rs 1, lal de !A Fe trvl6n .1; l- I d, "' tadp, rin od-e af la oprodin it -t j I., ? "In tlj ill
Wrio ,.I mitnt", to Fe klvtr : ,e Reitte, qlit 'd,, 11" A Ile
do 1. -., 'I ,C'i L, "4,4 t ,,o 1, b hia""'rt'
,,,i, A, i.cio, ill R'Pottir" do LA V- -- I$", '1' I P-i- I I A- d -: el .-I.Cto- q, 1, G-, El Wtratail 4--al do! fi',d-tD ,,a pcrt d, ha no t4 Aq,m, -- -- -- ;C of_ p d loa at ,-ill ... ,, I d, qo cu,1%,j,,,_,j,,,,,,,o
, -1 y Cauo;,,iCor;o h, t.,,, -, t e L -. 0--d- d1J1 A -1- 1 do lllb.lild- Fa- _'.rieitono I
b,,, -dut "' ,d cl I, I'll,
, I,- d ", "i t o, C do dttirIme ]a to d I! e 6
..'t I. d p'" ionit'. do, i oi ,;, & Z,, V Z,, ,j6, il,,-",,F! -.,fr- l- -T 1 ,,lf r D ri ff-dTlt I 'I ii; o i; T., X "'o 0 1 ca I n d
,bif ,gt.3 ,;oe, as, o'n", tln L, it cilr t Aa,,inu it lt ;!=, ,1 -.zl 1, il !, -ILI ? ', ,,6 "Si" I'T"Z; qui, --=-Iu 'I 't" d, e;, ,i --l-,
Dgt,,d,1io,,.- g,ar -.; z- --,o 1-4t -f--r- Ili ;_W10 .,tAnd ', O" ",p ,
1, y ", Ill e,,, "";, i N-thod"In a j- l, ... ;d,
, -': ,!Iillert; Z, : ;l Cato ciars ti-ar:0 A 1 c ,, 'j,
1" Z"lRoi, F" ci 'ntn" osej dood. *. dei p6bl-.
C- I- N, L P ,,,,, ,_, t .
orl-t- ,,,,- oornIrro, I- ,,, -o ejj-j%-r.i,1, , ,; tiaofl- to. -It
MM I 1, :1, ,blx obIt dtl sindloatD. sirnazit ltp- do -1- di-I- rlt'. Dooo-I-14.66. all
ScAtty tn!---,, -- oj,' Alv ,",v i, ,", Id
q,
i "- dl 1. loi.11- "It* 1 wtiri %" 7 -- Gc- lICC, 1W n"i urnero 3, '-" "'
41- 0, "C", I 7 ;_1 ol v l 1191z"ll 17,1 -1 di,:
"I ) $ I ,. M 1300 - t g e- t-1--d. V- no eolfi.do it '1= Poow
noolre oeiotot ;If dl a- sm"t Bt,:'- to -4%1 I Y cOrrtpond,_j,
,ill ,-t l-, M m &" ,, trl. pl-t. ti, ,- ,,,.
to, 1l,,It"', e.", f-- ,,-o 'i- ,- ,- 'xr- :, A &1,1 ,It 1-141- 1. .,4-,, '
et, I. -t,,- ,ilo, ;t,- Z: 1-1- ,U'. del Ata .ntor-, 11,
'I'on"It'ild, plo--t, t'! d'! I S S, ,4 '7
1*1 11 ll ci itl;l lo ,,l I., P I P-i.l estutj% r"I
dO 1. g,-. ,,-.a,, ,l U som 1. ;et I" d i-C,,, -= pli- ,i el Wit"d. Ft;,n-,- -,
'!-, I 1 I ill flilairlo 111,-tIdn por 'I C, CC)"ADO"A' TI P"- Sllida Mill-6 ,," tt A-di 1. d,,,,n
1E.n" dl !" EMSUE rADILF VAA]eLe JIAtTA -, "qu : -'t'n" -It6 'I Dr. ll,,tlia luo 0,5' b" n P- Dil-tor do Cr--, ,,li
, iC AL I ,." rl- lol-lloldl -In Trtb-l do H-.' d' 16 iKoI, d, llooo- "'fuel -Pnet i 1, z "d Cu""'c" rspidado ion
1-1 filoi -ll I AVT- KENi, -,-,I.
- jtu,,,, d"I"b, !, I" z Aib, do_,, 1. Adri *, t-l6o d' Corr- do L,,
n e. s i y, j-- ,n ,O, -S!. I .1 11 'C' 3C,: : M, Y3 Q'j- ,e tii rit" ,,? Ialllt- Ill, lrtto-, ,l "o""ni" Pill" "'r-- d b1l,'1j'ordu_, 11,b-, p- ,lIllia,1, dti litIceso de
'lld... d'ot- ,it 11) e f u n cio a 1 1,, -!-ti- til tllb i' i I i- -*-1, -o- ;, t- ,, ,, d,1,1- M Ja dl n It 1. Ill' ,
1111' ,l "'t, 'Il-t. l- ell
,a 1 , ,, i. 1 ,_O llirlll ','
to 'I, ,, ,, "Alitorla dt 2 jj F .1hhn ,,,,, -, 11 1 1- 1.1r, ello, h,,bij,
"'e" dt ',", '_, clo tt ,"I 'T Mlrl trot d, NltjjdCtd ,V
. I loio "I I el scludo !
. I d d'11 pvtt ,I r,;cu- dl, ,- I I o Medoo. a,,tebl-i
nialery ""'".l,--l,, ,, t" o ,, n
_ _C3, L: tt ,1-d- Pro t .61. ICC. At,,,,
M.11. T ? -trlt M ait,- iI q'j - Qrrr,
1 I- mr-i6o 6, j 0 iIlcm -q- ri -tlil l g tt In "' d. e) Vd,,d., P-. q,,, 6,1,t ,to'
h.,,t"'I"iler, m-tlll. ,,, 'l, ,p ld,; ',,',, VII l, ,,parl, o 1,i rorsrodt,,,,,
tz I 'r : -- lk Celt-ori ee .Ci pro- rl "o, , ,,
no- d-,o, ', ," I 1 1 '. Ill,3 -.,-, a ;,.-., ,,,, ; f ,,,, l, ,-dt- I
Mann FlIMtei Air,,! ,a. = "" r bit a, j 4 f ti ,,, d, Ill, a4 met, ,-. e, "f, ,lie ""' ,ido p" l" I piewslot on 01
5; --1111U 11 ili) thm ,c" I rfl odmli 251 "I' "It 11 Smd-t, ,,- !,l C- 'I 11 "And-7 le tinada at exto,,5o ba,- dj V,-j
C1 I I I I, Ci s .I.fgil *1 XAo,'AoIe:t,, ?.' ,jA-,' ',","'- ',I do. Ail ini'll- Y, di-on 1,5 6,d,
Wy ol 1.blollur.,,tdo ." -, 1. poll": q111 tr S indilal, Iln- Fltlto Gone it, ,,s
R fi A- C- tafa- $I 1., -"Sm iir
dOO101 Ptdm Lotltl Dtrtic I 09SICIE ialhl q- attIillonfrit. 11 _. Jjan DOx, 4V e-, -,7 S jo t AM WFSOCAL "ASTA L,,, ""' . I I t "I Poltillittl,' I ti, dr qu, po, j,, (VAN M M )
Loegolipon-I6 i.-d., "- -1-Pui'lico 11 IiII d N 'I'li- ogluS del "Liolonel" ,.[Ruu Dirl-i6o d' C-- ,,, ,,tid,,, l,
1. pO. eCl7 I EL RIO ALNITIMAIMS ,an
r .d, d.,,tor 1r,"- NI.n tll P: O, fo tri ilntt 458 lllr il.%16-1 'd P, blia 04'. ".I,. O. I to ai'llfill !
. 'iI- bl--, Ofi, Man 7! 7 lttoio ti 5,rI4 -o el ,,,,, 1-, r, ,,,,i tu,, 15dolonla at ,- lrc 1- I V a= pr .1 1 j l do, l" '4-1 f6r-la ,It,, p- jt, que t'd. -rrp, I
d"'Hon., do to A-' --d,,d 4W Fg2,M ta, .. 1-1 't rrined'do d, To bla pl- j d, 1, Fd,.I do pi-- all R P-Ildenli- P-Itll dirlAid a o a,,,
,t t'li do ll ', A- ior, do rl'- tc : t-do d, Cnrre5 dett-irado ,e ,,-, &eellojel.f., ro, Do 5 '--Jr 44 ,l", lCiait-C, it, 17 c5q 4 94kW ttrlz; ,-, do ""Ol"6-1 d'! "I'll DYL RIO, -;I -iorl ,,C, I,~ I-bd'-gid. d ,,,Il
, ,1 11 -- ,,,,;,,;.-I ;l t ,,,,- -, --Lr- EL V C.
ll, d ,-, V j I dIi ,I dA- -, dl lo,, DIARIO 1,1,erobru, .1 _j0,,,j,, ;, ,Il, ,
- ,- it, ,I- ,, ,- 1 F, a'. 4 .4loo *V!tod;d. qll ,tA oIeI c nl O_ _or, ""' d' 1-1 -11- I'--' do I-iifi r O Ad,,, til,
,Vft Ft C T;Pl--, is "' F I I r Obblern., .. -4i, do Ir- Q "n i"a ,I ii pj"C,, I
bi lieIOi,.,i,6-, ,.,: yu lta.d, do)
,,,, I "t,, : f :-., ii-; ,f -, = ""; , : - 71,21, it, Iro -til,,t Gladd, _rl nor ., ,d,6, BO, su distribui,16C, --Ki Ill, ,,,,
e- i '-'l -7-q'- "Li -- pi., 1 ,M"g, d, 1, P-- ,jj ,
Cla i ,, I. ,I. tff ", -9-r- f rl l, 'it 14 lt rcoj e tstA Ml, 140 ll ldol;, d,- (VARO CARM U00)
- -6 ";, ,, ,i"'It.", I 0-111 11-00 -n-11., "'ona". C S 11. "T"
"it 'I 1- CNI-ililll cCi 7- ,3 -- "", = rz. li :S I .' : T-3211 vCne raLjz,,pdo t 11 11 I-'- "I ,d q- 1. D],,
It. 4 W. .,Iull,, P- '71, ,,: I ',.In'-ta A., ,a 7 *'C-, do.de It ballAbA 1-111do ri ,,6, de C-ttri es iiiso mal olor del
PACANA CATORCE [AAR10 N IA MARINA- VIERNES, V) DE 194,) AqO CX vII
NOT ASTRAL RIVIERA MIRAMAR
RtAgq- STA. CATALINA J 0SCA -I
Escenar'o y __IKOT
El 1,1191tt a r t, c e jr a
az .."LAS muiEREs MA 41AM" co wlopiA
Pantall N NADA NUEVO! U 4 k "A U111A Dt
R O P"O", 0 1,Iy, y Mt
NE411
b
-REIGN OP'TERRO ort Young en Altwr, fq r, Dy
RIVIERA _,ll Is John A y IM 9109 aw
"Ow vida fI, Irma canci6n- 0ww
11,9PRY nfl
WOO di ARrA !A 1, UP cRn
Irrm"AmOzz CIO
D99UT J.
T- K-%, AN4,
LOS AIL&I ItM TO$A OUFFLAS
rats rHAfs plopptuiz if OOA
Fi OINAHO YlLCH45 FELO fiRQA2 A
F.
RIVIERA"
lot
ASTRAL
MOY $AN RAF QL
q 70 r
V AWOTAO CISCA STA CATALINA 14 !! Z
DUPLEX ft t#WNM KUMfll( 01 Vtr TLIVA DrSDT, 1, 1A 1 if 111"F14 DA F.1
EL QUE LA RACE LA PAGA
"IlAYDINERO PARA i s Z ,l
LA INOCi"CIA Of I11-1 111 -1
to 89%0_ Put U
INITURAl A 12 4", 111
RADIO CINE 110Yftq1x1,rq-1 I ":;t' ... .. ..... ID111A
Ademis
tA
'T as ju
--- PILLO
9 ,Vro r,
SHAPAUYNX
R I
HOY AH PAPACY
1- 1 11 ,.,,A., all
Qe-1-111 _T 17M R E X Y AMISTAD
A
, A Y RA y
40'9 M' bi UNA VISTA A VIRGIN'1A
g gOW A SANTO t,
uNES STRENO fl- cul!A
0
AM INF L" 11 -[JI1"C, Spo _E, ao pA PAPA H O Y 0
NOR N-PLAZA4MUMAL
F A1.&Ik=A- WAWA l'
APASIOANAC
GPFiN FOP DA146ipZixo
-ia, A -1 11".
U,
C, Is,,AO
LUND'
All
ANN~
O'r kN
DPD ss UN E Pd&fltVA-AA&P0TV
_-AR AC- 1w
p"
-Ili y La b,,1Ti, Allmentaff las recandaciones de
D-i, y cuirl
y '48,3009
AM
N.. los V C, U nidos en S 000
Reee)-,
pa
- ----- ----- ec
y Brenda, David S&A y MsAhs ROTH eswrnm",RNO Reed~ las conditions tic frobajo (Ir loi poriuariw
_.E AINA'
1, rnaiayilb;it pAcula No M E QWERAS TANTD: Gran G_ -rF
01, Et del I'-'d I
rd.ra ir,,rh- an., .. be- j J, _N
..... 0[ U'- s'n dird. i. -ne.j. de L_ Di- con t. a. 1. P-da, y' A
I J;, z!
NOL'A de I" lanlasmaj ttual. d _pl in
--, I' I obase, ,;,r de-1
de arl,7 ,, _lle:a n I NO_ ADF4: La J.rnInla heroic y eed, 1. 'r a,' V_ pA, la rto'h"
.n.
eMe n1_ a,
Dime ron quien arrim,
p-'- A -b.11. t-rant' I"
- - - --- -- ------ "Re".. y San". S art. e.;" A'Ifrtdo Floral A
OSCAR, G.dx-no, vuelven Ici clu A' d-,
'OCK DE 6ALA TI, F T;-'- N QUIJOTF DF r. F14111 1, CArlerrex, d,
1PAL \C& '. darrn, del veto,
IANCFIA,,. EK F[ TFIT !, L C?A!, FILIA 1. alv. y -t T'' I "A'"j. -Al
PLA Y A L. d.- de 1. lydjje,, R A
Sl "Old, -,dA E-cr detd. 1,
Tc ,,'dd
I C tn 1- dr, 1- -;;,_ 1, .....
ealle -,-A,
1 0 I di. 2 16
que 1111, 1,, p,,
T
0 1 c--,Itl lo, M,
NTO: It"Djend. Im bre, .1 11"'
a4enm, ZI filin y jninto i0r. Me- C4-' 1 11 Acto, l,,s In
REX CUNEM: ViaitaltvaNedaA car "all"". et,
-ja' TA a 5 IF
AIRTO : Ls vida es tura canci6n, n 'I
Pilrt N1 5 y -edrtt eort
RnITERAz L. vid. crglii.. J I-,
ORSE FIMV e'. A.
AIVOLT, A~ plna o,
f r,,;"pr,na V otlis ate-1011IS.
vem en cridailal 7 Untoa -- 1.
S NSACIONAr up p -1 C-b J.
M PELMULA I't
!ROOS VELT: L. d... -1 y TARIA ANTONIETA RPUSLIC
R, td. R- -d"I", Wd"
ROD CAMERON t', d" tl'
lpolws
innierni.
J4 R. d ILONA MASSE'
t _P"ta
-d I T"
SA iLOS: Mil ajm fie-' -i
It,141 Ii t7,e,-tt, d, fall,
L
1. b
d, i,,-- d, 1947. -1 qu.,
fwr
munzini cottloi
.. .... SALON AEGIO; Zcu.dr6. de O.M- I ?210 bate. L. dim. de nn MORE$ POP TMOLOR
7 untw par erala.IrlaW
Al A f-1 a. f; RAN ;Flfiw d, r A,
- tcoZos C' Jsll La Mm,,1!:t.,i aleSTRAN lujdtl penal. Gu. LOS CHIGSA AcrAiltol
de rai v, y u.t. tor-i
Lir, A 9 p- M dri
, 1 Duo AMANECER Callct"fs
OA Ts SALON REYz Abbtt d L,-- ha minlal.
3:1, actor AUGUPACI -.,t,. 1. 1.rwrn 3'c=1i'j ANACAONA Orq, Flilmin -1t. P-x pio .1 Frr, lenta .it.
---- -- 5ambi., tcnta rn 11 Central unagua", on
1. Ma LINAM RIVAS 7 del ne 'era ESTP N S21 STA. CATALINA: Vidas erta..td. y "I
ZAR HOV: "'n P-"al, 'A"nud'
LA VTEII Noll: L. as- d. 1. rrull LKAZAR A i,1,ad., de e6- FlI par -1 7 Ml Vida es Una can"I'5n'
"c.. de lw ftrgio
CAUDA, REAL ; i4 n
DESCARNADA tl 4eni un .-,Jto In Feria untna ortos, "Ariet, ben, wt.nt.da
P i oter uncionalde Toronto UNFf-IRSAL; Lae,=p 0 log WQ, r: Pgc, a it lil-1.66rr pIltsor 0. 1. idd 7 ssurttiv DE LA SELVA
4 AGUSnN ploonjGUEZ e-e'. 4 l"a rl
SAL tu jue Se celebrari en 195 1. 11T1pr11a -1 A, I;.1 le 1LA C A LLE VANIDADES: Salft MWOO, El To- G A Bk 1 "1 11 --,,,,?aT
lion old"', 11
uln" Nti i t-il d L). 11_ P,1 11L. derued. e n d omprado- tort
cwh CWRfT 11' darn I
Adel vtlo ,
M. .,,l
ca i jlaAli, oblems d,
de wdo ltl Mundt "Al
1i .Wbl I de Ferls Inter- h'jl .1
PROHIBIDA c'-V 0-0011 or VED&I SXderc clatiaNw, )3
At de C Mprcva numlme.t A 40 fix r,, ... a an Idt. -.t- -- HOLDEN FC;& L, F d ... Obltl 1*11i 1W1,,, Nia,
ctli"mmat, el carad4 dewv N
'43, y Q- per weer d. ALVARFTO ZUAA;Z tan"ist- d, M tda,,.
vn
C,911 f PA'0111810,9 pfpq fg# a COR PROXIMO LUNSS lendli -- -d I' ltl* en". erzi de
dt TOM= entle W dim del 29 C*rsogr- SERGIO ORTA WARNER: Ur. j-. gebelde, 'lt
pe'rpwpar ej tq"9R ... 9 d, Ile 1950, 'Ae- Ore. RENE UARINO t. -toa y gran A Ll ,le, qir, .Ib-,A el d A 1,1
3 "nas ut. _,-d.que Du MARQUEZ ROIG
-. -,ma, p-te &I e piirw dl p- FILENCID ARTISTICO gut- Order, dml D
OY 4 CAMINOS FINLAY CUBA r abatAdate babe, Aldo =pli- ALSFRTO GARRIDO 11 D-- 101,
-s tc-ludembaernente n>3 localfs q.e CT, 1 C,,j de conpclTRIANON ALAMEDA le c- pOSITA FORNES S6MBACiONAL NOVEL DE MAXIM
carradA e 1950 se L CABALLE f'r,
una Mayor particip.. ;DOLF0 OTERO RIALTO INFANT en rt
t- exujei per ALICIA RICO
el F,0- A .... rer.
16. dt I-s WwrwA Q.. ROLANDO OCROA Dwert-,dr 1. C,;. del RntiATES AVENIDA 0.2a -alimrim todw v4utllo O S jk A
u, de deval avu LOLITA SIRRIO e" Aeli"n ral'111-dA Al
iSIRSNO 6H CUSA %ONO cabart ..... 16 rrpf -0 'Alid. 1.
j ,bJ.- d. eapt.. -eaea, da, c
P,4, A"
A" CANDIDA QUINTANA Cart de Ciudi an a-It de E.rus PAMELA
4. & 'lietav e In J in lc*
RRNA d
NDIEZ VALENCIA vofuntaria a por facapcidad 1 111-11111z
OLGA LUZ CREA60N OF A y In 1.1 4ROSITA WAS enlVen.) ';t oertifj ;ndlnj
CAWWFLITAS GLORIA MARIN
RAIAtL COOKA ARMANDO CALVO
UNA SA10144 KlUlNOWSKA leas aftttadm
415:1vlrrl,N 0'ue
MA N'U E L. A, E D E L
-'PIT0 PEREL
. . . . enlaHABANA
I 11
I
I I
AM on DIARIO DE LA MARINA. %1ERNFS. 10 DF SEPT, DE 194r) PA(;INA _LIN(t
Otorgar6n hoy a M. 0 1 PR(WRAINIAS PARA IJOY i I fit- afi()l 411t Ivicer1t),
choa en la SC de,,pide bov '1' __, ,D,.- ".""4*.,.In. cl"d ,,, A li-,., '. "mQ ,,,I". -11, 11,,* ', I vt* a
CMQ Itt Medoll(i Hortor (d W rho- A~ AN I, I -It ...- .(trp
1-16,,, d. 1_,lA4,J'- ""N' I t111_-,,, I'Nidfr rig mita p"livillif
t1m, CoNtIllotill ,it It girt, i ", :',,, -- Carinina Rttflly*urjai I;( 'I' ItgIft i'll"I
I ''t'l. I 8 Va( &PAeot&,
--, A ...... ,,,,,!.,A, .- 1, AA "O"L.",_ _!, ).
Ili, q- ""'i"t. N", """ I'- ,,, I",l) 1'f.i,,,
salvii A nom familin RLSUMEN DEL DIA I '.'! ,, ,,'.",',',',', ", ,- ,,,,I --' -.,Alt, ( .1 ''I I
,I, ,,, A, "'N ,i),[" it 1-1It 1 .
__ , I'll -.-Ij- V, ,!" I I, l 'i ,,,t,,,
de que oirt alu)garAi 0 Q tNefft,_,_ tIA, '11-II. W.1-1 1 I I It"111 I", 111,111,111, I., di # tp
( TVIQ ,,. I I_ If -1. A, I ( 111111 I'll, 11 e ,z a,4 k
d"hordar, r mi rm N" I~ .I'll w "I I I I Il ,,!',I 11t, V, 11, 1,
,,t 1 m = itt'iAAw" ,.I" ,,,
... ... il." 1, -,1,11. H'. ,111W A.4'. rl- M tit, -.I- I .I,, f .It ,Illl ,
_!I, Cm A ," lt ,,It -- -!.(
- llv,- 0,41II $10 K- 1 C_ l- ,
At ;ii,,, _"..,,,,, It.,11. C.1.1- SlIAl'It. w K_ I fINC -It'g,- III wj." -, I
,-h,, I I ii ,08 ""'._ coll-11 'Alil At"
K A D I 0 ,, ,-I- C,,,I. .-,.I ,l,, IlAQ 11 "It" G I ,
IN, 110"In. M A, G,,hW 6"ll Rld',, CAIN,,. Z- 1. ;,- ,m 0=_. A .W." li tIoii, ij- "r'll",
" 11- 11 .1 ;1-11 It 11'
I P6r I Albefto GW I j -A1j,-A JA- .kj-,i o, ,I, C.C 0 ft.41" 0-1. K., , CMQrC,_ d. I i, rn i, .... .. -- I-, ). I-i. I- I- Im" IA-4.1. .-".I ,,, ,,t i-,,, -!%3-l'i ", tdhi- I I
10- t e"" R "'I"A" I A- I 'I" o", 11 1-11 ,4, "t It
Fullz _tld -, -- C--Itt. I 'l -_ht I'mw I.A ".. Itift, I l, ...... 2"n" d, Ail"t),111, i I It, litt! *1r ,- f. .11. -i I I h,,,-i ,,,il,,, l, "", i!z"I I I
d I .iA, c.Q tt,-- -,f'A" -A,, .1. I
-t ptpxl, M 11_111111"11 , "'t "' ,, 11
rlh ,I 0. t,.,k I- tId" "I., W "". Y I~ ,, ftlic t ....... I III A. RITIC ,J t'. i7l "i",'! ,,!,,I, 'f l
,,,, C it, CmQ Y dftdt Im "ti, ,,I, Il., I I m.1-1 ".,I 1 C Q 14'.1.1 ...-- I I N," ,t'. WE '1 ,t,,; .
, AN pIl'. iii.Alt'. 4 .14-1111 "ll
dix do Rltd, --, h.-d, i = D .- .- I7 li ,- .1 -_ ____ I
"Ill.., I (II-1-1- ZZ -'-!
I I, 11_ _= t
filt TA XSFO $=d"H- 41 MA"t RHC I CNIZ r-_ ii,"'It., 11 i ,
It "1.11 U" r-11. I.l-1,,_l1-l_ r).", ,.' 1,f ,, ", -_. i z -b. IiX Ird () l C". de C'I A "' V Q """I7 A- K-1- i 1_ _"A AA ;.Z."It, , ', I'll 11 .1 It I I .. z
tj It j, T1j114,!f,11( 1hIl1 i;7 -,,-% I -W4 C""i't, i, I ;: I- -,,,, "_ I
I 1', 1-11 .; ill"", I ." I .),A', '11*1 :, i ,,, ,,, ,,, , 'j," i
h", tII de III. J-Ad I d1l 1- ,,,-,, t, I- f__ A. "IQ V It. I." 11;-I. i -1 ,_,! i '-A .. hI]A- PI-Ill, ,"' --, Ili : -- 1-1111 t- -- ., ,. -_-1. t,
' I17., ,'AI" ,Ill Ift-.4. .g-' I I I. rd, I I " "" C" ..... ..'At I I "' cmcr P, III, WZ C N I. plilll. I A.1111- : V r J)!, ,; "; ", 1 .,. , I I I I A A, .. tIAA"V"
, I I ',,,,, dIt,-d.lil, p- I., llt- _S3R,,, tIiIIY 0-4- '- I r.,,) C. ,.", I %,, ,,, ,,fi ,,,, ,,,,,,,,:, ....
fl 1 to CIAQ I I I ,
, ,I -i,1,,,fI-fA I .,=
ii", I,, ill-t- All 11 11 C1, I ,ti ;, "., i
_, Ailitt", -- C_- I 0 W ,-- -- ,, -i-i" I -111 I ,I --,-,,c-p., AL*3, ltr-t- y ptdl,- .1., I __ C-cr t- e.- .. tIl i -. I tl0l;llik H, %. I ,w- ,,, -, ,i,,,, I- ,;1
I del pricIgratrpt ha tvit;tt, tli ,_# '?, .,_i_. _i, lo,- ,. ,,,_ ,,,_ I CW llf_ -11.- i I 1 -t ,,, d, il, 1:-, "
111.- I- -.ktfh' -_M-d m',ill'it", de C.'i A, V- Nii 1 c L I , z
I NITY It,, A 0 ,_, ,_AA Ili_ l ,71'-'7I,,1,1 V'R clrl AN
htroiA fi= ,Ie ochoa, qNrN J.d B.,,. I cttzt Pt- -WIL I F- W. L"d. I., W. ill, , """, : I At ptil," ."ilf" d I
111,00 m,' 11 -mble A d.",,, 1. 0 Y M P, K_ 'a, .l,, N.1-1- , -il, I "", __Ij, Y .r tltII"I Wl"I cmca "' , it f,
" "- 1 01. I.d, '! ,,-. I, ,,I
.It It CmQ V. .1. .I it, ',"', I 1,
Ot At-," ',',-- li. -'I 'L'l J "Pli 11 _7
1. g W", "Utt,. .Ti.d., A~ t "" I "; I
di-A 4ti. = '. ) NfAtl ""' u INZtt. 1 I C-i -'I,"- ,,. I- -- I 1. .,I:,,. zt.,,dlt ,J'. ', "' =- 1 ilg I, '. ", ., '. Attl I., it, _!t I f l, ,,,,I ,., :--il ,,,,I,,4
'm ldm,,,,l Zel, I it., It., .,_ ,I,,
1117%.'= '." ,%1 -, Onda IM gie-al de CNIQ ftw N-.,. I- pit!- A,, ,N,,I. vtl '. dn1l",_1 EtlI-ilt-t- Y',iglotw.. 410 .$k4lo, -A I., 0 p III, ,,,uitl. dt b- ,t4l,, ---- t, 7 PWI ,I'll-. I ,_ it,,,_ ,.,._ ll,
,.,fe A, 1. litt-w- I I -_ i ". ,!!:"", ,,,,,,!"", , ." ,,, "'i -, pr-p","I'l t"'t)"Il 9W.rt- e" I 7 Klldi.f I'll ,,, -, It 4, ,,ii", 'iltill ,
.
. "= ,l1];1!1 p,,lIt" dit i,, , ,b-: C N- 1,, lt C tri- -- I _! ', -- I: "lit, _;.,_ 'Illti"NItill, t 0 .- Ill flitt d" I pdi __ I ".C. 01 t I.. _11- ;-', I- it, ,I i'l), It Tll11'f'I:l ,., I ,-O, At Jlii', 4- F. tl-l_ Y ju
It pl' I 1 "4",, I ttInIlll' I'll l ,It -i"t'. I 11,
elifri ,,I I "It'. ltill" "' 1I.- I d. ,IN-,, 1A, pt, ,, ,eb-- 1 I-, 11 ",t", l , ,h"," il,
_ i -,icy 110,A-. of,-- 410 vlaffo;
1111"i"""t"ll "'111111. ge, q,-, 11 4, ttd A I., iii-vtt, I gir.. -- "I Ill" I 11,111--,
1.11,I N 3. 4.2 I t,.),l 1. r, Tl,,h z ', "'o -111. IT---l' I-- "lli- lf, i"d ---- A, 8, R1. C,
I .. ... _ __,'"'', ., I ,
Gtll i I NCN r 11 ftl- et, I 'j i- -'1ttll1 1'- ', III )IIv 4- A- 1- 'I"
I 011l,11_ I I k I I I -- ,, -' i, h-v, it, ,.,,I, '-nit-,
%I.,1.1 l'!", a,,, e,,, ,., ,," ,,,Nf ", ('11Z 11-i, tt'- ,,
pift"d., l"lh Rtlillltz, 'I _, ;I 11 I 12 .-Q C, --', I- "'i- I 11; 4 111' ,, ,,-', ,,,,,,,,,, ", I "id ,,, 11 t ,
I ,,, "I I
'i C- r-, ,- ,,gl,: i ,,, I "' I c_ ,, I- 11 "-- V-- I ,,,; ll r--- -, tItt ,it I -' 1, ,- I ...... ..
T',li 1. Milit, ;,1 Dt" 1-1, dtW, 'A m c ma z ado C I 1 ,, -i-" "" "', i",^,", i",
-4 l- 0 U", I I t 1. 11-1 Ir :1 1--l' ,I, itll i- I I
I I ,, 1, I
l -1- A! -,, pw,, r,_l-t1,_ "I'll --lill --" I 'lilt, -- 1-11-- ", 1", : I
I --FtA. .I, CA-6,1 t"I""; ,,, 16 1 -_ ..,,- "I I '_ , _, I i
de G,,r, I ,, ,_ ,,',' 1-*Z1 _,", w
i 1 1-- i- 1-- -" ill, 1,
IN "At. Rin, C',l",t ("_ __ I IcIf Ill'tt- 1, -'- -- -- I I 'I- ", laborism o p () r I I -- '. -, --, , "' -, ". -, 11. 1-11 I
,_ it, __-,
4"'t" Agrttrit, "',--- -tz ,d- I I
_ =Illit:'1 11". 111111 11,l Ir, '_tl InlYI--_ I.- --- i, 0 I lt., I,- r- ......... 1, tt ,I"" 11
,! IVQ & 11 f. I., t, --l '- I.- i
Tm 1, "i,:,A e, V- 6'r'l ,, 1 1 i!:.- 1-1, It, I "I '%7'li"1' "I '11 .'-,, ,r',
IZItAgmidti, d, ti R,1- dir -l6 Ill -1;," ,,, 0"'t-, ""'ii "I "I I -1 ,_:, I i paros obrerosl
V'11 16' ,t"I" ,i,- ""', ;J ". ',,.'I-"',;"'*,,:" 't I I I I I -66, xllomd. ,],. __6" A, ,."t--1. d, .", J ,. Cl 1. -.1- 11%,, I 11i", -,-- I ""', I 11
---,H-e, *1 m#IRI'. "ktI'll ., 11111"r IfAT ... d p- !.l iri Z- 5 "_r- I Ctii", V-,_1,,- I i'- ,,, i, ,-, t, I , ,, I '
1 -6- i'W"rli., I h"i-,, "t, IQ G_ A It-, I % Ml! ,t, Tm fiur(ua, m edidas f-m arn ul(w ides
dA._-_ F- , 1-11 T f" ,' 1 "t, 1_ _' -.,-, "I Il li _; I I I I -,", Cmml l-011'ecilvilt'itl de 1:4
A1,jp.d,. Lllge ,,Ii. nr, -ttfld ,il R-t, l- 1,11,1z, Vllc w 1, I I I
,-; ,_;: I I 1
'11 1 ".", --_ I- I : ,,c", -- -11 -, ,,
... IN, Yrrit'd- ,, I~ li -ta ,ill'., _1 I "'
ft1q.IIII., R.. n V,10;r, C, i l, 17 I,~ I'l- Ii., I- I tl Ilfetojlrw
F_,_ ." dtd ", I i'Clil (If- Iti hlmt
, i ti,. i " z"-'i ,,,, ,,, ,i ,, Iv I I 1. 1 -1111 1; ,; ",
i -111 Ai -- I 4 I I I -11", i vttu ul R elir( Civil
I, il It). -td, I 11 ,z I I I -- I~ .- it _-- _t, I 11' iil , ,- 1.o,, ,iF ,, ,, qw w ) it*w ttitibw
I : II c1liq -1" ft, - I 11 I I 11 1 4 ,
"t,, R"itt, 'I i I -ismer ,;,. ,; ., 'I IN ,, _, : ",,"
I 'i -t ., I t T -', 11 11 '- ,,,, *,, ,!, "' It
-Itlt qlf- 4t, t, A ,_B C-__ *-'-, --ji r;! 1, '_ ,',, I .
--i"'I I 1i ";
_. C I I ., = lt, I I -, I, -,,,, -1 1
K. -ti, ,I D- I",', "tr-el.- 1,.y i l ;111 --- ; -- 11 11 "l 1, 1 1PrvrriRm Pil piftzl) twrti preArwNr ,1fr1frAwi,,npA
4,11, ""'17 r, 5 ?I:;--" -- ,)t" ,-1. -,,,, ,,, ,-l,;_t,'I A t, D 1 0,
i "' : 1-1 ". t11:A;l_-] I I I l, ,
Tlitle At -)-t C.,- el_ i-i-i-, 1 tl "', 11 I -L"'I"', -, i 'n ,I 3t,, Ril, it!l i,::1z1111_ 11 l- 1- 'If"""- jim0fili del 21 1 v rwimmio-Pug A ,if pin leffflos
" ,V"Z i,,,i iitt---- I ,ttri It ),,
), Lt",Na. Ca"t. J-i it 1Z-,";- p It, Ftle- I- ,- le 'I* ii- f. 1- .,I-' r I : I., I I, ,l- ,-: eill v! ,!, (I --- ____ I
T __ .1611 )K- I I ,,t I- .-,-,. '-' ilj fiI IfIl iil, 1: p"I"i", 1. ____,_______. In!.dM.0f16,, DA, ;-- --li, 11 El-- ,, ti 1;-- PVC 1 .A 1. -.- 0 -. '. , ,,,, l'! 'J, ", -- _- ", ,I ;:zti,
I, '11A I I , Y, I If, 1""'I" )-l- t--,- -I 1. Oil r it,',Sld -,,- ,1 INgl-,it ltir ,, r,,, -_ I i 11-_1;,__ [ ll i-,, ,,,,,, A ,I,; ;-,-',
(; R.1; Cte J I- I ... ,, I. 111-i'll Lp it jl I, m'. -. V.- _- -r 7" 1 _,i, M, r ,11-1! t, 71""",it, ",", (;,lI-11'l '-'-1", ,,,'1 1111 I- "I'll,
'i z i, W. I C i" -11. I F", it, 7 Fi- ,- li, .1i il I' , t- -V-1,1 I,,,, ,,,, "" -Ill- l't"".1 ,;
it 4 Zi l ,-,;,-, -t r N, ,", tl,',' I- '- '', I'- i I twit, 11 .1 ;11114. -1A. 04 All-,I; aA T- "'. ,Z-!"-7 't,. ,;Z 11 I 'i r 4 "."; ,li, ''t C Br d 11,_ ,,, .- C- ,, Ii. IIil;- t-, ,,, '7,l, v "t-Ilil. I i t -, --- ;, ,! V-1, c,'j,""', """'l- ", m"' 7 'i 1 -, I ."i ,: __ il "', -gllt, "", ,-,p -:-),1- -, I i"i'', lil j-'J"71" ,'-,,,lI,, ", ,I, "tt It, ,,- Ir" I, ,,,
, 11 1. -, vt -. I : __ $1 t tA, 117t! l7, I I", :11, ii P I ,,, 1 1 ,,
z;,=C1lin I -n ift mtil n b-- I 1 1- I I ,,, r:,,, _...I. , P.:,, M"t"t V- -, F- -, i" I ,I "-,' "bl"', ,!Illfl .1 -it,,; I r,
,, ""RrA z -_It t- , "'t. , I , ". "
c-irld, r- ,tl-j, R"t'. ,I, 1, N'Irw7l, 11 ,,, t" I L ,ii 'gi- ;- H 1, F ,p "fli", ., I~ "Ii 'I"i 'd
. 3", , llll :- 7 fill, "_.ti It, 1, I -1 I .1'. ,I- ,, ---, ,I". 1,7ni,-- -- 'i i I I ll _ I -, ll , i 11, _- !, s1-111--I A;,-6 ,,:,,I, m, il-', ,,,,,,,, it-1- I, ,I dIr-1, 11", a
1. g_, r; e,- , 1 1 1,tilrIA, C- -- I ,Si itA I _; I !d, d 1 i9
, T -', --- , Z.. 5ttill'-,", L't, -, f, ItIl' C"I"'Ai ," 1. ,,,,, Iti, ,,,
, "I n' 1 1 rl,- I 'i' ,I,,, L 'ji I F ,,l l-;".) ,, ,,, "',11,11
, --I A_ I -1- l ,.',,-- :Air,', ,,, 1, ,,,,, --- ,, ---, d.1 t-_ l, i- _,; g, t""ll 1,111%
IF-It' V-d- I,,,- ",-I ---jAn'lf V-O!, r. I~ ,z zli ,,,I,, ,tl
r4 "lli-tt -,,,, ,- 1 tir I ,-.1":V.,T, -: itI, Z,!4.-w1 It 'j, !,j 'pi- ,!t, prtir 11 ", ii-III, it
t--t ditmeubrit ,I ,-I-" lit nit At,-- Fl-re ;;, .,,-. 1,l'-i. 'S, Iti" "I'nii, ll -.""lid" PI ,, V. ', 1 I it mn8 ", d", i I.,
," R", K ,CP P -1. p"It", Ili, .... ,tt- -,;!, 2,1,, ,; !I, l ll qlit F)"t".
ti, 1. w ,.". tia f, ,-,, ,, ,-"Rl"l ,-,, ,, 7 :, w 111- _- ;, i ,I I
-j- ,lfwpadiI III I'll_ r, 'l I il I 1,i !I ill
-, P, : ,,,, ,, ,- -,tiI -7tll :-,,l 1. -1 -- ,,:tt, ,:ii : ,!,, ,,,, '1 -tm ,, Gil t'r- r -ti', l q".,,, ltr.1-- ,,,-,, ,.1,, .,,,, r'd","', T*A-l,,,j I]- D_" __ ,
11-- C.-'i, I,, I,, :t F ,_- ,, t1: I I I -,tf- il ,- -11 ,'I I"i-p-1, 'I't, irj"'ll'i'- 1 lt
__." ,I ,:. 2 ,,,, "C' 'bitor,%, itli, "14.1- I
CA I', 0- "r _.- 4. ,,),- -t, 1. - -l-1,- , 'i ti", ,-lr, tiYA", , 11 % 1117'j f Q 1- 11 j11 b 1;1,,,I),
, ,,ljAi 4 CM 7 I' P 'i, _A'a mBrii. ..JAr ,,, ha t-h,' _, ,, t -- F-.,t 'I'z ,! -,!, ,,',-l : ,i i l- ttI dit 4, dei ,el, rcr ci, I ltt-1,,rt-A- !N
-Z ,_ n -",_, I-, -;,,iii Fii xl ----". ,,,,, in-lr"l I 'Il ... .. q-,- .,
- _! ,;.- ., -_ !- '- P!,, J.d,
... .... P, fi ,1- C-- r, !. Ii" , lt -, m- 7t% F;--!] L", -111' *-, e. Gmn p1d, ", ,Slricll ,-,pkI i
h.--l,, ,-, t A, I,~ ,, r 11 -1: 14 ',l' A; i ',
9:1 Ab d,.Td,, 't A !, V I I z, I, ri, 1 -, -, -, -, ct Nl l It 111 , tii 11 I ,.' I 1- ", 'I,
cool.- thr. itIly" t"tt"" Ai l I _. _- pi% , --, t- , 1 7. ,11_: '1_1111 Il"i i lit, I,, ,__,
"I e', i--;t7 il. I _, L jj q ,It_, : i Q, lu dl 22 1,101,N)o plr ,,, t" dl*. It-, "'g"tw, ti I~ 1 1
bd- Z, It" I, I F, F- i, di _,ilt _,: S--, ,_ I 1--, 1. t- 1-7 Ad,:. .;,-,-: ZL-",,i,_ t ,: z --, i lt 11
d. -rlA, qi, A] ,, "r ',,,-' _, P, ,
dt, .mtn,,, Ill,, admItur32 I I 1111ill 1, ,, _- S I '-]. ;' I, t ,,l!X,,,N1- 171i t"i
A., ,ij I V Q, 1i M ", t , ; - -1 I I I R 1, -, --'- --n, t,2, T, l, tgi , qI I. .. ... N
- I- I ___ _,, ii 'I : I I I a,:, "'t,!"li-l ", 1"
- I .-,.- ,-,, 5m F-It -- I d, 12 d.! 6 AM70
11, !,,d. ,,"i J.,I fi-;f,, I 't- I_ v l, ,., hmme el po#fflo
_ _, I I ,, 'L :- _'C"t" '_" __ ini mt,,, dl gr 1 1.. C.;,T,- ... Itr ll ,, ,.,i- tr, 6, 1',148. i
,,iiW I ,i-,,-: -,I _, 11ndi'at" A"": 1,4 ,-],,, dtip., de lat oloe4s pe soqm#
pt d"t"" -' -' l1i:'i"' -- L i I -, -- ,t, Imit dl
I I S'l 51-ti. It, "
dirl-.""'N, i-t"""', '. ,,- *_ lai !"! I, "'. I~' ;:, 0 mpof
" ustod piled,
ilwtooo dol.", ,%C,'! ia A _n'_-,1l, I ,
. A Nil,, I (' I d e I D i pt 5
t,!, 'I',, I d, 520, ,Ii,. 6i ct- ,ril', 1, I, dl, 1
-11, ,,, '-, -_ I ,m_ I I!l ,,"4, ,3 dt cw ) tc""d. ,,,,
q. r cI 8- 1--itir, El-. I it Ar i 3!cArita a 11n. I "
", A] illli.r "- ;, '!, :I I _i_, ,,.ll
,, ;Ihl z '.
,I ,, t du "., Ij
I, -8 w ll, I 1;t to!M.Ilill It 14 g.- I, I ",I,
, pir"p-,., 13 "I", ,1 I 'I ,1-t "t- A t I ., O R R E A
d,, -1,ib;I, 1, 1l,", ,, .- ( it[, 1, zI-0, d, 1w ,,d!, ,,, j;, ". .bjl,!,, d, igot r !ildoa 305 ',it!'
; il' t'I', 1 ( M A. N / ,)t N %. R 1, S 1 11 I V 0 1, I ,, __, 11 "Ill I'll iiII-0- I-I"
,_, I, I 'A' I I D A 1) Fi F _V ( A 'i f I ,, 1, I T, Arlm;g, -1 p ,
" ", 'Jil"".6, ,,,,, I -- T-t, X."V l :, K,, A_ -- T-, M-1l, I C,,Itii ii5it'll- -- T, V-M, 'T III, LI i- TI! M :,A. mv- l '-'n, II-tting t;rltitr, 93 i 7,%d-,-'--l-I, d, ,tI
V, TtQ,!,! R-3,1 ,, I ", i it,, I 11 ""', I ,It !, I --, intipkilte
,J," R- 11-7 51-, ill", .1i It,, I I t, "', -- 11 I b"
;-- , t! , ,, , , ,,, , .. "t, ,xl , ,,, -:, I ", 11, 1_1 I , ,,, -1 ""t, '1- ,Il 11 M 1 1 7.1 1 I D ,,,, ,%,-t, :,. 0, 1,II, rltild ,
,I,,'1,, 'i'l ( ,lti 1, -, I ,,, 1 I ill l ,t ,- I" ,,, ,I,, "TI-l!", liW F ; -,, 11-1 ,11," 'A"- 1 li -1 ), --] ,1,) C."41A- ,
- I I q- I"I",l, ;III I .P
' I t' _, ,l't; %;., , ,, 1, i , 11, I I T ii,-pli ,,, ,,,14
lillt"I'll tl,,, ri6 l 1", rl I i, T, I 1. 1-11 it, I -11 MIC, I ,, a 6 it
'i'l, i, 3 t I, I_, '- '7;,l : it io', l, 1_ -zl' F Z -'_, : I I it "
1, I 1, ,, ,,_ _!%,_ 1 -- 1, r- ""t. I"
-', e t l - I I- '' --_ "t ,I ,1 _- : , I tzi __ 4) It pl '!I',
AvW.1A A) ... tii. I i-- It ,, lt -1 1 ,1 ,;,:-i1'T : ,I t1-1"'d. Itiprtts, r- ,I ,,ln
t, I t_ I I ', ,, _,lll tlldi'11111 1, -A ,I I "I'll 1, 71n I ,,, Ill, ,,ll
_,__ Z Z 11.1-1111111111 I z --1 ,,, I'll 11 _4
ct,-', tula,"_ Au, I l , i I I t11 "VI 111111r E _*\ I r 21 'O ,I 311dl,-f ,1 )Illr-i,-, -ip ,, ,i!l n ... I, -1 11-r
' I pt 0 x Y -did AI A,6
,,,,, A U S T 1 )f A % T l 1 t 6
,, ,, ,-- -, -!, III .; - ) ,
". _;"111 1111_,i;,, A L 'A f L D t,,iZi-1 11 i".1-1 a-, I,- It .... II
f I !,,,,,,W, ,dp,,,,,,I, -',
1,1,, ,,,-,,,,r 'tl .011114 A 1-1 I -- -1 .- Yl I III, Alzr Ll, f I n __ 7,,! U-11 lt_ ,1 11 !il I-
Alf"i, At,, ,I-- u, ": : sl -!-, "_ ., __ ,,z, ,, _- "t" 1-1 I I 11 ,-I'- it 't --, i -i, ;'i'-l", ,-,,Ir ,-- l -', l 11,1r ',,, ', Ilticll I ,,,I )
tl l I -1 '_ tt, -:i-, ': ,, _, i F!" 11 I,
,, ,,I ; "I I I ", ?, I 1 _, I 7 _,!'-&' I I- _.
ppW"'5 ri, 1, 71, 1 l 'It, "I.-, ,- : I'll, -1 I VIDA dl, N--' C, F--'t'lo" I ,, I
I'_,,I, ,__ -, _,-Ii7 ,-, :: 1 i7-_,$ "I I '-" ,,-r1-1 .- .. ;, I'~ 11, ,',,, i d, m ?!Zil-, ',Nun, TnfB,1,cI,11,_ if 1 11 11 p1n,-, j1AI-,)'-1 I I 11
- ', I wt : iI y I, _,
1__ I:l(',; '_ ',,VttM -- l 1-_,1r r, -c 1- , -1 -- -1 ,t -_ ,,, -_I- I n I -; I E, I -t-, -- it "'Fl- T" t,,,1,, ,
F"PIT,"i- pli- I t, --- I 2I li, ".." ,.,, It'. _- I :__ I ,_Y" Ii 1111ZI 11-i!- __ _", -z ,
I ,-- l, : 11,-, A-w,,l,,,nw, ,In ,,,, ,1,1 Ix.
', ." I : -, n !,'I ll :1 It tl t, , -,- I I: ef,-,"', -- -1, ,, ""
--r t", I ti, I , I ", -1 1 11- I A, ,';,! iI
;_- 'It., "" !,., I- ,,, ; _-, ; ll' ','-n ,,,,, ;1"it, 11 'It I'll I -1 W % ,,' 1, %.!I , ": I llpll" 11 'I"O"I'l -, 1"
d! ." ,A* I r "t I ;,
I .1"t, d. ,Illrl III 2 ,:.- D- A", 1=1GA.'~ P.T .,I,,A, ,,, ,, ....... 1 :,3-,- ,,, _,; "', ,;I I "I it --- II', ""'PT'l, 11
-
, ,
E. I,, I W" ,,-,,, -, F A V 0 R I -F ( 1 1 I 0 I') L I S A L 0 N R E G 10 t", t', I C- :"", ,,'-' "',"l , ,!,",', ',",,, """,7"",, ,, f, ,,, d'!
b t, IV ,, ,, I
),ltiI,,,;,tQg.1 n , It I,, ,x, r, i,11,1 i -!'- , ,n __ Tl _, : 1-i --.,7' "'t, it 1 ft I A 1 ,t ls V. lm%, :,d, ,",_ 't-,"'n", ,, ,P lt
,,,,, , ,- .11 .III, jAt ll
11 h,,1- vt,,-i ,,,,i, I A 1, X -k Z A R _,lt 1_1 tl-- ; -1 I I .I, , ,,, k ,,"-6I, f,,_,
r, __-, 1 11", ,"ttti- 0, ,'. pt, 7, .!,
11 .. C _, '-, I!' I" : .,I,2 rl ,tnA , I"C',l pll--;
rilt, -I, ., 'C't-rit' 1" pn- C--44f X., W_ 11- 1 , 1, I -, V, '- itptst.e III, ,,,Nritiml! q0!
"t -, , 1 I-, 2-, 1 "Iju i;tldl INl ml1.11 ot, 1, r". zIlf - :, - ,C% v, I T) C ,
" P, -i", -11 )Q; -1 I Ittt-- 1'.."2tt 1tv't", ,I ffl-1.11P11- till _i* .1 ,F ,, t,' ti'l't., ?-- I P R- h.y -p11,A6.,, r
, "',, "A167., pl- tIll., d"I! ,, ,- ti- 1, -T11, ;t! I z I -,, ilt, "'il,, -_-_ 1'
Y K , - I I 11 I I I I I I :+l, Ct Dzt ", 1 pl.gi-, ""drA jult Afiric"I" tl,, i Y jillfl.d. ,,,
f,_t C'd,- , .1 9 , r- 1'1'
It. n ,it,_ L l _1 I'll 11! I r-- ."i"_ t;iil ,, I 41 I --,, I-- I' "
,,, 11 I I -1 it, I- .1 i ip-; N 1 I- It- 1-1'11,'- -,-dAl "I II11t; F,, 1, -,-I, it, ttly I,, ,-,ilr 11!
i,. dt, UrltoiI nildfe, I,,,,t, ,I, .,71- i--',t "I 1 zl:i l- t" -, -- -i", ,,
it, r : : I i ig.d A m, ottit-It , ---- ---,ndl-.
, " I -,-, I I 11 41 1 k ,tp,_lmII,1, I ill I -V
rj, ipitflildvit, I di r-i", It, ,,,, F I N, I A Y I tll,,, , ,,_ ,,,',' 1, I 1 ,,,, "It
_- A -" "p" I t it -,t, - -- I 't ,,
, i, it 'r E ), icr',I) wldc, 1l,' IIII, I
.,,dArI,. -A-u-4t. --I. f.". I -- *i- -_ i ,,, i N i, SAN FRANtASCO lrl,,.,, .,,,,, .,,, .,Ri" ""","",', 1,, ;,; 1I,'_',; -lef Y f.pl,"i" It'! _,,,,',Il. --1 11, I -_ A.
it .t '-, "" '--, tit -,, III "',.-II, 'l,
,, 1 -- f., T-1, M-t .- r,- ., ,0, __ T.!Af X-11", "t"il ),Il, I I ..
'.. l, t Il, ):* ,-It "" '. d ]Itpdl l I_, i ,
r'', t 'i , I I-l l i 1. 5I, .4i" .A :l,-: ". -_. , -- : I ,, ,,I,_l it ,-,,,, 1,_-, I. p,,,ii,,,,, .
I :t , , i .." ,-:, F I-~ .b.-I", htlI I I -1 Fl., ,.I
.1 I, "it" W#11,,-,l .I. It, i, I 1 t ,1 1 I l I, il d s I 1 5,
1, Z I I ; ', ;% ',,', t- _f'_,';','_' I ... i "' -, I
t, F .'t;-, ,,,, ,,, I I ,, I 11 11 ,_ I, G:,.
it', ,I. tIII1-111 I I i-, 11 I :: 1 11 I- 1, j,!=' I Fllg8p- 1- l- -,-ti it -, b
- Il.b.ito, tl ,Itl ,llc 1 t lilbi., I :1 I I lt I 11 I 11 l!i,,,. I t : KN :c ,t, I I it " ,; tlrfll dii, r"'I'l 1. "It.u!", y I !
di -_ -_ :I l r citillil, p- ,I flit-d,, d,
I. t'.. Ilt"A 1 ,, 1-9- dtil i I , I , D I I ;i -, 11 , L_- t-11-- I M ,, --- ,ii 1 ,t _;__ .i mil,3,, dt !a ml,,x, tpcw C, 6-0.g. IN,
, "PL i; i ,-,t", I i I ,,, ,-, I !, ,I -- I dl zlgid,, jt tfifv A,11 A, ",, ti l
b.11 1, I I ll I 1, l"', I I i "" Do coda 5 personas,
P", 11"I, I,- I I -_ 1, '' F I 0 R F 'N C I \ B ",
AN I_ d, F111 n-,ii- ,, ,, I I i e i in idibe N ittin, A,), "i", ,,tnde.,
"t I 1, P e:, , , V., 1144, I : : 1, IN i A I'l 10 ,,,, ,I.,
P...IA",& -g-, --; A -- I i.. I ", T U ,,.',D ,., ,I, ,, ,,,,, i'l!-,, ,,V,,, ,_.!
t, i ". t, I I I., () P'r ,, ,: ia-13, I I ", 1 4 uedon say victims
%ffCb,,. i ,x-, I SAW ( I I "L (!,5i,,, ,;tl 6,
--- j Z-. ., ,,- -1i" ) ; "vART,1Z 111' ,i,, "1. I ,I li,,x polftla de !uci, 'n Y 't- "I -1., p
C_64-4 -to _h. tl 1- I ,'.to. ", 'i'', ", ,, 11. I -!_ 5_- -'-. 1 I,, ie .-tIi ptt.id'etcts ),-,-ndl. s.4"Att"11, Pr", ,I !,,;
ritt-t T,10. A. -1Z A, R , , 1. I N I ,j 1! caft+l d, t' NUR 1-1 01mAdt rp,.)I, ,-jNlra,,1, ,l,,C,,,,n,, D1 ISTI lm$towso IMEMIGO m LA
." Iti. '*tll. "
I I -I ,tiI
I', __ I I I I I -11 --1 ., I 7 :l_ 11111 1 dit01 1iIId11.,i;-, PjF. -lt- I d el - "li" tt,,, i , I I I I I I .L , ',"Ir "ii, 'IIy"' 1 1 1
-1, ,l A -- I ._ r'I'AII 't I 11 1. ", I 5AIUD 01 JAS ENCIAS I 10i DIMTES
I., -1 If- ,; ,, ,-;,I, -7 -l I I I L -, I I I I I ,' , I'. i ,, 11 ,-1-Al. 1,1 1elVAlb1f, Ilnr.i.. 1,dt,,7,,d,,1,-dt, III 23I ,,j ,I.- A I I :1 li- : , I Ii : ',
,,, _t. -'h _' r -^ , Ili Al"Alt, Ill "'Im"Wl"Ilt, 'Irl d""ti"i
t._ A b%0 T ., I d
t-li'll., "t"' "" XAli'%1'F1t t'1""7 I R A N T ,
-rldt, C t 4 I I ,,,I "I'il
it , 4, T F A K i) I I I I I ,,,, I ,,1 i""V. r*tr.0,, ibl,,, ,I, ,,, It,, I SI -1 'Apill.", 1.di-A, Ii It11"Alitsiri '! it 'r,' J,. ,,i.i, I, NI ,11 Q I I '', I'll I
,"', ,-Ift,' t1_111 Terlbt" $,, ,- A -, tr t-l. i, N--- ___ ___ ,,,,,, 7 11 11, "'. :
- A, dt-- -ti, -Ntt, i ,,, , --t- '._ I IN'I -fti A, dtittilip A 11"'.r, 11-11
'Alf , '_ ,I t 11 q- I., -1. 1, .I;,- .I""
..--d. --d", "" I I, () ] m p I j_ - graft es %1, dt rligllf ""r, -1 trIll, ill. poqliftfl, Ill, -,,A ,il"lid.1 CWNS1. At Ill"* I '-'. , I I it
KV_ lopittitA I ... -, I A '; T R A 1, 1 ,', l I -" , -,, 11", t ; T R A N 1) I Nti- -j 6, d6l.", g" NA& Pi-m VWN, A, tit
70 r- ., ", TtRc' "" I I I -- I, pt 11 I I z
-t I ,, "IrAt-', I iq- ". W, T.L U 17 li
- ",It", At~ I- -, I I rC, I 0 5! X I id-i"m 5igh 3tv, wanim, 7 dil,
"I i 'ITNt aiIIn eit, .1 di. 'Itpill". :tIl d4li
4, ,,,,- ,, -, I I",". ,- I I I iNf! I _ni f 1 "i, I - W', z, rl i, 'A r "', -, "
I -- 1, N _,It fto 1. AId.._ s
"C-.1ut, -tA ", I I I I :",I I I I i I Illli,.- I t, dI&
wf-h. t. m -1 i 1 REBARM S 'Atitt "A
A I - _____ , I -1, I , t- l :, I ,,, "I ", "."R -: fl,-, i"
fu Y to -01..". , ":, , I &) I= kwilm & ,"', E_ , Al dl,.61m. F-b
.i;h, I 5'Il i"t"'.tti, .111,'. I -- i ,,, '. ", t""' : ,, 0 6ll- ,i
_ I .
r*rltA" Ill "N'S"'I I "'. --", 1,1 -, tl, I A, 1 ,,,,W112, ""Ts 47%,o7,,-T ','i
01 At- -, -1hi,-,, dA C- x ,T 11 ." 11 "I 11 G P ,_1 -6- ,I -,itFt- ,,pl,,J.j
Il."I , :,,, ,,,,_ _1 ,, it r r 1. !A - P A 1, A C E ; 1: C-M A90 1 111141111!11.11 ; 114T,1 7d.1111II hf,11,11 6pi.,t6i. dl Dir, Ftitti- L .J.d
, 'r-, ", 'tt _x I a' 1IM
tt"111 ;; 111,11,,, _11; ..1z ; 1- I i I 'm .
T, 1 1.. I , 1 1 ,I,, 7-1 V-11p, T R I A N 0 N dde, tb
C'MQ* _,.- A, -:, , n 1.,.- tl,,, I D. I I dt dim" t. In E- t dir
- 2 166., ot -mm, d, II,64 I Z L I ",I I -, I,- 1, I ., -- ,
li-- Nt ,_ ; I -it .1 ---, tz., ,4, V_ A, 'ii ,t ---', i I.~ 14. -,II, T-f, T.:,ril I
I l , ,'A ,- .' '- rl-! ,, 4W tlit-i, tl.iit
Z. fit. L. M.t-, h-ArI6, ,-, _11li I'- IT il- VAIII -_ 1 _,o _- C- " --Il, ,,it 049670 tnev. v1.;:dp.mjdiv,1z ... 1- .6., -je-i _tilb ,,,- R" i IIIA 11 ",- 'zit OS ;
I "Jodfm ut-16. d, 7. wp-!. ; ;A_ 1 k l, , 11-1 ,,- -1 --- I -- I -1 t VA3,"At, rr a,_"R T A ). fill 2S
t'I,,, ; pe,- ,, If, C.r 4, V E N I D A I A'~ -- __ t Ii 11_ ; 11-1, P-1- i"11- I -11 I I titltt. inIie,6040IIA,1 &.i., h..
. C .,_ "t_ ,1A, 'i'-ell I I I 1.
An" &CI mp.fw 7 sv I I I -- ll.i i:i,- 4 11 I i 11 ]tj,'t. Y !f-'- i 1 il- il Cbl %A TIAN I I E di-l., dt It-t- A, Tp-tc,, __,i. ,Alt.lId. _i.ra til 9517,
A, poj- .d. "I'li, -LI = r
It: y J P, I l Cl l *_!-'Nli ; ;j- L I "I
'i 1 jtltli .i or
, l x ,' I *I ,, Alif .X F1Vi,',1,It d' 1- t &" d' P'-k
I .......... . !,, ', I friint..." n Zi'
, 't I I R., I i -ti, j-n 1 n, il- ,Zttlo el.d lot, parjii qv, I, elt, I -1, do Wc, I" dt
dAIl1*,,g, ,,,,Ip1,l,,I;,_ll- ,,,- PA!,'l, t; ItI-,,_ 11r i ,'DA4't F,"- I I i F A N' T 1 1 i_ ., i+ li, l -._ iu .. Il o! "i_ N _AI ,I It- ;,j
" Y ,,f, .,I -- ", ,7 le,""iI I P 1,
b.1 fit kii, ett,,11.1 d,,! I, 11 It, 1, i ,,twc 1-- 1, --- T-I! 1., ".1-i'- F.,h.. ,
,,it I Y ... WMA ,ttil,, ,,% ,, ,
NAMA, hillit",; ,te, 1, ,i-i ,I, ?'C"le r--, 11-, '. I .1til. 7.1- M-11. U -N I V E R'S A 1, 411-1 tll:,.U 1111%PIIIN 12'4 1:" """ 6,ti 1 P.A -id., 46id-All. de
tbl1W 11tAT1,11 ,11 VINI ,- p. , B- ,NI I I I ti". I,,t-I., r-
%* : ,, ,"I -, ,- , ,, iti-,, "t C, 5. _P" bIlly .i
... i, ,I il"l," ,It, m"'i -."I i _0
li,,, rt ill" 1'1",' I 1Z l -- ,111 fto. V l I ca. aftcladl,,, por letil ,ND,-tI,,, dpi
D1.1, A- 5.i- 1. r ",,%" IZ ,. T I dr.,A, .6 l, I
, y tr- ,I, I ,_ I, : , I LT I- MILL NMA "'," I -, nlt!,- ti,,
Goi I ttt! ,11)_, t_ 1, 11 I 1-, :, PI-l", ?;A 5 2,75% o tomp ... errie -t,,dil, b,,, j
I bri-El : Yp ;, i C Nt I ,., ,- 0I.- 4, 11-11? t., '-O.-, -1", --- 'I., F1A,4C0AVN' 171-- --. -", ,,, ,,, 7- 1 U=, , .1 FI k A " I mb It, dwdtif, F.,h.All,
Tl, 1,_it'ift i V l 111- ,,, --,- I "llt-1 IeN I~ ., Ltl-- ,- lil-. "I IIIIIIIIIII6,, d -011r, r,,i,-1 'Wmpie" las dientes con 6P
C-Al, 1 .0.0- mA.1A_,t il 0! I
A. C. id.d wx" itd.!.!, tft "I. 1 lld. '-1 tt 30; I-~ ii,,vt- ,, ,,, "'I-," N, % m6s Com", ". 'fol 4tir. is il -A I L0 11 ANCFLES I R F I N A irl,'V _1-t, .-, N, =11NI VRS ; -,,- ,l f-' 1,'- _t_ p1mSI tonsulte hol mi
kil -4- t, 11- CAII, ... -.. I
I -L1tI.111llA11i1a11_ r I ti.11d."t I iz _11 i7t"L I :.- ZNIwltI W_ st T ",
I 11 I 11 I I _,, AIIA l, i 'S i I I-,- A~ r K.r .. T. .I- x I n, i I "N't'ib" d' A""""" "' 'A
TA-11. I 9-- T.- 147,
..,- V A N I 1) A D E S F N I
, 1- ; it
'i jit, J, ]A ... ....... r7,l F orh a lf
C-ldild 31 ... A6- r q1t tfItZ I, 1 A -- ,-- I al* 1-!- ___" l i ....... "I I I I
t, .,.It -0 LA N-I. dA! A ,_ ,. __ ,, r 7-1 ,'"PITNTE I-- CA5CA C !,,.d. 6A Glilm '" M l ,,111-1 -,"d,, C'-i 3 vi.i.4 W.
h", Al 1. 8 tr 3l. il", e I 'Ie"'sm-, P-t- K-iri*lt I !lr_ :11 It.- Ll-l 1- T- X It I
., = I C I N E C I -- c,!, ;xAr 0Atk,- I- -, -l"r"."', -- r- 1 It, r ...... it I il t A06" A=
-4 S- 0". ,,, p d ,
; J! __- _, __ 11 i --- ll, TIO J lII11Itd,,Id,,d 1l,
,,., I n ff W-41A, 4VA, --' """' ""' ") 'l ':""" "A""' I
At ... ,,
, T T.t ,
O_ I ,i tt t ,_ rl '- 6 ,y-, = Tr. ,,,,Ao:lN 4I ,z i rfc; _t_XIl, 1.",
S., I, - A --- i j; I ,' '-- Ill'ttil"t A'-11 -If, ,- -,
-- '. I M ., K-w, 1, -- ,,,,,,,
AY'I MNTO TA T."ORTACTON I ', z__A'11A'n_,,l ., """, __ I 11-' l 1 "410 Ahm1n, ,IldI 6, 't 'l ,,I 'i .
"---_ ---I, r M' I~ __ _,t I I ,'If- -r fl-II ', "'!,
1, '-- ,.t,-,, iis I"
14M rANA DT RAVDILA T E : A i
,I -, I "' I,
M ; 11 U X i REN -kmI ITENITO I B, V _,Yi I, '1*,171 It- I I- 11 pr dt, 252 -0469 1111hIll-, hItI,- ,r 1- -p-t,,11,,
"" I i' _'Z "Y It, ,,, l d', -, ). dltrih,-6 ,i, 1 1-1
A r --;, :" $3 -" 11
i 't,'" '. "'.-,-, ,Z, D_ ..". p"t-11. ? M-g- t it it. v - , Ad, I, "" tm'l1d;,d, 'r 4,
-,-- ,- t, 4. -_. ; I .1 4 I'Vii R-W , -_ I-,,- -,--L ""tt" tt"! A 1. 4_g 1? Rr-i ,,,,,
C11LIDNO DF MFYICO, I-A-1 kI -- 1 ,,%,': ._-! EL F71_1_1, In Iii, : 1 .
7 ', r t,
t_,_. __ I,_ ,,,Y prE,,, S CAD2 ;
it$ _- - ." ItZ ,, I l_ ", ,, _0 V E D A D () i I rLA 010 dt mlilts Y And I i ; ,;, ,_ ,k iL ',' _, ,
h# .!- da" _', "t WAr L VI4.11 T'.!All FAIllir
duitarit, ,I ult o st I ", G, ",
- G- -tl, 1__ 4 A; _lt. : 1 Y"" !,llt,
l ,,tt,,,, ii ,"'; -, A, 1 _, __ I~ I, L. -r- r-,
iei.ire It 1. ,1,. In. ,1-.d. _p -.1. 2 .!, lr -!Mas 01u&51,11
T.L w"m ,,,l jlh ,,,, ,
t, d S-dtl ltltll-.i
"O duranu 10% ulumm &Am ", 'D= t 4' 1!%. I II
r" K bm "bw 6Icw- "" 'j, -- I .Ctmli c EN Alt- Aft I-I, C A F E AT E R I A AM ERICA
't. 'itum,,i, F-t-4 dt! L U Y A N' 0 i R E X C1 N E N1 A V) w NUVO MANAGER
i do WA "pital. F4 ui fi. LA MI-MASk, I% ,,,,r1'. ,g: I S.. R.1-1 Aoq T.L bl.U)4 1 ; ,.,, ,, i !*, ,7, ,--,!13', I I I
V, to sm "to do at* ox Q D",6, Il I, A- d. I ti Do$ 'u"s C. ." 4. L -6 40, T.1, Z rw ; ,, 'I 1 div t*- -i't,
'I 'tuft 11 7 1, D-11 i., lim"t RlAiA, 1,,,li,,A-,, t V.,
60 as ",] IVIIINr* ,veIA illwt t4eh- !-I; L -allm por el msyoms 30 A- = ot t, 0z
,-L .itr- All, c.t,. Ll s .A& 1'. v I SALON DE CHOP SUEY
, VIUDA m t.jl -, A- -,_dl: A,60 ti- It- E-17 CbA.tt. G t t I
V, __ W Dbtt 1: Y tLItl- C_ p14,i. );. 311, .1.1. X-07t.
, M it" A 41 11 ii _,I6, Y
PAGF*A DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA APTIEM1111F "T0 T)F 190
H(itille,4 ,(idoa2OOOOlos(,fist s(l(, par(disisinfantil en E. UnW0,10frece K Butiswayndn [pom to PI(,,Aj)-Il,#,o CRIOLLO y Alto- Esc. de A. y Ofielfps delfarianot)
A pesair de v tt,, eifo do,m ... itc m ,,, ,6;m, ('iii)
(I'j"tirij t 'I I'l r, ljrjj,;jj el" I jjtj j Miri todo Ait concitrito (oAo qtte Itt.tr obriog irein
il, i'T
el (zletilde infiriaticn5c spitor
-- ------- I l-!-O, d. I.i fodiIl tA
-W, I "IMAGRORA di G 1 1111 It,
'ju," RtI 1 11 v ,
Z' M rti, 1
--,id .1 Cap, le, te-fxv, 'I"
it, Cubs, CiI
d wd.d, 11 1,1 i, 't 11, 1 t, 11 "', I ,
g. d. CQW,
CU-1. a Lmfflt, dice illew I I, I I Ill p,," -fl.
' r" ""' , 61 iUy-i 1, iA it".
9- aciume D, )a Wt-ioti a, -1,hr d i'tid"
regjs, -.1d, Or-, w-li fl- OPERA d"
,ad* 176 El dcet, I', , ,, d,
F', d", 0, f-h, dtpt.d, .
dc tem'ell"s Con tre'nt" de 10- 1 A flIKAY, 1 bfPtoll
dits"d 1 11 'It
efunci P. ... ..
-- "l- -- '-" tro loi v "d.ri" 6, A,,1-1t.- f-,
alcaniada en Cl A. ".tr 1 l -.Ii, Is
di.i- d 1444r 'Ice I., I hi, v-,: t
i It f, fT".
ses V.M ", el
N. 1 4, dlll l
t-b- -i,
dI de 1. z 'd" 1, i tl3d. 0" li, d Az, irf ,i I"v'r
h,,t tc
-I, (AN A
-j, lf I
t id,- YBARA, I f tei q- it,,
i d, Mel"t, H n", 1,i, ... o- FFJAPP. I
t New 't t e,, kr l r,,
',p el ")I', t" It t l 1- dIt %-,! YJ1,4RRA, P) *,t, I
d,, no h- ditmL- i table, It 1',
II, stirm 'e -C--ical c'! tom- d- PAR
f-- a, 1,7
1,, i I TAGIR,
-- te-flu; It, "i"I T -!OT
diet.d" c-t,
,11, de I ,vt du,Adenses Itt, PA TA G 6 F 1
ge _, MITAGPOIA I i, ,
iiiid: -----e de ... ....
pelf."I'Itli,
0 6 del un0i, il, SA d,
6 1-,- it
udd "I"",
6 "1
ELI pique" 's P1 morso
11111"Iffi, p
dad que ambal -f-riiedade, se gist 'an 'n la Cap A wl, I n M "'fi,
cient" 0.' k 9
.6dieiis T.PX="
,iplt, Is, 11 3ml Wj* 3 me .9p Pr-w.
.,t.e I
'Ptor Ow gipmpo, porz, N. --ki Cub. A 1.
gatedii. 4e Lhau
Cubs i ri
i6ti
,icwi de 1. Ofiticta S.niili t l N'f -tt tiernpr, de mudemm 01
gt," i
i; .I 'Italil, P, In- Jpj ble Qiquv, n! demtisi jo frnco; ni
er, Is Ciudad de U.., Par
del DTA
tDe dt, ,w
E LA MARWA. riumw- M,)Sjaro r jjjo, perMite OUe 3US
dias q- eli"'Ist'
- dlh. tecc.6., eb diI 1. d, 1"l!Vt1.111 ipl. eq- r); C), juequen segura cbmoddmentt .
1' "'Ile' "Xil iidJ"dTC 7- 10
1-b ... ..
,se Opu a ell.,
D 71
p Z. de Aftemim Itieron a .r lafl d- ciii, pe-ii. er, el te. 'ttIril a mid,
'I'mriii mill 1 11 r peroa sope,
mos de palecer rabia,
dici-es -itairi.,
I d
I-I e n Antortio de 1, Bar
h.be, Cie. i;,, to dit Ctjero I d, W,
, bllcfid. C. 1. f r ,z, Popiedad del J,
botones, Con bomi
pecked al oez tla Y "r,
pr
AZU!, b117'
ar,03,
De 4 6
,6
A
icipi,
A
4
4
tritd it,
una "Nre "esa.
justo en el moment on que u3tOd inkia la temporada,
- / L
Cliando esti mejor Jispue-La pars renovar su 7
A ......
vestuario, lamoda le ofrece enta giaLisim, sot' pi
Son los modelog de nuearo 5al6n Joven: de uriti
1,,, & o dos pizzas; en vistoso moiri negro o en brillautea
b-il Entler ije de dos Elegante trdjZCito de
-TI tafetanes escoceses; en las tallas que casi nunea em, an iiido chdnuet3, Con cvnt
ecto de Wsillo en blar-il de ftn 1-olAn
necesitan arreglos-de la 9 a li 15-; tenninados
Anael R.'d'- R [a blusa. m4a, dZU1, Cie kilo, M3;2, 12A
TP,, V.1d Fel con los detalles que la moda impose a cualquier
At,,,, 6, blanto. bldn,.o.
,all- I C.1-7 1' precio. botones, grades bolsillos, cuellois muy altos De I- a 3 afios, 5.95 De I a 3 a6os, miso
has.,& ill 11MU en tra Ci. ad de Cixa 6 1 De 4 a 6 aAos, 6.95 De 4 1 6 aFim, 12.50
-Yl del C1.1, a, L,.-i o profundos descotes,
di, Vic- ia dI I., T... d-cin las defieienetti saiitaritis .. ej F
tiFminm
-H- ajd- ti-itidos at risciii T, burial pr... a e't,
m7muln de 1. erri I d,.s ;,Ie G., Tercer Piso. Cuarto NO.
."XIOU"I. aldo Tfuiflic,
B11.11r,, ltielilM P-t- M. Vill. ne.1 ,,.0 11&,1,,doX,3ne, Nam
-n g, lims, d
Pi'lar del Ri. -licit. d--rAd p- el F-d. de Neces, i as Ctientas pre"entadn PCju- P- 1. d 17
4 C5 POR CALIDAD n;nq6n artl;ulo
j-d ajidad por
die"d
el, 4 SpTi11.1 de -A -Calidadaingiln articulo le cuesta M&',-n El Encanto mh en EL ENCANTO.
t ,t, hii,
r-w"I de C bzz 1"
I
. I ; I ___ I
I
Reivindicaeik del! I
I 1-1 1 La Prensa
Indiano "Haiga" 1 I s p a fi o I a
- .1 I :] -DIARIO' DE LA MARINA "f(C"Ir _II
. Por (I M. JSr W Marti'l __ __ 1 VDITORIALFfl
Arid-. Wdin I,-,,I
, 081CA.. .. I W"A $."It .v PAINA INECISILIE ,;,f. LI,-g,,l,- d, i, IV Awit'll(',,iLlidI-d0 .1 p"'.-Lij, .1 ANO CW11 WIS mxA LA HABANA, VIERNFS. 30 DE SEPffFM RE, OE 1949 'vI,,A CA.-O-Ftlim N"I""', U"Id", "fe", ,m.
I I"diiiii" ,,-" I 11, il""O, ,"', I 11, I s, t. .."l." __ ___ p-pri,-.k,1,-l, "
,111;Il,, ','I, "' "" """ ;":','_, :, ,,:, I : IT-l, 4t,1 PI'P. (;,.,I". "'diij ",b" ,, &,,t--,- 7 aitf)--adosv]00desapareci(lol4'Es deficada V mayor archive de ,Es AI-11 d,, .,ItlI-J" C ,," pum se Suspewfieron "' "" I'd,, ,I p-4'...
,
'i ,1 1 11"lu 11 11 da,, 111 11111U, "I
cilit wouquiromrL A-- "I'll 111111111%,"',
I". en Espafta por las inuntilacio ... ... !- ., r-I'll-, a.
"Wil(", F ,,, Ill hly "IntiM
I, oIii lI 'al6n d, w, hwrlld, I halila en la cim 1ad (le Sim arwasl ja bfisque(ja (le ,,,,'I'll, ''! ,
1. ". So .blr h P-irtii y, I,9,d", --,--,-,-- -- 1 la sitaacik I l ,,pl, ,,I, ', "llii,- ig"r tr'bi-da
d1l I.Iii ,i,, dirpla- , """ __ ___'__-'_ i t ,Ia ,h l I'l di, -w "T-ti"".
. I L. l-id. uli. ill, I.s Llti Huy casitigatilpq jas potilaciones (to, Ronda v Erija f 16uarila lemajos hist6ricos title datiarl (lei sigit, ,,, ',' 'r,"""', ", 0, i
"" I I N,
",I, mepwol, ret ii cad i "I -ilo'll "I 11 111rull Ill 1110.
,,a. ; por las torment de agua. Rescatan tiveres I I A V. Las ejecacioneA de. Montigny ) A tl f,, l,"."", ,,, Q- ti ,li-li'lloo
LL d ,, d, lild. d, All, en el Calihe" 1,wii-l 108 viadoresl "
, i I I, dif"i, li,11""l,", I'- Illlt
-, p vilmi., *1 t.1,6r,, P- 64, ------ 7 --- 1 .II-I 'L"-aI,..a I.,P-,t,,, q., 1,1ADRID. ,pti-b:, 29, API-1 I I. 11 I 1_11 ... I.. ., -, _____ 'llII'll-'l.-i ""t-t
La s l", 1. ,'I. .1111. ': I ;Ili', ,,I,! "', ,,, I I, i
, Illicit,, ,mi"c'Lli, ,! ri ,fa :" I """ I ,,, ,,I ,
I I # det'aid ,ii -h V.. de "',l Lit- M UGARVESES.. I l ,* .,I. "'L."L, ....... i"', 'll", d. ,,4,!Irt
Afirma el Director de i I I I : , ,.,, ridi, El meninje rvvibiflo en ', I "' ,,,,l i _111 1 17- I'll
-pUi__,, ILeiipl.r,,1, I Pdl )a "'th, ;.,,,,,
_-.1 0 firltu ,I, is M', so, 1nII de Cultura ffispiknil a _,II:*I.11,111.'l "I I I g-li ,c- I "
III t-t- "If-ult"t,," y "' h.y 11 11c,, 75 ptirs-Il'! 1,
I, ""'i"" a "'It""" la ': I I "" halin fu "Ielepilif-l", '' "!" ,I,,,,, 'Id ,I
l"g,"i)" t,, do qu, I -_ i': w 11 I c,
filb--t- 4. .qutlis, ,,,, A-tid (,Id"'. -, IIII TI, f 1'111 1 ,,,, :,_ ,,',,.'t__ ",
tld." It -Isrl Iiir 111II dl ","""'.""O'c't l' "'l PROGRAMA MADRID, ,,ut. W, (A : P,,, F'mUl, 11,11". I'd"'I" ,In Ili , 11 I ,a I I 11 I -,lfi, I 'AW",
1, 1'L;;-."I i": 1 ".- P- 1 d,, 1. T, "g1-:l1l T lil:P. k YORK ,:,. "
ri, -6-dr ,_i ji t ,,t"d p"I 1;
'. "T"I'll 11 Irl, y "Iitili,%lQ ,I ,, I I III, 1. ..6. I !T , zi- d- -l'It 6 C L" ,L, ,',i,,l I i-, -,Io. ,) ... -l -,",, ,, _, Tell, -- 6. a- tM dil,,Il h. -t d,, ,,,, ,,l, .11, --- Ljl I ,Tx ll- y li, ,.,' I-: ...... l Ili, I ", I ,", I '.., t , I ,I, ,, g'I"Ord P, h, q- "
" s"". y f-11 1, I I I ,,i -. Ii Lp!-Ib" ,
, I -, I -11 I I I , "a 1 I I d" K".'I'l dt", ,- t 1,, t ,nll
.... r," 0"t., de eiloll: IT'. ,tg Ine" de F- ,I,, -iiiInp ... ,it 1-f I 11 i I ". "' , I , L'. .tl ., ", t I I ,I',
f, "pa fini: fltv, a nia" ln',m. tlitlp', 1-r'loci'"r qi ,as, ju!eii :, I l -- -1---1 1_ ; I I I "I" Ili 1, I ",l", ", I lIA 1, I,- IlliAr"Cl6l, rr t,,I,, ,111 ,ill', Al
- I -T, __ I I c wf ,I' d I- doI
, -* m1rIl1,1 I I I I I I ,. -11, 1, i- l- p",
pd. dc, -,11- IT',, -,. --I i. I ;, I 11 I I I I I I :, -,
,_ I , ,I r "I'll , t,,,-,,,,,II;1;, "i' Il,
.,a, t lit-L., -Ti 6,jd.d-- lu, dr.p.- li- 'A I I
- I I I "I 1, t, rl,;Il 4- I'I"ll,
L- Ii, Ilr y ,,, .;:I ,,, 11-1s, AdIli, ti I, ,. I I I I 1, I n r, , I I ,. I I , -' ,', 1. -I, "I"', 1'.." I Y-A" il"', ,
il to d,,,tj-jlii itir I, p-_ -I, L., -t- -sl-Ilf,&x,-, I I I "I I , , .
" r, ,- 71, ., , I I 11
r- tT"I lor" il. ,I'. Cl 11 I , ,,, I.II- I I I I I l 11 I I ''I'll _1- 1: ,, Iii X ... ho, l I.1 li I,- I .'_ 'I".
, I e i -- I r I -C Illoill, 11 1
.1,uILT, q- II, ob-d"'. "i'lI, ,,1gI,- -- .,,r :_- I,, N -'-I I, -, , ,I ," ,- I 11". T ,, ""I
-,., a -9 I , I', ,', ,, ; --ll-lI,,, 'i ,,p',"', ),, f."'I'll
le ,I ri, g- .t, -te y 'td ,, dI"s't "' 1, d I,,,
I IIId,,,LL .1,,rIo Iicf."i, I 1, ,,, I I ,r : I I ', - '. I ,. , I 111 .11"'. "t'l'i'v" 'I pr'- Ir"I ,,hjIi- d1i
I- "I 'N's , d ,i : ,,, d I A;,- '; z" T "'. I T I I
i 1, -- I ", 7 1 :1 ":
"'lt Li, I pll- I 11 I I I ,I ,,, I "' ,,,j, fl,, ,,J ,Ijr, J, 1",- T,,ItI- 'I1 ?,I ,)L'jl tiillili,.' 1.
, 11 :1.11 ; 1 ,, t!"i, pil"i"'i Jill.i ""'t'l "I"i I, JI, Iq" J[,., I"IrlIli, OM
It, r I'll .111I i,, i'- dlin" l, ilt,, I, ,.. I I I, ,,,,
I'll q1%;V 111h11 1111 111 il lds ,iv dl%,
h, a ... "' I I 1 ... TT "" 11 I I 7 1 1 I I IT : I I 1 I m I -, I ,1 !, ,,, ,Il_- Ift,,, 11- 3,jill f- ,-J- I" t ,,- : ,Iii'ic,,,
I 't "t. r, ul --d' III, a-'Jr-", "' 'T ,id--,,j I , .- 11 .. I ,I -1 I I I r,
-,,_ ,,niI, h- >, , 7;',i M ,' ,Nill- ji, ., l is w- -, ', '- ": :" 1 III 1-1 ,I AlP-ca d, dtsoligafi d. L ... wir,, IT I, ,_ I I I I f;,It', ,I] ,; W ,,-, _'_ 11 I tflll-,,I
I I I I I" 1111h'I'd- d III 61", 'i-I
S, Ill, it rl, 6,,;,p-_Wi : -71 F"ll" -1, I I ., : "I , !- I .1 I , : i. i 'I,
1 -,o %I ,,,,,,,, 111" III N,,I,. ,- 'I irt,, 3,, ( '. % 1-1 ', rl l 1 ", 2, Ili 7,6- 11 I I -11
V- d- r- ,I .t-' 1, ,AP, I,,, ,,,,T,- I-! % .1--, dq,,i, 1: -, 11, I I r l I 'i, ,l '-:-'-I, 11 'If,- i 11-IO" ,l,1;-1.I-, ,, "6- q- n s,,,, I I I I I- I I I d,,W l ,J, 11 ,; I : l, I r I .11, I , I '. 11 T,- ,J 'I.- I", V")-, ,-
FIIII ,,, I I,,, 211 ,,,,,,, ". ,,, ,j -, tLiliq.- -,, 11 : I I I 11
I, J_ i : ' I I I -- r I I I I I I I I I I 11 , ut j 'l, I III, I KP I ,, .J., ,: ,;, 0- ,.,I, IT,6,,, tII ,,, ill Afeto, Ell, l ,"'t."Il'I", ,, 1, I ii t ril ,i" I ,!, I
"ll"I'w. 1- t-it" Jr, 11 ,I ,I, l U ,: I .'' ,- -,, I , : .
,,,, P- I, c- I, I ,I61, T d- I ,I ,I 's-, T" : I L l,- I I I T 11 I ,, I I :;7',,,1,,, f- JI.,i 11 .... ,I, , I I I ,,- I.
,, , .11 ,,,lt
,7 l I -, .." 1. ;,-, "I I ,I -"Ih, II
"ta qti, '.11a ill "":- ,I, ,,,, 1" ,i Ili, L,, ,I, A"".- f'o,Z is I 7 , ,-z-,,,,, 1, : I 11 I I 1 '. .", I .1 I , ; " :,', '," T h -_,,,did ','A ,
t I I 11 I d ..... .. 'I ..... Il" i"',
V-,16t, I., -11,16- "i-l" "I'll, 11" "I, T!-F ;, I '('I ")t, ,I. d, 'I I ; - - I I I I I I I I ,'I 1' "'
,I, ball- q- 1, ,Jc,, i I ,I, ... t1r I I I I I I I ,. ... I. ... ... ,, I,,,, ,hll I,.-,
, I., .- IIIia Ti"'," I 'r I ., -, ; I 11 I , \ I I i ;! I,
,,, ---,
-, ,,,,, dz'", li- 111,
14A 6 F I I I I lill-, -'I I"'! ,
1,; .... r--,I,, in_ i 5, iittn-i '40WO
-v- F"t"t, j,"'I", I-L', f,,,,, 1, , , _.
111, A111111, y ,ill txIi r rlxiv- ,J, ,,,I,,, I ; I i ol I I I ; I .11 I I I I I I I I I ;, 1, .1111.1 ,_ I ,- ,,, .,tl ,,Il, ', _,,, 0 I,,,, '16- p,,- 1'.,3 1 I I I I I ,, :1 ,,,I
'LlI I 'i > I _. I I -1 i: i I I I ,, 11 ....... 11, I 1,1, "" I "
'i ILI y I .1 "CIP I I I I I I
m ,,nit ,I L ,11 ,I 1: r
'l I I'll l,, I I T,,!, ,I ,,T- Ini- ri, r;ti c- i C4 I~~ I I 11 I I I I ,. I I I I ,I, 11, ,J I 1, I I- 'i li"111110" ,,, ,_:i",I.';'1-,1I7T-,d, l, ,; "-,Ti 7. , I 1- I : ", ,,,,, 1 r",
- -" I.T., ,,b-lit"; --,Ii ". -- -;< ;, III- ,- I , I I I. i'l 'Pl! "T"r,"I" i-p-1- ,,,,,,,,. I I I I I : I li, l ,-' """"'i ,1" ", 'I""ll h-iio.
,2 I ,,,,, l'l .1,7'i,Ii, 5 i, If F-Iml, L ,, l t" 1, I I I I I I I I,,, I,1,-T, It Y,
'h.iga m- hIld, I I , I -, I I I I I
, 6, C:,-iI,,, 'i, !, F- -,i C It! I I 11 I I I''
-N, ", I'll" !!-c, ,I, V'I" 711", I'll "I'li- I 'In ,:,i, .4"i I 1 I I I I I : ,- I 11 I I I I I ,: , I r ,,, ,, 'I 1, ,-- Ill q'i, hIll, t-111,11111
I,,: li"g" iiir", 6,, i 11INTI-I'llImr4r, I I ,- 'I- ";,;" :.,, .;_,"','j vmi, fl-11, iii, ,I I- III, ,,,,
, d )Ll, PiI ,I IIW-,, -- 1,1--, dd, dm I, ,,Tz 1 i i, I I 11
gg I I I , I : : "I ,,;,I T,,,I,,
, ; I i, I' ,, I I I I il, ,
, ."l" d" T!"I" ,II, Di" I , t t: r i ., I I ; -1 I I I T-,,-Wr,,m il,,j ,,, t-I., ", It ,,,
I -; ", 41- IT, 'j, 1-".,
, 1 '--- ii'i t411.1zl, y Wv ,
., donda61"C"7 Irr rl- w-IiII I' ,, ,, i"', i:,Ip,,, -,, ::- ,Ii, ',':-, : I V i T, , ,_ " _, 'T , 1. : I
Zii I-., I 1, r '! 6 7 - I I I : I I 1.1", I
,I, ,,j l, copmk I "reIsTAnalk W, vf'T !- 11.1 il_, 11 :". ,,, j,- d, I f",r"Il ,,I-66r,
I "'Wip-ri_ -,,,,,-,,, d l I I I I , 1-1 ,, ,i- I ',
xiiina ,-!jl ei %l I R(IL KA, DF rN NJILL0,; Of', I I I I I ,-J,,Ir,,I p"r Ili ,,iAl, j ,In I ,!, ,,I 'i, J.1 I ;. I I I ; I" ,,,, I I, , ,I,,,,,- ": ."",% -,,',
f" "" 114IIII;- .-1IT;,;;1Ti1L,'I, z Fn "ll',i-j :, !, ,, PESETAS 11 I AI11l;,I,,1il11 I 11 I tl. dl .q I'll. I,-,T I,- p , I I : _.
S I z 1. I, -, I C i: I "' 'I "
I I I I :_ zi, I I I I ,li. ,'I,, h, ,,, ;,- ,,,I, I'll',,';
-- Iiii.,-, T,, :, ,-,- I -nl- Il", 'jL- I , , ri I ' .
tI-I'Iq ll.tiorrart tll,, : ,, ,;I -, -, :":,_rAi ,; I:- A ,,, , I i I ,,, IT, ,,, I, : I I I I I I .,I ,;", ",: ,.: ,., ",, "":,, I
- 1dI I, Iiiid,,I ,,;,, ,- !"e,l, f ,- -- ,1 I , T %I, ,.,fl ,I ,!,,,, ,1,1 I ,,I in -!,, 11-1 dl
-1. li! VIAT- 11 IiI I',- T111, ""'.11 I '1 -- I I -,,,,,,, .illlo 9
Ill,, d, c ... ; pt- ". lI, ,.I_,, ,I', ,.c ,; I ----, , i, , 1 ,,,Ii,
i- di.tiiintn", D, Ttil ll--11, ,,,lp"'%1,.1- I - I I , I _. I, ,) ;,, I I i El rLd'I "'IL t ... tlilL,, -"t. "I
.1 "" i
I , ,ill I I , liil,,, it, I", "'j-, -41,d
- ii, 6, .'4 ,ii 1, S ,- E" t z -_ : - I I cll ,, AIl -- - I I I I 1 3 11 I I I I , liI g Ill,
IrL'i"trIts, r-tilod-, hlt , !-, I I . . I I
, I, I I I ";--j- ,11 .
_, I 1. I I 11 I -1 -1:1 -ti- ,,- ,,,I--,,
"I ,,IdilI ,,,, f"i'I"i. 1 ,""", 'I!;, ,,,,-j,,, jr, ,-j,,,pj- ,adIl h., 6, -_ -1 --- IT, ,_;.dil !Tll -- -__ 's-, 4,; m, r, j a 1. b iI, -d2 ; ;, P Irv I, li !- 'T, a, 6, 1121 -,lmi, dt , r r ,
_Oigmt., -6- .- ,l rt- ,' ',",' t"."" l ; r! ,',"' -11 I'll .1 "", , - -Tl. .. 1, ,,I ir- -,! I *1 --:I ,IIei C L I r', ". I I I , l,-, i,' t""',"",, ,,,, ,I -tid, ,I, 'J", I- I I T, -, -, 1 ,---, 61

I )I Y,, ,, III ,,;1I 7- ;I1 _1 I I, Tv.
'el. i -11; ,r ,,i, .if ,:i-Cl.-l, I I I I 1 I -11 I fJit a-11111, P11 lIlgil- 11 11011 Ill 1 l INFORMAC10.11 G"FRAI,
as il q- Ill; P rl "ri", qli TIII iRIM-ItC El A"-'-l -' ,- T tilnIl ;l, Ilw,.r. --, 1, ', ,,;j"X
,;i I I I I ,j -' 1 ,! do tIt-l'. p.11iiii, t-I-It", P'l, III,, '
'.,*'tl,-' ,, ,l ll, ll, ll" I I," ', -, V- -_i i- Un gobierno nium filal usestaria ll" 7ii, B ,I i ....... ml I' 11_1 1 P;-L S. 11, ,I ll ;t, dll Klit.d. le lr
, h- i-i6,, _-ip'6' P-d- .! --, '. &,, f-'-, -g d, i ,- ,,., r,,f-,-, r,,,,trI,,s,, P -iliki,, ,I c-'aliij. Ot FV,,
__ I ,,, t- ,,
-a 1, d, 7'rilt, l, ,l ,I,&,!. ,, ,, :I;_, fl- Ulj, "",
"tld,,,I Q- I- d'j __, z _I 'il""i, '! ,zi I-- I: ,n ,I! -__I, I I i --f-- 'W 11 t, d ,rr- cl rjm ,,CrauOI,, "ta'.1" d-J!',id.,; ii '0. j- Ar"l (1- liWa "dI, nlltIdo P,,1 6;L k"a-4-i tILMIll dtl Pit, 'i" dgr-a pv,
h"ll. ,,tIlI -I h. ," dIiiIT 'L, j -,T, e I I vJP-- : V, r" Ie"" Sn if- ,I q- lg-d- 1.
dlr :I- p-u, -, -, ,., 1 ,- I 'a , t:lmlla 1, C-f-d,,dll, hL, Qli llll 0 -,,,,d,, on golpe de grain a hi 0 N U. t-tiI q- ,a .idlI d, 1. RtP61iI!Ca Alli-nIl,
,,d, I K S-1:'.. ., lii z--, :-- It 1-ji III Ill P,, '- 'it FI--,-,,
ilflllsi-i, -idlib- f I, ]Fll '. ." __
it I '-- I -,,P,,! ,-,I, ir,;- r-_ -, ,ii t-, ll- I- __ 1 ITt'lli-, ,,," "'l, JI'li-, d 11.11cIt.66" qu, 1, fi6 t'."'Jud.
.1p. -mg iil. ,,,fi-, --, ___ rl I rvtIdLs mft- Q- ,I d"T, -I -nlbil It, -rTIbmllrl-t,,.
- I., e,,,,I, I z & -; 7 ,,2_ Sir: embargo, lal; oplorturildads, de ,1,,,,,,, la
ILL U A F!"B FI,
, , .i C-nd, F, K ,m- -6 dlI iup-,!_' -_ I's li -jliif, CONSTRUM4 XV LA V. 0 8 ef ,,-,,,,C!,jd,,i, 6,,,,,,, III C- V,,i, d, I. z- 1-,in d-- _- T z, ,b 7 :I I ;t iz. l!I,-11 3 i : I 71 ,mll"ISTERlio
_,,_ Ili, , 'r-,' d' TT--l l Y1 -'r- de&catl-so1= _enfe an las Xacionfs Unid 0_11UIA. -ptil-- M LAP;, 'p- -11I, d" r ha
,li I'L ,. DE JORNADA III, ,,,,,,.jr, I ... isti, sI (I,, 1, -ii,, ,, ,I putt, ,is At,,I ii.jd2le, L, tal ,I I,,, I "I I -,-a:Z3, ralila Ill aT.a 3 ,I", ,I idt -u, P, 11 dl,l 1-I-t ... d,, dl Molrilt-,
,,, P", ,11 'I ,lhm ,ri ,_, 1_ a _, ",I ; I tl. -I, t-t b'- 1 ,, ,
'. _,a Z asj ,: _- 4: Alm I, ssclIcdl 5100 tCea3jdarl notificu al Mm s... .L e I ",
-g.1-Id,,d _t I :, -' ", "T'l-t. 11_ 1_1 c '11, -1 I I. -i ,,_,Iir ,I ,",',, I -b- d,,, -,,,u,,r,.d. di,
-11 ,, I Inii l P,, wv- Z ALTWil i;lia" -7 in nd,, ., Zlrir, ,,tii: -i "" ,I,,, d,-,,l,-. I, TitiIg- A,,',, it.
I 'hl, ,,,, v '-d-C. y '4- _,, 5 .1 ", t, 1 ,ii. ,:I - , '. ., , 'I P-- ,1 i ,,, In ,.---6, d, "'i """TI,, t"I ,iI,, ,,
-_il t- ". , r, rmliz,,iea It, t,. sx %,Irtj LL .1 ,I ,
qT;l, in.liilli 'A"', T'. -,i iil lmi ilit,,ia cl. J-.d., -, - ,,,,,, -i6l-I N.n;r 1ut C-PIlr,-t,,d,,, ,,,, I.,
,,,, -'r," -,_ Pill, I ,111 %,,!iln, , ,,,,-,
,
I T-btiii ,u'., -t, ii, "'I.I, -, .I I ";i ,l "- c-I"' ,Sx il,, tt I llill I 1,, ,-, lTIT,'r,,ii- T;I t ii :iI pl,,ja d, Sa mi"'t.- V- ,,, _,J.T -t", d'd, ,,fl,, -11 I-l- '- t,,,,- D,, ,; It" "I I 11 ill,
,,, 1-l- - I -7 I 11 I "I -1 nd '.1',"',-,, 11,,iI- 1, T-m-illpld A" LI1- ZI 11 g,, Nac-Al do 1.
_,, !lr-,,P,,r," ,,,Q, ll , i, ', "F:i ,il , l: 7 -'t ISII - -- , -16
"I I -, _1T_1 'I: ., tt ,,, rabl I,2,nc paen IP :",i Ims, t-d, 'I II-to, CiIld- ; fl, 1w-ha 6, A-,I,-I C-tz- hi ,1,,
1 ,, y I" s'l-til- Z "i" I i l _1-1 0 jl -, b I T 4117 -If 1 ill st,
, W111. IIT-L ", 1! I,, 7 "I I, ,
11 ,"I I, I I!, I ;c __,: T, ,,, Y Rk -, - , .^, I 0", II 1'.) d- ,I --,Ij, s I;I .I'. z d m-- ,I "t-, d, lmiF"Isbi, I-1 ,,'ll-, z lt-_ 11 I T- -:!- ,I 1" -- ,_:, ,,,,, Itall-o. -b
.1 F - -idl cl, ,v,;1 ,Lil D IT-5,l- dl"I,, ,-,-1irII 4,
, , ,,-, -_ -i "J, ituir dll,, ra-1,L, I "I 11. "
"" 1, -pp", r,.,, f !A ,,,;l., il;'-io "n I ,, __ I~, I,- i I I)Lli ,,-tr l J, ps- Mi ", ,": I 6,lii, El C-g", .u. dil.dd
. I I'. -t- s,, 1,, Q11 I,, 0 ", IT -i-li 1. ,- I III ,I:1I I 4 I l! i !"', T
I Ir, --------- __ I'll- r ,_ ', ;" I I .11 '- -, Fr__. ___, ; lr,",,,",,,","rl,,,1,1,1"11,1,11,1,1,1 ,, -,-,,,
11 y 6-1 ,,,, z ,:, "I'll n,-" i -1 ,I 61 ),, d, 1. Z-1
, --- -- I I ': i I I -11-, ,, I-, 6, -t3t,,. -1- ",I.- 1, I-III,-IIII pi dll 1' ,,,, ,,
,"":, ,""I" ,,,,,,,, i I I'- I Il I : I _. . , i -, '! Rty FI.pt 1 qlit; -- I'til P- 1-l-, ,I I- .,'TtdQzS I ,. -'', ", i 1 i I , I "' I- I I 11 t I i- ,, mld is y 1 ll ... rl, dIp-tiAIN A 11
4 ,_o"
r
I_! I
. I I ", ,,,,,
"' ,,, "i, lL IT iu- -l', JOYAft PORCF)TAINAR
-h. A"',- ,; ,, I .1 I 1. - - ' ""'
. ""d, 339111 !1+ I,
lill"T, III iiFill-I !ill I I :, III, SI- d-idi
I, ,,I::-,, ESTREPTOMICINA a i '; - I I ,-,L r __ ,,,- "". i, ll'Iiids T, ()WrT09 PARA RAGALOS
", :- Fam.. rtidui. omra.yo n ll D&JIA INFORMACION CULTURAL
'i ,,,, ,,-i, --I __ ". I -t- : &- -, .: I -1 i .1 , ,- I
ludi", I ,,p1l11Iiz 7l:,", ,,,,, i "' :" If A",
: 1: ,i -,:,: -, ", ;-.'tt f, 1, f,,,l- U.-di, EL ALCAZA R 1,sII,,,1U,1j1 j ,,11,pt;dt..":A -- Ff 0101- 'Li- rtall WwtIiy-s rnill-- --- I,, 11, 11 11'1,e Ir C P A (4 A IT, : j' ,, - !- - -iIc;t Ill --hi n 5,: 1.
_ 11 ,-,I -1 -Tj - ampvizd de n nctli'll'I C".114,
L
I li 't.1,9.'' I I, ,,,, -- Ijo, ; a- owr Na i dm ig , " I I A.- I-il, prif- ,rg,--, J,4 d4do
, I : , -, _'. .- -- _r 1 a-, ;.4, di, IPI,71, 1 ... !,_- y Nm ,ii ,,Jd ,Id_!,,, Z-1-, ,l,?,ihI,, 'II ,I C ...... S'p"j,,, do j- t'.

- I , . ,, It lill!";VJ'a ".. ,m-,i do sult
,qI'v-i,: ... pl-m, li ,','Iil. Tiiia*moa = Udadas dit, t , :' Ill ,T 1 ',Yi "q 'r- ,,, ,, -, CI-tifi- 1. P,
',!, -1,no iiii, Y,,, No J.:'i ; ,-, -.-; II I'll I 11 I" 1, I ,I ,, p onfe ei-as s.bl Ills lifti-3 ,,a"' I -- -, Ti, Il.ti 1;11.ld; dt,gr"I" IT-1111 e 111,119l.. s,
I .dtl --6-- ,-'- -_ -, p'-dblitis P Ctb! IILX -= l 7' I 11 -,-T, I 11 Il. I --i. a"---li" ,,, -4-_-.,I, ,,,l In-ll I.- - I "I ILI -ttrla dli ctinltrvc 16li y
ii wl" l" -,,,Ll,*,,la:; .1 rtzx -_ pil:iIa, 11I I I -': )i!girniza, ill ,_e"_ s IiI,- T : I T N! ;_ ".ri. Q- -- : V 7-Ir -Uvy q4, -ttr,
,, -- ,_ - -, C. Iim Ill, hlmlglrioli S-1. S. PT&
__ , 7 i, --- '! .bit- I .il- -a.- i. ,...,A i.blt "liri df ltdrd, ,, 11, 'IITU ,,, Expreso !" 1, --, ,,,-, ,L -, I. __ l ', .-- -,- , ,,, r!r. ".".l';' ,. ,: '-7 Tl , "IS-1 ,titivcmes sabre el p-t-, ,4, t,,- --- -, - ,,- L ,I,
-" ft-d"Ll, "'I., t'4", ". z, Ll Ii; ,:I,' Ili .I,161" gs- , ,
11 Iii _1;I,1'11 QIa,,T,,t 1 11 -I,_ ',',TI/ ,(,'- '\\X, rittlito t.16tit. do Is, pittas dt
, : T ' !- li I I . I 1 '
- i ,
I b-la P-qoo NO. "l_ t l -T i I .

is r _f Bilbao, Barcelona ITIT lial", ,am- .teri do, h-ills'AID''
,, . 1 I I I I Lsi'-'-b, ,, IN \ 4
1 'A M
l .,its I,- ..sIT--, qi, -ilt"i 1 A=K=qIara Tau, A4221 I I' L _,T I -1 I 1- I :'t 'al-glidm 'i d6lim ti, t l1j - -',- -, , i , W I-, ) ; A ," S .1,i ," t, 1. -1. .1 Is. .d. It, fsst joltdt I.,
i I --&. I I- fl AS Mayares do Tan.grang, End t-1. ,I,,o ,,I Y,1 .--", t,, r', __ ", I, ., Z,,t% ,.t ,,.,,. ,.,I I t 4 t I, Oil .7t., tl pari4t Leaaal.
i - ,I 11 "". AI 3T-1 il 1. - - _', "'
-,
d J" cnlt. !,,i cluvl- 'y PTI0'_M,- i- I L i, I Ii, t,!4me6.I!I y hwa .,.,I ' I It. Q, irot .fii P-ar-a
- ,., '' ,I- ,I T. I "' dlipt, Li, ,,,It, Jb, 6 ,L ly on -tl,,% didxtd., sr, o
,,;-te ,Iir'll, a! it, lul d C -, ,I, -t-- n,,t" .J' ,_ nq w c d, di"CurI is.
it ,..III .... d, I- zztl I ell r I I 11 ", L-,- 1 f,_-'!i,.ia 'Iijj- f , Widad Chrpm -t dt)
11"i g-lldo". -l,,, -i, Ll :, I eh ncia ". I,%I11i,,,
IPT. lT111, I lll _,a __ i 'A
11 "'i'lliov s"'T"ll-, ,lI;lQ, , I I I ,Al,1,, ,',:,,I:, I I ; i ;
""i'l-, i." ,z";" "i- I I I ,,,. fIL"', ,, ,-, ,,"'t"d ,
" I I f "' pllr proiidi, 1. dlsp tii, ,hl,
,,, I 1,1111I, d"p"i-o" -, -, I I I I I _, 4l" _Lt 1,
- 2 'r 'I --,j il 11, liLil- 11 li,- rl Co"k-cl w Lja-,--,i
- i, IT, I 1/ -as I-l" 1-till -li,,I- L L A"rW F I I I I!, m",I 4T, -1 ,y4i y""', C"""", "t 'I, """'
, I 11 I. r I l I I -1, ,I, Hl1ti,, 6 N M
'. I ,,- (7 ;
1,T.1,I, -:I .m-i"- '. p, nl- I I \ gliv muldd, ha fl ,;,,']" ,I i"itI ,vil; ,,,
- I I I C ,- , i, tl- -- --,
l -m- I, ,P-,Ht m -% "TIil : ,, I / 'miI, M."o
-- ,,,, pli,---it,, I, ll :,,I- 3 Iii -, III l" I 11 A It- -1 ... d.n
' ' a" ;l l corbk as ", 1 ""'i, ,%,"'i'll iiL
,= p"b". -I- 1" I:%,, BECK"S BIER_ I -. I .
I , J;: 11 It-I-If- si nleqe en Espaiiia el 1 1 1 I R-1 1 M..I,, V1I-ldI,
. t- -;:L i _6 1 11
d 't srlc. trltillli, I,,44,, r, r- ,I 1
'l I L, A,-i.lIlr,, dill Muj- ... 3 P.,
,,,,,, k f FNf A N A I ,,
-Til, ,I'., 1711";"Ii -", Ti ; L' ,Pqin.! pf,-rlo fle tin rrhlitlo - . I ,Q"ulIt,, del &At,, juilli a, Aii ", ill -- _54i "
.r--],, 6, .I ...... llId Ill, iIi :L' I Unifloil 1. 1 14 _L ),i h. q-dIdu ,-,,tit.idA t. Gpbr-4, dt 1. _- -, I I m ,n i priNvlo en E -- V,
,ut.e, ,I __ I-, 1 I- ---"-,- ; I., n.dii. Ft. J-t t-l ii titr, pr, h.
I t3 -- ,,l ; -',Iv I 1i
, I ; I Y A ", 2, i .O."tI'lic. ","ph, 1. '-s.. d,
li, '&. '-- i I CERVEZA ", I -1,7 1 4'r ,,or -li'll C"Ll.dLI 1' I I, III, ;i
i4ifla"'. y mlr '. rlrli_ .i lii- I I I I ;., ," ,i, ,',F I ,, arAn,,s f"i"t"I Pn I" "'t" 'ural"
I Fstid ", plel.& d, I. fI'iltsu; f;r;p,,,a II,
- .- 1. I ;1 : -, il ": -- d. ii ,- T ...
"I 11.1"Im '"Ll, Ir"-, IT, 'Iz- I i", I d
, I I , _!-zliti, _1 L"Wl,' di, ,uI.,10merrs a 0 $aritr R mulrtode ne -dvl, nlt I I I """"'t, ".! -ii pr cia ... IIIt11 V;m lll it, I cirlllt, d,
.1111 Z '111 1:1A.Iitll I,1,1 fl?L'.11 ""I, ,;' 'r e i, I 11 ", ,:,T ,,," r.g- W h I
I's, ,tmlAa,,,s, iiui,;r, _T-, C - I '- I ,,_;,artt ,l, I19,11"'! ,xmis ,, "I r I I. I .. 11 1 1 1- -1 i, P- "' INFORMAU" 9CONOMUTTA
I : .1 _, ,- P, I ,,, ,- nl Ill B. -i
lll'IfIi'lii PlItl .1Il:r i4 1-1 I ,_ ,,,. I I
, ,l;zk., ,,t JI.,. -i 1, F) lalstltu "I do m', ,Ld. Extran.la1A -1,.I.d- , z -i 0 1 I I ,a ,10 ha 9 lbll Orsu Cuadia, ha1, t P'la II "dqui-l6n il, 0 4 ,
",,,
///
, I//
-t r'sI MiI I I I I ,,, it, a"',,idT r- 1" Ie '-t i ,
I 4 r I / ,II-1 ,,, ,,ui L .. .......
, I I I I I !* lI l
I I ,,, "I ,, ,I tr-til,116" E't, rL I / I,
."", -Iliu", l, -t,, ;-, is I T , ""4 ,, -n_ , I V .4
r, 11 ,5rqdi,3 pottw-sts jpld
4
,. ";%'I : P I:, 7 I .
, ban
29, t141, hwil, I Jl 1, fl, ""' qx.,U ii "' .P'l, i )
, : I '-ptrIdid- Ei-I 1. B,,11. de W.X ,\,,,
. ,r, w trIIm Il,,I III- 'r tjiI I ; , t. ,, ... )_"
I IT 11s, nie, dt, T" I, ""I'l , - I d-i el ambltrite es de itia.ill6r-I
- I _-L' '_ -, I -1- I 1- I 1/ I,, Rtlb-i
t- -" i"r, ...... 1- III,- -1 I I-" -!"I Lit B l I I 1 1_ ,!dld I,
I'm I, Ir., .1 -1 I I I Eil crildit. h. ,id,,, ,1-5,I'4. li- .! ,
, I
I,, T, ,T Tt ; 4' ili'a -ilji,,li"d. L .,. ratw, WEt v, 15, , , '4 i":,111111til o ,,..Iblog, tia It do
"16 el ,,_- -i- --,i, t ,:71!W r 7, - --7 1. I 7, I a, laill ;T, I riu.
Ile qu ptretil 7 - "'OM' or
t'.1h d, 1. ,I'll- 'a t il, ch, '4", - Pi 1 ZI Irtri ticullid. Madrid-Henda.
__ I% I-- -1,zu;t, -'vl, lb--= la"Ir. all I Y. Io. P-to P,6 ilina.tpto M,
-rl I LLA VE ia '"NaIir'" Unf. p I 11 ..
_VgllLI m 1 _.Iy: 1-T,,, dt is, T, I L. I,:-, lI--, ;iii-& lL ,, e ,_ ri _1_1 / wvjci.. si Ifim. el P.Ii6dieo,
, 1 a! I-' 1, _. .lL I"" -1 ..... A -sudat to." so "Pe"--dic-qu.
,l FILP;,li, --ti. 0.1-, I I, ; 11, IF -.!,j ". 0 lilitc. ehfci do "tteloss mU .,,, ,i , i Al ,
- 117""I" I 11r,
])A on .q.oll. p rirt oil rit -5r, i .. ttmi- tL r. 4. ,
,
14 d-, 6trtri 'i" p- l' .I- ";I %, _, _-, -, " --!%,o4r,,l ixi,0. ,,;.- f.r,,1-.mit.. rf ,' I ,_, aqtL" : ri,, p.
I.- I ,. 1i - I _..
rt m im. 11.1, C11 L,, ,.b.,, IT- Nit_ "'T I .1 l,. I it", F -Awz,,1 Yr F, I
, I 'i'l SL_ .19 "Uma i- ailrt IIII. ir,%, ,iri .di- 4 , it ILI, piadrik al aria, ,,rtloti.
Pult,- : 11 I Ir __ 1 !, , Lidit" I It'
,11!-- '2 Vi- 'ir'.1 ad, "rrIpram .1 ,' ", 'J, d.d III, 13a 1,06.vior o It b.,o y
-, __ ,'I -) ,, via I 11 1. V.-Il'i -, a m.did I'lilI
.7 I I I G- .11.1- .. via.
I ,,,, 1, .", I" "", '! 5 pt ", lApi.-El 9t., 11
UZG0 _11, MADRID KI, rE1tt*k',1(1 I z = I "s ; viGo ;1 I , mar- do ,,001hor., 1"ga, 4,
nrl"ArSDE _. -: l" il_ ',4 2, li, iIT,,!,,, F-w r. Ijepd,, ilqui d L I I" tre" Rni's m
-- "I"il .1 I.. '- dI- di' K-- 'I s',l c 4, Ex
MADRID, sepi 7mbre ", ,A I
e 0 Ir I QtYA C V __', I- ,- 3 ', Ill ,41,ia I- I pi,,,Ii6iln do Lima to t Lin Tells,
, , _14I Filf"dIli F ,TLTI" Nt h.- .1'.
4 1 i I, P3"a e ,
Lj dt 4 It ,,, ", -,-,;t-L."i,, ,o ,
,, ael ., I tir , 4, ': ",,11 ;,-t-d.&, -noJp.Il,,. eC,,In6tri_ dl, viirL -P-1-1. $t
' I , :, ,;,, I "' "'
,i,, P.--me del ve,,L, ,a,, I __, _,_ I- -- jq,.I,1 'L :- ,-ht hl,-, I ttata de Is Puri- ltria, Q-
", f,, ; I I 17, I ,, ,,, ;f .l 1, lid I car4l: tr wIornuii0ol3 CelAba ,I
-- Jru ""i , 1 I-, 612, r,a !j: j, ,, d t
),; Ii. V 1-1 0
,,,, ie, %*;, -F,Ia,,,10 ol,, I i r n i I orl e' I I
, a 9, d-d. P_ P-li. i-itar,6 r,;p.f,* In.
la, r.;,m,1 C.;,,I di, IiIii I!iT 11 'a FIs :. - CliulI l lttmi-d .i.; 'Itiacift ,ii I I I ,id. hollIA e. t6mn- q- -01ireug- T'Illd'id tl 41,,IIi. pir", I i Ia N; i I I '. i tan tl Wkl(il, de It 1106, h--,
- dt -.1b, IF -_ ri-I.,"i, ,,i ,, 'p- 11'_?4". l,'i,,'." I Tlit. i"Et.ift. tits. C.-Iidi. 12 li rr,i$zruia e '. I I I I-lis PA MPTS Slul 29 IAF-Fl I,,,_ ,jr in- ii PI,,;,-4tIv as. -L- ?4- h. f. I : I 1'. pi, inw'- rIplifil. Y p
il", Ill, i. 1-7, ti, !_ -- 'wm 1. I Aa h _P-Z, vt;,,U-.
'lI li, 1 4iml,-ad .ql;! 1,940 !-IIdls A I ". Las altimas Creaciones -ri'Ma mbalta.d. pa P"
CU ... radIi, tt I,- 'I" 6, 4 d, , ,, lil U-1,Lui, I ".
UW-r-Ad" de 1. Wild. 11 ,,IIT, g-1. jt- --- !: I- .tiI, d, 'Ir- t- q., ra ,6,
,a, I,
,, I "t
-7A' 4_'- l sI, ,ad. l ,ja-j 04 en ej preciaso I. PQCi- --rit'ar fil III,
HUELVA, I I I-- ,W.C4Cl.W0 di, ixts-s. ni P,,..g.n vlli ,,, f.r-111 : I ,-Ci,
Ne ,,hauod. Xilllso de If7aill I i in e.t.,7,, Nr LlVrr 1. -_-litl, -1-1, i,,L1"-1,,,,ratr. 19 IAFA -I ,,, .1 r F I'tl hi'p-li.."It.... t. sl-li,
__, I, 1-111du liul,, qut, ,a wl, sem,
--i- Ill, Ur N.si , id- "t- I Is, Imt_ do g ... 1. y IT. colorido do Otofio, I
S- Id", ,,, 1, toblu, .1 ,-! 1.u P r. P-1 dl, nanil-to'-Tte.
"It'I'dera. .1,-. de diforrit IT-1 --- _;,,,, rtl, aqu u_ -hild- q- 1- t- 6, I,, 0 f I', "I
I'l, 'pr U;ai D, Ctril-_ i up z se vend'n exclu- dl,,, -- 6rril. ,rallsliId.
. ,z .u= F V, I M La Ftr:a de Lima puodt
roar ll.b-o I I I, !1;:x t*
dldt I, m 1a, do l,, de Is V _, ', sivamente en las -1 ,1tu,.0i: PAratan oll:ij
"Wssu w,,,,,, zdatlI, I I ', I ,e '. .V ria.tit
. *. Is ftp slid6n.
. rne)ores carniserias "ill-11.1"11= 41ii .V.f.1 Y,
i,-tm i -,= ,-m .,.-= r,, I I 11 t: I's
.
rwarim de Sevilla, V MIA R0drVsZ ,!
Casad.; y .It- p2=1411.4- 4ut Ik ) _. ,"I m" 11U 0 .r 41 I = I 'Mr. nit PAT",
pOlt "Y DMO* Dr un 2"05 I *.:. 150 11
Zotvesw III"$ kil6tastros *.I 9-rirI 50 IM :;,19:f*%,r _= o'--="
U'- ,,,l1tvUl ... _:: d* 3 C= Vng rfpI1LC* de 14 tam,;,,LL GIMI.
- "t _-:: I i I .
m
DIAT,10, UI I-A MARINA %IERN[, 01)1 ,FTI DL PO) A50 (X ,11
vendieron en New York 1 '100 preferidas (le I jjS Tfavor in distribiwilin de azticar
Actualidad Econ6mica e
V11 EU durante In filtima xfmmut
1101-SA DF IA HABANA'
miris sohre ilildlistrializari6tv I OTIZA (,1 0 14 0 Y I C I A 1, a room do 1
rt oiI,
acvo 9, op-6 dm=ta .1 4- 1 go troll parp el rontrain mro.
Nr Dr, Rnmivo Cit .... m Si-6, !tw III actions. i, r- _1- d. S2.43CDcl i""no en 4.28 para d wim(H I
A-ndl, t-d- -"If, flmnto indwtd-l nn IA, inlhj,
It, l- r P- LOS M99CA [I() Q
Rr -,, titi, -ttl, Il r I I
clu iIyr n ,glor ;. p it,
), 0-1 174 1 7 ALGODON or Francisco Riothencowt
A; I ROL$), nv,
1,w- m, ...... pOp-,tt, dlh- uf cpt
ILi,
;,- J,
-t-dr JO, -,i- d, pt,,d, mon y ,tiiltv Otto, d- 1111
it dl,
. ......... .
d, 'd, ri, ;-di-n, l, -.blmd N
0
f
l'd
n, pt,
.... .... d 1. ,bor dtin d'i 'ti
I
it d, dtt m- 0
6n, "i z", 0, 1,,,
-W
tu""d.d p- In
W it mmt ,& mi,
"J"d 11 i't I""'W"d d,
on cotI ljw,,d,, li
"w, d, M 1 1,
t r. or
AIT t' ott" Y-t
-t"t
MIKIT o I,
cheir"'I"'Aqw, Ant. mi., V.bd.
.. ....... 2 imp
t:
4i N i sA4,T;,'m
-wid, 4,
10 42 42 47 5,42 3,11A 12Nrt,
1,N % 31 6 U 5 W 25 x'w
-qttm tj, ...... C -d, GT- PtIA., piti M- 5 12 23 '1 .l 123 I'm 3,23 24 2,W
Rechima el colonato mm nmyor
.11" 122 2; "N 124
ptl-hr 5 V W1 9,23 25
p irticipacion en la i it (I u S tria' N f,,
o y l ;. Iii, iId.
,grt i, q'i, OtIc""t.1, Otn Id. t- y- Timt-o 16, 0.11... 1, I'll, d- I 48i7l2i,51710, fle"InntIn el pritgo de lo que 1p adrutinn IM -yO 79. tho D1. stptiert ,* 13. tital M lot..
1 i 1, d,,p,,- dt "bTi, t.ll, I, gav-, on et ti- los ingeniox pi Egtado.-Habla Santiesteba 8-pt Dit. Fixter. Man. May. Julio Ppk
pit",- -OttI o.
Ott" W rl., 5PN 5 N 50i l12 5,30 1 MIN
ab.nd-- 16, 32
md,,, t
Ms. sit. b.y
M. bal.
cittre ot toy S !il) N A N 132 13 5 37 N 11, 7
qu,
'j", u"t," tl,
37n
d
M.1. .tit
Mi
'd, 4 4,11 NA V
h.7 4 i 11
ma. h.j hy
171-1. to ll- 4 1 41 I-N- 4 11, VL't 1,
, IdA, d!";
tid",
"Z11-5l, 24 dj
-Z 111 M Hl, nrl- 1fin't"111 d, i indl, C,, t;i -, (7 W, T I, tlk1 jqtrriII If Ctn nerce: F r H. t,,y ii
I7kA, Itnj. ett It -nd, ti wInd" tiptidt,'t, Tlmu.r q.*
WIWI YA=T't, k c&pAcidad adiimsitia dt) d.d. 14 p"ilitleAd
lu I- -o k I, lt I, i- Xd.w
mtt te ptm d -ntut- ,I, -,;IOti 'CII. 11 diI do h,,y por rotairiii do
11i, ci-li C131" f1tivi. que dichsi Of". wonderrin a
Z, i95,M d-w,
W.; do lbid, .1 1,P t l0
'17,114
k "d it, t.70i,
318
J,
t,-t*
S I 'Mk rAR % 10' 1 "41TYNIXIV Ti,
%l AI Nil, l 'Ir preNrIdas de Is Cub Railrovi rVALORRS a
p -y, 25,54 y 26,12
Atoms d is ,tu.ttAn J-itol 0. xt, --dc, )-1 it, "I'lld -mtricanm y,r, lo
gy 4 t1- 1 1 Ith-Its M-i, y do lit Tor-, d,
dotd. olt'ri" do pt- C- It q-c
1, -_ dot -tIo y IltdI. 1'. apenwa f. 'n'tortida y P-o 'I on 1 01, ,pr,tor o 1 77 d4j, ol rr,-- _6
AQUAM ATI I 'gci's P., tltj bit 10 -tntII on 1.
't, y 'm 01,, .0 Yj a habltri- stmito do sit,
q- 'I d--., It" p ,
SIEMPRE A M. t, dA )t- -"' I Ilrll,,Tl
11n, It pw tit M-6,ool- mo )=b, aldt, 11.
16 d dTratj- 1. b- P'ill- dol pro-dm &
'I Fom llilos qt,, -11-6 VA I~
do 1. 1jtjjtj- dj
,Ste / -2 1 d, I., dant. d"U6 dt 1. -It,dolclit .1 Alm *1 mib"
_1171ot, 4,32 do (,Ift di Lu Hab"It, I-, toy47'". D-t,*
"o, ol It 1cIb11-Ii1- 5..t,
,,,do 9,IUthtr,' I
Iescribiix'# en una I,,! i', y'Ir-IIIo A, 1,13.
"t. 'k l'. dv, ,t
... T#TrIblin tcritnbuyor.. al., 1.
'IT.. ti
'... It- diymt, el
11 JT
1:_ C)Iry I rl
In q1o 11114 I--dli d, mA, -4 3%io 14 p"'a tit I 74tn 1Ox Nock7y, P, 91 rd Oil d JtOD
-01 pac.r la -1-1 ;11 y A. III, C.1a,"I"I. V. P 10
- 1. lio,
DER 0
11T
q, e debid- I,1 R-, I inMictdis, Im pro-t for1, 1 rlr dl, p- p,,1-- ;,,,it do Iri g-dr,, l
'jp q., I -Not- do ,p!"(io-i 0 01 In do tIocitt., &dt- d i it" olfmAwlic
,A, fit
LZ T-hi tt 'Y" it'tilt ?TU),1VA YCIRK 1%
LA MAOUINA PERFECTA fi- lf-,tr it r Ujd_4"" I, 1,
e, Is H,,b_ Lot, t)" bit-ti 4 "t, 6o Ir,
do p"'to til t) a xl lfid, 1,
EN TODOS LOS DETALLES 6, -int, I d -bd- y t, do
to A Opt-r d,, 1 1.
t I 'F, COMO& I SILENCIOSA qw, 6,
_-h v lo, I Drop'.'ei- dt, h
34 Tttttt 12 wi
tl-til n0t,-, 1lit to *1 d4 .) si,its ja pi 1$1 Itin sun
Em to, It esc,6c c, m .;ma tapij, wt,8jd y I~ irto_6 (loman" 401 1* Isarns Ill
F Cil de imstalar
t, rifiamis. Su nitida impesi6n 6cc de c#da 11014 Un A T E N C IO N
cc I Requiere Poco -Pa
motive Je wgullo pa's el meC&M61r4fo Pot ts. I., Sin tanque olevadt) 134PORTADOM Y PjLm SAYMAVO EN ROLLO&
Star" PAM SANffARIO PARA GAIVIM
C,,,. itai.j.1 ,,.6.i. REPPMENTANTES
c mi 8, PAPEL TOALLA EN ROLLO&
Kcon6mica an SU OPOTaci6n t. PAM TOALLA PAM CAMEM
UNDERWOOD succi6n basis 150 pies rt.rttes %,ltIto SERYMLET)kS LISKS Y CRM CTM
""ve, I ITO
"Uin I "
I 1 11 V D, I a HP, prtil."ad,,it I~ SERVMUTAS CAVE PASA G"DMM
ky Un modvlv por (add necesidad, W, .,I Olt j.
TENEMO SUENOS PRECIOS, P"A DISTRISMORM ZOSO,! NIm. 3ft TELVONO Win&
SUCS. DE CASTELEIR0 V V1 A
'M A I A X A
it, K PONTON
A90 CXVU DURIO DE LA MARINA_ VIERW 30 DE SEn J E 1949 PAGINA DIU1NtTVF
Tomarti posesti-n-hoy el nuero Iliayor la Veirideri variox porticipticiones
Inspector General del Puerto Conciencia Agricola MAIMACTURES
f REPMENTATIVE f1i C080S eit Lu 11(d)(om untigua
h
Arribaritin over IW (ie 1. I-J. de C"tit, to
ba"o Olt-irltnto. el oA- JI lin ; OTR i A(, It USION Al, 'I ABAC Virhox ioltriurblop estfist ilituadox pit I (wile tie
,n- t1d, Ptnabaid PriII
06 nuevott, 11110 V- 1,,,, Iffibutut y Still Ignairio,-Eif Alturim tic tit Ploytil
succo y otro nortlego Ir"114 It, Jjt4del1r, l J, $711)W lURMRS.
iiiI I,
U RTO In nliInim J", R, Fadc," I, ox
or, San n itW L 1A.11
-R, lerid.. Fa Lil d tIlp P 'In-rA PF. Perez flarbosa y el ttoA., 7ne..e.)e -111. !,. :- N DIAFUO DE LA n Intlon, d"ho a t I 't 0, MARINA ID
Gilberto AiI 'on, njo o rrtgul.reA, El tivito. biij, F -', r, fI IT Me
tna 'll", "I y 1. sey. on ail- no.
Nitya ortal C ,;i San So ,P-6 I'an,000 d, P, DI!I
I-MItladi,, do I o T
e, -11 1 ,, "It-,
JoII il. 1 y In
do a- JoI vil-, .,tfo 1, 11, DE CUBA
d roi v do RONOS
110, rablitailk on 11 Ad o do 1,
Do ...... Line 4? Illio r. I I
1 .71 -nh-d. "22
_. TABACO J VIIIIAK, ttlPtill", iiI i'I
po dith,
admimstraI d, 1,. Vna, Par,,
i vil -ha
noC %1,1 Id" on non
r.
'II ce,-1 del p-rn do 1, Fruit COM J V 1. I d,
Hain seil., R-6 0., pit x t, n ,
ad 1, to laI racies a
-I.r J III Viu,,;oK ni
fI
- r log.1 do a0cm I":
tit. do adernna fc*], fril
mbarqu 4, -7
P.r. jit-I r*' 4e I., P, I. hI
do Ad.sM. do Ls 1;. qdr J)"
unmentin" I I,
T)i -I" d,
iree,'on I' Ad-III, a,
.. .riin'ttiti it", I
SUSUMASE I A IU IS L I E
do '. rng 1, """1 :, ,
,irtnilii, ti.tr. 143 d 1. Diooe.nin It, P INA,,
EL vDIAR[0 U LA YA .........
Git-ml de Aduotia. quo A le vez d. 1 Af,
. -I-e, 1. dicttd. por in- I
'I d
Ca del
alwarie,; )MIttrijol d ir W;tdo' v%
cive d'et to slitutnItt. dt" .... 3,
"VW. I doolltI-ley ntl-_ .149, de Ini 't ti
1036 1 "00 p id-641 tif, e.
Ito (It t air 0 or or 41
lea il, r, 1. -t. 1. 1 n;, e I mas 1,
,to cin do t 'i
dittr,, w it
d. -PtA i lo,, I d BOMBAS "U. S
itarre dw tibl" 'a a iterenaves do 0 i I
-t.s riti, ooi, It It n --M
to
1, "1 pr, I.
one 'on """ d" 'I "t
, dpo I-F In 1-1 1 1
in, I ol GMIj, It i UNITED STATES PUMn, IfIC", do Callfornlo.
en""rrI y r. q.4 snitu a,
orI q e re,
dIcb, -int'ait, I
'Minti. 'I, loll 'It." A g r i c u t o r e s
dsrne te PI1 ite tl inciso 1, a" C.171 --j y 01,
Aan-litri. Con.
-Iota coti, CO.-hoal
:uI.1. .1 Conifleal 1. fart, 4S 'In,
P-Ion 1. -b.mu- &I, o; no ;_ Habana. it,
Arog_ in." II, I 1 11, 1 1 11,-- 1. L - -, I I I t 1,1--ttkn0it y rondirrI tort roqudiol

I ad
P7- ,,d IIIIII-t, ni,- Instalon Ix Porriba "U, Il.", Iii
hii t. pirion-et if in de Ilitil, A
h. r. one t.,Mni. tI nnt-tn d. Poxo ProfUndo y blkd-,
1-brad, n5tt rl Gobierno pa- ;I
Pc, linslortis Coriochelit y rna
*WI do A) yoms, qdllunclrra
Ad-,- 6'In"
U, t; r_"t1i"QneonI ,
tie -, "'I_1, 11;,dl
I- for.& It"entr: tl .1l,
Nont: F" igot- It Prolitupuestob, Injor ell
A tivIlintel6n del liI F--,
irv- 11h, v I NI rl PA.'A 'I Entudlo"s 7 Coll IR A 11
do lia Ly Arii-olari, t ,-nt 1; 1, rdj-i-, 1, ;e In A'I
nin,
I Z, z
.1, 4e tonjord. con 11 lnrtc,61 dt lI n,
A!,
ttrio tit &t"o, de de h -!- I_ ." b: .-
dle dD49, dictAd* de Io1- id.d r.n tie G,,I,,io- d, li %.1. K Li_, tznlbe IA tmeot, 14,
Ity ncieri... 249, at lw, .. Y J.bil.1irrIer do n, dt Do Lv Lenii.t, ,ara
50 cIi Do 50 a $,W0 goilo... pr
to
DI 01,-, -, ,2 :, rrLnulo, Para "alcluler
r'l', sill.Ied, zu'-". l. rle ,i-,,l qi II li" do P-di- d, or, trr,+I,0 I
do Ujtto .1 Jiiat. deiinffiv to Ins ltb 6 culi- 45 di- dt
der-h. I- IR, jt_ de da rA P, itnn-n-tt, 4, t -- ltito- p'l 1", In pr.f"d4dad.
a- : _- 5 to
i n,, f-d- P_ dnI, P-, In, 'Ing- ato I Lubric.06it pMr qua 0 91
more CI
== d C "t". d, R. aiyd. IllI I "'I, _It 0, 'ne P,, ... 1.
"q_ tita diiI ra, I- -M, I't kLC,01)ON 0 M-ldaii p-, po P
piit4st t, vrvdii del 1
11 via Ring. a in 011CIM" del SW I JI,." I S-111, at 5'_ Ai 1, 11 111ait, olectrico, dlesol q- I t, I t, JI 1. riot, n""ron,
tiarolton 1. doetinrierittI do 1" 0M Una. t n nd" e 11
b.,q d. y 71 V_ -K T t-C111 01t, d, I cii''ItIr'a 1,
tie, -- Z ,, I I _--- I;- n- .1 -, ;-3 p i"i.1 I y
-,I., .- Idilrite,
rte,,dao, ,,-1 1, dk, po", ,,l- In
di,
r.n_ d'r'lond IZ Q I =fr- y 4 nill-dr.d Zrim do I. P-Mf per ltn we suma ile v I
dit"i I tinid. do Ad,- do 1. R, d
ritill Para I& I kn4. tan 1 4 t, Ct,,, Qiei" d, 1
D I t r I b u 1 4 0 r a 2 t
00. Atv"k]-ao
utti. tin.unicada, p, R eclarna el -' ,
dnnriWr*t16. 11, 1. Ad-n., w ,,, ,C 7 uit L'I l-,
nR f P-- I _vN 0 1 _7 ZALDG Y M RTINEZ9
'itiniiw, S. A. ......
A n-i
oliil del I.- d StIl'Itle Ile AI i. w nip ,do I Ile to..n. P11, d, 1, loullle,, 7 it, ch--, I ceIrotic d, II P" 1, o-'- ld A-77.;4 A 53N Mercadarea 24. Apariado 769. t"ll'y; lahnod e" I .liar a,
MIiii't", on, It a- In I
do Ajorntullurt, intcri rld, n1. G- it, 1, ext'n"6n 'Upefie'a del
T HABANA
A-r Y l i
It-,en. Jt ret-o- ., -6o.d.
re-.r -- ----- "'nin ncw. -ro C-drinlm
it o, ad, 'I 0 calk, '-de -n
:a !a I!
w-t,, m -nn" tialeil.
Y, P-Y*
rir rt,, Pro,
I'll 1- 1-14 r dil ;- o" do tabiti, I
'Cirulitr nilnt- Ilia inoolnnl
diet.d_, t.. e, Y liiniill.a
Ix l'i tr de taa rnnimt,
rin aV
Tre
'ieirlar 137 art- dititti. rt-i d. P
.no,, I- f rM le CMtIitn r P-",
-, pim
lllqw ioii,Wlet
do W"
C-uIIir n--- till n-It, el 1,, lIl4ii 47. 11
3 7 M.
n
txIi-d- Miii, e "I'l
.11I, IM0 I' If"t, do I 1.
qnt r"nt'd, It 400, ol
00, 4 v loo- t,' di Rn-,
gn I. "I I C-" d'
t. Ad-- d 1. _01.- do
-Ina- JI,
no ii,
iIltc, 1 1 P. I _I,n. d. on 1 d tii FEDERACION BE ASOCIACIDNES BE
'ent" d,-) Puri t It'4d, -port-t. ItAGENTES COMMERCIAL Of CUBA d iitd n-,
A 111 4*1 V.P., "14111 diiCcitn'
At tne,1001. d,
F11 E I
n1do del I*P l P A TODOS LOS COMPAREROS u, iiwoltit=tn r 1111
pin'troeciiwt, 4 :Ilintr III
ti U." 1; In III:!
t ),III I t l, FEDERADOS
d I: 1y 4
CONVOCATORIA
III 11A D-olo, ot- debab do dg, i
rrfvej l, Is lad. ]A ll errg legal il ConjfW
.sont, iII ...... 1, nareti- 'l- Ile, ana Lty y dotarlo, at
'I, nor dr
C "P r_ -I; 11,_ 0 LOS MATAMALEZAS
U'd All 1_nt_ r l ItItt,-art F,,!e
I iii I fal It rally" de aiez
Per III !a 66r, d. wi-da hip
his I'll I
U I T',I 1. do reo" lectl"d. do rtpntm tto, tirta
oi itl t= in A& "'ItVantI
wete,
it por .6
1, ki A 'n'tinol. III. 1.o 1. D U P O N T
n, -W_ ,n,, ,-d1- 1 "t, do 9 -1 d. g
,tit .. ..... Pii-p.-nal, qce I- logitint- b.
, I lIntl "Row y wrWils, 0 P21A CII IM Malas hierbas de los cultivw en
'ohn.d- on 4.
"do 1. 'rode"ila" everv- 6, 'pn. auldo
Asiattim., p- ptntnalldiI So Iran betit; ti- tI rionibr,
1, reoi, 2 b nie
enni. r. R 6, 4 0 Para reducir el costo do muchos cultivixi.tales como
C on )2 e Iada Cc__ Al. Pts n., I
tonme-, C di: 13 cil;ia do az lcar, arroz, mrllz, uiso, centrno,
P_ rill Cl I!~ P- e q., R !- ItW.d-- 1, FiCUS Of USAR
q.e rInt -.1-t. o Io."a -y 1.
o, 1 2g d fvrrajeras y i:65rede, eqllipo. B-su coun, no
y el doet- Ron,& Ht'17- L. aleit
'n",, .a)e It~ del P-1.1. It- ilerrinne*"
On 0 Para fi liitrs, dC W matas hierhas que crecon en Rip. y rNiAl haw quo t humt,
1.61r- lef, del do el 1AIlt de Q ,o _Ao.Ko', Lllsloit 9;1 '1 d a, on Qtid. I, awtilf. do I do.,. I" hojdo Is J1 A-V GONZALEZ AR
-A .1a' h. do I., tO 00 dC W Construccionp Agicalm, cam)nct5,
J. repor- .e tj
f_ ion .3titima p.I. To$ dial n. P- Pi_ par. 1. tu'dail, 1 litnaI y ilccqwas de rc* io RVITAN U TRASAJO do auj(l
T-d.r. S.Aut".b" Oth- rn., .i -p-, L. I~ i netr, lunpiRit y desytrb. -.Q.
coniI de 1. t. d, G.t,-_ ratl6a da cad. pormdo 'Onjrtlitt, Para matax Iaz maim hierbas ...
I.1- i I INNOCUOS Pa. 4, pe, nti,, y el
RESUMEN DE LA ZAFRA DE 1949, POR El. ICEA Sabrnw do Anlunan., qui, ,adii CONFIE IN Axndo -Mo sit - do acnefdo
I' trIlenoto 1. do 1. It- AAATAMAUU 2A-D 93% $0010 con t4s instruccton" 9.e iit d- on
rrou"I F-I Total Ci. P-vriodl. pliltiol'ir- aotul_ 'I ,nrln q., i i W Ittiquew Corrnpadientm
Arrobu or Totill w &enttajfn jjii tj foxvit, el eltictor.do u MATAMAM A 2,4-0 -"% UTIR
M 11br.. to bw 96 posAuvellIte Mies '_ ie.M wati6rl y quo III. C lan MATAMAUZ" 2A-0 65% Y 74% AMINA
x- -t ooeR dI4_ I. fla," *ctueo, tintrapro. que 1. C.-u .,y MATAktALIEZA AMMATI
cua e2da elatui6n", lo cual es tner.
Pr "Ilci do ),.let dol TZn 5 to, Pa. 1. e.- ertA. on 1. MAYAOAUMA TtAk "% SM O GRATIS
q OZI061M 1243.al 12,41, KIM Cia 6. .- lat- de tip. naot,,
250,M'm 1 I'tIlr. 24, 721
31024.7$1 311 = nal, pida el icilicto
t _a" w 21 W,7113I 713AZ4 Qm hay .18. q.e il-t"do
. .. ....... 32,734 1551243 Olm v4XI5
.. ............. E;i I, C117-910.197 I G 141MI 12AU 105,04 W.519,001 MS54 on, el rondo de Z=biuract6in? Pi maltusDupow,
_ "4,071,3,2 daI IeritI JA oIMP- o.6. .. Cl&",AUtons PA" Milk MIJOR *XAVAS A XA QV4UCA Pidl tambii!n el f, Iltw Tto
"I.54?X0 Itr *1 Coolreae dt diriptItits,
Pairs quit infortrion. LQuit la Ctaig. D_.
atiarlotnt, n prettlo alto y A 44,l -Iirio
P 2 0 At C D 9 OS G E N E P-A L E 9 tact I" !-! N
fol W* q, t putdari "en
Di s do 4, Devote J to coroohs r),] F t' A
12,4,6
-m zt,,,, e, IZ )it yor". ,.vo ro so
r di", CA"", -I., fl- -, Poob- 0-.k- p. witri, L
fi jiijoii p,.d de 9,33,
,
11
I I
I I
I I
I I 1949 AW) CXMI
PACdNA VEINTE S P 0 R T S DIARIO DE LA MARINA, VIERNU. 30 DE SEfyf DF _Y& I triiri 4 A R
ESCALARON NUEVAMEN I E LOSD0 1)(x1E1VS I* B11OOKIAN FA, PRIMER LU(v .
I ,______,___ __,_____ _,_ _,___,____ .. .. ... .. ........ . _,_ _____,_,____I
-_ _____ hil 1, I
imhe v-, -,On
i iis ("
- - 'i, W, Preacher Roe
-- ii 'I, I ,
i ,l El DIARIO en Jos deportees I
l L , ,,, I
i,,il 11 I ,, ,-4 ( el Prim er ltv ;,l a los D o
i
, I .:F 1, .Y. "" I." I "I,, tigers
Ktt,
t
s i,, _1 I
it ril
II La I ra del semi-otofio . I
,,,
I
;fi_ ,,, I ., ,. ,
I..
I IIiii
__ :11 "fen6menosi que regresan del Norte. "I'll I I I El d"10, friunfo, Lmi'j" 11 ,I-Tr"t" ?llfrid fllr 11i't CaTtknalesl 6
"I'll I I ,olo-, ,I pr Tjr ,-,,,I,',, ,,fj ,,,, 1,wijg dt medic, juego.
__ it -Todos quieren jugar en el invierno.
11 "I I I -1 '.1 . . . .11,11, ..' ; 'I', I I I I I I1 _, I
Afmrl, 1, Wtwl do, --wot-, pw Iiirar, ffirm ("meptarl", I I
I 'I l. -#
Por ELADIO SEGADES -1 "" I I I 1, ,
I ,
,
U intmo, qumd" Fitriniii qu in If .11 l 4 DIIFTON. ,r-,, -r- I I, I 11* ,, ,
D FP ... a a server tiara nada P. 1. vet I I ,I , lil-ton ,i la epric.5 del an., iltila es ]a Pon, " I", "i1i'g-t-, !)II;:- i!,' 1,- ; i,:% ,,I i ,, ,!,,, -,, ... lil"II i"I". 1 ; ",
.n cioni"hil, dii depones .horal ri 1. I I ,:, ,tiI,,-, 'I 1 il,", 'it I I 11
"' ay, ,,,,,,, ha I. c.... ... i, I I i ", i ,:i, ,!, I 1-oIn P""! ot ,1l,,-t- i,-O 111-Irt .
I liul un Mine t, y ;wP_ tells d, I I DO tl,, ,ir ,fl i" ., ; r, it tit-d, d, d-i"', '! ,,, I t,:
"" __ d-rientas hills. I 3 'i"I -., I-1. it If" fi,".., ','I ll- 1 l 7, 1 .. ...... it" 111 11:,, -;, ', I 1.
Portia, i Pegs .1 I ,
"I" ralra nin do, little pri , I "', it I~ ii, (I , 10,1 ,i- ,- I I II6 -I
poic do rile ha" P, I .a- i , -11 j ", "', ,
I" "Contuil urn, Ir do'silid" los annt ,,iiruo, -P-0. jilcil. Is ,a, I 7 1. 11 i. j -10 '! "', '- ,"i I 'n I I
Fit are P.- ; .,' "_ro,, 'i"IV.i
" :i I r", - -I ttt I rl t i, ,ii ; -, : t z: I i 1 i ,it 1
lls 1-toica iiudiji.s wnie -1 ii I I :",, ,, i i-t, 1 i 'I I 1 I), ,.t
,Lcn to !cd.c.ci&n del .g.r es Ile ., I I ,
Perindloo on agenda de cillocaciorwi. Es to hil- .ac. 1. niandRt"ll 117t 11 d. 1. Florida Y, / ,, I : I 1 lil"i, J, ,; ,- fi-ig., JI-I I ,
lie I- ,1-9-d--1 jolenel le- -Inti t I lie" li;, iy, ;; i't "', ,- ', I , I, "," "" P"'w',
do leolltlt.iic, ,n q I "i !, 14,111i il :, ,
it, suit do F'stad., ulud., ,-n sia, do figu ... y to tone ,, ,, .1 I-- 1 I" ,, C -I, i, ,] ,! "', 4"I"i"', I'll, i lill-I Pit I *
.1 11111 11 I "i", "I ,,,, j.'"', 1111 ),I I 'd. ",
' i I
-Aqui )on, 11 u; I "* I PII ,, ,,, -,,. ., 3', 11"t1i'li, -; 1" iton of ll, -'. d, '_.n Y A reir4l. no Inly 11 I- I 1. I III I i ba"11, I ,it It
, I "i"111 It"I" ii,"
]a to Idea I I 11 11 P,; 11"11- 11 1 "'),'i'l d, I ,-,i 'i t- P.11 1,;,,ll,,r, t,
' I ". 1. do que r,,"l- ,-a.. P- .!t," :_ ,- ", ", __" 11 I , r I ,q(
qui n It I I 11, I , -, I 1, 11 "I I : i t'.t"iit .... ii, 1 ,ii, ,,, 0 11
bi, ocl, It'a""""o-1 .... 1. It.- rit.olt,_4 cite on rI Tl,,ii ,,, I I 1' _1 ,,, i ,,,, i!- I
in, nt ; !, I 'I" ", ,
ri, "
able tod- last pilettas v el code miiglra clue. em, bate a N ill ; li t_ i I I i ,,,-I;r, ,t ,"! ...... I I- I I "I ,I 711 I I 1 i ,;.1i 7:i"_ "," Ii, l"'t., "Me I
I ,
,
1i i ,: i"i I 11 I ,4 1 'i'l ,, J l I ,, I,,,l _- ,-w rlrdo I ,,,,
uja t"din, [in, ulampam, cher on trat w ; : 1 I I I j ... i"', ,r-I,'I"I-e, I I I I ,,- it : i I "' I"', I "
Ilomb, -mut ha dbohil ur ,vto'Ito m ,- ,: : , I I / il l ; ,f ", i i ,
lu"I'llh" e.11-7 I I, 11 i- 1111 !"
(1-5ii p i ele I , 'I'll ii, I I xl, I,,,, t, w- '' 111
YO I-g', ,,,I ... ne Ic ale i.o i21 de 1. t 1:11-, II H, 1, ,,,,,: 'I I
n felmid, 1, enjuna liguits do : I 2 ",: 111.11",'t"* , "": "".,) i!I, :. It !I
"" I .t I I "I" t "" t,- ,-- I~~ ", I ,,, it i,
Li a J."'AA a I i 11
Txn Ei ri. iiiii ... n a "sud-t" r- c, -, ,!i ,,, 'I', ,- J, l P -;,-,it, t j, i ,,, ][ I
un I chitel ... uy ,nrte do iiiirklr, y es", ,.- -, ,- I .1 I I : I , I 11 1-It" i, ", ,
all, pe"', O' I I I 11 It ,,,, 1 1i il", 11- 1 It ." I
1, V ,t, i I 11, , I ,I- ,-;,, ,ril il 111 11 I 11t, I I
. el"I'll", 1. otaillin tenipitoln. i t I P I I "i "! ,, ,'.,, ,,, ,'r, ,, ""!,."" : r t, I I t, , I f, I I H ,t ", ," 1 ,3 I , I I I I i t, ,ttq r Iet,-ii-, ,j ' ; ,, I ,I T- ,,,, I ,,'t- i 'i- I,,
poC4,, 1, ii I I !,,,I,,,
1 I r, I I I 11 I )"',,_"' ,, ;"" "","",it, I ,i,,; ,;11, ,, i :,,,,,,, ,,., 'ilz- 'fll ,I
e.q pol-qu, too .,i -birine. I , t -i -i ',- ; 11 1 7i 14 i I t t
un- t.,tv" ell, peiiiiii-s quit 1. r,, i, i" ,ii se t I t ', -1711 t., x "ift "I,,' ,,, ,r I I I"') ""' ...... I
i, it, f, r- I t', -- --, 11 I.- , 1--ii" I -liun fenlirrion" natro runs do T ,, t t , 1. I i ,, ,t : e.11, I'.,_,",," i I I I "'
,
11 el' '] " 'I', i, ....... ; 1, I i 'I', 1 I ,
arice, file of naernbr. do I .a- c.Mt6 y P t 'Li. 1-1 I "l I i
C' It, I'll ,
I
p quic devit'. d, .;, nar I, it, 1, 'I., ifi,-, ,, I ,,, i1I ,", 1, ,
- Vr I, t ,,it_ t", it '. ""I""I" :- : j, i' 'n!e .. fl'l p "I, 11
do an. n Ii.bril 'llne. to liguorite I 11 "' "I 'i , , ,,, ,
- Al, it, tI 1 i: ,I llt I :Itl,,,i. ,"l "', 't iIA 1 1-1 I "I 11,
" 14 d 'ril loclnui, 1, ,,, ; I I )'' ,,, ', "I'll"0-11 I I I "I", fil ,-%I.vt I
"I'll "i,
Alla it r, "e"i,, or, _6 I I I'll '. I t I
do I 'Illt-- I ,!,, I ,,,
- I
I ; i I I~ .."
yrU6, to p-leen on of -nterfild L-b" 'I Illll V, (, i 11 A. I
I , "i" ", -'
p th-nd. ae ,inergetitte it. alititine! I : :5 :, ,- , I Tr,!i,, ,,,, 1_,,tI,,i,, ,I, "I I; -1 2 ,
-
,, Ima. D i I 11, i lit", IlIt"t", 1, ,,- ,ii_ )":I, it,
play-off I, Conti. !a pel ,,1 I I I I i i 1 1 -i ,, 1, I : I I 5 -, 'a I
Deiiribui ,in, gr tl, do as-b- ) it, " t .t'11 :11 1-1 -1 _- I 1' , ,,', I I "'; :'! it ; i ,I i! ,,,, ,ti : l; I 2 2 a 0 I
1 i -1 I I I i 1 I I I I 2 2 0 i,
final del pan giri- 1) 11 li, I I i I,: 'it" It' ,it Il i ;I"' I, ......... i 4 0 1 1
' I I ,, -- ,,
11, in I I I A ltotl I. 1 2 a I 0 i
- Li, que Pass e l qln; on 1" I ,, ,, _, i 1, ,- I I ,, ii;,L, 1, t, i, , , "', 'I" I I
. I -boons. Ea es a v , --', j,,it- I I - I -ti I I I
" i .., 1, t I i I 1 i, ,, I t, i i I ': ,,, s 3 at 'a
On q in, mil, t" P" no - I I ,p,-dl-l,,, t, 1, ,i7i, ti , !, I I -1 I i "" !" "" I
I I Ji-l, -l""l, 11 i !" i""", l ,: , '!
, .tc on-ge I : I I 1" : "Irlil lill_ I it I ,
- i , I -Illy ,ii de I., I '' .1 1 I : : 4 1 6 1*1 A 0
,,, EI a,,si .cap it ,_, - I I I 'I, ,iv I .i, I t 4 1 1 2 0 0 "
Do Ill que vortia, I I I ,_ I I 1, I I!, :--- lt t, I It
-Q,,iA Ili le habl.s , e I Aigel, puj 11 I t 7 1_ I I "I'll, 1, 1- li, 11"_, it, ,,I!, I -ii, , l, : 1 4 2 - I
, I I)r 1 1 "'! -t,
"Ita net. on '. i I -, 1, '1 ;i ,r , -I -, ,,,,, 7 r 27 It
asom I 11-, I -, , I i ,, fre it, i,
'i pcro", i-I I I ,ill ,,it: I I I
- 0--, '1 t-1 -, I 11 : -- t", ,,, 1 24 I 0, M 0, A, 9, ,
I'l e'llis '!I., If" plans T" -1 71 --- ., , l P, i, Ii" 1 ,,it-, 'I. !- it ., -, ,
E I-, I I - . --I--- - _.____it, ,,,Iltc,,t,,s rn,,d, ,,, e n '. 11 I I I 11.11 I Shin, til, 3 0 1 2 0 0 11
, -- 7, ", i i I 11 I 11 I 11 I (.,, t. ,,eliii'llell,
"baria done dai ,, ,ic !: Condicion eiiiin eg Dark. as, 4 0 3 1 0
or,. Que el Milriii.a. p9di. pr. -, r- 1, 11 I i I i il n I I I It I 11,
dcl, Que Rildulucz -, que nt ; ,!i -i:, -i para Ifm jittigott III(- hoy, Ey"ILliali, b. : : : 4 1 2 1 'I :
, i R-sell, M . . 4 0 0 2 0 6 II
t4 i 7, it i _', i i, I
ki ", ..'; "It , ii "I'- ;! -, : -, -- -1 -I---,--,- Slue,. of, , . 4 0 2 0 0 1
I
, i" I 'i - I I I
fucgus",P,.,r'Iu6 "lI Irlerldta riis no z 11 ,:ii L I -1 I - I , CIIICA( (), -1 2 'Ulli -T, f-- 1_ -,IaIL r, I . 4 0 0 4 2 1 i
.'Idea, It =Ictiii ,,IE.i.dacifi' I "r; ,,, i tl li ,, r I, l ,,i ,';!, -n! ,,, rrij i, 1 '. Fitriulr, In . . 4 0 0 5 1 1 r_---ell'. lue "'t "a's 'I' cet ' i I- -, ", i I I i--,i: ; -- d it_ q,_ t-. ,,- i'- 1 ., -- In~ 5 IiI P, I I 1-1
, I iA ,_ iQI_ ;%;- : : a I .. . . I
cont... tell. que .. frearo dr,' z:-m-', ,:_ L __ ., L -11 ill N11111t' 1,,, ,, I t16 l] 'I il. 0 0 0 0 1
-*t -- -1 I (I tIli,
ado el cit i"I -, ., I --- I ME N E M F-Ido,_A.I W iY 9, Hot.,, It)
Cen onares de ectirriatriotas ha Icon, torl.by elad. k, New York Y,_grl,, 0 1 0 1 ,,-,,* -,
I ._:- -1, I I I 0 0 0
- -,I,! ,
Irs ClItinl"s n: 7 I, il __ '! II,- r-;- T-1 -I I :tllii. III 1. Yiirikelil 4.1 1.73- 11.7 It C.1,4,, I- Th X.3fl,, It. .e.-lad ,.. 9 Atelarot; dil 711, M1110 I 0 0 0 0 0 iii-.
porit! rctmo inedi. d. ,,idit. E. __ i i., -, ;t ,.- -i, -- oii,!rs 1,I 'M'd;ls H,,l. d,, P"t." (4airii ,I ( lip ,-I 'it gaig (2) 11 t+:+
adl.1 U M ,ad I I L t Ii --, __ Pt tt 1. teid "Inlai idols hoy (.)ei," Kir hit"k R.'rstt. 0 0 6 0 0 1 -1 I
tellngute hanai I, P el" "i", T t!, ,: ;11 L_ %t : I, 0 1
con lit her r 'pjta clue, rt I~ t -- .- I - i I !Itil- I!-- t-, _. f- ri ?,Tzrri ],I" 1. V..,, -I'i. .1 __xe, cils- st-I'l, ril"tr" les, i't6tral. bar: ,can Niii
' ,_ I 'j
- _", 11 i -_ :-: -, '. Si,!atllll papide 1. cidebracilm, (I ,I 1 2 1 1 1 1
dificil onrontrar en todis lit extension d I r!z :1-, I i I-, t, 1-111111- 1. .-,,s. ,I is x 1 dl -I- I-l"i"t"n"', I "
into lia 'lue no tmga un Parientee I, erd.!seeI 1. st'i 'or is inactle, _TZ ,;aj RsU 'll el Go'
I I I - it ll .. ... e to ?.aa ,,
r.. atip'lisciori de figurar en e) car ixc -. I e ,it, tt: -- I , I V, I,- I In clutol;illi, irsi Ir -an dlvj' 12, ept-dox: I tt l
grande : F_ I I I p -_ i 1 at Was d, a tir "I
Te ,elitidiis de Gilillemlito' ,mo IIia 'z, I I I Z x I I'- ,I.e una arrar_ .ada m aLA, 1'. _. I Ii_ ,,r" a m enor Isr"Ar" de Is rollers entrad. Boston . I ow Ilu Iw_4 1 -",
- I 1 4 OW M 00-2 1 ,
I I - critendi r, I
rhp_. n ,Iririii z I I I con ,,, sammulta. I ii t'I,
-- ,Aq illielip iiiih. 11 11i I I 11 I I. .c"'O. ,,1:.,1.Oj,.1u jurgos serfin Solder, 3: t I I
', I' t, , I I I I .it por tostlldsd It 9111. CT.r- I I
b-no. let riev-a que tents -1 I I 'R f-ont6n lerril Cr__ 'd-V S.11.1, "'!
i7" "' ( ) I I, 0 17 4271 01H lm P.1 estela : : I U.".44t= .1 haters. didrll, ,,,,, %ior error de Clean. I
l de rlccthe flail m 0 abldmo). Doblm Mikals, *
-_ I -_ !, - _- 1-1-1- .ninernitrin I- lures del PArtlitle Reese, H"Jes. R.I... zui.n. X."I'll" I I '' I' ,,,, I ha*t,.q egl"., efosa
___ __.___,___ cu out
I ----- I 1, :r, ", -, -" I .,..,A. 1. -: let, Fit I nr= dis bildw Robinson. SIjTo Iilii z .
I ii l, ' -:, I : I , t: I I I I : 1',, '; _4 1 indicildla par. daterlsdri., #I
4 it,' j I I m ic ,ado un ,it i cal ,is Pobir.
C esa nte(tron. a I , .it Reese, Dobile, p1gs: Mk
, l t; _' ,!I! ebe. convultrar" no 08 urges,
'_ I- I. z -, r I 1:1_ 2 7-i -7 I I _'!V1. e,: 13-01,13r.,
't 1 ,,i tilf! I __ ;il I salient.. chnrA Q 46. ,"biltliyan a In
, I an p%'i P_;"=" -a
17 , ill I i I , l' , i t I - iiit-i -,- I ti M itt d "Md. notin d rs. I.S.r -1 its i Fc, b.1- flat.
I 1 T I P, ,l ", I~ I I -, --i ch de Y ale "Cluo ._I,
B uckv FF-h- t '' ?, itf e i I -- a laiijelgas unit. I: J.1 0.,doz, .1-01'e-r-Il", ,,_-.
,il" I OFt 1; L I I t%7, , -. tand. .I ob, .0 cuts: Rot, 'lit, y tuirl,- I
:_? I" I I I" mn cancirladrit defirnitiiamente. 5; Spittle,
- - L I I I __ I i! ,- 't-_ "I I W 'n I 6 ,,, 23 1-1rair
i- : 4' 6
tANCINNATI i j,;,,, i i , ,: : ___ _ I 11 I I I I I _' "' W I V 24 ,
,.r t% 7- ",Y7"-% "I ull"- I 29 H e" de Kennedy y Ain' "' i I I I ,,I 111 I 11.1 1 i r 1,
i I 11 n i rs tils.. 'I. Om ?, file. il iiiiit oiii
:, - ,a - ""I'-' t -- -r ft lii" d ,itlibl:
-ky W.Iicr, I I t. 11 I 11 ,- .. '
, sa e I I I I I -- I I _1- 'I, I ,i; tirl, ,%'. -i "t-1 il.__ ... III art
Rojo-, I I ,,, 3, Hall,
"'I'llp 1 , I I , Doby dieron In victorild G Efliold. Pitchitr p-d- no* (Is.
galad- -t, i, 11 11 , 11
Isall, ,,, 11 11 I "I I I I I I i ''I , 4 1 -_ i -I : '-j-'i" I, , _'rl;, -j it. ,,, 11 I diad Yale 5)'. Pitcher dt-ni S,.i,, (20tia).
n* I -- 11 i, i! I "I I i I: I I- -,-- i i
,let learn,., 1, 7 7 I I I ; 11 I I_ 1, ^__1 : 1-- i I- I : I i i I I : ti'-1il6n, Sin
, I I It, "I I I I I I I I -1 I I I 1 i- ',-I, il ttlt --7 11 itlirtido, de CRICAGO, "VL 20, (U Horn. BROOKLYN
I I I !i:"t i itii i!- v ,, ilbr4isa l ,P- Bob ejn Lar.yDab
,,, d.d. 1. I 3 'i YII 'I', 1111 it","- ecions'll L 'is !I- IL Ol iL &
1;ll.s, I'll- ii" II 1,111 41 1 11 i I ,
d : I "I i ,,, P li- I .. I t i" ..11 -- dad" de th
ul, Para I ii 'I, I It'; 1, 11 I 1, i5l 11 I ti- Ili Y zi,
it. 1.11 I , I it ij 7 ", q i 1 I -- I~ 11 I I 1. -1 7 I'll : I I a i- I t V I di- d.1 Cl.-Iland -b
'ill, 31ti, ,- :,If ; p I I ll, 1- __ 1-1 1. i rlii- re 1. Medi
01 v 1, ,'it - I I I i, 1 t- i" I Bleprow d&I Chicago, a por $ es a ties", 89 . . . 4 2 1 2
unit, rat )a O'g.,riu,"I i, ,,, I I I I I -1 I I I tiii ,,-,,I I I,,-, tj e tard., I "
I 1, I lt il -1 ., __ I i, t, 7.h bisn
Peru .. 6olo i:i, -IT!ei, tI, i! !,: il, : t ;,, I t: ,! 11 I "It r, Md, !b,. .. : ? I I I I I
I I t "117 1 ,it -, t I:t,-,; ;-'5 it,, t, I I S.19
Ann I I Iz 11
ena"flaria. __ I 11 1-1 2 : I I i,,lrt,, "" I ar- au anW I -1 tillt, ,- tAiII .1, , ,
It*., un hir ,,, T i I I 11 'e. d, Imy, .a. .%I A I I I I
a ,,, "I -, !, I I I Ii 1, i I I i: I it S610 &01 ter a ju R Ibblao lo
! ", It,,, I z I 1 '' -, i", ir, !; trade pain, veruthn" P-g ij. .. ,,
,I 11 I Q _', 4 i -- i i r W 0 6 .
ticcut do Is cludad 'I, _:,, I I I I I "I ''I I !" 11- At _u mabri.
' 11 "I I to. Q 9 bt. 2 2 0 0
i-in d. Inder ,I, 1,-I, Iii, t,,,.,,: i i -, Ii I I I I i I 11 I Ali I- z r ,as vsm M to. 1 2 1
, ", 1, i, i I I 11 I -c ,! tl I, "J."', 1-1
' Ii, i I'll I I il 1; - I 11-1 -,- -, ,-- ,i-,!;_- ndim bateartin
lager tl 1, -- it I .1 I., I I --, 1111" C= m ll; L 1-, ,,: . 13, 0. 20 10 00 00
ll',T rir I I j I I 1-1 I 0, i -- Mar udi Me. Bob X-va, quito tuvo pe a
,,* Viii" ", .!,,i ,!,' :I I I i t If." t, 1- I'll, ,- *, lideri pillar. er ...
z t ,,,I It, ", t I "Y", It 11 i ,,_ 11 its I ell ter, els or .us drop. Ntstcornbe, p. . 2 0 0 0 0 0
, I I I , _', Jilit ", It ,im ir Pit Its eros,
lid, ,I L_, -;_ I :i A, i I ,c .... .. -;, I I it is
d I O I it, I i z I t I I I I I : I : , '' I I ,,, I~ 1, 1i i t i", i"', --- -- ,- 46 rr -
,1,1 rl,,- t, I I I 11 , __& 13 2 Total.,: , 2S A 10 16 3 r
- I I i I It"i: "I '1-1 I Clelel..d , ON 103 031
1"':tl "I I I I I I I I I I, I, I -, 11 I i. I I I ; ." 3
;",V'L' ",, t I ,,,; I I 11 I I I I I 0 4 BOSTO I
" I l_ I ,__ I I 1, I I I I I L" -_ enfel- let, RI-1chicag. 1 201 ON ODO VN
'i I i, "ir"', I i il- I i, in Baterias: Wyarn y Megan; Musava, I C, H. 0. A. IL
I -1 "I 11, ,-,-i-I, -1 .1 I I -, It, I 11 I I 1i 'i _ii,-_ ,,-d C, ;- -t quitt, gr
11 ; V. I - I I I I I " I I A I _il -1 _- ti 1, i - 1, 1,1, 'I ,jr, "" "' S 'L Mai - -
t;,, i i,, Y- ,, I ,' ,,,, 11 -1 I , I d, "' one --1, I 1, z , I i I I I I v lDd4t 2- ,., I'. i'l -, I 11, Staid, el-2b. 2 0 0 2 I :
, I 11 ', he, I 2 0 1 3 I
, I I I I -1 I 1 I lugad. *' S I i ados los .quiv 11 Ulek jf , . 2 0 1 01 I
,,, I I - 17- ,, it* Yale ,Out,. It vni- e ecclon
Ii ,,, t%', 3 ', 'r i, I ,: 1.11 !i z pit
I I I I I z. I I _-7 Z "it
11. I I I I I I I I "" ___ __1111 -- i it Crsrlonli Willi.. C, 2 &I 0 3 2 0
, I I ,,, I I I I I I_1_ I ,, I sill-I-c Milirle, dentss formarfin el equipo de Holmesi 0. *, : I 0 1 1 a 0
, I "I "i I I I I t I I ,', '--, -,*a, ,
, I I , ,il* 11 I I t -1 : I I "' tell 1. arriar. psad. .n r: b- ,
I ,,, I i'' I 11 I I I I i 11 a -4 i i I Icco'k, mitnin, y Butle, 'e k 11
-: 1, -: , -, I I L % 2 S _, n" R as I 0 0 2 2 :
1I t , , I ., I 1, I I I , .1 Baiket Juve Caribt euc7 2 t : : : : I 0 1 0 0
1, i, I : I I I I .- I I ." I I I I ,; I r ri , ,,it I I~ .1 ... & feelb.11, 0 0 4 I I 0
114 I I I 1 I I I e, I I ,. t I I I I I I I I 11 I ', Iil 2 0 0 0 6 0
I I I I :l, ; Plus at prn- III~ I nccla -, Livia Morrl, Still. ot. i I I I ; I ,, Dark 1, I
11 I I 11 Voloular rrtntor de F
I I I I I I 1 I I q- "I r. int I~; hantifitil.)l oiiI'te, ", '. I 2 0 0 2 0 0
, I I I I 11
11 "I I I I L ': ,,, i I I- yele tield. ."O
1 t : I I - t, I I I 1 it's 11 III, ;. -l-liur It, 1! .11ev Ili ol.: stan. in . . . 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 I ;-
I I I I ': I I I I . I I I I I 0 't 0 1
11 I i, 29 1___! --44- , ---rill lt, t),ill"I'lad en e:l 'A% .Ifl ,,' : I O 00 I O 3 ,
11 ", I 1- I I I I I 11 I l I 1, L -ii, -1
i, I I I I I I i e. :t-jlino ra,,,t;f ',a',i 11 -1 union1s.
,, I I 't I I I I I i 1. 11 11 - "I i ii," 1 t Russell (2) I 0 0 0 0 0
I I I I 1- L I I 11 tl, i 'i d, ,i i"i'llilill J, It,:; 1, U"_ it'ntel", lt;l d. que
li I , I 11 I i- 11 1, , ,,, 1. ,; I 1 4 1 ', It_,,,, lfiil, i, iI, ...... ii I; ,,,,,, p d,,t ,1,ana, ,lj,_)i.,, ),: I,6, .A, Isl gon Im Tali to a 4 is -, I I ,I j I", I. I :
11 I I I I It 11 -1 t -1 -1, 1.11 I't I I --- tl ,I.i 1, 3 .,I,_,Inr,.i,,l,:,5, Manuel Cuba.
' I I - 1 11 I I I I I ,, , i, I 1, -1 I 4 I litTabay Por Ryan on at S&
, I I 11 11 I I I I 'i 1 .41 'i, .1, , .- 1) I ,,-,,!, ss-fradas; its, PtIC-11 7taialle. Eduardo r.- (, r. k ou 8 AnIonalli aft id
. 11 I 1. I I I I , i ,,, i, il : ,, i. I 1-1 11 i":' t, t i t,- "' ltait#, #1 tilam ra, uIldo ClOnzWelt. Alberta Po
11 , t ,,, , ,- I I I 'i, 't "a I_ .a t, pi- diirrisa Diego, IS167n .Aaln;6, ''; I Alfiredo, Q. X 2notsellin par mtritlo!
" 1, 5 I it I I I li I'll, 11 I : 1- ii I, I a into.
, I I ti, ,,, I I I I I "t ; _____Z__ riMl. Oazias Phget, Amad. Villete, *a
", I I : ,ei : , , 11 __ I'll, i 1 1 11 11 _,_ I-,,,,-- ,,,, u !It li - Tt'll- l- & k yo .. '.
I'll it I I- I I i. ,,,, -, '-- -- -,rj Jost R. Reyes, R.ruiro It. Molls y 'a sto ,. -, : am gtj
I I --:- I _i, _, I I "I I 'I -i! i- ,I 1 Ln Ruevo record Cam carram
.1, I I I 11 I I I I I I nit 'i __
, 11 I I I I I I 11 I 1. I I "" :!_r I - i"L(i I I .U r eIre andic t.d. R Irmulad;ixi Nbftmoir,
IL I '-I_ ,,,,,, lii ,,sr .1 erroarski. 2; edge,, 3,i T-111c, 2
, I I I , M, 0, -4 v'in't' "," ' 7, -1 it- CrUDAD DE GEA Doble Kilosek, Doble play :,tea;
, I. ,, r,, r, !%P R. Q.,
e,,r , 11 I I , ,, I I i, T Of 111- d "prol- F"
I ''i 't- at "Y"I's -10 pa
,
, I ' "
V: L I %mb ,L 111 F 1. rIII, c, bl, ii- ,, i ;, --- : ,T,7
, "
I I "I 4 1 _;t , __ I It"Zil ,, Cont, i I is PAItI.71 pro .'I.
" ,, 1, I I I, As"a
X.,t lk I ." t. _,- ir "" 3 :a "' = 'R..k*1,'1 R.I.ii, 3. Bites per
, '' , ,: 11 I "I ,I I I -1 - ,,, , __ -, sansininui I _ 3 as ombre I I
" I, AntitoM, 4ut.
e t, ,,, t i% I "11, ," tit, z -', I ,,ln _1. 11 ..- bell 1 'I; ll
o : I , ,-, -_t ... .... ,
1, '' l ,,,, , I 1 4 !I 0, .,rirollli,
,, "o, It
, I ,,I,., f Glhd;-jff -,jjg, '. 3,
'048, t -1 r I ,per- GANO BUDDY SAYES mt3: Hl e'.
ld "i ; 5 1 1 1:
, ,,, ) I, 1, I t ), ( L L 1, t _, 1, I ':
' : 4 O 2 I I li, L --le"Ando -111 I. 1_1 .1 I I I -- I. i ji- .- I 11 __-, ': I I ; O C it- ,,, tasinrii,-, relly j"t. "tp, d, dialt..11. i ri:f "iik_ I combe, & Rib It as,,,- ,, a sair, 5
k : A, I'), A I ie -t -,n, i,_ P- r' 31"he 9 g deinn satarizaricto 3ei, ,VQPC=TER. Messa.husasis, ,ep- y 5 713 trinfli.0% a I 11
1 I, , t, I I I , I 1-1:1_ l i" m: _,-- , : : 0 1 It r, ..! d. he I O y 3 4n,
I 1.1 I :1 -1 11 : ,, P4 wo it*$ ,,I,,. Li
Johnny ili' I i ; mrl in, urn its Gii 39C a lide, : 0 S, 0 on
'' I I ,,,, 'i: ,l: i:, -, I'- -_' 1, ,t I: I maIres. himindial sa de 320.,. "I 11
,,-len ii, 7 I "I',"", 11 I ': _- 1 1IR Z .F. Pitehot .,,-A- MeV_ I li, i., I -11 I - 4 0 0 1 F, ,,! , V.!:,70 y U;srts 1. ': 11 1, ,I, Z! ,I I it ,I, 1 i1i, I , t ani-s a irlsoyto 7 = 1be (I -9). Pitcher derrotado:
- 1111 .... -,,',,,I 11 i, 'i , , ,- ,;' a, : 4 1 1, S iI, b Sells (12 7). Uvirlm: barim, not.
1, I I a 0 1 I I ": ,,, I -,it
lei% I 1, ie I ;, .' I I i I : Derrotaron los c u b a n o a ll.nitant, 4 ftst y 8 ,Ilch
L 0 S L F D F i It 1 1 il", : : : i- 1, ,I ,; ,,,, P 't ,-- 1 1 it, ,,,, ,, I I ,I ii A-1- ,--,I-'- ...1,
, I "% . I 0 ,' '_ _It--,t,,n y li r,, t:-- a in I v a, anoche: 7x5
il 11 N: n: I "-_- I I 1, -, r-lao- R enm el
- , I , ,: : : D t I t- -, "' meiiti', "j, Ill. ti 1. CI.II i" t I 7 'ilrt- "I t
jj N It I: A" I I _, I ." i C ,, -1 il, it; ii,,l I, ,e j A jil Prolesim ales
, i I CARACM, luttitievilart 29, (Allf
,: t I '- It: 1-1 11 ,,, e I I e I
Witham a Sox i ,I 11 _- 11 -_I PI-1 .Iild el, C ti-dla_ M,
;, ,1 I I ,-,-t, , l t serle
Twrill, I I I I I I I 0 e tzll I oinzi:_--,, ,-, die 11 41iinumtro de is In
Kell, Do I I ''I __ 1 i, I ""I"it!", -, - -, -1 I - F,--,,-,!., i", am"Icam at Base Ball telail Nd actim ridn en el P program a del lunes
- '
, i I I I k Also I ( I % "I
It: ,,,, , i, -, n I I I q:
, i TrIl _r
b. I .hri
24 -1 , "I #
, ASURGH I cor 3:t 'qu'rr
St." -, -, I I ; ; %- I.,f ,- to C__ on
" i I Ii , -11 -1 1. I !It& C"tts "
guj d
7
is e Cft
; _i)l I PrTT Q- 1. Emlalgadcade, Fiand. .
- __ a ,D_ el i r
m.sills , .. _v -1 -,, ti- I :_-, ;,- I- I V, C' H, 0- A T else con I~ es I- 11mich;l!"Inds l, f.- i 1, ; I i+ 1, a Inaid A Pr6ximo luriesi rr la noche-en = f- Cb-1 - - c airs : rr d I"
I -, -'-- ,. I I I del delanlitro rjrir
N : _- i, .1 -1 x I 4 Stindition d- IA He tared.ftlir .w ". -r t1co. oe into -, "e, ""
I ae con arritaind --gLI9ad.N2.ir-Iec1I6n Arn.
HOME Rt* I : ; i i I i -,, -L_ 11 , I I -1 I I U ,,c, -to, que elinilb, i.- s I., ,
. 11 I ,, 1 2 ,I;, ,,, ,, cro n base, d "I'a "U6. a irs, I d ,
ne! g" ho"= que I.ohmrfieU,1nr1, Issas tloniar Pr_3 ",-1"1Il -i
"I I -- P ,6xi- isLitt. Aomrk.na i I I 11-1 _: I., 4 . I i Ii _: ;.t y ,inachis I to it, s peoplito in,"-) & It Cio-,
I I I I 11 I I I 2 i 0 0 Oil," I 1, x -Jen e del .frec qrii- eltrongartillat I
I 1 -1 t I a I I i, 7, 1 I i c- rVasi Por rlem olionples par.
I"' V, ill- TWO pt % 11 1,!11 I'll eas Cratro An I,- 9.1ir
wlli-it; R'd 4.1 1 1 I I Z ; 1cri.... I I clp la. ,Ier .1111- IU o"
I I 1-1 . I 1, -1 I L I 11 . 1 7 'jt%&1'111 -sio.pel.1-1 ,1.. "S ' I Anotaritin pst entradmi -f vy q,, Its ll,,.d. Ios C- ienlrjcso
- -1 I ii -4 ---. 4 2 0 c i e, f""iti, ds E r
Stephen 19 i I I I I I- tI-1. t 1:1 I I 11 't, i --- 0 ,ul b. 0 C Tb a dtl ,--wt
hiliii,, flee So, -11 P 4 3 I ulfl. ej.r t s- I Cn 10
G- B-11- :: 24 I t: V I I" ,I I - I I -i! I I :l i ii 15 1 ti," ", t '; I...: M ON 3U-7 I ilbas de Uni"nsidad a III conquis- ft el segundo hiriv, e enfriira
i -1
10 Nilitieri ; 5t I -1 : e- e,,;; I I -., per, .! --- vene.- 012 000 002-5 11 4 la de dw pennants en el rclnini que rill das selterjIn., ,I
11 -1 11 I I ,- _- I I ill I e ilItsilitalt,
- tit I -I,-- : 1 11 I 4 c 0 3 0 1, :-,-ri -I,,_,_ ."I Plib I' -I 1 preside Aildri, Ca.trei y, 0 in., nattgradils ;,or j.gid,, de ]its -a,
re -T ,_ 1, I I: 3 ,q 0 I. i ,i 2, l I _r a liaterlas: Cowutitria,' Oarreao' io
Ki'lo" P,)-'s .1 l - ", a"- del I Mbl : Brach., Ladim 0). Ued. FJ homilhajit a Vitico, no as able tro alubm we tomnitin tilrict til
:. "3 I i:"I.- I ,w I
.I, y 3, 11 'IT 1,""I'l,, K ,,1111ctaill-Alill-da,
,l. I -1, L 71, 1 11 I 3 9 9 , 1, "j, P, .3", raicu, par an triunla von,g, Carlbes
NIU.1i. C-d-C- ': i 1 iiii7i i-- 1 1, "I ,itl_ N, I -1 I t- :it cil
S-e, : Cue, 24 ,,, , N It li-I -I (8). Rist'log (0, y Fo .I ,a.. Ig.
. 1 -;- , I -1 t P., Poilitt to .I i
4 it ;&I, star. poqw Viticit 9% 4tlnt. cro lc Playr, culln
- it. d. F, 1, --- :" '3, per Glsvi dn d .6-- YCITfI ,ItiMPUJADORES -, i ,I -:' ;: n: '1 I ii-, t" i ii I Is IVNselo 1,s
. t 1 t-i- p.r V I, c, 11 ", 'i piem irefirstras dtl base bell para
Ns to ., r s t ;rAb I- _.i,-'-?t 'jile as t". ,I, I!"il 1, t U 5 I i I 11 -- ,-* , detr a ral quebrientiadV Ind t'cei en W.
ir I i -, - -'! ,, ilten
MCI Arlirri-iii A-iOTACION POR ENTRAD zk: F., !, 1 P I I tiadc Ani: un, baled awfto") P"', r,
t t : Ii", 4-1 11 "I It- _14,, : i :", I I ra ellis Irt rambo o has
V7,11-ri, Red SD ., 11 :l it, -- 15.91 Cards __ I , 11 I I 190 res que .1 P.r -14'A." ,
It efjidt, pewrin, diel last. 1.
_r 01, do' R.'"'n's r'sn"A de 'r
Cardt'Ail4t'i 2 r I ,t- I:ItIl"gh wo IM, 0.-; i C.4 n#
w n, Red se, .. ., i i It 1 ;0, 1 1, A. ft. to rin ..16n, ,
, i x I - .
Tigre$ i t 11 t ids X Or a'
Lila Nw6suped m kluo S' a ra
11 _' 1 To %1 ,-.' ? -.IF Z'Cix-sras nripill-das: SI..VIe I t_,o I bLf bX pd .j fo L"ripaid. .IXad*M hdob" tsi -t.I ,We. t It i , or, omn. i "I his
4 13, ..,,F.j'
Sall L.it r. Chdr.&r: Liln;-
cr-mi"',ts st: ,,_,I _., S-011 2, its a 2,1 -1 10
tAodero copillodas y on ;- -_ .h. 1.
Lis. V., i ... I I N I Rush 9-18l. I W= = I.,,.. I
T& M HADA "111t Debits: Slaughter I .. A y Quico MagriAist
I 'ritntatili .n Pittsburgh: Well. n ;, i trellis de It as =
on I -i"Ir NthIrl", Mrne I to= Ph%4em do hoto to,
Nocli Chambers ,!2-7i IL , Mt Risigell, P& 'dl. --t'-Ark'
Killer, PI alas .. 125 .I, mAll vs, deterialarld,*'7
- D.djrI, ADIRM tTjbr. 21, ,A?)_ ri,,,, ,i- I 1-1 2. japallm, t9blas
R.bi- ,, 123 1 Stroin el & -E A i O", iii ,_ to ; ;o ca _41,11,3- 1. .1 triglisimose.to c ni I -I-.', Ie-,,!', R1.1 I ,...:t .1 """ o
tirl. ; go I.
I;ikS
- 11 I 11- 111,111- I I 1 7
. I .
- I
I
ASO CXIT I SPORTS DIARIO DE LA MARINA- VIERNT5, 30 DF Kn DF. 1949 ___ 1-1-11,11-1 -11 S P1110 R T S PAC&NA VINNUNA
I( ',,"It f ,' ,t -' j j ,5yt ) I : t, I 1 '
SALDRA ESTA NOCHE LA SELEC A 0 N 'i
I -'CION AMATEUR EA VIC' ) _11A
------------- - ",- ------ _____,__ ------ ___ _,___,___ __ ", -111111-11- 14 ", __f afflomwWwwwo. '', -, 1-1 ,
I Fomidable. program de lucha Julito Blanco Ilerrena se Hcn6 de - .. ... II I
i", das Amateurs
il I 'r 'It 1.
fibre se ofreceri esta noche ,, 4, .11"' I h i P I f
: I % ar Pfr.),ada Jonior --,----------
I I I I I,, I 11, ijifibilo al irikinf,
"I I I 11 I "'It I -, 11 I -1 no mig,,viitivia fill relaci6irt ro lt-4 ,
- I ....
,
, I Des debits se anunci'm Paris Qyi. Reah Gordon y a Paddy Ryan. , W L D- pArtir li ,, jnl,, 7,it- C Iluhi ,, I't-tit, ,,, mayor rA,,tr, 1A Vic di,-katido zliiwo rli-I hatL-t Mirnpir'l.
dos norteamericanos. Tambiin daTill una exhibici6n de ju- ii, ,
t, 1, 11 lona cf, P- d" j" Ciiat- -!- Ar,-os Sol, Foxy Pal, Ne%: -V-i;i.,;11 'j" ('I'll fr oirviflod "aril"..
. Do (jiu jitou) octmo n6mero rl-cial M cartel. Detallei I I "I ",
- ,--,--- 11 111 I -, I I I i PoIrr ) Bomb S1 I Rht ;!wqr I in d- rima a punta en In pata I ,, , " , 'i, ',
Xate noehe tal PaLtelto da 1. De- It-, "'it,"it, H, r'"ol c-,"'t, iiisl .", I I , '. 1,i i- 1, V, ,!Postat AbrW aus ruilertas ditde ht,_ s- ,,, ll %t j- u'-3- 1-ti, c I Por ,M M Oti -- i I 'r 1, _, ,:'' z __ ,,, ; T!, li ", "
de es."7- Jl- set .t -IFIJ. '1', F, r" 't ; 1 il Ii,: :1 I ,,
't in .... ". , ,I- ( ,; ,, , ,,,
I t ,-,I 'I .: ,i I ,,, ,_,,4 I,
..,c .n .ugr 'a ] i"' "t'i -,- ,- -Itt lti,!a' Fi& ,;, ,, ,.I t, I ,,,, ,, -i "i It, I I'll !, -, ,,, ". ,,I ,7 "It.", r t, I "k 11
I _/ 'i ,I , ,,, -- ,
fran tempArada de Inem fbnl p- f-ti, en 11,ii, .., !-h-F, -, -- "'It'j, 1, -,I "I'l "I'lit" :ill' ", ,,,
." I I "', tl ij I I,,,,;,, I ', "l-'I"
I I"= que ya at .".I,,, ,- ilt -,, --" .d,-,tt 4ip ;tt,, ,,, _,"', """, t, I. -, !, -, ", ,, i, "'i --, ;r, I , ,;,I ", -', t -f rl-- Il
i, f I -:-1 I 1*
11 I I'!. I !,r -_,, 'tl t ii"r, -,- I, ,,, ,,, 1 13, f1111i 111 t -- 1-11 ,,, 11, 1-itt,
" ", ,I!,1,6n, I I I it, ,,,I ; ", "" i"'. ". "" I I ''I I -1 i- ""
,, d'! 0 DO, !" I cr. "ill I., 'i, f- , n, ,
..5, in. "17 "ri't"", "I", al, I H -, "i,
C -"h:= aix t',"r. '-t" ,,, i", -- """t, Id', i Zr ,I ,", r ,,,,, t% V , I I I I I I I I I: ,t ,,,, I ", t ,, -","I"
f; ti I I -i"I" '_ Ii, 0 1 1 ,, rit-i. I I t5 11-1-1 ij 't F.-I I I I I -1 I te _-- '11, , I I, , -, I ,- -, lu-,
11 = Wl -1e -;I a,,,rr,,i- ,,ti,1' ,.l, !", : 11 11111i" 1 1/1, I 1 1 1 I, T , "", "" ,,,, 1 1 1, ,;,,, -I, ,, 7,i:
tasol" "I h" -r-Ii, , 'n- I,,,, C ,,, z 11 ,
I, ,,I I it I I 1 ,"c
-a ,a ,, !I,, !", _,i- --_ t , z' : ) ,it
, ti t t' Ii ',' V,,i, ; I i,,,'.,,, .11 I I I
-I, ,-- , d, 1" -,g, i,,,,, ,, it, , , ,,,, 11 I I I ""I. t'j"I", 1, "t, r,co. ., ,hi, ,.."'eii "(;ii't ,, .,
" & 1--Lar I ,1'ror", '1 ,], t !, 'A-, '!'tg" I --1,1.111", ""n1i".. I t % T. ,, I .), i -, 1, li, I '1 1 I I _111",-, ,,, ""'. -I -,
Q, sul "T" d I rt -- -, t.ir- ,-i- ,-' "_ 111 1, ''I 11. I ,l .
n It eetralri t : "it, I n",, 11 I i I ,; I I I 11 I "!-, I tt , . r : !,,, t I I ,It it, 1.
It _-" Jl I- qq -A 11 I I", ,it 1'il ,K!,.,, I it "j" I , ," , I i, ,,, i-- ;,"t, zll i 11 'I"'i, 11 I 1,1 ,, -- """,
I 'a N ""' i' il'! zn "'g"' -',
w h.'c% ber d's1hi ", "ninidi 1',_1'1- !, li i, '! iil ,, t ,It, 'I,"! i-, I'll- !1111"

4 It I I 11" "'I , "I' 11 1141, 1 40 li"It, _', I ": I t I 11 i I ,J t
a ,'= irl%' "r'V '!I 11111 _.111_1111 ", "" : ,,, ,'
"i, I ", : :, iI,- ,; .: ,, I "
, I ,, ,, ',' ,"'ti"i" e! I I I i I -W4
, t ',
n'.,* 1 ft
te 11 I !;i "ti'I'l, _. I I I , ,, 'i, I I It--,, i"., 1 r', t ,,,,,, 1, "'I"""', ; t 1 I '' ,,, I ,,, I ,,,,, i ,
1-c de Is he , I "', t "" ""'r-d',11 'Itin't- I I ,_ ,I _' %,,-, !, t it i it i ,,, ': I, , I I
, ,,, 'i d i
- !, ", M, "h""u, dir --%I; it't-t I I 1:, 11 T l ,"',
John Valentino, it! 1,,r,_ '!" p" ,, ,1,1 it,,,. k
- Idl- giiiltillk 111)uItic I I ,I", t ., 'I, ,, I, I: 1 1, 'i :',' i I I ,,,, I I, -, "I,_,
" I I.11" I it I I I 11 I i F !:,ti ",
, "t 0 "i"t, 'i"""i""t, t
",'I C;11iii1% - It'!'I"n It- 11 "" I ,,, I I I I I 11 I ,, ,,,
i, v ; 11 It f I t j
, if,, ,r r"r;I t, i Z : I I 1 I lq I ., I I I ,,, , '], 11 I I I I I I -- il
ili, it"i""i" "W "Il" ,.T :- !; I 1;1 I, Ii' i- I 1i I 11 11 11 1, 7 11, 11 I I i, 11 I 1
Im Deport 11 Itt -,L iin,; in ,,- :, ,I, '! I I , I I I I I ,, I _-'', " , ,, I "! I ,, ij " i. -;,T"i ,i,,A
eq 't, z" "'! I I I I I 11
r, ", --i, rr-, li ,)it, If "I '. "I'll "I : t , i ,',"
I f 011 -' _- !iit- I I "'i ":, 1 1, il 1"'t --- I I 1 I .,
" ;,,"- ,ill,'- I I I ,;, :,_ I i ,,, I", I ''' I ,,,
"I" ', I "I'll 11 It, ''t- ,
fuera de Cuba ""'i-t .1 It I ; ,ic I I 'I "', , , i i 1, t I I ,
1' I- t ,In I- 6- ,l r ,- ,,, "I Ili I I 1, 1, ,,, I , ''I I 11 1,
& I'It, In", ", ,, It It," il ill', A "I "I'll i i ,, ,, I I "I I -11 ,,,, ,,, 'Ili.
I ,- P ti, i" 'i, i I I I I I", I "I ''I 1, 'i ., I I el I '' 1 ",
1111"'It" I ," I I Ili I I. il 1, ", ", ", ,, ,, ,I 1, I I I I Ili '1- 1 '. 1"t, ",! I i- I :_ 1 I",
I Las guirrialclas. ""Ie"t, i i, I I 11 1, 1 I I I 11 I'll, 'I, I I I I I i,/ I i I I I i il 11 I I I I", 11, I ', 1- F grain tes6n. !";, -' ;"--*, ,- I I 111 t, , , I ,I 11 11 , 1, I I I , I ,ii, I 'i I i i, ", 1, I I ', ': ,, ": , I , ""
f ctl7aL, ,,, ,:,, : I- i I 1. I I I I
lot Yankeet. I I 1, ', "' 't,,i 'i o ,,,, i I '', ,' ", ,,,,, I i , I 1- 11 i ", 1, I I
: ,- I', I I I ,.i, ,, I ,,, , ,,, I I "I I ,,, I 11 11 1 11, 11:111i:1
-Es "" I I t, Ill 1 ,,t 'Ilff r--- I ii, I 11, '.- li-- I ", I
For GRANTIAND RICE I ,, d, i, r-. I ti i, N ,,, I I -- ,I I "I 1, "I I", I I I I 1 2 , I; I ,, 1 , , -I I 11 "'! ,, ,t 'i , ,, :
i ,1 41- Ri-, 1,!rr, .'- / t I I " /
, , i 1" I i- : , I i", '_ 1, : : ., 1 ,,,
'r,', ; i, ' 1 ; t ,*:_I .i", ,. t 1_,
i I ,, I 151,,i I, !iiI-,i, I -,,,I,, i 41 11 I ;- ", I ", It I I 11 I "Ill,
. ___ ,7ill I 0. I .. ,t I .""I ,, '' ', I "I 11 1- 1 I 1, ', Ir , 1 It I I
i &- ,- i --' 11 I 1. I I I 1- I I I i I, ,I I ,,
A?'g..j '.!"iil-,.jf" 1117" ', i ,""t, S" ,, ,,ii, I
, I, ._ _t tl_, , I I ,,
-, I" -A- grand. ,c-- 2 I ;,,, It'I - I i I I i z z., 1, 1, I ': 1, ", ti'l-ti I t 1, f ,, i ,,, .11 I I ,'_ ',,' I ,,, 1 I, - 1 t I f ": I I i,, I cI itI, 1.,
, "" I "" I :, "" ,, y I it
1, I, ", tui.i n, d, iu- d, "t. -,,, -i PAI.- 1 1". 11 ,-I- : !I I !, 1:1.- I I 1, I I I, ". ',T,--- ,
- i_ 1 1'1 I- Iar
i,- .... be_. i- !- "i" I tt, -'-,,- 0. zitit nI,,1i,,- 4, J,41,, -tI, ,, ., I I t :- __ 'I ,,, '11, it, t t, , t" ", ,7, " '. 1. 1, 11 I , I .1 ,
I t" ", I I I '' "I I I , ,,, "i"I"', ,, ,, I ,It I 11 i, 'I, t' t i 1' t- It 1:11 -, ,, *, i,,_ ,, ij,_ ""'_ i- I-, ,, ,, ,,r- 'It. "i- I~ t I I -; I.,
lieullutd. liri l 1 I I i -!.d ,- "a P","t ,,- F, lt f"ll 111-1 'It,"i-, -t :_ li, I ", I ::I I -i- t, I "i ,i- I, ,, "11-11- 1- -,,.,Una its que rubgv, -, -i, r,_ 11 It, 1, "; L- I Z "', t I I "Ill I I 11
, Mttl F !I, fi 111111 111111., I. .,I it I I :," I 11 11 ,i, I I, I I'll I., -1 I ., " I -I, ,I,, ,- I I ,,, 1111- 11 i i, i't- iil' .,
t.. an d -, ." ,,I ', ,,-, ,,i Li- ,c -, 1 i, I - ,,, ',',,,, ,; -_", ", ,I i I fi,!". ,1"I ;- i, S qti it" i I I I :, I ei. 't, I, ;- ',
i 1, _", ^,--_, I - -', 1, .. 11 ""'i t, ',
,,. ..! I ,i_ / -pr- it, i, dfet, -r-i 6 -1
de seatma ajas, 'n a" ", ,,-t 1 -, i, ; I , I :, ", I ,,, -1 -j, It ,, I tf-
.nt- I - --",--- --,- _____ 1-1 ; _, ; ,", i, '. ,,
cti-det q.f. ,. 7.i, , 11 I I!, ., ,,, 11 "I 1-1111, i I 11 I I 1. ,'-1-111 -"' ,i i--!, -1:
I rilnigull ,, I'- i 11 ,,,
- llg eds. gu .do e- ,,, ., I 11 I
-,, I, I I ,-_ ,,, i,. t; Ft : ;1 I ,.
at de r' 7- : I -1 j -1 I t "' i ,,, ,
I 1-1 : ; I I I ", r t%__ I I I "I I I I ., vl ,
=,., hil't 1 -_,, , I I I- e -, , I i ,- r, ,, I-,i tl,eg w I .1 ; t,-
ye. ban hee '__ j -1 --" 11-. I "I, Fuerte ev- ,-, ;,:-. 1;" 71 1 1 i -- 11117- I i"', ",emv
. !, I ", 111- : I lt ,,,,,, A iu_ -" I i'] { -.1 I har *1 ", it, C,
- lt !, c I ze"et, I -, a ,-,- I '" '
C'u"'ry. a,wgticiile;,li ,ti! i It _!, it"'t !, I -, It , 1 ", It
Franki it 'it '' t ___ I , tin 1, J t , 7"
C-aletti. St. rt'; q'i _-- - It .. ; I : I , I ;' 'It" ",-I'i, I
_ i 1, 1_ 1 I 11 I ,, '
- -:1 11-_, It ... "I 1 7", 11
.id- enf rer _T1031 !--, t I),
. I 11 : _, I I i, ", i, 'i" -i't," "; 1:
- z-I" A )t
He h.bid. gWirt d. n ,- - ,' fL I :-Ii:11 11,1,11.,
-1 i' I I f 't't il- "tt"', 11, _,- II-_ i- es I 11i"trl",
- !) "I I ,liew -- -, de O ct. 'I, It',-"
- 9-9.... & J- D!Wg,- i _, -1 11" I i tl_- I _! 11
T, ___ __ -,--- - I I I 1 I .1111,1111 1 11 It,, 1-i tt
, Ph 1 "'i- t 11'1- __ -(I - K _. I I _ 1 , I t, ,I,. " i,, !" +r-i,
onobby -lenric". I- P, : I, 1 ft- ,'-, _- - 7a __111i_1 d ZTI -, , ii : -, "'
.u.. Me ._.n. clegtern-ter : ,7 ,,,, i tt, , Z
I Mereeldo led. pallabra a, bi y, t- ,, -1 -1 I I ,, I 11 I I ,, ; ti I vi- i , ,,, e, irenwi el dfa 14 al ganac r d-1 uncii-tro eirtri, Beau Jack 1 , r ,!,- C,,t F! f,,!,,,,l
,.a .el.niactioll" i -1 __ 1- -, I ,, 1 t I I it I 'd
d. 6 j : 1; :-, I -1 I __ __1 -7 _- ---it, --,! t, t A, I ) : ,,, 11 I I '- I p
much* del -ildo de 6 uu, ru,,en n,' n i t I I I I :& I A 11, v Livio Minelli. Despuis pelpani 1 21 contra Lei!f, Felton en '# "" : n'
I 7 7 _- -I- -- It I
I I tf, 1 ___2 11, I I 1 1: 1, "I el liti,,, ttt ,f d I"e",
port as p-dea dc 1. n -.-:I 1, I ti li:i 7 1 !;tl' ", I ._2 --, , ,5 -, A ,,,-: - '.
, DeToit, y el 31 con Stew R-)Ioize en Cleveland, Comentanos --l-,, 1, I - -)", ,'
f.41,11 I ___ I I ,,, I I ...... o
,x I 1 -1 ,, z I- , I, at "'i
1, ilatif.1-- 'i t t I -1 I ,,,, i ": I _ __ ___ , __ ___ -, -.--- --- red It ,,, ,
Par' e 'unt""o it, I 11 I I 1--d-- d-. hem1.b-cc.d.1Z.1i%'%4 .C -7- -- it_ i 1. 11 I _1. I For JACK CUDDY, ol la PRENSA UNIDA h.r., Ii. ,,, ,, '; 1- .1 R-t".
dieci, eirl.cll.mb a Y.gj Ber", ,_" t ': t, i" __ I - 1 I I I I I ", , t , ': , , F I ,n L IL I .4 -1 P17 , IL Y, ,_ 1 , I 11 - '_ I , , I I I i I 1, qlla 't 1-1, I ter 4ce d"'t cl- ,I,,, 1-l",
, j.h.'ei It- latir -1 e IA ; YORK, ,i,, biti, 29, '-', d R-cliti.Beh , I I I I -1 : t, i ,I I, te.drA nue- j, i ,n- Ir diiini- 5In, S, -1, I I -_ 'i 1 ,7 7,, s. ,- -teli, 'k; d ft! nIr I- 10-a de I-s 147 Ilb-1. ""- '1e
Gem g 7 Ck __: _f, -11,11, , ", 11 I I I - 4- f n, ]- Itt I v- ,- I tt
P-- 71= n 'I ', il.,Ie , I I 3-- .", Vuot- d- '. it,- -- Z I '' I '' 1. 11" R file, tt .... ran de fe- a Sugar 91II a rt- ] -!! -1,
, ,-, I ., I 1, I I e I I I duard,, Mi te -1 -- %it, n'-N Itt i .7 tm ciernbve: p- at R.bhi- I I 1-1- ,,h le ,, t"'I"r 1, 11 n""r-j" ru,
lam li -- I- -, moneta ellet, buicarAn ".
gum I ada 1, -, -1 I - I I I I I -, e I I __ , %I,- - 11 I .11, -1 ir Ili .1 4i % i I t" q ,, .- = 0 'I
- I I I I -"gw.
7-ketc, 11 I I-, ":i -_ ----- 11 11 : 11, 1 i 1, I t: 1-1, I: I:, I t "tti li ah'sAin'tqu, d fii'g. a
", 77-7-77-777 1 I I _-;". ,
Minos de ,1 V Iil 611. -11 I I I 11 I 11 ,- I'll, -' I'll ;,, ti 1wdo 'Ar'llari ,in I' % I-, ,, i, h''I 11 I I I I I'' '' Z en '"
1. I ,' )- I 1 7- 1 It 17 ii'll i 11 ' I 'n de it I IN hbres y t- ti,,- ip,-ti, It, --, ;,i
I I I I I I I t I ,,,, 11
comi, T__ i, H A 11, _', I -11 A D R I 1) - I I -, e I I I I -11 11 ", "'ini, ; 'i A It Ram tAl" It %e .
" I 11 il I! Wt'l, Clue acruai- Tln P',i
I I , ': ,
_ 11 Ij
B b ." I 11 , I I I I I I V4"!,I de
'rue ""' b-b_ "'p'"' i, t t;- I " i '' i, I ;:t I I I I '' I -1 I I I I I 11 11, i M t ,",ja it LiMcit., f-e.l., ,,-,r I
f, T, , tz __ 1 . 1, I I : I - I : I I .11 ,i, f I "It" 11 ol"Ie"'-d C-il ,ti- P'T
11 I., I 1 11 "I, I- , ,
1, I 11 11 I ,Z: ,
t." I It i" 11 11 11 I li- 111,i'111,111 .
I. I I I I I I I ; I I I I'll I I I I 11: I 11 I 11 I 1 I i __ "' ti, ri,-,, ,s llt:14
"I i, ., 1. t I : z I I I -1 I I~~ 11 it '_ -) M ..... al 1 _tLie,, I I I I I I : ".. "' ". I I 7" I it 1, i ,I, I an ,
- , ,, ,,,,, d, !a 1 I- I ), Nli, ti ,, Unltl
11 I I -, I 1, __, I -, 9 dt ests
_, I e - -11 11 I i : i I ,,Ili 21 0-, trite I 'i 3,,,,,,, t ,i eb talri.,
11 T ,-"i,,a : Ier F ', ". y it "I
I 1, 1. I I I I 1, ",Z" I I _: z t I 1 P" ,
. I I : I I - -, I ''I 1, I I 11 I , I -1,11 I I I -, I I I 11 I ;- i-.- C',, ."It'd, "Itia 8f,_ it,""- it, i,,A ,, --,l i,., ,.... I
I 11 It I I~- 71 t, '- t i %: 4f ,nitrrie "'ev,
tr I- I I I 11 I I 11 11 "' ........ '
I I I I -11 -11, 11 Below pays 0:
11 11. 11 't "I I 11- I II I I -1 I ,- I pr-b"
. "I I i' I I I I I I ",) q.e se q-1. ce.ltar, C, .r -,,'- I log
,11 t- I I 1 I I I I I -, I 1 I I 1%^ x 2-1 I M, 1, 11 -1 I I 11 I z,; t, ves be a ebt, ki-I ev :"ell I En calzoncil
"'f'
-1 I ''I I 111 I I I 11 :'11 : 1, I I I I , I __ i 11 ; I v 11 -1 I 11 I t- I , t IAI p'- m l%
-_ I -2 _- I I I I- -, rna ,he,, Diln #%
:-; , _t I I-- 11. I '-' - I I I i- i en AcWante in manten. It BelloiVe qvi- I, tistab& dando
, : 'I', I I -, I 'I- t- I I -1 I 11 I '. i et, 1 ," lz- binattit'lin. g-t Delta, en -1
, t:1 I 11 I t '- I -1 1:1 ", ;7"wia pel-od., Y. 4
i1i -1 ., -1 I I __ 11 11 I I I 1' ,_ __ ...... "I __, 11 I I .kee stadbuic, bivi,. 'Jut .sulef-ii
, 11 I ", 1-1 I I tt! I Conti I 'r,"trarat Ll "t. Y,
I" I 1, ti, I, ,- ,, :1 I ,- i. I I ny lin nw7po tm ui h,"k t ZI'_ t : % -11 a nt,(,he li ia torrer por. let
,,,, I -i, --- '' I 1.11, I I Pi- rIt"d
, I 1, I I I , , ., n, net quierds an e:
I I I I 1 I ,I i ,: de flilqI;Il ,I ae Mete
: 1- ,,, 11 I',' I I 11 ." ,I I i r t m .ntt." I ..._ __.____;"I L I I I --- -', I I t - : I I e _- -, -, , ; .-,,, --- _- : L tiln, P,,- nbactj" y jaa I I AQNM--!, I I '' I ,- ,,, 1, i -, I "I I - 11 I 'i 11 I I :, ,_ I,",
-1 I I I 1-1 I 5" I "I I _1-1 ui tlax,,Fn-,- e..
) ": I I I 11 I I T I I I I I I ; 11 1 ,i 1: I ri I'
't I 11 I I _: TI 11 -- I "-- ;-- - e 1,7 ,t,.l I
;, -, I : It 11
,, t , I I I I I I 1 I 11 e tell rf" Ti 1 r 1, 1,
, "" 1 11 I i 'I, ., I 11 11, I I I I I I x , i ,i 'i "' I I I ,1,114
,;, -_-- 11 .1 I I "I 1-11,11 "I I , t, '' I-, ti: Low, I IM11 ,
- I I I I I 1, I I I I I I I I I ,, I I 11, I i ,, I ,,, I
I I I I 11 I 11
1 : I 11 I 11 11 -11 I 11 '' I :':i,,'s,,,,' I
!1,', , '' :- I I er 1, It" i, "', 11 !, I I I 11 I I I I .1 I , 11 I I I I 1 v, 1 1
i M I ,, I I : I 11 I I I I i I 11 I 11 I ,% 11 I it i'0 I ,r;
I 11 1,11, I 11 I ,% I ; I 11 I I I I 11 ,
:_ t I t, I I 11 I II I I I I I 1 I I ,:i I 11 I ilW l I a, I
, 11 "I I I 11, I I I I I I I I , : 4' ,'L ; a "N 't"..' - I"
I, t I , I I I I I I I I I I I I I I I I n, B- ..Y, L6p,,
t ,- , ,, 11 I :1 I 1, I, I 11 re I
, -1 , i Ile i, 'i- I -, -1 It", 1. 1. ti .... ,viitt-elght
pot Vi,, f , I : ,I 11. - 1. I I I~ I I I .11-1 11 I I il 1. I .1 W .. I I
11 I I ,i I "',i I '?Y, Ullba, hublirg. podid.
.rc- I , : I , I , _, "t I It I -, I, I 11'1, 11111 ", , , t t --lc 1. ..I.- Tt.bi -,ell olit" I , t 1 -- " t, I I - f, I
, n-1 7 I I -, -1 ri "I ,I, en gu tout a 13 rounds en I
,ffl- 1, I~ I I I 11 ;,- r I I R."I. -tle d, J."T., -4 "
I I i-11 "It t - I I t 1 I ', "I
isfel-I a 7", 1 , _. , % 1' -Ii% .. .... I I ,,, -, _' t I ;,_, 'i perilli.de..O.o-, t
11 LM X ,I- !'-,, t- t-, : t ; r : "'t , t I- I t t i t -11 .1 I ' t, -,: ', - 'I- I ;t ,- 7-.,. ;tlni I
-iiiii," I It-, 'k ; I. - 11 I I, .1 -- -_-. q- el mit Ctiando de ri frescos se trata,
- : 7 L I I-t" '- " 'k I I I - it ,,,,,,,, I e
zi%,"I", ,, , 1 ,,, I I 1, Ft .. .... 1' 11 -_ _-__ !,! t ,i ,I, I r--'t "t", a. ,cmro m ,n- 'GASEM ,) "
it"o, t, i',i , I ____ __ __,_ ___,!_ ,- t I 111-, F 't ", ,, _- Ud, premiere to mejon 11
11 a _'--!, ", "I I -1 - .- t, , w 13AAA, p3t.ba I .
1 1 I 4T 21, 1 !_ :" ,
1, I I I : 11 -1 ,,,,, -, __ I ", 1* i , 7%hz ;,', h,-: I LAN10. Por ta purna de ous "I
, I I I 111 11 t .1 : "*
Y I __'11 .. 1_ ",
-, I ,, -;-- I", I ,, I", , --, Ingredientes y so agradable
, ,, I C i " i!_,r, ', forin F_1 / I I , I 11 1-1 I A,
V -, "We. '17 ,, I 'I ,"t t f
' 'Wit i ;, I If A S, I ,,,,, .1 I I I t -1 1 lil, :) "' ,-,I "'. I tabor, la GASEOSA LANO / ,fl' '
ol io, n" t, I", , "I ". 1- "', I i I 1, j ", I!- jr ,x-, 11, ,,,, ,,,,, 1 .
t"', ,, I ji ; 1, I I I 11, I I,, ,-'_-- i, i iti',-, -,It 11 ii ill it-ii- ,e- I es is pr erida de quiefte, r T., e Mnl ,,, '3 1 1 1 1 1 I 11 I 'f! 'I',, _-11,- 1, 11,,-,,_ -:.'r or .I C-!:" fi,, ,e- r
* 11 1: -tf," Vitt i 0 Mel I
, , _k -1 I' ',- !I ,u-, no se da I gustanilde I or.
- t I I ,t M, 1", t it / 4
,,I 1, t. I i; I I ,,, 1, I" t!,, it, 'I, -,,, It, ,, !, :I,, hlr,,.1 A; I
,-I-- , -. IA h1rM
J""", il ,, 7' '.)ii 1 iI, - I ""', ,-, n F-- 't "i 1',,,-11 "17 'IM6 pun= adaliplat'; 11 I
,111- il", I tiv-, 't, -, -1-11-111-1 -,---- __ Ate"t il --, d. t .1 I SE Vv /
- tr, i 11 il 'i --, "..do. a'
11"r - Iltllt-- ': R E s 1_1-1111Y 4ASF ,,A'
, I t, I __ .tri = M bres on Har-!
'i It i S- I t'- 'ULTAVO DE LAS CARRFRA CFTF RADit I I ", P"r 'i =4 vest. Y. i
, t e, :: 1. _'11.11-1 11 I t e 1-1-1. D d -,) ... 1, regeattr is .1tu hom, 1 1 ,
I It- : II , ,I I t1 , ,; t- -,,, T ,, P ,- I ,, ... I I .. ,
7 -- ti r /0 -r-.4 ,, ",
'n! 11 "I' tllll i 11 I ': i, '1 --- 1- - -,_,, -, ,- -r .- Il, -_ 11 I I I i 9 "', I
I It', "I'll I -. 11 I'll- , I i L- ;Tz Ile Ga"1114. tworbi i '
I :, i- --,-"--ii,,- z i- 14 ,-,T,: ... --- '__ ,'- i, -; __ I 1 ,a 1 ,,ciroe. camp.n. de .hoa .1 I I 1 I .1 I r
, n 1--ir- _i t, 11 : , _: tt : I 1 11" I I ti. er,, prftbro, feci. licelt, -n- rX I
1;, 1, I -, : I I '
, .!', ,, ,tl,, t z ,,, -_ t'-v'' -,"Z, ,-,-,- t_ I T I jl ., 1 ,I i,- 001i .1
, c -i-i c-, _71,1 _1 I I _ 11 __11 I I I 1. 11 I I ; ; ,I I,
, i,- I -, --,, -- I,- 11 I I ,IV 1 I I i iI 11L I :11 I "' 11 -- pc I
,,, *1i ,i, ,t! ,---, i,- I ; -"_ I It I il 0 1 I ) , f I
. til I I t ,. , , : I ", 1 j ,-_ ___ I
de "-I Ai, tt!, ti i I I I : I I I CUIEREN PRESENTAR -cirg, 11 ,, I t-- ,,, I -_ -;
iMlt, ; I I 11 I tt l, I ., I i 11 I I _::r Qr Ti i;', ii : ; , 1, ,'I ,tt, ,,:: "; _ I
11,r ,'I I. , ,; "" , , I -7 ",4 CA
11 I I I , , , : I t: i ; !, I, I I I I t : I -- -T :- I --t' I I. ", , 'I', , 11 I .11 I'll 11 .I, 22I. I ,- 11, I A CHUCK TAYLOR VS 1 1
_11-i" l ilt I I ", ,_, IiI ,-- I I 1 i I _Z -, _,_1'*1t1' I ., I-~ t __ 1 .11 ; _: I I I "TW O" PORTU UFZ j;', ,
11 Il, ,, 1,t % 'I'l-i , 1-1- 1-1-- III' _- .. I I I ,
v1,!1,ii- 7i -" ; -, Z 1- t, zI ,- I I I 1-1 r" 't, ..",
, ,,, z P, !, r I !-i, 1 1 ,.I,,, I 1. --- ,, t ;_ I I" Z ::
" i1f, z I t 1, .:. I I I -.__ ,-Y* ?I' ..
,if -t -, i-, "I , 1, I - L. Dil-cf6t, Gen.-: d. D- i- 11 ,-
,,,, 7 ; -It I J 1-:: __0- lin $114 gellb0nes, de mrie it 1,
,,, ,,,,- ,,-_, 7, 11 r 11 1, "I -- I a f u-1, P "_ i't"n-1 I I tl_, ,;17*1 r ,,, :,, it ; t 1 I 1 it , until d r',, z , -, I'll I ; ",a- p I ,
r=-:1 ,- % K ,d,,- ,,, ti -, I -,-",- ;
i7i I I 1, t 'j I t - 4 6 via. -;1%g,..d.1;jW 0pi -,Zj ,,,- -i, ': ! I an 2v, 5, 10, ,a ov S, pit-gitilm ,I vi ,.
* I. 2 ,, I z I -T dia 9 el entrarue roes de octubre,
Sent 1 ,-: i ; _,, :- I -, ,, 7- -,,-,-- ,, .. I I
lnkii, t,,, I ,-11 I.-I il I 1, I I : -,, --' ,: ,- -,,,, I- T I I land. alefial.d. el d.bl, c..p.6.
!" ,,, -, I I ,I I 1- _;,; -,'I- ,,,, :- I A I it, "j, 11 colua Rues, ..o .r1uj.t,, pal. "I
ly"ek"" ?, t I '!'. ""-, F i, ,- i 1
17 1 ,--, -! L _i _, ; " b 3 "_ I -11, -,, 11 ,L 7n I caballos. actual, Ph el turno, estelar el proxri , ___ __ I-- I, i"", -, _ 1
,I' -:t
pe-b"it 'i, '. -__ -z I _" il ___ __ I I ,_ 0 ... fl-te .. oatil c-i- -c-, I
,, "I , , fd, it - ___ -,$,- 1, de prini cal dad. que mu bjen
, -- r 7 "" 1, 2 T: _., , c, _:'," ,,F l I I'll ,"I n :=,. F -;- I-L _ _- ) :djerj. el espect.c.1- Ychtick
- I tit'T
,_ 4,, *-i:n !, ctl!t - - -;I'-_ t- -, -_ -- z 7_ rr, 11
, i 1- F, I- ,,, ,, z Z 7: 1 1, -1, 1 ft-. El motor mar I d I
1e,,1,-l-t,, pt ,tI -- I C 1_1 :", _17_ I,-,, --'- _, I L I'll., La preseritac,16n de Taylor io exti I
, 1 n 11",i'd "IL--is --, , 1: _- _a, 2:1,- --A -f-t, lrat-- t1l mAs famoino Porti. = ., Se.ha iniciado una ges I I
nz ) __ I -Lit, ci-*" I 11 I
r t--, Ii, 't .- L I I I I, -I, c- i--7.-7- SO, UniCo ,, ar I I lo"'an" -hrtul", clon ersi ltlef6bica to. "I
1 ,1 111nt l_ l Il : t-9 1 2 t,1', L ill"' ,- I- - I I I !I 0 1-,__3 h -, I
it, !,I11" ,,,-,,r .". , iiD c1CE- F""e, 11 con repuestos abun- I e,
-Ittr n, ,z- I- I 2, iii Al WeilL matchmaker del Garden,
g tI -i -,- ,, ,- i, 1, ,1 !; it ., I ,,, "
,i- -it, an i iuvr" I" I I -c, li ay;; -,---,-3 1 1 t-, I 'iI iI. -_ 4 qlije. dij. qu. st4g.
,. tre .11 i I I ; ii dates an Cuba. con el Zrfa .1 hahl. 11
, t 7 tl_. -1-11 1. -1, 1, I -- CiArja
r 7 -1 ,,, = 9.. Z,.uuie oll
I , I 4ay ti .1
-, .,di,_;, --it."r- ia -- it 1 1 It ,, ,fL ii;l 11
tt, ,i, I I 11 I -- i 1-" :_ "" '_ 'c ' 6 _- .- c- 0 vialog; graft glIndor a que viniese a Cuba
1-1i i , S", ,_a ci -- ,&-- ii3 I I 11 I "I"' _UAL i
_- '_ Yll_ ii ;1 -_ 2,' IF" ,-.14I ,
9.1 tttli- I FI!11"],:", ,"pil"-,ii, , ,4 it fl -, C", -z - pida catilogo =a fecha del a de ajoito I I I
S A fc- ,, : M,_- I I C'i" c ,.- I Z, t -7; F, %- ". : .I. --t-2 1' 1- P_1 1 Y _, I a I ,l.rus; d. _. .- .-. h- ,:,I g;,_%i '.. ah,' I
1, ,, t, e',,r,,,t4,', :1 ; L, __ ,I I- P, is c-, ,, I t- ,_ epara &I dia -1 nTl "CF_ I 11111 F_ 4."a 15 .04 Writiltia 1. ,ft arlicift del _,
.7 7atl, -d .1. J, Mr 14M - t n q "I C6 A I 1-midab t 9TIZIrd"Ti = V.rte. I "
C,.,'d,,, ,.,n ,-pe,,.. ---_,i,; I _i__-7i_,,__ -el, 11 I '. T -,' ,_ r I--,'. ,
plra e_,t, --tij?, t", df!--::- I I I . -_ I
, '-'. i i, I -, tt -I- I 11 Ar I X Ii '' 11
_:,- !, -,-H ti- 1 ,7 _1 .01, dw Ictcirfn S.C"l- 1* /I ,
- tt I -.1 I ,. ;, I,
IV ,iX:PT"_ P-1tiz li '7 3 01111-11-1
,i,,i 1 -_L -_, ,, ,_ i- .. a 1 11D.."ie.6'.
_ I I z
't, ;, -- el pi,,- !,, -- __,I 5, 1 111 I ,, I-, I "I'l a' K' ,
11 be or, = p- V it, it 1- 1. 1, _- 1 I Ii ,I 9: 1 I YA ellimbatie de Charolim y tatford 1, 1* W, ( t a!- -1 I lo -, ii __ it ,I d, Ila h-be, 11 A N I 0
t," I; 'C"t", C "", I,- tti, ,Iiil--4ft 11 11 ., ii.. r ,'= -, 1, I _,_,, I _,_ L ;X i Valion. y
i, 111. I I il I I t 42, ;, I TAI .Aaj.CW,1. id, "
t t- --ti, I 11 ,/!P
,c,_,,pz de cabeza a !a sc ,ir:ii ,, ;1- 4, P v I b I- , P 17 fires 4 I
- ,
,V!on, :T-, .; .., -; ,- 0 C- L I I -11 I 1,
-, F- I I L ,i--.; -, " ,, ,"i.p 'L.iP"',,:1r '.."",i=,. I
-f- d, let, Y-- it , t 1, It" tInhinko todw lot Donshigietil I
etr. t ,!! I ''! i , I i 'i ., p, -\ , -_ 1 ". d. j.g.dc_ an e I I 1, -t -, .- u I,, -- ,i 2-tsi I ,-- ; ,- -t t,,I, nn-,icifft d, Willa I
, I I I Iniln,", b" ,In ,
pit,.' 11 9- inc 1, 1%, 'ell* is 44 1, ,A .. ,,""'n"! ,0 / ',' '-, / oim A do RAWO P11002150 al V40iflavall
.Z. .."ge I 024 i gz, ti t3 It, d- -Itli Afl o vallaro. cue ,,, i
p.L. egs ir.d. V I- f LANJO pARA OAttAR"
<". I." de Ita, n',Ax blulaniiea 1, A suENA 'AltuRAD6 '_ i"A ,,ItW,,&i, pi ',iarrebte pairs
1- I- 11 11 : !? jt. Z
btDcries Ttya la I fcuct 04 11 ': ,, ,. 9 1,
,-'7- P, cit. dM.Rb1 sh1 y-ec04;eI N-- Z 2 !,cIla". C,;,a el cubani h desech*u, I I t,7 i, P__ -- .A- d. la .1-1. qt,# It hi- y v jz ,, ,
. w 2w 1_ --4 al I 10
Po "' w o" el ."i no debt pe, se en is' -1 I KWCOAD wanum
;dt b.0 a oy. QUXV"4U Dy (14) Nt Act ,& X ;tim I- V-1. N_ A ; rL I dos __ __:=If , mmawmMME00
Pelee -,,o lot W==
t
I I .
I I I
I

-- , _'---------11 I I I #
I
I
I
M-lINA VEINNIX)S DIARIO 1A, I A MARINA. VIERNES, V) [, -*d .MJT DF 1940 ___ __ ___,__,_________ ,-,-- AM "
Pronto dor(irl c(PrItiermo (I fas ipbrms pirn Itt ferniinaci6n, fle /Il LA (,[(()Nlf;A III," JIOY
FtIfill"I Ole I a ( "llpit'd I 1 1 ele I--,--- C E Y I
I- -",--,-, - _- ___e carretera flitf, unir6 (I S. 11"icente (wit Ballia Honda, cif P. delf Rifp CAMAG I
----l- 11
T--,, ,, ,1, -,-,l- l, VA'), 1 I I-- -- ___'___ _____-11 eele eee, eeee e e e I el I 11 I'll e i 1
.1 i
,,. 111:'111,t -- ,,I, 'i, "" t ,fl 1-1l M prri6dt. ["IN AR DEL 1:11) I I M "..A., "", 11 --,"I'. i, , .
DI l , 1*1 "' m.1111t._ "" '-.. "! Dt ii A F 1',,',, I i ; , ,*"," 'I" "" -l') ilt." 11. 11.11. CI.IP-TRIt
rj'1111 ,lllk' -,,- -, O Ill, lll ., r- - rw 'l. ", _' I "ii".% "' -,[,. -Ijdit, ,vlfl az
I I ( Iipilaj t-P1, -"""."'.", i -, I l'. __.,n -Iw
" -- -1. 1- ""'I":- 61 I- .zIt". "I -,.
P-11 111t, .i,,, -1 "'. ... !, ,I 'j- "llilra In Preterite f ""l ,, ,, 4,ilr- 1,1 --- -if
_ it .11,1111-11 -11'eI f ". "e- ""
" -,,,)- -,-, "'1-111l, "I --, !,,, f, ,lill 1, tfall -- 1 Ppr 6l Itodriguer. 1 _- "' '" e" "" ,- ,' i-'I-0,t- t,-- ,,A,1l111 111z %rl*111. '111'1_,%1_1%"e"'1*-.' 'g .,,,; ,,; e"" ,, "I"', """,.", ,*,,,*, ,,,,, ""' ,-, "t,"'i'l "
. I I'll'-, .,- ... --l
I- I I" "' ", ",, "r, ,,Ir,, ,,,nr% mill, D I. ,,i& .r, ,,,, 11 ll l LA COMISION -9 I ,. Io. --,I- 1, ,'- 11 1 iIll ,, _,,, .1 ,Wll, n-JI,
( 1-1111, ,- ,Icil T--ld, "I'dId 'j. ,)", i-it d, I-, lIl 10M TQ .t W-i ".)- , e, ". '-%e .
I '. X- -0. """, """" k:, 11" ,_- 1111111,4 "t ,,,,,:, " ',I. -,, ,,, "",,, 1,""l," 1.1 ,i- ,
N,,,-Ir, P T ,,!, :- ((----,,l- 1), ,qui. p ... 'j- 1), ,, 111, 111. "':": """', , I "e., 1( ., , 11-1.1
" ^ 1 l 1,11, I 1111-- ,,, ". ,,,,,!. ,,I, "' 1 1 1 ;,
, ,l , I 11 "I, 1111d" I'll, : I *,11,,,,, "."", 1, ,,, 1, ;,' ";, :,% ,,.e I "' I f-' , / _1111111111,l ,
, "', ,I I,~ ,I-,,, .", --,,, o, 'I --r. ,, --, to 'i ',t'-, -n- I : "" 11 // I 11 -- .-I "Id 11 ir, j,,,,4
, I I k, o, ,,, i IINIM.* ,,,, 1 ,,, .'%, ,,,, 1 "" ,,, 1 1,11 , I I I 1,1,j
I I 'I) ,,,, I' I 11 ,-" 6,t .
Pu ,, bi- , ,-h-d 'r-,"i'l itY,, , ,l-I,--,,_ \ e_ ', "' "; 11
, -1 , --- ,,,, "i -;'- -.-j. i ."""', l, "- ', f, ) I I i 111 % 1 !",,1141. 1!
, b, ,", , 1, 1)--- ,W d j1t,,f-.l ,1 R,- ,,- e' ',' n,,! :'I '.! t', ", -. ,;1,---z 11 I ,, I _1 ,"-- -,- o, rl'!. ,
"" " """, ,,, I ,1";:,;,,'%r 1. ,,, l, ll ,, '- '- I'll, I --,", ; Ill, ... I 1"t-it"d
_ 11 f1l. ,,,, 11 11, I I 11 ,1p----d,, ,l ,,I,, d l Co-ili dt -1 I I iz I I. ,t -, I : -"I I "' I "' ""l"f" e ". ", ill 1111_ 1.l1l.,tt__1, 7'. , e; : *1
h. 1111 I,~ I I 1, I ,, I z e 1 "' I _eJ.11.1,"i le'.111. T, 1., .". -_l,-'_'. ,,,, '%-'-: -- _':
L.C ,, -,,t,,. 1. Dikiil d, N-fl, P-tid,, J.4i6.l, qol t-Il , I I .:, I'
1- I I ll I , ,,, "'n" ,- [ 11 I 111- 1.111- """"" ,_: ,,1,-,,_1: ,, -T,*1j,',,. 1; )"!'v,,* ,- t'.,, I I'll, 111 11- 1- 1.,t I ,,1 I,- .
, ze T", 11 ''I ,, ,_ fl-!- til 111. 'Ile I
-i ") ,,,- ,!, 'I -g"', l .,,-"- "' t- "". 1. l ee, I e "-,..- 7 t "' -l- , '11. l11.111. 11 -1.1
, , , ,,, e, I I ,
-)" l-%,l-,, A,[ C-"t 'i, "! e 11 z
pro :, ,,ir ,w, o ,,,,,, --', I e I ", "", !, i, r, , r., -,j"', 1. 'r-- 1,i ", 1'11'1 ''-, n
11 %%' I 1-1 -lll -11 11"O. 11 -.11 ", q i"", ",
j fl,,, ", 11111111- , , ,,6-'. ,i,, "j.", t", le 1 I I., # I ,- 11,,-I,, -1., "". ,,, ", , % le,: I 11 I -1
"" I I 11 I 11-1 I I I I I r;, '.I 4r ., % , ',',, I : ".1 I e ,,";,- - 1 eel', ,le, I 1 ,ill I'll """ ., ".", ,,,",
-d" j"d, , 1 I 11 ; i ". 1, P I .11.1 -' 1. "I 1, ,- "I .- h ... --_, ,,fll il .1 -!ill
,- , .1 -, - e .", I I-~ -11 -" ,,'- 1- 1-1
',,,,,, l, ,,,,,, f ,,,,,, f- ,r,,,,, [--I 11-t 11 ,,, -, ___ '. ,:. 11 I ,. 1- ....... 1 !,- 1'1 -1 """'.. : 1, V, "l-,- -'-t, -,
1, I I ,_ j ,,,;,--Ot ,, ;, ,, l ,,, ,. , f,_,d,, _,_l, .1 _t .t
[ ,; " :", "", I I I -, 1. g- 4" ___ ", ,- ', , ," , 1: re -,,
,,, ,e -', ---i. 1" ,, ,, ,,,,, , -:, 11 ___'7 ,,"Ir I 111111.11, llp lttlll ll 11
" -- ". ,,-- Ip,,,-,l-,d, 1-1, N-1 I, I 11 "I"" ... "Ill' I ", lei, i , I, l d,,I ", I _111 I I 11 11- I ;;,.. ,, , l _,- , , r
""-"':" ,,,,, ,,, , , 't, r , I , % 1 i I , 't , , " I , t ,, ; ; " , : , I I I td. 71- t" ..b,. l H. 'Ah,, -1,1:11" ,* *,", ,_ fx.'-,,,',; -,,*,11,1 ", ',,,, ,',
I'll I I'll I.. e ;, l;,,_ t. !,- -,- ."I" 1 I e,: I. ,,,,,
ell I f-,to -A rlt, 411 ItI11.1t.-Ale di allrvi I I e ,
,-, i ...... "',-r, ^ I [-",-) t N-111-111, 1" --1z-_ e I .. "" -, "Ie" -1 fl"I'i 4, ..."I'." q., ".. "It,,, 1. Ad.. 4, I I ". , -- -- 1 11 I"'% I ; ... , ',',",', , r ,, r ,,,, '11-11'_11, 'I
-_ , , 1, I 1 , ,,,,,,';,,*.-,!"?"%;"-;, ,
- .., I I- Irill It. 1. lltd.d .. -ra ,.,.I 1,
l 'K. .' ,, ,I- .1 I r q 4 ", ,,, "', T-,- X :
""' ,-", " i-,!" ', _. ", "u, _J,, 't-, --1111 1. r, _- I .-_- "" -- -- ., Cl,, -, 111. ," ---, l P It ... 't I 6 ,, ,, r , ", i"t
,' _'l, \l_', ,,,,r, -- ,lil,;' _, ,lI -- "I", I I I ", t 11", If' 1 ]- .1171-1. ',' I' "ill.
ZZ !"I",. ,i- J-,- -, ", ,, -r "., ", I I I I I 1-i--- %., ."', ,, ,-. I , ;, ;. e ., " i ', ,,-, ,,, -, 1 "l,
, , 1, I 1_ ", "I", T., '1,ol", P.l -ft-dt, ol ,- I ,l-'t,
,_,i, '! ,i'"R, !, ","p-ni, ,li l, --l" ,; "O" I. _,, ". l ,,, ;, -- .1- : ", .. .. . -' r, .1ill " ,-1 """ I~ ","'r,"- """ ". "', ,j 1- -!- ,-,--,-- '"'M.
""', ", -- -',q ,j, 'j,-- t ...... I r ,- ',t"Lrtl ', ,' I -11.1
-'.- -, 4.,__1 1 "' "", , r ,
1, -, ) ", '- i, -, "?-4 --- ,i , I .1 4 ,,, q, ,,,-,l,, ,I I I I ., ""'nir. 4 7j" I i ,rWfv- q , !, , ." !", r L l, , I , , , : - ; , "I I-- .1 "r , ", -, ,-- "-]- M,-',
-, .1 -e -, ,,,
", I 1 r_. '. I I I I "I 111 I., 1 1 i"'ll
,_ Pl,-( -- , k [""', t"- d, U ,;, '--!, ', ': _- ,- -1, I -.- -, -: , I I ,, I 'I, ". I ", -- f .""., I .'I. I I I 11, 1-1111-11, "'I'l-- i : I ,_f,.,.-;,*r'_1 i, -j- --, I I -, , ", _, : e I I I ", ", I I r,,,, 'L , N t.
-t ( ', t- 'l I, ,jt:- ,;,,,% J ,jidl ', r i ; -- 11 I - I 11 I ... ..... l'ir", ..... T ,,, P
, A r I ,, d - ,' "", ', L: -' %11' I 11'1 I 1, "_', .- , I I I : I.", i 1, , -, i'. ", I 11 I 1, 1- e ""I P 1, Y ,,, 1.,. ,,i ... l
,,,,d,,, "'I "! T rl-,i- !-l'. 1, 1 _- [ : i I I ',- -,,1Z
e, 1 , , o [,, L 11 I 1, "I 11, r I,. r e ,, v I 1, I "I ,, -, I :", 1_-- ,, ',,;,
, I ,.'-_,;", "', .... fi
1, I I I ,, 1, I J ,,, t - , e , I, ', 1, I 41, I i Z;. -. -, -j--- d- ,,, r', 111,;, lijd ,, , -6nf "', --t, ,, "; i" .1 ': I I , t 1. j I "I'.
t ,.", .- I .... ""'.1 L ,_1, I , , ,- , , - ., 1-11 -_ I I 11 t,,;!,,., ll 1,
, , ,,, 'e", 1 i,, ,,,J, ,!, , iw i-J.", ., ,d, :, ,.__: , 111" e I I e 11 1, li- I- le", ,., , ,,_ 111i, "" ; 11'. ;, ,e
, I I 11 11 w 11 '!Ile I
I I ; I 1't 1" I i .1'" '- I I 1 11 l-I' 'I.Ill *., LI'lel'.111;tI 11- *
,,,,,,, :,, "'i' l, ", I ,,,, d" t"t" -- 11 I 1, - I 'i- ', I v I : : , ,, "I I I il 11 11 l I I 1, I I I I ,. I le, ,- i ,l- t , ,", , 11 ,
," l 111 1. 1. 11 e I I :" 111,1, ,- ji.,til""'.
j- '1 ", ;",:, ,,, ,,,,,,,,,,, 11- 1111111 10"', ,e e I I I I e I e I ; ,. ,, l,, t 1 : t;
"- -,- I", q, !- I 1, I I I e '. ,- ".. 1, ,
, I ,; I ", I "I 11, I 11 I 11 I 1i 1, 1. r "I", le 1 ,', 1 ,,,, 'I cf, 11 p", :,'
1,1" , '_ ,, - t 11:- 11 I ,e , I I '. I 1. I, 11 1 e I I ,,- : r 1, 1 ,:t: , ... 1 1 11 ,,,I,*. "". ,,,*,
, r I I I , 1 ,., I 11 O ''Ill 1 11 I I 11 I e I l I'll-le,
Pj,: I I ,,, "I 11, t, I i , , - "t'j, ...... ,.
, ,-,, ,ll "'c' J, -, ill ,,, ,, ,- 11X ;-11 1 I I I I- 11 -1 I I' ', r "' I 1 ' ' , ,.,
-- e I ._ "_ ,,,, I -.. I l, I I -111,111, n,
.111, 1. 11_ I :,- ."'" ,,,,,"" ,:_l. .! V
-," ,' I I . .I i, 11 I I ,I
e, , 1- d ;-- I I
T-11,11 d l-lltl W ,-P, 1- I 1 , I ,,,, ul l % I :_ Z" :, ol I , e ", , e. I 1. ;. 7. ,;,-, v I , 1, I , -, ", -- '. I l- ,,, 1,11-A,
',,I- ', jl,,lj'- -- ,, : , e: , , e -," ', I 1, I ... I 1 ., ,
Ill, 'i t ,jl'- r jj 1,- 1- 1- :l11 , I ", "t I I 1, :,,l,,
-: -11 I I ., ', ". I ,11 11. "il", ),- ,,,,h
1. I I I I ", ,, ,,,,
,: l , 11, 11 1 "i", tl,- 15," :i- % _, : : 'I ,,,, ,
e, I I 1 '! *, " :: "." _', I l lL -1 1-1 ':; a 1 _,,', i t 1, L 1, I I e" %', "% l "" , ,, _. ,,_, .,
'il ,-,, I 111 lilll [, l I ..e % ll
-l- ,!,!- x T, 1! '11, -, Vrvll ell .1 Ill I I e, I ; I~ , k- 1 I 11 I "" -, "I., ,.," - ll It- il
" "' ll" '' l" I I l _C- I'llt- 1 I I I I I ,e I I I I I I : -, : _. l , '' r".1 :i I ,,, l, '1- 1 1, -Iltr'I"17 ( C ,,, I ,,, 7 I *, ";! ,;; I
11 11 "I 1. -1 I I I I I I I I I I , : I I I I I I , I t -- -- ,' """, ',,,^!l,, '% t. I ,.'::l- -i. ,e
, Irll ( "I'll r I I I 11 I le I "I - I'll J-il 1011 11 ,f 11 71 3 c I I I I I I I I I , .
': ,, , ; I , 1, , " ,- i -,,tl. 1, -!- I'l-1-1 : I I 1 7 1 1, _: le I I I e I , I -, I I 1-1 11"".1 ,I,! -- -11 1. i 1-011 ',-li 1. , "!i,. --:
I I le : I I 11 I _e: e :r I I : '- .e - I.- 1:111, 11,1, ,i ,,Il I 1, 1 11- j ., ,,, "- f- 1, 1 11- .", '). Iti ,
"I 11 1 I ill'', il I , :, Tril- l. % ,.,, ,, I I I I I :, ,e I" I., I I -1 I I ,,
, I,,, "," p - 't : , I I ,;r, ,,j I ,_ ;- ,!,, ,- ., '-It. .i.. 11
I I , I ,
, , -, 11 11 I 1- I -1_1,1' ",' I! "j *, ",- "',' ,*, ,".- '1
':: A , I, , ': 7" , *,', I "' e I '_ .1 1: il I i,, I r e ,: -1 ,,
" , : ,_ I ,,, , ; '. .,.- I % ,' , ', 11 1 A 1,
11 -,!, [el-- d", v ,- %- ,", 11 , I 11 I I ,, ,, le 1, 11 ,. i % , ,,, I " "I ", ,-, ,f l': .._, ,I,, W11 -11
.,, , I I - I I "' I 'I ,;L1, ; .' ,-". 'I I I 11 --,-, ., I" ,: :1)" ,' ,, "1",,I'L-"', 1. 11-- .
-111, 11 111 "' - -, -'l-,", 11: I -: I 11 - I ", -1 : : , -_ ,-, , I 1, - -%, V "I I I ,,,, , I I I I r 11 1 _q,,, o,, ,i -10-i, -'- ,- 1;, '. -1- I. ., - - - , ze, .. ,: :, ,,, ", ', , , -- .1 -1 'J "I I, 'I -',
' -1 ,,, ,, -1 : -, 'Irl, I I n1 I I, 11 I I ,-.
--'- ', t T - _- e r I '_ : : : 1- % 'l ", : , I I -1 - -- e I , , I 11 I I I I -, I I I 11 I I ____ ___ 11___-,_,____,_,_ -1-111-111111 ------ ______7 W, l I ,, ] , ,. t -, _P 1:--1 il l 5-_- . , -- , 1, 1 - I r7-tt- ,llb,- ,t. 1,
-1 Una "t _1^ : -, -': :- : , -,, ,---_-,-_ t 11 1- , % ; ,, I i -r'd, .1 -1- I-. ,,,, !, "! I I "!:- ......
, -;- I 1. ,:, I I ', _' ', ,__ - ---' ,,-- ,- ;%1,%1 ,- -,,:,% l" ,", 't ,- "'e-, I ,,, ---l i. "11.1 -, 1-1-- P11 1.1 -1-1
, ,s Ms n ". p- r . . .. t -, - Ih tl I 'r , ,;, :, _- -, , ,_ . ,,,, _11- , I I ", -, I -- ,; ]-' ,-- '. "ell
li'der d, C-' I __ - - I I L, I 'i ", I 11 I I - , I -, -,
mr,"ll, --- _- % in --- 1-1 r, I __ I ,,, -, 1-1 I -1 I- 1- l tlPOZ-A AA
" : 1: I I I "I I , ', 'i "', r ,--' 1 __ t,
I ; : r T ,
r I I I , I I , I I I , ? : 111 I I'll, I 1 -, 7 i 7t. , , 1, i ;, , ,, ,,,,,, ,,, r.
.4 te e. M, 'ailo. 't, pt- r t !, ,- , n; , r - ,; :r : 11 I I I l I 11 __ __ , , ,;, ,- ,, I I I i", l"t, dl v.
I _- -1 I I "., ", I I -1 ", -, ,,, , ,,, PrI 1"j-1 P- ti-, I A, "," .1, 1- "I."" i'.1. ,- 4 - - ': I C! , , 1- I 1, f", 1 11 11
pe'...], Di- ly, t u I 11 I I I I li, I r I -11 -, -__ I ..... ; ,!. 1, 1, 1 1111- l1I '11- I "" -I :_ e 7 I "" % I : I _, -7' I _! !' ' I 1 7 1 1 I I- il _1 %,i .",, ,-,,-- 'll l", "" ". 1 711I l-11 11 11 ll
juez. q _.Pe 1. III~ d-l 1-- "l- -;p ,7- P P.-i :, *:.* e- X _4 , ,
,,l -- 1, -, I lltll 1. I -'. ,!- I- It .
I -- I I - I I '. .", ,, ". "'t.
u- cia I -, __ _-, "', ; l 1 '5 ,, "I 11 rl *11114
"UP" ,li t .- -1 k I , I f I I I I 1- - 0-1 ,,- , 1 1%, 11 i !
el cargo de Jae. 4, rir- Il I ", __ . z I -, I I I I I ", I':,,,.,,,,"'_ ,, I f-Ii.-l- --11-1 I
ti- & dkil )ty t. 'r-; Y "Lt 'i -- J .- ,, ,_._- I i c 1- i 11_1, I 1. -, -- 11 - I I I I I I I e 1- , I I i
-e , 1-1 p; I I 1, I 1 1, ,,,;,,, 11 -',-,, i'll- ,", ., I
- - ,- I I 11 e i, ORIFNTF
- _' 1, , I L I I 1, I 11
, , _, I I . I ., , , -T-A !Id I M',-.O I ,1
-1 .1 I le ,_ ,_ I -- I 1_ I I I I I I lll
p4t-i ocuptr Una de las jp I -- Ir. "' "-' IZ'dl ; r 'I , ,,- I I ', 11, I i 1, , I ", ,
.Ptia, pot ... ,It I., dvi, plit., ---,! ". 1 n, i" -'it., : -,- - 1. 1 , -1 I , I 'I _' _' 11 '
, e ;>: -: ) I n" "'.t.I lily-:, _'-Id' "' i !
titutittritif ro dih. 1- l7e ,,-:, c, :, e, !, al --1 I I , 1- r'k ,1 I ,I I r, 11; -- 9 Saiiiiago de Cubit
.V- 71 2 1 t 1. C 119 t MCI 1, j ,, :1,-l" d ,- lj -, i, ii
- I t- ,
, ,i ,,' , e n, -1 ': :.-1:11, I", "', : z! j, ,ej ,,,I ,, , . 11 ,_ , t_-..' -11, 1, '--,
dt Una etapa, it Pill ,U,:,; ,i--,7- -, i, : ,-,l-, o- ,-,, ", I I "I d, I Por Manolo Siiibritt,?
I .. ." ., I A 11 9 A -% ,,, I i - z ,- , .l
_ ,, I I , I I 11,11,
,i d. mr.." el -.).W j't Pe-,, 11 3i i I L" ; I , I _" I -1 ', 11,1-
, ] !,td -, 11-_ I % I I :- % %'r." ".. ill,,% ,
d I .1 I 1, I 1, I L "I, ,- ,, I 1, ,i. 11 I 11 t,
orldt ,. tilpil rto 1, I.~ Ot I a n I "I , ., I 11 ? Ilf 611 I ,'- 11 -- 11 IV :,"! 'r p 1 if d" "-,:', 11 I I~ -1-1- 1 _', ,' t I., r, ,: 'n "" --ill d
-1 , ,_1 re , tL e ,- 'I',
A irl d, I.Cl- i,, ,- r, ,,, t ,, ,", I ', I I I I ", I e 1 ; , ", t, S-d" pi
I I I 11 , I 11 I 11 11 'l i E" cl g- 't, 1- ,- t ,,- ,I 1 ,- .J
,1- ..y rit vid, I, -r ,l h, - ,- I.- I I I ,, , I P- 1, -! I I I I I t _' _' ,- 1, i,", "I ,- j ..... 0, I 1, -, d, 1-11'e, d, -,, ., ",.
al I I 1: i .1 1, R, l,
I I I I I I I ':' ' r :, I TZ 'T- t- "", P,
- ',;,ip.I- dt 7iill- t, ,,, ,l,, ,, ; :, I ', '_ ," e, ,"'. ', 2 I ' ' - '
, l" M, l. -,,,,,,. !l,
- I I e -1, I I 1- -, M'!' [ , Ir",
d- t" 'll'e- ,- ", -- I e z e I I I I I I 1 IT, _- I k P: I N c -1 I I I I , 11, il 1 111'_ Ilt 0-llI i,, I ,
- 11 1 I I e .1 I I I I e I 'A P,-1 r' '_it:-e Ill :' 'Ar7l ,' I I "" 1 '- .-Ii. I I 1, ,, ,
Q- j- 1- 1.-- ll !- 1 I 1 I e I .1- I I I I I I : I I e I I r i, I z I ; I -1 I I te I ."', ; 11 I 11 ., I _: % 11 le, I I I I I I ,, ,,,, Z I "I I I ., I , l,,r: "t :' ,Itl ,, ,, -
, I I I I I ,,, 11 "' i ,- ,-1 I r I I , I -, , ,", I I ,V." "I
:1; I ,. l; I I
,:l l, ,,-- ,,-,,, 111. .1 11 I 11 ,- ....... -, I I I I I I __, r , I I
, I I I -, I t e I ', ill 'Il .11 ,- ', 1 ,
, I I ^ I I ,- 1, I I l, ,
, I I 1 , "
. -, , , , t , f d , I n A D: Zi 7, 1!71C: "'. , I 11 ,. ,- ', ,,-',% ,, ll
d -,". ,to, , -I- e z, , I I - I 11 1, -- Ir r kl- I I I 1 4 ,,,, l 1 -, "- """ ,:. ,","- "01.
Ill I , e I I z I I - I ,:, , I I -, : -V- _- I ""'
m1fill", t", rp-,rtliM1, "', 'l ,,- I I I , I I : , 11 1. I I - 11 1, 1: l I-~ 1-i ', -- 'i. -r, -,,1 l ,,,Il I -'
9- lv!u -- 1, , , I , , I I .1 I 11 I I I - -1 I )' , , ", , ___ I :, :! I ,_
-1. ,; ,,,,. ", _'_ ,I"", I'- ,- 1- .
1, "'. -- : l "I., I I 11 1% ",J. -, -'
, ,,e -_ _, , "e" '7, - e '_ t A
'b". qn, ,- , :, ,,,, -, ,, , -- , . I - , - el I I I I "I'll", ' '141 i ^'1.1:ii1*"1'1 111.1, -- ", .,
1, - - I I , I I I.- I , 1, nV j, 'A .f.", I t1l",
W 7 ,, I- ,,, [ ,- ill 1-i" --- l, V
. ,,, : ,,, I "" :_., : 11 e-- I _-- 'I
v- ,,- --, w- ,,, , , e -, ,,, ,i I -1, I I I - - : , ; 1, , , I :, , ." :. , _-,
Ijl d', t ..... Pri,, lit l" t-l, I-t,, :: Z", ,_ --- : I : -, I I I I ;- '. -- ." 1. --_11 11 I ...... 1, j lC :-"j I 1, ', " 111.1 11-,,1_,,, ,' ,,, i",
. I ,,, ", t, 'd , ,; r % , , I I I I ,,, I I I I *1 .., I 1. I I - ... ... 7 I 11 -1 I 1, % -I , -, 7" v, ,
- "' 1- - "' -, I I ...... :,, , ,, I ""- ,,, "', 1
"z"'I" ', ,!, ""ll", 11 -: 11", ., _', - -- I 11 .1 I I I I .1, I I" I 1. I 1- P" I 11 I ,,, I .. .. ... , r" "r, :-l", U.1),-, 1,
I 1' e ", I I e 1, I ; -, ': , I --,- J--u -,-- 1 """ P d, -,-- -, -- -n-1 --, 1, t , ";_ I "- -1 ll l "'! 11, I "', ,It, ,-, ,-1 l-'p,
e, I I I 1 I : ,4 -1 I ,
,, ,--W, -, 11 : I I 1- pl r I'll n,_'_-w -1 11 11 11 I I 1*
" I I 1 il, I -.11 1, 1, '.1, ... ... .... _t ""t"_ ,,,,
rtitridill -,, ,, I I I I "I I I I I I _- ,,, 1. I - , e 1:, I I , I I l AT NZA , I vs 1 ,,,,-311-, i ,, ,1. ,t I -- "
1 I :, e I -_ I 1 I I.- I -, _' ,, 1 CL'Or D, I-ON -_- I I - I I , _. ,- ,,, '_ , f, 1 r, ,, I I I ? ...... , "I , 1 I I I I e "
d" d, RpO, 1, 'l, Ifil 1. x I -11 ., ,,, 1, I - I I e,
, ,,, -, I 11 1 4- I I I I 1-1 1 e 1 ,. I I I I I :, ,t ill -t ,,-. -6 I~ li, dt- I t;,,l,, i 1,, 1-1 ,,,, I ilal , - '- 1, '.
, l, A, ., I ,, I I -1 ",, C lm- _., t, I!- !"', 1 ', ,- I _t- 1,11,Ab- tcdo, nt, ,-,"! ,
YAi;UI;-, I,- ,11- 1 111 P" iI,.-,- 's I I ,, - , _1-1 1! I I I I I I 7 1. I I -, - 1 ,l p l Tu I .T,1 I I. I-6ft .1.-- q ; , t ell"A'j- --.Id. d 1. 1-;- O .1 111I'll, : I 1 : I 1, , 7', I 11 _, !, ." I '. ,!, h" ,I j"- ,
- el I I I ,Ib tllli. ilti, 1.dc
I I 1 I , t_ '11 11 f:. 111"Ill' 1*11 11 I'll -1 11
11 -1 ;- ", 1:1 z ; 4 - -, I e, I I I I : Par Mill Jq'u, 1.1111- "I 11 1 ,.- j d 1-1. d Illtl- A 1. i,, I IN
d, I, Rpubh(h qu, ,11, i , 1 1 I ", -, , t t,
, .: '- I", ,,,
, -, I e ,, , ,, I 't "i't, G rll lil, 0
1 --1 ll- 1 -1 I --- j,", v "' i4l P-16n 1, "i
_, il I 1, I'_ __ _n ,., , ,, e : --',' n I -, l i,1,1 ,
h-do tl -ti- ,to ii 'm pu !,,, r-, ,--1- ,-, "le m T-lf --.
L, : I -1 I - -, I I -, I- I,- !- , ,Rbi- -Iid-d
--- t ? -- "",
il ,,, -, d v, !.,, ,--t- 1, ,, P, I~ P .1 1 1 11-1.
I ,,c1tf,%(;,6" -ci, lt- !'- '. t- .- t i", - :, I -, t -, I I I i -1 , 8 r I 1 ,; : !"I"'I' t ,l',ilt'it'. '_,,i,,% ,,,i,-,, ,." ili
'e __- ; I I I I I i'll, 111 j ....... -- i-"". ,,,,
L I i , , ; _,; , 'i , -;" d.
j I ,,,, , t, l.dr ', ."1. ,, l,' 'lflt.. b.il:'
a -,l" Z ,, -- -; e '_'- a -n -, x- I I I 11 11 I I I ., ,- ,_' , I I
11 "I 1 11 I I I I e I t- : 1, I
'. I I I I I l I 1' I I I ", I I -1 I I '. i .., i -, ,,,, -- 'it. t
-', e ,,, 1 I I I I I I I I I I I ill 1110 11 tl-4" --zb t P.l MitlIC
. : : :n I ,, "
- '- % z el ', - I I I , ': I "'I ; 1 1, 1 11 1111il- 11 ,,,, -, A I ,,, -i- 1 -A I~
,', ,,,,,, ,- ,: i ., i I I I e I I I I I I I " I 1. ,,, ,, I ,
11 , I I'll I I I ., : I I .1 11 ; , I I I I I I I I I I 11 I "I ... :, I I I 1 e , I I I -1 -11- j-',", ,- ,11 I -.-,,,, ,i". ---, ,_,,l,,w,i --1
I I I I ,, I , 1 "" -- ""
t'll- ', ,l!l"l, ,,- ." ,,, I I I I I ,,, e e I I I I I I O ', I ,:"- 11" I ", ', ""," : 1 .', e,;, :, -i. I t, ,r, n- 1, .i, I I I e , , "' ,,, d I -&, 1,11 '1 1' ,, ,,, ,, ", -- ,"---
f :: .I:,,, "':,", I 1 1, I I 'Py- ,- I I I I , I 11 _. I 11 1, 1' '., .,l, ,
I I I I I e I I 11 I I I 11 I ; '_ I t" I I I ; ,. 'p, ;, : 1 A I , ,,, I l';, - ", P-
1i 1 I , ; I I I I e I I I I I I I 1, I I 11 ,,,,,, , "
I I I I I e I I I I I e I I I I .- ,,, l ,_ ', I I I 11 I I I ,l I 11
I- ,, lq ,,, ,, 1, 11 ., I I A I I I 1, : I C I I I -- I I ____ 1, I :, I ] I ; j I i, I I I I
,,, __, ,. t T- -, ,il- 11-111a ,,,,
,, , , ,,, It" l, 1 o I: t ;-', I I . I I I I I : -- :,.! I i, Id ,4,i ll l ,- --,
- I ,, I I I I I 1 I I I I I I e '11 1 1 11 : I % , I -1 I I I 1, ,. "I l r" ,-, ,,,, ,',', "',_ ,1- 6
,,,,I ,iI a R-,,i,,l ,, ,, I I : I i, I 41-. I 1, i'l ,I: 1. - ',
11 -1 11 I , -, , I I w. ,1 0.6. 1.
, I I --,- ".. ---- 1. -11-11.1 1- I ,, ,,,i,,-,, ,,.,-,, ,. ,, ',
'It t,,.m.j- I P ,, ,, -% I I . ,t
, ', I 1 le, I -11 .t I I -, l I i, ,i i ... l , R.. 11 4.
'l, I I I -11 I I I I ,
,"i,:- I I I I ,. I ,,, 11 I I I I I 1 I I I ""I"t :'1- -,,,,,,.',,,1 ', I 1. ,
, I 1 - Il l Z,,, ., 1,1, i"it"', z%'r.
" Pit.. : ,,, % ,i ,:
, 11 ". 1-11.11. -.
','- A I P'.l , , -, , I I I 11 I I I , 1: ,, I ti l, d. ,111,, : I I I
,JOta I't, I --- I ,- , I , I I .. I I ." "I I 1 I I I I I e, I e I 11 I i 117 I I I I I I I I 1 I -- ", -- d ,,,, l") _,l, "" 1 ".ftljrld.
, ,- , , I I I I , ,. ", , I I I , e, I f. I """'. J ,, t. +, ,-- ., --, d"- ,.d.,.. C.I,.d. .11,
- ,f, P.- gl.- .ilm-t.rd- 6A t ld, J ,,; ;-- I .1 l-- I -a, I I I I I :_ I I i" - ': ,>:',, A T, % -_,. .,,-, ,., j"., 1- '. .q,.l ttJ.,
I I I 11 I -1 I I -, .1 ,- I I I I I , I 1. I I I .1 l, % !. S.V ,, d,
B,6 1 I, % I 11 -, t! -t,-, ,, El- t ,-. I , i I I ,l!. 1 "111 _%I I I , I .", I I I : , 1, :, 9 i.l.
1- F-6- C.-Il, I M-1 ,, , , , I I "I'll" VI-I'l ", "' j 111.bll d. S.Il -.1 "'A ""
d, I t,,,,, I ,A t bi- --., I , ". , .1 I I I -1 , I ('161% "- 'A' 1- --- 11 '. 1,, I , '-., --dl, 1. -1. 1.
, "'i I, Ka" I 1. 11 , 1-1 1. ., '' 1" , 1. ,I, I'-' I ip-1. d. Vi., Al.it- h- tras
'-I I k Pwt 11 ,'I ; I 1,111 1 ,I , I I I , I 11 1" '. 11- ,-d-6., dl,"n.l
, ,,, fl c4-1. Y al
- -1 1, 11 I -- ,- "I.,
,e ""' "= ", 'l ...... l, "', ;--% 7 .1l q'a.-, cl,
IV"""""""' "' "", "' ., I , ", , P", 11,2ZI Grillo -11 .M vol .", ,, ot,, .i. r,,- ,
I -1.1 Ill C."ill. ill i, i" w e Ri,. t',,,i-t Lit% ,, I \'I , t , I I I I I -, I -1. I 1, I I e I -It",
, , I I I I I 'j,,A u x ;_ .. "ll r. % Qvl -,-,1 1 61 1 ,-I a.d lap.
N ndn T liv- 6.. II, W,11, ri , I 11 i 11 11 I I I 1, I 't.
, , "I I I I "I "A ,t,Zt
- I I I I d "" _r__ ,
') -, d -Oritl Joan 'l,""': !, -, ,, P I : ", ,,, -., , ", ,-, -- -, -,' M ., ',-- I _, '; r,"',- d -' 1-it. -l lit q- ti-- t--- ,_ _- r, , ': I I I w ,, -: 0 I I ,
'-1-61'10 "." -tll- 't = "'. Z,
1,10 nut, I, CIM It, j I t I I ,,, I ,e I I I I I I I I 11 I 11 I I 1. ,I I I 1, 1 ,, '. r" 'u, ,,
...... ', '_, -, ", .1 pr6 ,L- M .rh.
, e I I-- I ,n,-- '. 7 4.1-.
evi jar 4 Ill, ltrrmaro, I,, -- e z "' 'I'. ': 11 , --- I I I ,'!i',' ,,--*,- ,-I'd l11l;.AXC,= Ill YA. dill -,irllad. --, 111,li,, q.,
1, I : z 7 :) -- -- ,- , -, -- , I 1 _,, I, A 1, r 1. "t"I.d. ,,t.llt, P- sitritil U.
, -- -, e - , Y _- ,, f -: ,. .... ... le, 1 ,- -F I 1, I - ", '. ,_ ,,, L Y -,-tll it PA'.t% --pal Cttl
- rt po, q,,ti illi-il, r C I 11 I " 1-11 ,__',, I_ M, "I- C. 11 A 1*11. Il, .6. Cut, 11tit..'. ). ,,,,,,, i-, e' t ,- w-, P ,rt ,' ,., ji-' I t :, -, -, _- : , , , ZI e;__,l -- ,, '; l ", ,l"'I"'t .I_1,,,, -I," dit, 'f tWto
-1 1-11. : I __ -_ , ' '-' ' --"' I ,,, I .-,l- .. W.d. 4. bi-I-Id., ill q,. ili .r ""'
- e I I I -- .. _", TZN"Os
Rmtdi- ,ompI -; I' r r. , -, ,, -- ,, -11, I 1- :1-f - I'!~ __ I _-- I -,- I-A-tn'l-, 1 -1 t.. _'U"-. -Ielerts d. 1. tl fr ltnlh,, dl !v, ;vU
i), P-llri ", , .11 7, 11 t, - :-- : - -1 -1 I I- It .-!' -- . I -', 11 I I 11 -_ 8,p_," ,, ," t,'-'
-, ] F ...... rI..i..1 Al"te, ra, -- did 11, 11, 1-1-1111 .1
M- "t- t - , -, ", ),, ,--!- d't treat ,. I ;L .M... I.. el. W_ I -. lit tod, 1. A d'i .n "' -, . ,
.11 L"t 1. li I I I -- : 0 I I I I I , 11 % I gi p
, t 1 Z- ". 1, ur.a
I ,- I "- 4'7 T-"_. A T ,_Iti.- ,tttelol de,
1 I 1, I , : e , , ' F- -L '-g" ;'-_ 1 1_- -- ..-. 1-.1-- ,- 11-l- I 1 'T ... il. .1
""In,,l ,,,, "'', %% 4,, i- a- 511'.,t. 1. -I], it. ri.tl .1 :
I I t 1: ,,, l-
I I A I , I ,,, ,, 11, -11,-,", ,3 c D,,ti- liu-- it* Pill 7 t.,ti,,, Atijil- te, da teltr4rilrol art
hom"", ,,,,,,, ,;, ...... 1 I I I I : 1z .111* .1 I ' "' :
11 I 11 _-,I ,, dX :e, , , ,_ ........ ,, t' , n- d Y. qu. -.At*
1 I I I 1, I I 'T i ,,,- T;.,; ,,d-,:1I,.I. 11-4. P., *iAZ1.;, .. tf.;l,. -lft d. w
IL "li" ', ",,', ^,' ," I I 1, I I 11 11 11 111 I "'ll, i.C
, .. I I , , i I I : 2.", 1-1.
", t'. I jAl I ') lz_ .11 I- I s l .; -ft_%, ,- ','. ,t-, v,,14", -ti. .fl-ll .1 el ... -. .1 -f-t -- ,
, ,1, ,, C-i:, d, Suv-,-- t, I, :, , : , -- : 1 "i, I -11 .1, I I , I 11 Ill ,,, ---li- 1- -bll ;I- ,- h, 11*1 1-1* I III I'- ,.,, p*rf-t. ., ..-% J-4,
A, -, c r, ) -- - I I , '': , j, ,,i- :. "I"I -1 I --- a I_ l C, I~ ..I
,,I "l. : 'I., I,,- ,, ,, ,,,, I 1 ,,,,, I n D , _-- , I ,,,, 11 -- I , ,,- ,' ,, ,, ,- ,I L_ l,
, I "" 't , ", I U. 4. lit"". ..l po, 1, 4- _hI
,,,, ,, -- -' "I 1111% 1"' -dt- .,It ,
- I I 11 I ', "' :, !,. _-11
., h, a,, I e 11 11 I- 1 1 71 .11 1-1 I I i, 1 : ;, , I 11 , - ,,, 'I ", W A, I _'l-W l IL
I " ___ Il- LAS VILLAS d ;. .1"di. 6. it.ll,-
._l ,iiiti ), d, l" I ", ,- -, -, I I 'I- ," 1 , I I I I __ e ., I ", I I I I ,, 'i" ,1-11 I
I -1 ___ I
e I I 11 I I I I 1, , t ," C- ol Il,1r,,i. OP.l.d. Ja
mi it 6, tdtl t ,,, I I I I I I I 1. I I I- I :- ;1 I I I I .
- e 1 t ', 1i I a . Hanchuclo L ,:,r,,,.Jft d. .. tt.tr., I.. I- ,,v -Id.d t,.r.
- I I
.1, 11 , t I -- I I Y l I Z, I 1,., ill -1.14
rtlx il 'el .pon I, ,- , --- , -, 1- 1 "; -, I I I 1, I r I I -1 1-11- W"
ill, . I -- , , _-,! ,,it -- D"l, -_ -.
g-, t'h I , , -', a ""ol"t I - '-dtil ( ., " , I ., I r - i ' dl-W ).
:- P" , n- - ,- ,, 11 I,- I "I " - 1 71i I 1-11- 11 Por Ricardo Reyes QUInterie -d1dV11 -_jd. p ... Ie-l -W
coll ka'Ar" mi-tr- q, I -.11", q.ii.. "' ll D: t -A , ig, il -, __' fa.1,
... ', I .1., Coll, ----7 --L b.z., il
, 11 I I .: tV-1.- q., l y lo m., t 1"', I_ I I I e '', 1-1 ; I "III-11-1 IM = J n ,I mj- ,difi i6 uod A t,.l
"I & '-1, - t, I I ,it d, ptT,- "I te <'_ __ _1 ', 1 11 -711i-' It I "I" 'It"'oeot-1 ZX"Alo"jittl T=
"' -, j." "., i XAXZ X SALVeLlooet O*WZ de. .61-1 .1. -,J. Y .
. I'. 11 11 '-,:- , -- -- I~-, d -A- 1-tiall
ttCho. I l- W.- l I I I "I., -o- .mig. ptlrio8i I I I, alx
I I I -11 11, I 117- I-. 11, -; 1-, d. Atolld 1 atiol ml ,,I. _161 ,.,. -'II I I , 1, t,,1-1, !-., IA'.., d. Ill hear., I 'r -1R-peirl lria ,,, miI. Vlf 'Ima, Q-C P ,,rio,,6 It met Milo eapteto of-ItrM Im I, ft- d 1.111,,'
'tiEot, p""deritt ,- o 1" no foplwnlar. lo que Ivl - i I I- I I 1 I l. , _-- 1, 1. ,I
in "'id. prip- d, pl-t- it". l..o no ,.-I I loll l,"lli It- 1; '- -1- 5 Nol ;.117.1 "I'al 4It Iil -' , l -,_ ,.% d. I. gl 4, -- T-i.y- tolte V, -gljri- ,-r,.j- as .1A
t ,i I g 6 6
t It I -, ,
"i, i. ,i.,I.d Y qui it --, , -- .. P.i, ... t,,l 8'.-illco p, , -, : , "'l-,""i '-, .- dulf-le- ,:6, gittii *
"no d, r-im Atx;o l klliti a 1. l pirvill y I -, I C o.t d I,, p __ .. .... 1. I WTill
, I ,,%- iw- 1. ,wd.,t It cial 1. -1--t. It* r-olill. 41 1 .11. T.. 1-111l I'le 4,rh. d. a
-t"i -o C;,,ho, Y Coil, mud'" T I ,,, ":'-' _,"i'_ " -o fiAo ti.1dimrie W. 1.4 "p""'ttl ). 11.- .1
lion, c"l RmdiCs, derro '. ^ i atinoria Y wayorh I I~ 1 "ll _" ll I 1-[ Idiil r'_ ' ' bl. 6, d -.,- -1d.d., 4 1. -. -.11,41- I d.t.1.4- d-I
,,tuo, -Iii y -Tali or ix.1-1 1 ,"' ,'a Ptl intitra'., Q- olt- For 1 C yi, ,to t, Ipio Rol t. or,.- ,,! 1 e ,. I '-i 1,111.1 I'll I I I- "- 1 i, ""a. Cw lL
, m I _, -o I -- I 11. _. Y,!, Idel Wairul J ,-I -r, 6, ,S 11-, (-,
n ,a, ,-, le lon dide ia -,, f.ritato wi,--, d, .". 'l i,!nto ,,l -,ft- rl - -- I 1, 1, I., vAlors, hablan -, O 8 I D '_"'I, Itt N a art. ,I ".- ill tot, J--- 't 11 Ili', ;"X', T_ .11', 1_'. -1 I- tCacti prin6p., ,o ti ..rl pll A Rit-di.. .. 1 i "tj ,,- ,- 4,oo ,,,, irmo- m ,,-. i.p,.-d-tt, poinq'ut di- ', "%" "' ,,'- t' -' i- 141'r, le"" M- at T- _--'- ""' ,,, -to briltall4fla ,at.. I I lx-- "I', I --- n- V.11"': ;el '.I 9.1.1,114t d. -o.1
int.1p., .i dr ..iiI "wittl w at irittrailitud. ri mucho ill It i t pil ei. .71fl-, ,- r" 5-1: P., t.dilil 'st. u "I'll Ill"""" lm" .111, .16I 11;111. IT- -i- At. -- 1. 31-
I ,,, ,, I "'. --. 4ul" -1 ,
It puedit hill un llamamiw to norri dr 6. mirti-, pl C6 nruloz, t -: ,t; ttritl h.t;,- -, Ciil Y dt razonel I ". ,..I!. I.,~ l,'_ dw, r;*7,= ,;; .= T- ,- d. .1 n )l
' _1-'l
, I 'r -t.1,1-tttjl 1. ,"- ,It, ,."t"ll I' 17.- i- Y bdl[d -,a- d -t l 41. ..,...,
tro Sul irsti ril cort !a i.rigit dr ,B- Y dl itiA. ru.6., I'T. I..". il Ill Y 1.ul I 1>11 . ,I .s.gI- ,
. rilit' 1 de 10--t-i- humane. ts PC, 10 Cut ro Op.-ruo, a e. ley itipil ,,, ---- 4, ,_ C-lb. V, .,I
I , -: ", '' -A 1 .... -', Ir.. d.- 'r"it"C"Tn ,I I_ d, pl.bl,, Y 1 tild ... hij. M-.dlm it It, = ol
I~ ..-t.t 't"!...n. -tro 6itl tlo v..J-, setrifiti- Re- : t
I TI-,"! I "I -, It. .. -t ,til t dt. ti.ti. -Il dtt P-j-iti- 11 I n. I 11 I 1 I Iill ,7i-,., "', -1- jl= il
Saguala Grande ,t, -1. -I. 1-1 1 f! i C, re an
" I Q_ t?, -1 -.- hill ftNtli.d.
medians coal con "llatros dtitertt, f qu, 11 1,-,,-. part Una Ciudad signal de mayor suerte. Como 10 ts ,ZlAlj ,!, "Al .
a I 11 I'll, ill I F ,z-,-, ._s-.1 .-,.Z de I., ,,1-111 d vu
E. z.ant. .1 .,il l s, ,- e- el il prtii6triti, ClCl C.mill 1 R-til -q- 1. .4- tomo hemot dicho eltrii-mr.", .Part, 1- -, por Enrinflie Isiolis T.Id 'I'- A.1 1 6.1 -P- it- t- Al- ,
' 1-.. Ol -I'lue -t "ian, l ... gj- d 1 ,,J, pl,"Uts, 8C Cot wl rl "ri -guo null do, ,-t di, .4 8 ... ,
f &I Orden i '", !, 4 iora lot glandes iritwt, cemunidad I --'- -1.1 ... 1 2 I .I_ -d ..it- 'Tll"",_ ,t,: 1,. ,.,- o.n ;,.Id h-W dilt.
d'ano, _tli ; Tintiol rittl ,1protestatdo 8r 8)cha iniciativa Cameral, es ritmasiado infal ditho I Y rexi6rl q,t p"itiatanterit he aguartado l 6i, agrenit"a q.e 61ti- 11 I'lill'. i. ,i,-,16, ,,.1dr- t,,, i 1---1i4P de 11- 1, I OorltAll.
,,, -Is .
-11 .1 U. ,,14- Pl j--11 ,I -,41, i"I'l I I," "I 'b" "' ,,,,, ,,, ...
, ,,p.rtl It W "I 11 611,111. '& ,. ,t ,_j ... I j jj ,. I ', ,
takfkatl P-0 N'. -on-- Co. PeI- at 'tittrid. .ill lo. 1 rn.ml l- Iter, he.)i., I I ; ,_,_ "*_, T, P-- ,,,, ,, ,'. .' .1le-111.1-1 11 dad ,._ %Yn'^ "" '1_ I C !_ l d )l c ". 6 1 Cl,,l ,11 hi4ila. il.lellit.dOPi
pl.'i,16.t, 1- "16,6-, toc6 1- P-bl. C.6 eptill'.. 8. q.t 1 F P--, -& ez vil rol ol rl V-ias, p., 1. 6l .1 -- l,, ., I , M b.'-* 1,14T-l' -b4li- -' " "'. -,Ipt, -. ..i t4rd, -id-t. 4
, -l T. ,-11,1 ,,, 1 '-' ". _7
A -tll ,.I'll .l, -- I
ella Line w-i-til mwia" I" -y int-i.C., .1g.n., & Iax I~ 1 dal quit p- I.. W - it., y ,,p,- C-hatio P.1,lit.ti-' Par. I 1- 11.- '-,-!- --; '. lt-l- da. Jt
in 5e.6.1 I "... Iltil' Mh .lil I ,1.1.1 ', -'l," 01 nIARto ",." i,,t.!I", 1, 14 -i"Iild se".
n f "'n ft, "'
"Ill, --- -- I- ---
gort.,i Cut thil ,st rnoini ...que t, q.r too e? wtcwto hate Clitat it i I I -- ,I. -'-1 .. 1- ,-- C vs 1 ...... i t,
", yout-hrl pryEs C.LVO -tberno. heClm .1.ii6n .. ill.t. -JW.66, -1 !. "r .i I I ,,, T,1,11.111 -- '- y, dj ,_,_ ,,, jt, t,
j,,tr.dobltret,*i, iU arl to pimer lug." el ,, or I,;,,=,,., MR.- I ,pk,: -"ii- d o ,-' l--" 'ito-., q-v-e .- 1-1- 1111-11111 ", 1.11 M, 11- ,
me ,p Forr. 4l tdi.ro. q., h. tid. .tll to ... (tt-it -j.- M.Aa. irratitai, Y rn-A, I .f... am,&. Y -rrl I -_-" '- _. '__ I -1 ], ---e -,-- I "- 4, .", '.1", 1, 1- 111. 1 Ilil W. ,.,I)," . futi- 4-4.
, ;,b-, ,I --,,,I ,,,, .11-" ,-eiii.,A" ,., ;;, "'T_ .= wlit. C'.'-*
,it- P- .!l I'A-- a, pi-iltall. r- l -1. ltt4o, ,It Atfrn,4% I I Atal Angel Gran Caliattlerel I -- -"__ "*,"'ll, .... ""' -- -"-., 1rrl ItIll Z_ ""'. -"""- -; LW.
prvaill A-1 Cl de Lucha Contra 14 Di i iriil, m ,',-,',, ;__ r, "'n", LAI "d., '. -, _- ; ;:IYCUICO CIN.DT lar ,)- = .- P_ 'U'l
A"it"i. CC, 'tre. qut -tierl ,i to Pat,;. pequeh: el &.t- f .". __ Clie'V41""", a "
I_ "' v ill '- 1. it, -- r. m- -1- ,,di. dt, I_ ")% 6'sloll,
Mrel vald j C l-. ci alcalde dt: Rtmel y prendinte del Particle I Partido Juditiat dt Perntdios. I ;;,, "4. !*_" ., o- -.G I I I ".
I .
e
I I r
I
I
. I I
I I I
- I I I I I I I 1. I 13
.

I
.
ARO CXVII [)J ,Rl( OF, L, MARINA XIERNFS -M 1)f 1,1'1 D l')40
--- --- I PAGINA W) I P F.'
I ___I I .'
- Tornara posesum .... I A N U A C 1 0 S (" 1, A S' I F I C A D' 0 S 1) E I I 1, T I N1 A 11 0 K A
I ___ __ ---,---",- ,-,-,- IE --- ------------__'_' --i,, --0- I1)______ ____________ __=:-- -- -----------::-------- --- --- --I-,-----"- .
I d-v All t t' I 4 4 A 1, , i" In Int, talk "! --I'lig.'I" -' 1).1 "' ", C 0 m p E N 'r -i."' i'-_M't" 'r i. '. V E N T A 3 v I N T A S V E NTA S V ENTA S
', ',,- d' "'-'41' "n I., ,,, It, """ - __ .1 I I
rt, 1 ", , T "' III I~ "." "; TO,,'"., ". o- CAW --,x-- ----C w 4A FINCAS RUSTiCAS 'S -- -------'-' -A ll, 1 1.1111111 ' IOt' "' ". -" "" CASAS 0 SOLARES 50 ____ i I ESTA8LECIMVYt(P t
1,t I,~ '] "! iRpAl' "I -1 k. I~' 11 -" P-ItIrtan'AN19a, VOM24to 1A.-,-, , ." A I -.9 I 11 I .11d, I I I I I I _____ I
pt"4 11 Ili I ,,, I 11 111111111- ; " ."..". ":" "Ill,,"
" Iit f'' I .. r. l "' , - , I I I lq 9'1 I'll ', I cf'AT'A"""."' -'-'.
_.' A_ ".""_ !-' I I :" I'1 1'1 1.1_1 ,;,
.dr X".m. i. --', 1-1 7, 1"', 1, I'~ ,,,,, rill, I 11 11.1 I I I l "-" :"" '_' : ., __'__"'_"J I 1, '11-1 l s" -'-"" ;'-- """..
e'r poll Lo I I "I 11., j- 1, I It, ,t -,l ,-- " ':% ',"7 "" "t ,:,I" '% 1_111'- ,:
12"t P, ".""' i. _" "', , -' -"' I Ill, "." S,'-1. A ':" I'll, I 1- I ", :' '_' : "; % "I :" I.- ', I I- I -, ""
ettlt-l I i jt -.'- -L. ,.,:,, ,, f,_ ,,, ,l ., : 1.111 -, I I I "!""', ,,,,,, ", '*
' li I tl 11 -1.11 11 I ,,,, 11 I ', I 1 I "' '. I I ';"; .
I.rd-d'I'a, -, "t", I~ I , '_ .!- ,,, - 1-11,
11 torpreddido cual"ll', ,I Nfaoi'h I 11 "I -- ;-iw o' .- -- _"" '' A I I
d' I )rrjH()Rj, S l,,) I 1, -,: , "' "' ", I
11T';'1r'1,t,;nd-d1 colre'Pottdido tl :- it', -Co-mrw_ .SQVINA () CASA '- _"; Il_ "' - I "I - I I
1, de ta -1. d, 4 Ad, -I - '13*m y" ,:"_ ; 1. _t_1lA-'lTl "-' "' - % 11 !, l'", bia .al do"c-,od" "I", _M;cn, 493, 1 __ __
']_" "" !1 I "" I ".'- 1' :' __ '_ -.". 'L."I -1.1 't ... o' I A ' ;A _." I I I I ;- 1 1'_ "I
un .'r, In raw d d , Y, ,,, I -- I -. "' I , _"' 'I ,. ] -, I - I I 1 1 --1 1 .1 I z , I I I., ,
tw.r de d'at'j. th'i, A J, -1 -' ii ; "n I -1 -_ , " 1, 7. r _1 t, '_ '_ l'. -1 I.- I _ --- ___ __ .' . '' 11 .' ,
1. -,, 6 cdrri dc, dirilid,,t .11 L jr" Ft,' .'--- 1. 4 '-""' ""-": I [ t' '.. ,. 7 -I'. ".' I L a
""' a _" -' '-' ' Ki)HLY ___ I 1 : '. __ - 'I ' I I "' "' 1 ""
t-InISIM, d.1d, W 11pt. a-, cl ,, ,, I ',. r "'. ;' '% 1 -'.' .'-,' I - I. I I I r ', I
, ", I '--- ", I -_ - -_ - I ;
I'di.m. dt q,,i'. ,c djll 11 I , ,, ,,, :p, I' It' :, -- In Cojimar se vende '.
talioldt raod d d, I~~ I, 'j %' ,- "',- ---- -' ,--",. I "'Erk."DO I I .. I -1 .
Dr r l 4,,','::: : -11 I t, I I 1- 1 I 11 , ,. I I l I I I
Q la 11 dj6 culdW "! i 1'1 L "I I '11J 1,11 1. ..
I 11 I 11 !I v '01x I SOLA RES i '' ,,, ,,, r. I , ..'
I..rdi. r1,i,- ; "i .' "'n to I ;: :'11, 1 1'11t.t" ".1 "_ 1, l '_ 1 ..... .. ,: L I L I .' I I
,I'o I '- 11 ,,""r'-, I 1 r __ _'.' _11"w, .""", ""_' "'' 7:'." .' I '. ".':','' FINQUITA DE 'I: "
P"", _ARAD ,K() ' ,2 "' ' 7, ' ' ' ' ' ' I i, .'
m1l. -6 i ,i", "'! , ", , I 11 PLA YA X I : ' "I
dttl P.,- i-f- r.", 1, I f ..... _'_ I IN I Cxl" MIRAMAR $i- (_,Io, I I .. ,
It, d' I 111i' tc to r' t , I I I 'I : '.I: N [' 'I)() f")'m 'I'l I 11- _j_ ',. .,,,I,,, I.r ,_, t I P- i- S3 0, 14
11 d, L. 11.111: L :oitdjit' I ''!, "- t' ;'- '; r !,. ,- :,"I '1 1 ."_ "t I II : 1 I- r :' j I S j,'. 11 1. 1 1) F
Mario. I , ': c"'01, t, i" '_ _'.. 1L':1."11 ___ __ L_ ". " 7' "', '. It' I, I 1.
a" F-ctac" W q-';I y 1, , lt ' j In] -D., I Lr I .. I I I 11 . , I I I
Machine,; Atlantic,,, A, [ N. :r" !' I '. I I 20'1[0 11 "A'SaI .1""';'Ma' ; r r I .
Albet ,%-N:- 'l , 't"i.q , l ,:,., 11 , .. , dr 14 AITTOMOVILES ACCES. %"'d, '- '1-hluil.d -., I dAr-,rav ,I 32A pi- -1rt In P. ; di-'* : :- 1: 1, I.. I : . , ", , R V N I .% s_ n,, Slq no, I 11"o r 1- 11
Chitiq 01 I I ,"" , 'j, .' -- '_ ', 11 rl", "I I .' _. --- ---- ", I I 11 I I r __ ,- I I ilri m- -1 I "I ''I ", _' ': I"
(."rto.lt 1. ". : 1 c- 1141 .111-1-6 ...... P. _" l '. I I
", I .1 '. I I 11
'I" _.' in .' "" ''., _-- :'' : .. -: '% 1.
FIN. Bt "llp 1111 I I I : L :Ili 'I l, , I., , A 1 ... li" I ...... I "I I I ,
L : , -' ". ra ,h"ff r" I -- :'., E N LA 5ta. _AVEN'14 1 i o",',,, ,
- W. 'a 11 1 1 11 1- 11 : I',, ' I I
sco. sti'd, ("I ... I ( 1, ,1111 I :t t -".'', ... 11 I hj' :'I- 10".. I l "I ".1 % -1 I I I 1 ) ... t.t.drX p;--' -1111 : I
y I 1 111 I 11 11 "! I I "" I : r;'- , ,"', ' I I vtd,.' 'd- 'I'I'll" I '_ .. I , v [).Nfm '. : ) M m'j", li.t. itn'A ... IIII.: _- _'_'"" a .'.irf,'-,,""'1 .. rItat 111- 1-1'
k .for,. .1 I "'; .1 I 1 I V ,, -'), Ri_\T V15 I ' -, I" r ; 'I'll
M ri#l, ,,, tkt vv, F,,t: I)to Iahnjn, I I 1-11, --- I.- "I 11 '-r" : I I 1"Idn' Itt" '161'M I I _"
-d 1,01 in" '- '...: . I I l t -,_ I _" ' '- 11 1;' .r I ,*:'. r I" ,irj'.' 'ol"i't ... .. ..... J , r '
H.ctcdd,,: L-ero d0d Alk,11, Po- p., , ; _-, ,opa ,_ cadill- , r I ,. 11 , tl
t, I __ I I I -;, mrrcdI, frntol- T,
D'-' clo-ia, Ru ': 1,1"in K- "," i III I I, t_. I '-'," ,,,, ,r I ... _' ' ",.I,
rA NK"t, 'n .. fll-- -0-1' d.. 1, :' .dI, I I F %-1 R All k NIIR 01 fz "'-- ", ",- '"'
'n ". r. 1 ., to -1; 1 calitlIto - I I I -1 "' ; I n Jugor parn -iia, ,
hahi,, , H-- NI, rl Kl"' -"dn l; ,,,
,, '.11 "-) _11""' old.ra.bij. . 19,11 ': I',''-',,- -- I f, MW E Qt N A. S+, 0 n ' ,,7l ",, I -1
AIII.A, I I I I "I I . 1. .. .11 I 1. % ,' '-'r 1 ,j, llit.' .. .1
"I I I I 1, I 'i
F1 "I'lritIA" A vc, ,A ,,, I ll 1 .' t, I I .1 r I , . I ..' , I I I I I r ;" ,
-, 1, "_ ( Id .bit, , I"'M : _' '_ 'I.' 1. 1, .1, I.. I I .' .
.1 l I ..'._" !" i r '- '7 1 ""*
._' "' "'. V a ,,,"I ..... A" uo" 1" ("' ..... '"lo;4o,
11, '. vld'10 At, "-, I 'r i I,' I r __ A 'I I 11 r' I" Il- li ' ill KIl 111 ].(,()( i (I
It ,A I I 1- I ,,, : : ,in I F'.",'. , I'll- Ill --j- lll ( '- $9,010 .. ,
I.. ...f." 'nlt'n"r ,,a,,,,., ...... ilo"'A"rr, dr a_-pt' "'' -'. -,
,,, I "i 1i r __ ,I- .,. $20,00 VARA, M AK I ,'_;, It,,, "' i';p'o I- I I .
Y-gut ....... L'. t' ", "!"'t" II-4e .040 1 I I _1 I 1. ,
.1 "T., .. m...'a. '.! tlv"" : t.,.! ,,, 1: I ". I~ "; 1"''.) "'. '-, ; I I I 11 .1, 1-1 11
RoMbo R Illlico p-6,I koy ,, i I~ -' o", I'- ,j o" '. I ,
- 4 .ccijurt'x 'elt'. Fill. A. ( h, I- ----- __ I :1 .", -"- _' '. t.. '."."' . I ;'o Lo".". '11,,-1" Q"' "': I" ii".' I : I 1. I . I I I I : .
10 P.-j", ""- I~ "" a 11 11 'tA c". .l- 11 1-1 I I I~, I ", ", l I 'L
11 11',', t q nl L. 14.bmnt 'l ill",", , : i "' "' ,,,, .- : I 'rol t F, '. __ I'll 11
id "' I : ...... "I l -." I" !. I 1. l ".. I I "RANCHO ",,.-I .1 I-). dr Ruro ';' 1:1 1 I I I 1;' .' .' S3 AUTOMOVILFS Y ACCE.S.
it 7M.".111"'.- 1'11.1 ': !, "" I ', r -, ",-"I I I I.- 11 , " .. , .... I y -- _I I I - I I 'r '* '
' I _. no I I 11 I r, 1, ,,.I,, 41 1:11,r 'M- A 1
T-bi n I I 6 ""' V' I "d d, A, -' L11 I -1 I FRANCISCA I -,
1. fi.b. 'a 1-bc A I ,Ncn, ,I v- 1 ,,t j-, ,,,, ,_,, : I l'; 11 11 11 I T, I I -T' I I I I : I
" Po '._ :1 I I I 11 .. '
'. 't '_,,tc. P, 9,1% Ar,* .d. 0M, flat.- 11 '1_ 1, , I Em", Sk", 11".1"k," d,
I.- j:" ll,""n"" ",,' ,,,, ",."" l,,; , "; ": I Preguntar por JOSE """ "'13" "' ""-* ..' I - __ 11 -- I I., % I ", 11 -1
to dtdt kp-, y It, q- -og "" il I '-ln' j C"to'-' I I I .1 I I .11
. La 1-1,0,-, 111111. I., .1alatra. I N _1
_11 ; 1,",1 lnj_ r .1- - In I _. : .I. ; 1 1:1 1, :' 11 I I
.1 ,,,, C.,jrxitat.10 4, pap, , ddfi' 11 I 11 I 0 - '' I I r I r AYESTARAN n 1"'1'pI;" 1"".. I 1, _. ".. ,:
,,,, Id'ot. d' S-t J.1,' I" !I 11", 1". 11W I JIMENEZ on Refugi t',Df) I I I 1, 1. l'-.. 1, -, I N-,tp f- jr !it Vairrrt- I
I 'n2 7 ,
't 'jAPc' Wr- fin PI,,," ,,, T _' i rt" "" I. .-
tor'-Ad- cell'. qu. 'n"s I's h.4 6, It'gto in ... t '- 't .'I'i I ",,_ ' -.1 I r. NGA
"A 'itin 11 lp" ''. ", '. .' '. C"ittal, 14" "",.III, ,ft
'oti n 0 d" I, L iji'trea h-- Pt .- LA HABANA I f"d,
_U',.'.""' lo!"' K J, II -i- P_ P'__" I I Q1 ",
-- 'i4 ,r' : 1. nttn RFNTA I c on, : _"_ '_ .- ;' "" .' :' ; p r )a tnll 13fr- ,]-, "", r !a "- ", , I I ,
llfinlr 'l7_"' nA,," 262, garage i -1.11 '_ I ': it At rporl. "F1 parniAo "]-"' """, -""'
ti- i1"tI. I's rin"ll" tk ', 3 , 1111171 ,
segfi, el 3.1nditi,.t. "t"- IL ,,ddt, dl I __' -a __ '.
' Wer , ton -j'..plimlentaindo 90 ,it*, et "32. "., -' %_ "-., _- '. .' I mi, 1.1- _I ,Iualcrr ve dirh. b"n"' It' ' *' -- b'2q'!' hnl'"6' l "k: 'Ill -111In [;:rf ,, -t I "'t-, !," MENDOZA '
P. C.'gortnt"to q!" 2\1,000 -d' "' P L ""'t 'ot' d _,:,, I P -t, t Y C I GRANDES dFACILIDALIF,
. r .er Ann 61 ,' F----- -1 IA.
. I~,! 'I, ; ,,, 5.rw ulf-dr,"V". t"r 11 1 $Aa. LN licil.11 1, I "I"' r,,I tl,'a. -11 n19.1 ---.n N'. 11 -.-' I ; ton I, ., I I 1.11 1
1 I 1612:1k il'1111 ,,.,,,',Ili m'. 'I "113- ti,-, ,, dih. r*ntidald pars -, Tlf. M-6921. il .8951-0.8 -o. I11 i 11 W' Obispo 301
do Inii -'11- dr 1. Co- 4, ,i. I*~ '1 o' ; Don" 1547 I il tl
T' I C.I, no A.1111,,1un _'. .toaot . lot, -'Ic'. i ,,, l! ,
I; r p, ; -- 141 PWI A R 24 '.11, 1 I ......
Fit Bollittfort -d' d' -A- IS Apl dol. ifil_ A 1 ,t .'--- I I R', "o" _"' "'7' ," r" ,
Fll.' po' 5ok'1.'A' d" 1'5 "' Ii"90jif.'J' 1" '' 1 .' 'Ci' t%' RABANAi (;410f.50-3 .' .1,
i, ou m .n I I : R&.id- i. .1 "11.1 r ,.",I
'_ dolernp, a lina I I Mal I Call. 1, -I I I.", o.'n oe 13 1! i -2 !" """i"! '7% iI 'il'
,,, A dc dill Club NltirgmAr. kRF mn ,'-.' IS) ESTABLE IENTOSnr W, "-d- tI -PI!- 1. Pan A1111C11, 0111_mla '*_ - -"I-'-- "'-_ frz- i."'111' ; '.';"W'-tA "ti""' "'_. 'i '.
'got N k. li'rid. '_ '- 'tde dl, P.trt_ dt E.rn 4s "'- j 1,H.H.1474-14-3 l "'S REPARTO ALME'4D. ,S .r f-n'
Ign.ti- 1. Std-dWod Fr"'t Coin- Uro d' In 17.1 ArrotHI-; Fl..5ta, Call: 78 5* A'rnida.
P- I' P-ed". 17 $10-800, REI;TA $IN ,,,.,,.c to. 14-It...ATI A'j -'- p
"', Y'r In' "I la C ip .rj, _:' VFDADO I f'."' ", pr-t- Q'Icl. c REC101 ATRACTiV08
n, i y net l"e' ,V I A;21 'I oh'n Fttt i.ld, ,it gr.tir; MM LES FRM AS -'--, -: r I .1-_ -- '-T ': lr_- A '.".' ... -".. 1 '.'-"" I ? Not Act AUTO P"TE PAG"
no ,A". __ 1_11-11 d,, Fl. 11 nant. 61 .. I.m' ALA701. KU11I
Ne,, ?.rk, -ndicimdt, carxi,'t; n le' I- &'Arikinf 11c ,N1W Y-k i l, cald"10,11t xx vmtf 1 - ;_1 i. I .- .;' - -11a"j, 11 5x' G.14.' j"I',
t, A' :.t _', ld ,,')11 ICI A.C- Ill ,,,, ,l -due 13 W rd I'm, '! - 1, ,,--- I I I l- i-- I~~ u- t "I "'T ".
o".), I I -, -, I- -. , ."'. I ."" 11114113o_ o
4 4.dct, ,!:I .. , " '. 2w
D ;uf- id.d -n In cl;- 1. I;, n'. :. , ': _", '_1 11* Yc%; :"',__ 1MIRAMAR, .-': "k,".. l"'Im- 'n '_,
d;:-".-I. I'oTic" :' n A', I 11 I I I I c a tdt, f.
' 4'7' .l 4- ol- ,i r t &*1P%*"A'11d*,'.*_!. tnu- -- li_"I
b.111;e t- d, B-Idl. I.P: ";-t 11 t'
11 'd, 'r ol, ,,,,,,, "ji 11111 I ltl N:
6i,14 d -t t itllT F v':NIdv 'k (it AR
"'IrfA-, In g--' ,i,,r';'.' 17. 'T" -, ,,, -,,,,.v 11520 RENTA, $20,000 ,
it I "o '- ,-,f,, --- -- "'-A _1-1 -1 1 111- I .';_ it _A
C'l: I - _. -_ f A An", '--', "', ';" 11111 11'- I '1'I Ill 7 1111, I ,11 'Anlr- G .Ic6 V E N T A A! ."r"d ilir'ooo' v- ;.1. If 111. $' T "'I om proAutos
N- d"k" 4 .' tIrrjig 'i, Irroton.,c !it = _1 --!,. -""' -" vx.po I'll BAK pox F.#-' VA'
,.4-1 put,11 '! d;t, 2 l-pl-t," CAW I.f--,.: a-231Q, ; A '! ', A rd.", At--_j 1",- ., -- c---!,
lllll-c _',, 'n g--l i-o Iof.l .1 --- o"- 49 RFS]DENCAAL MIRMVIARt l l .f. t
I- -',-,
't"r _" manow % '- .""1'1td'1.1;:' 7 "- ,-,W' .-_ Ii111", -7 r-- I E, 1. '.-d. a"- 1-11.1 ,to -- I -It M-m-,lt'l r,,t 1 -1 e
"V111""%! t 1 -44 ,a op". 1-'t l & $745.00 Se Von Com y cda. ft=40 B-Y-rcae
'- -."' I 1. "I e --- I -"""" 1. ... l 11 -,,!', 1
Se in-tensifivan, las siem bras de 'I" I -11 1 NDE, ENSANCHE DF'Al F1 IiAlk DEL I )SQUE: I 1 I'll-111.7
11'.11, I I I I I I l I MIAMI SEA CH 0 NTIAM SE VE If 11 I lo, 11""t., C- t 'W I I _t.
, '..' I I I ____ - It ___.'-". I .' '. 1--t--. 11' -l LA 34abana, pro imt a Ca-l- ', -' _e, ,,, 1.'", I I
arroz en W babies proditaores, I :l t '_q"';!I 'A '_'
I 1 10 1*1 Avesta:' n' "'d" -,,,I -, t ", Cl "."", 1-11all Ir i"D V111tl H cl I 71 I
I -- 11 I~- ,I: I I i PALATINO: I I 1,1_11,711 "o"I'N 1,
,-- -'-' i "I -11,11. 1".. I , a comedic, '4 l '; '- ", lfl".' t., . ." ,I l -!,
1 "I'll, -__ I - 7' ..... "'A "I, -'! ist:" It 1',""'; j _1%
, JACK J !, STI btlntts intli:-alados, ,q
1". "mmolIn-, --Ir _-' - -, __ i ' ' CF ""-"t-d l .'- =-% 'r"'-'. llm'17111 I ,
I~ p-,ilo, , r 1, r I I ' t j, i 2 .'
... ' l c , - "-': ,,, , *1 __ I ". :
1.71sn' d ,,,, P- ,-,- , .' I ,'-, I I M13 Harding Att, I stlati I Con 11 ,,a, n 1-1 A r ,'- I11l-- 11 11 I -' 1 7' Qirla, ha !, rm tra ".10 FABRICA EN li ..' 1-1 "
11 I '. '- i Trl41cdvl, 86446,5, -, I
'"),11"Ll 1 oa dt :1 I r I I I I I I lelt r I '-" ,a, 41.1"", --r .11. L... XMI'LIACION ,kL4ENDNRESii' . 1 ,,, ',%,,0- "An-, ' , I ...'S' It. , - arb IeF' tcda citar"n, Informes: 1 , ,,, 1-:"' -1 - i I ,rl,
1.1 -d- 11 lj'Mj'j , I -, I _' X-2440, H,2464-48-IiI . :- ".- -" i 4 k", CONDE
1- '. .' "l 4' 4' .: Lt.~ -_ .. _4'."" ." '; l 1
lAPL PLNXA0 CZDO ftA AATBWA na,* fxbi- b-n -"
nt qd' IM8 r-W'." ( ",-t'. -'.daa I I I., :_'_ .-n m un, .."l. I "- --", !I: ,. : z
,l'g- d 't-d."t "'. I I, ' ' -1 A"-- '_' , r"" "' 2'*V' t2 , , .' vH- -, "
to'- r I I .. """ '. 1 -"..' -- C-'. dir :,,, ,' 11
T- IV"" , I .'
t 'I ," .," ", _,' " __ - -0 !r C' d'v I I
de Acrtt Vrntiri. A 'r', ric _, '.nd. m' .. n.'. ,, -." :' t7m ... !"T 1, , .'! I ,l 71.1f
do-,, 'cr ,I p"ont, .6o '- .' 1, i- a a '% I I --, 11 L" "I I I It I I i r POR F LO $3,W .00 I Q- 'C-1 ."- -1'- ._' ". $MU 1-1 -, :
" It~ rl .r".1' t".dd -- _!' """' ---" -, 4 1, ,l __ ,l 'ri'oe, '_ " _* -,", ",-, "' I __ --1' q -, "'ut A 7.1""' ,' id'a A-L-o., 1' ,, 1" VFNrM,.m, d0xGA CAV Ntl k .1 1 1' '' I
.1 ', dr, *5, p"C'drIdr, I I., I 1-1 ; I l' 4, __' UMENDAREA
ro c-ld. - .1 1- 11 I 11-11' ;_'..' ..- 1, ', , .:__ ,. _f".__ i .. AMPLIACION A 1 _ltl' -1.
", :1 1: Ir"I'll *111" -, - ,,, -, I 1, ,ta zi. L& K.b- ,i. tt .' 1 B.rretw I ill'd. t'lo' itl- i- f.-Id_... dit S' i't, lt.bltd. .at. "_": ,-' ; I. I A U T O S
.All indict q.t 'c'A mtrl,* d l 4' ". t' ,a I -? I ll, a I ,Altl tl I '-" .' -,, '_ _' MI. 51.1
rr c0tot ,, tx, r, q.t 1. d,, '' I .- 11 ____ l : _r, I p' a", tt"'ra' .-' t. ."ir' I RESIDENCIA -t-tiv -a o"' -Wiaitt _' "f.": i = ""rint'; '-'-d colt rl.it --,. : :,-,, "I -1 - .- I I : I t 11 z. -t!'tu ,, 1, I I Call., I y 0, 6. is 30L ... n"c sljl A PRtKLK, OFZRrA VZNDO SAX o
I n ctvi.r, A,- --1 .: i."t -L "I S I I .t" C.U , , ,ta .1 joso chale', acabado ( e I "Ip'!"' "'. C. It
pnr 10 q0t toca lAuili.c. ,, .. ,,,, %n'" ,,,a .,;,ar" P*, Il' ._ . C., iu ll .t" .d-t -i,, ,itc .fgdc 1.01 P.11 4, I
, w r -, v, t a -., J., .1 "', 1, _-e ";i-h .....
' ', _" I tr 1r, -1. 11 Y G A N G A
." "'. "'!- q." I A" ." '.!'% , "::, 11 t -I, C- 119.,-- A .o. cons U estilo mederno, eS A, 11 A Xi -'- -' A-3- A,
, 'b'ad,r ",I .'' , : ,:, ".
'n, a ,, ni'd" ", 5 P, ,. 11 I~. I t t .! I
7, ; "'I",tv 6, 4 in-o.1-Ii-I e
-1 -1' I -, ; -1 __ -1 It, a, I, quina, calle 17, con toda comr, *
i'n n y I po' cin:, 'ean,, I" 11 -, , ,, ,- -7 i Ir1.9 11'- comEnc '
, I , ,- ." , l, didad, amplitt-id v comfort exi %,IBOR.4. Santova SuAre : ,','.
Q 't .A d'I .60 -'.d" P" % ol I I -'- 111111111111111111111111111112R I 11 ""' ...... .,,,,.,I,, ,fl)- td, A
,I'd, ; I l I ., ' ' ' 179 HCt- glb e i: ,atro habitaciones g'an- L- c.atall.l. mla "
i,,, d,I I., li ... ,ait- , to I I I ; I I I 0,>, L-, ""1-1'- ,,,,,,, '-- Tliiia '; ''I 11 ''I !.1 "I. I '. I = dti dos ba'lid; de ccllo ei, ylo.--1_,j,""i' d, 11 71 1 31, C' 00 I lot" M 1 4 L 11- 11!_2 PLYMOUTH
'I'S n ImbArcd ,kk- ... h- in I _' 1 -1 I I 0
'i d' ,"' 1. l'ir' "' ,,oot'r.d I I __ -11 ',,kR k INN FR-410NE > E"' A- I 31 CerUdO Re1uMQ1d4'nQS t3- '7- A~~ S.- 11.11, -- QLF NEGOCICIS 1948 .1 46 ,rariox a alatcoger
.1"Oft"t.l. t,' pl "o"'It" r" I I I" "I I %L '
* , I -1 11 IL ." '11 r i I n ., inmelordbles y lactilidades
n'I'- ,I h"i" , I pi-opzedad l:;-ct ,,p.,Iit id d.jj yulERE li ;TFD
'- 'S -"' .' I I I i Z., .. -'. .11.- "n, I d* pago. .
de hX,1q11" c2b"Ado ol "dit" dt, 11 . "I 1: ,in I I I I I I I NADAL BELGA Fr c u: $ ;-joolj. Informed bufe- -,.tn, .' -- '-,l, tn'-a- ,,,,
, n I '- - I "I -- ----1 I *
; ".., ", Ia11 I'll at !I,,, ol, _1 I C--"r '.1'giX'j- e v rint.ri, Renaud, 6 fulw; D""f,""!- 'Iulax y l ,
' an i',l a "' ", _'
t, L'. I -1- ." !- I -. t I j A 1 t -, 11.111.1
pop ... 6" d'I t'I-'1nl, I'. a :,'- - _, -a S.. i' ,_ 94 i S. f,-,, d-d. Co I 'a d I 'i" -,'IIR
I.." d' l '- , -, I. I aar-',, 3. Ttl' 4Iq1"A i_ a;, -_ --- -,", .1l'i, t i YSLER
.,at dvlo -,!. 1-1A 41 I :' I I 'q I ""!" ,,,,,,
I, I I I I I I I I.r
liuriedAd dti ,-lo tt.) Ait rgidn i 10 1, d' l" i". N $10 IF I -H-2411_4 I .... ". '
d.1 IS,,, _' """ 1. I "' I "I'll 4 r-," I 1, : I ",' t' I I 1"I"', Club coupi 401 48. nuovo 7
of, r I I ___ __ I """"" ,,,I I
Itit"'In "I', I I lf- "-tvd'ait i 'ANTOS SU , - __' if I 1, ARE "t-o"' sedan 46 T 47.
Im imt'r.d'fet ,,, "' ,.,_o, 'I ritiM'. an i..'T'j_ 11 I'll, t 11 "I ta, 't" _ __ ""v",- -- -" 1 MENDOZA Y CIA. 1
it, ;- ,t" ,,, 1'. ;""-"'111'_'. 6" -, ', : ': ,. ,' ', I IA f 1 ""I, '-' t'.' t I'l,", 1 RAmilit) f'u'Nz 0Yz +
; I
, I
I "' '
l"Art, l' i. " I , ;? -l' - '- -' 'I t'- ".":' .".": Obisp. 30i. T,1f. 14,6921. C.f SALON If
", I li 111) -1 I ", l' I 11 I 11.1 , SANTOS SUAREZ ,,, .- :' _", I I It UDSON 1949
"' I :"" : i -, I I -11, 1'-1-'-11. ._ It, 11 _' l ", -", -' .. ': '' I vftMhndl- dd-f- "d.1tal I '' -_ -! -, l , :' , , L 1 "I G 4.1't It FIIIFf(:It) it "I A~ tall" -"-, -In "r "fdjo onto d. I~~ , "I .' I~ - ttatt"'lly I , """ AVENIDA I
L' " I $4411.000. R'riIA #370' 1 t' , _n"" at ". ,,,,, I ", F's HERMOSA 'STABLECIM I 4
,IL,,, (' LY'M! i j 01 11) ( T B i K I I -g -, "', '$ ... 1, "" _- I f, IENTO
'I .fln P ... do Y.1' 11 I~, i ,I R'v- P'iI m-.- ""
I 'atma_ it,- PlAnIta., loth'i. ,,, ,-I.' Ifilt, 11 CIt, 1, it" .1 hilrhI, dt i :i - -' ". l -: "_ % ": : : ' t' "'. el", 1. "In. y 0 "
1. I '_ 01'4p.501, 'uelro-l p,,r,, I F O R D 1949
,,, 'ttt"' 61 ag1j. 6. 11A -- 'Aciton 1% fahria .,3 i" -a"' - a l. .1-16, _o --- Z -1., r, l I I I 11 __ -1 I 'se P) eta, drtin" In JIt h I
'un, b,. dn,* Atust- t. ., l 'kl." 1-1 11'- ,,, l, ", ' '- : ": I , I I1_-T I -11n, 1 r.hl" '-1111.1jocIll, "ll meX axnpjiH firtinvia, J nd t Muy poco ratcorrido. m*to,,
- I __ t-la. 'tall., c-i. Ill 11 1. A -11 'V in 'j cioftl.tri.."inl f-'i- I radlo y muchos extroul
I 0; .
I I 11 '- "-, ,I '. "- ', iI 1, I,~ ""n.' 237, '- o 1.
_n un ampli, vurn-i"', ,,, t. '*"" ;" a 1: .; I I I na ItRao, metm elid.tador tie t "I "'a""tr '- "' ._1111-1 1; toln, i Woman: B-1909. 1 Ii., A'fride *L900 India.
1i6n par, Is o'.ttha tie A 7 1 t' .* A -. I l' ",i a I *
' "" -&'
Iftireamen I Llvari, Par -ton I. a rotota d, i -g.a. 20 mdettr- tie 1. Imea in_ U '_!'i.,
U'o "" "" I j slo'(W I
-XI Gobimn dc I., 1111li ,! "d'n i _, '_ '.d. I 1 loomp 891
,.d- ,I -"'t ,_ 14 1. '. l- ;"' S_ , ,,'_1 N -i' -' t' ;,,-, I -.-it. ': trsmiv. finf.rma VMU!i2_t1l 1'517 0'30 I B. li C -, 00 ()'go "fe"a- B (I,' I C K 1946
:" , W ito- D1,nill, tzj -' "'-'Ii a& '- i I RFINTANDO $1.520 EN $130,M 1 Caw nu*vo, y baralo.
,I. 'ror1:Id ,-r;'-'a_ 111,111; '__ "I 1'111"It _Ii_ i U-32981 SR, COLLAZO I -mlmcrem ntalr 1. Innd- ,,, _r tlh Itim .".. '' I Uff-H t>-51-30
.r I':, I I precious edifi6o, con 30 re- 5(7 RNCAS RUSTICAS I #
. do, S-4, 'ch' plan'. % I I ._ '! : - !:, t I
1-cxi n t Im .0 ''.' ,,, vt1'11p,_""; I 11 I '_" ". i gias ca.us modernas, lujti s,
Par. 'r 4 o' I , ..I. u. .- .' -I.- , I 1. 1- I UH.H.24,49-A&Z i 1 M As Baratos
" "', , ':"" -, , T. a I- I I 11 n : frente tranvias Santos SLItireZ.
I.Wrl, ", __ Lot metor inversion del sittlD SE VENDE I
P- I t "i" : I "' ,,, _n -' I ; '' 'I -11 I I ed I
. -- I '-' ;'-' Cadillac
rl '- ,,, 11, ; '' HOTEL
. 1 : tt '
P ,:. : ' I 1 _'
' ll 11- " l '!"' _- '!, : -, ., , vi'la, too. tl 1-7161- i RADO,
SKU'l I' I __-'l EN VENTA -'j'.- 'punto. Furc-l'ce eittre-1 M ATAN ZAS i
t,' ,. _. .' tt" '- "" I 11 I -- '' 11 H-25 -43-1" I Ford
"*'l '. "" "'_ ', ,_ T 11 i; lab.d.'w G'."
wercoda 1"k I ..It it 11 1 I I I ., -_: "' I ". ll", I dq- I "')- 1, da ttI t,. ",," d' -' I,-'. l1-11_' "In*- 11. PARQUE CENTRAL Y
-- "I !-'. "I. C--.'. '- ",-- '_ 'If 1 111: _dll*dl -,--,- :- '- .a it, e, I Buick
Artrtt f 11, ". I att 11 'E VF 2-t.,41", .it
: :% ;,":. , , ': , "" 1-1 -1 I - ,,, I '. L0s myions TEATRos
L* P,,ttch. 9 1:5 ", - t .11 I., 1-1. " -- 11 INDES I
, 4' f : '!_-', I 1-7-1 11, Y"]
VI lt.d- d. -,ioii, ,oit- i;o ,, n. ',, 11. I ="kfil ", .11,
-1 I I 'C' I 111. :' 1-nl I ",''- ".11.1. I '._'.-E I Dodge
. n.ndl, :.11fl.n. ": )An,,,
c. 'I.", 1 I ". *' ". N. d, ( 11b
stationn Itnt-ic, tie lo.Indo con latt I n, I It, I I - -I c'l or7 'I'll :57 1 "' a ]AA te..t ffioitpit.j N* i: O' P- -1--r -jndd, 47 h._ -, ,,,,, l I I I I~
esual't .foia l- A'dQ.' At p" It drI .6 pr, i r' ., "", '- 4W, t62. M.*'n.: '
iined o Adual de producciorl fut di i7400 CM, L. prod, -- , I I ". - I z I L- I I . I I ..... i Gonver"le
It f -1n.,,, 1. dt 3 Wl1w, -f-:- 'I, "I' t1l -1 i LLATA, Apodr-]., I
It .1 -M 1MO dt I- -'. I I I I- hitarionem annuehlrollia. con
30 ... per odo IM .6,, .zri'ol. IN3 "I, 1 liaho rada Mna. grart .al6n. or b.= -v-'i-."- : -X 1 I - I tt."'14. $3,000 CADA I Na. I ,ffercit r v
rnfrMe. 1. rod 1n. .fi que 1. pr"al't4b 1. C.h- 1, 7 -: ,- --I ""_' 11 I -Ill. lnf.,-o; Ad-lrn. Mxli, rn Mu-11. N' -7L A-6627. I Convartiblat
ln-di.l- __ ",6. t d-' 1. 'all". "' in A '"t" l _'_ I
r* Y*rid z,,,,*,P.r-,,,,,, -.,,,,,,,,,.-,,I i""' q 'j, d' -,#" "', ', -iZ rt- Trl ftino NI-2395, i r-ta"rA"k.
'_'t -I, dad, _c." k. t-, 1. d "..' ,it
- 11 a
_ o
buahrlC caltln-- ,: ,-Ibr. q- -.9,, 1. : jo 3, ,x anld ,".,.' -, 'tard" !--' '. 1-11 I ulij H-lml- I DPSTIN(AIDA CLIENITLA VARICS MAS
-"do I 'Q I De 9 a 12,
Arrart = 11- t- inpo" mbb--- I litk dt 5"IntV i j 1-1. -" I ,,,a i'; +
da, ft r- h. -t 4--J-n W.Ow d: Ili, ,2) it', R,,1 -, I., i 917-11 -'.dt,
- pg- -, t- d- ,d,, c- ant 1. 151, Lin 'ed. -- 1,1 _.lt.da d' A- A,,l-1- Cll ad. E PIN05, 40 CABA
plab7iad, &I D'eldin, del i7 ... di *,ont l"ion- a xat4tica D'-inj(d t ISLA 1)
Tiewon *4 0012 .111"'e', d, IMr dt"'t, t- -, --ttc'. d' 1. cono. clorr'- .' 6, pj'_, , d 111111 01-11. f7lnui 1. ial ux'tk ll,, 46'2 j LLERIAS $32,000 i Ca ,,, _t,, ItIrr'-d' c, ,I "f'_".'.' ___ i l m iones
Inonu. 5, &I .Ao 'cir'i'r' y 709 t-d a ... z ljt- M.A., ,I-,,! [ "n .! "' 4, ".
q. # I romedi. _rreavpncdie't. El joe't'n .,M' .t. eat-_."'t UT C Indr, y Itlo ltiai-.. I= 40 SOLARES I Firt'. pa'a explotaci4rt v Irel SRA. BARROSO I
X1 f4'. t J-g ...... lo ao' hat *11, 4= A. ioall .. tli TiXtAlIO .91..t. X0.1f, .I.T.Aa Z M EMOS '
I 'pI1,'1 dlf:',6', t d,'Zv bono aaAtf I f11111 C T jl Q11r'la IM eeo, Se enden Iamhj6i t Ittl r t -' -t ,t. _-- 7= 1- III INA, tn ,- 'o 1 -n. 1. 1'114V:141 I a t" 0 p"CAIRA. U4607.
, I re .u tirudad, dt 25 .A :'it tdi.ri"'tild" I "t fi- '.. c* '"""ab"Ita, = n t- -1. 4. i. KthI,,a
1. A.'t _trk 4, I" a ,a -0 _'_'. 4, i. I A 3 kil6tntros Santa Whtadz Chevrolet, Dodge
d* 0,ism C*t we J u ul, '-d-W Inc I
, '1;; W 4. 'a ''0"rt-i&.. ,tait obitto dt :14:1 ,,*',, t6 dr prj,,srat dt 1. ,,ida iltiti't- dd I 'm-_ i".bll-- "_#.A at 'i y alit nI .vn.". r-tL L .441'd b 14il.3 dl + cifiI "' "I"a" YAC,,A' '!- "" "'- I A-= ,%Ar'- ,.- r- .1 I i.prri-!. fibnta, pil.v
an -tioad de gwlfna I I, d.,a'.lW.'d '-I, P,;. act.Ittrnotwtv .- v Studebaker
I por citnto d* ,).b ad. 0 3- q-t r*KrA ccmo inti, ldrodida, wr I'll, t.d. 'n rl t'ctp'w mm n 1 C-_-_'j--t t7_"" c_-."" tkld '_- Xwl -In'A' -'tr'. otlo..I.d., Waud -1.a=
I
de at It d. entim, d. 1%4, ). Ze.d o 1. h- rtp'e,_iX .t..i.- dt"" .1. __ Z= .. 1.7. __ ,
J"i litd* I~ "W_ Ir ck &rio piticorrs vou*y
4" In Ida .I undr. ittit dol d..rnt. I* vit.d d,, 1. ",vI I .trd = = 'Itz im-zv l HAGN A INVERSION
, I "-p.'_1' I-W Iwlnzial 11 It, tZ Ltutalta 0. I MC
= #r--" I _1txui,. llac-= cWb' 2 .d. 't- mi.oarvuitlaa. -"..
*,ad, el "', ,,, lw%,,t,,,,,, staskits wtull-dX- En ,Jen, P t",YIiat .- I "a- SE VENDE UNA PARCELA
narlint. .. .A .= n ,, 1, "', "' 0"' CAPITAL
-,.I It. .idl, dat &" ."ormlI de 4. C-.Itralrcita & 1. ,' d,.,.L,,4,, d, 1. r.A d_ A, -.1-16.
hru at armz do lnoetchl 7 363 mu &Rmentcs y Ajrocui tur **'d.jiuK&- .ita nadclmea Ilos dicta q- ttb C:;:t= .= 't Al,:"' '.'*"3o" IVSIR AP __ _111I ... P. II ,'I-tfoofttde libmde w- flab.radm ci.." Uridm a-,d6 to tilmiewt: -- I t_1W p- In, J. I,- "4!j 0- filtrn.c. oaald.d Pat* -4-11-1 pa_ o_ ,t j, __ ,_ i CAR BALLO
14ts rpcsacl. ., 11 ... d. 1. Cl-1rr-i.,,V,-d. q.. 1. FI- I-da, -4.4.-, In~ .. 1 d ttI- 1 = _4" 2"d'. n*." t,!!,1.1' 1 1 t6-19 "+'d-d,.I" -"Int 111- (111.
bat & Acufrdo can k% onn"enolis AntillicA lAun* p e clottratroe un itintarciento de urjenrl* A to. viI- I.foo-sti6in '0.pjvvi..tari. -- 9N0' CV .... y J41DIA ;-.; v _1 in ... I, q-- i"W'lw In
W,,-.6-1. q- ,trulton 1. odi,, unpolt."tt III= t-I. __ fin dt q.. .1 .. d,, _. dfjlu "C'."' vt '.' Iol, 700 11 n' 1111, 1, ndit., : '_- .'1.11 111_ 'Wliw
on Mario como 1. -1 ... data y pl-tu dt ttaimb,. '% I Y TO LED O
, j 1-11.1 ...... .. .'.'
LLATA, Apodtado ,.,., vv' '__." '_ "3T Ii- ,loa,,t-, -,I- .'
'ircanidi artrts dt Is ru .... I Ind.1 de lois'1-1" y Wr. pradurt oid.-rt, .I '- I- Iu f,
att wte drl -nx '_ icdr lol ntdi.iMA tl ualo de ,t Pera -r --' P -!" 7"'c- Orin, C+ FerI14"Jel Crkto
CA"A caw Qao 'rl' z'-" _r ;' I I D,. Juan Annon-Wilkit., I I I N F A N T A I 0 4
1= 411.1. IXWF1= "' -,I "a,' _"";oo.dad,. .1. '.Iid- nrct-- ... -". ,1.1" MU'RALLk, N" 7 [ F- - .1--" I- 11 -1. -- :j (on 0 san FromOstra v M a
'orniendc q0t pomp inter, Ine '.' -:.I., : Ntt- s, 1"" ,t l?"..' 0 ". A~~ sI F" il n' Mn.+ 11"",
il i- t izac, I-) -4 "i-I ej'p-0 A-6627. I 'In"'ILII ,, M-+ W'. aa, ..' to. h- ji,_- '-' ""o", L'1!41 2-11,t2 2'A "adram do Sm Laa )
r'- m11"=L;rr *"-'i9d'vAtl de 1;: irm.d. .1 4- 11n de ut cl tait dt 'Xinuior 'i, ftAl'"-1. 'aa. $o. '. P'..- ..... .n 'If" """ .' A : 4 1 ;", I :l'.'-+ 1 ;1" mia'Ir,,. I
&.ti. Utid- It India H'at.ticat -Ill" y qual )*I; e t,,,-- q- ntr- rredtdoa qu. :,utd"Sjo apt. Allllllllllllllllllllllllllllllll 1 IT- _' ,,' j "W'
w ft ., 1 ;e; I 11111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
B-w*l H-0-t 7 -1 J.P6.7 Par- -t- p.b 0 joctlltirtto a to pt*dm 10 M C-1W.Wiml LPM1964
S M)1'1*s wt I r4f-WI-W i i;; 1-LrAjUY0ANUXNC L U'K-C4W3-W1
. I .
I I I
PACING \ rI\J'1CUATqIj L),, _A MAR1,!iA.- VIERNES, 1C, PE 5 T Y -Dr- '_)4? CXVn
A N t f N 4: 1 0 S, 'k 1) 0 S 1) F T I M A
VENTS VENTS E Iq T A S V E N T-A S V E N T A S V L N TA S DNFRO HIP0TECA ENSERANZAS
S3 WrOMOVILFS A(( :i; A 'lIi1ff0*0_ViU5 I _kC C I. S, 53 ALJTOMOVILO AC0,S 4 MAQUINk" 56 MULBL" T PRENDAS hIATERIA10 DE CONST M 77 ACAM"
...... T EFECT03 !IAN]TA111,105
A' DINJ Fto -,A UI ON
SECIF)NDARY ED( A* ]MIN
VI 1- 1 T1, t",
-To B I D E TS
RICICLETAS
AMMCANC5
-111 1-1 :7 1 A 11 11 11 -1
HAW f DAN ]D iON t 1( 1, 1141 7 $32.00 A 1. 4' ', SOItf,. 1
WTBLV 7 PRESDAS q7 & do '17 pd' I
Af,1kJWHY
'riesif.
1 I 1 11 1 1 1 A FEKRETERA ir -l t et I A Hobalnc
HUMBOLDT
S. A. AL 4%
PR H [If, 'It 1-T, f \-III,, 1"I I If HUMBOLDT 151 INTEREST GFNESAL
T 2511 4
A P L A Z 0 S'
hn h- 17. l, 1 l't
...... mily comftns --
62 ORIFTOS VARIOA
t ,fiA r1ilde "All R AMIRF k* .,
12, IIIIHII? rAw, 11 "1 1,1 1, A
AMP kRA1 f A,
I cf>CfAqr"r o, A
A,
I-eir Agua Caliente
CONVERTIBLES DE
-7 !Aia MAQUINAS SINGER
USO COMO NUEVOS is
R! 1, J, I,,, 14 V9
1--h:1, 1 117 l CAO Y VARELA DINERO A 1. Q'U Ji 1 17. 0 N I I I P l
DE 1" SO T1 F 01 E, IDE 'LL ROONI
J (t) A- ", 8'
Re" 11W J
ftee I'l I_ C, 57 L71LFA DE OF1 IN A
ROQUE-ALBERTINI Ch ,ri,;,i,' N' I t e n
rerretera HUMBOLDT, S.A. HOTEL MANHATTAN
V
*Pfii, ",vos 51,
Prenda a Maneiar 11 KAVI05 T "ARA,03
ELECTRIC05 2 ul. A, 1- l
'T F11-1 ROQU.1-ALBERTINI
A
t de ]nf.nfa a lo W CASAS DE HUESPEDIi
SU AUTO EN CkNIRI(i '0 CONIEDOR 'Ventiladores a plazosil SAL SECA SR. COMERCIANTE,
MAQUISARLkS l
I i, l lttf M IFN ro
Prruo de WarluntelAd 10 PIEZO, QUE CO"A InREMMIT
... DEL SALERO, INDUSTRIAL,
t:I E Rt LA OBTMRA USANIXI
I"ON10 Nt IMPORTADOR.
ELIAS CIL' a. Ila, , I J .11, I '-,
vis 11 1
mpana,6, 212, 1 P D ry-0
LE VENDE f H EN R 0 1. K IF 194,
Rvli. W11m, "IsTRUMENT05 %dt SICA El producio M=avW0o6 qu# FIM-i-,ATni;nI., I,~...
UH-14,2509 lie .... ..
quilc ]a humoideld do la sal!
if K, REGIO XYGO DF SLA POMO 3 'i ONZA Ag,,,n, 11 1 Dqoo. 11X),
p3tifindro 'A
M UY h-I, 11,671, 1 M 92
FDE I, IA12 iDo, 41, $1.00
Mapinas indu S 1
B a ra tos ptlli n z" I -1 1'I, ju vo i 6-S "NOS Y VALORES
GRAN PIANO m o R A o A A I N VLR' MN SEGURA D. A2 APART411i
CHFVROLET 1938 ; _' -:"" "
i. t-lla insita (It bronze
piscrtaft. Iu, 1,oln per, COMPANY, S. A.
Ifni, todo I 1 11 1-. ;1
SAN MCOLAS 105, H b=,,
48, Altos, entre E F, I Tblifoirfo M,1459 11
--e 'Atelo5os c4cftox 1 PARA LAS
FORD 'fado, $OWI
FV &L INTIMIL
puer o 6rnharl. 4, pin. FLA LAS DAMA5
o jo LIQL l0t) =k
ittRNti, lit' I 'I) NEVERAS Y REFRIGERADORES MATERIALS DE 045 At
I'T
DODGE I Y EFECTOS SAN $RIOS YATM T EMBARCACIONES
I CON LOS PRECIOUS
re, Klo" CEMENT CRIS ES I N REGAL
En s4tu), lot on ttnlol o me, ANZAS
jlt, PROPIO RYSTAU FANIT A-- 11: I ENSFS
I ;"" "" , .." "od. -t- I I
Rt WK 1' tit t 0, ; 21 pi- 2 hj,-rA., In- 5 ?ROFM W ?1 MWRF
1: It f If I Iq IT Ill
N
VE DO
I AIQI ILA)
-izadAit ii TNL de
lit I f I N t I I It
IN I I ft' 1 10" I 10 Ii,., lip. DINERO HIPOTECA
t
Ile pa'A Iodo, '63 5DUCITUD 4,
d., I rtid -, A"pto propo. ILas iguitnles ))uon 5
"I Ot, %H Ifilt I P? 13 t let, f-vin. &I leas file r6ciente con's
FACIL11'W F lit 11 4 %1. R AR .!N Sr. ceden:
AMUESIADO
TIf, 1 177, d e 1l, 1,( (Xl 1 A
It'll 76 COLE6105 tREFRIGERADORES 5 xj I
I 2-D SYCAS Dy FSTTLTDT0'4
JOSE M. ELIAS t,
7 Amp, A'm-dAi,
TRACTORES NEVER S
:5 N" 17, II-jii1zL ,ff 10 11 Diesel Caterpillar
"NNW, pa-a PLANCHADORAS
lt ; "'171a, y ftn",." CABILLAS 16' 61,2 Nlir.- 77 ACA01"
VENTILADORES t,
ri "a d
at- INGRESO A CIENCRS
iGO M AS A C 0 C I N A S todas 1.6 w"lidas).
LTSS FQen1eKENT
COMERCRES
21,I N, NV,. 20th Street, Estin garantizadas per casas o,
PLAZAS! Ilfl f IS HORNS
Miami, Flofldc ALAMBRE DE PUAS que vaien doff o tres tces 1% NOBEL Acaderay
CALENIAVURES
Good Year Ill P: NlOgltlt 111) to M" completos Y %I degea, VBIGoodrich i sn Correa Ratina R A D 10 S TLIBOS FLUSES tit a in3pert6onar Ins propieda- P 1. 4
tf (ParA des, Ilarne a:
Norwalk I DIBUJO COMERCAL
I 1\1 Porque Usted Y
Para CAMICINES CARROS ROBVIRTO A, VWTES NOBEL Ac(idemy
y TRAC ICRM no Usa DISCOS MODERNS TUBERIAS Bon" Hipot"w%,,
D. hi,". "irro I
Telf. M-7620
ill N qI)l F I' de cohre,
Las entregamos en Cling-Surface PLAZAS 164 OFERTAS CURSOS NOCTURNOS SE ALIQU11A
48 horas. FI skntirrii Whle COMODOS Cia,. Importadora DINERO PAM LOS QUE
Lea prurbx to SOBRIN, S. Ait FN HIPOTECA
sorvirric's Was mwcw RD lit" SO ]'0, .,j B M.- dia". bre t X. YA SABEN INGLES
cualquiisr c=tIdad Ud ; t-1- -, '61
quo l PERON No, 61 HAbani, $us atparl" it Faso". Ir %vi*ras m&v1qQW
do"Fil. Ix, Data= on L. 1i o: bit Upo OF, Wteft ban-A. Tftb=G quo en 61 Interior a. "GARCIA Y i towo) W u W* fobel- Nutboo A- Nobel A"demjt le cifreee:
nitrii uoidores W* I* 0.vola.16. "rftb. a SIF ALQUL"
BUfCK. 1937 TELUO 1-6416 X. P-W_ T st. I.- Opt1
SOUME INFORNM5 A LINARES' -6116 "CION &krw& go Twu a
1; 75 W 2.11- L
1 Moraf-W a As'.d"U. ..a"
Galiano Not 210, an,
HAVANA RUBBER unco AftPotecarto
Company, S. A. i NOBEL Acaderay
LUNAS 327, onlro ARFOL Orlando Rodn'guez i Concordia y Virtudes. I ..... ...... .. .... . MENDOZA N0 04 (Irn-K.A6).
SEr-0 y SUBIRANA. N' 120, entre San Nicolas N' 105 r 0M ,53 VARI03 N' I$ I I, nlr#- J20,!22,
Tel6fono: M-5324 .. .... N
roycl U4951-890. HaIr=a, Hurnh.ldt. -100Q, HABANA TOO... A-1
- ,. -1 I I ; I I I -- _- -,
I ,
. #I T
I
; APO CXV11DIARIO DE L-A MARINA. -- VIER NFS. 30 DF SEPT. DE 1949 PAGINA VEM ICN(O "
,
I C E A S I F I C- A D 0 S 1) E A
---------
ALQI ILEIRES I ALQUILERES ALQUILERES ALQUILE.RES A L Q U I L E R E S SE SOLICITAN SE OFRECEN SE 0FRECEN
!T I -a APAITAXWO5 192 APAKTj fos -- &4____HA&rT-AC10K_0_ a OnT PO !!!!&M0-!RAXT0S 144 COWERM COM f4__jd10LDA3 CRUDOS -Izs,- CHOWERts --
9*111r. 1'. '.I'-" 1141 I' .-I-1- I 1. .At I -11-111 11.11". III111- .1 I I I .' I" "",I' .,: I- I I" 0 .1 .1 I I % I T1 I I A I I I 1' .T , ,,, I I ,.I ., : ,, I .... ...... I~~ I I.
I 1 1 1 1-I I' __ ". T- ". (01' AL PAR r I"' *'I 1- I.."' 11 'I - -- I ---- IT "",I'" --- I" I -- L A -, %,.- I"', "'. '. I ,,, "" %" ,' '---"'r ,' - -, I. ,, I_ ,,, '' I "' ,,,
MVC , .I -_. I __ ,! I -11 -,I ,_ I 11-1 -- ,*_,,,, :',
- I IT"..',,-,','., ,,-, ..:. 117 ,11 "I ., 111"I"1111;,
.* Ioll I. 1 ', : I',, ,,I IT, -- I I I i., I" I I;:'I,. I ", -", -1 I I I "! I ,,,, I, ,
A ,t III,, .. I 11 -- I I "..- - __ W 1, ..4. ",!, C11 .11 - -, :1; :Z ,I -'I, I __ ---
IT N-1 1-1.11 , ; ,,, I 21: I I -_ ", ""I -- _, I -,- I I - -, Cx_ yr. .-- c"
I ".,.xx,,_, I I "-, I : I _!",I I 1, :" . __ _, t
'i, I ", I ",., jI- ,,% ., I -_ 11 I'll I I 1. I I 11 -1 I I I I I I -- A- Ic-r1___1_ -_ -- I- -IA- It 1.1, IILI -- :- 7- ----- _- -1 -- -A -1-I, 1-t-, r-i; I -,". , 1.
- ,,':' _00ZA I CIA. I ;Ill p"I
', ". ."-.. I- T" t- ITT, I. 'I 11-Ad y r s,- I, I- I MEN "' "" T' I ""'T"""', """""', I I""'i"t" "I ':"- 1 I' _'_' '.,,"I'll. ,,,,, ,I, I I -,I CASA NUEVA -_ -_ -I..- I I I,'&. II41- --,",- -, P. SOS, M-692 1. I .1 ,. 1. I., I I I,, I ,,, r IT' t I ",T. "., I E"' "' 1-1. I Ohis I : ,-,.D 7,-, -, "-,i-.- -i"-, ;, I I -,,,. -.,'. "' I ____ I I I I 111"'I ". I __. I I -,-.T 11. 1-0-1-1 - -:1.1 :, ,, I. I 1, I --- ,- ,.,I- .t, I IV A - - __ I _= ... ,,,
4-"_ I I rIi, _-- -- - -1... I . ". I ";. III -- ", "" 2. ,',I I I - 1. I I I, I I : _-, : I I 11 I- 11 "" ., ,,;,,, ""
- I, MX L13,11- x 1 , ,,,, ,,,, ,, , I I "'I'', 1, I I , ____ 11 r, 1, I~ 1- I I 1. I .--'I 1. I I .I ", I. .1i"I':, , ., 'r I I I I I __ I I
FRES -I -i 1 1 I I TT'. I, _____ --- - -_ -_ Ir, -_ -,,...Tl ,,A ARTAXENTO; ,I", -.,I_-A,%_:-*,,, _:", 1, I ; .",
- I _, : -;u I I. ",-", : _1 W,
". 3s I- ,,- I -- -: I ALQt1l, A .." I I", il : A ,, ,111,* , ;, 'u" I I T,- ".""', -I". I
,, 4, I I I '. -, 11,_ I, ,'.'_ 1. 1,1'..1-.1 I 1, I I I. : .. I I I ,.T, 4 11. 1:,.1111, IT.: 111'.
___ __ [. I ,". ". I _I , ". 1. M, -p,,hr. _',: -, 11, I !I I I I -1 1. I- .1 ___ "" ,__ 11 -" "I'll, o I, I i I : I' .1 I
"; ""', ", % ", -. 1, -- It, Ir ... I ..... I _11 7_1. '1 _'I 1 2.111,
1 -, -; ,,,,,, "'. I .... Ii-, -_- I, W.d. "', 1 -- I ". r. I 1.1'1 1 -.1
': I,"' I '," I ,,, ,:-%, ,,, I, '! I T". ,,, I I 11 I I t I ---
JI ,-.--1111 lr I, I -- , -, It~ T' I ---' -_ f o" ,I. : At-(,)I if A. IT I ,,,, I I Tll. I ' 11 ".. I I 'I -.1, I ....-T, ___ __ I.. I I I I' I ""..'' I.- 1. C % Zi F __ ___ I :1'.1. hli- __ __ ___ - ___ -11, -,- -, 11-111,111 -111 1-11111.
. - -, ,,,,,, ': ;' ", :- ,, ",-' ', I 'r ---': I I .. ( _,,H, ", j" 1 2 I I, T TIT 1, 1. I , 11 A340'.,;.Z 6.-,. l I 'T I , I :. : "" I 11 t,'
,I j '. " I -TI , -1 P.- ,I' W I ,, 11. : I I I I _. -_
, t- :" 1: I 11, I I I. I- --- I kh'-d.-, : T, :_1 I I ., ". I : ".- ', .1 ",.",-"-,.I". T11 "I
X ". ,. t;-, .. '-"' I -, : I 11 I 7 I I 'I. ,-',-Il 11 A I I I I _*_uk l r-1-1-. I I I I I . . . I I I I I , . 1, 114
- ___ I_' I "": .,, , -__.____.ss , -, i "! .- ,I- ; ,,, ., ,,,,",, I 11 I I I 1 __ - __ ------ __ __ 11. I I .1. T I 11 -1 *1 I 1, 1.
- F, ,_ _,_ I I I.-, ,5. IT I.- .. 11 I I., __ I ,F 1, I I 11 7
1 11
_Ctrr. ,N,,b -d- .il I ", I, 1 l-, - ---' :-'I-
1 I I I I..: I ., _'! - ,,, I "It ... 1111, ...,, ? ,. ,.,
11 I ,.ii;wis r.:TI. SOLU TO -- - -- ,-
179 _.T. 1-! I 1:11 Gnl!" .. I % I __ T (jF1cI,,AQ -, I I 1:, 1,
-511 ,, 1 "",.: 11 -. J11", 11 1-- - -_ I :11; 1; I ,_ I I.I.II 1 .1 11:1.1 %, '1 .1 I 11 1-1-1 1, 11 I I ,. :., I : I I I I I I ., I 1-11
-- -- I, (Il I i, I I ;-l :1,
.1 - I I I !, A 01,ANCA
-I I I I! "'A':: -1171 --- k- I I~ ., -T .1 I I 4,INER ,
. I I I I - _, _. I ,,r_- -': :. ", .- , '- I , I _-, ... ""." ,--- ,. ,__ ,Z-It, -- ----'ii,-,--,ut-i4_- .I I ". " I .: ___ -I- -, triT ____ 11 -11, r T , F PLFNDIIJOS P1,01 VI, I",
-17 ,;. ,, n,7- -, -1 I I~ I 11-AT I I 1, , .,- I .: I I I -I'Ll- - I.,!, I I i6l,, "'Inar, doml, to I I "'. .
- T.T"",_, T. I T, ,I I I I __1 I I MIRAMAR I I. -- I'll - I I I
I I 11 I, - I 'r", I, I I~~ .1 I i n I w1t 11 ,,, _, '. -1A, It 1. , ,. I, ,,, I
- ____ __ 1. 1-11, I ," I -, I I I I- -.111111 11 I. ,, -:--r1111 __ 171.11, ";' "' t, r I ,_ ,_ ,, I.-, ,I ,,, I, .1. I I ,_. I r -' ,-I r, I I I I 1, I'll T I I" 11, ,,,I, I III "I "I' 11"11.1"I _11 11,11
"I -,", " """" "' I .!."' rl:r '. ,. I l ELDO, 435, ."
I,- i I"'. I .-,-,Mw I I I 11 11.
,,, -. "",r., 7 ,T -,-;-4-": -w .-, ,I I- I .:' '. "' ; -' ' ""'. : "! : ',T : r 1 ,
--WE-ARM MIKA-14,R 'I' ", ,-. ,,I T- '. "' r :'I"I "' ",';,_, I,', I I I., I I I I 11 11 %7 HAJAk" T, ,,, ,I I.- ,,I d. I --i, if-- tir-1, -rot ,,:r I ,. , ,.,: I ,,I,,, -_ I I 1 I .. 'T., ,
!,". I 11 .- - .11) , I I ...... - "', I I ". 'I'."', .1 I I I .11 I I "-- I .1 I. I I 11 ': ,'I, in-I
"1 zvr __ Fr, "" Il __ T-T I 1, I.,., 4 t ". I, *I -I 11 T, r I 2f, V, \ ,,].,],, I., I -', . -A-,, u- -- I 7 I ,, .- Ir 11 ,,I ,C- 11: 11.1, I I I "I I I I I .1 A. , I 11 11 .,I
-Tl- I- -'.-MI,,!- I I 11 I , .. ,__- I .o, ,!, ., "; .r I 11 "I I" 11 I I 1 1 I .
V I I *. "' I I I ,,- k". I I ,I, I ., 1, ,,, I I: I : 1_ 1 I 11 F 2 ', c 1: ,,, t I 1, , rl _ ,_, ,,%,,.r. ,....' -- I ....... ;; 'I 1. I I 1
I '("' "4 "
11.1,.61 d. hbli, ., IW-I ": I I _r, I ",_ ._ I ,. ",._ "'."', I I I I_ ,., I "I" ". _, ,: I f-_- ki-r-1W 11 694 14 , , , I
"
MENDOZA Y CIA. - I I I I .- T I I I I ...... ft I :, I T !( It 01 E ft AIJ ANWO, 39
f __ ,, I: I I -,-;., ,,, I -,- -I -_Tr" --,-I-, -7 "7; , 11- I I I I 11 I I iii "' 'T I I I I W I I I -? -I I r) I, 0 I 1I I T i
I 0biAp" 305. M I ", i I .. I I I I I I 1. . I ____ __ I ____ __ - __ ____ ___ - __ 11 I I ,'I .., ,.I, I I I I I I I , :: I 11 1 , 1cTI1 ,;" Z I I I '., ,,, -:' , , I, ", I I I ,, I , I 1, -, ',,, 1 i 1.1- 7 kI , I I' I ,,*,, ,1 I I : ; A I I 1, -1 I 11 4d,
- 11 ,,,,, ", '. I ., I I I .1 I- 11 I Nfol- o IT f . I . 1. I 11 1,1,- r ,r r, : I, 'T "I IT "" 11 I I I _,
_ .... ... 1-1 1 I _-, T __ - __. .1 ___ - M I '11 I( F 44A
- I I I 1 .],I i I Ilr III I - ,-21 NI 11) ent ." I ""', I - - _-_, I I I ,I I I T I I A I I I I T rl I I .1. :w I ;VF _,, I, r7i-' "..
_ '. I I! 11 0 -. I I -, -, I I. -, I 1, , I r I I ,,,,, ".41 2
re N y 0 ". ", ,., I __.5, :- " ,:, I, .- I I I I I 1, . ." '. 11 -1 I I;T : I _. .. I : I 1 12# OFICIWISTA 5
lul., t-i" .t-d-, WWI, 't, - - -1 I'll I-II 1.1 I.T 11111, , : , I, I 'I- I I I , T -, !" _--h"'" .-Ibl.', "i" ". "I I .. I I I, I I I i- I , -, .T 3- ". I
I I :, ::, ,,, I" : ,,, "7"", t, I, I I '%' :_',"T : .- 1 ", 7 "', I I I.,-. I I ,
I 11 -- - 1[ ;,._ -- - ,,,, I r, ,.,, r I :r""" 1,'T',,:. ' I I. I I I ' ] I I .' I I ,I' 11. .1
I r"', I __ _- I I T" ,
.1 I dl _., .1111.1 111 MIlRAMAR _-,' ', I. I -, I Mu0bles "I f -', 1 3 11 11 31 I I .d.'-',. t-.. "I 11,41, I ,,, z I' . %I : -, I : 1, I ". I I I I -I ", ,4,
-, It,, ". .1 --p- t.- - - I I I r - I I Guar'do I -, I
26, ew" Prime". I 'I -II.T I I a I __ ,_'T"IT I I I 11-I 1-1.11 1, 7" ,- -,---, ".,i"";-, iiF"-t,
- I _,-, I,: T , I, -- .,. I" '; I I I ...... .... . I : ;, r "" .,. ,,, r "I.
,r. .. (Fvw-). III'l .7,_;, ,,'-.-. I It 7T %, --"', "H A BAN A" '01 JI DEL MONTE Y ViBORA
i Is, R 6 1
VRITIIsItl-s _l 11-I, I, 1, I I' j" ', I
-1*1 -1111, js- s r, ,- 'I, I .1, 'k - ALIKA01- .,.I- "", T T'; - I &n .V
1 11 I I ' I' A 6 A_ I -,
I ,,,, W ,, (' __' ,:" I.". o-- r el ..". I .In.l. I I I I I SOLICH IT I "I I-I I I -A I ,:'I ol '%,I 'T.,Q1 11-11) -1 ,
, -- -- ; 11 I I 11 I I Nepturis 1.00- L II ." I I I I 1-11 I I 0Ine I 11 I I I I - ,11 1
IT., '__ -_ --- I= !- I I" I I IT 11 .-,! I I _. __Aptm California. J61ellAr , i I ,,Ii.rro ,Ixbsort, prpforl. ". I, , I' ' ",: ;-, -- I III
- sl,,, ,:.,,I --,, 11 ". -I I '11-- .1-1. I'll. o. TA 11 I I.261, tntre Infants T N. MKiA Tft i2, I I I III, dt rotor, n, sale.ehA. - - ___ - ___ 11, I- ". I I I I I .1 I I I I ---
Frlt*co#, Amphos y m"y cls- !, I -7 I" L'_Il-VsI ; ,q,,,, ,;; ,, -, ifor ni forIde- p.rX IrsIIA. ",'; ', -'-':' I I, I T.- :1,- ______ --- - --- -_ ,, ,,, I I _! 'T'."', "r "' .' 1 ; -' I' _" : I L.
APART 01"7n !41.7:1. '7 1. %-: ,,,I I I'll I IT I I :_ m 1, j1r en Vo- -rrA III, T. Ii.- ..., _- '- I 1 :-- ;
ros. AS.. At. IT 11s. $60. 1 r' A111.11 ItIld. I I 7 to ,' .-- .r ,- , hens, Bo"I Iurldo. ltf, T 1. o v-'Il- __ ____ - _". I 1 11 I: I .I I I ", __ ,,I, I I ,, ', ,, o,: ,,, S.
Indispen"ble referencissI -(1 1. I.I.- I I, - -,-. jTI, -1 I I -I, -, EN PRADO ,""' - -, - '- _-1-1111 -It I ,'', 1-1 I '!
-1- .,_ I I I 11 I t IT I i,_1 I I I. I ., ,I T, rrnriax el.,*?, Trv- .,I'. I T ,, r , ,,, I ,,,,, I ,,:,, :. I :_. I IIII, ,I.,., ,__ :
T T-II., I-, I_ I - I t, I I- -7. 1 rneme 0-es 30 ,,,, I-, ,. :', IT t, 11 I
- I I , 11 .TT _o.krl 'Ill I .I I lq .01I I I -, ,;,,, .: :- I ____ -_ ____UH-H-22IZ-82-2 iWf I I-- .IT I I 1- T ", I----- -_ __ __ __
, 1 ,I -, :_ I z", It- IT, I "I ; It 4 12, ,1,,, 1- -- 1111111111 IT-T 1,"(fft Ill \N[) FNGL1I,1l-SpAI,- I I 1) to t*rjeter. ( ,11, (I -'.' 1,:I,,, Ll
sl 111,t, -- x ,,, I 1. T I .1 I I I I I I 7 -.-. 7 1 :, ,.:. T _._, I ;T,.'It 94 BATISTA g, I ,I ""', ;, nish offer h s :; IvAcen w I .
- ". 11 II 11 I,'! LAWTON
,011JEBLAII $115. 1 1. I., d, III N* 508. tnire 21 ,,, 23. - ____ -- --it T, ,,, rninirnum of $150, Call XO-'k2 j
t 1. I I rl. y I -6, 1, I : I 11 11 I '01.1- 1,1111 I
iinda. I, __ I -I In _1._I_._Zt _i_ I ,I 'IT ,I I I;,-, t,' 1, I I v.,"o.ol .1, tl r-1 -1 I :%_ ",,'I ..... ,', r- TAlk dIrect with Jn,5eito
"g-1 A--d I I I , 1. A-11, ot -, -,1 I ,I
'ted*." v. ,tx ,.s -I,,11 .1 1 I
I ::- :_, .... I. , :Tv- T,, .T'.4 p- I 11 111. I ""ITIT ,, T 69,1",io - - ,,, -- 1 1112381_ -1
-.. ,-. 1--, , "'.1 Z l -1 I I I ., _ I I ,I ,T 'T-I4'1,;, ----. --tsjc#,,to I.T.d., lotlial-d', NO SUFRA CALOR k-- -'-'_-1T' I -" A ,_ IT ,, I 1, f I ,, 122
lu,,tlt TA "Ic-, --- -,_ I I_ ,--I I
'0 .14 1, ^ -_-' -* -, 105 NOIJADORAS ""I'" 131 OFERTAS YARW
- .0 23 ', G H, Apaxtamentott moderns, fre t I, -_-- --;- -V.,Ax I WF,, ---- 1-1., --,
i "I"m r, ISTDFrs" 1.
lco vtnt)ladoz, o6n.tricaT,, c!onjW-41,o. AIT4 "Ill: I ,-,.-,A, I ,I 1, 'o "IT, ..-.uox si,-", I 1.11 .11. e. 'o", "stpa,,G6 co. ,P, !A
I *1 t. I M VIDADO 11.1.11-1 .- .1. ; T '..
It-,C-I1l7-- idW boion interior ide&l I ar, I,-, ", ..I. I I,,. --l-' I _' i -11 I- I n
11, T, I I ,-. "m '-- .- m' ;tt'i I a I ,,T' LZ%' -'* ',;.. r-, I II lu I _,ITF,,: , 14437I,141
VEDADO. ALQUILO pecto exte, o. de mn ]_,;,,- I.,,, I I ,. "I "I I
I1. ; I -Q'In. -I-KI.Tot N,-t, [.,I,, - ."'. s. loucur. -st -_ P'I" ,11 -_ -Apirtamentol, MI-ol WaxE on 3 I. 41 Vtoik: o, I -q- -', -- I I I: 'i- ., .I. 1 III, .... -I I- ",!, L I -, --.1 I 'I". I 11 61, I --,I h;. '111--; I3 COCINtRAS I COCINEROS ",7* -".Aa '112", -I- -41. 11, 1- I I T1. ; n 11 r". -- It ut. 1 IT- ,,,
"a regiarnent I -, ,, I;; ,I, I I In -,,-,
r ,x-. t, 1, I I, I I- I w!, 2,1,
; I _ 1.1-3 corillAo "Allo ARM',"- "'," -, I., t A* ,,'." ... ... ... l, ; ; ; -- I
,w %*-. -t. &I I, "". I I I - t I I ':.: 09 ALQVJI V T ..I- ,I '-,- , 11 -_ I
td- d t C1111ii-X-2 DI.All I ; -- ,5. l x r Ayd05
, it, I ,I y t1t, b, I I , .. I .- 1, I I I I, I ", I MA'ettiora, C.mpeteot* ,&. -, ;- IT111 1.4 I , r 1 1-1-61-111-11-1 --11- T_ _- I,, .t
1,04W., ;. III ',, ,,'- I ;. -, , ___ 4, I I 1, I - I RESIDENCIAL PARAISO t I I I
gi u ...... !, ,,% ,"', ,,; 1W HARITACIONES ; I T- : ,- 1t,:-4W -j A- 1- r- L ,
, ""A A.10T.i ot ,, '' V, I .,
11 11 !Si- !'I %L (,L R k EL DIA 1 I 1, I I I- I I I v -- ,,, C,, I ,.,., "I- I', I ,_ I -. ,.;: .", .,% ,,, I
; I I I I 'Wl 'It, : :i
1* I To t "I I ', t: i' 'NIA, I Til ?I I k I I tI - Irv 4er. ,T, ',t I. I I I 11TI T -,.,. -, I " ", ,,,, I I I I I
I, ,;I 'i I t w ,-, I ., I,- 11 1, ,'a.- ... z ,,, I-r- -11,
It -.1-4, 1 4.1 "I 4 -;- -.T11 -- ;'TI- n; 111 1-1-2 ,', ,"; It -Ilt I 1-1 I( NAT-- F1.1AIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I "I., I -_ '."I I, "." ", -V:*11R f LINFA NI I T- I-- , 1. .I
I~~ __ I- I- I- - I ; r- "',
'i 11 .11 'I I ,-,f 1, % I F,, 1. I T .11.1 I T11
1. -1- I , I 1. " ___ ;I I 11 I -11 , --I- cl'T t;r, P,-.- IW- 6 1 ,q, N'1 3(10. z I '-' " 11 -All) LAVANDERAS-LAVANDEROI "I" --,-- ., ', ,,,, ,,,, ,-Ir '.. 7 ,, I., j ,:i ,*
le_,'Ia_ V IT IT -- ,I I ....... kt, ";'."', 1, '-- r ,,, I I-- -, T- :
[I Reparto k-t I i I ,I, I 3 1 I I I 1-1 ,.I .11 ,,
vil',115"nAlt, III, I ,I,, zI -IT 141 I- _,_ 7_ I Ttn' e a t- , , , I I I [ -, 11 I 11 1-11,
At I "L, -, ,I SE SOUCIT :1 "I -, ,, ,, ".""I ,-.,- .1- -- -,,- -- ,-- -i- ,,,,"
I., N t .-I -1 I ,.-", .,-,, - I "" , , "I I T , -.Z I :^Wl- ol"I", ,_d" -1 - I .11!I 111*11
1 W, -, -1 I I I I :-, 1, I ,a, 11- I r= -, -- -- - -TI I I I .1 i ,I ,_ T, 1 It, I I~ . I - ,,;,;, ',, --------- -- -----" i IT, I ,, - __ __ _ "I :, IT' I I I, 1" S01,4070 In ALQuILERM! 1 1,,, 11 I
I 1-1 I I -I IT 11 I .'ITT I I I I 11 I ., -1 I
M,.c rI" ." ""::, ,% I I- ,- I I I I ,I I A p f a'; T -1 __. Visjante c ,,n NInquina
" ,"ITIII- IIIAIIM l tKltatlr llli CHOPERES 5rAic- I -11- "I I ,. -- I 1,
1 tt 1 ,, W.11 1) I T11 0 I __ ,I Ig'j-' ," I I I I 4 I tI,._- 1 I ,-, ,-,- '. 1; il II I 11 "'I'll
.tj z! ,,, I -11 I ,,.,, I 1-^" r'! .,Ir ., ", I- I, -1 I I __ I 1- 11 ,..,,III. I --- SO-r ll C* Itlk. TP- L, I -r ,,I A 'IT- I I I ,r,
I 1 I I I ,,, , ::: ,.
r I. , I I "I :- I 11 ,:T. .Atl- -Itt, o 441. 1-_-A.IT_,. P_ ,_ ., I -, M il
4- 1 -I,,6ob- - - I I 11 11 I -1 -1 I- Tav Ti,-'- -, -, ., 3*-; : '--' "
I -- R Fvti*_;W"1 htb 11T1I ; "_1 ."It.. ,.A., A. ,--!I, w, i-Ii.-Ill; -Iynl 11-1 q 0 --= ETTZ .i t g.td. r ... stfio'ItAt W., ao"". ,
IzIm,"low F"scA, i-," 1 : II A- 1 19Z AS ITIS"A ALQu l # w v,4-, .,- c, ,$, "'. .r ,r,'Cu" I It SITA rFT I I F-Tim it
I I I I -, .U. I" I ". I 11 I -- r, T! I r.r. ..", I ..
' .,TriTI ,_ "=. "..
,,T., x- .,. oI aisoici. I _!_ ,". Z,,, 'i .T.1111
St ALQUCLAN I Ift--- I ,q:
T I '. "to tit". W. sT1.11. Itt!"In., , I f ", K4%6 41#4 IT I ,,,- II, I , A :. 7-Ift .ftk-W. -, t I l'-, ,
, T T '" IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" I .i I
Nr.., -, I Pn I I I ,111.111 I 111.
TO T Ia. vs"d'o x4tbn. p I "I: b-I':,"-, 1;'iX t=41 ,V .) T-- A-1w r H-x-cm'w1 114 ACENM I VENDEDOALS scrotrx1t; :11. TIC I
I As Ork- t I I c INt"
AIL, r quo, spA, _-'" 6. WITT C % A DE 11011AL10,I1 D ,":T'. :1-1 I I .11 .1 I -.11 11 III., I o -',14., --- -_ --.4., 4. I,,,--1o.- b.U , I -, , I I'T I I _,_.", % t T 4 : -, H-23#1-j3_2 11A
, .. FN LOMAS CEN-rRICO DEL j I RGENTE VENDIO IUD. CRTLYONES? ..,! .fl ILI IlOll' 'D'L' r'"
, : : 't ". 1, ,;IITT"t., '..
I-. -t- d, -,I,- A- I ;, I, I ,;, I P,".. -1. III- --, T"I.,f,, ,I, DYAf-It 16VJI SLANCO DtL CAM* ,, , -I
I I .1 I I I I I I -1.1t I- 'I j HIC. Im -- rt_., -1 11 T111
, I -1 I I I vii"[)ADO, ,ALQT ILO ,, --- z-., ,It, 11
',V I I *A,-!.,-; F ... ....... ,-- -,- -, .1,
:,,,, I 1, 11 I 1. T ": I I -1- H 2571-11 ---I I , , 1- 1. I ., __ 1. ,I'. I- 1, It"'I" 1, I I 11 I-- 11111- 1, --,,__ , ,_ SEN FSI'Ri',NAR I :I'%-' I : I " tll ,I-114 1 I__ - covNIao- AtiIevitao -orittrfst fs- I-- 'I. w -.
___ : 11 I'" '" :,"I'll- -I- IT -, i I I : I I I I I I G, ,,,,, .-I 1--. 1. III~ -,- C: "I i] '
uff tj : ITT.. I - I lind. "Witti. A, sparts- ; 1, r ..... I I T h_ I _-I
- -1 I 1 '-" .1-1 .0"I"T- TI41____ ". I I, -1 -11 11 11 I V T 1 .1 I" I .- I DiSTRIBIADORES "". Tl.,I,,- ., __,i ', ,.,o '-t- -1, 11. I I I -I I ,I "I.,.,
APARTAMEXITtS 11t PI FX 7W -1 I I, 1-11#4 ,,--I,, ". 6. ", k I 'ti it 4 11 merit",, esT de dos v I-, ". , .:- -,., -, -t- 1"' "'
1 I ,- ,.r.-, I, I FXCLt Sl O'S I I ex dt too- ' I I 1.
I -111, ,It- I 1. ,, !.I IWItIT-1 w", or*v-, % ,,, d- ,I , -11 ,-I il 8-roit.ri detail .
__ .1, l- ; td "",
Amutbissa" #I- --rhI., , :1 I .. .1 -- b".4. 11011111I, I, --K,,- .4- fI, I 1, .111" -.1 -1 t I: iT, I I 11 I, ITI-I I 11 I 1 _2 ,-, I I I fori, T#Alxj tods hor CAlit ,.", p" "Itt." vl ,_ t 2w 1 I'- 1: IZ,,! ,, P ,' %,- ,.",I I ", I, VW Il -l SOLICITO TRABAJO IIONT,turT. Ia-) .- I, ., I 1-1- L I 1. I I -, 1 I -1 ..-I-, I I ** I .:I, a. I d- pm, n-t- I i or 1(t, J41'(*A( XA nK f IDLOX ?
,- ,-.- I 111T I 11 I- IT -1 11 I I '' T, T I. I 11 "I I N'tim, I I7, entre -It zIlv'jl _T,,,I &I .,. bre xp or, fincag, er,, rpon,
I1II1=,,.* o"l4. ',_ I . I I, I I I ""'j, _. ___ T__, "",
rrI, '_ ,I I, I .,., ""' ": ereno, otras cnqAs, &!feTT,:,-,-.
.4, cw lI fl.-. m I -,Ir, ---1I., ...... 1, IT
4" __ -- ; ,,; I " I I I I y ,Nutt, edado, Alquileres us.1-l-i7st A j ,
I A-11'r 1-r - o _4 I N ts at Sg- SEVILT-100 ,,'I.., 1. pIIu-,,I',, *,'1 Mareo Aroador, Cpspr ':7 7
IT 1 ,, : I 11 I ,I ,%,T- tie $80 VZO III 'urf. 101 PERDIDO .,, 4., 1'".i AU Aft 1, v16,,, ,.T, .-I .4 '4,.14-)4-! 11 -2
-io., , '. , -1 ". ., I -11'.." t I I cocu"c-, l"Inta Bra,
,. ,
"K t 6, I I ,,. T I p T ,Il ; A i A 1-11 A, 11
I- ,,, I '. 4,I I'l 'I %I 1,1_1I11r, 1,f"- ,-. .- -- -- _11 ,, .I xx,*I,-6 "g 1. 1" all ,;., rTw" I%.'1,.1(,_p 11 11,11 11111""'i.
" I" I" I _, -, ,' 1- I 11,- I .A I K I fl TA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm
APARTIC4EN'TO Dr, I I J0 ,'I It ", 11 I :N RF 'IDI' V !k LH-H-21,194&I $W" 'A .
-111. 11 -11- 11 I .I., I--,- "f,"",
.1 I .1 I I -1 I, 1- .1
c, ,1 In 1 A%-11 NEIIV -I ',, Al-d. It ", ,I,, -- H.W: 1'
PLAI A RAJA 11 -, ",- I 11 - I I , ,,.irTntItII, hnnTsr, I I I I .............. 11_1-1f,"-111'1 At rotoc,, cot INix. xar -iou,,J"e :, : .1 I : I -1 1, ,,, I 11 "'I'll, 11-11 U-Ill a It",
I ; _1111_loi I ]IS 1.i-;.;_- bIt- ,.W.-s, ,,
cAlle, 34. ,%sire 5, 7 I OFICINISTAS I., --__ I ,,, '
' I _,2 I _-T1 I % I, r'.",'P '., I 11 1. I -111, 1. 11- T, III, It, A".". ,
_,
, I , -, 1 r, I 1J.- .1 F I -111 11 I _. I I I 1, 4, 'To It - I I I I I- - I I I .1, CALLEFESQ* Vt 04- 111- 1_%.cAT"" I, I I-4, PROFM IONALES
REPARTO MIR 44 kR ,I I 7 1 I ol I ..""!! 4s,*6Ut"* I N JftYtII tItCAN041A 1, I , p
" 'I ,
_ CA ZA A
1]
I Tree ,_ ,
UInSro0z", romet1pr, f-s 'IT ' 1' I I : .: I I "I ,I'..4 I I -, i,, 1. c, 1'. ,,, !,,. f.- ... q,. 1.'j. -,- 11211111MON
71 I lo ... .....
_ r ', I" ,
1. I A-1- - -1 I ,,,,, I .-,I.-,,- A- 'L-'t
. I I I I I;A I
CA L'EFE"*7 - .. ; I*I A11-111 , I I' I I',' IltUGLOCA $PO VN, coC- I
I I 11" ( ,_ I iio I s 1. __ _,_ to )I fr.. I sirol"t.,
r"Artod, r" $no rlootts,, 14. -,:_ I : ". I I I I 1. IT I CALZA-D-A z -1, IT,.- c'."!,11411 VIAA 0 FIT 1, III- T.1- cI'I'lA, A ... lot d'I
,
- I I xjltp 11,
KALU _ctoc. r.rred.r, 'o"..
.1 .111, ", 11"'. i- 1 I, : AmAll IT ....... "6,
A., cis*ri. 6A- dt *ir- - I I, I.,, I, N.b.- RM TE UGO
, d ,_I "es
.r.ft. ,
I I"flat I .I se trios ,rua4os. I.vitiatto, v gsr*j#, ': --"- ,.,: -_ Ir"., I 4' '- iT j-t_ N' jAyt "I" 5 I f AN' 41(j, ]I '418 1, to, 11103 CRJADA3 I
It A. I 329,
I I I "I I I 11 I'll... MOW ct. Tttl C I _=*6I1= "= _1L!1d1=
* I I I ""', I', hit (ca") 2' pi G Am I- A LIM It 0PAXIIS -A AV o &.. &4_"
" j,!IfiKj 'j. IUr"o #6Co "oolc .V A Al 9
PR I I I 11 I !1 I 1. Atroendorm 11 I I PI I $1 OLKIIA XICRACIIA rAl me r -Alk &I -- T' A 6 I= I Il c-,I- 1 $ Isjw v,E00t St'15,W). moilernst. fTonte r S* "- 1". T-c. -- xm -do. 4. stil
IT I -1 II,11, 1111011 ,I,., .1. N 11%4 7-,I,, o"josI
%,, 11 .IQ, I'll ,6-r ...... _- .-, I lw.l *" "'ITZ -o.", -"T-,o 'T c
- I - I i Is. reciblelor, trr=aI ires R-1 311 III- DTI, 3- NI-I, 1- 1 ... 1,,.- s.. s, AG4, coc A* T R*Iodq() *tuy us D.%,Tu, ,,
, ...... -, t I m m
T"MOIT. t*mtdor, ,.,;n* Aul T'"T, "'j, III,-- MA711, I "I-1, 1.,.,bliII ).,I, -t,-"j, I, TI2.5v "', c4lo,14 Ott
'I "' 'j V, NAVtg L I 'i __ ,,_ ,_ ,' otat"I ".."
.1-4-, I-, -- loto'"k t- iiewictIr 11401 I'll.: I., ,tIzIl". I, 4-r- I ,Ij
, :tt il.,"._,. se-lelet rri.dot. -41 %I, I y
-c.l, Z-L In I 1-- d. I I I],,- ?434-, HUFETV PEREZ MEDINA
" I "I 1-1. I n1""c1!_1 ,'1I z 1T"T" T -- -, -11I 11 I"a ,' souaTuDEs VARW ,:' ,'.,' cI, "'
, 'I I !!Ll 1 1.r;.- A-7 ,329, 1. V A-, 4, V04- U'MT1 I" 2= I
I .
ILTH41-M -U-30 ",',,'I L I 1" ,-, T_ - 1W T_,.' ';, r" i I -111-1 'IV, lo;71 1 11'.11, .cll=
611t I WCITA V- .VCMACRA RLkNCk sotj"16 VN CA119". out Apolls %.I.) l I. AJ,14.,".k_
11 I T1, I-- I~ __ z ,_ ", t PI- _, T.- Is okic k ,ot,,,,c- ..L 1.1. A-M-. "" a -1- ?*,. I,
Rl,!,tm j 1:.1Z "M %=- ,1:1= 154 6. N :Too. --,
,z lt titlb ,,-- : V T.ikono A-"U, R-W____- I _1 I -I- _. I I ,; _: z r
It- .. ,,; r,,44I Y I-L lIf,,1-: M- I I-WItT cl ti
-- x..- Wm-s.,
- A,,. 1.11"I ;**1 1.1.. It's- td- ,c,,xv1
' '4 I '. 7 1 .', ' CED0 LOCA -. H V 14312'
APARTAW TO ""'I' "' 711 I .-M 411_2 L*Vts"O 0140MR6 ISPAAOL, M
11 .11 I, I I I.,--- 1-1,11 1. I ,-_, I il* aM PAA -1 111- -T-111A 11 11- "LUAu 11 SDUCMA VN 1619.4 1&j_,1ujA _..,-I._-% 4. h.., t ). -, HUM E RENAUD
I.4 I I "I I 1. ,_ ,_ ___ 4 -rot. It. I.I., P ",-', : = -, .; z
Is- ., A"~ N-1.7-A-11- -1. I I TI I- -, I, .tpkTo .Ttgy4xt4,v, s 4 VM I i ':" 1' _' ; I, I -- I I, t _-W X. .-.
rITt! -jW" -,- 1, , 'Ir- "= ., I prt- III,. -- H-rm 11.2 r w-oIJ I ,
DE WIN j, I'll., I ,._. I,! I,".o,- I = w. M ", i.",%-, -, 11, ; 11 I 1, ". I WMI WARIG DX LA
,_ .- -1 ____ __ _, T.4"', "I'll 130 KANKJADORAS "=-m -I, "11:
.I I, ,"", ,,". , I T t .iI._1 ty.o. 4 ". Y= 11,
I. .I L 1,11 1;s. -t, .'-- ; -l I , s I.! , ,,, ,- I -T- ,,, ,,,, - o7
MO NAR It 7. I-. .I: --- I- 0A, $V% " g4MA' .-us-17-1 w. cbA t:.. u.- t. _I ,- __... r*Z t11A AvtN XAN9JA"AA . I. -It- d- -"t- 4 ; ;
.x*,- r-*-* ';;o!, 1! j T.I.d.. o, ,,,&A. I&Ittf* ,, Kttvql, c,"
Nue,,e. #14 ektr"I'&r. "IA, .- 4:)_. ,;I.,-; ,iI,, t f T' x_ _W, Su*ld., $11.00 -%.. A. "11,1 1-1 lu1W.-Io --- -II0, s-rt
IM I", c-I". ff,' III., CERRO, PAL4.TIN0 I x_ 3" M. jd".. y Ill.
Comader, "plis terra", -l AT-1 I j z rAs,1 TOD TIT $t1k'1Cf* Or ro, .,; .11t. "I. .W. I'lle ft_ V.: OVAIRCtit UNA NAWSIADO" 6 V4$_t _, i It cc r Ix Alz"UAt Um I I r- f-1. ... 3 DOCTORES 68 MEMONA
"otlux its giss, 2 euarto# I wt-, _, IT- _,_--'s ."r"14 .. 2 -,- I I,- ""I" ,t- bt.,.- _41 1 3-1 W M,_ -1,;I,, 4, ,-611 I-, ,Wwt r ... .ji&, T lit il-uo 4o.
HABII II_ _- :* s-_ J,-t- utlI, W. ,_ W,, ,'__ N- -I ; I-- ,.AP-44t, tuato ir ser-ido .s,,-, I, r---. D'.t,, I III$ -. 1, eAIII, 15# 1 I It -, p,, L", &I 0141A M"Al I'MA WANTUA" D& LAZARD G, BRAVO
lkdepf"' I U T4, MM. ,&-ft_ A- jr_!J ,-#4so. *r x'i. ,I!1-,,I, 44 I Hx-,o o- I 1 .14. f.11 .11 t "47-11"' --,;"1k! so1 "'o"I" 'd. o,
"isdoc antmd a I Ao v ,,K, -- I cv!A r.1L. "arm I"I-1 m-4-l', y s., -- !-W 6 Ia- St-A IN'TOXV Vlt'-", MEDICIIIA INUGRAL
die"to, gsmije, stmplioo jar- j& % 74-' _= ..... r-, It. c-- w- r4im I "" Fr-411"AK 11" I* -1 I I 1. I -A I -
r_.,rx, I'll t,% , ., """ " :I 11 :-1-1
I. v-. I- _,.. ,_.; d,,t w.., 'i .1-,*;,, ,,I-, ,,,,, I'll 1. STRIBVIDORE5 Is ,T*"T*, 411.11,1"c ,.
, l,,- bo-M#, IT-,' TI-- 14-. 1. . I) I 1*1 I .-
t. .,_ -, -1 1 I ; It".l."I"', .1
dines ? patio, .T1,iuu4 : ,PI-4 I I ItI,, DI, I
"!tII" 1- --- -,-- 11 .'-, DEXARAMELOS I, H-Aw-Im-3 ,' X. .,,". , IT' '.
Ij ,;%G jq atr,;,CIO IT ,-1A LATI, utt xTlw "46 n In, -. 'l, -o, .-- ,-,,
CLLE 32, I,'* I "I "' I
III I I 1--11 -11 -- I .
. _to, ,.",- _-- N_ 96 OYM AS N KA 0 I K"Am s .r latfm VIIA MADA DR, MANG ntsv.lb Id, 1- lltt. -P11". as t23 -COSTUREW 2!!= _- __ __
Sit. 3'A. 'I w -1- t -I_-!.-, _'_ utf- 41 I'l-1. -M*1 I- MODISTAS
' 7 los"sIT34 -t It'.11111 I - ""A I W. ,I_111.1 .11 4 -t 12 4*Wd I
, *
lell .. I., I A I -Z- A-T-111 11 ---- s -II-T # 414 ,, -. t, 'QUII M-ITA i0.t%"t0X1 108A .""t Dr. E. Cuflu del Rio
. Oficinas Eft entes ,.u c', T, I I I q,., IT,
nforine4i W5601. 'ft- 1 1.11- d. A I I I I --t. 41-k.11- 4. 1-11, -I'-- ,
A% qrvu,, rx, xasunrAMN A 11014 .I,,11 . ,-I-- ,,, "'t.-I.- j___2 '. I I, ]""', I
,Il,. -, 4, or-I.. ,, t,_ _,,,_,1-"-st- v# .I," ""' I *1 losIstia Aldsm* Reins C-', III- "'I'!.- $11, 1- I *. HEDIC0 0(',UIISTA
LA UAVE EN LA IMISMA --" I d I - s. t". d- t;-1.1 11' .;. -_btll ,I. ,_ ,.,,, r,
to 12 S', W., P_ 1, r v tmT_ ;c.. PlTwl' 06TTt, soMl". XIXAIXO IG DIT ...-A 'RA - N ujt jWl. III
Hz wm-l N't 1, fracite &I parque de in __1 .1. III, .- .. - FNRIQI E ", NANDEZ
CTI 11,llft4l-* ,X VU- 4- Fraternidstd,, ton 17 "tas d* -4 u-#. d. v- A;)W&I N1 Ia. 1104- T--,- ,--,_Ra. it orvaev v T"_ .r"* 11 -1
.1- h4m, '" ,Ii,,*. A- $W OO CASA, ALTOS .', ,, ,:". ",- .,, ..". ','. ,--'. ---'-'-.-w. Wv 1 'o It
_ ,o- t_ IT. r-= Dor. ws to#* .. ft"iII.w, at- rA1-0
guaguas Y. 12 de trariviAs 4W .'s,,sI N, ", v_., M tl"A. IN
s.4. H't$04" I= ," _lI,
kl r. Pk-lIA'AI..0- -AI-111TI Eutaw *Abaft, JI
"' - o""" """"'t" x'- _""' I 13j-H,2A3G-Ij74 4,v OL 'IrON10 PtTA
"am xmpua espado W& d.. 2 -tft tr.,d.* **, I- w- 1.4.1. I, r-T., Ir-tII"I
SE ALQUIU A14tDZ Rk"01A INAITITAMN XA1- %-- u -m N 103-1, 1- ..'
f Daxj- A_,; ., - bit 34 SE OMECM tu LA jus4.um ,qp,,,* K .
, ==-, - -"*" queoI Atimbitistrati6a efirlstate, ,.N- 1% AWDIXAJ4 AVA! EKOS T 4i""mm',
b-A.- ", #.uolyd CMDA WAY it or cx rx. "v"
- =.=,tLwk_ nl w- I %,t 1-w. I.w__1 w **" .vo*. :: =
11 LuJo&o edWgiv on 1* uka, vwL -L# pvr"njd wilturmsdo. .w I -p _To := V-jssr d*I Vad*aa, 13 N* 503, x-2"14" Ili I CALMM I'M .Ai-. 1 14044. L44,os Osft." giT=M xil": I 1,41REINA No I = ; ,g 151-, L,!= .. IT: 44 1. -Aso.
aloft 0 y 1;I ,JT to Aft c a cll,:X "W 36, car owim, "oo- *.iivli*
paux"stal .,. 104 COCINEK421ICKBIM' I -_ 11k.2 III C"F&W
- .rc MOIDERNG P190 "."PI_ Ar***" xur lkxt**TA *114s,,, TIA- N-2-1-JI 'c i t,4
Z owner, s hs]L 3 14. Its DR. ALEIMBRO KUXO
11 'e"
_wj. ct*ls* 4c r&" "AIIII coe1sIMI 4us *xrA cocnIAN; *I", 40, mIlites v. jov lw; 11 o1*%cs*% LN cxovt* lo,'t.. co.
Is I
b4oo, aso"wor dem" -- _%III,,lIa, A- Local -1--1.T."-_I1- # IT '-- m WAS UAINARMS
-11 M ciderno 1 -',". ..."..", If.- ri,
ess :; '- 'I'- = '=: Cited 107. evitre Fr p I -1 I. ,,, !It*, .,. :I. '7 ,:II !Ttkot 41MAITI u3oo _,! 'i, T
eowo&d*dm Inf" m ITT ett .III'* *'. a I I T- I -1 94- I'l -,-"W. x".oo 'h, _,-Zir.i-u,--i_( TRASTOILNOS RFXUNLES
I 1. I,- %, I.: I", W 1 e_ ,,_ 'L I I T I'_ --,I&i+ es
aptAMMIn Y 9 jdela A= IPIO hihirinG I I
- unt-iott _% ,, Mono. m16A de Pi TL*, *'.* 0PA*0!_A It OfUtt P&RA"cox : I w. wd .w, I. r,# .; ,_..
mTa L;= A III- 44w u "m rE -V K%!_" P, IV I '* "
, F'r
I misms. :!i .fi-.. I "TK-rtv III I wuw- I ", -- ;. &. : ; !, V-M. T-sIss
I 1- #."Ij.. '""_ '_ Sr o"grt C"IrAllk IMANCO, Ist.us. ,-__ AIt,'. i I I ca1 745 _11*TT.k sl"= =L I- bu51. ,xAv*F Ri *rx*"
.111 SMUM" Y AWNGM IA I " d. -.a., yt s. I -_- st cxk 4 __I 11 I o,4:1r-1 .&,"m - '-1A, I!::-,Z V"', Ij k4"
NIL A-1. ,- 'w _.). Aow 8 4 I '.1 t0ft td-l" CW = 41 P-L 11A ."
___ __ i -7- Off-II 21 .xw.1 1. 1L.TI- AAm : = - IA"
stadfrok ,;;4; Ij -, EL ;PW 09 LA JIU00101"' '-I"- m wki
- I I
.
F I .
.
.
. Ptii;IV, %EW TSFIS ): A f I ( I D, 1 1.,\f j',2, % 1 JN A
11 I ['-z 3i, 1)[ : j fj Ili I ) q A 9,I) r X 1,11
-- - - - -- ---- --- _ -- ----- - --- - -- --- - - ---ES I CINIA ,,, F S 0 T111 p .7-1 A 71 I" 0 r" T, 71, A !" 1 'V f P; 'I" A S F, N T A 3 1 J: i T A F V F 14 1, A 3
3 MCTORES Eli MEDICINE - -i-
- -- -- l7 MUFfiUS _FFf.hJ)AS i I [S, M IW NIOS 0. MW J( A 4A CASAS 148 CASAS 14A CASAN 4 C A 1A1 i 15 SOLARL,
- -- -I 11 It, 11 .1 1, I I I I I I I 11 I I I ''I I , -, "'. ,,, 1,, 1, "' '' 1 $15 04 f(p 1, I % $ l(A I'll I A 11 I 11 ", I V ,, i,, I 1-1 il I
- -- -- -- --.--- -------- -- -- -- - ----
, .i. 1 .. 1. I I I I -11, T ,, 1. : 1. I ,. I I I -1. I 11 I , I 11 R N1 hIM I'(1 N I *, r K0 ( ())llK i I(Pl ill N t1f)" I .. I .% 7- 1 ,, 111-- : I I ,1 11 :,"
- I ., '. I I I I I I I , : I ,
.- 11- .. I I I I , I I I I I I ,i I I I I I IiA 1 1%1 11,- I '. ': i I I I I 1. I 11 , 11, I I ,,, I 1, 11 I I I I I 1-1 11 I ,. I :1 -,;,, ":, I , : I I ". "'i, , "', '. "
I -- I I 1 11 1, 11 I I I I 11 I 11 I 1. I ,! I 11 I N 11 ( w "I - - -- I I I 11 I I : I I I I - -- - I 1. ,, I I 11" I I I 11 I I *11 I 11 I I I -11, DR K I I I I I N Ni vi I I I I OFATOS ARIOS I I .11 1. I RESIDENCE -EL PAIS I PLA AVNRIW,90 f .
' ., , I ,-- ---- --- --- - 1. I 11 : -1, 1 -1 I I 1- .110
, ,*,' : '. ': -, I 11 I I I'll, It 1 11 11. 1, llNj?,%N ,,,
- ,. 1, '. '. I ". .". 1, It", pj N r A S, ,-, I -, ", , ,.: -:, '-, I"- , - , .. ." "'. I ., ,1 ., xi,, -- i-'- --, i--F
- I I I I ,, '' I I I It ,, I I ,,, .1 I '... 1, 7 '. .1 I .1 11.1 ., ., : ,-,:. .- 1, t 't ,,, : I 11 I 1 1 I 11
.. I r, I I ,; 1, t I I I I I f I I ; ..
I -1 ,*. , ":'- :, I 1i - , I -- I I I It 11 I I 1*
I 1, I t, I : I 1 '.- 11 I I I , 11 I I 1. I .1, 11 I 11 -- -- I il -." ,
--
- -- -- I 1 ", t : 111' 1, -, I ,. 1: I I 11 11 ,, ; ( 11- 26p t-, $12,5fp) ill i % f ; I A P,, (In 1;
Jn )1 % I I I ', -- I I "- "Ill..'', I . '. t- 1 "I'll 1-111 1, ,-4,.,
,it I %,10,, , if Rl ,i N $12's I I : .
11 r , ; i 1 Ti PAHACI I 1. I .1 -- I tt .. I : 11 ,, I I t, I 1 '. i. t :,
I 1 PR() Nit 1,mj I 0 1 4 L -* ( rri( ( "" "T' XKI l 1 A't,' I ,. I I I S io I I 1; 1 I ., .1 1,
t .", r-- I 4-' M UH LES y PRF NDA, I I I t, '-"' i, ,' I I 1 i. t 11 I t I 1, I I I I I ,
, I I % I I : 11 ,, 11 , I ---- -- -- I I 17 I-, '., , I .1, I 11 1 , 111i I 1 I I - --- "'' ,, I il I 1, .1 1, I 11 11 11 1 117 -- I -11 6
1 ,- '' I I I I 1, I I ." t, ., .. : 11 : , 11 I I 1. ,
- I 11 I I I I ; : 1, I r, I 11 11 I.
i" I I I I t 1'
I ., ,. I 11 11 I 1 TAPICE SUS MUEBLES i1()11lj(j% xNlw- i lu z I :-,,, LEALTAD Y LAGUNAS ,
- I 11, I 1-11 "" :
I - :, i :, ,,, lfxfiNN % $I- I ,i 11 1 :- I 1.
. I 11 I I ,, (. %R( I I I ,pl (" \ I I 1 1 110 -- I 11 I I :, 1%- -- - 11-
- 1. .11 I 1, t I I I I ": I I F HIJO, : , ', .. : I .,. I 1- I FRV-111V I-Al Lr ,-, , ..; -! ."%'- -, --I'i ., -, ,* ,, '- 7- : "i':: 1 I ; I -, ,- I I I I I I 1i I I 4 1, 1. -11
, r I I ,,,, ; I I r I I .
- I I -1 ; ,-, I 11.1 I- I ,. I I .. ,,, ., 11 I- I I
- .,t I I I I '- , LJOI % 1) i 1, L% I 0 %; fw', 11 ql it, ,
DKI jJ-11 I f1w, \I I "I F 1 ., I 1. : I %I N. I'll t (-) I i I, ( o'. I 'i *-" '--. : I I '
- I 11 I I I I 1. I- 111- 1 It, !
, 1 I It %I -; 11 t \1 1 (1 ( \ic I I '. I .1. 11 %13 \ I : .1 1:11, ". I I '. ir '. I % 'I" I '- '
, I -, : 1. $11'' i, I r'. I I
. I I I .1, I 1. I ,:."
-r T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I : ', t I I r I I . I I I I I I I I I I I T, I , 'r V i D O (- I ,, I I I I ,- I 1, I -* "!:
C , r ., 11 I .: ,- I I N \ ( t A I ) f ( I 'I I r I 11 t- : I I I ... :. I ,,,
, I I r -, i I I ,, I I I I I .. : I I 11 - I I I I I I ; I I I I;--", ' I I I I - .1 I I'' I I I,- I : ,'- HNI 11 41"I"- .. _--- i '. - -, 11 ATARES .- .
7 'Ir I I 1 I I I I 1'r. -.- I
XK T 4( f I I I 1. Z1, ; '- 1, -- -%'- I .,
- M-2655: COMPRO I I I I I r, .. I I . . 1, I I : "'i""", ,,* ,11, -- ,
I I I 1 r .. NTVL[Af IW; V1,1;f)o I :, t, -- r , : 'I.- 1 ,,-1, ', ',"
- I I I I I I I I ,
DR. LUIS BERMUDEZ .'- :, : I ",'I I , .1 11 .. I ; ^ I-- --F. 4tf. tl, I
- I I -- i ,,I,, i t t, I I it, '. I ., 1. ,4 1 .,:I
('f 1%'J o SF:X )J ()(;( f' I I I I - I I lRi I V1 f1fF1 1: '. : "I "I """ 'I, .1 ,,, ,,,, -- I .-11 : ,. 1, .- , .
.'r. I I I ,,? -- \ 1" ( ; ", I % 1) f llj %, ''), I .. '. I I 11 I '.. 1. :.,!
., -- I 1. 11 : I' ll I I 1:,11.1 r. I I 1. I r
, I I I I I 1. I 11 11 :,. _ , ,,,
:: :, ,' ', ", ( W IPRO JON Nl T()Jll F I : : I 11 .
, 1 -' 1) r 11 ,
I I I I 11 I , r -, L , I : : I I I '' I I I r I '-" :'11' :. :1 11 .. '. : .
'. I I : t 1, I 1, -1 I 1. 1, I i I . 1 I
.:-%:1, I : ,,r 1 , I rl: 1, 1, I I I KOHLY "' '- I .1- I 1- il 11 \ $9 ,,, I I" "' 11 r, _" ' t , 111,11.1', .1 11: 1:, .1, ' I I I ,
21 : I 11 -1 I 1 I It, 11 1. I I , I I 1. I I ,t 11
--- -i CA8 I I I 11 1, I 11 4 : i ls ,r ., ,1',',L,:,1 1. I ', '- ;, , ,, ,- t I I 1", f i) Nj J()f', jJ LA 14 I W
I w t,-, .11 11 1 t I I ,,,, It 11 "t , " -, " , '-- , ', :- '' : -, '%, "i" I ", ,
'' I I :." 11 :1 .J0 : (, F) I I I 1. I I 11"
S- I I I ., I .- 1. 1. 11
'Iiv, el 426: M-js- t I I I 1: I t I i I 1, I t
. ( %1,A D i i 0 1i( i 1, .i I :1 , 1, I I ,, ,, i; .,:11, I'll, ":t '. - I 4 :, 11 I I : I r I I rT t, ,, I I -" : -: :,, t:
, I t ', .. I I 11 I I I I t, I I 11
- I I -1 I I I I I
.. 1-11 I-- -- I I .. I I , I - '. I I ') %If jf)R I "' ( Aftfr/ 4 - C I I I I ,
,-. I I I I r I I -- : : .. 1, I I : I 11
DENTISTA I A, I : I 'T I '- It 11 ', ,j I S1 1 It- -- I' .1 : .. 1. Al'i t R lil. Hi, N %,, 1, r,, ; il'A R I 1. I,,-,"
.N il( I K Iiil N ( I IF : , ; I I I -, I .
--- -- .1 I 1, I I I I 1, I , ., "', I ", ; ,, ., I I ,,,,
, &,WALTERIO 8 'OR fl; f mri \'I(), NJ I ; I I I I I I t,. I I I r I I ,, 1. L' i '11
,-,i., = % E 1, I I 7, i ' " ' I I I T I A P 1' f ) %, L C f I I ( , k ( ; % I
,-- ill Itf!"', ,: I t ADWS I t 1. I I I (I NI Ill( ) Ill )a I TAMP-NO
I- x 1-,- Ii, ul, , I I -- I 1. ., I I I I I I I - -,e-:- I I
-A,. 1. ,iiu-,d, T,;, I I I I : I I P-1p30", -,-., -11- ''I'll", 11 :, .r, : '- :, -, - ":
- r , -- I I I 1 I", t. I I -- :, I r1t 1, t, I I 1, ' .. I I .'-', .,-,
I lf ,',- i R fo %I] T Nfxk , I i I I , ':
RIOS I 1, I 1, I I - I I F 'x7 I i 'N 1 7 z I -, - I I I I -11 r I I I , I I I '. i, ,

7 VEM INA I . lkz, I I -- : ,
_ - I I 11 I I I -i: I ,-I 7 _,-- ( J ill FN l DF RECRI'o j-'N l, R( I 1-% ,, F 1) Nfm "111 RAS RLF N i 1'. -I. I ; .
b. t'-'_'- '-k 'r T' I r r' 3 n t R! I ilt- I -nd 1 entf, - --- --- 1 I r,11, ,,, t i % "I A
, "' ,i, , , I I I -1 ii ,,,, I 11 I :1 I 11 I I *,-, : ,,, I ", :, .L I I I I I ,,,
-t- d- : ., I I I I ) I I I I I 1. I 11 I I I 1, I 1, ; I ".
1--l" t. I SU RADIO ROTO ., -. EN LAWTON 11 I ,,, ,
-- -! t '. I I I I :1 I I- -111, t 1. !, ". "
, --- -- ,;, ,' ;- 1, - --1- '!- , -1 11 tt, 11 It", -- .. ,!, "' 111)" (A'AlJtA,, ( ill 1: li,
-io 11 7 2i () ,( M t"t i"'; ") i- C-7 - i;- ,- it ii,6- :t ib
"'I - 'i, -' I A - F232- ': I
I %rT F ?Fr %7, , I
--- t- 1 I -1 I I I 1. -- 1 I 1, i-1- ". I I -,r,.
DkpenTari V T h I- 1 '. % I it t, ( 1 j P, ,, LIN i, \ T 1 1, i- : I 11 , 'r , I
I'l- te, I I I I I I I I.- I : 1, : ; 1, 1,11, ". ,,, I 1.
CLINICO VETERINAW17 I ', -, I I ,, .1 t. I I I I I ,,- ", I 11 n, "", r I I -, .", I -1
, A-9311: COMPRO ,, : -i- -- ,I I I I I , I I I .1 I I I , I ,-1- : ""DOCTOP I ", -- L I I - 11 I r I ., I C I i I - ,, 1; I ,
-, I I I I I I I , I I I I I I I 1; 1 11 I I I I I'', I v
, CFZA" I pi a no ti, parcefanas NT.,fii- I I .:
11 i I I I I T, .,
1. ", -, : : % '.
- I 1, 11, 11, -- 06JETGS VAR GS .- , , : , ( ,!. t ''I' ) f I It '- I I ,, 1-1t, "
, : - - , -- , I , , I ,- '. \ , : , 11 -- .1, : I 111. I I I .
, --
- -- I q. ,,, I 11 . -- C ., I I I I -,-, , t T'- -- , ,
" : J! I i T iJF -- q :, 1, ) ; I , I r I I I I t, t I I I 11 I I I ,, --
-1.1 11 "I I I I .
- , I 11 1- --, 'i I (Ij ,11, -- ;- -, ,,, -- -- I I I t, I I l'RT:('l()'1,% 1:-;01:)N A
11 11 ,,,, ; t r i I ,- t
,- 1. r -iii -i,- ", I I 11 t" I I 11 % I 11 -I." (), S 1, t- I I I I -1 t, I .
- I I I I I 11 T, i I I I I I I I 1. ."I il I I DF NIT (110 TR VN;1,'IT()
- QVIROW )IS1 AS .- ,, , I '. 1. I : I I i I I I
" .r I I I I I slti.. N -1 -- "I 1-1111 , j - 1 I I I I -' I I -111 d.
- ,, .11. .1 : . I I I i , ". , I I I 1- 1(10 1,1" 1E ",
V, I , "I -1 .. 11 :, 1 , I ) ,: , '.
., I ,,, -' I I I I I I I I I
, , r :-, :t 1-1- .1 I - 1.
, -- -; ttl,, ..:t A -4, k l i' I I I I A I 111. 1,t ,,
. 1.4 ;- , ; ( ONT11FM fj I 1- Ill, 1, 1 ,,, - r I I I I : 'L ; _1' ', -i, % I : -11. .-,
,, I i ; 1 Z-1 '.1, -
..'11 11-,, ,, , I -- I 11 i .1 1, ,- ,,, , ,q, I 11 I I I I -1 I I I T -1 I I I I I I I I - % : "I' : I",
, -: '. ;" : "L '. -- --
, I : : , , :, - ,- i, I r : I I I I I ,
-- I I I I I'll 1-1 %4)w ( f, I -,'94 I ,
4tir-ptll P \ R r)( -, it 1 ,, I I 11 ,-,, I I Fondo teatro Miramar",,,. ,, ,- -t-: -,, 1. -1 i% , I ; ", r, N T A S I 1-1 liNO SIOT8 MAi; do x- ji- I ,,,,,,-,-,,- _'- RESIDENCIA 5a. AVE. ' t I I "I 1. I ,-,:,
; 1, 11, --l- I I .. 11 11 I 11 I -, 11 I 11 t'. I I T '.
- ,,,
- 48 1-11 --1 -1- 11 --- ,-- --, -- ,- ,.- r 1.11, I I I, I I I -" I ",
, 1- I I I , %Adquitra FRlud y I ( 11 i t Co S I I I I I I I I I I I I I I 1-1 '- "%". ,t7 :
,1, 1 - I I I I I 1
...... ;,- ., '. , , I' I I t, It, 11
, -"-, .. '' --" -."',- I t "I pt-)Ff- 6- I Iii I-,- .1 ,, I I I 11 I 11 t i
11 4,1- ;, , I I 11 I I 11 "' - I I'll, I 11 I I I I .1 I I CIANGA, Tip, 11VT11-:N0 I
1, - I I -1 ,!, -I --- : !-r I N 11", %] Nl \I) jn" I 11
, I I I I 11 t 1-1 1- it, I 11 , , 't
11 I '. , , I I I -- -- I 1, -, I 11 I 1. I I I I
F n J. i ,v,; I I I I i -- , - I '
'R.-iK( v%;( ( I I 11- I .1 I CALLE 34, MIN K :, i '1 I I I I ".
t 3 ES L S NIT A IIA 21S 1 ....... ,,, I I I- I , ', I - ,1,2.'' il I ,1
I I I -,10;1 AVENIDA PORVENIR ,- ", ,, -
- --F t -, ".
opl'() NI 1, 1'1 I I % I - ", 1. I --, !---- t , , : ,,,
"Ill- -1 I f, ,
11 I ., --" I I I ,,, 1 7 -- '--iii ,u PINICAS RUSW AS
0,11 I , I I -11'a-, Itt ,
1-1 11 I I I lt ", I , . , I 11
.,,l I 11 il JIN
.. 11 I'NlPf %Nl,,, i -1 11 '14 ,,:, - I - I,() FIN'QI'IT
,, ".,!'t, ", .:, I I I
I I I 11 I --,- I I I 1, : _11'',,,,,. ,,,, I _,
t' "Iti Ll I I .,(, 1
.4o 1 1 .1 I ' o' Ave, Palmas, I I I 11 I %', "
11 I 1 I \ I , fl ARANA $2- : i- t" 1 111",". -,d-tt', ., il -' 1' -' , I I , : ....... ,
I I 'r 11 I I L ---- ,,1 I,, , , -- : , ,.I -- I ,l- % ),
-, I I 1. I t, "- ;:
,- I I 1, r,
i ii f llfi--ii- --", , , I I I I -- 1, -1 i1- ., ,- "' ' '
f -- 11 I I I I I I I I I I -1 I 11- -, , t .
1 1. -1 I I V ,, i" - --. I I ,
I t. 11 -. RENTA 13% N[To 11 I F I N Q U 11A D E-Rj,- -RF-()
I I I ,
-tl tr 1 t I I" -, I 1. I 1. i ., "" .- ". '. ,,,
11 I I I ,, ,,,,
--- I I ', n : ,-, ", ,,- . ,
il ;A-7795: COMPRAMOS -, 'l- -- I , C i."Ait-1 t 1 11 I .'. :.% -,i" t,"_ I 11 1, I , .., .
'_ 11 ,-, :
- ---- -cxw- I
-1 11"t". 'i- --- - I I -- 1-1 ----- 11 -, -. I
---",-- I !, I ,: 111-1 11.1 I
, 1,11' I I I 1-t- it IN FW St ARYZ -' --' -- "" I I -!! ,, FE F E R I N \t ti I I , ,- 1-
't, ,,, j A I I .1 I .: I 1, I r I 1, , MANUR ALVAREZ ES 0. FRAILE, VEDADO I -- ,., I -; - , ,,, I 11 ,,, I ,,
Nl: '-",, --it"il-11 'I, I I 1- I I I I I- it I N 111 ". ', -, 1. I
, "" ,, I"3:""", ,,, "I'e
N F RS I FS 11, I I "'
I-, I A-111 I -- I I I , -,--, -: I , I -,
101P : %Nt(l It Ad-tiii tr3li6n de 5 erii, .1 'I ENTRADA VEDAQO ""t: ,', , -1- 11 11 .1 '-' ,--: '. . :. ,,,
%,! % % 1. I I : I 1. I 11 ,.- I -11 . '.
. I liadiitri,, 10, A.0479 (' loia 75 -, -11- ". ,-, ., -' I -1 11 ,It I I I 1, 1. ,,, j I -- -- '7
; n'4 ;-, -,, ,, , r ,i! I I I , w, -- B. N i ;;t- ;ESQUfN 'A S 'A', f x ( -__ I I -- 11 I
" I .11 I I ,., ,,,, I, I -,,, I i, j jN
11 , , - ,,, I'll It , 111- - I'll 1 9 PF 0-1 VIRA F V 1) I 'p.1 N.C I
I :' ' ,. , i ,,, F-qui ria Cooritrrii, ffabina I 1- 'K, i" ": '11, 1'11 1 Ili
11 I -- I I I I 1, -; v ;, t ----- ] -- I It"I'lli- I 11, "', M .
11 I .. I : ,. ,,,, , i t I I 1 i I.,.,
--1111111- I I I I' -t 'I A ,,i I I 1. ,
--- -- I I tr I -, 7: "' ':, ,' CHALET, .MIRAMAR I :" ""' i "" 1 11 11 11 I A il ,, I : :1 I 1-1
- -- -- --
COMPRAMOS I I I I I I -i: ., : : --- ----- --- -,"I --- 'I"',
I I I 1, I CA I 1A [ 1, I 1 1 iR
I !, I 11 A C I i I 9 P I ,(), N I: \ 1 I 'I; -- - I --', -:,,, i t .
I I I I
Opili'w'i I- !,, -- -- 11 .1 1\-1-1- "', 't1r, 11 I I I I I t I 1 1. 12-4 i, n ii a i ... I , ,, I I I I , I . t I --- -. I I I I ,,, Fl3h 1- I I '""" """" I-.1 I I -, I I- I .'.-,','
I'', I I I I !-T1111 ,,, 11- 11 I I I 11 I % : "', 1 .,
. 11 I 1. I I I I -,- "--- .. 11 I 11 11 i ; / 1, %1 I!,,); I ol-, X Mflll I '-- f ILIlw, Df ,(,] \RF, : I
I I I I It ,It I 11 I I "t" I I I I "' ,,, - - I I % .1".", 1, 1, 11 I -- ---I I I I I I ,,,-, , I I I -: ,-" "I" -,- t
t, 'i -Ti W It i,-Tjc -f it"-Av C ) -- I I t., 1: 11 ALTURAS VEDADO r -," '-'--"-t-'-- 4-', I- 1, L, I
llm ,lr- ou*l I I I I I I I I ,tt,- Finca Carretera Ctral.
- '- ,,! I 11 "i ,,-,,r Sl- p ;, il 11 I .--, - _:, ,.,
, -, 11ABAN I -, ,,, i 11. I r t Ii., I P-1. - 1".. '.
riAll'! A-',Qlj ii t --,, -- I ,_ I l --- I '- I ". r, I-, ;- r ",
- : 1, V Ets '- :, -A-k FCT-cf, lk -,quiri. "an l'opold" 11 -- ,--, cp, r I R TIP ; ,, I - : :-, , -- !, .1 .- '-"." I 11 ,,, t.", Y.-r, --. t"I 'r ,, i % i I ",, ., , , ,_ : '. ,.,
. s I' : % it, I I , --i 1-11 -1 I -- ,,;_,-,,,." , -", : "-."",""*" -'-- ,..,,,,,, I I I 1 1 _, 1, .
COMPRAMOS r I 1 '-r- ,-2" .. I I -. I I I I --I I - - I -- I '' C-: ;-.- Q,, R-- X, -', Full 1, I I I 'r ] I, OF, 2 A ,, ,. '. % :j. .. iij,,.
, -- - ____ i I I
11 I I I 11 I 1 .1 t I I I .. .. '; ,- 1 I I '- E V E ; ,
-:., " I I , ) I ,,, , 't, I I I ,1 J)F $16,500, ,',', - '- I 11 , ",
, I I C I : 7 1, .1 I ill-:-i C LLE 10, MIRAMAR i : : % '- I I ,
11 .1 A '. ,?'. ; ,, ,,, -,,, 'T o,
:1 I 1. I I I I I p- I I ,,,, .; ,- I I I I ", t-, "-;,;.-I I 1. I ,
I I 1, I ", I I , I , ,; -- -, ; 11-1 -1 , ., , ,
. I , I I -1 "I 11 I 1.1"Ll. I I It I
1, , ;, (7m ilRC ,- -- : I wiit, ,, A t, : it "', I --- 111-11 1111 111 11tll :111"- -, -, ': 11( I I R F ', -% FOS SLAKF Z
, I I DiN),-, 1j)S I I I ;. I f t I 1, -- -, tz,- c ,tol ,--,,:- I I ,,, I I , '." ,'111' I I 1! '. 1. I Artemisa Cayajabos
11 z I I-, .
i)TRI ( F k Nil \ I % It P f t I I 11 ---- -, I .7 1, I I r' ' I i 11 I -- t -' I I -1 All, -, -t -,
1 I 11 ,,, I 1 I i 7 ., I , I ...... I I .- A I I , I ,, r 7 1. I ,, I "
I I I t" I : , o! I t I : ,, - ,i; "Tt, ,,z -1, 1,, I I - I I I '- .... ... , "' I ,. I 1 I I I I ., , 1, I I I I I I 1.
I ,- '. I I I I
: I I % t. "Ili:.11
1 ,,,, '101 NEI Y EAT A R. % 1; .' ' '. I :,t ,
, 1 : !,. I z
, : : 0, co, I I I I 1,
I ,,, :" t I --
PC"" . I N MARIANA0, I , 1 I "'. ",
I'll 1 N! I'U:J, \1 )Jj N 1) \R1 ,, I ATENCION: $16,500 i f- I I 11 ,,, "I
I I I I VFNI)o to ,,,, I'- p, 1, t,
-, i,: 1: 3 i ''I I it- I I ' ,- 'r "' "' "
,it, '' -,t ", ,-I,'-'-,- ] ) I , I I 1 ii,,!,f-.t %t-j-', ",:,. ,i I 11
RIO T F L, ; I -- "I I I-, ,2 I -11 "'. I i --- I , T, 11, 11
1) .11 I I I I I .- I "I 11 I ,
.1 I I 1 2 ti eiril- I '
Ai ; t -"',:;o: CONIn o -- I I I I I : it, i, 1 tt ,
- I ": .Mi- Nir-.6,, M ban, I ,r I I P
Olij (- Artit, flo-vl na, I 11 I- 11 I 1, I 1. I I I I 11 --im -- fvK -- SI ESTABLECIMIENTOS
I I I I I I 11, I I A i I I iii PARTO Nijit,
14 AUTOMOV14.ES ,i,( U, --,, '1z,7:t 's. m f'. .11 t- I I r I I I I- , I I $11'.. 11 m-,A:,!ts ; , I I I I I r I I I I , - --- -- 1. ENDO lit) fF L
- t t a 1 I 11 I 1-1 I'LM'' I '"', .1111i "I I "t t, I 1, 1-11
r'. 11 I 11 ai-1 13
, I I 1, 1 111 1 17
'I ", -, I i I , ii 1. .. $36,000, 4 CASAS ii,---- I
COM ro Chevrolet 41 I'll AlY I I i ,,,.:- I I I ,i .. . 7., ,
I I 1. .. I I r
p ,,, , ) t. "a I I I I I I I A I I I I , I : , , I I I --,, """ i7-1- I.- I ,
1 I . 1, I. I I I a 11 I ,- 1. I I I I 11 1' -1 A' I
) A 7 1% zl "i, r n -, ff ,,, oi, i I I : . , I ", I i 1 7. 1. -t I I
,- I I " !it, ,,,,,, I --11 1 ----, ,,, ,,, i -, r- j I I i, A I I -1 1- -- ,- I ; CI -, ,i t" ,, I .7,
Coupi o 4 Puertas t, 1 ;,,, z 'JI't"71t I I 1, 11 1 ,.- I 1. . I ,, ESQUINA, CRISTINA ' I ;' 1 - ' ' n
I I t, I I I I 'a'A NRviag, PpijklrlFiiiii I ; I 11 I -I I I I I I 1. I I I -,
- -a Pr, ot: ,,' -:J - t,,t I Y Fernani-ima, 901ar friend, ri,1 ,:--' , ,,, I 11 -11 I ii r -- -- I , I "
"" .' .I d(,b),,,,1inpA trai,,, 2 C,,id -11 --, I":,
11, z I- ;-11 :I I I I I
, I I I "", r-1 f I 11 I I" I , , 'i -1 "';t'!I: ,,, , .1""', 11"laza Merca(io, Mid, ,3,000 ,' ,
19 UIRIls ,, I I .
-- -- 1 ;- . ", MIRAMAR ,,,., ,, ,, ,,,.: FNIM PoR
17 MUEBLES pfzEN -- I PR : 11 : t., _-, ._ : I '1'1'-11*11 ,1111 1 "'i, I "'- ' I 1 ,A,, apro- -adaig, $3 ,iio ,-ara 't DA, S "L-il' 101- 111 t I 1 16, ESQUINA A LINEA 1 1, .-- I -3, r ..- ----- "
I "'ir", I-- : ,, ; -- , ,,-- 1 ---- .",
1,181PArA (Fl- ""', t! 11 ;,, I'-"'-,- I Dt ,' -doniten ofprf,,. Li A5oajj,1,,vt,- - - -
" .. C .... ... iN Kel-tta,
1, S _,TA 1, ,,,,, ,% lt ,- -- --"--- "-- -", --:,7 I fl.bu. I RESIDENCIA DE LUJO.
1, 1 "'I ., ,A- It'.1, I I I ,I, --'V.- I-, _1 1* "I'll -I C141 6.11"t -c u Oquendo 5l7;,U-57q- 1 i". ", -.. ,, t, -, It, ', ,- ]ITTAWFO MIRAMAR 1, 1 ", z ,-- ", " I 6,
- 1--- ; I ti, 11-1 19-H-2684-49-30 11 -1-1 t-1 11-1,,, 7t, GANGA' I I I I "' 1, I I 11 li- "",-., 't,", I ". ,,,, -1 I i" I
--l".-., I I I t m-a -- --f
.- t --,---__ - t I I , ': ,, F. j I lf-f 11011 -4. L 'It" .-i-T1 .11.11- -1-11" I
, 1- I 11 -1 -.- &35.0(lo t - 1 -, I I P, a it
,, I .1 I I I I I -l", ,-- -1- 1.-,jt,,, I -'-, " ,-
-- ,, ,: , t, I I I I 11 '-- I I I I .1 I ., : I Z"
- -- I". I I I I I I I 1, 7,1,, .1 ,,, I 11 -, 11 ,t , '.. --
' I - r ' , .' , 1 , ,, ,,, ,,-, ,c.:,, iti ,-, v-- j Inver. Cuervo* S. A 11 ,,
I -, , I I 1. 1, , I I I t I I 4
COMPRO RO PA :1 il I I :i I 1. , I .1 I ,11,,,, ",.. -'i"'d q, P.,-i. .-. 1 "o-0. "ACL. Lrixi - I I A-11, I- -- --- ; T I -- --- t --, -1. ,,,,,,, -, 1, ,I I , '. _,,. ,J%,-,, ',', ,-, .-. -,-,%
.1- ' , 'I ENTOS 7 1- , , 311,5" 11 11 1. 11 1- it.. 1 "". ,
- .: -,,.- tt 1, ,, INSTRUM '. I ., 1, t--- -- , 1 .1
, ,' -, : ."', -- , I I I 1, I I ,r ,., 11 1, P1,1111 li, 4 - , ,-- "". I'.,,-.
- Q I ti 1, 1,1-111",, JOSE i,,, ,.,,,. I I I 1. iiI.- A, I. I ,
I - I I I ,, DE USICAII ". , i, I VIVERO
, '. 1. , , t" ': .' ,- I
, I ". I U 53fi: f, 0 NI p R 0 rl, Nos 11 t1: I -- .Aptos :, 11 MONTE 32 J. ,,, -, I t "" It 11. i- 1 I -, I , t t,, -- tl 2 ,, .1111, -w 7-- 11 I ---
- -- "" -, 1 !, -, 14 ,cola sumettes 1 I I I I I I I I I CALZADA COLUMMA Gu) : I 1. 1 I 11 , ,
A ,X;92. CW TPRO PIANO,- I -.1 I I I 1 112 1, ,,,,, -1 "- -- 11-M-1 11 ',
1-11 -1. --, -, -- ,
I -11 0 1 1 r&:, m : 1,-t- 11-- ,-,- ,.- - ,, ,,, '-"".
- ii, ,i: 1 I., -"OS r e, lzimp lwh,( ,ik, % '., i I 1". OPORTUNIOAD
- ,,,t,, -Ttn I 1. I I "'t ,- ,, ,,, ,.,,,. ; -, -'- .: ", I 1 - r-- -, ""k, ,- No ,,cnd, ,m ,-,, ,-- ,,,,, 1, I 1- I'll .111, -1-1 11 11:11
t"cias C: "--,,!,t- p "I I '"I -- -- 11, I 1. , ,,,, ,,, ,i I :I o 1:, "': ''. I I -11" '1111" I
a ma, -1-1 12mlo ; ,r r" ... (), I 1. I 11, t, I :1 ;I 11 11 ,,,, I.- I.al q I cf, 0 1-1 tli, "': I . i SOLA R 02 MFTROS I I I ,, r "-.
,A,, , -I.!- .. '0a* I 11 ,it,,c:,,, 1,,fnandj- , SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN ,-- --, 1-1--l- -,Ill 11- 11111- -t- i",-.11 1-- -11 _r 11 1----.-- ,,,,,, -1 i r 1. 1. 1-11. .- .. I -- --, 1- 11, '11, : 11-1 111 -, ,-,_,- 1:,,-,,i--,,
ted ,enda: A,5-, t' P C611- Ia-, ,It, 11 1 .1 1 , 11 Ir ,,,
- 1 7 ': : 'ti, --,,. i EL OIARIO DE LA MARINA. 1 t-,--,-,:- , - "', 1 1 , ;: ., ,,- I A ' , i "-' ,- 7 - I -.1- I I'll. 11.
, 103 ,, I -:-- --iit- ,,
C-1 -41-2 Oct ill, I I -' 11 11. F-4;11 -7- I t li,;'- -- I .. - .- I 1 ,--- ri-,--
- ,- 11 I 1. I -,- : -,]I ,. ,. I ,, -t t !--
- ,-i'lo. No-, !-,j '' L,:' ,,, "", j ux il il r -1. A ... I n- 11-2
.
.
I I ,
.
ASO CXV11 DIARIO DE LA MARINA.-V1M.1,F5, 30 LIE SEPT. DF 194") __ I PAUNA FKNSfrTF
I
- VENTS VENTS I VENTS VENTS VENTS V 1: N T AS V F N T A S V F N T AS
. I 5 _____ -_ AIJT 610 11M Y - MUP-AW I'NtV"AS MU"LES Y r;1F'fl)A), NiNFRA" T PFFRI(iFRAI Z 159 ..... --t(ADIDS
, 51 OfMOAMOKM I 51 OTMUCINJIMT05 l .3 ALMOKUY]LEZ T ACCU 153 ACCIA. 156 154 --- -_ FLUTRIC05
.-'- I'll 11 -1':T1.- -'1:: .1',,1-, I. ", ,. ,,- 111 111 1 1 .11,11.11.11 I 11--l I --- --- -_ --111 p l"11411II_11 1 -_-,'- ; NEPTUN0, VI.NDO PISI.(ORRE I -n_ I,,., ---4d1- ,, ,, " I .., , I" :-1111 - ----- -- -
_ I i 1-1 1 -11 I., 11.1 1.11 '.I' I .-, 1- "." I -. ,% I. -,. ."'. ,-.;" I ''. .. - 1, .. I .1- ".. ., 11 I I 1. 1: 1. .1 %, I ': I -., ,,*.,
W,I '_%: .... ... ',',',_ I-,- ,,, I~ I -, 11111.1.1.". '--- ., i-I I... I *,,-- 1111-11111. --
,.I !.I', I --, II
, 1'
I'll- - __ ___ ,I l :,I 'I'll'- ..""'. I __ _' , ".", "", --- '-. :-, , - :, I , !, I *-11 : 1,
- ;z__v., .._i.-.,."Vr0. -- .% 1. 1. .1 1. I .1- 1. I"
No V- --- .-*-. ,.", ,,,, ""' "" - _: I 1, I 1_ I ,.- "I'' '--11-1 I "''," ,,, I A
I, __ !, I_ CAMR10 POR TERRENO __ -, -,_ .-I"'. I 1-1 -. ,,.,,I ,- -- ,v--, '. (J)
I. "" ." I ,,, I I ,, _-r I I
- ,,, E--- .",.!-,. I. I 1. I I -', -'1,!=,1_,,.,_._ --- L. I I I '- % , .' ., ". .' -N 1, I ', n_I'll I A. __ _" A , .. _11- -111: I I ... 1, 11- I "" : ,. ,_ ,
,._ _: -- ,lIIrx _-a ip 1, I I '. . '. I., I .. I I I I I I _!V---, q _,", 1 ,'.: I. ,:, "', I; I-,., I 1.,n, I 1:1". : 1 __ - 11 1 *_. " _,,$15 ,I.11 .1 1- I I I~ ,I I ,'III. '. ,. ,
11 I'll 11 -', 11_ ., ,,, ,, L ,,,.. ,, ._. ,. I, : - I, I": _', _ I I I
'A. .- _- -_ ', I.FAIII -__1 -11TI.11T. "' . I "' ,I ""
_ ____ _L:_L 1 ,r_ lt C_ '. .. '. I i : 12 I -NIFICA TOP01C III I I --van" .. l .A- -_ TiN.AlIt I GRAN N FGOCIO si-VENDE STUDEBAKER I I, ,: 7_ 1, I I I
, .1, 1.- _1-11 Tl = I., I-1-11. -- ". __ ___ .. --- ."'. -_- 1,1 %-1,11 l %(, I'll , "
"o.wiel. V"- -.,,, _-1. A; : '_.. 7, 7 -- 1.1, ". ., 1.1, I 11 I I_-. , -, ,,, ,,.,, ,,I. ,, ,,,,,,, ,,, I ,,, 1 ,fcrrn: .,- :, ,. 1 :-: 0y) 14,WRUMENTOS MUSICA
I,' I
_t-. I 1-1= --- -_ "", -- ; 1 .Ii,7 I., 1 11 !; __ : ,I -;- I I-- !, -,, ,:' I -,! ,,,,,,,, 11111.
'r". r., --11 I I.-I., : -III l,' ., 'I T- ., ,, ... T I R! _-_ :,-. 1-.1 I I ,I, It;%., I 11, I ,7 -.._ _,,.,z --, AMORTIGUADORES "'."", "yo I. ''. I I -f".,. ',O- .
I ,_ 0 I T. I 1,11 I ... I III,~
LA III M CA 1,4"lsllt, ,,*%to - __V1- _V t-1 I 1 -7 !3 It I TAIJ-EUF-S Al VAREZ L, 11-1 I ". I'll L ,I I ,,, ,, ".!, :,. "'A -I,
A- L la ,:, Wo .1 lo I ... t IZ I., I-II I 11111 ._ I 11 !,
I. NA I 1- T- 1 V- A- 11% I AT.", I!, -, 1;- 1 P-.: 1. I ,. I L 1 : , -- ,, I ,,, ,, I : .", ", -,
I ".I,-, W- 1. o_., A, -IIt. !, .I- I ._" I ,., -11 11 11, -: I ,
I ,- 11-47-51.. -I' -'-- I 1:1 ,,,, 1,11", -- 1-1I, 111,11, -111 I 11 i , :. L': ri- -1 ._c-i _1 -11. - .. -, I I ,I i-11o
RIMN BAR, $8,000 so, ,x"s "4 .. ......
.. !,-_ ,,,"Z,_ 1, ,, ,, 11,1 --1 A. --1 1 -11 TM 0 -7 -_ -_ wtu-iv .W..
, I:= -, -_ I I 1. 1, j -J". ,7.r,.
*,"- ... I MIRA FORD DEL 31 a" --- :, I 1, !, ','
v V_ ,)" = 1 .t!% -1 ." :1 ;: I! I I I I -, , :-- ". 1. 0, 1. 1,, 41MI.It!" T" ,A ", -:! t,-7 ,--, -- 11 "I -: -,,%, 1""% ,,- ,,,, __ __ '_ __ ___ I !, : "!,. 11 ., - -I- = M.,= ," -,"-, -,-, I 11 r "I ___ -w
,I-" '! ,,I_ ., .-," ,, .",-' Q- "4011.11 11 I , ,
. I r ,.' I, _." i III-, "- '' - ' '_'_ I ; I' 7 , 'A I'- I' I UK H 1, I 1; 1: S I'll, 0 I.IQUIDACION 1, V ,t p it I, .. .....
Wff-- -- ,,,, -- - 1, !I I,, - , I ,.. _ _1i 11 _,.,= _,
AI.W., W I ,- il I VIF.III'tit) (34t t KIIITIM. .' 1 _-, I- ,- -- _I T,.,.,_ __ 1: ;11 I I I 11.- -I
. .... ,, : ., ..
-, s" e I-, ,,, 1 '. I -- - --- ___VON", ACKMO II 0, I 1-1 1-;, ,-.7,,,-.."- "I _._ 'Ii__ -- -II- 1-1 .- , '--_1.I1rTi- ,I, ,I I 11 -- :, "I'll, 11 I I il .1 .1 I I- ', I
-" I I '. 11, I (,JQ I 11)4) FXI, T ,N(IA DE
- ; - -, .1
N' DEI, 4' ,, $1.3W --- -11-, '. I .1 I 11 I "
j .,- ot'. _ 1 , I. .., .1 '. __ u Ncol. i 1111 C 1- 1 Z1-1-T Iil- III I ,". ., I :- I I ,: "."', _:, !! I, : :, V"n"
71 ,- _I III, t I, --, ,-_ -."I", -- (,-- I- I -1 I 1. ., I, , ". "I ." ,:- 1, :
.w = D.A i 7- -, I.,, : 11, I __ i ,I. ,11 I .1, 1 .. : "., I 11 1 1 11 I~ I'll I
- 1". I "I : I I I :- ,;, !,. 1,rl- ,-,J(J
"g, .V -' LA 1I.O.. 1, -'. -.. __ ___ __ ,, I
EDE, EN MAWNIFIC0 11 -- -.1 ", __ -V -!,
- __
Ii.r. tl" I ,to*-. OtItT, L .111, t I I At- I I I -- -- 1( INk .... -.-0 -.. It, -..-_ 'id ...... Tt- -'Il',: .... 11 :'. 'L. I 11111 -1
,I,- iur I, Illt, hl,-:-!- t , [.,_ _' 2, __ ;, MAI -1111,11. 11111".'"1W krF111-9 DF OF --., -_.41 I~. : 54 LA5 ", ; - -_ 'I, ".,:, ,, ,,,,, ,-,_ I ,I ;;
".. a- _-L 1.1-1 I ____ __ I'll, 11 7 ': 1. 'I, I '!"" '_ ." -
X_ OII , F." p, a: t ljl- ,,, .1 -1 1 1111111 I I r11 I'll, .I1,11 "',
. 11- -11 1. 6- i:'- 'j,, ,,,,, J, etc: T.I. NIAGARA" A-7&42 _. ____ --- I ; i 11 .1 1, I ,,,, .'.1 ,,, I : -- 111- 1
SE VENDE NASH 194 -_-- .", I ,__ I I "
'11 Ce6 Bien sltua:l, ,,, 11 6;!, ', i j, ,;- '', 1. .1 --- ,
- J L'... -- ', '_ ,.'. '_ .' I,'-',I I ,,, -_ I "' ___'T ,_ I- ', ,, I __ ,i
,:I. -l- 4, 1 11 _, .. I ".- t"- 11- __ 1 _-- .. 1. I., - _____ r( t:ww [) t ,l'J(,r4A 11 '_, 11111 1_ -, -,
%- .,b-. P I ~ *'_I. Informes: Z' ', c t '51 ,,,',, 1:1, _-_ - "", I'll -- _- --..", ,,7 .: I --ItI.-., 1, 1, I~ 7- ,1_%V,,,, I , 7'. , 1.11 t
I _-11
4 p- I I 1. 1 -- f- 5 -1 .. 111..
-t. 6g,-. quina a A r,: -,- F J-- -_ --VV I : _-- I~~ -_ -_ DINERO POR JOYAS : 'I' ",I 1'. I~ I I i I ;. I I '.
- I I % n,_" I -", -t -- 1, 1 " "" ", -' j: I ,-z- :,',',. 1.
I ---I,- ; I-- ii-1(114_' :-2 ,)I 1, " 1. ., 1:.- "-o. ...- A. I -1 I 14- 1 11 I ___ - -, __, I C : I :1, _1, I Mari.In., d,, tih ,, 1"''"', I I "- "', 11 I
-]" J "I.,, d, ." -, ". , .9 vr-Ttf I, ."". 1,11, 11-1 --- . .,- ,.:I r _, MOTI)K 1' H p __ - ,, I_, : .....
- 1-11-1 11 1.111,1-'l I __ :' 'i,,d i, ,- r- g. i- , I
,-, ,11 -, -- ., ,,, .:, 4D , I, !, 111111111 T11111111 1- -_ ". I I I "% ,. , I,,- ,4. r,- r -, I 1, I I L' I 1, I 1 I 1, , "I'1% .1. ., I .11
q- ;_ % .11, I-. -, I -- I.- :- -_ --- I I- IIQ(:11)4) w- E)II11"I"O I ,; I -1 31.1..
"X I __ __ __ _6 . ""Wi- I ( 7 -*r- '. , ,
= I. I, -4-- 1. -- _1 -1-1 I -, -_-- ,I. I~., 1. .11 11 -., .1 I I _.
". It tv -!, 4- 4- I ,' ' " V- It_ L, - I 7. I ... ... 11 .1. ,. .- ,-I I I -- -- I'll I I I 3 1 ,: ,,'. i" _w ,,- ,-,, r A_ ,,' I -, -;I
I lp IIIl 11_0015 1 I "I :_ -- -.-I I~ -- -11. It .... .. 7 I ': , '-'
it I, ... ." .1 !',",,,,-,.I, 11 1, r", ,, , I-
. .." .. _, I -', I 11.1 1, ..
, ., - ., ',' .- 11_ , ; .
I o S2 BQVWAS Y PAMM MS ," 1" 1; 1. 1- --- p I~ 11-- T- '.. I, I I ", I 1-_ "", ""
RAMIRO GONZALEZ -o Wl Kdit !- --- T_ ---." 11, _- -_ __ I," I __ - _7_s c I-, r11 I I , ",
_._ I,_ ----...- ---- 7 MOTORES CENTURY ......... "I 7 I -1 .
"'aw MIRE, wk I.l .."_ "I I I I -. _. 1-., -- -.I'-.-."- ", ,,, ", . ., ".., 11 BUROS DE ACERO ; "I -1 -A --11 -l" -. . I, "., ,,, ,, :I .... I I I I "I, ,:, _7 7. '.' 1 1: _,=
11 _-, 1-1 -,. 1- --- 1.11, --, I I 1, I ,
t 4,, 9-1- 9, I,-. -4 ,,
'. ,!;,t;..I t-- - I~ '. _-__ 1. ", __ '7,, % 1, 11 1, II .111: I ,; !, ,1'1 ,-, I rj:T, --- .111: I 1. I_ ,
-j. ",$O, -- 1-. ,! 1- ,., .17, -111 1 I " . I ,I I I ., ." ,,,, I I ";:
G-W I!L ." 1 11 11 11. I n, I ,; a.,
4 -1 I I ,;,I,- I -1 1, _11. ., -,- "-,. --11 11 i!l I "' I ICIL I I ; I l ,,, I, 11-1 'I -1
, !- 1. I I, -. __ AIRNN 0110RICNII)ND
901I #7,- .-1 IT, .90" , .
1-1 fllclr ,,, 1,1,1,. t) 1w ( 211,11)AD
1' AdtuI.i, 'T", ri"
I ,.: r r ". 1! -- ,_7-,, !- r,:-", ; i 11
1- "I 1 L, 1 tT_1 1.
4. _, ... MARMOLES PENNINO ,,,,;, -=- , III, ,' .'.,' ',, __" _1 ":_ ,. 11 -- -- ---- --- _-""7-"- "" MUEBLERIA PRATS" t-Ii, It, ,,, "
=d., - - 1-- __ ___ __ ;:, -, - I -'Ill' r',- -!- "I h-'Iea,
n G,,.V '.11 ), I; t, ,, _- 1* 'I b 2 ': 7 .......... i ", QI; , _- ,4 1.11 1, I : I I 1,
_ -i- 1111- 11- "I I ; .. I I I .. ': I I ".. I 1 i : , I ,.- ( "'". '-j",! ..... % e111,01 A,1 !, 1-.11 -IA, 6'A Boyedas y Panteanes """ , ,_ __ -1 1:I1111 11.11-1 I, -'. :7? 1 . __ I
11 1 I 1.
. I. I_ .. _' 1' .1-1 __ I 111. 11-1- I :, ,- '. , "," 11'., ; P :J" I..1 !,. I L'tr ;,* ,r, rLjI!.4 y
1j.1114. 11 _11_. _'. _- .q LISTOS PARA FN rKKRAR, fZ= r." 1 -, : ,. ,, ,-c -1 I I I 11-1 1 ,I- ,., eI ~ 1, __,I I 11" _1 ,,l ff.it:.,-",-- -.. -, "I 1111L 111 I .'R_ it') 31, I I .1 ., .,
Z ,, a-- -T4 -, l JAL CONTADO 'k 1, PLAZOS __ -, .. __ ,__ '. "I, !. ,,, , -1 -,--, 7 , ,: ' Ill IIIIII. 1. -T- rx-, -.- I I I, a c l '' -til, "'A
, """' ", 'T ,J_ ._"_-- -1 -. "T -- 1
CA SA BAN, t -, , - -- .. I -11 -- .. .... 11 ,. ,- ', P ""I:" III, SI
.Vt- --1 ; ': , - ;]o-I. 't" I _- .11. 1- I I 1. I .. , ,.1.1 11 _- I I I ..
", ""-- I --Jores luga_7z C ,,It 7! 's ,, "., "" :"- ."_ "
dW. -W, "so ; ; 1". I -. I., 1 1, 11. - -- - I '' , , .1 I., ,;" P..-! , 1; .)fi, ,' 3 "qu" f) 1'."ll,'
- ,- 1 7 tL It e-1- , ,I. ,
I __ W'. ql,, ,, de Col6n s,,': !,,rerll ,,, ,,, I : I ( p I, 1-1 31 2 -t
"". ,1-;, M. -el", "' ___! 1.11 _--,_ ___ __ - , '. :; '11:11" I 11 , 11 ___ __ __ _____ __ __
-W,, mo, 1411=. c.,ZoI : i7.-'I-I_ I,")s y at preci s I,,it con .. -1. -- I'll '. "" "'." "" ; I. '. ---. I P',( RYIORI()' SIIIA", -4BUEN ., ". '! "' -, "" - -- oF.
zm H. ., (16- NEGOIC10 "'.. "'. -., ., I
)(114r,-, ., ; ,t Walo5, Ilamando alt A _,d, r,,,d =I ,, t _ ,_ "I .1 .-I., 11 1i 11 I 11 1. :-, n!r a- ,,-,TO ?:, ,!' '. -:""I;.. -"E I- 2-'Z? lafanta 1W 1-_4 -.,!,I . ,:- , -, _. ., ". 1 .1 : i - I ,, 1--,"", "
I_ i ; ;. '= .-, -- J ____ J'',n, ,; y pr- ,, .!t- ,, 11%"'_7 1_ _:- ,-,,, 4 ; .
rxT 1'.1"o ,I1 , --- I 11 I -,
Q"L d. ."I- 11. "'_I 4i d IF, - -:--, :, --, ,.
It t C Y3 5*2 'l oa I 1, , -,- --- , :- D4.L ,i- -.4- - I ', "", '. ., r L L ", I ': ;' r i -_ ,,-,. _- -, _- -, , -"-o _m- _T _('14 4= , -- 11 1 1 -r'
, I , 11-, ;, , I I 'IT r!
= r', III- "'I K. Is, I -1 11-11t- ,- - 5 ,, --,_ ,, __ v" _,,_ x_,:-_.TL , 1, ," 1;,' -, wpi," Lt .-: ,".." I .1 I ;.'11 -r"'o" mn slj S3 A(ITOMIDN"IM T ACCE& r,, , ,- -- ..", -, -, '. i "I 11 I I. -11
- 7-, r= ," -tt',' r' o i TANQUES DE AICER T ,
I_ ftro PI .r. '. A, - - -- -1' ,k I,, ,,, "r, piel, m9r- ''St""r 'I 1-_- _-_111; __H_111-11 _1-i_11TAVIIX" FVA 1111firEntl -ONCA"A_ PAITICITLAII M tKUNIX"ll, -- r -, U tww I I ,. '' ., _,_;- T i; n v. ;-" -,-, ;j cixlal", vi:! pm '15", I I. : ',I_i. __ W.d, ITi- '72., ,V%= I *--M, r I~ -_- -i- t- ,,,,,,, I I ,,, - ". I- -- .IT'.
*11 y I --- ,,! = rgrit 'I" ,
- a I I 'I, 1. I" I : ,: '_' I I "'. -z"_ ;V. I*w I~ "* ,.- _;;, I-: ', = ,'., = 11 -1 1 i I 1 I" ey: A-991". -tT a.. --- I 1-- ,, ,..;-_I llll PT y ; sl.M .. -, I- mot, X-'= _. _.*.,t5_ II C_ C,41 1 na a Teniento R ,::11 -1 _- 1.t r. f M r0I T.x A 11 vl DX-.11-1. ---1111-1 ,- - I -,, I -.1 "t 77 ,
71, 1""01.= 1 1Z 01 11_11= -T_ X M ,-t_ t II .1_ tlrl _-., 21, -L. I 1 I. .I ,, 11 . ., C-IOT-57-2 (1,t _47Z. ft OKIVevo ootTAII ?; - I_ L ;, , :", 1104' VXXPI OK "CIIIIITAk.111- W
nl- A-tW IV, H-11-11,1, y X'A., ,, od, '. ", -, -1 YESTAWA I II -I- -- -1 -- 4 .
STAWN ..4 n- T -,I 1-1 -,, -.I r .o JI-- .4 , I, Car y Co'_"r"., 01 -,,11' _o, e Escribir --- - I, -OR VX"t TMMMrM0WMfo(A III -.. -II- I ;- I -!! -n ,-d 4. 0- :- ,, : -; N -41 C.l. It I 1"..,= ='. 1A, '. ,,
II !V I X-=-v I ),, -- 1 4, J I I -,-
T % , T,_ _.i_ .. -- 11. -11 I ____ I I.. I- ,..n-._, - .! Maquinas d S-- ,."T, T, io "..
_-_ .1 Z;tz'? -111, '. 'I _., I _L, '. U 'Wm y Q n
, I -__ ItIn, 1-C"I'lot rAILUX" -DS ,,,;, I I 11 ,. , -1 .- DE St UX WIM.,
W ilp. H_ I~~ 11 11 I .1 -1 ,- Muololerf. SANTA AIII !-- ,- I I .1 AS T-- --1
It ..... -_.c -_ -1 -- --l-
. FARMACIA, viDR ,,, 1 "Ti I ., a. --, ., -, I~ C __- I 11, ., . a-, 1, - I I .- Porthtiles y de Mesa, nuevas
, * _""', "" -; I--,
,BAR, 4. 0 _. ,,. _, t -, -1 "I '11, ,, 'Soud 110, mantique, S, Nitrolis
BODEGA, TALLER LKITE ,_ a W 6= -- )11 -- .n
C.;I, a, A- 1 4"* _--_ '- - ; _'__ --;J "' 'r," de uso, garantizatins, Roplara- 61
_I&, It_ I -- 11 :-- ANIMALES
_ tf - T'; I 1 ' jV,- - iguala& Contadoras
_. I.- 1- 111.1 -.1-11 L. ", .75. I,~
II , , r- -, X l , I 1, 1 ,.,. ,,,, -.- ___ -- I~ peN a Rrm
l.-t ,, lli-.1, ,' 'll" 1.1111.1 , 76-o; I. I __ 1. -'. _'.. n __ , I- 11.Il Z , "'. , I I 'Do 'Ain a 'L
: AITOI1. COX- -11. ,I I~, ,, 1, I ,, -I '. ,. IT-.--.- 1-: I I ,, ,TII- ,; tioml", raconstruidas, dim. "R,. -Ii- i-111-l. 1. tIqrla'I , .= I.,t .tZ = II as,
"A I o' I I, 14.0. -'- ; F !,; _t. T !*-- Mtrr, w" I I- x """' """ I ',,'., "I !-I tos modeloi; garantizad ,I C.k" III, .1
I- ol _W I.It, ""!! I ,._ M U,* ; 4 ,'-- -,', , (, _7Q_1-A-1. .F._TF11_[; .. ..... -.. .. -1,0 motI ..
- V.- 1=_Md- !- :I was a plazas y ein alquiler &" v w'
At'i0- A,$W. JI ., Xj;, ,_ ,,, z, '-," 1, B.- ,,, ..,1o _1L'_1.N11",V d.d', A PAATICt AXXII,, 111,1 I I -III ATENCION, GANA-DFROI;
", I. - ' W',.. -- I , 11 -1
I". ftj_ I _ A I I r4llw# 0,,t 1-1 -'I WIM, ",..- : ,11,1111 IW Automovilista "' :- I --_ 11, ] I I., -1 It ,,_ se exigen reforenclas. a a- , ,,--- -, , __ 0 1 4I. -- I I t c. -- _'.
" -', Muebles d* OFORTUNIDADJI Gl I- ,,-,- ,- ,!I-- cional", Villegas 38! cast esqui, -d,,.., 1. 71-1I I 1, : I"", , -,,,,,, ^ _- -;_ . f 7 ,". ". ,. , : .". I L- 11'1, T-hitn p,,- ,. -- ,,.
-!! ,.. 5971i -it"I ik( ,- I 1 '. ., , ., ., _- , -- y .v T-- ;-" t- ,."., '4 "'I .t na a Tte. Rey. A-9015,
o,' ,.U_ fi-- ,-, , - ,,, 1w
-7 I-- '- 11 '. 1:'_ -, -11 1 11. I 1, -, -'. I . 1. t,, -.t pie- .21w..
- , 5 WICLET "- T_-- _- J ,-- I~ ., -". , AS __ -- C 9947.2 a&. I.___ , ., J_ __ ". W_. 4. l ft.4. -" p"I w.. -"t N0l **.,11I.. ._11_-,,j,_ __ -', 1, 1- ,,,, Pt l--I M 10-4. 4 G-w- ;,. T.-oI4, ",-.. d. ,. a,_z '
_ __ __ --1 IIIII rn- I~ ; ,,, -, 1, I T, -. ,i C- "-,t, .--, 'I.I,- .3, .____" -" """" ;'-," I ~
,, ", I .11_ I, -1,T- ," .1 "'' _d A+ tq '. MUEBU 0 E OFICINA m*"" I, -,
, W' "",Tt "%, =, "; 7 ,' - : ;F A T_ To I, f, -I FTL I- 1 __: I ,, . .1 11 I1--q.9 Su" '2 - 11 s -, , ,1-4- I --- ll -1 1 -_. y I
A- L ... -- 't -II"' d, S -__ _____11 I I .11- - .1... I I - r. A- -, -_ IA z YXII, 0 agw. 1. o. Dt C0.91I CAJAS CAUDALES
BOR W R" $5 - "I W -- 1. ...... :*- Cuarto, $98 al $ --. ". -- -- I'M I ____ 1". 1, ll.tl. -IIJ ;t-_' I -_ I -_ Juego ,00 Varios distilas, colub
--- t- f-- - aomet -I,- ,- -- --
r ir IIIII40 ITMI S7,Wl Ill,14 b I I .. +- .""-- -I-t -, -, ,, - r. KI, I 1, 54 *UtWU t PIM AS 'ot- 3,;-p w" I'm, -,' r','. ""T' -- "' ArChivols do rnotel "Steel Age' -- '--'
- I _Ii ., ., I E,0-11
" .C, a P xvd,, y Ad_1 lt,, 1-11 V !, I ._ I 71-1 _- ,4 Oult, 131- jt r. , III~, d. 1,
.11 ,, .;, 10 li ., ". I .i 2. -.: ; X4= U- n, _- I -- .- it"s 'y ,rx ,, llt 7 ,-_, 111, W, T --- , '- 11- 11 I d1- todos tamstos y ,aza tsrjtta3.
R.I-t- ,,-. ,. '! O, V4;,4 III _- -'. ,- A- .-,-, -1. -I- ,., r1- .- -- 71_ 01ATERIAL25 Of CONST.
to -.It I_ 'l" _. H ......
- -- --- "M III: , I -, I -, -, + _; NO caudale3 do al C11yo, fo- T RaOS SAWARM
PEQUE90 BAR $2,0M I FORD CUR 1946 ""I'll I -1 111. .1. ., _,, '. 0. +
;
I ,_ I '. I -- ;:, __ ___ ; 11" .,11- .."to rx4l.- T, -: + 1 -7, "Il. l It. dos tartill6los uirnii
1. -1 4 1 ,11 I-~ -- JOYAS Ilo "' ^ "Itall 4M .11aO
Xz*= ,-., -,-- , ,,.. 1, ., '. ,z ,,- I7: i ,":L : g -A 05' tin OmIcktXT012SI 11* VXXII VARIL .
, T,, -, 1. - 11114*- p-d- ,1 0. -'e- -r_ -"" :W,. d "., 1" '_ , ". -, -4 yltsl. tf ltmw!
,,,,, _1_ ,, L ]- T tA Y PAPol Stencil, Vertal & PI&d. Y APNOtit, a. -I ., : ,, I, ,, ." -, ,.,,-, ,! +'J'- ; _7 tl_, P W. 4. all-uti- t-I4W 4. o.11ii ... 4. t-I -11- 1.ol ': ;, ,, ,c- ;II .W I - I, A. mixul M I'a-,
.14?.: zall y en alquiler,
'-11-II". 1 !., , + '. oitx tsTo-0 IXGL Sc e gan re- Vwl" I a I m i I. 1-1,
_ L_ " ---_____ 1_ 11 It-. -- -, 1 1. _-!", -,I,- M. '-),, I~_ 12, ,,,_ fer Dclas IA Nacional", Ma- '_'"'
BUI( K 41: $9,,, A,, i C_ _. T,51II2 ft'. I J-Ii.,
__ -,,, ,,,4, J jd- C_ l"
NEG I _E I ; . w ..", I
f U 4 VA. 0. t-"p 0, c,,,., "I, I'll I L I 1 11' Ill 111!T I - I -. x-' "-" noel Namoiro y Cl -600 EN 0a)"TE L ,6\v__kTTIiI W9 1 -_.1 & -- ;- ,,, mer -XV6 rillegas 359, LADRILLOS DF. CRISTAI,
4. b, V-44 'I, h, 1. -. t - '-. I !II,. -. ,__ -, __ "Insullux" 'a b 11;s;ff.& Inno- ,,.- I t. ', 1! I I I I I *-'t'* -' I MIRE ESTO I'll" 1 *!-"
=11. .o.4m.705,40 _- I-, ": --. , -- -1- '1,1_1r',. ll.' ,% casI esquina a Teniente II '' ''
A-" 6-,, (, , ,,, 11 '- tl I 1- .'_- I , -_ _,. I .- I -', ,, I I I T MA, J- t .11 C I
-1 I- I ._- -- A 991ft, C-97 .2 clet. vaci6n Ile 1 C LICCiull M0(Vk-, -I ") 11 __ - I ll..119C ,57 11: ,
:!,,,.A Ut -, * -: , -_ FOR SOLID S10,1100 HENSLTAL -'- -"' -e- _100-it-W
" 1 ____ it Cllo en! N!od,0 .I,.- !" , -.-- 11.1 ;_ .11". .1 -7-- ----. -- -_ 11 Ii t, ,t. S ,ern$!' L tzan.,lu t ..cs perto
- : I I I I .. I -1 I , I4- ,,,,, K'I I JUEGOS DE CUARTO TC,
VIDRIERA CIGAARos, $4,3,to -_. _, ,, ,, 1. I 1. -1 .,. 11, Objetos Artt, potc-, N EW S DE OFICINA no traospartntts. Uiniprelas
L ,. P-'. -I! ",W IC -- 11 I , -1 T11 ; I - ----!: -- 1A-W .t, X.TXA IKZZ -," I Folmidable cornedor, $8.00; "capaxot Criata r to
--1 I I : i , 1 7. 1 , it ....... -A. 1 w ..r. .. Issla, $&W; radio, $$.U; eatan,., ll.cnt 'k"", I __ -_ .., - -. -- -1 Trian6n, Coclaytra, eW4 C6. V#ridernlis, comprArnoIt thda "outlio nias baratos a sum DimI 7 .
_ .11. I1-,,I.1v "."'. I I I " _.- t.- ".. t _, cctina, $$.00. Piozai uelias. m, i clase Mueblet oficinits: cajas tribuidores: "Sanitaxioto Vass", 10 III : I _'17 1-1 11.1. I .1 -11 -.1111. :- 11-11, ,--- :, 14_ .'__ ___ ? W- das, espejast, cuadros, tap
I o"! I ; : % , I
_ ; ,,,; :1 __ Vol nutmtro wirtido,
_ __ ,7 X- MUMLES A PLAZOS COIS jfgoclljdadts, T .... ... ro I P""" y ces, broncos, maxii1es, imztaloa cauditles, Archivos, extantel; ace- Ila". Tulipin 203, e"i osq. 4 1l,
- I I I 1. I"d, !"114 tl b."ia -El ,ja_ rc Matlili .
RUENA BODEGA, V4,04141 I I
IV ,% ai as con inaderas finas vs tdL Verdadercm; primary nas etcribir V, Ituroar, Cal2ada del Cerro. 1-1330
es Ears cw e ios razonables. Paglsmos 2-H-15739-MC-1 Oct
."ll"I -l ,1-l. "," -1 ,,,,,, 1-,l '. -- __k_ _Z_ --,!I I ,lo% San Rafael 409, Mann.
I.. .. I I 11 .1 Ll ,-T , ", 7 I. qua Camnanano. sas tie ralmado gusto. n nues
n Ar:A ,.'ur: IVT' ,, "' %, i,. ,,-,, I. -- V- ., _, '' r., delegates. Re- tra Sacci6o, Ecco&miI,., aI h4n. I'LA Comercial", Progrego
, ., , 7, .'' 1 'Q Westing- 1 1936 i0PORUNWAD POR 391t
- __ - - _____ : __ __ I 11 :. .'t4:1_ 1 I Roldi C-1 _56_ 15 act, stim; distribuidores! iApmv**-"**6*. _Iii-OALO".Atki _11 '._-, -1- '-4 1 I los A menos del co4o, Apray&. 209 y Monserrate M-6229.
W- .,Ml X.k. , ,1, , . 11416 .;q .k,4,nll=Ios Milables en, ilocta", San Ra H-1118-57-30
__: ,-1-1 .11-1 ,I7 % ,,, If Diaz VXWVQ XA4nVAX0= ;%it Cu"- chpsel "La Prod che! Vendernos magnifir-is fr
06 4. 40- T-- I~- icarn- ;Visl trias' ,. 1 pl-, ,Io ft. W CItt .,r tI, z
I I Al-I'll'T., T.14 1 __ - , I - f qu
... I,! 1_1 ; --' I "' tChar I ',:,otuno 7n y %Q entre 1,11rt, o* -*, ,,I r -I nAv,- Rel 803, eaquina a 0 endo, gaderos marea "Youngbtown'.
_ 'I.' '_ '. -, ox, ;7 .,V, -- - .1 I'll , n y Lwtna I W.4- 4 V-S. tm 6.10 si
ioum* somo 4 Nit r-1 I~ :" "" -1 I -1 I I I .- -4',. coai 14, -- '. S.. --Ii C-102-56- Oct, iLos mejores! J s inis bpllox!
" , I .. IT-Ilu M-3 .11.1 .. . ...... ---o_#JoI ., '-4' 4- I.." " """ 'I 1, ... ic .2i--', C-454-59-12 OI IT~~ .%0x1tXTx J" "U. LAS MAQUNAS DE Una y dos prccton, djblo esciipVt4II,41 tv MIS".. I. I I - ____ .11 4 -, I 11 I , 3-0" 4,, . tw-_ ,__r I _- It" 8 DINERO Escribir, sumar y Cos rridera, c6mpreiou Mots barst"
1 1,41 MAT01.11 I -1 ,,,, ,-1 ,,,, -. I, -- I-~ ?.1k,", or $Inger tn' "Sanit4rim VAsallo", Tull11 .1,111, I I 1- III~. -11 ,,_ I I~: --_, ,_ ,,, ,,_- '
': "') "I"', I~ ilr,. AIVI qlk
" -,I ,%!,', I!~ I-~ I~ #; MUEBLES A PLANS a % ,""I 4VAGO o1sr w"s t-,ttld.4 Miquinas escrihir y sumar nue- ,
t1tv" "I ck- ,I ., ,- I ". ,I,-,' "'l, ,,,, ,. ,, 11 I 11 I II 1 ,,, , __ V.1, d. ; C_ ,"" vaA y usadu con todi 4 a Caluds
,,, ___ ______ __M"O S It= I, I ., ,'- In, IlIt W111. i garlritift pAn 203, cast ow- 1 .1" --4 ____ I - .1 del Cerro. 1-133
11 ._, ', I _11 ,:I ol 'I'll .q- -T., , """ -'- -'- -'U',,1. : so las ofrotte "La Regencia I
W- t.,*-. - , ,- " - 11 I .. ,-_ f-11 .X I= 7 i-- t I Y.I~, I S.alirez 18 y 20, Telkfonrl A-6628. 2-H-673a-MC-1 Oct,
I-M III *I ,;% 1, L I I !".1-.1". ".. 1. I I 11 1. '_ t ;:. -,: -- --W. III_ -_ 1-d- QH,I
,&, I I : ': I IT-, __ I rt- C.=1 5114 ot i?Y , , '! ,,,, 'I AkLk iARQUffECTOW ;CONM
YWO 011,6MRA; ___ ___ - ILL I .-I -,j'j- '_ : l, : ,'z MUE J --:--BLERLA, MNA '-- S.. C., -1 ott NIAQM A COSER SINGER, tlsw! lPropletarios! Juapot
- ",00. P-. 4 11_11 ,, 11 II-I "I I -, ., .... .. __ _ -I- --H I 7, t .It!, 1 - : pzR140_
" 10 I .- I"'. *M o- W _I. X., ,_
-1 ot 0V#- -, ., V_ f S C.-olloNI-11 )E % r k" o - Nuevas y nandam; con toda go, de baft blanco, triodorm lxv
,:- -. -'1.111- :, 'I" 0 -%Io, .Ik _,,d., V l-. VI- M T REIVIG III repueno y ago. bos. bidiI encinas tie gas, as= pirk It" Tt "' 4 1 '- ,I '- -_, 1. ---, b.-od- 0- I- T- m-l"9-*,m ME" t1tw it
'L i;"_ ,,: ,*_ -j- ____ _ __ -111 I 9 .-antfs, Pit
,V4 I -A-1 "7- 1 I I -, __ _ I _... Jas "Sitailin
04M .- 1i Z- ._ __ __ I,_ 11 ;I, 1,1 : 1.1 ; "r V tll i C WII OTL 0 NZAAL 1"';TWO POP OR* co", "La Regencia", lentattores, leaves do lavabo y
__ __ __ , I_ 11. 11 I - - ,., 7, t '-w --" -" "I OBJETOS DE ARTE I V-. 1.1.w ast&M #'"It 6 NTA go* Inve : __ __ __ t X-lA!, ".- _.lo SuArez, 18 y = de fregoderost, cornizas, Mats" n CIontr6.1 ,L, ,,*--_, ---, ,-- 11 -1 I.- .1 1_ --_1
St __ __ ', __ '. __ 1, t "LA ZIII GA)I 0lt VXX0X I XXM411-01 juntas, inguloa; y todo 10 Con_ ; -1. 'I'- I.." -, It , ,,, I,' ,:";:, Z ,- ", 1- 1. I! RfR IZAMOS Gran tido do Umpaxas Y -= j ': V, -,I,- I CAJAS DE CAUDALES T cerniente a fabricacl6n lo tieno
", ':-,: -t I; .-W rly.o Tit 4: -- Y, t 6=
"Sw .. , I, Q.- III-71111 11;" rri kI t._d4_ "- -_ ,_ _- 1-1, l-"':,r."ktr:!'--wlw" l"'-= candelabras de crystal y tic 4n g I.. N, u, lot, - archives, En various, taona5ios "Sanitarlos Vasallo" TI
, ,,- T. 1-1 'T '! --_ -_11 & .* Flay* un rf A-Kl ""x
TOWIII .60t) It - -- A xwt& &V4. 4 I.- bronco, ob)ttoii do plats legfiti. y precious "La Regen64", Su4- 203, 1-naD. Pida prtclm
1, I ,,_." ."..,
"'olms = ty "It".9 .""V 11 ta, WWL
I TAA-DARD IMS
" *7, ",::, 1 e=11' 1 ._- -,ir,,-, ,, I 41
*x*%;Tli-_C--o, .. l... iu I- ,- e-n, _t, rilos, p roolanas, castles, bron- NEVERA GANGA rez 18 y 20, cisl ,.eq. a Corralem, B-R-674 -MC-l oct.
0- ... _- I I. T.vl I Otg,- T!- It" y abini ot sritigu6s propio 4II I I
., to .zl TVAJISS A $2." .. le4s.," ,11 9.1w ESTIMADO CLIENM__ - - o ,, a., ,I. .. ",I I- ." .. 1, 1,z;,z_ reg" distinguidos, Agul- -=" e, N1,; -W W. or-,a.- _' _,,:I 1_ == ,u &0-4 --w parli .. w.r ppualii ARCHIVOS, METALICOS
- I- I -, H-I ,- ,'-'- '- 11 209 A W44. C-207-W3 oct, I~"' -",-.J D,1- V rlk -, am nuestro giro do Efectot; S"i_ 'L ----_ r,.C .- 01. I- I-_ R-31."-l encanns, tamao Cana e heinGs agrerdo MsROBERTO HERNANDE11iiZ,7_,,-- j_, _, __ 1. 'I o._'11 1' 1 -V L. V.0 m(orloo A.U. Md. 110 y tariom I I
,_ k1t;fRld tegw, tormarim acorn
-- I, _'; "" 1, '. ,_ '_- _t* Toot; #W VIAR. PARA WA, en todog tprisli;s tie Fahricad n Coma_ ,-_ 21* MUBt re in, "', "- talloafios. "La Regencla",
C0191M)ON COLEGIADO : a,- , - ;_- .. I., -? ,,_ ,-,- A PIAZOS I.W1 C." -is,
-' -, _1 '_ LLO So" cabillas tuberfas de hierro, bsSan Mi"I 456 IAI ) -1. ft 20, casi eaquinst a Cotoot = I'O 1. -. I- I I - __ H-l"l-tnt-10; re 18 y tro, galvanizadas y de colmrs y
WVlt All'"K .1 -_ ROW611R, BARNIZAR ---'- -vendo C, iwet- I I -111. l--l, ,(,] 4& CorI I I I-t.. ..11- U Will* SO .1.01' 1I At"JaZAA00% oz- rT M
), voliado LAqVFAS SUS, XURBLES ' I U-- Ill"It" sum pizzas corl espondlpntomi
ck.," w -. ,,, r, - ( -,- , _l- ,I ,, -.,- - % 1,,.- .., ?I C*tt NI a- .- -l- stlif it", V Pit- wcru- -'. '. i.- I~ - _- ,W C- )! .,= ff- '14 .... t V.,* I"~ ;WIM 1. asi coma, los demAs materisles
T_ I, o,), t" -I.- b." ."." r J,,,,,;zi. 4- 7 ,_ C-17-W t'., - !!o ,- __ ,- .. .- I H-l"t-loa-m OVROS CAODA, DOBLES
V it -1. 1- .. -- ., ", X-11- -- I! concernleates a I% Construcru. 411L d-- I '. '__ P-W MAGAIMCA OFORTIllwa)) vzw]L) - ,_, --) On VAWL" -, I -, ;4 lft l. QVu tw. lx ,-41at, exits, ft-_ 4- $I Y"' tt.j- I pJ- %I20M toriss y fijas, Mesita$ Para miU& f6iies, Hahs.a I ll r.: 0,'.. d 1 0 N. t,,II. 0,-,- -_- O-H-037-mcl Oct.
V FORD 1039 ::i, "_-, tlr )"N:",-_ 1-4. TXWp9 JVxQV V"II 4 0 F, I,; .1, d. do -N. 4., y .. -M
=4 A= = "" *= 'S pi, t;;, It oilla paleta Para aca- --- "
or I. O, It- -, l- .4,s. It -_ ._-.- - d- 1=16 1. I*v- .. la-_ ItJ-'. -
-" I216; oWttto _;K "' 1,, .,I a.: R-vtncia", suirez ;BELLISI PVERTAS DE
T M0 t "Tt ==,Vtt- -. I-I
9 .-ram P-l. do niiti ,t,,Zi, ftbl-d- I GANGA, REFRI ducha! Modernize su Wo
= vZ4 - ll n+o- SON, _." ..d- lllx W.1-1. sw- -,il,, 0ERADOit, 18 y 2a
3so, X.2111 111 1 ;_, -7 I*W 11 P"-" ;_.1_. = = 11I4 I- "14164-WX 'I 1 1 14 .4, -, q -.
Hot, Santoot Su"ex I It ft -., COVAl W. -M$64 f. U 2 instalando una linds puerta de
III STC3ISAI 41 .. V. -' "I,
Y-* = b-1 3-- ms* r I C. N 1 'M M 2 7 BAfTLE BODEGA Y CA. ducha "Keystone" bellaInnto
, IttI --- -A-11 = V -1=1z"'crI ; it 7143WN S DE
I =we = =--,Or, -', 'j- A dfa y nochel r.'4' -TV-! In, te, maletato svi6n, tie cromada Innotidable Para haI&I
. I Ii *I.W A-, = tt_' -_ ;,_ -.- t A r-W "LA CUBANITA V., a 1211LIG11IRAPI 4 Plot 0 1 1, pi, 0-1 : I Soft-C wmx (Aspasi ') el; Iona y fibra; maletinex y deras y cuartiom, do 1-1 a Vitiate
Itwx "I 0= 41- = "1in. Nueva insI do vlerit&L Com- El woJor -.".,.- I~, I~ -80ins, CST._1_,;1o.tx, #74H 014simokitio convertible I __ ,_ L Mix dfil y v6oatufo. Un aft -- ,alte ... "La Regenda", Suirex a sum DiNtribuidot'"4 Saartaf. VpM.I!tW 4 T mft- all. I, it I 4 OR 4NOct are *1 eontaide) y P lp* 4 PIZ- a to a WI'. J, d.4 ,
Ir A-3 ,, .!M-L -- It- 9'." e earivertirlo sin % "- IA y 20. caA estIoloa it Car al". rios Vamallo '. TiI
IJA .. -,-. V4111, A. -, *_ 01i, tL -- Lm*=9"x*I ios. Judges do euazt wk CO. '.. *1 T. o 1164 ayudc r O pr6. It a In. V= ZWIIIIII I" =IAUPP =WOft Y VZXVQ SUMPOZ04009 MILYWATOX, 4 ,-75-57-1 Oct, xinto a la Calzada del rerro.
st a"'la'-v- mador, todo an callba- Espectiah. in aaI a 9 II "".I. -dld 0100, A,,r_ 2-1-1470 MC I OcL
TIA OI I- &- "- 150 -tt. 10 I 11.
. It. _1,,
Wets G-I y Accawrim m9%M 'v 4t, 4 PuxR*r A&! _w 'Z t_ IAII l '-i'-. dad on tApiceris. S, Rafael 824, t''4 L_'V- = .I.- -"-, 'I 161 Al- $0 RAMOS T APARATOS I~~
UWIIIA" -Wftmo"d PI $---I-, alul.n, 11 -- I-, W- 44 U, = .I - = .4w -----W-nG?4AJ)02pS KATFXfALES Ot FARKICAA. .-M-I ow-WI,- _'I it.k. &M, ralin Coroo nit entre Solew y Oquendo. suc= 03
. 0, 4x a w4i., ,-..--. ,,,, R to ;.. -boTIVI 4 41 XMe
r, 1, L. 1, r Y --wio. en $9_100. ve:!. an 28 N'l ,Il w- II- ft C-20-56-30 gel). _. V*, 4.1&_ lt, 06n: Fn We nvoo gro 16
'I.... I. -,4. 01 I ofrecenoos 13 mejor cpAdAd do
entre 21 y 2- VedAdo, dt 5 a 7 -IM I.A. .V-,=
-1 NT I.. S Ili MAQMAS DE COSER -SIN -- = = =-2-4 A ERMAN "'"" Loioas de azotea, tej- ,1 clinal
1- 1 Ilotlma Viejo, P. M. sibaeo Jorningo por la -D5 com -nuv ors IF ca"A- gor,,,, CoA su e M"_ U, U11,I, .W. 1.44. P
I I stuche, nuev" bl. *,
; '-I% !,= ty-. -II rnaftarta. llg, AlvaTez, _,- 1_-.-.I- 11 1_0 C,044 1I.9wto *a .111"1-ft-11,1-,,!, "''7,.""", ,- ,- fUkk1pS I (criolla) y los JrI &blot ls0 u= *t VIL U_ IR, M, I 2-4 ". -1 .1-1 11 1 I - de pA;uet-- ftvienos lal Into. 1"= ;:W M, -' A,- rTr, ll I -11,, 0. A RADIOS PH I &Illos huems pa- par do&
- C-14I L = .11%.1=,-;_,1. I 1-C1.
11-1831 53-lo.l-- 1,,dt- ,, I ", rior tie It Isla, Villeg.s 359, en- 1 =l N H ll. z ..Doa, *do lift., r Nis frescos, IIftj ?7e.4' 'Skill.
Knkp"M Com udiotwel, "* ;; 'V' Irf 'TMJente Rey y A,111gW,: hvxQQ* ON JAWI M&TAJ, 0 -- -,j"- M, I, 41 -11 ,", . IUYII,- I
r_ ., ,." ---- I~ -- r--i-- %hI 1""".'= tarius Vasallo", Tit ivan 2W.
W= '.!I -W%= WSCRMAK Y Ii. j. ,,,
""" V" b ARUN= EN la- sOII = e_ : I A- 916, ,i,.,4- 1 1 -11.
1 to" Vaelftiew III ft" __,_ K_- _.
.r.11 'M mx.l $I7: EL OlDIAW 09 LA JURM --- '--' -- q-1. It w ;11A 11 1,11_ Z. I t.- "I. _- sz 1.13 0, ivisttrtos!
U1.1w woo 1 C-103-W2 octutort '11 11 I P,&ro ava.wRI J-4 ",I- t.... '., tl-io ,
txal : V-talI --1-111-- C-IM-WN 2-1-1-04!-.'dC-I OLL
I
I
,
I
I
- N -11 -, I
P_ I_ - I I -, - , , .__1___.__-- __ -____ .j
PA (-I iN 1, % 1 1;7 1 ') il 0 __ P!,T10 D 1 ', IARIN VIFPNF, 30 DF SHT Uk lQ47, - ------------- A o (wn
t, L ,,I ,, i DINER0 HIPOTECA NSFNANZAq 1 INTEREST C;ENERAI, A 1, Q I I I 1, E H E S A 1, Q U I L F P F S A L Q U I L F R F S I A L Q U I L E R E 5
- - ___ --- _. NT01 1 &4 HkWACIONO
63 SOLICITI wS IS, PROFESSORS PROFUSORI-S IMPORTADOR DE RIPJAZON w CAW DA HUMPEDIS u 92 __ ,
MATLRIALLS D[ (0', ,I -_ I I I I 1. ,, '. ".. ------ ___ ___ 1, ",-1,11FIll Al, -, .A.'
A, t, 1111111 1.11 111 11.111rIlIt.1 'I A ITA 1 1.1,1 11:,A.,1,7 ,I!1,.1'1 1 A- , .1 .. %1$
I EFECTOS SANIT, R[0. 11.' 1141 HA-1 -.1
" .. I. 1, % , ., '. .?.. I I I I 11 1_ ., 7 -, -I- _, _- -__ ______ I M14 ) it "'no % 1, 6 %Nt ,\I. ( 1,1S) ,, 1w VNGIr ll ": ,,-,, ,_ I,~ I I '_ -. ", "I "' 1, "' 11 I I '' I '. I~.1 I 111 I '11 11, It 11 111, I ,. , I 11 I I I ,,, '.. 171, 1. IF~ :. ,.I- '. ,, I ,, I .t I '
- , , , ,,., I I, i "I ' I "'
I I II, 11 ,L -_- ., III I "I I .111 I I, I ", 11 l, I-I ____ -_ -I- I -1 "I ... -1' IA- "" '1111.11 111I Qt4l ,'111-15T.JkAlt. 1"' _*1- II, 'I ___ __ 11 111 ,11.11'1 I 1"".1.11A _11AII-l
_, I I .l .... Iii A As 11*1 III I, ,
,,, , I I -_ Fx_ A- A __ ..__r 1111 ,., 111"', '11.11.1 "I.1.11
- r I I, I I 1- 1. -- ,." -_ ."-- I.IIII, -1 A . ." Z, ""
, r __ .. ; % .-, .. i ,* I "I I., 11, : r 111'1_ I ;.",Il- "r, ,
- - -_ -_ - T" F,.'. t -, 1 r 'j.,E'- ", '. I . 1'. I ,
, -,, A ,,, Ii !- ,-A,,,, ", : t I . L --. --1 11 -1-1- I 7,i, 3 l',
AW FRUI DII, I It. F 11 I 1.11" I A I ,,, 11 .". -.,r. ,.A,. ,I I -- -7- I 1.111, 1-1, 1' _, ;: F .1. -.- I ,, .1 .1 """" ____
I I ,.It .I. --l ,-,_ 11 I~ .,.I, '.'r':
. I I I I -, I -7, '
-, I I : . ': , i I I 'I : ., I 'I, , I I A ," I".
"I"'I" v : : ,I. % A I 11 ,I I I --I I __ __ I-_ 11 '4'1"Z: -__A ij.1 I "I A, I Irl, ,:,, -I.- I I - dF, IIu6,Fp,,td- CATALINA ____ -_ 11 "I, , r ,, ,
1_ I I __ 11 -1111111. 1 1,: 1'1'11'11 ^IT---.,' A L Q U I L E R E S ..- -. r- -- --- -, ...... .- ., I ,,,, I _ -- I~~ I .1', 111 "Ill: 1, I IIA
, _"I _7 ----- -- -W-r
-I (I -, '. TIrAv___ 1111.,Alr ,,, I I
%, <()[,I( I : ,j ______ - ,.", I .1, :I '. I: ,% I ,,, ., I~ .. ,,, __ I :, ." , ", ,,,,, ,,,,,, T , 1"' I I 11 I I 11 11
, , "".-, "" 1- I 11179-- __ Honl 'r ,- I l,11IL'. 11-1. "" I~. 11, 1,-,, ,, ,_ I , ",
I'l"jo, ill I I'll" 11 11 ., ,, -_ r . ,
v u .11 ., ,:, I.V1 "I 1 1 1. t. ., I. ,,, I., II,,_ , IF ,A ", '_ I I 11 F 1_7
I 1 i 1 I I I I __ I I , 1, 11 "t I I~ I 11:
A, : ', r - I k r .tr ,- ,.,.,. 11111 .11 i ;I;; 1. 1, , ., I 'I,,
. 110111- "PUERTA DEL SOL" ' 11 I "'. 1, -. Z11.11 7-' _1 -,.", j .- 11 I., ______
11 I I I 11 I l ; r ,ZA -46, ,, Iula a M ., L I I T I ,, i, 11 I I 1.1 _. -11'1i, LQJTJJJ) IIAHI f2x( ION
I I i ', I L 11.1 I I "'I'' _', --- _- .__,7uFAj -'- C_.JF._ f It- I LI -1 ".1. T' 1". --I'-- I I r l ,., I 11 .11111 7,;- I rF, 4 .It- ,0 -1 I I '- 7,1 1, "', 1.1'' r, .", ,7 1 ,,, .11 .1 I 1,
I I I I ;, , I , I , ;, F' l , ,l,",.T t 't. ,,U 11, "I I 11.1 I I I 111*1 "I'll 1 7 :1, 1, .'_111 i., 71 1 1 1 l A -,I,, "Te, v .. I I I I
S, , : I 1. Z, I 11 ". I I "! I ... , I I 11 I'll 11, I I
_1 I 1;1 I ), I 11 -S r A . . . T.It
11 11-, i ;: i t, I -1 .. I I I Z - I I -, :7, 1 ,; a, 11, C % ;,it I -,- I. I T1 I 17. ': '.'
I I .., ,,, I 1. 1, "'. '__ I- -1 .1 I ., -- 'I, ", L .' "-' I 1, 'r - I "_ w
Ih '- -i-t,.- :t, !c.rlt-:1- 1, '. __ ___WT _T '7-1-" l' __ j
, -_
P ;T-1 I : I I __ ___ - , I I I 'l IF_ ,- APA A MFN O', I : .JJJj ON 6C
, IfOll, 1:; ""' l, I :, "I t I t f-_ ,' Ar ,a -i!e - ,-,-x .- rA_ ., I I : J' I'~ ". "" ". '. , , 1.111. -1
11 I N 1, 611 A N T A t, I- I ,; '11 I ."" ..", !, ,, ,, I -.! ,;'., ,,
, I I .r .. I ,111,- 1, __a- 11,- t , I -1 1, 1. ,- ,, ,, "',
- I I I I A I~, - I t '. 3S M 9 i I I I ,.-J., ,, 1. I ". -, ] I , I I
-1: I I I - I ,, ': "': m7w,6- -- I -1 I I 11 -1 11 I.- 1. ... ,. "' "' --.. .. - I 'kiorr' ... I , "', 1. I,1 -1,
_ ; I I I , ,.: ., I.'', --
I : I : "' r'' I ,, "I '., ,,, , t I .Ikt- I I'll 11 -_ - -,,, I .1 ll I "" L ,,,, --- ,
IfOrp 1, FORRVG RoSA I' ,,, 11 I I, 11.17,
_ ,!- :,_ ,
eq I 11 ,,, I It I t, 7 ;_ 7 '
, I -1 I I- I V' X 1, I , __ .
"t, I)INFI:fF % ,,I'l Il X,, ,,, I --- I -, I: , ,,,, _I I 11 I "I !111 A 1.111111 1-1 -11 I _'t ",121 11"I NfRF_2 17, 2 6, id.dr, "' '" .1 I ', "'1 11 '' "'
11" I 'i I ., ., 11 11 1, I I '. I' A ", ",-.- Ill 111111l, 1- -1 I,
,,, !_ 11 ,,, .. , I . 1. .. ., "'
" __ I __ , I --, ,:. ., ': ",
'. I I I I I I : I , , I I I I I I I I IIT A-11- -ART-l- A:.r 1, ---
1 1e 1, Dam os Dinero ,'.. '- I t I 11 1';I "; 1 __ ., -, "I ", I I I I I I I ,, ", .. c I ,_ I, I-, ,, I III W 1,
- --- - -_ __ I" ,, , I "", ___ , I,
--, , I I I "' --- HUITI L CA N A 1) 'A, - -. A-- ,,, ,- A, ,
I '_ '"_' *,""'':-- "" "%- -, ,, I ,,- I _ ,, ,F l._ I ., I, I :",:: ',, "', , ". .' """- I "' 4
- I -I, "T", -, It -1 1 I I ".., I I I ,-,, I I .", 1 I ; I 11. 11 , 1, I I I I 11 :, : .1
,, I _, I r, :_ '. "._'_ _'- ,), 1, .. , 111. ., .1, Ir.. I 1:1 ;l I '- ,., .- I I "
"'. :,., I~ I I I I I I -1, ll .- I,:
i, ;" ,, ,, , I l I I., I 1. I I 11 , ., 11-11 I -. ,,," ", ;, I., Z ,, _, _.J ., ,,, ,, ,r, ,,-,
11 t" 1 HIP', rv ( AR111 )Tl I P0, 1' -,: 1, ., I I ., , - ___ I, t,. "" I "-4 I ,- I -, I 1. I -, ,
, I ,,, I I I I 11 I : ., -' :,, ",a,,, , _1,1,1,1 I~ I I ---1- I , ,_ J", 11',
." r I I I _- .- .... ., ., 't ,:- t ,I -_ -_ ____ I :- I
; : t "I I I I _ III, I I :1. I I ', ". :%
11' 1, I I I r 11 I I I I I -1 ., I I I , , A"., 1, , t I -, I
lli'l) it 11 -(1 N (" 1 %TPI,7 1 1 1 F 11 11 I~ 11 I .1 I ' - ' _' I~ I 111.111 1IA- .F- ,, ,cpt I "' I -, I I I .1 1. '.
- I't -, , 11 I I I __1 .1 I -- .1 ., L_',',
VN w f r.1 ,I I I, ttt, ( F -, I , I r I j I I I ____ - -_ -- ", -,, -- 1,1-1- I- I , "
11 t ; 1: : I 'r ., 7 --- I I ". --,1111 11 Al 1-110KI.- I 1
11 N R % HWO H,( N. "( F Vif R I I I I I 11 , I , "'A
1 1: ; I r I I , I .1 I 11 I I "It "I I I 7 : HOTEL TROTCHA At CASIS DE COMMAS I : I: : I .,:, I" I: 1, C7 1 ".A_ 117 I., I ': ,- , "_ 1
14 (), r 1, I I I IL I I I I "I l ,, - ,-- T"' -- ,.at , , """ t- : l 12 .! ,. I .. 1. -:
. I : : t"", I I I ' ' F-,I,,d. ,ci.d,, ;- VA t, It A ( ALBAN I I I ' ' I I I, - ___v I I 11 I F
, 1, , , 1 1 . t 11 I i i, I . -, I 1- I I I ,lr,,, ,I -- I .- I , , % ,!, ml ,cyjcw, Ai IIATAS I
I I I 11 I 1, .. .1 !_ , -1 ., 1 1 I I I., 11 I t I - I .1 r r I I 11 A I I I I I I ..".1li-11 116 ll:- I :11, ,.-'.. I I "I z; I 11 11 I I .1 I 1, .-- I ,t -. -, I '.
1 1 , It 1 I 11 1;1 11 I I 11 11 I I I 111. 11 I I I I I I I I I I I I ; .. r I ". I I 11 ," :: ,.I I .
11 (, 11 I r I I I I x:, 7 11 $ I I I I i - 7 - I -1 11 I I I I il: 1- I 11 I 1. I I I r I. 11 , 1. 1, - , , I .- ,
, I "T" t I I I ... , "I II I ; I I "I I 11, I'A I 1 I. .. ...
- I I .. I ". I I
, I .
, t I , ,, 11 A 1, "I 1-111_1 :. .... .. 11, I IF, - , I, I I ", "-.- ": i, "I i , I I I I I. I I 11 .1 1 I 1: I'_ ""'.. % ) : i 1 1 I I I I, I % I , ,i,_W, " oi-,-, ,_ I "
. r I I t, I I I .r 11 I I I ': T T I I I 1 7 r;;, ,
r- % ". I -_ 'I" 1 I I I 1 I 'A 1'.", I ," _',
,u'RoJ, ll.cll I, -, I, -, 11 I --il- I I It , I 11 -1 I _ ___ ,, .
It I : t ,I I 1 I I I I I I I I I 11 ., : A I I I 1-1 I~ I, -_- ,lt, j -_ -_ I i -- --- -12 11 I": .I I., I -_ -E, , I , I 1. I I I I I I ,- -_ I 1. I I ... .... I I %I.QcII ,o. I ki I , 11
I I I I I r f -1 A -,7T ,I 1 1, I ,."':', '." 'L
I I I I ,o j I I I I I I I T.' "I - I- ,,,, I ': ", "'. r , I .- 7 ;" I ". .
't I I I I I I I , ".: I I-,; I I I ., I .1 I I A, 1 I ,,, 1 11 1 :11 1' I "
-, r I I I I I 'r I I I I I I I I I I, 1 -_ I I I 1. I I 11 _.
i I I - I I I I I I I 11 I I 11 -1 -1 111 11- I ,III I :1 .1.. -,
l ,- C' tl c, 1 ) -, I I I I I , I *ASOMBROSO!! -, I I I ,-'- S :" t :, .. A,1 , I " : -1 ll I 11AI I'll A .11 11 I
I : 1-1 ., 11 ; 1: '.
- ,. I I , I- -- I I I I r I -_ I I I I 11 I I i: 'I '- I A I -- -1 '- 1, I __ __ __ -_ ; It , .
A I t 71,11 %'[If I- I ,t I : I I 1 ;,,t IkP-t- .1 ,IFLIIIR W 00 S7f) (y) ,_ I .., %- I, ,,,, ,: : I I HOTEL PLAZA "I 1 I I I I I : I 1, _' :. I
""" TaIp 'A 2 1 I I I I I -1-1 I_, , I I I .1. I "I 1 -_ -_ I ill, ,
,- f H-6 1 I 1, I I I % I I I I I I ''I r, I I 'I', 111-1 1-1" "" 11 l, 11, 11. lLfl,,,lV, t,
. I , . , IF S.LIA 1- " IF 'I 11 IF' I 11 .11 I I 11 IA 1 ,.A
_ ___ I I I I I I , I I I, I ,, 1. "" rrFA I I I I I
, I -_ -- _i l I F- 1, il 'I', 11 1, I I : ". ,,,, ' I I I -,r '
- I I I 11 I I I I I I ,'I 1 I '. I I I"', , I ',
Q OBJETOS VARIOS I 11 I I , - I -_ - _k 1, _' I I I A A I A I ; ; --- I I
r ,-., I I -1 1-1 A I I ,'' 11 I l""', r I 11 I -1 -1 I '.. : I., I I 1, ;t 11 1: ; I A I I I I SI .&OFUTAS ESIVDIANrES
, - 1 1- r 1, I 1, ,, I ,, I 11. ) I I I I I I I I I I .1 I r : "' I I- "I', ,
- I I I I I I I I I 1 I : I 11 ., .. I .1 :1 I 11 1 1. ,111A
I,% , I I I I I I I I I I c I I I I _. I I t ___ _____ I I "I k % --- 11" -r -, I 1. I 11 I : -,, I "' I , .I I lII
I I I ( ,.- I I I I I 1, I- 1 I .1', I 1'' I ,' -"" r I 11 --I I P- - I
- I I I I - ,,, , -, -, A I ,I I A IFF i l-. -- (
, I . - I I 1 1 -1 I . 11 : , -c f,-F, I " t, A " A ." !: :, ", 1, : mo % I I --- LI-I 11 I % 111 I 11 I I In -; ,i- I ', , -.' ,
- I 1- I 1 DINERO 1. 1 I I 11 I ,_ .. r, I I : I 11 1, " . ... "' '"' : *r,_, I ,:,"',%, :_-_1 _: __ _1 11.1
1111-- I 1-', C ,I ____ -_ I 11 11 I 11 ,., 11 I'~ ., I ; '. :.,- .4. I' 11.1 11", I 1-1, I ,1- 1.1,,111.1 "I'l
ll-I I 4 I __ .1 I I I I C-a5p--, -Gi oc!, 1. 11 1: A 1. -1. I , ,:: t I I I 11 1-. I I I I
, %, I ,-,,. I~, 1-1 ... l s 1, I'% ,,, l 1, I ;, .1-1 ..", ,
_. "' I 10TVI, RFGT I I I 11 I I I I 4 I I : , "I -- ------ -_ - ,I I I --. "..,
Cocina de luz brillantel- I I I" I .1 I 1 I~ I 1, ,.I., ----
, 1 5 I I 1, I i .1 I -,- - W1_ -w 1-11 1-1 .1 11 -" -'T -- _' _____ 11 .11 .1 (I
A I ., FIA- 11 Ill I'll 171 I ,. 1, ".
,- t , 7 r I I I 11 I I I , I I I I I I _____ -_
11 I I _. I -1: '-.;I I ' .' ,: '-,:; ALQUILO HABITACIONES'
.11 v ; I ; , I I I I I I - .1 .1 ," I I I I - I _%'_ _'.- .1', . !. ,_ I -1. 1-1 11 -,"'liSIN HUMO! I I : -1 I I I I I I I I I 11 11:1 r --.- A' ,,- , , ,- -. I I I 1. ,,, :_*.,. ::,., _, "I" 11 I~, I -'
, I I .r. 1. I I., -;. 1.11-1 I -11 I I I I , , ,!____ --- ,: "., ",":'
I~. , ,,, - L I I I A I I I '' I ,l l, -, T : i 1,1
, ci ,, ,1' : - I 11 I I ,,,, ", I 11 I , _, I ': ,-71
: I I I I __ -'--,; I ' "' '_ I ,. I 11 I I I I A IF 11 TL :1
, , I I I 1 I ,, r I A ____ __ __ I :,I".- 11 I
I 1) I 11 I f t ) P % I z I I r,( ) I I,( , I , I :_ vrjN clo" : ". .1 _" I -: r
- :" 11 I -1 ",I 11 T1- 1IT- -.
1. I I 11 t 11 I 1, ",
, ,2 '.111 : :- ,,, -,-.
, I I I 11 I 11 : I HOTEL COLOVAL ," ____ ", '' ", "
. I I I 1- 171-111- I I I I ; -, I P"I ,I C-t- d 1. ( i.d.d S- 1 I I I 11 ,.I I -1 :- 11
, I I I ., I % ^ :, I ., 1. ", ., i,
I I 1 16 CID! lr!,) ", '' -' f',, i 7 .1' I I _', 11 Il
-, ", ,- --,- -"- 1, :1 I I -1 11 I I I 11 r, I I I I- :-, I ." ;, 1. I I -- L"'L, " I I.I.iA. ALQl I, -L.
(* ],zm M % ;i ) vm l ,j 'i S -1. I I I , I I , I I I 1: I I A I "I I I I I I I I 6 "I I .- I 1. I I , ", 1 " ',.,. r _" "
I 0-11 'I". 1.11,111. 11 I HIPOTECAS "T'r., 1 l p,. "lj", I I "Ill 1' I 11 I I .1 I I I - I Ir 1_1 1-1 r, .1 ; -. _' I 1. l, I~ I 1, I , ,' "- "
11 I I I I I t 11 -- :. 11 _____ I I" 1, "", ." ",
-' I I . 1 -I" I -11 -- 11 .1 --11
. Ir I I I I : I I 1, , I ___ __ I ."'I 1, I I -It, t, 11
l , I _, I "" ,*' I '-:-, ,--;-'. -, 1, I I , I , I ____ __ -- - : I ,'I. *_ I I'll. ", T- -_F-_ti_-iA,r_,T- A.I.
, I I . I I SE I ;-- .z A.N 1, I :11 I 1 -- I, -1 I I -: :", ,,, %21,
: I I I ' ' H TEL BIARRITZ ACQUILA, , 1,
_ ,lq ,,- t, ,wl 17 -Il lil - I" .- .", t, ,,, 11 _T_ -, , I A I A I I I I '. T I I I 1- 11
11 e" " I " I : -_ ___ I,
77 , "' I I .' -, ""'%" "" A ' "'I" "" 'I 41'
At;AIWMIA5 ,I I - I' I I 1 I' I 'r .- I I 1. I I I I .
MALETAS AVION I -_ _' -- A I I I ,, I : - '. Z1111 -": V !- I I "
', M R, Ilvel"', fil" '' 't I 1 I t ' I .1 I A I 1 2 11 i I I -1 I I I I I I I I I r I 7, : I-IF % -, ",l: .' :, , I
, I I I INIOD -0, A -'- '. ;,, ,,_, ,, 11 ir, I I I -- - '. -', "PLIO V VbN- ----- - -_ --- ll 11 :11,1,", 11ITA,
I-. I r I I ,l, I ACADEMIA PAORON -', -- -- ; j ERN
. I I 1 11 11 , I
" ''r t, I I I I I Q tilado apart". I t, -.tQ; S44_CQ_+STRFN1,: NNIPj), NI,,(),1 I III".') .-: .11 AI
1, 1, t, I -, 2 ,- __ __ ___ LO AlIAITAXVITO tIT1 F, ., _, I
, ", , t, ,,,, I , l o I, 3, T" ,,I LreS, ,,k,,r, ,",,-,-, -- ,.-1 1,
: , .... .. 4 : 1 ", r :, , .. 1-1 11 : I I I .. I 1, I ., '. ., 1 --_ medor, 24, clu-ts, terraza, co ,; ,,,, V
lil ", l 11 ,1 ', ;, 1 ; "" I -MAR I;~ I ,- tl, ,' I B-01 III,,- cina, alpntadnr gas, hafio corn- 'l 1,; , , e: ': 2
, : , I~, t EDIW O FREN I W _z i,,,r ,11_1,,., _" ._ --- .
_-, I , a .,:, 4" %,, 1 2 ,_,,,,". 11. 1-arl; I -1 I I- 1-, '. 1 , I "d ,- -.-- --- plet,:I Agua abundance, Amis- I' L" ". ; .1.
I, I 4, 1 ? V,,4 I I . 1. I.. I
t, I ": k I I I ,I I I - , i N NJ IRNM %R cl ct i -- '. -, ,l r'i !, ,,l,,:
_. t 1 I I '. I 1. 11 I t , I~ lI 1. -- r l t,
I ,,w .- , I t'd 36L " , i
U-t AA074 I z ',! : Ttl I ', l".- .1 r", t'.
- , ,, r I I , , 2_3 ( -1 -: t , ., ,_ 11 1 1 -1 I
, ,,,,,, ,,,, ,,, I ,,. UNIVERSIDAD 1, 11, ," I I I , :" I I ,:II H-1530 -8 r 1, '. : -- - __CAPAS DE AGUA I I , . I F_ 11 ." I I '-I I 7-TA I -RA 't A1.1i It k I I I -- i, ,,,, I I "T A '. F I ,
- -_ I
. -- I.... ,'I... ". I , I % I I I I , I , 11._ ( I I , I , I , A . I -1 I I- I~ 11 ., _. I 1. I ., .",
11 I I I I I I I I I I" 1, 7 1 1 1 1-1 I I '. I I 11 IF, I t I A 't ,; " A~ ~ I I I I r,,, .

I I "I .1 I l I 1. I I I I . I I I - -_ -.: r I I 11 I
.1 I : ., -,--- I I : I I I I I .' I A I T I 11 I 1 ., T, , I I r 11 ,
1'1 __ - __ ------- 1, I .1 .: I 11 ll I I I "I'll", I~ I ''I
.. r: ," ', I I I I I I I T A I I T, ,, T ,11,. I I I ( I I .
, I , I I I I 11 1 11 ,I, 1
": '. ,, ,, .. I DINFRO ... ___ I I -11 I 1. ,, ,, : ,, 1, I- I", I -1 ,I-, 11 11
-_ -_ I~ : .
11 11 1.i
I 1 r I 1 10TEL, -R6NI V I I I -. -
11 I I A, ,_x_._, _., l7_,_1l1Il1_ I I A I I Al Il , , ,,, A A
': - t .-,- I t I I 1- lF I ', T 11 1.1. 11 , ,.",.,I") ,, -- I I 'd ,
-, I I : I I, I I I - 1 7 I , "
I I I , I,
, .1 % . I 1, :, "' I _1 '_ I I .: 1_,,. ,t_ -,z I 1 -1
KINDERGARTEN I I I .- ,r I -, "I I_ ___
S .1.1 ACADEMIA RABINA ,: ." 'e", : .i I. I'll I I -:, I ,t II, Al.__ I, .........
-1 I : 1 , I I I I I : _ H 1 1 tl 11 ,I1 111I 11A.11"F- I Il r't'... i FaA Lkl F III~ 11, Ii-I ,% : -., ', ,' .', _-,
S11W ae Kinderv, I I I 1, I '. I , - --- ,-111- -_ I , ,%, 11 I 11 I
I I I 1, i I I \ I R ( F I, k K N I i r I I" I ", I I , I I 4,1, "'li. .1 I ___ _vAK palota, % N 1, 11. I ,_ _. : I ,: , 11 ,,1 IF 1) I I 11 A -11 '- -, "
if'! I 11%11 Ill N \ Hermoso apartarnento ,, ,- ,'; - t, 7 I .1.
-_ I :,., I I I I~ 1 ", :'11 I .11,
160, Obr3pi,, I I .1 _"' I ." I I t I I I A I ,;AtN joti 9712 mil Sol,,d.d " """ 11 1 _' .,: "
I "It' __ I I I I I k I I r ., : -'- I,~ ~ .r. I ,
, I I I I I I "'; I -, ,, I 11 ,- -_ -_ - , I I -. .,
---- -- --- ---,-,- I~ I I .: I I k' I 'T I I 1; Ill i- I I . I 11 A- 'l 1_1: 11,- t I A 1'- 11 11" I ", , i I I -, .
* I I I I I I I I 11 -4 1
TRAIES A S5.00 1, 1, I I'll 11 I I , l I ,!, ,, v %it 'T, "I '_ I 1- 11 I" _, I,~ I!- I i_,_1ilTo, _,-I-_; ... -- A
I I A 50 W AS DE HUESPEDES .1 -: F; i H't I 1, It I "C!"ll I "ll"".1 1,1:1 ,, .-I I I t I-, \ 1 'Pi \ ,- -- "- ,- ". -q- A-T t -_ -_ -- - I ,:_, ', I 11" ,-, : ,
, l, I I t, I I I :, .. , t 1 1 ., I 1:1 '% 11 "I 1; 11 ,
-R;-ITwN('j 'XI (-, t 1 1 N N O', ,- I. ,:" I 1.1 I 1, 1, I .%,IAIIOS I -1
1, 11 I 11 , I ,; , ,- -- I 11 I~~ - 7 , ,_ I -1 al
- '. I I . I I 11 -1 .......... .. I t I I I I I I I . I I I I I , I _____ I , ,-, 4--'. I 1 .- ", , ; I _. _: I
1. 11 -1 . IIABITACIONES'
I I r- ...... . . . . 1IT -l ,T 11' 11 ", "", ; :, ,I-,
, ; : I , :: : I I -,. -I- "' -- -, ,.". 1
- .
' ' I I I r -, ", , I I 7 , !-- ,I, . . . ',
cj_ -,Cl ,,l NIIIII X'_ HIPOTECAS I, , l I, -,, .1, 1 -t- -, ,- I I -_ "- , ..-,
I __ I I ,- 't'. -;,", ilk.1
F- ', ,,. f , I, , , I : ,_ TILO '-AWE I I 'I I I I I I I I 111) -, -1
11 I I I r I : Il '-'*" --I"', '. 1, I '. I 1, r I I I I 11 I I , ,W.d., 1-1. '-,". 1. 1' :, ,.. ", ,,1 I~ I I I I "..'A, 11), A I
1-1 ,' 11 , I ', '-: , 1, I - I I I I 4 I A . . . I I J "' I " '-!' t-- I" 11', t: LI- I I "I _- I I 11 '. A ". '
11 I I I I I I 1,i I I :1 _14 I 1- _,;! _j I 1- ,, ., -. It., j 7
, .1 -1 q I : I ", ',
:",-"- I ,__, -, I I I I I I,- - I I 1, ., .F'Q' LL. --- -tra .F)m;%,-0 Ill -, I I -
- : Il 11 IlII AtIlb, %E 1LQk FLA I KI
_____ ___k I -..." v, " "'t' .... d' 11 11111 ""T11)F11 LLT 11 I '. I ,11 I I,~ '!
-11 'r "'D. Z A- o, Av.- w& Gri- .1 :, -- - ':11'
I" : I -s __ 11 11 -. -__ -- I : 1 ,I.-,
_ _, L --11 l-RA-lx,"SDA-I"-4"A-S,- _ - ". ,,,,- ., ,,,I_, It I 11-1- b.A. -LAI ., I
t _, -1 I I IV -, ', 1 ko t- catos E ri.r" m IT .... I1,0,, _t- IT-t I I,- 7 'i I 111 !
Kt F( I Ey 1, ,, I I '- F711f, a ,,, T, ,, 1: !-- IT , , T. I I W_ Aj qljf- lf-- Tlj W
- -- ,, - ---_ __ I ___ ,.
BATIDORAS OSTE A, Xte -_ ____ _____ ,
!1. 1 4 Ill 'A 4 __ __ "'. I ,,,, ', 11 -, 11 DEPARTAMUffOS70 i Fdik I i^ 'k 6 _Us -6 Aki9 !i 7l l T 1, : , ",: I- ,- ., 't- ,-, .6- ,_ "'t, I -, ,I, I ,-. ,, It kt lll A "AUTAKIF11 l ju : -_ N1.
, ,,,,, ,,, I ., A I", I i *- -j , ,'. F , r-
-- I t, __ I _. "I" l ..' , :rl ,. ,,, I ,11-11 11 1.1, I -- .' I It~ u- 75
_", 11 cwv-2 , I --- I 't., : -, ,- Al(4T:I:,A L D9PAKTAMINT1. 11 I I -1 -,-,,, I~" 1-1.
;z; , '. ,, , : I -"' 1 I 1-, I 11 I I 111. I _. ,
1, ' - ____ : ."
- I ;1 VELLOS ; 4 I "'Residencial Avance" , ,, 11' ."' IIIII,1 AII, Ii '. I ,-, ": ", ., _'-"_ e!, ., ,

- ---" --4 -, zi, e _, ; .. ; I 11 -,- 7 IITI I I' I I I 1 I 1, 11 fS 1, I l I I I A I I S T A I I : 11 I I t
-- ---"- .11 -__ I~ I I -, -, , 1. ._ I 1' I !" I :r : I,,- _, -l1,1.- ___ - - I - ,I-A jgfplTAgF T - ,,A
- I, I~, I- ; ,- ,,I I.lIAF-T11 .1, .Ill 11,
ACADEMIA PITMAN I _',"' I I : ".1 : 1, I 11 ,'I ': ' : ;' '4 - ."' -- I- Ill _', --': A',' : 1'1',--' 1' 11 '
Contadoras National I I ,, i ,I 1 1, -, t", "I ", I I_ 1 I 1, I -- -11 % I 1 ..","- I I ar".1- ,,, A"-, "_ ; ,N j 1 ,,
) Ll j 1. t, _:,11. I, f- I .',, lt- -I I'll 1- -- ,.:- ,I -:', "'-, t _]
"S' 1, :_ l Zj,"', I 1, -1 I I -1 I -1 -,, -- --- [= ,,.,,,, I, 'l-'. -- IFj , d ,,fi, I -- I , I ... z -- "', ,,
'Ll I I .r I I I :1 -_ I I I, I ", Artxmento AmulhlRd "I ,Ilk, 11 11 11
1,ik I I -e -- _'- I , I, r, I ---
F 1; I 1. nu .. a,; g, -tl ,' % r: 7tv- : , ", , , ,- I :'-", I; IF ill "",
I 11 I I I II I I 1. I I Itl 1.il- I l" ." ", -_ -_ -_ 11 1LF1 1, ." : T 11 11 1
r-, -1 I cl n : L -Ili r 1, -___ T ;1 I 11 I I ., I % 111I NI W .1 I . I : I I I I 94 HASITA00 N ES 11 I., ,, I ): I 11 r"
r c I , I 1 I 1 t : I I I I I I ;,L f i I I I I i I % I .r. -_ ' --- -_ -_ t I L. I I I I I I "I --1 I I : '_ I,,' l -_- I I I I 'i :- , ,- 11 il) RIML, 3111, ALT01, PITRi I, r t
t L' A I I ,l I .1 I T 11 I I I ,
't I VELLOS : -_ t "I A., ___ ,,T', I r I -- .., I I~~ I. .1-11. I .111. -_ -,-,- I I , I : I -1 ., ,..-"- I .11, I 11 ,,,, -., I.I.I.. 1, i"'. --- .o6,,
- -1 .:, I., r l ,' 1
, I I ,,, : r "'a-non 60fM: ,, l e S I 1. I I 1, .1.1 I I I : I
I 21, I I I L -1 1, I T I 1. ; I l I~ 11 !, ,.
I., I z ., I I I I :, : I -- ; '- _- L L I I I I 1.
. ____ ____ -_ "t, It, 1 ITI I'll, I 'I'll -11, I 'IL 11 1 ,- a al rr": rtet : I i -1 ,_ _- -_ ', ... ..... t, __ _- - -_ ____ I , ,,,
I , 1 I, 1 -,r vix 'Ilt"L, __ 911, ,. ,_t-,-, , ._ ,_- I . A A _',
- -1;61z I [I 2, e I 4 ,,mt-,- ntl 110'Ri ,I l -IFI, V, MEZ I'll', Q, I~ I' -, , , , ,
1, I I I I ..... F- - I 6- _., -GE.L-0. 94 -,- 1, , I t -1, -1 I- -1111,
Iw fl 11-1 Qx v __ I, I I I ., 1 %__- I , t__ I- -1", I~ 1,115"',, 117 -- .. .. '. ", ,_1 11;:,".-",
,,,, ;: r __ I _-1_ e- ",I I.." ,_11. I 11 _1V11 -111,11, -1 I 11 --- -1 I .11 I'll 1- 1 I" "
, 1 -- , , j, oi;
n,!e, Terce, : I ",'I. I 't, I I U11 "I i% I -a 4l ,,, z a, - I -, I t- -- ...... III~ -W. _" itf-1)07-; 1-1- __ -At. I I i I I ___ --_' :r,,-'. I ,, -- Ill", t I '_ 11-11T. I AIV- IXVF.TIL 11
, ,,, TeH F_ 95 ,--I ,,-, ,,%!" ' L ' I _. __ --- --- ...,-.. 1F. A-LI 11 -- ", -1 I -- I I
" ..
I;~ T -111, I~~. W. 212 w ."
-1 1 11, -_, Ill C-644-j-11 Oct _'-- "F-i 1, Eo $4 1 "I ",'I I'll
I_ , '_ j -- - I ,.I-l IF~ r, _.- _--_ ,-- '. , 1. --, P I % 1:t, I, l
i I ,!I: IF. -1 I A11,1 11 11 111. ZI O 50 1, VL,11 11
,,, A ,,,, -, K-j- - INTERFS GENERA- MANSIO I fl l 41 W_ ,_-" '%- I I """". IF I
1 -. 1: -, a I "A L r N DORA i ; ;;ALQUIL0 G NNGA"
I~ ~ ,k,111 5 1. 10A", CALILI I I IT!" "I "A. '. ...... ,,11. --7 A
Vendoequipo complete; I I : ,tl"4 1, :li 6113. tB y Q, VEDAIM I L -T',' -- 11 I' -, 3. a_-1ei. U." I. .1 X, & lw.," Ill,
Idt ,.,. 1 ., h-,I -1
"',__ 1, __ L. L -. n_1 _, ,.td_. "'_ _"- ._ '. -11,,: .I- I ', v ;I d:-", ,_ I I-Il TFLASr DE VERAINO , :I -, -'I'I, --- l- -T 11- -, -11, II P.. i- F- il _1 I ,, ,4, ,, -.." "' ". "I,
, '_*:: -, l;7-, : 'r I- i l 1 --. 1-- T-IF MODERN() Y FR-SCO __ I
, ,-, -, C mpania propietana tl AV- Jl,. 1, -11.111 I I ". -_ I
I;-- k !, t. t ]_jq,,udacj6n de temtarada, ;, fillwiW-2 A-- ll, 1,, kLCMMJk Ml"- o I----- -- -- ll I'll-,
, i 1 nF , r 'I F, -""! ,,,,, ,l I -- ,, -,-,,,i, v __ SFda Lria 6,p-s bTrat ezg,,u- ,'- .11, ,% I A, ,1 ,
-1, I W O 30 -- I -- T ..... .. $7, -t,, -, I, L 1, 11- 11 1-1 I
VELLOS I ,_ SY ALQUILA EN R. a'- Ill., .. I ..... '. it I , I ". !, ," ,, Z,.,
i pe cn pique Parial, Cordwi, ,- I I 11 1- du, apartments de sala, CO- d.l. -,. '_ '4" 1-11 "I I -- 1, ll 1 .
. I I R sidentia Familiar I-
MALETAS AVION E ipii.n ,ompl ;,,z ,C ,pados, parnaelas de cad,- -- ,t:,* ',, ,z-'-"'--'r',',. lr medo, 1 4, baho y cocina de gas. ", -; "', -- I ----
,; t, f1bl., t,, I ,- l I I I I - 1. :1 _:-" T. I ,I'. L- 111- III -1... I z co'n di b'uj as P, c T- _- r, ', _- ,:: Nj- "" _. _,- a- ", ".
,,,, __ 1"s "'Ill's de , ""
It:, "! .,d,, "3. L-l clows, san- -,-. Infovittes en la misma. Tratos .1 --1 --11., ,,,, -1 lilj' '11'1 AF I.
_! -1 4t'.- l c I I NY 560, E quti.a C. Vedado ,a,, ,, ". ., ., .'- ,- 1. -,, UftlM- Iciel., tas del nes blocad,,. b- ,,= ,,m- ___ __ -I- _7 1 I! t. ,:-U.
, Yo A. Sra. Gar ibray b4Drda 1 -V- ""' I I '. : , '-7. ._',-- ,-, -- I ll 1.1, .1 1,
11. ,,%, 1'.: -1 All ,, I 1, ; ., ,
, I telas ; "- ; '.,., ,I I .1 t , H-2171-82-1 ", ' 47
_, it< ttu*- NL das, cIta.ah, ,', *,_ ,' F Qba 55, I _, Q L -F, - AVA_ ir -"Aini, 3.61_5 a (113,e \ .r 1 I ", ,
-, F ela N, so a de )almi, Gumghamj ---* -- -"- - - ,,I ; '114111. .- 1-1Q ,- -- I1Tl1 11 -_ i-,, I",- -, -,
I u -, T11It:l F..1111 .11I, I I I I I IIi- 1-1 I 1. '- ',! j T,-I I I . m I t-- 11L-1t- ---- !__, r ", 1, I 1, --, I.. I __ -1-1 I I .11,11, F I I I .1 1-1i, Al, ;,as B !Ln, ,Iarlan seda Ici e Muc "-, l, I, I ILI j *, if,:!, v I 1 _1 1, ,
- I , a, S, i t _-,tras c" P ,,_ 'IP.h., ", I 1 11 c 51 114 1 I'll-1 I I '", 1, .. __ .1 .,.: '., II:I 7-- .. 'A.- ., ,_r T', ., ,,,,,,
" ', Z 0-_ 0 1_ I ios Almacenes, IJLI '11 1 1- t -1 -- H-lul-'a 11 APARTINM SIN FSTPENAR r- '" i. 1 I 1-1- 1 7 1 11
, I .F 4 Feldman R, I 0 1, I , I I I .11 .1.1 .I, _____ IF~ I. 1, I --- 1.
'it _: ,,, ,I ", r, ___ "I' 11 l , ISUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN I a ,!', A ,t ,;11111111 "Llt, """ _1,11,1 I i ,dz y C' a PT "%,.a',' .11, FFl.'1.,QI1-I .1111VACI.- 1. IFLI-1 ....T11 FF -
-11 -11, I It. ,!,I,, I ,- -, ,I, -;, 1.11,1 '. I -,., -, I ", I " 1, -- T ,,11I I, I 0a,,tI. 1;- --1 W. 11 F -1 I I ". , , "" -11 -11- 1 I 11" 1. -- ", -- -, ",- 'I.
, T .i,!r ,,, i , I '. -'Il;_ I __ 11 i ___ I IF '- C .,, I --,; ,,
I.- i : 1i : 1,1: i t I I '_ -2 nctuoce EL 01ARIO DE LA MARINA* __', LW "I I. 4 :; i- c- 1G v 11 X-MrWI -j" Vll. = .-;" -,;V -l ,, _,,,, 1 1111 1" ,I-111_ I'll
I t
I I I .
-', .i "I I I I I I I I I -11
AP4 Cxvff I WARM DF I ,l MARINA ',!FP',+,5, 30 DE MIPF DF IQ4' PAWNA % F.i,.m.\VDT
--- _____ _ALQUILERES AILQUILERES A L Q U T 1, T: R E S A L Q U I L E R E S SE SOLICITAN I SP, GFEMEN SE OPTIECEN SE OFFIECEN I
,__ ___ -- I I I'll
!!__ HAKTACtONES 1 li_ 40ADO ___ ___ ,02 MDOZAhO4 C IMCRA-COC14,10S IIA i 19- 6CINFRA, CkIs'' CROFFRE5 -_
0. cmll! ___ AKEZ -NIF a __' k CRIADA CRIADD I EROS ___ ,#W !,K 1 3 __ ___ __ I ____ __ ___ _.
41A n. I A~ lit I A I -1 It 413"I A I A ON' 'N K"' I I Q1 i 11 1- III.". Al I 1A I .1 .111 11 Ill 11 : 1%- .iIA..l I 1, I I "I I I I I I I I I I 11 I I I I I I 11 t I I I I 11 I 11 :1.1 I "I'll I A I I I I ,I.. It -11 I I I'll"., A ., A, .- V_- It. I~ ,"" M I G N I F I COS A LTOS I ,d.,I,, 1 "ll U -1.
,,, M A, -,,,.-,-I.".,I ,,,,, : '. I I.- "-, ,- 11 1.11" Z, r. ,I A .,:" ". "": -,', I ,
As. R.). ,.I III '. I ,, ', I. i I- I : ',' I* ", ,,, *,. I .:"" , : ,.". ,* : '. , ., '. '. ", I "", ,, :' : ,i .". 1 ..:11
_ 1 ., I .. I I I ". '_ _, ''I" ,
I_ I I. '. :_,, I 11 I :1. ::, I ,'I , , ", I 11 -, ,. _- 11-- :1I I *- '' .1.1 11. ,. I I , ""' ^
k5 NAVE3 LOCALF1 - I. I 1, ., I 1. '11.1- : __ III 11 1 .11,111,11, I : 1 I -.,
HUMOVAS HAB[TA( 10NE', I 11-111, IIII-1--11- -_ I I , _____ tl-l llill- IIIIIIII.A II.1.1' I I I I I I 11 I I 111-11 ,I ---- IT
11. ARl II- 1 I, '_- ,, ", ".., I I I I I i ... ,I 1
,, -#- it . I I 1. ,,,,,,, ______ ___': " .1-111 A .Ii- I .Q- ,I I, ., ". I- A I ., I, 1 - I., I . - .1
,.,, ; -;". ."'! A "I I" :1, 11 ,,, ;-, l l Il Al T- 11 11111 _1_1- --1- "' I' ."I "I' ' I I -- I , I I ,
,_ ,, t, I % :, 1 1111' 1. I 11 I il V .. 1,* 1''. I 11 I "I'll " I, .11 "'.1 ". ,
I 1. .I .1 I'll I~, -- .. I~~ 1 "I"It Ill. A "' ' 'i" I ',' I'll
,I- __ I, I ", 01 P"'. A, i,.AtiV ""IT, 't -, I: : , I'- I -. -11. 11 I I "', ,- I. ll ____ - 11 I I ,
" III. , I "l-K i", ,I 1, : I -..... .. 1- I'. - I I, 11 I'1'111 . I .1 111 I I-Vit
___ '- I 11 I' 'A .1 I .AIIIA MIA-A - ,- ,*"_,,
TK ALQTTIA .A;Ir FION COV M- It "I 11 !I r ,,,A -, '...", .I., I~, .: ,1 11 1, I A 1: I I , ,, "; ,; ...... I 1-111 1 15-11-1 11' Ili- I I I- I,----,-
- LIM -ii---.- ,_m.11__1AI I I. ,. ,,-I, I I I- ..".",- '. I li, I~ I I -, , 11 : I-~ , '-' "I'll''..
b,,, *171 "I I lI1_ -111.4,, 1 MAGNIFICO LOM vt -O r,.cr '- I 1 _1 I :, '. "-,%, I I. I", '. 1, If,
I I _, 1, I ,,,,, , -I;,- I% "'
,.I, I 1, I 'I". I!, ,,, I I 11" I . I, I .
...... De oportunidad, a una cuAdr4 ''. .-I ,, 11 I - 1-111-1-71- I .1 .., I I I
,.. l ,- I- -1 ", I-- 1-1, I I l _. 1.11 .-.,-iI- I~ I., 1 I I x,7, i "'. Ili 1-1 1. 11 I 1, l, -1 "A"',
i,_lCI_ il t. -, ."., " "I I 11" I 11, Ill I
__ I I 1), "I 1- "I'll'-, - _xx 'A" -,,,,;--, -,, 1-1 --i -- del Prado Malei:6n esquina a ---- "I -- I I.- -, , 1. PIS MAINEJADORAS I ,I. .
k I : I I I Im
Il V I'll ., I .", ",
11"" I. ", A I,, ,I I i- liim ,"!"","
':' ,, C rcel, propio para restaurantI SE ALQUILA FDAIM) '.1 --- ,:tl' ''I 4,11,11
dt.i.ml _.11 1'11-,'Lilil.- 11 I I- L-11- '_ ", :;%"! '..' % ,,,,,,* I 11.1 ,I 11I.IIII.
,_., ,,,,_, ,ficina's 11 .tro come-10. Infor- -11 I 1- I, 1-1 11 1. : I I, . I I I w It _11 I I ,.1. ,,, I 1.
. I.. I. ,, I, I~. -, ". A, --, -I- I', - "'. 1, ; ", --, -.-, It I II-1-1111 ''I'll" 11, I. I ... ... --'
ll 1LQ1 ITAL'i _AR YITTNI 11, I 11, 'Ies Cn 13 mism 11 I N I. Il III 111.l _'. I :, ., I '. A I ,,, -1 -, , ; .: . : '. ,
, :"' , l. 1. lI. I I r 1II -, ,,, I A'. ,, : I _It I i) ,!,,' ,,, I .. ;": """, I I
ll l 1111*1 1 1:1*_, __ I -I I I, .1. .1 llt 1111 1,,-,:,"_, ". I I I I I I ,I",, l ,I- ___ ,,, -., I ..
Ill ".. h., I 1i II _____rwrTA _r,___nsF_,,T ... .- I 11 i I - - __ 1-1 I I 11 ,I, , I I ", -I -, _,O, i, , 11 I 1.11A I ""I'll, A I I I 11
il- 111.1-I.. ..I11.0 = A1,411 1 LOI V, ll III~ ,-I
I, ,-, ,.. 1. ,_,, ., 11 I 11 It 1. 1, l 11 I I 11 IIIII 'I- 1-1 .IAIIA I I I I I I ,,, "-"
I .1. II It ., "'. l, -'1,', I , ,..] , I i ,-I 11 .11, 1 11 i .. I 1-1 .. I I --- I , ,
-
, i 11,11 I, I 1, .1 I r 11 I :.... I ,I l,
it. _AVQLT- tjVA.ZA-Cj- Ill Illt I ll V-- .:I III "' I 1 I; ,, -l"', % I ,I I I ; "
11 I 11 'I -A-, A I -- ---- J.' 1. I -_ :il: III!. ',- I- I ,,,, ,,, ., I ,,,, 'a j, -6iRI6, "'O1111 I-' It-,, ,7,wII:.'. 4 ,,'_* ,,,, "i ;' it*t I I- 1111 Al Ill I .11I1,11 III I Ill A I ,. I I!, I I 1. ,I I I- "I -7 I -11111 I w :. :1
---=-- __ __ I ". 1. I - 11.1 I 11 - __ ____ __ __ I I I' it ,,, )_ -, ., I I 11.1 I I I i: I I ,, __L
'j" iW _ilW17A*WVP P r. I A C 1, 7 11 I A I I
00 MARW AO REPART05 11 "I'll, "I'll I'll., 1:1 ,,, ... It, I , I I -LOCALES I 1 '_ :, 'I 'I '-, ", : "A' To, I ____1ll1i1- 11 l"ll", I "
.11- 1-I -1. .''., INSTM.TTRICF5
I, I.I, 4 It ,,,, 1- , % -, 1IQI I I 11 I". I :.11- 1 I ,I, , I" I ; I .
J!" '. I % I I :' ll ,11.111 T- IIII I I -111il. 11111,1 7 I I I : I I
- l I I I TRII , : I. I- -% : : i
,,A lit, ,,, I ., I , It I.." I I 11 I I i
- ___ I , I I :"::. __ , ", ,11 11 I I I , 11 : ', :.
_-- I 1 IVI -I Illtl A. ': '.1. I I -, "", 11111R -9RIIIII,
_ ft , '! I,,, : ", d I- -;, ..'. ': 11 LUYANO % ,.-* : ., """ : 11 .1 I i" -1 I I, I 'I I -1 I I :
t """"", "" '""' "' I I 'I, I"111 I I;,111 _11, -1 : "I I I I 11 I : I %*,' 1.:,., ", ;. % :A-_ , - ,,, ', I ____ ____ 1. I~ IIAIA it - " I 11 ,I "I 11 i "I I -- 1- I 11 11 I -l I I111-1 III,
rAll, 11 I I -"I I 111.11" 11 I I~ IT 11 -1 I I __ ,. -11 I I I I 11 I .1. r. ; . ".." 11, 11 I 11 I I I Ill.- I 11
i,_ -, I i .. 11 I,- I I --,---4 AT ___ - -_ I I I "I
'I - , I ... I ., I, I I I II-Ill .", .Offi. .111-11, I'll
,W EL I LIA11 1 IIA- c- "% -,-_, "I" ". __ I 1, MIRAM NR 1, 1-1 -11 IT:- , I 11
1. I~ I ... 11 I ilt-, 114 r s7E, ,,, ,NpFDORF s I I I I -1-1 11I.I.I.I. I ,,.,,,,.I -. I I;~
,.,I, ;- 'w", , '"' 11 11 I _! _-11 I III:" 1 --,.: "", ", -, ,_ _-T .", I I~ I I I,
-1, r __ __ __ I... I .11 I 1''. .. 1I.- 11 111- I 11 I I I, T-11 -11 -I I -I- 11, it -Q111JIlri TIAM I AILA. IWAI A I; ', %7 -,-_'I,' I- I , __ - __ __ ------- ,,, ". I- -". -- 'i ...... I, 1. I I I I I :
- -, I III.- -, -, 1, I I I I I 1_ I I i I I 11 A! 11111 11 I I -1 I . . ,,,,, .1 ,-I 1 129 JARDINER05
I_-__. I .1. .ATOIA1 -Im- ; ,,, I - 1. ..... ,I . I ", A -1, - --- -,. -,

" I, 'tI Ill" I ,; I I. I -- 'i I I : I ,I" 111.1 ,,,, .1 111.11 I I I I I -11 I,
_t ,$VA 1, I ,,,, I I' A "I "I't'Al A I I~~ 11 A" ""' '-_' I 1. ,.A, I I'll I 1111.111 1-0111- II-I(EX,
- 111"11114, 1.1", i, : .1 I t -71-1 -- I I 11, 11 "'
.A I : I. 11 __ - - - I 11 I I 1. , - -()T.I( [Ti) e (IBIt "ImH v'% H \ : .. .... "', :' """ A %'., I I I, 11 I .I .1 _. 11 .." 1, I . .
- I ZtAIII I.',1 A'I%1Il'A. I 11 lt l ., ,, I , ,_ I I I I -1 .- I".. .1 I , 11 ,
ZT4,T'.. -_,, Z -,- ,_ I 'l 1". , , , 9A AlQ1 1LFNU VAIUOI 1' ,7 I -- I i .1 I)' jITA '', ,. 7, ,, I - I __ __ '', ,t A I I I I ,f, I 1, I "I -1.1
11,III. lI .1 ll"'W" I ,A ", i.- '. -, 1. ,I -I- "I !, - I , ", I .A, "'i" 'I _, "' "'. :. , i,
I, I ,11111111 -, I , ", ,,, 11 -rt ""I", ,: I I, I I't -.I l I '11 1-11 I 11 1A
A_ ki-, ,I, , "': '_ 12 .',',i7 , __ , ,- 1, I I I :, ,., "." ., 11 i, 1, 11 _- 7 , I ,I I I" I I . I
,,.,' l lI t, I . II ; I -, *Il ,- I I I I .. 11 I ,- : ., .. "
1; 11 11 I 11 1- 111 I T -_ i 111 I '! -- ,., ,,, 1. I :, ; ''. ,., 1 7. .1 I I ..
UN c1sl -.1-.""." I I ;i I., I It ,,
__ 11 "I I. I 1. 11. I I I il 1.
11 -_ -_ ____ -_ -- -_ . I I 1, 1, I 1. ,
I "'. W. "" I,., I ,,, lA !o, LUe.1 Cold~ 1, ,tl, I ,,,, 11:11, I:I I :II, ,I I I l ; I I 11 .1 I'll, I ,l 11 ,, 11 I'l I I", I 11 11 ., ... I -, I I 1 ,,
, fi___ .,
't', "" I l. l'il "": ..1. I~ titt C"l I '_ I :,*:* 1. 11 I I ,
d" 1- _, A I I I I I "I !, I .1 "I I, ",I I :-- : :" I,' 1.
I, III. -- A, 1. A. I Ill I I "I : "ll. R v I ill [W RI "I I I I i I'll
__ __ I 1. 11 I 11 I I ., ;_ 11
TTI4,". ..l. 11 .-- 1. 1 1. '. .I . ., 1, I "I'll Ill- 1: I I :, I ., I
SAWIT -11 I I _-
It- A i I P, v- 11 -1 "Ill' I - I ... ,, 11-_ "I __ __ I I "I I I I I 1 ',.- .1 "I I I - ---- ---M, AV QN A 11 , -I"i""t"i"', ,-I %-- 5,C C I T A N , ,' .., '. ' MR
-J, 1. y I .. RI.- _____ ,,,, I
" ' I It' .- ,: .,, , I _.' ; ,' I, ,' ' :. ,: 12A AGENTES VENDE FS
l- __ -, __, _: !111 A~~ "" _, -- .. .I I I ,It I.. __ __'A _Ol. .'o, IV~ -:;. ,,, ii : _.. I I 1. -_ : I-,, I .1 ,, I ',-' ,,, ,,,, ,,.' ', A SOMMI, DE M.Qt IURF. , ,,, -- : I: It, I -,Il: I-1::1 III- ,r. '11" 11 ;l, I I,,,, I'VPNDXoit If 0YXYI I Al.l.
, ..... I.
, _','. _, I-', ,- , ', 11 I ii I I, _ , .. ,
.1 l....... A M., -11TI --111 :,_"', 1-111 11 :,. _, ". '.li'. 1, I I - I ;, I "'I" 1-11. 1-1., ,I .... I -"' I, I .. ,
1, I I '. . I I I I I I "111, A ""III, I_
illi'll. ".1,11 I~ . 1 1. I ,,, I __ It() Y K F (,A 1, I I I I I I I I : , : I
,_, V.lf", P.- tI ,,, ii -I -_ NICANORDE1 CkMF,,j -_ I-A I I -_ I -1 1. i I 11 111i, 11 .1-1.1'r 11.1 lll, , I. ". r: I
I I-, t-11."', i.,
11 SE VES D K I '. -, 11 V, 1 I-, - ... 11 -AT.QVFLO DO$ AWL AA : - I I- _;-, 1 I .1 I IiIIIA.-I'l,11,1111.1 -,11'. III, I 11, ,?j
_H I K I III lil" li I MO 14 I , I , I t *; --- ";, ". I _, ,,
-, I :.", tl I i r)oy um xiFl I : , I "I I, .:1111 "I'.,,. "" ; _" '. t , "" I I OFIC04STAS
A I" I", 1111"I" I'l, Iil , I : I I I- , I .11 I I- -.. I., .... ii". , ffr ,__, III I ( %, % 7, Ar iRT Ni F I ) -1 I I I _Wjt .AC-o- I. 11111,1. Irtl'- 1.
- 11, i SE ACFPTAN' -1-1 Ir 1, I r, 11 I .1 ." I II III I" ., ', 1 6. .,-ill I lf"1-1 .. ,ll"", , ., , : __ : ,I,, I , j 1-11 .A .-' IIIIIIIIII ".
-'-- ,I1Ii, AVS."11- ___ PROPOSIC10 ,U, I'll 11 I I 1-11 ;, I I, A .., -, 11 ,_' .- ,, l, : ". I A Lf I _- ilf-At I 1W,
.Ti4t, 4. AN IIATO.I. -- 1,A ItTV,, para local sifuade en AV~ ,,-- e. . .- - I I ,. 11 Ir ll , [)
,,l_ i- -, - l" -_ --- -_ I., I I I I I -I,, I - I __ ,, ,
""ht"" """ "I"" I. ")' A~ 'ida Santa Galabria. esquina a I -1 11 I I I I I I I 1 !- 1, III 11 1111""I'll Ill ,A. I 1 1. I I . ,7 Ill- 1-1 IIA1111 -1 It ,*05 # ,,
hZ .1.. w.b- d.! ,-_t -- -- --. ,,, ,,, 1, 11 11 I I- JOVEN ......
- I. -1 -1 -_ _C_.T A I ; III~ I -111 I'll III'."
indit- "'w-, rirraga, a] WD del cir e "Ala- I% ll, -, -, I - 13, "I" -1, -_ I'l- I 'I I I IIIF ,."'A' 144 I I I -I
- .l"- - 1- I I I ", l fl-Wil I
lI -, met:la", de 39fl inetras cuadra- - ., 11 '. I, I ,I - r- -.Z.. ---- rQVVI X-TACIO1. E"_ '- do5I con espl ndida terraza p.o- ; A ,-* , .Ir I I .1,,I-II, I I'd, $It III, I'-TI-It _- _11_';T
- T -, , ,- .... I I 1 ", -, ___ :", I Ill .. -!.-,,- '-.I Ii I .. ,
-C', 11. Il -1, I 'r I -,1 -_ IT", P 0A, INTA, 1OWN, TAQtJ0XAFAJMtAN
I I., -, VI , "", :,, ___ _,,_, ., .I ar I :_";"_ !"_' -'-- ., i Or.111 11 -l .11-11I.I.- I 1 ."Is ,I. I I I DAt-- -';W"I" 'I ,, . .I,."I, V- ...t,,,i- '.
1,, ,I,,I ,IIII I. I,! ". "t- plo pva M,1,riiI, ,P, ", -_ __ 11 11 "", *1 7 , I~
-H T I-W I-- 111", A.IVI1M1 11 I -- I, r, , ,I "I' '_ I' """ "i"" "'t""" 4-
, i I 1=I lI,1"fIC-. I"V1.1t, GI-1.
r e igrcICe_, Il. I , I 1-1 1. I , , 1 I , I ". I 7.11 At -Ct XXA -' -"I , T
1 -il, I , I I _: _I- ,!l' -11 a I I~ ,Il
"-'r "" G" eomrcio d, is ---i_71 I- i- A I _, .." I ", i 1i I I, -, 11 -I , "- ,2,vu IV-29-Itt-4
CASA TRANQUILA 1- ii_ X_ itw - 11 ,, i -,,, -_ sI-].,V.,_ linf- Ag-_ ,l ,,, A I I I I I I: I 'L'OTR V 1-10I, tillit.1.1 I I - ,,' *I* l,l- , -- COMPM N.
A- __ ,I,,,,,,,-, I 1 -- 11 11, -, C ,,-I- -,- It. I<~ I- !-I,:-,- ,- 7A 1'_'Z,,;., 11.1 i-7;,;A-- TAQUIGRAFO
C.I. ,Vfl, 322, Telti'o d,; _-t -_ '_ ,-_ A : I -- --- -_7j -'Idli, -- I I I it :1 te inilks-espafiol, correspon- ,,
.11 11 "'ll I I ,=,, -948, en I nor s Q G:Icin __.." I I I 11 I I I, I ji, A '. __ ...
- 1_n III,. ._11. -Ill- 14 t!Ct '.- -A- pr .1 I -11:,
-1 I I 1 .- I I I "': It O-A COt-OCA. IN X- OXIO
,
-1--;,, .1 i "ll,, 2 11.1.1, jj_.q54_, .5_2 l -I III" I 4 1-1 X1 : I- , ,. I 1. -.", .,.I_11"_ I A'.I.- I- .CV.A11.-1 A ,I .I 1, ,--- I, 'I.. ,O, V, I doctor, contabilidad, L&T,'I ..--tl 1-1d.. ILI, 1-1 ...... I- : ,-- I, O-,, -- .r I I I ; --: ., A, "- I,,". dt ",- i I ,,,, d., Ti ..... I. I ... -.. -11
P-IM.-I, % I I I, V.,. '.,III Ra exppmenctA. Exrelentes cri,
_W DFICIN it Ill f I , % I lo".11, ll l,, :,
S6 _1 I- I- -,-,. t .11 I I .1 I 1. r--- 11 I -r A -kl O CA WXC 11, doncisles. Solicit conexi6n
CA41 -IIC iTA 1O7_.; 7it'A-41. AS I -_T.Illt A-11 _T T-i _t,,,l A
,,, I At .111.1it JOVIN DI COLOt. xt UVA, US .
I, ,,,,,, I i ,,, I-r , , 7_, I I I ii".-, I ,,.,. .9$9 ,, permanent, A5-4371,
I -il, "', A -, I z_ i I I *1111- .- l,,, 'l,"."'Al"", ',,,,,-," ', r A- -- % 11 ,%; I I -1-1:,.", ll Z .;T c.--VTV Ll II-III "A'. I -- , -,-.. I ,,;-,
- I ;illt- "'111,111-1-l" I .!__ -."! %" 1, .m, l 'vVIST'k., .I., .1 tti 11, 11 tllz llvl :_ 12;
, i, % Q, ", i, , ^ ,., n- 71 11 I -I- __ ,It. I,--, .1. 11 I .. H-759-UM Oct
'.1-1 -1111 -;.*
-1, -111.1 l;-1-,. 11 .1111, I IV! l".1-1-1- ; I ,-, I", V-- ... I .1 IV : 1. -SgA COLOCAA VN I .17CV 11 fl I 1, :. .Il,,1-,Iii"jAi. I"-, '_ '- I-
, "" L.- lll t, .II;.A 1. Ail, ,,: __, _' :,ZA l ..
: I It, I I -1 I : - pi, -% dol ... P- -t, I- L ll. It Ill- 111-III- row AQXAA TAQWG"VO Cowrmw
, ---%-,-,---- l : 1 2 t,2NCLA% COLOCACIONES _,IC il r I 'I." I ': ll tl,, A V_ I,
I, ,-- ... ,. '. ., I ,%Ixl- zl-l,, I., 11.1 I """'t".. '. flIk-.lr,,T, __. _-',
.A A"CILA .A.-A-1 Col I- .I ,,- IL ". 1, ,_ l I I .1 I.I.f- "', 'I I", ,;I 'I,
1-1- 1, lt,41 Ill .VIL'I' I I I'Al -. I r- '12. III~- .. I .. .,4- nl:1.111.ll,, I I _, I _".. lld.d 'A. I- I -I~ ,I--, I ll ,- frV- AIIt- .1 I I L-k l ITANCERAI A: i ti4Mt,,',*',_ O Alvo 'lox'i- 1 1_A-1" ,1"- A, 11 1-11 Ckt[l-IV.. A wl. ILIWIWI C*I,
- : _r I llnl, _- Itin .1 -7, -_ I A I AK -XI b,.A WIV.P.Ll I- N I,,VI1111_1.
_., ill: I, -, 'j,;- l--, .... .... --,%167A ,, II IEVI3,.-R'XAQU1MXCA.6.XAr. t l
" "" " ' '. _, -_ -- -, ,,,--- _- '_N
to iAr,,,A,, """ I A.f ... l,'I., Y 1.10111 110-1 I I I I 1l; I, :. ,, -- Iti- I- ,l., ., T Ii.1-111.1 li Mll- IV
I -_ 'llft 1111 I- I I I I. I : __ __ i 'I "",I, -1--l-,
A 1'8 ll -PIU%!' 11-11111" I,-,- -, I ': ;--- X t- -'-- U'r, I ,I, It -Im .
_ I.l r I I ,, ,, Tkt ,,,,T,, I I li- : --,-- I, I I 1, 11, AV- V,- OF101fiSTAS k -11RI, IDDI-Iqt. "VIKI'lill'. -'--r, Itt-, V-k ; ; 4 It- ..... .. Ae,
I I 11. ,I- ---- I -1, , "'t d., 'r it".
,,,,, ,,,,I, ,,,, I -* I I I 11"I'll, ."* "" 7 l I"is,"I., r-0" IT 21-111P j #- -X-C910 I CVJKAXV, NACloo
--- ', _t! 1, A ;.' ll, f W. ..,,,,AVA,1I ,IIII, It- :, I 1; I 11 I- , I I., -,: "I T i Ilii. Tlwl X.111o-111 ,:,
It "" ".111, 'A"'I Ir .... .. I I I i,11'1!1 _' l I Y I ,drA. __ l F F N F L,-Imqi ,-I,", .. t-- Id -1' Ir $I'll' "r ",-III-1.11 rA.. -13-2 -1 11,1- ,.h,-,,I_ T.4. 11, r I I I 11 __ _'J. kI_ __ -__ I" rl ...... 1, "-^ l P .IT n-11" Ill k.ul, ".141Wws

_,___ _.1111 _: 1i 11 -11 I X P %RTO KOHLY "-1A C --% I-- f'!._: ; __ I -i-11- ii __ I~ --R ,,! -,,fT or"ico $Vt QC I I
11 '. I A I % 1 I ", I, ; A-jjgi, I Ill "IVAN PAk* LMI", ,_,_ TIM# All TA
, Iii"I I' Vt I 11 -It'll, FIf ........ t.", ", -- ---;7 --6Vw. M'. C.b.l.r't,
::: Nffl"Tf ....... mi v 1w, , I , "0A, I "I I I I A -, - ,-- -il I - -11 1, I ;1 ii -- -,,
I I I I I - At., --- 1 -1 .I A".. ,oCIN%_r Ox, ,l
l. I _,- 11 __ 116 sm os -,,I- -,, ,l -- -,V A' V-"
, 11 1_1-1.1 f1l"', 1- ,; I., (.--. "I G l1ICol,,
2" 1 12 , , _ Z," rot txB*ICAx IIA I'AWILL Polpri 1 H404141wv
, I ", 1-tv, D,,- II"" I, hi"',
-iill "" l :' : r'.' "_ -1 ","', 1-1 .1 %, I -1 11 L I "'Le"I""
I ," "i , m 1' , -, I C r cl- ., -- 'o, oilt -11 'Ilk, tAw rTZKKSA TWABAJQ $QVXNMA 30
oll, - ,-- 1. 1- tt '1-1 ;1 1. V., I-- AdEIL C11.11t1l, -,.-I- 1-17, I 'r ,-,. ----,,,I-, 1I It-A' 11- -- T,,I ... ,, ..... I I,
tu MADAS CR1005 it. I 11,l.. ,,I,- --- Je!CII 114 0 I'll 11 I I'll T' I.944i -,ow.91"'a, iit TM Tft .
$ ALqjTT '_ "' '. Ili 1111TI 1 Ill -11 I "
", , " , RADIOCENTRO !-t "" -- '-_ ""', "",
, TTI C- Illl 11''I ", 11' "I H'Ilii.-llt- j
"', All r 1 1, lI2i I I I I I, ' r ' '. .1 1.1 I 1, I --- -- ,'A cgllv 1CtWA 0 1 I, -.
*" I 11 111,, ,,I,111I ,.,.,,,,--I 11 ."l, _- it 11
il. __ . __ ,.,. - ,,
_ i ,11 1-,Vl_(:_,- I I I , 11 -11i, VII.- -, ,T.",-, ,,-, ; wt xwsmi,"'A. w. I l *K 1XXjoTXXC9 3OVtX "CANdOft"A
_If. I . I ., I ..... ; "i_ '__l- I I, I -11 _- "14.. P-1, "Wo 1411il1r., ,I,- I- It i-, k--W 1, Uqov.ft _WW,
1111*41 I L , 1i I "I IL : -11_ ,.I 1, I ,r ... itI :, I, ,-,-,,, 1--r" : t" 1-11C. -7 It
, I, ,-.7 Ill, ..,-. ", 1 I I X IW, ? Ikn. It, ". I'd. 14.1 I G"llue"a- -i itol_ 4. OI W- U47
_ ____ __ i I 1. _,- "". 3,-V_
_Illll__ I., 11 I I 1, __ __ __ ___ H_ [ 11.$IL ILISWI. .
AN fkSA Vt 1-IIIA .111 1. I I~ I ' ------------------------- 1 - rr 1, tjM OT111 %At COI Vt CO 1.
VI III~ .. .11"ll. I'.,- _-_ A-- -, :, : ", L I'~, I, I VC!, 07- _1_11 7_ ._Twlil" ortrVest -AOO K..%IOYWN. $4, "Ilk, Ili d. nl% ,.* I, Cis -s"rI .! _. I 4 t1TA "ItIVIl "..." 1; III- ,- V,;; WG 0 Z TA VXGXAYO ,r^v,,
"""' l."I't"""' I .,- ,I i-II 1__.. I -, , I : , .. 1 I ,- : xl- t, 1. I I 1 ;IL A* .", l I. I ,,,,,t-. -I M-It" .11, 1- U,,T4 _iI_,l, -t '.
I,,- __ _" ., A- I I. IOCIO I Iwt F-Im
5. 44 1 -, A v 11! 10. X4 14-119 10 _,, 1.1 -hl-. .fftlt -eUlt-,
1i 11 , 11 ., _ 711il. 1.1t, _Il l ,:,.,
I- I I - x '. 47 r, dIt -!.; 7: Vt~ C.1j..-r ......... 941A -- -, 1l,,tl. Ite-
1 1-1, I V.LCON1*1,kwv, 1 ', I. Il "I"I", __ M .lli,,1l.. ,.I
, - __ __ '_ ;.-l- :, _, _,,_ I.; u H-jult-i"N'
-, -'. it. I,",, "" "I' ., v.; I- ", ., I ll rli, : I '! r I I "I I It-
.2 '. I Id t Z O ATC-XX rtrI ARPIT l,". ,If- f., d- ,Itd. P.I. u -O-ItIl'i'l I 1 I. '-%- A I r I .LtUA r,,1'. I It -- ;','. ,,'.',- %-F fl.1ilk, N, ki- : b4* .' C'V"'ll .-M _ _... r.., I. ,. r ' -r '- -I _:" % __ .:.IT, II, 11 T " It"It -- 'rl' .- T- '.T.1-1- r NOLICTIVA Llio, TAQVI(14 W.W',. i __ _ ___ X ,i l'- 10= ',
_l I "I -, It"',_1 'I, 'IVII V-.
I11.1--l 1, ,. 11 i I I I I I ,l I i 18,9379 A I 11 I i ... --, I. ,_ It ,,,,, ,, P.l. Ill,. '. A Qr, r "
'"'O , ,-----. ". I ., -- "- I , -, Al r .. "I I~, C.- --11- itl"""" A ........ .. It "'e" ft-"'- I'
AVQ IIA"It lllIe, t I i I I -------- __ ,'
11, I A.I-1 __ i I Im SOLIMMES VARJAS I l-v, I-i"'. bill'., 'It ... I., d, t.110k.l. W-11., .4."V

..-' "', ':"'I 'Lll, I'll I I I _, I, ' I I 1, I ,Il I .1 __ .!-,-",-.h VA MANQ, It k- _____I ,,,I,"". lt IVI Iw .
_'. t, "itz, - HAUNA : r 1, .1 I.'7'1_1'; l "-n ,, Ii-lilt-li, "
I- "A ...... I I. , 7 -_ -_ ___ _: , MVCHACHAS i.. -, ,,-- ., ,'l -;,,,.-,,- ., -- III .'RAVI ;OVEN TXN_ 9 Vt 11
't -- ,1,-,l IN SVEN Coe to IAK'A -11.. Ttif, A fQml M., It
-1 I.-II1.1, -_ .... I I Ill 11 L, I I I 1, I I I "I AII -1111- ___ ,lwl, "., IT I I. II SVEN Coe I. b-, -. .,
I 1-1 rl.. 1.111-- 11 1. 11 I ._ :, , , Vi_ A I ". ,,, --'O". 1. V.f;,,,- i- -- 'I""., ........ ........ ll -"i,..
i" "l."-' I ' )",", DEL I.Tx -d"jI,'1.I I I I ofaxClIx IN 10 _- I
ii -l Q1,M.AVWA7_fl11l1IA- I IL "." '.','rl" it, t"I. - 1, , --, I- 7, I ---I , i ,, ".- ,i. I A I,; t o%, A "t"" """' "" I J7V%',; A19CANOOR.ro CON Go~
17.'.-l,,_,-, -I,. 11.11" I """"' Ir ,_ __ I 1,11tl'. _. ,,Ij, S." nu., HI- "'. -- ". ."Wv 11-11 ltllt d. ClITii, y 1-ObJIJjmJ, -,
c c I I jt- J-ll -l- 1. .tll 1-11, ,, .,,I'. I go 4 Ill- .-,- 0 -- ..Vl- .I~ 1.11 -l Z:. 1', 'i"', ZI , INV4 T_Ali N I - I., -1 ..LICITA I I A I; , I III, 17. FRZGg'k _Ii ,;.V",;
A "-": .1- 1-1- ll,",- AAIIIII Ill -.1o. I I- ". ---. "C"CA'A" """' OIXIC41. IrAWI -A 1ROATIA ',-' "'
11 : --- I- I- I I ,, .T-dt, It 1-kul,, 0 I.M. _' '7 ,,_ ll.l ., C '21 -i" ILIM41. .
11 I ".., I I I-" ,. :, I I I III., , I r 11-1- 11 "Il u- 'th,"it -X'PIS 119. CO.
''. I I I I I r I 11 I 11 I 11. _-_ ?,- -tI, ,i,- I. -I- 5r. A -,,CWC.,:Vk .Ar 101"I ...
-P-., 'A-, in ,."'I"', I-, I I, I I I I I : ,- I 1 I I r I X ,, ; 4. 'I.,- .Ilg _. "I, no MOEJADORAS
hi", , -'. -, : I I, I I. I,, ,- -11, -- 111 1111 t'111111.11,luhd. PVkV. d. C_.,I,"^ _', tXr .:, : I. I -I.' "It'. I.- 1, , C, 11_ k.'_1ilP4 V.10,
I "I"'It"I", 1, I I, ''I ":. :,I. I~ 11TIAtt" .V.XA IOL.IAUI. I(- CRT ... Co ---, 11 V., OAI_ ,,.
,-Mi, %, WlIfIt". ,.:, I- % I % .1 ,.' "" "" "" "" 'Ilt MA oXAAA ('6LOCAW TNk JnVtN nr ; O,,,,V' V "' M .
f- -,. I I ,I I I I I ,, 'i ; -_,T ,7 ,- % I ,.__i._.. I -_, ,: % ,,, I % _-zi; ____I_.- W-c-A I IW l.=1 ",!t_ I 4- I, llli 1- -,!., ., Ii -M., I.l.,-' ,'"'H= .1*-M,
- I I ;.I- ,,,, olll 1.
__ ", ., ,Iig, ,- 1, 1, I I I 1, - I I : : -., -_It. ,.1. I~ _d. I "':Ai4l".
AWfTkV. -It fl ltf AlIl- 'I I -1 -0 ,A IALI t111-1 r I I .- I it 'I, ,r, r -' _-. --A-l- ""AtIA It 11.1iFT117711AIWI, Ill, It~ Iw_ _- M. 14111 I A I
M, ., 'r " ,,, I I ____ __ __ ";Z".-'--- dl-- I"" 11 11.11il 111A _,.",_ I .. .1 I ,;, . I 11 I 1, -, '. 1 '. -,,* I, ,I. j .. ,I, I, ., ., I. _K-- ti-,fl Ili, - _, .111- MAiN"ADORA It 0 Attox UK 40 AN A*Xwtc...
. ,,,,, I Ii 11 I, 11 !, I~ 1% _,Izill ,It I I All-.1-t "..). -- ,- -'... 44 ,
AR0 I d. -- I I 1. - I. Itil I I~ - Irr r r I i'f.l I, ". ,, Its. ttl 11I~ --. :, 1, III I. -. 1 1' -I 1_ I'Mit C ...... CRT ... .... 1VARIIl* '-' U, W-M." ix- Ot"I. A. 1.1-4. 11,14- ___ __ __ 1 111- A - _- I I I ,I 7, Al;II., 0.17WID-1
A I I :11 11 -1 IT" -;lCT- I" CINDA I'-'
".D.-I _.. AtQV1V,1 .I."Al Ill' ,; kfI41-11A t I I III PTI IVA 11 1i II ,- llt"I ly OyjrCj WA411JAVOILk 0
' A -1 1-1 I - I -T- ,- I 'n", l'!"". L ,. "',
It 11 I' I 1, ., ., .11 .1.1 ". .,? ,_, V ", I- .11.1, t'. 1- -- ,I 1'1;,4 ; jol'IN MsCdN..*.IA. Omocml.1. b4d "--I- It, I, 1, I CAIXF 13 FN R 14 'l '3 ': ,: .,', -' - -_ 1-1 ,I 1-1 1-lil"I I. .3 1 I ,i
N, I I I 1. 1% ""i'l, ': I-: 1:. 1, I 13 ENT I It ,I.Illt A41.1, t,,l 6, TIlI.P.n., 1-fit Iti
. I -- i. I 11 I I __,,V ,i I, ". -,i V x",-C .. .... ro ;- Il'i'_ y ocl_ V__L T.1410", _11 $I' .I , .1 I - i. "', t ,I .f,- "
' "'I,: ..- I. --. "I 1 I I 1 .11i, --, ,,, I ", ,_ P, .U18AC8A 0. C.-t.
*XOMTNt 4 -V**A IIA.111-11l I-It .,' - I I I I 11 .:., ', _, I I I ,,,, ju; 6 __ , I~ I .11-1 "', I I I il 1 ,, I I I I I I I It~ v -, I 'l, V,1"I.I. I
_ ,!;, 'I I 'IlLi' to l $9 Il'ICIIIIII XO 04AIDUADD IN LOS 99TA00i VW -r
.. I Ilw, -- -9-- .. , - r ' I-. I I ' - I N f- ,Iw, 'f ttl,,i! 111 1 ,Iil ,,,
I", "', l CIII. AV I . I I I .:__, : - A, I ,,, 11 ., 11 . r- - E1_17 -AX3. MAIMM.11. 10 4""t""" "lix
., I I I I'L I -1. .. I ,,1 1; ", 117 gr-- UTUA, ""I". J- .1.4- -,lIW-"Ill ."i I'OVI I.cIr .- I I- 1, i 1, ,. ., ;*" -it ,'.. I'll 11 -,
A_. ,l I I i I - -l, I'll A. ,--, ", ,_ _'_ ". 11 "I"" I 11 .S ';I I '"' 11-11-. ,- ,_-1nw
_ 'IlVOC,2,
.11.1 .1. I 1:1 i I I ., _W_ 0-- -, 10 % 'l
11 I, _,x, I, -. ., A. -- w I .-,,-,: r I I'll 11 Tit _., I ,,,.I- lfi ; I.1,9 1 1 11.A L A ItArl "I
- iriI6,,!-,, , r; I 11 11* eh I,,II T,
*1 ... I I 11 I I 11", l "I, IT I Cii I 11 ,; 1.1'kT,,.1v I.'; A, Z ..
I T.- C.L.V* a .. 11 -- I I I ": , : '' ,, 7_ '_ , _- I SOLICITAMOS "". Z-6t M7 MItb-'. H-11w- I
_"l._ .__ __l ,_,"._ .",_ U .... V0,01-11 1*1Al, .11- 1-15V _SV
,tA I ,A ,.1Z-- UAI 1AX
"$ ft..i. .I ",,. I ,,, I '_" _,, I ; I"' : ".'I' %' -'-I' .T ,,_ it;, "", "i.d. d,
tkdI,, ,,,IA1p, I~ I .", 1, I I I L' '. I - J I I ...- P f- It, -N"'., .1, ,,, t- 1 I ll- 1111-1. ,,, I, ,_,td,_ 101111 111VOIAN111 BACRILLVIATO
-1 __ --.. _n.,w ,d .__ -- A W_ U.-, 1. i" _7 J.]-, 1011-Ilt- 71 ;Ifl ], 11 .", d rf.,.., .
, I" "I _-___ , It, I I 'Ili, ll l It. 1. ....-t
"" ":'-I%' I 'I" IL I "I'll "" I I', -1, .-, Ill. tlII", - l- l". utlli.. ,l! ", l -1 _-1.
11 ,'I,., 1. 11 'l 11 il It ""I Llt- "'lk
6-,W- i I I -, :'- 4 H_- H 1#74 1w?,,,
*Vt trieth IA- 1-11, I ,,,, , -I :,-, "I, :: I- - ". ":f '. il- -t ... .1 $11W ,C 1- Rlrli 1111 1111 -AUA 01, 16-1..
1, I I -11 I I I "', W -'. C- 1--.1111. I'l., I. M COSTUREPAS MODISTAS
A. u -$,". '.-- I I I I I =M 11
o "r -r. -1 '. I 1 -1 !, I', V_ 14 .A. , 'ti f ... -1 A' ,'III, I--.- -_ I-- r 1, V, I I I r M OFERTAS VAW ,
, __ xi- M F-1 G-l"I'll'-1 S&A, 0 jJtTA, *t Vt$MA X D, UN '
, 51- ., " i G I I I I I-, l."DA A~ A "It, ,IV. SE OFRECEN X A WX
ll.lilIt.O I.1.111- IV, ,k t-, , -, .11 - -- ' j-"' V. t IVA -9 ;OVEN rAIIA CMADO ", 'Ilititl TAKMACZLMA, 40LEMA UGtXCIA
- - 11 .-"It Iii, --I , I I I,,I, I Zro -- u- .tI III "
" - i. 1, I_. _. ,__ lltdmi I...
11.'.Al ll; I IfL 111 1.1 1111 Z I :,: =11-1. __ q,;: E, ..l r- O'. "I"N"'I.O. a- .
r .. ,A, -i,, : r, . I ,- -V" _'ll "11,1- 1
. I 11 I I 'r, -- I I I I "I 1, I I 0 I ;i'*D11TAk C-I, , I I I, ,,, i's CRM A5 CRIADOS o.w-lt!tl l I --;I- 1-1* K-tit. .1 'Odl- P- L 34 ,
-, <-, -- T, I .1 I I I C.1 u_ ,,_ I III- I 1A.TICOLAX C-TA ll,,O fa II OI,,II 17 T,10-, V.ttk,
- I I : I I .1 I --- I", It ol.tl. 1.4 ,MvlxlTx r 0 .
it, z
,O TICINO, ,-Itl.,.T. bit Ur-t. U.". iL*ttIi.%1vI1
__ I 11-1 I 1, .. I I 11 I I , I ,:., "I I. 1- st (Ussu"i A,,_V1_V,, !,,.-. ,,, -ANT
, v I "tIl",
."b"' I .At t, -1 - -- A I -1 ,.- 1, ,1-1 I,V- Taj-jq A1_72. .-I., 0.1-11 11 !'I. ., I Vgt A .OMC=O 2011 AIRIL
., .i..' , i I, .,. 11 11-1-1 I, II 11 k , I I " l AI, I "I ", I P TV ,I
- A : l __ __ ,; .;
It I , " 11 I I 7, A'. -l I , _, ,,, r, __ ,_ L,._ 7.11- 7 Illit, ,,,,., .M-m I- $1,10, 7.44t I 8-IM, If4milmill .
Z11 ,. I .. , . , : ". ": ,. 1 7' 11 '- -""t 'XX?,1 Cl)LOCA941 VAIA XUCMACMA
.' I. --'A ,' "' ,, I I~ I I I .1 __ 124 LAVA"ERALS-LAVANDEPOS
. I ., , , ", '. %'I -, ,I -l'i" I UlD O JC-1I rAA "l -lllI "' "I""I""'I""I""l-l" i-i-,0LOCA I XTA
ol-, !--- A ...... -, I - r I , ", I., "', 1-11 i I 11, "tel- M Xr ,,, i!:I -I"- ,%Al-r 2IA-,A- 'U"" Fkao I I Vi.b.d. ,i
rlml t, I, ." I I., _- 'r I -- V. Ill ;l -:, -, I_ -- _7 d". I". ,, ki, I I ,,, oyRtfrt 19PA*6LA. LAIIA KOPA
- : 1, -_- , I ", d, -I, --, , , -is T. cv.Ap. lWT- ,WN, T.W... 1-1 rl- ---- --
., ,,, ', i I r A I ,l,,-, ol" T ZFIl F,
Ir - , I I -i"i -, - r'.- .... I_ I,-I.
lIi;0 11 11.1 11-All-, I 11 "_- -, -0- 1. -1 If .Ut If ".
-11ill.,V1 , -4 ll, I ri. cI,.l ltol'u, 11 I o.d ,,, -1 D'VIN, N4*3*-uc-1f Ct
I 'g, I. -ii,"- I U YWADO II l" -- --, -I, A , -C T - --#,,, _14 l'iIVitt, ji; V,_; al- _11; ,a Ilt , I .-I :11 ", I -I r ,,, ... LA .1-1-A XPI. -1, ,--,I.-, ol
lit- IlItI ._;) ___ i ,,I,:. ;, I I. I I I r I, 1, r I, A ,'I, _. m I PkWA RXCA AVQ CDTYICW, AJM-0
.f". -;. -.dlt d, --, I., -".- 11, -tI'ZN t 1AVA-E.l1 I f- C-1., I, ,,o'. I.,
- I 1. -tClIt tKlVXAVWA VLkllC. rkAlAI W. --- V- II .NA_-
IIII_..__1_ I CASAS AMUEBLADAIS 1 ,! ' ' "' "I -- 1-1 .. I ltr. '; "!, _., ., --i,. all-.
I It I'll I 11 I- , ". d. I~ ', IT. -w. V -1- 1-11 III, "- ",,
'It ltltd ,.'.,. -. ti,--Il, 1-1I A. -- 0 ,, 1, --,, I, #, )V-I4T*-Wl-X
AIQtfii, rioxcito ioLtilil .gi A & B DARDEN: W3243 I, A , 11 III-I ,-I, L"- %Iti,- H T l -1 i -., T.Iff- XG"t" KVCNACXA CAPANOLA, brl A Cn O- II, AA V.4,1., ,, -11 1-.P111TI Ot*11... .-A I'MI4,
till I,,,1-111 .- I Ill,, , ;__ "AFt-_ ,_ .- III. -1 11. I I ll U I 11 I,~ 1:1.1
I 1A COCI14EXAS COCIMER03 1 10!2 __ _1_ I 11- ., Il, ,- --. -- I A 1, 1. I_ I *,,, ,,, ',',-' ,,- I b.1-1 Alltt-1, T,41 0, H.In? M-M
-1 till Ill A i,,l-dI-- .._!,--TA_,_.- -- I -_: I, 11 I I I exon't SLANCO. 4 $, 'If"'ti.." P- -;,,I, -II.-I. DIAk rA.. It
111. "" ,i_ .1, $- ilI% )__l" I t-,- ;;% ,I '. i ,I rl __ I A _A .lI_,A. -, A -. ., I~ TV- ,1 o11XCI I'll LAVII" It Y-t I 1-1 Vol TdOTQV.
I, I _i_ I ". &If-_. ll- 1-1 -- 'O
0"'It __ I IIi - I. --W I, -'O'lt T11L
-_E-1 R, ... ,-' I. ,;'
, tit_- -- I I It- ,]I : '. -1 It v 17I,-l,-I
".: -1 -x-,,d. -, W- 'r.-!IV, t i. q- .. ; M r. X d -- t. I I- -11' 51 ;j Aekl.. ,AI?A, A D", 7. ,zA ,,=r ,,'.I" It.
IIYA -11411, Al-t, l. : l- -.-' r ;,"', ____ __ ,_ _,III I 'l,,,, I ,Tt .A' l IVA "_ I~ j 44II3r I If.,i H-10111ST-3 _t.
ka. I- ,,,, .. __ M. li,, ",,, VOVOcA. .N1A"QV.. .. OFXAlI LAVAN09SA PARTIA. "'Vo i-ARYKO,110 DII COLOR, J0VXN, Vti I-, 111-44,1-n-21 i-lV IT~ AlI, 1. ). P. _; ,, ,Ir, ,, I :I,
.I,,-- ; % I ,_ MRAMAR ,,l K ,7 ; ,, _, 7 I. .... f,,,_ 1, ... 1,, 7111 A "'o" H :::t 0-b,, ,lis, 11I.I,,II11 P.1l., It'i"
" ;F l= It "t 'I.: ,.I-.,I, 1,, ".h- dI, tit.
1-I'llt,," .11 I I 11 I1eILAl IT~- .III _. I- 11-- 11 -I lt r III, I", I_ __ ,.-I,, ---, ,-,,.-,, I, t-_ R-IM H Iml,13LI ,
V., A -f, , : -_ -ij, oIli "" -- ,r"-, V,,I_ -- :, ,_ 1-1 It 40.CITA I It I COIC"911A C N gx 1B-,, IFS, ,r3j ,,,j, Vg COLVt rt: of..A VOV(ICd.. CIVA JUNIN PAXA
P-O illl, Ill, w _VOe,. I 9- 11!1 i l -Aw
it- l. Ili~ '. ,_ __: ,zl"l d. "Imll, ,l, .,,,A_. 8%A coV. Ilk%
0"'i'-l" I-i_1i- I--_ A41"1% II 10%i*-_ -1 -- : -i. -- ll- --1- i--, __ I. -F "'I.
, _. -, TIC.- r_1 -w -lr-Il ."ITI I. -.- U WM 9-1-1-It'l ,,A,,,,,,,. ... l, ,,_ 11 XOXA OF
- _"' '- "' -7 _1-_ ') '_iI ,% e, ,C_ ,at ALQUIZiN I ILI%--l- CNI a d, I- I- -4- "w, I. II I. ItCal, 11 oWw. 75, III."
_____E.kLj E 10 Ill 572 A-I, -,,-' __ it, .,z"Inz PP_-_-_ xll -_,
"I ,11 III ,-Izi %, ,, .." ,]Iz % sOLRTIV, .Q*A 1. 'l A CO,. , lit COCLM" COMEROS ,,,, ,- T-Oltz,
C', 4'. )" III 01- ..", , m,"'Ll. ,-I- 4, 4 .O. a-h_.VE Zft M I. SK Orwl UNA 10"N rAxA IAMM&x r .
III,% Nu,,, 1 _, C- il, -- C- hH.- I- I, I- ., ic= ,.,"
', Vt= , I I V 11, 'i".- ,V r-'.$ CHOFERES 1Z.0 99CI III~ Co.. 01RA, V M Itt:L- fore., -U, "-m _.s., .1 filla, !. --e- I 1, II,,I,,-I 1- -- ., It, I IUSCA C&V(ICkjt8X 09POIA fiVIIINAR 125 1 1.1411ti. iI,,f.I .M.- XI,,-1U 'I..- .. .f. oz-IIIIIIl, li It, t,,U, -t. y .-I. T, ,,lrf.4_ I- lIf_"..C - ,O, W, Pit,- Tloi 1= .W. WALQ UNICANXINTE CAMALLAS ;l_ 4. 7 t 'Oltd- 4-d- -I- .. w""".. VISMIA C I14AX Ir I" 013.0 CO AXA[f PAUA CUTDAW AN, CtIll I, )VIIIIIIA TCHO- Ti l, StitlPtAIA COLOC44 kumN CROVER "' I ,, j
- W- I-, Xi..,. .
, GR,_ --j,,A ,..-,- I'T... Ili -, -I- .,- "'.. !_ -ItI i, ,I"'*- -l__ I,~ Te I- -1--iI, "- ,.It ffl m 1 '. -lIlL',
I I *At I J-11- .. ado de e
A" .1 ll.- t"Ir"Ili-I Ill jt v, ," "I litV ,
, T I-M, V- 4. I I, v 02 MKM NiVA"I XVOMA nIi-,: "' twi-,vs-ld" mw c"';' 1# 0, u, -- 11 (;jlr 0-1 0 lxf 12 I I 11-Im I
W otftlVI 7II.... Ai il5 Vr CIV DV,__,l-- n, _., -, d- H-IWI, ..bt -GNU 0 COLIN.%
, V "_iTT,,t-- gi i o'! sill,
alt mm, -i.-it, CALLE 17 D r '.1-l-A., III d-d* -CX CHOrtX 101 ..AN CXJ Z SA Xk-A V065FAW I)WA $21RUNi PALEAL Jol, AVV- 1- .tI.A-IIA- 4- 1- IttiI, I., Sin EstTeou, 10 Oct OMICtIg MILCRACKA DX tl ANCt., Al=, lUI N-lltI .4, Illtt l ,"'e'."- .A 'I.,
, y Zapot" IT". TI,,,,: W I. ,,,I,1.l, -if"W" w",'l, mattk.i ,7 *** St"A C0tCC K" JPR.1 -- -.1, 1- 1. r.11-- S. .RRX,,N VUL,,,,,,, ... _.Ao _', Tdw- AiltCl )Li-i3i I
. If I', ,,,I IZI '.4 1111. il 1, I A tl IIA- Ikil -10., 4 -C-, "I 611
10, kiolli. ubf-, N, d. M 33 'fi,- D-t, (-V T- ,I. --, d- ,.Ilxmet6A A-MIC I,
"" .Z ., 0,7- w., W .I. #, .- fat 4 ;_.0rx- ,..,wa rAxmCfA. SE OFRECE ESPAROL (C11,T_ fm. ,
,,, k1=_._-1 I1!1-_ _-'. ,M.-,tl_ I.,dl- .K,- V- '17-1- = III III, _, ,, T__ 1.1- Vt= W__ III 1,- 41 ,I- ,,, I ;4 I I-, Ill _- VI T.-, Ill- ,,, ,. -il Dl, "
)i--.,v .M-- U-I- ": 11-I.- --i.-I. I-M X x CW4.. P... CAIAi __- ?I," TL NtiI '? 'A- I _i--l., dada.no cubano) para encar- '_ ". ""'I'd"'. r". 14,1 1901illl. 'If ... ,,Il. -IIII -., 1,,1-AS! VEDAVO. 10% X"AJA REPARTO MFN'D0Z,-%, STA, "TI77. IORVVAI T 1 1__"!; -llw- -1,Vill., P-; __ "VR ""Xxq CNINOl SAM leli- P11-1,l, TV,- dificio, de apartmenCICII V ar- ,-'-'Xir' '"" It' l" I. l -, V-3w Iii-InWit-I 2
ft I 1., 4. 4 llJV,,_, Im U, C.1- .Il _.L , --- -I.J."T., I I I'll.: trli,:, Tiene magnificas rtft.,rn
.C_ I M -111 Si,,, R.bi I D- - 3 1-4m, %, I rI,&_ CaLalm. N9 112 alqilo ap 'I". -- "I W, 1.10-, III *?%Act i*PAAOLA. rA.A CWAVA ". 1. r. -tIlt. -&.J -- $9 OFW.III WIIGWAC.. I-A V-'i C ias y garamias en efectivos. Se
'Ii.p- LlI I-l, "", ,,- ,", ."IR, co- Vw, C 11.1 TI-1 10.11 e- ,,l- Oll- D--, -1, Ll,-,_,Il-. 1-1,I6,, --% lltr
li-- ri Ill, it-- ,,, I, s7 tamento 3 habitacior ,_ R -,i- -- AT, I, ,I v- -.,-,.. I. III~ 4-T614 !l-;1.7 ,1!1 I"" lince carg, de cobras, si dtm xm.
- "_ !_,"_ _l__. X--.-, "d,," ,iitLI de gal, cale"II 1-1 ,_ ,,- I It I .11 ,-,,,-_ =. __,f.. 8-it", I_ ,,
_. IIt, -1-ft W. .1', S1,011LAII 'a Lrct, rocyK rto It 111 119111 H-1-11"'I Puede desempeTiar plaza de WM Ptat"IRA AN LID MAJOR 091, VT It CASAt, CON RAlk" 4 or lnf rmea er, la misma s -,- Z,,,Ao1_= t_, -.I- -tA' col _'*... I~ V,_ 0 StIsts M.GAIMIL. COVINA, Itft-a 7---n,, lI 'enC, en ernpr"A PrIVa
I V 1- ,C- r, c., ,I N, ",% Z,' 7l! ", It I I fat lina v;quina a Cortina .... .... I, ,, da. Te,
t '= PO,-_ T::= .-ittt,,,, a,- 1,14i,,, 1 _4- 11.1 "I'll'.f.: t". It, -r. -0 --I.
-- Ll- I IV T.f_ F-4, -, 1. I e. 11- V--, ",-T 111- 1-1 'l 1-1.1, AU-t dt,,- fu". I.,i,,- I.111- ft-- T-JAI;n 7
' .'I S.1 -2108 131-11
." 11 1-1111. W-17WIll-, --- V, I W IL11.1-1
,_, 4 _-"- C-1058-92-301"I""' ; "t" "". At"'.- M r I' ;;' --d VIL .It- III .1, 1 10TIQ: I MR H
I
I
I
I % .
I I
SEPTIEMBRE 30 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA EJEMNAR. 5 CENTAVOS
wleccl obierno El Dr. 11rio ellr)A46 (d firtes(modol
COMENTARIOSIPidente In 611 d Gf
fabricates dc carlpif;yt reLcirat ihfwvlefae SOMORA PROTECTO
jm I, Am,;T7 lque se prepare cient RA
I flite vit bi lialittim sobernewe hig ventt.4 Ae' !Fui rn Ift elmisitra del cursillo lowt intie0rox
La javentud de hoy I tt) ,It menuuleA qzie hiro por morco Ceilin del Agua
Ad, ,I, ",I F.p- O 9 In ""I k6i,
-121111-1 I'll
fl, fh I CARLOS,
di, a Cq 61t t
MN. tt 'I "Indplo 11,
A i- 1, d, c I, -Xm ce fl, Drpv, ., -111,, 4, ........
p
-I SAQ J. CARLOS
Ln 'l lTilclk I Se debatir6 of A
d
IIJAI, IA ',)e coninemora
Al
A
wd pu df
p'-d' P-q- hoy Ja caida
1, -W fz 1 11 1 0
de R. Trej
11fl- lu, !!i -t-J, '"n rJ, B P IN
don'l, l, -p-i- FAIlvaci6it v Joll j-(,ntron
AW-Ith1lin pn, iir J, I il il, - ---- -- ---- ---- - ---- lb
,JNF A A111:81Y v
-ron nap, a 1w
d 4P
KA Wa D RE
Tropas . .
r:ill- M:- i
6 p-fIr" Isp 11 del. F,,cli All' nts q- t, de
lt--t
'g-, A 0I F-U- d,
, d, .-W',
d'I I
pl,
nt qU- ,u ...... .. .. .
&
qi- I, In rdcn,
wt." qt 't, I a
.-I, dond,
Ad.," y
P1-t, En f" ,ntuit,
d,- J- i
-Iff a ill
I- yi -'Iija la Tela.,,A el M
,,ltI ot F ;,- 'd
odelo...
I q e
J,- hlp- In'l -1Z q,, i IlI
0 IN:Ileshos a amados sastres
le bw-,in a su me'did", d
7, Z Twje Perfear) que usted desea
muh, iim- A!Ii
'I diti---,, !,,!,, LIN RADIO ES
a, .,a TAN NECESARIO
COMO LALLUVIA
A
--J 1,-t, q,,
r
ni
$n -2 1:- P A V
a 1 1: N
T A M 5 1 E N L E vt- -n0 F It I C A 7,
't
y wd
P_-1 22 ab" n
1 P, L
tl
m!"", zi, I, ACUMULADORES
-,t DE 6 VOLTS
Todo lo r tiri VALLES para garantizar c5a perfecciiin zz, r-' S :":C'Sss N,
'Itt:" crz, E-1],-,-,'1.-,-1 5uprtma a clue ustcd a5pira en sus 6rdcncs a la medical
A
qn, obt- Ttncmns los mvitrialics inglcsc5 mis finish y ligms.
-n aqvdict5 torm v dibujos que I hori de p5to' In IAbait, qu, 10 politico, A,
,7
zprueba y elige. Contamos con afarnados s2stres de fl'L'J .- 'i'lo gobiemm Quit los
fattifiado, Y? loi !a- noble ptricia amplia cxptricnci2.-- con tfllerc v operatfrome tntarctl-d-,; 'i Inv PLANTAS UNIVERSAL 1"t fios c!n alto grado de CSpCiCi2lizacii6n... con una
ganizaci6n, cn suma, quit h2 veri cosechando iciertos q I las autorid.d,, Ao ,n y h.blevk t..t.. q- lo or
z de decen2s de aiios.
r.tAdo: qut -t pt-hib-- la, I%hilikjon. i.ino'.1- 1- pi'It!". Y por torlo cso extra en garintia. experiericia, per4ccitin
tmA, 6.j., y -zqur-, P-I v bucn gusto J.VALLES no cobr2 nada additional; por CI
BATE
A 6 tl J.,ip BI- Tit, san mfael o indultria,
in, pitarts dark mejorts mut i It I A S R C A contr2rio, sus prtcios gozan fama de scr Ins mis
,it cimpoet.amitnto a sut hijos v -5-% el ,ntid, de m6dicos, Higarlos una visim y compru6belo.
-t-tt la
RCA VICTVK
III l en t fe ntido p-o prinli
P 11 que no parhUptn at G, d, ]a ON, 1- 6 C."
T
Mal" que acabamW d- d,1
nlnci-r, I- u. M VIENTA EN TODAS LA. AGENCIES RCA VICTOR -1 111-4,dIr, 'i" I JoVA L L E S
q Inn r,,g-templar y no t HUMARA Y LASTRA, S,
xo5 vtctidad dI ,vuo- PIMURALLA 405 407 TEIS M-5650 M-5659 r djto en la Oficina si A desea -------------1. 9 Pam WU J.- pl, -Ia'.
ACTUALIDD INTEMACNA
mmm
4~u ~ API
. ... .
gimlpu4 w u~ ~~t u l l uCb"igu* ibndduru AM R"u~A b~u ~ ~ ~ ~ I a SM ~ Au~uUunud, d nO~
rig A111fl TAU I A 1JAMMA
DIARIO DE I.A MARINA
AS DE LA (J
po, LUIS I
"QU: 'U
v
Y
4
4
J,
i tt
4 ","1
M FAF
: 4
4"
4t
...... ...............
tl -,rdm
b
-Ihidol
'44
T
" A
"J
M'
J
k
Y
P, 4
En honor de I& wfi Ita 014 mArquft citiivill
-Ard- Led6r, se ia to Lo-de. MAq- dti R.
afinta Dj= y Elvira Iferrera.
16
rn T-picana I& veiNorita Georgette jim"ez RO)c y L I" -lit" del birthday -.ke, r.d,.d. p- L-w 1. Etll. R- Glm ir3l. V.i,,,ct. d J-On- R.J..
't'41
J,
M, z
'It!-d. dial P..d
-P llii dc C'n"'r., E traj.r- rnniiu
-fi.rlta Ad 4, 4
Gar la X
r-do A11;6, a 1q
P'A. rill --l ]!a fitri.b. .1 -t -,
E elt. ".1. il 1. Ir" r,
otelia Argudin y ,lrde de 0161. MiNt-ii-l
-Eor J-4 Rd11S.- M.t-, ..-do !, Ch-ty
Sad. de W.1f, Anv
jj- -tlnt- b-d ... b- i. p- "r,
p
d, J..u. del M-1., d-de -Wl- 1-9. dit R-Ir- y M-t. 9-tar. de It I
p
it
- ble 11 1-ball- d' I- tiller f9vra te Rl- "t
V- P, rl
.1, C, -'a' D.,
.NIC..H......
.....I MTL MRN
POSP1
pAAle
.........
~ f~. OO?~ lU V1
Igldtpp18tw ill
. .~ .4 .~ .I . .fl .S T .L
................... .............. .............
NIA N LS P~NCALE T~NDA DE L RPILA
I1
rb in DIARIO OF f MARINA d!, A ;,JJ
ASwv e,
it
It
-.- ll . . . .... S-j
T
d,
j 4) 1W ti
N"
-A
lo
Jtt Ili:j: !I I jj j 111 1! 1 1p ;
0 WMW4, I
It,
rA
Full Text

PAGE 1

--1 -1 .. COtorgadaslt cl vot.dt debatir en laa ONU PRODIJCCJONr Tro talerese4TQMnGr EN ypas motorizadas l El peyo ~1~ ~ ~ Ile A AAAAJAe I AMd -ba cmrd n re de E dco u acreni a m e j Et-gbrn deKu itn q sedsn A A mv re i r le Id Alddt AAAAIro IJIrd J c, aiclTio s A~l al crAJAMA, PLAM, 1lA A AAAA lA AA lA.w,,,,l 1 ar que, hI,,.,",i -I ', 1,t,, ~ tn a q-e ,a g'bt s ,t-i os , -e ~i ,n i pe d r 1, -Fn Cp ,, um z a 11r ,o v ,to ,ac , rd para,1, P-eaol ', bba -4,m t<,a, h e elco a n iae e v 1d ,1,r~ u 11~ los-Gfondos dbelt lren ,E ;D ',it , ,hO ,,VB d e l e C .e lafbrccito: d~ V ~ 1 ~ l,: 1 711 1 cro morm a ela 27 prsurra dtnunc1 duita en Net, e n e INS "" 1 P 1e Cab u darsh a l J,-,.,., ',,' n --uta.ai -* 11 ro if e (le dei y l r :I,," .,a re,,d ,-,r 1ra 1e .a io muro l Kremhn'i"", y que, tam ines e JoAAAuAAA r nt osramocuon caa i Ml s y mel saoae AJAAAMA A, deAAM Ascee@epesn eTOD EATD MA A AtA fAlehbrdd urea olo ucoaisrssrea Sfhu b ll sido Pgbd, 11a ,,, , ,l .'.A AlD¡oAS 'J t TA AAPA¡o, lA ,str el ~~~ ~, dit de W0 ,,-_on . ~~~~ind ,¡b,, ~a fl. 1 1-1 ohaqe u 'A, AAll d A A A~~ A~ ~aij kr AA AAJ A Al 1 l A Al .A UA lJAJ -nA g ,dit d '>-"'"dade Detien. treo ,* p ',s ,M0n prsei ,m pryet 1,m Y, ,elr ,u ,a ', ",j ,u -st a ,o .C, rsv 1ota e eio aoh ,it.l,' ,,e deseil"aba .o heho que, e ,*, buque ti . esp el naenon -,aa ,u 1tehr ~ ., -7o ~~9. ,ouna 'h.m}s laladrslao h.la1f d e e ,t f .e l ,, u r -, ~ u m ~n a s u 1a e t .1n a -" " ~ "p r a a c n d zat d C on er ad o e u n h o br e n e ar u o ,de j l j l ,, !'! l a o ir t dEI lo -n a c in a li sta ~ C h ,s -1e c1 ,1a i ae ah a m n a o el m m U "e ~ ~ n, legAz ,,Iw ,,d ru i,,,l" e --, e,,: rc En mi r e p t.s ee -dAnAd d AA JAA AAA '¡. 1~~~~AA ~ J A o AA AJAAJAAA 4,AA A A~A AA A AA 1 ,, ,0-^l ,, It,9J ytAJ "'M ,, , , -AAn.Ala 1rItrA AA A AA AAA ncMAJA EA -AA Il 7A M Ae A M Au e l A T 1?ada, plur ,, dcp-Medot, de: , O e.d --. .e r~s is ,,7rineai ; ''_r', ind .e , ,nere 1 1 s < -, !. -, -, 1 -~ 11,1 t ~ , ,i,, -r ',. ,-e, ,a -nd ls 1s o 11 ,as ~n a -e ~n s d j ferr arrieA lA AA A A ,AAAA ArAA AM .bd AAAJA .AJ vAtambrn As A.idA lA A .~ r A sA 1 AA AA rnA," APdl de 1 1 rd :A,-A tAJ -s A d .A -: ~~~ .~ ., l -e d ev lu ,i la in e ra de M 25,4, ii, ri -1, l 7' -" d, -del l paro, .rL ,, S e l a a u -e -n p es e i ve n l a .n1 u o1 1.1u p a us p o e as a l g rr .q e un a i n a d n n t"ls ntr __ ~ -1~ 11snos ite C = qu s f orrkd a s-, ra e ..i. -ng --nao ,I, -1unerr e B1-r-1 ~r ., .,,,I ~ et P ,r fn l uezi de nos tro r. cota, le, h v -dah e .1 m S , -e e t m de" ,,'mu, ,,brn ell :,tp ig d pr bl m dI 1~e a n a o i ti a h e u c a o d.AJ ~ A ~in 11. -~ ~~ 1~ 2 ,a ,id MM MA ' tM ,A ','7."lA -AAao ,td, -,. .1_ ~",X A!1,P ¡_ 1 ; _., N a -------------AAM A -AM Ptn-ec tn vt l l -a rn ur .] A$I AAAAAAAMnerpe rtsA d b A mreA AAJPA* e a JM4AA'Ae a a tr ter e ac deLAA : ,sgrddd u l ebd AA At oApAo pAntoei aodorla on" rdetrIA inc Aiv Aa yAnA*#d u sAM t r xrAjro n tre h5 ,utI Vdra-,a Ch R -1 '-1! o ~, ~t1, nu l o.H: e:-s, d, ,:" mpr pit Per ~ 1 -2 ,m:.ua sn 41 vrsme 1erea 11-n has u ;ies .e -L, ,re -oadne 1,lden,, d,. a.1 los eter1n de ynd pn ., r ,,, l m ,0itr .delegidl d, Rel d A AmArA doqeBtoet doe ebnee M n n AtA tdaMM.AAAAAAA AMnAA AAAMAA A Amar JJJ A ).qecm Tln sGA*lt Br etl y rac. LAJ ot,¡ettco .rTIAJAIdOA eAU rd dWAAIA EnArA d AAAA AAoco d AJAugAJ ,,l ~. AAAAAAAA AA A, VAMtI JA AA. AA AAtAA AM AM1 l tp' nAA ' yn e A A, aAtcAn A A, 'AAA' .AaMAAAJAA ;A A AM a AA A treALn ~ -' 1 'O un A1 Abl AAJdc ,C, A AJAAAI MA. lAJAA M I ,hrci ,ietmne , hay 1dci 1mee d1 1e m 1.ide adm 11,1~ca reo. uian ~oi ,eutr le Wlo Estd de n 4,y w!o algr;tt:cn r* :My,,,, ar ,nznolsetpleo ltaaoeprb n16 ~ tArAA AA 1 t _A R Ai c'dti rA. ,qn. a r , d : r 1 1 .--~~t men, ~ -de .e~ dt .s, ,a AJy dr ,lA AJA A A lA Ap__________ 1~___________ AtA d"AJAJreunO "AJi AM o As JA .A JAAA -AAAMp AmA cA~ A A Ad J rAA J J m os tAJ AA AlA AMAJAA AM AAAt A' -A ,7_ q - :,._ _ ~ r _s -_ g e _, r r , ran .La propel, ,-I>e Aey AA e A A. A tAJ sMA F" AA M AA A- AM ---.AO ',IAiA Al1ltaa~ i -",,d M a 1 ; AA' A ,uA tIlA OAl AJA O, -AI JA AM ---. 0IAJ ItAl ~ At AA-il AMR A4 AA'5 Al iVA 1~ aa AA JAI,, A nZIA 13 J 1 r~AAA -A, JA Y A ,d ,, 11lt TI AAAAAdA9 AAA ,, 1.e ~o-cv d s t -n r-eano pero d, re 1 1d l'-einae de, ,, 7--, . r p Ta .stn d-egd : ,>rtea enc.-d i no l r. l. ~oors lAaDil -,zon, 1 .posi l ,que d ,, It',1 3 ,.ip seod -a den ,urt d l ex min9s d JMA Al AA), AAelil AMA AJAJ Al Az, AItAJ At MA AA AMIAV _,PAAAA AM erI 1JAJ1 AAd AAAAA5,AAAAAA s nCh. e .". : g: ,,, B e h e e i i m r M g r -e a a ..m i 1 ,. d o l est n i ,e qu ias a Pgo l gnle R ug& .l-o que 1. .ni-d ( ~ Ye I r t er m i a , ,g e o1 y la d r g c e rR l c o e r eio e .L sl a k tra -u, -,~ ~ ~e} m l ~ -, den te & .yo ,id n adaI po .l C.s j d e C a -,i rm errian o y, il l r ,1o la o p a rar11 d .b i 1 -1 1 .e-, l c n w r n iimo 1~ 71 C~ad .u~~ ', ; e .r ~ ~ - me ,e ---vid, _n Ben r4 Zm aIi, Il,~ -1a,,1 Z ,,, ~~os t de Tit r.; ~ ~ ~ ri -1to hra .re r d *r * ," ;"* i.e s ter, di, lo nur,tn lis 11-, ,i uo n .u pld o ,,_ t i de ,,,,a in o o ~ ~ 9nE .4)l heedmo a aA lA A AroaagM., rinAM h A A AAr Av'ariA se AA AAM e AA AAIAAA IAA.' aAAJA AA 1 ded"uAA ABAn .', mAnA i ~O~ m1AIsA. AA A. Y, ant. P ~eria e.w " 1e regihistd K.ARA al ezs -x-MP r uit, Nll e g M j-ag ,ml r ,1~ yhgsl y -s v eio r ,,a d u-?o a o d e 93 -37 p r c n g e la n m 4. ; u n ,r-. ,, ~ero Ir t d t d d B e l a a r ti,',a Tto y .M .Maotor. l ,lne d' elra estera lsan F r a i e o : d e -t ca -rt u : - ,, ,o obr'r gdrmait.t rib d1 d e"" '* no T 1% "1" -mr d 'itr Asg. d .que_ l ai, a qY ,,, ,g l, ,J. "xt'nr p' -g "ig ~ ~ ~ $ 1-,-9.99 --, 9 1 rn lq lm.babs ,-!compmenetian ID, y,.,!,e lid E ~ fm e. '-, ,"""A d ', Conj rad el co.f ; -' fl s n T e -~i d a d ,,." n 1.,a,rmamotos, Ire, ntodspr ,o u hab endil Ir u.9.i,,t .na e t "-Iu d id ,ji i~ n A1 ejrm Gr _ptd c-evao -qu parc ,,&-,-t -r e m o!_e .r 1e a 1 '!i"r .s, ,,111. '1,11,1-,d. l N, lere Kforzar,, ,n ,,li ,a ^ U"n ,b e, d Lii ,l -ic u s - ~a A .,ed i l t z"G gi e t --'gg 4 ; ggpgggz, I>, ,e _, a os o , a a iD e n o .~ ~ 1 1 ~ ~ d e l as - m n a T', er, Q ue, l2 _d peC U n fo d-T k o f e d c a r d u u Ift .ie ,p,1 s r d u a, t raeter'.~~~~~~~~~~ -io -Nnc r K-d iz ,X -, Irbr 1a ~i saad ,I De IR .1, lil def 1i1,1 a r d, ,,e [i Con Ei ^ ,,,tv d, ,rg a a ,t H r r R O e e O cng d to o tn a o s irad pon~ ~a .e .cuerdl ,in __" .rave. yeswa p c l. 1 11 .b--"" r M me b r ,-d -u -. 1, d L u El it DE AAM AA, AA AM-JAAAA:A A A UO ,A AAd o pr A r AA l.AA d AAI o A A AA (7. -na 1, --b -rse ,1,," -b --0. de*ae tra z.5 .-, -y -~c ,,s -, ) ~ a, - de , r .y rde -~ ', nts en un 'lb,,ra 29 rom P e es,o e ---delotrnd or ,l P. r ,in e otura la titerln," ,01 lre1inta, ,1 ,,, vario -,!,¡ de "n s d ,J..s -e ~o ~ ra .ae Are que ,oto d 1 1onri 1,rio 4ld*os oi -qeddwa la s,,Iid rkudnt aq¡S'teo de b.l m,as mlie.o ,, ,, ,,, d. ~~ d1, ~ s 1. -~ ..y R-1 y, I ,t rro rviinl ueu .y ~Ir ~st d o r *l e t,, t au 1odn mn~,de d.,rd pe cta olr Ato AJYAJILA2AA I. YA AJ AM s-A.AUAAAA A_ AM l,"l'l "c-,r~ .s del l.,~tr der&,*.I~ 1 H.S-79 aalt ,Zzwert E, ¡ocZ.da de pr-. ~a --.or ~n ,q lq,, de cQmro dercra .dfndm&t u e e t ,,1 m ,ic afio:s2 de crc1ZO1 ult r-d ,,1 d le yg l.X!l.l. .XI ei ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -14 T,. W -otr 1o 'nly mn doet ck $ut d5-8 dla di, a ae i e s qeat.r mrid a a>.t--]., .( -t ,;, .p W ..1n d E~ 1it r0 -atd 1r le, 1 1ioe ixprtat pir, el 7r 1lra notemeicno de: P1ifc --d ~u-ranZ''Wd ,,t I&d,1,.t n t11111 .d d:o etd asors eaQ Es-7 ~et -O C_, EN." -1 -K ,neci *de ',fns l -1 ,. nro. E. .mag a oie P,1 d11 qu : C ar de ,,:,,,,,lls C 1 -1-, pr v ¡_GON 1~be br 2 ,9 -, 1yen .p oru.d -- o ,lo ,ouoau ,e p , -u ^ l J1 t r' ea M 111n h-s Q'*le po l ,,.t d*era t, e -b .b .1 -e ., tr in d .-il 1U -t A d-i t a e d C o L-p r o g am1 d e a n a e n o 1 c~ ~io -~ .ad, 7 ',o i c l y Eta h la 1 0n de11 1 l a 1. -, la m ) l -M n e /.D El ,.a -zAd sg512 aBzn ao:uaErD ir o ousa Asta ~ d, CTlne .d Cb mn qe po n dcrelvale l a i ru t r e n ss -' Hnga Pol R'l. 4 ',nt, d.e",'[.N i g a s lais si der rga i ar co a de u -,, i_, e ,ea l preidnt ar .~rc -e -o actuales1, el cea""m o m ..T MA JA MA ArAAM A 2. ¡ItA AM ,,1 .A AA AA lAA. 1i r lo ---1 MA,4AtA l o 11) lo 1,1~A 1. -o io iA I zA t l AdA, -,, WA It ', l,> de $AAO9 A tAylA lAAIMP .-! .i~y ~o AlM o ___ ___ ___ ___ _ utr ute la diacsioi. i , 1 1,,1, ,1 7 1AA1A lt MAAJ AAAIJAl AAIi.hlA-, ,i-~ m Co,; ad P lc lkuoAA AA,,ri o r ng -,tr ;is_ llt 1 I, A AA AOAAJA ,i, 1,, q.AJIJA l a J AAAt 0 u pa u ro ea '"''f,l zl,,r,, AA AJAJAAA -1, >V1t" rrtA ~e eeJeet rre ttAtA MA, .~J4AU~AA iAAIM AAA ,AAAAA ~i ~eAiiAIA de mae 'AAA AA A, ,A~~dA A~ JAl. AMI a AA ,MAJ M JAAAAIAP AAAM -M A liAYA.iAAAAA -" iOrAA -"~ ,A A, -uI t4 A AtAA AAAA A AM ~ ~ -it ~r,,AMJAAJAAIJ JA111 ol~t 'AAAJAJI A lAi MiAJ AM,,ta AAetA AAAAAA MMMtA AAlp AAAJAJA ASAA telA" AdXI .~ M -1 -!~ l 1-1 l -JAAAA, It A-1A1~ 1 Ib e -,, AM', ~a ,eAo Amlt ~A itAt r 4eIr MA, *AMA Alr, ItAAAt Alt,, ~A MJA MAIAA, , 1 J,, llJe2 1,i l , ,1e 1 A A. .A A A J A ) pj J p, Rtt, -Ia'k -, -, ~ -l ., ,, 1 ~, ,:r10 11 .l. -,1 A Me I' i

PAGE 2

sale hoy r a ee fin fmra el iUerir.-yI , i, M, 1 1i, 1 -,rguat" 1 ;' it,. -, --' ,,, 1m IA. ~ nl mm ,,, mmmmlm 1,m 1 mmm !.mmm, dm mt ,m .t-. AA1,m1mm m C A m m.m .mm i -. A I'" iit, ,Z. ",ti ,u i, i; ,l .: 1 n m nm. A. m. ,l PCm nmmI mA.m nAl .m 1At r 1r -m5 -C A l h e m eX PereI 1, i~ ,e ,e ,m p, t:o e h', nd r l.,o .- ia de ,e re r ,n Irn de1 rced ,e zeen ,n ,o is sn. A',t A!ber, G ": A3'-AACl--Al lAlAC-A, m.rl.m.mlmmim.-mmmmlgmmlnAmm m.Am.m mulanmmm i -r -, r: .: :i e t, ,, en ur1 1 1w.d p, _-11 t-e ,t -l -, -l C .ngrt, .i -laira 1, A mm mm.a AmI m.lpm. 1m .mr blm CAlAmr ml A.: mmrgAm m '. ______ r___________ mmCt ma, l mmm.tt d am.Arse MmAva (alesC dImm.;s: .AAC. l Al. m .lm.ACnW 1A m Am mogArlA A .lmCm Alma Am io AmAmA'1lm p 1 r11 m mmd m: ml mmm Rfa G mi a s ad M, yM muAm:nA'r CIAnor m. eAmA A PCCIAA'm mM Am.mm.rl niuoamIe ma.e mmmnlmAdm A wrammmm oasr AA. \ ll 1n AmC:m ,mmlAmlmm.mA'm.m.mm. m mA'.m.lFmn l.AlAmmAd.Amma ReflmAma1>nAl, lmlCm a.e1,mmm .A ladrm r mA mAlbr m rml ml1 mm:amls AIml.mamlmmmmAlmm. m.m llm iA.AA mC Al mamr:r mlm mAmC I :Amlm a ml mmma:a a aima mg mmm a j-Am .mm mm mm.m lA'm.m AIAiA'mmAaAAlAmm~dlA, AAm.lmClA'AtA-tl.mC" m m, lm -'AmmCm.mm 1 m i m m d m n m m mlmlr el m m -, ai n, m .mA m mC n m i -1 A C m1 ,r-c rel ,m nAir -1em JAt m.mmmmArm .l l mAlm.lmlAmm.lmmI mA lm'm.i m A Am. aA moCa I,.,e1Cm.rnro m e a r' e m,,at elm me me o a &Al mmm mml C, m. m rit m. da .mtA 1 e "1 mmm hm.m .m, Ar e a ml ,, m 1A m Iml mma li -ml j m ot e en~~~ ~~~ par ,opr n 1m ioe. ze ma aAn e a e! a e a r , e t e i ra "d c , a e de va -1 a ,m a lmC Apmm A Aa lm'lm'.mmmmmmilmmp-m.m am mmllm .a o >.--al e.mm Amm. emml .m-r lmmm: m a mlmmammlmlmmmlmmn e l at ""d eem a -, ; 111 1,1-1 r.1 1 -i i~m mc-AAIIC .', --r m, Jiml, mllm m m Am CA' ~i, l -m 'l.'le.,l.,m m. l ,mm Am.m 5m A - -. AA -m am -,dt mllmAmmA r! AmmAmm AmmimllmAA lmm.i m.m Am pm1 lAm A Am m 5 m.m 1l ml mm '.A'l Ah mmAm.A Am '1 II mA --1 m d, ~ em~ mmmn;g r r -mmACCCmAAIAm mtl.A''A' ,A' 1m. mmA., ,, ',m t 1 -.mmAI r, l A , ,i m jlAlA aA m ml ,11 1t , 11 ', , i Fe r ,,, .--na e .AA All lm m., lm Am ,m CmAm i .~ ~n dru ,.m ,m ,C l .% dm mm-Cl A 'm.Am AmIa 1 1 Am ,, d It rCCAl :,IA Am A l.AC A I -mlAm 1m A ,A m .A1 .m .ml -mllmmmC l ,m.m -AA mm mmm 'mmm.[ p,;,1 m 1. -1 niA h mm.i1111 i,, i mICACA ,.l '.A A i. f z .-1.: E : 11:m ,,7, Ar,, ,lo -or -ra 1 rr. '1:o ,gnd M Ir "e d !rpr g k A m I A tl A l A m A A t mmm l im m ,mm m ~ Im m >m m -m 'C l 1 1, I -, , , ',m c t,, .,: "' -i ,t -t , 1 1 ,, , ---.; 1mh ,, .^ te 1 ~ t e .-eooc-ecd r, e ~ i n C', ,i, A 11,, , 1 1 , --,,11 1 --, -' -11 -1 l, A',, I'iiAA, ,lm.Im. A AAAIAAA CC mmm. 1 1' i ',:1n, i, 1 7 lmA.iA? ATl AmlmmmAClm.mmm.,mamm.m.-mmm ,r ic r; " ,n --:, -:,1 ,a n ,,, , a : -~ -...ir : 1 1 1 I l -nary m ,mmmimm Ilmmm mm A .Am -'m i A -l-.mm.-. m b m m a m m Ah m m .-p m ,mmml A r m.m. .-m-'i l A -Cm m a 1 A~' i m A D a. am, 1Ada c"m ,i a ,,1il 1" -^ G .1 n n ,: ,er Tr M11111 ',,: 1 ,i,11 ,n R e s c a t a mo O r a ---' s -,n ,h ,e 1s --1, 1 , ncm < T , .eles .e ---r --. macera ,r 7 1u'-1,1'., li -~n aa rn2Ns: sr eamd AIIma FmmmlAt rA' ra u CAA Ti l aRmP m CP -mmmmA maCl -fnao mm. mliAd,.mmmrr.C.m.miiiimAA mm ,,,. inPrRli 1- 1 11' -,f -t -U --1 .~~ 11 ti, ,raad e1 -I.e. I, ~ 1 - a eM Per l nmn, ,ipara qu. , 1 1geg 1ed m s ,r -, ,.m e t -^ -a t o t ali d a d d e, i' ,a 1 .-1 1 1 -' 1 -, ---, ,i,, tod la epba-il^. "' r ,,, ,- ,e 1mb : ,, o s mu n ine e 1e h1c o --e 1 d ---------o -------~ r , ki 11 & I i C 1 -7 ;s -e m --,c n r -c l, 1ta mdiae .n ', ,a ;..-----r-1, ii , -auara ir;,r , --rn Nw d"r , 'r ,ne h r ,N rI y, pm a -1-n ---F. 11t ,la E n ,a ti a ii l -l a m a -.,i, 1: -~a 1 11 ,J.d a ,ma ,',n 1 i.d r, ,a me Dr ,a ,e 1e -n ~l _n mlmmii' -m -m-, -Ar ml, ,ami, ,y,-' ,ml AII AmAi.m Am mCmP.mAlA.mAla-AAAmA,i,_Cmy ~i.Atl me aA"lmCmim mli mAi,lmAAl Ad 'm. Q eas e-AmmC ,u mm -C miA -IA 1A 1rm d mn a'ml ~ m.m m.: ,,, ,,i ,,mm, In, -- -, 1 .-mm'A', AtA', licCa -, m.mmmmmmm mmlm, ,ir ,m m-mmi, Amm. mmAmm'mAammmla '~'tA ,'. ICmAm:m m , Am im mmA' .1 -m km AmAAl mmm iA,aimm-rm, i , n : rrini, d"d 1 'e--, C 11 t : m -me. -m l m Ai-mmm -r .a r, 1 ~ n --o t ,a e ,id -am e -,mmmm,, ni r lciACm cm ________________ "'-Am Amla"'" Am7ipma, -liAmlA mmm. I.im mm1-Almmt-.m m A m .Ilcm -., 1 m om. -~r-.1mm mmm :m AA1 -1 --1--''i -A Cu C.A' AlCm mm Al .lm -l Cm mmmA'lm ,ca 7 -, -, Am ma n m m : Ar i ,ma A~-m.m 1 -m.m._ ,lA -mmmam~mmlm _, -irr, -C m i,,,r m g ad, Ci-a m.mAlmd mmmmmmta mmm mmm,1 1--mmmA --mmll-a. m.A', II -m C m , ,AAm Am ,m m',mA ,m mt Dmmmim Am,,", AmAb-i, limAmmarmm.C mmAaAm: ilmM-mAm.m in.la An C tt CIAEAA i r m C i i tattmi e t m ,.amm na mlmA, --Cmm, ,C,. m. ,A m --tA'lbAA~l 1 r ;.r. --mer > I e.w -~ ,,,, p,r ,rI_ ,l e l -, - , -n - i Mti, ,r Ai, --, .r ,, 1 -~ ^ , ,, .^ --,i -,c -~ Ley -, n: d, ----, Amlmmm1 :m -ImAmma mmm. mm.m i-Am CA' .il .mAi mc mmiimmmmmm m.m. mmAmmmmmm mlAmtm mC -atmtAl-ma1A--mb m.mr am mimmm Am ma .m.mRACArAC1m.m.lmAlmmCmsm dmA ,r ,cr iii'eree ,a n ,t 1 n - 1 --1, --_i ,. -, a, .Rae -ol: ,o G 1~ ,A ,t ,RDN 1LI , t--ma --br. d "t mimmlCAAmbAC mmm mm AmAA. l-m mA .A .mm t It iA'c.AmA'mAmAmm ,¡el A-l iA.mt.m b, A ClA CAlmA ,,,_ mmml am r ,m m.Ailml r i m1.i d im" , ', 1 Am',a .lm A m 1 -. -l 1A-m mii'-l- a qA m b, mim m 4t -m .iAti Rm "m m a7 :,z ,m--A m A. m maIr mmm m mT m~ ~ A',¡ mmib -mqma mmm Am d,. mAC ,, AmCC -'-'-immmmmmam-1m~^m.t '-' -, t, ,,--~ ~ ~ -W1,e dd ,, ,' , l .1f,: ~ ,l,, re dre Bar 1o . : t,,,,,, ?m.m.lmCClmm m m d m r i. ', mt.-C m-l AA' --AImmA Aul A. tm mmAaCm _i Ir tm, ~ Ami mi AyA CmmAmmA I mbl ''.bm r" j ,r ,e r .,or ,a ,r Arrr, Mad :. -1 ,rfta rl,,, m ,h -1 s :_-a -" Anm UI a nal ml Al AA Am Am A. Imm Am ba ,~~ j, r-se ,a > -1r -r -, :bl Manu-,i2",,, -1-ttmm5 amaItCma -1, -1,Til Y, iCI Cli n Am.ml. kv, -mmiala 1 lamitm 1 -mmlmimi'lmmAAlm.aim.---Iia mmm ,t~~ ~ ~ -,ab ~ ,iv t,, z t,,, ,i l 1m. .m i mI m ritol m m n i l a n ii -mmiCa m li m Am A 1 IAm -'t AmmA, m -tCl-ol. I tm1,im.cmmm dm. m1maAmltmmmmmiaimxmMI-mlm.a AmmlImm'lmCmA II "Ac, ,-AA AO.mlaia :-iAimmmm Al CAAm' AmAm mml miAl-,1 -tiiimmi--ii,' A mm i ,mm A m .m.m. maClm ai ,i 'm Ah 1i imClAAwim ,, A'' -i pmmm AA '--1---'mC l l" .j -'' lt¡ >14ZA ,l, I-m'm l ikit A ;lAiAlia',AAmm-A -mA.,i",, " mamilmlaambaa.~~,, ,,n~ t, ,d iiiiimAii.i ,',:i, mpl.AiiA ----CAm -miuAmlmi''m ,I,! '-A' a- yC la: mi,-: lliil A1a -m1mmm m 1 l -bm iA-AIrCI 1 Al mmmci mi ml aiim AJCi-.mi ,l Cl mA1 mmmitmaaim.m m mm -ml -m:' 1 ~ "ti'l A'-, p 1Ctcrl l ,m Amc CC mi llAmIC ,m.m Am ' m amtmm ncm Cl,,,~ , iiri a a 1~r llAA1 Amg, --7 1 C AAiiAAm.A ,m A limm Am -, -1. lCbl mmmi', Ami I mmmm .bm immm 1i Mm iA AlA mmimi a -mm -r Yma.m1 -11,~ ,, 1AA.A -A Am -l --m ii -Cl ,",1 Amlm,'-A ma- m.; mm Am iA'AA AmAA Clal -Ca m m mma ma ,-t ,. ,m~liiC : CA mmmm' l,lAm m 1Am i- 11m .m' im. mim mmm. ,Ab m im C Al1, - 1, : ,ui l A h A A A m m A A .S m m . a A A m m A m m -t i -.li m C m I A m m A m m l m m ., k a ¡ l d ymn r "A m a ,i A A P A Al I i* -, , ., -i A, .A A C A C > m m -C -m i - A A C A m -Cl, A A m V m A' p --- m m m i A ma, A m ,m a1tt -, -lt -,m i.ll¡ m 'Aam mCAa -m.mm-mimmlm.ta-mimlmmimmm, JACAai mm. IAA 1Ai A ..a, m a m .m Ae1A .l CA m A m A A m m m mm-m .A m li m A A m i la, m a ma1mi ,, .1 m m m" ~ ~~la a m m m m .it -m um1m j ,a m ia ml m m It." Aim m :C. m i .~i m m m inr mm a m i a !t -iA A A .i -al r ,l ,. i,¡ A m1 m ~ ~ ~ ~ ~ 1-iml A m iImim A E A A h AI C I A u la Aa A aA u Alm . mu -m C A -m. a m mm i lAiima C m im .m m A a t C fla Ammlltfl Am1 AAliit,(1 t llmm 4 Cm --i -mA iImm ,mimam. d, m Aimam ;im ma ,mmmI-iimti mmiIirC l'iiaim ~~jl Y al q.mpAC,- m.miimCAammimlAC 1. 1 ,, 1m m a im l i m i -a AmA amam A, laC iu .i a Cl mm' m m ii A t Ama ClhiaIrm cilm AmAmb-~A miii, 1 Amm.m.I 1 11 : 1'm ~1AA~ mamm; mmm". c .-, -~elm Am jmm ,m.Am Am a, aa'amC Aama 1a A. A1 1 , 1 , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m A ti t ¡ A m m m C Am1 t A i R C. 1 C l m ii m AA," I I A --m r ,~ -t a, 1 -, i7 a m -b i 0 ,~t .d

PAGE 3

AO aXvil Lai a banaj -ae 1 1 en deen en lla lcdeeee nues gies ce c bpen ececeeceeecele cede er en del el e e; n lee a debI.dce enlten ne en el,, h.,ll cece enca. ~e d. elen ~ encl eec men ehee rniosl delelec egle epe cn caers ylcde hcclen .41ecrnliee.c-efrlechceeneerec ne lene. ee eemee dran. pte yis woditncoe paraus dmcieeeebldo de lie. cdee ne eloegn eche. ce e cencleec ene. enoc he.ecn .ce e lcee lue, ee ceedenle, pnee ~e de cl hemdurcbe de encceden de heelestntan mencees Unceele dem e~pesban 3cecenv ees n me. cerndoceele eheumo lee.u Ole. noa y hend yua y. saIM~ deeprecepad. cebce dne ene cr. reneetlpc oleneie ceve. excepeine cecmbinccice nee.deherle lna y-er, pee heccec. cee elene eee. e~ cerde una e lieeIee en desay mce. Peen excepeldei de ceepece de e.e pecla cnmhcesenen nei enEs. ared c a Le e ee doe peelinee crrhbaeee qe n c ea n ee ce U n cc pde n eneelc m dice enenerec be lieade, y -ade ebe ceme lee eeee. Pelece ecem lee. encine e ene ceelel eteinpcipo un n ~¡abda, ~ an e cn celenvere eec enelle en dnecea, ee ycerede ticle ee' sopl le peicecen, cd m rea le cede hrdac d n e po en de m~ S, eclae hereleol e nlneenes, Pee, cl lcezisfn el ntncu e enncie pelrnelq3e. erceplee c s l prncii~ va. crc~nd 1. as desoai ~t. a denere e estos e nh nr ue ceple cegeece ele ene mecleen e enedosc de lsfee l mee Qe le hCenn cde n ede u.P eeeeenreecie e. nuneenee e cede ~nl de su ltce Yencue n delicicee ilenie p5rd le. ceneeones dc nuevas pegecias Spra pngto iashr.t e ececelra eplildedene. un len essdcc caes de ceiclics. len e e ceneln cee n erde e cne de en plele. Y lee que e eMine ence le edelc e ne nu evs 1rW e, las e e paIa paentes preV e RS Skrme: 1,s €1 de invencin he parce eeetmenjerncn ed e .c cne en~e 1 e, g Q nad erlehdedeGeler ac eee e en el dene l, ele elei!de cenen, teede cn eeieaenea de lnet, e ecelcn heebee dempeesde d nrreece dc ecern dc 113. q rete eecle l predecec enteeleceeal peen c m e .......:. .p cee e lmecu eee n en e ce e eenda m e onie, os deNusro 4 l t-meIie le lc:n$de'e de a ce -eodgad eu lro atena, lueirasiro G Yreno ,5hre" dnplmr, r Chchro plaos e e Cl a4n Ped -.2. .2 c3lt3 t ey Aele "esy cnene M e 2 a Aci A e',a toms,"Pra" om m 0 ,Celececeecec en me 5 TcenceY Aceeee '31*2 Mnlee AepM 3 d .A3ccee pnc 3leC eLISSTe e CAA "OME" e 3 ? Toma Catsp 'el Mntey Pr-meu 7 .5 SMA IGOD MEDA"et e 3 boa EDE TODA e Spee#le t lel Mi rC'e# "Pe,3 ', Plle) r C pomo i li ro ,, ,. ...2 8 2 :z2 ce CARN"AMBLL ESlme eeea. so e S e e e n l e SOPAS C peR ecen ce p= ~ ~ .. MUE REACOS DE GDAS .R ACA URE MP LI ele Inln e leen )= A e >m dale r 2 t= en e ar e Ia. a. da u reAio oo!,kr ~ oz ls, To*rr ~ lw q==0 3 .M 1 .M C .. Pp U~"! ~k 5 'A ffei"Y Wo drs e .m ARE'es .. nc ceme ncm3edn e ence, e leel. ,FCA ¡AMOc533333 53me ele e, 3 1 $3 AH R3O5 ESSO e'ea 4eh pAecee eeeCCCee. 22ru. SeR SerASc GRCAS! ree ac ccpBdce qrccl c Ide lene A£S= d c ue tiel mccee cceccee yec lehe ------r.a.c. lee m. qecraoc el MEJOR 5E171020, 3ce>4E105 CAlIDAD y seen SreIfesr Serv ueGIME! .-1W MERCADO E5ST1.0 AimECAo J 9e' VE'4jA D F.-6 15 4 ¡Ro un ep mio e el ganad P iden perminn pera exhibir en Cubao ner pieneen locLe'.-ernnine len exporQcnid dle nngiuecnins en E. C dc eenn ele regree e el cerennli ele Ceemageey: lee :epaidn Diddetmd ele eecebdce dene ea ercemn penIn el m mcm.so Vdli Cee.pc rnlele edi pi dpen Ce spleauce n del enclen em nee cllcl le nc :-dele en cecees denm eeneelenea penee epee. rie ne eled .e lI le 'leAencldr Cnte ta pr. teee iellcclce Pen al P.Ie. ee~ .e4e ce A ccicecn de COl.o ee elen.l Pnr e ecine, ee itie mnecee dee lee il ceei ce le -a lecr:enre dc he peeblecece exiicen d. eiee e ldelctrieend del n eneclalee eel.e e, :d. .acae:ee y olenen de eane ele le tcnedd Pee-n. encOlea a-ceren ne:neo ar dc :l'ee'icnelee aclder a e l ee dc id:nhne eceiluleree. Pee edee en el elicede. den neree el cecoe agrenle nieume e ele eel naee le' ies re lesnted. eceeec l ececel ^ en a e len leehne d ecadd cen penc ee pOlsien le celeenile' de Alel pedeia Ter fee'ele cele 11nidcdaPe3. eu'ee c eneece eleene Hey le 3 decId. d:e encelen icecene enmede ncc le el peccede ele ecpe eldn en 0 me -e cnececn peeeil e e emeede de -epelde cee en E.n eme'l'eela erecencaeneen U le nn.po el nce seieicclan len >ele ccepnsenen lae aenet e ebaqe d a.cae ese pen -emPile. en PIden leear xiir fuofmlao rcec entee a cee l -os" .anojee a c r e teleenem el Un e ce e cmd nmaqecndsm es i. en n ene lasaWeo a e e se obvnc enerncdre-. ena 33uadn encrlene c uncudo c331 e rAdao nc asaae u dnMigi Ie1 T Oln enle de eo erqe o e-c cedtele emem 11 LNCO eu fino echee 39 pee
PAGE 4

makubbiemsu 1 Pu M., _a .01111 r.e f s.l er ~V-0n1; -s a le e w a .~ ~~~Cat al De a.ee .t: eoocb Ae dr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o la laus M eeaH,rad .ce aa .e :d r1ht r5 condisone,~~~~~~~1 '111 Pl~, 1;ae eeC4e.i ajt a :ma dea-s ho var-a mur eofid 1444444rgta,44444144,444s; 1444444. 4. ---4 .4 44444444444444, 4-0 444444444 > al a'M luna rc ta raadne s l.4isCa s OT 1 ra r.ae S Wi -=Udq l a OsW b!te d P-', l esraddd bar o im se : e---e e "Z' P I P1 -a n er::a er es nl a ergretsPazt', tan:ea dt de P a s zlene ye can.a 4 4 ,4 a 4 li-p 44444 z A4444 wg4 y4 4 4 a444 4 s~~~~~~ii -1 e er.nc -. 4444444,44'4s4444-4444444444A4 44444444444 -d -o eex esMani1 Ur p rn,4.44 44 4aen 4lus 144 4441,n1444n4,d ~ 4444 ~ .,~¡rsayi uirecwr 444444>444444444.Po h4d44s r4p d e l a P 144144 4444;444egeou .444.4444444'tdoa 44444 44 ,4444 144 4 J4 a -d: 1 4:4 e u a c Garu d me -M A -n .:e sd-. E m rabes aues.'os a m fir4, s.4444h4' -s4444444444444444144444 7 4 nsis a ee.api aaD ss:irsqepM Gad eth m'Aee ,44444444441444444 .r -a : m gesbeaqe M .aqe d tomsa p c e p e a a dxm24 444 d 4nd 444, 4:4 R deu.cudo 444444 4414444 4' 4:4 44 4444444444444 44 4 44. 44441444., 4444 44444414444444 44414441 44.44r44444444444a444 444n -4-,444,41444. 4444n4414444,4,14d4444:444144.4444d044 m --d e h y o r e u r -s a r o m a ra p d 44444, -4 r .4,,,444444444"44,,4404 44444 --4444444444444 "444,44d 44' T0\1.0 0 40 44, F1.d4'4 4444 40,,4404 4. 04 44c.44r4444 444444.4,4444 4 4444444 4 44444 :-44l414444 144444 4444,44444444r444444444.44444 resa e >444 r4.4.444.4' 4 44'4C444444444'4444.1 c4. :4444444,444 r41 --4.44 4444444444444444,4444444 y r,444 4 nt44r44 444044 e d 4444.4 44,4 444444 n ,4r d4d04s. 44. n 4444444o 444.4444,4,rer 41 44444 441444 4,4 '.4~4444.4' 4,4044444 4041~4444~44444144444 44 4444444414. 4l444444444,4c44 4-44441. ,,as4.4u 44d.4 L.4444 ne4,0 44que 4 14444444444. 4 444.44:444414,4u4e41444144444 44~444' 4,4444 4 -444 444 4 44 4 444 44'4444 444444444444mo y'4444444 14,ivat4v4 4444.da .4.4:4.44 444444 444 44e d 4 4 44444444l 44444 ',44 rr4 4444-4414444444 e 14 44444/4 y.441 de444de 4444 444e41 444144 1d 44 :414,, '4 trbao 4 4444:4 : 4 1 44444 e 0.44444 asa de,44 444 444,4444444 44444 4444nit 44 4444444 0444444444444 4d44 L44,T14 ,.444.4. 4,444444'4uea-44p4444444g4444.44444444444444444414444ne44o.41414,y44444441.44 44444444444444,4444444t444dor,44 4444444444444444 444444 4444444444e_ r 444, 44444444 444444at4g4d44,444de 444ra 4, 44d44e C 4404 .'4444444444y4444144444444444144 444444,4p44444444i .4, at.preab.m 44441 444. 44'414444444a444444.444444 444441 .4g4n 4yr444 hnrda444ee4e44444n4444444444ar 441r44 aen dnca elCaavg 44 : 444 .re 4'4-4 4444 444 :! n nfninoacn ngu od 44444.bado44444Qu4444444m: 444a44 "44444. 4 ta14 4444444 444 -: e'4 b s d a e G 44 4 4o4 4 n44 4 4 4 4 4 u44,4444 o o b es p o a es t r e q e no q e e y ra s e s n lda s a e t r -p l a t a e e R 4e 44n,444 44444444444444444444|44 4 p44'd onla ana. anms esoaes m' atn> tcnca.co amr 4. 44'* 4 n444441444zna d i .444 en 4us j 4 e 44 44y m44 4444 444 4. e. .T G re meg de s ba ea mr R e.spu e4t y41444444aan a eme 4444444444p-"ado "asMe' 4r4 -444444,E4p4 44 a 4 -44.4'4:n de4 4 '44444,aea uatae esdo eita ea etn sp taes il M e -eN a eorao

PAGE 5

l ref4 r41411 INTERNATIONAl HARVIT4R 17 1 4444441 41114111114141114 4 144 n4444141d1d4 414 11 11114114 1141414441, 44. bendo iodsaopr oora aa 411414414141y 4441141441441y1111414414111114 irl rec!(, CMbjoe iraicool ommb net, t_10 Je ae con c, d neo e polcejarta 0 ogldtd um asdd -,unidad h-comi hreimet liada ilmet praet de bade vidrio base provisto de rmccdotes prra. Yor adaptacin al piso cosrcinsd Las adquisicin de un refrigitradior INTERNATIONAL HAR "ESTER cons-AtL Spaso firme hacia la econerna y lo co 1 NT E R NATI 0 N A L H ARVESTER MODEL O 84 8 PIES CUSICOS 5 ANOS 0 0AXANA4 DESD MENSU l4 14E4 44 4 4 1.141M441A 1 14444114511g4d4. INTRNA AL I d&mPlads d1 dy 1r H y d "r i.t n od r 411444411 ~ ti Ni~,11111 11441 1141141 y '44144a, 44444 4444 441144 444 41,414 44444e .14 4111 114d d 4114t il afeca tene en l sno el r e'f iaensr odCo l 1rd lns C4-4 h.4144r4 1id 4l4 h 4 4 4441.1 '4h114 a Soia Mndnz y d CAren .dc laS a Maas Arez iriinda Ych. en r444 d1444141u 4114414: 4 4 d1i d.1e~. L 11r4 d.11 4 1.4 44e:

PAGE 6

PAGINA SETS (Y1.11 P VIF xfDt. T.D 1 __ CXV__ pninraoMuhr al 1 1 El Museo Narional Romano __.__________ m gg, pp, AMEN*R 1 ic hI.ter.acional Jtd .______._ p .,. arall l ala l paa aa l arra lla ll dl" lll'il 'ru' l uH *lul aaa au aaraa ue IR0aaee e ne t,, cput dd, 1c 1yto 1,, emvy aaar ua"auala aaauru a ir 'iu ~ "i~ a -a ULi,,,, a poir rar tlila erosrre raalruau ru a.a AI l~riI-rrlaiu' ir -ara raurrara teu a'd aa alr a > \ pulnee ui. r aalul r r ialr -aa raau ulua 1 --JO55a4 nr arrkarla rrru rra qlu alagrlaallaaauauraad C wa, laailruuaia 'uirrlaa arMraaal'l0teri aanod I apena Beneimponrataparae auna, rmrspar aa rdu --nviai'ra inara au arain sv r .j II --V 'Vlaaudi s : a u a-aa a etda i ret iradela mpan 1s Ir -rru,"u"y'l id y ar a paau rr ms1yrV da 6IA$.raa unirmradrar niara aurm la iii.'J/in r al re m uaae a rat dr' I"1a "'Z""'ua rala. ir duuar lralvo la, ar ai 'r a d n a r ara alcM e l r a lo rara r i la aI rsr ara h arlau a lr rl u ,te tnu ru er jurr ar1 ral malara al a lruanuu.ur-i-)rallrar aaurralr' uurat n ra a a a ndaual du lua r a runo i r aira e m ,ar,11 e re fw r riiugasro lrrar ue a a Ia Irlalulnalro d u d lu urr men rulr u'ra lar rri rriulau a' la la -lua.lri' 'i zlar necm opa r rl a u abra ar Ia r Iula a uaraauraru lme a r la'n ,'1a arr ualaa~r luralle aula sera 1pl Arara'ul s en lm no w r u ope ame1 aria la n" lauuralaulu'artr r aliuall," Cura ra lai uluau arrnta i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r a r ral rml a urr u aam ratlv.ae nceaoyr Y aarirrarardalaaa arua la a nlaaul ar ua amI a ula a"lrrm ruaala laurad ata rrlarar aa rae la 1d d 1, d 1 rearalila il raalrraarearaai'r \uah n'a aaia. L ral' ur nraaaa gu nma' alu ral la e 1N aaa>i r arte la'wr ir imrurntnoalmre I oriedgnlsimr rr i•r t Ira'a'd r lllraau, al a ea la asa arr ir al alu 1hh l s enrd Poiaa o karalarll a rar aran rrrr tI a'aaaiar aularia i"aal "a al rrlarda uu a laf rirlararo lanr rlr urupuullrrr aa"airnpruar ad a omra rari ar ar lu aalrrir rulr aurdia"am a u' e ge arhta u auraalmn ca rnd urnrar'uunaruru urllr iaa rar r a a a r u la r a l ha l 1 a lira. arra alad la laedie dr u n m ie sl op "ro ~ I e tad str r'e a u llr aaa[alrlarrlrllir.r arra a la n lla a 1. e! la eral ar ro aaraaaa ev la. g a aar 1, mann laaraaaar ra haa l agud i al ral aa ara aa aas r rar 1 a r a ra llar ana EWa aa Ea" 1'a "u arrra la r a lnr a l'nir p luha rarrla a lal la sar. 1 a1 os rojo no tien .ae pOra mi a rlu Id S ialc lor uroanp anda muuraar a u rar>a o u a l a saartb ilra radari pura lraara ll ilnalahraddrirra ulld' aai'Iuia ar l i rrriaa aaiuallrilra iaa rra alarqul aar u ia:n l aarmp rru Lirura'la a ur 'arr -r ll'r ra u u a a aaoua u P adra li mentepenetan'es el Pan 'arirllur arr" luir e e arra u lr riraaa p ra ana''agi'br r l',m rra ab r u a l eu a a uiirrr r alple a ia 'ar un' rar.a 'a Mslo al ir ld la arlaalaadr Paam -una, y men m qe voe unredebido g1. r r l ra i rA lalr alaa ur a laa raraaauartr a c ra a ss e30i mn arura arr matnral u taa fre1e p r ecia d l ecno rai rr a 1 al' alin aammet al a dan.a aorar la ii r lura alar se i'aalu', a' 1 1 Ol 1 g aauadBar belo u-a a ir'ar'l"ala''r' Ia l at ri 1" nln rllarra lu a r apadati da habr al aaam. loa ar "'arar ai' rlaluirn'ar'aan 'anaru 'ao'anra n ia raraa MrIa.laraal nr t a Sl''u au laa i 'rralanianr a'i'.'iu anauirerrganiurarycniealmn algm "'anaral'l a' la rr 'lar 'ra d ua aa ruhcnarr anfrmaca MAuralare raa i rar'a"'alai ararur nirlrr u an 1 1 aevt di rara1ed hbr loinua 'arpusCruarr Luarraplirlri a ro ran ,'all Ira la rdaIgtugna Miiia unr Buia, araaa raC raaaaa ryal la I aniprqr m n ir ''l' 'a.lirn d cmsai i rurlullar oa r laa rtn i t a rcaulhdr Lana dl TIra gbuerne ane rruliniarrranulnruaaaala lanur aainuaulluaiai a ual ie pnoiar t a A niru aa n dnAbr An dery Jfe er, e o aad, a aha e,,

PAGE 7

AO CXVII DIARI *ELLAS Modas Liquida por reformas las existencias de sus 3 pisos. ALGUNAS OFERTAS: VESTIDOS DE SPORTS .de 83.75 a 3.99 VESTIDOS DE VESTIR .de 10.75 a 4.99 VESTIDOS DE VESTIR BORDADOS ....de 19.75 a 699 VESTIDOS DE NOC HE .e 29.75 a10.99 TRAJES SASTRE ....de 19,75 a 7.99 CAPAS DE PIEL DE SILVER FOX .....de 25.00 a 9.9 Adrems, sorprendenes rebajes en lee de parlamentes de ABRIGOS. CA RTER AS ZAPATOS, SAYAS, BUSROPA INTE RIOR, MEDIAS, e.e. A o Asombrase! OBTENGA A PRECOS I RRISORIOS SU EQIPO INVERNAL MODAS SAN RAFAEL 257 entre Aguila y Galiano. D 5 lS A 13'DCOIIA CO 531. A DIARA DE SAl lamlleeDNm 417 II. yVEAOTeon 1-2 1 iER UD ER 9, O DE LA MARINA. 1 DI 1949 PeAGNA 0' / 1 '1 Ktt.~ '.5 ELLEZA sin medida Briaiz party en la Casea Csuaras te en te M e d isge5 a e epres e, e. ,q 5, ea d iii e'. 5R eer'.,e itedelg'.ee de itJ,' CeIae.''eil edrn ei caie c traA ia Te55LonodeFhe CiaProd EnneRoari*,4,e, ,, e4dde eeCdb e tse, rn de Y-1'." s '. C' r C Vl y w, la, C RESIDENCIA UNIVERSITARIA teSe 4-,'.,e '.01. 4<415ee o, le,,yseate'.yeinf aTeis eo,454 4'lea 'Ce, Clb"el Ci r y.r Z '.A'.'.e e.aa' 'e 5,5, 4' 4' M, : er CR 4lC ,a ,, '' e .e". 5.e. ,ae ee.ee e r sy Ble'deAe, GAd.e5,'e." ¡ La Crema d 1il y Almendras -111DS cesnt a sus caenss en t iemp: tanto en invierno coe en verans !. Cnte les CLAA WE ? J 1 ALYu1hS quemaduras del sol o 1 vinoto, l Crema RINDS es imuperabls. Nutre sus ejidea y sus ingrdientea especiales li Lepian y retres'n lii piel, dndo1e espenil _es a Crerma HIND es ideal como baFe del maquilje. Sea m admirad usando siempre la Crema HINDS ¡LA (EMA COM>IiTAI LA CREAi COMPLETA Olga Lsereno Serebese Sr C '.'sa ,,"'. ,us-r seida a4.'.5ea ,'sa e. 5tCil A s' Reo' "es 0"'m esun c4' sasrgs 5ng0n4. 5ne. at yenoa'.,' C ohaSra!d m doc s.'.' Geo.a Ceb ,nL 44s d.e.'.,,'', ;"e 4 14a'et., y delors 4.4.,r r e'.e4','t4'. uo ''.4, 0'. o'., d, 'edsohn, sS'.'ed' .'.4,,,e Mo,.aee lo e e na e da Se d0pcube zMDrs Seia~e T, 'ea Lem u 'ce.,ar Ca'., A, g'.'., Dley DO, 4, J.noea '.1fl".eacoo oe, iy y '. ed'.ee x"'ei VaMd,,Rod 'VnySa'b y~. GaeVae. om'.5'e.e Sae' Mtre,5 L'e.,no asb rl. e e MUN DIA L PRQCSD¡MTEU 05 s.'.,'. Ca'., de Caeedll, Se' -Pse,'a'.'rrra de de. red, sE. P'eir' de rde, le nr Gurdie; tIly -ipele do Sco n'z CaSe ldAa eaaa de Red'. v Ea.st EcSre de Cle'aie, Se, ien, e l'. 1. St., la Me'. Se, l-ee Ra de M e Z,,de 5. de 5'.d,51, tss 0,.'? Memorndum SociaR -En la eidnca de ae el'r s,0a Arel de Crdeas C.min.o B echg ,fa., Ls cleenesA de Itio com?rosn siisg n si s e -55a' eoa'.d Parre del ast'd ,e, J.,lsiy A.;¡. ed le '.e.Ai lse le del,eoa+ Sas: ea at -Seta 'oe'.'. GPeee As. uNoeeytn ee an. Recit.a alG-e ealisn e s del lr psalse 'ses .seMs Leess etas seigei o les msms ldsds e Cee,ee. re ri'. as laos C'.ienes Tdieni, -EA~4 hacedu e ieee4 faCi. M.a e' 5.s Se.eim .ade pee ida se 5.a ees Se'. et'.,s Sese ..Cs.,aie l',aeee ..Meaaies La mIsma Meecascia a las mismas Pendes 55 ledas nueaeas Tiendas, 'Alastes ltissSayiaas en suave jre out, sa e sal. m6i. Adornesles en iede por finismo enja'e, titieen la sleiVre A) Msdas 04.500 0.A a) Mdalo 04-500 0.39 Neptuno y Msnrlq¡n r a¡ Reina 55 e', Agalla 363 ¡e Rcescaaia 256

PAGE 8

,(4 DpE i Para benefic de nuestros Scriptores hemos establecido un servicio continuo de recepcin de suscripciones y quejas De 8 a. m. a 2 a. m. Personalmente o llamando por el telfono ser atendido solcitamente por amables empleadas, quienes gustosamente cumplimentarn su suscrpcin, traslado o que PRECIOS DE SUSCRIPCION *4da ELtrasro E-trasjsao So.So.ioo C.*aso*1s "3" so *ans T mestre ., 35 575 58,.90 Semestre ..0 10 12.90 o 50 19560 200 Ao Domincal .580 < 10 PARA SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DIRIJASE E NUESTRO AGENTE EN SU LOC.AUDAD O BIEN ~r TAMENTE POR CORREO A NUESTRO DEPARTAMENTO DE SUSCRIPCIONES WIt ,0po1 DIARIO DIE LA MARINA 4 O < Loo ooooosloooooo~i<*os OsOs 00.5*5* -0f 001~5o 000*1 issoylOOo<15*5 ls-so 00* 1* 0
PAGE 9

VIERNES, TI) DL SLVT ElE 194fl PAGINA NUEVE ja REFAJOS DE OPAL AL HILO a219 hasta la, tal 40 as la 139 4 Eblanco y en coo Mercanca de PRIMERA al p 'e 0a LT¡NO ;s s aa easle a ..L. i 72 84M Was 1aee Cauaaa AUCUF4A 3 aDaO Bolo,a Waeid zde h a* ¡eg, / eeco ln WSadol h*de hilo Bla, en M S lrwe, hae Wa esides dao ,1 do!bal, pmara ftpbe li Warisde le do hlo fin e ve or.'7 LT. 44100 Waadlsde1/ e anco a ¡ a O a grambo* laglU'. lo aeor en ii vara 4 3. AnAR MAS COMPL¡TO PARA. LA aOVI Toallna Ca; s qaa -d. bi t. a ar"aswe. la4reda40" Enguatad y Ttpaa de Hameaaa Enaetira Iilelaea sois -a' 9 1e&o 15 ,1 ,91 ls ee tab4 So6ow BOLSA de a 'a pisada, en naga y 'm .aa 5.5 8OLSA l e l ,Caa bCX5A di edo y ;taal, Ol.2 nyU OOl$hg& Efurafu oaal mrn ot en a se Nsan Rase r RaBeo d relM -aaa al la anaa a .a *aa la n-a a. a ral e dal aa da a apaa. a'ra a aandaaana lae d al am ee S a da a e adla-a¡adaa > aa aa-aa-Iladd t dLa'nal~laa'aad d L,,aaMtaadaDlala.BaDl daca aaa daad Caal a'-addilC id -laa a lVd da'aaa',aDaaa aa, aa ia':adnadM:'lalal ataa lal alaaalaaa -all:lalla',dDaa aa, llallaalal' -'aaa-daal ~ lad aad Daa'aa 'ia,l T r ,l,a a aaa'"aa I.Da a alda Ndi d~a~aaldal.aadd laaalalaa alilal aaaa ,~ aI aa l-da 'adiId, laaa, Ca,,', uvala da da Ea all'ad,,,;, aalaai ,1a a~ll1'ad. aa~-aa at-il'la ,aa'ad. a daaa'laaaa a' d~ aaa' l' *,naiaar, a laa ataia da la lada d11 Ailaan dal ada l liaal a aliaaaal a' Daa aaaali ta ltd 1"d' rlaaaaata Raalaaa hUa S a a Tdi r aaaaaaa1,a> a'aDda,' i JOVENCITAS que a. hacen did aal l i MUJERES 1t aEaif aDdad l' alawo a'a1 aa t'a Y a a a al a Id a i M"3tYDiALEPINKIIfiM ~ av laadd Fombata desde eln a pacpia esos; doloreL. de la rcaaa a que d ase a ta sea~ la presencifi en el comno el exces.o de c d orgausao i tsitancias nco, causr.te e 03 nocias y desechos que vr lcirea y propieta aa da lii caaoaaaal aiui lilada a Cca'iaas. a-aLO COADA a La abr a a ALFONO laA'I4ZIIEEaAa 2506 LINO LUNA, GlYaya Lea Ibid. a JOSE MU R GUES 3 d, Ol ndie 6 y 7 Daalea Sd a VICENTE GUTREZ GARCA c Cea Oly5 gl a., 3 O laClaro, a Villas a BAREOLO ECHAZASA a 219" aiAlESIla La a aICENIE FERNANDEZ VANEOA, Rcan -alSE PENDONES, Damag FictOS 57, ANTONIO CASTRO, a C LUIS DAURA, fEXala PiaalC ,y Caan' ROBE-TO DAZ, p da comog, ya l e JUAN LALACE Papa 7naa2, hayao aa aRAFAE ROLAN pe e$22, Holgun o'iete a DO ZALD AR ARRERO Ir,n de k; :,noti La aatda Ja jIdaEa parimaro$ plaaa alil la. da aiaa taaia l tas ahla
PAGE 10

1 DIE/ 'es de Europa Sor Merc rIz, en:h niaa ee re-, ae e Reaue.ee elle yal yet liy de El Circular sisee ee pee-ales ""i, ecen ee Ca oAydel SAyy Anyyel Tnd yHM11TU 1 onrap Ugld, Rtnervae¡onca Peerrai n a n renda ti Exungiu e A leyeee ly ll ,l e el e e ye yeeCelyyleteyyele 'elll"ldeyele yeyye de ra rree eyee ley yeyleeyyeeylee ydyee ee yna m: ee eydyd de e yyyy1 dyeeltiAeeeAeeldeel e 'y lA ye n;el, eeeeyel Cirelrlell le eyyd peemley de ele yely'' e Eaun la Ibeben A.dl el eeC.eAyel 1'e ee yjyy y Ayelee yyyye lei CA \ele deye, C"eeel, l t AyeA eeeee ey e e elyeleyeyl eee-el deleyye \yyy ane.ae', lee ,,,dde A'-Cyedr gelyyeleelye yyyee et e y e \y se yy -e AeeesCee1 e deleleA Abey A DC eeey de ln :eel doe e eDC reA .mee -e eyy le yy e e eee P e A ,Adye ee'a 1. yel dei yDde A y'y Al eil de yey.ydyyed de y le dA ere '?ers, Ad : aa r A 'e a nd Y i YAY rreYr ~A a ye. % r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T .1e1 71 ¡tipe o ae-aer -t-s ¢ar r-aeaa•E os 11 mesn et rA And Cyn os U[ Be 'o A d a ee an-a -y y 're a seA adelAd. r m -.e Aa-'.' : -' -e" eu l laC CIA" "e4elA e, e ~ ~ ee'e elA -' yA .A C .ny A', d y A C3 T C) -J N 11 Ea GDi rr 4o M e e--F. eL -e .-i b .sa,eeoe ilrr P, oh c a a dr - la -a r u. u r d yeDyeAeeeeeey eeeely'yydy "e' A de ee A'lyye Ay,,el. le .t' A"'y __ eeedy yA ee,~,.~l AAe ele eye'Ayee~eCAeye' eyAAeC A2 ee + Ae ,Ay JAl e e .AADI Ee lAee d e DA Ach y el redyA A 1 .t Wr t dd mil ele Cem ee yeAdey e.AAe.IA' a yA'AA .yey e .ee de e de yye' eec l e A ep e'e r y' A leeele JA Ielec yn-e-AA Jogmdel sa •a ase a E yAyy dyeleeepy e Ae'A -yA ~AA e m', A" "e,'eAyeCdeIl eeC. jar-atd o lCor' eaDrD cA -ey e ay, e di C,~ CCeye .eyeAeADl yAee, e e''y lA yeAyC AAeAC. C Ae-' ly de 'A sAeeda f en C. AC eA'ydyeyAlyeee. yAn 'ad -de.ejy e l e Ay -eye e-e" de eeeee d y Aye-,y ::e y e' 'A ASe I .A ye elrd CeA er le reAA' y'.eyy-ey">l"ye'e CeeC.,ey eeyye. yd Aeeeele e r-ea e dCe l'e A' oen-e' ebIenene de De-e e,AAl a l e-' ,leyy"en'eee eA -yyey2 grdyt ye" yDDmlye e-Ce .n s s ~~1: Je enrouaCo o e R'eao pr Cii ir 1 PT ¡Iras 1ATOS e eaa aqetr ue D A'eP>eeeeAl ¡si! lTOeo 3 ~ ~ ~ ~ ~ l MC Tipo .,ea m a yl d Ay eyee'e y l'y le ye le-ye de l ye'lAD daedA' eunama e na a, D.s we e ed e A -a y dr ael YAaile eT eeo Ds le e C',yy Ae "eleeyy e ^lee, A plIA ~ C ~ 'ls~yle e eieA pyyA A ,CAdlb 6,au-cid C 1, e A yl. y dAy Ayyee A le" y "le A' CAy-'ll'l;yly ye yA y AiCTr e la blareyZen AydyeleyAyeeAyyyy""Ayyy n'y'AdA dIIC| nloe'AeAelele"ee"erP dyydey AA'eynyy yAAyAeleeA~eCe Aey"DAAee.,el'' A' AAy',dAAe n y1>,,yyiyeeleee A yCrespnde Aye eI. A Ae .' eeA 'y~y y,,'' el,"lAlCeCCAAe ee'ey oee Ae lrnni CeyyAy JoeeA lme r, dle e eAAyleCe Ay'e y' dyeye leA AyyA ee l e deyeee yAye e eeerle''e e y'y re-. C. yA ; A e-eDn laa.ere AiAer am eAyorael yeyAeAeAAeA.e A y yel'AyyydyAel5,,y'yA,,',Ay ~ .e,,e.e'eA'eeA CeIAl. "'eleC Cee'e s A.' c-ylee eea, -eelyAele m yldeelmlnele''yy mAly eie yey -e "IAyA yye eleeAlelA Cyy no dye. yyyeta Ae tr ad e •Aeeeeyeyy y -edyll er•e Seye yye ea'Dyy, raodel ylo' e lyyeylat dyd CAcd ADe, y -yle 'A ee CeA' AA -'Ae A"e CJ_'''A 'd.e ',Ayrery l eeyle yelAryA eyey ey eyAesa yy A A Adeyey 'y'e"yee eyeeyCl'el'lIyCl" C yI-,eeey 'lA I AAAA ,e'Ae l CeeeA' AeAlA e ar A eAyAn yeeeeraee ece SeAeAAee ;l yA 'eeee eC eyyAlA-Aeee eAy eAye',y,,y, e ereAeACeeleleheTAyey., ye ejyeelelydy '.ieA~eyCyieAAA 'eee e'e IA,,AAe 'CAeye lA'y y e" ey", ,,.,eCCeee AyA. elyyee e AyededyAeeey ry e len hoAdy Aeyl aelAy yeeA dey y ADyy y elA G -aC eee'ee Aye-" ree'yya yyeeCeedeey eyeynelyd s .de'eyyyG -eLSA A Ay ye, pyel' lyeLyyeyeyl ,eid:ely !nlyea iyly ee' eeedeAnydyyA -A eAyle-Ae'"'yy'A,,eylAyee y 'e£''Aey"ACyeyyyyeeeAeeel deeley mele y'.A,,yAey-lyye'e ey1 eeye .eAAyee'leyyAye'y AeAC NyA CD DCyeylClCDo-e eyyeeeh e eeyleelCeeyy~AeyA.eCAely A"AyeAeAeeeeell AlACAyCe'Cdll, Apy'ArCeeedel eeeAl'yl "e"el eyeel m yylyl Ae-- yeeeeeeA'A1 y eyl A' eyAy AAe"'" CA 'el c e eA'ed enet ny e\yeor M3ee CmntAyby AA eeelyCeyAle'e'e AyeA yAC lA sCge ;lA ee y e dey<.a d leA eAe ,3 y4AeyeA'AeeeCy ,A A "yCDA,,AAA AyyCy ye yeAyyy elyee: mD ae-yAy rA.A-y-eiy un y fyo e leeee'A AyeAee. l CN y2le ,,, 'eey, eel'eyyey:e' A y eer eeyeedrqeleelldde yydelee d A1 y lley e e~AllAACl'el lAAA dl'y eleeelyAyeyleeeeede CI-l eeyy pe, .e-, Dlelyy eyy As rA eleere A ye llA'AeyAeeye .l'yeyar, e d It el AlA'." veAyCl, ellrrl'e'"A." aeee,,demIA le' epleeydeyyele, eyyely Dly y,, ,yy l "Ae A'eII ell^ 'l ydy -ye CeA Al, e .ydyeeerr yylydyyhelyyel l ley'* eyll, e,,A''e L'el L e -l Jee 'T yeeeed yA dyey e yy edyeel y.e sel lrldeddel dy rqeel e~e CAelyAlee, NCe. ~ ey'ey y y el AA .mre e Al' yyyDlleylyeeellleAy es a eS ye --e '1,1 eley'eledel e e. e. e'a Ael' ely 'd, s ee, s Ta,,w :., Lcbseo de r C A e-ye byy y, Pyyyyy d 'le e yAdry ley le D"eee e .'ae eeeleleeyyy e e le leyydeee C ye y yebt, ga faa qu e-CA-lD 'e lA dl-y dlCye->el. -eCee .aledene -reel Galegoy yqe eyyydll ,Cl -Ayyye ye>LF leyCep, ee leiyylyyede, eyey -eeeyyeyede.yyy le.e e ldeyAie Aeeye yyyy >elleye-bDeA ele W '•yeAe, ~ eyyleyydde¡Ry l Aey.yyyeyn y Pae -y Francisco Falconi Ordez ,U R A F A L L Y U 1 D 0 r dreibleas sA u iyraeaerey Dieeye' ,ye yyeryy y.ea Dy e ce y,eey e e,d A meyDe e eylye.e el y les onma yy elel, iay e e A elyCyy Ay 3e GelanaD.ey, ye-y de-de Al yey yA'er el ecAer Syyee el Ceme-yerly de eael. LAD CI SEROR OSA RMUNDE YVILLAS HA FALLECIDO Dyypueyy d# yii losy Seealay 0==eyeae~y Y da ha PapaL S aes.~-W RM.M" tlye ee AA eAleeel ene e e y'e" ne, dyAtmA eeyAe nl eron CAeD y a C ce e ie Cz'yllyee, A? en A nn 23 y C d edd Ayee dyede e'C, ee,-eAee el e-de lllCel yl Gn.eyyneei A. CAiOle w7e eeeydeeeey,. La Ha Ya 30 da Seelye de 1949. D, a.4 1a ~~.A. n. V4 Pe'. ta-A a Sociedad C ee Adndel dysyeyl y n MACEO Y PEPE ANTOXIO 23 A R r GARNAACOA F-883 TELErONO YO'lOA l Vedado YUNERAL HOME y CeE~

PAGE 11

ir)ERNES, t DE EPT. DE 194 Crdtrre ESPECIAL"4 para VIERNES, SABADO y DOMINGO VIVERES Y LICORES FINOS Grln il ,ny 2 ..o .$0.25 Poni P':n, Strl ,,,. .,. 0.25 ActIe pomo de d ira .0.36 Go¡i ueas 'iCrr lal de 15 onw,. .0.53 Ace amao grande Vel y Drt, iamauo Ircude .,. M4luuulnLne lbby's u Del Monte, lci, Vrem No. 2V .~.,. Boito e Aceite o Tmate, Romuu del Cnr l Vinagr Arbolilo, '1, botella .. Surdise en Aceite de rliva E, o", lan 7 un Harma Gold Medul. saquito de 2 lhbru Tomute Cnlsup Del Monte, pomo 14 on,'., Cognac "unddor", botlla ... Wbiky Cnndn Club 1 I CARNES ESPECIALES 0.41 0.37 0.3S 0.41 0.20 0.33 0.27 0,37 9 3,50 Carna pra vuidur (bet sie 1ibra .028 Lom de r a r .u.rco 0are[. 59 Sirloin eok. libra 4.8. 0.48 Iemn rom" a, lra .., 098 H~ O O B1 FO-1717 lZy 18 F-6056 VED DADO Y Estaremos abierlas hay hasta las 10 PM. L;co 751. i4_3 Ixeh>mvYemente ernfermerae cosintene o e! Paris jdura del prefeuer A. 1. Marfo Centelle de 1 e 4 excel Unes 751 eeqre Poseo y Tetf P.007 OA~ Lun Anerud w.sgeeele psreu htrerr ,edemaie l miMrl e| er e sieeed re 05eeeemd v se l kon¡De HeA el 07qee lt en e. rer. as eDeesiedl de!cJEARR1Tz Utd. rb I'tesssusr y vaeados mneus, e5auradr. ee ern Pdesersima colded 2 edo,, ee emenusens de seruic sun S T E IL BaAlRTZ mSud-ooma 5-. Paa I 5,l555 m sselKuset,. e ,rs, a e ntrs u mes, lgssee 55555 ur r(im s sra qu, uI t, n E sr, e. DE PRI )E 8EAUTE DE PARIS rut .,eeADOe t. rsefN F6 Cestos de Metal Esmaltado Cubiertos de Espejo liu)z, tilnu y prcticos para l cuarto e ao, para la oficina, y 4:nd ocoscorno naceterou. a 2.98 Los ms bellos, los ms modernos cestos de depositar papeles, que sirven y adornan elhogar, hoy, solamente hoy, al precio que se detallan en New York. Colores interiores; Rosa, morfil y negro, cubierta exterior de cristal de egpe¡o. Adquiero el suyo. nurl Y AMSTAD .a e .5631 ANtNCIESE en el DIARIO DE LA MARINA r S 7 / ii

PAGE 12

PACINA D¡CE D )ARIO DE .MARINA [-VIERE, O D EPT. DE ¡949 No se hace nado en Cuba por el Falla un juez Se poseono de unz habiuwin Lleg el ex vice hzaguradz,d (1, lrtiir 0P. C OPd brw1 omo ro N nne ~ e oreo aciun n ad .deA n iae r eguIturo O P.dei,& a n oo raa o oaa .yr ag nyO 00 00 4~o~o 1000 '.ooo are 0haer' AdoIaoooe op a eloo.o o .I d gftI a e tr000d0 0o C O 00mand9 00 t 0 y,0. 000100 00000 0000 o O no. O LA I'oo E nooo00&o Arootoooo ,e nd 10we not 0C00 O o .n0 d 000 ae a 000,0an 0n Eu pr 0n ,0h0, a 0 rao Cdi o trO in ao ann 0.0 onna ono o Kiteya lnae Fm Oooso Oooa, o nd oOo Oto o 00 00 0uemet a. 000 de 0o. 0,0 on 0000 0euioe 000.ie 00ne esp 0o.0 000cne drnoenigriadmnad uatd enaenseo Mnae aPdo o __omde o0ooode a Ornt an<0de do 0oM, n raid wedu rao a o O'paaet elstena n o ueoe 00, ttooo00 000td Cmpnaiey e oooooo moewia ty0 a o oto toootop oo pa .000000000000 00,'a pa t nn oa .Ois o0,00 dOonvtomnon o r'0qeelcenohps .e a, sean nM t ae a o aeraad ntlg d00 000 00.tela eara u m ep 0000ud oraizd 000tvmme i f-a d to0smneprda rn ; e nav 00 0 0000'000000000 ,ot< mi ¢or 0 00,,0 000 at moto ooonoooooo 0a0n000 esgaan r a-Hyuntvdr 000 00000,nov tO o & to en n rehs.ou Oe Onim o oye ge mol idd l nett o 00000, 000,0 edooo me bl cnst a o too0oo 00000, 00000000 0,0.odci 000a 0a o 0000p 0 oeio cope000 delsl giar e2 eoftbed 0o 00 00 00 0 d0 0o 0 n 00 t 0000000 00 0.0 r ,0s i oto 0000 d tds aEddus 000 01 00. 0000 00.00 Fno 00 lotoma otoma 0, no.a nooa 00ar Adm o 0, On vd 0o 00SnioMsaayCdy a;13012 Ate A 5 biaMe ,Swg 00 00 0aSnig MlsVgsdio u ono e a .o t n a oeqŸa e eo de on no,, .D0 000 a mo o oo o, g a n oto. 00jpaetroPtdsV ae0o e 0. y000r 0a 00p M odOa O an 'lO 000 0d0000.le O rOto n O o 1in nvr a & h r o favns 2 d eoi nMrmryae rpsfr m drlsga a o 00 hu reo no ? zur nno a 0,000.00000 dca xose tsesalci eto anen 0s aszd o 0ernt 00ee ert e s aylsatda rtnsHt Rnn. noto 0 0000 n"v e rvaelr iog 0000t000000000,0 d da boit 000 w fooo ,pros easaeee eseh&r e d a s g t nnrd n ooo o o ono, 00 00elf oOa r oooee n 0000 000000r 0 0.0,r0 .400 >0000 000> 0000a00000 e 4 D0 1,00, V ooo.oOOooo 0 1 A J, l, t C) _q montables ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ on r (lemsas. (:leno As e ilcitts1rsa epni;sdsacncmaAbt&d Bwmsnd aNa iuzN ii i n. emPdo, a In VIR -I N n. 000 0000000 .' .p, e 00 t 0 0 ,y a e a e a s e a h b M e og e e m m: -t a y i ag a -g i d s e s ep s m n 6. s$ pn pl d a h tN al u m te r f ar .hab rme h onOOno ro0, d000d0000,0000000,0, 00000, 000.000000,0.0eo d ca 000r no 000 on 000m: sr, A & anM ** 0000 0xmr 000le 00 g0 000 000000,00,0 0 0 ,fr c Oo s l0oo 0,00 t aor,0o.0 y 0aa eare w ai .00 00r. ...a y a e *" ateo ar u sO ea s r ne y n w rs w o #i avm narid o a 0009,00000000000d000000000q000000 0000n 0 s0n0 yde m 00 .oi ..0 0000 d d. oo, .0.0. o orti lo s 0m 0a 0n no oonstr n .n hootovo oo rnoooooo.,Oooooaooooo' A oOoodoOr,00000 00000goooooooo0,00000000000.ooooo oo.ooon.ooot onoo.o do ooo oo ,o ota 0Ono 00ra,0L A00E 00 ooo aon.omooo aooo O no ooOoO on.ooootru oO 00 ,00000000 naco 00nos& ror Owat True 0m0Aon0 000 0000 00o 00 p oe 000r000000 traaa a M 00000000000000000000 0 oooooonon ioooto0 o d, #le. 0 H er n n00 00 te&1 Unasar yvt E,1nt Ese pn *at 1 y HerO m-c ee sf agree beam nd, tCo sg -orodee caeas e n M eren a ais ba-w 00,000 .0 m000000r0 -Entessarmeesa abds mSSM'y J* 0000.00000000000000od BOi.oOOn 0 0o00u d r Mi M b g W 0, t 000 eno. 0 00 Ooo0,Oo0,00n0r0el ort .o.ooo0 toono.ooo'i Cnrp aedooo e a. 00oo 00 9 ooOo earas d ne e.meCnr ltr.Zbl.AmayNg ae o nt nn mOpt. ..sors ea o s o" 0,oo 0,00000OoooooooeOOOOOOOOoonOno O0ooono n 0 n 00.0' a0 omoR nd .000 nd 000 00s.0 ny 00r0u 00r.0, 00 a 200 o 00a 00a00tb 000 000v000n00a000,00000000,d000,. 0 M0 00000000' Oi a opoooo L. ar0oo oo, 00 da.,000 emprend Biooo Pna d r d doo .0.0,000 ooOo::on n .0. 0 0y 0 0000,0i .00r 0000. 000000,^d0re0 a0 mo. de0:0T000000 d m.00000m000 e para g0ardar 0a0 00 00000. 0 oO.oo.oo'd00.oo'o de' 00nbDr. 00 o.l Od .o o te a Oooodort os oo 000 respen 000000000000mp 0ra O a apd, 000 ai r r0 ndeco .Aoao A0, u 00000 y0er; i isneJs '. d o000eey-Rere .0lic 000 000000000iadeTsde70 0eru a ra r r 00rt 000 00 0 n 0l 00000 no AuOeoto P00~ .0m nc l .0000d 000000, <0 ;a, r r e0;0 00::000 000000 oEN 00000 n NUnEV Oo oIP d0aon de 00000 bniacnha 0,,0 00 000000e 00oe.oo.'0r000 0000.0 oy o,>s. 00, e 0000sie e n d-n e dsa a e"*" Atrd dl von rdad 00000 0,0: nHnral 00oPente 00 oootoonOo 00s 0000000000000n 0n00d .00a n00 0p OnC -0yd0 00 0000,r0r,00 S0E000A0000r 00000000d 00000000000 .oonrau 0 0.0 i c REBAJAS 00 .nnni'00.00e :0 0000 ,0000 000 mo .o M Ap .y ab 00d000000 d0 .te 0,0 0 00 orabaoponono W 00 0000 0,0 r 0p n oooomoopnoogo, o ; 00,0ma 00 0de 00o0 odr ooo 00a nrohrek oo0 00000.0000 .,.EM ; 000000000e 0, 0 0000000 0 0 0 0o 00 0 0o0. 00000000000,000,00000 +0000000000000 .0000 .0 un, ,orte-0rd 0000 00itoMeener. o ; 0C000o 0 ,Y d'. ...0 gun-me amt na;mg;;; masaCoexioes rids endi MI n; luij 1-lo 4.In-i mem ddaf;afi*ii Duat sprier Cuai D u-esdsiao 5 iloe ecr.AmGmr e Avia co .Pon Americo AWoesd Jr s t d irwayseai nod lEsptld Dmst d a uellro en el Curp d aea A e na ro e viuda de Merelo problema: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l la linuemne o aro bead soemjau ece ennet C.€fncnaI O a Pmolica Juarf E F LECD eran, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s eninr pir hoyy, viern" aeaid lun Qruomr deed eabtre sMaau niae* cat MrulMrteCsm 0.or.idd rHABANA o SEr d .o snt r Ciud des, a in ele ada lqMi e od r, e a m mo d a a a M M me dare le er m e te m gabsnti el dea -A d.1&,,P 1~ ~ Qn a i 00o oOooo0,ej .r Op o dO' oo a paaasafm naotaCa .Drs SR e rdd uen ea e ouor,,,0000 .00 ,0 c.0mand0n0 .00 0e O Oo n. 00, 0000000, E V A R Cry ci s A B E d IM O )d -e rp s :* D o e t G Id o y m V u elt 9 W O G 9dle ,:sc s 1:T-a e d a o d a & r i e e M M r e p n w 00n 000,00000n 00,0 .0000000000 0 j 000,0000 0 00.00,E.0.000000.00. po dO 0noOOOO0,00000000 se m000 On __ _.l00or00000 de¡000 000 0 00n0'pr00000d0n'0,ra.Arotoo,' ooony0n 00000o0,dod 00000 0' o0o' no-O 00 0no0, o-o.ooo 0. HABANA-, NUEVA YOR0 0 00 000 000 0 000 o oIdon .Vuelto ,$13:2 d0n tu 0 ,, D e 00 0000 00 0D.i 0 0a cs0 ",0t; 0r, 00l0, No. 4". 000000000 My 0 000 00 0t '0 0. 0. o al,,000oOo dtt000 n 0949 00 dg 0 -r'7 AT"ne C.Hll ed ear GTe~es e tehsaaac, 0000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pr re0000.0000,0,000,00000 0a00 in0,0io 0 dconl o o00~ 0Vkoeo oo0000 -~ q* ¡ d e P ~ ~ ap ar i r s p r e h y W s t a000 000 de l0 1-ooa000 1000 un0o000 0.N0¡ Ygek.aW00000' 000,0,00000 0',. 000d000 0 .000. r d.o. L o ~O de000 00000 00 000 00.0 0,00000 00000n '0' 00,0 0 00' 0,o ,b ¡o
PAGE 13

e y :esi:pel lRSR o el de Feble ~oeo con jef(s (le distrito,~ D s e e ,e e a, ~ ~ i n,-y Dem ean leh nde 1as .: | i r a zij 0 _n el Ma1ecn i e"~ e-e eea h tyyea : e, 1W e e oy ee ee (1P1: lquq.:a u qeue a0 enda l r I pUeb yoda pMu sealad an U .A tr, n n o re l im e "a t e e:' f uore Cama u~ y : un A< breren orentei Ptrales, -es elt un role ma obrroen Orint

PAGE 14

NOCHE DE ALA El ESTRE O1 QUIJOTE DE LA Nl NCH,, EN% LFEATRO U CNAL GRAN RILA AAAAAAA CAOA ¡L Noer, Roal p ti,la Mao. AAA1¡AAAr \ RBE F,.MS l SENSACIONA MARIA ANTONIETA 4o yA Alo¡A SEGROS ro CRUDA REAL, DESCARNADA da LA CA LLE 116 aIa .B/I RI TOS -0 C1?1n/UO PERO Z V N eC0RO PCROHE1a1 5 1A --a -IAA -AAA'rAAAAA'A'OA a al AA -L AO ¡A A A PROIM LUES va.UA A eaLA -mF1EoAtt 4 0 t AigA.AAA aa .e AA ee f AJ3 4 A A A.AA A. .A .AAA .A .A ..AI.AA. SA AA'TRIANON-PLAZA A rsrains aa y 14 .lis. 5AAA AS 11r 4 d*uA M : Marinv. Un. cari. *l ar, Y kPANCUOS OA AOGA tAl ¡¡¡¡AlANte E LUMa L N U, .-hn yndHS L,,od ad i yc Aumentan las recaudaciones de TA eT O Y~I I CuaI los F. C. U Jnidos en $48.300000 ¡IGULO 1A muA¡AAAAAn y ReAAAIAA. - --------y a PAA Dereto presidencial manteniendo inalterablea L05 PAC tiArRi y Breda, Dtvid Silva y M ha ROTH en l las condiciones de trabajo de tos portuarios a nravila peh ala NO ME QUIERAS TANTO GrA. ¡Ita AEGAET L OJA dA una vl mIAr n dAl AAaAA An ¡AA m¡menAl aAIAA, ¡edar GlrIAlAtA da.Oo d --etu autFer--oare U, o d La aaattlet a eud ls ain m a A ~ ¡ AA - AEPT NO Am maiso. OLa. AAn A lis ¡AriOdisAls ¡AA AA la sAA ¡r1mAA AumenAA lA iA A c-A., iA dany ¡ A, ,OadelDAos C A lis Aantasa ls actualr AA isa AmArA¡A $2ll 3 AI vd jI ALma lAa AA AAAAIAIA e0A-7 AA .AAlA : ien NO A DSA La jAda hrola y ~¡A le A S AA i5AAI dA l AAA¡ ¡Am. ¡Ar AaAA laAnAch A. A¡AAAAAA ¡Aol A dl AnA AAAAAA, ¡A Al CAAAA' I i aANA ¡AiSao de $4100AlA.TamNiAAdSoRQpArAAAiAne di teisla. A A 01 A AA A A~r. OLIPIIC 000 A¡A ¡AAAAe AA5dA ra0ve IA Aoo¡ seAnAAAA AlA AAImA¡AA El 1IAAAIIA 5.1 delAao ¡l. tAN. All A AAA y AAAAAA rAn Al o v JAll o -esa de AAA tle¡traA 0 a roA.A¡." > AAAAl. ¡¡vsr Ar ¡ A ¡ 000 omvmn, ¡vis AlenAda FIIAAA A1 A A A A a OSA \P AG r-¡ VAAIAA lo, ivlo ¡¡n¡o Ae 100E8 ¡ r: r¡ko o n ercb yralos rAAlIaaAAIAIaSUer-, ee e.sbl d e n ltn,¡ e l tloe tln modlpa osd u rgrs aug A A AAv .iPALAC¡L La daroi deo AeloA ¡ AldA ¡nlvi b dOv Aa ,a D.06o¡ Q e _rr¡A a OaA AA0ihAl la cb--yamba.d Pl UA 0,100 A d4011 rA mArO. Aol -d A¡OA AAdoo ¡AlA ¡ArllA Al 11104ine lIAN AIIa ¡Adr AASrAcny del -mpead-r y asun rnn rm r w lsdrgnedeS dit crd Am ¡¡¡A rILAlAl AA ¡u ¡Irif oa ¡c¡me dA-o ¡mi a adlilha OolAlla Smalllal A t PA LIA M AvA¡oL ynch -AAr Ae AOO 1 A.0rs ¡¡roAm ,al Aa¡Oin o npl¡¡Aa¡AA¡A¡nlSa vSi Auoa A L¡ AC d.1 IeAd4SI AIO.ns Aa lascce e aeo. La Sni¡ ova AA IntarenAA a la. a.vl PRICIPAL iarana 1 .calle ruyov ~r', eansnd ra-se d1~ a qu ]d.d e dl. 2 del peet Am ¡omov yA 004041 ¡¡eo Al04 espealmen ¡A>A 104 1 -rsa Alm de SAA5mbrAAAI ueAOAAIAAIAAA o. d te ai Aim S. AAlvAllsA I1EONA La AArlAvnAA de tAsA¡ANA Am vico lileunA Gr o mule AAAAA d AvA ¡ArgA la¡ l .0 51 dA EAIA CIMIENITO Ro pivdo loo brs.alA limd l A¡AI0As ri e Nar a ¡di jimoA i¡0 1A ¡Adenia l filn y iarol oA.AAatCa ¡A mnra de un clu ev tan SircalalSnAlaI170 e r pr -n 1s t z REX CINEM Ving a rje a d ar rcn nlsa rs RIATOLAIdAA A TAun -s -e s .-20e c a P o M $ /asu to¡ coa ¡.avvmvrvsa.llac 1 laP/bAJflflInVANIDADES Saln Mxio E' re .Aon rAa ¡AA 000v¡AeooayboruAv AvIlatIoovrarro ¡ T A vA de mra .a L a id a eun on de OAA A VICTAOR¡A dm. del veA, La a. .as pab¡ldas AOl eAores de l odo el munde Sa dlopla¡l A la.s laio E desva.s ,e litit d*F NrV d eDlw o o e & eafa AAOA de ContmiA Anualmente A nCI vn AA i AALa Fe.a at. O-rera Mal0ri ma Nae ti tnao el C ad,4 desee tmnlh ovcgoau osj Nz t014A e cdrecllA rtvnrr saasw AAAA¡ ¡AO M a lal Erao.arva e A iARsA t-d,¡ -a t Coreanr.SERW1O ORTA ¡ARAA a a. a La dv oig li 4. l eA TAonA entre ASl" del Al ¡A .A A a S 1950, te 0'. REME aRl-1¡ O tar.Yf gran h. ¡ala. ¡ov ¡ b ebN el la a ae1 Av Y.eA¡150 que A A i Dio MARQUE e y OOubr vlevalal Eer OLtA O A A AlOAA00 CO pTiSTI'CO Y CA FINLAY CUBA has m Di"e, A tA: hIA otAdS esAmA A ALBERTO GARRIDO Msa.ary d¡ DlimrAl ,-, aloNlAeAabA l los oca !AC AL Lu l a C AdA o .Aso ., d, cA ROSITA FOEASBSACIONAL NOVELA @DEMAXIM A I ar q CS Cm. amudeI CasA de 1950 A r AA -a 5AAJJERO AUDAZ naa iA¡ na Aior DOLFO OTERO -alvdftfaaliQ a. it fl(ipi AA avln aa.Ai ¡Al SA A ~latra rantos ¡A ALICIA aCO aRei A. arer l olaAA'¡'IAAcin da la. eas a e. POLANDO OC IOA EUtD.rem.oa RaeA ¡Al it AS AA Aiara taSa aquenIA AASoE N -n ielbd Al ¡¡ls aca Ant dii fdola. 0¡r pu O T msaNE -f o N AAS rd ala Alad lha lq -d. al ¡A a di ¡a nevo s CANDITA QUINTANA Cart. de Ciudalna A Co t dA E.m~cdspras3pouztos Y pIra PA EAttajtr. wnr 7rditar Ig edud en lel ~ eP-Ao de z& Y. exstentea. I N -bet d, ouiainodnr l FERN4ANEVAENCIA CEAON E voluntarita o pr IAAcpaAladjque ROSITA IAS OLGA LUZ GORIA MARIN A ae anw.oo AScavo rda la o ,a=o=.: RAFAEL COOREAA RMANDO CALVO t n v et aalsr UNA StAOwI ua WEinara

PAGE 15

z7 --program!nESIJ N ', ~,0u h. 1 .,,mq 1n. -l" s ~, ,k CmQ ~ ~ ~ la Medalla Honor ale Mrt>-I%,>-."*n. rcen e, lnc Pira, ..-, 1 rnfi rio ete rru ura r.e., v. tw co1,nti an -1 air Pl~ l"I sAv A ut ,,,!,-. a 1,u1o t.tm ." 1 te -' e ~ lo, ~I d HnAn ,,,AA A AA -A A U,-**-AU UlA 1 4a la b na A dr que oA aliogar al cm UAAAIi A p 1. -.A ¡A I i -,J dtsbordar -un ro "" A ~~ W ~ 1 AA= ,A nC AA -am n eaao $ K-, ara a A.l-AA ! 1 < 1 iada, n AAAlMefo ata e a cB Rd Cdn A -AAAAAM Ag een elta ot aga CiAnlulA IA II E Di ) oceAA u her da CAl*A*La AAaAaCN 21 a AAl cE lur eek -tlAa.anlaAAAr A, laAaAadA siisEe e0Ke. MB Blod orgdA lAICAh-r lA .A lI iA III _r!.', n .n ,rrZ ne -M C 1 ~~at M a td-e d i a o d a di tanqu A itasrt dA ss --ACascAriA A ni ohe A IAAAAAAAAAAr A AArAIA AA All A l no AAA A I .AtAvI d A*IoAY. aMo r alt sm AlMA A UJA A Ur A AjsalA A AAIAIAAl A ln een is .med ~ ~ ,Hno ,l Meie, nc a sy oon a n Al A A ~a.r C .Aw 'Ar r b1.:in j d.a ~ l a Oda Murkal CMQ lIALlA ACAso aae tee aa M leea uka -dl : n[ AlbelrtA d LA P a ..z, >ttn de .hiAAA -, 1 !aI : A badrpr ichr nnd a':, M, AMd labo imoe l i l1,11a men -1 e i 1,1l. r ll ,Hc .,, c l ~ ~ .G-rR.tt ar reliAt de l e Ltd. {o r o F____ .___ M1*__I ed¡ApA -rAA e. y 0rd. u a B 2 ..e d Leh. paros po __ _______R___r ao dl prga ah srt nA Traa er-it 'Al 4M.Aan. Ak tch A a. ,nd nmiu iy Tom rnmedidwconr 11 1eoc ~ci deU Oc o qu1e yetr 1e Cia Brav i,'i,r h",, ram ,u ,ar et rd a el. s A i me ob e V 8 c n t ~r1 -tia~,-y .n~ -,Ar .a AA ,! *,-,'?"rr y a -c t Ia Al A uo.E a A. lG a en -rls d p Aesa eenq l Ql4¡¡AAnnd i c on ptr oby u ir cIl.ppg,, -n d ""r Bre 1 Mia ,, lKe -115;1.-2e -n ....1M de. ~r -,i ,,a-nnem,,,, ,d, ,l? aa y a e d t dl, -,nso -cd~lm. oere .r ra ne v1a ,,,' ~ be 1d ir lM Iri.d jw ? ,= r '1 A ltA C o A a rt Mn tanarpr A ald AI p vrc s urc etrerana xaat ri deAve. a1 .' lA ulAC u Al~AA Anl dLAoolEt is n -u -, ir o d l l ue~ t F, -a h., ad iue =e Dr h ~ .t r .-1as v r c ,r d ee .., -o --e po gr n m e -, , -s re .o h n 1, r, A .B . .L ,d Ar H 1 elll a la r mAet GM cA %lin nl ,l c~ ~ ~ A A A1 l ~ i S -A A A A A la A A a l Ma .t l A d A A d, C , i A '1 )A ~ N ,I A ( A AAm dy r y r o J A l l tr P sI --' i l , 'il .a mr l3.j , e a t. m '1 ,e,, ar o .r .a .m a l r A rr > r J tr_e t ~ h ~u .iMd N l ', en ~ c, r.m 1 n ,71e.,u n c 'A iAAI AA, AAAI ~ l, pIAA l ,l 1 A C o o 1e n 0 1 1,e a -d c m 1 .," m .U " l :," w m r M r d eI iL A 1tA A I A d tAd ~AA A I a 1 1 1 i 1 ~ 1 .1 1 1 O A -A A A A A 1 I A A A 1 I A --'A A I A I A A l A I A l , A A ...A l ,l A 1A A A A a A A I a 1 -¡ a,n,~ " , J -e a u a ",rn ,: ,ey P1 a ', " o" i ," --i ,,,,, 1 ImCr 9,n m, C inlrn 1.er P.ill. .terr " l'l.'. -" ,l "n" --1 (i 1, 4 1, st ', ~ -lqu t. il:rr e -in w L,v n .o ,ut! ,;,,,l, 1111 ..-: bgd """ C,,,er ie r.114 C, ~aem lr-iu de.d p~ l. -r-~:l J -" n r -lW r t -" yk t p o ol iar 1 f l ea a .e Ua zmg ,m 1rer ~a a v a t .r n el drv dra haA .-rAA A tA, m A r 1-A e a" 1 a~a. A AA AA A Ii eA .A .i C A AA~A;A, 1. s Cyah Ien d .nd sao r w, 1ced nc cm C1 1er .~ra !-d, 1spsno amnV o C -ridad r dem r.ld. rB e. 1 c2 t_,,11. .., :it ~ trega ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ye },a, ,edarl ',e ~lirneyaborm rdo Mn,. t al N_ cchoo -,n 1,1IL . : *, l, r o, ,. ~ ,. ~ ,,, ,rr','.', -~ ,y. ",' ,v O nd -Nadca qa CM? 1 -1I. ,I.,r -i,>I E. L2ee;o IMInta J ,1= ,.t -: i i. m 1 sRdoyh -rha. z l ". L a H a b a -1. •fl o .-pWi d A la r e. g ut1: 1rr a a aD ab a : n e r c -p m l c s l s I a s e .t .oj oro so e -A li, 9 pne:on ,-ma -:a m a ., r ------1 .u, .a lt, din, Gar, ., ,11,, Lmer. -t , "La ttAlAAAI A l a'. LAIA IA 'eMU a d, AAArAdaA 1 AAAe, n MA tA. AA ., AA -.A¡A >Ai-AAA ALu:aArAI A A A A r ~~A ~j .A iA.A. AA A IA ..C A alA Ad A AAA A A A AAAA An A A A CA na. A A ~ ci lA. i. AAA A AAA AI _I A y1111 -AlA AI d la ,A5 A I II AA Al,-i A A, -,n n l A A A A Aa A I A A d lAAAI AA er A-A -Al en AA' -D,AAl A.pAA larAAAA I A P. r gApAW /llA m Cla rlAUlA - cde lliu!pan d c -gr l;h, -,net d C ca M te: ~ ; -1.:G ft-ti: .s ,m a ar ocs -,,,, M uIL -,p ,bec m d ld e M r maeateors a eirt 9 t ae l q ume dab o par m e r a "h ,ly e -. d 1, fo r aM p! r ,s 1. re, ie n ,1 1, a m d-t, -, .o.-a S m m p varI a s a e a e rr ab euo r AAAAAmIt"e AAAAArrA rAdAlas mAB _______".______,______ 111AAAIAAAiA GlIal nAACaaArAAmAd .ln AI e AAI neA,111AIA.AaIAIAIAdmAzdlAl laA",dAAIubraalAAoer a I A iaA A" da Eder #p A., w.E a e sr r r d o me erw eg ker da la Mle nAAnAaAIAA.AAA qu 1n a ALA AA.A AnnA A': A¡An AAI A An. Aln~A l PrIrArA nlaA¡a 114r 1 d AAAI l anlAlnA IecAAA AArAuA dAAA nm ..a" A lIla -¡AA 1 -nA a ¡aty G nAnA-A ¡. I. iAl A d.,A .~~IA AA-~ l,anldAa Ana A raAAA 'a1 .a m A m ,. h A heA lId aa~ 1~ d A -. A a A -roAAl~AAMA0Y 1e* br a, *l 1 q a le n," Y"ie (,.n rl 1. ian c . . 1,d r~ -o la M treo 1o ~u em o ma o p e ,, m -r 1 e AIAAAAIAla¡b. d yAn Bt, i~ 1 dad d"l A Al n d, I ,l.II almpAaAA A d A lArlln a Au A'd iAplaA l M1 ~ A iaAn La Ala--I A A n N dA Aprg a AAA ia AAAA cIAAlm IA¡AAAlan Cl I l AAnAA lil lA aAA j1-A ,nA-Al. 1ilAA -r L mei ,, ,, 2 ~ A AAAIAque dAAI A ¡ B .A C AlAM.A a 1Cfl. eeoaaDrdndlS ,,-o l escrbir dbor hi: ,d1 :1,20.0 ,e yEni ."" .C nt, d~ -,-rd co r -ld ,l,-~ r~ AAI AA AAA1 AlA', - 11 1 ,i_ nAA,,A el AAaA -la¡I La A 11 r~ A A m d -a .dela ,a AI'A'hec a AIA ,AA An A ', ~ .ue empzr -tr Za r }, e ,-r -t, .~ : eI~ m elumn d o e !a g".r m ,isr "er Anton, Pri, ~~ ,,, 1 1 A AA La IIALAAA CAnInA AAFAA A 1'A A C A La IAIa d lAdA '~ iUr ,,,v --t ,y: 1 ¡_ Ta it ~ t-,a ,6 -Ir , .11 .U iM ,,,,, ,af5 h ra e a a -,v ~Ii .co To1p e me dio rd MA d tlaAnAIAAA n ra Itar A.mebo ow e yd i ei Al Gola .Al dAl a ----, A,, a A ,AA AAA A rnA y IAlAaA A -Al A -- A 1 .ai, A'ar A l -AA dAn a A -an or a t e 1 d e 1 .~~AA A sWA -A ,ad rA r n A-AA~A~A, nl.rturn de Radirtn r ,., 'n Brdt ~~ pr',m ,n que,1 1--,dmr, natra , -nAAAAIAA. A1AIAAArA' A A AAdd M M eac -z c l1 e:1P cirl e una11, 1,n y ar .r'e ,_ -r -, -r -r -i~ -~~-1n1-a et. e n m n p rc e n:ite u r FMnA AA. AAl-r: y AM r .alrls A~ -i~A I ~ AlI-n td d tQ ---AA A.' A A p A q AlA al Ana 'praAm AA a IA t ,-A A .dA .AA' 1 o .1 11 1 e -rA" IdA Aylnla --A r m 1 rr .U D DA R N A REGL! .AA-, daItanI Ad¡ain I .i ~~IAiA~Aa M il ,d-n i n -pr~--A AA.LaAAaaA ,-A.IM-IAAA AAl Aa~A> nl ¡tAlIAAAAAA~AAA. AA A A la. A Anla IAIdAhaer p A ne d vAAA AAAIlAA An.A AA a AAAA AI A A¡A dIA¡A I¡AiA AAmIi A A lAa a nl V AI iiAllA --AAndA -A pi-. IA AAAAA, dAA 1:41,1a nAAo A l d Oaes ci d d L mi ng d: M -P r, U" t dl -, .i .'h,, 1~ ,, *, .er 1s -e r v a i a Pag a h1 e m pubA.iAAI pparA dArnA diAmAn A A AA AA lAa 1 ¡ AA a 1
pAiAA A an AA aculla 'AIAAAAAAunIAAF,.3mm .Ad A I A ~ A c~~ A. 1A1 A"AAI iide lamA lily AAi AAA AAA ini.cit tlfo e AlA ct a lrn -l Aa AA I.ca s rn A n A a l '-y a lA n nrs aAAAA d1 lilA re. ,l AlAliA d, Ad n A jAAz ,IAA-a1a',lA AA A, AIiAIA. t AI Aa"lo trab p 1 -1 --' A l A 1 1 ~ A~A rI r I aAAai a) aAA 1AdI At AlA,A 1 -1 pa AAa AA, naaaAn An IAAA .i L I I., ,d, Al a-pn- ata AAA RA A A At a . AIA an Ai CubAAIAAIAAI PAae erau en .A __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i deb t e Ad A A n rAA A AA. a AIAAAd aAAAn Ao orAi ipAAA AAII A LU RE I uAIAI AAe cn y ,'A'A -CaAlnlro. lA maAAl 9. ~ .le.a . a ti B. a .¢1 ,o 4 U-E '-h o ,d en e 1o i n a o o n n o P o e f i dwbl. Qe t e"El a1.in -a --: ' 1 n saa ,>,, der r~~ NU han afrm d 1a ,o sd r c del. C-s y y de ,E ~T ,,>Im l j ,j Alr AlnA 1 r AAtmAAA A .AL A A ahdde mdIn -nro A AA anl i 2lAlC pa yando U allor C t rpl inI ZIAtIA ~~, ,, A A A A 1. lA A A A A 1 .A 1 U, 1 ~ ~ ~AA A A A a P a A A10apAna AArd" T1r LA Au A lA a landAd rdn A Al tnAnAa ln e epe a n 1 -Šf -eE e de g d -d ta , -7,ot A l , ','1 '"" , d fr r gtrlt .par t i)h plrtz i AAe rr:r.tda CudAA A 1 AA A A a a aU CA uL A 1 AA AA n, ,A al I rAa, I a A A AI pIde'Ar -TMaaAaA Ati"A ~A lAl INLAY, c~, A11 ,A Ata ,alt AAaal'AAAaAIAAaAAJAAA'AA-! h, A ', -1ArAN-y ~ ~lA drl ,AaA. e , e-. CAscrt' ¡Il -a Aerp :A 'A-AIA t -lae 9 7 eo 8 m vs e eifc IA AfraAAA a AAAIA Ia Ai.a l A C 'CaA IIAA ll pAr¡alAiA dAnaaaA'd .ApainAI'AAIaaC. ee e a A A ,A. A y MAA. -A .¡ 1 -, A A ,A 1,A A l AA A I tad nad l vAlAlI. en ~ ~ ),f _,¡ died fl ner d -d .~~ed A D w m :. :,as rs Va ae -Ta .-, e u d en AAt A. la ila hced ua aa AA _____.:______D____+0 n i AAA. A .AAI A AA ylA' Caddltas ar elaa ln ndAae AlA IAAA'A crAn de 1s AA ppAA A i A A lAt Gr. c 1e ¡Aney AnAl A AAA -A AMlaAd a C tIalm Aor.LhAIoqusAl d ao l A O E <'C ¡AAA Ila' -lIn YAn"A Acompa A mPAIIA lA .¡ 1; A Al'~ .A, 1. A-, A=,iAA nnAA II AAIAimAAAP r AAACAaa ArolnIA AjA I rA A ~d, A AlAJI A n li Aal¡,A. A ique IlA Abo ecnat ues e a 451 A la 1 A TO SUARE. A A AAA mlnLA r. eo Ca AAiAlnInl P Idah A p U d£fptlaaa A~ aat. ,aka AA AC ----.M.,.A. -A 1. A AAI ll, al n galAN d AaIA. ereAL el AAAaAA taad a> rEu AR A nA AIAAPI AI IA AAlTA AAAA IIA AIA tlI AA A laA A ue a l .CAe AlncA dl ftraITaI 51 1 A A~An AAAl >A eArII dA l AA 1;m-,1 n1 AAIAA'A¡ Ala A cIAAA tAendAA Ar a A11 m C. J .1 Stafectad s r ,ts ueton y eAAA AtDzA ln En 'Ad r A -~ A .ca~A l A? -A A A -AnA Ar -AM A'AAAI¡¡ ~AAA AA A ve yAIAAA AWA dAlbA n d GAl -AalAlIA Ala AMAAUADR or B Ct+ .to ¡ AAA -AlA dA A d n rn etosbrcnsm d a aa.l.A dy i -A .AA ata .ap N -A T, -'Al AA AVn -i A A I A AAIAA 1 AAA"IAAAAdA A'AAAA A .AlA AllAl AA decAdaM. u lan .lAnA. ¡'A A¡AlA AA iA.AAAta. A AnlA I ¡Alln n-n Aata NAAa4 Ad 9 e m E œ Al aAaAaGLEAAA 1 E i AAAAIstiIAAAAAdlAapla d alAbAA A ,A "u l, , Aa 1 ¢. O Jr ,la ta' _, IAdAn A plA 1 da 'A ---I AIE -,1 -I PA AAAAAA.A A I ., A .-1, cAAP >a-1~ r A lstra-A-TrA ..An aIM, AlA, Aaa iAda dA H rtA,"la. Caiad Bao dmA qe es h M m .A e m e Aa m :.LAS(1K T nr nAA .-azd eGie ecrod -eAl IArAA e CA -AlI :AA'mitaIend ALA Novl "LA lAe A A--e -t Ae aaDa n C r.T. nnin AAAAAA 3 AhaA oA A d AIen aaaa. d -'11, -1 AlZ AAA ,AAA nIA Al ,i<1 a AAAAA I :It ladlMAA LA i a ChMCAA .a lea3 ¡ A' a1 A A V A iA A ldA AAI.IA IAAA1 AIA Alctra AAn lu Ipaa a de a1AAAl. na AAI~ ~ Al~CAda E C --lS rR 1 r'A AIAAAII II """ a1, AAAA da APAAAAIAAAA d-a taA eAin s .a AR AAs e --Laea eTe --e z atqW E ot m G TEl J, N ad UN d mAg AAaAL ndtaet law AAA -la1tAA Ei"'""" DE AN i -A A r-AA A AA. Aa .A caMIhzAS. IAAAA AMr -A~l .camaA ata AA. rIA DAA AM ~ A. AA ,rA LAT -aldrA A~a 1% alAla AIAA¡AMaanAa &C nAAA t A Yon ¡Dr A A AATM= AnIA A A. :240ys Ara A tA A a ua rPA AMd M Ata DE MEIO A(AFLALeAAANA A -.aa aL.aa. .rP An: 'AA ____ A wH"lla. EAA A A 'Aotco d eoe sad A l-Ana INFANTA y AA aA AAAAA aLAlENA 'A AAtlI A'AA.AA A, 'A-AI e .r eirJa.PL A 'AAe P T M tn ao -AlA l 1 7-2A3ja A AA AA laAda I3acnzd u AAA AAAAtA AA. A l AA ta :1 iet ag.aLM na--Lue t m3 t5 A 4AAAAAAMAAPAIA .:AIAA.AAI'IaA'A A nL taI hcfamseeaargaam t.N aen o e ALAn T AtA Aa a AAAL. EDTIos UESO A tlAM aa A U anal l.a d r1 IA A CA Ca - ¡AAA'r A E1,1 Ne AA -^ A' ,-1Ad' tala"a o~~ Ata -d. dAAlA .1. aY¡P A .1. A AAL, AA ~'AA --a A CA _i', .~ Al -rA la, A a A A A ~.UEV At tl l Ud a M A .r AUUPI.l5, --da LOS ANGrELE. E E ¡ A.lA ;CA AA Anita A lA AA AlC T l R AANIAlaiA' AAAAaU da CMA P da UEYaA de tl ve ~a n Dur. t 1,lw_ ~ a he 2ir pai,:, DE A 'KE y ra Ram Aro ~ .K' -Ntseo e er. We, Um e ~~ - 44 yUM e',;, 2o1>re 'UENA COMDA C1,NA ES ,USR SE iALD m Ai APO. lr 1' a AAAA rAaA AltA la ,A l lal - 'Alaa AMAL -_ lJ,-,r ,-,, l l7 aAla', at, t-ALtaI t retA i ?, -l-'-AA i~.A iAl,,,,S D D E ' AAiA AA AlIAI Alad Als eana AAAL An AAA Us LA A AAJ D DAy p di.Rv' E CA A AAN A eu At EsACA'AAA y A N eAa ncAncntLAAd DAAa AEl. CA.o -aA AioAAIAAPA ACl luro ntoa d .0843 ira e Luea ts acoya t Ee Lneanw nesEt A LA ni. ¡. ¡Ata 'rAa la al x. AMmAAA1 Aa P AA All A It E TAU IA AMAiI %d, A ipC a A.6 -AA1el di mayore ? d,, le: AA 7^ A ~~ IA arnd --da 1 Yor d-,i zD U ~ -Ei X. p1iI1' Ai lE-j, ; IC IA TO ya,ipAIu 1 ., d. i ..A I A A~ c A rYr ,a AAA. -.C A~ A a j AAAI l l! -Aleiaaan'a alaat'AA C I N E C I T O -, A. CAIAA _¡ ACA, nIaln AAA.A AR IAn plAA -f~/ p 1,~MAIA A AAA AA tlvd 1 tal de -.-5tn irbr1a D-m 'a, J, ,1 -u 1a -av e, r-ad lal ,A ', ,air ~ra r1rrro ", d. co rrati AAIAuLAYA> LAe Ltn aO Ato'A c iAL A.Aa AAALA.A* 1A .aA A Ao Ment AA 'Aten A leeyecn e a Av A T l Ad t TAA L.O. ETL 'MI A AA aO PAAS BIT A LAll N ES ,AtIAA AM AAIA ,~ AttM Atnz 4 d s"t ,,Pit -Z, ~ ~ ~ A -PAAA AlAlIA la. AAlj, AtaIni da Ana In-, MS ~1.~ 1 Ad,.,.rt IR A,,e lall, . AnAll,'t A. AMa 'A AUM A M A, -a da -Maa 'AAA 1z" r ,1 o rA aMl oa ?AaAla arJy. .y -A -. Al-~ E D A D O. e n r p ro u c ~ua t e 1 p -'" ,o -a -A1 ;,l, , --.-n R lil 7 ,~ :ri.- --r t, e a. tTer - ,1 . d teria a ~ l 1 trdm o T m e y J g e n a e c y¡da ,1Am1-, ~a dlAmai -1-1ra a 'A -, sA. AA lA d, -rw -lA A de laT. A MC PA aLI alLA C AaH A AA-LAVAlq, ~~rA lAAiAfi LaJ AA .'14 A tta At AA ARtaic 'AAr a -lac ,,,Y i ,6 ,,l -I AMIA CalL jA daA~~~ AA i~Al da) a~ i A VIC ORI SA O DE CNOP SUEY*DiuaMl, sA LAanl DL M 'AAM AA, ALAAl AAAAnA A.,rd epar e ,tl Alatalpz] ,MLI ,',MMI da la LhA MA -AAA 'AL),,,,,,<,c AA1,tcUaaA a-a l aaa.MU A U U lAAUJAII cAa Il AA Q -1 'LU, lA d A aA uU L X M A E I -R I L T ,~A L A A ,o Il ,O CT U B RE AAAAAMSi t R -LA-Id sMIAA '.j" RAL, A-Aa 1aA A ,i Ita ,AI .A.taAa -Ala 1 *1 AAAACAAAA~ ,, ~,, 1¡ 1AIjlM .datan laA Al MA ,n A ~Md la A-A ~ MA l A. ,~ A
PAGE 16

e PAGINA DIECISEIS L' I Han llegado a 20,000 los casos de parlisis in fantil en I PRea I, I I MI d de .4lelle1Cll c reeeeer ee 1e 1n14rm1l4111 c11111 rldlel e ed,plee e Ce lelele de lsdll Ole 1 o 1en e11411 e ccle e c r Aee eribulonde CIII C4eile,, lleleldmb.-Il Etlde leleed. delee bilel ;me llee Ic e eed,Cicee: el.lde ee '14 r 114 ieeCll e el 1 e hci nediee e lle s ee lecic cer pceiee elecee date le i dpe11m1 d1i d i 441 c eir leeece del C441c'e1c1 d cpes ala dh 41,111 d nne 1 cleldlhlele dell e li !el eile 1,4 celeelImle elec lt'11'r cilliceedde. r le la geel leiL11 lellldee e c l.che'e Id 111n1 ielle Le Cto ecd el, sE ecarmcelca Nai 1141c lc l l e helee 411 edlei llch e eeee' l e elee mpr, 411 ll, ce e ee Le4c le Cede el del CI 1 l cl }eiedc C eClcel\ de e 41411 I 1 e 41 c l Sces e e leleidel M11,1, he ince-mede hbelll le tra 1':" nUvscssd ioay lue 14 nlele 'ecl dd CleedIe 1 1P.leeaend AldelCe i $ 1hii1.l5 pe' iec de 114.i1'i dellielel de de -c,, Cel de M¡.sto 1~ F"cd nC 'toJu $250 0ra aqtr, rs dErr e> 4414111dlee, ller d 1111 4n eleeeo de d.,eel' leAl. hCielc woud1, ud e 11, rC 11 e d l-A-l de Plmel' aec e -El 111e de ].chrdad 1, 4'ec eclcrmi paee, di n,11144a 1 cde d cec de ellad cen e -rel 4,4 C Dotadode Cind Jpb PUls d deced el Na~ t aC ee1,1 lelee.R 1141111 P-IMd el cd, delceel 41 1 dene C lon-IId 111clCdr4 de le uda denlee lii lao dclC1enCllii lellCl41l1 44 ci Hane Cde remitld4l el 141141 dIc eTr4.ll Sepem le lIxpediene peecIlncles 14114s e eedcsoe G,14Cc onVelizee. Gecd Terlll Ecgid4l4lcl 1,n1144 114111 4.VIII ceec 1 Cepreen Pelele Qeielh -r iddle de Ohe PdliC d, Peeedl i ioelCie, eceenceV de deeleetd ,eara1 El Id de heec.i -dd411l1 laenli pleenledes pl' diii 4411,1 141 ea ce.c d 17 1111 as pe,14. 4eecid de 14444441de u rdad '5 .w Je rMod le depr n lere ~orpresa. Justo en el momento en que usted inicia la temporada, cuando esta mejor dispuesta para renovar su vestuario, la.moda le ofrece rsta gratisima sorpresa, Son los modelos de nuestro Saln Joven: de una o dos piezas; en vistoso moir negro o en brillanies tafetanes escoceses; en las tallas que casi nunca necesitan arreglos -de la 9 a Wa 15-_, terminados con los detalles que la moda impone a cualquier precio: botones, grandes bolsillos, cuellos muy altos o profundos descotes, e8,9 Tercer Piso. aungn artculo le cuesa en El Encanto El Piqu e lrus e'a i e e e ,r09 madres previsoras, ,po 0#ladmpo, poa'. V a lavable piQu, ni cemaJ reao, rd cmasia o c o permite que lui nfnOs jueguen segura y corsdamenltC. botones, Con bonit De 4 a 6 501 9O.5d "e dlll tiliC hneS De 4 d 6 c4 L.50 Excelente taje de dos pieac cos ldo dca‡ de tielefl c ta blu Mdea, arl, blanco. De e 3 aos, 5.95 De 4 a 6 dios, 6.95 Elegante trdjecio de Chdqueld, con cdmisd bleare de ne 1011 e k?. Udc, aZUl, blanco. De 1 a 3 aeos, 10.50 De 4 1 6 5os, 12.50 Cuarto Piso. 3 CA1UDAD POR CAl La CUeata rab en ---

PAGE 17

"el CIL

PAGE 18

InDIA O DI NA11) --LR 1F 114 Aculiac Se vendieron en New York 1,200 preferidas de lOs Consolidad s Mayor la distribuin de azcar Actulidad Econmicaen £Udurnte t tma sma .HO~lmSA liF lA tABAN RAEiU o ms r hdu traSola s Vza j n < unpun .1.) 1 o --£5' paes nsa. u ob. ere:ii y :e 1 1) T 1 A 1 p l Y ¡e fij el e r .nduttri del nel eope d.rni .lir 1 00 Mcerce r e -cDr e RAmiro Guerr eeclonee y cr~ e i d 52.00 n4 r nr e~~c -l-eceeti ed i e~ n ee A,, een cra aemn ,el d e cciele dcr.W dr H{errerAc ng e "ea ein m A r o eda 'c:"pr oscuo elgnah be woe ceie.ane ce m clcecec erle r. cecbre e .cecedeeee __________ver cm ce. e l.: L. cer.y423 r Cleee par___ ce a eeeCo~, el I cc c el Am te ~i-, ~ ce r .i ceamente. yeeeelsman ectu era rpee n e nllenes ec _________ eea .-En c Ÿ e d aceo er eaeeenece emereeeiee C e o Ceme Ccl sbat C e nue v re c 1r eee ee d -c e 1 d pe eeeneben eeeeeecee e cu e rduein y e e lleecid l e n aa; c ea -u er. o eund s rldd rr depx r>n" Icecceeleee' c'celCll eceeeieel.celeemeeleinec e ce .el ened cee ncse p elpe L. oa e em e ce norm quepuean smenars. Micom a conoia ac.ori en teradade Aa n eeceG cc Acee D ce C ec.cece eel e r ee ce nadeCUa noCI. Il cc quCC bemM.M ceecncecec. e eeceene ec ac ch e ineepeeece C m a e m ceeeclle amrcn.F de en elecr ve e c.o aaaie moeenr:ano rdo rmpdaen Imne coomta cn-Te n &Grat___ a elCrunec eoneecee oe ececcee W C ceul.e 1.Pu elecc eeecec c, e elta eec elnce. 1 ceeece •ee e e ia e 1u ud ene 4 clbe Cca lege e>m ni>e r eecee Lcee cnen< m leeleee. e hel ceceeda eeelnlta edsra cecAnee ns elieo niis tnmltneaa esatrsqe eeeeccceclceececcemc ep n eelceab, en ne cecee l re 1 c-e jI c ql e e ee e azade oseg. hdeenunde celrer e.t s ce cecee ncc leceeleccee cece ielcce.eeneicclicec cee tse.ceer Ceneel cert mun.,en cc m C e ee eecec Alhce .cen e cceele e e iees ecnd eecnle ece' e en ene ce 41 0 1BI rncemcecee eee ceececimorae eCe pnnew drn e. el nacn.si e on om er. e. eceeVER T C l E __ ee e" nece ce ceCee' c mee ee ic ie ce n oae cer ecil ee ceeo eC m aaqese yde ePe e el en lep n ceanufaceCre n q eccodee n cece e C Cce,,>d pa, e p a n c e evce ccc, e emlr ce e .eeblc-Cevcceere, eeH w lpr lrra .lRmercecUe Ie ice anc ee n e e, ceacee ecece' ce enece itn o na aL otAo erc. el be e. leeeelr.s cecee n 1. 1aae r a e Cblnlc. Cece ee pra :unra lce mplortlnee Ceceec me enle enlcleeemc ce. c e e CeCIne se ..e M er:dnd a iiia.pr naqedrneeeoerr.a nen e dcaa u e eek u ece iae aaemaqe uaTOCdUeMI re le ibia e cndeceeb Peb c cmp ceen, ee elra ecem. elene .cen nce ce. eoea e cub e. e r>ei de50.psbe et a npeioUe eeneclcelcececcecleeeemu cha ec e cenlc d cc Ientrqe cee',e e G i lR ene e. e eeecrta cesi ce ene lteeeeee .o n e c teiten cecee ceq eeu .cee eee .. e re d ce Cot leevar o.-.5Cr Yunia 4 eneCceen ecece m .1 dc n eleele e e e eeir < ceceeaa ubi Cee. impor ecee cce,.e detaontiee ce -n cna e efe n e eo, o lgine cecee lce dempe, aed cchlece ec Ce epoacne de ecm e.-ron e .e.Fe Ed m l c l n t 111111O D cUU1V01 Cee. .e ee m ee em en ece> ce. e riC en.ccelmecn g eeeriear ne r e cema ccc ecepeeccrcc .ta rrrneL o.s r nbnoe /esaa m. r .'nco maz 3 uio prm e ceh ce ce e celoanen cee ceb in ce Ceoceen e l extajm wvnt nam ere ri .cneccrcececece ~lae le a mc -irr ayr -Noimr -I en iiee eleRen C U ecin. ceceemcc e e Ccy e. ¡neE recu. peere.ceme acc ius Cn ceenccc.e c. Jln -ss -eurnr -1 ov eeceene -a 43 cecelrece C$meebe e e unee etceeeceee-Lceece nc ce el ccceCel ceceeDeel e C, ncc. ce. h cee aq Ce ececceececc ecdo cccra i ces lAeece c, ecen elpcc de .ce e neoc c.eetc f. Icceeccle e ree ce r ccec e. eece le ceccee ce. en eel se :cme cecee celemce cevceleec ee1. c cerceece e c.c. ...e2eme e e CnaCe ce .c .ecee. e .eec ee9 cleeere .e • DM ----e 5052 .cece c eeeceecda celcecccceerc. ce ug idsra expnae r e., cee ce eecelc e 9 N1dccemlele. e -om --g.e el Che eceCeceeec.ceeceeceecce.e a a a e w s ac eleceeeza lemeenlc e C ehec eeu empceele eer cery clneer e e e .ne .g s y en en ,1 ceeicyc e p ..---. re. pce tc erkh nlclcree el ce rane e ecleece n t c -e ecee cree.:' eZeeeme---ec Ccec-No cenc cecece e celee ene ^e ~ e.ce ee e c s eeen eemet -ee. o ieered yr iiebe1,ee ince ecele en ce ceceen e~~ I.Cnecet, I ecs cr ell ele lceee i reo e u ecee en ac asnt sns ..ua m s o eeelcec e e l cee e eo uele cde c e rC3.erceceay e7,juo 1 Mpene 13 oa 2 ee qeee )ena eceeelec fucecee ebsceer ecc med enern ye ce. e ec,. ae ne eceeetrl e aoa ecno eecebcreoeeeeeeensenelex a .c en lcdos y e eseo-al ene te ec c eccece cee c r CC .mel en Cap e e edeene merccadee cee eeeCror celenui a. cree cubrad eaw e ovemc a Ic e elertn e, oont econ ane ececC llehy.: -3 ech d e C b.pree p suam t de l cle eel ce sp o avnaa r o -lp'r e :m n a.o e r eor eo e ue1 II CCer c i e har C. --l.2ide uenotinequ ipota l mtea rialaun d atar m.an -1e a eer N rradneAz. ro ce cd ec aenecececc n e c e saen e diCn leyo el planr e eee lecceneccec q l ceen. enp lep e el aao lo ce. e e er c:.ei ei .ndesrrue otem oiaoa nlgr "" ?eeeceeed de.e --e eec --,e n cece N ,1 enee c csq e el crien ce eecea ee c eceso cnen m M myrece e Ve aCenddsd ua ei on .erner ,l cecet .e.ntat eeeeee Lcce.e eec igra ee e el er: M n 9 oes. ceece el e wot ne e cec cee ce e ececee p a ateer dr ane lrean ce rcd-ol rardaaese e e ce e, ce .bonece 1 nee 7ec cecee cccl ecc cel eeclneec eeClenme 1.o neneeeegr ea cc e ee cegaea c*re leleeWce ce ceceedlcc eencr ele eecn ce ee in c dcc el2 eo eae -:ico neee Ce enelleleeeen el C Le aneee :C Ece cem ee3-elbe dcAc Cee'e-N dceccm n e.ce e e en d b ce ce eim cdc eeda AeCrc ec c ce 4.e e e ce ne;ca elero ren e cecee. cclr el uC _n ece Ce; cee ceCeelCCelCCCleaceceu: ccelldc.lldc -e lubce elcgce, dece llededlca enleece pnccececece le eee ele n elennehl emaa ceccenne e e ce.d e Pmem reede onlcedceeece.c. e ha ececeely. ce le ucec e ce eeeCecc ecee e o • e rec t d nd rau do dec eee nu eccccc u m lfee eer ceccccclcece .ecce ee dee eeen Cc cCccn nee leecceeccere le l e cecenume n hr n -rdM c elatymoe pepr e mdcra. elr de Cece.e4nMece 1-N m 10 o ceCel cecleecc dcbr eo dd e ece cee ab ae atToe lene cee m" Acleeccece h ec e n cer eec ctne enen s necpe rcc neIn e cenen e c spea e Le ee ccinds:A ercnC rytl ce Cceceeo l C e r e cnCeenece ecd cecee eeee erecu e xe mend Cre d eClc 1c e cc ncce ectr eeece e.co o eh 6dlata.e ertre s sed a de indstriaexpordoratodasellasatn n estecha ependncia e a acee CeC eperlrecen Ce ecece r e d c lf .d ecelce ce end ceceeud ce necene, cl d Ce lc el 1u d sele en e 1 ehecaee 'c caoe -Icee ccl em 4d s e c e e Oeee cnd e RMrii nthceCd. P el ceneceeee e el ecceec cT cL .ececne eeeeeeeeeeece e ce e e e e. nl.ne ecepe e e --e paa.e -n a emone b e l cen d e nar e ce ni o n 'n elece ecececeen ece Cececeed a nece. eececcecec neea dee ~ e. ea e me e e 'a emen ee ac pcde leecece>ast cetebec2eieneee F.tC.o lyR n V wr ol.\\ ui N W U A !atOReNTCe a eeCce le e Ce Cee W ceda cempce el enn 'eclI ecee Icel e eleee Ce pa elc ,.r c euea naee c.n 1' .I ccee ,ne eem en n ees a ce' eeceee nyc cecdccclcC yemmCelee. eee. crh s n enens ce.a ce eag d1 cedueso A cCceeC elllec ee cec el neceueccelccn gen. le e y.o2 nos s oe. ncml d coeaene E. elcmercacd lcedcc d e enCeeres o eec c aec ns ecc e l ebe ne c.ee e emegt c nasM bino ,n irae ceu lIclec Cprre L e Ceelu bS cel caeoes en cccdeiey ecceecTerref, de< EJI Ld' ci ~ D ~eu ee umma e ceeeeelc m e ne ~eh leu eeecC dece ece cm. e de u .sge:cleC eecccn e s at Se propone n 4etuaM an a a oe d o e .a r e e oee eubeec cea mis deCl cea ye m cd i ccL ae r ur fu ot nd y. ecee c .ao e eelle eodsi o ?ceclecelel hee eel eeer cen Cen1decdc lmecd omnas scribi sa uu ¡ e e c ce aper ed ee le r. n celeceeern cegcCe p ccunteece Lce pr menun cia e uene n R cech r e len, en e ce lee.00, aerea ncee yeC ne-7,c c h 2?,en A zd cee ar2W n a en ep a cai necd ceh cec'eu e lee e cucec. ceennee c crec e in c neceen W1ETUXBYUkaXTftftann.cLe cen es ec e l e .pea oe Cab e da lee fre ceen el oeds ee UIIuIUEeceI.UUEn5EUUUUcencoes d Crdececeercfceceene l Utlte de. erCares ,c ceenecree ce ceee dc ne Cee e I ecc c ee, 1e e.1 s enc ece e le e le unueta io bl ye t e3 ltId -a -----LaH bnE4ee.psa u mxio atroret de 94 ha vnio povcado astoquepestte l ntedepo ess e.eld e 4.78 DntOc den e ncegup -snIJf1fl UIJtJI> eel eees e b d e Cla ecee ,nelclercc Dcyl lCet .c l,!enee. d~pit, ~ ~ ~ d,-rt-r, i iin ei ti los inieeos P¡ata dead .n l i teides a S-¡ma Me. Merr e i eo aac .M." May.vll & aib 1.> zbogend ea r irnefl., y 5?e n e Ncene cr1e cece l 30N .cecee de c ecee ne e e .__ cecee e ce C ce cell Ceelee e Cu e eceee e C cce e o e e eUe .,1 e Ue e arn n Ce cen ,1e ce encele. cne leeeede Lnc ~i-del e ec e e eli cel ecccce eceececeele7eL,, n le. .e ne.-en 1 ~r, ,e eeecip Cc e LAMOUN ERET .e c.ce c cte en ce hue .dee* lee q srn en lee n .c. d unE. o a trates a car~er .e .eXr ele cnter Cmrdr e o Cecc ccleri ieecclcp cert eed 0gaao cecmem e ---qu~~"VC 1e e etsq aoe .nraee e ej c e eec crene e nejeesile ee.clc EN TODOS LOS ETALLESra i c eceec e dc s a c mpre ee e t en cee preCc e e ceS l cececl cene le.srcy bev ab4 eyr bne ndll.ee eceeCeere e n.ecrtllcclercenceicceeer la u -esvr ndsd aHbn ncmrl.Lsvlrssbeo eu noClcee de ee¡.ellce peee cldneeeeigge XV Pee ten leeren nd Sen deueccced.,lneseceeianeeecJTAleOi. y PAN.dSUTApIOarRdJOUO enlelEN TODOeleSpelene eeeece LSETLL Eeccce en c -eGcealee e cennence-CeJrNTATur -A E e AI1TJJI PAJ (rom EJ13 'e-d Seel-\ ccaee e pene ecceecc euceen ecccil, necel e rlns y n ea j Nau b. ei cmm tuci.ber nlaids eHeccccpcice ceen~jetct~Iel'Cce ce ea tra ee cen acucnec e ISPILAA. o rmm PAJA GcimN. M (0300 A S L ESCIO A ',C%" TINIPI" Q"ae USI|IS PSI& AJA rD1VSTJ1.INPO M.~ON 1.1 1 c. .y t A N A motivode orgllo paa el ecanegdo. Pe neene, snceanqunl.ved eMP e.ADcRE Y ____E___A __________________ cas~ ~ ~ ~~~~~~~ 7 4 ,to11ceo"; EP"NTS PM MNOP empleados ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ te, ef-etpr9ee iuia eEcrbr anoPAE Of.-E OL fi.lt)-i dne i 1,d gdu t elb; ,,r -aj pr. deieo on, A3A Un Arl~ ~~~ -. .HT ~ .~~~~~ ~ ~ ~ .1,be ..o.t ..I .ill ~Pi.I3nd

PAGE 19

A MDLARIO DE LA MMNVIERNE& 30MS i1 PAGIN D4FIWtF Tomar posesin zhoy el nueco Mayor la, Vende. varios ¡prticipociones Inspector eneral del Puerto 1 ConiEecia Agrcola ie Arrbarhuong *vern dom noch pr.d, rbe. Ardbaren y A TAAC o it 1)ihs mubls #st~rooosso ooA oa fs Llms. ro 444a 4.osso o a SProsomunsL y aossoqu si eaa l ii siuco de eL Hbn eah ie97y4$ o ad aon o onssosPso at lre.Lo itls xrajr s os o5004a de 54d54tS J5* Mauld o osrs y asro 5p0N<>c S E CUS se rsd yr sofor6a fe neo94 oqeatiueu a P4oros roo5 sosoSaov inen n r r eao lgdn rg m. os o sn TABACO 440O 1OVe dfes de4 A 54ed L 4y so5 aape IROD A AIA a""'' SoS ss "" 4 5" 45'04005 G 55bert Al,,so _rur_ .E____ nbaa E en e s Soorr t, os rrmo S nOr 'oso deMnStr oos un o, os .o a 404 uadO 54 400l ba apea es iqm p 4444 Ls miis 5do de 5504 m les' e y V o TosO. bo .d 44T0ac 40ao Fead ?s lro5 g ondo os 6 te ana dsaptmnt et4o y 40mtoscaraou D4cnomddco n noa eaoLre am iaaet o ntuet.iittv eu lo SorSu554404 pulcd ,nl msae u e O o's DE ,U laau yc 'aet ycnode ers 55'e ag eJfesp iae obr el tnadd oso 55 4005 qe l tia U-ml C'aa lSeao haSsosesdsos o sd'.t 44 o cr e y O4rosossprso oro Miso, r4er, e apl ~5 0 "soor DEL M RN 4npeto gnealde >r. d SL rSi omp50 .5d0 Cqpr Ln yp4 sd SrSst AbShb ocm ao rs'ssrssSin onSa'' n er ger sro 1 un 5op 5d5 -505 4 4 s r4eds prr il Uaprend ,reoin l H srsan ors soseos dl ai evao Bkrosdopar aCubn and5 Tra 5 C5, od sosno,n 444aougd spr.a eeas 044,54moanda d0 5500 5 505 noa Sr.sor uss m cos soe rs s e Ess,5 d 5tor45sn 505cioqev lsgai o aosistentso alatpna.sgn hbms eGomr lsitgatsd am a u p S r 5s4r 04,.5 4,5 45 1dOlos 40 nenope abbe e :rv m s55Ss4o, 5s ritgaosa aros's os ososo, cotsadl olsrdecgrosC xoL o-Pseo n nusrsacio. a cree Decret o SUSr IASr MI4U1SS s* s 550a pa 0454p rs nr o 55 ss o os pes licoss%< d sosa 0154 50U i slosA rirsl 55so ea el diitaand R oso P 50e nrpeeti epnaetveo .5n4405 r 5 acn d o Srl T44nseh o5 un44054 L414som Moo sir sar osoua rrrSa depe Sdenc s. oro s s4.too o Smo re deCbV o os r ndiom eTr.uacpis read o ied. rnisexotcoe eraa. t c y,5005404 4504,, ,,,,,, 04, 5n 54m55 4' 5 0000450054 rO da Ss OsadO lse d cgareu d SoSo m srn r4-4nads 0 4 etr40d peypo lo udb un os5rmalo 1 rodnoHbn uee 97 o e r eni dej1l O S sois. xrs u# dcmet eeca el oeh eet ,s ye edspoetsd o .d 40044 h nero scnetep rlbn fter 77SOO Z. nea 555 74 a,000t n sosnr oe 1afnaat d 4044440s ,osLsslnd 50y440n5.d'odslo ecoe qe a 000 u alsqu msaaern P a a y Ny umm psh 5d4 444 555so 7e 55mni455y50r 1 .50xt dlnuv s r 5o art.Caau rr.r50 e s 5544005505000n55alene egta prci. p.4rd 40,glain 05 05 545leC o, sobIr 00504o15444 d4 -12,00 5 Gloald Auns oso ''444454' O N maev -S. 54., 00tble de'4 '''''Saner o le0aonn Trrr .L it "'4454r <'o oooo dro uS 55 'elstal 4'"p' d o "V /*u"u O' ---m itaare ea mm n e J. en u BOOS DE C IR CO,,ars e.5504r0.d,. s Elec'o Li EUTooosssr Sr esn oed udoeiamnt.algsar t tl.n btne e lpecolgla O4i 40 Sos 5u550500 44440e: dreto bdin Stdor d do oSLo5.sa onh ssd o s. o u00. o5a eroo, aa de$0 ltbaoenatda e a e fa m n o 055 o 44004 desreoss 55eo2,d a uvzepee urur aesecptl e irad 00r r50ver r44ma im ons o e30a Ssooo esr o qro m o or4s,4s sSo dero do oooso 90 so ,d os Adu s os5 os 044iternbiaMsd receos tci s elo u, r 5 b4 g nde 8,0055itae 00rate d000480100' 4 '454. os sr 04ni n o l o lhasOresOoOfs oolceyrOsoS44 ra at.suaraeimet 54. 44400 A esca nei 0 rav544itPobanS ysoob. so lei A 004 oo's s 04n4515d455544450 a eoaesd aaa sss r rS n 04454 41 taae n aa a ueddde ads a Dce s pr h sd A oso 004nanusoa eend rtso0 ntrnoroS0odr. c a40 viLo yBA.r b .500000550415 d. n d4 5r. Y5 0 4 I pn 4 5 11 % s %,y4r rpr UiCo S s sS.4A rosqor54oncso Ld rouS met0d4a 4y454 nse ei ro n alno Soeam e"a eove ola aqu. o lFno eEtaiiadnT etn dseetnte ndS s roae endas ren -od mS men5 s a d 544o 44440400 d00 vgad hgs deente proArfos".od ddldSoS. '04d rorror S Isaln naBo ba"U 5rs rosne ss 400 hat r055demro e151 e 040050 440en5. oo 0 rALGOadONbea 't: heb r, sLo pos pd os oeupeo.s Motods ontv o ib. ntn b d l o a i ra na 5 4 L00 d C r sor 4dosss o bnLn dLa oa e o ehbad a•prh aacs m o en spr 'Cm yo5ooO44o nc ooS, o ososondr d OO cu usrOq 50 5H0bnsraon o n 450 n pO1 554448 u r550 00la.45 0 .rO 5 4 00 d,'j j1 p, o1 T .., 1 1. r :,4 Po soa rg o i At o. m 14 r2 ,ubr0r 4-. mr r 1a Cjs -oo4 1. 54svldo odo unrrnrn ds l&ssor 4.n dTa0a N0t& 445000 tur .e 00ufe >Aasosdno.vdatearoesl4g .E csApo erbsdol* 5Y 40 400 rtn u dsaa d d stbra.saocntbad, spus pre le cur o tnci th ard uo ea mt ui .yaq e eSa u d ea elR u. N ci nm e l a a5 ayedr r~ ii e Iac x e R pro iam r o e .n A qu ArAgsSvezsd. ri-no''41 C4 d4r tcr d,0 50 4 4 004455S0"T e"do oiular diti de Lo, bd serehoso c4n% ulares di, os. rS4o .C115,0 de055s0 ii sOsssssOd J sr d. lo,r -. Lort ASosoo' 00, BoBSto ~otol sso, en e rbllo dn h ab'-,rL0,d g ed yert e ieca nlRu,, d zo I eea -UNITE SreocTES deMM INsalve d* en.l.lats isetciasysoreid cmn 1 del el i nciu e, A g ri.c u l t o r esd: e ue o qu s g ri ad p ra ve -er el r ma enC rr te a de R .B ye e 0504 N, c os oe a r d 0c04 5E',0dnam, n hIb. t .pr n e par.d,1, lo re,aad 59A i u n a ta oa ecd e o eia -e a r a e r A N E N N E i Rn et n mto udao ch.e.a que otie-r .1 anle La Nen a n orpd~,e e.rw e .m eps arnia oa e ar lmba 455 44 ey d Q_ Goie, elPozo >uso 3 E blsu ubriads lsf nsp,. La, j,-ralee R= A.lotal coa*ee y me 111-ma st o d,44 Sr, s.r 00 440 N.I5 F-rters555 1.45445445551.1 ti dets a 504os4c0oesr sigu4e0Se 405g 0na444054454 as osooosso So 4055' 4 45p555 4 4,1 050 0n0a 0made*sop 55 aabael 4 0r50d de ~n 4s, Gel5 450. 54r 4C G lso .5oS 00i 55 04' .0 ,554 S sa ) 5 4or u5pcnd4r50 muaTr > .may o'efe u an oeae sma d e 45541550 ..7 prr 0g 40acgec 55 0 00l an of art rePOS Soerreno d4e refa hrenbc d, asesslndos e age, oc05 nnusr ero ha 0105400 s roso 054deso oS:> o.do. P, lsb#*54n 514ssos;, uaods oobqs de 514, 5n o. m 4n000d0050055,4r .45 \ 441 v45550005 ir -5005 C 5cuar ome 50 500.emla -ad d y 4555 y 4S5 n 50 que *Z 54000c nor4c 4 d44' moros oopor Ss 00 5 50ri55, 0o5vend4 01 0g 4t414 pr54400 merj SsS.rosnts dso .4,5054 .0 5. o 5s4441o :54 .,,d.s, -d aerpoeno ifei l aumui d cnrotaa 000 fm 445On sy dmo seaconadOsoo p uad e ot aHbn eocmpaa e eaeaoqecd rp el o os4 o o.soo qe oaoam d e>> de S M E 1E LA ZAFR DE 14 9, P RE--E 544 04 dsboseI 41 CZ.," s> pdre 540410' 44445000, 5.ToSo>r0-050 n0u M5oad odo ,4545 05. dJWr tr, dic.a.a U ooeo, M 4 A I e,, de40*555,4 eer e li ____lar 9 ,, Iw rezy ~Osooo4 rec-o P-* I5 Do44,4 014. a4 4 5,W04 gao. p ds ¡l-4 5550500 r .5044
PAGE 20

litenaR 1 ESCALARON NUEVAIMIVi"kn'TE LOS DO 1)(3 111~~ ----1 -Vtl,. -, i 1 , l,,, , -,,*,, 1" ,l El DIARIO en los deportes ., ,, ,, -, kl' a, i1, 1 -.i, 1 Y. ,4" -11 ~ ~y , ~ ,. 1 1 11 -La bora del %cm!-otoo ..r', . ,l, ; '' ,i --1. lenmenowi que re-gresan del Norte. 11 -Todos qucren jugar en el invierno. '11 11 . ,, . 11 1, 1 1 1 1 -z" , ---, Z-i'-1 1 --, , 1 1 Por ElAbIO SEGADES 1 D-11MA WrIMTC> ,a 0 n D t t -1 eateds las epatas del tntsta es la peer pata asteeteta ele tiepdel. ay cas h&sepetsmes yesseesse eeplslieaesn pses ds sietei .,stac de atletas profesionalea Comta uo se deseids e les atgos atts a s0ec res atId"s aonvsete la 'edseetn del peteladtee se t eaiasdes clocaciones. Es la stsra de sesten es qe Isa '-ga.res jovees egesn< dc Estads Ustele en ansta de figuarc e el trea ele d nv~er-e Y al ecrio)l n tay quien le 1ite dU sla btsa latieea de que escr' bir es la prensa es paeter la lia q .bre todas liepas tsel y1do sesgtto.aMt puja tdes ldc marpar-iambre, -me ha deto un setapaer"o yo tengo un seotrtn que paesae ae h.tela 'ca tessra flaotmetle en una agata ele Tesa 5 qelr'a ~en, a e'ael te, per es un suehasot euy trto da ca sstee y es seS e tt sl la oracin seseptea le ez cPonlden -,. es poque sea ti estdt. pesa trse un O. tes de pereidies ese o pasta tt un f est Bateo ma de tett eets. CLes qse leldeasele tti cl iiesetr de Isa e' p eraas y tssa' as tetes q. e .ele. t de u lear d tat no htera qtee la aglante -Qu posicin juega -All es el Note emelta de ~c.!da despul o psiern et el testet'fielde L haa pitcaeids ee mergente en algnes asea. el play-tt s cot la pellia. Desclibn un get< de tasbt y -ea funa1 del pan.g.r 9~~ -Ls que paesa e c q7 ea tate e yada n .1.s rubanos. Esa es la "edad. Ya sv m risello que Mol., pecs es dele d c-presder. El -¡t antese eealle de taeet sa y ,a de ],noa tl Que vena' -Q eaiz , t le ha¡at a g e Aeel. S e a stet et ta 1-ta ee N estos dtsa las p s de depa', e e tE sceelt's a eea ele 'aacmee act as QUe el Hban debe elarle se ctaece -, e : de. Qea el Macanae pai pr at at e n ~ de~. Que Rdalguez test que n ptaed pata l ca de aexst patee de laspetrlseas d teefuegs 'r .e a ,el Alenlares .o a e z Zulstt tue fei la setsacn ele s2alieac -El mastlo, qaeaid Pareta que e. iba 1 ervat tai nadae Pue tela set ahora, eses .ase entaes .si r as t ees lape .e st pere -Pes. jaegs e t pela e -Jgar es pasa La taed El t. pa 'eal le esndaao a un la d~, le Fonida y' ,.t, .. Y en aono ,s let -Aqu lee pat td~s s aete saa .Te scae pse atrasac1s .eseta qat te traiae en .i iltsa.r S ~~~~en aas laa au5 e t e bateadl es es se Ire lite ls pees el . p e stee ecotes esIs se tslqutIestab eae ele ee'atat;ts isetese, pas tel pt i:aps tes sa -Te is o ase ttn e'ttea pasa ase te este' edteeae tet p -IQr r a' herG dlr ioe L si seeteaca enaeteaspeascelees'e Le sectaatae ele es euaela ters lecesada e atO y' salees a esta' tataaur ~mes le e e', a e r -E n ro d3 R1 lc t a bin ,ea ,, 1 11 -Absaesae -tea a-t el eit i DE ,'a s elea d -; P .er ele aaessae -et.''ls ae T m Magete a.ss 1 r al s raele cesabr Ce leereveess qse .zrte.t t ~ ~Aes caeo -sol ner a noaa 5n la tapisal mtoii u ueadre m pajoeteat .t't e -1 t 1 -e cada e Pa a : > g: ta sasebraadetqet'e-5aaaea'm e sqe alt tasIs leecla it' lettte' a ste c on stotcuattree'nte"l sma Sa aiaqu au ne e stecetle 51e -"e s i ee -tecmee a slt cc-' .tas eu ent u aledsen s'cm ea atas-paelu dloLqe 11 ~ d1 1,set stnpeevii ovn ,,l d 1u Cub 1a 1 ,opedr lm n io 1lep ci uod n o elrd PQNA VEINTE da ide cau e, a e, elq e tae -s t e e,9, ,I C 1 r ton y el de le e York ~~eakes Centenares de conatrietas han toad elce 'eecaa u e1 ta.~ t ,e ml dac b D i h. ¡r.1Lad, qer ntra 1.9 Atl,,icos 11, piladllt. por eemt eedis ee dt. Et es elteas acas aEioa e' it e al ee e l. i ,u te e ~e Sr a e C e 5 Mad a ,aste~ade nas esad test o ee hoy At yea-e es ilelba 1 da teurs que han eadO un peaO adeltele ts que 'SRe c e es u e o sa _oe1 tase l s ta_ tate ,a Seise Bat ga ssspe s ses se esa sIl ~~ ~ lo tn esy ase pe t s,1a eeiideeoteete ysahateesilte -"ese eefsaa. LO-es.coscs ue oqu e eleeaa s no a o t es taeetaeea asc. lasa -baitonas laasclseespei a leersedfiil encetear en taet la exteesuin de aa eeesait'enathes e ecelsa l aIsleeteeles alt r la ~tatia e pde la ne -et a una familta que eo tenga un pariente pat'e de pelee a a e ~ P u r. aespraiones de figurar en et at P nO' .: p d 1e aeeas datae i eeta a caten d q grande ., g e s i e e ceeapeas,'ta '' t css Iiey .e tit d e e es eIa. te ccerda de Guille r t -o -pare t as pe. ~~a una m m teces e lo dtae-ntes en ella ,c T a' e-ca ols:e e pate 's :e a' Sp u e us s a tts tes-ndOsn ltjs etsetllenel tAe o ue tantse gucma usabo y arro l, en el es t ela del frot ile cs tit. taois -' a-.-e~a Cau XtaVqespse Sedd ita ~ees.1te titt e a -1) e ltdiaO "ep 1aredat )tiPse al 1, e e e en e l e stela se da l eia tie .1 arert.deteo C esa ale ro .a l d aeeasne dte ast,s.ee s c .-oa., a is tada a ea 'tenttta'"'ets'ett ete ohnyMpp.Depu anusu vctmai s.led lv UV olttataeceelta eatae edi e to5ir bee" ad -tel dtriasCaloesmi tjri q OT m 0 emng Q eedetea de CeDAD De Ua T caOt a a s tlaes seeeet esaaaoe domeee ecees ay uaelaSr n B sn nas ele st late.aa ae' tP stas asaaaeA ele mbeere este ocs -antttaalebi s ss t iasteeitesetssttlunsda dia U ca uec4se de Shgha e urd eaa o ed dt sequ Ssa e tvespesdete esede damt ai led le teo caate. tge eee Sts ,qu df'N E 1AD DE LCL BE a 1 es 1 m ,e 1 -11 21 i eiŸu m ~e s. P " rF td. elnn ta.seaco a ranAe e pbla Pa 5 s lseeseed pele o a ra Osta s e52 e Ais l.n v s-1e. a2 pe"ee-5 'e5 'esaac pe b I saa a e s s a s p lsa sedie 1 toes t e e ,e5t l.t. 'sie tata s -s j as, e e e e p taotel G a ed tae al eelt la c ao ~o ~ta 'a t oe CHCa e p e ae s eeaa se e e tt 1a dt S5a b ~ iw dat taL soIt ees ev1n5 e lb e a e o e e e da 'p Itt tltE aD E c a elae ..esa e -e es s S ye ee deae ~1ase c eies e Vee esetla g r e seies1 a gaixo NseYs el, ,eedeatt9 d e tL ee OC H aeyrars. e pp:ea .a .eo htaOeaa desssoit e a te el ea tt a,-, > V n .n -s e M o c dac o io~ aeOisae ee n la Cao' d a, t st p ttita,,e 22, saO-asc~~ I s tadAae 857~5 e '' v ninu e s 3e osa mo dljri suerow k -a gtar teareetesbtre s osrie n ee c ue ntta esla Oseesaste t, f p", tt 1 te "t, ae! ,seaeO peettceea Ots adOls Js~e.~5H R -1112 '11~ 1 1 -- ~diCI~lTR .H so e t s eplta iet e Natild336e -d a c a e a etel le ade a a ta-tsats astilUR H r o spee tees te eaes te sbatces le CostR Le ltbce S iIi.Te e rea tOc"-n s 1 C. t e^.! t p stg n -e a ca e a taas sets lts seelves, ~ t a. e s e ttd i t e ,s e s teo shas ietsselist e 4 1. e la tap 1sp pe1 ,et a --u el "5-eie'i a es1-bes Ie sao e Taa ea -' -e. a ta r .t e e Ur:ta qe e ta ae u uth e a r d e,, eC HME ee e a i. eiea ag o s t d e -za lis ar li~e ale -a 1n a l e u 'n ~a oise srt es -se sT C l a e a --c sss Ptu t et d .D ~e~, z poSSro en S .par lo S letSA I S el"a -oWet t.st"sk ae ," v i eaetle te t ip. a 3 2 a t Paea asepeie s soasiq es aestrea ntc o nrds o io r m cnsy ea4se H 1e esa a'rd etee at' sea esiad etn elsea le ts, y"u0" pte e 'm. g-destdt P a e e l 1e~ : e q 4 , 1 -, d l tet -m3 N u m er s as e r e c r .B es a 4 At a m p tas l, it .ele u c B5 ue1 ele aetpeni a tapbetebtea -P L PaaaePt a td i ee'e seanee 'eplas Tenle -Cuk h e 's la il;eta e aessaaae s ayeeida rdpeleAdŠ Csr o iet t t l 't e -ca es d' -~ .a 'e' 'a e s is e1se c a Os e a a~er e t ti sg e la tapIe I a a.e.t .asta~ -t.5 .a. .e n1 e p r t a t r l e -a s e s e d i -s e l a ci u d a d a c ----a --a s e ea l t a ee 1 y -e a ~ l e r~ S a l Ut -e s -t t sr i en s y Sless. ted Id'ta t it a, esctsbs eseaseesteseleledrstba ttneott.,eaenleelall tets.sosas it se -a est te ePtses.h ee-tp t ses ete eseesse go atea. ?.giaaotateleee esas tee a teeessetas Hassatd JadseElse ate nen Wsintn aa e .ttm crade S 'teeteeadesPnttodeopetsWeskOean O-slesatondaseg u su e eletdsactt-ee Hasteil L e -5 r 4 -s L s 1aas, r .1pd .1 -T N-ataedtett Ilal dei ote t-. a. Aem -at~-ne 5 ,r at.s ~sPee eg's 5 ., t .1 es ea -e -,' -e.st ells ea V s s r it seee a Pees ataa se 5a a ase aee ~se C 15~s ar et tas.ce g a-ea .e .e.o. t a ls0! eessda-O eaa ta atlai ns 1egAst e ree Ja W Ihams Red Sxi.tee9acUccRla'saclaas nacasteey asese cs.l Luae :e a t eo e s ~~at g 5te l e a eR aele a1 pi O-aes -e t -1 . ., 1 T d s as tasa p-e ea es ee t ea pc s d ~e f repaete~es etedes As-c-es*d Cincinna ce easoeede e1ate Ca e: 1 ,es bergt asce sr ele Rea teto -~3 Jt ,i~,,, ,g,,r '. .r.td. eede tiul xeepee .2te aa.eI eli eltemqueas eC sal e. s. .ts a I t :ge sca.se. tagesecsteC e, t .e.e:tP-c ta' ities seit e d sD,'d rs .-2o 1 Otie s sstee ss E A za .~e ta ao t D, ~e~ 1 e-a Utea.etreres e s e e e eS a uI s a seai u C'ca.s eg't'ea' s e s "' er 5t te dc lcee Pe drst l-aCeaa5 Ne 5seo e ctta5ead a lsalef d ses aOadi pe ajse Isater en sita Issasaste.ps.aaaeal.ts.a .r.s ases ceelstteagtaosseete'Ceta'e OseS Oc' aaAecsesa d caseslteeeset'ta Cos's .55aey 55tr .ssesat.ttapateieal pape ssie iesescailioesa esee. 'c te s P'se a t eta-paepe e tee as ee a ee te~ Os ttae sat t el e a sM r de itaTete 'lda 2 ded tea aperslecasea 5U Pits alo R O aes a ityc ea tf A PM Ap a eclsea delr b atre s a',t-~s eesa t a te r 1s te e e yta Lee er ?en es teasate te /to ta eerise t e s 'e, se 1 11 Cttaat .4l l Las Plits a es petllas od alas 1~ aso1~ice cOs Seateapas ue irige5i1 el, S le lstt sea s El '. 1 --ff Ir CEJdynlraudseaa a t a acosetee, ti;,t Tee 5t Let es stsee Le-e oc ,5~!0 e-lat _, Ceaae ,aeoea Sda9le ~1 1 --alpda t~ eebaaesstt~ea 1,Se s > -, ~ --" -_1e a E Rse ice ap tee e e-, stetaste eb' --ll ste saes, s tr~ asa .~l e ca Paa t e w. e e O t Cte-ec. P ei b-e l p or St atleylE 11 fipotet teitca, DO tea .1 1 1 st leae sea el else al Aliaat ti ce Past plta Hep a>en S .enaea e a t Sese te ca 1e te ati 5. Rlalae 1 1 ..1 Stsc ,:at i -ee attiie st csaso Atatt -s bet la es1-, tese 1 1 ~ -1 -, 1 ;.t e1 pta-, etceeoesteass.taaesbi cae o saete PCeeIeta tlesto d teaeataaaae1 ,~ 1 > ~ ~~5 tite sssl v~,e 1. te rstaa es cese ls teesa.) CSItie h 3 e ta ltae 4 ea saaraftn p, e esei el di da latc al ata~ Ce :i,, 1J~," 1 ,51 ,u g5,, .,!,!ird 5 l 1 ~ ~ ~ ~ Se att pi d ~t Rab.t5 btp s e 55 Os seeb leltatetel. 1'1-, 1, 1 1 l ~~ ,~ i - ~ .l Ii,,,ii',i, 1 ~ ~ ~ au ', BI-trU~ Ita ,c s set -1 1 ,a~ pesce Oetes ,- " lun 11 ~ 1 ,1 ~ - --i 1 at a 1,d -f a da,tas 5I P-',e peOete ,eee ii pieseeceoeaeeteeaeaetaise1 te 5 P 0R T 5AO CXV1 LYN EL PRIMER LUGAR Preacher Roe y Newcombe dieron el primer 1 gar a los Dodgers El de ole sunio as a iiaerr a irlA per s Ca&nales los aloca n ,1 presr e~~,'n rn s' a de medio jego. Ahr ele i -adss rses eor eleerr Oes tn'tari ROSTO t, n esode '~ .r tt+e te t t s O t o te eneMr est Prede elga deb' easal eaeeiled es es1 ate s ee s e e It Ltsletets depca' eeOretos Jtt, electaro lis e. tete e y1 'a.} gerl 1eseeeCa5 ett t 1 ', r aidestetrdls 5a et 'sto n-aty at aused e el 055 eu sletstttlttle.t e eeelie' e L a 1e lets at e la elto sedo rdes ee tl PI e e eteset Ile lo ltreee'slo del t esceseee nahger o lPtttt5 ses a te lo t'eeet ee le k e esteasaouaBatlsd -,ttateeeett ¡lte ,al "'at tetes"e r j~ ,1cer e elt taeg ee e ,9 e~ e1~, se l e tt 1ege deaeenttel ,eewc ete, ateste e ,ee,, O Lea t e ps eeeeetestt el si elaetea a leso'r satee el tsee pel rs egteteleeesed et ge etcs e:s tete a ettseee eseeeel e ., t ete teseee t e 1i>se e C eeeas al setesele eeses depat ele y te Peteel tse e IP ets esld lau dsds e" el estas sareea t els Sec etleopel roeaer "ta d't le e elettia. pktct cealec el re pIsate Itrc e eesslt esaso deteste -tssse aes de se a etsdetet espt elese ellea alce esi l' ese s y eleyles Oet ee le Le a es el leee seta ct cttett1na tese s V es a te ,0a ~ al sece es Sms o ~e-_ le escsen>a es. r elat e1 e set desRarelns oen tle lleec pseaso le. aTseete baeses det ol epa etas 15' te a ete e, eat.da ~s ,o o e laeadeateatetse uu. et eo a l.fbetpstast e scla cl : e a a c e e ,D tdteec est ar ite, te :se d m tPtts ,e e 1 I t te ele, HS 1, g e 1 a e ta2.ases n,1ts ~ S e seecee ,t~e 5ess W s e ~ eseseteee tlte ee se'ecra dSe .t 4211 1 ~ ,:, "t 1 ~ , ', , ea r cts sss e ,epee ---,l, lee, e ec le aste 1s se tte ec tc i, l e tto ct1 , tta tI .t i t0 'ondieooe epeeaia Dark~te'sea -4 lltill1 5 e 2 1 para loa juegos c oy eiee : es t e e C1 ICAGO. aeee. es -Lapas a el e 2 1 t adtes>iatlel a iaA entata r 'Iestte, b 4 e e e 1 e :, 1,,jg ;J a ( y seb 1 e r 1 ~ 1 > r ,,, v jl,,i ," ,,, 1li es 1) .t. ..1 5 0 0 ott0p. 0 0 0 0 1 0 Iestes ,2a 1 0 0 0 0 0 Barrett. p, 0 0 6 0 0 tt-Tbees esal es al ". tal-Oes e O. Ett te e Atl tes eStadasi Sa, ...ita siM 1s-2 asasste Carrea 1,,.ds Sn.er, 3: a .m salie, Cran ts t1n atet 01 .ese a Cese' latl es el edptltsa. ilablese ma Rees, Ocase 1sle.-, gSiollet. sbdas Robiaon. Ssesilaelee: Oe.iW R-e, Doble pispes Milksia a Rebie W1a -B, d.Dkl3r., ts Que e basl Bealel tBtestee, t e y asU, outs: Roe; L5; S e st 5 eate rali. e esa tesi' iaaes Elitay 21 2, 11 ll 0 I e 1 aislns.n Red pltchae Hall: 2 51501. Ptte aesiat: noe (1. 5t Pitsher dt s Spaha WP-14). it. e --. -. Seee :*. i 1 a 11197,01. e : a2.l l e Jsotia b .:b a 1 1 1 1 1 R1 1 2 2 0a MM .saskt.:t. : a a 2 5 5 0 Ceeeia, P 2 e. 0 0 'Ttelees es s a0 r53 DOSTON ---Siati, t-2b.ee 2 0 0 2 1 4 lletkte, 2 0 l. i 1 Illtetaet, 2 5 1 5 5 Eollesiee. el. 2 t 1 1 5 syas. it-ue e 0 2 2 t 'u.l,,kb(i 1 1 0 1 0 a Dark, t. .e 5 1 5 a sesee. .eee. 2 t t 5 t S.¡. p. ..e. a s e t 0 5 R=1 (2 o o o -'-'''cts) sea00 Ttlt. .18 a 4 15 t 1lI-Tabey por Rva en tal a lStta.k euta per Anlnells en el uin Aasteel5a por enteadase BrSokly. ...i 5u teston ..R 00 Hermi 2; d.,1 lrle De sbtssass. Dotit Y-,,sa-k Dole pie> Bag.tee,1 a pRssisest, a tde. 0eaade es be_ sea:t oo Boasea t;555. Base St ette 'ta 1' Atsll sea.r b.ts alta'e e a S l' Bta yAetaseu~. SpRst tSlt inni a Ses leaiatey 0 en 3-1 .Tter dtetadcob,(1 -9 Ptehr err sais m !7)vmprm,,i9. lanetnt. ttept Ras a l Be las p-rof esignles ograma del lunes intereants, pUes les 11as Cubas osn en fte te ~ee ca es te g e 1e iuia trees tea et eaeea tosesart ese st xe a en,, ceetasetcsineaal de la Lite Cebase. lt tesu: pdck Jpe sit me.elota s st eslere pat tlir reterosos del -eeste. te s saed r fra tbe ran das se ecetness de presileaat4 itetgrada por Itatedtse de s,ua' eo alabee qse testastle e s ele a Sa ~ie~ys da. gcs. Jito v S.]e l s yera cubas' .tuasnt las saeelaa qtes se se' .sestee es tS esltal. e este stra un buen epsee pasa ita tant' este st "i da ale it. 1e~ rn e aclias Lea peele peea este dable lesa L,5 ala sa C ueetn ta. no hanste de ICAst5tete.e Ampado Mrl Y QUIdv MatriUIt lune al sesete a Vteitl~ .s l St.dium de PA BabanM .En camisas Tn a ::_ ¡ : '.j

PAGE 21

AO V1I SPORTS DIARIO DE LA MARI .RNE5 30 DE SEPT, DE 1949 ~ P-O R T 5 PACINA iNTPUNA SALDRA ESTA NOCHE LA SELECCION AMATEUR EN POS DF SU VICTORIA Formid ble programa de lucha Julito Blanco llerrera se llen de R a p d a s A m ate u rS' libre se ofrecera esta noche bio al iunfar Posada Junior l-1--------- ---,t,, 1 1 1 1". 1 ', "" i ~ -1 i a n re ,1,tfttilfn refacm von el Dsdebuts se tinuncia para hoQy; Rlasht Gordon y a Paddy R ,yl.~a -nri ri,,,i ,_ mCp-' ayrpL<,11ve tIitff ,ui, l. yl ,tr> Dna a e aunin at ¡ay;Fl e a e -Rya arti mr 2ap ale era peai en may ryp ir a i eh attil na t riel r.ket cali arairc dos norteamericanos. Tambi n darn una exhibicin de Jatona & P~ad J,. C atr, ,er!,-a A os Sol, Foy Pal. Ne a Do (jiu jitsu) como nmero especial dMl cartel. Detallea ee Ca fra a tea c a yiertber ate y fierateCd ~ ~~~p 11, ) ', 1h 1aao de el' niul a punta en la pisa nrta naehe el Palaeo de Denira ca ate d e a r aOta ra a >Y O ta ,' t rma r. ea i;eea -nr ', a eee tee erat at parta abeir au uerata ee heS.r ea aEtaa Unia aaate a -t r Por MAYrTO t ( t a iaat tdeaaaapara ate ceJatttek ae S ti ,raeita que las zea '.a d a aaar aeaaanuee reama ea a areegadatcaaere raaatr rae ra raratrrinonl latie r yI nr a aaae erterr uae Ceere remraceaeC.eten at ea e ea;; farae;a, atan ae aaoada e a aireapree.ae aeoas a ua arta uat'i eruta en na nt latdea f ar rearo -i a ii mo ,r tarea cara trrreiaieereerereea aata tsaaauaayaaae eea a uaetta o 'a;neaaaateeran qeae ea tng aote Paaar e rear etrua trrtrr4 e rta'-b r rrttCya ce ert aa ;rrnaeatt aa t.na erear enaaa, a i a e sae natel u reoaeteet ecn ar a att e faaartra ere; rtmaitttrcn eeee.ereearrnrene Caaaaed one aeaatte e ne ae iraaa1 tarae de eota e rteheat ard e ,r arae r e e p tg ate as tne r e 4aerae. ein ta eer r a a tcara nata ha veoa Crb trr r ea, "a tdabe rraernirreeJeenetraearnrrrare mucha tep elpo o G aaro e mantudre ate 25 Cbras ecuad e ata laata eacneet de cetnr;t ta tnta rret ce'atetrianeas; Beer eh bet aoau a re:eidoa toda a tpeett t. ateaata tat retaenmr --lta-rer r-erutret re errar eoaa teten at. ee pestacae ctuyeidrae-rm erta ncaiesc a e-tatatra ate tterareea trtir-tr tt e aa eCeeaee aaa ia ar tereeeteearrcn tanaria errataerurephaorc t -d. 1, h,, detla 1a-,I. e -ar irt tr l',-ratrt-,'tr', ee atnera rrpt e---~ .e ea teate aaa er te aa aieambatnaa d a ren y ra ,eu rt~e i un rre rrtre a .a aaea ae '1ra,,,tr c ,c te ae ea ttn niv u tr a rdatae .a esta rs V et r Artara raea rar ttaae e et --n r e elrateear~ne~ a a arte era -e fr e.i~ .-e!ar -magn -> l e ,5~1 1 ~ ' ', rr , ., i 'r,-o a Lh tata eeadno erao eac ete a aeeeneitrae-aeee c nrtadainteeaeeate tre nCa e ea taeetiataatt nr aeirretter nraerec nee nc e. tahatartbl, t n C e a runa Cra y eetia ea m Iaecara n, r er. t raltpte y ara decrire a d t de tes ie rt i~a t', a retCtei e te t ti eert a atc C.eelat t l rrt r ; ; -t e a ,,t et ci tr a e a at tt ;, 1 z r i ea rtceatc 1 cr-~ratreln teieea ttetta e e-ttrr rt-rtr, rr e ria -tt a ti rr e e r re r r t .-et n c r -,ne tr ti -,-tr a ratae oh e eenaeo rarat e erarw e r rn rtaltrrataetaetrr et6t~tt t ttrtC rt nrafaJn ah Grttae euate enriemena etm rta herertt nrtr rtt 1raer e,,e 'e ' s f c1'a : f1mi a -, t, , . e 1 11 1~ 1 n,'' aa-aaad tteeer.i te, tae-e -,,: rlta--areti retrae' at1rt,,,t 1 ~ c ,," : ",~ 1 1 ,1i1,. tettrtrttttt. 10e_, ere-rarree rrc ;e ert eariies a e ae eas eeate -ae tr -e r t a r r t r c e r e e t a e t i t r a t a t a a r t -e c t e a r a t e caet C ~ -1111Otnzi i -re rt~tre~ a a p" nieerr taat -".,, .rtrrt irirce set et atteea .' '' rtetetrerttrrte n t-' .iesr ti.hhO dn,,trrn deEt -r ', ,t -D gner tarda, a lee-. ade ao n .er n ns qu t-n m .h -, r urata ecateserrar att cee ar erir nrr atawor ceta clli a raraeerarac-rrt nn n a area ateerirecrrt rrtee nac ara eStan, e l ctan s l~,., dd ~ os D't',, l,, ,t ; 1 ,1 1 rr' r, At te apanra t e-arierateal cae-ea aanarre ate iapea' ea let elie ar e an ea tel e eecececl ~ear era de aae a ee e a te esatraaitrn -earc rt-eertae5;e~ raaeternr atre ei trepare ar peaartarna rtt lata -a hayaeaeara e-ea nera en e -tcrea area. tt eec .ctnrera aa et omea sea ptailaseeuaiaabcate eaaae e cc -e aet feerae Cala ese Iaate a t ee aetr tele tatar. Jne. tecerearetancae a -arreti ti reatare-erata atespare etear d e l aee atrr tat c re-t d e tt.n tr ac eotpr a rea M ' eaa.n§p q e t gs g 1 %Ÿr tea a arerr. araataa aaG v l n ¡(na-¡ raa r-sa r et rtaaa irneasaaarrre aaraetrerr pare arer terarte f.an aias en ad a ere ne i asie ren et teearear-at irra -aaeaa~u n eeaaaa etraraeat e naraea rparee-a araa lehar aohn arteaarti e ,r Caeraae aeerr ra p a lecion trra. a'!a a!! er lere G a e me ar a te ten crrteea .my -B' eke ' 1 d t -':r -7ar u 1,1< P111 '1 " Frete Cacarata. Cel-te ura e-re arte-r e-C a rtaeeca tres p al tutees at eaaanatdracetec i7 ief oy a raaatreaae treta arer rr e as para, UI UUS e ecrrt.e aeta ttetraataar a K e-aarta e-ait te a re trtar erenc -ratares l 1 tr t a a-e a al re 'a a r eCrm~r e a t r etert zt sntee arteaataaatatret.reeerataen e ce--r eCa e n .e. e r o a o a ardre ateraane a--aa "ta aanr t Ita t"eatnr a ae-er-te r e od lect a -rr ar tirarteareacrrraEerernald-rie ee-ar a ereateratrrcene-ra rra tdrereSr ruceegeee 1 Cer tat rreeateelacaarar te aefa ar4 l ganea el ececae ate 8mda rt e n rcae-tiea .tteseta dra tas atraaetrte a.m tate eaarertn tectre Sraatme-etera re ere-a dacta aepir e a l eata ea .,e ce,, e e e re e en a\.ee~r r arr ee ,m ', e e ; erte i~~ rt te-cc -e e Ier a c trra t a Pse JA'CK CI'DDY, de la PRENSA UNIDA ,~r tc ite ae -ttaaarCs Gnetrrre aiarrutaarahae,:pa otegrA edfee tr-oad a a.a e n7trr a cair er te a traer te d c ec ieaisapret e-apierear ril t^acatera e enita.r-raiaeaeer-a e rre -1-trare E -a-arLra Hleaan eeene rera-tre-tri, aarer trirecireacara ea -nprPt attrrrae-.me-e rare, ent Cee,-ere rr rcea ee-r, t ttt-ca-raa erRte e s (dre Elusrmla tt ,eceer:rntae eerb aerteite raraeearetetrea atarar t rlaa acae taar re Ocre -aieartaar r t,e--C-aeeya e --reado e-caen Aereereeiaenrrciaa tirra.trAraoer rreaaCceane.atde>ean ne enat C e e renettrn u r st reararran ti arerewar ate G nr -rier nM.,aae ar ueg : m arteae ra c r a e gr reaeo e rr Sg e -red Aldms rtaa o -e e ee ed ae d' itn aja e a r-a ear I~u i r e rie a a ~ine nr .r.e tra ite ta ira e is ra tan a leea \e rea ere cereta cr ie c: t ar hrrs arc itel t ar ac'arrar ti ree' ee-~ 1i ma tai n r nae aceD"r Jnen tarare te Cr der ratne er Jae aCacas tareerar e taraear e t erte ata tt-te l r -te ma nla C e rt. t eatee ratren aat nacraes ra'a c ICa. retae pa r' Aieettrracr-ea.r ereirrnCerr rraa narng -re neuce tterte ua-trrc rrCtelareaeer e arreeitr es C irntAatlta te.tarl e r -a e ,aa c a c' ara e-n aa t e aer e t ee a lar C'tc tute te ,teerrte-e te ea.ac tact re -e1 e reti a. eiataernaaeeiacrarauciti~ertce'lereea~aa rara tear a te tcet ent 5 e. e c er a e tr---r ai1r-reeatere~ e iatee a atete ene-cenrr n Calzono caece, n ata eu e r e : ~ e e iia er Cie tiera r nr a te e-ra e E 1 i 1 ar atruer. Cero ter ei ~ p -e-a seeatrei enr caret ate Cae Saenr. e na-tai a re etBleiae raten te eseasea a neronen / i ni t-e -t .aace nerai re e aa t aya 7k l,,,~ --a -o ',d -st 'u ' 'ug, 1 1 1 r 1 Caeeae t -ee nrieadei A .e-Caa cece-ra eiceat cnu a\: atee esat tne arla rak e e : -:n r ~r ir .a at ne y prte e acar e a ra t ht eptm ~ n ate tada Crceeeriraeta r it eS titr ltJr tt Sq r c ce stan cttare-e-ate eua rare -d aenar-t iie attterr.rl m eeece ra-c e eacnr e e. ttter eca ta.nr. -e~ t ", t .eaarc rrreVt a -------art ea e--e ee a~rl-ee-ac eere ce eatal e ea aree aetr.arr C M tieca eten p a ted :ee te e-l r e en le tea r t e 1 ., 1 ~1, arrs--rr re-ii-e arl ~c ~aare r a ca tarar ~ta el tertnrsecrr c-r,rcecrael trec rt tnarte at reare ia Utrrae-rt m ir ASO icceerre-'" aatrarirrNcenianlrrrpararctetter r a e e -r r ir ar,~t' re e a mar a petes : r trre/e i e iiee ,) ererr ci rau t a r e-ceu geiefsy u araa per ~~ 1 '" o 'aor ja GA',S rLAN1 1 Pl ra cap care e t Ca are e a. e tt r a -i re e e e e e e-aar lnrrrr .r err. er.ri C o e rerta. l e r ter a re a r -r a -d1ea e ta a erte tcrp r d CaF relee' arre e a eatar a Cnaiear.tre ant te re arece-ter. e~ e 1 1 e11e-ra Sa-ceI e arete -r eara r t ere e a rs br e -~ ~'el a nr> c a e, ,. I y, r eree e raccm me crei-r lrarceerante .atr n c -ea tara-a atarrt.ee -rr l ea 'a. ueiiraeunendlta e dae eareeialeertrarecae-l Creeera etDeno Oc ata ear teistata.r :e-a t s e ee atte r ea aeon e .At eeca ea ,.ecr ee -a1 Cir eee rd Cca dsepree -erale a aeae tae.e tin gae e,L' err r 1 11ee e-'-e e -1 -~tra 1 ~, t 1 1' Canartaer e-a,, ,e~c~eaere 1 ciar ce 1 rer iC i Sa'er ree t Pey e-et Ceet ~ ~a ra s ea ct a, I.ntdme n fen:ve ^ -un .~oo ca1a d 'h r a 1:1 ,~ ,, Urcna ir laueta.i 1',' r,, t r n. -~ ,,t ,~ ,,, -e-ee e-a Praate cr-c A,1 ~pe ee-eeee ~ sc, acretr 1-a~~ U -' eehaeetam e~~,Aiattrt_ ¡ en-re a r e epat -e der e e er-c t eaim le n irc a art ca ara atnacnirte a traran te rnealratee ,,'> el,, ere cutre f~, 1-, ,,ere ca"rtrt lia ti nr. Cr ce ci ~ a r are at -a lagcal ,, '1 -, ~ !'', ,. VanCree,' ataat 'e tir 1r art ai t r ce cut -era a e-, e i ,, 7' -~~~~~e a ital ateata ,tr trca ,err arre un, 'e- e - i ' ,t, --1. .-,' --c, tur 1, petar, y, ta ',reata nr'erera e e,rcae a at -e r i,1 .n l 'r Cra lna, i er c e-rete c a~ce e at re ti~ r e=11 te e e E e Ta ra ctratttara ti~r e rl re are re le Zl atc ~ ree- ruar te- Jec tare t~ate me-tt ehic tae tara re e1n gastea ~, 'sde l ,r' tea aat rar ese tre D r en tiererase artsaa a erre ta e s ara t e-aa a tu arae r Jrraaaa tic ar r n et atarr creil ara __ __ __ __ __ _,___ _p___ __ __ __ __ _d___ _ it r rapir rtyte O paa e, caart r ne -e ue a e S P a r~et e tern ear C RD S e -' u a t a e -Ir a n p -' 1 ta tarlcmp e -a re C re teegn,,eA AR ER S -a ca eepru na e nnt e !ea ret la 'e t ene-re a e 1P - -.ars e, trane e -r e e -l Indos os res Ms d -y i ea -e o-reor meat22 r apre a aa er uo cincaC-r rae e Maa tc i na c sea --, f 4)5 ea a e -b A ae tu e-r-rar. cre-tete at aire ir a-> ra t-s c ita ea 7, r ~an teren es trrane -es r-aia e e e--.eapeG'--t-------aeataaraes rae-nt a tenee sty hl a Ce tic yaln erute ar a t c a --A ( -u 1 r aM a trae ernadol P e een ce e e ea A1 *tt 'rtC'c.N D e-acecedte are e p a ce m ao ,TG D m trma n unrt lpee ft eit tetarert acat caa,1 aueraeen aee neper pa tanm ma a a ao -' mOO U io arsataenann u a priere 1 -.rea r --..te -.u 1 c -i p e. .A mlk d Ga'd7 at ra s t 5 ut490e te i'a: a s > d ne nC b n mntrd avry u c Ii el.,. .SB" resentarOlst u e a a r z a. r a rD D .a e a a a-'o eO G Sgg ) ,ira a R S ---,l .1 :; 'aa a ea. ee e a~a ara --p, su frms -co rte-nenmaas -ac.a. ta. e -, e as Pr. r e a e ti.re a r a-erLs leirrert a atacae ate esaie tm ra. at l r uheeua P a.crA -s. a tt r lPa a c -a n cre aataaeeaia e ar a e a d' 00'it3dO Dadl mcjsNe oe Mci lee rin t' r a a ras tenar0 e rneata it rapare Para a aar o aae-rs -, e -, t ~ -1t~rsa 's l ast da e c'a~, 'rrict e r c'a -e' l. para 'St 'e 2i. 5 1 0 a 1 t r 1r rd en r n1 'd .h cd c'ac ,: _: ennr. -, ,, ,': ".' ._i 1o ,e exsib 'o -p lea~ ', ,ce, "'' ~ 1 kee arae. ta r i .alt e tare nta 'a .e a tas e e ,t -rara eeatreeruere taatas tds rs taite. et a u u a a a r o iuAea 2 p ara s.e5ac ea e.at aha3tan sa cao arnat aaae aaar nc aar b-n m d a amaoa e en W t e rra1arrart e rsatirenar ae-e at,, egCra e deBay Cntrjrs beecy tare-e-hacado e itairu d, -a tat aa a ,r 1~ ) a L ,_actubrec tere b p'erte l rel~na e e le el ra da er-t a e1~~e es ao e arte a G:a 'r cunalndt ,,,!,~1 a 1> tea ra eu, e O ,i - J:'uta er u ana_cas art ir~ est r a a t ta -~cp a e e ate ~ p d .n. ' -, ao a n r .r Z el .~ 1r c e ar'a ae -n a n e er -4S .ar e ta rs -as a' -e-is, .'a~ e Cac ti ch c aP o r O nA taresta Y tre R N A N D a i 1 - 11 , J.ee ae a e les tecairtu on*e' Z,' -:'-raraa '-sat sc a a ~s ~r sa-e U aa tan ratatte ate~ n1-1e acreen, he a .r a ,!,r -rt at t -c e-an a c a t t r n e-a .11-1'' ? 1 11 11 1 VReta ,,,rieatad, aaetitadrteratteaat q P-e ne ea e ta a ea 1-rn at an ace1-a a 1 te -s ce 't iee.u telo--r -ra a-it e n ta ti ~ nC c t e -Cr ate ~ ~ : .~ p e.tatrtim ~ ~ ,:; are-iia 'l sa ar r a' Oes5at a n xe es-tt t te -ac aa 'c -r a ~te tat ei i ____.y____________~_,t___in Ca m irsac eta an a nne a a -sr tasr tr e-es, nra a, yae-ae ea irr Crraraa cc t t -aa tea~J w __c________,__________>~~______h,___to,,lilni ollcar-n a1, 1 .tOtpat55 1,atatecat teta ca as-m a ~ tan art .s a ea r1 'tlir~aeenel.Mre-are-ata~re.ai11.aes ,!, ri, arr rts -_ aaa e-sr~a-e-a e -e 1.n a s e --t. te a reatasnarsa.1 acare~~~~~~ ct at la attae eta ra-e a's--esr asa a-esc 1sct tira a a eerC-i --e aes ha C n s e to eee, Pra nc cae~e' f -e .r -.c a r r e e ~t a e a a r a1 1 , : : r ~ l r e a st C re~e-; ar 1 1 .._ .; l i8. G ,2 % q c .ek-a: ,' l a r i a -1C e -I e a a e -a s t a tar1,ts a t 1 1 1 1 ,, ,, 1 1 l ii-ra a a e.ettAe a~aa ete p artec c a e- -, C, r ,aC C. tie caEece atape tcta 11 , 1 1 i ,-Oo ,rllm nt ,ntr ,n 1 i ~' - -'','

PAGE 22

Fuera dle la ee-e~e~~ teeee te ,seet:!,,et:eete ec~e t Pu~etetetttceeee bi~ Cecetce,,!.i,-,,,, c e ,,,, ~ ,,,1 ~ ~ i .",\ l ,1 11 ,,O. eecced -ee pe e tett, 1 .J. 1.1, ~~ petee/1e,/,Seceteeeeetteete.eteee ,e ceee ~~, lcee e, 1 ~~e -1 t 1 , ,~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tee -cec1 t, e ,-ecc ce -e),z: st, te,l 1,i,. I ,.,,il 1,, .~~ , : ,c ~teetE es-Aee. etettt eec ce e .1!i teee1tce te .et -tee CAtte e . te deS, cJi~Tteed -eeeete 1, tlc tl te teete et ceSe-,,,," 1-[ , -",1 1, lel .ee eetcttee 1ectetclc ct ie ~ee -t;c~; stttee.~e ,ctc ete, es ~ eEccec ,teeete qe et etetee eeteetttete"tllepetttet~telt, ee"tt~eee~eeee. et.tetete,,,e eteeetee tceeteetceed teeee teet stttteteeteetecdtdeeeteecee.teet teette. e-etttc 'eee ,ete teetet-esPleeee, e i 1 t1, >de-t 'pee11 l teeet, seltcltee, l,¡ c ,l, -, eeet ~eee ,tdeteetetPeete eeeceeetKeteeettteeeed rettteeeeteeeeeAe e st etet te t, e eeeettett ec rct e, tese te ~eeedeeeeeettee ,eetccee -eeee ,e ,e ,cett ,e ee ee est es eteeeeccetCeeteteet~~ .etc te le leeei el ieccpetdete t t te eeeeete t eeteee1 eeee;et27eet:ecet.t tes-,c t ect Pet eet tee 1,eI dIe ,j esteeeeele.le ',c,,,,eeteleteet -1-eelt--dcdeeleRet,, ed1eeetitecls1tee 1els, e ,es pceetseeete~~~~ cel te Sstd elce.eteleecl eeiecce l A pe cee e c ee eeeeees eec te tet 1ee ee lcelt et ceee te eteeeeee eeeett etec teett ee>t eeettec cee' 1eei-e~iett. e "el-e ~ e-'ee' ~ec[c.erelc te e .tee' c, ~ecte-ceee1Cteee ee .tc ecseeteeet, e~ ce ce ,,j ~ 1 -11 ,rd , ,; ,," 1e e e s eI, ,e e -e ,e e. te e" cAec esee. Cce.te le. ce de~ Aeee Ceeeteete "c -tc e cee ec Slttce. eeetec Ste etleee. cete eietet eeeeee~ees ss "~e-e-eeecet-e ee eeeee ee peeetcl etcel -eepeeee St ct~~ l~ ee~te--ee qeteecAetes XII eteeeetettCeec. ctee" 1ec Ce"t .e.Ce tete.e:_leeee ceceeeeteeeceseetee eCielet -!,r-eletecd et teeteeee ~~eelcepeeeetesee1.1e It, ,21111,11 -11 ~ -t ,,etI*d.T -1,.b 1H b -l>~ "."",* eldecCeeieleelce -d eeeteeeeeettee tee -e1 tetetc cec etstes.et e esetc 1te~teteteteete :",l, e Itleeee 11< :1, eeie el ,, et eS le Se,' lee,, Se, e"tee e" tee "Cc e",e eteet e >e -0e~ te te ee!-e s tee fee l,,~~ ec1 tete etetpte.e', ~en c se-ces -netea, e~1cacegctV. .eCte, e. M. eeleec .,i ttecceee e ~ , ce _s pe ; .eeee -,Lee ,te 11,1 1,t" W-1~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ee"t c, ee e,, e, e1 ~ ~ e,,, e1 e!cee e ~ceteectee e e-,",,, 1" , 0" ," t,,,"t.n, L .:dd .n .,. ,,. .l 1. , dte Ctese eS ecleeeeleecte ett dSeS ee eletcsettette teeceeet","eeeeceeteee" J lleetee1eel.1 " ~ -~ l z 1 ete lleeiee ee le Yeile Dlee e. te, eo ,te , eee d,"t te e e ,r,,I~ e1 -~ ,, .* de eelteee 1 eee1 eee yeee leeeleltee ,,,, te, le ~ec e~eC ee tete t Ceet -e ee1~~e1c ecceteer -eses ece~e tcteteeeeec.l. -. t se Ce cte1 ~ 1 -~ e e 5 e t e et e,,," g e -c e ,ie!tecde i, Mteieepel rr ,lIr te -l e~ ~1ce Sc ,;peee ~1,, 1 leeeee le ,,, -, .,'"<,,,i, ceceteeeele;t.,v ,ltetecl:-declee yceeetse p::-7t ce -1 ~e e ceI te : e, ce, Ce cecce ,eeteee. e Ieetclsdetee. ce e~ ,e es tet ce te c, ce" -eeeeltteee ee e eeeeee-i s e e eeeeee eeet t e, te e, e e!,, e, --i, i V w ~ 1 ,, e , 1 1 11 -, 1 . . -l --1, , e ecsec tl qet 1 l, cC 1111 1te ip. 1 1 1, te"ler~~eeept.eteee elecit.t-e1tie1 t-eee>eeece-e ~ce ce'eie-ce -eeeee tsetc iei 11ee,"-eee ete e es~~ ~~~~~ tee eetteee teClttC le -eeee e'e, eptetes e .,"et e" >,,ete" ce e l, e~ c r~ ,cece ~ ~ sc ese ec. ee .t e ~~ es' etee st, set ,~ tepcpetetcet.pcteeeee cee-eeeeedelSede jdecel. ee e e ete ete ee eeteteceeeete cceeteeece tet ece eecee e teetee "eeetete t"tteest Ceeete ctele Se lete e l[1, li, eeee ,lceteeee h, eeeee tecddeeee. pet "cees cee ete eePe tecteete tee-st ece eeetec le etcl1~ ? i, er m" -. ete -e ce.2' ee. ,tetc se ,.1 ,,ee,,s sE sseg dsEess ,, Es Pelcsses ,,, ~eleet e Eesecldse i~ee pee te ceee ', ct : ,eeceee ,ec eeee ," Ce eeee ee eetet te 1 e e ~e ~ entes teA ,,, dc deet le c, ,l.e e eCdtttte iee L-1,peCeesee et cee ce e tese ce l~,eee -11 -e ~s Aetsee L e e A~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~ "e e ec ette "eececee es eeeeee eet te-S ,A5Le~peeleeeptLeeteeiteeetJeeeeeSel5d e,' cese1telte etee ,ceseeet t"eece etcttete -etecte lt ce te e, ,i-ec,~~ ~et:ee-tec~ ~ epe e e~ ~ e derle ,; dec pl ce ,, ece t ~ ~ t, -,bitV .-spe --1. 1 ,e, de t l,, , itee1 1 1 ., 1_ 1, -1, te"S, te d itl c l? ,L scce qe, tee vl ieeeeeeeselseeetees :e ,*, '1 ,. ~ te-ete eettesteteccetttte tec.sc-sst~t-st,, ce esCt"ccetttec tevs 1f5tt tel e, ce set se eeceeeect ,ee ~ec ,s Cee 1 11 1,l, de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ set ,pe, ,e ,ed ,ec ,eeeeeeeett cedcdttt ,e 14184N el U.eetc eecceteePte ec e j~,p,hl, 1, 1 1~ 11,11 ,l, 1,1~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e~ 1, cecee1-1 etete et-cecte ec e11e e ,, 1 5 e ~ ,' 11 e1,11 .,5l ,5, ,,, ,,,,,1, ,,, l ced seeAe elccAele del See ,eeil e-, Le e ee ee teeet.eee1eee ttc¡-tetetes, ; n1-1 e e eett 1e dc sc1~ t e ce tel,,Il Lee Oedec de See JeSieitei,, -, ~ 1l11 1 ee~ Ce l eete es, ,et ce e t -ttee eseetecc ,Ce CeC A-ceds c te~e teteeeeeet. tete sieteecleet pete-Se ecCte,,tctesetete tcc l ,e-CC e e1see ,te te, e c cees s MceteceeceeteteleeeteeelcleeleeeceteltltetteAs lePee"eeteete ee -.t" escee 1 ee"-ete.7 etee.,e, teieieipcltc 1,11 Zeee 1 de Iitete St Setic lceee .e R c --t e "e e" ce -eeee ece -teseet e e ,~, fisclteettettleSece -, eltte ,teee ,e Id ecetttteteeeees.eeeeec te-t-tesstectceteeeqes -peeeeteeee delte ly ccclce Sc tletelee eeeeet e teeetese~ ,etc e, ~e-tee,-e.Ce eetee Ces ttece teceete -ee te .e r, 1 11t 1eeeeectttt 1l l te eec p eeeeeec1,1 ,,,,ll, 111 ll, 1 1 -1 1 1 --1 1 1 ~ ,, --. v1 1 -,; x p te te e e te e te t ,teceso1 .., -, .-; .l te es Ce etc ee t l -cdt~tteeq.ctlete e e cec1te te~e-te tee t le1s1e11 ', ,et ,dt5lt de eeeecEee j!-c eec peeetcee e!, 5c p~eetei Itece t,-ete te:elset -v , e eteee~ececteeetceeectecc,, te ,, ', ee,,", 1 1, ,, , 1 1,',1tete 1., te,, e ,i,~~~~ -> e c, .e: e e e >,,1, dletc qtee " te ecce ~t ce l plel ee 4e1 ee"e"-L, ee c1lce-ee ', . ..-e s e d e , .1 -se tt eee ee set ete' -,l -eb ,ie!ee"ee1, r," ,l , 1 1 1 ', ,, 1 -.1 .i1,, te ,ece c r, -ec ce te tet cet -eee"t eeee ~elc En de Ese -~~e ptte de e ,eeesjt de ste te, e he - , c -te etttie e de' le etcet e lee 1-11 .-,11 :: ', ccpsee ,e elcie Se ?eet 1 e e ,t t e ne lc tet tet dete "~-., .I-: ., -11 .1' 1 1 ,,1 , l' c e, c .c He e c c .....-1 , iP eei eI> P --, -~ : .1 1 t l 1 1 , -e ~ , ~1 . ~ Cteeses~~ -1ep i~, seeeSe el 1 tele el ce tete -eeed t pee ese cc-cei .l,,,ll,, , 1111 -e ceeet eee1p c eee """" ,c c TA ZA el ce c -e e "e e1 e e tc e Cl e, e-., ,, e. .e e, e e -< ', y~~ Ye A se. le ed tele ~ ~ ~ ~ se'e, .e -teceede -eeed -ee e, Leqe 1,cee eecece ,e ,-t e e"pctee tec le RedeIe e1 PAe: <1eej -J'eeqeee-ce 1,," . ~ 1 ,, cecee cece te, te te~ l eee eePet ',ecete Q-s ee.e te1teeeeee4tet te -,ettte. et-,e tet'-eel"cc c es--, ~ ~ 1 ,: .-1 te -tet es ce e tet ,t tete e ct lesd un seeCcieeee n, c0 ee teteee etee ~~ 11, --~e .,.-,, _-,se ~,,, ew,,: -j,,~ - :~ 1 1~ ~,_ ~ 111 Rttde 1eet ec :,epe ce cece cefe eeeesse -eeee eteeteeeeteets, tees~ ceese"eeee~tte?7A sceleesee Eteee -dleeeetette~teete c~ pee te cecee e ,~ -.--, -_ ,~--,-iZle ,t,,-7 --r~ ,,~ 1Y ; Cete".,, 1 1 teeeeeidceseidt. P--~ seeeeeedheee peeee -teel ;eeel eee --t te--ete te~ tes te es, ~ct eeeeet" ~cetten ~ee~c te1t etee ee -e ees ec ,,i e tee ~c e e e e, e-eec ee etc ,, ~ -, 1 . ~ cetel&te c, e ~~eeetee Se~ ~ e -"vee el ___ ---1 ---"-t----c-,t-"-t--,----~ -_ spee;eteeeteeettt~e ce ~eeeet _-lt e de eceet e~ tet _ete ete pee,,A,,~-,,~ ,, ",. ; ~,,, ,m, tiee1ceteeepete, ee 1 1 -e 1 e eeeleeetet, .eeeee ;, .1 de Dee1 sie ¡,tett, Ilee cite 1 ,i," ", j ez. te tPleetq ecet eet tes te le ----------e e, e" ~ e1 ,te e ,e estec e, 5t Ce,, eedesteteees lEese Cseetse Alte eeseec -,teE Re ¡e ,beeet Se ce ~etec ;e tees s" sc C l~~ Pasaer ee tecua uade laseeeeeidde ~ te, Cestlc -eteed eegt-, tete"rI et eetesztee, Z ;1 1r11 . .~ ~ ,,,1 1 v ,, Et5eteee ete(lscd de Rie~ eeWslee el ete eeCltette Lte lee cle e e e-ete -eeseeeee "ece Po EeeeGteEEte tes~tee~~ Pssd Nedcee es Ieele fttec 1t e-~ te le1 1 ---, , , ,, ~ l1 y cesC 5C --t 1C-eteA5te_,I1 .ecc"cle.eees l.,et ed tedci"lc ,eteteleee-"-' e1 etti. :r-se~ece -e e te, e teetecee.,.,, 1 -"t-c cee ctete eettst~ ,eees es, 1L,1, , .,: 1 ,,, ,P -eeeceleeedee e tecece cte te.etee ete ~ eec ,tee Fece e "Ccecee~ece? tete me."See el secee, 3,4e el te zs"t e,,iesed te ce Pce .c. ,etc tt tetcee e-ceet, ece ,el-tte ee e, , Recedteeec1eedteqcepe L-eeeet~tceteeCeseeeJt-cteteee~ tteteCse" -ee c ~ttceceeetetescceeees ltepeeieetedeeev S~ iie teiceeteedeeteeeeee -eeeeee ~eee ~e 1eett"te :--e es~ r1eeseceeett. eeec-t~tt~ Le eet 1 . 1 1 -, l, 1 -Ii1 ,,-l 1 1 ,1 -eeesesees>, ,te tete, don e rpe. .t. L 1, ,"' 1 11 1 1 .-1 : ? iv ,u ~ l> , , .: -, -,l,1 ,11 1 z ~ e e~ es edepeeede~~~~~~~~~~~~~~ e~cet 'et ce -ettdeee e-t eSe -e e, ,l hit se ptees te -,ee 1ps eee ee e eeetctet-t e-ecleeeee etete tce t lete7 eeetteeeeeeeecle CetieVld ,eeees.e.Pe det-eeteeMeeeleci3ee ttcesssesseetese ceretteecet-se-, s.Ctece A iiiii, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C tet Wtet s, ,ecc,1 ;11te 11 e la.s " sds t,~ eet ,, -:,t, ,,: ,, ~ 4 . .-1 -:-_ le Se ece leeetee etpset del le ce d ltetet~see,_,*' ',,* ,1 Zeeece de le_ -st se e-ee eeeedtt.teetee ,ee t'ee etec te ~eeses.eeet1 sesuesAOcece c ~ eeepetepceeececetepeeete .1 ete>edieeee ~ eceece-ete etlti.e-et~etelceetceeteeeeeteel-eete teeetesecete etcee~ eteetse.ectetee Ce sest e -"d ,¡-estt ce test "cce ~est etepee 1 .1 -. ~..1 ,>,, ieepeilcleeeeeei des t lceetece "e etetelleetec _",cetetcteeeeet pe tete sc te"ecteC ceee te ceette ~d ~e ce. -5 etetetece1ce1 ~ ce 1eeet eec ~tftt ~tse5tt~ te 11 ~ ju l 5"esesleeteceleeeleidpe eeeeett eit pe ceee ,teeee ,stte -es eseelecl,, tete ct ete tete", r:,, 111 cee s c etetle ,eeepeedeeeetieteeece ces ce cessecc cee , teseecc .e StsetA el tce ettet ~~ ,eeee pe el tele-l,-1 11 Se.eeee -eeed -ss Cee CAAI cee ,,t etec set, eeeee ~sees e Ce t~ ~ J -t s~ e>-tne 11, dss.eseedesseeeteee~~~~~~~~~~~~~ "tete ecec,et ,eeecpqete eet SeeteseelecetdLcleeCttsleieeeed eteet-etestette~~et et~~ete t eeecletc ec ee tt SAcetdejedlecdI~s 1 -~ 1 -Petces e>e etsc te,% -e 1e ^^ te ese tee se te t-, te seAe Ans -:-5 Cceece tet elell St Reeeep eett el Ssecede, -,t1 .,1,,,1 l. t, ., ,>, ,,!, ,,t LA 'RONICA DL' 110Y 1 CAMGUEYJ te Sal te? d VILLASP¡-, ancelCo doe Rtees Qseicteee xioe ~ee 2te uese s escfft 00eeesecset wolc celteett cteetettceece eeeeettteceteeet1t1Aect Ce~~ eeePc est, te ,",TeetetePt setee etc se teteSei, e. tecltce cetestet

PAGE 23

AO CX11 .DHARII WE LA, MARINA -VERNES. 3o ¡)E SEPT, DEi 194) PACINA VENf[f1 fRI. Tomar posesn .A N U -N C 1 0 S C L A S I F 1 C A 1) S 1 U 1 T 1 M A 1 0 K A Mer , ~. V E N T A S V E N TAS V NT A E NTA T A S V N T AS In. 1ti 1 M 1 I , ~ y 1 1 A -CASAS 4A A~ ..E so FINCAS PUSTICA '51 -'"ESTARLECIMfXTO .1d ~~1 1141,1411 11 41:, i,t,, r .111 -1 -11 1 11lu 1, ,, -~ ~ ,1 --, 11411 14119 m ~ ,V,,.1 4 .,,, IZ 4 ,. 1411,, -4' ,14 ~i11. 1,1.l. ___. r ________ .,d r 4141 '11 r 41 11 -711 r~~ ,n !(. .4141111 ,14 ~~z4 de 144ret l -!, 1~ 4 l 1 11 ,4 114 ,4 ,1,~ 4 1 1~1l,1 1 .V 414,;. ~ ~ ~4 14 .444 .1 l, -i .A A', n, ,n .1 .4 -1 11 1 .1 4 4 4 11 .-...4 y. .4 ~ ~A~~ 441 -1 -. 4141 ptt -1 I114 -L,-,l, f~ ~ ,4>41,1 ~ ~ 111141,4, 114114 -1 ,h11 -' ",, -,11 1 ~1 4 1 M1 1 rLr4 4 411141. 1 1 ~ 1 .14114444, 1414 .14,m4 111-. 1101 ~1.~ 11 ,.o a r ie o -un n -eop eg ~ ye ei mg i'ii' Ga-a .>1 'na :nr V )BO 1en ,S ~a .. _i_ 1.41 -11 z1 r e ,71,4 1,1 414i1 4e441144 11414 5 1," ^ :, w~ 1R,11 : kAHLY 4t 1 1 t.1 1 4l 4 .~ ~ A J. Mar,.1114 1 4.r -r_ -1_ 1 d_ _ ._ ~ 144de 141n z~ .4 11 114 1441 14y114A4444~ -441e141 -14 : 1 -1 44 1 414,11 1114414 141414~4z4 -141411 g.ar ,_ _. __m_ d1 .-_ ._ _,_-_.~:1 1d1 14 44 .4 1 ,14141r414 -1441 41 14111, 1 4 ,, ~1 ..444 1 1 C 11flfr ..' .11 .1 . ~ ' *,'" , ,1 .' --~ ,1,1 -1 .141114414441 .4 1 4 14 1. 44 4 ." .44 -4411 1 1 -1 411 -, -444. ,3<414 1 11411 P,.4 1 1 4 14 1 111 1 14 7l", !,; ., 1~ ~411,44 1144411144 *, 111 1< 4< .44 4 -4 41 1 1 1, .41 ,41 4414 [ --4414 . .1 1,1,, ' ~ l. W .~4'-',g, -,, 1 -1k -, 1 '' -' ' 44141441 ~ ~ -1 1 1411441 444141471 4414 41 -44 -~ ~' '' ~ -~ ~ t -, ,, ,,j 14.41 1 ,4 1 ,, 1 1 1 -, 4 1 ,! , ,, 1-.-~ 1 1:"' , -, 1 J -1 1 < -~ 11 4 4 .1 44 111 11 ,114aim r s e n e--: 1 .4 14 441 ,2, -1----pul. t 11 d ' 11114:1s1 44444 ,4n 1macds -i -1,1 11 $EDADO 4 1. 1 .-. r b4s1U1, 1 144; det__ .r ,EN:D: P EL A O J I 4 4 7 -1 1.e ~.44< ~deri. ,n , -a C1 1a s , "> ., ''i .~ ..l 1*.a ,n m 1 11. ~ ~ .FM .n :,,a F I Q U T 0 Ei l oe t .12 ,aas r t a la :A dl 1 pf~ t a en agr, -4u~j re ",t ~ .1rm r 71"". "" rocna -ene de ---l-asa.nn 1 1.o ~n ~ i 11 ~ero 11 414r .111414r1n4ense .br141 144 n 144141 4414.1 = 1411 144414444 14 1'1444 4 1 1414 ~.4<141 P .~414 "' l' reclent G s ~E M $ .4 4144'11 1 > 'A "O '' S ', 1 ,1 .1 1444 141L , r1 ~ 1r U U r ,H, 41i4d141414 ~4411 r1 14 1 A 1P -1 4 ~ 1 .11 Er1p4 1 .1. 141 14 ---11 .4 r, ,, r 4 1. ,1 1: 1 ., D-,iw,¡ G ot-,a 1,,,,i M, .-D. I -1 -1 -._. t-.-,i -~. -~• -m 1 ee re n ,r . .1 ~ 1 0 f P m $$ ." 4 ; .x1 egupt.~ ~ ~ ~ ~ -r :~ln a ,afrv -,.e, e .e .A ralTO OVLE -.C E . ,,I, ~ .,] •n .1,1as.i].,]A oo si v r> ,, ,] :1 <41 14141 14141 1414 114 41 1 .1' -ri -3 2114 p ¡ ~ -1 14.Ah o.: ,. 1u .1 O l a nh l l .~ ~ ~m -m -, a : 1 ,. R0 0 F >, 1. $ ,,n,, 5j ,,,,, ', ". ,a s s ,t 'Nlbr.t.; e. nee :,,,.m ,,, ,4 :_n ,: ,d,1 14 14 1 1 4 .4 r 1~144444 p, u 1, 1 4,", ,144,,,,, ~ ---1 ...,, 1 -1 1 --.41114 14 -4. .141 4 ] 4 1 un i 4 14 41 <144,1 1 --1 ,4 414 1 11 144 1 14141 4hiudl 1 4ur, 11 a11 1 1 1 11n 1,1 i44 4 ,:-,, ,, .1 1 .:, -q. r : Joy~~~~~~~ p1 ~a iuan F.M l' .","I ",ido, p. bana o 1iuene ~aco d11 r .la obl .-em :ao 1re -a 3 • -4tr 4. eam ~ s .,j 1 ,e < 9 v te d4 81 u, ar and ., d ,, 1m ~ ~ ~ ..-~4 .l .H ', 1414 U1.144 1 .C Lon i l¡ny ,, ,-duir poajr d I i roe rumbo -, Ne York: ~ ~ ,1 1 .-u 1o m o de l e r, 1,-,5N i 1 -,,,, 1l-441411 .,d 411 14 114 41"fr 14144141 ,1414~ ,4 ~ ', 1161 : 1411 ,1E4L14,1-AV411~ 1<4 ldl '11144 1,,,t1 14 14 l;,,. ~4 14 ,1 14114444 141 .144 D A t11 .1 1 4 14 1414 441 1 1 14114 14E eta a .4r Cu 414,Lcin M4ar d1 04 4e Nu 41Fe411 1 ,,,,, l1 Y14,144.14,1141riion 1,, ,, "1 1 1 91,.4 ~ 1,441414, 1,l ~ S ~t ~W nlo, ¡¡n.lo p 4,0 ,,rru ~ a:g1a, l ~ ',ne 1 par\ Te N 1 1 ". '. ' '. A,~ .I p I l r l i .g le 4441 -y M1 4 14' 1, j1414; C ~~ 1-, r n 1 ~~~ -4 ; ,. .~ 1414411414144114114144, -1~ 41-4 t,:14 1414414,114 ~I 1114 14 "' '1 1 ,, 44 144.4. , __________ 4 1 11114141 ~~ 41)4 V<4CIL1 4rn141 erl de E d --ye,,411 corres o_ > 11 M>Z CIA --1 4, P t m nt .1 41 41141444t, ~ 444 .' 'TRk } 1i NN R -_ 1 -_ ~_ ~_ -.._ ._ ._ .,_ -, 1 .-._: r_ ~ AUT, L A Tarnbien~ 4)a.lbil aye po .a 1ad .e A1ia -ar ,e Yr M-io 1 ,* ,e ~u ,as ,m = ,l 1 ar par ~ ~11.M -ve nte n wn 1r41 4 e o. v -yk 1 4144 C4 1 : b I 4 1 4.692, U 14 1 .5141. 0. 1b4.11444 1111 14441441114 14' 1 11 ., .Z4a44r41 -1 C ~ ~ 1 _~ 1 1111 4 r B k 1 4. 114 < 1r 4131441 14 41 -1 4 -444414--------A4~~ l14 1' S C. p Y 1, ul ~ -t -d,.,7 11 1 i 1.11 4141111141144 1 1 4.' ,11.14111 1 141 t'1 411 , ,, 14 4 1144. .- W. ~ .1 4 0 .EA T ',54ft444 111411411 VARA 14 AD i .4 S L1¡'466-1.5C1411 k;,",44440M 1444 41. 141 14 '44444< 1 ._ , 4 44 K4.44.44t 1La 44ban1 141411 ,1 4 y ~ 1 1 r 1n yo -Srse g,,,ales i~r. 1, -, --i 0 C ., s ~~ 14441.14,g 1414uL i.,u,,-~ ;[,4 -414 Ift 91 ,rlTt i .In nn1. ~~ 1 144144' ___ __ ___ __ 4 .4 ,~ 141441411 4411.11,4 44 44.4 .40141 ,E ~A --4 ANCHO 53 AUTOuO.fvS Y A CE ', n M. en ndm 1s ;ert ,>er ,s ~e M ~r J ,h ,-:r e de .1tl --m ,e ,e.o n r. V AD , , .o w at cm ~o 11 :, 1, 44 14 144444441444444 T 4<14111r 11.4 4 41 1 11 11 ~ i 1 ^ -1 4 7 1 .1 4.44 e ._ .q \. 414 44,d-u;. 14. ,. E, A-r G1t _, ,o AYESTAR ANaa: a: neana e era20,aqlrs .1 d,41 5 14 14.14 1 , , ,4 444 .1 4 1144~4.1444441414, ', 14.1414 1 : 441 14 41, 14 111 1 ".' 1 44d4 "14n ~ -1 C 11 1 renC -: e.u1411RA 414 144,4,,,, 4.-111 No .1 1m1 1 1 ] -Arri-s 1141 1 m= 4 Z 4 1 4. 1 ~ -,11 ,g n 4 ,4 1 erc .1, ~ 4114y 44114 ~. 4 4114414 44 > 1.11 w' Zein, ea l o n e at d, .ee e 7: E, 1 N ,t ,S -, ~ ," '"" ,a -t. '!l, ""-.,]t, ,a t te 4114141411 F ; R ¡ n , 4 1 1 1 1 -,, - .1 144141 1b~ -4-.4-1 or.l7 W It14B r 4,14 d ~,4( ~ ti,144441414,,441 4 4-414414.1 14 N ew ,1.u i y ", ." 'j \or ~47 ,uto ,am1 ~ue ~u t Yl 2 6 2 g a a j ~d1 o-em r 1 .l, -.o 1 ~c 111T1~1',4, ~n,4~ '144 _ _ _ _ _ e1415 ~ 4411 414. n 1414 1,, 14~ .' , ,,' t r p r ,F a n r n n1 m1441 (A4 1411 144 4.44 -4 .41, ~ ,,r~t1 Sgi,~~~ eElD3CA 21,,tet ~r , -' i:m J -~ E D. E ~ .,,,-1,1S 144 u4 ~1 441, 14 14111441 4414 1144 4 t, d ~ .4~~5,41 1 1 1, ~ ', --,1 4!44 -111444141441414414141444141,714411 .a 1.1,,,t d,2n. L .ban ~rxm a ,'a In, , 1a 1 . .Ix ,, eaa r ', 2 tasu'sAl',--' 1. tt"' ~4 1,1 1 .} -} MENDO ZA Y :nAn1r, 11 V DO 11M4 U T O 4'41 1 1 11P4 4AT-44: 4;144144p444441J 4 -11 14 -1 1 1 -- d.1 41 4 1~ .-He. d, 4. 14 ,ea1r "41 s -, ,4-4144~4,D 44~1 ,4 rr,1 , ~. 41 i 3oM5 ,71 1414 A414414 ~ .-.ds r. -, 14141144. 1444444. 4u C A m U A S m <,: 4114444 A R 4111 144-11 41 14144,, PLY M O UT.H -1 11 1, ,7.~ m .1 t', 1p1r d 1W. 14 14 441444141114-0, a ti-1 ,44444411 441a41 m ,' FA 1R4CA EN E 44141 4. 1 44 r -44.41r 14 014141414 11411 1, -24.d 1 1 d 1, ~ 1 ~L.,h queRo arb d, l ej a c, n t ee di eism t P.-crsess 1a , o del G .1 NtiKrm ,, !7r .' 1 ¡,pJo 1 4,11 44141E 4 11 -11 u4r141 4 1 1414 -41R T <4 <4 44 4 4 1.44 4 4 Ii4 .Ir~. si 4 4A B E4M 4E1 14 444411 ,%Ai ,,,_ 47144 n; -4414141d, l Ci rL,, 1 14141 y 414,14 441444 171 -T1 444.41144114 1 4 1 411, 1 141444444 c~414141 .4444,444 11 ,l 14 4 141 44 4414, t f_ 41141 1 14d 414114 b1 inc 1.i. .411 rap 1,14 1114 1"2 u n 4. d, 1411414 .141,-4-14441-,41-4.1 ,, ~~re Ven d-raas d, si~ Y ~~~ ,Az ka de"em ,m .eu Mre Pa RW ",LO ,3 0 i0 --* "''-" -_"" .d, i --," r *. ,, 9te ~~ -O"O tu 'UTO "" o1 .1441 prm1 1 nd4, 1 4 i> -; -1 4 1 444141 1 C r ,,11, i L 1 4 11rX1. .1141 .14141 14.'""' 414 41 m1 14 14 .~_ _i 14 1 41 4. -4 1, 1.,141. 14141164444. E41 1411414 a4 41 4ein 4r41ce 4141 41 eea .xpr .Ne d 4 .ae, e a :r, rgmsa e 1 1 1 1 4 4 1 1 41 1 4 1 4 ,,,141 44 i ---441144~ si ~ 4 a,, .,k ndi c le ue ~er p r gd l -, n e, e e a se d wiM Lin x. ~ ri e -1 -r la :--e,. em eor ~ r ¡:+ m a e aa .s x ,,-ran ~o a ri .A.e re !", ,h ,n Tr-d, i,,, cz ne: s "",,, ca !!",. t a , ,,% .-1 ,M --r . ~n -ae ,_ d1ox3 aaa ns. 4441 14 14414. 4,l",. 11 ~ 1, ~44. 1 1 11 1 -H U P S ,'" ~ A ¡. .1 u ---j e -..1p ' o t., " ,,i t' ,_ a ~e lu-s ~d nt cte l ''itoi ' es "la "-o, -r Cons'.u.' esl ,oer %"1 7,^r, _', ',d r ,%" 1 o ca 4<14,l 4.44" 14 t4 ~ ''41r1a --' 4 2 R E N T A 4411 4 'qu'na, .11.14 -n~t.d,~_o m .." ', 44 14 II ,," ~1 11 44 44114 -_~~41W11~1~5 '1411444 ~ ~ ,,---1 144141441414 1411, _. ,,d 4 i 4 n ~4, 411 ,,, 11 4,., 4411441 ,-,2 ,1p ,11w Ll." ,i,£ o p o u o 4 114 ,4 4 44411 "1 1 1p" ,*i5 l U ,i .1 -,,1 f -.5 23 9 ,~ 1 14 ~4~11,1 1414144414,44444 114 4 ql a l ldo 4n 1141r 4 mead <: 4,uni 1 1 1 1d d, -4 mli ud y~ ,1n4144 ~1114114RA.5 1nt1414r 4 14 1 "' _", F O" ,i' ~nd td.ls tMa I ,¡ ,49 C-~ 10 0 ~a -"JRme nome.a: oer.o shree refi iiiidoi ,r 14114141414441 11 101,1<.1,1VIo 44.11 l141414. 711, 4141 444411 14 1 ,1 5141141444<1441 14 sin~~~~~~l ~m~ t ,s -n 1 -1 .4 :" ). l 1., 1 ..A II V U L L adNi 4 4 M ,11 d -14 4 1 4 l e 1 4 4 , 1 4 d, . . G j F -4 t .4 -21 l 14 1d -4 .dO X 4 4 -, --I .<.1 -A DO, C F< i. d ' AVE' 7 m l")" r,Iz 1.1 .ie!s .e 1 u ', 1 p 1 1a -a 1e 1e 1 --Z ,,, a, ~ ~i 11n s f b i F -4 s e? 1M P AC O M E N[) S ,' F' ,: 1 ^ D ~ 1 4 la~~~~~~~~~~~~~~~ escse de agad ea .o T e a i v r.!_, -e n ,-ee s ma ,,t urm ,anai : _, ,o -e O sp 3 .uro, p rf1 t um-i ~. ~ ~i -1 ._ .-_ : ." -4 4 ,14A T1<44911 CZD DR iNIA.4L ', B uE 41~ ~~~~~ ~~~ 144~4 11 .14441 . ~1 i,544, b,~,1441 1411 14 1414 14 11 4 i44 d,1441444 1441 4 1 ~4 4 -de .~ a d .l ., 1 -1, P. m eor d .141 4 44o 11 m LO S541(.0441444 714<47~440'1 41 444441414441,141441 14 4l p -_. 4 ~ -1 .1 .4~ -41414441414 U, 14,114, 44,r r1, .zr re een3em en0 -, ', d n, c n e ~~ to ,n is 7e t ~ .1a ~ ~d.a meM ,n -D. ~ r ,de i .,s a B -89 13 :', .: i4 n, el p ~ ~ 4 1 ~~ -, 141 1 4 1 1 1,~ -1 144 <1444 44,411 4 j> ~ liu5 1.1<4<4 <4 .1.114 ~¡111 e .1 4444 444114 .: 441:,4414ar 1444. 44-4,a 441 .-4 14 -4 4 i -., C0,~ LA -1 441~ ENTAD1112EN ,44141H1 H 414 -1 r ~ 144 14 4 m14 1 1 1 1 o n4 4 ~ L -1 -pus 1 .S 4 1 M P LIrn eO N A R C .s d m o n t a414 4441414 p A til ,o e 1ai r t !', e c de -.1 ~ .ai te u 1e -er r ' ~ ~ -e ', d -a n U H -2 49-i. Ear ;co, ed el rm i~ ~,;, .m. ,an 1e -1i .,, ,i _-, ~a-1, -.rvn ,,,, L, me1 n es e il, ~el Srm,¡ de prd ,a ,u --n 1ope1M I.;. nd-A U T OSuda aamjr n oraie nr z11 rn elt 4 45~ 4 1 1 : 4 14 r1114441 .t,414ty 1 4" .<~ 1 1 1 _ _ ,,-,,, i 11, 14u,>.~u -, 11H -n-ei>n ,-" *r d ia*t que ,,,met ,uv .-se d' --r -1e* .:9. 1 -me u. 1 ., br, l i asi "" 'n G5n.1 ze*~ ..-,. 1. 4#44 4,44 RESIDENCIA 4por rno y o,, t., nerV uq. e ,5, 7 ~ -s ac : e u : -,M a .4, ~a m pa , ~a -m ,e -m -,m ~n _n ,,li,"-*"". 1a n "l -A11 CE N R A R aY RA, ~tc~ ~ar -a -xot t 1W 1 -ailsM d 1 -ee me t ,lc 1" '"M 1va '* 1i .% INa a"""" 0rZftT ""p o L, -,sch de, !.,!-4 .rd j 1t ~ we n m , 3re ,u 1J ,e insrucio de",,'e __ .1 ,a e a t,-d -.1 l rerse-A'.,Yd y"' ca a ret 'Ca 1 $11 ,ioe d, ~uhe ',tr --,d ~l Obenr n ---u- de _w,. ..C.,. ermhnlde. acabado del l s .y ar.o Ca da um .a ,ma Ger. iu,N.D M 0.11TJT', 1 1 1 lo q u e a 1,ue d n i R pp 1 P r ,,,, 4 s ~z14114.4n14141444,1~~1444414-d --r 11144 4 1~. 1 4 4toda co4r1 4 G .1' 414444 114t-1414141141~~~4e =ete 1a ,rdcc en o ,o ~u ;, prdnC -, *e. , 21J -1re Are UroadL qw a calle 17, con *ao c d n r n s lent4o y14 14144n1r 1 -14 zf,11 4 4 5 414n 1 4 144 1r1 1i T .. z 1 1 1 1, ~ .1 41441 l 1 C 1 -11 ,,ta Sude. 1 1 1.11.-. V ...C .1 e 44 41 44144 r1414444144 4 411 1414, 1 441n 11.4 41r-d 14t,,.0 Ju sd 41.p 4r 1r 41 y, 1on 1 1e4 n dl, D4n4 -~ Cn .r r 1144111n.4441 rDC d 1SLA DE Pt-N. 1 C A RB ALLO ,,_ 141111441461111 l. 11~4 -14 4 4 411141444144414114 1 --1 1 41 4 1 1 144 11 441414144,114~4 gi .c,,r a ia i n aiial1 .u ll, -~, 5l .,, il,1 14on 1 414.1 4 1 14 1 1 7r4 W ,4 c 7 41144144N 1 1 1 1 c1 4. = -~ 14144,14 ..r u r --14 3 1 on t(ra 3 7 d e , o a n e r o r 0 -, , te c i d er 'xr n j 1 1 1. d ~s -mr a d i den c ,, ,> a c c 9 e y., 11 44lil 411 1 141 1 11 11 1 1 .1741144.414 ~ 444.1414-41 ~ 41 1 1 -44411 -1 1 1 1 4 14441 ' p, ~~ ,_ 1b r d r e E -!" n 41~1 Ircuns. n R4n1 pae11x .,4 1 ~~ W -, QUER E 4 1 1 1 5 y 44 d 11e 414411e41 .z 0 14414~44114141414141144 4r -~ d ,1 4 .4 1 ,4 4 N A44eB. 1414 T! 4:'44111T .5 E 414 Ud 4 1 4 4 1 4 1 -41 ~ r41 4 4 r 14 1444 4 p4 '01 41c44 4 d4 1r~ ---4 -4 > E 4 _,0 e uu~den red .1.-o Estdo ~ ~ 1 ~oeb rs .erse t MUw ,',% 'U 1,e -s 1n h pia S nJu --e. 3-ec s cnr iauao au at Ul~.o p, 4id ', ,ar ,si de -ret ati -e la --na t , 1.ig -i Nr,.! Renu ncanoa po emIr e. AGNIFICA INVERSION Crrocer p 1 1 ~r, 3.de l i n d ,¡ uai pr~ndo ar, d i a Isl -xluw :e ,onr -ab ',, 'oa 'taes Ma ',,, l1 .1ne, arr o , .l -, ."' -, !-alh a d .es .~~ne d, 1s -frni -e T. -rauz o z .--_ .~Ao J, 11-1 ,n -~~e ,eads 1ome 11 1 11 ~~ee.aups slo a oos e ., ro lbrd 1 .ne Unds eaod o 11ie ,an 1o 1u 1el rei. w d e a b r, am ie S -a 1~~er c.d par $eA ia seipotne biapoiao di u,,lns c, a-t -1 ca i com ', .n r 1jr a y 1 a de .eizn r -e d1 1 a v, ua 1mi,,,,,,, '"epoa ~oec ien e Canad1 ne de lla guerral 3Q A ---de 1o Severn y yto 4r7.e an nea c i n d ss u d e i L A A A o e a o -r .s e n m er 4 r a U" -Ini r .d¢ n 1a yU SO 1949e eca amdsWecnaes a

PAGE 24

AGINA VEINTICUATiN Io UA MAfl DF A N U N 1 0 CCA U L TIMA WR N VENTAS VENTAS VN AS VENTASA S EV1N AS DINFHO-HIPOTECA ENSEANZAS 5-3 *MOVILES Y AC( £-S AUTNDWLM 1 MCI& AUT11OVLUA Y A1C7 14 S A4 IA 7 5UUL A1 __ __ __ _ AW_ -44-y C 4FS 4' 53 144441.444 U $J541!A? YUDEATO1 < 444 114 4 1114 1141, 1114 -11a -1om el" 1non 1 !, e, B E DA4 4I4 4 1t1 1 $ 32 0 mS(4 1~ V.4 .1,1 ~ r an c TRIBE.S REAS q-l n w44144ft444,44 4 444144. 4 4ta .4mntbeagaat Tt A 0NN 1~~~~~, E1 1, 44 MZLI JZf UM.HJ89UMBOLD ^--A E-• --u 1RA -ti N 44444 r i a44 4444 444114 9448. L BEIRE L 4 u Al,4 11 ECmO .4Z11, IETDR GAEN 1wjwuE FACILIDADE" 1,1, A41 y 1,1a a VIJItIJA ALG 444-44 44414 145.P mn. 11'4r444 141. 14144444 .8aede4 10. C4. ad 4444.1444144* Oa C48* IP!y44444 414441t 44e Me B Alquil mO A t r 11pt 4i, Rnoe NTn7 42 ONIFTOA VA 1 1,57. 1 S pe~, In9 -,' 1 krINER 4A 11. Q 144 4414.444446,5.0. .DE11 4114 144it, d Pt -% _. 11E 4444.TRACI Frnr >ar.je, '4114. S.A.01*144419 y 44 A HOEL MANAT TAN 57~1 <4444 41444414 t. i. 194t 4ped anf Manejara Kor 147441. TRUR 4 ___RRM RQUE4LBERTII BE1 A -BRTINI I1nb.v *1. 111, 41441 4 44.a BYGO PA261.4.L 191 Aubbrz de P eTO ubd e S( AUTO 4 E 4 14'R P 1.1 .,>4 .__ 8UAUT 1 UE1 4 4ME Yadores a pazis SAL SECA SR. COMERCIANTE, A .> QUE Coa LREMENT AM$IAFCI[UDE *44ETIjLA 4ECUE¡la utI,, d 1Espe .d LAOT4 4110 4444o44444 --':1 1 .Sae 61 a 14 14, 'N1 44, 4aau 4 -g.*.14094561 EtIWfENO$ UICA 4441 444444*1444-41 4411 8.-A. ran bandaDE SALER, INDUenu o a t l uaa d a tSTIA L 1~~1 1 k1 DE 11,4 41 -1 0i 1.EG F. 4A4 1 1490 4101414 A4444> 411, D 40LA 1 USANDO saw ~~ ~ ~ ~ r lispizspaindo NSTRU W05 NIust SICs Elp-ct mawcdq UHa-243343~cull lar ruoper d*br la sal!M sa m a H UrolET O93T y 14444 f~ M 92 uerta M u bM q u in a M ds i a ond a rum f a s id el, T $ 1 .0 Eaao 1 e&s M49* 1081 19411 o 1 7, G 4INO o414d A 4 oA40414 I puertII, Nluba o 110 b_ n_ DAMAY S. k FORDT Ixeoo PAR fA DIk-qRFA R pin87 -4 12444444 __65____ _"_ ¡i4-~ M r hir a a ~ ~~~~~Y EFECTOS SANITARIOS AE iAC dE A RT EN 14:1 C414 ON LOS PRECIOS "4<11 Y EMBARCACIONESFATAMNT-4 4 ,25,001 CEMENTO CRIS14 E1 U N REGALO 4 8114 .c 12 19__________ 14 t" 1ET4 ? 4 ROF>2URASANEj4. 4 4A Al VE DOPR GraneCmbaAd 4, 4444 ,1 '1io 4aa aos ar ad N 15>9, d9, 4444444> 444 4'!p ¡rim rio o 1111 3a xfmp 4ey,,44 \I> 4 H14 1~~~~~ 1144 '1. -11L1O 4 141 1' 41 le DINERO HIPOTI ECA __ 4" ,lo p1r1 indo. aqfm it st a n re sn 1AC91ADE H q la lo el de redent conitituc len 44 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ G -¡ 1444141 44 114154 1 ce 14118 ''~ >' 41 > 4E4 1 A0 1 EN AMUEBLAD4 4 44" .71 7, e *1 T>IO00 14444 1 44444.M 4 $ t ~.0 A 41y41 Nunj -4 ___ REFRIGERADORES ___ __ -1451 4 -I.tx 211,.I TF ETD OSE M. EIAS P ERAs 1 44 ,4 4.417141. 4pta NS 1 17 D slCtr a 42 O 7 1AS!0 $X N MA A7 N COCINATOES NE E AS 1 ( 4 > 408 4U EI 441 1 PLANCHADDRAS '" 4 4 4 4 P A O !: 111 .s LENTILADORES 1 > > > ., 7 G* MvAS A "" 21E5 *SS1 C 0 C 1 N A S (En tudn1 U A D E ING R S A>4>4. PLA ZOS Miarn H 0 R N 0 S ga&tiaospr ~. Nai'waiD P ue otd Y l ~ ~~ '11r* NOBEL cademy GodYerCALENTAI E Gooric toH 96~Ma opletws y, s de"esa Vi 71ai3 odihsu Corra Patina E A D 1 0 S TUO FLSE en" :wlk Poru Ust DIUJ COECI 1' ,11" SCAMIE. cos DISCOS MODERNO NOEL Acd D. ¤ no Usa S ST0 BEDEIAS -.1 8.14 .d14441>w44>"" 44d Te.f M-7620 >'* Las entregamos en Ving115 f1 PLAZos PAOS OFET 48 hotas. Cia mparao DINERO PAtA LO QUE Soromc>s *$las einrcas RD DJE S01,0 93 i prub lo SO B 1 S.n k 1 E HPOEC 5uv4io> 414 444444 144 '40 914 > $4~> SOR1N~5 A. D.~ di~. 741 YA SABEN INGLES "~ cuq*4.1r cantidad quo 4444 $2101 No, 81 Isbr. u. 544444u u, r,, le w 4d~,s L.o nusmo en L. Bo PEO' N,, B fiiajtR0wwa 4 .W bana q1u4 4 4 4 el Inte!r 3413, .4 44G4 44-14e 444 Y4A.1 *.4. .1 .1 .1& ..A -44444 Mubm4 ~4 Noel 44 4a4 ¡e44A (44444e SOLICITE *7O>8. Ar iV l ~.44 P-1.1*T-44444414444x ~ RAYANA RUB8IN, .* 2O, ant. _____________[>4 N4'423 N 41',1444424y 4> 111444M r e g U -4 8 5a l a n o N. 2 1 0,n Hem bt .t Ue.0 1AA A .w --------------------------------------* 4 /440, LI0 1-86J 1a= 4.444.4.4* 44>4 -14. p~W,444 AMaL e. e#0

PAGE 25

AocA 5E A MARIA.ERNFS 30 Df E DE 1949 .PAGINA ANUNCIOS C A S 1FICADO DE UL TIM D ( R AL ILERES E ALQILERES A1 U1L E AL Q1LERES ALULAES SESOLICITAN SEOFRECEN SE OFRC *U*" 1.Q11;.~ ~ 4,4 44*44 ,'f~ ~ i4 4 4 4 7 4 ,4 1 .4 1 44144144 1. 444 _____________ ,, .JLM,'4' ~ n,~ -,' -1 1-11111~ ~ ~ ,1-1 11~ .4 -, T 444.'! 4,-. 444:4.4 >~ ,>A ,.444.,.4'' -. .A,4444 .11 11 11~.-, ,___ ______ ~~ __ . OFCN4 1 A A 441 144 4*4*14. 4,-4 14 44 411 1 444.4 4 011 1r-14 4444444,4, 4 1 11 M 21: ,444444444 1 4 '44 -4> 444 11. 1 ,1. 1 -44444444, ~ ~.44 4 14 4,," 1,1-1.> 4444 44444.4444441144444 1,44444441 4 " 444441 i"---, --, --,1~ ,4 4444--.l--,, ,-4444 !444* 5, .-, D, L ----_ --11,1.1 ~ ,1 x '4 44 1 1 4444 "4 .44444.-441 1 -.44 1 1 1 ,,, 4 t-. ' 'T -,,', .44 -4.4."7 -~ 41 1 -A 114114441 ,4M44i ~~ ,LUL :r ¡,i~ MENDOZA 1444 CIA.__ ___Ir, = -. 4.44',.!,>~ 4-44.444 .~qu *. T,,- i,bt.U -m) 1,44474 1 CAS NU Vf,"' -" 11,.,1-' --~ ,i 1 44l '44 4 4 4 .,4 ,A4 I 1 ,,o. .44 j44 444444 ~44 ~ 11 11 .444 144 1. ,,K A,1.1 , ,l A41I.A. 414444. .4 4 1 1f 1 ~ ~44 -44 ~444444 -~~4 44.4 ~~ 41144., ,,1" !,,, ~~ .1 4444. 44 4 A 4444 44414441 444444 ..~~~4 ~ ~ ~41 *4, ,444 -l, 4, ..1 .11 -q l 144 1 .4441 1 --.-----44 --4 '344 --~ i [.1 11,1411 44, 44 111* 44 4144 44444444 -44 "" 44414 _N44 ,,-814 1444, .4Z.,4441 *"_ .~ ~, E k4 4.,. ,,: , " "..A c A 4.n 4444444 4444444444444 ,. .: ,, 1* 4 ., , '44 4.4 .41 -u, W 1 AAi. ,-4 1444 A -3. .44411 ,444-,444 ,4 ,.4 ,4 4 4 4 ,4444 o 4-4 :44 ',1444 l44 *, 444444:'4.4 . 1 -,-, , .,,, ~ .4. ~ .',4.* ,4 ,_ ---, , ,4444444".444444, : 4444 444 PA AA.,-,, .i.11 ~ ., 444444. 11l __ 1, ,44 144441 _______ _~__---_:_ e~~4. C,-r, -> -1 ¡ (P('i.c lQ 11f ", ~.444 4.44 -<^ ,,, ~1" A I 4 04 '4 a~ .444-444 ,44 1 44*441 --.:,_ i -" A .o.441t~1. $4444441444 ~~ 144~44 __ _ _ _ ~1444444 44444 .________~_____ MI Vro.o.-o 2 ~ ~ -,,, -44 4 444444,r --4444 444444 14.4 1 ,444 4441 A4 44, 2*11441 _-_. 1 , 1.1 _,1 ~ 1', , A4144444 4.40 lo],, 44 ~ i 4141 44441 col<,, 1 1 4 4 4444444 444 4444 -, 44*,44,. 1 4444 -g4 ,U1 od. 1O -ru 44444 8 4441 _____,__________~___m____________________ 1 1 ., .,1 .; 1 nw 1 ~44 ,--, -,' .', .,,. 1 -l, 11 ., ~14 .,4 ...1, 444 '444444414 4444 444441 .Toi,4a 1-1,4 44 71 *4444441 ,444* ~44 1_--44441 l, -~ ~ '" .,. -4414 85e 44444 43,, 4. ', ,',,' .":~.4 4 1 1 ,~ 4 ~ Q -14 4~444444 l 1*VO* ',1T Z -44444 4.44 4444t ~~~44 ~~A 1---WE -:I>kR-ro~~441441 4411.444444444,-.11 1 141.*14 -, 441,44 ,i, _41 .8 1 X A444,441 44' 4444.1 "4141, '444,,,-" Ti '-41 ".44 444111 444441444 OP -VA*~448 . ~ 1 i -., ~ ,i, ~ ., 2>, 2, \ I,, 1.1 4*4* 44,1 444* 4 4 ,4144111 '44 44 :441442 ,1 4*444-1144444444411 1 .1 ~ ,,1: .1 -1 -41 < ..4 44 44 .4444M41 ,44 ~ -~.___ __ -4 4'.4 1 4 ~44 *4 444. 44444 4444 f ---,, :T .1 -7 , ..',--,i ~ 1 VA IO ,,' 4444?44r)l'o 11,1 ., v , ', __'-," ~ ."4441 --.----, 1 -1 flif 4444I 4144.1 .11. 1 444 ~4*4, 44' 4.41 .44*14,441144444~ 21N QetmN144-,: ,, ,, 4 .4 44 44 11 1 4444 ..44414 44 .44144.44*.n'~~b,-111).~ .15" -.'. ""ne "" -', --,,-. ," ~~ -,, 1z-1 ~~1i .4 1 :,_ 3-IL N ,9O4 41.4-4444 ¡44 4-4 ~ 1 1 1 -1 1 4 7 ~14 2* O IIVS ____ ____ ____ ___,___ ___*44, '.4.444 444 l"" .4444, 1444 44 ~~ -.444 ~OI IT D It AL M 4 4 .44. .,444-14 :444 Va ._ 4* ~ ..l 4. tid.444, A -4444 1 1 ~~ 1444 .4444444144,,"": .4444l 4.1 CIO.SR -14 4444 44414411 4444-444 4 1,1 * -ae e e y 1 --(444444 4414 44 ,4444444 --4 444 .4 144141 44~ .44444444 114444.1 ( -1.4441 -,11444 4~.Ai5 ~~~1 144. 4444 4414 -4, 44444441. ~ 4. 4141, 1,1__..T.1 -.1 01. DLO1U ,44~ -,4444 4444 ,,,,,4 ~4-14 44-. -.1 o4444 '4444*4 ,T. #* 4 4444444444.44 44444.4 ,4, -4 4 4 4 44 44 4-44*44;,,, -,j --, ,,, __*i__~______________-_______,7" 1 1',: 4444444 144,1441144444441-444.44-4.444444 1,1 4, 4444444.4444444.444 ." 2*1 entr In t y N ~1__X 12f ,~, 1 l i non Acc A. ----1. *.14411h 4414 11444~441 ,,4 44. il--4-,,44' l, , io i. e ,Io s 1,.~ 1 ~ 1 a. -w e A -PA .RT 0T N_ ¡41 r ~~ ~ - ,-,1,,1 1 1l 1,, jrfn(o .~ e,,,1 M -, 1 v.4 As. di. y4 ..160.404 __________>_ _,_ ENDZAY CA **"""** **"" 44 4 SOIO >40*-MEMOO 444.Ii 2 d. ~ 44444p,44444~4,444r444444-1 r , ,144 ~4 ,' .44~~ ~ *4._ '_4 44 44 -,, -4 44 P.444444 ,4 44.4 44 i ,4 d~ 21 1e 19en 4444EB AD 4.1441414444 44 i~ -44 1 ~ 44144 -1 114'~4414g4444444414,1G4*,1~ $14-,x4 ~. .-,444 4 44 44444 444044,444444 4444411 ,44 14* ~44 1 --44 '44 ,1 -, -,i .t-5.C44L4_-501 ~ : -1--" 4'.>*; 44 4 41 4 1.4444 44. -1 4 '4 4 44 4 4, '- - -" N , j ,~ " -,. 4443 ..4444.4 444444 1, ~ ~ f, 3 1 44 i 44 TAS 1 14i44 4 4 O.444 VARIAS 44444411 = vv44414w44444.44.44 4444 -,n 4-44444444444,4441,11 --4444*44111 44"" '," I,.-, 44444 ,1 YI3 444 4114444, 441 m44414 111t4 7 , ,,,, l.0 -.-411~4*44-444444444444444*44!', 4 .1 1 .44.4 .444-444414,o4 44 444, 4.4 .444' 44*441144444 g11444, u* ocN, 4AS .44444Nj1k -a_____ti* m "" ialcii 'y 0St'), 1- .4*44 ',114.'1 144444 .441.4~ 44445~1 d,444 4.14,44 1~444 ____, -, ; i; -' :l~4 CE.IO iAL444 4 144 -,4 4 1144 84M 1441 1~~44 44, ~ ~ 4~4444' 1 444-' 4 14 ~ 4-411 _A4E4DO 15 41104444.44*4A 4 i41145TA15 4044 444~14~ n4414 444444 srics it ~ ,s demaes yen i~ ,~, e ~u ,1 " U mCl1 11a c11 ,--ct .444 ,' ,, -1 ,D 444~~4-4444,1144 4.4444.44 14, -2 ----4 -444444. -44*,444 n.4_44~ ., 444 A .-.tt --44 1 t ., - ,11 M n j4 r 4*444.ent 44444444444 .t ,4 44444 44 4*1,41 4444 --4.4~ .,,, 1 044HA1TA IO E 4 -44 -U ~44 ,4114444 444 4*44474444 44041 ~ ~ i. MIE CA P RA ) 1 -11 1-114 1% 44 ,4 .-4 404 t, , ', -~ IS E 1 A 44 L. .,,,,L. -, r4444.44 444 A444 44444 4 4. ,4 14441M444 4144.wwl, 444 14~4~4 108 444*1P4i y o-44.14414 11~~4 4 *1,11,11 ; , jAG4'4* 1e 1n ., ,, c -T t* 1 ~~ -l-., n ~ 1 ,4 44 4 44 t54444 44 444444 1444 144 --.4 4 ~14 Z.44 ,.-.i 4 1' l.' .': -I-s .!',rt ka ru , n n ., ; z ~1~ g,> 1z do Habraan .1,~, ¡l ~ y 8 1 ,-ADEA LAADE0 ~~ t ,_ c~~m R.rx .r 1. .m ~a -x a ,e r s 1,n sa n -"" ^, ~~"' 1 w v ---', 11' ,, -1 , -el .C1r : -, t T S '3 0 R SL V N E O ~ ,, ,, . -,7' 11 ,: tp.d r 1 --n ,ase , , -tl' -, g t -ee L O A _ig ~ .1 U11, 1,1 __ --~ -1 ,, C ---;_ ---a _', -G ,,n _za ff.uEu, -g m -----_ .~ , ; 11,. n ,: ,:~~n j, rk M E, , , i j,1-, 1,, ,, .111, ,.,,'""" ,, t~Pb11 ~T iUI O E 1 1u m _', 1,m an 1en2 ,, 1 , ., -s ..1 a-na ,,,~ y ,,,n -en .-lu e r a n,. .e- -, t -, , -m s .3 l -M a l meA i l - .-0 ',S -i 1 -- , -8~ ,~ i 1 1 .. A m !, ,n o m ws -¢ .~ -' -n 1 t.,nv .t 1. 1 1 ,a -1EtEO S l S r wo ci. ,, Nr y~i A 1 1,anni e ea 1 ',a ae ~* ,11 -----.111 .,: .i ~ 1 -1 ~ =~ : ,. ,asrem ~-er r ..1-1 ".1,i*E .i a ~i -_ 1,' -1 -M ii -im fi ---n ------1 g.d. r -f"t-W, no, ,74~ .~ :, 1 a ,W -1 E-y -n ~ ~r PREC0 , 0. Auunna 1 .iM ft &ue 'k-1s tanagn lizs --1,1 1,"e -' .xl 4usnler, p i t AL " L3 |NA '1 .>1. l1 1. -an ..Ipis ~e u .w,. ,. l,-. 1 7 -~ ~ i!.7 ,,1~ 1,l, ta ma im a T e .s s -e .,. ', ~e r --a s -n a d, ., ^ ..-~ ~ y j ,us 139 4 1 0MfDsVRa !, .r, .,. : ,,e n#AJl I A tp, [1,11 U ,t ~d., d. "--~~ "A"rA ', ~ 1 ~ --r ,e e -1~m ~ ENL # RAV1GGT DO RV ,VS -',,-, een 1, # ,~ z. l -ra 1vnka RYN &R Eil ---------1,11-1 ,' .11 nna -se --isa ig n e ," k NF, . t,5,1 rft, -A Lv x JA -ex ', ', ,aad lm. ,,, *!, ,E G o uf ij t, n : --~ ~ ~ -,l ,~ .,~' ~ ~~ ~ ,'' :, --n e --1 -Y k1,,, rt rs*d o r ., ---1 ,. uu ~.111.1,1-1~ l -1 1 1 1 1. .1 .f.l mi od or.c li -,p, "f-.vi4 nk 0 4 .~~ ~ 111. 111~1 S LCIO TR B 1 IO I

PAGE 26

- - 1 r.1 1 1 .pi;]'- %EIN71SEIS i):,l,lil P, mW -------, -, -, ki .\ , u f?,,[, 31, D :[ l,¡ rl 1 m1) ,N, rn r Y ,,l]--------------__~ ------~ -------- PROFESIM NALF 11 ', ',17 --<" V F, 14 r A 3 7 C 0 TY1 p 7 A S -0 r 1 TI l, A ' 1, t,' E JN' '1 A S V N T A 55 V 1: P¡ T A S, 3 ", C'r 0 R ES E 14 MEDICIN,\ - 1 ----1 -----------l,--m i l¡ L ES -p R f N-D-A S 1 11<, IRUMENI 0,5 DV MUMi~A 41 ~CASAS --148 CASAS 14A CASA,% 41 c A sAs ! --SOLARES -__ -------__~~ -----------------DR Al lWICTO \ y ,t ftl 1 11 1 1 , ,, 1 1 .1 .11 1 1 1 1 1 1 ( ONIVE IM0,11 11 1 N, 11 l 5,1 1 1 11-11 1 -1 -,-~ '-, 1 , 1111,.Ii 1-, ,, .~ SIS i9l f(1 N 1 % $ i0a -1 1 1 1 1 - 1 ,1 11 1 .11 11~~s "l .1 .1.111 1 ,-, ~ 1 1. , 1 , 1 -11 -1 ": ,. : , .1 .1 1 ,r "'"'," ,,'." .-.' , ', -, ~ -, --1 , 1 1 ., .- ..11. 1 1 ., 1 1 ', ~ ', '>1 , , ., 1 ~ , ., 1 1. - 1 1 ., 1 , 1, , ,- ,----.~ - ,. -11 1 ..-1 , ;-,,-, , 1 .~ 1 1,1 ,1 , ~. ., .~ , .', ., ', ', '. , 1 .', ~ -1,~ 11 .1 1 . ,1 - 1 1 1.1. 1 1 .-- 1 ." ..-~ ., ~ 1.1 1 1 1. .1 1 ~ .1,1 1 ,. ,,,, ,-., ,-~~ , -1 1 .-1 ; .1 1 ; % ,,,,, ; ( l N11,fz( 11 1 N 11 1 is -----, 11 , 1 ' 1 1 1 1 11 : 11 ~ 1 --------------1 1 1 1 1-1 ---, 1 11 ._1 111,1 1 1 1,11 1 1,1 1 1 1 1 1 1 : -,"'1 1, 1 : ""'11,11 ,11,11-1.1.-I,""" 1 ', , : ,:, 11 1 1 .1 -1 1 -.i ~ 1 -- , -, : .7 ; -, 11 l. 1 1 11 1 1. 1 ., 1. --, ; 1, ".'11,~ ,-, -, 1 PLA7t A V Nn Irifa0 -.~ 11 1 .1 1 1 ~i, , -1 1 11-- 1,10 T)K n Il 1 I , N l - 1 1 1 : - DHJETOS ARIOS 1 1 1 1 ----RESIDENCIA -El P A Irj -,. -~ 11~ .--l s_11, 11, -11 .1 .1 .-1 1 --------1 1. .~~ 1. , *, ->., '_' ,,-,, !x,,-,,, ,,,, .-1 F , ~ , 1. 1 1 lf Nil5, . 1~ ~ -1 1 ~ ~ ~ ..-11 1 1 ~. ~~ ' 1 1 :: ,. , 1 , .1 -, 1 --~ '' ', 1 ., : ,. ., .l -, 11.1 1 ,,, ,,,., -, -. --~ ",.l., 11 ;. . -1 1. -. 1, .1 -'11,11,1 -',',, , "'' -. , , "' R¡ \ r I 5 1 .""."" ~ ~ 1 1 ', ,,, ,:., : , _. ,,-,l, .'', 11. 1. 1 1_~ -1 -,, ', 1 -, 1 , 1 -11,1 .,*. ~ ,* ,,, l~'' ', -. , -, _~ --1 1 1 ~ ~ 11 1 -11 , .-, ~ ----, _, 1 .1 11 -1; '11 1, 1. 1 l-, 1 1 1 1 : , ,, .~ ..~ , 1 1 ', 1 1, 1 11 11 ~ 1 111 1 -,l)¡) 11.1 iNA % ; 1 A kmn ---_~ ~ I-li_. . 1 .-1 1 1 1, 1 .-1 11 1 , , ., 1 1 -, , ,, i ( -l -299, n~t-, $12, -, -1 .., .1. ..., 1.11 -- 1,1 , : ', -1 1~ 11 1 1 -----1 -1 , ,.-. 1,11,1 .11 , ,n !,:',-* -----li,RN,;,N $i2,srill 1 -1-11 1 1 . 11 .1 11 )'11 N11 l I , 11,11,1 --1 lTlill!'lACi C,j--l-, 1,KR( l Ll 1,10 ,7 kFP, 1 ,l, ~ 1. , 11 1 1 1 , . 1 '" - . : , ., , . ', 1 J , : ., .1 1, .., ~ 1 11 1 ., 1 1 1 11 --l-, , Pi Nil l~,B IA . . . -11 -1 1 ; ", -., 1 --., , ~ - --, .--1 1 . 1 1, -1,111 11 1 11 1 1,7 1~ ', ., -? ~ - --, .i > , ., 1 1 1 1 1 4-1 MU"1ES Y F'R,NDS .. ., 1 ', 1 ., ~ ,'_. ,', . , :, ', , ,,-:, ', ~ ..., 11 1~ 1 1 -1 -~~~~ -- ., ..- ~ <, --~ , ^ - '. ., . 7 ' ^ 1 ', 1 , .~ - 1 .1 ~ : -.: .' : ~ : -, 1 :. 1, 1 -1 : , ,, ,; ~ .--' '"' ' '' 1 .1 -1 J -: -,, ,, LEALTAD Y LAGUNAS 1 ,:: ~ : ,,, l. l. t , ._I l1 1 1 .. .11 1 -1 1 1 ., '. -w, ~ ~~ ----- ,"""", ,",', """>,',. """'"' .,i ', TAPICE SUS MUEBLES ('J 111,J(Jf X\I(s ,1 NJUZ 11 liN W 11,1 ~ ' , 11 1,1 ~~ ~ -1 1 1 1 - .1 . :." "" ,,-,,, ~ '' ..', 1 ., -.~ . -1 1 1 1 1 1: .., 1 ..,1 ~ , ., -- 1 ..~. i . 11 1 11 1,1 11 ,1 1 : ,". -1 (,M( 1; 1 ,¡Il(1, \ l, 1 V 1 A 1 Ur 1 1 11 . 1 1, 1: 11 ~ 1 ~ ~ ~l 1 1 .11 1 1, 111,1(), ..1 : , : ,,, -. - -1 1 .1 1 , 1 1 1 -1.1. -1 ¡l l, , .1 ~~ -, _"' , . 1 1 -,1 1 i 1 -, 1 1 ', . 1 .1,1 1 1 1 1. 1 1 -<, -.1 -1 ,: 1 1 .1 .I., ,, -, ,-, q~ , '""' ', 7,1 .11 1 ~ 11 ~ -'_, _, , .11 -1 ..1 . , 11 LWI D L.MA10 %; i,." .--1 .11,11 -,; -. 1 .., 1 , i x 1 1 t (-) { t ( f),\ IK Ilb 1 --1 1 1 : 1 ,' ...., .''"" ;', ~.!', 1 1 .,. -', 1 ~ D R ,ii -1 1,l, NI 1 1,1 f 11 1 .11 11 .1 . .. .1 : - 1 1 , , ., 1 1 -1 1 . 1.1. , 1 tl %T1 N\ 1 $! , : ., -"' , .1 ~ 1. , 1 .,t , -, -1 1 . 1 1 1 ., .,1 ~ -, ~ -1 1 .-.1 ..: 1 .1 .-1 1 1. 1 1. -.1 1 ~ 1 1 _i: 1: ,, , , -N 1 - , ( N, I 1 ( N k 1 -~ ~ ., .', 1 1 1 1 1 , .-., ~l , '11 1 -1 1 _. 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -': - , 1 1 ..., -,, >r ^ , VI,'\ D O ,-N, I 1 -~ 1 1 , 1, -1 , 1 . 1 1 1 ', 1 , -1 11 11 -1 .1 , , .1,1 .-1,1 1 -, 1 : 1 1 1 .1 , 1 1 11 11 1 1 1 .~ .1 1 ; , 1,1 : ~ 1 *_ -.1 ., 1 ', 1 1, ( \ \ ( t Iki ( IJJ l 1,1 ., ., ATARES ,,,,, 1 1 z* , ~ _, * 1 . . 1 1 -.1 ---~ ', ..., i -11 ,, 1 1 1 1 1 .1 .1 1 .', ', , .11 1 .¡l N Y , N $ V. ,1. - .-11 1 1 --.'. 1 ', Z. 1,1 1 1 1 ..-1 -.1 1 ~ ~ -1 .1 1 ., 1 1 .1 -1 ~ .~p ~~ ---, ,,¡,,, , ~ l i 1 --NK r ll, f , . , ; , ,,_ -., .-, 1, ----11 1 o -1 ,,. ' ,:, -_, 1: ".""",'^, ~ ,,_,', ', 1 1 1 1 .1 ' :" : ' l., 1 ..-., 1 Ni~ h"; V~ _, , , ~ ._. -, 1 11 1. 1, 1 , 11^ .1 --_ ~ M-2655: COMPRO 1 : 1 1 11 .-, ": _', ', , ., ' -.1 ..11 1 . 1 1 -.i ; ., t-, l', t ,,N-ii ' 1 1 1, . 1 ~ 1 M 1, j l , IHI7 $:1 ¡ffll "'., :. ',,,, --', 111,1 1, OLAPV, .1, 1 1 "' ~. ~ ., , ~. 1 1 1 -1 1 ', .1 1 ', .,-, ,,;, 1 --l ---...-11 1 ,, -_ 1 1 ---, , -, -~ (,,l%'1 O SF )1 (1)((), F "12 1 ~ 1 1 .1 ~ -"l l H IU ])t f lli ,1 ,,) 1 1 1 ..1 .,. ~. .,.--. ~ 1 ..- -.1 1 ~ .1. -, l' -: 1,11,11 1 .11 1 1,1 1 , ', '_ .4 , ,." 1 : -, ." 1 ., " ,; '. :. . .-----: : ' .'., , , . 1 ,y 11 F), ., .; 1, , ,. 1 , ": -,, ,' ', 1 "> '' 1~ ', "l ^ 1 j (01PRO JOI NI I(Iill R 1 1 , 1 --1 1 , -1 , , --., , ~ --.~ ', 1. .-... 1 , 1 ~~ 11 - ., ., 1 : .'11,1 -.. 1 ~ 1 1 1 1 ~~ 11 ,.1 1, -, ~ ,, , ', 1 r -, 1 1 1 .1. 11 1 1 1 1 1~ , '"','', ~11~ .__~, ~. ,,)",, 1 ~ , ''_ 1 ~ -,,,,, . ; ~ ". -1 1 1 .1 ~ 1. .11 ,. .1 -1 .1 -1 .. 1 ,, .1 ', l, 1, .-, 1 K O H L Y ti. H , 5 9 ,,j 1 1 1 j . .1 1 1 1 1 , .-1 ., - - , u ; r < 1 m i, J(>r, m 1,,'kz 1 " .:" ,."" 1, : 1, , : -, , .1 .-1 1 ., .~ :, -ti, , ., .1 1 -., ' -, -,. 1 , , -, ,, :. _. 1. , _. ,. .1'. 1 ,r, ', ', .1 21 11 1 1 1 , 1 ,,! 1 11 -1 , 1 1 ,, ', ,, t, ~~ ~ ,, ., 1 ', , 15 ', .-1 ( 1 ;: 1 l Ic , N (, D . 1 1 1 ~ 11 11 ~ 11 ;-_ -1 -1 1 .1 ; , 1 11 4 1 -, --1 - 1 ,[ .1 .. , -,,,,-, -"." , .1-1 1 .., ~ 1 .1. ., ., .,. ,1 ', 1 1 -: 1,~ 1 .1 1 1: 1 -R. CA BRERil 1 , i l --1 1 1 1 .., -, . 1 .11 -1 , ....:, 1 1 1. 5,~ lliguel 426: *VI-1.,,, 1 .1 .1 , : ', , ,, , , , ," ll, ~ .11 1 1 .1 1 --..1 1 .,. 1 1 11 - ., : 1 1. 1 1 1 11 1 1 .1 - 1 .1 1 1 ' -.,, '. -- ., ', 1 , ' '. ~ _, C , 1 .,1 ',, , ., . IIIA DI i -()1( .1 .. 1 11 1 1 ..- 1 1 1 1 ,1 -1 -, ..,1 ', : 1 1 ) Ni¡ JOR il), t Ii 1 .11 -1 -p , ":, ^ .., i ,,, .1 1 -1 .1 ~ 1 -~ -> , ---1 , : ' :. -. ~ -, -, 1 ~ 1 lll R N, DI, IwF""N 1, i "lR I"Nl. N 11 '1199 1 ..-11 ~~ ~~ ,'_, -1 1 1. ..1 .1 1 1 .1 ., 1 1 1 ', ', ', Ii 1 i 1 si i 111 1 , ~ : .1 1. ~ ~ .1 -, , 1 1, -.', , 1 ' -.,_^ . 1 ---.1 1 1 --. 1,1 , --, , 1 .1 -, ...1, 1 r , D i 1 ti 1,1 1 l ', ( 1 i, -, 11 -.~ , 1 , .1 ,1 .11 2~ , DENTISTAS .~ : -, ,,-, -, ': 1 1 1, , 1 1 1 : .1 ~ "" 1".*, ;_ -1 1,1 -1 1 , -.1 11 1 1 1. l, 5 ------ ..1 1 1 1 > 1 1 1 .1 1 ' :' -1-1 1,'l' 1 1 1 -1 -' .T 1 ( 1, k % t N 1 ^ C Ni W( ) i HL 1 J-1101 i~>1 0 11 1-1 -,PL WALTFIRIO P f)R 111; l 1 )NI VH \ 11(), Ni l ; 1 ~ : , ~ ~ :, .-, 1 1 "%ilill, C 1 _, .1:', I> 11 ,_ , 1 "" ~ -~ ~~ y , -...1 1 1,rl, : , --1 1 1. , 1 .-1 1 1 .1 ~ 1 1 -1.11 ~ 1 , -., __ c~ . -, 1 1 ,,, 1 - 1 '' "' 1 A-9311: COMPRO "' , : , CLINICO VETERI , 1 I 1 1, 1 -., , -1 11 1 1 11 1 -1 1 ,., "DOCTOR CUY ; 1 i Porcelanas Nf.rH-- l ,. -- ', ,1 1 -1 1 11 ,, "; , 1 ,-, ., ,. , -., , ., , .: l __ , ', , 1 ,! ', -', : 1 ,- 1 -j ., .1 ,l, ,, , ," -1 .1 1 1 -11 1 , 1 1 1 , ,1 TOS A"qs -1 1 --- , -, ,,-,,. , 1 1 , 1 , l., .\,u : , 1 -----1 1,1 t. 1. -.1 -1 -1 1 1 11 -11 -1. 1, .1 1 1 ~ ------9-1J 1~ -- ~ :, 1 .,!,,, ,Tl1,1 ~~~~ T, 7 1 ------', -, 1 ~~~ -~ ,1 1 1 1 : 1) ;, -, ', 1,11i 1-f4 1:1 % I l., .1 1 i 1 ,. ---: 1 1,3 ~ ~ ,J . , -: ., ., ~ 1 ' .7 ,l, , ;,,' 1 f1 1 1 Vi 1 1 1 : o j ( ,JN 1 ..1 --- 11 ,' '11 - 1 , 1 1 ---1 1 11 1 1 1 , 1 1 1 l -1 > ll! T ,,, --, 1 1 1 -, l), NI¡ 1 110 TR 'kN 1,1TO ,__ .'11,s ,,!, ., ". 11 .--------, -- 11 j, 1 ., 1 1 , -, 1 ---. .1 -17-.4. 1 1 : 1,1 1, , ---, _-~ .1 .w ~ - 1 -z ANTOS SUARIF1/1 .1, , -- 1, : , ~ 1 , 11 1 1 1 ., 1 1 ~ 1 .-, 1 -1 1 1 ~ ._. 1 1 1 ~ : ', .! ~ 1, ., ~. ~ , 1 su1 .1 .-1 1 -1 1 1 11 1 11 1,1 1 ., - j", -----1 1 --, . , 1, QUIROPI DISI A.S .-, -. .:;:_ 11 1 ~~ -1 Ziaa 1 1 1 . 1 ',l,,> ,t %n 1 -, ., -", -_ ~ ~ 1 t, 1 -., 1 ~ 1 1 1 --1 1,1 1 ,,, -1 .1 .1 1 , -1 1 1 1 1 1 -,1 1 1 1,1 --1 ', ~. 11 -1-1 l-, 1 1 1 ~ -', - ', '111 , '11 1 1 1 1 : -, .., -, 1, -:,*,;: ~~ --1 -1 1 11 ,,, ~. , ~ , .. i, i-il^l.,-"<>., 1 ,_ -, --" ,: 1 1 --, ,, 11 i, .--,-, , ., 1, ., ~ ~ , ,-, ~ --17, 1* .,-, 1,11 ' 1 1,1 1 -, 111-1 --it,,. , .1 11 , 11 1 11 ----l 1 1 ,l-, 1 -, , t 1 i 1 ( INTt'Ro ---l .111, -1 .". -- 11. ,l, .. "."., ; .I1,d .. ~ ------1,7 -i1,1~ ~ ,,, 11 1 . 1 r ,1 'l" , ', .' - ...l, "7-l, :.1 l1 11,11-1,11, 1'.1. , ., NIFRCED Isl ., ~ j~, 1 1 1 : > ',_ -~ -_ ~ > "", -- 1 --Fondo teatro Mirama .~ 1.1 1 .11 l., 1 .l -1. ., ~ , .., 1 . 1 1 11 ,:l --1 1 __~ ~ RESIDENCIA 5a. AVE. -1 ..-, 1 1 -11 11 1 1 ~ __iii -¡,. l, -t. 1, s Ft rl-( x ;% , , V -N T A 11 ----, ,,, ., ''. ,1,11,1 1 1 1 11.11,111, -.1 ,l ped -1 ', 1 - -- -~~ , ~ 1 ~ 1, 1 1 -1 1 1 - ~ -, 7~ .~ . No sufro rins de %ivi,, -- 1 11 , :1 -1 -, -,. J1-1.1 -1,1 ---~ -1 1 1 1 1 , 1 1 1 ., , .1 ~ - 1 1 i, 1 1 11 --48 CASAS - .1 1 -, 1 .1 ., < 1 1 , 1 , ~ Adquira salud y el, ,r,,, 1 : , ( i,l , i, 1 ----1 ~ 1 ..,. ,. 1 1 1, -l-, l -, (i t) l¡ vni~ ;cj l ., -Pi I11 1 -.1 1 1 - ..1 1 1. ~~~ .: 1 1 1 1 1.11 1 1. -1 ~ "" ', 1,1 11. -1,11,1 __>_', 1 io,44[ <" N. 1 NI V\ l) N ¡ti 11 _,%.1,~, ,-, .., - - 1 . 1 1 1 -~ ~~ 11 -----,,1,1- 1-1 1 1 ~ 1 1 11 1 , .-, 1 1 1 1 1 '11 1 ., 1 1 1 1,11,1 1 -,_,_ ,l, -~. -1 -1111,111 1 .1 .111, 1t lt --1 ; , . , ,1 1 .1~ :, ' ,, -_', , 1 -,- .~ , , ~~~ ,.1CALLE 34, MIRAMAR ---' -- - ---' --' ~ 1,11-1. > ,,," , , , --., . -~ ..1 ,,, -- 1 .1 , - --~ __ ' 'i11 1 ,. 1 i 1 1 11 , 11 1 11 . 1 1 i 1 -1, >1 --- 1 .- ,1 b,-,s 1 VI-ARl A ll ,,, ~ -1 _. 1 -., ,,,- AVENIDA PORVENIR 71,1 FiNCAS RUSTICAS f fI\t 1,C4, l?] iiN, 1 y,, 1 ., .1 , 1 ~ 1 ~~ ----, 1 1 ~ .lil ,1~1V., ,,,'.". - . 1 1 ~ , :l, -----11 -1 .> ~~ -1 1 --> 1 1 1 .1 11 )Pl ('NI¡, Vi 1 % ., 1 1,1 1,1 1 1 -, , , , .,, ¡l -- 1 1 1 . ,: - 1 -,,&-,, ., 1 1 ,, ., . 1 1 1 ...' 5 1 NI)¡) FINQUIT 11 1.1 i -, ~ ~ , ---.--, ., 'M-., -, 7:-, --.,,-., , -.~ 1,1 -- 1~~ 1 1 ~ --1 1.1 1 1 1 .-1 1 .11 1 --.., 1 1 .1 ~. ', ,. 1, 1 1 , J-1 -, 11 -1 1 --. 1 .- 11 ', > 1 1 1 -11 1~ , l, -,ua. ,. ~ , NI I'f ; NI, ', 11.-, , , , -, z , , ' ', ', t 1 plos. 1 pl, .1 -1.1 , 1 1 -: ', 1, li -'' 1 ~ 1 1 ', . ,., ,.",'* m~ l, > .1 .., . .1 1 .1 1 .-1 ~ ----~ --------11 ----2. -, -, --1, ., i ~ , 1 ",,-';:* ',', ~ -.1 11 --,,, 1 ;I'tda,,,. Call, ,i ~ , fikBAN, $2_ i ~111t j ., --------, -, _1 j', .i . 1 .1 1 -> 1 1 : -1 1 : _,z,.; , , ', ~~11 -----_._ : < -1 .1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 -1 .- -~ .' 1 -' ,. -.FIN;lI 1,1 A DE RLCREO ', ~ 1 1 1 ,l, -1 11, 1 ', , 1, ,i RENTA 13% NETO -,. --, ', '11 1 .; ,,',,, 1 -., .", -, ', 1 ,. ', -1 -1 .1. .ll . 1 , ,l -, -, -,,, , ,. 1 --c--jP-11A S 1 ---.1: 1 1 1 1 ', r , 1 ', ', -1 , 11 1 .^ , -, .- -."" ', - _~ -', L w, i ,:,.,,,,:,,,,,,-, l . "' ', ~~ -,-,-" l ,t,,i-,,,.,', -_11 1 1 1, ., -- , ~ ~ . 11 ~ : .~ 1 _~~~~ ~ -CSAS -IA-7795: COMPRAMOS ,: -1 1 .11 1 7 1 -__~~ -------, ---~. , __ ~. , ,li,-" ,:> .,, ~ ., '111,,-, , ,%i t ,1 R z '11 -.1 , 1 i 11 .1 ~~~ ~~ l~~ ,,, ,,,, 1 .--~ ~ 1 , 11,1 ' ( )l, u 1 11 ', ', ,,, -, ,,, ~~ -r-,7, 1 1 , ESU. FRAILE, VEDADO 1" "l 1 -, -~ ~ 1 .1,1 1. 1 1,1 11 1. 1 -', ,1 "", "" 1 DO 1 ",, 1 : , 1, 11 -1 .1 ~ .111 Fv[ Ef 11 ki D : _. .: , ., 1 .1 -: MANUI ALVAREZ -. -----., ., ., ', 11,11. .1~ 1 111, 1 1--l.".""-". ,i 1 .-1 1 1 1 1 1 1 1 , _, ,!'':, ,1 1 ENTRADA VEDA .~~ 1 .--1 "N 5 F R-S IONEIS al -1 , . -1 ~~, %. ., ~. ~ .1 1, .~ , :, ' 1 -1 ---1 1 1 --Ai,,:,Ii-ltlal. de l'e", -1 1 1 ------.-~ -1 .11 7 11 i 1 1 1 11 .1 :. 1 1-1 1 .-1 1 1 1 11 1 ,,, 1 1 1 < ~ .1 i 1 -~ ~ ., ,.L 1 -' 11 Q UINA SA -, l' (A 1 1, p, I ~. -~ 11 1 -~ t ')I > P Asio', ,ii, % : ; -., ', ', ,_ , :, 1 Inii,r,. 51,11, A.1"7ft Gla,¡# 7 ;w , 1 .< ,. 1. 1 1 _, 1 1 -, -11,11 -1~ . 1~ 1 11 , i;'1, : ES --.--1, 1 ', -, 1 1 1 1 11 1 ~ ,,, 1,11 -1', ,F F10u p IN 1 1 , i. -, , J1:,_ 1 9 fl,,(5- v la ,.-,,, ', , , , ! t, -, ,, ~~ -, 1 .1 ,, 1. ,, 1.,, ,, , 1 ' ' ~ 1 1 ~ ', 1 --, .1 1 ', 1 : , ,',1 e ,-, : ~ 11 ll.l, .l ,_ . ,i 1, .,l, 1 1 1 . --f?,,,,ii, Co ,treiz, , 1, , 1,11 1 1~ 'l,^ - 11 -1 1 1 -.- 1 ll,,el, . 1,1 1 1 1 . 1 . 1 > , -., 11 1 1 ..-----, ' ' ~ ' 1 11 -, , 1 1 -1 11 : 1 :1 , , ~ 1 1 1, -11 1 ,. 1 : -, ,, , .1 1 , : l-----,1 ~ ,> ,, 7 . .1 ~~ , .:.- 1 ,.~. 1-1-11 ~~1 --1 ~ ~ ~ 1 1,11 1 __ 1 -1 -: , , CHALET, 1 ----CAl 1 y f N' l 1 1 R 1 1 .11 __1,11,11.-MIRAMAR ; "l "' ' -> ,; -1 , 1 1 1 -, 1 -11,1 -1 1 1 1 1 1~ ~ ,,, -,,, ,, .-,, 11 1 9 1,1 ,, 1 N 1: N .1 z ,; COMPRAMOS 1,1 -, .1 -1 1 1 1 -, - 5 A C .A . 1 (l,l,,if,,i 1,iC,!"", -,, 1 1 1 1 1. .1 -1 -, 1 *, _ffi -1 ', 1 1 -, , 1 1 .1 1 1 1 -1 .-1 .1 1 '11,11 -,,Z ,_ ~ ~~~ ~ . -,-t,,,, , ,, -~ 1 1 . y~,ii,;i,,", t3ad e -, 1 1 1 1 1 .,> . .1 1 - -.--, -.--.. , 1 .1. 11 1 1 1 1 ~ -..., 1 1 11 , -' 1 .1 ,-11 1 1~ ~ - 1 1 1 -' 1 , , ..1 , 1 ~ ', 1 1, 1 --, .1 1. 1 --, 11 1 , , ,,, : . .1 1 1 .,: -. ', -, ', , -, 1 ~~ 1 ', 11 a, .1 .~~ ~~~ l W" l(111 W 11 l I R l,,,, i, -, 1 1 l, lil '11 ,, - -1 11 -: ~ 1 laRY,lr, i, 111------1 1 1,1 -1 1 1 11 ', ~ 1 1, 1 1 1 1 1 .1 1 ', -, ', 1 i, 11,1,1 -,,, -1 1~ ~~~ 1 1 11 11 , ', ~ ~. - L , , ul(>;,.- 1 1 .1 ., , -_ ----, -1 --~ -~ -.~ .., -, 1 1 1 1 > , , ., ., _, , .-, ., ,, ,,,-t, c_~ ,." -: 1 1 , 1 __~ ~~~ - -, 1 1 ', . -1 1 ..1 --":L -Finca Carreteta Ctral. :,, IM S VEDADO -1 , 1 1 1 1 "l ,.' 1 A-1071 'I,',11.R(,fi:Aill) ,_,,,, : -,,,, ~ z -1 1. 1 --, ~ -., .,,, ., ~ r~, ,.,..,-". 1 -__ ~ z 1 -1.111.1 ~~~ 1 ~~~ --l -,i,, ~ , '- -~ __ ~ ~~ ~1. ., -1 -, l,,i,< !-¡1:1 1 "",< , 1 ", ,,-,,r ,,"rj F1,~ 11 , , .-.: ll., 7, ~ ', -1 1, .1 . , "" _'_,*, 1 ~ y_'lI u i a A Smi lop,,Id,, __~ nAtli vi, --,,l __~ --~ ~ __ --, . --1 -~ ," ; ,. , , .' 1 -, ,,, ,. l--,. .1 ,IN11)! . - ,,z-, v czp:,*x i 1, rli, RKI ARTo III.NIE'\'T)Ar,.,,-, ~ --:-:"-: -, ---, -4, -., -, : 1 ,-,,,-,-,,, 1, ',,,-",>""",", 1 - 1 ---: 1 1 ----, , , -.--, -~ ------ 1 ~. -1 1 1 1 ,Iz~. ;,''tl : ~ 1 ---, ~ -< ~ 1 ~ ~~ ~~t -,.,, l ,,, '>1 -1, -,---, ~ ~ .F K(11 U. 1110su , 1 ,, : , u,, -, 1 ~ 1 1 -:1 , , , ~ C-ii,-.-i ~~ ~ '11.12, 2,1~ MI"I,;" ~ 1 ,-: 1 -N"r11, Df, 2 A -,, ,.,.,. _ , -,,. COMPRAMOS :,',, -1 1 -,,.-, - -, . ~ -, ~ 1~ .1 1 1~ --l -.E_ -1 11 l.- ,. 1 ,1 1 ~ , -1, ,l' , 1 1 , , , , 1 1 - --1 1 1 1 .1 ,3 f, NDF < , ". < ,., 1 1 i , ., -.1 ,_ si 501) .', ', ":. .,. 1 -, , , 1 1 ~ ,,, -, > , , ~~~ ~ ~ : ,5 , -, 11 1 11 .1 1 -1 , ~ ~ -, -r m§ -,. ', : ', 1 1 11 1 -, ": 1 --, ,,, -i ,_*, ,,, _'> 1 .1 1 1 -, 7 .. ,1 ,. .,. ~ , ~11 -~ , ~ .1 ,. 1, CALLE 10, MIRAMAR , ,,, 1 ~. 1 l.., .1,1 -1 1 1. ~ '--, ll-l", 11 ."' ~ -1 1 1 1, 1 , ', -, 1 p~ 1 1,~. ., ~~1. ~ ,,, ', - , , , ---,, , '. ', -, -:1 " :-_-', z_~ i --,, - -1 -1 1 , 1 -, -,-, 1 1 1 1 1,1 1 ., ,RES 'N- 1 i 11-1-1 1~ -..,,,,,,i",,-, .~ ,',,, , -, ', (l", ,rt,,,,,L,%RUZ 1 1 -1-------.-1 -1, 11 .-Ademisa Cavajabos , , .1 i,,ii,, 11 o t, ., . 11 1 ', ., , ', , -, ;,,!,, ', 11 ., ., 1, CIM PRO T(YDtI l. t 11, , ~. .. ;. , ^ .,, ', ' ', 1 1 -, - ., 1 .1 .. _', >i ", 1 -.---, -, .1 , 1 1,11 -1~ - ,_ , z, t l,1,1 .,,,,i --__ ~ 1 1 1 ,: -, _, .~ ., 1 1 1 ., -, , 1 1 1 1 1 .1 ', ,% .1 1,11 1 1 -..1 *,>,'," ,, -, ~ -;,,, ,1 1 , , 1 1 1 . ti, 1,1~ ~ 1, .,1 1 1 1, iTIC l 1 11 N 1 1 \ i % 11 1, 1 , 2 ,,, , , , ,, 1 , z',! ,T, 1 1,11,1l 1 1,1 1 ----l 1 . , -1 1 -, : ,: 1 , :_, ,,_ 1, .1 . 1 1 1 -, , ":z,"., ,, ', 1 1,11 1 1 1 1 1 ,,, i , ., -~ 1 1 1 1 ', 1 1 ., 1 --. 1 1 1 , .. ..-1 -11 11 1 , --, 1 i. ' j. 1 t'' 1 t -l, ,,, -, 1~ Y,-,, . ', 1 1 1 1 .-----1,11,~ ., , , ., , ',01 \El ~ TAU 1; '"' '1 ., 1 1 ,-, 1,' ,.",: 7 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -., -, ~ , , 1 , ', , , !"1 ...1 -1 l, 11 NI Ifti \ ko 111U 1 1 11 '"' 1 11 1 ~. --~ ba1 .i ,, 1 -.1 ., 1 "_ ATENCION: $16,500 "' ~ l > -., -, ~ ., , - -11 1 z ,1 i ,,, 11, -1 , 1 :, l :, : i'' lNII \ f N ll , 1 1 1 ..1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 .y , --1 1 11,t-, ~j-, 1 c -,., 1 - 1 .-1 1 1 --, 11 1 .1 i 1 -,: "",rl, >,rT, fl-, ,,,l., (>"' ,,, 1 1 1--- , l : S i : ,,,, ]l ', l S 1 1 ~ 1 -.r 1 -11 1 , 1,11, ~ ,,l ~~t', 11 1 -1 , .1 , j 1 1 1 .1 1, 1 --~ ~ -_ 11 ¡!L,_I CL ~ ., 1 --T -,,,, -> -C(,-If-ti ~ -, ', --, -1 1 1 -l 0 DI, 1.11 "l ". i ' ( 1 i, i , ,_, ,,, ,l, 1 .NI,¡., Ntcni. 161b.n', , 1 : ., 1 1 ,: .. RITARD, NliltINl Im si ESTABLECUGENTOS ,lA re, [,<>,,c!,,Ir,, 1 -- -, 1 1, 1 ', 1, 1 1 .1 1. 1 1 1 1 1 . 1 ---.1 1 1 1 ~ -.1 1 -, , 1 -V ---, 515,stffl -14 AUTOMOVILES -,le l, ,,,-- n~ ,. !,:,,,,.,, --1 ., 1 --..1 -,-~~ > . , EliDO 110SEL CES. 1 ,1 1 1 -., 1 ..i, 1,1 11, ~1.11 ',1 i, 1 -1 '-, ,-,, (IR"Il,:1 i, ~ 11 11 -1 ~ 1 1 1 111, - -,,,, :,71.,;:-, C;!a, , ,, , , , -, .., $36,000, 4 1 ,17lill,, , ,; CASAS .11 -1 -~ 1 -, -1-1-1-j 1 1 - -1 ~~ ,z,,, ~~ ., ~ , ., , -, -1 , ~ : -1 ~~ 11 .> 11 1 ', 1 .. .1 .1 r r --: ,,:----1 1 -,_ 1. 1 1 1,1 1 il, -1 ..1 1 Compro Chevrolet 41 ': - "" ,"7;"",al 1 ...:. 1. ', , ' ,1 ., . 1 1 1 1 1 1 ,.^ "",", , : ., ', -1 .1 .1 -1 1 i . 1 - .-, ~ ', 1 , '-: , ,',-',, L. 1 1,~11,1 1 1 , , -',' '_, 1 . '-" 1' "' 1 ~ -~ """" -L; -' ESQUINA, CRISTINA 1,11,1 ~ 1.-111~ ~~, - ~ -, 1 1 ~~ 1 ,, ,!" R,,r,,1" ,Db-; 1 1 .11 :j~ -' ,, ,, ~~ ,-, 1 '71. 1, 1 1 1 11-1, ", ~ 1~ -11,11 -* A 1 --l 11 1.1. -1 'T -.1 ,;, m~ ,ii'iz:li ,,,, ,,, , 1 11 1 1 1 1 ~ 1 11 , ': ~ ^ ', ' '_ ,,-: y "elnlrd,4, selar f~ i ,, ,' 1 -Coup o 4 Puertas i ', -, 1 1 , ', . .("aaINRcial. PeI;Itg, .111 ,,,, -1 1,1 .-'11 1:11, ", ,Y,. -, -, "' ~ ~ -1 : , -, "' 1 -11 1~ J1 1~ -, ...,r: , -, ., ' ~ ~ -1 , ', p-, :":"7" C -: i -' -ot -_, "-" -, _ ----, -o ),,IinA trliaF, 2 etiadr ~. -: ,!"" .',, Iz, 11 i li~, z-~, 1 -, , ,_ MIRAMAR -_ ~ ., 1 l-' plaza ,tercatl ~ , : 1 1 P. -, ',' '111 .""" 1 ~. ~~ >1 1 , rl-, 1 ,,, ~ . ', t, ~ 1 .1 ..1 1 1 r, 0, Mide 3,000 y--I-[>(-l(irt -11 --1 ~ 1.1 ,1 -1 1 , 1 1 4,j -- 1 -11, , .1 A 1 C7, --11 l, 1 1-1,J. , aprxiTiada,, 535,Wi v,,', 1, .~ , ~. 1 ---.11.1 ~ )9 LIBROS t LMPREOS ,:----., -""" ~ : ,,,, o1!,-, -, -k A 1 1 'V A. "11 j,- -1 -1 ¡ ',,, ,,. 1 ,,, -1j6, ESQLIN, 17 MUEBUS PRENDAS -', ,. ---_~ ~~ , -11-1-1. i -ditc.n "fprt :,s,,aiii,'i",.,: :, .",. ""." ,,-,,-.,-." ', -,-_ -1 11,111. li~s t, 1,1a, ,,,,,, --F.SIDENCIA DF LUJO. , -_ --5 7<,, i, 1,= ~ .-,,, . ~ -i ', 11 1 1 ~~~ , . __ __ ~ ____ ' Z; 1 C.,,, ~n ke.i JIA),4~ ',n ~ ,,,, c ,ndD 5 I , l,, ~ K .E .00i u 11 1 1,1 .1, - 111.,, 1-11 ,,,', -, _'11. ', r,,, ~ . 1 17 ii INIPArSS CR(,,-1l, .,,,, 1 11 1~ ,,, 1 11 1 1 -1 ~ "' i l, l,! ,-4 4P.:13) --, , 1 1 1 ,,-, - ,, -~ , -, -, REPARTO J*OJIRAI1AP, -----, -- -.1 1 , 1 1 l: li1. 1,1111 ,~~ ---, ~ , ,,, 1 1 .1 -, 1 1t Hz~. lol ,Ir ,,, ,; ,, 1 1 ---c-1---z--.--., > 1 1 4111. ~~ -1-. ~ 1 1 1 1 - 1,1 -' -1~ -11 7,1 1 (iANGA' 1 1 1 --1 ~ ~ -. .- 1 --11 .----, 1, -', ~. ~ 1 -1 "" -, ----l~~ ~ 1 1 .1 1 --1 , 1 -, Is-1. 1 -, -11+ -~ ~ : -, ', a.". ,, , ~ -, -1 szis.ocll , -' : _.., "" 1 1 z IL ," 1 ~ ~ -, , Irvo ~ ~ , -~ .,, ,. ,, -, -- 0 ~ 1, ,,, ,1 ~~ ,1 ~ ~ 1 1 1 ', . 1 .11,11 11 ~ , 1 , 1 , Inyer, Cui .-,1~~"",_j,,., -, -7~~~ ~~ . -- ----, , -~ 21, , -~~ 1 -----_~ ------~ -----1,1 1 . 11 1 1 ' .""" -1 1 : ~ , ', , -,_ , , 1 , 11 11 ,1 -. 1. 1 ', ., 1~ ~ -11 .1 111 ~ A. % -1 11 11 11 1 ~ , :, ', , '-_~ ~~~ 5 P. , . ,. , 1, ,, :"%, 1 jl, , . 1 1 -1 COMPRO ROPA - l~ ' ' ' -' ~ --1 1 i -, -, ,:, .-_ < , j , 11 --__~ 1 11 . - , ., ~ _,1 -~ -, .,- ,r ~ -*.,,,.,,,,-,,,.,r: -Z7 1 -111:1 1 1 1,1 ~ -5""o,1 ', 4 ~~~ '', ', ' i, ",,','' ----., ~ ~. 1 --]>. 1 .1 -1 1 --, 1 , .-~~, ~ ~ _ "'l , .,,'i' - ..7, ,'_-, 11 iNSTRUMENTO -JOSE VIVERO - ~~ .111-1, -1.1 --S ,>F. ,,z ICA1 1 ~ 1 1. , 1 i ,--"',,"l -, : -11 ~ -,,,,,,, l. ,:1-11 ,, 1 - 11 ---1 -1~ 1 ~ ~ -, -; __~* j 11 -111 ~~11 ". 1, -, -, 1 1 > 1, .', > : -.,, 1: .~ 1 : ,, ~ > *,", 1 IMONTE 52 -- ,,, ^, -',.U253i C, 11 NI El R 0 PLINOS .-- 1-1 1 COLUM-I-,; isfin ',' , ,,_ .', 1 , 1 - --1 1 , ., , ',', 1 1,1 ,,, .1', -1 1 Ii ,,,,,,l , 1 1 , 11 --lil,",z5 ,Dt.SU",ttesl', ~~ ,"I.," ', :'. 1. .OPORTUNIDAD -,.: comisu 1,11.V\ , 1 ', 1 1 ~ '' ., ', , 1 -~~ ,~~ -1 1 S, ~ .-1 -7 ,: 1,1~~ ,>,,-l,",,' 11~ 1 -1 -', 1 ., ,; 1 : 1,11 ,_ 1, -,,,, ,. ,-: ~ ~ ,,,, ~ -a: rt,ic,!)"csi" ., , i", ----)1-111,11", lla,,11.1 1 -.1 -,1~: > -11,11 1,1 1,11 -111 1 , - :', ~~, ,,,, r, .,. o :,, rte, z1,itl. 1 , 1 ':1. ,,,,,, ,1 ~ '_, 1 ,l, , -.1 1, ---1,11 -1,11 ..1 1 ., ,_ 1 -1 1 1 -.1 j, 1. -~ -1 1 -1 -1, -1 1. , ..- ,, t, 7 :, , /,t,! 1,1,:, 1;, ,,cid, ,il:, 1 " 1 . 1 1 1 1 - 1 1. ', , 1 ~ ~ 'L, , ,. ~ .-', f.,,.,-" ,-'j ', 1.1 ," lel, ,,,,,i,,,,, -.1 '', ~ ~ .~ ~ ~ ~ ~ -112"It PrE,1~ (-Y"l:",. ,_ ,,~ ', 1 .1 .NR j?2 li 1 "., 11 11 , 11,1~ -1 11 ~. : ~ .,,-,, 1. -, ..1 --111~ --M,1 _, l Fl ,,, 1 u c , m l. -_ : .-', , , ,-,,: , 1 .. ., ..1 --1 ~ ..1 111,111 1,1 ~~~ 1,11,11 11 1-1 ., ', a, m i, i,, p ,iilc:" SUSCRIRASE Y ANUNCInE EN c ~ -.1~ 1 u!!', ,0,2V , , , - ~ -,:, ' .1 ' ." , ' 1. .,. .1 ' 1 1 .1 .1 1 1~ 11-11. -1. ,3. ~ ) i -1-,r,i-,,a" 11 ' 1, 11 1 .:, --;,,, . ----l EL DIARIO D£ LA MARINA '-"^, ...^'-: -' ''-'.-",""",~. ~~ i, _' ~ _<, ', , ,,, -" .-l, 1 -[ 11 .1 - 11 1 ~d 11 1-1 1 11 1 .-.1 -.1 ., ~ ., ., ~~~ :-, 1.1 ,. 1 11 .., , 1 1 .-11 ted ca : A5-S '2 ~ -41-2 CkI. -1 -,j !'' 1,:,-, 7.1 ,l ~. 1 :, .-I -1 -1. ili., --.", ¡Q5 -. r ~~ 1 --1-1-1o. ~. i., -1 v > 3 11 .i,7,i M4113

PAGE 27

AO &V DIARIO E LA MARINA-VIERNF 30 DESEPT DE 149 PAGNA VEiNTA15ET VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS &~--A __~~E" % iig --a" -9 w --r ---E ----" 11. ----,-._II _~~ -11. T +ar u u ul. 1.11111 ..1_ ,,. ~ | u , -.., .l.u -. ~1 1~ 1.1, ,11.1-,. ',', mu*Zl:: ~ ,,, , , ~ 11nn i-' ,_ ._ ?1 uu -1 u11n.MA. ,W .,,!! ,OR ~ ._ -,TU<,' ,,X DA ,.1 ~. l ¡ .-_ _ _ _ --------~ : , 1 1 1 1 -----1 , l l l u l t u 1 1 1 ,g'1 " 1 1 1 1 ~ 1 4 1 1 u 1 1 ,, u .-iu .s =, ?, un :.v uu 1 .-~. u -o -~n ., e1 ~ 1 l, --v ,u 1 1 .u t ..? , ; . ' , 1 1. ._~__ _1~_~. 1. 1 1, 1 1 ..1 -, ~u,, ~ : ,,, .-_ -w ~, ,u1 nu u ~a 1 $1 1 ~ ..uu .,k .ITIllIl M .-1 u .s u.1 ., .de la P*yu. Telt ,Y82. ;uuu 'nu. 'mu? U F Q U>ACION DB NEVFA I. n u" r-, ..,~ ----' -~ ~ ~u. ~#I~I u. 1u~ ,u1 .u. l!11,1 ".~ Si 'ENDE mu. TI ---u -u ~. -1, ..u. .1? .11 1. .ul.uuu.1 1 4? II ~. 1111 u.--, ~ .', ~ l: u. .~ u u1 U = 1 y" f 1 n. N, u u ., u~ .i-ZEL.m u L4 1111 E VEND>, kN MA u u. u. ______________________.___4____ ~I I61. -r1. u. --.: A u. -1t u .: u u .u.l 2 -U l., 7. ? 0.41.1.1 a EGu uuu n u u udmo 111 rfom ~ .n -1. b.A~ ."u VII ZIu I 111 ~~. P, ~.0 1 ~ 1 uu .? 1,1 u, 141 nun u1 u. u1 ,!~ lun u u. .u n. un ', -> un u !mu lo IW" "iaros ~o'--tel ,6 ~~tr bu -1.,", l = 1. ._~ .. __Y B^ wo UNA F R D 31 o-' ~~~ '1 u. 1 .1 ~ .-1 .11.". It~uIIII 1-1 Y1 n. 1 u .u.nu. u.l ,,--1 0 n .w1l,%. 1~ -,l' 11 "1 1 1 u,.u. " -, u.' ~. 4 16. !.u :u.un l-,: u",11, u. u, >u. ---~ u .u,_.'u. u W 114 1,, u, 1, 1 .114 1 1 ~ ~M , ,¡" .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n um,1-t^ ~ 11 ~ ,.,':j ,., ¡ ~uu unu u ,. -"u u ~~~. 1T 1 1 14111111? IACW 1) 'F5 % '. -. -u. -11~. ,u 1~ 1U U D nl u.1.,1ll ~ ,,, ,1 ~-1 ~ ~ b. ,,,,,? Ou i,1 i II~0n.". ~ 1 7 -' -1 -"' --u~~ uuoum uumu 1,u,,-1 .l~ 1. ;' 1 0111111 1 ~o, l ,1 ~u.u. u .., ...r. s1 .u. 1 u etu.' 1 ugerl1 AL coTAD> Y fL~AZ0& E B.1l u ua da 4u. uuu 14 .;u~, ,~. u. ~.1riOl 111111' ~~ -_ u~~~u u(-u 1114. ~ lu --, ,mulM u 10 u.i 1 1.?. -1 ~1 -..~, l -l u.? -l1u .-11. 1 ,1111 1:116,01 .1 ., -, .u.u. .11 ? u.1 ..u 11 ,, "t ,,-,,, .x DuV v -,., I11 1 lu 4 u. ___,___-___, .u ~. .1 u ,~ ~~. 1 -u. .n l 11110 uun --11 --u.k! ~ ~ ~ ~ vO o W ? c E l¡,>,.f ." ~ ~-1,11,: uauu. iyn u .>01 lu u.u-, 111 u--1111 qun fl I4-u Ig F I .pu4 ____l________1~ .l l" ,-..u .u .-.u. u u 1 1 wl" , 1 1 ., ,,,u.u .> -'mu; 1 4 :. 1 ~ 1 --> 1 '?, 1 -,,,u, --1 '1 ---u .u --1 ~ ~1 14 1¡,,14 0~ .$l~ _.i.l u, .u. ----Lo.1 un. ;u uu. ,~ ~~W ,uu 1 1 1 1 ul.u u Yuiuu.ts Hu, ~49 141011u. u. 10111* 1.uuuuuo ul 11 u. 111 1 i nI; ,1114 i 11 .1,l 1 nw. u u. u u 11nu 41t .u~ o11.0. ~ .1151. 111 u.? ,11 11111. 11111 11111 r" 111M 4 .,11 *110.5 u -unu r 11 unu. -1 -, ______~9 _,_~i_______n_,KrEL\T,%G&li _""2,_ 411 >.u u . ---04 -.uu. -1 -, 1!, 111-1 -U-,., 1. lIiY A -AH ?.1 u. '1? u.u 1410 'uu unu. u. ,, ,", -W. t, ~ ,: -LI~J~ u .u u 1 O,,',, 1-1 ~. ,,11u 5 : u. " Z_ u#um'Z, -" ..., .u z , r 1 ,~ 1 -uu .K¡¡i uuu. u .u Ml y 1. 1.1nvs _ __ _ Iu.101 u .01.l.1-. 11 W.u. 1~W.u. -1.1 unul u unun ,l u- .u. .-411 -1 1'(,1vu.uu' [)111 011 u. , -1 ~~~E-U ~ 41 Au.11140. u ___ _ ~ __ > .-_ Ar:5,1,---j -1 --. u a -ull ~.u -.? -'.11110. l. ,. ,P~V f1 1 ,4 ',_-: 1,01,14.'041-u 101'1l,1O. k.~To -p*,y------., )4 ~ l010 unu u. u ., u.o. 11 ~ ~ u -1u u ,i 1" .~ ,i_~ 1. ~uo. -r-¡,1, i-,,'~~ ,~ ; ,11,1nl 1 C44 r ,110uu 1 1 1101 4 u. u.u.n. u-u u.u. -14140 u .oooolot on ~~ 1 _.01 un u. .1 11--1'O 41 ,1111 ,_01 1 1~00 u ,.u, ,1z ,il,,"(1 -,,, 1. ,,, 1 111 lIno 14. _____________ 1.0 hRUMA >U L -1 ~ 10 ou. -,u, ,.u un, 1-1,11 ~~.~" | "1 .1. ,OI~ :l, ~100 ~~u u. o.u. l. ouu.Ou $(W u-.u -, -v,: 1l,,1 -r .',uAu4oo 1 un, 1u.u.u ., ._. __.______________ 10n un u.u. um asw ~ ~ 7 ,, ,_ 101141 ,',, ,,u ~~,~~ ,1~ .~ .,-1 r u u ,. utuu .04 u. u.~ u. Co u 1 uK104a'10~u_:.-. l~0l-4?101 u Y a Vooo¡u 410 ~? ,. ~0u. u.u 11110 -141 ~~ ~ ~ 1 -, -~11.10Q11 ¡ ,111 .11u111. ----,U B D '--~ ,FN, ,1 ,~ S1 .411_ ,__ _ ,_._ ~_ ~~ ____ ..,_n .' u-4P7 a -, s, OodrI 0. 1,~ 1)_1 ', ~ ~ 1l~ u. un u. -, u ' -: 1,1 -Z ; .u.u 1 .1 1.1 -~5 5 1 ., ~ u0 u. 11 ...,: 1 dr*. ~ 411_. i o hl ot10¡u.; c 1 4 11. do. 1 011-, 40~ ~ ~ o. ---10--u.~ .un .~ ~~ u~ , u d ~. .n4 F1 1E g ~--.-.---,r ,1 .ux a 1 1: ', PA O95 1111-__ __ __ _ 1~ 1URI 1~ tL ZO COO u 11,¡u. 1 .r 1, 1 1 1u4 -uo1 ~ro' 1 oudoCr Socel 41, r u 0 .LOC .01 -2 4 n -NA J> -1eO N 1 -RAMIRO4 GONZLu. u.N UR 'u, -uu ?*4** ""* .'.u 1 10 1 .¡, ~ lU 2 V du*m~ .n40 -~un 1. 0101., _~ n 71. LA --lQUIlAS, BURO DE ACER ; *4 u.so UlU5UW 1Ir¡bfuW,, u.u .Uo u, .Y' nina 1 ..~ n .,, ,_ -01: ,W11.1 ~ 4 .-an -" .~1 1. u .-. ~ ? ., ~ -~ _5r: , .o ~ ~ 1 1 .L b o.n e lo ~A -' ,o ~s a ---: ~ 1.~g -O N -rn s ~ s ta te : 1 -.~ ~ 1. ~i ..14 _ ~_____.~___,e unu1,.41., 1,4, yi 1 e1, A4 O 2jH51>5C4: t S0~~ ., c na ,m s.ecan. 1 ^ ca, 1 11 .c1 uu-to nllu -*. u 1 ~ 1< ~ .-O C ~ ~ 1 O~~ ~ ~ T 1 ~ V 11 1 1 i 0. 10 Lhe ,R A l 1olIaPyt1 on4 o VO tado u d ut t u 1 1 he L osrA A "O XG -a -e te III V nZ ,e 1~. ...,. -a ,1, ,s ui '-.a t a o -m-ar, l ca ~1 -,, 4111-, --t -.71 .7 1 ?I. ~y,1 F ¡, : ,1u ., ,1n¡*1ior 110-1404* :_bo ,,, r'A ~ u 7",, ~ ~ ~ ~ ~ Beaco i y,, L"e a ,-n """ ~ '4 2 -c M AR OLE mPjoNIN O ,~, _M E IE I P A S ~ ~ Aj,-i ,, l ,.,,]# 1 >0 cet siri a." y.AuAso ~___ E______________~__ M E GAMBA, ____ ___ ___ ___ __ a cAanons ne a "14410.0 suWco4 tsa.lOi 101 oay. antn aeinaaraa nu 11?1*.1u.&040 10umuu1 ',~ 40l1 r,,n ,,0 tu1 A11 do ~umedu 4110.*.1 1111t~ -~ -.114 , .1 _________ 101.1440.u011 10 .n2Opin 20 cl qu*o Cog. rroo, w M en do u.*0, 5'e 2 suarn i y so. d n bliers, dbor4. but. 110. Aa ma ne 00u¡1*t140 os oll ul "*'A*"ldl, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 114ULS 11 ,OEG Y CA~.110 ~t7111Iu.10 LITSPRA IN E1AR .I111_*01,r1,_.1 Z --' ,1 1 .11 ),, n. 1 a l N ,,, . -,,. -~ --i -, na ~a m o !'A .: e , ~ , 14 ~ -,w , --~8 M C 1 ~ 1 1 11 104 1~ 11 1 1 -.-" 1.1 -~. p. 11110410. do 3 0u4110do t n4a1 (pan ba,1. ~ 1014. y 4 10z1~~ -.4 .14 .1 ~ ~ -4r 0 ""~~ 1u ~*u.u .e n nr4ooa o o. rl. ~u.U T000$o 30 .1,~ 1 u ln.i, .-. .011044. 1 --l -,l "Ml ,R BS6 -a l.-h 11 ,!: Ir ata 1 '" ,, 11l, --.>I Z.1= -,;11 n.",-. ', -,:1,. i , ,^,1114~ .11 -1 ,00404> ,_~~~ -. -'-_.';_ _'-u = m , ,w = 1s "e L" '--sa -a ---rtes ---egencia",s r .ua -itri ore , .H = % .N 1 1na 1 m Mr RlA tntad 1 -au .-ia -,w- 1 1~~ y 2',s sun -~.rat ,io ,,-ll. Tup, 2, ,r ro,~ .~ ~ ~ ,n nm -. .',.s ita .53 caiT 111a T d ---,-"T .---s , ~ 4D,3 11 ~ ,.' c 1 -111 ,;,., ,:,,,is .1.ia .-1l ', ~7 ea ~ ~_ TS USIEAEI -"' 1G 1 K IS ..,. ..119 ZNC. MPAIP T *t> "no t7a x t ,-,; 1 I 1 ~ ~ -V d 1 p n~ ~ il! M . 1~ ~1 1 x .s ,, ,, , ~ '', , :v ,,-, ,-,-, .i---,. -¡ -W"&AR1 ¡i -AN 1 .4 i-~ ~ -2 1 li, m a c .~ , l ,7i

PAGE 28

y, L1 ., DNERO -IPOTECA L FNA N ZA~ S GNT:P 1 ,EAL i At1 U 11.F fE S ALQ, R, ALQUILtERES_ ALQUILEBE __ __ i u-, AflO1 R .U<1", II '-'" ~~~ -1 .1 ~ 11 ~1,,,~,,,,,,," -.~~ .0111 1,, 1110111, Z111 11 11' ,, ; ., 1 1 ,, .1, ~~. 10~ 1.1 1 -1~ 1 _1 11, 01 .-i 0, 11 -_ ',. .: 1i 1 ~t 1111111 4 101,," ,, ,, ,'"1 'da ', -0 d a 11 1 1, .111 1 ~ ~ ~ ~ ~ .I ~ 111 ,, te --i, -0111 -.-1 ~ -~ 1_ _ ', -11~ ~ ,111 ~ 1;_.11 1 1 itiY. 1 1 AL .1 A : ~. a 01, 111 1111~11, ,iilla,,47 .s. ,1 "" ~ ~ ~ ~ 43. 1 .1 11111 1111110 .51 ,1001 11 01 ., HO ,1~ ,1l .~ ~ 11 .1.l .1L1 ,,,,, __ __ -__ ___ ___ _" -ole 10 0 1 -I -. 1 -1,11 1 1 1 1 .1 .10 0 0, T -1 1 :141 110 , aaa ,>ru ,U t _1 ,o -__ __ __ _,__ __ __ 9IM 0> 01,.1.,,1.,., -~ ,,.~~, do1sl hubo 1 11L ,1 1a 1101411011101101 001010101111110 1, >, 0 ' : r 11^ ,1l,1 ,1 ., ,l ~ A E0I ~ DE1. 1 >6 11101a,,E A ~ 011011,~10 -d.11I, d AT L N ,~ ~ ,,. ,,i 1 11 1 ~~~ ~ ~ 0111011 ~ ~10 001o1 111 1.11~. l_ _ __ _ 011 1 1 -11,,, A& a V l 11111 11111 l ,~~,o .A 1 E R E.1 -1.,, .".~ -1-i-,11,l.,1>~1" 1,1VCM L A VE 1 11111101111 .~ 1 11.1. .__, ,,1 .11. ~1.-1 ~ 1 ~ ~ 1,11 111011 11111__0111 1 JN 111, -1 ,. ,C 1 1061111 ~ 1 ,,, ~ 1112 --1 -.,1., .1 ~ .-,,, Z ::. ,! ~ .~ 1111l , .11 I9 1 0 0 111101 0111111,011101 .1 1 .,~ 1 ~ ~ 79 Ho11 40111011111111011 11,i-,,0 p 11-11 1 ,1 -1>> ~ 50 UL 'T T R UM 00L 7-OL ~1 ,. .;, ,, 1 1 110-1-11 0. 1 1 141 :,1111 01 , 1.110. ll d, < u 11 ,! .1101, -1 -I 0111 11000 111 ~11 11 010 -,1 1110011----~ 1 ~ ~ 1 4 11 1 111151111 1,-:,1 I", J . 010-,1 1 .11 fOOl 1 ',101 01 _t~_____. ____,__, _ _,_t, -__, 11 i 1 -l_ .-~ ~1 ., 1 P,1 ,,, ,I .0110 11 1 00110 11 ,II ~ :1 0111111-1 4 ~ ~ ~ . 1 500 ,1 110111 i, 1111 11,1 11fl IO ., ~ 1 ..1 11 T~,O "S i VARIO1S"'"',, 1, : ~ 1~1. ~. ~ ~ 11 111101 1 """"", ~ r,~~ 1111 .0.11. .0.1011 'b11111 0, T oo ,,1 1 00 1 01 1 .1 , --11;, 010111,11 .r1 § ? a 1 ..11 o1101x105 ~ ~, 11111 0'110 11,111 .,1 ~101 ,11 110 0 ,,, ,, ~i.1 .1 ~ ." 1-g ' 0 1 ,, Condtuhht 0011 __ __ ____~_~.__,___1~ ~ .,6 11,1 1 1 01 da 11111 01 1 1 111 01 10 1 >TII O 110111-01-111101tT k F"o 0110 01111111 ~110 .101000011 1 1 i,",1 S 17 -, ,, 1 , \-, A , 1 1 z 7 f--', p c_,_ _t --11001110~11~1 '1 ,,-1 1~11,001 1101 1101010101~11 ~ ~ 11. -, t 1 11 11111l 11 1 ,I ~1 ,1 1. 11101 .1 ,TNE O ,11111111 .1 1 1101,1~0 1 .11 ,1011111. A ~. ~LP l 11 1 1 11 -l', ~ __-___ ~1-0.11.10 ,,,, ~ ,,, ,_ .~, ~ ~ P1_11, l 011,19 1101,01111_11l ~01',' 01, ,0100001111.~ ,A ,A1 0 1, *0 ,1 ,1 5 .1 1 .100 .1 111 0---:11111 .111011 111010 010 1 1 1 : 004011 E, PA i10,1 11 ----,,0 ,11 .1 10 10, 111o 1100 __ _ _ _._1 1 ,, 1 1 . . 1 .7 1 ." ",, ~ 11 1 0 ~1 1 ~ ~ 1 .11 01 111 001 01111111114 1, 1 0 0 0- 11 ', ,> ,. -, .:1 1 11 --1 ~. .14 1.11 5 4 11 0 1 1 .,1111 1.001,""*'"'.""" '',001 1111 .1111 1101 .< ., 1 111010 ,11 1 1110 11100 1 01 ~ 1 111 0 1 ,: 1 : ---.1.1 1 ,1 1 ,.l 1-, 0 1 1 -, .i IE I RR T ,E L U L O 11,1"" ..1 .~1 .1 E DASISA 25 :d ' 1' 011101 0111a10110 11011 y101101011001 _ _ _ _ _ _ _ _ , ~.1 ~ 1, < 1l.,. .~ 01 ,10111 11 0100.4001,1At I .AV O 1 1, .- ~ 11 ',01100 01 111011 -' ._ _ 111.1 0 1 -, 1 .1 ~ 1 -1,-,,-. 0 1, 1 . .10001111 1 71 01 111 11 1 0001 -1__ _ _ _ _ >01111,10111 l .,-,-, 010111 110 .lr -0,, 1 1 1 1 1. 1 1 11 ~ 0 ,.1r 1 p jO 1 .0.501 1 141011011111011 l, 1 .111 1 1J b 1001 ,1 1 , 110101.,111 1 110 Z,00 1 )11 1 014 1 ¡ 1 1 ,,, -1 11 r -ii f h I -'t. 1 ., -, 1 1 ,1 10 1 -. ',1111111 ,.10011111, 01. 511 015>1111*11101 o 1 oo> 0111 11 1 11 110 4. La 501011 10111 C.10001111 Ceo, , A 1 1 9. -4.1-o 1 t 1 .,1 j 1 ~ 11 050, ,, ] . ,s ,1,1111 1 51111101 1 5101110111 10111 te.o.1 111> >1 011 11i,1,r n 1 ' >' _fi.'J ': __ __ _ ----,1 .104 1 __,._ _ _ __ .,, .,' 0 1 1 1 11011101110.111 ," ~11 ,1011.11,~101 111 -.' ,, ~ ~ 1. 10111011101101~0-11111,001,-.1 ,,, , ~, ._ -, --0110111 10 ~1 10,1 011 01 ~ 1 1 11111 11 ~ 110.00 11 --,1 11 .-11 11 1, 1 ,-1 1 ,19 : 1: 0, 11 ,"1111,, -~ ~ 7 ,,, ,. .1 .1 -,11 _ _ 1m l, tw lw'1_ _,~ -1 ,' .', "' ''-,, 110100 1 10 0 0 11 0 01 1 0 -_ _ 1 1 1 1 11 1 -1 I-----A - 1 ---.001110 1 101 011001 .1 ~ 00 11 -0 1 104 01<1 1 1,11 1 011>1 01 .1 1101110-1---..." ,' 11"1 1.T1111 1,, ~ 1 1 1 111 111 , 1~~~~~~~~~.1101 ;1111 11 101 1 01 01 00001 01 1 ,N? 1 )1m \ ' 1 ni, ;, 1, :: ', ,~ 1 ,1 1 11 .0HO E T O C A _. 1, 1: ', 1 7 ~ ., ~~0 0, 14,1 ~ 11 --41111 _01000 11110111 1001100 110 ~ .01 .,> ~11 '111 ~0110 01 01 110 11111101,. .11 -1 .11111 001110". ~11 _1.0-. 1 11101 ", :''! :~~~~~~1 11,11 .1111010 011 010 -11 0111,1 i114. 01,01010010 4111104 1111111 b021 11411111111AN 1 1 ,1 < ,. ~ !-, --, 1,1 11l ,1,, 1 . 0 1 1 0 l,,1 C.L 56 1 011561511 1 i 1% 1,1 1. 1 -.aoo.o.a.u, oa, MFic i, 'y1 j 111111,Ns 0,1 ., : ,1;' -'-140110 ', 11 -0. ~~,, 01 ~.-0 ¡-,110011 1101 1 ~ ~ ~110 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1000. ~11101 -, 010 1111 01111~ 1 1 1 ,.1 1 .111.-. 1 ,.l. .~ ~. 1 1501 ~~00111 0, ~ -1 111 1 19fl ~1 ~ ~ ,1011, .1 1 041141111 1 0. l¡, 011 10 1, 1,0 ~ 1A ,,A I. ~ E I ~ CM~ ~~~~ ~~~~~~~~ NT KAS ''',~ ____________,_ 1 ~ 101 ~111110 1~t9 1 1 1 4p114 11.1111.1 1 1~~~ ~y 1111111 1.101 1, 1 , [' , 1 1 ~ 1 1.101 :0111 11111I11 10> 010!1~11.,0,111.1 ~ 01 -1.~,1 0 11 1,11 0. ~ 11 1 11 ,,,,,,1 111o 1 1 1 -1 11. .11111-1.11 ~ -111 '0 ,0 111 0111 ~0 011 .11 11 ,014 .0101~ 011o 1~ 0011 1, 1 01101 1. : , ; , 1 1 l1 1 1 ,: T 1 1 1:, 1 1 1 11 1 ., 1 7 0,. 1 1 1 0 1 , , 1 1 ":, 1 0 1 01 ,00 ., 11 -0,1011.01o-'1 , I 1 11 ~ 010, 110100 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 01 10 .11 0 0 0 11 101 1 ,01 , 1 .-, ,1 1 ,1.1 1,, --1 1 1 1 ~ ZO1 110 AIRos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 u l11ll;ul. Sl,' -111 1 11111~ 1 11111-, l1,1 ,11 01.5 ,Oo ,1 'l. 1 0011 1 _. > 0 1 .1~00 ,1113I ., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lS loA ;A A 1 1 1.11 1 1 1 1 , 1 51 ,1 1 11 ~~ 1 1 0 11 1 1 11111,111140.11111011 ,----1 1,,_ __ __ 11111 111100 11, -,,~ 1' ,' ~0-110 ---, .~_~____________.___j_____S.____ 1 -~, 1 11.11111, f 1 11.1010 ,oa 1 1 1. 0111511 1 51 ~ -1 -1 .01111 1 1. 5 1 01 , 0 1 1 11154 1 0111 1 111 1 110 0 ,"1 0111 111 11 1 ,.11 11111 l-11 111 11. 1 111101 100 0110111 ~ oo.0o1 1 ~ -,tde a -, ten i z 1111 111 - S M R S -.' 0~ -1110 ~ u. -40,, 1 11 1 1 111100110011101110110111111 i1 b ¡ lE t!~ 1,10. 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ 0_101101110100111111~11~~11$101 ~ 1._~' -~Z, 1. -11110 00 11. .~ -01. 1 115 ~ 11111001 -11 155 1 .~~ ~ 1 01 1 11 111 1 ,. 1 1 ,01 1141 11~11 10 1~ 1011111 i 1 ,, l ~ 1 .1 __, .-1 11,1 .-,11 ., -, > ,0011015 A .t ~.1. 4d11011.10 .i_. gi)1 1 -11,0110 .0,1 1~ 1 £11111101, 11 1 1 ., ~ ~ ~ ,, 11 1 1 -1 1 50~ 01 :1 1 ,> -1 1 1 -10 1 00-00 1 1 ~" 01 011100111 0" ~ S N E r E kR1 11 , ,i H 6 -. 1 -1 ,1 .1 ~ 0-, 1 1w1ol1A1 1 1011111o'1. 1, ,, 11001100.1 E,0 0001 0100 M I, .0 ,1 -1 1 11000,1 1 1 1 ~ ' __ __ _ '0 0110 1104~1 1 11 1 .,01 01 .11 ----"1111 010 '111 ' ' -^11-1---0101--1-1-1 ~1110111' 0, 11~ .110 ~0 01 1 0 0 1104 ', ,111 .le 41 111 ,: . t 1 1 ;o o. 1 01., ~.10 00 , 1 010 1 1 4 111 100011 0001 ,l.1o 01 ~111 1 ,,~.111 ~ 1, ,11 1110 ~ .15 111 i 10 10 11 10 0 11 ,11~~~~1 1~ 114 11 1 0 l'1 11 0 1 01 1 0 11 0 1 .1 1 1 0 1 .~ -. 1 1 .-0 i : , l ,0, : ,,, , -' .,' 11 .1 1 1 1 :1 1 ~ -, 1 ~ .1 .11 .1 01c11~ 1 1 ~00 ~ .1 .00 110. ,, 1. o001 01 140010 ',1 ,a 0 01 1.0 1 ,,, .1 -1 1--i ~ : ,: .0 '00,1 ~ooo1 ~1 1 1 0 0 41 1 ~ .! ~ .1 1 011 -e ----11 1 -1111011111101 01 l,,';1111110111115 ,111,010101~1010111011010 $ ,56 0111~1. 104, 011401>1110.10.01010',111100101,01110 ~111 11.1111101~~~~, C-14 1 COt 111>101,, 0110111051 0o0l 1000 1 ¡lOR 1 11 %00 11~0 1101101 11111 11.0 1 i1, 1~---------:. 1 1~ AN1.AW.1: .N R A 1 110 1 11.0. 1 001 01101 101 ..11~ 011t010L1111-111;-- --1 11 0111110 111 01001501 011111 999 E 91 --, A ,, (, ..01 0107 ,1 01 1 10 1 1 .111111 ~, 1,1151,111 0:40~5 1 11 ,ipo 'l .IDIN RO ~,1 L -1 ,1111 01l,,1 11 ..0 1~~~,-. -."1.50 ~ l-1 ~ ~ 1 _, _: -.-.'.,1. 011111 --L U L EN ._1.11 1 1 .1A 1Y1O-,5,,-99o ~ ' 1 ! 1 11 11 010110001 ,040 ~ ~b0 1 0 .1110 ,11 1. 010111110111011 1111111' MALETAS~ 1 ,. AV O -t 9900 -1111 .0 01oo11101 100 01111100 .1100 1 ~~ ~A ~ 1.1 .1 >01 l-1 1 11> l 11t1 10 1~1 100401 11001 .0101115 1111111 0511 60q01,1111 .Vlol. 1111110.1116.0 >1111 119111110 15110101.11.100111111-, 1001011400,1.1111-1101 '1110101001110111___ 1_0. 501140 5., 110011TA11111TOS 'tele, -"' '--_ , 1 -04 1 1DA I 01 ~0 ~ 10 ,111~11111 11 ~ 11>01>0101010!., ~40111111001110101511 01s 'Z '1 '.7 114 110 ,. 1 11 -la 1141 1>01 .0 01015. ~. __ __ ¡SIN1,11 01111 111O, 011 Al 11141 -1011 11101 01 1~ 0,1 1 1 10.1 110110111. 00 11, 1 00 11 11 tt01 -, 11 ,1ba1S ~ ,Oo~ , ~ -, 1,-1. 01,1150, ,_ 0/ 1,' .1 -1 1:1 1 .01 11 1 1.o. 1 10 ~ 1. ~ .1 ~ 11 1 11 011 10.15, ~ -.'11 ., 1 1.01 1 1_.1 11011 11 11 11 -t '' > ~~~CUIS ANICIS EN ~ 1 1 oS ~ 111101 115~1115 u 0110110 .1111110111 01, 41101111 1111001011 01111 3004, 15501110 4110111101 -111111 l~: 111011111111, 111111 Y> 1 10. at .1 1. DE LA ~AI > Y> ~~~0 ~1101 0010 1100101 011 11 1 1 1115 --1 --11010 100010 000,5_,0111011000~01111'11500110.-00001 , ~ ~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -Ylltf 1li, >,'YoI YY~~/ ,. ,,~ -~ ~ 1 1 --7 -T1-,C,(\ -~ 1 1, -_~ 1 ,11 1,1, ~ ~ 1~~ 1.

PAGE 29

ALQUILERES ALQUILERES A LQ U1 1,E BE ALQU$ILERES ,SE SOLICTAN SE OFEEli SE OFTE N SE OYFJEN 84 ---M94 *4 Rtf>CG48 5UW CIA _______ KOTCOE -u AI -~ O AwT -id ----kz -M.uZ 14 Ci ,>lFIos-1i 1 N,, oI -111 IOEE _ ~A A -A AA__ __ __ __ ---------1hK q I R-, -ts C IIA -C Ibj l -~ --O z ---MJA. U n ~ ~ ~ ~ ~ 11 1,1 -t,, ,,',t'" N Sft1N GN1F¡C SAlAO 1 dIA 11IQ __~_____~ ___~ .11.1111 1 A A11~1 ~. ~~ ,1-1 ~ l ~ . -,,1 "" W_ ________,_,_______:_, 1 , t.1 :_ AA :AA I., .AAA .AAl AlA -AAAAALA A_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AAAL ._UA ..AA ,A AAA.l,A AAA.1I ,lIA 1: ~A ., A, "--,<.-.. _, ..." , AA .AAA 1,a AAAA AAtAAA1 -1~ 1 l AA-AA. Ah AlA, .> 'a.1 malal Al, Ala. AAAaA a-. *, ,. aIt .11~ , 1).. . r-A. -A & iAA ad~ A-aA. -AAAA --l-A -A --l-a AA _,__~ '___"_',,."',___-_____~_ Ote AAI -i ,A A 1, 1 i~ ~ aa l5a1A ,,,, ~~e .-.~ 1t, 1aa1., ,, ~ ~ -, 145, ,, ," ~ .'&J5 U -AIA A A a.a11 ,,, 1. 1l,~ .a.",. U1 Vf>.1 A A A A A -1 AAA, -" ~ AA hA.,: -'.A -.AAAA AA AA ,A aA A -AA ,A ', ,,, A I,,-A~-.-~ .~ ,'' ,, .., .1 1 w _-AaAAAA l -AAaL-, ~A A A A-'T ,,, a A> ---, Ala -A; AAAAaAIA .njAA AA-AAIZAAA Aaalaa t#~ zAaaa --AA A AA -L A a- 11 -, 1 ~ t ~ ~ : 1, , 1 1 1 1 .1.1-AA. -a ~A 'A,,1~A -o,1 A, -, ", "~c~ -,a -WAA1 , A .aAA~AAA,t' 11A1si~I lIl lIlA AAA.I l! ~<7Af~<3 1 aa 1 -1 AAA A. ~a ~a ,-'-T'A A-: lIA A AA.11, 111 ~ 11 11 ,11 :_ 1a >1A l AA*, ~ , A'AA ,, -~AaA 1 hA. ' __ __ _ __ _ 1. Mi _,._~> 1 ".,,--;_:,_ ._'__ 1 ' ,' .a'a.AA"' .: ~l ~~1 ""A ', , A aaaa ,, ,__-_,1,1____._.__ .._ ~t_ .1 fin stiO roc me ,. n or ~ .-, 11 i, ~ ~ '. '' -1, i_ ,, ,,,,,'., ,"'" ,1 1a 1 .A AAA A- t,1--~ ~ ~ 1 ,~ ,, i:M -A 1 '_ _ AA A A a, Ah. A, hal ', AA ,, ~ 11 *11,1 1111 1. 1 ~I ,AL A , ,AA A A ~AA A A A ,A A A A A A .1 1 1 ,C ~ 1 A > 1 a -a A .1 a a 1 A A ; .A..l .a ,IA,~ .A A A1 1 , 1 -, 1 1 . i 1. -. 1 r 1 --A A, A, AAI AAA .AAAA. A l-a AA a, -~~AAAa Al-A AA. -AAAa-. ', ~ 1,A~~ -.,1 ~ AA.A AA ~~ AA A aAaAaA .A AAA-A A A1 A~AAAAA -Al~A1. 1 A a,. AA aA AA AAAa--. .A ~ Ai AA ,AA.A l-a ~al A11,1 A1-Al A-AaAA-A A-AAA -A A. A, 1 AAAAAAAA;AAAMAaA-. AA-AlA-AA-A AA.,, a lAaAA 1 AA AM .AA AA .AA. AA Ah aA. -~AA 1 1-l A~.Ah 1 1 11 LAAA ,AAAAA AA -A AA ~44 .AA A AA A1 a1 1.AA11 ., aAAa ,AaAAA. A, -~ AA. A .' -l --_ 1 1' ' ~' -Ar k A Aaa 1 AA1 AA Al aaA ',AA AA ,U IZDOUES, ,,~ ,: -AA-AA-A ~1 ~ . .A AAA A',. .AAA-A ~11 AAAaa ~A A A ,~1 ,,, ---1 1' ',AAA A,A lA A A,_ .AAIA A ~A A 1-fa A -AA 11 A .,, ~ .,~ --1 1AAA .A A .1.AA,,1 A., ~ A~Z 1 ~1 '' ,aA Ak A 11 1, 1 -. ~A -:l AAA AAA IA A A AA11 AAA r~i, ,A~lAAAAAA-AAAA AAA , ,,,A AaIAa AA"---,,, ~ ~AIAAAA lA ., 1-1111., ALi 1%AIAAA.AA ~~ a1 11, ~~ ~A A. ~T ,a AA A AAAA .4 1 -14 OE rE -, -AA~ ,A, -A',A1,11 AA-.AAAAAA .Al 1 Al1 1 1 -al-aa a. : ,A A .AA. --A .1 AIA 1 1 1A w-AA, A A~~ 1h1 A*4SO!1I U l45AAAA AIaAA "-AA-~ -AAA AA ~A AAI AA ---A-lAA A. Al AAAAA lA 11A Al -, Al " 1 -A, A A --l -A .a a, '.: t;' A, ~IA -, M N --1 ,-11 1 1 1 ~ 1 -1 1. -A.-A -l 1,.d A,1Ii11 ,o 1-A A AA AAa a-Ai .A AA A I A. >aA "T: AA A-A. .A-A _l ^A ,1 EE5 FNJ 1 __ __ _ __ _ A*,,,",II A A 1. i1 1 ,,A ~A AAAA .I ~ ,, A -_ A ~A~ OIICNSAI~ ~ ~ ~ ~ ~.,""., A ~ ,. .A .A--.k Aa. AAAA -1; "*-"" Z 17~-ll-A A.A .a -., ~ ~ 1,1",1., .,1 ,' ~ ~, ~ 1lI Aa, .,A 'AlA ~ ~ -7lA AAAA AA AA AA AAA AA IAAA A--~AAA AAAA-AA -AA AAAAAA AA A .~ -A ~AA :A '__ _ _ AA" -- ~AI A 1,lI ,AIAAA A AA ,A 1~ ~ ~ '' ,,,,,i,,,. %,lt,, 1 1 .1 12 JADIERAl, A Al A A1 AAA -AAA AlA ,A:A -* AA 11 : 1 -,, w-.--1lARAAlAA AA,,, AAiAAA -,A ~AAA A, A,,,, .1..--AAA ', AA .AAIAI AY ,A A -1 AA~ ~1A W ---AA Ai AA AAAAAAAAIA iA -! ~l A-Al --Al~A ,11 1 1 l~ 1j --, ~. AA II AA aa Al ,a AAA A. -.M All A AI AAAAAAAAA ---. .--111 --1 -flU>1I -.~., --- .1 T (aa OBENDaa A a. A a-a\ .A A I :AAA AAAf.i-A:., ..AlA. A .1 -1 ., ~ ~ a -AA A I A -------' ,, . -1 11 1 1l ~ -1 , l AaAAiAAAa~A.A~A~,A AA-Al-A-A~'''j~.LAYA A, ~AAAAI AlA aA Al. A~ -A -.A. -AA YAAAAi,, 1, AIA A ALlI-Ml --IA -iA" : A ~A A-A AA, a l A A. AAA 1. A ~A AIA A AAAA AAA ~l A-AAl.ll AA.II A'> AAAaA AA AAAAA ~ AA AlA a. AAa-A .AA AAAAAlIAAA ..,. -Aaa-AA ; A-AlAAA ~ aa-na .41! --e IAIAA -,, i, ., l 1A AA AM l -1 1 AA IA-l.A AllAl ,l-Al a-A .AaAA AAAAAAA.AA A. AA A1 A -AA [,%A-A-Am-W. con., Al a1 Ait A.aaAa Al Al AAAA AAAA Al AAAA A 1lA A-AAIl -AIAAA .aA ,A SA ~a a AAXAAA~ "11A ~AAA-A -,, AA-, ,1 Z'A l. -AMA-I A,,lA ,, A -~ 1 1 11 .1 .1 , -, 1 1111,1~ 11 ,11 ~ :: , A1, -1 ., a a lllaa A AA .a Al lA AA1 -a 1 A.l, ~~h :,i A, aA A-AlA ,, .¡ Y, Y1D 1, .l .llI .Illll ..1 ,AA.AAA1.A~ -;_.A, lA. -A-AA-AAl, ,,, ~ ~, .-. A t -IA AA A IAA .lA-A A.,1 AA 1A ~Al AA1 1aAA 1 AAAAAAA -< -l IL A AA A AA -a-lA .,. a11 7 .. ,a A1 A-'1, 1 Al-lA l-lAiaA l laa. MA A-A. A A CIAll 1A A zAa.A A A, A, *,ll ~ ~ A -lA AA1 Al -IIAA A .A l. .lAIA A A 1-Al. A-. -.A~ AA A AA AI AAAAA-AA ', A ""A Y A. ~ a AA ,A ., --1 1 ~ U ? aAA .-A 1 -,a A .,-MA A1 1 11AM. Awb,,,, AAAAIAI AA~AA ~ AA ,,A11v. A .l¡ 1 .______________,,) y ~ 1 ~ -~ -1 -lAA 1 1,1 1,AA ~ 1.U~~ 1 ~ 11 1 Al_ '1,1 a. -,A Al A _a_ AAF (,A ,1' .,, Ala..AA Al AY l 1 ~ 11 --, 1 1 1 -1 ~I., AA" .A ,AA A-AlA A --AA.'O A1, c -Akl 1 a .-a -A 1-aA ~AA AlAIA lA A .AAAIAI Al,,.,, 1 aAAAA A AA dU1A T 1 -~~~EXC1~~~~~¡1.5, UAWJ ,I N a .A A. MA-A Al a IhAA lAa AAQc£ .bo AX A ..Z Ala AlA A -0 A-l .,4 -, 1 A 1,Aa .~ 1 11 .vA, ,~ A AaA lIAA. -a --l _a-A lA ,IIA a-AA.1* A, AA AAIaA.?A.AAA Z AA 1 a.AN PAA1 --~ a ,,, ~ ~ ~ .t.11 1,11,1 ~ -~ t1,=l 1,A . -AA-AA. AEAOKIA --A CM MI ~RUIO ,l-AA A01 AAI a-Al al a,Ia ,A A aaa" ,.1 --A A--A ~aA a. AA AAA ,la A. AAA %, A-l-AA-l Al ,l lAl, A,, ', AAAIAA AIA4 Ma lIAIa-A YAn lli, 1.2171 l .__A AA .IA -" _-AA A.~~ AA ~Al IAAIA A-AA-A-AA-1 AA ~ ~A Alal .,lA lA AAAA AA-A A ~~ AAIAA hll a AIA A ,a-lalla lAI AlIAIAA A AAIAAA a -a 1 _. AAa A SAA aA-.A a-IADO AA .-AA A.~~ 1 Al aAA a. .l. AA -.a -Al-A ~ AA11 rAIA-l; a,A Y ,AA AMA, .A Al1 AaAAaa ', ,, AA, AA ,, z --AAA A A. Al AA Al-A-Ah a-AAAA A A AA. AA-A-Al~ 51 A A A-l a-A Al a-A AA 1 AA Aa-AA ~ AA AAl ~ 1 Ae, -AA AA.n trelAAAAII l IAI l aA AA AAAAAA-AA -A-A .lAl Al -AAIA AAc. _l -. aAAAl lM AaA aAI ',AA .A A AA, A, AAAAI ,AAA _lA AA,-IA AMl-AA A t, ,AAl AA A AA A, ~AAA -M lIlA ... llI-A 0-A A,J* a'' ,.l*!" Z ; A,, a-, AM,1 1 1 1 ~ 19 tV Ala-a ,AA --l AA AlAlI l,,, ~ 1 ~11 ,'-. l 1AAA-A ¡lAMal. A. A-lt-A AA. AA-AA >l AAA LAAAA IDlAA --AA Al Al iI A-aAl -A K .A lA AaaA ~A L 14111-1 m':l , lAA A Al AA -AAA 1 AIlA -A. ',7 - £OCI ^J AA AA,. a-AA af 4 AA A t .~ Al k, tA _AA AAAAAA~~~~~~~~~~~~~~~~ a-A1. AA1 a-la-1 val AlaAA A-AA A M Mla AA A. AI aAAMIAllAA AA--lY -l-AA AAl~ ~ ..Aa-AA--------------------A1 1 ->AAA-Ai -I~ -" AAA.lA-tA IXAAM ~noA sIAA1IA-1AlA-AA. aaA azYaAIAUa -Al. ba4Alt. *K 0,111%A Aa-Al z "A(A lll~A AA-l .1,,M lMA. ,AA A ~AA MA Al ~ M1A l A. A, A-Aa=lA 1 Al AlAAA a-Ala-A AAAAAA lAAl Al-l~>___________ A. M AA ~, .~~~~ -, '5 A h AA ', ,~ ~YA ll. AA A 1A A11 A~.AA, --_ ', ... ', Al -,: ,l1 Al AA ll1 AlAM AMj ,--A M.AAY.z lAa-Al Al"AAa .AAAAA -aAAM A. Al.~~ -g~AAAlA Al A~ ~dA-A ~IAa 1. 1 U a-Aaa-A ~ l A AM A AAA ,A~AIA AIAIIAAAAAAAAaIAAAAAI cAIAA -A1AAAA lAIlA ,,lAlAlAl A. AA a1-Ala--A A -Al Al-l-IA M _.,j;N1A A Al-a-A ~ A.AAa ~ 1t l -A, , AAAhte ~A AA, A. AAIAA Al lAlAl AM ?-AAI A:. A.,AailI MAIA, a AaA ,A wA 1 AA ~lMa lIal( ~,m -l. : ,lA-1.1 l lt .PZ 1 -_~.A MA MA, Al Y~a AAA AM AI -A AAA -a-~ AA AlA AA AAAAA-~~~ ~~ a-Al AAA IMAAAA-, 971A :1AAlAA.aA AIAAAA JIMAA. , ___________ a-Il ~laAala!A -4OI, ",AN LR",.AIMAAA-A ,A .A 11Al A A ,A .~ .-A AA AAAAA1 .AZAAAAA daaa a-A~. 1i.l pa-aa AAA .,f~4 ¡ ,IATC1N S VSa--, [.79,1% mA, A1E 1ARIO .~a~ ~5 .a a.1""v 1 ~ ~AA. -~11~A1 .a. aa-' a-a9 A-1-11 ii ~~~1adaN. .a1. aa a-: ,-, Aaa a-A lAA --lA AA-AAAAA, -a -~ a, Ala-M A-AAI.-AAA; -A Al AlM a-. -m Al, LIlIl imIlIA A-A ad' A",,,l AM. Aia a~ l A Aa-1A-a A a-, l^lA AA,_. IAA AllI AA A A A ,AAI AAA CAAA A AAIAA -IAAIIAAA-.7 11. .a.lAl 1 -AA AA AII A aA A A. l. 1 ~ t"A A.A1AA A A l h A-A Y-lTa A-l-AA-AA-AA. -,,' 575A-2 AAA A' -1 1A MAA AAAA I A. AA -AIA l .AAAA~ AaA. A_ AA _, 'A A-Aa. "" Y g A t. o a y"-214 Ala.AIAYA-A;AAA A. laaa aMIA AA ,C A A-aa-A-A DeAII A-A IlAA A l A

PAGE 30

SEPTIEMBRE 30 DE COMENTA RIOS PIuenle Per JOSE 1 *IEIW fabrico La juventud de hoy eoee que Le 1 pr r e .el perdirA-ies -eLec eieeedch r i, e ld S Arae-deceeecr ee, -pce eceeaceee1 eecdedc-d peouaun o cecee-e-s e-ee examar uale so lossera ch eTecere e ececeicee eer qeh rue-ee iuAec'u -en-r nz Ja fom setd re ecera eee erdc. arr7 ¡/ 40.3 e-e ecee e .e-,-e ¡ e e-m e e-re-e ta ereCe-e eee meee-cteee-eue eue e e~ cc-pee ee-peeee-ceceee e-e ce cres ee-ue-e cT-e-er e mr ee :se r eeeeemo .z rnc .e-erecede he ene-e e eeer he e elue e-cureeree ee te-e decerdee le eccee-ee emeee!e-o cgeslc pee e, e eCe. heeccpeeec de e-ece--e pele-e cc ce-uere-l drehe eeecece Pe-ec flechecl lee pcee-c-ee ech-c de elece e-e-:e-ceaececdhe eracu e rele e nu ls e,'tca r Sr ce d e-eec.am er-e. leer -d,:: qea-e lee e-ueCrecler cecee cee-. e~ r.ce-C. en ", e-ecde rtd cee ece-cd cre-ch de ~ ~ ~ ' n i a 3 1ar ~ ~ s e a ene ec -e e r e ce p e--e e c, ce-e-er e e -h e-de ee^ ','t*" em l a.b"de P I el h.ee cee-.e ee eceTe lereq-ce ci elu de leare meleeree-ee e-ore-e cee--ce peeecc e--Pele reh-ce ce sepdec .-ecreceuuecee c e e-e-x emeeciens ceme-edd ecaeee delceecucee e-e emelce crn e-e ee-, cee-e en ecd ee e pepademe-, e-e-ee ceee-le e-en fl.aele qq. eadr-e
PAGE 31

SUPLDMROD DILAAR ENN ROTOGRABADO D=IECTOR IE .WvEo HMxAVDW, LA IA ,VI^ 3E DE SiEPTIEMER DE 4 ACTUALIDAD INTERNACIONAL ACTUALIDAD NACIONAL £ IflTERNACIONAL ElF r e Etad. de CuYYYirniC.rlos H.v, .'w~ FI.,rsnd -d-.mnsr cndes eSlurddyFmnt.Pu atn xi -la ,m , zoeo e la nul-retv le a 11-11-w ---na e En -1 "Etrelli de Cuba" rette Ka laana, dez¡hUz d* varios mfe d,, Kid~garter. re.,entornente efertuad., aparecen la nueva Pretudenta seforit. Faurecia, la Rvda, Madre Sot, Meroedel Al~e LUajeras, directora de la obra lidad GacaG_-ra y la presienta saliente doctor. R.-,¡.o Ma .tncn i. de San Vicente de PNl el Servicio de¡ PreMo quien en unin do la aeorta Tet CaaliFernnd ~ de 1. R1.", G., -P.a Lna, AnaCr G M eren Fez Anejis Marts; mariz J~a prad. Cardad 0, Mendoza, Cra Alstemal Pentenciarlos de Europa y lo* Estados Unidos, siendo recibidas en Ra. Nva lraNogua1ra, GIlri. d Z-y-a amin rno athaRao h o o p-r el dlg da d l-s MM-ane Prroq.j.lrs, P. fi.l. Chawrona,, 2.r d. Ujta y otras educad.ra. mstr cronista cattio s4er0 Juan Xmflft, "rulz. En el haq l. d,, ta de P-Vn de la Unin d Cyerc yyty d a A.ui. .1 rn t,. -m ,*r r r ,, yr ,p mav mtiur;apre d 29 ra '51 a J.ll e Faa j uurr-,A hoLao ieieroCrdr. a onAetPiitu suc B~01or, cer Argol Pyk. en h_-rdlCmu jctv de 1. L.,j de oe c cn motlv del vI.), naur.1 d, d1,h. b~i.e -1 lnHeaNuv Yrk-libana-Veraeruz D-stcane entre low wcnslel el drco-diitao de la Aduaa .ctr 1-1, G-sFeradz -l.,o M--1.t -za, l-s 1,n sigatrio soes m 11 -nay Antori. rernndezTevj y nuestro cmpaeoFacsoPr~. B3 -bosa.

PAGE 32

Y JAl A nEll nU y A 1 A TIyJ A DIARIO DE LA NIARINA AS DE LA Ci P>o, LUMS 1 El Ma y l de Gandifoel a n cu furonrecb-doen J.-e CarH. Fer.ndeLdM, -I.elbr, E.,t 1. d LE.rde. Mrqu de R. y Eh.lr t IErE. y ropiCara la WAorita Georgette JimneZ Rojc y L mA ais ue srprndi la amaa cundoae ispoia pgar l"s ve] tus del birthday cake, rodeada p-r Lur. des va deWatr. na ana oaTersit Diz Arasta. stea Ra. racenaV.1,~1. de J,menez R.Ijo a .ala det Cemr., E.a sirt Ad Virg9na ~ rEEdo El. y, CEy E.EE, d. Wr Elf AI g gl g m~ t S a En lal d. e a e Un,.E,. EEC ,EoCE la m z ~ad, "E lE pE El espEEi CEE 1E.C E D. QJe la Mn r,1 teatro Ncoa 'E e n otadgat artman ? ; noi e e r br se o s ana Da u laz rnnder Ber de Pesant Cecile Fernnder da v Rvivia de Aragn de Sma E G

PAGE 33

DIARIO DE LA MARINA )NICA HABANERA POSADA Mo ar 1Ya y d u a 3.1D a au33 mp ara d Grr'e ~y Ay 33 3313 D.a31a4u ce Ma otinguido marimonio de la sociedad harec por Eurpa, aaeen en Catel die a.pia p., Su Sartdaad PI. X1. yp~ S Madre d 11~~~ LO %AS i3 EN el LY ..J-0a &,3 ~ aK maHerrera, Rtstro vpron& JoEn a 13Igaala d an 3r 34,313 E,, 1. d.l3, S-a co de P.11 t-v I-Wt 1. to a ne .a31, a hLaraaC., tay. Ga.=an on l d_137 A33.1 de pad DI1 33 e -P ,33e l 3b3ndoe 31 L33O en preswnci. de l., pmdrlnc,: seAoU v~et, C.~&sy G.=An Y 1. a3aar3 1,333l 3DI de Prad Ea a 3 r d, e,.s br i ljmIean Merced, .u cum r.n.d cna Hp=d S.in e sf peffi, Ej~oor RdrJZ-r. B!-. qu Pkee slerr., oiguita CaEUan.s. A5114 zai --o., MagDho, Y Jalrmito T'ayon Ud ~t~) Almacn de Tejdos Beo
PAGE 34

-DIARIO DE A ARINA pr y1 l 4; uva wmill a f SI OcedA a proo wh 1t 7,1~~s uc .g .a ...Pk P T',