Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full TextI- AtAD A~~
cirt A WeJJot -A.i l*uir veIil,40IO rgani jad6 tn AM'j CIE TO E II .",,seu ,''", ,ar.s :~~ul N O4444WNt,**44N1* 44* 444*44A' IN 444 .444
44 4 4* 444
I4444 444*W N, i e 1 ,I _s
Oranzad. elf.,444* 4* e4 44* *4441*4*4444*4*4E4,44' "
4*44444* de*-**.4um 444 p'feh u
4**4-4 4**44.4"~4?4
_',- 4 444 *4 is~* I *4*


de 10S4 44c' *i e 4444 *4 -.4 *444 ony**O-**441_ -----;k 1.
4. ". 1 1 .~* *4 I4 *4.* 44 4. I4I44444 4**444 .4 4*444 444 .44 4* 44 N 91444' N 4 ,
,~~~~~~~~~4**444444 44* W_4 ,iro*4v -t1,,i4 ,nnN.t.- ,-; '

44ct 44 4444,4 *-424* 4*
444* 4 4* 44*44 44*4444444Ino44*44444il*4rd,444 4 444
4*~~~~ 444*444 F444*44444**444
L, I I f)644*4444*44*444 41444*44*.
Aa, 1 Y*444. I 4------ 4
44*44 44k, -' ,*44=r44It44"4444I"
44, 4 44444 -4 -4 44 44- at 44 44 4: ---*4444*4~ *4
4* 4444 4 4* -14 cv li-aI ,r .*.444 44-, 44 *4*44*4*44 0444444 I*44 44 44t .44~* 44 444 1- 44 I-.,, 4Ot,3o~444 4- ,,,rA ,~~
4444ig ad A444 4 ,4 nv 44 it*4 t44444*444
444444e *i 444 4444*44444444444*44444n, k rmk~l~qPi I,,


-_A- 4444*4444*4*4 -- Cub 0'- Pld. D*-* 4*44 *4 44*rm !Z 444 4444*444444q44V44O.
en*444444* deU44444*444444444444De4*4d4'l4.44*4 S ,,L,-!, la vu c~a lU'loi
,4444 4.4.* be4 -rd~~r41b 44 -, *t 4444444444444*0*44*
4-o 1,. 44 4. 444 44i *4 4* 4 tz A I 4 *4* 444444444444 mt. 44 I.4 ad e io e al ,, t I ;I ., :
44*4*44 4 44 4 444 444 44444444444444444444*44
444 444 c rn L grttz ra,,a'44* 44, *4 I44 *4* 4444* 44 ,4~~ 4 ,*4*44*44*4 4 men, ctr EdI
44*4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ I *. *4 44-1 reIidc44 -eric eI q. I *' A* R4444 A4 A, OF44 44*44: 'A~f E444444 44444 44 eu 4d e L~44a~44
COM QU D di,* Or~ 44, 444*4*4 44*4O J 4* 0. I 4*4*4 'I 44j 'i' "V' 444 E TA O"12*
444 44 -u,44444 4* fill *4 444 44 4444 4* 444444*4*444
44 4* ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 4 4444 -- ,4 4444 44 'I 0 4- 444**44 44444 44h44444444*'- 444 4444
444444 44!T 444 .4y 44" ; 444 444444* I444 44 4,- *4*4444 4444444444444444 44"44444 "4 ',, 444 4444 4 4 4 4444
444 44444 44 I ff A i4w444 ii 4*44**44*. 4)44*4 4,," 4 444 *4444444 4444*Jitr 444444*444 44*4.i -! 44444444404
Se44* ha diIue( 4444e F,'ole~o~il t4444444444444 C*0T% plan" it Q4*4. b4 44444 v 44 *
~~4444*. 44444444 4444~~A 4*, .4,44444 44444* r.,4 4ig ,44 --44444*44444444 ,4 *4*4 4
Para4l 44f* 4silIm*fialig.Am*6 i n4411174* .f4I44444,4*4*R1 It4I44f. 14!o4r4 44 441 L44 :; 4 444444444 44444 i lo,1
!. I 1l *:.44444 44 "44*44 444 444444 h a4 *4
44444*4444444e4 I444444444444*444 4444* ,T.4 4444444 44444*4 "", i -44*1I fI1 ; ,_, ,* : btr rrl a1
4*44****4444 444*44444444 4,444. 44 444 44444444444444t44V. 'l4!4,!4:-4L,4444I44444. i,
0444 444n "t to4_4.444444844I44I474*444 44
4444 44 4444444 I4444 I *4 4*4 44 444 44. 4 444444.*.4.44444444444
ar a 4ibc 44ll n,4 44444 ric44d I*44,4 I***4. i444 ,'4 !'4 to I It *4"rl- d
-,--- ~~~~~~ ~4 4444 4I44I444440A444444444*444I444 444I44444444444444444444444444444444444444, ,'A IRK 1-1-1i, 1
444N,4S 444 174i44,4144444*4. 44444*4444*444;4-444l4j 4*4*4444*444,I4a I*444444 1,4.4.4.4f4i44-,,,4),I Fiii-,~~~~44 4r44 44444I444-4,,444'4444,:a: 4 I4.or4, _-44.44444444,
V. Hiht er, 1-1cp 1. IP aiw ,.", 4 I t4 4 44 4 *4 4 "'44444444, 4.444-I 444444,44444-4
*444 ~ ~ ~ f~ 44444 I* "I4* 44.4 AUI447 1 -1. 44 4 l A 4 4, *4444444 44 ,444444 4S 44 4"44 444*4444444
4_4 ,_4* 4* 4*4444444444444 4444*44 44,4 444444 l44,4"4444 4*44 44444*;IILII ._ 'r -'
pron. 4**4** *4444*44* 4. D444, I. e 44.4444 -fI4,44l*4444r*,,,,,,a, jC~Z ; ,,r~ n p *4a444*r44*44I44444 4444 F)44404444444*4 ,444 40 4444444444444144~~~
dot 44f4 _,,' r4,4 44 --, 4444*4*44444 44 -4*4 I.444
I'll*4 44444* 4*t~tol 411i;1. 40444*44"' 444 44444,,d, ~l, -- i 44*1 444444444 4 4 4 4 4444 44444 4. *,4 44444
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4444 444 I44 4V4444444 a-'I t,- -. prtl, o lr 1 ,i; 1 1I, 'W4l44 e 41 I4 4444 444 444 *44*L y.4* d44 tp-b~ v -4 444444 -44 4 44 : 44444444
P.,~ 44 444; -44*4 r 'r4* i 44 4 44444" 44444444444,
4*444 I 44 ', 4 ,r 1.1 I- 1 4* 44 1i N,;, ,4*4 44 *, B, ," ,44 r a :4444~ 'r 4444* 44444 t444 44 .4 4 I*'!4 4 4
- -4444*44,,' __ __ __ __ __ I 4- 44 '44 li4ia A ,4.,.rr4' -I,4,4I4-* ,44 I 4 444 444 444I44444444 44 4,444:4
ini4*44*444*444, yp4NI*4 !, "I 4*44. rlls" 4444 $ t,4il ,Jf44 k 44*44I 44*"I4 -44 4.Iii4 444444444*4 I I I 4 I ,.- ll
L, -Ar', 44k44 4*44.K 4*, r 44 4444444444 :-4 44 440 I 444. 44 *444 44-44-- ;,,,4,, I4444444444I ,444444*4I ; 4 44444 4444444 .44* -44444444
*4444 f- 4410444 .444 -4 44 I444 I4*4 4 *44 -', t444444444444444 L,4 444 .44444444*44444444
4444*4444* 444 4*0a* 444I4*4 4**444 4444 444 l*4 4444444 44444444 *444444444 444444444444444
c. -! 1-r*kbI, U 6444*444*EUA444~ 4klul 444444 . 444444444441
4444*4 4444 44 444 444 I, : =4v 4* 444,444 *, 44 *4 *4 4444 44 4
~ ~ ~ ~ ~ ~~ 4444 I444444 :4-I44I I c ,, ,, I V
4*4*444444:4 4. 44 L44 4.I'. *4 4444 RTORARAOJ*.4",4*44444444 44* 44*44*4,*44444*4 4* 4*;44-*4444I44*444*4444444.
4,4 4 4 4 44 4 4 4 44 44 4 ,4 -44 - ,7 ,', ,W.f, ., "; ,,
L. 4W4t4*4e', f4c4a44*4 F U444t4*J 44444*44448 I4 ,4 4* 4444 44444*4 44*44444 4444444


PAGNADOS MA1)D LA MARIN,-01N:i 8P ET F14 AS CXVN


DivulfraraI %)~je Vigihart Sanifbul i import ,idtin eI invstiai d i- .


LA KLM ANUNCIA lalbr fie St denitonnusd aaeo la desapariciami


conl Mayor 'o.- I 1'


itinerarios en el Coribe '0ZuV11 t At A!' nlle 'IAAA .~ A A A 'At t, --to AtoA ?"A., 1,,A
x isa o e delAA AA de'A O PlAA il AAOA
at-',AAAA Q- AA A A AA A !f t1, 1 AAA'loll-l r
AAA IAA AAA"CAA.AAA.'A AA AA A
A~ ~ ~ ~ ~~~ T C desionarinlA AAA A"'AAAAAkA Ak, AA

A~~~~~~~~~~~~~~ -0 A f~'AAAAAAAAAA AA d ~
SA A m, 1 ,A AAA AAAAAYAAA Rin o .
AAN viAA A, .AAA. A H A A Ag~.~ AAAAAAAAAAAAAAA fAAAdAU~
J1A aA A1U ID A.1 ~ AAAAA. .A f
Avlri AAAAA Ar I'l IAAA'AAAAAA.A AAAA AA.l I. If,
A A A A. ~ W ~ I A "'l-, fA A A AAAAA A0, I('A6 41 v. ALji .A.AAAAlAAAAAAA
AAAAAAA A 1~1,A( ~ a~U -AAA AU AA AA A A AAAA.A.AAA .dA


TAA Alooe Aoka -WA 61 AA~AAAAAAAAAMAA ~. ,A A.A

AI ,,.,A A dA .'AAA . f I" .A, ~ A fA AM A
ATA--~- A- ,AAATAA AAA. AA-U.A AAMAalAAUAAAAT t UA,a A A .
A.AAA A AA A-AA-A J-t AAi A -AlA-A-gAAAJ .-Anl AA .AAAA-A, M -M aAAA. A.AAUAAf M
A-A AAATAA- h8. dtAAAAAU, ASAAA AA.itA -,AS.PTAAA ,AA-.AAAAAM
A-AA At, toAA.-,AA,~ "iA'AMAA-A IfAAAA AtAAA.AAA-A.AAA dAAAS.AAASCAAAA, AK.A A-AAAAL.T A A A ,A .AA- .A.AAAl 75 -.- 1AA,,-A. A,,qAAAA.A A .s 'S
A. fAtdtAA-,-ATAAAAAA. AAAMA A-;-A- tA'AAA,. '--tA
I AAAAA- ,AAAA-AAAAAAAAA-AAAA-MAAA-,TAAAAAAAAA AASASA-MA
A. A.AAfA AAAAAAAAA-AAA,-,AAAAA,,___________A _A7,A ~ AA .-A-AAAAAA-AAA-.A~TAA-.,A.A ,AAAAA fA AUA
A- M A, U. ,,,A,,,,,, AAA ,,~,, AAM, ~, ,, ~,, AP-,AAAAAA-,A i-AfA SAA-AAATAA LAA A,!, A.fkAT AA AIAAA AA
UIO POPULARAA-A AA-AA-A.AAAAAMAA A-AA. A.riae~ AAMATA-, AAA,-AAAAMA 22AAAA
'Al-A A SAA, fAAM AAMAAAAA-A-AAA-A.AAAAAAAAA AAA AlA-f.,, AAtAAAdAA, T AAAAAAA-MUfAkA tv-A-AA-AA-AAA'T-A- ASAAAAAAALAAAA AAAALAAA. A-AAAA '' --A.I TAA-AAAAA AA -AAA
'.A AA AA .A -, A AA AAAAA ,,,. A.,. ,AA A- A. -AAA AP-A AAMA 6".' 1 .AA, i- ,1v cnr
rA. dATT4AUAAAaAAxAoAAAIA AAA ,-A.AMA UATMTdA A. AAA.t-i A AAInAP,-ellAAAAAAAAAAAAA
ATA"""AAA6ecTA- .m,"AA.Aa lar ,.,. AAAPAA.AAAAA-ASUA,-,,TA-jAfAAAAAAA- Vold', .A AAACATA.AAAMA1A aAAA-A-A-A A- 'TA h-AA-AA- nAib. do, el Inge NO AAATTA ATAA MAMAA.A AA A' Q IE

.A. ., 1. Clk-A do ,.,A AA
,AA.,. I-AAA A--S AcAtAAMA.UTAAAA AAA AA-AAASA A A SATU A .A AA
Aa- .A-.1 ditAA-AhAACAAAA-A. A AAAAAATAAATA
YAAAAA ~fAfAf~A-IAA k AAAT~AAAAAAAAAAAAA-AAAAA-AAAAAM-Ak~kAMA'. -AAA-,AAAAA AAAAAAAAA d, .AAA-A-,A.,,AA.ASAA-AAAA IA".A A T-AA aTA A -.~ AAAAAMA,-A TAAdAPAIAASAAAAT.ATAA
S ud A A-A- A. ire rA -MA AA AAAAA- ---f A MU 'ATA
A--A AA17A- N.- A-6 A-MAld. A1 A4350 AA-A AAAAAAA.
K. L M.PAAASA .~ A ~ AA~A5~AVA'A-AIAAA--,AAT A AAA-AAA~dAAAA.T.A-A.A.-AAAA-AAA~AAAA-A-,SA--AAMA.~dAAAAAA 'AMd,.AA~AAAA.A.AAATAAAa
A--A A AA AAAA A-VA,, ~, TATAAA ~-UA AAA-A-1A-A ~ A- AA AAA TAA AAAA-AA- AA UA AAA~d A-AdAA A-AAAI AAAmM. Le ,AA
1AU A-k A. ,.AAA-A.AAAAAAAAAAAAA AATAA AMM ".iAA-"AAAAIA -AkA~A,-,-AA.MAAAA A. AAA AUAAA.A -,AAn,,
AI-'-, '~AAAAA.AA,,,,A -,-AAAAAAA~fA-M,.AAAMA.AAAkAA'SA~A-,AAAAAA dA-A-AAAAASAAdAe,-AAsTIAAAAAPAA,,bkA
A- ~ ~ ~ ~ ~ n to -AA, -AAAAAA AAAUA --AAAAA ,,,,AAAI--A-A--A AM-,AAA,,d -MA A.
____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ __a AAATMAMA- MAA A.AAA ] a A R e p a,, lAAA dA. A .A MA A T A d A A T -l A A AA A--AAA~AAA A-,,,~AA-AAA~ A AM. MA--A-AA MAAS,-,,rAA-,A fd. A-AAA A- A.,.A k-A

(AOAAIATIAAAAA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I LA beAAAAAS A p1- Ai~c Aala SprAus TA5TA' A.deA LApt 19AA41, -A-A, A'8~ A .AAAA AAA -TAAA ,AAAA ~,A AAA AA ,A AAAAA-,MAA~ AAA
A-AdA PfAAM -AAAAAAAAAA A -AAIA IA- A IIUTAI AASA.A-AA '-IA A -- A -AA.A~ S,. ~ AMA AA--AAAA.-M A ~ AAA TA--S-A AA.A-~A~~d ~AAAAA fA-T-Al AM-AA, ,. A. 5.,.AurArie-AA.A AAAAAAA-fA
(AlAfAA OPA-AM A-TATTIA-AS TA-pAAPAA P, N L-AS LTPA-TAAAS AA,,A A-AA A- M5.U AAA.A,, AAA. A-,ATlkA.6,fATA.AAAMA,,AAA
,AA. AAA ATA -A' AM -'S AAAA AAA F A M A-A- A A- C 'A ,A A H-t'A % Ia IrAA AA T A aA A- A M - AI .AA AA. ,- AO r-A A M A A PA A A A A A A A A, A A A ~ AA ---A A A A A A A A A aAA M b .A A A A , P 8 T , Al A A AA, . h A- AA d A AAAAAAA-a AAA, A.
fA-fA- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C A., AAAAeA IA A--AAA. .- . A-.A P.,fAMAMA cA--AAA-A dA ~-li -e ,A, TFA- AAIAAAAAM AAIA

Ul--a -pr-, ,A A-A. A. NOPGU MA. AO I.RES
ED, T A0 1- TA A Ihe-A AA A, A.AA T -AA M AAA. A AA
-~d A.AA,,A, fAT,,, AdA ObAAA I-TAk A--, A-A-A-A-~cil Aa bi a-AATA~. abaAAAAMAA. de-, U A
U, ,.,IA.G,.AA~ MA,~, AIA-A-T AV A A-.- A- -A 'AA-,AA-A A-AAA- .A-T,,AA-A-,AnA-AAAS.,AA. AU MAT AAA,.,A. AAAAAAtoAVA .5AAAA-MAAA A A-AA ASMA--AAAAA. lfA AMATTMAAA,. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Sde,, mA-kAreraA'A U fiAAA-'AA -, A-A.AA A. A-AAAA -AA AA-AAATAAAAAaAA1,A.AA b-f
A-MMA.TAAAAASAAAAAAA-A.AA-A~~gi; A--'' IA.~.AAA A-A, A.A--'.SA-AA AAAAAAfA, A.e ifAl .A -iri _________________________*Ad.ATA M~d.'TA-A,-AA. TAA-ATA AA- -A '.A.~ AAAAA A-A A-~pAAMAS5~ ,A .A-AeMA- A-A,,, 1,
AATA-A-AA-.AAAAATAASAAAAT .A-A.AAA AA.,. __ ___ __ ___ A-A 'A- A U ., A-,A l,,,, A AUAAA-A,,, A AA.AAA-TAA-A-TAA .~,,,.,., -A.,, A-A APA, A- S, A~--AA-~AAA MA',,,,,.d AAMT-AA-TA.A-A A ~A.AA-A-AA-tA- AS d5fA SASSimtS, M, P-AS SASAA
A.,. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,d AA --' A MTSIAA -Mdf,. AAAAAAA AA-AA-A-AA A N .- d,- A-, SAfP.S A- .lii atjlifAA A e i--A AMA P-~ AtAAA --A
PA-A AAAA ATAA-AAA-A'AA-AA A ~ 'AA-"TA"A" - A--AAA~AA~A AA-'.A. AAAA-fAAA.A-AAA,,,,A-, LA,,AAA-AA A-AA AA AAAA,
VA-AMAAM,,~AA MAAAA-A-AASAS s.-. .A.A- TA p5,~MAA d~,. AAAAAA A-555 -A--AAA~ TATTAAAA.i MAAAL Y o AoA 1 N. PSI Vd.8.- FAlS
AAIM.~~~~~~~~~d TA A. A-AfT., ___ __ __ __ __ f- AMA-,, dT ated.M AA,,A' 1-MATA AM .A-ATtAS -AIW____________________ Ae- A. A-A- r'. TA AToA A- e ASfaAM.


*~~~l toU~~A~TAA Alla Al Honora, "l SriPrt id t
AS'.A-A-, A- A-AA.,d u ia eptilif

R E, ~~~ ~ o" ESTA IAi A-M-LAA ",A~Witd A-A- ATb"',~ p.-.,,.- A-TAide .A Aaplff Neo5, 4 W l l
to'A"AAA''-AAA-, Ale. ~t'r.pe. o rsi-e mofi rP,,,f c

,,*AA /- r~ o Ito~ dArm AT"d .1 =li
$. dA fAMOS (OCINAaa Cho yCI A.
A -A a S aAA-AATAe Ctra A. AAA-iAAAl AAMMAA.
A-A pAl A-A CAA-'A-AA A-,AA-, Apr,- y. a JiA ., AA-'AT, M A,,,A, IAAA-~~~AAlI MASA'SA ,parl A, 1M AA U A~ oqA A.5A AAA AM
_jrnlifl d .,.T .A- ASA,,AA MAAA--AS-APAAAAAA ChinUA ,,AAAAMA .-AA A .-AAAGArAm- .
,TAA-,A orT MA,,, PA-AT, A-, a. A-AAA AT A TA-idl A MA
31. ~ ~ ~ ~ -,l opt. ~. ein dci.d Air MAAA AAf.-AAA A-AAAz ,IUAi.AAAAL. eA,, Al A-rAA-, eMIAAAAAA-, an. ItAA,,,A MAA- -AAAT HATAAAA nA,-PA.AA AAA le,,.AA A- ,.a A-, pA, 8,.-. A, yo-AA nea AAA-AAIIA oAAI HA-An-MTAAA

A-A A-,,AA, tAAA dA ,AAUAAUl A

F5A-AAID A-,[ A,2 A-A'Ts Al-- A-,MAA' ATet. AB PA O W es in ghou se,' ~o eImn 'AA-AAA-Ana, pMA -TAdf'. inAAU iYAA "vAA- A.Yela ilPoi ) tK

-~~ ,- !A-,JIA-}'O en -A. IA, AA ,,A,,. l aAA-A p .A,,, ~,M U.AA. l. A- blAAAn~. PA .p


A. A-A ATA A t h oaei AAA AAA A-,AA,U, AA AA A-AM6 d ,,A tel .-Er1. G~ a la.A llMd.d AUA.Ap,,;l--a.- .rAiM- A~fi-.,iA ,A.A. -. AUa. P A t (SAM,AA-- AfT


A CONAAAA A-ADE TIA-.YRA loit.'h ,A-AAAA,, -g-4 b .S-AA,A. A. d,A. A ,AT laAA. .11,. MAA P .peTvati. Dr A,.
CO E Si AA.it M, MAAAA- hot 0AA AA-AAATA, 5AAAn M-A 1.,A A.A-, L. t A.1 .lA, rAA .AAM


A.TO UO AIOO IP AUA A P14 Skll ikl O IA I AC I SAAAAM1 .A. Ab jZ to, AA.fA.'. AM MonA Co a PI. p o
ACASAPAOAS~ ~~~~ A P. Ae Aa Ad- y PAAAASAUT d ,Ae A-AA. MAA A.iola eff ~ A j d.,A AAA. SpllA and A-.K w
CON ~ c IAAAAA- A l re'AA .A A, .,A A, ,ffAT S,, i-A-.A.-SA T ,SfPAiOn ,A- CAdf t A . .1 RxtAAAA j. A ~f l- Attoli fit del -t oAAAA 4U E~ -ef d. toAAAAIttS A .AfAl 8.- Ap-A bAftto:S An. fsAAA-iAA de MA. pAAMi'A A-AoA~ M.-. AA.AAAA 6TAAAA - l
Nam .AamStA,, Ard-. Ade A- 6.lA M A-qAA A ~ )A, orAiAA. fA. AAA. 'to A.A Paine- FAApl-.*. AV O. -.
id T ASIAS A-.,."ta TMfSA A Atr Aof.AA IAr ffAA. A,. n.d d MA,,, A. U ?Pf A


ma-S. li,,, AAAAA -,. ,,i.~tAuA. fAA V.AdA-A. to.AM ,. -.fl .
ITA .I- A-AAAIUAAIA A.PAMITSTA I~A AfAA-. T. p A~AA-AAAAAAA. ,. ".A,onOAF AT A.f.,AA1A8,.I. AAAAILOAt., PrATlfAA.TAA A. AA MoA., AA-, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A A-.A. 8,e A-lA AS- ~ AA I,,. AAdd a S, latt aM d M aaa .-I~ l.MAiMA -T 14 ,,A M TAe I t. b. to. fA-A' P. JA A 1A- piA l. odd. AATAA. PrAAl,,A A,. AMA,, KAA A.,t PUM I. A, ,oA-'. naaAAAA.d. proAAA.il AMA, -.Ad,. AAA


detAeo. .,- ASIAMAAS A. Mdiisim --Uk MA A dA.A fOT AbM-., Avtt. A MA A-. 11AAA -A
00.4 b.A.A.~~telel de W.,,9A.,,,, rion. A-A., tAT MSifA-AA. A. A AA.AA PATA. CM, AAA
dptdot .A .kici '. A-A oo IAMS, ., T,i A m ,,-,A et- -A J-AA, P Jd,, AAA, AA A. Pr.AA,., AMTA.,
-le. Electri degr Cuba, Ap- Ad tbra reA-TA~d MA AnirPmrl.-SmW estin ~ ~ AA, Uh oAM -L-, 3,,A- U 40.1 i, A1RlAND CXVII DMAR10 DE LA MARINA-DOMINGO, 18 OP SEPT. DE 1949 PACINA RF

Los efirdos sc-rr,- no um, Parte baimi Er U. Pr Ic:A0 5 Lo rtiads sclues1Whi ba raaiirtlih sta de La Ca sa Q]uinrandSN#$ 5

________MUM!__________ obrc do lo do g1o"t4101 -Ivnan la ONIJlsorr


Pa~ itt aaa rat liar a
art"ll' art a1-1 utaa
tie iiauarit. el Di A caia a-, 0iiem 6-" a M CIi ara at i a.tralidettan aa- Ia rnrirat~iatra b ta'ail
lqir Sutre i a a triiai d N paia~t
m n d t a d a i a .i. Atn a r t


/1 5114 1 PUd PPIP
dan traanorarttr1 ar111111 ti ha ti. -En iarr tttd 11ataf tiraaat'o a ra dfn t" taria iin Hto tri t Xltra te arl a P

at. de a & I. taaa tri d f- tir- arari. latarlarata 14"'."~a
Ariir t. arte an ata a- D adtairn ulr taataAlP O s
LOSrnriVd aliirt rabra at rj.~ -aaattaa paa l rAta-iaAtar ataaia~ a la i r
itm Ma aaaI raaai r iartrd o Ar r iaad lta at arr-tnaa r taaraatarr1 iai a ri tt55ar< ir arlt


'~neen a l utl c 1 dV t it napo t l par con.a sr~ a aaadaraaatataatprlatialdal itaiaarattaarr5 taabaI
Athiy artiaati da La ta/tri ara atFatraaadc ta dprr a a arlrYa tar1r daa i. Nat e l-a ,ata PN' aaIarraart t airitaaldatat tAa pidnrIrt a ral aTaia r, a At! pra an rmrr t H-aa naaraaaatilAla ar rlp 1- "t t irrdta it 1 U0a t
indanntrarIn rabtaarit r ntaaari a l taaa~ra ta rara aaiaatlaai'aIataaaia ai0 tarat laar Aaa ltriartI iaA~jll 1r7ii itaid ritt rtrtaaArattn ra b-ad irtnrr nnraua raAtta5aNtraniaaI-aa~


EN BLANCO aAad.rna ainairA riaiaraaaA(

Y COLORES .aaa .a -aagtaaiavear aaPrIapar~ tdaal a
750taaa efi-itsas reaaiaa et paro losrllla raDidtteaartaarar-ara
alairduaaa~aralaittairti~rtparrsa
nianrara ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a eno re LAail apa arra laii mrarirarts aartaaa

ua iar C laaaria- ta <--al-~anrlaaaupat~i
taaltslaarrarlaTa-Raartil ipaaaaB i hd I D p
at, aaraaiatt 1ta.r A,' alrmado aaaaaaar aaar-4--tti D
adrrajdrtiitaa hatarildarrhiraa t traaa taaaata- parara ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ne Pair elrma d aiaarA pnar zr t~ p I da aaap tartar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b qara at Air Ii-t AraaIr' pa l tttiaad -l am aa ar rraanaA~ Pa paI. rtaaarld elar air iiaaiaaraaatraa< pirana a P ataraira auartiarraik ih AaA~ trttllir. Ctara ptar pa-arpatpaua PParta ut Ain Pa ar anaIaS ufa-a~ rprtr aaarPtarp rPLAN FBMe~4 PALM- VMJA pra a8aptr 19a ti rurll pa 1am -a p ta r araria Merlr a;-a-5lpa1 t/t
ireataa 'to I aa6'r 'o de E.aa t r i U.,a M PPaa< a -a r traa -- n- I a cb ia
taEr-Pl Vaayati~tniaiar iaaraata i
Pu api~alaatrall at Na da las riar~irm Ara~rt
Ai. aaa. N.6 [.n 1taaaataraatt4.iraatraus
.fal &iiaaaaap~tartit pe- 1_____iPt nal Pt -t u pia i rtadaaiara-dat-ra-I


rr.~~~~~~~~~~~~~~ ta; delrpr paattriot-Ipdt taprla panraa.aa ia
Diarlira ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J da ttPtr arrd arrade t aaiaatt
La ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~v '.1ru ni taaiaCapiaatrlr P a~l i a N-ta ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o atC MaItstlpaaaP araaAtaa Eattnrit uar~at anar ttritatapr aiaar lA-a iiaalrtaalartartpaaiaa aa .tarp 11511 t~tlii1tatipta Sutat $300t
i/itt SUi Ittia a O ESA OFRA UA HAatQE
Y LOSar H ~IAS L an F
ELriaaEaa 1 atE4 UNpaaiart Il
INVIER, ~ ~ ~ aAar ippENi aOtETA0 t RICLOTEMt
ACENVAS ~ ~ ~ ~ 1 gU(WVA f* HAAEfmsde i ttdti eoo hAP/it Pt Aut Hon da para a t
Iado Vanett cil
CIA 0 MRSISY RDIS NC YCO eserid haw noel comprsre tlthaDNGa~ mAarTCia ro a4TRR9TSari -liar aAaON" at Sat

10ru deO blt132$


apr, apatlatOR AAI IY .A uw r a d trarrrp a a ud-f6

O'Re~ty N* 460 NAHA S I1R 1>

iDd V0 VAEL CO EIA E S(JEVO EST OFERTAIZ yUR HASTA 0111- AADFIrE D
Mo?. o.67 L-Alaidoo MmI4A N*VRAN,13 Sf 30Z B/ENOD L WA,0A annto tntD MEWn~ YNA 0 ELI ATICULO TERINE
PAGINA CUATRO DJA0O DE f fl, 1 949 vMo rXVII
Ptlooocz (too tooth

SCHOOL OF CONVERSATIONAL ENGu S o' t" CONGRESS PANA RiC
NiP 569 CONVOtW FNt 1500 0 00oo
to to t i"in' bfE PEDIATRIA
MACSNA EXUIRSION DE LUJO
NX 000AM LN ING -L Eg 00 0000000
ELC 6S0 HA QtEDA D0 A 11 1I T 0 tont, 0000000 y t C 0
MA T h Iu t AHO A H 0 R P)PAA ; AMILARES Y A 06GO
.s so 10 AMy do 6o :0 P M t o ae a 0 d oi
Cuo0 apo ta t d t oe metS pobro de reSlecDo laottoo I r Pin NPA rol mp 0
Sooat yt a o m idea durain to do el vi 6 0

asic aco 11a I s o
VEA M'-ANANAA,-C
t1t0o q0 cttu utted pu d com tP r ry PocoN dinero en


LS BUENOS PREC k
00tivt Ittot bri0a a~oOt tod ellt puebt dM Cub 0t0000 00000ALE OOOOOO

Apr voc ESTA Operturudead d. cm


yA f 1olMI
VFA NUESTR SVD S


ENOS PU C 1l) AV
AGUA DE"' COLO Avn

Soci
tits.;yRoe n o V h b l B
porel soal o e,- prTqe eri e a oe nfr er s
Cor da reodaoreaiet
u n tRad o P H I oL O mooo d el o 5 2 ett R efri erad r P H C O q e u st d n e esit etc L s pho os p ritos de 0l Br nif, co

de p r e t0 LOT, to 0 A

sevco atendido po tecico PHLO s

n, a s 0 e i irom -s

ncluyend eleil Radi desad A O no se9Co


Cia.o Cubanaa RadioePheco, So ce
.-, Expo tion Contrafa S.t A.rgarprs n
eioe de 63 esq Anele e r d
I 0 naeson a musco enla Ca le 2a oF 31 V rd

Roa~~~~~E 1. X.ad 23 Civic o.o cn. eGO 5 5
P or o o o o tV d ds l .e lb 8063. T6 0 Mre c ito 83l Ted000 53570 0000 0 001 la B ra n iff' h a
00 Radi PHILICID. 0060l 0520, y0 el00 00,r -Er,0 to 0.0000, 00(0 0 .00l

i o m o asiute p a lco tdoa la a, tatos:to 000000ntdo 000 oott 0.00 0 00000
ni totoc MA Mtel y0 pro00 del00 0ergea o J-0 0,1 Cu0 0otiue al 6xito deotttto.00000

otLC toooie le000tO 000 006
V AF s!SOt ~ ) 0 A t00o00~ot00o000
Pt000000000 _d!_ --d

L O S~s B U E N OS P R E IO S 0 0000000000 qut 00ayor00000 0
A 666 otto6o 0 y to0000 00t0000 000000 00000
0000000000000r.t de uridad
Y el m~scompletoy eficlete depaoamenoo d

M//P 0000000000 ril d; Ael IiI0rl0 .1.t0
0/1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ srvco afendido por tknico' 000000000000000 01000o0
O~~~anos laria\00/ 204 TW 000-29,000000005t0
o'l.~~_e-. Nil.i~ pyo0 0 O 000.t
\A O -DE 0 000 ooo toooo00000 -,

D I N E RO F C LM o im' 00A000 0000.00O .0 ;1000
0~~~~~ 2e60.00n I 00.


too>~~11 Seo0Ot


Boa Isan Rai PhicooS.A. 1 PISO A I
/0.o P00~t

So Raae IIImt Habas desead M-34 CARatt II
Hayoo conecol elLC Pre tod roee~biMulaa Idal Exoit~ Cotrl S.00 A.00 N conl N re me ~~
otllio, Uoioe 2665lspo EMpeio Maladas Pit robs011 C l* olo. 13 seoo.a
P.00 00.0 000 P t n P7s tOfic s M. do 1150o 1L. 565 Lulogad stl 90000 66.an lodi quoko S.00 0 A.
Comidot SRlfs 1 .Olwm43 o C Q- 0sR Te ll. A-9811toLAot'ooo
000000. 0 T, Fooo perto3 do1 M0 B3,19l T.,055


A&O CXV DIARIO DE LA MARINA. C ni D E DEf DE 949, PAG 0
La In fedta de" mffaa 1pAi je Posaileti
MENS SANA IN CORPORE SAND
M. a ., osw. >a anon de
Los espuos Ifartirne- n a realism o Una ilren
Barraquttt ac.ttt106n Sato, nutrt y abu

la Pan titra Damaa die Chde
rrl nama, 0de la se, a J- ote yo mad qunI
Udela~~~~~~d Pred ent do laa co id Po ba tlaba rnus n
aP~a oswamocon duo "a Ind ndrnism

SunLfo d ad


~C[l inoetwr tin curi D 1
uan a enLa~coo~ enj~,-~ foodos Iled(:hiit riin eit an ari amo yn y11) i. ig

'I am de I r ettieilee r ai ctn ati
OHM-t In -P, de tust deret., ma Iqin~~ ig all-aT a

crea. COleCC1ilnes Cd6


EnLtiA in .aflaellih& metrN uevas Te aSen R60a pa[k eli jniit
dei las qtueld paroi A'


I I 00 ua e upoe e a Moda evoluciena
APwesro Deb cia una euite ya refinamiento pocas veces

H enaRubin tini ignil oan primers colecciones die Nuevas
11Tel, layota y i comno nunca, asS lo proclaman.

soaititt setts obie' t to it thRcn ,ot c a die suntuotso aspecto. Taieta
doeiisitii pratic per~j' ai tn defantooia Inisiiceniia. Fayas tie admirable
tl'An Ritinttt i New Yor A1 A' 'n Atneo di Cu iditdi v catla. Rasos de insoitpecltia
Je lerecoerdA n Ieacot dacolreherIahleza. 1 ordos oscuroli tornatolatiot conlis
St|liuto'trtttp '. -'t .jc tdconurastantes a metificast tie maraiiioso efecto.
cttmoi mantener u i obras v bordados. gamas yttonos que usted1

M illi nitt ree A RASO DUCHE d no se canard de aplaudir y contemiplar. He ahl
nt uraliad tealzndi10 m el panorama tie ias Nuevdes Tela que le

au ctons cite maioarm~itt, mavlamos a admirar cuanto antet!

compentde: ETertiis Ktitli y de neatov ito TlPlnaBi
Postttra. Gintatitt ta i aitiaafem eal, Reduitdtt can apareatot mecin can, Bats die Vapnr die Pintt Die. ei


it MMed utle e
san raas y gi aem59


Solceite dernallet en inurtro Opto Rubittitein, tM.5991
oi en Marethe Attdews Stdtt Stelhtet B-A574

san rafael y ituila, m.5991


PAet sA SomSmDIAI CE LA MARINA tr6nica Hahancia 'A 1 DF 4988C8, 088880888
OR I ,I ,A 1,. .


C coto 7
CHANEL
/irH/r18 he n l8 raA1


PF RSISTEXTF
oi., iri pCaomad o El TooAS
A rl. UNC 8ES e P DAR0 E A1AR
O LNOMI MAS PIADO EN PERFUMETRE C SATOS CIA 81,
R~~~~k~~~~flo.* -18 Looo,,8, Po. 81,.6 1 2" -2ttd r) . . .DUICE HQGAR SWT HOMU an
na~ useL tenate iculnke cdamasash s ca

ewle.ct pe 14 ,tel f e 7l a0f Minm
ev Ared ud. a -pts e ror U~S M.d reseem Patsd inla-w .
creI r . L. .
-i wa -1qI . .40
C H A N E Les ,.40 byAW.k810 O
ANUCIEATeORlDIAIODEOLCMAOR
GALIGACIA ~"~ ((LERR!A h lauja de sarios
8.88 88-8008. 78(1808 488~ ~PELE AMOS CON ESTOS PRECIOS.
iABON M con tid -d) w aooa .AMA. $0.10


la n dIL Doter VaC (cuoq er can d- d -11 I-1 0 10r
8ob.A LM O LT 8i cu qing er nt. dad- .


dHl.88. do c8888. p*.8l .888 188_-888 .8. Pqo. 0

88~~~~~. d888 88 8888 888 oC.rtl wan. 10S.0
Q za*-, o Cleqo li.x Aonbu 88 d en mano .10.por 0.8

As na 888, paqu. 0.

NO8. o.8 I.

dComa doe deor pagano moos

in Rnlnare Caftderi S & a
88I 881 d8, 88., IVY18 8 88 88888 81".1,8888 88- d.1888 8888 q 080 I. 88 .",81 Y88 M8,8888. 888 t. 88 8,8tj ,8 88 SA'N MCTOLAS 60 F0st
P;feen eic __nd

o4 8 a, 1.


108 ,3 $ \ 10 *1
T, 8 a8~9 'o 8e A hr0s ti m od1
.,tr40~~~~~ 0ss \o% 1 aoComa dolfymfofagno eo
\6ICOLA8 ( 8 Xee8y M n
c) Pro ArC fuia.0" ~~y Para 91to hey ampli (" gan Jos suntuoses y tonsprobodes Sk nors TA*

par vija hlOdee ep siel drnee ij d ec
de e48


Ud. p e abora v i rvar a E S PinerA TWA dgr

bc do in Sklnri e4 ib lv ks a di tater t t, do
Mtar hr av ne AAnic iddTWA, p ar Z.ques i.v
cas e, o- uen d an so apcb, y lA to8 8a6ndel


Poa fru.ci d e l vuel es de al n e me a o de eic s s c m da gr t ,
ratio.T A leparnitir a8d8 eecoa yd uhsmsota coe W
48A a add co n ex ne Yr dural. qu i a* P. 4.88.8 holpun


)\\~d E)opa0as0erg dea or gls del aj
00 0icot to 81888 1Vter y a898888delnl88 8. 488888 8 P 48 aagen8 de Sky.
sao 'f, -e ,~ 8'f .8 03k88tl U. pu*4. 88888 r88*8888 88 988818*1 1188 l TWA de g8818Win.LINE 75 0 ESQUIN A PAE as VEDAD no TEEFN F-8007TAd 8 k1-E -1 oe .etldd
al 0 8) rnkt ,88188801Ii8*8TW4448l Alrti 888188 T Apo ei qa so 488rvfk ODO-RO-NO r, de.c
.8 1ss18Nu r8 1 m n 0 9 tr488T8818RcAZ88188 8 a71 fMT W A
988 6o' $f~ 8418 fnh 8888088188l0881*8888*988888818 de1* 488*8884888 8 818dbl 8888888,
81 ,,o8 64 aEll.A. 8a8Ma4ri4,1488888*8188881811 nr 81(18* 9888ie 88o


8, 340 4 888*8 k48 h0 .An44.888.86 .d q-,
01GANTZAG ON ADSERIPTA d. LA. y 8<8' vM-tp., A.d88 L8 60.88888 1888, 84. -. y tf p 8488884W .8 889888 en t
8188 8,0-1 1 81 8J.841,- f818t"88M.8 I, ~ ~ ~ A6i pm. 884.d 8 p8l84888 8.
8 818~bod. fifWAlA.c 881 1f N ,-~,Y1 .6 W "M"d7
r 8t 8 *. 1. .81888808 d. W 88.U p
kth088888888crolTAg88V M75 W -It: T O Atolto A

ARO CXVII DIARIO DE IA MARINA. Crn a Haanera DOMINGO. 18 DE SEPT. DE 1949 PAGINA SlT


jeaic praath n wprw
Ctocine canost1:1II\ I' sl 1
.1 M AAA rALSENSAT roioav ecr0U PRRA TVE
&hoa el preoONEA/OE
1o peranite
1 0rFI iIlant r hde aver (/ brr
LU1m ",:1 P1 1 % 111
I, fait*f

LON
ArIre,. o"-d., v nllnr ton n Gyltb
T erri4 -cra is v 090.- L d C R9~ 9 .4, 9949,. A.1.61. Per ,
d9I Ci>4-,, it,,4 I,9 99t91 4,i P,,,,9, Feb!". N'14. Tr9, I, C -0.44. 1. pig,


Ndo tan eficiente, econ6mico y confortle como nuestros modolos de case. .,. .949 4>~9~.0.,, >9999 ,0 ,4.,o9i

de .0 ,m9.4 ostala9un4ode, 4p.den9becor so Giles, exr 2.80 2r 2409$ ,4 4s9 0 > ,,,o,,,,,XC.TSIOD s so compres9an4as 4
DLros direcom nt extr mos20


cho~it Soyeros wds S61 leat qu une / ca o ew esv arc ws a r
asse S61 SIXrs e- g3 3aiee doolrecobiedssbr oon b
ra'te, ozuI eUo resoine sorefnd lac. 153
TODOSLOS"Ir"'.Alo~ 363t% '9 9. s fi4et se. . sin>.S. 4., ., ., ;aeaso260 regi
LO TI.I AA49 4M>, 1,4.449s,,10
DETALLXSTAStri f'vl9,o E gston>po.- rrs
pi-,, 4.3. Ai.>, 9,, "s brfofe on9 199,>* 9ws~ D cse at______________949, a' moi, Do 4, at,, 9.>, 39>1
G49 A A, As-9> S-,>, 4I9' 9/ s>~,9 49,,
9,>9>>.9,9o4,9,99 ,99,,,99e,94,~>, 1c 99MWDA.A egavaqi FecsVc moo etclst
10 99e9940n, el4 9 4>.ert de,,. Ran-~94,,9 0il T. > li nAgdlnS~aipd ins
>'>"~balpata quo,.',4 99,c co esapcom N>mvt9,949< Co4fro49tt99.>>44>94>'>.9>.>99 Y 9>'>,>99a > 9o4,T,,norad so, co l 411d odwo namlo cu.vr
9949 I 9rsasarefo41.>4.81531
tael comaa nuastrast aaaa /


363 .99 .9 .99 .> 9 .9tpfao 5 t a6
99>99.9- Ift>99. 9,t S.o WV99,99499 -d'9 O.4 09'A,9- yA,>f. t. ig''4494p,.
Pt ^ INS ini/Il) W,10 D) V MARI\A 10r 1c Ilabanlr D-MINGOW 18 DIE lPIS N4 04f) AO CXV1I


Vn el EaST (lob

Pt tITHt ttt httH
p**tit~~~ ~~ CI 411 A fR i 4tttt
tt 1PHlbt i
!c t1I I1z t t1Tt ttttii


< if a l A t cit t on a 4
S en I 1 N G


DR 1M M A E AN [r as.otaown 1l
a bIM rtnS DEar Z A
,Pt pit 4 ra w slel


a r ri: r ta l r 1
rn A r I ( and c y r o
Il rtt'ttntlI'ihittittnt a itt'Hig< p1 / At alita tiin~~~~~~~~o mov deloR1ft4raeP de80HP
SEGUNDO ~ R COG lES PN ERIO DE v rr? A

itt, T tAtitidtiio. i

--oo
DR. EMILIO ALEMAN pe ge
41N LRMEDAD)ES D E IN 1ANCA EXCLU/SWAV iETS VIAS RESPIRATOPIAS fEL NINO "i'':
Ap R 0 S 40
Tut. ola tt, nItt. i:it 11619a ti n eonf0l r/ ~ oa

'lit it) re'1t )lplp're4
itta hty'ismo eiii i Sit' it tAD hftd


't '4'Pitni dn en i a a1Sde addicosjy famuliares a Mexico y los it os t Estados Unidos
4-*,~Co motive delm joy-pi
SEGUNDO CONGRESO30 PANAMERICANO DE PEDIATR1A


do'if t ,t4- INS"PRECTO 360.00itiThe Washintdtt Ave Motori' Co -t6931pi ht ti I
tvea hoy mismo el autoaeromovil Studebaker


ven lupersonb 9 Sus grdnfns de EXTRAORDINARIO o o A i A i A iA SONOoItIt t SU H
(0le cnrodinomnico I0 Joagran moravinado ,p e, o p, t)0S tt tAttttiit,, tE iitii t iii'iF i iittiitot ptt ooitt


1______bn__a___ eonn scryw I n GO EZ TO R

toot A S a IaUI)E B l aJ lIiR Tbe 0 svr iict deJ tpa i-t LNOAt etui ttPi
a r'IttlaotoptirtaP tH oagoth ent ttattitF otttotc
'''i iltt. (0th p lt I'. i~ ltt ~t.H,.tto.ittii Si r n < 44d40 1 t~t too do Enalolittttiatrt P
tititij~ttt'i~tipV. -_1UA EXCURSIOeg N OFCIL <1HAc A RU RIE VACore HOYsTe


AfO CXVIl DIARIO DE LA MARINA. Crnil banera 8 DE P 9 PAGINA NUEVEFOULARD tornasol a P


cNe404 is tr
MODRSIO9e All 1 u GE MOVE IA HANs

LW 010od114101 t' lot
iai r ee NNieonoone i7o, oit u* i y ctt


A-r, 1re n rua, y

DRl, ALBERT BOGE RE0
c-Ic-cr, mur :ci:::l.a i Ac /G R G A rnyi Stee A


,v awb canreiwa-a mm

LA ORENSANEY F OMK
MOERIS fits-HAAN

ectitdc-old 11 dt cflitlctihlt i
Cgp,'ada mas 'o2un arhdan-s !4-1e
ece nuodesr eoc vseeecoieeecete c

-L occ eife do ide c- d s n e n s

db 1st Und~ It do odmo qe e es
lo*cc*dtieece.> per ucedlt cadl RICA Ae de Mu S OF 1O


Wen dPe LL A S 2.95C
-A-c A- AQUAP C-a1, 11o1-yball GI R UaGt I
ci ticicc-icci ciiIi Cc-cc c-cocccit. c-cod 0 me Icl candle LIed E A 1rilAo ABAM
o n. . .a ss.
base-iIc cccn c-c-e C OeeU Dee c e DA i t s ietl qeFr

moCIBS YE trNCES EoN uEL abR ad to meud yonno, e4un
n 101a es )la toord
SAQUcec-lc-l TOS- DE Pc-c QUCcitsdec deid cres-ey ime mol,- nlcc-c es
resaci sobo Pondo balco UnProbiead laeaompecabl iepr ct
mutclr 0P r iio el di osec odc o peced estai atcl d ia e
S c e 20cRdlemod estti violee ton h

Orqueta "Arnbommoms
~ ~ w al- LAFto /O
ti c e Ii deNiPi I lnf
ece-oclcllecth~c-cidticc-.oecicdtclcdc~leiteeidl-el- c-~llI 1 X
Ic ~ e-~- oi- ec-ce- ldceei~ccoNl-l
-i A Ic-i- cc- p ~oli ~t CI iee tc I. 0050 ilocc ti-dti
c-eiidtcceec-coetecieLIS mate.occiccccciiitec Untelc c-Iceo mciii di s dsiccicocetecic ~~~~I isc t oblc-ic-cc mat cce-rsbao d0 eo bitiecieedi i cc c ec i

deo P cIUEficceei aecc- CQE DEe- SEeo Est nc tee, ue oMecncad UPIA me tie LIIMOit meul to cc1nal -e, c-" c-14xTiecncie iicteec icifocto y ui~noexroctl

ecJesei tatne Y Cc-,,o, o

"UoES d.i$ o ee- Ao luege of___ i_____________ Y____ sle"'

cois con Bgtrtitti c zf o, qo
ensde a Cit Caa
multcolo. arae a Pio de ~s aa
No as Srad ArAd
a u ctio reg ula co 0y28.Reaao oowalst v rcnfo
CO AS $300 xt 0 0s
Io u c-e noch 1 ccAc- coEIi old
0 ~ ~ ~ L I Fe I-cileneeM. tcete Bi
ff~tcec iin dSeceeiiodeoe cccitar dla io~,Byecs Te.1
DE FA~ueo Of/-. poqu c- c--sAC\A D117 DIAlIIO P IA MARINA l 1 1OMIMNO FIFP SET. 194A CI
trrnue1a i1laaner1


W URLLTZIER

$ASN > o. 'q ~


tepenga sus energias
Para asts y otas EMERGENCIES
tades tsl disa AI ''~
este prevnido con unau A l ANTE!


Li lame

Solament las lampara SUN FLAME tien el SUPER GENERATOR A
do Incre'ble uduracion ~'A. ~ 4~,AA.i''
LAS ENCON A EN AS MEJORES CASAS Hop r 1. 1U N RAMOS

SUSCRIBASP 1 ANUNCIE5E EN EL DIAiO DE L MARNA
01C. ridel A/rA y, 'o,
Excus~~~~D qamatmsfemeeds e n
Pt Gmisc t l.tZ f Gas/af IS. Iaad A, Sao ISA L.anca
LIgo dae aCubOaaaaa. GA/d~o, Oe.

Ex Asatat Pae o AAO% La Internaciona
ae p ofesor A 9 Mar Hb

Catfaas d'e I a 4 ar opto 0i a abados
Urea 751 aq a Pa -s Vaedae Habona D YERO BOU
TaM. P4007 IUA -FT0
110-asL Ta.d I- sa Ad" nasPl. tpa sA ,aorm sla b&/moval a5ad5 s ast S a 09I aaI 5, 5 3 as 5 U S

mv ice of cc e 20A 7u 1 Ia, SW D Na a
WMERAYT E


Reog su eneg Sa 111s
nI a A; I U l V A a
UN P ANO IISrIAlTA5 ,aa a1

A O N T F xA V_471_ rlO I t_/ONGAo arco.as Jor)Gr. fmill. F an. e
EN U U QU E RO BEN RABNTO VREfA ALA4~ or~.ass,,ara T, I Elz~ CIII]]g DI00 fW IMIA. f-ll I-A -010'
n a N E 1 0 F.n o l o
t oua 5 iAa.H SO9 F -5
A ,IHOTEL PARKVIEW~


"A ruil tA a/ AAA>Ani Ar AtA'AAsvA co oA' *"A a
l'. aa a" 'PIEDS 1SPECIALES AST] DICIMISRE
ad ,o AAAMORRO y COLON
A A' RAAI 'A 4;'Ao 'Ia' JC>W1A B 7LS A~ N 1SA
or as b L \ PubbA dP

CalipG~~~llattSS ~ 1 pig, 0ocoe r adrcs ie


lat- pena Coerdrt e oosgto
"i"mp hor 0n1trtndem m nod
AATsCelmoisodeforurda al be"aasslepatdlaos

And an daeAt P r'me hAiOA, oFahda Astnaa a ~id ~ e mueai hari Elniaf lr ien peir
AAI
FabaI Ainrina drs nudAeAA' All/ unddsd im


Lmes 95 V jed Obsp 36 y Reiy 365 MlABANA hain oa'lluier oNa Ialenaen atmodaicoI Tl. 7f988.

AO CXVll DIARIO DE LA MARINA. DOMIG WO SFT DE '! VAGINA ONCE
Vea las vidrieras del BAZAR INGLES

ARTICULOS REBAJADOS, SOLO DURANTE UNA SEMANA

BLUSAS a ra seiora bordadas a mano er
ests cuncg0ros M y finas De 8.50 5
cr005 a WSW
FAJAS pa sn a de elastco combmanda
car ain last; De 9.00 rebajaias a .5

Oros tipos Io FAJAS, ae 11 00 obatadas a 9.00

FRENCH CREPE, a ampacones ruoaI
sobre fonda o nco rosa a oul a saomoaI
Moe ptopto pwa ropa titer or Del e 10 850lb
boe o1, 1, 1

ENSEMBLES pate coba lero De 1 00 40 7.50
16.00 rebatao7 a 5700 0 1u __GUAYABERAS peso pluma blacs ae 7 E4her I nndo ada de Zoyayes Noe Sufdio dv Blr
reboir0das0a __ . on 3m4!9 BUFETE GOMEZ CORTES

PANTALONES de FRESCOLANA. en",nA 0o MAScSu v r
coloer y'bloa os, de 8,50, 000 a

Recuerde que en nuestra acroditada Academia do oo
Labores, cargo do una experta profesora puodo
aprender a teler gratis. Constantemente se"
ensnian pountos nuevos.
Y usted serd stem'pre bion rocibida.

tUEVOS VEST

~(&4 %/IC J~tI'sI& ttK N GABARDINA
ALIANO Y SAN MIGUEL .7777 O 771
_____ ____ ____ ____ _-_ t egalo de Entretiempo

Suscribase y an6nciese en el DIARIO DE LA MARNA cabacs de eeELIMINACION 02

AYABVRAS a
d d 0 C o

E f L


C p t e d e "
ligoo o0 oco'd u707 0oaa


p ed a 0n a 7 sp do a oGeerEledo nustra
Do Worandol ingkee, 0ooord, coloccians de $16.95 Fj ~uco.io"

I Enlrr Jos flonlnes yestidas do ootro. proospodo el Il0godo0, sa dsdocon por so o do ye o d s o s d o s co iccio o o d o su p e o r c l l a q u o so oro co, o u n e s
,Dele~prc~ tee eliic.;L jod-5m soIvo a o


St gobordno y "fost point, en colors aolme solomnente a un
Puedsadquirrie ar fcilsd des d pag


GeENERALs4eTdsps' y cnroc, nscy propios poro eos ddsas e G' GENERAL ELECTs APROVECHE ESTA GNSA. LE CONH4NE

SCURANA, S.A
~ ~ ~ oi~.~~ ~ c~aaa "~'W2
77l~f OIL70 ae wst 3
IF5 70 )1 07 07 70 77 W574 MA57 774111 7715 57755


PAG NADOCE MARIO DELA --DOMINGO, 1 DE7 EPT 49 ASO C:X a


IQuisieron incendiar el ainaiernl favor del propietario de unu


CO~tI MDCONCINL e sanatorio de 'La Esperanza' PIA IL CI L sohi csa se dicta nuteo fallo

A -I~ro ._, Peeain In pomatn ri qtts qiterr eli iilif
COMc E aCTV prndpro Ai lhi tranul (l~et Cerra,-Reclmnd a dwanli rvdasn u mels


PREMIO MEDICO-PERIODISTICO

"GUILLERMO MARTINEZ MARQUEZ h,4 t~t44 it4~l44 44 4
44~~~~~~~~~~~ TVp tt4a44 44444a! 5. 4444
Ca~ tt0 Nii Vtit4t 4. C44 At Titt q0 R4 I4 Aa ta1144 rl4pl
CONV ATO IA 4aptt i~,ti4 44 44 Alt 44 att& li44
Pd4 ~ t4 A 444 ~, 4444444 t 41444414 44I
444- IA 4444 444,
4444~~~~~~~14~W 4" 4ad414 -44144 4
4444 '44444 44' /YX 44,44 4'~ I44 444 444~444 p~ ai 14i444 a 44414,.,444t4 ~ t&
'.444~~~'llIl "L-4~ fi~ 444 44 4 o
444444444444 ~t h~ v~t~ ~ ~ t' a a ,- a *- i 44 i~a4
1A4 74 7~t 4411444 4t 1t4 t'ty 4 14 4444 44 4
'41RON I444a pr,, Ail.4a i 4 4 d, 4
.,44,1 44 ,-t4 4,V4t 44- F,41 Nl44444, a 44
44444~~~~~ ~~~~~~~ A4 f 4444 4414l 44 ,4444.44 4444444

d,44 4 14 I 44. t .l

44444BAS Y44 M4444U 444444444444N4 4444EL44 4144 44 4 444444 44444444 4 4k44444444444444444
S444,4.444444444444 4 4 444444444 444pt 4144 lt 444
~~444.4444444444444 444 441444444144444444414 44444444444
4 442144A4441444444414 d'!4
4>4441, ~~~~~~~ ~~fh 1714 4, li4444444 444-- 4l-44444 14
44444,~~d 194a, 4444 v44401 d,4444 54
~~~~~~~~~~~~~~~~t ""A4444444 44 44444 144 4,i 444444
I 44444444444,
44444444444444444444444t--44, 444~44 444, 4 44144444444 44A41.444 444444444 ~ 441 444444 ~ 4> 4444444444d444 44444444444444444 4~4t4444-4444 444
~~~~~~~~~~~l Nl-4.4 4444414444 -4l-i4i1 4 444 4 4,

444444 ~ ~ ~ ~ ~ I P 444- lt4444444444444,
AIIGIS l lISN N lZ ON 44444444444444 144444, 444441144444 44414 it 444144 4444 1'4444444t~4 q


lgda ueg4 fie14 4,44mm4Contra4 la4444
r at44 -j 444 d,44444,144414 444 4p4t1--44444 ,, 44 "
~~4~,1444 44444 44444444 4 11. d1ea o ,444t de4441444 esrl de14444 44 444t44

4,4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 414la o 144 Ati 44444 -y"4p4 3441 'll4 44444to 444444 4414 44. 444
44444I~ 4444r 4444 m 444 1,4 4p 4444444 44
~~~~~~~~~~~~~~~~P rf LE04020 par N.SUS ) 414 444444444444dA4AA 44444444441 444444444 4rb~ (4IV
44 ~~~~~~ ~ni~r chroi4t caruet4,4 444444444444 4 44 444 44444,
4 444444444 44444 1444444444 4 4144a 44444444444411444444444444444,44444441 il 4 4444 44 44 24n!51444 4 4 4444444I4li
444, E L,4 P R44 I D E~~444 414444 444 4444444.4 d444 A 1444444444444444444444444444 41 4444444 4) I41 4444
S 444444 4444444 44441 44,,4444444,444,,444 4444444444144 41444444 44444 444444 444444444444~ 1 i4 4444 --VI44 4A4 44F44Ritb41,;
444444444441-4.Itl ~ ~ ~ ~ ~ oil .44'44 .4 .44.441444444 4444444.444444 4 444 444441 4 4 44 4 q44 i

SUSCUBAETAUNCESEN E44DIRIODEL M IA 444444444t4,444, 4 itp~~4 4440 4444444444444 4414 4444444444444444444 4~44 444444 4 4444441 4 44444 4~444 444441

4il I'44, 4444444444 4444d1 4?84d
444 4444 t 44444444, 14.1444 4444 4414 44 44 44 I14 444 444p14444 41 44144 4 44 C o m44 44444r e4 41r 44444 P4~4, 4i1 44444444 441444 74441 4 41 A 4 4441
44~~~~~p~~~~4 ~R9 474t,, d,4444 44 4 ~ 4~ 44 4144 4~4 444 414 6444144, 4d 14444

444a m44 l'4444444444444 ~ 441444 144 4444

444144444444 444444 pf-44 A- ,4444444 4,,


F414 lo444444444 444444 44444444444 1 R WA 4 44444441 ~ p,44444414444 4- 44 .M 4444 444 444 i
RI ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1,~ 4444444444 4444,
44444 A4'44 .444444 4 4444444444444 444444444144

'~,! ~ ~ n ~ it414~iP44144~t~,~44244p44 444 4t4 44441
4444 41 44 144 444441 44

,w4,444444444444,444
441444444444 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 'd4' 44444, A ,~44 444 .44.4 z~4444444444 414644 4444444t44 4441 64444 i444 44444444W4 444444044 144444444
d,414 I!'4 in.


'jl111 4 4 4 4 4 44 44414 4
POR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N- dL PRCO DIU O4 44441444 1444441
14itr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lt,6 Oipr he. t4444444414444 4441 4144444 4
444 444444444 44 h,6 44 -4 0-44 d-4 44444 444444
44444444444444444444, 4444444 444-ia 4 4 1 1) 4441444 414444444444414444444 4441441444 44444444444444444444 0444.4444444444444,44444444~>1~~~ 4 4 ,144444444~~~~~~~~ H4" I P444444444444444444114444 4444444(4w44I 444444l 44d 4
14444 44444444441444 44441444444444. 14 44444 1 4444444 I'doIl 4 %4444444444 4 44 A 'C'p ,a 44444 444444 a4 1444444 44414 44 .44
444444444 ~ ~ V rt Inl4 444441I:4444,?1At,44444 ~ I- 44 4 4,4444441444 44444,44444444 44444444 ofer~44>4i444444 44414444441,1 44644444NI.-441444444444414
444444444444. ~ ~ b), d~ 4444444 44 I4 1444
4444444444444444~ ~ ~ ~ 'd,444444,44444144444414444 1II~ 44i.444014444
44eP4 444444444414a 44u 4d _44444 .4444 14444 44444444444.444444. 424pop44444444444444444 414l Y 14444444444144424144441444 4,444444444444444444444444444414444444444444444 4 444444441 444
A~o441444414444444 ~ 444444444404441~ 444414444444444III 4 444444A -4444t4 ~444t 44444,444444 4 4 4 4 44 4 4 44 4
4444rnho de44,44444444~44l,444 Cuba444444444to44u4444 f-1444444 4A1I4e6
4444444 a 4 N,- 44 44lk 14444 .144a444 4444444 4444444, 4 4444444444 II 444444444441444444 4S 4444 -P-,44444444
444444444444444444414444 de41444444444444444444~1~~ 4444 441m DenalSqubb
444144 1441444 II 44444 4444414. 4 44444 4 44444 i44y .

AP4444414444.4 III,44,44444441444444 4444444 ~ 1 444 44 444444
44444444444144444444444-44444444 14 444444444 4 444,4414444 444444141 4 4 444444 4 444 4441X ,44441,,,4 44 444441,44441 4444 44444444 40 4 d4-44 -144 1441 C4t4.p144 r,,44 j ~ j, 444"4 F44' 14444444 i.44 d4 4 4- Y4 'ill'44 4441 44144444 4OMPR 4444ES 44E SIFo4 4 441SE 44,I fi14 14,4444 44"4

p-r. -lioll 44444441 n44414I4.41. il
444444444 Al 444 441 41 4444 -11 '4 4,44 4444~. I.R- S W 444 ~ ~ ~ ~ ~ _j 4444d 44441444 I- I,,1 4 4444444444414444, I .et SANCT 44 1. 444 i ; i10444 II4 VIA44. 444444444444 f 4444IC444441 A) h,1444444 h-44'44
i- 4 4444 14 44 441 44 4 4Ii
ES41i M EAO DI,4444441,444 44l44 44444 i441444 1C4ivil44 14444,4
0444444444444 441444 Albert444444o 4 144441 4444444444
44C44 R410 k41. M4411 A44444444444444i44414 4 444 4 444444
S4444 44 B44444 E4414 .141, 444144444. 44444 44 414444444414
D E TA 41444 %do"'d 414444444414414 4444444,44 4442 441444t 4 4 444 44141~144 41.4 44144 1 441 41,1 44I 44 441~444 14 04 i
4444444444 44 -444, 4444444" 414414444 4444 14 4441444 Q 414 4441444 4444 I Ait 4444441444444 4 1,44 0h 4 4 ~1 4444 1,44,4
4404444444444444144.4444444i41 1444 44444444 44444 4 444444
SUS4 IB4 S Y.4444 4444444444-44 4444444 Ca44 14444 4 444444 4 44 44,444
44 4 44 4 4 44444444414441 DE4A LA MA44444R ,44. 4444
44 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~r l44 44 444444 4444444 44444444044414 444 4144444444444- 444 444


AlO cMrf DARIO DF LA MARINA coe N(0 P PAcuA TRECE
AVISO


Compre en

SEPTIEM'BRE
y pague en

NO VI EMBRE

Tenemos el gusto de comunicar a d
nuestra clientela que a partir de mafiana, lunes 19, las compras que so haqar al cr6dito, seran cargadas eno I cuenta de Octubre par pagar en los primeros dias de NoviembreCe i soo susliamm 1 7 -___________________________ '111 14 '1, MLA, 4444 414z.4T
An"e le14 a h4ad


wordedore gne 1e 1u4.
eill d oF ,ur4d


UN LAD PRESIOW
At r/ LT I C/jOAARIA 1s _ues Tlas para sus

1o f Y i rde1 Ent ai empo
no Crepas Esam aclos
11 ,.f 1007 14a4C14111513405


0) 1 ruart Iem ocrateL1 FIRM4 HL'\fRL 1 COM~lillCREPhS LAVABLTS eoamls~eo R FCIB F, EL PilIfR EMB RQL estanpadoissobrefondoncaro rustayifca-fdria'JCREP DLNILR, bu4o
j: o wc vefnotorde, carmirita prusta y nefgroCREPE- FLF cfT ennuaosJs sae Jas d negro, Connli~a prs~a if Uae a arUNAuOLA DmaRnadON AfTAILLE CRFE14 un 1lca1L dtdh Odad Jo ConUTEX J po44 coloves d- ri niodad


Ss cm o id me os C E ve bl
mao CUTEX ca los rat
N, 4444H, Fin

04LLA5.PSoo o s y per lEcom
C) dun sm perder e sus PrtOS, son as Tels que n

quiua qc 41 -1 m4a44 Usted Adopt r de a Nmediato L I Cure.Larando

da pot' go e7e

DISTlRI BLIDORFSEXCLL5ISFNNPARA CUBA HUMARA Y CIA. J CAE- CENs.V. -l


DL VENTA EN TODOS LOS BLY.ESTABLFClIlEPNTOS DE LA REP.BLICA 8RV1,- PDS AL I AN
4 64
a44491444444f41444444 444 y,4444d4


PATINA CATORCE DIARID1 N LA MARINA AMIN(,n 01 SI M E 1,10 ANC0 CXV11


CLAI GABLE Escenario yPantalla

WALTER PIDGEON I N A_VAN JOHNSON i SIMANA DE GALA EN EL NATIONAL CON EL

BRIAN DONIEVY SV;L p C
CHARLES JOHN EDWARD LOS XEYS ADELINA GAR B FORD HODIAK ARNO DE 0
SUPo ENEMIGOS SE ES RLA ANTERT SUI l
ESPADA. LAS MUJERES. 1.

BESOS. .S p.sooRos~Ihio~DsIII II f tF
LA BEN LESOCA509
1ADE UN ROMN0 i
NOVIA DE! M01W Ho y tLLA
1SA5 ENEMIGAE SE N
ESTRAILLAN ANTE SU. r0 A
ESPADA. LAS MUJERES &IA 91AAI d fi
SE RINDEN ANTE SUS ~ I-lJI TIN Ai
TOjSS05

5010 Ca
N EOY REX yDUPLEX MATI RAAJ
N A NORIEA
5EAN D GLAE ELANAIONA CONEL ETREN


ADEMAS
DO Q 0T DE LA MANCH I
Le 9, ond- O a o Dn u

.e. oWnra DISNE HOY D'YCANCION DEL SUR a n r ta l o ow anClLd
Sobb ORISCOL
7 _'A E ONT CE epi d de
DE. CARTONES

ANA ONALAD
MEORSLSLET


ACnEmDCa 1e A40lfa Taado
-APRT AMPARITO iT
MALUTARAE


VWTORIEOR& ~ ~ ~ ~ t,0P g*MEO _____________ RIVELLES MSRA


MATICANBALEDON


NOS. TORRES sADELINA GARCIAA LOS XEYS

OROESTA CO!MOPOOtTA ()SRlIGIftA POR NUBEOSUATE'

RlADIO CIHE 1107 f III", )1 do 4x d ODB
X Wl DIS BOLASNJENNIFE JonbL RO PE D PENt LA'OSCCIW ASAPSEL CR
LA I DEL $UR"


.n 551CW OS s 500-. t~o.~n m ~s.dttp.
I P A US T 0 1 ud ii nue As ts ocar un Irh~rnssina fl
ofpag onse e1Le re ulcr co spar W A rt. dhr a asANuS.
C A S IL T TRONfu i u ose H caR maM rhGLn aaflui n ii

RitaotltstMACEDtspttos ef anaynn o d
AIREt? ACONDICIONAV OLWEisplmr 6 cutt yU)I-li 'dpr

Sssss ]a ~ s.55 aeva en s Issp t i t un t Clssa tm tsl Is sot e1Drdo R C E LA REMIREZt., hit.r peldapr- iia
sthso. NI iA d. Qjtss do -tft .1 P t d.S~ na .n ossst u
PttS tttS Ntrtsttsol.,y rU LEA S SilTCEL L550lsEN rno anaBE Enza ptssssos5o
a ei *ux. a iearl P
AiIRE a N ACIODICQA
lag mis e nr a oi.1rdinri comedi

OaMITO JONRSAL
L mno,~~ VEES -. M p STRA tSABELA de CABADO

NEG 145 7 / /
yron MARA ERNND
Fdom Fdvr de OROB
Almar e-5E BOLASx r
RET~y UYANO Qf AI MjNA ,~ 1AIBBAPAMYALII
AO DLOA Res
GRETE~~~w queA soO las1y a la*N


/~~~ MAR DELGADO l C
00. SE/7"O
q-e YUELVE A CAN TA9 r,

- --U- -

ARO CXl DIARIO ) LA MARINA .-OMf1M, 1A S' 'PT DF '4A

E- 11oo 4IIA 1-1 Ate IL VIow so 4 A
EsNenario y ctr cldedone s. buen, mLInia sinfoma ABONFSE AHORA a 10. 4
crond. GAIt A o l's PO)PUL ARES d. lon domingos p.r lama. d. la, ORQUEbTA
Pantalla NAIMO1CA LA HABAA iads DIectoe y magnicos Sonta* FUE ELLA CULPABLE DE
Informes en el Patronato Pro Musica Sinf6nca. Sn Miguel E C

NOTA 410, entre Lealtad y Campanaio. Tel. A-8700 y s1632 HABER CAIDO EN TAN
MARTI FASSMAN. Y DEYKA BAJO NIVEL MORAL.
HOY, GRAN MATINEE 333 3m l33 TrA PLAZA ACOItCN IHOY DOLE PROGRAM WARNEn > UMBAS
3333W3 4333333 1. cf.- j-ERROL FLYNN
433333333333333333 3 33plat-33-OLIVIA DE HAVILLANDA

IRS AUERTURRS
a nB. E ROBI HOOD *
EN TECHNICOLORATENCION: ;

COrINENTA


71-. .uers .ai o *

RANADO en

Cart J't Paa vs "LOSsAM UNA VU
C a r tc I d I n,,can r RAMON ARMENGOD y OLGA CHAVIANOI
ACT( 3 AIDA3 .3 5 F A t 1 43 L E 11 8 0 \Y13n n

Cartelera 2"
A"[33 337 7 3333343 3334 133,3 113333 t.33
I. O 1 4 1 r,
ft STUDIOQUE LES0DB
LA CIUDAD DESNUDA". RR RIA.

A R E N AI F R ME CO


ST PHEN McNALLY

4 1 f 1 1 t u .,1" .


R ll d. L J; 1 8

.0. . .


H~~O illi 61 fh F
'1 1 t) PRIMAVERA
3333333333PETALO3 DEvROSAI N 1, kACAIENC"I O YTU-'ESTUPEN


'TRES ~ERLA

UNee YU OREN


2DEANNE BAXTE

ENC 411 0 Of E \ TRANON RALT
C PRTCIOL Y f.3-N' a aE
20 ATENCION;
'I m R A A D O e

C a te cx B: %'a 16 CL S A O E D N I D
__________________________________________A Io TAO ARIGD OGACAIN
S_ 311l)) ~ I A JrM&I ____________________ 3133333343333 3333 33C3.33.33 33333
3333333333- 33-33.33433- 3.43 ~.3. 3.333333 333333333333 33333333333.3333333333333333333.3
3333333333 ~~~~ ~21 ANNEX333 BA3X33333333T33E3R 33 333/
33333333333333333333 HUN333333- BORR OW 3
333343333333 MA333 N3333 Z-3 A N33 A333S3N3433IAN3333RAL3
433~ Iv4 f 03333 1keer 33333.3 go33-3MARY3.3 ASTOR3 L-33 M 3-334IN33R
33333313 f3 33%AM 0 INFANTA_____________30333433.43333.3333
Ai3l3 43 ~ 3 3.3 .3 33 3 333 3333 3333 30333.3 3333 3 3333 33333
ALAM DA 3 AV RI ____ ___ ___ 3333333333333 3 3333333333433333433333333 333333333 333333333333L.3333333!L

IxN I man )1AIO)E LA MARINA SEPTIMBRE la DE 19

o crumplimos con xite ada vez m'u bril sete.

Ag extraordin no est' ocurnendo en el Gran Salon de Vestidos de EL ENCANTO Nuestras cientes, complacidas, 10 advierten
y comentan con entusiasmo eu' ocurre? No es, ciertamente, un milagro, pero lo parece. Ahora, gracias a a nueva onentaci6n que goblerna l Secci6r de Vestidos de EL ENCANTO, se pueden adquirir per menos de 20.00 vestidos que representan valer mucho m's. Repetimos que no es un milagro, sino Ia fortune de un acierto de orientacion gracias al cu cumplimos con 'xito brillante nuestro deber de ofrecer vestideos muy buenos, de rigurosa moda, a precios muy bajos.
Juzgue por estos ejemplos de nuestra I
Gran Colecci6n de 9.95. Tercer Piso.DIARIO DE LA MARINA

oNN exvil ""-o LA CABANA, DOMINGO, DE SPTIEMBE D 1949 9 PAGINA DIE MIETF

OIGA MEJOR! Uranfaenadel
D ES DEl 8 6O Con *I oido invil
l Iun errodiestro u411 enr

DEZalana Ia RealICMASE CUB all
delu~al cacron cq "" p , G "K


Los Rele as "CORD" y "JUVE IA" tremen lmcefuo dWna misaue7
e LAMODA sLOo ADsaaE e --nor

SP C DA S DLETA PAO bA NCES A O A er a R0m


8:- __HorregoEs uch
B 1 OION T ALUBdesInc Fcndga sancr A ryCI BMNT ABrIL
INDUSTEDi.t "' 't' 7fW;os;o7ri e0

R. ~ ~ ~ ~ ~ (ES IaAZ COMPANY deS __ IED.A-AAA v 'MY
Pbd JaaA La G4 L M elSt
SUDCAERICAA oEnAPORE
LANELA ria VENaD5 '7
ca go a oow a a Eso c
6US10 0 U L E04N

NAVER AZNAR, j. A.'~
B M "MONTE ALTUBE'C 0A M IU SQn07
58 CIO M72 EDITERFRANEO HABANA
"DB M MONTE ALBERTA"

571C AMEITRRNEOHAAN
B M "MONTE ABBIL" HOUSTON MOBILE NEW ORLEANS
yVALPARAISO
TOURS &ASTORUI, S A2 R. DIAZ & COMPANIA
locon~oo a 3Gsno del Coor ,40 weHzbus Telf. AB550
1,_zr e a i
6istinge~
I A A" RINA11 TO lAl
V11quet
Che S ,
Prcd0e t
moVses


ad DIFI1 o 4.95e
w as I i c s, ,,, IR N

1 evdeC p a s It M a
'LA LASA M Co a N e p .No Aroan a 2 9a C Pp e arbo leba t e a a b a: el


Casa "PRETMp On"


ra cualer J redo tnI;F me
dQ U-o Sea 81 8v
p 'ArI d W

nage J !o an C1F N 4D a.rndRc
DDT, Um ASPAStSiitla
~~ H d. H. Pu .P (i\ P1CI110H S PO0RT S MIARIO[1 L IMINA, DOMIN( ,18DO T F 110 4 SP 0R TS A 90CXvtl.LMGR E G1IPCIO HASSAH AREl ELIELI M (ABUZAI LLCANAL DE LA MANCHAEl DI 1110en ls deprte'A fronton Ileno rcaparcci6 Gnillerm0 qu ri6


deoring. Ael artdo stear de anoche en la iguaada tr~gia
AIAk t~git rrrd

da a maa a afuo eaan im a eip i diaa te 'ij,?1 Z I .:h;,:aE4:4 aaaa a
mi1a ~ al Varc~n 1AM a tidafaa.lC~mnt
~~~~~~~o E111[ aalCa ADE mpS~~~~ a i4~ a
Qaatal a~a ~ a ,1a
Saaaaaaaa aa aa papa y aaa aaalaaaaa ,~aa aa
I~~~~~~~~~ A lad,- app1a, lp ll, a i t aa~A l aaaaa~a ~ ldp a
aaal~h Iaaaa '' hPt
r-na l m 6ai a a
laal~~~~~alaaa~~~~~~al0 tt a a a a ~ ~ a aal a al.aaaalla
Ia ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ q '-pot1 a a aa al a a aa a aaaaa
lalaa~~~~~~~~~~~~~~P a-la a laaa aaaal a a laal 1iaaaal l
Pallaaaa~lla1~ ll .I ttah ]aaa aalaa
aaaa dala a la a aaa l~ap I I ara aor
pa a &l -n., I~ II, aaaaaala' aIllalaaaj aIa, 1a 1aaaa1p a
ala ladl a IaA aa aaaala pa paaalal a a aa alaap11
apll alp a apa l ~ a sa Iaaa aal ap a'a' aalor!"l I laa a
a~ipallallida l aalllaaaap a paada~apaal la~aaa"dal
a aaa aaa il aa a aaala laaa p bAPP 1
a~ ~ ~ ~ ~~~~~~~d al1aaal a aa lP~ l~A


alV aa aA a, aaa I III, Pl 1

tlaaa tl paI( ala al pl a a l ,p pll aaa alllll p
,iIgp ~a alaaa a l ja aa a ~aaaaaa aaplmFA''al
appal,,,, alpI l~ alalala ala,, l I palaaa b t I a a t 11 aa aaal alI al l
A ap a ltralI aa ol ~ aaaa -a tlaMp
alalp aa a tA p 1 a aa a alaa appIl
lalba-aallaa ala alaa- ala I aala l a a aaa AP
,,alaaaaaaFaa EIIIII, aa l Wa7la Ilaa alP aalbaa a a

ap. b. a l a ---p --a---- 1-1
balaNI IpaN 11111 Itaaatlaaa~aa ala a aa allaaI~aaa, l I Tal aa, a l I a,
apIa~lla~ll.a.plll pLNZ aOIT aLMPC a ,a Ias NI
pa LA IIVCA 1 PaaaRA EL BASEIaa BaaaALLa A al paa
La ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AUNS DE~a Paaaap SaCaIRaaIalP a a1 A ARl
alga ~~~ ~ ~ ~ t app DEpl LApSal~~ Aaalpaaaa I Mp al~p A aa aa IaRCASaapap~paal~ all a l aala Iaa a pll a apa ll 1
ppaall~aapap~a~a lpla-Il~aaalll~al Iaaaaaaaapas Laala~apa~al a a~all lapall ,, ap laaaaPa paa pp,,aallI -lIII,:jp


a dl, pal lp~lal~a al alaalaaPal~a llal plaala laaaaaa aa as P a aa a I a aaa aal~lat 4 aa aappaaalpa aa apaa lIAllapauap baaaallll aP la

lalaalp~aplllal~laall plpalaaa~paaa aalaaaaaaaaa~plppalapalaP ~ PaaIbllaall dllapadaarllalaalaal ,allaaalbpaaaapaa llaalaallp pa
I___ 1ba~ a0a vaaaai av

adaapadaaaapaala AaaS HAND I alIaala
Daad llaIIIl p l~a aP~~ppp~~~~,11Aad~d,*I a~laala~as a, aa ,PRei Pn a a a
aaalAl a Wpaaa laata~p-l p pp llal,
pl~~~~~~llalal~~~~~~et %nllllllpl la pall plallaplasaalaplaluap ~ UMFI. p l~llIala lall~~~llalplpap~~~~a~~l~l aPapllaaal I, a1Wla aaaaaaall ~ ta
baa~~~ ~~~ aaaaaaa a ~ 1- ala mbl aaapa aaalapapllapmcl-~A CNOAOIP A t~SB
alaad~paalp lpaa,,ppp aalaabaaa aIllapaalaalpaaaas a

alaapla~~~~~~apNa taaalaaaaaA aaa paap a
,,P~apaall~aPla alcub-a
aal~~~paaalalap~~~~~a'p~~~- laYllaaal pp, 1a~ 16p pa a p aaa l lM
papapI pp apI aala paaaasaap plapppaa la apalpasippaplp ,aaapaaa.I~a~a NP, QINA DE ESC IBI

Pal 1, 1a NA aPlapaaa al p l r Plaaladl 1aaaaala aa, a,,p.
.ala Aaa ~ paaaaa lapaa~alala a- Pp P aa- Cbapalp IIa paIappllp plp~alala lalal alaa~alaapaa 1,al paa~aalaa aldala laatTa na.,laa
'pal~~~~~~~~~ ~~~~~ dllapaa1pa al p, Cp aaaaaa(a p palaaaaaalp -ad
paaaa pa G app A Ral Ra a0 aaSaPSalla E__IE M__NDI
GRANla apal--ap"' A ~ aapal APYORKa, _ __
S J Ala -CUR naal DUAPON la0 ~ DIASaPa A b-,pa,,laapapaaapl'a allo paaaa'a alalbabaaaapapoaaaalpa caap-apl P llpap Palaa 11 aa
l~aplall~p~paaalllpp~allaaa ppplpp~aapapa -~p~aIP~a -apaappalbaaaaa applalapa1a99.50l
aa~p~al~aalpIlpa,, aplaa~~a lalppa bapapppaa~a pp~pa apabpal p llap~plp'plPP Y, al aa aP apaaaba
lallP~aa~ag~ll~alala~ala All uP CIABEE I'l aappallaa, lpiaapaaalba p
,,l~pppl~ppap1,alalball lapal~paa,,P pp- aaPllpplpllaal~aala aaaala~a-ap~YPalpa pa, all-a Cll

papaaaaaaalpp~~ap p, ,p"o dala p1a la st pP-_alN lalaaalpaa~plplpal ~IPPIPalpaOlalaa a ll paalla
pl-,,plpppa N Oaaa aaaaaaalmaaa aa~~,alaap aaaapaaaalaaaaa aU OA a
T U, aapalI lll 1 papaa -vpp' 1 ~ aa bala Pa-11 'pRAaaaaa~allallaal
a-l pa llpapplaa,,laa~l I~bpp l,ta,. paalapplaaaPaapa~a aaalal-laapalapaaappab
Ell~plbpla pXXp Pllplpa-a --a plaap a-aalaaaaa1pp1papp1
PRUE 'Pl ap al papllpaal. ~ l ~ 11aal~ll aaa~ba_ _

ARP DWI! S PORT S 1MAR10 DL, LA MARINA D HI(0 D SILT DF 1949V S I 0 R T S PM& NA ff1 F(IIA


DERROTADOS LOS DODG)CERS DE BROOKLYN Y' EL41 SAN LUIS CARDENALES


Cusaro competencias efcrnardn Perdevrou A ae r

en elClnb dePiszola delalHabana Teuni S ardentall 4x RA pi das a e r

Alfred Minue cy Paclt Pirez uern Ir$ is i sisrsgs en Ian Tack Selle fur i elusc quc lii I.S 1'W it S. -E deb t141 ie la tdl i~ inissIu n Ia rilsiman ao n eercis'icelras, S ent pse ccd usa, firs- grno u te es a seric. Gas ra r6crllii ci c t4 sse r mrsp cornr wirri sir ora inrnls ta en horur de Rrrpero Cabrera enr el Vesladc Tesnis lnub I rric aree Jnfin Er~riuce iI sico cicci o -;,, evnns fqim' s-r r e a rs i ar r.
Por sPETERin Par LUIS MORENO <0 ruda Fi I.,", icIi Psc EA OLINA
Lu ru1t~ls d de~asn recu mus s s .u Lo uca lu uris shiitlcrcc cldici ,eIa~lisi l scccdTs ccIIci iiicilcOO~ciissi~c1
C da dCu e 1 asza cur P i 10r Irifsicadmercicis- c c 0, ccc isuicccclo cclasci llclWiclclcc cloccsiilclc
Sli.b im iiscir. -sar b lcs m cc d cnIis ScVi srlv i di icc lcicscsiliiAcccslcicciicciisfci

Pero n aece qis cineeci hax IiiIs~slc ccinncalicll.
sic samea&isl,y 1.Lin bw cc uas n r u VCcci pa 5 ii cilii.S
.rmcaussneaaebnisacus e e csreluous an -eo.re iiu cce .iiclcici icccIsccccicccs ir ci
Laelemsin silnSnc sslslcsulss i uaiiin 1 r1110are. ~ ilc scd l~ccccilcicdsiili
eiismlunssiin.an lccsr ade~n~ic si~c'1tiili. ilocic in sA ci ccciiicic~iciiclid isid%.,~


cm lrcsrsina i ci W-1 Vne scra c
dun II unciuli cr $ al- a R i n D i ci'fzisr0 iiccc ccsccdsccc
Losc. .eit cIs-s licclciccco hccclcisc titsii Pcicitis:ii
cm m ca ld c Ocnsorcssri ica-fr ii rim9 ~i i ecnclc lcicsicc sscce
imt cVmt i .f i r i s cJcicccI ilc~csciccsilc
cci Scsici di crm u~m n m ~ n1 ci i iiic.lic .1 cis c risc cc c cc-iss cs cciais e c
50. nmttw Imo riini nnr iutesiratia urasc -1. .cacc cei icc bcicsllc cl
a s VDlelui. Y n P-11 ra Ia Iai I ins II I cc '" i
Ins, ~ ~ tr -,aat -it Jc sei s ll i ca dirie iisc c c u S cccsssac hccccdcc
ten asrss~ In scrur cc sinel uss c 1 1111 5 ~ ic ci, c i iic-acccca ii cc 5
nusui ess tr i 5 r ib.~ It . Sin P~e tlie c
de aBelio v as. cr i rI p' ru iun, d, sis ris rc a. il i5;4 ~ ciscnilccscscclo ccccceciidc
Tw ue esa metor . .a115 ea b Weis Pai 0 cc 11f W- l f ii5 0 5i55 slsisi Si crdis c aci ucr cc acc
cci re sri Ourtn W) t S iare Oaseaccr erfccacdcc rniur Ilc u, i liiacsl cccciciscdccei
inn.1 ace esa-esnrm ucacii~ic I Illso iccic cc-nc ciikcoi flcic)cc c ice
mnqaarit yi sl aarsrilcn A iucius 0o tlscic ncc Nfc- ii- aVrlis Isccs c i
Ed iiuardIo- 1 onsuluscii5dBaflicimsc i, u i i o liiiishlicidccicllci ciocccribscsies
cincrscaicbcsdrc ni slcisrc ssgicv c.nsiccignsicesssbcIdscci'cidc c cc' 1cSisil;cic
itsao soleslc eseyiasrdcssilc 5diioiliscaMilt IiIiScosdi as iiiiiiioci sicicsciscu %~i
ri~~~~~~~~ial~~~~~~ ale Hs I i u ilurda~~ncsisidi ~ scles~iccci-icc adrecdei~iii
ain sli a en5 n ae c ilbic-snnd cic.ss c as nasdceoi aunaacrlsla i olsccciccicusdieicsc ccelclccssiliicss
ccnn l inad i -r hiea ho 4cilaninscciuccci eves asu de~ 5 saViiim erocclsiircniiml acilsr .iisc c
01d d 4c 9c ;-ie n0 s0can n i i mls scdcs ce cilsciscic
n oia_. ll rim sri Ond inl tci aiol55iio cc. ,iii iiciuci~ollsli c acces O~dciciei

se12 elii calbc ha A171coccj t-- 1-1-inrt~s Z-t1,~ t' --cisiO Is~ tord is 1,d', 1 1 o
J e t lyfI - --- - -i --c ---codei ci ----------------- s ic cQ ciNc l r csoisioo~ie iciiins
Nueva drericeo ci cicsil0cc-Occc scIcc.cic -c in lsi~sscceic
Mc .a~ciaSiceii oiieeesnsccoi 5idscci-ccac~ciisscs.Osccccccidh~ciicccec soesiicasa~sdaa17riiaI12aUIU LO isc (aseiicdeii cu dlO ric oorsc o eS ccccsdoimiwaomnaiadcrt cliicbll0cccr'id o- oiiis. tv irs ~ osedeos~c


raeics ic~ e-ssa-si. ,no esciueacl hi. LNn no I< tcci-c a11 Ssbo rals i rci-, dn icdl
s cciiri w oetooaicdas lsc do nitr ecucnnr In~ al ccii dccen Sde c a d' cc-ic-c ic Denili Oercaiaolkssssiic dsccsici4ac i i-naciasoi lciis

Biu atea SacI hi!. Scals 2iiac
sinsi indel iccan Scc ac-kyu .01 5c 5ueg sn ci ai Rl y n2S all ZFcae p- Icuc d, ee -ie heci won.sd5
.Id csslatn ancoa 1ne miall em-s. dl -, dlan-5 2e Ba- ydcu -u-i-- 01d, Ciriah Scad Sa. aseai Aciisliaesde1cinaccac unie
rcteitnaadls-arnsnesb itiiecte -'- Sacic ed--c Palalesssiai esciccesrilienan
tr ecnhsb seIe n muzl us. Wiliksie iC 2c Sile 2 isr Maisis vilis
16 .isii eciei armg .a 556-iao'L sc
base.y Per-1-.1 I oc esy acero I cre Cci Csq, ecicaa grcanl ii de nne -aicoad n u
Iniinig1.fl wiusda.I-61- zm7, a hin d~~ a d carrie -s
iicceo. d., ilai Y~ Vms CIGARROS~ do IU A LI Eo-at-lichsi BEV
-I.ridissulcic ***do Vru unuuu denisre I. gidiu p ESbSSIffUMAS

Ouci~~~~~ioy~~ -- I -i i -----nci~cicr c cer -m ssdrsi hr - ---ss-Lii- 01

Dci-bea. 1.ddu.Sd s
Ecciadd 0 51 ll o iic~ coccis ii iulSioddic/c-iccarbuert e lEidiccosicc scdc
Eec-ho dl. ii rime~~rt-66 lismccaciiecc I- ino-cesr asecr N

Mylecc His es. sir Slida Ucria s
A-Chum-Ie maciu Pici ccc ini ic aanociceirciru ccos -dccI o 'ci

A-siiii 01scou cru d Lot sro s y n dA Iiec, I ii-f
Haton c-i cc ad l cc- u cce sS-us0asu,5~d iii
dO~~sO' ocli~~~~si-Oliuch ara isly Sic icS desS- ti. md s-ml
Alich-0 0 do- 5 Noc 1cc cO caudsc _____________us-. cc - cc I i o i-sic-cc cs-i si-clic. mc ccc Is iusdlsc = eiocsi ir I.-nneu nu u


ulihducic~t- uii.l .ldcssioclc-iahlicucdcc-.-ccc.

s-hi - . 0 --1-e ed hacicela ilasslia si seen 1 d1Z
4~uiti ir10 100- dlrcisloli~c ci, iEsuc lboe.cus l- ~ -qiui
piais Orsi'rc 5i5 clOesessco ,-5 TAIA. En u ptais c ladad An c i nici at
siccichscicid-O.Ms~uihiuaS.SS 17.csc a gi

Cr0 0505 c11a1c non an Snc. aiw esdccu ic-cu eAGO lcieac. Girltr lin d
lhacri~~~uhccucti- miancces pradacc102ts-ccdc a rs csas tin o r a, -r6acc I__ _ /911 Ya Ig6 el


CUARTE GENERL FORDINGLE
pau ar "PREFECT"1949


muola dod jI. porgal .
TRAJESa
DIRECTOR" REF CT DE1949ANEA SESiainpre a lavaa sa estl ay
caldad ustel 106aar LasP p ais
sarps-endeatemnenie bas die la rap a Cso Ga
Lihwabili ci a repr esenamyo a Lo tradicional CALIDAD do] g%~~A HU MA
lot par el dmr nera nc molair tabaca de Cuba y 91
aamnprc~~~ PROCESO H. UPMANN, c 1.msisnosi uu anqlcinld

ofrecn un cigaro 6 icodo a~o s at Etcqinrs
an sus dos lipesl. Fines, y
-LIA M ,e.Iras FORD-PREFECT

afinnun c a r -ina faia -en onsee O uaillo altaioEn NUEVA ORLEANS, mnal924 CaaiStGECI PRINCIPAL DE AUTOS, Si A.
WS UAUSTS N EA 8 GMUDIMMMLA- MARCIA D E P R EST IGIG0 U N I V E R S A L 2WfrA2 qPAGINA \NTSp 0 R T S 1)7I UM) 1'1A klARKVN W~0INo. I 0 W I S1 P9 3 0 Rt T 5 __ AN0 MRVIGANAhON LOS NEW YO-.RK YANKEES PO0R GRAN RULMVO DE JOE PAGE1111ortatle obl jueo ceebrLils baisketbolistas viubains luenl

lar( htd- 1(o sele(1Q1 amateur Ico chance jiara fin; sextos, juegos "TO picos Putibo si cosl

L;tmCiipir a ei lci Sk opi y cl& l II CmitT O1imtpico Itt d mat rA r~ipia v.is- -Hoy Fi* winirw n jkgar el trofpf) "I aa


d idiu r.; invrsitario. Notp IT ntor,. E1 rmbrsmietrr J, 1- 'Io Oe ONS Ir ,;'i deT Telsli mobe 0t Torwo de Lip.


Fr o M OIt torL r rrtorer
Joe 'if _-e sa~l i~irp qutIi "' 111 ilI,11, pfll(1~,Ill I-(- fj;j fl;l((5 I,'~ 'ot rr ,rr. I w- toore
T,._rr dtro rNtlscr Mlot 1 l i rflbl
Am 00 ,t0 0 r ,, 00 00 tm 0 roeC orroo0 000
0000 ,tA01- 0000100 000 Ot0 00 iO 'tO Ot
La's0 Oo0C% rr1iO000000000 0
POtI L-,0 Fill It.,r1r oo~ 0000 t" ,Ot "' 110 ,, rCI",i My lrv
q u itarNttirtuOxl t t0 0 0i- 000A
orro~~~~~~~r, 000100 olot 1 100 0t000 00 o rOO

s-,~ tt, --10 x,. 100 ot, Prt" "1 ,000lj I ""ut oli tto oroorooro11
000000~I paf ;,,tqo -0 000000,, I00 It0 "is"~~ o 0
"lit0000ro I. 00 r,0' Nor 0, 1. 0 0 o 0 O~O0000O
.0 ~ ~ ~ ~ ~ 000000 0"at 000 W00 ILI, looO or. 0 to 0Ort CO
Cllrt 0000 tr ItC. 000 o t .0 o r o0 000 0 00000
00 ~ ~ ~ ~ ~ "'tr Cr01 rll-O 000.0 00 0, Ilo .0 001 tt r 0
-o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'o000000 I000 "00 C 000000,0000000
000." In~ooot V000 lr0,-, fli t3. 00 N000 a- P 0 11, or
Ail ,ro 0 0 O, 0011 0000 0000 O.otO
0000000 troor 0l oot0rrI r 0 ,rC0roo 0 0 0
A,0000o1000 roro 000C 0 0' 0 0 t00C0 1

000~ ~ il 00l 0000 00 10 01 10 100 001 0 0~v 0000 0 C 000 010ooottr 0 o '0000t C 0 0r "; 00001'a 0100. 000tlil 01t101.0rr or,0 0 o
C0000O0$0000010t00000O000000000100000C~00000 00t0000110000000000t000000. 00000 t000001tr,1000000000' ol 00 r'0'0'C 0 0000.1000000000010100000,00 ooroo~oo,0o00000 00000000000 100 oo ~oo~~o000 1,0 ~o.rOO~lO~oo 00 0000000 00000, 0 00010010r 0"Ira. 00001000010Ma0 00' 00 00 00t, .t '. .0ooo oo o 00 000 0000o 0O0n o0 0 00C000100000 0000 0 0000000011000000 00r0000 0000. 0I0t,0 000ot orO r000 00 0o 0 o010000 o 00000 0 o 000 .Oo.O0 0 ro0000000t0000000001000000000o,000000000000000 o ooo'~oor0010010,O~~rOO0 oorotroo~~oo~O~ooo00 1000000 00010 "o 000 0. 0 00 00 0000000 N oIoII., 0
t__ _ 00000,0,00 .01,T0o I,0o110 i0 000000000 ooties~ro~ 000A010100000 0 00'0 0,Oo~O 00100000'0000000.0 0 000,000000_ 0000000 ocooooooli.0 00000. 0000 0000000000 00 00000000000,000000 0 r0rrC0 0 0t00000, 00010
rIOotIJ00 Ofre ran el rn itrvnhaf0oj. 00000 t-O

0100 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 -o0 0vI010000000000r0C000000000100000000000100000101000 000 00000
entre~~ ~ ~ I-,e'r t(lelte00000001001000,00100000 o 0000000000,01 00000 00100, 00 41 O 000
o 00 0 0 0000000000 O001C~,~00~ 00100 01000 010 0000,ooro,0 oO.,A0M000, i0o00,
000 00 0, 00 000000100 10001 000010 00010 00 ~00>010 0011000 r000,i,~ lo 0000000 !00,000I000000 -00 10 tO oo 000 o'00010.r .00. 00 00 0000001 010 0000~ 000010000000 000000000 000 1000 000 .0 00Cr00 0 0 OOOCOPi 00 to 1,~o 0 010~ooo 00 O00o~Co o01o 010 00~ 00010 000 00000, 0Cl 0000CO.000000100 000000000 0 lo 0000. 1000oto00 toooooo, 000 0 00 0000., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ as 0 00 1 10.000 00 00,00t,00000000 00 00001 100 000000010 100 it. 01000 00 oooo0 no00 oo o N00 ,oo 00000 Prtooo~ 010. oo 0 ~ 0.10 od. oroooo 1 00000000ot 000.0 00000 00 000.Cooo000000 t0101000 4r, loOo1.0000 Yootooo
00 000 00010 000o 010000000000 000 sotoo,00. 01 1 %o 010.~,Ooo0 0 000 0000000 Its B:'.001 ~ ~ rrer Ti0 .0ds .0000 1. 001000 1000. 0000000100 0o4 0o
.00010~~~~~~~~~~~~~~ ooro) Nje001 q0 10j 000000000. a0C oOo0 totOoOo 0 000 1
"00~C 000INO'000001tolooo00 01100000 0 1001001000 tt~oo~OO00100010 0tto.0Aooo 0000 00 .,oo~oO 00 00 000 000 0.00 OO00CoO 0000 0,0101000 000 00010000 0000000000 Cr10000000 0000000 00 00q0000 00000~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~i e0. Marct00 0 000 01 o,% ciiio 00.0010000 at 0000 0000000 gyp 1, 0000 400000 0000 00000000 AO10000oo01040 al. q-~o 010i to00l000 1 000 0100000000 00 ItoOo0 00000.ooo
.oo~~~~.0o0 000atc 0e,0 Oo~ 10 3 Cbanoro ~ot. e drobi 0o0 0000000000001.000'lon0 ~ o ooooooo2 0000~ ~~ tech.'o 000w 000 ti ea abrdnd 0000. 000000 A00 000000000000000 00 orot oot ,o 0 lr

So'rooooo el Pe r ilciy 0 0 0 ". so00 00 act0 00 00100,0' 0,0 t,00 d01, p00 -0 0000 00000 0000 foao,c C) .00,000 que0,0 00cid 00t 00000 611 0000000000ch 0000 c 000000 10 00 0 0nri 0010 pror ~ ndt 0 0 . 000000001 0 '01 ~000110000 0>000 00 00000000001001In000000an000to a~o0oo 0 00Q00 t0 .100000000.'00.01od0Y n 00
Oo0 ian de 00e0010oo (0010100.00000000 00oler - ,'-~ooo O 0O C00.o I0000 a000 Zvi~ 001.00.SSaSnA Nda lnr i QO~oOpO en000~1O00000000 000000000 pr0040a 00000000i 00.n c00 i-0
.Oo~~~~~~oOO000000 ~ ~ ~ a C-o0O0,00000000100b0110~001000Oo0 0.000'la t 00000 Itma ,, Ooootp-a to del~0 000 00000tr0 01re 0,10' ti 000000 0001 1d ,0 0000000 4,, W0 00-0 I%0 -,00000. S, llt a0 Sit00 auila w0 el0 0010 -5 000000 a,10 00000
it0.o~ ri;i, 'raqe0oY ,f,
00l OOOo~OO0c 00 ooo0 00000 100000000000000o 000,0000el C1 0000001 o ah 000 M000 es 10 100 0 000000. 0 0000. 0
(100000 rls010000000C~0C01000t000o, 000 000, 0. 0

etoo 00000,a CIO 0i-o d, 1010 10x- 001000000000r00 Do1,t 001tr 0010 0jt : .
S~~~~~c~a mo.rlo riltit Nto P0101 00000o 0~ld '0 la 10001000 00 li 0 6 0 10 00,1,111
1000 loooo~oro~'gr~oltoo I ~ 'o'r. 0000 (0.oo'o 010000001R,-~0 0.001 00010.0I 00" 010ti b01" 1Clio 00 oo0Ol000 o 00 00 . .
000000.00. ~ ~ ~ 00,odo -0100010.0000 00001000 0dt 0000t 100g1ar"1.0010000'0 00000. t


rm0.oorraforooo -e 0 ied 0ro10001oclare ad uo lt0 I000,o0, 400000000 0.'000000u A 1100,I3A


11""1110,1(hi lit, 1", llo0.- Do- I. Zn,, O0X000a000 coach p. 001 '1 0 10000000A. ts
0 1111t. 400U000 1,00 01 la 1 d. 000 00 de ce010 d0e00 Is 0 000 perdi 0000 000 00 0 0 00 0 0 0I 0 00 0 0 0
II00101 0100 000 001001000 0 oo' or, 'II 0000000, 000,nw 00000 000 0 00
3" lti-rlas A oo000000e 00'0000c1oo.oOo 0.00 0001 IN. or. o 00000 r ,oo, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oed r,0000 !uticlt0000 0 00 000010000000 0
c000000 y0 00000000if 00100 000000 Noto 00000 000000 iets0,04 0 oo0 000000 io 00000000 0 o10 000 000000000000 0 0 o olt 000000000000000000000000000 00000000 00000 00 00I0000 A00 y00000000004e ta- call Aillctss, 00000000000 0100 ll 0 IN,.,0 0000 ira 00 h000.00 olirol It 000000 00000 pOoo 01000 h,000 0 o 0000. 001.20

00i 00 0t1 0000 00000r0000 00000 00, 3 P
t00 .D 11 ,sar S, 1 0 0 0

0000000a 1. 0 0 0 0 0 0
AS ~ ~ ~ ~ 00000 e. u Los teur 0set 0 0a en 0.nk- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C000 PW u--Trns ate u woc PAns ~ildit 0 00 00 0 0 0 0

3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CoooOo -MooOO, 0.0.i.4od ee- s eJSo a"n1 lo WeAloooooooPon,,. el ,i0.01

e000 0 t0 MI tt00000
one. Olimpim0000 000 uner C000001t0 M00k 5o 5ar Ooo, dro.o-i .I sa1i r I0T t


-tj.~~000000 ,. .ih It 0. 0~r l En Cam 0 0
do00 00 0 doo INoboz 100~lcil dcite~ 8 100ltba 0, G 0 0 t 0000, . R 0 0 I 0 0
0,crit Pa 1a aul000000a deb 0000d 2
tobrteoci~~~ ~spelo 0000000, ooo00ioo rioit 10 2o~ lo oio otooodo 000000 0 o
Suo relotollc ateoio ite 010000 to Satiationooo6o.H 000~Co 0

O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h atl itool deo~l dor~ Nooooo Mo~lti k ooo.to ottd, os.J
0000 rdo I 0.00 020 2
o0~~~~ 2ot0.,01 0 0
Or400 2


250


I~~ecn 1________________ 0 ,0 .0 0 1 150

M&OOXVP1 SPORTS mIAIo DEA MAIN.-DOMINGO, lODE SUTUE l)9 S PORItT S PACINA VFNUA


LUCKY BOW, REVERE NCIA Y MRS. BASKELL, EN GRAN JUSTAA FURLONESColnea y ll 1Lo comisarios dejaron inal Jog Vatllant al ni~p~i r la elebre

se mediran hoyl regvla niinero dient) treinw r dstanejar al potro Posat~ J1unior.


atlat et. It-si gra Id a Blanc Hrrtui a art/tatm : q uo itt em utnoiti Itaito de ot' C dtda a r o a parfli(- aldrlargeil. Lan a at Irltt a pots
11 e n* un iai it, maurtiot ryrnq n t] faetta ii Bat Iaincn,- a 1 aed -a Losbi afarit i lo p port

Itttaattht a e I Pat aSALATORajot uf aar uI ns7 dn r a uitaaItaaaatattta lattot'
ell- e,4Ftota
d.tint ttrttrlotaa''artiatattt atl
Yitt tI It at tta r'tu d art'.I a t t
ta at dt aut a.- Itp~ al t t t ttCrtrraoot'ooPaa itatud
ttlttt 0rta ,ut toa 0t Itb ae di tulot aira ttttaLor ra t a
aliatorn atu aArd ouraatt iaar tta a aaa1a _____________________________1__art att r'rrrrai .tt.ty.tt talra d r~
Pua .ntaat a t flartt rt a tlttt tt
lid. ttaaraatrt a~ uatl tPt1 totaa Itua
tartatta tattotu CHoAtaMao aPataoaHa 1uar trIa

At r It artaM ta tttattlaatat
mtalrt 'iuttrt tItoltlatoarlttrttltttata
rtltuuaillaitlt~~~~~~~~( MIAaat ta a.alttttrtaparalalat a
AIt a ttho ot'tt t tratat attoa tti a
ai .a.tr. at.t".toitr' a iat o tat
ta11rrtt Atyt .a. hi' anita taItartIa ta a o tatat rt a a
tart ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ -w tat taut oI Jtattat itdrttaI a othtl lat t L

Ittradltut tutl W t- p wadai atl roiti OrlFl (t ou ttItlttlo raad t'
at t Aaauattataa alatuaatattitttttattaatt '' tatt I
aa tttuhtauaoaoaI nriolattatI aaa da ta ttt lttta tu ato o t l artlrtrat tatta r'Caattouiot itato tpaat t tttauattttta to atoa t trt tatlola t ltato utlqa ttltaltt'ttattott at ta p oldttt u I tttttta tutata t utta taittitPAa tatota tttaa ara u trta'' Ittl
riJP too a t Oa ta Io a dllt ttrl t t tt t at ttlatl
tItpOittttllI uu I ttq ttt ttlta at a tttoo
to Aaa do It a alottad a I ta tI
ItlRtttAlraad 'a 'u r Itoatootatatatut tad d t o '
Po titunar a l traratr. IicPj aalatax I'laa ataa' ~ aaol aaattatttaottt
at 1 Aaaba a rt g attttot aattduot O.ttd tauritra dA It !A at aAtaa a WtI aayoo
ttl12 p .aI u auta n,~t anaattaatt' *lt 1ta t'oa tot tar oaut it .t ot A at Coot"
TIERM P,-dTad)t
Ptttttt 9IIt~lA aa a a a t ta atttt ta a r'o ata ay ad tiItato3 do tttt Itaat ttar uaOlttaaot tttI
tttttttattt'io~attu ortottotottttl it a'ttotort odlt t to'a qt C a t OrU (WA 1'A DUBLtL ARO a LAMARI4A
ytttrda~~~~i Aa-atattatatatot. Itta'ati t''aadroaaara Iataraatattrhlt
olttartrloaaltltoada ~ ~ ~ vc~ ""' -'''''"----- ',. tt~~~t~~ttt~~Ohl ,h~~rI a t ia* -7at a H a__
Atatatttttorao 0ttaaaalolat-ttatmr
brayAtadttarart.A trt ~ Patat t d'ra t'atl'ota Itat-t aaltttI.at'tI ESU TAD 1W LAS A IERA tEEBR DASAYE
atw Pltla Potd to r S

Itt ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ It atttw rSt aoaaattatttttatlt t aaUat taat ta


Varatati %ar 'a-a p aa A-' ra il~ a to ttltt'o It" otatl artatl I I-t gii Iltaat
tatltptua lllp ~ '-~ tt to atto. tto art Al tAlaa I
aloattautat it. tarat aol ar atltottroottIi At at a it". ZatO tattaa aol ll

-.t1 a V-1- oi aat a l -a ttt ar a tto' WIL t Itta

at-N Ca-ar IuNZL Dtiata tt-SI 00O aaaat1adaaat taaar kU& ata UlAt orat~tr aytlaia Otttttattttlttttlaa t'YOU o o t t'i t ar ntuaal tt~o'adatrriaodtro a
caora-ta at it uaa 1912 CE CE t1: ta at";tl'~~~ I"taa tapa tar 21o a 1daj' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ &INA PARKtroa atttaalt ia' I .~ __ttl,' atad10aotatt 1 a t a t ra4a ot, lo'1 raoa aRal a Uttat
atIrOI tau o atpott''a"Ih-T uo

j"tt a7tot aod aa- ''ao taatra t 'a ttat

ftttttoo td ifaltarv a oam2 ar_ 01jhalmta utttafltru a tde tqt., t l ~ A Atot IsayarBONES adA tisaaaa~aa ~ dt~tal ~t a't dtllIIa. at- ItI I It atG$OX,1ux a At tltnaoataft tl tI tIt NII
Pata-atlA.~att'tt taraatt aat atoa
-rloat Ito-- ------t~a'raattt o'otu a tllt o totta

7Ztta tt u t tatato1ttrtaio


a-ataa'aaI Cao~it daoratilaa ratrot'o tdet I-a aoorf o aarlaltoailottato~ataa ratotto opttotalatattt'aottta y, Eatota- LI tatarrrrJ tatataaouooaa tt'Tttrtaod taaoatta itltIaoottn I ttat
tal~~~~~MIUO 0o parvlls cluatto tattatout. ttttot 'lt rttt
t~tt~ot 0 1 atr-aaatlt "atatala ataot.luta atatta. ~latI r' a PaOaAROIoDItle tb Oatoet at lto- a t on
Fa~tar o l a aa'otaItott~tl'a'-Ota ttoata~aaattuitdoo I t-a" ta fo ataia tez yaaaaao intatr Dr o at VenlIa ttat-o oata ttoiatatotto ttyIatlataaa aa t at ttaauEf nlttltaltoaaao a'aa

~ y ~ i q q m u n a a : ~ ~ a o t rt t t a a r a d aa a 4r l a a r oPa a a tt t d e to r o c p r f e t n .
Ia'~~~O atN 'aVIEJaOdtua laa ottt aatoaa ftatat~ttuatattttl attbtatANHELO aOft ''daaafalat'ru. Ptttao tta t tt uatttrI a ttl-ott
itt.~~~~rao larablta01 at a a ratPlta ~l
babitaoatutttaattia de talaot to
prtaiua~2 a-utd h.ttr .1-. daadt-r t~
iifta taiar POARI 'Itli doinod ct rattotma
Itria altetci adtoat tlta 1.14.l~s tart it~iBadualoar ~ ~ ~ ~ ~ to, at-laAt" .t Aoo Ita" atta cod rot POPROLAtROIDaortrl cu d~U CARIEJO PHNTO ELO


S~~~~~~a ta a E CHO REALIDA, R.n'D-d]C~l.A-") TroN .80 HD
taina No.olIatAattltA-2 ha a= ardae- PA-722H ZAt M PT O UPL -a $t~~ 11500tt Ce t, tOtttttt L -3 -0 ,OTC GE M ,Mne63-M76 PIAM aan paaalin aS alt03 arIID aIa PtltloIO aotn a0 art8

PACINA \VENIT)OS BlA) 1Ak BE01 I 1 MARTIN A DOMINGO, 18 B. SEPTI. BE 1940) AW 0 XVI1

Of receris t ban qucte ei jiteves A o t c i a s i [ N o) II c I 1 aI Ieni pOSLmOti tribute lit Caman
!AACEA It nfltraalD.V w ii
j los ina&Jicos cato'licos dc Cubal (: td I Vu V.i. diera Sc4 Analen alS.F Rr


___ T V- la-i Nb Pan a .o .ip Chn I _u'p- 'l I Iid
IU-i" deib~ ilaail til Iin ii I Iiii a i a i b u i a
dRel;a AC UCA N l iwi dr i pt i"Oi llare NC' v--I lv "ia di ia-I ii ,lI 'l, did f-i dune.uda- dii Club di idiipiuidillP' ii lliaaai a-nd di ii" Pair ha t ia-ha-ia-I ",' lauiia ii biiad Cla', ad du,, ,hba'i dih n 'Idhd ann' i1udu pi guiii I ipltol
di Iii 1bia ,i ,ia ida adiildiiilie "'bbbb aiiiu Pr xii 'In .[u ec 'iaabbitiai d, F,-i Nad Ca-iala dijliFigd Noven a r I44 duouldib 12 AIha i ha- aaiad ii ha pupa ii. .iaa, u o n .Pl' i-:1-i lii "uI"o die Cndid Pnn ,, II
Ave.a de~ hidx ialdhiabaada iad I biGrindNhllirataaa I,'Nd d" ", maia" ,"!a "ta- pidiil,, ",""" ,aIhit"-l _1,did, Cniual OdC~ra-lliia- d-It"",a-bu 1dii llla dI1) a lwridl
Adua- ~ ~ ~ ~ bb1aiiiabn dp- la,,'~aiaoaidandaddp i- I ,IdIduidblh .id, libmlbil vdiadia dNIildbal~aildit
pot ii'm" iA' dn-di dibllY an paa diiit idaadb .n "i a-'ad' ,n eI Pood de- -sli-i % i Z ~ ~ l Jir 'aj, di Iian Ia it pIdaI d,,a1t4 :' ,:i Z,11"
S ii Idd i C a a a dI C r l N ,ia -t ia t A'o 7 7. N Y Au I a n A l, Il a Ii C a i ai d in d la -l i Ii l', C p -a V. Iia- di C adu dii C i ii .- Q id ai d7i' qla a 'i i i N b d o i "d __ Ni i, b *
IONab A~l)A A Iam i lui, ,i d dili ,ii -bali, ,latliap Ili T 1,i'ii, !,ai,,a, tadai ia-Nib ala ", iititidliillpaiii;Iii f-l,;uiiiiiai, ], riaiidtaii 1Liii 11limb1ii mi"I pi -i
ha lil~nbib 'p l~d balmdail l !i lb Ii Iadi iuiaa iila. ia-u ,di m 16'ad.ma. pin- biial da Nh'- i--. "iu Pa- Maii ld lili, stdl tii "d tdiil~l lb itth i"ialabi ia tidl biaiit "bdiia-ibbatlbilN 11),
Po ;,,I, T1I "" 'libilidaali ald iai iiaada itiilt I I" Ii iaadlaab jdala oladida
ia-A~ ~~ Iia dul a- uiaa aI -NI dad di --pulii ---. db li- Al- ,tia I -ad ibla nhni a i aii- l- a ab-' i (), iiW_ ab iS idbat pm iai d -iii aa -~ ,, aa. .u. a- I I 1a-i Iddi ,'hu-bb aib di : pialim iai ~aai ,iaa blip a--,a -ab iahha ,~ da -i ala ubuliba ,~ llb, ia i dua p Paid ,Idaldl dd d--hbaamcad id d
a-A' ~ ~ ~ ~ ~ ui ai V1 -ma a-id-i Ildiihiiiiodd dmua--aia -rladi aabadi laidb- a-iiai iliTd ihbiuAiiuba iaa. aadamalimina i balhi i bdian'i'i
dind~~aiihabunaii-,,N, dimaai ii,biapbaa a ri'!aniaa,aouIbidia-uia alpaoaaa i 1, -ai btId iidi -ibuiiui-idb d-nrdhpnda dai-iia.Sia-i,,daaabiuhid unli iaa,,Id bai'm,"S bibl. ,u MIb iaI-o aba ha d M- d I'll ai, ba-ba ho hI''abhdd d pmdiidl Ntiad-l idhbCia i ma, a idih Ibdiua di Papl- Cm-iri a-m ,aa-il had -di
SI1 t '- 'a iii. l te g iha-id dl i ,et el l I 1" 1 i i ii] ",T
N&d-idaidi daaibdl ; lba on- t ldii ris.iaaa y a a 30i id In 'b I dai-i aIaI i i a, ,,,aii T, "' Idh flaa ia ai"l i aid, "I'a 1aip air' a- tuis a da a ,d id-di-, baamtltn ,-, hi f a--'!,

11. ia-id r5laad -am 1-miiai F% lu~~id aa --dim -aP baa Iaa ham IpIbba-z" "', ,, i, ,, 1
z-i Iiai A I .ldaida -amhia di't 'ida idu, diiii _id "i 'aIapar Nhip ii- ,-a aibt lam Iipi a ripaailim
di nlaa-imbihdedgbbii- iI'dpp 'iid'i r tap ii, N1 ia 1 1,, t,fp,,,,, Phpidida iubali -. idi,,-i iihhai-Ihiiaalblfpid
Ia-im) daldpi1ida-a1iaM dia aa, a-- .it-;u li. -till dii da-lSa- Pa-i de Yuan.i~ Yaia M--ai r;,1-APnaidpito-tlaaadau, '" I hIitlAN apdimih a-i 'I, paa l
i- t 1 a-u. ,- aii:i' NtthdaIt pa-- d *ma-i t i I' 1f,, '1 -'lI i ~l i ', tllii, ,,, "TiC5 1 :. .! ~ u V "
toaill- Nutill"' yldnbbbtaddt1PaI abiaddiam'i lapa-a bbia a-" id 1h -d pi4i ihi ala-a--a : ,,, ," ,' ii j"' lml p iih ,ia i-hd um f-- m Ii- ,, 1- Id ai iml "I'd~ll ia' I i i -b~ t ia
;- I 1 j y,,hl Jtj,,I'' ,- iridha i tlaiam :'ada-i.duiaia
t~dui'a- dltiut-de i p"a-Idii, iddi ibpana ap 'ad-p ai[-ad iai aid AIib dii Ca-Ip lhdV aaiaaa-.n a--.ithlh Iptla Viauiaiada,-m ada-idatIiidaIii-i-i

r; -. d l; I- ,,,,II -i -aai ail, l i-d1 a--a li ,lh ad d' NalaA ilpuit ml aiaa dll R"h j Pi ,l AI a eu ra il en
i, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ihlia di,' hat,,;i-i ,, .,,t:,t, ,,t- V ada1 ",,- I 1- a-a-ha- 'di "Iipl 'jmnsd rle iisI 'I1 a-bi "iad -'adIt a di,-- Pi "u-b aaa' ,m~bud N -iap iiu,ba,"Iadbhbiiddiid adaa iii-,, -i .i i trd lb a- Emnui S- --is aiaoad a- Itla ha-,.,," 1 I A17, II< A
I b-la a- d_ ",ha Il I da',~l la. paa pa aid pi- adidpbl-a-idi Laam AaN ,b tidi di ma' '
IN ia-Iailnia, -, q ap1aiaaatalp 'ii ,, ,- ,i T itt i 'ahda(d'C aldaI i ii ia ddi a dI na-i ,1 "Il, Ill z

ha db Id ,a 11 VI-, ,,l ,iid Ibi in'" l.-ahal dd IIi''
I-- All- Pitbi a,i-id--iad-11,mppiui It" Ia-aUa-ih laad'm .'p-i'u -,'ai 0, aaaliad ,a-,a"'-, -6 ddh, a auiiihaiddhii- id l' Illai Ni bltfi Iid ph -i a,-" - p- -api "fmnne te ta i n a Ii -," . h ia-mad I Aa Idip
id-a Ci "-V an TT-ai-h -a - ,,aibl-'n ,an-a ,a-a,-Ta-1i 1,l % 1 i- ,- -. ii'-'i'1l lliiada di ,d ildi Ir tacam ji i- d,.,-dhi 1 1s
ha-r Planti Iu~ ldaihba- ,I ,3 ri,'mdai-'ii I (

ml t,, t ilra,,'ia -, ;,i_, , ,andIlili a- ,i !lIi 1a1 ahllN C i1i ,!" ia IPmuidadm 111 I iin

Aaaallaadil,,d dn, ir-alaa- -i Id-uii drladid ,ip b~~td l~ Td~ di-udiia-a -'l1,'a1 am ia-ba ,1 I )
tNII,, ;I 1 Plu Pb- La Nii -- ,Vibtal i, Pa-unT,, a a--a z -, au d'Ia m ia-PaI I, i-,ael "aa lal Ai't a 'a d l a pIalmuaII m Ia , ala ,,, unlilti mu Nab a i ip 7.b att 1b"P ;, -u C- a:,~~~~~a, ha habm- di it Iblai hi ,da- Paam p Caim ,TaidhdaN I,,, ,,,, 'r- I1 ,
Civ aaai a- I I N i ,i, ,r,, : ,," ,o, I I II 1
;i -Tad Nb-l I- aadadd~am~I ud a-toa'imia-aa"iailabdaa-b;da Iiaiiuai, lt-ida a i tuioaiIa11--",b--1-11 ii:"aiuaa-- I-' I'aad-aiam i a- aIaa I I-d A, A, aT- Ii .a ,-aa ai ,o mba- ,l-d ,ddiala Ca- Iipl di Cait di Paridtm'a-mo n,.
NP ON Nin alp di hi a-ia--at- 'ia-, I a,-a-aim, ,da I I-- Ebbi ,lib, Pita-at a-a,,,.mli ,mapidi ldm1 maII asIlaVldalg i N

iiadia ati 0 -p-a ~ --- -4u" talumiid a-ddd'ii fnd Ad-uaa, di hu iali Ii Ii min a- Nm: itiidd di i""
Nbbhpafu~ ~ di- aa Iuda NI'piiaa Ia lual, -i"-- I hhf dZm labaaa-l diN ,
1, I ,, -" , I I ,i I I II T I I a i ua-" ;I Ii Ni 0-mm b la . a-a- r" 'bt, i

p -b Ia Irl a-V ,ibp i ai a- i "i ,P I-alpiad i a- ,,- IV-I I I i ~a,a d I da Lata Pii 1ib -,,adi~i lit .ibt dia ulC I ""!
'Ia I, -,ip- l -i ------ --- --l-mIuii
Piu 1papilip ,-I -ndib ha Pia bIhi ad Ia a' Im ti a. i Alt im p iati m t t -, dihhp 'u I"
f, , i- a t ii F uldm l t a -a't~t mb p--p mii id ii" pa Ii p, md ul a- ,il l ii NI i- aa
liifbni_ ul-aad-uaIaaI I II I -"" ,-- I ,II ,,7 1,, ,I Id, Il PI Ia-- a al a I lah d- a itm i au I I N ina"it a- I lo a-p -am ,aii
PIas 1 i .I1 iai a, li-,i1uI I pt-- aaaa-aia vPa1VG Iaraa aatui-~- aii b m d i t ii~i
Deftun ,e tone, Io up I~-ad~ aI- ala iaa dail- u 'Pn i b iam had I t r, a pa ,1,o- t- i n il-~
ihimalpi a li I -~pa p~ - ,- Pi u ,ma- "aa __ a- u aitaa aa a Nimddiul Piin dm l-iaibmli. Im.iiia -IhI",
i~ahi i-Pdp Ihliulda- -aim p a-du a m l, uiu d r i dp 'i Il : t N I II II I iad d Idfma CN. bibKmit a,ui i ,t IuI dmdnmb-It ii- himdhafahfiitF di ,l 'i a .iaua "h a. a -, I n -a I t p ad i I 1ll m a -b a - I I I- d tI baa- L d baa, "
am -a ,~ap- a a- d-Iii map Pb Pha-bilba c-iu. aad, .uI .ai ha ImI IaI IPiapatada Pa-tdhtlaulta-ia-'a-ba-N l-a-Ib.fama- aiia imi c a-ia-m
a-p -A uu t" ia .a- aau l I_," I a I ,, ",,,,, T, PNP ,N du V i-a ia d dm i a-aI Pa-aadi im aul ta ,l l, bin-4 ,
up ~ ~ "'e Pb Ni-N ,idi an'1 a-f a-a Patd iii a ,u~ a a p aa Ii liii duliud ml a--l di bi da l ai-a.idt di ~ w e r sn
aIt, Ia ibai. ai a- a-a -ai Na Ia 1 ," .-I II- ,jao ml iimml ,j Ahuada Pta
FP i l n h u dl" i- i a- iu ib A k I I l % ,T - la- I I I I I ,, , , t ,,,I ib P I Ip ~ a- a, ,a ,pa a m a ir- a-P P N ,a a ,L,,ala1 I'd, i- a a-lab ia a N ai L b C aI Ia-,, P a N ia- m al d ~ h a A i d
aA'l a-I t a I ,-a-i -i am -t I I II I fI ., F' ,tp u aI a l it ia-u, Addiaaa- pl ii;,, gii ,1; (;"map,,i-,, t

, - - - t I I a- bi 1 'p da a-aa i di i- I - ,1 rt l 'I I l a a mm. mu S - iu 1- c, miZi.d
Cd ld dai, biiiis a-api Maa Iltab a-laa a',a a- PNlhr Ii ta.tt I inmida'- I,,. I 1:1 7
a-pa,a-N,=a-, "i tm Prd atim a- -'P a- a --adbl-'i Laoi,~ a Ia- ta a-1 M A ba-Tn~t~d

bi a i it d di ii ia- ma Iaa Nud d' i I- I I I Na I- ai b, a- 1, ",- ( ta, Pai I u lt I" m il -% t I- p ba
ii-ii db u db Iibi a-d ,s-"I C t Il~ ma .I-na I T .T- ,- it - ,;l- ,- ,pl
a-apt, ~ ~ ~ ~ ~ a- ,b~a t~ a-l--b I Na-a 'i-a- om -ia-ba a a-I NI I N Ca I a I ,ii''a I- an ia,l~ am pc p A5 d Lap. dbmhhd dt bat-, mib u al~n a
N ILL b ,i -mdiii" Ia a2 ,mbiiiN u ,, a -d a a -daiai -t*md- a N ,d U-1, bum -il Pb'ibab)
ba-filmail y ntdam aim I d i a I'1 I, -," I-" Iiip Nu-a ii iii 1ta I I I-~p' T a- ~ st)i P "it a- ,;T lmim maa- -m ra iaad-m Iaia ambiia a ii h i, A T, I i P _, I 1;- I I I p a~ a-bat',,,, ,'I' - i, r"~i
"apb a ia di~ a i d o I 1I I II- 1,ib T a- ,~diapabI d a ,-aitm aa,tl r a-,, !tb A l i 1 1' tTliiI ~i .
iiii-Iid Iiba m bic mu iaaa I --Ia-ma-a- ia --- 1 I Ipa I 'uiui li i ha a Lii Ca u dai Alit Ibiam d, it im i dm1pt
_- I 1 I -1 I 1 ~ ~ ~ ~ pi~- Elh-ia-a lma ea- inbdidandbIiltta ,-1",d-idoa a-t V f'" t" 1' ' T"T-,, I 1 ', L P-r tsp a-da-I-u"i.abaaatld-,l p i. ibi pd-da ,, -~- a-d dituba u.hl ,ualulba IPII IttdI I n i lam dapadi.t ad lpaI ~
a-i ziiuii PiIp- I II-, r ,ai! -- lu ianam iatl -p )m
Ii Ii-la a-a-I a a-- a- ~ "Aa, aIa-dt.iuIIiiIImmv ,aaIlli-mdil mid la
lamsld.11 iadk~t- I I 1 I -1I a hINIaI'IIad I I iA na CVIf, It fil oP 'a .-iada- -i,,lTV a-b
bidn a I1 -a-a-,, ua-a Iailp Ii a-a ,l nii-i Ni 'a It na, Ii pd d-ii u" '!,',, "" ti datttbiiii
Pta ~ -,-I Pao daaa __ _ __ _ _ ii a- a- mIip NI PAPL a-a Iarammalnal P olm a-pI -t bm5 I. a-tdaa iiamaa laditt atle ~ d-atbm-aaMit
Psr.~~~~ ~ ~ ~ ~ 1.R-, 1,'Z' ia-i I, I ab-a ba- 'a a-I ia I in, OnI II, I I ON Oha ml pa, Au li b, pim m" I d Nitfmem dt dli, ,,a--Nilab doii Om ib Mida- Muimi btndaiii
lo ,bn aba-daW, bdl- Ml' Irtl.{IcII bA III II,, I y ,, IYAN"UNCIIESLEN *- ,, IiaVad Iaaau IdI ibt-, Cdbui iaama id-pi t j: .U i dethta d e a a- oc) %lf,$ O l.T gl ,cO

a-bab PdIaa1-naiuu Iaaa-- ,~p a-a-d-al Ia- Ii 'aduP I- ,anni~m a a-n Pa Iti ia-ufldaim m l~u-t jillt de nid dilhi- Josa-a-ti ib iaa itm n tt

'ia-ui ,I a-Ad di-) Ia ii ria-a AaAl~ Im VLAapt Iii Et It Jt Iri Vi1t math nIaa ', a i iia ad ,iid a I
Ia paiiap ilba -I 1m a-a n abI a-,i b a-LC -, a-a,,- ''a a-a-- a- laaa di t m i i- iubd it
hiua ibi Im iaai Xliiaill~- Il CI ii -;pi pI 'l ma miia-m ii_' dim a-a- sitdimbbtla!T-aa-i-ittiax r~miiibtat
la-album. I I ai mm ~ aith--i-mtada am-n Via Iim i bai ia-m Am haipi -s ): ; I I" ,
r 'i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Iaa 'a-i-a-' -, -paM ua lufPIlA a-,; I- ad baai Nb a I Ii A %aab tsit Tm 1 ,-bm ,I-- I.II A ,, ,,,i ,-t _, -m,'- tu I, ,mi-i,,
.ra11 ITa-aiu :, q I Ii Sobe rI Asia mainia a'- t .nala- a
1, l,,ip-a "aa I-mm, du miihhddal~~ ,ja-i ab- ib- uuaN z b Imnrai tubamil i-cba miiii 1 uii-ul
iaIi-aittab-Iaiadipaat" mibt--adn uti ml Iada Ia- Labia-b tilti" A"_ Ils miibidtb-i ~ d
PL- S1t11t1111u a-a,-na-ia- aaumdumiaaItd'i''ImIIa baa-a- 1 -dim _a- iapdal a-iiaaddmcm ada- -m
7"a-Aii MIm di Piim P a-a Pa- pa ~a a lai ia-ta t mm Put di li aiaia- lbludI" it iaiti ubila
ba-ldmmb,-iaAi--~iA -uo a aatbi oR-iii ,m, lairadaII aI I Ie t1Ibiia-aihuniuIIdhiiidt(' Xiii i aim 1t f5-ihithhi
Cia--nI Iaaabh-a Ia 011d OS NA P up il Ib u di ma ,al -,ui- C ddl A~ Ima a- ha, i Mb d lMia -titalmmtimittamaN


M AI I I I,, I 1 I;J s 0 d lJ JALL C ID 0-r n nhma aist t. mu but ii
ddpbinipm iha a Itdi TId Imiii dmbnb Ii _1l- bIm ub-m l ,b mu tt til tinai-.-. Ii -nn mbaa-l:utmzIia tIdaia-iima-Otodoam lim M ali.bialkhbiiiim i ina ofmilin-de
-ai ba-i VaII , ,, ,II, maaa-a i N-- I n Naa"aa di pitb a np ibm A niimia L.idSa. a "Itba a
up I-a I a- a- I3 Juli .- mIibd I~u di maim -t ibi ,i -ua Ip imit mut ,i iidim m t mit- .r I,1 I I I M d
1, ,a a a--a a- up "i-mbia Ain "iam dia-uanm m amda a it
I"n ,i-ih_ iIi IIiI'T 1, Maablna d ith doa- t aantatidra -A di- al, Li dContn b h ti. Aete
11 I I IliC a- -i ta-bb din tbatd mdtplmdm m hba-it ttmiii e
Asip~~~~~~~~tt~~~~ttin~~~~ Att1th itslii d Smib, di Nab Atmitmi Imt ilu Piait pa -m paci im lid ti m mh ibldaitc i 'i imim'm imi d
'' I IN, Ii1 it Ia Ytintt t 1iipi Im ,tti -N eA tiC sa in-m L i it T ya-ac ,mtiil aMd d-a-Nitmba _ a- 9-s a-a r. O isi-bdi dai inis-ialto
,ii aIc-aa ma ml atpii ubdi a-i pIim I-hib -ma ub a diim ma a- inN-t
.~~~~aa- -ii n Iadd ba- ,- TitiaN) lam di Xi iatas. bi-pubblum imaiedmu aaP-min dI0ii-tm doi-t n be Miic It-o
"haP" I' iii 'mipua I ,-,1 t '5 IiibP Ati a- ia ma Mrs"
7vbmuiaa-Niit 1 1 lpba-d ,Ia-a-a-t1il -ii a-atmu AtT ai-l,t-NaAi~m baa- ,a fli il aidti tosld f- %1iim mih-N rt itiiihii indi


A" t1 B:" L 0ljl"- ",ON~ a- ua- II I Iihiia di -il -i t t-Na-a -.f.ll- moro:l;m u aa ,piim jtim, u di Pb :.111 imb T ,inibintitbt
'am1 C l, L F- 83 Mtm -d-':,hmb tdmdt ,da % Tihiiis ldm NiA, min_ Elt m ii di a e id 't, d--m it dpilbba-i i mi t nit N -iit
IV,'II 1 Id ado PU S A HO t A FBBS t,',~a I a M t na- ,- :7 Z 1 ; .,a--% -samdiiditida-P Jose-tmam i
_____________ -_____l _____I_____ I_____ I_____ I__ i-: _, I! -.'te i,Z lu taui ii a-a iaN h~d ad- ,tu i hada i da-da i=6aN sl A. ttl 'Jug 1 a t Ifs
Arl) UIAVIU DIARTO DE LA MARINA-DOMINGO. 18 DE, SEPT. DE 1949 1- -1 .liden qye se entregue el centro 'Casps contra Ia I"Es una insthluciln responsabl lo'a'v que ensetiarle al Jpueblo lExplicaron pox'

doThlpidr i Sprir 4salud pxiblica al Cnf PosW' detr oiu .a fihod a' n que stimportdh

Magnifiea In fiesta fie 'El Oteg. fie lugaeiotaol !p rir "I Wullvffen ilfl'Ie.riun f ru imlten" 11rt l I tejP, e n, I I a mm, ro ,1 iwi bu r eti-E rs z
gnvdna tanfi enl sit ]it. evcena en Seplt. tin acto C o rr e Icl l venmuI ai,,iwt 10t". 1porn I-/, Puui wrio l (nro i Inr rep u no In o I "uIn --- I cacao en Cuba
Nfirn4i~i de L~a flabiaa vii H I. Uiiiiveeoitarit). (xnmu1Njm l*r01N1 tillA IlBIJ (A to %94. .1- ", por qur
to nd 'A__________ "~C 1) CU TU A Io ( F v nreroani.oll, IIlitI1,I,, 1
IBSTCTDANTILE )R FI5I NA R s Ic deno tr1)iI.nnleo_ fB (0 1W, ooooo :,%" C t ior Ata Jorn ,~ W o o un eenari Inn a tbre

Por Rolteirto L Gridar Ptor J, IL Upsix Unidariii "~~ ;, tt rooyro PeiPe 1:idm sir non I ,,-- _ -T 7
__ I_ __________ It to __tto-oo ott -o 1 to--- ,i doooeootoo, esslnL porn-i Bn-jsseal itoroo-,oo t-oo,oot Iroo t"rdtooooo Oo, ",,', I, roooooo :oo t 4 rooo ott ot tt IIttroootto It
_oott~tooto ooootItdoooIooIoI Ttso-otroottood,-ooIttotof .oot.t.oo1to-otoI ooI." do, oa7 oto( oootor o
ttoo ~ ~ ~ 1 ItoootrsototootI to Ir'll, otmoooooootoooooottootodtoorooottctttotootooooto Aoooot-rdoorIottI-ItoorooodjOtto iiOJto"tOWttit
V, t tototooooo to odr ottd d o tooldi do E l o'- t atot r utoo oooodrdo ottI to-o trtIoooo, 7 ,,i --to Boo ,t t!o F. 11," Irt ,oobo db-od ottrt -oo It oo ooooo Ott I~ o I o Io ot tott totttofl

ot ot a poooo pondos dot 1. caatoo Itoooo root ot oIot do ooito to 00000 otoroI -1 ,t h
- y ;,ot o d r o t4 h. c o vd o t t - . 6 8 r o t t tto o s &o t d o doA o oy o o R c at t t d tted It o o o o d o t o o t o d t o o t p ~ o o r t t t o ,o r to t o t t to t o o t o t o o t d o o O t t t o o o ,, _s od!t o t ooooIt-t O1 Mr t t o o o o ooa lo ott; ,:
ttttordo~~~ ~ ,-o to rro o t-o o oo t t Otd otooo toooo o- to rpotod ottlo Cd or totoo totr tt:7,t~ O O~ tp O tot -oo otto o -totot "'ooootoo T oooo --- tottott
OlI t aot dooooTototoor otoolatoot. ooosototoo Vtodooooo" o l, o do 0-0 Ioott IT, ,ooo itoootI tootootoooOP" ,,,, dooda --oto rot toro tdoot too dott I t o to tt t ootosoo rtr ri .to osoito Ioo torooooooooototooooot.ot O otoot 0tortoor tototro Ootoootooo T , I 1,OoO1 00000000000tIooIoototo1-tortO tt Ia.toooototottamtotttottoltloto oo ootoo tO o t o.ttoo 0, Oso do t tottooor oto OOO,1otoooorooo-otoo-oooodootrdo I" _,i ,,ii otoo-ooooooo-ooooottO o tootooottttt ototoototro,tt, oooot oo
0000top otdod 00000 oootdootooooooaodo-ld -.11s:ootoo1- oooo-tooootIo ttootoootntoo. r IIdooot TotortodtoooostooFo iisoot tI0 0 ottrot Ioootoooo00T0,000 ,odtotottoo-tooIt
otroos. o 4 a c odoo~ t doii- tor da otot oao iiooo ''I otto too to 0000 toO too totoot to-o oo000 staotto o1tdt 0O 0 to ~ o ioti 0or brn0nd odooot ',roo to Oto do ,0 rtoto too oos Ioood doo ad-o I
ttt1oaoootootdttootootot oooti toooo-totoooo ooo OO ot 'TotO tt O O O tft 000 l-o-ttodooodttodood tro 0 ot 0000 000 ,Tr -,- I i ,l ,I "
finoos ooortotoo toot 1', Ototootd titoorrt ,oo to ton toooo Ooooto tO 00000I: "TIt",'' *ri 'l ilI
to~~~~~~~~~~ ,n ,tdo hr droor Cotdoooottototooooto ot to0000 .000 o Toto -ttoootoo fp troo otootoottltot ooto oprooootrdottto ttoo 00 o000d tttto 0 Orr y i .idot aonoooa ofV to i, . a po ttottto *0 0 el VOo ot o to to Oootoo Ott o u~l 1', ti" ,, I I1 :1: ',", i t 1" ; ttotoosoo .ot ed.ooot oobooo too H ""Ill"ttooora otootttdf o- oo Tot I ot oO o I oooot t.O tt :ooo iW ,I j :Il r T ooootr ,, CtttIodol t Ioo--ottdor o-o IO -oto to o o o oto1ttoo o ot ,to od to00 tototfo to!" t"tot00", t t ""t
otootootoorotoot~oooo tOrot,'od doli" Foootot ott,0 toootooootot otoo doottttO oo ttord0ostn ootooottttoo o tooo.torot osoOtooto to
trocidtr. 0I00 oooooot to- to,,i Oioo ~ *. pto toootto Itto.toooooIootooo drttoo-oIottto 0I0-t --t'rotooootooototoootoototoooto~ Ottoo otooo o d to
00,0 tt,,, Q.,ototosdoot tooottdt I.,totootoo tattooprtir. .,III, ,tttoort 0000 00000 to do,,: otto Io oti to tto 00000 I t, r t o o 0.I'
a.otdttootOtdotoooo-ot Dt.otan- ottotoo oetapomtodot" iottoto-!, o, I j ott Itttoto do litos'tdoooatot OlOO oo'000000000o OotttotIdoo-ooodttt. I IoottIot-otttTtoottdoooo" "'r,00tttotoo-tttott~l~r atcoto do rdoo d Iotoo to rootoo tI 0000 do-1ill' to otto 0 0 t"o-ot 00000 toot _0Roooooo6oooo, oodoo"ootooqood ooo Tooosoooootootoooooto-tttoototIo ri toto a o dii n s rc el d s, eii0000s Mott tooo o ' I i f.7 1r- il 1, tooo Iodr ,oo oooot 00 00000 oto f ,0000 ot o to ot to otot o- "o0 0 t ,> I00 tt, t 00 000 I ,- Ovosoodtrotoor Iooooo 000000 0e Idoo toto, o do too tot too>, ooooooooootoo ott ,tt to to po o tdoo _t dot do dooTo_%oIoottt100- tdootottooo toototto be fear,0 ao tt contoraod deoo Oooyo .000 -rtot toe 00a. .Re1 oem sirT ins, , cl ipr nbri,; ,i , "1.i", I I II'I, ,I T ,l,,, 1 Ilroio 0 ,0 otto 00000 Ooo ,,ooo, Ot otooo 00000 e, Ott dotto oo". oto o --ost tot, tr o too
s11oo notttooo to- Iooorr too -0 00' oIt t Irt Io -ooot 000 Ott do i i '
'tOt~ OOro do Ioooo o Ioto 00.4 '0 tot Ot 0'"- -%,,~ , ,ISi mlltooodo. -~a. 000000 dt~t. rotto,, Otot oO _oooo I000 000 oooo tto t o 000 to t tt 0.,0
tl. oriisl y oe ot 000 0000 0,tooo Ooo.r t ot0 000 000 0000 n la nsri Ia Rn1 I ,1 ;srlie Io to oCoo Ioooototo 000 to1 Itoto ,dt oooo to oTo' oto, to tottoo Ott 000000o0 to 000 Cooot od rai oocitero ntto t o o t ~ ~ t t o t 0i 000 toPo"to"o0, -totItotooododootI~ I, --tO,, ,I ',- ,ll 1 i ," IT "l '' .r ,oo-r"" t ,,
Oooodoo GrotI Aoorod So dot 0.tooooo to ooottotd 'o >000I ttotot ot'to ototocodoooooo(oooooIooIoto oot 00---oottooIotto
ootsoo- tto 0 0 t ot. 0000;),t"o,,, I oo Ootooa doooo -0 ,,0000Idodo,,totooO 00000000 0000 Oo 00000 oott --oot 00- ;00000000 too 0000000
Orooto to Io 0-001 ato 0 ,,, 000 00 0 00 0 ,tt ,tto 000 to tI Irt~o o1,tod ,ooOoooo~oo-oo 000 ttooot O 000
t ,, 1,o frottootto dtooot. otIto otd o or o I- Ir ,o~o to -0000 00o- to ,t ,_: 11101Ed It tottoot 0. 00,,, 000 00 ootOOoO 00000000 tot Itodoo dI00
0o t o r o too too 00,0 I, 1', t tdtottoo -ooo o ot, , ,t ,, t o -1 iO, to ". toO:-rdt00001,i.
tooi too Ott too oooootrttotootteoo tIdoIoooeotthItoIoo. oodott.to00-ooooto odoton-oooetott
00z e. yoo.o t ,t Ott 0000000-ilo00T" 0I, 00,0,," ;,, -"'
tooto to otor-o-o tIo- t, ot 00,T ;o IO000tIto0 il0- .ooo iottto l err- (tess' Iseg r tooto do to t tooo 'l- 000 00000 too Otot Iot o .I 'Prototod o to ooo. t to.n W : O urod- e c ,I ; I1 i f1 to t 0,, ,O~ Is~ Cot do tto d00ioto 00.!0 to oo tt oo ,00 -t o oo-tit tto1oO OO O tt1-t0 0 o1to t
o oo id Pa t 0 1 !;7,e -- .r,, ,",, I ,I I 1 ,, 1iT 1 II r to )oot, 'Ito O- 1" It Itt toO doooo to ,oo t ,st -A0000 I0 0 Ioo o- 00001, 00 0 t t It 000 00 Ott 00 0 0 0 0 too ott o-0Oot't .o to tort-I -, Ie I I T ,t, r I. to -ott tooo o t o._ I I i Ir'- ,- 1; I I, 2 i1 I i ,,,,"I I
noT tootooio od oo do 0 0 Ott Ott to to Mott oO. OttIO,!',ttIo'o tttott.t I0--0,,00. 000 ,oIooo. 0000I 000,0000,0000000.0000
otoottor It 00000 00 .0 TttttoIIro1ott'rto'r ,, : I t'I -t Bo, t00 ootoo-ttrooooootttortoottor".hoato tooo~o Oro zO Oo ootodooot6o ottoo
to 0I It o 00 0 Ito ICo I' ," 4 ,t o" t o, , tt o t ,,:1",,'
Moottoot to oottotto 0 too~orott Oto-0 ot0~0O~tt. r-dt to t0OtttOOO O~t OoO--oodooo 0000t-oIooIooItoon
ton do0ti di to.t to 0.00;i00.0 ,-11 I Itz p w f 'l it,
1- --o lu" I1 00000 do to ttot 00 "I "i to ,__ :t ,?o do -tO tt oo I 0 0 'todd 00 0000 000000
000 r00 0 Iootooootodd~o0 ,to 00 -0, ott Ott t o 0000 toott d"Io T'- to toodt -o', 4,oooottoto
tood too ottt Att 00. ,0 pot tooo totot O'o IOt~OOO 00 r' 00 O' tttt 1- 000 I0 toooo 0 0t,0- 0 0 ,,~oOotot
orootoodoo-root 0 li~- toti111I, I I doIdoo;tol FARMA 1, IA tot Ittt I000 000- doItot ,t loo to Ototto to-oo.o o 00000
tdo"r'.7tooototoIoo t. I- I- I ji .I ittO~~jjjj~ sO -0 tt otoodt dtooooo 00, ,0000 ottt-ttooopootot tot doooo 00000 Iooot tiI" 1,
000.'s" 1dotd to-t 0000 ott fl X tf 1 00. too to %t I I00II00-00 0000 T00-' 00 00 00 000 ad 000 o 'tt-t 000000 I 0.0000 0000 000 0I000 ooottoot dot 0 o Otto
imt000000000ooo -oototdoootooo :"4W J 5 otdot ottoIIt II t-to tooot ,totot<0 -~otootoooooooo tot', do oto ,t I ,000 o Ito to.o so- t o ttdo
ti .Ooooeo tooo Rs on'ot a ttooToro' voot o too totootttto ottto dooootoootoodoIoItoooIoooooforooItoI oIoto tootIootoo 00 I0 to
roo Iooood ot to-t (t" a too sn-IrtsIoo 1 0 00 to 0 "T: ,o 1o I~ ."'I"0 I to tooIrro .ooootod~oo~oo~ 0000, 1oo~to doo tto t I ottotot
tA ooto', o E1ii l l I 1 "I~r j oos "ooo ,tt t~oooooto~dtooo Toot oa Iooooo oTo too11-111 i
ootdoIstt'tttoooot 00000000 Ooo 15to otoo ,tjooo00 oo1 t'do to 0ot000.0I 00Itttt 000000
to ~ -00 :, T ,i ,00.I I -, rI"" do I et :11I 1en : Itetlt, I ,,,, totta toot,~o~ttP & t dt I~o~to0 o 0 7 o t o 0 0 oot 0 0 Ott to too t I, ,ot
Otelot too losttstotto aotoo 00, 00.00 too t.O 000000 ,II I 1 .1 1
0000, Iohtotoo otod Ottotd do Oooott- oro ,oot "o :, to toot,, ,'1 ,,I
000ns dt oto. t ,i Ot I ot fl1I I0I 5 I S I I oott I Ottro totoot It'oo tot , oo ortazoO ,Ot 00 ,,O !,ot ttdo ,otooot Otto 0000,do otooto 00000 ,0,tt ttOOt 0000ro I toto, 000 000 dto 0000 0 Ora to to to t, Otor o,, , ,, 1 A LI L I O U L I to o o0ttt 0 Ot," , tO ,II'',tOOOOO l :; tttO,, ,
eclor~da, i cl, I I , I I ,OI000I000000ooo- ,o to !, ;,,,, ado ,ooot to tor,;too 00000 otootdott ItooIoo- ; I :
-, "I00 I- i,," 1~ ,li l -d "., do "., I% .i ". OOO ilort- oootottoo0 0 ortot ott too, ot ootoo 00000' -''
oot o 1tdot to;oo; totoototo-os" ,', ", ,- I"

00 do ,oOto 00 Io. ___III __,___,______I__doa 0000-0 .111t- o Io00I'lotoo 00I0001 000I0I I00I '00,, 0000 "' I00,, 0001 r 0i 000 ""00I". 00 T, o otooo "f tO0 Otto f oI- oa, too'
000000 000000 I0O ~ ttO to I o I0 0 IdotIo I o"yo-o": oI I torotro oooot1- Ii I'lIorIotot oot o,:troootot~ 0000 !, ttttBO0:oooooooooooO ooo;oootodt
Iodtoooooto otod tot-r to ,~tr -0 V00 ,ot 00,00'0000000tItOlttttOO-'OIOO1toor"IoIdootrtodottIotoIo
000 I t o do .t o o to oo t do 0 i__ _____ ____r___,__,_' 00 0 0 0 doo 0I t. toI Io a t o, O ot o d Io oo0 o oo do ,0 0 0 0 0000 000 I 1 ,,i, - 000 rau~i ir ,0 0,0 dooo 0000 0 ,, ,o t rtt 00000 ,00 !O~ to toolI II I I T, ,,,I I to to' ooso ,0 'l Tot
lot Oot attooo 0000000 -, r I I ,000000 I o-ooo oooot t-dttttoo, I , oaotooat I tO po1, ,, oo,., tottootdo, o otto,- 0000,, : ttooo ,too tr", ,,or ,do t trotr dooto- ,
tooeltotdeo 00 to,, 1 IA-'- o"oT'' I II Otsoht T too t 00000 't do to oaoo.to porOOO dodata o ottoaO O tod
''I000 000 IOO I0 Iot I took rFt h000 ooodt to to totoo '" to 00000000 ,, ,, 1, -I,
Za~ r e ''io tt 00 000 -d to or do ,000 0 tO dso, do ootao o too ,, : ;Ttrtooo
toouo oortoodoo ottooooooo 0000 to, ', , I IooDtdoI- o ooooAato2 1 torIo ,doe I001,0I0I00 O, ,t ,o st"oo to' "to oo- 'o' 'o I' '0 ,00r000 ,tOOooT 1tt to tootoot I I0.00 0. I Iro~1 1~ 01 I I It'll to Ittr Ioo ooo ,oo 00 o t Oroo to 000 tO 000000 t 000000 i, ,
tto. doototootohthtot I oIotIo I - - 0000 00 0 1 tot ,, 'rum~fl ~ d to "~ 0000 I00 0" ,,00 do 000 000000 00 Ot ,oto Ot 0000 o ,Tot _oo 00000 ""
d .oo o o otto to o aisle -l ,, I0 i oIo oo o oo o ooo tadIo or o o o too tto o ooo tt Iooooo to sotoot! 0000001,T 1 1 ,--"11 i - t r Ii.I,' .
, no inli6 I~~oo ttro oto otttooo ~ r Iooroo I' l Oo 0000 do1I, I I ",,', ',' ,,i1 Il Il I1 1 tto o"Ij t od ott so,, ott,, ""''' I000 0
d otot do oo000o (R ;( 000 ototot I0 '-000 I0 IootoI1 Io- ,, ,, I .
IS tt O0ot 0000000 > 0-tO Hey de TurInI Ho"IonoaI ot to ooonoooo to -o: 00 orboto, n Inotrntn--j" '__ootaoooooo, too ortdot 001Os,0-0-0000.,0Vdo1ottoot .droo or1 Itod 1to oot I00 ot"' 00.
So .bdii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o 1.oto 0000>0It. o -, oo tit"-o No tot. i I ,If0000 00 ,000t 00 --1,1 Ifr'tIll I otototoot: oottOT i- O, I,."i000I00
E_ t to" r- ir 0-in 0.0 it -, FAtA, a~ ji il ( I Int (to FIogtoo ii Folr (ot- 00i tO 'I,00 ,oo tto Ot I aoos ot o o otto 00 0 0 ot tO otoot 00 F0 otI
toot66 d o 0000 1 l- I1 I, I, T' !,T t1o 0000I 0 toto tottO to 000 i0 to 00000 00 00 It ,s 00000 I It o 00000 0000 00 0000 000
drui-ar ,.tr. I., 1 I , "I I I I 'I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~gFFottgttooctt otto 'ltl, totttoo,, ,II .IIotIot.Isttroto-oo ",t'Ittt.o : 1 i, ,r oItttToot, , ,,, II I 1.11 tI o
a ma i~troor, d st 11 11I I dIooottttotD do ta tottototo,! i, 00 00 0000 to ,oo o ~ a t~ 00 0000 ,
o t 00 t o Ott 0.m 0. 00 r0 0 onoo Too 000 too to to os ,oo otoot.o ooI, Itoo i, r I11Il 1i TI 1 I 1 Ioo.oo t:!"i" ,, -- -1

Ott 00 00 do too _" oO o 00 0 0 O o o oo o I- to -t oooTo or o o ra.to o o ooooooooItItIttoI Itood ,r boor .ot ,o 000I It IOoO .i I -'' 0 to ort 0 0 ,""' iI,1IN TIC (0 Ifif ho ,%, pr1( hi -' I, ,T, T 1 11501 M070S5ZAD o. : ,:1 ,1 ,
_______________ of0 0000. .cttoi!- to o .tO.OOO Iooottot~ o oo I000 fo IO~itoO~0l~oo T0
hi "r s di'l1I ,, Rir (."s ii ", totoo to IOOootoo~~ to I00 do t,~t~ toootoo ottooor Itoooooo i,00oot
-Iii-0~~ ~ ~ Iooooo too OOidsoO rO totO OO ttk 000000 I: 11 T i1,I L, 'l Ilil' ","" ,, 0td oooo,0,00000000.,00000000000 0000000000
in cA R O M A C I A 00.0 00. im ",totoo-OosoI 1 , ot , _o_ ,od OO, i" too, o o ~ o o,- ., I ," 1 to0 0 .0,0,00
Se rrojaoonoe toile -~o to Ioobtt 000 OI o I oogoot-ttltot-o-o 0 ,~oo~ 0 oorottooo to otttotodoro Iooto 0han at- I 00 00 do oto do 000 00 oo.o ooot bootoo

11-11,,,--o- I Ii -, 1o it OD DO D, LAS Ay o rtot dob Ourtooto,. 000 z. Atto tot toto t stt tI 00000000
Ottn dl .d0 000. 00 tne to odo 0000M oo to doo 0.0 00- m~, 000 1-00SAa, DO SEID
tot asc 4',' ,, I1 I _, t 0000 Io~ r 00 ot- -o 00000 .toooo ",, ," o toooo o ot ooooooooo ttoo po1-od9ooo'-totI",Too.Otoopoba d--"d -9--li
a's~~~~~~ot oooroooooooo,.oooo~ teo 0it6 oe 00 '00 -00000000 ,, ,, 1 .I I I P .tl.le"Pn Or Ciji o oooorto do Ooatoo 0000 A "Io o
Ooo~~~ ~~~ 00000 000000 000 ,tt -tot-I Io Lao t1Oro ottoo'd diceOoo-o~ 000000 Ba to Toto. -bltotO~ a ooooo~d ootooor 00000 toI00tooo
Io I~- I, 000 000 -oto oo too4o ooo otto 0ttto ooootoo 0 tt 000 tot
totood to 0,oo - - to__ fi,1* 11,1.ca111fN_1,riav
ottO o "It tooooooa"'ollootootoo 00007000 to 0.too ~O 00 "t~ 00I000000000 .-I W
I I I I I I V ,1- -1a de ao a o, ji oisto r, o oootteto toototort .rtoootdo., oooT00tole oot


0000 C.ot ti- 6o ,!, i, tI, I oooOO doIotodoottO Ooo oooo ttr nto dio dioo .tti, o .totooso-d,-ot tttoooot
Otto oto 0000000 toa t, -00 ,0 IO o-,oooo oo to 00 0- ooo to o toooo doo ott _oooo t tO tTot-d toIo to o. ors lodoitr .a 0000 St ,I.tt ~ 00
tooo~~~~~~~~~tootot~~~~~~~~ to 000000 00000 00000 cu00 no'0, Otodtin 0 d 00ootooodd000odod t o.0000. rot t de 0 00 ooor tarr oi oto to ts00to, o
Ot. ooood-otp tO: toonI ,, 0 0 0_ :0000 '-,r-tt t~O toom 000000 r ottooodooooootoottodnttoooooooo.caa Stttototooooo~ oottroto tiotHamttot.
rootial 000000 It.toot o 00 0000 0 _ .oto 00 oootodd C' t OO0t ,ooodooo 0000, to to tn p o oju too' to O'tl o ttoo to 01to t
P-:00 l 000 0 .0 i0 00 -00 o 'Iod tIt- I00 I00 to o1 00 0000.0 00. 0,00000 00-000 0 toto o oG~ 0000d 0000 0 o Otto i to otoerone ooo~to. 0 0000Ooot p. 000Wn r 1 ": I tO 000000 ott1so t to t to o t o d t to d to o o o dt o ot 'Moo ot 00 00 00 0 do COtodo -'k r nd t nto Lis000000000 90
00, -o~to oe~r otoooto 00 tot 00 00 00000000 00 00000 oto 0-o ooo- oo 000, ,Oot~ot OO~ootO000.0000000000000000000000000000000dran Co.0d00000rtoottPtdtogt'oox oo. Ptt000
ooooooooooooot~~~~~~~oodotot~~~~ooo.a P00 eaoo 0ll range 0e capitaloo otooto 0dlaii. totoiuda elltottoo ot ooto ot a)~otto tto rootttootooooeo ttrtoo o adto o oo p t
oot~oottooooooroooootodtot to OrIootttO~~toto ototoo otoottoo od ,ooot~ arrtttt 9, ooeotrtotooto psottooo o r ttodPrAo
otoootooidot odott:oo tO 00000 I 0 otot0 rd0 Illtooor dc, odooooOo00otttotEra00OtrtOltotttoo0dot0oootioot otta. IdtttOqtto tiototoo I-ttnt-oo
bo-otr oOOoo~ 000000 Ad, tt10',>000 0 dototoooo to NooocottttototoatrototdooattdttrunottotO)00 otod oooooooooooq. oOOO oooooto 0 aototooto
Sto-oot ,," I ooIoIootr_ 1' Ooootoooittotittototatttootoootttot oetoot Yoiooto tato o o relr got o o -totot
00, d ItO toO ttto 000I 000 00 0 t. Zo. oooodd 0 ttooootdoto tiono toOtnot 0000 00000 00o i0to Obtd 00e, 000tot ttot to
oroood 0000 0000 toi -f tottriia jr1,.,n~0 yF op G ,,, vzdsuiroU dpa Ii O.
00 o tp otd I too to Cot r oo~to 0000000 ,M ,CI,21 V i 11 1 1y Il : 0000 00000 ---004 oo I0 tootto to oooooo dos 000 00ni 00t000d 7111 O ototro'rttto .oooto tt
or~~~~~~~~~, to'iao 'ii0000000 ooo otts.t TI=- oot.i11r 00 0-O t oto0 -ootrtoooo0 0ooaottot 0 ojot 00tttto.oottdtortotl.00000
0000 Ototo to 00000 1otoo -~ de 00000 oooo -O oo ootind. Ottol 00000000. litto ;ot00
I~ I0 toooo -~o~ 00 o.o 0 tttt000 UIA tNSV 11.101 105', 0os oqoottd ot to _oto do,~aq t tbotoojo- dee f~i
boo or to -opott dI00~~ o0~. 0 t'o~ o o t~ to 0 Iooto oto t 0000 000 -otto to 1is totooto .l o ooodo to.ot do094mottodo
),-ooodoi do too t 0000 0 doooo 000 ,o 0-t to Iooo to to Iotototoooad~otott oo toI 00 tI 09I Ia otdo. do6-, 1iti .3e0000059 ll
o"~ totttooto- tIo-t I I I I000ttttoo.-ot I 11, : ot"a t ot 000000 otostr qu -ototot 0 ,ithdto .o uetapaloom re rat
Inooaooooodot~ ,t~d tord I"~ '000d r, Ot "000 Ot I~ tIo I.0 Co I Itoor~ I000 Io0 IO tott dou -oaopoo Ototod toa q.1. 000000Om to totoo lo
ptooo-d do CoOt 2tor 00000000 : -O tio to~ o Iototoa I ottoo o ototto ott_ orttoe .,oode orutt"oneod.odoot o dir
0000 Itootoootooo t I tooooototOoo I too tottt ,o I, Itooo do ,,oosoa000 I 00 otto )--0 000000 r I00 0994 o b ot04 t t adod 01y 3 .37 e9In
Ioooo I0 .~-tott tO 00ooo I-otooOt -o0~-oO too tii o~-ooooo' I" ar

toor Iooooo I ~ oooooo 00 mu Aooo ,O to-ottI o 1 '"I" I otI oIoinott. ooso--oo 000 ot Totota ,-jdo1 hat. s.~ r cooootoo% Cooo""t D, i.to steodootoo tto d

;oO,.O F0oadlootoo zO~o 0 -,I 1 1_, F 000 00000 -~oooO ao~torto t
v_ w I_1 _I I 1 1 I -- _ 01 to o t tao, O0 0d 00 00 00 000 ot t o to o d to- o
,I,, -000 0 t_ Ite t 0 1 I-tt toooooo ooooo ooojt ootoo 0 ooto d O nototo 0 0000 ttoo 00 r o-tod oo -'asttto ttttto
00 F-,~ottoooto p0000 ttooo.o.Cola
I a s P 0 ,t0O0t Iroooootoot0o totttotodttooooooosootoooatt.zoo otooot TTototoao ato ottttototoo
III050 0000 dO Caooto t1tod 00 do- It 000 ot Ioo0000 I00 too I00 Itr sttt 00 0 oto Otn o 1.0000Oosott ott rs rddt
Et 000000 ,00 IlC IO~ 0 0 00 0000000ttttoodd t ootto do too 0000020 too to CoI do Jotottt 0 0tto 000roorodto .oto000o lo
I ~ A Io o -, 000I _ooo _to 0000Oot oOootdtFot'ott- )toooo 000 000ooo ttortooitot o000- 0000oottott000t tt toot oaord o
Can.o 00 -o--o 000 000 ,, iodd 0 Ibot tOt ,t IOtot I ,o Iiro Moo Or to 00I00 to .00 0- 00 00 -otott moo toto otdoo ott t Irot to obo~oto soot o1: -II- o Irp to In o I r-ot
ag Oooto o 0i,,",, I. F to 000 Co It Soo .O oo I I o I ot-o o to ot tooo d "I 00 0 0 -oottd ;,0 tO0 JUdo to 0000 000S Y0000000000
o_-,L- 2____________ ttootoo 000 0-tt OOO-tot 0 Ito.otItItI t o. 0000004 A ootRo too tooottd 0000 C O to SEV000 DEL 1AORt Moo~oo tod 000000000 otoootot
tt 00 0 o00 000 o0d000 do I 0000~r to d t-0 0 0 0t000 ot_ o tooo 000 tO Otmoto to ESodo to PES 000. DooE ot to OO tooY 0.RA 00000E 0000 00, oO Too-R Inst ci Itio 000 00 do I000 t toL ; GNO M M

0-0 0I0 00 -0 .o or ot da- too I e- e l Ioo t I t 000000 to, Fotoo s -0000 l to id ot .ri- ,T m pnts t- 0000.0 Sitdo Loots Altooton. cuailril
100000~ I00 01 0000 000 00 toto 00 Cotse00,0, 0otouooi Colt. olooot 0.00000000t t 00 = r0s 000for- rtetooo 000 otoitroorlo Otto. tooodoto.
41 (00do *0IaI ootoo F1I0000_0I0 tO,00000001 I00000 so r0y TI-iiine, o., roroo 5vie.0 1-agttaI 11m, er. y hooot ;sto toriOtt 0-0000000.


en ~ ~ P2 co:od tO 00000 000 0000 IE o~ooo Ototo' to to :roO Ooto-tottr 00- to I000 do to tooro 00 no"o to zo 0 tott 0 ot 'I _sod .eq-en Sarbt Ooe dl o a
oorooooo~~~~~'t )1aot 0000c too Oroo 00000 sottoototd in,00 ,tt,,,t to too. o-yt ooooooo sus0000 ot.t otot ooooo 000 000d otoot o
trot~~~I OOO I000 L0 000000 Ito 000 ,s 000 00I-0000 00 ot tt'ooo 0000 0"000 tot Co Qaoo 000 0 0Q L ,c el d ot 000 900 ottF r i a 00 ,ate na00000001 rStlo oito food 0.oIII
td at : oO&00; ,J- 00,0 I Ioooo Iotadod ItoOttot It I0IotooodIootorto'soo_.od ooo-o,,tot0at-io ngooo orotoa1oou p~., ? :hrr ae ,u, ,,ao~olp
P11 to I tt 00 I ,0 I 0 oI o o I ooo do IO C t d t oyro I o to o o poootot, 0 0 0 0 d t oo d oo tot -to loI d, Sbool aoaoto Tooso;1to (Oolodo
0 .OoOO 0000000r 00 I00tt~ot 0000000 00 nIto ooooo-ootooooototooolesiodns,,oocontofo."ooooodrtoitoootoooIoooto to 5 do oO. ottO I ooooraooI Io too0 0 0 ,o ~ o0 0 Iooo 00 00 It00~ooooo. boo I.0 000 0 I t-,t, I I I, e'r ,o -i~ ni~ I It000 Iooo 00 I00 tAO- _0O DE LAS -0000

VAGINA VEINTICUATRO DIARIO DE LA MARINA --DOMINGO. 1A DE SEPT. DE 1940 AR0 CXVII

OrmuizadoelcombeuWde. AN UNCI( CLASIFICADOS D ULTIMA IOiA

PROffSIONALi;S COMPRAS A EPARACOICs V : NT AS V NTAS VENTAS
AROGAb0 Y NOARION I CASAS 42 MU4.LRA 48 48 C CASAS
CMR
tr rn u o :< in l Ai 0 u v0~

T ~ PINTO A PISTOLA
'01. Itt d ij~w P MANZA44A riz ,1 A$LMR?4 .4 Th4PA WitA4 RES110EWCA OF jX10i
W .4AA0 Sd4P~d 14. 1FS4OU[NA A fINFA
lit444444y444 C__0_MP__RAS__ 44,. If 44 RAD103
CM RAS DESOCUPAD
A nn arRent, a soAns SU RADIO
__ __ 4 __ __ Faj"er
OMPRO, VEDA00

MUBLES F PS
i-fllff -ll 0"'A A

4COMPRO ROPA" 'fir .
OPERATI14 DS
IPR 48 RRARACHINE
V0M JOR ANT, $7.500 j
-MIRAMAR
RERIDENCI DE LUO

RESTAURDESOHAPAl$16 ,0,) t1l 71 ,M

ROPARAC ONESO t. tI .
46 CA5AS ( pll 1
M ill~ ](.I 0-1 T j d i 2t4 111-6,M57RA11 S AR


El Relaml) gos W oTO
t ZAS U-SA DA S on ban Deoipaat'ddrd
COCIL O DOS su A


_tto co- wtAY,
4mphria Almendaresj
to, ii. iRNDx L Y1) A,1-A-AR- N DELNCAMP $1,0CR A Y

I oo CAURDAcooHm
ce s AMP% ALEN~DRSP.aMrma 4


11111. diio Ra MRIguelA
ch e2 ,i od"d In a Dr I i s e 7I I In B upadae -3025,

In N iAC IRE AL MAC ARES

VALDES M IMR, $2,000 Mtiavr f,00
PACHECOO DOVLNDSCAASoit ~ ~ D OBRA mIA- 7,0
VENDO SA JOSE 4.1 TR Y 45ao
sI a P o EAN0, $55,000.
Lot4,p44444 V, 44 444 t44444444*4*-4444444CHALET,444 4Y44I44444 CI4- 4
44444444444444)4444484444444444 444 4444444444444444444444) p ) __ ___ __it4444444444 it- 4*2f-444 itl
44444444444)4444444444444444)4)44444 s 4 44 4 4 4_l 44444044
P444444444444)484444444444444 I 4444448'44444 vaj 6_44444) 444444p444p44p444444444 4I4 _______________ Ip i t4. 4
4444444444444444444 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o" 44444,4444 44444)4444 --4444p ri_444 ti 44.444446,4444444MW44
do"o44.r diii San4 4 44 4 Miue M40- 4444t.4W -Y4t4 al
4444444,44 444~4444)444 4 444 44 44P 4 44 4444 4-p-4 444444 44444404 ,4 44 4 4 444 44. 444414 (
4444)4444444444444W, .1.4.,,'44-d-444I
444444P4444)44444444))444444 *4444444440)444)44444 x44444 .' 44444444iGAGH 444444 ________ -- 9aRP
440)444444444)4)4444)44 44444444444084 __ ___ ___ ___ ____ 0444.'~44 4444))44484 44444 4444444 44444444,44444 44),, 44 444ficuadp 1125,(M.44444 4 .44444
444444)4444444 4444444)444444444444'44 4444444444044444444h 444 44 444444 44 4444 444 440 44444)$4404 0004
4444444444444444444844)44444444444444444444oi-ii L444844444444444.44 Trg414444)4 L'wii 4444444 tin 44rt met AD4441444444
44444444444)4444444444444444444p.44444444444444448444444) hin" 44444444444 deA Fabrtia 4.4444444.44444)14443-C4 4
44444444~GA GA $18,0004444 !t44 ""81",__________4
4,44 ~ ~ ~ ~ ~ r 444444444444444444444 8)EDA E I445.44444 ,4444
1~ ~ ~ ~~~~NRG 44.4 4 4444 44444 444.4
44444444444444444444844752 "&) 444 .444C4444 44a44448 REPA RA C ply 444444448 $19,4844 4*0.
44444444444444444444444 44444440444404044.4444444444 4 ~ 44444.444M IRAMAR,4444$442,'"00 4t 4 4.dl4444 4444444
44444444444 444444444T44 44v4'4v444 Js 44.44444 44 4.VA L D E S44 uo 4).444)4444))
44444444444 44 4444444 444844 44 ,44444444 444444444 444444 4 44444444.484 ~ 44 44444)t A 46 844444444444444444~444 4C4.4
44444444444444444.44488 84444484 4444444 444.484 j4 444144) 44 44444444444444444444444444444)448444444E4
44444444.4444 444 A .44 4)444)44 4O A$4) 444.4444444444
44 4 44444 444) 444 4444444
~44~~4~ 4 ~ 44444444444444444444444 ~ 444,44)444 44444444 .44444.444 4444044444 ~. 44444444 4444
44444484444444~~~~~~ S44444444444444 444444)444f 4444
flM D fl 4444444. 444 444444444444)4444444) 44 4 4444R
4444444444444444444444444044444)4 4 4* 4 A) 444)4)4.444444444444444444 4444 44 0444OS4444)444444444)4444
4144444414>1~ E c4444444 44 44 4 I",44 IV44444 44 44 4 44Y44 4 44 4 4444444 4
44404444044044444444. 4444444484444~4)44444)P~ 444444 44 )44404444 )4 444 4 40444.44S44
4444444,44 4444 4 )I4PW4 1 44, A 4 44444 444444444 44444444 4~4 44 .,,. 4444444. ~ 4~ .44 4 6A41
44 44 4)44A44444444444444444444444)44)44444 844 444444444444 4444444444444444444444 4444 44444 44444 4.4.44 4 44 44
4~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~A H ideal44 4444 4ii Una444 plant. 44444 444. 444 444444444.444444)4
______________________ 444444444444444444)4444. 4440 4444.4.4 4444)44)444444444)4844444 444.84444 44 444444444 4444444444444444444444444 44 O4SA .41 44444444444)44444444444)44444)44444
fl44444444 i"1-1 444nl a44 Ira ~ ~ z
444844444444444444444 4444444 404444444 40444448444444p.444 444) vtyA zlA~ g4 4444444) 444444CONSTRUCTOR44444444 .44
444444 4)4444 4)444444844444 440942,4444 4 44~Ilh44.U II) 44 444444 p44.~. ~ ~ 4444444444444444444444,4p44 44444 4444404 4444484)4)444 4444444 ~414M4414444444144444444,44444444444~444) 4 ~ 444.444444. f j~ iBjIRvAw
44444444444444444444 ~ 4444444444444444)484 4444 8444.4~44 )4444)44444444444444.444444444)444BE444444. 4 4 T


444444444~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P"448444444444 444,4944 444,4.44
___ __ __ I M ~ R __ __ __ 444444)44444)4 444444.4,4444444448444444 44444.44404441044)44 4444

4440444444444444444.044 44444444 444444444444444444444444440 4 f \ ____ ___ ___ ___ __ )444~V MOSPP4,~4* 4)E 4 444) 444444444444444444444 44444444444444) 4444444444444444444444444444444444 44 4 44 44444444.44444444444444 445 ~ 4'4 "~" ~ EN CA S 44 444 ~ AI4TOM Y44LS A V 42% 44~~44S444 4444) 44444 4.4)4444 8 4448) 444404 444444
440444444)444444444484~~~~~~VIEADO 44$5445,0________44))44 44404440 44
84444444484444444444)4444444~ 4p 44 ~ 4444444444444 4.44401 4444 44i4~A44 444444444.444 44 4 F, 444404al444444)444
44444444444444444404'44444444 4M- 49444 44444444444484444444 1e 4RE 44DA 44 4 00444444444.444
44444444)444044444444444444444444444~~~~~li Blit44444444444444 ideal4.4444 p1sra vii __ __ __ __ __ p~nt 'i~RBE T 4444 44 444444444 4444
444~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 44444444444 444444 44448444a, 44nt a4~ G444444,E i~ m p ~ W I A ~ 4.4444.444JH D ~ ~ p4
44444444444444444)44444444444)444444444) 444 444444444444 44)444444 44 4444 4444rI MtiIT"IA alRI 4)44) 44_4.44cnitar4.04Ina44444444444044
44444444444444444444)444)44444)444 444444AD IV $444) ES All-T4 4444 4444444 4 44 44 4444 4440444.4
4444444.4444R4 444 4444 4 40 4444444440
AS 4444A44A in iuir a 4.44444444444.444444444444444444444484.44444444)4Z)4023. 4
U,76274?444044444448444.8, 444ta44 4~*44444444444 4 44
w~ cXvUl DIARIG DE LA MARINA- IONGO.,0 18 DL SFIrf DL 94 IA4N VhIICINfCNN O CL A SIAFICI YO CDAD E U LFTIMilA J1 ItA

EN TAS, VENTAS VET:N TAS VENTAS VENA VETA VET VENTAS
4z GAS a CA5 48 CLA-S 48_ 13 CPJJAJ I cksAj CASAS
SATS~AKAENAAOT, lTh SANTOS SUAREZ AMPLIACION ALMEINDARFS ,Lt:""IAl""': "'" Acbd ~ ,' r"
SANTOS SURE IhPE( Mc.IAACSA$1,01


$11,00, T IA $160 lIAM R CHALE ' '".It ,
1___l___-_l._. ~.c, cc c,~c -ccc ,lc.cc_ ,,,,'" ; I"i. 1il I"VERiONIS* t"' AS ."
IIM-1 1 4I 11t 1 ApAT aemute cccccccccI' "I"' cc111 y c __ _ Lfl -lII A ~~, 5~ cccl"'',
K wl .c'llI ;c 4- 4.2 ., _ -_l__a -I I"Ill 1__ _ ,_, . -1 "E T $1 50 cclc ,,, ,cclc IAPL. 1AK AI8
-31 .~c. ccc, 41 ccccccccccdclc IccI, 1 ,; l- ~ ,L E D R S_ ,'- = 1'I,, : ccc.clc"'cccc .1, JO- IOAN E .
W1mlix1D4cGc.Ik ,, t,, ilff ,i l I'l''," 1 -- V7l I lc 11i"1 IcI "- ,- ,Icc UoICG 111 .11 01 ,.cc I 1-1 ,,c ,,1I11- __111-tkl~ cU1
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ cI~cc = r cc 1,.1 _ -L 't '- . i"' "c ccc,~ cl lY MIA A ___________ t_ l.___ ,,. -1 I -1$3 ,0 ,RA. $330 1 cc!- 1, cc iO O T ND }. c c cd, c *c IAS8 ,L -IEI 88 quw RESERA)N( -_- .
m-S.~l' SU RE $280 "c~ccc cccc :.c dcc, ". Ic cccl I', mrnln $140,00 ,. ccc .,'Vt''t,, 1
$1c 0 0 Rcc Icc=c lccl MIAM R CHA E1 1-" ,t 1" ,-UPADA ,cc IA
i lccc .I c.ccIcc. 2 1 ~ l cccl,, :_A l, 216, - j, I ci c cc 11 1 11 "IS T 'll, 1 (4% 0 !-I c ST C
II, cc l-I -cc t, 1,-I E I "b .l cc j L A ll_ -lcj ,ld-dlcc''1' "_l I, ' 1 ,cc c, "' 'l-
""c Tcc I k it cc ccc .c Ic~ l cc--l ,~ 'c I~' --' cc'L Ic cc 488458.1-11 "
LE NZ MORFFI ccc-lccl-l- .cc_ c fi::c; c c c __ __ _ -_ KccA cA S IER A $15clc 0 ccccc ""cccc "ccc c cc rccc c 488 c!id Ac: p- """ ,,,, *",.,
,, ,_ _ _ _ _ _ -c Icc ccccc -cd -~~, 1, I --1 14z1" ,6 c; ,, I I 1 1 't lccccc, Ac cII
1'l d 118 VE AS O d832 I__ _ _ _ 1ccc- I -, I 1 c cc, cc,4 iiccIc, I 1 1 l" I I,"
~ ~ A .M, ---c-- II c cc_ "" -c'c _cccc l RE NTAd 3eSide,:InclasAII
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c -d jc Ic, "~l c -c Alt, .,ccN7r- 1 : ~ Af m ) "
Ic C,,c*c.c. cc,*l __________________ IP8 ~ RENTA $85 Mcclt UP R I OAD 1d11 -, ll 11," V2C55 A -___-__-_t_____________S I ,,;, ", "

111,1cc.~ ~ ~~~~~~~~~~d ccccII c .MRc St ItC AS, 11c ccI 18. -11 AV1O-lce.~cc4c1lcc11, 1p8$2~d1l4l'
I'll clclcc AMP _________I_____t_ _,t_ ccl I11 Icc cctd All cccllclcdl-cccccccc2c",
111 dcc JOSE cc m. d l ddllo 1111 IIIII -cclllccccdcl -ll, l14.lt,8.1 .-1.'," Tt, F(0 IS,: tI
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ II~dl Humboldt111 Nc'cclcc'ccdc 7. V30.I "'" "'' '' c;- 'c" I 'l, l Wc1 i1 I dccI., ,, I I c, c Idll. .c.I IcIcd''I'llcc,, lldlll
S. ESAARE $81111 -- 1 II 1 1- 1, I 2%,",3".- c, ccS y14 .11ft H 4.125 I clcdcl l.c I [dl i.IL. 11I IA mAiu1cc i
lccccc1 1-1 lcc -~ccl~,~ Ic ccc. 11c Icc cc T ~c~ ,c~ I R A.IU R, $ 1.40 f, S A 1
Ill c dl -~cI t-cc lcccc' !tc: 1111 t,, I, 11 '7 10) 1111 itccc-c -1-iIdccc I 11E)0 L > 11 dcc Ic 1c ,c 1-ccc. cccc IA f, .111I t O
I"' 5.41 cc',PV AR.111119 ccccc 11c 1, "c, 11c IIIc1c~c
ccc I,.c ccc ,,c I_ _ _ c, 111 ,11 l.c~, ,Ic1 EN $1258000,,
ft*I1 cc I II ", I11 -ccccc 111 11cc dl 11c EN11 NUES cc. NE ICA tccc,1 ,'
I, __ F '1 ,7 1 ,-" .1- 1- i-, 71" 1 ,lcdtclcc dcc "1 VE A ) _I ,LET ,1c "11 .-I I .11. 1 1 tI. 1rJ" "
IOIL $2I11 I I MIRARIAR -,v u BILTMORE ,, RE. A1 It281
I-__ __ _ tdc-dlIcl-1-11lcI,111--c.
.4 1 V t ,--l ,., 2". ,1.1 -q-ll ,,cl ,U ',I T~l dll- ,1 tI 't I't l 4 1 .1
N. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ",' DEL _* CA 8i $24c11111. c'c'd "c~ cl ~I ,c IA~TccI~~, --c~d l-~c~c~ -cldll I,!I19N 1,VD DO cc2 "- T- 1111,- ,__ "' .,-, :,11 ccV da o 3c resden ia It ,,,,,B A11
,,c cc. c cc ,, l, ,, .VE ,,,8O A t CA. A __ _ _dccc 1111. t f= l KOLV 42.111 V I- __. dcc, l Ic-1ll
dcl. cc d~~ccldclc 11)ccccccc. I I' Ic .1cc. c, cc dc c c, cccllc I ,I I
r~ ~ ~ ~ .'A VEDADO- "I-- -cc,1 E A Oc '' %, 141,:.,'',-,,"
ALSI -ARc 48521111;,,,, I ZII' 1-,I ,i'dl1'11 lI ,, ,,,J -,- --" II -LlT 312 133 IN1f l 51 Ave : Re i 'nI: :!je r
1r,1I11, fI .'-C R E 0 c lG~) '1 7 0 11 ccIcclcc ,
MIAzPldIS I 45fi$2 dd"Id W OW : $38,01 c ," ,- .11111 1 1 1-1 j
AMP.I ItPN4IF 1114 _1111 "Id ""', t,,lccp 5017(0 P1II' MM !%AR (1VAL~ c DESOCII A- c"~c
,, 1 4I1
= 3c~~l Wlllc Ircc, .1-c cc 44c Ic cl 111 c11 11,,. 1111
d .il', -cd. dcIlcccl. cc-l. cp c !'d -~.c "C;RCO S- il (AJ -,, 0- 111110 T $22 $ 1111 IAV 8 I' $3
W--l Idl- d- ~ k d811c l-cdccclc cccc IdIcc IcI -1 l .clI A" ,, I:J ,I 'I., I co I 511 ,,I, .it I"T"
lcldltcltl71-21n, ccc _dc c CdI'Rccl'.I I c llccclcllcc 1111,,i"1 "'' l -I .11 -I ''III A Ii -P I'l ',1)"Ii
Ild~~~lN _. ccpcc dlccdcc cc cc I lcccccc 2 11 ,511 dcc ccc II I- ,
,_" RAMA $3,(Iltf, ,,, 11. I I I IA i R Sl 11 IIR, A "d I AccIli
$31111 I0'T 17111 Ic [8c~cc pddcd ''. 31 14 -- -, 7, tENTA'If d" 1111 .c I'2 1- ,III~ $2 ll:tIi II1- -1 I-- ilb
.l I I -- 1, -cc Ic Ic Ic I ,",,,, ,I,, t ,I
I t : ; I l ,,c c l 1 I8 e.c cc ccc -c -l 548" _1 - 11 581 I- I 1
,ll.o 1l-det I ,1lcdl c . . . I~ I 111117 .1 ', - - II 14 1 cc "."t1A I cc cc ,~c dcc I ,_ 1m I ,, j' B Ifl.ll"

VE__________________ cccj V cc -, 12.11 4 lN A A5,, Ic cccl -c Ic ccc "cc,
.118814 "I'll ItI 14, cc #1111111 111, sos t -1R ftR11GA l Il
$3 i ,.1 .".1 1" I1 n ca ,1t1 I- I 1I- -1111 114 II Iaya ,, 1 t l.&_ A
-- E- T 111111 dcc It.1 111 -I111 11 cc tclc, 141cc dc. -11 11411 '11 ,c,~lcc I I111c m an lcIl l.l-d
"ic :F,1 I~~. 'I Ic' 14011 _lcc -11 .1c .1.111 ,-c 14 R.dcc ""I I Il I 1111
11.111"I 1_ -cc I'l Icit 144 Icc~ldd 111 cccc
$241 LYT $27111111 1 ;- 1 .1 l I41 c I 11 ,lc I .c I l ---l -_1 111c cc.14 dl11111cccd~ll d I1151 ~ ~ ~ l I V D D
cccl, I .,1 cII. V 14 c lcdl-- ,ED ccc,(FIL T 2 l.'., cc= -48 Iddld 81111 AR A I11,fI~l lcclccccldcA 1,201
c-. lcccAccc, 1141 -_dc -cclcc dcc. -dl dLSE E.'1 2c111 11 o -11 412 c,4111d -_- f 1 p41f1
-- z1 .-,i 2 a 11 1111 l dc,1 'ccc d 81111 $2;5 Is vars d c~~ 1 1, 1 I d cI I 111.111I .7c tclcc I ll ddc141dIt411 -tt~ 1W
-.1 t ,I,_ :I I -'l 11 ldcdd 11111 1.cc. .IIO1 d,1111I.1d, 111111ccllc 1c E D ZA VCA
cc. IId 0 ccl .c. Iccld bccl 11 ,c~ I .d~c~c Il _11c I, 21 ,c~ 11.141 "d 111 ,lc~ d O c -85 f. 2 1
raicS24,0t,01- -' L" -- __ - 1 c cccc cc 1: ~ l' cccc pccc -1 ,c Ic IccIl 1 I 11- i ,l.! ;t'I1:Il": 11 -1 I0cl l1 L iIll18 0 0
$71 ;EIT Ic 1111 -~c I1cc I14c c g1-_ 274 N1ccccd.4cR4141
1111-1 I1. I1.1 -11141 SE T $28 $21,4 Ic I.cccc I4, Tcc'/c VADO,,." ,l ,i 522.181111 1. 11
1,1- .V l, ,11 11, r c-" cc 11 11c. dlc1d' Ic 14 c'- lc ,111 111'l" I I lId c 8 I~ 1- 1 ,, 11 t ~i w 3. .I -d C 0 nt 1 - t
I, cc cccllcd j1 c.lI i; ldlclclc II dccl 21 4Id~, _c-c, 11) c t.-lcc I -A.c 18,00 ,I
N.I 1DEL CAMPO $2,0 I -c -'~'~cc Zdcc ;ddl cc --c ,c -c cc 111c dcc cccclccic I~ccc I I11111 Ilcc _-l ,Id-yA1#.
__I 45 15t544 -l1icc 5111 87t, 11 I ~ l 1111 11 lc1111 Ic 1- 1 114 11411 ,111 ,lA8A. EN ;2.84
11-0 SS1O4 I1 I Id 1 II Ic ccIH Yc cIAL 'f 1111 2dddd'll'l 3,11 11.8 t11141 1, !11 ic Mil ____Uww I. .-' ,.yl plt. IU
111.1.1 -14'clc f-ld ),I l-*d d,12 1181*148 fr2 I501 ddl, l; 1141 --- II, VE AD CIA Fc lI.
doC. rI l, i__ I ,- _l_ l_ 1 I_ I I I : 11 a I. c-l 1,1 111111141 11111
,,7, 8 .~"T $7111111 __ _ __ _ L I,, V20cc I3,81 11 ,1111 ,111c -11 -,-11''. I I IDe i. M4017. A
tl .l, -o. 1- I,1 '- 1 ,.2 1111.0 I 1 -I d ,c~ 11111111c -,,c11c, E128CA $8I8 I4c I1c I11104AVE.1111111, cCAS 1 I-_ c--d-, 41 11 41p
It d cc;cl I I I- a K. I ~ .ccclc-Ill,
T _pccccc~cc 141 i -.I1 I11c 11.cccc I dccclIdl, I I. PcV: V181 Is cccc dlc I1111 c. 1L I -cc14,- cl lJ- 1d __lcl I,411
lItC4- i,- f, l ,c :" ICf4AL--ET1 _," i I 1. 114 ~ ~ lc dddld 41. 111 Ic I l l d OiI, llOO-"O I ld1.dl'1l
,_-," --- ,- ,,, 11l ,,,'1l ll11. 111 1 1 VII dDAD "" dccl !V 1.27 11 I.
ldcccl-'-t-cd l.dlcdl -81I1SIUIR8 I 174,81 11 I1.111 ld,c 111 __1111.", I IIcc1,11114 d1111 I-c 1
b111I- Ak I lU ~f I 8 W1159W4 I I d Id -141111, Idc .411 -111111, -lll~dl -c -DO
I 1c Z d~ 1, 1 c l I I1 I 11cc c.c:144. I I I cc LIJOI -- 108 ,- 1111 114111 P1
1.,I4 lIlI- 1 4 rf 111~ 14114814 15171, 1 lc I 11tllc, 4 c c 1 -c -- .c ,1,4 11 1111-2,I 1 -1 d III 4
111I1I -I llcccdl-cl. Iddc~
A cM DA I-S 1111tl =, 21211 LI -t I I II _144 I'0A O CH L T 11 11111 .1t dl IdIllII.c 4lldl~lcll d~.
-cc_ - 84"18 dc -c 1 81 d 1 ,.1 Av R si *I Illc' c 1cIc 11 : 11 I41414
-cccccc = R lcdc' 3 5c-,',;c i Ic c' cc 11cc l lciclc 1111 p R I DAD 311 4 0 00 1, l,1 d141 ,ld
8111 ,,- _ .1 -~ 1141 14 -111 c__dI lddcc.,c I 11cc 1, -, 1 I cI ~ l 1 2 d, ll I14 I~ld c.
tdl~ 1114111 l -411 I cc 14111 _c. R A I ,
= 11117 - 11 1, l, I , I iI : I I I 4 -1 1111 1 -11 z 11 111, 1 1 i 1 I _____l,4 U -~ llvl. ;
,111 :111 I E. 7288 dccl. 411 Icc Icll ''j- .1 111,1i' o . .11 111'111c
", W 1," I zI ILT I. 1 I I8l 14 11 dl:!dlp.11 l cd IVII .,122 I A MI
I11141,II., .l __ _ __ _ Ic l, 11 ', ,, . 412. M 11 11fl14 $3 ,0 lRet-6310
$2,14 A PITN AR 1121848 l : Is IE AS $21188111? l I -.".N I31W.- 'potod
505,8-':5i8,80 CM ST I73.8114 I 0:-111II ,Ic111 -1 .i c o cl d o~c Una Plt 14,
I1, 1, 1,1 '' l -i1l,%t ,t t 11. 114 p. 1y Ic a j e
-I dl .1 14111.4,00 4o1630
t""1 -14 cc cc cc 11 cc ,c I ADl .1.8 c I -c%. .1 -, V D 11 118
1.It111I", "l,,I: -t ,,I Ik1 II: ,,' . ;I, -l Id :11%L3R ccdlilp. 'a- V
-,t,1 I fccjdIdd 45 R I 8 11 I I 111 1 114,,,"l t.I$, 41. .1c ,111 ;
111.4111111 ,ll -; -cc 1. 1 IF. e I d 4' l -- 1, I I. IT REc 84 81
.111, ft1,1i"11 -ccbl c I 11111-141111_11d14I11d1 4
VA 1cc "' ;lI. I dcc 1111 ,,, 11,111 dl l cIIcll 111 -dd A--1.'.tml
118. r~d d 111 CA, SR DEL EU TUI 14 d1181111 18 I44 iI8R4 61888$ l i II,:l -.w ,
"8,41 I ,111 I1414I,,N N !:';QII 1 1d dl
1. iRE,? I $8 I2420 111.11 1.1 11 11 1 1 c cld '"" 1411 -~~I 2, 4, Il~ 1c II - $27,800. 5.111. $168).
111141 1 4, lc"dild -4 dl ccld, II I1c 8 .- A,_, 1111 dl cIA A I. cccd,.11 11, P OI L~v tl-l -1 ".
dcc;, 1 2 IlI cc 1cc I "1 1 1. c c I 1I ,1, -18 REN ;$11181 -ccc d d' I -d 1411't
11. 1 $ 1 I'l -c l~. 8. "., 8c, I- .811 c,.cd 41111 1 llc1c1.1d1111d1I
:1 .c I11c I'll ccc *1 1 I I t111
T E R E O il8c11 8. 11, 1 ESTA _IIW I 114etl 1, 11141 d'] l. o 1 l 058 "IAT "e~ ,,1 (1M1
$.1tl1 "" -l";111 7, 11 : 1l '1- dcl I1 j .AI Acc4c14c .OA11 g9,000c~ 525,000 Ro a820
.1141 c_ _, ,= ,= ,= __4 01 dcc, 111118. 1.4.1 1 . HI 20 > (1 r__58 Ill d, ,ccc' li lit 1.t ',-,6
A- ttdlcd c 1 281 C l It 111111 I 1 I ,,:'--~c, 14, II 11 P11 -1 11 Ac. ----l-, 1 1 -1 111 5 I I I8 1 1111 110141,,, ,,, ,' a- et 1 -~ t 14 A DARES -, 4 1188~j 11.b_14 P1 Bill
I.I. - z r I 1111 $ 1 ,, t, .c1 1144 rA cc 141411 :1 I 1141,, f1 utl aIt&UU1wat1I .- ), l-,,".
bl. l 11 I 1 c 111 1.,11. I____l__I______d111,1.
t______________ 4.11 111 11. -4 I1ld -11 Y1,01 ~I, ; I 1.1o dP ', P.t


PAGINA VEINISEIS DJARio DE LA MARINA DOMINGO 18 WF SLFT DE 1949

A N U NCIO S LAS F I C OS DE ULTI MA HO RA

VENTASVENTAS VENTS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENT AS 41 CAAS 4* CASAS 49 SOLARES 4 SOLSOES S 4 SOLARE5 SO FINCAS RUSTICAS SO FfNCAS RJSTICAS I MRANA 2.3 v 26 VENDO TRES PARCELITAS CAL la PERIN A AVE. RANCH B 10YEROS "
RICARDO R. ya pml r embarcarvende__ESTREELA,_12.50 __ARELLANO En $2 Santiago de las Vegas SU FINCA
IT "Miramar $10.00 varaSANTOS SUAREZ CASAS ,n nAo5 ""-i *"'A me' 2IDE r r ay i In Ahn'i f-,o Ai s 1. ti- t, S
__ _:_ 4_ CASAS, $28000'gRODRIGUEZ Y VELEZ $13 500~ HABANA, RENTA $300 "__o
$13,500Pr .i I $4 17 T L.)
"Parcelas12.5022.M LEYTE-VIDAL i3 5.0 11IV,

Roberto i EN Kl, CECA DE 9 tonaei2 22

A lfonso '" ""0

I-1114 1$35,000 RENTA $550 ,. esou'E 4 cameros y 6 casas i, o oI n A NSO"1
VEDAD O $sis.co vara. par E A 4 INla p rnIIf
4N RsoL MENDOZA Y CIAVEDADO
mV.o E DnD n li--I IAji 3 pt llI .M BSA

E E I SOLARES


V E D A DO --- ------v_____ a v-r x.
I" AilL F71 At MEN (11 NS -t, I~ I-s~ As _____d____PREI AS00 POmpre SF Solar 1 Fiqi.p. ,n -VEDADO~ ~~~~~~~~~ __ __ __ 10.INA VA' 5A5l Niths 21 1 00Ms 55 ~ 'A~i~ SA 2.0~~~~C ,muo "1"Rb
,EDAQO oRoRDIO RENTA 51,881IT a 2 'ustra sa S i


MODERNA 7,

R~f'can I8.0 de.w entrada~

VEDA 0A s. 0m .FNC AR EM S (n No Cor Ris s0
VEDADO .n u1IODELO .IT
c Ierreno S a z F NA 10N ALEZ Y 2:
UN REPARTO MOD LOt.2 1 CABALERIAS IngarslNas ,A 1 A
m Ic D1 o11. N A E a-la a a-s- s 1 1 _ _,______. I__ _.

VEDADO S nAIGEL NO LA ___ DEE _______I on.__o______.Nea PaceioECPA ____________ INACECAJRUO IQUT
VEDADS N n A S[nm.5. do1usJ.


una ParcelaO de Terre- mIs ded $50.0 ,. A CAn FALLnrs . 4.o 1.EERIA
dTeS USAAAaIad lo5Al A R A A - A' '
CcSoR S60.0 deI Inrd I-i 10 if PA UE ACO 1s 1. 1o )\ pass" 1 s I i 'SQIIIEI k 1A14 00 .llitflt
Veaflfrbcmizaco DELlsa REART
VEDADO ANAOL O CRA .6sa BLA aa bC alHaERaSa
C~~~~~lLS~~~~C RREER CENTSRATAL1A55 5 664532 5 A

ISSI VEAL .ASA AisfrittAeSdeASla vida <)1"" ;:lo"a Ao l use
''' I, ATTAAAASSA lA AA


SSr1A RA GA! Ir I I I Tls r II I i, k T Ir asrt s ru A 5 AA r A1A/14
Io nA I A AyIa nA Sec dAaA8A "A2 5 2 C A BLAA SAr a e n e u a l
GA 1. D O L 1' 05 F1 K f A s H 1i A G
YIC ROT(8 U CCa mp is9 es I 8 D ENTRA D A Y Pague en3 380 R EES SI re o npre n 4 3 al a a n a


rn o asLm B.631 810.0 Parcelas de aoo INTERES S e oia Mpd 6
Nicanor- delALE CYp Ob r -MNU LStmio : Il ene rpR dFRE ID 2a2p
C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d O.- yo ussm as rco ne nf
VEAADO AloSO SAEDOA LS e CEp asA "O "Si


CAel, IS :55' re .a: 1-1114~ Re 1rt S A A sEL 1,,,, s, 11 N ,,,sIA C 92.9p11. sensio nufsaa;A~ CRSaTAC RL GIahn s RESIDENIAoL R'SP 550 LEREN YE ALO.A A A2- A T E80 I SA1. t
tas menolssn 5s1 1 n V N Rs D m an : s
INEA ~ ~ ~ ~ -A UN REAT 1 ee otae r mprDyFigenO IC 4 CAR lERIAS
rA DAE om11 IA if ice Of S S W "lworT. nAAA AA A oA'5A
VEDADO cNaa A 85 d 1 12: N r 2 l r


O TI 4NTIG UA11 R O E RO1L O N S OA a m'A T e r i o ra z s
P I1. Is o mI IS 11 4 55.i51,75.O4 N I AG D L SRA M LALA o Li t N
ESk~l CA AR co Ps c", ass, aSa
A'AL.UAIIC" sAII'is~~sLf A A orE' si. IFINC A RE A ALRCO F IUR
ANo~cea ASpr 211" A~q UN REPAS yO 00 CABAs 5 --100S71SASI~~
5515 I IS5I 115 51 151t P rnel.a ds Terre P A _A011 k11 lAA A"01
I LA AIJA A .5 IIM lit51 it 5t no e55 eo
VEDADO 1A 1)AERA 1VA NOIS0 S4 iG E N A DJ II5UOIE0__
rol \11 All Rsa A AA.I
AlPAs' 7,AP R S--i,',,,','ad.,Ss, rf4d1;g. vii
_______ la5 Urs,,cc11 I1 I CAL,E S "00'.


'RN EN 4510 Ceta HE SH Y 1. -.10Ix lP
NOSS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N LLOAAM CARPE1 AN15, I55 s 5 555.
VED ADO 1 11 51551 1 5 0 EAND a diONSt de laP2' Rsi d .a e~oo 012 EEANJV 3OO
MoI R T M RA A NTDAEIIA I
SA l A i 7-,AM.TL EN ARSA LA R EAPS As-os ra -qfrl4 '1.1 1A, ,I ~ II~ l 'Ila
'Ass'dol iiiTS IS .''.1'. rA 1--. 1- p,

LAIA)fo del Campo AL C R EN~ V BIANC C AM-AIs50IsElY
1.lijonoIsolb~ 1150l~ ISicoo tos possje


IMIRAMAR ," RA ID

FRE1E 0515 A r LM ND RE Ku A R 5-S10. asn,0Iis A I ASA1O 150sI.5 osdess sisl. .991

Nicanor del Campo AA 0)1 111, ME S A E ~a hos aIA BLANCA ~ q 1114,osIo 2S A11 s m .
R-NT A1io.was 1s15s la -'' 0areer Cenira I~I5 s T- -11'' I
SO5A5510 I1IS55SI Pacls1 dsde S450 I Es e i c A 'A -935 31FASLESA Na' Csm.
iNbss ReSA artNOS SA GARE
Nicanordo REIDaNCIA

Nicanor d! Campo A MENSUA.ES lamaor a: ISLAR:sls~ I8.50 5111 15, A
1, 5 2 145 TE51 EN YERMO Nuestr PAm a A. :,'eco ', Iaoi -a~s -a,- als 01,S

0 ao Epcalas IF
KOHLY Ad o s O(AET LID Prea deidedde de Co pang"" o.Vs~0hs 30rhlo9, EIE
A'S. ANU S 41t, 5 Re wrt FSANr- 51NC I1 A.5lIAS 51 ETBLAMIN0
Sias. ASAA OA LI I N11 E A'5$ ili s-________________________Ca tIAs5. s l s-s.Ql Boy ros VAms 7i y155 8,505 .SI .


_1Z MITO 7F~~ IERRA -Z 'saro La mi. ,laodo* TeLun. 0298) f
"I 51 'sl PN-t 10ms TOTOsTEL
Ass""TJn~ 1-U rN, odis Isso 76,s36y 3 laid.dae dop-o. slo
ROB RT ALF NS A AL "r. 55 1-" 11 LAAa A 1oS A 1.4, Narto~ do Rash AIN R 'T T IH 1";

G ACI Aarlr Rss 50 E 50'sVAO "a m ufot* I
Irifcisma. 1-.s1s14 itiSs 554 ,A
12~ IRI~OS UA SARSCAICI TAAAA'A5.L~~hP l'ISAN~iIA ~ h')Ais~s~s7I3bli3 p~m. s~lDs 23 I oDIRIssA7o AR0T01

OW! CX!XDARIODEF [A MARINA. J-WMINGO, 18 DE SET DE 1949 VAGINA VnNTISIE


A N UN Cl1O CL A SIF I CAD 0i LT E uIIMA HU0ItA


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS V NYT AS

51 STRLOWIWIS ADECMIITO -51- EST7AWCIMIEN 1 ASTALECM!MxTOS 3AIPO!UIACA AUOO At 5 TMYIE ACS. 3ATO


Au." Etaatf-lIviFAY


NAEAPtU-NO, P GUADOAl ------nor'p H lPF

afl. d s i1-A Sl -al 51 0--> ArO Iir n. Plmot -78 3.
>8,Id,_, ,",, I->' JAW -O8 Jr 5U D I,
sinusant5nual iEGA'' LU urn WFAH A un vsi toifr


ml________ c2 T1VEDA SEOIE PANTOPSE IS U3 nnN ,'s U-6785
A., BOI CEG A. SOLIDA- A SIOED OLDoh 11715 1 4OIRW A 5 _ _

San INCAS LA RBROHRADZJOsro :> 140N
0>A a MEW,0> B il 19 9.
-J> RUPO__ _____ 0> WarsinJ POSI B
8>0 vuauI 1 > -OERE'C COEGAI >63' AUOOIE EDC-GIRC


>0>o o >0>0>S c- > A M CA S ~~~ > ~ 4- l 5 OGSCVSLC Boto B04 ASOS1A 1

-9- ---F 4 1SF F-T B-. >0- -- 5 -- al I AAJO
V.O ZPiftI4LIA'sr tr2--,
0>>'- -1-11 I. S I' 34 ~ 43306 AEOS
Hote ga BL T>
a, I B v,>o>>oS N B ADR f l>1, 6,>0> ~ ~ ~ ~ ~ NAM Culw Eq >pn I 0 iM > >0 BSBBCABI b a NlUI 6 B >.5 SsVOIBB
_______ 7O OCTTR 1047S_ 1 FiAQC-N A, __1 --- o v-', MF
LOCA PAS C04E5154) > >- 0 > ~ > 4 i> re
:;4>Z; ~~~~>; ~~'~Lt O Njml GROCERY ?rnTh O F: :~ PO TC Ta 1 al b r er a G I4 0 I L El l m p g


CO >>0O >' 'AW 13~>' A,> OH YOTASS~ 0 AC15 si A U C
n4 i Lir 14 14 A E>
>1 ST\CON >5 Tb > >o ~ ,,> 711>>15B 1 3 Me 5 R148 UIC>5 > SI& I147 GOIGA 5 LVAO


WILLYS>44 >. . 1548 A G UR -c SU-B
ASOMRESFDF E1O S GIf 1 > V3320 1N1>4F4 1 Pin Il"twsr > -------- B--_7- tlSSOa F,6 -t .- vo do AGIAS G
SE V NUE ARATT>0 >> 0 N- Fl t> ,,- ~ I I Nu A h ra s
>40 ~ ~ ~ I RAALS Ni 0 0>> >B 3>)5 10) 93Q I O 4 --1
811001 5 J a J innesl cuusa d inu

.elI-_ ")AI a w n P9A2pii.rdo nia l it ttaoa

LENAO FARA CIARCT > A 1 2) 10,17 o. AM L .A 1G 47A land 1 9 4 9
wx54-o'>FsI iiv
VENTASY BE CASA YEU S E E AUT03 DE ga00
CaroanoONIAC 3.-n rad0io 11A47 DE TOD"AS" M su > d lOt-L


Sto 40>IS,~~ BUICK,, gap.1, 0 d 1 947 EN A 0c i
S>U o M o lou t'r,0boo e I I TR- II. C X
a" >0 60 4 >8>5 R o n. A U O . I
S38544>~~~~~~~~~~~~~~~ WI > #3114505 1948 > s >PC~UI> >. ~ > > 'II>2, M 15
1>SBASU0OB>c8,iB CHRBSLB >010>> g a-1ah____>45 > >1 I
0>0>J0> > s PACKARD >ii>41 >051> ,814 a 1I1 ,I3' U
>oS > E 4 105>>5T
>5 ~~~~~~~~~eln banlM>o>3l 0I43 cu. 40> >1 ~8
DUESO - ls vi
405018>0,T0 it'4 J ARj5>1O0 T lea v PrpircYn D
1,) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f 'ti CS6A -> >> 21 1 oefins>I >>s e o e BRRIA4>o>1> ,'j >o3oo-41 Ss -MLA FA--DD
5>5 IW >, 4., I S4S I1--949->'>01 o> > -313 IIS554 B U I K a ao v > A t s e
~~~~~~~~~~~ km i >0> 1 MES 1, Ss s>E O D 14 a o

2 2 2 2 2 > A VE ABO Z S B S~ t C H V R O L T IPACK RD
>0 > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PR l, pl> j>sS- A hii>n> i
>00->,dIM8B, 01000 i~s sum ~X~~s smS>. 4 9 137 recNsVERlONE 1clud si0t 701>0 de 10>u ST I an_o> 06,.o 4~t 4FF 15p1a303>S > > r>a>, ~ __ _ _ _ _ 0 o n p g r F 0 I 0 1 3 A I L C 1 4


04I K' ODT do ti>0CIA. C>0tI0R->AL>75>4>


1Sits. Is mtorvti API~
de45 Monte,455 lrt d5>~0>i Agent auASTIo147 aD 94
r~l1 > - 551 B R5 1>1 4
SCII00,I At!ci $___11___ml
URUDLR V SA os 1 *2.100 C __ _____ ____530150> 59dis nmiricr > > lt > linlrnla i14
150>8d ran >-~ti( >ri A- U T455 0 COM Cale LICL 1941nt a] -UFM>8 0 oB.
pea", gir.o Iun 1n e, >o -I > > ->>5
Sin R 50 opos Iaa a -ol,20i > U lm PLN IA 1939I

Ancia> PUMCEd hST 515-55-5 14s>- REG MANSax N M- 5 0> 00>0 BA lamotti. > C RAR UROPE_ Telri I-IM o~B~l ~>Or1~oi .o
"'.9r5i> ror'r 0' - -'-, F, _ -1 E Y ST EX
830BW -ol> diriAIN $2AG Artn um.- Lo 05 05.

SIaGS -0.net -tI Lnpe~a4e liea Dir ,> W: > I
1>10> ITo ~ t : i t w S S I S o, >>E T T A AA S I A C C A O

15'CR 1937


51 4B5.> II1_1S 210 55-,, de I
___rip inns e1.c ATE TAR ja ria e.ae1 D349 im t ,ijn
SEat END -aeri __ VId aar pareto 17 AEC4O A 14F>
1O 5541 ELP neralusifgusT
81,W tur CAnii .,a.7204I I 1Ini 96, 7, g 1rin ly .53n S Ieo, u n7 fS1S>>B -DC


PACIlut 17t 09nmn DIARIO DE LA MARINA.-DOMINCO. 18 DE SPT. DE 1949 ANO CXVII


AN0NCIOS CLASIFICADOS DE MTIMA fORA


VENTAS V NT AS VENTAS V NTAS VE N TAS VEN TAS VE NTAS VENTAS
53 AUTOMV i A t Ll AtTOMOVILAS Y A(T aJ AUTOMOVILES Y ACCESS, 1 A0TOMOVILES Y ACCESS 43 AUTOOVILES Y ACCESS 4 MAQUINAIA 54 M UAA A4 MAQiNARIAS OPR1 111) l1199911181 II9 149 4 444014 4~. E 19 10 APRO1HHE .1(A L ore ro x r
3 puminod, p'ont n"' 'nI Ftwrit HalI~ to Tra o Insm i
I"Sibyi9~'9 ~ VRO A9ITONIOVFL p";1 ~p .' 344
,oo 1- ,, APRENDA :a'R' slit- t'l^- msol on 1191
23) 'i 12 f r~ ~ i 9P~ I 50r, r" ru"v (l ,ts Il9 P"' Ino I "I : '"- "'


ff I A M A NEA R " "" s N tI
I~~ifTTTITTI.- 1H61921 5-le M9 t19 n Fll42TP TRT RATA
UN1DO (1101 f Io~ ^1, a.,, s III an on FORD 190w UQ III TO 10 O""r~ i -0 il F F It so~ PILLVEiILADORJAS
.~~~~~ a. n ,- -, on o' i"LIPPMANN"
D) V lfit PM1 0 H T OR C
odgeI~io A gaarium olt1 a la 536. Ile d a V P ay 1r
s fORD 1917 .:11T 3. tilo- nu. o.
I I(I ApoHnr ESa A1D9A4(If111R Entan iArdat vtr su
Do1949in~.P44 o94 at relin4tr 114 MOT1HORT htfR" l OD 85HF' n le no pan narit ofue~r y~r44

4F 414.44 t7 tlitf b' r in c 000 A5 hor ie r 1, ti.l f9 olil rcr o
rea ru I. h PI I2 a P IsRT 41 r irn l rin a y44 lup4r
T F 2 1.1,)1 I fi4 Ia I (to prma 1 AI 'L 'A 49 4, 1 1 RilR4IF4I 2282
I [itledado 11t bulrn I R ffll ulG ralilMT O elao
7'II_ II_ __ __ 1T 4 4 F.1 Hm2 1-1 I I 91914- MUL4F444 7 PRFNDAS

CHEVROLET 1948 1fplend3 a Manea HOSPITItL No. 3 iSENSACIONAL! NO PAGUE ALOUILER

c o'", ESQUINA 23 PRS

"******** s 1""; IFATABOMBA DE ACUA -2
(01 LSO F1iL s 0 ro n c a s nIe, l dOR 1,DE, LURE 1940liHAt
A ANA AUTOMOETE S OL CU 0 c, f f8\E g ME AOL fil A 4 oas, a. ta s4dr r a ae rF I 94I 9 17I ft 11 I n 4 huge (uncto
(9Tio m o a444n (i 1 .4-19i 44 4 44 4


N1 0" -1T hJ 3 4 1 O1 1 9 O LTR IEL4 SAU It Ier I 1u a rnd JOR E DE ZALO1o) u I-A" .
M ET 4444444 1 d4 4, 491O pi .: .
par4 coogo It,44 444 Ap oado .lsnq 1,9. de.4.9 I IQL 94 JOmetalicai de i R1T / i
C 1 4,RI
PACK AR I 1 (1, Iid, I I ESQWNAN I I 1 jSN ACO A PORUZR 444,444, 44 44,444,10, "."I" 44,
444NF4444444 kN7 ES rMTARlNS ININI JO GE D_____ol____,g,, 1.nitl

iACI Y, rHNOS. I 11


PAR (E II9f) I ilkF I I~ t t
-_-_--_-_-_-------BA


PARAin It 4rri-,R M%

Moo ORDIC HOIII FI,- Pl 1_l6 Ii I
F114IN B ElHLEdpOg
MEJORES Y MASsDETTO .
INVIERTA __ BIENTODOS DE S CON-IA, ETOA -r
GARANTI DE~ NUFVOAN
____i. 's-l, -i "TI 12111tFd 4'nr TOBIN f .444 44'4.4 44. 4 300

BUICKics &uv 1949J- u~o "(or
OLDSMOB 1 484 I 91,CHEVROLET 194814441
PACKARD 1947___(:9
NASHsf 14
194 ( 1 4 .4 R, 4IR II 8, 44 4 d~4 444, lo._


CHRYLER.4 14 7 0 C~9E,4 3
MOTOROF' COMP.,4 S.41 AA !W,4444 .4 it, 1) 1i t .
C{4R09 M, 36n, 44 (T ~ I D, RA9) '4- I'll ______ _54__56__19C NV49(TAR( 194 10 I
CHRYSL9 1 f N ER FARGO,4' JERN EXSEN I ZA 944.44.44 .4Z1O 4(
--------------- ( 4. 4. 4, 44 4,~ ~ U 9 CLo 'tttA4 '( A. X9, 4 44 3 41 4
GACAYHO. PLYMOUTH 1939OMDO
OLDMOIL 194896AM LA rA IIAi It ,'g EFIEAOE
ls. I._ 4n 1
4.44444% E~ IT R AAMS
1n 4 o hre

19444 cypt ________ urn 1 cn______d___pl~~~~os"rani- A, I-usesI te :tii
4 MUtil I4If


194 -ha494refort .i
444444414 44A CSOF Lu UAN X 166 1~


CARBALL Y I E 4 9"4
(4444t [I() 4, 49t 4. 4


E N kno0 e Ua in 01 ants
El Relampagoatrpil
P~~~~~~~~h_ ~~ ~ PEA Y AUTOS DES USO ''L I (,14 P R IND f)G1 TT
49 99 3 43 1 (.1,DE(4TODASMAMARCASA
MAR44Arz l .,) 1440 N-U7-1 444444. I~ All 04(41344 1, 44 444 1444'4i, 0,444.4441414vM4.44,IIM U
Tel I 3333


INVIERTA ~ ~ VI BLANCAi-1 VsFti:IMN

MOTORimi COP, .
President D 41(
GARCIA TIE HNO, 1PLYMOUTH4 .

P1IIIIIIIIII M94410 1T I ___8444

Arts DUE S Pat earo 'Ino fs
BUICK ~ ~ ~ nulan far41 BOMBS TUleN
(~~ XRO ikI*
CHEVOLE 19I DEMING0 1
FORD N14 I 4431 1 .'n STUD BAKE O4) _L On444s, 9
PACKARD 31944,444 74 EN94G IN99494,9 443344334


D~)i 0e D A12DArlD AO
(N4941 A S H 0l
I 1)E 01 ILel 4 )1 Sd

4~PRSN BEo GUlRS11TO
Fr p A rRar Ge 0lA AAee i oi o n u
OLDSMOBILE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ th ec4 62 caMna par ID6P.M a-,Pp-Ci II II Ic-pr
HD9PEO4E Hil It) Ir .434 .~44;4 .A A '4 ~ 4 4 YE T 1i MLotor- V4444. d444 4 3449)
T4 14 1)4 K'F, 4t 441. m ot 44 49 4 444 .644 4 .34444 .4 4,9I)4t4444

IN mine FAR -(iP I) l6 VI p~iF

11Q fo? r1. ( 1t'tlI1
FIu 4881 "t- 1 Tl II I\ P11 L\
PLYMlUTt TH9) n9 9

OLDSMOBILE 194~444 44 D l4(e 4I9 raar P Saln4

t Mill it 1948
FORD4 p11 1d 7 ARI1YRYESS.A


AWLIASPhr hneLDAE Lai no0rSmA

Ruit Ie raM TOShAR
G.444l44 IIR "4 1 "S


ITTAlill LCO19.
E R~R U (.444 4 .4 1 1 4 4 4 9 1- 0 9 I 0 --k .' 44 4.4 .44 4 .4 4 .4 '"'I
444 1.II 4.I )LIV 4 19.1 0(HF3 14949 T4 194 44


Fle23- mat-e
Pl Lt T 1 4 A
PL1 __O ___TH radio, 1946
SU DINEIIO LE11uc ow e Xtra1sB~(fo
434, 400. 034OR334443 311912
__ __h __ _ __ _444444h3 ,4444.4.444n444(44
44 144.444 444444 444). 44 4F144 4 F ODurria44 41 .6,96, r 19(49 1 44 1

NASH 1948 ~ ~ ~ ~ Of9DR ORIL 6 Pa 19OG896P 4,444


CHEVROLET 1948 444414 (HE1ROLET( 4 Pu 1938S44444 4~ ,44 *flllb .f
99 4 (9)914 AVL1111144L9TH(41999

44in41onV4'6i44fe49.,.

4L130T91 ~ 49 4(41A ll1111,9,419 11444193.94
ft~hflDilER U144, f411DO4F44
444444,44444444 -JORRI1 110TOH444itI1A
1994(44194414144.4010 3 ~ 14 H49 p IaL U U **qu inao 23. OT R M RT 1
-. 4. 4n444fania4. 44 4
41410 ~ flf flfl044909(1,: 4HC, 4 4T1

Oraid odiue UL V 1t4xE~r143.499 AU T OS3.44 ~ '" ~ ~ ~ n!ioa 0 CR.E.444:
G4. 444GAS4,
994 IT 44 44PL4 VOCTH 4341494 4~444 9~.4.9OAlN AO 4444.44,,
_________________94I a_ __94___VARIOS__IM~ 34 ~ 4 ~ III4W~ 4'44444444 ORABL46. A44444 ESCOGE1R.'0(343.4114494.39.14439. ,,~ 44
44 *344'44 4.444 44 444.AC.EA ES D PAGO ~ CT2.4914~4'(4444344

DIARIO DE LA MARINA.-DO MINGO, 18 DE SlPT DE 1949 PAGINA vrifflNUEVE ANUNCIOS CLASIFICADO S 1DE ULTIMA IORA

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS V NTAS VENTAS VENTAS
56 MUE8LE3 I RENDAS N RA REFRIGERADORES 57 (TILES DR O NA 5 RADIOS Y APARATOS DV A AS MATIALES DECON 0 0 VAR M~ot- 01 ON M"ff Dr, U VAVAlAi'lTAA j -111 11, 11 -4 A AAAVAA AAA __________ lisVA EVAAIC YAV 1815I OSAARIUS Y51 FF OS RSIAR
ii, f.Ay I T f.V., AVV11 A,, 11 VVV Vr ~ ISOy MI;R A ~ A V so t"ro vn a REFRIGER/UOP it,"n' o n 2nomn ue :e. ::GNE:AR EECTRIC sno

t: BUO BE ACER C 0 C I NAS
n su r rn n o cular, Protector cheques,, nueVPAVAA VVA~VA R6R D AAAAPAAAA A h CAA BE VA A~V~AWAVAUA


si "". "" doras mel, ar mar LLQI D A
an a 4 asse~o Refrige-rado Baratisim ewoKatocek, satelntes bi dariEMOELAD YD


erIvs uia Raaiitile rTMDYD
dl~iec La i a ed za e z iDLC Humboldt11 No I5t tAq. a1P

11,~~den 'aA CA G T O oncsin v Rel y I862

"lo mejor par Al Hoar 4ere 2oo mejores~d. p .i. ----l G-NG S_--
Imphas faklda e de- pag CR.A DOR$ 3 .5
949______ iVV stc- V.11C BL2 ERCE 313. A-8702 O eillq 09AIJQEHMBLT 5.on aP

RERIERn 0 li2 0 sA INROcn usG
deV A4VA7. 1_ I V I____U___so ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ is achtt~ dnoeD a 1 N ed rs ua d
s VAVA on, 1 E BL ECTOD OVA-AAVO.pleoVIAd V en l d e o la11IF, YA LT. POt1Vtocit. Fv T~d. fa. A it bJ Is a a S4DE50 8, PULGADAS DLCIONA DEAVE0 A
A. I A ., EAAV TRICAS Y LIE VAVAV g A-A TBDE RA S

ente Mrjo Parq a o Var A 3 4VAIA ? A. 5 0
d an $UM 10V SAV pred VVaIA AV A g AI
prtooi (I, slmiaitn Aarmmb^e ri Iw o.f co,, DE POA
a ~ p b aT. GRI LSTC OE a. IM O T D R
nuesas,~P"u~j., procdeme dettld4 dgpl rsnverautna a

on To Abo a. sol p quilea go MA UI A D.ES RI.I
et. ~ ~ ~ ~ E nFCO 13: GEEA ELCTI Lai Nes. EDSO d 22",e

NEEA T ~ a 20IEADR~ uN 0 GicEs de e ort' Amn oooAAADEPL AG O


H~o o T COCINAS

VEALO YIr EXAMINELOS GAG ENI FENN1E 00046. MI)
DESD ~ It as PaaUEST jr F RRRAEXOCON 8 580 g g g gg gg

mensuale is e iss o
y in d. Ao .T A1 A GE CIUATO IZ D ALL CDICT ,A o A FACH.E ADES
.N8IRAGANA A V- AVA V, porAAI eay0eiasM833. a~

REFR IGE ARES A1 V "AA-. IA F
MEED d p na3n caoo A waMs 0 c IAco Tel fono F991
10IQT menD II ,UOD "q: :P.ex:
du~~~~~~~~ P1a2E U H40 H8 MHA
nAV1C catts H o V a 2 yAn l-u o -27-5-1 I c mmo

FRIGIDAIRER (5 ple $100 A4 OA RA IO 56.50 qq Xa TOE i 0CMEOSk

PRIIDIR (9R pis M ao-e moeos d ues noslvda sr ro.P
VEde Lu -FxGe OLS .B L A 5350,0 t par ausi or el xut mas dPifr eAprcoRmA15glnsDseied a
T p ~ ~ ~ ea .E1 pies k2 ero co no 1 O r: oircore dree. s AARA.VVAA I M VVI VA.VAAIAA DU III~ IVA VIVSDA IL V 0l oIVI a. eso DItiadrd olts ertrHMOO,. H M L T Aa 21 C A L S a r A RI 1, NA 5 A G a d o e ia
M I DE CONST 2 BJETOAJS VAIOS 209

I V. V V A VA A RA V EE OISAA
VAnged a s :- AV-9392

$4,50-E)S PEROJUEO E 'AClV PAR -1CU EA -0 AVAI V.VVAI nAd. l IN VAVA IZ D (Corte)LCRIAS1 W
d, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Clbe usualso ilTNBI' EF.161 PeisFomdbe I~~~ rnv HAMIi afi EEFN
NEVERAS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AIVV V TIGI )V 1KCWSD 2 AET, Puca ALAR i AVA11
IAVVAAAVA GRAVI kNAS VAVA 'l-, D WDrdsulacr .va
VIA VA VA 4 PA RA PL VA oG AcovGn AGIS
AVA-A'~' VAdul "AA A. -V0 0 y B AD cm 80.RF.BkaAVWe (le FERRETER
Aile VV" "Itale" dGIA $ 3 S TTAvq dlrg usi. O TA A y 50 Nusr Do 'D-A S
AAVIIA, VAA, AVVA VAVG IV AV I AADE diAOLL CLG ISTNVA N. 433 le3 aaliin

Para uien .- CMETAL
REFRIGERABORES VA -'D SPIA BLE $ AOO
Ah" %"SA VIAA Ir"GWx4x
N A -ATIIIIVi* a EmbtAla do 24 I .

CAI ~~~ ~ ~ ~ ~ ORN S. A EN:~l 1, 'l -39, ofIit TODOS LOS TO
I-GAIANO 2AV VA12,AA GA ROD I GAVAI- Ir DtNM AAAAVAAA I- RAA Ec r S.A.UC
MERRON No. A1 T MA yOS

.G>tAVAI Concordi vNiwe, K L I A O IA- 23 01 A-86 EN 830


TERFNOS A,.8418 RYOCI D07C1 ableS LA HADA"N" E"""LARGO CON .nGaNsiA

DORT y Cia Nusr Dpta "DE GAS"(OTAD
T o 1 A-423E
SIN~~~~AERAE TODA ONDAAfI ,,b"',
-Nf-, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D a- PFAEL 198D AOAAHRI--, PEIOA FCO


PEFMGERADOPXSEECTO *NTUETS-MSC Sensacional!
I 1-Z T 4(AOSFIC! R tSANITARIOS
HOTPOIN PI.ANCHAS
00tryAAA.dl-InoAoros GA. A A ELECTRICAL DE
Nit IT TkCA L)FCj:E.0 D E A SAlemain do
VE A-GA "AVAELOS VAPORA

horde integral VA 0R
150,La asa onzleztanque alto NO AHUMAN NO QUMAN.
:A t", Acomplei0 DAN LA ROA V IGUAL
A 4 VAAVG AAVGA.VVVAA-A I I, IT AG f= 00 DL ~

L, 1E,8 QUE DE TINTORERA
asa GVaA VIIA I IGGA. A6"20.00
bolscoiA $ 08AV1GVVVAVV ontr SaluVn 1 15$l RADIO 1180 APCORAA ASRA-TOSrn~ild
A- -A-V-Al PiA-A-A.o TaA-A A0ECI AUA-VAD 50MIO $1 4 958OCS


lnfor~ an: F9196.DORTA yGCa.
VGAGVftT GA-GAGG P11=102 =AVVVA-j PAR P113 cHLTUIAR10


R_1111 11 J. CRamINAs No 4 Humboldt, S. A.
AVAAVI~~~~~~~Tliinct A-V8 VAA A4VVA-VV ~A- VAIV l T RIE


REFRGER DORE DITAPHNE . 4Humboldt No. 151, essq. a P.
I.J-H C-d57 MC'd 21 Telbiono: U 20
-V--A G ~ C~ IX V I TT R 12 OBJETS VARIOUS
Oporurlads exep~ona P F I I ATEIALS D COST.QUEMdADORES DE GAS Um c-Wses-z19
-VGIGAVAVAVGA-VAAA-VAVAGAAGAA.~ OVIAVAAAAIA AALII0AIG YI 0 SI OEJOVER N.1VA-fe onon I- Cub 225, CON mR A
___c Td t U2__IO, t OOOh SAL SECA
is An6113 n A2 A QUE CORRA LIBEM ENT
nuWE. If T .I. A -T 0AI~i .1 OT. ~V A A BR 0SOOS 41 PeisFomdbca, AA c o a IMquinas "Singer", $25.00 DEL SALEO,
REIG RA D o d I -- 1 41!1". 1. LA OBTENDRA USANDO

SDOO! Isus Dry-Crisp
OGARA-~~~~ H___ I y CIa P0PD8


RE GELE -- I LLquita GaAmedad do la sall
FITIMAIR (9piesci~it__;_ I- POMO 3%1 ONZA

.~ --- .A Ditrb.do exeleakesso
F111"UMAIRE~~~~~~~~Topcae yl Veneana M 0I RA -o --,o.I "l Vdes cmraiAw10$ .00S
ADe M d . Alml COMPANY S.3 A.
VA-AVIV ,IAIs IV GA- 0

11.All A AA' ASACAS-8992ITI B M 8625LE U.93 SAT OAS 10HnA

g E HS N 6 0 3s s o u rrA o x A u snRr
AGAVAISG. Z~l0E1)RAtO838rB l I.EL 16OR
C 7A NI -la eso GIIIsAE ean t ae Aace- Aas A s-591 8 sa FcGIIAVGAa pryctI AAnbls KELVI AT oR CJ sPABAG aU1.5 18181010A Arpclsy m fa 0 CAHRO AAN80I 023 IN A 04E DAVIL v ia. NqL t)DA- RE Y NE LA99 B-8625O SAN NICOL LA05, COHEEA-LV.a.anaV
on- s T V 31i UV A A C M SU Vnr VAla HUM OLD 1A PE I.E VAG VV .A y S 1~IA G ~
ConVA -i y. Vi.in. eoe 0 305 Peobo T* U.yoIs DE "PORRTI ORANGE 1.1AS F50
IIf 1 1,250
A.A-A itA-VA-A en3n Va 2za


A NA weA umi \ MAnu u DOI 0 18 DF JS DFPT DE14 A. 0 (X

ANINCI)S CLA SIFICADOS DE ULTIMA f RA

VENTAS DINERO HIPOTECA DINERO -HIPOTECA INTERF, GENERAL AL Q UILERES AL QUILERES ALQUILERE,3 ALQUILERES
OBJET VARIONS 64 OFERTAS 82 APARTAMENT0S 52 APARTAMEf az APAtTAMEr T)i 84 HABlfACIONES
VVVA~ER II WNMO $7,000, PAGO $ tUS OL Esta Ud. Intoxicado. ? A ,
VINA'TEROS o a aEtl0 10|31)nsr ac
A AA AAL 4 TOME "KONUGAR"


h' oVSATOMO 560 AM_____llLA1K___AUOCA E OOS5 AmY 0B 08ai b., AIoA c~o. 1 Al M, $L D RA- --- AOA AAOOA AAAAIAAA
CERRADORLATA de nR 1A6Anr r A AVADADO 4L 0,10O 50 00 PAGO $60 000 so po 311
A l;RDO 1,'A .a i deAA' CUB paA A' AA, 110., Ira 3ra. Z ,( .it aauii srantndldun rdn an r r a u B~ LRI IAAAA Eo AR

CARNES,* 6 FRTSLUL

rnAur0AsADINEROA 0 o
i I W, F A e RAA1Z. IIA

VEGETABLES, vHIPOTECA n . . Y n .Mora-OA .a Co., SAAA,
SAN NICOLAS 105 aeis susprnamn
11 1_li1_ il I I r Ab h hI I" rI oA . a .a tn.


IIItru__r_ _n__._Ir k

a p~e at u a gage AQUILO AVARTAN1ENTOS,
a7uPELUQUEROS A8 A no AA AA I _____o
YATES Y EMBARCACIONES 1 1 T 1 A 1 1 1


uC~~~1 11 11 ,," AL Q UI E E I IPRLIlO DILE 11anous. r1
IAAAAAA~~~~~~~~~ IAF RA EAA S TAAOA Am AA ,'A' AAIAA AA A A 101 AA AA A bAA


Toderat~~~~~~~senemiain ~~~ ~ S Ino OIL 261D ,nlu e E o o CSAS DE H)ESPEDES A uhalwaon uuha
LWtRTATIENTON FAMILLI s
II TI 0 11 1 38 MASUAIST AS Eieelkrr

IPESCADOR ESi Ms MASAlSTA 0 A, A AA A

SE ALQUILA
A1 11A 1 AA I' 1A A A A, 1 T1 I. I 1 A, A A A1 AAA A "I A AI.70 I. .TES ARAA LS AAMS 2 APARTMENT. n LA CES Y
LI AA, AAAYIA"'" ',ctAILUGARE 0 I 'A"" "A

Unmboldsi in or : I or ruarr (EInh eI lbn n

EN SE 1NZAS11 13. V _,l) < n ir i no n,
DI A IAA NAA EARAIIAA A, A iAAnAA A Ad. A AAA7AA76

DIN R 0 a cossns oream nW) SE ALQUILAN In t,


\ 1958~I f1r LLV IL1 1, 1.ncs rrm a Ipru


d Iot nAAA Im e a P, I, Au 1 OIAAn AalA AomduA hall, ir,
p- SR. COMERIAAAA I 'I AAAA .l A .A AAAAAAAA AAAAAAAI, inarlea t, on rl e Lu rcigrade- hahlae, ns aw
ANU T I L Ao A d., IA A AAAA 'am AAAAAA

d MPO "" """TnA' D'O R mn,
Il AAAAAI A. ~ ~ ~ ~ AAAAAAAA A rA A AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

111 1.1,, I- I117-1,9 8 1.,

10t r I Liomd-lenagao8 NAVES -LOCAES

net~ P. 0 F
sa was a omansSE ALOUILAN"'
Em anu 9I 1A 1vn11 A. 3PLRT Illr1TO\ VEDADO
SE ALQUILAN Inpeo eslsu


M a: H AM 11 A. 3 atsoA A92. Aa AAA A A
DANERO HIPOTECA COMER Local Modern
63 SOLCITDE upECIN E IPAHRT4ENTO~ DE LUJO enllen 10 .drd 07.erPan
Las igmtrnte, burns t nit I6 ummmL)LE 11L lLalR a tr 3 m e -7201892-1 4 AITGO E Init e F.2r ofirmas.
____00 _____fan 3l e1tAA lD
iHIPOTECAS! co AC s Z:7 IuP:T
que~~6 l dale io,-te rc
e:::,:::::. 1EDAO 410EL1Ana flipoleras 1, 9 115 00 ALUb)1BIA II,1E P R E 1
Te____M-7620 A A.0 AAA)AA5 AAAAAAAAAA.AA:AAPARTAMENTOSAA^AAA" A A"A A A A A A :AA 111.0 AitA1A A 03LLI32AdoADOAHahna.AntAAOiAp


As unrsn .r L. . U 'iA e d urnA.Aas AAnortrnAA LA LLA1Es VA EN LA 111 A11 AA elefAonoA B.87 8 PorAwenir A,^A167. Mr. Pedro.AA


Alut "I'll Ac IA MIR, 7At4O A2 1
Afd I pA AAAA AA A ,0 ,AAAAA AL5II AAITMNrAAAAAA
J" Al",'to AASi LAA. AA pAaI r__ _ __ _ _ lamAe, nAA, toAA IAAAA lAAAAAAAAAAI.A


____________ M-62 ATS:MUQSJEROSENO II. F- ,-

SoAAi'it $50 0 ~L a l5Cl, ,mr 1295,1 1 i. PtR I]p,2m tl.".$0)

tLULEE _______32___ _ _ 1 T1 110 _r. -i s
A AAA EIAAAAIAO AAAAAAllAAAA.ha- ),1- 2p

B-2249. 08SA' J.A~ CA AV A~a A In. I AA AL EA ENALAAAAAAAAAAAA*1AAAA AAAA A
(A5AAA~~~~ MoS) 6-1 Sr.~lIIIIAAO S __ ____
LAAIAAOAIAA _____________ _____________ SE LWJLA _________________ II AAA 001 AAA AAIAAW7A A4#AAA8IAAA9
A1 OCXVI1 I DIRIO DLUN MARINA~ X)MNCO. 18 DESITT. F1n49 PATINA TRIN YTIJNO

A N IX MAN C' I0 CO 1, ~ AA S I )( )F 1 FI,]A 1 )I
CAA~,AG~AA4 ______________ ----_---_________________-ENRA -ERVIC __ ________________ .UA = ____ A
A QU LE ES AL UI ER S A QU Lt ES 1 QU LF FS _ -;__ l' ,_1 1 SLOICTN fSLICT, EM
AAAAAA A~l u-n~.~ A ~A 110 At A A AAAAA~ AAAAA~AA~,~ AAIAAA AAAAI


IU AU A U CA IO "I". IA, rI", IAAA.- ,Ii l,
_ _ ,,AAAAAAAF~ l', AA A A, A A I All NI :, A ,, 001 ,_ ,,A A q Il.I"' l 1 I
AlIA Illi" " I. t1 I., ,N A A ,IAAA A A 1 lA .A .l' -A. .1 1 1 ,-, "l
IAAAAA,.A -1: .1A.A.A~A iAAI A, A AAAAA,1AA AlA. I _____I 11 21 l 1 8I~__ __ _ I,, I AAAIl"1 ", 1 11% .,' I, Il, 1 Ili Itib"eII AA A AA AA A .
-,I,-_:. ""! .~AOAAAAAI ,A A, A. I-- AAA, AA A, ,'l I I AAA -' A !f ,,A AA 1 I
AAA Al A li ll iA -A U NN Ill I U E' "l ~ ~ ICIC C A' !A!AA A'l A1, I L "
A'l II El UAAA I AA 11- A GE E AL SER IC I"" A- -I,,AA AA I- ,AAA'l 'llA AI '' .AA A-lIAU ~ n U E U E I__________________TO A' "l At':: "lUEEWU -" IEi ', I "_I 1 I :
121--cI A A, & S.IA DA DE l% IA AA "~ A A A'. A A A A' 'II, A l- - - ."" 1 II "'l
_- I, ,.- ,, I i l1 AAA.z _- _ l A I ', A"' Il AA ,, AAI.A, A, AAA 0100e -AA At Il
IA 1 -7 A I A"A Aft I-,,,,- I _' _________________ treA AA A A IN -I6il IA -, -II(A ", L AIll ; l AA IA, AAAI,A- AI A. AA I AAA- 1
1 IAO.e,6 10 A(.A A N.24t A QunnAv niaA, I N AAA "AAA +AAAA ". ,
AU ,,A, A"l- Ai AAAulz AIA. IA 0 -1 : IU A "I -~ AA A A -_ _ ___ 1 AA AlA AI AA "A ill I -AA,
41o S, INAS AAA ,'; AAiutliri~ lt l ,AAA AlA. A I Al ,. I A A A S0 .1V VS 1 .1 A)AA AAAAA'AAA, 5 ". io "ll ls
Ai A1 ,L A, A I A A, Al l liln lili li im ill I IllK JAA .A. AA
A~ A- A"'l" A I, AIA ,, A. A, IA -- .A .A I'l l i ___A Il,1,- -,I -.". """, A,Al ., l IAAO lA AA_ 1 At ___ __ __ __ __ %A IA IO llA AA All AAA*A -1'AA I
A A- I-AAAAAAAA A A A A, A, I'AlAAl~,AA A A AIA At A. I. IA A,, AI A A
A~~~~~~~~~ Il IAA'A A AAAI l.A AA
A.0 It, A ., A' AA AII AlA, A1 ITA FORTA ,, .- ____lJE O M YVB R I"D _. I 1I 6 im _
AA _; ~ ,l l IA AUA .l.,,. z", , ,,,, A ,Al *;A I 'A AA A AA A AA AI! A-l A,. IAAA' I "10 AAA, AA AAA-A. -I,~ IAAAAAA
s WIT A10 7 ltl0 -11", A I-l"1 f"" AI. I I AA IA A 1 T l0 A, ,,AA, AIA AAAI AAAA I 'l
"fIci-n,1a- "I -1 EfegaIites IAA-A-AA "I"!A _! 11 All -12 AAA AIAA AA AA --- A---- O1, 1A I A IAA";IA -- -,AA, 11 1A-1 AAUA 1.1t t
En e P2,11 Ak ", 81 1 111 TAAA l ,b110 1,,;' !AlAN I'll" RIQE AAAAAAAA IA AAAAA, IA AAAAAAAAA I'lAlA AAAI.II 11 AAAAA Al, A
,,, s _ _I IA A A AI A I A 11AA. IC II IA ,A I AI.IAAAA', 1 "
--11: 1A110!-- AAAAlAAAll AAAAA__ I A.1 A 'll _1 1.A11-lAA_,_AA_ I. IA-; A I 1"A,, 1AA I" 'I'l Aj "' I'l., I A .
~~~l' ~ ~ ~ ,~ N.AAAI LA SAUAEAI \I IIAA'A _ _,A~l~l 1 1 I-AIAI ;~A l.:1 AAAAA A IA AAA , _______
--IrI~ llI 111- ",ll 1 A ,1 ,iA -,A~i IIAI IAAA I _LW U AI "I A A A I~~ A A- AAIA AA I A AAA A
--- -_1171 -_ 1110A11Al 2 1 wrI Tf I,~ l. I IA 01- I, EI A O $31 EM NA A' 12. CH F
AI A Al 1 1, V A AAA AAAI A A -' -!A 1A 12.1 II ,. ,I, "I 1 e" _
AII 1 111 AIIIA1A,;$l, I IAAIAI 0 ,, ",,,. ,~~l, I, "' ,'
l_ _ _ _ _ _ IA I 1, p0 1 Al A A, AAAAAAA AIIAI IA Al. A AlA,REI : NI An D1 I I 4_1A I 0 ll U A N ,A. I A? iO CALI IlA ,A~1~A I1101 0.1 11000 ,l CiW _l, AlA I, rt." AAAI I A1,Il
-__ _ _ _ _ _ 11AR J IA A AA A l,,%A, --AIAA-A'- ,AAA 1 ,, Il l j r- ,1, 7,l

Al!, "1?A l p-l I ,o i8elel" t, lAAUA -AA IAA l.AAIv I 0l ICITA II I'l I A I I AI I11 "0 ll IIIA 10 0 1 1 121 O IEX TAS A .A
l, ll. i l-- - : ,i lI fO N I! 1 1 I AA- M o l''A A I, ,, ( AAI AA fl AAI
,A l! 1 0 1l , , A A ,A A IA AAAAAI- '- Al, 'A l A- 'L __ A A l .1 ? A. A .A IA I A A l _~l ,I C, A_- ,,, r
": I' II. % "'" '~I, I l"1II I r I ,AI gt. I" __ _ _ __ _ _ .I._ ,-' t 1 1 I l I ow'A' ,_ I ,:;~ .-,, ,P ANI : AEA, ,,A ,A t -. IA AlA A. A r A Al A.'" I "IA,, ,,,,,, _l j ,_ r ,', i 1 1 I .
If100s0 I lAA -_ _ _ _ _ A _' iA II AI -~ ,AA 12 rF~ T A I U l~ IlA 1,11 All Il _kAl, A n ,A A A, AI Al IA -l A.A I A' I A- A A -___ A A.A~ .A.~ AA
EN E O FI TN 0)11 ,.-', AAAAAItA "" ,' ,,r j -1 -- 11 11 Il I ,AAA 111I II I ''
AAIA A A ." AA- AtIAI I Al 1r I 71t1AA I" (' i l" l, I il AAA A, IA AIAAAA
j Anil "nA"lAAl. A. A. '." 8 Al -, ,, ,," l
-1.I'2I Il 111,I1lAAA1 !AA' A A Il A -A 'll A ,_ A A I AAAA I I:,) .,. l 1"- ', ,
IAA A .CAA'IIAII: j AAA -M N OZ -' AA"'- l l, lr l"_ 92A SAEN0 -UA A"I (I IN A l. Q' A I
8 'LII A1 FV ,18)IT Ii i ii i lIA IlAICll IR. % l. 1 .h -00'1I'
AAAAAAA.1A A AAI IA', I l0-1110 1 -,I_ r ,% l
rIN O I '1 I'I tI~ N I ,l ' 1 11S n1 1 11et~ H t m v Z i , " " I - , , l d ; - 11 A ,A I 1 1 1 A B O A D O T IIO T R I ,

IA A' -, , IA -, __>A~ -8 00 A_ At -l IA Al AAIA AAA 6I ,AA AA l, ',AA A I "" rA
I.A AAIA! A11 U ,AA ,l lAA Al AAIAA1.1 U UAA
_ _ A,1 110110 A IA A A IAAAAAAA.1 - I - I I ,, AI l ,,, .0I II.- A A', A.
rnunrnrnfnruuuwuprnlnri 8 1 O A I Al -A,, ItA lIIAi0lA Nll PIl N, ll, AlA IAAAAAU-IA 0t1 All -Av 112%11 11110110. - - -- I
A U A; A A A , "I ,,A AA lA 1 0 AIU T I E L l A A ,. 7 AlA 7 ,IA I . ,l I I 1 1 I I r I .I Al A A A 1E T P E I E L N iN A
,"I~~~~~ '-A- I. AAI -l "I.AAA ll !I, ,I0 A AAII-AAI, ,, I ', 1_ I
A, ,' t1 t I -r z l r ', '" U A l l S I ,I('IAAE O I NI I . I l I I Al A' A1 ll "' 11- 1-AA 1 I ll U I'l
_ _ _ _ 1 1 1. -AA AA, "," r I 1 1 ZI "s,.1-, ir IfT -__ 1 1 : ,,

I~ 1 1T 110 k Ae AolZ; A!L A rA,~ ,10 0 -A I l1, ""l-~t~ o I tl tt I I A" , .1 AII
IE T AJlII'"l' Nl',7.r, '~jl 41 I 'I.,T':- 1 ,' t ln ".I Al, -AAAIAA Al .1 L BEI -EN
__________-____I" ;' I, I 10 ,AAIIIA AIAAAIAAOIIAAAAAAA, AAA ,A I A A AAAAA I I 0A 11 l
"',~~A I -1, Pl ,1 10 '.1 ZA l-1A rlAA AA.AAAAAC 111 "I'b~ 011410,_ i 0, i-1 .II ,r, rA ,Af II A Ull~~~ ,W II.A _010 A AA. Al .ACAA A IA ,AO ,AA,
U IAAI AAA II I AA 1F, ')" P IA Altl l L I 0IVSIOI ,1I I Il l I '. IIlAA ItI fAllI .1 ",,I, 1
A"IP :,r" "r-: ,'I- I AT 411. .111 (1IV I)RII DR ,W BE:RlU-E
.I _________ Mhnr ME.240818 l I,-1
I ___________il

,AA ,A A IA 'I IA 1, 0 1, -- A jP 11, it I I ' IAIA A I A I I I IIr
S, N ~ 1 1101f1f"I2 00.1 AAA. d, W Il 4ilIA AtI, ,A I1N II I01 p1 1 t l1110 I1 -1 0 'IAU0 AA
!-,B A II _A-_ _ _ __-_ _I ,_ ,,, .10' A,, A, A0A1AIAA ,!0l1A 1 A 1I . "III, ,,,1 -"
A vrkk ', r 1 AI 1 S01 E A IIAM N. AAAI". -1% ""-A--AAAAUA"L WT N 4A IT E -~ 1501 t -11 1' A 11 ", 011.011
F lt rl itj N II. l - ,Il .IZ " r. I A ,, IA 0I AA0'II I 1 I A I A A l
SE- --I(A T A A' rAI ,A l A' ':- AIAAAA'IAAI I -AlA. Al -, AAA -. AA. AIAA I AAI'll I lA
13 10 '"CI j 1.01I l~
10101Z. U'4UA.A A _ _ _ _ _ _ _ __,_ AA11 AAAAI_ Z,. ._ _'A" AA, ,___A11A l-IA A, Al A1, 1, ''II
Kig 712 ,]I UisA _ _ _ 1110't~1" l_ A, _I.'., l ", (AIA0IIAA A'AAO AAAAI AIAAA 1142 I-All'A, A
W. Al A AI I" A1U- l,-" l 1 1 1111, IAA C 11101 -0 LA IAAN I D1 'p0lI1 A NALEp111 4r lC flr ie
-," A A, A 7 l0" '.1, 1 10. 518.;* l MDI O OCU IST
Iu o AlAil ,illf w I % ,l .l4 71 41 C, 1, 1 AA.-7 A,% A_ I tAIA A ll 0' IAA A! C A !IIAA AA VA
six m~'lllIm :'_i'il ,* I 11,~ 42 11 1 l l~ I ,l ,, U ] ,1 1 - I I .f ."O ls P r ,Ii Al, I 11 11 IA. Ar A A 1, 1 A I -AAAA IUCA A". ,
r D --1 1,, A 11 IOIlJ I ,.- ',U AA A IA r ,,,, 'I01,,
I*1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 CIIA AAI"A ,I IAIA f I -AAAI!AA_ I I I ,P'I4"' r,'''
E N. PR A D O I, I I : l, i AA. I I 111 A A ,, lz7 1 I- ,,., l l I"IA A:A 15 1001l00111Al111 A l ,,,,, II I,,,,,I
11 IA IAA AI

1 - -A~l t r -"l" :,% A Ur,, _,AA 1:1 II 1 I ,10 4 All 1 IA A, CA ,,AA, 1,0,I 10,, - r !,
A. , l1- l -. II, l,1 E All~t ll' A" l01 01 d I l Ine ,_a
1101 V51A1 II ,o14M AAAAA 10 lb Coo p 01,,,14 AETE DDRS
Alt~rl -iT -lA r A" 1,00 : I 1 l ;, AAAUA -~A A A A A I ,AAAIl 10 S VA11C
b I~ ,- A1 r0 0 0 12 - ,,- 11. I 'A10'AA A.cOL I
1 "',,, - -0 LICITA' Al Al, 31 As ,-, p I 69 8 I-.-- i: oi m r v 3
IIt ,r AAil Al Al' ;l A ll AA,' Al 1 IAA1AA I :l 1lATOII"IDR. LYON

I. I I R11 A A I I IA10 AC All CAAI Im -1>.AA1 ,,,,, "t uLIIlL1l I IIIIIIIIII A1 1AAI1
,11 AAAIAAIA .11 IAIAU ,AA Al II A AI !l Al!, '" 8 EI h t1 N d ) Co Ia 1, f I 4 I I 1 I!, A 01,, ; A.-! l' ,,"" -A!AAI A1011, -- A ,U UI "I II"I. :I olliIT 1 ,:-, ,, Pr. I ,, 1 1m,,,1X. 1 A f 110 AAAUIA A.AA _I .I__ _ _- ,,, I,, -- r,," Il
001111~ll 1111 ,il AlA, 0101210 -, ll I' I0.I I0U10UAAAAIY
-l IAA I0 AAAA AAAA bl -11 I U. A. A -1 'l I1IA 030101 IAAICIA ICtOU -A AIICIAC -A DR I EDUARDO, I,;
Al ~ ~ ~ A, 01, 10 o", A6 "0112011 Al1 Al- A" IAA ,l I I ll C 110! I111,0 AIIAAAAA,.lAIAIAAA AAIAAAIIAIAICA1
I, l A~ I 111 511,0 AAIAAE CO K GL l U-, AU 121 ': 1 A 1 ,1011 "
COOx 11.0.I(1 10101-z~i 111.1,.11 1424 9 ,_- 1,- lCA 121 I ~ l .l lU AIAIAAA IAlA "I, A10AIUIA CA EIA 401, EAAAAA MAAICA EI 0 I INI 17
QULOAR -,IAII ll~ AII.CAIA I "' "1 , '"'- -,- 10 -01E1 IA .A I I Dr A~.0 I I,14 IUAI IIAA A ,U A I. D o1111I IUInII
"I" 1001i100 l0 AIAA .AA,"t U I 1 1 IOA I011 p11010 1111 Alb Nl Al., IAAAAU AAA. 1 1110ll l0CLII A IA 111 iUAIA 1 ill 04 -11
II ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'I IAl t-AAI Aliil .'.'. 011 Al, t I,11,1 11 IAI4 A
UO. AA IAI L l -401 lIIAAA A11CI 1I1 11 ,r, I A! lpIIU 112 A.IAAA IAA'.,ICAIAI,-IAI fOII. I A
22_ _ __ _ rl Al62) AA1AAA2 .118 All) t. ,O IIA O ,A I -t0 ,3, IAC, r lACI,0 I I
k7I nT11 I I l I1I0I C "II 1Jr -11 I ,AA I, ___ __ '._____ 1
I'alaIw "wlgnc 10 101 NIt 4l A '-p ,. A.I A A Al -, 111Al ,-IUAIA I1101 0 bA -rAA -0 Al A ,r
__ ~ ~ ~ 10 I0AA Ill 849 128: ''21!0311L E OVIA k '. -Il

I l i N, ( i t rl 4111 A.lt 701!. OA. 11,10 _________ A1A41 P. 100 1 Tll trWAAAU A A l-E01S0 l! IIIA1-- BIll .,IUA Ai AlU l 00A.1 A10i~
IA_ I, ., A ll' IA !10 1 0 4 AI -. 1 T I II -0 11 11 III l A lA S
0~~0Al 4 r,1011A C ,,. 4 t_- AA.11 AA IA _on o -1 N 198. 10 AIAA 1,AA "IAA Al 0 lA 411041.110011TR ST RN S R2

IA.AI.C10I IAI IIAAAA
I CUII I", 11 lAA AAA A-A 1: . .1tA I A-, CAA -1A A -KA A
0140 -l 1 i1691141 A.1'AA I'I'!A AI1A -PAGINA THEINTA Y DOS DIARIO DE LA MARINA SEPTiEMBRE 18 DE 1949


premia Prio a se reorganize la Prcti4o1 de Grave riiS>

caznpafr contra, riciC del p1ims t qgfrcal* d" C1 CJIn ITIO7 '<6'
Srlalltur fevilitonri a )eo ati a Cpt. l dOIeO
ti terisinm ntwozo 1s or ni (i 4 iir, anthnamo
Codt leGreiild t R
4lefj o idin him 14.1 tnt 'tttt d attaS dtertntcntle Ito


UNA NOTA E NT


6 & LA CARTERA


SOMORA AlTCT
Hct'tal onn ente. Son ton atractivos y de ton nuevos y voriodos
1t 1a ti ta utin ti" i oshlos 'Js corterno omericanas que ocabomos do

Eh.6 ttrecibir, que por so originalidod y belleza constiCAPL0S,
tuyen Ja ultimo expresion de la moda. Tenemos carterns parn combiner con sus nuevos vdos y pora tods los presupuestos.

dEo ma ralpi iiro1en)color


fliefgr 1.99o
coo 10ca grojto dearm nosytp
.n ro Colore. nero .n .carAA)
-~~ C-yC OI C I
I4 Crtea d, Materail pt lwon eti colorotrdei t zipprerttntero. toore rai~t oo. Parlitl negro 0 negro lana.
4.99
SBolita tie falla.oo dot deparametnor, 6 r dao Coloreoiorte. so d catrm t it J> Boita dt e ptil can detalle doriadotColore terne caereita. ino y negro 5.99
k atera de il oanity. de lana. con aidornior en relieve y clerre dotrado. Colored carmelita Ynegro. 6g9 8 Carter estil vanity, de corda ncillo, con bordado de cord Coloret car. nlrs ,y negro

DENfN TDAr LAv ANCIAS RCA ICTO
H Ditoitdorin E lioits 61r C699

HUMARA & LASTRA, 5. en C.
Murl 4 05 7 Trlls M56:;0 A 65
EN ESTA SECCION 3A


do~~ ~ 17'F L A MA IN A_____ AI~t1

AR0 CXVII A HA DANA OMINGO. IA DE SP IEMPRE DE 941) P / [FPA Y TRA

ARTIST PLASTIC A

LA PTURA EN ALICIA


t.~~o d- q- 1, !-o-b bpllo tunt To.
Val~~~~~~~r oA aaan fr aorac c om>: con Waa i elasm
tw. -t p grp,, d, 4. .tp.p p.4. Ga4i. e,. 4.


4n.

,1,0

aetan fcles ce pagar! ona peom prar notable, hello y m q b g x n Joe los Refrige radorc a omk ticos con pados tan imperceptblesCM


MENSUALES

4<oWNO PUEDE


Lpp p.n.P.hP n. .
-t P -,ppp 'a 4 .144,.p Pm p4d p .- P74p. ,.

Z.p 7 ~ P.,.o.p

PAG TREINTA Y CUATRO DIAR10 DE LA MIARINA.- DOMINGO.;1 DE SEPT, DR 194 "ANO(A1J1IENSAYO BIOGRAFICO DEL, MAYOR GEtNERAL'----- -,------ I
PESADONUSIIOSpJOSE MARI'ARODRIGUEZ Sec t4n, Fiotogr'IficaI

LOS PERR4)S QUE VIVE1N RUEN L . Disrtmnn4 dc inlgrc-( Ie naylor gnlwrul1 Ennqupt AS,, ,, II, Il" -----

NY Los sNIos QUE VIVEN 1m ,IJ K A,- V n-wn "o 1"" frpw "n fltftfnictCftll tl : e, i,, I" ,, "ii

I ,. In .__0 o "t ,- cotI -tottn "fto", Indotn.Mod, ,- ,Ejococun' . I ,- ,"nnl,,,1 IcO400MAI.Ic
tnt~ in t on ,noDr. rte if- ,. A n d n n n ,g 4''d ,,,, ci, ;,nto c :, 1 no?. -,.' o 1 IaI-I,, ,,,,,,"; I,, lnJ Il. Al"
Ii on.o An-n )-o '- f"*O',-tin~o incpdoi !tn. non 1 .,oo, nc dnfifttlc ft .0 gn ,, M,. ftnlc , p,c, ,,,,"" .,, ,' ,,,% I
Co n Ojion ,, A",1 IIIh i,oo to t, I --oc !-n, in4., ,, ,11 oon .oi "IiO i~t O M~ft Pi ci Ittt ,AO t,~~ ,ob cc ,o in.

4, coo ti 00 lo "'n~g, 'I "" i i" A ooc- M Ao ftneio Of" 11-h- It -in;,., ofooon Il ll. A pctn onen.no i t~~~oo,o
I,, 00 d 10. .A, a!, ooi ti "I P" I!, I. ,, o o o, entootldfot c0. ) I .', nl-o 0, it: I do f M ,,:-ddc. gonIl: ft -A, ~- r
M'"_ .o.d Ieo - o Iin o n n ~ c n q n ~ i f o o O ~ c ~ t t o o f O o c o t ~ o f .- i o ct ii 'ii o o n o toin n t i ft t o~ I o n o, 0 o1o1 ,.ft1, 0i" ;
n I AI A,, cI *o tn IooA do 'lc , do pi cIt.~ io ,,- n n Cooc ti i~~ f -onono tIp. I Oc 1inno nccA 1 Iot Ic~ lcct
ft t ,, p o ot o; ,o a ni- o o t, ill n I t c lod I~ n n o t ttI ,t o n i M o f n o n~ o n c t c t n o tn o c O f O
0.IIII onftp1ft en.~ nonoon l'.'n nec In tnt In t 01,,, .~n CIf o Ac ,, n A t
rtr 1 ~i, a~a ."01cAi -""",":!o ),1on'i I-poni, coi, I coOtn~S ~ o~~ 0000,.nic n .
toe I actfc !oo oot ,tn ,it~ o AI I' ~ to tdo ItJ in", Ocio ticnnonitone',-,, I~ Co c n; Ae, Coio o ,, Itoto Vionono, ,J.,n
,.not~ 11ot, P0 oc00 It ooc. _,.ocd.;o~tno t Cnft ,enitlt00 t i,,, O MA ,,lt oooon-, aft l. 0on-c,."'itftfton ,iTmn.I ?0 lo lo ift
n ,ooo,, ocoft, ,:,ftc.I ,a on 'n ,cO Ic .f , No c c nf c ot,,"o Mc. c oo o n, l til cn t opo titooIll- I n in
-- 'a',O0- -o tonftitno no A--, y"oo I'll.no I0~ C1on.0 Son, t-n- A1l p0.1 I
I- 3-t iW _,", ,i en ndI oI cn I P~t o n ,Z- 1 -,,,,* ,,, .ioooitcnnn-t-n'non.ecn ft ittnen ,I.,M, ,,conctoletnonollef,, ttnI
itotto ton Pop no-n -tt -t1dI A atttooino11Ie toet iA t. ) Cnon cot on7 ,ot~o oO~~- 0,. 6, I4 N010 O O, Ac nct,l IIItn -n 'it"o n I~O 00

1oo, tc nt It ,tn Iot Coo toot,, ,,- I II d I on it o iti Mo 01,0 itVttn"Itmn.00tl, lotio
tI Ot onct -d~looo d~,t -n 11tntO o T- I~o Ilooto 1n to
foototi non;"ton no tno, I,i ~t,,, '' To Y"; A 0t i Ad Iccn ootli J, nl oct5I
too nin Acteho At ooo, .,tot~~o,, t cI~ ood i III- ,,, ,ootcnIo V I NO OItI .OO3Ot:II1OiNl',p-, l,
0,_ Ift ii. ii, ,tlno,oo,oo,, it iftcto :1,~ : : D E L A :.-Ico ,o, Icij"" ; ,,,'%" %1, i ,1-,,.z I, ,R, )
dol,oIt,0o ,otcI -t to too no n- o too Po tct"ol "t I ooon oto CoM ~ O u ~ O tIo t:o t1 ~oM 00_--l,
It ',r- ,- ,--I .1,( I B, 11I'l -, C1 i" I;,, r i "' I-- t., i- "" ;:", I. .I Rd -7 ,,I; 1 "'t"ir1 ,!" I"," ,-, ,, -I, onc:,tin-i i IAo :'':,o, ote, i
t- -11,tto, ,~c~o Acot oo no. ioo. ,oit ,, tot-o o I ooo tooc "Ito t, to-1o., I__ _ oIo f ~ o oteot; i, j:" , I
on A tooctto Mo-tn. onn A-' con tt. n0nto o t tot, -- ,- in oooo "~ Cicoo Ro CtninAA laI,o too
c, .,tco, to 0 toto to to" nioti oto-ot tot toc t , o l1-,t i-t o,.M ,n 11,la 'l-l t Il 1I1 1 ,,g ,I '

o1ootcIoo oo noo n-e1iotI no ttn o o o ot- ooco ,O ,o p At 1 ," ,,- I- ,. Io
n Idnt IIdotpI onnItootte "t -l, Itc 0 ton 11 I noo coo n ,,", 40 in',
ohoon' .Ano ,nnto '-x nnon ,ncoo~too Goco z n , ttn;oo n oc,, ,ooeooooo ."I 0c," I ,, ;,~ to t ntto~ ,O"i" ,,I
A ottotiitIt ,ocoI'lot. Io -o 'ti- Moo , I oototooeosz ,,It~ ;a" 04.0 I ltA ; 0 A to A' I t" : ,I:: t o ,.I i I c b",t,
ioon01A, totoo .oottO onnoncno -t ncnAtooot. o Coot Mo, ntot .t, not I
nn11 ooc"I, llo 1n, 1 cI, 'Inn no-- t 000 01 .nOtoo~oonA o A Moi ,o O o ~tn~e.00n to"I-, it :.oIont I, ,I o_,,octc: It of, !, ncft~ 1onl. i noocno-., II
ctoottc,.,no~1"II- ,eon i o0 it n tnc nnnt-n poooon .I t'l .tto 1.Otnt c"I M --, ,? to "d ot o, Ototon o0A 0"" Ilt tO, .1tooc it- OtotIoIo; ho
ifo~ino Dt no onootn Iooooo tic at Ice~id ft O Itno t,,cnt, ett o t n nchM t 00 -00 0
tootcot cot tic, to '"ooooc cdodootofot Inopn- toni.j ont aA,otnn" einoo t, c '7 tin oonIoonobiooolcnodI

__ _ _ _ __ _ _ _ ,oi t",- 1- __--_----- 17 Iz~l I ,-ito ooto i
'' ,A onoo Iooo.t I --to ooounon ,,,, g--1, ,,,, ,0 ,con~ef
"I Inon~o~it tnonO I -t~ no 00000000,;:,il -- ,,,- I 1" ,o"-o nnoftn f I onoto',toc ll nooo ;o oonotctooo t I0 ,teototIotodiioto o to
70 0,_""" "" ,ootoYtFU G I o1oeoAI tno "0 -otfto do oto nOooO,0 :nt no Ac, Ido ton, ,
Par ~ ~ --,lisis~l brqua l cI "it,1 11-tO 0- o on 00 -0 000toCo -M no 01: onoo ott oooo J po0,on ono1 oo onpintt to1oonnton .
-I- t-l~,P hno oot -tnio~nd C ~in~ Itn -ngl "1- I-ncto on,~o~,o ttcO Oo1oono Ie- oooonooo1 'tooon1 tooftitototot 0 000ntAenft Onn.,1 00I
Aoonnto "It tot in0 I opnt tO- Oon Att t0c Co oo dnnn 0 otnto 0otetoottotoo oootoO 2deto~n "'I'' 'toit. no, .oo~nooto~cn
00,",I" do,otn : : I00 -nf onoo cC "0 ,4 ,,-oooo-,eo ooonootoo_.,oo ito Ao t.4 ,tpttt onIoooto~toe 000,, oontoiititnc o,
nec,nooiooontoo Acoooootnftc 00.0 ooobc ooto1notc~ofo~nd~~n ,ooo~otooO Iotooointt noi,on,Aeon oonion "' ll. I. X Cnooet ft' ,, ,, ,,oi I "
otortm ~looon~ c4~io,~~~~.tt.oot too tot poonot1oo 0I0 Id ItIoI IitoAO ",tn, toioio:t.O
nodniocn,Mioo It',M tAAomnIti io I000 Ct1111 ---- -on o to oc -tnn_ _o:ctno'tn "otoooononol-otA, o --,ono, tttctettoItotI otOooooooonontoootootn:

AoA A nod Ac o ino J ,to 000 ,, tO : dt : n 00. i Itf - -_ o 00 O"o cIftoI no I otoo to to -o to no onod on Aonno 'llc"0-o0-"

00 1o0on -it to too Ac "oono cot, , I I, ; 1 0 0 I ,onI ndc t o
00 0: inn tone, IntOo totodo fttoo -ono,0 00' Io-oo-~ non I'olo, clt oto."ondenot po ,, II t I

Io d O I0 c o r0 t I0 t "f' oo I 0 0i t 00 oo ot, ~ Io t o o t o o o t o I-on 1I i, j 6 I ,!
M ,Itto tt 0, otct nIt I 00 '--- I noO-ot .0-otioi .it nolo~ ,dh ontoo loonooonnt n ,
o~notocito ~ I to I0 -oooooc ,o o, OO O0ono ,dnn.no0n~c non. toioo I 112o-, to totontot Ac Iit Zotno-oIt -n t:t dtn0000tc0 It, ,iWoftt' It oott 000 td ,ln c, -ooic'- *, Io ',oont,. O,,xoooc ,tooo~t ot~oo~ttn ~ t ooondt -ao tneo o!llto
000I.It 00 etito cooonoe o~to -odot i i -odoo Ion toi; ,, ,I- I, o. tcooo i ,,"", ,.onoc lnonoIo otoiotionttotoioo~~ot ,o nootto; tiMoott
ItocttloonoioocA.,tO"o o oonoioiont-on001co 0z,, ntAonooen otbto oooiO oontIto1o. cdotootoon I0-0tI00I0o oon.oIooeoninIonopot "O Tion ton.od tnjOiodnonioncAo I- "nOI 1,ol ,,oI o1 otontonI, An 't ,ooo~ ,o,tnnh, I oonll n tiol -tocoooo .-ooonloi toootnioitooocdooift"oondc otnd~icoi no 00 occ ot c00 tottn o -eto ot i"oo oP o1ono I0 ci tfoo -ct 00 I ti-t -o~fo n t. o00000c ttI odon tn.00 oco d0 c, toot ontlto toO5 At-,00 a P-0 o- A ton 000! on % oo co.n odotot ., n.n 1. 00 to -oo ono ooooo Ott fttto !b it tnoInot-tooo nilo I, A c "t t to o1to c t, 0 0 0 0 o o oot5 on i ,t n o o t o t o n 2o lo f n ti d c o o t n;o o o n n o o oo,'o o t o t n t ddo n o cn o o, onI Ii--o~-lo ,-, to-, ioh -, I ~,, .,'t- I ; ,I ,I1 o o0 octo!,iio O OO ti il o nohtonoifto too in ioonoo6I
1,0000A.AI 0 oon oo !00 Ionoo I. ,oon~tto~ to titoon~toc- t--oo~poiott. ,dt
tonoonood'to~oo O00000tftoA~o~o -n-on ocoo ontoognoootnooo to 000o~poen~ootn nooftodonocoo tiiottonoiioodocotIoooooooItnncoo on-oto.tot.ctcotltoot
000 0000 to 0-nit 00 ,tnoo 0,I co 000t00 t;tob 0-o 000 I, t Icco Mnn I,o oo do Mo" onlooc otn"~~co ot --. i to- i coc 'ttio .10 ol
Acl-rrt .,- o l -2 : o i, 00000 -o I~~oo oo.fn tto to o, t, onI oo oont I oo o i ,t '1I" "". in. "" neeocooindo, no oin"c~ A f~ io'to
I l: I. 1tIo oI a 1 - n o o t n A t o o o t I o O 1 0 n t A 0 0 ~ o o t o t nIA A O o o t n ~ o I"ot n o o ,n t o o o o o n oIo o t 0 0 It o n o ,I, Il l I ia000000 --nnoo npo o on oon,I oto00o, I I-cnnoto, 111,11:,11,1on",,
to~~~~ ~~ todo ooi ooooco OonnnIoooAoocoo, Att oooitoi4000nOE"otoiotin tcco o ooo ntciooilctI tooto otn -ono~ oto;t ,000tto -otoi i oo otto otoo'tt,,tt oli "tInnt- t"ocof 0000000i

."f000 ,0 P, %ooio ,noto ,o on onnto I nItbo 1ne I'l 'i0 ,oi,-tt Ac o_ to
,I,,;- 0 1 to, i ian, ncntoIo,,ti ononn oooioootcttt ,itoot ftot-oo ,o,-tic Idtcton.n 0I00.
tettoo,. coo- toot 1 p0 III, 0000 t.-o 't ," il- i ,. :,:1I1 1Ii Fii l ll ih I- 0 co tn "tn,idooto-oooo.l t1nootIonItZooAdootOJftU JAIoO tiftOOOOIAoO O iA do o OcfofdRtAVI otlooo
000 noooio,11,o~otoo o-Yn~nooli----ooo enn117o 000 -tt -ooteitoct to,;c-zooo _,-ol Ioltofttinciitotftit00o, :R~-,'
t~~~e~ tot it~to 00" -t t So no too to ; t - ooooooooo tO4-O I0 oco" Ioi oI onotoin iiono -onoo!ot no 00 000 ,otoo- t m
- -, I , 1 -, I I~~~nt-p. ot. Mo o Iot l -ooooto00o0A0. -, -,,"*' Otnont 1ntodCoiot ,olo opoo oltodbonoooona : :InonIoIt ottA-on-no CoooooInonoOftooitoiticnce,, a, i, 1 i I":"" I ,, III
tt to oto oo _oo 00 "0> n"- o o n o n ,t on-- otnooo pn. l000 "t->, IIO no-otctt 0000p0 ti gooo- o1ntoi ttot n It0nf oo o tb
I .- -_ ', 41 I ; I , 1, 1 Oo- n oo I oonoJ it ,, t1 1 I ,", I 7 attntioto,- g t i i ci-i .1 ,, ,I1; I ;I 1,1 1 31 Il
oto, ont to in o to o to- ott Ao O t I ot-o o t 40 fT oo O : -, o cot Ao I~o Ito n ~ t i oo t Itt oo oo ,io Ito toot too t to I ,v00d A
?- !, "i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 00~icfotot _. dciI.I-. I- 1 IIi 1 ,I ," ,. Pfttot000Iftoob ,dnt ,nIoIoncI 0O~O t .c eo iooottiio


0- 0-o :,r~on oo ~ oo o t, dc g010o to Ode do lt-t A, Io t ot t o Ict ottt oo tI ro ooontnfltcnoo nc


0 0 0 -ot 00 O n o-t o o c 0 It doIo n o Io on o t Ie ~ o o o o c t I I
"I -o on oi- n It cc- t -~-o Ito- 1Utn.n A. tiinoo Ioo tnhitIonototo Iton A oo.oooo1coioot ott 0.10c 1tiO ,o,
., nnc I Znooonoo'ietoott ioi, C-n do, o-o-oi c 00 ,, 71 C,octotoootn-tooooo nncoin"o, t,4 ,
311 X Y 1011 N OSt. ,, (- it 1 1 1 l E E EN l t,, 1 -1 I~t -1 Itt i Ioo c ootl Io o p~ n n n .n t n o o I 1no Io otoIId I I tot I "
non,; ,IJ C 00 Cotoo Ot 000 0 ztdooonnIoOI 0t~ o.o~ 0000 ontotooo ot 0ooctood, I O I n, oiooonohoo ~
C"tt"o o t ottto ~ o d n nt o n o t o t t to o o o tn c Ioo cl~ ~d 6ot on dor tttcn-aoidtA -I ," I
00 dsdt,~t,;;,- l, I 1o AooobA cit. C- 1 to Oit,, MO, 0,,, Cotdot ItnonO ,0 -~otoo e OctoIo, nob,, -- onooO -n~ocot-o 00 tnittot o-o ,,. n o 0 - ntI 0' '- I 0 o.nonto noooto ,, Io no Ioo eno It to" ftoo Ao on it? p000 -iooe It.oil 0,00 oi .orn
001 .0 O:o, 0 0-n-o n - -o 0- ,0 tI do n- 00 00 0 C o o t o o o o p o o o o n t n Act ill~ct hallM,0 ot c 0 n t ~ O o do o o e in t 0 p-I-r I l
0e Oo1i t 1 I 00 c io no n Io oof -ooft Io n t o I- "o o o ot n lo-t n Atn. -~o co n o nottt bo ftoi -t-tc 0t 00I -n'I'tlcocIt
01000coo I- --I t In~-oo0-00-oo ftc o .! n,onto- dt od ,oo Ooootoo, itjot noc o$ts o conoItot-ooottot ,-A,-ooOr t1,ton AO ooof .too oA. to
I g, ,no ott I nrn tO 'i -inonc1 .ticinooo~tteoitn.- AOno00000 teocc c oonootnc oo n o o
Coonm e0 04 Ito. oncoA 00 nfdO ,: _I -1 0_I I I 1,oI to ,ot~ 4,01 Moo1Po tdo 0 td A o,~ e, o toct. oroe'ooc tc do oXb
tc M to -o1o;1o o o_ IIo o o o o o coilo i- y t too ctt i. i o c o ,tot -o o ot Ioqto -to P o- t, in ;w "
-1 0 IoO te Uto i o o O ; 0 ,' ~ O 0 0 oeo -n t o 0 o i o A M n io ,o oto Ac M oo o 0 0 0 0 0 tO I pftto.doot IoIn O
0000000, -t -I cOO,, .I ,oontOn t-c I, ',II IIII I"I AoOn -to on toononIct. ',Ioon I non,tttocgool00et -ot. ooMoi towoooono I onittoo0lc
; 1 _t I 1 1 II- I n Ioo o nI l 0 0 0 0,0 0 n O t ,on t d-0O ot o I O to -, n o n t o t o c o O ,, ita i e k
too I I.I I --- Ioto nt nnoo 0o-on Ii io~ ogn~ oo c t "II oo oott4no ot, toItot. JIt ioototocc-oo dfo 4% Iu v x ouo
too ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o no -00,o 0-11 oer o1tttoc. on. tot 'Io toddIotoonon donnonntooconoc 0_____-r,,- to o ooogo -00 .n 1,1 IInoc.; i co to ooontoA Oft. Io ,Pro 1.fU


r0 1 Iii 00 ,i ",II .I "I Ito no Io~o~tco~ Iootoct~ oonoo.~oo I I 0000 ,ooioottoooocooooIoo, lieioit ernoodc
Aot oo-l' 0 4;t& 0 0 0 0 - - - - - --l Io 0,I 1 - I T ot ot cn nfooitnn ot o- -oito.oto tt o ot ot bIoo o ooFttt to oI-P,- ,-ott o o o oo" oo o n io i Ot c
0 0 0 > 00 ; -i Pi n o b o t 1tct~ 0 o otn-o oIZ- In oI I o" t -tt-n o o ot1, s o to o tIn ooo1 o t f o o o o on ot on ,i~ o n o l d ncto la o n
0 1 -td O~~ -, 'ct-oIto- ItI ott r00 0 0 toot b co oo i t ,, oo A e n oi ot ,0 n o,n o o laO, E P nit o ti n io t a t- le, I I tt o- i o oi o A nooo 1n o -oto o
MndoooIno t I0000 0 .0000 Z 1 i, 1 0I. 0I IA ,, ttnoc ot000e,ttooo 0 Anont o o'I otftotoIocotnoottaono oooo0-000, ftno nottooo np~, cootoI oio o. t,cn Ieooil l, ,tcooi L, ,,ipIa ,

11A -too -t- ,oo1oo too--, '., 0. 00 oto ", d 0 0000000 On tt t, o tto~~.~ IOoooo Ron it o -tio Ito onc t- oio toocc t Fnd I An-d notioo ,c oiot C t-d 1o1lo
cicoIoo-", -i noo ncdoo dIo-ooIoo I00 0 0 I nc n o O o oetdn~to~nn nfoto 0 Onco 1 "" to oootitin o ooo oot ono til1io ,oIoIntotoIoIoIOIooooo- ,noct Io coo nooo don nono no itooc no, 000-0, ,ootnt i_ poo1t:n ono t 00dtono lt 0i noooSft-, Ac, Po-loooi t ,L-- M 0000 ,llotoo no 000 Ioo ooon -- -,,I
00,,0 I0 onoooc 00 ,no _~ft to t I~doo Ioo to to ,, 00000 into oc tnoon oc I II I ,I :i onooc n: o ,A. :0 Vt odoc ,,, tgol, .Jctooo ooO oI.,-A-oonooor-gl 1 iOccIn. oo,,I0-00n.Adloc
e o o I ',o ti o t l o n t d o n Ie o o o d l I I I. , o t c c o A. 0 It--0 0 t0* I I 1 to- A oo l e n. o o t o c i o_~n n eIn Io t o M o o o n A co eb-o to h o o n 0 0 IA 0 1 olo n do, III%
c"'o, n0nttc00 0.n d 0100 ~ looo znn Pnoooo c o 00 Ac 0 ,0, 0 t I to 0010tOAOo ooitln onosncoooicof.di ooooodocoonyi

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 Ict On oo-ooi 000 000 In 00 00 oott cot 0 Mott 0a- Idt A, Ott oct nlo Io t. On_ ,to do, 0. a0 o "o o o i do to -toco, ,OoIccn"to Cnon bottooocnnto ,


" -I .1 1 .1 ,_1 ., j I 1d ,,A,;

,, 1 ,- ": ,.- I, i 1 1, . t ',,I j I I ', 'r ;,, - 000, e eerl, .in- "eel, r iAND CXVII DIARID DE LA MARINA- DOM ING. 18 DE SEPT. DE 194() PAGINA TREINIA Y LINCO

"l11a Navella del Aire"' alters' a lag 8:30 de' Iai aucr.'


DISCO C A FIA I N F 0 IA CI 0 N F 3 P 1)1:t 11E S ttx~"0il" 22 1tt:w


('or Aater'io Qiioird. iiaiiia fr' ~IiSIISSI sslsqi tt.* ). ~ 17'r J~

Ciisori ro r 1rsardi h lsi ilig ling lip risilos" Y"El otro ,Enutire las sagas (Suelvo y scnsacional in IaCQi lssle prssissO ol 'OO .5 soo, sls

T"otl,? Cos, niioopsido do? 'Io.ip.ooo do is mr" hiss' (iis RHO programna deporuivo 0oreseneado par IIIs so is isis 11) f is JtodoipslI s. ~oii isoi5!ol s''0
is'00'Oioiodbioss "Iisp lose (J I5" Ass i" Ip~sosi
is l~hi"' 10 us 11 sits ,Trmidad lit Hn ? 5 ~ ssso slisisoss Alliti fo. L5Csidj la AflU b s l',~, ,Oio~Fi'sPisfdssi~llslsodosO il
Is Issood is Ossl lie Is nril~iis"Osisosrt isl d o sss, d I otiso ,s-oss oo' s~,'osddls'ssso~isists~sslioodols wiari? as soiso uio. ati pdisso COP e- so'ln" sils dsis
rs es, ossiso iii iiioos dsos idi o nd o E l to pois s ou~ si oo issi o'o'sslolosssssisioO
nsice' des Ant sGiaisinssiii lsis~iss ops~dsi oi soo si oslsls
Asis Vivaldd, soisiis psilsaciri sat' sot H .2no1 ie"
oo)asocdntent, i Foss gd D o o sIns odioass deisoos -El DIMu so so c-i" ds ps o Is" bi s osso'Isi'i'0505 's p -~0 i
'soss' o oidsiiioooooosio i odoosissoso' s isbsiPsososPsisdoi oo'ss 'sil iisoo'poo do siuosiis w ~ sisolsdi ii lsois 'i is
ssssiossd.iiiso soi"oisioiisiallO osout et Ae" sidosislii I.,sssIi At


Vivli sssiiis sour oisi-o is isde islsids so~ inss~ osiso isis gl ustls s d lpod i h- ltco

ii evisgo i di o ssp e sa s de exra sio n osodot: ,dii Osio hots isoSi

B0a,5 'oooii'oInu a eooso oio do ssnn dano centralilonooioosos' oi'pio'o~sls da~si
isi~ssssioooss soisd sposo'toooosooo lit tsiipo -' luir.sisosiibsis hsso '?so. es *.leo Manue
doss sisi -tso ois aoooo s sd, sP, oil50? 5 Is o iss sso s o s s o s Co ss AuT" Too o 'sso s l
non" uiguona e- ",. 9" ua d a 16 -sods i 'Ii s i~n iot-?id' de1 In sI orlo, 505. In0. sC isi
Wdiusltpsossss~ooi~ol~u o O esssosooolessosilossisoo y 'e-Os i asoo do~ il-n lsiisd vu4osoio*~ t 0 s s's~ss ss sis' ~
Paloio tisssu_.isdoosi so 1. ooiouoi iosoosisvP ilos~ossulsoisl vais~n dis sIe I~doe podos'oo s~ssoi~o Y tllda ioi lusoY31oil oafols~ o'Pouo Iuoi -1,s1iu ioiss .ss ooi olossltssil Ide~~pss Ir rejssd'5odMutiatra
sisoos.no.ssp.oS,ss~s uo sso- ns o ioso e Piotois' sosooJ'ssosopooisdi idoilo ,llo suoo'dos osssss spl
sossssosisbioo ~ ~ ~ ~ ~ ~ blts Ys.-oools i- t OCy na-' 'ist joo? so sP osslo ilso sloo'si osssslu s,,
Ospioss hos is ouloussdsiossOs00' sOus Coui dsl .s .; 55101 loIs00105 '05i0'O0sOi ; A, 015
udo55dinjnemco eou pa sou os ooo QU ecs'b Fs 00 o


N, i do VivadosI.osrs'ssioths O,,sd, 511t do S Oo


pit 5 r011 Sosiu OupOce tha Pagot"dos cr It!
S i o Fsiodssoo tos00, all Con-'-fgte 500000"' So o- a Pu a5O ii
catisin des' VivliY sit ii. aiso e. ssP 019131115od lo~s' s [oI. .oso pii d i ot ol5.1.0 05 ll it-000 sol OunOo Tosu.do 0105s~s~'o' s~osusosi tss sopetT lsiO non- 1,05 oh osi so sliad -Vill s P s.- soosOs'i 00 i
Tl .sd'. wous ls aii aibui05 ., 'I I5 15 5 I' "'s"" d,1 Js B.Is
I., oos~.DS~lp'~ b dodiossooss ii suo.losos-o rtt- d~lsls 1. 6is
'oth 55500'? di, FooYoos I I 'P5l0ll 1
''r. JSoull ssssoodlulj' -oolo _as55d ll od ss
di hnd cuulus ii si 0losssl 05P os O 10 lpl 00 in,"'s so 's ssoo iOlso I s io ioooOdslu~P~s
,as-udos uaosis sio- di uss 0"Iooitoo bo' '~oo luss'ols~u~iP51.5,'bg loloO'iuud po, B '' "" aesooi cr1, Rodiss' P4oto a *o "'"5Il0"p "'5 odo s bs Ili d's'sss di ii' In ,lislo's's adeEIt o oosa irmo itis s ruo' .0 lsu ouos.ta oo ss os s iis isis o

50osos.ds pt ii 'o sluds p I~i as 1,, Is its d sio isis Ip s i i I -oso isso so iso,
as l r s o ou o P ~ o s 1 ulus,, 0A -so l o d s ss o s s o i od o s s i s Iot l' .is s ii o i i
sIsi p 505 Y ,0 Ost' O'i. 'O Ho Lou Y 11 (l s'. sossl sssse pi- ,sohstolsos dsdsotoo'oosloi lo
loss islosoloosoosouspoohsu.odoua '"s' <5 sA'sossiooiisl'ss~dsoosssu Rub.soo
Oso~u to nii sua sos ist Nsiie pcolt-o' "Part '"u sFo'5ss0000iPIaDaRenadManset S.Ja ns isso ui o O i Coul olis". us dos losgu 'do is os, sitsssI suoyssli s diL


5.-a Hill- s50100 Tsl isigisi de tis s Os 555i' "Isdi sdol 505Q isiO iIsulwosds.s 011is ~issdo i P 150
u1 lCncer. G- noifh iP osoos's i-l Isds d mbl los L.o'is Os ogso
nor" dieosos p,., Slsoo upsul- il lt r~lw ''a
's:Ts i 55 5'd Oast piscDaeonsoo d n~ len
ori Mlo i t" la o, r s o r, E
is to n s 053 1.0 in'S dol- lt s.1on la il1,L lr o~ e, d
5555 0155505a .1 555 oho. ouss :1 / an,, 3 id p a in. a Si ta .~ ~i a el hoCit o,oha~ j i

Bay'M~ LADRA Pe t. I0 tr~o tossotsto.b.1 Pso ios Qr' Radios Sop los. Rein de-acoil'r ua oi


reib, a'.sel rsols ts~, Os r_1 ioss 'io'io t0~ dos sot- olvnti del El" dcrtr Forge Mlf.ch 0.5's "0
"0'55 05"00'O A55 ambient c.1osh la. Si O' d Ah'osioloosoYsoossd
0 1~sVp 1110 'liiso'z .irso P j 0' c Iog I I.st Dsi lb.
do n"Y-pepoa n sl~i s 'is.isd. a -66 do "UiIs~ e Aoi i re us es
in Ao' To sousis 0 cr ituioradiaol, s O lb s Pacsuo t isfo s e Dpo-.
d"'._ 0.3 ii- so t dis P ,hs dsrl "cour o'5 0' -n 's'uaii" Cis"oo L. II a,"~i~u L"' 000 d
00001'0'?1"i~i5 .' 5 0 l~hO~s 4'Pool .Cren Roel oassri hay "Kiss meaai' l 4~~~~~~~~~~~~~~~~~ not ooooou000f~ ~ u~It"ca o st~t e lLniraGses del etrir CWQO
b0? oosssssO ioos is -t sd is Mos. -ti isislP

wastsitr'!astiss 5~ pi00s sos slgssos ditses di ttsi usdd o uqdSO O ~ O o s ssoss o0 r'i bioo 05 5 0 i o as' ss 5oss siscl tr sn i sscia po
soio ships"L Ciscusts Aosso oio sosos i sss ssi' Os puIsst
-h.- squa is6iisir. sssosss c As:oIsllshsddeIn, ~ do ed.itolldoissiaiusoossi p. osis dsooo Ass oi

Lae Ins 3 p.t& Rsia. SelO 000 "OnllOa Mu'sisils sical ud i ou isis SiMs P

Aun C q CT0''oso 'oso suus pol.ssiosil s so~d ssiusl L.s~~s osiso sopiuot d Cicuit. C sisiithdo id isil Sad- "-sO.

At 5ossiss's~A I.,os Puntas issse so otl pot So 1,giZd sspsoup' els plisn-s t- J
suiiiii Et ori' 's so io s s Csislsss a I~T Is IIIos ell~bo Elopi oil x- music.,so 1000" r pid c' al- e
I oo'oo00s o o OSb o os sss So''do 5 dsh hs shuluoss piog i." sss lo is golilo 'S l . ds. di Isn
CI1s5u1, I ossss ''O'li s pltOossose po'osoo sssisioso otis ss oooasssoislisloooisi 6esouss~ss
ismo ee1.1i. d C. a'o 5.'55515 00Sus C ata ;d sooos ysdoso so isi.ts. oasssiOi-i Orsio od osisois
---sduk'o 's-p ---os ---------------s~oslo's oiilssiPsisii l ipsissds. stoskissoss rsi.'iosWagneis o rpioisai
Cs''1,ssss il~~lFl~O 'sosss 'slpo~ssos' ss 0 00000,s0'C~s osoP~pilAlssosC.> Ssososiissiisii ~ 'd P~ s goius"Esio so 0i siisoiso isso owisol sos~~~~~~~~~~~ ~~~~ R,5~~si5 00050 Css0s555s'~ 1opcuIdy~o 'iilsiiisisssis iS Pal o b Oio' is',lgi sol que p' L-T Mos slsissood OTn .Uit
I5~~~~~5~~(55'o(575u~~~~~~~ p Csfos'oso so'o' i06ssssis, ser sstoossibso siss oso_ lis sdsss ilp Poid~ 000's poiputo~s''s'o~ s~ s'sui Gsouloohiss "a5 Osdisu). o ~lisi osoi si i n Ballet D'sisioioss O~~~~~~~~~~~~~~~ B A00 500.10'5 As Dti I~so S< ohso ohd ~ I 00sp Ps Bos PJYs Oso1. ts01 iS1 so 11lstS s o oiiaozousslo., pi'
6k~55l5ps tossuoi P"i Cssd.iois os'psls'ois d ls 5
os~pss~o~uou~u~sssssiosiicluilniosI o 0510' s' I 5elLtsssso~~lssod osislo0siiss1li5si
Cit 5~s soh oloO~.~o i o os~OO~ iuos l'sissdosssiosoo Pssslsss laps ii111C. Ossins. idA'soi~~~~~~~~i sbios loso o oos d o ooos o u hiis stsiuisi ~ it .1s. os "aies ssiis s is b~si osis 00000IsOuos Ss o0iosOiP~pos 051'051s~, s s~tOsSos O i000550'ifisi i ~ili',V sib P sssdooss ls siisdTos i
huh~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ disisdsissisitto sioCsis5Pnoes0es55P551Q tpiissip Ois7 ols.issiissstssitsoisiss ~ di Co~s' 5050550' d is tto 050 Oloso S~s isoissi p liisist del isisio so. Si 'dos. a sliP iie M-oid iCon"""psts ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~cat pars obos Is Strauss o C iosdP000 ~ lsssKssBoiDsi 150 i' sh ss pior 50t050 sli0sit 305 ssost br5ica i Iidss
USD5 lllC~lI~ltiCOS suoid pOP~s oi50"71 sliisiOYO s~t ai ipo sIsP ichr oosi iisP55'Oiso.1M.Csililloos 500el Ssssisso hou "oposs meliP aginEleci, q toos o biod sssor iim el u ubic Is Bis ost i 0 Ioio l
E~~s~lAIIIODEL4MARIA~~T 'ds slsoooissosobsi-i-di
PG lli_ 14 A STR 1! 1E_1 n DlE LA 'llI On D E T DF 1 ) AS0 LXVI


I eto dc HI I r I Moda en la Gran

PARVA LA MUJER Y EL IOGAR "_A1
dt ft V It t 4 11 fIf. .t.t.
ft r ft r fto r q tta rLA0 d, (m filift atf1. 1 < rr m

II m 0, I prai t ona a q ew

tra -tr. A 0,se a q. n r., lo tm lqu rb SPr
iath In pI dI r r s rn
tr


7T


in1- infLosma antaguos refranesq

La

I n SENORA SANCHEZ e < e SAN NICOLAS N. 1ss 0rocaM1adame Tamahra Peluqueria MartmnezConsulorio de Salud y Bellera
de ( a tro Ihnd I St. De eI !,go u, tnS de 6 Aim soC ID0a2 ,-ota a in nn


n MR, Vle M,-l ortient,


Iaa ali tr 1.1C d 1 til0 apikar -- rrm grk 1:3- V!der HabaRm-Lia ut
pt 1n u tsu ka a d %m, d he,

tl tlnl ofji Juegan on n T Ic m I r Ico n abtlanPr du lo >o>>i ttti P~lJ dv Ir dc JlC ot F4, pl.t -A o, dad

r,,l: y -b I ma d Ion a6 o-ru d- tud re so un
I- cor- ni~q t tIP de 'Al- rl rir mIpA

t F~~li'd P--, p 'Wk ar ana- ti r claa o yup, ,


lo in r n Ien del -nJ- tat nl daiua t, l d'nF6


-refu,,i a hv
ft ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c "ft 41-M Ctf ftlft ft. fttttf tt jf tfhtfta


Buda e Car a

c-n-o dn 1. a v.rn

oderne~~~~deur rn r6 M H It fIt, t f ,, .ft.f ft1f ft tt f t
~ ~ tftt~fftfttfttfttftft. 4. tfttftf~fttfttftfft tfttftftftt f~ft ft t~ftt 't f.

ft".f.fft~tftNftftfftfftf ftl ftl para'tfftt fftft~ ft pittftf 46 dtftfd.tq 'ftIfIle
,ft.,ft~~~~~~~~~~~h Ptid -ttff ft1Wftft R -l',, d, Mtttttff tttff tfffttttttffff
ftftft~~~~~~ftftftftft~~~~~ rttff m.f ft fttf Nttfof ,ttttt t fi fttttff .ttfitffffftt fff f t i
f111 t~ p detf fftff ffft fft f
Lo llwt .1.filit~. hdh'.ft.ci a ftftvi tIftAP ,Ift"~tft~f
ft.o t ftfft ft t.

Ittttffff C At ft ftft1tNtIffiftk


ft ftl~ ft, ft1 f "t
11t.__________ -tr, ft- At Ntttttfffff afd, fftftr5f"t'ft I, 1 oNMO CXVII IARID DE LA MIARINA\ DWMINGO, IACT SEPT, E 949) PAGIN'A TREIt ,A Y SIETh

IMPORTA~Nl CAPITAL~ EX 1NAf (; ltA NI FVAN; VIANA
ZKR K YTA SlIfEAl YN tAN TNII Al FFNN 11.411IN N

Los Mercados 9AN-rA,,( T) A F GRA ROT BLANC F.>P i~l A "jentia Agricola


Rl,-S(11MENVS 11i) 1A SftM ANA IIl8UNITED FRIT COMPANY IN1 8 -~121181, IO~ONAIMNCNPIY(IN~1AIAC k7IJA R % (4
8t2 I111 118121t N X I.,. H' I N, tII t882N1~12 F, ""it
,;onNN1NN NNl82 I INl4NN2 8 t~~ it,''. 2IINA' 41 1128181N'8NNIN11 N81N.V
N1N 11AIINN l124 INNININII NF,-N I I~N d221 ",IN l 1A 1 18 8 81 18 IINl11 I81121N I AN112N1111
2111 1N2I212 A71NNN* NNIAII NJ 1', N N', 111 2 I'A,1I 181 1 i I 1.11 24 4 l8l"N
V 2 1111 p-,111 dl, 22 2,2 21111212A2i2NN 8,122 2IAN III N 12118112 I 21N2 2II IN1 21Vil"' AZ-12 1 2IA4N 11N1
iNt N1I21A2 NNN2NN NNNA N 118N NNNN

NIi llA
11y ZAII 12 8 1 8 111 211l112. i NN A 1N11N t I 4 I 121 12142 18NIPII.112 NNN I8I1. 'T2I 2.12l1p4I22N41V
S", iN, cN2N,'!"INN' NN12N*lIg1Np2ItN 4122 2 II NNN1I1211 12111 1811221 11 IN1I24IN 2128.IN l8II81 I 481 1 A 1211
A12.lIN~qu -N11N ---N A-21NNNIN 1.NIN2N .12N A N1N.-----8 21iN1 .NIN 111111I18 II8 PINN A 1 l I- 11 1' 2 ~T I l IPI1NI1N1A
1,1 ~A CNAIN"I Il 211821'~l Ni o.
NNNN2N1IA1I'N 121NIININ.111' I IPNIINNIN ANAN11NNN2 ANINNN. 11 N' NIN11NIIN INII84IN2AlNIII8I 12Ic I24,21 111N,82INNI'1,18 22A A1A122 12 NV.8
NAANYNNNI N.rN INN' WNCNII N*8N 1N 2 "N o' N2N I AI1NNn N 12111A1024N1V NNALAI 48 82N'INII 11111C A1 24II8AANd21N
11I11NNNNN2NNIIINIINNN.IAANNIIIININ11NNNNNANNANNIN4ANANN I 1 _____________ 21111 811N~11 412N8'~l 1818 NN1IIN1II 8'8NP2IN 1118N IN INIIINNNNNAItiN
2NNV2N1A~~l~iNNAINN FNNN81I14A1N1NIpcI.NIbN 8u o4IN F112NIN i~lIN111N.I 82N18NINNP' (",' 481 NNANNI N l2IN
Ap8 AN N1 .N N. N11'N NNN A i l INNIN A 4 N N 1. INN 2 IN NT111 I,697 WINNI Ill T IIN N NNi12II 11 IIINN II 1II11I 1NI
Il NIINA N-1N PI.I1ANN 2 NNIN.NNIN NN1I11 ,N1NNN.21811.INN N 11 I N 88N INN I 1118N1 INNII 8 NN NNII N1" N'NI VIAINN1A1II
11NINNNNANIIIAiNNP NN~lINIANNAN NN1NINNNNIINNNNbIN28. N1ININNANN 112l111 NIII2II NI1IYIIN1NNII2NINIIINI 2 il1'11N11 2 A1dNlN~A
NIdN4N8NNNNNIIIN18A11N1 1IN NNN-'NN11INN1
N 8 N N 1 1IN--N- -N- -- -N--- -- - -ANNNitANNINNN ClN2 7,1N018I NII IN 111N 'l 2NII2IN 11NN221114-118 NN.,IINIININI4IINN1IINNA
NF NNn 21211VA 11. NNINIAA A 1NI1N N11N____________,28 NN I1INININ
dNNN i 'IIN81N NVI' 112 412N18 d, NNNN I N~NA N A PN2A1A 112 41 ~ NP ~ ''I1'111II'NIAI 241 211 2 1I~N'12 IN 2,128Il N1N# NII
dVNN NIIm"AII8 61AN' it_ "88RI 4elAI~N Docto SANT MARINAN .N.N.N. 121NI

221.~ AN' "ft1 NAN2IN M122N AN,,, INNI'oa V, .82412 tN8 OINN121
22211PNN N Al 1N1NNII. 221 NN11N N N 2 VINNNN NANN2NII NAL- I "'.c.N VNA2I8'A 1 2112 lIIN2I-0- NIIAA2NINT61II11J
NI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ---- -8111 --INII --.2.N 1A N .2 .NAP2 ------11. .12 .11 .NNN AN1.IAI2N
82I 2INNNA8N1 441'AN P 2A2NI2N1AINN 4 ___ tNN NNNNNANNNN 22 A11 .2N.N8N81 l'1INNIIN II 8 N8l1 ANA NNlNNN'I12 l 81


d2il IN1NN12 8 l211N 1842 2NII. 18 12NlN NlI 22I'T
12 I I1INI N181 18NI88I222 11184, INNAI. IA NIAI W N1IN8NO' ANVA I~INI 2 11,17 II 1 INNVN Al N 1l121II NA'I N ~. I INIl211N12 8 .71iA I
Nil NIAlNN NNlN2N N2N A N- 2N1A N N11 NN N P 1I2N NN 2 2 P1ii,12 V2NI,188118 1181 IiN8I2NNAN IIA 1 NI8
112211 NNI~N4 I214 .V 1112 11 81111111 41128 I22NNIN1NNII41N N 18 I1111 211811 8 21 11 N2,11 NAN8NNNNNN1N2


AN P8241281 P122182821111 P8IN NI 2811112 111124111 NNNA2N dV 124 A112. 2 "2 21 2242481 111 AIIIN,11I Al ~ N8 211 11INNAN11II'11N 21, 2 1112N114N1212 N~1112112A1INN 128 TNN1V12N8N 144-841114N1N11NN 221A41122 N1N 211121A 11 2 V1 111 ),, 1112 p 11 8 N112I12NIN 211
l4IA2iN2Nr2II.1IN NNAN.2lNAANNN.I ,1I1Il1 N'1I'l 11181,12 I'11 N111
N.A NPINNI1,28111,1--1111 1'~.I21III 11 INNIN 12 .1 2 1 2 1I21212I111l .28 1l1(21
r2SNN11NINNIN N'NININ2INN2NN 24N8NNN1N18ANrI 11 11811 1121 1 1111111N12111-21N l12121lININ2NI12NI1l PNN22'I2 111111I221I
All ~pN~iAIN 21 1. 12122112 124AIIN 82 11122811 11 INNN1II 811INNAINNNNN22 1112221 InYAD A ~4 8l~p2,21 2.81, I~p811l24 82221.11.2 N
Ni1p1N8 N 12. lA 11A4 111418 111.IINI 2181 1~ 2 ~u it r SA t 211111,211l2111~~l811N1 211118l1AN2111112l'I1 1211N2211l881Il1421 1
Nr, .NS .48114 IN1114 NflH I Nl1A12122'12411448112 2N111212 1l1811p1A11. Il Il'2''IN121NI81I 481
21IPartid4N,2N 2 N 412212 21 28 1 1N A N 41N,~N c~ N41 2IN11N11211
VI 1811 NNN11I8242,2 lN111 .NN22218A 11122248 1411 111 21IN1112111N1221112118N1NNN11- 1l11 111,IN8NINNN 11NO112
211812411 24.18N24 8 11-82211 I242NN2211424V NP .1 N2111211N11 21 IN211 L 1 I 41 NN N.dNe IN I W "M18IN2I,1lN N211Nl1 N2NN212 112N1A1111 112' 11.111.411118
11 I11 8n ~ .211 181 211111414lN11 NII 11212211 Al2111.18N1I
811 21AyV114P112,111P11N8I112l1821l~pN.N11 N~1112IN1NN~INI4P N 11 11111I88I~lNNNI~18~2Ni182N1 21y211 NNNI1111'1IIIN I,~21118212A2211on NNI d 81 112I21D I81N1IN18.11il1A121I1l1N2.INI:I11221_ _ _ _ _ 11818 11N11811l 82l1NIiN lI
11D1111 111181 111112I.t.2 811142211 A N182p81 .1- n 1112 p11221N1I1N'1l N,
D', 1N1112112111Nl288112421N12118N8111N ", _1X
1181211111822N 112 188l1I4. 1222411 '1111p4 11.114 111111N8N 811111,N 121INN 118 ,i,,n lot~ll 2411224 111221
81lN11N~~~~~~l211NNN1221N21~~~~~~ga 1111181 A221211 12181 241121 nII la- 1 82l11iN de
2N111I1NIIIIN 2 11l1N IINA81.8N 21 IN 212411241112821 112182111 111. N11 1181211 82 1,11881 2A 2l12N2 21
&1111Al11112211118481121 11 11 1211 121111112 1 41 82N2111 I 82118 1I~N
211,2, 82 1111,. 81N2421lN 2 I 11I11124.2IN1A211NNAI. N~ 1181 1 1I2 12 IIN 1811121112N1211On
A1l2N e111 igN1 l8'1i11AN 25221 Nf, 1222111112, n, r17 Irit1N111NN 22112
111l1l8111l12ll.18112111811I~I12212111122NNIIN -j.148 Al211111 1AN281
111IN28221N11lN21.12 on rNNii tNo aIN'11l1N12122A18Y11NlN.,I
82 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 2212 d111 Il 18 l 2211N1 l 112 I8IAIIA1NN1111218218 81A1
.8. IN11.N l I. disfri1lI221 ilN2411 .811 )-. pwNIN1 ,, 2II11118 INI1V 11811 I ,
.l .1111 _.,2811 1212 1N8281Nl82112.21 lNNN2 221NN2l1111112
Irer11 J1241 W1I,141 RT1 aNNN 1111111111 NINAado A,211N I,,11 ,NN21N212182N81 11111

211124to J~t~llil 1111811, 2011T, et,;12
it118 1.12 21114 I 2 NI 8 12,1 11 4 11 -11, 1,I1 A," iir,161, d, 2
11881 y 2 :111U1A14,8 N8121 111


11~~~~-, P24112 8. 2121111. 1 A1NI1
NI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i~ 11.12182,12 Iill2221N22dt1 1111111 1121128122 Il
2,18 1.12 42V~ll 21112 181 AN 121888. 211121 pN8N111N 211
NII1IIiNNNN 4 INN 11111112111111212 2218 1112I,11114A
112 1Np18 8111 U ~ AAIIIN1, 24 INAI~. 18111811
1188. 11848 12818 U ~ 11821114. IN 1.hN It 11 N
IT A12 Fl1 .82 248lit'41. 148 118N 11 211I
221124 ~ ~ ~ ~ ~ ~ iT t-_,11 8l'~.i1l8181 111811A
112 It I11 d182 11118111121442 NI1ltN 2 8 1112 118 4
11112 1 ,,111 8I R21IAII 2d111. 2811112 T-1 2411 1
8 11II21111 11N 8NN2,. 1.11. 1 11112.11, to
PitI -,p. . 6n,111818 Dl pa11111211 N-p-,I p2118888 NmAII12 1N12818U18I8111
1118121. r 2111821N
22l21II8N 11211111181~~~ ~ ~~~~ 211111221112 112111" It"21~,2~ I11881811A.IU
112 11111A1N 111 '28~211 1181 1.2281 14P R N R G N ~ P P l~I12 111 p 18811 11818 842.r

222 M-1I,4N . 2 1:11121 121428 211111248. l Il11212.
118182,1 112 .11124112111 ofrcomos PrdoreN AN 124 8218211F 1812~111128
l,11241N212A221112122111 111 ll. 12211241212111 1112- 2 11222,,o1121.1 18 112,1,1 r912, d,2 211181182 ,
A 2 ,111111241N212 82 f1811 481'V J8R~ 11182 121A 1111 1811188
Pt 8 f 24111188111111811112
b21,212and 111811 to 11.111 I-8 W1 -N1 8812111181 -y 21211118 1, 128
to1421.111121 1111121 rIp1 12 1212 11 122,121N2121211
82 Avi88 1 888118 48 1821111y11112
111122,1. 211811 2111,,- 2821822. Al INN 8 .8 2111 112121,11888.111181 1 1 1.
2, '81 4118 ~1 2.211111181PN IN 81111118 N1111118
1ir411122it '1.1412111111481111,18182 T,,l

i,124p281 .221 22111811,l I tr111-1A112 A!a,12 811811
811 88, 2' N 2111224 4821822. 112 884 8 212281 21111181181812vN


041811 WO 2411118, 88222 1111121 1241411111 W.INI N 1212811 181218211 11"1181 4ntrIN
12~~llto rIINII Iii, C1'1 2811211121.
21N111111I117 FirN,24821111.8m1de111- 241111121e111olfo111
22 8128 22fr1118o,2 p211
21112 11482~ 12124 11NN8 A 8218a, 2. n 21 Ca INNrli
18111jl-t del2A1182 tolinnAtandard de ,i
242111 quo 1*1 1811811112 8.o-' f
he I N1A8. .1112122282122412112ida at2222111.111111211128
'2I.1 1211 8111 1,22 11188 11. 2412, 2
1121111,111 - 1111~~~~~. p12221.11,22do~p 8821oka I121128112211.
1121111 $ 2211 82, 2 4, -U Wyo in IN D18111 1N112akt 281'ar
1111121822 q22* 2442114 8,2titr,4 I
421~~~~~~d ru24uir~ regi24N2 NW=212188211 ,8 A ,1148
1111281, 811111 I 11 21281 A,! N d 224'.11 F4. 12,821.1118 2411211 cua p'
121112 l1111NP1. 88188182121184. 2248211822 4112111111.424 811N112 ,1111 812481181,11821
211112.~~ orin1,l111 112111811 11111118cil
Ri do Ja 112411-li 88 '12N11 2 t p'2428 14 11 18811188INI
6082. 111 ,118n- t 211124 eN man114 81821111 INN 1128 82 a,12 o811121
'821.-or y N2::j11 t 1iA2Il'11il 11182-A.24 111,22-IN,
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~Fl York124 81111 -118121,1111 24'ie Y1112 1 4218N814222
11181111~~~~~~~~~~eroarie u2218211N12141 818ius 118p1ert12281 8N11 22
88,. A -TA1 011 ,A I P O 111241 ort 114N11" 141118ie 1112482 o UIIA2N. r
l24 Ivillp,1 %t, 2 ,ir-11 N11 I>2 124t 21882812 tlw de1 prodN1124. tro qua4II
cloN rAI.1.NA D F, F. %AT CO11s 112128121n l ti erra1I. btn ga
11t11 V18,A A11 V,.I 1111241124l vs224 F,1 111211 2m11 IN 2411121111 )a211114 diNd ti a e2N nIl s
22.R-9 1)P21 88N24 2 111111 1,181 12p1N21.n. 4148 124118 1211111N11
2,V.1. A.BRNIE T MO118T11R8 1111 18 rualqNN18 42aif de11111 141 1188N1- . .NN112t11l11 121822
1224 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n It2422 e814. -1~ 2242111122 1111IN811 21111,lN t 1n124221128.A,18221111
1122,1111 22111111111 I 2 1181i Im .1- 411 Me,11 5r NI t 8881.2 1 24118 81 I '
0 W 4 b ,. tt t d ,21188D 5 1 4 0 2 l F B a r ra211 dN T2. 1r1.8 22,, i,8 A I 8 1 1181fi nan 82a l2 d e'
NINN2 cai ku11 12 DO HD1N20 0 H 4 Fo1rd122 fdoN 11241 Irt.4mni1lAIde
111111 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 22ditl 8211222 no1.A111 122818 18N122 81 Ndl8l8288 1124121 Ii2118
i2 nonte e-4 P 1,, q.
IN11p122 1111211,,8,2222411111. 1.242111111181111118114111111. 811e8as1 1811 Al 11182411118182
2811811R CTO IN _J111211 281 1111 Z,181AN 221,14121 11 81
112 8212811 8. 11111 4 2,1 -81 Todf n X-3377 I4F11. 8. u de818 est1 In11 21 11111118 81N81 1111111N211& .2 -01.8h .


8,A 281141 I 1111.E 111 H. PA .,1 -8N1A11A 2128212 16 H111822a1d8.111111121124 rec ds I


,OIV I.1.N"1 108821 APO d. i o6. 1 P r O
288i 1. 88.tti "Aid 11 2 188M "Il
I ~ -~~~~124 -21 1421 AN1 118111411121 d sl~ll3 I
t 82 18 lSOIK tA "I 11 -1 .128 ft. EqNERAL MOTO sR iae "A i28 41oq It 18124dI2N1l 2
To2i4 en N1124 -N,. - 824. y12 111112412 111 de 111811112it
118182 24ee pars 105 192818111118111 de8811 1188242, Para111 11118211 81
18111188jjo, oTvlod 611 821111811 2421y 110,. to111,8 on18 21st 2112111218 124818112224821
1888112.1181N1p,8 Nal 118 40.2 40.22,? ,,. n,11118212421,2411 2424,pon22181 11822
212 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a'l'o 1811st Ott,18 41N11 11112 41812811411 481182.1 81RW T- ? I181 821111,811. 22481
111" I.11 Ilt I. NA I ''NI 181 18448derNT1NS A iO A FbNl 2ANIV, UI2N ttfne .37 toufiaaa el, 11 ,82 2 'I. 822221
1118l. NJ WT22 o12182.12 '1111188d888288881282118I 8, 81111 118121122
284. 21,,112 ,, I 118111121 8122418 N 121
181281.2N12.N8211.II.'1111 488811I AP 11111212 'I'. 11811.12111
.1111. NUT888.1241188811,.A 1822 81 2422211118. Allrid1 ~~4 1 4 124,21111111A141
.48121881228N818.818I288 -,- eI n,3 E1 S.,, 1 11911 111188112,141111282
8288122 2188848812122481111884=8 'o 11N- 21N2roo2 to8 24 rP. -I 1211 8I 1111 NN 1 IAA 1

PrlmN WN\A 0W ARIO Df LA MARINA.~ JMINW 18 E5KT DE 194AO 7MPi~~cu~~ir~~LO hsN5JM rw;sro iN (SO~R I'A 01 Se hmJz4) ed mfar Jlesde un bparco al

cu fit calIC (:lrmot, en hIt Ibora T0MA ER08 If A N AAUifljsar L dl IUrtop Ihabanero
c IIII It )lid ~ cu~ Iuurt r'a T00n ATu E~ R1 0" S

1n~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~M. lu(uIAu 'SaIp aM i ,u. ', uu ,u uuwecfu*f uv cAu I I. I 1~ 111a t1-1,d
1- lla do t mae # dt a fam se mou: r. ,
u~~~uAAA4~~re Ar, Ic~m uuluuA tu A
uuu I uudAAuA u u Am
n I IIuAI I
,uuuu ~,'uuuMu,uu RUTG KR E~ 5u
on Afi Qrida Fu Pit

uaumum~uA U TA~ Gd. Eu AR- SuAuuuuu,,u4 uu

uu:s ,ejouo on-iruo iru~ cuflA AIa u -a ~
Auu u~ufl u uuuu-u M A AMA A AlA.Ad Au,A u uAuu Quo noA to egn "o, Au A.tota InA wmu~ STKE o06 ou
'006 Como to .IU9o 4 Para uuuuu cuuu, du cuuubeu l 4, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ClAl 44A'4lf AAAa'A Alf 'lA fufuAMAMA AAAAuAu J l u uuuuu~uu~uMANEu~ u FERNo*4ADEZ Y ~ CIA.u~~u 1.uuuM~,u fluA RAAf~
d~~~~~uu.~~~~~~~~.~ ponA 4j.p 4. u uA. ~ uu~u A: uu u Ar-voitlo uuuu AAAAAfuA MR60u7 yAu-2 abRolm~,A due, La HauauSUCIFS YE~4 flftNAND!ZY F. :A~uA~u ~ auCM upAu '.uu~~A A4
V.L'A D] R1 D:uF L4u ~ ~ u M A RuINA, A .culfi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 00- -1) M67 *. d.~, uAA a A: ~ ~ A A f Au~.AA u4

AuA0u~ AA AAAu a~:V:-~uuuuf~A
mM:Muua'MA A~uu Au AAAA uAu~u u uu, du
-a~~~~~ ~~ 14.Au. A~ luuA Au A.uuu
'i HAul~u. : 4
:auAA~~~~u~~u:d 1, uu,, a, uu~uff:~uu, A.RaAX -A- uAuFu u~~, Auukuuuu ku ~ AAA~u.


4u.AAM~~~l A a' u~,u.A u i%
I"u,"~ 1Auuu MAu AA 4 AA uu YAdl AuuuHAc td' 1
rrju(,Aclunu IMuuAu *4 mAAr olARA


r~AaAA A ruAA~ lA u: Alin IA, f-uA ,:u
MAR, CIL AI~ A v A AA uu 4 u Au- AuuuaAAAA~mAu A ~ uuAm Au~u
.mMAA~~~~ 4~AAAuAAAAAA~lul~A A A uu U putITNO YuAu COMAAAAAA AAMA U0,AuA' A, ,AuAAA Auuu u4 u
OV INE 0;AAAA AuA, VA4;SA iA AA A A m A C cA~~ I4, uupl.u
n-711AAuA~ AA A AAaAuu1AAAAA-AauA Au. tflu1 1 ,AuAAAuAAA~uAAAAAA~AAA~AAAAAAA~ud AAAAfA AIA-u A uA, AA~4A AAuAAAA4AA*AAA ~ u.AA~uAA AuA~AA~uAAAAAA~a' AAAAA~uA uAA~fA AAAAAAAAuAAA tuiIAffi Au AR UR M AuuuAAAATAf~lM. *.A~l uiAAA~ffA A Au
Mu -uuaau.A:AAuuuuu~ AAA AAAAAAAAA~u~A~fAA~p~p. u~u
Aefo A64 Aulf Au78 -uuu AuHAabanaAuumuAuu uf~~u A u AM~,Auu ,4 lu
A~uA~4,uAAA~cA~uA~umuAAAA~u~a~AAAAA~f~uAA~uAAJA4A~uiuAAA AAu u~AA~Aiu AM A'u Au~uA~uu:A~u uuAAAAAuA A:AAuAIAA uAAA-uAnu 4 AM~ ~ ~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~ A ''Af5.~u'uuuu 4 uu Au:uiuA1 uua a u u A m u u ,A Au, uuAuu u~fAA'uM~u' fu AAAu~u4u' uuufluAAAA A~ A~uuAAA u.AA 4MD, D4 fl~ fA Au u'A MO Au,'Auu.u AA AuA : l A puAAuA
--- ---- -- P F %A liuV r') CONA AuuAu A uu' AAul u uuu uAu
A l uVAAA AuuuAuuuAu1uuufuu4uuumuuuu AA-A4
A. uu, AMA~uuu~u A AAAAA uuA A u M~ufuuu
An -il A .uuuuuAuAAlA AAimduu: AAuA AAAAAAA A uu*
Au.uuAAuu'u ~ u~A uuuuu Auuu u u~uAu~uuAuAuAuAAAflAAAAAA A:uuuu-u uuuu-6,uu: AAAAAAAu~u,,AA~uAAAAAAAu u~uAuuuuA~uuuA~uAAAA~A~uA~fflfl AAA u~flu AAd Al:~~~~~~~~~~~~ AuAA u Ayu ,a Auu A'u AA, Au,~ ~ ~ ~~i AAAAA,AA4AAA A u uuM Ac.
AMA, AuAAA 'AAI r bumu 1
AAAA4 ,A~~fuAAAAu~uluAAA~uA~A~uAA~uu AAAAA' u: uuA u.AAA~y ,A AAA uA:u3:: Au A. p-u~ uuAA, ::iA AM~~~~~~~~~ 'NAG'RAuAAuA, uumN~auu'- ~ AA uuAJ AAAMfAAu~ AAe diAfl uuu A u A. uARu IfA .b4l
uAAAAAAc dA~uuu Inrnae vuu' AAA,,,u, MAauAM BOSTuOA i"A'uu1uuu,, AAiuAA.AA -,1 1A fRtf-RAMAAA'AAAAAAt-A AAA
u~~~uAA~~~~~~u~~~uu~~~~u Apu~AA,,AAbAAA' 'Atu"A ,, u~uAA AA AAAA~AAA~fAAA-vuA Ar AAA-u
.McfluMAAAA A uA:AAAuA A LAu ('bu0 A:

Auuulu-uuLu-~ ALM M A AHAA a'IN A !AA A1, ,,A AuI DE AAVA"OARuA NO"uA u u:u A ., -, AVS~~~~ ~~~~~~~~~~ NO F*4A N DM A' AAA A AP'uAAAAA AAA M flOfAAJfLAAAA N AAAA~fIA AAAA. Au b fb .,ucu.
A.:::AAAAAAAA~uA~uAAAA fld, e Au () iA A mA 7 AA~ P05005 4 1 IA AAA4AA uu RfiMIA ~ A AAAAA4A~uAAAAAIAAI:AMAAA~u~A~fA~AAu
A PuA, fluA, OuM A A P AA uuAa UupuuTIM u. A A~~uAu uSuuuAAA AA4A IA CRuP A.A,,. uA fl SuAu A AMAAuuMMuu AAS,A A4IE PAAA METEAAA~ Wtufluu ,A)AuA -IuAu,, Au
AAMA4ouufl:ou, uAauAuM u4Muuu, tou,~lAA u. u

ARTURO~~~ ~~ MA A AufA .:AUAAA N4, 509,' TEOOMM, ;MuA~~u uul flu :uu mMAA~Pg,idi A

tela 64 TllM6# 6- uu A' $2.0 j1 G N E 0S -C NAA1T S H A~A-u"u RA, A A Nl AA -Ao tt.4 A
uu~~~~u~~~ut Un~lAA Au,,,:.d .~A, Tudu. uCAuM u


A a adauAuffC, DSlu~f AAAAA,4A TlAA ,uu ,Auu,:AA. ), ~u a ir A- A A A A 4AAAuu ,uull : .AAAAu,4uA ul ,uuuuluulu ~~~~~~ LA:':'Th Roy.',' A -u a lA BaikA ,f~ AAAAAAAL, uA: AAA:~lf CA AA a nAa du:aAuuA:Au -A, Au SEVII A I DEu~u AAA A u AAO uA AOPA N Du


Aantfa 00 fi, 1 uuu" ASIM KAM FALAAIA Tflo Auau4*u 5u: Moouuauu r flQll l a mo aA AA uu:o A,:u4i pe 15 u MEauS EWTO K N,' V, uuuuuAA W987.uu MA~uuu a ii.u~ cuAR RiiAl flu a U10 ru latm amEtrc u alot, c= oCmicod r uAut u :u1 'u Auu. A11 31 :A u u, A ~A~fl~AAAAA A, Af A AM PA AuAA AAMAA1 OuFLAul U6 A5ul, W A No AM 00t, ~ uA A, t
A NT 0V 10 uMI uHE uu j w~u.'A AAAAAA 1HuaAA d"a~uAA,.fAf IuuAuuuu~uuu.AA uuuu ,AAAAP~flA~uuuuAfla uSuuuuA1u u'uu-uu-: ,uPPuuflO AEJ' ORuuuAuGuA~u A NAuuAA DEfl UAAAAAVA Au ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~P AluAifuAAfuAuAo4ARfl.~ uuy '' uuluA.04uflmu,uuucuuuuAuA suuu,A,AAu& ~ l AAA~~~ ~ ~~~ 'AF.uA u1A4~u.~AAA A n~i.,, l'M RAA. fuAuuufAfuul~ul ~u.uAuuuAululA ~


ANO CXVIT DIARIO D)E LA MRINA F)NMINGO, 19 E T DE 1049 PAGINA II WNA Y NUVNo i i ro~Sm indispensables as estad' ticas Acid111 I11's o1111 y lactatosNOW


U.ISS. l~s, sts~ 5155, 1 INSSASAI, 4AflNA ~ ~ ~'51 SSSI I~ ~sIA. ~ ElI IAXI o L V l Meor Vntildor l Maor Pcci
d,15 5155ft .f 5 s51- s Y4 MAI 11r, I55AA5fA ~ ~ IA~ A 5 Id
Ss~s -d~ss" MARINA' s.i Ii~S is As~ii' As s 555 s 5555 5
t iS it t ssss I l~s til tta 1con5 ASSh* t.Ido t~SA '
,, i d .55 ItSA5 -55 --5 ts E t li"ssss, jo onsI
'It,~~~~ li I- I ", ,,,s, I s.7, l alto
A'tut' itSS~ A.555555 i'~A5,Al rest- 555 r SSis 51Ais AI I555 55s sssssi~ '5
SASS~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~f, 0!" d,1ID 55 55555 Fi, 'A CSSSSSSAs'ss ~I


mu its 1. 15515s r 6 i 111 lill tl
h.51551 5u,11 11sss, Min5555 ISA. 5',,,5555 .155 ltP5Fb-,555 6 dt SAt4QUITAS nnero f- ""~sssis ~~0~s.~s5
SILLAS 55A55 InaSs ar m",55 Auiinn144~ d, il(F 1A5555 P IAf ION Of5
MESASi slatCS rsil~ssss TO A cssGsssssss IiAt 555551bI5sIs
"Si sA5555k" octi55t'SA i Assisi5 bsI tolls~s As 1, ~ V55AA555.5 555 AIS.sss~s5ssd. SIAAiMS AL I i
Ws"'T a 5ss"'"' 55 55A555555550 A5iA555.5i551i~sAss
,ittaS h. .sI-sS ssssss. Udo55l sAs .SZA 5i
usvspaa ofteas ~ 555*5555555 555 55 5 ~ A5Si5i55YA~SIsi55dft ''~. ss~" 55 s5555It" A i555ii5!bsS :mssis t55 55515
5i~i5'SS5S5555'51555SA~t5Sss~itsIssss~s55ssssssis~ssIA~sS~sAslIS.SSS.slSt~s 555555 155' Ss~ssslss5.s 5,55t55i,5i5if55.5I.55 esupcs aS 55atv~ s'nn- Sssf~I. "'T_ 55555 t, 5555 551k q'i5
',IS5555ti155555 t55555 -555S 115 ssssss5ssissssssls sSlt551 5'5 s
5i5555k545S5 5 sSISS I 55S IA AsGs-- ss 55 555i 55'A5lSS'S.s -- si51s5, ssjs'~I~s
55p 1ssse s555'55r155555, 55555 .,55 f Ar i" d,,s Issl It5 S55losdon555 s ssi~S 's I ssss'~.s S S 1S~55sts~l
As, rrsssS S5S555 5 P iSS' on5~~5s55555 ~ ils 5i5s5s's5i
"a 5~,5S5 sS 55555.Ss5s.s~'5555 1 l~'~siSScs~.~i. iii,5555.5
Si. sss~is~lsdsssssi'sis si'S' s"As55,~ss155555'5i55 f~s~sls'55~A555'i5k~i55555s 550 i~is's555is5ili5sts55.
s'sd s issib.sS 1t.AI5s11ssssssis1sss,'1l i SS Slst,5555S5is5s5 siss'5ss si ii
ass s14 in s S1~SA S 5S55 55 s555
5 5 5 5 5 55 s5 sss55's5n5'sSi i iS5i
17lis5~55s ~ Shim sDsru~ra 001 1000 iA I s ~ i s~ssssi' i ~~~ si'
SsssS~~isisis~s~sstsSAss~isisl55St 55'555555 ss5S55. 1'iSi 5
A555515515555555555555Aoh ;i55A55sssl5A5s5ASs N HuA55SSb555m555n
555' F, 55555515 I ell555 555555 y55'' 55ii555555555.i iiiis i 5i55~sSA'1
Ass.~~~ 'I 5 bis
Assss sss1 0s S .S i ,1 ,5, .5 5 5 5 5 5~1 515.sSIS~S~ 5555 5 s~ sl

5515l5S55AI515555~S5S5s~t5s5sSCA5AsiS~~SSs~S55isSis5 55554'ss, ssslss5,si~s, (i n w n i
sI5Sssiis' 1 1,', 5. ts s o
555i551 Asssss I, 55555515S'555555515 0i5ssI5s ls1,,5. .S is Ass~sisiii5 155555 1~ 5 55 S5 S5 1 i5555.b sSsAsl 515 ssii,' "'I ~ SdoI
5555 55c55S5sssSo SSi55.555.S5SiS 5.5.5srsSoss5.55555555 ~ s b s55515 5s5 555 isssslssss,5
Aar ft55S55555 A5155sA LD 0~s 7I5 555555 VS5555 S~Ass.
A 7751As55555S55,A SSiS

7,11,55sI.55555s55'S.isSS.55 5~'5~s~s I 5 5 ~ 5'b s IsA~~l5s5s'ssss ssssS ssssss iAS
i~sSA~S~.sss1S55 55555' 555555555i55s'555555s5~ l55S55SiA~A I j~55 isiss 55555i
55,5S5'.55~s.5s sslslss. Asssiss Isi sss sssisss 1,55, 55ii~i5~i5 5.5 ~1 ~ II jij flhI j'5 5555YA55iis
'7sdssssssss d, 55.ss5S5i'is ss.5555Si5i5 555555s SS 5 ~ ~ 5 "5 5,. is sssslssi A. ~ 's5s5,~'s Ii

1555.555555155 ss~sIi555A55'55is'iS S5ii Y' i' s ~ss5 SssSV I t A i 15555 'AA Ls~isssssilsis'
S~~s's'sst itS 55555,55555555 5i55l monsue 5551i155 rap rai do e5isI Ssl'5 5t5' anasis LAs HAB"1-c' it
y5i~5555555 .55555'55,55555 .5'555s55iS 55~iss5isiS Vsisis puasnsSos do~s. RO TEDA Iy issRE It'' BI"', indiStiiiSI e
ss555s55,i 4*b9%, 555 9, n.~is~ Ss S5sS5555s55',ssSs55 s rs i .ss555555s .5 s i" 0 slsssssl.sissss slsdolls5A14551 IiisssA Iii 55''555yis
lllssssss.1 *S55ls, 5.9753 55S5Ss5ss 5.51 ssS~ 55 A ss~'i55A 55AsS 51'i. 55,si55555 S an IiO 55555i515 li55.555.5A55li5 is. .s15s5555'S5'5iss's15I s555555 ~s Sis Ssi's 5555,5s5sA5i'5 5ssi~s 15 555.iSii~ii 5 1S7155515551sS sidos ssiss'isSssSrtiliisssiSSSi.s 4S Sl~~~isd Nbrtrrirba U 5S'siis155 ss~sitis
I- -i 4il, onS rsontditt5pr55e;,.
55'ss5~5555555V a p or5 a5s5 NAsid,555515b555555ixsi55iss51ii5555.
.S55ssssisss~s5 55s~i'liss 'ssAs~ A 11 A AIS'T DO 7 4Ss~ii~si~siIIS~55S55sis A 1551i5 ASs .iiis5-S ".s.s5151
slgsss hats lot55 5,551555 5555 Is etiiss"55stssts5rii555 5sissA S5 A 5iasi
55555515 1.Ss55i5ss~s sss.s55 s si iS5A55ii i 55 s55'5 uS.1, sis u55. bsi015055 Afl5 I, 555i~iS'Sci5 SSSS55 Ssiis'5ii Sit.~55
iss. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PR MFG "tt5iS55ss on5IA55bS 5555. 'Cono-riSsSiIS5555~, sss~A 5
x_, 555''s 1 Ississs ts 0 A 5 A j5I5ossi 55555ss5 ii. i.ssS55Sissis 5
iS S,55,s55 sss'555s5~siss 55' A5555 55s5 555515i51 sl, isl5sssss"'ss' s.Isss'6S
,5 55515 ,3. 555i.5555 .-,. Y55' -5"a5t55iA 5555 5, S o Aisss5isl "'Undo-~ss 555555555
5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BJ d.iS555S5555 SA55' 5I55i's.5 SS I-Jii ssY. __ __ __ __ __ __ __ WILRF 1s51 0 sAilss A RANA ssssIS 555s5
,si~slsssssliiss~s~sss ~sis 151I1A555'555 'SIs 5. Is 55Ss Sslss~ssdssss ssssssi5S5 ~Si.IS5s Issssl EsY'ssis I CUsss, EN
'5555'I55~ilSsitis5is '. sislisAS i~ss~ls55 .slsslssis555i5A~ 55%sss s
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E oD.5.Asis DE~i LA MARINA* S555' 515
1issbs55spsdi145sii5,ss5 s. SisS JilI I l filmL O AR A s 55'555s555555Sisiss 15~55SAi5liS5S555~55
5555 )Vo I'.55 5.~_______________ 55 555 sssls 5~i~ii55OilsA~sl'~s

~~~~~i 5ASb n Q s '~sssbb~- 5555555
I ss s is I TITSI 55-5 ss Issi: IS Asslr, D. 1':1 Ass 1~'5 i~lb S~ fSA isi
55i5S~5 55S ''55555S5"5IS5555s~~"5's5'5ss 555 AS Q.,.555 4 5f555 55 5~i5 ~ 5UV55"~5F55 sA 555 '5''~~'"'5''

5.5555S~A5555s555~515.5S s.s'ssssi Ss"55555555i55'55LE

55sA S s~sss si i'55ssss5 5555s5 sss'S'555 j~555555LLAN A 1VIsiL IN
-;7s~is T's5~S5Ss r7s'si~'A55is~sslA~s~sss
A~s~sI~sssis A iS~AS5S 55555is S5SSS'S S5 5" ss s5Asss~s ~S 55 .555 lSA~b.5s I Iid
tran Suo5as; CS, 'l iist5i '5 5', 555'5"55' 55 S A S A 5ils sss 5 5 s 5 5 5 5
iei i5Ai5SISA issss1~ss Sss's 2. s 45ss5 s. M s 5. .s s.i. i''SS Ai5 ,5, S 5,5li
srp ri s '. J ssiai 5514 55 a 55555 Iss S 5 s's~s 5,sI'~ vroi.55S55555i151551,
A4,5s555's55. s55 5 555 As A~s S A5'i5555d555 lS~A 5 ~ 51AiSS55,5555S5SS~5~s 55555555.s5555M555l55555si IIsS S SA ISIS~s y'si
i55 5" 55 55 555,'sss A ,. ~ ,, ~ 5* s~sss f ft5 s ~ .s S~ S~ SAS ss 555 45 ,45 5 ~ sss 5s 55 A~l 5 555 51.7i1,4

bsl~s, 555555 ,,sls,15 5A5's'ss fis I'5555is5 55 55's 55 ,5 555555S5 5555 Ai55SASAS 55'5San51isSAA 515155555 5515 is Ssis55 SASSs155isasss S


-wo Asnto "s-As is is.lpa do -A. P.O.W.s ho45si

5ly Ul A_ __I

I. tdiis w ost. o l A1 l.1mbd ~od 0

5555555.5i~o.i~oi s.s 5555S''555
St~~~~~~~~~~~~~~ 555555 555'55'5' jSUA10,WVtWS ip c-a"os"U~A
iS:,: 'I 55i-L 555< -fSi-- 05 ~ is 55S555495 N.5 Ita 4.ac~s 555 r5 Ad-SSS 555Ss5~ ,5SsS55SiSSiis 51 5
51s. 4.55 2 s 555 S5
sASASAS 55". is. 55 55
S "'A s55S 5 T 51s5'555i555155i5s55

54s5ssss55.~si5S~~s~~s 'A~ssiS 5 S, A~s~s 1555. s I aozsu ~s a a inaveila rr
Dowsn a oano qio qaors
Alt, _____ Wr.ADESN4ADN OMAYs

15.ss5sn s5,sss ssIss ps ssonss 555
I551551 Quo s1is, ciws ~. .a.sss 1!s4SS5s15515ssss
tcss "t en hiis 451ss vi.,sss As.55 ssssSss -s
&5ss~sssss lssS.sss~ss~iS.sss5ssss
sis. Mrslssiiss IoSS5S5S5ss5 jssss~ 1 ss~
Ys~ Ind sssslissssisisss v"siss ,=55555
for 0 Cswps5sss m95U.5A5
.5i55i555 e55455555,555
ss.s5sosssssas bisbi
de55S, ssiwovsss ss5sZss ssl s sssssss ~
ri'i5 ats~s~ssss~~sI .sislsA
CoupnhG do sSeis,55sVida15_v55"5L515!
deVl
555! sabotSi ylA sIs s Isb im~ 5,ss s
si555555 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ys Sssssssss 55SS5S siiissss"sRlssssisss Ssis ssl
A.REZIn P ~s5 WA ,. 5555S55S1 sVsG 5Cs5.ssSJs. EsssAs
Isis ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~d '~Iss,55,s 5 5'SA.ssS'S~5 A~A I tanSs'
SUss~ slssds. EN55~ss~ sOV LA~~s lss~ss1ss 11 sssssv
bI1 ss5 A 555 -15 S 55iis-sss'ssa55955 C~~~~k~~~nei5 Priisoh ,ssnssl.Am dss, v- AssilIm oidat
DLASN-DIA LIFM E INSURANCEIINC MAi

CEJUOmpaU dACON S-iiro dooed Vid Wool do 55CWIAssiS5 i
t-S55AS 55SS55M WAM ANLAO DINGIO CO ,StOS AZ XITR E-!qfia Vra
COECOUCSOLAEOJ E CUA LA LPUOL I55 l55in5lst$
'9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~lt dssobl 4CS95 usse radSasss.SS95
at 1551i~s
ssiss~ss 9~ 55. I~s S~sA 555550 557!5555S 1,5 I~55 ~5555455355.540 NF'CINA CUA\RENTA DIMARIO DE LAk MARINA. DOMNGO.f1 iRE SEPT., REf 1949O ASO CWVII

PROFESIONALES COMP11RAS," REPARACIONES VENTAS VENTAS IVN, 1T A S IVEN'!;T AS ,VENTAS
OCTOREJ S EN MEDICIINA 17 MUZULE.S IT SD(AS '44 RAD iIO LAW 45 aAA I CAS SO ILARIS% Si ETRECMET
3-R IAA DF 1 aaa PhOA on noo -a~nvaa. _", ___ -aana- a'n-aaaa& anflaai- taflwa at-ta-naan aaa
R__ VI, R'PATAaA agOi Saa I'll an -~~aa.n .1- .nn a.aa tr an' van ai- anar .aa. .aaa .na aaaa vna *aaa
R TaVE JAT CA a% Xn Oki ,0( a~lll vX1a"A our aiIIA 11 I,~aaaaaa ,,aaaa aaa an11 a -, I'll aaa,,aa -n a., -, a-"1 a. a na a .- I a ,laa a., na Iaaa a. aaaaaaaa.aaaaa-anaa aa
"I'l ;,, t 111,-!.1 i, n ana- nna nna, an~ -onana-n "Iaa aaaaaa "" (I--a a a a a, a a 1)~~~~~~~~~~ ,a Is oA U ,RRPARACIONI"'l, 1I *_ fl ,1.A 1 :,, ,, ', ,,,,a
I-na--a ,-1 - aaa11 i nIV, 85303 ,OP5 tU,5 SU RA I ROTO la n k p, "I"' n I s S t nn n a FABRICAMIOSSU II1 .".,"i,. 1,: . 1-,,,, I," II-- a% ,-111 1 :11 1 I IIII ,I1 ,;,,, : ". '1 ,",, .an a ,,,' "
I ~ ~ ~ ~ a alaanl ," :,;;- '" a' ,"a 'nn
", .a",, ibi ;, naa Cl n a aaa1 i l~ ', aa '" CUL I n an I OI, anaI, an,,al,, a. .na aanIaa -, aa, in alaa n- a aaa a ", A A *n ," I -I I i , 11 11 11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n-T In I'n~ oln an s, !, aaaaai na .aa, a : la,, laaI.f .nanI I I I .anInaI II ana a. I r rIaIn ;1 t,- n1n ll alna 1
I I II , , Iaa-aanaaaaaaaaap "Z l aataI a j e I' II "1 ,,, 1aI i. I Ianna Iana .n- I -11 naa.lln ', Ia ala n --aS S an T Iaaa a1 Ia d,,,,,, *',! '''I" -,,," III 'l a aa 5 1 I a I fl aa ,,
: , I I I aIaaaIanganIan nandaanan Ip r I vR EV EN U E-" i ~ ll"l" ,, Ir, In n na- I aIn-nIaa 1 1 III- -,na- --naaa 1 1 ,, ,1,. ,I. ,' ,, :, ,aa n C-na-nn-aa' '_ '! it %aaan na aa aa a.
,, 1-1I ---- Ian do "',, Mn aonai Td 'l-1 -_6 1 ,,, OBJETOS VARIOS ," ,,, "II ,, ,,,*,1,- In; annnalaanaan Pdn.aaaanr ,,a .n ,aaa ,aI1aaain n1on.InI IaI ,a-naaa --aI"a1,-aaa Mo 'i Ia-aaa- a anna
naa-a rIaa aa a a nanaI aa aaaa Inann ananaaannIana In-nn rnaaa;nan a.a aa j n a
alan~~~~~~~~~ "'~aaana naaaanaaanan- aaanaa. aanr, n an.aaaa nnna
bdB533 Cnananal. nanllnnaaL'S~ SUa RADIOn nala NA MFUAR aa._ anan.lalana.ala
DR. L RD CO A 1--64-14 Ga-I," II M n 30 hno ,,, 1 111~-, II ,- 111 ,, .
.1 '' -1 _i ' __- IEP--RMES "IOIC""N
Cioalan a nI pl al~ieaornana annae aN O P AG an REPan A IO no Inaaaa n- nn na -a~nn~l an ,, na f.- nalaaa i-aa aaBRCA O Saan ak AMP-II"____ cI
Paatnn ~ ~ Cioi Caog _l4_ COM AMO naT n an a In It "rn *oI~n.nnon -. a t- Onnan ,n l. -nn an-lnl nala'n. nanl -n "nl~~ ,al a.nn.0~nn aa llna o n n.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T nana ,a I~ aaa TO Iala an 7na aal laa Il -alnal 11 aan,, A ( ,1 1- ,-' ,: : ,, ,
an n-an-aan nana nlaa ,laaan a t.aa an I111111 I'll a. ann1 anI a-nnl aa anna aaa r rn tn
'I ;75aIt I a'I, a,1.ts rt. niuiaa -nan ",,,, nan- ;nn:n aa.aalN a ERA UR U .i ,-- aalaaIaIaaanaaananalaln-aa alaa Ia,-, t", I"

a- aanlan Iaaan nan a. aaa anan, 1 lIl, '.- ",1 111- -n -,a a l nalla :- ,,"- 1Il 1 t -ll ,,I 't Ia a Ia aa nl -- -An-- _-., -, -, 1 aj naalaaan caala am lltaa, onb]a 1,,!il = .', irit"tri,,I- -----"'l,-i ,1,I ,,'r l - SE VE U CAS MOD.N a a aaa aanna .-nn t ______-,____ i--_ ,: [ ",1 -Il I1 III 1
pna-aia.and)a r'-aiC-aa V E N T A ---na- --anan aa. an. Inan aaaaalaaI aaaaa aIaaannan, tnanaa1,aannnnn, ,Ca, .nno:7n-4.l-S.analn-a 10. 01 AII aiSANT1 it S-ACE
I, 1 _- "~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -aaaoanimaaaennnonudaznanonanIalani__ --- -- __-_ __ ."'. -aa -""a-aa anrna- "In1 -;a, tIzi 1anal -IIt, Ia2anal"" 420 01 15 Iaaa I 1a"i,~ 1100314 nnni naan ,nnaaaon~nnnanna-aao ,lna IMS VEnD - lnaaon l O "_____

II~~ ~~ ~~ ~~~~~ n I a' I Ia a a l-l a a n na aa n a a l a n n a a 1 1 1 Ia : a n:l 1 a. . a n a n n a n a Ia a n n a ~ a a n n n n n n o a I a 1 n a n a
UEO M ,.aa aanonlOn Ianaa aaa -, 1 n" -aaaann '"' antn valn. GUA5NABACO: I, 111-r1 VICO VM N~t- -', -- ,
a no anl_ a an- a, a a a a a an a a nn a,1 A it .
[SR ANo NIO, Pats Iu i ,f a A1 a, "I'll a ---la"I"-a :,n iaaaal aln -- a a._* naj a "",15 (APE*,,:" CANYNA ."
no 91 COMPR O YE -u bNRL In- a ann aM ":an- a a: _In_, ,, ,, I' 1


I r lit i , I_ I _ _ _TURAS ____, 'SI AV S a Ia A -1 alan ana an,' ,, -,,
,aaaalnndlba laa 7Tona-laan I - n-A nlaa -a an1 n ani -. 1 .1 ?

it _ _ _ -_ _ aa al naaa lllaaa __ _ K Do MC L S '' It I ''. I n,
A -- n-fi5 COOS-iO NaUX J 0 n na W. an~ fi I Naa-a Ilaaa'anpaa PLY I-naUBAMAR ,. I.- __ -)., U-1 - 11 11 I'll I'll dean-n a aaej 1ra- 1da 1Aaanaa- - BUENOS,1, ,,, '' _," BE PL YA an a aI Iaa Ia a
vTR INu A RAMO CO PR "n OVAS MGTIM :al ala ana In na- al I na I- Ia- ila n-n a an I I1 1 on 1 I _____________anllaananalallaaaan vinanaaIaI 11nI ,n- "aan-a", a".naa pa n*, a Cal n_,njoadaaI ,In l an, -aaaI na1iana, -a. "I',"",
noaaana ,%t" nannnnnnnonnnn Ian nannataa c, i, I balata I aIo a an-a nan allaaaa -aIS 'l II", ,, '" l It
lan OnI- Ia '' Ii nO lan d an --naddna __ _ __ _ REP RT. JARBINES % 1-111,11 1 ,,"
Pnnn aan l, I ,,, ,i _ s vif ', I)~tR ~ !I i t' --- ----- -- Ii a anaa no I088 nOT 11 (V (A %vana, nalnaaa an ,- ,, ia i.
a" anna.: anaaaana-a_ aaananlln liaa aalalnaann an I ,-,f :., -." -Oanin ", ln 2t nala a Aaa n n a- tn rnna r aO, ", ,
a-na a da,a reeln t lia ______________ 1440 naai, adbaaOn aVa- En Na T Ut .KL nananana anton--' '(Lff
aaaaann I l aa Padm ,40-0-40 i ,anaalnlnllaanli rl-" I "
IIP N A I LA O A O 1 -, in a ur ia I~ a- ,~ nan ma 1 lr - 1 -- ' " T " -anna an I."

_ __ I Inaa I ait a, lana,- -1 Il
,a1I I. l I F.'', I -n -an1 a 1-1111 1- -"'l 1 \ l ." ),i i P N ) 11 I nn an a-a nnno;% al i ~ l ,, I ______________________________QOIOPDITA 4 11 4 a' "O1iP- BAI' N V a allaaa Ia a, I -I IGANGAllUFL, A I O .ArtenIusa-,-Cayajabos,.- _-:'ll--na-o------aI,,a"", :1'a" nn i ., a
andaaa~~~~~~ tn .nn ,aa a n U ~ na nan Ia - - Iala naa11 Ina .-a nanaai a n
an,- Taaana a naanlaa -aa cai 1a5 In n mn-a a --- 1 -1051 CAIA VA I ._ __ _ I- aaaaa -a an Innaa na ,n~nl naa allan'' '',i OA t 1 1
a.i a--a n-a-- -aTaM ., laa a -aIa an ALN A OR RECE a" an- a anal.aaa naaan aarlatn, Ma nn- na.n-,'
a_-a illC B- annaa~ a n-,a AoanIananaaaanalaa, inaanaaaa Ian. na nannI n-an, a11n1a--nn
.,, L a Yna T ---- ---ana -----n---- a. -aan ,,--'-a a n lnan0P. R-T tii i -l 1 I n a "I nn a sn aa a aal allaanaa.,I I I
aa_-aaa-I" a-na a -nana Ianna annn l piaaa ana ana ," oPny-an-1 1I 1 V
Qainonal -AD Ia W. 10 -1~~a a________I___-_____-_______________--i- _,I,,,,,________, ____Noann- nn~ G-o nan pan -ana, cia" ri-nI ,n oma n nannan, aaan aan nla ,iiaaa laaIn-OOIIO-1 1 AN ," ,il 11,. 1- .,
,-.__ nw__ Si___ 'Fincana VEB LA MEJO Y ",IIi ,, (, ,AR A:
ne -In c~l an an, I. I Iaba a ,-a Ia a ta ala a, a- 1-1 1" ,an a,, a1 a AIll a1 aa--a ao. n a .la a a anan aaoaIna
a-. a a ar '-- a I ,_- - ,- 1- II I,,
-an-In , 1, -a a- ,na an a ,- n aana .___ _______ a, a -ann Ba ln Caaa Gai OL Sa
FR NC7 0"i ri, RIS anai aa!aa,- 1, I 1Ni S- iiTE, 03 0 I G i-aa lan t;an a lalaaa aR Iaa Iaa aaK aIAD a a, .' -%, ,Ir

an aa: n nA aaa ana -, ,5 aa b naa an AW

1, C1. 1 I031 E 11 I I %,YE I II i
.1-110'1 ______________________ nan I. I P z- n c it ,i .1l r E D H L T : i -aa aI 1''aa -al nl aa aa a . ,

_ _ a a I a a. I a a II~a aan 11: -Ia
I-,. "I I I, a11 a I a a -, ,, - -, , I' I i , ,r I I Ia Iaa a. a I .noan I I 1
a_ a a n I I I I a .n a n a a l a oa aIaaan a an a a a a. a a N A I oi a ai" a a a ai naaaaa 0aaa
I __ _ I I a a aala I a I I I aa a. aaln ln al ,n aaa aaaa n ala aaa
- co" I :,,,, 1, ", ,,Xaaa Nlanl I",a aanaaan t, n nnaanaataan;aIlaA fo VB- 1 I Ia ana-n l l n. iI,"_ "_ 11 "_ _,,,
a, an a a an I I n .a Inn al n,a toal an oanannann aa a aana an In a, a
__ I naa V-nnanlna nan an, aannn Inn a anannnaa zo nn a a naa IanIan"IllInaan a la, ano an 'l an lt" I' Il
aaa --- aa a-_n n a 0-I aaIIa nn-a_ nIa Ial n all an- O aII aaa a-an a aaI a a. a_ I n a a la an anai .n n - Iaaa laaan aon aa an a a a, a"" a an

a a a:W a a: a1 a a' n a, aa aIn ,, a t, aa a1 a- a I an a -, a a a a a a1 I "I aI: 0 aaaaa aaaaaaaaa an a In a, anaaa I.a, an a a
u- isa CO1 PR P1 0 al a I__-_-__II__II I a.
aInnnnn a 11 a a1 I,, a. a a ano, a na li- a a.aa. I I ; I 1 an 1 a11- 1 aI I aI aa

.(- 0 1 1 I81) PINO a Ia 1-i -nO 4 481 I2 ann ,~f -4 08 APRAM I aannaInI nnnaannnaanon aoa ,l aa.1 n. n-a '';
alIa 1 1 tl a-o naa a --an talal naa-a al-a Ul~ 0' -- a In -la a l a, Ia a Ia a aa a naa B U R N N EtC.
a- a A a a n na -a- I aa a a ana a_ anon a a- I a a a I a an a. an na .
1 a.1"n l r n taa "aa a~a-- a-nIn';: - S ,I ER 0; E 1 41 a .Inana na aan aa not a nn an anao a Taaaa 1 !-na-annawn r, I" 4'"
Ai l 11 -11 t -- IA 8 3 ,:,_I R i Ir i I aaaaaa. ta -i ala aa iiaa .- ,ana--- - ann r _ 1 ;t I a
Iia a-naaa 1-n'na--a-a ()a ,pg 6,,,4 IANOS-- an ,nM VA-A 2 (35, I nan _aaal nalaa ,nlan a
a-a Iaaa,,- lnia-ia_____________-_I___ I Ia, nn.a-,,-o-,,- STARECIMINTOSIa aa --anaa 0.laa -nnoaa
Cnaa Jn'a- \,07 nala a. In -, a o an ela aatit aa VA lCD SO A ES UN aaaaaa OnI. nanl anan a , a$Itm
n-asia -i I SATO SU4BEZ ana an. naa a a-1-y1lL~n naann Paaa E HOTLYAS-a
'' abricac_ n de p:,,, _ 1 I', M0AM R ana,50 n1aa 'Ina 'a-. n
an an ann "1a aa- fan a -~ a ,a a a a a a a, ;I a a.I aa a aaza a aa~~ni a- an' Alaa a, a-i a, a, "I ,, a1 aI. a~o la Iaaa n a
CRMPVRA MSN AM AR W I A Ia oa nnnaaaa ala ana na-non-n an: -la aaaa n-a-aa ala, a _,, ,-,- ln, ,,- a --- -,- Oaalalitea 5 c n1 ,I n. I- a
aItaadllaiabaaan"daaaana -(anna Ien aaaaalaa n-an na-aa nan- .,I
m abta dapanmaaIn _ _ _ _ I __ an ), l In ann nan I~ an-- ana I, a-a an laaa 2 AA EDET
I~ aannaao S-int a-in n7 aaa o a ante I a7 a~i_,l a- a, a- co o i.ds ania _n a a aF a-1 Ill an a- raI~r a a aaIa nna n

g1,- CaIa~ 3 n l -I -- a n _' I _nn_ __ -a na a o n n a a n a a n a n an al n Tai oao nao -la ,toala a a m Ma 1 I a o nn 'a tA 2, n T, an aa- Ia n naan o an any- S .1.a


a aa n a. a Ia I 1 n a oaaaa I .aa a- nib i .I a, a anI. a a a- aTiaaan at. anannnna nnnan aY
I. ala Ili a1il II llnon in". ail a. an, Alla-n rnaaiaa. -
,."I T I P a n ,l K a I a a na- , al I I , I 1 anI Ia a aa n Iaaa Z.I I~aa Inn a a a a a a- a:- an a: n ,a n al a a. an a, a an a- nIa
Ca2EBI CG IPR IRA ,,,, IIa 0th la a 10 50 VE D notal I n-na-al W 7i_1f=NnZ ,a -aP K $00a Va N UN AV I A ANONES
Ov,. , i I, I II I I 1 1 I L U L an I an Io a an -a 00 aa.aan 1 i I I I I i l ann a on ala IT n i a ll
-O.IjIataInan Atnaat tPna-ta-alaanaa.,t., GARCIA I,, ESIN S I aaanaaaaa a aa a zaa it I naa Ilna a- rn manaa fl aaIii aaan n MARMOLES_ PF-I UAh
Bana I mI nfalanI I. Inbn I- I P 8130 CA E ARMAD a l a nalanIInaIaaIanIlaIn, iir Ian a-an--. -naalna a.n aa aaaaaalaala--a nana do I6aal L% paa nna I -I~aaaas~ an, ana aa aalan ,an .,a aa n Ala .o Il a a atd a an"r a Inaa ,,na na"a"ann Ia la, a a ann aa -o na na-I a __ a aa ala n- a la al n La a _aaaaananao,1 a n an R10, a.L 1 01 nan-1 .aa Caa. a a 'n ran-TO
'I- n-I a alan __ _ _ _ _ _ Veda 8 __ __ __ 6vIa y Pa i --5n
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ la4 an-a Iol JnS igall -1,1111, 1_ _11-"'lna.I i ,Ir, a-a n . AlI'IRi
Ta-mo DITAS n0,, aanlla-anaa najailnYn-. an Inna a-nn ;a ,%,a an MaIaan a aM 11nnaa an nI Iaan --a Oaannan aaannaaannanoann, I a no L n 41a40 Oanar-.- zi~i,-- -n eia Caya a "aaa aalna_, In nan.a.nn Ionan. aar~lni IaannIISOSr n
Iaoto Tntaaa :aa j a ,i ,aaa a 11I-nanla ,- I-n-nn .na-anI,. n aaa anna, ____ ann, an :an nala annaaaa an Inan aaaal aI an nna a-nnna annnn -aana ann ana -_a a aa n Lan an ,Lit" ,_-TEN RA
IinoynndaaaaaG- ,nta anna nannaaannaoa .-onan-IoanntamnIaIa-nInIatin na nonaI n m1 - an -h.AnaI., OI xaA 3ldYA -wo
tagI ndnaninnad IT PC8L RCRCOr L TASA R ananaaO naaa Iaana aa aana na a an nnan anal aa nna natillaaaama aanaa
1,Rn P i nanana 'Wn ana annnla a-ann anan In aa aa a- TIO a nan ianannanna no PRT anaanan a-na -n n n ana an n Tanan an a -a
OlO rd~anaCa0a1a2ot O lc n aamon.n k, naannaaa na!a a,.aann n aaIaa naaaaan-aananan
aaiaa an r Itpnaa analaa-n. "a na a -anaa "aaa na I.E VEU TRIO EN. 00.0 on- ,a nnjan .nan 0 C
11- a ft a n B a E, a a 200, aa UC IB S y AN NCEE N a na anlaan na an aalnaaal _naa ma Ia it,ana dcl- Pain Inan .nn a,-n-n-l peaaa V-a .l d n
a-~ ~ aa aa a a_ Iaa n n Ia aaa aIfan n-a anna a anla ala, Cnsnadn a. SI- Sn a naI na-n
-va-psA '.a a)i ,c n an aaaaa anaol a ,, ,aaa 1PN A E R C E ~ I -C-00--4r5'-2,8rr
ma M-i0 ,a EL II , ,, I I -t .1ri,,,', IaDIAR-IO lea.- .aaann n O a -Ia aI a- Ic,-~ Ca5 aii Sap

ANO CXVII1 DIAR1O NDC IA MJARNA. fliNMIN IO. A Df SPT. N, 194') PA(,INA CUARENTA Y V

VENTAS VENTAS VENTAS I ETA I ETSVNA ETSVNA

-IWA I W4TWNE Y UOOIZ ACCU. I 53 AUTOMOVLFS Y ACCFS sit MAQUINARIAS O MUPRLEN Y P0RNPA~ M1ULEVV1-; ?tNPAI, NkWlRA i IIEPN,ER(;,A[DORE ,/ tJTJLEVMUEOICINA

___ __ __ __ __ __ CADLLA ___-1_____,____---_ I---_ I- --YA S __--- __ -----_ ____ ,____ ----__ "-,"-_"., M V~E -11 IV ACC.,'lI1 -1E1 iS.II ,,,I, _:_l 1"'lIl Il 'l1 I l" 1- ,11;i'" II 1,,, ,, 'I .T- ,I- vtI" 11 1, I-I Ili 1 11 1 i I I II I1 Iil I -- .i


_____It,________________________________ A.- A, itA ,_CAAA I AAA , l, A, "' I , , ____________________ AI .- , ,
A 1 -~A "A A M w'.e I~ ,FR U I E ,~C '' I., , ,., ." ; ,A A C,
A A A A A ,A C A A ,,C IA 'A liA A ,1ii'',t I '' ' iP %,I C 1A A 1 1IA, C AI-A, A Al -AA A A A_ _AJ 'A 1-, T "MC A A A C A A M A C III A A IR V EI 1) J O A IAA A A- 0 -1A- ,A ,AI A M ,A T A M"A 2 1 1 111__AA A A_ -eM C A
A, ACAMA.AAAA "A AAA. AAAAAAMAM CA, AAAA, AAA, MAAAMAMA "A,",'AAAACAMAAAAAA~AAAA A AA MA MA

i l. . AAAI A,"I MAAA 51,A A - IA, AA A A A,. IA A, IM A _*AA A A A A A A 4 , AI % C, A AA AA A A ,' l~, M A A , AA 'A A , , 11 F~" O
AA AA ,,IA, AA AA it 1, I, r A ------------A-'AI-.--- -,,--,

Q- 71AA 1A AA AA AA , AA A. CA A J A Iii AA A A' AA A MAA AM A.AMA M, A M I'M~. ,A ,AA AA-,A ( WA I i 'I J R U AMAA 9 1 MAA Al A
___ !__" --1 ,'~___ ___ __ ___ __ 1AIli' i2- "I", AAA -AM A,,,,-- ," -- 1-1- I LAI A I ,NS (' I ",
__ __ __ __ __ _ AAA AA AA IM ,- ,,- MA,, -AA'A AA AA ,.AA -A IAAA 1AM MA M iiAAw III (W R I A IM MA' AA- A,AAI A M I, A', A AA ,, , 1 1
A 1A 1AAAA A'A'M' Al,,, AA AAAAAA AAAA A" ,,A "AA AA IAA I"A ,AAA IMAAM ,A ,AA AAA ,AA A
AA A A A A, ; I ,A IMA I A A' A A I f' A I A M O T O R I -M A M ,, ,A, A A A'1_ 1 AAI MA A A AM AM A A AA A A A M CA A A A A A A A- A
_ -_ _ _ c',I . MAAAA rM A ,I "AAI1 1 lI "I I


,z 110 DO G 1.1 CE- VE7NTILADOREIS l 01- ,,,, I 1;. _'.II'', 1
MA M A M AA"A 9 7 4 9 1 A A M M A(A J A C A A M M AM(M A, CIA- II AI AI A~si u a MAMA-M AAAAs AI A M A A AA, OMA, AM lA
MAMA~~~ M M AA M AM MAA A MA M A MA A M A, 'CAI, MAMA MICA],, AMiJ i; AM (( A MM A(CM A MA II A
AM AMAMAMA MA A, AMA Ill lA AA A -IA IM C IMA A A 1 M MA
AM1 AM MAAAA jA AMA l__ _ _ _ _ _ a ,AAA 1 MA 'i ,-A ',' A A AC ICMA MA(IA C C A M A (A A A A A C 'A A 'M M M IMAA, M AA
l l-MA I M A "9 7 1MA I M AI M A M M IM AM M A M 1 M AI A M A M A MA- V A11- A,, , _ _ _ _ _ I A I M A MA,1 ,- -A M1A MI. MA A" MM _ _A A IA -M A -AI -- --- --M -M I A I I - -- M-A"",II I I
M1A 11 r,,, A1.1MA AA ACAA11.11AAA A-AMA, ,A'A AAAA O AA~d MMMAI AC AM AI A AMAM MAAAA.M" "MMAAAAA MOMMM ,IA MMCA MA
AAAAA, d AaA AMAMA, r~ A,-- --- AMA, MAMA 9 fll99flJ v 1s~h MA. MA AA- A MA.- I MA A1 I'AAAMM MA ((MAA 11AAAAM AAAMA IA A' -M MAM A 'A ItAM' illi+


AlA 0 IA, SA MA (M MM I(AI A MAt I.MA- IC ,M M MA MAMMtMA, C I i il - ,N J A A N ,I
t A"i M,2 lI, LAA' A' __ __ _ __ _ _'A AA''A A MA l_ l__ __ ", AMIII t''A A.MMAAAIAA,A IA ,, !I, AMMM'AMI ^ AM ,AAA AAA 'M,A AM A AA
7- 1 MCMM MA A MA MAMMA IA A1 AM11 ,_ __ AMMA MM II ,I ,,,,"," ,_ 1 -I I 1 ,,,I, 1 ; I A' ,*, A '" MI, A4A, A

MAl Ad A A_ MAi- A;, A A A A -A ,AMA AM A IA,,A -AM- A- A AMMM EA KM AMMA N1 I A A A AM A' IA A, ,, A AM A, "A A, A A A I I AIMM I A A ,M 1, MA A A' A A A A A A A A A
M, ,M~ MAM A IMA, iiMAM AMAMAMM --- AMAAM'AAORE MA M AM AA MAM --M l lA C1 C- I A AI A_ A_ A A MA, A A A A MM,', A, A A MA MA I A 11I
___ _ _ _ _ ____ IIIMM SI VRID 794 AM5M IAIM AM!' MA M M'A 'AI A __,,___ ,-,- .77 AAIMA ''l I - --A---------M---- A --------- AM,
SE O R g, C C IM ( C -A,-l 1AM IM M,5M C A MAMMAIII
MAI, ,- T A A, AAM -AAA AM A,''.M -M, MI A AM ,MA MAAA A A, AM AMM, RI AMM AMMR B AN IAMA A 'A fAMMOMVM(M 'A AM AMMAM5C(AMA A t M M
," MA A' I' MM, IMA AMA .A A I A M M A M A MAMA -~ M A -M A 1A A' MAMM'l AMA M A' iiMA IA M MA MA AM M A A IA '- ,
A Mii M, MM A M ACAAA71 1 A1,1 AM M !A A M 'I"" ''M AM I 'll ;I IC A M A I (M C M I IM M A A~' A M A
M, ,A AAAM M MI A, Ar MA I AAM MA MA ,S C R h MAMA _AIMA MAA AMAMA, c MA',, _,- ,It ; I M MiAiA MA A A U W NQMAA ((AgAM AMMIbMIMA "'C O AM O(ACC A AM, AMMM I'lAM
M A M A MAi A M A M A A A M A A M W _A M 'A A- AM AMMA MA_ MAMMA MAMMLAM11 _, I AMI A , A ' II M AM A AA A A ,MI A
MA iiA,, *AA, MM MAM AI AC11,M I'llAM MA.' A'AA, A MAM fAA, MAAAMM AM AMMA ,, A AIMA MAM MA All A1- I A, MI AA IAAAA
AMAEBKE AE A2 "_AM MAMA-,: tAM MAM I "MMM TM( XAI(A MAMAMA MA "
I, " A" "A A A_ A M 'A M A ii54 R U R R P E II A A A" A. I'llAM A M A A A A A', M A A M IM (A A 1 II, - A Ip A 1 1 (( M M A M MI IA IA M 4 M
MAi ,,t A A, IMM CAMMA A1 IlAI MAMA' ", 1MAMMA 1AMAMAMA _ _ _ _ AAAA I' A I'll I AIA A'A'A' MM- t ,- - I lI

_ _ _ _ _ _ _ A M Ml ITM I! A A M A C l:. M A C, MA A1 1 A M A ;A I l L 1 1 1 -' 11 A M M A A M A M, ,( A ,M MA, F OMA DA M VMM M A MA M MAM _MAA M : iA ,, MM- CA,' IM IM AA ,A A MA MAA' MAC AM' lA A1 A MA MM 'A A A" A MA AMA, MAaA A M "AIA A MMI O R S S A A C I A A, 5 MAMM OM ,.AM A M

A A AA M IA A M Al ( I. , (l-A ,, i l a, I 1 1 M A A 'l,57 A 1 7 AMI Ig A ( A IA M ~ C M C- A -I" AAIA
AAAI I, MAMMAM, -AA I~ A,AM, MAAM A __-_________________-__I________ t I TI
-,",- -T, CAM1MAA MAMMAMA lAMl AM A AM IM __ __ __ _ I'l ,- -AMIz MAAAA"r ,,, ,,'( ,,
AMA, ~ -_ r, _, ITAAA AM AMIAMM IMM MAMM MC AM I C" IAACA, I-MIMM I A MMAl~A~ ,AA "M A-AMMAM'MMAAMAMA

IM .:AMMA ,AAAM, AIA AMM El '1SIi AM A '(t N, A-I,_4I ISI I '
A. MAMM 11-M MA IC M M AM M I IAA AA A1 t - _ t ,. AM AA MMCM- MMMAAM A I CA I I IAA I A D E 0 A MAAIAA MAIAAA AIM AlMA-, AMA
Iil II l,. MA _A A A' LM A M M M M C A M I AAA A M A _AA AM AM A M C M I A M A A MC M A MAA M A AAM A I lAAMAMMAIAM-AAAAAM, MAMAMM
AIM -AM -',I --A---AA- ---- _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _____~ 'MiMM MAAMC MAMA IM, ,A~l AMA gAM AM MA I, AM CA (2 M
'Al's 'A'ICI MAACM I''MAAA. AMA II IMA MO IA IAM VMA71, MA "A AMAIA, IAAA MIAMAMI
JEEP 194 AMAMMAM- MAM AM A- A '' lfn 1,.I-1 .I I1 Il I MAM MACA AMA A, MMM IM MAMA&AAAA MAM MM MAMMA MA IMMAM AMA AM 'AM MAMMAol' 11A AM A'" M MA AM" IA MA" I I' IA'MAMMA4 ,,, I, '- ,-,,,,i ,)
hiMAMAA MI MAMA MM AMA AAMMMA' MAMAIMAIMA R, 'AnIES, IEIDEI I 3!00 (- A I AA AAAA'I I , AI A ,IM A "IAA"A MAMMA MAMMA,_- CA_1 AM__,A___ A1MAM_ A
C A A A A I 11 ~ M A A A M A A l ( 7 ,A-A, IAJ A E I _ __'ll _ _I _ _ _-- _- _---- _- -d 6l !-M A ,,-- I , , , , - M A I A M A i IA A A AA A M A A "I IM A M M l,"
g io y aA e s ) MA MA AM M A M AM MM M A IA A IAA M A M A M A A A MM A',A'A'M ,A ___ A M MA-,- -- 'l I, I 1 - ,, AM AMAMA, I I 1 I A M AC M, IAM A A, MA A AA A A M M Al A M A M .SM M I M AA MA M AM A, MA M .A M
A~~~~~~~~~ A CAMAM AA, 1A MAI AMAMMM IMA 'A:A A, I, I' A'AAA 'AAMM A AM, iMA AAAA ,AA AM MAM -MA MAAC MAAA MM MAOM M
MACAM IA C1 A A MA, MAAMCMM MA A '' A A
__-_______________ _-___ AM _______________ A"AM MC SM AMlA 3 1, I.-- ," 11 1,1-11
AIGRV AddS t.1-N "I( I74 Aw, 3, CAA zAAAAA AI A.AAJI M I,I Cl Y, AM MA',, A_ AI AIIA ,.AAIM __AMAA
I.__ __ Ii A M~ M M MA M M '; TMM- MA A'CA MACA _______ A IAMA 'MA A AI- 01,ORI ,AR O- 7( A MMMAMMA (MMMACM IAMAAAIAMIMI M MMA IM AC l -AC-MAIIA"CMMM (MA L MMOMACAA1IAA- MCAA
'M MM AMM IM AAA"AAAAMA MAMA"' A ,, MAM, MAAMAA AMAA MAM -AA MI A'E AETI M.'110, (lAM!' M IA A 1AMM -,y MA AIM MA 1 I'AAAIA IA M ,.-MAM
I AM MAMA,. a MAAMM GOAMM tiA Al AMA lz~M, A AAC,.A AC MAI7 AM A, MM IM ,AAMMA AI A' A A A M ,AM AAI MAA
II MA MAAA, MA MI AMIi
MAMMA ----i -I'lA L AMA -A ,MAC, MM -1 -AM AA, -- A l A 'l A A,- AAIC ,.' ' CAA'AAAAAMA A1 MAM AlA MAM0, AAAM ,AIA- MAI, I A
AMA.N AMAAA A ,A, AMA A.lil CA AM A MA -AIA MAMI IA A I A MammaA,,' A A:'01 AI M MAMMAI I' A1 MA A A A A
-'AM __IMA MAMMA MA iA" -T3-%,7 (277017 MC MA AMMA CM MO MMI, ;CAAICM; A AM AAMAA MAA MMA ElAAMMA
A, AMA AAMAAA MA 'MAM ,-.A MA- A ,A A, ~ AMA MAM ,l I- 1A -_ IUfI~ renA AMMA MM, AA,MMAA A- MA A' A A I A
AwM.-.-- AAAAMA A A t AM, MA, ,A8IA -AR-O SILA _______I-________,-,-, F--- -,,'T-,-F ,-, li
I'llA "IAMA'A M-A IMTMC AM MA AMA MAAM A tiMAO t- ((MC AMMMOA MAM4A M MAC _lM MAMA IRAM I dA- ,,.
______________ ":11 771 MAAAA ,l-C'IMA viM MACA P. _' ., 1DORES" I
MA, LE AMA AM MAM AAMMM ,A MAM AM'AC' -A M AM111 A A AM11 MAMMA AM A AMMAMMM I 6,'a- MA~r MA AMMAA 1 1-5,1AA 1
"IllAl I-A1 MAMIMAI M.AMMA_ IMCAMMM AM A-11 AMAMAM AM 'IMA AA ,, IIC'IAM(MMAMA "IMMA -' -f 11A z gIMI AA IMAMM AM MAM I' A MAAM A.AAMA1PO NTI - ,dI i 1 , ? I IIIACi DEL 74,9 AAM AM IA AC --'-A __ ____ _____ _
M M AIAAA A, A ,MCA, A "IAM MAM AM MAM MA MMM AM AM 'MM -A AAI A' A "A" AAM-A VA MAA 'E AIAM'
I .-MA AMA,, ACAMMAMA p-A"MAM A'AAA AMAM 97-MXTM, -A((A Id SIM MAMM MAL PAIANO MA AMAACM MMTMAMMNY A91 1 AIA

O R ~ ~ ~ C -M A M A M M A M A z I C A M M A M A M A A' A M A M A M A A C M ,M M A M A IA IA M IM A .M -, M M A, A M A e tts,A AA A MAo 7 U I I E H POI I A y c n e t i l s a h m n
_.A.DIA at1 4~ r tUETA A" AMCC A, A -~1! I IESAL~ i.AMAA-CA
________.____r-'_z1, _____ VEND "(1MV NOVIIlMLAR l" .
All,11 MA- 1M -(AM I____ _-,__I__ _____((m8. 'leA-MM-IA". -0M- 717, MA, -, TiMMAM T lM A AM __ 'AI MA ".A AAA IA AMA AMA- AMA "MAAM AMAIAM AMA' eda AMA .0 mesales -~j IIIM AMAAAIAM ((MAMAA AIM.da A
MAA M,,M AMMClA AAMM AA AAAAA (AA s.,1 CAaMAMMIA, 2 oi M IM DMA S MAOMA AM AdAM LA IMAMi, o 5ao d rd o
NA III, .- ~AI A MA (C A, MA MAM ,M A -o, l M M IA' M'A AA M MA, AM A A MA AM M Mo l CA MAM M CM 1M l" MAM "A I' MAMA, 6AAA "LAA MAIA AMA
CADILLAC 1I7, IAAMAA -AMA AM A -"MMAM A I I MA MA A '' A ''' CaI f, AR AM 7M AM A
PIER SI AMAC" MA I AM "IMA A MAC ((ACA AM MAMAe MAMACAMsi v d ,l ri -s a a oa un3 !e tieM n
'G .AT, I 1 I t ~ I I e A M A A. o neAM A A -MA A A M A C A M A O A, s a d n 1Ma i d l t l S a
RI tI'N M ", -AC AIMMA-(MA I7A1'M M MMM M.'ClA A, A M M ,,A vURN I AMAM a .MC "7ACsa : AMAA(AMA MSMCA (1de 79. gl MAI AMA la a. 1121,ra aae 803MAM AqiMA A aM A, MAMA
N%. (, ii A OA C (A MA AMMO IM AM tM AM A IA M MA AM A AM CAM MA "A.A ,IC MO MOM .\A A 7I :_(A -M M M A U N C- -E SIN G E R,.i -AMM M AM MAMMA A, AAAAAA!-,,_ i1
IA I I C I' A MA m M A M AI M' i -1 t I ,- 1 I
s -M M M A C A A M A C .11; ,11 A M M A- ,M M M MO M C M M A IM AA'A AI" -' A I' A M -A II A A M M O 1 1 ( ( l A I( M A M A iA C M M M ((dr A M'o,: c, :i 11 7 (( A M A -' CA5 2M M OM2 9 AMAMAMe MA MO igMs N O V I L LAr a 8 0 6 L I T R O


__ ______ __ __ __,_ POLLITOS I. ,-." aniaas ,_ A
CM' I M I AM'MAA'A-MM1 xl it-~7~7 (c I-M A -IM MA A I , I AM MM TilA AAC
1, A, Mi AMPMM h ,_1_____I-___________,_ ,,, i ,-,
MAMA _lA SeMMAMMAAAMAMMMAAACAnc A'"" "L a N a MAM MA AMAMA. .A A M M A M A A M 'A1i 1 11 ; IC M C A A MAMA _A I' tM A M M tA A MA A M "A M A MM, A M_2 .
~ ~ ~ ~ ~ A ___I__p________-__ ,":, I__ A AMAAA MACA MAMA' __Il , -- l,, _- _:,,, ~nl;Vilgs 5 as su.I)- ,-:,,,"I" T i
vII A- AIlW_ AMA ,AA Ae AAAM CAMACA M A IMM MAA CAM "191" --a, 7 111,10 JUEGO CUAR "SIN~ACIO E A IO _ _ _
,AAMAAAA MAM MAAM MAA' AMA MAA.AMA AM, MAMI 3 MIM(M 5I AMA. -M- MAC AIAMA ReyMA995A ,A AMAI
M A M A AA M 'A A A (9 I 4, AAAMA , 1 11 ; T , MA A -,M A- ,AC AM _A M -1 IA l A M M M A A-9 (I M .- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __uT,_ M _ ,-'AA-IIA;MAI _w _____7,_ 13____________ AM -A MMbA AACAIA,, AIMO ,AMM 20-MIM1,iM _____________111O' MA A1 I l "M I 'll CAM ; M, A C A ,l JI A MA M M A M AA C A CAM I' llA MA M A MI-M 'OM MAe AMAM AMI IsA T (2A7 5 9. A AMA AM" IA .M AM A IM M A A AM
I" AIA, ('A; M 7 7, (( M A -M CA A IA MAr M MM, A A A Al" A AM AI MII AM AAA MA MA A MAlMMA, ,
, l t , I "I i 1 1 1 %1 A" %,I A A M A, M A M M M M A A I A M A C A M I A A A A M A A M A _ _ _ _ _ _ BU R O C A 0 A D O L E M A, -A M A M ."M A A
A%:'T MMAMAMA MA',,,,i;-- --A -,AIA AMA-- AA A MM, AM k A.-A Ie cIE ,e AAagu s A I MM~ A MI MAMMAM
MAMAii ,.- -iii,, AM A A AMA MA AM A'A-A' IA- MAA AMAM -'AM.MM -I1AA Alu -(II -(M AM 'A AMA A, ,, MAI' AAA CMIALS
I , , 'l I 1 I A, lAM M. M A MAM I A I A A A MA A, AM AM IA, A A' t r A A A
MA~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ A1 AM A. ,MA A MM MM I MAiM A AMA CA- A M lAM MMC MA -M AT ,AA M-, CA AA I A M 7 70M TE I S BE O ET

_____I_- ___________ ____ MM I'll I AM CA,1 MM y MAU I" AI,--, -_i1CA AMA I-r. .A'do anhs
EFETU MO TI- OPE AM A, CA AMMAA MAMMA,!, 11, A A AAIAI MACA' AC II VIA AMA '771d GMAMAACMAAAAM AMA1,iMO "'~MI iI AM IM MAA A A ,l 'T ,- Ai 11- A- C A" 519 MC, 719 (I AMA CAIAMA IM )REMM" KAAM MACIOM_ Ale Ta %AM M MAMMA
-~ ~~~~~~~~~ ~~~ CAA M AA AMC MMA MMAAAA MCM A' MAMA A' -M- iA, A IA AIM, ."I -,M -A VA'--A n? I 179 _AAIA CMA'MI

5AgAtdI -(AM meC Im MAAMA MAAA.1-AM CA AM TA Q E oit AC- I~ MA ) ii A tMA I ii, 11187 Ul MAI A11 AM MAMMM.M AMMMMAA ,MM MA,., tMM AM IAMM CAAMM MdA bAAMAA A AMA t 01,
MACAMM ACIIIMOM ,ILIAC "I MM 1i" M IAAM ACA MAA MAMA A' _AA A- ILL tl~ t.15. I tsye lqie.S xgnr .- A ,_ -a,
II AAMMM A AMMM MAMA --- MA A MA MC. M AMA MAM AM MANS \I- MM, MA, MA MAMA' A- A A P R A" MMAAMAAI. MAAAAA MAAiAIOMAA SMM AM
M ilIIAM1 -M "I AM A M A AMC IA,-AI.,MAMMA AII 1 MA IA -AM MAA MA MA, A MAM MM AA I--A AM IA 1 ,- lMA j MI MA. MAA- IC AMA R_6AMA. ,, I ~ 'Ii 6- -
Z, -AIAAM 't ,iA _'CM, u l aeioy 1 Eilg s 9, t _1 .' MA MCIAMM e PMC A -1 ,3 ,
A--tMAl~l -M A-MA-C M, '5" AMAMMAAA -MI, MAAC A,-ACA-, AA

---- _------ -: 1, I .1- 21 .7 A -


PAGINA VARENTA Y DOS DIARIO DE IA MARINA. DOMINGO. 18 DE SEPT. DE 1949- AfO CXV11

VENTAS VENTAS DINERO-HIPOTECA ENSENANZAS ALQUILE R ES ALQUILE RES ALQUILE RES ALQUILERES

MATERIALS DE CONST 52 OBJETOS VARIOS s4 OPETAS 75 PROFF5ORAS- PROFEoRES 79 HOTF.LUF O CAAS HU ESPEDES 82 APARTAME N FTOS 12 APARTAMIUMS 1 EFECTOS SANITARIOS CAJS CONTADORAS HO, L I"RO MAA 1-1 mNA 1
4"l I I 411,I -- t-,, 1'4 I- I ."', -,41 444

I ER I ~~~~~~~PRO loORA DE PIANO Cr eHepdsCTLN
n -3 A M-,. BATIOORASIOSTER IN EO en tos cna . o wt.'' o so, - .; . 4
1I- i,1;4. 1 l. ,-' 1Il -__ _ __ _ _, I 41 411 1- 414

do SI d tnbud es Sn der nsten "aFavona", bt ioe e s mo nam. --rm. en m
03 I'll. -141 4! 4144414 44414 I'II ", 414 I. I, HITE -? E T OE -O 4444,44 4,,- I -1 1"'l 1-- -11 I1 44 1 44 1 ," I.- ~ -''l 1. 04 --;.444 ,W 44.~144.444.44440441p144y.4d 40 , - "". ( 444 14 03 *-- 4-4.4. -, .41 - !-,~
44 144 4 44i, 41144 4444444 444 11 444 141- 4111 4 444,44 ,44 y 1441 claso 410 400 4 z4 4411 444-,--" I[ .*41,, W ,41 4 Ill 411O 4444440 -- -~t 1.444 . 't"'t'l $N

,ans V l Tu a 20A eis- Anmas 166 M- 3-5 confrt gua


qm a Ca4-d IC 11 I Oc BACHILLERATO P e M NY 27 144 4441411444I4 4 4440,44C.4141444414.
,o "^ MA E A VO -1 I:'-. 0 E BIA RIT ( m o -'-W' "" iton i -'liw ,tz
.04441 -444 0044 1 -41,444114,4 04114 L 1440 ,2 -- -,, "- --AFP . CASS l, (IMI ,,, OL EN. $I. 14:- V.1- .414 -.- 14.- IM IT I 4 ~ 441 1 .4 44 4, 444444 r 11 '- HO E W IL W MJIILL SO "__-,.II",1_1_i__________-_il "" ,,,, -" 'I, 'k
A r p- IECTOS," 130111'ts BAI Di. tORA OSTER SOW : e 11 414w 4n t14ils 4a t ,,4 0~ _ ,, AUR GA l 414 f 4 44 '. 14 ."4040 1, 044t,-'
d1e bana4 banc444 4nodo4444 la 444 44.44 144,a4144~ Prvio 319. frenfe at Capilic piso-1 "414444 444 de Edifi4o4de21 entre Ly 444* 441.
d- fr--a-eo c-rrw m t tr"alssl~aeatraa n us t atraad s i beo e t:- -,d,,._ T,,_rla Fet iPtioeaU m,- ,.A-'014*1io01o4CA TEAS4E4OLE IO4DE4r,44444444,44f f\ HTE RE 4144 o larto raclekba1o cocina 4y o r444441 41
"1n-aro laa Tu.a te deDEdeIS enRI ado"l 1-1 ,raj -n-r a 11-2 7 201 J S AP O VE AO.
-_ _ 4'II cut, .404.nt "L Acna o: I t 4i11 c4 -.444 ",4 I44 : 4444444444141 do 44 4444114114144,1444,14411414

201. 1t\-11 (, 6u p" L-1 t ma te v- b l- esncmaae pa 6 Non ,1r1E, It r cu r M 82 APARTAMENF034 aint ". - l -1- o .- .1fl t A
4444444_44 "11 1-404,444444444 414144141414 C-8 42 Oc. 444 ~ jjL~ -4 --, 41 1 44 --,44 .,4 i 1- -,, 1- "It j,- -4,4144,4, 44444414a. A3C A GRAN VEr o 4" eptun o- 10 M945 e4,44 M93 1 4444 N Y 27
4414, 44 44 4 1 441 *414*14 -1. .i w ,, 14,44-1,
4 141-7 2 .I ,1~ 4.44441.' l I " , , v t l ,ti w f i i lo C i 1 4 1- 4111 11.1 41144444440d 354 e : CAPAS DE AGUJA IN I HIP .TE -AS I GLES "S."A H OTEL1 D 4444414 14- -,4 14 814 0411.
Iar Ce OanRic para 04 de En todos t m -y ciu. ,E 1 ALQUILIAN 1
144er C 444444 44 ara4 b44444 dadE 14411444444 144411.14 v-44.4444 AVENIDA 64 EE Y. 94.1
44104 .44 44441444 dad.ams 4400.44444444 144 le -44 1 114, -t --11" -- "I'I 1,,A;*t 44 444 444 14 44444114 4444111411444* t44. apa4444 ri 444*414 44.4444144 r-ii -1U
i' ,4 I ,i.4t i1t 174144 .4.334 4 44-040444144 A1 '4444 . If 14~ 7i-:144 414 414 --4.- -,4 -,"',1 *1 ,ii- 144444441 d, 444 4441 e14 44l b!1144 'l 4 "1 1444i4 u 1444 11340 alle44 ab4 ca441 p14 de 4444 Agua I0 -LTUDLIN4ES
!14IaLCANDA MEDIos -E STA -.auda6" Ii ma- 1in I me de .I 74 C L IS ,-, z 9 . I I e1m1I.48 21
n ,, -n u -e ,- op 11 leI IIe e IL ,VI LJL .- .
44 ', "- -44*141 4 . '~* 0 -1 14 411 1.04410*' I ,, ,,,- ,I:," ,I- 1 ; i jA~:A


de ~ta os lel aI m , 'tI,,, 1. se ,. aA~ULE I 1,,r,,,, 1,1 -) ,I11 ;lw', 11,, REGLA.91
I A LER AS 1444O D ,, 4,441 444 4144 t .- I .'1 I F 1.44444I4I 4144' ., 4 4, 0404 1 "~~-) 1'
1; i Iit, ,,pa'', m1 *I40, 41 re 04 44 44 41 4 pnM ~ f aoc l .- ,, I I 1 1 I, I 1 I4I44444144444" 1 - 44 14 4-4 0 --414 14 1 o44 14l.4 4,4 4 4
1,133 404 4 C I441444444 -4ao 44 144 44. I41 14 4 44 ,'14 444 4, 144-,4 i.1444 I- 4~ 414444444 444*4444. ____ ____ ___2 ELLISII414A P 4~ E A I 1 i'l d 444444140 14Jore44, Si "I ,,.' .- ''" ", "" .~ A44 .1144 41.40 A01341 N R G ni: -t :I t o ""-t .o o ng s s O O I

e." au e leuha ,D ti, ,oIt buc-pos jj tam no 67 PELUQUl-ERDS1"rp"t.,., r-
41c44 Pe44444 134 .1 1 EL 444414 1-1414144I4414--4,4'" . "' I tI 1.111444


1330 A ,16 4 -f 1 Oc ree-n a A qulere ce s -"I1; ,
AP MT H 1 IG ANvvs14'f1 NeIt-di' 11 1N9a 1 1-1~ D,1i443.o. 1. '~ 4 o ol Co ;, 43o1o41 S 4 14,141 Eo -d - --

M aTR DE F m a e a 7001444 PARA LAS DAMAS 4 --4 - A -C P -4044441444141444 V441 11%, IIQURROS- I 44 44144111444 41414. I 144 444. I404044 I* I4 I A A 141114,44,4, 1 I I"!, ''i-,,1 414 4444 -."
Am n Il. 1744444 lo 1444 bf I ~ 4444 e 4 4 4 .1. 4144 Tt IAR-LII*IU.AS,,111 "~t
141" c, C PA A UAi--11-i4I 14414 r4441.4144414 -1. 1 14444444444144 444,1,11"111411114144 C444444144444w),044144144,1.44,4.414441It,4_1.44.' I"t17 3 0 I i m i A 14 4 1 %.1 o 4 4 4 4 4 .4 1 1 1 1 l l 0 1 ,' I O I 1 1 1 1 I I I I I '1 4 T A"T'4j ,T 1 3 3 8 .44 4.4 '_4 -44 , W - 0 i
HIP4ECA MC 4044 -I 4'444 114411*11444 4414's44411 ,, -, Ii__.____B__CU --__-___"
44 41 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4r l 4 ,, , I .4 4 4 44 4144 1444-144 40*4.1444I- ,41- 1 1 1 .1 .


co a n r lea 1 cacI .,I, n adc e
-\44444441444141144444I U C-fC I- 1 411 44' .4 4444 4444444, 444-41 4414 ,444 4 144 141414 ,; 14 , ,,,j. ,,_ .It ,"""" '

rj cos NT e pa, a, "r en-c gra- ,, n '
4444141414441"~q Ii 4144r444 4 14~ _-7 '; "I4444 4441 it --,-44- ,44 41444.-,- ----- 444444141444 4.14444

I1330 V 741 MC '1 O to- amerI I t Io ~

44e4 O4 41441 s VELLOS AAIL: h 1414I,441414
V1 as 14444444444i M e' 404444 44I 44 44t- 4I 4.44444 44.4.," 4~.4 44 1,41,4 r 4' ,% r, c,],,, 44_-41, I, 4444!1 ,4. 'I4,41, l,4441444I4:41-1 '.,1-.44440. 14-. %44an44 otto 4 4P-,m de p4 ,m4 r a. !T t -rtn A
-444- 1- 41 4444 I HflTP,,"r I AJJ AI 44,I40-444 I ,1 -44 1 ---4 4444144 I 411.04


a. m o e S t o l a a 4, a" e 4 4 4 4 ."' 4 1 i 4 .
44,444444,,.44441414 ,4441,1I 4.fC79 COL1EGE ~ 44~4. ~ - 4.4.14 4414 1414114 1141414

r 41n ,,, i! -d ,i i ,.I IIN I~ ~ l f IO E PL Z I4 -14.4 4 4 114 ,A41141 414
.-Ill4333.44 -l:11114 13 114111144114011 .,;, ,- ,--- '4,e14 4444 44411 '-" -, 1' 144l -,4
1pir e 4e f D, T ru .4~c l444.4r 4* 1, 1 , 1444 -,444444 I14 Ii- 14.4 ,,444,44 I,441 41411 444444 114
1 lc 0 g141 T-,-4014-! 1- I,4 .
,011if U It DA 011 444 444 cl g 111i tamaLLU,, Mtlea v in. 414 .444% I44 4414 14144 44', 14 r'


P R U 44441444 N 4 I44 4 1D -R SE 44R I 4 ,44 44 I 14 -4--1 ,t "'
444444 dtbudo4 1 44 ra e r ndr oa r 4444144 1, .4- 4447' 444414 o.1447 444 I11 i ,~ 44 44 4441441' 03.50" - 4 4444 r" .:4444 4.1 .444 -1 1- - -%- -I,Una 1 dr p d es C 4 444 14141 ,4,, _4,1444 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 44 ,,,I,- -_. 4,441 -.,, 1- I .4 444444 4444.";;,4 444*4141
1.1 11%Jfli,_ !, 1 - I' %-%%-% --4 4-1 I4~4 -4 I__ _ __ _ _ --l4 444. 1 1 44 140 I44141 41 1414414.- 1 4441440,~DE COMERC1034
44444444 4441', ACDi4- .i.I4E CA FA ILA A. 441 I4444 4444 41 114 -i 1 4444 41.4 j"' 1414 1, 1111 11. -44. .14104,
4444411444 ,' I - 11 14 -'44**44* %%%%%- I4.4,141,41144 1 1- 141444 .44 11.4444144444444 4444444444 444444444E Centro de la .) tit, Ciudad. San ,, -. t444.44 [Ii,c14444444444444444444,444.444---,, i 44'444 _ _ _ _ 4,4441444444414.44441414.144444444414144.144444114444414444041414441
_44114141444444441 _414141444. , -114*1M4I41


1444 ~ 4em*4 4HOTEL44TROT4CHR
SI -- --RA S, :1-11 iS-R CEI 41 -4 F ca4 rao ano n Res de a1 1, -,tj, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 1,4444444 44414414441 44,41,4,1,, 1444t 4,, tii04, e -",o 1 1 ,-r 1 IQI I-, 1- l 114-.1.141 1144444414414 Bano
I 4'-i4- (4'4 1 . t444 ,44 I T40,A ItNW W JIRA "'' 4144.4 --44 .4 1 --;-,4 1441.4 ,, -"00.
,j____,_________________r__-- - ri -_ ,_ , _, -41 1 4.111144. 441444444 --4. I'l,114
,44444444' uh~ o ''' 4,4414 4*1 44 4' 1 4 I4 4141,,-14044 "14*14444.14141 -44 .0444 111440444444400441444
.114444 *44I444I444444% .4. 1444.4 44 . --- 44444 1 .1444 14 404414 r4 4441- 41 14-4-4 1" 141414-4T,-4 -t- ,,1444-41
440,444444H1614041.44r,,4.44r4-4401444_ 4144-4t-1141,4144444.4 40444, *1HOTEL*1l
-444I'-,--44. 4441444144444444444444444I r1411 A T4OTCH4 11 --4 I 1414,41 144444 ,144 -44I444 m14441
NIATERIALES DE44114 444441~k Amo'. IC!____Q___________LS__________,_____-_tftl- -i I, IIt A-T-4oiT
i r_ ,_.,a ;,t,,_ 441 4ab 4ac4o
ba c-l Pre4o con 4 41 0 1 1 011
, 44 ,4 4'44 -ill4 ITM A'I." l *:, C ,, I ,, a,, ,1 Esm ad o4 sev2 -1 -"___________ c're bcr an s_1 a rdIn ____________ 444414A.4*1an4. 4444* 1411414114 4444414 on41**


H T M Aon _ ___ I i0.004. t444.-.I 1.44 i1 ,,;4I

lj ~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ eci men uI~ va a en : tnoan Ec I _,. .' IIIj- ,r uo n,' 0. ;w .n 1 , an ci.

,I.C444 -"
'ar un pe an $2 0 pa 'o - Is a n.& szM. 0 AslrA N r ar mo e u

.4414,4' F- 44441. 1 ; '14114 '-tt4 14"41',l 1.114 .11- .,11
wl:!, s~~44 i414i, par"4444444444 4114;; j1,n% I 7 , ; ,r ",t rI 1 i -1 44 1 1 444.444 I~ 44444444 ---44 4 44
D 3 79 I- 9PT G Ocr-- -. - - - - -a.t t,a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ri- %'s~f' Ti 4.r44.0.14 4".1'rI - 4 '' L 4 ",t; -411- ,4,, ,I ,, _I.


4,u444e44444PART4 ~4 4l441E44NTOSAS I 4A4 $16004 re44,, 4.144441r,* 1 4 .,4444 144m 44n004 144144404 444m410.
",~~~_ __ _ _ __ _ _ -- -41, I0.110,,,4___.444--- *1440I1440110 ,A-- '. -444 41 .1-1400444 i it144444.4.4 ~ ~ ~ ~ ~ _44 4444 .4440444 4. T c 11l11 7Z4441~0 4444.4 1)141 404 14441 1 41 44 *' 1 _-_1 4 50- CAA DE IUSEE n cReidllia _ I__ __ t-,_a LO IO __ _CDE11 R1-SIDENCIALFAMILI4R
ru~ "a ,a n- o .NER N A

Iu4 z I 4 4444 DE__ _ __t-_I _pea_ to-opnch-ne
1- I6 i ir 11 D- -< u m a e c o u
_______-___-____________-_________ 414 4441.4-44.4441. 4I4414 4. 14444 0l t1,.44144 41. II, 0 .044


44414444 O kl E 4 0 V I & 0 100,1 "1TIO 14 L4 nea 6 0 (B y4I C Ved-I-d" APARTM T_ ,l 4 ESTRENAR ca-n na.r
4444set 14,n!, m,- 1 -. V L O :.4 ,44 44444 444444 ,--4'4. 114 .14 HO E MA H TT N4.014*1 1, *ll 1 1 A ACO E
11444,440 I'44-4370 r4,4444 414444 4,%4 414 "4444 .1 . V!t f, il ,I I~~ 1 CR I -445b111 -i CO ST U 1411.11 41' 14.414041 114-, "- 444001 ti4401441 h,
COCINASr BE P-TROLE4 ,, -- ,, REP-1S TA, -NT Es -EEA IM~ O .14.4,14 z -~4441 --, i. LU.ILA UN PAR A CAIL 0 It 4414411444
P.c Ir on, { oniposi.--t--Iion"' .

"lo 4'A444441444 44444044 140. 4 44 44 .44 I'44 '444 44444444 ,4444444411 444_41 ," 44414-4 I"1444,*44. -440444 441 441414llll41444*
I z' P- ,,.I %_______________.___It_____ 4 e411414*4 4414414 r1 ,ao 44 ,, 4444F 4 4,44 j_ i,44 '144 4144144444 44_ ___ _
(Of 111 lla(1 1 1 .1 APARTAMENTOS' ,- 4 , --I

o< D IN E R O -A H IP O T E C AS-z o n 4 n < u se 4414: 1 4. . . u .14441 4444 __44 44444 1441444 _, ~ 4 4440 A- 4444e M444 33 %1414 4"444444 44 4,11,, 4,;- -, 4444. 44*1 4 4 414. .141'134 4'43
*2 2 G:OFR AS I .% 1 t, c wo rarr o n -'1"11"i


COCINA DE PERO E o IN E E GE E A Sm UIL UN3 lA I ,,,, -,,,, .II. i '' -X- '
:2: of:t ".D Ord ASONES rn 'i soVodaa404c 444044,4bu4443os4 p1e3s44044acoedr 14bao2 coc1444l440 Magmf1co1baho4Un14n t
%fa b i o c ae ,m se oara wd Ia InformeOSs el~7 1' uhn Agua s ie r al
DIN0R P' 4RA HIF, UI, L-a 04 A an ua s. ;. umm --, o: qcn -7 su -%% -%-a r--rne %n -- % me I .1ru r
Surt do comp eto de co4na bana "v01-1- ,, 1-1 o c


~4440414 ob td o CRSPIN ILESlIAS C-4444410 IG444 2 ctbr UESPEDES B No. 209 1444440441411.1 441410.444444144.014411
14ps11aDIE O X -04S CalleD 44 4 I I NI 209 q 11.A Vdado
"Ho ,u le-- nN V R A 76I -o -- SUC IB S Y1 AN N IS EN- t AllRI 1-i I'* c 5 " -ti,,t 1.1.- .
-44*444 -__ Io 44044 444 11 4444 44 1414-. % , I 1 N , -,,-- I r il " i - " ( .4 41

-- --i 1b %- ,- -not 1441444144.4 r ;_r -I '4I ,1*144 I44 -.4 414141144 4.44.-4 444144*4'-.1144,;4444,4it,44t ,4 -. .41C 60 2 EL .DA I DE LA MARIN %, .,ii ,1 ,,' ,d-,1 -A"O i .,';''

git c i ,r -,I. I rV
ADOj 0M I AR10 DF, LA MARINA.--DOMINCO. 18 DE EPT. DFL IW49I PAG'INA CUARENTA I flIES

ALIQUILERES ALIQUILE1IES iALOUILERES ALQUILERES ISE SOLICITAN ISFESOLICITANII p SEOFECE S ,,f,: CE
KOILII$~ a ~ ~ v ITM __-_________II________1__1_ 11_ __ -------- -- '- I Il, 11,11 1
AaA. ~~~~" ,M l.IdI~
.1 111S, -1A11,'I.L, ,I.", "", ' ,," "
N~Fe0 d. a~na ~ ane oneCCRAacaanaa.,


-n a 11,A~ na-1 AAIAA I _______ I~ IIR %INdEA .~lRO .C .A a "I10 -E I 1 111: 1- 111 I
SIEROSA RIBITCIOEL .o. .-"~ ~~a. a. a ~~a.anace. ~ ~a~a~a no~eo. ~ dl 4I
FAI nA1ttf1_ _ -," i- 1 I t"lI, i- - F11 APOACOCO _ _ __111, _ _I _ __" IIII ," ',,,I :
-1- -1 -ii, ,I11. I LOCAL~-' 'I PA AD bAMA CAA.A5,I"", lll 111, t, ~ I I --cD ____It _____- ________ I, 1 I ,"':, I1,, (11ANr A ,, I I I I I 1
I luII I adIIa ScInI I, an 1iIIIII,. ",, .""'I 1 I, na Ia~ I a I, ,,, .oaa .A T .E SS ,,I i ,1 11 1 1,' ,,. 4 I~A Al I I I I
I I cI a anNI CaI rI I,, cIa, ,, II ai, "I, ,,n I, I- n- I- a II I I-n -- en,, :ad A, aa. I, I. ,i II II II I I In I , ,A ,I ,.


_______.tl iI__,_______, ""I4O-- 5R45, .,-. .' AIit'L CA' MODW. CnS -1adaes sIss Ad o4 ,2~7~daae n I I ,I I II ,.14a.1nneanna., da "' nI aan a,,-TiI m II In ana. ,Aann~n-ne I, e dd.ld 1 2,1~' ____f_._.__",I ,II ,1" 1 ,,,, I
AIl-.,, ,, ,tl ,, ni 'n ".,,,I" ,. TITa~ddA IA _ _ ns_. 1; _I"
ZCaA 11 .",,I, l" ,,- '. I, ,,, ,I, I. . I a !" .~ndAa ,A "a~~~ IAClAA AIl.
aO OC o a C 8a5aA AA AS A E.A -aLaCA.aaao AA aalAA.AA1"Aa av6lllaaA .AAA.A.AAA "AA~A I 'I. I, 1,,, I I '"1 ,. r,_ ''
CA Ad ad. a-111 In", a. Id 'I"', a. SA- aIaIAia CIAA IS ,,,,sv ,v~ sc. ,, .AA a i l tl Al .AI a I Aa .1I 'NXF~~~~~~~vro ~ln III nhi'a(Ti.I CAnA,,I -, "_ '1111 t 'N ,, i - v ,I I 1
anIonCaI, Oaa CA I nfl.r O raasa A A PEQnsaaaaAC II -II ,- ;_1 '.- '_,lv A,11 : :il i'
. 1.1A 1, z n~n~ ~ r ann I~oAna I Wtl ITIA AIIIIIIeA aIvn.al


H481444 AW.0- .d Pik.a Ao mi.Aaa A i~A N. IaAI u ANAIA AI _C"_i
noIT. a'dAaal SA A-a A "" ll IA Can l ""n'T~l I,-A "~ICIA A A ". SFI NLQLIL' 1 1 114111 III ,; ,l
A% KA. ca3 -d aAND aIN AR N 1 Al a I I I AAAA.AAA A A A11 Al A ,1 ,A a d .AA


nalaA AS- -% .1 ,, Iddl da IC lA" AA a IA 111 IA TIA" I
Ald~ls m d.ftmA mi 3 I0 mnl.l lad1 A431 l, t I AL Icad 0,1 A~ .Aaa A
4ES ,. 1., ,RAP? l.CO-CISRSO __- H t 11,1 il ,,,I~ fl~l WiAf~t 1 4 Al AIoi
do.S 9 ~ l CTpICIdNdS A AAA A IAI IA ,_,I% ,alll. :l.A~A CA CC~ I I AIA Il Il llyjl Al
an" ,U.nc.al~a nn.IAa IAOI 'll~ Iav d~ I"~ -1 ~ -!:AA.t~nA~~y A. __I____,,____-________-_-____.______11____1
Awtna C1. a oIlA CS "II-b-,COSIACI dt- IA~n~~ ",1C A lI, -, -lACOA ITT-,E p_ _; .ca Ala.111111_ ,1 ""I11 11111 PAA3lII Ill ACa~ Ala ,i I, t 1
a.l l. -e AC AI S A C AV ,, 111 AnTA AIC- A Al AA- All111 pat Ib n a '_e A l A l. A A a l An I CaI11T," i- ;
lend d U ,1%l _a P C I ,Al C AT" A," 1. Al d a C ~ II., I 111 -a l .l.l, .1 4 11.A 1 I IC a l AI.A. Al l __I I_,1 1 1 1 i , 1 1 1 I1 ,,"
,s IA I ~ ~ I __CC CA a 1CAA -cC ,al I~, -lAl I",,A lCCA" 1 -1.A- I ~~~~~I~~I l da d dada 1 'l, II ," "1
EX4VL A C IRT u ltIn $ 0 m n u ls n a l1AA.IA A1C I,- 1,,IAAz- ,- ,-I.A.1 _ i- 1 IlACl I ,a, ,,, ,a -. ";ltadSCSl
.lAAAId AA ."AA Wldl e4o 4 a7o en.laeaeSaCA dlliaIld ln1tlll Falc~InIICln~AAae~
TIN 1a~ A ,, Al -- ,,I d.",j FllIllll" A~ deA411l11700, '.,, I lIA I -al A A IA ,~ II A a Al a 11. Il I --IAI~ AA

_~~~~~ ~ ~ ~ Amhcin ad Aluii & aI ,BD R E :M 1II , I, I I A dl % I A A I A A I. A ,ACi,,4,iA I ,a ,e ,I CIAC, l, ~
AAU AQMAA9111 S A SP'AS1, !,' ~ -AEAOA a l C ,A.A A' ,1 1 Aaanas, a a wt Ti ""VA-iI hib t I A V E, ,--_9____ELM NTE________I_______-__ ae Aaae A a. a C I a a aa a d Ia I aI IA ,, '!
1,. A. It,; Aln e1 Itt;rg~ o --1 A1- AA A.AlaC, Al Cd 'I, II' 11 ,-. ,.,-- --"'I Al -cA I II
AI a f- o To1.1 a F~ A. I ,l IaC AAA aCl ll

aa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a;,- Ia-as ~ s e a~ ~ "l" Ca, a __ _ _ _ _ I_ _ _ __ __ __ AI I I C I -l~aI .AdIA I.I "Il
1c All% All .~ itI___-__"'l" it_-1____-_, 1_ __1J__ __ __ 55 IpJ55n VA50 Al I.,AC~a nIessn Alsse ACA IAIncada
a aa I it ,l_*al Ad a- trd A, CC A-A I aI I "I A I I. Al I T lan ,a A a
,naaac A"dAA cne dC I, tIA.AI ,T A. AI,." "ACAIANTE- P1 S-T I43 I I e .,a- la"", I A, CAAAA AI I- a,, ,, "
A -." M-0 a ~ An d am ,o- I A ad Il A I -~ CA eI llA ,l I Ca l l l 0" Il Ala 111111 111 AlA I" ,
_ _ _ . I 1 I 1 ,, l ,, Ti,-- I I" 1- I A -, I,,,,,,- AI I AC 11 CA' I ~ I a I A1 I I_ _ , :

o,:dd, =.A ', .A.IA0C "11-l- AA- iln1.lc'l,11 "''l 1O IAAAA. -AAA "" ""TT':, I A i" ,t ,C ,,I;A_",I ,,,I'.A,
Cna~naa e~n I ~~ n -, AO I ACA --IS~l AlllII _ _ _ __ITI_ _ __I
ll C1 AaI ad -ald~a ;o l. ,S I5 51 11 l AC .A A ~ I CeIA MO EIs P I .~l CL .4 1I .II ; ,, i Al.ala I ,Ia I 'I C CII A.t 4 lIA CA: I 'AIA I
FF a 11 ,aa I, 551 ,IeCC~A lAAI C .AC CCI I C C A II III ,- , I A A. I aI 54 ,ASIS P S E ~ a a I Al IA 1,.1 I ll.AI.IC. a Ad


-l, 54 05C IA~ IA CAS I~IA Ie n I~C I, I Al I14111 e, "I m I -AAlI 15 IQ I3 I F COIMPETIES.
Ad a "sy "' Iann A. CaA ,aA~ " ,, 1 IT I tI4II I__ _ _ I_ _ _ It IAI I II IAIII C II.I pIIAI.
*:s'n, --ana I 'anA ae s I AI a -- "l a .CAC A AS a I .11 IL45121 I tI~l~al E tlflt .me. ,,

T a o Oi d addI ,l Ia _aA ~ l C~ I ,d l~ I , AcI Ib I A~~ e lAa~~ IlA I~l ,I il .l IA l~ I1 il I1 2 4--2
Cad I.laA lo.(. VlII,: l.A *1llA IA,~ I- Zlll __A __aA EDFE S ED sD I AS DE ___ __ ___ __ __ _____I_____iti)___W_____( I:, ,I 1
0 .aA .Ci aA o C CAt ~ 10 iN IeI A a .e" a. se ICA:. A-," -I"1,- I,,' IA 1 "I %C IlA 1 "1 I~ I I ,IA -AC IIA n o t IA .A aI
AA :a dal, Io_ T l)nF\- I- __ eI A ",IC I Al, ,Il laI" .,. lla I I I I A 111 AtI1 1 I l l 1 I l 1,
I "I .I 1l .l l l l I ," L 1- I a. Il I, ,A
Cuannaanl S n" 1_ I C. A I C la l'asA A~ CI~nI Ie1 a A, C A.: A ed ,.I lIA A ,I A~ C a 1 I I I C l A I 1111I 1 ,', I_ ,
,All an go nI~ a.AS o n, 1 m, Ad I l0 1 -1 IA Ad_- 1 I I -- 11 I.,T,
.-i, ANd,- l a a1 .el __10 _ ,- - l1 I II cC a l- I A Ill~,~~ A te a S ,Aa1a 1, lI I.'
AS. .a~ia. -ASA~al Iaa I IC so I .1aoaaad Il~C~.a~ -lA4 "~IaCI -clCt ,ICCISCAaa~ Ill All IA ,CAC.l A.
Ran1Ala -ea O o .Ic I- -lCA 1 I"la ICa A lla n dI-IA1a lCIACII ""IaS 11 1.'l-.ls." 1 1 ,3____ I" ',11 I I 1 IA,,, I~ Ia III
-l -ea lad oeal -,o I1 501 -1l ass iloac CaacI I~:1 Al ll $- ,4 IIA I IAAIICI" 1 II- -," I 11 ,,,, , 1 1 11 I~ AIeea Al _~IAI IAA~Al IRI IAASEA.-A ASEO II I ___ __I__ -_ "I__ I
A.IMO AaC. AC A MCAAOC AA- aE ACITY'rAl 1Add lal~lC.A .I01:t ,ICIIC-SAI-na "~~4l , ,Ias, -- "A I s lA ~a .ea ,~Ia lAIAa ,1IA111 CC, a S AAIAAA I I ,~A TAeIIN1 ,"'l Il
A,~~~ a Ill.l I .- TI I Sal ,~l 11. I a I d I A I I "I'll- I1. I Al I a1 I A I IA %leal W ~ a __ __1__ __ __ a.,r A-aA 1S ASEN RI V 2 1 1, ,I II I A A C1 "C AcA IsC C CC ISea i Fl I. "
T. AA'AA.ala 57 iA c"71.lA AAF '-IAAIA1 -1 -- I--11 -: ,-_,- "11I.I
AIII IA1 II, I I-i AI ___ _____- ____ ___Ia'l
IA ,d 4aa .". -nC "AC F Ilt A1l AA5AISAA 7 1 04TI3A005CAII 1 i I I
_. _I_____de_390_me 10 -1, AAA-, "d ',E S;LICI ", Rl Id 1.AIA Ia I III -leA.,I -I"
S -AAE s IS I n AA osd 1:> aC -- IA -l A -~C~~ sai t I1_ C! l 5 0j i I, ,,II"",I-"1 ;.
AI 1. ,I,_ ,A ,, I7 A,1 1 Ai" 1ii -11 1.aA Oa. 0.1 A' 1 tIA I
A 1- os Al r al c A ll.~ii AlIA 11 I ad Al -E -TI M IR -tiAE a'- Il I- ,,l le C-n AeII" I
__ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a A pa~l Ad C SAC Id Al."., ,, ,tT-:I;i, ,I I
AA.Di_ ,,o.AlnA.a., A. aal -A 10, ACA ,co ecd vv .-. II- CIA A -" I IlI ,zi,,- 1 I _ I IA :
om I ,, I" NI :I,-I i -i ,, i T .I I . -;! I________ ___I____ ______I__ __ I rBau lamal SaIo SCa Al irnAaArT A n ,,CA,. : 3 SE UELL EN ? I I. EEIAAI- I 11'I Ant4' i:' ,a Al Ii A I tIP 1IjC I oa:a ,Cc

Atd Alla TA TA5AlA~ c., -Cd S- ,C IPC, ,le II. 0.111. an ,,, ,t "
CASA ~ ~ AII OVIlVId. CACIAPlCA Z1l11I I4 IeA le.I Al.al C, I I.111.1-1 ," i:,,-iei ap ~t
A L Q L O IAR STA I fa cid n a nl W A R NER,:' ea 1 ,11 _-a 7 2-ICA a IA -, A I eC l .O aC C AII E A E EI D E IA AdaAAIA AlAI -A .I IA I, ACc, -s c n 'a \ a n C AS I 1 A~ lI A l 01 Ad ,d AA It CA I
Al Ald an --AAI 110 "AICa C, Ad 1 I ~ IAA I. 'aI __ C.I.A A1 a"' en eunal.l 11.10 Ia tI A i- S. Ia 'IIA1.I
cdl A IdAC IIIaAI : ~ 1.Adn.a Ia- a. tl 1- AIAAAA I--ll,- ,I- I,
A l a aaI .A a llCl, a I A ~ I CA Tl al AA a" alACn A I t ,A I AbSA iniA a nei Al -S IA, I A1-11 An_'AA C.A s l
aI 105 AC ),IA ,11 a C" _c a a a. A A I -IC IA A' -AIII AC IA IC .Tl Al All _ l l A lll.I

GASP a M Smth PESOSO -AO ,a aaII-,aI~~ C. .AaCIIA 6.CI g7 OTRSA BSA
C.,. .- t A, _q : -n~ A- nI .1 Se ea- ,l I1 ___________ s .aac taccad,. 12 ISA
Cn. sC ale l __ -A A-,CIASAAA LA CSAT sIEEA A 1I5. ISAC cLA NIA c~A all1- 1-8 .
A.- At a Adm 01: C I I sA 4 C Id 1 1 Ad C I 1I Aa a ~l~a a A a AA A I~ a A CICIl I -aaa CC. I
,0.1W ~ AI I. c I. RAIA .a II,5t~ ^ ,~d tAI _a Al, i I -, -.lIl I~ I IIA ,tlf __l _____,_, ,,it;No __ __ __ Cal =5"~a .ll a AIAAl A AAs5l -al A "A~lAIA I~ -________-_F_________v- ,icn T1fmm NT, .
. A, Q, I- 111i .sas -n a 1aC1l"I 11 -~ ITT AI --r- A. I I 'Ia" 7 L I A O ~ lllC.lCIA __ A. a; al- a -- 11 I 11 A- oI -LHAI1
so 1155 SEN ,T -ASAIA AA-a ,A. _I~ dl_ .I RZMCLCANM I PNP
dlS No 520dI acmo CIII Sadma "Al Al m10 IT "I A. ASCCI Ia ICA la S.1d CAI~ I-. Ia 11.5 -a -l'a AC l AS Cad I l. CaIAA I'-e~ ,-.1 112 aACAIA IA .S LAV I I-I CAVA' lNtiiti SO OPACACIAAA IAtIC al.t .1
d-CA .ro. it. .I n.aCl A. -MUeelS I _ -- a Al -ld C S I' clad :. .,, :., I a,,,l, Adaol CAA.AaACA.CCA-llalaA_, I -.IAI-c,,db,,,_ Pasa__,,
ANn. -aaa Iac CaI AS eaCAA- AII 00- 1 A, l -AII SAA.A I'll, ISAI _,,.ISA ,i.~ .ISFaV d

7.,2, ,.1 AVI.M _,_, __, _ I1 S, ,;, N ,,.~aA~aCs~~ _________ ______-IikI., H.I-XN1
,mta -1 lldnd-ddS 1- Co l. I. St"e sassa ":l cr: CedIdLI A, AICA IT,~IIAA ISACII I -l 1111A4JA D .% ~ I I -''l
1 ~~~~~PaC al T IInCCsdl'aC, -1s __ _ _ A I CI A a__ __ -- ,- :l~lI Alll ND;-NA, I,,t,1 7 '"PSD M O
m- Il. AAAC AI.a.a OIA~d AaI I11 III 1,,11 "A~aalA Al A"c ,I 'r11 I. Al A A, 1 1 Il -11"""I -I T I I 1 i ."- ad; AAIAAC, AS.- -OCIAC -aSOACIA 1 IB S Y JN I E II. ACilld o.AIAI I CI Ix Ao "F '-" JlII AICI 1,4 ,19, A l I -', A AAAC -- eA AASA -e7i 5a3l 19a .
, ,, I- ,A C 1 C l CA C A l. a l eIiC I~~A aCI I S I Iilll l E I a IASS BE T A T MARi I It", A. aI I I - 2 II7i- r A i _,PAGINA CUARENTA V' CUATRO DIARJO DiE Lk MARINA SEVTIEljMBRF 18I DE 1919El Mindiszently (lei sigloA XIArzobi jp de Cuba, el\A apuede tener la fresca bleza do un Alln eesgie OrtTAtno ai Claret

A, t f".4~1" lA d, AwdtA ,11 ABB.LY n ~ ZM At "tA AB A
M ,_ I dA IY rIt I'l II .1 t"' 1411411

ada tar i, tii il : AIM 4 1 1 '' A 11 ,~ 1A

Usaundo no LEO seTO' dr :, trA 4l11B11A ,


An IA I dc h11141144 y ma, A 1

lo~~~~~r~~~~do~' R~d x, Ir .~o Alpni( I~ I~ 1 I C t M M 11 4 1decleldioM. BAlC 6EU-1 REll I' qrI MIIII MIA -l" A a-,S,,l. L ld terse dfe ArlIBId M.I 014 111 I VON41 A M B B ,, M IA II II1
I~l do 1 ll1tI t it, S74 Mda"""l Jlluc'o to I


144,41l 4-117411e

11-1 suplIt.~~~~~~~~~i CL '1 1111 Et cUPEM14MRIA C,, MIAM 0,- "'It 1, ~.174, 1 '14
RAKO~~~~ isrM, del4 prim"~I7A I' rei'l Peril t4111 717.14 W:11. 1IM IA .
_____________________________________________________________ AMV 411 4411 '411 altolll Cwlt 41,1,11,41iAI t"
LA IIMIIIAIA 4. II, 414141441 1 1 111111A 141407 ~ 11111 7 111114Mrtlill 41 iX11moral,11

11~~~~~~~, 1411!r 141411 y,1111, ill CabreraI,' ac14111- 4,11 Castle,, 1-. 44t 1', l,,4 10-,1414 II 1

B bll el' matiplni1 t, ut 14,- de l C01,4111 Il'II~ ~~~~~~~~~~ Monte srmss 110o111,1 d 11 ~I 41411 I M, 44P,11441 1 11141 ~ ~ ~ Fi 1'11141, 41l to1,L'441 1 .11 co-,4 11,~1 c irsor1,tis 11,14 1141c RlesA

'17- ro, ad I11,' -pua aill,1AAI441l1 Cul11B11l, shsli~ln
41 ,41411 --IAB. ,14 P" 41eso AB,. A101144 P14,',, lAI I IM 114411IIPA 1 1441411 41101111 ,III~BM II11.lc,,11111MI41141l~1,. 44M1I1M4,1Perrillt
-n, He"1 111 sl 441 04111 11 I I', A e, tlllA 1 4, 111,ltlo M 411 44 1
B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tn ciao 41 141- d7,'' 0 t~l I1A 111,11411lIll 1I 4111
I r. en1-,:,44 t IAe rnb.10,, 4lri d Ple R O,141t1'B, 104
41ste Uss1' 1411114 ~ old 0I 111 y11 111111 Ill1~ Ill" d1111 tIOOIM Apr 414114111113 11,101111 a,111 .11 A 1. JA-oclA1101,,c7 ou c.44TI 141 4

411 1. Apra qu1AdaIv.I ic FI 414~ F11 itMBI 11 74' "' 401,, 10 1114 1114It le' 44111 el01, instl,11 1-11. 1110 car1 dM441ll r IMA. e-I, 1111re 'O~ I .4-4 Oto 'AlL14lIIe~-0041,44' AI~~iIIAAIII4PAML l0OllletcllbAlA(1c14 1AIMIIAtIAIM 1I 4101111 11141 111111 IIIIM ,IBAII, IMlllt -44, nnt IM 1oensdrs 104411 44,174, 11 00.4

IIABI e 1I4l- lll1le tMI.1'-1Y, 'IMYt10AI141041 01411 41111110 M, IIAl. el '1, ~ P14111 .1 e!BAII 011I 1,1 I 441111yILAM 11 01 117111 l171ll 4,~ 11111 l~g144411l~lm-lI1,MIA A 71111 1141Y ILLIIOAM tO1 111, eAa 14, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n IlMOrlc Y xi~t cIsnd cI111,BII1II4 140 1 1111 10 11 114411 01,14411MM 01,41,11,'entc de01 Ca11111101 laisIA1, Mlrei A40411 14114411v114los4Do
1 l0 a s1l~ I l 11 0 1~ 1 isM 111 410 M11 111 11pot
4 f 0BI~l~4,II1I1~1l~l44 {~11~ 1014441,41. 11,4,10 441,11 1 4111t1111111001111111' 1111 41114 1111110 41114
414411411r 000 014cn01I1P14 lare
tr, i, ,I 1~ lB 1 ,ll Stn 4m- i t11 IIA iII I l OO A
ve110t 4,110f Ili,0 l1iboll Illas 111.BlllI~1lO .141 101144 114 114
dvi11 01c41- -1114,1110 cam P11414 Clare 11lp Moto 141111. onoap~
int I. 111411 B"l0 114 11l04l~~~41 Ic less111141 ,o 1441011,0 del",PIAP
1141C1'111411'10411.011.10141111 ia'sil 0111 le4 M0140111111,O tssd. IIILOI0' r yAM6I1114 11 11111 xl~~1~l C,111Llt141104101 X 41 111
list4111'4.14114 ,1 ,O lIA II4 e Ic ;1 Z110t41,ii 4iglsonILII1I taf co1L411111, aRI410I'el; v 41414AIAI C11lar4et4. 114 111g%4,4;f71o -e 7*-lsFll, ir .Cr 4444111111114,1' y111 Robo 1101111- 4,1,,,,- an0111 .11,1 is lo cmll11 11htyI ,11,101401010
mE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~i ,' 4l1loeC11 ctcl41 11141M40111111M 47 41111114plllcllcc tlll111111A 11
4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ IY 1d l1ouIetieO4lll1~0(1011B~~~~Mll Poli' 1.5141111014,leol 2"ll, 1q1inniII los 10141410
1,1414111 All ~ ~ ~ ~ d --11111114'~1, Fort,,11114111 Sant ma4111 Mrs 1411111' 4 at ,p1yi,i P zllios 40 e1111 ~II V U un NOR E co 14 41,Al 111011170 1114MI1 110111111111141144 111111 11 111114111011 1114 011' 0141414 .11110111440tilde1asr4110 401Y 0101 1 01141s1011r1el
s~lopo s35 ,1AA00l11l4114111,Il~c~ll-l-i,, t41441 .OI~III a,1llvl halite11c4Santa4padre pitl,41 IX. de l elet111, A14lI0411A4,1141B11 l rd,, 0.IOM OLI4 IAOI ps1044tl14l1Ipl1141Aldoloss ,a pecIA hO,11 de40014,0

441014411114141114 r1001111114111111141411. flioI 111, Z0l411MIe4 11 M4111,4, IIIlc, 1,114sj


rae. or-iii,10411 a I ttitis ic Mlli 1 141111111 Pa 1 111101,11 14071 0! 40011' A ste1411, tr 0bio41 11, at JffciO IEE reirincado seacilie Y 0411111474 -14 411 11 1c1.1 1 014 41411114 1011 o- 11111 sg1101 d1111 oi1-A s1041 11,,4 10111 11 1.1 P,41 110114. Ili; 4 1iv y 110010 tot 110 141t aurim g Xe y 1 -414 It-1 11 4

MOIEELO ~ ~ ~ ~ ~ a .- I ii, 111101 d-111 410011. 11ub41a, 111111 01 it. 4,14111 101I 010 4-11 111. 4114 100, 1,4,1om 01tu de u.11


1 0 ,. IOPB 11.11144 1,1,4ll41,1-0 II,, Lllcli1, 111 1fsido 10114y0 111101,1iipa; Pap.gM le 111,. 10 ~ sis 41 A fl.11 04011
p~~~I1II~~~ll~~~l11411AlL~~~~~~ll~~Po -. Coca14CP~04I1I 1lt,114, 44r 114140114111111' 1401 4 410 01rr -14 1'ot 114 44 ,1141011414 Claret 1l1411 111014'mp,.rs rx
p~l~j~l NoRs- lo-l'(1411111114,l o l~lbjo. I 141,1114111041 141 101 44r111:14 4411 oI 11 11 ,Tloa ~ t141,1 i1 d dtelAt-ts,%A s c 111,h144,1' 11e101 14 I I~lIrAstOO 1141110' 11 01 1 14111011 1 414 r0111.
boAy p1LIM Cll~ Asn 41 gO111014,11;A14 410101.141411 11401114,44,41'4111 A,1 1111 P,4 Clare It hk11 ,Aeo 0100 001111o pr11111141, cori 1000101. d yI ma14 ci tt41 4, 14 4010 Fel004

,Ve tl h y is o n lq ie doci It~E cora el Es arier A .- 11114111 Clore111111114 1' 0y 11014,I~ 011 F.P 40041 M 04in1141

1,111141' 4C 11111 1140 a1 maqe de11 AMit
A~~JOS DE GARANTIA~ 1 .1 Doaarcf CI etAI.I1At 110 a1Si, p10t11 ld
Clre d qoIA contr 1 ls 6ll0Ilon stu, 1111 141 1 11%1111 41


01l 1.' clax, do4 ruld0 140 104e Ae lea OtO1. ~ ~ 111 lots A t144
Le a1a,1 y10 con 4t01,lai~ 14.111fic 0on haotlA l A1 .' 00015 1,1 100.0111
EXHIBICION~P~D=~adm-'11 14acti tiNe ENs VeeeLAin' NAEN 111101 4a It 11444 a4 writes en111111140, Ila bota4l14111111141 I 11401141 1011401 en 140,1 141 toiler41 414 0 CI0 re11 1111411 Cuba 1 El 11 -dadr 1be. 1414 10( 4 011100 044101, 01o0 104011 11 01104 1011,11 010 1101 tA~~lO~O 1 414141 140114444 1111, 41141011111t111140010104 11101 141111 410011 0140011 le0 01110114111y o,11.001I4OA4AcoOott' 1100 de,111011400111 o 1001' 111114-I .0,101 0ll~0 Il 111,11 II 1ll1,.1l 1,1.10 IA1,1 A141 1011110 .114001 1A,1l,11,,11~o4o lIM ,0,01040014011110, 11.4 01 4140401 I,14,1. L 111, 11100404s1al1,n01?,I:1,
1.1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o el1, preci de01 1,1411 r.e411 11014, e.1 14,1 o. l10011 1, Leri 0f,44110 .11 11004. p11 1114011 11114,0 1 Y 011 1104rt 11014 Madrid qluirael persecutor,&,A1 0 of,1 d H.11411141111en41111114400u14 is ci10l110lttll tt-~1 I. 1 liou losrs i cs 011 1101104 1141lll0o44C1 0111 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 01117 Y1004 ItO,1111110l -,,140,14110010 uxIOIIII~Iltl'1101. PcIl4o1~~Tl410l~1 011OIIM141.11 l. a
01001110 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i *,,l0.l0 p000 ,1,1~, 1100o0d40 list l.lol I.lr del, Os l1lx.,0, 11441 .111 1114011 1lt1 i 11114111 IA74e ABU 114Y111 t1n. (411441al 1101.0011 1g114 11141400110 11114n
1.11114 tl'l 1.1111 1,4.14 1. 4101 1111401 .0 0011 14111, 1,001114,11 -IN1A411114110011111111At .10,0 Ier a l1,1,110.00111ra 11 i 00111111 AOI1141,1 0 Gran11414114111110t0114111td tA G E N CE A O ~ ~ ~ ~ ~ ~ rgi in 1001,1 NOEOE, ENnd ell4 publ lEodEeC la rl Ios a0, ,11 ,411'4M11 4 l A Claret 41111 14 o,1,N O G k n s i c c u i i e t o g l i i r u j r l i a sA O E O S 4ds c n r I r e C i i o a s a e w c o rT ~ us t a p r s e e~ e bis o o a p m
EN ESTA SECCION


4A~ ~ Diafls 1117da:a~w
*uIAiRI DEu mi A MARINA,
ANO CXVII L A IHABANA. DOMINCO,IV NY SLIWM It V4 tA(; I(IAP;i Y CINCC)"uredecvir que l0a giiperkra ate padls sign u1 or,1 -coy piel ls antS rid Sae a i aiz Sde Itt7 ina e n la Repibliena. Dia en el ~aa


Yablt -t aLa aId caS Continerites


--Cacao eseolur Actualidad Ott snaIad

-C h o rro ~1 if st Lie y J c'fiasl.a il
It~~A p atb~ as gita I'll bIo- Aag_ jajl
I., o nw I .ia RIf'aa lin ASInS ''S t
'A~ l i pam to R n s p le a lA l a a a ~ aA A '-a i~
daa Ma,, l I,",II aa-- aal aa aia aa'- Altc. a, flatad aaaaaaa a e,,' 1 ,'.a a a t ~~ a-,l aaa al ~aa'lal'A ,
"a a a W 'a,''ata' -a-a-aal-aA- a'
atal Aa ,,~la-Va

1.6-. -16aaal~~"A abhl. Ca ataI& taau~ldoaai aaI '
I oal.A a- at n -h'"' A-al- al'aaaA,'a" a,"ta6 ,aa0 a "0 aA, piaas, aaia l ,,, a, aa a ll


an~aa-a'aaaa paia,,aa~aa, 1a a a'' l''-a~a~aa ~,lala,

,aa a-iaaaa~oa aa,, aaAaa7 1 al A' d01 '


blo t, a t aaat bat,, aa i~IA" a '" I, a'.a'.a.',,'l


a2a' -Oaaa a- aaaaa,,-'t~~ta'
b~~~ano~~~1. a-,' h aaal ,anaa-a a

*~~~~~~d ton'aa n'- 'Aaa ',
aa,,Ialla~~~~ll aalaaaaa- esa ta, 1. v.,-a- data aA -~~

deat-Aa Anr A a rle ec msc m o e e ange tiin e W sigo) o sail nia lt 'a, Catanata'd lausA, a, Ai es.a~o a, elnaatattocAbesy -Ia

aa- cea'y- aa as de client Prme
a-a Aa t a n".~'aA


palt'C~i'Al--'f '"'prc I n; sit~~ aa-a~a'~aaleaad~ Msa almue ILasa' aaiaa, tn


laaaaalaa, A' aa~a aa aala ,aaaaaaa s Laiiaboa.ala a-fa al so aab oat apaaasaai~a a' pa taaaaaaaa -aaaqaa taablda ,aaatt ala A',lan-alllaloala nnI

,palaaIt'aha.N'aa Y~b Laaan a o~41 baa al aaaaataajaraaata Landjsaa a Itsa l-"aaaal ~aaIa Maaaaaa aAa al-aal'6

ii,~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~q -.a'a,' o 4.t-aataa ttnraaa ,sottaagita abs aI idaa al ala' bnaabra Aa anA''aaalaa'a-~tiaa t ata, all 'a- ailapaata-aapaatt~ta-ataiiaoiaa-oaaaoaaatasia ittaa~taaaoaaa'Aiidaaai~atlaatalataaaafla aala' o aaal maI -a'1 asia ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~Is ta, aa'aoaaai ,apa, oaat alaal a Aaaaaa',a
soa aa Saaa I d 'l al a'd. "me
-~~~be pa',, aw e IA'aala ,,it
4, iaa a a, a a aal l' a a a n a 'a o npl'
~~~~s Ia'laa~laal e, ci al,' a ,apiaaa al a- di aI w,
aa,~ta A~ a~aa~a al,',a~a'",taaaaa~aa a- aa',aalaaa-aaia~a~aa'aaoaaoaaltada'aantat iaap~~al'aats paatA~a- aAaatlataooaal'laa o

tala-ta at-t-a'ajn'-T'a-.--M ramataatamaala-t aaata tM a'l taYaaaaaaa' aiaaaaaaa Al llacaolll
a,,ia~olaa~ Ia 'a',s'-'a a --aa' -a~" "a- -'aa- a''' -'aa ,~aallA'aaaat~a aslat, aAa oa ca~t, a A~aad~taaaoaaaen Ot in a At adaata ,a cbiaaaadaaa ,aa~aA'-~ ~ ,a-'- Alaa'a~aal'aat'a',,A' gaaaA'aaAa:ai-&att' iA 'sasaittlaa 'aa'aoliaa'y~ 0!a-a*a alA, La caal AVt a p A', ~ ~ ~ ~ ~ ~ q deaoada at aIo l attaad.aapaao ltAiapaapnAa-aAl~~aa-lAa alna,- A aat~ a~tA~P-'a"" l'-"''a'' oaa'a,'-a' loapaLaa~-~ aC.aI a'ptaataaaa, ataaa20ai'ltaA'alal,- ,aaaaaaaoAaaaaa' onial~ial~llt aaa~ a i 0a a' a- aC
apl,,ailaaa~adel 'aeich"a1A
a~'aalaa'a~taaaa-aa- li~ilaa'la'laa-a'laaa'-,, a- I'aa-A a-> l~-~ '~, AM-'aaaaata-a'aaaAa' a-aa-la'oa~apaAlla~~a tlatbaaalaata~ap~a Hona-aesalaaa-atlati oaaa, aa al'tlaA a aja ata'aI
taaal'a 'Aa"aa-''M-al"a lltaAla A aaaaa-At~aa,'lltat~'aa~a 'asallapaaaa~a,~a --ayt-a aat' M' aa at'-- taal-a1ala laoa aaiLa
'a-a-iaa, doAAll'~, a-r aaaAaa ta dlaa -laa noeaslu t Fhmbeh n
a- naia- Aa A"IaA'aA, A, a la-~la aa Ia aA~a'AM",M a,"'" aa--Aa-~aa11-~aa ~daalg--a a'a aa,,'aa aaaa a
P ', tla -- l oa tol' 0t- w, cona -d1-t~ a d t~ 1rpl tcA5ii-aa miaa'aa, aataaIs -'- -In
IA' Itaaaalla AaI -a -- A' a"'aa a Ia a-- "" ta---a -a-a-a a I t-'a a-aa'a I Calaat d, tataaa' a0 a a-laatatlaa. l .t.lda" ,aia 't 'an
o,a_,ta aa ,-,'t-Ma'a,"aa 'ata'abaa ta ataaa d ia 1a cabaat da l oa p~ Miradas aan Ab' d t al aa l a a
al o -aa aa''a-a A 'C-A'as a- C' a ,tl~la ,aa'" a aaa, its ala .a" .1 I't aa a tln I,~ 11,,'iaM ttlaAaaaA~a','aa-t'- apa-',- -aaa~ga,,,ataaa',a~a n~astaA'a~aslAaa-aaa', s~oA'lp~talla't~aa~l- aa~aap~aasa~aoaat' 'Al 'aa-a- at. A'aa'abu ll- a'aetanaaatoadAbaA'
dlatla 'llaVaX-a'a --aa-OlaA--~a' 11-0ai-1-"a 1 a ta lh'ana a-" ti,a-'a i ,aplaalO~'t-~'aa ,aaaa-alal ame ost
Paa~~~~~~~~~~~~l'a~~~~-.ti '- 1a--aaa1aall~a aa-aaaa-a:taa-la'a eaaaaaaaaaaal 1a.a~a'blaaa aaaaVa~,'a ,,'a A lAs- a ttalall.tmpaaaaatoaadas
A' ',A'bl,,~-ltill-aa-A laI -aa-'~ ~ Aaa~-aa5,paA'A~--ptl aa -~i-,a-a~aa,~aa aoasataa-laa-tAaaaOl taaaa,'aaaaal ,a-II'I~llaM~-atta-aptba-$- a- -- l-la'J' --'aaaa- balistaaa b ,"aa ,'aa'con''.Qb ',-b taaaaa'Aa' a- Ideaa,"a aa ,aaaa'a'A atal'aaat ,ta anlaa'dt-a ,'aalaaa~aata ndaaIalO
pastla~a At M 'ala- a'Aa-aa 'a- ,a -a ,' A'ad'a a- "~la aa--,a-a- a 'aa-.''a A'aa Aa'aaa-p~a a A, aAaa"Al-a,'a,, a ptabt al-,' ao-a-,laaAaa 1~a -a~a'- aaaaaaa Iaaal'M a I ,aA'l' a-IIM itt p~~a taaanat~t
a'l'.,Iala Aaaa .4l~ia' ala a Paqa
a'~~~~~~ot, h-a aacd~ a-I aaaa laa aa--al,ataa-a'a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ii~~ III alll a- all'n- aa l-- aaat a nIt aa A sa ,at In--l aa,' ,1'aa0lata aaabdaA, 110AM, aI alA' Iai't aaaa aap 'as dalrninor' pais.r apala.ai s
Ino atot'aaa~llap a1c ste MOjd dat a, lataata gaaiaiI itltaaaniaaaa
d,-laaaaa'aaa-an~~~~laa~~a~ltA'Mla, a, p.I aat, t a apA 'IM5ata aa aaI


1.~~~Ita 5aa-ati saa at na, a e1 osit,aasA,. a p a a iaa, Aaaoi 'I',a aaa't s' a- IIA s i ld pls la, a'I
aT',a LA OZaDEoAa d.m nn l'algaaoi ala' qa, aialpatta ol_, satda balad p a,'asi ast. t

plta-la Ta'A ai. anll a-a. saaar'a Asg aso, T s'a
IsdaI -a a a lim ,liqi aaads ala asi alain~. h- _mid. ,a aaa sa ast,aaaaa i ,aaaaa naa a n latas ala a i'padabaaab
Aaalalaa-aatlaaaaaaa,',a alaat~aaa- al s assas. dnaaiaaaa patataa l aaaadat
aCaapat~-adintaaa y aaa ita.la iad. ,t d PIlaan rsbe ~ a-5 t
adr -saaa~aa aa-a-'1a', s'a a'aauiab'a aa'baiaats na'asio~a

I'M as all Z' aana ~ aMcho aaa'ta c a-sa 4at a.
daalAd. .ta lollaa ac -aarm co llR Z :I s d
,,adat-asaaattnaitl -M1 Yas~aa~~AO notasta, I
as alsia'aaaaa aaas a t a tl-bn 'a at oll ., tcr t mina ad. on'",I ,' l,ti. ala d

sno-asa alas-. b~~~~ur,ylt alas I a r n a aa ida al,6ls, t~asaAI- l ~al~

taaasdilnalaadaa cn ha baa r ria bs d par ran d- Wcnllapaaa.Minaia I.a'jIA t, -~
pac-a .piraa Taa aa aseaat a ld'd iaaas aa aapt ta aa'a '-iiitn Ialaatiaaa'i
a'aaaoaab aoadaoRao- a a' aas-aa an obt- ianlaalaaaaaa-a~nbl pa' icaponaitnuak. htta'A itulla
caa~~laa~~aa-aaa~~oa'Ilalaa~ m.a .1 Aa-l~i I~~anOoabo'oss~ Dio ,'parlst. IgWit-aesda
aaaatlap a dsa"Mtnaa aaa~~atttoa, s- lntaaia,laldaal I-M alaaidaaItlal'a


IA'un Aa qsal ,astalaassa i- ot psstorsat5s
bta-ahaa,''tas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ uaid la1.- prat'e qu saiet iatalla 55' Aaaa'aaaaaalal VAsasst15t aat "a' 'I alaa Aaoa alaaaaaAba a
~~~~~~~~~~~~s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s as as-a paalpl, ca a PaafraslnIabaaa al,,n at -, -aaaat ,a
baodt' ~~~~~ ~n 01iblp'A 'paana paaassa Iaaal iliglniialt a aaa atlal' t"li.aBeaIlaia.l Aa na,, ati-a ,aAa~,'aaaa'
AL-spatinaress o n Iaa aa W6. aalaa-ta~,b' Peaa-t mUn datl, a i ra.
Aasas,,a-taalalaanna~a laaa~alda'a~a, da laan~ adad~'a~a~aa~taaa~tIA- dana'laalsnaintdaiaaSai sesaa,'aastans.aa. n.
Ataiaast~ta-aslI'al '-a'aaabyaoaaa-aaa .kaqlaa1a.sa'aai.
aae.adoaata500A'tla,A'iat aa'aaa-a-ap aa'a'a- aaa, a aM 1'a rati~tt sisaatasaaadncsE lanta~nt~ asa os detataataa dia m-saa ~Ataaatbaaa-laa al--o ai-,ola
naa A aaalaatIat-- oa a--altn an As 'At a- ii' at 1 a 1ao Ia In btomat alas Masfal saba l!Caaeal sss' aa n ala alaa an- an a ppl5a nb-ad ln-a ~-a a,'aa aa la F-aaaasaasAaaall 'aa'alsatldalpa a- a asa-d IA a--a I aI~ I coa,aspaia nati aena a-as p n,'ol tl eii,'rl!~at. anl,' paleo El allona da aan',,
nambI. ilasas Qaa totnaml a- 11? Iy nasaaa arp CIc aln aaaIsa" ata aan 1alst,~ a Eiana laI aatt l taasnina l saE tttdaa ataaan aaaa balaaaooattpaaa a' qa


ttaa-u. QvnJ e ianaaa aaln- Ma slamaal pa-oat aa o'ta'M M a t tia sti at apaan

C. ni plail nas. 0 aaaa tP-d n oa s'laa In tanana blad plas,aaaoala -a-s a ,"-Is aaaA lsAa- la ait, aaaa abatatn
t itsla,alt' qaa laoa'ntaa a- n-t.altpaattdanaasa t5inlhfadiaaaanaisn daaqtfbto -saa-Alan'aat-a InI'palao laa' V1 A'' '-a't dl i ,
aasaasaaasley" aA'l- 5aannld aoattaaII tapaaladatalaialaaa' la'a a .aaalF-l 1, as a Iaallaala itaaaita'aA.
naa-s L ~an n-ai 5- a~ a-n oal a,,t aa t '~,a A ~ aatltIaat~as a pnsaaisinna-anasiaanaasa'l aala aaaas as aa~e al. st~attalattl a"aA'i aaaI d'Iti Il" aa-atsu'aalaba t- 't Asst t e aaad lgae ianiza 5U 'txaa--la a-a h"palas at higaaA ., 91 ______tsta'Aaias sls aoaA Oa'aaa, tlolaI,,,a.da Anaa- insna na aas ta -,,Oaaa asaAtlaapdn tsasaanI asn A
-igo csoti to_ -a,-I, ea-IDiA IRAi R pi lla CIJAR2CA Y HlS IS NIAR DE LA MARINA PAOMINGO, I S ,F' PET 1949 A~qO CX1

71 T h'll e n- Ia R e p u b h c a. ,on :,, I, ,, , ,, "' t r_ ao1 1
(I-" togrdmd deii Ia- Se an 1. "Ni 4" Vi V "[% .-i 'Ill r1v, El "IAR1 aplau'IdeF','' "' ,II
I~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ __111 I i, ", , ,! ll," i , . I "i" ,
:VV r VVVVVVVt VVVVVVVV,-V, i VtV, -V, VVV Vt"' yV V VVVVV VP VVVVVVVVV V ,VV V t,V V"I 'IVI
I VVVVVV V ,/VV V~ ,' -t VVVV I IV I-VVIVVI'VVIV I itVVV
"VV VVVV ,t tV'VVVVVVVV VttVVV "~V V V V V V VVV VVVPVVVVVV'V "' AA;,;,,,. i,,,I ,
; I,1 d 'll' VV VVVVV Vt VV1''VVV'VV'VV ,t'~,'t I V"VtVVVVVV It' V llVV, VVV VVVVV'VVVIVP I
I'dto- Vi a de h SeVVVVV,, IVVVVV~ VVVVVV, V Vt, I I[,,, VV 'V"V 'V V VV P VVPV It~ VV IVV -4 VVV VVVVVVV'IVVVVV'Vi (VI V IVVr
Ii : I,' I, 4J 'l "
1 i, "i IV11 ,V,,VV Vt, VV V V ~''V > :", ,- i
,VVV V t'VPVPV" _V V I ;,LV , VV'V ," I'VVVV IVtV 'llV~, I I IVP II
''LV'V ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i~, "'VVVVVVVV'V',VV 11VV .ItVVV VVVtVV I'll,'' V It V ill",VVVVLVVVVVV t VVVV VVr tVV VEl I ug e o i V ''VV' V'VVVVVVV t'V 9
11VVV U n eru1-t V, CVVV tV VV'VVl" I I i ,1. I ,. "
V Vt ,, V V nV V V V t' V V V V P IV V V V V 'V V V P V V ItVtVVVItVV V
~V'V~VVVVV LVVV~VVVV VVVVVVVVVVVV VVVVVV'tV Fi;~,VVVVVVV~~VV "V IV V.V ,VVVVV VtVVV ,iVVV VVVP P VPi
VVV_ tVVVV Vt' VV V V I VV V VV P' V VVV'' V' VV V I IVVV Vt' I IV V VV IV V V ~ V PVV LVVVVVV 1 ,, ,,I ,, I VVIV IVV V ; V V V V t V
V VV VV VV VV V-V CVVV IVV ~ V V V V IV V ,I, Vt't I~'V VVV VV V V ,V VV V V V VV VV V V 'V"V, V PitV'VI t t
Vt ; 7 1 1 7 -VV .V V 1 "t, V V V V,,,tV V "V"V VAV V V IV IVV V IVV VIVV V V V ,t V V'VV V IVV V VIV IV V tI t t V P V V V V V CloV n l1h i V V V VtV aI' V V p VIA I VVVV VV VV' VV I VVVVV VP IV Ptt VVVV "V IVVVV' "IP 1 ,VIVVVVV.V ,,t VVVVVV Vtt. Vt I'VVVVVVV :VV I~VV~ Vt LV,, V1VVVVVlttV I V
VVVV' IVV.tVV VVVV VVVV'' LVVVVVVPVVtI.V IVVVV ItVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVV VVVP'VVVVIVVVVII IVVVVV1I I 1 I 1' i "


, V'IVVIV'V Vt IVVA lVVVVAVV "Il VV'VVtV AVVVV1VVVVV VVVVV IVV Vt IVPV V fVV V V.VVVVI t, V, VVV,:V V'V
VV1 VVVVV Vt I VVV -t VVV V.- V' -,:VVVVVVVVVVVAVV I VVVVV'V LVVV VVVVt %.4 VV.L t I~V. V VVV
, 11 V I V VVV'VV'IVVVVVVVV rVVV ,'V V V OV Vl VP VV V''' S~" ,O~ "" V,,VVIV VVVVVlVV]VV, ', 1 "Zl '4 '' ,F C l o IlLV ,, I, / 4
V, VVVVVVVIVII V I I IV V V t V,_ r V V V V P 'V V V ,t V V V V V V V V V V Vt V VV V V It Vt- Vn V Vt VVVV L V V V, V ,,j

',,I I 1 1 VV VV 'V i" VVV VVV 'V- V'VLV VV'V'VVV' I VV V V V V V VV V i I - ,,I % "I 1
~ ~ ~ VtV VVVVVV VV V 1 VVVVV I'~ V1 -_ I _V V n l ,IVV VV ,,, v "' I . VVPV, V VV: Irolt,;, ,t ,I,
Vt 11 VV VVV L, V: Vt,~tV t VVV ,V, VV VV 'V ,""', VP ', ,"" IV "I V2V ,VVV VVV --VV-V Il', 1 $ 11 ^ i,1- , ,1 1 r ;, i ,- ,, I, I i VV V t' "-i,," t, "" ,

I- I'I I , V V tr, 'trt", t-,VVVV'V' !V'" r!' ,VhV-tVV 'V Vt 'V 'V V tV ~ -V I sair to, ofitaitt ."ne Ilo Io tas d ",'Is- L
V, vt~ It IVVV V I I "ILV tV -t' -~,V t a, ?tsr V'VVVO do- Art Intond t 11,III 1, l iIoV t !~t1


"I 11 V I 1. stV. "I I I VVVVVVVVOVVVV,', ,,1" ,,i" '_ ',1tVVI If
VP"' ', ', I' iVVV'IVVii lVP ,t 'V" VVVV V .V. VV.VVVVIVVV %VV(V VI 00 gfveatII VVVVVI.V Ln ti
V Il -17t, ,VV V, V'V 'I -;' '4VVVVVV'>tV ttttVVVn'ttVVV.,V VtVn-rf,,V1VVV tVV oV tV lt. ~VVVVV t F
''S ,t ''t, VV I ,,ItVV:' ,, VV j y,
Vt'i," ," Ii : - i, 4,;,'S VVVq .VV .VVV 'V VVVIVV IVV .VVIVV d, d V tn, Iradc tor do do


-VV.V.VVVVV nV, I- V t"'' rVV, "VI"VVVtI"IP tnt ,,,,Vt',,,"i., Y ,t It o ,t n tnt't' 1ttn ,yI0"'IJVI11V I V,, ( doI VdIg, : ,; V ,VV ,t l VV - 'V~ V 'Vt' efItI Ir, .ttttt VVIVV VV V V VI Il l 1, I 1 1 1

11 Lrdo aen Vt Vt, Vt, VVV ,t Vt :1 ,,' .,. _"1
i ,I_ i" I ,I V-V ,',V V V VtPV V t VnV Vt'VV ,~~' V5V t'VV V"11 VVVVIVV !"y.OIIV 1VV lr~natogo~e ts
'I -, I" ,, t ,r :1 ,VV O V V,,, I I 1 1 I I I I ,i , i Il
VSVV Vt I VVVVV tV VVVV tVV I'V V-t.V VIVtVVVV Vt It~tt II A M RN pn-rr a-.
VV,, ,, f t 'il ,, VV 'V V O" t I" V VVVVIVIVVVVIV<. t,.VP 1,1 1 111 1 ", -1 ,! t I 1 1, I I .' VVVV ., 2't ,t' y P V.VV"", V
'V'LVVLVV'VV/V -InVVVV~"' AVVVV ' 1 VVPt VVV V'VV V El 1.'i.tVt ai ltttI LVVVVVV(V lI lnonstsear a
V 1 VtVV 'V ,t' V ,VV t VV, VV ;-VV VVV VV V~ '"V V ,V Vt VV' VIVVV~tV "I' I Itd~ de, iiVI tVVP hVnl
V.VI V'V,V tI" CV_'tVV 'V. Vt VVVV VVVV'VVV -i- 4 I'I V V 'V V V VI I-"Vil VV, Vt I t, V t Vt1" Vi, ,I- VI "I I'tI'V Vt' I tVV1 V tV:11V7 V V V V I VI -i 'll ItVV-P ,O IV m IOi tV, liIt ia. Aalat ,.tpawl, Pstoird. tsrie n n gMn- a l tor.t t
LV Vt 1 : i t ,, I1,-I -Ir, I" tII II' VViV1 i, , i I Vt- IVV t 'VV VV VV e"' iiVVNO VVO idtrgl t e nV ran ttt V ,
r~'~'' t t, t lt 1 I "I -, 1 14-, -If Vt t ,'' < "S aattli t ano a, Nt-an d Art itope raron e t gas- I
.,VPtV VVOVI 'V"' S 'Vt' I II "", ': Vt I V, V, V VV VV V V V 'V '''''V VV1tVV Vt1 IIt grnI I'atorlli,
Vt' V 'll ~ V Vt," ,I ., 11 : VVVV rVVVV VVV VV t'.V .V~ V Vt 1, VVVVV VVVt'j', ,
It oIt, I I I I I 1 I I I . VV VV V 5 4 Vt ,V "V:" I t t, VtI
V, VV VV VVV, t P VVV V : I I ",d ).l"" ji-~t,,,ilt 1 t N."'V VV V.
IV V V V V V V V t "I'V'VVVVVVV IV VVV VIVV Vt' 11- I1 I I 1
tatt- ,'VV- ,,,,I1 ; ", ,,,"t ~ ).i~, ,t,. V.V.V;V- il- Vt VV',,aVV'VV
V P" 'Vt V ,a V. r V, I, t V , ,t - I , t , :t' ,, (


11/ Vr L',tt a V -~V V O V VVV V VI Vt o LV V VV VVV VV V V P V VtIIVV I I I " ., I
I ~ 'V Vt' Vt VV "I at,.," , I I ", i,, !tn I 1 1 V-1ft' VV'V VVVV pi V dVVVVVVVVVVV VVV ,VVVVV tVVV. VVV ~t ag',
,7 z V- -'rV1- 1 V v t V, V V V V It V I, V V V IV V V V I~~n V V V V V V VVI .V V ,, I I I , , , , , i ,, I ~ , o r i I i i~ l i t i p rt Vt, V O V L V V
VO VIV -VV ',,~' VV' .VV VV IVVVVV IVV V 1t~n IVV IVtVV IVt VVVVV.V0VV' iI I ,
Vt IrVV V' L't t" ttVV- MI , ;~V VtV VV~~ ,V'V' V :t, t S ,' V t V 'V V 'V V V~ V VAV A VVV1 1V V VV, VI V VIV IL V VVI 1 1 I .: -Vel , ,, ,t ,,V, I in n o i
VV V, 9 VVV oe ,V L V V V ,"V Vt IVt t, - 1 VV 1 I I I I . . i p ri'~l 4 - I i d i. .i ; ,
t' ., t .Vt LV, 'V VV VV-tVt'V VIOV a _Vta V -VVI" I ,,-,, I I- ,. ; ", ," ,"," ,, '" II, (11i ili'l M i, d 60V,, pr.lu t,, d ir
t _~~~~~IVV~V VVVL, Vt' VVVV a VV-VVV 4Vt ,VV ,II- -- :- I taVVF V t,', I I to -" , ,"I""1 ,: ~ 1 lili"
OVVVVVVV'VVV VV I~VVV Vt V- VV0VVV,, ,oIVVIVVI t,'VVV-,,
~V V VVV V V VIf- VV!V.V~ VVV" oVV.~ VVV.VVlV-VVVVVVIIVV-IOIV 1 .11rVI AVVVVVVVV." I v ,,
_i". : 1 V V ~ V,V V 't "IVVV-V-VVVpiVVtiVi,,, tV d , SVLVVVVV'
,~~~V OVtOVV, ,aVV~ Vt,1-,i IK


,- ,, I I I~t~ IOt' VVV -T,V V t V-~Vt Vt t VV: V1 Vt It, CV-,~t tIIVVto t ei ro )
~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AVV 'a'tt, Vt,, Vt IVVVV: - 1 "i tV;t, VtV. t I I -,-Vt I I 1 'll IIV1I 1 1 1V' , tt ,, V ,,t, ,, V ,
let ( ilbc- ,;, i -,r 'tt ;- i,- %,I, :, R t, - .- - I '- I I I I ""I I 1 I I,, h 1- vt-t, iVVVII~ViVVVVV"id,, VVV. Vto i OVVV rttn^pa'
f--,~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ViVV,,- -I I -I 11 1 in ii' ttano.It. VV VVV VI VV1- Vt'I VOVVVVViVt V,Vt' tglo i
~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ StVVtVP' .'CVVV I~~'VV V1Ii,," !,i,,t,-l-S II ,I :- I I I1 ,,"
VtO 'V V VV V Va. Ft, 4 Vt Vt'VtI. 7 1 .I ,:4 ," VVVVVV Vt IV Vt V 'I t t!
V1 'V '"V' - ,I VV"IIVV I t 1,O;VSV .t'VVVVVt I', VtP V t .V.V SVVVi V. I Ve 't, 6 -V -dmeVVV !!Vao
to t't'-- --VrttV .', Vt, VtVV ,tVVV t a o V,, V a
V,, ", , I : ," V, VtVVVV I'VVtV ,VV tVVV lt, 'V ("I I~, VVVV VVVVV Vh~ n V i, Vtr VV0VViet,VVVpt'n
LLa V VVLrVO V,- at, V'VV S VVP Vt 1VV

V ieipi VtV V V~ V~ V Vt V-~V V V t~ V ~ a V VV Va LV Ir VVVVtVVVV Vt to a,- 1 -; , , 1 1p ,- 1d il ) Ir lI 1Il
I 1; III i, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "t I ,, a.,, Itt Vt V;VV Va IVVV, tV VVVVV aV Vtttt-oo_-,I 1 ,,, I 21 1 1-1 II, ,V"VIIi; V.V'ld "lpw I.
V V -- 11fli V V VI 1V1V1 11 1VVLI -VP, VVI I I .'-V, VVVVV- 'VV-VIVVVV'VVVVVVVVVVV VV-imtt~tVVV IVV. VVIVVitVVVV1 IV ,t


V 'S ), t V" VtV~VV t"
It VV OV VV 'lltV VI V' V' V'VV ,, V, VV-t-VV V Vt zt Vt1 VtFVV VVVV -t _t. V VV-V Vt VVtt Vt Itaat Va I
_) r VO L 'V,,, t'Vt Vt, Vt VVS t, VV -V V VtV VV V,' to tV'V Vt-at _ e 1 I 11 1 1 Z In
__ iV V V ~ V CV I V V t V ,I -'~ V Vt' VV V0 V VVV VVVV0VVVVV-VVVVFVV , I t, - , ~p aVdVI ,, ti dtVttar i ti i .
I'F Vtae nta ;-' Vt" t I I , I V ,I I,, : I _'_ 1 111'1, I'


V ,Vt t' L' CVVVV ,'V V t It VP ,'VV V VV VV V C'VVVV V VVV IFtVVV V 'VaV -VV- -, ,t Va ttVt1 V l II I 1 ,


ttr't t V t tt',t, V 'Va Vt Vt tV V V Vt V V V V V V V V t V V t V V, , , ,tV V P V V l 1 ,I I

-O0O~ -1 I~~r. 1 VV VtVt''VttVt, PVupi' IAI tVt"'V t
Vt-- 1 II II "'tt't'VV VVV'VVV ,VVV' VV tVt1~~V ~', _, 1 1
___ __ K j II'U U1 I I VP "I -'V tV V V V1n V iI I 1 1 .I Tjl; ri_: 1 - t'~, ,- t I' F: t'VVV; "i'
'V;V1tVVV,-1 AVL,'V ,t V IVVV' V"I VV Vt' VVVV tl "It Itt er' aftcaaI ,I-"


t'V V VV V Vt VtVVV'tVV ,, , i. j tI
"VVVV' LV-VVOV -VV' r V V e'- --V-- _VIVtVVVV 1111 tVV -VVV I VV,,,VI-VVVVV -1 t"- -VV- VVVV".V tt tVI 1,I -I' I'1 1 ' ,o .-" ,VtV V VVtt L S.VV t ,V V":'t,:VVVVV II I -I VVV'V Vtt :,' ( 1, ,"IlltI- ,a-ttt', I V, t, "'
IVFVVVV tr11 V -, 1 IV Ia Vn1 Ot "V'~tt ,o Vt. VtV1tt:V~0t {: VV ~'~ ~ IV ~ VV V t',VV ,VVVVV VVVVt It"

,,V V t "tt' IP a~ VtV tPV V V V I~' V V V V~ V V tV V LV Vt t .V t,.V V IV V t VV VV V Vtr P 1- 1 r a .1_- '
oa,,I lo I~OV ttO S OOVV V V t, .ot OaS oa' I -d. I~ 'tt -VS VtVV < -t VVtO VV V C~,VVO II -t Io V,_-'at~at' Va' V-VVVV Vt -V V IV'VVtV Itt VV Vt V V- C!,VV VV V iVVV itrt "t lo t tV Vtt- 1t5 a ttt to a tV ,tVI VV 0.o0V-V1toV OO V VVVVV V ,'tn t'n VtV Ii "I V.V V Vt tLV ttVVTS t-tt VVV
VIVV O VVIV-V nVt 11 I --VVV I~ LV VV VVV V' ot,, t.tted o ttt Va'VVVVV Vt V V'VI ,~tt Vr VVV ,V VVV t '~- 1 tn' ~ arV't I Ittt to d-~ II "~tVnt VVt VVVVI "a 1Vt Vti I VVV"VV'VVVr

VIVVV V, V V V V "PA V'V V ItVVIVVIII I tV, I ItoIt.-VV I t~~tt V V VVtV rt oVV V V, V V VVVVIVV, Vt' an, ,n iotrloai tC In


I is nIaRptbic.ARC CXVII NIARIO DL LA MAMjl~A ?OMINGO. 18 DF SEPT. Pt ",I') PAJN ('A1'T~F YSIL
Opiniones de In senmana traniltatl" Ni. dtV1t I [IHt
1l "- .n a]Ons e

mmmVmm Itmmmm'mmm mmVmma mG m1mm NTn S, Ec ImmaQui mmmmmeml debenm ampminmc ton mminr mmrm 4m ccmmmmmmi-&Qut piena de Is Loy Ongotmms do Ina Wuicipios7edtonPpl m A' m m mm mbma4mmmm lmaea-la.amma mmmd Be dik mmm 05.ammmmmmmmmmdmimmamamma

"16mm mm MT 6mmmm a ammm mmlmmm mmnnmmam mianmm. Dmm
mmmc 4mm ,m mmt 1 mmYmmm 1mym mmmm mmma Dmmamcm mm m
.dmmemmmmmmm mmlmmmmammam mmA 9 i., maaalaaaammmammmmamaammm
Ia 4. -Cam mma m mminmmm mmmmm dmm ,m mmmmmmdmmtlmmdml alamlm (Tv m mmamm mmmmmmnmmi. c m ma m
7 mmmmml~mmmdmmmmtMmmmmm mm~mmmm.Bm- am mmm mmm mmmmmmmama 'mmma 'm in l'aa. mm'a ,amm mmmmmm ~ ~ ~ ~ ~ t, mm'y amm I""' aa Patti, mm mmlmmdm m
dmmmammm ~ ~ ~ ~ ~ I mmm Meammmmm mmmaL, mmm tm.maam pmma ,amma
Iam~ mm-a1. 6mmmmmmdm a.1 mmmmm cam amapmmm lmm .a

att -tmmme Wm dmmdm mm~a~em aammc m
to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F LAm m m mm am m mmma emIiaame maclmatmaa
ama mmdnmama 1 -, ca mlmi7cmc
am m mmammmammdmmmC, ml mc4,


mm, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T mm mmdmmamammm(mlC
mm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F Lmmmllm (ARALURm mm'mmmm mm' I mmmtn tm1 m-tmm a T I


7 1m a bmama mdomm~mmlm mem eacmcmmlm m c mm ocTm m'm m m

ammcmmmaIammi umm-El mmmleDme, mc-e elba mmammamm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cbllr mmemmmcmmfm daeammammmmmdm 10"'-mmc, c

a~~~~~~~~~~.~~- P.mammmmm cmmaammmaaadnIm

_amm rc4 amammmmmammm m cmm~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~D PADammR4 a mc cacPaeamamda ,a lm
macY mPmmmmcmam mcacmc dmlammama aam E L ) UN
4mm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ aab 1mm tonmam~mmac c macmamemcm c cmmmm
mm,. lam ,, eammmmmamdm dad- mm cvmma mmamm m
7.~~~~~tld immmmsmmrmummmsammmmdmaiammcammmmm
a. nmm cmmem n!m a, mi ItAI a.?mmm a-mmdmm -ct cc dmm m U A IaLU I, P
dem mamTamma -~mc '- m
amp ~ ~ ~~~T aTac, 1'c cca~ ca
ANN~~CLTlO Dt) PMENI' T 1{ 14

np ------tm 11

Y cm c ,mm c,. tcmroc~ ml~me ,,,, mm m7

Ia m a~a, mmammm~dmmm~amamm, aammmc ammm-caammmmm Ic aammmm~mmmmea dc mcmmmlamccmml~mamc

aNammammmm ma'ac ,Icmaaam mmam~m'a emc dmc mmm c'm~m c


Ila .-,a qcam qmmmca dmml. aE ,ai, Cc. m2 vmmim aaaama 0mmdi enmammim [A, mmmmma ad2- am ca m a ~
mmmmamma'mmlmamam no~mmdmmm hacyaamme wawmammmmacmmmmcmds alipe da I D
S-mae ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (. aca mm, mmmxdzcama mm'cme dmlm-cba., 171, aicad cmm' m.cmmmmmacmmcd-"Prmmmm-cme mmcit
mmmmammaee'--mmmmcmmmmcmm-mmmmm p mmmmmcaamamlmm~ai p,'a~m a~ammm'mmmcaa~mmmmmmm m m m2 cP~~asmmmm': cmlmmimmc nommmmammelcamamadaml
'mmaiammamma -main- mmda mmc S


[AS cmcnucm mmmaa'mmm-Mcmmc,- f!1c
aa~ammmmmaaacacccc ,ta~nde amdm'a'm~m~-ammm 6cam
.a'clmmam~mmam-mmmemcm l Lmmmemo N
cmmlmmmmeaa~llw~d ,cmem'mm- m-ca a ce I a'm
Aboga2n, .4, aa,~ -c-mc'ea .j, ~l~m dmm' m ammmmmmmml-ammmmm
let, -mmTid mm dac mm-mc mmm
cma-Jma m.aaclmcmm c ,Cb m,4mP om

a"-immm-a1 Tm Iaema a f'ITT
RESP ES Laa mmmmaa~dcmmaea 'a~e~l ,'cm'cmmmma.a'am'm
am ITm'mmcm.6 m mmaamca cmca a c c' -', N LN P4011
1.mmRcm jacl Rmmmmrmmmmmemm Alis gz m- cmmmmm cemamiama, ~a.'~' ~ 'ma ccm m' m- cctmmammmm ,amc,m cmmmc-m 'ma.Ncacmm Ta ccmodm-mmmaa m mmmmaam.aam~mam- mm.
Imla ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ afa CON maDO mas amm m dmmdLm mmmcTmdaamamdmImemac mcd mm mmaaad a
palli m. Immmammmlmmmm c l, -m~e-ac a- a mmaaammaia~mmcm -lmc.- ~m.Camammd'mmmmmmmtlh
,mmtmimaamP~~llmmmm~aemmmcma~cdm'mmmaamm'madimmemlm-c m mmcl mam-m acmamwaa, a'mmama anaa, a~la mma mmmcdm ecmmmtm LmmmCalm
pmmaoaamm ao a. mamammmm. m c cmacmma'acm'6a mmmaamacmmmc c-adma n-ca mm ca~a'ammcm -' ~ i~Im-1m dmlaeaaa, a am,- amaam amLAaa mamdea a
ni mamiam am aamm mm mmcmmalmea.aamm ma mc c a cica-,-mca ml ., c'a cm 'a mammeam a, Caam gmAmmamm a in, a i2 m 1m- mmmmmammmmmmcmemmcQmacme mmmma--'mIaaa 4ma m.aamA .mmmc cm aamaaapt.ca:y~a am 'Nta c
mmmmmaml ic mmceaccmcma- ammmamacmmcmmmmml ec a~mdmlmammcaaimmamm- cammlcmcdinmammmmmmmma -mm m-lil~c~m Ieamt--tmmmm
mlm-lmamlmm ammamadccamm-dlmmcmmmmI- maca~daca-alm caema-1c~mmmadmlcmmaammm ma mal'Iemmn,'Im aUmmmmmma
cm alaca'c'madmm mecd, 4m ec~ m' mm~~mammcmamammmmmmmmmmmaacacmmca~~~~ccad" a lm ame amd-~mm Pacl-em~ccm-m Waacamamammama mm am
mmmmmmda ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ans ccmmmdo Y nemmm ai'-m mcma.mcmam cammdaamd-mm-a
a-T., ,~mmc~cm ccc.mccilmal-tm mc mm m ed mmI -aic m cm mIm mmm a ~mmaa
a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t cc cc-clca .m 0amcc m mmmmmaabcm -cc- a maama m m m
Pas- n
lmmdca ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t -1mmf Mace' W--" Zc'cc'm am-ca -mm-m am' dm-ccmam aa.mmmmammai-
a-4m~c~aa~dm- a~ce~aeammmmccm~amamm al1 t,aa-lma mcm 11mmcccm ac mlm'c~~1'~calminlaia~bmamUlzram
'ml~~~~~~I cml;L Ccmccic mcinam-,mma,.eaImmmc ml.mmacma~~~~~~T accem cacmc'ai c-c c 6mIm, 'amemmm
mmmmm mmc c-mc'mccm mmc c c~mmmm'm mm'm am' a-"- ac m TTa t3-,p t c m
mma~~~~~~~~~~ 'm_' R-- mc,. ameac C.E 1 o mdmmmaammm
aim ma~mmmcmmmmc~ccemecamam -a- mmcm-a. mmmm ma-c~ mmmmmma mmmmmmammmpa, c
mlamamm'mmlmmammmcaamaameaammm.a~cmmmcmmemlma nammcdmm aeon mfmm m am nmdltm.
-mmmmamracalamac FI ammmmmedcc~a~m dmmmme cm cap"al-mmimdim- m,,,mt nJ la
lmmmmmaa. 1mmmmd, mmmc~mm' mma m aecmicemac mammcacm --am- a, -a~m~ama a mmmcmaam mm' am a mm I a. a a~mmmmace,~,
dam. m~mammiaa Ic mmmadacmccm -cecac mammc --ema- emm-mm~ lm- cc ammm.~ aT at! pmmmmm mm. acm? ElI. nmm mdemmmc.mmodmm a. Lit
Pamma~J _tca mmaammaa aicpecnt mama aIncomparae-bmlcc- clmam mm mmmcca,~mammmaamaC- --mmmltm mmhp mamnd mammmlmlAmmnmm. 15jmmm 1m~ ii
mmmatamadmmecaamca crden '241 Ylmc -a inammmY-m elmm maintsle 'm~dam pled ctmammmammaarm,,mdeRmmmtma Qmae.ama !amciel iua lde W reot!M e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 -t, U. tmcasm-a mc a.6~ammcm, ammamaam-am ma maaca
Ca- mmmmcmm m-cmmc' c~- m-c- pc ~ammm ica-c ccdca- mm a~aaammaaea~amdadaaaIc- mmmmmaet-alaaidm mmcmmcmm
Tocca~Ac 1mlalc He, .mmmcm Ucm~mcmmmm amai. Floaamm mcmbm --) III m m a
dapmamcdmcacmmicccmcamcmTmdac nma~mcai-iamm aI.,,mama im -aclacmmacl amma~~-mmaamcma l.- lg
mmmmmmmmimcmcaccc'mmmmcc~cC~m---mamc~e>. 'cc mmca'--cmm mme-a mmc me N!'maeal~mmcmamlda-a' \cI
a~~dmmma-mmcmammeaccc~~~~U nmcammcacmm 0mc1c0 Ile mm-mml -.~ e m 1 mimimcaDAm''m-aaamamamcem cmac-aaammac mma a smaim c cncammamaalYa m -aammmcaacm aemcmmcecmmicc~mmmimacccacec iammm~aicim~mncccm mmmm~~malca~dmm~acmlmemm~mmaamdaicmmdamm-clama-a-mmaaccema-a- cccc m m cae ~cm 4m mlc'aalmlldda cQaa.mme m aalc alal m lamma m, mmcL,
mama- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T mmmC~cm mcc- m ac I cmemccm-c --cccmea mamam~cc mcmec cc m~acmmcc ~
lmmmm~a~acaaca~'.mcmmm~m'mcclccccclaac accaamcmmacamc- i~aicacc- ccadmaadcacmdaicadmmmd~im'ammH a 3 d-,d,,ad ea acImmmmmm~mmmcmmmccdaemedmccmmccaabmmcccmmccccdmmd- a-aaYaa mmce \ ''
T-cmmmlmmmaccl ccammmc cac'eulccm cta ammd~ ~mmc~mdmmmmmmmmmmmcm- cm~lmmammmmmmmbmm mmm- ma-- c
a, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ al Ataaca Wea~cmcmcea'em-id mca b
bmmaam~dmmammaa'adc-accc.aac acececfm a dec baasmeaccccm~m aammcWmcdalmi'mP Paeeat~~a~mmammmm~em mmaaamambmama-m
mm ma~~~~~cmmcmmmamma, ~ ~ ~ ~ ~ I 'l-cta co dam~mmammam emmm~ammd Ill. ema-mamal~~ma d *,, Well "
mm pca-dadmmm ciedamm, la a cacdm m. m mca mcda 'm a~mccamaa pm'I, ma-amma a mmmmmm ammlmmmmmma-lIs
Cnrido a-mmma mmLmaa aacmmcmcm mcccca-ccd Unamamam cmma lDa mmmmtmcmmiane mtc ema dmaa aa am mamacmm aIemmGcm a mmmadm mam-m smmlmmam Taa
Fmm. lmTtmmm extrm m mcm~lcm aaecammc e' ea-cscmma mmmam miclmm~.m aaa a t on mlpmmam dmm a- cmc-I pal~ a bl a aem ;I ma
ma ~ ~ ~ T amamaTaammalimcm .,A accemamo r-ccmmm met ca a" amaomma 'mmca maa m aaamcammmCca.at1
mmmmmmmmmmmmaaa~a mmmmmdmmmccmeccacmcmcmcclmmd Ya mma- a pmmam mmmam maa d sam aaa!mmM
Cmca~lc~mmc-cmam HmACIEmNDAmmmm,~ma- aaammmmmmmeaamo IT
a- a mmccmcc laa -a %ammaommamm 1ammmcm~mm 4m m ,mmdu -im. ae Y 'mmama ammaamima. mmdam Im s- l1m- l en W EtM S c doa ma aam amammma a- mmsmaaaa" Pa
4.-Afnncae4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t Dorial 0=mmmmmc Mamm .maediaaa0m1cmma aaaa-C mm
mmI Cmaammmcm d mm 'ammammcma mcccace aamm .e Icace mml 'm Admmmaam.cmadimaaamh caa-ama arDammmae m atmmmammm a n, a mm-bmmm elaaa ce amammcaan mm e
caam ama--m ocTa~d aa mmcm mmlcmmlaY ca "It'"aaamm. a-mom aaimmaam W a a-a taa m
mm Cm dcamm- m c'a~mm m Ccmci-.eamm --- - a a-a- m l-elmm Gia-a 6 t mm, Cmmmam .lmatn.aada m mammammimma mmaomam a-in --M- m-aad, cmcmPca cPd-c mcadm 'aa a a n am1a mcmm al.mmm mmmaa ,a camm -am'smmm gaamma. m- caammm mmmma a
- - - ,aaa-aa~c-am u-- lcm, dF Ima1mmc
maaaiamaammaamacmmcmccacmmacmapme'lmmaammlmmac'c~mmcm c- ~ mmdmmmma-mmmmmm~ammmamscma- mammdaamamimaagmammalmmm0a
mI z iaalm-deammmcmc1a;ac-,17 mad-mmmmam'c.mCa-paj emaic ,m a mmcd ceemmmma cca-aUmmaaamonmIscaea mamarcmmocRADIO
m--- at-T IIa aaapammmd ammalaaa. aam mm-ral m'ar mamatva -mmme v
r,'mma~mc a 1 o ~iaPl d ~et alo.m Eu UTeto~J r loise II dtIl-----mammmmaaaaacmcc~cemmma ac mcmcmmcmma~aancacc~'mmma I ,m a-c4'c amna-cc ama- ca-e a amma ~ ~~,,',.m da aabaa. ammm- ta daammammBe mmIta ,, ammaImaammm-lael Va a-map- _1 ma ammaa ac aim.aalaa mml
maaa~'mellamaaaammm'mmmcmammaam-amdl~maa~mca 'mmmma- c~,I. a-Quta ~ mm paaa- alaa,-aaaaaaemaammmaa nc mpral
mamm-aa a'am pa6ad am-m Mtd1 SE KAim smdtamm~m

ma~~~~~~~ ~~ Ia. 'mcmamma alsommmam mam a-mam Ca,, l.CRMS Y--ldm elNCES ENaaa ELBNA E InIARI DEa LA -dmcmAalaI-m
Ilamm mmamm-adtlma~ama Ia--m, baa-mm. Mama- an pm ded estucii par~u erai.mama~aa
ANA ClAENTA AR) DE LA 1ARINA. DOMING 8DE sEPT 1E 1949 CXV
en Pi, i Repibhlica. -AIN C-RET -_-_----R O i~
It raa alanat anarna nt iuma nn enen

\lBRM IONES DF' PARikI

n 1y ruletas de Fram ina A

Loi Franceo ra sno r s e t eo o ar poco a poco per .o. i
to d _oso fluon_ :142 .grande c as de _ueo _uncaonon
octulmaente enss bolneersos I playas- Intamadades de


a r ra s n1 T o I an 1r1 a n a
na sa b ln nata p o na eana ca n na to A A'pubA A A'o r'lla A't a a a10A( I int ta


atnanltn11t ~~'" ' r t, et I;er a oeaaA a


anannata llantataa

r S _u e o___ te r]a n' ore rdad ic'trt amead ua.1 pensone reanvj re Ayd r l a t ui~n per mento
r pier ia a'dea nh,;. nflip ,nar nor esaurpredil
A'ftlo e'A'a (fl fir tda~a1 "atoaA ala do

tVn d eat1 1] p t rspor iorn

rr n iv; rIr. ,n l,' tn iin tt ue
loyo edl ,, d ho no e n do I .
orr luan. o-ith oa eilde trny t Asseori t e Amelr
th-4< 1+b r i j~ o < o Iree rI f e f too ri o

oad t. :; :.:. V'"i d e n. An

jn -lt stra eni uedj n cons t l de su ma r ta is
a Doaeales reha .ar Ilnada mena que6d la metad de sus emolumen


nee n et or e m ch e
11tr Trr 1 Pn)enol It v alll a1pnbo dre ar Un poa. ors ga d le Jubai mn Oal acuden aalaa hesane las deIlaraIio nos del r Contledo rCen tral e H atepd qAntoni
anuci Urebaja dl, la% al oA T0 nsu he it
"~~"a~a'aA'a~a'aa~r ln~a~a~a~anos queta hea utaen'dlas'adeCzoazobra' Inte ela peaeade taeme
~~Olill I aiargard I aat c'a aaa jante ameamoaaa pedarle aenor Presidente que on un


el ie I, w so, Ie slen q e o fodo del Tesore n a Je io a ot ra ohga
cone acan caracer ret'egrablesse sga poagano laa-a

to4'A'"I tedulanaa ar 4a "e wrno a chuladal',a '1.4 a a tem4S4'lapa ec'A1"He'senbaasaespac'o de"t"emo esaeaque creemosaaufacienteAparlautalae1I de la n m 0 c q n l o ( a t e u a r n a isa r con dl e lh amue t creao s
I a a' a b le a e a r a n r te r o C a"l y oc a o r d e q e a r a
a" t raa'aa aaa t e otd pen- cod sble qu sea en ences en l c otn e ba a
e ce p seb clnie~ s r ti mns hae rette stno ueen Sbeno Pres pr~ ~ ~ ~ I rtienoeu cu eso elar vsay no,
aost que i no p ,a na etdo p aaut- e er evd
ga le al einja" dpo ne ha "a' (,,Itre I u tt a n ae tit anatambi
ap ~ unIt o f in em encto qepnr i iclcingad
cantaine edneo sr not cond rnat para er l ar
it4 a~a4"a'a",a aa~ ad Ina r- rn l ,,,ji A t dae Ea a utnla
arla'ai~' a 'a rf,' A"a''al'a P talt' y'"" th't aata';

d a enI de l' c fae '''' Reipatw 'amei

hr~,4aaaa~a~anaan aaO 1 tr ivial wea na rba a a s rebor 1A ma orstea
Il. ca yau t ee e e c l r c a Iti
r nA ,r m o t oa r epae i t trli a I a el e t r a d a a q e I cn M a

idtnug n fimate l e iigd atpaI T pdjoen e so savans del Dt vioI
ciie aa ce, esalda aeila Iomeh


TUBERCULOSI LUES Ye PARASITISM INTSTNA -ton'o- de lint n"bi aini Frai44 4og pniners beaan ean d an h a eIe u no dne aro to e m It r ed e -tc e e e u

I icpon ten 1da o n L s en e co e de l for m a iun s no M iyn e
CursoPachco P o e M y S'"'""laa""rvaientas a'a raa t an ton a l.a .aadtna a Paches ~ ~ ~ ~ ~ ~ C~ l awe de U& doly ttr det ifj arao 1 ae ntoo mla
aoa d t m asu e d r e B7r at a n n n r at en ta I [lao sdee1n

Bu ent 2 stalL5CRIBAEaY AA'CIESEIE
EL<
""'''"~lda 'atalaaaa NInlalaeno,,t pild nor bnaqatant, uo nld

'a" ~ aaa~a" d~~'4' al a ttealatn aa a o lnaa ritlna rentabls Qsg Paa attt t ain u
laaaa~plalaaa aa~aatta a lan Civil onttt r I,1 iantian ittan el tattn rue a'iieb
caaatla a 4 an vzI S,5'' eln' n naaaaaat a a l im o t que nflv'aa n ol al sifcen lan n aatt
alnanna,~~~~~~~~~cli. ion~t'tl de loaaa na aa aalt, M ta nb ml 'aa't alto ceda
I" aaaa~aaaa'aa'aaaI~aaaa~aa a' atn ana aaat p ti66
aaa~~~~~~~~ aalrr' Civil yaa alao tie aaana aaa a aPna Pr n tna
I" aa~~a~'a4 alan, an alalata I- nt,i Illtat Food d aan d nlaalnaalt
,Aa~'4 ai IrmaA a n A'ran Snnara -an t a lm td Ia taatja anntt tdn amataca de ia
a' an a Pata'aa a a~a' Pa"al a t aa a ana nna t anatatat at an etpii a inaman l ann rl a t e coaa naa 'In
ta~~~il aaaaaala Ita aranalat. aa. aali ar un Co ain a' 'a a aa aa tnaata
4r Ia ala' aa """ a'a'a"" 'a a' a' aaaaaaat ataalaa atn aya na- tatnata atw al r n nat da natat gaatneA


aaaltl aaaaa'alliaaaamlaaaa' rvf'b oneaaaa at, tatlndn aamp tan dapah fuhlrittaataindannane,
aaaA'IaaaraIaaaa at" 'aan a aamnpaaaanaaat Ear n balanantatinnapttaa atajaaa-aaana ata
(,n Pa. 'a. taaa F-n nnaaaaaa;' 'Iaa., Cb L lria at aaJb
aaaaa laaaa I a~a a aaaa 4 '1 'anntl aaaaa~a'iA'a aama da IlaK nn- adn da Rr. at ja'tt a tnnadn laa a.a iedaild
aaaaaaalaIadaIa' aa~'a''aI''.1" a~a aaea
11 'aaa A a~aaa~ laa~ a a,'~aA'Iap'"a "'a a,'aaa I aadd aaAada'aaAta' atn.Inl 'aiaana abn tanana patnldat10nlltaan
a'iaaa4an taaaaa a a"a' ~'aa" ~ alr4aaa aaana 'aadf n oItan btafrl' 'tatat analnaaatta a ln hata a
ataaa~~~~~~~~aaa~~~ aaaaa 0'ra aa1 -a1 1atad'4"a'la~ a a ',a adtpatnaa
aaa~an la 4,"a allaa a aa aaa t 4 analaaa.nadldaaaanl at n~i aaaam la n anal. laat datatda tatta nittata a aamaandatanatte'Z
aaaa~a~a~aa 'aaaa~taaaa a, aalaaaan~naa0A yaaAt aaaaa 4eaaaaa balan aiad an 'clla damtnt data Jabtct
aadaaa,,aA'alaaaaaaaaf ada 'a- o aaaaaaP aa""aaaaa aaanltaaan atam aardd lan'. dat tatalratn t a
aallaaaalal~aaal daaaaanaa'l~la~~l"4r ~ I. atna ra~a aiama Uttt naln tatanian n ta Paatatttatan atainantan Ia
'I ala~nlan. a an ataan aa h aa aa~ ntana~ alaan'a jnanl' In Intar al a'tdtaI aaa dt ltnan mana. a nRiv
a"' he-' at"of de' IIIaa-a Ittata all itnt t e't aril na nail t1 A jRtlACIINnta

aaP~~~~~aaa~~~~aaard I-" dfrlti e 'ah-aaaAa niltl'anai' jnn nn


ao.t~o. nacdatat an!imtgnaaaa latnad tat lan

taaaaal,,n'apnaaa. A. i4 4 att'"' lAaa' n' ~ P t anar A tir Actalnt ala ita arro o 3tal 70, at n n tnia-nl itan I, ta a

aNC Paaaadflf 6 buan llaaaaai cdat nata Yaaa rpadia,la ptar' anana Ian Cin'tIic NI ann ala alta ad


.M4,1aamaa l a "aaa t aat, nn atrana p-diaatd naaatna anlaaav a'aa''ala, aiaaaaa'adeaaaaal


CE TFC D D 'U EL S R II D E"IG y eala a"i II,aa ti -l'a- cati arr e.a piaa az t anaaIlll.naa anil
a ~ ~ ~ ~ ql a* a-aaala aaedit a'nn


au__ ____ Aioibt- At latiant aqulh An iaIcrcnta -'' 1 "- 1'" sd
Curs aanata P laa t Pata alaatttneaaa Mlanea a pa a s y a' Sr in a a a aaid ClaIla muah., Plort ata a .apnai p d,,taa a ) 1-aaaa ateriio qI) Ilel. .nai hnlnddndCaato
arntaa n ptaainaa n n ana ido na tar~f 'an 1. ri."'" H.a ta aia ta a "naal aaD.all aae lltt~- staido a pi
ta t; ta a ta a e'a l a a n ant P~att actaid elta n paa>d auts. d I t a a iian naa ataIio sm an b e n i om e c i c o
"ag aiant .aB~u do Ceficd oa Iarc usavdmr o o eim1-91 -1Sr- o ias ar. atnlan dal ipatat at atm Paoramaaaa telretitn m~~aPNanaaitAtaaaiat
aA(ItltaC> a'P "laa ~ taaal 'a"a' 'In aaaaaa4a tdaa~a'aliaddlalalaaIsaisalaaaaaaarllean' araan'atiUt'atnnataa


aataaaa'alP~~~aara~lla~~ndaaPUSCpaaaS a. A''CE N bat ~''n'dmtannaaaiflnnpn~amlaaat ata dn taaaaaa ii P4ad aa aianaaat~ laaaaa
manCa- E aaaa'a'a PaE 'at aMARaINA;a) NI da oaa,a-aaaaatrat'A qe uir, p.ed n alaaj7 ia e c Mno. GODCII1AR10 DE LA MARINA-DOMNGO, 18 DE SPT. DE 1949 PAL. CUARENTA YPW
7 ias44,44 4n el Mund4 4410'x
44444414414140 vit B INa)OS
ZM 4od64b 441. P'4i. 4114,
"a144411444 14 01. 114 l; nencoa
not 6 ~ 41.64
o1,4 4441 6. 1441441. 4419.
ft do1444 441. ,ili. Hall."
Hers.1144411L. 4444on 446 ,o de la semana64 .
Ross4 I. mb gn pa1414 44 ii4 44 4r444, 441 solo.444 4ol. 4,1 c44a44144641. 4o~lc on 444411,11 y4
fooish 444444 do1I44p411144o4444
Federico,1414 4.1imc4411 ]a44 i
1 14 1164.t 41 41 1,44414
.16b 44 44144 414 4 1 4444444444 N -14444 4y"164444 .44441.14,44446 4 4444 4 414,6444 44444

Is44 44414114441 44444444414d cc ta 44' .441 444144 .41.,644114 41 4'4 t'4 14 4 12444441 1 44
44444.4444444416 dAI Vefal 4ument or14.-414 144411,114 444 "4,~444144144441441.4 1,44l4" 1441.4' 4''4 '14 4 ,.44
444444446164444 F44.y 144 4414 114411461 -114 4444446141444 ,44'4'4;44'' 44
_4444444444~ 41114 444441 re4144 1"14i. _n44 04444lm 444114 144444. 44.114.114444144 '44
oo111'444ihle sal,.,a d1o'1,44 444 4444''",.,1444l111 44
64116464 n14144 illrnieII ~ l LJ 4 1'4 4,''4'4 11" 4 t. 4 1441 14441' 14 44'411. 6 4411 4 1 44r
-4444444444141' huls 4o- 414" 4'4 4 '4 ', 1441444 44 4144
r41.4 fat. 44a44 memento, 441 Von14 x444 1~4 4 444 41 41
44ual ro444464 4A44 44446444414, It- fp~ 14 1 44441~4 444 4044 1t44
M iet- rlmso oic -z osuri Fy 9- 7 -A 144t 11 1 11, Imp44
le1444441111 .",a .4 .144 4 44,1 4n1
pkh44l 144,44 44444~b 4444441 414441,4141 4doe'444444 4
414444444414~~ 444411144 1.1 44 4444 46.4F 44 A4~h
44444444 4414441 64 14 4144 4 44 4 4 1 4 4,4 41 '
4144~ ~ 11441424 144nt de4' 4.s o1'41, 4 1414' 4
144144414 4444bl 444." -,e potco e
114144 14 414 44114nl'

do1444444.444,44 11araptn4141l4~46''4
414s4444414444414444444144 44a14414414414
444414,414444 ~ ~ ~ f 4141 11444144
so44 444oda all44 pud 144 "e .44io 4e 44s W44444 4,4 4 4 11114
444144 41444444414 P4''- d44 14414 1114.144 14' 411464 6
4144414444444444 4 41'441 144444 444 144444444 1
Dog144 1' 444414444444444
Los4 1441114 4464411'4111 14644.4,1(4~ 14441444411444 4441 444444

144 l n r~ 44 44 4 4 1 4 4 1 4 6 4 4 1 4 a4 '1 4 1 4 4 6 1 1 4 4 1 4 44 144
11411 c41414144 114141'I.'4 1 '' 4444 14~4
414444414444.111 41 144 4 4
44.114441144144 114411 11411141log
1444444 at 44 .olj 44144 14-4.4 1 4-'141'F41444 114

01146444 a 4"114 11, d 1 4 1 4. 411 at4 111141 14 4
04ei.' 4141144 21111144 41414 4 11141
MIoize t o""4'
44414444446441 (1mhh 14 ide n c on leaarrtrk4 14441414
4114er 4'4414' 144 p,' Ric'~~ 144
414444A. 4144144.1 -"6o1444044 4441 44 44414 4'441?
ros 4144ro-g s h-141444,71111 1p444441
4444446, '1'441 Federic Chex9,111444144&41,1
P- 4' 4
.41444: 4 114 44444c4444'4 Zr4 >4 1 u r1'-4 "44444444 1444

crtrl, e-in44-a-,44
41444444144444 441144141441 41114order444,44444414
an.-. 44.4444 q-.114144 14, 1141444 91'1444444,14441
do.10-44114,141 pi-fto 141 1444o4 1'4144144141444 Ir0141144141464
44414 do 4444 1 4 4 41 4 4 4 4 4 .'4 11'r 1 4, 14 4 6 4 1 1 4 41 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 6 0
an.4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 Las ra er .44 14 4 44 4 1 41 4 1 14 1 44 4 4 4 4 4 4 1,4y
444m41414444 44 164
444 d1.4644414,4 4 A4 4404 -44644441 444114 44 1 1 1 4
oats F ,444 144 la441 4441Pi444446 442 d 14r 44444444414444111114444~~~~~~~P. --~".,,41414444444144 4441
44444 'all,414~~ 1141 -n4441 n' del 44 4444644446 44
W4 4 4 1 44141411414 44444 44414
44. 44, 4414141444 K,1~4 4o i- 1414404
4414, 4'14. f.- d, 1. a444464141"4'41441,441
4444414u 4441 do'441 411114 44,t41c4 nt' 14441 114' 441444 A
~~d e n4'44'441~1 114114'n za'14 en 141 o4~1
44114411 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -o 4 144441 4 44, 14441p 4 "'444414 44144p
14 a 14 4 4 41i14 4 1 -4 4 4' "
4444 1444444441
444114444 1114 441444 do. 44 1414 414 44444,41D
el4 444a11 414tr af y1411' '14 44 4 4 4 4 4' 6 4 4
14414414444144,441 If 114'1144144414444444144144; ,
del1 _j el44411114441. 4441,4414144
44444444444114444114144A40''11n, l't 4144444 4444 14414444444 Mr44414411
444446444~~~~~~~~~~- q 1'l4 414444 Tor4414440444144411414441
4 4414441444144414444 4 4444444Mind41,4 1144114 4414 1144. 644
44444~~~~411144~~d 4441d4 Pan-4 11,4441 44,4,4 114 '- 444414 ,4444 1414
4444444444111 1 411144414414444 on 44 em n 011444444 44cls 11i444 11 114444141 44144 ~ o 44 r,44441464 4
41444444444114 F' .414, ad ao 414444414 44 o,4 p s Y
41444 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Z 1141441411441114 41- 414 44,44
441144~~ ~ ~~ 44444644414144444.4114444144111444,44
d44 144644464 do 4441 1 h4 44114411
do a, e4 44.4a444 111114114M 4441 1414 4104 4414144a4444444411>1. 4444144441144 r444
411," n Ahrc ;ca,1444414441 ,4414,4 4111 h1444641444
444444door 114146- Pi44C114 44 4 4 4 .44 1 t '31 do4d4444444 ,1441. cm
444416411 44 1441114414, 4e,1111 14, 444 444p414 4.4 .4444444414114111144444411444444
lia I.1444,4441 "I -c do 044444414411640414n, ,14444 .11 b.4do4414444411mo.4
444444o 1114 'I 41 4 4 414414 1 4 '1~
444111 441144 C--:4411 41414 01414414 44 41
4444.ld 444 14446444 .4441 4414 41144414,4,114 4
"real11. 444444 4,11,144 4'44 4 1a4~ 144444
444144~~~~~~~~~~~~ s44444441444 4.1"4444044414.44, 114 4144 14444 1146441
4441444444644444414414414' 44"''n~ln 4r~ha 4n A41144444 4, 4444444141444444141
14 W444.44414,4 1 410414444 .1444444444,414411
446414444 44416 4 4 4 4 4 44- 6 4o41n44 4 41 4 44 L44 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4,
X4414414441441 1 _'4444 14444441 444414444,4444444
4414 4141 4441 444 144' 4144 14 4 4 4444 464 4414 4414 4444 44. 4444 4444 444 1444 144 t!41
44 4o44441444444441414444 441144444 444 4411444444 44 1~. 11414 44 144 44444444444
4.444441444144414414444444444P 4nd 4""o M D441,41.414444 I444 4 t44144144444444444464414
041 1.44444 4 't no 44 H' 1d 444441114414144 441461444
444146444144414444 (1444441 4 444 1144 U.144444141111
4444414144446441,4444411~~~~~~~~91h p"" 44 14141441144411l14 11414444414444411
Is 11 414. r, 4 464 444141 6111644 144 44 4 4 1 4 1 4, 1444, 11 4 1 4 1 4 4 4 44 4 1 1 6 4 1
4444441444444~~~~~~~~~~~~~~ B-b4 4411444 44461. 14a414 641I4441164c4a 1444444444 4 444414
41"'46 6414 64a~ 41 4 114444 4 4~.~ J444 44,~414114 111i 44 -114 o.4 q4. 6,1. 144414 414414 1
44" ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~nf ."' -tt .1d4441 4'11 1144414411 44144 1414414441404.11441114414641
44444414414 4444441414~4414144 4441144 444414 4464 114 441144 444 4.1 11414411444011 ~ ,4 11.441 6441644 11414 c1
sabres14 'I 4444'1114 44441 44411144 04 6144'
444p- 4 11,"'4,11 44o 4.441,41441 414 4(4 4444411114414 !rate414 n441 t,614 e44641414164
to, to Fir 41414444 fines"! N4or4o1 5'. q44444 U4411i1 a.1,114 4 441414".-6.416.4
44644 Cr411 414.44 I114o444 4'114141444441. 14444144411444441411.4141111414414 4444414 14.444.414
14 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o n1 4411 64a 4444'44 Is lot 4 4'4 44.441 1444' 4 4414' 4444,1
44444.14444441a 446 44444)46 1h~io 4411'4 j4144111 a1401.144444444404114, 41it44414444141 4144 4141,4144 141411
4444444 4444444 444414 44 4' 44Mm114444 144 41441'.14 41 44444411 141 44; 44114 1444116 141444 4441
1141 1. 4 4 4 4 4 4 4 4 1 44 4 44 4 4 44n1 4 4 4 41 4 14 1 4 1 4 1 4 44 4 4 4 444 441 44 4 44 4 4 1441144 11 111 4 42 44 14 1.1
441441144444444144411,444I 1414404441'4444 .441444
4444464444444644414444444' 1411114441114414461441141111444 444 4441444441114 1444, 1444414444 44 4'1444641 4444144144444114444444 441144414'4I 4414 441144141 44.4411414441.14444441t1444p4~441 41 '44"4444'414 144.44414414414444 414 11.144414144441 41444441414441444
Alp, 11 tc .d 11 1 t,.T~lid
44444 4.n 144.14 44l~o 4441 hall 44%444416o"4.44 4n11 4 44414444 6 6444,44
4.4 .41 .44414. 44A e e ad414n14444414414.414411, 41141 11141 4144,,I 4, 441144 4
444114 444cl 44 4 6 11,4a1144 44
44446444 4444444 4 11 44~0144~41'01''1 14 4441444 444414441441'4 4111444114 44444' 444444 1444114 14 '44 4444444144444144441444444111114 411444441114 4 4441la44641
4444444141444446444144' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I' 11444.144 44411 411414441 1144111144114641441 4444 l 444441 r r
4ich 11 44n444 416 44 1 4 1 4 4 4 411 e1441 141444 444 4 14 444444 414 414 44414444441 4,141' 14444 41 1414 61 014 4
.444142411n441M,444pi_4
aq-441464441.44 4441411404,41'4 >I1 444144441 1411444444444' 44411.441444644441
4141411444144411444664 44114411111 11 14 14 41 41414441 414 1444' 44414444 14444444444 4444111411644414 4444441
44444444.44444414144441444-4 444 44444 44444 4414 44,, 114414,4444444444 ,4111 44,111R441de,.11i 41'144 144464116411l4 1 .4 bin11'1 111441 Barl4ow161 4.114 414444 44444144444144444,4444444411 444144444464441,4414,4444 If1 6 '~ 4144 414'1"' 4~411144 4,1144411V4444144ra44P. 141141411-If!f44 g-41 ---.14lay41,61.11444 co.411.4.t4444114444
4444144.4146444444414444 4441141444414464444444444 4.4444441444 4,4 1144' 4 4'114 444444441,411444144 141444441444414444444 -t',44'44441104641holfral 44n,414464444,441414y44'a
6~444441444.414114414444,11 11441114.44144 .a 4414144144114141a414444.4N
144441444444441~ ~~~~~~~ 4 114644441441144 4114144114414.4
41 .114~444 1.44 1.444 44 4444 4644444 C 14 111444444444~ 444444141144441 41444444411161449 114404441,1441144444111414 4. 44 44 441441P144
p4144411 r.14 y4 4.41, 4441 re44aln44p ~ etoI180t
44444444444.4 404141 4144444141144 114,14 44441o 1441411,414 444144441414444146
4444444444464441444441444' ~4404441444.444414~411144 / 1111144414414414 441l4a414o441441444144114411d44)4 114144!4414)441 441441141
1441414 q- 44444 441444444. 44441 444444144o rpr il l- d]


441 X1, 444 411411144 414444 64y-e: 446444 4111 6ayi 4441c 644 4n11i
4446444644464. ~~~~~~ ~~~ ~~k~fe 41144r111 y44'44 444144444 4414'idi d4 a414 at-.44114 41 44464 011W.41. 444 id.
= 0.~ 4 do "4 4 6'h a 444441 44l 4 6 44 4 4 4 1 4 41 4 1 1 4 1441 1' 4 4 4 4 4 1 1 4 4
i_ .
I
1
7 Dias en el Mundo PAGINA CINCUWFA DIARIO DE LA MARINA- -DOMINGO, 18 DE HIT K 194" ---- I-- ASO CXVn
,j,-jr,-in, 'll, I ,4,1- 41, t, --1 1", "',"d , I ,,,,,, ,, '. "';i" 11 ,,,,,,,, ""'"."'I"'I"'i"', "l; , , ."I", ,I- 7.,, 1 i 1 -t!", , , r. t I I I
I 6 I ,,, I I, ,
1111 7 l"I I I
I , , i I I I I I . I ,,, ,, d ,, I ,,, i;", ""'l, iI ,,, I, i ii a I t , I I I t 192" 1 1 .r T ,,'I ,I I 6 ,,, i ,It . f"K, O 'l, ,
"1,6 ,,,, ",,- .11 ). 16"'. I- ,,t-iI, , "i I I, i, I I 1) a t a I I a de V de ",
o : !,- i,% ',',,,',,' 'j, i , ". I - I-~ ,. 0, 6I,_- I I- 1 45, ,-IT-d-I- n "'- . I I A didlal Lk libra N
9 ,11 1-.- "T.""'it, ,I, 1,,, I "- . "',-, 1 W" 1, 0, -t. "J"I".1", d, -) ,. ,."'t"I.,",
""' .1 111 .1 1111; I,,""' 1, ,
,,,, 111111- I I -,', T"'I 1 ,,bl, ,.hid.t le ii, ,,-,,,,,I%,,,, ;I I, 1 .I I I I d. d 1"e- I
I ;1 I f 'i, t, , ,, ,, ,,,,,: ,,,,_"",,,:, ,, ,, I I lot,
I, 'O" ,Iq t o;-!o, '111i" l "'." -, I ,,, , ,! i4i . . ,1. iooh .
'I :i , "I , , , N. i . 1 1 re, .t -f"-t. -1, I It" hitl- Nil at 11,4 1 ,I
1, X I~ I,- h-' 'f'-,-1 I" '. I, I- vi !
11 :1 , i i ,
I K i ", 0 "I. ,,,lle ,,, ,,,, -, k. I 4, 1, f 'J", ., II.I't- V, : ,,, ,
I", '11111 I;,","", ,," I I (W diwo a Yiigo.IaviR J 1 d . I~- il
, 'P',-;, '11 ig"Itf,
- ,!, . t HI'", ,, : ,I,1 ',- djh, ,,,, ,,, I 1,
, "_ , , I , ,,, . t, k rilof,, """ i : '_ it,, ."', ,I clih III I 1 I., 7, d I ,I I., K t" ,,, i I Iii, - ,- -, i- ,I- i "I 1-1 11 I 1 1, I, o ,
,,, i I I'll 11 1 11i', I r 0 k" .
I i I i ,,,, ,i,,, ,,,, ,,.,,,,,, ,, I., t 11111- t. 11 It 1i, ,,I, I ,.- l, ,. ,1, 1, P- 1- ,- d, e, "" ,
11 1 ,,, 11, "'I'- ', ,i ,,, "I'll -,""', ", I 1 ,,,,, ", ,,
,11 et";,11", ,I,! f--i. ,I 1, 1-11- 11- ,,i "',-I --l",- 11
11 ", ""' _w", I'll. 11111 I lli'ti IS' 1
'. , ,:t I ,,, i I 11 I , Y, ,,, I I 11 ""I ,\,I ,,, I ,,Iin ., ,, ,,,,,,,,,,, ,I d li,", ?,,e ,ti . ,,,, o. i- "':, "'., "i""', ", I"', 'i',',', ",.td""F ',t ,iI ,F,; ,,,,, ,,, ", Iii1i z b" dil f ,, ", F,- k, unflf, Pii , I
1.11 I 'i I-l' d III F-1.1", u,"d", G-i Iil' ,,, ,,,,,,,,,,, I- 1, ,,I,.I:, P'i -,lif, ,-,'6V_ d, w"_- "' P''; -,- i 1 11111
11 t t I ,, ,,, I '" I., ,. PI'a I odw,,!W 'I
I'll, I I ,I it, J," ": ,,, 1 q I.- d, Rol--- 1-fl, L. --- de z d, -C 1 I T.11I -1 -Ii tel l -1 I'll I ,-, ", , ,,,,,, el. 1 Il, -- ,I.-,i, ,,d-., iI P, ,,I _6W dl 6,, Ili, I Ir- -11 W, te ,,,,,, ,,,i, -', ,dr: I I "'!" It
t--'; le Gi- B",t.h. Ft"'It ,,, 1 1 I", -.J ", "' ,,,,t,, ; I, ,I--11d-vI.11 11-111
-,, 11 OW P- .tit i , ,', "
,, S il 'tl , , ,,., 0, V.,V-I,-- 1 El e i ,, h-11, d, --- t ,f-,-I, ,,,,,,,,,,, 2 "I" .t, ,,.,.,,* ,
,, 1,, ,,, I, _e_ dl P W.1hiitz"'. ,, z xi "';_l: i,-,,:1!'%'!"1", ,":""",ii ': , "I 1 I I),,, 1.
_. I P:1'W-6ii tmitl dt tlci, I I d j". I , ,
-, ,, cl ,?,01,, de li- Ill, d"Itl-Id. Q- I, -,,ri- I _i "O'000,000 I j ___,,_"_ zl .h'- ,,, I'l- t", , J'tf, 'j-', d, j"It"t. 1-4 11 -- 1 1 " ,-- A "
11 ', ii i T11 11 i , i6 'j, I ,,
i-d' It 1. d [ . , let -,1-1 ,I,
ae"'e'-w. chi- f 11 ,,,, ";" 1, i, ,". I, Oe- 1-1 ", -, I I 1116 11 11
1 1 y I ,,, 1 't i,., i I, I t, ,,, t, a ,, ,I,, ,i,,,,,_. I It, " ", 1 i
I ' ,,' ', _; ,, l ,,, Wftff I, M 1,11,11, V
",, !a .I.,I dt i' 1.1 ,".11" l'.d,,""I' t- -, ,-i,, ,11 111-1 I
0, , to I-o 9.,.Ma, de tr- I, dad 1, 1. I ":", ", ', ,%- I "'
_,, it !I" I- ),:h "c ,,,,,,,, ,,,, ,,,,,e I I , -- .: i ,,,,,,, ", !;! --l I , 11 Ili e1- 1 11 , rji ,,I,,f I ': 1,:1 1-.
"""' Z1,P ai,,,.,.%,ie r" ','., I T."t ", ,II, a d7l,, Y,1 11 111-11 ", I 11 1,11,11111
dI--ei,5,, ,I 1. PlId-- I I I I I 11 60 ", 1, 1-1-1' -5 ii, "
.;1 1Zr ; -ill -- 11 111" 11111 1111e, J_ % IWA)a 11 "I .11 1. lir 1 I "", ,,
ol I i ; 1 i 1 ,,!, ". ,,, I I, i ,,,,, -- !, I ,, ",
I olieent, flierol, p,.b.d i " ", """", i 11. blJ'11.111 11, L'1111;i I I I, I 11 I !, t" 1,d, i, 1, ,j il I I ,
deq- pr-d. dg, "" ,: I ,, ,,,, , '
a $211 37"M "Wo I~ ;- -!-- I F-11- d, d III P- rd ,,,
,6a y OW , : ., I r; ,,,, : ,
C,,r$ 127 ?"'I"". c, I 11 r ii, Jortllll A 1111-1i, F Ili ildl- 11", (I 11 0ill Cor :W L. :, -1
1, T "n"i ,, I ,,, ,I I I 11 .1"! It- I!,. 'Pid. T,. -1 ii, , , 'z .: ,_,, ,' ,, ,o .1 i : "z I, ,,, 4ri PI , I 1 ,,- :, i' 11-1 ft iIi ,
U i"I III r. .9- I". "o, "I"I'- ,; d, I . It ,,IiO, ,,l- I-,1 I ',
;tw %aludabloe econoinia Dean Achermit atite lit I ir r, "';I, I'Via i,,""'ll". i el, T_ "I', I~- , -!, '. I,, I ." hi,- ,_ -111,
I" q- ,,, ,,,,, , : 1', ," _, !, ,; , o t" 1, );, 1i I I I I _1111,
I, r0l 1W i' t-').d., ,,-,,di,6- I ,
,3
", Staff."d c6pp, oli!-- rf Panamiric.A nit It~ ., 341A -' I ,"I"!- ,,, .P" -z-f !,,-- ,Ill rrId", ,." 'Itli", 1,, : ,,,,_,_, 'i"', ,, e "', I i , I , , i i I ,
,,, Ah- PI-ii-l- ill -C., 1 l 1, 0 ,p 6, do -, il, ,I, ,-';
-_.i. Bilirlle. quo Oti-- I ; ,I,111 i 1-0, a ,-- t-1. 9-1- "I"O'ol ,,, ,,
lr -_-,- d, 11-d. :)", fn 41 "g, . 5 1, ,11 I,- '! ,'I ,!, Ii"', d- 11"t, I
; I I I ". ,,, -1 h-i 1 1, r j-!,-. Y, 11: 111 1!11, "'', , l c --, d. 1 0, 9.,-. '', I 6 ,hionofl, RIVIII V ; i i,4 ','I,,,, 11 111 ,, 1 ,,, ,d" -; ", '-, d, i"", I ,
al,, --t, -e w, ': "' 1 . 1,1 "'r-. -', 't, '-- 111i"1111- I
"I I -g 'i- - I, ""I", 61, Fx , 'I
I, FIt", k"11 I A 11 I I
I , I l , ; , ,,',t.", 11 ", 1.1- 11 I 1111 ,- . , ,,,,, ,- 1
_,i_ dii "I li '! "L-I!, ,,,, 'I"',-, 'if "', I 0 c c I (I e I I 17 , I ,, ,, ;x,.- d, !" '! 11 , I , I , -,
1 """""" ? (',' e -, '111 11
HAMPTON COURT I-, "!; -: ,"I' -1, M tJ I I ",''i" 4- i I 11 d I q1I F-Id', , -!-l ,! ,- J, "I I 11 I """', i, ""t, "I I -11I ,
1 t--d &-.i i ". ,- --- -- ,, --, I,' ,"I" I" I I I q I, tl ti, "" t"', '. L11-1 I ., ,,,, ,,I,, ,,, ,
F- ,, -d,- 61 lo -i ,',, ,, , ,, d,),-.I cn-- t ,;'' I m.rito 41 "Mot-6 I ", I
,, -- J-4-d" I-. ", I n ,-,, -,- "'I" 1 -II . ,!. ", '. ;11 F,--., 01 1-11 ' ,
Hotol y Apartamionlim ", F.,-', .IN" d, .;" _1 I 11 1 .1 il""", do li'l--- : t, I ,,, , ,,, I ,
,7 "' I on,", '- -' P1,11 -' i l" -i'e"', ,,W 1-1 'W' -i- ,-j-- 1311'r, .1.1- I : ,- d" I "',-', Ilt, "'"11,11". 11""J"i .11 -. '0it", 1, I"i 'I 11
2800 Collins Are-w. 91- "I 1 11-11 I'll 11-1 -, 'T llri.- 11 1-11- -l ,,, z, ". i P-- ,,,,,, "i - ,
""' 'I'I Q!" ?i.' i ,pn;- -I i, I ,,,,, 1, t ", 1111- 11 '111-1111 1 , l",
Find ,,, I I 11 ", I i l,111111 J, I ,, 1,h ,
Miami Boach. d. III".i',', I',,' h_ ill .i, -. ';1- ,-, ", ,,, !, i , -. ,, ;4r dod d: I -111
I ,,,, 11 ,, Iii d, .1 , , I i 1 _" , ,,,,,e :r,, y,!.,j,, I -,-- , ,-- ''I-1 It, l -', ,er, ,:, 11 ,! F,"- -- ,it 6"', il, 11. 11 1 "I", 'j,"Ie'd 6, I ze, r I'll, R-.1" I,, i I ,,, ,;,Il, 11 I'll 1i '. ,z '' ,., ", "' _" a"_, I 1 .,
VV AVAKTAJNT0 'Co d, ', 6", .-, "", I- j :1 ,j i, ii '' , - : y
I lr -11 11 I, z I F, V !", , i ,-,, ,I I t", P ill 1, Iil,, 11. _111i tj il ,, 1 F, I . ,,,,,, ., ,,, 1, II,!- '
danda $25 SEMANAr ,,,,Ui i _', ,, ,, ,, ; ,,, ,,,,_"'r": : ', : "I "" 'll l". ,, l:", ,,,, ,, ,, ,,,,, 1 ",z ?:', ,,,
o", ". d''','', ,I I , i , S, , 0 _! :;-Oi 11 ,_- , i "' I I I ,I ,--, "t I -111 1111- 11,11". "",8-1,1 r-,W. d- RoW "I ", ,;., 11, '' g:, , , , i r , I I I ( ontillido ,,it flankov, -''i", , T ii- I ,d,- I -- ,,,e.,,!,,,, 11, 11'1 11
----, ----- ,; ,-I, '; 5 I I :- ,, I'lli-,"', i ,,. ,, ,--- e 0;1, I I I ",410, I I "". ,,, , ,,, "'I"i ,,,, ,,, i, ,I,, 11 1,
wat "'. Faris[ I 11 111111111111- ___ -1 "I'll ; :, I A I It G-i'll.it" I I 1111-1111 ,
-I-,,- I d, 111-1- I t , ;" ,;!,,,, "., ,,, .1 ',-Jj, I"I""'i" ""
---n-_ 7- 1-11 r7 J. 't, "i" _,,,,I., ,,,, ,,- ,11-, ", 19-- I "I , , ", 'I "-' !,!, ", ,-,11- I ,,
., I 14 ;, i
arl' Niall""'A I, VA'Aricn" : I 11- 11 1-1 I : ., I I , I-, Itt""., i ,,,, -11- 11 111- I~ :- ,-i, t I I I 1' I ""' ,-,! ,I, -,,, ,, ,1 1
I- ,:. "I I I I 11 I I "I'll, IIIIIIII, I ,11,0 ,I- i- ,
___1__r7_1___/_1__1_f I "IT. I I I "i ., ,,,i , I, I :, I ,'I ,,, 11.t- I'll",
,,;i d r, I ,I ,I I I I, ; ,7 I;~ I, -,, i I "I 11 I 1-1 ,,, i; ", I I 111-11.11.1 -_ l", 1511 1111 ,. ,1 'I- ,,- -i, -, ,, I 1 1-1 11 V-1- I ,-,.
-il 11 ","'Ili., 1. I __, , 11', I 4 11 11 1-11-, 1* l", ", ,,-ii ,
,,,,,, I I "' ""' ""' i .1 I ,I I , I .1 I I '11-- .1, -1 11
V/,t -.1 "T _111 1 :_111_1111 I - I I :"-,"-! , I "'"''", '' "
-L T I J ;, -, t I I I 11 i 11 ,.-"
__ ., I I ,; ,; ;". -l". I ,, l !" ,-', !,
___ TIl"_,TI11w;'l 1 , 1, I l;, , ", 11 I I 1. ,, r 'T I I I ,i ,,, -'-''i'-, 1,1,,-1-1 1, ", t,,,,,,,, I,
-:I,-: ,, ,; "I I I 11 ;, '- "I l 'I", -ii ,,,, i-,, 6, d'. ,, 11
I,~ '. - I- 1_. -, 6, 1, "l I I I i 1,;,I- ,I, -,,--', '. III I
--, ,. -r .- -- ,I I I I i I ; . -,""". "', 'ok"I- 111,01-1'0
,._ I, ^ ," .1 I I , ,, -,
,a F,4 s 0111N-' I E\ j-'it'iI'll 3 f ,Ifi, I I f : 4."'Wel .1", I, ,,-%'!,
%,W'* t ULEWA 0 1 1 1 ,w I I ", , "." "', lI ,,,-, f t"i
11 I , I 'i 1z 11,11.1 :,,, 41,- 11111- 1011
StIk '11 I- 1 y .t i I ,'_,, ,',',",, '. _!'I ""'t" " ,
V_ 7_ li, ; " -, , I I It", lrf!.-*,,,%1': i," N 11, 1,1, lfl !I-t.l 1rV
, I ; ,,, 1", v-d ? -, ; t I i I i,,-,,d,, 10
11 I W. I, 1 t1a. "', "", I I I _e i, "I '. ,-1, 'i ', 1 , '10- ; i i-it, ,- I z I !,I ,,,, ,, 1, ,-, ; ,, I I I I I I I I It ;, 11 i :"":: ,, "I !_ F',-,, i T I '" t'll!" "' I'll - ,Iv.,
11-1, 111-1.1. i r. -1 r ', 4 1 1 .1 ,,, ,I!! I ,- - t- v.1""'I" "l-l't
I ,, aoi,, '- 7 I 'I' ; I I 1 I 11 I t i ,,,,,, i-, I -- ol " n ', I
'_ I ; ' .; -1 , ",
._ - , , , 0, -1, ,,, -, ,111 I :11 1111' I : '! (". I-t I, ""'--,j,,I ,., . I_,, III i'611l_ , ,% 7, A' 1; .-, I , I 1 ,,, ,1 I: F i,, ,I", q, ,
I I I
., I ""I", , ', ., r., !,:. 1 I .lItI.jI I , ", o 1,
I i, i "; I -1 I I ., . , i hlit,;", ,Ili, eUse Ila Auto Nuevo ,--, 'r if, % 11 "", I'll ,"', : i -,-,I- d, ,,,, ','*,,, "",: ,', ,,,, : " ,,;- p", I """
I ,, , -_ - , I I ,, , -- "'l,- ',
s, 1i -1 I -1 11 I il 'III
-1w, I C.i,!,, .!, MIAMI, : _- I 1 4 -_ "",- _-, ,,--"",.", 1 1 ,- "'I- - "., I 4111j :I -,,,;,,,':'r,:, 'I ,,,,- ,.",[,, ,, ,,J,111,1, tl 111I 1111111,- 1111
1 ,-, V I I, ,- -,- d',"I. ",-i", P,,
11 I , I, I ; i Vi ,, !,--l ", -.r6.tI q.e l-, x -11 I ,-, Ii., I 111 t1-1. I -- 11 6- --, I-i.,4, Ir, at
I 11.11, I I "t- D Gi i, , l --a,! ,,-,-, 1 :"--,--. II-W."i. 11 -11,
', _, ,,- j ,,, YI>',, i 1,5--d'
Matl"I'l. cd. at ,,t 1, _k -n S M. lI ., l I I ,,A ",X.cl
,VR,; ;1, -,.- -h.eol ,_IQ.iey att 11 I 'll i,-, 1 , ; I __t" I_ rr.-,i 1. p""'o-n'l, .1.iI.t 'I. Q,I 'Vf IDS f 111. I A it I I a t-, i-,-. ,,I gr ,
1, Ati j I l It rid. do Di"',
., I i lij -Tiell Ill 711, 11-11111 J, "14"ie o,,jlr- r1r-.
11 1 t, 6* tam at%',Uu,_ il "", tl il, l 6, 0-,, I"', -,,,,,- z 1,roi
'. !- ,-,;. 4" 1,tiret-- 11 __ ,- I ,i,- 1, tj I ei, ,,,, I ot d11-1111 llertl-,
,I , __ I --tvi. -. "'li- d. ).
7, 1.11,11, : l- ,", .- j i '1111"I'll ,Ill_ '1',l', 1 "".111
ARKIL I 111IMEXPIrc IS I I~~ I 1 74 I I I, ,l,, W.,i,,ir[-, "tA
FRAWO I'll" -:. 1 1 c ,i _ I I -, ,,, ,,, ,,, T- I I ,r'r il,11111111 1a_ _., """,
PREV108 V.- .1 V "'t--d. "24 .l, i l-K -, ,,,, ,,,, I ,_' I,, 1 ,,,, -Il"t.
I. ,-, r 'I ,,,,a
F- -I- o". ,t dilti. t- [I 1_*11_1 11 olll I __ I 11 I _- ,-, -- -, 'Zol" 'I"I ee I'll "j, d-I P-;" ,
11 -, I I 'i-, 'g,
r, I. ezP-W- 1- ., 'i ,-- uld 1. 'ev). d.l
I __11, 1* 1, I 11 -11 i le
f. .4 o- o.d. .My'd.d U 71, TL F I, pr li; :-'i - 1 "I i I d-de 11 PD-ali, P--o .- Q,
I. 1: I -1 9-11 11 ,,,e, ,ge, le h. o-t,"Jado .1 -6
",.f y _;.1 C.". 'k 1.4- 1 7- .o -m a. ,.-I, , 11 "'I'll I : l, ,", 'd. r, 'o I 111t- q- ,Ib,.,. he-, Neiraa,,,6
1.11 1 ., 1 11 : i I n., ""', i i,
I I 11 it ; ,3 -1 I i i mirtf,-,
It,~ ,I.;, 't,,, I, 11 plltpr iitito I -.1. eae'l do Jos, ,, n't, "I'll 11 ',',- k -, i I 1,, ,_i, dcod -zo .o 6 B""Pal,
.fj I- d. "-warl. T-- It. Sai Llie.7 .1 r'W'. 9 "11 ii, I I I ,, u_ li, , le"itta", fy
a.", -, N rigoltlaviz -, , 1, ', '.
.1 III. I a C.4 corlIiil Leleto I rn ,J,--'_, ; ,;,,d ,; bo," ,, ',", '- ,a,
lb. "' :" "I" ,- .H. debt. leli PT.IR FXFA -13, I. a-b. a. ,, - , T -,,,,,-) do ,- ,I--11, de eow, --rt- e6l 1
I 1-t-ed. di., f .",_ ,_,, .'l-*%_ I " I _,
-4. -odw do 4--4-_ TO 1 1- I I "I -1 , ," 11 ll d, A-, ;,Ir ll S, Ar A dllllj",",_ jt _,
'e ,Z , -J I -I I 11 - I i I ', j, Fi l- -,-dl I I '01, 't.d F__
1. H.* f," f '.', ,7 -, I Ii, I I ,' - " ,- a ;,' .,4, 2 , - , ,- ,,,,,,, I ,Vu I ?-de. 6., .I- o, rend,
I ropt,"'T"I'll 1, ,,'.,od,, .dip I-, I 1. lf Tl I , I o 1, I ,, fjf-:1 lj-,, I- 7 ,' ""' ,, I ", ,,I, r. FlIol-d" fl, ,,eh.
r 11 11 - '. I tl -_i _- F I i I, t"'i, d, -1 't" Aslllictl_ 11,, li oli, "i"'di., 7, ,I lti- '." 4. -- [I By D F', ', C', A f , ,, 1 - - - l, ii -,
o" - : I S .", _. 1- 1:1", , , I, ,g I I tou ,I Iwi. ,te- ,161-a" 8-tt'l. .'ll""Tald. or,
-1 I , -,-.!,, , : ,, I -,- 111-g- r- 11, ,-iltp
N, I 71 ", t %l , e A-z'
!ilz I z I 7 I -l , o_ - ,- t,, ., d, j. aerl. d6l.
ri-td,, - _111 !" e" _- -I",- q, r StI .ou- ,-K,,w,,;,T--, I I ,:z il- e _', -, I j I l Ti"' , z,_ 0'0'1 -. Inslat a -Pbi,6
H."y ., no if ''I ; I I ; I I _- ,,, _1 I- zo, -I- ", d.d. ,
,, _, __,",, A- ", r -,
I 7TIt ,_ Nli-! d c,,3- -" I"' !, .
_- , ,,, ,_ : 4, 'I .,,,,- [ i ", 11 -t-11 prt-s *, q- to di,.-6n Iduij ,.a- ,
I I I I I I I -, I I I I~ 1- -1 -1 ,", pze,], , r,- i- -- H,!; ,! , 6"P,, ,;erta .1- d I- ae".
-- ", 1. i I I i:l 1i ,i ,- o--,r,,, lz 11.1 i- ,", -_, t- !- -,;C-4, Fr",-," "I'j,"", , I ,,, i I I
I ,I I I , 1 I I -11 -,, I ,-, ) ct ,I I , lo --- ,,,_ ,,i-,,, I ,,-- ,i -c,, ,,,,- 'r I 111, ITI ,ir) t, I, "z6ft I .- I, eow delim I.rapur
11 - ". 1-1 ., f , I "" ' dl '1 "" 'I- 1- ,_irl-hIIA.doe 7 -14 I A M I F L 0 1 1 b A I I , I 111 ', e, I -, ,1, !,-,1-j V') I -tl, 13,-9- i d- 1,1, ", I ',1 In- A' "-I"'
-, 1. .11 1-2- -;-- I ; ri ",- A~- ,,,I , i,',,' , p', 11 1' ', i", ,-t-,, ,,,di,,rial -1-1- g,,a de ,,, -- sit-661, ,-I,_______,__, - - I -11 -1-1 , ,o: 'ti
I I -1 I _; I 11 11 1, -_i : "". , ,, 2 ,,, 7, ;Il "I'do 11,- Pf- P, Ll- ,,I,, %Itll i ,,
N. I I I _'-', --_,l--' - I :",-; -_ 7 l ,il F 'iic I i 11 ril III 11,111 11-1 61 11 'r- ,iird- .ra, P,,11 do I~
:. -- I M i P t'j- 12"'id" Po,'lio)-lTI-, P-v-.ri,4 .4a libels, Y a -a
", M a"" --- I "I 11 1 1,, II,, Tl-, y ,,,,,, it ".",-d, 1. P1. ,,ie j- Col.- Y -a- nt- I I - -1 --.,!" ,a ',,I, -- 1'_g z,, P""',irrai ell"A,,doi,, mi;II-te 6, Is tolw zb. 'la, 61-11 I -- _- I .1 L". Iwv,,,,, Il( ltnfiia I I I I -"!, ,i,, ,- --,iee,- ,,
I, ", I Il ;_ R,,t,-, It~. y I,.- ";,r "! 6, ,!do qi o i, - .1 -t-l,! T I - _l I -1 I I 1 1 ii, ,- 1-9,, ,'do pt'Wto" oc- Y I -Itd e, 1"t, WO. rr,
I ,! -_ --- l, __ -1 1z -, , I I f j rel e-qr,,- id. Y -yl .ig- y d. D'ob[i,- ."r "llo,
4ZA ksl,, i " __ , _. , I _ i'. - n. 1. doln idad d Aliz -1,0- porqta ,16-, Mr, I- : Xll'kte ;- ,,, -- o-- -- P: -, -, "I
ite ,, J I -_ 11 -1-111- il Italia as, '140 -, ,,,'bre --lto ,i- 6, pIIIn.ta-, 1. raiadali
,
,,, I I ;-- "I 7 11 l 11
__'1 Ili d ?_ 11- 2' --- I 11 I I -,. -- be-1111., t1l. Ui-ttle, VIc"A d'.O."r da I-,
I Iltle III 7,; I I - 1 I I- - -,
"I 1- I I -br, n-.1- e-Pit-I -b-, lo -__ 1.1.11d.d d p-d-ele.
-, t I I, t 'g-- e I I 11 V, I ," -, I Ildcl I, Fa -/ I -1 I I .y"d. o.",il;-., irid"Ierml que 1,-rtt_,i. "' "' I 1 1 "' I 'd, 1, ,' , I I Grave problenia
., I - ,
.1', I I A I 1 ;111,1 : 1 I --y- 1.
11 011 1, ,- ri pliin ,Ilvahall "? quil '-'P .t--- 'I-C.
I w I z 11 I "I I _, -1 E, '!'.,'aJ, It Par de 1.11. lirli _, I,- d.6, Ii ,ivloi6r, do ,-.it' ,

t"'- -- -, ,
11 -1 I '. - ,,, I I 11 o" 11,, S,-, 0.b- I,~,
i' ,, ,_, i , "! ,- ,, i" r I , j , ,d. --tit.- 02
I I , , I - ,!-:,,I, '. - I "it".
"', 1- ', 1 11 I I rt!""", ,e."- "'t"
"., -.,' , , " ,, , 5 1 ,,, ,; I I.I, It "I li, I'llp
1, 11, sit eial i ,Pt- .1 -", 'I"', P.ri iiptirrb.! i I , 1*1 W , I 1 ,J i 'e"", I I 1 19-W
I do ,,n!,I,-,,t, "I", 112's-1 s fala.
_' 0' 007 11 ""
I I : ,, ,
1, , -, j 'K, I I -- 1;"" Cci- dude h- ,'I,-, QJ1 Z-- iC-1111ia d l "t"it- ,-'*, 6
.,
I it d"carl., D-I',-- "I i 4 - ,,, , ,
"I "a"'a"'." ', da
) 1, ; I- I I I I ,, 11 I _-. "I t", I I u,-[ 1 its J.MI, p.xi -. i, p.J,, I- vn-q l. "s "a".
".", "' illi, .a --,
I- I.I I I 'I b tkf(,--YWt ri ,
ta _11_- .I. a d
I I i, 1U.da, Y -, -b-g. 7-vopa
I- "
1 tt ;,"',- o" I "
-1 ,.-.I'd .d d 1-d--eI1-, 1 I I -1 1- , ,l ,-.f 1, -- I I '. 01, -- ,,,,,, --OI. ? I
"1o .1o To~1 "'a _,.,e.- .e1. I I -1 I t, I I 1, %-, ,' ,: _", 't "7 Dias en el Mundo. ANO CXV11 DIAR10 D) LA MARINAA)OMINGO. 18 DE 'iPTf DE 99 PAGINA CINCUEKJA YVIN
(Cto do t pfOtoto. 5) etitX't -t-dI-- VT-, I - ol 1-1-1- 1' 1100 ,,- x000t06000-,000
LbUrpUUUIUU, Tarcntsu ,,'_ozm 00 ", 111"t y sufii'nt fura oale
too p-'.oiot 6r,1d tie, N~,I"-T ,,,i
ptootIoo, to otto 60 _.11 too ,,;,,,0
_, 00M6 000O0 .o -i tnootooont ,IoO"o ,I - 0"I 1 j i:- i-zo ,
-.,0 0*10 N otoi'- dot. La "EsroIohu Saroontooun doted de 0 0 do lil -60 oh "'A h", ,00o t,
doo .l4, 6 iI'" 0006100100 de uo co 1 rinoonote nr

do*,l od ) notoot .lo, .00 0 111 Intoo "'11-1'' 0600000* oto 20., ""01660%
4. 1010. ,,,1 Ito' ", A,,ood -o Io 11do 2.0.,1',,',, do nI 012 00 I-, t ,0 '",
Fao ,,,tit 0000010000 wit. 1,I joo o.o. 01 d, 1o-ol lo,-tono no no 61 h 4.610 2toundtn doo toon


0 0do t o otol pI11111'' "I"'o 1' OooO0 10 00 111 0' ,' 6 ,' ho o., ""'I",o 000110' 0 pbI oo I"' tol t 1i ,, o o11, 6oo poonlo nonx A910070


otonn 110 -~tootOo 00, oo1,nlo ttdo 6 to- ,, II -U
l ~ h ; 1 W J t o- t ob l .o 'Sn~1 "I I l6Al0, I 0 1 60 00t. 0000 60- 00 L o, oo0z llo o o o o Intno n n Iod oI" I I n, n g t p .
E1 ol tio *200 0 00 pot, 0* ooh,- 0*0 "t Ihoiopo no -tonolnononoo Iooo1 ooOIO~o
000 -oo, *.-o0.06 1*0 .0 OoS o 22060e atto odo 11 0000 5dI"",.- tendon oolool on, '' ono o'oonooon!nooodno 'On do onht I
y0 i 11. ree eMeu, -- I J 1,- 1,00*I0000._ 001000 miarat Srjx 00090000g -10 i,o~ itoooo t *0f1*16 do* 000 6 noon ,0100 Ontor p00',"10100 _6000 'I
sidoflt o ut s0600too decdlr- p letotC mgiLdf1 0062110* 0* ool h. 60 00000- o-t ooo', todlooood**inr doptnooooO.1 looonln dnndo d'oondo 11020 ottt 0010 f20- 100 do do i,,bh tioooooo 4200 "'ol6t0. hood; :pfnonnn "- hoonIbot,,
000l I'lllo. Io to-00 000 ootno o1ootoo i*"0 on !hoooo 1*pn ootoo 1 0 I ot on tn~onh ,do tono,oon'.,, ,
00000 ro~ oio t o 0 ni t nt 6. 4 et.%0d,0olt *00 11* ., 000" ,$000 no. 0600!,) H-,"on r00 o1 n Ont do no 'ot o,! on do n-!
,oooooi 06'nolooo do ~ b ode- ,00 0''l to 16 o,~od I 0~i t-v olnn,'.otno,0o 6 nonon to
OoooIon t. 1i.r *0**to n'10 0 00100 111600 I166, 11,, '" , 10,,-t" 00 i "In -! ,nnto .020 1 1 ,'l- 00 o,1 ,n,op 'o-65"
Sno rot ato'tbt do Mi.~ ooodlooo oolpot d' 0 0 1t 100,11 Oon ,00 ,0 Cn Ido t-- 6oo nlitoo oooo
ooo i o 0000 O 0t n ot e ~ fI 0i1M,.6, -tooIIllo1 R,, *1 do od on do -t!o 00 noool I0611006 onn, 6' ionoo n o l It. ex
oo iigioooot de Io t P.o S.1 Id00 60060 I 0 olt00o ,0~~0 10000000-- 'Ip I-0100 1 1 "',t0 00 no.01 ho oon ,,ltn, n, otd" 000tn060 000
dbo n lot re0,00 o0tom dnto lt '00. "oij t oi SI e C odoII 0~, ooo 1t y ooo -O don- loo no "I 600 no000, don : don -_ -0
lilli o000 _o01100200 110 000000*00I ol Inonlood~ o noo do hxo --o-,, 11004,. tlo ;1o0,6,, O'o00
d rloo~olofi too.oIIIOU td o noo do t FOtool 00 id p6t'01*to oo onlodoloo.nn io I,,~~n do,, 01 n odo 0 na
lnowot- gnodr -I t O0 "1600 1600600 000,- ,00 -]-, I''000061- 000 Oooo -00,'t .
tottolgodo ;r qooooto ,6" ,11100021,oOhOon' Ion ,, --0 0 6 1 1. 1o60 ,: onn O lo onoo 4*2
Otoloot~~~~~ ~~~~~~~~~~~ t0 r026 00010 olnod 1000 60 O olono00200 o.ooot oollo ,IOOop.600
lo om oooto of"a lo 1t hd'oy o I0 ,0051010** 10" Ino oo o'oooI ,00* ,ooooot 1022 ,lo ldt ,--o
olt~sinet Sootor do to C. I< 11 -I 1,0o t-it1oontn 1 0000011"I 0 oo, ,,,no "I" ,nt~nd oodoo
ot~~ doit"o'oo~~o do"oot 01lO000tl rOqnotO o"'Uoo '-~ 0*6011'I o'.t > A t ,o1nodn1000d0o -0 00*006 r, hoonoo oI
'"~oo~ o lol.60 t, 00020.'noo 0000162000Io hot ooonno 6ooon 0< 26 20 00000,000
40Lo~OOO o 000001to. oto 10 '* tt 1noto1 00ptho t0000 01 0I000,tnndoooonnlo 'o 0
Ion.t toot~ o to o I 9tb, oonnl ; Ioo "; 1 olo.tIoo 1 1 -ro 1 :I 00 --.0otn 000 0061011 In ,; nnoo I.- 0l0 0010,
2000, ait *01 611600 1 00 g I'dooto 0000-tI I,,
Lo o00otoltoOeoOO nooooo Ottoo to to '6 'i---'/5 )011A1IoO Wolln 0 do I OOO 'olOloOOO I0020 6 Loo it10 0 10000
700*0 Ato" o hnooloohood liood p. noooonntdd 000001100 00,1 toI nnoonoohodlnOh,,:, n,,oo
Loot. 00010* 100 110 0000 1000 6- 00 '2I02t o1od ~ ,o2 I l ,l'0 1 ,), 002 ,1 1 o o ,, 000
ooto aoO ooo30 o l o p~toolon dooo61000 1 11 0660 oo dt ,00010 0000 o to ,0 1o Ono~ot 6000
6.2701 ootot* olo 1 lnot 100000** 1 ooo oho Oono1 6"0 0,. "l;:) 00to 6,00 0 ,, ndo l o, 000,200
ikss r,- .i e i b ",id t 0, "In I00000* !~ no'o 0,61 00 -10 ono, o ,10 n'" Otolodolt00"I
ro. l00 o60 0001 0 0600 S, *6 M, ,o1 '0jx'ej 1 doon tJt,,t do An I0220 01::11too o t 202
Io-, I100100o~n I*61002* 1000*tt honloootood II t l 01061I0110 d6,n ,t10060o i d II oll10ttl, ,, ,n, ooon61 oooono- ono, !,.
o~.1to000001000000o p0000 '1-1 0020 1,6 fd,000n10 -0,, tont600,noo" I, 6 6t1, ,;,0t0t,000;
oo u rnd e ooo l it d to d-oop 00 '.o o ol- i ,,, II ,f ,, 'ni oI 1ono 0, 6* 0 0o"t0 ,'0 0 n 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 ,tno no do" 2 o, Oh no0
ooOer tOtoe oontnooes*ooo.0 010 1* '01 P,00;01 1*11* ooo2o 0 2oo ,,, t oloolo oono"001
oo~~oo~odot,201o~~~o~ooltodolhoo tax rio00 ooo--.ooo o- oO0 i* no ln oo o oooooo' 00o0006Oo
II- r wt ,10 ,. do d t00 ooi tlo 00i,:" ,,n' ,'o 0< ,00n 01, -10 2121 0 o9 91 0 00-- 000
"ho"'. 6,00 1,000 Io,0 do"1. 000 ol 'odo I
odooon ooIoooitloot,0,ooo,0*' oiolon loiioti p. dlo, dl no o lol0-o o 1 11 oloo I 00106l0 -1 'll1 ," tn o n oto, n 11000. '' ,,,, ,"" ydt ong Oototo Mtooo ooooo n0,0*060 01p00000100t060t0 6' hol loloo pooono ldlntoo O'ooopnoholloon t-oooooop*:;6006,oonoooo~o
di t bi d Cr ,Y tot e ,- ,ooonotddtn ,l200n oonol ,oo to 0 1 00 00 lo, 61 60000o 1 0, 600. ,,,
o. 00. lop, t no*Otonbres ,, no .1 010, 1~ 0200 lo 000 o4ooooo6onon holodooonololonnl h"1"11,:*, 001 6ooo001h.o.0II, lnn00O," I 000000200 pooo ,t do o" doo"'on O p01 oo.loolodoinodIi- Ii~o4o ,*K 161~ 00 tloooooooooool 0020 'nd pond pIoono oootod 0 ooo,dooo -*0* 0022000 do "Ioloo 000 0 to 00,002 0, 0 00
d. *0 ,0*piot0' loI --ooo o~iion d Oltoid 000 oltt"l~ o' to I0*, -0f* d I6 6 I020 00, I 10 0 0 ,0, ho, olo~ o
Ermuoci ,# Mil,,n La, hIroroi ,Jodi6 too oooto Iok Lo "oo.oo .o.io onoh 00060 -0 Ioto 00 do Oo 100011 ""." 0 0100010_": to %' toono 'l 000. o 10166101 60 ooooon 10"
*'"0000" on.o ooto, dot. Ootoooo 0*10_ "oId I0 '1 I0*0 I~notno ni 206*002 ,lt t,,o 00' ,Ill
-ich tooont attooobtoolo to to I'oo Iod ooojooo-oooLboo~oo~ I~o -o~oo tII 00000 6*0 I?0*0 1 ,000 0000 00100 I loon I 0266 I
d'"o -o.o od l o ~o pio A o -o< onh -51, 6,looot do,, ,,, ,, ,, ',l IoonIlo l k '',n t i'' loloo,-pooI "Itooo,,; ,o'oohooo~ oo t Ct 000000000010 oonoo 600 on lo,oo h oO l
oodoo0I0.to1noI00, 0000. ,, olohsl -oo,0d~ to'oo -00000 -pho 0 01,61 do n-, Idoonol oooohooo,
LoooO*Olon oto0oo*~o'~0p0 I o'" ooooootoootooooo po'ooioolo iooootoooo 100on201 0,06000 o0l6,o000not 000 It~o '::dodo :-:lo,Io
III 1otooodoo .'o 1!001001 00I0I*0000;000t- 0 pooodoLoloohj do ,,il,, 00000011- ,,, '." ,llod~lod1ndiooo~ o~oo 4' odl'1 012I do ,600 001 n,' Ioot 101 00 0 ,, t -'
-~~~~~~~~~ #il-otldhnotoo ooott0000 oo d ooho o I t oll oloo j l2 ; ,0126 2 1, 00', "I066 110 ,o dn ,,' n ,, npooloo'od 600000
dootno*2061060000 o ld00 d n wid dod ob o 65,olooo Eo lon d ol polopodoooo o .oooo 1 600010 21lt ln0.o00o o o 2,nn,0,0,,20'0 ''no

010000 00pooou. o do at, dio ', ii 00i, I00 o 0 o~ I~ 00 OoOIOOI 0 ,doO.ooolb6ioo h0200. lo do oo o'I0020000t00I0 6- 6.060I*.,, 0011o :"x, *0000 100000 dotl, ,od .toolon*000060it Ii ;." Iodn 1000006 loooonh ,tontoo06 "I ~ onooo,,000
M o.) 'd o i O'l-I'dl W 1;1 1,o o o o d o o in.o o onioI t, lh o h o o o ,, : ., ,, 7" L I I 1, o1 -0 00 0 0 0 0 6 0
lodo 60 .lto001 to 016 loo' '.0 '1 loo 0,o~lO onoottono noododooo lnndto. ''I006 Ioo I too
oooootoiooitonoo "' 1000100100000001000, 0" 0I0 000010-0 00 1 1 ", on ,oo ',o I O oo,o-00 10, 10 6000*1'-"
oool lo poitoooio o 00 ootoo do',,_ ',' l,__100 O p. 00 dh .,d~ I*0 do Io 006,0 do o n 0, 0
0)*0h I't 000,00, lot Spoo. '06'n -e ,, ooIdon.1 I 00.1o~ oooodtoo Iooln onnnoo ho~ ooo~ ~ oo Ioooooloo
010*00, ,' :;d *0 0 1 0 do 01d oo000160'0 1- I"0 do 11!" 1,00 6 0 0 6 elook' 1 01 ,,II odoooj o- onJoIo I 0- loo Ioon 6 --*
0060000 Oo 0ononotl 6CI <0' %I,- yI.-1" .0006I60206I00Po I *, 0 0000 obtohoo Od' ,," I oO" doootO, otoiO O, iO,'
toI d Ft, 1 ,,ot," I-0ot,,I- do tootnno ooodtoo I00060000600 ooolnlodooloo ot20 I o'o ;n:on oo
0-.~d 1 1 otono16ototL' 00 -n00 -,6000011,O0 022 on do tO oo o '6<601 ?i' !,o 00 0 Ao iod 100 o 66 1 0' dO000I0I I : 00tlto ool 00000.- o 11 t [ ,- z l Ii - !. o nooloonooloootoooIoooInooooPe' .' ,," -__ I I 11I1 l 1 '0' dioooloo ,,,,ItO d ,
l ol o ,Ct. l no no de d'iI d 0,1, on nI 020 o ,n 610 Ito o lo do o i~ o
: .0 d eo x"oo on_ o 100000 000 00 ,oxU ., 1 70 011 II II, ,"I -I o 10odn -Itn' Ion ond -* 00 2, *01" Oo, o o od- ,do~062 600,w 20i do -10 ,n o o l 600 po o oo o t 00 6,0 do 00 0 o tto do00oli p tooo t i h i M q I p r n i i ,i I 1 1 I 1 I

60022000106, I t t" .: 'l "I020001005 I*6 1, 10 I. I2001 L 2oo toooo
02041119,,,.d !,,~r, n io 11100'd, !00 "e 1002*000 St Inko -oooo O11-o On r 1, I ohon 10 o 600000 loodomooooltoooto I -,
20000,a~cd N2on 00000. ooooo't-'vi I"o n 0000* oooo,,!,1 -lo6;no*PooO ,oOO. ooooooooo -- -,-,00i lodo00o -o IloO p -o, ondndo,1;6Io
noO6d 20100 ,00010 0001 090110 000 h6oo on Ilono,
I& 'ir~r~- ( In -- -t-, ,,, i010i--a rece00 T-l0i- 0060, ,,, 0 odoolh-oplotls Poo1602 *10 106. "20000600"
doroo 006 en 60li plolo toodOn 61, *2100 -S______-_,____________I___ 1_-__ ;______I
I ~~~~~~~o 000*0 6* 60000 do -"- .: f i, ll 4'
rramia ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '60 06p nfle r"i E ,r I I -i ~ ,ret t;thirT i 0'p0i Un o ', ,- -tt 0001Il ,,C ira 16 do)- to,A-1016 C. 000,,, ',,, ,, 1, 1 ,i,,,,,
1, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o Itov,- v ,- '- tnd 1t~t~;tl, d AIti.h la 00100 00 r,, p01 00, 000d 6*10**000*01 e I ,_____ tp.____i __-_iI ,i_ '____.- II [,_._, _-z __________I____iI.;

I 10 t p -6oo ,6000o :-ooo* 00 -oo Sil to Loo boontUi .ri, ,
p00101 p.olo on~ln oo2606 OFICINA001000* .0 6 ,ohn Iond 00- IlE S A.
0010 1000 10 do 0200 tooitit Ook 000010i. 0001 IT021* 06 Z 01 I , ,,

ono riee,06UIT6 0010-'- t I tot 0*1, o so. orl o y donob *0- 1o In -* q,
I6 0. -1 0 00' .p.~0 o I _- L .p i- -oootot,,,,-,,ot
dA N AN gl, ,i e adn'U toiinr I-000001 '0'liaw 60000 p- 1 d,tooo 06120 ;,1000-00md~ih Ron -t t loo,. .

WO00od, o do 1*000 o-o -ons .0' tos n leootoo n ci o ioodo 'An"0 pro d*- 1.0 000*00 0 y od oos'n
I Joo.I6 i.I.totool 'e10 00 '0 6'06 01 '0-i1 000 110 0601 ,onIIIO_. oe 6I oodd0 ot Otodo, 4000
o 0.1001 ,,, ,,I lon, I*, oo1o1 I26 00000, 0 y000120' 000'I.0 6 1nonont,",n 0" o~tO 0 000*ottnod o- 7*000. Ooo0,I 1dtt 00*0,,~dos gi n tl
0000*0000 t0 *010* ood0606"0o 12 nt -0 -oo 10 oo t660- ___ ____ ____M99999999___ __I_ __001000 d00 000001000oo000 00', O ts- oOO, i oood t 006000*0 -_,- iI 79 ;to o6 0 2; 26 in00 0 10 0 0 0 00 0 0 0 6 _ _ _ _ _ _ _ __S n _ _ _ _ __. .


.0000*00*000 -I 00 0 0 __0 0 o n o o o 00 0 Io- ' "2 n n 6 00I 600IMsooooooootioool, ootooooho Oo nn o
ei~n. .n 15 0 0 n~oi'. 't, o l ~ o o Oo ~ oo t -II,2'---z,:" a' le- l m d
*0.0Mal. 60,00.1 .rts 9 -000016, -I I600 0 non -6 n -0I 1 ii .'I~ 00 2 o s o Pol n ot o 1 o to qo d-n n d d o', S D El on S C A R
0,.oo,2noo I 6to01I0o0 ,oo odo ho o 010,0 6po -dpo 1 nonolno I o1 6 1060,',I I I pooooonolooooot o 1.00* uxo rm- lro f .u nIeini

1. Voootool Soec 00000 00100600 2, -0000000 .0600 '060 OIo, 00 -6 ~ I0 2- T- 6 .106 51". 9r H OP K I NS, -C A R T ER,- 1
___-_____,_-______I_:________,,'' 01 0o00*a000001601On rOorid.'do'"I dodo'OnO,,,'0. rr*ll-0 d20*0monio 000000
0'i d5 0 00 0 00 0 0 .l o nod ISOo 610 00 00 to -oot 0i *ot' t ooo,~ io~~t ln**oottoI, , I n I
., det --J. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . o- ,,,",, ",, ,-,tg" I -, I I , I nl ,2 01 0, 0 6 0 0610001 n *leo 600160000100, i t., fe it dlida b I 0*0001 6. 10 ii ad1 L ,'t11 Id'ooooo .o- 0 6, I 0 0 0 0 I2 : ;! .1,, IiI l W b n o p r 1 e n o
-2- 1 oi- ,-'tt-o 7 ,o I 1 1 -0 ,ooo V00 1 0 0 1, 0 o 1
d' Kol tnoo o ,2 f' lb, 00 00 6-60 -'o ,0 Ooo Po16 01,000 60 ri
-, I I 1, ', t-,, no dohoo .oot,, o16o~ q~e bool.lod dot- ostoo- I qe1.K,,--ol 0
Escrihann: ."1'- Aho, D- 1 ,Iner ILas -Iep P A R A 1,-'.t at in oii intps, ,er- ,IIfr
',". i." 700-, 1 7 *. 0 n060 ol od 00, 6 00 11 6 6.- ;-O ; 1010060a lax001 fil. t,00O01"x'
6* 6000 06 odoto :000 000i .' Ntooooo do 1 d -II ,- I
os i n pret e ,I n M I AM-, I >0 00 t-: 7 : ::;__i: 0 00 Loo -irio I1tld* I '- i W L .,0*IE Ot~eo- 1- t
C- inrie ein p ,- - 1 -1 ,1016 1 I 0* o*060 1100 -0 Zo 1,00 II"I". otb ,y6 .0. xig0* ont VPP"M li -1 'v
OF EC M O 6o NU V SE Vt- D 00 -0 I~7 It Ii0~ I0.6 -4 6 I070 'ttd Wodobo 00dlI,- ei. & q 44 Il .1,
d I'U't n.noU,;,., 0.0666000, 06006 00661 2I,0,- 060',2I12 .0-0I 0-06I1. 006-0-I oo top- I]oo.otonttoo0, 11 0-11, gio -o*0 So11,.,d00"
L r ol 00a00 too W., o oorooo* COreUO oo"oi D ,o. Inl 00ono no ot 01000 reino dte pDeoo ddv 0*0W0 "' 0.
Wei .,I, I --I :, -- rto -o* I, -o ,'0 a ponodoooloo 0016,nd do100ooo~o loooO oi. to 1p1. d A~ o o.an
-o!k- a ?.iaa p -aI--o o o,- qo oso 0- 100 Is -1 _000 .6 R H~', '11 ,1'1 0600o n lolO 0 *10 ~ noo0/tV'S" 1 ,,I 0602 oo Il10oo7 Booilth yi,U,~ 1000 in6 .I. 01* 010000
ooo Id~ to RIo o0000110 0rtef 10 000 10 66100 ooopooo000 o ho,
00 --0 -0 I160,,, :, I ho- 1 ht o too *0.1 to 1026.- o,' 1bol1
*0'1l I 000000I01 o tloo Iooolpooo I 11 0l Io10o000oo *-0d000000,dlotlooo
F O RiiG N T R D E inc 0 00 :1 0 0: Coo I:I I reltbeieii --.- aln d.' Il, i~ VET DIDl ,odOdo-o~50 -0d0
SI! Roo 4 Ih o St Moa Es *i FO E G BE I I jo 01- '00 o oe ast ike. 0o I.- ,pn ,y eie 1ld t' , o,,td e1


k 0 1 I- I -_, I I -11 I I 1 -111 ,, 00 6 .


7 W~as en el Mundo IAIACNUNADAI EMMRN OIG $R ETR

EL JAP I)F LA GA)EMANAi~ 4 mllotnpar irndaii I
P.' J P t1 j?, #f ,1g,~ p

Australia.ES~i4SM


lmi %rthur i iwt ii ,,. ~ ~ GtH~TA ~A ui 444f~(~4
p.', ~RA BREfllTAAA!,44
d4l,4 Q4slAP

k1444g IA44.144
Catiadi WX1,

F" sag I-" dIP in elTraa ELGICA


I '-.IP,4,6,,4, 7

S'"A,
pPlP,. 14II 4


EN CUBA __ TUPDOJAM" Ll I0 N d,

4icspe4tiiel -;4,, .
Iri1 1, ,, [14141 a44l1 4.' i4d4I.,
q1111 I4p41.4 o,111! 14, o1 -,o114 -0: it %-1,1411141.1 4 44441444 1, 14 4114 i14 1 vm4l1414Fl4,44141 1411$411911 11141-1 11 d-,44 114119 4
1 .4 u.-44 14, 414w1- 44 44441 4144 4444444lnct ,
h. id.4'1 ti44' 14,- d. 4. Pao,,d4-,i.d. a
444144414.141444 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Wil, IIviazi de'11I1414144.41 l n44,4' 44IPI114',111411141 444'41411141444'1 1,114.' e 1 JIM 1,141I4A4
4.'.' i- 4 t-4l 14444144l4.4'4.41441. 141141444 11144'11144111.111l1141P1I41114)1.'441.1 11441. 1g1g4ll11l4
414P4' 4~~~4~ I 14l11414. '4444'. jltu 1 4.4411,4441 P- i 444141411P414n, m14, 4 4.'444, 61441P,11.h114.4l.41 Ia r444 del4 ,,,1,4u 4.'I
d, P N il,1 4. -P f rm i n a f u, -i e
41444 44 d,,'4'444l.11.14414141l.4144, 4l444ll 4441lP141444l14444dam1411 eIt14 I .14l1l4l1114
i___y___________-Che_____con___________________I_,_ 441l14do141P,4Inch,
441.' I41 '" 1' 4-4h44. 4con Ind of 41.'1144444p44l414sit4j
jUG ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ et peii a ,4 hrT4'11114 -4-l1lP44114 4'1P 1 fur dllenr1P4,dr iv 1.'411l114 'i.' ce,1di ann4 lanbbeian J os akn u ns444141
4.'4 ~ill444i14l14--44l14i4141e41Pl4P1,1414,e4 ma,,,44 l4444141h4 h4144411111 i.'4istane d 'ranc.o111.'1p41.ysfh.', 44144.4414 11411.'144l4444,1,4p4,444p' 44,4 4P44144414.444'l4h4'114,44'.4.14,11111,. 11144 41.44.44,4,.4-1,41.
444 ,1441 44P1441 MI e., 4''s44 44 141 .411I444 c4 puhi. 111441p.lsL.,l14444 1414 4 44 I U4GU E4.E'S1444 o1'14141'4'41144. 4 1ll114'14,,ent 4lP44j.'u111444'.Si'.'14144114mlid h4'11 el, Pmnurrnc dan1414.4 y4444 Jos BaleariclDPI., IO f a-a m i!a1 e o i F n lvtlIoiAd SOM RES 441ub avioAi el futro MYn se44 cl i,, 414, 11 I4414 1.'r 14'
do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 01 on,-1- 44L lie'lhlae. yw cet'e t ir44,4 4 ha414 4 lent.~ oin 1if 41'P co n4 1 14'4 el144141,414n epl l cal m tid otI s ie l t nP l 41
144 L 1noin44rnto, 44444411,', y 11114l4.141I [11 el. Este,4 Peo44ic
DEL 11 HO A S-1i 1,. 4 4,o4 u1lu11i1114541e'


4. 4,fr 441114414
414441 MAX 44'414,. !gu M o If ex44 il14 del"


WASO 4RANL C,,14, ,014l441144141
1601~~1444 4X. K44 41dA id n

"on I 444,ell.,4111,
T4NPOSa4 t ro4p4, o 4141' 44 114p 14P4
44n it fell 4 I 4414441 44.
4 4 44P~~ 11-4 'a .14 4414 114.114Miami~~- y Lal anan 4440 01444 41414
4014~~~~~~~~~~ .''1111.414'414.4,'414 ell,'11 4444444 q- i- i444144
.'54141,1111l1114l~~~~~~~~~, r111'11. 111444414 '.414 1151 ,S lines
404444,It4 i, 4 h,, .o 4 rleid 4


I~~~~~~~~~~~~i I~ IS','4.''4, ~ 41441 to~ ~ A4
J4 11 11 1.1114' 4n 41414-144 44444
S14.44 -.4,44 44144 44 4, -4o ilo 414.I4':I44Pit0
41 ~ Fl 444,4411114,41, 4141
.33-1 011.14 .114 1441414440 ,l 10 d,41441 441n ;- 11
,4 .4114. '~4t,41 444140 t 4[ d4~014 .04.'41441. A 4444
Lofl44 "sosII dd .
5441-,; "a 1414, n e ,,i ,oOi.' 14 4r1u41 e4414441 411
I- ,4.4., I, -o, -l4.' 11-. --4144441 4 4441, 4544

"4141 1 41414111 414 nu 4.'s4 ",

4~~.pain Is I-- pVCI brI A r41.'11
u1111 4141141 4441,,444141'44,41 4444444 141144 Fro411 1414 41,14 44414444, 444 qu44e1
444141 444.' 4oto l 1141444 Pell. 414 444,41 4144
VIA E M AMino la-a 414i'dd~ 141 I-41~1 S.44

441,41~~~~~~df 44 1114411 4-u-. 1 44 ,41 4 44440 44 41 144444. 4.4441140 11141411414414411 411111 4141 1114141 (1414414.'4144 d, .'po4144.441 44144441e PIIva 4141441 444a 4144 41' 4111 41,44414,414144,114141 4~~~L . 444N 1441 o. 44,4444.41444
~ ~~~~~~~~~ 4leio 4:.44,4 40444".444441445.0 4,44444.414
-JU:Z FC~sPR 0 E rwinNi 441 4441.',411444441 14444441114 IT14414
11 4141 4,4 41441~~~~~.1a 411, 01 -,4414 44414144 I 444I 41II441 1 444
.1.14.-5--- E U P O IM ~ rern mi if1454401a1.14411 41140 l4414-0Chi.4441111
4, lun 1 t14 y04P44440 401144144141 con144en 14414a.4114a44 d I
45444~~~~~~~ ~-;t 4s CP DEGA In-44144 II -144414,4144 44141 1,44444 or,44 nj4

I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 't I' 11li444441 s1a 14l404114511 441441 1144044111 le4, 44441~dr. I 4.'11 114 44 PII.101114

Muehles ~ ~ ~ i yild Efn atea floin Calda CPAlfi 4 441141 Y 1 4'di I.A414 1144d1ad44414 1444' 114
44 o'o ~ 4 441~414 44 "e,, i4i dl4' 44 411,, 4tin414 di-ll loi.lon, Pll.'1in'14444 A 4, eivi, C.4bL10414lie'111141.'a 114141444 o.'1411. 441444144ci
z N, 14414401Il A. 4 141 1~41 1444111 of'44 Indstia .'enre x o 1 414 4111
1.,~~ ~~~~~~~~~~ II 044o4404 4444 4no141441411444144 14
Pan alaas Apalam anl s RO ADE I$1 YA SEE 11~4'~ 4" 4, 141 4'"4 411114 414 4.'~4. 14441 14 41414 41411411S141441 l.ll- llru- l II 414. 144 44 h 11'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~Ogn bon414 44111 444444., 44<1.4444'444441 144,l41p 4,01.A'4 144144414414411111 4440 411 41 0, 41,1lb -44 l 444 di 11u 4,4 dole; 40ut 4 1144441144
1444141141 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i _u lr1 44,4r4 '1411 dpn 44"" 4-4 It~'444so,44 4.44114,41D 41115 114414011
4, 4 .'.I,44 zo,. A,44 4'4'P404411r14 4154444111414141 414'41 .1 l l 414441444
444.' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t 1s I Al$TICIILOSr 14141 44444,4444 '' 14P4444 S'41414411'4.4144, 44444444444
444404410 in4 44 44'1'44P 4. I, -11 In', I4, 4 4'114-441 Until- a141's,441
COSTARAilLibp or iq e nl o "fch a,.0114.', 11y 4 4 4 , 41'.'s de' 1414441144d,4444 44.'4444. 144 Filit A fine~u~ d.4444444 .Ll. Iflo, 4,14.'14444444y I
14514144111414141"1'4P.'414414444.1444dil 44i,4 %4fj5JJerj a loa 414444 4414.41 4l -1- 4.4 4144 144.144444 1o.411,4
44141111114'4. 44444141114<111p, A -d 4 04444444141 11i -l li44-4141114441444 4nIc '4444 a4'11'1 a44 5 1 14111144411 der 41l41 051 fil4
'4.44444014444.~~~~~L 4lu -,--6 -t- di 4,411n441.4.,44 ""(1t4O iC14it 4 "1144 "14 -11 -41s4d'AAM on, ElAS hi11 14ritra -14 41, 14 1 4144'l sold4.-4.1414 l 4 4,411444 4 1 44 4 1 4 1
A'~~~~~~~~~~~.'~~~~~, 14414,11 Is44 -440144 ,1uil p," 1' 14 44,44$4r1414.l414414 44
44 14144 114144 0 44111' 4414'144 ,1~ 411 ~ 4044144441 41' 14141441 11 11 ant'1111 E


i Inn en i It und at~ttts~dDIAAUU it LA MAIlrA.lhPVda1 I O SK rI Ota 949 FAN i~talA I I )S
4 tias enl l tundotb
.Clbnd nd aa pa a s e stt1c 1 e~adteclcatt sac adctlet re a p a

Colh ia pt
4,rncsus necSc M1enssae par sse
A a se e cpsee el Ft pee

eshmes epesencabcta el s s n a t mrac cenbao e pctecs v astaslc predcon
1at ca s tara e qu eca s b e t s i t q e ttra sn
stvatetauttsotptseteotttratte peaeaSent ntedco u o!mn
tltas ae htrdastel s aslo trr 10 stpetcale drieetsds a psttsc d se p s p s t al seslc to ca t ec a t ot I d t ct m
5 ton S tst cS sesats estc

aJimtesaece 'cc l stsct ae la t a t e sat scecctc st ta eacs, bss la t ste e ccce b e essc t
NA
dia qucrctandelpreseete metasca as

me a~h -trt
qcs UtUsLAccttsecIscsM Jc CS tttcs11 49a c t.A Ittt yJA Sthbssle t csscccttedcic ia east'14 F3
A5 82

Paradbene o detse
Fe cis~es tat adtcecsc ta eanuestcrosiaccctStpscrcsatptoressdt s0'tX O0

eod n servicio continue

de recepin de suscripciones y quejas 14 F3
B2
De8a. mt. a2 a. m.


Person nte earando porcel telsfono
serb. atendidosso icitamentesportamables M

empleaasaqienes ustosmentecumpli
mentatn sbsuscipc ncteslaoaoaueja U7a9
150eie aof.
l4.35 al t imes reiee eact.c. oe1


Semestre k.tet 8.1 10
pa5. 0 a aCoic. ecaa.t.ee15 0 saso2a.o a
AiiocDominical ea---5-a5.80 8i1
IcSeuapcs ciaa l ersdcode h a es fe- PAAcUCRPCO ESEbE ITRIR IIIS i'acsc rod Cb.El'ncoprsdc ne MSnd DIRECAMENs PORCOaRO A NESTR ecascc t econ unca seei iasa a DEARAMNTODESUCR'aINE

I t s s ri c i po i dirdamentseaonrmddiasiuscripciones y quejaage4
I3IARIO Uu LAIL usprel elfo U?


S~~RCO ho e hcea tdsscfflr o

recd a. GRTI ena .neh50 14F8
crtil este mesetr A. 4.5$53Li AA F

Liam a!M -5 Os tendd sol.ciament por- ambe MAD 12.1Pucim COS peiDEc delRPOO ioa men ra nAR SsuRPIOE ENcipin trsld 0NEO queja 1J
conuna sccin iara n Rtorabdo DPRCIOST DE USCRIPCIN

Las ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ aa "A"Cowvone an prvnis Linsoihr

3.10amnf ci z emdi eestr s Tgne LA 0 '' a5 5 $67 W~as en el Mu:'slo PAIN U0 NIA YCUA IO DIARJO DF LA MARiINA-DMNO18ESEt) AO


Israel 333433333333,33)3
Francia I in i ml lfmr A


I 3lw 333333 .333 Ymigiae'
'3333 ~ ~ ~ ~ ~ ~ d-1 3)13 33 3333333)4 3 3 ,))3 3 3

And'td rfin ar 33 3333 3 3333433)3) 33) 3. 3 33nn4 33 _____________________________enc____ashaitan 1333 )343333)3333)433334333 333333333~ 33.3333333C

fl33333 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E 33333)33 fie333 )33333 II)33)3)33333333 I33333)33
Okr r"rI N rnr3 3)31~3t33'Nacionc, tncias
33)333333333)33. ~ ~ ~ Gua 3333)3333333 33343 33 3>)
333333333) ))~~ 333 33)3) 3333333333333333333 J.33333.333 33
3)333333 I33 F.)33)333 t3 )33333333333)33 3 3. c 3tr a
1f 33i I333I333
3333333~~~~ ~~ ~ 33 "33 d333 I33333 '33433 433
El 3' 333333333333333 con334333 3333333333333333332343333

P3 ,333333) 133333)333 3333tK333IIt IFIr33Icl Y
3)333333333)33313 1 v3)33333

L4' 3.33)3333 333II33"'l

33. ,,. 33 34333333 3)3 )'~3 33)33)33)333333 3343)3 333) 033 3. ZUCA Ek QU MAN


3333)33)333)333)3333333 43333f)3433)133331)313)333)33)I3it3 133)33F33333I333333

33333)33 334333. 4333)33 3.333'I 3333 3 3 13 133 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3333 ~~~~~~~~ ~~~~i I333 1333 1, V I>343343333)33,33333a33)3 33

3~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 'd 3433d43333 3333333333333 3333333 3 4 3 3

33333334333333343333333)3)333333333333)3333333333 333))333333333333 333333)3 -I )3 E33)33333333P 33 'I

3333~ VI) .3
33333333.33333343333333 ,,~ 3"333.433333333 .33. '333)3333)3333333333333).d33.33333333333333 33'3333)3333333 3333.)333)333333.33333333333 3333333343333333,333333333)4 333333333333

33.~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 33aria3333333)33333)3433 )33333 333))333 33

.3,34333443~33333333I 433333 )i4 33)3333 3333333 333)33 3


AI.,.,3. 1'I 3,33343333333)433.333334 33333333333333333333333333333) 33343333333
3~~~~ktt'I~~~~~~~~htt~~~~~i~ tiNaI3333433)343. ) 3333 ~ 33 333) 33 33 33

3333~q. 3433333 333 333
33 33 3333 3 33333 3333 3)
333~~F AIN434 33)333433 333333 333333 43 ~ 3) 3 3 4
tl~~~~~~~~ar~~~~~~~a~~ I333333 333. 3333333 333 r3 3333,3 33333333333333
3433343333333333333 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ do El 3333)343) r333333)33)3333333))3 d 3),3 3 rt3
3.3 333, 333 33333,333 33333333333 3 )3 333433 43)3333 333d- 34 33- 3)3444 )3 3333 3333
3(33333333333333333333333333 I3333 it3))33,33 3333333333333. 4433333333)3333333333
33333333333433333)33333443333 433 333 3333)33343333333 3333333333343.3)333333333 3) 333 333)333333333334)3 33V,333)I3G4o3bi333no3334333333
3333333333433 It3333333)333 11333c,333333333 .33333333334 .33
3333333333)33333)333433333L.3 333333 3311- i,,
33333333333333333 3334~333333~333~ 33333.33.33333343333333 I 33333343333))333333333333433333333343)4333343333333) 3333334333 33333 333)33 3333 3 3)33 333)333 )3333334'3 33 3333)33333 33333)333 3I", 333333-1, 4
333433333)) 33333334333)33333 3333334333333334 33333333333)' 4433,333)3.33334343)3)33333it
434333434333333433333334 3333333 34433333
'43333'~~~~~~d" An-33433433 uae aa.3333. 3333 33 3333334 ~ i. 3 334 3
33333333333333)~~~~~~~~ .3 333 I., lo!333 q.,33 333333333 33 333
3333333 33333 433- 33333333433
3333 333 333 44~3~" )3333333333333333333333333 ~ ~' 4)3 4)'~4 433 44333333 343343. 33 333 33 3)333)3 333 33 3333333333333333333Y)3I33P333;
333333334333333333343333~~~~~~~E 3333333333333)33 33 333 a3333 g3333 '33) Co333 33 3)33333433333333333334
33333333333433333333333334333)4 .3.333333"" 3)3333333433.33,43 3333333333333333333333334)3333333333 3433333)33)333p._3
3343333333333333333333)33333334333333333-11d 3334333443 3333334 Ap ,t, 33)3)333),333JI3' p33,)33)33d3333
33433333~~~~H 3- 333)333 33)33 33)333mo Iot333 I'' 1"ta aid.,)33 3 33 3 3 34 33 3333333 11o i i.fr z iEl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L juicioa cotampmaiclearieal .w. 4 4 P~
3333333333333333333333 3333 3333 3 3333333333 34334 333') 3 33333) 33344 3

333333333333333 333 3.33333333333 3 3333333)333 43 3333 33)3)333,3)33333333,33 3343333A3 333i433333) 3d,33N)3A33333 33g o y3 44~a 3333) 033 ,1. ci3)3433)33))3 333 I,)3)3 -i 3)33 3 33t 3333'~d
33 334.33343.3333333333.333333333~ I333333333333)43333)333333333333di,3
333333333334)33~~~~'d lo33333433 %333)3)i,33333h343333II3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 333333333344Ff33333333333333~3333433333
3) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 33 ,'33 -3 77i3333)333 3aiptd ai". 333 333 34433 33 33 3 ,3343333333333 33333)3333333333.433333333333] 33t3 Hit ,,33333)3333333)3333 33343)343IWO,3U3r-.
334 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 433333 h.3 A3'343)333 .33ti 334333033 33333 nit 34) 33: T33 333 3333 333
33333343 ~~ ~ I
P3 a433 F333333 a3333 33 q3 m b3333 ves D3 i b) IAP!I'I SAR RAUR
4333333~~~~-t 333 Ili3343 140.3333333333, 333 333433333 3333
43333'33.3433 3333333~~~~~ ~~~~~~ 33333.333 Hoy,3334333 34333n333333-33333333333333333333.3
33333333 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cl, 33' 33-I 3333333 -3, '. 33,. In, 1.- 333 d, I r_13 33 333333333333334~34)33 33 33
3333) 3') 33333333 It 3, Am d. .,_ -1 '3-3333 3 33343 3333333
ex gaenao de3)33 43 igtn He3 MUM ,
33333)33 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Iron3 fm,33 3333,,33 333333 3333)33333)433333333)3
333.343333)34 it4 3333333,33333333333
3334.33 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r-til 4333333334)33333'3.333 3333333333443 333333333334)4de3333333333333

.3 3 3 344334343343333333)3333333333
334333343343 33.3' Nil-3333)333333333
33 333333333333 333 343333
f 33333334 it,',)) 7,t 02d I 11! r
43 '33,3333333333333433
A 3 3 3333)3333333333 3333
3333 3343 lot 33,.d Ii 433333333)3333333
-- -- t3 -t3 f 3333 333)33-33333 33333 La,333333333333)3.d 1 d L48


ANO CXVII DIARIO 1P1 LA MARINA DOMINGO 18 DF SEF DE 949 T f', rf 11 A Y INGO
LIBROS Y AUTORESGaleria de AutoreI Obra que el DIARIO recibe

ELCom B
u- uraneZA Il n h ,
1,~ ~ ~ nA, DE1 uRd ibil c 1 e PT dein .
e mo14hombre41de1 de IA A b de A asa0d Anan Alu ansdelhaninrlo Ilu a d flArridr'l rlan r nu o u

Po r1 Irbr rna Llarslopre0mnton
1114144141 de ru 111 r-,14 IDr Flor
d, j14 414141114 hbrwo uu.011,1A1A
An 1141*4104


411o14 plo ya d 11 l
e, IA im ul. 1

F c.d lem I
ti Ace, d alL,. 1 re
1 p1 1 e Pro I trl e
lee dl C 0m P ll
de pime. t9a cd 1 I o
ceIAA ho1114- Ao j l RI, i-.1111411 Ai -d!4001, P. f tI f

pU.-i O~ De -pd ili A f 1
1l414l1Il41A~~lll11l0 E4(1. 111114 E441110 E14 1140Y EN CUB
1.1A WS4 1 .1 11-1 APFLA1 141.1 IU4VAOAR1

SM ECO SEM NA P S pe I bend
AL d' 'b 'o dd cll 1ron 01p nr4 oonzalo de proleArA
It- l 1414110 4I fe1.111 L. 11 is~l' vAA1A1Al par lo Altfn s


IIAl AI4AIA 1111A 1L e u1on a 11 ou1dme
c. m F0 cr.- L -t163 1 "P( e B2 LsPie F n o n 1 G n 1a
4111.1I1SUPERABLE I41US141UI.LERU ICORI-1>11 reAeA ludrLecione par el ingresaetomovil1. 14 r santan. 1IlllSa4 1e er a Ane I 0L l s trrr
_Mi; 1, p%6 dr : 1menox~~o e1.1 p 1r W 1 o 4111t IA p re orue To a I 41a n d
&.i141.611A4AIAAIA AApllu


o s i 0 1 1 4 1 1 1 4m0 1" n0p n1 R1I1 1

1 0s 11s11,Is.11do'deLullno


PROIAi1tI1 w o111 LA 'OERA 'PDM 0 mV a en In r1 (y C a.1;' Irdt
1IA Er5a

cudIcrea4l'al predAc4 1q en m
_________ [0 UE SE LEE LdY N CB

E111rI44-1A1111'A y"1 A1-1

orA, 1114 41141 1A 11,. 1 4 .1 1 1 4 1 4 1 1 11 4 IAAA


A414A41 E1.I~404uou111 Al 101 A-I-1.1. R" ___________________ 4111 4 II 11(111411, 1 4 Ai 414411f? 1 1111141111 tdI 1141OIA1AIA RO L RI 1111 RI I I. I IA 11>1 1111111 ,~ lMO 1. 111 A
1114441:1141 41114 1111 1 111~ 14 "' 10

141,604110~~~~~~~~~~d~t 11 b A A FaFoe.R 1114 411 l' R
IlL 1 1.041.61 IA41A.114 L4p11 .11A uI 1 "~ 4~IA -u- 1 I I 141

14011144~~~~ -A -111.1 1-11 -1- - - - ---------------1.
AI~t, 11016~l1R41,C .I 11 111

d. .,u'RS 1. it dnm e. 'b0' P- q'1


KH14d-l -l I'- 0"ct -A A, 11 Il i-lPlA Alu'A ,1 -Q 111RI I -, 41l1A11IAIII 1:,,I, ~l IlI! 10 1 11 I lib- d,

p0611411171110 LA AAI 11A1144, et"04 -' P41 111111 ,-lR d, 1111111 11

44 1111A14 IRIAII1II~~lIIA1 16 lA11.10,1IIlI 1411111 l1lllSt
?IISTORIA 014l41216t 111111 11.GAilA(I'R 10 jA11 1
41r CHOI11 ii1 1 11 1 1 1 lullI 1
44 ol-en PA 44410 11bR.AI.111 AluIl114111 41 1 l
All4~4 d 1 ~ 1 1 dl1.A Al1 R.4 5 -tlIRII ,p6uPitll owdllArpu-l, 11111.,1' 44111.2 LA .11101 AI1IIR1 'AfL 11V RA11 .1lII .d~l41l11 i eIA 1,1111110111 Cc I iAA,1P10114
6,01111101541411~~~~~~~x5 6o4 II-AI161I 41.-t1604 4 1 114111111 41111lyl- u -4111lo6uu d.-wi A40uul Art1I.111
61.01 4111 1111 41A RI4 PAf 1111 g11 1 11 1 l, "'> 1 1 I1 ARId I bI l 1 4 4 1 0 l ,411e11(01111Her 0.141111
C0'l1,S3" 1 F1 G-- 1.N11( de Q,, i ls 514
441.041101111404111 IIAIIAIf e11111 IlApl6l(l 4A, j d.11 1111 jg- 1A1 111 I 1 l 11 l04ll11,1

NOor1GmiSZuna- ,;1t :Iulul Aen. y -R1I --14 11 yA~ -M,- 11411rw
41 11 1! 1111 411 -. I ftfj F SF AN7 01061 .1 110 111 (1110dPI 116011 611(I1111 l 4o 40114111140141 Il~lA A.
LAe --UU IU I 1dc- v;.,y,
00114 AM4 41140% 4A1.IA.11161p161411 71A 11A111A11111A .41111o'14
11011111411111111A 111 0101,, C40,11111 :i011 IAT 14111st~ A l-IuI 011 011

TV11 110a, A.P10111141 -411 ,d4 l lu I 11 1.114 1 p110 140144 1 d-l 011
MANUAL1 De 141- -146 01
t,- -4 .ll~ 11 4w4 1 044. 0 6 1 10 II I A, I1111101 111.411041.- ise 114114111 11 ~ u i, I 44

-"i 61.n, 116 IchI. Mar1111 441 y11.1 R-- E 1 1,

'y 0.11411111I 11141 o 1. A'l44 44-C YI1 11 --4, lllu1401114114p4411 AA0101 ,6 RIIII 111114
I TlA C 6 111' 11111lu 4 411I 11 r, .4 110F 604101 6. "M6 111llR11111,A pll1I 44t IA se. 11111 4111Cl l141lIlA~
A41 Z D Az -, 4 1 4 0 1 4 1 6 1 4 4 V ,lA 1 4 1 1 1 4 1 0 1 0 A Ti( O A 1 I R A I :I I I I 1 1 1 1 1 R I 1 l 1 d,i 1 1 1 )

As~~~~~ q., -Auil le, lam I' R. I .1 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -~!
01411.v-C c41 11 l111<111' Ad -c d, Trio-114 C-IRA1411 4,A4Iibo11loleuu q,111 haI1f,,1deoT'T 114z
Lei 64140 .Do6110101111 1''4- C44C111.I161. 114 1 114111111 e l l-II11
'1414114144141., 04100 I -.lIIp~ud1P0l~l --1' 115.011 NiIAI 11 A~~~~flill~~~~~~~ Nl G11111110110 11101 E S 11401411lA1141. RuA11'14A1l111 dll1ulAoll~Aii0EN710 SU. CASA10141 Nl '410 r- J-1-,, _________________i.__mi-d___s1 QD0IAA 04 4-u 611 41b -0110 -, ,l
0114.01701 X111, YND. -AE t!11l 11,14 1141 l 11 411141)0C11.11011 1. 6041 .1 641114 41 11 .S Poe10044. .AAI4(11 ~. dl~~ 111 146100
611~ ~~~~~~~~ 4101111t11401 dl 14111I.110111 LI 11 144101141ll- 0110114 11044414111 .11 041110 Id- 16101141 11 -I 01 16441 OI hAI Ill t II 1111,l d111100 A l 1101(l
1Al1tn~1 114110 - - 411 1114i441111u-11iC 41: (06111111A.41-4o11111614114 1111 16 011411111Il01Cll-u4 0111111 401111110111 1 101l111141o11e44
71170 111401 41161 1011 41 o 4h01-411 11 U 4- 7,21 Al 04 11111111 --40 111111401 --614. 1 A I114 114 I41111 1 .4.11010111r I 414
44111.014141 111. A 01011114141ll 010140-l -I 11141 11 .614 14 1 I~l 111414141 III016111110601011111411 11116111111 4A,11161l
111111 TIT SAT, 1,11A p11l1 411r1 11 1-4i1141 (I 1 141 -11de l4l 1414 116 140401 111 d 14141R411141111
410l441A.41p 14114. p-1441. 144 141 101 1 fl 3 S,1~--'1d4-o 611.41 11 Itei 44.46 d.,01I11l ilp lgl .-olo~11 11u 411 11141 101 0111
3L ~LA00 110 .6 44.1011.4. 44111 14 [1 i L L ~ 1 01 ~, 1. 641 11 01 1o. 14 110. 111041.11111l 141 411114 'IA 0 11 p111114711t441

L 41 141 11141,0.441 14L163 0111sp y- 1.1 -146410 -101111101 111610 dAS4 -1111 141011 210311 haA141olIA111I6140
~ ~ ~ ~ ~ ~ Caaai f4 "1410 402~t Y mIl 1.11411411. - 41 1441014 0414(01100 0111 141111114 -I e 1 111 1111444101 10
7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f 242011 4 411111 44 1011:0 41041MA115416 6A111111.11o6 y11- 1,ul1llA11414111
PAC4 CICUEN7A Y SEIS DIARI) DE UA MARINA-DOMINGO. 18 DE SEKl' DE 1949 APO CXVA


D I A 44 I .)1)EL 1 MA RI NA [EI RASES CONOCIDAS P~o Roiekd. G 1

4.474 146 744 A 0M44.4, ,. Ar. 414.R.1
04144 fni Afl IV0044 I-~44 4, s,4.~ In1,4,44, 44,, ,,, i., ;"4. 6. () J- 44 t- -II2404 ld, M R .6. 0. LA. MAIN R.14148 All a ,imtitld 4444 444 4. 414
W I d,0 4 4 4 4-1 6 1 184 4 4444 ~4411.461
11~1O 144 SUCR"' O Z144414 4.4444 444144444.44 1 114,4,4
_4.1. It.81.4 -,10444144444 d,848. Le444411444,4 44. i e" M7i in irdv1 ) e r s
PRSIENA A A11.P A' '3rrr vi el PAJ4 446.44 444444
S pI.H 41ned ,4 4444 44l44441 44 4 4444, 4,444414444444144 5 44 4 44,44 444,.
VI1P,44. . . 41APPES:Pa Attiv 4144.4l.444444"4R- 1 4716l4414.4. ~ 4,4
nTb EC4444. . . 1144 DOR 40 42444 S~ 4lit- -.4 11 11, e44.44. I44414 i4 4,4,4.'r,,A 44T ~ 4I!,,-, 44. r

%O O F 04 I i, -, Ia_.,e 44'47 4 i,-44 4 P-I- .4 "'In 444
I 1.,1 A .4 4, d 1 4444 74.44 444" 41 4 4 4 4 4 7- ,I'. Tip
I .0.44 14- P444 16 All l 16,, 4s444"I
.i.4.1.4.4,, .40 ,14, . 481 ,-4I42 p,4444.44-4, 4444444U-1nic., I,4 44 44,-,% -,. ,,)4 St.,

34414.44 . 4.4440 44 1.4 11 4 14 10. 44 -- 4, Its 444.,, 44444,,4414444444 4
_6, ,4 441 II1 14.mft~
t 4 :4.4::: -i 44414, z, ,4 ,,,, 144,'Il,4r ,,I i "O
EDITOBI:: "A Ln 1 1 I ili 4444441, *44,441 i ,- I4 4ii ,r ,--,1444 4 8, I
______________ 144444, 4,4 :44 4, -4 I ,, -, ,, ",i'~s
p.4. lx4,44, 44 go444 4,44,,44144 44444.4444444444-4.4-44444
El prbem d zon : eir ivl I 41444444,4 44,444444.44;144.44 444 4,46.4- ,44444,444444
4441 ,4 144 1 e 4,1. 4414,4,4,4.44 44 !44
A A,4 io, ,4 44,444, _4,44444 4 1.44 44 44 4,44 4 04 4444444 4.14%!4 444, 440444I444,444.4 44
"R ~ t 44 444 ,14444,44 44 4. I1,441 4184 .14, p.4 ,444 !, 1 11 c "I l-4444 4 44, 444444 444 ,,444, 1r444 44. 1, 1,,4, 14. 441444444 .4 y4.4444414444444144444 I44,44.44,444444.44 44444444 l41-i44474 .41.444 ,n144 17.8 1'.44444 4,44444444414444 ,44 44,44444444I"44.4,4
4441.44 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .1 r1 it, 4p4 4444444444444 44444,4 1 44444 ,1 4444,44444 444.4444, 4444, ,11. 44,,44,,,*,1 I4 in 4 44. J, ,7!4,444,4 4,4444444444 -o44444444444 1444,
4444144444144444444 44441 444 4144441 "" ,,4444.,444 44444444l4 ,4'4 4444-44,-14414 I__ _ _ _ _ _ _ _ _ 444.14,444l444l 113 14 .4 ,44 44 .1,4 4444,44
I4444444 !444,4444 ,1, i ,aI MA4444 ii --d
DJ,-i444 44144444444644144444 i -4,icl4444444,44444174~ -, -14,4,1,44,44 n-C ,i4 "."' 444 I4l44444 P 4444.4444444
4,~~ 84 U V1 444444844444.444,
.,4**444i.4,i.,,,A84~,.,,. 44 4 44 44.444444.4,4, ,44 I 444444 44444, 4 44,~ ,, 4, -n- ,, I
41 ,,LJ0 ,4444l,44 74,44444 W ,4, l.44444,4,44,(44
of d 4 .- 4 ._4 4 444 4 4444 444, A4AC-4 4444444 444, 44 _.444444 44 I44 444 444 4., r) t'. I4 44,44444 'I, 4444 44 1 1 .64 04,4 4. 4444
4itro 441 nei 4414 4,444,1, 4.4l :,,44,,* 44444 .44 __44 ,,444 14 44444 '4!4,4.44 1 ,44 444 1 -,444 4.4, 44444 La n'"" l'ue l -444444,44444.4 4444,44444,44444414444o
4844,1444 _I1Ii"44 Y 4,4444 441444I 444N45444 ,144l444.4444 44 ,4 -4 I II 1-84 -'4 I 4. 444- .444,441,14 8,. 44,,4444444,444444,44,!4,44 F, 444444:44.444444444,4,46
2.4~~~~241,4,.,b.,_ 4, .44,44 ,44444444, 4 I444444 I'l44444l44 'I44444I" 4444,
44444-1444.44444 C444n04.,4444,44 _444,44n--1--,4444,4,44444,,- "_ '
44444ll -84 444 44414 44 iii4444 t~l P_ __ 444444444 .,.444484",.-4 .44
lr4444 14 ,0441444 1,7544 4.,4,44,4444. l444444,4414444, l.4,444444444,I4444 14-4,4444.4.4,4,444 444,4-;i.4441444.46
144411 ~ l jAbi4i4444 4lsfcdn 4444 443V4 3. ii C444 i 4.44,, ,-,44 I 4 4,44,14 4O -'!"-444 4 ,4)4,, 4444,44,4 44 44,4t: 44,44 I4 4 ,- -44 ,4 444),44 o 441 44. 444144,, -4,4. 4 44 4144, 44,4- ,4.
4444 44,44 I,4 4l4444.4444444444.4444.44 4,4444'.4,444144, 444,4c1444,,4444",44 44,444444s4444, i~ 444 14444,1444444 -r4 p 4, .4l4, 4,41h
Rod 44.4 4,4444, 444, 444 4,4444 ,,44 14 444 44 8,444.4,4 4 44 44444 444444 44. 4444444444 44 14 f444 44444 444 44444 4444,4 4444444 .4 44.444 4 ,44 -444 ,4,Iz4,-- ,
41146~~~~ 44_ V4444 414 -444 44, _444444 'e,4444441 4.4 4444.4, I444444.4,4,4 i. 44444,4.I -,,-44 44444 44144.4 44444441444444440.4444444 14I4l 4444441 4444 ~ l44,
44444444444,4444444444,44444 14,444. 44,444444 4444 444.4, 444- 44' 444 ~04,444444 44 ,444441444444,4444444.444,4 414.! 44,, 1444441,4444.1 444,444,4,44,441444441444,,4
444441441444444444444444-444444,4444444444.4 .l. 1, _sr,. i41, ,l, .I4,, 414,I44 I1 444444,4.4.441 --44 44.4104 1r44444.44444 4444444444,4,4414.4 "I
E441,4 D4.4444 I44.4T44 I A L 1-1_1 I _- --44,4,. 4.4-4.44,44.-44"44-I,.4444.44 I4*4,44g4l1 44 44 ,,,4,4144444444,14441 4444I 44I 44,444444444.44444
444444.l.1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r 1 44 -4 744 (.6 444 ,,,, 444444 1 r1,4444 144,41 T.44 4-44444-7444,1444 .1 44 444144444 444 44,,44444. ,4,44444 44,,44444444 4444444444,44 14 4644., 4 44
n" - 44,.,4444,44,444444 n4 4 4 4 44 4 4 4 I,44444,4444444 4,444 4 4-'" I- 1 P- ,- t r ,42 4 4444,. 4. 444 41144,-111.4, - 4444, 41444444. f44,I,-4-444I.4444,444114,i.4444.
4,4444.44,. .44(14444444444444,.444. 444444444 44441.4 444444.444,444,44,4144444--,,l, 4""44446.44444-44Z 4,44444444444444,444484I.44844,4,4444
44E14l444 p 44,,4444444444,444 4,444,444 44e44144 4 ,4444,4144d,44844444-,444 444,444444,44),4,,44444 4.44444,44.44414414 Civil4, _4444444444'4-'47-4444,44\
C4444444444. ~ ~ ~ ~ ~ ~ (47481448444444,444441444.,44 44 '4~'444 -.4 1 4,44441 4_[,448441444'.4.4. 4444444444 1-:)4444,447 .,, 1,l* ,441-w4I, 144,.444.,1 g- 4444.44, -44444, 444444.
44.4444441~~~~~~~~~~~~~~~ 4,444,44444414 444441 1~4~4,444.44
4414444144444144,4446.t Ii44 I4444l4444 ,4. 44444 ,I I44 I4 44.144.444441444 4 .,4444444444,4,d-44 4444441 ,14444444444 444444444444411,444
444444.444 m4", ,4 4444. 4444 14444441 ,4 4,444,4 I44 4444 4144 'Ill 4. 4. 4 4 41
4444)4.44.,l44444444E l 4 44444.4444,, 1 4 44l ,414-14P4.,. !444 4444--.444~444,44.4444 444414,44444,._4444_._ 4,4444 444444444 ll, (41, 4444848144044441 ,. 4411444444444,.P
T Z n44p114444444.:,y 4444444444444444444- 4, 4141444.1, -,, K- 4" F4 4 4, 44444 .4444.44!4444 ~ r 44 44 4,4444 484444444,4 4,44444n4 4444u4444a4 4.4444444441444I44444 41,4444444e4441_44

-4" "44444444~ doi-4-44 444444 .444,4444444-44-t444t4hl,
484411444444174144 E,, 4444 -44 4 44 q4i4 44444,444 11 I -.I.tIl -1 Is F"'1 el441,44.,44444444- '. 4)4484444444444144 ,1, 7444444
Y -1 ., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4444 4 4.4 n -,4 ,4 1 44,,, 4-4 w -, 44 444444,44444Ill4.444444 1 1 ,, IIll -i -lt 1 '. 1 '1 I I1,
444,4144414114414444444444444444444444444444 '444444 4414.444.44 44.4.4-44,44 4I 44- 4.4444 444444.44.44,444 ,-4444,444414,,1444I44,4,4-744444444444444n,444444444444 --ii44 44444.44 '-4,-4 4'4 '44)44,44.14 i444,44 r 444,44l4~444444 I4444,4 444 4.44444444.4444
'4 IP ,444.8. 44I 4444 44 4414.
,x- 44444,44 4444.44,444 Av ~ o41 - -~, ,I, 44, 4-414444 .444, 414444 14444444,44 444444,4441444464 44,44444481444444 444144s41 644.44, rhX.- ,,, I, I I41444 -- 4.44' 4)44 r.4 - "44--,-44444,4.44484-I.-444,-e4,4,4I --14--44144444,44444Y-.
-4," 4444,44444 1444 44 4,4-4, ,444 44 ,14,44.44,4444.4 -,4,4-,I",446.,
'44I'. 44 4 ,4 44 4.m -6 1 1 'l 1 1 j I44404.,4, 44) 4444444 4 1 4 4 ,14 44 84 444) 4, .14 44,
44.4444,4,444444444~~~ 44444111 4444744' - 7!1_ _- I44~4 4444144 -444444444444444 -4441 7444444441,i .,44444 44)44444484441 64,441444444444444444 444,8 ,4 4. I '-'444,_44444144444d-1,


444444-7,4-44444.4,4444,4444444, 44 4 I~,I444,4444 -4, 144 414441444444484444


nin~~~~444,44,_.4,44, 444 I441444 44 44444 44t _-4p"4. 4444444444444 444444-44,1 --1,4,4-8,44-4,:- 441 -444 _4,144. -l1444.4 ,44ll4 ""t ,T 444. .46. -,.,
44. 4 4., ^ ,, r
4.4 -444.444) .44 1 4 4 4 4 44 .4444444, t 1 'I r- - I,
4,4, 44, 4444444, 444 44.4,14,4144 444 I!,444l44"4444,444 4 44.44,444444n 44 --4.444,444, 44 ,4444 4""4 41_ 44 "W4444e441,1444444444.
414,$ 1444 !h44 4447414 44 44444 4144 4444 4444 (4 444 44l4 n , -4 -4 .,_ !-, " i."44 444 N 4 -- 4.4'- 411 44-4 44"444' 4 . ,4,- 44, 441 4444 44 41,14i 144 .6.4.1 4444 I4444 AriA
1 4 4, 4 1,4 4,t44 4 4t1 4-4 4- 4 4 4 4 4 4 4 4 ,4,4 4 144 4 4 - '- I 44 4 4 4 4 4, 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 14 1 4444)4.844448I" " ', 4Tod
I4 I~ I8444.11 4 444441444444444,44 I 44. 444444, -44-44 44 7- 4 44 -4 4 ll- 4l44, 444444444, 414 ,,, , 44446.44144P44414,14444. 4444444444-,; 4, 4 %" ,44 s 4444444444'irc.41 no4-4 tan441444,444444144444 -4I C4444444 I4 I4 1. 444 -4, 4,44 .44444 44.44. 444.- 4 4,44,4I 4, 41- "I 411'14,,4.44 44444,444444444444414-44444. 4 447444444 .4.44446744. 4,4444114 44444 444,4 1
744444444447444744444444444444144444444.I44. I447444444444,- -- 1. .4 ,4 !444 44 1444 ^444 4,x4,44444444,4 4444 4,,4444 -444 4.4-41, !")4 44 ,,,,,, "'4,4 444 y44, 44444. 4 ,4444
here 44444- Fond,,4444 d444R,)-l444)44444l' 444,4444410,4 1444 I%,4-. 4444 4,4 4'4444.444444,444 44444444444 444444)4441444,444444-,Q -, ,,,; -1 7. , - 1I- I, - ,, ,,Ip I dl
144444a 4i41 IC444464444,444444444444 c44 444 ,4--I4 4 4 ,4444 ,. 1,, -, ,
ud a e, , ,, _- ,n i q, i'oj- 44 ,' -4,444 ,441444444444444 444444,44444444,44 ,,,1 -:!. 0,14441 -1411 I4,,4414- .,,, ,-- 844)41411444.4)444. "
_84 ,44 44 74444 44, 44 04 44 44444,44 -1 44444"44 ,'4444 1 - 44 4,444,4 -, 444 -414 4444 .6.4444 I4.414 -44444 44_4_ __ 4l4 I'l P 1 i,: I
P-I b- ,[ in8 il4 ,44.I ,44444 , -444, 4444 ),444444q444--.444444,4r I I44441444 4444.44,<44.4,444 04,.444)444444.4 1444' 1 Il-W,, "'I". 444,41444,44 8
re 44it i1, 144,I 4444 444r- -,!, 4n, I, 44444 F- 44444,4144" ,.44,4 4. v '4," , I-4 iI I~4, 4 -,. 444 M,14-,, 4, 44),, V-4 4, -. 4441 44444.4 41 4) 44,44444 4. 41, O44 ) 44444414 44444 I4 444444! O 44 44444444l dl
F,44,4. -I,~46444 44 1 41 4.- 44) "i,4I4 1 4.4 4- -~44 d4, 4, 444'444 4, 1 1-44--44,4 44 444444444,I444.4444"I4I)4,4444I 44 44.4 4444444444 4,-4 4,444, 44414448 44 1,
4444444 ~ ~ 44-444 44 .4444 -,,4 14444,4 44444444 is14444 4I44 -44,~ I144 41 Z4444 4444 444-4441.44.'
I1 -4441 I44 I-4444l, I 4', -,,,-,- ll,-4441-tI 1 11 1
I4,14444 4)4444444,44444444 ,441)444444444644 444,4 1 14444'4-4441447.4,.4)444144 '' t 1 1 -, "
"44's 4,4.4I 1.i 4"" "4 - p '444' ii i4 44441 44.4 44444 44.4 4444 444X~ t 44444in4.4444I, 1 i II'l, -144 444444,, 44,4444t4 444 44-44441 44-4 4,444 co44 1 7444 t 1 44444,4 4 4"4.
044444 L,4 -444,- 44 44, 4,l,i 4,--44 ,4i ,,4, 4- I,4 .,I4;, - I 44,.4-4444 ,, -44l,44444444444, _' : .1;44,.4,4 4 4444, 4l444 ,' I 44. r44841444 4,rj a 4-4 4 t-- -,- Ii, .41., ,,,, "I"', ,p441
AM4474444q-44.444444-4144444,,4444474,,44444441414144-4_ 7 l n 444.44, 44. -144 4444_44I4)444444,444.444444444)4444444 % 111 44444444444,-4144- 1.6 4444414 74,44444 .,A7
1 4 ~ ~ ~ p 4 1 . ,. I 4 4 4 4 4 4 4 4 4-. 4 I I4- -," 1 -44 4I44 1n4 I,. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 l ) 4 4 1 4 4 4 6 q4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 ,
m444444a y4184.1448r441n1144444q444 44444-44144441 ,444. 4,444-4444,:_- 4,444444,4- 4. 4444 444414, 4,44 4.4 I ,- -" l- J~ 1 -4444444!6!,:44t4g44444444464)19- hl- 8444444441444,444Ic,4
44.4 1 I I I 4,1.,I 111 4.4i, n- 4444,,4444 14 .4 4 44 44 41 4 4444 ,,,444444444144,4444-6.44.4I444444444,441444444444
das ,4 14 n 1 ,, dl4 4444444444 9444"" Tm ,, 444) 4, .- 4444, 4 ,4 4444 -44 1 4,, __ n- -g.- 4 I441- -1 !- 4!,44 -14 1 4., 4 4444 64444 4444 4444 1,4'4 I 4, 44 It t it 4F4 444,444444.4)
Yp,14,84,44.,I, 444444444.444.44.4I,4 4 I,44 _4 ,444,,4444,44 44 444414444 44444 44444444444444
i744 44~ (4444444 444-r 444444 .i- ,", 441 44444 444 ,4 4444,44 44 44444 -4. -__l___- ___-_-_____-_--_________;_______,
8444)~~ ~~ 444444444j.84l,444l44 144-,4,-4444 44444,44 f"'- 41 -, -,4 I -44 4-4,,44-,4., '-'-Is444444,4,I4444-4D I'.4444444I44444-444444444do
A, I 4404 c1447 !- K 44 4444,4444)4441444,44444444 -,44 ,44444444,4r l- ,-I 444 4,- 1 II 11 -.44 1444441 4844144444" r r 44.:.,-,441,,4-t44444414i4II4-r44)'-, o ,' ,,. c N ,7 s '
CIII I, -PW, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 44.14 444 +,, 4444, 4,444 44444444 44v,,444,-44 4,, 4- .4 I IIt 1I _1 7 l ,d, ,,I,! i~s I,,!ol
441444444 -4444,,444 444444 -44 ,44.444444 ,4444.444,4444.44444.-444. 4r F 1I1l 1I- I K, t ,, r F ip! -~,ad p,,h ,n 1
444)4R14444C4444,444. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _-f-1 I4444444444444444444 -4444' I4,4,,44,444.4,444, 4444.4444 -44444 1,4-4 4,4I4,44444-444,44444444F 44,
444414 I('," r "r --.,, I I_ 44 46.4 I~ ul es rep s
4,444444)444444444 ,444 44444--444444-4 -441444 4444444)4 44.4, 444,4.4,4,4414444.4l,,.4 444,4 A44)4Me"4. ,4444,4_ __ __ __ __
1. ,: -- 4 4 4 44. I - _ 1 I C - -. D d ,
484.44448444.I l 4444444444444444444,414444444 4 44.~ 44.,44 4',4 4444 -.441 4 R 4, ,41 Ar.a,.jo'C.t,
!-4. ,4 414,41., K4 44 ip. 4 (-g-44444,44444.44 z 4 4444444, 4. 444,. 444 4,44,4,44444I44, 44- 44 4 -4-4 Q.4I4 4 44 4-44 444,44444 4. c4A~C -44 14-41- OF)144 s444 -4 141 -4 )4 441444 1; -4414.II, i;
4~44~ ~44444444444 4444,4.14. 4444444. 144 44, 4 .44444 44 4444.,44 .4~ 4-444- ~4 1444 -.--44,44 4- 4444,444,44-444,44444,' 4d.4 44.444 4441', -714., -44844 4,44.8444444444 4444
444444444 -b~- ,- ,-i" 44 44 4 444.4444,4444,444444I 7- .44444l i. ,- -- 4444 c4-4 ---'44-,4,4-444:44444 I IllI; v444444.4444.4444 444444,4444)-4444, 4 444444,)41 L44 4 44444448.4444.4444844484,4)
Peso r!, I.,4 444 44 41 4 4"44444 444. 444444444444144444 ,4 4 4 4 1 4 4 44 1 4 4 4 4 A 4 44441440444.7-,47.4-.-.4 - I 1111 1- 1 '- __ , .I4 igA 1 ,44,444)-. s - n P
4144444444444-44441 44 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ,4444~ 4, 44 44 .4 414 4 44 ,, 4 44 4 -4 4 4.,, 4 4 4 44.4_ 1klI 71 ,_4,!444^.4, 4~ 4 4 ,44 4 4 4)44I4 1 !44 44 4 vii,44 !444 ,48 4 44 444 4y 44 44 44 )44 44 44 44 44 4744144, 4444444444444 !,',, ~~t c, N - ,-, 44 .44 _444 T I I.44444444444,.7444144444,),4.44;4 4 4,,444444_- 4444- 444) 14 4444441 I414444. "I4 4444(444440)44
T41~~~~~~~~~~~ ~~~~~ -)444.444444444444444 444444 - 444444,4 4,4,44444,44444.1 44. -4444 444)-,444. ,i 44444, _, 4,4 I' ,44,4 ,4,,4 .44~.444 ,44444,-, 7444. i 044 4 4441 4,44444444
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 44441 4444440444," 1 -. ;-.1 1 i1,II f .4444 14,4444),.44 c444414444444444414,,488444446
144l744414444Ire 44!,,A,, 44-' 44c1, I"" 44, I. 44.44444 l,1.4 I_4_44,4444 41 4 - i.44'- t 444 144 4444, I)44.44444444-444 I4414641.,4414 I'l4444-4 W a "
44,44.44444444, 444 4,444144 444444, 1 4,4. 444444 4 ,, _,4- 444,4 444 444 4. 44 4 44,4 4--4 444-'4444-4-44-44444 4I z_-44 44.4J44 :_)-I.,_4,4)44444 4. 4 444448414,444444.4444416
In I" I44444444,44444111 ,I II 4 4 ,,444o, 44444444444, 41 444)4. 444.44440)444) ,44.1414444441 441
4444,4444444 ,44 444,444444),4,4, 444 44444,.44 4,.44 11 -4.44- 1 44I4'ill4 'll44 4 I4444- 44444.41)414444444.4444, 4,44,4414,444,444 oI ,,- 4444-q, 4 441)44,- -4 -t-~4 444144444-44448444))
4444.4,4444,4444 1 4'4 4444444 S41444444)444.44 4414,4,4 4


P4441 4144 I 4 4n P---t '- 4 4 4.4,44. -44 4444 4444444II4,441-4)4 4144.4I44-4t,., 4444,444144444 4,441 446,484), 44 4I,44444.i,4-4,
Ejeriu.4, .1 uebo 4444 104144 4444444,444,4-4- ~ 4 44444414-444441 ~4- 47444 44444-14 44144 040.1.6444 1.,4,444446 41444 I 4~,444
P-,01,%, ~4,,44444 -,h h .,A - p 1-I l - I .n do_.4.I444pu 44 ~ i le4444.n 4444444444 ,4414444 -0, -.Fr'1,i I q i ,, - ,n -0
444444444444444444444-- 44,4.44'I-,4,,44 I _,44 444444444444 4.4444444.44444441 4 a,444l, 4444444 ,,) Q- 6. i-44 4444I46444i4444444464444444.444, den
44r4414, pn)444144- 44 4,44444444444444 ,4444 44444444l _ *z-1 _44-44.444.44444,,444444-4I .444444,4, 1 -1144. 444444,4.148444444 44441444444 4444444 ",1 4.7 i)44t,444 44441 44"I I b1,444444,4,1414
44,44444.44.4444,4444I4-).44I4-_ 444- I444,6.44it.44)44--,,144, 441441-44444444444 444,44044444.44,,44 444 a. l.4, .444114n
146444444.4 -il,',,gz- ,- - i- 4.44l,44444 44444 -4,44--44444144 I4444 844144444444,44,4.444444444.4 4,1444,4 4.48444446444 6~.)4444)441 l14--,. 44441T4444-,144444,4y,76,,,,4?L
44444444444444.4.414,6.4-444n, 4 4, 444444444.444I 4444444 I44 1444441414,4444 "444 I'll- 444I141440,i444 44.o "4444,444444).,;14- 44444444 444444444474444444.4n,,4)4144474444444I4- I. 44444.4444 ,44,44444,44 I .11 i I_ ." I44444 .44,44444444l.4444, -41A444.444,14 441444444444444 ~4744)441444444
14444444~~~~ ~~ 4- 44)4 ,4,44444)444 ,, 4 44 44 '. 44.44 F,444 ,,4 4" 44.84 Vista 4,' 44.444 14,,44 44444 4444144.44474,, 1444,01 "!I 74414 4 1-14. 4l I'1 644
44444-4144444474444 444, 44444.4.,4.4) 4,' .I.,'4444 444 44.444144414,414,44.,444 44,4444 44444)I444444II,444,44444,444446448 4444444).44414141444 4444)44444,44144
4444444444 14444 44 .4444 ,, I 1 II1 44 4. 444,4 .444 I4.444444. 4,44,-- ,7 I -' 4.4. I)44 44 44 4 4444 pv I 44-p-1, 444444444441, 4), 441. ~ I ,1,-, -,,ri i Vprsc44, -n
41)444444,4.44444.444444444 4414444.4444444,4 .44144.4.4444*44.44)44444)4444.4 4, 44444,4444441. 4,.44~444444.,-444,.-44I.4I6.I4,.4. 444, 44,444441444


,44,4 444 l.4444 - 4' 41444 4444 -)4I444844. 1-4- """
1, ~ 4444444"444444441. )44,44-)4 14 ,4447 8.44444) 41: 444444444.4444441.4~ 441444)-, 3- ,I,, "I 1,% I1! 1 - i-s,6 1 lll i !. ot
r8,144)44444 44 -4,4.1 -4,.,, - 1 _Ai I" -,,,, sr
I 4144. I444414- 4 144144 I 44414, 441 4444444 'I4
fir4 4j I 4, d, 444.41444.444441 4. 44444-'. ",444 4414441444-14 4 1I I. I 44,,1444I44I 44 ~~1 -,j I', 44 ,,- :,, l.4-444 4 I s n _i4 44_1 44 44 _44 6. .4 4844 44414 c414414

444144~yg .-,iF 4 ,,4,4 i4 4.444444, 4,44,1 1 46444 4.444444 44444. l- ,14 ,.444444 .44)444I' 44444 r 4444- 444444 I46.4444 446."TIn ,1-1,4444 1144 ,44.44, I' 44411 440. )0-- 44 4d 41-.,
I I44)1444- 44, 414 --,44444.14 e -,1. ll i I I 44 I, -1-4 1-444444I,44444,, -4 ,44 ,I 444444444 6., "",-4,4! -h-,44i-4441. 4,444s sj,
,4,4 4044 4444444. I 4,4. .4) 4444 4441 I 44444444444.44 4464. 44444444444-4 41144) ,444 ,41.4 44 14 444) 4,44 444 4
pons.", -,I-t-, ii" - -~~44 44;, 44i,' I444,6A-. I4,4) 1 I I1 4414444 I4 444444 444I414444144_ - 444484444 444 f4 41 441.'. 4-1 4 444,I 4444444 -- 4 44041 44 .
. 44444444 4.414.4444444 ,441444 I .4441444.474 6. 1 444444.44444 -4444,4 -44 17441 4144444444444444444444444444644444- -, ,, cl "744 ,444.4.844)44 144444.444--4844044. .4444
4041111, 444444-1444,4414 44444444,444,14444444,4,,44 4,04441 4440444 1 414444444o4 14 44,~, 46.4.41,. 4444444444444444444 6446.84.4444444444444. 6.144.6.144444 144444.4474,4.1441)0 .4I
f. 4 tct4 cr ', -:', --- 4.41444,4.44- 44444.1444441 .44 441444444144 )4414 44648,444)4-4-, 444144444444144 q_4' 4444444441144a4 441 444444 444,4" 44,444444,,
44I4,441~~~444444~~444l 4446444444,4.4.4414.4,. 44414444444, 444448.44_ 4444444444444,4 4 4, ., .4l444144-4 84)414.""7I"'),444'I 1 .4441 44 4 4. 01
4,441.444-4444,4444141 4444444448481444414 484)444414444'4444144444444. 4444444I474441.14' 444414 444 4.,44 144,4. 4)44444 n 4)44!4,] Oh4,- 44444-,4-144 44444444, )4 44444144, 4144.%- I -. I. 14444444 4444444 44 141' I4444 4 4 1 q. 41 '!,1 -z 4 4444 1 14444444444.444 444444444444 s,444144 ,4 4 A 144~i 4444414444414,


-444 4,6.44 44 444 44,44t,, I ?4. I4 14.4 44- .4444 4, _4 -, 44 44 14 444 441 44 44 41 4 1 1OT 44144I" 444. I, 448, (6. !-P1, 44)444)4 41. 441744 4 Ia
14 n qi4 t 4 444 I,- i- 1 444,444444.--- 44 6.48 4 -44 p - ,, -n" -I 14 444144444 To7&4 5: .4446.4444464. 114 4.44444 4 04444.1. 4441441.' 441it it4 u,0344
AV: ( N1 Y/pjID _I IPN 0M~fI ) ffl FV4 PAG, fVUNA YAE


Cobboradiones de ]a Semana I ,:,,d,, I",- .,, % 11II I

I ,'I .ri I. 1 ,ll k Y ,ltAd& ~A,I~ ,lt 1 1
_ t. I 'Sc,,, 1Zrr oiN H C a~, C#J0Pemr,,Ct,- -x, ,(KO-( )F- -N ,F
Po ~~~~~~~- 7~ir ,,,,,, !Pf l1. II 7 .,41 ~~
9-Ad LIC ON IC S1"i I1111 '.1P ;y hP DII 110111P11 ,,- i-,., ,,",,, id~l 'IIi I ,4 ,,-r

"" lIuI P1"," "v-1


1, 11 "I II, Il ,14h 1 -r ,


11 PPIP~~~lI~~p PP., P. IWIPPIPI P. P1P.1 (. IP ,,, ll1., P--W ,I t 'I, 111 1 6q -1811 IIIII 111-, ~p 1 AI, P IKGI %A (plIM pk h II P. ,,1 1'I I Ilr 1. i


M a 11h P1 11118 ,,,,, 1, nlr n .Tdl I Il, 1r1111,.1 1F,


I ll i ra Glierlal, j,_~p i 1,,11-t tW~111-11P"P1I I-I'l PW P1P1 1 i1 1 1 k111 Un i. tf II, pI A no ,A 1 I d. 1 1.1. ,PPI ,1i1818 r ,Ii8,I 11.1 PPM PP.W 18 igW llxr, ,1 .P If" I- 1~,1 I1. II I. 11 II
,;1 Tl P1 WP,pP p I111 -- 11111W % p18, 19 d,1 1111imb I, 1.11 P11. 4,1,,, ,1 I 8111 111 18
1111 1 II P 1-1 1, W tI baW ,-d-I 1W E!, I I/pp~ -p~ -1 -d
O Iip I 88T I 1 1 P all 1 1 1 1 P W II I 1 1lP. 1 1 1 I d t r t t dt1 ,IP c & P 1I
,,,-W 1P P / I '!11 ,Ila. -1- P 1 . tn11~l. w & !,w l(
W I ll, -. 'r; _,I, ti,111 11 a1 10l tMpm PtaP vI,.w ,f "'llP Wl1W 11P I -I


,~ I I P d b 1 1 I i 1 j : I l i o I F 1 P i o r - P- 1 I a P E l I I i p P d .I d ha Ip I P P a 0

1--11PPPP1p1PIIP IP II. 11 apal.1 .1"'111 -1-I, IP-1 I~l aII II .11111m .1.Il1I,1
na18 IW 81 p1 1111 1111. 11i -t" 18 .,1 I pp"alp. I-4 N 11 i 8 1. 1 ,
S-6, Wiir!PW In I I III 1 11181 I J*SFIRVMTOR "" I 11"'P ;
!. I -"I I lP. 1 1 ,,1' , ~ I p r -nd P r Re i n o x __ _ _ _ _ _Pp11( 0 D SL1 II F,, P111 'l, P - 18.' It", -PIll P
t,8) WIN II, 1i I I 81, II, II, I- 1 I I I 1 1 .P l d e c jo i a .1 ,P I1 6 ,,11111 11" ""' ,iW PPi .

P,, "1111.1 111np "", I1 .m481 1. pm.l.p. pa. 1Di. -1111W
P11 j-~r P1 __1 d, 111.81 -66, :ppp H.,Pp d, G F ,- 4 1 I. 81 1411 ~ II I
yIIl ,.11 PPII fP81"plp"P,,P I,;,I 1a., P41 II *1111 I1i.*a 1i ~ ,"~
II dpp )" It) 1, l ,,I PP.11 111 ,1 .,I- ^,IP .I ,. Ob -- 6 B i l
l~~~l~~ll~~~lIM~ -l~-pp.p-~ Ip- 11 11 11 PPI,11 -lP18P-N ,i111
I -~' .,1t11h-,Tp" II i g-I % I ld (, '111 Ip1111111 I IP7 P8, P 0 111111 1 1 I 1P 1 I 18PP IfC- ,', yI, h6SI''l","111% II 1C
P 1 P P 1 1 l pip W ,1 I I I ~ .P I l I P l l 1 1~ -1 1 d i l8-.

P1 P ,, PIP I8 8.1 lIP I 1>/P 111 -1 1 el- -. 'I .
1 1 1 1 8 1 ~ j ~ l ,) ", I p ',. Ipp !, P 11 1 - i ) I I1', I l I t, A I l f I F ) L I , , 'P, IP P ,1 1 P P p . 1 I 1 R 1 1 1 o :I .
P111 I1~P III It 'I I-8 11111 11 lIP., "P p'P"P. p P I 1 4 8 p1 11 ~a.11 .41 t 4"I
;"IPIIWIIPPI ",I ,,;j "" tj i IZFI' I I 1 P1111 :" I -t .I I P.1 181.1i, - 1 I, J 'I" P.P18 P1' 11111 P.Pm ,11 ,I ,, 90
_1 ff P.1 P 11'I ., 1 8 111 1 ,,- If PM i ,,, I I I 1, 1 P P P,,1 1 NEp 11 I m,1) I .A-E''A"I -,.I,
,,-,i,~~I1PIP1PP,1 11111111. In, ,R ,," I _____ _-__ ____ __R1,____ ____ _____ ____ ___p~i,,-. lI FII~ d !., PP ,,, 8.1 ",11 I1I~1 'tP I 1P1z1W P I ,111pI m. 811111 11
1~' _w 1 11 tp. PpP .1 -~~p~ 18 It,1I 11 -W411PP P1 I--l111P d,111 h-, ______ ,11 1- ~ll,,-- ,]Y ,--~I,", I
p Id h olr ,,II 1,1'-l ~ (t p- I I pI 11 P111 : ,: 1r.1 -. 1p.- r II It,'_ _P, 1111!,r 118t,,-'t IlI-P 111 J111 -1I: l" r--, I I 1 11 I I IP" P~p~, m.1 81 11 -- F0x T

8" PP 1: "1 Ia Ip .W -111 11 - p1 .p pP p I P1 1.1 !IPW 1~.1, I11PP -,111111.11 ."- I 8*- l -- I 1,,1_ ,- 11 11al41.P I, " .11. -1. I-, ,
,IImppl P -111 yItl. 11 1._________ i I
""I", 81' I. P1 1.4 I .11- 1 I 111tl 1 11 .4;i I 118.111 .1 .1 p,
111 P1 1 8 p 11. 11 c1." P1 11 1 "1 P . I 11 I1 p. : I p PPMdv~ p. I 4 1 1 d, tr, 1) 1 1p1l -_11,- r ,, PP.r -, I r1 1M 1: I ll -I I' IIQ IY A 4100044InIL 11 ,a
P1PIm, -!, ,,, P 11F 1"n IP. ;i 11I 8 -111 ,pP;al -- 1ppp .1 P 1 1 8 1 ,11111 1 "11 Pm I I 181 1 i ,1 1 "11 8Ilt- 0 "llll1t 111 11,1 1 ,1,1 'll, 4111 ,- 111 & 111 ;- 11 III
1W 1181111 ,I"I(,1 8I11 1.1 Pt Pl, 86.1,. ;,p 1P I 1 p P- 111 I 1I 4111 ""; 8 ,p it Pl .,11 11111 -k- A-1 111 l 8.11 11Pll1118I. 1
1111,I P.~P IP 111.1,;,!_ ,,,, _;" ," , If, ,~I P 11 I 1 p. 8 .1111 1 -111P 1 1 I'l03 148 111 ,I 1103 %1.11, - I l.8 f1111 f1.l 8.11. ,
IPP 11 I~W P P 1111 -. Itppppm 8. P1 W 1 1111 1 IIri -411W .114114K. II 11.1141. 11111
11 111 Z I lCPPn PI, I I 11" p111 ,t .1 ,I111. 1n,,,I 8. 11,8 ,. 811 -l "l 1111 11 ~1 1l ,I 8~ P ". .8- 1,m P1111 'I" 110U.111L111311 1 8.
P m.~l- cl P,,IP ,,,I, P I~ "' 1 III P 1- I8 q- !8 al81 88 m if. 11 1 .11 1 6, ".1 ll88. l11 1 -"1,- d, 0 'l 4
-,1 I, P1PpPII1 m. 18 c 1411 Il I11Z I 1', 1 P141 P1 "p l .81111 P.,81 -, 4 11- 188 - Pq lt. ,,1 , l I t I ,i" ,I
I n I .-PlPP11 PP.8.j ,lpPPPP 1;. "I, ),,, II ,. .1 1111 4 1 4 1 1 1 IIW __ __ __ __
I11 1 1 a ''Ilpl, t111111118.11 I 1 ,, ., 1.1 PP W8 "l1 .8l I I .
PIP- PPi' ,, 11 ', ,-lP 8. 18 Pm pp p ,, itPp, t- I I 18p1,p- I I 111 11 p PP41 1 .1 I 1 'll II.8.41.8 I 8. P 1118111 81. k11 P sr,,! IZ~ "', '-d 'l.
,,, P~l,1. 1 IP 1 WIPI 1118111 .18111 1 I8 p 111 IpmPP PP 1 -1- -. 1811 ., 1.,.1111 "l11.1. .-!- 4.81 . 8. h. 'i____RI,, ____0- _,
8.1 11p.P LLp IP1 P ~8 pppp p P181 81.18 I1.1P i111 ,1. .81.8. ,.g~x41441w RI 11111 !1111111 "
.8 P~pM8, P. ,-p 8mc, 8. 11Pm.1mPp I. ,_p, CI ~ p 11W 111 m11 l~d.41 11 .8. 1111 .li" l~ 8.8. 111 11-,1 ,118 1 -11 I 1 1.11.
8 1 I-I y8 p. ,--pp 181, PP. ,1 ,,, 1 W;I 1 P.1 t p 8., 4 ,1ppp 8; P14 1. 11111481 11 I I1~11T1 lI I1.011 111 -141, 1 ,, 1
I ,II 18111 I. I1PP 1 111 1.-. 111A-1- 14.111 P1 ,111 41.1.t-P pmI N"41 Ip.I -I,-, I~, P,,1 1 W14111ll,11 lI-.-I,,, -I .8. 1"


I.181114 A 48 14 rI ,81 111 111 41111 11P ImPm m11 11p1lmp ____________________________1, 1 I I A R I ~ F "', 481 PP P 1 ,8 1 11 I :1 1 11 1 P II t I t11111 11 1 11 1l -1 .14P 11 II I, ,, . .I,,
111 m1P I, 1 Ia .1.1 !l! l ~I II11 ,IPp."
,,, P 11i1pallm111 l, 1 1 11111.1! 181111 PI ,- ,I 18 q- _tfi 141 t-1P18P1. -r8l I P _l i I itPI tI H !Y-; f ~- 1-: ;, I 1 "' 1i u, ,, 1 '- "' 1 I .t I '- d I, .,, I - 1 - I I I -, I- i N i_ ", , f- ;I l, 14 ,, - 1], l 11 Ill j I I,- A-, ,- ,

LALA MARINAAVO SEPTIEMBRE 18 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA10 CENAOsEl palacio de Comunicaciones debe ser construido


en la mona comercial de L "lhba


Conarderad luembro m6i rm& ponsable de ito Centra Ae lon TelegraA quysw ohra debe hacerse coa*#tpi@ centifica, un a Pil0 espidil r aV con1 la mn alta expresi6n de capacidad teenica.


EL #EPO71jE ESPECldL DE L4 SEMANA

Vm. 1-*" s. o "P l 3 i
nd n9d.d lca p n9 a t e pret del.m son4 ig4w. ord i e etrsaled4
-cndm e Aco d*C19s de9g4 9 a9 n .


a 999o4 ,,, w9n 4944 9 lab no 441 o444 94 r P

arn "I",. d- h9 Ji4 4 9


mente laOfClade
d, 1 d- 1 A, Ot ud4
ftly44,9w."6.l.OR4.99994 9PR449 VIN EN 1049 fir49 V*( klum t'4,49 446 do p ad c on4e


.1~~~r aoiO 105-a) r 1 ep.~ awYo plrot m

d~~~a cc ifr Jeat .p0a
side~~c n ~ do com e~r
To da 11Te Y L, Dbip-r epo pe one
M ~ ~ ~ ai RALD SAceoa equ


senatite a Mine de refigerac d on
d4esc de la iNTERNATIONALC01 mpa


tapr terse A LA legadst saals al, l esso sodee. Aq tems par trans- a Paz


liame comede repidao ril AT jkme

a trve dnmto6 ide la is *
99.4949 Nv. -'-4 .9, 4V9t49-9 '4' ,, ~ ,Aw9,94.449w 9,4,4~49 49,4994 y ,~9,w9949999t99449t4-1.44'4 ,, ,9w'9,,' 949,9493a,.
49'992a999 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t 44444,9 p.49 L y9, de444. 44 ,9444999. 99 ~ '. 9499442 92'~994444'~"99 '' 9'T.'9,44.4,,w9499944444449''~449w 4 19~99~9'4449499994999 ,'44999,,,4w994. 49994949<,,,,w9~9~9a4 .a''9 l 94,4494999 49 g44~ .44 444 ~ 949444,449444 94 44, 4,4949.9 4.'44, 4,4,4 ,,A~w94y~r.44,A994,. 944 ,9)949494M~w99- p,49949,499449'4949449f9949~9494499994"'944' 9',4949444'44a414'9499.44494499.~~~ .949il~ 9~ 9 .99,,,,,49l,44C 9."94199999' Lnf49w4,4',4i449 mww r9t aS 44 9 44-V. 294 ,-,4,,.,9499499949 ,9 ''4 449, ,44C 4.,4


9444449049~99 49,99,,,,,.44.i249t'" 49494999'449. 4449,,- ,,4.9,9994,49 49 ,,,~,24444., ~99~' 4 44,w,4 4,9,.y9.949 a",49'.99 9 44969494zi
4~~~44.4949~~~~ ma; cc94999 A t49 9 41,a 4 4, ~ -,', ,~4994442449' 4,9,24w99,49-~9- 4.94.,,,,.99.994999
p,.44." 9994, 944,,944,,449Z 9 4 9999,. 494994 994494.44,409, d9,u9,,4 a" 4444 4 .4 99 ~ 4 444,~~w' 944.4 9 I~9944'9 449994-9 44,49 494.99. ,, a,4 4w~9-,9 ,~ ,,,' 94,944499499944, 994 4949 49494994944999 9494994~, 92 49944 w4 49999 4 ,9 94 494,'9,49s4' 44, 4.
.9p~949 99494494 99,4'99 449944444' ~ .~4449i99944w9944 44 .44 49949999 9499,94994424944494, 99N94999949 R9,,,49,,9,,99,'949,44444
44'94.4"449'~9,494-'4"~I9.449A449'44 49 99,~4 9.9y444944 44 9444499999444994 99~44w44 994449 999le4 Fm 99,,4499494494494449,'a49
44444944949449999l944999.' n 4 g,~,-, 99494 ,,4,9.49a999449,9,w.,' '~~7
442~n44w4, 94444949a49,, ,9l ~A 9.49 4,444 '494494944944999 ,,, 42,4, 44444945.99A
44do sus94 ar99444o 94444994 ]a9 49
494.99949'44. ~ ~ ~ ~ ~ ~ nee~rj en 9'4499944 des9',4' .,,'999w.494 4 994 9 44 4 994 .
.49944994449992999494494444w444994,se 9449,4949.49,44,99 en contar49 en4r sus49 4494
4,9,g. ~ ~ ~ ~ ~ ~ maioe 'a,99,44w'w- 994949994,94994" dc c49igera-i9n
499449,44444944494494,494I dq.4nc de4 ]a iNTERNATION
44.4499449944444,99944,'444924999999P 44,4494'9 9,~449 4449,4 9 49V7
44449449994949 '4999 99 .4 499 49,44,,,'94999994HARVESTER'99
!N4,9 999 499
L9499

49. 4 444. 1 -,i


U, UNA4 44OMQ 4 444999, .9 1
m9 mw 49

4 94.-99Apt. P o'.444 N ei 4994 NO949

-pom de I" w Aco d4.1. itlrf or 0dct l* ,Al 0 lbo -Inom,) ol* 6= 4

tio. 6 t4.w qe Rp., o.no ,M 0-."a mooaa40 wp4.uw at is1 v. 4.34 Dib. A-- 1fa Od W. reform p 4
en 14 ApSO44444. d- F, ,PtI&pj Wrw p r~p
= -- U W*-p tE*4.lv 4.t .I44MIO "i C~pla Va41.p P. lpr P.?. Tp.,
L.T 44.4 iCW~ 4.4.?3- Cst
4ucOu dnicProo. -b" l.a, 34 om to, tucap6~wdlDkLp.6.M.4.P.Uv~f.di- .1"OWt mlt et n moV d oCl,ac .lptoldnt 4 L SC1A 4ONUUM W*%% P." p I**ft4 p.& cd. p & "A41P4 4,n PPU* 4 4. 4. .Vp4p QAvftK bal. enuw NJpS. 14 .*, do KPp n d. rab. pzr=!
.0 04lik p4.1 Au -ftm I" PP.41. D paePp Xkma y.1. Ap.?.p *U"*0nS, .5, 3 H14,p48 1 PS', p.1 kAO p. 1 F ,Wwq.pp w.1t W4S1 anp~sd p. qut 0pp4 1p. qua. MU Pd 1.4p. o mi dat
49MPt ,,1.ppl ]w p.A P AWp~ S~~p 4,4 CA"Acpl4,.p~~.l11~~~.~~p4~~. i.4i. 04p
uw-1tpq p, .,b '? Si~4PP1C.L.L ~ .I.,o~s~ ppdR1-,4l~~ 0.,,A-.4 p,.~.p. po S~
/ 4~ G ICSJ)LAC

per LUIS
Xt tn


a~IS~ sow 4"
IL Ml
S,-a Nay -Iia,
-1k to.~d wfililta aei.

to crtal vut~ blu W'Y'I~ to, Ciladil
qaa -J- .1 laalaaaya


Itl I., daaaadetl
Z"law Cadlt y1 llaaa Vda a

O*.*SI aaLaj Y51.v

4zl 101410111 NII WIATE DL
Icl L- g.ial~
DECOLORANT CALI A l ~kj


11011 Pa aAhM I-0
1 > \ 1 T


DIARIO DEIA MARRIA


RONICA IABANE ps PouD ,

-acoonen'. oabca
lisict del Aln- pY w nJ L t-el
14'.

hebs gunrea largr"a iR f* W 0
d,' brotut. e. A11' U ga'~t. EU


A' Se ej jlx'-nu 1.
1 d pve rs m srk "t- 1arad 4m
- e '.eeet- i ll. A'.*C1 1.M ,d '.1


evau it seC.d de ar11e N-W., ,-m y y.
A1- Cbdeelin bl S A 1F. 7-W", C LCAMISAS A 20at
t.AtoM'.4On'.QD An.AOU U'Ae
)h Ad i wE BBO TITO II NTOAB AX EOA. eJ *TELEFON0 B84444 s
nC I F y V. 0 AES s-ceo p- ana. lM C- ee
HARIM DE U MU

on me w m n . d

p seaas paeanWWIag
6mboles~~~~ edvled ie$Sl nraa*
ni~~~~~~~~ IoreCAamsdn u sreefd
St pieape' d lamboomes ancilo
saeaosedel ead $ L @nce qe n
9 oe pse o geseel gue@ Owncs.
Ve dlExiko
Lo ym Paben Eo trx t' ttsee~


DIARIO I)E, I-A MARINA

feeS oso,
rr
tAd M
o o 4 t.P ET rO CA MAmmy~~S LL HAM_7fPt &0 NAw Iy "NOR IA et m"UNO~~~~~ 9-r, laW5,r -
;RENO WAR Fb NftL ERE 3 =M CA UO JU, ,70 WANPQ YO
eEl, L HVEM AI$4 WA MAV %ALE & A" A [A Pr
AENMSCkAR


t
lVerm
GR N LA PELOTA!
WACWR VA&W A (m OyAWO WH ON


41
I 4


AOVML MOA 01"kr

;IND 81
LN f
PSRO
I
Z.
0 AMIA
\VArA 11 11V
r k
Aventuras

de Aguilucho
'r*%, A. . . . . . . . . . . .

ewro CCWIXA AMIWA


.


XITA M*. a CAM.1
SUPPLEMENT SUPPLEMENT

comico DIARIO DE LA MARINk, COMICO

AM, rAT

T LO 06 I-) GUM!
jA VSR EA CTE vo, 4 /MiCRIA vF y mxzv '
7v O'Y AAIASTP" '


J


TWA
TE;Z 1,Cl I A
L 0
-1A LV _r N&FITO

_4


5 OUT r:%
79AUSA C ; a
"Ic, i was RIO


EZ71 dummm17,
MF D
i7
man mm ML

JTh J
U13
MKS f
wt4 PM. t-CON GUSTO
Looil;
MS.A'UIAZ LrA PIR CUArLjQ'U'MrA h '
ATLlk'W.' AC. SCM
5U CAPACimaj V V 1.0


lots


oil 1
Full Text

PAGE 1

lMETO IO, IRE Y S0HA. 11PrC 10 85 urg idos baI'nica aara el tar s, atRobr 8cumn 1,7de ,ino em rie, jLR E41VET1O", armnar el eenl a ItarlgarierR lani a. tru.ll a aeaa ,-al dlbdaa Aliar:a halda ra. f da la daleldla d deagda s LtI.dada a Clb wr a Atan Daj. tfabana l l, ael ursd .iaq" elis cal efialado para 1' "DIa de a cera Legs z Uura diIgIr 1 a amiai Caieapa an h. muru ala014 d o ast IIqu -a 14ns l lalale elaaaaalaa dae. j^1a sio el a a la a dm Ia: la la: l -la 1 al e a a a da yFe d -ala pr d a a ta nuL.a .Pa dela aYna sita ~ ~ ~ U-od a alaa eila re alaa d a yealaaala laldre lli Ildiiaaaaaallaalalplaaa nl molivo e aladalua. ula llealad ala Waaalida:a dca d, ala ala aaafarlnaaaa le lail lil aa-llai d aaaaylaaa da ada Cailal al ial lalalabrada an Washiaia ala la. a ala llaa. ia Idiad iura alia da laa.aad. da rarlaa noaa rnlailala diaala. ro eac d.n In. a ern n aua aiala ida aldar la. da l a h l dai-P. da dlirt alMa dala a laaaa .ha -lg.iaa al 1 1 y a .a ala y Ciaba )t P. Ricoa all cruadosa papal el ,abaai.l iha e' m day WAl dlGO. aaiaala I iaal.Zaap ad alaal lh l--a a~~ ~ ~ IR ra dp.ko i lIl ld la .t. ema ca. il de r lan ada ac:a i ma ra de alM ,ailai a rild a d.aaal la1 ida a dminisprar 1laaaic9h aaaldda ~W iaalaialal? aD aja L ea a l laaa doa laal 1 da da d a la la ~ a pl iih a a id a al l a a l d .IA .al a ~ ladialaa ld Ca alaalla alpaa daI iaaa alada da a. a aula la a b l acai. hreacd len e l C 4 ] .d mnd 11, la prF tea l diadyla esasaadaa aa amler a-a~di dC Caa r g emn Ut d, :L l eld al laderpaaa -la d aalld-4l.la =diad, i a 000a 5da al dailal l SGth aLa P 1 A P. yiny x -e -una Mnal a dha alalSa iaaa ~l ~i -Pajal 1ay 'ala Pala dala dlla aalll lLpanala aldlil all ld da al h ism adpCdl alud d aaa la 11eai, v~ ~ V.1~ llalVA dhPkaaalal -I a coaa l T iaai i a llla ia aaaiaaaara O177L~aa lid laaadai 1~iaa abldn Cddeld.lal dada lai lala: Radaceia de una Ios mundial abre la libertad rainy penr. piadcim.: E.tablecinci~do de tir rde gua dias d laU, Nali a.n protegr a la; .¡sioes, eIla Taaaaaa: lauraaala da -Afrl prmrl .deb.ir el.£!-s aMidente de aaamblisa. Saaa 1 brigadicr Ca.ll P ldula, de la deleidcin tiliPia., el aaali M Taailasea ralaaadaa al al COnaaal da Saaridad. Argaaaa, Caa. nada y Ueritala.alalyl iadaa da da aa da repraaiaaaain la el Caa sel, haaalxpladl. l dae q la sasalalea Ganeral hdesoes al jctorE 1udalan ti de Regiltradores de ,aiversitarios del Ao 1927 ltAcaall da Unliallala a dlala l ab.l a, !7 de .a tiebc da 149, D,. J.s 1gn.11. ivel Directorll da l DIAlaIO DEi tA MARINA Ciudad Elalall Cl, El la Aoaind nvrtro de, 27". tCd 1a a a d aipr -ameantl habr da lrlalr, e Wa ~apall altora Fede i Edala aaaidaal ~ r1 m all Tllal. da, a Asoal, que Por SU Or gen i. al aa~ia mzlaI., r adeprodigit, homninajis. n. -, ha ale da i a e P1 erobj~o y i, _u .¡tne a, i-~ al dar.nd Pl' e aallall radlla d a~llaad la. J daaaa a. i]aaal r etM ara ,i, pbet Vdios. lt da~. Maaa ai Pua lladaa Daldlaa ad1a aanl sae lllalam l anameanalaiaaal D, Rlaa la Paaada nl jal Cihalalantalal a. r. laulaIld dalaaladaaa 1 l aa laaaaUR alaa Caa Se ha diap4aUCta que ae ea pAra la defgusa uifica orias cbeo nill ea de tt>doa k tiene si ial.

PAGE 2

ianmunisiraewol i coiimo huimfno Pn ItLs :;.re ios ea1 e -l" NUEVOS Y MEJORES nI.o d, DIRJ OLA -qWq-lnht;fipetoe -rnerarios en el Caribe Y __ d ,,p, Al l,l 7,11: A~a de ,ad l Beecnh U t le ¡ n n 1 ~ ~~~ ,, 1 i ~ ttAl Co iak lede M rana efs at i 03rriee ir sa i¡pd fa1d n e audc ..r 1-f m D w uf Ibm,4 ott~l1d tbVt l < vr ¡l M 4, lA i ra cr!ro el diiar-prao eolll eo Anbsrcn e ehntr e r&dlt d hhtIttd rrtt r el AtIrd Pl. K.IItI~l IA ,l II. ~q -I1AL, Q 1ladoe qued r Ma C r n e 1 e n. cra ,A,n:r tvet .bd~ tgn aan j. i -r r Lttdtratttn por t CI e. ea -e aelaocroat s u nuevob aMttta gaiebi d -neslctrdlsnr isr rhc< w plltt dii rt ErAI -e, rfrAVit.et T rttrIten l ntrmtt t ntmrtidil r mutqudr ditl It drIr al M u m rnh lde o arn ru' tir~titIrm qdi It In I d chs utt'ids t d I u tI,IlrtIt tIlA Itr Irdrtrt re r .ltd tdrt Sd r. q e an ye ea un dr u r magne s r rirtiso It It rltr lr, i dI rilitlr p7 .cd tiln selit rltdAd IA, .rdr .lA tad, bimal ,>. ad-m rIr dli i rm q wl rtllltdlthaen i tl It ltrl, rl drAe ptin te p r ,,It p i trit l abaop Ay{tidte ce a it ittrdoco lA-. |in jg oolqerr \ --'. it r'ai .Cl itrr'tt irt tdt r ih OeeirOtrM r9 15 deti titit tt etriA A d,,Iii"tL '.iy, slrt dd el C -d N.Oiitd, tA PAGU MAS ALliER -p, itt d It tt 't ir F~~~~e sdrri. l4 trFr eu er n t,[ -h a, e lwnA d, t t,, lR :LOUI LE RE S, rn: _____ ___ 1. u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ..',e e.ed,-arn n ay ra eto" LtAr ir "'n, co n a h i for .1 baee ilt.m lat de a drgd It -qr i tiutliiiiitii e' ur tir n u m~~1 r 1e Vilat cit eAl at.rii 6t -7 iy tn Pd rt -' titidtrip,,it'Itttultu'iittti, it-a r> it itdt den-t rlu lvart. itttrrrr mp -d ti tne. ttclient -tli r a lsbt gtir A nt .i.r det EHp .drtrt -HAetr con ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1~ 1 11.pA -, G -. TRTAli-e e clu .,.d ,,nacooyH aiasa ;niteg.id o n y uetO ern,,, r hMObseMr estudiado detel ir C lem te Aotrl ttli d, A d, Cub. prson se,,rq ms ~ lv d, ~In-e il-ar1-e ti r ntdtliet it f.r:da In t 1ttt e -h rt-, It '.r itit i t tittpp i. IC td. t -it r B trPn t iti td >' it,, et d. u 11 -d tr lt'.G:ai tG P ulatn, nu ..t .A l m itel plt1 IthitiIt, Plid Al-a e r ~ in.l ~ e Ppu e i .r.a rl ~t dprm co o g r 1. p~i-i d r laSF plIi IEB 7N. 5,Vddo coc ~ ~ ~ dih ere ,P ABfim n. l. --l6 da k. leil ,in.U re¡'a ii dea dryctd ta in enoiace ehy v. o or e r. ~ reen .1.t, dri ti i,iiddr di d it It rt it.r. l--£ -d1t piih -~e ,,. n iiu.i jtlittiit t -tdti B Inrs -j.ii'tif' Lo tiosllfi t'iititts leyiI Aemi; lid' ti7tIid ib r ittt'. iid'tr p .i. dr t y mt' Iidt'.tdr euase a neta -a Yi Atht ad i it de-tIia.t e i l., lri en ,t e en -disnt, ltt i rasid C uba tt .a tc' drrr rrt~ u ube lt y a s. tc r% t n )ni ~a a inain y e va de t .l % ra. ac de 17ha o I a e. ,e1 1qe le0,~ coden J da y emn de, un. _wees qo' wdmmd sed o amao osieain e.1leia pl cnad d e amo scisin de y F.pusae te es EQUIPADA .d. zlinir N ~mpr ,i e-1yreSnc pru y el d b$ snid dJ¡ro cnieara sfiine C m ai N.Le M a.e d. A:Z., bet Area CO P4D DE EnlR TU A e ie s paaaatice .ti pa da de e d0rsiden e. -C pa a e .r autl y., H 0 R 0 p T',i OR N LU C NTP IS p A d 1.m e, l A hla 1dcco da~ In renei lan: -.u .n de, s 11,, nez PrF= te. -, Dr'-00 -co o o co 0a a kn 0s xprundd DIFEENTE Cmmpit A~c .h.ius e (CINTaO de OSATICaD TE PE AT R GMPLI SUP RF CI PArRA deIAX A 5 co1ru c te M A redre .os i Atrw nD G a se a m eia., -C.Cy P lm daIe 1 ui~. yr. l ~a n d$ itus y. eiul tbr o e ~rmeis zle .M rae. -Cearljmi C11 rie d-1oma ~b, p~.t de P-!, ci-rd e qu1 1n q.e Jfipi-n bjew:io -,. Armmanda dee Capata oqu ela-l lo tun 5 dju Fr n e ~ d,1ue ten o o e to e i nl s dst n de d.etr e- mpr i o G n a t e n n e .C m r Qe Cie "tu tuar de onr, ."n d cmhno .u pr1 de anera Ara Itay .c ameti. -lita lGras tu~al e. od 1 p. a deet eo l tasot e B rei -.Ja ilgs abra org CC nf rCme}e o | s Oecn m nomu .edih inaneplalis, -MJi e.Cmeeat.-M.~II 0 desina q. fil parasie s m -e edco a ioapri d acS au , F, eHgoueuedl eut de lo -Ynh mAlsa 1er .Pes ,eridene, a 0 Ibra erio yt Te e Mxokw .I. itrt. -D.Ar .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ il + Un ida,, p .,
PAGE 3

AGIA TRES5 DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO, 8 DE SEPT. DE 1949 Los retirados escolares no han P ate a E IP rhotae s .a -le C Dr. FrProtesta (leo *1>robrdo U n IlgenL gs u .1<: b ONr A los obr eros R M ILr n l7 enda atribuyeon e ad, al lr uE Y> r E. Cde A .rl C sa (Juintan GAmA 533 SAN 010 255 Lo ien -del ie nd at '1 inspectores de 'U ba\ strod, TrabpjQu Na 1/El//r/E// lE /E/El E //E/E/'/// EV 'pE/V/l/ m/r/E .a2 EEE//EE/R1E/ //EREVAS Ep E /E/E /E////'(/EE 1A//EE 1 /E/rE/Yr ge Er / EV/'h/a 1//E'tri pr // rie n El/Y //////E//E E/ErE/E/// 1/l" T E/aoh ad/lE//naoE u be /os l/."/E //Ea E /II"' r E E 'E/r 1E C/E LOS NUEVOS CQLORES ¡ RE VERA ERAY VAR/E ERE E/E /1/A/E//E//E~~lo / /EEEE//VEEERE l l-E/E 4.E/ E//EJ/E/ /EE/ /nisE// bEEE eY t nE/VE 1/E 1/E t /l4// /E l -EE r E,Y e d opoe YE/Eil/ /1/E/EE. /EEE Hcnd /u / eu d E dre Y'///ET/EE/l 1V/aE //E/VElEad YE' E/E prEl 1u sEE/ Yuora El 1/1 //r INGLESES 2x2 1/E l"E EEm//E/El/E/E/E/ EN BLANCO /EE E /// E /EEEEV VE Y COLORES E/E E /?E/E/EE/E EE E E/ E // '/EE'E/ / /E/n/ 'E/E -er E E E UElEE. dE A E E//E/EEE/r/4 E//RE E 1E//E/E//E//E /1 /EE/E///a E -750///V/EIEECnE/E/E//VEEC/E E'///x/E /4 //E/4 RE E//E//E/E/E/ E/E/E// fEEE /E E dE/E//E/E/V RE / EtE/ aE/ El u'//n/E////' d/ r menzel prmero e Juto alime, uert "JMm Gonzles de,,reiga tnt. ge r a d elst cAcianra mel prsileit de]aj Nacona ysia eedeebs aUae aoalnsqel p" tb titado~~~~~~~~~~~~~1 o aDrcM e1d aids uok nciod por lahnrs tra C4d E /E 1/rEl E/'n//E/E//'/E//E/ E E E/ .,rg '/ sE//E,// E//E /1EE/E/E/////EE/E/la1 canE/a//ElaWnE//EEl Ene /EEEas /E/EE/E'/EEj E:E 'uE /11//E/E E E /1//E//E//E E/1// E l /E/E/E YE an"E E//E 1//ElI aE/u// a 5/1/"ro l E''at, /de E, U., l/E o ETOSETIu D ammnd ep. Mi. -s '-uw E.C e GCEVN/EE///VE/NTR EE/E// ANE 1E//NE E/E/ O'//1. R.ne N.,¡ .T.N 1ILE U .W -Un pe-em delresfmlae mrs e u feeesevna aqehyiii.l n sep EEr E/v/Ya a1E///E/El1Esl/U1/'oM.Weln igie qeet El 1/E sp//' E raE E/E E'l/E 1 E//En E / raEs ptI LaE'/ ha//E/E//E[EE'/E/ nL A ¡es a nsentacatatnme bN ins J.m G.uno Echeb dr uinPOgRA s TIONALARLINE Su dE /E/E//E El} /4/ E //E V E t/ E /// E /' .'r/'/En/ d r/I/ E E /Ed/ E E E ///lmi/I E E // / E E -//' /Yn/,j// /I R/Et d el p E/E /hdc "vnE/LE d e n Rd//E/ NR/E, nE//l E//YEdg EE '//ch /1//RItE/ /En E/E/Ea /E E//E/YE// c pE /En EV/ 1/Ea EV/ VEbE/C/'~ E /EE/EbEn/. m/E////IElEEEos bancos habr tra E EVnaa hnc M tIV'//El//E//nEdE EE /El / E1 / C -E/El E H0 sigee feuni: 17 NB/aEE/EIEU///-EEE1EE///1/Ei/E1/1E://// / ______ /1'/1/1/ 1/1 /E/lE/El;1 E/E/E 1/.Y/EA//Y 4 El ~/ El/El /////.p/E///EVt1/l/// ~///'. E /E/'/V/' El ElE E/El/E E /E /11 "//E '/E/EVE E/E/E //'EE;E' a /1/Rl/E el E/EEE///El.//E.//E/// EE/E/E/E/EE E/, VE E ; I ,bI/ ; DO0Y' 600kloils RE////IIE///E/. /E/V/// ////lp/E///E/EE//E/'.E/.//E////VE///ElEaE/E/E//EE/E/RIRE4/En/
PAGE 4

PAGINA CUATRO li l :'4 1< D 49MUV9 SCHOOL OF CONVERSATIONAL ENGUSH AP1 A A 'ONVt65A5 EN INGLES 222n020nai 12y 112,o EX(:i.22 AMENTE EN INGLES EL CURSO HA QUEDADO A/BoIET T O MATt R2ICU LEE AtHOR A do 8 t, t A M. y d. 6 7,30 P. M, Cula especial duran te el mes di Septiembre, L y 23 -Tell2 2-9723, Jibm e (6el e ttd u 5a oe. breetetdo VEA MAANA T<'do lo que unted p :i ca por muy poco dinero en LOS BUENOS PRECIos Co .eoivo dl carbio cocial-AHORA nuevos ducog. Lee cules con tal moti0 1. b2rdan a todo el pueblo de Cuba SElSACIONALES PRECIOS Eino ROPA INTE"IOR de S.OS.CANASTLLAS Y TELAS DE SEDA. Apovooh. ESTA Op rundad d. y c ImpMA Mcnc po ENOS VEA N1 U ESTA VItI AA LOS BUENO PRECIOS A5d 662 Reina r ,~c S POR 0 02 yk 2 2 ¡ muebler" Idea", Rein. 63 e5q. An e T60623611.62116 e -~ su DIER Y no importa si usted paga al contado o o plazos, ni tampoco el modelo y precio del refrigerador PHILCO que usted compro. y PHILCO tambin le da.,6 su famosa calidad. la calidad que mayor nmero de personas prefiere en todo el mundo. Y el ms completo y eficiente departamento de Ca. Cubana Radio Philco, S6 A. Son Rafael 111 Habon Teif, M-834 Hay agencias 1HI6.CO en todo la Repblica 66p6626226 660666. 5. .---e2 Exposiro '0,0 262je 0211 o 22r6 20rt6 6' 06121u Oe 02 62211gr 1 226 cnae 1.02 c 2 s 22r 1, 'n12., 202222 ndIcEo, 0622.lv D21g 020226o 6602'r0211 221202O-O1o, 20 1g2d22211,0 J 1112x 021122 t21 Ar n2 o o L6 n2, 0122 22 222r P21e 6662662 6r 26222l Br26, T12211y 2662026, 220u 22 d 0c20 6rnn leaP 22212 20022e 62ui6 566,112220r itemorndurn Bodlat: o, n626, 6 266 6 2y 322 e ----0--62an6 2266216 2a m dl Re 662rere Rds -Com a r, Comida: -En r Cuty lbd da d ae Santos: --7r 216 '1122 Funcin: -E, al Ly--~ la, 5 Zo3 p md. t2 2 r6 d, 6 Recepcin H-, 621ad 1,0E622. 2 2s2. t., d,, Eh-1 2d2 Santo JeaoNS y P-mp-. SEGUDO ONGESOPANMRAO DI, PEDATRIA MAGNA EXCURISION DE LUJO A PASA 265005 FAMILIARES Y AMIGOS 23 do-; prw t .0 n D1.e 2nu 0pr2vdo 6rec ibido ¡a0' i2 2m11p22 y re mid s desa do de ¡ avl V2cin comecia lo,2x'u elrei mio 2 2e,2.222 F2r2 X.em216u. Tora, Tersta 2eotroga 22sen2 Ju2 la262 y i ron o nee .2,.2222 -as, 1 1el.c volacici en y r absolut De los12 5mb 17 d' Cu1 y a 2io 2 en 22 s uale sr an1 otorgadoestos premios la a y i ha SUPER TOUR TRAVEL SERVC e g2ane a 160n la q -eopo n 2-5066 or ilotos perto de lxuMnaa Brnif con cotiue al xt dea s oeacoe de nlav hra rciid aBf.i 56.6226ur 6 c 160ad .sta 2. enre ar0 re2 volads enabsolta sgu~a Reci-,sbe esl e-9 des pltSerisd adBaf O 6266d, ia it 'n 20d 0 elfn 43 it t Qa 2 SEMANAS Di VACACVONES cis ia'cioo e )O 62A6E 6 ACOSf fs VA RA RO. 6 ..%1100 cas, 10MJO QU E£ GAil a aO Cala 2 Taell .le Va0rac5er ,-M "AA TCA A-9C A S -!~ ~ ~ ~~ -deM 1ipta nk un 1

PAGE 5

La Primera lea al Chile licsilaya aa aca lic aa ca aaelec cuara la liilcaaia Oinera aaa de la Repblia de ('l; la aaaca laca Maulcnc tilinaaa e lntreanaate ec-a del fi.ere t4adUaU dc-tc Gcallel G.a Vidla, Prcld.nte dle la hr-aa Repblca. Ea eta tcaha Mal dacha dc atliebre elelia la ga~ naua a.e l acraala de la ecailaalca daa ladaecadacala. a qae apaaaaclaaaa ca Laic ca caodlal calada a ca caciae de cc Videla a al nacalda pcabla ch0-cc Ea la Eabalaila da dih a eli cal aecara lclac' riaCl ac Mad el sc~c de caa a ac da c caa lillacla cccla ~ .a P clc E m. .cla ad"ael la, aaadac d Clta Flaalalaaca. cccalicaa C antener unc uMae A, ¡liven cualquier eda? O reia ar il mejer d e¡sa tte H anac ca lcpAaiiien .1TUDIO 'IEtt""E s si i i~ c¡t e Ir Hcma mter lim'l cii lllil cra-llco era' c ci[ea i'iiae rAci ca lii iiun aperta seor e, m ordoae mdie i ll rlco rei arenl y con sus atliAle!i aclcA '" l l dd ia i os, l Serana, d e E ac ic comap'edea enerjciia s Rclicco y de Pcceuac' Olcanacac Facat Mcasa ¡e accamal, Rede cr con apac'aic ceced. cos itFac, de aPaan al alaarcc clan allaa a cae nenaila n csua nsaai & I aullnma nubovu y alu dncal y raccacal aea la Salaa dc> eylo da una comida aCbrc &aa amaa cacorinada con acalta pur da olca, t* ta adci. a 1lllal caa'A rA .c1. '''a II. 'l 1. rlacc a El mejor de loo aceiles de olive.1 Acc'cilllaaAcllli' aaaalillaicccallailccacMa.liccllAacdalaaccau llclaaailc ca A. a' a 'AlA a. cciii Mi .c1a'i'aiac lAic aala lc' 'lic ci III' l'AAc a lii l.aaialacl'la.i la la elcAl. Ida-a le lilialca.Acaaiaii iAc"Ai ca 1 Iccalclia ca la adalca acc SunW,4 idad Duntu osi y Belleza sin igual hay en las colecciones de Nuevas Telas Todo hace suponer que la Moda evoluci6na hacia una ixqusitz y refinamiento pocas veces igualados. Las primeras colecciones de Nuevas Telas, lujosas y finas como nunca, as lo proclaman, Ricos Cloqus de suntuoso aspect'o. Tafelatos de fastuoaa iridiscencia. Fayas de admirable suavidad y cada. Rasos de insospechada belleza. Fondos oscuros tornasolados con litas contrastantes o metlicas de maravilloso efecto. obras y bordados. ganas yEtonos que usted no se cansar de aplaudir y contemplar. He ah el panorama de las Nuevas Telas que le invitamos a admirar cuanto antes! 1 T,!-r P1-a B-I san rafael y gula, m.5991

PAGE 6

PAUNA SEIS DIARIO DE LA MARINA. CHANEL 1-r.Ii ¡a u/n La f Js,>pma, t1¡516/c ORICINAI FRESCA PlRSISTENTE S NOS MAS PeECIADO EN PERFUME CH AN EL SANATORIO DOCTOR GALIGARCIA nteemededee tervloes y Mentales 5.0.1te -L e -Bebes. Tae ¡-en. 5 ¡-£t DULCE HOGAR -SWEET HO?, Org.et.et5e .ete ,tee asletaee.te leO.eedO.te eeese .4. zdee t eeztedel eee.etee. ae 011. eclI Lee.t.steee le lee zaeel .td, er tlte tea le. s eOltee eeele de eeeegztz l, o eare sHla te ia edee e ," ,0$ < tio '45 e tp e e ,,,os do y0 ets z c"e li, l 5 e ls" to5~e ~ d' e de a t 10 0 e l Oo.d< ot ¡ 00 e0 es" e d0Sd pee 9 oso a 0 OIANIZAC y'N ASCI PT A A LA 0 < alhffJJ u$fls, o e-~'1~ O ti 13 Dr Frz rIt MuIjttt -'t e te ,*," loe ea em eo ra U.,el c .le ece l I tmO. eeze eee,,eel.,lt".de'rde -le tezao plee Gle m 0lt lle 1 .eel.Ilee z," ~RO-NO P o 0TECCION .A .TA TA TA W .ee W +NTA¡TT A A Aora es tiempo de visitar a ESPAA y para 9e hay ampe (.g en los sunt osos y oemprobado¡ $kyelin TWA* st eteeezeeeeetetea lee leo TWA Ud. vuela en que realmente e iretamente d-pues el tiempo M ideal teer muss~ par viajr -eolgdamente, sin exponeese Y, durate el viaje. Vd. de~ene holg a la apreturity zpuro, del pleno verano doente aboede de un magnffie SkyUd. puede ahora reservar zu palaje en lioee TWA de gran lujo. uno de los Skyliere TWA de 480 kilElvule -he lo slitd de tisepo 1 ezo phora que eru n el Atlintoo ided TWA, por regiones que oe conservan es cosa de Asee.--ueontoedz eses epaciblee y -.leodas en toda e.O.oin del di d, permanenca en la madre patria. o. Ud. goea de un eervicio rpid y A frewencia de lee veoe del itineestealo. de delicioese comide getie -mraio TWA e permitir a Ud. .cionar ylde muzhaa otraa atencionto 7A una fecha conveniente para so viaje de que, harn ms agradable e. eile, a E.U.A. e Madrid, e excelente eer-etoo clser 55<0 de trarabordo e loe principelee osdadee de EUpaUa Spere dl de obra hasta 31 '=e eso p t de le de le CAB,, TWA oer psaje cop de id. yeta Eop., wlid' PE 90 di .a eelo :td e; id., e oeitsote, eee e . r Aria p"veh.d.,l plan nvnnt y "pl-Abozado" de TWA. Ud, comrolte 1 P-s)e tjel, y 1. ciste TWA e <.dr7d Iseo. r ttte l t areilel 0 ja 000 zl A.lt e Visi a a agnte e etg S -i TA .OOIJW A eEIJW AMTW| A TW M TW2 A TWASTWA p ..~. a po so :.

PAGE 7

DOMGO 3 DE SET DE 194? Si Ud. visita TAA JfiAAAdAAA AAe¡A~AAAA 'A> '¡AA S1 lo PAIAAJA¡ '" ¡AA A¡A '¡ A"'A AA"A"AA" AA ¡AA "'AAAAAAA DESDE Bodas L 11i irEGAlo IPIA y PRAcrico QUE P 3( RA 4 RApE rVSATT GEtVECONS Ahorael pro lo permite cn LI brillntlp reibo de ayer dciez CabrPra AAA'eem deA'e A whr A¡AA A A¡AA A' smhsd AAA A rAnA A Ad ¡unA A e A A're A R ba e sa A.tAd A 1Bae A ArAAA A. AA.dA-A hAl -e le a CM -t T.~ ag ¡' ~AA A A A AAr Ar -d-Y Y .W¡.A. ¡ Nada taA ''A Ao i y A AAc¡ A' AA, como AAAA.AAA mod Ao de caa. 'A A A AA AA AC~AAAAf¡AA.A 'A'AA''A AA'~A¡A,-A AAa.¡AALAA A OA .g' AAA¡AA ¡A¡AAA ,-. ¡3 'AA AAAAAA 'A A A A 'A A. AAAA AAa / -AAA''AAA .CA.A 7A'AA -AAAAA AOA AAA P¡AA n SAAA'AAAP.¡ A> AA. 0r.0 AA'¡ AAAAsA AA'A A""'A AAA b i -cAAAAAAA' .¡AA'' A "A''AAA U "'A-AAAA"AAA AA> AA A A AlA. A .a 'A A A A AAA¡'Ar~ A -A AAA¡A ¡''AA AAAAA A "'A 'AA 'AAAAAA AAAAAAAr A eAs oAAAAA'A'AAAArA AA'AA AAsA AAA.AAiAAA r'AAAAA AAuAAAAAAAAOA¡ AAAAAnAA tA a ki-anR'AAAA A-A AAA A"-'AA -AA A,'AAAAA 4AAAAAAA'AA .A'AAAA' AAAAAAAAAAAA~AAA' AAAAAAAAAAAAAIMAAAAAAAAAA N AC¡A¡'' AAA¡AAA¡'ON.A.AAAAAAA'AP¡A A A A'' OAA ¡'AAAA AA'A' AA A. JAAAA AAAAA ¡¡AA¡AAAAAAAAA AAA~A A A' ¡'A A ¡AAA A AA AAAAA, AA¡AAAAcA yA~A¡A conA for A'A 'A¡'~ AAA'A OAAAAAAAAA'.A"AAA AAAAAAAAAAAAAAA ~AAA.¡A ¡AA" A~" ACAAA5AAA.PAAAA~A~~AAAA A "~AAAAPAA A¡AAAAA, AAAAAA. AAA"AA¡AA ¡AArn AAuesArAA mA''AAAAAsA d AsA.AIA ,AAA CAAAAAA¡AAAAAA /AAAA .-A¡AAAAA ¡~ A.A> .¡. AAAAAAA A ¡A ¡'A .¡A .AAAAA LA AAA7AO AA AA ¡AAAA 'A AAAA' A A. "A'AA A "A¡AAA .~AAA¡¡A• .'AA AAA .A•A'AA ¡¡A ¡AAA, ¡A A AAAA'A ¡ApA -'A CA .A'fA A r¡'AAAA A' ¡AAA¡A'AA 'A 'AARAAAAA AA¡A¡A ¡A AAA AdA.A >AA A¡A >AAAAArA¡AAu¡ AAAAAAAAAAA¡.AAAAACAAAAA'AA "'AiA AAAAAAACAAAAAty.AA ,AAAAAAA AAA.AAA. 'Ao'AA,.AA AANA.AOA'AAr'dAAAAAAAAA A AAAAAAAAA'¡AAAA'A". A'AAAOAAAAAA l AAA A A'A AA'AA -A rAA. A AA,¡ AAAA .~AAAA.AAA AAAA A AAAA A ? ''AAAAA"AAA A IIACOE Naae fcetecnmc aEr Ae Ma CUBANA DE A en el A A sropurto, de a cle -ye-uossainsD s seav'lso FeQUiaC. 0DA"OCaseoAir.AaenA a> otrdar de la CUBANA DE AWIA'ION ea el Aeropuer:o de Baolcha Boyeros. Lo
PAGE 8

r ________ ARio or. L A MARINA. SUS FIESTAS n > SERAN MEMORABILS con semviio dle .AgO.l yyrmyyor dy yr 0,1.', Eyyyh'yn yo myhrrl1-o 0 d q,, y amm 4.m ,Oyy y yOyE, yo yy LIZASS'E AN[DEN ELIISU pRO ,. y,, yy>yr (y, /rycry EcyrDy y,,yyn'ubtErrl 0rnHLyl,/H R-OSE ,An"' y7y l r,y ,,y Eyr,yDS4LSH145 ELS1 ROS nyyyy yyokt'ye utr :k, T yy y, y DR. EMILIO ALEMAN ENI£RMEDAD DE LA IN ANCIA EXCLUSEVAMENS VAS RESPIRATO IAS DEL NiNO Poy yy,,y,, yy "G y, ,y fy oI 14 STUDEI M OM y y O" y~y .,,y.y, .y LyyGyyy,. ;y',y y. y yo', 5 yo o yR p ,y t, h JAKER y y y]' y yBy y'yy y4r (y'y y y ( y 'yy ¡Vea hoy mismo el autoaeromvil Studebaker S$u (rarctersts on
PAGE 9

AIO CXVII DIARIO DE LA MARINA. FOULARD tornasol MODENISIMO 5.95 ¡ En Iodas tallas Mercanca do PRIMERA al Precio IM "se se e iiense y easolesi e DIARIO DE [.0 MARiNA Orquestes "Rumbamb todas las noches sesos les ises 1 :t t 2TE: Tctwo sr meaDoseQ DAR $A CUETts DOMINGO. -I DE 5, [DE 194 PAGINA NUEVE 5. udsca Fcssei. iiQlIJqQ phIsde sileis' Bedese -Mille Qser 550 eisi nes tlmse er leeleln tim ieii G le li e .cel rS di y Qlslel Melles 'seisP i'sesx otlsi Dii Ten Co les ma y Mi LQe. ed hsrQeeelsrlsiQleQr cp sse l esie iils re s l eh els -1,sQ5.ssliisll li 5lleQsiQA Esiee es C D--hn enrproman s flem eases 1 I s 15, 11<5 5 Qss'A5 eipsssa 51s'lsis nanes isesse rAseses. erreQ c sillssilesi scle it d o o a a o e SlIl le, e Fr rsls.isllseQr sS iiilslell5 . .Sieeyedioso ¡leel de ~ e hiebda Freixesi oe Ress 'sssncA sss',' es es"d bseQlsl5c ee les es TQmld ss'n os si sa de sus C s eisses l5 S''ss le • ,olss e Lscs l eTseA '' "e 'ss se 'e 'e A55is ls Sses.e Glj ieeSe Nee'imisiessos ';s~s~. M Csyisi Sue' "feseo e 01''.',.ade Me.i., s, esS'e II pIi d da luiad. emt a den d cuaas srds anuncio .1 proeleso cache9.p TIT SAQUITOS DE PIQUE lis as de colo res sobre ondo blanco. Lindas combinciones con gris, Tojo, azul, verde, carrinelba y multicolor. Para nio' de 1 a b a-os, Su precio regular 250 y 2.88. Rebaiados solamente maana lunes a 196 NEPTUNO -SAN NICOLS -. SAN MIGUEL G 4 Maana Lunes n ls lC POR SPONQECI DISEO DE ~MODAS siee B ISE. e s e e lo ss i ni Asss va roala §y fuio ilsi s ells be il, i~.ssel 1' ti e lett Ql res rn A RKCAN ACADEMY OF COMME LINEA 11O -VEPAOO -HABANA 7. .r .n nr r DR. ALBERTO BORGES RE 0 011RU12 IA P L A T 1 A le i'lisl.ils Cliiiis, II, '1i( 5SPITA 5505 Sr) 1I'i i llil.is I '1, lleS' esl i. l4 .l G i.l 14. %L SUSCRIBAS£ Y ANUNtCIES EN El, DIAR lO I LA MARINA -c 1 eJ pesante lasA llas senoedades en §olas de en raiepe Ve aIussii PLISE mate. Un teido modeno, que se des' 5 por su svae e isda y la saeeded de us sla dils la s 2.95 PAYA JAQUARD, CePicosa y be lIsima antpit Sobre fondo mite con lsbrado de brillo sEe scdade 1 mte' Le sw* 3.25 CLOQUET 0I SIDA Gta sic tela. que or m un labradito menudo y orgnl, se, ose de lss "lede e ta tempoad Tiene cald rfecta y csimesto xstro10dinao la ~a, 4.75 9 T los nosmes colores.i roo.r,e,, .*,. do Mno4r,a ,woy Amt. y tambi6n en lo$ dems colcimde ltimo modamue,)do de. p No e psei asfair al dia un Le i a ta sis r eon eca La m s *ils, 5 e PAnseate est e a e sas sae Ccci :ess es NEPTUNO .SAN NIC LAS ~SAN MIGUEL SAQUITOS de PIQUE a '2I-06 Kmn 3,1 Csrefeeue de Rsds Byeros -. Tel. 5072 A lUGQQA5 r A ", siS es Pese. Ce .1 1 1 1

PAGE 10

0ACI A 011Z Para sta y otras EMERGENCIAS este prevenido con una Pame Solamente las lmparas SUN FAME tienen el SUPER GENERATON de &nrccbn duracidnl LAS ENCONTRISAA EN LAS MEORES CASAS tecesec.e 15AN RAMOS Ze : Srelcee n SUSCRIBASE Y ANUNIESE E, EL DIARIO DE LA MAR Nelc S ie h E p Iccicd le cceeeeeceeecdeeeeeeee "e ee "ecele seecee icec ceeece e e l ee1 ec eee e e ec1 ececeec e e INSON /s o% l s DU
PAGE 11

FRENCE CREPE, n apacanes mnria sobe ondo blanca rosa. aal a salmo Moy prapsa ara ropa iterar. De] e ad a .... ENSEMBLES pare caballe:o De 00 400 -" 1600 rebajadas a 57 ...., 7.00 1 ¡ GUAYABERAS peso plomo blancas de 7'0 3A4 rebo"das a PANTALONES de FRESCOLANA, ea va: colores y'bla:nos, de 350, ebaaaas a .50 Recuerde que en nuestra acreditada Academia de "W'agnnnl. Labores, a cargo de una experta profesora, puede aprender a telar gratis. Constantemente se ensenan puntos nuevos. Y usted ser siempre bien recibida. GALIA YANMUE Suserbase y annciese en el DiARIO DE L A M A RTNA, ELEE Iz er&dcdealapdeC io:eo u b l en s prp o ogo y e d -s e ogi o -nr p eb Uw. e m i e m o e d e W ,o l d e medi e 8RA espnid SA i dr lenera Ewalrme 777737 b m G m 373 3,ra pr377r7 A I7 T7dd Y 7n Elect-C pres 7"77.rg '77777r 777777ngr 7 de lo se77 7'37'3370P37 r.p37 DeOese e7c7 7777777 3377777'777"o ene -rovd 33 377nt 7 3ko 7 ued aduirr 777 7737 d7d d777377 3 Suscribas y anncise sen el AReIO EL MRN y d 10MOdeu CE Es a 53 73e 773A3 307A maa a 00 Nue. 'ssd dr Batir 5 7t BUFETE GOMEZ CORTES an A,luIs I nos M ,is ri t.: y s A ---A --O --Y --------NUEVOS VESTIDOS EN GABARDINA de Entretiempo Acabados de Recibir de nuestras cole rjoges de $16.95 Entre los flamantes vestidos de entretiempo, recin llegados, se destacan por su belleza y novednct, estos dos colecciones de gabordno y "lrost point", en colores pasteles' y oscuros, muy propios poro los dllas oto5atas. Luies ELIMINACION DE GUAYABERAS a -3 59 De Warandol ingls, Oxford, Fuj y "butcher-linen". Todas pertenecen a coleccines de superior calidad que se ofrecen, el lunes solamente, a un precio de eliminacin ¡ams igualado. 1 iPROVECHE ESTA GANGA. LE CONVIENE SAN R77757 Y Am77lAD -7 aR .5657

PAGE 12

¡f SQUIBB POR EL PRECIO DE UNO lo Hecemos esta oferto senscional su por un tiempo limitado,paro tu. 9od fos1familics de Cuba prueben ta nute frmula de la Crema Dental $quibb. COMPRE ANTES QUE SE ACABE! NSTA UIBB ES MEJOR SABE OR

PAGE 13

Su ual, RKIAu VO cNA R'IA Ud. grada la presin pra Tada alimento! Sus cemidas quedan mejer coinadas. con su s¡r ituaal, )1 HUMARA Y CIA. Aoacgc i 51 Ta A-7ti Fenos Cr pes Estampados, en D;r5d d de Dsenos y Co/ores Muy Nuevos CREPES LAVABLES, origineles dicee" estampados sobre fondo negro, prusai y 5arotebie. 99cg La rara CREPE DENIER, en dibujos de e mo ,ny ncetoc cobre fondo verde, carmoelita, prsia y negro, l.29 £ Lar C'REPE FLA T, en nov'imoc dice oc o bae de negro, carmelite, prusia y verde, 1.49 Le 1vra FAILLE cREE une elect vriedad de 'dilujo y coloree grao novedad. La 5 Var. Por Nuevas y por la 'onoma de sus Precios, son las Telas que. Usted Adoptar. de Inmediato c -LOTilo sue vn4.o t .1 CO suvMamS Pateos 1~5 uNMO DE VENTA EN TODOS LOS BUENOS

PAGE 14

PAGINA CATORCE DiARIO DE LA MARINA. DOMINGO. U1 D, SLI. DEIr 190 1 EN LA ESCENA 5:30 HNOS. TORRES ADELINA GARCIA? LOS XEYS ORQUFsTA COSMOP011 DIRIGiDA PO HUUPT SUA RE' RADIO CINE HOY / A$ CAPENA oldIr T7A NEGRETE y LUYANO $OY '1 q-e VUEL VE A CANTA rm r oMARIA FERNANDA LADRON do GUEVARA -AIGE rje, d. CORDOBA XAN DES BOLAS O TORRADOan EN LA E CCARD¡ MARTA PERNX CARTA anNA e 1a C"RAlIA CABIATIh ES U gpuo F US OProte ¡ de P¡Uf DO Haca Romas Mlartha Toren para filmar un fl A1#E ACOrNDP'¡de VUCIPfU PPOLYOOD m raT e, emod ea U ", 'n .p les a A p r eU. llco a cmead es n04 112u rde se >n r0 '4 .r .r. C .b r .I m rTe ia de ue n ser HaA par filma ua de l xi UPiPA PUC iPPdIPA Lp pppp P AP UPPI IUIU dirTONel CAsyunAL U lUasUUUP escrla pca L.U PU UP ~~U. M-b TOp~p .l~ deAA PPUPUU DE ppppp p~ LAPPP PU: PPrUP~ dPU PUo.2 PU DppU p AU UP. un. nna de esto¡., y n .e PPUUUP.e oqu ppppi PUPPP u mPU U.(P'UP el hadl, -PpPP nUPP lP a PU. 1.PPPPPePP.Uro dUp1.P.11.UVP UPPdPUPPPP. delPUAPUPU ITRIANONUP~P~ U U Dtin. de l1 U Ul. APPl, ,r ,,~ ~di GTMARY DELGAYO pE*iSA tyim. PUUU %NTA AL FRiDA Z coJUAN ESPASTALEON T ALS!RTO ROMEA ARD ¡A MUJER 0(1UET U 1 0 -;' A SUPO si vi lo La REALIDAD

PAGE 15

CTIA 0 1 [k 7 A \ ,M AI5TtIAIlfl-T>I -A .S T .-F Aa s 1, 1 IZ e r { A Te A t N W------e -----C ------t ----------1{ T ALAMEDA V_ EL T 1AC 1 M A~~ ~ W tFT A R N F A OR ( eACA( cCc Cee,,eCeee ATOR GR TE T CCeCCU.V.eCA.eIpcec 4eCee.e A ., \CACOCA CAecG Ccc Cc. e rnA y TRn A. URIC AceCCeeeC .ee CmAcee C.nh C CeCCCnCCC.CC.CTeeeeceeeee j'j N a AeCeaeceeTc .nrRLASCOAJNe g REIA CCCCeeCN AC CC. ~eCc CCe 1 M lE Cee e ce C CeC e;eC e e ee., e eee eeCc c C$ e ee ce Ce. ce ,C e cee eeee .Aee Dree i ACIMI ENTO me e, eecre ec e r e cCe eec Cee el CC CC ccc C e CU ATRO CAMI1NOS EC.CeCCCCCC-?_ m C.CAC. RENCIEM CCCCAC ,,eceeeej,,.-CLAAec ceceerAflWI CCl ACC CAAAC.CCACCCe MAESTIC D U PL EX CeeccCeCCcCece R IITO e e ec Cc. e cCee Aee Ce3eeeeee eeCe ee, ec Aeec CC. eceeeeeeA c MANZNARES ENC ANTO eeeC.eee Cece CCC.ee,.eCcCCC ee Clenrenen CuAc Ceee cen 'CCCCT.edoC DaC ce -re ec.ee C-aec ecec err Cee C ecc CCe, eACeceeeeAC e eee Cee Ccee eeee Ceeeeec .eTee e WC Ceee 1 i r ceecceecece;vo cee e eceeee, s Q CCCC Cartel ra -r i, q C e -C C-C--e e -e ----------e C-ec e c-e -.ooE.e.LT. at ET .' b)la u£ 1 s e, eec Ce s ecejee eee c e ee eee.eecccee(e S"LA CIUDA D DESNUDA" RE BplA DESCARNADA e o SJEPHEN MeNALLY -i e e Ce eecC L eeeee e e e Ce ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ce ce m, irPeeeCeeAcececee yeCe ceceeee c.eCC MPR M n E A; r CM EL Se ARDIEN 0d1 BELLON C-M LC N CEeeT e C E Le _AAMEDAe CNFeeT.'N e.CCLlO CeeC cceeee ec. ,e Ce leeeCCe.PCeC ec ACARICIAD, YC eeeCEeT PeCC E DCRDCNTE COO CEL ejc CeCee A ceR A e e COACA ee e "C CeCee-CeeecC eccCcer ~ ff ecee Cecele.ANNEC CeAXTeE R j eeceC IU e. e Cee CCe Ce. eecec ~A A CCCCCC CCCCA cee ceeee ECI CCe.LeeeeceeC LLC V O C I 1

PAGE 16

PAUIN ~ I)1EUSEIS DiAHIO DE LA MARINA SEPTIEMRRE IB DE 19~9 Algo extraordinario est ocurriendo en el Gran Salon de Vestidos de EL ENCANTO Nuestras clientes, complacidas, lo advierten y comentan con entusiasmo .Qu ocurre? No es, ciertamente, un milagro, pero lo parece. Ahora, gracias a la nueva orientacin que gobierna la Seccir de Vestidos de EL ENCANTO, se pueden adquirir por menos de.20.00 vestidos que representan valer mucho ms. Repetimos que no es un milagro, sino la fortuna de un acierto de orientacin gracias al cual cumplimos con xito brillante nuestro deber de ofrecer vestidos muy buenos, de rigurosa moda, a precios muy bajos. Juzgue por estos ejemplos de nuestra Gran Coleccin de 19.95. Tercer Piso. I !~ PI 1N kCI SE11S sEPVitIEMBRE 19 DE 1919 i Ip1,11114 1)1,¡ IA M I

PAGE 17

SEVCOMEDI RRAE4-ABANA E M "MONTE ABRIL" TOUS & ASTORQUI, S. A, 1 f 1 ~ ?',~,,,, ~ yf f e 11ff yyn "V~ff "'y, dfi*" '&11 1 I A,', " 1 2p e ',r 5,f~,y M,y o tdff n'f 44y S 1'E NI d n H i 3 j d r ti f de VV df 1ff '1 &)c) Ub's 3.Yn :n: tbd cl Yf 11ff y J nr-V, t r i Ce e~ 1~f1 mos4 1 ~ydyS da f (4, Md Sb 2.95 1A YABE AS Sos ~ ~6.95 CATMOd deM fffr y hyd, 4.95 dANBAL S G iAe db" dM o u'0 "'y, Cf"

PAGE 18

L~~~ V >1 J11a L o S trrnger 4 '1l '11 '11171 trwa3 x __2 __ 14 t 1a N LA RAfDES U 117l, 17,1 117 1717171711 I 1~ F n ir 4. 5 E 1 M UN D1 A L A OCTUB ->1101) N 10 .IAS Y~~ N Cag L• U Y O E N eGi D 0 U -,prehr -onMt 1171 11171111111 ,, 11sna TA d1 A-1 1 1{11 1 A d1 1. 1, -F 1 ~ S R 1 M U 4 r> A 1. (zb71111 Ii) j0111171 GIAN ICURION N :W TOS a '~, I ~ AlDA OTUREt DESCO4 rI D' rAS 11.1 1.111 $117r1 1 :olo$1995 1117 71 111' cOm is~~~C 1111.070 l 1.TEEE

PAGE 19

AP fXVIl SPO R T 5 DIARiO DE IA MARINA DINO. IB DE SEPT DI. 1949 5 P 0 R T 5 AU E DERROTADOS LOS DODGERS DE BROOKLYN Y EL SAN LUIS CARDENALES Cuatro competencias efectuarn P erderon en elClnb delPistola de lalHabana ¡,x eni ae as pi das mate urs AlIedo Mmguez y Pancho Prez fueron los ms disting dos en las ,lack Iler fu el in co que i 1 t 1 i ,El debt #le l i, inonifa ltimas competenciastaelebradas. Se est preparando una fes. gri un punto en la serie Gus s c po saese ,a es ec d ele mirarsie cus bS es, t l irm ir c ta en honor de Ruperto Catrere en el Vedado Tennis Club fcilmente Joffe E¡,heeesric"scc ci u lsniiri s reaS finsliil i 1 descclrc ii real c elci Pi Por fETER Por LUIS MORENO T> ce t', e MOlINA la~~~~~~u 1,uoandod. s rIrine C-r60 Pe -be W La tmperd dlesrmna sorpen eisi omdi 95.5 s enCra Lossmcae dseslcisstriccc 0000.acss c oscc Cob s. Casadars d1 er e nm s le i sgue Cend a o Pi-enebeeassdo esorok e s isa.c ../Aeccso lecsbiulcelc 1eccecs ceeelsc eedcc-csheececc ~ W Pinf5club de Cubaletelmeno ~es, Vaulelt, Ar mcc.eaedss y ptcs dcen cce ic ccerqeseodr e e Pero en emblio a gue cn asrmlin r tu 1. e a e o o s eooeiee.c ie >ec ,11 Club de ~itla die La R.banY mrn 1m Hub Elspreinc elC d g dcri, dmd as isen eilueseoodOdeil tcradOr. Qe c ms tarde dItacaldee deeo. 9,e !ec cc eecc cececs dredceecccr cscc resifl er s ar 1 21s du11rnhae1les la ~ edsdt y dPnt, s p c e l cnmelispele pcnccpade l c lsasense los que p lie e om" s sseen mwc a mep e Agses c J.-n Wc-. ¡e ¡sd c c dl e e deu azr ea rjue no p~eden -n!. y uin pun vmn qe nr g o vivir xsin ae .y el a u ste eAnca si R o naz o 1,1 d dbs yJaioW el cs T cs crc c c rcde ccce as me la em .a m. Pnpo Cinc y os. h y\ das reimios .e nnamO n 3 r.E e spe a ltvr '5p4 .n .ssaini sCe&AnOente. eecrS pareascccc dar e c m clccsecrd.ic nsssen mte rd re-pr hraosO As freoi ge ca*cmae d irs e Nciceley o5choe rn ecobcse1 d rllccsclaccecs dsl na. eotd s eo O cua Ja g >. d e ni.racnn a sin u t)IICa u e n sosasdoec.ecccdc,,Crnoel s nea d i 5lare st ni Chnaesie 23scEcs-ecsr.dele dlnednoaEse. esr ccreitscscclccr*dicclcclccceccciccccnplcc lr En l liacmeeen cern I uirn tenirsno.ae u muaseienseel si Ri alsi-on 5 O rdrON Isee he c e pceccia de is BemoGnAeal i'ni eAu afaed a c o nsr a 2esimee .caadrdeporru e Sccdplc scc e crcceldse 50 be o an o i tern uci C ti s caso i r1. u.e<5<0yO.l n curdccdd cuce dencis-sesr msiasli, acosuaocisialn -e n i oo OJun BrE,. OZcyescDandc e ia c ce tal de aem niia ia -ev!te nd, Pe,,, F Po eorsslaacsciss erm nola. mi. Cn npre2 fe el nsc e tt n ede ren5ao eescs e nics r 1 n. e c clccc Is c sccce~ ccs c dtqee eudolgr o u r sor ueMn e L' 2. di e55 le sedo e0 else -.dho0 ccc elldiscsciccocd O nde Bent es nat ooOba c P tsisg .u cen eq c nso ncas A. a cdce -cc lccrcocc>cc Tano, que sre ord a e. os t as c;l. 7 c .0 0 nte lsres ano ssbin Tr 5 la so ntreao e-' eh el rese dsc cic lstdos. r; ee sl .200005 sceliccc lsoedsec medalla de -el do lr r s Os Oes en --n edssss --c c rnotarna y entre 1os its, e lose 22, Osr5 e c c c 1 2cc cc cc ec e cde Edud si.da C la. sseld5nie.e e IOMItesofe ceeo ecipe c e d site d ngo c~ )a o M 1se 5 0 Or c upre.c 1 r eqc cec c c acclseeeele dparos so5e yardsas sore.a %. de Jese o a ooes 2 c i lci.sccdc corc e ra a IC el co ec osl1 5' i PO rdo -Cola Oil d n l adlei nlece d o e rc liccdr o c l e ioc clucde ec d m -ccse -aosmcC d n u del qe Ju igdostic onsicloTECA H cccci.ccs cdln el .ee c du lesoccce dcce lc occode ,eceoclrolsc e lnel o ono n Tr d R -den hseOscde so lse 1 e c mae" oo dcl oesecra doclc acsee, Vd 5 0 ee ,e eciddlellde idicdes.cccoel rrl minlo 6n Clui a d ue Ls sod id n mel e c ali Ods aed ece dd c ca.cs ecec .cd er d cdco ol ciscec ec sciec esd oieec rr5i e, tienen su tienda de ca m e -min na te lds .neacsnd co esce cC o C e ec cea rdcord o oe o rde idclr'ei nod od Cu dePstl c -si assaiaa ejs It aco a de a elrne e teciceose assai ens s -op e r illes. os d enccos i. cle sOc1dcleA nss oa snpr ce .sr a .MsnisOltl oisoooocdsea nscil.coen ceclsc om lsclbaasl m p diCOdd a O ecrs.dc .ear.elesccod. cescee 're Creosin; e ed o ei m a cen sin im .se' uead e e iar eelestantlesss' dc c eiceauceo.ccse oscemessnesias olo.c. c s eoli.decsccldeaoa, dp.rea crecncy eccodvcrecllddcsosldnooseun sodsdc 1d2. oespl d me 5 cid ida edg r dasoamceoes coscdaec cc 4__ __________ __ p ) __ _r enh cen-ed paubresi ccre ;eaee c a i r, d e Ade d dw d dO led ce a Jn 7' cadt iands ien c:cccdicoeseodocioeedso ds e eo so: -~,e c -o eoe oc -r cccl o Nueva ci.erro 1ds d pImr .oo n cuanos eecsLe dcc soooo .le :dcsecec c 1eani el to 6e c ClsJ dle de i od diio oc escetlo .deicocace han~~~~~ 9etd 0r !1nM Ee o y b ,e Aaerddcoclaecessocecls oc Ce4Osoece. .c oc de Bom rrer, o,< dT PcTTSBUomGs, dcIeiembre L i.cdcogudco ceI.dcin lc:r.d ocd.cccec:c:ddcilcc c 000010e cs o a P'_La brillante zruac o "1 Mury zed i liMa -e rt t ; :a rp r .ern site d P ittb ,r to ria d il pI! ,es .:c n ~ed ac d c a d, cae ccorcccor-d s .o c ssc cda l ea dc .e. aoCdOasOieaeos o grsods .em trUr 1o a -sc dele2 cl r> lcio ici0. srlm dsran or de, eele cn en ole B eoly pWa 5 t mk .R-,n eed druo a 1. ~ iapun de 1~ ,J a do. a Deospues deonsmpadisrccsiood isilclIe e ¡s a -x c e ccodci oep o% esscccdu -clcsccIc ce ddsC ele cosiicea si l ue g eoe cs.opeecm cir d eolccros ecdoeesi e rs l elnao esodceaclcsP ad seal k, e a :r: :. 2e.e dne c cie o cc l c d c dcii. d etdl, ard c l., ped .ca:liocO .e ¡ b'a-. t. r d da C, S. alrolnc dc:d o c c c--cs oc c cc c cd co e Oc c csrsoesio es .c i en a ot. fcc diidd y ei undda e. 1. cual Mal Wal di o VIej .ne.wa -*, my .,e--NM a 0 D tri e con las ba:es llenas. e so les eBsc c si -. dc-dc -c d alei s si ce, d ll.de s, l eg i ciialir o iiedu cccsci MOeye alcdiecocedsulsoflodcon loy osco ocidasegsee e c -d -y -Cde c o Lo Ic. codncpreonalcdo a dra eu ~tnilln, ant p", 1111,= de Cl:.de Ah2 ,:: 1r a,:, 51. -.:-m n a ide t ue a 1n, '~pue. d a crsuaootnddd ui m cu po i e ce so e l e c o e :ce c ep Cies -de-c-sdd --c oa cuco.r cdco ccc dcle r do enceehmenss yosoraunu05 oco esrlad La derrota dejc o a 0s Ddg.ira da a 100 B-+me e ye e feoe c idi. ll aegos medio de l! Cardeaes ed e lcco o -a do C Oe o o cie oc -c a .Oespco a d r me i seo a T.,s p.rs;ddecedce cd Lou, y nok .ydh-o irovch 1 7 -Pithr de~rotado orfzo pormpuitansiet sierot d e s enea s ccdcc-cc-c-ccc-4lec-ecd Mcccrs e Wdds 2. OSalee-5 Oil e i .coci& St OLY 1 [o d da L Cear Gdes H .P Ee st, ecs rel soss Cde 1 1 k> A, l -m ar de 1. Kor dn Ingn trinf le mat )4ro y tres sor xdDle He 6Cbaick Haber de F.I dos Un SnWk 1 1d rto .re S., yv d s. D n -exPe ~~art -w a t -.a a xtd s U n ro Pahra~~~~do, 10m .pg -E 0 m.1 ram .ln'eorrd( t o to enado 1-11ro1 lap s abu ( r 9 pri, Dha a:teArth ur Lc. de 1n A-Wll te 0 L. tr iaj, re ladl I. e In.aLsdmeosi dcisalcilodoscadlsda u Sasaleo, Oceds oo.si.occ cic.~. -l0er5 dcdecc .c.hnnyollGocrda Deaycee Ocale aooeoiOooesClasieoolcoencaii roci H.n.ao a tit m myS r cE.a' nm o yl a asci .snid uids.i e-aoi cllcOo ci oL e emlo desde ouecla e sreae eo delYBS aeERVi pEoo.aae zns.as! oLea s-o diaeceo cPes Ooerco di cieids e eso qcc cl scrieniorloiccceet rer .rece-do d lamam tu, <1.5t0. cole yudTccolallcbovnocc ----cidsIc encecosooes, e ac o El spasll e eocceccelyoaoa uese Tres.oc u 01 1 etaclllse, s e -Ir A\PC I DAaJcosaodiPlCdOci, nds-cssseeat Occc . 0 rCubnoqudece popnleruarcon m nieltll unoogu N r00 % aN ~~~~etrot .e G~roarnhada o .ud Onuaa eB OlO Helosilaceisceoc,.cu.d 10nut0. laesydc. el es ao de ¡ e fcis Clocsid .,~,see 55 1 id -cd5di e cho iocos Ice ios iei a. Rjl ~ .aml. .1.aga, m Pm os Ol -Cads -r" 1e mAdo aec ce Pill e~e :. .56e .r e co.dC iinjei d 1l.21 ,e\ 1~ Cul, R--accpdcdilee ceo. y eSe tie ese.po d Sl eis Ucd, ~ .e e ebci obre ece lCes. d dcereceel:oeslsler ~ e. -e0~n ~. la elco ais Un ftit entrenmient cesteyedo oC Ca rcc t Ce e l ma T~p epimr 1 E7.iF PATATIFA.EE D .EC 7 :E3 Fi_ CAT 7 USTED d cacd.dc -icsed eor c i los eo ocicos A1mns iei .5aasdc st. Sch iob i oce r rlJnt m ysr svaatetrnain e s i OscflOi pr .l 1 ner0 NO mammn!rCabae d.Cri enn ciine d ---p r.u, PRo,.E UPMANN Ocalcie .0.dcccerloaclnuclncciidrddosrs cs-Joaic&Odi loeOa,"deasesd O escnsrecdsstipdio ecbnoye 0on se ps e eeea s R E FaE 5 T CRCd d dao 10022dregc s.e. .s .e.se de oO.o.osa.d s d.easa LaOAc u o ed adin el rad adi csassieica, ooEe.edsd ,cenelccd. nloclsr agees,.lo essoldesOodo"5eese lcolEcNEr.OOAl OLEAiociN adcclco4lsOalsccrecse. CaessasCP l.O 8 ldcCcl>cc.lA00-AlceC.AOocEdPoRoe OcldGceli UENONDOSEsRsolAca si rr en esye Si del -u edccfsc.ldcicle ime Cososicoe.na, La o-le decidoceseooas,, oioelt oeo cdii~~~~~~d Oc. Qeedadou Ye ,A ts sea.________________ Yalleg el pc-ie"PREFECT" 1949 mclii rdapor galn. TRAJES DIRECTOS DEL FABRICANTE A USTED Simpre a la va eran er, o y Caldad -usteprcir los preca :et5 sorpendetemnle s d la opa 1 Lo tradicional CALIDAD de]!I Ula rad Shwoblt o reprset mayo Ca del Ghrandes lar par il dmr Ivrcaecclieor tabaco de Cubo y elinoaoes com pra, PROCESO H4. UPMANN, innfeoeawsoaagles l Sl ofrecen un cigarro n i n i c od e pnnaas Ebogonta en sus dos tipos. Finos y FR.RFC Redondos-largos. Easassseoata fii dto osnmas a mala az I^linIo sub13 M ssso o enio rd o casn, j9 t~lta5noiaduc5een sodxta mm LaMIAMe e4lS7 E KPFlk Stre t -ld ti eeos nianta ftI En TAJ
PAGE 20

S P O R T S >A l A GA AOi LOS NEW YORK YAN el41dini m e u d rodo is cubanas lucen os sextos juegos Tpic E utboliticos piuo a ra e anea rapis vp -Hoy ne imninea a jugar el trofeo "Hgbana". a leaa variadua 'aa or -'e lIquidar nolaneote n don domingona nta ae Jo mnendran On cn prenon de Ten sobre el Torn~o de Lga. Por "PET EJIqoUZ IntrAtN Pernro PTRi'dlt inrainanraheatee ndidnladOiOer 1io r e nano a eua l no Oa urrn la dr nmp)ran Imy>or ttii < oble juego cele>raru esta lUrde la Se¡eu c nu (¡matleur i n11 I I 11 > ldlldlrloa para laeliniaooar p u l,-,k-, uando anntra i e l Lada rsiarjo. Nioa o los 1 le orne ya dld \el ranurate dado darad, ld presn 1 arerrladea el aa-a Allnad Insea rabe e _i te-dan partes del mundo los propietarios de egaque tienen experiencia, dicen, -Tan Fuerte ror4o Un Mack" cuando quieren expresar que algo es resistente y durad ro. Los camiones Mack han ganado tan proenimente renombre de fortalen y resistencia, debido a que en nu fabricacin entran niaterialea del ms alla calidmd, conibinados con detalles exclusivos de diseo y re.isente con9ruciin. El variado aurido de camiones Mack le permitir a usted escoger modelos que variin desde tres hasta treinta toneladas de capacidad efectiva; en tipos de camin y de remolque, y con motores de gasolina o Diesel. DISTRIBUIDORES PARA CUBA. MARINA Y VAPO TELUONO U-222 ABANA MG -la 1A$~ Qne amna$ pmo^na en ym oeo n iieniuupeona ruuo e C-eo Ono roinan le laaran cnr enelan narnad ina Oadnrada d acerad ni cnenadraneOt ratos dr a no Vnaadouno an eOar udnnaianiana drnnoaido en le Lid alne ad de aa addntadu.n ddd anerra ao id& n enno ntro Ala eaw 1 nudainni alar uran teaa da i Ontdle tdodi Ondleonr -nniemuern traerd C alad al O nei"ca do0ndeaane lgan ara r adalan.q dat da dO re dlOrIa drsan area aooer de d Andana Cri di it1 de ai.dulre eni da rddad de dan araanen dorndnado cd ninil d Tndnra idnaP roo qu da dida aaeuale| r roiauaadlrfen ad 001 daj ideaia daa aunn add dr r a ala n, Tdnos cadirora en adarneana ur padanminn dea raldde adr.an r anoad dada uror dada da adraanClion Cur:de unnr a nn ana iedr nO ln ra 1 ae er e muna. SJ c'ard nadona aune :dear 'iaelrnraadeo olnnnadtadrarl ana Cl hobadre dia do aladrrro derla aunda trea pdn e andn OOlaoauala co n 100k1ria n.roada anreudl} a lun ddiktdbaddaohiderla hOy Cr. el Oiad abldetza ana -d raiaudo0e "aOnudn nl realitaian .cania a/edr aC"iOlanar anernraiadrr-. raaladaaaordruinl rdindneormce la tv adinudreu Va la raa Ofre nerM el ncrni 1< r odri a odolari prda ronde dialooaddn rn nalar daa da l and iaoa rannna e ii. ala Oc dd.-C a n drde nannura dedn al dIida de l toneea oldmar, den nr aeoild adita al dal dacia. 17~ t T C ndad'idn"ldderddlraudduraradCldnra d nesirlOl d dada. eCO ddani, ndaldadfidde nono to ddiOd dru inaan dIa dnrid alamau ed duaaria onaeadara dan. idadaddd A lirlOddd entre A! ~ ~ j4 an n dd da r"oda dar aa a''u a ra In duadna ia a> d.amndadr -egraoi''eeia iedalu rna IdI dladal'naard fdil odbdnaean.ll>anaa ddaluouna dao.la d da rd do doerdar1 iaa 'dIudo di.danna anadeare beerpuduaonur noori elannall er oobr riaaneuonadn dad -obo-o,a r-rr.O Orr naddaleda a edrdoy ee.aranuraan adarcadrana Caiaur eaanadedndaeulna c safa rOiraeiddlOnorurbde.r iuln a Haaeroni. de rarannaaaranuar>oyelrcnaeata.a-deaoa enmononua a ulangu. --.iarnaedd GIo1 OOro.-ro dolrrud.iadmlraaardirdn -e'-o• ^--'c r., e qu o eas .0, -a dr acderno dale e-olkrnus al ---aaolc e ac--eae adno Lsnieee ldalnrrdenrEd delenadligin.d anda dOl Lodada ra da iauaidnaufia en O; La Cruaoa -a naoarl d" reel ea Cer aOa roe neIa de ara aaa el CGid Odedrn c nandor allalnoada lgnora uc da Cd ao daadede -rdu rdroeaar e eo doca ¡or'a ueicbodo dain c debdd cadonOiro LIla u. launa cen cas O daa adi radoral eranaolrt ruenaiadia la rare lecenina unldo. qoe raadeeren ancad eana on roradeda alarda la ersuna mcniro lard.na arda qe tdao deldarodan Y nuiqe dando ni rin ldrrilaaar ae'raa-n-edeida anoedar niene notaree Oio, t.ato cr0,ldr u ea Od dneneda a uar eo sn le puidnennanceder na nono H aril iiciado deleriadd eu dicao rddrkuau. In o0 Malr dddoroanna a ni uue anuroa -q.a:e rnnpla al CCC, 'na nanesno ea eas rimran erauntro. Lo dan. Senao e Perro IddeOa cmaa o n lead enO.e il'edn dO M non no a darce drr r:a ir aoa adaa ara cndor adanda de ddae e da rira aldua c n y .da 'ila cr d c o dldadra ecaaa.runr e rosenlan dan cmano de dOdoad Ob ddO dnda a 1 e ueolcre dn callda -de rrddld lela dadand dr anadea ddae Caandn e Oadidln en nos -o ardar aerlTOdd:a O do olulanrn d nrud darlnona daerloe oro ooopi 0000 ral ddredr dadden ed iraa uen qae ddaaaadndedtrneone i -roirardnla aalddladra el nea en ednraveanada aeednrde.ano n o.dNrirlCieacnnledaenaaordlereaaoedalValerriocaudnnddanaaan rol,Oa o ce aralddodde a ilacd olea a a prnanadladedndoLen,r y cle -eauaae.laadrnadl ra: .aIl au la dcad: eia de caber gavaedad 0 ror,,nealor adi adau. Cd aieacda, ti Mdlaga daiden nOdO CluT.Mr-re rar derd re ud dr lueoi ca da ano de Ion ano no naanaa nqos -a da obr -o O ra.Oudrnu ar de do crdidl dr ede daeo bar du -denar d nnocdndarls?on re. Grr ladJear d drlioa dde ede lirr/ar-a dfnaue no de ldecone deode l odocno tan.eldro laa e dr dd ar da rall aud''' implde dde. -.an o en rae icrocea do cmea dentreda Ol idnlICadodd ,. r ,.d0 dr a -ddldardI Cldre CaldOil. Nd cd na diandlnod aadr dr del Vnlu:odno, nancar anooralre-ad de ila Oana Odl:ol:da i doandaranar durde cas ddl .n equdpa adael l lateanrola e rvdo:la daa dnrdad dernedenlndr Ord no vjeEt aeqiaud Ddedo dolo maoada oro l eoan u Ra oda drootaia neneoraro arro-odr alreo adnu e rea OOnnu or.den eida dl daOlemineldo nne dan lubdo copualan le p O. r:odd r edldo redrtdan un Ort dxe-inc da rateao aodeatda a aniudeaue ratasn u casnana mmr caer oaaitaonut nr dueOrd racar ha ar cl tacau a 0i ana h e d uaod ende odo ta nnniadt ym earo na cenan aun r no del~cnrdaOaeOodacrarar n no dinran do no se uananiuaian, pr e doba oa pr u rer ni dreco cara a vgrn o eaa oBn ri a onain. e c¡renn a a au n do saseno creaeu B PedaIr anecone dc md adrclio r--ddnadn a ndaent ir rch la nnaddra. ir n rea Canele e la Noal y eo no J uA naNol lr rl CCC ea a edo-anna lb1 ter nl aY ea u l i___________________________________________ ada. dehe barre a un r oa a Eic ca a d ailo Ar no. n el uadOr ladoI Uoddn do laa a: 00 TCreen.1anol ltd d bloa e ra ci, iieriaa ndaidea dord ani da 0 000la a = nu d eentnnneendoda rcnanboe.ryre e Sri npnapateqe aroa acrienanl lo uao u Mude lepa na cae q oruci ae u opeuadonito, laao s adeneion uern radrems eonsusr lsr a c air -enl e IunO aerran a pr mtr dnLt. da dnd, araql r a al na0l do daIr mOnu Jro Pncadode daorle e di a lir da roa no airo 1s aonadan anorac Y rno idida car a lcao rcniro ica lto r TEedena M .-dceo : eli dm1 Cron. Cey 'r Ola;s mujre e 1 ,f Vi1in eEnpt: de spA, d1 l orM uIll.k l Sneaa roa rreoad r eae d o .deat. y h r -did, t Duioara qu l a eug d .r .n yo' ortc de dnrd -!l, N An annn0. nBanon 31 e 2 00l 00enia i Vueoa aad Ond tluo Md, Cisnd daid 00,ne .0 0 0 2 0 Moadou lndn Tnaraoa 1 0 0 32 tSaaedad in ant02 alad -1 o 1 0 a 2 a tdioiie o a o 3 o a Barnda 1 a a 1 2 4 0 radroa 1 0 n 1 0 3 n M 1) 4 1 2 tMadnod aaaanon2 nadadadd ,. aa anua Onirurda Duivldd. Oruro Santndr-eread 2-O Numanila-arnos 4,0 F"rol Gdto-aaona do Idaun 0aa ad 2 0 Eanu-noroando .. Badlona-erdao d3 caldau-dn-dib CinOtln raoni Pl ul tr e n l r o o 1 2 d.dridola o a 2 Trarend 1 0 0 2 d 2 Nudinol 1 0 0 4 2 li0 0 3 2 ndnr, 1 0 0 2 2 Candn --o n Caraono .da 1 0 o renan --.O O 1 d 0 FOia Ii a 1 1 na 2 0 BAlaceted 1 2 0 A0~a& -0 o d 1 u o Badou 1 0 1 1 3 u Cnnena annuintCoar COednileoda Di,, dr, Leat-elM rci r, lC. P Lcaniiot Oaeone 2Adonu-teuo o Ci ud.1n-M a a .0. aG r. e. C. P PlueaUlta .1 d O an 22 Cdrdobi----r O O i O ddaaodn -1 1 0 0 C O o Adaran1 0 03 d caa-.1 1 0 a 1 2 Aorano. 1 00 1 dO 1 N'iti tPronerain-P.n10000 dO Jaideni In d d daaad : :: av a i d r n Jinran -A-o oaa o o TearrLonDicad tOna i Cmnonrrdd nu.oaaeda noCaudi.Lrnoa llt Cronne.caa.t. 10 l: 1 ,

PAGE 21

A_ I 5 P0RT 5lIADn PsP 1 A MAD.A ,flflMr n ts OP tPPrT PSP 1"4 LUCKY BOW, REVERENCIA Y MRS. VIASKELL, EN GRAN JUSTA A FURLONES 5 P OR T S PACINA VENTINA Colineau>y Al Los comisarios de se medirn hoy regla nmero ciez CrIinego 3, Abrdr, que ge era Mente arnen "re Penreo Blanco errera ITt lPo esdr1e ei orerdorole creyron Vet ineesbiri P su auenia tiste la ju sn rarel Habana Madri Fere t el¡o eurin Ali Hii,, e rd d 1. itre errr Iercoexer o ee d Peeerrrrr rer yenALc en l~rs om astC -neu d saset j rs uge rlecira C ti u nei,,"' r r ecrc e m rir erd I serie Ae e t iryitra, ir r hP dei itdr res rl rem dr sr 2'' ieicean Sreie etrr errrrdrins esdegle el 13 yorc ~dmer"'coedrirrrrerserrrce Al uues e U.a de |li e;ta ltnP>raa i e e o, ja, Za t=,re de cassp ledentIe twr ehrran ra COM bars rr ir Bortrrn s epr /,c e ,retere er lare r eits debe dr cerc:e le Oi .rrs de es crtdrt crc pero re ats derIee di fi' r gco crprr ir jirt o sividar tir Crijerre wriersi. ru e r neorl, siocre i yt en rcn forma crmo l rr dre 1 %'ed. decld ri ari s er re de cs r erer dr cetb de i o uta/emnpr ?n re dei con U. Yentmj n.t.bl nr e sSo? N be iait '.B r qu e Enrcu rtrn 0 lticrrdse d d oie Etslirr rr-ir crro roPurrn ini trrciro rrpred i hriri sCartri contr iiic d r r ede ocre, crem, irr cr tid re q rr el p Tec ir ,ir r i le asclrteotrioi'edaro r Ided err e erdic AtnOu ee reric renba er in Oru:o o Ecli e.rr'rk v y ccti leleorrceirnrci rereo Monu, y A11 u TTl~~ rd al ar-n i tr. mZut )t:b, e > y Em ser En rcree. e roe P reremr.irerr rMeire deeie reierrhseerelrsA e'eeredae -r l er rter rr einCeretec rerrrc ne1%ial3 33 reriferesIleiriie sce eereeeeg re \{li5cceseeeeeeceerereeies r sa e el te itirriores.r.co c p r z er rrd ei rorro e rin Oecde ere dr5 ehle Atee s preernel ct n ratermrei.r rlecre aa s erP eaeseerr sea areti-eerreidirelo derrrr.heiede ir A sm Bak o qerbrAelrsr eeleertonuere Ireeserre esirrere,'Ceee'lceeeereprecr ronrorerpeeredeir nrirrtdtrirrerorq e es r'oor'eest qco irpen n osimanepattrn Pri nfr ee teess Peegrree rmetilpeeerA rlscArel r le EE L C 10 7E Oloorer PRIMF11 PARTIDO Vifir z .'pm p ri~ es del ce1.4e { Ft ee e s e del 12 medio, PRIMERA VtINIEra R u Armga C yAb.nd. SEG NDO PARTI r 1 O lnn A Abamnn 00ttr e rier deic -r ieooOo r ioo 101 "gundd Foo ybb-ede txto e ec'eedypr'Corr col ten'O de recorrer anr oede recenePreresseccde'rddcrseOro er rc'eeeeeirnoerro eserlrrtrirrt ct"Oic a'a e iece ece e., jaron mal a Jorge Vaillant al emplear la clebre it treina, para distanelar al potro Posada Junior corid Rt ees re, rrrn-elero rcn d e un i S rel n Juge re ,:c 'Usi,nt u eterno ¡r t¡ le rnir tamrin r li eane r r d er nndn otr e.oric i os Icvrito Irolcre por te final gaerada poe r velor eerer r e l isro ycrelrirr r cesgeilce pregresea ATOR odid' ocenrcees eeioe o¡e ce eo O ire rdo le cei ir Oo: oe lelir roeme r, rod rrell Prolger Sper eriedides ocr osr e r Leseen e ecr As 205n ______________r____________ Oir ^er enr haicOrOsrl ico dc ir OcneleeUie d r __________________ RESULTADO DE LAS CARRERAS CELEBRADAS AYER es e, w le le c re ese c "t" 'see se Cece etir "c'' '"'orr eroee"e5 crer re'oVc 50dO ee o"" etr Ae"' ,, r ae , s i eerme C5 0 s c e i e Te ..e5 5 c iti ie rc issiceerer -1 15 eese ii5 ti5 ede ecee t iec 5 5 5e1aleire' 515C 5 ce c i c re ' 5eect ea e os ce iuic t st t ci eto5eed W L i cl e e mi Y re ,e i, c ee e. ', i re e ce .i n ce eecees eeee e W e e seeee re ac raee ecs e ir 1 Ii Ow r i c ee e e 'i re cr e Ve r rce te se, OeeC re se 5eioieice5ei tir5O fleCr ua 2% inr F-71 01%. eae i e e e e s ie cee a r ecere e $ re el, i.eGsee m e ucL i re.' le 1 i creom 9 ce: s reiieeeise sOcece cea cese Oe. rrese ir o a e Oe oOiO e e5e 00 0' sro 'e rec ;ece se s e ee t is 555 ere Ce rs8 l 1 se llcceeeeeitee e r t ,e s e cre e 5 ~ e e i e' icosrie te ,sitees ele ii ci i e ea a lees 1 5 1 os le E tice si& ifl" 000" annarsan A taan r eo Seortlod seeeeerase ciore eceee Dctei ss noLLL r e-seorLC seto --, w 3 it o .esesr a e Cerot penes a M 05 r~ a e~ e 1 escet c''' 5* el ie e s e eiDeeRa let 55 p5 rec --e --enrecece lse reee eW¢1 cen r ese'OestedsUW aTeel coreorEotirti iei eee'OriEb ee ¡3, M2Mtn ecc rcI te cee eeceicn e eee sises e e peese e e gemaetc Itereas 5 res~f crce snen es a er vas-ee se orreesm r ea etre se esA edn reco.e O retAs,:,eerr esees s.geneeeorsey enesa e c i re n e roe 1esesic aomeseo Como Para Una Reina Su abue orro Soiir o ir rer de Cecerv E olctelirilce bit rre~ r, que oir loo r' bthdreer srouatpr decoo n peoirr oro iii Ud. otoirrie de iodw'r Acee dr rlirerr e l', Ud. otra toritc tr lici ice.dcibO e l a e triSe, crA dc it picrfes dei l eo. s percrodr orve dci crrcc e r No' eie rdioecrrre AMci cicoclt cVocrtridc i0o'ueo e iiiec relepode Brdrcncr reoroduso dce nodoAe BuoWesrspr Budweissero a SAB E A S U WEESR -Unlpe detihiidoee: STI.CRAMNER-AIS .A iReina ne.¡ lbn A-2 Stt SU RETRATO ESTA TERJIEAD. ¡Sensocionall ¡Asombrosol El ms revolu &nario adelanto de la fotografo. Con res sncillaos operaciones y, EN SOLO UN MINUTO, la maravillosa cmrntea fotogerd ica POLAROID le termina el retrato con toda la brillantez y detall' de antrabajo profesional. UN VIEJO ANHELO SeDEL AFICIONADO HECHO REAUDAD: Re, eecrene .s cc et cVrns iratos termeneado al sminuto de i¡rorlos. SZo CARIBEAN FROTOC SAN cAAEO Nr 3 lies As Cedns 8s0 EAtAcA De Venta en: AMRCAN 5H1070' lee ssn 255 17$s CAAINSEAN 3P10T0 CC: e a Ral itMilliE ARTE e
PAGE 22

PAGINA \EINTIDOS > Ofrecern un banquete el jueves :\ ¡di e i a s los mdicos catlicos de Cuba Ca i I e a s cAIRlO DI uA MARtA'-XMNO 11 E ET E lq4'uS MAACEA N d t i e a s 1_d i, r (1 ~Z.~1 .'1 AO CNVII l{eulir pstumo tributo la Casa de A adalucz al Dr. F. Btarroeta II;il ole pilI elll e! i<'st enctvie-, en la ~le su ls MS u l e ,I ue ~uu ,e -1 \ lu uluuu le Ii uulc Mab, ', fr, SE('(IIN i ('T lICA ,i 1 P r 'lta L ,xilm F rv,. '% i ,~ 1 ~ 'u u r e, j e~ r~ s u uec iuuu'lena u el uuuu uA I uS : tu .\ -A ra A ruu a Su d e ~,u ~~, u u Alteag N -,f'u u' ec u lxleu deu ', u ~ ,,,i 1 -1 a e1,s 1 r, 5 be. A U2s 9 de 1. miA, e , duuu Cuuluu de Cu.i untdu. A iu 3 d 'u u -e uu ,etaurunt de l a trdu, uijeriuiu uepeutu, P ,, -i e la Cate<.,, sui tradio Auurue iui,e uuu u e du, Santoral r-~ ~ ~ ~ ~~o a 1a ,,najutdegbe u duuu lu-Itl1 m ¡ Idio, cuduieuuuuuuy -tu' 'u 'u e uS:d.:culue Suuuluc Gus,,luuu uuq iuu ,l a nenn Srur l c p e~~e u Suu ruuu u luc udc ', uuuuuuuuuuu,,, uuuuuuuu" llu11l > i u S .euuuu 11 1 1 >r1 i n de 1. di ,l 1~ i lie 1 Cieruulanee e ule 'u'u'i 71 1 r \ ,. ~ ~r al 1 F ,1 4 rcia r .i,, 1 1 1 1 ~ d o i -, , t :,~ .uuuu.Di u, , -u duu. r uuuuue uude u ~ ~ ~ 1 ti i~ r 1r :, rcrm l, -r 1 ram , r t 1 m e a rkc r l ,e ,, : 1e ', ~ C Mu'uu o C u a e'u u 'u'ui '' uu u:" u' u"' d 5 u:truuuuceu A , ; r 8~~u el Cuuuuuu'c Sue'du"uuu de'Auu1, 1 ,n ,,, 1 ,a in ~ r -, ~ .1 1 1r , 1' 11 Ir m1 1 i',e 1o 1, r ~ u r uduuuuu de'u'Quuuur u r i u 1 s uu mu'uuu u u n 'e e uuuuueuu ~'eu uu u~uduuu e u 10 ,i i ~ ,e ,l 1 ~r di l m r , , ,1, u uup"s o u de uu ~ uuuuu' u e uueuu eueuuu uuuc uu .uuu du uuul :n euuu d e u ruueSeuuuuuc 'u uor.uSuu del e l uue lu 'F-c de -1, r n, < : e nuululu de eL lu, rg e :e e u r~ dii e. 01 -;,i 1, 1 , r l ~ -," ~ u 'uute d: uuuluuu euueu d u'u 5 'd 'S u i1111. 111,1 p er 7m~ ~ ,ra r ~ i S uib d e i a e u d d u 1 A e u u D l u u n lu.uu.,iu u e en ~ e r ~ueu u u n ,n Am1 i -:,10 ,e m 1 1 ~ ,t Z 11 de u ueuu uuuu uuneuu ue cu Su~ut u ucuuu ue u uuuu I u -e u u u' u euru u duee uu ~ e , cus uu uS 'u eu ueu d eu. uc clluuu del 1 Wuuuu' 't u.m uu ~ ,7 u -u u u u Cueuuue Cuucuuulu u r e -1 a ne A Aucuaudc de In fu ti § p~~~ u ~e Ee' u Pu'e ud ccuu eu uuuu uu uuu del dic 'luu'u ? C auuu N um u u u e ucuuu' -1,,de o luuuuc 'u l"uem.il u ce dei d~ suu u l ^u CuusuS AgsE Y A~U CIES Ailn o 1 i nit "d ber r, -r ruuuu uucu~ e u 15 uuu c .u £ IA 1 OLE LA MA t n a.sd nf k,_ -, 1 11 1 ,1 LA E O RA Luca Daz Rodgne; ISA F AL L EC ID O psr i. u x u ', ,'uuuuu u uu'uyuu' u" su E u bulucuu Auuu uuuu' O, e~ 23 y l u u puu d 1 e nnP t r i e e e 1 -or 1 vo q, 1gcecr 1 uueuu:uusuuu-'euuuuZumuu du ut Aatlll Sanu Autlld y Ranel Junuu Diuuu Eilulu Suuul Dula Da lluuliuueuu load y Yluaalu Olas luilqul 01 17e ¡do F U N ERAL MORME 1)1,10 1 11 1 MMUO DOMINGO 18 f)V 5EP1 .1Y l'W) --Millare sir rrtrlf'". ,uuu l u cu. u iud l', ~ licuciul -J.s que rferan. ReiiiliIue fu ileda Servirn ie li arelslo -El Alo San o, I"uuuuiu. ,b5 r5 euu-Iud, uecucu e ls -RUa dr ,t E. v Misa, propio salones a una' ,r, ~luc ell", uuuucu 1ccccucuuu luuuc eluuu -e u eJ .u e. >}u. ,1,,uuudcu ,ciu l au c y) J ---i 1 er, ", , u .i 1 ,i ', 1 -,u ,; 1s 1bl r < I, 1, 1n 11, ll;iri 0 11 , -,. 11 ~ , --1o a ., 1, z, ,a se :;ry 1 .,r ,1 ,i1~ , -----r r lh A a ., pu 1 'uN' pujduu d e i uiudlu u uedi uuue ducarue iu u.u del Su ¡e lic iuleu. u lueruuuy, 1; uuc. ir r e. ulc rS 1Eu1u1er u 1 u l c.u-r Suno \arudc Guul'ucu udcr AS uetleSruudu duuudnc u ilue -ecus dOrlSru 5uS5e A. uuul 'u efruuuueh u Ii>e i e 'rn fue Cladfida Pauda J !i :ri ', ,nA v i i i,ne 1 ne u ,! ,j ',, , r, nr r a a ,r 1, 1, 1a a ,h l a r an n r flccuu. 'he 5, hureurec Scu.uu Ae ud.ul S u cu:d lu1 d n de e"u' u Su u"cu" u e\uP E gran bile i uum. u e del Sue Auuel .e ,l Cc-1 to er$ orecmin e -oa i .r ol Vnr• a ieucnld uuueScudr ll .upuueuele d i u .uduuu ce uruu'e ue ruPu' cuuee deeii lcuuuuuedu e: lu e -.uu el alaiGo dr GaRici drFauuru. el ces, tleu Sdcei Idle braruu iu ba1 predeS de du uuuili duuud de. lu" -" q' cu S pueleuuc de Suucilpe'uru nuuuelluue Amuuuu i u
uluccel uaiueu 13 u ee l u u .Cudd euidr r u u del> Gr I e di dl del ,P, L u -Qilult du de i; d,' 1e .t ue dcj -~ luui r,1l Ceuerelre~, tepcuAi u u n u ue G q p ud ciecr uud" iciu dc u-uuulei ulmuu llu~ en iu ~ uucuu bi u u -, de R drduuee l.u ueuu cl uuuerde de ', 1cd&, 1 iuuu1i ,ie1~~i',siEcuuu j!luic,, r1ieu el iu'cclu. ue s e-u-u ---iulueuc-SdSuudeduuu5 e i~, dE u.1 iuddeuClc,Cruuuedupu l iuuu,1 u~gc ll5 1~i 1 Pu~d u siopeers Ifot -II aAvb roMrd e aca ooi p[i rrM aer aae tre ewe lemh lus rlucduSi udu de'-ag uuu'Se Ii Euep eceur Su uuuui uu uESes c neul us rSeu uuecc luSbcundu eu Ii FJuulueulu Alces' ce uclurc e PiuS un l cdlun d i c.H & an1 el uu uui -, ' -r, ec c'uluiue eu 1u su! Eul:u 'ui', 5 ,uuuic u, gii u uu,. u-u ee¡lr usr-sul :M u-.r r -de ue uc .ue. Suiruec a le .a 11 11. rd , P ic ee que r , ,cuuuu eusduus u dtuu iuc A i due uei SS uuc rduuent del Cuy sdud. pun:eul, dc cec de Su .SdI ceuddcciud uiulSfuluiu dcuuiuicr sc ice sc cl carb uiiuu' de lrhsule liruuucu uuule d.d r ucuucube uu eiicluucdc euuuuc -u --dcuceid pelcu v uci s eiec u -Su1 r 'n ,> ecm ,.luiuu u-uuucu u ~ ~edee, pc ibeu ded r r'u u ec' ce u uu5ue uu uu' c DIARIOII Su SE MIRI undeuuccc uuuueld ,Suguidce cuuliur' dc ,S A d ul rau u clced uusltu ulu a y uee ruslcu" euluc .Cuu-. it A Euuu clcuuSuuci c t n eP, 1 suabl, e r Y q n regm, .,,, ,ir (,Ht de u ie i-', , : 1 ,11 1 -e , 9 r -, i7, i, uutidecuc'Sui,1-,, d,%i eu'c,,",,""-" cuu-i uu ~~~ uuieuculc-cui 1 i' u. s cuuuc ur l ,, I s -r 1 1al -" ,n,,ii 11 -.u ~ p~un1dtl u d, rAe .u '( u i -tuc -u a ; ~. .a i ,u i Ele >tic d e l ,e yc Muy uuu'u lii ArliuceAldTaA e'CrspoBen , 1 j, ,i ,, ,r -, r1: ,, -<,, w .1"o C,,p ci 1 e pr A,1~ arlipr ra usuud u, d,.suu cc ~~uuu -u u'uucuc Pu-u', -,., : -'11 1''''1 i" r ,i, ', !'ucu tucuiluc c de .-i de l ,-n ~P-11, quleu 1 -;< .ar 1, ~ -1 or Abd r au1, ,,,"mo, 11 M IV 1 ti,S ruiu c euruc eu.ues. ju e u u uiu du1 1 1u,,u u~,, 'C u, -.,e 1 1 A ccu s-iuucuu duru S s'u udcud.e u.u:uuec'uu'uucunudc uiidcuj uirmsAiuu d ---, , o e m d e p r a a it e -qu r e a o i d 0 n r l s d ~ d, on , i, ,m y >, ,i r a ~ ~ t rn s i, 00 u a n u --u u u cS A .y1 e u.I, iuuid udd -¡ dudeS, e' 5u ~ r ' cu u ul ~ cu su u inal de Irir 1 uS >1'u~Au1, de y1 etru> ~~cA l -u,, -, uuu u uuei--cu d i uuuediSue ,i uuccculcruSuu-~end~l~~cu's 1,l,~ "",,, q,u-,, u 4iucl. 'u'' 1','u 'cus ; cuu 1ueeie '-il su Auucdn ui e u u l,," nc uuululddluenec e-d es i' 'uuu d u .uladuee_ : 1 1 - 1 1 ,,1 uluu-,, 1 cc ,l u di u u Ru cui C! -e cd dr Cuep d--ld>eeue Su u p i 15iu' -c s ri dn e i uuuu Svu. er ela elec de vae eiulu bu ududuu -u u u d c ce uu c u ruu-ue c lr ia peSlcr d ,i i u d C n de enpul ule ei u-uu i e;u,ueuu: u C AuuuduediAnm' detr: ari dOe Maunuie Ma >aTuglS usele up 'u-uicuuca sre -l u Ad';bul duc nibO lSe uCS.ue 1 cw .u m' ,use,nuciuaue-',uuucS uuu delu e ,n .-ee' u u ui u c L u e, ,lS,. M Ce e ~~e de d .e ue ,inilru,11 d1 eeu> s qu~~~SteiMu e iaScuurdEu.iuic:ii '-ceynur n Eiades c> eidspilucc iSp,'~lu -ai, u.eddl,rcuuctuluuusSndnusdunuuuuu ~ d>lietas c uiub. u--itcuu-'u diidu luuuSuuC,. S cd Auedil L cpcc de'tid 1r' upeueuraio ueciuenD aSluiSu cu-'iudC uu edyc ven tr Tuucuisc'~uSiuueruciA J5 dSumau>ndheoa ue.ga u uuduru'uuuuusci' un ich z uc edAi i Radi>e ie>uudluc duiuiiiuuuuuhab iiu-e ic uc u 1 ueuu uuuiid ucu-s U -ceuuuuucu el Ei\ u ce ce-builn ueede> denSu'> ri Idas Pi -c u A 1r iuiii-nSupc cc s e uusiriuur d Si le 'cei VCe .udu u ee ab sl er aeuuEucb cc iA' iuuu udi e cuucu ss luu uS u Suciu d Pcc u cpcrnul Fesa'-e SSs b1 di ulratccsuc>y>iornuSi'> at Ii -uu'euc a . u d edce du uce TresuAlb ie < Muuil .aS -dsr infu eM e c ' S u u A '!ln s ~ pcedsSeu i ,e A;efire~n de ~ a u n ti, ~~ ~o y uit G ueu u'uuu5uceCu ,ueu .iccusluclsMcAddudb nA de dc cu turqs unueu ulculu e cciul* dl Cc>e Aer d duDe ui.'T Dnrdesciddeqeha rma ecuun Eu duiS, uciceedu u1 'u u J1 u,1 ~ u~ c rc i uu r,~ ~r., dduuu. 1' u e IA'ui 1 u ,.i A u di r,~j ~ ridun e, e~ s p: uu u-1 ic eu sud 'icl iu ,e:n*edlSreesd1 1' ucdc,, ?<1. C, ~ 1, 1. 1: 1-1 C~~a g C 1 as be ,' ,, r", ",¡, F, de abrn e o ig € de at e a d -1, -o a , ^ ~m e s,> av ._r mes ', ,1~,ga cinugsLes oematnz 1de u 1 u u uTu¡iE T c e ur lcuu Su ci y iue s era rpiceper Yc'uuu uu SE: k4 el id A i .ieniu dc ud ,u, Asdc de,uuJuip i ne ud T Su.'>,, en ; e e r.d cuel Benjauuusuiu Mebiu auu JAeJu.'u'u d .' iccu' ~d E l u :Impaer Cucas unie e uon un BeAueie Ie e Ee -A El '' E iA PG' cd u1 tcuuu d dR 'r -m~"u e-sr 1eeu ruu ~e OaGeuid y e ~euuie ~i C1es,1, , -REPL B (.,"g,1t; Jun ",. CG.ras i:,r d ,f,,e c u 'ue. u it ecu CIc SS u,' c' u>uA, S r S ,d d sdc,'uutr, :rraui c egiuuelu uu, -de1 'ui cuuccu u ,,1 1 1 1, -, -11 1e,,, 1, Cuucic Aecuu I ca Al -1eh1 l¡ u V,11,1 i a-1' z!: uecieu ,1i" uu Ie, ,i Geudud cc 1l u'u -e'u' uuuupcuci iciu ccc, :A.uu ciudc iiii Si lcucc su 1 eeuu,, - u ..-c -A ', : lad, ir, r u Lud A i r,, upu ee e r i 1 ne lduc e eu u u.-'eu'c PS Qusc Cucs cpre 5. un' € uciu su'> u e eueSddicdFeu u'uuu4v cduc Vgis culuscdo ra o.Co cuto iin u docur S>cu celu'c:S'u'u,id asdeu ,ulnuS SC --, ,s -,t 1 ,111-11 -1 ~n -od rt ,Pe _, , -srtd et ca mn ,_eOenl -, , :_ rm nd anu-druu aT1 t ScV'PS''PU -nJSS ESM"E SCI Miuui urd'dur 55xl5 55iueu SuA s u:Co el5c e uliud uls-iud'lu tl>c c ordc"tued ledr es M ree c rera d os ouuuucy quu e uu acin o V n or e o rom iciu u d ui e euia d ueuhra Su iiradec ume --cdedud uuueuanuu'iu else'uu> ueceiedeusuu .uc c. u > c u Pic plcu ncu M a u lran, e. r c u s ,euu d-.u ,eineu Fu ulead y eid'Sic ueS'ie 1115 SE S l>uu lAli'Pd nusu mg E i u> di led urAne p ds lu uccA A bici ure VI Fucud CASEA 1. ueici'ii lsuA A c o 1u,' 'ce-' e ic c de usuu,qusqe',e~uuuueuecuului,,lsuidul uuuucuuetuducmsudi cue >' u dEuuel e c ubr Susp d anced ul nte diind A -I F D au suc ''u e s ro, de qcc e' a e tod Iiu'g u'tule. dcucuean I d k Ji tSe All'uuiieuedcuie'sul pATOidA u' eu-liu u s scS iadnca osci'Aeiu V7rid es' dlpoi elmnoshnae cdie cu uucuadeu'fluuuldlucinS u' u dPqceSu d-cdd ie tud c5~ 'Cu c CriP' rmuuyme'ya mar eauro dpaosinfcraminqe anet 'cecudusuic uic e qcnb i bcuhil p>r A> Jut El tv euuu e s .iduduutr inel iuudec des' Pu'u-"'-iiuuicuAu'dldOdi LilTi 1 dsuunuc IrIm A uu'sbuil Rca ehsl, riu nt ie A t d' Cuntr aurean FecusnA icu dc eiuuAuuu ud"splu i E ~ >e l Ciuc d iudo eliuul' PcmAideni' lis madreAdresA pAe iu ee -dyue'e diues a ra'iCe' uu s Su sc u diucie Ccit ; 5" ul capo aupeue icc uc c ci n unsu ueuneis> dIunin ,i scua: etr ar aaduuideu ceabud. s tod dmn uorsodao euou ecccnuspocideuuuu'ei'cu'nc>d, OcceMulsd dsui udiuuuuu'u hrASesCISiAS s d prlV m$7E; prEni la Caia diuelt Viaja:nr ene.d. su cdeuu iubes id subA une El u uuc'uue ejo e a amlae rea lsp m uuguncu uS s____ luoSur yt des de en uednu d u ,id -1 1a 1n thti n -l ,u t 1 1 x ~ u ~ 1 -ii r .isdul i' di pes > es >,c u ,e e u s cS ia eue e' pu>i e nu 1,suu eud e TELE~ O O ~e ee cA e u rdu e uu u u, la 1 u' ___n______ 1_ -_ 1_ i_ 1_ P -_ Ie,iduluuuceuue'u'pd' Ca,< fa' -" ec -, de,;e n,. d', ui mup 'ui aeenl e G--CSILI AbsdyFajh A SdS 55C>S' ledA' i>i5 unc > d 51 Te dcSobee enru el uec i ieO ui 'u5u ~uuelcu 1uus1 'uu ree eeuuuc iiude Viu e del1. Cunes 3,, 1, Re.1.1u, -Ciuuu u -u-uculaVudsbSuhud duseczul puc edc--lcin' E n-e~ed~uuguuiSi.lTM,ala 1 -r 1 ucc -cS lu' pec ese dc1 u EPA1 O T.dcc u ui el di 15C Cid. t diip ,iuc eu CuS e ducei u u di euu. -n u iS no Aun ,, d>d, qu ul 11 1-85 ea 1soi e los c n~ ..c c u u u u u 1 u lo, uclues A u e u c L, .o, ie tsl. dos, e~un e eU1VU E .ii Euicc 1,ce Su ,,' ,,1 oiu 'S% .u' rr ces u e u. p ~ ies' e' a' ud u -, uuu bculi es e ,Aecu cuieu iaue e i ui nuue i de >eds es uh es ih u.'" :l 1 y 1 -1 1 -*, uulisiZ u. e - d e ud uuclu~~~,cau -, ll ucuiu pud uiiSA Selb uaeecsc u u1 Aeuu uu>uJia'iuse ,,,, 1 Icen ducuu ir, eed'd ', 5u A sul uu e u> ,u uiu d,>ucupS n alei 1 1 1 1 1 1 1 1 ', -, 1 A1adru-ucbueuiui,ul iau uedln c'P,11 VldeuAePld us uiE "uu>1eu~ 11uulEluu,I>,,"," u sp u. e e~ceeue de1pece que ,: ~ ,, 111d l jilu'MAep>uu-ulledl'f it 1 i s eecpu~ece 5uu cu du de cu ec1sle: A A eu d u Ji aS 1 ~uuciluseu ~u uuue'c n ii 4de uuc lluco es nu c deei au ni1 en Pu., cu , dd SuP,--u 1 idib,11 --> d,',, A~ diuu cusudS u -j~uuie u-e cuea % bu'. uiucuSciuiuucuctccccS. ec~ceiusein e,euuufnuueccu'uucsiuuud ude h. duuu> t_ 1 - ~ Apscuule1deud5iuS.ie 55> 'un ueidceiteeuu bes -1 ,.1: j -e ul i, Sup ,i" esneue cudud leenSle ue,, a uduu e~ R~ 1 L i F,3 Miel de Cu1u u1 Su dc Ae-S 1 1 luu 1uaii u sue rid> , 1 de.i,1l,1,',, eisudgeuteey uy i1c>'> ~5c Sa e>r' , Mee.CI ~ s r: Ou' u 1 -1 -~~e>L_ 1 1 1 1 > 1 1i 1ne Z, :Sjl i",ucA auee e ,a cu de ecsu lu e >sdese,7 , ,jjso l r n st .f>e FS S "edsue.- 11 1 1 I,1 -.1:1 1 ,111 s 1 7 r.:Žt;:rn ' ~JxS c; W i, R. CEBAE0.-N IUE ,_______ -_~___ i___ J_____ l-__________ ',iAl ,i r1k IAR:lNa111R1 "r N A ,> Cocpe

PAGE 23

AN> AVIIZ ulnea 1" ,o 1.-t, o .-o. Piden que se entre gue el enitro ICasos contra la 1~Es una insitucin resplonsable laKWlo quel ensearle al pueblo 1Explicaron por d(e Tallapiedra a la Superior 14 salud plic a (,l Caa ota" delr Ma stio el ¡ a eod i,'1 ll{9~ mot Mlagnifiea la fiest (le E Co lvi gri <1 artas 1 .re io a ~it'ur elt",, ', ',oe el Vuluci deCnotfurnt: e;oetu n u l seor, juoqoohoy' Frgo: cacao en Cub gradua,,ii ¡u u l o intit. e eyt Uen art u o ri n aei 1001Rl ,",,,,1-lasn e lU.lnveoieo a1 reta U M NI:1ONS Q itSPU lC S iCti UiTiAi 1 n {Ineea1t.pra~ n 1 Sllit Sola1 dlo Inooo sor Au nano ;v llioo$looo 1 I>Nt0o,*llN un retata laS f taSS es. ,n cula para Bejural ro ooooo oooo. loo",n ,)".d jo ol d ooOl0 PoeRabso ,, id por 1J. I t.ill Goioiaro. ~ id ,0 O0-0 0000 1,o ,d u,, tto1 i od > oi Id: 1 0 ', O ~01 ~ 1100 )0 Uot oo Lo ool dtolo ot d -l Co ,t roo 10 ll t>t .dolouido do~~,, ,od o ,It o oo d , bol ,ob Oo1Oo O tl oli t.l>i > O d O lO dOO O O 1 FPdo11 Lo 1 tbo lo ,ooo ,n 0111 d s1.10 do> ~ 100 1 ,oto 7,1 11 r 1011d,lO too OobnOllO tl ob' lo. 1o obo o t ,0 tltoliOl11l00 Iod lo l ~ oObo(101 O IA O O flE ,A M A O O O A ooo o\>n olll t>o1 dooo obo loo tio 1 1 d O O O ltt, do' u0,1o< d~oo0oot, ,,, ot,~ t~ ,llollO t ~~ ~OOo do ,otlo nllo o lolllon dto o b O O dtO O O t o o bonito 1 tO J dt .0 0 tooooooooo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ qtoobdootottbtotoAoollOO odboOO ttdOlbt lrioM.>oFoIoo ,bOlbO> tu,! i t,ot 10001 OplOO ~r!tIO.dOO ,O000tOo tt~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ -i o o o d ', !ol p o d ,io t ,o ,o?bo otot ot io o oo iit o o do -tt t 0 .i o b o l o Ob 1 11 o t o l o d, ~, 0 0 00 1 -lo 0g 00 ~I ,00 o ,0 ,ooO o 00 ,t 0 1 i ,10 ~~toi d,ol Oo o t oO oo .r oa,ioooooo ImOt i. to o d o <> 00o0t.ooooi> t>onoooi sbo, , ,,' i , CosIo bo lO io ttO o.0 140 ,0 o0 o bo oo oo ootd oOooO 510 lto '1 10,'I0od d t~od O~bi i~O .(-t 1 o t o l t d o L , ,to~ ~ht o o n o lo -n ,,1 o l -1 1 0 ,1 O O t d t l > 0 1 t0'; -0 0 1 1 0 0 1 0 0 d o.i 1 ~ p ~ it,ll o O > 4 Uis o tl idtItooodo d do i0000 tI dot i0>0t tdIl >0>I ,oOOd oo lo C0to do d o> Lo ot tO 0 r o osi o 0, > o> tiOl> ,> 0 bo; ~lo ,oo dio doo 0 0 >1 , o e 1.o ¡l t. d ,o o , o t o "k to tt do o t iu o o o < o o o oh. e aio to o to o o in d o Oo1o ,0 00I ,, , ,1 do11o tt q o o l n o ~01 C do dd!0 ,tO1 Wtcs1 ~~r ueir.u iar~i 001,i Cad1.ul,1 1,,,111 000 ooo obo 1o 4 do1 o, r1 -1-0001~ ooodo 00 011,1100 ,0<01 Od> 10 ,, b>te oooidooooobo Idfi000.' -¡l.0 10 ,,lt0B ott 10 -0 00 000 ¡t ,oo 1 01000i000o00 000 noolooono11d,1>Oi ~~>z,~ooOo ,,1,1,-, "'' 1 dto>ooooOlOoooOn 00. 00 >, 00010n1 0 0000 Oooodo 000 0100 >1>00> 0Ot llo,'do otoooodtoOCOIO >0o0o0>00lOooo0do1 o.oloon o>dioloo. 0> oibn.100000 do001 doolaOl.010 lo notoo~dohododo:oo.d.lodooflooo 0 tOdbtodoOO>lo',o>ooto 0>10>0004 000 d0, ot" ,llo ltonooo-odo bc>oo~ott>, dio. bOod>0otoOdtloio-toool~ oo>1o0 -oto dol 0000t0010010 lib, role ~OooOndlono.lootldooooq>,ll-obooooooobodoooi>o1.1,~oob>001d dnotchOoood,100ldtdolooton~noOo>o .o o o o o oo b O >> oo Co. ol :ioootodoiIr dol"t roo ood o>r1 0110 0>00 ot 0001 01 -00 OO C o oo lO >tdO Onb itonioyoo Ootlosoo lo o,: dl obbJ'loo, OOOo>l, n> ,>~ >bloo ot10 ,0000looo1010 lo Ooooo ,lOloo't do la .la noisi eA , l ''iz, 1 1,,,,,1,' 111 1, ~1 looooooddo 00loOoo00 -oooooodooolo 11> lo 0000100d 000>0 >:'" ,,00,0100>0odnooloooifi>oOoOoooolOOtl1041 looo1ll,01O ,o1oO 0.0>0100. ~ ~ ~ ~ ~ 11 00 00 0 ,Ir 11. 00 It 01>0 0" .lo.o ~>~0> 0 0 -odi ob oo 0>o,o od t o b1 0 00 > o ln tO > to oo o ho o d l 0 -Ir-o ~oobt 01 0 > 00 obi <0 1~> o ,00> 0 00 00, 00 Declara 1 lo aa ooo> n ob 01d odo i e.lo .¡pi ,,t1: Y> 1 %o1u>oo o 1 O d o lo oo o oo o >do ldtoo oso l',''",c 10> ;100.otodtnO lot 0o 0 0 ro .to >ooodoolodoood>loll0ol~o>0i>00l000.OlOb>11 :0000d1-ntOdO> Aoo>oo. itod dobtoi.o 'as ,l, 1 ,,.r,. ri* ,1,,,1' zt11r1 ,,P ,,~ ,,,j -1 1,, 1OooooC ,olo oo,>0 >1>1 1 oo00otooohooooon.010,00010~P0 toloo dot>!1 no lo ,->,004 nO,oloOilooolllobl0o l r.o ,O10 o o o o,,0 0,01 1 > o 0 0 0 0 0 lO n -d on 'o o o, 0,0llo o to1l >'o o, _O,11t,1d o > 0 1 00,1 0 0 0 0 > 0 0o > lo t .o7 1 ~ ~0 o,~ ,ro o .o lO Ob,11o 1 > d o o o d o o otl, id ,olt, 'o O t 00rt1,0 1-o t ,l.o 0 5 lo~~~~ o oo -ooo ,0;~ ooloo O ot>od >d 't> 1i 00, ~~0001>0 1e n ,0 000 0001 01 >0~ ,0 .lb> o yo ot ~o dot 0-0z o o1,~0 > 0>0 0 to > 1 ot O o o m 0 ..t ¡"0 d o 1 ,~ 0 > i> ., "o ~ o > o t o l o o 1 t > 0 o o O b 0 1 0 o d alo1.-0d0 -,tti~:nl w,: ,l0 00r0 Aool,,a-1sol101 0,1 ooolOoooo1o'0>oolot 0 bo0 i dr ta lluoia. c-,, , i i,,,, >r7 11, 101>0 .-.-'. t >odod'0110=00sZ1dd '''' r'o1 1 t0,,1, 2l 1r ri 5 ,,,I,,,,,,,lr o tt o, ,n O o o -1 0 > 0 T> 0 0 0 ,, 1 1 1 ~ ,' 1 > 0 t01l -, l0' 0 0 lO 0 0 0 1 i t o t 01 ....0 >1 , > O > 0 0 0 so 0 0 4 > 0 0000 h>01 Itdot. -,ga atl e. o00 -> 04>0 lo -1> o to 0 1>0 -0 >11 no o'doO 11 0000100-,1 ,Loo1 ,1 00111000 l ~, , ool lo>ao ,[ -,, 7-1~,,Ol,, i : oto.1": ,> >' 1-t 1--0 t 1 . -, l a l .o 0 01r r ~ 0 0 0 0 1 0 0 0 00P0 0 0 0 Ol noas Cislo io y1 1 d o i r,-t_,too,,, ,r11 00 oo oo te sos so s l osl 1, 01 : 1,,) 1, ,0 t,,t::oo Co o 01 00 1 ,00 0 lO O l o b lOl < O > i l j >> dO ot 0! 5 1 00 0 1 0 oo" >0, lo ollb t do 00011 0 0 ool>odoo 110 demoO 000 .i, e 1, iodo n -:> 1 1 1 oO 00l00 doooodoo>000001 d>01b0d0000000000,>,o oi, IOom O nooooC. ~ d Io 00 04 o t, d o l O o oi d1o ,I> ss o ri -lodo.: r ," ', .i, , , , r o; oo to do L o l o 0 0 I > ot o> do1 ot od oo o o b o o l b o o 0 1 > o1 > d o ll ''.lo o o lo ,o to tr l ,tl' 11 -, o0> oo nd ,e o u g o no C ooo1 1 t> o ll 7o loo, 00. 1,l lo o> o o0 o' O l > o n o > d '. 'C, 1 0 ,< 01 0b00101 ," l , 0' 0 1 1 0, 0 o, 0 0, oto>oto do p ,,,o0000->'o~oty1 1 1 010>00000 ,11 dotod>no >0>10 r s,1 t nt >0 1>,. >, ~ ulir ',,t',i,"I ,,l, ;1 ,,,1, ,r,1 ,,, ,,, !, r~. ,.o.dapre .bc .1: d' F z000 ,0d>o ,> : 00 O,0 0 ',1> 00 >1> 11>i, lot, O "0 '.'> ~o o >o1001.f0i.t70o 0110 011 0101> lOO 1>01 ol>010 !oito'Olo>O do ,>001 >1 II> li p c r ,; ,lo 1. , , do l 0 11 > 1 ,o > 0 0 0 '1 1 1 1 1 1¡ -1 1 , 1, > 1o r>00 t o o o 0 > o d o 1 0 .1 ~ o o 1 o O 4 o o l O O ~ r, --0> l> ~O olo,: > o l> 0 d 0 .1 r --.., oooostoo lo 000a0se, o, i>ooo do>~ ,, 1 '>,, ,0 ~ 1 1,0id0~ 011 >,. j 1 1 >, '1 o 11 ,,d, o 100b >0111 T 0>01> ~ 01, todo !;1to, 00000 1 1000 :,>,0> , o 1 oo > -0>,0t00000 i lo i Asigio a 1.Cica,, 1 11 - f,-,- 1, 1 11 ,, ~, r 0,, ,0 ,,>l>O .-do>. o o tt lo o o o 0 > 0 O 1o C o > " "40 1 lo >0 0 !o> 0 d 00 1 0 0 ,i,0O l o l 1> o 0 0 1 0 0 0->0 0 0 1 t 1 ~ ~ ~ , oOo ~o>>OlooOoO>llootoO>do>> 4OOo .C o >0 oo>' ,>> 1o~ o> >,1 ~ d0 do11,l ooo>o, diodn0t41> 1000>>ndO,>0OdO ~OI 000,d00 do lo ,>o oo o >00 do 0110 01 __ __ lo, llo> b>1d do do lo ~J o0 1101 >0 ,>0 ,>lo o o > t o o l d obo' ,'" > I o l o O .o,0 1 0 0 > o>t"r A M A ¡ A o l.n o1or ,t l 1o1d o o oo1 i .d t~ ~ 10~1 0 > 0>, I><, r t f .d ,4 o > b o l, ,0 0 >o>o O O od,1 1 O O '0 >'11 1 ,o1O o O o o o 0 0 0 >o, ,O o o O o llr, Oodoood001>.00000b0~ ~ ~ doo o0>0 o1>0 3 r~011: o 00to oOoo', ateo eao d n o n-.t 1 1 1 1 .00 1 0 01 O l d 1 0 7> f l ,Zf l L r ~>O o d o % oo o 00 00 00 0 1 o 1 1 01 t 1 > 00 ,,o > o 1 0 0 o lo 0 >¡ h," 100000 1 oAdlO'OIttllOoo 0 J 1f£ 4 L 0 d 0 01 >0 0 do d>oo n ¡alb R n0141 ,0000 0>04''oo>odoltobol, o>d do >00 1 10 1 ios0 oo 0ooolO loo>> o 100100> 0r110000>1 > > 10 0t ono,'( 11, -10 i C ~ '' ~ ~ s o n ,o o o o .o l o O O o,"t.01101 : ~ , ~ ooo oooo Obtoo, -1 ,1 1111, V loo<',,, 1,," ,a 1o ~o>>>oOO ooo> o.ttn.-1,01d00" i0>00 ,,0 r~ooOOtlO>01~0 001etuusi ,si o 1 oo>0 , ",,,, ,1 11 11 1 1 t00000 C01>0d01 do ooood ootboooooooh dobit b100100 00011 00>bd 0>oloo o bw .I J ., ! d o'loL lo o O o o d o o11 0,00 0 0 1 < 0 0 01 > 1OtO 1 0 0 0~ ,,oe o o tllC100 0 0 .> > ,! <, > 0 0 0 s o b o o o o d o o o d o1 0 0 1 > l1> ooo o o o o to o o o > o O O ll,4 0 1 0>1o1 01 1 0 0 0 0 0 0 t 0 0 ,ca, C."400 debool~o 11 ooooo1. oo,' U, ,oo 011>00 O>1'>0 00,-, ~10 dIo' <>Oti,>1 r>ondo1 d~p,"~o 0101 o00000 ,I 1> 00000E.d. i.oA ', ,0o -1 oj0O >1 Oo O Aoo ,. 1> esd -d1 0400 i00,>00, 00s'0>0' 1010",-110 0boobot ,>,0,o >001 oooooi oo0o10bOl0>O!, ',00 5' lo >oood 01000 C>ooo 000 Oto 01 00 otol .' 1001' 0>0 OolO 05 0 .oO>O,>tbol ."el 1000 40001>01, doul l~ ,> 1,0000 ~ 0 100 ir0 OSMIE Y1 1 1 SR 1, att, nood, 1 lno>-oolodo,, ,O, do. .100 i100.0sl0u,00. or I ,t ,l -.,1 1 100 100> 14.,~ 1,,,1o11 i,> <, 1, 1 r0,0' 1000 ~,,_Ir 1 1 1 1 ~ 1 0 .C o o b O o O ,Oo d .> C b ,0 o t o t 'O o i-do O o t .0 C 0 0r ~ ,0, l i> 0 0 0 0 t 1i>0 d 0 0, 0 d , ,b;oo o o1 1 r ,o~ r ,00 1 0 1,o,1o i Ao '1 1 ~ ,ioooo h d olO>1 -0~0 ,Ir > ,, l>on o~io> boo'', t10.0b>0 0,0000 oil, 1000,0; do ooo rod looh 000 000 lo00 04 000, ,O 0 0< :o0I loo O Oo o o.~ 00 1 00 1 oo.d ,1 ~oo o l 'o>d 1 1 >o .l>otd>0 -, ',,, ~ ~ 4 0, 1 ,> t> >o O 1>01 10 >, O b 1 0 4 0>00. 00 1 0 0, .; ,,, , , ' :1 "0100. 00 ',O doo o f0 00 ,oO > O 01 ~ ~ ll do ,-00 0101 :00> 100 o 3 n u ¡ r i. r 010 l 0l0 0 0 >0 0 0 1l ,onO ,k,1)i o> ioolooo ,1> ,10 000 000 oo ,p oto oto o o 0010 ,0 1001 0>, ,> oo o o 0,> d, 0>004 el doto i 1 1, 1 Oo >0 la ,td n o $0 00 11 0 0 00 0 > 0 do Coo>ool¡y 1 ,ttl 010 0 11 o o o o 10Ir ', O 1 000lOo, 001 i 0>0 o> bo I'Od lo0 ,d 0> 0 000000404 000, oOoo oo ot11 01ot.~ 00~ ~ o'0lo 1ddl ' ?oo 1 r 0 01, 11O r 100 do 0ooodoooo o>bo00, ,oooooooooooo ooOO i 0 > 00 10.001 O ~OOO .l.O dotooon>oo 0> ,noolo d do1 ,0 00,'0' ,E tiiSOIVIERNE ol 1 ~ ',do.o. 000 ''0> 001o 5>0>0 Nod 010 do 10 000 000 010000 WtOloOoyOoO'b0100 rolo ,0010 00 0 1 100 11100 1 o ', 0 0>000 o >or, t o o ,od o > o. 1 int.I I , t I '1i i 0 1 0 0 .O o o i,oM 0 0 d M O o 0 ~00 0 0 1 0 0 0 4 t l d l O t d ro1> 0 1 ~ 00 ooo otO> o 010>c~00 do 0 ,oodo ,4> 00 00 ,, ,, 1 1 00 1 0 -01 -0 >o ~1 doooM1 010<,~,,: , ,r. : 1 ,l, i,, lo. .,1 1,I-' 100000 ;oo>0o00 0000 -oilooooo r1000000.o 0o.oilt>1,tOOO 000,,, do, iooodl o ,.,. , o-,1 ,>o sdo0d0 100>l0 o110010> 0'd.01 1 b1 000> ooOO noo< oob>10.o n ot oo> ooOd oo,O00100,0i>00l~d ,, 1, 1y 1 ,!o,>' ,loOotLoO 0>o000orl000100011000010 O>,00 oooooootoool>o d0ooo O dooO> nood ooooood¡otoobitd.to11 0 000, on ', ,,, >01 1 1 11 .* oo" oo .1 10o '> o ,o 1,>000>400o00o0 ,,, 1,, ,00 1 00 0 0 1 ,0 00 0 o> o o olo lo >0 1 .o o o >o,0 0 0 > 1 ,tojo.oSoilooooooodoo t! 1,1 ~ ~ 11o do> 00 0 do 0 0 0 0 1 to 0 .1 0 0 0 1 ,, 1 00 < 1Ž 1 lo i 0> 1,0i0 0 O> 00 0>, 0, 0 0 b>o O sOo o o 110 0>0 0 0 0 d o lo,, lo lo 0 o, t o io O O o O O o < O O O O ''iooo ~_~~1o 01>0000011,, ,:_ '000100 o >1 r515 ,1001000b101 do tdoioooodo do, "r t, '00000 00. ,dod lo, , d 0000> 0 11 1 ; 1 1 1010F A S 5 A A0 roo 4. 00 0 ro 00 o >o ,1 o 000 olo ld d 000 oso do oo o O o lo o o o oo d d 0 o o oo Lo oM!,, 01: > 011 0>'oodoooooo.n>olLoo0-0> GIolINGO 1 1 11 0001110,, 100 l>000000l00000>04r010r,0000000;0.0 0 0 0 > 0 0 > 0 0 0 do o> t o o o lo 1 O.ZI 1 1 1, > o, 1 1 > >0>0' d o o o d oo oo d o 1 > < o o 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 io o. o o1 o o lo o 1otil >o o ,!,ooo l T .d n ~ e dol lo 0 1 1>0 o ', -1j o oo t O 1 000101000001<00 ;, C oodoo1 ,o ot 1 fr o oo o o lo y 1 00 00 0 0 10 0 00 0Oo ~o oo o r, 0 011 lo i 0 0001> l lO o t o s r ~0000 '000ic,6 n -1 FA RM A CIA S 1 li s '000> ~N oo ~01> lo 0110>000 lo lo > 00 '<001 100000101.0,000Lao000>'UL', 1 1i 1 ~ doo0o 1,i !,' tlo< >0tl0 00 >o10000t0>00110noo0tOO OO > > 1 (ioo> _,In 4o >0 0o110> '0 Ž 1 00 .> .1.~000 nrO 0>0 000d 000 0000 1,,,,'"', Od 001 lo,. 00g 0010 100 oto> ~obOO s00d0O O >10M dOp lo 11 > > 0 T B -b 2 0 .0 0 lo d o d ol0o0 1 1 1 i11 o o o 1 0 0 0 00,, loo:i ', 11 o i ,>o od .10 o o 0 1 0 0 0 0 d o, d o-, -i,> d Cl >C o o 1 00 1 >,, ', '0, o0 >0 0 100 110 lot looOO O 0 !-:oo no. 01>Ž nd >oo>o od0>100 o .d 1110> 10 00 C :o00 .001000 __ Al LA OU~N U LC t.,.cp.,'oe'0001 -,s40 >l0000<01, ",0 1,1i,0d o 00> > 00 oO 0>,o lt oootOlo1 o 10 01 00 00 0, 0 10 00 dO l C r us del Rer t u __:______,__,_,__ o0~ ;o 0,'0 i1> 010~0 00 000 < 000 0000, ari ,EA 7-,olo VEIE 1 :z 00 otooo ~1 5,,,~ 000>0 atc or d e l oo -ooooto toto>o~ o-/o 1 1 oo,ooro ___ ____ ___ ____ _,__~__ __ 0>0> -,.'~0o o 00,r>1~0>>l0tt 011o10~0,0>10,0-000 0 1>, o> 000 do> b Oo0000000lo0 AooOo, Oooo-, > 0 oodo>, el> .on tol lo.i -o lo >0 do >0 do oo d o lo 700 10 000 _,,,0 0001, ~ ~ 00 00 >0 0 0 00, : -1 ,1,r y~~~~~~00 Ooo ,1 oo>lo0000 00 o CoboI o 005000110000 11 , :, ,'l^1 en onoto', o /oo i,1 ~~ o;P Notoso o/e ,l'"'i 1 oo/t < oleo^ De ooeotoo,, ,l,,n .0 4 4 1 > 11,oo 00 >Ododo.t40000000.1 000 010 11 000000000 1"> 1, <1 ho o , ,ooo, o ,1 1-.od1 .0 00 010> ,00 ,o>, ,1 ,0 00 0.0 ,0~,01 1 1 0001.0000 '0 000000 0000 lo o o o o O d o 0 0 0 0 0 > 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.i 0 --l 11 1> do 00 1>>1ib10 00 >0 0 0 ?_ 00 00 0 r 0 ,0 no1 o-o~ ~ ,11 1 0> lo : 0>0>00 .>>00000 0oo >01 >01oOo -1001>0 do l '00 do odI 0>00 oolo2o 0000 00 00 '0 -0>,-~001100 0 100001 0 00 o o!ooooldoodto 0 1 0 0000100 04 1 oodoOoOoorO1, 1000 120 110100>1 0.1>00 1 a' -O>oodo0o 1 >.0nl>Oo~ oOoodooootO> 000 000>ododoOlo 11 ~ ~ ~ 0 1 > 0 ,lo, -1 1 .1; j r ,od 00 00 000 000 0>0 000 0001 o1 1d >00 000 00.000010 1 o>oiod,> 1ooo iot1 >0040 doooo n> 1>01 o oho.n 00 00 11 0>0 oo' o.o 0100 olooo 000000>0000no141 1 010 1oto4oo0100 odooooo>o ootntO 000 olo>od lO,1 . ,~ 1 10010 o>4o1 0,0.100001>1 lo l, Ooo0 0 011O Co 1 d-dt dooo 1 0000>00 doCo4oo 00>00 0000>000 i0>nLoloo ~ 0>0 00 ooooio doo no ono .00ao Cooooo Pns o 40-, ono>010,0011 1~00>OOOOoOdoN .001'00ood00 001 doodto>0 00o>>0 0 0o Coo Oion1 >0 00l 00 0 0 1, 1o 000 110 -ol lo doo o 0, 'o 00>0 00 >0.1 0 .00 Ooo 110 .04 01> >o 00>01,,1 1 -1> >5! o>,too -.od 00010001> ,1 lo,, o-or, o1,l -1 40000 Co'od-o 1 1>00 00 -C'10 0 1 0 1 0100 '1010~r0,0.01~>oO .>0.10000041 000 - 01110 bo1>0.Žt.ooo0>o> 11>01 1 1 1 - 00-1100100 0, i11 1 Col .Oo ,11 10001 00 000 1-s 00 ~0000 01 4d 'Y. 0-Ž0>0 001< 100 0o 01010 o r, 100 00001100 0> 001 ~ ~, 1 ,, 'l L a s ai 0000, 1 1 ~ ~ 1 -1 100 01. 1 .0 1 0> ',oooO 010 lo ~101 ~>O or eme ~ ~ t oo 0'00l0 o1 0>00.010 101.0 d, '01>110 0>100 00 doh i1~fi,Z, ' ' L 1 1 0<0 b'o .Oooo 00040 dodO Cooo -Doo t.00>10100 0 l Co d; el-1 po Oooo con -. .o1o 0000 000000 01000 001 0>t 0 -0 do lo~ Y______________ -5olo o, ~~r 100 l11 dootoot 00 0000 o 00 Dhsit el Pijeer 10 On1o ~ ioto ~'01 01001 Sol 00000110011000000 00101 000 0 Lo O.O t 01l do 0010>o>0 Od to 11 1,"r: - 1, 000 0i00 Ooro,70011 -0000000 1 Ool, t 0 1101s l-001t00000 0>on otond -100> < 9 z i%,,'>,-00 000 Oo o __ 1, 01000 4. dor-, -r 1r -', 1 -0000"1 r: 00.0000 oo>0 11100 001 0> olod 00 Coit lO -1 i.lodColonloogiac io 0 00 ~ k', o L~ ', ~O, 11 _0 100 0 1 0000 ,ood 00 0>1 00 1> 00, 001 > > 01000~, '1, -~ t,1 o oOootoooootO_ 0000l0;0000000~ 01, 100 _tlo _do -C ~ 10 5 .,t>0t0> --, oooonoi>oooo-ooYloWoaoidos00 - 0o 1t0oOd0~o> Pooo >> 1>0~0~00-0~00,000's 00010 ,-1 oe.,, _,ooat00o00o oo doiO I 00 lo. 0000 zos', --ooo> ooodo 0>00140004000 00:o> 0011>-00,0' 00000000 1000',10 ot 000000 >100 ,' 011000 -: L 1 ,AdO lll 4> lo o ,00~ 100010 00000 00 oltooonoo 10005001, 1 t 010000 400 lO oo 501I ..,Coo Ooo 0001000>00>00000001 -, J Lo Ooi0,, .1 104 lo -000 l 1,100't -ol 00000000000000 >ooooo,>oo~opoo0~o, OOoOodlooooooL.01 ~>.XttllltoOOoodto.>oboo:oldoo >01101 en1 oR <,,n 000000000, 1 0000 100 0011. -1 1 1 >o 1 >1,10000 z onOloO<0000110010 oooo>0>>b lo-o 00>'a 0r01>0. ,i, p 10 >o'l 00 .0001 0' ottoo ~ Oa -o~ > u o ",l 7>0 ,. '_0 000000 ?,7,EUDO DEoLASttodo 1>0 50,1 00 0 titt 1<> ~ 0000101lt 1, 00 ~s000 do.o oolod >0 .o 01 oijo>,oooooooolOCn¡r¡, oo, 1 olOno don5 >0~~~~~~~~~~~ia lO>da10dlood ol o 100 d lo do 1 ,a - 1'00 opot>,0 ,<0 Odd004 ~s 0 1 1 ~ylo o ~ lo 1 000010. ob In lo11do~r,>do 11 -0 odo -o oooo> i 0>a do oll 000, o 001000>00010 lod 001 00lk oooodid y O ,4o,. -, > r01>lto .-s! o .oe-o lo .1000 ola b oo 0 11~ ~~ 000e. 00. 0 i ooolioaoood Oot. Noo ollo t./do dooo> do 1> ,' 00>dlo, >0 1>0>0 OooOo o!,,,,.oiin r, oooOd1 lols-o>odi lo o Osj 00. dr5 eopooooi, do, 0101>000 -1 ~p~ _,ji-ooout 1 do 000C O> t. 1 .0 uds oead>to 00011000 ,0 ,doO 00 00 000 ooodt o< ~t. curnad. e o l0001=0 ~10 bd10 0 lo ooo o5u y'S. dolo ,Y. 001 1 cI1 too>ikooo olooo ra uod>ooo llDrcro liafi1, 0 100 00, 1101 >000as .aai 10 1. 0 sonid r del0 u Coto 0 -P000 ,0>00 do ervoodo< i o e o olf o tra >000 w 000 00010 00000 ,00 0ddlloOilld 0. ¡.000100 lr e. fechaooo<00 oootOOOOOO 1111d.0 lSool Cot Os 500 .,1,<>011 oo. do od ta, d.0001 1100 0nsC st1 to ooaoeznb. iti o. ,l0oo dos olo>0. 10 do 5o51p~~ la !ia.o 0000 0. ret, ti>000 o000000051000 o>e integra el t0001 seoooooo<¡. oliqidrnooUotlit Ca .>0000000lOte .tera o_looooo. oto loso looiot, rba doe1 Coti 0000 eoolaŽ 000>00> >o otoeh do 100 00000.d .t Ootsoito 00 ti000 oooo.Ol>t0>00 -l oor. i 0000>>000 io.ldoo 0>0 00 otoooillr 10 00 1011 .ib ,>00 o<>o>olo o,,ra9 o0000 ooooOoifot, qo elo '¡-' ~a ooou 00 s> C.catmdo >dROo. Pio lc" ottoarrcil od oodool>o 00s0 loooot> do1 0001000110 00r aooleltiem o quendeermin la00100 oue 11> 11 , do io oooo>0 ooo>Osa0>o *00 001b ceja,1 aniga do> >00 40 1. do 000 dolaor -od., 00.,, 0000 0000 00 0 0 0 oloo 0 o o o o o > > o a ,a o~otoo doe 0000oo. o101 1000, 0uci elis0>010 COOPERATIVA DE SEOIIBOSo s, ,iiiaoo> dol>oo 400000 oor1>dso Quiolooo. looz ivi0l -0~ oib>d do oot>oooi a. lo Cobo i,d Oooo 00010 1 !dopd o>e 0i.0000000 001>0 lo 0>00 >0 >00>010 00>0lo oooooooOsilidod O 17,~-~ o>, lo Oooo00ooe 01000 tooo j ooodoooo do! .o.l ,, -ooaas ol. -rrn lUo ob oooo,ll, lilo .'do lo CmpoooOoo 00d,,,. .s h.00 ttr doooo0 ooo>ooo loo 500.00o00 1 . 0 0000 0000>0 LI olooooooado hasta lo 00100a, ooo,to.do ..0. I0o>ES4o s,,lOo>oood0000to>oocantdad 000a se 000000000Iitrt e loolot Coto de 00100l oo i~ ooo l10ooo~ do Cooitoblidtdo. 11>0>0a.> toda o. oto! oel oboooo>Oo do foodoso e., OooioItl>o>dor ROMERO QUE MABLAN poboo. lomii 000010 000 o .o.b.o 00>0001 lo dol >od> loo.d'e 0000 qu00 lo o>m una idoa ex1000 do lo qu to te00 oooli~oc~o ,so toooo nooooooo'0000l000.cotaoooOC.ool'vien iop so tootnoo>1t00 00 000000 ruv Csl >l>0oongresdo e> lo Caja do lb>locio.P,,oo>odo 1001010o do 1924 hoslo d>ioto'do-t cloS9, lo cantidad do,. .,. $53,3,7505 1>9!4 o luIo dt 149, lo coni do.~ 5,370>00.95 Oooooo hiscoo ooodo>. qoo do .loo Ioooot dr 0>ii o Capitanes o! 05. oe asciendootlo01101 do ocuerdo ooo. lo que o1 ob Ii. ioolo 345 do 90 do 000>00000 o 1000. c~ >0 ooooofldod d o. >0l qoo do t 'ooop -~1.o o! doOo, oototOt 1000 010 l digan>0 oOlo iolltosfOooI' ma Oodo ooo r l tsdto do oooooos Iootituci, que0 0000>10i >1111, tiluai d.100 ooooooooor otob Ontos de contole.soo aa. SI oooCdod 0000110 oopoodo ca~o< do ooloo ¡oo 00 rooottidonIlo c0 t Coto quo 00 .dio.00 o!r ellooola o lo seg111014 do *m0 11_ ootooo tao o0blooloootoloo o dilpia, 11. toiotdo dol Lo ltodsios, < 1500011d-10o0004< di,00 RandaLada tiaoaa. DELEGADOS OSROSo DELEGADOS PATRONALES: Ra~ l Ososo. RaW SOiaoo. Ja o nn. Angolai Mon"inos A>loodoo, Ramn Oooadao Waldoa Moan., Blonda T~ Asad ,Poxoo¡odo Asndo Moooloo ¡lEoaoooi
PAGE 24

e ,.,mag PLATEAMOS $ RENTA, 1 irD ARTAMENTO DG ,fe r T---AS USADAS A-IQUELAMOS______ cV.,DO, $10, CnMPRzSS T A L E S E l P a r a L m p a r a _ _ _ _ f,1Relmpag erwacii Interam.e.ricana O >005 MUAREA w n A rC ibra 3QO53r¢g _ Pu n a 1> .& > R>. 0 T>4 V 0>w >7. 04>7> ERG O ST Ei i o S M l 0'1> >'ANTEESFLA A los "¡Ql SAN .r SST 9A NGD iATot $ AL8 E OO qu "to oa wre e TREGO de t p REGIO Ho-~~~ ~ ~ ~ .o4 .6 n o iDndo.I AIS 'UARO.VA T.E0,. R ~ ~ ~ ~ ~ g Toeh n .t die61oe tnr YENTEO VACIA 4 -^c 4 SA T e~~~~ 1. obroo em t deiam~~~ ~~ for entee a, ND .EO UP D Te ee agaaao ,A t t 1L mZ02EJ.

PAGE 25

11.111110.04 A D0 1 1111.0 I111.1'l I 11 1.1 1 1100 PACINA MICINcO ANUN C L A S 1 F C .A D, 0 5 .E U L T 1 M4 A H1 0 1 A VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS 4CASAS. ---ACSAS 45--~ CASAS SANTOS SJAREZ AVE N>I A ACOSTA, 5,111 1 Wndo rm rnl. CHALET Y TERREN< ,111"1 v^'-" ,^" ," 1, l1 BOl ,_II,UU, Hin. 1 001111211111 'l, 1 lI,,,I,l, lI W -m 1<11P, 1 ~l4 41 y ,1411 1 ol _ ._ ._i,_ .' .-i 11 11 -11 1 1 1 1 11 1 t _ r A m p_ A le ndrmra, di 1: 11. 1 11 ,11, -, I y -~ .11 2 00 i 1.10 1-. 111 .--R -.A -' M m,0 P."d, de .l $15~0 "ar. a -3 1 19 'e rt-r t ,ie ,in de " 1 ULTI A OFERTA -"a 1" 1i -" 1 -"" '' ',,,,,,"""" "" !' 1. .--'-e.O DE O O W M , II Gr 1 3 1, C ,l, 1 ra:11l1 M l1 lrr1 -r ..r 111--M. v Rn1_1%. r________ __ _ -1.udrer. 1rTe II dI N O1 1 ,1r:a k%]¡'() 5. U. ARE $28. ioOO r .11. .a1". IV 1d1 l.:1111" '' 1-,17 .11M er r!. C ekla 0Ae.I p-,de -S',7Li .J: ": 1"1 r j ¡,REZ M O FF 7''r , 1 1 1 1 1 01 l 1 -11 .2y, 5 5 1 1 I O N V E Dd e l r r .z a s, ---- --' " I $ O00, RTA. $160 I0 LFAiIR, 1 ldyp Z l f < ~ o o .' e ~ MIR AMAA R, C33.5 0 0 1 1 1 0 1 110-1 I N 1 1 -0 1 1 ' 11-02.10. ¡$88 1 i,,,¡ 1111i 111 1 1. ,,-1 -~ 1luc far e ol d.raa v aa s ,, ,,,aad ">' n ta '-.",-, -am -.ed dl ,-ao ..69-8] -U 'i cer -e "" srl, d,~ 'a b-ga ,rrta. r;"u -,3 rW*Vn LA A T kn xf. .n,R, l i-,,,,,, ,ir i -cina >I, n' t 11 r,1 Man1 c l, s -e ,sq in -'u -', -aa -, 11,n ,, i --- OO T A ORn______________alacom O 4hblO'O RENT $850'aa t ".$ eN N "--" -2 ,1~ ', 'a --ci -:--r ---s me-~~~~ ~ 1 Ae' un 7,.E ',AI14RE oce m eC $34,A06,RTA, W 0 r,*1mb:lil R11. l. r""." a ED.DO ,' 100,1" T10:, o 10 AI .25 ENT, E $ 11,1 1 1 1-rW 11. .1 ~m S0 .11111 ,:1 ,,,, 1, O. D .D L, E-TE KO L -2 5 1 1 14111 JO E .1 u z 1,,-1 11 ,',, ,,*l 1 -,' -. EDA D '1111 .: VEDA" O C S 1 i__, 'I__ __ _ 11-:11 -11 ,1 .DEAMR $24,000 11ALET 1,1 -71 '-I 1111 1 ': 1, 1 *", CNEDDO CALE 515000 UN. E AM PO, $27,000 --1 i 11 1 ,,. -,d o r ..r,, "A 7 T' ',fe -1n'O ,' t-n ------------, :1 '1 Reid n l le r1 p 1 t. e r m, .y., s ,, n , '* i n n r a o r rv 1 m 1,1r,, ~~ o e 1 -1 1 ~ n 17rd, 0 p .21 -d, 10 10 1 III, 1 1 -1 -II. 1'11 1 1 1 1 ,1 " 1" .11 11 -11111 NEANA EAD 500000,,, ,' 1 ".1' ,1 A, 1 C1-'C11S -1A CA i M S A ION A D N --II 0 11R1 11 '-1 117 1 1 lI,: 9 111 110, ,1 VEDADO: ~ i 01-1322 -111111 5 011 i, ~1.-41 -', 11 1 11 -E NT A^D -OE-OXEE-M -l 01711 011011111 .r 11 pMo IRA! iAP, U.-N -' - r,_ d o 3/4 -e --m -l-, 9r .l1 11-1 e --1 1 1 L E ~ 1 0 1 1 -R O E N O N I,1 1 111,1* 1 N,0 11.111 1,11 ~o z 10E~ .,_ 2 Ni 0 40771~. 1 $-, EA 3.000 011o5--o-i 1B1 $30 000 RENTA 543 5r~ 1 2oo21 Rm ENTA r 115000 --III. ,1 111. '1 • r ~~ ~~~~ u e .o m n -P L MIRA LY. $22,00 l e1, 1. !-cil ---, -C-U 1E 90 00Af T 4 -m yo1' 1. lca*1s a," 1l, ', 1 ', -ar wa... 'm."ft v. ----.;a j i .,~~ ~ ~ ~ nn ---' ----.p j-, -. DE C'P '2 ',0 -1 ' ra . .-1a ll l. P ,vL i300 1 -,--d":.c ",e ,"r. "' acu ,, -1mn -1 111 ,,' N. -E CA P --P1 lt l t m ~ J p I n4 ,-l, -,, .m,1 .., '-' ~ ~ .---l ao 1 --1e -' i ---1 1,-2 m n1 11, , ,o -z, li i 1r 1111 -:, -1' ~ l,m i '. 1.1n ." 'n or 'e r n \ \' ' $d. TA1 ." !. 1 0 1 n ,r,, ',e 1 -1 \ u --0 b 5ov , ,, ,. --N .m ~ ,a, ,,_'-1 1 -42 l 10 l 1t" 1 ~,~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ --f, ,--''' -'i" ,'' 11-1111 1 0,1 .1. .Ir p, 1 ., ~ 1 1 .1 $3 RE77TA $45,0 SIRA u~. 1111111o. 1 2 0110 -., -, 1 1 111:111110 4 m~rmul~, ~.a 1e, .-'' 1 1 1p $540 RENTA 0201 1.0110 1 .1 $775 RENTA $3000 11.01.10.01 51,507 RENTA. $00000 M-MI ~1, 55 iONA ,1 -1 1 -E 0N 1 ,_ 1011 1 1 1 01 0 -011 011010 1 1 1.-lj TEE A.TS.0 ,X1.11 70 zoen r,,, > 1 '1 .1 0 --, ', d n, otrm 5 rSS y. o. 74-1.3 --' -' 51,000 RE. TA, $ .1. 1 1 0 1 1001 111 1 111101111.111101 i ___________ SENDELFU EDTIR 51.535 RENTA. $140.005 I '11.10. 11, 411 14151101. 111111111 -1,i 1aa 1, 1~o .<1 .' a ERR NO,,,SS, 0, 1 ,,, 51111. 1. $L100 001 I111 -0 m v .;co 'm .l 1 ",, 1,l 11 a 1 1 ,1 ,111 m -1 -pie d 'le d rs ___, 1cloi1de .Sfr A 5 1. 11--~n: a ,,, ,, '-, 11 11,110 110 T 1010111 01 1100 V d .' i -V,. - .- ',ad ", i-ea 'n san -ar co:9 SJkL ., 1 -'u ~ ~~ e .s a n-1 en 1 1 y~ >ENT. --1,0 N-la Roo etF .-~~ -a '--.'s 4' -o s a, ,a p.i:1 jfI7s,in,, a *,g, r, ,aiP' , p',r-, y~t e .ae~. .urt 0~ ~4 -_ ~ d. ..---.--i -e 1or ii -, A1d > f b i a , -r 1 ~. :, 5C., -',rr. ~w e, -h .-''1l eh-. -g~, .,en e rl- .1r. .e 1e -u,elpa pr. V.0 0. p,1 ~ 1-r .r -2 --= .-1m -.v n ,s -' u -o A1 e d1 26y 1,A-u cse 1om l-1 lwe zim 0 .RENTA $1 C S ~~ ~ ~ u 10114 o 1 512,000. E111 11311 1 Lo no ee 10 1111510101 'O.'LANOS 141 ."111 -1 '7i '25 11a vara, 2 CA $1 101 111 -110 .11 1111 1 1 ,1 00-. olO 2 .li 1 lfh I~f& l 1. 1>21 VI1011101151 -~ r -:i'' 23 5 1 n -l 1 $1 .• de ', y 1 '0 1~ ~ ~ ea , , 1111 i 01 i 110 0 ,0 C L 55 -0'-0-- A M A R0$ 34,00$ i 1111,1 ---1 11 1 -1 .' 2101~ ,, ,>00 AD !000 210 .R l 2 ,:'111, 11 11111 1 ' 11 111 010. 111 011 10 0 111 1 1 1, 011, 1 1 1 "'505 .11 1 -,11111111 Ls --rlav M ia a-00111 111 1011 1.001 lo11.11 .11 , -% -- 1,,~ NI1 ,.-: 111 -1, 11 11 1 1111 10 1 1 ,.RNA 11011 NO 0011'"<,.'" 11111 ---1 11001 ,,:,,I-. 11,1 PI1, lO ilIP1 1 1 0. 101111 -~ 111 1-111111 11 llOl 10 1 1 ,1011 E-DA-DO - -" 111010011-5317 lulop Xl 'Po ~ s ,U 1"''" io ''fl , 1111 1 11 '1 01,11,1 1 (le .001 Mi, 01 111 ~~ 1l, ,, 7 ,110. 5150 1110111111,fl O .1111111 1 01 1111111 110 24 0 1 ~~ 1 -1-1 1111111 -b, p 305 55.6921,,, 1: 110 117 1011011 ', 111 , ,, 1 P. 1,111111it I,1 1 P101.21 0 010011111111 1111-1111 1 ,1 A A EU $10 V 11.01 ,11 -11. 1 1 _,. o'. ____"x-0 555 VEA O $35O O11 -,o . 1 1 001 .155C A '111 011111 Pl 111111 1: 11110 v, 1 101 1, 1111 -l 1,r, 11 010r 1 0011 1 1 -01111~ 1 i r, --i -' .-, V E A l '1 )1 0.0 1 j~l 0,1 11 .111 0, 01. .J 1 5i 11 1 111 Iir,11111.11 ,--" 1 1 &110111 ti A 11 1 1 11 1 1 -1 00. -. --' MIRAOLSS 545 V --'e DAMA, 53500 .u., -4.15000 1 0100, 1111110-, U1r0.1.~ ir011 --14101r1.1 11 -010111, 10 101 ---1RENTA s 1,200 1 ',11r11,10~ .,01V,0 111 111 VEA. Y, 000i NNlDIA 05 -11 M11 1 111.11 1111000 d00 -o 11i.-No 41, :1. 11 Fy o.n.,'5a jert113d . 10 01 .L. 4 hb1.,V 1 3 ~-1 ~d03,4, ~0t te ..fr ~~as 2 meamu,2 u-m me,"! iso 1 ---e~aan Y a dia ,!-. -D $ 10i1000111 cl.b 110e 0 11 0 l 1. tu, y -15 2 .r t ,.te ts s b m .;,d'm> ^ e e 0Dueo: :M401.5 O 1 1 1- __ 1 AVE. PRECIOSA CASA 11 loo, 10 10 10 1 11111101p>~ . w '11 ,1 ---' -Ir. '-1<,.4-1 < .' 111151 1 1111 01, ..d,. -LA11 10, 11 -J1111 1511110 111 01 .11000 5050 55-1 I 0.15. -0 M* PL Y NSUM E 515-0 --1 -00 :] ,t - t: ~ ~ ~ 'ee a 1 .! fa 1 m ,e1n] 1~ ~ ~~t ra l-11 .Ae eside *c ia -1 5 01, 5500 1 :)PORTUNIDAD $40,10 110 0 0101 -i -412. M-2222 11 ", -* ', J. " -" $37,0%,. Renta 83,50. 0 -Nuev ee A, a ,nam:t de We DESOCUPADA vM-1 -o .5YA1 :' ENMAR 515,1 ,0 ,0-11-l -01101. o de una 1,a,.n1 s,1,00 11 'R 111 1-1 11 11,01Ret.4300. edor ,l na -co .% -s .ce, -ra. 'ltne r amh t3 1, 0rc5lad. 01 1 4 V 1 -' "' : 1 1 111 eu(anR 5 1 1-s a a a s r r b .'ae --es m ~ .n o 1-0127,011 An¡. 92 AL T0UA J.W MIRAMAR L ¡SAERN $ OM 0LUSIVE 1 ., 5 132, 550 1 CHAL.ET I25,M .01. 11. 0 0 , .,-aId, dle pinta, IS-1 Al c T D, 50 25,~00 Renta $240. ul ti:,n,,g 7---', n { der ay' -, Ma Nau. e. .Iul. nabuo bao auil 1. u -m~-. '-,a 1. d "es 3. d-> o,. -2-,a ewar'o y >*r!. 1. o~ -a" 0-, L--,nt A0 clo rr',os p2rige ,n .,ta 1 -r1 2.0 .R u.90 TOSr vntbIo, 3 habLi.,> , '-i,,,. w ' lte ~r M-2,2 C~ -a ee - '', mi-, -sa aioe ',no 'a .T m .a at:~e l S .! dea." mo :lt 1 o e 'MIRAMAR emer -" n -a -e -~ --,_ 1 1 :-1 ==.1 ; RgNTA $190; $74,omi bi-i *. 1, "" .es .11I -I',t ,l, ,nre .t.rio, i 1e 1 ----rl 1 1 .9a T-J> do ,!Ao Lwa l -, on. r do ".1 1a t , > , ~iamo e. -1. -' ll 9 a,% '0 1. 1: 1 1 :l" .,I.LMD, A Y CIA. ---E% VEDADO ..~, .~ .e~* i 1 1 lobser e ,. m il ala< ~d§ VIEDADO S53^00 ,-1 u¡ h. -'ne, 3 baoSM Pan~ ., ". -* '1 ---*eoma 1 e, tarl S. doe l',. z -d GUANABJACCOA $5.51-, .$, 9 "r aa p_, un so U mj. l W-.s 'a -c rev as o i 2 C ASAS EN $2.000 l,, e--ao sas. e.¡¡ n A.to RF"qDE?,C]; 19Do6 c mely -an 2 04~u y o, .2 ..s d. 111r25 *rWI 1 D,-r.e ,In,zrudd 4-:1r.~ -.W 1-1e emiu ~ an 9.~ -l a .libre 'd, 41-1.11.FAWt r -1 I, l -''. J.,# 0^e raar,iM d. 1-i frman C-1r Y.].n N*122 a. < 1. J' GCil .Je ~ ,l rT.Ig, X9,1 -t 'o ea g ina de p, , bah --i-H .0 ~ -~|r~4 ~.> ,7l11 hab -1 1 o ".r. VEDADO:11115,~0 p Lyi-Vidzi l M 22. C.II. 10 rd. W ."o,-, .,l-,.~.S ". al ~teb~u NDO .J33A RESIDENCIA .mn a1 ~ .-7 --Ro *; &l 1. ~~ R, MI eslir t ,imrA.A. Rrlar cd m -, a "EDAS $100 n, d s r a.o TIel n -Jno 1 --1 --o 0a y ,u 'et $ 8 VDD 0,009 nftm,1401.A $5 .i li $1.0 m CMAO> a *" %. d, -.1. .d. Om wm 1 -~.aena 1r 1 ^ 7 VEDADOX :0, 15,, -.-,.a r--7. .,.0M' .:, a MI w. ..n dare .1 g ~ g f" ---*'da mr. c i l y nueve ,a. m a i a na M -ia m 1a $ 6 , e t 1[1 0 0ea y ii p .~ uie R1 PL YA nA: 11eoo i""' "T l N e nt : t,1 -' 1 ss VEDADO: r: $"~1F 1 _,tpe d !t L.$M Cal] -O-ui -nin M. Nt .a l.;" " -00 Re1 57 as~, r -iaeoe y .1 d.o E l A AU,00 ~ -1 arle Letev.'r ,1z 1nn 1oy -a -~. d. 00.R na 30 1onr v a 11.t d, W, ti j P P en mea-A 1Ag Nbna1 mmrl y.R ~U t-ieni C~~ 1 a d u-~. .m36td@. -dl 4t5 ig 11-,ua. 7^$6,00,nta 8510 1 .a. lrits c o a -o.AS~ ,' 21 P A. LMEnDARES, : $1,im u 9..l,,e. 9en -,, fnli. L1, -l_. -2d2 .t. r es y. a ; je6 1 ar1u eie .z e. en.I $eWo NO O V 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1' 1 1

PAGE 26

14, M 1 R A M A R 44.4 (10441 it Nicanor del Campo Nicanor del Campo rENT A 1e44l NRECIO del Cm o KOHLY P___.______No Corra Riesgos 141R? PTO KOHLa PARCELACION SANTOS IIARI!SOLARE1S A PLAZOS S N 1 desde 5500.00 con $60.00 de entrada k1HD 00. L O Y 4 o '4444 510.00 mensuales. S1N 1 514ESES JENTA RAPIDAH 4141414 444444 ir 4 ,~, 541414 S0O1UE SOSA MENDOZA Y C IA 1 -4 SAN MIGUEl, Nueva Parcelacin Pr C 1 _MPACION E 1 SA MiGU E R\\____dEdAL TERMINAL 41P 4444 S 0 L k 0 A EP L A ..S A1 IlF R 14: '4144414, 00Ubnlcc __________ NO LO CA.0 DE ENTRADAS i Hn 31192< MENSUALES Robet 51 '-ESES PARA PAGAR. 1: 1ARES Area dede 545 iCAN arte SL 1B4RIE 1 1: [, 411 4444\41.14445 DEENTRA Ay .444444~~104 444004. 1.1114 ,44 7444444 40444444444 r TERRENO YERMO A 525,00 tr AVKOHLY S3 AVE BRU5EL 5 ac CL NEA P4L 0I N E A 10 1< ,0nln 4 7.5 0 4,o GALIANO ,u METROS PF TIERRA1 k 'q11 BTROS DEFABIAIN '0.NLmTCO R14A AT1GUA -QUE GAm" ;,4 FPFECIO 0233000 0 Carretera de la Lisa -$ 90,000. ROBERTO ALFONSO C A R M E N 4 5 6 Informa 1-1114 lolr dsd, 1,"15 n *rd 4, 44. 4 r41; PREI 1O 1011 10, 4 r.444 4 4744 4414,44o44044 14. Nuestro Lema: VENDER Nade loa Perddlo O : or 44 .440.' J. Rodriques Gonzlez A 4440 .T Y VEALO. .44 44,47.33.44.4 ,,o., 1o 3.9.a. tHO L DE J E uaPared erre-.94 ESCAP AR Apsre e la Compr a plniud una Parcela de Terre no en el Inej r Rare Residencial CARMEN Y disrute de la vida a plenitud' 4444444444. y4.o 44a4. 444 A mo 15444144444 d64 Parcelas de todos lamanos a: Especiales LA z44444 .p44 4 REPARTO VIA BLANCA uIal Ra r Obreo 4 VtA BLANCA ; y2 AGUA LAUZ CALLA 'gor 40 4141 MSES S INTERESES Ino,3e4 444 el propio 441 porto y e iagr 1 414114444 C A M A G f E y Carretera Central 52 CABALLERIAS ROBERTO ALFONSO 44444 N4,. 444 .444,. 4444, 44,, 44444444 y '344444 44.1-34.4. CARMEN LONIA DEL NAZI 44 12So 1 4444444 ; 2 5 ro n 1 in' t' Dulio: r Prado. 4444h44 4t4r, 4b44po. O Reilly, 44d Impren44. \4 3, 1

PAGE 27

A% cxwl DIARJO DE LA MARINA ~DOMINGO, 18 DE 1.L DE 194) PAGINA VEINTISIErE A N U N CiO S C L A S I F I C D D UL T I I A H O R A VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS 51 ESTAILE%2IENTOS -1 SADZICMIENTOS - ESTABLWIMIEETOS si £STAMLEQMISNTOS 53 AUTOOVLES AC si AUTSO A 53 A bTOOiVILES LY ACC 533 ATO -o Boni rp 1 "N, > e t,* nio. niv? O 59 1-C ,. OPORTUNIDAD PSICOE W LLYS "0. trTt, W U. ~. .h.n ,. _A__, _______DE ____ ARU ¡011 ___ rgn__ Aran_ iteafetecretr cnrl s Stor.ge con Venta Gasoln J.,, -1-Ha .-~ 0 d se -3 TALLER DE CONFECCIONJES M-n r ~i c e n., smssiey a evst a nar areoa e n n s mndn. gomnil 5 nueval, pin NEPTUNO, PEGADO A """' 'l"*"' *', ,r,' C.PFFR GALIANO, VENDO .1t -i ESA AMO L A. Grand .Su EN1 $18,a1 1-11 1, i#7 No £XAGERAMOS. LOX y S. Fr.ncioco. C-f MMdrErNo1 e.0 n~~ n MMORES CARROS DE USO U H,un. 1-6785. __________;__"_____ __ LUa uWSWSVSU COM ALO ____ ma moaarin"wa .,~, ~a ,1 -a. e. -aer ya ~li. ~le amt v~ -3 ''.AEak. ::"" Al ALUILER OQ-ALBERTINI "UOT do i _u o MLRCURY 1949 1. ..P. c~ mr &l-.aa .e. .m o .e n .c --Z.0 0o dtl ~U:O *OASCO "V,000 00,00 oOtdo .toOOo f ~Itd n IU 1 1001 a01 F Importante Establecimiento Wo > oi o o n,. 0 1 .010o,.o .dMd0 hCC~4l 5 m > v. 0 01 0 0.o -01 .1 UL m o _nt; C swam~~~~~~1< me.i prf'44 envsa o nm nn da5 OEA ATO y~O 11o,,ro ym DEo Ua D EA 0.0 ANAO D M W E$dn 4 000 e a x cn a om ^ r a 1900 0 oo 0TU N 10MA a preOLci 4o, 00000000 0010000 000 00 0 MAORMOLE0S BLANCOS RDAERA 0SNGp 0000005EANIO SE LA REGALO Gn1 MigvO Nr 4 r4 ha.s --55E 0 5E 0 MaELOS L A CAMI 51 ~80 LT MOCS ~~B ~ HERNNDEZG LA EFI FARMACIA. 11OLEG GANG A IYOMV1L Y0 4 OL BVCK 1947 mm. e -~ TRABAJO, SEAREAO AGA$404 Ro 8948 .ASMoM9 SU% ASOMBRESE DE ESTO V1 S lo o Internaional 1947 45yItr$.3t4GA000 4 oloo-oo a b 000010 ol caf In ¡edeca BODEC.A EN ALMENDRE P~a d.o KS51^0 dotjoo pooes001100 ooto opto 4 ,~toe ade cantear Dr -_____ 'w doTd orno A TOS R Relna .oemoo50>554 -por A~ FACILIDADES enr 20 5e Mayo 9 L 1 c k por yo4o i L SE VENDE 4 o.ooooerarl> ACEoAMOd o AUTO__ y Ca ELaAu ps M DI 0 AA"" r, General Agurre. nar"l A~.s RRALES Y CNUEGOS S. Lar y S. Franl. 00 00 T o U1 00 ME Tufo~ma 12 lsmna U67 25 No. 17, ent. a ¡m ~itL UV11-1-59445 00 000 9 5.04 .n 1| E si) 7 o S .0m

PAGE 28

S.A. Clon E leo 1. Y MAS E NUV 8 0 9 4 T 1948 1947 1,948b Teene Iel een Ic n beneeelle BII e 1 11 Nl IK 191 enepre e en CHEVROLET 1948 HEVROLET 1947 ClelNE CIE1ROLET OLdSMOBILE 194e. reenleee OLDSMOBILE 1947 CHRYSLER !9471 LINCOLN 1941 De r PLYMOUTH 193 OLDSMOBILE 1948 CARBALLO Y AMPLIAS PACLDADES DE PAGO Orlando Rodrguez t 11C-3353.19 CONIPIETAtIUN I e e AutRROs DU lO lORD del 47 4 peerlee NA"1I rel 411. fiUD'ON le 4 en TERereTICAL peepee pecereparCe ele le elcene nopeieloe per Cecceene PARCO Pecte.14 ANCA MOTOR COMP. ~.X Autos DLTESO Telefee 11 ¡3 11 lee 1a. r, tRFVROI ET e e. 99 1 ER E 11 194 l1e 1 Ie~ 1 111XROI e e IHE ROl T ..91. H' Fkt n,-1r~ MOt .e. 4 PORO. .,,,, 1948 NI AOl.14 PA4KNR 120. 1947 liena neonee. HE 3 tl'M L I ...19 f10)1S7Roles. ..,191.6 TOMAXo 51 -n 5 Un Xlee meol IAK4B 120L. W 94 -1 1,11dt RE 7ineN e Ur gonee egnpetre 1 Mi 194 r Apeneeelkre U renenn N.H 1942 4 pere cecleler Nyln Peopeon MII Leva Ln cer n N ene en p m 11 01(1 0,11 11Ael n N. 1 Francisco M AUTOS EU L_ LDE E G AG AS ne e.eVFNTA yAL ) USeriedad y -SVA BLANCA Li 18 VA EPCIE Y Luco. LUYANC GRG_ LTRACTOR CATERPILLAR FACIADESDE PAGO TRACT a DiceselCate RN PORT Equips pera .4 O GUW y ~ nj edustries y fe a a a ~res ista RADO. ESTII1RA ~ n PIantes e tu. OC .cne n~'eee~; rencre e R A OS HiERCU S TUEAE DEM E O R D o e~Tn~r ¡ PeoPo.e D O D G E A TENTREGA IRa CAM1NES F A R G 0 CHEYROLET D 0 D G E CARBALLO y TOLEDO ANTA Be. 104 le.e e ycd L ALMAGRO MOTOR COMPANY AVEDE MENCAL RSA HABANA. TRACTORES VENTA ) ALQUILER CATERPILLAlI INTr RNATIIN li. TODOS LOS TAMXOS CARCIA y REYES S. A. Ingen ern. Depeei Coreeee {.enntrl Kl lefrenf o Eleennerein 1BIN11 [NG oluneios IEDIATA 806 P, M. E0 PIES COLUMNA CABEZAL PARA CORREA' Co 10D06P. M. 110 PIES COLIJUtA MOTOS ELECESICO 1750 R. P. M. Co., A. San Nicols 105 te iidorl o e ine.e Pelnpner C Arccne y Noer.e peleona. ecelranr rnreeelere 10 C C-7231.58 1 1

PAGE 29

UO MAQUINAS Dr ZSciIII y RItMAR de edaqan CA OIGAF ELECTAICi CAJAS PARA CAUDALES BAiOS DE AmOsA ATA IT DECI5 a 13308E CRO y La Casa Gonzlez e", Cno Ao d aGUVER Y NW HAMPSflIRES DE "PORT ORANGE" LLIU pnedran uAnlo 1 ING VITALITY p"a oAerImaL PS DCCION DE 1511EV al m BAJO COSTO. BROILER. CROWING, STARTING, GRNOS, ALIMENTOS PARA PALOMAS Y CONEJOS Ensaep o mel 100 bras, TAMBIEN TENE. 0ot 1 1,as AOmpe1o sarti. do -EQVIP0S PAB A G11ANjASa preecis any RiESAJADO, GRIT "STONO para cSm pre l Sad u libra -4CASA IANGITH Obi p 410 ¡]f. M-1359. Apartade 2 44. Rboa. CACHORROS DACEISITUND DE PELO LARGO CON PEDIGREE CAPHORRIToS N4CIDOS EN CU, 1 1 a 1 . aAll l Ad 1 u Teiafno F9991. MATERIALES DE CONST. Y EFECTOS SANITARIOS Agua CalienteCalnsadaena d das ae. pentn de cobr y paila de 15 galons. 4rreterHaIBIOLDT,S.A. HUmboldt 151, sqauina a P. U3-2501. A S. A. felona A-9236 -A-8094 COCINAS De bolelln y corriente DESDE o D. CIVIL m mAe AM~CANOS Daaa ato5e i e 32.00 34 Dwsagie de Tapn $30.00 FEURETERA HUMBOLDT, 5. A0 HUM~OLDT 15L sq a. P Telddono U.IIOI EFECTOS SANITARIOS Inodoro8 Alemn de borde integral tanque alio completo a $2000 )ORTA Y Ca $ Hun lambaid vi po FREXKO Tropices y ecaeias o. ~al. e Al~iI .-892 B.8625 U-597 S Gago y fno. E N' 60. MaP1 W .-0,0 Magnifiena opnetanld en neveras practiraA nuevA,, prnerdrnms Para quien la, necealte. GALIANO 2,12, AGE CIA PRIGWAII GALIANO 2.2, tln Uc LSUCU AAIIO AlavA.

PAGE 30

jrDR 10 h -'" iMPORTADOR llcelo ocle, h ccl, 1 n 1%|Idee ree, 6 le "e hhel 1 ti Iir .ececcceoc, eec,. DINERO: ieCALVO COMERCIANTES bh. enees beo res a. la ps l 1t. MCI ro c e: n eehee ¡e ee e re cecee, lo e .e, ..c -Peprpiedee \EITIJ DIN F RO 7620 AUTOS: Muebles B-2PT 249 L e, e e 'ALQRUI E ES AP lR T 1FNTOS Di PLEN 'r -035316135 Aol,,CSAS DE HUESPED, e, edmic. ;Z M. 1A T ISTASsA1. Al 4[ MASAJISTAE SE ALQUILA 7 INTEES A L -lAS k k k 2 APAR A MENTOs ele ~~11-s 1ren ha a ele, hejee,. beAeee. eeeei emp is, elear. u rt SENANZAS l'IL 13. V AL, .--. I~~~~ 1 \1 r c oe ce __-_______________ Xl XW XMI\ VO N6X'I ' .et""K. A L L A SE ALQUILAN e e Ler reece APRTAMESO DE LIJO Calle ~ ~ Rpa~t Mira mSflIr4ee'7A ri e-H Leeeege.e. d i -l aan PR ADMA t36 39 ~ 1,1~ pa 1,¡ m 1l .e .ead .31 llea i I e, 'eILIOAPRAMEN \P__ T___ ._____E____ ~_ _._m ~ ~ 1_ _e_ a r a e n t a r 6 O D11-1, JIA T d e y iL ujo. t6 COE610 Repato M iramar. \nr, Sin, y e3,, 3'aio c n Yu inea ee, eccTec lee loec.ec. eec ceced, e r cecececle,.e cc. rmeeeoyp.ie e A 7 46 A CA DEM A e' Cnr LLEy 3 2.an l ne e .LA L E 1 MISMA e eze e _ _ _ _ SE AL( 1p~ La, fr Por Lose,,. fe A'A.RTASIE7ITUS Somep.a, l, de "L', ro,. e~ 'e,~lo.e e e ia g. y hAno emplete. Precee: ;50. Sad NI N' 5192. ieeee e elieee.h p Ieee, Se l k MOLOIeIAP SIeS00. Otrintrior fforme, 12 m. Te1lono, e e, e e,.e e,

PAGE 31

GUANABACA REL Y CASASLANICA _Wc* L 1 F LO 1 iPu l ""t l, p~, 1 lp 1 r T-\: inw R ff6 c on awnso r cProprai om d. 1 qu Hponga k¡ti NN. k "National Tractors and Machinery corp." a ESTEVSEZ \' 51 -l HU1, ~ ,a La kar HI kBN | Iit III 8

PAGE 32

PMGIA TREINTA Y oos DIARIO DE LA MARINA premia 1ro la Se r t¡l de Grave t t Fi ricos dle liqti¡¡ atgrcols e el < ITIO campant >serueios ra a nao preio ert "r > Guantnamo: sEnmriiumi 18 DE 19 >/ "> h> '>>e >.>>'><< 5.<, ,e >e>>>d aoa>> 4>.> .ce >A0>4ou duodfenal La gre.oo ail fiieti ¡jeot Miasferrvr 6 GN VENTA ANUAL UNA NOTA ELEGANT E LA CARTERA Son tan atractivos y de tan nuevos y variados estilos las carteras americanos que acabamos de recibir, que por su originalidad y belleza consti' I le ultt >le q n ron los grups art t u, tn h eh e¡ b , por 6aPU -1S42 d, >4, (APIO >.e>e.Aree a rSZDCRLOS 1 P t N E U I [ON E 11 RCA VICTOR 1 ia un modelo c>pec>ulmnt ¡dria ¡paca sa. E VENTA EN T(ODAS LAS AGENCIAS RCA VICTOR HUMARA & LASTRA, S. en C. M'-% 405 407 T > 05659 tuyen la ltima expresin de la modo. Tenemos carteras para combinar con sus nuevos vestidos y poro todos los presupuestos. y ¡ -8

PAGE 33

Sociedady Hogar AO CXVII A RTE1 PLASTICAS LA PINTURA EN GALICIA P., PEDRO DE LLANO E. 44 <44 de expoA i b 4i p dg4. 'n '4. la,, de m4 4.! p.a.4c m4u n p -uEX n e 4.-de.e B4 v ,1 L .in
PAGE 34

PAG. TREINTA Y CUATRO DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 1S DE SEPT. DE 1949 -AO rXV11 P ENSAYO BIOGRAFICO DEL MAYOR GENERAL ¡ PENSANDO EN SUS H.OS J O S E M A R IA R O DR 1 G U E Z Sc 'cin, Fotogrfica LOS PER ROS QUE VIVEIN BIEN US,"'t"" I>trlfl41 ingrnn 1 o g"n"rnl hnqn ,Z tV ~~1 ~" ni la A adrvns dr la Hatorl ,IIXIMANI)< E Al. BLAS,ntc ui5 l5555 t5eg 5O n u ~~ a1~~ ei ~E ,L1 VMt ,rui !l rnl , 15rI5 pi -!¡,l ¡, t t u 'i 5 5 t,,,,4 t5 5 1 5 5 i ..., 4 .l~ ,, y i ,4 5 5 ~ 1 , u t 5 5 'u 5 p t_ i u~ a 4 4 u .: 5, 5 , t ,,5 t u 5 5 5 5 d t u 5 5 u u 5 5~ ,, ->4, t 5 5 .A -4 5 1 5 l u u o u 5 , ,, u o 4 .5 ]5 .l i o u ,, ,," ",o 5 i 5 5 S i .-, l' -~ i i 4 5 5 0 1 V 115 5F b i~ ,. la 'ud 45', O. Pa Oit ituu>ttt.,11,z,, 1 St-5 54p5t~55u ~ 41', 54~ 5, 4,u5u. rSlP5.r?.i. 45~ 5,o 545 155505m 5~Si ,, SO C ,' ,' t. ihu o i a o> i r iu r. ,, d pendtnii> ,uu t 5 5 5 -1 -5 r n b pri I ,m .o % a -m qIt ,l Gabi. 5o bItr br P4ir555t5I 5555ik555r 1 U-1o, m ,, ,iuu4upmr om i so, d ,,,. 1 5 Sirp motur yS5 555105 4ifi5 4l55t41t o > ,, m ild.eSuu Detiu t, ,tm n 5u', 55 ii5551 -m ,t ,,. n~ r: l 1 ,i d, oo b u -1< '4 5 ~ ',k 5uuoai ; r, tiii o 0 -1 , - ~ "" i ,i, i -t ,, 1 1 ~ 1 ,ti ~ iiy a 5 ol a 4.51 L-1 sa S1mil i 1, ~ d ~-ui ri i ua f,155 5 4 drii t, u~ S i m it4 ,,5 r,'i 2ut ,1. i,5 'n ,,mr t.i5 S i in , r, r -" p lem 7-ue pal T9n 1 ',n 1n gr',,iii io la sia n ',n one , n, irr, ,id ', ,!-,rt 1inwo ,o br1o ,oee lae y1 r~~ n .u .pl i, i, t, .1 Cg-n dei dot o .h m,,r,,t 1 ; tn, mj, t :, eve ,1 :r" "" 1 5,t. 4u' u ,y u u insit aia ,,.uu.mqtu , u la4r pdaiit iii p a., uocidenal uu, .4 ~ I ,55y,15 attta,.4i ,qo55 iiu55d550,Otuuuu: ,,op.ru.uui, u o ti', d~ r .1ra' a mian ,leW_ ri iivlndre 15ue .,br5 ,555544 tldr 555. 5 5e timiult-uCStu ron t or.o ,s ruouto uor, u5r r u55 rtt ~ ziplt555.4tuu,5itr m -i rotun dV de ('a g ur o ta -n t5abai h, ln-15155 irdetr 055 ,o'555 1 ,u rn de544 ,iuiu u',,,l 4 arut o, furu.u 55 utnuu u555 tu rdiu Mtvit di'. ait5 an555550 15err paa si 5a a mi ef dl*utatul.r la, u ita 0um ahd t pru e a551rn C55455u555 4.de >S ia, uyrio ~ ~ ,,, pt,, -u ~,oto5rtdto5555' tIa 45 ,u5505i 455 Pibi t3 i,' il dSSpiu ti-ru5 P-11 ,i, 5555 ~~ yn -55> .,. ,.r i,tia5m ', i ri 5 imi ,t ,555,, --tuu-o-u4lu,a,-.i 4Siu uo i, ,r P _,P55Si1t ~ 5554 -i> I. si.tutu c,,u,t.~ ~i,55tuu> ,,1,, pmi,thi, 1.111yc tot5 ~iPtt5,,,,,si i15 4>u55, ,ouduu.uio't ,uid5 ,4 550i os. fsmu,5t,,,5 u514 15d51 G1 ,ub54 ou a i ..1t T~l5 55tt5 5 u o urtt4d d ,irittl51suu u rpt5,bttmi -n ,,du re55 555n5 C>55> e~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t, v1 ,, ,' 1n 1o de p1es ,r ,t;uhrr d"ebrtpOlt e ru r d e f~ ar, m--zq, de >d' 0,~ren s 4,,tt,55uu.uuuuuP E--t't55o 55 5 po55g uouirtar5oha55Patr5-5555t5.a5 05555rdC ii55554555555d0t5545555rm ii 555,o Nvrihtrltii ,, qt pee ee, ~i 9e ,--i1e 11 11rai de ine l .| ,r d ,a ,, : 1 ~.a eeao al aramhp tuotud,, su t', , 5 5 5u 11550 uit55t 1 1, 554. ; i 1 -f a 0u5 ~~ lir-1u d Ciuo 44,i5AOua ir 4 5 i5 d-,tt It.Oo., 55 1 r ..2 i,,. uru >u.h5r:5 i ,5 d O mlo ro a r. .inio 5 5I .-rl., O u,-,1al 15 ua r", 5 5 u,, 4 5 5 4 4,4 .55 55555 ,o nu5tpu,55 .u t55t, 5,t -, ,555,t1 m rr en 5 t55ur o a rius. tp ot n m i 5e 55 55 Q55r.t 4 u.p< Lata tus 0 5555i55551t irrtt ir ".t _, r1 55 5>55 "odr1,1 z " 1.1,1 a tu, l h, ,l, 1 , --~ 5 5i55 t5p~~ F 555:t t ri s dael e -stu. 410514 ,l,, q _. ,h ra 55,u55555r 554puuo5st uut55u55u~ I 5 ,'>;l itr t omi ri ,t ~5 ,id, ~ l .,55r> t un -f4t 5rsu 5t 55 ,t i, e ,ra *e -1M r',a o 1 i, -'d, m "m ro l .l~3" 1 ,,,,e r r u e -]t, r , 11 an11 nd h, ', r, ., t1 ; i ,~1 111 r ~i t li~,, eit! -, , l 11 1, 1rm -a ~~~ m1,r1 r1 1 -m -l ~ebr s r.,ee y egid i ,i Eit i "' "'~l i" i on mi .ce or 1,1, l, ceene r~, 1 1me ~ r in ,q, M ante, er nt Tiht ', rr .e rnr, dCim~ e ,Hp " 1 a t' r~i , Iii~ ,Ir 1 n 1 t' ?,--,, b r Suh ,,55 5 m5 n,' nui i r d r t,5 -u,, i55 -totuu t -u -t d! ,i.VTr N r l T r i u d r d 55pmhumn50 55m 5 rsu uu 4 ,te 555t5ut>t, 5,55 5515 050 __-____,__-___ 5 uee a u u 551 4,irdts:rmel rt itreate n ai 5555 45 t, tn' ~~~u ~ o ut in~ :, tu 55555 t5mu o\5 au;d u u ., u p. u .1 r50 d5 ', ,a <4544 11 1 du utt 1 55155555511 0tu155<55tI 41uP, ,iitt5555tttu555.,,55,55>5-5,O405~1,~u0555 11 ,Ett >i5mt Mir 55 ~> u,l ,,ua-,r ,5 t n, -t t,,5,~45 ,,r It, tu5555, 4o,',55, ,,55O1u5,5P51,45t 54 ~~o,4u55~455 ~t5 555,> 55 al ~~lt, u~ tr155155t1 1 5 ,,55 Shi.S4r, 1 4,, tu,, 5551a.51 ,5555i t ,o rI ,e 1 1ri ,e 1 -; d ,> ,eo e -n n i n f 1 1,p .D i ro 1e r, 11 1 1 r 7, i, d Na i a l m ~ e s ~ ,i ', rrl 1cr 1 ,T'd, ,s is 1t 1me aue hoa ga ee l rd ,nencni r a -e 1 d1 i, ,i 11 .pa1 ~~gd a ~.c : ~'o > ~r 1 s y c a M mr 1r ;an .1r lil .d ~e 1 ,',e < ', , i ,y -MM -o r,@ og ecn 3d pimr e&p epr e>d ,-, s -' ', -, ili t' , anr'' em 1 ,n il ~ l¡ li:"'" "," ,, ,, ro m1 1oin. ,d arer u e x Paaas1 b a m l en~ ern m ir= ;;i t 1 ~;11.,o1 i _, 1, 1 i r , ~a ~ ~ ~b c P or,, ,,t~ 1 1~ o .lfi ~ , , 5 n ,t4 : o, 5 5qtutsat 5 ,r .,,t_ ut ~ u~ 5 55t u dJi~,t rtu i,55 a 5i i 55,> 5,.5rt5.atda rar.lndit5 r .55n 555,dr 5r l 0,5i5~5i 0 ~ t5510 5 ,5t ~5 5 5 u i: C 'u , .5S555 u ;. 5541> 5 : ot ut, t -5 1 irlti l,0_5uu -1 -d ri ihupa ra 15 5 5n 55 54 51 ia 1ran m1ent 1 1 en un Ir, ~a "i" ii-ae ,t Q l i, i -', -ad 1c de l ', 1a , ia reh ', ,Ii ,_, trda ,1liad ~n pe gr Gro, ,t to5i55 1,1 -1 ,, ,ia5S 5 tttu1 a. 45 1,1t551r155,.411<55i bo eu> ,, u vm ~i ~om d, ,e 1 1 ,r ,n~~ p-__~~ --1 ,a , ir ,,iii ,a ,_,ha i ~enr 1iren .d. mr ,a preminl dad~~~~~~~~ ,a 1id de ,so tlen A-d, -e t' ~"i'ea, aamrosa aoqedbntaas ne o I55r 0 4, 51' 54 5 5 > > -' ~ i, ,a ,uo,-a, 1 i t_ i ++~ -uos a Ps'> dni, 4ii rse, 55 t i 055 44ou'd55 55 it, , tu r, 5 -5uypt z, <55t55t515.1555555>1 t',,t, r, 1o ,, ~5, "o ~ rr trr, ; _, i". E ~l "",, 1Za r Mydsnttd M r 1ne ofl .a ~ ~"-'," ",t-,, ~s , -r r_ -' .,!an lanase r n i da ~i. 11 n1-1,1~ 1v : ;1 e ~~1 1 ''' ch ,_,"l 1i n ense~~~ ,,r ,e --n -----V-1 r~ .a ew, e ae an' m-n or d oen mrelnapr 1, 5r55r;tdo 'Mas. 'ad. 551t5pJtui riauo tia t5 ;,'-I tOOt_ 555,4; ~d ~ > 3d. ,5d5O55t F m, ,, r1r0 5515,5i.iu .5 45555555p5ra5 5 4 < 4 o t ,l ,nn 11-1m 1 1m i det ,i -e ra t, ~ ~ ,r , ,ra ~~ boba 11 ~in rfmet u ,ad ~a ~ ~ra 14 ut uo -55 ~ ti, 55 5f ,j-, ^ p55 55 5ryy-5 50 v5'i>~"to,>55-. ,t 5505 r, u1 .t p ~5 5a r 4, t 5 ,, t, ~ i d, ~ .,1 -u5 ndt o mpat1 Parlc'n isie ces ^ra uia-en el i uy-ueituo-u' uontu'tC5uyad555u'isoi5555'a55Ouuand55555u1o555u5555udus551555tm5,515i55O5 ." 11 -d: i, am :e 1 ,c .: r5 I, r vo 1 :r i, d, r~ er, P. 1'1rrl renar por-a,1~~r~a~ 1450 55 ,5 i .u 17ure i u0 o > ,P o a 55>5 > 45 u'n 0 iuyo 55555- -utu,55 i.ao-,t5 ~y1,d-1u>1 I ,utaasuuutu, I5,,4a "ut~5t-55oruttuuF55-55 ,uuuor -,,5~t-~5, riiuyu,55u5515'i',u55S -11~1,t5,~5,5555 ', 1, ¡er ,,n ,ltt a rr -, u,5l<~~ -iy ~ 1 5 5 u51o5 ,O o -at55d5 C 1 de 5 5, r 5 55o v 5' 55 'tP55555 s4> P5d 5t555 505 u15 dt r et405tu 4 r ,o 1, <1 u l,55, a u t-ada. n_5-:~ ; d -,5 .55, 5 'i t55u5 5d55 i l 1 l r e ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 .-e ,i ni, -, 1,1 :" ~~ aq ,i -n :grr as ao nafe eed acm 55>5555555114155 4. t 55tu1 55: 0>455 >5u55,005-55> .d 55'> 1-ta .taoa i ruyi5d5 pa >5i59i 5555>'>u555555> 0>55 CCm 55uau 55d uyotd>4055r uo ,55tu >554 efohun m ab elfer aned rne n 7,1o i ~od: ,e , 1 -e i ""m 1e ~s 1rm 1a d, tbaa en unaal lm C 5 u o t ',i o -o s 0 u 5 > i 0 i55 5 m ir u o ti,5 -,5< 5 55 0 5 5 u t t i 51 -Z5-t5 5 t 5 5 1 n - '5 5 5 ,4, , l l ~ t u, , o t u ~5 5 4 1 5 5 u u 'lt u 55' iu,.' 0 t r>1 i a -',:r ,it ,l ro ~r, aee ~i 1 i~ra ~e 1r -aa riarr 1em 1 ,, : 11, un 11,e a ~~me -t, i mene~~~~~~~~ rr -, n , ~oars ,'l, ~~ ~~ ,-sd a nAsr xen vpra redroe i ohl eetnnsle o cu> ,., o, ,-t55~55at> t5, ~ i F. uro r~ 7r~ 'i t :l,55 ,>4Ott,tid>,555tsrt>ttu0,< ,z,,-1 ''!,5,r5 ,0>5 55Ouibod>.Cu5555 :ir ', d *t, ", i, mrge ,e'es d'o l 1: 1 __ Gr, ,isen 's eedjre 11res i,. ,in ~in, 1 -A ,-ag z 1dige ,e .or 1 n1 1ud ~, ,e 5",' 1 rrrn,, p"" ~ ,pga 'a, -aa de 1 !, 1 ,t ,c .,, ,r. r, ,. Cl 1,w 1,ed -,s , ^iia d, p,, i m -o) e rres lbm n1 1 ,itIr -i al :a ~m rt,, e, ', -,unr ,-t- i ' ~e ,rnd i 'mt Inea tifm~ ado -r,In ,s ,a ~s 1 -da1 m ,o qum.d a s1 v1,~ gt a '11 'a1 ,11,,,rto mt ',, -,, i 1 1 1 1 n: n 1 m ,r ian d > e c ~ -" d e ,, i 18 ,~ , .P ~ ~c~ ." 1r 1 ~ t r~ ~ A d e s p o i1,1 P.i. z ,id a, ino seu 1 .st -l lue ~ -a mar1 -~ ~ ~ ~ -ri i~ r t ~ ~ -d rir -a -,me , ',, e m11 1e h, 1t ~n 1v , :, 1 1 -i " i , ., 1 l t on555 tret 555 itii Itu, -' 55< 1 ---11 ,,d~-a .-,, n mta , ,,, %ai rhr 1,1 1hua prnd 5u5514>555t5o555r5151t55 1ou51'tuututu>55-555i t45',55~1 1 1>,i >, ~ .01 J 1~ i > >> 554550 5455055 .r r ,^~ ->555 5, 5 55 p~~~ _____r ____________r_ p0PS 5 an t, -5 5 -' i5 5 t 5 5, > -w,>-_i, ~ or u _, t o~i tm~~ 05~ ~t z ,e i -, p,> ia d. u, p 5 5 uy -o ituPioiup5 5 o l 5505a5, ,r> 5tur44tuS55id o>'u lrriu5 1 d5 5 1 r1 55 p50 55tn du -r pe1 , t,aa -, -7 n~ t,, -n r, Jf d11 _:pr1e ,!rtrn ,rd >o a. n en ., ~cmeet d" p'e "t" do ~t., g1ar i 1 ti 1 ~11 Ocid-t nad nt, 1lm i, ,! ' r11 ol ment,1 11~ hugre .d1ndbi _i~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1-11 :,s ,oo d" m ibm ,, ~r ~ ~ r -~ ~--1il -1,. ~ 11Pt, ,j, 1~ 1 1,1,r -111,~ '-l 5 5o-55t055Q5551a<5lia1, ~5-5~t55~555 <551 ,5r 1,,5 i p4r, -,.r 0 5 5_t<55u ao 'o 4 oraoeo-l 551 -^ ~ u <5 , i , P 55055 > u i Sii, a t C 4>455 ~drl >5 5551455tua5555o5ri55t5 5m u 4 15 p 15 5 H d 5 5 t-55 mi m>, id 5 -a dr i -z t < ru-o t u, 0 ~ 1:i d lulu4>u5555mStu ,5 or a t u ,a irur 0>: 1 r,,,e d -,ir5 ~, t>i5 !55 pu t ,1--._ 551u C'55 5> tu55lir5, C5,1, a55O t,s15 > p 5tua0 155 55055 i4s5 05555 ,45 d,, Si> ,ii Parfis ,r-q,,, 11 r i,ce ~e ,im ,,, ~i ~ .em , m 1 1 r'-1,aie n lqe Ce550a-o>5 adu o d,>5,55+i> uan u 0 5 1 ,55, iitu 55 555,a5uentri 4n l 4>> ¡c l: ,1 p t 5-1 o to,>ou55 .y -lot4u>, ,i ,5~~~ -, 5 ir l ru r~ 555 51 u n e0 p4t ri 55555Pr.,clia,5 1 t551 D 11 O -550+t5-ia:1t t 55 1> 5> , 5s,u,u1~5 d< i, ,1 1 -7 -g Ir 1o ra 1,1o 'r, ,a r1 1 rieu q',11 _,, tuuut5 'tus>uydyu55>44,55'z 1 1 5 55. 55551 < u5at5"15i'o5<5uSi 55>55 u0554 1555 .5S505~5S ,ISsS,i< o,55551u55 'uen eu5555555i<'5" -o -" .>t> 555>5 55,u-i ~1~ t54055z55<-5-: u,5. 0I5uI .1 55 4,C,55tu0,1d555-li50 555otu55pir-450ita5r;0u5 :555555555triui1u4i55arar0 oito ulbormi, 550lrt -u ,55~+5555~tu5u. u tu uuo~5, 5, C 555 55 4 0 0 4 55 t5 5 t t 5 1,~~ ~ ~505 tu di tr dt u u 15 55 4 5 -5 o, 5 t t5,t 1 5 5 -, < 545555 ) rit u u 5l 55 5 5 u 54 5 5 t , a -p ~i -, 5 ri o u s 15 45 5 uio s 5 4 5 u r S tal,o, ,555srs 50iu-0 ui > > t-lu M 1~1 1 i .~5p55555 ~~ n~,4550 u55 u, 55d55 rdu -~~554 551 ,us, ~<5t .5utu, 4155 q, <5~ ~ ,~~,i55, 5555 ott -r ~1 ~n z ,o te 1otnur la 1ean -1e 1 ,1 555u5 u55155 p~55 ,u5.5 505' Iusausu4 -r5i5u4 -5555 1550"j 3 , -~ .1 ,t, 1 < .p11 y ia g m o .n ro i -n b ,!, ~ ~1 (1r P ia -y ler ~ ~ ie t q u5 -e p .z55iaur15'5 ,-4-i <>~ttu~'~1, 1~1,-r~ 5 -1 __ 11uy tu 1 ~ I 1totu .1 r 1 i155*00!55~51, ptu, 1 1 nr5.SR5+itt51i155 ~gne 5555rbi r,5 < 0 u-' 155 u 5 O t5 >> ~5 1 .u -1 ,'d i~ ,s 55 S t ii< 5 i ^r u ~>~u, ,a r o rnou D -'. n' o55551 n 551 ii55is otS,,s, ti >'u.~~~l-.~iIout 1imiIt 145 ~ t' ,r5,'us55'os,r55i ~~5< 1,,,,4<,>,555511s15a5s,,o. .Po1op~ta p5r4lso5rrir<555Itii5~ 155,ri Mutu5 4, 0045505< 551555 51 1-5 555 os-, £s5o 505 t que 0,1~ oi,o<55 t i r t5 t tu t r~ In m 0 ~ 5 455 Si ru ,5u t-~ lIR t _, )t', I)tL RES 1EN -I 1 {,u55 tuq' >u1 , ., -, ,', , 1, u 5 1 1 5ri , f, 5t555rutu',odl<55a iouu,5,ututortl555< tutoO.> 4 5 a5t ,5: 1: u4-uuy1 1 , ^tu ,5 5 1'.u o < u, ^ < Ia.ri a. 1'1tu 5 5titututuztu<15l5i> 5 5 0 0i5 5 < d>' p u 14 0 5 50:r i 5 5 5 4 55,tin o>d ,4 55:'5' > ~5 ~1, 55.+05 55 ~ 4 u Ou u, ,545t445 15, ,4 1, o' >'', 4,5 ~~55 1-515 554555 55 ry0>0't>~0,5O ua Cuu>5a,1u5ua5554 ;55tOto>1 tIS,5 5515, i. tuu, d.5 5550 1. mnt 5055ud, 55,s4<-d 155 ,," ~, -,t ymouapIur>>515155n550i'55l.>i.55,iiOuOau55uO o-o-tul taa>mp>'atmen>4<55o< -1 i .' p ,o ,ime de~ ,m ,-a 1,r, t1,1 1n 11,o l-b a, e,n -t,, ~ -, -i m G~ ~n .c um .d .1 r ,n11~ .i 4510<55 u,> u ,ti -'u i: -u.u -.~ -140,0>, u ,-< .<5 .ot u r5,d-po r ,! u, ,r p 5aSt4ttu5i drr ,r55 5555b1ra5r i ,ao5i5o u004ora u0a 55 1 ,ut 550, potd : ,z pi,41 >u5 s+ 5>C5 '00d .,a,,< mrniopbCor sutu>usi-,tu -u '>, ,5 1, .',' 1 1a ~51 ~' u>u+55515555u551. o ~uu,5555555 ,1ottuua .u u45 ustd5 I,5diitd, 55 lo 1, ~ r1 .~ n m-r~ -l 1a 41," nr~ chilld,0 f; i r% di anteraent d ,i ,,a ,~, 55 511 551 -, ,,, r 55 tou t uon 55O5or 5 lj irii'i ur -d551055rr55r555545 ,1 5 5 't para 7l 4-51550n515155-5 55555+4<55555 51t r5tlt5555iUSuA5 riui0u>5 l,r iutn,55er ty15u0,,5 5urisiuu m ffceat aua aad esedomnfcuan U m ,, ,,'' r, r1 -1 z55< u ,0>1 5555.45ui5yu55 55, 11O->,utu0lu055 d55uuuSSpi, "tu555tui55555515 ;,, a u 5 5 55di o ~ rnd555t0 ,r l~' l a, h ruri 4i5 i, gr ., ~ ~ ,5 1 -Q us, -\ o dad .5 t rt ud 'a i Nu, p,-, ',, .1 11, u' ,,:I ,,>u,,uu .uout uirtuou, o5Ataiih5O55tOS Stu ,1555~ o ro d -, d 1no 1 :" -2, Cr~t ~ 1 , i a1 "m -i a uria 11, Pltt .,de 1 ~1 n -i ,ed di ,,, ,om ,o ii l, r-, -a d 1~nb st o ,o 1 r 1 r ~e a -," se .-1 ~ ~ i -e '! 7 h -" r i be i l dl, i ii -,rb n l tc n d h e a e a a a ,5 ', d 5 ,0 r 5 1 551'.tuoPs -r u y n i .,5 t 55+ c-n 5 5 1 t, -,i51 55 (1 i t5, 4 1 lo-51555d, ptuoru -t -5554545> 5l1ut5: up5u~r 1055 -4il,5 to<,5i4aia.sa '555501 ds .1555s oi5u5t4 1 1 <1-, -'u1i u rosui ,51t5p45555 4,s .0>s5 <45 ,t,555 1 o-,<4< .-11i,,, ""~ -?-~ 'i e -,i,, t_ .5suo Cuso-do ',,' 1 111< -1 ,u 554 >,55uu5uuoy555 a, 1 u> ~5,u5 toi4 ,5t -55 -i l5---+5, ,,1 i5it -55+--504>t5C555< :555555 ,-tMs5rid0 55<5454455> ,iasSi ~5555,,-z,5~tui-555¡Iguiu ,1 4uo55iu45555 ptt55tu<51 u,u.55551155,tutsa5511>u'0>557t055u5+ 5055555<0,1-055ri4t<5+~~1 4r, p555<15 5555t55555i1555r5 a .45 '-iim, u>i,>~44+5u0a5i5't 1 55tu5< ,tt0i< ol > ~ 5t5 ,, ->pa+<155 miaS ,si 5550 -', 1 1 'pu ,, 1 ,1, 1 .I >t1it54>5t10ia>5t4,u555,14i1 r,5-,4 d, aPa, cmi.--;,1-"",, u 5td l s s t5505 0' ,m 1~ i'<> 551 puutu5 u-p5 1 a,5u>>5 u>oOtust, , u" dsuttmi5 ~5451 £104. <5 0 . >uiuSoSm ~id545p~5 445 -u, 050500 l'5 51u,515t5555;15555.~55455',OtiS. 055t0540101555551~ l!-55i1,fd;r5n, 55i555tc1tu 01dlto ¡,4r5,lS5 de 55 v 1a4 4. u e m -iltl,",Z:,1, 54+it,4b1i+ 55 P55 u 1 1 55, t 155 x: 55 es .ua us->,, t 15+OSiOt> -ip i 50>15 511ir10 51 555u 5555u>S545 o -u. o, 555 5 +uotb¡11.-> I55 5 4 5 5500 P5 55 u55 u 55 5d ri u 51,este5>5'. p .us St 5hao, 5i5 i~ r,5<5 0.5 £5S5. : 155 d5555 ,5 555,151,55 4 551.5 ,55p55'55d5+lS5055',< ,-', ,S .55 ,5oi5oo'5'i~u0iCrr5a>~-~54,455 t,5>1 5150 Opt 1 - 55550>d1a0t o- -4,5155-0 i~55 > -t05555555, di 05555501>5>555tn, 55 55' 1 1 i 1 1 ..-i 1

PAGE 35

DIARIO DE LA MARINA.~-DOMING. 18 DE SEPT. DE 1949 PAGINA TREINlA Y CINCO DISCOGRAFIA Por Antio Qu-cd. :onevrho ei te 31 mor de Vil iliN en Long I>Iuv¡ngi 1i p. edo dei .Ci.C e iciiii a. rri cie de doce cie di ibr,. que no sn frecden C dner ,e s en Ux rita es in~cas; aur Cl Esto Armo wir a, albI. ce prodCn en i ¡ ruc de Ane rii muy mitadis siscitibs con nio Vi ndi Ii. est disuci HC 12 n d. L' s ci ntlmA est restrigid. coro .depmia d. pornei s di s erle nC C idid Yu u ente not.ble> de lahr es lore, Debe~ro a ese Prileio Vivi p id d ser CnI.de.dc di poder d. i,!, di trabas d s cei un Cimovador s:. emorigi b:a tales de BC i hC en vrsi4 tiene d mici .u poder iuiid m ,, plens de .t.idd y id ti~ y tal vigor que no w' de e'xtra E n a I a la ~~tm ~rQu-eh 1 'ar qu ~ti~.usr Ju .sober t .:de pica t.rqne t. mortdrn., e: B.hy iidn .prueba ei bihi d, meib ic nti i Cii, n h ii uiidiii ied didCii 'iiCi di cigiidi Yd iiiiiC -u Ci aItmer~ 3. 9 Y d :.t.i i de ,igiabl, graidioidad y Ci;:r. p~i.i ni '1iu~i di Cioueicui M 11~ ,. piiiti -rsion di y is iirodii i 3i el, la 'ird i -,,lodsii i d :iidi. de P-rii. i ,iui CC iC, F-,nIii riii i'iiCI eC r Cir:,, i b m¡. e, nple e!,. s.e h. tenido 11 intgrbr d iol".ee '* 5 d iite r icho tiempo por obra d, ello: ei i r ii i d, que estaba d ihelm redeC.mn C>ch Ci r CCd PO, iasb de .cuerda Mayor de elah E (oe cblig.d Es' er aoFt d.ipNI 10 di ViaCidi lo ar:egl Bach iciii .iqidit. de i: Ciii i ~te ,r ii nCs transportndolo 1 ~m ; i d i .d i l ~ iun t- iai:bi que rit .a i Cii 1 iiili i .da fIgiii d Cid Derante rn. no ti~imp a n R.te o .in u ns Ft. il ii original de 'iCdi dy tu d. i 191 ,.,i<5n Para ing~n a. po -iBaih quedar,cii l d CPIi di dc eiC di III piii-, ii i i ii oidC ide di e cr i idi di u.r. e c ii Ci _- nci d t' rta dII ', a p.nd a i .u wIl o ii rd c 1 cuciiui C d, i _ .tei Fre -o d j, e e in bera mu rbor I t .n ec ir lo aeei ~ bert icre g p ie ti de B ii iu . c iia cco i d i Elt ti t ae Preudi ulirrCda iitii no i i i i d d .dl Ci IciiciDde ieiiii C~ iii Cc parr Cuilidyd, 1.ii er. pgina d.Cii di a resant Cdi 'd ciuc d, ii iC Ciiti U. Cu iidC uc C it c i -i i n .ii d.lid ii ~i r:,i bis e 1i 'xre Di W, F ~ie ta ner d iu i p s u sc idr n d a, C i .iii de C de pido yltra die Ic ii, y rci a ~ e iiii di -:-, Exise ua antiu ~s~ a -at,, al~ ~ te W.,a hah par. p.c ~. l d gusto a Mi. ~oc -,W. S Al id C iCi d q d i ~ i i i ri e C .ci. p ii ~~o iii. -c-~~ CHC 2Z lor. yn tc-Ir L-er L.a m.-e'Ccel l S contert o Gr~ e.R d.ir de \ C l ia 9n t:,. ir i i Crepie i i ei d~, u c ret H.11 S^ia la t. ~ a C diagid. .Pi uecidic i iu, .e Re' piu erii i, dd C Iniu ~ -C-i. pd Ciao de P he, itin iiipetd p-i cc P. e o, r1cl 1.1 ret.m F.t cdicd ci -,g,3di ;Iii dE i d ur P.bpud C 11d. mu nieii d~ra da i.olt iiiuiiidi C dii Ciil hduciu > Cii 3 N uiCiiC smg & : E1nla CKi,,a Op1 .im d.nf erind Z por e unoi dez conatVnmo. e n .s Aunique t-d. -i. I ~opar~se a, 1 be da ¡tcabiu sfide 1 p.loto de ~t t prct~,a Es:ta pic~t s 7 d.in ub aldmene -"ie d -n P, ~~uiccid ~ rid ii.iii uni/W/ d i iulu iiudii i du iii LiOi C roRCA VICTOR RCA 1,em TOR. a ode inaa '00tte sh Aae % ICw Te M OZ m s I oIn m os II DO iteo os a d o m e C u iiiii C ei iC i iit i C i i i lc i RCA VCTOR e Nl II -ItTEl AGMOYRA Y LANC05 A. 1. pa -Ica s 1 IDv 1.Ik .aa 340 .5 r R La Noricl del Aire" ofrec a las 8130 de la noche: INFORI1A CIONFS 4 1> .Us ..¡ X 1 1K. C beneii n. ;a mw burga rdaa de xitos por Albeilfo Gir.a "~Un illa rimiono V tev Lo. h tranIw Pa ruadlos y "i otro "Entre las sogas", nuevo sensaciona n .ii, uNc <, dariie por RH programa deportivo presentado por T T ¡dad y Hno." desde la R HC a, ed ¡a entr rid or ee C aad. u r r_ d ,l a Amoy enmed d p,,1 sentimental I-na n t grnal del iadoa "¡Ate" tad. odt:r Lean E ricod Casad7i .At -, t11% sr eap r s d PCd ,1r:7 b^ r h o 'o e r l os Manuel te , I e Mr, Ir ooa o ,e Iufeo ln Aobreen 7-k Arote M Ifitral , siI mns utr le. ~1, a c d, ep lde h" MArI -n e i, ir, r t 11 i J, 1 1 r H de Allas pronto en Lo Novelo 'almolre SA iea ., t_•b I15i -, uu ci ,,in ,a , e ,L e. dc.ci cao!igp u tceii el l i c a de : racuii D r Crdii iriil -vd, u, ., ir~a-ae ---G o < a ,r do rite -, qu :ra n er L e ar e e sero an & --r a er -ear cSro --, R oyQ.ta t Ip mi, yP n Di.n ~.00 pd e Un~o, r nn "I5e e net~1 Mrlii, Mi 1 r L, l ~~ n E n do 1 C ud, i i c, i C-ii ci i u i i d il i u M s ii i d ri d m ei ¡dra a q,,e er.a al e r r c oo :a p m E e r ~ S d,•e deIz a, reun o e o e .rot a o m e n e arner.L e Ciii iii Iiiiiicicddo i yh iun s 11 cai, irdc cde ii. iccd:iide icd:viCi Ai d ____________.l, coc yi CiuccciM iL Dra iuiiuiuinoccideiacos yelSr d Jiiiiuan i sCidCiaid dii iluid d ie 'Tnd sia de Cie. dl C ircuioiCiu'C u CidICiCiCu ci Ci .d di c fii ii de! El Cri gci u d le iciuiini iln uId s ~ ~ ~ ~ ~ l -AC Mb-:t co lt-1 y,.a d ,tIc. '~ o Mi > yt dc.d.abslr %b. he2 11'/n r rr :0 ju rhir nIC. en e n e' ?.vam o en;verdad te de idmi es .Paa ew:ic -.dd tc. tad diii cii de Md eroi d.1 CAirieC-CCC iii 1 Ciiiri Pdi I: uCiiilu :eods :,a d., i L i d. ae l dii Ci podr todas iiii c d cue Cia de C .iuitoiCI cduiiiC a r po~~~ ~~ l¡dn o resep -a p6runc a enwi.cl -iaW paba cta e:, e m ca o npo -, e i in. cl uarc riiidig~. y .iiiiiCi m~ se La 1, 1-, rw" e gn, qur L u t el h. r, a ildiiui L.id[ nn l Inciil deiiuiriiciCidi t ent. yuic-ciiCIbil I.' "'a t di Cii liiiiy CC-die di@dd r : nn M C c -L Fc A,.¡ n d a C e i as qo d iene Go icdiCii-d iodciCC diiip .-d q. r e lo pa. n'c-,ds J b -I. de Mi r;-, a ctd e..~~~L .akra d3p:e e prWJag e pore Lriez Melchirre apr -las M-i ;>:i.r la dai Musica d e Cii .O d o Min d.eero C~ i. C prio r M,:c ni -'fr d:n qM F W,1.?p.d ~q-it mcfec d. M EZ L l a e e :nciCciiiini.i: s P., CiG a, deod. l.ar, .nt.pa d 1. bCO ran-a s d G -cta po tliDnt~ probasemex_ ms~ porqu o ao mooe .kp,,y p d 30c, p a r I.ntVo eprviead. e o1,.30 P. .selCeto' Cesbre. CerncIine M -rn.ea e dt-if Ai Ehi iM.aiC. yCiicrC pa lcObiei i iei L.lp de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o yenei wyne e"enroM naa o a 0a 1eocet si y~ic dcar Go .sn!a. tepetd ,~~~~~h M ,,,h n9rlr pue de a r. d.30mm Cnutsd a -ner~~", Hnrre. oq r o, -rnet B.IQIn.t Shu a p.Mcr sar no ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Or SI. dg GamI .Wrid in-eega lbod itei Cliii Cdl dcliii iiiidiii .a li VID di Ciij. udiiiuili miCsclddiiiird C.Mi Ciia i iiudeui C.11. d a hmbr gnumaio mheroo d Yreyl. ond paeceoue11aa l oram qu ni~ a d yIg1mbna .0 pze m.n e .-it ldroL Conili die W1 a g p0i n iIi, iuiiiin dti d .p o r Cii InterpCe tadi Ai i Cii Ci udidiuul n, CC 1Ce Tuiid'CliaCCiuiuiiyi ddiuuinid CC ¡ uf e rliliinen n nP.P u.e se In du iec pin CCCn aniCdl l Ac tye diii duuu iebCi". r liauiil ccliir tlildu euub 4D1 E dcm Amiinu, p mnnl cta Ce la Novela Pnnlsjr ir e c a acao ensyer d mu dejaNue ee suesilovmoos y aggQQ M[yR d r cme lrisa RnosdAel caintr "hoy K ss e ano do iiifauiiu ireC< iViCcia r cib r Caren eCosncin eo eneraa Edr -l c nccif mMn a srCra .CdMeld.a deYaer perdnad i --cid Criii rd iporEdi icGciiciiciiie ues d2 2 1 -i Ciiirnte prmnoar ebr qerata aaiis 'ddn pque, comgCo tais di Ci iii i n Cii ; yc Echi u- Id iiiii i u ,c d .iuiiu ii i ii C ii d i Ciciidnp': f.,i dii ,iaCc c trasm ii d. 9 Ch C ilu Pc r ii p i-r c Ci a 'lCCCrru>Cegaunt el traiajo ced die 1 iC.C idig C, y c im CaMCIiC qii .c lari, s erC c mdi dl enicoui e "Raind no uede s er Gy Cilii "co n siedad Gori lCudCil e, d l e q in irere de laepr ls u uta ePs",d ue aa dii nhclu-diddciduui '1 n 4 0 cccliii ri trud. eut , P dque d crc pcuin. d¡¡ra jaruiCiLr n41 R di PO C odo .ai tad y it e minene A dr Cuicc le/ic d --cian-i esa~~~~a _11 ola es,-. de-na.¡ Cdaa Su rddmutaerqe su -radr men ,cici,c CidCu iudics CR ciCideidiCcinCcduCuC. CgdnC-dc te m r er,, &Q ini u e -Kmm ei i'piiididiid CnCmc .Do de sus ictimas, unestrecho cito letan a .ctaern t m ne .1e Fu erre" miio s, n Ci -cai Li' N po"', hic c Ai 'u Cdi luid, iiia drimC i cn dL S u cram n os de rrea.pe u C vi du .d.0 0 ~ a u u t e p erac m ent ra r uCiei ie uun d iari clne ra u a, ude cn ca. i y Lde a Iir y ac o M.-o G 1m1ne Ee Ra T, "dli 9a la a nzpa aa den Anitr.e la ote'quebaj el ituo d "LaMa os ax Eneu Gandoy Mam -rshuevs, enugmer osr que "tan intberyprenta :a"e pdaset yt cua de I % k di C~r'et feinoUm aaCuzCnl arco mt ao e o 110 ~1, due irnt lo uhant acttdade Sauteg PeeY JGy ntc rn ca de lunesa sbado aas'-dciimCd iiiacCnniiiCi1 iuidiCyiilnda d Crt iduuiicududnidi sciii di inii d cicuioii d uuiuu di Ldi ig1 dc ri Lddal Cid ¡La e e Mneen y l MC. Juan u StIdeI ¡nmas av urmai der El Cory o en ia $3 00 1 y~1: mue qi e yd Ge ata Aias A del Seer eo p-er t u cii ii Cliid i iicu Ca. di di1 i diiC Cciii M Ccl. ilde~ serie "Ua M Warca del CobriCiiiCia por Uni Radio -ci irciiu.Cu. d¡' drea cdc. cnr, ld ic dese C siuCccldd cisc ddr lucid i Cl riddiA por el CdCim iudiuCiduuiiC la iiy S ue Cii, piri d Ci Cd di i c" niirp yihaaC c ic.lCuC y i ei a .E rie pro griil "Ci d i d dii Ciii diC CCen.r ru C d idniCciu Cde¡CC',,, Ci n iiuiu niiic keCi C -icnia'iCue'esiiiCdiCCcCayCi"Cc vmc u dei r u hd r idii ue priic duair iiiiCidCdi E iCa' -N riC, c, di i di Catmu s O trganiia di JiCi Caiii in u'n a uiMito" naCi Jos '1 de =o u ~to.,nnpoeceSrao ncet cs vro aa nl u cur aoqet -~ ~ ~ d F. o Serrao timnel deo y a golqet di "Elieo Sanal ur"i n ., ¡Epi de -eat gnrgrusamare .:jCIiCuC CCddC i e,, d Cc Cu -d i u diduu4dd.ii dfl iiid IgMdn que scuuidd liiii ~1,%,', 1 i Noctaz d. u-u ie ice diral t. e. timonel icii y C E EiAR iud.iia ecii ¡e, C int ia ii d i cC i ldiid ll idi d iiid iui 'id-ii~t Midi di. lii C1ciiii J. ciiise iii iii -.1 m. ini. 3k p, qu I tp en laX aMuii e Ci 12ii CIQi -c -----ccii. ,au biiria -cu. i19 u CdiididiicPcid c.1 ce 1. cl~ di i Ai dIi .cl oCd ccc u; c -. e d d Cli na ,,le,,iuuduid ydiiiiaU ___________________o_1%1___________ 9 tMCCi d l., enr ls ,r d.~ nt.res epat, .. -c -uii'cidMii lo elul i cl ir cii cc cci iiucc ci i uiduu'iuiii 'us """r1. - Lugo enO eilter=iiiCiiduiuiiuddiii d ~ id, e od ''. tlaCa-dal ufloo al dluu. Yidiiha d u iuiiiiiiCi i c,, .! 1, 1 , .i ccii c it~ do i dri d d eiu es la Marca del Core di Elii iCiC e u u.-diCiCuC didi i"iiuiiui o.' Cii ea Camln Raeu c.ar ay ii me gin dc-uch "L M.deli t~tdii iu iic1Vca lr6 a lC aie eea lcrcC V11Clic iiuiC honor MIit >d ii.Oii c .ud Skd"c elers d dcc.,i ie cCnsidtiC la idiiiin eJs e" I rid iiuiu iiidi, riiuuii eCiu diCidiiuiiiu Oiuicro una idiiir ua iiiaiCi iriee asriCoaoo P.ec.icciCCiiid diic iul idii i ciC ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ci, ci"-du h=ci l1ui iiiidiiuiidi, c'ui d i uiciiiuiiiuiiiildciiidiiiiu c"-dii Cuiiuiiuiuiuddiciuicud daiiuddi ouiii"iuvi i ELc dccuil DaE LAu MARNA Cu. Z.ii .1 luCid. seiui dioitrb VidaARO CXVII

PAGE 36

deta dl IHICU r c a rO IIfltFH~'i*re en e ~ n1 De

PAGE 37

Los Mercados IE'5 IENFS DE 5A SEMANA TAAI OI(AR .e a d .----.. ..t. ..t._ Metdi ...tIam' s spM doe liii o: dttit Ctiba itit Nti iii ii i ~it lrt e d d t vt CTFt l.i Al di-s dVitd Aiti it.ii di t tittt oelda d Dbi tlp,n "l" .ri ti ,t ..tt 5, >s itt mbii ndt Dn db~-:cn n 5 IT ,p itt .i. .ttttti diiii .VA oR9 D, .uutt.t~iTn a oD ue yap 1 ,.~-',,.70 e n t t t it:-i Iit ttt i Al.t tii ii di eitt tdt i ttu ~dii-titi t di i i tuI Viez 1d udd i t i .t d ,itd i ---i di tti-d A iItput e M w --1 .* ,n ,, t Frtndl M,1 zi~ a G.ne5 ,9~n! 1n1X rsi CO SI 1 IR A Dasr n pomrad, .deN v .Y Rod. n $ti ~ iu~~d',-tt idt't i t tite'iG dii tudu, puuuiuiili-tui -9muttitYtPitntICit. L utu. Di; Su tui. diiiu toom iti y tdiid iu t l it idi rIni P -i 1 1, ry deMyuttr i tttimantiu iitt tSut-b. dii Cut tt TIi ittputtEN>t GnniEV 11S U RM E T CU R Dru IP4~n4n r ei cal 2 o et la po pi-ittti ttidia 1:pP d &4 d.raiatdelR3 a l RAoz 13gJ-1ti'AerL tr inPm r d-i dtit. _ii-it .-11,1 VA tdtS.O ~ E CAi 01 R d. ~ U L tA Ri 7107 L~ U t i£ NUEV SUDI SitAKLE.l tOA Y . tdttitp d t t ti i P o n -ec p n aa ediii itt. it-no i n p t ra p n ii it 1 -it apu dirtt i er v onzler Tor n i C'o p t.de itn di t.tii di tttn it it.s it u t.ua Tti it C-mt ii.itt:di. tinade Mti'i Hoainid i XeA utC i itiut .t -t t.tti: m.t.POLONi -iii it uATR 'tiuii tititr i VARSOVdA. tad atItAt queti". ADOMJNG DE t E 1949 PAINA TREINtIA Y SIETE IAti G'ANl AN tLti V DCoAiiO A N D l.A A c OTA BLANCA .O la Ag.co a rED FRUIT COMPANY j l, t0V O 11 ANISMOS U,>N PIIOYVAJONES ANT PODAS tiAbittt V ittddJtr d tit.d i I Aitit it Tu uti te P a idi.ii pii Id Itd di itc pnma didl Oei.t dtiiittiprtiddttlttt i & ~~tdd, n l d il di i d.tA ti didcit d nti tbn d t tdu y5tttI TNYAittigutifttNitVd DIVVititpri pi it-t did p dtiitttid daaiiu it' d t.ii 1t A iimi rn om td ia deionlAiusD c tii i. i i d l t y. inirittt .Ap itaa nek.tii-ole a erdo due i t dir di dii dpo iiin rrn y -uiedut Ii icrenaio OT idi di i-iiiid uitttpjid'st di itida it l tutid y peu i. Tt W tttitdi-itii dp r iidiuttd.dt Crdirptrt'rtt' Agq cd n a e Ctorad gu el plchrme O a ti Itnej ,tde tdinsr¢ terncioai lo pro ma de la rga it tci 'drm ii i ED-5B 40.,6 H .Bra dt Tro HD-7W 60,10 H. Pt HD-O'W 8D 63 H P. DE RUEDAS, DE GASOLINA 0 TRACTORINA CON SUS IMPLEMENTOS AGRICOLAS "d" 1DH .Barrt deiTi-t -,VD24 W P, Tutin en exidtemeTt, Equipos Inidustrialet "Antl Dute/t pra los Tiitirs de Estera, para eahu trzlbios Je catino', cta et, dytttit d, DilibiidoiDi StclttIvas para Cuba' Fbrlca y Aspuru, Luyan -Taifonos X.3377 l. L :bana ASPUSU Y CA, 1 A. a, g APARTADO 65 5 5 5d e T-"ya& '-tW .CitAiidEi'" a 5d t' p ut--r, ---~. itA di ttpit tiaaad iJA p~1, it di n y iti' d d, ii ~n.!i bilialfug e rea ', ite tin i di inomtta uid u R-b grt en¢e i.o q. poer 0ecmpe cuaq dee inli :iidun. iutiii-duiidaidi t j It-t ti egl ittdi iittti ti tiitti r diei siitt ilt, itiud.itlan tptrtene aaiodinim y g.tut di v uana qu ehrn "idptinuitiitt. ii ildi nt~ Lnder!¡de, Zrnt id., hy u hmanmenite tratad. y iquiptrt d t.tt-tnd dt d-i dir pumItt titdetitit ibiiiti ltt It-itt itttntci It iivdit, Iui i aii tntidii ttdl'ttt dl ii dittldt dl Dtt iu atitltil gberadoieMet rnl d pror~ptud It devlutitn di ela de moeda1s pa V-1ta 115ii'.'urea 1~~ta -'p'eP-7an 1-1li =iit,1t dltt" tt in-d d, Vd itt ttcaitt it dtl.til dtttn di tt. y tetitt tt ti zin di iupet di Itt tiltli di tenuentr q.,nsilsdedsa Idi dii mimtitut atutti its titii it. ti tt peritii iiitidl epu mu oea.Ariel xmpwoLo e l irint mit to dl deund~, prdi S.andid itt vii da ut.idit der dinres z tpl tttt U -nin 'k. ite, tttild zI it tttilie., dna Atlntizc .de Golf d t itttit tdi.ti;iii¡. ~Iicrm. ei muanza48 ncon qen It diti itdio t t"dard de .iiin t el itittl Y. e' tt tlt tiiiiti aera i u t .1s prana-,n de Nlo-ia W.-a ti puttt .t Dalt. S-it hit .1 id.dtt dit tt'i et ut ita tttttt -d e ido tr it!rn.itt dg. ,C6mo t id t Pei t n ii it prias yot ls ilrsd naa d nsepes fuettit ti It i iiiuti, toutut Pdt qu Iat ttantitt dai i ingi setildi It OIT q n ti m pttdi titt iii ti pittitit l.a't di t itei de la ti .qd ircan de 1 ., l -aji,, f eo toosu no apes a d derlni OIT, it di i~t ~mi, t d Dtdn niau t. ttttt i

PAGE 38

ioiit tib i"tittt gtti ti ¡ini tCpi o,, v ti, 1i i Ptt tt i it i'i ttto'ttttto ,. ___________ it
PAGE 39

D~ xviIIARIO DE LA MARINA 4)MINfn 18 DE SI PD 194) FAPINA TIIA Y1 M1V .on id spejfsab)les las estadsticas ERN Noticiero Semanal S In iisersaes l i i c Avido lctico lactatos _____________ para hacer plane. le tipo eonmi o ______ EMER N a k E\E---11 W. ~ ~ ~ i xpGlN elenbeI ii*f F r¡6trtc< i m t p(,>,1,r s /<, wfl nrifti d, 11. ak Eun~elpr susdio r1he afitn ryI o m ncm o oa.El Mejor Ventillador l Mejor Precio c Iiae c ii a n' a l. nami o P f xpi.lt Gttierros Fnud ;ur qu!e.a teatraira r Indo ¡r p u I ts smahn.m a m s. m" 4mrirte debn h'io n nr MM <'pn eml.,a:• n ^trrdores ppol i, -~ l Kn lae 'a ba a d111msedet eg hy oprbhddIe PttC', yedb U acrudo de nunas0 entee 0 es ob n de0 1 n mn s f#1410~e M.975. m d lgoft0 parm vitedbrA75 A p A R T A DO 7 0 9 IM I. N, t) A 1, pe~ -0 2 $~d re~ metsta der des doa
PAGE 40

P ACINA CUA RENTA DIARI DE LA MARINA, DOM),IN, IR(4 DE lEVE DE 1'149 ArOi CXII PRFSOAE COMPRAS-----_ REPARACOE ¡ VENTAS VENTAS VVNTAS VENT AS,; VENTAS _ ~ DOTOE EN MEICN 17 MUBE4RNA54¡II <<<# CS CASAS U CAAS 45 SO LARES 5;EST ABLECIMIENTOS pR o
-d, 11,11; i<0 < < -11 < 11 ~ 0<0 0 0 < 0 UN S' I C L .<0<0<, 1 -,, ~. ', ',,_'11 , tos ort otosm o esroot o,,' <0 ><0 <, <0< 0< 00<0<00 0<<00< <0 ~~~ ~0<0 -0~ 0<~ --.1~ 1, ~ i, " ~11 i1 0<,~ 00<0 0< *< 0<00,00 ,1 ,< 1,, 007 00' 0,< ~o,0 1000 ~ J l,,,, o ;111 ," , .,! ,1 j ~ 11, ,,e leoo o r :rool io, ~< 000< de 'raor 0 00<1 ', 04 .OBJETOS VARIOS11 0<0r. 1o~.I~ ~~1,1. 11,11 i1 11 1<-1 ,11 1 l 1, 1, y, 0<< ,:, 0<0< ,~~0<00 00. -,000<_ ~~<00Oo0 0000 ~ -__ __ __ _ 0<0<0< 0 3040<00<. 0<0_,~0--------00<00<0-<00<00000<0<0< ~ _" _______ _____ _____ ______~_,_.__r~_~1DR1, 1 ~ -, XLPED CO A H-0,-7t Or REF RM SU .OC1O 1<0 0<0 0< 11.<0<00,00<00<0<0"000< i<.0 00< 00<0<0 0. ~ 0<00 AMP IA~NLM N A E ~ < 0<0 ,<00 1 0-<,,,, ,0<01 .1,<00 0,, Ctoeoelogrn~~~~ Podes Ciog< o2 COM AMOS O i<<<<<0000 0~0<<0000< <00,00. <0<0 o0 ,00000< ~<10<0<<<00 0 <0 .0~-1 1 300<.00 0oL0LoS1 :0o000oUROI ~~~000<< ~ 00<"~0 ~0<0 1 ,,<.1~1 -r~ ," ",' 7,''' U< 0.1-0 0<0<00<0<.--:1~~ i~ 1 i, ~ .A F E O CO A -R F R1 i,' ~ ~,,,,, :_.1 ..". GUA OA AC ~< ,0 "0 0o,. 0 <<00 >:. 0:_ ,0<00 0.000N ,'P'VA 'I," ,, 0<0<,,',",,,, ,000 <0100 -<~o0 000000<0000 ~ _ _ _ _ COAII 00000<01 <<0<< ,.<0<0< 0<0<0e0<09 0<0<.l *0_ 0000<00 0<0 __ -_______________ -." l, ~ ,"<. 1 ,1 1 1 i , 00K A P ar os 0< r gi 1.5 22 C O P A O ~ ~ 00 00000<<< i< 0< .1 0< <00<0 10<0 00 0 001 ~<<0 ~<0000< 0 .0 1. -0 0000 0 o 0 o 0 .. , ,~ ,, ,d 0<,0 ,0 000< 00 1 <0 ,00000 Ooe --dd Neoosa "~*<4<0 P-en o',' 0<0-", <00000<00 ~~ -, ~0.0< i 00000 100<001-,00<< VEN D CH LE 000 _ _ __~ ~_ _~_ _ii~ .1 ." 711I',,11 1111 1 ,,1 ; Poe Pe.na o ,ie ,o it 1 ,FINCAS RUSTICAS 1 ,i, 1-1 -1, 11,~1, ~ ~ ,,_ i,, i, ~ ~ Id0<~~0J:lA 0<_00000< , ,0<.', ,,,,0<00 .0,~000 00 1 00 DR 044 ORI O RIO oaotloo otdaero plto 00 ________________ OFOIIIPAD0<0 0<,0<0<00<1 <0< 1 ,000 <<00< <. 1ot~< j0,0 0<00 oo0<0< ,0< 0,, 000<0<0< ".i "~~ 1 ,pd0 C0",:, ,0<0000s 00<00 00" , '(2 ~ 11~ 1, -111 1l OORO01 ---1 -~ ---l t ~ i.,,t 00 ~ 0 0<00 0 ,,¡l,<000<'0,0<0<0 1 1k -.r>0u)oe0< Ii PARD , , ~ ~1~ ~ -o1 l ~ ~ roN CoiO -, t~ -,l ~ ,1,11111 a ~ 1 '11.1e,11, i^ 00 <0< 10 0 0< < < 0< < 0 0 l, <0 <<0<<00 i 1051440 0<0<0<0-~0<00< , ~ d~ SAS <. 11E TLE DE 0EC1< 00< 00<0000<000<<<<0<000000<00 000< _______________________ ~ 0<0( 0<00 ,oO , 1 11 1 ~ 1 1 ~ 0.00<0 ,1 0 -00 i0 00000 00 00 'ooo Mo oi0'o .<0<0<0i0<00<,Z0 00000<0<0<0<0 0<0F.0<0<0<0<0l o(o < 0 o o o, 0< <00<000oi.0-T0 0701~~ ~ ,'<0<00 ,1<000<<<0<,0< -000000 0<0 <,0 .0000<00,~~ SY<0,1 ES -11 N .<0 00-c-o 0<<0000005<<0 0 ,o. ~ "11' ;> .,,, .,7x <02500 CO PR PlNO __ _ _ _ _ 00<000<<00<00<0 HE 0<<00< 0''','' Mi,. 000,, m~,-,o0< 3415_j 0<'eez o< 0<00 000 0.<00<000< :ois o moen ~Ll<00 -00000 ,<0 00<00<0 0<00 O0<<,<0<0~ 00. ,o0 0. ~<00 ', Z00<0. 0<000 .<.000 0 0.<<0000 oo0 ~o. 0.0 00<. 00< ,,0< 0 -ty 171~~00 U-05 0io.0 E0< < 0<00<0<0<0<0,00~~ <0<0. ., ~ ~ 1 1 <0 000<1 00 SO<4 0o en la cal Ay. SE VE D oto de Ceo 11.-d1,i ,zbe dtsoomentore ea tal ,1 h -2 8 5 5 : ~ ~ ~, C O M PR O Ta ie ge e a y, dc ro orn ~00 ~<0 i 0<<<00 <01',,'' r o e a c n c r er u ,,, ,>Ii --~ 1 ,1 d1 l, -1 e o.oaa1goasloo -
PAGE 41

AO M11I DARIO DE L A MARfINAhODMi)IINGO. 18 DE S'¡'¡ DI 1941 PACINA l QARENTA YUN VENTAS VENTAS VENTAS VETA V T1VNAVNA ET 52 ,' BOVWA II PANTEONES 53 AUtTOMViLES 11 ACES s 1 -UTMVLE 1 VCES E~ M NTA S V F: NUE T rEA -V r; TU ,A'5p 5 V E N T S EA ORc; V ETNE A SCN Y3 AUTOMVSLE lY, ACCES.LE Y. ________MAQUINARIAS__ ,. 5 550)05 Y APARi u-,i" ,!,% *,t '. " "" ,r, .A.A .7 4 ",",, ~ ~ _~ -.,$,,,~ ~ ,, ,,i r 1 1 111. 11 11 z1 ~ 0$ ,0~ 1A$ $ -00 0 .00 10 00 o. 00.000 1~ $00001*," ," _, "A ~uo o.oooooooooA ~o.ouo 000000 $4.115, iGENR -L~. 1. 5 3_ _ _ _ Aoo00VL E Y A00$0 ~ ri 00 0. 0 00 0 1110411 --~ ~ 1 ~ 1 1 i -, i , , ,1 1 1 1 1 , ~ ~ ~ ~ ~ 00 0 1~ ~ ooI, .,,r,,.,Irr ito, 1, -1 ~~ 11 1~ ,, """t ~ 1~ 1 1--S VN EN 2o U Y Pu-loT .( I ,,, Ga g i 00. 0 .o,, 1olo0$olo .515 y---11, ,11 -11 o ~ ,, ~ 11 1 i," ,10 0.,0 : 000000 o. o, o 0.00 0000 0. 0000 000 0$0 000 0!00,0$ 000 000 000 ~~0 ,,,.$ O Oo O 0 .0 0 110 O O oO 0 o 1o o A$ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 :0 0,0 0 0000~0,00 i-t E E I U A 001 000 0000 0000 _1* $00000 .1 ,000000~ $$.00.0 ..IfiftVIOOIOARAROt$",,,,,,,-,,, ',, ~ '1i rO~O 2~ --l ,~ 1 l ii 00 ti000 000$ 0000 000000 0 .000 00,il>' f 1 , ,u I' 0000000 0000 11~o0~ ,, ,¡ J ,IJ I J 5 _ _ _ _ _~ TE "E NT ~ ,0$ .$ 00000 Oo0A 0000 00.0 0 00 .0000 ~. ~0~ i ~ ,0$ o000000 -~A .0$ $. I00 0~ ~ ~00 i 0 00000 Ir~ 1<1 1 13i0 0 -$ 110 0, > ~ r~$.~ ~ ~0~ ,-j 7,, ,r,, -__ _ _ _ __ir 1 ,0 : ~0 --,r O R U N D AD0'0 01 -1 1, 1 0 .0 1, , VEND FORD ~~ 5 0,0 ~~' 0 $oo. ,C$.0 11,~ ,1000. ~. TAL)i 111 18 ALVRE 1 ,$$$00000$00A0$0000~ r000000 $0 $ BAR~ZA E0eoO100o 14$po lo ,H P 1949 SDODIEsAER DL 4a $.11 III _00 $0 0000 l 0,00 .000 0o~o000 0 0 0.0 0 0~~, ,1 1 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 ,11, 100 0 0 0 0 0 $ $( zl S io s00 0 1 0$ O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 .o,000 1, 00000.0.o"0, AE MO O _ _ ,.000000000.000000000000000000000: ~ ,5 ""1, 00$0~0-00000000~000 __ 0000000,, ,$0 0 0 0 0 $ .0 .o o. ~ o ,0 0 0 .0 0,l l-00 00 0 ,, ,0 0 0 0 000 00 -0 00 0 ~0 00 0 00 .0 ,."-0~00.0Ni0I_ 00. 1 BUACE ~, 4 PUERTA I 1,.i 0>000" ,oooo I000o _,;,oO,000 0000,0 00-000,~ 00 ,00 t00 Ir 000000000,"," -1, l~, MI.0, ~ ~O O ~iP tEo o1 lU O L l ESTi!,, 0~000 '0 0 r000000 -0 ,. -000 r07 00000,~ ~00.000 1.l, -_ ~,, i ,-. ,, 1 .F FORO DE Z40 $011 l00 0$ 0001 00,0 000000 ,0000 0$.00000000 O.o A, Vesfo)aoooo pa0,0 auos 000 00$0 000000. ~l000 -, 1 000000000J, 0 0 000 0000 l 0, 0.0000.,,; $0, 00 0 0 .00 0 0 ~ ~ ,0 -0 00 00 00 00 0 0 0 0 00 00 0 0 0 00, 0 0~ 1 00 ~ 1 -, -.0 -0 00 , 00 -I , ,' 0$ ~0 0, 00, i ,01 0 0 0 C.1 0 .0 .0 ~o, 1 1.0 0,00 000, $0000, 01 0000000 0 000,0000,0~ ,; -0,0000000, 00 00 00 00~ 0. 000 00000I1 000 ,c oO l ~ ~ z ------1-1,1 --' 0 .00 .0 $0000000 $ 000 ~ ~0 p.O0MD 5>0JD 1 01 c, 00.0 ____2 __,,,~ ,,,,,,.,,,,., ~ o o0400 ooOoooooo 0000 0000 ,,0. I EN RA ,oooo 0l00 00__ __ __ __ __ 0000 ______ ___!,] V 000 Ve d a000 r0 eci000 d0. Gang00000000001 000000r010, 010000-.~000010000, 00000 00 000000 s0,0. 000 0 00e0.0 000 00~ 00 11,000 4000 0 ~.0 00 r0 00000 0. $0 0 0-00 0 0 0 -0 ----00 _ ~ftI ~ .U ,> ,.I Ur Paoo$i o 104 11~ 'I)ro)o -0 0 0 0 00 00 00 ,',0, 00. .000 0000'oOOl M O O E S ~ ~ 000110 0 00 -1o ,, oo ooo 0 0 00 0 00 0 00 0 0 00 000 '0,00 0 .0 0 00,t21 0 od O oO o 1 10 0 -9l_____________ ~00000 ,, ooroooo Oo' MUELE APLZO ~00000-_ 00 1~ Vro001co ¡oroooo pot 00 11 00 ~0 o0 000 0!0' 1oo .0100 ~~tal, 0000000000000000 m~__________ 0000.40", 00000,00 000000400000000,i, N -1 , 1, : 0,, 0 ,>00 ~ i ~00.000 -~ ~ 5io~t. 1~ ,~ ,0000~-_ 1 000~0 1 I000v t 000000 N V E I 000 , 000000. 1 , 00zt000I~ 100015 )0,,0. 1~000000000000,, 1 1 ,11 11 ~r0, 00. 00000 0000 r0 m i-0 ,w,.00,. 0 0 -000 0000 i ,0 ,oo 000100000000011 ~ 1,0010~0001~ 1 i$ ',0000 f $0)1$00,000000, 000 .0 00, 000.0000~ 0 0 000 O000~ 0 S T EOOo R D E .$ 7 i .11 :_,1,0000000-0 1 _000' ~, ,l; 00 ~ -', "-O1 O,1 ~ 1O 1 0 0 0~ .10 11 1 1 1 1~ 0, 0 1 1 110 0~ .0 00.0000.00.0~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~,, ' 00 0 00 0 ,0 0 0. 0 0 0 00 0 .0 0 0 .00 00 00, 000 00 -0 0 0 1 ~ 0 0 00 00 000 00 -0 00 00 0 0000 ,o ', 000 o 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 00 .0 0 ~0000$ ~00.0000.00000000 000 000 t: i1",ri7 r 1 1 l -;1i, ~ Yt ~ ,-l -1 11 000000000~ 00,0000~ 000, ~0,0 000 ~ 1,1 1 ____________________ 0,,00 ~O0'000 ob 51 ,00 1,1 ~ ooo.oOoOOO1o~oOOooOO'.0~~,t00 ,, ______~____i~_____~~ w511 t,-CICLETAS ~ 0,0000 ------O---, ,'.00 ~~0t0 loo, o, 1oo Ooo1" P U ER. ',00 0 0 051 ,00 0 0o0T R A M O T O R 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,J ,, 1 1 f , -s ~0 1 lUB E r 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0, f 0 0 0 0 0 0 0 0i 0 0 0j ~ 1 o 14 .0 7 .N1 0 1o r l o 1 4, o l F O RO000 00 D0 00 Y'> 00 -0 00 ~ r-00, 00 0 -0 z,000 r~00 0 ~ 1, 0 0 00 0 114 RiS A ~ ,S p io, io~t*m .-i, ,; i, .00 ~00 0 00 0 0 0 0 0 00 00 ':,2, 00 10~ 0 0 .0 0l 0 0 0 00,, i ,t o 0 0 o'00 0 0 0 0 1 7 L E AS O F1N y c o o i o o e n, 0 1 t-hio o o o o oa,' , ~ ,~ 000r00 000 0,0 00 0 0 4 00 0 0 0 00 0 00 0 0"0 0 00 0 '00 0 00 0 0 ~ .,. 000~~ .., 100 00 00 ,. "A Ir ,,, 1 -111,1, i--11 11 1 11 , -1 1 1> 0.0~00000 r0000!,,,,,1,. 000000 ,, $0 0 ,000 00000 0. 00 00 .l0 ,4001 000 11 l 000 955 oooooo, 11 1oo 00044 Vng 0000 ~ 00~~~~~~~ ~~~~ 00000$0~~000000 00.00,0000,0000 00 0 ¡J81 I< ,n ti~ lIf,.< r ooo.ooUA o,oo "I sciir0,,-010 00 00,0o oo ,.u __ _ __ _ .00 "A 00, 00 000 1 ,,, ~ ~ ~ ---1,' ..; 100,":,, ,,,,, ,, Cl0 A RTE, V,, oo1 l0 00 0 0 0 ,~ .0 ~0 -00000,i 0000 ,000 00000000000.00000 ,co' 00000 00 i~ 0 So~a c.m ~ i >. UU 1)0, ,I 1', O 1021 ,oooolo Co IPIO¡U11E10 oojo ,ooa )l0 00~000000 ~ 000 0 000 000000 000Ir -',00 ,l0$~ 00,r 0$100 O 1,11 0.00000,,,0o$I t) 5000.La oAj -SLA0 0.0 00410 oooto or.D UMRY ACU0E oer.2 ecrdyo00 -Y,0 1-,ri0.," 1 ,000000000,00000 ,.Oo.0t1~ __ _ __ _ 11 1,0 110 So1 000700100Mo Po 1,io yd 000,000000010 'So VENTILAD OE S o 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 .40 0 1 9 1 ¡ l ,o o 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 ~O .0 0 5 0 0 0 00 ------_ l ,, ' i 0.0000~~~~ 000,000 000 00.0 ,00. 0_~ oooob'o ol oo0oobl o00.0 Cs ?o7l. 0 00 <0 ooobooo.Olpr. llel17 oorooOoroo I 105 0 0 0 0 0 0 0 os4 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0r0 0,00 0 0,0 ,0 0 0 0 0 0 00I0, ~0 0', -,, i : ,-, 1 10,0i0 0 0 0 0 1 ,o o t o o .C o .o t o d o r o n ~. 15M i6 0 .5 o r O 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 .0 .0 0 ,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00. ,0 0 0 0 0 0 b o < 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 1 5 1 _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0000 $ 0001 00000"" r:i .0' .00, 00 0 .0 ,0 0 0 0 0 1 0 0 _s nl o 50 0 -0 0. 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t0 o 00. 0 0 dir -0 0 0 0 00 0 00 o 00 0 -00000 ,, 000 00000 00 $000, 00000 00 l,. i,,~' : 000. ia 00000 00 0000, 00,00,,I, O$ --" _~ ~ , 00,0 ~000 00000o0 ooo, M O O E C ENT0$00 0000 000 00000 00 000 oboo io '00500 1 00001000 000I"'00000000000 00," too 0,000 ~ ~ 100000 0004000 ,1~tio ol o n,000 0000 <$000 l, .0, 0,l, 0 0 0 0,,0 o, o 0 $ o 0 0 0 0 0 0 o 0 ,. 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 .0 o, 1 , I -1 1 1 1 , ~ e.____________ 000 00. ~0', 0, 00 ~0000 $0 00"0 000000000. 0000510 010150400 A1 ,0 0 000 toop ooo0~010 ~00 000000 0. 000 000 000 000 00 0 0 ,0 0 0 0 ,00 0 ~000~000 0000 ;000000I 00,. 00000 00, 00, ', >0 0 1o s.o 0000 00$00 0000 0000, i00000 6 0 000 elo o %Z7.0~00 ~00000000 0000000 0000$"", 000000.0.i Ii,", t,, ,rr, _______________________ Particular00000 i000 ,: _:_, i0 0000 0000000 00000 00. 0000 0000 0.0.0 ~00000 00, ,0000 00000 000 000000 000 1,,l ,, .10 1OUl E00o500 ,i 1 0 00 00,0000000 00 00000 .0--4 000 00 -00 0000.00 lM Ir I DE ~ 0 0000 ,_ V E E E P 1047 $000 000 0000 0000 0 0 000 000 0 00 00000~0 0000~00,l00 .0 o oo o lo 1010 00~10g 0 7 0, 0 o,, U LM-,o0 oo~o 000 0 0 00000, , e 1. 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 10 0$ Pl rI do I 111 loo ,550! t 1-, 00100 0000 ~ 1 n A11 1 o ,1o 1, -: 0000, 1* 00 1 000',, .0000 0, KLLJL UC1 T )o I 000 1, 00 CAA i A, AE 0.---00-_~~~~~~~ ~~~ 0, 0 El00.0 0 00 0 00 0 .000 00 00 0 00 0 7o ,r-00 O 1 O O i0 0 00 0 0 0000000.0000 00000000 000000tk 00.000.00. 2:,::. 000 00 4000 000 0000$0 00.0,00~ ~~0000,00 ,oo. 0000$ 00000000 000000,, 0.10~~11.5907i 1 1coo Vooo do<000 1ob n V)OOo 0000000000Ir ,, 0000000 000,_: 00 ,,,0.0 ,0 02$0 0 00 0 ~0 00 00i ~000000000,0 ', r ~ ~ ,s11 l l ,1I 111 i ,11, . ,1, ,1 11 1--111, ~ ,1---0 0, 0 0 0 -,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0~00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 -.-0 o 0 0_0r0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 .0 0 0 0 t o o n 0 0 0 0 0 0 0 o roi0 0 ) 1 0 0 00 000r. B an o (e 0 ,0 , ~-01 -.0 0 .0 0 0$ , ."1 1 1 , ,, 1 , 1 ,1 1 1 ,1 1 ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 G e i .000.,00 0 .00 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0l .00o0$ --0 ~ 0 00 00 0 0 .0 ~ 000 00 1 ^ 1, 1 1 1 : t' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~0 11 0 Nl FI DO ~ ~0000 -1-1 ,1Z ,.000000,,,Il 00 1,11 e ,k i;ru -1II Ix ,1 1, ,11 ,,, ,~i," 4000 000000 Mi o o o 0000 i.0 100 00, 0 0, 00_0_0, C -.t -, ., ~ ,1--111__ _ _ _ _ _ _ _ _-_----, .i~ T u1 I 1 I 1,1, 1 00 00000000 0 00 00 : 0, ~o" 00 000 '0 1,0 MIR ES00 000 000000, ~~ ~.000 0000 ~.0. )0,0000000 0 oO i004 0000. .0 000000000 0000000000. 00 OIOERAs ~1041 100 SOLO ~~~ 55 000000.00 Z, 00.00 $000000000000 ,. 1 , 1 000 00 00000, 00 000, 00 10000010 1 Mo ,Oo >0000000 0.000 ,,00000 ,000000000000 000 00 00 000 0~0000 , 00000 i00 J',GO os co.uo .l 000 ,000 00000. ~.0000 00 1 olilo.S eno re, ~.o ,o00,0 0 00 .1 .0000000UP,000000000,00 00~000000 0000000000000000000 $00 000 00000000-00,00~00~~ 00000~000.0 .00000000000000,0000~ ~ ~~ ,0 0 i00000 ~ 00.00 00000 -_~ 000 11 lOcoo 00010 ~800 ',u ~ 00 : r-00 $0 ,l ~. 1~ 000 0000 00000 ,1 0 ~. Vilgs701 000,.00.0000 00000~~ I00.0000000 0 ,; 000 00000<0000 0000 ,40505od $00 cosno i~ 5 000 00000 00000 000~ 0040000 0 Telet ly ~~,000000 0 0.,1100 .$0000t0~000." 0000r00. 11 -_ -___________________ 00 0~ 0000 .01000 ____~~_______'_ ' ~~, :",~ .11. 11, $0000 0000<0000 .0.0. M.I 0$'', 000~.0.00 .0-, oooo~ooooo -o, ~ro ~ ~~0I)0 000000.0----00 1, ,:r,,, : Eh ,000 ,,000 0000.0000000 1, 3 0.I ): _ ~ ~ ~~~~ ~~ 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 1 2 0 o4 o 1 0 0 0 0 1 l .0 0 0 0 0 0 ., 0 0 0 4 .0 0, 0, 0 0 o e o o o o o ol t o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0000 000 o, 0 00 0 00 00 0 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ 1, 0000 0000, 0.00,., .00 01 -0 00000, 0i,, i400 00,, ,0000 00,5,. ~i,0000041000 0 i0 tlo ~' ,~, ,,,, :>,00 ,,0000 ~ ,,0 0,0 000,,0, 00000000 00000~ ~~~ r00 0 -0 '00 00 0 000 tti0, O 0,~1 500 7~ ~00 4010 ,O or n i00000001 11 u 1 ', so0 0 00 0 0 00 00 00 0 0 0 0000 00 0 00 0 00 ,0i 0 00 0 0000 i000 t,:00 000 i0 0 0 .> 00_ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r ,o. o. F V E0 .0000 F0 0 0 0 o b r d o 1,1 00 V4 0 0 0 0 00 0 00 0 0, 1 9 I , n ,, r ,t -i z ----, s e _ _ _ _ _ _ _ V e0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 00 1, 0.0 0 00t 1 .- . , ~ I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o r 1 0 0 0, 0 0 0 1 0 0 0 1 1. 0 .0 0 0 00,, 0 0 0 ', 0 1 0 0 0 1,00 0 0 0 ,00 1, 00lt.00 0 0 0. 00 000 0.00 0 0. 0 0 001w.,0 1 00 0 00 00 0 0o o 0 00 0 00 t 0 0. 0 0 0 0 0 0 00 ~0 0 00 0 00 000, 00 0 0 0 0 0 0d ~ ..r00 00~ 0 ,t 00e0u .00i 0 I o ~-~ 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0.0 ,0 0 0 1, -, 1 1 1.00'0, ~ : 1 r 0'0 $ 0 1 ~ Nr. 0 0 5 1 1 P A R A U S T E D S E0R o 0 <' -,' ,, ~0 0 0 0 0 0 ,00 0 0 ,,,0 .00 00 $ i0 ,,,, ,0,00,0 1. 'i, ,, "' l 1 1 1,1 .~ 1 -.I-1 ', z .~ 1 ., ~ i -, r" -, -1 1 , ', 1 1 11 ~ 'r, 7 1 1, rl , 111, z ~ l0,000,:0400 iO ,,, , 000~~ ~0 ~ ~ 01. -000 I. i,-,~A R T O ,,o o n n 0 o0 0 l .u o 0 _~_ _ _ __w -_ _ __,li ~ .1 1 111 , 0000.00000, ~7t 00 000 00000 00000,_ 00,,,, 000 0000000000 000.0 ,00 00 0.0 000 000000000 00 $0,4 0000 000000000 p0000 0%i111 Io JTO ,1;, SILLA ____,b,__i,__, 00 .0 00 0 0 00 0 4 0 Ooojo 000 -,oo ,e u ~000 0 000 ,0 o i40 10 0 .10. ; ,,ii ,, 1 , 1 0000 00000000 000010 ,.0A01 000 0000,0 11 1 00000,~~ 0000 0,0 00 00 1000,o00000000000OOoo ~ 000 000, 00 000> 00 00 ,000 1 00 0000 0,001 '0 .oto 000 o. ,1 5, lo o o ,, 0000000 000000 0000 0 ,P. -, , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o 100000000000,s, -i, ,c, 0000 ~ollo 0. 0 l,, 100 0,i" gi'0 !t000$ opooooloo ',, ",i1~11 ,1 ~a, ,000 00 000000 ,000 $ 000 00000 0000 -OOOOOOOO-Oo 1 7 ^ ~ .1,0000 -i ,r -5 ~ , 1 -000. ,1' 000000000,000 00 0 100000000000,1Oo o 00000 ~l 000000 Oo.00 1000 0000. 000000, 0.0000.00.0 0000 000 00 00.00000 0000 000 00 0000 000 000000000 'OOOOoo 0.000 10000000000 0 0.000000 '0o~ r0000 1* 11 mo 000000 00 00 0 0 0 0 0. 0000 0000 eo 00000150.050$ mo .00~~.00040s4-'0. 0 o, 00 ,0 10 :" ~ 1 00 0$rA o, 0000 0I 00.' '00 ,000000000 ooco Vlea 1. PORTIS DEL. 711,i_ ~ r :, $505 .,_r li -,,, 000000 00000 .00.0 ~ -1 000 1 o:,;£ 0I I EE A 00 0 0 I ._o Se _00.10 __ oleo s _E _000.00 __ 01~ -r: ,,, 1ii,11,, ,1 ~ ,1 0000 ,0 68100,000 .1 0000 0000 00 0000 0.0000000 R 20o 000 r. E--00 ,0 00000 00000,~r10.::,, 1 "l tx ,eptOoz Ot y 11<14 ,000 00 00000000 00 04000.1 rI¡$0 00rr 00, reo 0 Roy j9 ASIrA~ 'rLES ', 0,0000~~~~' 00 0000, 0.00000 00000 0I ooo.o r000 t0oooo.O 000 0 0000000,~1, 100000 00 0 0 0 0 -0000 000 00 z.100,.0 00000 ,i000 000 000 l 0 00 ,n : ~ 0 o .0 0 0 5 0 2 6 0 0 1 3 0 6 .~ 0 00 00 00 00 o-000 0 00 0 0. 0 -000 00 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 ao o, ao o ,f oI o _ _ _ _ 00 0, ~000 $0 0 0 00 0 0 0 _ _ _ _010 q00000000000000 00000.0-00-0 0CHE000 ET 4 $00 00 00 0.-000 00 0 00 0.00,0 00 0.0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 -000 00 0 l00 0 0 0 00 000000000 :000 00,a arti 00 0 < 000 00 0000 0. .0. 000 I00 .000 ~~o$ ~00 00 o ~ ro 000000 00 000 00000,--00000 00 _ _ _ _ 0000 o 0 00',00EN I.0UA.L CADILLAC04.4PL AS. 0 ~~0 ~ 0 ,00 ~i m r t, 0000 0.00 ~000000 000000 00~ 000 000000000000 5611 .IESU LE LA 63.R1 DE VEDq NUEV NOVI la e .lid 00t~ ,.r§!, 00,e -0 00 0 00 00000 00$ 00000 -.r o o IIO 18 1 000000 -OSo 001000 00~ 0S 000 0.0 0 000010 7 E. me rol J LAS MAIUINA DE 0 00000 00 0 00 00 0 00 00 0 1 ,.,. t , ___ __ __ __ __ 1,111nc 000000 000 0000 0000 ~ ~.00 -~00000 ,1, ~ Ir .00 11000000000,000.00 0.j00 00.v r t ~ 0,0000 0000, 000 0.0000 ~0 000 0.0 0 000. l< $7 .110 000000100m,,,2ooeo o y ona -o 001 arn.0-000.0 r0r 00 -00 ---0,000 i.000000 00~0~00 ,oncoo0 ~ood 000 000 00000 000000 0,0000 d E N£ vED 0000 m~,0 oollooo 0'loselo I-OhO00S000 11 5. Toeln A.6 1 o. 000 -0,000 00000 000 50.A T s r Rodio,~~~ ',tdoo pol tod. ,000o 000,00 000 000 00000. 0000 00. N eoo 00 4 00 0. ^-0 -Joorsdo do ,0 mlro e nu ls C,0 Soqo o meeo calidad1R COSE menGEs ,u, .0 osp .io ,,z,00 5 0010 00 0I00 "l00000z t r, .0000000000. 10o, J0og. 000000, mo 000 ,000 -000.0 00000$00.0.00 pi00 ',Oet yI" to. 000. 0.00ado [*00.001 HA a aial G bnts 100 Roio tip topoo ____~__~____ _r____-__~__l, l 000.' 001 000000500, <00 0000 -00 00 000, 00 000004 000000 0000 ,i00, z4000 000000000 de000 04000 arcis ,da. Reporao Ramfae 803 es,00000 a0 <00 .00 1~ 1a1,~ o or 00 00 0 ,oe ', 000 00 "0000 0000 ,-r 0000 _e2_______ C 5 26 2,__________1___i,1 - ~ 1 1r ,, tc i u la .C nt d ra -00 6 -2 o t 0000000;,,o0000.", -, 1 00 o aooooo 00 ,0000000000 ,0 oo "e ) 000000,00 0, "', 00000000000.0000000~s., 0000000 00 ,00 000 000 .11oo ~ 00000000 -1. ma,o~ oaoto y o1 -.o 0~00~.000 -i 0i1 ,0 Z 0nts0 pazo yenolUierOtZ ol ,0.~W, 00 % PISI.CORIER 1048 FORD RA 00 0 00 00000.0 00000 00 000, 00'00 0000000 oo. 3 rpo 1g 00lea 000006000000 00000:,zi,: 000,,, rod 0000 ob 0000000 0000 0 ti.0-, c Cboorol l 1042 .z 50000 0 0 0 0 0 ,000 '" 0o 0 400000 oe e cis "La N a k ~ ApO' 0 ro"d r $13~ oo o, l i l o m '' O000.00ooEOO 0,00.0.0 ,~~__ ___ ____~ ~ OD--11-r:17" ,Ii ,r;11,iTQ 1,~,~~e-.r 9 00 00 00 00 00000000, I ~ ~ ~ ~ r 1 1 -l ? --00 000 0~00 11~00 11 1 0 Olo 267 Goo 00 000 0 0 0000000000000000 00.l 000 IN 0r, DI CO E SI 000 00a 5t 10e. A-2 -5 2 l9l,,, ,r _71 r, _ __ _ __ _ _ Oioo o 00100 500 i0 000 0000 -000 00 0 00 0 0 1 .00i 1 1 , -11 1 000000~0 000000 ~I. 00 0.00.000 00 ~00 000 c. 00 .-O 0. 000 0 000 _-,, -, '00000 -0000 ", 0~, " ,0 ', 0, r 000, '-Yir 0x 001,' ~ ~~0005~ 1~ -C100,6Octubreoo "114 ya io ooors 00,i 00 ,mooooo OOoooooo",, 001 loo 10 liboRo ololin rai m00001 ---0 --0 -, 0000000 1, 1oooo, 000 1 ~ ~ 1 1 -1-00110 070071 10 ntr 00.00 0400000 0'000 ,aRogooIi'040 ~oilo de o rnot~ or~oi~m~ ,,,, z-1000000,000.00 ~ 0.0 0 .0000000004040000" 0000 100000,0000_.000000000000000.¡Ar0hivos0de Soally, p GL # ,, t,I 00000,00000100 10000 ,1 0: 0000 ~0 0.0 0 ~ 00 ,__ >$ 0 L 0 00 00000. 00000 0000 000 ~obod~oo 'S,-_o _,_zo 001000~~~~~~ lodoooCe -000 ,: ~0 1 000 0000 0000000000000 -mnO I~00 00 00 00 0 00 00 00 0 .ER1 0 00 0. 1%: 1<). ~l' "Sool 000 Ro, 'o 1 0000 .0 0, 0 0 00400,00000 00 00000 0000000 0000 ,0. 000 000 00 A0a0000000.$ <~00.00 So". T.otopdot 2y1para000.4.0 l :0 0 00 .0 000 ~ ~~00 0. 0 0 0 0 0 1 0 ,:~ o. 00 10 4 do Cerro,1- r .------, ',2 -~ ~ 1177 10 14~I ~ i,;i ,- -7 -5 : ,;-1,,, 40 000 00. 0 -oo 1 1)0 ,,,Oo 000 00 000 00 0 00 0 0 00 00 0 0 0 o0 oooo~,.~~ , ~ .o. Cajas ca d les 00,4e.ar hivo0 ---50 .7 0 1 .000.0000000 -000.0~0 -000 ~ 0000.1i)IPI 00000

PAGE 42

e en act cl e .n_ a _ _arnec e a ca ec.en e e AA A MIA 1 pc e Pamla 2 nEbtRaAeneL aTneea-cen'.e ceeeten ce an -IU RSUI |IJ M hae cc-catado. Pceeecescoa cPB eeee epe Tc o en UtULIJI Ae e 5a e>n n rdme VELLOS ec p nedteetn e__________ e ce e .en nneris .er ER N COLLcEGEna rfcate-aeeegeaan __________ ._____ 'Be m cnenes Sern ca-cen &teae~cc 1e11SOMBROSOI' UHIVERUAD HOTEL PLAZA El 6 Corntabet chea n c n t ca peeade agee te ceneeeetneee a y c. e a dae herae ce.eettece d .c e nee-aten .pan caee : ccee cdck cene perne SPPtt y pace d'>n pern p m :ceta-n Ncw cneecca Gae n hPS.0 Precien pnc dic pe -2 Padre U-e:ct Npecer un pcanna $2hO, y peea 8 ee c Ss e en 'tccanee cCSTO, o persnce 53 50. Nepeuce Tp O __ _0 CASAS DE HUESPEDES -L C EM RE S1ENCAL FANLIAR OSCAR ESPN c c e cane e ENSEANZAS encceceeneen"ecce PROFESORAS PROFES NST T TO CERVANTEn c SPupil Med in pupfl-o ca a-ce e -eMANSION en aeccec(ecy c),ce D Ad e ax C ee~y)Vel A PA caeceeinea nc ESMENCIAL -emano e -ee ree aaZ c a tueca can e-c c n e cea cwean ce -e. e ece n e e e ULIUIILI ear e sno em ,c s-w -a NThcttb c.rcc,tc ILIUU LUj se a c-eeeneecece ece ea. ageetecas e wn _________ TELAs DE ERAN~O ccte. ac t U WA % eee een ce eno L:qutdeccen de eepd ee Nce rec -ea e-en eINER e Al4sSececterecbegcee e seenhC .ctpace e,:ne qepn e e e ece:ec eenn. T e jneccpannan pcnuectncde caee -ec~cceeeec ee me Ede r;catl n a c haojas pre s a., n ro ecc q Ipme CTmthtafbneaedesebcaemaeeeame e cee eTee cneneoc-cC tcec a e odadan: erasheceneec ceeceece eceee-eee se ecee mbaenna de pene Guinghamcec ece ,cee cc cene S¡I -DINERO PARA HIPOTECAS cece cecc ma e cee eda. Se-ne mestrac con preececeec. ce c eceasanec enc, neee e nne caccaeenceeae eea. Ae ene se MeraSea 322ce .eene oae ee en n c cen. cee e. e emp e e cece. cceeen: cnceene A d reedcee. eneen ence-ce:.e 224 Fed nc Ry dZ y Ce, Ha e. eIce ,Ha-cece .e ceec peta de coc encs e ^ a, e a neen c a. c ce ce nea cc"cee cmercial, peT ee C-tP8-IG-2 etebre mbotelladI, o gas je T nologa de 1. Nus r a ge ~ ~ J e en e ee enc c ee ceceen, ecenceecc eeceene '5lIIat Vs propias para CCCMC IG e-C nc --t1m NP 0 .209 nuor. ~ ~ ~ (al D Nyr. -0. esos ar 11 Vedadoa an s e 'mees, eceeeceereseeeen e c ec .cc canec es ecee. e.a cene Vea etrc e e eceeen eece-cee e e e e -en e e Irla] Mac ing cenen e -MPRTADOR DE RETAZOS Co n ,IERcc-c eee ce: e.ce:n~ SUSCRIBAS£ Y ANUNCIES£ EN -fono m--l62Om6M~ 1' 2 ~ EL DIARIO DE LA MARINAt SE ALQUILA EN SAN J( l109 n apartment de t comedor 1 4, bao y co d ges. Ineorcee en te nme Se AS¡ceile Al

PAGE 43

AW~ o" 1 DIARIO DE LA MARINA--DOMIINGO.0 18 DE SEPT. DE, 1949 PAG(P,, RES 9 f:E CIlIADA S iCRIADO>, 125 1 HO1vP ~ __ 1,U .,1 ~ WM 01 L~fl iN~ A-AtflKO1L,-"--1 11-,-----,1,11-11 1 11 11,11 .,lA $" voAi 1, ,,,, ,,,1' 1 ", e ~ 11 -~ ~ -111 ..It-OPICINISTAS ","<, '_ 111 ,1 ,1 1111 1, ,, 1, "1 0!____v~_____, _______,__, 1, ., An.1-1 -1 11,"f m 1. , __ CAS MOIMR, "al daca e~1 tad ana. nc te, a~ , ,, n ,1 n,11 t r-, .,nar1cea e ,,n ~ ,ene, , ~ .e._ ;an,;, ,t~at~ 1acan 1 .,c r tren'._,,,,,,,,, ,_ ~ -, 1, .li,4.111 ~ ~ E -NAVES.LOCALES ,*i , 1 ,111 - ,, -ea ,enrerna ,annne ~~ 1 acenn ~ 1' 11 ,an 111 111 e 11 111111 11 ~~ncaa me,b nana-,,,-, te a. 11 nan ,ennc na teree 1 711111n ,,, 1 ~ ~ 1111',1, -1a ~, ,, 11 1 1 1 1 1 -11 < ,~ ~ ~rre b 1,1-1 1,_,i c11 11<11 111' ntnM.~~~~~~~~ NiAO1E AP OIS__ ~ rrn ,A, _~ "lileme ---__ a ,en.ccn ',"' IB ~EAD FOND CIN ARENAL 11 :1,1 ~ ~ ~ N ALPU-1A -,1~~~ _, ,,,~nc~ 111 1 111 _,, ~ ~ ,1 > 11 ~~~._ ~~.__ _ _ _ ,"l',ne r~t, n ntt C r a r er .e ~ c,1c~,, v -1 ,1 1,~n .t ie(11 .>c,-- 1 11 11 1,11.~~~~~~~_____ 10-1~ ~ 110," 1b --', ,,.,~, ,11 ~~ 1 bEMO A HA IV CON I tn .,,,, ,,-I trec>. e., ~1 11 ---'_ ,, e e .eet 1,1an enan IlE COIEA COIEO IlrIn 1 H '110 nnaacl^ cac cecearan,^",x,,1 --tccb~,a ,-n. ~r raca rata ,aa canee ,a Jear car :,1 carn 1,~c1_~~,r nm ee nn~ ce-pe-arlrte 5 nnrr9n LOCA PR P R D PA .nr. r. ~nen ,eea ce 1 1:1,1111-: ,1111 1 Peleqacri de ReIne ,~ anal SANT FEIS ~arnt ,rCn r-a 'apr tl~, -,~ nc ,1~c.c ea ra1ea a qeil ea SS menuaee en el , ~~-~ -1,1arana ~ ~ -,,,," 11,1 , _', cea~. 1 rnTsA,1" ,1 ,~ ~ ,, arree,,cerneen.*''"' ante Ediici de A'. da Am ria -i re ,aren cc ,n t arme ce. a-nc-at 1 1nn ,~l-, ~~111q ,,>,, .a Ace Alada Reprt CASA AM E LA A ________________-:_,___11 1^, ,.7 ., i aancaactcnt a---,-," remar . ~~n ~~~~naen 1.3520 .ue.e taen-anne nn Ell,,l< A ,s DEL llC., MONT ~ VIOR tracaran1 cincntann.nceatl nea-tnt cec can1 -l ,,crnda ,1 ,-nce ,r ret enr ', ~~ ~ cenare,,, ~~~n '> -~ acarear -',1 e.c"en,111 a 1,n~~ M ea tra ',rq-re t, ..-11[OLICITUDES,~~VAlc-nra ,ter,. ce~~c~ n" encere terree ra-c1 entca ce__ __ __ __ ~e. enea. -, ~ 1,1,,1 t -e a 1 eca-arene u "" ~C1,a.ae .ne .t',1canee, tac1 11,1'-111 etneaera',ianna1, ,,, ,, ~anaa ,eJ : ,,rral*,~~ ~ ~a -, ~~~ j~ ~, ~ ae e ~ e a ne.r nniI.c -d.e," r1 1e,,nc., ~ ,1 tta.,,,,-, ar. 1 1,, F --11 -> en cercen~e~ ii-,rannccaeeec en ea ana. -,, : c ~ ~, ,nc 1, tteA E L C U 1,b1:1 '" ,, aa,* aae-nn en cen rare crct a~ ancrtrc .r .n.a.nt nec-rr na,~ n.een' ,_ :>, ai~~~ 11 acetre'' .1 .J ',1 1,1, 1ene-111, nnaer11 ~ a rn en ea are -tan ne-arra c.aea en ,re nr ,c1ce ene 1na enaee 1aaa a nr e ,can , N ~n e, enr5reO. eA 39rna roi AR IqR o bd a. __,, 1 -'1 :" :",1 ii 1 1 .1 ,, W .ia , .~ceacan mena -~~nAa nanaacan". neca nc an ntraee t t n.e a .naan en cane ca rence e ,, ,ear ,i-l:m,, -, --nae ecn -r een ca, ate ~aae tea cena emarnc nae aae.eeccatna.aeaceenarr rc N A N6Fratn raeren A N ana ,ne tri rrne ,1 iena r v[nacnateec9ectenn *~nr .dnc rneenanre 1.212cnanan~n1,1a~naneenn vaaravree. rnemencaneat treeneat Ct." ara 1 teaneann carece $a canAD i FONDO CINEtAR NAL -n-ace n, at.'n'a 1 1cacl~.ten cama, ent11, 1re1 necearan,,,ecac,,ia1, .n.nnea',e1,,a ,eama 1 a 1cntercen ~ rema -rnrc~~en.rccnn-n ,~ .-, 1 t1 l~ ~ cnneaetC eaeetennaeenn COM a earreaneennr~~ APRTWaENL rr e. ce,-~~e ,-,era1 ,~. 1 1 raen ,re nar re etrrne amere tererr 1___ __ __ Ir nitren 1 ca Ren11 COanarnee ~ rnte"nn ca $ naea ea Aence ecara -ea1 Dnae-tte1,11, nacaeeC-recnne,,_,, 1 511115,,;t,, , 111, lIS ClE A ijl Al SI e acre-e1 ,, ":AQUL ~ 1 1 ten ~ee a c e !, F^t cf* L .ca en re cet 1 0rer M 1 r~rm na .be tr1i t~ -re era, ~ " ., j 1 1 --1 ,11 -----' e~j --n t t t --a r a -c~ ~ -( l R l fVn l il I Y ,t ) enf. .uc e) .ael teten ae. nr ~cc a t.a a, tente 1, -1r1 r1 -1 e ~ ~ ~ en t _i, ,) nan ca-;nee caaleccctr -119 ra Ctrnr 11RS ( lEW HEna. S cataccetaS d. nc c ne n en. .tec e ce e .na ~t.ne ca ee n mc a -er ~~ ~ ~~ ,ce nana,: ercen, 1 r tI trrr rrr arr, -~ 11, 1l ---~ ~ ~ ~1, _,, ca., ¡20 cm ra nr ~ ~ .n ace aenrne -en a1 i ,11 -" .,^ ,,11 e, -' e"1r -, r, e n nl ,e' ca-a a= ca4.1 nn ~ W. anM .c ~ ~SEACEPTA PR I O I I Cana erre', 1 1 1 cana-na A e R PA AD ec PARArnlc rn ttr ~e Al aren .nem en ~lar ~_________._.___i111 1, 1 ,c ~ana, mema ~,"--"'"'"" ceennt __carn a,, ~l ,aet t,, ,r1. 1 -1 Calelrna,, c_ __e ___ tenl ,re Dat -era El S TO .IAE MEDZAnl 11 cac~ nacenanean 1 ~ega cl led l¡l cre 'a nenee ,z , ,,1 ,, -1 111 ,.1 1,11 , en tacan n acn 11 ~ e -r1rar1e 1rr-nrcrrtn nrtr Sti rcadcant-inrcce,, ~~ ~ S N A E IS re cea tare,: 1 1 ,,, 1 1 ca ,,,n~ ecln de, SI -rtr trdr re r c ~n re enr Jn _____________r________,____ canta~~~~~~~~~ nare a. -rccn ca rere CICIEE, CCIED ~rr ra per ~ea ,rr trt reta an amCnn ac cmil ae a n d en cnn n suael les neene e re-", tM~-1J I lY l, " 1 ~ ,,-", 1,11 re nare aercrtn ,renc ,,enn mee,, ~r ,en rrar c cae ea nc naca* t -annataca, -eAm rc,i,- ~~ -' .,, J nc trenee "cpc per ~neet nrat nr1T .Nnnecrtnenae Hne ___\_D____1~___~____,_~___ ~i, nen ,ccn cart cra. rnt. cre ecr de :ee '.'_n_ ern ,, re ',TO ~LRE -_~n e, en re ce Par rr matre rae ene r raeerna ce re1aecnt ana tar taee re m pcran ~ ~ ~ ~ ,,~ ,~r i ---re~~ 'rc cenrn.ceratan erc 1 ne5rP r r ,der pCCene nr. neranc eaenae a eIarwcn___ _ ccnteeeteec actecee. Alcrei a, Mi arr ,a ,nren :t~ernnaracanr~nlr>c~daeei dele~ arete e. aran emanen renceantean B-",55n F,, 'ee rarea ,-c-n ,--,,r nr D LM N EY -', 1-,. _',etr n,d ce.anencc en enea.1 C,, ce ce ateta racr n-e -l a. ree 1 gr na.r_.ncr .araaa ,' e Sari DiARIO, nerrn cre nr ~r nc nen ta ea re 1 OPCI S A carne ce~r at -,,,,,-cena--.-,-e-,,-----l-"_-_-_------.e,,,,c ceca. an nn-aaat e l ane rjZ ca ,c ee ann __ __ _ en macee' 1 ~, -,_rara-cen ~~c1 e~ erc ca nnea a-metre -R ,1nTIt taae netea ere nenn en E M iA aAi-i an-cc tratececre a Te %Wa nr en cae anencc en n cneanac eaaea aaae mm ara rn nce. nc0 -c~ caea. 1-1nan1an nn11,~ ra ~ LS cena. iaan era,caa ~~ ~~_~___~_111 1_____7_____________________1: ,l ,1, ," , ,~ ,, ~ec n a t a t e n c r e e t e 5 ~ p ,, ., .' , l 1 n ~ t , -1 1 1 .1 1 ..re r ~ n r l ~ ----r-en er re __~ ._ __-,1 -., a*e aLq r a. a nanna ere e -, ,r ,, nte-n e ce n e~ ~ ~ -e e e e a ee e trle rete traiare -nrtar ee t n r a c r e te r cenen-a-, ~ 1 1 ~ - ce ecrance c ea a e n t a e e e r a a a nre tr ea ta raa ae renara a T~an nearera art a ena era. enc n.an ,P n~ AnLI 5 AVE~, ,, 1 11, ,1 1 11,1 11, la ~~iDOIA cacer a.et a,," 1 nr anl n e re nc lrn .a recre ,T acantaran amen nc ae an en eaa ntna tre eaeenee. nanar annt nane l:,-1.~ ca -n1 a~ -zle 1z nana ectr e 1, e cra nr -e cec ca SE"w bO ,-110. NAR PLIT -reencc -nnrc re era -------r nc .cetr arenen ,l, ~ ~,, ,,~ ,1 1 -1 J ca1ct anrancan.I,, $~ art ceernen~ee t, __________________ z _________________________________________________ ~ 1, C.n 4 a 1,a ~~ t ca nac en nn nc ere Ca,, c l w z Ti-,1 ~ ~ ~ . ,t, ,,1 ,,, .~ ,, -, arr ...__________________________~ ~ ___________________ -ca a, anta te renar a i re v a ,rtem ~~a mr-meter n ~arce .nntnn nr, e ea ene ,t AL_~Ir ~.eacn ~ ~e !ea~,y l ,~ , enCn ¡,cactanna rerrmrnc SE1 >LIIEE VARIOS it ~nana enenee _e, cn nenernn1t a -,rr ee~re.cercana 17a ~ ~ ~ ~~~re te,-' cre re *.te nan te cara,% ," 1 l ,, , I, -- ,, [ ,1 '11. ra cacr --tecnn ra a, ~~ ~ -tre naa 11ncarte .-.emen 111 1 ..JecInArcnI ,aetranecr ---, ~ i. 'ii e1 re~~at-n nr 11 eta ., ree arce ~ ~ ~ ~ ~ean ~~etc,1 ,J ??111~1~ ~,:"!~ ~ .nc tace -etan r ca nacen cc e tr ac' >a_, meea ~an ~crea enC:cte11e11er~ner.rrataarrenna ,naannarnn ,narera ecane ~ ~ -~ - ,7 L',_ 1,,, ~ , ~ ,l , e en ena, nanarnrttra1 arenan recta. l r n araret, .ne r~ ,_r. ,fa-c ccaaaca.vrnael.ccetaetnrcanre' """ c 'e nneJlt ere,1 ilt -1 e~, EL GA T PL-T DAIS __ __ ,errerntrena en~ee treeercnamnnr. :n nr a nnrnn ,ea 1r n art a-can~ ,I -e._2 ,~ ttt b rae~ ~ n~ -1 recan1 re r,1 enareanc-11en -----nr~ re.--: ,,,, , -~ e : -a -, 11 ~ e,~ e 1,-1e ,lennae.,,,: cnaaannaaneaeen-ccence -n e .n n r n a ra r a a cre ene~r 11~ I ;',ntrrnnrntnenr 7, f,1 1 >:, l,,l,,11 ,1 naTctea.annctcc. reerenra ~~nnaeeaealaerre ~snetaa eC-i ~~nri1 -~ '1.1-. ~, -,_ , 1cecatcnearnanrmnne.c >acaer 1 a ,nar .en a-a _____ e~~~~~~" ~aerc enrcne cre met nr nere ,a ce ecn ene -,OEN P a 110 ~~, e" -L e ~ e 1 , 11 -----------.~ ~r te .enr e -en atrnl trenenr1 arnr trae, a-en -,---.,i-it Z -n-d, 1~ 11 -111, 1 1 1 ._____________________ CAAA II CRAA -CRAO 1 ere ra ee nneaaennn nana 1 i_ a canete arana 1c 1~~eraera a rae ce nra-1-7 ~a .TIS na. nern rce nae -"na ea arr1 ,,n rerae n naa e. ~ ~a0cea nrean.me acarre,~ -, , ,1 i TXMlNT1I1 1111 1 111 1. ,' eaceica ~:1,<'1,11ra ,1 ~ ~ ~~ea-1e. 1 aa11 .a1, a 1 11 er ca1 1__ _,~_ _ _ ^ ,_ _, nne caea aten.~~~~ mr _______________ 1en enera cee ettnacT INTTLEI rann re -__ rematen ,W ,Vb7 ," ~ ~ enan enan trnerr re-,zTT-l ___ __ __ __ i________,~___,__,, 1~, 1:, 1 re teC ', OFCI -"5 ,1,1, 1~ ~ 1. ---amen ce ceec cerca enie pre ntmcrr \ccn ca IcRr \ tar( n ( 1UI AF, COMPETES. ~ -,,.,, ,,,____, _____: ____, tT ,ree.." ,' ~ ~ i,1 1 lcbdd Lar.1 ~~ 1 tren, trecena tetnarratr itenew cFtarre-,-~ W , cee~~~-nra-, ~ "ara~~l., i, int1 1 1 1 1. ,, '1 11 -1 1 1 a e-ea1 1 1atm ,, ; 1, Icad.actar',, ,ban I~ .nnnn.a ~ n~tnnem cat ~e narr, en ~teen ream -e-m nc nr -nrean ~ ~~ ~ _ _;_ .~ ~ ~ 1 , 1 1, 1 .1 c-ecnncr .rrica-r cecean 74 cance nna tect erl, lcn rtnnc rnt-r cace -~ 1 -acaree c. ,, ,cerm 1 1 a1-neetretenta 1 ,1 ',enceren 1 1 1cm 1,r,, i 1r -1 1 1t - >: ,, -, 1,r1 ,anta1 ~ ~e arena nr er.ere cant~ ene ,-ncn aceca cane rece ~ tternt lecae 'rirr encelde1 i -1 ,~ - 1rccenncan.n acnrcenceecec -CSASAn', E" LA, __________~_____ anrtcemn IS ,COTI,;1RAESl, S 1 eS~ ecarace etncenneenet en entr canerm ca~~ renen nceacnaa r\'--7 -rae ~n -nrmara} aps-s te ~ w taaarcn-ee traerm tea ananet trate ', Caat -e meCe EDIICI REID NCA DE -c e .e ce-1-11 eanrce ~a ere ,n nc1-1 ~~a ________ .yo. rL__#.tNvr ilTRIee, Pamarp71,-"" -eta arr ESS:eCA PARASO 1 tatnaateeeanantranceeceeeaca.~ ~~ ~~~~~ arr, re enac 1~ are mCa. amrree ne e rc nrare Ieeea.l. arateceac anaen .n Catan Ca-re~c --er etecee' ,i A e,,m.ctcnaee -"eeeaaaec eq nr~ ennr ", raee ea ,re t1~~ ,e.,cenceencneatenae cena. 1 tr1n ca --ence __r eren ~~aente-tnae~~ en~~ecaeta enanc eS De a c~~~eaaenaearrar eancen.n E SOLICITAN neana clcetc raen ar 0**x~~~~~ ~ ~ ~ ~ ea.mn-aW exa de AL CreEAhXA ~1. cacteac Santaiaeenaiean cerrnannea ranc rea"enc" _,12_SANTOS________-__rnaentera.1IIIOFERTAS VARIAS Y.a cee tec antra eem ten acea ~cccnee atc ecc tA caer ,55 lla garr re' e-e 1eee en caen ~e maee ~ LAADRSLVNEO en~ ~____~~ ~naentretc ecc.erat. nnnennnmrrrrra a t ld ilcz' ,~~ ~, -- 111 11111 -~ -~ ; ,,1 cr nc -.a enram _,leeae jemeSn -aaneettteccm e nn e arr lacra 1rne ancmnmaanta nnee rn acen rece ,c e nc neee zne erca n te 4 ~at -Cae cae carranca, aen .c n elndia cae7 Cemr --~~ ', 1 11 11 ,, 1~. 114 AGETE VEDDO E m .aee caeaen eren en m ~~, mar enre zec rent maea ce ra, re ra ar n rear ceea re enerec entarm nr a', , ,,,,,:,,,,," ,. a~~ ~ a~re are ,enrc:e nan ~cae ,,,, ,crana erac ene-t ret catrcn c ae c ee cne ee m. a-ema .md. _i,, -cn e~ n ,r craera r n e n tan a ca cre ,e ntLa r, sOLI ITA ESE ,ElAt'eeacatr~tte 1 ae nr 'etrtn ,At e ~ .aa~rL-1a: - -~ 1 ~ ~. ,1 A,~ 1 1,1r11 N ,:, RAFAELcP, 412>,,, errca ane ~ acet en re ,e a, nc e ca ,,ce en~ ec ,an ,,, ce-etc , ncacaraaena e SE LSSS SE SOLIITU DE-,:; 1 rcaaeecn :e enenne cae mara rae-amare11~ --' ~ ,,, lianee red t-l. L1 -, Car ca en -err ce ar en a e. RE A T .u SIA ce ar l-a me er arenara eratar a, era erre ere-t sinen mee v ,, nenan-nenmzenrre~eerercaee--,maeereeane--raemaeacenr~~ ceceen en ce.1 teetame mat 7 c -An. a : r,n r-' --Can ree~ nata ve rar amanid tt nen
,!, a",, ~ ~ Crean," tan~ ~ ea~ l 11-___ M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e reta ere e-m nr ---iFj <,,z ,entar -mcc ce1 .cec cee .a~ce.ecCc1 1 1 ,,--cacaacne a.nc ett .r eaee ,,,, ~ ~~ '(iLC7NIN aEu en" ,--a '1, :1 0 11~ 7 _ ~_ _ _ __ Raleiccn SaIe Seee en nr cecaC ca a__ _ _ _ _ a lan ,' -', -'!",Iruapr 5,t,~ 1 l-______________ _rtnetneerettel~,re moficintanr-t-te enaertate _n 1r',,nemaenca-c~ r ,ac eac~ra -,-,--~ z cnne-e1ce Granare carneen canee,1 1 naea e -cnnn caee e. ra ,ri nncenencr caracee tqnt am. merce r n r cenc lee c tomaraca ra ~---~ ~ 1 -1~ anA aatee~ ~ am r nee ra-1.11 ~atm eecC ece cecac ent, ,l n -e , 1 .1 1 ~ 1 11 11 1 ,1 n c e t ,E c i a d n od t -" ", ,' erce eer ae nn rrn nr n a _, , ,1 -_ ~~.e-eea~aerennntr er ner anaam en maa nn rn ia n .ere r ran.m ; Z Y,,,t>,,11p,! arr cer-*1.0 ate I era edrrnan Pee m~ne :la -m ec a -, -,l1 ~ , --1, .m P e ~ e~aare 1pra Can .ma ,et-rea ec-ceereeaa teeec caaren te ant e-at cac carenen -~ elm, -.t,~ ',areancect -A e ,cecn ene-e erar ne~ at e z ~ -.ALQULD, -A_~TACIO Oacenlcm -cnSelm -ASE ea e -n ea -aeer a nr -cecmn ct aectc cec cae RIV E rae adme tarearac ,efe-men ecacan annenna 2,1-1 taneaceen e teIar ,rremnn ter arena b~-e ~i, _________ C.L --S ESTE .A 15 e.n Feaee ,.~c~a _ -. .~ t. era OFCIISA _-5_. ______ P amane _t~~ece e enrnae eceeen mma-tt n.et rn amente ,5E ANI H61-171 _w ~ nrera ea rem taatrn na a -earer > _:, ec an t nc enmantaranea a~ a: t tenat -P L NO c r ~a a t ~ ,e ,t a a e-~ ca a, e_ e_ -cetn a-m a remr b~-a en~ re ea en -1, en -n en, enar ,i:" 1r m-tr e,,HK34111x r -.i~ .f I5 -tear acme Le necaO cat en ierrnr~ .~ncr -et nc0,r ,,1 .EN OOAI,,AR ,, .Wceecnnaecana.ea l l encte cerca men -e ca ena ~ __~1T_____________-_____~~_ 1 l,"H--11 ema. enanr ra25 cac e1 nenenan ~n nanee ce ar mr, ea ca ene a LA~ MA A C R s n mect. trc c.a et ercne e ne atna c. -e.m ten ttn-a tea 1 .e eme-re encn e reec-a cer e1 eccc-a 11r _______7_-,________ S ' ~ ~ ~ ..,I .-, rrr are ca en anac m:a ._ c.ne are enenr b~n 'naa11c rta.nn e aa aer ce,, caea ce am ~nn ',reenecnnn can -ma raecc enae r. et ~ e -.--er a-rc -atte ateta ea, ,ra Cm11 ,, ~ 11" ~ .e e. z ii -it ,Sm In 17.£~4NCI aen 1 e ten Nan ant~~ ~ ~ ,ae a-ne e;,.,,,", =it5ar cabl tam~~ acnee e ereatereceac arceeet ac ae e,~~~eemal erce-ee 2ce-en ca a; cercee ceaaemam ecc--cene te-acacenrn cenare~ wkn nene. a c anasnraec ee12 AV NDIAI NDR 1~____________________ ¡ -____________________ cera ca ereaetret raen ret a-ar e-nnat ncecn are !,e enamre em reat ca >eten nc rae eec.Ib Y______________ ccrt~~ma: cen me -11 IQISm ESO A SS cha enne n.-nc cae amna nace, caen rcneecee ~enrne ra-te reae em-ce enenenan cae na n t t. -ca -ac ne .ca -nra nra 71acre -11memteenamr Iacnetntentmm.~m r -, ee.emcaenre.caam icn5 1TreD -_ _ _ _i,.1 Ib. Al d, ._ i.,c raen-i .eraane e ena mer rere rae ma4a 3ae1an re ,1 1 11 ~ 1 p,e-1,1. 1. ceac neene re en 1a -l .n e e en -a ~ e raen ercee nce rne. e ar-_ re nr a. -1 _ c e c acacn -e a e e a e a l -R--l0DC .1-SIOC en P, .1 0,1 -.~f ._ _ __ _ _ teUte en,,, li .-r en Sr Rei-l Vedee R.1.e1; e-We-cate-,mr re.1= ,1 11 : e_ n a e' a. e n ar1ncn re .c -c e Cr1m e t e a re e1 rr re --m re mn en. en a a, n ~1ra rten re acer aae aca recttce-ea eecara. ~U catae caa ~: raean -ceer e11~bPr apld mrlnin gAtenceee ra________ rn ttr tW aaee etea -m ta te e m e r >r m a mm mee .m tra _ _I e1~., 5 nr, .aeaeancncnaenmtnnaencarnraneneanaceaaeae 1, nenre ,eerae ent ant era nne-ata.naemr n~tnCeett~ armare,1 r.emcaeetanremmcenc-e~.areraemene.ante -aa-raee-cereaennrnttte-tttA Y _ -enAJCEEIe m~rtnntaenrar 1rrnrna nemr.err-Znr 1ee n,b.,l -raenr ra 1~ta crn ree.nC anne m a-r ~~-me tanaz ----1-1,1,11 -1,1 " 1rtn. 111,1 ~ rt mr. p" ,1~ac e mea a ,te reT-aten eaecaner~een.a. hl~ 1 1,1,,bd i 1 .-~ ~ ~ ~ ~ ~ aee ----r-r ------1 El ,OIAR,IO DPE LA MARINb1,;rcPa/. en t e-can-en-,~e ~.i ----

PAGE 44

PAGINA CARENTA Y CUATRO LJIAI1J L L IIA IU A r1rLnvIrn a El Mindszenty del siglo XIX, arzobispo de Cuba, el puiede tener a fresca belleza de un $\ dO ran persegdo beato Antonio Mara laret (snd AZ LE O ~ATC0-r :lu i bnhdd ok r S Ll.Y yI S.ll. U. Alr ClAY 1 l A. iclrd usnd lo A-reso Li jNw fr a o od urr iM R n aran 1111d.u de.pl. l y difcAr 1 SU11 colorid no~ se dez 7c timp .e po e el P.~R1 eeiarno s m eA A e l A AA.,ralA y UtPrAII -ll.ll.<.lll e mnnns ALrilA qu cAblI 1 l.brA ll.l Al Ac d lhprnA mudAl. scrnApttnd o tr so f ie ¡tni'eu acus o nvr l lrtl' /-1 n i o en ele scu neioi >en m e rm l oe IAl.11.rAmcAlY rla etr ure edndA ta mepr l. ......l ....y.l.l ..e.<. \ A Ae dA I, Al lrr. ne a P c, vc AA.lY .AIIIIlIl .kI ClrI 9 Dl llra .-ClAc IH d nYipol. dimAmR Y 1 1-1,1 qA 11 -Usando AZULEJOS "ATCO" AIy.1:l.Ald ~ o a A l.-.pC-llA iH c c lc lA'1 Aur n 1 d1lAllll rc AAe Al.ns .Y d, IM noAit.l -MrH Atgk de Ch.e'\ceDe c-Ac u.do los 'lkj AccO t)p \b-2 c. c y 1 11 rlllIble iAIAl. rel. YI' dl.c Aln. dco C rou sA'A Il ll.AIm.l l lA p LIl YIIr. o lA 1 "pila. (ierelIl d, I:ul rm .n rrdp,.a ed~~a c1,~ na ne~ alisee de la 11 s de e~ 1. aarn 1~~~i cl~.il yl.Ael Sl.ecl.lfiel.l.lll.A7E A Y E -L I l.,lr c.lIr. cl. ll.IAlv l.r yeccen, ~ r lcl~ la' .r 1. ., ¡ al il ,ll zl.el. a nitY. Idccl ti dl d to o cae 1 5 r l.Aclcl.cSl.ll Prez Cab,ll a.1 ,rmi, e1 c Y mln cplimllA. lI -,GBEAAlcWcPF A, l r A Pr cCA m no ie. i ear pa ri~ ~ -,lR-D P C ur ane I',sr -M o d i r r ,.fn m ,n d, ,u r-Triaepropi -u T.e Cs or es r, la neR brc segp e! --a ita!e ie C Ll.lneu ell.Al.AA hi. jirupi a. cc11Al.h.hl.l. c e.,ec e. l -r4S t de l u rdn r i a ca enia p¡11, ud b o pp r C_ ia ut -ci r a t, .;M C u nl -y inueo io d, ficio a C.O Sr jbo qucu .1orrd osao m t-" due de \, :lirt par lo e ndCr:.oria ,e ,Cea o e ao ; tde B i ~, P lrta le d Mdl .Aal'.c:erl E d, i ~ ~ ~ ~ ~ ~ -to Id q ueas e arn lrtrurn C~ ~ ~ ~ ~ ~~~r "as,: ,mt "Ia, C, -j~. r u m;repadrr e bu tu m o rnu C.Ir 19 po ;eacb ya ae a 11114 e l c cc el c hAl IIlcllll, elllcnA illom Ig -.Y YAl.1 A cl.lc -h m l itA l d Cre -A Y o a y vroxrnen t Y ci!cr. y .Po .dA l dA Y d, 1. DoUa, y c aeca aeu i oR gc aut bs ilaco Par .: ,_1_.~~n. I., s e ; ca .ro s n oet u l, o g n a r nw o ",] d, a "'"ro m e r o o ar m n io e e a ¡A-al iaA4clArzobi ~. dr c l Y cle .ct Al1.1s -cIAIi01 I~ih tcIA i s, e c~ sp de C r ei me l raoe m h ye m racntno ala -j.r r eee urm -dueL sau, cofipari JA ma s ux< e h a e o R ia douem Za un~~~,l N cer iz,,e bl ile ns pcnrdoie etro 5. vr f i be,r .e .¡i ise n. 1 edc C ,iba e tN 1 al Cu ,in act l AdelPp. (Iri AaAU A, 1 Cl ~m. rv a b~ r l l! pesidete 0re l Rea A. lri pe rien t la ant a lSe# ccai ccc151iii 1 dad (och 11 aNg Cl. cli clA -Ii 1411nt PS Al es Alcl l.l.Al c dc le i ad A, III un A iAc r .l cicc .o. senrt up qesk: o r-bao c -.lll-011-i-li ci 1.Il c-l l.h A I,c ccicd l B lA 1 a0s15 <:11 11 l.S.11 A l lIlIl.l h.A co1. d l. 11.Ss nAl por SiCScl.cr.cl d ,altarce 141 r lc l .i e 1Ac. l l.AA.Aill.eAilil.SAIAm A SclIl.-4c ,llllA 1 l Sc. cirl., hc h.lch l lc ii. m.iclAcli AlOl.Sll.l.lrdiAl Idm cIsun l.I mll -er -Sil Lc.AS opi ld',c.I Y l.I.S u-, r~c11 111 lgilll. A. d .C ol d. ,u carie .1 po caer AH ,i pradbA, tu A 4 o o cl r iozo e a s p t B i. cl iri rA l. e l ~li l .l e. llo P -¡. A a A .t .i Sc c c:imAl A o l. rAl.l. l A .. ¡e u, c.,e a,¡ cu es ame C. esta agcc yae p e os e au-a 5y1n .l l.llA yA a All ullu, I, 11."o%1 h ^ s no .llAiA d 1 o1 1 r 1 ,. pI 1 l A 4 c11 I cc ip -l.l.1111lIAilh. ili y0.1A1 l.c111 111111 m ilI ol-.AYi lI.Al AI Le Ii l c 1c -. l1d1.Sc 1.l.ll11l.iii l.1.I l.AIIUI .lS b iSa A 10 El1 l Al.l 11.10 .A. 15. lA 10 f 7 .-~ .d A I l c, c. m l :. .: .,m I ril i d .r i A AA 1 1 A 7 d ea4 urr P napr 1, aepea Y Pr.R-C hsde rrc a uodod m dd. Y ig 1, dh l -cl l--15. Alnl.lil.a Co ~ ,n. P 11l. II E c I X A iSAr IIcl.11 A e de a er -a to det-om u.e. chorros pde sa ta: rnor el oe a 'Azbso c rt A m s o l o a o P O 1 : e P .C H .P r i c p c h o ym a e t u n i d? s _s L .e t a r .o t a D o e, e v d n c m e m 1m .OR(, -e( u -5s a a y aon e a MDgO R-6 datroe El n. o '' q e ucn d u r. ll luare qj: m Cimi, I.abc po~,sc n a k a i l i i e n : i e l m e h o -o a 1o u ls r G e o d sqe n i c qrum e e l -,a m e o er n a d o p .ua o n s u b o l o a t r s y e e l,e l C l le i da lClrlii. L. rl. ,u l lrden elolA rc de la al. a s, 1 Sb llA _n 1t \'( al h i P, SSSS.l iP h. 15rh. ..11nI I. PAdAlls e AlAlll y .Aam 115 1l.lo. 11 n a Al. ll.E1 cAS IIros hSvc y ra. A ,cl-l Al.c l.A ic l1 dr l.E1S14A.i410hlA Alcc 5S 11 SIllIlI. IA iteSllnll.y l.illSlSl lc - -s c da lcl.iIll el.dl rl cdAc. de l.l 1 el41de .A A lr A llrpo ms cro-co l, C l¡. lxeeon Cae -'ru .r111 d esenao a-o o .g d .id ci,15 1A 1 IIo cl,, p 1, l llc c h l. 1liui i -o l.I1de l.t 1I111l5 lcAiAco 111 I l oP lc 11X ai u \ d e s a en od |1 R C u N i i -[Cn a q, s c a n t a Ii pos; ¡1 ,1 u P. 1,a tup m e n a bre eo Coche .I.c . ly aEno p ue lo q desd Holituln des ensux rolIni y boaero doe o imao es ia li ei Al y l. lhl d orclslce. sois.llli a ~ ~ ~ ~ ~ ~ peet un nuev Mod 3 de ¡y .n.,,,d p., e, C,. ra r roe .o su Apa s$6 0 eh a mpenado e -t y atc,, y sdrca ea s aaawmmno nqi sm C III lA S ,d A .lic I e .a c lc c ul. o sil dll a.ll b.Il lA l J. .rlaed Yr ia R eaIdl A r1 S cl i A A d(e el Caaia yr co Decnel j1o'rica.r Z lid P4' d' d< "2 metle tMra d. ~ne la cule .Debi ir d a U~. g do, o Pba l i ,iI ni lo pl.:dn mA.ll:l, 1P dAc Sl. 1adlcX ci [r t d iidi" d a fndst. erd ens lCbr E e C*ttmel srb rcha nhr e¡ dobn ena Por~~~~~ ~ ~ ~ ~ el Pfc de uxne fergea o sen flo 1 ge p at. m1i. r s Me haeclan 4C' a e l'ttn e el boau .e c .AA. .1 esI .l.dc D 1 lld.i14.1 b hSl.PI C, d P .rdAlr .l. Nh11IA H. e P 1z en i 1 frse ~ a, lo mui pra,.mc o uei lA AdNSlADE GARilANTd5hA IIa SAl cAc"1lPl.l.l.1Ic^" .c'A Il Al 1151l.l.l:lddlI' 1511d adcc cc c Al. 111 lSaI -, C el c .AAli I Ih-AllIlS icc E 51111 A I A liu sl. dSl. S & n 11111 ic l c da c .de y SlA cir c -c c l-c lc i dI c inf raI iiAI' I lAi y l aS ,15l oi rA I dlS h t con n rr ms K de¡L E c an i ar tor e Injaman CA P rveaCA Y pnRe -1 O d p i a re s p 1n -be lqe cm NIA cndero. 1 7cJ ccc, ., ., i r gdy AS P lil isAAnt AciAtalel. I elslo a A h o r 1 Id Con l.Sl1cldl.Prehd d llel. Pa00esurra, L k .d pYl r Rm bXIbb Pr d1e Ida oie r d nalo t m e n 1.,rad S.l.lmr iln e q. lregor 1 V II l ASrand .Pu1tr e Sl p riml.cer. scapt Si, enl nu4vl dSAoid llYII l.I da IlaldhA lSIhllaSpcIA elimilly ll n1ll pr11 ce4ir, 1 eIl eje ucon de ia se ae e: u a -'sg er e e y eaa t m s w e lAT co ta d ad ano emente e. su a arm e¡itslo por s 3 5 9 qEu Ideccl p r lnociccP IdclO n mo GA l.A d, 9, leAI eAl l mPi lA buen Pat A d Aa con SAIAA,, pueblo, l inciAabn yAS cc Atu uaioI, re, iioAsp i daan abao tamdmo eenb. riia n119 El heh -oa qu ro(,aGe neldmtopr p1, L 5.11 deIi. ccA.hl, A.c la AA. Al del trip54 1horro, A ic l qAu Conal.lr .ii fue 1 al, d l iPAl b FRANC. lC.AIchilIlSlplllAP¢lYlAAIil.lli111lLPAI11451 iAl.IIS lSIS,. Yn pnme ,) pgyqe n III NORGE pLe? enta ut u oddosd smrd s pow c iU lA e l A d, i. a eS Co oni Ile e e~~~~~Cae la dit Pbin dm. .m.s .s e losa r ez i bo a loa ede e d -ClUCramm YO G ¡ECII N-t)ioiizE en (rfDAo le subiC Trb1.o elpo mat erss y ejeue.I.iA.lli lI l. e -Al .l !%1i yI 1 1 % ,o eillA1dl I 11.0 Ililnl All la ilIlIi 11a IIIads conl 11 pora el pvci des unae rsaa, ado elO P! lI1SI AIAAi A. l e el. ic lcl S c1d .ccAhI ~ce1411 e s_ d.~ Al tllilU Ydl .114 II11 ipe.lISI ll l vici, esu tilo. l R. o yA -io hlAp Alo~ll du 1.cd~ 1IgdllIEIIO lA E cI.Il11li. PiA l 45 1i 5.Ildi111 con la I)ci:iiigel.ici,')IAAtl.oiilIdilidque OllodiiAS l,.A h.I scriAlA r.illc lsO ic.l., -h ,C11lr a 3A5 i.hAlletsc. qea o.i1 Nclicl ls c n sc yclu(e ¡o hsac l. dcl re i rcPl.clo c l queAhc lIpc ,diA de d icd o11 l~ 11 I -Ardi-1h1!0 SIA I lAsuh 1.hA i k-S A. hA Al ab de AA i 1'pli155 ph~~~~~~~~~~~~~~~ AqlI tiORUI-rars cl loaIIIII Su SA obj.l ccc .A ccCsc.A .lIlcllcc 1 Ao conid iAlc.ll~c cl.p~ ,u l 1 .1 SIlil P,1l ll.oPlA14 --ll ,A dl1 lA l l acrbe Suia~ 1ilI1iA.AllIl1 MdcclIc lIhlIe d cc dc AdIl R-pcilcc. cll Illl(c As onla $359dSlSil. l SAIl.1 ilIhIAI11.Y lAilI ,SAli.he,14
PAGE 45

47 Das Aec n AO CXVII DIARIO ,DE LA MARINA LA H IAIANA DOMINGO ,t DI MEPTMI 111 D9 EN ESTA SECCIQON y dios en le lisili.eA y diaos m od PA IUA Ei A Y (INCO "uire decir que la guerra de pandillas 7Das en la Repblica. ciudad ~Chorro de tiros -Curso escolaur -Gobernain Opeda alean l uaca dr cale-s ds sepenree ce .rgiatA Con cbn dancia de resolte dispar. en lanimisiima en~ rk ~da prcp dri; Al see 'cc Aol creren ea.ci ce m riesc els e IcCainu me el neneal telence dr bceen, reccone Am yu s brlenite n tala aecoace cie ,eopern en eseelr"' teesida Aecue"ecicr Aegicee e le elo e ce cee la Olee ap lcaAoc, lea cis editiconten, cee' CeCnidcoeein uae ceoclce c la t e r 5~O~h, el' mleia.m, i la ¡ecra ricalas or mn udArn eek encfhm nsoelecde coeccnleeec tic, el d datoaent ejdcae n Oce eietco cweococco, ccl hamreha quedan -gb a, lasgua o cene de Trabincco-, dlce el elid AA llnen socccn c r ie am rez ycn-'ccetccio cti, e,. ecee, deeleer Saceenag, ui dnti ene leuecace .oantecreci neo carc, aspre, cIaoc les de 1m uaia u oainnss Audn o, 1.r ~~ ¡na,,p ~cue mn tAIoocAccIAICOoO acoe.ecces elr de c poacabaes un Acd o lre de ncreoacco 11 idA lcclo a el' .i ci uesil to n ctncoeand PclclceCo El nebrenlol de it aovinc lo cecee etia, e culea e. emol neto la aii~scodcaetomonecpol -1 aarlaocermo a p d.m.¡. eo 1a labeea nn s edc e cle aecol bccciidecOee Aj ioc lmee amioC endcnee l6 boc que e decide recelren dls im ate al eeee Oceeea aldo cecee, Ce ecle eldn c, d peidoc di seOc la sdecoeneneoaadcedeplt5rcl ecos del-ieocecaoe d oeeduae ecec, t erma An de cenece ecscta Due hleto rat ccnbuma aA ele de e c lan l Aecqle le cleeuec n ucceneo c ce si eeeel de pessoeec beeesasdes ele d naea Cenlteos cenocn Aao iwo de =*tuladerdleanren econa~eLe. de ieaainto seeo yambo 5 so dasieree to qe, ce oe parsocd Ceo.ferenc Azlcu percanaalob nuestr eacn ealoo ele as sepeeRtnee sere &Cesa oec l deeeCea, o cu go noo cace a'eet.e alccae cia dsrcereoieto eeOee -d Ics a ede laimica oe C1rope maciehd eg9peseas.da de bala tas rendaban ell Jose deders adeacdne Cea le "aas estebo y '-q,e n .1.enbala r toedeec seldehe tma noeveainte, erpee sia yer eh celo Mase .r e.tv la o de z~~a~elec suaennlaee, c M c vqla a cdl eeoe de eeal ebie d uien leca~tec aein enfes cena Itc de eeaba c oel ceor J Aniton tan 11 y Alleno a ucen ana balo le destruli la z-n, hac, itdl raset: s oc adeeaseiane d, a14 s disseley loes hace Aaense _Retao Claeo mesenas ca y.ec'aeo_ cetden: al cee del repesecne rgedcdo, eomebeade Alelso JAcOeo.,acqoiee aaneaen oanine teascaetcsdet crhisth eipcrbies, roopedal ccaeee dre balas, lee esCcia da l Caa: Hecrneacide Caerens, al pite lee aeco costee deceebasea prnec y glpeueee, despade, pec ra ee ose'lOadArc Cne ,Oai Ceese s e llanO se ece perseeseca al crede lee agresacca, licce denir cite le guenra de Cae seedlas uaaie eo cocs, oc eoee leas nomtrdee, a ralo te coda aleo.ladeeydee eaaacseebae evc ciicomas, Cegd el ltee de loes le ens secc cse e eseceeaena'ce ead c n lee cnaeuecas yAla Caoe coo e "ccbe le enr cecrd ec ea,,cc enre.e lec'cecc ee o o-e' cl ceo-e-ecl ciar te su nrso y nc las antodd a raz de cada." Va ACTUALIDA en s a P una foto quina (se trata del Dr. Vaaneva Busch, Presidente de la Carnega iletitalin, de Wshington), los espacios indicados para el tipa necesario, que luego son reproducidos. La traseiain na ya atra asunti -aunque tambin resalta de suma importania. Le mquina se llama laArtuada para la eoposicie grinca" y se basa en ideas de dos hombres de ciencis trases Al lada del Dr. Busch aparece el Dr. Samuel t Catdwall. o ete a 1e e nem 'cua Ae e c Ade relo.Fr eraha.seeecieaeeiebnces 'ci 'o mp r es hormo e gaoen aeloc'sonendme 'Atetas eeelaeocesat ec cns Aeee aneecucsr cuqe ecad el ce d ntile a 0ace n arAdeee'en a Cd lecun ceenlces decci', CtAa Aoclecc en e iron ocnie-' loodocc ci Cre rde6 la CCd eca cam, e oCleda d Ayeliacecnfailae es cce dcre p ees -oa cte 'tcioc as crt re ciceb er cdcea ee:o Qo ia nOCo OC ieic. cee Aea A on pome da utic ne reesuoci,,cAeecoeeAealPeebl LAZDEKDEAMRIC ESDE hace algn tienapa los rusos vienen atacando --cuando nuI difieultandolas transmisiones de la Vez de Ameri que transmit la palabra del t5n pactamntot de Estado de Washington i facilita a los diudadanos "tra, la cortina de hierro" la infmaein que de otra surte no puede adquirir. En la fto se ohaerva a Michael Mansfield (derecha), miembro del Comit de Asuntao Eateriores de la Cmara dc Representantes de los Estadus Unidos entrevistando a la comentarista feten Kirbpatrick, que ha sida atacada con mucha frecuencia por los rtuo debidn a la hb)etividad con que interpreta los hechos y las tireactrireo que ofrece a los ciudadanos soviticos. "La Voz de Amrica" incluye anliats, interpretaciones y orientaciones sobre politica internacional a la vez que subraya el penasaientn nartraaerieaa respecto de los scesos "pr' co gratos" pra las gobernantas cusas. 'l el ylOlienl ectoe qce lan stre necees cI, ce lea nea e l, e al l n eea l' e i nen ocep cOins llae c n ocan tOe, itec cee loe npareee, cac loaeh dee leas a i a Iavajo af lea dcle oecd euae a t bAec impnemenee e tOtr eA' Odos de aeotealaderspe. No na cue escudea asi re ore e lee cenlce y ee uad e a, saol ellr e: c reitieoe e lo PAlCa nleede sen toeaiiado ye tcdcdo a pesencla del Jote 5" Edo pl cer, co el etc a le caCeen, A' leeea elcocar e le' ila Ace, e de enon o i0 e '1ce tercceccencmb ccl ee.rA
PAGE 46

r ¡-,, 14 pa ¡ 2.e, n a] n e r EL err N 9 per ~ ~ Amet De Pesoaprt n 44<4<44 < P .e 4< "E ~p ~ e 1* T Der dI -e n e e n.qe x~t n e oD. entr:~aro wre--en la d~pefiL. e Un ngPO id del a .t. y are al e Ci . -.1 em-m propio r~ .dtb c ., elenaird pl' -d ~ d -e ~*babl. E.M. rn .¡t. -1. itd ob *lc e.), ~ Ja 1 h r. n de AlJA e 41 ' 4<4 d .91 U.< r pe a ,p.-13, .Z-z I .7 4444' < 'y a 4<444<4<41~ 4<4a 44444<44<444 444 <444><4<44<4< 4 4,~ < 4, '< 4<4UE<,44 <4 T'4<444 'AN4.4a elmm fr: __n __; ___ _davouna d4 pei7ncb <4<4444<4<4<4co <<'<'4iey e tsrauasobadeIa qu c 44n4,444.4 44<4p<,.4444<44444.<4<4<< e'n 1 <. X4n<14< 4<44<4o d<<<'<44r4<4.s 4<:4<44444.4<4<44 44 444<444 4 4 4 ,4" '4 4<444 44 -44< 44<<4164 <><< 4< 'r.44 <4< 44 '4 44 44 d44,4<44 n<4444< <4 444<444 <1 4 caraV<4y >444444 s 4 E.4r.4n 4 4<1 44<4 4441 <.444<4<46,44<4. 444<44. <4<444< .' d("e n eD -na444. <4rr4<'444rr. <4444<4
t. 5le yqae no q ~I a la elA andi. > de !. r, de dot e N e. Munna el yert e!r.rrera pei-~~ ~ :i.ria 1. ~m P]-, e um L_, h. Jrl, P.,pergoal, de on se so Ah. A F-a prtl444<44 u-<'<4 d. 4 r.4 4m4o<4n 44, 4< :~d',< 1<44' a4. t,, 411 4444 44 4< 4 m4r44<4 -.4Q,! re 4 p-Y La 44 4 r444<44rle<44<4 .44 4s i <4 aferzii Nn l,., dnebd di -a. <4 4444<444 444<< 44144 4e 4< 444 -4444-4 h. 444444 4<4444 4444. 444. 444 p nae bel 1-1 t Y grU Sr pran irar p taciioa n. 'r hP101 perna ~ dae mienord tal e -,i d, e 3. lsa a fizl, r d, lame vIrloriAa Qn 10 a ilia q a ub eirpd es dU. <& dsicuna o epm ero a -un o', e ',uar a. fueron d 444<44 44 ee aad <' <444<<<44 444444444<44d4 4444< 44<44 44. 4<44.44<4, <4 <4 4<4 .4444d44 444<444 <4 44 4r444m444 44 a d 4444444 <44 4<4.444 44 4< 1 444444. 444 4<44 4444 44 444444444>n 4<4 4444< 4<444 4444 44.m 4444444r e444441444 4<4< <44444 44 4 4:<4 4 4'. 4< 444 44 4:444<4 444 444 <4444: 44< 4<4444 4< 444<4 o .a Aie d e nd Ca h.1444 14 la 1,10 Ser< Fai< \ <.4< 4< <4 4444t4n. <<'4<444<,444<44< 4<44 44<<44 <4444 <4 444< 14<4 44 4444 4 4444 44 44<4 44p4n 44

PAGE 47

Nr am U Sj no -la .1z-a Ce A d ruln a iimbra-Mar dl la lura e -Aai ra 15,Raael Rodrguez ca,. g perie-cia de l nra a elDlmesmn u^ desrac dela al, pir ga flllc a ia i ari dicil taa rl ilacr cm a-ila a la alrIaloa alda rd le Eam lo:d a c -W Por e r Eaaarircri -laci za-i la c1dd dl al.c-dlca dcdpcac un h pala l 2-Japaal Pic aaal disccia ai r a ,ew_ n. ~ iqpara ad ca-ro Paoil plia al cee a a lar a-alad calaica lada -le iiaci-'aci d radaryl9~a iarZ> a . acaa-t cc .la talad a da a.-,p ?,aaa ca cesldIa olerla pcarla p q-a c la a Rogeor Qarcl il tem e - d a la' a1aarr-'d'caI claaaar-r-aIp -ci c-cacc aa laa ara di i pr 4.-Moawul Drca ¡Jaque: 1 aadi la lairarrlaccirci araraal rl Caiccaca Jdala lrcalrc lcIldrPiella pitaliaa ir al G lalaclc aicr-r cci caa l lara l ar iiana 'aaaeildacaa-arlc lirrada, ca la aolcccare ucuc-l-a ac di la papacldid adPiallra cpaii 5.-Frncaca Pernaaare PI iiai aIadaiaao il a rmmmemcic aldd id de lo laigiaclo rsaaala-a e a caar Ca lae. caaar.i pl ci ad o trabcana l ifrapradl aa clio aai ra COI paci oalr oliairse al, apo spaoal. ala caaos acaa aa e-di 1 ainaaadlaia-.o hia or dlud ci aa a n.2. --p all a aplcalala da la daical Paidao dahamoo ir p ii o aclilidilcc a la ladaaraa la crC ada dTaala aa rd la a, .aaard ia icaliaaoaeo a-ioe al capiil c al aaaal iiicaradca dior cea los deralo cabiacaiaa dea ciar Icho al cadcaac ociaccal laocac da iclainlara e i a a r la irradioca, pac lo laaiora prrclpalc a la creilla 6.-oct Da-a CoGrido: -.eee ea laaia -p tal Ocolad laaai-aa nl Caoda di Caillil e apaca a-ca la iproa-hild da la Lay arcaia dea l nt Odapir dnaalioa taraa da la Cialicadn da lO pa ill raa ala li ar a-la pla lagialalara pira a-aa el pra-ii ia'-oa par la Caraa dc da-prilianal a noalsaca u aaaaaaa a lo aaraldiare pa-aurada laEi al Cunrasa da Clacdacalac-ada adairiia dr Carta alaia-an adiado as uecasa a-ca lioa cpcc.idc al Cantrsa da la Raepdaco aliar ta-allail iciada la Li a-pii la Ctaai la-a r o e Ea-pars ala ra-la-ar a-ca al deaac da la la-ucal. Lada los laadiil-caclia-aecmedadal a-a al Cacaaeoi aaioal dr Ca-arala.c y a-aa aralaP ala ola iagialaaui i nva Lu Pagdiia d das ac aliias, ah la cal almpadbla drarclac lo pieoapaianraac caciaara-aaa loadao d'rtd upunn extran. U r i '1~ .afreh c.t.nr dinario $nL Ab popglead Minsteioscacca'ccdeac-acc -aGICa a aaallhal Pee ERTOs d$%ta'4 daaaaaalaaFlaaa aaaI ( paaaaa eeecad aaploaaa' xccZ \lll.-a'la c ro mes9 -auclacoax c 2 d:l Gadc. a a hcas Ia.I -aarr ~ E AAD ARN caa-apI 'c-a d sa dramcd aard ca:. rar al e r ES, Ca tl, Cacdeal d -accclaadalllola lllca Ed Caoradaaal, kla eaaaal c~-tla Gc dala &a&llrcralhlallaoCcc alo daccidaPcrl cl Yaaara ceel Mini~~Prh ste 5-Hba En .a Oyt hAund lbr + ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p hdc baccc aller deaa P.o¡ ~.la l4aal laaaaaa a 1, EN 1AADE1D1N aa-o-ale ddo a Cdr amaa, qae aon l habaan ni Mm -m-er o m acogido una ruta equivotad*, al -a l a d Loca aalaor cc -alal a lallecadI laal ar elaf-lAl 'Ye ataaa aa alla11 -Y nl eret aac la o Gl 1 al .pcr al c76aat a aI a l a pa .cacaaa a concoa ,CULTIVOS DEL PORVENIR n, ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7 7 7.rPJmsprpa o e aarcaldlram lal'caa ca R u .a g.M en n W rchuaqen dafr 'oa la ral lcaa d. ci rn all --raI elaaacal aaarcc o arc a 17,e all a P.aac c a adaaa -Ar a~~ ~ e, e -lo caa .,TODOS la racs -LIO e-aa~P., ue ap.se.n ne 1a a d -a .d gaacc blacalS~.rda sa car acaPalauloalcad aldala o ~ ~ ~ ~ ~ ~ cu Yanea aa enmn raca lno' aacaJ laaacaaa yaoaloo "'Pa-' ¡ ep adosu mdala, P~ tiy .j,, Paxsa-e 'boe~rl a L lal a caa' alb. a ccc a ola 2 naa ¡.aa lala a a w u e El~~ preco d lacarnac a a al -Paaala a -~alaaaadlaaao 5 acl a 'l cacaatala da Aada daa lac>ca a.calcata o> aclao ala aaco -alaacl .adealld dal md aa ra aaaa a a a a d ~cccaccaa-~~aoa raaa a lacd.ac no al a al aaoaaaa paa -c Y rad a aa ii qa EE?. E awam arsa a E Uultrye n oo.e.do l.$ t 11-1 Ira,'mena'ica que lai e c c aa a acc ai alIlla y ele o. Wr que Pud mnrm aelir~~a ~2 raaa alo raaallaaaaclaadrcdacai-a'reaaealadada c a a a aa dic a elaca el ladar co a cal al Letra lajtC: r -r a -a al colar na io da al lalra cde lla daeJ a ca La accaalomcc-c aa ca a acc r.c ca a ya ca artcapo acrlor:a Y de ~ ~ ~ ~ da y aee m oe naa -era-I O 1 aa lladr acdeca-aaca c.r c u cl ali .l ac rl uaai aIa da d-c ir Ir --a-a a-ccacallarcpar o rqa car :r Lar-i ll c a-uciaelocgidrc'Glic'a a caa, c alrdca aora a alla Ca olIdad cplal t all al alaa Ir co\ -a t s nauaao yd z-, 1AO Pi;20 d aaclc -daclaclca r ala c l c arr.I t laa -Id -a-d l lciaia1la alalaa as ar ailadrc labr-'-'-"' a r ~ c a o ara y Tia la l a da a -e a e Mo .ra paam por, ir de bl)pa P ,a~ I t d ha ao al i ra a c daca i al cara C.anraa .p )It cccd.dclp -a-aa la le "c -c lldocla ldl aoclc clacaa a r rial U aa'dldil cc a 1 aaran a nae Yar ca a i adaa d ~ .M oa o a cl -poN O L. ca "a ca a ac"4 ca la odal da adal; alra a lau caa Jal cai rraA1AUO Ed INI I-eLar ~ - n ala ala -i la l' aacc ladaldiIraracrad aaar ia een ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nJ ~ a .d.rd M s>aI(orr da Ataacac. corlar-a a LcliOOll da aaca Catu aillaa. a c a e :lale:o a c r -a l a O h Crarnc O ad a alacrrailai, a-a pa lloa c a 0 ~Wt9 '-dccaalaaan ld rarw' 'lase aodolacaad aaaaaaaiab dl claadd alil la.eallde arc laca rau icIi Rro or cai.lar liarr na t lentos a da .c o fay aotae a aeo ailod nil aalcaa-lalaoa'1ra ccca a ailccc cc ->1ra raad a caaia -la le r c rpica n rp rs en c n n paon Leo d en er o easr cals-o ea dapltcm aI.oylep adae irc oea -n c Ipa 'o aiaccaoarepa c rdaca-dlad a ala cdaidcald Iii,. tia wrnen m MtoOROSNRAN A ara-lac a clctiia ao aa -o na l ae a c g, o o, -acnc realerdo lm œ pelaa lilanc calara ctld a-a lalacCaa. atccccci a acparra ~ a n ccecdiam allioa dI apaeo. caa c P.aa crima aaalallll ni a-all rr lalal 1111 1911 l aac dlr aac aO a a .1 P aal rcaelaaaacdllnalalalaaaclarc.c-araU cl a el di~ta. y~ daCa ca caaclal-a'aa caac 'ire a C lerii la c oamet al Loor acaa a -ala-r olailalaraap ala Llio aalaa ral ad a-n osAne tirar oe D = to adjnt al 1 -4w ~~ 1, T, i 0 5wcepoideCnne PD SE d a a; a ce" ca aalpa L av a a-P-a r a cd Idli. u c a-dlal a d earcia da. eca--iad arh lla .o aalr oi .'ca u ora' m lelao a iad leacca Pca l i iracar. alaral La a a a oalorropapta lal a-c -a ara la 1,ac D ca.ia aa l la-ala dmbre ia da a e I lll o iadild i1lc La Orde 24 ra mprc ure m ba craic a-lar aal.a ed -calca.a a ca G.a-ar ca e a l lad -C atr LoJ accacpaiao-e a cas o cali trs w YPcwoa eaa oiaam acc d su i o o ai a da Prc ial ida danr dra o dial cci ld aaca ah re n oer ee' t laC pa, cc daaaaara, olxtr a Ir a-Ja ocra c a cal cacam ir a-oaolaa-a Lea e t a a ar a 'o cad a-cia clacial o e ii lral i arr o a ma a a-c ,a ri cc ill laCa lac dartda caa ialaracdII' ra ala l loalpalllr, nraorOPaccaa crapa adr araa allœ d a-alaracaE d a lo c raaar Id lo ola adda al uid-adla aicae o am.lad caaa ca aa cabra a c.a>al arr cit Lr' caacaol ddcalacr, rd carca-e raodaaolc, rla raco aaoalarraly i .ear ia Ye rieoc ms y er l > cal la la ocat r e d iao ald a lm d laaa aada aa aa ac I m d aliopema id a -ailaa ladica ad ar-d-o al ciara daretu ojecar 5ne m h Ctmeten oicao Pl-ial doboaIie ddradi la e 1raa opaica od ara las o aaaaia e aca la-caaca-a a--' cae o ao a a n ira lia dae al daes la c adua d irc aa -a adlla r-a da laiciaarliri'mo call moada junt11 mea da nara L acc a c a u pr alidra ial 5 ce e do ntreactr y a sen pu oortu dad osaradrar S pcncoar alma dae e l aarr lacardpahrdla o ac dcii0:. la oclcc lid oaiC~ 1~ ic' doarlae dc Llacriod ci: Caiac He saa e AIEND Ab pcalado c acoCd sad araId ale Jonaalccldcr -nte E r dapa d o a caco" n -ad a r al l i a a l e ciclada daia pac al ftaCWca -Co b a rar a coarara a a laaadra c a -;fe o d t i ,aar aaad aio aunqu IC USCRIASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA iaARINA aa daalaAi a-aa ladaD aapilda aclad ald po a claa Cl a toa-ana mclc-cci Ilr r

PAGE 48

Lo Froncio r2222n1222,2e d2 212 l d1osn flu2.6n -142 grad, z. 222122m2n22 en 22 bo2i22ros y p 22 c22222. ----H2222r22 2,n222222m1 222T2 \ 222222T .22222( 2.222>1 u1221 2,qu 222s aM 222 .2 23 2. 222, 222.22, 2322 22 r2222 ,222: 2 2e 22 222 2 .2 22 22 2 ,22 22 '22 2 2222212 22222 2222 21 22 2 222n2 2 2-2 2 222 .222222 22222222 2222221222222 21222222222.222, 2n< a 222222221222 221or .211,2 22 12 222222,21 21 222222 2 2222221 22212222 2 -2222222222212222222222 2222222 2 222. 22122. 2 2222222 222d2.12.2 2122,.222 2 222 222 222:2.2 2, 22212. 2 222 22222 1222222222.22 22, 2,2 222 2221 22222, 22, 2 2 2 .222222222222222222,222 22221222 12222,2,,212. s 22 22222222 22 -2 222 22222 22 222222212 222222'2 2,222 22,21222222222122222222 22 2.222'22222222222 2,,,2'222223,222 2 222222222222122 22.22222, 2 222 222 222,222 22121 22 221 2,2,.2 222.21 22222222 .222 2r22222n 222122222 232. 12n 12.22,2222222.n 222222222 2,2,,. 222 22 222 222222 2'22,~ 121~2~.2 2.222222221, 222222222122 n2'.212 42 2 222 22222 2222222 2222.3 2222222222222 2222222\22212222.222222 (222'2'2222 22222222,22222222222 22 i ary 222222222 222222222222> 2' '2R 1 2,222, 2222.222222 .22 222 22222222132222, d 32222222 222222222'222.22,' 311''2 2,2222 1222h22 22 2222222,2222222222222 2,nu 2. 222 -2 222222 .2 22 2 212222.222222, 2 2222 222 13222222 --22 22 2 1122'2 3222.2 122 2'22~.2 22 22222222222222202 .22222 222222222222222 22 22 2,2 .2k 2 22 2,2 2.2222222 22 2 22222212 2220302220 222 2.2 22.,2,.2 22222.2 22 '222 ~ 322 2 222222221222222.222 2222 2222222.2 2222. .,222222~222>222.2~22~,222 .2,22.1 22222 2'2222222222222 '0,2, 2222 312 221322222222>222222 .'222.'22'2."22""'. 2222,2'' 22,32 2~2"'.'2 322,2222222222 .12212 22 22 2,2,2 en 32 -2 13 r2222222 '2222 "'2."22rr222,, 2 2.2.22 22222 1 r E t a t 1 l 2 r 1 leT4112 l1 t o d.a y ecer d qeH "n 1eal v eficGente labor que un sil OP, a cmo ecin dl sber para hlu:vr posible sil triunfo electoral fiesto diaigid2 2l pa pdier n el Coc as ~ ~ ~ c re u m chs 1 eg riad qxc (le trilinfilr, Wa atencl0 ece a e e rm mlseriana inclIlua en'1 lo Pestipue r 22 2222Fr2 2222 222g 2?.n m 1pron22 le" t 2 ra 1 2 02 t2 2 o. y 022 (le j 2222 222 2 -2222n2i2 a pr l, G2bi2en2 el itm2 2 2 en 1 1 21n de .22J 2212emn Civil, 22uden21 22 2222a2I2n3 del ,r' C inilor Central .22 22"222 22222 2 22222 n n2222212n0 22122j2 dol 45% ol 52% e C v P buen o {sil por li e, posible 'e e, 2t1 medida er respra demstracu's m tem ut ota a ,' a resu quetc' :earam in t del ato de la Cra J11 1 e l toe tolij, r"1. n pe x s td 222232e22,' .2222 2 d222 2222 2u22222. s2 22 222 2 222e2t 22. 2 2a 22222212a, 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ je 222,2222222222 222 22 22222. 312 ,222 121 dp22i1, 52 12120110 de >2 la ~ ~ ~ ~ j oeiea de lsa da Cd m i1r,~ ye re -t, a r C a e n una de estas te.r-a hal qua e temo -de o n s ulies e c de gona r. m nredeltoo d eeno e el "l" de c~m s nead vn-et t', ifc de cr ese.a tu M e m u o A q-ell loepio gre ad~ bol, .te .i telq-e d,1 :ioe ues 2 22 22 2 2 21222 d2. A22ual22 22el a d un 21222.222 gra~ndis .de crs]que e u aa UN sr' M TN roumaeno origmban a hue11a d t n emo peda RmeE cho ~t, tas nemgr, dNa el .D' D s t -sor aaPr u n am co 'o : s o n b e:r a Cl e. d, ' l-e t',dae n -d ne r a a t 2 212222222222 212211 21d, 2 2222222222 222od .22,22 3 e mo2 r e2 2 2 2 .n 22 l, 222021 mocC<¡2 2,2 er 22 22 ¡,c12d la -re te regquras ~t, 2 22 2 <¡2 ;; y tod2os2 loy. P1 1 TMo ~ ome mmid ene el Ant1. de r ub ¢e22e2 2 222 n 2222222 ms221. 2122 d. 21122 2 22 2212 tenrO do e1s el eol enr que eisfa l c e ~d g d .C De,] ,,t det eee. unurrert hu o iacljeprbte hallo C-la n. d2s -P2,2 n2222222222222222222 -ue )Dr .he l -o s122p222 2222 E. sido -, 22 2 .22e g e .do 2 <1) Dr, 2l. r Oi -Pnitro 1o txp e fij.os haeeo yo ser al e -tpu odo o, m i C
PAGE 49

7 Das en el Mundo. fc~"ina142 de 1. vilgiria 01) zr* proclanv.b. 1. Republil. irl d,put.do soi.lint FOF100 81,h.lde 4. y .nt. 4a h, 33 4. 1 &n& COr1 Liebkrtecht arengffa u las 33t333de3 pd33d3 33 R.3P butev ¡ene., A, 31i 3 irurite era bomulrdoad. el Iilacin iipri#l n *lbQu a, eaa lu n333 d. 1a 33 il3 i 3.hc U-oern Los i~~~enro Pr-igv~ 333 31 d.t33tt.3 3ud.d ., P,3 tin, -n abril d. 1010 II.a.be .P.M.s tr. del ExeirV-nBokofRataEl rit~-rr d, .i.hknht y ¡s uebr, rueina. or. ofale ie, rct c.ralp Mecter social, extendindotie lo, chioqushls a 1st enueu ro ,Ihd. 1 R.pbc enWo mry tit.mba pwsei6b d. 1. presidoncia Federico Eber. El vir3a3e d, la pi33.Jr, n. obst.nte, fu -uY rspidt: la prm raraicin 11ta l Tratad. d. Vertae. btibitieror.,ido -a y 1 li arz hb, -u on. .3.31,1 g el 31 e r333 3 3 n .u. eangro: -un ~ment. monrquen r una huelggera anebn lo atrsdel mrodento bo K pindll que teccilab. e.nci sofidn Nmrms:l plenci. d On, 33333a y333 333,3333 y333333333t 333 3333333r3 3333 3, 33pe 33333d., 3 ti l1 lant3bl333 q. ,n, 3r3du33 43333d, et 3333333 3333mint 333 ditd d. gua nri ii-xto: lsprepiro ji.dol Wuviern vi, .on,,-r .1 --r Lre ~rrettue or hochoa ptrecid.sDo tces. "ue r agnn Irr91. ebl lanrn.nsil e sa 1.m al ustii,.1uadiig, in.1.ueb 3 3 n.3 333r.33 qeeli e Tintor', 1 ~te ehaor eCc eamn quo ttaji~ 333.331 333433334ar 33n3333'3 n3 dUr bien e o, e psms tesrl a taitI aa n bMii! slemnn h. heaho d1e .1Il v3ddero e3rt333. d33 r,3g331 cnotiend.o. ~~" ared ~ebv' prutiunos, sisao.preau .l,: si decir BZrln -men, nr centti nervine, -, grto pis, in iel bor polI;U" vs a tic ~~rm inirazn q-. dr de 1.,3 produc1. 33r331 33~ St~na do todr: el gran ~urp;rmin. L., ir"333e333,3333y333333 inirri. ge.gr.f., r.3 d, 33333 d, Al33333 art Faaagrs raPrsCCo=-err EA nore dat ie toPun.es na re eea. s R.r, .derd. d ng Eelaiss 1 1.vsd eeoe 1-1C. 1. zina e m.e sr En e n pi, e d.e h r s pa dnh nqeeaocne i edl 1.d A3.333E313333333d3 teh o? m. inilma euaU rni it. iriutipr ti utr! 'Ypaee = 1333133 3 e 33n 33 S.Pop~la., tabarr T1et3.3 e W33.333333 33^33 getd mu: br an. e n tdy ren e, yai lgtcm W33 1 33333333333.-.3333 3 ud. enT rno T" o ul.asee irelu e h -b, Y nr a le r. err i ~rai, ycstisa rtand -a ltirnt Que .edu ~i y io nd.sm nute d fe lo y ir t.,e viiii 1 in irl-1 unese -n ungnd turm.' la, idinc ,de '.a 'l, Ne33 33 33 d3 sil~. Se33 333,3333333 el ~d. Pti d a diarrr nad.lorail .gue gerir ApS. i -, C uas uuc P-r!D l~,res ni hda dieuni el eoir a.2 d el iae. Ut -d".,me qex. P-ft, -om ur iul, >i--u de l frch pon djrii re e de e tr orro o i ettin 1. Y." b 333 ~ ~ ~ ~~. 313333 3333 3 33 33 t.ri.: .eleu.nt d, nod n d~.¡r==ond -.1 n=s rmt h.e=,n br met.t d, p ucro -no 1, l,' h1toi tinWl= us di, lecn l-L rqic g e, og he ,uop .er 1.to lucha, Bii, lherrpd T.! urez cm cintu -, tu.o -ftdn ~s louene dm ce ie lo r a nd hhn rAv= d d -=t.o del .Tqdoede .irul del ecmrar.c E id. nol. mo 333333 333 3,o3 ~ 433333333r33333,333333n3333.3.r3 333333333.333333333333333.t 3333313333333y 33333 33o 3333333,333 gr3333 33 3.34ra 3333d 3 333lod 33n333i1333331r.33333 33 333af33 3113 .3 3133.333 313 313333133 33 3 39r33, 33t 33 3333 pued313n 33vf3. a 333333333.3333333333333.33un 31e3 333 so 33 333.33333, .33-n 3. 3.33 33 333 33 .3 3333n333 Ao 3333eci. 33 333t3m31. 4333;3n de3;3333 human 3S ylsm 3333 333 33nt 3 333333 no. 333 33333ma 333333 dd-3333 eUa 333333 3331 31oso T333. 333 >3e 333333.333333.,3333 33qu 33s 3ec3333313333r333333333333333333333 333433 atsde elaRplC.33.33; ,s c, ar h30333333333zo 33 33333n AO 44X94324 DIARIO DE LA MARIN.DMND 48DSPTDE 4949 .....3.3. PAISES Estado Lndos ,eneficioi (le , , ¡t crtperain ayri ,ro ada e. l d gua P e¡vc di. H. ro rm poi n. nani .amband e pe gt b, I tdo .m e nt ~l ~o ui due. .lor rr-sc d ss ci, riintmi ans M .n i!l_., o o mPra-ay i ctbeer n dad -onc-ntl y !la "a11b in -t lnon 1 orime p-oeoe e 333.3se 333 e 3 3 El ongr a.el obo de (1313313in 333om vr len d 3 3333m 4433 313¡33333.3333n3 333333333 FI fonadora 3n3.33egurao ne, 33333 d t 313. 33e 1 x ta 3esmet. e433.333a333m1 33 33nd 33333.333333333333333333 3333333333.333 Esa 3333 3 31333333 33.33 33u 3 33, 3333.3333333 3131333333.3333333,3 33333 333331333,33333333-3333 313333333 3 3333 3333.333 3. 3 3333333333er 33.3.3333 333331 E3,333 3C333r3333 d C. r333,33 Aumento de 4as4 a oeportacionesm n Xvod a3 33, di (,4344 44(4n4 44333333033333 anen ( ~ & m guc33'. 33m 33 .333343133> Vneuea. 44 33 y3344333.3, 333e 333p33 3.33 33 33 34d' 3 a red 33o E 31333 Un33 333and3 33r. 3e.d M3n 3 3333ym333333 333 33id 3 C U, 3 3.3.3 3 333 33C33333 d 33'pr33333n33 s 3 234 "E333333r3 433 33333,, "A3433333333333333333 33 -~~~~~~~~~333 3333 3333 ~33 333 .33'333 .33333433/333333333333.3333333.333333n333 3s 44333333 133ed Ae 33333433 3n333mr 333 33 33ic 333 3 133343333 .333333.33333333 3333 333 333 3D,3p,,r 333333 33. 33333333 3d3 3 -cl caia 1 we 1e t1 "Roch333er T4m3.33 3313,3 .a_ o e p adecha d u a !gn od adrcind "Birm3nghom "Franctid-~try3re .4gess H raldg 3 333,333.3 33. 33n333r33r33.33333 a 33d 333am 3m3n,3 33.33,33 s 33 333333.333a3.33333 333 333 333 aa ebeun o bad 333.3 msa33 bu33 rn o 3.333333333333-333.33. 313.r33re333.33.333 d ,3,33s 33333'33 33333>3333 331333p3 3333 33333333 33.33333333 33 33. 3333333333333n odua ion 3333 -a 3 3aons 3.333333133333 d33d33333 -q33 33333 33c 33333333 333n ,3333333333333333333r3n333333 33, 33n d 3g 333.333.333y333,3 ~t "San Franiso Chroni paaeodi Came m d ,el. Elam p ereoi lii, 3333 3.3333333333333n333333, 3333333,3men333 .3 3333 333 3.333p3 333 333 33333333333 3431 s3 ,333333an 333.33333333 331333333333333 33 333.3133. 333o "Portlard Or3gonian" er,. rras e-coe p, maa r iaan d.U dma B~r.,tu;r ja un trnode tiet propoi, ne.mud. por, d.!qe ririoe te toco m aao en Iotnnaua r -e e m 3d333,33*3333r33 3333uih 333tic 3d3 3 3tr333 .3 3 3 4433333333.3 333333333334333 A 1, ec~ le en r ii Me, in oltidr Miiid 'E irj F1 d e rd r yrn prI e ir -ria p a Heirri 1,1~n Tcril po nn ehdeum 1hebivir emnpieremn At iii:: ciwa a 334 44 iirp d r a~~~~ Cmielarm n se sc mHrn 11,nid d ~ ~ pe e n 13 ir sco .1 iu, einada de Mu n Cemro ~ l ec o u el Orl d, 1 queate "Ee e .prte ne ed ii M d, ',iib e i:js hah m s d e 1-pan ,nA e ricda p tr C~ os Mnge. cuo de a aae oand aloge e fmr pr m ticd do mexiao repable ei P., duiGa rie _akr P-bie ne en ma e OtencaiporAs Ean llgietre Ens dciri er Roc i pr tn t un~Jito.Ce -ao 1. pr g~ncn ----deda l PP.rn .d e f d!D l do Ulanu i. h.d ei e q-lut. d. .gi G na 11 o p i p r n u u ~ 1 -h 3 nr 3bde 333333er 33 33o3 ¡." ed de o".dio Cot aos Er 33 3 i3333333333 3333 33ti Mar d ri-Lh-aablaesa .ran rpr333333333333c> 33 333e 3 33 Gne e 3pcia 3r333u333n 3 3 3 .3333333.3 3333.3 3r3. 33 3313333333 3.3333333r ard33o 3em 33333 n33 e.n3 3333 3133333, 3333333333333343333 3333333333 33 33333 3 d333 r de 33333E3'3a333 33r3g3333333 33,3 333333333 33.3 33 33 333.3P3u3C -3 33 pr333 ye,3333 33r 3x-3 3333 nd3er.3 3333trc o 33 313333 .313 g333 3333 333 333333 3 3333333331 333 3 r3 333 3333333333 33 333 y3 333 3333 3n3t33 3 -. 3333 y 3333333 33b3.333 de. .3. 313333333333.d13,33 ¡<33 .333 3og 3133.333333 33 3333 ~3 1 333333333t333.33n33 M33333333 33 ~1 3 33133.33333333333333 3333n1 33333333333 33ya 333333.33 3333333 a 333333 3-3333333333 33.3333.3333 ~3 3 13,3.33333 3 4433333n 3333333333 3 33333"333333 3 "Rochiester Ti7npi.nion 0;r v -M-sner. y l lem< do Aleman~a Por, ee1t 11r l ,xpreoan ln, lCr~" pu es p., e dbu.nte. L. *'eopiraci .!!.da l§elinz. para r.o' pes.1ead amno ii bierno de. Oclte in o iiiiivhaii-. oedad de 1 a .ve .e,1 3R3e.l 3 de l3 izquirdr. El ir --m.t 1. ider 11-: "r mneri P 1 -1~-0 pirimris 7a -e de n ad.1e,ent, po r-co Los arqeoogs elgn cmt debe,,deArc hcenoa dao o l-uso y hacr lo i- d Are~.od cord i atninde! grupo dio h-li-e d. edo que i crnr na asii bu r beAruilga e M -#~miic -li.v ao d.et dol xxix C.ngr nterncinld, A.mferia, d.pus 111 0 ,,.her esuhedi l., pa1.br.e de imma Rlmer de V¡ille, autiera deir la utrsde Jenhn -n 1i pcrI yM-nc Alba. el. Me. l. Su corfreon-i fi ~lsra cn P-roeoin n la pattll. Al t~tos-r xn Wilfredie Dueda.e Preguit sle, figur~s h-.-.a de Seo stientn castid-s L. durect-r dek 51,1,~ Arqulec1,5g11 del Pirt, ir"e Carrin, elogu5, e eWtdi de ii, ~nmpatrmtta, por. eliii-t q-e d~~=nei 1. ebr. realir.dae Mi 31h ,F 3¡133.3133g031 Mon o A un ot r 33.33333333 3.y33 diltoan ,o -u "" it 333 33 3-333.3. 3333 333uCl-n yo que eee d, .rnic.e a oqu'e rlie frtvmn ut ~Senoita Caririe, Por ltio laPAG. CUARENTA Y NUEVE de la semana -1,1s e npii joc orgld -1 i n 3 n c33 ioLap pri Trelry 3.13b 1 31, 333333 1 333 da ,rn )o a inip n p 3 r P. p31p3c se nui lbbe la ni, j 1, 1 de ¡ini miitb a o i. q., ,.o de ee nan e r dirno-t e" ~Iri~ te R-i, pored. .Ana i jil Pihumpolan Aduls niluo en~si OEn 1. ,t.P. qe A-11.n o'un tra "" Vwnro -Si MUy.k.m hij. Ul icmene e na -ri ,i edre ac-Dn 1,m riri .1 Ind ii ---gu en ni de yaga d o[GrnBrt ii h. 1 in a .p,¡nA Drrcd e dio iiiEl Mle sip -por ue v', co dh. l C Ma .uirl lc h.¡!. in -a poe -5,~ ¡,a er h. e ,d n e Praga h. Me 1.u.de inCh lave iCo E-tie. ,1l:e .YI yarcol¡. en doi P-i luins d ~Ed d e so e e=i moe.tio Eal ael ,.l-tr ~n eg,%ern d.erl luem ia d az let c n sun Calmta L. .1. ents dici ~u,; oo nls cu Nttpwa n01. ami Mn a en. dad el G-ara Gs .cies Y C.'tR ide .p rines dael Car Eot de., H.bo. alle, ,=d. M-t LiAta Hun.Segri d ule ade ycaci enlr,n:" cir lrinioe -enrt Buldrii wilhen e Erlnmu Grd aM.,id e dl P~. Sfl~ d.1restL eemras '1 1 ' rll nt met e l, L Ide e l lme, U prim -ye D.,i o cp. S tg, de Velcreclny ario. M-eed a d.1p 1e -T,,ala de lir rtirit. MI, 13 3 33333 .cooci ~num ue da¡ hlle e l. e.u 31 d33 3. 3u 3 .3 .3333o 323 g~. 33, 3333 3 ,313333 33 J. 3 333zn 44 fui .iik Kiduty.ar hi de cn gmaj llador ym dn Londrk3 in 33333333 ul d.3 333 33 LAyprj u oeda milta d. 333333 3 d.!3 s33d m bes resid Ur atgurq c.nY-t. i briat ing =a 'k-S pa M) 3333333 33n3to 33333 33ve 4!l 333y 33333333,33333333333333n 3 333333333 333333. 3.333 33 333d3 333 333 333 333331333333333333t33 33d 33313333133333 33333333333333ow 333333333333 33 y 3.33.3 333333 313 r 3333 qeo 433333E3 radsEuao vl 333 3133133 y.3C33333 3333333 33333 33333 33. 3:3 33333rad 3:r33333 3 3333333333 313331333333e 3333333333 33333333 3133333333333 33m3.3333, T3a333 3i repr333n33333ne d33433333 313333 33o 33333.3333333 333133 331K33333'3333 lo 3eae.L 3333333 ;3331333nva333 33333erso 333333isas 3133333 33 33 3133333 Gr333313d33, 33ioBr 313o 3133,33333 333r3:333331. 3333 3r>3-3333:3M33 3333, 33333133e 33,333 d 31333333ia 33 1 duc.3333 3333 33 33r33d 3:33. 3333333 1.333do 3:. 333r33r3,3 3 313333 333333, J3. A33d333 3ao,333J. 33i Th33mp3133 333333 3333E333o Un33333:33333 E. 333.3c3r3333 33 33io 33333333 33313e 3.:333 nr3 3,3 h333333 333 33133n. 33 3333ur 3 33333333 33333ad 333 333333 33r333exh3bda333333a331333.3,3D3 33. 3:a3333 333p3333.r 3333 333333.3, com3333.4 33io 33 33333333 333 A% cm DIARIO DE LA MARINA, -DOMINGO, 18 DE SEPT, DE 1949 1 11 --1 -1 -1---a -u ~ -m ~ ~~ MSW .E-.~~.~ ~. ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~ m a y

PAGE 50

7 Dsene Mud PAGINA (INCUENTA ,X',ln ,,,n ,md lp1,na 4,1 ~a ~n ~t', ,,,tdd f,,rmnd, ,,-, 1 1~ , ,,, ,l, r1,~-rnd ,cn min ,rec,,rd . d -, ~ 1" ', ,st -,d, ,N ,Zz ~ , ,1 AO XVII --~ ~~~ ~ ~ l , 0 ie le 1, 1z 1 ,-" ,,l ,-n T ",-' -,i~11 -.t e ~m e pe -~ ~ .~a ,t 1 11 S U 1, ., t ~~~ oc' l ,a de. ad ~ asm ? 1 ~ ~ ', --i .d r -: :, .e.s ;,. r .ta Ier 1 , a _,r 1,-i nire '101 V -CI je -1 -is 7 s . re C d t %\S ", u -DRDIT -t1 -1, l ,, n.; ,, -,, 1,Ii.," ~~ ~ 1 I 1-11O , i> .-" : A~1 -..z 7, ,, ,; e .osEta',Un g12., ?p11r1 w .,- -, ,> d ',' -~ ~ '11 1r: 1 1. ,' ~au e d "8 ; ,me re -~ 1o ,as -e .a ,r 1, d e ~ D ~ r., -, P a r e ta ~t a -rd n n. ',d 1 1 ..e 1 ,e ~ ~ e r a ,1 1 -,, _I e : -1 , -r r 11 .od aw e e o relse ils lsm a a -~a ~d g - ~ Ce e ; 6e ee as1 9,ja .u ~~6 .t 1r~le i~cs ~ed -e ,a -r ,d ,r -r 1 111~. t, 1o p e e .1 lll,ll .1 ~ 1g e :aier-e pr d.-r ;n .1 o 1sr t s d o M r i g -jl e d -mrb ,II ,! ,,,, l a 1p 1,ar. e. deia o ra dsb a l en el p is 1B C o C or o o n e R R A .IN QA t tir pere t ,"e ~a b de a a .nr ,e o r s a n J a u a uc r c r n a y .~1. ~b-I cmd n A t nd" ul,'_ nu er , -e -, 11d en es Maod o holi d, .u ,l g a t r %s .1 !l n, ll,. r1,, a s g r en l do c e o en e d $0 ,0 p i,-r, ,c er o ,,o Ii 1 ., .-r1 1l -a 'eguda ,t, ,-ar m 1ga. i t a,, , .41 ller -! ~ -~ ~a -a a 1a 4ec ,i,, i -a p131 ec r dcr l m n a o ut ira ? 1 -1 ,a~:an a 1.o o,' o : T', 'd d .r1d1e o o b ar a l s r u o T -a 1. zoee cee c aeia e I~ ,e en ~ 1d -n -m 1 que T-,c a G-e. ;Peuroe dlM ,eos 7~ ~I ". 'lc I .I-e [l -,pe d~ cerc d, , d oorspr ug a mo pre h n ruo 1or ,1~~ E. .1-a ~ d. fw.c .-a .d ', 1~ ", [ ~s. ~ l-, ,mu dt ei o ',se o Bi gr h _e, P,,_a i b,, A-,a 1. l-ra t-. -reu;, -', ~ ~ j d maN-s Amran ~nlga M cn je Fi",l.lill ma* ',re ida ,lnvlu e n ug >1 v 1 ,~,1 1 ~ r~n 11~ ~ ,lond me d 1, .l ~ ~ ~ in ^ lo .leg O C.16 C~ 1y t 5&',, rl l p 51 ", m "r r AP F NT ,G -- l -h d. .I,*, --1 : ~ ,11i 1'~ -a ,~ ~ ~ ._ G,-r ', ,s :,,"ad1 . dos r pca m procna - ~it ~.d -1 1 --1 Tr ad d, ~a ~~ a ,r 1 t > -, ,, ~~~ i. ~~ 1 1a RWEIE CAMda P.I enFo ,, .-, , 5 ~-' ~ :1,, 1,, , ,_,P'g ~ 1, Z.' ,S,1 --~, z1 I G ,, ', ,a -p o s a r1 ', C 1, et _,i >o ,n de> ,t 1w. 1T de >, -d -l .~~ ~ ~ ,, U1 S o 10 -r zI ---, 1 11, 1, l - -, ,,,' n, -, rd, A,,, i "Z1¡ --~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~s ia ,e ,bem e P, ,,,.i -,i,-, c 11 ,n ,-,~ itl ,r ,r -1 ,1, 11 ~ 1 _,~ 1 ; -, _n-o sII ~ ~ ,o sgm m 1 .1 dere ~~ ~~ p t_ _ -1 , lir ~ ~ ~ ~ ~ ~r ,i ,0 d -e r r de ~ ,, de1 , 1 y ,_es -m ,ana : ~er -~n td po ~tm mo A__ ~~ ,r " ym ~ -s ,m .m 1 1, 1 , ~ , ,, ,, r. h _,bra o de 1~iene aa or ao ?"l^ (awa 7e - -,L, lP II ti P3,li ed:da Tar de 1,511I! ---1 p -:- 1 -, -1e tard t,,r, n 1, R ob en. yu o j~ -saDik, , , ~e : t,, cr, de o orcmei .1n nust, '' fi an e dart o A --~J rm d 11,,, 1 ,1. .1 1 e •''-a t futb o Pe at , 1 t , ,'!, m n ,1 -n la 1e 1o A 1, r ve p o b e na o u w er ~js ti e v O r en (,, IIu -m 1a "'s -e--pia ,I , .1-e dl, 1 5 E1,do Un1s 1e _, ,n d 21,oD hobe ent e i sy papel~~~ zptat , -1s enn ,a .eit ,aa !arm acaad de buisrral anrs(xlyno a .snl -ra ua 1ratet 1ni "r -m 1 qwne se las - ~rns por laAoe, eMn-d vico aaiL suda y0,0~ de ,-1 1~ lo Ext bLar .me Z rr ~~ or .l Cotr i , trto de .uoie Die 1nan II ,i mia -1 na ~ -hPet 1 1 1or -1,,n911119 ecr41 de E ,-,ao .-n C !tamiat T, ma m, ne de,,"" -eluo mjoiadep d are ,. stenet ,-,,,.m Jan" l~, :, laro ', ao m,, d1 p,e¡ b ttn ,,m ~e reodW ee qee a20av-, j -,nd en -ar'' ,i Mdl De n .oa d .m -4. .dma d 1. r_.lno ~. Pll a, g-, ~e-o 1' F~ oaerl ~it::la 1", , _, 1~ --" ~ i -n' .e e d"mi .t" -- 11, x 1 S--d, zC ~ "J-h. I. li i~ to 1, a a e n v r ah ,,i 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T d1ee en ,l ur--, em -,,.,', a ,1 -r1, 10% ,iC0Fal 'C ~ ,~bre i s, ,,, -i:~ ~ g e r a ', B a,e 'a _, 1bt e o 1xn , 1 n c1 s cu n i d ,.-s Fe %t s r ', Emu C' J-a1 ,loee~nenea 1u .1,5 clc mt s -de 'eo nn.nda 1 e tb e cud," con-,,i,", ..w.p dn suhbr fue:oannnte a' wade•v veerane sta snnnts maaions de trtad, n d1 7o rmados -ndo n1 r ,u :lnd ,nt -a Jt A, ~e ~ad un ,_;iic ~nornco ,e ~xee l~, 1n ~epo d1 1 l" ,, l.1 ta,~~~~ pe, ,a ucoam prpa grpo ,trainl jecar 1,, A-_ los E ,ao Und, ~eu un lm y ~n iJ e u l ma ,,! 1ar d1ct c 1, -o un .Pnet ", ,x t nad en ~ l m, rao ,e "Th Chr rina de gu:, abn s omn.io branco t, ,uto ~ ts 'ud }l, ,ud co tib i 1,a,1 Sce c ~o t E ~ Illel eltuporb ro u t al er b 1,a1 mains e 1 ,_ ,, 1 qu ~ta ,sle ,,n 'itHc prfinl e1 Wa Ia ~t~~ vIo, no hI 1, --1 1 1 i i o r a e i o re -, ,,,, ,,n E, a dut U rl y : z I - t ,o M n c a lg n p a ra -rv e ,a n ,,. gu :1 d nueW 11-,tet di ~~d .o m:c ¡irenscuo prtt uv ,a ,acu dado ', lia asfw -j1e ~' ~ 1irdae "2 1mn ~ a !fl2""R. .j, en po, 1 n:r'Jlt -1 mz .I ...-~.Iii..p 1 1ertr dA ~rcu 1 1 'ritpnm : e n ,. todo ,!,,i mo '.-,, n I P, 1u -1-, leni LE -u ~lim ,fre d, c epe el Prda' ,x! am ~e d-c ye lun I r r t .? l r.I. m ,,p-~ a.," -a eoeca ', e, t ,! ,ds ,idmm A .,^t ~~ ~n rcut .ure So ~at.:aflad qupsmdro. -----DeP uro alaoiind loo pe-11 Pae. de10111 At0117c Erlelf l r1111.111e, 104, 14411.1 de04 ejro 141 preoum q1, Go Arm11d01.r4 y ol, 1 y .t Elo ~~ ~han1 .dui o .P ml11 d d .1 p ~. od,! r 11.1.11. tM 1 1t. 1014 11. l,p Il10 1 11 ~0 1 V q 11111 1* .fi 1. N.y ~o. .01mo1 e o0110 -l Atlnti~, n 1 1r dv No r'" ?uI po.-In !w, f~u-.rl-U' i ytnaa -e ii 0, lao d1,0 Etia Pde l t11 s~n ~ dcu 14 non. 10111b 4 1tu 1i 01, I 11, bargo ,0 lfit 1, Adm, todo el ltt,,, det gr.d, dl. Gr, Bret.fi. m ,d trinsport, 22 ~nuentr. ~n AC,tumbrd .,r la primerP--u a 1 t~ad P-y ,~~ri ~ -~~1r nv en el Mdt.rrna, ~nse d, vehiculovmotoe.I. inclcon~1 .-s ,P,trtnt hz d,e,¡-,ie ,,mIone,. ~Ir-o, blnddos y b~r "*tar. M Ita y 0-e, DrCI, P11,1 ,1d.,de, -,'11~e .po~ible i~e ,bandIne -s r,-!l,, ,, de 1 ~, d, li ,-ef7 lI,,! ,to1 mo m t .h -i ,,Ivd.1d d, l', tu -, ', ~brmzda 0 ~1111 r i!d E ,,1D, or foa. I.1n le 1 411t1 1~ -d t r1l d e d. t d,, Atlicp .G.r 1 1,do do,,. .e .. ,l-~ ~et,db II, rrs en un y d, l i a ,ts m e A t-r,p~ 110141410, '-Yt 411,,I d,¡ ,e d~,,1011 ~111. fu1111 111 7141 l.er. q.e d.sde triu ~ urt r~, w, 1. piIcI. It. n. sea de J1910 1 h behu, 1r41*41Cam -Z,, L1 1u0811nes d, q-11,~ t. roz, ~e cutn0c.r , lmargura U, 1, grnde P.oc., oci ,n. d5 R, d utaf Ip t ve Elt.M4y1 L~~ r~, r-ine xIuud oyIt L. cPi.m. mliar h, eI.g.do -,le ,__t,.da ,ranne net ~ ~l9,11 -,,, !5~. -i Itahi*, .. .n e1 ~ de q00~.00a P,11. Va-11 Ie 11 ,t tMtly tlcientemente I. reatagnrlBaly e ureeti d--1 Ot.1 1110 111.11 -1 ;.i r0 ~~110o .Iv u. ole ~dor ~ilit., nI.pt, ,1d1 Atln h ,l ."¡".ao ha Cxpreado t', lx,nprm e ueungearC, aa t. -d.b. ~ ~~ane nu,,l ,o 1~rm -r pre dI dich,, Vwt.,d 11.Ioai1 ,1111111 finoderech., ~ ,l c.-n ', cual-, Ma ~f qm rpsbeguerra cn us .Si 1, -,,,1 li.151~ es ~ punt EJt er e tbe r r~ %,Ianim tne eancsroqee t. r.I., .trae 1 ~1 ae epaatvea13 nlscne 1~ Y~la 11 01 e ~ ~ 11 cce. Y> d y= t 1d. .! A2 ,1l44 II,11,11411, ele,1,113* Ha ,, cn r 1.spa P.,y idrseemo ant.1' ~~ Activo el Komw0nfruti 11i~ wo de una ",1in Qtain ~t, gurr r ,telza a d iad Vl y W.n~' rba dcidilD Pa5sr .uro1 !tep~de-ant ~ ,1 Mdi-'lau, n, ~j, pln i ,. ~n ', ler fno en WminacioA ,o, Imm mes, dI, e. ep mbr .1 poriustard, ~j ,1 ,l .ods1, prcx MUIr 4g Veno9 tnoa perd,4"Ill",>,, "% mI, dc oct"bra L, .rtllri. uae .a a rficipe ,111ne gruct 1~ I. ndr ,n p.lcdn 1~~ dllti nce L, .-uvZ pr" ', u 11 Eropa Acdd MIRL prime Renta, el "sm de E Ia, .l ii.p U, ,-a cftIlzi,. J-neII E. vin.ideraz, ,-e e l Miterr-, pr~~e trm~n~ Intrar4I ~n ~e .~ ,lra sar d.adI, ,,, o~co. 1,Ii marmios. y 1,1 d1,1 1 .1l,. d. 1. aso aio !_ mno g~,r ~g, lo eo. y I, l a iz Que la PN.11la iberI, J't"" lam1. ,,, coror .A .n iInt"rve nn bin 1cild., -.' 91 ,eriente ieer,.mbm, d, , i, TIII , ,1 pWoo ,incerI.d. ~~ l tus entre unidadus navaje, d, 1~ -1,~ch ~n bll p-r ba ycIIr 1.1Tr Unid~ y d, Ep~o., ped. c,S1d0,e IMuId,,1ly q M M q .z *iWaa -1 ~ ~in haca , ,t. C-in J., -, oc d~a, r~s VIntIII Incluiin, de Es 0, tI 1 csnt m la 1ft. b1) .1 Li gnhagocdse uel Rloiedge ogliejmadosl tagee a fM.nt u&" I.l -1 ~ -~ ~ A "tm nen eiri a~ 0. .t. M-, .mtiaeih. a .i.'t,~ .aea le y_ ,.nae e eamta ci eaua i-.Uwk"es cItIMet 1 c .r! -r p~ar. -~e.r.4r1. 4. e z e fl-. ~ tn ._ .l ,,-"i--7l ,p.a Ma .U. eo c,-la, 1. II~ss -erbjeens l P y s a s eweah llll,tol 111. uxeod de m w oma aaieee a ; I, -,. ~z,_ r ,_' ~ ~ ve .1 ~$ari .ler :sm d ~I ,a 1, ~ ~e ~ N ~~ *"; •M ,., 'roiI-1 kr ,,1 I -~(marha del ] ,rla v de la' librak So~ 4 .11 -1 ~ ~', ,o014l11, $111 I_4, 11 ,,1 111l1111 .1 ~ ~ 111110111 1111111 ~ ~ ~ ~ ~ 1 111 11111111 ~~ 111 i~. ,,11114011ll001 W11, 11 1,111,,>,>,",".," ,,, 0111111 41 1111 111~11101111 111 1111 !,l,0111. 1 ,, 1111, .11 11, 111 l~ ,'.1 11 1 , 1 ,' k-11 ,t1101111110110111111111111110011111111 11-1--11111 111011 ~~1 111 1 ,111 1 ~11 4i I.i 11111 11,110111111 1 ,,, 111 1111141 ,l, 41111 11 11111 114111 1 0 101111111 11111 1, 1 1 , 1 : 11 1 111111111111 411 10 1111111111 111 111111 11111111111111101011 -1111 1i '11111 1 t -,1 11 1 1 11 1 1 ~114 0 111 11 11 l,,11110111 -4 ld -! t ) 11 111111~011 1 10011 1011, 11 1011 q;,, 1 110110, ,l, 4101141111 11111~011 1 01011111111411,!,,,, 1 ,111 -110111, 101111 ,104101101111~0 1 11' 1011 1 l1~1111 1 11 110' 1111i01111 111 ~ 1101 11111111101 ; 11 11111 11 14 11111 1 111111111 i , ,".,"!,i .i, ~ ~ ,,0111101110 1 111 ~oot 1, 111 111~10110 111111 i4,r, yII 0 1 1~, ;[ .3~ ',e ,! l A~--' e, is -r ', -' l, -, A b ol 10110111101, 0,010011110,4111111 11111 e 1,11010 11 11111. ~ 4. 1:101. 111i,11 11 l II 4,1111111111,, 1110111''" ¡, ~ 1 . 1n14 11 111r11~ ,,1 ~ 1 41 ~ ~~~t 1r0 1 11,11 1 ~r, ~~n N IIr ~lt ~~~~ 1 ~1 ~10o 8.11 1 11 1 111, 1~ ~ ~ 't, 1,1 0 ~ (', 0411" 11111111,111L,,Ui0 o 4110 111 110 14, 11 111,11 1 ~ I!", '1 1 111, 41110;11 1111 1. 4111101144t', 1~ 1404010'11. 11¡0 I 111," .11,4*111111010n~1, ol111011 .11114 11 m 4 ,j. 111111100 0i 1 0 11r041111 101. 114 ,"", j: .1 1 l 71,~4 110l¡ y,-110 111110 1 101 ,, .1 1141 .0111 ~ 11111 4] 14 11 11 ,, 1*l 1 ,11011 ~~~ 1011111111 1. 01110 op.40 4.1114114114 s o ri u e t r t a d r1 n a 11 m1 u o n r i1 ia 1 u"l 410m.1010 1 41111 ,r,11111-1 ~11 1011 '71p ".144 1 1, -1 1-A r i ; i 04 .401141 10011101114 ~n 1 101111 m - l,-]-9! 1~ r,-,-,r r ,r,, '1 -,r y ep <,.an is ,, .,"I ,,, ri P ",l. de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o, rI-' '"'' *,', ,. ,,, .'N,-r .mab l, ,, ,, ,,,I" I ; I 11 I 1 'r, ti ad s . C ufn, p~gr.A I XIX 11 'i .e Ie 1,51 11,1,1 inl ,,,, .rr "r. ",, eI.1 1,~~ so lr d~ 11 n t,_ 1 n "!4_'I m.il.I ,p5b ,:,, d, ~t, ,, e" '''o"a c.di , i m o h. di M 'ih 1,1t .{ tant)ndd 1brg prr, 4tI .y r. pwen 1e r.,A ,11, r%11 11 oea ,1~ 1,11 dimne -19, .ee.t. y 1 1ve ~ n'ei, 11le. ,r i, ~a 3~I-ud', porque, ~s ,, 1 ; ~ i, yu p t rIi '1I Vi uid d,, 0an ,,, -r_ ura ~a b d r l~. "" 1,1 r ,m II,! ns1 y ,¡lgo -rida d D ebi op 1 r dm Al b~ ~ dI*roH ~ota e .~a .i.I y la z,, ir dadIoi "" im -, g% de sud conj, t.,o ¡
PAGE 51

7 Das en el Mundo. ANO xVII fC.It..,ten d, 11 pfgtna 51 estr.tegia ~~rai. dl C~n~ -, .ptrle d, T n np, a e, ,; _" Ca prensS A V*5 Mn n, ~> T hirr 5 r-, ,>5 <4>5 snt5d5 i. ~ ~-~ M d" La "Estrophtant ,rlrnb o en let,,mrica, loa ~b ~ srvd~~s.As s spsAts ,.s y s ,'isl5s ls tierte 5e i 'ISMMvi >5C _.45, ,,Ss 5sS55 t51 -5 flAss,5sss-d ,~ .5A .55 -sss~ As, s > te~ ,,t , ,,',, ss54,,, ,s." ~sf1~ssss .t4s. 111 5-_ i .psspS 0,5>-tMA 5555555" ~5 >"> 1~s >,s,s51 11 9r ~9, >5. .p sp Cn, to~, _, 1r~ 55r. da s te .o. minto en Vr k. r .,l.s Sss s5sr 5, s qs e. ,A >s A 555, 55 e1 28 dIe.''-'.'r n ovi laiemb b.' -~1, ..e p r :, U.na .~ -1 ~ 1 -l >4d5r> 55n .ron M, b r sb Assss5s dsss. -1 > Ln 5lcuSM d4 Cosgsss As ME, aa nr >A s>5Srss5 Asrn A, Isn, 4i>ri5gente s ds S.de laMP.S. Ksd ss, lan 1~~5s eltiraront que reprefentobarz m ,.78 e n l~ ,1 d I dS. .55 lrtiicialltas. ni uno m it i -Bi a 111r. 1 p u nx menin, E.t i r.7pr < bI ii ss s gs a ', 4 .ingul*rmnte "sigerad .~equ .a .--u ~vtrds n5 estimaba .li. -M e*5amo5. i d s slssba .1~ s .r1n 7 .rn l 1 ="oe n u ndre a ade a .l d.Ss .sss ,55>55 .55> 51,s4s>' .Sssls5ds> C.,,55.> .5 55u5als 30 milla perd an5 en. n d t.s ¡ssb Y 1 A ,1 .1e~ Td r 5,5 r >5>5. ,>55% 15 S .de;5d5-m4 AM 4 e*bleaI rtllmr W inili.ni d. .dhf ,i,lt, he>ns L. grr ~.t5rr5r> ,>A 1 bssss5.s. 11a~,,11' S>5 >, 5 .,, di d. C~91-o nJa¡u 1d , n 11 n ~iii. .lo, tr.b.aio l 1u,, "" 55 SS, As 5em, 4 sS 1. A s ~~ 5 5 .r 5>5 A> 5'55 u ><4uac n4< ln5 rss s~asss Ss>. < 'r 5S5d5 Yl>sA ssS ms ,5 5 : 5 "' 5 red bh.'pr 1. d.Iear ,, , , ,n ,cr 1Ia,.r , 1e >5 sss5>5s 555 5-> ~5 s,5s 555>55>5 ,1 555555555 d,555 Gss *ss>sAA5 555>5 55111 5555s~ As Cs>s,> 4 Lucha conAra sa, gur5 S s s 4 Uoaes(nderbinla 11dne 1~ 1 -11 i " ,1 "m -~ 1 .545555t5 i 5>55 5 A u 4cs4t, 5,, s s ,y ~ i 4s.AA 5ni." 55O >5ssS A 5 y LUA sds s,,s, sSs ,,,, P>ss> s A55 l -1 sss f-ss> ss .s -,1 4 As : si r, .n m 4s554s ln 5 -, ~ -6.lss"A.> 555.445>> >l 5, sssss.ss ->55455 ',,> 55 S, ss. 1 55 1 craetirrit -msrb en 1 rrv si.issS> -5555 c t 5,! [1 r~. 55 5s5 a ¡555l 5,5S5, 55>55555 55> :,. 4a-; enconti aa na t-~ tw, ,l 1,r 1 e -?, z t trad. sss s o A s A Ala v A U5 ->5555> 55>ss ", ., -1,~, 5 ~ccdn.a sule de dit,iad" o., it, ,i l te5 ntmicial ad -5 ,ien -55>55<55 -1 r55 7l5>55K""'fracaso de] ,stem. >, ,I ~ ,i Y.h ,,,~ ir m ,,GU A it ;' l c erazad _=puto crit y reml ,ot ,n 1 ,~ ,7 1 E s im g >ri ~s d. s> ss 5 y S ds.s > p pss'd.s>rs s',sS una enue ^ ..ti~t ,, >5 .55 drtttma 1.Pit.h1.t. -. j.,rdin, ~oa a d1w .Y g, ,~ W r Francio en Miln la brc cisa 5 5 -~ -i5,5 d, 1 1h S>p p , r .A 5 -.me t dessubieris ~n in rr nc, ocup un luga pi ,p, Ir ot ,z -, T~ --delitin2da l] tratzmiento srsssns gsns.s5 de 55 FSM> .e 5 da> L> pl n 5 >55 1b4 ..> .>ats5so -s de M,, c ms-, .c 51m a .t lasg lt y ait, --"r, ; ;1 ,, -enstb a esd in i ,h en r d emasiA >5eb>dss de 1 p55545 y rey e-¡-. ~ ~ --iV ca c.ndus. del n de!ejljd0~~~ ~ ~ ~ d. ;.plE ena--,,~ U555 n o.,sSs d .V.-M>n sssis > 5 , 0, >5n SMSSs>l S ~ ss~ >.ssss>, r?,ntra "el rer.e i.praim -r ~o zo t ~s 1tan1 11,n be -. .1, ue combate la rei2,tenla4 1 o n ao -n ,r -es "'on c n 150 mi h"brs .tr -msysssrasscet A. 5, ~l 5>5555, > i 5Ss5S -5 y5~sAs5~. s'z5zsA>5~~ 1.s Male. 25 rol .ntill~5. 1. "zl: r Et ,,. preced ~ in a t 1 rs. ss2>1>s~> ~~>~ ~~ , S. consid A q-4 5 > F55> ,M 5>5>5 >55 ,k5AM -o -: -5 rs5s D.d. .:. 750 m~ j~~ , , - ip, v-, -l 44s => 17 1 .y .1 .r es, ~~s.ss y >5,., ,_ 1a>, ,> ., ,,>5 l"> >5251 ;1 k. > ~ 555>5 A>5S555Y.~, 5>x 55, ~~tei. t. so _, --1 4 seAl rsss.s 5,5>5 Ls>ss ssss>sei 455>5n d a esa dau .o l, uuv aco e a gi ',ond ,x, z ~ r ,t,, 1 , ,1 d,, ~ , 55 A s s C', tmente 1~ par, prep,5s,55, pS,. 5 5, ,e X.tna ~o a ~~ 1'mrani ', na 1. C, d r a F ,, ~ ~ eepna earroeddi. Lnr a7mI ~~ 7 -r. ---.a e , 1 1n 1 ~ , 5ssss M CueYugsitax 1 P El 55a5>5 5n5555s >55555,> 5<55ma 5. 44> 4 c ~ ~ ~ g a d, no n ~ mKor -, ,~ 1 <.,i.>5 ~5'5555M4>D55555>5>.5, >5 >5~55> P>s,5s>5 s 5>4455>5555554>555>555 ta ~ ~ ~ pr a l de o,,!, .a , -~ ^ 1 C A~A~,je S I r$ .~ >5 ,~ -1 .5 --1---1 5> >55, 5 15s5 I:>5 '> ,,>s ~ >5,,,, delscmmt 1 1,1a j 1 -a ~ a m m a ~ ~ ~ na 2 1M 5o ~o oe -1 -.10 1i 1 1,~ [ 5s ¡55 1 55555 5' Pomadi 1asaf pas rpcueene e 5,>, d,5 15 55d5 la 5a 55 ,5 ,_, ,r d ad ,4f an m i-il 1m 1,gis y ,,t',-em 1e -r.am 1wae a - 1 1 11er LIenb -, iocr 1 i r maa a ond k;>N5 5 55 Ir 555555 -554~4 >5,s'55A>555s 4> - -s a .,. .~o o; d iI t i m1 o ~ oord -n -1aa d--Kardel iit §e Reelo r~ ~ eiay uV >i5 'A5>55< 55 >4>,>5> E j ~ ~ A A"A, e, 5 5 , 5 Ant. >55>s> 55>55555 >5 Ls>ss~~.As-.A 5A~s,5. >ss ,%e ~ ~ ~ ~ ~ ~ d acaba ,. al 5 ~ 1 .' i ~ ~ --S M l 5.> -,> 5 ,,,,,,> 5>5 I % sss S s s 55 > 5 5 55 5 5 5 455-5 >5 > ~ > 5, 45 A 5 > 5 5 > > 4 i> .> S.:-, 5 -sil~~~55 i , 55 4> 5555 555 1 >5555.5 5 s ~ ~5555A5>s5 5 5'4>'>~>4>,A Vs ,5 5 ~~~~~> ._, c-~ 55 > ,5 A5,> 1 ~ >5, 5> ,5- 55 -1 >55>5 -1 1 55 <-> 5> 5 ~ ~ >5>1 Esribano; Ahorre", De Gan 1t iempo1,-Compre en MIAMI -ERV>C-O 1AP5D5 55, E R a,-,ron sl. 555,5 55 S r T -_ D e 55 a.e1 ,It" d M i i "< 5 5 5 ', 9555.4 554 55> >5 -55t, 5544> -'55ss sS >55 >5> 55A> 1,7.55 >5>5 Y5,, 1 55-15d555 ~ z5555 ,5 5 5 555505 51 ASSF SA > 4>A55'>> 5555S5> <> 5 AGENCIA INTERNACIONAL DE ENCARGOS ECMNOS. SPECIFIQUE DETALLES Y PIDA PRECIOS FOREIGN.IR.DE5 Inc. 1 WatZ.5. S-> I&ra i DIARIO DEF LA MARINA-DoMNGO. I DE BEPT DE 1949 ~PIEZAS DE AUTOMO V15 Auom DINERO.NO PIERDA TIEMPO *E~ a vid~ens 1 A, A,Psr vs ;rint ¡o qu. usted leceuta inmed55 t 5 5 A4 e 1. -U.iaremsa Prlci., p~r j-jg.i.te 9rand q.5 .5 .pedid Nntrera ~e 1 ,t.45l C5.U .d. P s Ao y =001l ,e jat, ~ -. am. .tilasEscriba: FOREIGI TRADE S75 ?, YF0U1n £TUT., MIAMIL 51.I.A 5 ¡ESTE LISTO YA PARA LA TELEVISION! su, N rs.b ses c.osldersN5S .5 Cor.p sAhors .G.hisets d, Teisi,n e, HARVEY S RADIO .Mi5m, Be5c55 .Agstes del sssixm st, To~smaster y =a LINEA COMPLATA D£ TODOs LOA RADlos de .d. com.a y 1ar9-. SEconomire dlitero comprando en nuestra tienda. habl epNol Establecidos 4n 192a C ssse s ,er s ;,'la General Electri. C, .n, PSe> rida U RVEY5S y ADIO Az 55s,>45 555555 55, M5>55il y55. $55>553.peh P PAGINA CINCUEKJA YUM) ~~ ~ ~ ~ u e 1 ~~rga ,1 ,1 ;_ ¡S Sarm entosui ~ 15.,ll( de 1ls>i11!5Ss,",1",,";J, ~ i' pro de ile Cua ~ 1 1,~> ,,p 1sy 55 555 A, npr 5, ,S > <4 r f ~ ~~ ~ ,, ,,,ei ,1; ,1 .., ~ ~ ,5s 1~~ 5 l ,> 1113 .j_ embyg ,1 b 1: Ass 1 A>S -rtAs >5!5,45 1 Ss ,l, A, ,~i ~5 555s>s4" seAS 1 eng e ~rmp pa 1 5 ,5 ,555 s4S555t S 5 Ss > p ~ r ~,rr > 55555 sfr ssssa A>>sss A, 5-5> A >i5;Si /1 -; !t,5555, 1 SA A sss is S 4 3 55, AA54E55>-, s>5555A55,555555555 4 5 yi55~~ -4 5 > A SM -'d a5 >55, e 4 ss s>S545sss 5, mona ,en 1As5AAshs s A55s hs>A SAn>' i ec ,u io 1e e 1n 1 iabira 1"hina' , d1 -n e -b l 1 ,, ue i Yor il ~ , 1 ~ -: l er .a es 5>55>5,5 5n:55p r Sn5es.ssss 455 y .s s< 1 555,4,-1 1 1>5, ss55 ss>A>555,45 d, Ir 1 ,. .,d e 1 1u1 1 ,l e , 1 sSse ssssssr >4s rs pr5sssssA>5Ss ----,, ~ ~ l , sAs i55>5 >s>S s ss A' >s s n~. s -"_ As' sls 1 ~ 5 L,~ 5ray 5 s i ss,,s 5 ds5 5 M S>5 ,. 11 .y1 e, ~A 11.15 -e 1o !,,p ', 1 ~ ~ tt d1 1~ , , Par mbo -"' ~ A> 5,4 i_,5>k S.s >54555555>, A, 5> A > p S s, A ,s 5 l 5 '1 I .! ', , 555,5>555>>55 A JsASs 1s>sssis> Žsss Yrk> mss -, , : '1 'e,1,1,555>5>" l > y s s s s 1 ;> 5 > 1 155 5 5 '1 1 5 5 4 4 4 5 5 > 5 555455j 4> 1 1 5, 5,55, ><5>.5>555 -, - , ,, ; 1 5a1, ,r > xp1 s 55 5 5 A s -'< ro ro 1 L' ien rsl He5>5s5>,A5,sos 5,55>55rab> 5>5455,5, Ss 5 AMs y Sans5s o 555>r 555>5 55rp>ets, 5ssA dss 55a5 a y5 5 r'SA 5554e4> ~~5 s's Ss1 brsss55>4-'i,,r VI5>4>5.1 ~ ~ 1 i55>45,ssn5 55 >mSS4A 'SS '>5 Brasi 55> s.5L, 5s->prElpiskl Gen d 5,>s n ;n' s-" s~ ", ~~~ '5 n mt,tennd el ,_ ,,, Lrd cu ,, :.'_,ll :l]" ,, llj 1 --,," -l ~ -s eir41! 5,,, ,," 1 , h>s, ti ~,5555 S55>, 5> 5S55545455 >55>5 Ademl54>5 de5555 abr5r>5u5v55>555, Sr%> >_> 5 ~~s d s> A > ,e-ii t-nn ", -t', ~ T:,,, 1,,r, ,t hia, E d .;, Itp r, o J, a d ,,. j eriermerlades ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ prsa pptrltra ns rc,¡and eneo1,oi -i 1,t,,i.,, i,!: , ,,9" 1935,~~~~ ~ ~ ~ ~ araa.0 trnd unen espimer de la .,,,,i!,. -,1~,t-, 1 ~ ---, L raj 1n M ,rnh, , ha Lsasao 5,55655 >uS anvs55sssos A -afo e e cl ln ," P 2 1 ha -uto 1~n ista te L e I pss4S5,4>555 Asm Pst55A5> 555 ie, de z1lita, de a "ar ent, t,,> de .(u a1111t 1 1 x 1oa ,a part ori l de ,t. st ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ uiro obiee Iw na~ne nier,!ii _1,1 -i, -, pli.d.1de, mill. ~ ~ ~ ~ ~ ~ are -e 9:ii1 .0tCi,. n 1 d z ~t dnr 4. ,.~ 1tt de ,, ,fnCh a mlil,-, d A, = ,@Imgg ~ ~1 9p ~ -r -o r 1~e cue l hardit ye ,.55lw ffw 5 ,,ut F,¡, 1, 5<45,A >5.5 4 ,-o5s55A> -, 1,s brsleo 1e 1o nIar, r. n>55, 5,5>5>5>45 151 4 >i S4 j !5 5554>> >55>A555>>5A>5>4515 5 545 Asss>5SS5555 1555ito >5,55' L.5>.s,55s> c~ASeejenteA 0 Aus, r -ialeo. y tGeBe ley indfA >5 '. 1 > m5 .,-~sS>sss>5 ,r 15en de 1. Is55-1 11 : nc, ,r ,, t a di d duid :,c ,,r .m.,.,. >5555 55,5,s555 ,a n ,hcsoaua ',r n 1 ~ 1 ~~ A -> > 54 4 sa >55, U55 545>55>55 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e dtrt ,f,~ ",_1*; 1, E e rl e Ro de n 1 --, {rl .-1 1 .1 -1u ~e ha1. 1 ~ 11 F ti ado l oraDIil ---., -.R1 d1 ni o per. .I, d co Ga ,Jll. .5 .~ >4,>.>5,>>1 -5555>5,, A d 55 tos5 ss -t 11,r ss . 55, 555>4 p5 r 5 r5555 r 15 4 >' R H SCH L5E Y 5 ,s>5 ds ,55>55 5>55 ,> 5 5> 5 >55, 4<>>555,555A55 11 , r 1 5E .el., b Ss GoblIrpe, baie 1, 555>4 ~ ~ ~ ~ ~ A>. >As5s5 s5> 3555'5> .5s>5>5 j Ts55. oSs555S55555>5 11>3 -5555>54>>54>s >44 ,~ ,4~ 45 sssss41,>4s55>,%,. ,,d ,e a l ysA!e55415554>negr >55 ~ ~ 1 1>Ss5>5>5 5 ,5,5545 sA45 ss > 5> 5> 55 ss< sss-> A -. >4>4>s5555 5> sS5 55,555 55-4 ~ ~ ~ ~ 1 -, .1_>5 545 ,55S5>5S5 5525 51 55>55 >5 55.5 5555As > -tS -5555>5>5 SS ,:-51. 11' -1bed oiut,0 5.e -5 , -,5> 5 "5 -," 4555 5 *-4 5 ; 5 5 '1Xuil lo. e5 silsSss. L5 m. 7~ ~no 5 ,>5A 1sss, 155. rrisc .l->s ~1 ,lSS5 >5A, 45 5555555455 --1 c ,. l.>ssrss sssssc Niev ss d la raIo .5 45 ~ s5 ~ 555 555 555555 555 5,,5 ,>s Sss1 ~ 'a" -_ si >555,5>5> %>~ ,> -_45 >5555>5> _i eri y. il alg. 5555 .s s>55 ss5555> A ss >5 5555 >s 5>55555 55,.> SS s>-, ss s5 i .5 1~ dssts SAsssSssSs5>5s4s4 5 J R. ,,_ H .' SC LE ~ 5j 7 > 2 7 ,: 1 ';[ 2~U u 7. an i 1t.,t e e -.. ¡'¡a :uf entc fu9 prza vni Neral Aeny Occ 4!id ete para hacerle frente '!a la ciis, .I dee mundial? Ss.5r5555>5 P g 155e, d 5555> s us S rs r>5> n55 5 a 5 u5r55 y 1ur ,~et rior m a y,,-,,4, 11 -lI ml, enca, %o 1~ A K y 4. sssssA 1s 45>5s>>s Rs AS 11 1 s AAs , ~ p. 1 d s .s, n > tr5, 5 ,A Ai,"', ;p ~ >55>5. ss>gk J>Asss5> pAdt sAA4AAA>7£205,a E> hStrA>Se do, As Z5A,55, 55 55 LsIS>5s55t5s, AS ,A .,c, nr -dAs<>sA _SS> ,5, s 5s .s, s, 1 A 5 5 > s> r,4< As,,,,,, 1, 1 ,> .e ¡S>55A oprSSSAeSS Assca bedehmrs gustsssrss As s 55mp > s; v>s¡ss> ~rAs >>' A A ~ g ds1sA, d Telice mScAA Ap>rnt5m5nt Sn 5s Ssbs Ps, ds U ,n s sspss4" sSs s >sA>,g5SA euA -Ss By. ssA >,5arss. 5> >5 54>visidl ss ,,:t"¡, A5AS>A i5 1 A~ss,; s sstss1;-, 115 ,,.I mi ~', 1i,,> 1 M y r,, i 5, >s1 .> 1 ', ,~ ..1 555>5> l A, p.<> s y A >5 r4>esss>sr>s4d>s5 lr l _A, 1>555,,,> AS1>>Ss 1>ss 45 ',sAs Sor r.1 ssds 55> 5> 5. o 5 y4s 5>Af As5>5 de A>55A >ssAS SSA 45>n 5 , a 1 ba di d 1 rd o r h ., 11 ,, r:I , -1111" ,,! g den ":::"r r ,r o ,# airer g>5s> TAd SA>>A SASA'55 hA su mr , ~ ,1 i ":brg, o -u ,, s ,,, .i ,1 i ',st ' , ~ Ar< ,> ,l ', "> r15> > 45i>, r a! : .A. > ..E s> A, i<>1i >,5sA>s >5>J 1>s>ss>>A>s~As >5> s ,g1><,,Ss >>>s>,s A A 1A ,A s 1 1,aros ,1 1unr r 1em ,rnd d ,,,a :: ;!,, At j 5,su>r, r A us. 1 ' A, 5 SS5As ,rano 1 a ,acr t : oa y , y 1a me -f r, 11 i ,a e -, e ' o!,: l ~ ,, rl , i a r; 1z rd 1a z 1 -.1 a s > , -, S, As A A , ,5,5, 5 A ,. 55 t4 y5 A 5 1, ~ ss>-s, 1d'' ~d 545 5,5 n ~ 5 , ,SA, -, ~ t, E5 >4 crsis nesr >po > Aso pA,5S>5,>5dem 5n,555,555 y555>> seniio ne dscs >nS >e uAAue AS> 5,555c5>s A s > 5< s pa55 555r' 1,,1 ,5, , Ss> Ss 55,l55, 5> ~1, 5> -l. sd ,, -, ,h s ra,, 5s5gar SS S> 45>d ssAss AS>s555rz5 >, 5>ers. d>e5l >AdsSAs 55, futur ms, ehr Per a ',-dad' ,' 1, , i em, r o ,g ', ha sd sgt ndss 55n>s5555enS 5,d eS>,AA, 1 1C 1 ,5 d5 > ,u ust5>AAA As v, 5A A,>,d , gr5 d5 >5 Snv 5 A >5, S545AS5 Su ShAn u 4 ., >,5 55n d s m55ra, >55545 4>54n d> sss 5u>c 55 >4555i SAs s sss 4s r s>.>h .ssA >¡sms> >55 s5As ss' ,, SA,, sAs>s", ,s> SsS ,55> 4 , s>5> i 5>5, sS,[1 s 5 1 ,SS, 5,555, 555 5>5 4AsAs. ss>5s y :, ss5sS As S.s >555> 55, >5,A55,5 A 1,r1 o 1,1 1 0 rur 1 1 ral me S Y A, sS n sss s sssa s y A ,> si 5> 5 1 1 S m A 55!l ~~ > M d , ss~ s t>sssvSsrte 1 d Ls s, sl 1 4 , 5,54> S a>SAs emaetee A>oS S5,555S sSs WIA 5s>sd4s>sp s,5s 5,ss5s5,A 555 5,45,ssqi pgus MS a crils s d54 pasao aesemuno, s 5rqu uA>s4 5 r si m "rs. Asss ss c e yssSsss. seg>sS si i ray5 'r M 45 ls >s tns > *>mp i> sss>5A 5, mqssien 5. a 1 ,1,1 .f.4 ls 51 W51 5zra u5gad ~ PARA SUS CASA, $57 OFICINO .omSS -s. Di :,r 1 ~lga qtodro 1. pm r, u 1,mpd. 1 l: .11o 11.d. ~. rS, y ,mss~,a o ,l e .4_ 5 foE~ Tljp prAyd, o ~ne5ssss ..tVsSsA s r'S -5.5 Fisd, P 1 sSss A VIaoS D E P ES CA R P I NTU RA S Y B ARN I CE S Es5r c sr e 5 55s y 5,ssssss .1sdsplst, 5f5SaS de de139 So. Miami A. toai¡ Florida. lid. ~ ~ M 1. Elgite, i,5 .,hnd .en ucitp I.l pidy y, D er, Am ~r p ~ rz zzli 1; ss lss.s.,>.,> -,A .l 1 d t-~ e m? -.", e <¡, .a ,," .,l ni1. a-f l _. d e el i ite ota1 n, 1,lat ro,, prodioi6, r,1loa

PAGE 52

7 Das en el Mundo PAGINA CNCUENJA 1 005 IRaa raa<,, ld < a a, ala A¡i Iralia N1 %rJ a a' ¡ha ¡ eprse SI UD. NO LO PUEDE ENCONTRAR EN CUBA M 10 'A 65 MINUTOS DE LA PUERTA DE SU CASA p seada as ar,'' ma 'a'laa'> anoe ncsaa , Ud a,,,e dra t, ia' a a' a"raa pa E Aaa'da'ss a, unra nl £"' aaaa aaaaco aaa,' .'a r a a'asaa a da, na, d, '11., qu d., pc a e n oad iMn d dp ~.~.. MUECAS -JUGUETES OS RUEDAS DECORACiONS5 PARA NAVIDAD TRENES SLEC'SCOS -EFECTOS DEL HOGAR SOMBREROS DE FIESTA Y SATEEIJOS La,1 an a U,,aaaa a a.a May a"'. a m ca a, r ' c. FA a'4 [¡RA PARA ¡RRea YE ATAA WATSON TRIANGLE CO MR!1 A. ¡. Aaaaad A,,,na Aamaa la -a ,,' Idi AlAR TR AL PRaRAlA R TRANSPOSRA CION _____ Ahra. PAA ofrece DIARIAMENTE Servicio dc CARGA SOLAMENTE, entre Miami y La Habana ~Ra ,aed e eb a'¡la, al l e S. -'LIN 1 Viteros P-r.al ~Pleiosi .Podr4 m po entregar rape a,. os ar culos Lad Aarabl, a t7d a r : eAa A .01llu le -,¡'e. ur rah aa'A2ela ,aaaa alan a laaaaallaaa'a toaaaa,',dla l ama,,a',a, aaalctuds manaaa,, rapad' aaaaaaa'ane aaS:ae lA alaa a 'a, ala ad alda a aaraa,,a Canad El ¡a del Trabaj ha¡a t, r aa a DIARIO DI LA MARM IN JXINX. 1 lE 5EPI F) 49 dRAAAaa'alaraa or aR aad, da' la SaRa,,a,,aa rda' RARA, el d a ,a S la h aza Pl aA nA da 1 a aaa' ora El ila,' arlaAda B a'apa iS padea ppa ada I -., m p l.a, q-,a la,' a'A RA<, Arritdriap r" Ae d ILaRp a e,[ eelael prl o i a:orii a a ra aa aa da aan dabida, ta, a 1~~~ f ua me' t r l que daepRanAR aAtataez abfa't asaalna, Epraa dad, pea-
1 ~ ~ ~ o mmomi Ctarlo ot enlY u los<" aaaia. hacaea la, a,'lu d'a, i distantea'a, de larancia.a, Ra,r,,d; ,ur c n <'a, 'asa dar yahae ,a ,, l a rI ~ .,-s un e de.,icia ? In m de .Cu nd .pue Losaaal .e maa al e n 'l al' l r a, .a l Savel l a,,, pa a ala a, Parti o d. l ue dar a, ar',apaaA a, 1.F d .iri, ro e e li~ sdia'aL1, aaey 1 a'aa lan a e~a iaeaaaa '4 a, est eaAaa laa
PAGE 53

Pin UILUA.A Y IhES tnrp¡v kA1AAAAAAfl~A1."AAA!AAA~A~A. AA A'A 'AA~A. Uras enend C.e'1iba.d.d1.Pr.A ¡ let jepreid ¡neit :At eA A!LAAA eLe AAALALLAL LA!! de! AAAALLLALLLe A'LALLLA L-dA.~ce L.L (echon e e OA'pIn. 1 Are? AAAA!LLLA!AL'AL'L c! eAA!LLL A ALA A A ?ee~cc~ LOAdA-A AA!O r5 go a a 'gr n JAm.n. ALetA. Li, LA Ae.gAAL AAACAAA.LAA.LeAAAA!AAAA.ALAA AA!. ALAdA! AAAA de AALA AAA. AA de! AA!AAAA!AAA. A>A AAAAA. ALAAA.AAAAAL!ALAAAALLA.LA~A AAA!AA A! AAAA AA AL !AALALA AAAAA de ACA AA LA AAAA AieA A Ae LAALAAAA AAA AL gLAA AA LA AAAAAA!AA AA! LAA!!AA!AA AA' AAA AA AALA'AA A!LAAAA'A LAAAAAAAAA reibt G TISen A doAc.i AAA A!sAA nc de -de 1 e!deALA A LAm e am R O DE SUSCRIPCION $ecih ci GRn 11 ns o e' o 4.35 a1 tinestre $8.10 al semestre 15.60 al ao Suscriban1 al peridico del hogar, de la la milla, el mejor informado y ms completo y serlo de Cuba. El nico peridico en el Mundo con una seccin diaria en Rotograbado. Las suscripciones en provincias pueden solicilarse direclamente o por nediacin de nuess agentea 2. Par beneficio de hemos establecido un servicio continuo de receptin de suscripciones y quejas De 8a. m. a 2 a. m. Personalmente ollamando por l telfono seratendido solcitamente por amables empleadas, quienes gustosamente cumplmentarn su suscripcion, traslado o queja. PRECIOS DE SUSCRIPCION o int r "A" Conv Wo 'e" se coz~ Me .1.50 Trimestre .4.35 $ 5.75 $ 6.90 Semestre ..10 10.40 12.90 Ao .5.6 19.60 23.00 Ao Dominical .5.80 8.10 PARA SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DIRUASE A NUESTRO AGENTE EN SU LOCALIDAD O BIEN DIRECTAMENTE PO R CORREO A NUESTRO DEPARTAMENTO DE SUSCRIPCIONES DIARIO DE LA MARINA uiJW) Ut, LA )" 1 lh 1 -')L J1941) DE e

PAGE 54

:: de :w .SA .-: eceeeech eleed pc. ecre llVEeAAl IceWc AGE ClY y lelAell PE LA
PAGE 55

LIBROS Y AUTORE Galera de Autores Obras que el DIARIO ,nt yl 1 [ 1 i 000000 o.l"do<00-o 000 a 000000 toolo 0< coooOo0000<0n e doCTA 10 000TE ER NAooo o rol 1<0 0<0 l0<<0,d., ~ ~ -de n, c tisc G lte ra r m e doooo\oo 000a oo foC cr <0 0 G"an GHldo Ni Elemntosde Fiica olume il n0 -b oodou Blo t --doloo:oo Le.s Marrere<100r0< A0< Ooo oo edoo Ooo 0r00s NoasJ fus lmna elonoi aua a pr r oo<<0<0000000o bos ono edo Po oh oI do-Vo roo.U de~Z 000< deo 00000 100 dOon 0<00 00 00000dodi 00t 1
PAGE 56

Di1A iO DE LA MA HINA Ap""'edc e C-re,,. 1110 t ele eeeell. epasde MId N, M51 bcectcr dee IbM5 Ib l! Ore Nil IeIl c Ri e CI M ilc len eCMt de L Ncbana Md. eCee d" AI* PRebeIDEINTA DE LA .eMRCN.Ae sMlCa Henedee de RICee". 'ICIPIESIDFNTE DE LA EMPREMCA: Db. ere a_ y PfiA DMCTOC ADMINCTRADbOl: FAA.C n :,h, %#.cl. tkvro y ae~ C ey NR1,~ y pcernn ldee d l; e, PI RECIOS D E S U S C R I P C 1 O N ' ~ri~t, ,tW" n Ae E tA'ir E Brner neetccl eeeele cseeceee a c e1 $ ,, .C r ~ .eaI T.fl J .." IN.50 e).-le ...43 1 .7 c. I I ~e .l~ l y 4e 1 I i % et::::: ~ 1. 1.1. 1 ,15 0 5 19 t 2 I ndomieeca l .10 0 i2 10 T E L E FO N OS S i Ofreele Ale.iteMci ""' M c.l. A-41111 d, IR 1dacin M 60 'm 5 '7M l -de lnferecee -. A-Mcc7 Ad:iCtrcd ..MIe M-M Cc,, Su e y Quejl Mee4 v le >lrebed .C-COCA AnenciCC Cbeecalec .NICM 7e ee. ~ -ceen .M -l:. Aceunelee CaIcele, .-3 CC-MCI le e ~~ ~ ~~ ~ er .r_ o e-i-ee~l dic e~c E D 1 T 0 R 1 A L 1 ,,, r, 11, 1 1 F El problemai dei turno:, Refiro Cirl .,r , RISTE c,d,,in c,,uaa !a ~ ea ( -,,, ~n 1, -idd ,iii ~i, ~ l, ~ tde la p-c e1Ch ,Cetr erie, de rependde de ieeh 11 -l ~n-el' Cm peCe pce et urce e dIe 1xpcemenye t lceln-eci,, l1~ demlbtr: h i q-c d, NeIe~ '--, dee l, cbIX.g~cbone y deleece, ~n 1, reel cdminieeaen de 1. ~ 1 ~ ,l, le e ec ler me ldRlCe Mcd~ ~~~ ~ ~ r i e er le 1 ,~ 1 7 n 1 m , -RObece Cereecle ,i Ceid e _!dellee_ ~, Ccr b~ y n. Ch d, 1 ya ,,cli C-tr e C ncii, y OCie,, proerc r ,,i clic cec -el ececr e Cc ceclumblre ~ l 1 Icel, e, r~ee ,,clile.e'lc ,le wre, cie n e elleiiy peAs eteC eAi A e ide de durliIc e 1 IC 11. ~~ A, ~Ir ":,o ,, i teieee ellcc '-iiee ede Crl ele pee Pc de C ecenteceen, t el hcie re de C' de>licc, de A n1e~ ~ ,II l'cec iC 11 1 ePe4, ecil e O'-I, 1e eec,,,, i -r r ,i, el, y el,, ~d le Nie/e -e i, le c, e .M -1 t e l l el Le yr,-', e 41 ~iC ~ c d~e~ e ,, ee eece l e',r e d'e e lle y "' ~eele,, e Ioe eele e le ,ecend e~ ~~, 1r1 l ececlee lIe, -le CCe;I ' ~p -i ,C eCIiceI IC, C Cc ,11 llce',>. L CCaet_ e ~~~ e~ ",e l', eel[ecleefee 1 1, laFranc a e:1 ,1 le IceIe e d l cci,cci,, erle 1 cr ec cede c -el ~ eer, ld nC elea,,, y l 1ee ie e i-c e ~l$ e 'e .p C l l li, .~,,le1 !in e le y ee c ,c e c y ea ~~~~~~~~~~~~l p -' ,--, ,it,,7~ ""g r - -1 ~ -. ---ecc ~ ~ce ~ee C n r~ eeicie E s e a¡ cCmc Aq'uec eccl ,. ~e c ,+,h~eec. ,r ceecece 4 cm e wc , e e, -c e e, --le e ,l l-.-.-.-J~ ,-J eiec cereec .eCe, e-,me.e dia~~~1 ,o ,reu us fr a neo prbe a u o o q ern -r, .,a -s ~no ,e ,. -l ,. m et ~pgao I,,r hns en ,a cst e a l 1e 11 ,pes n l -mp111,or ~og •--, 1r s el .11ri r 1rhay ,l ,r , a ,,, ciCId qa e cl dhel mencl pee d $ i CCCC c ,~-eCe -e ~ e e e c c eee .ii v m~ ~ ee .lee, e e',Ie ;-. .l el c _epe ne re y e 1l ceene de 1l, e dc S i Cimil Pece E, e l dm e re , ~ ~ -ii -ce e e ec ceclde I eirle. rdel-cccn,,.,nsolno te -e eaunaoqu lGo *n 1-ee c-e -e.c elcee e elei cdl clr eeeec,, el ile e,r Ce,, eleCiye Creece CI lema-r elle. ut e rclelee ccc p e de ll er -. de t r" d ~ , ,-n l ~i ,a , i1 .,1har 1,ae a s h r i m re c m m a r n re u a r r a a hara al ondo delRear oto p term on que se 'esra l saa e -se P-n e n o ar. pn a -l1. ~ 1 m l r 1 ~ 1 ~e r l ia ien um.n d1,111 ~ m,~ d p1w.sin ren "A l pre sent, m, l a t rn a, id ', e _', 'er1 er e ~ ,----~ 1, ~ ~ , -,,, -1 .> .~ ., o .a a ~0 ~ ",, -,,1 9 ~n ,Ief ,r,.rl -,,mb ,ltan ,fe t av '~: -, ~ ~ -~ Ca -n w e -a ', ~ h ~ ', ~ l~ ~ N -~ ~' lg rm> a y' ', eta ur de ,i, ,,,,"mbres, r I_ .,,d, -11 11dIeelecerc ~~e :k-e-ele -e-eC ee-ieei -elcle~ellee el ee eeee leeclelce ~~1 ee,, elreel R-, ,1ceeylceCeC e 1~ eec yekl lccedeeee menteel e .eA el 95 c cec de l pee ce c ce er ,,, ~ i 'ee : ee e l ('e e e i e e e e y ~ d, e c.yi ,1 e,.e'l Ril,,r, e llc,,ece9cc 1cchce Il eccccel IIe ~. ec-e lee> cee,~,-1, --:, ,-,~ ,i ~ ~ e'.-lceecee 1-cel'1i, ,~1 e,-ceeeceeeeeeeecl ce cte ,,-.e dCcely ec, el* ,Nceleiee d .-' 1~ dec el ~ -e i, cc e -es ~ e1cc e e~lc-ceceeezeeeclT,,e-e!ece,~ee i~e1 n n f bliI. ~ eel el p~ eee. -L-1, -Ceeic ,d1 ceeecec ,, cC ec ~~ eciel ~ eccecd e c. -l~ ~ -,,',el ~r ~ c ', r~ -e ecee -le_ ,cecece1 1. cci 1eececeeeeecC eceeeceee P.,e-elelei Aiieceeeec'Cilceee ,e-el'coelycllierleceeelceeec-1-.JId, ec que de, e cer cegredee deeec del -Ae Fecl q c~ ~e e4,e-, e e c e ce ~e e ~e -re~ el e .e e e-el~O Cece del i cl e c eni q y lel, -l ~ eCed. ar Fyced ~i,,ceeddd 1ct li,.-,ecceeeeeeeeceeci 1-ecpt-ci, -eeeereei--eie ~ 1eeeiell' ~~eie cece cceeee1icey eCeeee,cyi elete'le-let. ,CC"' e-ece~ ~peeecOAc i~. ~ ee11,, eeMec(e A' ,, ,, 1 ~ ~ ,ir -, tz -o 1 ""4oa ,ln -te 1 gra -31,1~ ll c d 'lu a heb aa cni d-cdeprecde ene ee qe'ec'ee ca -e, pe ee ee e ~ eeeee~ c e -elc l e e , ~ -e ,e ~~ cl e cec cc-ei,ry n cI, < le'ee onde~c> iei Ecen ,,p, er el aedieeo lcs pre ~ ec,,d e 1o ,, ~ i,,o mdon s e eh i -1 pin ~ra r ia ~ ~~d o p, i c_, -~ -aa ; r ad ,e ,l ,s ,a q1 ', ,m d, -o Ir, ta 1a el E: -1,y alN Ceie-d cep deldp me eneeeeu le-e'--ce ceer'.a aa -lecceele i, e e eeeeel a ccceeteeee e leeelele ecenccld ee a c ln ercclcee. vCez o calec lde lpe Haeede Pel C Ecleccece lem pe ia oel cearce e ce llRa reele ele leec clecc Cee-ile cnccmlecebezQeecele cee eleecciet-rec-ye cederprlee tamoc ped elGoenoreobe p esoa opat e -e--ele a cceeen-3 e pecdetc elicel re A Ieda AcceCe pelee,. de p I peecupu'e tel e ee el C -seec a qe'iee eceee -1 elel ~ i, eo -e e. -e ~ e -e ec e eeee' e ,Z.c ~ cc el clc ee e, eelce ceeie le., -, el de AeecAlldee' ,e"" Ie .iierbiaz lnerec-reepcretciiicr pe medic d ne'ee aniie'ec -ec-ee clil -eeci ce l-eeee-eeecc 'e 1a3 eC eIle .ceieie iccar elcc eela Icelere-rc cperecccccecced cr ,elell -,--c c -~ e~,ceeel .yeyieei --e tl,ecC lley e -e ,ecceeedc e n e eet c ~Iter e ~ eec elpi e re'leeieeCliiecdellc d, c ereeee C cc •e lcelcc eel~ 'e el e' ee ~ ~ lece1 zeye d 1-lcee.ee~e.eelllchr! erceccl el eq Iee le die lr,,5 ; bet ec mu leicc lee cegoc. ce deLee pecicd e e-ee n el leeeldee y cl mec c eee eee eeci ce-e eee elee e e -le e ece e deeci eecee pee-cele cenec cen CelCd eprcee -ecede qee Iadee peeceecee eec cedrmalmcen'e ececere .caele -e i.c eceee e e.eeeA e'ce'eeee Fre-ee-e-e-eccelmnete. eceycccctcie'ocirie 1 m 1na 1a -ne a 1 -e d, !, -_ ~ ~a d -,~ ~ 11 ', ~ -~r l, .~ --, l -v n ac d -, ,.da pa-a qu ~ M ~ al -P. r.1. l u a La ro, db ,i ce ce¡ pcl eenio Cee de elc cce cl e -el: ee : ee -l ,ee,,. ~e ~~ce e c ce e n e clii. e 1, Iceceen ccr eeincCegir Cele cn qee le eee. lenee ~.~enc ide ee eepres e_ edeo e ed de e le o cellae e e --lel 1 o c-eeee e Cude m ne 1 lel cx,~rie e.Hc ue. l pedece, c e-e p rpee oile qee ud e-e ider eec ceclcc r eeetent-, -y e.~lee C e-ecl -ee y-recl-crei ,el e r:eic ellteeceene le p e cee p eree -Cl, -I ,ce a --ec lc t e cc z r C ee ,~ ce: e cileidea! -r u ecC e nd,~ ,,.o Pe cle eeeree elemCcedee. em111,,epeed ,-bbcc l ~eecee de l -ce e.c ee c c 1 c ,, e ~ne-leceeclelcecect~: ,ee c -et -lecce eOeed el e-e e r,r ie crs ilcl clecee com eca bcccdincyel, exues, le e crce e ec ee lee ele ce ec ce c el -e ee tl e i l lel e ~ c ile ^el eCel lec e re de i.c~r pelce, ,A del ces ea let elCc e 'e ce cele elee-ce ec ecl4 ece eccciele ierrl y deccele bElie. eliceceed NeL el pecie Le ley eccleereeeeo y eeclaer de ecc eccelee a e lelI lec-e-e l ---ace e a aececeecelel e-eeo. prc Le eceieeceenc lcceee'qulc ceneiclmerceceeeuecleriz t eled y celceed pereicl y cedenede pec le Ceec'teece ce ce -'c\ieLel-eeele -ec -ee cee -e'e e'eeee~ ede ecr e elleeee yeccl elee lelee qece leliycCpueeeca ece celiemerlce' clic hlCci ecn ce eceNl-o cpce el que d~oe qee dee'ri de le eJ'e ie ee .elcc C e e ec e ,le c,-e -c7ere eaelecc.nece nc elcetre cli ec d e M cl ed~bC pe,-C ele de cclecl re, CeIllelel di le c c ,tCe'bdc ,e' eceele ,dr ec ~-, y ~ ~ ~ ~ ~ ,eso e -xtne 1u, , u 1, ,,n ,, , e a -c" d n D e 0 D f nt a n ar l, ded ,nsa e e t o ia alo a beeelieec .e qcelc e en e 1eIe \,-' d, m'-, ~~ -cc -e e e ''c l c lel le ie' y ec eruzde ,elee Ce rrede c na elee," Te l de Ocee Pbice ee el ele Ce e L d ce IC -ce e le ee e e e, pre r e ,e e e e ',ic reCiele, tee riele e el p e e del Eeecdc pl cee-~ ece. eeei c e ,1 ~ -hc cceececcer!eee lelc elel eieele ire'cee e CeC el n r de lcbe' e-eee' c ~ eue :_yecnel e ec i-neeee ;e de eieceleeee eeci ---c e e e ccc reter, d e-e, ldime peeee Ciplee qce eCle eicde ecpee qe~ e,, ep le cc e e el e e ,l de eeeeccd~ecy~lee~~~ -, ~e cre~e -cece e neec ~ ~,cl en IMcd 4 ece Ccee~ie-dllii ce l, peeeccA empl-dc d eCreed l C el pc.scde laceec leqe ceepleeec c e c Lee dena elne-aclC -le e el rile e~e l c 1 de -enec e ne c eee.-.dle e ec te l~ ~l el ee -e -i a mel le c lc r becdeieilencie llc~e e eeigecia y deepcice lcc ~1,eele'pe nei.icdeeiede ~ e e-e ee~eeeeeleeeeee -c eeee ,lelee e c ,Gr, t cece pcete l. e ecreide lnueAecee de.&iiece e e im~ p, ce ,jclc ene~ean aceidnedelec ndc b l cc ree'c ce el e e eec Cel'e pcae e Pee:ee lc ende le erdice 1,e.pre ve ~ eldie ee eCed e ee cclcee eelde lceeeee 'le elcele ce, ec eceececalee ACcele Ccrde enccic ciecice Ccme e, e icpneNdele.pYceccccedececceceee cccpeha -,'e-lcee 'eceeel eec eeu--cc' -eceeciyeeccleudi eercdcdieeeerlelei ceemCcerioecic teelrciccdieleleicelcectellrccecccee ecee Feede del Ret per dcler ~~cd ~ e -n ip-s -ec -1 , e e e e ee ee-eiie*-eceeec e na-cLer oe le e d r~oe' o elelln aCoim qu t e eeeeiene eilcde eceCee celcie ir rele-ee edccre ele le e ec il-cen e lee.m ee'e rice-D le p so e-c el R-,ie e C e.ere ,e eeenl e -dp-l d ec-, -,c e C -IyceIcelccecee. een-leeeeee l1.,ei'-deeieccceldce l c ceLn ~ -cel -c ct -ece e eeece~ c el ell Cccec e-c code lccl-qe'e el e-e en r eeicelen:ae electeec. eclecec cl-_ ______________ cpel Regl~~ene y ce, lee tece~ere ez lr e c e clel ~ c e ,1 1 -1 ~ en' l 1e ~o A 1~ III ~ i~ -I ita, , 1p eIII bios ed e , _, ,bl ,' a e-d 11,d -a ~p~~ -a 1o iae lu n i, Po Lui riICo t le ooeeeee eeeet lcte de encd e ee'e e''e "e,ecer re e l e ecci cer ec,,e e-cclc e ic,,eeCcleccccla ald rccere r: lcCrcceietde.Fccct dc te-r e le ecee-eilclcecede d lec.eree eeeeelele,, Ce elc II ce l. cle ceeecele de inciececle ICelAecel c'yere r eemelemlelciece neel7ec7elc ee tccle ccejeCeCt in i~ite eere rtd el p .r lee cede, ce le c d e, e -, e, cg ~e e ele1r -e>ece eie 1 cn :, ~p d I L iee ee le Ceelel Ce,. eci ec de O acci ce e l,,Ie-eepedeeet-ce--lcc ,,teec,,eecclec ,11~ e >'ee l'eeeece ~cecei,~c~ eiceeelee ~ t '-Aceec-c ~Aclcce~ e -ece. C ee-eeccee~cee. eePee'eeeI. iieeeceece~cccptlieeCc',,, C' -1 ,c ~~~ceccLceel cell uleceee iece,Cee1In elelece rn 1 n e e ec,erc d c c e'c
PAGE 57

1, ASO (>/1 1 II E i LA MARINA INGO. 8 DF SEPF'. DE 1949 PAQ. INUENTA y SIETE ~,, ', l. ; 1 L lu h1 d1 e lb,,i ,,nta d, ,u -." 1 -r2 10 e 1,1 11-1,1 1111i-""li lLetra de hosesed 1 Uace ,wp fios, Chboracionnes de la Semana 1, derhoy _________ -. IOl b7 ,m ,. q-ese d, ,t 7mi,1 1 1, .Pabe jor mI.,do LCarbr n Cac curel ",s 1nt la n1'1j'r,,m 13 Larnli enWrjamen d aln rf/ A c.ero el oeent rsni e ncc nl .ASNRPINM it 1 14ft# t Q archa C.nd para re-U-e 4rande '. .,0~ 1 min dTrumal ,4 l.",ii irnr(t p iI m p a ndi. Un ,tt ,nm hd m rL ie llis tre pa en prn1 :1<,,, ,, ",r, ai end r.l, iv "1n15,~ ue 2 pgn e DA, ,hi del,,, r m, m, .i R mr Girtm o pr oci e *i e. ti 1oe.Hbn.mteilMd. d 1 I n m. nifndl d f iiM irmhr VA PLiT CA ECONQMiC, DI cillitl mtnd itter t u ie i t rcre n ii u ii amt.t r lirad u iinocrio iva Nr0n t o iTAD t UND ;4lm in t ueae u et:a llvno E femrides,,a de. lam
p~1,1 ,u ioad -k 0,elng l Mr p4 t. t tiu,ut da it ui u iia .-it t u t ttn U W ,p g b .t d ,, ll ,, v[ n rr i lp f ui itF di t t i tt t tr -1tu 4 tt it t duc to iA M II Wa a r a1 1 e rada 1r e d,.r' d9 d, ,P-,eb dn 1a 1, l 1 1,1~ 1, i ,,re p,, l-y l ittti utr iuitbr uttutittiu itde itur i u la utt,-tu u-it t t-:,' ui -e '< tu die iii titrb .e 92 -ascin ti u.esasen t:ii -ititt tuuit ttitttiuuiuuuiuiuuutit'11ii 1 i iului . tut iii, ti ,,,,,,, -,~1, tred a epn bhae d C. mr u aor s t -. ooiutiiu-tttti>u-u --aa xte eus O tuiae t uutti t diti uPu-r <,1a a s~ ii ,,,, 1ure o dee i i d e lap ,nma i ,rrr o -,d, di ~ t,', rd, ,nin 01E -op ot ., lliber. l 111:ar, ,u r ~ ,1 ma V n ;a p rl Pegur -1o r,, iii : d, e n coor 1,, a ~t,111 1 -I -e Y,!,e ., p. .g d p enis ye d.r.ne te .u los r4, prn ,0 ,,,r, -,ir P' -.an an rs co ta l notraporc---ZA )n gr nd ~' nine Pae ,r: q , !" -l ,e ,rn' ,' r, ,eid " "n d a lo a e r e A^ '-ihuiea 't,,,i,, i ša ,,,,,,~r~r ..o ; ;Prt re v cu an d.' .rp ,: c 1 1 ',c >arcn e lsisao aoP e eta nP u aait t. de m d w t r -ll I , , l 1 ] i,,, -i d -d r:p._ e -, a 'a ad 4RA T R I Wrm Gu g yr ,l r lvn ~ f, tl ,:t d, C .re ,n e l o i .ho a i -c r t ~ tu ie e m1r ,r ,,e P n. R e n iz n o e s o ur* p g 1,, ',a c~q n -L Ut a K )d de yF R In nueE,,, P ., tue'RoonereR tu i tr t ,i, -1 P dli~ lo. 5,1 u-ti --trt iru 'u. -tt t i t tu ti t t t htiu .uttulntre r n ptu titt te, d tittt tuurtt' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Atr le,,u y, Mce Pr ~co ou, 1 ,.n,,i -i, , ui ent r!,,,, --"+ r, a de et y f" pr ,nind ,l, lwpr ,' 1 1 1 .n 1~ d 1, Ot ,. ,l M ,d-m . I, 1a d e .1 a e r po im f r u n o d'l 18 m j rI c". 17 -1 tij ^,bal ,de en ~ ~ ~ ~ 1 ,i,,l-~ r z_ .frso .eul d de , .r l a s e n te, a ar 7 -M m .,imu d>eteo o ab sa o Un ,do ,it. ,Wo .e -,i':l -i -, -1 -c , ,;.1~ y_~ dr 1 -u ,>,kde ro na ,o ,o t a e i a o -o :o ie 11 ,u,,ye , 11 : 1e ,r n i ~ i .4 : i-, .14 .lil Un dr ,,, , ,.,, , i -1 (-, l.ea n1u a ," 1 M ,e (',r -1v li ,n. i p~ t -r -n1 rc1 ,i1,1 l d 1 di, u r, res --i n~ ~ ---'d, t1r Y o s m a g i -h lo ah m s rre r y ls a 1~ ,,1 ~ ", tittiu i ltiuutt.ut i-tu--t-t tui u 'i.u.l 'if, ttytttuut' t ii i ulptti-tuuiutttt.i -.-tt. 1, ttut ltit ti pu l,.u, -ituul it v-uu u ,~,p~ 1,,, ,P,,,4 1 r~~~~~~~~~~t it 1t ~liuiiit',,,,'' ,1 ,,;,,, 1-1,1,rgur lhra q9~ -',ej 1ur -,(,4, Pu if, liul,,,iir, ii, uuI¡, 1t!,,, tliu-i 11;tuuiuut.iu 1 1 t ~ ,ig. l,, , ,,t1 ¡ l¡t lu(1, iuiti tu -1-i -1, -' .i .I I" i -1 t i u t u t tl t u--i ttu t itt ult ,tt utt|Rd iuu i. tuiu M-, ii, QU ,, .CO GH3 d, -, 1 1l "para, dfnll -¡,moelo ,, iEb lFSE A N,4A r'R O de ,.1 ~M -ct e'11 ,rar z 1,4,~ 11,11,1, ,1~ ", eno.,i,,,, "-,l -o ,,, usu, r, i !!" ., 1ca 1, ," ~r te r :een, R l ,i.o s .,,, ,, ,s 1 l~ e t v n aq ese v aud t ui, uuut-~-utitt1-iu -dm t u tttitiut b tuu u b -1 ~ ttuu tt ado, t~ 1til~n Pr-piia -, r i -u u i u t u-,, ',ttttu-,,u-tui tt mu ut t-i r ui t [t ~utt-i~i1t c'urt u tt d --tr u-' ~ ~ ~~ t-,,i. u! t .t --ut u t -tu ~u ~~ r-u--d .t .r t~ t t lt,1~ 1t 1, uuuuiitutil' i~ -1 f tuitut, 1, d tu "r -t t u t t t tui. .t. p utti~ L -n I', i tuuuuituttutC -r¡ tititiut ui.iirtuu-it tt i tu ir u ttiura tuem titidtu .tuuuuiitttdouitt.rupuit -ermes r tiu 11 u ~ it t u-, t, " 1 u, 1 t u tttl ut u i ,~--t~ ~ h ,1 '. ~ r i D -1 4 i ~ t, u,t1, tu l, "-~ > V,1 t .i u-Irit tttutt ztt iu i nti ut ti~.rittuy tttiu ut' iutu~. _¡ l -, r tui.3n1, 1ruttu 7,1 -ti ~ -,t -t t t i ti riM-'ri< tu tu r n~m -, ir r l,,P?,!.r~~ ~, -_, -: -1 1 de :,rb L nG and g e n sat itd tui -iuutu uit ,tiu:iitti ~t t ,un ,ii-d t't -utt tuutit '1, , ",10~~ 1. u, tu, pu, -tu-i. u. u-utu u uttu t u-tu tit-t tu tu-titut dii -'iu .tt .tt. it ~iuuttuut u -' ti t d piu tai tutdi pui : it uiu -utit-' u .saaeDd ayCae.d ecb rtie d< eitt u yuu tu tiutit m tuttu tiu uui ttitt s utu tut Y tu i, ti u iirr.tutu-t u t1 mfre Nohy .m el.mam ke e e e.ereses S 110f 1 od , .' ,'a , '1 1l ei -I r ,,.a ", .7 1, .ln 1 a har d-e, at, m uenos, -a e in r ~t ~ te 1E lm r e e m a s lr1lr J --e o e neor e -- --__ e rZZ e, a m dl ~ -, :, ,,r .e e,e t ,p r ,l p e a s b p -l d a l a e a c e eeh e sm e e e o e 4'',1 ,c47 ~p i zD ' pr , ~ ~ .-~ ,.1 e n *e -t o y 10 h ,o s o e m s d s u m r d r e t t -u,,7 pitt u i r l' t itt-. l; -i t i t u.itu i,,ui t _u t itu .1rc ig n o .n r -a r .-,e e '17 n , t, ', a o p -,M --e P .B o r fe m r a a : n d l m a in, ,., .1,.4 su zw a 1. nr , ,n ec N rd ,3c -4eW n i,•,, T>a,i n q.o 1,, ,, rtr pr e i -:r anr~ r t ,, i, 1, e _, ,n --ze e d rr, 1 ,a ai .a r R o cin es <,< 1 tf 1"1 < 1 1'a1d 1,1 L ,1 ,11, en 18i gnl tA( ~ d ,e d, p r ,,,lna,ll,,, n e 1 l ~ ~ ~l. ,. -,- ~, ,s :,: 1 a -t,, ,-" s a e -~N ', ," : 1 ::en 1~r ,,, m ~ ~ o n r y rr r M i -GG tii t .u r rit : ut t ~ -ir, t-t u a r, il is:tat tt ~~ i t E~ ,u,!d ~ --iii pis tu ir cc u tu-tu :, a ea o : rrgar m az.e apoee-u t d dit -tutu ti uu-tuu-ttutEtiYituK ttT,itttu-uiK uu-ttuiu tttiiutuut ;œ ,¡,,"t ', ra e er d ,, -~. ~ i n y ra -,, -,, 1 .c: ., __~e.a ,: " . ~a t s ~~ d',o 1 de: l, -ts e eo q1 s o .-om r ames[.,, r~n -1pa ,n pr ~ ~, a M .K m .nd l t t. t C .~ it u 5t 1u U p i D p n ; 11 V r .J., i ittud. E ii tu-t d ii u-i,i t tur iiut u .tc dt, ti i.u.,, iit i .it s," "'i u~~~~~ ti ,n tu it t u-tt -di P. it, ti t'u tut' ui i tu -,iu'-i t~ t ti ti itt ~~ t ti itu tf~ i ~ ji ri tl, tutit tu ittu ui uu ti it ph a i i, t i iturt t .tituit u i ,ut ity¡ utut.t tid L H.~ d. W ,ttE5 D SN u pii F t ti, uittu-iiy it u ~ t u-u-tt du -tutt-t "di i Y ii u -tt i, r i r, -t e uiititut tutttitd d iutill -Puui tu-t ;d r, tu iiu u itu iti tutiitttu -, tui ut~~t u -pt u ti itt, 1, .1 ~ -,ruft iti ui i d i y tui ,.tiuu tiiti tit t ,itii -iub1e i ,uui4uiDi, ,,,,,,, ",.r,,a ,,tie r, ,i ;ad :,, l, -1,e a re r m re t d i -, qut e taa tod 1o ,_no ,ea ~n ,e t ~o ~g a ., mi ta -i O E CEr. tr s ,4., ,"z:,, .,:" ,,a > 1r l, ,z l, ~ a 1 l utt," -t i uuutt , -i u~ ,u : tu it 1t 1t u t rttu it tu z, ,,, ti d u ttt it ,,i, tu"t it ti -'-< u u t, iuti tt t u tu, ,. d d .t ti, uuuuui ut Z, -aci* -fse .eem pues ,,, -td c ejse o ceag tcd -In, 11e 1 1 ,e ed 1 , ,,,, 1e" ,,-11 tu-un uaiuuuuu -tp-uu tut. -uitb uttutt a ittsdmcatcnn e rsr u rlao n!Fu utudl utit uer tuQed ttd, tmbutitut s tuu iui& ul ndui~it t idiHTE itutt.id E Hti t Ciui diuituitEibS rri", ;. 1 1 - g n r ~ i nr a 1111 d a ~ u se e i , -nd 1 1 oo a 1 ,-l d, n u ,e ac ',a z. g rl > o t n o ,,' ne i ~ -0 s r -1 deo 1" •. .., .l e .4 n ~ --,t ,e ; a te g -,%r a ', u r u d ar, u d ~r n m s ~o ~d 1o -, s .iuo 1u g ~e -r nt 11nd -et -i 1 -,^ -,, d-, ;L -"ri ,,]r h-7ee ,t,,e ~ ~t" """ ~smm e ~ ~ ~ it x e .,1~ 1. xxa ,,-7 1 1: Ep~ : @ er -ei ,ed ,o 7 ,, -- t, .e e .-e ,. e ti d eg i ~ ~ ~ its ,, ,ee es u .r , dudriablnemen,, 1.te,, P " ~UE~ PR l 2 G -l -o . ,l s r s : ,u v ~o iue --t ~ub c,p de, ,r a ,, ---, ?;1a a M ,,t vome t D -1 ,, ;I, , ,T-1 meu t r da t,1 l -11 ~ p, IIg t ' 11 1 : d o ,,, ii aute d ,,, ,% ¢ n m e ea 11¢ I n o --1, a C1 d os a, u n r1 or 1-1rad 1u -n e i, r r n~ ~ -a le ( 1sa l 1eo za d r al ;, o l "" u t a;utdi dt tod t u u .t ut ti tit t it-ui tut. tuu t, u t tu ~ t tu u .t t ...t t it t u t u ,,, J t u,,,d,, n-it u.uuiiit tutu u t at tt u ~it ;i tl ,,n i .-,d, iuu tt
PAGE 58

SEPTIEMBRE 18 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA EJEMPLAR: 10 CENTAVOS El palacio de Comunicaciones debe ser construido en la zona comercial e l abna CoRiu¡d va nne ID m& rPponsahis dc UtivO ut de lo ti t$egnJutn4S ErwMB oblra diebe hla ecu Wr* @ ne4caE u a plio esp y con la ms alta NPresin de capacidad tfnla. EL REPUT 1JE ESPECIAL DE L4 SEMANA Ft~ v#r 1.1~1tlS ne'Mstittiitnnde tia, a, dsad aat, d,,d,a,iiati iid,, atl a,,i 0. ada p t .u tiitt i,,d ii,.,,,n-,are ittnda 'tti. ata ei dtiapitd tattM it e dliit edi. it aia t e a, ia iairaattdgii tt Nlaiaaa totaun antas tia rA A' ae ti. Ii-p rtia -' a,,,,n tttaipa a tttat,a aa,tia, e aiiataatitiaittt dC a ia ,ttt dtpre iia ititi. ah> ,n tih aiaitudae t a otite reoiuiit ara ,aiai 59 INFOVINT QVE VAO 31 Ck l 1 k .lyra Cl, rPe Al Al ut %Taio o) aaaaa,'a ee -aa,1,ttitiituittit ht o-,i iitaii-ti tivratyiii info aaim-.t en .g ,o ,.ebre i epanhe ,,,uerllo t ra u e leAratlaat ALC NZ DO NACIZA tEPi#ii t LA flitautit'tCttD iiA?ti L d ia eta ta,,, atatatala t,,uiit ta ltaiat -,, ia ad i i -iiiia .p ue aei0& 4 ,, ,pi a,,atiA ui ti,,A ti-s iiia i U diii ii i iiplat dd de -iiir thai ,aid iiindtuierrtt AL(CAN7AD~ .NACIF-RA RECORD \I: A PROMt CUIN r 1nm pm r4 trh''" trerw diM ne fn C rntrraaarM olcna.1 o pra tald. .1. 1. l produ:e rl p de co~ ~ ~ .i-n uhoe t tn de elsY, P-lue s t e ioe.i l l. --i dfi e dedn i QPEDE. i-pt----t, L.-.i iaNi-itiŽ i-attLi aaiiai~~d~ l~iidtittilittttiKtll iScii i&aXi-,,-iaaaa tati iiaap,-a d, -iitii-iatb-ii ,iilaiiadetinaiaaai-a ii com r un oni 7A IT LI LA lit 1e ,, el, t-, -lr lalIdeDlsoi .~ ~ ~ ~ ~ e pv.,puevo amu tlt ,S ni, ', y d,3 1.fu c de : ebT j q u q e a e t ni i t o -Nt lie5m p.,uple~eng t 4~~ en pulitt c u-rre e : -da de de .n de u4-1d1 adiRi aaian atuttiiitlatiiaii -ialaiaiiaiia.-tliiaiai ntda l,-~i aiialapidaitiai n -aitaritaaiiii,iaa-ataiitia-ita.dataiiiiu piiiatiiiaitd!.tt ata.ttia-liiaaaiat
PAGE 59

SUL TI EN 1 ACTUALIDAD NAGXONAL IE 1L@UClO1AL mMTo 1A1IC 1 da4 .Drr yyy e~ra Cy.~ .Ap~ # Th1rynw FK M-. y Ctry d o !l yydyn Y POy C b d, .h. I nto C Ciomud6n de ~ 1 A-i ,~ do Padr y Veel4 d. . Iracuela superior N. 14 de L !,by , D d k que .1y acabe de te t ar i dttlj. aydy T&Ubpidra, que 1' ha Ido amgnad< dt. d. 1. o .ac lrtA Manu.lo Silir, la Beorlt. 'ulia W., la soA.~ Hiltud. Wo, Recienternante se ei ¡. I PMrque MS,~. ~ ~miyy 1_~1 ~ B& . pleataja, o, .3 y 0¡ t.l.u J. A d-t., 1~ Ll

PAGE 60

DIamo DE LA nAR! GR ICAS ELAC Por LUS 4 taMo i setorita BWbti. HeiMiH01 Rumbaut. la ~che cortada plrrz pmldtsb pots araos el ec el iW D B It' & OMiuigi. i 45 Cs dd e y tiigy Ml p1. vI. aler, ldit cin ClaudiL r. Mi iii ioti .~ .i dietora fi Cuni y si~ wd.i d, ue dc ,S
PAGE 61

A BAnmA k0 JE P 1 Ii de E > ,aMret .". el u n l" -e .->d. tlcn A-id d Blanquita C. del V-11, de N.t yN 1vle< q-e tu~,o a rc t. mo uno PU SIRA M m Ldacom nuv. ioao o l,a ke una p.1-r~ Jf D-,tll 51,hap-r rsa are sd n e. lquier p.dJB Pela r.jue De) mft‡ en t=g principa&stabm iiet 411, 1. fi NW T 1 N T 1 E' CA MISA S A -2Octs. E EDEBT O& T~ MNT O m iO LA MEJOZ EQUIPAfDA D£ CUBA TELEFONO B-5444 GALLe N, 00, ~ 1 y 9. -zA iLf y A*ENDABES LOCION DE VIOLETAS SILVESTFRES PARA PERFUAR Y HERMOSEAR ESI CABELLO Frasu $1~-Q-a0i.

PAGE 62

en un jil quo CONCURSO C ~ r ElPatio la firma nttdAeo Toam. S. en C, hizo Cfsm CINANO, eitl.te me~., .l-N ador ~,ute L. ft~ 11,sl 7 1 momento en Qute el #*flor Fbrnnd etr.tt. d ~hq por U~00 corr~ontnt. a la $*oA M,E."r la numr*ra concurrenn, ~r~eeane a ~ 102 "lSfLrma CMNZANO do ltalIL, Juio Ay~a Jefe de Vntu>, Y Pto1rd f no to ,.s En dios ~ados tuvo >ct el "Pollo do I di-ttnguidd--Beffi FeNnde t OllO, euyos recei~~~I r mroy I-ptlatn el .ndo 'oclal so hiClexon notar en Ilcho acto, constituyendo el m-m uno eentida temnfsainde duel., Todo el ~trI.i fn.~r eltuv .-w.g de L. P.rir L. Ncione.i Edifilin Vio, !l~ ~a ud. e Inf.nt. N. 102, gsQuin. a Dinjumeda, u, (Po

PAGE 63

FQCTM E-A 6 MtrY P>ELUGRZOS7C V, F -L ww.asmeme 6-

PAGE 64

AN 1TA yL ....s. wT p ILMA -z -' MOSHANLOOAD EiTA'BA AQUI SE LO 14AM t5,RhADO yj, lU H X'3&kz / -yI O I[s w L r HAU oaAp TV vz

PAGE 65

;REN FIMR a (Yn Er 5EvenMAI X 90urasM, -tr de~~ 4gu1,ch ICALUE OA

PAGE 66

El Pato PEOCON GUSTO SE LOCA4IARrA POR lau POAPE,