Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
_ L I I I I I I I I -, I I I I I I -_ I I 1, .
- - I I I I I I I I I .1 I .
. I I I I .
- I I I I I .1 ,
I I I I I I 1. .. .. I 1, I N X, .
. ,; I I I I I I I
. I I I 1. I I I a I I / / I ". "' "'- % 'I
- .. I ; > i !, L-1 A I
-
I Ciento diecisiete aficks iml servici o do too .
anentest do lis I "ill, v, I 11ii lio'o'l'o, of" '-. ,,,, "
- F.91ADO DEL Po. ,. -.i
naci6n. . I., I I 11 I T't- r1111 P- I I., I '. .
1:'11,i.d 4a clom
,.: I "k I interests generates y Perm D1,AR 10 DE L A M AR IN --,,,,,,, Ui-., -- "' '. "'r,''. .1, I -,, .., %4. .14 6 ,% lrolaCCION El peri6dico naksantiluo do hobla coo- -A ""' I
I., 1--P, -, /-' 7-
tellana. . I I I to "
- I I I toh"I.IK" U" ) ,AU(,Ik l. '.V
I I Unica. perl6dico en Ain6rics con suple- -.0 .- -, __"" I
mento diarlo ell rotograbado. "El po rlckdiszzio Go len 10 exicerno una protesl6n, an lo Interno un sacercloclo".-PEPIN RI I VERO.
____ I --I
- -_ - -_ --- I 1,
I I -_ I I 'AGOGLDO A LA rRASQLICIA
___ itaglit looLC _Qj
, __ I __GAnLXC1,RAF1CDfi_ Do ___ 'SANTOS CASIMIRO, LUCIO, ROMEO, NESTOR, ELPIDIO I' ARCA POSTAL
-NO-__CXVll_---NUMERO_ 3_ --,,-- A.P.. U.r.. I.N.5 Y REUTERS _LA HABANA VIERNES. 4 DE MARZO DE 1949.-_: DIO. PRECIO: 5 CENTAVOS, -,, -_ __ _ ______ __ __ - ____ -_ -_ ___ 111111CM111111to DEL BLOQUR CURANO 65 cKKNIIIA I I .
I
- r L '. I _r '
'S i enazados de e 6 vuelta al'mundo Traidores los
11 RE-PA-R-A--E-El -OESTE-IDE------Ait -- Ricorrido del avi6n que dio' la IESTA.ESPECULANDOSE EN
__ I
. I I
I '
-PARA- AFRONTAR ardiza I lideres rojos, E.U. SOME UN "MERCADO 'r
", EUROPA p tion I
I I OC AA10
,. lwl AW AN A F R I .dijoTrumani SEGURO PARA EL AZUCAR"
- 1rtr, .- CUALQUIER EMERGENCR los tribunals I
- b I
. I ...
I ---11' ... I
, I I
Ministry 8e Defensa 6titinico declare que'se estudian' ,
Es gravisinia 11a fal4a de 0--- "-. .. 11'rolliondrin al (:ongreso Ya -me han ef rctuado con N rrwl"IeS PA-rA drierminar que __
to- ___ --- I- i- '. C."t, ,., --",*% oc*k(I"a canlidad de az6car cubarka nortesitarii el E)rrcito en el
- _ itares-iccin-ese -objeto. Los -firmanteudel Pat 111111a eria1 -E-1 SUprentio se "' seintipOngan restriecion'es .
- iben para -_7p d ____ -- dristicas al cointinisniont
- , Bru sefas se apgrci esari" dirige al Dro,'Carlos Prio /' Zoft' r -
- _* A 5 I A .
*ESPA DO A LA PO LITICA DE DEFENSA Una vez mis el Tfibunal Supremo I WASHINGTON, rnarz .3 (AP, VEND11110S I t,000 SA(:()S k .1.22 (*LN1'ANQA
__ ', - -----,----------- _. - i _,______ - se be d1rigiclo al-EJecuLLvo en deman- .. -161104) El president Trum An alifice, hay -_ - I
4an Bretafia gastari 800 millions de, d6larcs en este ai do. de Ia soluci6n tie Ia grave crisis ontRim tie "traidores" a log lideres-connuu,- Publicker Industries no so proponr exigir que Cuba id
._ Clue desde hace thempa ,nene afron- . tas americanos quo no lian Nactladol
_ __ ___ ------- e -_ - por Ia e do Rusin ell 'k-i de r, para reequipar sus fuerzas. La Quintuple Alianza inv' tando Ia administration do justicia Al MANILA nou en deelarar Clue se pondran do par cumplimiento al contract --,btr las rrucles. Puerto Rico
I Ita -falta tie material, asunto cluc 0 1 0.1 I ( 'I tie do loner ror afio tin apre(iable sobrante azucarcro
a otras naciones pa I entre esta y Ins E_"s' os F"
ra ]a 'creaci6n del Consejo de Europ Ia ha estado ronmovientio ell sus cl- r "a iad 1'j':, d It "' ' it 11
. mientos y que putode traducirse ell to I -0 NO T I I tit Fit m1a confervilt-la do prellsa title I ------ --- ----- -- -- 14 %ko A 1! P, (;T()% n,,, c, 3 1 A P,
I -L
tro do' Defensa, Albert Victor Ale- gar los ,dRto.q sabre su plan. Attlee clal die tic) toniRrse las medulaq per- _, ks-, AMER CA 6 al Pre'ldrille wit, vol: Vill I k Ia I(Joll, f'll lr !_ ,,:j, ,,-., P J, I I i, ,;,.!a, !as I
- ONDRES, marzo-J. (AP).-El Ml- de Is, negRtlva del Goblerno do divul- mAs -radical crisis del Poder Judi- ... .. I 'tTI-Illgal V11 Ia (*asa Rio Icll. a'V pl., I IlloN toinarA post"N' '
"tt,
I=-'der. declar6 tic%- en Ia Cimara de diJo cifte hatila Invitado a Climehill a tinentes Patin S0111VI011RI'lo. EMU VVZ Ilia I I I fes4-flv Io: it's. liet'll its 'INet P01 (1Vt I !!['. o'rl 1, lc,- I
Com f l"111.4,1111o, Ia directiNa del 'I I" 'do ( ,, ".!, ,,, :, "';o"", de.
unes que )as naclones occi- conferencuir con 0. pero lia.sia ttlior:o el president ell lunrione., del li,'.lo ws licieles volwilo'lits ell N ki or i I ,
I
"I Italet; enropeas ei I ,,, pla ,s ,1 1 oeptatio. __ VL1tu UrgH11111110 111016RI tie, CuLK / lmloll.,alldo Nil, "I'lw1l.- 1'. I 11, 1. I 11 '' .."i" ,,g ;! ,, ,, ;at
, g Cnnp'!uokfc 1: aqu l no liallitok it _-, __ "I __ -iottal tit- ill'ith. d (I
, I 1 ___ I- IlInCt a : link i ,, t!, i- (1, !-,rla P
rotitnr CC Recpal 6 tlejjo el-A fALLJJ Inizar ill "_Lmlor dada-quc- -- -- __ J,1w ,,o __ _. __ --/ --- V,,,,, I Iv\loal It. to Nall I t I ". t '' I i;,- do, Aitn I
,it 411V flue 114 1 -_ 'No wog,. ,*,,ow, lmi- I .1
emergenciito,. Y revelo titnibitc, I Isorift entrot, to que el titular doctor Juan Federieu Fd(ol- I I':., "''. ", i I I I 11 1 ), ,I ,,, t '" do, i',o ll.".FolenciEus Signaturins del Pticto Puede reveler s .... wj;,11lv, lim- N., o .. se y to que till clvb, tit. malln esta k,11 liso de licenVi". so, lilt \ Sol, I # I I Pit '. loo, os 1. 11''.1 "j.11 1, 'I'L..", oo"'(? ,,' ,11 I_
-ego lot Prinier Mail \ 0 C ...... o,.,. !;.
laterrh, Fran- vulgare. Alli I- A I'llf P C I C .. ... o"', 1,aldooe, j I~ dt IA n-l- : .11. A 1.
ruselas, a sea ng -ILI 0, dirigicio AT Prei cir lit Republ 1 'r ot -,".
, Bilitien. HOIRIldfl. v Luxemburwo, ,Confianlo6 till trallittiar con lus paie., CR dUCL01' CIA110,S Fill, S nrra,. 'er 91 11 So- Iv jo-g ... to ent ..... ... I ,-.IV lo- 1 I,,,! ... ... 1 h."oo de to-,- -1 -'r I ,., I 1. ,ji (i - *., A IA, -i r, o.
felt,,,aniltiR Io. g a la I o n I asActicos de lit clel AtUntim. Queremos que mw.tri Ins t6i'min(is que vonsignainox a con / likoll".."11-ol" dv I ... .... avol"I ., 'k d.-. p, ,.,,,I,.,,,, oil Ia 11, powi, ,, ,to, ;., ,l-o, I~~ -r- Pro mer.
do te do Ei rapa. .v b.jc, p1nn son tat clue elicaje'dentro de tunincion: /' WAVo,,il-I
dirroccinn del ninri sobi - - - -11 ______ -1 I Inza t a algkol l- r%*u'j1- nj1lLil [:it Rol i ,:":'6,. ,,, d 'e'.1"- He! 11 ... .. \,. ,i ,,,, -1 .1
son] Montgomery nuestras planes con otras pRii cololl" de lo, lidet "I, .... 1-1- a o -! i, ', -, r t. -' ,o I
,Appi-cibell parR In neci6n que .sell Ili segurldRd coIect.ivR-. -Honorloble spiotor Premicirlite de Ill I il :jocVm- ,,g,.e 1mvio, ell Note, , o- -11 'I' Coh',, s"I'ol", Fiopor P 7" ", .1 !-.1i., , : ...... I- 10.",
ci E I Ministrn I bill duran- Ell linnabrit -de ut opo.strion -cerro Republics- Curnritivncin-Renerrin do IA N',ok vmi-filodo ,1,,r .... I-ot 1,1'. "'. I~~ deow .1"", \----, (;,i, ''. : I '- "' -- .11 -11"'I'l
p debw sci IA rielensit bilt.Ani- Ins rriticAs Harald McMillin. quien SmIR dr, Gobtlerno dr Pste TribunR: 1 ne, all: ... oo, it P- orfecto I- '! d-, 11,
. "Lord M ontgnmery PA president dijo: 4DcbcmnA evitar In gurrra, Twoo- trIlLo PI rero. A ,ilia roV :oola ,,,I,,P so I- ..... ,-i .. .. .... & I F,,,,,i,, ri, Fl olA ,,,- , : "'."',", ' ,,,,,, ,
. Comitii MilitRr tic IA Quintuple rn lamblitil dettemns; dPIRr '10i honor Cie elevar R listed Ill Satin tie Fnrt Worth a In% 12:'21 de Ia tArde del "badn 2A dor F.Ph (I ,ior IA %ioo.ilia \ Aoo.,olooo, M"'o,". ,, r o,-,.-t 'l- ,:,iif,"""",'-,, IA"T""'"
IIa6zR, el rust forms parte de Ili quor no estamoR dispurstm R vPr que presented PxTWICasn R fill rip que Lielin it ImA Awnreq. a Is% 3:55 tie To madrugAds del 21. a 111hahran, ik I :; ;i -, I porden hAlr, ago A\ a ,,, 11 111' ', saro, .A, R limn, deirgoi- Jlr._ -I, -1..hlvr;di. d, tweiramb;- inrita tie Abiustecirniento cle Mus cinco un pals trm otxn P.% dommadn pot sIrVR mcloptar look mrduIRS no ion rip. 11:30 d P I& noche del domingo 1.1; a Manila. a IA% ochn tie Is noche it lorloo, Infllenclandn a In. "a, wo ,l
clones). IA extorPinn. 5i lilt Rimpranzittin cesArisx, minn indispensables.;quip Pon onion 2111: a Hawal. A TAR 1:15 tie Is anchor del marte% primern tie Mario ell .it cmilla por,%Iclud de 14 drt .Ili \ loo-1- IA ,,Id.oll Too -A IA ,Phahth'Arinn
1,i- lr-,,' I Is ins tActon nienctonAciA. To Trwnmn r L',- "Ir m,-1,%,n I- A,,i,, ol\ol, "", ,,.,, I,;,,% ,;;,. ro-orlwil ell Ia., zonal
-stR Tr f4si. er" quit la- 'r lerminii el vurlo, en Fort "'nrih. a loot 10:22 tie Is mahana del Allier. 11
Alexander manifestiS tambipri Clue y hago F I 0 InAPIAMbif uritenrisk recluirrp In it'. phro ntle In lgilolahA. )-a que tin lot filis AT Arin tat o'At drolglwiao, perw ,ljAad- ir-odn In r __i,
. Alianza revusa Ill caparldad do palsits del M torrAnnose verAn ell roles 2 do Margo. El n6mern do mills de vuelo he oldo tie 23.4 os!2_0 -,,-Illa--;144..L -de-i-JAII- (iO, --- -- -- - --- ii -4.zi -i'T'a-1.11 ,ofIC14ps I !,-, t,--"T-Id- -Inlllnll ,a pinilvirits
- roduct,16rv-df-fenF4vp-d"&dR- lip"f---mhorn states All, haVa ii oL 1-1 f-ita-dW4"at"4AI--*n-IR."flf4na-, e","-Mtiljk-N-Vo-r- _d wn ni'vilutit. PreNininente. el sornador Mundt "' 11(in(ie, wo-ra.-FA wUra0Tnn (TO; e 114--woran ji tihana sr liita en qoe ripbe mAnte
inlernbrm. Ios Estadois Unicios y Rho. judiciales cle Im. Republics, Wortrsin del "Ne", York Timps"i. ifteputilicario pot- South Dakota,. di PrOfl"'" ('A lrve el stat;js quo. v quit Cuba debo
tin negocian en Washington ran I I VepresenlAnIr Nixno __ __ _____ __ ______ ___ rowinuai -siondr, Ah 0,
-Doladmis vA Ininificlenterpente drs- ,rl principal ao;t ,V o acki el tratado (let AtliLn cle Icks tempos remot Republican.) pol. Calkf I I 1 ri ... de glucar
Norte., Espi6rase clue me merka de negocios tor ental'all lilt proyfo-cin de I,,o!'.i J""o" P, I ah. Cliba let'dia alrecircim do
... .. .. r r' v p
I co del rnoi norteamericano que plfdi 600 ot k tida Spe "'Ir I
f.xGable 9000 Tons. .- rnzio l,'.' .I- 1, n- r LLEVAR AN A EFECT O LO S greso. ell PI Curio Cie eNtl limanh 27 1011(. -nrlada% cir azucar par so .
ancle Rmpl iumente el rearmed do log se he manterudo Ia misnum. escasa lolles RI y bre Ia a ,tat rlctnaii8a i ,blr Sit P-11 Pnn qu lo C'nnimoditv Credit CorJ)sfseg. europeog. oonsignaciobn a peaRr rip que IA cn- Tin wndo gevera, relrrc
,.,rl,,Il Co numla Mundt dijo q'ir -te rip
Plods, legiSIRCum iespecialmeme -'a n ", mn" de log lid-rvs c, ;111 ill, -oto" 1,0111pre Pat ,sa r ntl
Segiln deela.rd Alexander, ]a Junta tat). log nuevas formiss y a..,n- Zd pioa so liso Pot. tat f ,le,7.A; '14
f.enittagsteclintientoks estd. concerLndo para Ia' cuota ,-cprogresivo de'Procedincientos y re- B -50 SU S B O M B A R D E O S .., l1q1t 1.11, el aln ericanm mufnitilit a'. a (Ia r septiltura ,niparion imia alinirtilar A las pobla .1
oresarlo para equipar a Ins fuer- '*Una I-AX011 MAR qUP JUSIHICS 114 RpT0-
. cracks, Ia creaci6n de plazas y Ill- __ _or5--nr97,lladaq- Cie Furcipa
UD va me liari realizado contrrsa.
Ism dfensivas tie Ia Europe Occlden- ,-]--,isdiecioner,-nt eva.4.-A&--atribucibn -a -- bacift, par el Congreso. de f-sa Ir .,
, Ul. Yage-ffa-n-ent-relfakdo avlones-de- -- IA Especial tie Clobierno de este Tri- RiSIRcum '. I'me, Villie el ejercito .1 Ins awnri.
- te R Prancla. B61gica y Holan- r e m undiai -N -Sr.11IC-IN TER CEPTAD O S Las comunistmOo, en sit decIftiRci(on a 6 a d acirs parn determiner el mnnin do
collation, U b burial tie funclones extensas, Paco- S1 __ 00 cad'vercs ""o "
I Ida, y este afic, me' surninistrarin mis I mendadas precedientemente a orga- I 7 dr,:yer. dijeron que en el c"o die I I Ill lik:V IC 11-rsilara Pero cuarin Fe
,escuadrillas, adernALS de Ins Clue sean r -a. a(, respuldarlan "los lit -_ ,lok i,,,,a.a,-a,,rin ,,,. h,,hn. v (kukl
nismos y autoricisidoes gubernativas. ('11 gue,
lit multiplicacion de log pleitos con- cumfeable., objetim del unli 'I'll, Ill: oil evid". esla Run -pot (It.
,'construiclas enesp.q tres naclones. call Se ha rebajado cle acuerdo Pueden atacar cualquier punto del, plan et a, a voluntad,, ('ten sconninansta% N, sa( erclottoos ,
patentss industrials inglesas. Los ) fill) anirl wallo". le, t'lloAt
tencioso-Rdministrativos y la.s diver- io ie lia demostrado con -el vu lo de circunvalaclon que abren losas rn
PMinIstT0S de Hacienda v Defensa do con el pedimento hecho por sauN acciones tie inconstituctonalidad. con ------- --- _____ Now York para En I- (ociihis rowerciales R711VAjas Potencias interesadis estlidInn el I ., v ("IttoH (jur esit, all(, Ia CCC
los hacendados y colon s han hecho career ell proporciones lit scabs die realizer uno cle toostos aparatos. El itinerant a bra piad,,oa!"1ifinancianuento. calculables Ins laborers del Poder Ju- -.-- -_ - -.- --. I RATIFW.ADA IPOR El, il-ir a (abo cs .o I ;: ,oowl a t a in as d v
I 'Alexmikder expl:50 que Ia politics, es dICiRI V el ('0115UT110 ell todoi at,- WASHINGTON maizo :I (United., lo.',tas ciftas rxplican t-I signifivado (;(MIERNO 1, I azutai Agwitis ndivan una vifra
asegurar una caitidad sufIciente de Eli ill edici6n correspondent -,it denes tie Ia-, medics initterutles pairs 1,, s funciotiario tie In Fuerza Aoren Cie his palabias del secretano do Ia A REBAJA F'NUEVA. N-0111K niai;o I ,AT loin bajii (woo IN1000 t.nrladam Ali- .
I tencial de juerrR adecuado, siempre apareCe itisertado el decreto president. llevarIRS R C2150. norteamericana estan convencidos dr Fiirj?.a Avrea. W Stuart Svillitifton DE I OS A11,1QUIU RES how Tiny A to, criornai dr ,enimai- ii-lmha en las towas ocupadao; nuevoos equipos Para mantoner un po- dia de ayer ell Ia Gaceta Oficial, I Cardrini FiRml, ST)"Illoall ellia mrota In p I o'd .... nom drpnwar rip re ,
ion buenas conditions. Las principFi- CIA nurnero K55, del dia 3 del actual. *Dei hace ahos viene dificul- Clue )as bonibilrderos modianns y pe. cmincig dijn title "Lucky La y 11' Till tas v .%Aceiciot" line furloo a or. wienm% sr vpeim un rvrnane;1'eooo n
I#% medidas parR Pot reequlpamiento refret)dado par el ministry de AXIi- tindoso tie dia Pit dia. par IA Rb3i sadog con base ell los lo:stados Unf. Ilia demostincin 91je puede fl-ayrt' At terminArsr el Collsejo de Nil- 111NIterin del Cakarin pain ria, tie Purito fill--, de 300 2:50170 Vo,, Ia, en el gifin, por detente se refierell A culture. sehor Virgifin Perez. par el In fJta de material, --tantc, MIL, dos puede surcar los cielos del mun. tar tobre ICUR lqolier arte do niiiii- pullula A 111A, de 604) radArle, A Ih dai, el cual i teciarie IA ranfirlAd
I cuRnta que--el mayor preclo dismi- I .m. el Presidenip del Con.%ejo Acul,111ad,
la, aviacihn y aparRtom Asociadon a clue se deropa on Indas sus parties el do enter R volunind ell tiernpo de do Ia som.ira del p er aereo norte- olstr to, M V.111A dr Ia IlUelp11 (JILP kille ,,r romprara en Cuba
kta, oomn el radar. .0scittiremw milks articuln quirun del decretn 347 de insicion gtlerril, Rin mucho lemot a-Ia Intel- Ametic"no, %I furre necesario doctor Antollin tie Vnrona infornin desde hArr strip .qpnATAs maolleorn No ob,, anle Ins nhrrvadorps azu.
errnina co' s F. Le. 'que hahia pAsuido A Ia Comision tie' ins Repullkirer.... citoorni, blen informados manUrner)
n Ins mismas caliticiRder, asislri ce Tari6n de Ins ciiza, enernigot, o RI El tenirnte goncrAt CUIAI
de oscientcom millions tie libras In de febrero filtimn. y so del nuve Ia Ticksibilidact dp su adq
'L' (ochocientos millones de'dolRresi eg- jue el incisn lei del articuln primer dR&-. PIT cumplimienton Cie, Ins debe- fuegn fie Ins cafione. wiIiii ilia v, )rip del Cnrnandn do EstrAte- CooperActon Sorial tie] Ministerin del NInntocAnr Spi Rduslo. l,,Psll- '11 "a' fianzg on Clue elkir pais haril it- shm. dijo @I Ministro do Defewn el Antes mencinnado decretn .me en- Ves Esto, fun-Mmirins considering orl ilia Arrea, hajo euvic direction estAn Trabajn. Conelst ainplincitkin de In, do Po ,Vnje Cie cAlle. "curin 111, nFIro. frorin In linsible para nvudar a Cubs
-i tenderA reclactado coma migue: Y IA OuttisfRecion tie Ism necesida- vue'lo ,Ili escalas RIrededor rip] muti. lodox lol, vuelos do bonibRrrion do MillitileVinx d Compicin v dr Agri,1 Y terrnin6 neigendo lit Rcusacidn d dies Ineludibles tie ill ell uwi (to Inn it" 6mllIbIlm clue A ,niticinnar Ins ornialrinas rieriVadrai
log Jll gadag 3 do h,,hn gar tin tonnibiti'dern B-50 largA dislanein, cilia Clue rrA qviden. ellijul-A, el problem existente Von del excess Vie prodUCCIiin en 1949
ue se, he Oispursto de ins Onbrantes lei 00,1 100 Inneladits qu enilegra Audlencias y do este propin Supremo coma I ,Psarnn IAR Ini-as tic piquet" ell- COMPRARA Ell, EJERCffO
L nri it rnrivincen'te do Ia ell to qLIP niediante el empleo rip 10 motion 'dr Ins rinhiktv '" it" a ""'
a.rmamento, i a mA,,u.rF.i'd tablocidAn pot- Inn huelijuistai. SA0P NUEVA YORK, rnarzn .1. IAP,
munirlones ingleses, rAn IA cuota, tie Ilbre exportaci6n it Tribunal. I pacid d ckli de Ia Fuerzn A rrs, aviones R-50 "jandrh dejnrFe rRer Is no$ "guintons" Sor el dolei v PSIUdimnirs del 0orninarjo rip ,in drsitfiRrecidn Inda duds -dies
do mane'rot irreiponsable. passes que n --goi .-Ios E U A tillrante el afin cle IND.. Tercern: Las Sn adeudIR11 ]or Aunninstiorm y Mediante el reatiastecirmentill do honitla Rt6nnira enr.nalquier purte del Saitiquirl, *on Houle, Clue anLen PC Sall jc,06, ell Ynallr-. 40. dividlerno .,j,, combustible efectuadn cu44-D.. vircell ,windn,,londe sea hecesarlo". Inin of Commerce"- respocto
IA politics tie deferims cinscientas mil loneladAs Pit ,clue so '1110jillin lips proveedores .A con "ll"Al sit el alre par Sulperfortalezas 1)!.9%% hacien por PI piterIn de GuantAnn. on diltz" rupro...( ri- iiv I'Okla ran. y Ili ol ejkrrItn rip Epladox.tIrildnit; earn- 1
i:educe Ia curi de )Ibrq exportaci6n p*xtandn e serviclo. Innumerable- co id -, (4irlomiritto de In.,11utorza AO. moll, 1,11 xUrtIs. IP
111 _A0" *ri8'V" cbAWd I -Fil % I I I = n"'fic'n a ,va I Ili prara o not xz6car culosir. ,I#t -. vertidAs en nvicto tanC LPS, k., 4tabstian -pit lm a". El
(51N' b R paimes que no sean',,E U A InIP- quejas So solicitud" elevitclas at r@n r A 13-50, lamad'. "Ulalmoy ,ROY 11 ( RitiluTiiatroom rezones Utla lilurvA p 11111XII-11killp Tiotit, "I IbA lontarnot, ciln Till Indlesdo que harieam
n iclArneInnes de.,que eslam avlo- ,njis oll.ocitki pI j,
el debate de hra, sobre el Librin Binn, grArtin IA Curtin FApecijn4*Wra de fe del tiihl rnri One. tar lanteirro innil"recidA le ." h'," -:,, ;,
cto por lots Itincionarlos Cie todo cubriO u'na distatiria que me calcula rk'e"s into pueden ser Interceptadus pot a ,gatienlem6ritr #1 Journal dl flllluo ,
co del ,rrckbiarn el Minlattra tie, Do- J9,19. tie que traln el Inchm (d) del-air. r. Rep0bliris je han refflitido sin re- tar tie Vnrona I clue Re refirre P Imilljoi I'll dIA era nniy frio, con loner. serfan 500.000 loneladas; ntroo cAlcu. I I
I tenw 'Alexander' mankilest6 okluke I on 37,523 kII,5meto,, L log enzas: dos actierdas reilnelonadom Cori log tons ratRgas rip virrito.
_n CA ticulo primer del propin decretti-, y sultado hasts. short, sit Ministerlo Aye'r, despuks do 94 horaq je vue- Pot Ilia Perini 7501ft taneladas. Pero,
I eatudios, pirficrimentos V croaci6n tie tj jjjstItutn Cubano de Estabilizacift cle Justicla. y se )is aclicrdo it litill- Ili. l avl6n desceildle) ell In base tit, I.e., bonilloarciproom pueden volar it olquilerea do flness urbanas. Monjitficor Spellman. quiell hal)im n2rrga. -Incin to ci ieael ojilrcito he
ollievIRS armas. tenfRn nifixtima priorl- del Az6car realizark log aluites ne- zero pars. dieter resoluclaries y our- CarnAell. tie IA Furrza AArelk, (,it 13,000 nietros de altura a jvs don- non de 6atom -agrog6 el Proinlrr denunclodo at gren io do sepulture- dicho or, qor Ia can d it serA ba3tjtndad. porn Clue .%I IA Ruerra estallase ceiarlos Oil objeto do Clue las distin- gar despachos, Incluso it diplonlitti- Fort Wort, Texas. mobre IR misnin tie desurrol)nn su velocidad mix efi- me congeln PI valor Actual del ii tr Interior a In de 1.35D.11100 loneladas
ahora lit .primer cnmpaAR. tendrift Ins quotas tie Ins ingenjos y log cer- cog y patties extrnrijercgs, to que cio pi8ta Cie la cual cientv y pueden emplear Ins mirart Ir tie Ins calling cotlstt-uldas Rill" .1 d Int-6 Pot Ilegur oil comen- cc, n i g it
_111 _ttas eireto I 1. I P( gutadas par el radnr lilai*a bornber. del AAo do 1937 por el tArmhak de ... I n ilia oil, o d arin de non ventots
Tit ger rcnltZnda con Ins armas use- tificados ,de identidad me acamodc depresivo e Impropio, hole titilolns cc
- ra inictar sit his 6 ell vuc a -a .i6 title [Ia teodrimiloo., fit.
1. deal .%us -objetivolk. cun eaRulei quo trrlo -Kptot
7 k, ,in Rho. y Pot' cl otra, so ralifica el tie 14 point salons do crUdn. cubano, paro
as ell Ia molfunda guerris mundial. a to dispuesto en el presented decre 'o' rates do muestra. papel de deshecho Lo qUC rUdo haver till cualt'linotor ]am condictones climatienti. it adoptado ell el Cc) vesidad do hacer -16, pel(, permalle.
I (' t I 0 ltiyiktll( S ,
El Minist.ro -pronun,66 un Pxtensa Eli log par cuantos tie este nuevo y hasta. anuni tie empress pri- B-50 sill nconveniente nigurio, Ili Los inejores vnzm- cc re rogro"no b6lico celebrado ell Ia cludad CUlaplido nuesira inisitn' FI gri-111111 ,,(o-Poallo,,
11 ensa decreto me hace co-star que Ins Mo. vadas no obstnnto acudir it Sit PC- sunublemenle to put-di, liacer at ,. 'eno A I I acUVr 0 nsejo Sill) V, I-colos Aqui 1111%ta I cn:barquc rl 10 do marzo, a) precin I
Iscurso sabre Is. politics do qef s1611 do (to '122 Ventavos .a lit South const
3e efectflan not teamrricanog, consi rrndr "'I I fie Niievm OrIcAnP. Ese
el Goblerno, Subrayd Ia importuncia dificaciones de reference oulto particular n1gunos juices, & tons facilinente tin hurnhtriticio lovii por In Fpevza Ao6ren ilounles a lon nW Suntlago-de Cuba. rebnjwido till (it eneve at C.ngwso do, Oignio a
.1 ,,tiro conforme a ]as peticionei hechnn en [Ili do suphr, en to po.4ible, Ins dV- do B-.36 dv scis jnoltjies -nit, pot- C11,11to.a inn it-titao; do Ias rasa' (moV. 11"IL1,111.11r, I.- d,.,,,I,,I-t-.q ot'.1 1'evllo P(JUIVRIf, A 525 centavos en
i tie el Piketo del Norte del AtIAz U:Ivh cal a 13,000 metrus de 1111LIVI rdificadas despu6s de 1937 v se vo- vnwoI,,o,. eI wnv r untollo-o cc, li,
Ia Unl6n 13efenmva creada Pa.- el ese sentido por log propios hacenda- ficienciRs anotadas. No hit podlicia La may, V s)gl%,r,,.;., ,611 dr k.,toV ,%w a I axterden sit eficacta, cit I'm tr -Yoth, tijcc "Joutrial of ComA Rcto de Bruselas tenian ro Ia se- dos 3. Cololloq. filLinianitente. neorciar Is Sala Espe- 11(v it-VidCado Plot los ge- que varevell Cie suflelente ventala of: Kola diclin 141(juller [](it el t(otillillo oti-Ijol-los no tidttilajon cluolti ""' ". .
t''
". I IA 1'ellil", ,.IA 1'eve'allo paill o.U\"[ lilt, I'll,,,
kurldad national 4ritinicn. Coma se revordard, el texto del me. clal do este Tribunal, sobre nuniern- ,! 'eel;leesl d1cec let'/., Ai-tea desde it, ,e Invidad iobir lus boniburderos, S#, fie till H60 it Iter no exij;Lri Ia entrega tie
. Al"arider rrfut6 en6rificamentp Ilk., ticulo quinto ,del decreto .147 dern- .,as eXpectiellIrs ante Ia imposibilidati inuiacion de Ia guet i it, q1le Pill IIIJM dudit que 'estus cuzRoi. IHI vomo son ------ -- -- - - ------- tic() tlo-: 11:t ,V l1woo no"orilol Spell. TAR mirles .
clones de log consion-R-dores re- .HcI0 Par Ia a itet ior disposici6n. tie- tie .salvar tell lamentable obstAvulo dv,,eables que %'can, purdr lne cjit man Eli) I [)it riell \ oluillill".s I e FILADFIXIA. nwi.n APi -Un
Cuss, I tiedau localLzar x lilt B-36 a till L. inclustriei.
title el Goblerno Ial; rista "is textualmenle to siguiente ..I dt-,e de las bases me-as a\,i '- P cles lodo4 Ili% dicks hn la qkir tin tellreseritiftile die Publick
11 Y es evidence clue, tie tic hallarst, i B-50, aun con uyucla
lativa .it as bliernalivii:t (to ittin gurinj to del iki I -it lilt nianifest6 que Ia cancelacion,
0 .1 'e" una ripida solucirli) AT contileto. IIR- hicieran neeesario. He titirm, h. btuotante onto parm q6rden 'AdAveleg Inseplillos, v roll-1. hs x.bido rganivAr king -fole"R cuuta tie libre expartact6n R Pal Y alta ro causa (lei "" --o Ctiho del constrain sobre Ia% rate.tie c.mbale efectiva. con el d1nero Itle.,lineseall log E U A -to redurra brAn de paralizou'-se las Actividades tie ."I. It, Ia Aacal to, I I nuAlan pre lando mtis ,plVIVIns ha. E01 ,,
'eastado ell in defense. In AdininistrR06n tie JUSUCIR Pit It FIlella ,Aej,(.jl. 4rilel.ki it 0, I .1; %';,it Pot, eslos mouvos -He le dispensit Ilk opir look liabapidorp 01*LlPell 811 on" 11 -S A UBLISildn sorpresa. No hay
, amphaciones tie IA CLIOtR .FspeCIRI pitis, con los rictrRorditiArim perjul- ) Sprollinjill ApHlir dr wtig-ia Hausuii; ell ese contain znDijo Clut Ins fuerzas RmIRdas Pran Zafrm tie 1949, que realizarA rl Ins- cienbeig. SCrAll qLIP LuckN I ady lanta Impoitancia actualinente a ,ltigai loolonspilm onsecurnciFts que ello supon- 11 reVoIll(I 1*1, horobarrictns medianom y ppfiar Aleodr, a In direVrion (lei trahajo IlrV sU rilirplarion, diin YR hemns rero x- conformIt R III P01MCA I U u: as niolVor dislancia ,; ,V in, desastre chijio,
rganizada ituto Con Ia RprobAcion del PreN -1, Irspoolton 3 11.11'etsc) ,-op "Ibirn oN paite iniporlante de Ins 90
Que losupuIR 1 rimero-El estadn tic delltp*dr IA RepublIca. rada %ez Clue d I I necesarta paia llbIRI* 111IR gLICl'il, Ill Plican Ins gigantascaR sumas ,,, ...... P., tie miles romlercontmenial Pot- ejernplo. r cm, o1cstillada" A ]a conxtrucciiiin rip pstoA ,- ,,,:,::;,,, linillone, Cie galones
ItireparRelitin Taira IuVhRr inniii -1 previn spot parR Ins PzOcti des ,.Paralos. Irne tidid- oil el rotitrato, Y una buenA
" mrnte on caso Cie rmergencis. Segun- I nados a] mereado mundial. descien a .Par PO. RIIIP Ill a-men"iL Cie qur dera a .Jl O Von),, ,,it ioj.,, r .... I- -1-io 1,111,0111 partr de lots wisinns hit do pro
-idc,.-LR reconstruccion a largo lllaza till TkRrahwion se Ilegur utono de vii-1. de 91100 k0w- Esta silumci6n.dexpeArnentarA lilt lithoi dr lplrad(os pit Ia piodurriA r A] nhn)
din a un nivp1 inferior A cualro "nta y come at rn ri Ur1cv ,,,, -,,,,,,.",",,- "- ,,,",:: 1, ell. RiZg-o jodjsllj, j rind-41 c .1
r Ter ern.-El cumplimiento de to,% conl- %-. y so manlenga ask dUrantoo, tw fillimn esfuemo parR ftarlo, me Its Ims .tin reahagterVrse (Ir rombij,,ij ewnbio rnn ,I venimlentn rip loo, declare .11 ./ 1,.,,,,l .... t".','o'5 V,,I P,' rila
rnls nitirdinles. ble. provertilp.. din que puedan to pt-dentrrr 1, ro-tiino do ToorJUR I, 'Clihn lrl.do;i imA gran Vrodurefkin
Pro a ri do dr cincn diRs consecutive dr InmArlo Pi aruerdo pilli-irilracin y sk, la FtipizA Aerea ha emiti-il),ido ral'Zal' v derribar lox bmmlaurrier- r.Ij life wirlrs rn 1941) v rom. Ins prerinq
,:,,,I. uhhracinn '. ,nasorp' '6 likrflbi n Illi cpolil (A ,,,, ,;,,.,,A look ,,(ooordMes ,r
--- PleVR ,prover. Denunci I I i-,nmr htPle.-- 1.1o. I _: 11 soo n-1.1ble, -rA rpov durn para
Alexander d1jo nur vF, P.ItAn I a unted pstn Pxpasicion. con Ia que oo l alaRopcirnPolo ell el ,,it, Ao P. pern an Ptrixte tat y -11 :Iop
,110zorAncinse arimirs rip rRm (Ir pro 1, -1.11,1. ill arlitalmeni,. Loos mrjor lifnrnin
0 esperanan. dr. obtoentor Pro hreve plain :nPnIa en till 40 rotor riento look R o:d- oom jo-oioloi Arm.n.) re ....... jo-rotio, talit de In (Ikjr tenerrins, Do
pli R rhorron, ;I liki Rt EXUA con esta edicilin el Sit- Pmedin efira,, R una okiniarift ruyR ,rnil. de vueln so ,I ,ivoo ... ,iabps. do, ennsidernn negiii-not a 50 5 de regains ill extrarip-ro)), Crer 'i ,,, ,,%,, ;F-iP, Ihjzi,, s.woo I~, do-, qoe r,,wjrkrr immo rn riidas parn
it- HnIandit. rntifnrme Oil rolan Cie ne- 0 r tecldO pn In primrtq etap,_k die All 8:11i. par In mennA poor Ir- ,ri rljnfrr,
! enssi plemento en ROTOGRABAD ill-Fivfoodsid rin RdMItP ya dilarlone.s.. mala Ia tictica (Illp me sIgqc una .proit". to 'A"r ,nhnrx jorlhet, poj'j;j, ,!ljrAl A] riimplimirnin del c(,ntTRdp IRs riTirn nRcinnrs Cie Ilk V1 Irlo y pn un .7', por ri-in xi go Rnn -, dia., d, t-1-1p
-Um6n-Occidental Furopon. v que, -1 haCP ell Ill 11111ma PIRPR tie I-PRI-PRo - - __ _- - ______ _ __ ---.--- ___negoclitcinrkps d I PROn (lei At.lAn rc 0 de'I Can tin, r,,h,,,Irmi,,,, , r ,,,,,
_1qur me reali7an Pn 4-. tos mnmentos In IA auinnnmii firl R-50'Z "Inla *,' Patrick .1 Hurley Ini, I h
, I" M n 7s'a* .....
Uenen Rfm maynr ..qiRnifIcacir .1 e 111.111110 ki]6mrtrns Fl %,iajp lir i d A % IA mcutinrion rip qu, Ins arroilari r,,
,'notpnria-. en In nue me refirre a Ilk vurlta rip Nurva Ynrk A Mosru, via I I -eiidirse Ia com isi' --
Acepta Truman Ia renuncia Preside Alberto, riunfo,% COMUnISIAs Pit ('11 11A Soo PI Decide i on
I meguridRd Cie lit GrRn BretRAR. CanRdA e IgIRnofia. ep dr, 14034 kjI6- resultant do Ia rendition dr 1111H,71 I
I I Rpcnrd6 AlrxRil(ipr Clue Im rR tros. Dro Chicngn a Shari a) via pins q ue hiciernn Ins Estiadoi JnidoIdel Nrrte del AtIAntirn posernc 1)lrler Carindi .1 Alaska y Sibeim, Ia dist.n. I on ins rntivenios secret(,.% tie Yalla'
, ,parte de Ins recursrw induxtriRlci del Secretario de D ef ensa., Forrestal -ia de da y vuelin Ps do 11 293 ki- 0 A lvarez, e I Agreg6 title ]as EAladom Unido, ro, rusa bloqueada en Franef ort
- 16metros, vurio title puede haver enn lAn opriando ahora ell till bloclue Ar
mundo y ling poblacl6n de 250 millo t as", advirtiendo Clue r0e ra- I .- .--- ___ I __ - - I
nes de hnbl',Rntes. un solo reabastecimirnto en PI lure Tin ,net
I I Designado para sustituirlo Louis A. Johnson, q* organize Ia, 'n el vinJe de regreso mino puede ronducir a In teice, Es probable Clue P.1 primer rn nistro C. de Seoruridad l(Lierra mundial Durantr-dw' dias look dclcogado sovi ti'cos pcrirrianeciercan
Element Attlee. sollcite a Ilk Chmara movilizaci6n del Ejkirclto on visperas do ]a Segunda Guerra Venden 28.500,000 (Am. t_1 I Eli un discur-xv PIUM111-do Rill( encerrados on Lilt edificlo dr a(lurlla ciuclad custodlado por
nes exiija detalles schire Ia fac%,Itad de larivicio dipl,-wati- In defense par razonea de stoguridad. Mundial. Herecla un prograrria de defense de $15,000.000,000 (je nlieles finales a 1111111111 Lo haroi durante todo rl me., de In Universidad dor G 7' I gVtn, o. el Ia Policia milltar norleamrri(ana. Arnenazan con represallas
!do Ia'% Comu
'nero In oposicift maylamentain vs .- antiguo secretatio de u Gu k .--- .
I lilt CaRnifestado que hasta puede Pup- A cr6ditos I :11ido d arzo. Emplean el sis trite ex embaloolor do Tom ?:,titdo ,!:,;",," F R AN( I, (I n'r, A In maryo 4' ,Ili, Alowdwwn Ia rpsidencia escoltaWASHINGTON. marzo 3. lPor iman ,En till CRI tter obtolvu firlina tie Estaillos
",,Iir tin voto tie confianza. John B Oven. de Ill Prensa Asocia- parm, a mayor parle de Ia ayLida eco. ,,, I P rn I &a Chinos, decl.r6 Ilk v,,,,i ,ol, 'at lit
Par otxn Porte. ICA representant" dl A) mediodia de aver se tein,6 ", cle traclucclones simultineas 1104 r lei ii- i ,A Pi Lot i U.101 A; Io, I I "I Pool 1111111oh cis do IA llolisi6n Mi_ __ on hoot, A 1. Tol C,16n norte.loCt I- I ht- too% wti( it N' pmta activar Ia par IEl president corlrnjos do Y; ,,, ,
Truman accept o6mica c Ia catloa del Presidente ComtI6 tie Veoton d, In., NI lull 1. Toloficleo, do- las I'leI V, te cii pojo el restablecimienin
nation" PlittliRtarlas del hay Ia renuncia del secretario do Do- cuando MUchos olros dirigentes dr- ,,, I a,, ., V Ofdrnprort a IoN roiernhLos (it )lid,,
: TAKF SUCCESS, N No. mal,7c, 3 Item (uRita., palet ri, ins
Pacto d '. "'! pi 1 I 11
--I---- _.. I I __ -------.,-. o- --- -11.1kil- _Vd" s?"' de la'_ _, ,, M:,i(.,, de Reyahiavem, bloquora dr 1- ,,, ,to s clectricoA y telefonie Brinselss .me reunipron RqUI reatia, James V. Fnirestal. y escogio rn(ilvinla .to rn-trabAn fninernente de I A z u ell r. p '- 'AT' ,- -P,'l piocedimienlo fie] Cmimory ,lei mtjj)d,,
. I i; e W o r1liclo (ji" IA Alipraimi- 1- 1,,i,;, ,lit, piwdan harei todos )am
I I I I I I I I I
I I I I I ,
; I I I I I I .
F 11 I I ., . .- I I .* I I I ; I I I I I I I I ..,
- i I I:- I I .. I I 4 I I .
-- I I I 4RO CXVII
- PACTNA DOS - .1 -, I . .. DIARIO IDE LA MARINA.-VItRNES, 4 DE MARZO DE 1949 .. I I -- ,
I -I---- .
I
- .1 -- I . I Gobienito Proilrincial .
IA get"na. del Nifie ' -de Cuentas
I r destacados ell el Go- IT ribuna
_4a d 16 0 . Resume 1, 10 orlma-t.ivo :Los Tiovill Ia I I
I bierno r i I de La Habana. co.
- I I' nod I loran oy I formere quo rindie- I
. I .. - ---- '. 1. preffix.:Vd,
-1 I I I Ia Escu-1a rifimero
. Per.ALBERTO GMO 128 del Reps, I I ?or AURELIO MENDEZ
-- --- --- ---------- --- Viajeros Gaceta Oficial e Petry, sehora OtjJJ2 I
- Fernind z S=. en relaci6n 'con 11
hn on III I t" la.i"OnOr AI -- -- --- ----- -- -- ., .-- "Semana del Niho", event que se I I
_ _Mfnrit! ,PC,:l to- ----- -- Econondsta. - -EdIcl6ri del Jueves, 3 do rearion de eirctAii anualmento para el cual
Humbert Nicalis Pifink, M. N. ..... ,, Eldoctnr Ju I Jun Klein.,110table eco- 1 949 co tcrar If meno el gobernador hizo Carlos Manuel de In Cruz a
o :1 am sta, ex d rector cle Bureau de Estaclo. -Decretos. Lesiva repo%,- a NTRE las ]eyes para cuYa apro,
Esta nocbe, a Ins 9, ,y *en of pro- I f5i e a Habana. senior Batist y of Con- E ns representatives Ua. ---- I 1- _ Comercill, quo clurarile doce Rites fud cl6n de Julio Figueroa. D ro" sopia Pro- bacl6n fu6 convocada Ia HOKURI
-grama "Esso Rinde Honor al Mtirita'. ---- __ gna-a e- sejq cle Alcaldes de Ia p nombre tie I
q-ue-- e-.rasmjWrA-de de-or-Circillti --- --- ----- 3ulasecretarto de Comercto tie Eats. lix Hurtado, Scibre Gustav, GutiA, vincla. legislature extraurclinaria. figure mados ortodoxos El 17 de septiem- .
CMQ, seen conclecorticlo con Ia me- IFUND 6s 'Uniclon, embarca hoy Jueves ba. rrez. Ell el I Orgialica del Tribunal do bre de 1931. 1.4 Climara de Repre- A 1 iralna informed mencionado. to des- Ia Ley
cis Whshington. -via ,I- idea Ia clasificaci6n claclz a-los; dias de Cuentas El provecto de ley que el sentan
dalla "Honor al Mfirito", do ]a Stan g ell uri Justicla. Decrelo (Co Ia Correg tes aprob6 varies reforman
- dard -Oil el-valiente--marino--cuba- -- I Clipper de in Pan World da). If dulto de Maria Flinc:iez. Au- Ia semaun, ell Ia Constitocirin que comprendian
- ---- - Ion cuales se rincip tri- Congreso habia 'iprobacto -'y quo aa instauraci6n del Tribunal de
, - -- -- I---- I I torizaci6n a Crescencio do
no, 'sargento Humbert6 NicolAs Pi- I A rivals. I !a Cruz buto a Ia salud A! maestro, a] enalte- of ex president Grau veto of 4 de
F miliar Dispensa matrimonial a Adolfina Cf)s* cimiento moral y cultural. a las ry- ha sido repro- Cuentas. Pern of Senado no aproI~ fia I M.,N quien se -Innz6 Una noche I La shorn LiLdia Fajardo, esposa slo. Autorizaci6n a Rigoberro Villa. cursiones. Y finalmente a ]a Patria. octubre de 1947 b6 6sas reformas-leEgraaletardDeosya;ip.).i-
bana "Antonio Macelf", New Or- B A N C O .G E L A T S del doctor Alberto Inocente Alvarez, deamigo. ducido con ligeras modificacionreLs.. ra Ias medidas
durant lik estancia cle Ia fragata cu- Onomistica del Jefe de Ia rollcla del Ell realiclad, algunos de Jos
en ,-- - premicitnte de )a ONU, embarcari en as Goblerno Provincial de Ia Habana no merecian Ia despu& cayt) el Gobierno y foe
Para -SalvarA .- ----- -- -- I Diricei6n General de log Registr cepton; objetados Congre
-IeansaL-agua dos -- of dia d y hacla Miami ell Una y del Notariado. Convoca d aipiran- Ell el din de mahana. celebrari I SO.
I mariners norteamericanos, arran- tie las ackka0ves tie Ia Corri Cu- impugnaci6n que sic les hiza. Ell clisuelto e
, lea a Notaria ell Mayan. Cancela- fiesta onomAstica el sehor Casim""I
cAndoles de -las garras. de Ia muertfi bana de Avilici6n, cle donne seguira cl6n fianza doctor Luella de Ia Pe. ro '
-*ntre lais tra1doras. aguas del rio Rodriguez, Jefe de Ia Policia Provin cambia, no todox Jos defects de EnIr6 el Pais ell un nuevo perio- Mississipi. "Gaspar Arias, production I 41BERACIONES SANCARIAS % iaje a New York para reunirse con eia. Convoca It aspirants a Registro cial y con ese motive ofrecerh .5 que of proyeeto adolecut fueron do constituents quo culmino ,n
ha s su esposo. de, Ia Propieclad de Puerto Padre. amigos y periodistas del. Gobale Us iiden- Ia Coustitucitin de 1940. Entre Ins
del programs, e crito un ennotivil Various tie Miami rno denunciados ell el veto prei; 1,
skete I Lie serA -intrepretildopor of :- -- ---.--- ,--------- -- Cobernaci6n. 'Decrelos, Nombrg a Provincial unbuffet. clal. Dos objections importance institutions creaclas par el nuevo
En los- clfistihtos clippers tie In Pan Luis Sarabia. NOmbra a -Enrique Ber- C6digo del Estado
.Lcuadr ramitico Esso, ell el que se RN GENKRAL American World Airways 112,aron A Ins muchas felicitaciones que re- f rmulO- el doctor Grau: quo -el -Ee encuentra ul -11
-- clestacan Maria- BrLnes, Alejandro -1- I - -- -- --- -- procedentes do Ia ciudad-de am. tr6n. Nombra -a Aurelio Portuondo.' cibiri of senior Rodriguez, agregaricis 0 1 xu janri6n Tijburial tie Cuentas. Lit ConstituLugo-Angell Espasande-y-atros--va- -- --- - 'i Haciendw Decretos. Cesante Ernes- ]a nuestra. proyeeto sometido
liosos artists. numerosos pasaleros, entre ellos of ina y-Juan Garcia. CesintiMAn- creaba "un organism superestatil cion to llama -6rgano' fiscal izador
. EARANA c6nsul tie Tanarna. senior Elbert Sas- to Contlinillorn Ion pagoo en of Gobier do los, ingress y gastos del Estado.
. En ]a parte, musical del program AGUIAR 436 I e- toruo Nunez. Cesante Mail-jet art- no con una in.terveaci6n excesiva ell
-fig so, el fiscal norteamericano 74r. No Provincial el ciesenvolvinniento del Poder Ejo. Ia Provincia Y of Muntripio, y de
ur an 1, r4up-sta tie GanzaloRoig. - I- ---- ------ 7i---- mau-Birnkraot el doctor Rene Diaz bona. Renuncia de Juan Polo. Nori Los pags I Jciados el m1krcoles Jos organizaciones aut6nomas naR6 Leihlat, of Dtio de Vitlegas, of ingerilero ve-nezoilano bra- a Jos6- G. Govian. Designs a n cutivo y de Jos or 21115MOS locales
]as vocaliEtas Jo. c Agustur V. Burn. Resolucil!lu. Sabre contain La n hasta quedar totalmente cidas at amparoLd Ia --. otrk
tie so vs- com liquiclaclas lax obligaciones del Go- 8ut6nomos-; y que Ia actuaci6l' e Ley -,
Inolvidable -Y el-Coro Esso. He--aquf -io-.15-Barxiandn F.-trelles. Vi tar Lup Con.stituciones; s linultan a dispoIns detalles: lo:4% Fiesta Guajira tie Sears. Vida Civil posit sefifira Esther L6pez, y ei in- pras sin subastas. blerno de Ia Provincia. par Rer esop, del Tribunal do Cuentas, ell of o.r-- -- I 1:0111 Y. "to .) caft. ------ genicro Carlos llevia Norieg,.- Direcci6n General de Aduanax Re- los prop6s1tos; del gobernador Batis- denamiento constittlicional. "es Pos- ner Ia creaci6n del Tribunal de
.
11:15 Fj destiny esta .. ... ni.n... Con lugar on desalloclo Sol numerous 21 993 a 22 036 to. terror a los actos administrations
, L Baja las Palmeras. Canci6r. de 11:30 Divrird.dxs. Regres6 of sender Prio ,,uciones S Cuentas ell uno 0 dos precepts de
E, Lecuona. Coro y Orquesta Esso. 0 -El juez de printer& instancia del El senaclor pinarefio doetdr Fran. to tas'establecicias Pot- Viveres, I character sustantivo, dejando Ia ad.
ii:s5 Noticier, ,CMQ. Centro, doctor Enrique Rubio Lina- cis of A.0. s realizados par los funcionarios de
--- -2. En -el Bahia, Estampa --musical 12:00 Novels. res, dict6 sentencia ante of secret sea Prio Socarrns, regreso ell otros. acin- Agriculftira Jos distintos Ministerills, pero no jetivo a las prescripciones de Ia
cubana de R. Rojas. Arreglo de Gon- p..m. I rio clipper Cuba cle Ia Pan American Direcci6n General Loterin N Ley. La nuestra. minuciosa y prozalo Roig. Orquesta. 12:2z, 1, Reportei Itioso. doctor Vicente Vifluclas, declarando World Airways, procedente de Ia ciu-, nal. AVISO. Sollcitud par R sario anterior y previa". lija como un reglamento, Ilega has. 4
3. Tristeza. Bolero del Gonzalo I '1:3. Angeli de IA Calle. con lugar Ia clemanda cle desahucia dad, do Miami. ciancle so encontraba Paez. I Vocales de I Comist6n del Tabaco 0 ta ordenar los tr mites par Ia& cuaRoig. Canta of Wei Inolvidable. 1-)-.,5 Crocharito y sopeirs. Pstablecida par Manubl Dominguez hit cc, tres dias ell viaje de descanso. ,AgrfCLIIIura. Decrelo En relaci6n En Agricultura Its sido cursado of
4. "Honor aL-MAdq," Skelch-pox- I!IOtA nrvels radial Candado vre.%eroa Martinez contra Lope Rivera y call- La esposa del general Benitez decreto par el que se designs como La fiscalizaci6n tie IRS cuentas les of Tribunal de Cuentas puede
Entr hliante-yCirlo". (,oil 600.000 tonclaclas que ilitegran Is
el cluadro dramALico Esso. denando at demandado ;I Clue dentro vacates, propietarlo y suplerite re.w- publicas estA ejercida ac I, n ,,,, f1ja I costo promedio par unJEntrega de Ia medaliR 1,30 IA Nnvela Planes. Idulln Ruinnes del t6rmino -de quince dias desal-g! I o .1, 'r, as I Comerein.-Direccloil de Seguros Pect'vamente. a par Ia Intervencift Geneua'm --Flonor 0"' 'a Dolores Ochoa-de BLnf- ,..it, fibre de exportilician. los sefiores Manuel ,ad e obra y el valor promedict do
al y A. Glitz. R ibin ell "El pasacto tie tins Ia nave que ocupa oil 11 Calzada del representative a Ia CA ': F. Rocha del Riego v Bernardo his"- Republica. ra I d a it
N16rito al sargento Pifia M. N. do I" Lot lei ". I re 111"ra- gvrwriil Manuel Bettitez. Valdes, AVISO. Recordatorio a represents tinez Goti6rrez, ell iepresentaci6n de los 5uniinistros".
Marina Nacknal. 1.4 El .hn. di,- I.. ,-., 0 Ptentes Crandes frifimeroilelfi. ent arrIbu a bordo del "Clipper Channel tes de compafilas do seguros ) fial- I
5; Tux pestnfias. Bolero de A. VI- 2-00 'KI pr.,ol del diclclo,". ,)a In de la Pon Arneticim World Airways, zis. AVISO. Sobre Federill GlaIN. Ia Uni6n de FabrieRnfies do Tabaco. Este organixmo no naci6 con
lial6n. A rr. G. Rofg. CantR of D6o -I .40 Car].. a&doi. ell "I. culpa d. 1,13 rlbieridolo de laiizariflento ,If I nuestro regimen republican Fs de (Terminari maiiana)
. verifica iracedente tit- Ia ciudad de M larr". ty La carretera do Taguasco
=--- --ra I ell unioll (to .sit hija Lie 14 an s, procedencig colonial. El Rcglarnrn
Inolvldable- or' - -- Q Lot'- Trails a Designa a Una Cornisi6n witeRracla par mlem6. Vuelvo a it. Romanza de E. Le. 3 n, 'vId- Nio.rl;w. PrVnt. "Col.- El Revocan on& resolurl6n .1111"I. Ochoa. Jj, -TIeSUILiclones. to Orgiinico. Provisional do Ia Ad-el--atrar--cle C 11VIN..... propin juez del'Centro, doctin I at .B, Oscar o6videz. Aprnbando acuerdo bras del Comittl "Tudolpor Taguas-- cuona; Conta-Jox6 -Le-Matl-(bajoi--- -- .1buir, -Rubio Luiares-en Ili secretarlif do At Interior' Junta Central do Salud y Materniclad. co". acompanada de va*ios concoja- nugtraci6n Econ6mica do Is Isla tie 1
7. La conga cle Cnl6n. Qnnga tie IAL "El plower or iodrir". -con lugar In Eli Ia aciontve te
,:In L, gu.1his glairitans ....... Minima Aedo- cleelari!i gulor tie Ia Coln- Caja tie Jubilaciones y Pensiones lost del Municipic do Sancti Spiritus. Cuba. proniulgado el 7 do octubre
c G, Raig. Co- 3 45.,Xloolara ttrnAndc4 ell -Uam IIIRIS pwIncilln establecida pot, Autorun Intrua CuUaua Lit- Aviacolai salie.ron de los Corredures de Adtiaiiii.s. Presti. ,gestjon6 Ia coolieraci6ri del subsecre- cle 1893. creb ocho oficinas adintro, Esso.- ao jv, ,onzilez Pereira, y on sit coltsectien- junitto it Ia ciudad Lie Camaguey nu- puesio; tario tie Agricultura senior Manuel rustrativas entri las cuales se en- El Remedio
, I 4 (9) Minth. raufili. ell "Un. no,. do cla. se revoca of auto dictado por of inerosos pusajerils, entre los que It- Eclucaci6n. Decreto. Pasando ell co- Guillot. para lograr de I Gobierno is traba Ia Intervencilln General
Carldad Bravo Adams prepares, "Amor ailing ". jilvgado municipal del Sur. of 23 do guran of schor Lorenzo Lamacirld concesi6r, tie un credilo Cie se4ellin Coll rn6s efiCaz de Ia
Prohlbide" pars, "IA Novela. del -4 20 Carrorn liuvarra en "Et calvarlo de enerp ultimil, ell of desahuclo Regul- Jose A Gonzalez, Alicin Campa. Ofe- rnisi6n a Jus6 Utrera. niil peso& para Ia terminaci6n de laF del Estaclo. La rails iniportante do
, u I Comunicaciones. Decreto. ALItorl. obras de In carretera que unii-A a eva 5us atribucione3 era -rxamirlir.
Aire" no I uldre". ferida Antonia GouzhlVZ [Ia' Cath Chat les Gonzi.iez, RurnAn S. zIludo ail Mitustro do Comunicaclones important zona.agricola con Ia ruta comprobar e investigator cunntos Re T 0 9
- C40 Am numor. vida. Carina Bari do por Ia re
darlded Brava Adams Ia distin- CnIltril N11111LICI Vll ll llern riclez, de- Urribark. Arrigol do Celli6 y Juan I
Ilia C n "Ll pireclo, del pec.d.- Para t1misl6n de sells, Resolucift. Central.
W. -lit recit
Xa __ -A N fecto of proveldo afectell It los
--estfli- 00- aA-AnflIIarLaA-. Fonseca. tos a procedimientos
-guida-"driffiracla-escritors, pre I ". -- Acre-knt nto elision de Gloria M.
ra do Ia pr6xima obra para "Lit riii a call fecha 15 de novTem t Lv_ p 1) UJaoCreF-e-----_ -L -C ----' L --- _ __ _--5: --Wr-eque --E-- -- --M9U-ao-'CLTbA Ba .l-611.--EXfF-g--- .
of 5,15 I,& 01scoteca RCA Victor IoU"ruArl"ll Ili San g6s. Relailto n. ngui a e _ -- L.-gleSuil Y-Lga tofi_ delL Estaillo". --
Mvela, del Aire". Se. trata do Una no. W-30 Pi cfsrmrra delLm do ELb;C-16.. admite Ia consignaci6n Y Ilene Pot' a bordo do otru tie lus cliolglas de cho tie Aillonio Martinez. Reso tieton' ernacion
:40 A oci.den do Colorals tie Cuba. I Uil; tuando ces6 Ia 61ominaclft es- --P-A S-T 11 LA S-- - -vela trazada sabre Ia mills conmove- 5' x PINgailas Ins rents. iiuspendi6ndose of Ia Cornpahla Cubans de Avincl6n Acrecinliento de If. ',ena. ResolLICi6n:
dora cle las historian de amor; un 5 .50 Noticlern CIAQ. curso del procedinniento husta tanto of sefLur Jost Nacer, Juan Mort, Juat; Extinguiclo derecho de A. Oliva. Re- Nuevos funtionarloo pfffiola ell Cuba, el Goloerno Miltdrama quo crucifica Ia voluntad tie fl;J5 La cri do hoy. ,,if legisle par of congress; y se offs- Cross y Alberto Luri Bertot. solution. Extinguldu derechn R. P Par disposici6n gUbernativa fueron tar norteamericano que Wlaoi6 of
- Una rattler entre Ia a 16n y of de- 9:25 Kl reporter EAso, pone que sea devuelto el dinero at RulAs internacionales rez Cuncediendo a G. L. Peralta y designacips ]as siguientes, funcionaricis inando de is Isla raillItILIVO ]a Io--- ro Eli lus clivers veg -es do Ia Pan R. k. Diaz. ell Gobernnci6n: of senior Manuel lervencl6n General del Estado. Fl
"Amor T'hibiciff" quo .:I0 Cartel, dderet;,etes. consiguante y siga ei.juicio su curso,
ber, Eso seri I A fl:4& Mi.ter Illstorls del hlood- achirAndo.Re no briber lugar 1 Ia con- Attie ricit I, N orld ,uiat
' clentro de pocif tlerEpo se tescuchar 7,00 L-,,,.,d, ld,;-d.. Eruet. G.hn- Airways ban em. Defense Naciural. Decretils. Non, Le6n Cedefirt, Director de Personal nombrarroctito deI Interventor se A L D
R Ins 8 y media de In noche par Ia dn'y ell dro C-sc; ex. ,agnoct6n, sit% hacer especial imPo'-4'- batead.. Para Sari Jinut tie Puerto bra a hina Lallullier Olivera. Nombra Bieiies y Cuentas, par renuncia tie
I aria Martinez 7:15 IKI*f.II.U, 11loi do Vax.. p-..t. "Ifin cle costa. Rico: Manuel y Anialia PLori ull- doctor Ntttor Rivera MachilAn- of reserve at Secretario tie Ia Gueria
Casado y .Santlago Garcia Ortega en Marth. C81.119. y A. 0 .... I. .. Sin lugar on Intercileto Conuepcion Lloverns. I-lacia BL,,, us rl_ sehor .10.46 Ber tit tie leas Estaclos Uniclos. El primer
-lop-paoeles--principates-!!Amor-P-i*o- "rorona-d 1apIrAa!'------- -, -- Dicta sentencla el Juez tie Prillle- Aires: Pedro Dan (Ia de Alfonso de Ill C. P&rcz Farfa o 8' Jefe de Person
hibldo" harA gozar a ]as oyentes cle 7.35 "La noveia Pnitoollve" M firldri. ra iiistaii-6ii--del-CentFo.,,-doCtoi" Llil'twT Para Guarryn l!"f*I'res, -Dc,.1e--RjeA-iro de Vicente Almaralels y y el sefioa C6sar MazquiarAn. segundo cubano designado pain ciesenipefiar (
dellci gas moments par sit tramn ex- .E.g.fio" T1ei naL otrus. Rellro de Jo.0 E. SuArez v- Jefe. one cargo fu6 el coronet Erneslo .1

ru,. y A a noble an Rubio Linares, little el secretary Ill Fabian. Manuel Pe I tie Juana III. Contra of Drcreto que ampars a Fonts Sterling. hounbre de acriso- r
. 9: 00 C-C.b.1c. C.ndod.. ano Aedo, cleclarando con lugar flra Caracas: LUix F otros. Reconoce derecho
quisita y encantadoramente hilva- R p efiz Lugo Asignando pension a Alberto empleados con 20 afion lada honrRdez v extraordinstria I
ri I 25 "El d--.,i,. d. 1-1V-- Ia excepei6n alegadu par Ia enticing Ilacul Barranquilla: Alfonso Gar- V Rodriguez. Asigriando
I A. 5.5 NqtIci- (714Q. clemanclada y sin Rigor of i6terclicto cs pension a El Di- Enrique RousseaLl, (ftle 89- Competencia. La )urisdiccirln de Ia F ARM A C LA
do In propieclad Industrial estableci- p. Pedro Suarez. Enviando it Escuela piro a representative y volvera a ha- Intervencion ell trinteria de coon- D R 0 G U E R I A D It I
El Lunes 7, "Hotel Mrurice" y of 9.00 "Emo Rinde, Ifonor at Mot On". u Trae 24 assiJeros rl "Estrella de extranjera a V. 10. Duefias. Orden del cerlo ell los pr6ximos canticles, ha (Rs era exclusive, v sus resolucio- I UN
-- Jueves 10, "En el Cabaret Chez 0 10 "Carnaval Trinidad y Ran,- do por In sociodad "Villan eva. Fojo Cuba" M6rito Militar a Luo, M. Morales. ReZ -21 a M_1M I
P :8
; Lot -Xey' CnnJu-!. Vasco. y Cia". S. ell C. contra Ia de "Textile,
A A C ' A
Magualne", des reportaJes; he- ln *nil Coll 24 pasajeros procedente do Es- saluclones. Concede Orden del M rilo establecido recurso de inconstituclo- nf,,s ell lodo 10 concerniente a Jos 10 IM SO N
, 10:29 La N.u.1a on iirri6n, BritAnicas, S. A." absolviend It naliclad contra of decreto presideicial I
)as part' b liegar en horas de Ia Ins-' Policiaco a E. R Power y air,,. Me- distintos rattles acirrunistiativos .
chos por Gaspar ftmarejo 10:37 llh &, y Condones, cle Ili inisina, roservAndose no I' e J'ana do c 1380, que reconoce Ia inamoviliqad s DE TURNO LOS LUNES
D TURN 0 LO
. LEES. A 2129. A 2 .
B V A
PO
D FO G R U 7 1AR
on Paris Won Notict ... CNIQ. ics el cierechn title uedan loner pari ruina tie hoy viernes, of cuatrunotor dificariclo resolucittri 390 ( de los empleados con mAs do 20 lines 61o cran recurribles ante of Go- I OBISPO V AGUIAR
El presiJente y director general 11 15 Noticiera Diportivo. barer on Juiclo dMarativo Ins recla- "Estrella do Cuba". tie lit Compaffin Ej6rcito. Coil a J. F. Jinionez N de servicios, segun so conoci6 ayer ell bernador Militar de Ia Isla. TFLEFS. A-1129. A-2129. M-IM
- de lini6n Radio, Gapar Pumarejo. 11 30 L.ro.illarl. do Actu.hdad. milculnes- quo ICS COnventila, 011 im- Culanna do Avinclon, do rogreso de j Valcro. Gobernaci6n.
que es, adenuis un excellent Jocular 11:45 Serenxtx Crinlin. OR posici6n do Ins costas a Ia parte tie- Sit trig6ioniono%'eno vuelo a Madrid, Tribunal Superior of, Ia JurilLdic- I La Comisi6n Consullia nombray periodista. ho reRlizado dos intere- torn. La aeronave Cliballit tr,1C correo y cilln de Guerra. Sentencias numerous Funcionarlo a Ia "UNESCO" da duragie Ia segunda interven-
santes reportaJes durante su recionle RIIC-CAUXNA AZUL, AN KILOCICLOO Dice, of juct clue examinacin torn 0xproso v %olvera a italic hacia Ia 127, 94. 61. 11. in v 3. Recursos par Acaba do ,er nombrado por derretr c i6n norteamericana confeccion6,

'
estaincla en Paris, quo serAn trasmi- In I. b no existed, igualclad a tie- Ca Intal sljafiola-cl pr6xirno hines 7 a distinto5 miembros'de las fuerzai; ar- presidential delegado de Cuba ell Is 0 9 Farmaicia 6 y A
ticlors el primer, con let titulo cle A.M. -eciclo que Ins 9 cle Ia Solarium. "UNESCO of doctor Federico dr entree tra leyes importance de i 1
BAL) "El hijal'.s.dor". dii.lotan. norr-r-za al nun siquiera psi madas.
"Hotel Maurice". el pr6ximo Junes. (1:58- Noticlero. ruccla producer error a corifusl6n en- Gcstl6n turislicis Intervencilin de Ia Propleclad Ene- C6rdova Jr., que desde el 10 de nctu- que areciA In Republica. Ia Ley I I
I dia 7, 1 Segundo. hecho an el CR- 8*()o -un prngrama a) rev-'. I re IR marca "Britannia" que corres- El schor Frank Miranda. represen- mign. Cita It Mery Cheroot. bre de 1944 ocupa el cargo tie Ins- Orginica del Poder Ejecutivo. Di- I TURNO HOY i.
baret 6b!ez Macusine, el Jurves, dim :15 "Felleldadli, P.r R 11-11. sector General cie Prisiones. como cese que el insigne estadista do
8 ncle A Ia enticlad nctora y Ia deri tante ell Cuba do Ia Eastern Airlines, Cologiacitin I-Iniversititria Seguro to remain It su% brillantes e 'mPu- Rafael Montoro. quo era uno dne
10. I I s :31)"413enrians. aunilro". m"inaci6n cle "Textiles BrItAnicos, S embarcit Pit tin Douglas de Ia Com- Farmac6titico. Scare contribuyentes l I Ica bles informed.
Recomendarings estar; trasmisiones 9;on Trio ulnIs. Torre Monterrey. A." quo usa Ia demandada ).,Hfifa Cubana de Aviacittal, rumba a "Directos". los miembros de aquel organism. 8.4 29 1 La Sierra
que brinclaril Uni6n Radio par auq IO-nO "Ll rincon criollo". sidicial con- .
10-30 -Slujerex fildelen"3", notla. Declarstoria do herederes; ciuclad cle Camaguey. donde vist- roder J itivo, abogii pot- in creaci6n
910 kilociclos, curno algo novedo a y Par Ruto tie yer, el doctor Rublo tars lax distintais agericias de turis- Tribunaleg d,,'u .11. --i,,i d.. M-ra.,
5 11:00 "La novu. ituaium'. r u Tribunal Supr rno. Secretarba tie Tribunal de Cuentas. pern at.
orfg4nal. Linares, cle Centro -secretal-16 ilia y pa.saic de OQLICIIFI ciuclad, oil s Gobierno. Toma de raz6rr tutulos do guien obletd quo emta instifticilln I
c iu Z
L ll.'.H) Tierra admire d Rene ienlAndez- decInr6 iritesta. empefio tie aurnentor el turisino del If En abittelto el chafer Alfonso Diall;
:00 '" free kliflidolics. dos Ins fallecimientos de Ins exposes; interior do In R public hacia Mia- bogaclos tie D. J. Hernindez y A. FLIC absuelto par of Tribunal fle Ionia "olor a Espahs" y Ia Comi- .
"Efultalfiff". U spastonante novels. de 11.1 Nouclerc Interraclonal. P Carlos. Lists do aspirantei .1 tARMACIA Y DROGUEklili 11
I 12:29 "Lo cloc e; dinero tin royopra., Juan PorfirloAlejo y Arenciblit v lilt par Ia via nerea. a carAo Urgencia Alfonso Diaz Feirnfinclez si6n tenin "olor a Espafta y Ia
Blida "lea do Alloolal me enen Ruiz v por sit At inismo tiernpo el xefior Mir de Juez do Primers Instancia, tie chafer del I omIsi6n prefii6 quo of regimen

inuent'rissif 90 listontento offluffinalate 112:47 "A Ins puert., dii infi-rio'. in 04,;idad Or del Rio, Santa Clara. Pr6rroga a ex cepresentante a Ia CA- c
- IAL"Jorocft Y at Bordo". 6 Ica reclern 'a Sit h1jn -Re Ill I 0 o, 1, Garcla y otros. Convo- ma ra .tie ... Jfirs, I he ,opone exhibit it it ,1 A clef Coindo del Piro. fiscalizador de Ia hacienda public
.'LrI Irollctfn 111el de Vaca" viene 1:'.10 N.ticirro RhAnue do Jesus Alejo y Rutz, on of Ill(' in eV0Ik1VILa% N desarroliu do Ia pill-it eubrir cargo Juez Miunicinal clue estalan Neusado do infringir Ia lev continuara ejercionclose It traces
1:24 "IA v.z de 1. call.". (ad,) do .qu herencia auu:16u duiante ]if pliz v Iagucira "" as do Gui. contra of gangsterismil cle Ia Infervencidn General, a pe.
'Ple" 3' '35 cle In noche, 1:45 "Casate y ,cra.". r tin deqahuriii Lard Enninsdale tie S:iboniIIaN y Quenind par Ia ocupn DE TURNO HOY VIERNES
par Iss an In te y senfl- I ,,,,. AVISO. Recurso per Francisco ci6n do orin pistol calibre 45 Ogten sar dr quo esta Ionia farribien un
L a -1 .fiff.; 2:110 'Torablen -on aol-t-,,, lo,- ...... Is*, Alerit. Juez tie prinierei ES IlLitisliod tie Lt. flab 11 dun. -at, Borges. t6 Ia defense do Diaz Fern6uldrz In
. E acto I
men is Ilet. 2,30 -Inforti-nin" do A. Torreo. d bill it burdo de Do'uijas do Ia de Cientue- doctor Dora Rivas Zamorn. Ia cilie. Pft original de I dit"TrIT e kil.l., Cis( ancestry esilafiol. Si Ia ariticclota OBISPO 135 M-7674, M-7675
Ili Ida, Morales insiancia dvI sur, ell Ili .4rcrotaria do Coleglo de Abogadus ciel-ta, 1116 I'll pruri(o de (ras- I
a- Ia eScritrt- 3-50 Nctiirc. Coulptulla Clibunit de Aviacion, pru- gos. Bain tie ctilegiado. I oporturin prueba, desirLIY6 tax Oil
On Pecoclra,", novel.. jesi. n. tie. In Ricaida. dictil i ""
rar,= ,hnee vlbrar de emoci6n of I' entouclu i lrarias a sit defrndldo. Llochada Patriotelia 10 que inipiclub
co femenino. 3.1.10 "Soteclid ell (2,.b.". declarando con lugar in d rri do cedente tie Ili ciudad tie Mi'llnu. vI lilt- CC)
Los fillilmos capituloo hanacrecen- 3 no "14-notfils an roarl-lia". desahocill establecidn par 'tumns Ole- 110oarl" inxies Lot it Emillisciate, Trajimportes Confirmada Ia sanci6n do die, &fi.q que Cuba IonligUlarli el Tribunal
tudo el Inter6a do Ia radiclaudiencia, CIS -rntro at anna y in cattle".. ro v Garcia y Antonia Bllba(Cla Slow quiell S'r proinale dl.,fllitalL eo J.a ]Ia I lilt confifivindo lit Sala do to Cri- do CLICIIIIIS al It'StOollir SLI goblet 1151= 5
de ninnera extraordinary, torque tie 4 441 Tri. Itno. T.-. y M..icr,,y. curitrH ]its ocuotinles do Ill ciou ,%'full bill"' Lie "ll" "'1111)""ola Lie "Cauk- Acuerdos de lit Conalsilli initud del Tribunal Suprerno In sell no Ploplo el'LID09.
Anl#,ir. VL-p. y Greg.,it, Path~ tin ell Peden Cbrimuelfra, Este 53. ell ties. "O
incerea, el Instanti ell que Elena de "' rule sobre In., me- tencti do Ill Cunrta de Ia Criminal Ell In sucelvo, In Intervencliln
Martiginy ju I III hace pasar par 3u I :10 "IA ,-,,n,.,Il. del rahli- chin.". ]a Vibora, sellora Isabel Fernandez y Comerelante I Iln impII0 lilto de Ia Aurbencia quo sancion6 con
un.,L ne a I .5,3R "C.otr.i. ostod-. seftorila, Isabel Monterc, Fcrir),ttvidez. Devoes.dc Litt VXtV-1S- IeC01rIdo didas quo Lichen adoptarse para re- nroirl I ... svgo iij flairlincloe "del Esta- LA MA lail
herm tendri que ear career 1 ,,, S a a i tie I O diez Roos do rLvlusicai a Jos6 M. 45 laffic'us
a' ; nil aloucle-ludir 0,1cnt.,IA,, NAvional ctinclariAndolas it que del (lit tec. W LI 'at VI lea, en ,vin)c tie nego- gular el tiansito en 1, clud I -ilia Garcia, por dolitos de Momirl do'. sino 'de In Repulblica ', porque 01747
su posirilm Para relvincitcarse Role y Ia pelotA pot ICA &I die. inino do cicho dins destiloJen lit rrii.- 10s, Ilef.0 a WILICstra capital oil tins Habana p ieentiS it ILA Common NO- Pei to, -consumado- e im- so joiisdi-ton comprendetia. title- I 16400 AIJOA A4016
-- of hombre que ama, Felipe, esposo -,:on 019A Goilirl y Joe,, A,.,.r,,.. nia. y no hare pronuncitimiento pit do Ins acronaveq do Ia Coillparlia Cu- vional cie transports el lectlico nor_ dio perfeL 11--,, A'. C-de Lins, ue agohiza trait habcre 1 31 -El ,,,.I -."', ro-l.. cutinto tit cleniandado Crisanto Mon- )ATIa de Avkneton. piucodente tie Ca- teamericano do cSa material Mr. Con- perfecto; sin circuristancias quo mo- mas del exanirn e intervenct6n do
arro Akdcf al rfo, ell un Intento de 7 5: Notflr- clifiquen Ali responsabiliclad. todFk.s his cuentas v rec lit joaci ones
,;uc 0. LSe balvarA Felipe -_ LLa. R on -T.rrakiln", tvio Pracins por briber fallecido. naguey. el scrior Amado Artime, go- rad Easterday. to p locilisiLso ell el Perrin dill muerte, de un solo dis- procedenteg do Ia' I F'ARMACIA
'L & ... route de in firma -Zartaumit", ell Para su estud fal'O, A Sit Secretarias do i
perdolaarfi? I ::?n ::yo n'o" r.p,','. .le,.",.',' "l','r, Exhorics: -Do Ia Co ,r do Primer. kj6n, Espana. quIon so "03-ecto quo cillifecciona. dicho in- I amigo Jose de to.% Ange- Despacho. oficinassy dependence I as MAPyrsGUAPPIA I
"Lo quo pan en el mulindo" Infreceri nstancin tie Alepps S,,I. or, d"J.L._ 1C, l Pr(1 11)"Idelap"I14, nrme fu6 pRsHdn tit Parente (let asun- es Ferrer Morales, alcanzando of ims- L
9:N Sh.%- do Alvarth. I ell Cuba basin I ella Jo. Enriqup Men- y of refrendo de los libramientos
an 3 Prien". L 'com a Leila Dayan I Norte. Do So-1011 (Ille I 11 in. vocal doctor Guillermo Martinez con Rproyectii
. 9:10 -eQIVSaI a it Madrid V c a s6
Interesainto capitulo que 'Clalult y 'Erl"'S'"c'i a "lalle"er doz Martinez, ruando Ins dos soste. lautorizados par el secretary de Hit- "
se 10:00 Conjoran Glorka MatAncera. gus, In GrRndt ell perisiCin do Saima 1lr ...... for "Estrella do CLiba'. Marquez.
titula "Salvando animals" 10:22 Nnticiero Internarltinal. gn Adams A] Sur. Do Matanza! Expediente de Cancelart6fill nian una rifin, provocada par Ferrer. clenda, el eNKmen clefinitivo do las
Un curiosto capitulo anuncia 13Rra 10 30 "Buscando at princips del purte vidente par Lulgarda Machado Ill La Convulsion Nacion'al cle Transpor- ell Belptscilain v Tenerife, ell 29 de cuentas municipals y provincials. I F A R M A C IA SI ,
--Lesta noche-el sugestivo e Interesan- Cubano, Centro. -- Hacienda to.% Rdopt6 el scuerdo de iniciar ev- noviernbre do 1947. Mendoza rxtrain tPor cierto que el doctor Carrera I
to pro moral "L que en ill 11 On "Oup. T-p-l". I pediente de canctlacitin a IR licenCIR lina pistola calibre 45. para defender. JOstiz apunto on In Comisitin Con- 1.0 2Vsa I Declaratorls tie herederoq La Actifiaciiiin certification concedicla at ischor Jog Seisdecins "- e Ia grocesado Pernia to
und.F. a Ia 17 an Nolld- d *6 flulti a su tenor do que esta fa.
----- -l' Do Robtrio Lostal Diaz at Oeste. De plate -n are bato9o'nJeln of disparc, con [as De turno boy
M .'!.P: I-:'-% Trio 0i'llot-I a tin servIcio de alcluller local e
litenciem lu,'I. ,.ldi!a,udincia naclo- 12 53 ftenoll.. it, ..tici.,. Jose Jimilnez Artero at Come Do Fi Mill-lai cuencias expresadas. ell Itad do examiner Ins CLIentas mu-
nal. Baja of titulo cle "Salvando ani- Ili, sabado 5. paitira rumba a ipales Contravilliera III principirt V I E R N E 6
-atarA liberty Santiago P&rez Ortiz it do At- Ea .ba na. con 7 carniones. conse nic
males", of relate de bay it do los Etiido% Unid6s el doctor Jose A. a c6l) so I ericiii Falsedad continued on documental
mendares. Do Ram6n do Ia Cruz Lo. L, inedida se allogala ci I mercantile de Ia aulonornia de Ins Municipins I DESDE BAHIA A PASEO DE
tax diversos sistemas que on Ins Es- VINION IRA ri.nClut.o.I pez at Nolte. Do Benito I R dr gLiez Doci- jefe do Ia Secclon I .4
fades Uniclas emple n cuando roactnlo* Ia Benitez Be- a I de it in denuncia- a Soctedad tie instituido ell Ia Constiluci6n tie Ia MARTI
If a Ull 6 .10 Infor en ZionKal A irferacl. oitez RI E.,teL De Baldomorl'i Men6n. do Ia Monecla do Ia Trsorrria Gene- Concluctores y Carros do La Pabaria. Hs solicit i do of fiscal. ell concluanimal se enc entra ell dificultacles. net I,, I de IA RepublicH. porn actual* con stones provsionnIP5, que Orlando Republicai. La Ley Organica del Luz 302. esq. Ha6ana . A-6944
I dez Pure ILI Centro. De JoI6 Fernan- on Ia ciiie alega quo dicho sericio Monle 58 c r a Prado M -9400
Es curicact of mado quo em- ,It) 31) IA p.otbi. h.ro-Wic.. do Verg ... I tesorero g6nerill schor Armando Plain Gonzilez, Ica qaticionadri ran Poder Eiecutio coloc6 al loterven1. mu I d F roAndez al Contra, se dedica exclusivamente a transporFls, n as "rescatadores tie anima- Lot I, B.1liw L. p.l.br. .rtia r7 c Dalarna que so encuentra ell ese pals. tar IRS merciticial; do Ia Drogueri, nueve afios do reclusi6n. pot delito tar General -baj Neptuno y Manz. de G6mez M-2277
- e of ,,,.. 11, [111.n. Atiell. Incident en accident del Irsbat, o Ia fle"lor auto- Obispo N o 155 M-7674
Esucharemos, par ejempl 11:00 tin ( Tl I I Hell fiaci6n de cri-tificados pla- Sarri. con tariffs mAs bajas que las continued tie falsedad ell documents ridad del secretary; sde flacienda".
0. fll'ol,:. .en Clontific. del C),. jose Maria Carbonell Papicit contra
caso de Dill caballo que quiso lornar Tibacalcia S. A. at Ia di.qpuesta po el Conscio (to Mi. officials. Y quo. tarnbi6n. ha ocasio- mereantil. debienclo Inclemnizar a Habana y Obrapia M-4229 A-3-530
un bafill y luego no podia salir del Ch,]Al I. p.l.br. del C.ngr..q. 3 Oeste. o's d Glob Esto. par si solo, es on indices de Ia Lamparilla 402 esq. Villegas M-11018
I, ..it,," hIM60- Desalnuelcis nistros. reclentettlente. nado el d plazarniento cle los obreros The Liverpool and London ad e linnitaci6n, tie sit autoridad
gua; asl como otros interesantes; ca- Il:.1O IA nalabia del vlojero: L. valabro Veriturn Ruiz Fernandez contra Tal aeonfewn s, ra cle S16000,000 del Tratisporte Melanin Acosta, Insurance Company. entid aegu- Las fa. Morro 114 . . . A-8388
a radorR de esta capital, con is lu a cultades que Ia misma ley confe- PatIla 311 .. . . M-6718
.as mAs. "Lot ell ,elorrundo- tie todo. v IA entrevlwta policlunia. Sergio Barret tit Stir. Justo Pastor solamente de Ia total do $111.500.000 Se le ba dado un plaza tie 15 ains do $3 902.79 a que asciende )a de'frau. ria a )a Intervenci6n Ge'eral ell Habana No 957 M-5890 .
es-una creacigntlecipa"Aarmaid Collin. 12: DO C.nientArit-ii do .ctualldad del Da I 11 .
PiIblo F L.,In. IA Diaz contra Andros Garcia y SuArrz clue aordl of aluddo C,),,,,!j,,. ,,I e,- .1 trader Seisdeclos, a partir de ]a DESDE PA9EO DE MARTI A ,
es ltumente encomiable sit labor. ,., IV." aciterdo clado par 61,en perjuicill do In ciladn 10 relatively a pedidas tie forties, to PADRE VARELA
dpalab, A obIct. al do Almendares. ( species; do $5LOG'y $1 00 ciescompuesta. fc' tie notificacion del Y. fri Ia. fueron cercenadas pot- el decreto- rvIa
no s6lo como autor, sino revolt in Men t, 12.30 P. ra. IA ral-bris NN Do, I or cuan Ia yor pesos ell $100100,001.) dt' jos para que presented sus demeargos Dice el representative de dicho mi- ley nurnero 739 de 1936. Join y Saii Nicolas M-7712
vestigador de esas noticuls y hech Verg ... posiblemerite rtincilte. L d;cfado ba- Ca
as 1.00 i ornentaflos y Kdo.ri.1 Jesus Perera Quija it contra Jill I bo n primeros y $6,000,000 de los segundos. Illegue Ia que estirne pe wisteria, clue Plain, aprovechandose no pana.*io 966 esq Figuras M-7473
tan annerals y curicsils que desp u6s in io el gobierno provislo:la (lei pre- Le
1-30 Cianenuti-so, do ort--fulad P- Ftno, Of S, A. sl Este. .Nurvos %rcretarlo particular y pa- Coilliad y Animas
-- -in I de lit ct fianza ell 61 depositada. co- sidente Barnet. M-44BO
---escenifica para tan gusticin eqpcc- L-o- I. d-t-. C."llel., 1. L'- 111titral' s into oL entails Kati-,r Lie 0. Pilhlll-k ill0 empleado que era tie Alfrgdo .9466
I ,& If d: gr q ('0111111licacioneg te rrales No. 775 .* : '. A
thcula. dela on I.. lo.I.W. hkol-rnoics Drrlara Oria erredero% Escob ir v Pefialver . . M -9050
N.ticl.. Mercedes Ruiz Tories promovendo Se cuiso el decreto title design Foh Y, representan ell Cuba do Ili La prinierri mic(ana r(iiiiiqJ pa N Escobar U 42I 8
- - .R Harael Pelez Mendel- act'lal Delegado personal del Ministro of rviletid entidad, realize diversos ae ra instituir en Cuba el TIL]bLinal SeW,.tulo y .
Los Reyes de Ia Operetta on Ia Onda 3-no I-.P.I.b-.,I K,.n ..... Ad. Ia de heledelos do Clemente ,-NJ% "I liehol I I'Llel y Campanaria . M-4588
4 :al C. -tar,- ci k En Arl.al. 11.1 iez v Diaz Morin de los Re, cN Mora- WCplarlo paiticutol del dirl-clot instructor General de Telografoo tos clelictivos ell documents de dichi cle Cuentas bioto Pit' 19:31. Exacer P, I Musical del Circulto CMQ L. Pol.tirs arti.11c. If I Sell nistro de Cecil tit, ICAclones. Se- especle. hasta defraudar a ;quiklia ell alela v J. Peregvino M -9627
... : lo. 'Ia de herederos do Rani6n do ,,,( Ileial dr,--Contabili it( or Giii. El It badi Ia crisis political ItILIC Neola Sari Nicolii'
Entre Ins arenas trasmisiones quo 'Llo 'Al.b.. dl ,,.,e,.. IA "I.brv as actos esta
brincla' Ili Onda Musical tie -Circuit,, X tar y Brillori. Mariana Guerrat Ro cia Diat, para el cargo de pigador Flor Carlos Maristany. firma una Re- Ia citalla surna, Entre es .9 y Gloria . M-6244
Ia CMBF ell 9.W kilo- .1 .a. P.I.br. dp-li- ,I *u -ecleros do Cr"ren- centrall del Ministerin dr Obrn., Pit- solucirin disponiendo que el Inspec- el do cuando tin ohrero Ilevaba mu. sufriendo el iniis. se pens6 que el Aturnag e Inclustria . M-4040
Orion, or encuentra a las 6 v 45 do i ci rribuna rat,1611c. cio Carrera y FernAndez. y Lots Criiz olicris. nornbrandose tit sailor Reinal- Lot General tie Tel6grafos. Sonar Ar- con tempo lesionado y solicitaba an- remedio do lo,, males cubano, c,_ Revillagigedo y Corr.ales M .31-17
g ?O IA ;,alabiA political Nlofloz y chiga Ia (to herecleros cle to Sevilla Gonzalez pnia cl j4la- mando Rodriguez Hidalgo. pnse tici demnizaci6n laba ell uns trRnsformaci6n institil- Aguila y Col6l, . .
IA tRrde, "Seleccione% do Operetas". P .10 Coinentario. do actoallclad Maria Jtllsa I-Inriensia Lechuga :ik Ro-, do de secretorol particular prestar servicios comr, Delegadil Per- ciefinitiva; el procesado tr'nmitaba Ia onal quo Ilegara a Ia raiz rninna Galiallo NO. 105 L M-1500
un programs do musical frivolit quo 10 DO IA palItbi. d, 1. Pe,,.A -1-)cr. CIVIgUeZ. Cari do d6lare.. par certificadox sonal del Jefe de 12 Posta, clesignAn- colicitud y pagabit at obrero. pero a] c' rbIIL ,S,,n6n Bolivar 10 M-4700 M -609.1
abiorbe Ia alencilln tie Ia rachonu dosele como labor express Ia del cut- hicer lit licluidnci6n final des del r6gimeoL Ski, girron to,
dirrodia. De"huclox pints allare. L",,,,,,n ,,, Suarez No. 292 . A -3.5.' I .3
Tnmbi n a Ins I I y 15 tie Ia noclic ai do ,,, dado de lit asistencia geocral del per- cin Ia documentarian reference a di. proyertos dc victoria Ic Zania No 371 U -inm
ONDA Nil MCAI. fig Usict Juan Ueroilndv7' Fernalldr7 VoIllia ll. .v In Tcorcrut Geor,.
ofrrcc rn iistcn do Kostelanciz. quo OND 1,11AWK1.03 R."Inco. Pit lenque v sitinz de 1.1 Pena, Republica, canivat-A M000,000 de -do- sonal del lifinisterin. Esla riesigracilm chn anticipil v tit reelbir of cheque nal que rr\1%1R1l PI Viejo dral dr DE9DE PADRE VAWMA HASTA
I- -- -- -11.1-1 1-1 ... .. .-..----- ba recaido oil tin viejo funcionarin.de por I o of do Ia inciemilizact6n 10 Elien GibergaL el SIStro" rall a. AVE. MENOCAL
ANO CXVII. DIARIO DE LA MARINA.-VIERNES, 4 DE MARZO DE .1949 0,AGINA TRES
- ------------- rminen la rula
Sobre Varona, hablaM hoyEn. el Anfiteatro aroh
coron a- la, Piden que, te GAVANO 350
Vitier en Artes 'y L e t r a s de Taguasco a la C. Central La Ccna (]Uintana AS AUCUR 255
e La c nfcrencia cle esta tarde R eina del CArnaval, M a. Teresa L na con'll de aquel pueblo
SH EAFFE R
Ilk Mf)00 FtUMA DEC M,,NDC Is cintittila < critics cle la obra cle Varona>> El acto tuvo lugar anoche, Y la printer darra, en ofrecer P6611cas con' dicha finalliad
-d sus respects a la gentile saberAna futi la srfiora Laudelina
-La Academia Niadcional de Arles y K. tepresentante R Ik CAmpra par
16 PUNTOS-DE-ORO Letras conmemora hey el Centenn- Ferninclez, esposa del Alcalde cle La. Habana, Sr. Cas ellano, La, Villit,. Jesus Villa SuArez, aromDISTINTOS rio de Enrique Jose Varona. Ocupai-4 pa ilado de ICIL, ronceialeti del Ayuntait- In tributIa-de-Ja -Co Entre aplausos do In ontusia.Ma mul nia'n la Rvoin fu asceadiondo hata rinento de Sancti Spiritus. w(lorps
Tr, c torn'M lu I! 'j 71tud CILle colmaba anoulie el Anfliva.-I'tJ Iin-t- -- tinedin ap una salva do HIXIIII(I PO,-Pz M01 CIP7, EUJStRqUI0 Anget Cai'bonell. president de In tre Nacional do to A% enida del Pue r- I aplaa-, 'Y"'a eir el let-err piano del Qont-Alo.. Pit represenLiVoitin del CoCL Academia. el doctor Medardo Vitter, t I, ft)6, col-ollaida Reina del Carnaval t1sC:vmoi(1. so %oltjo para contemplar allte -Yodn por Tagintsco v Au copensader cuyn. valinso iporte 8 ID de 949 par et tilealde senor Nicolas a I -into, de tomar asiento. marra,. vi.Nituron RI Mitilstro de I bliogr fin national It, da pesto de Cas lella ias Rivern, In ,vfi( public It a I I wita Marta JL WO a filit. i[Lin do PIC- Sol; danias 0bras PulAirp-% call PI fill de grstovanguardul-,entre los cultivaclores de Teresa de Cardenas, Pit cuyo honor ian coniv niagistrales pinceladas oil nar ]A terininacion de liL% obras de nuestras letras. Conferenctiante, Viliel lambanda municipal dirigida par ci -,ste hernioso cuadro do carnavai. A la. carretera que line R Taguasco coil ;ugestiona.por In dificil facilidad do in estro Gonzalo Roig, con in acilla. ambos Indos del sill6n del Irene, se. In Central,
Va eK presion y la'solida argumenta- ci6n de conocidos solislas de In ra- rios 3, cticunspectog habia dos pajes, segun expusicroll Ios ronlLsIonRoos i6n, en ]a que sab? tilizar adecud- dio, gejeclut6 un hermoso concerto. paPcles (lue desenit.,vilaron con estudamente su opulent a CUltura. La enora, Laudelina Fernandez de duala volrecciun Ins Jovencitas Car_ a lo.s periodistiLs quo tietirn R su carLa Academia no podia. para hablat Castellanos ei osa del seflor alcalde. incli Prieto y Martha Matinnoros. go la information del Ministerlo, el de Varona, haberoesco ido el:Itre sus futi ]a pri;ilera en ofrecer mug respe. aluninas cle In Academia Municipal Ministro les promptio resolver Psta tTliembros, a pers naligad mas aj,,5, tam a la gentile soberana. a quien en- do Ballet. selltidft necesidad del pueblo de Tatada a] terrill. Ducho en las disciple -orruinpi6 en una ova- gugisco.
tr?6 un ranio de flares. El public pi
nas especulativas, autor de tres libros on Maria Teresa I quedo intetra- el6n Nas nianifestaron que habutri -hesabre Varona Y de aIguno El Alcalde Corona a Im. Reins cho entrega at Allintstro de un Me
3 ens"Yos, da In nuLlva Corte-de Honor del arii ec os-siemprF nuevos, my au- naval que forman sum Damas sehari. lnstala6- en so Irene lit Reina del nVortlinduni. detallando I& siLuaclon n a material qn notorla.
torida I on que se halla esa obra parIllizada, OMISO.
. ,,, e tag Madeline Hernfindez del Pino, Carnaval. el alcalde senior Castella- ANILLO DE COMPR
all Vida erni5mdez, Dalia Vi4als hoy'viernes sena mra Gla Ur Rodriguez, Martha Po- nos avanzo oil compallia de su es- asl come In caritidad de que puree
oil e oriunfo para la Academia Ili CREACIONES ORIGINALS DE GRAffBEUEU
_poba para coloctir la Corona sabre Ing dispoilerse conforTne at creditil con National de Aries Y Letra que, baJ, G Rdys Marquez. stones de So Majestad. La Corona, cedido par el Consejo de Ministras
'll I? I_ soncia de Miguel Angel Car
reside Aspecto que otrecis. el Anfitestro Libra delicidisitna de in sefiora Eva par el Decreto 2857 de 1947. EN ORO BLANCO CON 8RILLANTU
-b.-n Jos viene anotando reite- El escinario del Anfiteatro Naclo- Hidalgo, to fu6 -ofrecida al ALiyor Nunierosos mensaijes radamente. nal ofrecia el hernioso espectikeulo or 1111 )tilde paje Ila nifia Elena InnumerabIrs -fnensiijes telegrall- Y EN'PlArINO CON BRUIANTES.
La conference del doctor. Vider, de un Sal6n del Trono de alg6n pa- ricto) en un cojin raja obsequit, ca, se reciben oil el NlInisterio Cle parte primerii, se -cirecera hoy -a las lacio I medieval. ilutininado' coil,, po. Coronada (Itic file Maria Teresa, In 0 1-[LS PlIbIlt-AS (IV In PrOvInCIR ortoncinco y media de la tarde. ent los sa- tents reflectors en azul. El decor. ef'Orn tie CV'stelli'llos to entrCgo ull in congratulltmin at Ministro par i Cic i Ouintanci I A CA1,A DU ',O RF (',Al 0% lones de In Academia, Acosta y Com- do estuvo a cargo del eseenografo se. raino do flores, en tRntO que cl yre- ;Vt o0ras do construction de to.% capostela, bale el sugestivo titulo d, iltor Luis Mitaftitlez quien enipled call sidenic del Ayuntanuentki doctor osc nllll ) %eCIIlnIe.%, viltpe pl (it., In Ponsanniento Critico en In Cibra profusi6it plaritas y flares naturales. Diai Garrido y cl de In C01-PONICIL111 rrglk'),, Cie Still 1 111, I A Lie Verona". La, segunda parte sera d'stas ultimas obseqUio del jardin "La Nacionol do Turisnio, y los cofnisiona- 1,1 (111, tentiril unit exten.%ion do clrn nfrecida el vien cq once. a ]a mislul piamela". Ei tercer plane do In c, do del Carnaval ,eflorei Jo,6 M Vesta conf 'i omvtios V betirticinik it mile., do
qusIto a1guno cre"'y' cena estuvo ocupado por el Trono y Vitlaiia. Ilanim- Collazo, Carlos NI do UIIH de
de invi- par el sitial respective do cittia datila Cosilt-des y Ramon Figueroa haclall onmpcstll, C i'litt, equipQ., r.,tiin trilbainjiflo oil A ;
de-la Corte do Honor. Unit gran at it) prtipit, con Ing danuts de ortr (Itir 1111(no el alft 2; (Art
foinbra descendia del Irono al pro- do Itutim.
De venta en las buenas tiendifs ma;io izquicrda, un IlCt'aldii Concierto par Is BAnda 111unicipal :" ,"td(1 mes de rrl)lrl()
ipapel que -ep li.sento ol sc a blinda munivipa "lit" hill) 11Cgadn (if la 011141- -oscws
ittor r iPlor .1,,se Acn., seguido. I Reft
lk Mcis Imformo sobre esta varlodad d& punts mon: Et produce Camejo, alumna de lit AeVidemia Me- de mutcit, dingoia per ot nine-stru "' de vi"JiRtnte R SnIto. talowell C1,
nicipal do Arte Dranulticol agilarda- Gmualo Pmr. title a In lIrgada it In OrIvnir. d(oide so inicution In, ohrn, ---r
ba In Ilegada de to real cornitiva. A Reltia jocuto In Marclut Trixtef;t, von urt equillot Rdevilado, pala tra7Rt ; ; ,
G U TAE R'R E Z M7A-R B A N Y C I Ak de papas va a Inane derechn, junto at mier6finio, of do -Aida" CIP GILBPppr Veidi, I'd 6 ,1 viinimo, alrRvo-sando tupido,, hos- Ciudad (ir ",-I H-IiTr -1
cmV.,1d. Illcutor de Is C- NJ. Q, se. inicio ;I Vill concerto Pit el que no. qurN KNIr ('811111111 tione unit rXien-Galiano 206 -Ap drtdd6--1911---Telf.-A-870,4 Vier Pinelli, hacfa sinipaticils obser- tuaron vorno stilistais Ing conovidos One de 32 kilonirtros, reltiltando de Infor aes: HOTEL LINCOLN
1"ecibir (ly (I vacianes sabre el de.sarrollo del es- arlISUIN de In Radio America Cle,,. Cram belirficin pars In itigr1rulturR Y
pectAcuLn, oficiando come maestro do Viola Ramirez MKrtha Pineda y Ill.% mduNtrin.% cerenionin. L.110 A a.% del aslnn. Los SR. 10SE MONTES do 5:30 a MO
Liegan Is Reins y %us Dismiss ros del programs luernA ell 'parte SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN Invitan a C. Maristany al El Gob'erno estudia planes El real corteJo de Maria Teresa I operation., v en a te s eciones (to
enca inaclos a d1ar garantfas. par1i6 a has nuieve y media de la via- In mas mu, c ol-l'o,"a. Inerectendo el EL aDIARIO DE IA MARINA)? vuelo de Lima a R. Janeiro che desde el Palacio Municipal, don- niaestro RL'%, gala f2citact6n del seFi 'arin quotas de importaci6n de se hallaba reunido. Ton pronto nor alcnldr por ello. El ministry cle Comun'eaclones se- honor--de-bt,-Ae-ins---"us---flor Carlos Maristany ha side invita- por el Malee6n, los; autonitiviles de Dismiss
do por In Braniff International Air. c Miernbros dei ejecutivo de to Aso- las sicte sefiontas. el Heraldo avan- EI compancro en el periodisino y ways para el vuelo inaugural de In 1,66n de Cosecheras de Papas y za hacia el media del scenario 'y )fespr do In Academia de Aries
IlUeva ruta de esa corliparla entre Frutos Menorcs. celebraron ayer una anunc16, con so gran tronipeta d ). kanialicas del Munielpio, Neflor HiLima Lada cuys scuttle figure oil largo va; clo Ymk, e It tern enearlado por
y Rio de Janeiro. important rouni6n con el ministry acorde cle ]a banda municipal, In pro. In Comision Yecu tiva del Carnaval,
La invitaci6n fu6 hecha personal- de Agricultura en Ill que informa- xima entrada de In Reina y so Corte. de In direcei6n del magnifico cspe mente par el sehor Douglas R. Wood Una R ehaja
representative. especial de la Branifi! ran at titular de ese departaniento Maxia Teresa I vesting on largo y tAculo de anoctic, anuncid que proxir en Cuba n v isit6 a] Itlinistr en o Perez. de graves rice vestido blanco. CLIbriendo mug inamente. is niedindos del mes en cut-as energies CompafflZt Idel senor Alfredo Nuon z dificultades que so observant n ee hombros con una regia capa cle arrni- so. se celebrara en ei roof del Hotel
ector de relaciones pu- _C I 11Lza baile oil h.n.r cle in
Pascual. dir istir LIVI control l rv- Fla. Las damns Than de azul, decodo.s1l
a at no ex ia,--Teresa y -aus Damaii.
--ffFcFk -pa-ra-C-ub-a-ae-Ta-emprLsm men. -it acionqu --- oil -dog-par-orden- de-r tlaturlt
adas at con orld c dctn]Je.,. aii come to fecha ex ccionoda. -ducei6r, national de liall sido nombr. liien a
El sen-or Marktany accept In inv' brio entre In pi estn resent. Call page graN a. it CiAdos a concern In sematia S e n sa c io n a l
ese tuberctilo. Ins importaciones que
pierden stuoso. reposado y sonriente I ade- (I i:.: e
tacion, formulada par encu rgo expre- del mirno so -calizan de E. U. A. Y je so del senior Thomas L. Biliniff, pre- Canada. %, las necosidades del consu._,--,,,
idente do In conipafiiit mamfestan 0 me doln6-stico, call grave perjuicio pa- Cl
a de hacer el vinje se hhria repre- el caso de verse imposibilita- I., todos.
por el traba'jo, Oe estA estudiando'suprimir los
sentar par el subsecretario docker De pu6s de considerados los IllsGuillermo Rubiera, quien estuvo preT tilltos ;I Npectos e interests qUe se de- e n
sente en la entrevista. baten oil 'relaci6l, con este asunto, I LIS
Coil &te nuevo servicio In Braniff proluos cosecheros propusieron In esse recuperan complew un circuit entre Iltuislon trovt1triicion do tin plian. mediate el U timos controls de la manteca 0
v Rio de Janeiro. con escalas oil, La .;it se nutorizi In entrada libre de lipbana, Balboa Y Gunyaquil. ai co- oapas procedentes del extr.njerc dume unn extension husla La Paz El rante In, meses de septiembre y ce- Considera el I'llinistro de Cornercio que ya rige la Ley de vue a de Lima a Rin do Janein; de C o r tin a s
enseguida do. tubre de cada afto, qLIC coniciden con I
2,548 calling sin escalas. call una "I immurt- do nivrI do In Froduc- la oferta y la dernanda. Llegaron este afict 22.825,580 libras raci6n cle nueve horas Y merha Apra . In
11 cion naciona, limitAndose e volu- de manteca. Baja el preclo de [a construction mis de un 15'
mayor que haya realizing has n nIon do Ins cuolai dc importaci6n idlicl moment presented In avincion co- rntlie el resto del afin. Al propto mercial. El ministry de Coniercin. doctor gun datos ofrecidm por el MinLlerlo
ton Ilempo, se provederia a dejar regu)a- JusIV R. Andreu, estA estudiatido In Coniorci.,, 22.825,5fM libra. de maildo el precio do vento a in de p a r a
no so sufran alteraciones. on pertue posibilitind de suprimir los tiltimo. loon, cantidiid que sobrepasa el doInaugurada la exposicitl5in Cie del p iblico cons[timidor. Este plain, controls de prectos que avin rigen ble do In unportada en igual perioGanadera de Santa Cruz grgint informaron at ministry, garnn- para In manteca, tenieneV enr cuenta do del afio anterior y represents In
LwTA tizarlit no s6lo )as legili Cries interests Cificina de eta de tereern porte de In culita de-60 mIllo- low
ingtnn ha eliminado el rt'gimen I" de libras que tenia asignudit
del Sur, en Camaguey do Ins cosecherns oil anns, sine tambi6n los de tog importadores y case- de control de quotas de exporlaci6n Cut a. cheros del extranjern, ye nbatecen de grass comestibles a nuestro pafli, El prccio de Is manteca comenz6 e l B a n o
Carl In asistencia de numerous pu- C il si come toclas lam restrictions gut a descender descle el mes de octunuestro mereado cuan a rea ente
H A T U L Y T blico, en In manning de nyer clued6 In producc16n no es sufficient porn limitaban los surninistros. bre del gasado afto, come resultudo
Inaugurada In Vill Ferin Exposictein tender Ins riecesidades del consume. La media oil cuesti(in se funda- do lit In or Clue rekklix6 el ministry GrInaderazAiricola c Industrial de mentat-A on el hechoode ya al Cie Curriercio, doctor JosiV R. Androu,
Stint I SUr en Climagiley. Par sit parte. el ministry sailor Vir- respect rige en Cub a ey de In at suprimir In Bolliak Negrp, reflelAnReanima Eli In presidencla d i acto se encon- gilio P&rez manifesUlt a ]as cosectle- oferta y In denianda, a pesar de Ing Close oil seguida en nuestro mereado
traban can el subsecretarin de Awl- ros quo ell sit condici6n de agricult- regulations officials pixra In maii- los precious resales de In% cotizaclones culture setter Manuel Guillat, el Je- tor especializado en esas actividades teca, pues se on el ca.4o de Clue Vim. del inereado norteamericano. fe de Prensa de ese Nlinisterio. com- considoialla adecoado ese plan, oil- chos importadorvs, y lion los pjopio I informal Comerelo que el costo proJuan Borotto,; el alclilde mu. yas ventaias destac6 tambi6n el d detallistas, estan vendiendo ese it- media de In construccl6n a descendl- PW
cal instance. ptCfi,-Pr.i, miembros del patronato Y rector do AgriCtiltura ingenlero He- ticulo a precious inferiors a It's se. do min de un 15 par oiento
nutoridades, locales. delta Arango, que aststi6 igualmente fialluics par el Muitsterto de CollierDespu6s Cie efeuilundo un gran des- it In reum6n, per lo que en su opor- cio, debido a Ins grades cantidadrs FI sailor Haut Garcia Andreu. Jefe 7 6
file de Jinctes y amazonns, que par- tonitind someterh -I In consiti racie)n recibidle; a log verdaderos do la Divisi6n de Precios del Ministiendo del Palacio Municipal. reco- del Gobierno tin Informe Ve de -ter que rigen en el mereado do Cyreol's terio de Comercio, mform6 ayer a g I leago' Ill.% periodistas que el Cottle pronledio
rri6 In calls de In poblaci6n para aprobado file litaria a In ancilleria At sulrimirse los actuates do fabricaci(in y construccioneir, hit dirigirse at Parque de Exposiciones, de Cuba In negocine16n de nuevos I '61o su 11 c(n1II 0
es se act bre im- bajado on Inns de on 15 per ciento,
se 'di6 a proclarmir a In Rema convening internacionales basados on portac16n 3, se propicia In mejor (113- Ilegando in al unos cases hasta el 20.
S.rcce "de Honor de In Feria, en una political de cuotis y exenciones tribuci6n de In mantec* 8' 5 InO qUe so debido a In elitininticiOn do In Balsa r. que s exhibe gran n6mcro CIE. de derechos. sin afectar Ins bases de elimtha una trarnitaci6n engarrosa, Negri; do los materialem de Construeglop valiosos ejemplares de In glimaderia In Carta do La Habana y los acuer- motivada per In obligac16n on que cli)ll, especialmenle del cement, In
Me esa zona. dos adoptAdos on Ginebra. estin las importadures de remilLir a ratiffla, lus ladrillas y.la madera.
In Division de PrecioF del Mito 'R,
ria de Comercin Itis stations d Actualinente el preclo official del
log, para lye procodA a f iiar It), pre- cement do produrcitim nac "; 0 0 1 es
Cie oficia es do vpntFi at minori.sta y oil La Habana do $4.37 el b.r.-Il do 170 kilograniox, y el del in
Rl p6blico c6tisumidar. 29 pests el miller para el
F ncionarios responsible dr] Mi- aUtIque algunos teJares estP ara el nisterio de Comerclo manifestation ciendo resistencia pasiva a Ins nueq or la suqpensi6n de los controls vog precious fiJados, demorando Ins ,sabre in mHnteca en lulestro PRiS. suministros a negAndolos en' otras at igual que obre cualquier Citro ocasiones so pretext de que In pro- 2 *9 0
product esencral, regirA en Cuba ducc,6n j;arional no alconza para cuC A M P O inientras pe manterga en 105 Esta- brir In demandii.
Urados un mercado libre de to. A
Como ya me hall recibido nurnernsas
Plants Electricas con dilss restrictions y que, de restable- quejas en el Ministerio cle Comercio
cerse el regimen de controiltien Norte- a elite res ecto, el doctor Andreu se
am6rics, inimediatamente rest.ble- tponer una amplia investiMotores de gasoline C propo e Nis
eria en Cuba. gac16n para determiner to causs real
Z2.925,520olbram de mantecis me hmn de. c8a resistencia y, adernks, Ir a
$170-00 r ciblde en este sho una reducci6n mayor en lox articulos
Durante Ion primerce meses del de fabricaci6n, para aburator el costo presented she me han importado. se- de las construcciones, y en consecuen cia, el de los alquileres de Init. catols
nuevas.
"Piez y ]a independenclO Reb.J. en el costo de envases
95 Dict6 unit resoluc16n el ministry de
de Cuba -role. doctor Andreu, disponten; conference de Come
J. A. Cova, venezolano do C que se investigue el costo de prodo cion y precious de venta do los envase., de hopilats re me hacen en
Cuba, call vista a ngrar una rebaLa Academia de In Historia do Cu j: q r so retlejr rn Jos precious de ba que preside el doctor Emeterto S u
Santovenin. celebrarA hay viernes i I COnServas dr tomatoes, frutas, dulUrs, elc
de Marzo a Ins cinco de In tarde, en
e 6n d acton del Archivo Nacio- La Carrers Administrativa
n.l. Ima %:s16n pfiblica ell In cuAI el Fn his sulones do[ Mintmerin de distinguido historindnr venezolano y Conierrio me, eft-cluti tins asarriblea
_ - -,-1 rl. 1. d--
. I I I I
- I I I I I I I I I : .
1. I 1. I
- I I
.
",
' 10.1 ,. .- ., I I I 00 CXVU
PAGINA CUATTZO I DIAR10 DE Lk MARINA.-VIERNES. 4 D MARZO DE 1949. ,- --I
A I 1. I I I I I I I I I I I I
.
- 1
D11AR10 DE LA M A R I N A R I S M ,4, I I I pm woaiiilii 11 D, '-.S L I -N D, K S.
-7 .-I R I F I .11
- I *I .
'. F U N D A D:O 9 No 1 8 3 2 '. I .. ..
Director deade 1895 a 1919 Don Nic I" Rivera y MuAix 7 P I f. A I -ACtUALIBAD INTIRNACIONAL I I .
oesft junic, 18, 1919 hasta marzo 31 19+4: Dr. Jost L Rivero y Alonso. Por ART UR0 A. ROSELLO -- I i I I I Por JUAN J. REMOS
Mtsdo w DIARIO DE LA I M ARV Socieded Anftima,. constitulds I 11-01 I
en Is Ciudad do La Habana 28 de enem de 86 I ,f !70 '
Domicilue, sociaL Paseo de Marti N9 551. LA MUTER DEL CESAR 1. I UNA DE LAS LECCIONES DE LINCOLN
. raM do its Go"Iscs, IGM .. I - I - 3 I I I
. PRFSLDFNTA DE LA I I I- I tea v de puiis -de asumir Lincoln ;a- -- -811 In Hernandez do Rivera. se - Ilevarse haste, ]as clavos; y ll YENI Ins bio- -; en- que ese ape- DO In ,61tima de cia de In Rep6blica. AjltC,-,:VICIEPRESIDENTES DE I-A EMPRESA: D log dias--remoto. -- ---- _E 7fig--pubhcod9s-P"--f I L. President --d-e-wagnildo, cle-manera-h-- --"- -e- ,cancializaba-la-opiiii6n--pU---tito clesaforado de-dinero -que-lo- --- -- ----- habia sido .
Dr. Jorge EL&rroso -Y-]Pffi Elize -Gurmkn---- blica torque un Jefe del Estado, al Invade v od ,no et-11mita-yiL al-lkm '- -- -- --O--- it de nuestracultura y do At! or el abqgAclq Lbo .
-t ------------- 11-11I F -I I ,-_Tjgn __p_ -quien h
-litto-Rdministrativo, ni Ile recluse R I 1-1 .nii e s t r ;;I. mete arar p6blicamente que no s
finallzar so ptdodo-adtq'ui -lmsl --I--- S L.r F-Slue--esDIRECTOM ADMINISTRADOR.---- -- ria sacreclitacias; t IA. de decli
I resIdencia ell el I IRs zonas, de suyo do asociaria "a uji-malclitc, estrafalai;o.
- I I.- I I 0 ' --" jmto de largos brazos". Despus A
11
J026 Ignacio Rivera y Hernandez %0- Osear Rivera y Hernilindeli Pueo de Marti del- enjuague politiquero, Ya vemos; I I I I g,. 'l.., ,m.,., ,,d,.,' l.ii raiz del desastre do Ia batalla de
. -al.111 CURudo el ti6nI6 gl clescrOdito alcanza, a claaes, P R E C VO S D E SUSCRIPCION costo de Osta po- y a organisms; que habian logra.- I ,.d Trull Run. ell Ia campafia del Norte
Fortranjerst Zxtranjere dia ser gufraga- do mantenerse a flote en ell loda- 10-1 5.611ro contra el Sur. 1-cilifictli de imb&;l
'I Territerie A' do, de modo-11- --7al que entAL, cubriendo progreatva--- -_ -11, I -- -1 _I -- v -- -Ia admijjja,,.ci6n fede,.1',". Li!taira- ---- --- - - national lonvento ,so eanwasalle -it- nl\-x - - InY !/2-- I n--T a b a g a d a de I) -melite parece, to miis human rj ;o
. cito, con el pro- -mente-a--la Rep0b)ica- y cuando ]a - ---- It c -t-o Ar .qu n -- Springfield, y -a Para este ini! 'mes ... I .................... m III 1 50 Auspicacia naclonal el;vuelve ya, en r I Lincoln guardat '
I .. que not; ha pitieTrimert ................ I ... 4 35 111 5 rn I It
....................... 75- $ I 1' 5ueldo tie cua- generalizaciones conclenathrins cle n I cablee emigo. on profun& y i 11.
Semestra 8 10 0 40 12 70 1 i cido in Y d tificado resentinijento; Y que ni
Afic, is 60 9 00 tro anos ess, clase, 'a porit en entredicho Is, : g ua
I uv ;8
- ----- : I : 211 00 conduct de clertos funcionarios a tie refiirl ll : "C'. hubjera sido natural esperar ,I, I
Aho clojuiti ............. 5 so a 10 to's otr ;7'delt ,, t I por :o
L't Y 0 N 0 S I I -- que corren, en log que no puede sino consider q Ili I entarse. 11 vnluntad acci6o a1guna que tend.,1. '- 1111tre"14as -, Administrarlban ,que cualquier je- -. .1 At Rlisterois, torque desde el m6- U I J \-/ I que tie e do U- Ta 2 clignificar Ia pcrsonalidarl d,!
Direccift -47117 1 4- --- -- Sjuniplarizante para quienes; St a ntgn. Y Oluch"i "Ienos, en:j!!(,- I
Jefe d Redsed6n q___ fv cc NeRociado posee dos o tres mento eh n io scan-ya estsi - -- --- --- - 11. -- men in nn xiplaq. -re-, onsabilicladell I( I -cwl
-1738 -de -rfin AhkifIld 7dos :A -Y de- intiqla -oil cargo ell so Gift):
--,,M-5609 -que n6 to /I I ---- --- -- -- iao-, tl
-Jefe-d Iriforma66 -- N-IlI427 ACIMInistrador _.....1. .... i M S.S tamintols,- un.par -a -pRr"uzgiLr Ia zobi riiaciun do on I en-e1-4w own-- ---- ---- n-- -114-11548fincas, on yate de recrect y uno o -cidir sobre lag ilicitudes ajenals, I -de lag latitudes del glo- lete y depositando
Cr6rACA H -A-7575- T Jlerejj . ........ M:580 eno cualquiera fianza. ell moments %an graveF y
S abanera ..... M -.5602 Suse- Y QueJaj ...... ::- M-5604 clos imorlopollos mks at rhenos pro- ,_Cati, citicia, de que, aunque el d It- \ ) 11 bo: torque entrafia una leccitin hu- gobierno y Para

1?.0= .bsd' .... :::::::: M-3775 An Comerc;al" ......... M .2798 -ducUvos, no bay ada. cle ue Is to no exist&, at existe en It fe po- 1- .1 mans, Iti misma Para Ia zona to- decisivO5 Para so
RedacI6 ., -pulai una grieta Portz Ia Uni6rL
Redaer-ion- ... M-54801 An Clasificados ......... M-3902 -oral pfiblice, y privacia-hari' veni- que se es- I rricla que para lag zonas frias. I- Lincoln Pes6 Ia. dotes cle car6 ler
- -- -- -do-a-menots. _ capari Ia confian7, I- I 11 ----- -- I .- -- verdad que lalvida cle-1-granpr6cer y lag condicioneii de organizador
-- --- I CiMbI6 01- -,--I- -Trjbunales de- -Justicis haff I 1 - -- -- ---- norteamericano es fecundisima on -- reconoclant - ----- ---- E D I T 0 RIAL -7- :nton Ccs--cWwn-d6-se W4- que todois (iriclullO 61% eCOIIOclaF1
- 1. Arsenal ,por Villanueva, y ae dragil, Aldo, para' cleclarairlot con claurlds.d. attitudes originates y aleciconadg- ell el inquieto letrado, ,"el calinille,I puert., cle La Habsula- y se cons- atin en los cilas cle mks anlrustio- I -- -- \111 I'-- -- ------ - ---ras. y que a to largode, Ia lecture ___ro _de--ta -barba perf mada"; coiista-- _____ --trIly6el-aIcapTawIllacio ioi-h- -- sa -crisis moral y soct I a,*,n en ------- del Lincoln tie "8anIoverua,--(rnag-s--- _q_ --Ia--- -. Las.-advertencias-de-los communists ombres a t6 lag possible ventaias que para
pfiblicios. &I socwlre cle esas opera- lag moments a ti.,Ir . V, ... tral exponent de biogr its mocier- naci6n podria repre3entar su desig"
son indignantes- I- - clones, quo enteatlaron, genuina- conmocift political; athi en laii eta- VA - "I na, quo da al autor eficaces creciell- naci6n Para Ia Cartera de Ia Gue-ifierite, ventajas Para Ia ctudRd pit-- pas-dominadas par Is Insurgencia y .- ciales Para hornbrearse con Jos ai s rra Y ponienclo par encima tie todo
: Como habrin visto nuestros mullislas para quo ell caso cle-gue rece -que-'obtuvieron recomp;nsas par. Ia jularquill, el lnico reducto a L. -, destacados maestros del general se *tereses de lag Estados Unidus. I
lectores ell un clc pacho ca- rra con Ru ia, v el conflict bili-- ilicitas, infirgenes calls o menos que podia apelar, para'iJuarecerse, -j Qui hace? .. llo van ofreciendo. Como ell' 1111 Jos -I n
6legrifico procedente ell lo li osllalc-aunquc no compelisaclores,' quo fueron luego In conciencia angustiada de'Cuba. lluv%10 Libra de Ins EJemPlos. a -11 r Stanton ',El aclerto del Presiricnie '
_No lo ves. le esti buicando los tres pi"- doto . I --Illtelesiti e- ipi odiu,--cu-,-d.7111I - I comentiv Salltover.l. ,- -- -----, ----- --d aL-di6 A-Io5 ,5
dQjl-tinriados-)L-coiidenadas-por-lo&- -Nadie-dPbe,-Por--Io-misj',ioni-con- I E --
YorV y- pul)lic-,tdo-;t)-er,-I ),-dirigen- torrie- In- dr.cl5l6n----d;ddel--esa-ia-- enjuiciadores insobornables do ,IR lit critteR Irresponsable, ni con IR -- I-Ileja podria aplicarse tanibici Co. I ados Unilicts un energico y ll ibl
teA mis clestacado del corrili- ell (iuc clla Ila colochdo Ia Politi; vida, pftllca. imputRc!6n ligera, contribuir a que- rno- abta a(IXIC(INILIS oraani2ador Al buen precto de -riasustrat n sequebrante y se debilite -' La an&cclota que allora o- "ille- A I
nismo ell lo Fstados L'nidos do cit mundial coil 6sfas exclusives A-----,- Alicia, Jos millories se J Ia fir- T em as E d u cativo.S '. Iciia crisuana cariclad y absoll.11A
, rneza Instituclorusl de IR udicatu- c es Ia refOIC111P a (ILM-11 fllCia liti sencia do rencor Y oclict". Efecir,.Amtlorica,- que Como to Indus abrir camino A la silya, no- habrin sin mixamienicia y sin scrupulous rit -rubana. Secl-etaylo 'do Ia Gu(,,I.. Mr. Solicit inente. tar, beneficlos que a Ia (hit, Ile tie ]as arcas de Ia naci6n Jos; ue I F -- Cameron, ouyo, nonibre--aucialia ei,- -dr-la UnI6n--rlndi6 el-nornora-
lag clealli PAi s donde lo hay de dArles ollortuni dad. reltelimos..- ----- --- ----! _y -- --- ----- - -- Por RAMIROaGUERRA ,.a --
- I -163 ffianejan, se-W distribuyeli-cou Pero sI el pueblo y-los quese entreclicho ell lit oill"Itill Ptibl"a.
paris Cut se I Ili iento de Stanton. ell horas tan ci I .
0 7t --A 4
tienen form"IdA unit, quintli to- cancer a obrar-como el mayor cirdsmo, sla applied, a ar-a]-Er tl'" - t -en- --- --- d(qJJIjIJvaq. --fuerctn rc,-.v -----
lumnA Al scricio do Rusia, hall de- quinlacoluninislas y cAus -considerAn -sus- voceros--estilin --obh- ---- --- cusAndoln-de-drfTaud
en dafios-- quiera, una parte de to rod NOBLES -TRIBUTOS--A- SERVIDORES-- -- -- -a !,
. I gadoa & reSpetRr & Icts Tribunales Lincoln esialia muy obilgado coil el appreciable; I pero solo on espit-la
claradd coil ,,;criii In aclitud dr ki it mrAbles. Aunque s6- mejorar el aspect cle puebl y ( on. el Estado federal a line I,('I-CIS y---de-.Jui;tIcia-,- y--R -prestar -aenta'- ---- --- --- ----- I---- DE LA--ENSENANZA - Como el do Lincoln, twcifuerzAs it sus 6rderics ell el caso cle Ia sea par a - cluditcles, ,%Ili -disimulftr, Como -ha- I, ,-I virtue del Importante Ila- rill realmerile de tanta vir
"fullas 81 clClo dc quo cmis va- miento y respectO L .sit,; deci- lenecu tud cr qproducirse una guerTA tulle el Of- lt precaver que-teriti- qu-crrnle- -cfan 16,3'gobernantes pecndores de stones. Run cuanciG lag conside- pet clue desempefI6, (-it falor dr, la
ayer, of saqueo aistemAtico con Ia ren le.5was %au proplo Inte.r6s;-no EN las ultimas seating se hall- _petada y acreedora do IA' esihnn- Italia, se hubiera despoindo do Ihs
cidinte y el Fsic, mejor cliche con- diarv, nuestro Gobierno deh' rendido tributes cle gratitude, ci6n de todos suit 'compaileros do candidature del Presidente, ell !;I.%
iera -ejecuci6n de obras de verclact iltl- cRI:;e ducla, de que Jolt propios Tri- iara, Inurales que inhiben Para actra Ia IlamadA cpAtriA del liocialiil- apresurarst es timacl6n y CA elecciones quo to exaltaroll a In III I- tuar por sobre to mczqumo y dPlr7a acloptar medidas les; el enriquecirniento propla, con bundles, por All pRrte. han de ser de ,R rifio a abnegados trabaJo y de to.;' namerogns mintspulosamente estrIctos serviclores ensefializa. El do- irbs -que him desfilado durante 50 inera inagistraturit de lit tiaclon; liable- y rainiencio a on lacto sus
mo*, prelento tparaiso del prole- preventivas, y a eso lo exhort&- lalicilstribuclein degraoqt &,?,,c,,- ,.ru Y u! J, -mingo pi6xitno Bel'.. t.- ,rjpnri, Pra hnrlihre Capaz .1e pute- ' I-~ -1 -I E of , ahol, .1 fiente del act..!
- ta-risdoll, -MZ -M=MRfto-i-ere-,hRn cor- --dos-11 -meToraintle edi, ru- -- -uc" It-na- Y u se relebrari otro mento de EdLIcaci6n. Se nic honr6 I serriaba, par tanto-, it Abraham L.iral y del media urban. diW, dictando sus sentences, no al. acto similar ell a del ho- CLXIII oil Conflicto del que no era f bre que, on aquellos instances le
. LAs manifeslaciones checks Al tado aqui Algo Isus garras, -pero amparo de evasivas formales o es- I conuna invitaci6n ;it act ell sRhr airosamerile. Era ell los. Paleclo ,y In rue segCiii clemnukrespecto y conteniclas ell el cable- hay quo arrancirselas y redu trio Asi come, existWuna theorist del quivando el fondo de cada, matters, Gjjlnes. No quie- inenaig 'y lament tambidn muy Morrientos de Ili Guerra do Sece- ran los acontecimientos) el mAs W. linceramente que me fuese impostarte por el arte, ell Cuba existed Is ro dejar pasur dicado Para cooperar al .triurrfo de
grams. cle referencia, por William -par complete a Ia impotencia. E a resolver, sino sustanclando, con I I 0 0 !d6n y Ia enenustad de tin Estado daci6r; unitaria.
11 -fdrmula politics, del robta- per el -or rigor, y coil Ia mks firme par alto egos no- t ble asistIr al mismo, Amiga c in era Cosa do meditarse mucho' runs "'I coll-qull
Foster y Eugene Dennis, president esto no se puede andar con pafios el ma3 0 1t. I soy de Ia seilora L6pez Villavercle .
- -- I robot en al,. Ain atenualciones, -ni,, --valentla --- tan -tests cle Ins Clue -estA bles- manifest --- ., que oil otros; instances tie vida not- Esta ICCC 6n tie Lincoln debican
clones cle resp y conocedor cle s consagraci6n Al Ila. ern itn- tenerla bien presented Jos gobernansecretariat -general, rc"ctiya- ti6ios. 'componenda.s. So va al Poder para pencllent la, expectaci6n ptiblica, 'u mat del pals; stri embar, lqs que olvidan quo Ia conducci6n
mente. do In to y apreclo. L de In ensefianza on el e ii6n
]as questions funclatmentales en I '!r que ha laborado durznte Pr so'
A grupaci6n cctrr unis to -0 p'.esitc.i on edible satisfacer a Ia opit de
Ia do Ia Gran Rep6blica del No,-- I comparto y general, quo' era adverse a C:-me- .oil pals no debe confundirse in
11 que se conjugal, de una parte, Is. social a glka& --- media sigiol, --procur- -tmH--sOW---- -Ina&-cm IR,_24e I? propia casa, don- I ___ -- -- _--- -- _-- -- --- --------rmr---au-nquc ando
- to, coincided en lo-fundamen ----------- t- presi6n-dL---int-ereres--cuantiosm- y- tod --ofaz6n. El cuarto merecidisimo homena- cittri'llue no le enpienara Ia volu mos a voluntad--cy n,01-- '
I-L-- El Linco-hy-de--San -y u - 0 1 o- cle disporre o
con list formulaclas recientemente I tovenia podero.os. que logrsun jslempre. en Pace Orden je se tributary el domingo pr6ximo tad dcl'Estaclo rico de quo provenia alli mismo co timitaciones) tie la
- tOdRA IRS zones. sobrePonerse Al in- fechas, el primer cle egos tribtl- a Ia professor Loreto L6i5ez Gar- so colaborador. El gran sentido. que nos pertenece, Y sometenrs a
pr sus correligionaricis Maunce I hom enaje ineludible ter6s- pCiblico, y de otra. parte, ese tan flit rendido a Ia doctors' Isabel cia, directors cle Ia Escuela Prima- tanto politico Como human, qlie Ins simpatins de nuestros Leott- .
I
Thorez en Francia, Palmirc, To- Par Jost Marts Chlac6n y Calve -.- interlks popular, par to estralin Mauri Iglesias, con motive de ha- rift Superior "Litz Caballero", ell prelddi6 siempre loans lag actos de mienlos Y a nuestras convenience s I
glialti en Italia y Harry Poltitt on I 11 I inerme, que cuando recurred a 'as berle otorgado el organism compe- Gilineg. La fiesta ell quo se le ren- Lincoln. hallo, al cabo, el ilicdo pRrticularisinias. nuestras decisin-
A bibliografin del cloclor Emote. cio en Ia preparacl6n cle su biogra- 7'rilounRles de Jtisticla. to hace eon tenfe de Ia Asociaci6n Farmac6uticH diri ese homenaie, ha sldo orgs- -a solven. ties. EI jefe'del Estado, en el r6qi-
. Inglaterra. y rc"nden al mismo L, rio S. Santovenin, president de fia. Severs, coil' riguross, precision- IR esperanzR tie que tsta. sea Ia fini- practice y convenience Pat
prop6sito cle atemorizaci6n, enca- I Nacional, Ia jubilRci6n voluntaria, ninicla par sus antiguas discibulas tar Ins dificultacres aurgiclas Decl. men rCpLIblicano quo se estahlece
Is Academia de Ia Histaria do Ckj- dal ditto hist6rico, de Ia fuente cle ca fuente de limpleza. moral de Ja clespulis do largos aficis do servicio di.6 separar del Gabinete a Came- par elecci6n. 4iene compromif os
minaclo a lograr qu; so Ic dejen h-' ba, comprende no menos de. sesen. 'ends noticia a cle cada interpreta- que puedR brotar -'comn--un agua on Ia profesi6n de Dr. ell Farmacia. de Meleria del Sur, coil Ia coopera- ran, Pero designandola Miuistro* con sus partidarios, a los quo dv'oe .
bres las manos a Rusia y pueda- is I I b r a s y I ci6n. par su forma, par sit Interne, ciRra- el manantial do In Justicia. La doetorR Mauri Iglesias fut ci6n do to, antigens alumnus 'cle IR Plempotenclarlo ante el Goblerno sic-pre slender y consider ell' Ia
ka pfoseguir el desarrollo do su opfjscnlos. Desde "Cl., senticlo, Ia nLIeVR vida tie Lincoln Clara, quo Ia ley dene normal, maestroa do certificada" ell los pri- Zscuela Primarin Superior men- de Rusin. De ese modo, con ese niedida. de sus capacidades; p,:n
plan de sovietizaci6n de las naclo- su tritinjo de ini- es, esencialimente. una biografin coil precepts, requisite% formales. Y meros aficts de lit R p6blica Pins- Clarinda; Ell Ia preparacift del he- cambia do posiciiin official. evta'aa lpso facto que toma Ins riencia, del
ne Para scimeter a so hogemonia a ciaci6n, ell 1910, - inucho do er'enci6n literaria, to que que toda sentencia ha de RJUSLRr- refia de nacirroento y coraz6n ejer- Ia caida n5tentritil rip quien le ha- Porter. no puede olvidar .qIie sus
acerca de- Potr- -- no quiere decir que sea ell ningCm Se R ellos. Pero cuando is opinion ci6 ell una escuela rural del iiarria menace hit tornado una Retivisima bi It servl do lealmente, 3, Polli-A oil complornisols relan, enprimr ier.
I lit totaliclad de ellAs y ilegar it Ia Trancluffinct San- memento una biografia ano0clada. del pals coil tin clamor iiiiAnime, del Cangre, t6rryiino municipal cle participaci6n, Ia disLinguida seftora vallarlar al regoden do Ins enemigo5 inino, con Ia naci6n, a cuya 1111-.
positive dominaci6n del mundo. dalio de Nocia, or I Lit caudalosn humaniclad del gran protest: por ejemplo. de que una Pinar del Ric. Sus servicing a In Ernestina G. Lebredo de Coya. de 6ste. Quedaba salvida eleganle- gridod so debe par enter. S,: ,a',!'- .
- famolin autud* americano .Ile impose al lector des-, empress 'moncipoll.sta. nomente sus ensehanza ell Ia escuela rural file, niente sit gratitude personal. Ahora L!,icion primordial es server .11 F5A toclas luces este es un movi- alumna que NO do In professor I
&cta plant I tie lag pAgirias evocadoras tie Al tarifa.9 -que.son las mils elevaclas ran excelentes ell tndo senticlo. ez Garcia ell In escuela public. fallaba Ia segunda parte. PI seguh- lado Y condo selecciona sus'en a- ...
miento (naturalmentit preparado y hasta sit 1 ,br-(i triste nifiez, y lot heroic juventud. de Aril y quo se tits -impon- Grnduada tras kIfios de esfuerzog, L6p p do aspect. del problem: por quien boradurvs no puccle Ili debe Piewtdirigido par el Kominform, vale mks reciente. Ia A veces unn an&cdota trivial. tin so- ga al conalliniclor. al que Ila le es cle Drn. ell Farmacia, ejerei6 on La homenajeada comrnz6 a ejer- .,Iustituir a Cruneron? Y e., a(ILd dnn- a Jos Ins mC, ca' mAs amigos. sino a
decir el Kremlin) Para tratar do .blografla cle Liji- ceso do In vida cotidiana busta al dable prelicindir de ese servicto pil- Ovas. Pilotos y Sumidero, y tuvo cer niuy joven, ell. el afio 1904. de Surge uno do egos grades gestos paces Para el dcscml)cfl() fie Ins
paralizar, o al menos entorpecer, coin, que Pin al a .1 bi6grafo para fijRr una actiLud, Ps' blico, pesto que solarriente puede Cuenta, purs, 45 aftos de servicia tie Lincoin y quo tan biketi Axito functions quo hall do encomplulLr, I ategoria do ra clescubrir tin intimo matiz psi- .. a I A diet-on a su politicH. As circimstaorins Ia
' IA acci6n do clefensit collective id magisterio tie sit I tar c. ser prestacto par elia, y tie Jos cillco s I c rgo In direcci6n t6cnica de seles; y cuando 1,
9- universaliclad, puede seguirse unn col6gico. An[ lo..-Vemos en eide pa- In farmacia del actual hospital Los pritneros lag presto oil una I,.,- Vino a so menle el nombie de exiiati, tin de escoger, a6n furrR tie
ricamente emprendida con el fin cle trayeetoria imiforme de rigor his- iaje del printer capitula (Kentucky ntlembros; del tribunal dos di-slenr I cuela del ttirminn municipill do ono de los politicos mits batallado- sus Roligos y Ilasta correligionwi0s,
contender Ia voracliclad insufrible t6rico, do severidad de estilo, do In Indiana). que nos describe el he- tell con dectsivos furiciRmentos, del "Raimondo MenOCRI". Par espacio Guar I ctiya inenci6ti me evoca res de su pals, hombre de' ex(rilor- it qUienes nie*jor converign al prode Ia Uni6n Sovi"tica y salVagUAT_ noble yconstante superaci6n. APR- gar tie TonAs Lincoln y Ia nifiez de, criteria de los tres restates, quo de rinco a seis lustrous, estuvo es- dinaria capaciclad, que era el ibo- vecho colectivo. Y v6ase clue Lille rece In gran, blogratia de Abraham Abet es tin criteria citle estA ell contra- tablecida ell el pueblo de San Fe- Aiernpre el reCLIcrdo cle mi queridl- gatin Mr. Edwin M. Stanton. Entre -coin, Como Ia demostr6 on el cirlso
clar In seguridad com6n do los phi- Lincoln, Impreso ell Ia Argentina. "La compenctracilln de Abe Lin- dicci6n coil to que ese mL-;nio tri- lipe, barrio entonces del t6rminci simo compafiero Alberto Monte y 41 y Stanton habia urui %licia ene- de Cameron. sabia lambi6n ser ar-o- I
Iles (e'specialmente do 1011-11110-unct a medindo4 cle 1948: of colotilin del coin coil Sarah Bush se acendro en Gil. maestro y director de escue)a misted: de 61 guardaba recuerdos go. Por eso Ali grandeza no lun ItPero, par raz6n cle libr6 nos dice que so acab6 de im hay ducla -de quo ess, allornaliz. municipal'cle BAtaban6, d6nde goz6 p6blico Como ell In pridos a su yoga, pooo tempo. Un din In e3posa de aunque sea product do Con con- de Ia mayor estimuci6n y si ell Guara,*bno de lag mks admira- muy desagractables. Stant.on to Ila- invites, ell lo
proximidad, into a su balance) primer al 15 do Julio del exprexacla Thomas Lincoln sorprendi6 A sit hi- mpa'. viecift sincere. o, tie tins rectifica- bles educadores quo he conocidn bla combaticio incesantemente. an- vado.
still Cointicle Ili clifusl6n do ese It- Jastro mirinciola fiJamente. coil ex- tin. Con motive de so jubilaci6ii, I
quo han comprendido Ili necesiclad bro: que on timbre cle honor de traordirinria sereniclad, mientras cion Irreprochablemente honrada, It to largo de mi vids. La professor I
convfiicncia de actual proviso- d It! hace mucho claho a lit Judicatu- el doctor Teatino ,Camacho Jordan .
nuestran tetras, coil of t6rmino el ella preparaba tortes Pre mafz -Qui I ra Y que sun cuando ell el c"o -- ha escrito tin hello studio biogri-- L6pez Garcia fu6 trasladada des- 11- el- --
ramente (aunque-en-ellos-los-co- -mandato -senatorial do Emeterict meditabakl? jC6mo podia ex*p'r*esar -- pu6s-a -Melena -del Sur hasta 1913. iEs el "DiArio de La M arina
niftistas elitin enexigua minoria) S. Santovellia. EL Insigne -cubana In idea quo Ia dominaba en aquel del seflor Chibi.q. par ejeniplo, que (tea sabre Ia sefiora Mauri Iglesias, Ell e sa ficha, ocupaba Ia direccio'n I .
. - -ha--reprenentado A -sit provincia tie instance" Do pronta, listo ya Para formuI6 cargos nitly graves contra con Ploy interesantes clatos tamPara Ali -ifar--que-puedi-seguir tres inegistraticts, IA querelIR que cle Ia escuela de nifias do Mclean. unico oregano anticom unista?
ev Pinar del Rio de 1940 it 1948 ell et sallr a escape par Ia piferta Jame. Al so anuncia se tracIUZCR ell bIL4n sabre sit familiar ell el "Heral- .
extend4ndose el comuniamo y lo- Senado de IR Rep6blica. dI.A., clijo quo clurante trld 2 v ids, cont.ra Pero solicit y obtuva el traslado Par Alberto Sayin tie Vidaurre I
grar imperar. La tentative de suine- QuIzA aigulen deduzen tins lec- preferiha Ins tortes do Inaiz. El una cond ells, do Jacleo )Ia do ser- do PinareAo". PresicIrrite cle Uni6n Democritica ltiteramericana
drentar pam invalidar In referida el6n poco consoladorn de esta coin- elogio do to que era simple hechu, vIr tal Castillo, lit el Silencio Clue- El segundo do lag tribIhOS Rrrl- 8 Guines, movida.-por -el cleseo de I
- ra de lag mantis do In buena -- clespili's se procluxeR, Para dextruir ba mencionildos, !a recibi6el-rnaes pillar Junto a suit famtliares Lal.
nombre-de- Ia 'Unijn Do---- -- -puede--Mt=--Fm-se-guro de--'-'Ida----- .&cci6n collective cle defenta, se ad--- --cideiitia.-eii...-Ins-mometitoti ell que muiei a contrilrrestar custlquier aprecla- despedida que so le Iribut6 ell Me- ENcratica ltileiamericalla hici as ,.,C6mo es possible que ingrese ell Ia
el timbre do Santovenin se afirma *envolvin una actitud conmovedora I tro %, Rclualmente hispector provin- I
vierte claramente, y esti do acuer" eii to% puchlos Ile Am6ricn. oil 10-h del pecrueho. Ya Sarah goznba pnl'- ei6n desfavorable que IR opinion lena Icle till actn hermoso y Conran- Ilegs" a Prill(Illilles, D mas cOllOci- gloria, ell In dicha .
do con Ins procedimientos ticticol; respect R ese fallo. Y a CIA cle ]a Instrucci6n Urbana ell PcIllefin artlCLIIO. eternis, y se to premier a quien depueblos toclos do nuestra lengun, o n n no le dirigia una SuStPrite vedoi, organizado pot- sus nunivio- dos ciiiirios. oo 1)
de Ins rojos y rojillos de toclas par- con Ia publicaciiin do tin -libro ca- palabra Aspern Ili lion mirada dura vecPs rcsiillR nienas lesivo Para rl-- -Pinar del Rio, -Ern"to La- witlocit, Ei capitilisino N* Ia -je-AAPS SIL __ -- --- --gas disciputim- Melena, Ili di7- - d (I -- 1) u b It yos- -- I Fri _ell _l. 114 ell" comuwta:'.- ell-- IA nriveria. ;it egoista e improvisor
tea. pital, cesa -;it actividad senatorial, .y porque- los pensorrilentos de as- ciocifto tie tins institurift a de it 11 a braclor Y Pek-eL ell el, acto on que, -'- I -- CrI a 1 I------ 0-- -h-biC -On Cu- --
- ------------.,.-- --rim -, III ventiln66n pfiblita de lp N6 entre,,,ndo el titu-In tie "Hii- tinguida picif-orn preparci varia el que cicill"'tranw, (' tIaRicalnell- y descuidad tons -,I ,ndo
en-la -que-pr"tt!t--serv-i ciog-em ill on- g miurchaban cornpletamente do persons
1 tratado suscrito on RFo-dC-jA--- tes a Ia naci6n, es pecialmente ell el acuerdo". Cull](Illier CR.SO. IIIIII(ItIC -qll IIICU- do sus aluninni; Para ei magisterio. le sillcida cille 01, P-oa el caPlial bit wguill., tan seguros"
neiro Como resultado do Ia Confe- orden 'de In culture. Hay momenlos de exceptional rrir oil excesn- que esa. otra. for- Emitionte" do lut pueblo natal de ell ej rcicio rnjchas tie ellas ell in principalnicille, Apoy4ir laillbcli ell De Indus modos qP91.611105 COna 'an inur- Vifiales. ell sesirin solemile del p forma Vc.nonlic'., a la plensit co- %encidos tie qu6 in prensa. auttinti
renci Interamericana. pars, ell in Francisco lchnso, 'maestro del on grandeza ell esti bioltraffil. que es, raft subterrillnelk, dfuin. Ile IA actualrdad. Cuando fu6 creada ell
%a-yo y del periodisnio, ha exaltado unn pruebH nins de crinno Ia senct- Intiracitill y del conirlitario callrjr- Ayuntanlicillo. Fui ninablemetile 11111111sla ro)a y owl. con alluncins camenle cubana, reaccionara fav
tenimiento do Ia Paz y Ia seguriclad oil esta misma pilgina los vnlores Ilez del esillo debe .ser Ia norma del ro, contra el quo no (abe .1anclo-I invitacin pot* el doctor Abel 'Prieto Ginnes Ia Escuela Primaria Supe- o publicidad etc, rl(' : erlalabalnos iablerneille, y quo su dol"Ktuicim. prncontinental, concertado el alto hist6ricos y cle huncla huinaniciRd historiador. Habla el autor ell el on- y quo sin ernbargo, clestru.vc repu- Morales, Irate do asistir Al home- rior. se le design Para el grup a do nuestro desconcirrio A consider bablemente involuntario. quo sl1947 y en vigor descle, I 3 do di- del libro (iltinto tie Santovenut. F& pitulo V (PoliticR republican) do tRctoIlr-% y liciiidr, prc,(ixlos. 'ente '- A que el capiWl. clac 11,anto leclaina de lenciii ell sus 6rganos nuestrR JLIFta
ciembre Itimo y par el cual sic l*-L'7a-"o, el ilUstre escritor. ha Ins relaciones cre Lincoln con Emer- naJe y me fue totally impo'i clibLIJ0. ell el quo realurt una I bur los golaternos su apuyo' garalitlas. Y patri6tica den uncia. sock reemponderado lit lecci6n tie aniericuni- NRdie tivne derecho A enjuirlar ble. He conocido excelente. --
personlilmonte clu- I Pat Ins inversions y el.desarrollo jilazado par el certero y patri6ricoconvino y-autoriza Ia acci6n colec- son. Comments Ia impresi6n quo ell slit "pruebits Ia conduct ajena Ili ,an D dolce y en6r tea ala lib a
. tiva de-las rep6licasamericanas dad que se deduce tie Ia admirable el fil6soto y ensayista ha hecho !a EL manchRr Ia re.putacitin do lioni- te ahos Ia labor de maestro y 11 carictei 9 re del comertio y Ia inclustria. apoyo y au piclos que siempre tiebiogratia del grao prestclento .line- nueva poesia dii Wait Whitman \ez. me dice su Antigua discipula asi Como cle Ia enticiad privacia y, Pon que mercer lag articulos. coen el caso do un ataque Armada ricano cscrita pot el h1atoriador cu- bres quo, par.. el nililisLerio quo de inspector.del cloctor Ernesto LaAcalia cle aparecer Leaves of Gram. sefiora Ernemina G. Lebredo de ante tocio. par tin verdadero siste- mentarios. noticing. etc.. inspirados
ejercen. no pucclen que6ar oil on- brador. Lahe considered siempre I o democradco, tal ca en Ia Causa del Bien y de Ia Pa-contra, ell hemisferio occidental, bano. Muchns dtros artiCLIIOS y CO- on libro revelaclor. quo enthusiasm - ma economic
proceeds iste desde fueri o desde "'Ilt ..... .. hall escrito y se escri- al maestro de Jos Ensayos.-El poeta- -tredicho ante- lit apinift del pals. del mAs alto m6rito y me tDmpIRz-- -Coya, estudia sin cesar y, lucha _pital financial, simultaneamente. R tria. .
bil-An sobre uno do lag libros do -Ilevaba ell aus versos, nos dice el I Pero tambiOn es esencial quo 10.5 "El capitalism y Ia publicidad
centre de las Amiricas; el alca stereos, cuando ten- co ell unirme par media de eslas "iempre par el mejoramitilto de Ia -instrumentos tie prensa que no so------------- _nce -mix-alta significaciiiii- do nuestras bi6grafo, "el mensaje cle lag gene, magisLrados au el Iineas a Ia prueba do alto aprecio education y Ia. culture de sus dis- to tienden a to contrario quo re- en In prensa comunistal" 10 publictique ha tenido el pacto-at Bruse- tetras. raciones Clue Lincoln considerable gan quo fallar obre ull asunto ci cipulas que Ia quieran ,y Ia admj quiere el capital y el trabajo. si- el DIARIO DE LA-MARINA ell
nombre el 1 7 do mayo del afic, pri!i lat", a r -"to que ,an con uns, sell- afto re t -O
las, firmadc, en Ia ciuCIlad do ese .Sin perjuicto tie comentar coil re- capaces de colaborar ell unat tarea 'Quo -esti pendiente ,'Ik Naclon, Y que quo to fut renclicia a Pat antiguo no a estab4ecer. par todo, los me- so pAgina editorial del primer del
11 I Dejaba afectat sotre todo a lag classes po- compaIliero y amigo.
tension Pit nuegtra seccu5n do regeneraci6n coleCtiva". ran profundamente. Despu&s de 36 dicts. on sisterna iminico* de eco- presented Ines de marzo; al siguienximo asacllct; Ia moci6n del sena- domit ica Letra or Hoy too pace atrAs 01 future gobernante pulares, no exponit La sefiora Eloma Lopez Villa. s, ag ga Ia sefiora Lebredo de nornia chrizida. comunisla .y tota. te dia aparece itr comen ai io
:11teirilitclite ell Osiris ciltullas ge- ell it pudo -babeV do retraimiento tencia que se dicta par mayorta y ver d.
clor Vandenberg. de Ian EstAclos Pallas por Ins exigenclas. cada vez de. Clue cumplio el 28 del pasado Coya. sus ex alumnus do Melena litaria. es decir. a Ia desaparici6n el principal pert lco sovietizanteest6ril". Comprendia chiramente no per unanimiciRd. el cr#dlto y el 1, del Sur ,nos reuniremos. pasanjo Omuerte de to, rilmnos clue hav en Ia forma truis soez, vulgar e ig----Unidur, aprobacla- casi par unani- '411114 Hprernutnte.,. --del espilciol el .. isticisma. fuerza natural prestigict de Ia. J"dicaturn, y nifis Ines 50 afio cle servicio ell Ia Se- uncian sus prodkictos. industria- nomininga que *se -puede concebir
que ail in por .obre todos log inconvenjentes I ell Ia pren a seirelida desd'O
Lincoln tie Satilovertia. conviene N, creckente. era compatible coil sus &tin, deciallinclose incompetents cretaria de Instruccion Publica Y e C Y. par 5upuesto, sin ningtin fundsmidad el I I do junio del pro7pici Ana. quo stfialenios lag "punlos hist6rt- iervores hurnanos". Lo ve el bio- Para derogar un aumento Rbusivo. Brilas Aries, hov Ministerio de Edu quo ofrecen los afics. Ins Penns, Ins Moscu, mento. E61o pretend insular. terreferente a Ia concettaci6n del Pac- cos do entidad'' R quo IiCga Oil %it grafo N* In hnce ver al lector al co- orspori do linberse declarado com- PrIferniedades y Ins situnciones eca- Y term ulabain- iiiiestro peclite- giveisar y. Como Isiernpre, calum. to do seguridad collective; lit de- fectindn ndagavitin Y critical el all- (Ili intiv sulkies considera- pvlertes ,pflra A. action, y Lie quien publiet!, oll Ps I tic (Ia .
Inental, C in pedir twin rebai Illlca." dificiles, Para ofrecer a IA fill articull, P-- -allcir ,will nla Rrocurando sabre todo desclaraci6n escrita sabre political ex- lor y line el inisnict sefiala On Ins Clones Ia parict6n del libro de Fma ronti-Hrileclon. quo oriv r dos limado compnficin Ile perindismo Ilomen2je (it, blernente. Oil ,, ,iowrndvifr a y I ,,rientar N. envenenar a sus lecloterior cle Ins Ustaclos Uniclos, I;e_ tin g I I' as Ilichowizir" (to sit libro: ,, ,,vhItII)AII Y sit resollrolvia Ill"runda critetims. (to suNO Rlltiletll-() y Rm- .Inse RRLII l.0pCZ Goldill-AS unit ,al- (I o-ida ninestra oil proyecciolle Il.,(,- r1r, no IIwIIA I res .
1-111111-1- A.. I ......... In f-,f, h, I -- -- I ...... -.-.1----, -.hl- I I --f- ."'10"d -,.i T r- ,4. 1 I .. I
APO CXVn DIARIO DE.LA MARINA.-VIERNES, DE M I AR I O.D E 1949 PAGTNA CINCO
LA FAMILIA PRESIDENTIAL _DF-DIAS Nov
E Hon. senior Una do las I
Nuevo y N 'lusivo president de la R acadas MemorSndum Social
p6tillica, doctor Carlos Prio Socarra iguras mfis des!
' su bellisinna esposa Mary Tarrero, C r n ic-a H a'-h a n e r-9 de nuestro mundo midico. kl doctor 2
exPer' mental lionclas satisfaction liora jo Ferrer, lustre oftalm6logo y BRIDG
oil es C ball6ro mity querido on In socic- k 4rTY:
tos moments con inotivo del -En e tub do Profmona- 0
:en Cuba: Iacimient desu segunda hija, LIMI d'ad habanera, esut de-dias hoy par ICs 4 p.m., cle In "oincla 3, hoe rmosa nina. E L C 0 M P R-O-M-11-0 --- D- E---- M A R- k N'A to quo nos aprcsuramo ,a enviarie on a 1w %
Ell su apartannento cle la njanFi6l, cordial sAludo. ciedad A.r.nigos _4ejur:-Mu -1
pre iclenci cl a luz on la madrL]- _C9
-ExqdWIOS 1:sigos; d6tiles y at s,
-Fl-doct-orFerrer nos encarga par.I,' d se'"o r de-Prio-So- COCKTAIL PARTY:
-KUrAqUatx crj-ljcoj ayer la_ -7ad kieceipb.ir*_.a'suk amistades-que-no-podrn- ---dEicii-el-Pla-yronaino a-Pro.S-Tvlaupsinca 100000
carras con felicid complete, sien
do crystal ..... do.atenclida pqr el ilustrL tocologo Sinf6nica on lionor -de' in
$1.75 do.xtor Julio Ortiz Pe ez, a q Ion Tambitin saludamos. por estar do
111.loili6 el doctor San, "Igo oBarrera cliat al doctorEorjicio Abascal, con O_ prensa.
De nuevo afful: De niE. otro talentoso galen. cido dernintrklogo, vicepresidente do EXPOSICION: SID R A ",
Etan de lilcemcs con Jos pap la- Academia do Ciencias Midicas, -Fn el Lyceirim it las 5,30 p In.,
s- abuelos cle la recien llacida, hi Fisicas y Natural". del pintor Rene Portoca- L A S D
1cks--fcknk10scts mortneladois y cnola Regla Socarras viuda de.Prio rrero,
COMpotas "And-ri", on po el senor Geraiclo Tarrero clirector-_- Asimismo salbilamos- al-esCmado -CONFEREN'CIA$; -----rnos n-jigLiElpidlo -Ouze-Ij 1, quo -En In Academia cle ]a His.
de la Renta do la Loteria Nacional.
IncLividuckles Tenemos encargo de In Primera cia. ,,,antos
rna cle clecir 2 SUS anficis Iabor6 con 6xito on niste. DE 10 DOS
0 29 cis. el li amistades que por toria, a Ins 5 p.m.. de j A. i
lomento no podrA recibir ViSita-7 rio de Comunicaciones. y al sehor Cova, sabre "Ptiez v la In- LOS TIEMPOS
Err POMOS'de 1 1b. Para todos nuestra felicitaci6n. Casimirn FernAndez, del alto comer. dependen0a do C 6
-Eil In Universidad de L
65 cis. do habanero. it a
HOMENAJF AL MIINISTRO pE Habana, a las 5.30 p.m, d al
01ra Nov FRANCIA doctor Javier Ai-arkgo e
edad:_ FeSecci6n CUMPLEANOS rrer. sabre "Fbtampas -del -IMARCEIINO GOWAifl
de-Honor Viene organizando mi7.1- _--indi II, colonibiano". ------ fN r AMDO 925 HARANA TFif
Finisirricts MlAe -zo Pala el jueN Uri sinipALico---e-inicligente-iiiiio,- -RFCITAI,.
galletas inglestas G tizalito Garcia y Mendez, Crimp
-es; diez del co- -le --Fn el Audit0ritill), a Ins 930
hoy cuatro ahos do edad, ocazi6n on ri del pitmista Alexander
en paquetez, con disthitas rLiei te. a la Una del dia. en el Ve 0
classes a ........ 50 CIS. clado*Tennis Club, conto homenaje a] In que se versk calmado de halagos ra I lowsky. presented pox IIARRY-GUSTAVO FANJUL
no c \'O- hiinNtro de Francia en Cuba. por-familiares-y amiguitog. 1. Asociactrin Cultural.
Ecmo senor Albert Larnarle. SANTOS: Anteaver fu6 ope'rado do I at;a mig' Harr), Fanjul y Olga Sterling.
Fl d .".I. Cosine de In Torriente. Es cl hijo del colonel Ganzalo -Castiniro, Elpidio, dalas 90r el conocido especiali; I d.c- Ya, se -encuentra- de, nuevo en__V1
Para los "es i dente--cle- dict)a secci6ncIesea Garcia Podroso.-y de..subella.esposa d io. Basihoy tor -C6dF --61haceilo sabe, -m- Arca A clardo nach. Casa. en- vias do franco restableciril- -a Nona 1 16nrd nino HHH-y Gustavo Fanjul miento.
Pol este edio
dos los ruicinbios de In Legi6n d Felicidades. hijo de Ins eslimados (Continfia em lir pigina. SIETE)
-Nuovamenie 4en*mos Honor, zo: ;tndoles se sirvan comurn,
sabrosos cigarrillos "Like-- C I Ts e P01' 10.9 teikorms-1%1 2973 o B-39,15 del secretary, doctor Luis
Luckless", do ccira- 1 0 s, Para re et'Vnrisus cubiertus.
melo, a ......... 20 cis. S e 1. kill Ilia I!nifico 'almoerzo,-digno
d c la Pe sonalidad del honnenijeado.
ALMUERZO DE SESOR
Esti sequro do aciciluiri, lo AS
-molor, lo m6s fresco, I:Ior me- F n honor de Madurne Hebert. In
not, Comprando aik_an Ca'nada, que Parke Coll .1 u esp .Rri. Oentro dn Unoi dias-rumb Mexlco--a
doncle han sido trasladoclos, fLI6 cl sppdiciR aver conntin, alinuerzo cl e le
f erio In dist gL. da clai a ar a
do 110vt.
En la residence dc Mrs-Hoyt-se:
celebr6 el cordial agape que result
clegante y select.
Al centr. de Is mesa adornada Do p;el on lonos davo do
por el favorite jardin-Milagros,--de- v*rdo, NO, criul y jgnar!llo__Prado y Col6n-, se7 advertin una vaGaliano 260 M-7484 ljosa plezilk de plain cunjadin ae flo- combinados, $20
(frente &I nine "Arn krlcjt") ies de primavera. Segfin antrinclamosi disks pasardris I matianx sibado formallikarin su
Nada mis artistic.
Con Mrs. Hoyt y Madame Hebert compromisin pmoroso dos esitimarlos-j6ienes ae esta sociedad, Is lindi(0maron asiento alli Ins sefioras Mar- tilma seflorita Mereeditas Calvo y Vald6s Chise6n, cuyo retreat non com-, cela Cleard viiscla, cle Barnet. Ma. placemos en publicar, y el terilente coronet Rafil lAstaro y Suili
-joyern-mwV,-Caballer-oark 3, corr-clo --dante de campo-det-It-ohors"15e modidod do Ud. vis'!9 de Btlgica; Madame Larriarle, esposA Sr. President de Is Repiffillica. lacri" alio, 120
nuestra sucursol en del ministry cle Francla: Mrs. 05 Este comprocalso, que tantas simpatias ha desperado. quedari sark.
"IKASALTA" Warner, esposa del c6nsul de Ins Fs- clonado tits las primers horaq de In tarde, hacienda In petiel6n Ion
ticlos Uniclos: Mrs. Edgar Glenn. es- padres; del rovio, senior Domingo LAzara y sts interesarste esposa BeAve. 5a. y 2a. posts del Attachi de In, Embajacla En roda-1, lactin allo, sk'30
americana: Mrs. Dayton Hedges, Cu_ In restrinks, Suiress, ante Ins padres de I& novia, el distinguido matrimo- quita Martinez de Belt, Fabinla do nio Gonzalo Calvo y Mercedes Valklin Chae6n.
- Arribin de Bea man,- Mrs. Thomas La novia no recili -to que conslKnamas par especial enearKo I
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN Findlay y Maria Antonia MoraleA de sin ernbargo muchas flares y feliclitaclones le Ilegarin hasta its re
EL DIARTO DE LA MARrNA Arteaga. ilidencia de Miramar. Do pel on lonOrl L4L1118 010, ------Nuestra enhorabuena &')a enamorada pareja rIr,
IGNACIO GONZALEZ IVIARINA
.Fit, In tairde do ayer brijaron III III- quedaildo its[ deniostradais las r;uchas gar'de sit Wtimo clescanso. emel Cc- reliticiones y afeclosIqUe en vida so- Sqnd-alia on piel de c6bra gris
menterio de Col6n, Ins rests morta- po captlir el excelei te caballero des., Clara, lac6n median, $20
Ion del respectable caballero Ignacio aparecido GonzAlez Marina, persons; affable. Nuestro p6samr, a sus hijos Victor, gentile y bondadosa, quo prosiclier j Folina y Mel(hora, a ;its hijos poliuna eslm acla familiar habancra. ticos Tormis Beniter, Leon r Hip6lito El ncto do sit sepelin crinstitityki Reguern N, a sus nivins. Ins queridris En riel roja a vorde, lacin
1migPs'Toma,. Eduirclo r Ignacio BeLinnsenticia manifestriciM de duelo,, nitez Gonzalez. allo, $20
FELICITACIONES
El pasa n martes ccIcbr6 u Com- Tambi6n 4os place felicitar R In PlerifiON III lindisima Marion Iiii -joven y bella sefiorit Mara de Portoesa Rrtista de tan fino trilento y cle es
tan grata voz, Clue vione triunfantin posa del-cricargado do Negocios de notablemente en Buenos Aires, donde [a Rcpfiblic;i do Guatemala en Cuba, Be halln actualmente acomplifindir de seficie Luis Diaz G6mez, con motive Lk mamd, In seficira Ketty Werner cle do celebrar en esta fechn sit LiRtali. InclAn. CIO.
La felicitamos. Uri grato dirt le clescomos.
DEL BRIDGE BENEFICO DE HOY
'En. Ion salons del Club de Profe- una serie cle atractivos que harilin sionales, cedidos gentilmente pot su pasar unn tarde muy alegre a Conntits personas concurran.
directive, se celebrarh esta tarde, a residents cle honor de este bridpartir de Ins tres, el magno bridge 3Z
son tres distinguiclas dismiss- del
party. organized por Lin = entit- blerno, Ins sefiorris Elisa Edelman aiasta de sefioras con el Ito do do Hevin, Maria Teresa Luengo do recaudar foriclos; con destmo a Ins Febles y RosHrio Phez cle Prio Sobecas de In Socieclad Amigos cle in carries.
V M651ca. So podrA jUgar tocip carte cle JoeMargarita Alactin do Leret. In be- gos, habrik una interested exhibici6n Ila y gentile dama, que como presi- do moclas de Primavera y verano y denta-de-este, bridge muchoha- ver-i 9ervirA unit rica incriendlit. do trabajanda, ha sabido -combinar rema para In cr6nica.
DESDE MEXICO
Acabark de Ilegar a III bella capital Tambi n se hospeda en el milmin azteca Ion j6venes, esposcs. doctor hotel Linn belliSiroll damn, Martin Juan Roca y Mar a Luisa Riv rp. e. pnsn del Becretitrin do
cuyo enlace se celebro el pa d Stinfoll". bado en In Parroclula del IV A., I In Legaci6n dv Italia en Cuba. Marlot, cUales-se brispectan-en el hermnsn- Stinfeller, quien hA ido a hotel del Prado. IM6xien a pasar una temporada,
FIESTAS INFANTILE
Hoy viernes, en sit residential del horn Marla Teresa GonzAlex, gentilf- --E n-d elk ad as-B eles- d e color
Vedndo, brindarfin una fiestwinfantil, SIMA esposa del Industrial Rametn-Rocon carActer carnavalesen, los-esti- driguez, -prnpietnTIO de III fabrien de madris esposos Diego Ruiz Linares y ClgRrro Patagas. en honor cle sus njeEno Berm6dez, parn lestejar R sit Ion, Jos monisimos nihos Alfredito hijR Maxia Jnsefa, tina 'lindR nifia, Fnrns Rcictriguez, Ram6n y Jorge Rlque cymple sets afins. vem y Ra6l Rodriguez BeltrAn. y en sua ve y J;n o ]?&p t;l'
Darn comienzo R Ins cuntro cle In Se-celebrari a partir de las Contra tarde. de in tarde en In residencin de Ion
i6venes esposos doctor Alfredo Forms
Im pecables Cam islas Mafiana sibado se celebrarh otra y Nenita Rodriguez.
fiesta de'niflos, In que nfrece I& se- Tamhl6n de car6cter carnavalesco.
y Finas Ct batas U n 'I colecci6n exclUsiva, de finas Sandalias'
importallas' table por ]a belleza y graci de- I
ii.vUhl'a _en J. Va & s modelos, por la maravillosa' perfecci6n de
su a' ]as hormas, por el ffiliave a*ustee incomparable
lasde grado.
cow comfort que brindan al pii y por ]a variada
Asir
gama de colorres claros y fuertes, solos o ED viebys --batistas fige ,Ol;--ar III
mig sele0a calidad. J. Vallis off-cre al comkinados queusted Gene pi1ra-clegir. Con sus
hombf-C cuidadoso de su elegancia 10 11
lltlcv(-)s Vest1dos de Primavera serAn algo V- ;eac ;n-prah1prinplinip r-nnfPrr;nnn- I
__ I I I __ 1_. I I.
. I I I I I I I -.1
. .
. I - I I I I I . I I I 11 I I
1. I .- I I I 1. I ____ _. AA0 CX"
-PAGINA SEIS I DIARIO DE LA MARINA.-VIERNES, 4 DE MARZO DE'1949 I
- I I -_ I I I -_.- I I I I
1- 1 I i I I 1.
------- - __ 1--- -------- __ 1_0 __ ___ co-did--- _____ _____Los Gni*enl I III in' Tio7lent-a-ati6i a d e u- n -fi -a-ts Va-caTF6 onia e v an e aWd-a C- T I Coperaciorn
Per JOSE KARI jCAPI: If cod ereircia de--:' .. I .
-71, 1
11 d ' I
I De P'ot8dam a Framfort .a naciones poc'o desarrollai as I I communist contra- torteame'nka d .
-.- -- - __ - paises-europeos, I I I 1. 1, L mI)ier cyjban& _1& cuftjffg,_6 ,ASociedad* yel-Lycinm
- &I-Me-no ---- _-_ --- ___ -----___.:,__-__-_ I I I
. 17 ___,O MARIBONA .
El delegado polaco al ConseJo Social y Econ6mico dirige __ < __ __ LA decisilin del general Lucius -_,,_,I- _--_-,1--- --- ----- -,----
' i
Clay-.1efecle-las fuerzas nor- _una-virulenta-censura-a la-politica- norteamericana-en-la- 5,e-reuniri-en.-Paris- -Tienen -- ---- ]as-tropas soViitieas ap astaran, a7 as nortearnericanaliv. [.O!., cc..(-) UIEN .ge interesia Aqui par !a sidencla colonial, y aportamn% nu.s.
teame ricansul ell Alernania. repre- Amt6rica Latina. Venezuela respaida el proyecto di Trumafi *-,-el prop6sito de reclactar Ia communists aztecas tambiin estin pr cparados pFa Ia, traicioll 4L-.. culture?" y %Quo tienen tra modest ayuda subidos h unit
sents, el Drimer Paso director con- I I -_ que hacer las mujeres en Ia cultu- escalera de mano Para clavnr rar. ; I
I t .. Carta del Parlamlinto Europeo I . I erosos tones ell dichos Cristales. Tarnbaen
I ra Potsdam--contra Ins l1amados LAKE SUCCESS, m2rzo 3. (API *'Estn prueba clue el pueblo m e41- 1 BERLIN, marza 3. fTNS.)-El 6rga- todd el mundo", y agregaron: "Ello ra7" Estis preguntas y, nuff a a difundir In
- scuerclos adoptados ell Is Ciudad de La "dominaci6n monopolista: de Es- cano no necegita recibir instrucclon no official del ejdrcito raja en Berlin produce acusaciones e carietter de- c a an e n t a r lea --7-Q=W_ cooperamo buona
_ -Federlpo-el Grande ealre Mr.-T,- -tados-Uniclos-Ileva-a la-America Ia- t6cnica ae -Estados-Unid Lo _q u e- _. NDR E marze 3. (AP.)-L, ideclar6-hoX-que--en--olra--guerra, lag lictudso-contra loi dos -hombries.-por- despeqiv 0 5 Y I I .- nueva de Ia fundai6n del L-rilm a
necesital cis verse It I intromi- Cullen Pal -iscle __pa_c---c1-__-B nat del DiARIO
tins hacia ,"el desastre econ6inico", 01 _--de B_ e- troops soviiticas aplastarin a los Es. haber abo doben espkpli"o
.., S111 n, Clement Attlee v bre'de tEct el to e O_ G pro del derroca- desde lag colum -Francis. Con anterioridad hall SelitOn declare el dele ado polaco Ju- si6n- de log Estados Uniclog, y tener lag decidieron hay convGcar Una con- tad nigio __ mlent ya lerno-por-le-fuerza-y __ tO-__ -"- I DE LA MARINA; I
- Ise on -4. fereiicia-de-DiL-z-Naciones;-en-Parir- __Er- x ntaricl-_dc1_ -l-Tae-glische Ia violencja". r Teniamog
tomato, es cierto, a1gunas deci lius Katzsuchy-antt-ef C Selo Social -libertad-para-compral .7 V tV earn petidos po en Is c2pacidx4i ,
1510- y Econlimico &I comentar elylan del ra vender siu; products ,e I m!er- el corriente all Para redactar Ist Rundschau" esti claramente enifoca- Log rojos mexicanso a Is oldest de diss parties, pro- glutinante yfecreil de Ia rail
n es Concordantes con in que aho- president Truman Para ayu r a los cados mundiales. Carta del proyeetado Parlamento de do hacl el vocals el LYra ejecuta el general norteamert- passes atrasaclo "Pero el afio .pasado tuvimos un Europa. Diplomiticos respansables di- log 'lideaes cp'op6'ito de lograr que .1 MoscIL Cubans, par haber nosotros'aFiF- I
cane; pare, al tratarse de interpre- "Si queremos gsber que resultados anticipo del "nuevo y audaz progra- Ceti que lag invitaclones Para asistir tdos log pueblos Occidental ,auto CIUDAD MEXICO, marzo 3. (Un parici6n. tido'taml ahos atras, a ..1a In%.
taciones nuis a mcnos dirLctas del produciri el -nuevo y audaz pr,% ma" cuando Ia secretariat cle Estado, lag conversations, que estar4n ricen milis declaraciones, para consu- ted).-El Particlo Comunista mexica- SU 2 que e,
log pueblos s de I'D' I d N ,feet tauraci6n Ac otra enticiad
"it 0 erdo,,al contiarse a Ins ma" Para 5 P2 es e orteaTc-rica, negioclo -con y par U, ndose dentro' die quince ding, me mundial; in el no se uni6 at core de lais declaracio- Asist i M 0 9 de
a, ra- Paco de -lag companies pe roleras de tad est. pueblos deben lealtad a nes mundiales marxistas en aboyo de su ,racinnient, I tambilin timbre orgulln Para
I, f de eollados, simplernente te I Ls a in ya ell canine de lascancille- sentido de 4ue sus
_Ialjbl _.Lh"_ r oritemplar-los-resulmdos- -Unidos- 05 Has -tic Inglaterra, Franci Bit i =.Sti. Sic Rusia ell el case de que estallara Gcurrido en-fil). nUestra"patria:--la Socciedi cd-Pr,, -_ Iffemos-que co F-tratando-ele-forzar-al Gabler- Sm lot ,___
_____ ---or -a lestallarotragu erm !re-eyeste-y-ei oeste.- __ A:jtj --- Musical--surgida igual
- bo--la interpretaci-orL--de algunas Holanda Luxemb ui;eja '% de o a-_devolveT-lo" i i ell, ti na
-los-eincuenta ano&-de--la- ti a -no-me)lCon acnmen-- O_ rra enre gr e y occidepte brero de 1929,
to ur r I al ral mente
. T anfole !rias, pe- ruega, ftaTia e Manda gC i.,io Ina, secret2rio gene
cliiusulas y-ciertos conve-nio ver- mCnte monopplista dorningici : tos petroliferos y las refin( Dinamarca, Dice el 6r-92no raja: "El ejercito ro ion hallindonos ell ell un clima de indiferincias, fr:
bales, puede decirse que ninguna americana ell America latina, cuida se at hecho dr que-el Gobierno me- (Eirc). jo ya demostr6 a] municlo Una vez c6: del Partido, dijo que "unt gigantesco -ticismos,
de ellas- adquir-ni-el ca-ricter sin- dosamente tegida par Ia doctrine jicano ya habia pag-ado a Ins camps- Star Burman, secreiario general de fno, puede Itilfrentarsi a log agreso- frente de obreros e intellectuals Ia- La Habana, par peons alleges, cuan- volldade3 y excep y qu
Monroe. ff, re% borari contra cual do halciamos larga estacia anual ell ya hace cuatro lustrous se si-,n!
gular de to que a-hora ejecuta el s tesorerfas de lag no- nias petroleras dnprelpio mks que Ia Comisift Permainente de Ia Uni6n, nerra tan .
clones latinoamericanag-s todo-elec-- adecuado propiedades." -- decline -todd-cornentario. despue's de F Ia,, Estad -as-- Unitie n 'clalista, fomented. -par Estaigc Paris. Consideramot digno del ma- vigorous.
.--I efe -.de-las-fuerzas-norteameric2-- to prActico, hall agotado sus reseilvas __ If or a _, Unidos e Inglaterra contra R _Ia.mis enthusiast. I
nas de ocupaci6n entre otras co- Ado o -, e Vene -m-a- 411a celebr6 su- r _- ,-- -yor interns de, Entre lag razl!ines de nuestra
ag.eld.s zuela, mani- qu qffL euni6n se- prenclido-la -lecei6nit- si- los-Estado3 "Eifia -de-cFiiracF6n-' --di7i i. --"I ___ _par Ia corriente de manufacturB3 nor- fest6 que su d legaclon gl! ya lag li- manal normal, Pero informants ell Uniclos siguien manteniendo su politi- R c2 ayucia elempeno tic un grupo de simpatia hacia Jos., prop6sitos dir' .
52S, par Ia raz6n de representer teamericanas de ail-to precio, y shorn, neas, gen rates del plarr rteameri- estrecho contact con los directories ca' de fuer7a,,algCin dia van a corner Una actitud similar a Ia anu lacla cabanas de instituir Una asociaci6n Lyceum figuraba Ia esencia de no,
-- Una- ofensiva directa contra- los at contraerse el mercado-dle Eats or -cane: ell I cornien- de-la-Uni&i Occidental -Europea, dle- Ia n-Lismi-suerte que 3u antec or Hit- pc r Maurice Thorez en Francia y Pal -Jecruenina-rip ferninista-destinada frase que eiCucharaos at
- .A muro Togliatti ell - f aftuin ____ -militaries, que-en cierto modo son Unidos, estzin abocadas at desastre zo de'una nueva etapa ell Ia ONU. at ran lea siguientes detalles de Ia Con- ter". cac----- --Itaha";--------- ... culturales Y periodista francis belga
el propio estado sovtt tico, econ6mico La imposici6n de dic- participar ,ell forma constructivea y ferencia: Agrega el peri6dico comuniStill: CAlculos optimistas-revelanque el a Rdirnar-sictividades de origin
Los acuerclos de Potsdam esta- adore, co,,,,,e,,.,:.,,,,tt,., -rra-la. --gran--prictica-haciaAa- paz-mundial.--=----Discutil-i-la-Constituci6n deL-Con- "Hay-solo'un Camino para 3alir del Particle tiene alredeclor cle 10,0DO par- artisticas. J.Jaurice de Waleffe: "Es innecesa. e
O e c des corp.rice It prictica ha- Chile present tin proyeeto de re- sejo de Europa,-Ia creaci6n del cual C""n Europa,- --Una- -batalla 2ctiva fidarlos entre.estudiantes. obreros e La casona colonial de Calzada. rio predicar 12 doctrine cristiana ..
blecla de mail ra lara Ia f intellectuals. El P a HaSta el*nacururn. 11 11
ol"na- bitui-I seguids Jil secretariat de soluci6n. por--ei-cual-se dispose que f116--aprobada ell principio por-los ell Ia que participen lag naciones ami- artido dice tener -10 entre A y B. Vedado, aunquie .8m' --+ el Vatic no". .
cilin de esa Comisi6n liamada re- EsLado ell America latina." Ia secretary do Ia ONU prepare un cinco cancilleres tic Ia Quintuple "de Jan Paz i *1 afili2dos, Pero nunca logr6 com- P114,, carecla de Una distribuci6n to del LyceLM lag activities ct4!- I
tido ell su propio orgullo el he- log rogre siestas fucron expul'sados n6mico de log passes -pace desarro- Constituci6n, reclactado par Una Co- "Thorez, Togliatti y el Politburo' Los comunistait aastrisCiltil tamblin. fires propuestos. Y patriadora. Los rusos bRbian I;en- Afirmli Katzsuchy que "log clemen- plifn Para financialr el fomento eco- Alianza, ell enero. El proyecto de M 6 S a. I I probarlo. adecuada cle sus locale a Para Jos artist
___c Nod e----q --l-u-,e---TFo_,-----n---,.z-:-,,---d F, p us, ,lr, -dtr- blerno cle CKTIe-,y se matitlelle fladus'. I.Lllll T-bobTe-el--ny.MiT--PeTm-zimvTfte- a- _alemkm4 rAntizanIAvathtun-tad de VIENA, marzo 3. (United).-El 6r aqul ell all propio media rc.spect. ......
v-, scam a IRS- -gano-del-Partido--Comunista-aUstria- -canzaban las. quotas mensuales de %-a:. es decir. Ia musics ell lag ,;- .
do formaciones netaniente rusaq un de 'piadado reinado tic terror con- I posterp6 hasta rnaftana. at invitaciones. Los participants ell I' tones de sumarse a la-Urtinitra las classes trabajad?ras.ylos gre- o bj e Ia r "Francia 3, Ia Unulti Sovl6tica Conferenci fijarin Ia fecha aprox'a Sbviliticat ell el .caso de pro- C', "Volstimme", siguiendo Ia nor- Ins organiradoillis Para cubrir el lag de actos de los conservationo. que luchaban contra el comunis- 11, '_ duzca na agresion par paurtesede OC_ ma acloptal par sus correlixionarios alquiler, pal- 16 quo no podia-pen- on log teatros y sociedade, ,,,,,
ios obreros oil cump Imiento de.ias clue habia side presented hay y el mada, Para mAs adelante, este mismo U .. de lag naciones occidentales, dijo Sarse en-adaptaciones. El Sol. belle' ella direclaniente relacionadkI. I
Ina. Un general Vlasov se incoipo- 6rdenes do Ins mAgnates-de-la.-inclus., reglamento establece que __ debtn site, ell que tendrk 1 IVr Ia primers clclente". as tra do a
raba, con sus formaciones compac- till (4 1 cobic, recibilinclose ayucla de Iranscurl-ir 24 horas entresu presen- .icsi6rl del Consejo deu baja res austriacos "lu- trando par :as medians pun de pintura y Ia escultura, ell PI Cilviiuropa. 1, a Ia z, litter comuni Ilan ell fat. r cle Rusin contra tales 'de colors. molestabs en to dc-Bellas Arles; lag conferenc:at.
tas a Ias' filas alemanas al prin- Ia inarina de gUerra dt Estados Uni- taci6n y votacilin. El delegado Chile- cual Sprint invitaclos ciert I" 11 frill Palmiro Togliatti, el lider char .a all$ Cris
- I "O' pat"5_0 italiano_.y__OtLo__GrutewohI. cop, axresores ell el case tic -que Austria
cipin de Ia invasion del territorin dos para que-brar-IA-s-li-u-cl-gs-E i-C&q---FFo-.-S-a-t-ili Cf-ti-?.-lci- acepri7.---------e-n--i-i.%t-A. -de Europa - ista. -viera-arra g -a -una-guerra %--- el que .f ucra comedor de ]a ex rese han dado got- dente alemAn del particle comurdef" se ,trada ell el Atenco. etc., etc.'El Lyceii,
ruso (junin de 1940i y, ell poco 'a RicA y VeneVICId I-~ - -----. --.------ _____-_- I .- 1-1 - - I hicleron reclentemente cleclaraclones I I I aspiraba a reunir a muieres Y 11
00mpo, lue credo todo un ,Est,- gs do Estndo Para Ilevar at Poder a a a Para ofrecer anticipadamente R a hombreA cle a1guria preparation
obiernos tota ente sometid..; Jos u respaldo ell el tie d, sensibilidad, sign Ast Como
do Mayor ruso, Una direction de interest de Estaclos Unidr case de es_nr_ Din ue ta-lare airs guerra. 0 propicio, a, iduo
asuntm civiles y otras dependen- 11 q u- La lucha-c guay ha establecido un nuevo rec rd, amarca res 11 -h eparticipar Mad ontra- t iglesia cat'lica crear un p6tillect,
ins netamente TU52S 2) ervicin de cot) sets revoluclones etfun a"ho. Es- F ___ Lfderes conounistas de log E, 09 I nuevo sitio receptor de c9rife- Uniclos, Noruega y Firilgindia se hicie- 11
. Alemania. to es In que el "nuevo y audaz pro- ran eco de las, palaoras de Therez rencistas, exposAores cle Aries
, Con t ra es tag realidades depri. grama" significaii:dara el mundo. Las y autorizaron declaraciones parecidas, PlAsticas., concertistag Ya qua
mentes reaccion6 Stalin on pots corporations es ounicienses obtie- ell -Ia Alianza del M U M i c o en Ia* iona del Ilamado Glacis ruso ;I mania a no iba a Mahoma. Ile. I
dam-comn ya habia obtenido en n criormes utilidades de Ia explol que hall side inte rpretaclas i Como PR'- I
yen .., 'e : 'v -2--fil--taciiin de os-recurso"thwarn tp de 1a gu erra de nerv as" soviii- -"r-Mahont" in montaiia. An
. est"tacto-de-se- I ]a escasez de personas que entnn'a nos y sus trpbujudores, sin cons dlcl' E, marzo 3. (AP.)- apoyado Ia actitud del ministry de "" "' Por MICHEL NEUMAYER tan as r clones. ya torque existed
. industrial alemana. Al acced or ci6n il bienestar de sus ueblos. Di.namarca hR resulted participar ell Relaciones Exteriores, Halyard M, guridad del Ad co del norte. Una mayor tolerancia, Como ocurre ces acudian a tales manifestacinadmitir ell territorio a mAn con- "Eli Cuba tenemos a x American Ins conversations Para Ia concerts- Lange, respect a que Noruega de- EI peri6dicou"Mittagseche". que se VIENA, marzo 1949. (Servicioes- nes culturales. logrdr, par med!n
trolado par log Occidental" Ia Co- Sugar neffiling Corporation y otras ci6n de Ia alianza defensive del At- be buscar su seguridad at lado, de public con a torizaci6n de lag po- special de Prensa Latina).-La c12 Ln- ell Polonia. a torque un obispo. co
tericias occidentales ell Alemania, in- ci6n yLcl process del cardinal Minds me el tic Praga, sea inatacable dtsde de un Oroselitismo cle misiucras, misilin de Repatriaci6n, do hecho grades empress azucareras. Ell Ifintica Norte. Esa decision fu6 to- las- potenclas occidentales. fo d zenty hall conniovido lag conciencias
se facilitaba a log communists un Ami6rica Central tenemos a Ia United nukda par el ComIt6 de Relaciones Noruega y Dinamarca son lea cus- mrma par spuiTarrote eenlos Jelesico- el punto de vista social. Pero ell Yu- que Ia atrillisfera del Lyceum fuearms ponderosa Para abatir a 105 Fruit Company. Ell Chile tenemos a Exteriores del -P arlamento dan6s y todios occidentales del Skagerrak, unis as rd es dirig clas de todos log pueblo libres. No debe goslavia, ell Bulgaria y ell Rumania se annablemente familiar y fraterIa Anaconda deeper, Kennecott, y at de inmediato log communists censu: estratigicas RgUas entre el 'RI a log lideres de lag Mniones Para que .
mar Bill- traten de 3ab.otear Ia producei6n fa- reer e,.por ello, que Hungria sea el lag minoring cat6IICRS sopoytan Una nal. trayendo lag manifestacionpq enemigos politicos del Politbur6. Trust- Anglo-Arnericano del Nitrate. raron I's proyeetada alianza y expre tica y el Atlintico. Suecia e a erra bril ell is de entre toeing log someti- obstinada 3, dura campahs, contra Ia cultures a ese pCiblico frecurnta.
La Comisilln eMPeZ6 R actual 'I Ia zona tic Btrlin control'ada unico
"Los miners chilenes produced saron su golidaridad coil Ia Uril6n So- a 5u traditional papel de neutral, pe- par log shades occidentales 71 adop- -dos a 18 U. R. S. S. donde se mani- IgIesia de' Roma, sin siqtiiera Caller- dor del circulo amistogo.
Inmediatamente; y at Ia memorial aproximodamente tanto cobre Como Vi6tIca. ro prominentes suecos hall dicho que ten otras m es Ia esperanza de que sus -quejas Ofrecian classes de _gU d ,
- de nuestros-lectores-no-les--fla--los-trabajadores-eLi-las-minas- informante"J.plomillco" -pals-posible-mente---na-podri-man.- edidas encaminadak a de- fiesta esa violent oposici6n entre Ia I Marra. P
de-Man- "I a -. eafirirl manana su decl- -rrotar- el programs occi dental -Para- Agiesia-cat6lica --y- -el -Estado. La-por- -pued it, ser ,esutichadas --eTr-et-0-,Ti orda a. de decorpdo Interior. rip
quea, re ordarAn que ell mks de tang, Pero sus Jornales son aXroxima- Com 16 r I tener esa posici6n durante mucho Ilevar surninistros a Berlin, valltincio- sonRlidad del prelado detenicla y el gentle. La tActica que emplean lus cocina, de pintura. de modelado,
a c damente uz -c I mismo at n, y It X,rimer-ministro Sr. Hans tempo, se de Ia fuerza iu rea. '
un a asilln hici6ronse eco lot I>@- is Luinta parte. 6 hecho de quo Ia rinayorin de Ia po- Gobiernos satellites del de Moscu con- de idionias. do costura y vatiaz
. ri6dicos del uso y abuso enque- tempo, Ia mar lidad Infaintil ell Chi- Hedtoft, re actari una resPUCSt2 afir- El lider communist Aksel Larsen Mientras tRotO, el gobierno military
,E,.,s cinco veces superior a Ia de-los matIva a Ia -pregunta de lag poten- manifesI6 esta noche en-un mitin norteamericano ha prohibido' a sus blacitin hCulgara sea cat6lica, hall rro- state ell favorecer at clero ortodoxv y otras, sin demasiRdas exigencies. incurrian log miembros del orga. tados Uniclos. y mayor que M Indi- cla% occidentiles, enviindoln a Wash- realizado ell Copenhague que ell cual- h6mbres-civiles y militares-que tivado que Ia atenci6n mundial se a lag igLesias reformadas que, par set cast a modu de pasatiempo, Alter.
nismo. cc official cle mortalidad infantit ell ington. quier gUerra entre el este y Oeste, -participen ell Ia feria de Primavera sienta especialmente atrafda par un aut6nomas, guardian Una species dL naban lag entiferencias doctas con
LAS FABRICAS Ia- India. Par enorme'mayoria Jos parlanien- log Comunistas daneses harin tausa de Leipzig, auspiciada par Ia Uni6n episodioque, ell realidad, no es sino neutraliclad ell, Ia bat2ila del colnu- lag "charlas" superficiales de d;.,Pr"Los recursos.y el trabajo ell Ami- lea de Dmamarca y Nor" ga aprue- comun con el pueblo e, Ia Uni6ii Soviitica Y anunciada Para celebrar- Una mks de entre log muchos que ell nismo contra el Vaticano. Cuand,; Ia tallies que, come el que susentle.
ALENIANAS. rica -tatina estin restringidos ,a ro- ban se intervenga ell Ins conversacio- SOvi6tica, coil lag democracies popu- se desde it 6 hasta el 13 de marzo. Ia actualidad se registrar ell Ia zoiia ocasi6n se presented propicia. se lace no alcanzan'la solemn y enhiesta
ducir Ins materials primes bars tag Pde- ties sabre Ia alianza defensive. lares, y con lodes log clemAs particles Eats Orden equival ell Ia prActica &I Ilamado glaciss" soviliticii. que lag minoring cat6licas pasen ell jerarquii de -intelectuales". Con
Tambitin se convino en PotMRm seacias par las firms extrarijeras. No Noruega ha entregado a Ia Embaia. cilmunistas". Se aprab6 Una resolu- a un boicot cle Ia feria par parte de -todoxas,
Ia distribuci6n del potential i)n- se permit que el Hen suelo de In da sovilitica ell Oslo ,u respuesta a clon 6;ndenando el pacto del Atlin- Ina industries establecidas ell el see. Ell otras naclones cat6licas se evi- bloque a engrt)sar lag filas at sums habilidad lograron iniclar en
industrial de Alemania. Es decir: el mayor parte de Ia Arnkrica latina Ia propuesta hecha par Mnsc l et 5 hCo. tar Occidental de Berlin y ell ,toda siempre a pretext de que eats Wit- el gusto y el hhbito de asunto% cdpotencial oonsiderado Como etc- produzca ]as afimentot(que el pueblo de febrern, relative a un pacto scivi& Casi simultAneamente.los comunis- Ia ona de ocupacilin Occidental. An- ma comuni6n represent Ia de sus toespirituales a numerosas peiso.
mento Para lag 11-amadas "ntlevas necesits. En vez de eso, deben impor- ticonoruego de no algresi6n. El Coll- tag finlandeses siguieron el mismo teriormente, log norteamericanns eran tepasados. A tales Retes se lea ap!;- nas acaso pot siempre -dadas a fri- Agregiones". Y ell tal aspeeta-triury- tar de-los-Estadoa-Unidos,-a-enorines tenido rip -Ia-nota rm--seril dado a Ia curso. Ville Pesin. secretary general 108 primers que acu n, ell ran Sera' ref armada ia el etifemismo de "reconversione:,". volidades sin is existence del Lf6 igualmente Ia tesis rugs, ya que precious ... Los enormes excedentes de pUblicidad hasta. mahana. perti, se del Particle Comunista 1 pland6s, Pit- n6mero. a Ia feria de ipzig. a se A consecuencia'de Una de tales re- ceum. Predicaron sutilmentr R
JaTo:n.carnes no considers cierto que Norueg -rechn- blic6 ell Tynkansan Sanomati 6rgano exrecirlin pcrmlgog de viaje, excepto
Argentina y Urugu8 I a doctrine cristiana entre lea infieaparte Ia indemnizaci6n de Sue- allmentan a log pue d Otras nk- za Ia oferta soviOlica. que fu6 acom- del partido: "Los agresores deben ser a 05 rr on. lies de prensa. El co: conversions pas6 no hace muctic a
rra--que es i Jos 110. detenicibs antes quo g u pacto del At- ronel Fr. -s .,vl,!,. lit igleSia orthodox Una impohnte leF. .
tipuI6 ell diez mil mi clones americanas, y ell su tic nz advertencia 0 n H commandant mi
lines de d6lares-los aliados de- parte son vendidos ell lea mercadcls ruegns pars que se mantuviesen at 1411tice Y Otros bloques militaries ha- litar norteamericano de Berlin, de- ]a Carta M agna fracci6n de cat-6licos griegos de Ru- Este hecho, este logro, este triumbian entregar de sus zonas occi- europeon par corporacion4is Como Ia margin del pacto defensive del At- yan lenido Ia 0 portuniclad de prove- clar6 hay que "Ia feria es s6lo un mania. El hecho ocurri6 de Ia me- fo, nos parece el mks tr4cendendeniales alrededor de un 33 par Swift. I lAntico norte. Toclost los particles po- car Una nueva guerra". alarde de exhibici6n para tratar de ner. a.Ruiente: El Gobierno rumano tal e important clue acreditar a
"De%.,is decincuenta shot de tu- ll ticos. except .log comunistats, han De Ins ciento culcuenta mlembros, convener al mundo cle lue IDS alec;ento de Ia industrial alemans I p a r a Alemania prepare un Sinodo que luvo lugar el lag que lenta. Pero progresivamen- telaje e Jos cenicamente adelanta-. de Ia Cimara baja del Parlamento manes de Ia zona oriental progresan
como agi se hizo durante Ceres de dos Estados Uniclos. Inds Ia Am6rica clanks. s6in diez liberals, nueve co- bajo el liderato sovi6tico". I p rimero tic actubre pr6ximo pa5ado te, se convirtieren' en numerosas
dos fox. Mientras tanto. Rusts latina produce manes de un mill6n mutustas y sets georgistas se oponen A regl!i Howleyeque log' rusos. at ell Ia ciuciad de Cluj, ell ef cual se damas del Lyceum.
Fe apoderaba de Is incluxtrio, IA de wineladas de scero por'aho. Chi- a queisu Pais Participle en lag con- Marie cabin cap clal a Ins d6lares, FRANCFORT. Marzo 3 (Par ja- decret6el ingreso de log Uniatas ell Una dt8cada antes del surgimieninineria y Ia agriculture. ell fin, de le debe importer production manu- , versa )n ell 'ra I I ct del AtIfinti. ,,e,,tn tendiendo claramente Una- ones Devrin, de III Prensa Asociada).- Ia iglesta ortodoxa. La determinaci6n to de esa instituci6n, se habia funIa parte orien(Rl mans, qu,. &I. facturados dt cobre, y Colombia de- - Co. Ec I& Cfmara iafla., ole sus seten. tramps monetaria, pues log articulos Los tres gobernantes militaries del de rupture con Ia Iglesia romans fui clado, ell Calzada y 8, un club artsalcull treints per be importer petr6leo tefinado." .1 sets components, son contraries s6lo se consiguen a precious exorbi- Coate recomendaron hay Ia descen- as
vanza aliededor de Is Y Ia tomada par treinta y ocho delegad tocritico de sehoritas Para jugar
Las firms norteamericanas cobra siete liberals y un cemunlsta tastes". "Los rusos--dijo--estAn as- tralizaci6n de potericias ell Pr6' sinodales, clue representaban a 430 at tennis, floreciendo-entre feliclI ciento de Inds Alemania. La Si- altos preclost par lea equipos inclus- Noruegs, contest a Rusis queando toda Ia zona de ocupaciltin xima Republics del Oeste de Alema- 4
sia, considered Como el plaque, paIrts reqentar Ia feria, y Como re- nia excluyendo R Berlin del regimen c rgos, sin que ninguno de IDS 3cit; taciones, halagos de lag cr6nicas
- trials que necesitan- -tax naciones OSLO, Noruega, marzo 3. (United). los restaurants de Ia zona obispos uniatas rumanos estuvl ra
rm Ruhr alemAn, pasaba a manes americanas, "Estados' Unidos eatin fed ral. del gran mundo y Jos mks lisonjeI arruinando a las nuevas y pequehas ,, -El Parlamento se preparaba Para oriental de Berlin, carecen do vino, presented, pesto que se encontralan
de Polonla. 6 11 "I .,. comenzar maiiana a las 8 a. on. It de- elgarrillos y servile etas". Los Ilderes politicos alemanes de detenidos par orden cle lag autorida- ros auguring. A Jos 10 ahos de fun
Hace Ceres de dos aftos, Como industries de Amirica latina." I .1 bate sabre Ia uni6n de Norue I dichit region censuraron, par su parte, dado el Lyceum y unos 20 cle funlie Refirlilinclose at agotanniento de ]as ', -,. 1 Pacto de Defensa del Norte dIeTBAt- 105 CBMbiOS .SLIgeridos par log gober- des civiles del pals. Las violencin. dodo el. femend Tennis Club, squ#1
,rmos efirmado. cant convenicis su I adores ell Ia proyectacia constitu- ejercidas contra log unucLas rumanos
cron alteraciones considerable, reserves americanas dijo: . Diego Rivera &I lado de Rusla. Cie v nn s dinero ell el banco que 6ste.
Este ed ilustrado par Ia situa- lintico. CIUDAD DE MEXICO, marzo .1 ci6h. Una de ellos, Carl Schomid, di- fuer6n denUncladas par el null tenia mayor niullero de asociadas
sea: lot allados dejaron de su- I ___,_En____SU___ ,__ I'll 11 I Lea observadores clicen qUe el re- (INS-)-El pintor mexicano Dielio Ri- Va is --- 6 no u te
4- cl nen_ ubaa,coiidenada-por-,Ias-cor sultado del-debate sers favorable a Vern reve16-orgullosamente a nter' t1los gerlodistas ell Bonn, que el aposti;ilico, monseflor Gerar Patrik _En verdad, Joscirmllos exclusiva-
ministrar a 'I do c a] Dent Crain
os rusos-4-uparte-in- poraciones 'azucareras norteamerica- Ia incorporaci6n de Noruega &-.di- national-Newi-Service. ell entrcvis I O'Hara.--en-docuniento de 2 de Dew- acaban par
, el botin ocridentalzitl carb6n, el ilas a producer muy pace -excepto I ___ Cho pacto. acep ar as sugerencias tic 0, a ill bre filtimo. Dice que log cl6rigos asis- mente Para f6minas
hierro. ell- fin, del occidente ale- az6ca P uesto is exclusive, que 61 se ant t I aburrir a ellas mismas. Max Hen
dc lel V6 des ell Sat forma presented. La constitu- tents at Sinado de Cluj pasaron r.n
man Y Como pretext 16gico, se ma, des econ6mica de doble ca, Toclos lot prlnclpalc s particles Vo- silos at contenido explosive e 5 e, cilin ha side redactada par un Con- riquez 'Urefin le habla prestado R,
wi, ran. De seller a con Ia nor local hall expresado que respaldan claraciones del lider communist fra tes par Ia jefatura de seguridad, ,1,,i.aiguy6 que los ruses estaban cn- ra de Ia secretarig, de Estado, Cuba 16 HORAS DIARIAS .Il recomendaci6n del can c iller Hal- cis. hethas Ia semana pasada. y or SCJO Parinmentario. cuyns.miembros Lyceum, inciefinidamentr. su Nabrando "manu military" su parte ha sido forzada a reducir lag dere- vard Lange Para que Nortlega Ne in- taulito, a regli Rivera "sigo ollilP sontodos alemanes, ell Ia itsda ciu- de se lea RuUnci6 que ell case de a"- hosa biblioteca, que afiadieron a
Chas aduaneros sabre too prodUCtO3 Ccedc, -9-c1c, d. giltict It- d. ,,. corpore a lag actuates negocinciones niendo el criteria expuesto ell ol "r dad ja par ellas ya. foimada, te -imb i-.__de reparaclones en las fibricas de ,orteamericanos, mirilt-cila que- ,Esta-- -- - 6.j. ...-ctt_-oi-, t,-l-t-- - ,sobre-el-tratado; que se eelebr.n en--1947 y-estoy ciento por_.i1.t.._._3I10e Las autol-iclacles anglo-franco-ame. prisilin, deportados c incluso fLIS'la- das lag lyCedinnis-fas del noble an, non c vii-de-la-zona-arientiti-ale -d&s-Uiii-d-6--hi-rei-iiiplanta-do quotas --0 Is Pit, .11. q.. ..Cho, ..- Washington. acuerdo con el juicio expresado par ricanas sugirieron diez cambios. Ade- &as. Los que ;-e resistieinn a lag priinana-comprobado que eran, dis limitadas a Ins importaciones de az'. -06- dol.,ato, v c-cid., Algunos estiman que antes de cRer Thorez". mAs de Ia ,cuesti6n del .status del Des- meras connurniciones acabaron !nce- helo de proyectarse ell Ia cornuni- 610, _(.,,lcl dad ell general con el mas alto Fca Ala, transportadas, tras un cor car de Cuba, Ahora Cuba se enfren- .
cienzuOo deamantelarniento, at te- is con preclos que disminuyen pau- d-lc,. ,- .,I.d Ia noche do rnafiana el Parlamento iSe recordal-A qt4 Tharez declare te de Berlin. dichos climbing se re- rrados ell celdas de castigo y soratti- piritu de cooperaci&n cJudadana.
fieren a Ia maquinaria electoral y dos a interrogatorlos extenuates,
criteria ruso proplamente dichn. latinamente y enormes existencias q.--,* a-da, ,-a, 1-lo-, D41., habrA votado afirmativamente. que de estallitir uoa guerra entre a Ia division del pocier legislative ell anglaban convertiren Ia
invenclibleside su principal produc- d---ti, .1 i.-I.- -,-pt- Los observatories hall sefialado que Frnncia y Rusin, 10 trabajaclores hasta ciLle.-sin-luerzas .Para epahvrw __ptibhca
Las parents contravenciones ---lo--cl r- sdio- puede-conducir-a -__-__ d, "-b,.A*, w.l0,_t-0PT4AFX ;Noruega--fu4-4a- I -franceses, debernn-colit)rarge del -lado log -carnpos-de- la-berieficencia publi-- -dohle- biblioleca.-Wigociaron Col -- -Z ni- asfdfro---l-ae-oo---bkijet-6--de, d1s-_-_ Ci6n I pr-u4lera naciow,." Ca- eTeChn- civil-y -criminal, -tribuna-- -'e. -hulneron ,do tirmar Ins -documen.
a R _5U_ d
cusiones, Mks ya In herons I clesncupacion ell mRsa, y a Ia mi- Pill. 6-pwl., d. P.I.. lo'... candinava ell su vr Ia presi6n de Ru- de las trlag s inviisoras, frente gums delicadeza. con exquisila fildichn: ,eria cle lag classes traba doras -* "I Ida, a jo-f-, let %:%. sia Para que no se uniera al Pacto prbpio iernol. les y clafios causados par Ia luerra. plomacia. loyrancin no herir slic"Ell cuanto al desarrolo de 1. d,,,. .1-- 1. I.,-9. r del AtiAntico. Rivera recibi6 -al corresporigal do Los derechos y f cultades de as es- El resullacto del Si irdo
ell todo ello habia, antes que rada, ia in in- lu 101-:1 SUeCiR par otro ladn parcel de- International News Serv a c-Loeste de Ale- uniatas deem pCr euiji cfipia .
Una cuestl6n interpretative. Con clustria, Ia: experience lie it,16jlco ,1-1.0,1. ,. ..Iucl bo,...., ice ell su lacibs fildividuales ell quo 800-clerigas ceptibiliclacies Ia fusion do aThAI
. entclades, femeninas, y obtuvierni,
In de Fra cfort shorn se vulners muestra claramenie que lag corpora- cidida a mantener firmemente ]a po- quinta.tibicada ell el aubu'rPio de Ca- mhnla seran afianzados ell relaci6n ran Ia fuga y hoy. comn ell log IlEmablertamente Una de lag cliuslas clones cle Estados-Unidas tin prestan lilies de neutralidad quo Ia ha sal- .oaciri, expresando que it mantiene con el proyectado gobierno central.
ayucla ticnica, y at que ell tocias las vado cle lag dos guerras mundiales. a i -6 e log Ifderes co- Los gobernadores, ide log Estados pos de Diocleciano, Fon J, I exito complete El presidency Lade Potsdam. sin lugar'n interpre- forms gosibles tratan de saboteur el It Jkl ts que Ia m misma osici n qu quienes administran Ins sacraments La arquitecta Lillian Moderns de
taciones mks a menos torcidas. 0 Los. observadores estiman unistas ogliatti. de Italia; Pollitt. Unidos. Ia Gran Bretafia y Francis, a Ins files. I
clesarro de industries independien- 0100 1. position de "equillbrio" de Suecia. ell- at, Inglaterra, y Foster y Dpnnis, .de generals Lucius D. Clay. -Sir Brian Baralt proyecto el actual belle pa. -, -, log Estados Uniting. Record el pill- Robestson y Pierre Koenig, resjaecti- La protests del nuricin de Bucarest lacete de lines moderns Carl quF
___REC.C10NA____,_____- __ tes ell etres-paises.-Hace ance-afim __ I- -.l. :__- tre el estety el. oeste, puede ofrecer
. dl Gobierno mejicano valerosamente 0, .. I '.. ;'I... .- pro ecFton a Finlandia. tar que el senator Luis Carlos Pres- vamente. hall informado a log aTema. fu6 elevada al Gobierno, que In re- lag antiINGLATERRA. I- %., c, Irosadlplomaticos escandinavos Ilan
__ reelarno'cle lag corporaricuies briti J._. .,.,. sustituir el pat3ell6n de
- -1 .- '. ., ,.4- 0 .... ..." tes. desaforado par el Gobierno lie n es 5 u deseo de que se revise el pro- chaz6 par considerarla comn "Una guas tennistas. Les hacia falls MAI
nicas y norteamericanas sus yacl. I., .- expresado Ia creencia que, Rusin- no Dutra, ell Brasil. y quien qstA vivien- 3ecto de constitucilm. a fin cle redu- provocation al Estado y at pueblo Tu- dinero. Tenian programs de larv
La clecisi6n del general Luci[t. "., I ...... i,. to el te- do a hora clandestinamente. habia cle- balance ell !a cultural y ell SerD. Clay, par consiguiente, es. eJ minutes petroliferous y efinerisls Pe- ... opit'"'.
"!:,. .ds lft actuarA contra Finlandia, an ell* log poderes del gobierno central manes". La respuesta gubernameiial
se a Ia p9litica de btiena vecindad, 't ,:.""' _V a clarado que ell Una guerra contra 18 ell e Campo de lag finanzas. Los
. .. ... .. I '. mar
Paso mks abiertamente anticomu- ,4 cle jueteso pueda, impulsar I
- ,_ctsd I Suecia d ini vamente hacin el Oeste. Uni6ii Soviitica, el pueblo brasilefio se extended ell considerations que 1-icio Social. Y determination entrenista cle cantos ban adoptado Ins se' permiti6 a lag compahlas petro- esLaria contra lag fuerzas imperialis- m,iembrosi del Conscjo de Bqnn dije- abrir lag puertas y Ios-gaIOne&--de ---frite ,de, Eure leras el saboteur a Ia industrial pe- -- .. n que Ins recomenclaci ones de log confi.rman los detalles mencionades,
.,'.1, is.% que desataran Ia guL ell parrafos anteriores. Dice asi: "Las
aliaclos en It occid ,rra. gobefnadores militaries represenlan edificio ya construido, 2 a1gunas
trot ame, __ I -posi-- - __ __ --- a P -J-_ - "Una victoria complete" Para log absurdas calumnies utilizaclas en !a
--- --Pa.- Paso quiet- sin lugar-a-dudas;-- e, Inclu par el boycott ell lea Medidas contra log comunistals. franceses, quienes temen siempre el nota de protests pudieron ocasiol-ar actividades aristocrAticas delica
94
debe tenerse ell cuenta, at par de mercados internacionales y Ia neg ti- N egociaran ia WASHINGTON. inRrzo 3. (Unitedi. renacimiento del nacionalismo ale- un extravi' la nion, que no se clas, "clespecliclas de solt ra" y otros
Ia declaraci6n de Lord Alexander- va a venderle to& equipcis recesarios. La declaraci6n hecha par los mixi- niAn. Fueran los franceses log que se daria exacts cuen de los motives
formulada ayer ell Londres-en el "Pese a este sabotage y a Ia falls 4 Re mos dirigentes communists norteame- opusicron a Ia inclusion del oeste cle determinants de Ia vuelta de lag mi. tag, aumentar considerablemensentido cle que lea Jefes de Estado cle industrial posada, log Ingenleros y ricanos, ell el sentido de que apoya- Berlin Como el cluod'
ecimo estado de le-el number de social.
. obreros-petroleros mejicanos xudle- 9 norias cat6licas a su aritigua fe orto.
Mayor de lea distintois palsies occi- I rian ter guerra con11 -1-11-1 -.-, de petrolea- y refineries. rests- -P T .R fi X paz en China a Rusin ell CLIalclui Ia nueva Republica. Cleutos de distinguidas seiloritas
dentates se aperciben a hacer fren- ran mejorar Ins operations e sus tra log Estados Unidos, produjo nue- doxa. Ese retort a asu ,,,,e
I - __ __ A:Rumentaron que esa acei6n hit- obedece a tin p 'a is "91 71a timbales que jam;Lq habian pue5to
_ _._ Never Ia producci6n de petr6len. y 10 on -esioliales pals- roces hst6rito, uv sus
Cualqui ii I ,as de andas congi biera significado un tAcito reconoc
i_ r emergeic a. __ zos 0 cAndidos -pies ell bibliotecaF.
Ell miestra nota de ayer aluai- elevarls, eti 1948. a un nivel Zle Ise anpruebe Una legislaci6n ten- -te cle log Est I origin remonta R Ia 6Poca en zzue
it PC__ I ni.ento official par pal galas de conferences. de concern
desde niarzo 15 on e controlar it earn dos Uniclos, Ia G until parle de In poblacilin de Traiml- Ins. o do exposiciones de pintura ',
mos a calls reacei6n britinica, es- ell tin 25 par ciento 41 nivel del 1937, unisme a. .. Los representatives a Ia Camara ran Bretafia y Fran.
esto es. el 01timo afin de operation cia, de que el presented Consejo de vania se %i6 obligada a adjurar de Ia escu Uperando que hubris de producirse F n Itura tuvieron asi Ia oport
ell breve. No hall pasado mis que Rrte de lag ernpresas extran- rancis Case, i repu bl icano de Dakota Control Aliado, organism integrado fe heredada de sus antepn adn ,J--r, total do p del Stir, v R chard NI. Nixon, repu- -!r pi-D, ' ,,,did de "descubrir" que tales cOOf VINTA IN TODAS IA$ FAI'MACIAS Confirma el Primer Ministro *e California. C Berlin, habia mientos inquisilorialos pL . existent ell log paiseq Inns re24 horas y ya tenemos*a Ia vista Jeras, I blicano d C ; olleln- por lag cuatro pollen ias de ocupaci6n lit In presion moral in in ,-d,. I
la primers muestra de cooperaci6ri .. .. I Fo, clue -los communists bra% del Comit do Act vidades An- y que tiene su gede ell.
1. Sun 'Camara Ba- dejodo do existir. Ell realidRd, sin hiaclos Y civilizadog. Muchas -r
- --aunque dibil, pues serefiere so- I tillortearincricanas de Ia gar ell ellos el deseo de 'I
_ I I .,A k It'l-INI I A .- --,- ----.-- - _____._ .4ii.- -- -1. ,4-1--i-, ,1 1- embargo, el Conselo no ha funciona-I _._,....._ - convirtiernn. No nor.- %nn ahora
00 CXVII DIARIODE LA MARI NA.-V I IERNES. 4 D E MARZO DEJ949 PAGINA SIETE
NACIMIIENTOS
ffos-se Man por
ri Ces con e
MUV fe Cis la e' su 3ound. ai)a, una
nherNo4l1irria. los sim
G r o' n.i e a- a n e ra a iinifilleg- dpaticos esposoll uim Larrea y Lour es.Fent6n.
Ell Is climilrA de 29 y D. en*el Veda.
do. di6 a luz Is senora de Larrea.
T w w I C tendida por"el doctor Rodriguez Feo
-L-A-. G-R A N H E-S-T A--D-E-L ---V-EID _D-_o j
mummommm. Han sido atimentarlas litsalegi -s U S G-R O C ER Y
en mu hogir con motive dri nacimien
to do oil precio.- nino. Ins esposos
Francisco More v Maria del Pilav 23 enbre 12 y 14 Telif F-61 6 FO-1616
0
Empiric. anendo asistitim 0 IgI Fefiora do HA NA
Mot-6 por el afamado I. c ngo docttir VEDKDO B A
Haketor 'Rncamnr.4
Curnplen en esta fecha %eintisirtr
atios dp % cntLlra!i ccoiyugale.,-Bnda
de Cromo-ql doctor Guido Colh.y Oportunidad!
su bella esposa, tan dulce v tan ama- iVenta de la
ble, Rita Maria Gomez dol6n, porn
los qui habri can tat motive muchair-, demostraviones_ do affect por
parle de sus aralistades.
-Un estimado matrimonio, el doc- DESE-MANA-1
--lot Mairlci-B.-de-Rojas dostacacfoaboVido y notario v ex president del
r.mor-Yacht i!:lub y su genial es0 sa Sara Ledo. testejan hoy el %,I- Viernes y Sibado
g6sinio Aexto aniversario-de mu feliz
enlace--Bodas de SAndaio-.
X111 4Lrrlban -asimismoa -sun-Bodas- de
Lots, diez afios de dichas conyuga- ----- -Abierto esta les: -el senior Enrique Almatro y su
bella esposa Hermitian Rodr guez To-,
meta y el doctor Calixto Gavica y 'sit ARROZ "REXORA" 100 x 100, libra Como clerre brilliant do su temporada, so complace esposa, tail encantadora. Carmen Mi. ist
en presenter a parfir do HOY VIERNES 4,' Cando. FRIJOLES noWcas del -Pais, libra ................. 15 0
-Rf doctor Antonio Martinez -Be --laia No. 2112 ........... 39
-7 este Extraordinario Sh6w_ Ilo, ulto comilafiero do la prensa, )* MELOCOTONES "Ruby",
ill interesatite esposa Alto Teresa Par- PURE DE TOMATE "Leader". 2 latas do 7 onzas par 15 c
do. ecletinin Cal este dia sit% Bbdas do
. iietro, scis-ahos Ile casados. BEAU7 BASKET, 80 servillelas .......... 29 C
fill, _T_ T GAJ AS,.
7 tz!T Salfiriasy Soda "Dornin6 %-lcrtcr- do
- -CH-ELO LA-R UE-Y-S-U 11_ 1--it-ttj IL clia ai schor Gustao Estevez del IIIit ,it viuwitatiora esposa CallIllee a s no '41 5 l1b;as ... I ..... ..... ........... 2 25
scogido coro do lindas mexican cedido espiecial- lina fintriulue title celebt;ill (lionto
mente por "EL PATIO", de M 'xico. aniversarm--liodas de Moderv, SOPA DE TOMATE"' Campbells', lata ........... 9
e --Por frillmu. el doctor Ilodolfo Pe.
Ila scolloallo y sit r. osa, tall boott'l.
tie conTlen coalro V E G E T-A I E-S
a6ol; Cie Illatrilool to- Bo its Cie no_LOSXEY
mundialmente conocidos por su interpretation A todos. felicidAes. PAPAS, 2 libras par ...................... 09 t!
: MONTIAR'rkF' MANZANAS para cocinar, libra ............... 15
do la canci6n espafiola. LUCY WHTTFI[IO11SE DE MFINDOZA Una gran fiesta, bajo toricts sus as. TOMATES para onscalcacials, libra ............... 0
Estamos en visperas de una gran, Gtirnioz Mona de Salazar, Lvdia Casas Pect0s. (Ifteceva elate ratiche el belli. I
fiesta. de Diaz do Villegas.-Marim, Antioun 6 NARANJAS. docona ........ I .................. IS
No, rel 1 os Is u On car ac_ Cari'lou do Billet, Murtha Urrutia de arno "night-club" Montmartre, cen.
FF_ K __ %__Vj_6e &---Im"#s-_RCad4j;ucz__Len_- o predilecto de reunion do auestra
ter ca C Orarn
--LOS--H E R-NIAN-0-S-NORT NJ C. s e "Idol,
na sAbadn on el Vedadn Te inis Club. ."I" C..rky Rodriguez, Morin Anto- Soria con niolivo del debit( del nuefamosos bailarines hitemacionales., que sin duds hat-A 6pocit en los IIIIL It co. Edilia ., y formidable still%%, in
Carnb6, Romeu. Entre ID% J6. dir ccion del elegant qLle 0frece
les de tan exclusive socledirl. velles I nnitriii parte principal Car- cl. Centro de re.
El mundo habanero, Coll tIs f'go' Ins G. Mendoza. eo, y Clue segOri hence anuncindo, PICADILLO, libra ........ .................... 28 e'
Cola mis Paracterizadas, Illicit. realve terminara su brilliant tellipol-ada el
on to fiesta de luz, Color 3, ale Actmarn de inavstro de ceremonlas sAbado 26 del corriente mes de marzo, TERNILLA libra .................. ............. 15 e
9 111, el sinipatico ictor R01111ndo Och"t", y Paidenios asegurar sin tenor peL O S B A R R A W C O "Para In que In directive presidida los'Chavales de Espafiv el aplaudido el, MANTECA "SlIverleal", pacpueteo do I libra .... 25 c
or el hacendado Josal G6mez Mona colljLinto musical aconiptifini-A bellasl rsde exagerados, que ha d ser la rneJor pareja cubana de rumba in hecho muchol; y,,muv importnal- C pectAculo 111AS colliploto Incior libra .......................... 68 0
te. preparations a fi cr lograr una ca"FlooleS .(late InterpretarAn Ins co- que me lia visto Cal esta caply'al, FRANFURTERS,
de I i MejoreR de to pmente'teni- J"le"I'ls cantantes LaIlla Salazar 3, Ell primer t6rmino. me presentara
_13-oatcuoia rip groat do
porada de carnival. Dos, ot(Iiiestas aticinus, alegrariin lit Clielo La Rtic, cedido lientillilente
En un marco de belleza inconpri- fivsla, In --sibolley,,
B O B W ILK IN SO N y el conjunto ,, restaurant "El Patio" cle Miixr 0-1. L I C 0 R
rable -obra del genial Artista Mario -,Victoria*-, donde ha actuado mAs de un afio coalR Arellanct-. se presentarala un pro- Asishraln varialt comparsam. entre secutivo. logrando los mejores 6xitom.
0 WISKEY "John Haig" Gold Label, botella ........ 4.50
maestro do ceremonlas. Ci 90 show montiado por el conocido p1las 'Estampas cubanas'', tan cele- Integran este ballet, ocbo Iindns
teatristia, Sergio Orta, a quien secun- bradi en In fiesta del liabana Yacht caLlchachas mexicanas, que me harAn doEel seflor Arellano. I Club. acreedoras a todoil los elogios. RON "Legenclarlo", botella ..................... 1.19
0 n il t0railrala parte tin grupo do Itabr-A premlon para Ins compar- Tambitin debulark el conjunto coeneRntadoras sefinras N, Ilefioritas for- sas. his pareils y Ins distances indi- rI denostiarra "Los Xey", considemado con Lucia White'll6tise de Men- vidualps mejores que se presented I- do ur jversalmente como Its; mis dnza. cuyo retreat publicamog, por Via verdadvro derranche He belleza admirable; intirpreteir de Is canct6l, ORQUESTAS Maricusa Sampedro de Vinent. Olga y alegria sern esta fiesta deCarnaval. o;"PIR601A Yen elCaliulltiflillumn I jenor
------ Cad"'. Sabin Los mejores Batidos de La Habana en
conga. el tenor
EI-FESTIVAL DE LASALLE arm6rlico Domingo Arratuate, ei ba.
"CASINO- DE LA_ PLAYA y "CONJUNTO GRAZIANO Una gran fosta"beritifica se halla GonzAlez, Caridad Valienti de Alvit- Iilonn.Alfredo Labuerta, el bajo Vic. nuestra FUENTE DE SODA 9 Pruebe
anunciada pain el doiningo pr6mirw lez Fuentes Nina do to Rosa He Jn- n Oc Gracia ?, el Inagistral scordeo. el festival de la Salle, que orgatii 7, it (I (; rro, Concliiiii CArdenio; de Nodarse Ista Pope Nanci. Clue do un brillan. nuestros s'abrosos Yastelos de Manzana. SHOW S: Ily3Op.m. y-1:45a.m. to rolnrido a sit% acompafiarallentris
por tin grupo noble y distinguidn dr, [)nice Brito do Tella. Dora M. de y solos. damas de la socirdarl habanera. se 1,lag M. de Sime6n. Andrea
efectuar-A ese din on los lierronos to. Mon, I Igualinvoir harAn sit drbort In,
o;o%'de'Co\k ley. Lila Lavaslida heimanos Norton. aplaudids Rrej "LOS XEY" permanecer&n toda la noche, animando rrenos del rrilegin de LA Sa Ile' ell do filontero, Rita Maria Gomez Col6ra
Cie Coll. de holies intenincionales 3' se coin
la torraza del club. el reparto Miramar. Rosa Santo% do Andreu. Rniarin pleta Cl allow con los Bart-rinvol; Is
r I. pareja de bales tipicos. LO RONOS PRO ('Arml A FSEI fin do este festival no ea otro Pkez do PrIn Socarrim Grnzielia r"Niocorno roliestro do cerenioniss me- ICIUFLA Dr. JESUS ORRiRO' que recRudAr condos para el Novicia- Freixas cle Cilrdenns, M;irina de-Va- lititari el conocidn act.,, Bob Wilkin. P IL D O-R A S
do die los liermanom de Lit Salle. ya on Conn de Falber, FlorkdIn F. do To- Vienen aderadca muy solic lotion p
construction, donde estAn estudiando rroella, Bobs Garcia do Bustillo, Ma. "Lls fiesta de vwtskj nochr, Como de Ins familiarm do In sincledan habit ne" OR 110 TALEA In carrerm religioma nurracroans Cuba- rin Morales Cie Stincer, Gloria S. de costumbre, so Iniciark a lam nurve V ra, sIgulendo Au acusturnbrada 'normal ------ rInformaclones: 1103. Martinez, Otilla Yinez de Argilelles, media sirviindoals dead,, emit horn I'm do ayudar a toda tabra de cariclad y 9w I
Serli was fiesta precloss, nnfinada, Francis L. do Iferrera, Marrit Morn- deflcl sa Comilla, Para Is que pueden arnor a Ding, Inn bonos Pro Cm ,Jljjl 11CONSTITV11105, diver.tidisima. gas de Foyo, Mario Glorian do Ba- hitcerse las reservaclonen Pair. el te. Escuela Jesils Obrero. que me %, ene N11100411 A Dos
rraquit, Migtoy, Ada. y Cuc 17exidor. ldfono U-5207, a Frank, 'I active edificando on Ins triArgenes del rio
--------- FRANK,--m altraae El comit6 orgianizildor, que preside t
-HASTA MARZO 26 is bella schora Ritica Fernandez Mar. Olga Aseapio de Dnz, Celsm Cam- maitre. Alinendares. W. Pims-ii 06".
cank de CruselloN. me Ila 0CuPad0 Coal pos de Arvarez Fuentes, Maria Gutlat. Curnito al-Nballe. reinin-A'hastim In ), stj torminada lit structures tie 1.1". sew w b.11-0 rrez de Portela, Esther MiliAn cle Vl- madrugatin a 105 Acordes de Is or. ne," Ir dichn.vapilla
Telf. U-S207 Pero pal-11 Nc- 1"fe.w..9 bit.
enorme inter6s do toclos Ins detalle-s lInvercie, Berta Vidol, Dulce Mat-in quests, "Camino de Is Plays" y del goll. ndel ante, -te lance un Illunaintell. at W.
0 C
parts que restilte on Oxito c)mplrto, I
Chac6n de Stains, Lilitit Montero cle Conjunto Qraziono. y con ella las distintas cinnisimirs Martinez Ibnr. Catalina A, de Herre. Otro aliciente cle onto noelle es quo in A Ins socios protocl-orrs do tan her- h.n. .1 fmt. h n labojado pain lograr vt_e oble- ra Moral.6, Enriqueta Culvo,--B --inviindan do Iliararlir, In ""'No obra, as( canno contains son- DWILlvo. Noon A91stirfin como pnt-icrn--con--cIW__para Is udquinici6n F.
Diaz. Lourdes,.VareJa Zequelra, Mil, reiria del-Clarlinval, In belliantrot Mo. Ap...d. 1244 H.b.
"!Por ejernplo, el restaurant del title ria Francisco de In CAninra do ZArra- rim Teresa de Cirderoot, en uni6o de do entoil-bonns. qtjr- Him _dFrrcho a--____--I,, gli. y Onella Velnzco de Mier. tres regains, line serAn obsequintlos
me han ocupado Cult la president ( still dama.m.* ]am atractivaii sefloritas el nueve do abril.
DE LA ASOCIACION CULTURAL liontle, sefiota Marla Tcrv,,aILicn9o El kiosco cle Cliocialate con churros Gladys L6pez. Drina Vialtals. Gladys
Alexander Brailowsky, el notable I de-Febles, In affable c-stinsa do[ no. estarn it cargo do to sehora Mercedes Main-yez, Madeleine IlernAndez, Mor. Fmtoia bonow valen un peso. cii.qtia do I parroquin del Vedado.
pianists, volverL a tocar para los Tocata y FURa en Re menor He nistro cle Obras Pliblicas, E-11yo reti-a- Buigam Sanz. secundada por Ins me. the oil e 1111dia liernAndez. Iloy vlerne.q. a Ills cincra de In tar junto para to que me suplica In mis Bach-Btjsoni Rondo Favoli, de ium- to Preside. esta nota, las serinras Ne- iloras loguientvs: Seri una grata Cloche Is de hoy, en de. me rcunirAn lam sefiorns y seflor PLintLIHI nsistencla.
abonados__&.1a__Aociaci6n Cul-tural, met; y-Sonata -ei-Fa -menor No. 3 Op.- Flguctoa de Gutierrez Pracia y Josefit Besteirat ctr Garcia. Victoria Montmartre. tam interesadnm on In ohrn, en In %a (Cantin4is en In pigina NUEVE)
,to novel institticl6n que dia a din 5, do Brahms AlejandrIna Larin de-Bustillo tendra- P-.dr -Arebal, Rurnnna P do -Casarm-- ----- -se anota triunfos magnificos. if ana riquisima comida todo el tiern- via, Joann B: de Rodriguez Ramirez,
KCAL-- Fste nuevra recital de Brailowsky I Preludin en SM mayor, de Rach. po, que se servira en mosas. ainem- liontarina Eguiburn cle Gottia, Extelm
tendril efectQ hoy, vierrics.--a-Aas z2c1d0 fl c6lebre trio Matamolos __F___dc
3* ailivie an smouldo-con Alko- noche, en [a bin Imptomplu on FA mpnnr, de Fail Atenderan, adrmAq rste retat ---I --D-iaz, -Ascension A. de Reyes Regain'ra" do Rtifina S. de Regalado, Ainalia S
lftsr- V, s."I. el Talr. Auditorium dI re 3, Toccatt3 on fili menor, de Ra- -I I dr Echo' do' florrera. Mercedes BLugas SAriz,
lablillif rand" el" contin programa escogirl-l- ve :- las"se6oras Emmal Met
vase de move. lQu6 ralfraisconlial simn. III varria. Mercedes F de Sailiegm. k.)TV- Jnsefa I de SAIx. Maria
farresim"161 1006 oliviol No lia Pedro do Zan aga. Lenn r M. do Cardona Locanila F de Menendez,
.101=401111. Helo aqui: -Doce EstudLos. de Cliopin. Yanvz. Rosita Pnin, Ltilda R oses He dnclorn "Riaquel do V. do Bulner, y -O Y Y -----MA
CONFERENCIA Prieto, Guillermina Agranl.nle He Carinelina S.-de Mel6n Ramos
Hnr h, Cusa Martinez He Calusn, flitbrai un Parque de Diversignex y
a a Esta farde. a Ins cinco y media en brinclara 'Ina coliforenciat Clue versa- Providencia Gutierrez dr I.inz, Ali- tjn,.ma ansficta Ill. w cedidn pair Is Ili-cia Latour. Adriana Mal-1111177 de SAn- fin a arin ondn He Carrihit, ad de La Hab.n el bre el siguiente te : "Estam- ArreH
tor Javier Arangn Fort d ad. pillssol los 'iftintois d' le q edan
-er ra el Indin Colombianmo hez MensA, Maria de ];I Snledad Al- cancionerog en el restaurant y mu If ias que
SUSCIRMASE T ANUNCIESE EN intelpetual colombiano y actual Cnn- Muy intvrewte prometc resultar ba de Artigas. Isabel R He Qursda. chos Rtrartivos maim.
-EL DIAR10 DE-LA MARINA----- -sviero-Cultural -de supa-is-enMOjic:o.lc-,ti-di,,crtaci6n del doctor Arango. Cuca Pons de Texidnr. Rnsita Ri- El festival comenzarA a Is I p. rn'
vacoba -de Nlarc6A, 'Catalina F. de y lerminark a las 12 jl M. parn, aprovechar ndestra
ALFONSO FORCADE
Ell Is clinical de 29 y D. en el Ve- muchos afectosen el serto de Clues.
tra weir.-dadA ix oa 04. dado, fuA somelido el mi6rcoles El doctor Gustavo Alamilla, el vs.
una operaci6nen Ins ojos, el ministral host) oftRlm6logo, practice dicha ope. de Cuba ante Is Santa Sede, sehor rac'i6n. 0
Alfonso Forcade, diplomAtico culto v Vntos hacemos por su pronto res. caballero estimafflsimo, Clue goza de tablecimiento,
EN LA ACADEMIA NATIONAL DE ARTES T LETRAS
La Academia NRcional dv Artes y on nuevo tritinfo para In Academia Letras conmemora hoy el Centenario Navional de Artes y Letras quo, bajo do Enrique Jose Varona, Ocupfiri ),I In presidency de Miguel-Angel Car. Utribune de to Corporacion, luego de bonell. se los vivne anotando rrite. I
labras del doctor Miguel radamente,
breve r Vitier,
Angel bonell president tie In La conference del docto I #WWI
Academia,-el doctor Mcdaido Vitier. parle proneta, se ofrecern hov it loll Eensador cuyo valitito aporle a In coiro y inprija de In tardv. en Iom so. ibliografin notional IV da I)ko-stn de loops de In Academia, Acosta y C.M. vanguardia entre los cultivadores do pnstehi, bajo el sugestwn lituln do nuestras learns. El eniolornlo rrilicn en In ra ra
ANO CMT
-PAGINA CICHO DIARIO DE LA MARINA.-VIERNES.' 4 DE MARZO DE 1949,
V 4A
ff
Rac Im
10 t 1) or! rV J11_1VT
Aroy Carteltra
enario a
E s c y., Pan.tall HOY.
Ffiff 0-- A NEIOLOV
0\ ACTUALIDADES: Arco de LEW
AMERICA E(TORRENTES D E P A S 10 NZ)
It E P A R T 0 artiri It -i AfAeay Len,, por_ PRO prueba
Loa -- -J- -e !6n-do-la-mfkdre,-acppta.-L-ejo' ALAMEDA: Deliflo cle grandeza, Las
11 le V to del monstruo esti jean. zo, Fiete limes y asuntoo coring.
Sigid . ... Re' .6e F.,,rq arable y comprensivo seria et MR- ALKAZAR Quererte ca perd i6n,
i1h 811111 I pr Fiel cual ninguno, "In a,
Ot'.3 Jntkrprrles _Jrun Debucotirt. Ale-_- -rido-ideal-no el de- Oscar Wild s dl
andre Rignault-y Gabrielle Fontan. Lie.
asuntox corlos, a sino el do Lena-& no ser par aq ei
L pellcula producidal r.n Francis y ARENAL: Quererte -es perdiel6n, Pe
dtEl' Wd,.,, t-r "Arn.d.r Film y '*Ca- paiado suyO que me ignore, aunque cho al peljgro._ episodbo
fram D gida por Serxe de Poligny. se p esi Ole. El hijo de ambox ED Ius co rtos. _y
__re__y__de-rcgr" ltj-se-dee ASTOR: En una Isla contigo, Baja
eso-a Europi Lie
j peja Ia gran incognita. Ia otramu- asuntox courts.
V t 'ov- TRAL: Il.nibria, Plen amar AS___roIoiLiasafrIcanas__ onstittlm jer: Signis- Sie enAabla- I&-,lucha y AS asuntas courts I .
yen parA Ia novelistica france- nas encontramos en pleno melodra- BELASCOAIN: Momenta sin rastra,
el campo nat ural. ropio y r fis_ Lb hija de'l" tinjeblas y asunGRAN SHOW~ accesible-ae Ia aventura. Basta si- 1,11 peliVIlla no sigue, sin embar- tos cortuA
it z personages alji, allencle ]as go, este f6cil orden cronol6gico, siGREGORIO BARRIOS tit I- no que estA construida como On mo- CAMPOAMOR* A lag 9:15, El ballet
mares Para quo el "roman" me im- 1 CHNIC L -Ana WaLLU cv,_Amur__bvujo_-_Ae-jecuerclos_-que-marchan- CINE:CITO: Reistas. Cartone.. epTLEAL WALLACE- _--preg- ie-c-xotL%ino.-QuizA&-Gctirra- 1,UNCA NAUA tO HARRA -odlo, docurnentales. etc. etc.
iambl6n esto con el libro de Jean-, hacia atris en todos Jos moments,
-and DOWLING a I mod.o que act6a Ia memorial. I -A,A:)0 IAI 10 _OM CUAVRC CAI%;tIf1JOS: Zoritia Ia muAIRLINE Marie Demares-que trascendI6 a 0 jer
"c8SMOPOLITA D1,11 maidita Dios se'lo pague y
OAQ. eN.SUAREZ W' pantalla-: porn en el. cine to--- Quizls e4te-procedimiento que Ser. bL. curios. A las 12: Murallas hitm.nt. Po-dre-D. V-A LUIS MARQUEZ ge de Poligny emplea con excess,
LCARCE Da-asle. do, egos extrahos scenarios so call- 1 A inanas y Canto de venganza.
vierteri on algo puramente acceso- s Ias continues vaces de lox DUPLEX: Documental, deporlival
na=dores-acaban por--fat1gar--aI-----rlo y externo -La-seei6ti-se-d".en---- cailonesjinticierom, revistas. etc.
vuelve en verdad dentro del cora pt ibliqp, ponque Ia mejor de "To- ENCANTO:, Vj%,jr on paz, asuntos
- rrentes do pnsi(Sn" es sit calid2d wo av
W 11 music z6n de los protagonists, lag cual it, S 0 G A jm wl .., vortos y giati show en Ia escet a.
USTO- La ,oga, astjnto coring
veces, me niegan incluso a dejar- pl"(ica. cuando nada suede y todo i t
queda-silenrioso y quiet. SERM W .. shown )aCia._Paus Sanago observer. guardando celosamen- de AIFR[D HII(H(O(K' 1 ;14
O T -te-sus-secreto: So Inodiare FAVORITO* Queferte es perdici6n,
i--- profound clesequilibrin entr Ia ri. "tin precisamente bella, porn agra- S R I Yo vivo cott Ia muerte, episodlo,
ca vairleclad do Jos lugares r. dable a Ia vista" Helene Vita es y asuntos rortos
-simpl FINLAY: El gran Babe Ruth, Chainertle docorativ.,-y Ia -bersisten- una buena actriz que encaja en el
cI2 cle On solo tema. Este, al cabo, papel de Lena. TjAyfto CLfANO VLT1 "61WOloA i-ro a Ia fuerza y asuntos caring.
VITOLA VC
SAMAIRIA TLORENCIA, Hombres; de press
vence, y arrastra consign, penosa- Tambl6n Renke Fattre parece en I ro 4,0-S-BARRANCOS-+w Luna de miel en M6xi piso-mente-el-mi!tTaje-y-el- -alg=Rs a ns inid POLOHISA RAUL: FLORES, c asuntn!- coirtog, Co.,'EL D1ACU-"UCr -0..LQA Ca... --. ..T A-- ;ncion*%
"Le torrent"es sabre toclouna Pasj,6n:tovrcncIal__.que simboliza: eL-. ORQUISTA ADOL 0 QUZMAN G "NO A PTA '
, L' "", RAN EATRO, (Marianna) Juan
--cinta ramAntICR y sentimental, con Globo. El callej6n del ingel y
un am r impossible. quo vacilit -en- Jean, ese rigid personaje.'-no de_- Rsuntos courts.
tre el ser y no ser y teirnina pre- be haber vista nuncal peliculan GRIS: Misterio en Mixico, Hombres P A R A
cipliAndose en Ia muerte. No obs- francesas, torque, de ser asi;-el dt resa y asuntos cortoo.
F1 tante esto, posee un brilliant ca. triAngulo tomaria otros der I 'Z I GRAN INE: Del rancho a Ia capital
mlenzo, desde el punto do vista Ia- Fos. Georges Marchall ca un galA y La noche de ]as Mayas.
n ALDO FABRIC HOLLYWOOD. Bodas trigicas y No
Etgfiiflco. En una de esas peque- que, pese a Ia desabriclo de all rol, mataris. M AWAIM MICKEY GIORIA\ nas y enicalitadoras cludades pro- poco tiene que envidiarle a Bus ca- El Sacerdote TNFAN', A e grand eza;,clu -- -------'iti. e To
--vi-nCiamf un medio familiar v mmu.t. orlegar-dw-ITUtlywoo "Roma Ciudad Abierta" e. VA,,rz.nR y asuntas carestrecho. vNe Lena. Tiene diecl- Pero "Torrentes de pas16n", en tuh.
ocho Rita% En Lin perl6dico de Ia 12 impresi6n de Ilegar LMA,- El enemigo pCiblico 1 y El
locallclad me saiicita una.esposa, pa- de no corresponded a cdballero del hampa.
NA Y M LUYANO: Juan Globo, Portefia' de
ra-un m6dIco que Inmediatamente nuestra p ca. coiaz6n y HsuLitos coring.
WALTER LUX: (Marianna) tedes lag ricos,
n a nubes
][NKINS TIRIANON PLAZA PRETRO"I"AN 7. B lando e s R untos
I ccrtos.
HUSTON MORGAN IMPANTA ALAN=A' MAJESTIC: Moment sin rastra, Le.
hija de todos y asuntos-cortos..1, UNA -----MA-1q ANARES_-_ Zorina Ia muier
SANURARDWYN nialdita, Algo flats, sabre el agua Hoy ofrece un concieft Ia
DANNY asuntor courts.
VIRONIA EN LA ESCENA MA131AVILLAS: Soleclad y Angelitos
GRAN PILICULA negros. Sociedad de ft ica Selecta
RADIO CINE 'GLORIA DIAZ Reina de Ill Hi4q,
UNIVERSAL MUJER DE KAYE-M AYO MARTA: Juan Globo, Espinas de
o1p.cise.l., I VERAILOVE Balles una flor y asuntos courts. La Sociedad de M6sica Selects "Ex-As, con ARRANQUE y las &Ilczas de Goldwyn MAXIM: El gran Babe Ruth,, La celsior" presentat-A boy, a lag nubve
car, IRENE HARVEY- I FERNANDO VILCHES Saiisilf'oft novia del mar y asuiltos cortoi. do In noche, en el teatro "Vald6l; Ro..
WMARIO ROMEU Y CIRQ. MARTI: Vestibulo. El Museo DupUY- driguez", en-6 y MR., en el Vedade,
.Joan FONTAINE BuVr LANCASTER Gfk ,, svko' It "'DELIR10 DE tren de Parift a los distinguidos artistRs Isolda Miagit MAIVIT I,& Cla. de Teatro ri, soprano, JURn Leblanc,,tenor, La.
VIOLENCIA DIESIS ACION.. 'tits, Cubano
AMOR .96 GRANDU AS" Libre. A lag 9: No apta pars ma- dislao Gerber, pianists, y Nestor Fa_vX013 vo es y Alegre Carnaval. belo. flautista, con un conjunto or.
HOY SAN RAFA61, NIET OPOLITAN: Delfrio-de gran- %tiestal bajo la direoci6n del destacsgos rsq 0A deza, A.fuerza. de hombria y maestro y compositor inspirade'A A Y AMISTAD asuntos c rtos. Rafael Miarl do Torre, del CarnePo
A-0S07. D U P L E X MEXICO: Musico, poets y loco y Lo Hall. de Nueva York.
0A141DRO Funcl6n continua desde lag 3.30 p ln. qua va. de h Noticia-,
11Oj)TtGUE1 .0 T A rio Nacl con Garrido y Pl- nterpretarAn "La leyenda del be
Aire acondiclonsdo perfeclam so "Canc16n de Ivin" "Ciello"
"Hamlet". el Gran D% o d "Lucii ,;all
Confieren a Cuba el hoilor de ser Ia primer naciiin del mundo que I rd un. Ill- covitig- T El Lamermoor" "L'Arlesianne",
co.j!o.t. or=.. McGurk y Noticiaricts zurca y el. 1kin de Carolina y aMier
conoceri eVinajestuoso especticulo del *WATER FOLLIES 1949P CABALLOS DEN1F? R0 t y Royal News. do "Luisa Fernanda". "Denies Eapts.
Unicamente vl6ndolo puede el pi Ilet" ncufitlco lag mis grades cele- U. ..Wdl. malnuel... do 1. 1.4.00. f .... rilr Tod.. am MODERNOwAlln una Isla contigo 7 holes", "Camto del Ruisefioe' y 'We
blico darse exacts cuenta cle Ia que brigades del mundo del Dios Nep. maravill.a me.cini.as do pr,.i.Nn y U.Mca, h.ccn A. Ia, an.. Socloa protanos. di felice" de La Travlats.
en realidad es el "Water Follies turip. Uno de Jos n0merox qua cau. darn.. tit.- do Beer. del msfisn.. NACIONAL: Nocturno de smor, Ba- Dicha socledad ofreceri On cloncierlarestnto documental R K 0. MUSCULOR T CURVAS. Per.
A 1940". Muchas personas que ban te- sari seniaci6n par all vistostaad ca Elect.. J..pi.,,. 4. 4 ... cretin flat... p-sligi.... rrio de pWones y asuntos car- to sensual.
-1 de asistir a Ia Fe- el que con todo el Stadium apagado one dentomtr*06 dell ejerelclo. habilidad y fuerss. Magnin": tax. La cuota pars asistir a ]as concier1-67 PELICULA W qr e~ rWrA a ow York y so han y exclusivamente In giscina alum- fit. Universal. EL CLVTA DONALD. "El Pat. D...Id" NEGRETE: Juan Globo, Soycharro tog es; de On pfeso ndlvld al, y do
deleitado con 61 no podran creer, brada de su interior arAn lag ne- air* obblosiaLlea epLrtdn do Wait Disney. R K 0. NOTICIAN DR de. Rancho Grande y asun as car ,,]a
TRASCENDENTAL dos pesos, Ia liar.
qua aquellom que sus ojos 'at6nitos reldas evoluciones tenlendo todo su INTERES .. is. PARAMOUNT, tog.
MOVIETONE T BRITANICO. 'ACTIAL1DAD NATIONAL rl La Socledad de M(tsica' Selectma
hanuvist(T se pueda trasladar Integra cuerpo impregnado de una substan.' rTex. I.. act ... 1'. .1 REX). NEPTUNO: La send& prohlbida,
Ia a it extra cap, tal, porn vamos a de. cia fosforescente cle lox mAs diversoa y irsta 31"Ttos Carlos. Excelsior" tiene su Bede en Villages
circles a esas personas, que aquello colors que hacen del ri mern algo ENTRADA: 30 cis. y 20 clim. NO'1YEDADiS!t Tierra Madre y &sun- 257.
;4AZ7421z LAW WA- Ima AfW.IZT." eRr,00 que vieron palidece ante Ia absolute as[ como un cuento de lag Mil y tax Carlos. Se pueden obtener mis infortines
realidad una Nochei OLIMPIC: En una Isla contigo, par el tel6tono M-3905.
Qazw r/fwz f,0fA'ArC#0jC4WfrU1j#1Ja -PP1&V,MZ ,, a.que al partir do lag Es Nick Csrtev en el tropical y
-R4 d 9 L en "regia tourn6e" par El intertis desperado en el plablico SAN RAFAEL
VI/1 1fP10. & SIM? s; ZA "&Aek ( Wff "0.4,00,-10 Ato. todo el mundo ha sido reforzado con so viene reflejando a trav6s de Ia HOY asuntox Carlos,
nuevits estrellas que han surgido on inmensa, salleitud cle entradas que Be M-2214 R E X Y AMISTAD _,PALACE: El loco'pelirrojo, Zorinp
estos-Caltimos-ahos. --- -- -- - vienen- adquiriendofara el,"Water Ia mujer muldits, y-asunton cor- PAMAK0
Thmbi6n queremos informer c in- Follies 1949". Tamb n Ia mpresa. tog.
-on - ---- ---I -11W PLAZA: Delfrio de grandeza, La
.qlqtlmo ello, que e ater Fcj- con una vis16n muy acertada va a Funclon continua deade lag 12 del-dia
lies 1949" tin es solamente tin espec- mantener Lions precious, que pudieran perfecto -memeta del Garah6n y asuntos
tAculn acuAtico, muy par el contra- calificarse de ridiculous. YR quo, para Aire acondicionalle courts.
r1o, es tambi6n tin espectAculo lea- que nadie me quede sin verlo desde PRINCIPAL: (Cerro) Cuando sontral, on el que upitrecen cantanies, sesenta centRvos Ia glorieta puede ESCENAS DE SUECIA rien unos oJos y Romance en
LVL7 q0903,010 #AS! bailarines. ncr6batas. c6micos y tin encontrar localidad magnifica. Fal. al ta mar.
'a '000F )LICA En fechnicolor
10 gran conjunto musical etc. etc. tan poens dins pari %it debut. ya que Ua e-v I reticule pintoresc*. multic.lar.-Kri. r.t.ni'd-s- visit& -a-- 'PRINCIPAL: (Marlanao) El fil6n -y
MAR de setenta bellezas harin lag et 10 tic Marro fecha do su iniclo El supersabio. ES1-PERD1C101N__
r 1. aphzid-.. S act.' 4. b, In. y cosmic. sjr cents
a vlo coma quien dice ma8ana. Pre- P.m.. do mine nal'uralse on (I-. F- an visit, REINA: Contra Ia ley de Dios
-delicia."n ntando par A. le-Tte Pat 'longa de-mrrabal-y-asuntos'-cor'
.bc!r.:, en, el grRn. Stadium- de I.,,1parese A gazar, algo que su imagina- unmd. an radiant* teclunicelor.T-01D CON -Fl, COMPAS,-Sian
-I laban _-Rm --comn -MonU-TEJeyj-taJ-j ct6 n -no--- puecle concebir -Wertles y-.u popular tou,.t. rn or. -edl. lag,. I as. a mi FIELICUAt:
a en nuestro y di ... lids. R K 0. LA GRANJA DE1, DUCANSO, dl-rtid. RENACIMIENTO: La morena
Berlin can ri. "Lee Urr.c.. Va.. LA copla, Ugtedes Jos ricos y asunpiscina, donde harin ell famnso "ba sigin. A YAri HIN!GUNO
ULT'M uvrotam CTON GRAFICA MUNDIAL n In. ..tki.- tos courts.
rise WARNER. METRO y UNIVERSAL, ACTUALIDAD ESPA. REX CINEMA: Viajes, musical. car- BRENDA JOICI
.*OLA (Chafl, NOTICIAS NACtONALES. (Tods. las noticlas
smandials. y di.tinte. .1 REX). tonesnoticieros, revistas, etc.etc.
RO ontra Ia ley de Dios, Las
214 FA ENTRADA: 30 cn. y 20 itts. siete Haves, episodic y asuntol;
"Livf"141% M I R 0 S L A ;,A z)w4 Carlos. ARENAL HOY
V of :10A SIVAOI RITZ: Angelitos; raegras y Nuevas
6411111 .. 0sid Follies de Bergere. PARAK0VWL!RMZNTk
AS ZA1j1 zillij,"14 Ism Am NILM SUR SAN FRANCISCO: Momento sin -rasMACHO S CHopto T 0 N G 0 L E L E: Ap lo tro, La hija de lag tinieblas y RAY ?4UIJM
= I&I _-W asuntos- Carlos.
AOV"4ff&v MARIO HOY CAMPOAMOR-inmo-1 SAN CARLOS: El 6rigen de Ia no- ANN TOOD
-IFILMS, -A$r&tVAY- TALAVE talldad.
1 SANTOS SUAREZ: Angelitos Tie41,00100 gros La Casa embrujad y &sun- QUERERTE
7, ,VtGA VORADA POPuLAR tax ortoa.
GohiE Wna TEf SALON REGIO: Rat6n d: velorio, ES PERDICIO N
A Towilt! DEL GRAN Chicharito alcalde y asuntos carN E G R ET E Y LUYANO BALLET tbs. V ADIMAS
I ce "Ejw PPOGRAlAfA D881 E c&9 j26/ TRAND: Ni sangre Tit arena La
LUNES _Z1 j FSPAROL feria de Jalisco, episodic Y.;---- PEC140 AL
''HOY tog courts.
LA HISTORIC DC STA. CATALINA: Hc)mbrfa y Al PELIGRO.
1* 84 ER DE c.mpAs de Ia muerte. JAME WITHERS
N AM VNA MUJr CAMPOAMOR: Ukimos tres dias del BALLET ANA MARIA TRIANON: Delirlo de- grandeza.
LA VIDA.. To,. u fin Ia brillantiims, tem )ca son tie una suntuctsidad riquezit co NUEVO Rsuntos courts y noticiero3.
I O'c"Jift"r porada del Ballet'Esp.hol AnaNIa "corn arables,, como prove entes de PROGRAMA TOSCA: Hombria y Al compis de
r e ]", vifed 'adisma Casa Marcel, de
Lsllk 3,UVACO ria. en el Camportmor, que me h; DANZAS FSPAROLAS In muerte.
nido Ilenando diartamente Paris. ESTAMPAS REGIONALIS UNIVERSAL: La bl s ueda, IM novia Pagan Nvbre. y didernbre
__I
Ar v m cfvto Con el fill do quo aqu&1 108 411 Fit ].a nrimers carte. nuevas dan- TEL BALLET C0.0LfT0 d, yn.-A nicndin ir --i-
ASO, CX"I DIARIO DE LA. MARINA-VIERNES, 4 DE MARi I DE 19 PAGINA NUEVE
tes viuda de Diaz Albertini, a de
Annex de Porcet, Emma aguez
de Viz2uez Bello, Rosarito Camacho
r. -0' n i c a b a' n' e r a de Got eros, Asunc16n Lage de Aligulo, Guillermina Pkrcz Ferjuinclez
do Grau. Dulce M:ria Chac6n de SaGRATIS bduliii, J - NKTAR DE PERA'
'.1 0 kipika ig 110 de Porto, Me
rt antismia tie' la Li'ra (Vilitra el rrulbria, Blarfea SoSU C O M P R A q B i resu116 la gran fulli'i6n dr* pala I lei- y Floraida Fe r" ndez Reboull, In
C.Ancer, celebrada ailloche en el hermoso le atro Amfiloritim i1el Ved'ado go"" I sefifira de T&rckella.
Rofiatit, Clr%".i, a-Fie.,B)"Illeo ftel r(
DO-EL-QUE GASTE'MAS DE-$0.50 SKCA-UNA-BOLA -M A T F, i (I, -_ Sita Ih I as' I as C11
0, SI SALE PREMIADA, LE REGALAMOS TODO JeZ. tten.111i.-in 05,
BOM III a d Bilbao.
LO QUE HAYA COMPRADO, NO IMPORT CUANTO SEA 1. dislinta" ,cl- de
In oil matting tie "El Pnl ,
Delfina Garcia tie Fernandez: Ali100 Bolas Premiadas Diariamente-. Regalamos cia Crabb do Trelliods. Tetc Allouaga
de Martinez. Turechiia INkafia., lie
Mat tinez.' lierminia Mariiii-vmia Lie
deVerdad.iCompruibelo!-Y,.-.-.----- At salittys de Ptwlllla S2Rcidriguez Fcav_,_Luz!
Luja via.d. d,rah I
F-iiese qui Precios. olorlu'l, lit sec'ela""! Zdel Qoinite de Darnas tie In Liga c....
Irallel.c llc r. Blillica MrIlendez de
JABON CA M ....... ...................... Ca so tall Interesallie
Maria MantivIa Areces dt[ABON ,PALmOLIVE ..... I ........... ......... 0.12 rrez, Serafinva MenendcaI LIP Nlnsed .
JABON HIEL DE VACA ........................... 0.12 Flora Milffiz viuda de Ar"ril- _Nc_7,PAETA-DIENTFS ........... ---V e Barletf f,_117orlcssja Mail
. TCF-- tell de Berndes, Marie Gaston viud;l,
PEINES BtLSILLO COLORES ................ 4 0-.05 de-Orliz. Ofelia Veultens de Alvarell
71PPEBS 6", CON CIERRES (24 colors) ......... Lolita ConcepcilTin de-Trift
Sorzano deVillalfi l- ArFe
JABON PERFUMADO TIPO CAMAY ........ dondo do Camb6. Alicia Lima III, San
......................... 10 X 0.05 7 -to.q. Estrella Lima viuda de Alvilrez.
-AGUJAS COSER Carmeii Lima viucla cle Roclut, Cai
GUI= TTE, 1 o)as Afeitar .............. Paquete .0.14 rolte. FernAndez de, Lombard. -Marlit
140MBRERAS DE HUATA ...................... -Antonia Tuerte"eJt5piz de RZI
- CEPE-LOS DIENTES NYLON 0,05- Resells Garcia de PFrer.---MaC,4 4-a
Galindo
IMPERDfBLES INOXIDABLFS ............ Docena 0.04 -.Aiia Marla Morale
BROCHES PRESION ..... ltzl, T1%1'P d!
............... Danceria -04- Dulce Maria Loyns C r,
Cafia.
CINTA FAYA, Buena .................... Yarda-- --0.08- Dultiv Marill 1111-khatfa vloda de
.GANCHOS PRINC&SITA ................ Barverns. Evalittellnit. Figlieved'. LIP,
Cubas 'Consuelo Saiii, dii Fimu-i'lido 1
BIBERO NES LATEX ............................ movill'.111luk Fel 11.1fulf Z ItItiad, all)
ARETES Y PASADORES Mekal Dcrc6o Par HS Ila .11111ta cutilko
wdo Ile Rojil." INIIII itESTROPA10S ACERO, GRANDES ............. 0.0? -fit! 1'evet Marlhil 101 de l.cl., 1- KI
CATAS PALILLOS 4' -2,
_R1 N 10-1 LA_ N1= CAN(D _1_ 0-.G,,, vlt;A 'Mlilfl-l vuldn11r-CollAda All-, FALJTCaTENDER DE NIUELLES ........ D o P I i n 0. 083 Gibet-gil vir C:ilall. c, -_U:ll,
Ejecutivo de la uga Contra PI Cinfirr, doctor Lialit F. Ajamil y farfutra Gear- tergif de 11"Citi:Zliv, ('ain ej president del ConnW. (it, Gillllga C.''Illelf riPERFUMES, REGALOS, JUGUETES, FERRETERIA, LOCERIAe-' itina Itedel. aparecen.en la foto la secretary Blaneaflllen ndeltde Caulto. el-presidentr de la Junta de grAllio'll
Palronon, Initenlero Leonardo itiforairs, is Sea. NlariA iiarrea de Swiero. president III J, Atwi:kga de (';%if(,. Vi I i P-nn (lei PAPELERIA, COCINA, EFECTOS ELECTRICS, el cornliC iie Iminas :t, ;I!Illev. Serlifulit III,:- LIP Soo SA
sehora'Ana Merin Sincliez Crusellalt de Comex. __ y CA vel,
CRISTALERIA, ETC. Ck__Ak__ 'A
Perez Selul III, sl-antiL)v -an acolliviiinliento social y coopj ravi6n adorpando rl 1.lga.Contla ol
MILES DE ARTICULOS DIFERENTES Rl escenal I'll 1, v D'Ill..- , tic -I- lat - Graciela dr A fail)% v I .a
- av isllco -tellenlos fille cal.ificair la Pon eill."lilloiz Illavi"o, (it, CIII\vIv1 C., ,I C- 11VIlare.-ide Casle, llv (it" IlInvo. "I's gentiles bella,
PID A LISTA C 0 M P L E T A filliclon'do: gala Cie In 1.1gil Contra rojos title st, veigill a Ills lado pa I le.", C.kilwlal ollit tie (;IL11165. Atill conillpfirl im
ei Cwi(vi velebrach anoche eta el len- Inns nieces en el vv tibulo. Y Nlla I I rusellits de Gomez Blanca Goll'alel It(, hlaillivill PitAro Auditorium con III asislencla do Allies de hinirse eI Nil Y It-lquel Iill"PiJ l tie I'ln- torli PAfieda Itiarla Terf.."I dv
Nifirva Ten _Lent Nurval Ten Cent la nuts brillunte representaci6n de apairicion en la ti cvna, 1IvthljI:!t1ido I.;t conciesa 01 Castillo, Morall. ollan Herniulde7 de, NI(mvel
In sucieciad habanera. de la livesidenta dvI Coiniti, d Da. lift condr-sn de TIm illa de ClIfIlArgo ro, Glorta iligninionte fir rJJJ.LJk,,
Eravl[Amos-F Servinicis a] Para esta jlie lfa de arte belleza inas de In lig;i contra el Cancer, se- I.a inakilueso de Tiedra, Chartlo Sr (le Mi IuIC7,, Cuelf I"lucl 04
Interior. lcumparotile. ;I beneticto de In hu- fiora Mortal, Larren dv Suern, el doc- La Illarquiesit Lie GarcillAn. de Asranio Lalo Ir,
C Idon par fill fliukria illStita16611. Ne eseugid una tor Jos6 Igrincio Lie Iii Camara. (,()It- Im contlesa dr Jilancoa. Fletia dr In Torre de Blanco. lkilvarla
TeWono +4i---\ t6t-d l4ve-, Allit ImIsa de la /1 1 _sol" ,JdakZ
res de $LK, Col n Cie Torricelln.
Fletes par nuesira te.' "La Molinern tie Arcalls", de Ale- Liga. (juken drsiltulis de licklir a in Mina Pvret Chauniont Juill de
A-7904. \V;dsh. Tetti Bances \,audit de Marti. vrivirfdvz. Olive Sinvthe do Govira i /a In ejor
clients. jai dro Casonn, estreno oil Cubii, Clue concurrencia QLIV Se pustera de ')it' G lo r"i Frchnnan do Juarrrro, Aida tolt, \.all dif, df. Jill IN. 4 1W&
present PI Patroriato del Te;Ijko bajo y guardara un ininuto de s"c"el" ell L.,pee. \iuda de ltodriNez, Marto hollitil agnifica direceWill del Inkiniffria do -e betiefractwa Viilmtga de Bak I'll Lco, Pon Rodri- Gloria 1"kielidii.alial de Movides. Ce competent tentrista Ram6n Antonin desapilrecida miteityvi'. stiflora Dolo- -,z St bir, aft
guvz de santviro, Cohn de CArderlas lin Ijosn Morales de )let
res Bonet VILICIR air Falla GLIIII.-I'let, -ales, a
SAN J 0 S E CrusellnS % iuda LIP Mot Cheita Ar6stegui Marla Luisa Mmidozit cle Feimiticirz
P 0 R S A N 1.0 S E 2 5 4 En ,if interpretakci6 rtkn ley6 utlis breves linvas colino senti- dr, Pedri)ml, Amelia Hierro viucla do Ileboull Flena Alfonsh de liousquet,
tBlas de lail $v luci( do horrienaie a esa figure ejemplitr
ar to valer como Loly-Ru- G0II7nIP7_ Ncnita Pujal de Cabrera, Gisela Garbinstent, Marla Sufirez. Martha Ca- cuya Imucite lia sido fail vvi'didero Lola Pina viuda de Larrea, Is res- cf a Be ngo LIP Franca. Reba Orliz de liahas, Aliciathgaranionte. J. >ptonio duelo pnrn In socied;kd cubana potable darria, coii Nus hiias LoI6. Mevemberg, Berbita Mrivorkas Pic PaCe,_ He Aqua conde la ILLifila
Inside Anionio-HiMandez. ina. las palabras del __he_ __SeLfler, de Pantin. Call-.
brera. Florentino Cobi n. Pedro P. clet Castillo: ptavinba oil ,ris; Sarillf. In sefulara LIP nlen Pirez Aran&a vfi4 .Cano__Bok
Tufi, ii: Behn. la sefiort, de Suffice;. de NuArz, Minv Pioals de R%
JSJCRIRASE-TANUNCIESE EN_ EL ((DIARIO DEL LA MARINA)) "Kste acto se ctilebra para cuniplir a',nrcia, __)aAstorga. Idalberto Delgado. Lui poldilla de III Ca opa Cie' Golostila Carbonell do Malberti, ViaPreocupact i VASNallik de Armenterbs
Rniz. Olocluilut Breijo, Alfredo. Perejo sit voluntad. Alonso Patifto, v Ofelia. la sefifira dv poll, Lourdes Anaya Mmillo-de Braolita Mirquf!z 1 11 sierrapre por el dolar Colinerfares. VC, Helena NlActa de Martinez Aran o.,i
Le diction gran iiicuratlento a la Libra ajeno, v en I'llecull por los QLW su- Carmen j Mjilrtliirz Pedro de G Marla- Macta de Casteleiro Marlha I Cei Cando esta pairte de Is relacl6n.
aim- En iit.iRK neri de Marvhcoa. Clue "Irgo Lie, Iterilits, Josetina Gk17IlliiIl de i.1 ell"1111tadora Sylvia Sorzano de Anfren esta evilernicallid, allio a nues- ba. Marin n1gro tie AbVeLl. Mann -o
DR. DAVID ORTA MENENDEZ Ins nilmeros de bnfle montadus v eje- H A% aba'en Want Arrojas. Glnrui Gntiru-ndia dr MCI- oen. (jut, Rcaba cle llegar con Ru escutallos pol, Delta )r Tarriba, co- tra instituctfln itilensamenite v cou Polhick Cie Alat6lerik, Ktbla Alonso Mirtha Coffee, fir Sierra Carmen Ales. Pum-hilra NlartIlIV7 (IV SM)IIII!S il'OSO, air New York. doncle resident.
tribLiy6 a su engrandeciinicinto vot, Lie Nildnise. Brbita Alcanso de Belt Benitez de Goicochea Gl(;rm Men- '
-pretaci6n s z .11AIII101 Silialail, (tv S.1140IIIIS i Kjilir his selfioritas, Alicia y Maria
Comunico a distinquida clientele que ho reanudado su mo.la Intel musical del ci,)n N, sit, c, plot,- 1,nura Tnrafka LIP Villopol, Alicia Na tiza tie ini Coal. ritn, i,6pe Luace;i Fifina Fel
Iran. sit trabojo, sui; coliscic. Sal-It'l EpiroN do Gattiit Solt ('.III Imi- Nlorale,, Likisa Rodriguez L6consulta, al regreso de su viaie. junto "Rondalla lb&icai". siendo didas ji0aciones. dal de Menocal. Dulcr Marla Mile- de MfirjItlV7, Viciletii Vasallo dr Ar dad-Giftmm% Nell, ',nticlwi I pno iIP7 M rlhm 11 1 orro. Bebila. Esther y
Ynvillosa la eseenogratin lie Luis L ws tie Giraudier. tonas frilly genti- meliteros. Glorlta Herl
Consuitas: De Lunes a Viernes (previo tuiric EllfV1.11)a con II Iores que hacell 1+ P I, Lourdv Anitizaga, CaMArcluez. as( comet -IoN tritics, que
d, III Nicia 1111j)(I'ti'le (Itle se vs "I'ma Z;ons. Martha y ( lorkftt uti
Virtues 619. Tel6forjo UI5_&6__._ rucron-_ reaWadrks segit'll diseflos Nimm lithonei,, de Virites. "babi ilia Rodriguez Tomeu de Alvivi de Illimu if Ofia de )I,,,
Andr6F Garcia unit dial t'lis fit." III uIla qut'ja. Nu Ile" ell Ilegro ReQina Gi,-,-iA Fox de D-lgvl., Got ""s (I a el, ..1,rlivieuna ('at%,,) de Porvel. Avl ,,nuin 1.01"I'll GOLIP7 e V "I'll
La iias". ril afarnado friend(, y mm iendki. hit etado III fail- NlOria Doloirs Maclitil viuda I NI.-ii Vitorta del Valle. e S
"Cap T lar- to de los detalles fle ;t;t fiesta, de Tvrinnit, de Mv, it, Gald. (I,- Delgado GINVIII Gwrvia 13A.,_ IIIy brIl" I v Ivel'se !N
4 5 6 9 9 fill, del W d"(10. bruldo sit generosA In ullinka colecla ipalizada, fir 111.1 1,71litimti, Nena cIll gi Lie Viatica, Elena Qiii Ile Frrn-, It Illin'ti, A P.,?,- a I.,- T'VI'viv.k .1olina. ]as -tres elIvIviu. Lnht dr,'Mortinro, Adriami In rnci-ladmil linitrma Tninvu 11,tti.-il d., VIJt,-J, krja,tJ,, evifernins exanimacitis via 0 jj",tk ,, 1, g I poo envalitadw., formarin por
-in. de tod,, h, III,, v ielacil "c' LIP fle 110111" liven fit FW a Sniviril" ton kill 1,11111"voll('1S Ile TIVIlk" (;IIdA ,fit Inaba Govlsolo Auyuln LIP [a CovI4 dr ,Ale de falla PC', R li.
V, W" f VE A SK EI, FINAL DF ESTA NOTA
Icon NU AMad" "I"" 01 (%lllrel' Ramir- I Nalalit Stiarl-7. (to At Anfv liln Lmign d, I, EN* LA PAGINA ONCE)
pensando sivnittiv fill lit felicidad de Marlila 131wrtleco de N1 It rI I Ilv7
-Im .1 oll"Is Ilms qui. Lit la 0v ella, Perin, Clank Marcliena III, Itladuro,
'W". Skis pella, 'LIS jaiII-IIIIvIIk( S half M.wIL- At guelle, vitich, dv Hill Fi.
Sit% VII el 'IN. all'. llvllh' fill Citib,. LIP Salliell.o. Skik-111 Pim a
pol'il d, Marlitw'. L'uva, Alfons- viml.
pal-it It's que stiff- it
11ACIEN00 co (111cla -l" se I Ilos- de I.awtoll. cheita Taigle, C
pillil Solos. lei IN dV IA fall"lla, tie 11' Omuta (I(- Fernifll& 7 criatill,
clksa de III., ;I1111r"s Morn viuch air Ani(va6i,
AhLt6 restKoado om sit, 'InIctivi., III- Citircivniii de Suavv7, 'rolliv (),)t
AHORA, SU.
dolurvs, recomendaildi. Pik In., litue %,India de Forils
bill.% de lit oluvr(e, "L; I:, )OS (ILIV 611.1- V13-hia de C.irdenns de Romney
frell solo." I left rde libando- bellisima. de
FA C T U R A fill- (life it 1100, qeut"Ill, illellen rectir. Margtirila Boch de Aiins, lost1fi.
,os liny qlle Liirsclo.,. que tiny q6c tin Cvpvto ittria de .)(,age, Marg,,l
.1encivi-I 'Is y consfllnrllk y vaiii. (-I)- It(.vdrIch, Milli;, Vivanell viuda de
MENSUAL v uelta en liennimentos giandes se Gomez MenS. Maria SAnchez vludg
prc enl!6 ante Dios. LIP Arenas. ClarlFa Aspuru, Rosita
Y los qic hov Bel
105 3'a CULatins '%, etwi vii(eirocis y Cticlaval d,, Raytieri. Tet6
Indo, to% title In guez de Ramirez. Rniga VLzrlurz de
ABIERITO HOY WA TA LAS_._10_,._P._._M. hall con-ide. repettiletoos ikiaupre Shviteiro, Carmen -L6pez__Ofta__de A
I- Fate fill Alnl;i aziandr, por su Am6z;qAL,_-Chjch.jta., MorAleff, de L6.
-P-R 0 -V- E- C H--E -E-ST O-S --- -P WE C-1 0 S- ties ol -ralk Nr, la A1rIdrcfiA6,.n "I'VICIRr prii-6na. Mercy Castiaho de Maruii.
nutica Pill& NazAbal do Upez Oil&. Wra,- AC A
A"c ioII;IUaCII),Il I.,v.-,wurvnc,;. mat NazAbal de SlLlero Nella Ricatt
PURE DE TOMATE "DEL MONTE". lata ............................ 12 c. I e 110' :;'clrm con un de Barletta
ARROZ MAHATMA, cailucho 3 Ib3 ............................ 51 C. ,-I pchde rvl oa.di ,, des ,, I fit "Jil d o rr" intelesaille,; darilas Giacir0
ACEITE SENSAT, I lb. .................. ......................... 98 C. 'AICIal In Rochn Cir Zoiiilla. h1w hit Jus t,,. P
F,*l P'"ll" del cl, Perkin,
CETTE SENSAT, 2 Ib .......................................... SI.85 Monuel Ant-11" Ile %i- ma. v l, bvS4 ha espn,., :'Clr rm: litimanri-le7ACEITE-SENSAT, -4A 2-lbsk-.. ......... ... .20 d 'm
__ MANTEQUILLA CLEARBROOK "WILSON", lb ................... IS 1 .13 El frioll"llo d I"li, 11. -gr-lum it, lkha Nddal de Ferrel Finina Nit- i L;d. C 41
v-iI ) s" Plegi ... te -poo,
(lal de Granda Min Marla G6n)r/
SALCHICHAS "ESCU FdDO' 2 AP 1,1dar
dw. Eigriiii, ( virN P hirtum, 1W
fIrri'lia Milian de I'vikin-, Iucila Nlor Rubvl (1, 1,( .... (ao N O la 0
MENESTRAS DE GARANTIA "I'ciiiiii,11.1a L:tel de OkC." .1taseflila Mulales d,
FRIIOLES NEGROS DEL PAIS ............... arroba V.60, libra $0.15 El de 1).-r ,-w flo, t- III- de D'.111"', v In
, ,, lind,,ow- It, Ni.,lia r(rv,a de Viiiona
FRIJOLES COLORADOS LARGOS ............ arroba 3.90, libra 0.16 T."A" C-a Poikela dc, Villn1h;k
1- .11" tie 01"a, P I'li, Doribri-kes: (:v Alohiia Her
FRUCLES COLORADOS CHICOS ............ a7lroba 3.?D. libra 0.16 7 1..Iloel Vet'l- V,,II. I)PIpndo de li.dipic, 11
FRIJOLES CARTTA .......................... arroba 2.20. libra 0.09 r- 1 11 110do Catllo (1, Nadol. Anckt.
JUDIAS CRISTAL .. .......................... afiroba 3.70, libra 0.15 KI filmlink Cie TI;Ibow fhigwi/ Julia de Ainiman, A gehl,,
t 4'ri.. 11tilti- y 'P11--a (;I.- il 1,1119 DI-as Ii Gllte de III
IUDIAS CALIFORNIA ........... ........... arroba 3.70, libra 0.)5 ;I;Irl IIII'le'; ... Iv lewitt Taiala de Rodrigtiez. Nina o J'A INT ER IO R
4.90, Ilbra 0.90 Scgmrv,,,, lit W I,, I wP "ll,
GARBANZOS DOMES, GIGANTES ........... arroba I liv3oa du _Lu
CHICHAPOS-ENTEROS --arrqba 3.00. libra 0-.12 v III- Ia. Ltgi, C-ilra H L;I tie Fmid6vi, Ofelin Pedro de Zia
............. ductur Luu, F_ Ajairkil, v -,I ellW al
r4d9a NLI-11a ORPilly fie lie Fvbiji-,-.
CHICHAIROS -PELADO9 ...................... arioba 3.70. libra 0.15 Ge-wgina Medel, inti), bella, cmi Ira. MarglA (it- Cslro dv Garvin. Wirnic
LENTEJONES ......... ..................... crrroba 3.90, n ra 0.16 le blanco.
UZI glupo de dallnill,. cille cric"be- Salazar do Fernandez. Marla Dolozalmos coal cinco senoras que 1,,bma. irs Machin viudif 0 PANTALONES DE JERSEY importados, an todas lam tallas. Do $1.00 a ... 0.79
P L P A I S 1. Cilia Marhin de Luttich.
_APA S DE Con con mucho entutuasnio Pit Ia (I Dulre Marla Mirim de Nutiez Porganizac16n de es(a fiesta Marla La- PANTALOT'TES DE JERSEY TRICOT, on rosa y blanco. Tallas 5, 6 y 7
PAPAS DEL PAIS arroba .................................... $1.25 arren die Suerij. president tAvI Comi- liatondo 0.98
PA PA S DEL PA IS, libra ......................................... 0.05 M aria de Ilcyl D o $1.25 a ......................................................
Josefina do Vega viuda de PositCEBOLLAS, arroba .............................................. 2.50 da. Adolfina Val6s CHntero de Mar. 0 PANTALONES A3k1FPICA1Cr3'DF jERsry, Ticilitis extras. Do-SI.25 a ... 0.98
CEBO LLAS, n r.c ............................................... 0.10 Inez. Pilar Reboull viticla de Fer.
M olestias ClAndez FIvira Bertini vluda de Pa all PA NTALONES DE J E R S E Y T R I C 0 T. Rota y blanco. TaUas extras.
VICIIII lo,11fa reresa N6fiez dt- Vi 1.25
J A B O N E S Feftla Call,, de Arellano M at Do $1.95 a .......................... ...........................
CANDADO ........ pan grande 18 cts. Barra 3 lbs. $0.59 de Ia Veiiga Kok, Niorcia LIP Cibieta. Calula n1a 0.40
............ %aiiiii kitida de Mendoza. Friiiiiilitia 0 PANTIES PARA NIRAS. en fin;-ir-o jerrey. Tallas 2 al
LA ILAVE .................. pan grande 19 cts. Barria 3 lbs. 0.60 Sarin d e Sanchl-t Herminia Rrd:iBLANCO "CANDADO", Panes ........................ 0.14 gut. d r ternal irful., 1.1miA de 0 PANTALO-ES PARA NIN AS. an lerr,!y Ir;c-)t. Rosa y B'anco, Tallas del
0.19 Coda d 1SanrhC 7 . CL I ..,. io CTI 16 ppl uja( Ios a 0.65
I -,
I I I I I : I .. -.; I 1 I I I I I
. I I I
- 11
. I
. .
I I
. I I I 1 I I .1
I I I I I I I '
.
. -PAGINA DIEZ -.. I I DIARIO DE LAMARINAL.-ViERNES'. 4 DE MARZO DE 1940 it I - ANO UVII I I .1
-
-
- I I I 1 I I I I I I I I I
. '
Los Antiguos Aluinnos de los Colegios Jesuitas de Cuba hah constifuido.,la Federad6n De la. C. Revisora.,& Pchculas -A c t i vi d e s,
11 lores P ro-fesion ales Cubana. Agrupa a los que han 6studiado con la Comp-afl'il de JeAs en nuesira Islia, -.. I e sec ,.V1 ,i ,,; '.-- 'm -Pv w-? 0S. 0 0
I -1 1: ,,, I" 11 I I I. 1 1. A os"trat
- I ;.,, ,. ..,x Para im, an 4 Pt 'tari 's i 1.4 i
:, I ............ ,,,-,,,,,, I ., I I
. . . . . . . I I I
lail LOPEZ GOL' ARAS : V I 11 I ", I .,, '?, HOY: VITIER EN ARTFS
Por el Dr. ksi D ,. I. I
11". r : :1 -1, Z-- : r, 3P I 1. -EM AS
, 'o .. I I I I I~ : - I I T L
..... I I %,
interesantes trabajoil solar Repdorters do La Habana y era*,pre- A [a sesion-almuerzo celrbraticlq ityer asistiii IS Reina del -11 --- --' --------I--' I media
--- --- --- -- --- -- -- I -- - Hoy, viernes, a a5 cinco
-jefe d In- I -- ---- dc honor. Hicieron uso e a pa
-Pat "mielitt" - si d I por ef-director y el I., Carna-vAl ysus-darnas 110 &C I labira
Sabre la Polionnielitis se continua formation del querido colega. seflores I de la tarde ocuparn la trilatina do !a .
JaUor2ndo con verdadero inter" y se Ramon VAsconcelos y Raul Quintana. .. -.1 I I el, doctor David-Mestre yotros desta-ados rotarios Academia' Nacional cle Artes y Le- I
espera que a I a pro irna conference Se v e ra mu concurridn. -, 11 11 I .1 1. .., . I I teas el doctor Medardo Vitier, Ilustre
interaction 'I acercaxde dichi mate- Maria Zambrano , I La seat I 6n celebrada al mediodia cle to del Club de Leones; In sefictrita conference ian e,'.. it,, dich.
ria, clue se ha de celebrar dentro de La distniguida profesora epafiota I J Rey. vicepresidenta cle la Aso- 12 ; riter. ferirse a
dos afios, se habran de Ilevar expe- Maria Zainbrano viene brindando tin :1 I I dyer par al Club Rotarlo do La Ha- age Seccion
I '- l.ci6n Latinoamericana: Mr. Bartley docta uorpol
riencias muy provechosas- curso de Introd[Jeci6n bana estuvo dedicada a tratair de lo c 'ph rac!6n Para re la obra
, A la Filosofia 1. concerniente a Is Comisi6n Reviscira Gay, president cle la, Asociaci6n do "161 pensandento critics an
. Ell los centers cle Rell-abilitaci6n del ell la Universidad de La Hatiana, por I Varona".
Aver do Peliculas park Nificis, qua cicada Hoteles; Mr-Lewis Day, miembro do de Enrique Jost
E tlido de New York, ell New H. invitation (lei doctor Jorge Manach, --- hace-iTiis do on ano se encuentra oln la, Camara cle Comercio; Mr. r Vitier darh otra conic
straw,-sobre--unas colmas,-a gorilla del liustre professor y querido cniabora. I'll, I I' funcionar par express deseo de Jos Marciano. representative del aRalph El docto
Hudson, en el Instituto de Rehabifi- der del DIARIO., I I 11 Icalde rencia al dia once. formando una Y
tac on del Bellevue Hoipitai, en el Las conferencras se efect6an Ins 11 -, autoridades gubernamentales. A di- cle Tampa; Mr. I. C. Spate, represen- otra parte integrate del c1clo orga- I
East Side de In Isla de Manhattan, tilartes y viernes, a las cinco de In I I 1 I cha sesi6n concurrieron In Retrial del tante del gobernador del Estado de nizado par la Academia an conme'Iorillas del Hast River, y .!n algu. tarde. I 1\1 I ..... .... I Carnaval y sus Damas de Honor, asi la Florida; Mr. Normaii Kirkconell, moracl6n del Centenario de.Varcn-a. I
nos lugares de nueslra Republica c La Periodontologia-y Lillian e I I I ,, ftmo-dealgunos de los integrates director cle la, Asoclaci6n Ld-tinoame- El doctor Mi uel Angel C rbonell,
est-in realizando interesantes traba- Barkann ,:: ,, de la disuelta Comlsi6n, ricana, y los rotarios doctor Arnaldo eminent presiffente de la Academia,
- i I I Coro, Angel Vieta y Arturo Berra- al invitarnos Para al interesainte ac.
'as. It oy, a Ias nuQve de hr noche, so I 1. 11 ItI acto reuni6 an la mesa presiden- to igamos saber al pfibliDurante, In Primeta' Conferencit ctausurarit el curso cle Periodontolo- cial junto a log sefiores Marcial Dl- yarza. nos -pide ha,,na que al access a asc ;" -- El acto me inicl.6 can unas palabrais co de La Ha4
-Intena ional -de-Poliomielitts Ofec- eia-ofrecido-por-la-doctora--LilliaTy -- gat. y C.6sar Riev- president y me- d I-secretari"ando a- mocer distin-- to clase de actor; as Wteramente lirespectivamente;-del-Club, a cc
tuada e I cretario; IL
-rL-,l Waldorf Astoria,.en Nue Barkann -en -el local -del Colegio-EAr-- tax no lo qua gustosamente dejamos'
v York, precuame Lite los doctors fornatol6gico de La Habana y la So- ",", a dlsll clas po y,os ticias de Intertis interior del bre, gnado. I
Ramirez Corria y Ferinbselle Bacar- cieclad Odontol6gica Cubana, situado Reunidox an el Sal6n do Is Academia Avelligneda, del Colegio de Bel6n. apareicen con Joe R R. P. P. Rani6n n ftecemos a continuaci6n: Club y inunciando qua clentria de corral
I df brindaron una pellcula sabre to ell Prado 56. Calvo, S. J., Vicepruvincial de Is Compaiffia de Jesis an Cubi, Catarina Risix, S. J, Rector del Colegi I muy poco se pelebrara la gran Con- SEGUNDA CONF;VENCIA
Poliorniefitis en *1sla de Pines. Hablarn sobre-la tecnica Para el do M6n y Buirifacio Alonso, S- J. Capellilin de -I& -A. -A. A.'de -Reltlin, l6s delegadoo-de W- Asoclacion : Doctor, David Mestre, president cle venci6n rotaria. an Ist.ciudad de New -.
Los aspects epidemiol6gfcos, clini- tratamiento cle Paradentosis. as III la Comlsl6n Reviscara de Pellculas pa- York Para asistir a la cual las, rota- DE LEWIS HAN
Antiguos Alunmos do Ion Coleglos de Belin, Habans, Dolores, 43antiago de Cuba, Monserrat Cienfuegos y ra Menores* doctor Julio C. Portela, rips qua vayan a asistir deberAn ha,
COG, anatomopatol6gicos y de orden Se le entregara el diploma de Sagrado-Coraz6n Ae'Sagua I& Grande qua constftuyeron -Lanra-ivez aprobados Jos -Estatutos, -Iiii-Federaclilin- secretary; -arictorat -Maria -Teresa-Del- cer-sus inscripciones", con al -debido C Hoy,-vierries. a-las nueve deja no- .
--- experimental-fueron expuestos par miembro de honor de la sociedad. I he tendri effect en is Scidauid --- -los tons emmentes especializados en Rccibir4n Wmbi6n diplom;ls losden- Noclonat de Asoclacioneg de Antiguan Alumnus de Is Courapatlils. de Jenfil-en Cuba. I gado, vocal: doctors Elena Fernfin- tempo. Acto seguido al president Ecala6mica cle Amigos d Pik to
cliche reunion scientific, a.cuya se- ti.sLas participants del curso. Aparecen, de Itiquiercli a dereclux, al doetorAlberto de Carricarte, Presidente de In FederaRiiin doctorGus- ez cle Guevara, vocal; doctor Ansel- senior Digat hizo la presentaci6n de ,egunda conference de Mr. Lewis I
st6n inaugural asistio el Cardenal La Inauguracidn do I& citedra Fray lavo- Calvet,-- Tesorefro, doctor -Jorge Navarrete, d6etof Andr6s Diaz,- Vicetesorers, doctor I Luis G. de la-To- Mo Rodriguez Rendueles- organiza- log invitados cle honor a log qua se Ganke, distinguido president de la
--- dcir de la sesi6& la ma q can, de Tie- lea tribute A prolongado aplauso de
Spellman Bart lomi de lam Casas art r 5 U Hispanic Founda
, ar obispo do Nueva York, 0 rre, doctor Ricardo Luis Herrera T61lez, Vicepresidente, R. P Foyaca, S. J. doctor Abel T. Tol6n, doctor Fe an ia I tion de la Biblio
I que jgsnuncici unas palabras, La Universidad Cat6lica de Santo lipe Silva, R. P. Arnigtit, S. J.,doctor Renii Silva, Vice secretary y doctor Francisco Pirex Vich, Secretario. dr-a; Is doctor H Martinez bienvenida. I teca del Congreso de Washington.
RooBffvelt presidia uno de Tomits de VilJanU(?VjJ, I Amores; al sehor Luis Camara. al- ,Consecutivamente hicieron uso do per;ionalidad do is
-radiCada--WI-tJ- -- l I calde de Santiago cle- Cuba; la sehora In p- Tan clestacadat
los actits ofrecidos on honor de los repar-Itt BrItmore, -inuugurcS -la, cAte- -El pasado durningir 27 de larcro, dos a onit, do ios comedores del Cole- la Asociaci6n de Antiguos Alumnus hor Os- ,labra Para referirse sucintamen- intelectualidad norteamericana se recongresistas. drit especial Frav Bartolomd de-la.,, ge reunieran en al Snl6n do lic Aca- glo de Bel6n. rh el qua invitaclos par de Beltin fill dedicadd todos surs entu- Lily Hidalgo de Conill; eI me to a Ins respectivas impre5iones rcco- ferit-A en esta, ocasi6n al siguiente Ic r ig rr la reins del Carnaval Licit,
Los dates que ofrecemos al rcsp(e o CAS,1S, (ILIV fue cicada el pasado afici. ilemia Literaria Avellaneda, dael Co. el Padre Rector disfrutaron do un siasmos y clesvelos. giclas clurante el viajc clue acaban de ma: "Bartolonat cle Ins Casas. te6 i .
figuran en el informed general reudi- La Lonfercnci i natural es de Tampa, sefiorita Clarita Cuevas, realizer. lea rotarios Angel Vieta Y politico a hisloriador".
tuvo a leglo do B1-16n, ]as delegado% desig- eXqUiSitO RIMUeLZ0. I Ya entracia in lavdc, me retirartin Ins Damns do Honor do lit reina. .so- Arnaldo Coro-quiencs se refiricrona
doctor L6PeZ L'A190 (let --ptira--asis
do Par el Fernando pi Ufrsor nortefullericano nadris; por Ins asoclacialles de .Anti-' to- Acir-itas-G-race-Masecia-Al a- e, -S lit 4 -cstc-- acto-nn es re.
-..-,-Ilr-miLndu-que-I)rc.,idi6jil -e-WJ ,-(Ill- de Be- termiii-itt6tt--dti---.vlmtrei7.o---se- -los--miembro."Iel-Gotisejo-de-Direc -esbua -ficia -c I, I-ii -acdaa -depuria. .1 I di able In invitaci6n-.
- n Le s-Ew kv I Ajunnflos Cle Jos coleglos trasladap if todris .I )as terrencis situa- tores de In Federaci6n. IleVIando ea. Helen GonzAlcz, Adelin Mondiello: In I I Ili isqnsk
articip6 de dicrit con- ped. c""" ol"'s- f .,,Ln Habana); Dolore,, I dos 4 I S ,cordial acogida que oil el Club Rc fill 5 to as presificn, Santiago 'oltigio. deride se ei- da uno al firme. prop6sito do traba- Mr. y Mrs. Leon Casin, C El doctor an a. quo
ruegst- d president do ill .I, do alli so lesdispens6. y. a In
enci6n cientifica. Vcr 6 subte un Lcina --- 1; ti-stigesti--cit,-CubH),---i'vli)iiset-r:ttT-icielI -(fell" el- ( Latinciamericana- Mr. te do JR Hispanic Foundation. es, auTanto can colaboracicin coroo otras vo corno his ideAs de Fiay Bartolo"16 Y 'Sagradit' Coraz6n Lit JesCis, S 14 consfirt yendo cl ecillificio Para In jar, unificando esruerzus y It nta- la Asociacift I perfecta organWici6il do J us sessions
del doctor Gabriel G6mcz dal Rio, de bis Ca.,As, cl lustre priltectoe Lie agu" Ecuchr E'lectro future des par cl front de Cuba Y"dc' .4us Peter Chiiino, director do In Asocla- for do una magnifica bibliografirt Fnlas cuales-mdijo el do6or Viet.a. son bre questions political. historical. If)n GrillIde Para depir constituida la -Mec'nink Ya In qua 'asociacioro;s rrspectlyas. ci6n Latinciamericana y represent"I" diguns do sor imita rotahis expbriencias de los los indios Feclcraci6ill s -era, Is a das par has
comentando I de A ocoiciones do Anti. liversidad Obi crarias, ,obre todo, sabre motiv-s
profemores Irvino McQuarrio y John Lit prescittacion (lei (ii.selinote hi gttos-Alumnns-.dr-la-Cfjnipajh&Ae-Jt!--- I Has do nuest-ra-capital. Tambi&n ha ,
- ----- -- - ----- ---------- --- b1ciel doctor Navarreor i mericanistas, lAgarldn A-- la--Tr- Pf ----A, Anderson, y- del doctor A. Kaphin, bizo nUP6til) flUrrido -calilbo-r-iTtIo--el sfj -I I Para refer-ir. --
s, oil Cub, I .. table cantidid do treinta y nueve,
do Paris, acerca do nociones clim. cloctor Jose Miltii: Chilcu'll .Y-C Ivo, A-esta--reurtion-de unnstitucian -tic --- la idiportancia quo tundra Is las Libras que. hasta el presented Ile-. .
cas recientes, ban sido acogida% en dccnno (it I set ell' -do-F"o' ("I y lit Feder"cl6n Cubatui, tercera que .so Coiven.ci6n Rolarla que so celebrara' va publicadas.
it V oTo- coll'st, I --- ----- --,-E I -A ',.
In revista de Medicina y Cinigia de Letras de lit Universiclad cle San't __ C A R ........ E ,----L-----,, D -- D I en junto Proxima ell In ludad de
--- -- tuye-en Amerm., concurfieron -- --, New York, Mr. Hanke, tiene, adernis, do% It-L2 Habana, Is preatigiosa publication tons de Villfinuevii, Ins siguientes deleFficlos: Par In A. A. I Crain 12 ]LIZ PUClue fund6 y dirige el doctor Jose Ali- Asisticron &I acto el rector. R. P. A., cle Bel6n,, los doclores Alberto tic ACTUALIDADES G RAN TEATRO P L A ZA Disert6 despu6s am lianiente sabre bras on prensa que v I
torrict Presno Bastiony, verdadera glo- Hurley, y Mr. Hamilton, attached cut- Is necesidad do qua Ve sean devuel- blica de on moment a otro. Sol) Ins
ria de to MedlcinR cubana. turat de In Embajada do log Estaclos Carricarte y VclAzqticz, presidente.de, .
icha instituci6n; Jorge Navarrete y Monserrale No. 292. Tol6f. M4495. Prado No. 210. Tolitano M-2822 intituladas: "La lucha par In justicia
Real esq.Ta Santa Isabel. Marianna. I Ins Ins atribuciones a la clesaparecida ell la conquistit do Am6rica" y "The
McQuarrio instate en la impovtan- Uniclos en Cuba, el doct6r J036 Ma- Desde lea 3.00: Revista, noticiera na- *16fono DO-9332. Desdo las 3.30: lievista, noticiero no- Comisi6n Revisora de Peliculas Para
eta del diagn6stico yrecoz aunquc nuel P6-cz Cabrera y otra erra Francisco Perez Vich. Por cional. variecincies. cartons an co- A lea 4.30 y 8.30: Revista. noticiero clonal, estreno do DELIRIO DE GRAN- Struggle for Justice in the Spanish
a distin A., de Dolores, los doctors menores, al ique fu& president do di- Conquest of America".
iste tongs d A. A. lores, ARCO DE TRIUNFO con In. Z estrino de JUAN GLOBO c n technic lof) von Danny n preparaqua gar presuntivo, ya que guiclas figures do nuestras letras. a Oil DEZA to Kagrun utilidad en el or- Ric v TMIP7 or -- .-..-- .. I I -ME-- cha insJLuCt&" ortLUr-j1uid-MesJrC- Man franc; -ti,
esto se e ardo Lids Herrer gnu dritill-y-EL-SIALLEJON DEL _y,;_Wr -M o-"tros-,y-4.A -1- .. las-G-as-r1a te cle Is citada asotciaci6n, y Luis -V= PRU9BA con Van-' ffet n v NGEL con- Leo Gorcey expresanclo con palabra vibrant in
- den sanitario, permiliendo alsim"M- SMd"a In Torre y Corift, excusanclofie Marsha Hunt. Lun eta. Ila Luneta 50 eta. Balcony 30 eta. NI- SETA W GA"RARON. Precips ,de necesiclad ell quese encuentra el. protector de los Indies". y Lion titleG ta mayors costumbee. P 'm va edici6n de Histori-a de las'Indias,
pranamente a log enfermos, al mis- T r e s personas heridas en de asistir el tercer delegado doctor Niftos y Tertulia 20 eta., 1. firis 20 eta. de que vuelva a funclonar la menclo- par las Casas.
mootiempo qua as beneficioso pa- Eduardo Cutlk y Alvarez. Par In A. I nada Comisl6n la que, despu6s de ha- '
.ra I paciente, pues brinda In Z A. A., cle Monserrat, log cloctores R. R E I N A bar atravesado Una situaci6n de difi- Los distintos cargos cle relieve y
tunidad de una terap6utica4emp0 P0-'--. un choque en Stos. SuAre A L A.M E D A 'G R I S cultades, falta de recursas y cle co- de responsabilidad quo ha ocupado
Kaplan refiere que his proftsores P. Gustavo Amlg6, S.J., Ren6 Silva y Rainat y Rayv. T*16iono M-2272 ada como'profesor
Felipe Silva en representaci6n dl St., celaints. y Peerage. Tol. 1-7548. 17 y Saftos, IE). Vedado. Tel. r-4212 didades p ra, trabajar, toe anul y director de imporDebre y Thleffry, del hospital de A hu; 4.45 y 8.30: Revista, noticlerc, A fas 4.00 y 8.30: MISTERIO EN ME. Descie fas 3.30: Revista, noticlero na. Mo ntos ame icanos,
hace seo.coemas cle on afio encontrin- tastes establecimle
Enfants Malades, de Paris, acaban de Un violent choque me regiatr6 ayer delegado propietario doctor Jor4e naelonallcart6n en colors, overturn XICO con Ricardo Cort6s. A las 5.30 clonal, estreno de CONTRA LA LEY dose ;d entonces ]as nificis de Co. as[ Como lea viaies y studios que ha I
Vectgar lea sintomas michiles cle la tarde fin la esquina, cle Santa Cata- MoreJ6n y Curiei. ,,Par la Asociacinn en colors, LAS SIETE LLAVES con y 9.30: Revista. documental 3, HOM. DE DIOS con, A. Ledesms, Eduardo Ca- ba ex uestos at peligro que sigrifficat realizado, lo garantizan Como un- fer.rA sis Infantil, lea sintomas de Ins lina y Ma la Rodriguez, an -Samtos det Colegict del Sagrado Coraz6n de PhII11W Terry y estreno de DELIRIO BRES DE PRESA con John Wayne y sado, Line Mantes y otros y MILONGA al no aber una organization que re- voroso invesilgador de las questions
forms no paraliticas do Poliomieli- Sullirez, entre al cami6n de un esta- Jes6s. asistleron Ins doctors R. P. DE G ANDEZA con Danny Kaye, Vir- Lorraine Do)-. Luneta mayors 40 eta. DE ARRABAL con L. Lamarque. Lu- vise -y Eigmebe -a ma las-cintas -cine- -5-efia nLescritor y conManuel Foyaca. S. J.- Gtjqtnvn rni- gini, May, Back K, _N fros, v, Balcony 25 etsa -- aingia"--comin-LI ---- it a 05 al 05 mechanism de ins blechnierito de viveres qua fr&dlca-ell- _nrtaLMaypreS-6n ,t a ,on
mayor es 60 30 ferenciante de gran envergadara ----,atorwa resp..si --cha---r-Ut- U 05-- I -, alcony-110--ets -matogril icas qua hayan de ver.
&11-te7 -Mplry -I, Aa-Vitim-ri, PaL I nero 300-309 v u6tara, y Andr6s Diaz Moreirn. Loners: or. -- U,014 ,
manejado par Francisco Zaragoza centavos. I Tambi6n hizo. use de In pa)aibra La copIerencia qua pronunciari
d tantas muer Despu6s cle discutirse y aprobarse Ins
se" lea on 1 s forms gra Estatutos an ILL citada reunion. q-ae I I N F A N TA RENACIMIENTO ara apoyar todo lo cliche par el an- hay, viernes, tan sefiera personaliv I Rodriguez, de 25 aficts, vecillict de )a an en ]a que ;nfanta y Neptuno. Tolif. U-3760
es. to
Han demostrado-dice--que In sin. calle Segutida. ndmero 117, an Law. fue.precedida'd, Una mi Descle las 3.30: Revista. noticiero no- 14 y 15, (Vectorial. Teldf F-6129. r. y Para afladir nuevos punts dad continental habri de clespertar
. tomatologiii pFeparalitica es habitual_ ton, y el auto chapa nf imcrcf 64,734, oficip al R. P. Bontfacha Al6nso, S. J Consul do No. 302. isl4f. A-4069 clonal Icart6n ren colors, -JUSTICIA A las 4.15 y 8.30: Revista. noticiero a log ya tratados par al doctor Mos. el interfis de nuestros-.intelectuales, .
Monte muy nea y debe permitir tin que conducts Natalio Busquet Che- CapellAn de lcj,% belemitas, me proce- Desclegla, 3.00: Revista, notictbro na- EN AR ZONA an Tim Halt y Richard naclonal. episodlo 3 do erman, LA tre, al doctor Oscar Sigarroa, qua sabre todo do los qua se preacupan
diagn6stica precoz. Y agrega quetres c1lail, de 19 aftos, vecino de IS ca- dio a la eleccilm del primer Con,,jo I 1. ept.sodio 9 do Superman,-QUE- Martin iZestreno de DELIRIO DE MORENA DE MI COPLASUperin concht- fu& al primer president de la Comi. par Ilegarsal perfecto conocimienic .
6rdenes de signs caracterizan este Ile 12 entre PTImera.y Tercera. de Directores cle In Federaci6n, re- c 0 a c ,GRAND A Lea techno, olor) con Da- to Martinez y USTEDES LOS RICOS si6n, y Para expresar qua estaba me, de nuestra races hist6ricas.
perfGdo: signs infecciosos, doloroscis Debido a la violencia del acciden- multando elect al sigulente Conse a: RERTE ES PERDICION on Ray Ml- njl Kaye, Virginia Mayo y otros. Lu- con Evita Mufloz y Pedro Infante. Lu- gurc, do quo si al Presidente de In
[land. Ann Todd y otros y FIEL CUAL yores 60 eta. Nificis y Tertulia neta mayors, 30 Lis. on tanday 40 par Wep6blica conociera DOS RECITALES DE
y meninges. te, ambos vehiculos sufrieron daflos Presidente: Dr.- Alberto do Carri- NINGUNO con Brenda, Joyce, Lune- neta, ma esta cuesti6n, soEn fin, varies colaboraciones do de consideracift ell sus respective Carte y Velizquez (Beldn). I mayors 60 eta. Nihos 40 eta. Ter_ 30 1, ]a noche. Milos y Balcony 20 cts. guramente pondria 'en vigor al fun. CARMINA BFNGURIA.
In: .
"da-30 Lis. clonamiento del decreto, a fin de qua Mucho interns ha desperado entre
1[rAn Jnter6s, carrocerias, resultando, hericias loai Vice president: Dr. Ricardo Lui!i LUYANO REX CINEMA In sociedad de La Habana lea dos reTratan do der soluci6n a log proble- crialeres Zaragoza y'Busquet, ast co- Herrera y T61lez, (Dolores). la Comisi6n -reanuclara sus interrummas .planteados por log c0let[Gs- mo el ayudante del primer, nom- Sccretwrlw Dr.-Truncisco-Ptrezy --- A-R E N A L Cabinda do Luyan6. Tol6f. X-2200. San Rafael y Arnizind. Tel. M-2214 pidas laborers. citales de poesiaA. que,; an arti;ta
professionals D.,sde Ins 4.30: -Revista. notictera na. *La marquess cle Tiedra di6 lecture del verso, Car 4
brado Gerardo Garcia Durin, do 33 Vich, (Bel&. Ave. do Columbia y S. Tel. 1-331L Desde las 12 del dia: Escenas de dVe ,Fria, tiene
La Confecleracl6n Nacionat cle Pro- afros, reMdente ell Santa Ans, 66, Lit- clonal, estreno de JUAN GLOBO con Suecia (viiijes ell colorss; OJd con el a Ullas cuartillas a trav6s do ]as con- sefialaclos Para in y 17 prnfesionales Universitaricis Viresecretario: Dr. Ren Silva, n A his 4.00 y 8.15: Revvsta. raticiera 1,uls Sandrint y PORTFAA DE CORA- lea par media yRn6. Zaragoza fuh aristido ell una acional, epJsodio 9 de Supernian. ZON con Nint Marshall. Luneta ma- compiles musicall; Lagranja del des- tiexpreso su parecer sabre el de- ximos. a las nweve de In noche en
de ad Comite de D-efen a, est4 tra- clinicR de'la Vibbria de lesions, ch- (Monserrat). QUERERTE ES PERDICION con Ry vores 50 eta. NiAos y Preferencia 20 calls. ozartdtn) tltimos Noticiercis de ba do asunto. ilegando R 18 conclu- el L;yceum. de Calzacia y B. Vedado.
I tando de dar moluci6n 2 105 proble- serninatclas por al cuerpia cle cRric- Tesorero: or. Gustavo Calvet.Cuc. Milland 3, Anti Todd y PECHO AL P centavos la iVarner. Metro. Universal, Actuah- si6n do que as necesario quo %-uelvn Belflsimos romances anterior's g] &imas planteaclos par cada uno de log rive v Busquat y Gitircla, an in turn. (Sagracin, Cnraz6n do Jcs&). LIGRO can Jane Withers. Lu..- ...-- -- dad Espatiala y Noticleicis nacionales. n funclonar dicha Comisi6n an bene- glo de Oro espafiol y priests popularr
colegios professional% quo In Inte- ter g Entrada 30 y 20 ets.
stocarros de Arrinva Apolo, Vicetesorero: Dr. Andr6s Diaz Mo- yores 60 efs. Nitios 30 cis Preferencia: ficio de nuestra nifiez. I de i5ste y otros silos brinclar ]a Hitgr.n, I Cosa 'do I elra, ISagrado Coraz6n de Jesus i. rany.res 40 ,:Ls ; Nifitis 30 era. L U X "Pepe" Borrell, distinguldo rotario, mirnble recitation, In primers noche .
. a estfi hacienda un studio de too par al, doctor- Airman y el alum to Ar- r Diaz on'tre. PrI-11.6 y Mendoza. R 0 XY sugiri6 qua le fuera -enviado on te do abono, ofreciendo air la se
Cases y acoplindOI03 meon ,as Mi mntros. El Ryudante del canal6n Vocales: R. P. Gustavo Amig6, S. -3745. gundR
- T 161on. 3 legrama al Presidente de ]a Rep6bli- Una seleccl6n de poems de-renom', I hufri6 herktas mencia ,graves or Lit J.. (Mail errau. A S T 0 R A Ins 4.30 y 6.30: Revista, noticiero 13 ent" "A" y lAf, La Sierra. ca interesfindolo an al asunto : fin brados poets hispanoamericanos.
in-late,'icts. -versas -partes del cuerpo y ugquet a 33 No. 131, Vededo. Tow. r.3c3o,, naclonal, BAILANDO EN LAS NU- T916110no 34253.
Froponen a Buxtarfianle R. P. Manuel Foyac;u, S. J., (Sagra- de Pe- EI program de ambos recitals da
- _pars lesions loves do Coraz6n do Jes rs). A lea 4.30i 830: Racists, notictero BES con Andr s Soler y USTEDES A lea 4.30 y 8.30: Revksta. notictero ,,cu7ue In Comfsl6rr Revisbrat d
al prenslot Nilibell do Is Ift' naclonal, BA 0 LAS OLAS con Walla. LOS RICOS con Evils Mufox y Pedro naclonal,- episcidio 4 do Superman. LAS Para Nihos entre de nueve an a conacer"en sus pfiginas unn sintesis
signe internscionalista Al prostar ifeelgraral6in- ante I& po- as
Nuestro irw Dr Jorge Navarrete Sierra, (Be ce Beery y EN UNA ISLA CONTIGO Infante. Luneta maydres 30 eta. Milan SIETF LLAVES con Philip Terry functoneL de Ins opinions qua sabre lit )oven
don Antonio Sinchez de Bustaman- licia de I& Dupoll6oldia Estod6ri quo 16n).* I I (en technicolor) con Eathet Willis ,y Balcony 20 eta, a todas horns. estreno DE CONTI16 LA LEY Di El acto term1n6 Can unas palabras
iluitre do fin redact6 las actuaclones, log a I 3 - DIOS con Amanda Fronu y exquisite rapsocla ban emitido las
y Sirvin, protesor Ricardo MantalbAn y otroti. Lune Tet;.-sma. Lina
Iversidad do La Habana ha sido se acusam mutuamente de 3_ Dr. Luis G. de la Torre y Cortks, mayores 50 eta. Nificis 25 eta. Balcony' _nciadas For la distingulda y be- v'c's mis alias de la Ifrica ecyntinenVn (Dolores), Mantes v E. Carrado. Luneta mayors la senorita C alita Cuevas, ieina del Lai.
ffropuerpto par al ConseJo bnivefti- ponsables del acoldente, de to .10 eta. L 50 eta. Rifles 30 eta. Balcony mayors Carnavad de Tampa, que fueron cle HOY: CONFERENCIA N EL
to r al Coleglo de Abogados de cual se dio cuenta &I Juez do InstrUC- Dr. Jorge Morej6n y Curial, (Mail- I Consulado No. 210. Tol&f. M-4477 30 y nlAos 20 eta.
Desde lax 3.10;,Revista noticiero na- invitaci6n a log rotarios Para qua ARCHIVO NACIONAL
La Habana, del qua as tambi6n mlem- elfin de In 9eecJ6n-,QU1ntL-- -- serrat), -- -- - I
bro .prestl logo. Para al premlo-N6- - ---- --- - A S TRA L ,kinal. LA HIJA DE TObOS con Mar- asistieran a Ins fiestas carnavalescas .
Impoirtante robo Dr. Eduardo Cutl6 y Alvarez, (Do- 1p 0 cle dicha
lores). Tol6f. U-116111. ret O'Brien R. Preston y MOMEN- ciudad, y de presentaci6n Anuncla Para hay, viernes, In Acabe] cre la $RZ. Inlanta y San Jos6. RAS RO con Alan Ladd y SAN FRANCISC
De log valorem cle cliche &run figu- Tn la. Octava Estaclon do Policts Descle lax 3.30; Revista, noticiero na- SIN San rrancieco No. 263. Ter. X-1700 or, las curries. demin de Is Historin de Cuba an log
ra---flobradamente conocidos an nues- dentLnci6 Isidro Pebrelros Wre A contlnuaclr!mb -upor unanimiclad cional. estreno de HOMBRIA con Ste- Donna Reed. Ltineta mayares 30 y 40 p estas de pie a la Ilamada de la gen.
7, ve- r ets NlAos ,15 y 20 cis. Balcoriv 25 V 30 En tend& y noche: Revista, noticie- U ,salaries del Archivo Nacional, Is ceean Kent y PLXNA. ,. e fit Reins, rueron aplaudiclas par to- lebraci6n de una conference a cartro pals y an el extranjero--no as cino de in calle 16 ni5merro 156, an al cle tocloat log mlem F Integratites del ,vart Granger rj y 'xiifto; 10 ro naclonal, MOMENTO SIN RASTRO dos log comen3ales. go del flustre historiador venezolnprectsir hablar. I Consejo. so atort:16 norn MAR con Lee acy, Dun Castle y Ju- eta Tertu mayor a 20
vedado, qua 'clurante all ausencia C brar Presiden- 11. Bishop, centavos. con Alan Ladd y Donna Redd y LA
no p set mis me- to de Honor de la F derari6n al R. ntit mayors 60 eta. J. A.- Cova;-zend6mica-d
Lo solicited uede, personas- a conocid %--vloIcntaron--In- A ,, 10 -c-ts-d". pui ---HIJA-DE LAS TINIEBLAS con Ann- ---- --- ----- - -- fac senor
recidli. -- puerta-de-gio-'aofirilciiiii-Y do tin ba0l -RA rn6ff-CaI-vo, -ST. J., vice provinethl -B --Ic-.ny- 40 cui. Nifics- -NFA--N Z -A N A R E S- -Erawf.rd.-Lureta mayors 40 cts. NI- nume a de Is Acadernia Naclonal d -iogratis cle all ropiedad, sustraydirdole del cle e esub, en ficis y Balcony 20 eta. storia, de Venezuela. quien -a
Nuevo ourse, do Electrocard ul ln Compahia it J Cuba. A Radio'Club de Cuba ofreci6 1. Hi'
par& graduation mismo flx suma. cle Intl 'noveclent,,, q ell ell uni6n cle los RR. PP. Cefe- Carlos III a-Infanla. Tol&f. U-3354 --- referiri a: "PAez y la indepenclencia
I HIM Ruiz, S. J., y Bonifaclo Alon.so, BELASCOAIN En tanda y noche: Revista. n.ticieEl doctor .Sergict Alvarez Mena cincuenta y cin o pesos ell efectivo S. j., naistieron a ILL reunic!in. Do 3.1ascoisin y PefialVer. Tel. U-3200. AQUA con Arturo de C6r SA L-O N REG IO un hornenaje a C. Marista
un C" dova y ZO- I El. doctor Emeteric, S. Santcrvema,
ofrecera evo Corso sabre Elec- Do ests- clenuncIR me dJ6 cuenta al te made, al integrarse la Federacit'in Desde lea 4.30: Revista, noticiero na- RINA LA MUJER MALDITA con Re. Mont. y Ant6n Recto. Tol. M-41784. presidenIc de la Academia. pronuntrocardiograffa, especial Para gra- juez de Instrucclitin cle Is Cuarta, de Asocinciones de Antiguos Alum- cionail, LA IIIJA DE LAS TINIEBLAS
duadas en Medicina. feel Baiedon, Leonora Amar y Luis En tanda v noche: Revista, noticle- Han sido concedidas nuevas oiar las palabras de aperture de In
Los anteriores fueron mu# celebra- Obreria leslonado nos do la Compnflia cle Jesus, ell Co. ,con Ann Crawford y MOMENTO SIN Aldas. Luneta mayors 40 eta. 3, Ter- ro nacionaCcRAdn variedad. RATON sesion.- - -
lVare-z--ni-rilinid ------- ba-.-sc crumple donrunct cle-los alcuer' RASTRO con Alan Ladd. Luneta: ma- tolia 20 eta. DE VELORIO con' (IIII-rido-Pifiero y Renclas para los equips
ll dos. I ---- -- -Augusto-A ez, cle 39 dos del Primer Congreso Interame- yores 40 eta. Tertulla 25 cts. I CRICHARITO ALCALDE, tambi6n con El conferenciante as autor de im.
Un homenis a Jos6 M. Figueroa afic,,,, vecino de In calle Novella I'll- ricano de Asoclaciones de Antiguos I Garrido-Pifi ru. Luneta mayors 20 eta. I trasmisores de radio. V*S*ta portantes voh]imenes sabre historic
Un simpitiCot homenaje se ofrece- mercr 22, apartment 2, reparto BR- Alumnos de 1% Compafita de M A RTA I I
]as cinco de Is tarde, al y riffles 15 Les. hasta las 6.00 y mayo- de Venezuela, jentre'los Coates I@ ha
ri h tista, fu asistJdo- ell el Primer Cen- Jesus. C A M P'O A M O R 'do Cictubre y Marlin6n, (Viborm) ies, 25 y nificis 20 despu6s. orecido fama continental su biogra0 celebrado en la riuclad de San Pablo --A-70$C T 14fono t-aw. -- oche- -fia-de--SMn6n-B
cluerl Rew afiero an al periodis- tro--de Socorros -de-grRVe.5-1a9101 --Indualfria yganlosi. Toll.- --Un-hermoso--acto celebr" n olivar-,-consideraciatin 0 J 0 6 - it u a r 0 ac a If In fiffiv o-d e I 'as- Brasil en-Scpfi-e--mb-reZeFp-aTacJo ano. A log 5.00 *,', a 30: Revist., ricificier 9 u local social In instituci6n "Ra-- par
a P A Ism IIA3 p. in, el bnllet espariol-cle a la er
ANA MARIA present cl-b.illet t d fkr -itica coma In mis-eXaCI[2 -[a-baber sido exaltado I cargo de jefe or al cuerpo, Ins que sufri6, segull Mcieron uso de-la palabra el prest- -AMoR national. ESPINAS -DL UNA -FLO10 SANTOS SUAREZ IQ- ClUb de Cuba-. Para 0 un terpretaci6n de Is vida del Liberta----- -de Reclaccl6n-dcl peri6-dicb-Aleta-- declared -ante Aa --Policla Ile In -Pfiffia- w e a ec a. fic or Cfirricarte, para BRUJO de Falla Localiclades a. )a con Ram6n Perecla 3, estreno de JUAN cAlido homenaje al ministry de CO- dor. I
. I grR ecer al honor conferido I venta ell In tactuffla del tentro. Mahs- GLOBO con Luis Sandrim. Luneta ma- Santos Suarez y San Iseniquo municaciones, softer Carlos Inr sl
Ha sido organization par un grup o ra. Estacl6n, at caersL de una escn- I i
a qua tienen a su car lers ntAxcasa an construction at- car las ,jestion" realIzaclas pyreaxyle- tin tanda a lea 5.30. yores 50 eta. Miles y Tertulia 20 eta. Tol6fano 14600. fly, con motive de so exaltaci6n a la ENTIDAD LITERARIA DEL
" 1.'mnf'.',Zal6n do to,. ministerio;l tuaAaee IlegRs 101. a III Rzotea, de var a fe iz t6rininct In creation do In en tancia y 25 par to ruche, A Ins 5,DO y 815* Revistat. noticiero jefatura de la Posta- URUGUAY HQNRA A UN
lu griculturs, y Hacienda. Is cass, contigua. cuando hRcia an Federaci6n Iclue ha cle unit a toclos Ins national. ANGELITOS NEGROS con
misma, trabajos do albaftileria. Antiguos A nos de lea Jesultas, en CINECITO L RitarMcottitner, Emilia Gulu y Pedro La Directiva cle la referida Asocia. CUBANO -I
So ofrecerA an In Asciriacl6n de lit Caba. -Para luchar par el engrande- San Rafael y Consulado. Tel. A-7907. M A R T I Infa te LA CASA EMBRUJADA i6n, presidida par el senior Aquiles,
. Vestibula. Dr:9ono. y Zuluota con Fu Man Chu. Luneta mayors 30 Ortiz, di6 Is bienvenida al ministry, Gustrisamente tics hacemos eco do
cimiento cle nuestra naci6n y par los Descle In 1.00: Revista inundial, Cien- 4Usted no to h vista sun No eta. v Balcony 20 en tanda y tuners a quien acompaflaban el director de Una noticia que nos acaba de ser no, [denies cristianos, El doctor Abel T via popular tdrcunaertblll N.ticieros deJe que le clierLten 1 Vi ala hay 40 y'laalcony 25 eta. par la rooche Radio, senior' Jost P. Senmanat; al tificada y que nos ha complacido an
to Tol6n. date nacionales: La ciudad escondida 2,1- mi.m. -.! MUSEO DUPUYTREN DE gado suplente de- Is A. A. soillo -91 El cuarto No. 3o3 reamed a) --he, seflor Josd Apart: extreme No as otra q
- - 11 -cle Be'len, y representative con 1 PARIS. Algo maravilloso y tandco jefe cle despaic ue Is llegada
I A.-, eta y al secretary particular del mi- a nosotros de hacer-sido nombrado
-1 -e- a- -)-T---- M C-O-S, - --- Ft. P. Foyaca kha asociact6n on yHny clue-baflarse-wart6n). Preclos Abierto diariamente de 10 de Is ma. recientemente b Corr
I de d 0 If costumbre. -M nistro. seflor Enrique Capetillo. Nu. e on
-- m ---- -U S el Congreso de San Pablo, exp flana a 12 de to ruche en al vestibulo STRA N D ilu miem ro
Iic6 del tentra MARTI. own V, .iol No. W. Telfif. U-1771 merosor; radioaficionados y funciona- diente cle In lea Sociedad cle ;fam.
Ins'conclusiones qua se -aprobaron ell CUATRO CAMINCIS -- Descie las 5.00: Revista. noticiero no ricis componian Is concurrencia al b.res y Letras, de! Uruguay, al disI
,
Jost Echinlig con 1i Socledad dad, seguridad y vonsciencla ar- al misma, Rai Como al intertis demos- cional. episodic 7 de Superman, NI extraordinary acto con qua me feste- unguido y culto fil6logo cubano, in- ------ti-- --- --------- -tisticaf-con -tatito-donainio del PC-- trado an dicho Congreso. par que se Belaxecain No. 1107. Teltif. M-887L M -A X I M SANGRE NI ARENA con Cantinflas y-- j6 la designaci6n del sehor Maria- teliginte investigator y gramitico--- .
concl-irtoil- Desde las 4.30: Revista, notictero no- A realarin y Brus6n. T916f. U-9932. LA FERIA DE JALISCO con Ninon tany. eminent, Alfredo F. Padron, cuyop
I dal, con tanta belleza de sentido Y constituyeran' Ins asociaclones y fe- clonal, ZORINA LA MUJER MALDI. Tn land& y noche: Revista, noticlero Sevilla y Ram6n Armengod. Luneta 25 Inspecciona al ministry log trabajos sabre dichas rn'terias son
I La Sociedad de Conclertos $a ano- varieclad de matches, infundiendo derachones air aquellas ciudades don- TA con Rafael BRIedon y Leonora nackinal, EL GRAN BABE RUTH con eta.' NiActs y Tertulia 15 eta. departamentais a .
t6 un nuevo galard6n an iru ya ex- v ando a encin (!"at do no existieran. Par Iltimo al R- P. Amar y DIOS SE LO PAGUE con Ar- William Bendix y Claire Trevor y LA En horas de la mafiana de ayer el 9"neralmente apreclados tanto an Cri- I
tenso histurial artistic con Is pre- ida a Ism Libras y dr turn de 176rdova. Luneta mayors 30 NOVIA DEL MAR. Luneta 30 y 40 eta.
I go estilo aproplado, no era poi- Calve, S. J., agracleC16 a todos all de- hasta las 6.30 y 40 despu6s, Balcon 20 Balcony 20 eta. T R I A N 0 N ministry, senior Carlos-- Marista ny, ba Como en'eI extranjero.
. .sentact6n del eminent pianist cu- A lea 12 de Is ii.ch- MURALUS "A" V did.. acompatfiado .del subsecretirrio doctor El senior Padr6n, qua as autor del
bano JoO Echfiniz. an al Audito- HUMANAS y CANT9 DE VENGAN- Linea ontr ble sino traer a In mente sit nom- signael6n de Presidente de Honor do eta Guillermo Rubie,. y del' se or dibre Para colocarlia al lado de aque- Mita"n.'444103" a pri
Hum an in noche del pasado mar- Is Federaci6n e hizo votes par que ZA. Luneta_25 eta. Balcony 15 cts METROPOLITAN rector de Tel6grafos, Pedro able To- interested oplisculo "Sobre'TL Como
Alistrandares) Desde his 4.30: Revista, notictera na rrfs, realizL5 Una vista cle insPec- Grupo Medial% y de atras do carSeIles granites qua ban sido verclade- I Call* 12, (Ampllaci6n do cional, vartecind, cart6n colors y
ramente eminentes oil el piano la misma cump iera a plenitude lodes estreno do DELIRIO D GRANDEZA
lea primer. I T*I&fo.o B-1715. Een cion par log distintos negocinclos y ter similar. ha sido colaborador do
- MAO DU PLEX A las 4.30 8.30' Revista. noticlera Danny Kaye, LambitIn a Is sala, cle aparatom. del es
1, Podrian escribir3e priginas y La claridad pristine de las CUL11- SUS fines- Shn Rai i'.1 y Apalslad. Tel. A-0307. 11 nacionill. A ERZA DE HOMBRIA fen teehnivolor), con oficinas del departEimento, asi Como te peri6dico donde me le estima y
pfiginas an loor de este gran artis Sonatas de Scarlatti ell con- Despu6s pasaron lodos los dvieg0 U estreno de DE- Virginia Mayo, Ann Rutherford y
lea con G orle O'Brien
ts qua an uns positive glorin de Deade am 330: Caballost de Werra IIIRIO D GRANDEKA fe. ti ohrtic.. mros. Lureta mayors W eta. Balco- Centro cle -Telekrafos. &go rec6rri- admire, y as una verdadera author.
taste, con al vigor y prestancin del (documental); Masculcis y curvas (do- ay 50 eta. Niflos, 40 eta. do fU6 aprovechado par el ministry dad on questions lingilisticas y graCuba., Preludlo, Coral y Fuga do C6sar P. tl n) El relutit 'Donald (cart6n lor). con Danny Kaye. Virginia maEchtlniz &a engrandece con 103 Franck Unifies a In calidad Inter- W. r Dho-tcy ). ulthons, N uciercot do in yo y,,otraR. Luneta mayors 60 cis. Ni- Para cleterminar personalmente el to- maticales sabre las qua mantiene coAd I __ -.- I,- 'K I' -i I -I
-- -- I I 1 i I I I I I A .. Bar- .10 ct-, T T T ir T-, 7 e at T gar adecuado on el edificio para lr
A130 CXVT1 DIARIO DE LA MARINA-VIERNES, 4 DE MARZO DE 1949 PAGINA ONCE
PREMIERE DE GRAN GAJLA
SER%,ICIO REGULAR BRILIANTISIMA RESULT. IA'GRAN,. . (Confinuad6n)
nuevo te; ti o de la Quinta Ave- ric a N i Maptho ni borrdne
da y ochent'a y dos, en Miramar, Me ecles S nta Cruz, Mercedes y Ma- Teresa Alves de SousaCarmen Saiz,
brirA su- UC!I'Las a la sQdieclad ha. C r o' n i c- a H a h-a d e r a ria de Is, Cirinara, Lila Portela, Paula Ofelia Colmonares. Co suelito Aralh- S, s-porque
a rn nOlga Ruiz Llanes;
HABANA y NEW YORK banera. el jueves diez de marzo, con delValle, Amparito Rosado, IrichO go, Alicia Ar
) eni Baby Reyes, Dulce Maria Ma arita dez Vi fial
a premiere de gran gala auspiciada Faen g o llaurru
. -a. a AixftlikiOlga Mar- AraTign TarAja, Amelia Barva.
)or el alcal& de' Nlarianao, senior redit. Sylvj Ow
El moderno-y lujoso Francisco Gonzilez Or6e, a beneficio U I NT E A A O-S -- ------- chena, Santa Chumaceiro y In lincia Sylvia y LourdcsOff6mez Francs. Berde la Asncmcion de Propielarios y Sally del Valle;-que-ibil-cle negro, tica P&ez. Otilia Mar Many, Mail- -----transaflAntico Vecilins del reparto Playa de Mira. He Ilevia. Maria Luisa PIA y CarjdAd
cnlind. nte,, Mere), Juncadella y Margarita Gon, VnId6t; Cruz. Ofeiia Cortacia.
zAlez del Valle prec iosas Ins dos.
Cinsp egia Producci6n Maria Teresa Febles. .1alia--del rrd- ISECA EN EL ACT01
11 estren, ,,.C,b,, y Luilla Carlota Angelita- -nistro de Obias Publica.,.
(cle 35 738 ioneladas) Un. sh-, inteiesantisimo. Echarte. Rosa-y Elvira Morales. Etc- de am
c Lolv Trias, Elvira I
firot dw Marcos. Ali ta Mirtincz
En servicio rApidd de, ESIONES EXTRA ORDIN ARIAS Ontiz. Beba y E,( .a ODI
onts. JosefinR Fonts, Josefit G (Illel Ortiz. Martha t
Ca'r- Maria Lulsa
pasalercis cada diez-dias IaIN, Clotilde Echevarrin, Mari
La Socivd;id Geogr fica de Cuba, inia, tillic Riestra. Celm CArdenas. Gracipla Gonzalez N
durante los meses de que preside Ia finra Isolina de Ve- _MjjndrT _Clorte _C____ Ito, Carmelini-Guane-fic, -Niaria arI-sco de Alill6s"' Caminern. Yolanda y Miriam auso. tiriez. I Arra a, Bertha y Nlarth SOLO ANADA ESTO
Marzo y Abril celebrara urlas 3". Blot y Elita Galvani, China Be-- .1 Taberrolla. Mnh K
9ifflles cxtraordl za ez V-Is encantadura-Minita-Al.% arez.-Ta Lut.,a
rl rias que con el [it t
objeto de ofrlcer u pequeno ciclo to. tan
Pr6ximas salidas -de de ccmferencm tendr6li ILIgar en In on Lopez, y Gloria MArquez ArcchaAcademia Cie Win. clue iba natty bonita. de azu
La Habana. Maria Cristina Diaz Moyn.
' Clencias. Cuba y AmarMarzo 13 v 23. gura. 3 las nue e de la no'che, de A_' -tincz PA Sylvia VaId6 hodriguez, con C'! I
lo, dias cuatro, siete y catoice del Niaria Luisa y Alicia Mai gante traje pit color coral.
rraga,'Olga Alonso, Mirfa Elena E Gisela-Sern. Anita Altoringa, -M aSe bacen conexign" acilla). t
El progrania de ra sesi6n de esta trada. Maria Elena Ruiz, Neria Sun la Irene yAng0jcn Martinez, Alba
entre.-Nueva York y noche. es el SilUlPtIte: rez Carrefict, Maria Adelaida P6rezWgoyn, Angelita Rodriguez. Elsa CoLugui SAnchez--MachackoTM It-
Eurapa- por- famosos -1-flinInG Naciollal-,.2 -Palabras Stable, t -ronn. _-Teresita cle raotro._ Parker "S I"
c de ar) rtura, Finainiente una linda -jeunc fille'*:
bar os de la Cu-nard.' Por la doctor Isolina Conchita Gallardo. Elena L6pez Her- Bernal. Its plume
de Xcla cn Cie Mjll ls- :i_ "Aprecia- Merc L6pez Olivero, Real. Celt Cifuentes
Cie I sla e Pincts", nAndez, q u Y tin_,grupo d Iyellas sefiovitas line Suporchrome
Tambi n saldri on ABRIL 6611 eo,' d na Castillo, n el Ortiz, Lourdes e M61 desteacfe
-en viaic director desde Por el doctor Salvador Massip: 4 Arrikaga y la encantaclora Nelly Bair reparti6 les programs a la entraM NUEVA Tinto Superflia
gr0i letta. del-Acatro, atavindas todas con traics del mundo
A r7j e dent ficalt-Lstelvects
La Habana a Furopa, sobre Isla de Pinoeo -fFAacicilri con regionales espaflolet,:
el Tratado Cubanoamericano. por ei Lourdes Lorenzo. preclosa. Maria del 'Caimen Tomeu. Fstela
-via -New York, Alicia Aguilera, Ninita Machado; Y L6pez Ofia, Mercedes Mirtincz' P.,'cuay reconneto B coetdici6 a o Llene [a 1 con )a tinta claborada exclusivarnente
por el -cloctorde Isla de PinoF", -Alvarez Meria., tres bellexas.
CINARD WHITE a- Sylvia rragi. -Adela Maria 1,6pez Ofia. So- para e3ta plurna ... iy-yea c6mo cada palabra scteca
miro Guerra; .9- Fisonornia espiri- Odette Posso, Baby Reyes, Rosita y fin Arellano, Maria de los Angeles
tual ccon6m ca de Isla de Pinos. Marla Luisa L6pez Silvero Maria Coscullu la y Sylvia Lopez Ofia. a rnedida qua se eicribe I La. Superchrome es resultado
per
STAR, Ltd. el doctor Waldo Medina- ,- FIESTA DEL NITRAXAR-- do units formula cipeciaI quo nocesit6 17 aficis para
pcrfoccionarsc. jJarnAs require secantel Adernils, los
-COMEDIA EN PRO ARTIE
Una gran fiesta se celebrarh ma- "Diplorn4_ttros de P(,go** y el conjklilto 5 colors son un 60% nulis brillantcs. que loi do las
Decididamente.. el martes pr6ximo fiana, sibado, en los hermoscis as- Matamoros. tintas ordinaries, y conservan su brdlantez tanto
Iones; del Miramar Yacht Club. El embifflo para asistor a In misni Pruebe hoy eat& pareja
serA representacia en c 1 tempo cotno dura el papel ja
CABRERA & Co_ Ltd. Is bella comedian cip-1-6i; hermancts 1"e l '.. 11 I ,_ --So
L. A "A ManiarrAchos. clue todclA los Rfios re- cripto numerosas comparsas y mAs iUcaT.-.-.--Ifira-csc-r-iFir bien y secar rApido!
Quintero, 'tDo[ia C-1drines", CLIYO mon.
P, 358 Ap-dc 3 1-101,111 taic fud aplazado por causes clue es- sulta un verclaclero acontecimiento para optar por It's
T. -. A b452 M 6350 caPan it. lavnluritid. fit, social en In simpAtica socieclad de In P"Cli-ons line Im"a las mejores sv
-Cecil.
Caleta. Prlilcloi: Quink $-,35 y 50, Superchroms $- 53
direceMn de esa obra a In primers Hasta ]its scis de In tarde de hov.
EL DrRECTORIO-DE LA HABANA GeIabert.qUTQl1-2_3U- Fsta vez colnetizac-A R lat; diez de In vierne pneden Wo-vi-se la reserva- Roprsso tctntss do f6brica, UNION COMERCIAL DE CURA, S. A.
declarnact6n. -cl on,,xsil _,,f -p
vez rig,, sit cuadrn 6 -1 i re v Rada, sefto- a ,,Pn -ara a ta -Prosidents-Zolvas 4631-Ho bonsten- Una teclua fells: scri-la -de2hoy--parlit Elen t Tor cuatt'o de In inadrugatia. stand rs
Desde-hace vaxicts dias est circu Ell In 111torpIrtnei6li Cie ]a oqra remos.
lando entre las faroilins de la snuieriad dia pntip prjllcjj,:jjj i in I His, de fina belleza que arriba a lox anht ladox quince ahos.
propla pa rt e bailable a cargo cle Is orclu I.uk de POSADA.
,I Directorio Social de La Itabana, ,,Fj(irjj (;e1:kbvrt, :1 1:1 (1 1 see nd Con tall oNvo Lux padres, el Petior Demetrio Torre y sefictra Ele 13 lujosa publicaci6n qUe ell el c1fici r5n dos prinwro:; wuiv, de renom- na Rada.le ofreverin un animado party, eala noche pars el grupode 1922 comenzara el inolvidable Enri- bre. ln. sefiores-i"'c(d C6sar- ltus atnistailes- Intl mas. en Tropicana. -- -----scogido nilmero Fellelclactes.
que Foritanills, maestro de In cr6rilett Carb6, nFi conio tin c. 0 LA CASA DE LO S VESTIDOS AM ERICANO S
.r1cinl habanera y desde su rnuerte de deswenclos alumnoscTel condro de
la siguieron editando I pAnerels cleclairinci6n, entre ellas DOCTOR EDUARDO SAHAS ALOMA
Maria Radelat de Fontol con" Milagros EL 0
anilln y dua Scasso, Araceli F. Monz6n, Irene t4
do Irontanills, viuda y sobrino del Acost it, Armond En in,. clitlieft-de-I-Aled"o ha oldo --La-I;vWrAtencIdncJuirArgLc" N EPTLIN O 207 M -7871
cl St 1(
querido desaparecido, respect 'va- rrey y Luis O'n"" sonietido a 6na delicada operaci6n, vada a cabo por los specialists doc-ment na con wdo ixito, el distinguldo gHleno- tores Renk Revuelfts y Emilio MarEl frectorio Social de La Haba. s Ell 111 SegUnda Parte del program SEMANALM[NIt Rt(IBIMOS NIJIVOS Y M IUSIVOS MODILOS DIRI(TOS Di NEW YORK
nit, jueopara 1949 se ediia, continue e representark el sainetc "Moclas", doctor Eduardo Sabas Alorrik, cate- tinez.rot uj aa presentac16n de de Benavente, con In Intervencicin de drAtIco de Fislologia cle nuestra Uni- Un ripido restablecirrile to deseaen c lores P'g'nas a ve veraidad Nacional. mos &I doctor Sabas AlomA.
an cromo irn re 0 inclu. ntajddos aluinnos del cundro de
yendo entre Nalsai 11 t e mil families 10 declimacil5n.
mils select de I& sociedad con Its La-fUnci6n del martes conienzari a
nuevas direcciones y tel6fonos cle-ca- Ina nueve y cuarto cle In noche.
d& una, resultando de Rran utilidad El mi6rcoles; se respite In funci6n
para )a sociedad v el commerce -en- con igual. programs, perct comenzan.
tre I as cuRles se Aistribuye. do a las cinco 3, media de In-tarcle,
Puede solicitarse por lon tel fonos Unit 3, otra, para Iqs-rlibliaclos a los ------------ ----R 1502 y F-4522 LuVoQs__ccn:reSp(o1dientes,
E N L- A C E -D
C-AN A 0
CON
A A
at
"Co
Las 7 v*nkajas
d* Candado
as PURO
de el amplio ternplo de li call
de San Juan --tetrin,
diecinueve en el Vedado, so engalanari mahana Abadc, pam Is bods do I /A
ana-gentil parejita: Is sefiorita Aid& Mural y Serrandiz, tan bells y el
Sanjurjo y Cardoso.
Tode estA dispnesto pars- exist rerernurtht-nupcial quo- tendrk- 2 LAVA MAS I N I 0 N P U B L l C A '
effect a las siete do la nocht. y MEJOR
Resultari lacidisims.
SIKP TJCO ENLAXE
Un simpitica, enlace se encuentra Roselt. hija del,,.Refior Miguel Acosta
el jueves diez del y de su esposa laria Antonia Rosell, Hernos ofrecido $25,000.00 2 la person que de- inis brillantes, que el Jab6n CANDADO con
toncertado para en JLorge Diaz y Gonlillesia parroquial de z,,je I correct jov
actual, on Is, III!.. nen Inuestre que hay alg6n jab6n de lavar que dcie 12 PIREY: FUERZA BLANCA.
Vedado.* Numerosos preparations se vie
1. hacienda para esta ceremorna. que MdS blanca, y los colors mis brillanics, Pero, corno no h2 sido nunca, ni debe ser jarna
So Ilevark a cabo a Ise siete. de lit 3 rop blarica $
noche, siendo Jos contrayentes sera apadrinada por el padre de ella PROLONGA LA
A rRciada sefictrita Marta Acosta y y la madre de 'I. DURAC IOND t,-ROPA, que el jab6n CANDADO corl PIREY: FUERZA Nlitica dc csta Corripaiiia emplear este tipo.4c proLA-3tEVISTA nE PRO ARTE
Per uno de eseit lapses tan lamen- BLANCA.
1- A& redacci6n . I ",, A M paganda, que lo 6nico que h2ce es canfundir al'
MA RZO 4 DE 194 9
PAGMA DOCE DIARIO.-DE.LA MARINA
or el Gobier- asi nadie debe dejarse sor render
REITERAC LOS el clireZtor general cle-4 ,,rilerl: sona, o denunclar do dontribulk al pago de os traba' estrictamente paixdas p rp
I jefe 11. clu t 'it: I "Utori
CIUDADAJ! % e In olectuaalqentre n' bacheo 'o r cid.st ig6 1' q Jos de, ic trav6s dtq Miffisterio, que eg Dor-elementos carerites do iscrCipu'gen r Ia kdad, que realize c ion lis efectfia.'Nadle esta Jos, *qtie obtiepen con ello un medre
Los teenicos, industries piden Advierte,.el Ministrb de 0. P. y dadan L cinos, comerclantes o propletaricis jealles, plies las obral e nor. 1. a
is colabo a -ub ecretann. narse, In detf ncii ifi de c letc., en los arriox, con el'pretextolque en In actualidad se realizan.,son, zado, pues',-I)ara 1 sas cuestaci
Proteccion leoral para' trabajar
----- -----------Con ocasliinde su 1V Convenct6n Naclonal abordan mr.joras
paral la last y la SLlJ)eraCi6 de la industrial nac I onal. Se
pronuncian por la tecnificaci6n. Una intere.sante- exposition o s n e s 'S d
D Pxtraordiokii. i ... p-i-6,, 1-- icid, ol
el utul. de lo, lecolcoi; _p;l1_1 quolloc;,. B *On atologia. Consinic.11.
mejoramlent. rie-ja IIICIU 111;1 11 ','10 1W5. CRno 11 IITW I'midicinn, Jaborre- e -a P u ra
n6l, ha resultado la C,,i,,.:, la Cclanl! Laeo -- ---- ------ -- -- ---tr nLras pecja,
Ldpde.,.
KritcluadoR de T cm- a.- cf rol COITIPIellicilto Pi t cluco e
d trials "Rosaha Ahroo' 'C;c- idoina cod collocullielli(is i i r es
neral JoE;6 B. AlennAul", cu -)s coiegi- df Contabilidad industrial, Legislaffo,1esronaIes president Maim Antomi cion obreia.,CHIlLira social 0 Hijz;1elip
Joaquin Soloz bal Reyc indUStrial. adem6s, de tres curses de
e etos asuntos, 'que inte studios de Ingles t6enico".
Sobr enseflantas fo de s el
nPill a '69 de colegiados. habIra"Illals Los diriKentes do "tax triu n e g a n a a
raq ona
8 'e, an, -irid
- cer-los-pre.s dentes-de-di( hos-et)lz----L "i ca usrh+&J:==111 &_ -eXT)U -S gLflente- c LtZ'. diiid or professors a.
as Tknicas Industriales surgie- experimentaidos La enseC. paclztados Y
ron a In vida Para satisfacer las n nan a fundamental esti eh*manos cle cesidades do industrializacion del doctors en Peclagogia, en Fil6scifia y Pais, I preparand. j6venes aptas pa- ,etras en Ciencias-y-en-Derecho.-La ra e est.d i 0 Y el trabajo, a fin de enseii3riza bhsica de-carActer t6cnico
---rendir- una- labor fructifera _en ]a in- -divulgan -dGctores-en --------dustria national o extraniera" 0'. x it. .ierus y Arqui!ectos, y
"Sobre It, JUVentLid que Iferia d finalmente, B engenanza practical In
-entusiasmo se di6 a Ja ditml tarea d c dirigen t6cmco grad
capacity se para tecnificar ]a indii- as altjstas y opera! ne% ecciones- de lostria cu bana pesa bay en dii el indi- jo ------ -EL-ENCA-NTO -ti, ------,tI privilegio de presenter exte-nsfsima 5-col'
-feren t ism o m6i;_absoluto de Palle U _" Frabajando en el taller -afiadenIns institucione quc se fanniNariza el t6enico cn el aff t __ e__ lusiv-os crep -Pura que kin reado
debieran brindarle". biente (lei trabajo, desarrolin sus fa- MdS se ec os y XC es de seda C
.1 El t6cnico, una vez graclu.:ldl), re- Illtudes fisicas v mentales. aprende
corre intipinlente los centers mdo :i usar las lierramlentnir conoce el
t riales en btl!a2a de una 1)0 lCtffll (JLII-' rollclollaillielito le maquinaria% Y mo. Francia Y Estados Unidos pard' [a gran estaci6n
_____e-uftdP(h a ( 0 que comienza ... Son sedd s
que ha adquirido, 3, la iespov,,la de los'MiCianlos mAs recientes do In
genetainiente negaliva'. ,witt-ja jo(histrial. D; indiscutible que dis6ddas Pdra gloria y*triunfo
[A capacidad de los tiicnicos 'I'll ea-, enseflanzaii-el-Akril __ _: fkulosds, de md'giica belleza,
Kraduallos dundo saiv con capacidad". co a,",
MUchoi; halt sidn ll dicutirl, raPa- Nreeidad de una legislaciAn'
f
dAd it loi; lecoo-os gradUad0S. I.a "La falla d una legislatiloll que e n p oJer ofrec&',das
o M a su elegancia . Es Para nosotros u' rivilegio
ynr parte de esto inrfi\ ido-, d prolcja al t&1lic. 91RdUwdc,__haS1d ittractrins rAttulos de link t
q Iii coul". joincipal de
ue nece.WA npoyn y estorouln para -queel mismn
que rinda c no tiu I en e in el rot qw oll fla 3A podido render tin trRbajn efj__ serii Pdra usted un-legitimo, orgullo transformarlds
le correspo de en )A industiia "I'll, I ,e hava visto Impeclido (it nal, sr n cienconncedorp., dr! la indu, desArrollar aMPHaMente sus-exteniscia con0conlientos cnmn
tria y de. In tecniep, 01ros. hnii ldo leenril6gicos,
los retr6grad de sivirpre, Ins" 11111 tatopoen ha ten dn lanabienleagars en.-11.95- mAs lindos e importdntes vestidos del verano.
narlos del trab'ajo y de ]a indL tr1a, drbarrollar lAil racu a des ere aras los enerrujol, del pingresn, ins ell c- inheiervirs A tndo iiadividun mental.
Cu menle ap(n, que ha escogido entre
Itirn rn --VI U, 1~ 111) tic has unit protesi6n, a In que.le lueso dt ven er In enschanza prinut- nCIT116 Fal I)r__1
ria n talci,)A prImAria superior, que ha recibido una culdadosh proIngress en Is cuela Vcnica ndu.i- parnciiin".
trial ya sea "Rosalia Abreu" n -,Jos6 Y 'on 6nlasim, ante is imperician ne. PLANTA BAJA.
B. XlemAn", por riguroso examen de cc s I idad, agregaron:
oposiri6n, en el que discu 'e una be, P Los t6cnicoll graduation clarnamos
nasals que generalrinerlt e a8 piran- or a legialaci6n quib nos am
e diez estudiantes, torque es en nuest ra derecho al trabaJo. et.L
bueno decirlo : a Ins exAme nes do it, moll haciendo Ins estudios'pertinentes
do lax escuelas t6cnicas Ind ,:pe amos I I Congreso y al Honors.
., generalmente se prersentnn 3s_ eside ite do Is Repilliblica pars
irantes-ep-proporci6n__d __ctez 0 quo east Le tongs ]&- acoglda que Is
In" por Ica plaza". corresporiclZ A loff-seficires-legislado- -------- - -------_- - -"Una vez' Zteriidci eI ingre o, el resmque hoy ocupan In. enicathos; cle Is
&I mn 0 Inicla los studios de la En- Y del Senado, corresponded
fi Vcru c Industrial. Estos es- compete In obra de tjuxtJcfa. sorial
u cn -7-De
se &nzz a que reclarnarnoli los con ndustudios duran tres ancis Y durante trials.
ellos, el aspirant a tknico recipe. con ocimientox fundamentals de Delministro del TrabaJc nosoLros
ti gramb- reclarnamott in reglnmentacl6r% defini'o rafin e Historia de Cuba
Universal y Cielicias NatbralvS.--Eir I.Lva de.-la Ley-de--Colegiael n para
Geometric y Tritionornetria, Fisica j profesionales no universitarios.
Cairn campatia: teenificsi:116in do In
Quirruca, cursoll especiales do Ei,2Ltr Industris naclonall
icidad y MecAnica apficados a In
inclustris. Cornpletan in capacidad del "La campafia que estamos desarrat6cnico tres ahns consecu I tivos dedi m. Ila nclo los t6cniecis inclustriales -dedos a In special lidad quo ha escngi- vInran- estA-exenta-cle-Aodo-partida.
y de todn sect4rismii
Los t6cnicns; gir
Gran funci6n del Instituto duados luchamos imicit y exclust V x"
Escinico 4(RoJolfo Vallentlino)) inerile por oblener un lugar en Is mdustria, nacinnal. A3piramos a ocuen el Club Deport. Candado Par plazas t6enicas en Ins; fibricas c ubanas y on Ins departamentoa del
TIF cinco do marzn, ;trite Ins socins Estadn. Combatimits el intrusisino
del I Ph Deportivo Canclado, en una prnfesinnal y conbatiremos contra todk aquella persona n Instituci6n
grrdlo,,, Norton de-cortesia-se-pre- tie diChi--i--ii-e.ktf6i-inteee es- y-trate
tar 11 1 n riffico cuadrn artistic qe burglar lit 'ley con subterfugins Y
del Instit u to e Arte Esciinlen "Ro. (!()in ponendas de cualquier indole.
dolfo Vale"tino" de eats capital.v Nuestra mAxiinix aspiracl6n es In tec.
Un Interesante program str IrA nificacift de'la Inclustria".
de marco a esta velida artistica- Anal" do superael6n
Include is representac16n do Is 1Wr,,_ Nuevos clise6os en exquisite crepi brands de Crcp francis de secla purd eneleglintisimos es- Llni verdadera sorpresa cle elegancia es este
I lante zarzuela llr co cubans "Albo- "Los t6crilens vJvimos animados do
res d Libertad en el 68" do lerhima las ninyores anslas do superacnin. El SCdd purd, en CUdtrO degrees y muy d(stinguidds tampados sobre fonclo bldnco y pastel, negro y fdbuloso crepiYfranCk de Sedd pura cle precioI unperativii de in vida, In falls de prosabore p:trflitico, origlinal-de -- ii-se- combinaciones cle c6lores. 6.00, vercle y azul reyy negro Y rubf con fonclo, 61anco. SOS clibujos y colors sobre, fondo negro. 9.00)
horn J u na Sinchez viuda de Blan. tecciOn ul Intrusisino Profesional
co, directors del planted y se des. nos com ten y non obligan a des- 7.50
arrollari un espldjldldo "show" por v iarnos de nuestra orientacitin funJOB artists del Instituto. Eats fun- djamental. Aspiramost a una protege.
cl6n del prestlgiaso centre educate. cion que pernilta al tdcnico s= ur vo I rtistico ep el Club Deportiva qe y render unn labor de e els Candado constituirik-un-revelanWpura el mejoramlento do In economic y Fa
acontecimiento-social.,--"-,---,, Tariir-- ,uperairnos necenItannos
Inti inclustrins perinitan trabaJar en
Envian mereancialin para elins I a sestudiantes de Ins Escuelas
T&M ca en eonclicift de aprenclilves,
el servicio tie desavilirto que el Lqtndo concern becas para ios
graduados, a fin cle que puedan naFor estudioi superiors en el extrany merienilia de escolures jern; que so superman Ins medidas
Sociales que Impiclen a 103 tocillecis
DM comlevzola or unantievo rt- figurar int los escalat.ne. de aspiranpart 7 de merca cTax a I s escuelas- -re- -flibricas y talleTes, por-nn ----publicas con destiny al.ciesaynno e elilgenclos de Ins mlsmos quo so escolar 1) 111ba la d"e--teenJobt s-nL-gi Al. V) API p ~ntr Tnes tr e onjero -, = Ill -.11 -expulse--a Ins i&
ha A Winds unn nLie%'R subasta de na x.
-an ia necesaria I)RI-a el ser- cos e tianjerus que eleven mas de
)a mcri I d dos aficis en Cuba y se les sustituya
vicin, del d-%ayunn y a merien n or t6enicos industriales cubancts"
en todo 01 reiii) del cursi escotHr I V. Para lerminar tins dicen. Martin
hablendo Ya Fol icitacin pliegos cir -Nntonia Herrvra N, Joaquin SoIRzabal; s de' S e'da pUrd de la m's alta call.
condicinnes en In Secci6n de.Pirte. "La ciinipafia que estamos desarrn-, CrEcl frinc S de SCcll purd de qrdn calicltcl, en Crepi franc s de Ad cdlidad, uha verdddera Crepi Franc
ties del Miru.,Iprit de Edn"Relnu va- lilindo pro-mejoranuenn Para IOS Lee- h rn s Wiz ihinzi de faios colors Y clise6os. creaci6p 'para Alta COStUrd, exCepcionil por la clad, en exquisitos clibujos Fortnando alegres rarids industrin es e tablecidnis .n La ucos graduados ha tenicin Sit MaXlHabana. ina mimifestacitin en In Convencion NiLly original y ruevo. 11 .00 elegincia y colorido cle sus dis6os., 11 .50 mos cle flores. de rico coloriclo, 13.00
ia-29 tie fk-brern venciii el Pin___FA di nowd,-que, acabarn a e ce ebrar.
20 pars a ent,, Rha e_,! r-Mr- "En esa Cotivencl6ilf-Wacional--he
ail "limento-- r an I 1do-envindas mosabordado- los temas mAs imporw.1 laboratory -par e correspcin- antes v de actualidad. no s6lo en dien'e anAllsix. favo de in clase. smo por el mejoramientn de nuestrit industrin naciorondrin on serylein don prnales nal. y hemos hecho p6blicas manifesBegun antinci6 el Ministro de Go- clones de nuestra capacidad, de
'6ernarA&n --doctor _Rub6n : do I eon fluestril culture y del derecho que -nos
dentro de*13 o 20 c1las se punclrn et; U91ste.
servicio el Recluscrio Nacional de Conliamos on el reconocimiento de D e f stados U nido's:
n1deres de Guanajay. reci6n curls- lo le-nos cortlesponcle, Para In supe.
cley In nueva prisl6n provincial racion do In inclustria national, base
do Or late. de nuestra economic.
AAA
TICADILIM CRIOLLO
rer SFRG10 AVRRAL
En ciertit aallcjit pelraban un din. r
I I I I
. I I I I
I I t I -_ --- ... I I I I I
. I I -- I I I I .
. I I I
I I I I
. I I I I
I -, I I ., I I .1 I I I I I I .
1 1 1 1 .
. I I I .
La vida v tel arte' I 1 I .. I I El-DIARIO
I
I Per Angel DOTOR' 0 A I I I Q A I .. '': I 1 "
De'-Ia Real Academia Hispano 1 sticcloptl I I fi-Espaiia
- Americana I . I 1119cclos! te
dt '
-8 --z:- I -- DIARIO D-E.LA'_N 1AR;IN'A I I 'TES
K aqui, ell at He este gloriosa -, L I Z Yo, SERGIO CIFUEN
pintor, otro caso por demas I I I I 1 I I 11 I I I .
I I ee 'I proy
eloc uen4e denotador He ese des- I I .. I, ecto No vorivil-116 on rf s
conocinue n to acerca de Ia vida Y ___ 1. _- --__ ------- dad, bajo 12L yresidencia de aq j l
14 p OR CURA I a HABAN I I
0KCANd OR LA 11tRIENSA' ____ -- --- ------ Lgoisaricilis as ornbre. rjenip ar. paladin incan saObra He los grand s artist's s- ANO-CXVII saxVIC-14 I
I A, VIERNES, 4 DE MARZO DE 1949 As *7 aluTgas *. We tie, todit c;,usa just;j y rinbie.
.
panoles hasta hace poco tenido, a ---------- LA A r. I V, P. PAGINA FRECE'
que recientemente nos refer mos a I I I --- - ---- __- - ____ on-MAnioel _GIIII7 rpz Wes,__t_nJA__,
prbposito del leantino Ribalta. . I I __ I -_ ___ __-_______ I kidfilIV, sociedad "Circulo In;_ C I I- . I 1 1111,--,;ij- v dp--Spori5-- fir -Avilp ". -- -- i ----' I I 11 II
Aun mas quc 6ste pone ZklrbarAn M utertOn 25,000 Personas cada- -- -- ---- -- - 'A l -ad
de manifrestopIR perentoriedad con I ,an de M OM rapid6- (*."" all"c 1, hpa innadn interec fi, ,
c I re,.An rl,,riodis
que so vino hando He menos I a M A D E ItA 'D .E." 0 0 i d I ,,&"pa ,,,,,;, pcn;;,,
. .-CEDR07 ---A za --- L _' 'In'
I in 1" ,J ,,? henefic a .,it V a
gran tarea revalcirizarlora He emi- I I t" ,
.
I nent,,s creadore5 do n6e5t ras ;tries )or el caincier - Mantenerricis perr-arienteme nte existrncicr 8e Cedro s 11 su mejoramiento.in ., I-~' cl asp nrarrliftnln tie Dnn
T anaq uA rial ilartion Fernandez Arenas. que, Ile
plAsticn5, a todas Iuc5 merecedores I 1! 14-ol-a"-ror 'a hablf lievado a Ai- _____ -lisstcx- pci-a-sLzr-p-,iip-p o--44 ,as- --t -,LIel es__I ,,,-,,, eco,_ l I
__aeEkuar enelp l IFi a-5,,___ I Tter _--scincii ,-- -------- -___I 11 I -- __ - Ed- _TM-_ ___
y limpio, cien por cien cip-ovachable. -,--,---,- __ ------- ---" L F TA 4f, :orlll 'bo Llca -"V _nado por Ia corriente do sana e.xc Leal Ins6a, nue,, o director de < g: -, -- ___ -, A- d ------- --- I~ --b II- ------ I -de- cl-qljr -(.,.;I haqirn oWen ejur a r a I -r!j-.n e; oirnrinnarin Circulo a i- -ge--iT -opnr-tuna-divulg;ci6n-g que- i I I
.81 presented asistimns, con' In que .en Vigo Para estudiar los problems del -transpoKte.-Habrg--- ': ------ ___ -- -- V10encs -y- comprjp sjo. - I __ - Ciudad. Reportajes P pet:lalrs Para una emkora de, L, 1,5)11'- r,11 rl Campri dol Cartlpr I
Re h2 conseguido angular Ia igno- elecclones provincials el 20 de marzo. Una nueva motonave. Habana. Aluv lentida en Espaha Ia mucrie de Thom I
rancia y el prejuici por mucho ,J .1 I a \;';I I I ii I;i4,% I
characteristicss de IA M aderera A n tonio P le" r e z 'A htioria cro-nienza en el afi,)
CAD17. fill rzil 3 Unilrd I- FI Arrollo He esla sc (.,ria !!I prrslizi,, -tiempo vida MADRID, marm 3. (United).-I dente dr, Madrid IIeg6 a lesta ciudad le c lie 1902, Sr piacticallan ell el F.,
cultural hispi4mc2. Veinticinco mL1 espaholes muleren el Jefe national de Ia steceirlin social 35 APOS N ZIPIIW"CILA AL SCPYICIO OR WullISTIN0111 CURNTES I alctilde d An Cap till. '13. .lose 1, oil tie III leciuca espafiola
Hasta bien entrado yR el presen- alluBJeftente He cilIncer, segfin una de- del Sindicato He Transportey Comu- FABPCA 1-0. -'HABANA. TTLXS: X,406 e Carritnia. marques (to -Villalrpsa- -Fstwi concehidos lo., pr- eclo, (I, i i.ol!o I- piegns He bolas. pedre%__ __ 1 X-3 linio. fwbol. esgrima. cart-CrR.1; A
e-iglo-no -alcanzii-este-inmortni- claracift-oficial de Ill I:Iinf IN Ione-g di6:Ha=beulnf6 I dtlln, ell sesiml solemne presidida Ia iona argentilla Ile,() (,om. e, e,,I biciclf!tas,- ____ neml-cle-Sarildad, cu re --r de Ins provin- ___ __ An primer -iviTTsl ptV eil--ront,,crcielas y
rtF5fA__1a conclignanom-braffla- a- yo "e = n9it ___ - por a --autrinclad de-4a .pro- -iMiidtqd-,,At)tzdv--,-r.aciti,-aii--l VrN
in que se intensifiCRrh Ia luchat etas gRIlega.s. I itado. a ello tenia arluel Campo
flue su obra le hacia acreedor, T)u- a'nunc sabre Los problems que vincia. hizo unit sucTnta exposiculn. t6cmis Superiorps Hitt 1. I pues do tndn
. .. an ticancerasa _. afectan-al Sindicato. -EL DIRECTOR DE _SEGURIDAD. EN'RARCELONA I clara y precise tie In labor realize. compete filar ]as instrurrion" Pr Wx fie deporivs hecho con grandes-esI diendo decirs"ue Ia Exposicion Agrega que'serk inaugurkdo, ell Me- Prometiti, resolver. todos I problf! BARCELONA, marzo 3. (AP) El I Hades 'locales acerea del brote -do par Ia corporaci6r, municipal six- In ejecucrurl- Ell este sentul(i traba-I r do Ia atici6n avilesina. En__ --que cTe ella se efectu6 on Madrid el drid prfiximamente el Instituto--Na- mas rfipidamente. y anuncos -Rodriguez. dix-cin d',' netwid.des ales, liente esboiando el-proprama do los )an actiramente el ilusirc economic I
6-la con- colonel Franciscci particular,-
171 el Punta de arra que_ ..I -grunin. prop6sitqs q u e .1 nuunn ill nuevo t, ,I naci6r, heirnana, s .el ientrio do ese mismo aria. ,ir
Ili a 1905 fue n cional del Cilincer y oL[os centrots-de- -cesift- He d &daSjL e PoliciR -de-,Si I I Mont -paliticas que-st ... Legistra 's
do I fl ,N Avuritarnici cretario III Ill. ,F,,"W
-esa-reivaydicazlft He su-fama.-- [nv-est[g-a-T6fi-ppara sti aplicact6n ell Porte de -las reglamentarias a ]as e a conforenciai Ili s esta reeiiiii. I ___ Ito, destacando entre los rralde. y nuestro mrbse .1pu el e uj)o do Iv.!. _Pl!'Lel
Hoy ell dia Ia ana critical le si- Ins capitals que t enen Facultad -de obreros -del Sindicato de Tranvias. problemas %-n, ilt s-Iti-s---e--,TfurTm--d-A-suntas-E,.rtenore .-D."Io-n-a-s Sutler L I'mi'l-l"It" t a (I'l
t6a ell el lugar correspondent, medicine. I i I Puerto y Ia zona franca. Servicift espafiol para Cuba. None N- st- clasificu ell el segundo
como ser uno de los grades maes- Reunl6ri-del Sl5n-diVatt, ll@ Transporte r-Nnevo director-de -wEL-Fara -de -VIgxxR,- --- ___ --,-- ___ - -- A-- V 1-S-0 __ __ ___ ."Race un afio --dijo el senor Ca- BARCELONA. marzo 3, -Uni. Itipar, A paitir de ento7neps sus ju- I
. I realize-. nu"tras qllodeAa --prett n- Ied-)- ,Las _seAfrrc aspar-4 urmrtr- -gaclores ri-fiterzan ell Rhos Axiom- I
. tros de nuestra pintura: el que va -VIGO. marzo 3. (United). -Proce- ravicio'. marzo 3. (United).-, He to- a Ife relacionado con Ia CUBAN INTERNATIONAL % (is los me jotes equip9s nation ale.q. I
inmediatamente despu6s de Goya, ado posesl6n. d Para ted sJones air to que it 11LICStril zoria fran. jo y Juan Frinliff Friguls. liall orgi,
I el cargo He director ell No refiere, so limitalian a capita- nizado oil Espafia tin servicio (it- co
- ., 6dicO-tEI-ftro-de-Vigw--Fr, I Still los 'tienipus licruicosdel fut- 1 1
el Greco 3, -Vel zqu6z., - ____ I Ili -- --PETROLEUM-COMPANY-, S. J -A. -de- JARAHUECA,--diriJase,.a__ __ -lizar-la subvencl6n iurxx, I, He 1, 500.000 rrespon salin de reporters put*- vui,4i --
a Il ti cernos He C" GONZALEZ Y HNOS., TALLER DIE MADIERAS, on Agrainnonts, pesetas que el Ks ado n0s concedia niagnetof6ifica ifibre Ia actlittliclad its I bol espillol pti'los (tire se lucha a I ,
is fui6 redactor-jefe-del diarjo -El Pro- -- I
mayor importance y Ia mAs cabal y Lugarefirit, Luyanti, to at apartado de las TOALLAS,,TELVA", n*a, construir tin Aquello recinjo PRI101A. IRS CURIes Se 11,111sportal., bi.T,,.t) paitido coil Ia incompren- I
greso,, de Lugo. ganado At first-, ell Olu"Xion Coll lo, senlanalinclue a cilha 01' axwi ,,oil do lai genies hasta-con In
oportunidad que No le consagre P aquetes a Le Clio pTesi6milistel cal-go el direc- No. 1108S, Habana'. -anc,, -oil mia kisita bov ;it foej ,I, las rotombres .
shora el gran studio que esa re. I." I 'cabo_ 1. I Illuelles del entonces depositoft Ambos titalizal a
-Ag .m "Coll In aprobacu'll del ,ptolovolo antuiuio do Nlonsfirial. teah,,.a Ili__-FabM-tacicinexigis. JU to es reco- quien se jubil6 deputies tie n-As He 40 .. _" __ _(,Vmn- ld M- 1W-;-rda -n"- -Furnocer clue de varies litstro's A esta E-spana "' -F-179-ii-t7--t rTnir-m r tra --df-iiifiiidii --4t, -w4i-4-p ilita)c--04 -e-4--iiiiitt-,t IrTTaRilos He sxrrviclcxs l ell el perifidico.. convirtirron ell ulla dolaclon He too Pio"guiran % iaiv haem otia, (- ei,,I,:iI.de atize rtpleridor y HeraI
pArte 'it nombre enguizg6 ]A iiten- If' I I hi lie, ,do pesr(A., Pala I, Jil,.dts.apiopoillvndoe pertminvert rt-: tirtivia ei iooo A IA.s puterias del
ci6n de trataciistas N enjuiciacin. ViVeresx, Ropa, Reigalos 1_: - - Ellecclones provincials oo, : ,i,,,- ,- 'o, x
-1 t A -pl-i6ol hala (test ... e, lie la, F-,11", ("I' I!,, It,,Il,,, ,1 v lie SpVrW .
re-, I MADRID. mRrzo 3. ,UnIIcdI- El I Res -en n de Ia peensa IP-l- ull-la ,I,')\ 1,111n.; \ ]A S'nian't S; ... I'l Sr;6
CilleneS um i__ form ativo vecto rompIrlo clur allarca Ia haxii VaIrlic 1 ,.-- ,- ,,1111, Jvlo" a de n'lurl abAn, I tentn on obras gene- Medicincis. Boletin del FeziRdn publira un duvrpI-All, cr, n en mi-inngrafias v estu. I I llaco-o' Cie 135 hectalra, fie trlcno,,I!.oa (toa, fivo.i, lvuan obiri,, r, d ...... I o- ra! "Ala 1 ,, r"'As del CieHing P M In do GobrTlIRrlnn convocioidn a elec- I espafiolia garlArlos por telleifii,, .,.Il 111,11. rot'j,"I ... IIAI(' I l"",- 'J", .c ... n ,I.IA Gran GtarV'Iales 'in le-reratearn-n- e 0 __ __ __ ___ r.inn"_Iird%*inclRIpA 1- fijaidrr IRA nor. -1 3,1195 nirtro, lie nil LA In'ter, rl rst rilor %%Aih
gins; pern c ,I,. 8 11b "Efecluaria 1.1 rintio. no He I ... a 1, I ... NIM IRID Iii'ad, It, .1 L"'lled I~. !,.I Fla !a rpoca Vn
Arecia5p d' Una eXl'o- Expres mits Para lacielebracl-oll deIRi_?n;s__ I que pArecia
sici6n integral rompleta y rnndpr- ao Bardelona mcs pI proximo vetntr dit miarzo. Edlintriales; El Criari, v Oro por el que s IIIIA rip perolial l6clilco, rillir Iniritarin-, MR111liti- rrinirtitaii ]a ir ir: pip if, m.lwi!4I In rl,,rrumharla to.
nit-doride, conjugFincin Ins aspects rl dpcreto consta.de VilrION -tICII s p "- Mai, select tie Ia Vqlrcinltiacli o, ,p le del esci ite, 6-i.1,A1IIrlo-,o- \it'- ,t,, Fn ,po, el ,,I,, pielendia Ala- __biogrAfiro y critics, A Ia vez que s R. __ Stalin &P-ha-1-11hrin del -I -fle!ldf, _R- -- ell-III'A.lFtfiOt \ 51P lie title R auloi:lro to entrAda Pit Espa6n rip Iliam I'lintuas tV A It Aillot ri liqtRl Ia pinrito-rion del espintu%
e Arnargura 66 Teli A-91421 !on;-- v His N.np- que-IR re-11-o-VIR-ol-6-11 de- t1smil yugosavo Iflrfli slembrar In ft dp.-ulpfll Rr este cargo ell lei. capita.) trene,; rip diii,,ario exitifnirro Pala olros libms lie I allel lie Espa"I
crinvaltdase el dato ciertn que. I ILA diputaciones provincittles serA tn- cc, 'nia,-nr rn Felipirt I'a'aria ea difirli rtapa Ia afl.
Horn inval)dadn el fa tal, Igu&mente que Ins cRbtld(\s Insu- rdiR ent-re An ex prote.gido Tito y 60 F Irito- Ili ministril plenipotenris- InTuls.m. Ins nbiAs Von Ia 11 Sawa Tetra fir Ail clllira vol%-I6 par Ins mls--' -c las quit se deslavall Co. la, y Inurlios Illas ,, ill full) ,
dAndose, a Ia vez, Ia natural im- lares de Ise; Canaries. MS ex allarins Los occicirritilles, Ju- rin He priTerit. Doll Alon'so Caro y Pl ez "'Itl
J nin Ins nuts unporlanle.s. Ia., que a [,os Higlins plI)JIVall Ia 1,1Vglafl, ol,,s carritims por deride se habit
prirtancis a rinvi[simas aportacinne, Las d1putaclones estarAn int-egradas gando con todnAY sin arriesgRr nR- lirl A'rrm n. 1111fillacifin se tillurnerall. del finado, presentandole conin mw Nlrjarin y el "Circuln Industnal I
- Un official pitirtugu6s se rn ,on n-sirlient, y A.flnifle. Ia qop --- 1. -- Don Alfonso orit- lelit.11del, VRI- or, .
esclarecedrirall feIjrnprfe__corl"_ -dAA_ Fkdor., y rla En "Ccinstrurrifin de fill frigni-ifico, es. dr los hispanwas mas friwnrosos y rip Sports- Re transform an el
Inz: c9rparacro- interest, a IA U. R. i __b C I
guidFI5 con lucidez Y tes6n ell Ia infrece para 'cumplir Ia ici.0 reprisentAntiNS He s, s. Ps In tria- dos Ila strip 110mbrstdo go erna Or-et --"ri-Ainietitt---I)t-A pa-Aci para--la-(-(ItI ,,on crtmdk_4tX1&"4" *nf+ .1 AlAdillirl' Avilesinn que. on 1922
que respect ne.5, enticlitcles econ6micas, cultures %,it do Sevilla. Ha.stn ahora hilibla de.s- servacifIn de pleseados y carries y do 'AD131D. mill to 3 Wmird I -[ n
&I anAlisis He sus tado do pRz con tin pals.que no si hit !.a ,J, I venver ell el campo gijon6a
obras. FAIR es IA contribucirin que sentencia de Mindszent" y professionals. rilipefindo riste trusimil cargo ell Cole- tin silode 2(1,(W tom:Indas. cotton rur- el -Alentio do liladii(i Fedvricn Gar. a
dejado sovietizar comil todos sus ve- zas hit dtimentRics fie todo x1lertn CIA Salichiz (tin 1111A collferencirt so del Molinon ante el Principe tie
lustre critics Nueva motionave cIno&.-(.TAiebIcx). modern. coil ituyo utillAirt ei e CA- bre Ia America- Deserilml hechos Y Asturias al ya Real Sporting He
don Juan Antonio Gaya Nufio, tan LISBOA, marzo 3. (AP.)-Un ofl- 01JON marzo 3, (United).- Ha -El plan de ordenrlei6ii economl- -EI ArrAngel San Gabriel ha sidO di, ,dquirti-A Ia., characteristics que luprps do IA. Atnoj-ica. detenit'rulinsc Gij6n, coliquista el titulo de Real.
conocido par precedenties trabitios cial del ei6reito portugutis he pedido sido boti a st mar Ia motonave .CoI c6social de Esp&Aa constitute una Ia- elegido rintrono tic Ia Careers, Diplo- permitan afianzRr Au porvenir ell el deade Llnur SAI'llaRO, Cliltagerin. Ili. Fu& vste period que va descle 1922 I
He crftica artistic, con el volume que-se le permitaccu Ia sen- Its, Bravait, construlde, an los a.rtille- bar descoribelds. y giga-ntesea enco- mritica esPRIIOIR, seon uns. orden coniercio nuindial I dins, LR liabana y otras ciuclad" n 1929 otra gran 6poca deportistR
"Zurbariin", incluido on Ia magnf- teriCia. de trabai' rz= r p It 1, pitia Avil6s. Los ineJores califica_9 omuftista impuesta to asturiancis pari Ia empress bit- mericlada a Ins gobernadorps cities: qu ap rece I, el Boletin Oficial del "Termintici6n del clique sect) "Itities. para cenlrar lie confriencur ell la
fica "Bibliotec He Arte Hispani par- up tribuftel at carde- balina, que to dedicari at cabotaje saber to qua somas, to qua quer m Elitildo. I Len ScAora del Rosario" de 30.000-to- descrilict6r, brillantisima do Buenos
co" (seccl6n "Los grades maestro! net Josef ItTindsizenty, Primado de 'a rise e 05 d0sl ClUbeg espaficiles tie aquellas
lgle-sia Cat6lica de ional, ser y IQ e d a. r -Don Manuel AzIlar, embajador neladas, at qua fie le How -aparte Aires y Wxtco "cu vas dos grRodt'S tivinpos, conocieron muchas vece3 I .
ftungria. __ del coste int.rinseco de Ili obra cille ciudades son representarites"nute el
erialpatr-larca de Llsbo __ _qu__pp _Enhu =_ _-9,s _go Ia Socirtind Elcu* mundo del Continville"
-de Ia- Pintura") de- Ia casa barce- El-C-a-rd -El--iCosta-Braiav-despIR-zw--500--tT-- levanter cle un modo orglinlco y cuFn- -de Puna in Ia Repdbltczk -Domuij- -ejetutfl-a-4l, -cei In potencia de actual Modesto cquia' neladas.
lonesa Edicione Aedos. Monsefior Cerejeira he recibldo una __... - tffico at edificio cle IA 111101'ruaclibri. CRIIII. Ilego A La Corufta, donde hizo no-. coil otros culcuents millions Ile, I brillanusinia (ion Lin aviles1ho quir sin medics eco. Ha pre5idido Is redacci6n de Carta firmada. an in cunt se Ia pide Con ello ys. no seri possible el ar- unwi cleclaraciones a Los periodistas Para su muelle He armaniento y dra- or., .Iil 1111 !Ilr ,.,,.e.o',R [I coil entes aplauos n6micos competia con Ins mejores
"Zurbarlin" un sentimlento admire. jue no divulge el nombre del autor LA SEQUIA EN ZARAGOZA bltrlsmo Ill Ia -geniallclad, (tire ca- Para manifestar su satwaccift par gado del canal He uccesir. 'Es decir. del auditorio. equips do EApafia'. .
- a Ia misma, quien dice: . s
-_ I que.. arini-te del villor tie Ins silos Fri cartills ardlente Ins failangifitas
tivo hacia el gloriosa pintor extre- "El a0a)o firmante, que career He ZARAGOZA, marzo 3. (AP).-Al- rRCt16ri26 it Ia politlua esprinalla de Ia misleinque desempelift oil Santo alculod. eii cuRrenta nullones, v aarsinsdon Despulls SlArgul el profesionallsmefio Par Porte del diserto tratri familial '5.u.e.Te -necesite, despu6s tie gunos puritos de Ia cbmarca He Mo- otros Itempos.-t.La Tarde.). Domingo, donde .see espolifol conqtltxl- %!,eirite-el friForiflect. se dispolle it(, BARCELONA, mar7o 3 Olmled I Illo V llr%,6Se a I(IS ClUbes He Ia3
dista; pare, tal caracteristica ,sUb- I ,
arga ref extort. pide respetuosamen- ilegros ntraviesan par unit situaci6n -El rumor de que Rusla carriblarill, Ye Pit privilegin. El scilorAzriar clo- trescientos nubmirs (to pesetas ell lilt -En la delcitactoll prmlll(lal dell 4iKii'deq ciudade, los mejores juJetiva no hubiera sido sufficient ; te a Sir Eminencia vea si creen con- lot debido a IR terrible. sequin, qua Berllrx por Viena no result, impro-' 9'6 ill General Trujillo y rilucuo a quill(Illenin do Ins eiralps se lilt His- Frente He laI 3oeitudr, so imlal6l
-I gluitoes t ou el atiacttn He ginn.
, -d '011 ""i" I IV
Para llevar at autor a identificarr- veniente enN ar a Budapest secretR- hall ,Ilegado At limited do resistencia bable. Sin embargo, ill Berlin Ili Vie- las relaciones vonuircirtles entre am- PLIpIn do cien. alilotmidn v ticize. una camlla if retire' I 11" I i A pmins per fichaje y Alto% Fuelse plenamente con el terna, cast, Monte y tan pronto corno sea pa. hurnana". .
ciertarneute lograda. A ella ha He sible, mi ofrecimiento tie cumplir Ia EstAn cambiando vinct par unit can- not pertenrcen a Ins %encedores par- bils passes, Rsl conlit Fit deseo dir Ims. '44da sit inveri(Sn von el Riinco dr teLes rlr In, mirmbioI tie Ia Fiflan r I ,I ,11,e fit, pndlol I)aRRr Ins ttrIl
-entencia leopueSta at Cardenal Mind. ticiRd igual He agua. que ellms mismos so enniprnmeiieron dontunicanos lie flue se construynn ell '.-F .no. Netie AV
agregarsela dilatada y paciente He X utialito a Ia Volta fl Jill, a R I 4cli I 1 1 11 111ol A 11 I,,: I I I pris hirmildes QuIen- MAN P'lecif
- szenty 3, solicitor que sea aceptadn". Los RKLIRdores IIP%'Rn el preciado ell III Cnrta del Alliluitiro It no pro- EspnftR buques plIrR ,%It flOtR. Ell Com- lina riur tibia el loolocolif 'r 118 .1 fie IA Fal;o'L , pag"I n1rijor eilillpo tirile Y at dicaci6n a an studio qua le inspi- La petici6n he sidn trasladadR at liquid ;I Ins pn-,ns 3, vendlen 500 It- tender anemones territoruileN. Aun- PRAIR del seller Aznar r 'Rresti tam- ereidn npowrin pievular ron t, tit rI a cmideenro In, ;-A(Wpies cuo ell 1 ,-Illi, Avilesirin %,o colon sus mrin-
r6 at criteria imparcialimprescine- SRnto--Padre, -ii.-Rilma. .tell.% par 50 pe.,ctas. I to butri A, Fsprifia rl Direc' or CienerRi it'll Ia Vhia nArtortill ya que el.dr- Ilerrn ,r ,rriftraia MAlilRoR I res )wnibtrs Abrl6n. liilarx.o, %';lilt- dible-pars -lograr In depuraci6n que vA. lineup sr Rnierde olp IA Car, I- ---- ___ __-1 -_ _criteroftica, Comn cualidad qu del At)Aiitico.-t-Iiiforiiincinties.). tie Scilurns. (life ell Contra v Site- I nIx. Dinivii. SaVh. Casuso Y GRIO.
Imprime ranger a todR creacirin do No habrilt guerra durRIltil? muchnis arror1rR hit pronuriciarin'rulmern;m I milrian la hiar, lie[ Volencia. Ie- .
esta Onset dindole carActer a ,.a U enta A arla jel'D r. H anketi en ailinA. at Stalin impede nue algiln me- conferrilclas ."bee el At, ur. ._ Apoyaron los rojos chilenos a. vanle, NRciolial, Real Oviedo. Sin
vez de trascendencia y perdurabi- I I I r1stal impapiente cnmetR tin R impru- not. I ernbargn, He rstR decarlencia el Real I
lidad. No hasta a un critical aden- 0 Henri, IR"Inln, 1, .1 turs, F1 ministril rip KsPROR ell "n- I Stadium rip Ailessac6 fuerzRs su- .
trarse on of conocirrilento del acer- pueL% Ia conquista fie IoN pRisPS dPA- IRndR. don Fmilin Nitrastt !tr. ,_ha Nit- firmites pitar lograi
vo pict6rico de up gran maestro Ia SociedaJ de- Ainiffos del P ais do dentro, merflantle IRA qulni_ % on- Itrin fie Madrid odin rilreccleni K Am,-- dos candidates ca si af ines ,ps, I touln de Campeltin Amhteur
- I_- I --I'--- -1 I __ , ____ ----I-- _-, t -------- __ ___ ______ __ lumnall, no Re ronxWerFl, -clisus -be- terdRm. tie Fspafin, escribirridn riAgmas in- I
pc)geyend-n- 61ii-iCiri ti6lales ideas------ ____ ___ 1 -Par el Onrclenal Mindszenty, y I -.-- -_--- rivirlableA-de IR historian deporlive
previan acerca del mismo, sino III-. Y die no see Rusin lit Rrritsorn tis dcl Chrripro La Rnqua El dislinguido Oresidente de Ia Hispanic Foundation de Ia no hay culdadn que IA Inicuttivix Imr- rontrn IA perseruciou religrosok del Aunclur unos 28,000 hall Aldo brirrados de Ias lists de I en siiq canip
. es preclso, a MAs de Ia reiterRda . In IR 3-oin y I.ns ArobiRs. Do ON'contemplael6n do suli creaciones, Biblioteca del Congreso de Washington desarroI16 el tema trit He IRA democracies occidentales. comunisnio. Air celebro ell el pars- ,
, haber tenido ell cuenta todo cuan- qua stempre JUStIfICAll ,All RetunclOn tilnro de Ill Urilversidad -Central un electors, quedan a6n 22,000 mAs que purden acudir a I as Irasin pill, voiiipo, situAcin Ceres He
to se ha eserlto acercR de A]. De de Aa lucha 'por ]a justicia en ]a -conquista de Am6rica>> actn do protest que terminarA coil urniss. Quilines ion loN aspirants a los que descant Sail .)Iran do Move, bubo He pa-
ambas cases, observacl6n y refle- migo: Ni Checoslovaquia ill Or unit. innnile.stacidn- popular 01'ItRI'll- ___ ___ ---- -- SRI' &it de Ia ExposjcR5njaque en
ecla rujiltillos teirenos y ell nsa zoxi6n, nace at cabal sentido del ma. Con Ia conference pronurlcindn tanto par Ins historladores; a In con- fu'ron atificlentes paxa qua Es dos ZRda par ]as universitarlon pira Les- SANTIAGO, Chile. tivirzo 3. (AP I inunislas los clue han distribuffit lilt contigun, entre Ia riay at fe-
_- annehe par el-doctor Lewis Hanken- tradlect6n Clue existe-entre-In palabra Uniting larizaran su ulthinAturnta in 1.1 ionlar IA iiiihesl6n He lor madd- -Aulique proscritas, Ins cornunistiis punflelos alacando if su, acIN-4:rsarlos
in FipL hall estruin activity ell lit unpRila Politicos irocarril se construyen horns pit-tizzit-latorigirialidad do Ia aporta-__ cri Ia Sociedad Econ6mica He Amigos Lusticia con el.hecho sangrielito de Ia lentils III Papa. El Conslejo F -I lot
66rx erudite que permiten ofrecer del Pals se inicl6 at cicla de tres di- Conquistn; y el concept de Justicla U. 'R. S. S. Tarribl6n tielle aus He Investigaciones y I illyuntfirman- porn ]a elecel6n generic deer parlit. Tambihl 105 CMIlkiniStIlS Illin refill ra transforinar ell a n6dulos de hieun trfibnjo verdaderamente exhaus- sertaciones anunciallas par dicha ell'- tal como to entendi6 Ia Esprifis, qua convenience el principle de no agre- incri del 6 do nuirto pr6xinio ,-.m.,l all"llos Illitilles "rel6roPI19(is" rro los minerriles sturianos.
- tiva. Ell at 'buido texto He Gaya tided, a cargo del valioso intellectual viviI5 y pens6 dentro He Ia entructura si6n.-(A. B. C..) to cle Madrid hall dirigido telegra- S61o Caron He 28 mil do Sits imoin ION (ILIC vin sido disueltos por ]a po- ['era este camblo coincide con
Nufio, aunque sin Inadecuada am- norteamericano qua nos visits y que cat6lica del siglo XVI. qua debe see -Frente at comundsmo no pode_ mas de protesLR par at Ignominlosto bras ban sido borrndoq de ]oil regis. licia. poro or Ministerio del Interior el requrgimiento Industrial tie Ia
pulosidad, nada felts cle cuanto as lustre president de Ia Hispanic contemplacto como un concept esen- proceder del goblerno hilingaro con- teas electorates, inclusive ,qua action di6 nutorizacIfin porit que el Frente
--interesa--saber-objetixamelite--a-cer- Foundation-de-la-Xiblioteca del Con- cial sabre at qua descansa at total mon see aliados cludoacta de nadle, y Lei el primado de Hungris., lea cinco xenadorex, quince dipula. National DcniocrAtica_-que-8. die gran villa He Pidro Merikildex. Su
Lvelock-Ellist,-el-grarn- Jrceso do A Inatn. ___ acercamlento..de In Peninsula-al-Nue. -menoa do quienes-por su hoja de-Aer- rjr Mohamed- Ellman-In dos,--regidoreiv lidereq rundicales. due ri controludo par lost connunistlis. nueviii mpo es un magnifico esta. -1
, *_deIqueHa vo Mundo. viclos tantas duclas ofrecen a cual- _El Che is par manciato de Ili ley clue ]off prott. Verdict, tin m1tin paill (tire provIalliel di modern, de reciente construe" El acto celebrndo an Ia noche He culn
hispanista britAnico, considers "un plimentado al Director Clenrial
Fri Angillco espatiol, decir, tin ayer full precedido par otro, qua tu- Eituctla mAs adelante, con deteni- fluter espectactor Imptircial. Frente at cribliti. Loq IldereS del pRrIldo qos- A sits etindidatos '.'It (lilt" l'o' Ho' "ves he sido eleAng6lico muy reali a Iris 5 He Ia tarde ell Ia miento, Ins classes socials if que per- conitinisnio tGdo8 .suit aluid do lillirruecoN it Colonies Pit i tienext qUO el Muller He Nils flitelo- KI lliest(lenle. do It. 1,1166n tin rel tri a Hilda- 1,, llllll '"Io pwit. velebrar Compeonalos I
sta, olives rndi. de drispedidn Para testirnoWitrife sit broS AlvAnza if vinvurrilli loll lie till, leind" ,fill- I.,egm alit 'it pit
Universidid CIIIIIIICR de Santo Tomilis tenecian los conquistadores, algirnas ,08 nuptroa porqup Ilast it horn, (ple sellall IIIIIS de vvinte mll t./a vo IRS elvvoillv, fill du Nor, ...... It-, lie Allelmno y (life en
Ilas no plercfen el contacia coil In Je Villanueva. do inauguravi6ii do Ia lie nifty baja calegorta. 3, apunta clue a lutralirt"iWentir van 11 I III,, uotolllenclas en el se destierra", pues no ell balde ha teni. eMedra "Bartolomth He las Casas", es- hierun tambi6n aigunos flail RrKciss at heralsmir He nuestloS coul- rolho de as ,)era
- Alenclotirs rl"Vibulas dul-411te Sri pit- los p'nscillos ,olllilll, tas (Ior po !m Ilill"', III hife.1ml 1.1o'I"I'll iv if -to do public
In- tanda IRA palabras cle 1113LIgUIRC1611 A VerdtliteS I0.S "S N' SH I Sullins IRS tillivos VelI(P-d0_ drian lilterxelill on IN elect, .... I. It I; .... /Aeit ViIl(,I;, lelmloio espolt oi,-!I m se -pit
do an cuenta Ia copiosisinia bibl rifle L-01-1-11-l'Oll hxetiI IRS 9"t'lo As Laneni, err F.SpRAR.,
grafts existentle nearest del mism cargo del prestigious doctor Lewis herras Ile ultrainar ell vspeia He R;A- res del comunisnio, ounque Irate de Ili title ve eleglian Ill lohlidad (It' lo, oomill-30v if la,; facultiol", "N1111old, in-i-o (if, a,- tir 4, vtas prurbas
- 147 dilmindos N, 20 Ile ],is 45 ,viia ol"J'A's ,lut, el Collgl.eso Iv lialow (on depoiti o, Tiene mirtilapacidad pa- I
Camp ION demArt vill6menes (" ilariken quien No refiri6 ,a Ia finali- nar millions do ,ailnla a re In fe, Y porierlo ell cludit, Mr. MaNiliew. poco .
He dad pri cipal tie dichil cathedra. que onsanchar IRS ro I eras Informacifin cultural: it a i ps. 4-t-dirlo I'll lies ovasiolivs I olisrL,1111% it, ,.I 1. ,-,pectadotes, y eNIA doIa serie an qua ya ddimos he sido f s Ye Ill cristiall- expert Run ell PStRS (711fistion" Y -I (lilt)
, os In He divulgar las doctrines He dad ell xy clida que Antes rare- pA qua cuRrido niurho, que hay trR- -00io prolesottes extrAnjerrim )ion Lost corniIIIIS141% it I desde -vplietohiv de 1947 tado fie I!,kni-Irs gradAN descumerIncluido, elite gran libro de Gaya BFkrtolom6 do Ins Casas, list Como do triente Ile ,'.a h'abin ofrecido. lidr,,t ri ,Ilf .... " Ill hail N-1:111-0des VX11anixill'alian Nall- "-,-) He ,,,, -trIhTmA.-,Fri-ii1-MPlra__Inttj:p-i:eLar- 6n-.d"a&-mi&---. a-luelut- pnt-IA,_-_jnstirTa-dtJw--#1- __ __ ----- cl -RnIJpoMlrn-I F11Q nombritcloA miernbros dll__,Con- Pro' '11% pa F', ;,I p
clos grades In dShLda 44ri valorar- _ ________ __ -MATITfpNtar1?V--suY--sF1_n At po r I 3 .... liudo WAllco lie Ili,; alallops ro 1,
9: eNtuchn biogrAfico-critien -yrii-W AF acto.- -que resuitfIr muy luci- conferenciatite- continuing durante Ili Knimaban R riste, Franco avnII7ntlR AV n Sullerior de InveitiRRqiotieKMeri -Frr-n-t-e--N-riT"Tal-r)Pi"F"La4A4,o fil.. nmmilto, %, tic-los olins IjitvLirIo-tif-4,-tA -'- tAjuL-alllcxul"lj-c4n,4w-"Adescripci6n pormenorizada He brrnA fie I ffIcRS IAA ritridaus llpo.Fol f I Ili, tetwide, ell ,,I Lviq ... F RAS All it#- tri,,prif divisiAti y suq Pit, do concurrieron selects representa- seguirida Porte del sigin YVI, y se e-.<- triunfalmente rosat-m Ins ps J t A perAllnuillitatirs mArlotrecirritenienle por treA ullek "I
cuadirrAl. La primer abnrca tres; eloper; intellectuals y socials. panditi do Ins Islas del Caribe a-A110- Mn5rti que lucllutbmi ell los rsnipos Son lol; Inve itindorp europelon WIl- part a izrimerdiNins. FAIRicr NAcronal. Radiraidemocia forit.os, A Ifis que ranter crintribuye
lien. Agrarian Lahoristm y Socialist;, In Pro-oxii Ail"ina, le, Ilevan, an
capftulos, fin gue me explanit, co- La conference proA i d or I xica. Peru y alin ;I Ins distrintes Fi- pspAnolps, ell InA que Ins nombres helm Nenss. Sir Henry Thomas, IoA HipuladcRt corromislas. rIllp Vp- '7111 air,, .
doctor HRnken an In Sociedad 6- lipinas, ror driquier que Ins PAPA' d-e- Prietr), Largo Caballero y'NegrIn WRIter Von Wartburg, JnAiRm Bra n ran ir rx breve ell sit.% ftinriones %Ili III rip ploclioloIrlort ,,nono % if IaN fronterasl
rrelativamente, IA vids, el process rrucR de Amigos del Pai.s. result6 ell, FOles lievarrin Air IlAinders, Pit Nit 'o -legicins ell el f I A, r mil 11 P I "' Ir IA vatrgriiria superiorr Inmediata,
- Mundo. Y afiadi6: "La lucha pnre%'R no repre.sentalilain, prinin no xiguell BIR"Cluct, G. W Robinson. Albert clue pucclan ser # '; I it" Ins ctiales pasAia airoso con betas
Creator He su obra y. firutlmente,- extreme amenR e interested. A tra I- Prpy-Wlssling, Cornelius Hindrick o. hnn declarado rill'Atirampille randidAtret A pprIamentarini d P 1
"6f; do ella estudirli aqu6i. ell princi- justicia ha sido uno He Ins t6pims representando shorn, mAs ritip -d elf-giremns" a los crindirlptnt; A "I. FRAS. lie aviisi, A[ Grihir rnodr "in stifirorntps parR ,leguir avanzando
las palculiaridadeg He sit arte. Lit pin, Ia dispariclad He criterion que ha mAs vulnerable dentro He IA hi0n- ferentes bR7AA en Ia baraja Hpj EdVIrnRn y Walter Xublana' ladorps Guillermo del Pedresta I ,. tri-venrit'lli rlrrlnral". In me diplamen con pasos firms y seguros.
seirunda comprende sesenta y set,.; existido siernpre entre Ins espafinles lie espahola cuando Be IA sOmete "A Kreftilin.-("Arriba"). Un grupo do estudiRritirs Vans- kudesindortOrteFnai. Creen quc Del le IA Arcretaria gelle'rAl -rlrl Gob
on In que concerned A muchos hechos tratarnienta particlarista". I Lon rtfurrzoff flue todos Loa airlIriminas esplindidas an las-,que se vital-es; sin embargo -LEI guerrs. de Psilestina es un fo- diensp,,A Ilegarilt central de pocos dias Pedregril, x m I;trn do Ilarienrin on pmih6 una derlarari6n. dirir:p ln 1:
I -eXpliC6- mu- Alude mis adelante el drictor Man- a Madrid para estucluir, detallstdri- y Ortega, itemiclor y cc, rndiell, Prior P Urlofi TVallZall Para sitar a sur
.
reproducen sus creaciones, cAda rhos espafiales comparten ell comun ken &I clima de of.ni6n existence ell pin dificil He RpagRr. porque ell Oil iente, III organizac den ner Int6rpreles H r a rinlitica co- fille Psom ptirtifica, "no pudipron pre Pilivinx fintre Ins filas de los do
la creencin de que el descubrimiento Ilk que In sieve de combustible el petr6leo. At n 16n de Ia Ciudad
una He ellas con sucinto texto ex- I Espafia del sig XVI, en tiW)culcrones ell L'nivrrisitarla madrilefla y die las munista ell el Congreso ell camn do sentrir tin molo ratio citic Jil.%tlflqklP All sti riase trivreceria ima cr6nICa a'.
l ,lot colonization del Nuevn Mundo re igion era Porte inteyrante au '_ ciNbo de un mes tie n co_ Nor clegidirs. afri-lo No pfirden hacerlo pnrqu; special So luelia coil to Imposible,
plicativo He surno interns. La f ue a mayor y riffs significada con- tancial tie Ia vida espanola. HsLa tie Rodas, todRvia no se hn Ilegrido a otrms capitaies espillficilart. De eat& Ortega he sido tin constuinte oFoqI- tin exiliterl porn so vence. Sin embargo, hay -- -lure de ';Zurbarfin" as magnifica, tribuci6n He su patria a] Universe. ,
Ile Felipe II consagrado a caviler sabre un acuerdo. Y as qua mill se ristill, tell- ruisl6ii lineman pRrtc el secretary ge- tor del Gobierno del president on7-1--l-tsultai _pQ:- "De Igual mantra -prosigui6 el con ta forma ell que pudiese eviler que e m1go que eq fntjy superior w Loa ex-_
IA cdad -del papel del-- ferenciante- existed entre Los espafio- sus soldados blasfemasen; at cacique tRndO at pulso d Ins dos grades neral de Ia UniversIdad de Laval, de zolea Videlfi, ydpor ello 1116 expillsa fuerzoN, a Ili buena fe y &I entu- ,
textot' Impreso con pulcritud y el les un acuerdo general He que Ia par- aroucano Caupol ckn, que cereano a fuerzas que hay Ale disputRii el mun- Quebec, Monseflor PiLrent, y log pro- sadet del PRrtI Radical. grupti at II]gg. c1lilenom viliiiian siasulo He ]a nfici6n He Aviltis. El .
I s do y, concreta.mente, Ia posesiOn de fesores LRccurciere, SavRrd y For- guen ertenece a] primer mandritarin
ci6n americana de su historic ha sido IR muerte expre a sus escort tie bau e A tuvo do votor Ia lerlat-I& a stijo colegam f-spilifitill :'11 11 avilesint) necesita, con toda
especial de las Itiminas, de irre. el perfodo mAs gloriosa tie Espana, Lizarse, y at comentario que sabre as- In n&fta.-(4Ya*). tier. gobJernista qua proscribili a, Vomit I iigencia. do un vehiculo adecua- .

prochable t1rada (aIgurias He ellas aunque entre Ion que asi.opinan tam- to hecho hizo Erqlla. -Sulza stente gran Inter6s turisti- nismo. pese a que Ia directive radical - do poia poder llevar a sus Jugadobi6n existed una amplia divergen"'a Despu6s. e3tudin er doctor Hanken Tnformsei6n general: I on hRCIR Espnfia. he declar1do a Air ordenfix a sus pni-lan-irntaricii clur Ili MADRID, marzo 3 (API -Lit (It irs ;I Ins lejanos lugares, a otras
a todo color), COMO Par at buen He opinion acerca do Ia ver Her. Ia naturaleza tie Ins indiosi clgalec- ri.grristo de Ginebra, Berns, Lauretrut, apoyRran. "ciiva de ]a Agrupaci6n Central tie
gusto quid-preside at ex9rno, Is dis. naturaleza de is Conquista espaflola. lure a una expresitin de a rt onni! -Las elecclones provinciRles se cc Montruz y Surich, el Director Ge- Ell publications que perl6diva Ingemeros Industrialeit espafinles ,V pio oicia.q Hondo hall de reallitar 8, rafter, infis adelante at Innega. He las Cases, sabre el India qua ter- lebrarrim, a] 20 He marzo Proxima, 111', jLlegos FIN #sta una aspiracl6n
tributcl6n del contenido y In en- ble coraje y a Ia avaricia de Los con- mine: "Seguramente que citas pu seg6n un decreto aprobado ell e! Coll- neral de Turisnict, sector Bolin. mente cambian He tiombre. 105 cir, cibil'i aver a fine comisitloi do Ing, I lail'sihip. N, por In tanto Justa. Ppcritter Ins MAN piadosos del mun- -Cuarentat y tres promociones de munistam contin6an haelendo olerts (Lluleno.q q6V se liallan rip 6 it) t-fanct qi I eda III ,ho. de una necuadernsci6n. lquistactores. qua ban Aldo enfatizados bias A solo de Ministro.g. P111 M..
- do sl adorasen at verdkciero Dios". _E1 ConseJo He Ministro.s. deNpues trabaJadorps ban pasado par Is IA- paganda. El sernallarin El ,,lle .." -P(
Tambix6n h2ce references y citax d I Millis- (,role de Capacitaci6n Social. Win reemplaz6 at diario comun to F, I %Ila Pit Fspafia ruesidida par el Hit ,-,dad mprinsa
. I L lxitinto._,hi'toriadores an retacillne do e cuchar iffin Inforrine He -leva It Ia c1fra. 'a S iglo', v ahora ha apitrecido lilt pr tm file Ia Excupla de Ingentproi ,1,,. Dos Rilrsinos de pura ceps: PriI Aft Awr qp m I F 0 a __ - -_1 --- - I~~ f- d. A.Int- F.1,1-1.- -h,, 1. actuithdad sr e do riAdo-in 'llitriuldn "I.. 0-1(lAn" F.. i I~- --- I~~ -.. -- ... Ll- I
- __ I _ I I I 1 I I I I I I I I I I I I
. I _ __4 I I I I
- I I I I I I I I I
1. I I I I
I .
. PAGINA CATORCE I S P 0 R T S DIARIO DE LA MARINA .-VIET60, 4 DE MAJU0 DE i N9 S P 0 R T 3 I ANO CXVII I
I I I I ___
I
.1 I de-1 M I I '.NOCHE,
,-c r i a u S C u I 0 'DOS TITUL"Q NACIONALES SE DIS-CUTEN ESTA- I _- I I
I
"10 i : "% I- I I ,
- I I I Por ELAD10 SECADES f I .. I 1. I I I
I- I I I
I
. I
-Reuntir una familig, que anfila disperse. J .
- -La Federaci6i Internacional de Pelota. I D e ealle I o s Ise, ra, esta-itioebe-.4a C' _: I _____ ____
-

--- _--Cuba-debe-ingresily-eift ellt.----- '.- ____ __ - I L. A e jo_ id ntra-Agramonte
' dos- partidos Lo co
trav6s del pelotari Jos6 Luis Salsarmendi se gestion.1 el ingreso __ I
. I
- A de Cuba en. In Federaci6nlnternacional de Pelota Vasca. Fl I., I ,
delantero estifista recall i6 al eiecto una carta del doctor Carmelo Balcia, NI uguerza menor y Mendlvf pul- -7 Gran intcris hadespertado la presentaci6n del rarnpc4o que acaba -_
gran amigo suyo y vicepresiderAte del organism aludido. Hay clue ,, '. on el respitldo dit dos iran.. I..: Z. empez2r par la confesi6n de clue en nuestra patria verizaron a Celayal y Guarita I I ---Ac-retirarse.-O-progrAma--C-Qntar:a-,; c- I id__ _-de I stelares de___ _r a - e__ ,
. I ---- ---- -des-combates -a-base-de-figuras-catclarts-gl t ---cle-ta-ri-larga-historia- en -el-deporte,-sobre- todo- ,r, --en el estela -.- -Cuatro cale stelares-de-_ nte__ ,
I I ,
- ]a modalidad-de-la cestapunta-ignot-Abarrion-la exis, -- --- -_ -_ I -_ ______ ----- -,--- ---,,- ,- -, lI Omelio Agra monte,-nuestro-j oven__", -11
-, 1 ursateel
Para dicha de In cAtedra del fron- Joe Louis, Is mixima
- tencia de la tal Federaci6n ... Y la-ignor bamos, par- t6n Jai Alai con el segundo partido 1 '7 : I . boxeo mundial, central 1. en- campe6n, se he reparado con un esel. ___ clim del pfiblico :ubano co x- mere digno de a gran ,oportunidad
= que tiene'.fines rominticos y para nosotros el juego de anoehe, ajn cuatro de calle, en Za n ,
, ...
Ir de dos vizcainos,- con, excepciones tan contadas coino sucesi6n ininterru da, Hoy dIa eso. I I hibici6n que rencilri esta noche ell que VzarA. Torque ell bueno senalar
tiene importancia-41 acontecimiento : ': el Palacio de Joe De 0. frente clue at Fleischer, Willie Pep, Lott
), tan honrosas, es instit'uci6n -puramente ProfesWnal fuera de 10 comun. Ell el estelar -_ : :11 ,;, '1% al campe6n cubano de pesos cllm Viscusi y otras grades figures ael
Nluguerza menor y Mendive pulve- ,I': I "". , "I .. I 1. boxeo yankee estarfin esta noche ell
que perclura y crece a expenses de Ia3 cantidad(s 11 1. I I .1 tos, Omelio Agramo te. n una
lite ,Lpa1jdo- -los -:-D -Una-ex-----que produce. Hemos cuidado muy poca ,as cante rizaron a Celaya y al Guarita ... La ,_ -vielada--de-extratordinarie inter _". _le __ ff '. --; -: -, 11 ---- portion, Junto a is ex Ibici6n del .hibici6n firme que rinda el cu aw, -1
' m IiwnoCcstimul-adoe-nla roporci6n debida- el pocos moments, dur6 una 'eterni- I 11 I campe6n de campeones serfi ofrecida spousedce servile Para alcanzar elogin1 I Mi1i p dad por los viajes frecuentes de I 1. I I I I 1, I ;iedad de emocl6n del Jana- omentarios de Fleischer ell The
_ - 1. ': ,y una buena oportumidad para
0-0, __ d.
aprendizaje y para -demostrarlo ahi estA el bonito 1, : I 1, I ; I,'' I I a Is on! -en
__ Cel ya at bancu del rebate, a Is ne- _' I I I I 1111 I -, .1. r I tisnae- dos Lentros a doce rounds Mpg i usi se decide a interesarse
1, 1. I I en log _que c e discuten too titulos que sc
ejemplo de Pepe Mill6n, que sigue con sus ensuefios y sus discipulog verat, a In reja tras lacual presert- __ - -1 ',. : ', ',-., I I 1,
uno: ciaban-la _ I ,'-,., 1. ci.n.l,. n lag categorfas ligera y par el. .
- desaliancla- 6L solo a los, molinos de viento clue encuentra- en el Carr torture -Lhlna -un grupo de I I : ". -11, .- __ .. .. an e los-cua -mejores- iom- --Joe. --- Loulit 1-tari. de- Jmpreslonar_ _-,
Ahora tengo, ell mi Roder Internacional companies scyos. Inmediatamente _ _______LL_-___ ------- l ----- -- -- welter. -con tro 1,
los estatuto5--de--la -Federaci6n : hs-de liquidado I 11 I I I I I I I I- I .-bres de esas divJsiones ell acci6n. I fanqtismo ... Omelio A.gramurlle *
-despu c da tanto. el : I .: ;_ .1 : hark to indecib e par lucirse. La re
I I I Para el p6blico ha lidad de quedla exhibici6n se rinde
de Pellota -Vasca me deleito ,en la lecture de But contenido y de su escribient6 del- Ayd.tahmiento des- I 1 11 I .. bancro, In exhi-al cance. Propagar, dirigir y favorecer el des2rrollo del pasatienipo calzaba In canasta y se alejaba a I , ., I .11 I ___ __ -r I I I I" 11 I I blel6n--de Joe -L(Wis tiene que sercon guantes e-14 onzas es una p,
_ pasos courts, lentos, abrumadores. :t -_._,. 1, 1, I - -_ I 1, I : 1 $,
en el campo amateur entre Ins naciones afiliadas. ZCuAles son e5al; Asi desde que Restituto di6 el pri- I I I '. 1 I estimada Como Lin raro. pl ivileglo ... gitiva ventaia pars el ,fuerte atler ,
- .1 11 I I erdn nuestros lanatit:06 las carnagileyano, 5ue. par su ligereza
paciones afiliadas? Argentina, Uruguay, Francia, Filipinas, M6xico 3% mer goibe de nianiqueta, hasta que I I'll, - ___ 0 -- -_ I ____ - - __ ultimos que verkn, ell -acci6n a] Cam- par so juventu tiene mucho6 facto--
I I 1, I : I I :: I I I peon m ui
desde luego, Espafia. El doctor Carmelo Balda ell so mensaie fra apajecit!i en el semafora e Cimero I ,,, N ,, 1, dias res para lucirse. o
, I I I ". ; I ,: 'rIgi6 unit carts a In Asociaci6n Ne- cada guan!e de Joe Louis hay dinatreinta .. 1_ ,. I. ll -, 11 : 1 ., I r
eternal a Salsamencli, haMa de In convenience de que Cuba se afiada De "tar anoche en ei iront6n de a - .1 1 '' I I I I I I .1 I roformo ... pero tenemos In
I ,, ,i I I I I I ., I I I : cional de Boxell de log Estados Uni Mita y clo,
ia calle de Concordia, se -hubiera ', ',, ,, I "I ." I I I dos ponlendo so titulo a su dispusiat concerto, idea clue caloriz6 in reserves, pprque me pa-rece cl '' I ., _4 ci6n, La retirada de Joe,,Louis hizo .seguridad de que Omelio se jugarh I
. arrepentido de Is frase el mortal lop- 11 I -_ :, 1 el todo par, el todocon tail de lucir
mejor Camino para aceecentar la producci6n dL pelotaris, que -Cst:1 timista que tuvo In Gcurrencia de de I I 1 1 I I'll I 1. I ma inair-que--el-supercampe6n--dtL-b--n--a-nTe-Ta-s--grATfdes-figuran 9-pT... -"- 11 111. I :, 1, .. ., I 08 log tie s dejaria incumplido gilismo que presenciarin su exhibi- I
rl --FIPVTfu6-cT-eFrna-,C'l q M- EVV s rTT 11
r I" .do 1:, po
cn franca c queh" -am(maza-dcs&pare1CervLg,
enB I , I 1' U 3 C mpro iso de pelear ell La lia- ci6n. I
, i 1. -.-.; A .. .,
6chos Aires, en el afio 1929 y por ]a que veo tiene shorn er li oyn de lodes Ins. deportees ... L I I I I 11 '.
unviaJes de 00151 MLY I I I , ; -, pero Joe rehs:g.6
__ Celaya a In x a '. I !!.,; I I I I I r g 05 n sus contra Un programs cumbre
, __ 11 I I _1 'AR sere
de Lin grupo de hombres de arrests y de buena voluntad que esUn profutida--de-la--cancha -prialongeron I t log eras quienes La Direcci6n de Deportee nos brin- -_ ten remos ell nuestraA retinas el reempeAados en el prop6sitode-Teurtir a toda ]a familiar pelotistica ,que uii estelar que debi6 terminal, me- Joe Louis- arrlb6 ayer a nuestr3k Ciudad para. presentarse esta nache en una exhiblel6r, a sels rounds con-- )grama Ve par sf solo es
I d a horn antes, .. ire Onliello Agramonte. La folo capta an Instante del terfibo, cusil4o enviallin un saludo al pfiblico criollo cuerdo de una de lag LlItimas apart. da on prc
anda disperse par el mundo. lanes officials del hombre que MaT capax de Ilenar el alacirl de log DeEll ntro orden de anAlisly, hay clue a trav#i de loo mler6fonox do Unidn Radio, I Peelle otlxervarxe parte de Is, extraordinary concurrencta tuvo sit reinado ell Is division cam- portes. sin el 'vivo aliciente de In
. consigruir clue el marquinds, Como quejeciblil, &I campe6n retirado cri-Rancho Bo eros. I I q. ptr sentaci6n de Joe Louis. La discu7 s __ 11 pleta eRsi doce afin. s 6e
. iempre,__Jtig6-,-cnn much&. voluntod. __ 11 del titulo welter entre ese Eenhizn cuanto extuvo a .u alcance I I I saclonal ariete human que es Baby I
Tr impedir el triunfil del prop _-- - I- Coullimber y cl joven y ya'popular -_
E acuerdo con ]as estatutos, In incorporaci6n de Cuba ce c o puda-ger-El-anda-flo)n y Guaritnn' -- - - -- - ------ Wilfredo Mir6, es encuentro que no- I
D [ b Anunda anes ,e,.riamente tents que interesar at
hacerse par mediode unit Federaci6n-Nlicional, que-aqt1Fno ell cl mismo color jug6 nada mix D os problems -, -- Joe,- Louis los pl
DESDE tOS CAMPOS I fanatismo. Mir6 regresa*a La Habana
existed. En su defect, es concesi6n del reglamento que torne Is in que a r.atoo Muguerta entr6 a placer I 11 Jos d volluciones del -nenor de log lepu6s de a-fia y media ell log EsteCiativa cuslquier club legitimamente inscripto en el 6obierno Provin- valencianns, ayer mix blondes que 1E- ENTRENAMIENTO dosgUnidos y despu6s de haber nonyncn y no queta ducin que Mendt- tendri Louis A la A dirifir' --cial y que clediclue atenci6n at deported. En ese terreno, mks que e emoresa que e a que do ell cinco asaltos a Art. Wil_ ___ __________ - ___ un magnifico- welter.-El titulu
ve se cuth star endo peso en este -_ ----I- -- I n a clonal le hace falta pa
ninguna otra entidad, se encuentra el Casino Deportivo, can ,ung b Wnll 4ipa-de-e-rtehrre.-Es--saguTu--levMWW I - - __ ___ __ Bien Dirraggic, ra su
&a de aficionados ,,nda en.el, Norte y el rauch.Araga:
caritcha-y-Urf-puKa clue cultivan el delete de la flurries y blen con elrev6s y con *Ito __N YORK,- rnarzo -. 3 (United ) El ganador del combat entre Ezzard Charles y Jersey Joe Walcott, ri to indelible par quedar bien. Su
tiene mA que istificlente para haceh Uno cork el club 4iglcl )CX>> y el EW declaraci6nes de s flebre hook at higacto y su pegada
--eestle; Para ellos en particular significaria el Rliciente des Ilegar a labor con' tin delantero del toque ot o con la Comisi6n cle 13o- m6dicos, ell el sentido de que su tobi- se enfrentari contra Gus Leinevich o Lee Savold en un t6r- c'
n tornects internacionaleA. Para el j ,alvale pueden hacer mucho par Fu
I coml>etfr e uego, en t6rminos MuY arrasador del Wortero7--.-- Ito estA1o spficientemente fuerte pajenerales, se, abririan horizontes que no tiene y que nunca ha ten3dn. El dincro sali6 un pace Inclinado xec, dc New York. Detalles ra poder jugar ,it base ball, Joe Di- mino de 90 di s. Aprueba la AN9 el plan del campe6n refirado triun a gilbre el Baby.
- a Muguerza y a Mendive y desde el Maggio6ra, estrella del outfield de log Mi$uel Mendivil, el terremoto de
jC6mo ha salido la casi totalidad de pelotaris natives? Sin enschan7a comienzo log favorites Cabrera, ,,a- U. P. New Y k Yankees, se prepare para moron' In nueva gran promesa tie
immediate. Sin el apoyo official. A In derive. Quitese to que hizo osieltci taju, que ell li segunda decenal lie- Por JACK CUDDY, de 6 salir rumba a St. Petersburg, Flo rids, Por JACK CUDDY, de la UNITFD PRUS n uestro PLigilismo, tundra In opoftu- I
Solimeno, lo pocd que se Iogr6 en Jos campeonatos cestas de oro Prga. go a ser de stele peldafios: 17 par I para. reincorporarse at entrenamien- .- nidad de adjudicarse el titulo de las
I 10 Lo inks que callsiRuiercin Celays, NUEVA YORK, marzo 3. (United), to. NEW YORK, in rzo 3. (United)- asLque pensl que hublern sido me- 135 libras ell el otro gran estelar de
nizaclos poi Is. Direcei6n General de Deportes y to que en silencio J., .. Me ,
Guara fL16 acerearse. ell In ace- -Joe Louis, despu6s de ceJe_4rar.._ya_- --DI-Maggio se traslad6 ayer par In oe -Louts, cainpe6n mundial de lox hubiera re-tirado -hace Is noche. I)espu6s de vencer a Bomon la academia instalada en--el--fronthn en que- se--instillaron-en 19 -par rlasexh- -Cuba. vend raur b6n Oriental y el campe6n Zuluets,
esti hacienda ahora Mill" .16n i1iielones in r a via aerea Baltimore, Faxa- conferep- Pesos completes, itnuncI6 el martes 0 'i'alp. antes".
at 4 ciar Con el doctor que e oper -otirada officiall dando a a Mendivil no le restaba otro rival
- 22- El faintilarn. de In vuelta, qu: em- Nueva York.el lunes pnra tratar e or u i Walcott es el oscuro peleador de
Habana-Madrid y se comprenderA que nuestros jugado'res cle jai I 6 su to- pasado s era
pezaba a asomar ,lag narices n In -resolver su pelen "doble" cop la' CO- billo derecho durante el invierno, ya concern ad 6s que promotearia una Camden, New Jersey, que asombr6 de facultades que Rafael Lastre. el
se han ableTto peso par gusto -at sport y par iniciativa propia. Y no pizarra, fud contenido par on remote misi6n de Boxeo de Nueva Yo'2ktK jue.el mismo re le inflame despu6s pelea "par el campeonato heavy a Louis j &I mundo deportivo In no- muchacho que despu6s de tres ahos
se olvideque Cuba pudiera ser In mAs rica industrial para abastecer de dos fee de MUguerza y 'par con Mike Jacobs, impresario del el primer dia de training. %%,eight, entre Ez.z2rd Charles y Jer- che del de diciembre de 1941, con de ausencla par log rings extranjetin icn a a Chula del mismo, con Is, Century Sporting Club, que. contr El doctor Bennent, despu6s de exec- sey Joe Walcott". una sensaclonal pelea frente a Louig. ros, regrc
. log especticulos de esa naturaleza en el continent simericano. El dereclui. Egos -dos. timing le-clivol. Is el Madison Square Garden. 'Louis, despu s de cast doce aficls Louis gan6 one cerrada dectsi6n par ell su primer presentaci6h: .
d fu minarle el tobillo par mis db Ling El program to complete 6tra, pecricillo arna el juego, posce facultades extraordinarias para practicarIc vicron el resuello a log da ores' de El anuncia hecho par -Harry hors, IL, d que no necesitaba asis- Como carnpe6n indiieutible de su di. punts, pero dos de log tTes jueces I
, logos. Los vencidas se quedaron ell Mendel director de publicidad del ter Jca, y que In 'inflamaci6n vision. -sorprendi6 a todo el mundo dicron mks rounds a Walcott que at len Pe gran colorldo, a ocho rounds,
el d que se propicien los intercambios que son los fundamentw, veintid64. I coil 'Victor SuArez y Ra6l P6rez tie
I I I nuevo "International Boxing Club", era' debido al ilempo que llevaba 4in drtivo con su retirada. campe6n retirado. I les, junto a dos preliminarps
primordiales de Is Faderaci6n Internacional, saldrin figures de la Ell el primer Gabriel y Aram- qLe dirige Louis, clespuds que Is CO- entrenarse. be Green, comisionado general de Ell el bout revancha celebrado ell riva
cistern con In misma fecundidad con que salen estrellas del baseball., buru leS gilullron, tiitnbi6n d CRIIe, Misitlin v Jacobs lFknznron dos 2"dere- -- -- --- FIrrn6 Lowr I Is AsociRci6n Nacional de Boxeo afio pasaido, Louis noque6 a Walcott
ma rzo 3. _N A). que di6 a concern Ins carts ell el ,oRceno--r.0und de Lin bout sea Irigoyen y a Aldecon. Este Itimo chazils" contra log planes de Louis LOS PiNGELES, tUnlled) i. B gnranliza una entrada record para
Jug6 so peor partido ell La Hilbann. de celebrar-una pelea entre Ezzard -Harr "Peanuts" Ln wrey, cl dimi. de Louis ell Ins clue anunciaba hu re- fial, ties, siendo par 01 Palacin de'los Departes. LR eri_ ) Ell el turno mks important del Charles y. Jersey Jne Walcott, par el nuto outfielder de Ins Cubs del Chi- tiradil 3, sit aventura Como promoter, tpt gl Tlti'Z alslonsa del fitulo. Is de tickets, ell el lobbi del Palacin
- Frngramn de hay tenemos R Ibar- tituln mundial de 'rm PCS09 C"Mllle cago, firm6 sit enntrato despu6, de deciRr6,que Ins -funcionarins de In then atamente despu6s de celebr,, tie Ins Deportes, estarfi 6tendida desucea v Basurco en un color y a Cx,- .tos, vitcan NBA It binn conferenciadn y apro. do el combat. Rnunci6 quo no vnlN Is vida nuestral de hoy dia es, muy eiii-nerat en fog atletas te desde el martes par In confereiciar con el manager Charlie de lag nueve de In mariana a In unA
E renga 'v AIdAzAbal ell el otro. Ell el renuticia riel -campe6n Lou4s Grimm. bado el plan do Louis de Is pelea veria a peirar mAs, pern ell 'as me- de In tarde, y desde lag tres basin
la caLidad de amateur, El professionalism lag devora. Se to-'; primcio Juegan- Uriarte 'y Arriola, El president de In comisi6n, Eddie Fatten 3 Entrellan enlre-WRICOtt y Charles. ses siguientes. di6 murstras on varies lag sicte de In nMche. Las sills de
Ileva en seguida. En pelotsi vasca, par ejemplo, apengis Lin muchacho contra Pita y-Salazar. I Eagan, antinci6 Oficiallnente que Su' TUCSON, Arizona,'marzo 3. lUni- El combat Walcott-Charles serA occasions Tie haber cambia4do de.opi- ring fueron marcadas ell ochn peFos,
* orgiinizaculn no reconaceris In peles, _ted)- Los lading del Cleveland. efectuadn ell junto y promoteado par nion. I lag tres primers: sets pesos, In cliar- '
asibe atar Isi canasta y marcar dos Jugadas, le ofrecen contract y torna PrOCAMIL official pars. Is funcM.A, Clinrles-Walcott Como pelea par el if- campeonex mundiales. comentaron el ]a nueva arJ 1,1,ZAcj6n que eta cam- Charles,--negro heavy weight do ta. quinta y sexta; cuntro pesos el
-el deported Como media de subsistencia. Muy a p"ar de eso, que dehin boypa lasJ11:30 P. m. I Win mundial, y quo el Micy" cilm- entrenamiento sin tres de sus prin- puestaepor is. Arthur M. Wirtz Cincinnati. ha uln rniisideradn co- ring sin numerar y tree pesos ln
representer Line, raz6n de codicta, In overdid triste es que no salen PRIMER A RT DO n 30 tantos peon surgiria, do unit climinacl6n en- -C.I aies estrellas. y Jam s D. Norrj& can.ocidos depor- mo on possible contendicrite a In co- preferenciall. Las grsdas, on Lin c-n
Urtarto y Arrioln, blanco, con con el nom- ronR de los pesos completox desde cincuenta centavos, no 0 :8"
'proporci6n. ire log principles contendientes.- I log son Gene Beardon v Bob Le- list"S, y que so conoccra Se R1.
pelotaris a, por to menon, no-salcn-,.en -que estb a tonn ire Pita y Salazar, azutes. A sa- Harry Markson, director adminis- man, ganindores mbos de*20 juegos lire de Club Internacional de Bo- hace lanstante flempo, aunque sus 61- a In venta hasta lag geis de In ra:cif..
con la fertiliclad del terreno. Como no puede negarse In existence ni car Ambns del cuadro 8 y media. trativil del 20th CentUr SportIng ell In Malporada pasada, y el segun- Xen. Iran.% Rctuaciones no hall sido lodo
del material humann, ni de In afici6n aut6ntica, hay que achacar I PnIMERA ?UINIELA a fi tantos.- Club. y vilecro de Jacots. cleclar do base Joe Gordon. Scg in expresti Louis ell sus cle- It spera siempre de
a '
., . Ramm, areaga, AldazAbal, lbar- que esn empre-ai tiene ennirntndo con Aumento a Roberts I laracjoiles a In prensa, dicho club, on pdoible campe6n.
omisi6n a Is carencia de ayuda. Sabre el terna charlabigi-yo en dies pa- lucen, Salsamendi I y B&surco. carActer c.c vo a Chmrles hRSta CLEARWATER, marzo 3, (United) del que es Director tie Boxco, man. El Julies posado, gan6 una cerrada
,UND0 PARTIDO it 30 tonics.- novicnibre. Indican QUe at Louis tr84 iendt-A ofichias ell Chicago y New 1. HABANA MADRID I
sados con el nuevo Director de Deportel' en un altnuerzo del qup S EG Rob Roberts, pitcher de log Phi- yero linpresionatite pelea f Wte a I
lbarlucea y Basurco, blanco, is de celebrar one pelen enfre Cher-, Ille del Filadelfin, inicitl el training York y ell el extranjera, de an e (ley Maxim, pcro s6lo pud obtrner participaron excelentes amigos del deportede vasco, Y de ese cambio . log Estados Unidoll, 108 el voto favorable de dos de log tres Resultados de In fLmci6n de nyer.
contra Carefign y AldazAbRI azu- les y Walcott, c1los to impedirAn me- coil ungi amplia sonrisa. traeran a 0 ..
a rincipa R C, 11,-.,
de Impresiones naci6 el prop6sito dL* revivir Iok tornecis cestas cle oro, Jos. A Knear Jai; primers dei con- diatite Lin illiandainiento judicial. R bert4 percIbi6 ell la temporada F les y m6s destneados Pflgi- Jueces. El otro vot6 tables ell Coln- PRIME PARTIDO: Joselt
. I 11 dro 9-V Ins segundas del 8112. Mendel explie6 q ie Louis 'Iebra- Ensada j .000 y se estima que recl- I ell del mundo entero. bate. I blanco, 16. Tejero y Vendia,
I SEGUNDA'QUINIELA a 6 tantos.- rb trei encuentrox de exhibici6n'en Tanta Walcot Como Charles ban fir- as
de designer un Instructor con sueldo deI--jo1bI6rnoi-y-de recabsir-clerta ct irA ell In de este afto uncis 12 5DO harl s, que cuenta con solo 27 aft azules, 25.
cooperacl6n efectiva de lag empress que explotan profesionalmente Aldecoa, Ugarte. Gabriel IT, Mar- Cuba -ell La Habana, CamugUey y Exhiblel6n del Cincinnati* mado acuerdos par log cuales "el OR' deCedad, fu6 3eleccionado par Louis PRIMERA QUINIELA: Ganador, .
el juego y que, &I fin y at cabo, van a salir beneficladus"cuando tar) cue, Aromburu y Vallejo. Santiago de Cpbn- este fin de se- TAMPA. IP19rida, marzo 3. (AP)- ampe6ri" lie enfren- hace varies meses Como el boxeador I
. Malin, y que entonces regresari el Bucky Walters, manager de ]on Ro- WrA contra l5us Lesnevich a Joe Sa- que le gustitrin Lie sucediera, Como Pascau.
bellows planes sean convertidos en realiclad. El future, del Jai alai en lunes a Nueva York. Jos del Cincinnati anuncI6 a 'cr que vold, &in el t6rmino de noventa dies, campe6n mundial. SEGUNDO PARTIDO: Mantes y AnCuba y- an todaa parties depended cle layenovaciim de valores, cle Clue Pelearli Ben Buker .con su egulpo jugarA su primer encuen continuti cliciendo Louis en sus de- tonlo, blanco, 20. Aguinaga y HuDesde ayer eshu6sped-de-esta-ca. -tro e--preparaci6ri prirnave rnl ei claraciones. Louis ell In carte ell que le dabs
. salgain caras nuevas y eso s6lp puede-ogr ;Lrgq--Ponlendo,-en-Tiw&'L-Horace-Bailey -el-dia-7 --yal, a-donae arrIb6 procedente de pr6ximo domingo ... _Green, que --- pidi6--uns eonferencla a conocer-su nueva-alentura Como -1 gues, azulrs, 30..----,- ____ - ,-,-Jos ciffilentos del arnateuffimo. Tomemos muy en serici Ile sugestl6n I F., cludad de Marni, el pugilist Ita. Praotlc6 Ralph Killer tie vensa ell Lin hotel ell Miami promoter, le anuncialan a Abe Green, SEdUNDA QUINrELA: Ganador, I
di, Debemos Ingre I ar BOSTON, febrero 3. (AP.)-Ben liano Beniamino Seris, quien viene SAN BERNARDINO, Callfornr;l Beac donde afrCci6 la noticia de que el que resultara ganador del cam
del doctor Carmelo BaIda a Joe Luis Salisamen Aguinaga.
con todos log honors en In, Federaci6n Internacional do Pelota Vasca. Buker, procedente do La Habana Cu, contratado parn cele rar varies pe, marzo 3. -(AP), Ralph Kiner, el mag- In retirada de Louis, decl ro:l que Is bate entre Charlesey Walcott, hR
- bafthn sido firmadopura enfreniarse ten el) La Habana. nifico lanteador de los Piratas de NBA "alloyarria Cate plan el que his accedido pelear ontra Lesnevich TERCER PARTIDO: Villar y-Torrei,
__ a orace Bailey, tie New York, ell Lin Pittsburgh arrib6 ayer at Carrillo d C saldria el nuevo compe6n. 0 Savold, y el Iriunfallorsexpondria blanco, .22. Pascau y Sotalongo, I
, ,netterilro a diez asaltos que I entrenarniento de sit equipo . 'No existed ningan intent par par- su titular dos veces at afio. azules, 30.
11 It Xito Coll ,.it el " - - ___ te tie la NBAde crearalnuevo cam- Green comment qu eSavold, habig, -_ __ -_ --- -_ __ ____1___
I
W ichita Ila logrado e bJrA ell Boston Arena d I 1. s fe iL Serain otorgados 'Los relieldes- peon por docrelo". dijo Green. "El accedido a esto l!ilturto. y que ya hRd lnQN ell curso, slun anuncI6 ayel 1 SAN BERNARDINO, Californill. ,,jun Programs aft I I pars. rein. tarde
del ,.i pcorultO serA ganado dentro del bill fresentado el primer reto a] que a Us t:res en punto
l Andy Callahlin C. ma,,., 3. tUnited) Las Piratas ug'. L reu te campe6n.
Bilker, qLIC Ilegili it Culan de Valen. Pittsburgh 0sperlin Ilef.ar a acuerdos -6 tie es A
el concurs alutal de base ball zta E.spafia, recientemente perdi6 un., preynios eitbolos coil SUIS rebeldes Les F Ming, Wit Ailadi6 que In NBA siempre se ha- La Carta tie Louis conclu3 PRIMER PARTIDO, a"25 tanto
orradn decisitin frculp al-Cubana-Ga- 18 9 ( N' 4 -ge _Jg --- __ -_ ____ --Erank_-_y1-_Barinaga, blanco, con.-- Mdritch -y:=- Ito r ' _oq"__y mantra:
__ 11 pocos dinn -, J-Ck__Tl,'-_ dent- de -qdtle-evn--i i--"(,-Lofiis-- ilirr inni-ta el -esti indecisn en el -- -tra Euiclaw-y -Ona-n-dig,- z-u1eg- -F
-____..4_ &Ldrmda__cama--uno-do----- ----------- --- airl "Gus Lesnevich
- -i E-W-Yoyx-,--Tnarzo-R.-t-UTTitt!I -.,,,tb ...... .1I-iJ.-,y.__s_1. -on -rT 1"ns aspirants do mAs fuerza at cam- MaiInna sibildo, din .1 de' 'ire% Ineonformes cans que siernpre result cuando se presented, si quedarse Rqui y pelear A sacar ambos del cuadro 13.
Usted- podri (Wear que. una pobla- base ball professional Como I el no prn- peolitito mundial do les welters. Sit a Ins doce p. m.. oil la Bairn Bacardi. hacen cosas desorganIzatlas". par el titulo, a si ir a Inglaterra pa- PRIIAERA QUINIELA, a ill tantris.- -ci6n de 200, personal; pudic:-an fesional a amateur. manager, Allie Zack, estA tratnrido so Ilevat-A a ef cto el acto de entre'ga ST. PETERSBURG, mnrzo 3. (Uni- La Carta de Louis anunciando su ra efectuar una serie de combats.
ester clamaindo par un e5ulgo de-base "Dile n los faniticos buenns team-9, de Ingrar tin combat coil el monar- de rne in del pasado Campeonat ted)- Los New York Yankees deE -reoro-IL-futt- entreglidil-il 433-reeni-mo- En--vista de todo-lil-escrilo-anteror- ---F.rank.-Barinaga.-Eusebio,-Onan---
ball professional pero le its. Kaii: p6nganlns a actual bajo unit buelln ca do Ins middleweights, MaZe-FCer- 16 RI % -Delos Chleos. convocado Fues de dos dins de entretiAmiento, mentors antes de que el campe6n ga- mente, es mi creencia Que Is peti. .
la GD. M.n. re= liera rymbo a Nassau. donde We a ci6n que le hago a Is NBA. de clue' SEGUNDO *PARTIDO a 30 tan '
&as in mayor cludad en toda Is. na- supervision, y anuncie so productt" dAn. __ cle Deportee, sr i-ioY-JUn-n- e solamente a t re y- RIPA44-ar- VcI& fuera del blise-ball organized, de vex ell cuando pare que sus .kmt- El VdireC d._,,Par ,,, pitcher ,,n2--e-xhiwc 6n--L4---nata-en-. el -combat e-Wa lcott-Chnrlr -_9e _a7
Is still pasando muY.bien sin un club. gas vengan a ver log desaflos, y at Tommy Byrne, y el infielder Bobby que le daba cuenta 4e su decision de- siderado Como par el titulo es eitFa Y Abando, blanco, contr-9
. eri que asistirlin a lag gari log trofeos a to% distint- cam. Brown. I ... ti ple- Ali Y Ortiz. azules. A sacar las
Ea m" existent alfunasIradz6aes final usted v4 cia: I namente justificado, ya que ambos primercis del 12 y media y log
para, sospechar que a ue s en a a juegos en buencia y Milos temposs, = ,s nacionales de Cuba. ell lag ca- El otro-rebelde Gus Niarhos, fir- "Estimado Comisionado: boxeadores, par sus records ell eI segundos del 13. .
goblaci6n "mas callente" en el base afiade Raymond. 'Pero uno no Fe as Seniors, Juniors y Novicios n66 con el club en el din de ayer. "Sd ciertamente que Listed sabrA ring, estfin 19-stificieptemente capaall de toda Is naci6n, en relact6n puede dormir ell este empeflo. Stem- de anions sexos. Existed Lill gran entu- Rebelde Triplett c6mo debo de sentirme at dejar el I:itados, para qut el triunfador sea SEGUNDA QUINIELA. 2 a tantog.con su tarnaflo.--- ---__---- --- -- pre -tiene I qU nfinntener at fanAtico siasma entre log boleadores para asis- WEST PALM BEACH, merzo 3 campeonato de esta manera.-Lo man- reconocido Como campe6n, AdemAs I Veitia, Ali, Iturrino, Castro,
Wichita es el "home del Cong .10 content e In El hombre lir d este simpitico y animado ac- (Unitedi Canker Triplett, que fu6 love durante mucho tempo y to gang sus posiclones ell log ranking de los Agular y Anibal.' .
__ NRclonal Anual de Base Balln, n ,Este suena Como unit buena for- to, onde serin premiados log mks champion bate de In Liga, Interne- ell el ring. Esperaba perderlo de la heavy weights desde hace tiempo, jusJos mula, qt e, basis lag Grandest Ligas destacndos jugadores de Cuba, con c en ,!a ternporada psada, es misma mantra ell que to gan6. Sin tifica plenamente mi petici6n
torneo de-clos semanas en 108 CL ,one n ,,.-Joe TERCER PARTIDO, a- 30 tantos.64 deben utilizar. __ -agnIfi as Arofeos adquirldos Cu rebelde ell todo el squad embargo. vnrias cosas hall sucedido, ,Louis. Iturrino y Castro blanco conse eliminan 32 equips Y atrue a rn ,,, M C1 el iin
- -de 125,000-fanktictia. _btros--I00;000---------- -- ---- --- -- -- --elegante _ __ Asesor cGeneral de Bolas de D. de log Atli6ticos del Ffladelfia, YR- tra Aguiar y A Aall azuIes. A-_ -_ -I sehor Rafael FernAndex Crukdo. I 'tch r% Phil Marchildon v sacar ambos del cuadro, 13.
espectadores asisten al Torneo del ficil victoria de Gits b'y z y el outfielder Taft I .
- Wizialta, una maca anual cle mks de s Carrillo de Quevedo reci- ___ I I09-jugadores que tien ell Is UniI Estado de Kansas, que se efect6a an- Los Campeones Nacionales de -Cu- WO.Lb 03S9.n, e
t" del Torneci Nacional. dfindole a b doct r Raul de Armas y senora Wright firmaron sus contracts. sera" si Miranda pudier'a
Lesneviclit sobre Eatinan usa camisa Mae. reedeo e preffentar a ____'_225,000 funAticos en mencis de un ines --- birfin de-numos _del ffrcctor e e- --- -- T-6-pic o s F u tb oll s-t i C 0 S -_ versidad, y que hasta ahora no he .
de juego. El total es, mks de to que NEWARK New Jersey, febrero 1 t --po rtesseftor Joan Saga Zamora, el Obtilivo "Oliunpia" el I- I podido contar con ellos.
ie &_ e- log -bal --- -,Lo,, deLdojrtQr - _atrae Lin equitall ell muchas Ligas AP.)-Gus Lesneviell noqueci anocl Ito galardC. d 051-1 Lie - __ __111 __ __ ____- I- Jorr DAvila, par to menos, parece
Menores, durante toda 'In temporada i Eiridge Elliman a log veltitid6s se- VAN HEUSEN -essielatfullo de peones de Cu a. preinio Flamingo ayer Ya una. realidad. Pero eso no es sucompleta. gupdos del primer round, para se- I Igualmente ertos ugadores obtuvie- I Por gPETERN ficiente. I .
- El Congreso NscIonaV Iden nacida guir en su aspiracl6n a Is conquista I ran log campeona as de Match Play MIAMI, marzo 3. (United) El ca- Deportivo Centro Gallego es Lin
ell Is rmont Dumont, tie dos tituloa mundiales. de Cuba.
'cejuventud a Ra3 El ex campe6n light heavy weight, Ell Ili categorla Junior-Zoraida Ca- balloo"Olimpia" gan6 el premio Fla- I team tie porverur. At frente de ese
hn do" tan blen entre Is pobla- Am % Ming de $50.000, ell Is cnrrern de In Del Campeonato Amateur cuadro se encuentra Mario L6pe7. y .
ci6n de Is traders, de Kansas que que fprdi6 su titulo a manos del in no y Guelto 06mez cargaron con log ya 'abemos c6mo trabaja ese mucha. r milla y Lin octavo, arrancitrido ell In ,
ningilin eylpo de baut ball he tra- gl6s reddie Mills ell tin combat que mks altos honors de campeones, re- El program de juegos par& el do. mejor dicho, do que aIgunos tie egos cho. Y'c6mo ensefia!, que es lo que
ta e an celebraron ell Londres, golpe6 pitiondo Zoraida In hazahn de Is, se ming. es V1 siguien e: lfaa,orit s se duerman on log Inure- no den
don d uscar una franquicia ell amb era todo el tempo. It le y ,u cue hacer btros. Si no hay
dio pu blo. I !t mente a Eatman durante doce nora. dc Quevedo con el campeonato t -Olimpi -A In una y in'dia: Fortuna y o pierten. se on n: ning6unctropiezo. Jos alacranes pudie'I- 14 .mm-, a" corri6 In distnAcin on I ll ....... _4-i Ahif- M -1 T-- ,- -- 1. ISI -1_1 ___ I __ . . - 1 ,i TI.th Pl- --flin. Jn.,;
_ ___ --- ---- _____ ____ - -_ - - __ -
- I I I I I _7 1 11 I I I I
I - I I
I ., I I I I I I I I I I I .
.
-1
. a I I I I
I I I I I I I 11 I I I S, P 0, R T S PAGINA Q .
ASO 0XTI DIARIO DE LA N1ARINA'--VIERNES,'4 DE MARZO DE 1949 __ _PNCE '
- - -_ --- ----.--,.--- ,
I ___ _. -------------- -,-.- 1- I 'ATEUR .
HOYCIERRANTAS INS CR1PC10,N_-E$ -PARA LA JL STA DE BASE- BALLA'M 1. -- I I I I 1 __ k I.. I'' I .. I I
1. .
- __ ___ I I IN I I I .
's I "I "I 1 ::-- -1 I . 1 I I .
"I', 111:, 1 : z_ I 11
- 11 I I I*
I I 1- I I 0 I trof ''
T abra' final interzonas en- el base A -, : _L, As, '' J I I ;- I Gaij eos I __
,
___. I" ___ -,--' I ____1 ____ __ __;-__ -----,-,--, ------.:-- --t d- s,,--A ..a__teu-u-s_- __ 11 1. _-11 I 1. I I I I -'. tos 1 R a pi -,-,, ,a
" I 1. 1. ____ .,
. 111, _r I ,
_--ba11--cole-dat-de los-de diedocho _- I __Aitj g __- - ,
" I
... -e-n- -i n a i- VA
I 1: I -, -_ for RENE MOLINA- --.__ __ ,_ - ,' M I 1- 1 I I -_ -_ -_ __ _, ____ ___I
A i "I I I 1-1 I 1.
I t7l Fueron' 6stos las copas,-< . I I .. I I ____ -bana, Clue surgieron con el bas et ball. Las suggestions del rtfa 11, '. "k:':',. :. tina>>, <> y am, I
, ,
, I
_
_, -, __ ____L__ 11, ___ gistra it-t55 os I
, 7:;, 1. I'll- -1 _ ____
_ -_ --- ____
- __ I I 0- I I _____ _-I-t-ei d Orr--distall- __ tal. I .
do Guerra-,Y--ei-Dr.-Bra-ndp--d'eron-magnif'co-rc,,ultad "
, I I ,
11 I -A I 1
- I I .
- ,
- 1, .
- ______ I 11 ; I I __ __ ____ __ , 1Z , 1*1tiled' depejaran- tod2s,,
- Por oMANIN))GUMAN I , __ "--I IQ;iTllv"--j -(-)---Ll iiiq i -3--, -Eta -tade-&e ran. actils -rehidos- cDn, In, moral del-_
_ ___ I- I '111-1 I 1-, I I I -La Ctinfvdvracion Sucianiericana (.1e- Ins incogrutas y quedara deflill do arnalcuristrio. ill factlitar 'el 'canie
11 I 1- Nataci6ii-infornlet, quo Argentina ,,e el futui j inmediatC tie la Liga Na- as con vistas a In ---
_ u- ;Is I
Despu6s de-una ligera frieci6n el gencia, a lo que mucho -hay ue - ... ;11; I se dispulaball ell cl I-eel e can )eo- legal do atict. I
istraco J Ila C sar ii adjudic6 tres; do Ins set, (1). Clue Ios dele- celebration do tin event Tam-deporte collegial entre La Habana y agradecer al niag '' i" Ionic, I I C.ional 'tie Amatetn:3Santiago de Cuba, luce oncaminada Guerra, lider indiscutible del deported 1, 1- ados do clubs Won We rumor ptiblico Is fafse1 1' I Onto sudapitiricano. qruguay obluvo 9 -_ mentors presentala mejor cordialidad. Ell In ternpo- oriental, y at doctor Armando Branm_ ': ", -4101
a 11: :- I I 2-y.brasil--unw-- --- ---- - tienen -schalacia dad do Ins docu
.da inver ial se estuvo a punto, do. de, actual president de Is Feclera- I :, , -_ Ninguna de Ins coring. Ila pasadd a su reuru6n pa- dos par Una tie esas institutions .
Una Vuptura. cuando el final tie t)aL- ci6ri tiabanera. Entre-ellos-como bue-- l I a- -d e- -a TiTu-n-o-s -de-
r see poisesion iniliva do esus pal. I- oil cuanioii e adonn-stb en e_ irnas ffovuiciaE -'-no nos deportistas-'al-fin lp kmff pucsto- L- -3_ -7aeTT-i elcierre tie- -In --da -de--aTiTun09_de., as representatives Ig
- __Pudo' col'ebrarse. Fueron varies -los- un-manto yiadoso tie -olv dffal asun- I 1* V --.. I :" , Sos inscripciones del sus atiet, I
motives que deron al taste con la to, toman o grades acuerdos pars I I _. %, 11 I ... I ,,''_. I Argentina gin6 Ins c6inpetencias pr6Nuno earn. nor,) el criteria sustentado por log
ceiebraci6n He In serie final inter- el presented inmpdinto. 411 _, I porla Copa Argentina (para In cate- peonato. -y on diligent" de estos Carnavales At. _ _1111 ,.
zonas, sin qu- imported hablar ahor4 La noticut tiene Lin gran interest. 1, I goria masculitial. lit Copa Burnos In 'junta queda. 16ticos que cada afto se brinclan ell
- --- I
_ sobre el particular- Lo pasado es co Se train de jugar el beisbal collegial - I I Aires ti:ior In calegoria fen cnina) y r-A-n---, ,unacto;i la regi I
- cT que
sa muerta. D c lo que si hay que ate- interZDnas Cie In categarila-de-dieci: tMos los dets- comets n ,oriental, pero
__ 4w!C.t)pa-Nloiite%-ideti-l)ait-a In-c7md so _100 In I un gravisimo error
- grarse-es de que el _pncto sign ell vi- ocho ariose 0 sea el ganador.capita- computaban todos lu j; Zicnl. Iles relacionn(los echando till velo.piadoso sabre es- I
. lino, verse ell una corta serie con el dos cit runbas categnrias y por el con I trigik-_ to., asuntos que son mAculas del I .
- triunfaclor oriental La liga ell San- __ ,earn peon at a --do --Water Pulu._.- _-, -_ - -a ___ - -_ po_ ble-1a ____ --- __
tiago cle-CUba va viento ell -popa, -con -- Ell Ins cotnpetvnna_ antes nien I sinia quilita Jus- deporic national. S4 es si
IMPORTANTE JUNTA muchisinias mas 'afiliaciones quo on __ Kionatins-clasifico en-segundo-Augar - __ ____ -1 ta-- -anual: city. reunt6n de pruebas fellacientes,
La Habana. Y si consideramos; que elBrasil. que gano Ins Ilrenno., co- C,311liClIZO -CitA u lit ronviecion, tiene bases s6iietbeisbol e _IaFederaci6n-AtI&tica rrc, pondientes it lit Cupa Anli rica, hijado para Has que pernlitan ir mas alla tie
Intercolegial. siendo en ru irnero in- din 19 (let Ill
-I CELEBRARA H 0 V LA Para Is clial so colilplitaroll In, li ull- Ill Is lit simple suposici6n. debe procu- .
I ferior a In santinguera: pero con pro- Ins Iogrado exclu sivanienit, ell Iris ell curso Ell el to, ultinlos dins, rarse una s;,nci(')ii que sirva de I
.... hay plillior;)s Inlestos He' Ins catt-901-WIS Iris runiores sobre rI number exac- escaCtillento y Cie faro para cl parlada clase en lit competencia, hay _-, __ ______ 11 - __ ___ -'-- ,
Ue pensar que estamos'-en viper _____ __ ____ ,
LIGA DE AMATEURS e un event Cie clase, donde el equi- Queriendo contribute at auge del volibol, 'if Director General do Deportes-Allan Sags Zamora, donC los ninwullun IN. foulnuln in Ae caticialle, u4i_;Nnv a4i;u4__1*__veInr_ 1-pt, ... Intinell I I.- ..
-.- po-ganadorl-t-dr -qUF------- plententos-requer4des-part-la-iLelebrati6n-det--"ni-peonAtiv-de-4a-i- *o-Ia.4-Mmat2.., uperfores que ., --V,)T-.ri---g-ti-ll-Li;-k--c7)-11-ii--..X-ll-17 -ric, -1--c-rl. prvicrilacift At evento- )Intl cirvu- inedidas diAstricas. truenbras 1,13 I
I I r ser conslae- ri ofreoldo 'baJo log auspiclos de Is DGD. Est& foto irapta oil morrignto (lei acto de entrega, en I& rual apa-- stfic6 Argentina y (-it tereero Ek*ua. I do librenietile lithentras untis acuaciones queen cit el grupoA Ins cinco y niedia de In tarde rado como campe6n collegial ell el rece I& alumna Obdulia Delgado dando las grarlag at Director tie Deportes par Is donacilin (lot'. (III(, file el univo pins filorl He i" -,
cit, hoY queciard cerrado el pliam para territory Cie, - I- I I 1. Argentina y Biasil line vonqtnst 11 nfirman Ili inscritickin del Deporti- --I educido, cit- Ins contertulins. mien- I -[as inpciones del cantpeonmo d Todo hace di Ileve a -__________ 00 No Itlittanzas, otros insisten Pit .sit tras till se 11aga algo por extirpar
, c vias cle hch. s','r 1 ,. T'1o,:i ec a Sin- __ ____1___1_ - ----- ---- -- printer, puesto. (lite (tie ell Iris 2 it
- I I'll" e-Ittlo 11hre runsell
ball ,det 1949 de In Iiga No, io. till(" ganabase _A C 0- ---M onte Libano en el ,' it .0rainiiento AIguncis amigan- vI trial. lit, sf gamira el lvgititno
mil de A till cut-, ctiva (echk de co- tiago de -Cuba _inTeres6_ alod6i his
il -till a ext ir (lite las compcpliniteles. Y otr6 tanto suede coil 1) i Abvi Col1wrt tan Iris obstaeblos legalese que aniv- i derel: 1Z
ndenzo esta fiJadil part el sit nC10 los orientales, qUC Una vuelta La E1411 es ven owance ',','u 1 tellela, futruil.''Can hinplas conno
Cie Ins Corrientes ell el Stadium I C .1 r 9 ItO gano lit Colm Vr1wun:i' tilizan rl relligrest, del Club -At.
,,, c -labruia les gus(a rr- --- ----- -,,--- I~ ___ ___ - -1- __ I I - I- - liala-los-Illit'" que Ili, libyan garla- leinisa. y-abundan Ins que gnin- vs el dveo tie lit eullectiVicind_ -- --- ,
lie Ill U mdad de La Habrinn, a -coil delirlo. co __ 41 I 1, I stuallivrica. 111an Ili sulucion do rsaq coulph-- FI Carnaril AtIrticri Oriental hit _asegura- ______ -_ - ______ - __ - d __ "I
- Fas tres, d e tit tarde. rrespoticiencia entre ambos lideres
it ,' ,-I,,i-L' ,Iit-liit('Iitt'li(ilI (to
Coll dleci ictv Clubes ,ir abunda, antique cit In isItim I But~ -caclones inlrusecridentes quir han Linnil&, arralgr y, precisainentr I
dos, V1 (%Xlt Wdo ,qued6--solun vi"I"" Itip --roiii-o-(Ie--O---Pai-k-"',-""lg lllc:" l"v' ll't
Cie Guerri .,..,,d,-,, que se-COITIo-ayer-en el o 'U."a
del allipeollato no I I I nos Ali,,,, por rl water-polo. lines nuta expectlintoroiell ei VNtV aft., Ilia confillriado sit gran- .
de u 1 encantado coil of ________,___ --- ------ - - _____ ----- -- - -- -Fcuadot, closifien cii-lorecr linuir ,eforno de I s arlenlis Fit deza IT11111011do cas novecientos
que d(rdarlo. Todos Ins clubs %-tin it siendo Bran ..
lit con1petencyla niuy blen preparados intercarnbio que so produce -- oficis
-,It Ili Colin Aigenlitin N- ell cuarto it I. las polenlicas hall robra- voinpeticiore, Cie tocia Is Republiy refoizados con buenos juga I Colin
cl ores Prriximol; Jueros Diversos factors intervinieron en 14 derrota del hlj'o de UI) tliv Creek perdiendo 6ste 1-lor corto ,:,-I lit Illoulevideo, mivntra ""O' ca Unit obra cit, esis dimensioqLlc har6n .sit mejor esfuerzo per 11 I On, Colombia quedo on (11,11tt, It, (16 fuerza ill girat, on torno it till
ar a lit victoria los colors do sus I margen. Despu s de scistener un duelo con Queen Vivian, se irnpuso Coroncla 'ret;pon- gill. pu,.. bi Copa 41-g,111in'll N, ,,X(n problerna (lite hn sido lievildo at ties tin puede lit debe estar r.uje. El schedule para ma;-inna marca tin 11 14 iL-4a-C iiit-Mi)tvieN tii-tw.-- . -4apele--eti-ititiltipte"naiioti".- tw-al-tttl)rictio-de-do.- re.-t-fun
I respectivos clu-bes, dnblr--cartel-mi" unque-lo-demas- --di-erfdoa -su fWorit ls-moen 1a-Ult ima. Otros coMen-arios-riiii-cos-,ititere, antes-dc--O.-[',-I-r, ,-- Chilp Flut'(16 ('11 tereer lugar p6r In -Ittle refirro a lit poltibilicind de Ili- cionaricis irresponsables; a malva- I
----A--Ias--svis-de lVtard e _t! ndri lu x luce despectivo a Ini parecer. Se tra- -,- __ ____ __ --- -- --- __ ___
tin Ins oficinas tie Ili Union A412% ,ta-rialih-mer, 11____-__1_________- -, ____,____ ___ ____ I _____ Copa Buenos Aires y el quinto ptir troduciv ctunblos ell el ac tual sis- dos Y no hacer nada, cruzarse .
d CIC, Cub poruin los-clud-de--un-Juego-do- --- -- ,- I;t C61ni Ani&ica. terna tie schedule Como es sa- tie brazen ell este minute crucial.
,e Amateurs ,-I una tin ble XirClos actuates campeones del I Una deficient manta del honrado lincte trajo Conlo Consecuencla que
reuni6n de log delegadas tie I lus C or .11 Por ((MAYITO)) bido, algunox _ege, donde si a1guna vez Jinete "Lechuza" Martinez pareeI6 I los conlisarius le inlIlInlitilsen unit delegating hall estu- es dejarls a merced de quienes
cl bes inscriptos en el campeonato. puede peligrar su invicto, es pl;ecisa. ser Is causa tie In derrota sufrid I nuilla do 25 pesus. Otra multa igual pi(lell 11,11, S0111,1'.i6l, till cLado In idea do divider el torneo son capaces do aquilatar su magcon el Ejecutivo de la Liga Nacio* mente mariana. At jugar con La a Filets' del dia que produjo till pago SL it, hplIC6 n manulito Goniez por el on dos groups parn dar mayor Ili. nitud y' no vaellan ell poner par
nal do Amateurs, con el fin tie tra-' Salle en primer tu par Monte Libano ell la quints 3us- de $95.60 correspondiente at el nu- ev ,
rno. se encuentra ta celebrada ell la tarde tie ayer, don illazu que le pr0II0rL i0n6 it Monte competencin. y in sabre ellA, Is est6pida vanidad tie
tar importance asuntos, relacinna el Candler con on. hueso muy duro de elreferidogeJeniplar snIi6 cotizado morn 2-8 quo forruarun P"reo y Li ano cit la jusin estelar guia idu problimia (le 1). GariWla voln"16" it lit
dos con el carnpeonnio. Forma en.qyg tie roer.-Los azutes tie "Sungo" Ca- reciente tie. Agracela. it liltifiequita. Nin .key St. 1, (to teoria tin inotivado largos debates Una victoria qtir lejos tie honrarse jug cle u to a do Par Mi U injo( tre Ins elt-niontos responsables le:i, les dexacredita
pAra, schedule, terrenos, Oflcla- rreras- que dicho sea tie paso mostracl6n en contrisucle Preefe. DesInfI6 a Is ReinA ir cit- clobletv y cl nuclit,, I,*vl-111'11j ALBANY, New Yoik. rnarzo 3- e" I __ I
les. cios, etc., serAn-asunt t 3- tienen el nids bonito uniform 'tie !a rido 3, )a crema tie nuestro. Iglbltt ,n del urwintinno Todos eso, tietados y diSCLItidos ell In reuni as I s produc- _Muy_..euloUva- resulu) In del cierre. dez estuvo Inlietwo (,it todo vI (11.1. il.3nned-Se It, pi,06 it lit I __Titrnbi6n sera sonnetida-U-16"' compietencia-Declmos- alsi PoIrclue-Atir- -tos---nocion leg-dt!-trt- -aJJD8,--paret:W Poco dvsjno s Lie torininaclas-AnN ell- Vslatol title tollitura tin- acuerdo ell tales quedn'rAn results ell Is
a const- rating pars eL desatio. Una p6rdida que ell In corta distaricia de cinco y Lin In Clue Coroncla. sa6udit Cie fav- rrl.ns cit- ayvi. it ra", tie Danny Gar. junta He hoy. 10 Clue concede it lit
ci too tie los delegndos el asunto ute, HeILIS Vhteralilf's He ,jtlv 14-kivion con vI
Fort el tres cifartas furlongs ell que te;1iia qd e rita pal- Ins pintalogros clacla sit Sit- Coulpone CLIXIti'll AIVl StnblC (IVINC0111ra el Base 11:111 OrganLzz liesi6n unit* truscendencia vital
d rteinisa, y sit participaci6n ell el infis ya que el learn 14 perioridad, tras haber inareado el pa.
ee 'ac Montori y ie gan6 .it P r I I 111vunu lululdin. casilodas .skis per- do De aetterclo coil Ios infornies ex- I
carnpeonato dependerA de In-acepta- Be n ultitna- corner ayer, no habria tie te er 1-1 a ell ensi In initad del tra:tecto, fv
ci n si so le permit comenzar a mente, in lines prActicamente tie )a ficultades, irUis no fit& asi y poco s SLIS Illejo- I.;l I-C-S0111C16ti 11 prto-i6n flie'lliti'0pisnda par Queen Vivian que ton t"'t.""ins quedand.sv ,-,)it Ird V ti-nuf1ciales que lie obtentdo.,ol sis- I I
- -, 6lareq coo vI pioposito fie co. (Inertia por el list, tubleista Edwi
jugar tre o cuitro programs d competencia. Decimos ,asi torque III despu&s tie darse la arrancada, el In presidencirt. Entoncvq tonem6s; ... req VJr n actual prevalecerA ell el pr6- I
pu6s do. la feclia inaugural. es7 jornada es a una sola vuelta, y ya abanderado del Roxana Stud salt6 n I" ir -rio, en thp6drornos (It! los Estn- Curry. N, st es aprobacla.-se to pe' tel"" campeonato, y In inscripel6n I
Reina prfi Uera y seguida inuy tie eel, (Iris 11111do, dira ill *eonustoiiaclo A. B Chandler ""'In
Inscriptos en el campeonato ya es_ can dos derrotas, el chance se les po. primer. sienclo pasado alAnstante ca pal- In Coronela, porn qi enfilar la I (lite- reality el cast) Gardella, ,it ignal del Arternisa se harh firme, alin- Por LUIS MORENO
tilin las clubs Hershey, Universidad, ne en Ins mismas nubes. Par su parte par Mufiequita clue gestic lit posici6n recta, e I, I He los donins jugarlores "quo que el conjunto posiblernente hitTclc5fonas, Cubaneleco, Regla, AtI* el Candler at jugarse su invicto, y !a exterior -se tir6 hacia dentro perju" varriente pasindo a I I rente y aleiiin- Git i i 6 Francia 43 x 40 '01,uarlren sillutcl6n sinnhil". lie dificultadel; elt lit confecci6n
, tenaz perseencion del Mbntorl que diefindolo, triyendo esto como conse- dose cada vez hasta lle!,ar ,I Ili pi0p '_J - ,- -- -co do Cuba, Circulo tie Artesanos, tamposo tie viera que I --- (JUL l0* '1AUSUIR (lei elenC0 que I-pillin I e3- Comeni:6 el tomeo por invite ,
ramar.Yacht Club. S6ciedad d lie dtirratas, le harA In- cuencla que "Lechucita" tu i La petic-i6n indicl
Ma- con -cuatro-: In rittis de-ventain ,obre- _( ell 0 to I, I I e
far fuerte dlesde--el primer-momen- _recoi;er._su,_montn,- cosa--que hi d ice a It's ju adores soninrA, conlentAncicise Coll gain- a ci6a del Biltmore.
rianao;_RcgIa,_ADC, Atl6tico cle-sati_- lzo- e -Ronald M.. que super& .I Ili hija do PAIIIS. inar,-o :1. tLInitecii Francia '11' 'ese"', Ili .
- Iiiigd---dd--l i---Ve-g-as-,-VlVora--Tenni irCuando el-Candler-Colle-ge saiga una mRnern algo exagerada cluizAs KinS.David ,,it Ins Yarclas finales al tit-riolo it Espai'la voIl onotaclon He "prolneilad" Lie till club. qk.ic 41 P"e' Ins (Iris prinierns progrannis sitl -Ganaron lo' favorittlis. I
veniv esta deinflacia del gran C,5. 43 pot 40. ell till rapid v rvAidi, sIn .11,2011sell
,q, d ese -nfoc6n st stile bien ten- conflado ell que tenia caballo sufi- (I de vender ii lal , WO, a1gunns do- pilares tn'istrcis Ell
Deportivo Matanzas. Loma, Tennis, dri de-ininedinto a log del Colegio center phra presentiarse at final y de- In N e .( 1).
Club tie Corredores de*Aduanas For- Cubano Arturo MontoiCi. para ese rrotar at grupo sin Clue el tranque uerzo xcializado. pal ticio (it' baskethilli pre'sellelado pin. I (
tuna y Uni6n Juvenil Rafnel I& Plutnlldr It, 111'JU rilulpo lu,,, coil mutnto A III pin-ticipaci6n del Do. F.1 pasado inartes ci o el t"rnrn
interior ,:r In anou') Hector Sa chei, mil esneciadores -ade por el Hit.
rates mismo din a -segunda hora discutir r ecibido fuese stificiente par. des, T' La a tivo Itlatanizas. confirso qur Cie invitat'nin ennvot'"' u?
ds! Pinar del Rio. I inbri a encinia do Mataknin, vicniphir At tviniiwi In prunera int Ind In stis her% Will' pol
I I -_ ,,,,,,, Gardelln. rNijulIndor Cie los-I.New antintan cirsorienuidn como el nAs b"uR Biltiliore Yacht Country Club.
0
Minfiari'l daremos arnglicis detail 'I lugar do honnl-. Posici6n que hay tacarlo. I ciste que fu6 muy jugiLdo por el Im. allolwloll vI it- Cie 26 por 25 n fit mitil cs se encuentrR roparticla entre ambos, Mientras osto ocurria. El Ingl6s, qe- blico hasti set, bajadn de precii y do Finricla. riul, sp alli,16 ki t'l-t-ria N"'11i Gigante" ru6 suspe'ld Cill PC"' indiferente do Iris fanAticos Los FlcleirilRdo de4etnin; do i,,sta pvrsli('Unisionlid. Chat d %.,n soclerfind. doctor Alberto do Cursribre r.1 i tie 'esta. nrcie, y serk mahatia ruando s6lo se quede g6n es cOSttLinbre do 61, empez6 alfio haberse converticir, oil rl favonh" virtntia oil tt(,s vucuvillro erlebta- )m V I CuRtancero., lion col(leado unn corti-uno at frente tie In procesi6n. Cun rezngado, pero comenzaba -a Impu Una infracenin cornelicia Por eMe dos. I - r .. pol hol'tur saitado a lit L:yn -me' Ila lie lilerro que inipide todA de- evil, Ingr6 till herninso entry on os - -----
. ese match-se complete et cartel an. sarse do at ricil a In par que l XIC1111A. dos categoriag, feinernno y nuisculiSIGUE ,RATIFICANDO I 'batino. slender el domingo In pr6xi- Monte pLfbano. repuesto ya del 'pet-" clueci6n sobre .%it cleterrilinnel6n fi- no deNtru:Ando8e estrellas del calibre
ASESORES LA D. I.G. D Ins fecha parajugair en el campeo- canse sufrido. lba a buscar 11 log trolnur- nal, y tin seri hasta despu6s do']& de'l Pernto Agdero.. Joint Wei", Par.
- ___ --- ___ ---. nat erior.-En el-stadium e -La cadres del paso a-la-entrada tie In I OFRECE 11,A D(;D' FL rrunl6n tie hoy que pueda able- do, Juan Bruno Zayas, Victor Do
- __ I Trapi'%F se celebrartir otro program. curva par fuera tie log delantevog, I nerse In version official . Vries, NOAez Concio, ArmandKCuerEll el din de'ayer el director de ma doble, en'el cual Mdntoro-y- Beliln motivapdo esto que se despitara algo, PROGRANIA DE HOY -_ vo, Luis Boning, Gavin, Espinosa,
Derrtes. Juan N. Sosa Zamora, no- deal aprovech6 El Inglk pars 1. El X Carnaval Atl6tic CnIU5, Fid6vez, etc., y entre lots Conc6, por media tie Una resolLici6n ocupan el turno Iniclal. Lueg6 so me- all rraree terreno par dentro, colo- ft c Ell ei dirt d Cuba chachns, Josefina Pirdra, Martha
at effect Clue habla sido ratifiendo dirfin La Salle y log Hermanos efinclose ya, delante tie ill. i I e Kyer la Coiuisi6it do eadenifleado ell Santiago tie GonzAlex.Labarga, *Mary Carvajal, .
comoAselicir General de Autos y A10-4 Maristar. estos filtimos inacUvos hace Monte L bano volvi6 it Is clurga R '.1 %;, Boxeo Inform6 oficialmente TH! titillit tuvo cumbres luminosas ay Rabin- Palmirm GonzAlez, Mirthn tie Is Par, ,
6ndos(pahero vRafnel oGallnna; ., 11 suino Interils ell aclarar pilb leninen- man do vombra ... Junta I bri- Gina Prevel etc. Estando tan pr6xitos a] corn pesar tie to dificil que le resultaba ,?". tot., para evitar cualquier main intei" Ilantez del expectilculo ensu asnombir tambi6n com, Asesor rato. a Sol jockey dominarlo, percliendo par : mo nuestro round contra Mdxico en- -,
Auxillar del mismo deported ai sehar En ,ikkta stmana se despeja par earn- escaso margin ell On flempo solo re- I q I pretacift en olro sentido, que elpro pecto ardstlect, surgieron lacras opci6n a Is Copa Davis es natural
1. Luis Bretos. J pleto la incftnita-- or -consiguiente. gular para el gryo, ya que ell Is si- 11 .. : "i"', ". I grama tie boxro tie hay vlerneA on el c,11denables cuya evitacl6n on Not clue esta Justo tie tennis vista im.
I ..
El Director tie Deportes contfnuard uiente carrera tie's Quest, corrien- I ".., I I Palarlo lie lots Depcirtts. ell el tille future debe constituir In princi- fo rta n c I 9' ya tie server para per. estudinrido In situnci6n en Ins distin- 0 el Candler so va muy par delante, 5o reclarnab're par $500.00, cronome- .. .1 W1. apnreceril. Joe Louls cit una exhlbl- weoctipacl6n do &its orgHniza- c sentrennn1lento' a nuestras pritas Allegorical parn continual ratifi- a le sale at paso a1guien capaz tie ha- tr6 s6lo dos quieting tie segunclos mAs \, ci6n coil cl canipeft cubano Onelio Pal I Criers figures del Coquet, aigurnits tie
cando on log Millman a log elemen-, cerio desconder. que ellos para In misma distancia. 11 11 Agraniontli.es presented par In DI_ dores Atendlendo a Informen Ins cuales mencionamos arriba. Ell log
log clue han laborado efectivarnente 'impaclente el sector cole- Fste caballo He Diaz Martinez to. I 0 ,, I reeci6n General do Depoirtes y no par fidedignos. podemos consignor que primer" din,, de competencia Pal- ,
en favor de4os deportees, al frente tie Espera gr6 Una tercera Victoria consecutive ningfin otro promoter. dox instituclonex oficialell realiza- m1ra GurizAler, del Lyceum, derrot6 .
''I I Full respectivas cargos. I Igial estas celebraclones. panfindoles con faciliciall a log ve- I 1, defolult a all contrarian y Anita
I -11 ,- - I I I 11-1111-1 -.1-1--l-I _-_- Virtirds, del-- Biltmore,- YehcI6 a Trl-- zq e I~ __ __ I -- ------, -- 11 I I I loces Aevos Pride y Aevos Count, I .
- 0 -a- 0 6 T n!dud Nuvoa, 6xl ii9x7,Jo efula Pietram I ar y 11 niver I "'OT de rof s Ivor ayer, I 1h" 11 I I
- kid- dJuga_ ___ "" 11. tpr.moal soatuvieran Una emotive luchn par In .. *6 I Vvintitr s ruirneros integral el d'a le gan6 a IgI4 iaz x0gy 6xO. Eli
"b I
ran vinguardia desde log primers tramos I irit lox nuisculincis Jes6s Pardo le gologrando irse a Is punts el segun- i (.1 ; ii ; I 6 a Enrique Bravo 6x1 y 6xI, Pept- I
I- I d I -t" gtigr veneii"-Bel>ttt -FAtentes- -a, pero cansAndose. no pudo Rican- 11 ., N I -- -- it-shortv -,,W--ater--ollies-del,-,IL-,,.O-"
- m attan a en el cam peonatojui.ttor zar mAs Clue Lin terecr lugar at ser ; :, __ I -, -1 --gra 6,cl y 6x2 y Jorge Govin vriieU5 a .
I 11 __ _pasAdaporeL1?_rtde_------ - --- -- -- i, i : k I I'll I "I .- ---, .__ 11 Rind Care ell el ruejor match de.la i
_ Llegairon los do atris .. ; ", .; I -.- 11110 He his lmls glandes elpectficit- Una txl 1-1.1 t--dt,- 555-iH-P, c In,.%, tirdr, 4x6, Hill) y 6:N2.
Coil tin plieuentro entre log Carlbes sido clado a In publicidad, pero es He I 11
do lit Universiciad tie La Habana v log esperar, dada In importance que tie. Ell In cuarta competencia, integrada '. '.. I 1,14 HVportio-1JLntln1r. ell Iris niiiilr-q plo. tlellita y culco Ilia.% fie olicho'I'll Ali I Castil I r) v Brim Garcia
CaIrteros del Itiltramar Yacht bub, ne para el clut- Una victoria, que sea pal, ocho ejerriplares, se regi tro una I I I t. :. He inirsha Lid; norlurna es vI qiw piRrIna little capacidad para ocliplAa c
, '
sorpresa at Iliunf, pairco Nintendo 7 1. I i se nfrecera it Iris hiflionerol, ell In In- mil tialones do agun y [Ili CITS I introl a Gina PF'Cvel Y Elsa Me- ,;
Alexis de Bernard que u I -r I-nllnirflvilr rit-farrrrr o -tlpn2 wimpt ...... it C, -I-P-l"
confinuarii mailana a ]as tres tie Is cl zurdito q'd' __1 --- I -_ I -_ --- -- ---- It, It de -IcrlTW-Tru-e -#g-nr-iW sPgunda--eatar.r ell c, .LtLruwL-AtLAima--LiL---cnLiqLust6-PL,-triunfo en-el-clio e--pa-_d_(,_Atrasv paL-el. c-Axu__dc_ _pists_- I .
tew __ -ncl fu4i--n4i- -dist-urtido-entre- 1 1 : I ""Intel, Follie, tit- 1549". gl.gantrsc t- 10514 "U*L- tffl !f-flt-, -11. A-111- -4
.--f i-e-tililp,-Dti4to-juiiior-de-base- -sadG. -. --- i "I, ";- tZI;., g" -ELcnmi 7v 41'. "--' I --riu- _r, ,,.,'d, y 1H mazzel.
ball intersociedarie.s. Los universitturins Ps possible v so tres n cuntro caballos tratando : ;i 11 i I s_ 1 ai it -ai iui rlni, ir ie clarle min temperatli
till conjuntri, conlo el otra puede due canto segurn, clue do rde :1 I ___ __ I- -Ve ofi-cc-crA Pit el Gran Stadium tit, ra es"cial. que permila 11 log optin- LIN sorpiendentr Mirtha de In Paz.
nto -pe posecionarse do In punta. pudiiinclose ____f ,, .- grit. cuyo juego ha adeinntado Una enorhall rea I izado a trav6s de schedule rAn de las oferta. act cit r Janet Q.,_Spartan Hiblaze- i 7 La Habana a patter do marzo 10 hailit dores hires g n6meros coil, I re sin nudad desdo su viaje a- Miami a par.
- su c-2 -y- Mnxlnle Butiard, rungu ios 4i; Ins -W I ... e I ,till 23, ell su( in xe requiem
te-pun- illaescusa -que-eor -mejetr rTa ''I
---un-hrULnW-PaPOL-v--169ilamen cuale egaron ell "I . ii' f-c1par ell et lameo-del-Ehro 1
Is el dinero"al im- / I 101- s Considerado fiiribileaLe, "Ler4dcls-pociL-e4-f Aa-. ,
,ngici6n que Cloonan ell el estado do triunfo. 5 Illos finalists Pairc I Captur6 log singles -femeninos de'seE=rse I aTr'activn show que lie esth ofrecien el Sherman. el famosci producHe as clubs, so puedc asegurar que Juegos par& el dominge 'T __e ca.,, -_ 1, I, I i __ I do en-el mundo, liena Con mucho I," tor He Hollywood y Broadway, q gunda categoria, aI veneer en'los fl.
_--del-resultado del iA ogo-sald-A-el-ga- -Et-campec;=to-canthTuRr'A-- el, art- er pri 'W,; r o,,,W para hacer I 1 <4 -i ncla do granites espectAculos (tel ue nales a su gran contrarian, Mrs. Krrador de in competencia. .. I a es pues poccis finalists lo- tv I N , p6bil !. 0 present at Water Follies con cada tha Price, 4x6, 7x5 y 6x2. Mirth& an
mingo con On doble encuentro -ba: sl "re"' sus nfimeros varindris t1po do en(retenimiento para ends
Los atletas-Nide Maka Pirez se hen se tie Mid and contra el City Bank sus mejor 4 X que se int-fort' [agenda mejornor out IzquIerda tie moI gran hacer su mejores ell, esta dis._ -1 I 1. I I ll. ell ell la mAs grande pisprgarado esta semana con gran ell- Club en e T er tu Universi- 'fr, I t del pfiblico, tiene Una docena do notable y sus tiros.de derecha son.m - _-, __ r '. I I 11
tu as rt rno tancia "Pict & cina portitil y escenni-lo, que tam n Aeg magniticos. No duclamos que, en muy ,
-para hacerle frente a log dad contra un en of turn. del 11 actos; completamente different, en
Caribroo quienes derrotaron on ]a cierre ... fAta cuarta carrera como ex na. 1:., i S log 23 n6merci tie q'ue costs el pro- breve tempo, se convierta en una .
rim es a tural correspondia a to primer qui- ,. .1
Fix era vuelta del tornec, en uno tie Las puertas ra el Juego del -si- Kix Piden me investigilic ell grama, tanto en Is plocina como ell let
encuentros mis slinsacionales tie bado estarin arertas desde do:J I I .: I %r I ) eacenario. tie las glmeras JugadoraB del patio.
ue 7 I .
log clue hasta shorn hemos presen- r media pairs comenzar el as par& actual son: Doming I ., 1, I i.- I pugilisnito en New York Una fel tacl6n a Is blonde atleta del
I'Ma- as tres. El domingo iniciar n .g la go con J. L. Trullols, COMO z nota 0 ::. i _.1n' '. Lns principles escenas tie comedill Nhutico, a quien debe rendire un.
t y 6tripilaclor del r S i I k musical, ballet. circo, n6meros c6mi- homenaJe par sit gran Juego en estos;
. -I__,__ I
cia a. El lanZRdor clue UtiliZRra event. a do j, __ ___ __ I __ --ALBANY, marzo 3 (UnItecil.- Una cog y exhibicionei-de-notaci6n, can- ultimog itempos-ko" en este enctientro crucial, ho ha Una en pun a. Los Jueces sefialadois -1 --_____- __ - I I "." ,,4 I
' _- ;I, \ -_ L investigact6n legislative ell el boxen- tin y birdies, rn]nroros c6micon de agna
:' 1- __ I on el egtado do New York, se est y exhibiciones do diving loon presenRESULTADO DE LASCARRERAS CELEBRADAS AYER 1_ "I En el torneo del Biltmore, Horaci
- -1 - considerandu el Senkido do crita ciu. taclas on el gran show, deride se des
-_ ,- - --- "I Toledo derrotti a H let D'Alvarez
__ _____ __ - -1 I dad. loco el n6ronerror del famous ballet ,lei 10XII, 3x6, 9x7. Arninat Recalt le SifI 415- cual se hace -con todo-illun- ... ___ _14.1-1 n_ __,__ -ACcrayrithted-tir-LA-It L.Nifoartoodal- --- -- -- --- _V-tgaArAri, #-AN& EAVANA -W : Fl asainblefsta Richoud Knauf, in. afua el
_1 AY Thtitsday. March. A. 1949 Timpn CLARO Track FAST r1rrft RACB- a &a. 4 roarical" 04yo riba. rZ;. A% I troduJo Unit rusolucient ell J; lerbi- b ente avcurecldo- y con Ins bnilari, 411 ORIENTAL PARK. HAVANA puraessail -2i3,irF.-dj-- I.R-I-T--ai--Si-,2%&-4.,j I 11 -10 0 It I I, risto Avelranal, 7x5, 5x7 y 6x3, ambos
"I 11.111 INN It I It IN to 11.1i J via. 4 4 it,11-- V I 1" AN I# IN Arainrustxi-s t.t. latura pidienclo hi .crencieln Cie un co- limit coil truss flouriescent". Clue eje- matches Ilencis tie interoks y excelintes
FIHSTRACE _6&,3.4_F6r1"9NN -- -SYO&t)p Cla-%g---NPUMte-LA -Fub __ ill e orrundn por ,ugr tro setuiclores clitan preclosau evolucione:,que "* Juxaclan; Miguel N6fiez Cancio ell-1a--ftZra;o- wrPst i, 4 i777F1-.J,;N;7.-o-C atro asarnblvistas, rilln investi- r6n lit admiracl6n tie todo nundo
#IFio;iycIUW-T07. 1,i---1f-.,-oi-. i;;, a;. 2 1 on cla"Notairldi r "" 4 6 48 so 41 a- 11G.1trolabolaill Is y cu i 6 to Enrique Cromer 6x0 y doil y
, IN. r3cirlolia its a 4 4 0- So sN 8 B.I.J. 4 y r y esludiar -Iii.q conciciones y 1;1r, DAndole aspect fitnthstico a, mllo v, n"ll
,.,! ., if If 4 4 M 0. 112 It Irecriones del deported (lei I)ox"j. rstrin log efecton de locos que brin- el sensational Juan Weiss prosiguiti,
I -1, tori4d -lot I IN 1-1 2i Is G....
. ff- 11'3 5 it 61 So 41 3! F Vor." .-I 11 24 In Is its .0 6 I bit C, qu vintenn ill- triunfos ganandole a
.;; P"ificrita It" 6 I 41 I 4' .6 r Into 0al 4:64. TIN" U14 V &A 1:11 2.6 jo his cuales son dingidas ell este dan tit) c lorldo a] especti"culo Jaunns Pill Est&vez. 6xl y Ox2.
.1. Sh.lior 110- 7 1 1 & J Pro ."..."! Valliff S-9 I-LANIN 4. Ar- bitilrblal hiNa1;:.f!ftHI-dbyW esticlo". Koauf pirle tin crt6diiii de Unagnindo. -Junta a todo eStO Uni
211; I T At It 31 6.. N Rui, I -- Nork Go_ APURA% W ; I
'. 0. I 2 1- -4 arl 61 J F-d. 'N" -" BOMA FA ',. $2. .000 para esa gestiin gian orquesta de diecis6is prof;-so."J
a 2 ".. : IN I, 7 ., .1 I. IZ;Ui.L
- ll....I... 2 6 R Sorwithr : 1. Gramoria or ... llt "I,._ ? .1 fact#" saw pooriN 'Niattor 0 r.g-. 7 Ell sit pelit-Vin K.mitif biter i0e.. liene a sit cargv el fornin musical CIPI Ahorn que el tennis luce irn. . -_- _.___ I__ Mi "19
d., illop-1. cruio -tro, F1 .,h
ASO CXVH
PAGMA DIECISETS DIA RIO DE LA MARINA.-VIERNES. 4 DE MARZO. DE '1049
PARA:- LA M U j E R, Y E L H.0_'
TANILLS GAR
Pot MARM -RADELAT DE FON
P ER E Z A Y. TALEN 0 R E G L'A S S 0 C I A L E S L A M 0 D'A' A C T U A L
_j1w !ell-cilexisur I-pereza 3, cL Culdc-LMICh7o So-, ar-LoHdr- No ol- denCia descortesia -par2 Lima si se __X_ L__ VK -9-T-1 D_ 0 -N-EG R 0
talent. ,,I, que sternpie porde_ bt, 6-6s _TiVFa Apresente &Cesemoffenit7m- t'
No puede darse .3 csni pregunia f1jo" ell U'led 3, la Nlta,, ei no- Adenui revela Una valoracieoi Ii- El "vesticifto negro" se ha converupa respuelita cateQn, icit, -pei o In liidil lo Kle, el I dell t Colonic. no gera de In est.imacir5n que cabe on Tilde, ell la Gran Bretaha en favoricierto es que muchol, _oj,,,,%'d I belief la C- no hii'a jarnsis clarla cast,. to cle muchas mujeres, y dnos
He_ t I C iones fuswa, ;uir pnlre -- Fijian dia -do 111
recillo Cinicannente- crea0ores Be ban especializa 0 en
fuer n' el cb I Too L la nridolencia. cc hill), so enCLIM acittellas personas cuya POSICidrbrteny la literate *a c-sp -r okidado clue itrstidois negros de cuidadoso estiJul t'a ell )it Tne lj do jin;j confileria- deberes sociales les unponen ]a lie-- In y concq_ idos pira todos JOB
to Verne, el qUC COn SUF obra- < y n. oil el 5eno do uhogir. don- q sidici do ir on coniLinto a irlohlentos, axi 1,
, I I I- -recib: Para todo. Par reg a
cientificu-i ove escas hi7o Ihs Arli- -de tin- sus arnistaides X relacioues. detalle, -general. acumen que no Be necefLol t 111 a j, c i i- c it nH, s fwora enjartalijalaii---sita nada para-destacarlos excepperLzoso en toda laz C NI'll"'in d e No cinedii bien que unn viuda do vilita especiales quo entregall to una bu na pie' a Una jWa bien
palabra, pues la niiiyot parte Cie Clue )lit controido illace POT' Ee- al ofrecc laell clegicla, y Be can :e.1r. Fun adorBus obras Ins e.icribn) io-stado. gillida vez rellice Lila vista .1 Lls- -L0-Teri6ri ca-gadosesT44i cif-sw- -110 n
Mark Twain pas ba on owns la irnisi;ides POCO dCSI UU He la bo- rierecho' a[ escoger Ins annistades -suit Vec o de que no a todF
MRyor parte del tempo, solia do- da, ,comparm(la'de su flnnante es- do solteros que cnntitluar n sien- las; muieres les gusta Is falda con cir a sus arnigos que ell r'Llanto e P"o, do do ]a casa. yaque puccle darse Villain, las nuevas moda, de ests,
vestia y afeitaba, la, nfea e le Es piefeiible (In(, er \i- el caso degue alminas no convert- claso -comprenden muchos buenos- jSon Kayseri
cerebio corno p ,ir sitadzi F s lin S(
C,
escapaban del pul I.,11T a Fe e-see acei Tin circulo vest, as est-rechos, con imerpbs
encanto- En i1no dos t;incia r ia Audida cozitrnyen c ric 111. intimo. -ajustados 3, faldas que reciben eltunas y siempre fue ran lento ell tl %en. 1,;i fisonoiniapuede matizar con vuelo de pliegues inverticlos; gin
- SUS-MOVirnnentos clue n;1dm--ptrI- ion -debe at iir- --uniaZ, -planchar-distribruidos-en grupos, -aT; con la cual se tine uri tr; Pero de e5tO a 109 visages d
clecir do el que le vio id Una VCZ c e panels en forma acampanada
con prisa. Tan indolonte era que facial do id 'nlic., manez. R Una exagerzWlcls ell que algirnos incurred cuidadosamente cortados. Aunq de
Para ponsar, se apoyaba contra alloistId He anos. torque e.sto evi- niedia LILL grandisieno trecho. esor; models de In cole
nam (Londres) se lerPU3ierdn tries :El poeta Swinburne. 3un to do plazas en forma de abanico n ca- Torias las miradis
iero temperaprerAo. era, no amall- P 0 R QU E L A M P A RA S 0 L K G_? -da hombre, lievando cirda' 7
te. terriblemente pere7oso Ell una U tild debe preterit eumprar bus l5mparas cle pie' o- de 'mesa-- ell- As -Punta-un-lazill -de-tercloto ne- converge en
de sub; obras confiesa que escribio 12 gra En otro model (par d I
_B. udelaire"' dentro He oral, lapbrica LAMPARAS OLMO, de Aguila 501. Telf. 11-11G40, torque es;
unir bane- lel_ irn la in L, Ires 3onsable y. aderl hi.ck" de Londres) se era] a Xayscr ... Is
torque falda o
-la-Mayor casit-C -por 0 - ;,i vuelo; Is amplitude esta
_17,a alli es, el union lugar doncle Listed 1111sr"a comblua la-s-roirmai-y-col -d6- -ba adent
ros uada mediate una vaBca mr dia perfectarnenle proporciona&
Shelley fu6 tarnbicil In indolent I ini panzallas truis de.su'agrado con Ins bases-ta pies, incluso obteniendo rigid Y una ancha clinta moar,6 alera personificar:12. Era muy aman -1,1111aila, que armorucen con a[ resto deldecorado cle sus, cortinaies y derior clue por su beliezi, duraci6n y clegantisimo
denies detalles o piclidticioles; qUe le fabriquen su original idea. y ademis, zada;*una de Ins punts atravesiaba te elti agua, y llj Mejores poorn;t por otiab iml iazones que ell crilinicas ucesivas le diremos. la vasea y caiagobre Is falcla. To.
]as compuso ell un bore, abandons esulo, coniquista la admiraddrici.
davia ma stricill. era otro vestido a la corriente del'iagua. Y no 0 do, t.mbiB
digarnos nada del f2M050 Colerid POCAS PALABRAS... P E N S A M I E N T n de falda amplia, con
un-cintur6n e tr1cho; p el cuer----foTan _orezo5o fwVque uq Prin- Donde- no hay __- 4tacion que foods in h
inteligencia il(TO ; padres y parientes es muy falaz sado el codo N, la punta del cite- ecipales poernas estilin sin Terminal, dificuikid lastfi Ins soluciolles-- lo Hn en-forma de "W terminaba ell
y de muchlis de sw oris5 Solo exis dr ifnell prnblOllp, V Intiv 'uego Be diesvanece cuarldolit bn enorme lazo de tafetilin.
1 la aconiprifia sit propia virtue. Todos esos traces son notable,
ten parties do eillis Escipirill 11111,7301, -Maclulavelo.
Pol'que sefialan la tenciencia de la
moda ell este moment: adorns V
cuidarlosamente empleaclos. senci- N I S I M A R 0 P A I N T I R 1 0 111
Ilez del cello. boga de la man- M A D I A 5 0 U A N T 1 3
kas--hasta pan-debajo-clel cod I
continUacion de la popularidzilde
In Cul I Urn ostrecha y Ins cadeiras A C T 0 D E C 0 N T R I C 1 0 N
Nlr arrepiento. Was injo, do hatierlo querido.
o r q u e retafia es tin Pais de
Tra'd1r,,Go'n",'!',,ly una de ]as costurn- S1 e pesa on cl almn rl amor clear le di.
bre, jue inviriRblemerite sorprencle V bay que, dulremente: mr Ilezo el n1vido.
a (ILlicries visitan a Londres, es, el Vengo a a rodillarme delante do ti.
siempre que se present la ocil.
-0-Y-atto sexil, --Ya-si-que-ei-es-burno;--v -que-,cretjusto,
-TO"- Y que nada raria sin sabcrfo W.
cle =07' complete. A veces molesta Tin amor tan para.
poco a genes que quisie- ill neceur a que 616 hallara en pago. cruel ingratitude?
ran center ell los restaurants elegantes que Be les diga con toda
-eort Hoy, qtke ya las nubes :e van dtisipando,
esia que, coma no l1evan roPer de noche, no pueden entrar Y on corazon nuevo me vu Iva- a la it,
el restaurant, aunque Berlin bien M Comprendo que aquello que )'a quise tanto,
No so merecia In que yo gufri.
recibiclos; en ell "grill-room".
La cosa tiene nuis sentido de 1. Par eso es quo verago, humilde. a, rogarte,
aue. parece. pries mucho pudiera
eerdones ral necla desesperaci6n.
eclipse en favor, de un=n,,:ala.
Si on caliz amargo tamblin saboreaste,
------- .-donde-las-mill)-re, Be Dibi_ resismarme a beberlo yo.
mente ataviadas, con peinados ex- GILDA DE ROJAS
quisitos Y centellantes; alhajaz on Vedarlo, diciembre 21 de 1948.
JOB escotes v en las muftecas; formando los hombresperfecta coinPaMa con Bus blanco y negros in- L A A T R A C C 1 0 N D E L A A L E-G R I A
Y aunque no sirva par&
otra Casa. evi ta que el vesticlo desun I Aunque la alegria no se clasific6 ces el secret de Is dicha. Un roscienda de a to nivel.
Todo ello ahade interim Ell hechn jamAs entre las virlLides -fernerrinas tro naturalmente sonriente, Liens
de-que Iris creadores de traces de dignas de ponderacr6n. aunque ni o3os que reflejan Is felicidad de
Loncires hacen cuanto pueden pa- siquiera Is menciono nade nunca %iir. una voz animada, un caracra popularizar In que los francelses coma una atraccibn dirna de ser Tor coptirrusia, linen rluis valor,
I tornado eD CUenta. rs horn ya Lie mu ho Inns valor, que la simple
Ila nan el vestido de "fin-de-jour- que adinitarnos que oil lugar 6 belleza do Ills rasgos. el brillo do
nrie". Title significant que probable-, va con este vjn unto Par m7.ones s0stvni ndolo hasta hoy. constitrur algo ask court, tin excess LIMA cabollora, la pe-rfecc!6n de un
mente tendrA inangas largas, esco- que pn aKo pjnte Ise renionlan (it to n so I lec sornbreru con traJL de carga ell In vida de lit rinjor. currPo. La alegria. inAs que In beTo bajo r,61o por delante. y falcl a ILL epoc. ell que os-sritinbrerns de linthp es par el contrar:o In cualidad mas Ileza r, PI ingento darn a una Truihasta ri tobillo. porn map a means. cle noche T ell I all Cast Lill metro ll;i !a ahm. nache Ins hit forzadn important que pueda poster li ina- cha-cha el hornbre quo ama y In Toditivin es tons iniXenrt rite desde cle wichura y "laban caruddol, do a bi lirsv en otir idil. aunqie rincir dre do farrulia. In hija. lit noia a udara luegti0a conservarin. Le el Pullin de vista restauran- masar; do adorns 3, plurnas -cran afw, Iv!b-, %,ario, Intel) s Vere
trill"' -que prohibe To Cuando no er, ex(,eiarnvile bo. darn el exilo ell In anlistad ell Ins
toiles cosas problernit Para Ins canutierns. iris r,- n l'oir mll,, In ullinia carnpa l1angera. cuando rs s l'a.- negocio, Lo que quier liaga
PI elahorallin sombrero que ie lie. Pneargaclos do Jn re fi., i'lla Y since a
legria posee la fuer7ar de un t ,- dondeq ncra vaya, sera idempre
iairuanzin inagico lincedoi de inihigro, istit con buenos ojos y consi derada
voinn un npoyo moral. Sri optimisM A D A M E TAMA-HRA VERSOS AN CORAZON Ell ella se encuentra el secret lie
Too leiiabrira todas laB puer as, le
In popularidad. tarribien inuch;js ve. tender toclas lax manes.
Todas las clienters que reciben los tratatruentris-de Mine. larnahra. j Corazilorr que naaa pides. estin saliAeehisinlas de los trabajos que reciberi V que se e)VCVltjo oil 1,11, rq6t, harto de angrar, renornbrado estudin De todas recibimos Is rru irra frase: Que ctall ro- Pero nunea, nunra olvides M A R I A J U L I A D E L A R A
cantarlas y agradecidas a Mme. a haberles carriblado u !;title. que tit sabes; perdonat.
in, volvil6riciolas delegates y juv 's bra p r
on I 1. ez que sic sicritrin Inns ligora Sin dreir r6mo ill ruando MEDICO-CIRUJANO
despu6s de los tratamientos de los hafies do Cora y Cristal, asi coluo la
Miscars Fria Eltipcia, que reduce los series enclurecir6ndolos 11 fortallrevr tu carifio, tu lealtad, C L I *N I C A P R I V A D A
Ins tejidos. Jiligale una vista a Mwe. Tamishra en la calle A. esquirin a to purely y tu verdad Tercera. ell el Vedado. has vivido derrochando. FARTOS Y CIRUGIA PLASTICA
De todo to que h:Ls gotado Tratamlentos scientific de )as Vellos superfluon Depilsol6m
C U I D A D 0 S' D E B E L L E Z A de It In muchojue has vivid Consultas diarlas de 3 a 5 p. Tin.
de echar olvido Calizzilla 710, entre Parson y A, Vedado TeNforno F-SM
El cuidado de los plEs rtviite dos forms idiinticamente Interesau;os v to quo 1pilits to ha preocupado. dignas de tenerse presents: I& estitica y I& higii6nica a fisica. La Begun. Coraz6n: ya nada esperas.
n o -p u ed e servirlos cla tiene Para la mujer tanta importancia coma Is primer' torque unos de vueltz de todo estis 0 B S.E R V A C 1 0 N E S
pies mal atendiclos ocasionan molestlas y sufrimientas que le graban on v on tuq nuevas primaveras,
ar. Ins dolores de p,rostro. No en vano Be afirma que si todos los dolores sot, Malos de so- In que tfi has gido, seris La mayor parte de los rozarnien- Puesto par careers victims de una port. h inClUbE, agrian el carlicter y Porten de mat h-,. ins proviene do Turn mala retell- injusticia. Nunca Be ha de consenroot sin neceruclad de que sean beeves ill muy intensos Corazon: tanto itillfriste gentia. no rectificada a tiernpo En trr que deje su cargo a impulses
Pero In faz estetica, inAxime ell esta opoica on que se lnw %olij do qur ya no puedr% llorar el fonclo de toda enernititid se ocui- de un resentimiento1ninnotivacib. Si
a T O D 70 S A L A V E Z ? 11") j so usun sandalias. etc.. tambion ha de contar denlio del C:1111 or' pero en h luelia venelst 1, 1- -t,, _CT_ -n-1 _ -Is
....... 1":iLor- par4ede--4fH-vter, tr p r 0 e pa
pu"- ya da dt d T
Para terror un pie esbe to debon conribitirse ]its durezjs. Iris nha r n idea errone;r ace:ca do Ins Ir do evilor In spur wi6n de callers y durl-7.ns ha de % olarse p vlll',,,, cuando la peisonns enelills Tilvado por espacia acho, afios,
u or (I'll. I L A I N T E- L I G E N C I A ladlIN hall Ilegado it enicudilise % -as, propoToclos convienen en que Poncho es t-I tonialfill del zaputo sea exact y no qurcle inu%. holkado o n( Le'lille ; % ;Mll cnalunical's
:)s, ainbos, Por otra Palle exibien 'restablecer su arnisuid Al ninar el landose hisloriat; 'nores que
deiua nido esirecho. extremes pernicios d ie y desprestiItifinidod de production; arreditaclos cuv( ISO Periodico liberal de esns so- .11'a -I Trial de ]a rostro de tin arnn--o a of, ji l Ile, un excellent muchacho y que torna f niniewo.s. Tanibieu ell ciertos casos eq indicada Is VlAtiik it Lill iliZillkwo wi";-1, oil rialillole, crwal trieQulw St. ;e %e ll- lule- pleerillo au,-.r do Is injw,
d, d-_or 'i-F ), 11o
collvepecto-li las corladas discretarorn
suii. en on contains otasion,-.s. L, pedicuraci6n do las Lifias cle In, L,-- 'Cow., unit Cohen sin Toda tinala Inn"I'L!"41cli debell" lolalal hien eI asunto puede, en Im. Su trabojo en serio. Pero es que I) an'ro!", ro o!"eno llurnern disiparse ell el niolliell'o eT, qt;e -i I., eas I ahorrar 91-2n numbero do
-o ha de c -.raise t'n saco it.to. cuidaridolas conio Iris do la, in-i empleado trata do Rb,-d1llln I. ri- I Ps a pnra 1. Do
lampoc -ruz tricoloro. Pero no laque. Has coil de 11,wu" Aa
Poncho tiene ciertas limitociones que nos, Admito dares tin lustie a tin bar F, or Ill DIM;ellez dc!ci ...... Ill
-tm e gin-sto i ... findual 'j", lie Ill dilet"I I- COMPICjr).
nornia estatulda.
Salton a la vista. 1 0.9 MaS;IjVs lloCtUrnos con aceite a un cuerpo graso'son noturiarnente aill rl, ,joiv -Io In Z inviad. la H A Y Q U E CONOCER \ A L A S T E R S 0 N A-S
Druvi !closes Co 11 vien e detenerseun Talmo ell Illos a "a afinarlos 'Implicidad. !a -1 Iderilld;.d TOdit persona drbe conocei a sus Zs tob Por e ni ha\ ieligiones. dinsec. I lidsta que punto ha de forzarse onDan tanibic gran resuitntio [as apticac les do alco ol alcanforadit, anligilis v proceder Coll.CjIL)s oilljo da (ilercla Para que di su justo
practl c adas coln tin algod6n. que se pasara cuidadosamente par ta, !a Pall con Lot Piano Ilgerarnente desafina- soindo Et que recipe proposicioeXIcnsl6n del pie al propio liernpin clue se to golpeten. Esto puede h..-- Pa,, i v!,I-rritov 101, la Mas Coaceric MU bz uj por e niar produce do. ruyos defecl0sllo Iv linpiden lie, ha de concern l que se Ins al acristarse a par Ins mafianas at salary de la carnal. corrie mejor acornodir; Icaje willifornic Dvzra, do gzar de so Inusica. El %endedor. baLP. ('01,10 I ernpresario cle un teaLa transpiraci6n exagerada Be combat con brifirls abundantes de agaa un
con glicerina. C21culancill 6sta on un cinco par ciento el. lit unidad do! m'oaro )jp oebe concern al compraclor. corner as a r Ins que solicitan conrecon litu r El inisterio se sierra I maestro a su discipulo; y ci so- "r.'. I'Proo,,!, ,ando a los mejores Las tifills. previniencio enearnaduras es preferable cortarlas ull poco d I
c igual que antes gundir necesita concern a] prulloro. occasion e ucir r;us facultades, ellellactraclas. Cualquier molestia que sobrevenga a causa de on arnaduras Pero F. [it, es Preelso d Trinando a Ins Incorripetentes y Bejue, se Ila conlo el afiriador' do pianos sabe leccionando al genin.
Con la electricidod lo cosa es different, hit do tratarse de inmediato y par media en6rgico si degenero' ell-ilifec- ga a, I d
cift Tarnpoco Be him de desgastar Ins clurezas con ayucla de In clAsica lie- 1o rup%-o 51 cle 0 0 jita de afeitar. Existent escofinas "ad hoc" que tornan innecesario ese pe- todo esde In pruncra hora ell ese Cuando en los primers 6ras de la noche ligroso recurso, evitando cortacluras riesgosas. candid rayo de luz que Ilega do L A M A T E R N I D A D Y L A B E L L EZ A
que la verdad penetre ell el espi- Pequefios consejos_0 la duciara-,
Lid. y todos su-s ve Ano-s--usan ElectTicidod-ol-- -__._ PRAD-DAL-C-T 0-S--T-0A-" -0--N--- Maria Julia-de -L-alroBendito sea quienquiera 4ue rb LAS 31ADRES Sl-, HIJOS
consiga. a5i so Ilanne bienhechm,
mismo fiempo, yo tengo que fabricarlo y entregarlo, nece- Tenemos el gusto de comunicarle a 12s innumerable personas quo "I bin o altista, Las padres poseen una caudad de belleza que no decline Jamils.
par nuestro medioy directamente se interesaban par los afamados Pro- C. C. VIGIL iQuion no enc,,,enti,, Ii,nilla a su niadic" Dede luigo que el cariho anusariamente, a todos a la vez, por mLy dificil que ellosea. ductoo Tokallin. de procedencia francesa, y que descle hare tanto ,l enudo crili- haic-rdq P- @! Mailtertido lo que e ajeno a Is
faltaban en el mercado, que pueden adquirirlos ya ell Las Novedaden. la hermosura. Pero nu-;s r""'141 Ifllnhlen que in Inirad"a bondadOS2.
-ibuyen 11 eina.- Ilena do ;nnor la ll ddl- a sais hijos embelletrends que eriti situada en Belascoaur number 306. deride Ins disti r (
Esos delicioscis products francei ", %ienen para todog Ins tlPos en colo-' on s fa clon"s "i"s !r Ins )na, agradables detalles.
rasluce Iol MRS leondl Kil lciilid.d I., o- 'W
I I I I I I I ..-. I I I I 1. I I
. I
. I
.- I I I I I
I ., I __ I I I .. I I I / 1, I I I I
- I I I I I .
I I I
ANO CXV I i DIARIO DE LA MARINA.-VIERNES, 4 DE MARZO DE 194t, I I I PAGINA DIECISIETE
........... I ... I ........... :- ____-
. \ I I 11
I
tom I W,. "Tratocomo Ministrbde -- P, I S ', arou importance acuerdo 4* A _\ I ,_ I 11 I -b.tener
_0 _L 'I T A -C A I I '. -* -1 I 1% *_ _41. i
I I en Ia sesioii del Con, Je Mm*istros I 1. I 11 1., el in' e io r precio para el azue.ar
Por Franciotirc, lcliw.ci I I 1. I I I 0 I 11 '. I ., .. -- -_---I----- -_ -. I
Critic de In eecci6n (le Rcdacci6n Polifica. :1 ) .o, 'w Fall declarli en Palacio el Ministro A r*cullura: Tras I
- - -- :1 - Extienclen Ia jurisdicci6n scluanal hasta el -subpuritd de
- DIPLONIACIA YTOLITICA -Bai6quiri'.-A-conseian-unai-ley que-prohiba la-cliscriminaci6n ---- ---- ----- -- ___ I I ___ -'su V-iaje a.Santiagode Cub confian los orientals quo I
I I __ ___ __ -
nI*,. "uI_d,nin
11
PARECE ser clike de Lin ronmento a nt I n el prc idcnte Prin dosignar. racial. Modifican el clecreto 347 sobre az6car de febrero 1.0 11 I ., I Prio 'Ifistaure ]a Uni ersidadAc -esa proviricia. Ii _i'a ---------
a I I I I I ................ : I -1 / I I I I _____._ ____i "IT, ,., U .
U In 'U'd
d
-I
. 4 U,
r_ s s, U" I ties'
__ a dos, distingl.11(105 politici-is-de ccpa liberal, O car Gjjjs Y Emil N qccretari de- In Presidencia y dicten Ins modidas pertinentes. que .. -C U 11 11 .1 tento, rl MA9-(:e txeVirnLRX
11 "',
I", n ,",b,
", , I "
"" '
hpz Portuo do, pAra altos c -I() -I' _-EL Por Jo. Ignacio Solis. do Is, ed r,
9 - __ eMFn-jstros,__d6ctor Or. resuelvan of problema credo con .1 I 1- 1: -- 11 clan del DIARIO DE LA 3, .. Lit
ar or en el Servicio E-xterior. El priffiern V11' del Consein do families que viven a Ia .
'r coo
corrie, embajidor a Washin 9to I I . , %,"I'll I
A'I."--'U ,- 0. ,- ,a,, Ua
n, ]a mcca de In diplomacia unii-ersRI. El_ lando Puente, hizo entrega a los re- motive de Ia 'reciente habilitaci6r, I sombra de ess. important ind.stna-. ,
" I '
, a', I ,
I .
, ,I ,
- grgundo va c inistro plenipotctictarin P Druselas, Lin bueh contra de Pa!aciO. par condudtd do d6I sdbpuerto do Bilitiquiri, qua trae- 1, / F11 setictr Pre.sidente do in Sobrr tal asuntn hablo ran ION pe
de observaci6n ol e mias F.0 r., I 1r, 5 I __ __ __/_ _7_ a. sprfo-s w Farl s _IRTr,,cid.N ta.s -dervaTaci-ocl zenor -EhilIT
al-qtlietuac _cLjropp c na-de Itkflirmaci6ny -Publici. zia--carno- consecuencia cl idesplaza- , I -doc-tor- Carlo 10
, I 1-11 '
__ __. Varios-n a b ssoriiron-durant -di, -p,,,,L i -p.m ,I dad d, 1, ota ,onfotiva._mJicrktode__( B aCOa,__JoA_ __ ___ IZ I I p.mirrit i4ama -cle' lit nation, ,n ra Surl Catjllr), dirlgent.- de; obreri-'r
"' njuejcs bui-ada -e do los acuerdos adoptados par el cuales se ve 1 de reali. 1 _N -1 -Mary--T7---de -PrIo-_ScwRrri _N.,__v1L II nio-iia4c-'t)ral,-m;Ln f( FA-a;,.v t)---q iL,- ;&--- ---
Se hah16
Washington. impe I io- t "I
i % -1
do In intimidated del Pre5identli, Ministros, q rante muchos Cegrado su hogRr coil cl a vvnlmlr -' inediclat w apwada par Loclos CA
compafiero do luchas revolu j "Y Consojo do on so sesitin zar las laborlk--' -''
C10ruirliks Y-ordinaria cortespondieve-al-dia-de 'ailos-han-hechol en rclac16ncone1,_,__,____ __ ,_ I to Irliz Cie Una liernictsa nifia - -.prinnero dc Alberto Inocente Aivaic,-, hombre
colaborador de ilimitacin-conflanza on cl Poaer. Pero-A j ___ J I bec 0 trabajaclorcs ,ubnnos para garantiz.ar
lberto 1noccrit yer. ocurno roancto,. Y agregr)
I I '
-"'"'-I,,
I embarque de tanos; y propuso, co- I _j ell Palacio R Ila t r es Y ri consunlo do: p
I 1. cl:er Ia
- a'demasiado p a C a I' I I q madrugada I R
I 1. .
resultaba Una figur,- olc5rrica para un posici6n tin destac.da -Er migi5tro-de liaciencli. se5or mo Una solucf6,,-a este problem, Ia I I it to de %I r. que -ell ello existed Una warantl% .wDesde que virrios qUe Prict In habia nonibrado pari In ONU, cUYO Con Antonio Prio, se-refiri6 a In petici6n extension de Ia jurisdicci6n aduanal ., I I )IIVVC.S. vura para el lacquefin InclUstria' clue 1
_ L, LR nib& _pc.sn -al- jificer -- r, f se ve-inil)ed4da-de-iniportar-- A)tc-lla- -- --i
-- -sejo -de -Seguriclad- ha-eml)c7.,,d ;I-prrs dirl,,_dcscaLlltllns Lima per-- formulada r l Federaci6n- Obve- do Baraccia hasta el mericionado sub- 7 _sonero de ]a Republica ,ante ]a Casa Blanca. __ Ta-Muritim on-al,-para-qjt--e--putrto e-Baitiquiri7-en-la-part"ti!L-- --- -- Ibrji __y media y tanto lit prime desde losEstatios Unjcios tie Norte --Gonzalo GOell fu6 otro de Ins mencionado.s. EscueLu, flemitico, -- de Ia provincial cle Oriente. El Con- I darna corno Ia within nacida se ell- AmOrica., ,SU ba]a producciorl-.
remonioso;'Guell es Ia estaropa VLv _, AMI[GOS DE ANTONIO PRIO ,wJo acord6 que esta proposici6n so __ - cilelAran en pCI*I Kin eStRdo de sa- Dijo t,; ", riel cnor Surf Castl- __ __ _t__dc IA diplnniacin j6pnic. __ = i I IuLd___ -',.-.... IjQ ii cMe inign 7 r_,r silos de experience. Mas por lo mi ,jo. ____ -- -qw _e___Ajjjare.cI -ygL
I smo ,que se trata tie un fun-- al conocinkiento Y studio tie I El doctor Julio. Ortiz Ferloz. distin- celebr6 Ia cloche del =Iircoles- y en
rionarict en extrenno efficient, el Alinisterio de Esfaclo preficre tenerlo Entuslasia acto politico se celebr. lit Comisi6n ,tie Seguridad Social tie I guido to(,61ogo, RNI tin R Ia esPosa 'it quo partic paron aderphs del cie-
siernpre a rnano corno el consejer-o insusLittlible pare ciertas questions. 0 dicho Ministerio. __ I '
in 12i noche del pasado'clumingo en of del Primer Magistrado do Ia nation cutivc, tie !a CTC, toact-s'los secretsEn in (Ila de runnores, ]logo a calbalgar hasta el doctor Radl Ldpez par e Medina. ,coil asistenciii de riu- Prolhiblendo I& discriminsel6n A MOZO. TRAIGA E.SfOY 'COMO NUEVO, ell sit alumbrainjento y par sit pre- rios do ]as fecirracionu, provinclaics
del C aotillo. Durante veintrcuatro horn se le d16 corkno seguro par .el c on auttinticos de It)% barrlcws de "clail- ) I MGFRA= __DE FA- I ,/ cripcion Ia sefiora Tarrero do Prio sr % de inclustna, R.91--como
car -el-proy -,,-Lp ricipe--y-Nreclacto, pare. --- consit.,r -Degueg. a propuesta del s- 11 vera par shorn. impedicla tie recibir j s;ndicattis. .so adopt(I e! acurrdc
que algunave2 fu6 scriannente ecto; si a rlueva agrupacift "Amigos do At.- _Presi ented acar7 jc: -FAMEL -- I % .JtAS -do 51l.KRrci!!itRdC3. =antme do qi:r i6:i-Ibajvdore--se _0. Pero I4-Jr1cci6n--tntre-Grau 1. Pio lb;zo afiicos I a gep _blTd__ i,,_ nrnn a r
contemplado. El doctor -Edpez del Cas- tonio Prio", que preside el ccnocido do' solicitor del Congreso, pormedin .OHI 1 1 / 1" Coil me inoLivo Im padres do Ia manifest-arAn aUiinic!-1 -ontra- totillo habia sido prin-Ler ministry en el. anterior gobierno. en un plan I ider revoluconario Ca del corre. pone i6nte-iiien. aje,,.Ia do //
,rlos Find del 1 III itsil como sus abilelm, Ue- __ -1 -a
-- de ( treChii-arniswd personal,-de modest v subtiivada subordinaci6n al- .no -- __ --- ---- ci4q-cle.--wnk-le Y7- Juc --- lifohitia-A. dil: -- ... OZ. ftL -1a .5 V f1p -, ,do6 quell ospi-dustriaiez _quo ,e __ _- I .. I- -en-,Regia Socarl,6 vickda. de P-rio -Y 44a-sen -it Lriu.,um Lr_ la.s.- boLeiii s de I&- -, -7,
,, I
,ILI 11
Z1, to bra'aCit'll caflo;lal,
entonces jefe del Estado. Labia adenias cl tenor. aptintado par Miguel En ]aNestaqe acorcI6 air tin LIAL111c 11.1, I -commiarende- 7 el seller Gerardo Tari-cro. han rrci- "" In promesa que of doctor Carlos I -1 bido centellitures dv rurnsairs tie le- Por so parte PI scf or Suri Castillo
d c Marc s, cle clue el printer j) 5o del ex pren-Lier como embajador en de confianza al seficir Pind del Pion a I
1 X licitacion. Y pRrR congratular a ]ON tiscguro ;I los rvilortrrs que ILI escuWashington fLipse publicar un largo articulo Pit los peri6dicas demos- pare que visited a los ministers Nla- Pt o hizo on Santiago tie Culia it Ia I Y, I I I
trando que 61 no era el einbajador. Cierlos hzibitos 5on muy dificilos de, nuel Febles, de Obras P iblicas y A]. direcliva del club "Aponte", de esa 11. 11 ZZ I plicires follCes ACUdIVrOll R FRIRCIO, Jjabjjlj que .'as botellas fabiwadas
desarraigar, berto Oteiza, de Salubriciad ell' ges- citicind). I
. tones favorable para dichas harria. Para mejorar lin serviclo. -_ entre otiti el scrindor GvrniAn Al- r1j. CUba oii dv inucha. mejor callEn ciefinitivs Carlos Prin so docidi6 por un Politico Para 18 mis coal' das: proclarner sit candicintura para viSVgUidatnente, Be aprobI5 tin pro- r-1, ( (I viliev. Fuentes. of fiscal drl Trill 11181 dad Our, ,las quo No :81-riran Pit log
I
nente representaci6n dj loir tron de Ia Ropfiblica, Oscar Gillis tiene .el representative en 1950; y constituir ell ecto tie ,decr-rto prupueslo par of -A- I A .8uprenlo" kic JUst1c;a, doolor Rictarl 1.1,incict, L ncios. ocbido it quv IR tire- ......
I 1 1 1 ,
- n1Paq1te--Y-Ins-m2ntr.,N Ciel-dTP umThru-PTuteSiMT, il-. Sit pnisN" dialectica Lorain sucesixw Ma do los -A-n,,-- ....-__ _,".." I.-IoFfi-ir- i lv o el ll:calde de I.a fiRbarlt. cloc- na. .,Ilice que ellll)IP;L para .oil ela, Carlos Maristiny, niodificaUdo __ _PDdZT; --- h tO---I,,-,-N-i-,-.IW.,--(-,-. itTlilfimn.1--el-rrprr. ,T )( rj, cu,-- --- rTrr-pTrKTdF de I-Illar-art
facil, ingeniosit, tin poco cjr_ ada do r esRbios oratorios, le sirve on igual gos cle AntartinoPrio" en todos In s ba' of ca. El larabo Famel ha sido por otc., y su vaIT00 0, Ia trilite Segundo Curti cl jele de la, jj o. ofrcc r IwIvIlo Inns consistclicla,
1
medidA para descubt-ir y volar su' pensamlento. crisa-IiNta-mmy-itripor- rrios habanorn .-- - -- -- __ -- rLtUI), OCtaVil dol Reglanirnw-de-Co- muchbs aficis un.producto do preventive como cutativ
1
__ rrects. con lit finalidad tie mejorar risiconocida bonded on *I trata. han hecho famous y solici- policla, colotIVI Jose w. Citrines eI 11 litodurto,
lante on In estrategin v In 14clica do Ins cancillerins. Pero in casaca.v t-.,e .4ri-Vicio director del Pnfilur infantil 'Juse IA),' I)PI100111H.1 ll1tVlr0$Zar0lI R; file[ espadin le6ricos no Lnn (142SfigUrado III politico. Gans In es modular- C Ineorperachin. miento do catarros, bronquitis, tado. I, I I Marti.,. svi or Isi( I,(, Cluvas. el If'. til rnlv st lit fftbi:ca sewula. trliba nnmente. Politico que minque hi7x) sus pruners arrons en_-un viejo particle, eM brase hov A proput-0a (lei nuinistro do A piv.sentante F:nriqur Collnt, rl co- Ido. conirstruido el interrogarlo quo
cullurad Lrfinr Vir 11illidaille 1,11is F_ TrUjilln. eii ,it ,Ij;kjj% cl presellie lit iidustrirl on
- Perfeclaillente cl nucivo estila y Ion snbido ponderar coil
hA illin-liladO gilwo l er,,,,,. ,1.. !;,
. finura lox iniperativos soclales y ccQpQobjm, clue impWNA y ada p .- sc nco, q Ia Uicorporaci6n i 0 fi __ -0 a )tnb:-c elcn 'el del jefe del Estaflo',ruv.snim se manw;Aa fn pie grRCas -.
- n-ho k __ 6 I rT_-_de7 ruarefiFe-n _-_y- unrias -- I Ijlyo 1 4trcito. -mayor renexiii I% j,,,, grandc-s- sacrificiros cp vj estan -- -- '__ --m- !r 1. t_ I
Nos parece tin ilcierto del president Pria cubrir con politicos ION I _. I NegociAdn cle Saniclad Pecuarim de In % Grilovevo VOr(1. Dittriera N., grall ('1111- lpilljljllldo Nils obreroN (-oil avuda tie
cargos- lavcii del Ser:vicin Direcci(in do Ganacirria do dicho Nil- ticiad de persolullidades (lei (iobivr- ,jjs N-ecillos. ION ?,kjc Ilevill -Iplia a lot.
Exterior, En material interruicional no debe- nislerict. no y jAe lit sociedad hRbKiivra. horrit-wi coil el I do lque Osbas se
sons caer en Ia supercheria do Ili t6crilca. La 1.6cnica tiene en-toda fork- 31. de Varon.a Tambloin so aprob6 of pro d No obstante of ticontecin'triltO fv- UIRUtVU9HII oil buen temple. Tanici6ri de gohierno Lin oficio subalterno, de-asesoramiento. de' canalize- decreto que propuso el pr'.pi .nm1p liz of doctor Carlos Prici SocarrAs, title biOn 10% obreroN compran, pOr,5u pRrci6n, La rAisi6n del tilplornAtico en tin centre do grades decisions, nistro do, Agricti lure atitorizando Ia Atim entan los 'altarios a obreros ornta ern l6liken linso una main no- to y dv su peculto l3tirlicular, cFuitt, como Washington, flene qua ser cruclora on muchos aspects, Y para Se lo ofrecen Jos abogados salida del territorin national do to- I Icts injilistri-is (lei Cill- ditties de petrolco pars, tenor el III- I I
elLo so requierc el POlitica.es-clecir, el-laombre-de-imaginacift-de-in ---- -p dos aquellos-_Pnimalet de,_I&,.% ditstin... .... chr, clt6 nyor R usojo linbi- 0110 11 0 tuellas concticlones-. I
-ligenciR pronta- cip-wrind te- -queLzbfif _J se:igraduarolf_ Crlt=._ ____, I -en ei hincte pars erlebrar of Cm
I 4
es recursos, capaz de inventor formu. I .t es lies que seen venclilarm I- -tual-de toaos -las -juloves.--Cada 11110 de NtIrgillo Per-ex
Cr .
Gans tiene In Folare Is march. 1 11938. Le entregarin un Atirri en,,el Parque de wxPosiciones del V em meadow del" Ca -Castellano" do loS ministro5 Irlirltaroll RI Prl- r. Fal brag"
]as y cl(?SCUbrj SOIL160nes no a e Ia subastit le tendri luqar
i
Agilidad mental y ]a vision de conjunto del hombre Mi intefio cle Agricultura, en General of iiier Magistrado r hicieron rxtrnsivn El joven ministry de Rgricultura,
qUe se ha foricidn on el duro banco de Ia political. Es ademAs unt aboga- Como hemos anunciado, hOY, vter- Peraza. I esa Telicitnci6n a lit primers, Dania seller Virgillo POrez L6pez, chFLrl6
do expert en cuestinnes socials. No iie divide que-fuA ministry del nes 4 a Ia una de Ia tarde, eii of res- Propuso asimismo lol ministry de Inlegran uria comisi6n dirigentes de obretos ferroviarios, tie IR iiaci6n, lirrvernevite con Ia,% perlodistas de PaTrabajo con Batistil, Es interested anotar, de pasada, Ia buena cantl taurant establecido en Consulado Y Agriculture un proyeeto de decreta, rcros para solurionar-el problema de los Un grave problems Obrero ell el Salon del Consejo, donde nildad San Josti serii el almuerzo-homeiiaje f 6 r bado par of ctial me mo
d colaboriclores del lider septembrilio que figuran actualmente en el al doctor'Manuel Antonio de Verona 5" Uel"Tec,',to No. 347 de 10 de fe- nutcls deputies so ,celebraria Ia. ree ifica a de IR Crinfeclegobierno de Frio: HCVla. BLAttari, Vasconcelos, Gustavo Gutidrrez y Rho- par haber sido clesignado Premier brero embarques de az6car, corno ordena cl derelict que Jos regular EJ conlitO ejecutiv Union ordiiiRria do Jos jueves. I
del Gobierno del doctor Prict SOca- mns roguladoras de In cuantla. des- racion do Traba ndorcs do Cuba Y At srt)or Perez L6pez JOS reporters
ra Oscar Gans. Ello indica que of Presidente no repair en escrOpulos filtimo, que estableci6-las norsectarios cuando se IiMn do cubrir ciertRS POSiCiOlICS. rrAs. Be Ia afrecen sus companies linct y disponibilidad de los azCicarea Ella Una 1'e"llitin concifladora cele- sentado por los ribreros nrite Ia COMI- 105 dirigelltes Cie todR!: 10.9 fecirracio- ,,, Interrogation .sabre asunEcts reIREl caso do Emilio -brad en-, a-Milusterio del Trabaid si6n Local de, Cooperacion Social, han nos obreras provilleIRIPs, hall PlAll- cionados coil el azucar. Y ell el cur_N ihez__Portuonda_- t dwda ilis clocuenteL.-Ocw- de-cu-mo. 1931L-_crktre -IOS-Quc- So- de-la zafra-de-1949, en-el senticlo cle- bajo Ia presidency del do -or Arnim c1lotliki -quo; I dente-de-la. -Re- -,
Gans, muy ligicig III senator Capestany, es gubernamental descle hace encuentran, edemas de lot r et it -ado -do I)e1sistir ell ena Be- teado al merior Pros .,a- -de 31, conversnet6W -informo- "- -4_ -,cfialRdOs derogar el articulo quinto del mis- Ia eniprosa oprradorn tie I cis
ayer par nosotros, JOS doctors Rat!] mo, do Leon Sotolongo, quedu resuelto cl t tUd pilbliM Ia Intervviieloll del Goblerdo .ell rUHUto.ra politics azucarera se
-mucho tempo. Emilito no s6lo fuli oposiclonista hasta el primer d quo so tefiere a Ia cuota libre goblems, existence ell el Contra allmneenes do tabrico, de Rellila, ION at objeto de qtie unpUla el cierre tie3u- Ruiz, subsecretario de Estado; Alfre- de exportacl6n a paisei-que n at, reflere, lit pauta do so Ministerin ei
" rencia de este estnblectriniento bene- bana, citarnn .a uUn asarnblea'gencral. tells d' norninadr, .Vicirim S.A.,. predicts pnra of azilcar.
nio, Nino quo es hermnno del ni6clico lustre que le clisput6 a Prfn In infis do Gonzalez. subseer.etario de Gober- Ins Estaclos Unidos do Anitirelloyseraell tellann, habiendo accedido Ia ge- dependientes de almacenes de ,a Ha- jillitilo V*tOtRI do Ia fAttrica do bo- el de traffic do obtener 1,9. mejorcs
alta magistraturn tie Ia nacl6n. Es un buen gesto del jefe del Estado naci6n; Lomberto Diaz. serindor lai, ducir a 600,000 toneladas larkas Ia tico conceder tin diez. par clento do at fin.de adopter las nnedicias opor- call esiternk-dida Inforinaroll gruclegirle ahora parit'representar ,-I Cuba en Una important capital eurbpea. narefict;, Diego Vicente-Tejera, soon- In referida cUoia. est %Ildose atilt, aunlenjo ell Ins salariol; de 103 tr3- tunas. it, Rver acudivron a Ministros que confe-renclan
Porque Emilio Nfifiez Porturindo es fintabi6n.un politico doblado en di- dor -Matancero; Augusta Vild6s MI* mismo que Ins 200.000 que .so redu- bajadores pos de ollreras I
ue 'ha re- coil ciblendo cien pesos mensuales do gla .,I, hall solidurizado con sus on n- KI doctor Cnrlms Maristany, mintsplornifitico. Su campa dileeln -es Ia international. Cada vez q randa y Lorenzo Astorga. siondn in- con, integrarAn In cuota especial, Za- re y empleados que venlan Los trahajadores lint-tunrloq do Re- a
- prcBentado a Cuba en'ol extranjero-lo-lia licclictcon brillnii(oz y efica- tables ]as adhesions recibidas fra 1949, tie que train of inciso c1l del iueldo. ptifierns tie nimucenes de tabitco y In; de Coinunteaclones, Unlormo a Jos------cia. DecepcionRdo adurrota-de- -- -F&i s por la-comisi6n organic adora. -_ s nfos fl- dvc-I'VNI1 - ge por I sif aspiracion senator-In -LR--VJ.- -Z __=_ arficulo-primorn de-l-propio decrelo, a Ta I til ree 4V6rd6 retininse-hatieVa- eslan IF kill Palo (,elik illitilifiN,11 (.11 CI plic,,oclistas -que rstaba Pit Ia vspe-pecialidad farmacticifica. l. presentations del cilado Is es.
llav, el sagaz parlamentirin hit quericin server A Ia RcpfiblicA desde tin Esta Ia preside el doctor Ovidin E, Irlklci I .11 on st nVI01 t1i I I ra do to,% infornies que to renduilin .
Ingar R donde no Ilegue el estruendo vulgar, lit algarabia cle zoco de nUes- entr legracla fjor of doctor Gas. Los dirigentes Anto (10117AICZ N I)rrlt(xs do sit deparLativonto erl
do decreto qut, somptiei a Ia conside- toil v of sonar Agustin Mar Armando Pelitri, hall h citaficts roil presu relaicion R lit Compuftlic de lath TeleMartinez, compafiero do bufcte del File aprDbado desptj6s un proyocto C I re
tras diSpUtaS elVCter.110s. I doctor Jos6 Mir6 Cardona. professor i 0 ".1 c .,,,.,,,,, pesto Ia Escuela "'o
universitarict y del 1938 tambi6n- raci6n del Conscin ,l ministry do Cn- tiller, y del Sindicato de .0breros y el doctor Arninficin Nodorse, abogridt, al objeto tie resolver on conEl nrimbrarriento do Ernilitri nbona Ia divisa de cordialidad que e-1- Rodriguez Walling. Evelio CamEl'o mercio. doctor Jose R. Andreu, del Ilogair de So Spiritus fonos.
Ia- c ex" Empleadost do esa instituct6n. consillior dv- Ia C T C lint. of Mi. __ I ISVIII11111CIR..
grimili Pria durante sit campnfia electoral. Ir a busear el colaborador za, Faustino Leal Arguelles, Fr luyendo del procedimiento estable- On ol nef%6r Marlstany
gustl cido on of Apirlado 11 del Decreto de alt6cares que ode artierdo fti dicho informed
Otil en ]a accra de entrente no es El problems de Ia* embarques ri (let Tralla pnr ov tar In pa- I Min tnitibi
, cosa quo so da toclos ]as dias en nues- co Velnqco y F. Martinez Aallcl I ral zat-Usn (it, toi(ON losa alroacenes (to El pi-p0derile (lei Srnado, doctor
trR political de bajo vueWy sosteniclos rcn--nres. Prin ha sentadii Una bue- Loclos del referldo afio. No., 272.9 de 26 do agnstc, do 1944, a Antp Ins obslAculos quo oft-cop RI tabiwn Y cigni rri-las. SjUlcez FVrUAUd07., PI St'll"ClOr Prirfi- Ol redarlara tin nivniorinclum -quo
, na tesis. Esa tesis tiene -tin anverso: las especiRlidaries farmaceuticas, bin- cUrn I NubsecrMarin tie. sockle tcrA a lit constIteraci6r, del se- ,
Ia- eficacia, y. tin reverse: quo en El doctor de Varrma sera obsceplin- l6gicas y opl)tPripicns para uso Jack- ,,,, phrinkiento del Decreto Presiden- rin Pericifis 3' of
a t hor FTV.Sidente tie In ReplIblica, y iLl----- -- -- itruiterin-de political international no CLIC11 tan-- Ins -d iferenclas pnrticlistas do-con oil filburn altisivo at hornpria- mano y veteritinric, y it Ian It I quo dispuso los ernbarques (to -1 AgrIvulturn. sr1kol. Guillot, fstuvirroll
En InAnterrin Ins cubancts podremns seguir dividitins on roil peclazos. je y de Ins simpatins de Bus co ,,r FR's azlicar de todos Jos eentrales do In anoche en paincio coil chic n de go, Consejo do MInistros- 11 y uterisillos, on In quo a Ia if ac licititir del miniqlro tie EdUcR6611, I
Ni6n del Console el doctor Eliqlardo
En In exierno, para of mundo, IR uni6n cs nuestra fuerza y nuestro pres- paneros, con las firms do Ins rais- ile sus precious de venta y formacia Republica por still respect ivosepul r- Y anLes do que cdmenzarn Ia se-
t i'll i 0, mos, y of discurso tie ofrocinflento s, al pi)blico respect* pudlenda pu- tos, In labor desarrollRds de 0 r, doctor Sanchez Arimgl In Inrlusl6n, s
_ __ -------, estarfi a cargo del citado dncLor Mir6 sector cle los abre'ros maritfincis Ins La V oi de l's tie In hnja tie grinloN do Ili Esicucla Buttitirl hablO extensamente on Ia
_________ ___ __ I Cardona, quienlrecisamente pronun- men tarse solannente Ins preclos de lementoa perturbaclores y comunis- del Hagar jue Unclnnn ell Sancti fintesala palatine can of doctor Me. e e
EL PONCHE DE ESTA. i do venta a farmilciRs y a) pfibilco, of ,a p -1 pr6 Inin lifin ccOr6lialcO. IRO Mara, presidenLe do los OmniNOCHE 66 el de despe idR del repot rur- If's esPecialitiades y products antes taspue, no acataran los acuercins do Spiritus ell Xos presupuestos ordina. Ile
OTRAS NOTICIAS DE LAS so tie 1038, al obtener el grado 'on citados, CLIando so dernuestre plena- zracnin Obrera Maritima Nil- as do bus Allaclos, considernno:16 entre amIn Una If In tarde de hay, on nuestra Universidad. Monte quo a causa de aumento de Ins cional Ins trei federaclones rinciona- El ministry do EducHrI611 ceiebrS bos a1guncia, aspeetea deI decreto, quo
,
ACTIVIDADES POLITICAS --i6n do ccl c:irac Bit fiesta onorniis- - les mAs importance tie nuestro pals, unit Largo entire WA con el Jefe d 'I
tica, se le I I F.r.ecicis tie costs en origett, dq articu I pe no ellouentra ya ell studied" par Jos
ributarA tin home I afectsdas profundamente par esto 04
naje, products de Inkportacidn, ole ek _-o Entndo ell Ia tercern plant ce a- letrad consultores tie Palaclo,. del
- consistent o or, No conowo niotivos parn Ins to problerna, he acorclado designer line laclo.
eAcci6n ConstructJVX AijVntlca ,I) conocido astos do producei6n a fabricacit rk ,o mlsI6n parn, tie acuerdo coil al Go- ado La Escuels del Hagar de Sancti plan tie regales quo Inicia re ten
Picivinclal,,, c Nder politico habancro . tie products nacionales, resulted dl,- bierno, adapter las medidas perti- Por Luis Gu I Wirrow DeIg I es temonte. 7 C
X0 11 Kcrili I Par sit partt JOS importers charlaolateral del PRC, se 'hR y actual jefe de lit r lick incial, que renuncien ninfistros minuidos SX,(.Ittka fue inaugurada hace tr
unfold al tMovimiento de los mArgenes tie UtIlld 'ad nentes para exigir al cumplimlento Min notice Is Ley Arm it ,j,desdr alliances viene prestan. brut. toril-d.. ell el clecreto 750 del citado Decreto y normalizar Ins 'vicin't,
Opinion scrior Casimiro Ro fguez ivero
Q c para former tin frenLe El acto estarg presidioo par of go- irepublicanos- R. Andre I do terrunipidoa set hajo In roil coil Ia ininistra Slarlblanca BEL
'Autentic 11 tie. 940.u AloniA Ia que Inforin6 quo -sonacional organizaclones autkntl- bernador do Ln Hnban, Inbores ell todos los puertos cle In El president de lit Ainclacl6n administraci6l, econ6inlca do un I'll- I)as
cRs que se opong -I, sefior Fran. Reyfiblica. Farmackiticrt (Coleglo Munictapi tronato. nieterill a In consideract6r, del ConA al intent de re- cisco Batista Zaldfvnr y otros altos En relaci6n con rurnorits do crisis. CONCEDIDAS 'SEIS AUDIENCIAS Lntegran dichn comisi6n: Par Ia de Santa Clitru), doctor Ram6n Ln- Lai, nitimnals, coil of jingn de In 3eJO do MInistros dos decretom. Una
mile Im. pr6xima rearganizncift de Ia,% funclonarios del Gobierno tie Ia Pro- sabre los conics se ha hecho aIguna POR EL DR. CARLOS PRIO Federaci6n Obrern Maritime Nacio- renzo, no.% remote tina clirta tic IR nintrictila. vienen cubrieiidt, Ins obit do ellos Be refkere it Ia urklftcscl ln
partJdas politicos. Be esth preparan- vincia. publicaci6n. nos manifestly Byer el ml- nal, Gilberto Goliath y Antonio Lopez cual CXtelletlinlom Ion sigulenteN Pa- nectines mAs indispeoltubles tie Ili de serviclos de Rsistencls. ,Social qua
do un maniflosto explicativot de los R' El Presidente de In Reptiblica re. Castillo; par In Federaciiin Nacional rtufos: st-Urla, quo funclono 'ell', of WHIM No cricuciarlin disperses, para porker- .argumentog- parn oponerse R Ia Nu- Actuarifin Y acuerdos del Bur6 Ll nistro de Comercio, doctor JcB6 I cibirli hay viernes Ins siguienjes tie Trabrijactores Azueareros, Emilio *'Ell su seccl6n La Veto de ton Me- gencrill tic juq spilll:tu Inns por Bus ius-ba)o lit jurLsdlcci6ii del Minlatcrio
.iderlic (lei Semitic, habInn- it !r. ,C rpurucion Nacional del Ttlr*.%- .
presl6n de IR reorganizaclon. beral-Demlicrats, Andreu, a qOien tambickri .No refieren audlenclas: So el. Castillo, Becretario general do nielpitim de ese Unportante decant) r,8111taclos pit 11 Ile U it". do SRI 11 bridad y el otro Incorporando
Ins versions: 11:30 a. in, Ingellicru Octa qo NR- eAR Orgllnizaci6n, y par Ia Federn de lik pivii.4a juliana. oparece Ura El preo 11
El pr6mima %Abado. corno se hn pu- ,,, EIR vierne. se reunierian en Ia -Wo conozect do nirigUnR situncio'n. virrete Kindelim. ctifin Ferrovittria. Arturo Agilero Vi. informacil'or illtitLI111LIn Contra Ia do.,xon loq rep6rtmvs manifes(6 qUV tno it] Mim.%Lerjo quo deLa correspon____tiLr.ado .1 IB I -fervnic a. tin avuerdo ttel PI soileninUenin. de ese I)IIIIIIPI Y Licer. I ,
"d d tie Santa Clara' critics tie dos 1 1'45 Ranion Blanco Jinitknez, pre. vem y Javier Bolahos. Ley Ara, r# ____celrbrari-reunion. el-Cuntit(i, -11lent: de nada quo rompa lit normaliclad sident'e' tie' lit Yu Ile Sancti -Spillitus sit InelUsi6n (.It- el veniderni lWeRul -- -0tron v1sitantris Inform-m-tv- --- __I
F-rcutivo Na De-- do-los I 6n do Ili Prelifts- Presidirii cliche comisl6r, of FoAQ1 -A I Ittam 'PlAvi-
I cional del Partido -dolegadox-proicedentes 11 it ,I, ac. I __ ____ ]a qo-clbac.1611 de I plit-st" es III"' ne'es"'"d Ile 111 I)'('- Con of secretarto tie In Pre5lden_ ___ -f[6i-il--OtffiT6-&i-q-ti-ti--IF-f-ij(, -i-o-s-qiie I I 55, 131oct nu do Prensa - -Fro-r-c 1 MuX____mocrata. ell tin nnItin del Senado do t6rminos de Ia provincial, ell repre- Poll girre, actual vicesecrela- Upon! end Use it
Ia Reptiblica. ,entarion de sindicRtas, grenilos, fe- renunciar ]as minlitros del Parlido UaVdin. Com isl( I it tie Ia CAmarn Nac-io- rio general e In CTC. Iev Ara v Ia oliwitin do funcinna- vin, lit % illarenn. t lit, du 'tor Orlando Puente, sosLuvo
, Y, tensa coftri-sacibn of sailor Vicenderacion", contras de trataJo y RI e, Conic rcan I I~. e inaust-inies. La Comisi6n decidO condenar Iodo ric;s (to (',ohurnariorl, ( qtiinnn _Rppublieano. 12.1.5 p. on. Mr. A. Brrvaire. ataque entre esas Ires lederaciow-s. it que I'll I ErECTUARAN I11OY FN 4ANTA it'#\ L.nflo Pereda, represiontwite a Ia
organtzRclones juveniles, que ;;ryfl vllr por ,A, .11,N41 PX*lEI pretixtinn citiminflo. rn. Ji-tibolli- UnRs I p In., alcalcir do Tampn, sphor fin tie Itegar a tin actierdo do lint. mir it I 11-111arlas (lei pago, del wriTUCION CAnuira, quien le entrelLi't tin memoe0. se celebrR:rA unn reunion pro%,Ill-- lorman of Burb Naclonal Obrpro Re- LA REUNION DEL EJECITTIVO cUrtis 1-fixon, mirmbros del Gobierno dad y armonfa. La comisi6n visitarA iniptleslo nnimicipal". (TARA LA CON., ii
cual do Ia Seccift Juvenil Auttritica volUCiOlIRrio Liberal-Dem6crata. NACIONAL DEMOCRATA mUnicipal y pstatal y Roma y E)amas at ministry del Trabajo, doctor Edgar- I IDE IIIN BIOQIIE iinduni ctin destirlo al 'Fiefior Preside,CRmRgfley, para tratar. entre otrns Presldi6 Alidrits -Sober6n Cashs Y de floor del fejtj%;RL "Corro P4 Listed rl piliner perin- DErFNSA dente de lit Rep0blica, solleftando la
- _drja-- _A,%UcIa_ Ali Buttarl--y -al- qidc.rtte-de-A L-Lip---di L 4uj -h.LI trittodo esla curstnin -I------ ceston del local que muns, Ia EwileSocarrhs.
-itsunton;-salo la P'" P Rctuo catfirt smretarlo Alfredo Oro- MaAarts sAbado, comn .so ha pit- ,-L-A-rt--A.--p,-r-T(-.Tit-g-rar-7-F
tiwda-sTW -___ -_---,, _____ -----------Fi6iiTiii-n6-,kmeririiia. p6blica, doctor Carlos Frio juiriosanienir, ruinp [Ten or jjr - g, NTA--sifin de Ia rearganizac de los par- prsa Echementila. I Recurno contra' uns, remaluel6n ,K Prote.slonal de Comercia-de Ia HaLop mehores Emilio Surf Castillo y juez Iniptircial. no ronurirlilndnse
Ndos politicos. blicado, celebrarA sesi6n of comit met- (Irber del periodistu do Nor DIARIO, --A Ins Idiez tie In maAah; buria, pars. Instalar Bill el Colegict
do D de hoy vierripti, previa claciiin del Necional tie Pedagogns, .
- Be acord6, desputts que hablaron ejecutivo rational del Pnrti p- Angel Rodriguez GrinzAlez, socretarlo InNin m) concern c rpferidr, pro- G(,hernadan-P-r-ou4nc4a -Di-etwic, pIn ---V.,-TabprnwdVcd
. mUcbns delegados y con intervenclon m6crata, convocado p By presidn- Mat nZas, who"
c
Tt"th-x--de-tc)T-*derrz,-Ia-sig-aiente- -te--doetor-Ml9utel-A e0a n .. illstaron sus I ecretario or, antrZ.a'dor r,,- ,,,,,Ie-ai.o- r- c!ii,-r'G--por- &Tgu- Jimitnez. se efectuark Una Radl Sober6n. y el csenad r' de la. rnls
o' I It ACtilud remponsable, y con of reunion ronleginladores de esta proConvocRr pFLrR constituir Ia, filial de La junta se efectuarfi en of Salcin cinnal de T abajAdores Azucareros, sfin de clocurriOntarin tengo of honor ma region. docbnr Diego Vicente, Te_i F Santa Clarst 01 domingo cifa 13, con tie In Mayorla del Senado. a las cins en'r' I g_,i ---Yeto vinin coil el objeto do dejar cnnslique es un Rtentado R In tranqUilldad discrepanCta.S dijeron a JOS periodistas on of Minis. tie envinric adjunIn Una Declara- jero, so entrevistRron can el doctor
representation tambi6n de todos Ins de Ia tarde. Con _eI siguiente orden terin del Trabajo que 1R F N T A 06n oficini sabre Ia Ley Ara pu- w(do of Bloclue de Dvfensa dvVllla- Orlando Puente, para. interessirse par
COIPCtIV& IR no reorganizaci6n de JOS controls de trabajo. Condenar pro'ce- del dfa: establecerk formal recurso contra Ili blicada por ]a Asnclaci6n Farina- clarn, It) que no purin celebrar." dlas Ia nituaritin tie condos de los cr#dIpartidas. I dimientos gutternamentales. Agrupa- Informe general de In presidencla; S resoluel6n del Ministro del Trabnjo c6ulica Nacional, gue to ilustrnrA Rasaclos, par .ausencia, del senator Lcm correspondents, pars, Oder terVeintitrfs ,de los treinta y cuatra lograr Iaunidnd sindical necesa Parm infortmes do lai activiclades ParlRmen- que suspendi6 Is ejecuci6n del Do- acerca tie su verdA era finallciad pit- AnJceto Cabeza y do Ins rl prrsentfln- 'tntrkar divrrsis obrRs pillilleas en )a
ria arias; y asuntos generals, proposi- creto 141, de 1948, Ia coal establecia defense tic Ia prolesi6n farmaciu- 4 tes Allcia Hervilindez, Teodora To- provincial que Be encuentran. de5die
iniembros del comiti! congressional del Respaldo al congress tabacalero, con- clones y mociones. IA comisi6n- mixta qua desde que los sacos para embilsar Jo&_azU- tica, rnglindole quo aclare a Ins fun- jeda y Arnaldn Aguilera. like meses totalmente paralizadas.
Partido Libeial asistleron a Is re- avocado para los; dias 24 y 25 en La I dies vione tratando cle aJustar hace cares en Jos centrals no landian ex- clonarlos de Gobf-rnar]6n que.ex- Vuelven R delarse a, r his protes- obre embarques de plAtiance
uni6n an que este organism Rcord6 HabRina. Demander In rapids. ns- I IRS ceder de 200 fibres de peso, a ,partii presilron Bus ternores tie que so elu- Ins Contra of mn service, (to Ia Com- 8 I
co as en I& de In presented zafrR. dirfa el pago del Unpusto municipal PAilla Cubana tie Electricidad que 11" Un grupn do campeslnom y de alli
sumar VOWS -a los dernfis groups quo truccl6n de carreteras en Ia provin- 3argentals politicos Ilberstles par Ia d screpancl tre el Senadose hark mostrado par )a supresion de cia. Aperturs, de Iws vias Trinidkd, reorgiiinizactilln Ckmara, acerca de Ia Ley del Tribu- Interrogados dichos dirigentes obre- quo tates temores no son clerto,: iepetido de nuovo Ins apligoneso quo cultorrs nrientairs so entrevIst6 syer
I ('lit,) ell I __
is rearganizacl6n, de partidos cada Sancti Spiritus y Sagus-lsai)ela. nal tie Gara'ntias Cons If tucionales Y ros par Ion periodistas respect a qui Ia Ley Ara Ilene on fin mills a veer,.% Be prolongan pqr horns, 11) coil of doctor Orlando Puente, pairs,
. .1 El secretarla, general de In Asocia- Sociales, parece haber salvado el ma- solucj6n estimaban que podia claine Pab le elevadn" dos aflos. I I flarlL que impede a] p6blico escurlicir Terminaclim del dragado de Isabela. clan de Sargentofi Politicos del Par- yor e-I&Ilo que se presentaba a su RI problema, ya que es tie fuerza El doctor Ram6n Loreran. cono- programaq radials y causa' grand .5 .in C tar pur su c
Ia decisl6n de Ia mayoriR PStUVO S ter, onto do IR Republica qua los
. .nIRda lines, do partl LA asamblea condeno con fuertes thin Liberal se dfrigI6 a Jos senadores labor. 19o era otro que. 61 ni imero de mayor Ia no exi tencia de glicos do toda- Ia provillcla'de I ,Is perjuiclom al comercloy ala-pobi ____ elobarci
----do-.- _____ __ ____ __ __ __ lanes a Ins dirigentes priucipa- y rogresen rites de esa organizaci6n, magistrados'que deben constitui R y ni- -tin, rn _Y che do yel
I r e e ti ell combict, Ins ancos t grn"Ril .it Ia I,,
Los indiclos son de que serk ftprO- les deyVarUdo Y d --ii, eset TO", I I III --villun- por- Lorenirifn. ilth -Una Krall c-stuvo Ia ciudad crimpletinic6te apa sigall efectuando por of puerbo de
- --Ul5erR1-.At1emfis-mcoT-- P W* naltaktir-que- no- emitan -Ali -voto- lot Kalilsmo 7 quo -rl -PTUITEN e par a as par Jos hacendii enen batalln ,it el Pturner Congreso Na- Guantanamo.
a
I d6 pronunciRrse contra of prop6sitc, favorable pare. )a reform de I&Xons- chos c tolegislaclares fiJaba en capacidad parn 325 libricsrd'i5j or oil lo garlic por dos ocanlimes cerca de Una
bade, como ya ]a fuvra ell anterior ( ,,,, na I dp Profesionalf-m Universila- Los sefinrcs Domingo ElltzRteguil
le suprimir IR reor&Riil7FLci6n de par- Lituci6n que So proyecta af objeto do once, mientrm of otto Ia limitaba a 6gulente: Has ell upoyn ,lei pr,,y 1,;odealey tin ra,
Feriodo congressional. In. reforma de t1do& supriinir In reorganizacl6n de los par- siete. Una trannaccl6n, sin Ia clual hu- "La Federaciiin Nacional do Tra. Armando Machado, f7
a arR ev tar las re- Ara, votado ya [)or Ili 7 4 Ili de orreitpori.sal Francibco Maria del Toro, y atros
Constituciian p t1dox. biese sido impossible arribar a con- bajadoren Azueareros esth reciblendo rrpre.scritativos cle Ia ciudad do
tirganizaciones precedents a IRS elec- Representantes, lomaUdo Lin acuev (ijuilittinarrio, expresaron it los piclones parciales. ponencis. contrRria R IR proposicift cluslone.s, los deja en nue-ye. de.qde ayer clients tie telegram mas do -untininie (lei leno solar pKin Fle.t. de Is Fedrrarl6n do tiodisLas (Joe III eXtender Ia Jur sdlcI'Tevi.rivente hubta UIIR I&rRL y han- tie todoK Ins sindientom que Ia int c- cuestu)n Abossidas
Constantemente sr onilten 'llitre- do ley, del doctor Jose R. Alderegula Respaidan Jos OrtodoxOS da clincusift, durante lit que sunbas jranb protestando do )a suspension cion desilt- BaraC(la R Baltiquirl, he
lialites OpJjlJojIcN sabre Ia debaud. que suspenderia par lOrmtrict de un pRrtes mnntuvieron sun purl Ins de el ecret N 581 tie 1948. y mu- Esto signifiell title lon pntfesiolm- I ,- perjudwa Pit !;It bilsp lit puerto de
c 1LI9UIIFL e ell nilo Ia- inamoviliclad do los Inspecto- los pronuncianiientli Vista. g ue siD I Jeq universitarins eNlitic dispursti),; a El pr6xinno mli-rcoles 0 fiel actual
. ____-_1 ---.. ,-..-;--,-- I~~ ". .
uesti6n. He AQUI 's d I -..str- -,nI.I., 38 de 11 irlericit-I q 0 nito hay sac" con ell: rt-spaidar 11.4 11.41,11-acUm'-s (11' I~ 1;,, "tc ro'clia do Ja Imch". ton I Gurintlinamo.
I .
- .
I I I I I I I I I I 11 I .1 I- I I 1. 1,
I
I I
I I I I I I I I I I I I I I .
I- __ C I .1 6 I I I A50 CXVII *
___ ___ PAGINA DIECIOCHO I 11 DIARIO DE LA MARINA.-VIERNES. 4 DE MARZO DE 1949 -I I I I
" I 11
" ======== I '
I I '
RO.'EXPOS-IC-ION COMC sobre itutneloll I I
Re ndaciones ." '
I .
. 1- Conferencia del Dr. Zworyk i 11 I I I I .
I I
EL PUER TO I 9 11 I .., '. & ., 11 I _. f a '- "I a s, pebres-
I ; I ( I M I I
I I en la Sociedad de Ing'enieros I ,,_ C esco ares y I
I I I I I I I I .
I
. 1 I ,
I- I Por Francisco Wrez Barbosa. I r, .1 optados Poe Ii Confieroencia de I
- ? o Mi I& told Fl inventor del <> y el < eta Cubans - se ; cl y febrero del afio ell .1 I I I 1.
Santa Alaria- curso quedaronr u il illuillcrolsf) 166 grades adoelantos de latele-visi-65-in. -Poisible-hatirsitingliggion de:-. 11 Ginebra. Lab r desarro6dat por Ids Dejoegaidos de Ctlb* en'
De conformidad' I -,. expc S . __ i '-del _C_ __ d Qo _d - - Galtoii;
? __ 7!-' en colors. Funcionan en E.U. un mill6n de receptoycs i Lir a. I L
con una 11 tlcia _21J __ prouesws contra aforos, habiendo ri- innagenes 1 1'(32' .), .
o do declarRdR.s gar. si6n recibicia y debido a esa modula- ,)), -, L __1
- I I L
reoxigida en a Di -- la.s mismas .gin I Organizada por Is So,6edad Cuba ?or ROULIO. FRANCHI DE ALFARO .
reoci6n de 111mi A flote el Harry Lemb C
gracian aparecf! En relaci6n con una, notic a ca- np de Ingenierns y ei Colexio Racio: 16A *Is serial varia an Is pantalls. 11 i .
el r ffn -rF, -- I)IcgrAfica iral de Ingenicros Electricistax.cl Cu. Debido at r'pid cl 11 de ,Ia de Tecibir el ministry de de Salubridad, en escrito-al ministry
el ba, se efectu6 anoche en el I I Go television -==rTs.i7-di.ee.d.9-e'-doctor- --- I j-1 ____ -Acabs-11 - el -recomienclased6 cuen -- ---_ a c Vaquero, pro- vapor nine cane, Harry Lomb, sc en- ra de estas instiluciones, Is ZworykLn- Is I j Salubridad doctor Oteiza, texio doctor OteizaC ue
- -de-la--90 Iralio-it- la-ent-rada-del-puer-to de--C*- Unf __ __eomisi6n Federal de official de las recommendations ,he- ta' al.Ministerio de Defense del in--pie 'AJelr. l'dcI c1octor-V1adim1,r--K. -Radict-de-16iXtitad-oo Un'dostumoAue_ I ,,,,,I, ,, ri. -form rendido nor at Laboratora'
leta cumin. Sajjta Maria que rc- diz de,,4e pride 11 / __ ... :rel dCconftregi: do Nut Naclorgal-erg --relactft --con -lag aguas ----
I 11 I al pa tijar'normas "standard", y boy en dia ____ ___
f -partirls. posterior considered coma 1 So le a ega G I Iifji,,-Sjjj:zsG
-- i R ""I's mente rumbo R La Habana, fuirnoa dre de la.ielevis'6n" per au-incalcu- ei--numero de lines qua gel utilizan ___ ______ I __ _____111 I ci6n I
wtal de $11,000 per haber dc.smoar- inlormado5 Por Bus consignatarics; en I I I -- ______ -la-asistenciii-de delegados de 19 que consume Is Guardia Rural en at ,
e scientific al Progreso 'y ea de 525 par cundro, logrindose una I I con---- --- passes y an Is que estuvieron repre- cartel del pueblo de Cabanas. y
cado ilegaimeril a ull gruP0 G cl;tc Puerto scr ores Lykes Bros Agen = ,'.'%0.r'd esEf cautivadora Ines de ocifecta visiOn an Is pantalla. Si Be I el C r.! I
hajtjano, ha establecido tin rccLll o c1c.s. uoe dicho buque &e. encuentra, Is radioetectricidad. utilizan menor noolmegro de Ifneas, i1a I sentadas par obserV2dores ocho or- son impropias pars onsUnlo
I I
- de sizada antc-clsefior 17'residtiite R f Io te-n ue va men te -b a biendu-efec-- --R-ep-resenta ciones-d e -1 os ingeuieras_ Lmag-ense verf deficient, y si se I .1 I ganizaciones internicionales, partici- mano. ropIa..,Tg1reCci6nAa______
de la Republics, A.legando que estu-na , 0 ------- ------- _ __ pando en las'-deliberaciones--unox -60 _.-Igualinprite-la.-pi
tuado su entrada n el puer or-rill mero-,IGg-equi -_ --- --tAi de ingenieres electricistas, t6cnicos de emplearan mayo -- I
. lmpro6edcnt, -quc por ese t 5C CAdiz del cual se dispose salir ma- radio, trasmisoristas, radinexperimeff-' pos resultarian costosisimos. --- I 1-1-1 I I __ 11 --- representatives que discutieron am. Salubridad hace anAlops recomen- ,
haya. radicado uria c a usa emn 111VjuZ- I I de Is nu- daciones en cuanto a lea Aaguas del
_ gada--cle-lastruccwn el Nor r--de na, pars InIcIRr su viaJe hacia La tudores, cientfficos y de Ion sectities ManifestiS luego qua ein 1946 sola- I = nte log problems; del Ca. barrio Las Pozas y del cueducto
-H cclclcntl -no tuvo-mayores -rornerraiii1es-de Is radio asi coma dis- mente habia tres estaciones trRpmi- I an Moixico,-Ia region 'd '
-IL ciuda d de SiLritiago de Cuba, qu' consecuenci&s ri el Mariel,'tambioin impropias pars
Is, vc el DepartFun & ya que el buque quedo tinguidas personall-dWJes--Yfdffitllaf-SDr2s-de-televUi6n-"nos--cuantos-re-- be, Centro y Suramoirica, region
IL I flote Inmediatamente. de nuestra sociedad, Ilenaron el arl cepitorees.sDos afios despu6s, las-es- I I ____ __ que tiene una--superticie -de-20-mi- uso--bLLmano-,.-..-,- ------.-------- _____I
gracimi cstt procediendo admini5l a del-Pacifico- plio sal6n de actos. Lac on umaban 50 an operaci6n y I __ Ilones de.kil6metros cuadrados y una Reclaman $6,%0.09 i
Livamente. Las sefiores- Dussaq y Compaffla, En la, presidency se enconLraba, 50 en constructionn y actualmente as I- poblacl6n. de 134 millions de habi- EI arquitecto, senior Luis XchevaT. bi&n fuunGs Informados que el Les generals en La Habana ae call el conferergcista doctor Zwory- estfin considerando par is. Comisi6n, tastes. rria, en esrrito a Is superloridad sa: fior Vaquero alega, que no se Ira, nogen a del Pacifico, armadora kin, el Ingenierci Jos&Maiiuel"Carta- Federal di cogrounicactones. 150 per- 11 1-1 I T_ nitaria reclama Is cantidad de $6,500,
in- goleta- cuffal -Santa M"r'a'- de- Is. _mctonave Reins, -&I Ya rresiciergte-dc-la-Sciciedacl Cubans misos pars nuevas estaciones. El Mi- I to a Is nutrici6n as bacon lag si- saido de trabajos de construccionex I .
-sino de oLra rleta inl -P-a-cificat I. -actual dereceptores an los--Es- --- ____ 1-1 que tiene ig os Informa"n que dicho buque Ile- de ngemeros; mR,!nJero Humberto mero "I --,,-,-- _guientes._,___ realization en. el sanatorio_ La Zsplt-_ _nombre, pero de bandera honduPnR, gari a 1A Habana procedente de--Val_ Alvira, ingenieril emberto Nin,,que tacicis Unidos, es de Ceres de un mi- 11 Que as -lieven- acitio-esludios-de rEiiizii, ____ _____ ___ ___
-Ili --I-- JFeraa j Tre e fines del, pre==-,. que hizoel -alijo-iFegal de halLia ,iresentacift- del- doctor wo- Hoin y se es Info
-- a, __ -r-Miguel Hurnall que sente afio millions. La -_ -- --- I I log problemas alimenticlos y ,di Is two oficlar sabre I& Conferejacts,
:10s, 10 cual Probari en su oportu- paraisci,,el dia li de, Jog ,,Corrientes I ..,,,a, My es ------ --- 11 __ in rent er -Ile-- __ --de- tin&
Dara sn. ir el clia 12 a I 9 de )a 0 nutrici6n debiendo co ic d --
n1clad. I ei sefiar Jullin-Lastra, auspicia- produccl6n actual es ft cien-mil I aspects blol6gicos, ecbnim 05 y so! Conference ayer,-extensamtnta.--Par ser reembxrcffdo mariana en vi.ale de regrol a Europa ran dicho acto, coma representantes equips par men y pars fines de 1949 1 ciales y Is relaci6n que terigart-con el con el Itinistro doctor Otei at docU6n Meletbn natural de tado-9 de Pa- de In RCA an Cuba, de cuya organi- Be espera que Is producci6n aumente media geogrifico y ecol6gico; que ell tor F6 Hurtkdo Galtis, coordill
Uniclos de America, que Ileg6 a ju- ,ajcrO6, que proceden de Is America zaci6n es'actual vicepresidente de los a doscientos mil par lines. . log different passes, log organisms dor que fu6 de Is delegaci6n de Cuba I
caro en el Vapor .SumpHncc-,, ha central y del Sur, y que embarcarin Laboratorios de Investigacl6n. el.con- La expansion de Is television -di- nacionales competentes on nutrici6n ante Is 11 Conferencia Midicosocial I
sido traslad "do a LR Habana, pars *n La Habana it Talfa ferencista: el director de Radio, JQA jo* el dcgctor Zworykin-ha sido post- I estudien y determined las necesi- Panamericana que acabei de celebol I
aer neernb- 10 .R, se qurd6 en M, Sentmanat;l el vicedecano de Is ble dell a Ise redes qua ban Inter- dades cuantitativas 7 c alitRtiVS3 de se en Is ciudad de Lima, Per i, y do
dc," Ell vi-Jchacia_[" m I I Cu
decors, cua.n ei allo Ge ekjoci -rica-central Fripultad de rogenleria de Is Univer- conectado entre si lag cludades del Is poblaci6n, con rela i6n a los di- Is quo hemos informado en varies
-1 America del sur, Ilegari a La HR- sidad-de-La Habana, itigenier-o-A-ff--,Oexte-y-atra"rl-Este-de-4os Estadom ferentes de alimentos, seg m occasions.
Puerto. rijeniero Luls-1-1. Unldos, y a mediados de febrero 61- ___L a I vus -val. _C_ -s, __P
Azficar baria maftaiia el vapor inRI6s Talca. gusto Condon y at I I -------------,,---; _. ,.. nuri&v. a o.ose 8- asteriormente, el doctor Hurtado
Se hot nutorl do por ]a Adunim el que conduce poisajera en LrAnl Alfonso, secretary de Sociedad Cu- Lima se inaugur6 una nueva red que ra In orientaci6n de IS pr ducc' 6. hiz...*Ios periodistas, lag siguientes
,
7'a ,,i corno 300 tonelaclm rip cargo pars bana de- ingemeros, Y-el viesidente une el Cents con at Este. Los circui- 1 I agricola, as[ coma que log alimentos decl raciones sabre au actuaci6n y Is,
embiarque dt 5'00() -ces de azuc:nr nuestro puerLo figuriando en is rnis- del Colegio de Ingenieros lectficis- tas qua unen lag redes televisaras as A lag I de Is farde de bay inaugur" on lea salogoom del Lyceum necesarica pars lograr log niveles dela citada delegaci6n.
que recogert !. mol .Tal rns Cal .11 .. gamelil de l lom so- tax, Ingeniero Cirilo Romero. efectCian a tracks de cables coexists a on& notgairs, expoolel6n do an obra Q conooldo pintor cubano Ren6 Part minimos de hutrici6n. a lea pobla- 'La dclegaci6n de Cuba inte&ra- I
niLariA, etcpvra. I I_ La personalidad del Dr. Zworykin niediante, relays de microonda. earregre, signifleade on lea eircules pfet6ricas come one de,108 mis distin- clones respectivas, Sean producidas da par vokintisiete companies. miemEl traslado de IRA oficinas de 14" El Nora Lisboa I El doctor -Vladimir Xcisms, ZWory- Actualmente log programs de te- guides cultogres do I& plastics, contemperinea. cuanto antes par media de In diver-' bras todos ,del Colegio M6dico Nomobol del puertn I -los-Estadoe-Unidos se-dl- __ I C
SegOn nm ijiform6 el il Allre- Procedente de Vellezuria, 6 ,-,,--,,--kin;-naei6-eii-Mourati, Ruste, el-30 cic javjstA"n _--rortecarrerni prexergta 11 Mesa.- 3 gouaches y I -dibujos., sificnei6n de in agriculture y el au- cional,-fun ion6 dentro de'uha per- - -Puertn de & cala terror at de L, Julio de 1889; se gradu6 de jageniero viden en tre-s--Iases:-spo--rLs o-'trarg--- La entrada a I&-axpesIcI6n,-estAri alerts. deeds hey bast& el pr6. mento progressive do I& produccl6n fecta unidad mostrando en Lima, la- _do Dominguez Rxildin, medico Prllllr- Habana eA espri-ariallargul el din is do Liectricista en (!I Instituto Tecnol6gi, missions at aire libre; programs de ,- I -_ de pimentos go
ro del Puerto despues de uns reunift grado en 1912, Llejoi a Jos studio 3, transmission de peticulax A 11 a ruttectores. Coma lag dos Ica progress alcanzados par Is
Ins Corrientes me 12 Inclusive, do clinco a echo p. nio.
el vapor Nova Lisbon co de Lefiinj h il lizas, IRS as, In leche, In car- clase rritidica Cubans. que
celebrada con cl jefe del Departa- Estadoa Unidos do Am6rica an 1919. En New York es possible actualmen- La ilasirsel6n as In portals, del belle os,16111ogo de Is empooletbis no a de( e fru '
que saldri pars Vigo y Santander bir simultinearriente siete pro, Portecarrers. I 11 fiueey atros aimilares, qua constituent Fo midico mejor organize a de ode
Irtent4o de Cuarentents. doctor Mario Co I En 1926 obtuvo ei doctorado en Cien- to reci I I rotes abundantes do elements nu- a Am6rica, nuestra delegaci6n InVillsjon Polanco y el director de. In- n numero6ag, pasajeras. cias en-la Universidad de-Pittsbur h, kamas different, y en PrIncenton, tritivos esenciales. clula Is totallaad de lea naterribrom
migraci6n, doctor Blaz AndrM Oroz- El vapor .Florida, -.-. Actualmentees vicepresidente de lag J., donde se encuentran. log labo- Respect a Is alimentaci6n de es- del Secretariado de la Confederaci6n I
A )as silete de I maAaria-de ayer j Investigaci6n -dol r trios RCA, pueden recibirse diez ", I 11
co, en relicl6n con el traslado de Ins ltrribco &I Puerto do Laboratorios do C lares, recomienda dicha Conferen- Midica Pargamericarga, del Comiti-
. -de- e La Habana pro- a Co ration of America. Entre progromas al mismo tempo. cis, der Ginebra, que par log passes Ejecutivo Nacional del Cole, i pFo- I ,
--ofictrias-de-dicho-departarnento- us inven as se encu _' Inicia ias obras 'UDIM S ohi .
m6dicos del Midicoa de PuerW. pars ,Liner MiAmT-Yrfirid a o u s lx--Celdir --T-.- #Lelevisi6n-en-colores--exputo- fesores de I& facultad de Ue cina
-conde-nte tfe ARtinoamerimpot as areen servIcios
deride go encuenLra actualmente el el vapor Lmericano gIno- fatoeldctrica, el Ikonoscopio y Kines- he 3ido obJeto de muchas controver- _____ irrelliyebdo- -el decano doctor Lel
rid&. perteneclente--t Is FermInsular corio, y he trabajado en el de5arrollo sias an Ion Estados Unidos. Se efec- 01 _______; 11 p re el suministro de alimentits a as
. Archivo de Is. Adusna- ha Ilegado a and Occidental Sttloinshll) C0mPAnY,, de Microscopio electronic. t6a transimitiengdo an tres Carleton. dis- naigs do lag escuelas primarlas, bien Vieta y el secretary doctor i
Is, concluxiiin de que Wo accederi al I tintos log tree colorqp fundamental en iente ,,as baJo forma de desay-uno a de al- pudia y el restore ]a delegaci6n re
trinslacia de Big oficill 31 es que en que condujo un total-de 204 passle- ---oC6jme ge-dessirollI64a, televislible as. Phiar del Rio,' proxm am
el nuevo local y par cuent.s. del De- entre los qua figuraboin 6 cuba- Comenz6 Set conference el doctor RecalC6 el doctor Zworyll qua is l mueno. dindose preferentemente a presentaba lag sociedade3 cientificas
nos, 2 -historia de Is television .an colors no harok vlejos log que muestren sintomas de des- cle Pediatria, Psiquiatria y Cardiolopartsmento de Inmig-racidn, Re' bacon An nactonalldad, III canadien- iloororykin, hacienda Is ue so InicI6 a los re nutrici6n y qtie pertenexcan a fami- gla y destacados miembros cis log dos
lea linstsiJaciones de baboa, departa- Sea Y at resto norteamericance. Igual- television electr6nica q. stores de blanco y ,.Y' Dificultades para la siernbra del tabacc, en Vueltabajo. ,No ties de escasos recurstis econ6micos; 9rUP0s m6dicas que oriental I& pp- I
mente trajo el -Florida. con3ignada hace-25 .afjos cuando 61 present Is que se fabrican hay en dia. 6 Padget que no esti6n actual- Iftica del Colegio, tanto de Acci6n
Menton y eon el local debidamente en la basur' eft Madrup desde hace diais. Quemadas y que 'as .
pintado pars log mo6diCcoii del Puerto. a U Habana unas 6 tonelads! de primers, patented de au tubo "Ikoncis- tambiAn sobre Is aplicaci6nde Is te- re og a mente en conditions de organizer Inmediata coma de Unidad Federacarga general. entre ella 4 autorn6- copto", que as el tubo captador de la levisi6n coma media ad I tiva. Todas lag tendencies actuaron
en IRA miarraul cond1c4nc3 en que 10 virs y 16 sacos de cormspondericlIg, uc:= lue ciricuental mil arrobas dc cafias en una finca de Cabaiguim on serviclo complete de comidas en
estin actualmente instalados. -Ignal. Explic6 c6mo ese tubo tiene puede utilizarse an lag e ga lag escuelas, surninistren provisional- en Lima en Una sola direcci6n de ca- ,, I
_ ordinaTia. much---MU -setigibtlids, dior--la--qUe dustrias,-comercios,-por-los moidico4 __._ ,___ -_ __ I mente par lo menos un refrig'erio r A c t e r eminentemente nacionalista '
Las Inarifoctaciones 4s ge haber sido pueatoa anul6 log median mecilgroicos primiti- etc. La television -agregob- debe _6E NUESTROS-CORRESPONSAILM
DesPuO a __ N LA ISLA) sericill., que podrin consistir en un camblandd impressions en todo moLas impor-Laciones verificadiLs par libre plit.ica ei buque, par lea auto- vas, pues "Is serial a ruldo" I& numen- considerarse coma un entretenimien- (TELEGRAMAS vaso de leche y galletas; ant como que mento dentra de un regimen estricI el purrLo de -IA Habana durante el ridades portuarias riabaneras,- anota- ta considerablemente. Continue refi- to, Bill mks blen coma algo qua jprodia 2 del actual, asicendleron a mos enLre kis vinjerce de nacionall- ri6ndose a log tubos que siguieron at longs, nuestra visl6n, pu6s nos ayudn PINAR DEL RIO, Marzo 3.-Re- infqrmes de Is Policia Nacional. No todo&.lo3 servicios de alimentaci6n tamente democrAtico, coma es carac.
I .1 escolar estkn baJo lit direcci6n de un teristico entre nosotros".
6,393,610 kilos de mercancins en ge- dad cuillatia a Is motestrin Norma Sin- --Ikonoscop 0 %U L son log denool a aprender y desarrollar mejd? nues- gres6 boy de La Habana el Jefe Pro- fu6, pues, un "robo", coma Be liable Despu6s agreg6: "Siergdo tan exneral, LncJuyendoae 321,955 kilos de chez; al m6dico Charles N. Scudieri: ,nados "Orthicon Y el "Orthicon-ima- tros negocios. vincial Ide Obras P61glicag, ingeriero dpeensado, sino Una negligencia y una orproismo ldnico, capacitado pars orBe- gen", que tienlen el imlsmo principio, At terminal su brillente conferen- Joi6,Gervals Berea, el cual celebol mostracl6n de ignorancia par parte ganizar 1 coordinar su trabajo, ga. tensa nuestra delegaci6h, y sefialanmadera. a,. los-r-omerclalften Riingundo, B. ( ,,mite miximo do
Porro pero mks perfeccicinado.- Habl(S lue- cia-que fU6 ronunciada en ingliks re at mi- de ]a a lag personas que Ilevaron sill ranttzan a asi un funcionamiento que do los estatutos el
.. go I interesantes entrevistas con uniforms. cinco miembros pars integral log coEl as mWMro Benitez ruff, Frank L6pez y Enrique I Ki- cibi6 el do or Zworykin,'un nistro F.ebles. Mail dicho in e- ese bronco. Ha 3ido un buen servicio stop,, normal u
Z da djas inalmente, recomienda In celebra
-,A bordo del vapor cubano ,Bahia nR, go del tubo receptor, que es e 3 milks Politicos representatives de ca.
, y sehora: at comerciante gin nacio nescopio", Fig Lon tubo de rayon ca- ovaci6n de Is concurrence: niero, qua dentro de breves este prestado par Is pollcfa. Alberto ci6n de Is Semana de Iii Alimenta- da pals en Is Asamblea de Is Conde Nipe, il &I Puerto de LR He- lidad Gregort Klebanoff y ail ea muy felicitadoademas, par 11 i Lavin Page; : -cual el haz de electrons dirtintas obra corresponsal. .. I
barst, el ex ministry del Trabajo Cu- y Ida norteameri6anos siguientes- el l6dicos an el id habrA de iniclarse ci6n en forma coordinada con lag ti- federacio uc es cogs, distinct del I
bano jefior ler4rocisco Berifteza ulen farmackuLicol Jorge Strarnen y S* fj,_ es modulado par Is sefial do televi- ten a el It d enera, filtimo at pre, p6blicas in eita region, disOuestas Exits de Is mallenda -del control I Pie q4 into de Is "Poor RlcXard Award" qua par el Presidents do In Republica. "Vertientes" reas propias de las Semanas del Ni- no del Congreso Cientifico de
I- no y de IR Madre, ya en prictica en afluntos m6dicosociales, Cuba integi-6
sockimpahlba Su familiR. ra: a.1 tambien. doctor en faraaRCIR se concede at ciudadatio contempori- Entre istas figuran Is reConstrucci6n VERTIENTES. marzo 3.- El con. . .,on log Cmc6 miembrns
- Exeriel6n de derechos Charles A. Hyder: &I linCislico John A. Emerald Knot ' I sacom de arroz neo mks distinguido an Ion FAtadcs dAIovr polientes de Is carrete)ra de San tral "Vertlentes" no cesa en su avan_ numernsos passes. con lo que pe to. este comitob (
grari Is centralizaci6n a coordina- siguientes: doctors L. Arapjn, H. FiPar decreto presidenlal xe he cnn- Vicent. y el ejecutivo Michael Kle- con un Peso do 410,892 kilos y de Uni.dos. Junn y Martinez, y se reiniciarAn Ins ce progressive en cuanto a Is pro- ci6n deI asesoramiento education y gueras. M. Lands Bacallan, FrRncixco
cedido Is. exenclon de derechas mran, banoff y su esposa. - j Lake Charles, trajo 03,237 Faces. de O-El ingeniero Antonio Zamorano, tcabaJox de Is. carreters, de La Colo- ducci6n de az6car. En 58 dial; de 16cnico alimenticio on un organismo Teiera Y J. Lamas Parra; en el serial
oelarkin y conAularw aAl coma di )as El Florida gaII6 nuevainente ayer arroz con peso de 4.187.518 kilos' frccI6 Una vell an espahol de IRS me. labor podernox afrecer estog' eloctien. responsible. del CUR] rcin6 Ili misma ammonia quo
--en Is#; -por-la--tarde-en viaJos- do- regreso- al -Tambitin 1,200 R. palsbras del doctor Zworykinlreall- tes-resultadoit: 43 millions de arrobas en el plena de lit delegaci6n en go-,
debris impuest4m recaudables do espi- zando Login magnifica Is UG Dincultades pars Is allembra do El titular de Sal ub ridad doctorr At
Adua-rias, con inclu.116n del impueAto Puerto de procedencia ilevRndo nu- mores de insecticide 1 caJR bar en a q pias deLjRS nera __,_merms pastojeroa y cRrga. lag, 1,200 sacos do litoscoPlo. taboo de. cafia, molidas; 400 mil across de ber(o Oteiza hit rerniticlo Ill.
nigg am contrail el decorcLo 643 de. 1. demostr6 alg io tiempa sut-cono- Los cosecheros de tabacn de esta azucar envasados; 3 millions 330 in" anterior, recomendRcioncens at Nego- "LlIs miernbros -integrantes de Is .
I I& Importacl6n de 1,614 lutietij Entrada y Ralidas de bares El "Henry M. Flagler cinnientos Ila reqa material. provinces, ante Is perspective econii- gallons de miel' final producida, ,y cind. de Maternidad e Infancia del deleg.ion cle Cuba -agre,6 gl doe- '
qu Hasta Ins 6 de Is, LaMe de ayer Procedente de West Palm Besch Y g Luefo setprayect6 Una interesanti- Un rendimiento promedio general de Ministerlo, Psi comn at Servicio Ir
- c Im mica quo comlenxa a violumbrarse. de tor tado-, suscribieron u a mo.
t. e h:g d uirldo Is Sociedad Pro Ar _to, Ile I 12.39. Lanormalidad en el funciona- Higiene Escolar del Ministerio de ci6n, lon qua se realirm6 Is doctrine
M = part uso de- I& mima habian arribacki &I Puerto de La Ha- ubriendo ail viaJe de itinerV me itulada "Hacia un mundo
cuys, importacl6r, on esperads. dell bana, log siguientes barcos: remol- g6 el terry Henry M. Flagler. de mejor", sabre asuntos do alectortinics, estAn contests en qua lots stembros miento de esta gran Industria local Educacio5n. conte ida en is "Carta m6dica do
catior Josd E. Cartays; vapors .Pan- benders, hondurefia, de 878 toneladas y con un magnifico buffet"termin6 el del pr6ximo aflo, no podrin llevarse ex perfect y a todas luces sorpren- Vinjeroa vigilados sarlitarlamenjo La Habana" y enmlldque se declare de sate lines, neff Delbert. Irognsy, Florida, Windt- manda el'odspitin senior acto. I a cabo. a menoique con anteriorl-, dente, dado 'to e5puesto qua a no I ica
. y a dad, ggggiftknen ac terclos tendientes a Par diosgluc 6n del doctor Mario que ]a profesi6n par Is na- ,
I
FranquICILS go. Aatill ro que regrea6 &I Puerto zt6ri.tensen. Dicho bu u fu6 pocos uebrantos esthn los ingentos Villal6n slice, estin siendo vigi- turaleza de su ojercicio y a fin do
Man ildo dispuestas )as franqulclas varies horas despulds de hither Wido atracado & Jos muelles del qAl-sLnaj avitar una nueva. catfistrafe que par dioversos motiVos como conse- lados, sanitariamente, log Eguientes cumplir cabalmente su funci6n so-
de caricter diplognitlecl, Pax& log fit- del mismo y Ids areneros Donginium pars su descarga. :rruin ris, Is industrial y a cantos cuencia del vasto y complex enjol a- gem
Park y Tarari. Soon el Lesiona& s al ctfiargRalrededor de Is mis I pasajeros liegadoz a Cuba pbr via cial, require en tod ti i 0 u cl,
gullentts viajeros: actor JacobViLn manifesto nilmero 379. ml,-4GUl- naje de que se comporgen, ien ffi,der Gaag, primer secretary de do los tor errGcarril conte- Uermo Rodriguez. CorrespOnsal.- a6rea, tocedentes de passes donde ma de plena libbrtad Ind id..In qu.
]a Tarribidn se repart6 I& Salida ajo to carols de f cil par cierto de armonizar. V&len"n hay enyerrnfdades cuarentenall s6lo garantiza a plenitude rAgimen
Legael6ro do log Paises Rajos,,que.es mirenegras Tarari y Domil.rilurn Park, niendo mercancias qua an total pesan Ne sto reil Is basura an Madrugs Estrada, cortlesponsal. AeraDer-Atica. Esta moci6n fuk &proado boy par Is via Ores. el velero Eugenie, el Maria Cristina, 478,452 kilos. Diction cargamentos lit- soostener en la deeds bace varlos dias VERTIENTES, marzo 3.- El do- Grant Beaman, Hazel Heiiihfindez, pa- bads unAmn-mente Oor el plena de
"Wtor Jorge A. Coquet primer Be- Joven Manuel, Engle Rose, Eagle cluyen, 4,892 Islas y Lin tanque Y MADRUGA, Marzo 3.-Desde hace mingo fuirnos visitados par el Ilmo. blo HernAndez, Raymond Keesler, is Asamblea".
cretaric, do Is. Embajada. Argentina Aguila, Joseflilk, Astillero y at vapor dos Carron con cargamento RI granel muchos dies no ne recoje Is basura seflor Obispo de Camagiiley, Manaefior Marion Serrano, Marin V Alonso "Cuba Be destac6 axtraordinaria- ests. Iocalidad, en lit calle de C6n- Enrique Pftez Serantes,.qulen vino Amelia del Carmen Arroyo'Jerry A: mente
qua IIeWA pr6ximamente an el va- Chiriqui. Henry M. Plaster, Agwiprin- de manteca, todo lo cual Penn 198,280 playa una rift a -dl o-, a
sul Lee, y frente al colegio de nifias a despedirse de esta feligresia antes Warner, Malvin Forhma Mickel tribu i6n a unidad de los
- i _par 0
par Tennessee y Pam una comisdolin cam, Virgen Morena, Josh E. Cartays kilos. No. 2, hicleron una gran pira de de trasladarse &I Arzoblzpado de Forhman mcill cog de Xrogreso y
el
de funcionwloa y astudiantes de Le- y at laneb6n El Morro, y el buque Adernis trajo madras y ogres merdigit. basuras, qua constitute una amenaza Oriente, alto cargo pars el cual fue- in
glalacl6n BLricaria de Guatemala, lag tanque P. C. Ran a canclas en L De key West Fli. menores: En- particular Be destac6 su aporte ecocuales vienen acornpatiados del pre- Surtas an el poserta, I Ell = de Nips" Detenido un soldado. Principio para Is, salud pCiblica, constituyendo ra exaltado bace poco par S. S. el rique .Lourdio, Elyn Sue R mkell y n6 i ya que nuestro -pals be inaldente y el Decano do dicha oil A )as 6 de )a tArde Be hallaban sur- El-vapor cu ano "Bahia de Nips", de incendio en Arroyo Arenas* esto un &bandana sanitari,:r de pri- Papa. Lulius Saudderg. vertioco'en log dos afios de existence
nitac 16n. Ion en el Puerto Ion siguientex bar- de 2,183 toneladas rietas. Y que man- mer orden. Ezperamos que Ins auto- OfIcI6 Monsefior Pirez Scranton an -Do Lima, Peril: Victqriano Mazo, de Ia Confederaci6n M,4dica PiCh.mecog: Nancy Trader, Tunaholm, Ar- do el capitAn seflor Rufael H. Cis_ L Robaron mericancias por $260 ridades sanitarins resuelvan este gra- lik Santa miss. Hubo comuni6n gen!gal Carlos Villarino, Luis Conterno, Ro- ricana nada menos quttia sums 'do Desenrolado ald Knot. Frameitzen. vljo _rIndi6 vWe procediente de'New ve problema.-FernAndez Ruano, Co- de lag cuatro ramas de Acci6n dolfo Pkrez de Ion Reyes. Ram6n Vi- clen mil d6lares, El on reso des- ,
Ila sido rernitidozal-Cagiapnmento -keldyk, Emeys rresponsal. t6l!ca, y mks tarde en el hotel Ritz le dal,-Francisco Tiant, Armando Coro, tac6 de un modo pec, a su a
L1cR,_Ag wI-daTe, Florida. York cand-x cierid6--6,n.398--kilcm-de -- MARIANAO, Marto-3. DIARIO DE fue ofrecido un animado banquet LU-' -Rodriguez -TcJir4,_Marjlti -Lan- A 0 a genor presiliente a.
de 71scornia hasta. ail reembarque Dallieng, Jailing Ilectinlento mily sentide lue Slrvi6 pars cerrar el progr UIS
el senior Esven Berger, official (let Annette, Maria CrisLina, La Machl- inerc4ncias en general segun apare- LA MARINA. Habana.- Fit& me- Fs.
Santa Maria. Santa Cis- FALLA, Marzo 3.-Profunda pena ama da, Humberto Figuers, Diago Fernan- Rep6blica, doctor Carlos Pria Socabuque ascupla '.Sumbeanit que ui 'Ilk, LOWIS con relacionadns en el manificiito nu- drugada. fogi asisticio de le3lones le- e- e scion quo motive6 su prese.1 tan dez, F61ix P6rez, Ovidia de Is Osa Corns, par su eleva
desenrailado del mismo. ra, Victoria, Tabaga, Cuba, 7'ropicRi- mero 380. Dicho buque fuO atroicado %-es, en el Hospital de Is policia, el Its, causado en eita sociedad 0 fal grata-entre nosolros. C10b= tu de camBabia de Nipe, Tacoma, A'9WI alos muelles de Ataris Fruit Pars III entente Ci-ist6bnl Carreho More imitnto de Is virtuosi dama dona Josk A. Bustannante, Maria L
princes. a' c S, mere homes de recorder 'a Mon. ret F61ix Hurtado. Maria Rebozo Si- su decidida cooperacl6n deade el GoInIclado el-expediente i6n. Dolores Bonet Viuda de Falls GLi- _Ie
]Francisco Morales Torrecilla, dol Peguat, Albesjos, moLonave TAIR- dol teneciente a lit Segunda Estac Senor. I irez Serantes con ad iraci6ro bierno mi manterouniento econ6mice
rado official investigodor de ]as cau- manes, tenago, IsRhias, W. Figurun entre It% carga tiaida pool Mi to actuado par el Capitin Jos6 tikrrez. por to que esta locali4acT Be an re a, Pedro Nogucira, Carlos HernAn
Mario. Cer y carifio. Valentin Estrada, correspon. dez, Rogelio Roig Febles, Angel vie- de ]a Confederaci6n. 'El caso de Cu&as que motivaron el hundliniol de H. Arblistus, Mauretania. ese barco. aparatos, mecAnicils, spars- Nt Abog6n, ore en que el tangents encuentra de duelo. Descanse en Paz. Sal ateria de relaciones entre el
Lag remociones Jos elo6ctricos, quirnicob. e.taba de ,,2"rrId. Par )Va -Aurora-M. de Collado, Correspon- .Asia to Barahona. Alejandroo
- products ,Liss, en 11da en I& ease de socorros ills Le6n, Leop Ida Araujo, Gobierno v lag organizaciones m6di.
WtV,-hr-1=d OV- n del I SANCTI SPIRITUS, marzo 3.- En Roberto V is es realm
- tripulantes de era barco desaparecido Las remociones e uq le, Trwn- Procl larillaccullcos, tvinlov.-pro-ttio 11M riall list.
-a__b___1___fN Processdo Kc-nI1o--Martfne% 3rros el doctqr-Mes- Nanu P L cas del p
Iticada ver en el interior tez stendo avisados do que en eI bar __1a, casa cle soc4 _. Ju -_ -_ --ni-al-y-de -sevir-a-emeta de aspirstairribift a los del rnotovelero -Ju- jeros vei .1; a ducts allmenticios. etc "Chan Li Po", varies personas for- COLON, Marzo 3_EI juez de Ins- _E__" -aez an Rings JosVLWpez, rresrias, pam gue present declaraci6n, en del Puerto fueron las siguientes: El yate "Aerie" cesa as sti6 it r I a--Mora---H-6rnin so Potts, J036 By om, Rodolfo P6rez, cj6n cnm6n a Ins debris organize-- -Vttpor-Dalhem,,-que-fuE-ati*aeado -a ---E1-yRte-d@--ba cricinla its- maban escan ala, en estado de am- tru&16n de esta villa ha pro blanca, de 38 Rhos, natural de oista: clones j= s del Continents'.*
toile a as -bri-axtrer-.-A-1-imrsonarse -&Ili y tra r _____ c, blan- BArbara Sanabria, Antonio SRcre.
ritlacion con ego accident log muelles de 'Is Havana Central. nominado "Aerie", de iLlIenito Martinez- de 40 aflo. ___ __ casada, vecina--cle-Indeperodeneia-N -J uUaTns-RsTe y Francisco Tejers. -R on dei anteproyecto do
Lesionodo 0 que mends el Itan whor de plainer orden. tuoron stac do a de t ; ,G. 65, n 141. esquina a BuenRvista de una in,,a con co, vecin ata- De Venezuela, &I aeropuerto do estatuto.s- agreg6 el doctor HdWandcz, Florida RI Arsenal. netas Can- coi a pufialadas a Basilin yi 11le toxicaci6n producida par haber ingo- Camagiiey: Gloria G6mez, Leonar do -7. presentedo par at Becretariado
Itnrique Fernindea y Ferruk Berea* qua salleron Geo. W. Gibbs. Ileg6 de t ell Im pulling. par el soldado J a de 42
natural de Espafga ayor its cited, I I delarin CnIomar Gonzjklez, Pertene- afins, bIRnco. vecino de aquella loca- rido pasta eloictricn, a cause de Tjn6 grades deba en que tanon Ayer salieron del. puerto do Lit lastre Begun consign a it ", a Compaiiia del _an- de Corrales, Luis E. Corrales, Mar- ON tes
chafer de un camilnriautirlo test as Hbana Jos siguientes barcos: Fla' inter. 3si. Futh alracado &I elle center a Is Segundinto so lidad Pit softener con 61 Una discu- contrarse su padre en grave estadc, en got de Is Saga y doctor Jorge Acosta, to miembros del secretarlado co- ,
par diatintas parties del cuerpo at ser rids pars Miami: Santa Marta pars international de yates. Batalibn doil, Region, I" at cgue si6n.- Israel Grillo, Corresponsal. Caibarl6n. FuA ingresada en el hoq- lefe local cis- Camagiley. mo Is comisi6n politics de Cuba huLicanzado, pbr to pl&ncha de ulltrac- miainni- Wiali, pars Miami; Arkeldyk. Ell "Dallasite" tambitin reaction, lesionado sirn- So quemaran cineuenta, notil, arrobas pital. Certiticact6on de service bieron de Participar mostrando nues.-'-tdtL'- que-se-Lescap6L de 6Ste;-compri- pars iampa; Dalhem, pnra Puerto El vapor stieco, "Dalherog-. do 1,646 do asistido en-el Hospital Militar, de cafiatt Detenide par amenazas La Comist6n del Serviclo Civil ha Ira amplia experience y madurez an
j, mlindolo coritra fin pared. 1; all clarion otrox ,que vestid- its Pat- CABAIGUAN; Marzo 3. trials El vigilante Curbelo Herniga %ez
Padre; MauteraniA, pars NassH : Ea- toncladas netas que monde *11 capl- ,an,,. *a dirron a is fuga an at auto- fine& "Segrera"' propieclad de C r- Leiva, detuvo a Juan Martinez Sa- solicitsdo certificaci6n de servicios estas questions, La delegaci6n do Entrogs, de dinagnits. en- Rose, parn Miami con el lanch6n thn sehor C. Iliammarstroin. Ilec'l de m6vil chapa 1115.248, causando dahos men Casanova viuda de Oliverospse lag, soltero de 74 afts, vecinb d prestaclos 0 log siguientes ex em- Chile. Is del Ecuador, Venezuela y
La Policia Maritima proccdl6 a u! a; Chiriqui, pars Pu.erto Ba- New York, conductendo 12 chassis ,e& pleads der Iinisterio: Mi5xico fueron Jag max activas en as-tregarle a Is. sehorita Joselina M 50S! de econsideracitin an el bar. El slist origin un siniestro, uemfindose cin- Luis No. 5 a causa qe tener-pen ten- Sefiores Adolfo Somines, Armando tos debates, menudeando log inciden-. ,i
arti- Agwiprincess, pnra Fibidelfin; pars carniones, Lon autorn6vil de Ift do dijo que fok a promediar an Is ri- cuenta mil arrobas e caha parade, te Lin acto de justicia del ano 48 par
nez, corridor de Aduana, lag nueve Henry M. FIRgler, pars West Palm cinocidoe; per diligencia. 4 piers MAS' Cuesta Romin, Arsenio Colina Man. tes de tipo ,parlamointarios todog; ad. a cier a on ue estaba con sin que tenga que lamentarse clesgra. amennias. Le fu6 exigida Una fian- sil JoS6 Manuel Gonz5lez, Orestes mirablemente sortedos y resuelto,
calas de dinamita que faltagron a 'a Beach. de chassis, Y 130 sulolla6i,"Irs. omilathercisjuk detenido y za de trescientos pesos. Serra Carbe- r Is mesa presidida
. .. I ,,, cfal personals. La guardian rural in Rinc6n, Oscar Ventos, Enriqu Figs- ) -1 doctor
descar del v par .Insco Trader# y Los que se esperan el inanifiesto 382. FuO atraegod I I pesto a a isposicion de lea Auto- tiga el molivo del incendia. net], corresponsal. orals, Jos6 E. Montalvo, Enriquce Sainz ilberto Morey. del Perii. asistido
que Maltigar na extensa investi- ,on esfoe.raqos en el muelift de Is, Havana 'Central pars ,n Is Se fracture uns, pierna un menor
. Pr6xiorrinmenles, q ridades militates, Hurto de ropes Canada, Gaspar Ruiz, Enrique Cal mUY eficazmente, par el secretary,
_--_ Ida slendo halladas por fin a Puerto de La H barga, ,Mguientes Is descarga. X! "Florida" I Priidn de Columbia. En ,el .establecimiento de Manuel GUAYOS, marzo 3.- Julgando-a Is Herrifindez, Francisco Casamavor, EB_ nuestro compatriots doctor J. A. ,
. orm barco cuando At encofl- barcos: __ - 11'rhisclignis, de incendis Ptrez, en Is calle Ferroviaria roba- en plena calle, se fract am 805, ther Betancourt, Manuel _'Vecino Go- Bustamante":
trabs, en un puer ; extranJero, segilm Sentrain Texas. de New Orleans, El "Florida" de banc*ra americs- Eggs madrugada. en Is Logia at- ran unas paquetes que contemian ur6 ]a plerna licia Cuba, conio era de
aFarece en Ins Informaciones que Pit- que serA atracado a los muelles de na y de 2,1136 toneisdam net ag. Ile Arroyo Arenas, -#a origin can. izquierda el jovencito de 12 abox, Rey esperarse an
b le I capitrn tuads en Poo its incendio que fut rit- tidades de ropas. desconoci6ndene Martinez. FL16 recludo eh Is clinics No as de an competencia ju to y rperecido premio a Sue traamos en ail oportunildad. Hacendadog; Scatrain New Jersey, de Miami balo el mandn del tin prince best& estos moments a log authors. El sefiar Lino Blanco, Jere del Ser- bajos. fue ratificada como Sede del
Tambien recilgiii otras 500 cajas de tambi6n at Arsenal; Scatraln New seficir E. C. Jackson. Di pid grogente sofncado. Lupo Benitez. -Martinez Quir6s, Corresponsal. obrera de CabaiguAn. to de Recogida de'Basuras y Lim- Consejo Directive. esta ratificaci6e,
- a v1c
IguRl material exploit, a lleglAdRA Byer Orleans, de New Orleans. a Hacell- %egun el manifesto m.1mero 383. Ira lingerie do Is militate. estima que at Piden Is b ei6n de I& ley* pltza de Calles, ha informado RI mi- abarca un period de sets ahoo a
en Is motonave tArbustus-. dRdos; Grand Haven y Florida. at Ar- jo 175 bultos de mere4tricias ell gell terminal Is XCS!6n Rigunsco Irson: Grain Verbena as celebrark en Pedro ... ando is VarrrDe ra Administralgiva
Embargo levantado I. NviseoUrogin, que atracarA a Ins ral jue pesan oil total 5.539 Ins, CUR. rt Is d Betancourt Los maestros pCiblica, _y e,),Ia- nistro, doctor Oteiza. no ser de su partir del .acuerdo de Lima.
gin darse I cuenta, gill Una E ETANCOURT, Marzo 3- dos de corrects, asi competencia In reclnmaci6n hech El Conselo Directivo estj integral S" i
En los; contras groRritlil recogi- mV,"lies d'e I.-W.rd Line. les escarg6 en it muelle del Arse. cip.arroa e icendida coma el pueblo en 5
F.1 volnor Akwiking. que serh airs- 11,11. -Grandes diversioner. tendremc s en par Is sefiora Maria Dominguez. deldo par nueVe miembros residents en
rnie; I& notivin inip el nintrovelero -, general, piden a] Congreso Is apro- Indernniz.citin nor In muerte del one Cuba, miembros
Rebell -Mereancias 1. -h-hi. V-h-'. -- .. .0. -_ I todos del C.11-i.
- .
I I I 41 .- I I I I .
. I
I I I I
I
. I I I I I I .. I . I I I I I .
. I I I I I
I I I 1 .
I .
ASO CW T DIARIO DE LA MARINA- k7lb NES 4 DE MARZO DE 1949- I .1 YAGINA, DIECINUEVE
I
. 1, I
- .. ---- -Expirsoel plazo A--N U N CA 0''S "I C L A, -S I TA .C. AR:0 S, ,- D T' .-' U; L, T I )l A- H 6 R.A '.
,
del to' Hey ball I -- 7 1 I 7 I 1. .-. I I I ; - -- I I I I I . I I q. -1 I . -1 I - I 11
1- I PROFESSIONALS PROFESSIONALS' WE N T. A S. -, V EN T A S V E N TA S I VrNTAS VENTS -Con un entry de mils de veirite ========= 3 -- -------n-- ,
2 PROCURkDORES 3 DRES. ENVEDICINA 48 1 I 4A CASAS 48 41 W ASAS I i49 SCARES 49 1 SOLARES
equips quedo cerrado el plazo de Ja ,
. 'k VC11'. v r N 1) 0 9."A A 313, ENTREZ'
_ para participar en el Adinimstraci6n Lie BientF. Cortl abr- DR.-CABRERA I "I "I'll I- r) I I"li I 1, - VARAS. SOL'
cohvocatoria VENDO CIRALXT MODERNO.- DF.SOCI'- VEN110 VNA CARA EN ALTURAS-DX .. 1. -v ?VnJ jj-s,-rrp-Io !;(----- ----
_I P CIO ,Ilintill.. r. r.Ile Siptirma, Progreso. -'-.-- -I"--- .,
I pado: sardines. porch. livingtooin, core. N ALMENDARES. ALQUILO " -4, - --, dnaMa C.!h its
Carapeonato de Vollev Ball de- las lldii ge- .fleclaractones dc I 11 San-Mig-ueI-462:-1%I-I885--- clor- poiw-vfill.lc -bi 1,.t,-. -4-4, -1 h- -------- - -- -- y -Lip d. -r.1.-.C3!TP l I 11%tre F F SIIFO ---, ,-'-30, o, do,
- _pir-, Cuestiori- civil y .do,,- b __ -H-1733w,1815 I ,, ', s,,, ,L '; ; lo 1 Vrln, shbado y Aorainj -, _p , ll "- ", Ir, ad oil
ad 0 C .b. A '. :I, i , ,c
C ,_ r 7.doll
'- cl- ria n-,ii ,Ild d gcn "'Ar -" "c in
I, l '. s
" .... .. ii p
- ... AL Lk R _k
, ""' r C'n"
- E cue-,as -Prln1ArlRS-Supe-rides, Lide I-t-tiviis. I R.di.I.gi. F .iricer-. ;.IAroltrrl,. Radio. I'-'. rLillem. Ie. etc. .No 112. critic Ita-le, -111 111, ,d r .'. i It 7 1A 4" 6 41 I H-18"-42-11" I
n e 'It d ,
C -- 71PLAN ."u". 0-1.1 ... , I I
tan orxan'zilidalliente viene prepa- _A, 11.1: B-8 I FND NCIA .I- I ... Irt- "'., '1-1- 2 hiinn, ,n-plII-. OTONIEL PALACIO-S LAR grallas en consult It a clomicilio..R rllu 12 y 36- d, .%It,., 726* jax 0 HERMOSA RESIDE
J.,jII')- pn '"'. 111: ..,OrI -',d": -:::, 2L- % US 11.) A 1, r I ILA 1, I, H I 1, t-N. v %R( I- I IALLA ARROVIL) ARENAS. '100,4011 Ms.
. batin I ruAlt, cri.d. _, i-
T mndo IF. ileccion General de De- net ... Contador-Proewador. Ra4ioterapla. chaterinia. xlltrA-vhlIea]--lml,- ---- - --- 11-1363.411:l, -a a baja ,-Ill.. Pat,. rl.bdr .1
,,1i,,,- .W- C.-.- ''! -1 "I "" ,,j 1 ill li--, Arl ,O lei 1 ...... frw, c."eletra, It .pici. I~~ L---
I
-- b.nia S y 'e"'It. 9 3. chari.meole. C-119-3-2 abril es. hafin. territza, "tlit, I i-c. bd- I .! A ,- .' .. ,l, ," Ill, -7, "t'. -!- ,"", -dolr?.P firrit ,,,, ,e,,-. $1173
portes. 11 A B A N A " let.,) pld- 1,1r--a, I' I iI., I 2 I
i gUracioLL -fla,,Tad.. C.b. 468. Apt. 311. Tic- I ,dslad .n'7,','nI, 11-1- M-dn- , 1 ? A!:- I 11:- ,l -,. n-- H-47,1A ;,,,I, .N P ,,, t, Chc6.
Una gran fiesta de Iiiat 1- 1 X-1472, 14.1687-48. It-ifl- 1 i': ,!I, 'K, .ll 11 I 'I" 1, 4. ", !t 1' ('- p a, C.11,10m E.
0-M-P-R-A- -RENTA 390 'l ,. Cz-t.J.,.
--- I *! I -i -1 41 4r.
C S -1 A 4 o X! 1'-.R*, H-21)16-49-3
- I -$- MONOLITICA. CITARON. 1 ---- --Fe es p.reparando al effect, que 5e Ed"I 1--, 3 pta".a. %FN00 CASA N.I.-O'km i fit I N ki I 1110, MARI %IN W, 'a,
I M, B.j., -it I RADAile"Ri,6, a cabli ell el Palacia de Coil- C-11.6-2-0 ..-- Y-!,T Jil-r- ,-I ,,:, ,%;,.,, ",%, W,,J- Alln, ..'It. mrso %I(, N --- S40.00 E N-T
. ,1., 0 Rilll LIII, ell."'..", 'in d 'ne"P.A., P.r,,,, viltir". 3111.5' O' -A.--i --vr,, ----raT- 1- -- --o17 I --'---- -10 .SOLARES Poll' -A ,., ll-rvi, ,,f I~ : -I ,- ';
_% Fnciojj --" -F--Tfl- 'J17--T 11 '. I I. t "- g ( ,,:- ,, ,,, 1l, ,LI E15,(-nl-.,., W m-1 - Fit pate, irlot"ric, ...... I 1.
-lulml. 3 1 .1808-46-5 ...... rlt, h- -,.- 6 1 1.1,, ,,,, t 1 .. 1. '. I -1 11, ;! A .: I ".- .."." L ", % '21-979-411-9- --------
e-s- --I3et)t)rtes-el-dia--g--de- -10-N-ECONOM10 --------, I 11 11-1941-48. - I I C3. CI A F N H NtIRANIAR -- -- - -- --- -- -- -
-- - ---- ---- -- -- ---- -it", b.fin, ,,-l ....... -,A;,i, vQ-,d-- I "' ",A 4-1 1; 1 -" ",
---j tlrilo a lasti y3o ce ]a nw ie. 'io- SEC C sallta. t"lat .. .... tl', N-I;!,-. 1-vt I
. I a -dl,,,.,. 1;.j v .... 11 6XI nictio, I'll ..... 1,,O -", KOHLY Y .)HICA3 -- I "GANGA" -I brlt Is,, l,,. j., ,,
dos los- c0legibs 111scripLos e5flla- SE COMPRA "" -I ,,,,,,, 2 -1 rl, la I~ A., I A ic .
por- I NIMAS Y GALIANO N' vl".ib Ll,.,,",, 1t,, "' 1 1)
rall ante la pi-mclencia del -acto C- .i- ell Arroyo Naranjo, qo, em6 3 'c' Will.. 2 ,a- tn" tra"ve., .I I -1. IN 25 v,.,. Altit.,
. .d- Ciilyada B.J,.at,-d, d.--e4--A-,l-.--V,". ca- I pLiti-tarK-anti". ll-, wordor. bar. 2 vu.,lo, da ri ijisy liuaJ.x--1-11N" 104)s Ell" L -' .. I. n 1, 12, k , 1,11 ., i ,,, r, -14r, 13 a !a,, I Ir"a'.. c i , -1; ,,, ,1, L .,, .- -A Nl-- ,li I ,V .1,1 n-q ,, -rh ...'r), Wis., Lg.r
bandcra -r up
l.d-Jc lartiale-11 -6963 --R r--chailio. -I IQ-,Y--- ---- ---- ------ --
tando-,ils -"*-efnblenTas -1
,l Ile luz. Informed: JIJ- Cada plania: sala. saleto y 5 hablulclolles. H -1714, J'a'r, .,;-i 2 -i, 1, a ,,- g."!li'-I-1t.r- id-T rx a f.,I)v:z--,- ,i 1r- ruairm; Avrrvid- --
Jas calactelwan. El desfile lo harA -- --- I i'. ,U,92,lLiec-CacA.0si:la 156.' Telf. M-6881T 4. azatea., Altos. chrialcup.d- SZ3.000, 7-48-6.
, I
" 1 11 It-8-11 ill i 0" it"14- 1a, I ,, ,) ,-A- Orrl.,t 1011 f2pida, Trif T-7,949
to-dos Jos aluranos de cada. Escuela, H-1976-10-13 Purce, rr htar .$300,00. Inversarries barrell CASAS VACIAS. CALLI: 12. AMPLIA- - ------ --- -- J l 11 131., 411 I H-1961AP-6
I I ct(sn Alivit-ticiares. J14'000. precio5a casi 11.
lij filial de uales, rnarcharMi los -F a c i it' I 1,11(t 1,, Anuolo sr R,4 Jo .-%a I
Nlan-arta G6m.z 349: A-0855 I -- i --- ---
II.- FINCAS RUSTICAS 32-11-1 13-0-11 nochlnv. 34. y.I.Je. traspatn. -Ii.b.n.. TA-8120 -- ,,, ;,- ,-,,, -.l L-,---it,ictas; ParticipaxAzy- del-torneo. - -- - .-- I P ,11adla- Infaht:. 3 pI.oI.s-. $17AW Ve- $33.1000.- RFN- 0; so m6is RUSTICAS
. to ;4i 3 ,,ad,.., 23, 3=000 i 0111! '. -ld'.., d, ., l-I;.,d.i -.
- -que "' ;khi"' I a. c
El acto estara anicnizadc, par la SUMAR CON UNA UESEO'COMPRAR UNA rINCA OIX %A.' 0 t "'. 11h.'itnt, AI-nd.m,. 3 4.;i g ... je, La Shliz-A. ,I., pl-l- -cII--ii'1II I'll -1 I -.-I& Folicla ..,,., r g ox. lujo.s. $16.000. Otia de esquina, elite a tes decurad., lod. Iujo. de 2 3 'I IAMT%10 FINC PORICAIJA XN LA CApea, 3 Faballerim con trente a 4 14-1144-49 pol d ,ahalleriall, 14 de Is. later athirn a de music di Na- .,Inc ,a Habana, preferible-direpeirin Jal- Cortina Lacret
mair I I- parq.c. $IT.000. OIL,, J-u. del Monte eg. c iartcl. y 5 aparlarnewus dr ,al.,, I- --------*------- -- ,-,, ,,,,, PI I. ..... Rio. ;rairrar ... ....
clonal y al mismo asLstlra-n el dlrec de Rio. Talefonet NI-1815. Birnalia 237. AIRENO, SI ., ".11-111 t ,aniv-tcria. ca-a tabscos. crocl
V IC T O R A 11-1709-114 UNA PLANTA,,S7,000 ,a ,I f--. 2 -val-ilanellins. 'I't., corn'd-. -.rto dos altun'. -,,,b- PIZECIOSO 'ft. I _.()(),)
- 8.000 450 trat- f.bIca,-i, tie ,,---1 .

Wr cle Deportes, !as lnspt Ctores de Jardin. portal, s.aI..,-mcd.,. 24, baf, le. cle 24. -nt. $115,01), gangs. $1 ll.s- Inftinnali- Lit 1, J-', .I'. -1.1 ".,L.w, r!'-'I'lmij,"- Ill ,o L, .ianl r-, Moin, 1 ,brrl.. irdt.les earna,,._R,,,.., Csl Llal. F-2 f, rl- icAo--11-fi0-LII-C-U -1 - Fla l qLi-,t, ;illl, "ll I ..... 510 0 1
is -L i 1 - 111. 1)- ... "n"'I" S28 con In .Iran.,- 2 I
--lais-Escuelas PrLtnarfiLs SUPerrores, I -- _- - -- .-17-- -- - MUEBLES -PRENDAS -- -' Lneini -p.tjo- Media ,ruidea-Lacie .... TT___-____jj L--A N- 225 11,plirt. Ahlv-1,v- -, -!- 11.1 1-1 Ill ...... :, , Ill Aw-.A Cile)on nq= S. A-24i5.
-,. -- -- .. -4 y 14. J,,necil. TrltchIl. 214: 'M-6571 VENDO CASA DOS PLA I, I, :, 'I'll."'I"il""', ,g! .tI 11 2045-N-3.
aLtoridades del Alinisterio de Edu- I '. 1 .H.15101-411-5 liabitaciolle, 91 fillielo. jenta todu $11200 '"'" -:" t "N.", ,l. -- --
- -/ ---- -A-j aL:v.-CO.%IPRO -31AII DE COSER ----- -- Alquilwye,- -iNvel.d.s- Aet 1937 -- coloct. - - --- U I I 13 I 1 739 1 it L I I. I I I V, I 11 ., ill- z 1 N I -,Oil
: --- ---- -- ,- I ,'Nlr RA I I k
- Singer, ovlllo central. aunque tengil c I , V Sil,.'Ald FACILIDADES- -6acj6n-y de-Deportes, dIStintas orga- 0 -X- Con.sulad. r, 1, -,I -rent. -rI --tend], a ;- Pre6c, -12-000- p-- --------- L -,i-.,r ,9- w.in'. --J -,-p-la CA54 mara- M 7 prens-- ---- 11 -meJc1rv- vago--blen. y-rHaq-uinas ae escr ramar, cuactras 5v Avenida, Fabricad a apart lix I'll d- 2 cua rtimi. baho
111 Lziones deportivas la a, etc., I bir. Ll.me A-3755. Voy ell el acto. I Arqto. -ilartinez Vargas. BAJOS. P: Un ,.,else )OO P, 36 In't-. I'Sto .11do Pivoill I 1-1 ; ,! !, -1,,,J. p.,I.I. garage, lu .
-espexiindiise gri n cantidad IL publj- 7-7. tab .,a I. rsoi,, Veilo Santove. $5,060. % ( i ... ... "I' c ""
, H-2002.1, ffrillog-room. comedor. cocina gas. ,0' nia 109-111. pellado Petsegurdarat. lilts C"A. i I "I. 1 ;1I I .K- r ... ilit.. 2 OOO
cer que prelsilnCIRra la inejoi fiesta \ ,.- ,,-,..,pu -couordor. Trraza von Lit Calzada del Cerro Informs ill cluetio. S.;A, -1.w"lor, ,,,,a'! t, ),,!I'll I, 1.11" i MIRAMAR 134.11 prf.,t-rw, rj ... ad.. ,.riot galls- I
que se ha hecho sabre Vollei Ball ell A-3605: C 0 M P R 0 InANOS flares. 3 J.ircline Itaraje, rellann,, A-0109 H-17M-411-11 cv, 'I.k, b." .. ....... !'--1, ; L, tl! a I L:;0I1l- jim"I'-'. .1 ,Rc.,. I I
Cub i aulorn tica, peclue6a hortaliza at I I gjii mi(tv ll,,2:, It, 2 Pod,- ,I- I I S.9.00 VARA 1:Vl1,,,-,,,--, -.1 ", "Allars I cuadea ps, I
I i muebles antiguos v moder- f, neli"y patio de serva:ic. Un bafto c0- MIRAMAR, DESOCUPADA 1. Jar wle ell 11.1)"t"'a VvaIa J-V, ,-,*, ,,, ,,, -, I,;,- ;-Ia -A- 11 -- Il C (,,,,,n ,loterm, M.-3114 I
I I -osets. ALTOS: 3 iran I .. I 'I ., :,, r,,,,,I,,,,, r,, .li H-IUS-30-4
ensz 'Io del desfile Ise realizara en nos, antigUedades,, -p rcelanas, 111-0 ,- 11"I", cl-pw, "!-, 1". ,
,N x1m. Kasalts, Lima plants. tivirdma
ri propio Palacio de I ( 1.(Jn..%' Pro I a;', ,,""1',,1,'-,1- -I clil Depoites el s Isita H 05 colors cointictos rfcll. F "Ill ,IV 11' 6, A "-lL .... .. I 11 .
martes 8 a ]as 4 de !a tArdc. Los ase- marIfiles. cristalen, -J11,1 i. del rtiarto pr JAIdIII. Portal. ,.I., hall, 34. do.i hm)r,
-v -d -1 ... I- ,--,i 1;. ,tlh, Al, ,I,.,. ,',III.
v6W!i de-VOllov Ball y to, p oTe Gr-es .. , .-n-citila., -1a, LLIIIIP Irl l, 1.,1.1,,I, ,lk Patio. garage, -Midr, 11M I '-,I.! L .... I,, -2 -.1,11'a, I
. prendas, m ql.linas coser, ar- rli iii;. -,:-11 1;. Ill, vohllv vollipleto, "I'll n! ,In .... Idern. Elill," I'll it INSI Ill "I --, 1) ,L ,,If, T' ,'.,J' .-; J--- ; ] CEIBA DEL AGUA
de Educacion PisiciikeLtaii organi=i- I I a I III I I , .. ,
C j todo vendible. Nues Vale da initerendlente Lurs indive i% av- S38000 Jr,91 Goll,91W ALI,~. '106 --
do fan e Ws tuolllcllto. lo, Itiparc I~~ chives ri ri. lie ,-I no Plierta y l:e1ulu .."78 10-11-1794 48-o 1 (DESOCUPADA)
etc r de s e-'claustinarAn 1c," distultog co- ,, -, -, $ 1 trias operations: rapidez y se- hieno vrklle, blanco P ... I,, 137rl-ril 1; % N11; ik LA WTON I I I I t-,, 2'. -Ih.kI.-. ISe Iyeae (1' .r Ji al 6 it (1, Illf,,,n- 1. N Ili 1'0\ V) Nuu, I ASA I-ORTA I- SAI-A.
]Palos PFJ'Il ]A bola de ( )Inplizar ej 3 5 ' ., k., :14, ba)" Intr-I.,h, w"'r- I z \ ,, .I, -,I., It P ,.,lt'. ''. I I 11 ;111 ; I .Illl ,-- .x- pol.bi, I,.ril'sli1r. -S e ticio ql1v Ila- riedaid. Ca'SR Ra6l: A-3605. B-1V Sr. Castillo. ., ". I ,, L I
Pida una dernostraciAn at: I dla,., t-.-- -L 1. (,I,. -, N ENDO ('%IA v, I., --- 'I, I ., I~: It ........ :,! I , I ;:l "n ,. S., ., .Lq -- .pr-, ied.,,
tie"' ell"PlIc -- :. "I'st' ", ,"" !.;", 1--- T.,,I,,' $2000fl Or-,
rR PlIn ." 'It I Iiii-lir;i, !;I Avetilda de Pa- C- 1-2-1-17-2-abril- I I'll 11.1.,O IF I; Jlv I .- I, k,% ...... 11 I 0, ,, '- IW-I-l- Illll'-'' I 1, i, 1 .- ,, o" L, ,,I l I .. -A I 11 -- --- -- - -- -- ---------- ------ --- -ISPI F- -- --,jJ--:n -erj ar-n-rinc, 'T -, ,, "il, , .1,-,i i;,L-- --ill-0 cil P) V lindo a. : co i o,,, Iilllbi I It -4 .1 __ -IT. $A Owl Me- - --
I I I "I A I I I I l. I '. I" :I; 1- v .s I H 18.13-50-S -V en a --- -- -- I ---p--I, I -la--n1(1:-1--l- 11,11)., .ill .
[A ralle 31A. pt P I n I, 1, ) g I -M -1 5 59 COAHRR 0 PA G 041-A-S- -- -NI C-A-NO R- I ) R 1-1 -CX1 I I t 0- VI N110 I IMSMENCIAS I-FtNI11t ,,,,'.. \ I lll- K., I I 11 1, I .11 11.1 -1 I I .1 1" ----------F7,1 pljtjj jjj, .".,.,A .. .,I; ,I,,, ,. rad". .
'I Ill(, se e. Ia tr ,I,,,. J- iw ,.I., ,,,, ,, *
IIIIIIIII que Iladic, por toda clase do S, \VndV Illcid"I'la a'a cle ,,,,I'll- - 'a', I-- ...... 11 ."! '3 I It"!- i \, I -1, ill", I'l -.. \ i I Cahnito 31,-, Cvl $38,000
hajando paI*a"'100gI'(ar, till C.Nito de estr 1i A 8 -7 0 -4 --.- muebles, objetos do ahe, porce- ',';' Avera lie la sra,,brw 8 I.S. vict- ;,,Ar-,I.,bl, p.it" "'l"r"t". 'le ... p, I I I I -.1; ,it de la Igle'ta Lie S"n Aiiu'll.l p.."I., ,L ...... I~, (.c0lljd ATr I --- ----- 1-, ., ,I ... ... l-vl-l I --tV. b-m.
liflillaso ev "Ita "I 1 t ,I,,) I"illilino N M. 3aa 11:;1 11 I I 1. ,I.. I 1111-10.i .... "I'. 1111L.I'd.. 1,30O
jlnl;n[Tcl, qIJ I I I'll I linas. caja caudalo*s,' I.Jim paras ,11- Atenal T ... I,, ,I,, ,Itam .. ...... ; IIIIL C.Ile I 15 C Her, u \, : I'll 11111110 I3 I
..
ILL )I V "Ill"Is V) "'11111- GUTIERREZ MARBAN Y CIA. I litica. Dos plant, Indelivnilivii.' "I 11-11412-46 4 ; ., ,,,,,,,, -j,,I.dn, ,,, p-dt,-16n. .miLD obtemdo el pft.win arlo, ell otro crystal, antigilted-ades. easas coni- t io; .1v elitregan ,Irscoupada.. i, -, -.- -- M ENDO ZA Y CIA ,,I-,,- ,,,;,,,,,,-,iv ,,ii,,\I ',,W .... lo-u- m-aa
Galiono 206 -Habana ,t). Infornies; let(, 'tlinulftr, suguramos desde 111101A qUe pleas. Noveilidasin consultai -vilidades de xv ILI PLAVA STA. Ft', IN% ILAISIONISI'A Obispo 305. TvIf. NI-6921. .
serk rinngnificti. no BANS $2 .DOD. Se \,lide I),,, letter title -,ba,"r. VA. -VE(- 139,500,;I de postal Ahededo'' jald"t, ,ala. d'a, P11-110SA kO L --e-1-ib.111.1d C,111""11- --me.IlAdolfo paga on 61 actD. -LLL 'TC LAS ,AS
-- ---,- H-TH5-- it-11-ti. I W. ar . ..... ...... "Lnlr--terVRtad. .crmr.-vmN1 F- ----R-iTa,T--p .,,\ ... I.- I ,Ii,,-j ,ioml Ito, 11AIIANA: I Pirjosii linca 34 cabaUerlA. inagnitica
-, -, -.-- do. c'I.,tairli. ag"A fit. ). -11enle ell I~ la 8340 nwollial's ,,,, -Iw levIt"i ,; '. lt .11.11, on, tells Mon.11tic., ftutalw
,As-, to, pwta,. parties Ingl6s. Todo marn- it.."ller"IM A"'ptalli'a, PAllV Ile Pa- HoApJJ;I cast Piquirat a Wants, &cars r,:a:,,s..1,enI, 1. c.r,,I,,.. I.rretars
U n liontenaje a P epe O vies- MARIANA0 p ,tell, 12 70. sparse b.,jog. Roja 0. te'rrilis Habana \,davi" Ple "lall"a Jllrl. Lie 7, x 2ri IVIllo, P" ,,,,I I lx ja ,y onl1hriet.alles. de recren
,.gran REPARACIONES I Swlnn- -- 1-1705-40-6 ell,, $45,DOO. Gonzalez .',I 2,525, D, ch. $!I hall, 1, I'll.-di"I'l 1-1 V mpea. Rob.rto
-- ---- I -1 --In So v Jr n (I e herniosa eaa. CA-SA QUINTA P. SALA. C. .1 1. 3 IFIA- - 1 2. DV 2 a 6. Malse6n o Marina, cast silquins a In. M-7581; Metiopolitana 538.
I 12 MUERLES Y PRENDAS Quinta en Calzada, 1358 no, 4,060 I Lectern. fabricaclon matil. fan(a. -r, -hd. do, 'all,"'l-loil"', 11 .. I H-1639-341-6
rn't"t. trliohehlia -.. I -adra 3 ri. -" "O Iluchador de los cam pos dt. fi ro JULIO JON: ARRiGLA TODA CLASE IFE ), 5,A IAO-11-1715 III-6 I "I ... it ......... I"" "I'l I ....... A .i-'-l1
i'aratI. Infortnes: Ins ... .. ib-. I, -'.. trlefcaln. PA.,~ etc. I-[,. de K -W
. -,rejIflaa y garanthla traballo. Angeles 54. A- W.OW Lisull. 1-395b. FINCA, $1,500
I I ,Tel(. A-1451. -- H-1725-42-6 M-1225, R-47456, B-1012.1 69-H-.1713-48.5 1111tAILUI: ,
L" d, in ,, n p I 1le n e b,,- I I ( ..... ..... I I'll, I
Se lo di6 ]a Compaiiia propietaria de los terrenos en que esti el I NICANOR DEL CAM PLAYA SANTA FE 76 Avenida. tracts al Parque, tells dik Li ble X,.,.,,,r;. .9tis scueducto Calabs- --,
-1 A Vrhdv-dlfI6. 2--pI.nt.s;- -4 cAi.--rrn-- --VeMn -previnsn casa f -6 1,900 -rns, alto 0br. la-acem- fAbi ; :, rIrIl--aIvr til -t., gu.jeii 20 -I.
---- -----, --- I H-11-189248-6 'I Illen. con, "And"'V lol, L'oh"(11 ... IV, ple'lo Ill') l, i ., 11'.1hisa. ILA.. k1hinartret 20, Call..
Club de Cazadores del--Cerro.- El-rrlotivo-es-que Triuy- prontl PINTO-.A-. PISTOL-A- I tan ,$.'On 00, Neesito vender $21.500,00. Arn- jardiner, v toda., c, nocticiacle,, Vil a 1-1 S-l.g. Is. Vegas, 4.3%cc- Of,,,marchal-A a Asturias a descansar tras de una labor de lustro .u-.Ia mi Lauer. I Iriirerndo pl.14noit A mcnilare,,. ca.%a hijosa. 3 -ar- Coil 2.400 'metiol, de ter eno. St
r.... a.- to gransces, 2 Judicial. g.r.J., : 1. 'sciititro Calls 16. .car. A.ralte., emitilro. Tar I 11 '4" Iti-Ijkli-30.5
I 5 En firm I.'OO- 11,11 -,gn A III firing, cle V I .
. I---- '. binetes. etc. L.cl"e. y r,..ttn Wels cl.ta Mendoza v Stols. Sul 3 tiartral. garage. traspaup. 500. 0 r. P, I,, I 'cra. s.1.11, -rnpIrl" 2:1,11 53, 'r." de muebles. Geranda. no se piden adelan. Callas %* solare,: calle Figuerns epl- 2 citartrin. llila. connector. trAsilastro gran Preclo: $10.000 1,251 %sra I'l.""t, $11 ,a,,, 51 ESTABLECIMIENTOS
Por ALFONSO RENAN PEDREDOZ Los: 1.5351. LtSp- I H-1870.42.5 e $1 tre MflRgro3 N* Libli-rtad, sola de d 0 500, Psisxjr -4 ap.riarreplos Vnterlo- Call* 24. jimixim.el a Torcers, loado car
-- 1333 par 40. S),400 Oleo de 20 per res, 2 ,,, Ins. "hi. connector. calls al frea. dc,,.%Id,, 23 sit S3 ,van 1 251 -;a, %ENOF VNA BODV.GA RN LO MAN
- 40 S8.300. Sin Calflina, clall esqw- p, In t"mi..".. ,.Ile 10 No. 590 1 *ev $13.50 ,.,,a
Pepe 0 les f6ti objeto do tin home- diJinjos que unit y-otra in5tituci6n -ara. -SAW I FARINAS y 9 "I". ,,, de La.liabann coil %lklenda am47 OBJETOS VARMS as Saeo. 15 par -15. $15 % ArriphArion Almenclare.i. B Garcia. Calls 22. wilr. 7 L-A h.ij, Alclailri Informes San LAzaro
, 10-H-1131-49-5 Empedrado 302. A-662S : I eq. ... c.'evs.
licig en rl Club ne Cazadores del biell pudieron ofrecerlp el hornenaje. DIStlarripes. solar, 17 por 2:' $4.2DO Is 1 731a,
-hl ..... 1,1,1 ,. i. S1,12. ,-, N., 414 W-, -qjira A Campars
Otrn, S3.00 Casa Trinde rolls lie 9 Call. 1. pro.imet T.,"- p.m.l. I.d. Ii-I 5-51-13
Cerro_ No era esta SoCiedad ill clue Pero la fhFstona comestible, fue co- -UNICA CASA EN CUBA mi]. 12 irill. IF inu y ln 11 posos. VILLEGAS 207 Y 209 -.no, .0111171 XIDAW EN S60417.011. VENDO VILP lo'daba, pero debio liliberselo dado nio dininos anfes, obrR rip ]a Conti- Que r--.,trl. c.,h,,, tie rid,- Se pit,- NI-9189 De q 1, m2 1 -- ""' I .III ,.,,.I, ],I,. I., .400 VI
Z N me I % 1 1922 18 1 $8, CII
tarribilliti, to nils-ruo que III otra insti- PaMa 'que preside Roca. Y Se puede tan y forran Judas Ins tipos. EspeciallcrAd 10 DE 4OCTUBRE 1451 14 ,h-., n, lAh.,,n,, rigaros quinc.1l..
Iticinn que ahora sis levanta orgullo- decir q1IP R IN. nlismR sp adhirlpircili ,,, rri- lie rloit Se tiontr, ,,.nh.s de -- - VIJ-.lfi4.J8-j I NJ,,ig,- &OF M.,j. j-Jj,;, I ,,,,.,"%-, :1:,1 ,,11 1)111j%;,, BJ-nalm,
P. SRI. ALT1111 kS 14' 11111 %NI kit: I 11 I I" I', tie cis Informan
ni en J;Lninica, vi .Point-or Club de ginbvis sociedades, yfl, (JUP estabRn intila. Lm Ca" Ile Jos Cojlnp,, Zarrin No, I 4 4.,.g., d-o. ... n'I'dds 01'. I'mCubli La title ofrecio el ljorLiviinje presputies Carlos Alonso ,,,,, ,I, 1, A-mid. R-6 G .." 1'. 1 ...... 14-1644-51.6
N' Adriniin 414, -q ... I,. G-.'ai. ,., Jnhi- L 19 ,ntr M."'. '. ", 's
E-161)(1-4-1-9 Rvsidvo( in !,ill eptrenar. (, 1, a I 'g''.1 Pat. it, ,,,,, I ....... :: 1:-w!, -i-,-t Ii."", ;h1l "Ill ,a',,i:.-rIa 0, Ill X) %.I., Pre -'o m _uvaitniii. irltin o f-Eno.
file la-ConiplifWa rip 1n1vr.si6nvs .El Penn. que son sus -leaders.,. Alturas de Mkamar 'k p"', ro-lili .
,Lucero de la cual es vicepresuaril- Se alniorzo bien Qverdad que M. I 18:, 6. it 1112-48-N sl- "I ", I, a tie .", to '... mr. .
. 1. I 11 ,1-1 ;"!:;:: 'I :, .
P.,Lrl I" I,"J;,,!,r -n Jr. n 1. ,I ,-, kon. No Intrmdtr. I Albertiect Clitrnion0t, v Nn en los ft- ktT( I It,%S I)FI, 110SI E IJI ; 11 ui, 1,1'11a 4110 'a ,,,, 1,, I ........ r w7

- 4 Poir qije -calt- a? -Porfille Ol, lots -Ne Julies. Cl pl']Mrro oil Iritintar sit I I J3U0ma\Vn(tIrjj 1-1.1! 32 elItTe NI, -- I NAVE I - --- - --- I~~ I-LI-', i9,101. I Fi-lti I
inarcliarA ploxili-Janiente a, Lspailia. fu Rova. Lo him, Para otrverr el -- -- la"'.1 \ M-d,,zn :I 4. I,,- 9.,-. 6. Pl-ln.11A I., I "1-1 I ., 'I.. ( "I'l,"hi... 1-11NDO VOR IFNER QUO. EA11RAXCAi
.,it que ,1 da Asturuls, y arikCs de howenaJe y haWar de Ins boudades 48 CASAS A-. ulo It,. ga ajir \',it,, 2 a ,6 2 plant.- glial, .' 1,1111-11;., 3 AYESTAll"O :
Vendo propiedad Con nave ........ LIlll ...... -.Kni t- 1-1 par. c,,dalmirchilirsu sr Ir (julso dr.;pedir coil de .sit conipitfiero Ovies. Sin florcos, 1, .,, TrIf A 81112, Varq-ii. Tin l ( ... I.I..- 2 bill'ill, 11,111,111alil-, 1 '- Con 'jont. 1. C.Ill J.W d.' 1.100 oo,,, N-- N1 ...... de oil or- Intorare.:
ml nhimerw r arniflar, al clue se to Peru C021 precision; sin estridenclas, EN IrM AN Ir I I. L..%. RITA 4 1.1,00 DLL d"', ill. Lie 925 mts2. pro ia para indus- "I I'll," P-- $- ,.,I,, NiaOr W (M. *sq. Anion Racial
julede riecll. 110 L ,,,,, C.s. "'.a"'I.I.va, s,"th."L. d'- I. I' I""lo...' s"I'll'"I" ";- "'I" H-1766-31.9
ruPunje par Cl nfirnero PotO consinevi"dad. d iTI-I'l -lwiwn trial sin columilas en el niedio c.. etc tt'11.1 Lie ".1111laildatl- Y 1"' Call. Erpilla. prd.Iln. Tallpirl, ,'vrcalh cila.so """" p'"'a"' -"' c"Fle a- "-I" ""I""' Ov I I "ll 21).'r" I, 1.1 347 \,-, r"I'l I
- ill- Invitadwi, pesitir -de que no so linbI6 t..,1 16, Gai R"y -In. N hat'l. 1'.1". -alpha glitair. rltr- ti -1 nits. Liu Cahada do lilfantii -w-o', aoal- ALQUILER DE CANTINA
rdmitieron adliesloiles. Y Pepe Ovies, liquiell era capaz de inipedirselo?), 'notia. '$A OFF. It 1680-48-6 $1", v.'a pegada a Zanja, pasa lerro- 7 mi anquina a Oral. SuArei, mld- "Sr Rdtiflien ranposh-Anneq Issits .1 20
coil el ya veteran lJo6a, -El-Vicjtl- y ste fuIJ inlis amplic. Porque Ila ALTI)RAS DE' BELEN 9 17, o %,-all 317115 %ENDO 2 CASAS MAIMPOSTERIA, DES. 111CAIIIN) It. A111-I'LlkNo M,,",F5,,c2 al.,,1 1,1,.,,,,, del p.-rnt, me. par .1qwlr Lie h; canciii, conin le llarrJ6 enrillwarriente Uno s6lo habl6 de Ovies, quo Se marclia, cleripadas- ]Iardin. portal. IIAIR. Z carril al costado, so puede des- $14 30 vara has del L'.,,to Ca.lellinmi. A%-..td. d.
lie )as clue hablarqn, defendleron sino Winbrit!n dr Roca, qUe so quo- mder clients. patio., ball.. ru.. Sn"Low, Se vende residericis fahrivada por till n#JArJA 504. allvs P.IAel. d. Nillalb..
icmpre como cosa suya los intereses da. Y acab6 por nombr[Lr tainiblOn a ntre 'Santa Brigrrht y San I'liguel, "L Li- .Irg"Iteeto par& NJ lnlsnlo Pta. ba- cargar en la misma. B-3938. Nt .3 7 5:1. A 1.) I F N DA It E S : I A)1727-51-111
11% in 50ciedad, y f116 III SoClecind CarlozI Alollso Y a Adriano Pedn, Ile so. Informant! 13472111 11-IR62-48-6 ja ,lardin. portal. ,ala, cwherlor, H-1721-48-6
Pantry. cocina, servirio, cualro cria- Calla 14, nears combra. omnibus por I N 110 HAR "It.1 CAIRO* PLAZA OIL
rtgradecIda, ]a que no quiso de.itur pia" todos los cuales diJo: s5on espanoles $3.5110, 1.08 r1NOS, I)EMOCI-I-ADA, CALLE. do. garai I rraza, lialin Pta. Al- VACIA, $9,850 till- 11-1767 43 11 lre,,I -1ohrk-nd" n Ili& l'ido, MdV 10 R, ". ,, Vn"', I .... [),;,I: ....... ii7lviol. No a..
.!it IhRdvertido el instance en hacer quo yinteron a Cuba, trattijaron a Finlay: .)ardin, portal, Ials, conieclor. 2 4. is: 3 Halon., *2 Ili f%,,.,:, lei ujil. bilthel. -10 .v,, m- .Ic 1 1,.e,14,. ,lailmahtrit N.clcI Irm 'ell su loor. QL16 ainor'con amor brazo partJda, formaron .Un hogar, coring, traspatio. filtrates; mridera. niant- teen. alete close; % ljdlils de eVdro Ell AiaphaciAli Alrinmidares, ninnoulles I -- 1571). It .,-,in -157!Ill vAras Pro, 1.) 6111 .a I V-,-, $:I 000 (',I,, drevhn par. ,I
11 11111.,. t,,JI- ,IV ,,(th. Y -- ,orl ratillit, gar.j., W.. .cnn.d.,. 2 do""l- ,,ilt it NJ,!" .11" I .,in, Ill Id-AW4.
,e Paga. tienen hlJoe cubanos, y hoy pueden p-st-rl- y pl- mc.Ah,- Infortres. Can a w A Conmulado, parcalun
regrelinir a Sit patron satisfechos del A5.023. H-19112.48-6. Ila. etv Ell 4. rntrt% .Iliva 31 If'. a torkat. lintlo altricalada. pantry-co, lie 1,1 Pr6v!!Ti, H-1662-51-11
no ell.d", tie 1. 'ad. de C- criarto crisclos. Otra. coil burn patio, iinno Ic, V, 23 a i,*Ll (I'la ,avivai. I,.,.
La Compuftla do Inversiones es la debe; CUMP11do, YR Quo Coil Sus Pro- SIL VENFIX CASA MONOLITICA. Pox ASOMBRESE C'
Joint. JullIbut. Intention en ],a inisma. To- SA--Medhim: B-33112 y B-6337. 11anatleria, Dulcerin, Barra
-1. .al.. 4A. hall. ...bfi., .me: 16fono B-3644, $22,OW H-1769-48.5 - I. X,..Id. d. L. GIi p.niahl.., d,,I,,,I. 3, b.rra. ,it tru1,.o ietarla odeClos; terrencis en JOS cedimientos de hornbres de bien hon- dit'r. pantry. cochim. ,. Sir da'n'ta- -irox Ili! ,',',!a ';JJ1',7,',T, l-rA edirlvlo lie
CURFes estit I lub de Cazadores del raron dos VoCes: a $11 Patria, porqut incrth I Etifficio 4,000 trot C ar '11, 1111,al-liln Sol, dllr11- lie Is flae.. to
Cerro-. FW tanitlen IS clue le ven- t!On In continuidad de Jos aficts, y las c'llclad- V-se de 12 y lie I. a 5 MIRAMAR, DESOCUPADA A, lan,-I- ,lide 20 ,0 17. .. s-n J, j' a ft,
....... Prel-lo. III,, Nars V13. ltn,,Ilrlsa ,nl,'-,. Ind. l di- Rall:
. in. Calle 10 No 316, entre 16 y 18, Al- UH-11-869 48-6 ,,.Irmn Qumt. Avenida y L. Capt. pre- fultirivalvitiln. Fan ".. 2 &_ -It "11.1 M.ed.". All.k. .
. r1jo uha parte de terreno -al -Club vinculaciones en todos Ins 6rdene .n,.nd.,,- H-17711-411-11 -- "
Deportivo Hispatio Arri dandle 0 I, existent. pudleran clecIr qUe 6011 ota ,h.10 Jarrin portal. r.l.. cooled., I., I
u is qUe VESDI, I %SA NIAMPOMTERIA VA. POR LA NuTAD t-- -bilrta. itatale: &tin, 44, dos ha Tnd" pla, v .str- ILL~ ,,,, A31111.1 %(:[()N ALUENI)AIt .-S: ., VI'l,"I- ---I---- I
r.hora eStA el Cinipci Arniada,. PerO nitenibros de un pa tiaprtal. -I.. 24, h.u. ,.r.n .. .... r JOE But VALOR
r ; clue adenuis. Pepe 0% les 1110 Pre- Pit In 1-renju.sula termIna oil III Per 2 -t I ,)n .. .... c,1,.n ... Cars. N $24 0111) J-X1 (;all ,,,,, ,Z7 1100 Lit~ 11-III-111- 1.1 1, ,. Calls Does. 1. A,.nId,.,,,PIm elf.l. 4l ,-71 -alla, III Liquido
- t--1-,hAA9--i!vL ---- ,----- - Ina Re,,,,I-_AI^ .1 I Qtjiii(
- Ap.b, lt,)Jt Ail-i-t-2-A-M-77M, .- -c.hLie--fi,- itrdli-11 -,.- --'A. A'.1 ,,,, ,rl P.-g dV I ,
- --
s,.Qeti.Lv=dpl---Itib-cif c-n?.a(lorf.4-fiel-liC--ti --T& --AtlLi-ITi --d- 'Fice-ver.sa titic- 2. Sanguill !:I A IrI.-n G- .". "L., ,'Ll.., 10 11 11192-- I. 1.4;' L I I "., ,-- Term- III-A -1------ !r- -, ,I-614-- Arv- -JJI-zw-1 ---a#W --.xI ... .... I.- t "Irg'. Bell 4A !J will, al. sl "-I" It. pal I-, It'll ah'],,16
Cerro, y hatallil ell ella dUrantp nIII- elelpleza' ell Cuba Scalia en In NIR- ,"b"I'll 6" i2l"' P- III)-"" h,.,,J,,Vir, ,,,I -1 ., A- ,I,- !'. d,,nd, 'r -I; ... 1.0 .%--I.. I.." il'.., A- I- rlt, -- ,.rrI .11. d. 1. 1. 'n"'W" 1:,Rr ,"l. 4".S. -I It 17,96 484 "". a , aA 1), VI W". ,-,I $23 0110 I ,,I ... a A '- .,I; a,
viii.sunjos nijos, dentro y turin (it' .Sit tire Patr;a.. Reerta- I --- ------ MIRAMAR, VACIAS ,,,,, '! ,,,, g ......... !, I 'Ll"i."a'! ...... Iii!r". S;"Iti, C.Iv. I ...... 1-al- It-, Ft ... Ili,. tie 2 5. c.l. *E1,
directive, Por 1111.1nio, SIVIIII)IT Lou -sit Garcilaso Rey estuvii linlay -Iat ", S5jxJO h,,VIw V,,t;,. A, -, P. ,, L ..... qlIW. A-naiit, 1. ,-.m.d. '.." I it 15 ,-L ... 'I, 1, L ; 11;'- I'! "' $"I "I''i \I-,1,, ""."I. y N"'tdPILptri t it 4. inprendedor, vortlorelldiell- do. Hornbres de esa, ha\1 nruclins en I GALIANO, S25,500 R,-. -J.., ,-,I $4 O(Ill A- de I~ N 'I'l ''I'l,",'i d, I" 111'r.''a I .k H Ingh-31.1
. is. -nda -: ,i- 'a--l- I ,,,, .,--aj In. p1-1.,; ... drialdrhl". C.d. win JAI. .." ',-- 0.1ola A-1.1., .c ... ... ,,be., pso.d. _, F I 'k,, L 1:1, ,. ,,,:,11.,lalm. h;,A, Pi,- .. '.." ",''. I'I'i
(in ue P! clun lucerista iietisitabli. de Cliba. R los que ell ]a In nyar litirte 11"','I',".,,.',','"T ll,"'.",, ,, ll,"":"" 'I a".5 .1 $35 JIM, on"I ... J55 .1 '91119 ,a 4 4. h- ri .I,), ,,.,, ,,,,r- I,, Slllll)nf) N1.1, -( ... ... I,, '. I I , , ". 41 IN11 ALLA, XSQt 11.15
till alicipilte, couita tllV,) ell otra CPO- lie la % Vast.% Jos Ilativris 'a-l"- I., 12 ell ,,.ad(, ,g.r.), Male I ,,, I .. '1 .Il 11 '111,1111 I I" L 1, I :10 ,t, z, s ;I. i 360 O', I L a' 'I "I", I , it A 11 ,,,,,,. 4 purlas .etkl,no SativniciS Z.nj., t--, G.i-- I pls.,I., w I r I 11 '. ., ,,J.," "'I .. I .. ...... ......... ,1 11 ", III ", ,, ,I
III coil Jos C1 zado v.; fie, La liabaiiii. pagarle. Ili tan siriturra recoilocrr esa -- wonn .%,.,, ,,,(-- I,, ind-ign I .""'Lo I., ,In, I)WIl., --' 11 it Jj_jj,
I 1. Ir t I! H 123-1 411 1 Is, -"
I -wa. CROW I)KA 11.18SOO. Jagr (,in -'L ..... ll.lapt.sl-e
Id po IR fQrlIl labor lionrada que durantp tiltlitl5l- U '211 11-191!,411 :L .-- -,- -. --- ::-==- J-JV, Ag-A, 2(W M 77115* -Fie to liljcje atia socledad -,-VE- 'l" -114 ttNt(VF,- ."-,N"Illt -- --- -- JF;J4 ,1793 Is -, ... -A--it n a I.%-. -s-L ----------- --- I -- -------- -- -L VENDO GARAJE'
Finulli.r. y aw I ell (ill le dijeron (Itle Inns anos hicieon oil liestra ---'
11S, JA- I-TM
--4p4,a Win locul rR-IJt--NMTFvalvt-q-U(- I -Con-wo 'es -naftZra 1. Pepe OVIr-9, 110 Ill A -I-I -,,P1, I, % Vdld I I tie I -, --- I ,
s. Rennirter, c .o ate., Cllr". ;.-iI. I ", SEVENDELUJOSA %",It. X.,oliVil. .I.r.g,, ,h.p,.(,,,.. m.()It Imclo liablar. Estaba. Inti vivilicionada. 11, T-:;.d ,,.,:l,,.. lJ., ll .. ..... i VEDADO, 823,000 Ohi.lio 305w. Telf. 11-0921. .."'I.It 0 ... (-.. plant. linAr..e. .ee.s.,j.s.
' I'll !IF111 teirp it dr I t"', -nl- ,...-- . R.r- 13 -., I rillu'l. I ... 1,1 11.1"j"
"E 11 Qla -Ql4P--4I0-se-fi+f e-VftI- e1p1 --re-tllAe-11-11-w-eff-tu-r-.Iflr-i ........ I ... 4 hbI--l- b-n -&V I I I'll ,.,,I, it [I. 60r,"n W.'roe.
In to ell caniblo Carlos a hall.lial,., ,iF 'a,,-.,,,,.JjLL ,,,;, ..,t-. 'r,,,,7 i.--Ils,.,, 1, ---- ---- -9991. .1v G-l.
6 n n ,L IL 'na tj 'Ag ulla, De Alonso c al '.. - F-;* r, FA 2 I(,,, -.d." ri.tlo ) L: 2es LICV0 C tib de Oies Y cot I %:edit;lo, vAquilm Ill 1. as 1'. n
I te ,, 4.11 I. nod"I"a". lle 'Wrtrz I I ---de 'to anill'.0 Ila pre (I I-,4-49-6
trowsperldad 20 d'as. $4,500-0q -ay niiiis que ciepir till dVtR!IC Cie Jos del ,Club de Cazadores, d1jo cosas --- fl-aill- (-()It tin Irri-eno III. R Illbl ;111. ILI 171. 11161. 1 1 SMAH N E'I) 1111)(11
muchm-, qUe pucive"anio, ciiinnerar jrhtl Ca'Ifloses Para el luchador de s.l."Ito VEN60 : (ASAS Rt-vrsuo sNo. I COMPRAMOS Y VENDEMOS ,
tl"LoS q
_. I. Man~ I.bl ...... 11n, ,1,,blr I,-,,-,,, I')., 2.500 iniptrog v vion fabriva- ------ FABRICAMOS SU CASA 1.
1A sociedad estA ahora en Janina illo, J C.- ,.,,,r,,,.Ic,. dwinlin. 911.4 y pre.
11 1. tie ahora. se %a a llu a .... L. tr,,,.,,, p- 2 -- --. 0.nn; inivi NUEVA, $8.500 CON FACILIDADES 'I, ,,,,, e ........ ,,, 1,,,,Il ,,,,*" 2,7
yR Con terrrnos y CLi PrOPiR. !D cl qurla rdn 'IV ,,I Para decirla a sus fa- ba, t--i-, Oil- a;-,p-trI- S.1.40C 506 vilwo, I 0 '312 2:I P.c", $1000 -. -Ie. i-hl,04. ,,,act,. local. balratinieno.
tr-- fientr 110-9775. 11 1791-48 5 S". V'I'-- poll'i. ..Ja '""I"'J". 2 ,:.:! "! "" "i""J-j- d, jfag AI- or conitirme. Jlar- ALIL3411. U-111961. -1
no ha podida coniseguir III otra, .ill a ve, en Cuba. donde lie I :, i 0" rnies: telifonos; ,.blla ,,,Ie,. hall.. L ...... List,,, -- s, ,, I,~ Srird.d par. son ....tos.
I ", i '. I." ,
-
tantiS;MOS R110S.- cle.lado Ijcis que no deshourall a Es- NHANO8,,.INIb.NOLITIUA. 11 V I CHICO. Aralpl-l- 11)(3000 01,A"I c- ,I;LinAll 'I.- Con!'11ttlyr, torla Ill n(,s",IR pivi, I -11-:11-1flas. Elopt-(Irado :102. 1 .
lie aqui, justilictido el par Q1.16 Rntirsipp.An y honran n CubR-- P., ch 11.d., -I W- bai't. ll'J.. R.I.- i 11-7015 v N-1603. l.mento 513,500, R,,b,,i M-7,8 let. I,,,. pill ede, tie U, It I v W-
, I I '. "
Jr.,J r.n I,.,l rt- sa-,00 y ""al",- sit..5w. No inlerniediarios. pohlan. 338 (hos Ilmli'llitico'. UnIc'. Illvma 1 A-6025. BODEGA, VIBORA
Almendarev -idertel.1, honss. 111-,.500, 1 1 Portal. :,;I V,-rdP Amplixil-na. Vendo, diferenclas
. 4 g 24.500. I I.., (I"'ll", 4 -r., D, ,n.., falfid.dr.. bar ell Calzad..
(.I.", ." I, I ". 'r, I
Verlad., F, drIna. 4 al.j $ MIRAMAR. ESQUINA, $28,000 I, ,, '. !',S"vl,, baw, ll.lcl ( ,11,c- I I I I I 9T, Ill
. --- a.,I I I ud.d-, c.fk -EI CLI frente
't '
"" I
H ubo derroche dediscursos etl A 4930. H-2OOS-!!:L- 111-111-2001-13-9 P, I-i .h.lrt di, Csq.ln& J."ll.r.'. P", d ill. d eipuniia, cocint, ,N :,ci hw .1 DIAR1111DE LA JJARINA. 2 a 9: M-0414.
I S10,000, RENTA $135 is] ".n.d. -Wl.fit'. ,.I.. -Vre'dr," .1 .In. Cie urladoh. 111- (IV lllw..,I( I. (111,
""" ., """I'l", pit ,a I
Pumje qia, se comparic de I casa d 2 4 pilavi liabit.,anne., criminitle. bann, -- VtjJvrtaS y vvilkin.1s fie redfo : ITAVA 1111RAIIAlt G."'. *X-1760-51-5
I 1. I ,.:,led .1 h.i%,, Intr,,al.d., ,.,,n. y RFPARTO SANTA FELICIA ta eH.I.h- g-ji,. Se cot,". rl-aup.d.
Roberto; M-7586. rdpii verse 4 inrlvlos Pit In i VENDO QVINCALLA POR RALANFF
I p.tn y 2 .patituavrit.s de .Al.. eiiart. 3 A ell ilia ("vw iA ,JVl liep.,rl., H, i It- "s., ,l;.,,-cltn a Illa jIll", dil liene cate v baticlon. calla TO". cams .
" I I.,
A 20' aihcls del trarivin. v ---- " I V_ t, U, A%,- JJa, a, la ,,,nb,. ill ( Vt ,br, on, I,. p.dr atenderls. In'.
Ile 2. n- ,ncial '. -nl ad,,
-- - el- base ball el- invierno pasado 'b'... sidt Sagla Fr, n h ( -7 -8015 H-1692-31-5
. do t.- .cab.da c.n.Irti1r. ,on jar- 54 AVE. AMPLIACION. $I3,501111 Lie III Ph.va Pregml;Ir Tv., 0 ., I I" :1 1 211 442 81 1 35,600 l"'mr, n(a,
- 1111A I'll PAIII rn,,port 1. -I., -,-d.,. 2A, ba- Cast I pl-t.. --drrA-d, JrrrIln por- I S 1- ,,! 11,A(IA ENTERNAC1O'JAL, NXJPTU,-J,1 1 "'In ro-L -1-4-1 do rampleto y cojoa v tim-en to LEI TV-VIDAII ,A ."", 1.
" I. ..'
( "ll
. 0 .. -- --- - T A. N It
"
., .111-1
''I 0II
NEW YORK, rnarzo 3 'UP) Ifue de los 'jur ,I- 'Im I I.I. .,.I,. 3 h.bt.L.r ... ,.nr,1,, bilf.. I.,
Atleticos del Filadelli I n F- 2 in F A R I R A S Ctiria,.I.d. 411. M,2 I.dr. del P.rq.e Can.
MLIcho ill baseball. pe' retornara ahora a Jos AtIliticora-uArnol. if. 1997-48 _6 i par. fabricar departameric, tilot. I .... IM", ,--- g-j, --41n or 111. L I :af -,,dr p ... drbmjo de so preclo
I N ...... ..' "I' 1.11 1, I
Fie. nadic jug6 I mea C.Vllljr 4n p.t.". 1. h'... IrIn'." R"1-1" I'lli ml n- ,,, L".+-!, ,"I".302. I Li.1 S'. "Irl, 14r.t... Warman an 1.
- I -- I I A .662 5 Ull 13 il Til if,
ro trades; crinileron rouchos beef-steaks coach. tarnbien hizo reir a lo- cro- 1- -, 7 E N' D 0 M-7,186 ,-I ....... A I, I I,;., I H-2000-51-9.
a n __ __ ____,_ ,, ,111141111,1,, V1 111A1 Ill ..i
Tri patio y se rieron niticillo, nislas ell Filadelfia. con itna anecdo- i --39- 111.5 ALNIENDARES, S22.000 I I"
A Ro. CXVTI
PAGINAVEINTE, DIAR10 DE LA MARINA.-VIERNES. 4 DE MARZO DE 1949
A'-N U N C 1.0- S C L' A S 0-1, S-11. -t L T
a,
VENTAS- VENTAS VENTS 'V'E N T A S V-E N T A S V E N' T A S --XE -V- E-N-T-A--51 ESTABLECIMIENTO-S D AUTOMOVIUS Y ACCES. 53 AUTOMOVILiS Y ACCES. 53 AUTOIKOVILES-Y ACCES., 53 -AUTOMOVILES N AKES. 54 W UINARIAS NEVE AS Y RORIGERADORES MATERIALS DE CONST.
NDO CAFETERIA ES S5,50O.M. RE- III ICK CL ATH0 PUERTAS, EN PER- VFNDO DODGE 47. FLUID DRIVE, RA- iTUDEB4KER COMMANDER 42 VATRO '*CARPINTEROS". VENVO UV TROMPE M VENDE USA NEVkRA GRAND'
i, '. siem. -Si- _j,?9-_222.-,en elejunte So dir berati-en
9a-d-,- f.t- N-i ... 1. .0-- --f ds,dR-A1XW-. por--ne idad -Quertas. radi Y mucho* ex as 'hiem. noto :barato. an -de-una-puerts
to intro. Admii. c.... thicee" Ramlin
.g o., e-joinrlicul.l. So yondc .-pt-ifitem feir y Bounty. 13I.ol 117 Ito.. H-1617-ISM-8
1, 1,1- entic N' Arlo- TI, I on a a par" or 263.
ua ro. drIllio, eqtfip- piid". Quint ,,Covadonga, Sil6n I ior ta yazonable-, GerAsfo H-W10-S4,0, PARTICULAR. VENDE, RVVRIGER Cerriento, americano $1.70
an go .60 96 -51-5 n-. Or S.r TRACTOR98 SUrVOS Y BE 1 80, CA. Kelvinator. sin usar, garantia 5 ah"s CabHlas corrugatilas.. 8.60
F17-101'ril RADIO, VESTID RVICK CASI NUEVO, CON R/CDJO, $5414 STUTWHAKER COMANDER 111311. terpWar D-2, D-4. D-6 D 7, c n buldoer r da par debaJo Msr-GROCERY- J"i"i- g-- bj-lt. A -G A N G A o'g ga'nge% $NO do c.ntad. y $624 -pla- ousitio p,..rt.,. ouy te, l6ou" to j1-J-q74.NR-8 Todais hls medidas. Entrega
W) '. 8 12 artin 7- entre In- fleas- condielimes de orator. p a. (nagni- y. adilamentn especial para arrancar ma- qu6, GonzLlez 608.
D-111,11, si,"i'll"', sit intura, etc, ;abCj I ""' It. ]"tores Caterpillar Diesel ell el acto.
Todo mod- ., .1-ti- %',,Id. V- ,,Ilado 8 12. 4alj ts y L non del Ferr-Ii fnforfha 34 NY 158, el. I?, Vedado. ..rIm, do 40 HP HP.1 70 HP.,
,,.do, torder. "" dild- to) s." t" S :l.. P.-l", H7 1954-53.6. H-1785.53-5. l#0taH'P.r 120'31P. y 1180-4 Motor 'Bub,
AII-d AngIf DE P' 57LL---UTILES-DE-0F4C4N
Tiono rnucbl rn i,, de J96i HP. Di-J.,arranquie el"corjeo. cl WOFRTAUORX
M-8639. do 9 1 11 -J SE VENDE CHEVROLET 47, ES MAGNI, *40u MOTOCIVIXTA HARLEV-DAVID. lindiro, d, 5 y 10 uniel.d.l. M.t.nivclnd
U-- 111. 'A --- Vefrl 11 --Jdhn-De re xox -==NACl0-NAL-7=----P I - 11 E I 'M 0 [:Ttl LTIM nd
I- ql -,T-f I call-Mi 46S-,- -so 45,,-Av.nld.--T- d, K:- CAIR
--lu- P't l, lmoti.dos. b.nda. tre 23 Y 25, Edificio -Marcia". baJm, Ve. 2 Y 3. Btlenaviita. cerea-Pagull. Z"lrie- 4r. 5-Caterpills-A-dor A
SE %YNDE US CAfECrTO ES S31to.1111. IN- blan-. -I.i -n- "u-'I, $1,750. Ctro crin dado. de 4 a it p. in discos. Ing. Rodriguez. 10 de Octu- 12, on perfect. elstadet. Vend. tambikil.
H-1980-33-6. Do 2 fi p. in. H-1772-53-6. No 115, Habana H-19041.54-18 una L. C. Smith Bros. an W. Escobar Ave. Gancedo (frenic a III
---I rill". San Ig- 552. Ba, T-.. 16 -t- C-ld... 57. do 9 5 11. PER. NUEVADE 205, bajm. entre Virtudes y Concordia. *
1911 j 11-2014-53- CUSA BUICK Hi SU deatileria:-X.3596).
V IG Paquitei-radio y -muchos-extru. 12,000
VENDO HE MO A CASA DE lit ESPE- IWICK SPECIAL 19.04, CON FA- Convertibe. color role, metAlle estiduped-, 6 hRobitaScio- arnplia con -- 1, ]l o. v recarridil: lining carro cambio. facili- ;IGANGAS!! UNDERWOOD 14", COMO
,,hd;,dit, I, Plitt,, lllllchl for- m Nylon, radio, espejitos, etc. lVialo!, es- dades. A-8732. Nodal. 0-1992-53-5. CONCRETERAS nueI!
S- Mguel 111a, 130-7514. Ba"rrate tra p, y ",emington magnifies, $55.00. -11-1407-MC-7
ble,, 3 cuadas Unlorsdind,, 11-IB80-63-10 th de paquete. ;Urge venta!. .9, 3 6 Y BOMBAS CENTRIFUGAS or to 45. tectildo universal: y Un- UH
-954, alt- Sr... C- o.- T XVGA CU-NA CGNVERTMjX--RAMHr 205: U-4356. H-I -5 S4 MAQUINARIAS. de6wood-portAtil,-perfectas -condicio"" --I I b-i- -Pntura. F-d, 115 -ballos-t.d. A U T O SE VCZ41f --PI]FjC--V--COitRE-FORV-47. V -jU _XX S45.00._ Hotel Regli. I (Irrimer pistil. C.-I 62 OBJETOS ., VARIOS
POLLERIA CHICA. CON VENTA III. Il,. ,fo ul-1- lic Pl qll( to, vita haeo. 1 4-1 comPletainciate, nuevo.--radia extras y 16n y.Pr&do. Hoy.-- 11-2006-57-5;
o- F-ili6ncf-dv-p.u,, i75-C4-je Sh, CLI-tia, SZV -Tnfor- 'fRACT VENDO COCINA GAS "VULCAN'- ANTIliters q e Ii" -T, 1 .00 VENDO- -OR
aga. P.g. $14.0.0 Iqn,1,, t q.i- C.1o'l Habarfa man.. -toldf.n. B-5138. H-2013-63,6. tin, grande. 4 harmillas. 2 ht-os. blagC 411, BUICK 41 111V ERNATIONAL, LAI nifica pzra reparar. PrVcio regal. $20.
Ifitir, 1. blicile h-, Inf.r P-hro. ii-I 899-53-5. nuevas. Tambi6n vibrado- --C1-ADE-L1S--- g
1, 1 a 12 It, m., Irl-it, Go,- ls VINDE US "DODGE" 0 reto. Apaf*ato No. 4M. entre 19 y 21. cdado.
to T di-I rl dt-, oodi,i do Special. 4 puertas, radio, res para cone
bin'. to r. EL EN va on gencrill, acabado de rteros. Win- MAQUINAS- DE ESCRIBIRT-vestidura nue- T D-14. de 50 H.P. de esters. c para -hacer mo
!6,u- Abierto HOY todo pintar, -motor
Inf.1111- A -t-. 26. Gilrajel. ToW arado NQ 99. Cuban Especial,
1891-53-5. wriecto. ; *!l I *Precio gang JAparoso!, cinco discos. Pam verlo e inf SUMARY-COSER SE REGALA ESPECIF. TARIMA DE REche para construcciones. jilts de hie ro, con 3 poertas quo tranDOS NO B.sarr.t 05. 'Ine, r
ri.,, -nd. .I,: b-dtgrl -11, de I HI'VIROIJ1 Bill USO PARTICULAR. eJ did. bl. 454- AT-1 y sumaT, can blen.-propla pars--pecii-m- dw y--or a,, o, eip 11 l, I, -lich.- -,n- col F b"ge, ext-s -ctlo. Nestidura inii. e o Puerto InVedarse trabaltaMOTORS MART CORP. do do do estii .itu.dil. Poll. c ]a C-Y comercull. Velit, prot-d- SM.00, 18 1- lo G-111 Ensonmr- d las mejdres maracas y bajos fruit's nXio"o I di
"'m", "-- --- ---EL CONVERTIBLE CADILLAC PH-H-1194-54.9 cios, nicaris, do Linea y 8. Vedado. Informs el
-rtld ". ""' H 1734 13mfi _LIT 0 El-miks-I into-,qu, ____ ...---.Marina y V pt e _-se, Jas -.ofrece- "La--Re7
to No. 1 31. A-a-1. -.,o "I., ot;ruecla -La- Ha apor --Z.P. JU A f -1ano- luel gicien 18
P--, fl Vestidura crencia", Suiirez
H-18,54-51'R 'y 20, entre
STUDEBAKER DEL 40,S6.50 iL VLNUEN '! VIDRIERAS APROPIADAS
U. S. Royal 24 lbs.. Super Monte-y- Corrales. para to que-dorec So- d.. bar.t.. per
radio, pintu. cAniaras imponchables. b lindo C-111-54.4 tenor qoe trasladarse. Plaza del Polvorin.
"st'ih- I ofaceit'll, va W. on 1 49. Aproveche log Ca navaLOCAL RADIOCENTRO c-""' P' o- C...,. v,
P.ntllli, Rollins y U 6 3 71 fAsr I as 31 YLO reRBlo hoy. F No 62, entre LAICANGA DEL MOMENT MAQUINAS COSER SINGER,
Pirr on poderla illrd-, -d. l'arilldads Pago, 54 -Vedado, $1,500.
le- rgllrs 74. Tlllfl -. A5-4461. ovillo central, los mej re
P,.Po 1- pirft ... -It, F-645: I footadero de cafi: K OM
UH-li-1448.53 5, -se--MALETI
So "I"Irn -B--U --- -Gom S-P --Por-nn-p-ader-selp-ira en en oo
V- GANGA, Flint) 36, 1 1't'LItTAS--A5-VA- -1948,
vVNI) I FARMNCIA E's CALZ"0A n q:,minlador, a In, I C-K a r-a neceslt liquidarlo inuy rhpldo. Con los ofrece "La Regencia", Su Maletas ligeras, fuertes, Iona
Cer o 1 4 15 AF- do -W I,, Idi S25 (10 pt It '1632 In lier5, Lerr"- Modelo--S-uper, TWO 61 rez 18 y 20, entre 11onte y Co- impermeable, forradas secla, toCo a I I 1- 8 137- 1 11 C""" Haballlj:llll I existeneat do care. aparato do tell.
cornpletarnenle nuevo, tar rrales. dos Aamafios. 'Maletas y maleti$4,000. tradores,, peparado para trabajar
SE VENDE BAR $2,650.00 nes, cuero N piel. Ba6les bodegp,
CAN110NES Bom bas c.rtuclins tic celofhn. Wain on Co.
111:lik left"Ce., LACRET 59. ARCIIIVOS ANIERICANOS: grades y escaparates media.
,on cal hmh. holild-, ot, S -arto-In -Plird --*' rral Falso NQ 182 Oeste. Guart
I Vailvialaill duras.,
do tn.,. I. -morcial -42-034142 -1132 tarnafto carta y legal, cajas nos. "La Moderna!', Su rez 16,
rine. a e3 to gr.n ,,nulf
or lie ]a cludild. P kn IIo90L1;, de archiivos, armarios y tarjete- acera Ttln-Cents: A-4074.
I'ditcl a -- 1947- UIi-Ii-I420m54w& ros de acero, en todos tarnafios
,to mil Ile- dn .l, It CHRYSLER UH-11-723-53-4 I, senji-blandas. -- C-12OL762-2 abril
Informed: Di, dt igtje7 R I av(is, Amistad 460. 1 Io, .,: Ile 3 a 6 Ctifia y Pisicorre Buick,12 Modelo SUPER y.precios. "La Regencia", Su6IP, M. Sirdiin't'. ignal it"- 1. dirl Tipo -.NEW YORKER FORD 1949 Blandas. 56, MUEBLES Y PRENDAS
oklinento ljolat clur d-cl SEVENDE LUJOSO JUEGO DE LIVING,rez 18 y 20, entre Monte y Co- YATES Y EMBARCACIONES
f, nente nitevo, Se. LA 31AYOR EXISTENCIA' rrales.
Ull-lf-905-51 .5 ,ago. Tonto carro earn- con radio Conipletat
room. nuevo, inniestrenar, por ta miA, 1.1ledadil Saw- dlin 4 pueriall, radio, gomas tad.de precio:.Infor ian: letter do in- PIOTOR "FIAT". ADAPTADO
-SE-VENDE- =-AF a marinn, 10-12 H. Fstillod. cFlct *;. loto
lina). $2,250.00 DE VALVULAS EN CUBA Piceria. valle 0 ce entre Doce Y Cato
-blancasi-vestidura-de-cuern.- Wmendarrs., Teldlion-o-13-6643. MUEB S OFICINA, CAOBA, oJr- stanque
bar Chrysler 41, Plyrnotuh 36 6 N1.38, A to. 4 hajos, en. Play do Jalmanitas filtis inforun tian en plinto de mucho 4 rmenln,. e. lit ondiciones, 5' C am-lar. VENDO Sittit.00 FINISIMO LIVING.R 0 bttr6, mesas despacho y me- mes: ill-1946.
trAnsito, little contract y so da rntly (cl-M, Dry In gnait, I: nuitor trie 3' y Mora-Ofla Company a! carY6grafo, Ii re
" Irflideq do Pago. T mo H U:D S 0 N 1947' singles, tapizado, sin Xiso, 3 memo I b ros-todos-tamarDr. Rodriguez. queadas, cojines de muelles, tapiz belga,
barsto. Informed: ..... n --Itrm, Cai-da A Vedado (ch- sivo He fios, butacaifijas y giratorias HIPOTECA
taij6l de g-11".). Gomas banda blanca UH-H-985-53-4 exclu rnol Hill, Apto. 3. pis. 19 on DM RO
Amistad 460, Hems: de 3 a 6. nuevas. S. A. i esqttlna Vapirir. sills y sat6lites Para miquina
Ford 39 y 36, Studebaker 37 -STU EBAKER CHA' FINISUMO LIVING-ROOM INGLES, TA- escribjr--L-a-R-e e- -r? -63----SOLICITIJ DLS,
E U- ,I perjecia,, condiclones de pintLi- $1,350.00 MPION Pizndo on flareada, laqueado: lujoso coUlf-H-904-51-15 SAN NICO LAS N' 105. modor en Iggiturto blancht y lam, con si- 18, entre Monte y Corrales. 140
ni DoY facilicludes, To- 1.947, Sedlin, dos p 114s das on vorde chartres y mesas o.TENGA SU DINERO IMPRODUCYL,
"MAGNIFICO NEGOCIO'l ..... camblo. Caliada y A lesilacilin uertas, tap" v Invitlitale, con garantla absolUtill Y A
M-1459. china, on Jaen negra, or polo. todo tin Jugoso interim.%. on opemol6n mereanto radio y-extras,-como nuevo: 23 9 6 7. esq. 30,
".."Pl.ta onto -Y-XAL1EiI AS III. T-P671. Hora -do -6ricina.
Se-vende-moderrin fAbrica oN Y -Ie1984-56-5. 1-1-1677-63-11
Qfid.. N"' 12. De 8 a 11', Vedad.:-- H-1 BAULES
de equipajes. IndulkIria de OLDSMOBILE 1947 5 P. In. Bafiles americanos, bocFega y
de 2 a C-114-54-4 URGENTE: SE VENDE UN JUEGO COTip- FUtUranue. dramatic. muchos e- gomas band blanca, 98-00-LAL 12%
primer orden ai mfixinlo fit! l1a., color gr s (I tried.r. do 17 ptezas. estilo Rjenticinniell- escapar:ate, maletas vion,
ina 4 P- I 30.000 kilbmetroll c.- vestidura cuero. !D,,"p hot. Tambh n 2 radios Phi per- para-a Torno cn1a-. hipoteca. por un, inflo, at 121 ,
producci6n. La marea Inds in doN. Se act it- cambia, 17 No. 608 111 a ona de piel, Iona y fibra; maleta pe- S8.000. sobre 1 casa de 3 4 y gamic y 3
Cl: F-6515 LIH-11-1672-1834-53-6 tik les. [Ampara do cuarto. Rodriguez.
acreditada entre las de su 11-1874-53.6 $1,500.00 3 entre 10 y 12, La Sierra- taca para viajantes, maletines apartament- Infornian: F-7200.
clase. Clients en ioda la re- 1, 11 N C 0 L N CONTINENTAL, 9 0 IL 1-1-18114-56.6 -Carter as-.-L-a--R-egenici-a1-Sua -- H-1998-63-6
OPORTUNIDAD DE HOY!' MAQUINA SING V 0 CENTRAL. y SOLICIT S10,000
pliblica. Viajantes y ernplea- models 1941, con over drive, M A QUIN ARIAS pe'lec istadit: T." bien Ila do ian- rez 18 y 20, entre Monte y CO- At fi' sobre rrsidencia quo vale $23,000:
dos buenos di- Oldsmobile -d-ii. do g.binete, $4 rrales. A-4479. 11-1942-6.1-5
v expertom. No 125 H.P., en magnificas con CURA CONVERTIBLE 0.' Escobar 205, baCadillac Sodanette ente Virtudes y Citno.rdia
falls un 80,10 detalle ell :: la Motores marinoo, Diesel H-iiiiii
clones. Puede verse en el jarajL -Citfia Conv. Do Sc;to 48 v de gasoline. "General 3-56-5.
rganizaei6n. No Mercaderies 26,' '"nsi esquina I DE -SOTO Lincoln 48 tEG0 CCARTO. CAOBA. COMPLETO.
cua"to CuAn Conv. Cadillac.. 47 coorpos. ultinin tipo, patas plataforMRS.
confront. or.lingtin proble- 0'Reilly,-O llamar al M-3979 Propia pora IDS carnavales Pontiac .... .. Motors", "Nordberg", :' JOYAS DE OCASION, DE I N V I E-R T A
47 ,011aniti,if bar.11. .... : it.. rrigm. $200.00; Jueg. co- oro, latino y brillantes y un
Do Soto 47 mied.r. $120.00. %1 alo basis do noche, Onion
ma. Vi6aht trahajHr. $6,000 14-190.3-53-6 $1,475-00 Oldsmobile, 46 .",Chrysler", gran surtido de relojes, oro .18 N o Ejipecule
SU Cr&IiIO 01610 108 Irale, in: L nertin 46 "Sheppard". -tIc Rri y S-nJo-qllln.
Buick. 41 H-1873-56-6 K., de sefioras y caballeros. "La
fornia: Guillermo Novellas. Ford Ganando linen interim ofrew
Por recil)ir carrot nuev 39 ncia", Suirez 18
Cubm 64. Delito. 101t.' Dc' 2 0 Ottos modeloo do 'distintos afoz. -y 20, enVendoniuy barsto Oldsmobile 39, co cn venta excelentes hipo.
a 5 de [it larde. cambia en el tim6n, gortuin nuevas. CADILLAC 1947 raclUdedes do-Vega. Tractors, tenernos Va. JUEGO DE CUARTO 'treegellonte y Corrales.
vestidura nue a, pintam nueva, ra. (60 SPECIAL) con radio. "ALMEIDA" rios "Caterpillar" D.2. It it]- C-118-57-2 abril lecas recientemente consti.
U 11.1 1.1881.il_8 din NI.t.r.l.. n $2,800.00 641 international" T.D- In. I" voichibn notelles. nuevo. Verlo. tuidas ante Notario de reco.
Calle E, e Lre ruentes Trocadero 360, cool esq. a Gouono 6 rualmlier hnr., Linve 51, entre Re: I Y 58 UBROS E IMPRESOS nocidn honorabilidaid. 'Las
-y Consulado. FerrettiTta Aguila tic Quinta losquina do Lucevan). MRran-,.
Oro, Almendares. 0 Aradoo d e 3; 4 y 6 dis. -- --- H-1980-56-6 NUEVAMZNTE IEL LIBRO 11" RECETAS rrantizall CBS&S, on La Ha.
I C-122-5 1-4 SE VENDE. JUEGO BE CUARTO MO. oulinarlas de Junna Gori a In ven- .., Vedado y Rdparlo MiI
SE VENDE MODERNA 11.11-1-H-16311-53.5 PICK-UP coo nuevos. derno Y ull juego do comedor. Urge ven- tamen El Enrnto, librerla L. Lectu-;
1,* tie d. bar.t.. lnf.rman en San Is a- to bidn so on In por corren a Lis Habana ramar y son por diversas
0 Plants el6etricas Diesel clo NY 606, Wes. de 2 a 6 do Is tarde. y 'I Interior enviando ffiro postal per 80 cantidades. deade $2,000 hasPARTIC H-IOD7.56-6. cts. Refugia *258 altosls, Habana.'
UIAR VENDE CHEVROLET 1948 y de gasoline, nuevas, dis S 0000 (EMBARCO H-1754-58 al. ta $25,000 calls tina. Mis-de
FABRICA DEMUEBLES Completamente nuevo D E U SO 75 hasta 1,000 K. V. A. CHANCE: 2 1, n I. CUARTO,
precloact jUego cuarto estilo niode I cuolin, nuevo, loder a", butac6n, si- Aosciention inversionigias banKhaniateria, torneria y oillertai Plate, ocho plezes, en untied de de 1/2 ton. Illin Acomedor "Moderna". tapizado, $145. 61 DE AkMALES adquirido de estos a6lidos
Ocupa, tres expaciosas raves. Me- Valor. Calle 12 NY 859, intre 15 16 Compyesores. Distintoa Avisit. novios: pasen Ilevartle comedor Was y
quinar a per $145.00). Living-room, $140.DO. SuArex 73. It REGALA: CERADORA BUSSEY CA. I cr&litoa durante
mks do $7,000. Produc- $1,350.00 tamailicis y maracas. Nue- Apart. 2. 1 H-1944-56-5. pacidad 400 pollitas. TtA ri Voris ro"Hic
ci6n y venta, in" de $11.0011) Trion- 17. Rpto. Almendares. Apt. NP Com o Vos. VENHO -PRECTOSO LIVING-ROOM E8- Animals Y Virt.d,.. III. ditimos afios. Me pCrmiwa:- de contado.. 40 operarlow cK- I it %ingit'damascot6exclusivo, lindLsl- H-1682-61-6 tiria surninistrarle informed
per mentados, Cam16n propio. Exits- CAMION mail n eM nar. Cos on liamada cotencl&a maderms, on bolos 6.000 pies. UH-11-1651-56-6 *385-00- HOY In POR NO PODER ATRNDERLA, VENDO completon? A
day $19O.D0. con forro nylon. Escobar 257, tina vaca de raza, cirgada. Inf-an:
o-ennfronta cast Nepturni. H-1911-56-5. Prinnelles, 162. R- Columbia. rrespondo dando lots datoo
also sciss. 10.000 pies, N N U E V 0 8 H-11157-61-7 que pida; no molest.
infin"911n problems. So entresta an CHEVROLET 1948 PRECTOSO JUEGO DENPACHO TKRMI.
plena prGducc16 Informs: CADILLAC (62) . . 1948 MOTOR MART P'n.do 4en blenchi. filtimis creacl6n, corn,n AUTOS y CAMIONES Ccirroceria estcicos, proplo lost. piern., ideal
GUILERMO NOVELLES para ganado. Cup46 DE SOTO . . 1948 rictral (sin estrenarl. sill $525.00. Buy ROBERTO VIEITES
P. dly $295.00. Escobar 257, cast Neptuno.
COT1,10 NUEVOS-. CHEVROLET, Fleet. 1948 H-1917-56-5. POLLITOS Bonos. Hipotecas.
Cuba 64 Diispartarnitnio-104ir-Tak to COR DE MIMBRK: NEW HAMPSHME DR "NICHOLS"no Willa, Do I a S do Is I arde. -FORD, 4 Ill 8 cil. 194.6 sr fVE.NDE;- UN JUEGO Recibimos abora-eiribitrques, de es- -M.7620.
a. d.. silliness y niesis col reS azll Tclf.
1946 clitti. N, Pastel. $50. Tellf. U-193o too en Mayores antids0 D G E 0, do .1 tos polli
H R Y SLE R PONTIAC, 6 cif . . 1948 Marina y Vapor. des y tres veces a Is semona, pars
satisfacer a too muchos criadores
I. r.z"1048 1947 1046 FLUID DRIVE, Vk.NnO 51AGNiFICO. FLAMANTE CO. g a ban de3eado obt ner6f 0. 0
BUICK, Staper. 1947 n o ro re- bles or cregs OFERTAS
"or po'..
'to.
S3 AUTOMOVILES Y ACCES. accibndd de pintar. P,:",dn, ,oinroriorttl v.-Ple .rur ra en 64
i.d.; to = re tonere col,
bfone"c
CHETOLET, 4 plas. 1947 C- 10-54-4 'to 4300, 1111do $17 Bring.. Inmediata = n ob Z
$1,500-OIL- I'Ador Injo- Coldipot. I ple:,. gavrIss car- -este-DDlla-prDmedio*-do-f-iibrasA- tnt. A 19.0001-9 --- geso en 58 than con un consurno de o inl'tida, I-nIre- onn garantlit do proerradva, 7 pasaltem, modern 1947 I r 1.3
coin c U-6253. 1947 1946 1939 fngo-,. H-11349-56-6, ibras de alimento P10 Pat -1 ...... o'; -t-s on ftibrim'48. & buen precia. Sr. hlom Com loru6beloaa a cion- at te-inlin. Por, We- y gAsitoll
'Ji .51 -ertible BUICK 'nos dari raz6n
.do. d.
,.53-19. EN PFRFECTAS CONDITIONS RE VEN. A r
ISLE. PAAs .- L I NDA 111; H U D SON 1946 (intay barato) . . 1946 EN do itiogn (to mimbre pars portal n %-Is '71JULOR millim., in.,diatsuno A-4930.
CID o= -RT Inf.rolks 13-1858 de 1) a .1. 0 0210'0:7-64- ,.
1!A.L -F DE S OT 0 FORD, 4 plas . . . 1946 H-1700-56-'6 DINERO. LF FAC[LiTO DfRECTAMENWE
was, blaheas, farolm nebluna. fuelle bl'", rvICTrUlf" ------ Casa- DIAZ obre b6.od P I#
M Radio. Ves Idum nueva. Ford Hit, BUICK, Super . . . 1946 LAI0 I Lil
Man Isidro 319.tGar&Jr. H-IRXI-S3, $1,275.00 San, Lizarot 869. Teli5fono r. .,.tP.s v inuebles. Jetits. rlier-deres 29,
LIVING-ROO31 olo I.,.. Deplo. 304. Toleforn, Al-3781.
LA, OANGA DR HOY. PLYMOUTH, 1946, STUDEBAKER . . 1942 VIGAS DE RIERRO UZ831. Distribuidori6s decr
particular. radio, v"tidura nylon, bile. D 0 D G E Sarriflco per embarcar juego m'
so todo, Wilma precia, $1.525; no curin- Cup46 DODGE . . . 1940 standard, de it" con on peso de 10 hacer, Union astilo. Ch.q.:n log alimentos
Wormet. -AvellanedjL NY -156, elut--La- 1941 1937 libras por pie y 40 pies cle largo. d do 4
Suer d: Silver Fox. Tambikn Studeba AL
met&, Vtbars. a todas haras, PACKARD 1940 1 4971o
H-1840-NI-6. 0- 1 CON FACILIDADES PAPEL DE TECHO ker Commander 48. San Nicol- UH-C-125-61-6 Day on 24 1,.r.,. dircro on hipoteca, at
POR EMBARCAR-VRNDO NASH III con gomas nuevas rffgro y pizarra.
(Modelo 120) Majos). ment. 407: M-1072. 1-H-1940-64-5
onto inai 1949. nuevo. Poto Itillorne"T': CHAPAS DE HIERRO KATERIALES' DE CONST------ 4'
jo. rapillidade I do page. F-7201 $700.00 de 3/16", 1/4", 1/9" y Nw. 18, 20, Y EFECTOS SANITARIOS*
H-HIS9.53.6 CANIONES ROQUE-ALBERTINI 22 y 24.
Studebaker Commander, $525 HUMBOLDT, CABLE DE ACERO D INERO
Custro puertas. blen culdado, chapa par- C H EVR OLET' do Infantaa P. "Plow Steel" do 6xlg. de 3fll", IrT', OPORTUNIDAD Damos dinero rApidame
it do Somes. csrrmerim. pin- 1942-47 5/8" y 3/4". nte
u.., rete. Mectinica a toda pruebs. Infor- sobre Callas en La Habana y
me. M-9786. H-1719- 1.1-10 con qomas nuevas, ALAMBRE LISO
VENDO VKLOCKTTR ESPECIAL K5S. D I A M ON T -T C-130-534 ga1vanizindo. Non. 9. 10, 11. 13. 14, us repartos. Tambii6n para
llitima opts. nueva 800.00. Verla Be. garantizado. Ill, 17 y 18. MUEBLES C E M E N T O ;abricar, al razonable tipo
istactiain 63. TeH. U-1638. H-1740 53-8 UY BARATO ALAMBRE DE COBRE de interns bancario.
desnudo, rv meros 4, 6 y 5. Vendo por est Operneitin Clara y*sencilla.
f9NDO CURA PACKARD ora. -u, F A R G 0 CADILLAC 1941 del 40, muy bueno
vertible. 6 cilindros. litlett olitatio, Kan. Acuda personalmente.
,a Sbi Infort"s O'Roillyy Allut I V! I (Mo4elo 62) neuesitarlo, In doy ALAMBRE DE OBRE, condo, los muebles de Li
drier. bodes. 9 12 Y t.161not U-11.5 saJe D NO 60. on- forro de Soma numeric ving, comedor y cuarto de Agradeceremos su vista.
I ,,, -Aiin I rln rin ninin -I I. Hill. 11 noo. I rptinvultA nv in -C A B IL L A S
.1 1 / I I I 1 I I- I I ,., .
I I .
I ,
- I 4 .
.1
I I I
ASO CXVfl1. I WARIO-D& LA --- MARINA;-VIERNFS; 4 DE MARZO DE 1949 -- -- -1 I I PAGINk VEM UNO
- I I I I I I I I I I
--ff-7-71W--- _.I:u .
A -'N- U N G-A 0 1 --i------- I
-----.-- T- -L Ill -,- ----S ----- -C L A-7 -.S-1-F- I-C!--A-7-D--0-----S--- -1)-'-----E--- --U---L --- I -A --, '.
- I I .
I I I I .
" I 11 1PARALASDAMAS ALQUI"LERES A4QUILE-RES ALQUIL.tRES ''ALOUIL 'tICITAN S! E 1
=7- -- -- R E S SE- SO -S-0 L-I.C.-I--T-A-N-----S-E---O--F-R-E-C E N 7- ----.. ------------- -----70 --INT'R' -ARAL4" MAS 8 AFARTAMENTOS .83 - D9PARTAMENTOS .85 NAVES LOCALES 98 VEDADO, ,- SOLICITUD-DE ALQUILERES 116 SOCIOS ,119 COCINERAS COCINEROS
,jovIAS HABANA F IT.KRIOR: I I -- I C
F, !K SQ. MARIA, AL LUZ Ne 410. BE ALQUILA UN DEPAR- ALQUILO LOCAL 14,; H. 0-111%, I' CHICO PARA COMiR- SK ALQUILA EN LOX ALTOS DE LA SOLJCITO UNA CA A C ICA OCI--jERA-6E C LON r N6ullan el"znt---tld-,- q-,j IJORNOS l,!,hF-,,,1---,-e -.,-I-- .-SOLICI-TO-SOCIO- -- DIRT"I AT, .y"e --i'ma-mentao-c7n-tin c6n-Y--mgus-todux-hara.- -ct-e- ie. -2 N"-.350 -24 -'bu#1V-rU -rA7W--(1T14l7 -- ,Cy F.
n,;, "",1,,C ,,,,,,b,-sj --- pa- 1_ --div.. 4 1 513. ,ne-19-d---rh.. .tir--emse-emile I .- re 2 Ainlrrverrrrrr o AT"y ,of'- ,I ,-kn -,ci- y 11-pl., It
, Nj 6 Troll. tin bar pi-ppararin pars lend. o ". -11 ":Mrifldora. Informant A-,WA
x n,1. b,,h,. ve- ,1, 3,, A S,,,. 917. proplo. par* matrimonta. Precio; $33.00. In. tar Monte y,'-uluets. 0 d prr.. -.d. ro.yidided. B-04189. Co.,.
I. dt "'o'"" It I'. 2.1 1,2EI, An IH-116815-112-5 forme ell In role -3494.' cat' Internaclonal. Vedadn. un cfepArtarfiento once Vocal t. I r o .l.- .oor XI.I.Ts 'le, ,o, 114-1743-442-6in -,olo. 12, Vei.dI. At, Ith.. jj-jrr2--,6-,t vF-DAD0. I me. M H-1771.83-6. do 2 a 4."LuOano. I H-11141-85-5. ,*I.. voroed-, do. habitscionos. bell. in. H I fill 3 9P _5 """
VASF9 IN! IS4 ,4 n-y-feAq" iiiforwikn--te4fr- -1 -l-11 -1111- --.. I'll ..".., .111.
Eq -. 0 E4C"11-UN--LOC-AT,-UOrW-VTo1n'V no F4M0. I I ln .r1ro-ol- Central,, 1.1,!, L-J-WP. OFRECESE MAG-1111CA COCT.
1 I 1- 1-j- ,* ','d ."r I a aranatontes. people qulncal)a ti, alro air. ... ....... d H'17" 7-11- A-- 'I" nl,.. b lro- -6- rrm-rr1-rn-0 -'- '-"j-'-h. Tlern e1-.4 6T4l-Q--- -4 y -A.,
x.- -Lindisilino-d -- ---------- -.--.-.,-,- MEDICO-1 USCA-SALA, ---,- -i-o-, -r ,gF
-N S E R A-a-Z-A-- --- 7c ,'--,,. -,b,',,,,,,i, -- ep-runtento-- !,0A-uIIer .K.30- In'- Ar ,...-,-.W--R, -q6 nn-m ...... 1. -te
,F,---,, 0, TrIf -- .-,, --r --Itlu , .- ---" --- ----- I,., '" ....... r1oll". U-!9110, 1 -12,4419-4 -,"', ,-- tIr -- ,I arm' del en.Alturaz de Miramar, comptiosto I M-1918-85-6. I 0 Immi.par dar-c..,,.11.,-pr ( ,fhlW-.-.-,., ------ 1
75 PROFESORAS PROYESORES P"Iflc'n 11-173s-82-18 La H.b.n Vl,)., Lt.-, .1 irl"foo. I'l- 0 ; --- -"F -SPA '.WOI.A PARA ICOGINAK.
ALQUILO NIODFRNO de cuarto. comedor,' escritqrio con 39 ALQUILA LOCAL CON 1!0 METROS ESTRENELA H-1911145.99.5 117 SOLICITUDES VARIAS yo-,.- ,F-Ft. filo-oll., 31) p-- Men R;i------ APT % = j - 14-49211-4114-6- -------PROFESORA -9-1, _(M--teIAfono-grzn-, "o,0P jujopad-jo____cuadradm. people par& comercio o &I -- --- -- -- --- -- 12el- --,;c r, OFRECE PAttA DA .' 1'1 "I, 1'1,1 1 2 1. 1), IrQelSlflad. _poll,, Para- niatrinionio-o persona -de-gus - rnacifff.--C.Ile C N9 727, .: --29-Y-1t-.,VedA.do-- -- ----- ----- ----------I js 1--J l - to, = 5105. Suhr.- e, ,, ., ., --- CCHACHA Of BUENA it, t niof ,% roCISFRA RKPOATFRA
6 a; rer" e I"a I larIar U-2919 a Bertli, I t-. 11-1 18_82-6 .to. Precia: 1195. Informed: B-4586, ,dl. ypi. NES SE MoLl"TA -- I- o I -, en 1,, 'It. 7e z. Int. H-1812-85-8. Calte. III,, entre I 2n1j.ptieddead); ptc-ocis pars dependirels de -rjtn dr -3-1-!,PrAF--,-Y---Aian-d l p c. -r ----I
H-1-104-7 FROPIO PARA ONKIRCIO 0-1,0 4INkly alelurucam 102 AGENCIES COLOrACIO
511i calirt-9, antre-6-" Mendo-"- --,--,,- C -,4LQL'KL 9 .21 de C"As deride he. 11111--,- A-9137 H-1977-110-4. .-
25 Hotel Palace. Vedado, 9 igi- oil, -irit. tie '' -cm, Fone do mile. Ir.b.j.d.. DI."cln RT( FSE ,COCINFRA I-ARA rOCINAR
-110FES EXPERIEN(AA. [L-L- APARTAMENTO-DE LUJQ bibliotecs, amplio hal, cofnedo LA OTILIA", F-4806 Pon N let'. 5 sAncil'it. Claifi-e "S1. o rociolir I'mpiar. Mormir dpn---------W- nits. front* par 9% fondo, 3 amplias pue .' I.. OF
r: hablIsclon clos,-. b.l.' in -- ,I '. I AMO DK LA MARINA, .--fur- I.I.olor A-0411.-M illg- --.prcp -lon -pat-ii 1"L ,, -_-- -1241-83-4- t,,-,--2-,trvici,,-"nit,,J,,-(N,-'ii ,,, 'n'---, in le lopko,. III"m, EDIFICUO-REX- -- ITH-H tila ni laborstoricil ber,--b, __,a c. .d..r olores,-cuxrto- y -a":- 1-Dion'Stic' Employoorrit Agency, get del :6--P;---%f-1iIa-V-ti-, 1 16f- -A-2 -HALit Tt --- T-edallm Informes e I -r- '- P2, 000- -viclo,-de, criadom --javadern "1,1,.r,-.,,, .ref reut:Aas, parx-1-A-1tatiana-Y ---------It TR4A-T147-IIT ,
, -- 4 2 7 In a "'A c "It.. -d
un 0a -" ij I In, --,v calentsdor de'gas.vga agus- are - ; quila - ,cions -: ol p r,_ tie on oict4nol .1 .t." I H-1252-1194.
H-t- 1,rt, e n I 0 co,,,, uesto .1802-85,10. rra)e. CANE 5 PESOS DIARIOS
e -, Ia. eomed r .. a- Ia y nocia. Puede e %a todo el
IKOFESORA DE TAQUI(j cinaacualtb y c 1. d 111- 1678-102Z So .,I,,Iln,, -o. dmoomA p.,A prop.gao- 120 MANEJADORAS
sel icio do Sit AI QUILA UNA IS. ANKXA AL BA. ls. I RLA&Ag-tMADO 0 %'or EW."', de
--1---a-ALQ--1u"-,1-1aQwg terraza sitbado on j 1.= .--1 T-Ao uiiIco-Inqo11In houar citntrict, del - @11- ,!" -, F,, 2,'.7, rQto- A A]- lytrurc At) RA D
l, G-qr: ole-n.g, ,L. .tor.fj._ Lt.- Vedado: con dereeh& agaraje. Info rma Vedado bles a mn nvuebles 35 -4AGNW C0--L0CAL-- -InfOrnie -103- C s--L- V Ia r FSV MANEI I. c n -rgadc P-0s. intern mile I COLOR
-11 d d. e "I T, ef-,, AI-21K "I Ilia F-0626. I pars un'buen portablectintlento. En -- ..-- 11.1.1n- -1 4 tie coudo,. fan-olk. cub.n. Amerl- I
H-1641--, ,.T' H-1726- 99 SOLICITA U14AL eRIADA NCAL -- -- -I' -ble'-14 -UH-H-847- -6 to mejor-de-la-call Galla -entrt = Teliloggoa=.\70-1 = =oo --"L ------- IZ- ---- -V- -h-bi- 40 Phlholl;7
--------------- - 1 4-573 H-18847-12(14.
- dria, J&5A -- a, SOLI(ITU IlON Sr.NOKAS 0 SKNORFTAS
T7- -- ACADEMIAS -- --- -Sr---AL"UVWrt a PAAA7 Zanja y San Jost, 5* ce a un as- -- __ R Nv 352 -I,-- inatrun-unio .%In nifios y honibr- ..I-. S, I I 17,08-103-111. Pat. 1:o. -ok. P-p-,:-od.. ., t I,,,, 124 LAVANDERAS-LA-VANDEKOS
ALQUILO in tra pl#ndido Imal con sets &ties de con- -oda,1 .., -S"'I f .. -h. Ag.d. -- del,.nt,.. I UH-E-1352-88-6 I ": '1 ', P ,
-- i - 6 no-A-SM -- 140t;IVITA.MO14-t)t)%'.Mt*(-11-.NC7ffAN-'BI.Al. do. ,,, I..", ,it If 1
"! -' -t1At---I"f le"'111- Tel"O .. ,-o It' ". EAK LAVAIMIERA: 011.011.
ifURB0S-Y-H0R"I0S-EXCLUSIV7dS .1 -'-'d-- 'iParlament-SAI2. ItW,-d = JQ- -lol-- '5 11-Ifi-ii-R4.5 Ut 1" I P. no. --------- - -- P rofrrfblr--t- ..--bvvo- dMIa- -- -- ---- -- ---jf-fA--,j.j17 9 U-1)'" Orltr.c -C
J. p I'. I ,1,,,.. 0-oni- p.r. led,, ,,,\oL., do, \,.-!" -1 ";I,. ("'. l.'a ell ,,, -.;
= ,,,, a,", "a do ----------
PARA YETERA-NOS b. U 'on --HA8ITACION--COTq- -- ----- EDIFICL N UEVO, -- finir i,., -1. ,- V'.ot. pe ... ... I. on. 6GANE S6.WLDIARMS' 01-11-1. 'I"ta- "'.
PIDA INrORMES- c pa ii y vent --a- UH It-1293-65.7 ,, -do 1 M-1932-124-8.
lav dlro,,,U. --& A.I..-1111 Y Patio. indepandlente -44--,qum.---*--P,"tntera.-Vvd,do-- -NI-l-ete fl-ttik- 1-1-11 --', -- --- I I qu a to ra .Imi .jr __ __ In- .... ot-ro- .roph.od. n-0-
. I~- ...--- -. -.-..-.-a I ---alq varies cams con -:, -- Virota,. -1, It ...... p- ..... ,t, 01HE it. 1,\.% jo%"L.N DE COLOR
-A -- T1 tranvia de 462.-- Mjd ,. -quInts S. Joe,'. a nian ,a SE .Aot.lc 111A IIIIADA i7i COW I- t ..... ... ,,, do
Marianne. entre h I dante die y owns. dos do, .o. ',',:' oluct., I ... pi. It-,. 1-11, X 37,78 j n.
Approved by the vutcrins aunun irT.Azdes. "Ia. comedor. doi b.6as. "' 'I 'i" .."I"' do 25 35 or"". ...... I"'- ; 11-1992-124-01.
- Nlicaner del, Campo. MAS detalles 11-1655-84-4 -- I ins, y calentsdar "' Ne -3, r. I I' A 11 ..... Wn l I'll ... pirs"Icla. I.r. dloje,
tr,, ten. Piado 412 lfcnl ,,l ri ,q,, B-87,66. de CRI, It. 3. tto, In -I 6 It I I 1: 3T
Ved-A,, --- Invade N IT.""" it I715A03.6 .portuold.d on. ,,op- do
Cejtl*aj), /V-792-,. 2.3 y -----7 1 -ALQVILA - UNA HARITACION IN --- ---
--- BE ,,c Pueden veres a cualquier
F., I.Azard No. 912 entrada pnr Aram- --r-I--F-f7"11-X-WlTl. '1'X ;"12" -L----X---5K--------A--.1V
San -17 be'. 'a "" --477. o=n-n, T-'" -W4 I -*t--IVt-t ,,,A Ia- -1a tie A do 1.
Ili-M-10641-92-1 4 rhl. pregu or .... e, p,-. ,I. s 9 ,I, 1. .n.A.".. e" -i:a.1.1111111 e
UII-11-145R.77-4 1 H-1625-84.6 to ...... ivilot. que $too serir a 1. IA;.% chm, lo-ol, H-1939-117.6 3 d 1. t.,do 13-4285 It- IRM- 124-4
- --- -- L9 i -- UH-1-1.11157-811-6 "fo'""'la. tie '.... "",."),I." 1, I, ,-IN CASA DE MORALIDAD. ALQUIL0 ,"of -1
habitact6n. Museum rate 2. so open en I ,orld. Te(ono R-1603, it, 9 a 1 de Ia I -I~- I'll I~- -1 FN(,
AL-QUAL.0-RPTO MIRAMAR -- told, 11-1871-03-f, 125 ICHOFERES -
--- j Ct nsimsl cruza-la, esq-.4irribs; -Hat uey;-44&- -- - --- --- --- 'ARGAD0 - ---,=
Ap,tirlarritrittis (,In ,ajA. At 1. 89------ --CERRO ----PALATINO -I Ailij - -Para tin toiler tie pAllorla (. I.e. 'tF OrtIrCF CIIOFFR CON tXPERt1f14. I .... pol, ,(o 1. fiooh.. Nrc- rlo lWip ques tie hierro. tirior tie mor
--- 1'. Colnedor, --tenk.. .. .. H-1723-8" S01.111.110 ( RIADA POR HORAS ,
,1.,, rentral. do, habitacione, con FAMILIA REMPETAIRLIK ALQI ILA HA- 1, --T7-1-1 -- -- --,"-F-r1 e-T1.1 1. -11-11", F-4, .s
CEDO roR 540 PESOS, CAk;A--.StANnK- ,--*vr.-R Tm '.%IrniirTw-N"-7rr, 11T(affll 'Mi .11ocivolent., oil
ets, ,,,,!.'i II-IA30-125 ot
baflo. !ina, ValvntAdo,- -.1ittact6n-con-Inds asIglencle I a matri. reirA Cnlyxrla Cerro. pars oftchi-, labo. z y C'Plladn C*Ikllllblm. All Ar WrAo- ,
.ell' crIA110 a- no.nin n dox Personas. Linea ISO, "my te- ---. -I.roi--,depWt.,-to T,6( ... Al-1949---- -------- --- it.tolti-jol-g- A Innvoj.,.hAv ell of Imi 1.su ( jilluftt (ON ,EXPERJES-64
ORIENTACION GRATIS _A. _, ,4 --- 1 1 1ISQ UILA l'i' *, 'll.elrIlKI'llri ltil I
I ---5tPtImn-, ___I'1f.n----- It- 710-84-Is I WF;or, il 98. ,, re
Aderohn de ha or omedlata Clubs, IrAnvN. lSmiiibtv I Q L. ir.116, r. Hot. 14, ,ot I 11"'obre -.Io y t.abAjod.r 1I.1oejo ,ohlo,-11 . ...... r. --AnI- .
rr-d E, Pat is 14"Alls-all-6. llvrib. diondo aetallo, de sit ex So, 1-11,1111,, -,ld,- Tell
I .'.I I 11 .... r,
_ '
,"I'jbd
I' -11-ina. _VI.%itI,-,ulq E Ali i
Ia CALVIFIN, ri ,, r.%!, f ; .,111'1 y or. or 104-COCINERAS --COCINEROS person, suinido. oblige, d, jj-11j41jsS
I C& Qn'Til 11, A centra do -1 in, 320 intelrop tie I To
o, lkqlola 1. -p,. 1. -b-,ea ul-prlIQLA- 'N A HABIT A-CION. FRES, -Plan -I.. -I .... r, .
U d,- t La Holia.- IS )a
v "'
,,, -- . on t --filrolltmi y re(o-nvoi.. I., "ontai Ae
" ""' ^"
id. d I pelo, ef "r-r C, 'djd6 I ------- U11-1 matrtmenlo late, hom. I ,F. 61IRF( I 171110IFY.R. --- 17O LAROOA ---, ---A .1 - ALQUIL0 . 'It I NA 4'0,(-IVFRA BLAN. ran ,li'lat ado% cenfidonroilmrotr 4-1829-8 .
2.6 ,I o.-,-'- I
.A NIF
P-od. "'nt. -,, K inet, win- bees tarobillit. Pr-i- m6dion: Cr..po 11 Puperficie. Reconntriti(d 1,meder no dond; hr i r1da I. t 11-1611444-06 oo a nkieva con silla, conordor, .1 I M""." 1. in .... It. que Urog. ho.n., I% Ioic .. Afto le -I'll". ,oll loi:., .. -f-'to_ I tell no 6? --- I I 'efe .it a. ) 'I.e dt .... on ,,I W coh". I A,,3 125 6 ,,_:_,
11,1,Ar I'
.do F, f" S IIIAN HABITA( I C ) -4 B A R 0, ENTRADA -ION ..,. ,ii.1- t.-',%1-1.11 '-N-Al, role. 0 -2 FARRWANTE -- -- .- ..
'Aliflares. Pitede -isltar! __ I -81 -Propio"parls ofici --b-Ao-c-rnPIeto,cQc1"1 da-"0.,-1rliF-- ill fit-( ES1. ( plitIFER F.SrA.SOI. So ANOS
,,-JAI, ,
11, Ud. N e- .___ -- ------ -- - ---indeplsndlenie nformes. -I".-P1O.Ia40 t mente. .11.1. I ... do Cold. Irdrx. or 1.111-11rmll., -,Iax p-tomi.- Ind ns Int; dIA, llillnrabl- oil I-Fjjt. Do, j,,rnen1 el Ildificio- 12. H-1151-84-6. Iono, baletVn corridor y patio con It-1706-104.6 ..r --forerte'.11 .M111
.I, al d .
__ oil -j -)
14 5348 a rAn Tull. -A--c .*.- I -- ------- Aparlado-29-13- ...... 17117M-125-0 I
Z, de Tentro Am rio Dolt. .1.4. Cl 'rists' 09 on A -WASIfACION-left" -nSSf----estauranU-o-#nl6n tie- -4a"dero--villpAn-W-533, all T 'r
-T. I La -Ilaba-, ,..,7 A V'o.' ILO w. 4 .110T ACOCINKXA CON 81 8
- 1 9_1-3-pit.,. is .., 7. c : SOI
.1 7, v ""' "411I I 01, - I - ---- fornies: &I U-60M. r0oribl, persona ill .or
- coinedor.-twild- cia-valA. ,,s oisl o. --- No Vedado.' I I R'r.I.r.n0- P 4)
i4t H,,1146-844, exhiltici6n. Infoinies en el li loldo isjonable. Infonotw Sra Clarcip, Ciudad. -- ME OFRE( 1: t i C11101FI-H BLANCO. Cr_
de RAs modern. Infurnies: M-6872. I lodustika 404, 2Q piso. TOM, A-0654. l-lWulAr o coro-o, call ,X,,I,,.
- U-LL-(LAq.Ir.jS Para verlos, lunes. mi roles y %,tar- rg;-.- ALqUILA HARITACION CON RA. I I Itox 10,-1111111 1.s.s loo.,Ld
I, P. III. no coil a sin muenle., an -eloi. .1 1119113". I VII-E-1392-89-4 11-111111-104-L l -- .11 4 !Vl if .11143-125-6,
'It's. ae -a2-I --- ----- ---- - rwX-y -Ilrnp axe. Call. Compristelm No. go$, I Sit. OV99A COCINKRA PAKA THEM Dii. -,A ,!,!, t i -!
-Ull-li-886- -4 lit.tel H.1"8 I "L -- 11 .926-1 17 '4 OFRE(;it-SK 11(;rs r!r
Calliposel.r. -84-5 I MARIANAO REPARTOS Wolil.. C.1io.. y In-, %it, 1. ,.u LIW
L-QUI 1411 ALQVlI.A.AMPtAACION DE Allillt It 3097 11-1774 -104-11, '01-4 1)9--F-AUtLl*--**-*L#Utt-jr-MM I', Tentio ;Vlol'erola Teif r-5330.
' line habitaci6n a hanitire solo, coil little. C UH-11-120&85-12 dores. Aven lot Clove esq, it 1:1, A-bada LICITO CHPANOCA MEDIANA KDAD, 14-1669.125
79 HOTELES fresquisimb apartaniento sin estre- bit,- 0 sin, ellon. Be exjgLNi referenclas. de outrunn, ,al.. ,on-lo it,,, -ootoi. S limplal loallilnunlo. donor -- I SE SOLICITA I
- liar. Edificto Via 111211C., 5 Inintf- Villages 436. primer pipe. d1fitre Tenten. Ill ...... voln. $50 Ifornoio. R 377H. 1,1011.1. 129 OFICINISTAS
HOTEL LOS ANGELES Ws Parque Central, ell Vill Blaiica to Rey y Muralla. li-1933444, OFICINAS 11-1703-90.9 I-Alkein; tallies dnolholo. Illm-, -10- onvai lindo para edift 1. a ,jjrIAo)_Vtj- ,,____,,, ---- .- 11--.1-esquina a Melones, a line cundra. _I .d&s-d---o,.d-- -Wilto.'o- .... Y--1130 11- -- -W
A9,,4. 459. o.dia-l-d'. d,--S.o-Hat.-1r;-et tt llegai ai-pasu-s Ia- -1, EPTLLNOL--3" BOLICITID-MUCWACIWJV st. ALQuILA cAs TAL, -7373, If-107-104-11, tos, Vodado 1;r1prencindible exile- StInOIRECIF PARA TRAHAJO OFICINA ,
,, f -irv.d.r. agu. It 19 iplar,,que map. trabajar, con re- ALQVILO. SALA 'Y WALETA CON HAL. 'aI.. A, 1ARDIN, POR %I r Kql,.,.I. pritfor.rei. ,I,,,.
,,, I o Iosetx,, (Iienel". x -_ "
hi il--- tolla, b actions, gala, earned 714b -hIt . ...... c'. r1riocla y'referenclax 11-4611. thh". R fo-ny- .., 432 .
ii,, P- ,tI .jds, ordi-. T balc6n. co boilo ) .trop. a TeN one M-1331. ". .61o Pala tift0n.. Ver an Ville- C. I ,,, Ili. r1l1o)o- At.. QW111A. Alt ...... SE SOLICITA all- Alit. I, 1 H-179244-3. 'we 255, a I Ii.1 !12'9'-..'
-,it magnift 6 It-. Sr. Jost. li Burns, Isla ti-ISAIR-90-8.
,!,v, P", o,,ou.1"1.o1,,, pait per-o- serviclo. coins go 58 it-1615-36-9 onterst,--ilict-1 41bic ------ d -R .
--- ... a- i-11104-9-114 ... ... $5 -iT1 i-rN--TNqTTf1 --M ( OGRAF0,
3-- '72 I d.o 1-19 I .Q1-1 I71A--TEIW1 rfrA---Pll VN-rx--Kr- -mane- 11, - Uli-11-18,14-1 7 6 jolzlll--P W y ,on .1go.. 1 "e.parlen- .
A am oil., I pilitill. Y ventanx I ALA AMPLIA. PARA
"' y "I ,tell tont.d.. n 5* Ave.. entre 70 y 72.
-- 10TEL REGIS 1. -Ile. A'y.. 3 No. 2 Alt-, Hope. Vital: c no. con der tie ,ecibid.r, Pars, Ill- Sh. .!!,A e ingleaft, parts -casa Ae fattlitift ;, i. '.
- 'J3 iormes: Rs3 55, bajos. D. no" ) rt.l. ,.I.. v.nnedo,. 3 ... -Peciylly- -T-tporlante canal linanufactut. 'i, -1po.tunidad 11--.9-129-6.
N-- dIrnn,. net,.Ivo, I I Ulf-11-2. -j2_6 Ittiortanno. H-1988-84.8 r* .. -ft"'ericat"' 44erPnriWR- ; ,P= om ,,- LO MEJOR VEDA IN J 1.d ,. a., it. T,16f...' B 79 9. tes. Billion suel(lo. TA4CI SIECANOGRAVA. CORRESPON.
-t--7 11., .16. I.,- a- ir ........ 6. j;mjo-"-, (:alle 6, entr I, kt
AMUEBLADO ,* I, DO. 1-311 No 410, ENTR a&: ALQUILA UNA t-1992.110 a. '. Pon, o let.
cidale h-3, habilaci-ocs Y AP-111-olonto 1. h bitaci6n con 0 ,in -midas ..Ile- q a q c Peru if(! New I'Ork cis fliscom .1. I .dlllll.ne, oglit, "paiii.l. PAoovista calle, bArio privado. alitin callente a I ril'a a ora,.eAtricto moralldool, Verna 7 oficinn a matrinionio Pin nkhos. con dna I I y 13. FtIfficio Bock. Apacta. follow '.1 I .( Is, Ixpontbl, .led,. r
noho Fl ,ador a lIlclas bnrns, cn viila Precloso. IgunI qua tin nent-hnoe. 10 Illation., 11-1936-84.6, V-ntan&%: tin- Per Concordia .V ritra por rilifit-ott Ile miliniCH 1)0- (11A. Refriencizo, tie fir- donde he fin p,,j-.h1,. loopi-a rnoralid.d absollita. Apart. de 3 cuarIns, 2 baflos, ,sale- Lealted. entrad. per Concordia 352, ballo.vA Alex, 11,4111 or 4 4. sale. -lordor. ,O-' niento 1,
Col(Srv SI-3683. comednr. amueblado estilo moder- ALQVIL0 RN CASA DIR FAMILIA, AL. 01's ,,,n Au panto, 3 Wos, portal, jet, p1liftr en get rrnl, depral con. 1-1 1893,1129-11
Frndo No. 163, P- I Ins 3' bajop,-1-Istillacionea con so boho In. li-167346- do,, patlo ACo. .bondaot,. Ave. P No 1111-11-7 13-1 04-5
dependlento. y air*, .in hano. 'o I n tako director con camas dia- SOLIVITO TRAIIAJO. TAIRDE V NOCHF,
It-litifi.79.2 abril no Y tquipado de todo, incluyeriltin 19, 1062. an- I "'S & 8 P. lordia roadr. tie Ia r role asv electirtc1dad. En,.,el corat6n 21 1 t 4 nf.,I,,,.,, A ndrnjs BE In. loolliler, milePt- rinimMotth. rresolfwal
e I:a lfabAna. Nlarqu GonzAlez t1'e 12 Y 14 Vedado., Informes F-4623 NT t 'ITA " 1,
80 CASAS DE HUESPEDES NO 5. al ladn de Dupont. Pregun- H-11129.4-6. PARA GRAN OFICINA do"1,14 ., .5,1 Do 2 4 SE SOLW trillifildoraft en toting lap pro. 't-onout Inforroes Cohrr. Tlf X.35n2
I' (
tar par Mario. encargaidn, n Ilamar I . Ii-I6R3.qn.jn H IR72-129-4 r
U55A Dr. HUE5PEDES. RE ALQUILAN Con frente a call" Heins -- una cocinern parn cocitior
UESrEDES ALQUILA RABITA- RI B-2179 Es un regale TamW y Leal- AIQl'llO 'F.% 111"I UNA CAA-A AINIVE. I V VinCiRS (IP In IAla. ffirljape
CASAC- H it habitsciones anotebladA3, con ba6d Part- lad, primer pis., alqutln hertno-n I TAQVI-SIFCA%O(IRkTk KXPFRTA DT
cion I con Indo ervlrln. stun fria 3 ra- sin amuchlar. blade ell NfirRinor. peril, -1A. vnnie. linipiar linalf-Intonio solo. ",-v.AoI, sh#!.rjo-1Ato noWim Inf.-jjeotr a tr vAdn. A precins m6dicos. Reins 110. local, W mctrn cuadvadn.e, Acaha- dor. .14 hall,,, pantry, rorioR. roprin see. NIANOLO FVRNANDEZ N,, A s .1.1 H, I Ia 29 A .
l"R 1
ell -nto not Irri.ron ,, borobro, ,eln,. ona -- __j H-194344-2-Abr. do filbric.r. p1qos Miami.. h-, 'r I
torijante. d, noifnro. Vill It-IIIII-82-5 ventilari6n. 11 1A ,let- -oldit, W illow, Int-11-11 R-10641.
24'... 1.1p 7a 11 forni": Forreter a Buienap referenclap. Dormir I ,- ---.-
I '- I. I..'.. di.01, sq. Aetna,. Tell. 10-61nil. ---- CASA VAMILIA. ALQUILA HABITACION, 11-1790-911-11. -----
a Bc'In'"aAcI'NAN ,
If-IIIIII-1111-6, flolplia. mairlmonto no nifim. TnemQA sefor Fella, M-3600. Ai.qrmo rR.CiOMO ('HALE en coloclacl6n. W 11-8336. (:alle 12 N* 512, Alit. 19, TRADUCTOK- .
-- elelon., Agu 1. 361. t err Pool, entre Nep. q'o;'. 9.1.. ,..'rd.,. Init, .'oT I DK"KA.CENTRICO f let. Per At 01. oo I Vefinflo. Habana.
' II)t
Galinno 4114, Altos CHU La Isla Fn medin tie La HAbana. so Alquil Iton.. Sm. Mix, mv.r. ne maleate en I UH-li-IIII-8fl-6 in It Ad Kitreir $110 01 72-A ..q I CORRESPONSAI,--- .' --- -- -- I.s--bAj- --- -- --ii-isalit 2.. d, "'. H-1946-104-4
Airpilln hermoss ,IIANIAC1611. proton Par., en $70 precloso-apartAmerito de An I Pill- N6.111hr. Ir 3232 .
in Fn la-Inkimo, -flna-con- hitIn I Io,
ratr=rdn. R-comedor. oil cuartn grande. bafto WAIIANA. ALQUIL0 HhRITACION A H-1777 An-& I 111gle Franc6p, Eallinfiol.
.xqt t0ts conitilp Se (]all Y I Inovin refe- dc lujn. 3 closets grades, cocina ,Ia hombre solo coil Ilia. Entrada I IIILII-1749-117-5 .ri.s. Ot- no, It-onhil Marclivis G.niftler NO S. d,,,,t,. indepon 97 HABANA 105 MANEJADORAS (11tifladano rnballot., S610
I I I 1,68 A ,I. 6 "" ,t&, 15 I---. NO --last.. derna.. 5.1
- -- -al-latlli-de- Dupont. Preguntar pnr 3&--QtLIncallA--- -- -- -------11,1927-84-5-- .MODERNA CASA. JA T Ait -- --- SE ALQUILA HOLICITO MUCHACHA BLANCA. PARA -111, - I -- -1 -1 linaftilit Tif. A-5-6741. De -- ----APARTAMENTOS- T.nllbi6n %a annuebla. MATRIN10,001 SOLO ALQVILA HERM0. 'I. lnie.cRl d. ,,,!nn,, "' liar on Ift. do 2,o C ....... die No 5 it 6 larde. Sr. Perlas. -- ------82 (rose hattittei6ri anotoblads 1 coro, or .1 rond., 11.1 Col. calle Wismar. .n1r, 84 A 3. 29 1. ,o,,11 r.. ,bar y 0-vii.io, 121 W ERES JOVEN -- 11 -11 -. -004 person trmbnjen fuera, _P o tr-tatin con Invadero. linve al 86 _part o_-Ml rKmar, -uilm i,.Vla -- -- ------ WITIQA(15 11 Ujj-jI-IIflo-g2 5 ""A 0 ,,all. y -51it Me
-For 0-11-c- y _Ala --Errolla--ail f -- --- V -- --- Aventrim. salo-comedor. 3 I So Pollvitan dove tolijeres jAveneRj I 11141-1 72V 29-6-1. VILO APARTASIN4 0 S 111"ll. --.--- CAlIe-23-M--8S5-TF-tre K Ill. Varied,, tado. ij e -TilliptAn ,y Inooill
_A_ -q MANEJADQKA
I.C .... ..nols, e &I ,,"T'), let. I 1 39-87-8 baAos, Covina, rvi 4011.11CITANN cXrl:RTA
1 pit,.. 'li-1919-84-5. .cuarto --dro, vermmw. Cosa do fainL- crindox. bXIr6n IA cxl?... ;0. mayor 28 site., pars 3 nifool hcoK. no- do bootie piasencls. Para vlAtmA a
--iblatl oo.oi, 1fer"t'neims, Sueldo, $30. 11.44413. 7- Ave. Nv
-Exijo -rafr ejotins ANILIEBULD0 A MATRINION10 SIN NIRO, CON VINT y coinedor. vital ro b.li.ltocl .... o'. II40"Ili Company in 454- 11 ;j ALQUILA IDG?. P111. SALA, MALFTA forine.: ,relf. A-6740, 1113 Apt.. 1. .,,it-. IA y 20. hijimol- dornictlio, Sueldn y comial6n. Pa- Taquigralio competentisingo,
Al-ARTA31ENTOS galia $2.5.00. Por refornia. Cbaple 0716atien. intedroaladA, ... 111ploo, Amvtku complete (to 111- 1993. 105-5. I*& Informes, do I a 0 p na.
F. AQUILAN DOS Alquila apartment para inatrinno Ito Artuorda y EAperanim. Cerro, Pa [to ,rim con. qul or. c ion pci,- Carl,,. 31, Ulf-11-1312-90 4 ar. POLICITA IIANKJADORA evi rollinflol sr. ofirece I rr
do do. pivxa ballo complete con ,it ell'- nio a persona do gusto, an calle 10 Rolm 16. 11. in. 1051. r.q. imll. de AlioiootAw, COMP A
H-1918-84-C lente. coil buenas relerendox, nl.ylo d;
art a TI c"viom 'Ia ga'. 11.1801i Puerto tomAr dietadom an tnglks
N9 259. entre It y 13. Vedado. In. A MATHIMONIO SIN NISO, CON NANO 35.4h.. paroyculdor .exchoilvoniente dos despeclosainente, y realizer tratisjost
14 y" 15, ckllaedto dl ,. lofor.,u--, IONCOU.1110 SE ALQUILAN BALENCIAGA
F-331M. 1-1978-82-11. formal: Ap rtamento 26 y R-5193. Interctilad to Para cocina, In- ,QUILO CASA GRANDE. PLASENCIA ,L,11 (I 11, I I fiollMuy stolen Putild.. oil oNt, Itilrona. Tione grate expe'A = ,nt,'23 P.A-, RQ.11. 30 pit$.. P. primer piso. entre hialoja y Sitins .nul, .0-7.A. do on espa r 105 Tram cases nesb4doa de, construir. 0 l 11 Calla 16 NO 510, entre San Francis. I lolivin ell el ramn do oficina on So.
sr. 'ALQ LA UN APARTAMENTO CHI- Lu'cena 253. exQuina Neptune. prI* 2 rwta., bell. kotere.l.d.. ...... La lantm principal me coolpolle de H-118311,105.6. norill. Puede tambi6n hacerm cargo
Z.W..aln, InfVoors oil In rnmna. -H-271-82-5 H-1917-84-6. y ucoctna. patio. balc6o, todo ainplin jai, n, portal, sale, comedor, dos on y Concepel6n, pr6ximo at pa- do! n Ia corre.spondencia conio corresb d 'L N I
c., an Tialoia N9 370, a tie- CIIA&A do -- I loer pis.. der. J71 MANRJADORA PARA NIRA CUATR5 Exporter
UH n .va. Pr-io, :80 Oo.. Urge references am Item cuartos, ItAft de lujo corn. mrs," an Is Viborm. lroperavindibla re. radera do lap Rutas 23, 24 y $5. "M tin. Arquitectoo. aboladns
-,- ------ ---r- -11-19"'242A.-I-1 I E)..f,. 9 12 n.. a San IA- plel'o, cocInA, servicia do criadon' In #! n er let& principal con 11
-me' U- P ferenct.., bill. cla,... .-Ido It Cian tie .%a ran y flari Favor
-- ---- iiALQUILO, VEDADO!!- isro Y Vquend. A942. y allo Lais Plantal ur "" 130 a T.16f.
ALQUILAMOS APARTAMENTOS .11 HOM- VEDADO Magnifien habitaciiin, con lot, serum slem- H-1806-07 -6. gunda. con entrads F.rd.p.ndL le, no 1-569A, I 1-1 6-1" a Lawton. llamar A-Mv. I
ev re I. It.'An's Pr, c 0 I ? .' come or
d r" 'r I
,I "a ., ,a ... ".. .coca do I. .."", I.
,,bres xnloz a martin .......... I 7 n ",fl- Ir'. Calla pre: $20.D0, $14.00, $10-DO. $5.00: alto., on ad. line a. common. do portal Ill I 11 --
'.a ._ad or d P ,I a ..'am. ii. I'. 41
I,
- .a LA F
a- d ,an an line .'r'.C.. d o r
j .I. I n - c .I I'. 'a ". d' '"
cias privatinq. CArdenas 17 NO 954. entre a y 10, Apnr- Is Vibor.. $19.00. S20.0o. S21DO. Veritila. Gillardanjuables I Rate, onmedor, dog ell tok. b.K CHOFERES U11-11-1363-117 I
.I. pl- ,_, v____ .A." _m do o".--"P '.. .. r no .an. d a port oo .I v I 2 Ani I .el- do
d ..
11 ----111 -- H-161214mlill-fi --tanionta alto, "Ia. counedor, drop diriol.. Inforone.. A L-i., horns: .1 jpl& o complete, coculaliserviva' do or, .
-cuartes,-batio-lujo.. cocitut-hall, cln-- C-129-129.4
-1 I ... 1,10.14. N.-OrAlvarld. .o. to .',m n )of I Pool h .' sit. ROLICITA IIN 1111IFN cIlAurritupt,
r_, d dox V terraza, scern 'do 1: 1 1
" In p P ,to I I, on I "
CDO- APART A:MF'T O--StEnT%".F--R -, .etx-3ecvo-j.s. riadns. paque6. te- -H-1178-94-6 -1u.rd.,ouebl.. W."Itir v .... tr. I a our, i..'Calle 10. ,nir. ell. IoAole. on -.el- ,-oo ... A. fle
P A' 'a C' I a
P. a. I-.'. "'
Malta. Comedor. coarto. cockna do ri-aza ronda I.Ein nuevn. Slempre ME. ALQIILA UNA HARITACION A A- ""I" r -. w.. po, roe 'I I on v 12, Aniploncl6li do do-1 Ali.., oil 11 t-hajo, 110ron, ,A, is DImpon I
Iosc ., g", o, p-, Mark ,roo. '; ". I Ale'W'dan .' f lbl; tnqtifgr
coil calrotudor... to. let ....... s, i-t N Agoa abundance, SM. Verse: 3 a 5. trll,,.,Io ,ol.oitio. Bill.., NO Sig 129 PiP Or. lv,.oo 3, Cost,. Cloniocis, G-1. I Almendare.1 'fl B-64W .a. A 141H. H 11011,111 6 --- -------- .-.---,-- X joven 1
.2, TellikI. A51'6712. Pr-po, llii;818 11atllolo. .r". A-4711. I/W orlo, Tram c 'OVen
Dueflo, r-5249- li-1993-84.8 11
I Alroo rl .,a. f., .- P A ]
Woo I I ."43111, 11 201177' 6 UJI-11-1229-90.8 I 114 CRIADAS CRIADOS de experJencia
ALq 111,0 CARA MODERN AKVMjIL-- -XK --- fit --- 117 MF PARk I no,
15 Y C. VEDABO -1-6 '000TA- rnmTvx- a 11 8dog a gran velocidad. 90 - --- -- A- ---- t --T--E -- -- -- --- palabrax par minufn ell Is mAquins,
Amen I I I loo"o a' I I 11 a. ell tltl-t l-llf'l-B - KN--CAkSA--FSQlJIN loru NQ ,A31 29 piso. "q.1na a Sit., IA- 91 D YMONTE Y V1130RA L ,lo-do,, I,,,,, I-vo... role
('111 n a "I,6p,,. SI-edit". Sale ,,, .- s -1d,, ,A I. b ran par ....... on I. to e'lu ..,
roidnr, do% cuart.,, Irlitfono. W ,191101itr. 0 Ell fi6. on elofrl que lonif.. I ... a rvte r,'.,,'l o" 'P, i $30 a $35 Int.i- ... Ao, F4W
P X I .rien
;tied "d ..oi ,ue ,I. .,.il.r ,ever It. or
I criado%, mrn. 1.1j,. a por. NIIAGN -ealq1jlan,"pltindidax habitarioneA or, 2 hablincione%, ricina gas. prrro, ALQUILO ( ASAA CON JARI;IN, Poll. 1,-jl,,In,. dorroir oil 1. cohua I'll] N, __ 11 16711 )IA 1, 1-peroneta general ric ofictils. Do. - --". 111"' '"r too '" "'n- or , rat c I ,..l_ ,_- orn. "i I. dos A Mr. vel -c tried; 1.
do,, falcon,,,. IFICO cot ba'Ao f to y callente a matrimo- $7000. Zri-godo suits. i.fnrn ""' ,-oedor, reirina. bohn, dos v sohirr ind's que Sol,. ctonlill, 111, I.X,47 41IIIIA'KME MAGNIFICA I SUADA sea crintavlo rnn empress qua otrez'". -11, 'go"". A ve.Id. I A r, o ., r "a "" c .ad. ._P..,11 I., 1111).M An p"., -a- I.. lol I " 1. do ,_,vo 'r or. Z,sells 1"table. Horn pmt,10. I colldt-1 I 'tie- 11 11950-R 7-9: "' 2 tio"Joe." No piqe nads Impomi-
- rites decentes-on-niftos rit animar- h.l,,IA io:-%. 4-J.1. orlados V tr.;. all obligarl6n. Aventrin A, etilie ( eoln'.".
I'll, I., ......... r on I. 11 .'""" '" so. It 'n " '" rop 'i -',,
no ., L
gn L. Salle: F-53-M. A-MAS. Edtf"o, RW, -- Apatanwnl. nutivo. Ares grand- 1". pertlon,,5 ,a -CO. Pmtln I 1 465. Joan' Del' 13. NQ.33. Atopitacobn d --Almrn, r.n ref-r-lit. _n rvo n I r
_"I -'
Die ,I, F, habitacloneF, Wa, cnmedor. sober- ferenclats. I cundrn ,Institute v 138- SK ALQUILA EN RAYO $05, SALA r to i"J.,I,,,. ,, por h-r.P. F-RI47 ) Cis. tie parvenir par& per- 1
AG' 'CO j
,I. "' ooil, Re in. cooled"
mal C."led.r. b.,). y ( IA, W. y -lrt. do a.,. y on res. blo,
"1342-6 -ad.,. G.Iro .. I. G.1-ri. N9 554, O*F.- L ,,a ,,,, I ea p .4
"b" I I'll" 'I" r .'". ,_A It. o '.. a'. o.
"I- c I.. cin., ,at,. inter r
In ."_:";. L mmm l
o d i' ,are, 11 o n 11
'r -2 blo cocina, bafto finterealado radero Vib r, Folip, rasy %I' es. ill q I I 1, ..., ". .
In. _..,.. or a,
Vodad.. patio, _7 12 -Sam St. ue rinda.labDr. Favor Ilamar .
re" "on, r e.. .
re -TYRTWIVEU--424. .t..- d r.--"T-h.h- s- A """ ""
ENTO FRESAL t -"CY--"F'A"t--A--t44Pi litt K--R
ALQUILA APARTAM .. I no "'o" c o e6o I quina OFarrill De 2 a 6. I y cocina do gas. Interiors rn.l.,,ro1;,n 9ALA-COM5- T.R" Trolls). so, ... p, c EFR 1 x:41n-2
BE 9. Ro no ..quinat Leititad. r at, 1 -,7 -.i's r HALCON, TRES CUARTON, (a
grand,; astin obtnd.nll. -cln- do 8-8 Ulf-II 940-111-4 id..! Inforo.o. in-, iidol.nte
.. noe, M icIpt. 5q. Inf n.. tole- to. M-3600. -84-7 do,. bell. Interested. C.I.rr., r-l.. b y ... ,,,rs',",:..,eo'e, .. 'In 1,183.5 UH-H-A7 I sent* '-
PAGINA. VEINTIDOS -MARINA MARZQ.:-4 DE,1949'
DIARIO.-DE LA-.
Al fin IiArain rejasa las celdas delVisita al DIARIO DE LA MARINA Ia nueva directiya dela Asociad6n de Se les da un plazo a fieitadores,'
Vecinos y Propietarios de Ios reparjos Almendares y Alip. de Almendares lit e
Tresidio Modelo de Isla de Pinos or el prestama, los veterans
nuni:16 el NlinistT-o-d"o umac 6n-que-! e-ha-n--cxpeTTmenra-d-o -en 'LatGorhisi6ri-clesignada.al effect sc constituiri en el
Pre idlo gi andes caniblos, y que drntro de dos meses nadle podi despacho del Ministro de Hac en a para eva.r a ca
--reconocer la-ant'gua- pris6n.. -Funcionan ya todos lo tallereS Ia subasta. En dos imeses se han ingr'esado $37.000,000
- -Por-lui C.utiirret-Del; atio de-la P dtl"_ Y-pr 1 n MUY an- Dijimins, have occ7que Ia comisi6" do advertised'. ademas. que en oos
Redaccion del DTARIO DE IA -tante on, 14f!,1 ,i_/ t ira engender -ha -hsbido--eVPot e "Atisfacer a GLI I 5'g ad a dDE--primeros--mesteg
-A -11, Vdl, cincuenta dias de recau.
qnea ia c -a-Te n a- casamente
Has %,,cs sobiplel El Mi Tensionn,'cot ragaUdeg Sea pJos dact6n.
D1111 e,tal, aa 11111olicas se ha comprn. _garAin lag
,ug. c;p a veteranor, e Ia independent ca suit Siguen
c -GuRrina", tnefidn connitgo A hacer las rejas descendientes, se constituiri cly pr6_,, -pagando a Io%'retIra4*,___migio-y-Fi--Chin PrendeF:'.-n paia-las celdAs pPrsona)e-de-Iaj-eit ximo---3ueves lU de log corrjente3, cres
blarnos tenido 'nporlunidiid de c hA; culpres. o'en sit defreto. manda w I caboo I a La Direci6n Gen ral de Contabili.
ratio a to& efectoF, de I evar a Sit
-n de Gnberri cio 1 11 1 dad silu6 ayer Ia suma correspond.
lar c on el niini5ti 1 s cabi as pit P haccrl s nosotros on basis para tal operaci6n. lares que cov r
doc nr Rub6h de Leon., I inopi, Reclu nrin'. 4 Y hoy podemos afiadir que Ia re- diente pars pa a log refirados es
Iran por lag oficjnas
,quien inicia Ia charla rficien As, ferida __c9m ion--que-presigeel _sub Remedios,
Es 61 is fiscalcs-de-Santaf-Claray
d.o';r -ters Jubmnciom 1,8 .gunl, secretary de Hacienda doctor JO! estapdo pendienti de hacerio en to
-los--rTpnr -dp-F tunta -repctidR comn tin
"Tengo Ia salisfacciem de inforinar- ons6nete nblig&- al-Nitnistro-a ha ge -Ruiz CerdA,- harA su constituclon que atafie a lag de Cienfuegos y Sancles clue estanios lrabajando dcttva- -en el it Spirilus. con lag que-se liquidari
nt en el Reclusinio cer otra p9LI.SP. Nos mir6 si gnifica- tot dia. a lag cinco de Ia tarde,
me Para deapacho-ftl ministry senior Prio So. esa atenci6n en Ia cia de L'a's
bTe.s e Isla de--A'it.L0.nU.-1 Conocedor ci, los problems del carries, Y 'hasta -recibirk-1ps Villas to
e hado a--anday los talleres, entre Como anterfo nc __ se-- hararmolera, Ia carpinte (Jue Uno de. ellos. es Is fi rogsiciones cle log licitadores con- bian abonado esaa pension nes de I p v]a ria, ed at pliego de condiclon de
--de roecarffca tc_ cieffnido quetocF falLa de-ve-hICU105, envie un jeep y es vi- provincial Pinar del Rio. Habagente. Matanzas, uedan per liquidar,
los penados puedail pasar el dia Ia c los empleados. na y
borando y aprendiendo, algo q it n recau ac ones e os on pr meros a mas, as. e. Jamag ey y rien e.
on nies" Prueba de libros en Tesorerim,
- el-mafiana.-pueda repo e___ ror e,, 'crabajand&a c&Se sta iaria? El, efibi RUbCn Garcia Diaz: ell
El magistrado de Ia Audiencia docdle
grana agricola, Zqu6 -_De 4cuerdo con el plan elaborado rector general de Contabilidad tor Antonio J. Vignier, que instruye
se ha hecho? I C ep Superior de Defense Hacienda, inf orm6 que hasta, el 28 n -comision especi -sumario doE MYR-rarr-en fflReclusorw dirnis -del-gasa4o febreiro-,-o-sea-en-los d- at, el
I Mint5terta-de Agricultulw-rizz- It it --asoclaclosi-li;-a -cuenta- n--un7 ciados--lo-que-perrnitfrft i6ffener un a 05 [a causa per Ia dertuncia delsenador
esta pre !ando una gran'cooperacion. varies obras, tales come, fabricaci6n RINA una comisi6h de I Asociacion Departamento Legal bajo Ia direcci6n prcesupuesto cle gastos capaz de satis- Prclmer0s meses del afio ctual, lag habanero doctor Pelayo Cuervo Na-1Ya envio at penal una perfbrad-ura de casas para log vigilantes del penal. de Propietarios y Vec;inoo de log He- del doctor Jogt! A116 Resach. er tocias lag necesidades de ambas re attdaciones alcanzaron Ia cifra de varra, se constituy6 ayer n Ia Tepara hacer un pozo c.ipa,. de aboste- pars quo puedan prestar avuda eficaz partoi Almenclares y Ampliaci6n de Ahadieron que el Alcalde Municim barriadas, aumentando y perfeccio- $37,503,800.85, incluyeftdo en Is mis- soreria General de Ia Republica, pa-cer do agua a cluel 'estableciniiento. en cualquier morneitto. Se onstruiriin Almenciares, CDMpuesta, par log in- p l de Marianao, Sr. Francisco Gon- nando Ia limpieza de calles, aceras ma $2259,658.89 del presupuesto ey- ra ilevar a cabo, par media de log Ida
110, ek'ii3" 1 acatmo :d "canocales adecuados para aque Legrantes de su nueva Junta Dirge- zalez Ortle, escuchancloolos zruegos y parques, y el servicio devigilan- traordinario, y $4.141-,684.12 d e Ia ley periods design as par el. Ia prueba
de las M isma5 d e Nuev Gerona usos de huena conduct quo tiva, cuYa toma de posesi6n tuvo lu- de' Ia Asociaci6n, a c men a cia. de alrkpliSci6n tributaria dentro tie tie libros nece. ria, y previa at ara erez -ecientemente, Is cual se propo- reconstruir el Parque Japon6s, at N6mbranse nuestros vigilantes doc. 6esupuesto
T;inibi6n nos h nviado s nillas dp--nerezcan tener algOn esparcimi6ato, gar i lag rentals p6blicas 'del,. pr
ca m lkjora rd nario. De cse tots 3 Ia faltan queo que habri de re.alizar oportuna
todas 5es, ne intensificar Ia laborAt nietMe.
me entales vm6k-y- fiamentiiii1dose _jl -Rr-reglo--de.-la--fuente luminosa-del tor Carlos SAnchez, pr!"Idente cle Is b-a
-de club donde juegiden -log- holps., Ia mie par ingresar en Tesorcria $I.B45,773-()6 Los citados_ lieritos, son %los
9_sia i c siticar Ia it a communal ya iniciAdn par esa parquet No. I de Ampllaci6n de Atpnrcinos, at objeto a--in Asociaci6n; doctor Jos6 A116, secre- que- eitiin-en-ArAnsito.crianza de-etia!r-dos classes do ganado. pelota-v hagan otros-cletanrtes-sanas fireMilf-i0sa entidad. ____.._.menda.eg_.y lag calls B, 18 etc., del Tribunales. shores Ead Ram rez $ 9 4 00 .
-Y_ rm - - - ___ __ tario; doctor Joaquin -Toscann, Ram6m total de
qu6 mag, senor Ministio' y entretenldns. Nos info arnn nuestrns visitantes mismo, contandn con In cooperaci6n Como se observarA dichn y a I L, Cort6s, comenzaron su
-he celebradn vahiis entrevistRs Cnncluy6*el Ministro de GobernA. (Iwe Sit' Asociacl6n.scistiene tin c tie I rpn econ6mien de propietarios y vecinos. Garcia, Servando Cabrera Gonzalo un ingreso sensual de ,cercR de labor en horas de Is tarde. y trabajaLit nueva Junta DirectivA se pro- Barnet, qUienes fueron atencliclos par $19.()00 000.00. In que represents qUe rAn durante- varion dia, Y terminal con el Ministro tie Obras Piiblicn.i v 66n asegurando (il", dipirn de 'dom I
isle me-hia prnmeticin enviat at pre- ineses, torins aquel os (Itip crinticell el de vigilancia diurnn y nneturna en pone d6irrollar interga campaiia de el Jefe de Informaci6n de este pe. je cubiiirA ampliarnente el estimado do, informarAn at referido funriona
sidio dos carnionps He volten m ra. presidirt tie k1a Ide Pines y Jn vfigiten, dlch;% harriadas; s- icio tie hArren- prnselitismn, purm dada Ia cuantinsa r16clico-itefiar Manuel Luis del Rie-ld, ingrelos de lots presuptiesins. qtje rin. A este In auxthan el secretariat' Ida y'Vuelta
minn-tanque par ;tnaRua. tin on nibuF an a encnntrnr n cnmp)c4ament@ dis- derng pqrA mantenpr limpiax Ing on- pnblac16n de cliches "reppirton" pile- a, lodes Ing cumles Rparecen en In srenderan en In Rdelante Ftno me- doctor R. MeliAn__y el-oficiRl-dortor
st fte -Ilegar-a- tene -de $20.13M.OnO.Do -At afin. debien-_ Tr*'- A, Valr]6 G6mez. T
El-doctnr RiJ6 dp Lenn h 17,n tin a tinto Nes y In, _ntes de-ias- casas de-lmLde- -r mu numernsni.;-ai;n -, fotn -que encabt-za-rsta tlineas. nos
Acu-sado de un A-si-st-irin---,a--4-a M ."W Do's detenidos .169"
P-rom-0-now- --por- esta *MSS impuestos
_Irave delito ef Ae fA de
L
_4NArcVivino, Mons. Serantes 000 pesos
0.
Se le imputa haber propiciado Personalidades cle Camagiiey Varios inclividucis despojaron de
Ia muerte de una ancianat para- a suma a tin abogado simulando
Y el resto de Ia provincial es
heredar ]a surna de $600,000 visitarin Santiago de Ctiba I& adquisici6n de una propieclad,
Tesoros arqueol6gicos,
___-ALBAtVYNLteva-Yor4i-,-marzo--1- SANTIAGO DE CUBA, marzo 3- En el Bur6 de Investigaciones fQrJn= VTribunal de Apelacio Ei sibado, a lag cinco de Ia tardia, --lb-SYer-u-n--d-effu-ncr--d--mtals7de- -pintorescas villai,' hacen
ne._ "Padre Divino", de 71 Ia delicia del vioiero en
ahos de edad, negro dingente de un zz se capers en estA cludad el tLen ex- 25,000 pesos, el doctor F611g: Enrl
cursionista donde vendri Monsefior que Sinchez Mestril, vecino de Terculto religioso clue afirma ser Dios, Enrique Pirez Serantes, Obispo de cers. nlimero 214, Vedado, contra Os- esta bella ciuclad donde
que comparezca a juicio para res- valdo Mastelle. de 48 afts, vecino
Camagiiey, design2do Arzobispol do
oncler tie Ins acusaciones de hRber del apartRmento 4, de Is. case 56pti- florecen las Orquideas.
credado $600.NO de una intijer de esta Archidi6cesis. Dicho tren concluSo e ciri tamlitin a destacadas fijuras Y ma nOmero 165, Miramar.
,Uanosx rteneciente Fk su secta. a Is autoridades de aqUel12 provincia, en- txplic6 en su denuncia el doctor
I "e j ) que "main" obligAndola a tre ellas el Gobernador Provincial, Sinchez MesTril, que se encont!raba MER11DA
someter5e A unit operaci6n. doctor Jorge Caballero Rojo, con su en el Rpartamento del acusado MasLas acusacione fueron presentacias esposa; el Alcalde Municipal de ciu- telle, porque kle In habin Ilamado Ida $50.w
or Ins Kitno de Is rallecida Mary dRd Camag(ley, Francisco Arredondo pars. que le entregars. Ia suma de r
9heldon on.'Fstas aducen que peen Ida y vuelto $90-00
25 mil pesos con el proposition de darMorando, con su esposa; el doronel
antes de Sit muerte, In sefiara Lyon Carlas Ponce Ruly. jefe del Regimien- to romo depositto crt Is, Rdqui Iciiin
trnt6 tie nnmbrarics a ellos herederos, to Militar "A t "' 'sit espo- Distintea artom. tendrin lugar hoy on Giiines, en conmemorseltin Oel de una lines. ubicada. en Camilsizilev KINGSTON
I Aram n e y
pero que el "Padre Divinn" le I sa; e seflor urtaovn Pell6n Acosta, suite y 'entrads de Ion ingurrectos an &quell& Villa el 4 de Marie de Despu6s dP htiber PrittregRito el dldi6 que redactarA tin nuevo tegfi: president de los Ferrocarriles Con- 1897, acto que seri dramatizado por el Club de LennrA de Is localidad nero. Mastelle y tres suJetos mis Ida $51.00
mentn "emplenrido la fuerza fisica", anliciados. y su esposa: dignidadex con is cooperseltin del EjArelto, reproduciendo on Ia possible In extu-_, que tRmbiOn estaban en lit casR, to
,ara evilar clue ahularn tin testamen- .80
anterior en el cual le dejaba a 61 eclesitifticas y alrededor de 300 ca. pends hazahs. El discurso de In noche at encueutra 'a cargo de nues- maltrataron tie obrR y Inlizaron vlo- Ida y vuslta $91
t6licos. Los Ferrocarriles Consolit lentamente Par% is. calle. con el fin
d tro Jeft do redscoldn Ing. Gast6n Ilaquero, La into presents, a nuestro
So ortunii. jail Aspecial s comptaftere Fernindew Arrondo en charts con el Allerez Agustin LaAdernAs, Ins primnx d dos cc loran caches L de Rpropinrse tie dichn, sunia, Ia que CARACAS
Ia scAnra "Mambl" a "Iguara". fert6 y el tenlente F61ix Nfilliez ifernindez, de las fuerzas de Pitirre efectitiaron.
Lyon dijeron que i5sta falplecI6 en oc- El commandant Vilrona, jefe del
tubre tie 1946 despu6s de sometirge Tambidn IlegarAn groups do nitias y Castillo, rispectivarnente, quo pArticiparal en In acel6n de Im, que Ida $121.6o
--Nue- n York. en de Ing asilas de Camagiley; groups de Burd de Investigaciones comisionii RI
a una operackin en v Doman Isabelinns, representations quedaron nueve xuperviv entes.
teniente Garrett Y EL 105 R9eQteS Coen Ida y vuelto $217.80
9 hospital no aprobado par In Asociaci6n NorteRmericana de CirUls de otras instituclonea cat6licas y In- cas y Hernandez, para que procedlesen Ia deteilci6ii de log Rcusados. A
nos, Dijeron que In iefinra Lyon tie mills camng0eyanas jr Ia b d en M (Miis intpuestsometicid a ess operacl i pere"a Sit Arles ese f n montaron unn. vigi]Rnela en
or ii do rnasica de los, colegios do
y Oficlos y Dolores Betancourt. Ia esquirin. del domicilio tie Mastednd, en un mpedir que a '"" N 6 conmemorado witua. el
Ile, observando a log pocos instances Disfrute Ud. de Ia comofirmara un nuevo testamento. Otros excursionists Ileg"n en jeto,
u acercaba at mismo un sit diclad, atenci6n y efiEl Tribunal de Apelaciones, at de diversos trees y par 6mhibus p ue, at darse cents. de Is. presencla
asistir a Ia promoc16n de Monse 0 le 08 agents. lanz6 a] suelo un pa- Clencia de Ia lineo quo
c1dir on este cago. anu16 Ia decial6n a r- a 53- aniversario de Ia Invasi'n %
del TribunSI Supremo del Estaclo, Pirez Serantes conno Arzoblspo de ete y trat6 do darse a In. fuga, sienque dispuso que no se llevari adelan. Oriente, a quien le prepare n.#ran cuento con m6s expe.
recibimiento el pueblo do Santiago. V. detenido, en union cle Crist6bal
Asistirilin a Ia estac16n del Ferroca- La celebract6n del quincuagdsimo Izada Ia ensefia national en'el mAstil BustO Maz6n, chafer del auforn6vil riencia y ofrece mo El "Padre Divin 04,81, que igualmente que Mutelle
o y s u_ _e -a p o 9-a blan- rril lea bands de miisica de Ia Poll- mercer aniversario de haber firms- del Parque Invasor por el goberna- 1
ca do 23 afios,'estaban en uno d' acud16 a is costs. ventaicis.
e log 4 cia y del Ej6relto. El orden del des- do el act& Que dabs par finalizada Ia dor de Ia Ind6mIta reg16n de Orion- Ell detenido que arroj6 el paquete
"cielos" de su secta onNewark, pero file es el siguiente: ColeTi e- te, doctor Xos6 Maceo. qu;en en ese at strelo dijo nornbrar3e Josh Earlos mascu- Invasi6n, realizada por el lUgarL
no pudo localizArseles pars obtener litios; colegics femeninos: iga de Do' niente general Antonio Moceo. en instance de emoci6n, dej6 caer Ifigri- que FrWdellet FrLgas, de 65 afics,
mas cle Accl6n Cat6lica; Juventud
d elloi declaraciones. El secretary raguA, en Oriente, has- inas sabre Ia ties-ra que hace .93 afias quien dijo career dt domicilio, ast
masculina di Ia misma: AsociacI!, Mangos de Ba -e
d:1 "Padre DIvIno", at see inter is Mantua en lit provincial tie Pinar I garan con qu sangre los libei"ta- como que el dinero tal-A) ocupado no
do por-Ins ppriaellstas, d1jo:' balleros tie Acci6ii cat6lien: excur- (let Rio, tuvo esle aijo lilayot trnscen- dores de Cuba. es do SU propiedad.
Ia sesi6n en Policlit c.itima que F_ Fredellet
Pnz.--EI-Pndre-Divinn nb abe-d,6, sionistan de Caningiley. autorn6viles 8encia. ya clue R'iniciativas del go- A It. 12 tuvo lugai
=osto-nihs- qtie -16 -quelee- in Ins p e La Reina del Cornaval fuA coronsda syer, section Inforinarnom en atro cbnduciendo el nuevo Artobistio, lag bernadof provincial sehor Cir ilo I" el Ayuntatiliento de-ese T6rnmio, ha- t,, el chafer Bu.sto son complices tie
rt6dicos. El nn ha estadn'leyencin lar- lugar do esta misma ediel6n. En cola late me ve a R. 31. Maria Terens 1, atitoridades locale% y lag de Comm- Bugallo, me celebr6 tt ese historic", biendo hablado en primer ILIgir el Mastellp.
ri6di tilt amente, pern a Ar pit- _6% Castellanns Ruey, log Caballeros de Colon guar- pueblo, una sesl6n solemn extraor- gobernador provincial senior Cirilo
call &I descender del trono del bramo del Alealde, seiAor Nlco dando @I cortejo, el pueb 1. en gene- dinRria del Consejn Provincial tie Al- M. Bugallo y reltimiendo el acto, Is CiC10 de conferpiricias en
-blir= 12A. 1 ;Ivern, reelblendo los splauom do-6 coneurrencla. ___ rat. des, a I& queasisfi6 c#mn invitn- palabra election e del doctor J016
Entre lag personalidadea ecleslis- gobernador de Oriente, doctor Mareo GonzAlez. En eme Consejn de la S. Geogrifica de Ctiba ticAs qua me esperan en esta ciiidad josi Mecca Gonzalez. hijo del gene- Alcaldes se acnrd6 pasar telegramas R Ur & L -9k, f tV
lwa participar en landiverses ral Asti
manias, extin Sit Eminencia el Ca Macon y sobrino del Titin de galutsciiin a Ing autoridades tie In I'm Sociedad GeolzrAfica de Cuba MUM ZA9
depal doctor Mantiel Arteaga; Mon- tie Bronce. Tambitin. asisti6 el doctor 'Naci6m asi earn() a Ins inAituciones queopreside Ia seftora Isolina dp Vesenor Alfredo Miffler. Obixp JnR6 Macon, capitAn m6dico del Ej6r- v vtoralios de IA Independencin y lase de MillAq. ha nrganizado tin or, -PfoLEZ A tie An- CU M 241, M-8371
lira, Moniefirtr-Yve-ho- -Nazo-Obis t a_Y"-iet hmtar-la--TnTnedTatw--cmT, n bre Ia Isla de Pinos. Iris cuale; ten 6
tie Pinar del Rio: Monsefior Alberto A lax 7 de Ia raRfiana, "e Inicia- de.la carretern de ese pueblo a M n- drAn lugar en Ia Academia tie Ciel%Martin Villaverde, Obispo de Matan- ran lox distintos actas organizados Jun. De aIgunos tie Ins pArrafog de rias on ]as pr6ximos dias 4. 7 y 14 0 0 zas Mon char Martinez, DFklmau, con ese motive, &I escucharselas no- Lqie tefegrama capiamos a continua- de este mes a las nueve *de In noche.
D IG N S A S A LA Obispo desCfenfuegos, y tros. lag de In diana mambisa, Interpre- ci6n Ins siguientes: El program que Pe desarrollari en
El Arzabispo doctor Pirez Seran- tada magistralmente par Ia Banda "Mantua, que es monumentn na- Viernes 4 do marzo Cesantias en Justicia
lea no tiens quo consagrarge como Infantil "La Invilispra". A Ins 9 a. m.; clonFkl. at tenerocRsi6n par primers I.-Himno NRcional D E 'al par haberlo hecho ya cuando fu6 fui ofre6da una miss de cAmpafia vez tie ver reuridn este Consein Ex- 2.-Pal;ibrRs- de aperture. pnr Is por falta de criidifos
L A designado Obispo de Camagiley, re- en el parquet del Soldado Invasor, par traordinario de Alcaldes con asisten- doctors Isolins de Velasco de Millks.
Pr duclenclose Ia ceremonial R Su tOmR el reverence Padre Anastasio de Mode posesl6n, consistent en que unit korOR; lag f I cc) cia de log gobernadares de Oriente y 3. Apreclaci6n geogr6ifica tie Is- Ayer se estuvieron distribute
a n Ia asistencia de Pinar del Rio en estrecho abrazo de Ia de Pines, par el doctor Salvador rids
vez delegado a su nueva Di6cesis. log alumnus de Ia Escuelas ll*blicasp patriotism Y confraternidad inter- Mass'P- cesantins a Ins empieados temporeros
revestirse de log -hibitos arzabispa- V teranos de Ia Guerra. de Indeperi- provincial en este dia gloriosa, aprp- 4-Antecedentes pogrgico-hist6ri- del Ministerio tie usticia, debido. a lex n unit iglesia cercana, dir&6n_ e bre Isla de inos en relaci6n que log cr6ditos para egos atenciones
to_ dencia, sociedades y pueblo en gene- v1_ cos so do Cubano-Americano resultant insufficient.
dose despu6s, bajo palio, a Ia vecha 6portunidad para pedir ci I con el Trat,
Cktedral Metropolitana, doncle el Vi- ral en intimero crecido, a cuyci fren- camente construction carretera que par el cual se recotToci6 Ia condlcM Se calcula que serin entregadas en cario Capitular leerit Ins tetras ponti- te figuraba el alcalde municipal se- le unit con log dernks pueblos de Cu- cubana de Isla de Pirips, par el doc- total unas cien cesantias. fictales que acreditam at nuevo pre- fior Antonio Duarte Ruiz y. los con- bal", y el pArrafo final dice: "Hace- Lor Ramiro Guerra. La media -inevitable par Ia falta
[ado. dAndosele p6blica poregl6n de ceijalex de ese Ayuntamiento, fue- S.-Fisonomia spiritual y econti- de cr6ditos- affect sin duda a
El Radiofon6 rafo mos votom sinceros por que at cum- Ia
9 suArc tdiftesis con un To Deum ran recibidos log gobernadores Jose mica de Isla de Pinos, par el doctor administration, pues habri que prespr nunciado at terrain plirse el quincuag6simo cuarto ant
Waldo Medina. cinder de Los servicios de empleados
-QU62de Ii RCA Victor, dart lnauceremo Maceo GonzAlez de Oriente y Ci- versario sea hermosa realidad Ia via enundepartamento deride el personia y breves palabrag e evo Ar' rilo M. Bugallo de Pinar del Rio. el que haga transitable el camino que Lunes 7 de marzo
darl a su hogar mis dis- zobispo. no es reducido e instificiente par&
c I.-Bos ueV geol6gico e hidraulico render Ia labor normal.
entente general Alfredo Hernindez cc a este rinc6n hist6rico que g I ero
tinc 5 brazos do Isla e nos. por el I Se de tjma que hace falta un cridi
i6n y clegancia, pues El domirigo Monsefior Carlos Riu Betancourt, que ostentsba Ia kepre- hace 53 afios recibi6 con lot Jorge Broderm to a icional de cuatro mil pesos
Angl6s. actual Vicaria Capitular de sentaci6n del honorable seAor Presi- abiertos a log soldados qua luchaban 2,-LR vegetaci6n tie Isla cl e'Pinos. niensuRles para patter resolver Ias ne. esta ciudad, designado Obisjo do Ca- dente do Ia Rep6blica, doctor Carlos
sus bells lines Io ha- 1' t
per Is Independencia de nuestra Pa
magiley, procederA a su contiagracl6n par el harms o Leon cesiciades tie personal en el Ministerio
_P_"."i An 4. -11-1- to-.
PH, el enmandante Jos6 n_ ... L. 1. 1 f ... iA H.,
A T I L9 TO NO 5.
Du-cift A-4781 Sports
4131lucloal Je. do Redit"16. U-s"M Tal!oroa
1 f* do "- 16, A 3 = y jas
-6.1 U-Ma"
Ajmirumador M-IT38 _A_ 021". A-37"57f
A-cioa Comerclalea SI-27911 C,6 I,,
A-1- Clatsificadam M-3002 IA 1:0 _DE LA''M AR 1N-A'-ASO CXV11 LA HABANA, VIERNES: 4 DE MAK6 DE 1,949 PAGINA VEINTM E5
OS MERCADOS Per's ectiva's d e C I E'R
M U N D-0' V IN, AN
-Fos _0 '0 11 S P I rimer Ill, Papelera, I Cuba- C. T. C. Serie "N
--pol Fran6sco-BethencourL C- ------- _y Comp. Vend
(Rcobido par el hills director de o t i z a c i 6 n 0 j C I a Cuba Industrial $ por S par r
tie Washington, fueran por Ia meros Aterrill Lynch) mercial acci6n section
TABACO clariticadas en paite"., MARZO 3 DE 1949 Banco Ctlititinental'Arrio- Accinnex
Seg6n: sa sc-hace-mis -Comp.--vend North American Sugs, r Nueva Fabrics de iiieFundandonos- e los factores- que Los-ex-clividm- -pa-_ as
aron ex dividend apparent que I I-eMpll CP'MD-13onns*y-Obljiz;;cinnr.---- 1 -,Company :hemos ex pesto as ell tittle
-analizado van s y sits precious no es un acorde. Cia. bigemps
veces, h bin' os d( prciiosticar que el Now York Stock Exchange; cimiento estrictamente cortfinado a Azucarerog Nva. Fib. tie Hielo tBe.
tocias lasuexi t encias vicjas de ianna, Republic& de Cuba (Deu- Matanzas neficiarlas,
burg Rail- loz Estados Uniting de Amirica. Es
pas corrio-dcClilses-p is- -Alabama & Vicks -Con -lidados re
%k-av Co jjv--7 -00 ell todo el niundo RefIe-M-e1-detCmCy-- F.- -C: nio
-Ia manufacture tie cigarrillbs. serial $3 Ins violeritas -fuerzas- tea Aceites Vegotales "El Co teridas,
loca- Arrier'ican- Po er -i- -Light xonamientri -do AM JIM 170 cinero" (De C#pj tat) Cuba Railroad, tPreferiibsorbidas por los fabricates eirculado en 193V
le! V do los Estados Uniclos. A ex- VP1. 1 25 in Repfiblica do Cuba, 1937- Aceiles Vagetales "El Co- das) 26
Annerican Power & Light todo el mundo on Ins tiltimos Rho
cepci6n de unit cantidad, relatila- Vpr 1. s' Repl]lblica de Cuba, 1941- cinero". iComs) Havana Electric Railway
rnente pequefia, do cases baias en 1150 Los" desembolsos do Ia _ECA hall 1977 : __ -.1 1-107 11-108 Central Roynehe 27- iPretendasl I Ai
nianos de un tenedor local, no ucdR Anacont;ia Coopcr 0 75 sido urt-factor significaLivo on Ia ayu- 1955 10314 105 Cia. Cubana de' Fibrat y 'Havana Electrir, Railway
_BAngor--& A-zro5took-R-Rl -da-qu -ha--recibica of
nsd i-dsl ont-ble--dC-t uf f broii- versobt. mund"' Para -0bi[ga&ones-Gro--con-7--- ---- Jarcia---- -ACbmunes)
co y colas, pues las ultinnas e sus pies. Pero R in ma's cupones United Fruit Co. '.Iarcia de Matanzas (Urddcs importance las compraron'nIntidlo %s Bower Roller Bearing Co. 0 7.5 important es el hccl o que Ia mayor 0 70
ultirnos d i nores Domingo Chickasha. Colton Oil, Co. 0 2-) parte del munclo fia disfrutado de tres btigaciones Oro can 4 Cia Operadora de Sta- cast
as .' General Refractories 0 50 aflos y media do Paz. BajD tales con- C cupones diums Havana Electric Utilities
Mende,. c Hijols. Las classes sirndares
1 entro Asurriano 1925- Concretera Nac. (Prefe- IPreteridas.I 62 72
precedent e de zona denominacia Grumman Aircraft 1 00 dicioner. el mundo ostA hacienda 28 ridRS) . . . Havana, Electric Utilities
ustarnhi6ne,_1anpasand6._ n 0,50 exactamente to quo siempre hace des- 1965 -Popular (Prelerentesl- -131
&,-R=edis Homestake-Mitini CREQUES
n terceras j anos en 1(s pI-esentes-_Mc:k1r:1'A',nti1 r- gwkg, O 25 pu6s'de-4as guerras,.-Desviando su-, Banco TerritoriaJ___SerLe_que hu- National Biscuit U 4U -e htLi-CrLU-SdU--P-r-U-dUCCLO-11 para-diest-mir ---B -tNo Moratorladas)
as, desp,6snde I I acciul V lla s Otis Elevator Pr. 1 .50 on construir: Lit pro uccioln ell tiem. 1944-1966 "Mp Ts:TM
hicron de de aiiollar en LzTs I d 100 Acciones Camp. Vend.
-varios exportsdores. Poco clueda- Paraffine,-Curnpanies, -Itic 0- 30 -pos.de Paz Cio refleja el mismo dra Ill Banco Territirial, Serte Cuban Telephone ComSp n -(P *efs) 1 -.104 Lit 107
tiipas de Vuea V :,k do B. 1944-1966 74 pally,
Cling & Bros. 0 *25 y publicidad de Ia producci6n 1 Central Violeta Sugar 4 Cuban Telephone Com- Of,,,ued ta Abajo. Y de Ins t burg Shi ye & 13c. guerr. Pero sits effects cit Ins 'pre- Bat a Territorial. e ie
pas He S, desj)u -s de lo., (itun- Company . . 17
cc Trul tercios 00 prados por Stanley Vicksburg' Shieve & Pe Pr. 2 50 cius do comiliodities.s.in eiribargo soli C., (No M oratoriadas), Conipailia Altucarers, Cis- pany [Corns) 73 83 F.11 cualtitucr sillt) %lei entilidt, cit titic listed sc
Keyser, hall do' nuls potentes. 19414-1974 ClInvirra de Cuba, (Viiitcnei"js de_ qj se, contailas Ins.exis- DE LA PRLNSA UNIDA - __: pedes, tPrefs) 21i -401 I clittlell(rc, k".111do CIIA Cie %tAlr, dopondrA 41
Mle lit Gas 1904-1954 _10(11leice- --pu, ELiNIER--C--,N%'AL7-ER-Rtditt --- Nos al,'Clilill-111110S it upitiar -Itsivalla F Complifila- Azucarera Chr ls, octavas y volados, guna., tableceri iiiievos records ell los eS lidadost. 19011 pedes, (Coms) 4 ievaph Corp. Tcil, al, !,,I Fulancivro de la-United Press). Iectrlc icollso- till. Telephone slid To. llitAItc tic cjct, ,, inedAntc IA ptcrotAtion
ca ritidades de e.,as cki.,es han cle sa- P1.6- V-19-512, _', __ Ciw Azuc. Vertiente!r, Ca4
IteeFoCi Hava"na Elect to (Deben- Vertientes-Carrallitey 10 Ic rt) ,('IjccIuc% tic ViAlcro del IlAnk of AincrikA.
lir al nicicado otios conijuadore NEW de-pi-od -magiiey de Cuba 1041 it I
" unly LUS Francisco Silgar Co. I NIN ,,IRIAI.
pronto. elltl continuit --mejotandose-- --sostenida--Altres" 1926-1910 Compahin Atrucarers Vl --- -M- it- S - Co. Tic cl BANCO AGRICOI.A IN
nabienclose r"-istradu el menur vp Merrado Abasto v Con- an& ugar
Ciilixto Coup:iffla hnn men He trCulsa I) perlodu g SuIllo, Is. flip ]gig- .0 11 antinanno Sular Cant- Wile A IA "Ill lie
c(.ruptado aT Kriffunbuigh wid Soin; I,, ce' o" *,do esto si nifica Clue estaillos Central Ermita 10
una unportante cantidad de mancha- do dos sellizilla.". olvi mdo it los niereados do compe. 1943 22 C in Cubans de Avis- party (Collisl
-, Lm a
c..I.. as Ill
do He Rennedios. que crupeiRinn a El nwicado de-valures-prestiS Cason- Icneia tatito para-lis nackones earn llapelera, Serie R., 1922- citin Punta Alegre Stig. Corna itenctem a In decision Cie In Jtin_ .. I.,
resist, at y cargar y'cr' Segurran h oy t., deTa-RCN-c ra Fud-Ta-r--t--rm-rmo as Ill dividut)s cit los artleul --194-4-- S. ell
pilra venta. Tat competeticia v otiforlo I n b tii Cuban Atlantic tPreferi
unA cl registry y Ill calga. rl I I ricallo to das)
ol control- sobre Ins eeeclitos,- exten- -'d '----L s- naciones del Wmse 94.5-196.5 100 NauY6 Distilling Camps.Io 6 Tnrat7io Compitnia orichK!- dicildn a 21 meses el peritido do e" clic"' it Uniting. 1906. (Irredimi- Cuban Atlantic is" BANCO H RIC01A E I 111SN IIIAL
-Oliva- -63- _Iux-_ estill-compiticridn con Ins Estil.ron vntic ,;m;n a -km!el ro 11crillio-pill'a-el. Pago a -ny- Cuba Company.- (Preferi-
irrems de rczago secos'do esta dos venta brls)-:,- Litoll'Afica de La
quo Wall Sirect-con-Ader6 flvnrablr d 31 otros articulos pesadDS ell Cia, Azticarrra__Ci spe- CI& 18 18'. das, Oficinto Central: Oficicis 174, Hailstone
incia do [,,a Haharut -ona detionit: liaballa. tPrefs)
Ess't rn ,till pit- Monte ti a rinedida. Ese-1161ricitio cra lietrRacielar. La Gran Bretrifia estit des, 1914-1939 Cuba Company. tComy- Miembro 4le Is Ass. Nocional do Bancos Cubonos
rhdn de Partido. do jjlet es ope North W ierican Sugar
andol in extraordinary retorno en Cla Litdgcitica de La
ra Oliva Tobticc Company. distri. 214 '1, P nes)
Todns Ins, groups de %-;I I It r Habana, (Cnnisi an A m*rlcan Airways
buidores Cie tabnon on rarna cttaloleci- ires cit In sit pipchiccicin do autornriviles, g C Co., 1923 .19 43 (Corw
am si' it S CQmPafils- Cuban& Avislisla Cl productils-cittimicris-y otras products erldr- ants Ciitgfina, Compahia Acueduclos de
drs on Tampa. lineiR el cierre de lilsoperaciones ie numerristis. Mas y rilAs prriductos 1936-1-949 1611 4 Va,, I Nj
,se Cuba 7 8 I'll E xCp r es a Aireo Interame,
El cornprador do la conoliciated registration corriprits cit el ruling Cie enfiril chirdnaridn'do Ins lists do a- Cla Azucarera Viciina,
Cigar Company, de Filadplfia, soit'll' Ins valcires -quitrilcos quo ca- cionamiento jriglesas..La zona ocupa- Deb) 1935-195.5 Concreteri Nacional lCo- ric&no 14
-pro%,C) MiltIft) 1.4inarifirm I Prot%) IA to -a ll
loy a KstDdos Unidos, dc.sp I 16s He till- 1 11 Ilzrit Cie apyoxillia-dilrocille CIO$ 7r k ertc-trmig--estk-C--T-.G. SeFie Orange Crush tie Cuba LitogrAflea 14Coms) 2% 3 M21two
P.Lintos, expansionando su producci6ti rApida- "11W
ler acahado do registrar, liyer juev 's, Illente y volvera ;I ser un factor cit ComVia Acueductos de S&Xu. 1. (.land?
.cios Cie fluintas, sLe- El triVO eerrii Cie till l, ull Octavo (to Comp, Vend.
los ullinlos tot cetittivo de haja ,I cillcu outnvos do to,, piereados de exporiacidn otra vez par $ par $,j()00()0 Comp, Vend Cu a 7 7 14 SAgua dc l4nanin
pundits, teiceriis y ncttivii clue A,
pi-6 on ocho ainnaccries de niza par bushel. El maiz de uno y CarnAlluc) n" San 6-nar,
capl. El fraction do In Catiferencia Inter' Acciones action Rcci6n Comp. Vend.
is]. till CLItirto do cc litavo do ll;ljR a Ili) national do Trigo ell Ilegar a un onlr&rnaetre-- IlAbanz Sionn Santa larA
En Ia mna do Partido p :it, tie restoring Ia r ... s San= dt, (uh,
do, en module de Ia hoj libre, do Et algod6n ceri-6 de dos punloh do con tencia In- Nueva Fibrica cle Hie- ra Cubans . . .
d& varies fir- alza a dos punts tie It. ternaclonat ell In v ntR Teeproductoz 1. Unidos . . . Ferrocarriles Unldos
pie", las conqi ,dmos ija. 200 Eli.
mas de estl capital. t, ricuJas. $5,000.00 Un16n Oil . . . 1 .3
.:h:bscu.
So pei,6 ell 6(K),000 acciolles y (juan
'cit bons. ell Unit evidencia adiclonal en Ins ten- Nueva Ffibrica de Hie- BOLSA DE. NE, / YORK Pan JAY P.,rio Pad- N. de I., I una,
deneiris mund ate, _j e defigei6n so no- a IBengjt9iarIasI
la ell 16.9 curses cle precious de los Ba, 6 Territ.rll
Cotizaci6n a mes fecho
VALORES AZUCAR- commodities importados. El precio de Banco Territorial (Prefe. 16 A 25 SUCURSALIS IN TODA LA REPUISLICA
lit Cocoa (till articulu esenzo) hst su- renters) MARZO 3 DE IN9 Allis Chat - - - 25
El ineicado local de valores se es- Por of hilo director de Imis Alcild Lida, url Folapso. Las existencias, Clue Banco Territorial, (Benetuvo operando aver. cit r1gilhos totes za !3al, a- se suponlan escazas. tienen of hfibito ficierias) Comp. Vend Allied Chein - - - 177 i -del bono de-ka licuria Exterior do lit y qolll llil Se 1'el.-uIlu 3yer tarde. He apatTeer till se, sabe de *donde Boling y Obligaeloiles Alaska Jun - - - Ma
cuatro y media despues Banco Territorial de Cit- Ali, Reduct 201
Rvpublica, 1937 del (let clorre do los increados c6ithdo till precio cit baia se establc- ba, P 1514 16'- Republics de Cuba, 1977, Kill. Export. L 13 *
de azuearerm (to New 'j'alk quo el pro. or, firiliellicilte. El caf6, tarribitin call- R d
rCu cientn, rdi t s Cub R. 4 j 107-11, 1081, Am. Radiator - - - 1311
.0 do lo niveles tic .. Pot" Parik his crudos del con- t doradoo coma escaso, ha mostrado Havalia Elect, to Utilities Bolsa de Lp Hibaria. CIO Republica Cie Cuba, 1955, Amel,. Crys - 15',
Seg6n el rvp rte recibido pr T, I It- sen-ales de flojedad cit el -precio. Los Co., P. 6 60 70, 4 1 1; 104 ij 106 Annee. Airl - - - A T
'""I bre a bordo, y tjur el -spcit" ptirt, Ins precious do cauello. copra. acelte Cit, Havana Electric Utilities Havalla Electric Railway Am. Car. Fou. 72" El mejor detergent quo hay.-en. el'
Lo a v Coulpahia. cit No%%, or .,
'-icrudos del cZ)l1Ir;ItO R'llerlea"O title. Cuco, Y otros auciles extraiijeros so Co., P 5 1, 13 Co.. tBonosi a 8.
vendreron ayer: 3,100 pieferldlis He do in ibi6n ijado M irdsitio Jilin ('11CLIVIIII1911 considerablelywnt pot,
Ini Ferrocarriles Corl salidados'de Cit- A:n. F. ro" I
ha a Ing pr cius din anterior, a sea 5.23. CIE. riebijo do sits riive es do hace tin'tiles. Elect I ic Vailway Havana Electric Railway A it F. Pow. P -- - - 6 mercado para lavar. frogar y limpiar
do 161p N, 15"4r;. 300 -Celt) do In Co.. P, q - Co.. iDrbentur6l I Am. P. Pow 7rr
Acciones unicas do ]a Vertirhte. n 11 El mereado do rtudos osluVo qt's- El PC latia se encurntra Ilavalla Electric RalixeRy . . 47
50 ;1 -do uban oladenZ A. T. F. Corp -- - - 12%,
107: reteridas In lellicin. Pero inactive, con a., bastandr, ceren do lo allos do post Co C Cubit R. R 1952, 5% 75 El clamp' do, Ia loza, ropa:
--28-- -- Flit merra pern no ha sitin capaz d Cub, R. R. ficados
Rd a 27, ,ry ertn Rico I. C,rti Am. Cyanamid - 37 ii
it-al, ofcrtas do Cuba, Pit I P Q-- . . .. de Dep6siln 26 Ame y cristaleria
Snbre Ia actuncibil as Para cm o.clue Ins Cling es *general do ariti-I pin Y- in -,qresillt- cn Wit- -mes -, a- posal r. Loco - - - 1511
mereatin, In., selinres Luis Mcljdo a 5.25 Cit. Y 2.000 loncladas. lambl6.n etc In escasez mundial segan -los re- Naviera Unicas . . 40% Cuba R. R. 1948, 9%. on Am. P. Light - Six
a,,Cqmparila recibicron, It plies tic do Filipinas para Ilegar on marzo 2g prrte, dcclos pecluefiriF do ros reba Tel6fnno P Cuba R. R. Certificadno 'Am. P. L. 3% P - -.:
no' ofrLdidas A, 5.23 cit. Ans d ov jag., del record do precious Trl fono: (C -2 92 de Dep6sitn &2 MURALLA No. 309, TEL. M. 1795rinco de lit I;trde, In I formaci6n ArA. P.,L. 111% P.
que alinnos, etc.
mistr. Cuba R. R. 1946. 73 1 % 80 12
dice come, siguo: Lon ciperadores renovaroll oil pe. J:mor Sugar - - L A H A 3 A N A
El v6dumen (to vents fu6 de of Iner. -Es mis ell precin del ntn sigue ca- t6rmino do "desinflneillin" ION so- Cuba 1R. R. Certification, Amer. T. and' T. 4" 147%
mil acciones. El Mercado de-valores cad. P6510 33. Amer. Woolen - - - 34-14
$00 q1tefla futurslssdceolnlplc'usteallmuiidiil. yendo itguclaniente on Francia. Los I it ales. rumboq do precious. ;tros In de
irecins que-se-mantuvicron Pero-no dleron-stfiales de-cstar djs rampesittris franceties, aphrenteniente Ilarnan -deflacift. Hay aiin otror, Clue "Jorte de Cuba. 1942, Am. EncaustIc - - - 5
Mill 5'j ;, Amer Smelt - - - 481.
n It fIjc,.,.keIrMcs con units puestos a mejorar cl precio do con.- "IsIbles R 10 que. esta pRsando so so refieren,.a cling conno uJustes de 45
f,ocos clung do balas y alzas. El aflo- pra frente a Ins vents stistenidis Cie VePOILlarl sor grades vendedorcs do postguerra 0 renjuste. Sin terrier ell Norte do Cuba (Certifl- 32 Amer. Morse - - - 3 4
arniento He Ins restricclones del crtk- Jos productores. So vendicron on to. fro. Esto es till comentarin muy sig. cansideracl6n Ins -dittintos nombres ending de Dep6sital Amer. Dist - Z 314
--dite-poen so reficJ6 ell lit Rctuaci6n till 78 IOtC5 Y III cierre lit posid6ti Cie nificativo Para tits sefiales do estos todos qyieron decir In mismo -till Obligiclones de Unldos 5 Anaconda C - - - 324, SUSCRIBASE T ANUNCUSE EN d 41111DIAR10 DE LA MA INAP,
do las acclones. Nora do un poco mayo qued6 it 4.18 sin cambio cit I.e. flempos. rumbo mAs bajo on Ins preclos de Cuban Telephone Com- Atlant. Rtf - - - 341a
mAs de actividad ell Ins acetone-; tie lac16n con of clerre del din interior. El doctor Nourse, ConseJern ccon6- to.,- commodities. Esperemos Clue este party (Debet), "A" 100
motors. El Mercado de Loncires baJ6 Julio a 4.16 contra 4.16,17; septiem ' mico do Mr. Truman, Its aplicado el curso contint)e on descenso. Manati Sugar Co. 92 (Continfix on Is pkglna 24)
a un nuevo minfirno del afio. bre a 4.10 contra 4,08; y marzo a .3.40
El probable que se aft ojen mfis Jos sin cambio. Los contracts peridiendontroles sabre el crkdito, especial- tea de liquidaci6n ascienden a 2,345
mente con respect a Ia compra de totes.
outom6viles, y el Mercado de valores En ]as futures de'la cuota america5 implemented en el terreno de cr6clitO na s6lo se hicieron operaclones-de
en uso espera Clue In Reserva Fede- retina sin Importancib especi I atr#1 aflojarh sus exigencies de 75 par guns. Los precins subieron dea2 a 3 clento de margin ell In compra Hit punts ell os Moses actions. Se verl.
valores. El dinero tomato a pr -sta- dieron 46 totes y a] cierre lit posicil!In I L a M e r e a n til"
mas sabre valores it trav -s do firmn de MHrzo qued6 -a 5,38 sin cabin;
-cle corred6im e:i-de 61ell'Sn-1 mnyo a -A _______M -E -R C A N T -IL
onstocuen 5.3Ii32,-_canLrH -5.28-29:-- Julia
-c In-en- esto.,--ti, mpo,.;.-El-baia-total-de n-tiz29:31 -euntra- 5.27-28;- septiombro -a- If~
los prilstamos de corredores so debe 9.29!31 contra 5.2628; tiolacrulare it NAA N A C IO N A L
ell parte lit alto margin tie garatitia 5 30 co 11 tra 5.27; dicierlitirp 1 521:1 con- C O M PA
quo go exige y oil F"I:te a In illccrtl- Ira .5.22 3, marzo do Oat) ;1 4,90 vanclumbre quo preva ece ell el inerea- tra 4.lth. Los contrattis pendivnic., do COM PANIA NACIONAL DE SEGUROS, So A.
,starring a cot DE SEGUROS, So A
do. Los wR& -redores el Cries liquidnei611 ascienden a 4.452 totes.
roa sadn artiti ell $26.000,000 a On Comentarl on rero
a de $313.208 Los eftores Mo
,000.00. yrich recibieOtra impresi6n sabre Ia actutici6n 5 rr::i KI (CONSTITUIDA SEGUN LAS LEYES DE LA REPUBLICA DE CUBA)
ran a ultima hora, par su hiln direcd r a quel rnereado burshtil rjos lit dic- to, el cometitario quo dice como si.
Ins sefiores Me'17-gue:
ran a 611ima hora BALAN E GENERAL DICIEMBRE 31, 190
agd -- "El mereado mund4al hn tornado
runque-r"'
verse letaritim te. debido a Clue In ESTADO DE SUiERAVIT
cen'. lions 5 punts a ad;(mente par
linen de tend net secundariRera He prox'm
deb ). do Itis 61timos altos de Incins
baja, el promedirt do Incillstriales yR Jos itiempos. Las compras ultimamen- A C T I V 0 -0 DICIEMBRE 31, 1948
h a roto hacia arriba, mientras el ae te, inclusive Ins do Ia acsi6n del din
Ferrocarriles.s6lo ha Ilegado a tocar 3. fueron de un carActer moons perel XuyO es construction el que sistentc y absorbicron to quo pareci6 I
times de Ia semana Pas"- 'r presenter vents de protect adi- ACTIVO CORRIENTE FASIVO CORRIENTE
da. cuando Ins promedios stall ce, c- cionales Cando ell Julio como ell sepran sus minimal, el volumrn do ope- timbre. El peso del interns inmedia- Efectivo Sm.qin.25 Acreedores various 15,879.11
raciones haya station declinado.
"Si bien In actuaci6n do Ins Indus to par abajo y par arriba. del merca- Printing a cobrar 6,496.98 1936.
balanceado cou Reserva pars sirdestros en SUPERAVIT. acumulado desde Junin 30,
do estuvo mAs Cuentas Ft cobra. menns retriales es alentadora. In del volume dades moderadas canti- s $ 99801
ell las. vents erva 1 5.460.72 tramitac!6n 3,514.75 111 10,390,86 Saldo, Enero 1, 1048 20,515.16
as Fermearriles es neutral a dt pun as
- do I
diferencia. El Mercado espera
indefirlida. Cuando estos tres Indereses a cobra y acumu- CREDITOS DIFERID08
cle riperaciones contrarresta a aqu6lla compras y entre dos y tres uctO- acontecinnientos adicionales. El volu- ladns ................ 9.337111 111153.204,83 Mix:
res marched mAs de acuerdo podre- men 3,900 toneladas. as'n6 dtvengadas -,27,201.47 I I
mos formarnos opinl6n ell cuanto a ,Ell x-i;ta do Ia continued inacti- Prim Cancelacl6n de reser a
--Ia qu'e haya-ch, ocurrir, aunque
s6lo ell el nn s inmediato future. sea _Vithid -teimporera eil Ats, crudes, el pars shiiestros proviAta
"Cualquier firmeza on Ins Ferroca- mercadd ameri ano esti ell descargo INVERSION RESERVAS ell excess en el aho ancon s6lo operations nominates. El
relies con appreciable aumento en :;i s Boras. a su valar, nominal
actividad puede Marcie of inicio do pot de marzo mantuvo Sit prima de Reserva Para fluctuacf6n de terror S 2,889.43
7 a 8 punts sabre mayo quo on earn- lincluyendo $248,000.00 ell
ittin movinniento secundaric, do alzn bonos depositados conno valores ....... $ 49,57P.46
que merezca ser apr r loi to estuvo punts sabre Julio con 4rantiit oil Ia. Tesorcria Cancelacl6n del sobande
nperadores MAI, Agil s c a n e-al modernda cantida& de canes efe cneral do Ia Republica Reserva estatutaria 304,568.39 -e
baja, en cambia, re ira ov i- tuados sabre estabrise. El interest do Cuba i tie Ia provivi6n pars I
miento moderadame t Ji a real de venta y compra es pequeno, Valor basado ell cotiza- r 444.00000 Reserva pars contingenclas 17,252.00 371,11D9.85 muntracl6n del Consede indicarse In conv je ci r V Pero Ins 6rdenes do comPra y %,on- vines de.mercado, ti- jo Consulti %,a y de Ia
der. Clues amblis n e i se ell D. tie com6radores.
PAGINA VEWrICUATRO DIARIO DE LA MARINA.-VIERNES, 4 DE MARZO DE 1949, AIRO
la' called 1) 0 F..'l E A-10'
LOS MIERCADOS Vendido uh terrenoen H, U X C\ -1
44r del Vedado, en' 32 mil s S -NA
'entininfel6in de I& pWns 23) Mu by (G. C Lf, - - - 39% BONOS-bE'1ZUBA
(Continuaci6n de In pigina 23) y e rp ACCIONES AZUCARERAS
tt)oo'fundamental firme, terminhiido el Mundial mosti-6 hay clerta fin e Allied 2714
to IM'Jara1c" O il --- 611 NEW YORK, Mari D 3. (AP).--Cd CIERRE bE AYER EN LA BOLSA
-Ics precious topes que Reprenenta esa operaciop.tin precio de 63 pesos y medio el Aviat. Corp. 6% Manati 'Sug. DE NEW YORK.
la besi6n a -ic- dad despu s cle ]a pertura pero ello tizaciones at cierre
presentan un advance de 2 o 3 punts dur6 pace tiempe y el nercado re- metro cuadrado. Traspasan unas parcels en el barr' de Montg
10 Armour andCo. 6 % Abre Cierre Comp. Vend.
Atchison 90% Micy 9 30%
errenu per- Meg. -7on las posiciones in s nctivas, Proba- cupcro prontamente el IR
bLe, ente la mejbrio del niercado en diclo, yara cerrar algo irregular con 'Arroyo Apolo. Pagan $18,000 por una casa en San Mariano Allan. Coast,
m - - - 39 12- it Cuba Nor. Ry., 5 1/1 7c,
sus moments finales se debi6 a las Caja un punto on una posicift y Airean MFG --- - - 10 Murray Corp. 461 491" Am. Sug Ref. Prefs. 122 4 124
clac de Ptici-to Rico cn relaci6n alza cre dos punts en otra En nin- La seriara Purlficaclrin Caifias Mi- Cl6n, el'sefior G rdiann Eijo Rodri. Atla.Corp - - - -- 20 Cuba Nor. Ry., 5 %:'. Central Aguirre ASS, 16 16 1
con-) a- h It e I ga- d e-lo obre ros a zu ca .- g0ri-momento realmente-hubot-gran- ez--como-vendeuda -y-Ceferino-Eijo -AUa-- Riles- -ilit National Gypsum - - 15 32 34-,,, 91i 914or 1942, RCT. Francisco
;-Y. Central loT; Cuba. _1113- -Groat -West . .
r ros, cuyos detalles darno at pie movirniento e el mereado y ambas de sus menores hijas Gloria -y glitiicla Madriguez coma comprador. 'B N. --Railro2 5,%_1N 77
de esta circular. Entre las operacin, parties lucfan inclinadas a esPOrar Ins Duniois Caffias, ha vendida at sector Nash Kelvi 1-3 .., Cuba Railroad,_.5 ,, 195' Hollywood Sugar
_ s-dc -hor-figura un-11TICitraic-de 10 acontecimientos. -Entre- las operacio- -B e-riiardo-R.-Navarrm-Gtidinez- In par En el Rcparto Chaple Baldwin Loc - - - 10 National Bisc. ---L - - 32-. RCT, . I 1 27 t 28 Pmut-Alegre., Sugar
Totes Mayo con Julio a- 2 punts de nes de hoy figu an los arbitrajes si- rela _EI-sefior--EIadIoFernimdez luail ihWLd Ohio - -, - 83i -Na tional-Dist. -- -17-7- Culba----RaiIroad,--712 ugar . .
de terrono yerma forMRd(? par vendi6 a Is sefinra' Estelat Maria C81- Bali. nd0.__Pdfs. __17 -- National Dairy - 28
prima ara mayo. Los contracts en, guientes: Un lote sepliembre con mar- parte cle In refundici6n de To.% sola- vo GonzAlez el snlar nfimero a RCT . .121,,' 34-,, Los demis valores azucareros; Ins
vigor ay abrir el mereado hoy eran zo de 1950 a -69 panics y otro lot I c i es 10. 11- y 12 do Is manzani 123 con In cis lie Bendix vi. - - 33 National P. Light - - % 0 ndontrarA eI lector en Ina catizacio.
marIzana L, del Rcpa rto ChRple, Boeing Airp - 23 Republica de Cuba 411%.
_-tomo-sigue -marzo--451-lotc& mayo iguRles posiciones a-70 punts. Los frentr K-)a,-calle-lyl.-en-e-l-,Vedado. en el. barrio-de-Arroye Apolm, NIhgara H - - - V 1949 nes de In Balsa de New York en otro
1,493. I a 1.356, septiembre 1,066. contracts en vigor al_ art el merca, NI t d Posee el terreno arrib -Borg- Warner= - 7. 47 Nth. Am. Co. espacio de esta-secci6n mercantile.
-a pago- de trein a as --30%- N. A. Aviat. 97, 1977 107
(1950)--73, total 4,452 mayn 608 mil i i i sas I de Beth. Steel Repfiblica- de-Cuba 4 1,i 7c I D61
en _c1ijeh. -da-.una--superficie-de--trescientas -dos Butter Nort. Pa
nnviemi re 10, diciembre 3, marzo do hov eran come sigue! compia-verda- a Tactician a Cif. ---: - - 141i Rep6blica de Cubit, 5 ,,
Con Lin volume de OPeraciones a?. fates. Julio 1. SePtiembre 402, mar- Y el terr 'a' oil Brdg. Brass - 7
can cuestl6n CUenta con Fu6 liquidadn a base do cinco pe- Butte Copper 3 0 1949 OVER THE COUNTER
go mVoT.-que ah el-Cont-rato No. 5, zo (1950) 191, total 2,345 lotes, un;i supcl'fiHe-de-4uinientDs-cua"- _Sos-el-metro-cu-idrado, -Rproximada -Burrough 24 I!t: RepAblica Ae -Cuba,- 5 V,%- -- --
CONTRATO NO.5 rn r tros cuadrados. resultando dicha mente,,ya que el comprador pa 6 nor Bytirg A.'M 1953 1 NUEVA YORK, Marza 3-(Por el
1950 vcnIa a base de una proporcf6ri de el t;!Itado solar In suma de ml qui- 20-._ Omnibus Car. 7 Manatf Sugar, 4 IR57 8-7 4 88 hilo director de Luis Mendoza y Comsesenta y tres pesos cincuentacenta- nientos pesos.-- C Otis Elev. -, 29it
7 vos el metro, cundrido, aproxmadaMarzo Mayo Jul!o S t N Die M3rzo pahia):
Cierre anterior: 5.38 5.28'29 ee, 8 5. ov* 5 .22-.N 4.88-N mnt,. En el barrio de Concha P Comp. Vend.
5 2 .28 5. 27 N Chicago Corp - - 9% C A'M B'I
Apcrtura hoy: 5.38 5.30 5,*29 5.28 En San-Mirlano, Vibors En ]a suma do Cuatro mil pesos Chicago Corp 9% Patific Min - -
Mas alto hov; 5..u 5.3 1' 5.29 5.29 ha side vendida In casa de main-- C ns. Gas El'.- _291A_ F enh. Power - - - 18% CIERRE DE AYER EN BANCOS DE Cuba Co., iPrefs) 50 56
MAs bajo lioy: 5.37 5.30 5.28 5.28 Par el precio de dieciacho mil pe- posterla situada en Is calle Roctri. 1 11
(h;lls (7, % Pan. Am. Airw - - 8 ESTA CAPITAL Cuba Co., 4COMS)
3l--T3VN--Y23- as-ha sido-vend4d4?,4a- cas a-de--nom--guet-n imero 55, 'en-e-1-har-67-de Con- Callahan Z. I Paramount- _- cable . .- _- _-1;_ O-A
Tons. vencliclas: 350. &110 800 3c posteria, de una sola plants, situada cha. 21 I New York.- 1 10 -Expres kreo -_--OM-009en In calle de San Mariano marcada AdquIrI6 can propledad of senior Can. Pacif - - -- 11 % Panhandle Pro - - - 61, New York- Vista 1-10 1 Susquelianna Hils 41 1 5%
- CON NO.5 f 1950 can el-n(imero 752, en el -barrict de Agustin M9ndez Lima de Is sefictra urt.. "A 221A Packard Mot - - - 4 Londres, ablc 4.08 4 Atlantic CitY 15 Z 16114
kri-6yo Apolo. Ramona Fern6inde y Rodriguez. corng. Glass - - - 21 Pepslc ola - - - 8 Londres, vista . . 4031t- United Gas Elec. 119 191
"Yo- J ul Io --S e p1dirt. -1darzo- Fuk el-vendedor do esa propleclad Estit enclavada in misma- en una Penna R. R - - - 15" Madrid. cable 9.3 16 Xmcrican Gas Elec. 40% 407,
Ci erre anterior 4.18 4A7 4.08-N 3.40-N el sehor, Abelardo -Queralt-y-Bodet- -medida-superticial-de -ciento obhenta Cities__Serv - - - 39% Pacific Tin - - -- 3N Madrid. vista . 91 Electric -Bond -Share
_ m cc - - - 301, Italia, cable Illinois Powen 28%
huT --cte- -Chef.- d
150rop metros noventa y _11: se du sit ach. '_Uer 0020
MAs alto hov : : Cuba R. R. p - - - 28 Pres. 9:_rwr-...... 4.18 4.16 4.11 3.41
In sefiora itidieri v cuadrados. -JtaIja-ViSta
Mks bajo hoy ............ 4.14 4.09 3.40 LTPOIS1. y la paric compradora. Is si. En el Reparto Poey Curtis Pub. 5 i Public-Ser - - - 21 Sulza, cable . . . 23.50
Cierre hoy .............. 4.16-- 4rio 340-N- -nora-Valeri a--Diez.- Mier. -- ---__-__ ___ -- Par el -preci G-Lde cuntrocientos pe. Curtis Wrigth - - - - 9 Philco-Co -- - - - 34 i Suiza, vista . . 23.45 C A F E
Tons. vendidas -2,150 I,300____.__350_-___ El ihmueble do referencia estA en- gas y con una superficle-de doscien- Chrysler -- - - - 5314 P&e Oil - - - --- 271/, Bong Kong, cable __25.30
clavado on unit, extension superficial Lot, cincuenta y nueve metros tin- C. Violeta - - - 9-1, R Hong Kong. vi3td. 23.45 CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
PUERTO RICO: Nuestros agents en huelga el lunes' pr6ximo-Se-es- -de-c atrocientos treinta y un metrbs cuenta decimetres cuadind6s, adqui. C. West. Util - - - I I % Toronto, Vista 61 1; DE CAFE DE NEW YORK
-on Sun Juan nos cablegraffan qu- pera que el Gobierno intervenga pero con cuaretitai---scis--decinietros--cita- H6-la-sefiortt Matilide GomezG6MCz, Comm and Sout 3 1,i Radio Corp - - - I 11, Toronto. vista 61-j' D.
lost obrcros azucareros se declarariinflno antes do que estalle el conflict, dradd$. de ]a So icdad An6n;ma Finca Poed, nt mental Radio Keith - - - - 8 1'. 14.60 S a In t 0 a
C M6xico, cable
- ----- Reparto 1A-FIoresta_______ S. A.-Aii-pa-vela de terreno situa Cc finental Can 343. Recall Drug 4a, M6xico, vista . . 14.55 Cierre
Diar, Oil lquet reparto marcada con el fifl- -Coins.-Edison- Rep.-Stbel 24 -_ Argeritina, cable 2i 05
I sefior Regino.'Hernhiadez Robert Gair - - 61,
end 6 fit f; rior Josd HernAndez L6- rrP)'O c1hro en el late n6mvro 57. Continental Oil 5011 t Argentina. vibta 21,00
pez,-VI-scilar -nfimcra-dos de liv-miin -En -$8,000 en Lawton -Coloradn F - - --- 16 Revere Copp. 13 k, 2.32
Intensificase fel desarrolW de -1 Biligica. caleye Marzo 26,10
zana once del Repartn "Lat Floresta" En In barriada do Lawton fuk ven. Cant. Motors - - 6% Rep. Avist - - - 7, Bilgicn. vista- 230 Mayo 2470
can frente a ]a calle de Frerre do dida Is Casa de mamposteria situBda Cub. Am. Sug - - - 13 Rep. Piet - - - V..
Andrade, nor In surna do m cua. on In calle 16 'nCimern .V11. que posee Came'). SOlv. - - 16% ALGODON Julio 23.62
trocientris cuaftntay-tres pescis-cin- una-extensift-superficial -de doscien- Cons__R_ R__P 8 a- In t o-s D -nuevas industries en Camaw ficy -cupnta y cinen centavos, 1 Los ochenta ractros; npventa y Lin de- Cruc. Steel 211,, _Sinclair-OiI----- Marzo 2105
Sharp Dahme - - -- 26 CIERRE DE AYER EN LA BOLSA 2095
Tlene dichn terrena una superficie cimetros cuadrad6s. Cuban Al. Sug-. 16 1- Store Webs -- - - 131, DE ALGODON DE NEW YORK
dr- trescientris veinte y dos metro La propledad de reference fu6 Canada Dry 12 Ait Julia 19,97
Muchas de las actualef; fAbric s dedican sus act'vidades cundrados con "rinta _y:_cinco-decto Spark With - - -- 01 Cierre
- tranpagada A favor det-sefior Jnsd_Ma Celitnese Car.--- 27 Stand E. Spr. - - - 15
it
a In p'roducci6n de nuevos products. Los detallistas se rla Garcia G6mez par el se.fior Ar- D Sec. Vacuum -- 15 t4 Mitrzo 32.37
encuentran my, Satisfechos de esas experlencias.-Datos wLa Casa de inamposteria situadi on Mix ventsif en Arroyo Apole Del. HUdsnn 34 It Schen. Dig - - - 26 1 Mayn 32.20
South Pic - - - 407 Julio 31 Of, CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
)it Little Churrucii -n6mera 335--mo. El- senior Manuel Dumhs Stknchez Del. and Lack - - - 7% Schen. Dis. - -'- - -- 26 k, Qctubre 28. 13
Per Guillermo P6rex I(Avlelle, de Is Incluittriales, acometi6idone nuevas derno, diet barrio del Cerro, hit side vendik at seflor Trinidad Gonzilez Doti. Airc-- 541 South Pac - 401 Diciembre DE CHICAGO
-Redaccifin del DIARJO DE erepregitS quo, COMO Is, de Jab I vendida on III cantidad Ide cinco Mil Diaz, Is parcela de terrenc,' parte del DW. Corp - - 13% Simmons Co. 23 27.91 -*I ,T r I C o
LA MARINA) c16n de sacos para envasar azuciir, son clients, cinvuenta pesos. solar cuntro de It% manzanst Line. del Det. Michigan - 7% Mayo 217
Dicha propiedad es de unit sets Reparto-San Jost, de Pellavists, ba. Dupont - - - - 184 South Ry.'-'-- 34 MAN
necesarins en eston mementos. a lob Ini South Am. G. 3 k. Julio 192
Con motive de In reciente conven- jeto do hacer frenle 1. iflueiiin p 0.11ta y de Linn exterisl6n superfl. rrio de Arroyo Apolo, par Is sumn Diamond Mot. IIIA Septiembre 193%
--ETn--de--os-e-omerc-ian-es-a I 55cua. de res mil f)ss. I _1un N. J - - - 67
e n I Sins CIERRE DE AYER EN LA ROMA
de toda in Rep6bliqa en I Jad que e vecina, ante I dismInuciOn drados con treinta y seis decimetres. Tiene of solar arribn indicado una E Sunray Oil DE CHTC AGUde Carnagi e 1 ,s delegaidlocluoue de In producci6n de anu., Tomaron parte en dichn trasanc- superticie de cuatrocientos setenta y East. Air L. 151A Sylvania 01. - - Entrega inmediata 2 Mayo 13114
a Stan Gas Pr - - - Julio 1301,
asistieron al VI I Congreso Nacio- cinc metros cuadrados. Exch. Buffet - --- 3% 23 i- Marzo 12.22 Septiembre 1241j
-nal de Can clase, fueron invitados par En lei Reparto Ayestarfin Erie (R. R;I - - - li Stan Oil - - - 23% Mayo 12.32 A v e' of a
los mlembro3 dirigentes del Centro La see cried an6nimn "Inmobilarin El. Pow, Lig - - - 21:4 Stan Gas c - - - 114 6 %
de Detallistns de Viveres de Camn- Eulesn" vencU6 !it senior Mario L613ez Elec. Boat - - - 13% Studebaker --- - - -- l7ii ANUNCIESE Y SUSCRIBASH Mayo 6
- LA' TABACALERA, COMPANIA DE HOW ,- S.A. FellCi. In parcels cle t r rte F T Julio 584,
g(ley, a visitor las distintas industries Re reno a m el DIARIO DE LA MARINA Septiembre 571,k
radicitclas en can cludad. Ll solar 7 de la,24 del eparto Xyes' Fairchild E - - - 3, Thom Starrett 27/. 7
En nuestro recorridoTor esas fAbri- C 0 N V 0 C A T 0 R I A h Fox Film C 20;,,, Texas Cc - 50141
cas camagdeyanus, pu imos advertir El preclo que rnedi6 oil die a ope' Follansbee 20 j Technicolor
_q1te-efins centroa-maduc-tom, at con De ord-, 11-1 se8or I? ... Id-fe y do acuerclo-con file-- raci6n ascendi6 a Is suma deltres Farnoswort I -- Tennes. Car. 15
tar con mayor cantidad de mirterias rnif 82
XXIV de Ica EstatutQs, par In presented convoco a los seficires Ac- centavos. Fajardo SI]tg - - - 19 U
primas, han podido incremental sus clonistas de esta Cgoseat'n a In Junta General Ordinaria que ten- Fost6r Whee - - - 22 -United Cigar - - -- 2% C O N V O C A T O R IA
nOgocias cubriendo los suminiWas de cirk effect al dia pretiente Imes do Marzo, a las tres de Is Dicho terrenct cuenta can Line gu- Union 0. Cal - - - 267i
1(ran parte del territario national, tarde, en nuestro edificia, social, 9 tundo en In calle do Morro n6- perficle de cuntrocientos ocho metros
pero, especialmente, Ing provinces Moro 158, entre Trocadero y Col6n, en esta on tal, Oars someter noventa y cinco decimetres cuadia- Gen. Bronze United I Airl
orientales. Algunas do esas industries a au cenifideracif5in y aprobaci6n. In Memorin Valance corresean- dos, Fuant. Sug - - - N_ Do orden del sehor Presidente. y en cumplimilento de acuerComo Is de "Fuster, HernAndez y of parri.LL del En Santa Amalia 51i United Corp.
dientes 'al afto de 1948, proceder a Is reno%) dn on- Gen. Elcc - 357,19 Unit. Fruit - - ilt4i, do del Conscjo do Administraci6n adoptado en el din de hoy,
CompaNia, S. L.", dedicada a Is In- sejo de Aoministraci6n y concern do culnlquie'r otro asunto de Inj En In suma de novecientos pesos G. Brewing 61ii U. Aircraft 24 N So convoca par este media a los sefiores accionistas do In COMV
bricact6n do embuddas ha logi-ado teri, Comrn-1a. fu6 vendido par el seflor Renii Cint0s Gen Motors - --- - 581it U. S. Rubber 38-N PAI IA GENERAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE SAGUA LA
desarrollar ]a producci6n en mayor Ef"'rilc"U10 X H de Im Estatuttis dispose que ra mister Rosette a los scores Enrique y Da- Gillette --- 301i U S Ind. Ale. GRANDE S. A., para la.-Junta General Ordiriaria 4e Accionis.
,l los shores acclorilstas a toda .1 unta General Ordinturia a rfin fi- goberto FernAndez Guevarra la par- Gen 0 t. Adv - - - n -e
nlendo do treinta, a cuarenta reses gurar come toles con cinco dias de anticipacl6n a Is fecha de Is do terreno forniada par ]as sets. u 13"" U I t. Car. pr - - - 45 tag que d acuerdo can el Art 33 de Ins Estatutos. deberi eediarias para In matariza, sirvi6ndose reurd6n. 8 v 9 de In marizana 19 Gen. Ry. Sign - - - I lebrarse en el tinmicilin social.cMartf No. 40, bajos, en esta ciuCarrie a casillas de Cemagiley y el La Habana, Marzo 3 de 1049. del Reparto "'Santa Amain en Is Goodrich R - - - 62 U. S Steel - - - 71N dad, ;I IRS 2 y-30 de In tarde d I &a VEINTE Y SETS de Marzo
resto de In res es empleada Iptalmen. PEDRO J. ENTENZA Y JOVA, ViborA. Goodyear - - - 41 V
te en In fabricnci6n de diversoti; tipos; Secretarin Letrado. CuentA ese terrenn con uta exten. Los accionistas deberAn coneurfir par si a par media de
de embuticlos. Los gerentes de esa id6n superficial de doscientos dieci. Gramby Cans. 5--, Vanadium Corp 21
Graham Page - - - 21; n
firma fueron emplendog do In Casa de Great North -- - - 18 1i Vert. Cam - --- - - 10% ofro accior(Ista. medianic ]a oporluna representaci6n segfIn mo4 t ocho metros; cundritclo.q. delo que facilitai-A In Secrelarta. Tambi6n podr4 justificar In diRuisAnchez Corporation y diappnien- Gen. Pub. Ut - - - 127T, W chn reprosentaci6n, con porter otorgado ante Notario 176blico.
Greyhound C - - - 11
do de limitndos recursos economics Wfilfe Motor 15
comenzaron au negoclo, alcanxtando, Warner Broh - - - 10-1. Todos los; accionistHsAlenen derecho a examiner el estado di
on estos moments una iiiipatrtante West Union - - - 14, i situacli!ni de In sociedad y cuantohaga reference a III admini.Fducc16n, mejortinclotie lost dialintos Howe Sound - - 40 West Elec. 23% traci6n de In artisans y sus balances anuales, durante los quince
Hayes Manuf -- - - 61. dfas ruituralLs inmedidiamente anteriores a In Junta, a
f.rolcs do Inbricacl6n con adecundas Houston Oil - - 31 I Woolworth - - - 45 C
ma?,;Linorias de Ins mAs moderns p.a. W. Dverland - - - 5 effect se leg ,ondrfi de ri anificsto en el domicilio social, t.7.01
rat preparac16n de sus producf NAI, Hudson Mot - - - 9% West. Ind. Sug. l9i, lost antecedent es y documents necesarlos para comprobar- ]as
To,
PorCaur artc, In entidad "Ruia. Hupp Motor --- - 2 operaciones realizadas.
chez 0 ration", organizaci6n, on- X
tigua on am - - - Se advIerte que s6lo tienen derecho a votar los acciong(I 4ue fuera funds- '111. Central --- - 24% Youngs Sheet tag que tengan inscriptas sus acciones oil el Libra RegistrR de
solamente fabric embbtldos, tasa%ni Ruisfinchez, no Int, Paper 473 Accionistas de In Compithia, con anierioridad it ]a fecha de In
jo, recibiendo tzqnbi6n edte 61timn N Int. Cement. '44
Int, Iron Cc - - - 12% PROME61 0 S convocatoria.
product del etranjero, sinoque esti Int. Nickel 2 NUEVA Y.04K, M.rzo 3.-(Por el Sagun Is Grande, Febrero 25 de 1949.
dadicant:14 sus actividades a In pro- Int. T. and T. 1) hilo director de I;ujs Mendoza y Coreducc16n de aceite cle Mani. En nues- International Foreign - 9 pafila): DRFAUSTO GUTIERREZ,
trot Interrogatorlo al sector Ruisfinchez Inland Ste 37% Inclustriales 173.76 Baja .06 Secretario.
scores del cultivo de manien Came- Ferrocarriles 47.55 Baja .30
eatA recibiendo do plantaciones radigile declar6 quo dicho product Ia. Serv. 'Efibliacts 34.75 Alza .14 1
Y' Jones Lug 211% Acciones . 112,51 Ba'. 06,
argumentando el Scher RuIsAnchez
.cadas en Ia provincial de Oriente, K 4 5,6
uc el csimpesinadq-(;pmngUe:yano-.de --- Kaiser Fraz - - - 6 Aj
lots mayormente-suq-energin-s--a-l-- -1 Kennecot 451,
Cris del ganado, Y' es par ello, que Kobacker S- -: L 7 La
h a), necesidad de recibir el ninni do
aquella provincial colindante. libbv - - - - 8
El senior Rulsiffnehez a pesar do sit Loews Inc. -
avanzada cdad se mucstra fentuAns Lehigh Val - - - 41
ta y con grim interns de desenvolver Laclede Gas - - 5-.,
sus actividades industrials. Nos re- Louisv. Nits. - -. 35 12
card 0 sisue 61 inici6 sus lRbonres pro- i, 70t/ Lockheed Air - - - 18
doctor on Ia provincia--lde I tnar wwq; Yehigh Coal - -
de I Rio'-y- e to can zona conocio A1actual ,,,E*r de I y r
Ia 16n Nacion l Mis. Kansas - - - 4 Nk
Ia Asociac"Lepub ""
Casrulova,
enlendo Ins mayors clo- Fit
glos parn dicho magnate aZLIcarcro.
'on"'
""u el
par u, vIsI6n industrial y commercial.
are tal. ALGODON
C .ro.
Otras firms Industriales Importanan.
'erp _n'.rt.ntea como Ia "Compatila Queso y Man- NEW YORK, marzo 3 (T&McK)
tequill1w Camagiley, S. A.", fabrican. (Par el hilo director de Luis Mendoza
tea de quesos y rhanteguillas, esti de-%- & Cia.)-Los precious al abrir el merarrollando su esfera industrial hacin cado estaban sostenitics, de sin -camotros; renglones, come Ia leche can- .,:t:!7-bio a cinco punts mis altos. Habia
densada y par of moment su pro- pecluefia demands del comercio, prinduccift es limitada, pore sus geren- cipalmente pars Ia posic16n de mayat N.
pot
tea tratan de ir numentAndola gra y compras de julio y entregas steno
dualmente. La otra Cass
Jos delegndos detallistas fu6 Ia fAbri- isitada par res par casas comisionistas absorbie- a
on vents salteadas del Sur y itca de refrescas y f6storos "PiJURn. quidaci6n de casas comigionistas. El t
Hermanos'y Compafiia. S. en C.". y mereado en nada se sefiali!i y fluctu6
no obstante Ia grandiferencla de los La INDUSTRIA de REFRIGERACION muy limitadamente con Ia mayor acdos produclos que can. enticlad-fabri. tividad en Ia posici6n rercana de ranca, el negocio 6n ambos aspects se yo y entregas de julio.
desarrolla progresivainente.
En todas Cans Industrias camagile. NEW YORK, marzo 3 (T&McK)
yanas hnv centenares de obreros do C AS moJeriijas plants frigori(icas msLatadas
%.
tPor ol hilo director de Luis
ambos sc otl que Inboran on his mis- a Ryer on cinco
I intas zonas ae ]a Rep6- Mendoza
rrias y ese caudal do energin indus, finianienLc en JisL morcados de Sur sumaron 12,094 ba& Cia.)- L a ven tag
trial que se realize en In ciudad it- Ins comparaclas con 32,034 on igotal
magileyana, marcif el Camino de Ina
bl*ca, estin Licilitarldo notableniente ]a igeri
!res. ct r !Os ecorl6miccal, J Pa 11
refri din del afict pasado. No se ha
! ""I" I r I I concern el precio promedia del al-
ASO CXV11 DIARIO-DE' LA MA I RINA.-VIERNES, 4 D5'MA RZO Dt 1 949 PAWNA VEINDONCO
bre calderas par& ciilefacci6n en )rQgrarnas de 'pens lene cord de 972 diaries que habla mante- buir a aliviir la agudR_ eseasez de FCACAO
VARIAS N 0 7AS FIN AN CIERAS srsidenciasf. es mediate el aumionetici 4elpreeis.tadre mido, desde octubre tonsado. Reduc. cobre _en los EstRdos Unidos. EL CULTIVO DE EN COSTA RICA
EL DESEMPLEO: General Electric los autgm6viles. Tal media, agreg6; cione AN JOSE. Costa Rlp. (APLAI tUltiV0 H
, r
3 de igual natut:aleza halt.estadc, NUEVA PLANTA ELECTRICA S mis I 100,006'h-ectireas
dejani sin Frabajo 9,200.eTleados en reducirfa as demand y el number -siendo esperadas en la Industria. DIESEL EN MEXICO Co 2.5Zi)jV Las -nvestigaciones realizaaas detFor el hilo director de II Mendoza de los negocios no ho cambmdo ba- la diviid6n de refrigeranci n de Eric, de empleados. sta Rica, pueffe producer
AS VENTAS A PLAZOS: La ges, segun deckiraron dos, altos fun- semanas a consecuenca., e urax M comit6s de trab ompaiiia) sicarnente durantI6 los ultimos dos ine. Pennsylvania, dentro qe I CIUDAD Z)E MEXICO. tA
d'." P DISPUTA: Los- SUSPENSION DE. DERECHOS: PLA)- tonclaitias -de cacan /a n ua I rn muestran que pueden obtenerse codares ferroviaricis en Chicago Y de Utin proposiqi611 de Ley pai i que Se plane la ctmistrucci6n de into Junta della Reserva Federal ha aflo- cionarios de la administration. ga que ya Ile% a ti ei; uias en su Ian: 'o a ]a nitlad Ae la producci, scchas mas abundantes y product
I a d o, f anra ta de motors de Tiffin. Ohjo. patrons vqlvieror-a i1cunirsu sin ile. ( ritin6e por dos ailos mfis sits- planta el6ct con equipo Ilic.iel
,s'qlue surth effect el proximo gar a uri soluci6n de M largii di.4pu-' pen9j6h de'los derechos arancelari0s quo esta W l.da en %j;jj,,ijjjjjllo. dial. contondo con buen transpuriv"de calidad superior, s6lo con ra adonas tricciones irnpues- REDUCCIO DEMANDA LA F0ktD. Ford Motor ta sobre jorna a r
cires -is de trabajo. on IR iniportaci6n dQ cobre, ininera- Ilevari;t dos afio.i. La y InCtUdo., agricoia.s 'adecuados (Fon'66
tas a )as* Opera ones de vents a pla. N Dt PRFCIOS: Los Co., ha ex eisdado al gr mio de Tra- les y Kor. les que c n del c''Itivc'cientffico y si'
principles fabricates de apar tare qu Li sterna.
'tcd. .s bajadores Un os de Industria I REPUCCIONES: Iludsow ados y various articulos ontenien- uc%'a c fit). se c tA equi
7os. El carobio principal consiste en de caletI han red pre da en ll: In, t!cr) 'Seis fabriras estAn prrjducic.
Motor tr ontengan cobre v concen- 'I nta scria sunilar I es
permitir que el pago aplazado se ha- cios entre 2 N, 20 por ciento pira los Autom6viles. pertenecientes a la CIO, Car. Co, montarh su groduccidn de do cobre, foe aprobada r ci Co- Ientejricntc cornpleta I po io ferroi d(; ahora chocolates y bombories,
ga en 21 roses. calentadores.' anzn del Serm Eta de Colima. que. I icne, upin "a 1,
-Tambi6n se han hecho que en la Cinica forma que puede au- autom6vi es a raz6n 800 dihrios irW de Fin de nuevas linear
NO HAY CANIBIOS: L., situici6n reducciones de precio de 5 por ciento mental los jornalew a financier los compaxados con [a producci6n re- legislaci6n lifne por objeto contri, de prod6ccion riv 1400 ki rias extenderan )a tiern, bajc rojolteca dr cacao..y cacao en polvo,
Hecha en-.-noctendo N
-las---hec'emd es
10
ag
CubanasCo
-Wod
- GY.2.4
IV I *0
T,- _or
9
t-yn de los Laboratorios GOODYEAR en Akront Ohio y la experience T'cni
e-riencia e cos
. I I .. I I I I I I I I I -1 I
I I I
. I
I I I .. I I I I I I . I I I I -1 .1 ,,, I I I .
, I
'. I '
, I 1. I I ASO CX\11
I
PAUNA VEINTISEIS I I I DIAM DE LAI-WRINA. *VIERNES, 4 DE MARZO DE 1949, _. I
_____ -.- __ _=t___,_____ _____ --------- ------- -_ I V E 1. -T AS ---
I J. I .. I A S- _E N 'r A-S----' N .
- PROFESSIONALS I PROFESSIONALS COMPRAS REPARACIONES --- V -E'N T N-S ---- __ -'------ TE N T T ===== ------- -7- -.- .
- __ 48 CASAS - -
____ --- I 3- DAM Eh1_MEb1CNV_ -1-7 MUEBLES PRENDAS 42. NUEBLES Y PREN6A-S 48 CASAS _' -48 CASM -,
-ABOGADOS Y NOTARIES 7 __ -, BE V NDIZ M I AGNMCA "5 I I D I NAA =_- . 9 BE MAMPOS- do "!;I.
o CASA
0. RIVERO-PARTAGAS ALTURAS RUE14A VISTA. URGENTE. VENDO CASA 39,0110 A PLAZOI
P=tl 2 oparusmvj,', I
r n n
I)R. JOSE M. OTERO C6N- DR .' 1. STOS. VENDO tUATI. Varadero. do 2
_11-5303. MNAQULN-A-S-COSER7-TAPICERIA Y, DECORACION Rentando $200.00. Do. SuArez $3,500 contado. Voris. portal, so. terCia,, Rosa 151 In, plants bado cOmIsill 11
E-111,1% alvelito enfernicdodes ptilrnolla cortinas, funds y colloodi Ile P ,.V.en.d I". I to $105.00, Ulla C112
Mutbles finos y corrierites so F"It" 0 d',"co- al frente y dot .parts. In. 3 4.1 Win. comedor. cocina, patios. Sala dra 2 Zo da d C i "I Coda uno tiene "Is. comedor. 2 haliv.,;,
dom, abogado Asuntos cl%'I- ,10 p-, tub-cul.-. ph-uiilj. tire". repair attiumbrah. Talliceria In general Jr m ntori r on J."nit ,o A.,n Alto 112rk() "
1 frigeradores, 'objet tl"oronl6n Interior. Trabajos garantzpd- ..,. Sinterto IN end. plants Dueho. Ma- 168, Lilbert:1.!nteres-do. Esperanza 267. f 11.1072 ties, mrvlcio intercalado qocina y I &,,.,.
....... :,,, .-na i-mol pai. pianos, re 0_7947. 1 cbmedor. 3 Coarta,.
es y mercantiles, Aguiar 574 es- '," t', H-1051-48-4. Cerro, Fliki IAG4., H-9-48-4 AMeniO Alto Con Sailis I
"":", ... ; ,,; It clef -ir e, in Ricardo Bar+o. Cwobar 366. cast wouins I ,ocina Y terra" Y Servicic- En 0 Rerar.
quina a Muralla. De 4 6 p. ni ,, ," ',,- ' 'J I ,t,,.i, ,,,,,r%,,1-,,t.- oien" t 4quinas escribi mue- Neptuno. Telkiono M-3150 VVNDO CASA A PRIMERA OFERTA. BE VENDE. CASA .MAMPOSTEIIIA. TE- f
d, 1- 11, VENDO REGIO EDIFICIO I. Rellamar. Inornuill NmEC4HPedes 24",
.,iomel J, lli- ,;'_ York bles oficing, cajas caudales, E-1154-42-5 mL Mamposteria. techo do Ilia. 0JaJA )a Jan. portal. Eala, 2A. comedor. etc.. tr,441 compuckto tie sletj casso, dos freri coal Cardenas,
Telf. A-6255 Habana. H-1 .... F., "', !- tl, 1, ...... t.1-1 -La compare unpubre conto yo. Jardin, portal, patio. Son Annstaxio 603. informed X-z ,ompleto. Coct- -8731.3f.22 11 I
. F-7 22-1-4 F,,,,,-n- ---E,,--jCj,-cIj marfil, cri -ij; -vajilla cu- j trot, ja. comedor.' Win .
- L, fj,_f,,.,, starlet ,timedor, cocina, balio. much. S4.1340. I H-002-49- an rni. mod.r.do 490
,, .9596. H 1030 -48-4. no tie is., led. a Sol', .. "I Pre- i
-Jo Antlalloorculos., Nli,- bierto!., equipajes. Casay apar- B0 __ BE VENDE U A CASA CON 4 APARTA- pescp mentall. ell I "'.
BUFFTL REGO ,",, ,:,.,Djl :1 vC.,;m,,m.,, ,1- ,adlografl- VENDo Rrs!DrNcIA VACIA, DR _t roentos a] fondo I ll Calle A-210. -onirr ell 1 1137, %1.11.119. I
P.-Po-, ilod1driAl-, J.b0;-,,-1, Plo' 11 P11111111-, 1,111--11-11, 111-boll-11-111-, tamento cornpleto. Toda hora GARCIA ESPINOSA* plit.t.s. con Pis"na. Construction 'me. 12 Y 14. Itep-1to Almendaret. Trato ,-o- Ifjv71;.4b-4
sl..-. Di,.T c [,,,i, ,!,, .,-F:-,,,,;,,-,,,,,,.. in--b., g .. Ca.a a) !rcnte Y dos apart- I'I'l 01 .
Recurs- Asu to v I I-., ,?I'c",..",, -F It- __ - __ -_ I printers en' calle Priinern-f In lecto Carl of ducho on to nitsina. f 1,. clen 5 rulda $11,50I) F11"
I-' Met 11 11 11 I& -, __ C= 6' 4 B-5.303. Linares. &2214-17-7 mz. denom 3- it 11 c n It .. .
P --.till ., 'to C-Inot Departivo. .1 )I-600 48- ,,,,n
Socl-' Ad viokt1.1-,. ,i-n -- E IIIJOS Miramar, to
I-]-. C-1- ,,i.,,,,, !--, I d. 2 a 4 p ... it wom"___2r, -fm- -do-.Porlen- -I- I 11 lfian 1-9488-do--4- .'I- TA to .tie 3 N9 ff1N.IntV% 44 y A .
di 1 M-738-48-4 IS d .,;I A Tell R gal 140 Inte-,.
-le- Ado, In IF 00-C h,--,l 'I ,-r--. 7- -. 12 Vllmao. It, ,I itu-s do
:1 '. 'o di pcs .ma. San Rolool U59 enlle
-ci e:--Dd,- ,
Alf.- F ...... ci-. it --* m lam -1
___ Color.,. =-16 -=IR! I Iia a I It.. -"'PD-LL&S-:-FFGI'-F.HOA--N---hfl-,.--.4 N ERDE __Tco_.dra us o, -7553.
36-- LA -' -..,--REPARTO -1110- _-uard"0, g, __tclofonoi Aral.i u Y Soleclad Telolorm U-1424 ----- -X-1967-4814 ,, _1_ III Y 2 L) Dep.,I-evW 12 N1-3'6 t'gd' I CO M PRO-, do encarga. barno- mv Ylb. ,C,;';;;,d,, ;-- F- -, 'I -y. E2 23_ U _-L 31ob -e.-- n1u.bl- anom. 3 dlosct garaic. citar6n, noo D, Islas .11.1
VF1jTA CASA 7 N 314 ENT. IW
1" ToUle-lat on general ,. ,,
:,In .,, ,df Compro mdquinas de coser. I 19 Atoo-lad Dral
m. -230-1-8 11-i" ,li-1- d, Pit',, del III,,, to, ,ni6rc -allearods Pill,"- n Se alquila o se vende casn it'.' 19 Alrnood-s. manolitics, 4 hab;!A,,o. .
I 0 A 12 To I ff-I .3.1 1 C-644-42. in """' "dia. $16.000, Proxima coil .; ,,,Ild.dl, P-911 I o o ".ft;'r o no, %,,,I& a todas bar..
BUFETE PEREZ INIEDINA I frigerador-, archives, I I Vibora, 1-7312. Louzati. H-1.528-48-1' -- , 11 12 2 4
escribi r, re id,,,,A d,
EL L nueva corripletq, en terreno ,_ ___ -,- _Hlogr 4FI: - --- E-1-14--4; I -, -_
__ __ A.gol ... Al,.,.
I- --iyrra -conradoxas-ba "CIE 0 BE JESUS. IWARNIZAMOS. ES- Sit. VEL-DE UNA-42A-SA-EX EL RXPAR- i4
--- d- ,d",ja d, ;'I'l ,,pd t r-be-- il.amm IaWt#xrr-,.5,-- refolvifflin-2 T0112 In San-Joli. fir ma ei .. .. j -"Uy" - Y _REGALO-EN S7,000 ,r -A CA- .
I.C.6. ,v, - Cl" --l- --DR. LU lS-,:W MUDff -ca-j-- -1 ,lam, o pinot "-V- varas de t.rren..'a IF2,". ]a VLDt U., NA CO." Mail VARAS
" 'I "'I"- I" rias-muebles moderns, casas J,! uoble ., ,sprcialidad .- e "' 3 e al.
All-int- C.Id- C:,"., 2. A-4858 am. dar. tapi erla ge. vara. a 2 cuadras do Ia guagLIA. S-4 duefin agradabler agua y I.= abundan- Stlinli11- vaVe._oun.jtoa. 216 v-2. do terreno on Is Avenida tie Pas 14 -__ __ __ __ -g- it ley Ve. cen fabri ads. prepare port,, C-78-1 I -A bn I ClfNlCO SEXOLOGO., F-5288. com letas. Vendemos a plan) _rg' cuall" come I ,do pbf a A- i avan,Informan en ]a minims, PAseo 59, on.--- I .
Ts- ,etai FL;Ild jin ,--garanti d-----C-m-- --H-toeY. -W- Oriente- y Car,, K-1 _-PreC_1o__de__o 6kLffiidad. _111f_ -, I
_____ - T3 t, 9 11 111, y fl. .rrll- 111. tie- n- am. rlo .iGl, A-M.11. E-7lB9-42-19 in. Jo.16 Gi ... i,;,. so _'.1l_ 11 I As neirin y Arredondo. I
, trastornns 11-1289-48-9.
, Acento sus muebles como fo : ""b" i ap-l-o nto- "'T ML
- I- --!-_',_ '4 -61-7. Telf. 12 x 30 %5 E-329-49-11
Ia m'isma o Aguila To hecha SAil de ebqu;o" I', I I A- R-691-48-9 ftentj C.1lid. palorentalla. -nta-da ;-C7 t,,,, I CASA$ IN HARIANAO
___2_____ *PROCURAW ES -111. 1-1.1tITT-1, l1mld# F-q-a .... a, __do_,_'Pago bien. M-913 ._ _TAPICERIA Y DECORACION '7114 ..
, ., dad -delgadd, C-98-17-4 my Ex ltoavarnente a particulates. rransfor. I of '10, y s, Ia fabrila 1, ronlora
*C, 1' 11 .Ldo: ,ph it ]I ....... -_ ahor, San Jost 56 entre Loma Y Llave. Se on' .
"" ,,,. ,- ordains. modori izamos y crearnas mulblis VEDADO LOMA DE CHAPLE 200.00. P-de d,1-11 parte negan vacins. Informant en..v lsmo. Ti 'If,.1'1' tl:llol. 9-11"i Y .To-,f d Enfe '" "'r4S.c'
PEREZ DE ALDERETE 0:1d-tilo title re desee. Puntualidad. ovele. Se -rde magnifica residenria _. ll-Mll
,l ,1_ "'J"I'll I Ditefio: 8-502, to director 875-48-5 ..1 .
1, j,' d y gavantla Matamoros: X-2107. Gua. !a call 29- 1 'I,.' ,' Wndo a her..,.
-,.-,j1- 'hitria': No 170. -quin. .-C I perscloa de gusto 11 20 J__
'--,,, '111-1p ( a '." 655: ____COMPRO IF .' b.J.s. H-1281-48.5, 1- I SE VENDEN 2 APARTAMENTOS. MQ4;01,1.
__ I M -2 d.4,,p.--2--J ... I].- -- ------------------ ji.c 29 WW resident, 4 acabada dc fabricar, preci-a vis. CASA XONOLITIC% 1 --,I-. In
Adoomist-im, dvbll --. 1; (a pan. -J.de, ag-, elect rolad Z ba ", nm ,,Cos, con todai'las comodidades, a irr mi.
od [ oli ', .rdlc.. ,arvatori.. .is- rreno. 'I 11
r, f__V cD 6 If, 20T__ent._e_1_y_1F_ I 2-18 m.. Ito habitaviones. brifi.,_R ... )e, rl r-l- ti,]I C(ol ,in O-WIs. It votas del CaPitollo. So entregan vacz r, ...
asar-t- 3:-Ittra ,I, ,-Tbl----i,,- dt F-281 U-643-1-19 IiI.cblc-_jj ItVg.nte" Page Crol-, clue. -_ I I,.
1, a j ri o, _dle FoOW-, ,vorc blcs. ,a cricap I It.., 'FALLER-ITE FiARNIZ 311UPECA. ESMAi:. 6 Va menle ridt, ....... n-. Pecm F 3.,;.Or Te- Rrpar- San Fo, 13co 0 11
or-1 _p,, 5 ,t 7. d, I-s a -,- .. me, ,IW. Ped!o. Sal sfi.5o mitad-leontsdo, rez1o h.pot-o. SE,__or, M.-iWo, log. all- AMOS I. L. Regente. 1. OlLofthler(a que vende a te I.e. I I I W- MforOT-'. 1-441ST:_ :5- -PATj-V-1tt.--R"o- -. - _---J---G---- --_-S.n-Juark nation, lot,, A __DR. INIE'SA R -Cojimar-$9,5001 zrr J.a .......
_o --.1-n., n,._ftjo--Wt--cIto-o -$5,500 i ,
--_ --____17-_j_"1Tf:ff n-o Tffi, .&I;, irio.vion do Vl. C. on dom. TmorribitI., 1cf.- ...... mu.bl.. Man. --- 11 '62-48- L. Ble. Aparecida. Juanelz. 11
,,,,,,,,, E , I 311,17-10, mit te 810, entre Arroyo y Delascoain, q6sar MAGNIFICA INVERSION ___ y B Porto I E-1954-49-4 I
-,g- N -,, ,,.,. lento pers.1tal I Venda 2 casus on In rocior tie ia Playa.
I I 'L P-l" -111111 ... P'"II,.nCl. 115. U-2530: COM Vi.po. Tells. A-4711, M-3250. 2A Y 4;4 Y denim; comodidaties. vJa ell EdILIC10 des PInOtaS. ILlSor centric. a SE VENDE Iviij- AW!,- Y yo, ToW A5.0402 PRO E-782-42-7 -It-'roaraviloso luxer. quo au error. Sri I. ,.I It "' - 'I' % ENDO 7 CASA8. MAUCE MAESTRA In.
DR4__Y MEDICINA ,.o-,I,., do 5 7 p ra. SAIJ.Clo. 10-i 11 valo pro. I ... an..tI. Foreoinde" zub. PI .1, to Ico; J-, y as casas, I Ia En So. ,11,-cl de lo, r-n., 1,01. PI fr"... __ _I- M Co- de Primers y u.n. -iwa- alvinti-vi. -vottelli'd- entre nor del Rja-y Habana.
- Obiet'os de Arte-- Porcelanas_ DS -- --- __ __ -14--i wvice ,iln, ,a sidlnel.
l l*Tl, ..4,. ll.",. L.IIIRLC- ronces, marfiles, muebleS do'TeFoiracmil Y zeforma do toda close renta. Se entrega desocupada. Inform I" durts.-con.-I.Jas-IsPloulas. EI"_C-,ojP ,Cst a nformes sn-misma-1 p- _- __ __ ___ F_-Isj9.3-fi- ----j --- -- -- Hi,.PAHAt2lON'-DE-.MUEHLL'b--TALUER Empotirprio=3 284.4,-, awas-. I Paredes de plectra trehom tie uiadvla qoot. Con.rla portal, 2 cunirtits, blifio i,
f,." T __ --.W ia.i.-b.lni._ ,alt ,_blanc6i -t..- YEDAPQ--AE- YF.NDK--GRAN-RE8lDEN- Tell.- 12 04 2- -- -- ,949TAB 1 _dor c. -l.v ? ,. polls). t-bod-I I'. Wof.. E-9316-48-
P-L -= __ I.- DR-ANTON-10-P-1-T-A- fi-nTos-de--estlIo. Uamt aras cris- picerla. Sehor GonzAlez. Ter"fono: M-7706. al I I 9 i-. _is 8 metras froate. par 3 H tie an, I
Us con myt, el."', IPcciiij",- P.",- I to t e a do. Arboles I,.. orroitori., cco, I I ', bafwl 'o. .
I -- I r nt te raza I fall 36 Condo. Par- -GRAN OPORTUNIDAD tu at to Pd I."t.
tev- as dklv f ... it-o'c", rrl, g a'. .* Enfermedades Nerviosas Avenida Empaha 114. B-1537-42-5. 1 .MARIA'NAO:.VENDO DOS C;iSAS MON I :
tirtle.rn tal, Tri'an6n. Cocuyeras, ,etc tales. todas cornadidades. Informed, ow I con agoa fria y caliente. pantiv. cocM I , ittieps, citar6n, portal, s2lq, recibidor.
C"'. t1--1-"- '.Jl'li go S- Y ,vdC,,I,-, dl-1- IItltltl h1kcill, it, Ill I, ',(Flae und Cos& on Goicurla No. 616. t- cuarto, criados. dos, gaiaJes,-Abu d, A -_ --- -I.' 'tj -Vajillas,-cubier -artictil' vniAma,-de-l I- .-. -,- 6 p; -.5 el -art.s. hall. comecior, bafto Interetl
MIguel 462, '137 F-404,', E-3005-3-14 ma- I- litihim. D.,(-- vagoalvopilticas. glan- tos- o.1-de, -44------ -------RADIOS-- --------- Irv. catle 8 N, icabada tie fabric.r. con jardln, porthI. dante y 'raagolfics agu2 it,., fit, lodo ad,,
ETtsd nrcri y m-unles, Iiitados-ciiSnIcits, psice. plata, joyas, pianos y todo ador- I 356. entre 15 17. H 15.45,48-5 sale, ctsmiclor. 2 minpliDs cuarlol con sus I A.. rude a d, de be Ile$ jardi'ves ell 3 SOO .ocona. servicio crisdos y patios $9,800 I
I DR. AISELARD11 LABRADOR. ESPE S, Rafael Ole menda: I. ---
Se6ori. F1.1.1, V-6re, y SIfill, to"'. I ticia, Mc. cantando Inatitu- MANANA ESTA VENDIDA MAGNIFICj cl.scls prclo.,obanti, -VOCIIIA. bafio do ,are de telieno, Infoome, Is ung. o so siquilan $70. calle Al
.'IS' y de 2 I, p ,,, TIf San C.indido. Informal FernAndez Triefo,
C i2d 1 diAgv6.tl- N.l.teraplaConzutIt":-2 no-fino.-Obtenga-m4s- dinero, - ---- -ollIlla-Santoo SuArez", iii'll-da patio y Irampatio tie 300 metros do de 8 11 -. la I
'le"'
on R ATono, Pr1mvnr, ,,inn-i it I- '4 P. m. A-9292, S,.LAxaro 67, "I au a In 1. ,a. crinam' ultinio pre. 13-51309 H-161.48-7 ,to A-73M E-9442-48-9 I'll
,- e vive It Sr. Alcalde. lylayla. dI citarn 21d, Alto. ell $12.000.
0. lno;. ,* "Icn- C.o-lto, vil't"i.: 6 llamando a "La Predilecta". --RADIO --ROTO-- ceren to c a. Par s or .
lollot C-480--a-I ... SU -__ 14,000:- stirs $2.000 entrada D I S1.200- I deba)o do all
I Par 11 4 1. ,Ini:,I,, I. fle1n, Y Es- __________,_ __,__ __ ____ __ VENDO CASA BE 3 PLANTAS CALIL
- -5-mi- NO- 0 I V al Poe n 614. F ell Lawton. Para %IT
trot is ATlIII, I E-RI78-3-11 no. c.102 IT PAGUEREPARACIONES A. in ; a a 11 p. in on May"O'll;, d", .4 cast -L. IA e, lad. It No. SANTOS SUAREZ '262 a' ". .1
Se ,vild, C ... 34, ,.1i,. coo-dor. ,.,,I,, Sao5 So
Asegur. su radio $0.50 nionsuales. So to 367 y Avenida Acosta.- H-797-0.6 1, "o, m__ a I ,ntrega desocupada. Tralo 0_ I
DR. ROSAL, E'NFERNIEDA- F_'G. ENFERMEROS GRADUADOS patio to qei necesIta Harstar, 103 bombi. Ii- -, .- -- .11, 'Io.op.iho. g'o.". -, ,,, t ,vi. I
' 1Y .-,-48-4 a, it 1;o Car I ,oo It c-prild- D.Ifi. 8an FtJ.v._R.parscJ.....--R.d s j. IN: ,,53. *-U, NI: ,'. 'A ','.' ,,, ,,, 26A .,,,, on.
des Cie log _A__1795_______ _1losJ__CO.PeI' I. E16- EN- -- --C ""'ALI' b E-9317-48-9_o,
' 475 entre Tenlon LF 163. VACIA: ',,I ., Inf.-it In 1. oollo-IIN
iervios,-gl ndulas, 114YECCIONES A DOMIC11.10- -------- ___ t, icas. Aguas P.,T .M I'. 3 4. I.- aso
-.4 11, 'WII- ACAHADA FABRICAR .401,01.1.-y ., Lu i I ",I, 48 % ENDO .
C raper, nouebles radial clasex, Pago mAs Muralla A-288tie C.lI6t4 -5 m& -Chalet J edado ," ob ,--"
mones, tUberculo- ,a C ...... P tw,, a .NFERME Ile. cocina, Patin. lnfnrivte% al ladn, llave, V,,,,I. 1;1.1 11 -48- It'.. portal. W.. 34.bafto intercalad
coraz6n, pul froce -9 .e;vr .,,In 'ot M jil.dla. Go 1,
Tiorit"'n 'it I jt ,,, ,, d 9 n 12 m.. to 357 ___ Id3; Vtlac --eq.-F O.- -leCillodol. Lornecior tie- VLNDO LANA NAtIA. RECILI, LDNs- 1-111, econ- ,.-Id.r tend., ciilvt.d ,;, -_.......... do -Ifio. TLitfonw U 3 1. n.dje Taroblin cambiannom Ins solyns R. III'.. ,it. -o'.1iii I I I '.
uis, niedicina internal. Electrote- line elect mArs' moderns. Man A 1795 portal c,,r.dC. ,.,I.. .
rapiI. Coisultas diaries: 4 a 7 E -, 310-EG-27-rotrit, -346-ii-I I' mt V E N T A S 1 H-I'53-49-5. -to, "'Co'.. l'-p.tic. 2 lt '-,. ,,ooIo_1.r ,j, 1,vol., _irlj,,,m,. liti,15 1 ,-. do A5-6201 Alf.n,. I, I,
p. ni., Lealtad 160, bajos entre 5 COMPRAMOS M U E B L E S SANTOS SUAREZ: 1-3855 hafi,,. g-Je. Ir-ilmlo Altos: 44 I Cie 1-11 11 "..,"". I . ..... lo-la I,,., t to I,.,, I O Santa ro.lol E-7257-48- ,,,
- adornos-poi-celanas, jarrones, I t It _vIv-,;s "Pej-, -1 hArlo, _hjj.S_. Or,- ,. a,,,j, Sao Joapi ... N llt; .
DENTISTAS 48 CASAS Preciala r-Idencia, calle, J hosaw 1'. par- .d., A .",-_ GANGA, VENDO $4,300
Animas v Virtudes. A-4342 let. A.. Conord.,. bar. .14. lt, covoa. p. ri.i-bihiml-e- re-op-c. $33,000. Ciii.,I. Ql -oI Al ,,,.I,. C.,,i,, 349 A 00!,5 cv, I.a F, F, Ii.11 .11 Ind- Illf- 111- 'It ('A,. V.cl.. portal. ,at.. 3,4. carried.,,
F-7909. C-564-3-17 niz "', ,', ,,i" f ,WNANOEZ CALZADILLA, C011- vajillas ci-istaleria,- plata, oro, VEN110, 31ANII-04TERIA, KALA. SALE. it.; Oil*., Liborlildi prectio'.. doccr.d.. Imun. I 22-H-956-48-6 11 "'H ...... NIA112 11.1092.0-6 ,loa. tiara, 2 ratioo. .no lateral Von r
\-7t,:17 L, fio&iones lilt doloi- I 1. :, 4 ,it, or al o: ... ag"Ifleo ,loga'. mvm. Ira votnudidavirs. xacias. Paru %erlax: John. No % I\ A ES ( ASA \JI,%A I'l joico-Ind pars 3 mfolutrors. Inforiers: c fi. 11 I
,oo jtt,,,,, terlo Fit planthat parti. brillantes, egos caf6,- cubier- P- ag" tiougull.l. Carl'.,, -IWnA SIF.."(). .,ml 16. ,at:. Mii l. y Sala 1) v\ij)o -entre Sala v Scraliva. J
ju VE"Smo. IILI0lOSA R1.sIIWNUI % IX dahipt, IN
., to d cities. quedando nuev& I Sort Anhtasio 531. entre Coocpul6n Y 7 1 H 1,551- 48- 4 .Xt:J-i,,,, Lep..1to Kohl,, mAs ,dl';;"l" ,, --, I, C .... $I.', ITT o .12 .. ....... -48 7
I d as .it.'." tic v.iso net,, Lwanf, E-8a33 ma__ 11 t6da CIANO IT a hSJjnii--dj1-boVA--- Lbsj--candelabrosi--IAmparas--cris-- Dol ... I,, Toda hora. H 1 169 48-7 ol P"T 59.A4111, SANTOA Sl AREZ. PRL( IOS()
DR.. ALEJANDRO MUXO I .1-1 no LrbroXCIO, )AI'dines. ,I- Mve,,,,IC,1,
- - Ceno. Sala. eDinrdor dos cmartum. IdAtIn, Precioss residence.. S. jCata ."al. ': 1'71 1 O ioaquina., It, 9 31. tal, pianos, fhAquinas coser, es- eFs-no (ASA. Il CUADRA CALZADA SANTOS SUAREZ "rza, .'I t" tocin., cuar- oo,. j. Boa. Apst.di 2538.1111.u.n. ,all, it. IslAo .noorictino, 111.11 I r 11 1,
VIAS URINARIAS )ill&. lad. lu- to criadit. ba -. usvajr do, 82-48- ,,,o ohho, J.,din. Portal. ,ala. I( ... ed-,
DR. WALTERIO B. ORTIZ cr.ibir, prismiticos, "AntigUeda- ..cjun It- patio, Infornin duelo, San Luis in-F contort: 134, 2-ti depiAli Coma_ lo.i baj,,,' terraza. dos bift-, -t C
TRASTORNOS SEXUALES Ciu1,,no-Dctlti&ta uclualvarnettle it e' a' des", Equipajes. R Vibora do 7 a 12 a. on. y despuds de dIdAdes, vacla: pasaje J..Delgado, 5 cases, r -u ,Is CIO-I,. panIrs. 91M1)" ......... pa.111,. ov, altos 34: lujo- be!,, .
I, ,rialists ,to IN "Qunt. C. .dirvhll" apidez. Casa '" illlto.r o sbrfc. J- de priniera, ill Chris deta. RENTA $1,500, S130,000 ,jiteicalado. SicloPle agua. 1 3 ,
11-1197-46-li In del frente, residencla 5A. 3 bafios. Pa- Allojito ,to Almond- -ci o regla. do-, y Flu-tok di ,Jill it jeoI6. Rayon Ia, a P. ,In. o 454
ciruill. GOnll.-rin.ria. Enformed.des X. CA ... panario 111, ,3qui..5illoncordl sa-42 Vl Bernaza y Teniente Rey 'UNTG--Dfi-I A-HAf1 AWA_ V-1- I.IR5 1,111,,_,a & Ile.. Caa .... VS. TeWhllo R1 .1lat nt.,. 2.5 I .. do 2 H-1016-411 4
__jao_ Ut.k_-Jt4_ o.IeA, 1, it .1-A-4.11W. _EN__xL__muOR 1 1 i.69848.4 Join- edifl.to 3 pl. % EINDO DOS CASAS DESOCUPADAS. N
Ot., d it, 4 Eat'.. P-11-1.18 Con A-823z. C-820-17-24 mz vendc'un. Ca.,a tie dos plantao' ell too __'-:;W' _, o,,'.'- I 1.2DI -ra, ill tCr,- Centro Habana. Maroposteria. moriol
_- i"'In" baJo., I) restaurant "El Ariete" S n mi- CASAS DE OCASION 4.
b" """'' To .. _: J7. I -_ __ Atenci6n,,$130,,000, Renta S1,500 no y 2 s construction, Tlenc fact cas, "s dq toral.n. .A.. Comedor.
Carean.d. 251 on,"l, Concordl A 0, 'I N..TJ6 Para Informom, Jos6a Vega. BO-7825, Marianan .v Habana. Do 2 error- SU compra Veanin. CanqazO bano. patio, cocina gas. Llarnat U 2 4.,
1 t Par embaicarse all cluefto, vende Bran lidadeti pal,;
.." C-7-3-23-r-it. 7 VETERINARIOS A-4074: COMPRO MAQ10INAS T"It'l,1l.n. *4. 13-14-1196-48-17 Ins. 3 cuartoo. Situaci6n inmejorab I. cdificio tie apartomenlam. oil luger contri. Tratos: IN le 10 No 210, entre, Ia. Y Ja, 13-3956. sir.5on, H-1173-49-11
DR, ALBERTO VENEKO nX.. NERAYIN SANTAMARIA, M DICO Coster r y su- sE VENDEN 'j. CASA's ACABADAS $9,000. Ecillicios, $130.00 ren. on ,,eJa mas del 13', libre. v6alo, Otro, I Sierra: B-5816. Alpendre.
IDE I 2o. $11.500. 2 Cos- indepondientes. frente al trarvin. S40,000. R. S403.00. Otro,
Vim urInarl-. ven6roo y sifills. Cora. veterinarian. Postgraduacto tie Walter Reed mar. Joyas con brillantes y mo- tabricar, I., ,.Ile Po filln N9 14 a ,:,, S12,500. Ritsidencia. 5 convicts. $21,000. Opor- 1 49 SOLARES
,etradr-d-lo Cot 2 planta-. Proxima Criii-oro Playa. a 330,000. RENTA, S300, 930,000
elceles enformccondes PI(AtNt:, dim -act. ,krmy ,Medical Schonl, AVAshington x 9 lada ,dcl,,Cerro: y rtal. turilded. $26.000: BO-782.5. -GA,
rjjgI do I t' aor&s: ,D- c. nedas oro, radios Philips, ma- ter,121.n. ,to 16 Se c nip ion de Pa
do. -, .1, InfIrrood scunacion antirrilkiien y antlnooq illoss H-1390-48_4 R, $300 00. Oleo Iscluina. $10,000, R. $105 Do' Me.n., del C.op., ,,-no. ,,, I] nIjo, 1,A11 PI-4Dint. I comedor, 2 cuartom, patio, co Informes: T. B-5616. -cel. 3a Veneci-a. Per- A-9178 '
10 as 12 y 4 6. So. NIC.14. 360, Milan M-7328 y M-3752. E-862_7-27-hW. Cie., Y intisrealado_ ago. caliente pnl* y pr6-- al C-Coro. 2 eogiom ren a. electricidad mridica Consolt", del perro. Visit a donilcilio. Telitrinort. letas cuero. Ba6liels bodega ame- ""- ""bil.l. valcal H-BSD-48-4 -846,49-6
I .1 ricanos. Atehci6n inmediata, V, trio. 11.18.0 0. Illf-man. Antonip Ville. florrorosa Ganga, $15,500 I lujonox edificlos, comporestom de 4 ca-, - H
C 1, it, 7 p. IT. Mercaderes No 1&. La Calls brids residencla Santos SuArez, CASAS HARANA V IMARIANAO. UNA code uno. L03 dos rental $60000, $58.000 S E N'L. SOLAR 434 VARAS.
QUIROPEDISTAS Sufirez 16 entre Mbnte I.O.I. 5 ,i.vt.,. 3 baims. lujoslorim Se -cenden -PoT separddos. T: atos: calle 10 cuadra no%,, ,,Ia 4. Alt'ras tie "Lt.,
-,-,-----Y --itoom- -, ________ ,.----I----- - __ 11,1351r4a.d. .... I te--tranvIssv:- p.;--sali.- T clb dor, 4 r sid
DIL RAFAEL MORALE$, PODIATRA irfales -------- C-321-17-10 m log, ties is, hall. bah. lujos'a In ed.r. me- $ situation c5tupenda. Ctra cer- No. 210. enter Is. y 3a.. La Sierra: B-5616 i1a. Informon Raimondo Falcon. Drl2a
-1 -LYON-------- I M tio. quit& ES Uelas Hagar y Kindergarten, 3 Alpendre. if. 18. Mantill.. H-1349-49-f;
-CONSULTORIO Universidades Habana Y Midwestern. I 7 En San Julio 105, 1 arianao coins g:1, pantry, 14, 3. criedocz* Pa cuartos liter, ible oportunidad. I '
I Concept n 04. atianati. BO-7825. G PARCELAS BE TI.
Cu a radical do [as Hemorroldell Sin olat- Chicago, Traturnlento electro-quirurgica, on. If- 137: COMPRO MUEBLES, PIANOS A unos pasos tie Ia Avenida Alenocal, so Lacrat 556: 1-6462. H-1567-48-4 CT6 $6 500. .,I ANGA. SE VENDEN
Idios, mbAuinas coser. escribit, 6aja Cau. llelld Ono Case. compulitita tie jordin, por- Int
t H-1591-48-4. $20,000 Y $24,000 rreoo on Arnett, re D.I.ro, y G.,-risqt6on ni dolor Dipecialista, Dr. A. Gran- llosidades. uflas, verrugan, horigns. empo- It or SANTOS SUAREZ Estriinrnlos. xendo pr6xinio a Lf Tropicill. 10. Santa Arnalls- Vlbora. a uns vijal &
d., lea. allies. maletax, bur6, refrigerado. al, Sala, cornedor, 2A, hall amplio. cooina
a on. y vilarto de baflo. patio la-dera Train Citlad. do 10 do OqtubI. ,,, ,-vSit ,C( n Wig: u Luve,, Mi4reales, SAbad0. brecintlento circulatorto, Amistad 213 re objets. adarros. cuadrox, ensures es. V vain vacla. Casa moralities y cit.r6n. H E R 11,1 0 S A RESIDENCIA, 4 luj-om chalets. 2 do tin. pl-ta y 2 do d,",11,1.1 -.ndl,.ono,, y -y nond,-, 1, .
. 4 C lado esq. a Genial tre Son fillautl Y Neptuno. Turno: A-004 tai lechrvlenlrss Lis c6mpro todo. Overaci6r, dir"to, sin noodindar. Iritco mail on Ia con"231[l metres tie fabricitel6n. a lIlia COX. E41173-3-4 mt. ,;j SO co strUcCion. tndos JJr IR.
E-1231-ritilropedista.2". marzo ,Apidn: M-2737. C-156-17-6 niz. mi-n. Se doitacutra. vacia, Calzada 10 de Octubr L To plantom I ,
Ira del parquet y icuaguas! portal. 1.cibi. Or, 0 .. 4 I oloiols d.,rr,1--. 2 1 form- al frente, pregunla v":
___ 11-133.1-48-17 C.- "".,J V. i A 11.13513-49 s
VIAS URINARIAS, ZANJA 54 dn%. Sala. 44 do-. b.A.S mt,.o'kI.d.,. hall 1453, entre Lagueruela v Ger- log be.)., V g,,r.j,. V6.olv, TW- all, .
Quirillpedista 'PARDO W X M-8550: COMPRO PIANOS.- ,.n,,-d.j,, pantry c-ol. de gas. JA ,ri.- 0 ,nle In. 3, 3., 1'. S--
NIIRA31AR (VACIO) do patio, trAp.ti' v p.soll- lot ... it hill- VENDO SOLAR ESQ(11%'A 449 1. s1loo
entre Galiano y Rayo: A-3347- No suir's, mis der su pies Wicluinas coser y escribir, aT- o "' trudis, a cuaciras parafiero de 'B-s6N5. A211pend- d(o, P-Iol.s 292 V. ,.do un. 11-. .
ventrearC sit 7 N In$, I so.,
C.-Ze, ,..fCvvrO.dc- AlWe'llo thRlet, (alle IS cotre Ploloora Y cha agua, San Brinardinn o.
I, it -.:, prendas, 'e.a. 4 halWalatnvs. 2 halos, bobtinteca, locialeclo tranvias Vibora: jardin. portal, pio-]. 499 V $13,10fl. Iq ....... 4-,l ', I
.. he, -C -t-CITI, ..eiral. proof" I, Adquiera salud y elegancia chivos, objets de arti let, Saii -Denigno. Voila todo el din, 1100. parcel. 500 V_ $600 I- ,
it I' ;10 Ioe"" fabo 1-1-1611, 800 Ns. te"Vellu. III itiefin: 1.8157. 14-1570-40-5 hermosa sala, 6 amplias a Q $13,500, S12,500. S10,500
s. t,.,tvn.. --le,. fl.j.,. Dr. Pal., A.. No tlmo lorturs" -11o" ufl'ajjO,mAj1 & 'radios vaj'illas, ropa, altombeas habit
tierret. Con-hav 7 a. to A 0 P M. Gratin drvula ihn. ple plan- -d-1-11do, 32,000. 016-st.: R-3752. Ett-V-nj.rr.,,C.vd. I 1,,-., ),;llcl, p-,_ -:1 12 __ __ li-1329 49 1
ln erviones, ruraclone., aroliklm. A-1047. ejewleo y Ciftnuital. Soporte. Aniatoli'1016- ba&lcs, cuadros, muebles de-to- NAVE GRANDE, HABANA clones, hall central, 2 bafios in- to ,Col..,. ,,,,dv-o.i. i-Itooll I- 1:.1; L0 MEJOR BE AVESTARAN'. ( %1,1 F '
- r4?7.1__l7_1m r_ -9 V6747antuiltas: $1.50. Visiterne, IGy, 6 a.m ". L Ra'S. emQuo'N Ralch. Brt ,j o, q,
_ .--.- a 6-P.M.C R.Ina 3M. Escobar. A-0407 das classes y totio lo que venda MIRAMAR (VACIO) 805 rol- cu.ftatm., de I.9.1na, arms- terealados, amplio comedor al 11111 rAq;;",t' ,,., ,, de s """"" A ......
1'. A hC, I.nd.. hri.s. -.. no plaO. ,611 4c,,., tech. h6,. -inento. Se ,.ad,, .11, b,. V as I tic to, pre"os no ,"dn 446 ,are,. 11 36. Se .d-ICO I-,
zl-l330_Q lro"dl-la.'d mz. M-8550. C-466-1744 mz. I, 'I"clool., 3 bar",., Poo s ter-"di: -Iqllil-. 11 ent"It- "-Cl-. -I'll'-. can- fondo, hermosa cocina y pantry, no%. Tinto- calle 10 No 210. entre, Ia Policlone.. Infronies; F-3069. P-v -,La -Sierra: B-5616. Almid- 9, I,-, li-148o I" 2
- 'a 1, x. on seguolo, $40,000. in "It taspatio. Tiene, en total, 5 6 3' 'Dr. E. Cufl ar del Rio led. Ia I. so or, Benjumeda. peg.d. lof-111- III -3 -'I,
Conipramos Joyas Antiguins, 016,ama; 13-3752. S. Vea, ,,, duirfi. EVIli. NiArit-, Zan. 0- -782-4B.4
MEDIC0 OCULISTA to 512. -quin. Marcl ... 'a Gcrl Alot, taller varas cuadradas. Informant: de
F.'r-1.1nente ,I--.Too'. calar-A I.C.1- ___._ Modernas, con Btlillantes. SOS deacurvulad.res. H-1547-48-4 OPORTUNIDAD MIRAMAR .
it ,, E-It'.1,11111- Klecel6n Ile lente% Zafios y -ne-Ids, fins.. Ova. plain. SAN DIEGO DE LOS'BA 8 a 12 y 2 a 6. Tel6forios: I-6563 NO ESPERE LA TEMPORADA
I C: ...... It~ IT ,, .1 y 0 p. rn,, Reins 338 9 CASAS plata, ciohapr hasta pedaznq objews pin. A ,to, C,,.d,.. do Cic ,na-M.s. bill- 1-75,18. IND intermediaries. SOLARES (CENTRO) .
Lt, I ... t'. ld 7766, C. 09.3.2-Aiirli -_ 0 in, bundalan, Ipegot cold, eubleitus y atros nrovio. ,so vende C lsjr ,oader", Alloo rmlAl. QUE TODO VALE EL DOBLE
. I I I Rroorki.n, oro,_,,N-. tiata,_ uentas elluilo. Pis- cenienlu, 4 coallos, Sala, co- GANGA, MIRAMAR C-69-48-8 Vend.. Playa Hermosa, coma nucx, citarfln. 23.58 x 53.06 (1,251.54 v.)

--6-R.30SE ALFONSO--- perliOt.-arnallsta,--fingarocot on. Van-1, nudoi, $0.300. 016-gA! B-3752. rdi A. Portal, garage. onto. 2 ruar- I
lainicillo, In, Avnid.. 3.. Avenida. 5. ACOMPRO His ESQUINA, SIN ESTRENAR ;LO' 111ACEMOR PROPIETARIO! 81 Li F y ".."Oo.",
--- ES -0 -CASA cu On Cmrbailol y Hevmano.. Suit (as. b. erealado, cocina, comedoi, I lesdo calle 16 P 36. Callon 8, 10. 20. 22, 24
Ex "I"'.1.1i't. d. Ia COV&dnnga, OcUllfi- Fact SIB, Italasooaln y G.r%-.,io U-0744 Avenida Primers. con trijccift lujo a interest tie ,pallor alquiler. escrlbanw cuarto alto, terraza on los aIlot. $16,000, 26, 28, 30, 32, 34, descie Ia, a 7a. aonsda!
In N.nri gataantn y oldris. Consultap tie Ell La Habana, pars ellente. Day dine- C-464-17-14 Ina. MONTE, $20,000 ca.
5, i No !II.1. Vedad., Tell. l -111100, Ia hipotecar. hajo interns. VkAmr, Arvin- ,.ad. del M.voto, 'lad. costo, Indian to. details modern, Irldlendo Infornes de c6ono hacer- ou
Casa. ,to$ Plant..,. C. mR people Pats title pecilleein Cuota men- Informen y verla: Joselto, barberia, en In FI-3302.
Monte 1130 do 10 a 12. Trit. 161-1330. Ind Y Dragones. viddars dot cold. 10 A e s Intel Carnen y Figuran. Mide 300 trietros. Ia contort, rodevids magnificas propledis Riilz. Aparlado 2538, Habana. Istileoa Ia Playa Cub..
I H-49-3-30-Ma 12 Y I a 4. Angel Alvaro.. ,lea- J.rdines. vestibule. "in, comedar, bar, %ual- J- H-981-48-31. H-457-4$-B
- 20 Rento $121.00. Del. It 6". libre. 016-ga: tervazo criattales, gran cocina. Invinclorla,
.. 11-1087-D-4 Com pramosvend mo B-3732. r7pOV. BE VENDE CASA NUEVA MONOLITICA
. garaja 2 OnAriuman, 2 cuortas crindox. 4 cu4r, VENDO URGENTE CASA JARDIN,
SE RECUPEFLA LA ECONOMIA MR DEfi,9A..CONPRAR CASA, PORTAL, Empefiamos Joyas Antiguas too forniiia, closets larraclos cedratj bil- tal. Nall. 2,4. hall, comedor. ba!l., coci- alcon quincalla a sin oila. In vivkenda des- MIRAMAR, ESQUINAS
"Ia 4 I rviclos, on al Cerro. TolOtono oloderross. CAMPANARIO, $30,000 dos callores lujo. Preclo de opor dad : n:,,modema.,,sln estrenar; eca v 'nd' up.d.. C.11e Delgado .,quia.H a. Ill.. Call. 20 (29.48 30 ,.1, 887.17 V : 18 ,
'I. Y CbJeton do Plata. do &etc ofrezea. Julio C. Grand. n aided, $5 ; do.,). dir to no lntp ',r 4 -6 3a. (19.48 33.02 VA, 973,42 v. 30 3
0370: Jold Quintana?. E-9278.9-9 Irror lu"'bidn ,muslales antitu os Reserva abso: Casa dos plantax, entre Reina y Estr I4 0. V4&ala y Do 59 ,
a ella. IF 0'00 .8432, B-1069, TVI-3921. mediario, facilld.don. _9 B. 129.48 x 34.201. 1.008.21 ,.; 3Ly.3., i2il ,:
VIENA, (APLA). -Ln disMInU. to on ddas lea operations. Consulado Islide 19 ,,Ir,,,d' front_ par 24 cle too' Hijo: B C-65-48-4 H-I...... BUENA ADQUISICION To
160. baJoR. entro Trocadero y Colon TI16. dot Renta $13 0. des ,-rbos. Dej. It 6% .1, 959.10 V. Tarnbli n tengo -esquin
COMPRO SANTOS MUA- der. d(,,. m. mol- completas. 204R x 53,06 v. _11.5644g
,,, OT-no: NA CASA PORTAL, GANGA: REGIA ESQUINA, DOS PL a Von e 11
-c.ido ,at. Vlbora mampoo form M-35341. C 101-17 .5 an. Ith S-3751 Guanabo, amueblads.
C16n del 131,;, reltisirnda oil los pre 1".ri.. tr.. luarl T-1354-48-7 51.,' 20 SE VENDE U .Ill I
CI VAN normoslerla jardin. portal. Arredoodo FI-3302 10-H-1357-49
_ 05 de Ins nlintentos del inel Interior. Ia I .. 4 4. bad. i.tervillad.. C.med.C, .at,. Ins, 330 nietros, vltar6ii. monolithic, .,,.. .,
n 50 viclis Ito" ii- tit COMPRO: A-7140: MILT-EBLES -_ I: 'EN -ta. 7io !arajr. 6 caartos. .1 balos v 3 altos. 3 .oregrO austHZIC0. es pruebir, incrittiva- Cot h.,;,IaI..C, n,.vv.i.r,_ A,.ogo i', Al A IIN I 'A Oj-()uTuNIDAIl. S % "'ol";o". patio lateral de nia-Vo.,teia. non- -ln, ,al, 4 roarto, hall, bar caring. Vic 2 ti-ricoi %Vl STARAN' V_1.A__RQSA _21SQL11N_4.-DE_
F_ I .... !;I( oo jr,!, ,,I .. lla oje TeleslLa No. 7, lmliojle le -i mfir-tal; Lito, Es- 1. 1 _,_ Unt-u4n.-ILL0011--r-all.
vertible del Itvance tie In obra rea lay.ntv Teleforin X-3254 20'.1-11-7 a,, Juegos cuaxto, salacomcdor ,I,. deoa '11,11 dv 0- plani., ii-ton title',,. _-, -, _FiaLa, licalt,
__ __ - __ ____ --- __ I I- ,TJdn ,,"I -IT- y--P(if1-eT'--___ __ te-, Sol.,. $23 11011. Dooll. V-01171 cntrr 4 1 la %",I:. I iof6rn-. Ji,- Iralle. Ideal pars fabricar apartair-to.
O- aaj, p,,,t.,I. ,.In cot o4o'. it 1199 48-11 4 'b,,la Tione avornStoda tic Ras, 544 Naias SICO06.
--117;rda-pol=l;i"-VoitlllA.1(1--ctcl-p:lis- 10 I --- ,-,, I.l.,,r 3_ 8_; ,,, I.. b.I bell,. Pl. (';,ba8 6
__ H ----pi-.tn-os,---i-,-err-i-"-e-r.,i-f ores. 4, lo,-, 11,tv-11a,111 I ,111 1-ol 111' 9-1, 1 -45 Dion. F-6712. C-'43-49-4
In I;ytidn noNeIInl0IjQ:InzI. l"Suill ell ASbur6s, libreros, arcl" I Fo P.-ov A No I, vitie :11) :12. \C : [ t .1 1, 41 It 1) E 1. ( ANI PO, It N I-)- I I
'IA o O R
-Y---VID-Al os, ,, I" 'L!' 0 1F.'S FS111111-Ismi'vACLA I CITAItON Il'.NDO PARCELA. EN 5J..Nall, 1:1 x 'A %APtTparae!611 11111plifis plalles In'ra des FERNANDEZ- iivos, mt :, I,- IZ,; tT s 180. I'-, To $22 000 a ""I'len'l.. otaun lo,.,, -10". oll I o.. p",Ia .. 3 4. c oicelor. In-. S15,000 VENDO EDIFIC10, CA- I' .,, -cod.. on., reet- del 111flodI a '111111as Cos 11 1244-48 6 o ." mwo, F.- mo. prupor Para empleado del intsmo Iorrollal' Ill ;griCUltkII1I Y Ill sIVIVIII(I" Compramos y vendern er, escribir, casas __ ,,oam. noIjil, ,at.. boll. 54. 3 biti., -- bar,,,. ),oil t-'o p a 'fax gaiaies lie az
CIS p __ __ ."'Plio. J,-11 --., "'.. It- ," nol". t ... 1. do ot.oipol 'W P esquina a Ia Via Blan- (C,,,,,, F-6271, I H-1398-49-4
ra coil el pi-op6sito de hacer ,I AO,*- completas,- autorn6viles. Opera all. ,,.via,. 1rhonnvI, A-3544 ,,joj,,j- S, alqofl., D-n., -9596.
I (it, ra centers: Casas, solares, fill- .. . 11-14-M-48-4. it BO cat bodega, bajos. v dos plants,
tj ja lo inzi sindepelldlente POSWIV cion rapid y reservada. A-71 ROBERT EZ ; 'I o _1031-49.4. I AtATILLA. REPARTO "TUNAS'% CALLF.
IRS ijjIp0 tCICi0jjeS ligrIcOllis il:ira 1952. cast hipotecas. Actividad, hon- E-4321211-17-12 -,
a5imis- radez y reserve. Informed. nLIeS- .1 I LO ALAN ALTO Dh IAYANO. $ .;ITIO..A GERVASIO (VACIA), $19,500 altos, mollolitico. No interme- Lung.. .na cund- -Teeters, verida seBe espern poder destirroilir Vendo Nel" no 3 F untas do., -adro, de 1. Vor BI-1. oc."'IS- lr,, fir-dos -cli-s. $1,25 ,arm (,.nt.Tna el transparte, lit producci6n 'It' tros ell todos log Bancos de es- I~, pitiol., -It, Nopton. ;d he* ) 3 aliall-1111cilt-s- -\I-nollt, I- ('.,A. Fal-t-. rtio-Mic., de Neptiono ,Oiarios. Director: 1-317:3. Maxi- do .s A nles 3 despuilm paradero rula *4'.
energla, Industria JOI*I5__ ... ... I~ "...d.. 200 rocIr- it, fzbllln1-6,, cor- Id .--rotot. Too 1-1.1larip, _.V.v,1.. on- m1no. 8_5 A-7
Ia Ciudad. Oficina: Aou ar 556 ,,, "W' -2 ,,.n ,,, .1,11"o ,,oik- T.rilo d-vlo, Lt.- ol-t--lit. co-edvor. 34, bah. int-nqotnercio ex 11 i A-9311 COMPRO i,-,,,;,,,aa tI,-, irt., : It ,,,, I. "i,, I Infor- t'1"1', 1,e'll lit. Fir lad. H-637-4 '378. .4
el inforlile. Ins .1 .1 F-:I-,hl.' 11.1364-4flg. C-UpADA-S, V -Ej ,T.F--SAN -FRANCIRC111, -Y -COTORRIV.IiC6. etc. Begun 1-1 R.brl. 11-Loilu-, Telf U-6119. I I _3 14' ,--. C-d- 1 -,- -$35,000,_DE S-O LA' ov. C-dr. ,-,tor. vorttsol, ,-Ind. )I-I A-9112, M-1506. Lanos orpelanas 1 'I
aoa __ __ -1277-48-41 Ool-ndii .,I-,: V 57 6,
porticiones atistl en eijro fir __M _t_ ,,-,, VENDO GANOA. CE I varas, Rroarto "Sibone,". con
ron superiors on eSoF 9.E.-,427 9.19-nit. Pago altos poectoi par retuebles finox y do nave coil Casa anexa, mo- ',,,n' "'
..5, ;I I .... ... 2,400 Mis.2. M-ip-torla v table. retire 1, d2s C.11-, Peril .H.. 60 vent.. III .tie. -Jill... .".Aqum.. I.,
__ -bj.t., r llo,,,o ;ut hatta.-n-,ditblos. $10.500 If-. SANTOS SUAREZ, S9,500 nolitica. 901 metros. cerca Ave- ,mo. A-rig, H-1431-49-4.
lifiteribresy CsUbled(16111 ,oil record COMPROT CASA -CrIbI,, I.). I.,,d.lI,. to-N. -de. postguerra. Ell la indlistria del Do InNot. 4 C ........... it,- on. pl.nla ill. iqtrld. zz, ,,- liz, REPARTO MENDOZA I ,v.. -1. IF".700 firrdid.d-. C ... 3 hahl C'..,. m-liton: p-1.1. IN].. cooled LOTERIA. VINDO SOLAR ISARAT0. 11
hierro y del axero so super el it .a'.. I.-Pint C-149-17.6 mot t I ..... I.%. 17W' not-2. aritigurt. S.,.x C. .. 1 4 ,n- Menocal, ,c lle' Desague
111' No Importo ,,tie sea ,leja. q, n ,,,* esel- I habit sala, coma 2 4, bafo irite-Iiid to cr x 39. on Primers entre Maristany 3 5a
to It. joa- ,to (Santa Catalina, S35,000) F.,gcoon grande, dos .Lion roadra Santa Catalina,'llitclon S'W 265 e quina Arbol Seco, propla o-An ('..Iran. 577-13, vidrier. billo.t,, AlVel de preocruceir!in do 1936. El doctor $12,000. %'.,I.: A-64L.). $4,100. id.de., B-1968 I S I
Hans Lauda, presiderite de lit Asocia 11-1518-11-7 BRILLANTES GRANDES A-roda Santa Cutaltila. proximo Ma 'ro I 11-1*365-48-4. 'll.'..' B""o' Gavin. L-s.-, Qvitio.d.
Ioj.s. ,C-!,nv,., ,,I'. plan- ,"and, C..'all, H-1488-49-5
- Y pemirileet. lot conipram- aunque sean ,in R-itiguez. 5 U-11;P6. para toda industrial, comercio.
cl6n de Industriales Austriiects, 11111111. 10 it. tallin ..it u: -1 Colo. C-c-ld. Y ru- Ia J.,din. portal, Flits. -Ilbolo. 4 amplisot it E VL N 1) E. 'PESIALVER 128. CO.'%' SALA, V RE E ISELEN. MAG.
SOLARES I'. 'es g O millet. y 611- C.-t... SO dulilm. erla, desde las diez, sin inter- .01o., ,.I.,,., d,.,dI $5.25 ,are, an Is66 que las industries del pnis se pre- b I Poll bill,. .,b.11.1 H- hatill-m-, bar,. mtovv.l.d. ,,, col-S. A"g- 310,500, RENTA S115
man... San Rafael 618 U-5744. Ii.11. cuavto y ,vriclo criado% y chat", lc JR5, 21 rko. alto 11-1289-48-& mediarios, solamente com Ile Tre. Ro.sam y Miragor y Tres Rcoiari y
paran a emplear 20.000 ex (111160- Compno SOLAR I'LQUET40 FN AVER. C-459-17-1141 m. V.I.Ics .1 tend.. 735 ,.,as. For..And.. y I Dejo,2 carl., I ad"". I%n. -dia Iran- L) pra- Agulla. Ins 43 y 21. EIdr do Mara:
narios gubernamentales duraritt, 1949 isritn o cvva C.rI.m Teivero I.-- an- -56, S4,700, Esquina con Comercio visit Ca ,Ali. del Maximino Marti- A-6962. 1-3020. H-1400-49-6,
peClOVAn. I-tV Mt. ll.b.n., Mali, X-41800, COMPRO DE St' ('As,% T) l ., A-9112 y Al-15116. C Tell. Pegado quinta co- dor director:
Un.vocero del Gobierno nfindiei clue ilgira, .,,)E %,Oal Agt,,.r Do' c.rot,
352. pit.." Fell'andel. 1. ,ala C-1. I., ,ovina ,rooble, ati -_ H-1296-48-4 Call,- SuArct, 7 16 ro, Beat. scla ,I- "doogn m .,-,,CIltc.,, i.depn-
el PHIS podrivi absorber.de 100,000 I 1, I U I I,.. W %). ,.San 1 1"Iim pogad. Reinti. dovW, v III habt A -or- ill food..- MoJe. 8 nez: 1-3173. SOLNRES A 11.360. VIBORA. CAI .
11 I'loo In-S 4oos, 111-it-l-, objtol at ill 2 13 rrict-, L-1-111, Chluendo 517: I'ltranipes. Repartn "El Sevillano'*. 9
I'm. lo- da'. ,"I .... ..... lom :' i't ",',';' Nr ,, '
150,ODO del inedin niill6n do 0spla. A Am- Am- N ms. Pool- ,,n "' I'-., I 9 6 H-1430-1437-48-4- 1-1-636-48-5 -- Pol 19. ent-orlue ago& y gicti.t.cm -1,1do. A 41100. S111000. 3,15 00,I.,,VC1d.dvra, gooi.- Arealzpdos que quedan afin oil el pais. 14 AUTOMOVILES A CES. '- it 10:9 1'. I:, M ramar 7a. Ave. Esq. ,, .4 I ,11.d,-, Informosi oficona vents de onto- I
- do Ar, .it V le 441. "I .5trampos Y AV. A_ San Miguel,__ I
J4.111-4VI ,o2, ,
CONIPHO A I-ARTWULAR Al TO Pill lUna Planta, ,34,000) i H-1399-49-6.
I. J." SE VENDE EN- LA
----ANVF'4T1GAN- EL-REGISTRO -- --revigo 51.0itil E ,A ."I., ,e -A. GOMELIN EDO BENITO HERM NDEZ
-00.- 'M-:10557 Lop- lloas 19 ---LIBROS IMPRESOS -, ,', taao'. 'ia',p, ide-la do RESIDENeLk 350 M. FARRICAC ON. I.-ISO EN 3700.00 SOLAR
NIARITUNI "b"'Abl" 11-iW6 ,Ia]. -Ia. -tibuln. bell. lit letreno. propi- ,lIn,,n. .-Catorin. gran H b a 203, altos A-7119 U-6292 ESTRELLA 68 M-9468 I C-Ilo, S.nta,, Flora y, Guiral dos I,..0 DE PANA51A CUMPRO LIBROM EN TODAN LANTIDA t b,'.1--o-, % 3 lt-iv- -oPlIt- cohl ... id,.111.. L.ma del %Irito. $50,000. Orr. a an ra, d 1. t. 4. To do I I 4' W1, -,
des, talollotec. do-ch. O-1-o., ,, -, s".;, -- ---l; ,ritid- Fri- Altoendairs. 44. 2 har-.% h1jos- ,garnic -Crot firme y alto Inform.n. 1-3664.
PANAAIA, (AP;.A) --Lolt; I,\ 15 MAQUINARLAS I ., "Toar .
. -pcr 1-1. ,,, g-c-i I,,-,.,. o"J", 1,11. -I" .; :- V, 1. N%2711r M ... Ali. Gtmv. 464
1.11 A rl, ,,:h, NW .NI I 'n" Edificio S31.000. Renta S390 SANTOS SUAREZ, M0,500 M-1402-49-5.
tos del Prograrna de PoctlpeLv, Nell-1- ,rlpolcts eo) it 1?95 48-4 11-11.18 0-4. .
I ,a 4 liibirv. 3 pl..tn, ovovI.1,C-. bc .
RIOLINO f67 Tellion. U-3274 49.19 18 ,- ,J.,. C0- ..2 Casa. cl, -qo- "go, '., I O ,.a S,.,.,. I A I MIRAMAR
Eurcipert q6e esludian el rc lsl 0 1 ,,,,r,,C, Alto, 6 Casa, DIJ. libre ,I 1,1,,. portal. I:Cmedor, lad ,,,I I
maritirni do Pallitilla. coll;Idellin-11 D-o ""op"', ,Ill otolo"t ;-., T .... 1, I ". onto. sialet.. it,,, --fi- bilfirt onom do contruida Goonez Loted o A _7 1 9 r IV do Alq 11 iteres Exta a 2 ,oadroirl Mrgnfico solar. de esquina, TerveTa Ave-;,-- .-'-A- If-"..... ..I --.---."_ I'c'.'am 'Joe oo ,CT g ...... I, 'I, '1"_ 1 olo 21 INSTRUMENTOS DE MUSICA1 -ITARARA I-- V.intc rocto. do te-c.o!-o. I- 1.1-6202. F-S.109 :1. t ........ Y conob- Urge ,,,I. 1 od- Y .,-III 2n, --b-, Mid.: 1,564 1-al. .
I I I ,, I ., I I I .1 I I : I I I I I
I I I
. I
. I I I I I I .
. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I .
- ARO'CXVIT IDIAR10 D LA MA INA.-VIERNES, 4 bE N9,RZ0'DE 194f, .- It I I I I I I PAGINA VEINTISTETE -
__ __ _____ .
I :- -. ___--___-_____ 1 - - - 7___ -____1____________ I . .
__ I I I'
VENTAS V ENT A S V E'N'T A S.. VENTS VENTS VENTS ,. V Li N T A, '- V-E N I
- ATOROVILES Y KCCES. 53 AUTOMOVILE9 Y ___ ___ ____________,___ ____ _=.7= 1 1
1 11 SOL ARM 4-9 -- 51 ESTABLECIMIENTOS 51 ESTABLECIMIENtOS 53 Y :WC F.S. 54 MAQUINARIAS 56 MUEBLES Y PRENDAS ,
.
%'EDADO. VEN'"O SOLAR D I .. . I I I
VENDQ QUIINCAALLA, SANTA EMILfA ERTIBLE ASO 1948. St ViDF FLAMANTF i,%-H 11F I'll,; I I VMILIA PARTICULAR veNnr stiria.
Ott P I k 1, A-7642- 1-:1, NUMAf0k: A-7642
It CENTRO F Itp Parque C6rdoya 370. Inform Is misins. Santos Sua- .1 sti comit nuevo. 3, con muchot extra 4 to. ,,-,Id ... it C ., 0 ;Pa,-t-, R_-mumln S22!, 1. -.
1.1blit. tbrotor., -11, 16' "t" N O' H-754-51-4 "is oportuniclad Trathn4 ,,"_ S 0 1.1:."t F 4j."'!"
do a 'to "R % Aprovod j Jiouo:taw. ..d 'I ", 11 "; 1
7. pog Is 'eiq uiila, de _7.1 d, _pie 11 let a iff)
15 ) a do Solar ca] & an NTl'JfLltI Undo parque, al- rel. I Inedar, a pruners offers rsitonable. Walo lum I I ,.' 1295, 6t,,
. "". 1 Illl It ,_W,1- 1;, '-J- -. .!:i ,, ::75 C,,,,,d,, RCnA-,.i-1,tn U105.
::: , ", 1,-, -- ,a,,: ,i'Il"'. 1 -, 11'r,- ,,,dl, 3 --p.
13 60 X m., c on all ,a .1 -t ,I ,lint.,111.d. y li- Tbd. tat cervas h .1, __ ,
-h d_ pars embarear. vendo Is en'Gillano NO 513, e6quina & Zan3a. pie- 110-19112 1i ..., !";,,:11 !- F", .1,- ":,- -,X, ,,,,,, ?: 1 6,
-1 do antermodo if 11 11111i ,'- Cn-dia 467. 13,1132 metr. So OYell oforlit, SU ,1-6. eo .,,do 8 93 30,00 ... ii, of.] 267 v.., '$I,. z.pateril,. El 'Alivio del Pobre". funclads suntan por Buell Iguet cit el Banco, Hui at SI: Vj.-,Dj, C-t 1, AW -OjtD' ( DM],: It I'
, -ablet -1 ", SE VENDE UNA BODEGA' it,,, '-'f .-h. -,-! -- .,% It- ''.1, o e ,,11 -- (;-tt,- 1, E-907-se-12-no.
i5 N,, 4513 T If. F 4,27. : $3,204. Itiformes: OTarrill 2.8. -I 1,itti.n.a, Vents -d)aria ,de 11111(i ell $3.200. rujor ell o1907 boon pulpit. y blen ierodilada. Car labot A-89.'6, 1141-11-1 del i ell $44i,5 Inf.-'A', 1-04 ; "' 112 fill , 1 I ,; 4 I i ,, : -1 -
- lf-1172-'49-15 Errip E-9305 NO 1" Desamparados. z 2 I _F US CAMION COMANDO RARA. 2 9 p o II-1,401 .,,!-,, ones: Candelarta y d ,%ionte 1002. Acepto-proposirl6n, de V SOO ---- ------------------- M.1iQUiNAS ESCRIBIR Y
7,FND0 URGIt MITAD CONTAi;0, PARCELA, $100 Guartabacon. __ 7_2 9 de a-zoolue. LA persona que-le in- i
.51-1@ tnev.. Job. Nellat MAqI 1%A111,V1 JOH ,Jl I % 1, k IIft 4)
H.a I 1 for," .1 local. es a proposito porn cuslquier T t'Ithn." Ait z ;ol ;OJO! %'L',IkO Sli WHAKUR 60A N,
,.,.r "ou"'. ,7 I, ulla -adra Cc,- E, of Pb LLA EN AR. eomer6ay men alqIIlr. I, -1 .-I'l-- I .._,: -j SUMAR Dr EIMPESOS
lo do Rancho B-ercis con KE VENDE UNA QUINCA inn .. 3 I I An, 11-103 33-15 """' "" ""' I I'l, , F I I! 1. I 4 I 1 ,4'-A- .?H- ,-, fl,,,e,. Idern 6,6,
'W'- 'Col.". y 'Cueducto' .% al JI 5 15 x 30 %arms pro. I ., s 4 o, ,,, it a ., e, ::6 I 111,4 1 4'1 ,,; 'I , 1 ___.1!0 t Ferrand- III-120 -49- frenle a Is carreters b I Seco y Malola. E-1206-51-5 I I, , "i "No
P,, Ph tac i6n 98801i etablevirrifen- 'ma. 12 p, ru H-868-51-4. __ CAFE SIN ALCOHOLES. VENDO OLDSMOBILE 1941 MUY RUENO. --I, 1--- ll, C!,ap., -2 'I -1 't, I I I Ill I % % _,_ I A ...... I K ;.Yab-,. -!-,
I;L VENDE UN I I V.to.; I M PHI 'ORI. I I I-R %
- do ,,,,,, -!Ijes y ,n m1111,n d,
VLNDO AOL clk,,,71,11A. AVE., UPTO. Mi. to o -jd- s. Inf-1, d-6o F-4115, URGE VENDE I !" a:,:.r I
' 1;s dr,_,,.,, df",, ,- R BODEGA CRIOLLA CO; I Nacoonal FrLgldatre tres pu r CLIHIII PLICItall, gonla, nuevAs. vetidura 154n D-19S I I 2!17 J 4 0. 1, I -1 '--., I ;ltd.,d,
_39" C- lot. con magnifies viviond.. .)quit I ... I"", %, _,!, -:41 I~ to .,Ij.,, Mon, ...... 1" N,
or -- Ve Cafeteria wet. I .Iru.. A P,,,ue,. nfer , Tlf -WO .' L.
bra ert b'ltrla I'M 13 motIO. de ornl,,Arisr ,,I dti.n.. Ilene bu or '20 F-9223 rtitoo 113. Ditto A dt ,,. ,cj,.,DJ: slAIIIII I ON I V It TJ It 1, 1: -,, ' ,-I, -_
ofn A N c.1 1 I I 1 21 Vet do C -1 ...... I d 2 I R, d --1 I 1 'I I~- "' 1'""." [""'- Z EC"b
-1i MAGNIFICO 60LAR. PRECIO tin vent. y tool,,6,11d.. Inform. AS- Cit lotrieltu, Lt. 1. 1. Z.ni.. 33.8(10 -241 C.It.d. -6 11 It, ., ". -,. : .., i 6, i -11:t I .'.' H"'P.". .1443--.5o'-13
$5 -, orl 1 -e,: -3544. Alon 11-74i.33, 14 "''., ;:', _,_ gailf.a. V ,igtild, 11 ll ,*, .ui, cafe 108 Ile a 2_4 .1. a _., 1.3 1 1 i 4 k ""! :.. %", I f"t ,j ., ___ _- 724 C am 1-4 6 IONVIi HOWK-SUPER IGUAIA- -4I- -I.-,- _,; -----, ___ ____ -6-6- --ji -F. I-__41 --,--,--- - ...... __ -_ -_ Sr .- SIIO: JUEGO CUARTO ,
- -- BAR EN HA I u. b..d.s bl.n-. radio. 1- 196 A'- JIV7 Quo-l- it 4041Mattes JU_-_ BANA 1. quit 48 -,I,,,- --ri-pm., -. To j0e go-rAdb*_
git, prl,.1,91.d.. Agxia. lot, telhfon T SE VENDE BAR tidurn cuoro. es uro, gangs. traiga $1,400 it 1249 _1 11 ': % I ,Ili NI.IlOu. M %Rl\tl. t.l. 390 Come
it prp.r. Vendr, cafe cantout. cbn ocutpos moder- 6 No 54. MIT~~ ___ I t M k" R, % -, I,2 5 J-K. :
COJIMAR I t ". I "'.
camh o pr ,as,. Train director. Urgent, to" C't v to Ile,. V-I. POST111kC 11041 CON .1 ", H P -, 1. -, 1, _',' I. e'flrl- Imo $ 320 CalC--ta-i. 62, L..d.,. A-V2' [ Con vloro. fin- T.nib noti. Wurlitzer. radio. Grande coclom gas. 6 1 H-733-53.4 t r ," 6, I I I -, 6 : it ,- I 1;,f.! 13021 Radl
En i-ej.,sible sit-iori alt -6 -do do para.poner fonds restalirantz.,Se-da toehas. tiles por boons canturia que no -'n",- "' 11 ,1 .'_- A! ', -,I. 16- del Mo.'s -9. to.. Equln. To- .
K 8655-49-7 baralo. or -nn poderio a on or C litiato puedo tender, 4 cuartos. diet carrot. P-T I , ,,, i;,:; ,,, , "IM., I 9 1, ,--_ :-!--_ !';,- _-- i3l C-143-36-6 Mz
7: I.4"__5,2I5_0tr0 3,4,6 vara P'.pi s-firt, __ -Iarff-o-- alqbiler medico, "B" esquin. 18 cur. Sir.. Ctlutimt. A .I. No dood... VENDO BUICK 1911. COMO NUEVO. FA -11 111; -, Ni.11,-1 .NJ.
q'i't., ,e.,e 11"' "t I -1-11, AP- f, ,Iild.d,, do pax.. -16 Ind.., h.1.61 11, o., 11 S4219 11 1411' '13 I I,~ 0 Ill, I
-cho .h.r.' -rltln -rl Via HI an- 3 MIRAMAR Almendart. H-1091-51-7 Avenida EspaAa 422. H-246-31-5 Viot 409 1.11,, do -unuiladorll. __ 11-1,11LES A PLAZOS: CONS- I
,If b Avenida y 26. S,1- Ii_ 15" som H-PA-5.3-4 -_ --- - ,- I o ____ -_ ,
I I UAN G A PA R T I I I 1, -, it i I \ I I I D 1) it C. N t N I ... it I M 1,
R h, I I I __ ._HIN i %_ T -nI tn-, --",Ie.one: I ,1* 11t, 32, L-- T 11. ,lcdla ,:-d,. de Sl Rit.. Tole - - 42. 6 V., I "W", %l,-,-:.C 34" -- ;, I ,!, i ". "'. Igo I 1 -_ I,. I NA TISTORERIA LN Fs. I truidns con madras finas.
,
- -000 ..;lo"..., OJ"7,CJ- do, maquin.. pett 61". It" v r "' j)O_ 1) PURR 'I"".." *, .,"'a 1) K et ....... :,o, !1 ; ,I ., 7--u.n in 1- -YY;.,-Ii--C -,!Ypa,,. ,Ti- ) -r -0 D QE --- 6 1, CU! 11-!Slllos exclusives y delegates. '
.NT-9921. E.E,,-I.. 66 --- 41-1166-49_6 B-SI-2L __ __ 'on' Bodega cantinal U ta 5 buon- rondtj.n.,. on $1.350 Tr. B -2: ., "I I I I f _4't 1 : I I ." 6 ". -cs y'Radios "Wes- 1"'. ATRO 6 111 ___ -7 ------- -- __ __ __ E., ',3 ,I i __ I , , --,,j I -.f,
TEGLO SOBJ RBIO SOLAR. ALTURAS REPARTO ALNMENDARES__ .- Unmctladirs Palack, Prosidencial. Ve do u-Iv-___ __ li-196-51-10. to dureclo. Progunlat QuInleo I-31126- Do __ - - __ --- I, I I I ,,,,, ,; -. I I t e f I- I g c r a do I I
S-t. Arn.W. 'Ai-1lt- II;id., 1-, 53,75 C l 6 Facild.d,, SE VENDE UNA FONDA.' Hit.*%* SITLIA. r. a to Invite, 11-941-53 6, ": I I Sill: ( "JON ]IF !!I ___ [-%If % [ t I nghouse". Admitimos muebles
,, -- ad -Ah, itle, dt, 47I "s. Terre- $6,000 monsuales. Un regglo., I fitela. Ca I 1, I ... JJ,6 ..... ,,I,! _!',1,Rj'!I', 1', ir 11 ,%Ill IORNO I Ol, %%
,& ..%, , -'m1l,,I-,,J-c TelOfon. pag. linformet: Annslad v Dragones, ca. do. ,ell esquina.- Buena 111f,"I.,111.1; I.!_ G ....... 7-111 6-i T, I r!, 1-6 :,, I, 1 I :, J- it .A ;-1gdi ,,,,
SII'Ji US liORD DEL .n-93. FN PER. 1. cambio. ;Visitenos! "Diaz
I di,,t,.,"Uria .adr .'Iriu S ,,Tnt'u' 4606. "I I Z.nja 619, esquilla a Soled',tt" .. ......... I-: 6 -,I ,
6 -8 13-5128 'H7688- it. Angel Alvar-_ H-IOM-51 4 W.d. o'eqnu,"', btien., g.m., .... V. Cll I' A", :; 4 ' .
5,1 4S 4. . I .1 H_6_51 C 'to on It G ... 11 do Sol NO 13. "' I'' ... 1" 'I f t 'hao", lNeptuno 709 y 7.10, entre
_ -_ OS EL 31ET It I)()') A' P" __-ZI
_VARA 50 CENTAV G A N G A I'll 1, .1094-53-6, ,t' ,,'.',.' -,, ', '
15 -PESOS C .1 iTUITAK. RADIO Nt 11 .1 1".. ;-, I I~ -.,
Fn a carr, I it. .I.. N-1 ... a., I I..,.,: N : I 1, 06"'. A ,'I;I,.f elascoain Y'Lucena. I
5,. A, ,lid.. PI-1a o nei- No Ila. % .2
Al-,:-, -CAFE-BAR, -$38,000 S, 'entic III,. bindega, -,,it "_I:,,:,. ,,- , "" B
",jra 707 --, ,,,,nbm y ,- f.,L__ ntre la carreterm do Bell. L- 1943 52.500. pe.fect., ndj .......,do __ N ter.i do Capdevila a Arroho __ - A P"TICULAR BUICK SL P- %oil. V-d, 0 ,u-l, it 964 :A- C-347 -M-11 jAz,
. tl, 11 ,it -Fit alcit'.1"'. ,..,I %mienda. outrun vantica. __ %111 0%71. I" :-,
ii 'I floo l"'t.- I,' !Nki .,J-4 -1 -- -7-1101t I 17 - -_ = It~ do, 11,1,r restaurants, Sit led. Ill %O, LIQ1 11
-. Ttonbl6o un -]-- N-o- d,1 Ca 'll. I entra sign i9tial. se le p", I-r .. so, del Sir., Auto,, Ro.nn, v Robot I on.nei.d,, luidodo,.ournto po, d,,e.,;- 'IAMOt TH 'I.I., kLAM %%T Ol, 10 I ..... . t, "'. -, !) ,-!, o' ., 14
____11_2ri-m1M-,_,-411_-m1T1o -Tol n, _T, relate I ;T 2a
_CArrAIr_ '- to -u ne,_ _1 ,u I.... -IT7 H ll I _d__L pu__d_1map__ -t,--A1--f4V--N-24- T- 0' 44- -,-.T,. __ -,to It r .,
1. 12 -., "N '. U-. ", c 1. ,,,I,,,,,,,d, Por personas bien, par. nombre y por el rn-gorlo quo -I -in luicf- 11.1126-,5.1 6 ,_,jN_,, d, Al.'l-W-,, d I .. 5 i MUEBLES. BARATOS I- -166 1
I'll, I_' P ,Nre, I_ d,_.. es litio-de cim No hay liad .-1'.., 1, ; ., ,, 1. ,., I 11
11 ir: B-5116, Alp-'I". I~ campesur i u.l. Inl-mot: Anustatl ,.. ___10-11-791-49-4 ,11i, Ill~ Ilt'ol. ... 1._d AO QUc se y Dragonri. cafe. Angel Aharet. VENDO, URGENTEMENTE, iEuV'I-SDF CHRYSLER WINDSOR. 1111. I' :" -N" -9---I l"'1-1., --,!, !.. 11 -.Id- I .. .i I ... 11-1 "EL FENIX" ,
- ", tt . Ile rop adquncra In modi. I- I I- HA0At=3l-.4 --- -&ijjIi6ij IIUe
Cl tam. ____ I ." -ndcc,,,, 5 a.m.. Ile- I it I_." 4 it -.4 !-. NEPTUNO 901 y SOLEDAD ------:.,IN ,1-11,nle que se deseepor-CT-Uo-d VO,_ de- refreSCOS, C.".doi-VC"."I j'tt 26 NO 256. Coll, 19 v ;I, _': P,
* %',dad. CAMBIE SU ACEITE RAPIDO EN 5 ,I % 1, 1), .1 It'
RESIDENCIAL BANIBU ie corresponds Informes: bufete' %'Are.'.'! SE VENUE UN SALQN-WE UILLAR. CON C niprende Gran'Sta- 1-1-1100-S3A. "I '" ill 1% % T" .. Al ,J-t.d. y Via... cwnotics. Gran ourVt,: ,1. P-eIN, corl f-d. 1,11 p .Ahrl- Ri!!nx No 410. :relf. III-3741. it moths ell biter itwdo y una %idruija con zona. o 111111111.5 eIVIOU',11111-ritI. 11111;,la -11 .; ",
' I I 6 Apartto 1111,11,111. L',11ganse 3 cl.ol,11.11 I 1.11'. .1 I 1,1111.1., it .1 1- 11 .1 I 11, .1 a.b. oy ,.,hoped-. ..art..
_r _- I u it- I Tel-._ ,_ ... to. ,lignt ro _ I I do ln. ;-!_&R .... s ;-D"4tn__a-_llm_ -dii.in-i-,--T-L r-nii-tial-de-Onini-bu- ,,%YZQ-Q--DA)WGE-lt-LLII)-DltLvt)-ALri-MY4 _1 I _l%,,L:'1.1n ,l, o9r.. 1, blbll.tlr. y plotem .
darlt -, I X.-HUTI-49.4 I,,,, dors ,i)_njIuJo_(;'n___ -A, 1. ,,,
R Z-, I;, ,t1,*".- -.1141141.
pcri ;rtro HaharlD, dier'rimutos centre c Real It. eritro Lulsa QuiJAno y 7rorresill., ;I vrolipra ,dit. ,all,,. bonds, Ilan,-. a I'Liz, .__5 , 11111INW, ToA,:1:,6 __,j,_ C__", ... -s .us nlucb]" w.dos .
dad rephi-tos. F-Ildadps de pago. lnf.,Ur: SL VEN.nE -SOLAr. MAYLA RODRIGUEZ, Marianno. No quererings cuant stas, ill-ti- etc., en S5,500.--El cami6n ca . elil'ain I ., I il I 11, Ii it 11- ,.,-I 'I.. Wii;.,1 I L -, 1.1 f"Ild'! 'El Ftni., U-2IW4. - I -_ 6
t, J, $'I.. liloriudo- Vert.. ell g.r.je, EIA, Se" Icl. Julio. 1 1 1, no 23 It V 1'. ", I 111 ,,, I If ; --, \ 1 '
-- Ds. .Avil-, Mton 408- Telt 6 A-11342. _,entrc Carmen y Patrocinlo, al Isdo ILIJO- adores. .828-51-16 los vale. Infornies: Emilio. Teff Genrial Lee 263 Santos SuArei dad.- Me I --Io 977 _, r,.If % 11 C-141-56-11-Stir
_,_ idencia, made I4--II-r--CIrri 57 -- - - --- ------- _____,__._6____66_ ___ -,-,--,-,- ' --- -6 -- --66--6---- 6 ------ 6,6-6_- 11_11411_fi1_41
1.922-49-4 F ,8f 4,_.53__ _,\4_ ,,, ___ 1 61 ,, jjj 11 1,LN1 ,A 1, % LN 1. 1, J I 1, G 0 1) F CUARTO. LIVING- .
I I I _118 ctrim Informan 4-4512. VENDO HOTEL EN FL MEJOR LUGA It A-9497--cle-.1 ... a-3-.p. m. ____ ,_66 __ 7 _- -- - ".
-77KI-CANOR DEL CA-AIPO- "' 1 6 HA3117z49-8. d*PLa timbanw. flincionando-netualmenz VrN'D0 -STI DERAKER DEL NN FI.A. ---- _. _____ 61-- 1-1. .61- _____ ___ t, ,)"..'I" 111""'i". 'ho. y n .... a. ____6___ I te. r no poderto tender sit propletarlo. 1-1-1531-51-15 lo.1.11 do lod", 1.11, 6 y-9 La Sw".. Cufia Buick t947,.Colivertiblo __ -Cartoneros I, Itillwe 'It Its -- ,-!,,l d ,.lot. Lu.
Proxima a Lm Tropicol. P.ireela de 20 VISORA. NIAGNIFICA 111SQUINA co.15 ,,i.d,,,,. I do illunein. Ino (lento a Monte Ckllo 11alt"'O." Pro "Ittrol, ,1,,I,-j-. -- \ 1 d, lq m,- 9 ,, ol ,,Ne!,, ". c 1-1 ,,,, ", .'It n bl)4". N"pt"t", Soil Nil.
'Ursula y Gilabelt, Trott 'via" ., H-liol-56-11 ,,,, 00 Tro- IT 66, t" .1 -.1 "'"; In, -1,a -1, , -11a -,,111 a, T111IJ-11t, A PrV
X 3 v, A ,ija ,iladra .1Z I.rm. I -el.r Moline INI-911111 do I a 3. SE YUNDF. MODEGA CANTINERA EN H-696-,im ,,, ,,,, ,- ,,,, ,,""I
30 T' it a Calzada y una do In fluta 15, Infow -- - _rot 40 a 512 0 Esquort. H-137-51-4 Gloria ., Soiuoiucl- unkeo ell 1. pitiful 1, I, L ILI% \,rn,, -,ol,- ,i ...... ....... o -,,., I~, I 2 I ,11 4 li It 711111. e 1,d- 1 ., I I \ I ..'r,"I". JVEGO ti 7ARmet, -71 18. 1-947-49-6. St. % EN E N PACKARD 311, N N.
34, a $1,00 A Ciucrrn Piava, ra I ISIOSCO LA FARRI. no. contc.to 3 bmin al(judc, Lroullo. I I I 14,
C-1 20 "':' ,vo, : c I r ',rJo C.1-11., 'ItL.1,1111
-. Irlt--- T -' 4E VENDF. UN EN 51113 d ot. bueo. bintitu \ .1, -111-1 Me'' 1-111, I. .I. I l "I", 'n"Ti't" ".
,J,117 fteot,. N $12,00 B 5616 1 I., do In. PioduMm Fifijol,-Anene much.$ H-1369 3. o""' Cl-l C-o,. 911.1111.11. F-7231 S, _p-, I" ,-,I-- r, o"I'ofrim." 1,115i313 ...
V.i c eI I If.R79-41J-4 extir.I. ,it, expIrtar. con frisfutailt, Y on Ct I,,, Do 3 kipt" p, sit. Pregolual. not Do. it .., 1 I li-IN34-56-S
__ __ I I I - HOTEL. EN LA PLAYA _1 11.990-5.1-C W 55 BICICLETAS
9 R VEN 1) E LIN OERSIO. O TERICLSO A SAN LAZARG cilia do gas. Porn vorlo.'Industrim 462I.-- Lt, dutoot, cr, jt.oll., EON.~, .pu-d I% I Nutt lOnfis MI! MI-EMLLS MITAD
Is or ... ..... 1, .l. 11 3 .11-31k5_51-41. COM'ERTIBLE VOIff
glu'rl, _", t 9n I Ill, jfloj J01 !-9IllIl-1 ne"C' Next., ,,-&- -.-' -1. F ... t..)..l .. I 11111/ZlAt I ; ,
., I TINTORVItil, IdIvio .1 t,_!I,! 6 \ 1, 0, "I I I ..
1, ,,,,,Ir, ,,, I ', 'el." 'n", lin.,pital y E: 'Pada, T,,,,C ,-,-I-. h-blWout,, I Tons do 60 Sr V11%lI. DoDia U 'c'-DE1. Ot. EN . "L-:11'.. 9,W:1 .Lrl'),. rlt
' ,, ,_,o ,_ ,e 3,, $1(13 (10 n,2, Operacion rapid& 8 F %'ENI" C'w A 1 G E -,u... be,,.. corud.. bu-. I do p nlul..ugo. vol,_.n. Pregoo,., I"'. 11", ", ,;111111\11_1 .1,-, .. ,"': %, -1', In.
' li,-". ", a Clio per I, ,. 'I I 1". 11 ., jll-d, .- ,, """.:- ,,,, I
rferltr ,1. ( .11, C l .J. I ... hvas,.. Inftrolet: rO- pCv,:."no, ,,. io it, IN MI Re. I, 1-11.4 :, .. o -Anl- ""' x r. I for 1, _,1Wl- .N Jr." N .- In~ 11"'to, "Ie: -".7tpvA.l fluildal,- -- - -dad r I"J.""itl P, tn, Tirv- Inf,1ro- A-762it-do-ii-a-12 Y-2-'-,V------- -1 -v I.. M TI#tr fri-alkii Tar, ,. To 'I I I, .,
139, H-1082APA ". Dulces 109. Entanehe de La """ ca I Tell F-6709 r ". )I_ r __ _- _- 1-1 It. ,Ill F It ,4 -. ,-,tz ", I,~ '.1,". J-gn
40.8 H -109 III!, 1 t'.( U-41 2ol I0211I.n3_6 I .", -I., ,.--I..., C.mp.-
Afton 11-287. 1-1_1. I _- I H .1481-51 41 % K D I I F.L IONO ( ON I vil I III cv I 7,' --- I --% -- ----'- "I"
- 8 E. VENDE SOLAFL PLAYA SANTA FE .% I '1111%L". 1111111.1 D'- --.. 1;2 S- LA,.,,, L.91in.
( 1) F 1. E VA MAI,. B111,1, 194K tn ... \ :, delz.
__ I !;, ,-I Mi I 11-1414-56.7
W_ VENDL FN CARRETERA 8411 mew,, $1,512. Infolio- F-9521 NE N'KNOU UN HOTELITO LN L ,11 F .Z.111 I ONTIAC Sh K 0 , "I ,,,,,,,'I;., .-", -, .. ..... L ;. I I"'.. 19 IN. -- .1
, ,_ AIMITO. metro,-filtima preclo. jor de. I IN I ,,,_,'C-Io,,,,., rrnnp.hrlo,,,$.m inn. (-.A Ile I I 11 11 .,W'.1, 23 l- W1 Wjir. v 40 _Pn 1.80 Vfl dC N1.0"ono. Vn win Llarnada a his Zapateros, Mir ,-N. ...... ,,,I,, ...
in p,,go Itif rmroiLCu,_ ___ ._ ______ 71 49-fl olo-1, I ...... A 11 'Con n fal"k. _" litil I 13,20(l Cn, I1 11(l_ I1:,.Il_1-' ,.,I"" 0 ::;,,., Rrl I, F- hd.d- 11.1 mill,' abl"t. Po, tit rilleno t.730 Tnt ..... .. I ",.III' 1, "liv (119-SI-6 "got', 1;....." ,,-,. I M-- .:o .:11:'1\, ,,"',, .
a 1 r Netituno N. '80:1
I,. A'-- n-dremirman f ;,A" el'. i'No.1wa'I N,,, Ill ,I,. ,'.10foun I I 1"." -,"n"gil ,,,,.'-#(iO.A' I
4: p-tanorrito 4 A-MC. C t
-I, tio-'s ,1.5oo. es, ii -I, ivii- -,- N 4.1.1J ; ""_ ,, '.' .R Al 1IR r1c n.
11 "a -49-1,5 J, V: Z131 1,
,1. p.,Itl,, airnre 11 I % CNI)l %tl 1170MOVIll. FRAZER St MN, 'I A It, I I ---, 11.61o ,In I I'll. eu,111,
I ____ ___ 1, R ... It tRuez. -1032-NI-C iandi, flult Vxud'Z it, 2 a 5. chit -F1 itol'o, Oqo ,to lu).., 1948 ..... \ .........
O FINCAS RUSTICAS .. -,.,., Mund.". Aautla Viltud"r lot, I'. .I, tl t 11 1- Ile 11,11, %,,I,\(- 11 ROADNIX11STE 1947 ",:"Nhe
, V EN 110 FARRICA DE EMBUTIDOS. III 'u'll." flu[C I -1 'nitit,.. 4Sr1HR,1*,rnAln.
lits niodernos. twiincla "Intalla y pa- I :- n1ld- Durn pw io. \'ell. do. 4 6 Vend,, tip ... .. 1, jj, ',I, 11 .... 1,- ,," 19,1', 1.-,,Ng. 1472-56 .n r r
ote, coota (to g.lund" "a,& Nr line 11 11, M ... oerwr 1.19 -rluwa a Trindl- 56
1, ,,,,, I.Ow. ],,-Il ., ",."-,..(I",.t ,,, 111.1- it'.... 'M UEBLES Y 'P;LENDAS ,
LEAL, F-8331 Finquita a 7-Knis. Cl-wit.h. toll Escoja, soil Barras 11". Infol'o.n NI-8001 y MAIM, I "! 1) k "'xiii '.. Cv,.T.
Verrill. antet-flegar Cotorro, a I cuadra Xulla a Habana M- intormet Ali rhod" HIlLa. flied. 000, _. 1.11,11, ','lei I, ,lx 3, hastidiur nor.
- '"_ __ enoliolor. lo,,os N, Ino. h it, ...... u- ,ln "I M i MI V.,
MIRAMAR 1 -4126. Prieto $5.000. -81 7 -51 4 1) Gmlul uoll $11) 11-1164, 3 4 bla",'. ,
arreteim. 1.500 terms. con case inagnIfl- it $8,00111 ill dity; arra Ivel e" I ... J- _ In $'.I "r aro"u, --"r JuIoloho I,- VENDO TODOS MIS MULBLES MITAD $11I, j-jl. ,,, ,oil uuniono. living
T
RTIBLE l6f.tut M-27,66. %,,ltt )uvgo tutt, 8 piv.m%. r:iapil -oni $11,11, Nee I anpoicelana $30 Sill of 74,
Call, A,, C ....... I.,(,,, 26 x 33, Ila. ca; matters, ption mosaicoi, 44. Loinedur MR TENFR ?4UE EMBARCAR, SE VEN. tjkoj, raa, Cit $18.000. noted, debri itlg. SL VENUE (ADII CON%,
$I52 d d, 3 I ".;," it :1(14 n3 11) plMalo"on fill,,, it\ ,,ng I 'non, t ,Pll Wo 1 -, \ S- Nort 1, li-345-56,.4
n "_,,, ,,,., ,,,, um' tio al Won. trofdo, bailo complete I L -J'A 1 42. I. ,, I,, cit. ,.I,. Previt,
of O.,Iuz Cl!c de. cafk, techeria, buena vents. Nelinclo Otto, barla, ell Is esquina del parque. rit o"led ... flu"a"nill"Ill" :,I)w H,41
,,iIo ,-., ,,,, 11) "n -1 ...... -.- I. Oquil- Teo, rootla- ,11rh -- --- -) -f,, --yj ,ituacloll F-2292. li-li
...... _V".__.Tooj.t __- .LjVn__UI % Pt At -,A'u.. 1'.."u'ut "'I"'U d', I I ;-t1n
frail. ,,, 3il. A~. c i, fluitinda. 10 ncupatim. $6.qOO In -ersiones Cartel, Tilan- to. Picot& N9 119, esquina Merced. Mundo". Agollm 3- Vinod~ _!L- -NRIEBLES' RADIOS, REFRIJeri", ,- "'ol.vitlet. lodwo., ,Iwcl- ,IA. jI,-gt -I., Utqoll, S'llo pmh
mejor act Reparlo; nn 822 larai a 3110.00. zone d.m.z 349: A-0855. 22-H.P.57-50 I E-1031-51-7 in. y 91r. Orl JIelr--Parretti., d,, 4 1 y .500 ,,.,,., oil $4.000 y .6 I ... Io el ,11., vo 0 tin O I.11 ,"I"", ,-', 'hohl'. (12. 5.1, J.;-,- I -_ __- __ 7iw
P", n ," f 1, N't" I EsFE EDAD SE VE.N- Bodega 3, Finca L.nj.. Olilos, ent., Anapson ', T, I..g .... h, F 11654 !,(I ",
$5,60k). d dii, d no ,I pagit. URGENTE POR ATENCION q"'\ .,.I v faciliclades incredible. Amue- C 61hnl Tlo H 29. ,; __ ____3_ ___ .. d una bodega coil c-otm-, couv berate. \',,,do brliogm. quo \end, 4500 PC,., R ,A%(-% %7\Do it,,n (I'ARIO I %O I I
can ft.illdad.. de Pago. Wala que le con- ,, ]. fines. Coll $12 A- ...... I~, ".., V ... -, ,,I__ ) illilos su casa tomando sus
QVINT % 'A F. A I N A I UAnRA D lori.u.le., von ,000 ,it .,is- _4 '. "
g1w )I i coinplett), a 12 vara. Ace- ,fell .. hlrlan. y Pat, La 6 to oriurtio fine. ) b.deg., quo \11F 'k I ,.,7' ,,,,N ,.".". 10111, 1110 111.1, ,., to r-- inuebies dir, uso Como fondo
, E -LA Burd- -de Agnmensura I LI-116. $18,000. F.15,11wimi riC primer.. EN un. encias aut movil
,a _,,Ill .. Habana 212. tol6fon. A-4240. iN. cilimpre E-I -.51-7 = 11 o es ALINEAMOS RUEDA0 1'. 12W ,.;%l- I ... -Il.-,, Sao It ... ;;g"" "La Fminenciat', Neptuno 668,

' VE .IlEvil NA QUINCIALLA TIPO IIA- bue.., ti p-iurorlld.uil ... h-- de dos Ac&bindoso construir edificio do. plan- "" "I 1,-f, 11.1,N- 1742 IN 7
CALLE 34, FRENTE At. cnLE.io -,I... sifn ante% medirJ.JvIed;ciones. deslindes, re- SE rt to$. anios direcciol-fts d -Salle- .- -, bra. 23 58 x 53.06 v. I, P z n o's- pare* acion-. AnAllon. ,do TIC- .., It looda. In I ormes, TomAs Do- b lon rit. buorta bodege, Roix proplo pare exhiblel6n y oficina. plan Rectific, slN.No k 0 it it 0 1) I_, 1.1 % IN I.. I' It I 11 0 N I t7 I,,, entre Gervasio y Belsscoain. .
" "El Jinja
mingo, Obispo No. 119. Florruh.. do 2 5. ,Ali Mund. sill. 1. .It. 3 .Im.,On y Oill-,. plant. )
.no if-oc- $10.1h) 'Vora. rris. planov. Insectaries. periteje. Personal E-833-51 .7 Ili y Vutudo.. ,but 1 26: E'Ll OSI nibLIS V Cal-njOIILS. -j .... . ... I,. p,.J,"I,.Il- q,,eIa&. &:,.,,dc -1 U-24 7.
0 19 metro. por,14. Chiliad. Crilvon t 6m
colegiado. Vernon &I interior. JI,,,,,, 11''o IN -I, A)-tloja 5
_ Mi 4 C-745-56-22 Mx
- I Alinendaria. frente nuevas- oficulas Tro- Contamos con moderns a ),Ira- 1, o' 1 7'117'1'
IFRIMERA AVENIDA. ANTE'; DE,I:A-CAw -----_------ --C-30.S0-30 ,marzo- -VKNDO-BAR- ; ll-BOHIOI!!----f GKNE- -- -pid ----- ---_HfiW5 I -11, 20, 23.58 x 53.06 vii muy c6ntri ra Mrintalvil y Linea. media cuadra Me- ---Boa eg-asin -C cl I '_"6__ _foS y ex perlos- -opera rios.-Evile I It(;i NTI: I.!
ca- rl.-%rQUITA S.tW VAIRAS. CASA NU VA I AMILIA % END11.
$11M arm. 9 Intruded Clair To. #n $10.000. ront ,_,-Ivjsnd,. Es- VENDO MOTORICICLETA MARCA WHIZ- 11 -Ato '21:IF ,
precious vista I 4 wins contrail, La condo ,
verdadera sanatoria. s propicti del negoolo. Bile Ter, %uper, reforzada, a Primer& ofe,.,. accidents. TrAiganos SLI Cal'1 0 ""'It" a 1 ...... VIS Ili Into 3.0fiff clos JOB utensillo in case no fla. ni* hare mandarins a Is n ... for uero.,, LAMPARAS
On y 20,000 a ,venta de comidlit. $5.500. Grarric. in' valle Ell 35 .firui, s6l. he tonid. ties doo. 1-l'o=1C ,,I.Nvendit., urge por enib.ique, Concordia ..-. S ... get -04, S100 AJ--C ,,,,b.I- varas. Plazas c6mo- flat X, v,),.. $1,50. SAI., 11, 1.19 D E CRISTAL - ---COU doa. Alto&. luz- Fines V ega, Calle Sol. Arro. St isco. Te
NTRY CLUB c illdarie, de pago. Cat& Para vivir Urke 6., Esta blen Pudo Quedarso cloon lut.. 251, sq. .. Coll""' S. I'a'.." M Z"'ni'mo N lt-ll-d. Si desea epmprar limparas,
toda in tuantans fabri. v. Arenas. F-3176. E-4664-50-13 INtz, ,entit. H-857-51-7- ,bt I inirtido. H-1331-53-5. 16follo U-8893. antiguas y moderns, o pizzas
djun 'go R,,,T FRodufta. d, 2 S. lRfil -lil If 111IN-116 to
a., mtitirricia'. Sole 1% do Affull. y %Ili-t,,d,,. %t '.15 Y 0 (VEDADOI: JIF VENDEN: I .
ead's, "Con"'e'l,"I dl r QUINTAS DE RECREO. E- 137 -53'- 13 niz.
grand,, de 5,(io(I v, as. preco, .,,.ctl,.. ,'YOS
I,.-uth 41, indlit. bonds, blane... Du '_ _-_ ut,11as de fino cristal'Baccarat
Arroyo Arenas, firica "ReS11- Cedo local dn eslillitia. coil misting imer- do., uirlpq Fluirk 41. Chevrolet 39 (San Sit VEND. MOIO( I( LI-T. ,,IIARLFA DA I) Bohemia. "La Casa Git", CarNICANOK DEL CAMPO rrecci6n". con carretera frente I n'I-- ,ndrk;,'- .r.ou.,te, to ", r. Nepturto, Pegado Garlinno us Fold 41, Studebaker 41. i.dko. Irls- 74 ..... -. _'n 111. A, I;",. iUSELO DIA Y'NOCHE" ,;
luv ee,,a do Ae, Rio,,Ao NIviulo, ferta. nor rot poder atenderlo, San Rafael I Fscucho. Ofertas __ 111-lifla-5.1-4, clt- -t- A..uil N,, ING It. EI mejor Soffi-Canin, as Ins Ill, 50.1, casi"esquina a BedC 10 ., Ilk) of. a $12.00 'are. ],I todos los lotes, agug y 13, esquina a Escobar. Vtndo ,,, S251)(4). -I,.,tAuj-.o. ?tl. 1j7ARTICVj ,,. N. Lu).no Tell. X :11197.
F-13.W-51-41 in .. .... ,,.d,,.hi. h ,ol,,olo, IFNDR DOUGF REDA F 13M 51-4 "Jil ill kiSCOlill. Cuarenta aficis expeme: Lost F-11331. d, _N_, 1047, call, 20 N V611jo(jo, Ila% Iliflo
- el6ctrica, muchos frutales. Vert,- N 119 M,,m ...... do 4 7 it till
1 13.1-1-1178-415-4 UNIDAD. POR CAAInIAR DE GI: I.c.1 ituot. 11 rll,.,,..I p- -alq,-, H-11:16153-01 SK VF:%Djf. IN, : ,I,-I. ut- 11,66 plied 11cla. C-1002-56-28 mz
- demos clescle $2,500 -varas ade """ cafe "El "' plo o ... I ....... TI(,B ", :,( e convertirlo sill flytidn. tic __-, ____ to .,, volute .I nitruo be, oil 1. moJiM, -Xou, 11,- F.odila. do 2 ki 5. I a ...... I ". _., PLYMOUTH Do. .... t ....... ...... I'"I"'.
pjaZOS, tam- de 1. C.lz.d. Real. lvi.runuir. No P.9. h1urnitt". Ago,]. N rl d- Sit. Vit-NDIK. ill, arECIAL DE: I~ on $1,00000 CZ d'. -,10lo I"' ,, l .h."AU111.1.1'", I
F. ARREDONDO lante. Al confRdo N, .Ui alnuiler. Buen contract, Tiabitts con poem 1,-. 23 N 12, V.d. n. Suk.oi. Mo. 3-111. -Irll m, F.".1
' :',,',, ","' '.',",,,,,,, ,)" ,o,,,.[I".",Jr,,,. lo. 2-' le'
_.- I bi6n hay varies casas constr dependencia. No. intermedialiot. Sit duello: it. I.N I 1. 33. 5, 11 8 ", MIRE ESTO
. I. FernAndoz. elf. BO-9430. _Uil regal, en SI,650 _44 ,',,I-fl 1, I, "' ,I .",--kn FIJ 'In, o"I'lu,"..
FI-3302 INVERSIONES FI-3302 das que*venderlos con facilida- T-17441-51-5 Con ,ifnd.. ..],,,I ,,F.t-.,-. -fti go.- %ti Sol uCr VERTIBLE. I-ORD OAIIlli.% rORIj.tII+1rt0LLr l1;i-.-;;-,._ "o "..". -ao, I" baell I., en I' """ POR SOLO $10 NIENSUAL,
47 ell $1 9.1n, cnn todos sus e I an to. 100 r.b.11-, ,mote-.l. -- -;rto-. -11 ul,-dpial 11.11.11-1. "no. lintel .. $I..r _____ des. Informes: Diaz Ramos, .r,-O.,dn, ,_,, "' R'- ill.. bit .... b.,- Will ,..rrha si ,a, tit ... St.odurd. r vkoel.. 41) 50 .'I"ll., .1,o, ..... ...... I.u, 4ofi -Chuu, 1111111111-11- .JuEGOS DE CUARTO, 3 C.
VENDO 2 HOTELES -, I .;I 6 '::;' drt A.u.
VEDADb.PARCELAS I I. vv" I 11 1111111 Ill.-- "' ';,,,1"m dr"; ilmdor. etc. It y 2 III a6t'aij 01'. Aul., L.t.d.. V...J.-Ilo,1,11.1, Vi.,,W. to. -1 ..... rol,, ,I h-rJe 11,11 1-11 I
"' 22 KlIv. Eq ,Ina. Call, 17. 122.G7 22-90 Banco Canadi. Dto, 322. A-8875 Una gran barra Y 'tins pimaderlm y 1. y Vut ... to, I.H.1412.5f.4 I F-11:13-53-7 do, 1,,,.,. ],,,I,,.,I,-. I,,flv-. bl" INJ-nd.. -, I ... ... ejow, lel ... C".d. FOrmiclable conleclor $8.00
ell $i2,979. Cattle H. 2005 in. Celia% 14 in-E-7328-50-19 Alz ,1.11 faelliciades. Infinoles Inqul,; "Jor 362 'r. 14112 .13 It .Ilu.hluoll Liling, -Ulo lligift v Art. .
It 74 to. Ciro IOX30, F-1865-f-4 52 BOVEDAS Y PANTONES Quiw.itw i-r.Ni)iR.,,,Mll.,,At'I'OMOVII,? nunfe.no 11 .......... ,I ... ebl'. it, ,n-s. .1 Sala S8.00. Radio S5.00. Estan,,;.. frente. Total 3 Call, panaderl.. It bruidamo, ,It to I 6" de ,Col.., .I., ONI,
IWO mPrel,6mo 2.1. Chile a pr6xinlo DELINEANTE-TOPOGRAF0 GAN41AIVAMION110111) 193., t .. "'I"-'a .." wt.,IC,,.l (;;u,1.'Ej1t ..... C Ill tCS $5.00. Piezas sue)-17 1 :t;e.8m.-t-Otra-12 5Ox2266-m-Cftlle -Con trat iclonam-pavinnentAcleole.-de chiles. V11 0 O.ARRIENuo rARRICA DE AL "'o "' tastutorion % expoilelicka. Vt l_ lad.s. ooto. 85 V. 6 91ou- 'o;A jo., tl.ul JJaJ..J M39. ,YI,. Ara ... I .... it
8,50x3fl.4flm.I Calle 15 quite tetras naves. j-_js. illptios, mensurat. fines, ZND I C IKDAS I.ISTA PiPLA ENTERRAIL, A _'' 'u Li r r Wall F-6115-56- 11 NJ
13- J1 ..I., me orm V ri califorrilm. ctimple: 11 Ol' lbiLldnirm do Autol. Ayr or "I""n "ie"Al"c"I"C"In btlen"' "'["" I "," tas. Vea nuestro surtid). Preta eslk Ira siando: urge por enlen'tridiul ,, 5u. So du,6. Jesus licgtncl;. 161 41419 1 3 5"" I ,",.,
13.50x3tt in. Arredlindo, FI-3302. parcelaclon" repartos. Oficinn, Apartarnen. E. 6-52-4 Mz .1 A A-%I- ... 170. H-1(174-5 ,i j, y pint.. $45000 M, .. ...... to I
. Is Infrormes: 7 a It noche Humboldt 16J, apar- Itille, 13 C. Vdado. Vietiont ... Nwal CIOS, CalidadtIl facilidades. Muc_ to,11. Panorama ontr Columbia y Parque tamento 4, lu&J. Preguntor nor MaritI. Contado y con Facilidades D-u. I-4723. III 3:101. Nitteltilerin SANTA AMELIA El Modelo", S. Rafael
E 621 It r,,itz -51-5 EDUARDO PALACIO It
VEDADO, SOLARES -, -50-17. E-7772 N17 ..'tlhl* Plymouth 43, Hornell. r, rl. 4 .%.I .l Salliff I [0, Matirique, S. Nicolfi 4 Manrique y Campanario.
6enlos: callo 7 call J. calle 13. calle I __30. Chile 9 Nri.205.. in Oldsmobile 47. h1drainalle concerti I
Vedado Vents Y c ,,W "'I" Z C"" c r' No pAtio. lujti )"etto cu.,
AVISO -16ni bovediu; ",'in .. to. 3 vuell'o. 409,
ent I y N. Call. Ill. Wle 3A.. calie UNA FINQUITA PIvInnuth ". much. dio'.11ne'e'... ju."", c ...... I., ..I.. is
2fi. r JI, I I c SE VENDE .[,-a b.deg. t Nd. $200.00. of,.. ouOmtfic. filter $30n. -P C-976-56-28-NIz.
2,,. Eaq For cambl.r dC at .. do forrods $400. beards mourmol $900 .1111 Irturrin.11.1iml 47, in -r:--dc-T;",-, I it) 11, In. lonew primal. todo emoba. lIvInfir"ll",
Inn :,Call. 13 02.1141 x 4111 m.l. Cal- ,.,.., .. .,. AYESTARAN MOTORS I, -I.tra,
lad.,',40 T4 in. tl.l(lg ITIA: Baft., 22.7Z -de73,200 varas con su magni riolla con ca vIi.ldv, orool-Pil-t-ril Capjlla o. ra. 48. ettopendo. Ford 41. cuati 1 10,,oro., ,el ...... I... o.W.d., I .,I. to. 'BLES ESTILO
35 in. (796.25 in.); calle 13. squfnm. 23.50 fica Casa compuesta de 2 porta- nueva. Pace, diner., Santa Wigidaid2ill,.L. P.nteen milormal $2.500. $6.00 Cl M U I,
Lfins, .72. 1-6 "Idades do pago. IJueenn. hemal. International 42. covets, do. Tien. grand.% -rIllfridelt do 6,unilbu., ca *J'nIt1fnrw At 9777 C R51-56-19 Nit
x 4 in. I040 on.l. $28.00 in. Oportunidad, E-1365-52-28 on.. ble, games, Inuen pr io. DIstrilluldora do minnen do pefr6l.u y intoullum y .u1noulvi. .nll...d,.. a bletua. arto. porcelanst.. bia.
'A it C..rt. L XV. .ill-I. tindit.
no intros. Arredrindo: Fl- 302. les, frente y fondo, sala, come ENDE ZONA REFRESCO 3 A., AyestarAn 170 Jr.s do loclas mAo. y tipus, asl conno
- I AAIERII Auto, Ay"tartin, ".. Ill
____ 'I no. Coll k Ca pCr,.,.,. DOVEDA NUEVA. ARGOLLAS BRONCE ,front. I* Lftslrfifir.l. do reputist... Tien, on. Sit I" lloajuea o.dm.. Comilla.. rinnastIllerom. re#
I dor, 4 cuartos con closets, 2 ba- 5E v I no 0 n re.pecti, . $200. OO.' .250. CIT. $300. Part con do u, ciull.dall 1-1 MUEBLERIA "PRATS11 Ill. 'kerrelers, espel... -.,It&.. tri.dros, .
1-4810. pare -rdar S H-1073-63-0 ducto de carrn. clinc.,los, por In tprifn noit 'tc.m.
do, In cludad. Maine: -, d- b6,ed.., do milimel p- do 1. I Casa Prieto. 0.11-0 110.
50 AVE. MIRAMAR, $10.00 V. ficts, pantry, espIlindidA. cocina, to ,,,I, poi-s.-I permit, Potter ,I., I~ o-l- lt,,-, ot- ,1,1 1,1-hle, -IoAdo v A VIAT04. %In"%- 1110
Pr6ximn a La Copa. return. 1.390.60 I I -pill. $) 1100. tod % nuevat, r-3121 po' h CHEVROLET CONVERTIBL9 ,,,e,-,J,, R""ll .... o. Inda. pa't" d' "" .1".'"I" J"eg". :",.,:.I, W.. "n"IC I C-240-54-1
avadero, garage con cuarto al- I-OR No ronER. ATEINDER VENDO GRO- 11-70Y .12 '..
Etiquin.: 2947 x 7075. 2.08NW ,". Prprwio carr(t-,olut vet*0 motirlit 19411; lil-, AY-t-,An -%I-1-1-, HA-- V-cl. 'I", 'll"n- 1--liti -T."'I'l 111111111111e' LUJI)MO LIVING. ING DAMASCO
_
_4t2 El --tite=.. Irztv.=rtvttrt. tengg-lo to-para---r)lofer; Ademds 2 Case- cerv coil caution 3 It.qigeraclotes xran- -%jr,,-f- IN, #N'4gnx .dex _14 __ enrubridar. LEM. can- todox Ique-usted ct-a. FI-3:102. I local .mpli. ,on-,u .,m-l.crl,, n,,lh.s Prevea tina Necesidad Futura lo-P-11 have III~ ni..e,, TI.ne -m1n. t 194:1 ):I r do rrrinxo armaniza
1I;o"1..1(1I -kII ,,; ,1,.,o'IEquIp.d. -dlo ___,___________ ul,, 1. 11, .1, A-2ZIA 't' '"c"'s JJnqq.mdA% Wn ,estren.,I.
-I.--- tas para dep6sito de inateriales -','-ic,.., I'll,, 1-11,1-1. -11,,.Ite, 11-IJ-. I-- AJq,,,,I;, ,- 11, 1,11 'N r,,I. 3 IN, A11114W MR ADMJILN I, I O It It (I S IS 0 4111 .5r. 14 0, ,',""'n, r-Ik 5.100 00 -h T'hll ilea .- -- ____. I-o- .1 A5 6W.I. .- W Cm,-Ir-, b,-,A- d-de $NH-00 ". "o". ,,, I. ,.]I,. I I (;,-,t., (i..." I'll. I. To
5 AVE. PLAYA, MIRAMAR % patios de cement. Tiene agua ,, list -lrol it' S' 'I. "Fal"Fn I"" -"'l"a' oil" to A di"' - ,.,I, p ... de- O.Invix, Ce
I J ,- ,,, ,,,, ,,,,,, n ,,,, I If. $8.00 NIENSUALES, JUEGOS E 038.56
. I F o3911 51 24 M: -ja, I,;uh ,. N I'lllu .11, (111 .An IV49 .,IJ -'r ,tjd.d%.V,'.I,, '"O"' .20 Nlx
oSombra. l4rIfIX35no, ,-.3U0"--, SH.39:irlig le acueducto y cle pozo, luz elec- a, I-[-- ttdall it I -;-Ill -1 loo- G.we ,11-do ,,, %1r,,.de- y llelll bank Dw. 'notte d, I,, ,t ,,,, -', -1 ".
'Ito Ire, ,,,Ill(3, 20135:181 ()I'- in S5,1410 HODEUA. SOVA litt) INAi"."""', """)".. ....... pit"'. ((,-l-0,-- (W-, S Dt.el. telittolo A clos, ...... I'lel. ---h' p ... ... ,,,,,, .. ...... 1) .CUartos, 3 cuerpus moder.,.,3,.9Ru. 1574,'-2, 15,4.4. ,'- y tel6furio.. Todo en per- '-'(I r c"o"Itto at"' 'N"'I'!" 30
'. 'i "'T ,g4 trica Al. I'll No 5"'.. .1'N't ....... I') I r ,, 2.1 1.5, It 1130 nI 6 "" '6"-l ;'i.1IJ,- d,- plaw. do e,,b:,.,, I I,)
otros. F. Arredondo, Ir 1-330'. I n. E,.I,,,,,. Tc)a, M-453: NI
fecto estado' ac 'corlservaci6 1 H-1261_ j NI ., %I,. 'i,,, do. ,to a it 12 d, 2 6 1- 1,, - - a ,I r a be I,. I! (11103 s; jucgo sala, com dor, -va MUEBLES A PLAZOS
tROENTE. %'ENDO BARRITA DE LICO- -endo d-mlogn., C -,.' 2 4 ES F lir21-11 91 l'I--%1,, rills estilus Piezas sueltas. Ga_______NH RA1%IAR, PARCELA9 \1illa "Cariclad", Reparto Ardai, rt,% IN cafe. Calyada. b,.Pta ti-out, La V- d .. .... h. --rttble. petf;,(r, -tad R I I 11.1. .4VION ":)" ""O ITT. in binetes cocitia, carnis todos ta- Gran surtido muebles- de to(7.11.8. 413.75,i23to 478,-., 19000 P160 despu6s de Los Pinos. Jnformes regain pnr -1- inferno, Vi- 1 FIVUrns 53 AUTOMOVILES Y ACCES. ... e, An 1, ., p ... tur. f1bics. Verim got.), -I... p.rl.,ah.. q- 0 ...... no ,;
Int. 5A Avenida, 2nX24 To. -667,201 1 S9,340 San Eleb.- iII.%3fi_5lS -- --- SnIodad, 7 a 9 a m Salgado us. Ittles sports ,lei bolte, litu, Of ...:V,. ITIallo. colchones Florseda, $3 clas classes, clando poca entrada
OtIm. w.xinis 7io. ACruda. 20 42 m. o en la misma todos los dias has- b-'-' des faciljclacle Aceplta
SE %ji C INCALLA ppqt II&A s r %, r.v IT F IT 0 n. ., mj R A It A T 0. T UNO If 1520-53-1 flood. Tenn.] ... 9 u I -itan-,_ %a riensuales Planchas c!ectricas. Y gr
no. ____ _iV 47. w V _____ ______.___ ____t_ ,
To.., ,ente. Op.rtuollihd S1250, Flql -talas.A-p. m. Preciorazonable dav,. _it __Ct1N M l M gv D. -fhl-,.. ,.,, ."_ -R ,-(T 0 -T N 0 f 1
I -60 do alq,,,ir y .9u. in -T,T-qf Celle Z.P.l. 1 2 V d.dl. -l D OLD14211101111,11, F1 TI RA- ,Z___toh__,d._ -, 11
22.j 4.1- .. lind., fli,:n1v I dl,.- -,!24 IF1466 lo 12 50.1)(0) l1brA. y title ,ants extra ,,,it m- 9-- C.ijz-gd;i& joS--s- del mos, sus- muebrles com -- cindo,
.. I us to liar 0 del
do I .7237-50-4 lnf.,,I,.,, d.. ...e.... _.T, ,_ '..." ..e'. _t. -PoCd, -.. tr.h.].-I. r).,tl...Ind. FI.3102.ue" I -1 E Nit I lelf ..5 he. on $3.0 0 48. -.t- .-- I~, .tit.. on., S, ,end. pnr 1 d-l, I- .1-1,- d, "Ca
- - I -410 Monto 29, Esquina Te-jas. Visitenos y se convericeri. Da
RESIDENCE CAM. M 92 -51-6 M- NASH 600; DLI, 46. Vii DIRFA TA- be
. rI-,1.""" lo- -ld.do. ,i2700W. T66forin 1-5221 Ev 138 I.-.C.n. G.,ol., -.u.l Nia-vf .... o .1 ,;a -rez". rriba, Salud 53, Rayo y S. NiREPARTO 7* AVENIDA petre. en fines de Wajay. tierra de pr, St. VENDI. ILL MV.JOR BAR RLSTAI- 1I. *,t%h nl oI. $1 I'll, "I"' I tit e'3016"- .3-41 ,Tell H-2027 F, 12tiQ .153 5 .%17 pf I
. ,otaj- jiuorlaora5as de palrna rant. Ell Is %'Ibnra. 10 de OcItilor, y San. r' X I I I M; r .',IT Colds.
.;,.to Av- 2 41 3) Chile :tit 23 60 "'," ' if It 1471 3 -tirid.d. T Wf.... 10 I. C.tlilra. I.. C.mpan., c- site lual-e. ADILLAC AN COMPLF.1,%METE NUF_ __. tat 1.2;18 v Siff on '. So, A ,I. n .Vdilblo 'I 'EN C I 1'. o C-97M.4 Mz.
38 311 To phon nullits del Vad.ii.r Informes F-500 ,nf.-- ell 1. rown.. 51_R SL D. FORIJ, Ili 41. RL LAh ( ON- 1. lot. do to '"i" u."". I'll 'OR 'IRA L D 0 1) IPLOIIIATICO at
... ,it 2710 ti-,ul, Total 83", 1 $11 d Inn ot. oo- oj,!. l .... ,],- lnl" ."I ..... in odliorlo,, $3,70000. ,It I '
,Ina,. it .,do l 50 X-7343 50-1 F 1363 _ I T ., MUEBLES BARATOS 1 J, -:12410. Chile 29 110 _" Exteovle ... 136, -ol, ,at,' 'tig(J.dade. europeam, Cus1, Evil, S I (n). A% rod men I nue'.. I'if--- 1'32717t" AMORTIGUABORES r .
dares iLaCopal. A-nida Septima. A-ni- SE 'VE NDF UNA F1,4CA PEQUENA EN INTERESANft NEGOCI NQ"'2. 3. Vod.,W Do III 2. H.1105 .r.1-4 TALLERES ALVAREZ A lfla-. v .-.,, I.d- pego. d,, -.N.jn, d, ; -.. plot., .1toollor.. p.q.efiss orientsd..Cntra. Tengo turns: FI-3302. C iba del Ague. Con case de aiadera nue- C I05 n.1-5 I .m.,. 'o"llcurie. .us,., .1gunR ittembrRs I animates. T O' Por embarearse so duefio. me vende tien- I .... .... 413 TeItfinrin, U-706 Repri-11- '111- 11-11 d: . ..... cd ,,. lat, -11t., It -,,,,,,,, 1, ,,Io do, '.
"To c -- -- debaker Comando ., u Te.111 .al.. TOOL B-2953.
lorada de sprlmera. Pozo fOrtil Para ollij, do de ropa y. pvletcria. ell excellent lugar j7f ,NDO BUICK St'llfAt. DEL 16, 4 PI Elf. ,I ... do .roottg..,J,,;e. M-Ao-. ., , H-293-Ii-7,
1. _mpletant onto ooo,.. -ti&,re ny- R.,im mire .,o.dll ... do, ,,,,do Illne. ';,,'" "j 11 "I'l, g" R ... I .... 1" o,
CLUB RESIDENCIAL informed: Pasell 115. Vedadn EncaTgado itin tz cede local In- a 1 11_:, ;,_ VItlw ::": "I'll", ",'"""' "I"
I,. Il.b.n. Throb I ,ad. .G.'so'll. 1-'11%. T-- ... I ,
, E-7601-50-5 INIz forms : 0. E.. Caserta Lu)mno No 22. arln" exiles %ledo de 2 A 4 C p"iect. "I.d. ji"le'.1 T."o, 'Xi'lencla liars rapid iototanblu do to I -6],, jo,"I "Ie 11"An, -L- "Ito VENDO I I ARI 0 fildl; OTRO 3
141)(1.7.7tv., S411100. Otto. J5H1x 5.94v. 139511 8 J.",,radin y in "G.,AJ, Camps", Corr. im"o ,., ,,1,;,.,f ne, 7,
or -.1302. v $91100 daiins P CAMION INTERNATIONAL filebles DE OPORTUNIDAD I
1 Terrenot Ilamos: 15341v. n 14.16x"8.30 T. E-10 -51 10 NIZ Cal J NO 156 e. 9 1 It. Apto,.A. V.d.do. 1;" '_ R no do. to. tipoc Tell,,.. Al~~ 5 Tt,11 V 5926 *14(l I'~ csoillm $195 Comedor $49.00.
j -RGJJ: VFNTA ACCION It LA TRI- 1 1 92 5.3-5 a w H- 1 465-15311.'6' ( 460 53 11 M, C 42 t6 Ili (',io --,oolonln baraLlslino; chiforrober
O!IA. 15.33.3i v. MAgniflea esquire. 3150 x rud.d 4 eab.llorfat,. 4.,O Ili,., d) nTde- SE VENDE CAFL PATRIA FRENTE AL ___ t.A' rm-a $In Nlodvroos. San Joaquin 363,
36 S9,. 0,114.5r., Precut ,ul.ctilo. Teng. o,, 300 Saltines. cerdw. aiwilt, deC:bran- parader. de Iot l-1tasc,'doI,,VCdadO 4E VY.NDE BVICK Illia, 4 PI rRTA14. RA. it E 11 FN"R "I"If"LET IIFI I 1. A I'L A A ', t, e NJ'ou, 0 ... its, 11-346-56-0.
lot. F Arred.nd., Ft ,., etc. eon chalet1dolitlorld. rrle- end, 5 0 at it,., turn 1. iou, bu- ""do. SC3 do. -. Son Lh,..,,, V:1, ir16fn-, I; 14N.1 P-d". It, -obl- Juego" 'u.,I( .. .... I.
--- ---SINAI.-ALT. PLAYA - bolta, J-C I-Allnez. I H_91 50-11, I E-1412-51-5 cit O'Reiliv 170. Dept. para tirci cana. Oferta cspe cial, io-u t7FAlr-ot --- --'- y _,h. $1 ell ,C-...I PI.Te. ."ell.. a BatabaniN. Koh. 5. horn del la Vl- ronLido. no intormeduirlos. f.arlidaciett tit. )Uffo V111" it, 5 6 Q 1, 1946, hasis largo, carroceria lf- 11,-*.l 0, ,,,
Pr6ximo Tranvian-Orrinibui. Terrenos Jim. __ 21i 14-11 )3-4 .'IF ....... I.,-.hI.d- poll. P.,11".- _BARNIZA9
1711a AVROPIA FARA REPARTO JUIV SE VENDEN TRES EltrrVIAL11DADES par _-,.' '.R,'.A,' Mi -'A'-u":'7,ot. of flavor "L. P-11l.etit"
.,,,. firms E.quln. 20.11m. Rancho BoYern, a 9 it- I f.,m.volIc,, on, ,I u,1I-d1,. Exist., .11.111-1 S1,000. Chapa nueva J-. W., 11411 (472 601rt K 3M. 4 PUERTAS SEDAN Too .d.r go %. 11:111,11, I S- 11.(-1 '67r 'U'j"Cod. I M G';j 'A
I. chretr. ri 1, I. Nno Bi5.C ,,a. p-f- "oll" 1-1- :1 H "',"; "AR SUS MUEBLES
S.I.Voo, 15.17m 1.1,4 60, Capoulli. con .,opoficut ,do "O"' Plod ..
jontro. 5- do ,-Ierut, Pit- radio. go" .. o"".. p"fe'lo ,I- me- "Ber-ta-di", Refugi6 262, entV Se"Ada Para -'-at u oull %l-- IM Al ( 1 2 3 ., 0 LAQUE
$3 -50; del 631, o"n C .' ''I' sfl."00. firg,,- venta H 4,11 I I Lt."" "We "L. Co.. Baj.". GrantsItIn. erejeta. Chile 74, l5x53v. (79 v m'r m D 35 m2. Inf. Of. Orben I A-- I,. --t- on.-es capica- v pimtoa
5,5. it r-bho B."W if-iipf)-.i3-5 Industria-Crespo. Telf. A """ --,-------.-IfT.30. Arredondo. FI-3302. .__ 7021-.I.-41d,";.,b,:,' ','.',',. vll %bl- Ill -fl"-n- Join' 3188. $3 NIENSUAL. CUNAS _NUE- It,, de j--,at, lAqueffir, dpeorar y Top&.
53. Et,. Vib.... FORD 49 va s, camas todos tamafios ',,', ,,,:;",'t;,' ',. "',,r',en-il Etp.cialldsd an
- YEND0.4TODA. 0 t'.sr PARTE. FUSCA OR 11-1111.1-51 4 ,VfwOUTH :no. 4ii.-irf. PANAJERON. PAR If-1336-53-6 t e IN n y lef'ot-11A., Virtude.
NICANOR DEL CAMPO 9 r.b florin, P o del al. do, it,,- __ Plinrol., on perfect. -t.d.. Oldm.bil So -,0 J_- -A-- ,,,,,,,,,,,,, '. los cuar. 4- %, 7'12-1 H_ 41OZ-39
d, MOTOCICLETA TRIUMPH "... ".1"I"'. IN P l.", .-,.-, 1, '". ". fiodciiios estilos; juek
I nP rtunid.d,.: rallC 17 123 5 47 I rits LA Habana. Informant F-62'I Bodega, Velt $150.00 Diarios .19 chico. poco -, vendrn m,,y be,&
112", .-n t. r.u I.% ,anitox 47,17 I! I - 1--l-1- -, H-139".. 50 4 1""' '-" Ca, .. .-- __ -.--,- tot eu. Nrildkde ,I, it.g. T-.dor. 21C --- ---- I I Pr1rl. 221(K- 0,.:" -I, 28 ,-- 21, ,1:,,O 'I. -r-o ri ;,,;_- ItR .. __ st _. possess,
. I I I I I I I I I
- I I I I 1. I I I .
. I
. I I I 1. I : I 1
I I "; -11. I -- -. I I '. -- -1 I I I I .
I I I I I I I I I I I I I I I I I I .1
' I
. PAGMA VEINTIOCH I 0 I DIARIO DE LAAARINA.-VIERNES, 4 DE MARZO DE 1949' . _! ANO CXV11 I I

_ ____ __ ______ __ - I
___ I .- I.. I I .1 -1 1-1 1- -,,.- I I E R ES 'A L Q I I L -E R E S --- A l Q U I'LER, E -S -, ,
- VENTAS- V E N T A S I VENTS DINERO HIPOTECA ENSERANZAS AL.QUI 0 __. I- I
- _.
S& -'MUEBLES .Y PRENDAS 157 TILES DE OFICINA_ 62 OBJETS VARIOUS 64 OFERTAS 9 77 ACADEMIES 80 CASAS DE HUESPEDES 82 APARTAFENTOSL 83. DEPARTAKENTOS I I .
99 VENDEUN,,JUGO DE COMEDOR, "' 'IFINS13,11 11, SIN FONDO NJ FIA, CONTADORAS NATIONAL AL 5% DAMOS RAPIDAMEN. ACADEMIA DR LDIOMAS ROBERTS. MA' I .. SAN RAFAEL 313, ALTOS. A-MEDIA ALQUILA Bramoffo DEPAR TA- *
"Ailo Re'.6i.row, ,,,, jorgo dJ do ; ,:"_Ifo ro .,.,Tlalb -rZ1.IjroI rl,,..(l lec6n 153. altos, Telofono M-2124. Cis tire 4e Gallano. me miquila. en W.60 JK
I, b, dtok z -- Nv 2, con vistm*a I- -alle,
et i T if n apprimmepto thlerior, smueblaclo. Se ruent.,.Ito.
Go P I,~ Arango 4,-F, -jol- I lon. I'. O', L. C. SmI h iV.' De ocasl6n. gztrantizadas. Tenernoi g I lbanti- i15 Uiensuales. Ell Mitodo Novit ""no roo_, _,c toreciax. 6ilp te gr6ndes y pequefias generates Di MANSION DORA tic C-70-92.4. co puvdo tie terra. ala. comedor, doll
rl "toablaebaroa. Loyaoo 11-106-16-8 Almini ... ..... ]'I' Ido, los meJores Damos far on. Robert, ,, recommend por it solo. Dis ,x1ge. refer.riciam. In_ c' ,,,, !aA6 tie polio Visitenos antes tie compare. tinel6n. effitiencia. garantia. C-314-77-10 Linea W Itos, h y C, Vedado --Tail."' Qft grande, h.bit-loneb. b-h,.vcO-1PIet- tie
C-LBL ,,, Abcf Sol 318. ,rIi1-, 122.0-57 5 La I Neptuno 84des. Tam8ilin damos en fabri. I 9 u adero, Sexto.. ,
BE VENDEN TOW S LOS M ___ __ inter-a. Cata BurguI!", -HOUSE jujo y tjrra jto con
, e .... !, buei- L- iidi- , .. E-401-62-6 caci6n, H*abana,. V dado, Vibo- MIRAMAR PENT
M Amplias v freseas habitaclones. ag" ". I 0 Avenida entre e y 9. Bucravista. Preeto
blir.tos. Chile ",rlulioi P
ra, Maria lente y (;Ia. teliftina. ExlI corrilds. AMUEBLADO CON TOD f5fl.00. lufor-n' B- 929 y F-7013.
-.. c- aj, N" "' PIT ServJcJo.compqto. Precious m6dJvos. Dribble Muy frelsco, 2 cuortot, baho, living. co- C-997-93-4
I Bue ... III.. 'Ni- ... ll-, 617-56-C Mueblm W q. oficina '2' p nao y repartos. Corn ACADEMIA AN I
I VENDO TODOS .MIS MUEBLES. JULGO MALETAS AVION ramos casas ysolares. Marti- Me- do G6m.. 214 a 216. Tolet.. lines' tranvi.sl 7 omnibus, C-663-80-4 medor..tran terfraza. ochoclosets, cuarto I I
.,, nt-,. ,n "'Ine nez y Prieto, O'Reilly "309, j-703S, Comercto complete, Secretarl'I RESIDENCIAL GALIANO r.jm .-- aervicl.. .otJna gas, never.. Is- SE ALIQUILA
Inn d.,"i "'te".""o, Contadora National ol--..pil .clibl. 'r. cidoz tel,4fono. 7m Avenida y 28. B-5128.
It ,vJ A. At I.ti s ,v "" A to Call. Am6"gg ;65. e.D, 19 May. y 2.
,epvj. .- I -, 5 Fmfj ," .6sped.s.
do, e lu'l, ,b,. ,,III, R,,,.,t ... Pnt.,. de i I J 0.00 Bactie: A-6951, T-3456. pecializael6n: Taquigradia en ispah. d Gotten, 457 entire I.f.;A S. H-689-42-11
__ lronl" ", 1-:1 -,A rI111.1 metal bodes. ere-t.. L, C.I..ial,,R -64 12 NIL ". Z ii"v ,jief 16n commercial Tew an Barcelona. Para gar elfintrill- Sal.-,.-,dc,. 3 habit&__,. njl oil "': A 732, 131I ,.cc -6 ,u
c.er. 'O, -SLqel gel, CaIn, d --y ..a m. 9 .14,%mnog ..Ila dlorn, Insl#j,' Aritind Nfmyo lAyestarilin'. Department primer-
ba tapithdo, c ai y -d.li,1 en Ind., I---. ,,-_ feel esquina a Marquis q n Ta- Lr 'a., .mbitzones All, on, bue".. -.Idea 26 N9 215,'VEDADO Piso frente'calle.
Vi" " roe I o E-111 I t' nedurU, Contabilidad
r'o u vione boho, vocIn., $60.00 Se -xlgvert bl., R dl nCA :," ,"'n 6fer. 1.1_1 11111_ ...2 rI FACILITOBDINER0 AUTOMO .."'.
"t nd. _' VIL"; MO Call. 12 11. Pe 16. M. .IJd.d absolu a."me Emplkrolid = _n b abd.f, .
-d- q,.., dc , bil,,. .I,.r y -1-1-. 1i .,'Linarra-Se.." T:61! '-_ 1,rndJmR.dAF,, PIrtrnenno .1 --iiI.d.,
Ref Berador Generel El P-1.1,1- d, oo,- dales 194 .1 1949. DoctIrrentom man ,j.: __ vie
2 ron ,a, C-127-77 = n _,_ ,,. .el
ri n- 1111, Todo S "Ber ". t to fono: Bzsm. -4 M2 -39&W-_12_JJ1z__ IrIlir, -581- S_
- _,_vl.v.. Verl., de I n 7 e 211) AnLl_,_Ad- f- -6I C-11II'l-ii-el LMACENE, VALLP liltecl6n .1 minute. -ta.dl". R;fu ______-_- _________C r -- mr-C-Io.. h.rsmr-j.borm _______,____ --- hot.. --let" I.d-_Iav&dero,-cocI-9-b -- [.Ilf_.T__-_50R.-Ara.do, li-10.54 5" _5 1"d,"T-P-,1-,-Tq.ras_--as y P ;, j S c oc' I Eire a comerelantes y revendodores ',", """ ;' .44_8 PREP RACION RAPIDA PARA TRABA- derlujo. Otroh Igualles con cuarto ciiados
- I.a tie b cs, 3 a E-2814 It r J en oficin I ALQUILASE DEPTO CHWO, HABITAGAN-A. SE VENDE JUE68 D M_ -..--_- c .1 -perfumeria y quiric.11iiiim. a. (Cuatro norses.i Mecarip.
col lg ,,i- N-i-a; de Oticulce grafts A 81 CASAS DE COMBYAS- G-'-' 'of'-": F-4380- 11-701-82-9
dor neo cIA-ico, cnJor hu-, con docl- I-o'l N-jro y My. %'ol'91s :1 9 rAN' las mos bmJOj preclos del mprcado Boll, DOY DINERO ROBRE CASAS, TERRE. ortogralla. prilctics de oficin a con cl6n. cocina, baho ague abundance. S25.
evil pietas, ell In- ho-it, =,do,-- -q, I- T-orit, Rty A-9915 elte lista-de precious. Son Ignacio No. 206. not tambitn sobre b6vedas y banteores. mAqud as, c4ilculadoras. archives. ete. Tres zN I A SIE' y Tei4r. b9d"s. Una cumdrA ,
C 14 (7-105-57-5 I'll IT, b, ni,' __ P-2967-62-9 Nit vendo. compro y camblo adernils. E 'I eJ- preclo de Una. Exito mj jllo, KeKA BE RURVZ COMIDA A DO. BE ALQUILA $38.60 UN APARTAKENTO Lawtrn. 9
. ngo 89111inalur po goas Otra habItarion. 10
.11 N 44 codre 3A ." XPO n
I Ia misma exquisito Istos. pequefio con garlic on me- trallvias. 2 If .
Part.. ,,,, "n so caso, much& reserve. F- ,.2 propin I par& 2
O6 grant .6d unque usted no ten a to I B y de Octubre 9 Cclina. hlayoreb. indul.
, X ft-7 __"t -8- '- LIBROS E IMPRESOS SE VEN E.tfNA,.COC1,WA GAS-!TiE8 -_ '_ O6 I ,7 P No. 2 G, entre :'N 9 U,
3121. Sr. F! % ?M,: merni, varlado Calls 8 entre 50 y a 4 Edif trImOnIo 9010, cAlle
VE ND 0 P A R T I C 12 L X R E S. TRES tS('A- hiurnill. In ign per "to us.. $25.00 ____ - .E.9419-64.q clynl too ..'elJores. Pitman Acbde enable -fe-ocia, H-14ID-83-4,
Callc 27 N )(15. Vedarin. todoe'Ford" San Nicallo; log lerar. Neptu. Camacho ".Sterr&, R-2751. C. Lawton. H-987-82.4
p-rate, dlltloto, Ianniow, E-4387-81-12 Mz
27 29 PRESTO DINERO 90BRE NUEBLIES, DE. no-San Miguel.i SEX:EA AVENIDA, smg I' 9_ It u E N;;-- - _Par& br.orc. E ':I' ,)"'I' RIRLIOTFCA DE CONTABILiDAD. DE 1.1022-62-4. ,. E- resco Apartamento Interio E!
63,, rntre ,o. I r a _"_
do. K-1-. 4 t-ob. de'paq iete. Coqt6 S601)(I .. __ Jindolo, en ,I. pode Gonz4Iez,'6aJJm. 6613-6644-77-17 -Nit CASA',ANTONIO. LRALTAD 404. TEL -- Vmt.. se-al- herrnobn departamen., De 9 2 .1 il-% -6 6 0 112. entre.-Lagunas Y AnJmas, aparte- I I- __Bafts No. .55-57- entre 3a y 5m.. V. quit
If- 1-1 S.-d- $40.00 12-7031 __ S-E-VENDEN- CAMAR&S-FOTOGRAFICAS n I ..... --- comer itabroso a domiel to bajo. NO 7. coropue5to de.ji2la-comedor.
_ 2__ roento-Interjor N I __ dado, con Nola-comedor, dos habiteclonts,
:::::: 91I VENDE-LN JVEGO-DE -COMEDOR F-4-115 58-12 Nit nd.k. Medallist- III 3.5 9-4. baJos. at fondo, tie I I I I __ Kodak- ". MerI amarJllo poerco. cro eta,,Pier 2 grades habitaciones. baho complete de
mm 11 a I y de 3 a Z p. in. H-157 444AT. -i : I ". tie Interco starts, empanscilaus, met ballo. cocirim. c arto y serviclo tie crJad jujo coins y patio con mu lAvadero, PreRen.cimootii, rin'p-5t. III, rne,., .Pa- ENCIUl OPEDIA E S P A S A, BARATA .....be% garantizadas cnmo-nuevas,-cm n ,11 OIL '
ra de c6ern y do i bLI- i, Ali estfiches, de coero carenclita. MItad tie I I --E-1693-82.6 Infarman. B-5829 y F-5891. Sr.
to do,, aaadi,,arroz blanco. Horn file, clo, $45.00.
31 ,OQ ,ac pre KIPOTECAS: AL 11% FACILITAMOS DES- BR IG H T e 1 Joan Palet fasquel LarrTes)
" M ".".'t'., : to. Ganes. Walsh. Tells* -3029, M-2225. del $1,000 halite $50.000 Habana, Vedado. E-7946-8 -I-, Mz BE ALQUILA APARTAMKNTO AMUEcas, ,,nl n er I ang., de p-el.n. ,,bld.i ode'linportar. Colitieror e I __ I I _=_ C-20-83.9.
_ y 1 4 ,.o, U-4606 Vend. :X
on ventilad- d, pulgad- St do ., d 'n"t." _al'dar ,_ Pr guitar por Pepin. y Repartos, seriedad absolute, compramom blado- en'el Reparto Almendareii. Tone
In. P.r ,olb-cf-, V-IoI Carlo, 3O "' it, cric I, a _rI3U4O SERVIMOS COP= A A DO- INTERIOR: CALLE 0
_ E-147P-62-4 apartarn.rit- -odernos basis $30.000. Lon-, geraie.-Inforenan, teWono B-1086. DEPARTAMENTO
., H_859 58A* I FU T U en dep6sitos especiales. Menus
704, bajos, d--h Ia del Comercio 208 Sr. Hermida A-6638. R E! micillo", H-95542-4 WII 914, entre Averudas 9 Y 10, AmPlimH-771-56-4 E-8522-64-44-20 Nit. confacclonados Por "pertoo cocaine, w -v If its ,
- 59 RADIOS Y APARATOS Para los j6venes que de- Articulos de prItriers, collided. 13 No -452 ALQUILO.APAIATAMENTO COMPLETA- clon de Almendar Sala Ome o
Vededo. Tel6fono F-31160' I mente a ueblado. Sala, trft cuartot. C.- ci6n, baft. covIna. Patio. $V.0 V ,:
VENDO.MAGNIFIC0 J, EGO D.E.,CUAR- R USES Y ,MALETAS' .. las --cuarto-cTi'd --- Ol .o mem-I;4*-t -Vfls ,. H-1416-83-4.
to, I.I.e.d.. -W. I, d nc It. ,I, ELECTRICOS seen beneficiaries con EWBIBIB--Mz- med. -. In& jimr; of, ter
f eti, plerms ,,to -- no-., Inform,. 1- N-1 _. ____ I, DINERO --- -. refrigerator. cerc. Hotel Naclonal. PreIi :on. lrl-4' I 11. ___it '-A- 56-4- A__sfITAn D ECIO BE VENDE RADIO- -,-_-A-ViO DESDE-$2.50-- mfiltiples ventajas que ofre- CASA PARTICULAR CALLE 11 N9 606 clo, $130.00 meo3uRI- Inform& U_ 11
, ooo f I K__v ___ nTfc.. v.
IIl_ d, a nue, 4 'd mperlo: radios. ropes ren eiltre B y C, Veclado. sirve comida do- 1,1754-82367.31 __ __ ____T, IS I"- ", 1, ES T A Lclo ,'j'l- od_'I oa.C cb er_ mitillty. y s4
LIVINGROO14 onFoln complettiment A= srraquin seocrIbir b.W;,m._P.rL Sobre-joyas -en todas-cantida- -C,_ Aos negocros- -buenn berate y los -domingos- __ __ I
.ad. e. gT. d .,,,. ,.n t- ric-, '. n, fir el mundo.de arrot con polio Telf. F-4490. I VEDA AM ITE RABITACIONES
" terms. on mJIJ6n de articulos. Deter, a' e-m- o s jo I oll. AIARTAMENT. .A.10.
bl.och Art[. I en blanch. to se er. N So. 453, -Qoma San LAzaro. AWO. mons. des, compramos y'vend comfort ell EdIlicio !exclusido complete t c' orrictior Fmp. E 54211-59-9-lvlz tie ,11ob. "La Ii1hparlLC.ba". crat. nuestros cursor offierciales ,_I._.,_. blmdv, con
mentrn.eq__23 H. 161-,. rq 12-D I. Ind Oda clase de objets de o. Ll ngroim, comedor, habitacion. etc., SKA. ALQUILA HARITACION AMUE,
_10 8 yas .y -t _-csllea __ _____T I _____30, Vedado. __ __17-36-4. 0 11BILCO V OTRAS MAR. ___ - C-164-62-6 NIX alor. Antesde comprar-o-v les reserve un FUTURO -- LAURA -GALIIAN--- - t-'- amplio,-tel 4ono;-Cqutp.do--com'ple- -blada balc6n -persons soa. $30.00.
_,_ 'T do cocina afrei lamented. D. esquins 39. Vea conserve, to Otra pequefia. ,,in muebles. baho anexo, I
VENDO GO CUARTO TRES CU FR_ _to de-garfga7WRuT1i_7 BARKEROS. TENN-GO g1cuff. ER-"WEV. - ____ eri- - ___ I- -1-11
IIJU mines :t comida blen d -4. -2 F-2234
_ .E f1tio,
- pc*,-c .b I Ntt- Pi.t., -ultol,- Ulo: '05.59.2 y Paiinr a precins relliv buratos. 2onja e I BRILLANTE. helms. H-109342 $23.00. Cattails 161 Ap. 7.
Id r, visitenos. "La Favorita" sazonada: abundance. a preclos razonables
,*,,to tod" horns. Nf.nHqoc 358, b.- No 560. Taller de _Niquelar. en the room. Steve Habana, Vedado y R I e- BE ALQ01LA _UN_ APAILTAMENTO COM- -_ 1_______________ --- Hj$W704-5- --,-----,,in., entre S N119-el N, San Hat-, ,,,-,- SIN E NTRADA,, W_.WKNS=UA-_ -,----I- -_ 11-1194-62-11. 4nimas 166. M-3315. Pa t,,,r ,,_, 54.
to 10, snt.r-ldn-, Urgendc, ESTUDIE EN LA- r 7 -H-747-81-31 A deesala. comedor. dos cuarto', SE-ALQUILA HADITACION PARA JJOM..----6,,--. --- -- -6--- --- 6C--960--64-28-Ulz. -_-_---- - - -- ---1 -- bop.emy, ,ocit A. Bus-caliente. En 1. calle
-lida ios Emer. OPORTUNIDAD. RE VENH 871- !t f;, d adelatitada. Rad MAGNIFICA. bre olo. hionte 461. entre Indin y Ang
I den. completamente ntlevas, clost proyec. 1I NQ 15. enlre !Tosefina y Havana lc,, 29. pi- H _1160-84-5
ECONOMICE ERPACIO EN SU IIOGAR s6n, 1949. Phili5s, dltimo.5 mo;- tore.-dr-rult-marca "Suriplex", de 35 ITI.M. --- __ -, DINERO-------------- APARTAMENTOS Central, RepArto Naranjito. Infornie. ell
con In sotti-carna "Anat6ndco '. Son rJr- con arnplificador, bocina Y altos I In m1bria. H_ 1993-82-6. SE ALQUILA HABITACION ANEXA AL
I C e It delos. Cambi'imos vendeffios A, Intern,: .... i,'; -HAVANA BUSINESS- 92
cltnt. I. ,t- Y v neo, Los, d-de $40 on r-4345.p.do, .3 Premam.s ell harsh. Garantla: autom6vi. ALQUILO BARATO APARTAME.NTO RE. attx ntc agU,%.tcI6fOoO. Horn
Te O, vi le 30 a 7.3a ,,,. I cli n construldo en 26 No 357 3er. piso con --*.-in. te
o.m ba.11 d, t odits 1-, 3. ht,. I'adios .,I $20 contado. Calzada ""i:., ""' In refrigeradores, maquinarlits d' t"I" VEDADO. APARTAMENTO AM.UESLA' bre so "n refe clas. Mon 711.
P' '"' y I Bajo Interks. DiscrecUln .b.illu- do. -I.. 214. Witt. vocin. Set, r.pa 2d.. rn- H-29-34-4
h"tp ... play.. P- t'l. ,I """ a "' -6 it -Ro I -iii-4. closes, etc, ,., Ptir"O. nala-comedor. tres habitaclones. baho y ,aJillm.
11-fidore, Avaion--, Jes6s (let Mante 29, Te- Is. Dj'wrme Por escrilo. a J. Blan .' % $90. Informes. 9 a 5 P. In.
. I. I dor en I, d1s, I esjuina I ACADEMY servicio criados, covina y calentaclor gas RIO 1
1. A. G- .. MD. -tle San NIni"'I ) I VENDO REGALADOS. VESTIDOS. ZA. nir No. 309. vtltre C y D; L-toro F-3935. Llave bodega o encargoda. N 957. entre' It y 10. Vd.d.H_0AJI_62_3. VA "t ILIA REMPETABILF, ALRUILA HANepluno, Telilloro, U-7407, jas. "Casa P6rez". 6-6- pains, plef, Kodak,. ,eloj .. ....... I-. Shir. 11 I H-840-64.4 E-901-82-7 bt.,I,,t. con cro-nol. en 1. -b Alto Y
_,ft C 146-59-il NIX ey Ten ple of,., o"'cirlea urge ven, VOS ALQUII 0 APTo. *ALA-COMEDOR, I ft,-56d. 1. Vlb.r.. Sir, "If"" Vista Ale
I., naAa...'. 19 No 1010, elot. 12, C-71-17 gr, H-206-114-6.
I2,411 I CUARTO DECO IV VCNDE RADIO HCA VICTOR-MA0. -:Z ',"'. to. -' APARTAMENTOS NUE cuarto. co. closet ballo 3 covina. Tell.
It a, 2 ),,I, Vrdmdn I I I,). X-1519, H-5-112-4
ad. ,hln(,, Sala. roniedoo, vocina. cuorlo de ba
FRXCIOHO DINING' .plidn, ,o",d.,. ,i 11-702-62. -PARA LAS DAM AS CASA FAMILIA. SF ALQUILA UNA HA'. 'III_ _tn;Io.'.roh 1). A .1e.5.59.30 __ I
I I'll 111111 1_ t,. v__,__1 1_ leto, Uno y dos curet- devoraclos. SE ALQUILA COMODO APAItTAII biAnclon, alporblaaa, balcun calie. baliord ;,e, f.-b_ ,ol--Io.. 01,11- 4 1.111, III I .. E -VENI)K,'4-4-VIDRII?*..i-(TNA-1)1-.-Vtlzu. INTERES GENERAL ""'"
Ports], 111 , oil , ,loo'.1- -"K' en 91: VENDE US RADII) DE MESA 3 rect- de 4, If y R pies, estAn 70 INTERES'PARA LAS DAMAS __ gern-jard n, calle 11 r% avellidas 10 y it. to .1 food.. 2 ru-t-, I.I.. -med.r. ioo,... Veal. 9 a 5. RIrl. 20P. 2 pl- 6.
-gotd., Ebob., 2M 11-11 ,I. 119o, ,,,, ,I, B "'ho" ond. '. 8a ell ni;av Y Ampl'.C 61' I claret. %ina cund- rtt- rocio.. ,,rvicio y patio, Concepcion 457 11-06-84-4
- Galrale A I I. r as y SO dad baratas Informan on Re- ,- 30 y A rIPvA me,, Im...
H-1 1. 7-6 12 jfrrt- condicines. 1, In ";III Ia Pla.'a rzinvoIn Central entre 9 y 10 Lm 11mve ell el mmisnio.
- A r yes 63, Luyano, a D 'a H-IG4.U.5. ALQUILO HARITACION CON TODO --
JUEGO Iff HALA DE CAOBA SE VEN. Carlo' 111 R20 i I- 1.125 -A ustin Itiz. va Los : IMPORTADOR DE RETAZOS ,.,.'o'an .1 loodf. .h.s. o
de partcl a ,no 7 III~ C-.- ; u E-327-92-11-Mar. I --- __ 66 I Vents ml, Por mayor de-todas closet d. H-1376-11W. ,.."i-vivirl. P'0J1l.,PaI;. 'M.1m."I.. ,no I
let 725 o.j.., 'tlnt ------- _____ I telex y retozos. VDItenos o escribano3 mills. ,x 'elcole onocia. ambienAc fami.
re 11-tro y C.""'o, 60 IN$TRUMENTOS MUSICA Preclimi de mInjactin. Ch Feldroan. Com SL CEDE AA.PLJU APARTAMhNTO Di REPARTO KOHLY liar, agt;a aburld;olfe. Tell, NPIo. N11 259
- 11-1275 56-5 i oficina, vn znna commercial. Llano, at te. SO niquilan apartimnlitos nuevol- cola
jTA- VENDO A PERRONA DR GUSTO US -PIA. Cocinas de gas vultan Extirpaci6n definitive de los pe.tela %06, frento a Soria, Habana. altos. H-1149-84-5
C-345-IG-11 Nit lefono A,9150. IF-1409-82-9. couliedor. too cuartox. serviclo y cuarto
merger y butmr.,ornuell- ell 10, b,.' no "I'man on Ulturn, noldelo. .,,I, ___ ___ do criados tie gas. bah. ell color,,, AMPLIS151A Y BONITA HARITACION
LIVINGISGIES. EXTRA VINO. 80 _. __ vellos de Ia cara, muslos, pier- UN APARTAMENTO. 'PORTAL, SALA garage, kvenido del Ric 12. d!a ,,,a baAo ane.xv. agua fria y caliente. co-.
10 Piet ment c ievo, oil rosin 00, bnnlto ,nederno, San Carlos No, 50: Lo- 0 eA
6S375 I e it- 8 a 12 a, in. nas, etc. Tratamientos garanti- dor corridor, tres dormitorlos, ba r ;t roldas sanas. Solionente a personas honoy60 Yd Calitads Columbip.-Trifform .. 498
ylo ten 111,115.00, Chile I, NO 45 ,,,enV1rP I"' C) P TWO COMERTIAL totercalacIll, cocina, Iavadero y service A E-4591-82,13 I 2 robles. R.9.A,- ,cferencla H63 telItf.2 Fdt Icin Are-, Apto, NO _______________:. zados 16 aflos .6xitos. Seflora tie criados y garage $90.00. Telf. B-3573'w
;*.C" 4. E---- I ALMACENISTAS -'On" no. Calle 2 No. 353. entrv 23 y 25. Vedado.
dado. 11-1302-56. 1 Para Hoteles, Restaurantes Alexander, Tercera 405 en H-1131-1124 .
VENDO JUEGO comEDov. rEQuEso. 1111k OS -1 ... tre 2 rmportadores lelas y retaios, Lineit 906, trite 6- )t 8 Vedado
A NI.derri.. -1 rI muy biliat. 11 W __ mianj6s. E i dado-TeIL-F-6572- 4 qt tL-0-PI-CM.40-APAKTA-MENTO. Apartarnento alto sin estrenar con -' S ,ALQUILA UNA AMPLIA Y VENTI.
Edl= -LLX--4t__pz,1,._ 9, tencia para entrega. inmediata, C-150-70-6 Mt. grades liquiclaciones. eci i- ,Portalas.bving-roohn. comedor, dos he- In, portal. connector. dbs, habitaclones. b. a habitation ell at Vedadjo. Informe. b on Teliforn, refrigerator, radio, ho. cuarto Y servicio de cliados, mucus Tilati FI-864 I ti-1175-84-6
entre !I y 12. Amplinci6n Almendarics. Wurlitzer, famous piano Spi- cocina "Vulcan", extr'a-fu*ertes DECORACION INTERIOR. SE, HACEN mos sobrantes de fAbricas ame- viv"cInf-roa., B-5379. closets, tuba botabasura, Ajua bundan- P I
- (Unitas de ebles. cortinas. sobr-a---. ricanas. Tenga precious al dia. H-1315-82-5. te. E-Blq-82-4 VEDADO, HARITACION EN CASA DE _,
.
B-2268, Pedro Ell~ H-1283-511.8 G nette, .v&alos Prado 256,, gra siren para gas manufactured -robaJos arimul"clos, precil razonables. familiar III potable a ,cnora o senorita
L amar I a 1.1111 Ir FRESCO APTO. AMUEBLAD
BE VEND MAGNIFICO JUMOO LIVI des facilidades de pagos admi- I en Vedado. proper, Para personas may
r t cio ba),O. lnf-nes, Consuel.: 1 1-423 Pida muestras e informed I 0 EDIFICIO'4TOYO". 10 DE OC- ,mpla.d. .';,or. guzord., r-bles 12 N.Jr. oom, pre o gas mbotellado. Industrial Alena E-6412-70-17 '30W. 11-1325-11". tiendo su piano a.cuenta. Com- Machinery & Equi SAYAS. BLUSAS. 14.99 BLE119jos AT ni. "Feldman, Rydz y Ci Lotes i-I. reirilierador telAfono, muy buen-A tubre 402 (Altos de Panade- 1 6 1:.J.b ,d,;,evh.-, e.tP Lincit 5, Cal. pment Com- ble.. $140. .TP16t. FI-4001. 2 ad.. 11-1158-84-5
o In. $0.99; Paynnins. $1.99; Ssyuelaff. $0.85; Muralla 322 Y,324. ""' H-1341-82-5.
VEND URGENTEMENTE LIVING No. pr amos,,Pianos. Tambi6n'tene- any-1ric., Acosta 331. M-2766. Ba 31 75; ,Rf J..,,V Ilitild- MV .. desde $10.00, ria "Toyo"). Se alquilan mag .E ALQUILAN HAWITACIONES CON
d-n. 1. ill ... I., ..(A -ro.. radio West R o$ I
Ingh .... p.q-6., to.der.., y piano, Ind. ITIOS pianos reconstruidos; La I bw L r. nov as Go Neptli on- C-742-IG-22 hIz ME, 'TO com nificos Dptos. Sala-comedor, 2 noeblas 3, rilnida $36, a dos h.mbes
mu I 11. Arniatad a Lndu3tria. ,olos en Zulucta 462. alto,. entre Teniente
joty ln.ralo. Nl.nlque 418, balos, esq. San Internacional Prado 256' -12,Mz. ___ pesto tie nala, cornedur, crtdna, 2 cuar. habitaciones, cocina.gas con-ca- Rey y-D-gcm- Trifforn, 5481T. Sr:-SUI ----,
__ k. 11-1523-56 I C-737*W-7 Ill I - F-4329-70 ___ it.." t lte4.cr_1l1 laocall.--Lirea Ael- Tean- I- ..
_ Trf n M rct. H-1179-84-4
VILL -1 ..... --- __ ----- - a] oi talvo. Marianne. Gum. tentador y bafio. ;65.00 y $60.00
0 NCIA, MAQUINA DR COSER RA---DULC[RIAS- -U J L- -A --- IL Q V9! a1'a 2 cuadra b. Precla. $40.00. Teli-fono -HIC0
_v4o1t1-I-P--d-- F-a--m-Lill- ,,Ro. VENDOGRAN PIANO DE ACREDI'l 11 I ALQVILASE CUARTO ( PARA UNA
Ptadio muctil Calle 11 NP 360 2 mares, tccludo blanco, granites voces ., S I I 8 1.5. 11-1350-82-5. I-P446. so]. peIoy, von ]oz. Iclob, en szo- I
y 4 Ste. '!, YELLO ----- 79 HOTELES E-4619 82-t2l Nit
.. I tra. ,6,f .... .. d-no. 2'. 28 Vedad..
jnra R it. Me li _1176,W(1 4. cuerdas cruzattes, Pinturs fl.ma'! e C SE AlAUILA APARTAMENTO. SALA.
lie C nCimffo 666. entre 27 y 29. VedodO. Hotels, InStitUCIW S Extirpacion complete garan- connedoi, dos habitaclones, ,k 511.00. F-11735. __ H-1184-84-4
- E-9739-60-4 Nit Covina de PRECIOSO EDIFICIO SIN ESTREINAR.
NEVERAS T REFRIGERADORES III' C-l"Pleto. Im. n1A.,. Zap.t,, 54, -Iquilall upartanientus clegantisiT,ineecl St I.Al.QLILA t NA HABITA( ION 1I
$*--Ilo. VENDO PIANO MODERNO. CUER Batidora Hobart, 30 litros Lizada, Ios vellos de cara, pier- ell I ir Sa:o Indalecii, y Dolores, plants ba- ca del mar Vealo, ell Oguida A, Int leon"N' :!-,. all ... .... tie M-trijoe
P Humboldt NO 7, cast espunta a Nlailn. So
(ins cruradat, lindas voces, flainant- con. HOTEL BIARRITZ "- "" o N., I.',' %7,,.,, antes it. Ia, 7 p. M.
AFFRIGERADOR GE.NrRAL UELFCTRIC ca nas, etc. Ultimos adelantos del 'PA. ..'ent. role. pe,.,.
'Rebanadora Hobart, el6etri I , ,, I 11-1404-112-5 Magrifico Penthouse. NJ 3422 y A5.6622 As S live, onflo, no."rit.
led c ljo, 10 pies 1 94 comr, n evo. Urtar- diciones, otro alrojen chjqoito, compli,- Prado 519, frente Ill Capitolio -5091-82-14
B_18115. H-23-1111.7 Ismente noevo $380. VPA Y 0fresell. OvIlivA Hornos Vicking y cocinas 1 Instituto New York. Sra. Gar censor. Ultra moderns E Mr It 1.110 94-1
.11 .. 8, i. If OF EN CASAS V APAR. .RE q s Fre- ,Jab i.cicine, ,on corn eO en". r_..v,.Pcon y Sol, Francis- cini B-6725, Padre Varela E,,I,,.,Iv.,,-t. nI n,1,,.d,,tsbIev'fI... ;-1vot", 1, I ,,,,I,,.-" ,,,, ,, l i bl.d,,, Veda- EDIFICIO SANTEIRO. CALI.F. I. NO. 6134. tONSI:LALWO '!. AITOS. ENTRI] PRA DO
F,0345-W-4 Nit ,,to, a petr6leo. Fregadero!, I "d-na
FRIG E A DI(Illn'tGIIII 0 o9 -as Be] It' Eoonolo, -11e.1 -111-:1, ,etO 25 27. Ved.d.. Aiq.fl. sports I Genoll-Allook, -11,,. 1-1111,olon lo,
NQ 3, Altui Jim F.r d.d M.-Ild.ri I, ,,161
j ,,,III. '.A "I'lolA- ", I, %. .. ... I 6n, Marianao. clo.els C.rold., de I. o I I'...
adores de vajillh. Polador A f.u..' refu K.- .n."I., -opoem d, le ... is, -lon. ,I,.,. o ba on. Cola He --thold, Indipen-Ill.- -
5ter'r.li" -liol-io. ., ,sto, nulsol.d., en e .bs.lut. Reserve so hmbda6on, tI..p I
j u- q C-578-70-17 1,17. -dor. ,I- A-079 if-P79-82-4. to dunroolorin. vloel,. baAo Itioderno, pall. rfrr-.. loin Ic:r--IUviIiI,- __ - PIANOS DE-CALIDAI)_____ o If 140-114-1
_ mea b proPlo Imete.. I papa. Carrots thermo. Quemado- Adniffin- .b ... do. .1 ,e.t..,.ole 2 icu.1. try. enina y Irrvicl, cle criados. Plied, ; -,,
F-t-i. i 16, Im-sol.NR.C. Espinetes, verticals, 114 cola res do peti-61co "Petro". Cafe- LVELLOS? to piso) ('-371-74.)-IZ N17, CED0 APARTVNIENTO ALQUILER_145 ,,,,I, 8 a 12 a. 3, 2 6 p. ol. A,,,It ,LA I N % B %BITA(1ON A
, EIIIpcI- denn I if -ment, .n I It & I pe,,,,. v.nopl.ndo nl-ble, bue. I" 0. 1165-112-4 l.p.- -ol'- qn, 'l.mbOlien
REFRIGERADOXER DO. ENO PHIILCU T y, convertibles, en chimenen teras, calentadores de a -,I "" T;tnb- ,,,,,,, ,,Ill.. ,i R.!.el H_ 111,1114 h1m 1,,.1 411, efoo, A 6177.
air- ro-.. preel'. de names. 10 do Oc. Ult. .gua. it .p.ral. hishler. t1rov. I 1"..I i"_y
,I a ver i,_-r- HOTEL CANADA 4211. At). 1 4 1 2-5. BE ALQUILA t N APARTAMENTO. COM- -11-1217-R4.4
- ubxe CLI K-MM-NIR-21 Mz A ima novedad! Veng, eto iftodo 15 CLI se
Equipos cornpletos para gran- Sollcitt"t"Ill '"% .... no do Gomez 407 1 Il. ('EDE AI1ARTA3ILNT0 A5117FISLADO. j,,,c,..,,,,tP .m.eblado. von for y agua .NJ AlAlt ILA I NA EJABEr,%( JON. 0 REI.
N 1. Abu C-97-70-5 Nit V01tg., 5, -quou, Tel.dill., I road,. prnin, Para o-I ell logar c6n. r.17t,. bl,.n befit.. 10 pchos. Chile
BE VENDEJU REFRIGERADOR sievwr- nuestro gran surtido 3, conse- des cocinas Inddstrial Machine- I'Mnahf- I.' rip Ily W 463 211 1 ...... ro,,ob- %.I. ,,,a.
Pj p npin Para lines. me do bg; guirb mejor c,
PaInvit, Pt"Idenclal. frente a) Parque trice. Infornlio, ,11 Villegit, 441. d, 9 a 10 58, P.d.d., jin nifics. ....... !o' "'We'l, 'n el r"one'..
d, -no P as ilidad por nil6nos ry & Equipmeilt Company, InC, BLUSAS INCH UTA DAS V FIORDAiiAS "'
Into y on. Onto Qelco. inforlew X-30 Zay.., 1,mbit-ion- y slootioncolo. von a, In. C-110-82-7. E-94M2.7 roarzo No 11.1405-114-5
on,,"Inno. len"ri.. Jorgob tie ,iona. ca, agon III y cAlente. Preclom econ6mleom a I
H-1193-14R. 17 dinero. 25 afios de cr6dito llos Acosta 331. Tell. M-2766. I A, T
- 1. I ,d. elms. ,to tr.bai.s ft. hue5pede, del interior, per din, seinana I) .St. ALQUILA (IN DEPARTAMENTO t NA HABITACION A NIArespaldan. "La Predilecta". San 'I'l I' 70% rLATA, (ptLLE I:IFN.
.tri- tr, ... In, In Ill, ,I h.,nill-I solus, lie.
NG A C-71-4-62-5 Nit I"nno FI-001 'I- me.i. Flevaclor, din y cloche Moralyfilad Ia caile Esti!vel 33. ridiullia a Flotes. tre 14 y 16. w alquila r a
. pirta I serletlad Infortnes: A-04M 'rimporl lor. ruanto. biLfio Icillas 853. a to,,
Verdo refr fleradnr doh ples, NorgC- es- Rafael 603, esiquina a Oquendo, ,to 11, salo-comc int-i. con leferencilt. balm. Moc cuar rims. So,,
I, eunclonando Verlo, ell San Francisco 11 C-104-60-5-My. - "'In C-307-79-15 Alz complet.,yrovin.. Agua roundame.-Inror- to, cocInm y baffio. Infornian B-5476 111-11" I If-1314-114-5.
I I, ,I, a nlrna N ell Monte 914, -quin. H
29, entr, AlejandroRNTillrInt y 10 de Oc_ BAULES VELLOS ::nttd'1I- 11-14,14-82-4. CASA DF MORALIDAD ALQUILA A
tubri, at food do- $-Coca-Cola. PIANO It', COLA. HARATO, V OTRO PRO. HOTEL TORREGROSA
ALLJUILO- APARTAMENTO: TERRAZA. Illoob- -Io h.borivion. Ebij. refereeC-92-NR-4 "I.,.Para ratudko. still Larwr, 1.106, entr Tene ... III ,in gran liurltdo de haul- tie Extirpacj6n radical de vellos Residenclal. hadiltaclone. Y apartamentob SE = LJLA.vI bFANTA -Jol, UN APTO. solo, voinedor. cuatro cunrtos, cocina. cl- E-,bar NO .i2a. p1so p, .
e Excelenta cool If ala. coniedor, Isom habi- do. bafts interealaclos. cuarto y servicio
[.[an 'y San Fitton.", t ... (I'm". .1-I'llanoW. ell tod", t'no.n.'. Ile fr sc.. con Indo servicio. b.6o. prtvados favi'Sop Am
S7 UTILES DE OFICINA 11,49,7,60,B 1. Into- HaHlo.nn. oil pcon o-d... Mot, d I ra, muslos, senos, etc Agua elevador, ilia y ritiche n n v rovina. Llavva encargado. de criticlov N 328 W 2.1 y 25. Vedadii, In- 11-1473-114-5.
Sr. BE 1114 JIT () CONIVIXTAMEN butrat.s. "Et AIAzao". jrI 5, in'tigue. 3 -28, H-39-82-10 CENTRIVO SE AIQL'ILAN '!
It. ralevo. Ant .... Blame.. Alonte 40n. dnd". Coumul.d. 2112, ,,qt,1,,n VJf ... J-. TraLamiento cientifico, garanti- tervivio3. Families del Anterior, preetas to. Inforine, F-3L 1-1-12115-82-5. (Iormes ell el NO 3. EN LUGAR
Att VII 1.111TRO, I BILLA (11RATO. itinables. C.anp-tels 157. eq.InA Obrpl, -- shoolnif:, hiall't.,-- von hiv '. y -Itolt.c. nliw- ado. Si NIN' UN APARTAMENTO BE BE ALQUILAN APARTAMEN.TOS ALTO
N..v_. B-4411. a 12 In. ell r. Aaml. y A 11-11116-60-30 C-119-62-4 z -ta. Zavas Baz n, Telf NI-1366 E_3&14-7f,_JL M. ; AC., .EA h ro, a ,I 1171-11. NI 1964
, r moB I ..I.. culill., Loolo. ,-Io.. polieit. von ecimplIestrim ..IA. connector. -oi, ban. n 11-14,7-14.56.R4-it
. p. in. 1-1.11111-57-4. i7-,%N-0 NltIV CIII(JUITO 1.0 TENGO PA 408, aspartame ito 205. Tel6fono: der;,,, 33000onliensuill Calle E centre portal. tie 1,41 Y 3A. 36 y $9000 Joan
in vanto v ... Ivierto. 1.11 I'llevo; ban 12 y I Alrop %I Llave ell el Nt 4 Delgado y San NI-i-o"Overbe 4 .'G SEP AI.44LIL% AAI P 1.1 % HABITA(AW:
q, 1. c.t1lo Ejo-L ChavIlo No -CAPAS DE AGUA U-5509. C-65-70-31 11-1279-92A, 11-4.52-112-4 dl -".Ilsla a I- "-lle. h-o. co .... do En
0: on' a Agoacate. 1), 9 a 6 t HOTEL TROTCHA "" ELEGANTEMENT Ia art "
.'a '"I"" 'I"
ILA E AMFE11 .oado, at -- n d-. Conolldo
It- 1:1113- I .11 AL J,:. 11ODFUNO APARTAMEW. A I-TO. .." -l
MUEBLES DE OFICINA ,to- -,- v;-.O a; ,-.' Ell la tdo. Santa (71.1- 1.18. cut". co- Calzada y 2, Vedado. F-2383. c. let" LADO, Ad, ... to all,"'I"'%"
". 1-1 do del Vedalo. Sol.. ,o ... cdb, y refriger.d.,. 6 No. 402 ,(". aloo, -NII0 A R Will do T'I'l I'l ''m
En various diseflos, Ae caoba $13.1 % F. PJ,%N0 DE t I ERVAS ,-_ "' ,vis o' ".g"'o"o" Inc, ",\,','."- "C; t.",",i'l"'.'."' 'i E N SE R AN Z A S FrLseas habitaciones rodea- 1't'1l-to-. bino, 11-CIIIA g- Abundante ,t.o 5, en"tilen 17 19 Ved. Tel at o 1 14 aiw__,.,
I. A l "!I:_ _s ,, , I, b v _____ __ A __ __-------- ------ __ -- I -.'to a _L_ _27
metal. ---ATchivos 11,111le AW1,11".1 Wit. Inta -iuha antL, ,Iv . Iv- liolobvidt. e-n. P. Intorms: Inri,_- -I.. cooled I An
-de--metal- -"'I"'- W--l'- "'o" .... I. droi. B.-alt.- ,ogles go- das de sardines. Pension com- g .... to, wo Alolon de 2 a 11 I .. .... T,16f, -o ,,,ad-','. g.na'j.. tFVi7332_""'.a. I,,',. 'noINal. vendc"I", d'U'lle, lAa. ..-' CLDtI_11I 4tI,-10-I-0VAI-!I! II %J; --,I joi-o ;- ,,, o -t., Santa cl.,;,
"Steel Age" en, todos tamaftos o-o Oil, to dvI Cto ,,, 11-14(itl 0 ., A5-i3fil- a o r- Sv ......... pv lojo, ,In- 75 PROFESORAS PROFESORES mitrini6nio $110. Ba fio Fll*,5-' 11-1278-112-4. 1 1 I_.,79-R2-8. .... I),
le, to. SoI 'IP't."os ""d.-do", P. pleta, I San lRo."', Pqueoa 11-golli,
I: VNit ERLADO L ONIPLETI- APARTMENTS A 1%1 U E il:;.117 8".
para Aarjetas. -Cajas do Cau- AF. AFINADORES v'I' _k
[,,,,,;I), 11. 14 -F,2-6 t-VANES % BDNJIL 11.10 DF. TAQVICR.A. priv du Familia 2 habitaciones 'f' o1l lD1 JIa- f,,,,,,. hen '11-do .Par- i
dales y' do archive on todos __ 1:'I no" ,ol.&P.A.. lof.-- 17-1.17'- bafio intercalado. Precious con- -:1,vou, ,I ... le-n- -1 .. ....... .. AI. do, blades. Vedadn. Mquilo con .Al.Ql 11,0 11 %RILM ION A.11-1 EflLII %
PIANO '011 31AVION Ii-M "", 7, -7 -. .v 11-11"b"I
ENT). Itt,.,(IiI0 ;I AIILA I,"" I- 6 "lol"'. luaalo cnad.. ga..,m IIf.nO. ll'iol!o, :114, ,,,,,,
tamafios. Mime6gratos, tinta y F'. '1 o,.;! 'c9o Id"'I I1 ,1oT_',.," J1ooIo I., o ."'O.W. "'n ",.,[I', are.,- vencionales. Esinerado serviclo. rw,-in eni,,qa ,oood,.,j.. $2oo for"' todas coniodidades. bien situ a- ,4,idoo, s,- %igoo 1 1191111t, I,- Ari. odad.s 'el.. -,IvIa lo, I-- I
vilvirldor o- g.. JIof,, F, Ar., Ha o. S b .1
papel Stencil. "La Nacionaln do 1: ...... li Alegre bar en. los sardines. ol.n. Dio,!-, NI-1243 dos, various apartarnent 11-1 14-A4-'
,Il!,I. Dilog'-d' de Nell Yo, 1,1111, [),.I- oag ... to", 11-o' ,,, ,ol,,1 %lol.-Ij, I .... Iloon us. u na, ____ __. 51!1-1- %LWILO HARITA(l0s, RONIRRE
Manuel Nasciro y Cia. Villegas qno,, .,I x ZInlio-I.. TI,,f, NJ j,11o 1; Wl ,IA F 8.,;I',. I 11 I',39-62 ., PROE SAVON E-5671-,q 15 N17 Ii. xfclt H 14 .95 R 2 -5 A. I Ifor- ,.I. bolo 111111n. o ... ha Ocoa ,a,,, de",
- 11-336-Al ... mt 30 -- L, ,oen.,A b-1. "Ill baffles C, I. 1, 1, I, ,noo It; Fv, I 'ei-, ,)I,,,,p,,,
359. Casi eiquina a Tte. Rev. CONTADORA NATIONAL ,,.,,,I d.-... heie-,.'so I "!'J"v%.-,,,,% I,', ,I", ILN I PARTA Idos y tres habitacione I
. "'.", .. ... hlo ": ., "-,o,--,,, ,,oned-, mes: bufete Renaud: F-6883. '11, 412, ro!,, ARj.-1
1), E 49 -0. I,,kvI 1_'oo ,al_ ,1 ... ,o'-, '. ,,,,a, 'on I N ,, C',-po- ;a
A-9915. C-82-57-1-Abril 61 DE ANIMALES ,I.,o,,-Ia ,-k- -11. I.rlnfo. 1- en solo 'fi el HOTEL COLONIAL ,to,,, 1,111-ol. dr 9.s. C.11P 44. enti-l, I H-397-82-5 11-14119-MA4
""""' "' 'I'll .. F-en jlta L b No le Ile per. 11 I lil, sli- F..". ........ 1. ___ ___ _____ ______K4;_V" ' -DI1--EefttBt1t---- -- ut :, C11111, al., Vuolroe. o-l-In- S-6n. 'n el Centro Ile Ia Cilldao. S I 11 1312.112 6 % Ti 0 TFN. APARTANI.NT.S A.UE-'
__ nerninjit Aq"J S C .V EN l'),. Is (!.JIHINITOS DF RAZA. BE ".."hot'l.'. lov ,".11111.-' 1' .,, r1l, 11 ol. 11 No. In 1-inticinco peso, If I ,,, in I Ft I ;, V rilldrs 606 Tells U-24711, U-79110 L do C.1,P N n.,,c,. 210. ,.,,a -- CEDO IIABITACION
abil.cion 306 I~- d. ,- ,J- P ... 1. S." F--%- 328-73-10 NIr AL LtllOv HARITACIONES LON UO- dr. de Radio Centro Y Hotel National. .I. 10 It, 0,1ol-, -,, ,-, ,-to. s .......
Muralla 474 h It- ,, -."'-', ."'ar '-- n"I ,,,, '" ", Miguel y GaliaCno. Residential. a adere. hart, niodeino. entrada estrenar herniostus apartanientoI. lots ineaa "" Alil-ict ,120.011 R-La S91011 T!,- ,r,,,-in&. ,,4 57 1 P'_ (,',,,,q",.'- ,,a ,oa_,,, co. JI.IJ34_62- spo lm-ent., t.d- erm I I I '
__ 11 ,- taclan I-o- ,, -11c. S, Martin-
_____ "'I'do Iii: vqu'po -nipleto Inf ... ... a- BAILL 'ROFE 08. TONA' bot,!"b""Zo 111cel""(-11" unic" 1114tollou ell c9-110 tv equiparicis con Living RRIO h.b
,it ellb -8 "JoDERNO1 I I Oqood. 2,0.
C'L No. A3.017.1 DE sto Dann.5. chb.1 eros y nin- Aprecd. PdoO p;,iv Magnifico comedor ell el SO I rl ,-lo-tIonro,
E nedica Todo! $4.5 00 Lianne pronto at' closet. ballot y coins. Lo mern cle
It.t.ev, Agnvl- Co ....... It., 418. ent- G- SE ,VI--NIIE 1 ell-. I 1. On .. roucha moralidad. go. vador ilia y noche. Preclos ec I6- r I ,.: . ]I.,. 8 a 9 H-1.1
" v a I' 'ad ,tie -.0. -2040 n perdera -_ boom. .T. N-84
-- 3 to, f. ,noocu(le., qo!;j',,,'I ,"oto.,p.r. a b.11.,. p,.a, .eo.otc. pri, Sen. 9"" pr din Para hoOspedes del lnto'ior el ell""". 1-1.1302-112-41'
M, AQUINAS. ESCRIBIR E-ob- I A 627411 -5 ,it:' a' v S I .69'58. (--843-79-25 Nit
,es. Int-nic, D,. Nlorc Jr. A-6439 1-rdl. Vi.1tem, Elitudi.: San Nivilli. Ma I MODERNO T FRESCO APARTAMENTO VEDA... L. Ill., .AIDS. IIABITA(IW
I SUMAR ll-ll!12-62-4 esclunna Gloria, E-37&1-75-11 ,Nit ALQUILAMOS, EDIF11.0 -DELTA-, Ull ._..blmd.. W.. -njcov. co."o. bon. chica. cprnoda. .go. ,orn.to-r, on. -,in,,, .
OPORTUNH)AD UN!CA ____ her .... ... apod.,oent. de laIR, 2' as -1-PI. c-ina. bafio criados. Covina gas. Radioventro. Pri-o ratonable.' enaada inPortitiles y de mesa nUOVag Caclre-ros Cocker Spaniel. hilo, d I I DOCTOR GUTIERREZ. CLASES A DO. hall, t riconl_. v ect o gas b. it. v. I-a-11.1pleir- ffigidmor,, 10,11-1. etc. 23 ,,,. a S. Depto. dp,,dl,,,I,, 1, ,911, FI-7151
,I 1 marfli.. "- emnlia PrIensli.. AritmOtiva 1clo cribilos., Verin e inforniarse. ,dle 3 8, Vedadn E-9952-82.5 H-15,58-114-5
y de uso, gitrantizadas. Repa- nvos. vilopron arnriclo. Cnh.o At, ;ij, ficas
Ortostr.fla, Para mayors. A-3789 S Latarr, Belascroln: U-127 a .,. Araniburu III I cuadra de San LAzaro
Partlinler: 130-7828 CONTABORA 4. N1 Sol
11-977.6 -7 'CAJA ii a HOTEL MANHATTAN ALQUILO APARTMENT, PRIMER P GANGA: ALQV LO. EN 1.0 'VEJOR BE
raciones 'e iguanas, Contadoras COCKER-SPANIFI. VENDEN PRE. National manea $D991.f. it" 9-clit.,. ties E-328'7 mm- y %roulades habinciones con yerviclo la- A-11,427, de In a 12 H- 1583-.62-4. I. s.: solo, comed.r, dos habitaviories. ba. Kohl hermo5a habitarinn. y olra, en
"National" reconstruidas en et-,.., vaoon-., ,.I,, J,,dtIM;, ,,,LaI1c 1.1 -njadore, parelole,. tail contild- PIANO Sol' FRO. VIOLIN, sit.olf, ritors: n0al-10 intercalado. con n sin muebleg.
, Iano': los mejorcs pfec,. Will.l. hey. ent I'll, it(,. L.,nd. t,,Ir., .1 mar. completamen: 6' 8' en 01 Vedadc. $IQ 00 y $22 00. Infornies: -7 .
N11 603. vedad ]-fit--, ral f3fbi,00, Gran sotrido vii tod, a .-I. r."Itistma. slarantiza en-fianza Tel6forip: U-1274. Propictaric: schor J "I (7.J.y.bl .ro L.1e, en apartmento 3, Do. H-15441-B4-5
distintos models, garantizadas ___ ... Vc.n- -te, ,I, "n"Intit. C,, I 91-11rou, 1APId-, (Acil. Ple- Incorpored I le eqUipado. arte iondeino. comedor. Ll I
ORRITOS POLICI %. 0STON-TE. jc )os Njolo-s. Belaenalo No, 904. entre N11.1sterin Voy A domiclit, V6Amr, too.. GelAbert. H-K15-79-6 ci; rtos tie, ralras. ri-et. covina gaos ios. $50.00. E-461-82-4 mt W.Iloit FRENTE LALLE. RALCON, DOS
'.'La Nacional", Villegas 359, ca- "Arriv'r, Dal ....... A 171:11111old Ill lona IIIIII. I'llai flen)unlefla Tvit, A-0122 y juevex. 2 a 6. San Rafael 473: B-5282., ti"y telcfe... Inforrian F-9228, S121J.D0. I hall aconcs, San Miguci 550, S40.00, 4par- _
i esquina --a!,Tte. Rey., A-9915 P'.1111-,-kl,--rp,*.,.,,]);,1,11 -, IN- Uev.ndv, -lo- N It~ del y C-79-62.7 C-5111-75-15 NJ. 80 CASAS DE HUESPEDES H-1474-82-4. MIRAMAR thro.ot. irdp-d-Or. do, h;tto:-.n-.
__ llnia-rw **La 11,1111". N, p N,, Se a I n ,p,,,.,,,eoIo, .,.bad., tie t.retnen fl-le ,.]!,: $20 00, of,. habit ......
__ 1, ..... .10 ':- EN Ei: 'le."Iti" c.-ed., 34 ji-ndeb, --I PI-Irn. Aler-cado N1.s ,.f."nes.
C-81-57-1-,Abrii n TOO, 1-II.W.- ---. 11 1391-fil-4 Bailes, Maurice y Elisabeth EX( ELKNTK CASA DE HUESPFDES EN EN EDIFIt HI EN SITUADO fab solo. .
'oent. P Ob t r-.b. 2 b.A., ollervalados. cocina
'IS mAN: YATES Y EMBARCACIONES Prolesores de N Yolk. b.lrO, to.. Bus- AshIrAlle. barrio t-ol-dal. aniblente !, ,,,, ,II '..,"ovat;:", P_, Gloria ,',64 balos. Trlcfon.. A-9142. E lj.
I VENDE UNA MAQUINA OE ENCRI NE-10F.I.Ist. DOS FOVAS MA '.' I bl. to it, tcri- go,. ,,art. erl.d.s. I g.,a). y Illicit
bl, L. S. SmItij, -pevial ,Pat. ,ont. -" In".111a, o I, ... Ig" ", lol '.N "..',,I, olar -h.. etc P-rar-oN. lent,. Alogedor y cpi-cial atencion Ile sit clu'lia ,,a. I a ....... d,- do, h.ba.11o.- $130 C.11c 42 NO 6 P I- 3 3- y d, S100 ,f-oI.,5 H-1538-84-4
I)illdad. con corr. de 30 pullin"I''Pl loic.- 11 1, "hib-on X*_ I, ro"ob ,I,, Alan', hot" 1. v.11e 40. I RESI A
in ,;,,,,,:;r,1a ."I"I"S GRAN OPORTUNIDAD An, -d-jm -pidi.on, Toroo, ind.,oto.- 11.1oli-nnes -n t t-lado Tv, ,_,oo, hmbIa,1,o I baAll III, ,it, oll y Ill ,,,, do, c,,,,In., vo PENCIL CALCE '!5 %*a- 1:1, PRIMER
tole I le m S do barmtA. In(.rtn- So., z:,;:, ,, J l falling v vanaller-. coalquier edad .oonda,. NJ,,. Tr.g.v 70 N, .,,if, L th,,J, !vlef- iadto tefigerad- Inf 'e n .... es; C.11c 42 Tall. B-3200
ill I i4 61 I, (I &Itos y T It I478-F2 St, AIhvv1 N C lio-t- v HoIrnl.l. 3 co.dr.,
tAmaro NO' i*G. eTel#(. A-4873. Sv 'rode -lit"Ill", "o'clo de a I Wr' '" to E-933-82 4 rot po,.--t1, N
36 pies "Z", ,d' Vner'., loflum- 263. It.-.16-80-fi en F 7316 11-577., I o rololle Mac- alqu.la h.bit-oIn .ol-bi.N t I%. I Net 1, A 49811 E-74114-75-19 M.
u ."I" :, It ILAN DOS APARTMENTS VENDO 0 AIAJUILO APARLAMN '%vr.p. hrnf.o -, hille.ol c.11,. S75M
__ 1 11-98.1-574, IIIEVOS RAZA PRA 11.4 :%i -1,11,111,1111, C-11, :,, ,,-,:, ,,,, ::*,,,,,,*". "'. .._t_ _1 ...... 1, list" II.Ill"., .T? 1 --84
....--. me- - .. ,""t", d, onda -I. M.N., IIIII.Il. clee. ,,.vo.b,-.1-.b, --- .- ... ., "I".t]"I'of 4
JJ.oId ...... Aot..,,, 1-1. ""llo", 1-11", 11 1pru m plAl H AM S1t,._,Pl', -J.. ernod.r. tionoebl.d. 14 '-6,
I 1 I I I I I I I I .
I I I I I I I I .
. I I I I I I
I I I
-1 I I I I I 1. I I I I I I I .- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ;
. I I I I I I I i I . .
, .
, I I 0 I I I I I
.
ANO CW 1 1 4 DE MARZO'DE-1 949-- I -_ __1_..___ _--___- __ __ .11 I .. PAGINANEINTINUEVE
1, -------.-- ____,__ - -DIAR10 DE-L-A-MARINX VIERNES,' I __ __ I I
. .1 I I .. I I I I .,W -_ t I
I
1QU I LERES A-LQ U I LERES A LQU I LE.R ES I
SE SO-LICITAN SE' SOLICITAN SE S01-ICITAN SE OFRECEN ,SE 0FRECEN
___ -- ------- -.1 _______,_________ -- I--- --- ------A _-_-_____ -----------
_ _kAB IT A C I ON E S ___ -BABITACION.S VEDIADO I __ E S S 117 SOLICITUDES VARIES, 118, CRIAD CRIADOS '125 - CHOFFRES ..
84 M __ 50LICITUD DE ALQUILER 1104 COCINERAS COCINERO
RAVACI 609. ALTOS ENIRE
I,, y Bilaco.111. Alq ", It- 11 I) % N' 1, I A M. AIUEBLAIDAS 0 FRVZCO REGALI% CAI. AAAFT'n-ER miucrro myQUAVIIA COCINAR COR. REPRESENTATIVE D r. VARRICA I *" 'if: (IF RE( us ItiNTA FIE I ['All- SE OF RIXF". CIfOFFHiaE1Lj1N(7O. EVL
1 ,,, ii, I I "; ,' 11 i! \ B TAI FIN I. ,,% N' R V ._lj o I al 'J -:;- I
"ll, ,, : ...... l , i:" -'. 'i, o: ill,, I jo. it,,, I, Ill, atj,. g,..,) Sa_ ta I,., a ......... I, co. c"lo" 'j"t!"" ra 'oh'il. d"I'll .... (,I), I~ ........ do" 1aIo-;,,, po, o"i'a" I a I. p1tt.
or, ,I-b '1'1l,.,l',,,,.'_Pi ", ... 11' 243 I," VCd;i'i.. 'S" II,-'.,.'A':, loc I: Bur'! 1-1. 11 X_1 ,I ,It:. 181 "
"
z ,84mNA A.&'B DARDEN: M-3 ,a- Vibrih I tv :i1.;:;oJPu-1 I 99j dr_ 3 a -,ibl, W Prl- J-tl N1.4p ca, t f-r. III- 1, I .,
. Ag ', % Tltt 1, 5 6 ... --Io PAL. W .. Ks, Ropc-l". ( e X-3687. flotas 18401.1,1- I "l- CIA jfi,.d- del DIAlth.) I, .,:; 7. I: .. 1, -919-In 4
! l", :1 --11"i Terismris I-u apartments. amillebla, I 276 104 I,., ,. Ailunti ,,I. F 11 It
F:n;;, '41 -B4.5 85 NAVES LOCALES ;los, tn. Vedado y Repartos." llevilmos __ I __ 11 1212_99.v -JENT, PARA COVINAR DF LA .%IMiINA, I It-1274-ji-,6, __ ( PARA CVAH I N 10FER 1. VDI, NA FDAD.
ill Ofic '*I I i '. il 11 I H
11 '"' 'S 1'1:12, i IiI \ 'A I I I I . l r os In nuestro outoinblil sin -P. ALQVILO FINQ11TA Ex 11 CE It I .... "'t, _'_ia is, it, Sueldo $20 00 Sti SOLI( ITA JOVEN PARA A Y I'll ANTE ,-I I, nino. Tlf I 304, Tit~ -f- ...... 1, ,I a 1 "I 7 J,, ;
, I I ll In?, Ilh-4 -.!,,I ,,,,;,I,. I'f"7"a F-321 d.
,.,, 0 SE AI.Qt'jl.A UNA NAIL alguno par. uleid. General --I,-uri. to lfo I ,I I
E" t t Serv Contl.l. Jose P, -,;.. -- f-P- I Santos Stlartz. ,jardintro. SuridtI S25,00, So exig' 11
I' 'I,- I ""I'll "' 6" '_',,(_," ,, e 11 Ira IP ( 3,4
,__., "."",,I, 2'' It, 27o roctr_. pi.1-1 .- Nlal-6.- _E.881 74IY22.3,12' I', "I I ...... -, I I W, 12"-4
" o r I -Ilfl -ql'-r Ul% V.1 OVOLNTAI, It W% It E I 1.
I, 11 1-1;1 i .. i'l'('P;Iladi Para altos Pe. ALTA CALL NY 4. 'I I, "'. 11pri..... it 1. ,I, uo", "o"Y".. ', ,- ,J,41) I'll 1 1111111 l, i, 1 t b l 101. .JI.lWIr- tP .! A .... 11-890-104-4. ........ ,1-- TCI#f.,- BOI711 MA( % .1
,", ill, : I,-;,,N.c 46. 0,;-oi,, 3. F I. ALQL?6KL,0.PIvANTA M %71 KIMONIO CON 008 NINON SOLI: I "I ,,,,,, So c"',- 'ItIl'i-It, -',, lI -. ;.,:,( I.SlIA, 1:11, I, 1 flUlls I HOFER!
- li-527 I ; f,,, ,. .PC_ No 11 ,,ire -5 3 27, Vod.d.. Comp.es.
__ ___ __ Fi4_5. al, ,,__TCjjj_ _- 'Pa 'Po3l, blaii,4-pnra coCinar, planchar - It 15.".117.4 ri -, -I.- -T P-I-, ',: : 1.
fil i .. 4 cuartns, sale, comedor. terraza. DOY REGALIA I I ,,, ,s.d,, i-Io-,,l.r 1- -71 11 [.I,,,, .1 A,111 Mo_4'- 'l ""_ 'a do ::,4; III~~ ,,Ylolajon $3A NE SOLICITA CAMARERA PARA\gso r ,,74 -4 7, r 1 ,,, ,I, C"o., I -iI- Jl.1!;1_(o,, _J.TAII NY. I'l (ALTOS). 9F. ALQ "' kInho o.em. de gas y cuartn ban, do I o I -,'In, "IY'r. I I A;!, I I
__ : P'b ttxi- g',o,1.c I 'itl s- ,fii- F-1362-83-6 POR CASA SANTOS SUAREZ _,: ,,, -,, ',., ,,,,:I,,; 4 I on Ale. Amphacjoii do Ad ... in.,tr.d.I, do I ".1-1.1 _vuSI:___r t1EA, ",; ',_' I 11.,ii'l. ,; o -,"I" C-Pet'rit., y___ _,___,W.- -1, ,==__. Crikd __ , 4- _-1!__------IL-725-1 -old- I)ebr- Wori-rferroem It,- I, -CRj-1 l1r--1.do 1-77i'l
,,, V.-I-l-__o, ___-b,, ,,- _P12. ii f--- on. Le II.N. -In Ios baj-. -of d.Iho;. "a ;4 1-J.Q.r ""'J'IT 'Its ,_ 0, '1_ ""
K I' Is ( CN r Rico Ill Crespo, --- I I! -D-1- --U':5E-& -., p IT', -t,,
11 V-!- ll UE LA Y Animai vidnera __ --- I r 934- I 11 4 I $'.'O. lofi; .. 12 F 7,71,! -0 An, I
- -- H-H-Fl ji.b.o.,Troll, -'Tr- 1-NrPlor. y ... Az= dIr-_1i_ .1.1, frT__rft-_. Tr.TY-,IPsnA !,30 .1
I. < A _L adra-d, ,C- I I1_..._- I I I I I 0 C I N E. WE -I) Li, N A ,,I. IoNco.-Il, Spold. I 7 , ,t '46"i - I
f-ASA ,f) CORTA FAINIIIJ j QUI_ ," ,it ,,- -do Io,;,1. f,.,tr.j- a P. I,,, -89-99-7 pals ,,,.It, un MAP. it,,,. -E If -6 11 I ( IVV I It 11, ( OLM \;,Ml tIiAVN(3A- FA.
i, ,,ibl't, l1r, -11ol" a.,Ib,,IlllO. En I o '!"'if __e c 6 SE ALQUILA.CAA.A VEDADO.1C_1,LE I T, I i:rrla SE 401.11i LTAC HForl,1l0,K, CON EXI "I -- -loris '. ' I "' en-ri, 20 22. No 1267, can 3 ,Attro, DOV-REGALIA DE*!PIkI POR CA, Y ", _c:P1YPII, Co_ 1. , 11,- n
I -for ,I, l-- ,i, ,',IC ,y .1, A E N 11 Io ,,,, S -og. ,, ,,,, -b, ,j,-,a I.T.
"' C .I 1, j--t,. Gsh.- 257. All-It I57. -t- JoP, NI.H. I 2% Opt ..
Iii ,, -,I -11cil- 11- I,~ lcdo ,,,,-i,,n. h' at ltelefnn* I "c"'If, O4 ii """ 1 ;,,- F %744 I -,!,;
I, -.C_4L5. lth- -N--P'zRuq., e-I., I- 3 _59a' V ....... & f,.,I. 3, 'erviclo criados. Renra $100. In SAM~ SuArez n Nirricint. Ar s A 4_TIP fl ,;k 47 ,I,,,-,. ,, ,' 119 COCINERAS COCINEROS R 709'125 4
, ) i NAVES NUEVAS. Iij: ALQUILAN ? NA.. .-a.- Xolf-.BmI7O3.-- ------ ---- -i- mrd.r -2 4 S, Vila-U-3883-dc- 'I 1- 5 -_ ,.._ I"-'- - --_ C-67-l' - -,- Do 2 f; ,-I-w.ront,. -r fi-.594-114-5 ., -5 nuevits dt I 1 11-1173-88-5 hasts $30.00 alwiller. '11-1247-99-4 SE N0LICIT.VSIRNIVNTA SERIA V FOR. 11,9 2.117A I SPkS0lA rnVINVKA RV.PnTj RA *0 ,I O I X I I F I 1; I If O I P.1,A.N( O.'CA- I,
I'll, ,A Elyll RE 1.1.10 11 1-tI-DARF". -t-cIura if, ac Trion '; UILARSE A PERSONBA o- I~. -,,ofir y IIPpi., Apala """ PI oll"Ir lol,,r-Ao a ;,;, "" I" ., -,-;-'- 'I ,,, E."I"ot,
Alq ,la _Plfa y -,rljrln h.bitalldat 0hos fibrocomento, ,or capariciid "'.. to TIKOXIMA ALQ his, P 100 PER it".. twoo .of"ro"., P ,il 4 -,,,c:.s Tif,,o .%I 4273
. if, Iffill m,., I 3olvente CBS& amueblada una pla SONAS DE IGNORADO- :- 1-1-fio -In--,-Y- ,,,,,, ,) ,i ..... I I! 1, ',
- -,al bitn--Il lodh Icl.. Ira- III ,,at. ,on 19 ,on ... N. 4 S-N,-810 onfre-1-y- 4_VedAdD__,PQrtaI, ___ ,A -1-0 ........ S, -,jij, "foronrl.'. S ,rl -, M AGNIFICA- __ I 11-931-125-4 ,--- __ _,,-rir, I.. -IltaK Ab_,n_ 5nTv -,,g __ it- uI-JiQA1-arJomAN entra __-PARNI)ER0 No -.It, I J-- -- 2", - ------------A. ____ ______ __ __
,,I,,- 1, ,,.nsIrII1Ct6n solid. Palm al 2 bilaCirtfiss; -2 hathos, couri I do P __ I -87 16; (It RECVN St, I Of 1% EHAI 1) I 0 TIT A V ( I sl ( HOVER III, cOLOR. PARA
_ -p-alatul'i, Crrrp-l fnr TI-L _-, I- -,, Taintu,--co.w ,'p dCPr 1110FIESTO IC LV.StAS- VARKt,.k,- FDAD-15 -- -- ___ __ I ___ --- I plol IIII'- ""I "PIPI"I'll""' "-it- ,-, 1, r,,;,,, ,,.,!.-i.f. d.r..t. ,I
Br. i-.2. 6_ 4O'-8'-S I do 4 a 6. dlentet, serviriumbe. jar.jA. V rencl., V.o -.lq,-1 IW, InI--s ,, _____, EXCLU _ __ _,I 415-185-5 I ftfio.,. nijo dt, J..P- 1.111, "" I SOLICITA COOINKRA BLANCA 0 Cle'lloole Y 8. 16. 1 -- U-1891)
-F - Igi -., ".""',
_ ,:N i15.011 PARA HOMfIRF, S 3. 5W. ,Crl,,,-,,-,2 ,v __ -- N U N N ~
E .
, 1, b..,,,, y frl;d. h.: 1:tl H 23A 119 5
:Iii-lto. Ilitoil.,- I 1 ILAY WUAL ",I, A '- Iw QUI1LA CASA. jUALLI I V.reta RodrIgu- SIN N.Cid. oil 1. la 1 1 11,!, Vld.ldo. -T"11.nr, F-71176 F-8494. Of H.439-125-41
"! rI Aluntal,,Irnto rj "" da. D-TPIr ,tit In coI-.1vtoP. Rvfo- Solo porn mrlonst; do caricter. tiia nr tic I __ q I tolf)( %My jovrs UF CHIT.
- ii-". Cit c- f-1111la. ,Sitrnpre agj, ...., par. b W.ib.doga, VCDADO. SE AL & do,- Sitrtuig.. do .111". 1.
,b __ rantvi $+IOTOO. zatialain , Feri __O._8O7___aItoL COMPY da do recibidor. P ; CoiuA._ Dan- I""'- 11-860-104-4, 25 _!Lft. 'o."Ift- -11 loltloll:ori. 19M. Ir X -A NA JOV ,
,,,,_,,,,,,,1Ir,1,1rd .b_1PI;. in samos re oom. tres coartos. dos baAcs, ItIrse A Is li 1) ES I., LOT.()( IT I. 1. % !, '. -, !,.f.---, 'o"or, .]go dI ...
persona que KN 1,14tvit"w A"I.7 .. v. ....... ,I I ..... I for-1. t1li" 71 I, --- Tolf I-I1I8f)__.Sr L.11i V.1,10%.
1- Pt1- 1arillit 111.-Ito. AmTh., I2 V 14 IIcf,,'',-. 17,1 f. F 561 sala-livingr -ItPr.. ch, p,,.oo. I ,d.,J .g,.dRtlI Pat. '
", I 11 Pio TI:Iesins 'arel cal ,.C.16 1574. MY~ SOLK, PI 0 MVCIIACIIA TARA COLtAK :;Wtil.ri- y II-,I- ,I,,. I ... stmo to- -.2s !It. 4 1 U41117-12-V-7
11 Elt ITO h 0 vi.i., Crhid ,. to tr nte j-fondo, gara- tevido.., Ill.. QW. de 111 111.0;., a ",.,tit ....... I-ofient, I,, p-hg..- prm.nnl ii.1. 1-1-400-64-19 _ql6_g5_JT.. cilmodar Csp.Ci.,.. c.cin. go;. rto y nor -A lie _".y ":_ _J. I., ., ,,,,,.I. 1-Iaolt __ _____559. ALTOS, ENTRE 7 14-1589-100-9. lIoiltiltill, 0 ...... W Pit P-;J-j.. J)ljU-. .1 -A., J.,.J. Toaralloas, OlItiCES1, llttNA U0(ItKA I-S-r-ANO ftljTtj tjtoFEH JOVVN. BLANCO,
ANINI 'AS CALAIPANA. 1, FRENTE M U Alquilor-S15O.O.. 1, form,.,: Toll. A5-1682 1-1 -, .. --
y I rrl -to C.11,, K I S Ptl-. AP 0J., 25h, .11.,. di, hines Ilt ...... 1. lop.,", I..1,, I di'l ...... I --.lil ; -1 11, .1 11
'l c v Plljvor-r 'O. S 1_qunjji ro.,ir,. r """ "" I"*. 11-1550-811-5 I -11. 4 rrivietoin&. 10 .f,-_pActl
___, ff_; I .. -Irr- I ,_ ., jj't ..,j _rFTrooa A_.,ft .
"L -[- APl- .1 hot,., ." gr.fi.. ajd,'jt .e. I0i-Ar.ENCjASr-COLOCACIONES____ .. N_-I --... ;I 11 1111-11.1 I
- '_ t cl-r rorltlMrl i lria. AIqkkI!,z. loodit,". So' VEDADO, MUY AN -- 11 61ifi i IIA479-125-5.
, cl ... "no ___ VRESCA. MUEBLADA. ,. .. -_ ____ -. ala- curnedur. dos carton, refrigerad.r. I 'R
11-4,','-Ji4-4 !j A It 3 "" Ilrfi Pa a Liave barra' SE SOLICITA COCINE A RE- SEA ( ill I)( ARV U0VIvRA t I
- a 5. If- 1 102-115-4. terraz Ague nietupre. bafto food U-1880. RENV U-1880 _iI.I., It. -d d___ _d.-A. 1:A III ,I I -olot %lu'l. c tiot E R DZIrco
- "I'NION-CA 1.11 A 0 C I Y S-t L A., CE __1 __F_ o__pa_ :.. -- -I--- d 29 ititi c for:
_jEno._ 23 ;t, 'pt-eferible--in 0 F' I . ... ..... I'll0filo, 1 2415. .11
,., ?Jl_ I) I.O.CAL, CON PEQt:11A 11 59 a --La-NI.yC-do-C"b.- 1hpturn.- i5. ,_-Pos -rl,- givsa, -S E -E C E N-- "'
LIA. -105 !,:,I-- NI A'.4 11; Ilion' p.r Ftlix.
. G A NO '-' 'es"' -O_ -7-M "__FT to do.;rltaricenes"amclia,, coil I: Cn- citlle San oletr's do sall5n y 11-13 _Ji _4m' quins Esp.da. OftComos .I- solleltwilon Per: para cwsa de familiar anierie'l- __ __1. __._ _.- I
1_1 _, S _1 -Pitt. AillPeblad.. 1, 4 IIIIIJklel; 40 ___ lpotentv. -tneras. 14,10,4, IN 4 .- 11-134RA25-5.
...... Cqflt.tl-. 1 118 CR ADAS CRIADOS ', _i I-r,,r ci. ,,yI'1,1IlIe.noR.hofj. HIrnA C"AL-LADA-249 639. .NTRE A y B. VEDA- it-. m.rej.doas. all -encias recientes. BkLCA -0 SPXNoLA, NA All- 1 -AJE I; I-A-E _4 H4 -W CASA -------11- ,,',',. ,ur', ,V laNandot.,i, much is 11,1, J-i fet C _CL'jtA(Aji_ 31 L 1) Lit.
- __,T8. etffir_ __C rlvrslo I Escobar, I- I~- __d-0,_Se-ATqUItA pJ5O-COmpueNth--dC --"Ia.- por-,tiora -c-twin.r,,.,-ciWd .- holet -I- t) ,,it), or
_i _--i'le -r' ..'c _N, _6j t j 1 7 1:3 DEAKA. COLOCARAF CHIADO F Cn ,,I .. .... 1. i,.f,---,,
__ 2 etc. c-ili IN s1W1d6_. _Ci11e___6 ".. blorliallia.
,-,, ,,,o-- A-77MI, 11-6 8.184.5 I 10-11-834-85.3 hall, A habitaclones eon vlosets, comedor, murcrus. I 'I", Ai olo I I -1 I ".; jaltl-.I.." -1i'll
bafto "mpleto intlercelado. Cochin tic Xas I I .,,I ,-qj., TrIYfo,- IIH24 ... ,,, !'- Irf,-W;! ""o"Ic .
nivoYi. ,oP blona, I,-ft-,,,, '. a' 'I" "' of. li_4 ,W,,V ,,f '.! ?1-- H-7011-125-4
.. NAVE DE 130 I k. Apartaniento 1, Ili, kh '.ri .-i-1dP lofoni. 74801. __ __INTA-BA j rviaj 'j. it, cnados. Puede vere its I a a I Edificio Boc _____._._VEVAVQ,._PLA I IETROS 3 A-041 P r Ionibres: A-0411 I
It"I'lits. 1,1110 :01 -,- - ______________,__ ____ _-ITTA0 11A,1i OvRvCYSt:__IIV7K COCINEHO L iAl ,Tl I P I 1,11 I
NIAInja III.S. halos. e _-Taltoxi I--- -- '_I7
B"Iciorli. p:,rt!-I.,, -1quila habitalitin hit, "I ', FZAiw0 YsollC116-1140 ITIATIos- c1trurax-fifil. -A4tti-i--a,;--(.i-e-AA- r-im-iT- I , li,,,kl, PARTICULAR
JAE I IA ,It, li; ,P;ldrPlYI- 'A '" - Sort Ifinat, .. 'olcf.no 111 8251 natorl...- CA i"wel',", I"o"bi, ,,,I,, Nl 11 N- I I I 11111- P--, "f',enti.s. LT.,-,,rylrd.; I P ;I Carlo ; -- h_ hu6spode" (ond.'. thiRds'-A.- - -- -- -- 11-714-104-5 SF UNA ESPAIZOL _.
,oP b,,r-Px.7-rorra-"r"TW I 11 VAEA -CO L0l %_q 'I "I ...... ..Pip,, %I H'So
Carlo, Ill G2 '1' .... ... fail S.1, .1 ,,- ;,I 1,101 l"93.14 (-, Vdsdv: 11.
hITtw 'I LIa, Jos, .110,,, de I 3 1_ 1343-88-5. ,len,
r,f- iT,'1... ToItfo,.: FO-194, oil ...- vandermi. tiendas. Sardines. hot( Jo:, I- ,to c''ad. d, .,I ...... : fit,,, tift'.."cl.'. [I. I I : ('Ila 1:9 4 a 1: .!. I li 12101- 12S_ 5 9
11-577-114-S_ Gfornies v preciw .Sr, Flallcr, J'aspo FIN 8, 1.1 NCMERO 1641, RAjos. F'S
- SOIALITO N11131sit MEDIANA COAD i45 'III lit -9 '- 1 -1 -\ 3O M,a,,,- Ved.d. __ __ ___ - ___ THE, IN. 011,i no.11bleiies. Ttsb.ju -iPi.ro Campo. 11 72ji-1111.4 I ill
ORA LIDAD I %inA joEN. T"t.i"To W-iii1_;U N ^ ki ikl I IO t I it, 1%J_ I O. RA
- -- 7,.,p.t..___ ,-('onto y 0. Vodado. .sale. etAt a visa tog. escr bir, illi pirso selloff AgPils 7W a ,,:,,.,.I y limpl.r. 3 I .... ... its. _T)__ ___I" x N r C
' __ o k"'.1", "Yn., I I .... III., .P,.t'o1',.,h' !"', ,_, :70 .J "I. 'a ."I'D ,I, I 4, c in to.
I I 11 %110 CAN A I.. 1-851.qg CAN,. 102 .',I.r .li 11::1 .1 I P
.4 dos hafim,, romrdor, cooltim, oricto cria. -14 .: I .I ,. $3'%. t'.11C 6 No 04. .
halo i6ri -% t:; ij;rt.,;,,_ ,'of. 11-11 17-104-7 1* !'.SrA VOLOCARSK ( 11'1'11)jl 11.11 ,,,!,,,_ ,_11P.., I'll 11.1"""la, f3l dhil 1,11f-w M 7i 13
- pati" se"llan" s "Aspa"o 11 "o, _,;
11,11, ,a "" , '80 I IF LA A-7740 "I NI d'ld- ---,---- ___ -,-r-_. ... I'lo'. Is~ burn. (- Moll H-I.N4A 125-5
11 P _4 111,,, "' P't t- OF ESQUINA V. N i T'O N I .12,348.5 MATANCERA" 11 4-8 'IT
q ,ll.il.d. lof-- FI-1,1,11 Para rrNtaitram l bar hNo, de tin I ,Sorvimo. parn cuniquior parts Habana v SOI It Pro PINC11k. or I OV "'s. s .... lit,, S.1r, Inf.i ... .. F4611r, . - r-
I 11 740-34 4 ,',I""q, 4 A-PtA,. pT.polr'o;r,. art.,. Serlihirribr. .mbos 11.11,1 ,Ill t"Ilit. 1-110 Ill -1 ... I, boloJIN ld r Q, ,,, E I I "' I .- 1.11, I, 2 ...... i botho Tro- 'A
ill- -RT6g- r TIv I 0 1 IT 1. i !t.,r,,.NA It 1, V N A ,,U(,jNEI, % fir I _6 1 I EI;tiT%,oI v I it PAKTI( I LAR,
'A a ext rAnjero%. eon refolo""a., l 'rj'ljr h.,, h ...... reforoO., do I. if ...... I .. .1 -mALwi 1140 IIABITA( 10.N I IF rrltj.%jo. 96- mn m ko RE? .11 I I lir orRvcE %mviENTE rsp %soa. rit.,%( I,, to, I., A 11 a(, It '7 '10 4 ,,, I~ "' " "" I
,io qt e tit 'R 4pido. Sol 498 Intl. EX: d. y V Ilorts, I~~ ij- Hiibaw, Nplons 122311( 41". ,jco "" "'ll, "f"", ". 1- 1-1,-i ... its Fl""114'1 1;1 -111' 11 hIM1111 I-IN Hot It nEl, IIOT 11-1,127 -.1. OtNj (r S,
m a'xr A hA I I I I Apto 1, ,,- I. N, l"Pl- rrYE ,;,l l. (" I.NI-1024 ., It ...... 4" ,,,A,' I"fo.111- 1% ,1801 ( 4) I INI R A -U, If IN A 1 12 -!l
,o't.r *!_',' ".P.;., ,: .A. I 11 I'll "Ill '
r K'Pl. c 'i' 11" 1. It 1122-IIII-4 -Io. ,.I,,, d-.- "1!R'_fP'Ji___ ._ __ _, Ai, .113. pr.., r IANAO. AL141-11.0 L-ros V.SQUINA ')I
,, I A F., 1, r' 11f-n,,,,. a, vi Al lnf.r,,,,, al Almendare- y SAII .NlAru.l. Florio Jilp, I .... l" I I Al Els T 1 7, 0,
It P-M-94.4r MolIcs "I.qlafi d, I a .1. IF -731-1'1"4 Ilad' N'" .i. rteant., I,.,,b.rl. Nwt. 103 CRIAPAS CRIADOS o $40 Inf-o- 11 107"..
I,. i SE OF"FCY I N JOVEN OF I O L"ii-HP T 17 ,."I,, I ,,,, ".f,. o"', .. .N. .oro.. JIM
-in lAla.-corn ,in , I
An!__su!fftn,_.ervIcJ.- - - IOS - _MANEJADORAS - p R-121 Ilit 4 1 A' "' "' \Rs' I ""' I R
_VN RAT ATq IT] UO-N-AVE PARA rSTARLECI. derno 'itillp, __ - ___ -1 hmp'., or I.__YI.n.P.,_ V-11010 I
kioril.0 11%BIT.%( -,Oli V H-A87- I.- 94 d C-d.l
NO
'
lot 'V 11 95 118 4 NOMA Ill, I 01.01t. MVD1AA EoAII ." r 1 2. _%
PP pro afi la ha' "I'll" .Nlal,- 111-1-11-, Z-Phly, ,rfr, B y C, dado .1 SOLICITO CRIAIIA PARA 1.6114A, R 11 jj:J3. -'t ,It ... no P,.A, Polillia EdfidY LO A t'AMILIA CORTA W.' RECON 1".. No IW,;I3. d 11 IPI, sOI.j( I'J'Als PERSONA MVDINA ."All I ',Y,"" ( ",l?'a, -Io. P"O.", -_ --- -,--
I i'll, .I do. So- tell- do NO .P.M."'on. SO 0- "t','11h, ,"v,5'. No no do .1 ... I'ev", E'1_14 lisle mal,,J.d.r.. hdtpvn,.1bI, h,,r.,a MUCIIACIIA AI;Ttlt[AA TIC COLOCA .1.11, Slit, NIAtm I I ... 1) CHOFFe.
- 1 1146 T _gm-4- Y Koff I _rt'I id."_I y SuIA_.__ __ -,- ro f -p I. : I_ _-r I f( t NdI 11 I I'll., "I li ... ... ...... I ,I- P I It I I 7.
,_ '1A,"I., __ -ff4-,E-4-s-$X' (Wf-- oJf -EF.62,ff----- --_ -----cIda honoralithdad niquila, "quLtlit, "A _I ... I ,,f,,, ,,,Ig,,,-,SALIia,--, l,,,,,Il. .,,fit --p h.pIj.,IP,,,-, _I 11 I. ,.It,:", A kToi7AIi I "
HllPIJJ,,_N ,Iiiin crivristm Ida c ... pPrta do J.rdhl. it- -,-I 9 I o.1 i _,7r. 1; a 6 a, w !:,t ,Act ... ir ,oo tutiv, ,neiris I ". 9411 I.., ,, _.1
ORRAI;IA "16, ALTOS UP I.A 1NDEV'r-N. I If. 1,.,,),,,,. AlIP11. Xij.'Yt III" 'it 1, irr tnjnCNR I N A j_ t' 674A 11.1"39772151C51. .
Jc o :1'" .1,;'Plit he t)FPO. ; rqza. 't. I)ENE'.
I garajo. a a, qlnelt,. e-his N. I,.- -- I Tole(Yo. 11 576 Neill ....... 11-81,11119 _4 7
A Lq I I I .1 I Of: NER
a. 11-11124 ItI5 4 "W. "i d"I".. ,-,,t ...... I, P ... :ho I ,fill lilt I.SVINS01. IIANO, CON .
LO I-OCI, PROPIO PARA NY, .;( Ti(TF% uNA siuvit.-NrA, Stt.l.. __ T it
'I". I "'I'll trillador elictrico. bano y r cited ,%
r1,1,,,1oP "'aho tic sC,,. -1, ,I ll 'r E 'IP' s1l" I "It-rha cIP1111A do Gallant, S. Ra- Reparln La Colonels. freilli, All"I" 17 ,jo S-21000. Es,.ba, NY 102 al ... SK DESLA ( OLOCAH 11 A'" III"." .P., ........ .... ... q ,.!tj, I. a 1- -Iwo- """ o, 1-1"I" no- ofl,- par. Co..
h"P b", _k" P Ila PregPiltarpor joc, I MANVJADORA BLANCA r,%. ,,, in ... is I ,,, ." P,'hii," ..... I ........ t" -1, "" r -'11 "I I 0_ '.."I"o.i, par& it
In' '; jo". R-1-1 lot"I'llan ,arpinte. r is piot.da do ,- Io, Lw .... a, 1 4 .44"'I" 'Et it "' .,Jlt.l I go ,If I III" .No Is ", 1,411. 1;1 111 I., ,, I r It, o ... I I I Ir", 11 I'll. I I 11 I I I 1!1 I
I-Fula-go-9 - __ f, 11 If.P. ','I'M. oe I., ., I~~ I 'I"o."I., Para
-,- : A-2271) 11-937-114-4 __ _, in -fla ,,I, .,I 'I, 11 .1 it, "'torldo 40 1 ...... C., 'I
- I- 14 18_115_3 SI: S L Sol. ICITA UNA MUCIIAUIIA BLAN- ,IaI, Suohl". 30 PoW.. (a I I hurt. NI 11 645-118-4 adtlaol'. '1700.11P 11 2192 .
lifiRMOSA 14AI.,% -1 '7 L Ila,. "i.d. ,I "'I I I 1.111i'll ,-I NI I'lolto 10117, Apt,,. 2. All.,,%.
: PN;%,j,.L VILAN AL rONt)O DEL CON. a 0-1 Ilefl--., *27, ,-t., 3 1 4. Nllr.P-i .9711-10.11-4. 11 I115-119.4 It 1140-123-5
:J', !! ino, j"Pla '. Pli'J"", ,f ".. 0 1.oc'il. co -N1 -it I.SQUIVA ., -powalll. do, prchnas Y Ili-- D ...... I, colova,,Pn. Sutildo $20 Cliff,! C. 11 10NEN Ilk COLOR CKIADO, SIRVE A ____1,11- -"- PPa. ,fil. bijo" lle'.e. Gloria 3 S ..... e,,II,,.,.r lhil,.1"nC OnIdrg.r ,Irn&, cases, eon portal. sale. cotnedor, n(jint-io 404. bojos. elitic, 17 v I 'I SV. 8 LICITA MANXJAIIORA CON KV.- 1, t".., .PlAttIo I,, todo .crlefo ,fit- OESEA UOLOCARNE. COCINERA Ittl.US ,,,, U;.t ljy tll()Ej.R (roN lit ENAII RE1- Illlr I Ic", 1-1368.85-6. dn% habitacto ,.,I In I IIA'I., pare I'llf") ,It 'Cinco at"', y hn,, ___..I_ 4t._11'1_I___I_ I i 11 I
PCIIPIIII.11.. "I H 11157-844 I j.18 N7-\1'OJ-Th" I Y 11*0 .I.1.111C'.. ll'tole"'I.. ,I, ,an . ....... cid...
SL. CEDE I 'OV. e"E., L" I I 1 !e .
DECENTE, AlA.FUSLA it OrA .1 LOCAL *I.%' Ill L Its mlsmni n, .. 'i ,,, I ___ I~~ 'i L__S" wIh_$A0_O"-_ fj1P- Fr; mrr T_;I tt vw- 1 IN-4. (tirl'ic.", S-ItiI $35 a $45 F W,01; If 1263-125-5
11 Al ... Id. it. Is. P. loss. T.16f. B 1031 ;0LICITO CHIADA PARA EL CAMPO
kNOLIA I-logar'- .4 F'j OR EE ........ ,-all,- 2 -ij. 13 Altman ,It Mir ....... T,,If- I
iloll, I'll oill, ., -1111ta; Canipanario P., F Qol ,t P. ", I I MUCRIACIIA 1ILANCA PARA It 677 111)
,I", "'a 11 E"tll.. I I I 11411 t Toti 1054 O F R k-Uy 8 Ill.sl % 1,01 I. X CA A A
"' o c Pf.."'o, '. P, If 10 13.90* 5. P-Q- c-1111-1 Y IImV- C ad. _____ .O( .%list. I 1101 EX
,; ,,, -tin)CIt I . ........ W. 1 ari- .plo InCal y .flut y so. honritel.. ,- III ..... . it .1 coont'.., d'.or"'. "AY'.."On. --" ,I, N ,!,,,,,,::i ... I hvSv. vot')t % -'ORA 'Nit III A ,l." dl ....... ,,, IlYll, lol.,hte G-. 1,-; : ,,lu Y',"'I. con,2. I r. o M_,,. Luritin .. roo-s. So p.ga Nittil,, calif, 26 NY -3' SOLICITO MANEJADORA PARA NINA, fillho... %lihol.. lCfCo-hY;. .. Rod I "Sr ,.NA ::';,',L,' vI.-o,! B 65-16. [I '6141 P.d
1 1-1 .114- -if ,= Marianao,'Buen Refiro ,IS,
514 T I I' do J- .A.., pt-Cf.riblm.nt, .35.1 1 -pop 1117 it I', ...... .. :,I I :" "A. L'. 46'2" .',',';,'. M." I If 234- 25-5
T, ,f, .... U-3389, do I " ." T "'
LOCAL. PROPIO to 7 Robou 306. al I .,. Apat taqutY 21. Ved. bhim,.: flue.. I _, .1 ill.
VDAD IS 34M, ETR. 17 T IM-ALqV LQUILA PARA CO. I I Ii- 1 06211(1314 ...... refrnei- cl.,m, Sueld., t27.00 C. -_ ,.I b I '7_ ''
I. 'A sL aile -os: terrazzo, sale. comedor, cuatro cuar- ll In NY 3. Intl, 5.. y Is. Ale._ Rep.,. ESPANOL MKo1ANA KDAU. OrRv,.Cv,.Sv. I) III III", 1 1114 119 1 i)F VOfRA*HAjI ,( 1101 I'll PARTIUV -,r'
1. I~ hahatid0l, arriplift. comer Were. I n erclu. TOO III,~ -gid". y 40 Vies-1 a Ina, do. befils. C..,to y --JC1. cri.d.s. SO I .ICITO CHIADA MAYOR Ili'. 30 ANON to P1.). et, Ntl,.,..r. B-5835r '. Ill" l"ICIlte -pmoiubh. ,It sit I~ CoCKNERA. REPOS-1t.11A. VNI-ASOLA St. la., -j,.-#-- -,-, :13 atio. ird.d.
referee. it .fin vCr -6. esquina Versa. an linjos. Informed: B-5498. Co., ,0,-.',I., ela.as. quC Iop. I~, H-1110- 105-4 b" 31I Clob, ,.I. P.Itleoln 'I" ,,,"r ", I 1,,; I. ...... ...... J.,dbt.'y -d- Toli-limligo.ij qi lit,. Inf- no of P, 'I -I.. ritent". hat'l. I -1-1 ptPu -,w taollla No I-e It,,.I'll E-9308- .24-NI.r M.nnqut. II.1524-85-f E-95.52-90-9 I Pl. 111-1 Into, d...,Ir -]- 11 I Ifloir., "' hilit. NJ 3. 1.1 'gllq', j, i- 11 Pld- C. .8, -,,,I ... libli "'Ies ""o"A" I.tole", Do 4 I a "', .1046 a I : T, irg
-_ _- a $27 00. 21i No n. ontre I.. y :1a.. Sk 801ACCEA MANKJADORA CXVERTA TIlf.,I,, F V67r H- 107 .. 1 1 I,_ r, 954, G"I'- '
1 ALQUILO CASAS NUE1 I Y 40 C 60". _8 Para mi). it I '""t ", 11 B31-119.4
AMILIA LQUILA ESPLENDIDA I 'AS. A 11 ,III.- I ij 1337-125-5.
p .. r I I I .I"., 49403-4. 1.
acin" 411"xa .1 be lal... Suol.'q $30AX). L mar Tell. FI-5002. DKSVA COLOCARNE UNA LSrANOLA
,rose. habill, C IT PeSOS. Ctag St. OFKV( U PARA I'OCINAR. LINIPIAH
- OFICINAS j0mploWo Sonia Brigida y San .-..
" ,in ,no, e,,,,Ii-- it.) 1,16. Litt, I's SOLICITO CRtAIIA PARA QUE11ACERES -.- 11-1219-10.9.. P-1- 91I.d. 1, ni.n., ILI 1-1 -h."T.- mqjv' ,cr__,f_ _______-,_ __-I---- -- -"-'- -- -- -- - --- E_166 46:4 __ __ I. I. 65Y, o,,t,. 27 1 1 -u F1111 11 1-1 -L
foilit. Pa on 311 Alt(,$ entrC 13 y 15 uFun1_ __co1t._4.IoIh- Cl,,--,.f ,,,III.. 1"... hilmPol .No. 11.111t.;1to" 1 126 JARDINEROS
il"'112- EN HAJOS A M EDIA CUADRA DE PITA. 11-9911-118-4. to
do EAR ,-84.6 ill' 11 alquila sale pals rificina. I 03. ro"vi.s, SIP-I'lo.'I'VIO I Aeinda 10 r. "a. SE, Sollt:[T.14,,NIANKJADORA,,(, 0-4 R F. 1 (1113 119 4
cOrnislo- SE ALQUILA; CALLE 29 No. IX. AAJ lo AT1 lioiid ..I- A-9936 1-11-11lial. b ties. lie velinti co .I%
MIL A. nista. publividad etc. ll;iy tol6f ... ill. Re 3 cuar- 11" 9 I_ "tho I'": R UNA JOVEN PW IT UNA MV HAI
_ - -L5 _,oTo _Pv1_ __ _,"'"T""t, -,"',
ASA FA ALQUILA HABITACI ?N Ili Miramar. eon jardin. portal. sale; 1 994-103-4. 'n'ta I I ..... III 'I""- in ... Jar ME OV4KA COLOCA ., I IIA JARDINE.R0 jArnNRF; nFIVEA COLOarnp I to v frel Cut 106 A.1-8011. E-111430-IIN-i a SE DENVA UOLOCA
_ 'eA' ran todo servictas hot,,- TON. 2 hellos, coChia. comedor, ctiarto y 1, ,hii. $30 141 Celle Ill, NO .M.'enti I To un In.Irfinfinto -I. y dor ,,,,, r, ,F,l.,, C""... I 11 ... tit.. 1.1.,-, I 11152 No --, Ild'. JAdio. o flora. .&be Talon sit
bit.% o a matrininnio. Se,.exig n r I renci garage, Infnrrnan _N 6511. SE Sol-Wil"t FNPANOI.A %'(I MAYOR o 7Y A,,, If",. Mf-m TIlf ...... F-6270, 11.8 ...... tnunas refe'reh.ii j. TAW .
...... ii.-,C' ;,'. ,.If 1. CASA In el Is. sell mdo do ,P.,,nl. It i, P, w y I.,., I I 2 105 3 'I"', ,,,,, It 13R[l Jill -, :,Yl,,F111;,!,,J 0 _1 I a 129-5.
do. I .- tio-9.14d. lit: (WOUKOV. UAt1AVO CASA
17 No. 505. e Cd. I I ", -;', 1:.." I 11:127 __ I
I 4414 2 in pl- 1-80_90 5 ,-I C-a do -I Y I it 1, I; af) -- -- -- porl", I., I., 11 ,III 111,41, I'll"111-o. hu#Nl_ ofuht EV VO( INERA [)LT. PAIS. I -1 I. ,,,, S III
"' EDIFIC-10 RADIOCENTRO ."'.- 128 AGENTS VENDEDORES
E-100 I -,,,- D'he fort, bo-as -foronlui, Edit. ?,It j,.Pto 1, "',-W", .."I Ill"o.
. BAJOS LNI)EPENDIENTEN. SALA-CoMr- 108 PROFESORES d's JI,,,I,, I, Jx"ho- Voy .1 'a"'V- Sot-In ; 11:'lllil l "I",_ s I ...... ..'em.
SE ALQUILAN ANIPLIAS IIABITACIONES, En-el forcer p1so. arrend ,I .1130 !l-q35-w3.4 'All I, 11, I 07,
-r P A'-" 11-b- lot, ,,,,rl". Instill.. -Cin.. .go. C,111,nte "I"I"" O trliba).d ... N. ,1,,. ,,,I,. lit( ...... ill, 11 1:1191-119 .I.- 1, r ,;
todas ]as entoudidadex Vote matrlmo. P.T,. 'P.r,.. I" I 'I. SO1.1( ITA MAESTRO GRXtIUAV it
n 1,, sonnras me. I q .. "I I r,!Air1;,,- -)Aod.arrenclamos. Tiara oficulas. c 230 ,. ,onid. Pa. 353. entle 6 y 7. Ainplia. SOLIt lVO URIADA lit.%X( A OE UVAR. S 0 DO-P.',44! na:1 I to .4 ___ ..-. 111
par. horahret, solu%: .%Term- can lin ifilan salon on IT centre. to. Alrot,.d.los. 2 -fhas 94.9u.x y on'tjo sop. jio"., lohm. buroosn!r. Para ateorler pqueft griti.ti 1wroparato- Ot'RKUKSF JVYN OLANCA LIMVIATI. -, j; -, -,, ,lj.'t "U,' 11tht, UNA EhPANOLA -111 -11ciii A .
20.1 entre 25 y I-ItIonboldt. Infololes on Plot cundrados do superfIll, h1p,1111nod. Ir.,,,I.,. Norts.lPt rf-.,,PfN. I no fiC lil,-1.21,j 11TI-1 ,11, V,,.r-1-"d1Evs,. I I ( .ri I I I i 'U'd Avn v rrfoi-,I-. p. h-'f,-o l41 I .I, RM rt a b .'.
, O-84- lnrtto, Tit,,, I c Sa, oil .. ""g- novir ... r.", Is~ intAtiflotirlas Y v- J; ,."p- i. I "I" I" "."".". __ .-'729--129-k
E-725 I a r.,fi, on. Y .r TO )1-32-90-6 S O' RIADA JO N I 1'6 I' 3 I it. -,-dro. Dcrn- Too~ I Y*, 1 III,."" :: I'll, ',a III" 'I;;41 .
SOLICIT ( A lNi7tillf-4 ,10-9244, I.I.
do %iICIo v amuebiad. P. fec ,11,tribu - __ .1 ;'Ifl'N I
, dt. jjr lplarr. '.. I, 1,1111,1111Y -1-1o (71111v
- -VEDADO, 13-W-452 E% F I IiCi Is. N E A LQU I.AN AI.rOS, rnN VSTRENA o- Bob.. IA45 110A .- - 4
oeF-.-vor-ai.-rr dii del 8.1. R. 13 Y .1 129 OFICINISTAS
1,1jo- lelldr. 1. h,,n:.-,-. Y fr- oibir'.1 sp.,Wi. 2974. H.bar. Conod.r. 34. blifi. ,r.l.,. OtYiels. 55, I v Ili at tn ....... III NY .ilg. 110 LAVANDERAS-LAVANDEROS -11 O 11. I 1:IA Olsi. CO LOCA fit'. Cj-, 0V.k.A (41LOUARst' IN JOVE% HE KA.
Is h.billilion alll, vhlad.. hil F.-1764.86-5 viticlita* do ife%. ciarin I serlelo fle rria- rolre ..! y -5. rj.do 11-1344-ja3r FIAD 71"t III art.. I,,- III I .1, riAh TI.h.JA Io- ,, o-t- d, v.--- .,t,,,,Ir. Tit
en!r. natrinonnin 11 Call, 11. entre IV 3' 12. Nicanor I. .' I ,It ,.( ... .... I., Ir 21,19, Ilr1VUKITA JOVrN CON REFERINCrAll
tritdil tn, eprnd, Jade do' SOLICITO CRIADA TILANUA %RA CA NOLICITO I,1jVANt)KRA PARA. rLAN. fi, has ...... ar...'r R.Mn M 4248, T, IF_ 1220 119 5 ,I,, ,,(II,,. it oftow coron t.q.;J
___ A me oc, .,] esme, A do s Jew. Ileft"! -Pc' H-11111-90-g. '. "I"'a ,it .wrloo,"Y' -IP, s ...... I'nl. ri 1. .-.. 3 I-- 1. I %'s I 1 -087 Ila 4 '.."w.f. I., IiIp.h.l. I.I.mar 0 -I I E.' 9N4 EN GRAN EDI'FICiO. OFICI C __ ;r;;L
. .'"" EIE ALQUILA MAuNtrico CHALET ESQ. "I, 1.1 4)Fkl:('F. UNA JON't.si 1) K CO 1. 0 R, rA- E-1
2-84-4 nas amplias, delegates, todas o-r n-. ,,rovneut, ,1,,.., F. ,,! I.Pii.r ".11"., Con I ... I.,.. ,.f-,,,I- Flo, 11 .CX v PARA COMEDO-11. 1) 8 "3_111NE-11
I "
SI ALQU LA UNA IIAEUTACION. UNI fratle 5 cuartus, .1 haho;,.btbhotocs'; g.- 1-1,6- t' If. SNNI, 39. -Ilt NR y 3- All $11,10 ,,,,,,,,,.I,,. 1,,fYrYa,, LPI. C.bKII,'d".' n ,I Tin Of 1,tt ,'I bit ,a -,u-. Y It ... pt., v ".,.I.." liable
So r '"'.1. r."'pot""I". 1#.*y U.", -fY.oocI.. 11-1117W JOVZN CVIIXNO, 2:1 AR911, CASADO.
". 351. atio., A hrimb" I.I. Cxteriore variostamanos. Nu- r-j" do. hiAquI,,a,. ou ,In ort.d.. IIt6-, ,I 1-1 It,.o.- N.. 00 Ilqlll.. C.1111-I. VIb-. n.."r.(' ',1Z.'., JFX) B-1077. Pig r1enrim vortabillthid. solicit rmplao
"(,,r,,orla AlII,.,dx,-. CAII 12 Iq. 5-. R-0,019. )I 1,403-103-4 I C-77.1 10-5 if I 135- I IP-5 I-po
I reforonvins. Tvitfuno; M-2947. Me, merosas e press comerefales 11.1222-90-5 .-- 11-928-118 4. f ro. I.Pport.'lle, ..ph.v['m- oonf.me
K-87-84-10 SE SOLICITAIII-NA CRIAIIA (ON REFF- SOLICIVAME ctiorst, PARA rA ILIA. Mr. OVKV.CK MUCHACHA I-ARA THATI;- 0KNEAPCOLOCA104F ARA. NIESTIZA 80 A )Ijttjde.%. L.horloshind 11troltads. honr*CASI ESQ. GERVASIO de primer tienen sus oficinas ALQUILO PORTAL, SALA, CUARTO. lo-11-1. I'll- ,ioi ... It ol, IN c.,IYv.,I0n. ,I,, mon." 'I. 30 Ali,,,. 1,11, Iof'm- f'( "I ,or I., hota. flof-rlel.. I. .( ., ,"Cloto 3 ll.opl." 111.1le r". ,1,, I"t"hable. Palids TrocadernnIonsI baAo ,javaderos. Report. SIP!ld., $3000 ('.If, DI Ill.,-,,- N 810. ,Ia- 'lot, 50 pe"", lo (_ % r -,-I, 74. .d .. I .... It, ad I'll-, oo Im H-4 2.1".3
4i'lfli. habitackill balvoll ralh% roll to- eln- cste--edificio.-Falacio- Alda--_ Quorsj llcf111h1hrnp. -ath It -12 NO 4 "(flild... A,,,plI*,I, ,II, .qio,,.. InfolnPan fin,11141 h.h,, If i 'I
: ChAre, 2 4, V1,0111Y Ill! "'es, ) ). 211 arift 17. pregunto fire Pasinra.
T 15 the. ""'.' do __LJkkL __V.dahlo,
_ k ,I qu u ffiftlill witt-ifiC lliins I O I 1: 4- k .8 2-1 IN 4 -1265 -5 ME( ANOORArA. I1AnLA IN(TRIII-Illux, -A, I u liTile W - I ILI __ n __.jtw Ain v de :1 8 l___ _I 11'"I", 11-1375 111-4
. 1:1-1.,!, ll!,nle.sitin, 1,!v, $,I cx1firti reforen n1a, Reina NQ 1. kwl, Amplincl6fi it', dares _$13 00. 0 14'r 1 III __ 11 jig 1,
11 5010-100-11. Ti5tvikeir air. c 'COAIKNDA, --i 81. plo.11.111.. at OfFeCC RUXII Ar ofieIna.
1. 1.1 o It U-2241, it-i.11116-114-5. C-11-116-111 F.Is LA CALLL I NY TAU SC SOLWITA, OLOCA, Mt. I 111,NO, KXPEItIO UOCINKIIO. 'PONTr_ ,In, 11-711-129-4
- SL ALQUILAN MODEKNAM V COMO. fo, i I T-s """"Chlo.' bit" I', I I""o,".. d,-,YI,, tr.b.i,- Ih( ... ......
%I.. ouid., .1 114 AGENTES- VENDEDORES I 1. O HfrV JOEN 23 ANON TILAnA.
to.old., $20. .1 oo I, 1.1,, t. rd.'l A-OM70, p-9Ptiou po, .,ll,, ....... ,,, Ili
A!,41VILO IIARITACION SWAMI. NI(Il it an $75. TI, ...... ... I., 11-1121-111:1 4 NJ 4.1I1.5. D,.g .... es W 450, .1his, lt.N lit
0 d::- "" No "'e'e'"' rAISILICANTE MANT I XQUILLA 09 MAAE 11-771 I Ill-A ,,,,, It 11 ,,2, HINT
Ili, allo.i. if lwl -,Pa, m luno,, Sait Lk.. ICIna, per,., do, mriplms I1ab;1V1.-' I I~ ,Nina Y (-Intablildlid, por hot" a
I- 672. I'll. Alllablt- Ska. Cat;01na. VI- IC 80 PARA I. 1. IT r. r i it T( I Audiart, -1
,,;,,,r,- OFICINA ,,I,: ban. di, I.J., Clq-u. sorlicio. do C,1.. 8 tiLICITA I distribuldures an of Int4iiar. Co. 01, KV.CEMK UILIADO FKNO KHPANOL '!; I N'1, _,! A "O!'11 ...... 11.1L 0 R Mal, 4 .A- (71,110.9 COnil
.I, C. If ahl.. :. I 141-84-5 Cedo oficina frente Instittilo Azuvarero. do.,, 1%adorn, patl. .g.a Fri. y -11trite oun od Clob Cri.d. dh! noln- I -111-111., I I,',, 111, H CIIIANA lalt. TrIIfoPo F 7473.
' ., o Jhf.lT",',j,,,I.. y huen. ,.Illid.d par wiletWo. Cuniplid., v refI,, M ,
3, entre 16 y 19, Nicanor d., Con on olfio, q- v- .1 Colru.o, If- "'j, I V ,lit. "I 1. IT 748-129-0
iVIVA COMODO! eon o Mil rourbles. Alquiler-TUddle., Par. CA I del Cam. for I, if nrique 1) Apartado NO. 1427. V.,l .... ..'llclo ,i.,.6.tl,.. limplir, .tr. ,,,I ... IIII .. .... Tlilfinu. U-09 v
P.D 'it Mail". It' I- J-l. ,III Al ... III. liabana.
informon: Harris, .I.A-4411. do 12 to I po. If-1447-DO-4. ,Ill., lfrontd.ifi. !- r Pple MY'rY. .p.itii'orf vIr, pl.,oril.r y C-W- M-4167. It 13411-119 1, TRAIWATOR IN(ILLS-LIPANOL, OY
III',, -1 q 011-n In Cal- do filmllut. dos vital- ,. in, it .1 05: -N" do 9 IC-afII2-'l 14.7 IP11.111 It" A .,I., IY, clos f'.pY-.Id.d trithsills
I HANO, ("OCINFALO
. g 1. do. a h.mbr,s sol., o ,,witruniml. I to NY 32. to. 12 It, "'W"vint. N 1. JOP.N KljANCo I V t"'Pl'o, T., IF. hP)dW. TtIV M-0284.
,11,, tr I, TE OFICINA CON TELE 01 I DEL MONTE Y VIBORA 'No page of ,r., sent. $10 di.rl.. Radio. Victor, is -I.d. it. C,.,t.,.I' le icra. Se ositten ieteroncluil, ALQUILO I-Alt 11-1319 10:1 4 LA CASA IXOPIARI) LICKTA VKNI)K. Mr. 1IMSXA VOLOCAK UNA JOVIK o., 1. "I, Par. "'P", ...... IT 1070-129-6. .
"" ,rof. A-9107 __ .I'J'. 0 1, 11 A I 1:1
A.u. 508, primer Pisa. I tono tinpicza,, Coll- Mill"terin liscien. 14013( ITO cRl.,LoA CON itvVLTtVNC1W ,.,d,;g,., 'dole. on I" ""no, "" 'I' 0 N,-, 1:sl 11" f.11,11'. .1:111. 11_1 .11." c:"., ..
d,, So' I 1, .rd 09 1, Ili. --- dA $25 Tit~ ,.f.,e. ho, .THIN -Ii.--1t .In- dv- 1.116. 1.1-4, TrIilf,!' '. SL (1i E LOMPlETENTE TAQUI-ME
4,41 ... 6d ."". IT ,, ,fitnt I r,2 I 1,
E-10 2.9 ,. Irto of. Do,,. lofolItC1 1 $30 OO I .... Ifollor, U-11, 2 N It .I ill I
Ex SF ALQUILA UNA ., L., I long. do a I'l 2 m. F- 111112 it s-,,
- cI-Il.P,,ot,- pets Inforr- do ,17 ..!d' y I... A~ MP .I Anal
. a 11_1304 flfi.4 CA.-IA. DKLICIAS 4"' If 14MI-lut !, II.M1-111" ""'61P.f. "' T .n
11 2 5 C1qoIn. .. Lim Inf.rm.. b ndog 5t. - -A ni. Cornornitni..
OA DE CIIAPIX, VIROK %, ALQ ILA- A_,1217, 11,53-91-5 b I '"", no, DL COftX1joK ,,,, ,. ,, ;-,,-i __ g-. ,al it,- ,,flkP E ht "fIl-iss.
_ -a _v -habit, -I __ - __ hk KV UK" I rNA.-A)EMEA C04AWAHN. Nt -ayi- ------- 101,2-129-4. _--i --hemno --.Y- _cTIL11,1LIA LAHOWAV0100 DV PIKODUCTOM Mk.i7 ." .', E Is I
_'If pendwPlei: biPilo u ON .4 1: AOL1( I -n, Is. ,It
_ R 'ETA M I I ( I I A Cl I A HLANCA, c.P.,j_ z 'I., ''-,I. .. --1-1., 11"t".. 'Ife"'o.l.. MAYOR DE &DAD.
privildo, PA A_ OFICINAN SK AhQVTI.AN_ 'MC,,o licit. .vent.-Cool Won Ill.. Co. 112s I" IIK Id...I., ,,.YC-;- Ill'
-1- ---- h'a" In"' __ __ I.- 1___1 I~ As ;if, to .., al toW ... io NI-5241, SE "I l(ECE lo N.
"pl. fd.-rfijjonfr I1.1i1rn-r,,,tf ... ... win'. dpPlv,,ent.s b.,I,,,ns c lllos. Aylitar v v o ,I,,,- -b- r-111:stT I"ro'-'a ton 4 I- l"I'li.,1.1 lit 1; 1211 11" !. "-"'"_ t o'" ""' i I ISMI I III .111 I~ .... still, i - I ........ to do oficlI Ifollo- 1-4051. -10 T.Pad, .t,.,,. I I, 92 SANTOS SUAREZ MENDOZA ...... l'a, ',",','.'--. iti, ,,..,I ,I,, S ,- la ...... s'.. I Pit~ 'I'l fli:rl "I Iahl."le 3 hI.I-'-. Debt is, ,01 ptttnxI-.. do.
I ..... ... I ... -111111111. 9 1. S",'. It"I ---I--- Jii_ _; ,I.., 11- I -ft'vP, 1.
- "' I :: do :Pi,,:-PI,- IY_,., .air.,,,, ,.pt;II I. ,.pot,-P, ,,, ,I JUVt N 1) ( )ttOA lit. A i It --- --------- --- ----- -- -111 r ,M. 1. pre,
INt 1,NTA IN. ES4. A ','-.' IELI I :TkA" t: -Tj' ''E,',. N ... ...... ,,, "i- 1i'lln III( ... ( ,2 1 I, 4 11. 111. (II!, "I A .,[)._. 'o,""", I .... I .... I, fill oThE( I. SHA I A It I I A. I 0 CIN A IT, ,... h..I-l-. ol, Is~ I I
111pa.11." -P. I I SANTOS SUAREZ 9,- DiKtI- l,.b-.tol1--, 51. A- .v "I
'I I "" ji.,,." -r'll.. 'I". I.Io.1".1., !,ia 'I"', so p'"ad.. D ,r!,- A ,* ... lit I: I Ilay
!"!Iabllaciim pa- darla,, So .1-:1 W ,f-- %I 9474. 1 .... . hilol. at, v, .1 I. ., tI Ill.. "I',
F.1 hiono C, lI co"I"", A I sale. tuhirdnjr, I; I ON ITT L% Sl I ITO (:Rl'I. C,,P IN, W allis., M..I.IP;,j,:3I1-44811, I JJYJ ...... Fit d I ".. in
- I .'III' I~ ."'.. N Jl ,.I, tn, N IF
44'. Ilti 4 1 S' 3141111- "'A fo-:-"A"4 ;)! d'"'t" 'III
1 2 S _)IIC T%_ I I 6, 11 2 4 .'' I "I 1.11 I .11,
t,., ,,,, IIII.I. 11.1040 V US -K -I- -I 1 ,,;..11,1, ben. ,,,, ;r .1. III,, b!._ "I .. .... ,I ,, l I .U I 1 4- ':- ,1'.
_Z W 1.1 .d.. P'.. piltlo ,, ,YI.- 411 ,. I fl, :1 111.1:., 1111 1., VT Fo,.Pti, 11 11179'129-4
I() t-g. I".: ; ,.: rf, ;.'- %;..' ". 12 Ila I
i- I PAMj. C .I(7f(j; SKSORITAX I IN.
.,l.qU1 ,ad- .g- ,11. y I,.,h,, .,.bad. do -hYa-", I'a NO1.14 ITAMOM PARA I A __ I- -', A, liti, Alt ... a At~~ _tWC --FLY 1, ITACION SIORIERNA, ES111.0 ARE. I'll,,,,. .P-, "t."Immi. toWf(i ... ,1, I.,. ,,,dlfls,, S65 OO. Era, ....... I.. No j77. 11C 33 NY 819. .11- I i ;il, ,,, Y OF Krxv uN jOVV% ( A I N 4). a"P. ,:,,::;, -f 1:..Kj%:;:!,I. I~, A- ., ME4 NO(iltAVA, TAQUIGRArA.
I le a no, frCC. ,1,,,.. Patio -';o. ltoi! gar c-trtco. i25. fleferenci- %F.,,--, d, It.,- to -1 Ford., 11-314-92.7 If 1417, ill Z it, 'I',';::," dohpropagaulda do tin Wield ,I,. lit I, ._ P d I I ...... gY,.d-A -Po,-P,,.t- dd lr9tft y
h1r, tiollis, Cho tod. -,j j.. (',,It,- 12 NY to .a ........ S-ld. C61111,1611 Para frobA)., to -. V.Ptwuls,. Ta,- I,- Color, 5.7,-, A-44,11 I I-19-86 5 _ 4 5 to""I"'.1.1 SP, p, rienl.n.ii. Tol0f ... :
455. Apt 2. Ved.do. 11-69q.R -4 ( NTA .It 1. IT I A N % 1, 1) % 1, 1) lio,11, No 259. .11o,. T,16f. WNW. De -1-1i'l.. TI#f,.,I,, tio-92.13 11 1190 ill
I ila in A I ANI OFICINAS ESTRADA PALMA NQ 666 Nlr.-It..'4",'(),,,,S.lk,%.,'F 'n.1i ... tow'. ".I,. N,, I 6 I' lit. Yolanda 11-893 114-4 H-153.'. Ila 3 i--------' ------- - 1: 30fi.1 fit.. H 1034-129-4.
_ ,.__". .,I "I'lig..
PON I not qor COLInar or 1. lo., it, M )FSEA (01 ,.A UN SENOR LS 'A
M ,,th-riva. hatiltaci one,. r.!I,, Co 9, .1,1-lao total-. Fdlflrl Pai.1ti.l. E SOL)( IT VINDEDOR TVjIUON rA ME 0FRVCIK TIN JOVEN, hlAN#O. VAITA III I" I' 1. ALQUILO CASA SogPnd. plant. dt I.J., ent.le'. ii, p I. ;.',',', "" ,-" VRVICION. FEEDS 0 POR
Sol.. 2 1 to r-M-1- -l._ I-tibulp. error 25-011- _& -Q,,-,,I, a,,,- --TIT --iwff-r,,.Ti-i--Wl- ---------------ii- w-.--F.--i ii.- '_. 't ,It, ,.I t Y.. j,-,.dr-fj-r ,I'll, __ _h,_- w'rIL"L _y it jdj-- - _- .r.4inell.- (I-.,!-- A --ot It"A .1116a, "Ill=__ _y FIrl uTha .o Obrap enhIr Crh-1 Y 5 -I- ,P ,-Id.f cA
_ -,,i,--P-- 00-Il fe"C'stler- ,,.,a, sala, entredor Artesonado, hall tran y 13. Anpllac no A Ill ,- 1P-vIW,. w .... ,,-,I .1 loli'lon,, NJ 1 11 V-x-,,,., ,,, 'I .11- I"o. to "flort. I Cn
11,iri-.. ,,,.,.,.. 11-11cl-FILT' rIoall., Co. olosot. do Full.. b.h-. "'"'I"!.", ". .., ,,,;,,,,,,r,,,,,n E-lib. V-,d.,]o,, ,NJ, roool... 'I'llef.r.: A5.3.191, its, ,.",ptint., R,,f-,,C.sd., or,
tr ,... y Ir-a a] fond. Co. J-d r. ,or- ____ ban.. --Cl.n.n t,;,,,*porie I. do, 2452. ". It 1.%44,IIA _I PI ... IF 12511 119-1 los. Ad.(INCOTIDIA- 464. ALTOS.- AN I I A I 756. .11o, A 2590,1
TRY RF ''. ..fr-icI- If -114.4, 1 UNA .Mt'(*FiA( 11 % A,.
r-t.. .so .Iqu -'h. 87 HABANA todro --d. tit .,.],Jr. P-11 unica. SOLI( IT(] .q[RVfFT,TA PARA I A LIM 11 'A li-923-924-1294.
I ,1 11 -ctlort,, r.rold.. $8100 -b.).d. -- L., do Alq.1ir,,. 6.Plo-. 1-1-1 y pI.Pchar -p. d, 2 ,,I I p
a' t. -rAM o if FORVIENT. RNPARO1. OVRVt P.14F 111IM7 DTAKA ( I :,I 1. R I I .al : : ... ".., -'I. 11, IIOMHRh JOVEN. ACTUALMRSTE TILA.
)__ sOutdi k AGENTES VKNDEDO- It,,, -,Wlo flno do rolledd.; Flore I, ,-'1', -o, lu'la, ........ VY) 17 16
ItAn11) fli-4 ALQUILO APARTAMVITO MODERNO, Inf.-os. Estrada Palms, 609. S' Indiporoiable referroci- Hnta-. I I. 1;-, I-Nos-. 11.1. 1. llud.d Sit 1 e ,1.n fle ,.n.,Ida. y dJ,1lrViId..If.P,, 'I ...... IT 4I71 JI 1470 119 .5
-.1 14-7,20-92.4 mir n To enlocact6n. Caliada RMI Ap 0 O .,. th.1mrlo. do, alpha capaddad ej ttl
Sao Ni, ,a 612; ,a,, -qWn. Rtio., In ,,,I,.' lof-no, hot.] Lincoln IT, 5 7 Nt-4130 H_ 237 a -- I pol 'Al, mo-6grafo, culture
for al.. -nroed.r, do. C..rms. tr C 4 y 6. Vod .do, H 225- .1 ENORA I I"' __ __ -%LQUILO HARITACION BALCON CA- a. S I, -1 '14_ _IWV
lie, anexa hafio a matrimunio., si Ill, I.C., d, .. -H-126-81;-lo SL ALQUILA CASA SIN E TRENAR. JAR. It 9ao I(II 4 I'- "' -t N"i-ite' 4V DEMEA COLOCAR UNA A -- PoOSIF. 11-411141 WO _1 EkKh POhl- .lPI,1'tr'II.II., 111916,i. publIcid.d. vht- y
I .I.. polls" Y I 1.11.1 .I .,.III .11,11, Goo-l 1,;-Ii. ., I 9 aropi.0. P-Tclelrt tn ,mtid.d. IraS 111, Oil, tritbajon Nera if homblls SE ALQI ILA? EN 1041 T 555. 1 CASAM COMISIO I- ,5"
_Jo, C an bridog.. befitt. C-hon, p' tY. Y Ap.rt.m.nt.: gain, St. BOLICITA U NA ,KUCIIACIIA. BLAN: VENDEDORES A N ep-Inr par& lhopiar en clinlin n c-ar 0- At 14 Ill I o-,1k, a Indoitris, entando dispuwtn a
N,, C tNa it mnrafidAd. Sao F,.twis on A3vtar, 3 P ifiera altos ." h I I do on Irrmos. Cori reff-reri I"Mi-no. t., a pr--.ba sin percibir honors.
, ill a! oa Vfbor. 11-788-844 Rep.,tY El -1.,. Cfrro, lelorme- tn,, to ormd.r. c. .. of, Sa Jual Bosco y San ,,. prno.3 it 6 ,.. q ,III, ."I,- de -- Soil, itY vondedor rel.6onad. C "lit," 01,P-0, .513, sign,- A ,',!) ja P__,_I,, I., Mariana. Ruta !4 Un -natorid. ,.CF of No, do n . _dk, S.r:di):.,%2Or.)O rirtadar de quincall ri., I, 141. I ol.o(iA IIUEKA ( OCINKRA EST ,
- "ll'"'. li- 2.12 8, y if i Ir r,1. IIIII, I:
LQ IIA IIABITACION PARA MA. so". H-1270-9214' 5 1 13- If I dlrjorm, refe en
'E U tril.rone, B-6448 fallen N' forrelerla Ciro, relarionodo con 205 I I A 5 I a o" ,,, IT NItioline, Apart. 2602 H.b.ra.
'A Tamb, n ,am- -p- I)".'. "Ibo It -p"':- "' ""': ,' 1',Ief Ai-1872 H-915-1294.,
to "I 0 t; hotnbrcn molo,. .. ::: IdAg! ,", b-- -f,,P,1.s InIl--SE CEDEN ALTOS -ASITA MONOLITI(I. I.NDr.PENDIEN- jir 80LICITA UNA MUCIIACHA PARA j,-..-.--.- holpilairt, v clintras Oft., con UNA MENORA [lit (OLOK A V, 1.) E ,ale N, .A3, alto, V;,ti, '.l I. ..
I- 1'1,. a 4"Ir., r.o 5 be F.,PIla particular. cedo a mattimonlo Ute. Propla matrimony. s.1ita. cormedor, el fumedot. lndibtvnnnljle irf .b.,.I.H.1, Indutrl., y thilriv.. do porf.- I 111 111-1 I P-1%; %111-om I ... I _IY, 1'11P 11'. 'I 440 111.4 .5 NE.SORITA JOVEN CON INMEJORABLICK
", ,"lil."I ,fehIArIr,. I.f."o"" li"'t ,,,, rtifins. do Ctrirl.l n,01.1ldild. .h.. .In Cilarto. bafillo corloR Kas. calentAdor, I.- Sorldo S3,1100 I- dorcoir tn In co ;'.',!'.':.' ',:. InIO. Pal. 1. rlud.d ,I. ,. Bob.,,. Re- Impil to -1, I d I .P .1 I'll PI.-Ii.., _--.- -11 il;.:, l,;IoI-, e, .4',eve. per& slender mnIolar I __ To, fi roblim pasa ss .,
I lj_104:: lli-4. ,sur.n.r. do do, h.bII.c-r,, C- luj- tnill.. 11.1-0-. ,ra ,,,;,,],a ls-I--- Palo Ir.t., tit 2 3. 14 N-1 6 %I", "'""' J"-- -,. bu.n. ple'ert-lil. :11) "o.". ITO .1hr it 3111 11 H 11 __ SP 0FRV( V. IIN I OF INVRO REPONFEN.0 -,I ,na
-7- Qlr I I'll, ...... ,.,I a. Rof'i"', 1'.. I -.h, I .... . lWenti-, -f-n ,,,, .
T. I :r
SA DE FAMILIA S E A 1. ILA b.An terraza al Trento y al foldY. pr6xi- ta 15, Infor,- G. ..... .. I I- Sao jj. 1 1 1214 lo.1 5 I .4v otKu( t I NA jovEN ov (101,011. P N,_ lwl- I!, -A-o. hon,-,ble. ..bt, macan.'P. h.bitarion a Illatrall_1 1. ., d- wr- ot. p-der. [lot. 20 .58 v ,ort. -t- 21. I.. kio-- 3 A r. 11-150-92-4 .1 .1 ap .ItYdo 211m, lint'.11. 1, ('ai-los I. '_as ,,, lit., V. 1- ".F..'"', .,,,,(,a I,~ hion. &I.7898. Sri. L6
--- -C "n -fererp,,-. Sr P,'- -- _- -_ -- -11-4W2 ups fjni __-va I P...
- -tYiIa-ahrtPCj-C.Jh, 11--NII-40r, -78 -- -- "' I 1:_"Jull - __ - ___ 41-1 41i-Im-:,
,I-- ,In =: 43 v S 11 T04 COCINERAS .-COCINEROS -114-1, --, "I"' a rvi"rl- pli"n"'I'll 7111 __ -------- - .1 H-ill- 29-4 ---- - -- "
III:; I F y G,. Vdalo. I I- I 1 12 84- 4. ,v F-7,233, BO .7035, II-222-II'l-'! CANIHR (ASA -PARTL ALTA. SANT08 SOIA(CE0 Afk.NTkS HAIIAN, .P I ......... -i- ,.I,.. ot lf:'VENAESTUDIANTE DE CIENCIAll CO.
'I, I, .N-:1 1.1-_1:1 ;,o "1.1.1 I I' 'I'l."I," 111.11,1, A.'',I'I N 11111.11. I.
--- Su.i-. Portal, -I.. ,.:ce,1. d,,'o H,, F PDIO DEN. IIA- P"It- "I)11'-Io1 III' Ill""" I T RE- 'o" .... a"I'll" far ,
'sS A DU AMIMA I.%' .I. VE 1) A SE ALQUILA bil.,-- 5 d,,P,;i ,oo, "Jid. .. it. .OLICITO COT IN RA I ,,, I, 1, I I I ll,, pl- "'C' l;:ir,,E P' 'Jitrlla trabaJon ofict- ,nil,- 11 No 1017 r,%(4 .... I ,.I en
" ... I IF 121.1. 1 1 It ', I ........ o ,I ,,,, lot ...... I. A 4:127 stucl6n. Rilferencian.
If "I h"bIt."I611 f-1c. 1. .. Y "'a I 1. halt,. NI all. or,,) ... at, 1, .4.1 12
d. -cjd.. D ..... I,, go, Alit,, I 11-1204-19"
...... I Y I. I'll... 1,1,11," It- V, It 1491 119 I X 41',l
. fict. 'I., A I, "U 6 do I 6 1). .I d""' P't- "'I", 303. Vrd.(I,,. -If. F-81171 d, 12 M,; : ___ __ I'
:. CA I'll,l- 11% I'-' I I I !I,!, ,J4 ( V -, F4 ., L ""A I
. "" I.: I eas. on IT modern. ,dill1f. do .11
-,t 'I' -" I" Tn" T,
T ',ljo. 1189 I blo it "I ,;I .... laht ,,,, 1, I ... I 11 ... 1 4 I d.
1, tililtenco, F-831H I'l-I"'fi-84-4, ,It Boduotd. NY 521-4:11. cii l if 2-4 O Ifrl I Pit's ,I, T. NPo, !:;I,,.". ;. ".
- loroot.- C.pop. I.t. d, j..IiI, C.i.odo,, 2 he- a O.. It IU56, 2-1 piko, 12 1 14 I',- 11-J-d-,11, 11,1- ,,,,),I,- NJ 42U
IDADO. VN A I t %IJKA UiI.,to-. -Ios do gas brific, lot I, I.- Pad, I I I 1 04 4 115 A70 120 131- OFERTAS VARIAS
,, s, .-;il I ;;, Y a 93 L 0 I I __ OFICINISTAS _1 It I It, il _I"' I~ un- -W. -1111-Ik" It-- do ron ,Alortaftr Par. lot ... Ili~ ,: I UYAN 1- --,,.d. on el -I- ,dlf,,,. IILANP A P'% I!. I 1A 10111-4 HLANCA PA. '-,,, f-c. I 11"I'll-d- -11 loillil SOLKITO I 5( INERA ME X CUAD. I ME 011l I NA IOVFN PAR% MAN
1) .11'.!N A;, 'YI 11 ITINTll- 1"I..,!, '1-14 ME NF P-f- p--- 0-- V
.."),"7 11 I ", E. o I,~ -f-niT. III~.. o"', t"C'
Nl--,t .1111-11"lai .1-11,1-1, ., F I "if 87-% 4F CAMR1% UNA I ASITAk Fir. 3 1-7114 -., -ffr Ioa, . -. d'.- ", ", I in W I "I I P- d, 0-d0l -1-1.uta do
... ... .. ... I ,.I." ..'I'. 11 71.1 11 211.4
., 111 Pl "t, I .... .. ... ... 11-1-1 -1., 4'h' 1-11.1111 .to ftt- t. .to- 1r.If-
."'MARZO 4 DE 1949 01ARIODE-LANARINA EJEMPLAR:.5.
LOS 15, JUEVES EN SE MOVILIZAN, LOS
LA, PARROQUIA DE 'ORTODOXOS'bEL
a, t o c s M' 01 Soc e a es E aftolas
SAN AGUSTIN CENPRO ASTtJR
Los Padres Agustinos y In Cofra- lillisook Re& Irncg; IranscribilmosActs stPor JUAN EMILIO FRICULS dia d Damas del Santisimo hiv 000"' gule: as, :. a trasee6dencia
a Ins feligre.ges do In parroquia nc panar desapercibida 4ii. at M43'humilde socio dila.Panera:
El Colegio Mayor Hispanoamericano a Ins quince J evos Solemnes Cie ':En Is Arociii de Via EN LOS CENTROS
repaiaci6n y desagravio a Jesus. Sa- k jantes y
Antonio Lago Carballo, direc- ta grandeza spiritual 'coma on- el cramentado y corno prepar;;C-16n _pa- figures destacadas del ProgresistnoIHIJAS DE GALICLA CASTELLANO
t or do I ca-mbin -es- r;n-lat fcsti tclad del Santibimo'Corpus
tencia Unive I' tit itn La parte spiritual, el Qolegio*,M entre lag qua tie encontrab n ingo, a lats do de La Secci6n cle e rn del
ayor Chri ti. flares Fautitino logrsitaria en CI rIarclo Prr_H4 oit, -SOlemDcs _4e__harAn_ L gel Is -Wde, tenctri effect i!n -los.,zalonp CentrdCastellan nd
Cardin; --A del Centro Gallego-li-jutita de Ons, dos log detialles cle organization del
-de-Cultu"' p6nicn ettjal- trect u- de NLIeSti -Sefiot'a--de-Guad-aluji -&tm Juevcs clias' Affiallo R. n Alva tituci6n de Is nu va Asambleat de festival cumbre del afict, "Un Din en
del Cclegio Mayor -para Ilispano. c tii dirigido por Doti Maximino Ro- bajo ]a ad%ocac16n do, la-Kirgen do rez, Jose R. Roza, Josk R. Alonso, NLaamericantis "Nuestra Scioia do Gua- mero de Lema, joven y estudioso Fi(ima Y dieron comienzo ayei. din nalin Fernandez L6pez, Cksar Fer- Delegados de kiijas cle Galicia, y Is Castilla",'que so celebrari el domind&lupe*' debernos un, do los ratos sacerdote a quiinn Fatudamos on La 3 de marzo, at din 9 del rri s de-juni nindez, Pelayo, Gutidrrez, Roberto toma de possession de sus cargos de go 13 de-marzo on todos log Jardines
mas agraclables, do emocionado* re. Ilabana en el mcs-cle agusCoK dura _El-brden de-los-ejereicios esziel sia Fernindez, Rafael Garcia y P6rez do -Ini i6fegrantes- -de la mesa y -date- e La Tropical.
cUerdo en ste rapid perililn por to el viRje do Joaquin Ruiz Jinlen ez, guiciAe: Todos-los jueves a I Pradoj Manuel Ulla, Fermin GcmzA-_ gaudos electors a dicha Asamblea. Dichos sardines estarAn abiertoo
lez, Josoi Maria Martinez, Je$tls Me- Como se recordarA par nuestras
fi cral Y a las"nueve exposic sa, Salvador Diaz y un grupb de vo. lectures. hubo de pnfecgjpnairse call, deade lag hueve de Is mahana. por
las ciudades de Espa a quo estarn, hov embajador-de-Espafia-ante-Pin--de-An--rnaiYana misa de Comunion gerealizando, al invitarno s a visitor 1;i, XII y quicii fuqra uno de log mas i6n cle Su ales'de,1 Centro -Asturiano diectos por to que rfumerosas families acudiran
-1ccidiclos colaboradores Divina Majestact. Par, Is tarde a lag elieartido CO el objeto de caristituir 169 particicis "Renovaci6n" te-prano Y almor7ii log innu
depencle.6as del rnodeino edificit) del Colegio. HITE -merenderos existen'tes y an
__,Pil.gadds en S11 2cogedora resident cuii1ro y -cuarto-Hora-Santa -y -a 12s- of ente ii-Direclorlo-Progre-sista y "Defenia Social", candjclatura-pro merables
Allora rinisino, cohricfdiefido Los que se estin.ifistalandopara que
call cinco. rosario, araci6n de degagravio,, Ortodoxo, manteniendo perfectameti- clamada oportunamenfe y que enca- toclos to (W
cia niversitaria, donde en union do lteynjdo y ell Is mas estrecha iden- beza, en pros iclente efec- dagan Is -oorortuni d de disso oven espotta h(j-_ vis", el Colegio esti ell- stirrron.y reserve. tificaci6n a toclos log clementos que jiva el caliclad de frutar e Is rom a c6modaffiente.
gozarnos de unas rascadn en la celcbriti de' va- -in a effect actual p. a. r., sehor Luis
ras cle convivio fraterno junto a va- Los sermons se Ilevin en lag eleeciones convocaclas "ilcgill- -FernAridez Alba. La caravans con ]as candidates aspirics senimcirios do c-studias, dond -to-- con arreglo-al siguiinte arden de-- rates at titulo-de "Srta. Castilla"
rios j6venes hispaiVoarnericanos. parte, conio conferenciftaC mente': patrocinaban Is cancildatura De acuerdo con cl articulo 38 do saldrit tdel edificlo social a ]as nue--El Colegio Mayor "Nuestira S -101 a nan in., bradores y -lemas: nurifero dos. log estatutos, Is junta- se- iniclarA pr-e-er I tCICCtURIeS de la nombradia-de Pe. ve de Is mahana. y ciespues do
de Guadalupe", to fundo el Inst uto _d- I ain-Entr -ffe- _14grzo-to-iVron ogr E vei. Diaz_ Se design el ejecutiyo del Direc. sidida par el president y secrets lar
r recorrido par lag principles ava4fo, Gar o"ImlTo I ib. socialles, proceditindose a dar a- harA'sui entracia en
de ultcrr Hisp a do' '- Real. Pablo Antonio 'abiSpo cle'Pinar del Rio "Honor 5 In Lorio. el quo estA integrado en Is for sea clas de Is ci3idad
- -C- arim -Ln-T94 go
CuadTa, el CSPd- mat siguiente: Presidente. Amalio R. 16n de sus cargos a log Aelega 05 La Tropical donde log cloticieras canind le a acoger e su seno a lo Hestia Santa, pura e inmaculacla-. electors, cualqWera que fuese el m1meestudiantes y graduados. do Itran-nir nu stro on viaie anterior a Espatfin, Marzo 17: Monsefior Alfredo List. Cardin; primer vice, Angel Alvarez; ro de log presents. pitalincis tomaran una pelicula que
venidos a Espana con anirno do on- no; Hostia Santa y Is instruic- seguhdo vice, Josi! R. Alanso; secre- dpspu6s seri exhibida -en -dos -log---go "' A continuaci6n se elelj!E n e --to
-y-otro _& Miguel-V -Villa- -de -Ia Repfiblics.Josc _Maria EsCLide-ro &4%t44 09449ft" I.riLir ice,---Jose- =es
nocer-a-la Universiclad-eiipRilola. In- Clan, religinsa, ti6rrez- 1_ -gii4ente. dos Viices y tres secretaries
res. fiel reflejo tie Is actividad mu '- -M a : vdo. Padre Basilio Ji- nueva; tesorcro, Pelayo Go I "cup an-Veinti6n passes Ili ce, Cayet4no Rodriguez: y encargado do Is mesa de Is Again La parte bailable. a cargo de Ins
spanicos -Cllb liple del-Colegin y-de-m-efi-ciente in- do sus cargos log que = ten e 'o mejores orquestas de I Cuba, Haas.
entre-ellos- -esTan prcse- scri menez 0. P.. "La Hostia Santa y In de wian fzar Is Secci6n de Propalag miimb
Nuencia cer d log Actuando esta mesa. sregaro, Castro. Antonio M- Rom Bellca do los esitidiantes his fe en Cristo". gan a ndo CuAntos eletrientos dei-A a gin
amplic, planted, a rniis do Filip panotuncricanos que esiAn actual- ut .. za J ce desi in do iario L6pez. Chen Bel6n Ki J6
,,,,nzs Bcl jlio ji L E N G U A H O R M EL ere 6t,, I ras comislones econ6mica' de exa. venes del Cayo y.el Quinteto ornt..
Portugal, habiendo desfilado asta Marzo 31: Rvdo. -Padre 5 Coll es, os6 R. Roza.
inente eit Madrid rccibiendo__ u for' tn nez 0. P., "Lat liostia Santa, espe- men de actierdos y do Orden; deF- comellLari a Ins dos de Is tarde par&
el presented, segtin nos infornia lit niticiOn cultural, Canza del Universo". Tras amplips defiberaclunes.se tra. I toniturAn posesi6n log Campo- hacer la delicia'-de Jos bailadores.
charla amiable de Lago Carballo, z6 lapatuta a seguir, lit que compreii- Put's
-Cuba ---Abril-?:-Rvdo--PAdre-Bo iliu-JiTiT6--- de-dosas-pecto-i deiproftutidofiitCr& relltes- de Is mesa de Is junta de "Un Din
cfento ochenta tllllversitario lodf-, Larn Carballo qLnVn %1iFit6 q tos I K Par tpdos ews detalles.
alumnus cle curso hiatigurado sini hace Tiles"s. oil mist6n diplornAtica, nez 0, P, "Lit 1169tia Santa 'y la 9;,. porylle a mi familial siempre le gusts. He a Ill Ell to politico, se u I- luchando, hastu gopierno y sus vice %iloceOi6nclosc ell Castilla" lit) es lion fiesta mas. -itin el Tinall, per la recuperaci6n delvPar- Iliss-tarde picu. In Asam lea, a elegir no la me fiesta del afio:
b6licamente t cinco do octubie C,, tuvo tic sob re linesa-ullai-charla-Vol- Ilurantuldwd-ndolorida". 8 0 a es de is refericla junta joi
Alcali cle Henares, In wrehiNnin ,,n, viable solbre sus rccuerclos cubanos Abvil 14: Rvdo. Padre Lorenzo Spi- -dos recetas de Ins muchnis qxie haven-lic Iii LENGUA tido, que-latitos' esfuei*zvs y.cleavelos as 3 v C
c I __ - 1- 1- 1 1 1 tost6 a Indus Los-reuniclus para arran- clesignAnclose 24 porlati;r iyoirla:y
citedra espafi oin on In quo So f0rln; _Y entre ,orho y iorbo de jerez, Ins call I. --- "La-,instituci6n de la-Santa--, Horniel-el plato favorite de las stifioras dc canal. Ya In Carlo de Ins mancis de quielles Oman. 14 par Is minoria. d I I;, es 12 Fn honor de "Lolita" FertiAjidcz,
ron Nebrija, Tirso, Lope, el Padie nombres del Padre Rey-de-Castio- H Ostia do log cargos per medians fraudulentus, recaerin ell nciacias de ii0moro, put, I tand
tic Oslo, do Angel Fern6tMez Varela: Abril 21: Rvdo. Padre Daniel Bal- sirva en "sand Ilvicheig", en enealada 0 en criakfuicra tie Jlaman mus dirigentes, pero cuya lit primer y par In segunda. niala a -SCiticurita ClIS1.1.11a 1949'
Mariana 'y QLlevedo, sin contar con Coll motive, do este Amportante par ]a Colpnia Zamgrana v Is So
el Principe do Ins Ingenjos. do Ins E carpenter, tie Pedro Abas- dor S.,J., "Lit Hostis Santa y-lat Vir- autoridad no acatanin nurical log que del domin o, el pairticlo "Reno- ciedad Estudiantil Cervantes vicne
in to engrainciecipron, nianterii6ndose ell scatep16il" nas infailma que ha envia. organizindose oil baile para el sAbaAt margin do IaS aCtiVidAdt S Lit)!- cal, do flaquoro, del Rlego, pusieron eii do I'Atima. La Concepei6n cto -_.___otr-a forma, Is LENGUA Hormel le agradar-A a su Is po5icitin do digniclad y decor a Qs salaries del Centro
versitarias cle Ins colegiales hisli w, r1l 1111CStraS horas de Espahn uncis Virgen. aTqr a Is pureza". do a sus afiliados expresiva circular, do. din 5. ell 1
cos, el colegio desarrolla una soric, unnulos do calor do Cuba, compar- Abril 28: Monsehdr Alfredo Llagu. famiha o* sun in"vitatios por still buten sabor y por lo tierria. que. contra Al voluntad, fucron Ile- invit-iindoles, ell union do sus fainilia- CaFtellano.
cul(urnles que *v;in i-aclos pcur 1, cil ,,u. minanite. Ell C _6R_ --ticlos con el doet .C y smI 05. a aglst r at acto. para Las rorni, ones act
or HernAndoz--del- no "La-Hostia, -- 'L 1. F I se sea do evar a ca a __ e it it diariamende Actividildes Santa' a__Natividad, as I rstimuM a log hombres que hall to, oil horns do Is noche. on Is secredescle is Academia CUItUrill IfiSpa. Campo. bocario cubarin, quo tambi n- Renovacl6n -del fervor". Cada lata de LENGUA Hormel contienc dos grulet;as tre lea Progresistas y sus simpai
nica y los Scminarin a las gnas or no deja do sentir-1 ese-a-lit corte- May dares, pars aciluar oil lit Directiva do Ilevar el pesn do In regencia -a- taria social parn tender las solicin 5: Rvdo. P. Berra. 0, S. A., ciAl on log pri5ximos tres altos. Tam- ludes de invitaciones del element
Canizaclas pnr diveisns regions d, A;t y al amor fraieroo do log espa- "La HOW a Santa, La PresentRCi6ll. lenguisis completai, perfectamente curadas y cocinadoo. Generql del Centro Asturiano, ell do. bi6n les ha envindo una circular coil juvenile que'quiere Ilevar at triunfensa de to que constittlyo Is doctil
601CS, Cl natUrill recueedo had Ins tentiva de In labor realizads ell PI to ;I tan gentile damita ell el festival
Is Peninsula. Y ell VI Orden relig a In biv3rendimiento de-las criaturas". S61 se enlata III parte magra, y medics 'de procedimientns que -CiltinNo perlodo.
Isla Fintillann, lions de got tropical.* "Un Din on Castilla". que ttriciti
so function Is Academia San Pablo, yn 12: Rydn. P. Ezequiel'llfiu- siempre fueron base del Partido, y ell Los asiftentes serin obsequiado, gecto el domingo 12 del corriente,
que semanalmente celebra circu I os ennio una ase(in tie oro ehgarzads en rrieta, "LR Hostin Santa.. LA Anun. La LENGUA Hormel es un ahmento bueno y-Aano. contra cle quienes desde el gobiernt) eon pastas y cerveza. ell toclos ]as sardines de La Tropide e8tudin solirp Teologia y Li(Or 21 1191.1arnal-iria del Carlbe,- que-es cinci6n, Humildad profunda". social vienen practicando, on ado
gica, practicAndose pandas do Ejer- Cuba. Mayo 19: Rvdo. P. Ezequlel linurrie. -c6tinala-cowfirecuencia-. superlative, es y -aAL-LEGO
ciclos Espirituales ell lugares do tan- Madrid, febrern 1949. tropellas, quo tanto combaticron des.
Carldad at PrOmil". -OTRAS CONSIRVAS HORAW de In oposief6n, Ilevando at mismo Ill Con el tradicionai balle de ?&rIa- ASTURIANO
SP oonAUK
P a L
*A
P K OW
INVITANDO ALRECOGINIMSTO BRILLANTE PROCESION A Maya 26: Rvdo. P Daniel Baidor, Pond-li.- 7 X-loool j..A. pr- e socia ppr su pegirria, ad- rrachas selac.errelorada carnavalesca El resuirien del movirnionto do ;nY A LA PIEDAD -iii.d.; -brooaot sakitiboo ministracion, que esta produciendo el do, dia 5, Ilern
JESUS NAZARENO S. J. "La Hostia Santa. La Purifies- me." 7 .4 fanIoso SPAN11-4 deli- contrasentido de afrontar scrias di. disnuqsta par Is ecci6n de Orden del ci6s que ha habido ell el Centro As
cl6n. Exacta observaci6n de to Ley ficultactes econdinicas' en el tnomento CColro G-41lego. que preside el seficu turiano durante el mes de febrero
oiteo, ; rsct q- t-tos mooe ti-. sijtue: aumento
incon Motivo do la altUal CLIarcsm TLAvicron lugar on log pueblos do Divina". on que se estit obteniendo In recau- Avelino Rego Morecla.- ultirrio'ha, sido Como
president y In vocal tie Pieclad, daci6n mAs alta de nuestra historic. Seri. emenizado par Julio Cueviis, de 49 sociqs Y aumento Ae 154 -so
OVA
T AL W S
Arroy Arenas y El Cano, lag tradi- Junto 2: Rvdo. P. Jos6 Rubinos--S. Arsenio Rodriguez, Gris y el Con- cias; es decur, on aumento general do
E on A
reEpectivamelite, do In Fedeiaci6n dr Cionales fiestas anuales del triullado J. "La Has Santa. Los -1olores cle Se acord6 asimismo dlrigfrse a Is junto Kubavanat. 203 asociados. De esas cifras ya filegnacl 0 1M E L masa social, par media de una cleclaIs Juventud Femenina de Acc!6n Ca- en procesl6n de Is images de Jesus Is Virgen. tOacieneia y rest 6n
t6lica CUIbana, Rosario Diez y Pilar De pensi6n pars log caballeros; lag ran eliminadas, Como es natural. Ins
Nazareno, desde su Ermilta, pars, 18 en to& -trabajos". TaCi6n de gr ncipias. -,ell el t rans- cur. damas,,.por invitaci6n. -.1najas-del-rilles, siendo el resuitad
N CSALWAII
Dalmau ban d1rigido tit) llarnamiell. lglesia Parroquial de El Carlo (su se- upd" :-Monsefier-Affneado a- so.de'la pr xima semane. Siguen log preparations pars Is ma- que so tisigna, la diferencia entre
to at recogimiento y a la piedad C AuRdA a). donde-permanecork tinee infantil-cle traces, que se anun- Ins inscripciones y., log dados cle batodas-las--federadag_- -Maud -gunao,"La Hostia Santa. La Asurici6n. FR9111111ICTICIS ALLSOM OS HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE eta ara el domingo 13 ell Is Casa is.
hasta el Domingo de Resurrecei6n ell Deseo cle una stints muerte",
Por eI espiritu evang6lico que In N CALWAS PASTORIZA: Junta de directive el de allcia. VAricis conjuntos triusica- Este aumento de las lists soc iales,
Inspirit y por el sentimiento crigltiallo hol-as de III tarde, Clue. retorna en Is El dia 16 de junto, Corpus Christi, di n e ell elpe,,Iro Gallego. Cite les harAn lia delicia dt, log PcquffiG!z sostenido is e de lag medidas de
de que se halla transido, ties earn. propin forma pars Arroyo Arenas. tendri lugar una miss solemnea Is., elaiseoree"tart., s'nor Jesus Paz. concurrentes. rvvcric, Jill g.'tla.r, existences. se'dee a, Is pb itivas. ventaias que proLas dificultactes del irilinsporte no, ocho de Is maitiana y procesl6n d HIJOS DEL CONCEJO DE GRAN. D
placebos on pUblicar dicho liania- luercill 31.1ficiente obsticulo, -pars Santiimo'desde San Agustin a )all- 9!MJ)EN"r#K portions estar asociado 41 Centro As
miento. PASME SALIME: Junta de direc- alla, y at conocimiento cle lag
,lue Ins millares de devotes pioce- Ili Rita. EL aDIAlUO DE LA IMRINA)) 1 10 v Adorno Wrl
Dice nsi: lenses do Is capital y otras pobla. SLISCRIBASE Y ANUNCIME EN ttvd el din 9 oil el Centro Asturiano. La SecCf6n de Rctere mejoras quo so hall intrn- I, _NOciaci6n de. Dependientes grades
% ducido oil In quin p Covadonra, euvo
"Federacias: I-innes del interior, acudleran en am- diel ComerTIO. qLIC preside el C ol gresn no se estanca ja- EI espiritt, cle la Iglesin Catil- molls, suing y hasia a pie, a render Antonio Mitgut6lez, se an eta urvo ritmo de pro,
6xito con cadoOlUntle de carnavill quo mas. Y quo COO el plan -provectatio
lien se recoge a partir de bay ell homenaje' at Dulce- Nazareno: uncis parcialmente oil cieciliclon elevars Q
tiara darle oracla% En -el 'del prcti cuiici sAbacin habrp standard scientific Y sanitarin del'
cuilrents c1las de plena oraci6n7-sacri- par favors re& _trace
ficin y recogirinlentri, sigtric-ndn a su Wring y otras a elevar ws plegarlas, scir os para Is coricurrencia Log sanattirio Covadongal a tin piano de
Divinn biifables esla An a cargo de Coco relevant pt
on- s6s derrama coma un rilanantial a Beltin Puig Jovenes del Cayo. Beli- CuentR eI Centro Asturiann In
Yermaneci6 cuRrenta dias y cuar ..c snrin L6peZ CosmopoVin. Gloria Ma
is coolies dedicado-a-IR oraci?)n y *it marking: clients. Fl mart". descle lag y el Quinteto Tonitk Ins title actualidad con 64,339 rnrins y sne103
linras deg medicidia. ya se notaba tancera
Como in vida rip todn cristiano y :,ran animaci6n on el pueblo de Arro- alilloCitin estreno, cle vnrias plezns on el territorin rincionAl
muy "pecia-Imente Is, tie In socia yn Arenas y a Ins sets de In tarde
WIFTMAT 7_ ,
de Arci6n Cat6lica, tione.que ger eri cast impossible dar un paso por Actom pillra hov..
11, alrectedores. Minutes despoks de
vidR de Imitticiem (to Cristo, I A. :ais CENTRO A-STURIANO: Junta exmonos ;it espirltu do [a lglesia ell es- esta hors y tras brev6s palabran del Unn-de log MAS Conl0tentes I'll" -I de directive 4 su PA--- pArroco litresibitero-Manuel Rodriguci- cionarios del -Consulado do Espafia txaordinari,
to santo tionipa do Cuaresma; ties referinlDS at li- Iselin do Zulucta Y San Rafael. Tam
Rozius, se pusci ell march Is proce- en esta capital bidn so reunirali Ins comisiones do
"Pero ncivirtaillA quo nsi Collin Je- cenciado Antonio de Is Cruz Diaz.
pal 46n Hmenizada par lateBandir'Mu- Peeciro- celebra hoy Ins beans do FildaY. Cancistilla, y Hortirlo del PlansoCrIsto fu6 tentRdo tres veces n1cipal de Marinnaci dirigida par el a coil r I important cargo quo 11,10.
eslerto, nosotros p'st a ell esa, depenclencin del CANGAS DE
el demonic en el d unpitfin Guas y cedida- gentilmipnt deserripeii ONIS PARRES
log cristianos sentiremos'el In AMIEVA: Junta de is Secc16n deayor Goblerno de 111i Madre Patria. destn
par el, alcalcle sector Franclaeo, Gon, nda pars dar posesibn a Ins
nx!tmero do veces Ins tentaciones Ills tomando parts en Ila cindose el hech6 de que ell egos 25 Propaga
a' elanisma.
b6licas que nos Insinuarin: diverse zAIez Or6e, Ming no ha disfrutRdo cle vacaciones, nuevos elementos-de ese or
misma millares de fieloo y estando vdluntad. a lag nueve de Is noche an Cell
ries, carriRvAles' y fiestas desde luego par Xropia a _tr
"Oproplas representricias todas lag Itsoclaclonet Reciba el querl a amii Is felici- Asturiano. Invite el secretary, senor
para Is Cuaresma. estili en\ Ian iglisias do El 0 tac16n del cronistri, parn unirla'a Ins Manuel Castro Mauricio.
"At Igual qua Jesilis arroJ6 de sl Carlo y Arroyo'Arenns, entre'ellas qua recibirA de sus jefes y Camps- BENEFICENCIA GALLEGA: Jun&I diabla dict4ndole; "ApArtate de in) log Grupos Femenincis do )a Ju- neros en ener 1 to del Comit6 de Damns ell sus pr'oSatanks", ech6mosle noscitros, do vented Cat6lica Cubans, La Purist- U, a.oficinns. :ita Is secretariat,
nuestro India, snbra todo, par me' ma Concepcitln y Ln Milagvosa con uil 'it Vol, p4 la ASOCITC, 0 NAVARRA
de Is oraci611. C LI
sus _31re"adentas spition-La's-Eleila -Goft.-_ e DE BENEYI J ntat de III_Rnsarli j: bain In resi rn- I-e 'local de Agnial, 109.
a I-ales e: 18lici 1.0 ctiR ell. u
Dalmau, vocal de Piedad". via Ide got at, R s ndo Gonz lez It' altos. 'Ciii 11 el -es e I el ecrenia.,; do lit Ruma "C" tie El Carin, f I is
co, fit rnI 110 ll-ado. los sef'Or", lariu. so I ores VvIlanc Lila eta y
-khrul Concepcion coil, 1.1 Daniel 11i gue Pascual Malticlez.
Grupo Pul 16 ez. AguOnn Sonj6
FEDERADOS DE ACCION %iceput'sidellia at frente. Sonora Ma- zil ; r tes Ramos lirv CIRCULO JR AVIAN Junta do
CATOLI(*.V ra
-ria tie -a: Ca
ria Elenn Eclievat Riet I "'I S' I ell el Pala
.so 'I'll
JL 1 -1 Ide n atolratar entre
millet Caltilieng Union 109 de El r c Ill s.
El Hall, Victorinn, ennsojern N rr I cri rat anco- Prillicisco Framil Cosas.
'Itit' Caflo coil sit president doct6r Hicar otras de Is meilenda, bailable
--licin- cle In Ju veil tud do Acel6n Ca- In Riera: Catectuesis do' arnbos pue- do ra cisco urArl Solo v Juan -e
G rcia. is a, C-,_ quie 11 efectuarsi el din 27 del Ill
ido a Inslfederad( In blos: Colegio Parroquial gratuity cle A. Martinez Moll 7. parn sente ell los sardines cle Lsk Tropical.
Wien, hit dirig q VA"'..
siguiente, carts-circular que gust a- FI Crinn.-Estandarte de Jes6s Naza. Dital: v coma ales. Jo 6 Gil
mente re producimos. qitez, Manuel Exp6sito Rodriguez, 0ose Dosil Lago- Dionisin Bal eiro Rereno, etc. A of;
-ctos iiinimediat
1A procesl6n el M. I. bal y Bernardo CendAn GonzAIe7"Estirrinclos amigns: Drscle hace Dirigleron -DE ORTIGUEIRA*
--h s matriffinnicis federa- NATURALES
-tic n I Cancintgo do lit Catedral de Lit Hahn. En In jnri general, celebrada
in del Santo Angel Cus- re. Junta del Consclo do Damas y do In
dos m; haCiiin- expresido sit desen na. y parroco uteri de Propaganda el abado en
de efectuar utin rouru6n de ambient India. presbitero Josti Maria FernAn- clentemente par In soriedild asturia- Se '
Concern de Granclas su -edificio do Cerratio 61b, e ntre
doz Gayol; Padre Francisco Quinte- ic" bai- la, preFidencia de Reina y Estrella.
familiar. He pensado quo unn bueria -na "Hiins del
de Salin .
fecha Para celebrar oste hilin Is "Fies. on, pArrnco cle Wajay; el tesorcra do tllIIla[-. Lfir4r1 On6simo Naveiras. CENTRO ASTURIANO: N it e v n
ta( tie Ili Familia Fecieradit," es el do. JosCis Nazarcrio seficir Rafael -Rasco fueran designados log components gran balle do icarnaval el siibado en
mingo 13 de, Moretin: seficir Enrique VhzquCz Y do laq speciones tie benefirencia Y SLI Palacio de Zulueta v San 11110el,
marzn, a lag 3 p, m. v ce* M,,avnna win& reaun buen lugnr. el Colegio do iis otron. Descie PI Carro PRrta a propagaildR. amenizado por li S A'
IDorninicas Amoricallas. ell Quints y dido gentilmente par sus prophet. Directivils Y asociadas muy entu- no. Sonora ancera y uinteto
rios. diri iti Ins fervorines el propto smstas fueron designsdas pars laF HispanocubaliQ.
D, Vedidn. de implies patios y cedi- CENTRO GALLEGO DE LA HAdo gentilmente par )as RR. M f Do. pArroco P Rodriguez Rozas. Un nu- mismals.
Illeroso pil licn so encontrilba con- Para integral In cle bl neficencjs BANA: Baile de carnival el sAbacto
Tninicas. fucron nombrados los senores josi en su palacio do Prad6 y San Jos6,
AlH podrAn rounirse todas las pa- gregri at paso-de In procesi6n par -01 e jente y amenizado par Belisario Lopez, JuIns Carreteras Cent"I y do El Cano. P a ra f u e rz a s e g u ri a Garcia BnlRfin Como, presn( 'Cuevas. orquesta -Gris, Arsenioreja3 en que ambos scan a hayan si- -vocl F:--Secundino Perez Rogelio
;LrxuJando__fIurcs,_a la'vericraAa ima- W Rodriguez K conjunto Kubavana.
UD-6 Mot., d. 39 H. P. Do Blancn, Luis A -_ -Y-PC --Ruiz
o-lederadoT,-IlC" Ildly- -m litilim- gen. quo cra, llevada or d Ifonso dro
aqu6llos quo las tengan. El pr a d, devotes 'v% que s se equips I reo 0gra- In i's Pat Omd- i.d;,Id..l.-t. Y psra Is de rec -y propagan- CENTRO DE DEPENDIENTES:
ma, a grades rasgos, inclutrA unit sus "I'll re' e m ica u *.p1.x.bIo,. Eq..p.do c.. co- da. Secundino Garc a coma tirosiden- B Ile de carnival el sAbado ell so paI' oncontraba bviltinnente adornactat a te. y vocals: Marine] Garcia, AleM.
breve consagraci6n enIR ipillla cc C y econo lacio do Prado y Trocadero. amenia p-t. b-b. do my-66 q- dro Gonzalez. Manuel Cancio y a- z do per Belisario L6pez, Cosmopolilog hijos de fecierados, loins, ine- rlorvs naturales. At Ilogar ;I Is 1glesia .1 -C.I d- E-bTffVVIw do riano Soto. ta. Chou Bel6n Puig y J6venes del
friend, regales y rifis: jucXos. it Cie El Cano. so entolI6 unit march V Cayo.
clo, tit In te rn atio na l La directive, se reunirA el nIi
de presticligitacion y vontriloquia r l can 'unci6n se canto solorrine Sal m o tioices UNION PTLORE A: Ban'
les 9 del actual. a las ocho de la no- quete de
el professor Serpa. ve, oficiando el presbitern Jos6_M I confraterilidad el domingo ell log jar
--- --_ I~ li- lie.,enyrimera convocatorla, en
d,- d l ri,,tr giprrn dilrantp PI
SUPPLEMENT DIARIO EN ACTUALIDA D NACION^L
ROTOGRABADO DIARIO DE LA MARINA E INTERNATIONAL
Director: Josi 1. River Hemindez LA HABANA V) ARZO DE 1949 2101
Administrator: O&ca-r Rivero Hernindez
SU MAJESTAD MARIA TERESA I ACTUALIDAD INTERNATIONAL
01,04 14M 4%
20
Un sold:do.norteamericano Impide el paso a un official ruto (a Is derecha)
quo tratA d 11 gar haata el edificia en que me encuentra alslada y bloquenda In Su Majestad Norma Munroe, Reina, del Carnaval do Invierno tie Su Majestmd Marla Teresa de CArdenam Uanusa, Reins del Carnaval haha.
MISIOn soviOtica en Francfort, Alemarda, y cuya media. ha sido adoptads por 1949 organized par la CAmara tie Comercio tie Ottawa.. Canadi. posis nero. que anoche fu coranada en el Anfitentro Municipal, on un bello featlal
a I idades tie los Eztadoz Unidos despuis que los eovt#Ucos me negamn con todo su atuendo real. en compaiMa tie dos tie Bus damas. S. M Norma en quo puso tie reltev una vez mAs lam exquiWas dotes tie bellezA y donalre que
u or .1 a Ilegar a La Habana y tomark parts en el Carnaval quo maftana
abandonar lit zona tie ocupaci6n de lam troops e tadunldenses. Woto LNS) acaba tie con justera le han %alldo pars ser Is figure suprerna tie eate Relinado d Moma,
me iniclark en esta capital. (Foto N. F. Board) que adarnarh con au presencla en todoz los desfiles,
r L
13
Derpu6s de constitulda la. Federac16n de Asoclaciones do AntIguos Alumnon
de I a Compahla de Jestla on Cuba, el pasado domingo. en el Coleglo do Bel6n, Importante entrevista celebt-6 el ministry do Obras
Be rel e hr6 un banquet con asistencia tie Ion delegation tie, lam Asoclaciones (Ir Jos r6blicam, Ingentero Manuel Febles Vald6s, con el preColeillos do Bolin, Dolores, Monaerrat y Sagrado Cjoraz6n de Jostle. En la mesa zidente del Club de Leones do La Habana. sector Ar- a
prel dencJ&l apmrecen, tie Izquierda a derecha, el doctor Alberto tie Car-ricarte, pre- turo Alfonso Rose116. y lom reprementatlvos del Club tie sIden e de I I R R_ r. P Ram6n Calvo, S. J y Ceferino Ruiz, S. J Lorries tie Antilla. sefiores Fernando Mietes Zarribrarm, P
VIcept-ovin do is Comrafila Oe Je us en Cuba y Rector del Colegio tie Belkn, y Juan M Diaz Blanco, president del Ayuntamienr spe tivamente. Y doctor Ricardo Luis Herrera T61lez. vicepresidente En la mesa to de Antilla, a quienes arompahan Jos nellores An- LA ditima xeal6n rotarfa rstuvo ded1cada a tratai de In necesIdad do quo entre tie nuevo en funciones
de la Izquierda. los dortcres Felipe Silva. Francisco P6rez Vich. Luis G tie I& tonlo Martinez Morales, que represents a Acch n CI- In anulada Comisit)n RevIsorn do Prll('Ulaj pars Niflon Al Acto aslati6, ontre otrag per.onalidades. Im,
To, re. It P Foyaca. S J Abel T Tol6n y R, P Bonifacio Alonso. S J A Is vics, tie Antilla, y Gerardo Sarmlento, jefe de Despacho Marquess tie TiedrR. quien aparece on el uso do Is palabra, haclendo au defenza de Is Comisl6n Junto
derecha, to. doctors Andt6s Diaz Moreirs. Jorge Navarrete, Rqn Silva y R P del Club de Leones tie I Habana, que Intetesaron del ellia, el pre-idepte y el seeretario.del Club seno Digal y Rey, respectivamente, I& seAora Lily HIdal,
mlqiztro Febles mejoras para Is poblaci(Nn antlianik. I doctor 1) Wd ire. Oltlmo P
I Lente que tuvo In Coml#16n.
Guslavd AmiK6. S. iJ go de Conill y 4 1Z
Mt
ilk
Durante In InauguraciOn en la Sociedad Econ6mwa de Amigms del Pals tie [a exposlc]6n tie publlcaciones do IA Blblloteca del Congreso de Washingto n, on Momentos on que Ir era entregado &I distInguldo maglatrada del Tribunal
Supremo doctor Pedro Cantero Turifio, el diploma que lo credits
LA que hizo 1A aperture Mr Lewis HAnke. aparecen el Ministro de Cuba en Francis S. E. H6ctor de Ayala. los doctors Ellgio de Is Puente, president de)aSo- corno HI)o(! EmUJnet1nclj: tie In c itidad do Santa Clara. Aparecen, de lzquierdAk a derrciedad Econ6mica do AmIg" del Pals, Frneterio Santoenia, Coarne tie to Torriente, Luciano R. Martinez, Raimundo de Cattro, Salvador Massip y otrismdistin- ch too doct(rps Torrem Tornks, Francisco SuArei, ol homenajeado misclatrado
guides personalidades Cantr, Turifo, Juan Artiles 1_6pez, alcaldo munielpal. Rodriguez Guinot, prel
dent d I Ayu n t a miento. y el senator Manuel Capestany..
IBM,
DIARI DEA MRINA
-.. ALE do fiA
A traceno aijos dedsacad amet c uddrd a sulsPaSnJs aaa
suobaesi npi.Comesrad e goioo rnst dl uto or*iud o .S PoXI'eeta
-a7n7elsEcea ouae ritaa etd iMnolsaumo ~ o oeisd aHbn
VIbor Icddcr-u anfc etvld dcc~ iia ncy lgrafnl ep~ eetnrao
teosiamene ciHimn as alasnz, e tediern a us plntasen atitu de...ba.....d..........ards
'4 oncnsU urpssbr i se dletaj.ciecuogoroodeI rdnCaasci Mri ared
Oss.yc eaqeh nolcd aeitni einotbe einsd Lee nano otnn
t o IWO- -'
;14 tw
"AIM,
PW-NNlh-d-Njqadp^ 4146
WOO
k,4
Aoik 00-- 17or .. ...................
WOR M mm
'we Cie cal"anz, 10 Xfl "Celest'al de LA Habana y de entonar apoFic' ria y borda"Marfa Madre de &mbos Continenk ISO
ilA
'T
r A
JQ
JK VW .". 7
at
; ;,i i4 A! P.
L
:, 71
DIARIO DE [A 14ARINA
GRAFICJS DE LA CHRONIC HABANERA
Par LUIS DE POSADA
Am
Ise
Or..
En au realdencla del Ensanche de La Habana tuviercn ujba comida I& noche del midircoles, *I doctor Vidal Morales y Calvo y su exposes, Sylvia Durafiona, a loa que vemas on ezta foto rodeados de Santiago Rey y sefiora doctor Ernesto Marty, seftcra Marilla Machin de Luttich, senors Carmen G6rnez Mena de Axenas, senorita Sylvia HIdaIIjo, refer Roberto 64, 1jbandl V" &efiores Tornis Hidalgo Gato y Agustin Romero.
dirdiva las 'eflo
us Is on par" ell vetn Goldo
C'eutal antox to 0 1, aqua 1101
ante o estl f to a VWU
-161"" L, t t6n, P reT Stable
afr"16 el avail tu I do corn tamis
b8114 leg Sun 06 seft0res
do 14ors I con var raw y Vieltes
71
4
En lit capilla del Coleglo do Bel*n hizo I& primer cornuni6n dias Pashdox el nifto RIcardo Herrero Rodrtgue&
Leyda Ciluentes Damax. hija de Ion espo3o& Otl-i ilo Cifuentes y Leyda Damas, que hizo Is. primers
comunl6n de m&nos de Monseflor Taffl, Nunclo Apost6lico, en *11 Colegio Nuestra Senora do Lourdes.
Products
SIMMONS
U n grupo de damas que asIwtJ6 a Is comida celebrada el m104rcoles on I& rosidencta de Ion enpcson Morales--Duraftona- De izquierda a derech&: Encarnita Crucet de Morales, Bibi UUguer de Morales, Sylvia DuM -70 4 4 rafiona de Morales, Lollta Coroalles de Marty, Nadla C. de Angones, BerZ. de Rey y Olga G6mez Mena de Salazar.
En Is realdencia de aus padres, los esposas Juan Manuel Roque y Maria R"4W44" Antonla Bod tuvo, unaamerl:nda ej
d" domingo per" cump] r eu tro flas de
edad el grRCloso nifto Johnny Roque y Bode, *I que vemos apagando las del cake. Tambift me ve un gr a d e n I fias a 5 latentes.
Reclentomente formalizaron su earnproml Lo amoroso I& encantadora seflorita Delia Colado y Capdeh6n y el sefior Plicido Navas, Jr., quienes po"ran pars &I DIARIO moments despu" do ofectuada I& petlel6n. EnhoEL MAS FIEL UnMtPRM DE LA MODA MASCULINE rabu*n
Con motive de cumplir 15 &Aos tuvo una fiestecits, en I& residenciat de sun padres Is encantadora senorita CArmelina Garcia Tellechea. a to LO M A S FIN O EN que rodean en Is toto Marla Elvira RAmIrez. Mercedes Sorhegul, An& MaHis Planfol, Margarita Zayss, Carmen Gloria Travieso, Miriam SImOn
y Terealta Solis Goday.
TEJIDOS DE LINO
A 0 N
110-PORTADOS DE:
INO TIEN[ APETIT07
LLF FALTAN ENERGIAS7
g/a It%, it I Ft jilci.) y Bc-191co Muchos son los que
estan aRradecidos 8
0
En 92 y 220 ctim D
III toniCID estimulonts
quo hace a6as disfruts
do Is contionza de los
snores midtcos.
Pi'dsio en las boticas.
LANES
C.*.
U. DEL R. AIELIA
Apartedo 78, H.b...
Juanita Conejero Teljelro, u n- rk Ann" (Immk.1 C-P6.7
Graciella Balaguer Ldpez, hlja de los esPo- A
boo Gustavo Balaguer y Pura L6pm que tom6 cantadora senorita, que recle n- 'us :SZ
In prime comunl6n reclentemente en Is ca- te curnplI6 15 aAos. Es hija e leg
plila del Coleglo de Lourdes. esposcs Enrique Conejero y Jua T,
BRAMANTES N&
de Conejero.
WARANDOLES
Algo
k I, A N P Aa e,
Full Text

PAGE 1

-1 1... 1 1~ d1d,~ ..d .DE M ARINA -^ .~E E1 1ydy ,A .tIE ..ai .aa L A 111 1 - 1k REPARASE-E OET DEianee Adeeaao de Reord de avn qu d, la vult al mund Trioe lo EST ESE DS EN EUROP PARAn AFRNTA paralizaci lre roos E.U SOBRE N "MRCD ,P.O PO IA D DFNA E y D IA R I D Ebya L Apao EAEIEET --,IIO 0 SCS 52 El __________________~~~ E. -ilad .l. l. EaEaE-, 4yay y y y y -Pa D k a laa tia E <~ ~ yg q a A a~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ d" aaa ayayyaaaay a11 yta5aaata ,,1., ~E ay yayaaaaa Ahqya. ~mada .u y .ya .~ .ay -ylaa ,_a ll~ ~a aillplyal a laI a yya yyyR payayaaapy mo fyayya. a Qaa¡pyAhaaa Iil laya l adlyalyayydy yala Eya y yayyy ant . A alcb d .E e ...1 .t .., t 1 P o l n e n u a d i -E I aaya ya-yy ,ay lalyaia a Eaj aEap ,1 yd lyEEalEy y .ylEldy ydaayalal E Col oayy '. -IIE io-d aala a alad -a 1uiu yyyIlPddI ih a y aa aly EEl E-ga ldlE E 1 --a -el.la -iald -l '11y1 la ~ ~.ia ya -.a IE I Rdl a taaA ayIIl y Eaa Ellam .ia. LAlia El-NA VIERNESlE yiial 4ll DEyl aMARZO al 19y49.ll -l llliNyia OSi CAI MI~ R O. LIOJ( E) ES Elllll 1ay ARADO I 7 ~ RCI:5CNA O -I .bi a~lal yl alll-ly a da E-a -l u ll- I-.ayaaa, a-y~ly y .¡y'.¡ ,.-U,,, .. 1a .~y ~lllla uaiay i EEIIayyyyIyay lyld~ U E ayyaa~ y~~~~~~~~~~~~~~ ¡la I all-ii li 1 la Ely a I ildaiidl aly MyayaEalyyElSy.EEE DEa-Amnzao lu aaid de¡laii la u i a ulaamnoT d 1 ET.S Riy A.yy 1ayayaMyaEE 1 1 rayaa oresElialyosy AE yy Minia laDeena Qiliyn ela r qu say ea estudian daa alilEl f,1 & ~ ~ ~ e plldcmn ya da aya.sni la ~ tal a(lei a 0a ~. la laop nd aya ai la ylaaaa Maa a l aa -E ---lly Elaytaa la ce y p a r la aci d u1 sea eaidrg E a l abiraay layayliay ala aaaaOaa a aaallaaa al-uailaiaauaaXEia LDoby yAbaaE io LA alaaA E D FE S in e melal a rilia EElaaaia yyyTaa Eayliallll l Eyl -NlEai1,10laO k .;2 ( NT ,08 aaOea iayyWallyliyE ayaldaalyaictiyloa lay C 1NG1 ,h ElEya alad 1.dlu selo n da yaElaa,rie d ir.r,".1.ldb Ar, -a -o Ia -EE -ap--a - -pid *ah d .~.Pei ,T,---eayaa aiataaao80amilosd ae enu 00t Tons -d 'et"'~ ir -LaruA A EFCT LOS ce~~ iaal i. ~1 yudae InlSpre o, nuaele ala~ ~ ti.l -de a~aoyala l aAlianzaa y la cu oita lndo la, iyaam 1,n deou a.sioaa B ~5 SU laI,, ,o PiIn.a ,n,[,~-l, ,] c -p r c q ia su fu ra .L unu lla iaaa d ayt ¡.o .,il o y1 -la ,p E dad ,d n l tas lay n a a a craineCneod la iuayalayo e 1 1111 . ,a --uo yI IN E C P A O b, ai iaia a, 60 a d averes .1 ., m ii-bl a il al aEaEOE O d,'11 El O-E E,, ,-1, a-a .ay y lay. SIN SER, 1_---_---_-rilentoo y calE uiaoad Naa da El ala11,; , ~ 1 A aRE aaa -aa l mEiEd 1.li r el _____d ll.-i -d. 1s, Poe ul -.L,-,,," -it -oa y. ola, ,Ea aa aad amE E:',' ,. oaEIaduay toyoar ilaoaEi t aan ya .daL ,,,,t, n ayde DoiwaouALtalaayyoAl-frIaft e.t II t1eC& d'ao nipa011~5ld'a --Eyiuia 1~Aa al yyy--y PyEl ApIaE Aa1 teA" (1yyEy!I>ilj i lla aiaaeia d.1ia ~1, yaaaai~~ acaat ,,aEth ,la ayo,, Ay. aaal aaa .a ._ El 1 kEyal I IAII11N ¡(>l t I aaya w 1o a d e~ ll a Aaoa yayialia. -Uta l i." "/(. ,_,,dd dia,," -,, ],Bi,.nb -" a ..,-, -.IE N ( LA. .J "" 1 yll .i 1 y, ya , y-'I -y aq iia a' ~ ipa li pi' -d da ap l l la -a- --yy-y,i1.11 --i. .:; ,<, 1 yai;a-iul da -ataia uya.,n. alo aaaI aalad alu" d l yaaiiaaia a1 t Ea Eydyd yli-, Tuy -.1,ai Eii1ii lls A Q IE E a -d, y iU~ u a" 1 a, 11 ycl ,_ a, im y,1 Fa,.,a ', y a i 1~ i1 iiy1a iiaall 1yy1E1 11 1 iii y ay 11 ~ lda. inoal ti1. y ada la .iE dl aliii AlA iie da daeni o a di la plrtlia daa~d iyyy a aa allailiai .aun ,,,Pi. .la,;ilal, 1 ." l a dililialal,._. .1.ii E la-,l,, 1ii ,a lya a la .aiii la aati1i~ fnda l &oiya 5,iiliya.a l da lEyaa Il. ,,, da tayaya iio .1. ay -daai .i -ii ,la, -iia ia -daa _a_/a11l, Z.1lli,,11~l', ''I .I.".,yW ".,~ ,, yiy y ao ia lae -aata .1 a l ii' a l lai .11. yi -uiiElaE aaa adaa,;: al.a.aiaiiiy aiy ai i .,, .l,, .iilui da la. Oyiiaylii: %,l ad a, a a. 'e',"" .~ .P ,In. alEili1EaEaIo iiiali-ii q-ai -a y1y.yaddiiillE aaiiEillaETiid iiblaaadai4adia ayiaiaal-,ld,d iyiiild, pii iaa .a iib iad o ii 1i allll1111ni qu tie f s la,, tom is,,ion1. patO.nr e.i, alual 1. yddic ei yalbl del alua ay-_ ~~i idi i,,,i"'. ."1l" din mal ,.e lah ,1 ,,l ,,.MI d¡~ ~~ l 1, t=aoi eillomila a laR .i oaa dei l~*,i yd a~ f~ 11vrI, -aya ~~ la Sa.A. Edala Venalen 211, A,-. 00 (la~ S,,L odhlda1 aa la los~ ¡Royyy .a l IalaiiaaeId,, )Eb ].0 dalI .E E b~,iia Elp 1,_____-,,d ,,,11,;,, '.1 ladaaia iEouodama ~l l MiaAial 2 aaA lipo aAlaA 1.D.O.D l mula Cali a u iE a qA al,,k ay dal la Paailit idaaoaiia 'o, a taaala 55.aya 0d d .¡ d, y1 tu. ,, mire .., ial aaiau iiim q furau a,le 1 11a aaa A u Elaaa ilo 1yulaui da -a-,y a, ,ii -,,d.-. u iii ~ iiii a ahEE i ".i ii ud da yiihaia. dib a ,y d ha Paaa daia aala,1,y ad laayua h i o dd ala uau ai l a uA,iiua ar~~'a, u y,1Siyaaaa l nirrili. sayain,.aa a net, ,e iiaiiiiuii Ial aaui,[ i da A o, oda di .~ii l. lap a. ,.I l uail ia r 1 da E" y .a a .p m al Pf.]" la da .t." Ai 1 s~ ~a la li-ii la y ,Iald, -, a l,'. i -. d ,,,. ) iii eln n ~ b, ,le ~1,,s 1,,-1 d 111 lr' .dii .tPa a .iaui aiiy ~ a da. hae kipi ll ia -iii u liii d.aa a -.~ .'ddl, a e A 'd tyiaa uaai im t.ri a m& a ~ n i i a I .~m um ~ u" P 1Eaoa1u1 yihii a i -d" -l y. i",,.,, ,. ,,,,e .i a ." m2 d,( ,1a1, -de eaaa. ~ e,,1 ay a iua a ili~ a li l d l-1aai al Eh Ia ,ia i a, .,,<,,, iii. a.a u.a ~ ,laa, 1 u a h T dyle .a lal ,lh yaai iii I tmnadP ii M a a l a n y Ei A .a al, ,',d , q' iii yuyia rua ya laa 'a ai 1iEl ~~aaln,,. d ."f .e, ~ ~ ochael.t ~ ~ ~ h alohih y,,,. ahllre, -ihho d,¡i laf~l oiahya la a. al _-i ,,, ,~iy a daiiii E, liliada lay1 di la. iaiiia. d,aad,,,,,,,,,,,,,, A rl; n la, da a d Ea a ayihls lam flaauPy au. ay dans ,i1i Palibde d, i lilia ial ni 1Rt. al (1010 ie.e ul 1 eg Aoas y de .y E.b. a .i di), qpa 1r -,f1r """ la esiii:r lieiin.t ..'P¡. yae. a., 1 A.d .1.11 .y. a iupe eau aldil,,d"d" a>IdaiT haS ab ,1l -L.~~ ~c ah 'a tt.naii liii. -n yrl ~ 4Ti daid, 1,u,,s nf -inm -aad la ~ ~ ~ ~ ~ ~ e,,td mlii umi ,i lad ~i all,r hh Ki pi ',iii aa yaalh-ia iil ii a. ialfi 4. ha-. y 1y eu pi a ,Ilia -,t. lili del. aho1 n.,la ,,, dal,, Pi .,d a ,a a ._ii ,a u E l a .a u laal. ya ulala a.,. ha i Eud i 2i ii aa a y tu a u lP u a u lu iiiu y i u a1u-16.iliii lu 1 u u uu u 1 a a C u 1 ,l'a 11111 ar ',ul""t"i ',aeu1 u i u 1 u 1~ ,1 den. iu ~ a ,11 te u udA .( .¡. .t I aau u1al l y yua udel uy9 a ya1 11 i0 ii I -I aa a du aia aa i la a 1 u a E u 1 ha iiiu ia u ua1lau iii d aih a111E a 1 a u ai u1 u y a 1"an au uaa a 1 a uy yla ay ,,, ai, a i y,1 ~ imms-10~~~~~ iii al, 1,iyiidiuyi ala,;r.hn f i mi m le dh1, yalauuahaaiiiiiulaahaiiiiyaha iaiaaiaaaiyEiuiideiqueiuelauai lyidyaiiiu -uuuaialE yuau lia.iuih ilaai iailaiaiuiaalaih u., u-SNnmr, . -mr -uadr ultbiia rJoi n ie lxve tn sats n l

PAGE 2

PACINA DOS .4 cxvii -RPadio' [RroboResumen Informativo PerVALaERTO jO eros Gaceta Oficial F O ndlrin ri.r---M -oh -Eruuuta Eoirritn del Jueves, 3 de Mro de idns E del,,r JuIus Kle-n~ntable c~iz4o iu b u is yi-, ex00 0 dlireor dei Buir ir uEsrio--ereiui. Lr esivr rsm-. Est nohe. i us 9, y n r ---____umeru u e dur ainiuiu rOu iiL¡udnd¡i¡iuoii i au. cin de JPLr .Es H Cuu --.b rro u e drLouro Eul h urt do. S Cbre Guav GuId ie rmb--d cdu dos 'Uidio embrc hy jlro a -rz M Q FUJNAB UN URB ir WLihngiln. -ura Mio, n i u t .Di creto o -Co il Cregi dalluHouuld iu , l NCippr de L u IPn A lieica n ol dio. Indiliide Mr O F Ni .Ad l¡ NirulllrtLi unoertru lusir--A¡rways.otorizcn aC sen i l ru u bro ulol rr' ~rm ri hamLIC.nuor ron irensa Gatimnol doA¡ir inaCu s.r r, uidn n rn di. u si di id jaudo, espos l .Autorzaci. .RIgoberto Villaldi uo di!. C -i b ban A o lo r il r ouu dlr u t rAl-r o In Ala r rez oymiC.o o len l aaravr o -~presidnte de la ONU, cmbarcara e. D 6.ci General d. 1.s R9gitro G ag.,a pe di, de oy hac, Mi-m e, un, y del Noar.do. Convoa aprn maieo otaeiaoarnde las .r 11 ov de a Compaia Cu Les a, Notario nM yr. cl~u-ooesrde ll rriyii d l. g u., ruu brn. 1ANCA-d15 cCn oi~nz doct r Lucil d, L. F,. lssiuii br~asr laspro uctI r PE ACINES ANCARIA lje .N-w Yrk pra renirs con .CVnoo asp nte .Rgstr O dbeL prOgr a, hesruyitu ho un rloV s lsodur¡o.Vari, de¡yia dd.o Proplcdad P u dAe O Pdr .o W .eth qei r I tlIdd por el-----r -itmsciesd aPn Gobernacin. Decreto. N.orbar a P uaro drompo O-ro, en rl qne EN GENERAL Amer t, w lo. w l 1 r, -. us Soabi aE n desta n MarEns, Alejndrprocedentes de la cludad-de anu .b -L~go,-Ang Cpasade__cr, -a --nmrsspsjrsenlre efi.s el H.ciend.: D-"re z. ~sane Erne3. LU.s. artiluts. r ram. g AGU¡IAu i5 -A iANA i u a~nu fd lin ., uor Elbos' n SOnayLC, ar¡ .Cin la ur C E a a rt n us -a1 del C g.e sfl-fsclnreaeiao r ourn o ide 0 .1 o, Rig, ---E --.i. 01 irurl ¡ ld nnnci¡a ~e J.-n P.i. Nou.u 1os iocal¡otas Juol Li Mt, el DO de Vil¡ i u uA u --bu-n o G. G ov u On. in o n o 1uvidabl i 1uuI-oro .-u d1¡om-uc r Euirr y Vuiltl L cp m a r T. n hGuru .Burn Rusiuu¡n. S br ion deirurr .0 10:4 0et Liur ___s__r______ iiruirior Esthui Llpez, y rl n-: iimprno sm oubsis. 11 o 001001 o--nr Car hvIr Nur¡eo. Direll G2n3r~o ha Adono. O-1 -BOjo L ohP m ros Concln dr li-i O dertl uromron g r desrholo Roero e l oeop dr Prm su, iones numeuo 2i.993 1 2hiO A E Lenuu.CoyLLrloLstrEss lluir CO E ¡¡unu dr ur¡ouro ¡nstnii dii Eliuinrdri¡ reuiildedrL Fra in rorsta¡nstblecidibs por iveuirs,N cuubna de R 0oa.Arrg0Ode GCre0slriouo. ¡o dil losentnc r nte senruarloi1lii Cubo di l LPn AmeruL" Di¡reccin Genera. L Ier a-. odio. Rolo. Lrqhrstr. ir O-u nKi nrnupr¡e Esl.d tr len Vilini. drlaranh woilduCrayo Lro¡udunte dol lcu-'.n. AVISO. lu¡iliihu L1r Rgsario O.Trioinra. Bolo d G dnzl ¡l ~u.A n e .e ri¡i m dde esriuo d adr"ahrlhidiM¡d d -inu s i unoar 2.9. a Ruo. Co l o O nuolvidabi. iin icu¡ri¡l i sO-or. luc dun e hlei pir A¡¡lii ¡ u u iCub ¡¡u d ¡¡¡¡u d si.r n de¡ uns C dor s d¡¡¡u uuiu LPru l1 o.ad. Mir¡hn M r n u La u o u o u m o p s¡uurou, ¡¡ d~. u eu ur) uhEd ¡¡u u 1 1u i ~. D e e n Carda BavoAdrn prpaa Am aorJuzad mnicpa dl Srel23 e urn eoluc r Leez oaadd meslun ao, tr. "D ln um lur r -lr 0 ii lio re t¡¡ un li dO 01 liie d ihu, sy ui -d,¡¡ G eilulu¡i liia C 191. O ie -dD o Airo l. hadrsu. dM p. e ridaA¡tO GIizIdiili C>,. aChr -~G ii¡aiii¡e l m ts. A O s pee r yaridodRBruAdrun la isrinO O¡noA OniEiIrn or¡nrur u¡i¡ontra Manulh Vi¡ llrernildz,.dU¡-riri Ai¡iglhiuCiuydJuri rn holi d nul O-ni ¡¡uIl.j guidoyadmiriadOolilriorA Liiipr.-n.-o. rlonlo -uuu.uiniur rovnldiiiuFuurc. ______m nens¡ dr liuM. 1 p dor ¡o lllo ima ur par "Lo .;! -l lscoc A t. i i IonfClh 1 do ndIvimblru huqnue imac r lo r au¡rhO-CCb'or Be.A ro u Ex¡¡¡gun uo r-t O-ioliotruzda obe moh ¡o cniou ido hroiiii do cLrhuu dr C¡ur pagidns ¡d rinis. ouoii¡diiore ni Ii Cuimipdnii Cubi¡ni di Aviiln. A-rec¡¡mien.h dii H loa RLuin.u doaode arhbsor deo r;iil¡ n .O1ONiiriiq. u ye r¡u¡rodmn o lsano iii1¡1 r J1s. Nacer, Juin Mri, JunEtnud eeh eA .Rdrorle rucni¡c lo uolntad do oid Lr rirrir¡ dr ioyn sP ¡ugin o eLu oii gresuo; youedioCriisy Albr¡ blo BOr¡h sohiucin id iio deehu Lo R.Oo urEjrn -"Amlr uPriLindo-u munOirnClr urjre. cnigat di¡r¡hui iisi¡uoh E lo .mr ruorordeaPn .E D¡h¡uiaz. ~ d uO i denr '. dr O poc ilo semi¡n¡uor mulunIo i r llnni di n1.li 1ch lud¡ -ihber ¡¡unu an Amer.ii¡¡un Wori illwoyr han imi Deesuainl erts o u los r y ¡unir do oa nch por1 la i on Crowla rm iIi¡in blicai bir¡¡ y Ani¡ Lde POueld br¡¡ lii Irm ih¡i¡er lver. liuubrii Codeno Aiii, iin Morlo Mart iiIin ¡ :1 l roih¡i sd aa rsnaaeo o io aulyA ai -uaia o lbert 1. ivei mro euCrao y Sonilig Gonrc ibdort en liir LoanyA osro SIo lrtu r n inedlulo Idnpii¡ui n. L¡ve¡r bl. Ha i urn¡¡u d fno de r l iulre O-rf.u u .id.o haOnlr guzr l o s O yntAiidi7 L "lhori n ol Erluov" M or. lu rinsn IiCr l ¡1 di .llio Id ¡uu Pa ¡G¡ --a¡iTi--iroors u¡ du Jir E. Ll u re L iu -¡ dLiiosbn omomno or bm oyniio dri uei Li unrl O-mriio 1 rEn mn ir R¡¡uir L Cuiisii. e sd retaii¡ h pabui¡¡r. Man ueo Penla tr. Reconoc d erei Ide Juai i y ustay encontadoreniu bln00 urrrriorle Crnddor Ulu¡ Aedi, due¡iurando con ¡i$O Viiia Corios Luii ez. Lg. sgad esinaAbr n .2. ~I -¡h nuu r ,9 i 1x,, i 1go e nr ¡hcs¡a Oia ngiu i ; Ad¡insu Gar V Idiuez. As ignand op O o h n liuui di ¡a p ¡rieain ¡dusoi¡o stabilh¡ ,, Pudro S¡rez Envuudo a Cuh ¡ Ei Loro. O, 'HOrrOn Oninlir" y ni m .r E C doo 'ri i -ii di r aoi¡ "Vi¡¡onievL Fiji Tro 2O inaroo rl Elilunil dr exti¡rrnj r Oi L.¡. uoo.rde deh l u JIeor.r1O, "EnniurCbrndohno iouir cdriii¡riIdru C¡".uiIdin¡C.iioiulad T exI¡hie Cba e Muri Mli¡u.rl.Luil orsfr.i u Moooino",dorrororeshe-uorLil¡¡ou u n cin, li¡iii¡¡lInii¡ihru,il ¡. ."ubs¡v¡id¡i iha i 2 idje i¡¡roc d il o -i¡uun Cii.ide OrdinhMde t ro, no G0.0parPaarroi u ¡o u0 nlibroy aniun. du lu musm, resiriindiii 1r yoipapa lub ¡lii un hora.s dr lo blma-~ PLuicuii E. ¡u Cwii 1 hur NO-Co Prls ioNteo O Orunrr hnruuh ¡¡ue u idrn ¡unr pari .uu di iy¡irues rl i¡¡¡¡rim dicnduuu .su 39u do Lud Radir, Golpr Luorirl. ¡-ii c¡mriA riins ¡ onvenlu o n lii Cdun di Id¡rln, diurigrro dA J Vr¡u u que00s odroms un exee ooriool l ¡h: urirohot Lrioa y¡siin dr loo losias ra O-ruin nisu bri¡lui.i¡iiben luy¡uo Mdrid. Ty¡rin liuneir do lo d¡dy plrdlra, Lo lre load dio uiter!ar.d Lr o r cubdna lrai ilrrel y iI n de uGurr buiu nuo roNle ortnrirourn uoio lirci¡nt 0111-LAilnA Azb, OmoRKILoCICLoo i¡unn¡jui*que exainaidu¡odr uxprusu.y y¡u¡vnrnuu¡¡ai hrurir ¡ni r27 94. ii lii0 .euro pr 7ncn r e rA Nul mir nrsi ib o xi011, i dul mruiu al espndla s, rim li s 7iii dustunlls lCiem,1 ri Si ¡ns NIuoura nid ,iO loir., nl ¡iii dn ."E ~r~rrm Umeuanu dn1i o¡,i6uiirnridr ¡¡¡ s do -do s. "HOrielibarnl, lIpruxio ns O:woiir. puedairucirerrriiin¡isuo nlnr GortIIo urioiI iyuueniuin ddu luuPr¡uidOdE-udio 1. n l mro ido. hmb 0n rl ¡un¡Rio -un prormr lre r ¡ a mnrcn "Br-Ioni" que iiiOrs d srFak adrpmi li bNi¡h nuuui.Cii aa r Clirneo bornt Cirr 0011 Ir, rl ¡ubvno, d¡m o:l 0¡r¡hcddr uno 1 O-oel. luidr mio onidad rilurr uy¡ lo eoanll n Idub dre¡ l olser Airi¡ies, Cleiyi.ini U nirtri e r RnrrorrirdrorroIonn m¡luuos :0 Trniiiloni orriuMoiirr. A.qu 9u¡o¡domandadi -ia¡rCub.na d Ai¡ciin, ru bo ii."irco qu bhdr lnn Oodi pr u s mii 0 ¡OlO l rino rl "R.nDcrori Ir herdrros i ¡¡iiia de Ciiii.¡bur ldd visie ull 010 kLlirico urmo roldo nuohhdos y .0:30 uruu ido1rnrr noveri r 01111 dr y r. ul d¡r Lubl u-n ra dititi agensde iurioTibu¡ni¡Sulrm oie ieir deo ¡13 iraadnr eRn Henne-dcaitst.epn eamna usm hu d labndo deiin dr Hrn nd ¡lbi dr rEnoaor" lo oporiorind nrunir On 100 iiirr ir nt dos ir irb¡ri¡n¡iiiOs dr ¡rniimnoo mtro vaR bc ai -Clli Lil d i rimioi o bu cr Oillo Mrraimo lo Allom lO mrsroo "lo roe ldeen opa. r Ll CAu¡oyd riuil¡pr u A m m epoe o r M urdir R iloint lara. PrirrOd lyumrr deO.rrrOrvOo Jud il.i> or i sr h ued e AC90 ¡ii O l liioiev¡uiinidsriidile l n dola Ru rir iilog r Ju zlutra El olei doiodio c' n i.:nuir o de ii¡linr¡¡dnde iu herhnluaii¡linurInbila pi¡i y la guerra d¡ib ul.Lriuyrumndrd Gi.rosi nd u lu l y d V no ch¡r' ¡10 "c¡r ¡ r o di moobilr i ni dei¡h¡i¡b L Ir En Idl une A¡iSO. Rei rsi pr raiio o ~d.d de(rdur -drpLiiipiiror-uoiQ, .irdL yOnant y e i ,riT. mbn l' nE di¡u i u e ri ea E ol -d l .i, n. ilrB nu¡n. airidad ravo AdrOui, p lreaa i0:s ¡iciri Ju¡audu¡ P. Rd, Si, l 2 cO ICriA Cub¡u L. r~.b. .ul,.lBn1a u-~. rP que hibido: brarA L Nve la d,, n¡ ."ir ¡¡¡ u ¡ d n do ¡rdu.¡u di ir ¡¡udod d. M mI ib miii c rl n umnIro. 3r¡uliir i o lueio *ni a" dt i llooy l¡¡¡iii urubbi¡ lu _____n_____e .ot n us l, driirner xrolnouAdirio p1iiuin m o 1o 1m1r11bir, rio ¡hru. r de Pedrl C Ir Ee 5u .0 .A r d, com1 d acerca ~ ~ jl. ej dntne u ln e , ant e e' -(nn aVbr, r sel Fenn eztameeate •U ~imp. dfr sH r, R, nlu mi mmn ntnr que O-luier do unNiiro. bu in ioi¡ Nrilnr cod i ndo r¡¡i ur. d nr dLbt. pr urmre -a d gulrEn oruinso elo cIr dddN Mlhor quonrm ,o Fenopr, eupusr o oi0llul~ oiu J ibn Ambriii n .y h e pronurilulId¡ n Cbilbieoe elsarnvsd aCma u iina d Transporlb¡ ebm mi norel ub 01 JOO. doilr. omuin 0 OO .¡¡ iihi io r.l u-i 111 uo 1,,d, w u l.ui. iigi .-e ir drj iLibin uui-i do Linoa, 10 rgOrbi r hboroe un2 l m.l amr",l va r ut i d¡ do¡ol CriI0intu NOnurin. ir Avniiun irocldi¡i do boinamronani di usm eroi. Mu. Cusueii ~se ralvarO Feiubi._ bu iro rTuikn ¡hl iihunuiibi¡ n dein ¡o rmu m.irrA1uma ,; en~ Para uesnudi ncus piuduouh? -ro2 Lo quir ae tsnno 'i saaqins rooepr rycoqe orcindc iuno Y noii liinlshobes. Ehots --LD br Cliii di Prim¡ura ,Id n CiiO¡blilhOi Pii¡ldia L14 pi rm u paaoa9 pnnt e u"gld d.i,.d.-.e mudo" oest A p wL. Aaa .c Ft-, NueaaaMdde lcatvcl dto G G1~rm mne C tituroooooim ndopail r.¡cieo In r n, i Ldam o ab ur. ol hu iiMatan.zasi¡ en in Eii i nl d ¡¡nihaoo Ci iur¡uo unubtll rnunoiar a on loriri" nraad rl ur¡r 01 llnt ¡rnbu Lii Luigrdo Mir¡hrhdu rl Ilouoerou iCoisi on Nlonaoide ras o r nrlriirnrleElOmruiesilo etroia-¡¡dibao o lo .rdup oh Oiibi.¡rdl dr uulubo 0r1¡unpd. qr iir iin a S uyulpra lo ¡ n uibirO rlorrurdrboudmi iu¡ualndecrilaos n ddda oi¡i o br s ----itenln lado¡diii nulo111 Ilo oll iil¡Lrb Lo lae Liriopat paura nbrodeluiu oa n dai o u 1n.O eu C Nulo Lit J d .i¡zC cluil e ao l s1 n o u.¡n ii rumboL Hbngi .Cnrii d s. lo Re,L lo o r r b LDii mrnd u z ls E st U s sn no i ros nininimis iue diii¡bEsr i ¡Ab.u IoCCo pza N 1t DnBenilo Be ¡nute B ii ior iu lDd r ¡ludeir rubur de inr denni a aScea nr.d Unud o o.e pn culnLl. r 101 L de Ii MonedI di liii T r GendeCn uto rs y Carou 0 d1 Le Pbr C¡ nia bu nueiujronr d uLode. ¡.(. df u ir ruCenro o D r Frnon Lb r u o ¡nr ooiqe l u di b r inr > m u curis l m quo ei¡¡o ¡u¡ o 3 ap hurrtibi. dL oero Niii¡ F Cuulnd i¡ Cnilu inlubuilrer i g ni Liuiu¡r Armnd Mu ddc xcuia et ata oroln io "ululor ¡dei imO ¡110 Lom norio; ulir L nrti Vndene ii¡ aLnd¡nidrbj Diiam qi¡ue su enietr n illsIie ii i¡roa¡¡rbu dirla Arogu rei". Ls¡¡hirmosirnjpo,i ¡eil L riirioniil.ulOur aid¡.CairbielNi¡dupiPcnraL nuiuO uiin d uiiidipl -Sr¡.uhnuiriihouudrljs aiO prso de ronica ao u¡ eb u u bi q s t n r chirb il liiilbade o grs T iacllrilb A l ese diad Ci iue a pi¡lr ¡ l lo n ij de1M11 ¡Ofi ils y rietno o rub ¡obr r s n bacr eg o yo i sli e anua a trc.D sh eo srs eile e -, nd d ht Ppazm e AR. E. Di A o r n brs n rb s -11 0 ui udnr Lo ir d r d u i r Fe n n o r T ul d i O i u ri di, lab -00 .di i T ol con so ."oqeps n ud"di d" y o c~ '_ Laeteit oc a SegParta u.Jst atrslm ned a ta l e P o500 e -lea daon l a dv e Ns n, A M 1:0 C r d d l Dr di co ra A rs Gr 11 yI d A -lu Cn b,, l D,-tL ruisudi s ir e 9110 yip ¡nokt C,-,r n iLo liro r.s olib 110~ p .P etd r riu u iu n lii d ii' t V l nt sh-. cootr s. r. m -len-it M.n.,[ p.l R., L.lbr .e u-lr,,r-eo uniao eo sbeet n$1.000d o aaqe rsnessdsagsy LoEtiad oi OOisa o i r ludos Oiiu imenrlos y-rJs Puer Qi Cbnuru J ¡n uem 560000 d ii sgnd ¡¡¡iii i lb quererorm pr iriur r eln irol yi .cr.is A 1OO -n -zi ll bR i u. SliEsle N1e11r¡r.ar¡ur y sol ,e~~~ dmrouo. d 1r er 1 ustadu bl p10Lp, l ., 0ifm~ di u ru.dn ai u u ue .li 1 1uu iu i 1 l o o ,uO. r l 00 L n 1y -1 o enmor eloadotoi d n d sn Cu i ¡ b i o ,llo. t.~ d1,. C.~-iiioioiuiui¡uuo rinru ilh¡uo¡ i-ll n.o.bu¡iOiiO i j1 c L. Cr. .I Q dIr e y u u r O so l c u r l¡ d u 1 i Cid¡u eo ( E Tr-onu d4 1 Co unL o n d V i1 u M u. -1Enr e u a u amen0ahs1 nra m nes q u o o u0 m. p lb s e v¡ u L o sbr ir B l o i a i n u r a R i i ar¡ uo d pa aorum u or C ar 11s M a t tn yo L f irum o un ur eudridll n Mu a d Cruv. de la drucn d ispo nior I libpeCJ est .s.B.n 50 klo o ..paae nenca. i arr en n e o rz lcs o b a d s srin-l So Gen ra di T 5 -1-aos s eo -e Tobihs, o, ln. db uu y4 45 d¡ 1u.rbunu dGe l m d ior Cni og z Hido .h,] A -l n d si rr Louri s .hu c n d db s r. rio sa r,,, d dla noPo hl NO JEe dR L¡ A Pdbmmr d, dol lo ¡oro i, h r -9P1, 1d d i¡bibln.lt~if i id Ido. t le 1 ~o m olui, ¡-uu¡ b1 i di0 ¡ un d d[1n1 r. dei ib ,,u, oa. dds Ce ra epr T b y dJ u r nde v pila e G dl la (11 1d u lJ ri. Fs. e inacii n d, irio do ta on ¡iih bu 1y4, Sru uibr m d Cmnoj ¡ ue buas -loe Qu-ii rs e cn no laeican plbr CI i enins ue eecet nia e e lo 00 bu ii d oo i0 raetrtsr i iiu¡ro i 1n lVdhl uo, g t d ce Viiido p liiiey jrced a lncoe u Emi oroh r Pui lou mo l i nurlo-ero,or0 Ob~~h lii do Aiuu. lruO rjn U ade m nsaRi d e J., ~t., o osbr d'" ~k, a entldnde, bn.aria, ,er, der-a t o l .1 .hwi d O ia lo u cL nio d i L l o r ~ l r o r c o lx ii',-e ~Cy jt, d 1 N o esd u nci. Ai P. ru .u O toihO ~ e i o ~ 0, ,,,onl, ro i u l u u ri u o rd, l u 4 s uel u.h w eC lu t tul' ud-r id~d 1u--u111 o 4 i o y ul" frlmpr la. AA1 mm, d ¡lui ini ¡n r d r t c= : j 1 r CGonm N.k dr ,p, ba 1ah te.sre d----. ., L5 .ble ub de 1.E s~ Ail d e sr ,. A eio Snce i.5 s as seieree-tiles ,itrnl,. ,, b, qu, enD a cgu se de 1. on n Bbrtoom c~ro y-t,,ts. t-uco e hip n is y n .~ 1 ,l. ~t. A." ue 1imb o e Edemanda d De .i mC,,b; dejls se, c n u, mlt z .C sa S c ro d L y n uuuu¡ur.fl d.ii.i lt ds u 1 ¡u u.u l io e i t rl-u 010 1 01 ruonm ¡miiii¡¡biii0 de 1 u sliihn. u e i al e on 2 o. rdlda Radio P., .hwa ¡l -------e C-.g.,y nm o~¡.b 5 1"np An rl k¡¡¡. .0 i .19h .p r ~ de Yr a ie t dne t rer elrud do t R.r, c s e, hoeG.debsmdio l Dlrn. e rno t-fi. d b¡oi ii bu tuu rS Fn.Cl u G t d s doeing enel aneert G nerl F ho enae 011m1d or os Si a u u 1 u i n0 11 E l e ct ri n~~. .....t-r j -am i d e O b r a t s "l i a .l m t -M m W p E e n a y l .rM mnur nlt e in RIpu ¡ll. l0u1nhFo Nd. i. am y e.r o i n t, r s du l., d .rA rl .u e, in l ~ te, 1 o o 1 tulm d lbo u l dn .e l. lun d r¡ b o s r d n r irn i n¡u¡ ci o 11. d. AlL¡.¡DO LAZO JhESS ___ ___ Al Como de c*tinse lb l. yepaa 11 A n a l z2 s muiAlmnt ~,t 1-P. R¡.ne Sant C1Pr ~ 7 ya q3 decr e las nocheo [,< dm falm~ira, r1ga Ql. Artl d .-2 ~ ~ ~ ~ ~ "" 9 ,na "" -mh>-n deMva cop-u lcaaere e a , l Ph tr dela gra~.s j.s blnU H-er l¡br mm imirbiliul iii. 3r qu uga cn oeiminor hia IV len u unc l d Loo u r LOO ,l d o 111 1 nirr il u On u o < 0 0-0 1 1 n, d . u donu4 ¡t¡. ,~ ureen :l ..-l ,tlIre oo m d,, Put lTii ¡ l iur c pOnuinayAit,, bod.ouilr l Inters dlro hr d iid o r di rl 'Ir rdn ir leJ rmites por lo cuade t prl e sedeiga n m Y suffizacin de as cuena 11 es larbual d Cu ntaspuede .9. ,. .poitroyspet e ulcset jriatamnte pjr el C to Promedia Por n rc ente l.,rsr1 drrr o ui pir rlrcIn Grnraldee udd ,abra yl dIr PIromeL d neG t ore p Bernr1 t n Repbca. ummc ro" a ui d ~F a ri dant eTbo. Es, or .n .no a ? cn ~La r r etpriydeT,.r¡. r i. -nueLt rim~, rpul slican ¡.iE ¡ide ii¡ ii dn i) Un o iinitgaapora 'prcdenia cl a ElRgamn brLui dl mi" pr Tagd r Lr n sal de '7d dr .Lrcompa lde ir ioLrconceianisrtrac i¡ic ir ia ii d es d M pode Sn Sias Cbpoul gad e 7de tbr tailidlAricuiL ¡drleruLianuedisrtv nr a ules n E Rm do d ire s d E .fdoidr L essprillarinacid n dras mr n e z n .g.d? a co a r t -np a r 'nv ,ig r u n d, iiie¡oi Eloi ~n rdmn TO E--~ e----d,--11.ely_%u,_ %, Etao r rdL r ¡ir r¡g.nria ri pio Cba,rG e P. r de osi ngbra ia feron tIan raer la ~~~uee Es Remedi B Cu s p ¡ ¡ ¡ r i r renuncfic dz e r d G d¡ctor tor¡Rdrr Mac ir L; e iseo 1 Jo B reira irci. Jei d aersn l la Edo Un. idsr El rm irsrrd.sa Ma 911ran se r-d iib¡no¡ide¡ignd ar ¡¡ deipIr F R A I uniarbl~ ~ e carga ~ ul ,a ~ urne E elo central lctu a mpra ~ F ,bo n eringa, ~~~br d .T OSso em ledo cn 0 .ada honadez y exsstraon ia -Cerlo -nlspio oiis atseaecuia u Eso., d, st¡ ei doiiL ii rilr ilrs idi sii u o o i-s en ¡d o cr n ~en a r A o 10 E nar¡¡dad ilra il dcreli pirsdl-¡ia¡ iin¡ iiI i¡iii i ¡3II. que ¡nc ¡r¡inai¡dad d¡liii iii rmo diii¡tra¡iv 0E TORNO 101 IONES deiiis irv ieunseci ni ayrin brnadr iitar¡ di l Ir i¡i. TELEFO. A-ri2. A-ri2O. u-oor Go ernc tr i ..La C ul n a uG o nM br1 F 1r ~UNESC1 dr adudlr]Inr Acbad ser ombrao rdreli daII ¡¡irar¡ a udir in erven L"UNE DCO .o, ""~raFede .de entre otras e l mporantd e Cdv r qedse e F deo-!"! ue a rec a a Repbd,[ a.~a 11 bLir' d 44 ,u dl gi ii u -Ourgnc d r r EjLutio. Li T ., en d. r Ge n r rl ride ri i i L i.icim i rc e F L iue e di l i i L l -d n Sli icab i ii i La.i s r di ui rr l ir~ .nr r ,rs. ord~ ~~iun ,,(e e mbr .s dle aq1uel rganso lr¡piiiir¡¡bc¡linOriudliv,ibgi po¡rl rcin dr e ordMama Tei~~ r ler dl iuLur ir LCurs. Liri rl.mple.dee.bjet que eshta ntitd, Edbullo rl ibrirr Aiirno ¡r eialo r aIu E Opaa" u lo Coil bu L ii p ir Tubr d r i -e -o E -aa y OOrAMACIA ORROO-ERDO m rAlj Co dii yin. circlizad d d Ir hri ndM AbClir Lu saaauaod irinIr lI lLi dontir a ili rcnd s Id r o¡iHO ~ l o a pg ng r i s o o rc~ ~ c p d ..,in e r e l ln G ea pe .D R 0 G u E , % L¡n eun ilI urlibir di Lsunrsur Reqeet eatminu E TURNO HO IrnEr o ladefieni dr D¡ Fernildr Ii o o sao. il adt ororpo ir. -irio4 0-1 7 D o r r Z r, rlo q 9 r npd~~ qo leportun lapr neb a n, rui l a nochad r rs' ¡otara .u defend o¡ 111 ido. ¡ i o ue 1mp ¡1 C i r yda i u i de 20 o ¡. ra ,d -tirG,_ 1 CBbP i i ¡ ¡¡¡u u ,i c n a dlg y ,, r Isa i ei d l C rid uuii al d .¡ J r ¡,i r r r db i e A -E.Aminal. .Tibufidi-N Sr O¡ir luirs rL iLi" i ri dnud -. -,¡ii d ll Coart diii Li MCii l u d d l irt6 dUES 11 dini uesnin en tre oa~ d0: ervn lirzao idr lusyuidn Ii Jos Maulhi¡¡uidi landusi¡uil dEs¡i-na noico P a ir. i, p 1r d i i us uedr. s .cla l Repub_i¡ ,¡ pu e l i riL eriiil.ui.cini cmd,ih-dr rias, ,.,mnl r r ia, ¡FA¡perue o; rn dirtniaur ii m s du¡lu n ie diuu rne rven ird c m.r. ,.,. Peni d uete d u slodiroednts e a Seirilaas¡ deo ~ r es ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~, FerrMr s aanad lms lreien,-d, de l-ino s cra s n Blascainv Teerie, e 29 del uentas muideCp es p~vnale. F A R M ul p utoua ib 1 5. ar de91 nder .Juust i i u¡t a i C u ¡uou d p., el Tdui. po u ou i idi L u u de iue esaiurud Urd dO Fledntnda, ocmnoscplsnravin rel runc.p IERNE m i duec l d l Grutnmr d e ls unlipl i piuuES u BAu d AE E p ., 1. ~ p "1 1nti u i cn la n st t c e A T en d, rvi ~ drsc n rln pbia. aL y OG, c d. 1, 0. s.Haaa A64 dl bla l idiudiiuc i dli urulunio4yMhnz dGm M 7 mrcan(e,,,. dbe nd emFln nzl rddde era e e Ha1end.a DEaba NayObrOYpIa -429 A-53 The LiuerLuul and Lundu and G¡obe tib Lirii sol. rsun ndiur di la LampLair i i i2 es. ilirga M-r 1 aao Cump.ny, usid rseuuliiii ir iu ruluridad Lis i. Morri 4 radoa dees jaia cn 11 su a cu.tades ue a ms ale d, -Pl 1 .M 1 di ouuiu.7 o que oscrun ¡u diru. ira o Ia Inlueruenuu Idrirr rn Lbrnr NL. di7 ..-id9 ir ln,,d j u,i dio df rl re nr pr ici¡ d ila u f lia re :i1 li ~ pedi ¡d d buDE SDE PAEO -uiuA l¡ra S']d, L'o C,,RE V"RE2 uis l u Pilin rpuuechandusi ¡u enrl 739iii dei ¡3iditd b LC upn ¡u 116 nlq Fgur 0-7411 m .,a~ em 1ad ue. de A r.n.ne.C rrls o 75 .A9 dihiiuy, i represe iintu d ub dei 1a L di imue ¡ -ctv lura ¡ -u Es¡nibIu y Puiuvr ...di95 t d ~l, ii dr Z subb T -uN i N u Esu bana -d nripd.add, dra uZ di i dCi b e 1. -Pu ru u J. Prrn .Mh-9627 Id dr uidud un ¡uu iurr u oab mu¡ufried iii as se ¡ enr qu e Aimiis¡ Ondub .-44 lhi dimpo l uid yliitba d -hu r -di de ¡¡ma uba ie Reillduid yiL Lora s u .-d M-13d c ,Znc~ de r d e undl Ir sii mai i i1 C A uilu u C ruun uu. ..-1131 hc a iidai n ubu nau dbu rL liri. ir i lu5'0 iino u Ii¡ire N l.udu ...-3 3 ri a ou mnt do r lurenteuoud. loy o s d ¡¡ r iom i cosiuci Idzunj No1 U-i ¡ ,i.da5 u r o¡dub ~ 1u11 u i'uui¡¡¡u¡¡il ii iii 11 ¡u u~ i-iuu d ihi anl pyu an iulbirel ihequi nlr que reIin l iej in di IOSLE PAO-RE VAI-LA olANT p 1r1. ¡ot di ¡ laindumizciin ¡u Eliu Id G li y.dlieru li. AOE. OENOCAL ¡ ¡r Ii y-qii dabi ¡ l ryruddii di men1 riuu. T -o ¡lim i h¡n a d ia 1 rbl¡iu¡ sq dI ii .IUdi6 1 n ¡cI irdoei u"los ~ e n B e e am b l u h T e e 1 1m 1 1n 1 e a s. l la r rn p usd e n m o 1 1 U 1 -e re n bMn' 9u1 f rua ¡ ,¡m ¡ ¡azaro 1O8 1y1 Hu s uF -C A s~.na nt es -De tu .n .-hoy a.F e .d .r irnc nd V 1cFl.(Rl.N M -Ell 00 0n A N ¡ rM.4 o ~c. e n~. ], Maut,, DESDE BAV M ENA AO L AS SI0 A aAE694 a .o O u i 1 r n io o r Pd o er Er l, ,' 1 .,:u 1 ao er o d302.¡1 ¡, Ha al~,i¡lai fi~~~u r"0 0luy -98 1i 1 1¡Praduo1mi¡ u ¡ Ni hcli l. oiur iril P un id. din i id i id d 4¡ 8 ¡ 1 ,1 u-i '," r uod I r u Po 1 1,e'u r1c d au .bau -42 u3 olloo¡ A rErir io To r ill 4 d i h 1. 1. de eta lu .o 1 r rlads ,, n14A l ' -l. 311 u e dir A3r2AaLiru Li-, ,,,,d y Ii Iro Or haliiNo 2 d r e ando uE~ o sl Irio arOd. ladoyD vliurns a di o Ly Onru r OllR E iE E M Ni .Ir01 aLro,¡ Lsqi.a d alro 0 114, pti iao e u -Sonuod ¡u re y err ui nu o ¡ 71 -navor gr eerno.r .u 85 E .i bARe E 2LAMA L, h SUCRBA19SE Y ANUNIES E aoo e i v s G u l e ; C r p l n i J os E u g n a u s endlCi a a d l C r o 7 9 ..l 7 2 or' 1 ~du G 1v11;,d.G 11, .Ma B .L .F p Claa e Cro 2. M4B San rrncre~ an3 ...d, b Ir, dul, en l, drrdral, r. lanu .L¡.r, .~ 1-Y rl de c~nn. n. h-. I.~t Isbe.r M ..-10 9 1, c -USCRui.ASEdaY NU NCl. E

PAGE 3

DIARIO DE LA MARNAVIERNE. 4 DE M 9RO DE -149 II' Invitan a C. Maristany' vuelo de lima a R. Jan El ministro de Comun*clones lo Carlos laroaoio t l oido inN ld0lo a B11 loIoooaioool, ways para el vuelo inaugural d ~nueva ruta de esa com paia e Lima y Ro de Janeiro,' La invitacin fu hecha erso mente por el seor DoulasR .W representante especial e la Br en Cubauien visit al inistr compaa e sor Alfredo N Pas dire0to0r de relaciones _lTeiEji-ra Cub"-a-emip-resm cionada. El seor Mari,any acept la il acin, formulada por eneurgo ex1 o del seor Thomas L. Braniff, 1 sdente de la conmpaia mn ifesta lo de hacer e1 01a10 10 hiio oo sentar por el sbsecretario do Guillermo Rubiera, quien estuvo 1 ente en la entrevista. com'letauncircuitenre'"unx y Ro de Janiro. con escalas en abana, Balboa Y Guayau l. as¡ 0o una extension haslao a Paz vueondero de a SRo deto Con 28llsur, escal.coou cin de n eveho rasy 0111110 emorque, hayaolo olozdoltio l momento presente la aviacin mercial. Ganadera de Santa C del Sur, oen Can lo Con la asistencia de numeroso b en la mainlb a de 0 er q In ugur.d. l VIII Feria Exposic Siinta C ruz el Sr, en Camrag1 En la presideticia de acto se en( raban con el subscerebirin de A ultura seor Manuel Guillot, el e de Prensa de ese Ministerio. e P.er. Juan Boratau: el alcalde i ncpa,, miembros del patronatc utoridades, locales. Despus de efeutuado un gran i ile de jin etes y amazonas. que 1 iendo dM Palacio Municipal, r rri las calles de la poblacin y dirigirse, al Parque de Exposicio se 'ocdI a proclamar a la Ri 11.01s de Honor de la Feria, 1que se exhibe gran nmero valiosos ejemplares de la ganad de esa zona. 1-MJR nEmN46o 16 PUNTOSADE ORO DISTINTOS De venta en las buenas tienda. M-IAe obreesta0,0.1 ,leAd A. 101pnt0s0e GUTERRE Z-MARAN -Y CIA Galioo 206 opoortodo PO 7,T1f.-I6.070, ckor prelLa .El o"de coi riz ued icin 1 de w ey. ICOnkw1jeom0 y des. pHrecopa ra ores, eina 1, en 3 01 eria ltodds. .Despuis de considerados los distinitos iispertos e intereses que se debaten en 'relacin con este asnto, los cual se nutorizl la entrada libre de papas procedentes del extrinjero dudrante .mises de septiembre y oc10bre1decada aoqulecicden cn cin naciona, limitndose el volumien de las ciuolas de importacin jdUlia o s e r ovederiaandejar regulaJ do el precio de ventit a in de quel no se sufran alteraciones, en perjuiP cio del pblico consumidor. Este .pla n, e spgn Informaron al m¡ 'nistro, garanP tizarl no slo los le Itimos Intereses de los cosecheros cularnos. sino tamu bin los de ¡os importadores y cose. d cheros del extranjero, que a ecen d nuestro mercado citando realMente A IR produccin no es suficiente para atendier las necesidades del consumo. Por su parte. el ministro seor Virr gilio Prez manifest a los casechieo ros que en su rondicin de agricultr tor especializado en esas actividades te considexaba adieruado ese plan, ene yas ventajas destac tambi n el director de Agricultura ingenJera Roti dolfo Arango, que asisti Igualmente ¡ a 1.9 reunin, por lo que en su opore tunidad someter ti In consiciraci?>n r del Gobierno un Informe qe ole ser i iaprobado facilitarla a la Cancilleria 1de Cuba la negociacin de nuevos l i convenios internacionales basados en p iutna politiea de cuotas y exenciones t .de dereclios, sin afectar las bases de e ila Carta de La Habana y los acueru dos adoptados en Ginebra. e Para el PCAMPO Plantas Elctricas con motores de gasolina $170.00 Paro enrOO nndlo, tenemos pla-n 11000 lctricos P.E.-210, de 6 y 12 Volh. 0 10000, C.1. y PE-.77 .de 110 Vollb. 250 atto C.D. 1.specilimente dioilodoporo lugares oportaodos, 0donde no l ro lo oilO .ie o. EoNospar'0-0000 p1 odL o d hogar y poarao bIrdio Vajas enfodc la, OgnCias 'GENERAL lELECTRIC CUBANA, S. A. dificio Le MeOtropolitOn Mart 1102 Estrada Palma 554 iabaiie Pinar ,el RIo sitgo de Cuba Publicidad Potoo Se esta estudiando 'supr"iir los ltimos controles de la manteca Consdera e ol Miniso do C01100om0 que ya rige la Ley de l oferta y la demanda. Llegaron este ao 22.825,5NO libras de manteca. Sa a el precio de la construcci0n m0s de un 15 El ministro de Coierco,. doctor u, datos ofrecidos po, el Mi.iterb o Jos R. Andircu, est estudiando la Comiercio, 22.825,580 libra. de mian. posibilidad de suprmirlos ltimo .era, cantidad que sobreposa el docontroies de precios que aun rigen ble de In importada en igual periopara la manteca, tenienri en cuenita do deilloanterior y re resenta la e a Oficina de Cmercio de tercera porte de la cuota 11-60 mulloshingtio ha elimiunado el r 0gimen r:s de libras que tena asignad de contro 1 de cuotas de exportacin Cut a. de grasas comestibles a nuestro pas El precio de la manteca comenz As¡ como. todas las restricciones que a descender desde el pies de octuimitaban los suministr10 .0 brede¡pasado 0, como resultado La medida en cuestin se fundade la laor que reaiz el b l inistro mentar en el hecho d, 0ue ya al de Comercio, doctor Jos. .Aidreu, respecot ,ge en Cuba la ey de la tiosuinuir la Bola Negri, reflejnoferta y la de1a10da, a pesar de las dose en siguida en nues ro mercado regu laciones tificiales para In mantus precios retilea de las cotizaciones 0eca 00 se da el caso de que .d,1 dl m0ercado norte mericano choi iprortadores, y litn los pro)i() Informa Comercio que el costo prodetallistas' etan v0nd1endO ese almedio de la construccin a de.cendi. iculo a precios inferlores a los se. do mis de un 15 por oiento alados por el Isterio de Coiercio, debido a lo grandes cantidades El soor Ral Garcia Andreu. jefe recibidas a los verdaderoscos de fia Iivisini de Precios del Minisolo, rig I mrdo do Ciio 'terio de Comercio, inform ayer a Al su irimvirse 10s actuaies c0unirode fabriccin ycns tccionor ha les se 1aciita no slo su libre ibajado en ms de un 15 por ciento portacin y e propicia, la mejor disllegando n al unes caso.% hasta el 20 tribucin de la manteca, sino 0100 se debido a la e imincin de la Bolsi elimina una ir, iitacin engorrosa, Negr de los ioteriales de constru motivada por la obligacin en que cin, especialmeite del ce0ento, la estn los importadures de r mlliirba blla. los ladrillos yla idera. la Divisin de Precios del MinistorArumne rci fcadl rio de Comercio lo., estadosideoe n o o dolieoi p oelrcio nofcial el e -Sr o a ijr os emnolddo, 001001011es l, 1rentdaalm i oista 100s r el'LaHabanade$4.37el rid 9,10 ¡i e 1011n10 11000nr01.10y170 kilograio, y el del ladrillo, de al pbicocioosumidor .29 peos el millar para el pbico, Funcionarios responsables del Mi atunque algunos teJares estn ofre. nisterio de Comercio mai1estio 0n ciendo resistencia pasiva a los nueque la suspensin de los controles us precios fijados, demorando los sobre la manteca en nuestro PIs sumnistrosao negndolos en otras al Igual que 1obre cualquier otro ocasiones so pretexto de que la proproducto esencial. regir en Cuba duccin niacional no alcanza para cudos Uidos un mercado ibre de toComo ya se han recibido numerosas das restic00ne0 yquederest0: 0l00quejas en el Milsterio de Comercio aorica, inmediatamente se restablea este res ecto, el doctor Andreu se cera e Cua.propone :sponer una amplia investi agaion para determinar la causa real 21.25,501 lbras de manteca se han de. esa resistencia y, adems, ir a recibido en este ao una reduccin mayor en los artcu1os Durante los primeros meses del de fabricacin, para abaratar el costo presente ao se han importado. sede las construccioes, y en consecuencia, el de los alquileres de las. casas nuevas "Pez y la independencia Rebaja en el costo de envases Dcl uno resolucin el ministro de de Cuba"; conferencia de Comer,o. doctor Andreu, disponiendo que se Investigue el costo de proJ. A. Cova, venezolano duccion y precios de venta de los envases, de hojalata ve se hacen en C iuib, con vist a ograr una reba. La Academia de la Historia de Cu rjoque eiioj e los peili do S10011 oqle.silolo 00cil enolos pr00ios d ba 0reside el doctor E0eterio .0conser. de tomates, frutas, dolSntovenia, celebrar hoy viernes 4 es, ei de Marzo a las cinco de la tarde, en e2 arr dmnsrtv el saln de actos del Archivo Nacio-E n 1s uion. del Ministerio de na.tna sesinpblica en la cual el 1 o, r es fcu n nrb dVenezuel, de entre IF ule as meeIdo fama continent s-bien documentada bingrafin dda Simn Bo. lva.r, considerada por 1 ecr itirA en. Sobre Varona, hablar hoy En el Anfiteatro coronar a -la' Piden que. terminen la ruta Vitier'en Artes y RletrasT de Taguascoe la C, Central La conferencia de esta tarde Reina el urnava, ¡ .eresa1 Una comb la ntitla El' Pensa aqiuielpo ----e-.vIsi ooo1nsr d Obra crtico de la obra de Varona El acto tuvo lugar anoche,Y¡avisi la pri doma en olreer Pas o dicha lidalidad Letpraos Lo gentol oberna fu la seora Laudelina rio A d riqea N aona. Ocpar y .E epre etRinte a Ia Cmpra por lr o or hoy eC Fernndez, esposa deJ Alcalde de La Habana, Sr. Castellano. Las V00s. loes( Viaosuorez.do acom -de E ne ariqe J elVadona ctr ra ---71---treapl---s -eplarojde loS c0nceJntle& de] Ryunta lAn Ud ue colmaba1 i le ll re 1 o e t alm la Reinal 1ascend1ien11o1hasta nento10 de1sanoctispritus.1se1oor.l --de ia. es doctb r Meddo t i nl t a uciolm n cior ll uII ni m da un a va de Hh'de¡ Po '7. jel dr7. ELstaquio Ae 1lCo nll resiodeny d lro Nol di lo Aeid erp Ya n tercerOplano de11 OnLleY.-00 lnrepirsenta. on del Cr 010a11o, ol do tor 1110000 0111 ,e rr, 1 IIIr0n0 I a d10 ar0n1 e 00se 1 1i1Para1contemplar mite .r'o 0 por Ta11 0 ns 111 y Cobesd. u ovliosgrote a l de 1949 por el 91a eorNioas "ia l ie 0 oADle, de tlomar asiento. miarra,. visititronl al Miistro de o d p d s ll o io l seorita Maria Jnt a ela aun de pie. sus damas Obra.%o 11ilios 0ron el fin de gest,d llosl i ord ed Teresa de Cardenas, en cuyo hlonoor comomastralesp inceladas en nar la ter nionde la obras de nuestras letras. Confereni ante,i 1ei banda municipal dirigida por e[ stehermoooso uadro de carnav1 A la carretera que unC ORTaguasco con ugestiona por la dificil facilidad de moestro Gonzalo Roig, con la aclua. anibos hidos del slln del trono, se .la Central laexpresin lslld argumenta cin d conocido. soostas de la rarios y circunspectoshablos dospajes. Seguir ) expllr los on 0 cl.n loenl s u ou n dl cur id o do, 1eecut un her o so concierto. pap es que deriemiperaronconestu-ba1 111I0n ias La Academia no pod a, paraACa0tdOl.os, hbl s C o r Lo del seo ci a dedi dPr eto Y tila M tarnoros .go laInforacion del Ministerilo, el de Varona, haber escoi do entre sus fu la primera en ofrecer sus, respe almnas de la Academia Municipal Ministro les prometi reso er .sta miembros, a personalid d m 1s as tos a la gentil soberana, a quien ende Ballet. sentidi necesidad del pueblo de Tatada al ter1. Ducho en las discipli tr L un ramo de flores .El pubico prorrumipi en una ovaguasco. nas especulativas, autor de tres libros on Mara Teresa 1 qued inte r cin.N manifestaron que ]labran -hesobre Varona y de algunos ensayos1 1 do l ueva Corte-de H1nor del a'0-0 O EAlcald'e corona a la Relioj cho entrega allinistro de un Mecon asectos-siempre nuevos, su aunaval que forman sus Damas seori Istalad-en su trono lit Reina del morndu. detallando la situacin -rdd en la materia oin notoria. tas Madeline Hernndez del Pino, Carnaval, el alcalde seor Castellaen que se halla esa obra paralizada. La tarde de hoy viernes sealar Glads LcrzRodriguez, Martha Polos avanzo en coi pa1 a de s. sl 1e.as como la caniidad de que puede n Onlo treunte lras lqueb1aj ,l d rnndez .lils ypoa parac olocar la corona sobre las disponerse conforme al crdW conapresi de c i t e Ler s q bolo G5dysi grlz sienes de Su Majestad. La corona, edidop or el Consejo de Ministro% [a0 resdenca do 101gue5 Angel C0011 Aspecto0eoreiOoo An0iEr obra delicodisima de laseora Eva por el ecreto2 -bo lose olosveeaodo -ilA ELoooiiofre oloAneto 85loldeI l194o7.d o 00111n n 10ddit 1 bescenario del Anfiteatro NacioHidalgo, le fu1ofrecida al Mayor Numeroso,% menriaje lnal ofreca el hermoso espectculo or 1londo paje ¡la n ia Elena Innumerables -o ensl jes telegr La conferencia del doctor, Vitier, de un Saln del Trono de algn pa-. ricto) en un cojin rojo obsequio co, se reciben en el Ministerio de parte primer¡ se -ofrecera.hoy -a las lacio-medicteval. iluminado' coty po. Coronada que tire Naria Teresia, la ()Ira., Publicas de lit prOYvnCIR ortennco r ed lade atarosde y o .o lentes reflectores en azul. El d cora en ora o Castellbnos le entrego un t. ogr tl o i l MiiStro por oselaaOem su ia o o do 0011100101do 0estuvoR cargo del escnogra se.o ramo(le flor en tanto que el re¡as 0 11 ras de consiruccion de los eaoill.I a m eo C0 e oe lo or ort Lolod or 1uis 01quez 1quien emple con 0Id01 del Ayuntamieni to Cii i 0otOr1 in o nlo, 011 lSIos l d1 e eron La segud a prtes sar sginso San Ol 1 0,al a l Adtomo iofrea Pelvis 01es 1. 11c 11lnren ia oiaela. El 0tercer plano dela e, . llde ic Carnaval eo rc,i o, 00 I1. ro i bo el clar i lo.do o existe rpqktsito alguno de i-i cena estuvo ocupado por el Trono y \ii I i fa.Ii lo,,, ollizo, CiiosiMde o Una 1 1ieladoril 01 0 1 i d 1 por el sitial respectivo de cada dama Cespedes y Ramon Fig ero. hacian il il llidO v de-la Corte de Honor: Una -gr~innal o propto con las dlamas de-la Corre "" lombra descendia del trono al proso, e dn !-.t 'Lo la o oe 1 1ol lool a l i oii. a A iooizquierda. un raldo Con ierto por la Banda Municipal i oiidii i , r u apel que represento el seorJise Acio, seguido. oa liiba1n mun0i1pal1Y1r" 11)l 10ga 101(e la 111mtEo rdieo 111"1.~00 L1voo lo,, d o R Sali lto. iOOlilInel ni amejo, alumno de lit Academ ia Lideoi a, dirigida por el a tro o l lil nicipal de Arte Dra ticol aguardaG1o1zalo11ri u a la llegoda d eiii I nol ba la llevada de la real comnitiva. A Renti ejecuto la Marcha Truinfal con im rtittpo todeculido, palit trn7Rt d pupus wva, iano derecha, junto al micrfono, elldei Aidi"de 0 d Suoepp Verlidi do 1 iio loiatrisando tipidl nosA conocido locutor de la C 11. Q, se.Qo lio a un concierto l el que 10.que,111s1t (. 11min ne una e"ten 4 or Pinelli, haca simipaticits obser. luaron comno snist&is los conoctidos sinn dre 32 kilomertros. resultaindo de eC> ibir y vaciones sobre el desarroll 1 del esartistas do la Rdio AmencaCres. Lr n eilo para la grirultura y ( Y pectcuLn, oficiando como maestro de oV la Rairez Martha P.inedio y Ins iidustria.% o reonii l. lis Al 1as del asino. Los m -1 ol El no estuda planes Llegan la Reina y su Damas r o del prograa 1 arto llne SUSCRIBASE Y MNUNCIESE EN o Go e u iioporto El real cortejo de M OorioTerma 1 operaiensi old e0 en .n mndos a dar garantas. parti a las nueve y niedia de la nola tia.% musica criolla, mereciendo el EL DIARIO DE LA MARINA elro enc a che desde el Palacio Municipal, donBaestro Rot o la felicitacin del searn1cuotas de importaci.n de se hallaba reunido. Tan pronto i alcalde pir ello s seE .-lcrtd -oa netro al-nhnrdJ -en w u. oi 110101 oioii 01i por0eloSOoilOddOlos ahtomviiOlesOlOdode oolDamas L00O1l Od Miembros del ejecutivo de la Asolas0s1ete seoritaselHeraldodOR i i v Eil d co ipanero e el periodismyo e la ciacio n de Cosecheros de Papas y zo hacia el medio del escerio 0y0 r 10.y de la Acad nia de Artes ntre Frutos Menores. celebraron ayer una anuncio, con su gran tromipeta d ). ramiaticas del Municipio, seor Riimportante reuni¡o con el ministro cada cuya sonido figur un larg o Yok, u00 e1]fuera encargado por 0nalacorde de la banda l lUnICipd, la pro laComision ecutiva del i riaal, or de Agricultura en la que informaxima entrada de la Reina y su Curte. de la direccin del mnagmifico espe, U a R ano¡' ron al titular de ese departamentol Mara Teresa 1 vesta un largo y tculo de anochor, anuncio que proxir o en seor Virgilio Prez de las graves rico vestido blanco. cibriendo sus mnamrenic. a miedindos del mes en cur00z o a s observo l n edil hombros con una regia capa de ar0-d so. se celebrar. ne¡ roo. f0 del0 Hotel pnedifclta e x eseseir an n l eo asdmsIban de azul, de rdris P"a.¡.ua l ale en honor de la iiqumaen-do d r _ea ___1-L-Teresa_,susDamas. do ir lo idooioi Ombradas al comy ellas¡corto la fecha exanvi bi este las odciportacionlu esta resea. Con paso grave y mata scrnm dados a conocer la semana S n a 'r 1 e mismo se realizan de E. U. A. Yjsus.rpoa ys ren e d-w en ando CanRed.y las necesidades del. consu_ ,t. mo dom stico, con grave perjuicio pail 1 0 0 rbaj.a 1 ¡onal as energas que se pierden por el trabajo, se recuperan enseguida ton SMALOTA Reanima al instante. mo la ms fiel ~ d inepea i '.l vida del LibertdorAn Corin A Jemalter i stico, Retira la alcalda (l eloscojo"$:10010 01101e bAMAd rillo,• rCOA, AY.til y b anco, portales y allii kiosco 1ried Jdk di o,T&mano que no pioll n lit lirencia StAndAro.' 1n0: 2.90 Para liberar de obtculos la vik piblica y faciltar el trnsito de peatones y veiculo, cntribuyendo en rrteLa resolver el problema que con ron a a ciudad, el DepartamenLo de Urbaniamno en cooperacin con el de Impuestos, obernalin y con Wa Indicaciones de la -Policia. eRt pr=dendo a ordenar el retiro de k100 olo aparaoy y muebles, que sisa. oa d otri7ticaEmenteOeRMloSan en portale, a ea al -s, in licencia. y sin atender a jax t isposlclonea qoa ale-1 ueNeptijno-C-An Nicols-Galiano prohiben e&stas Instalones El Ingenilero Carlos M. Marxirld -rector general del 'Departamnrnt-o, dea aclarado que tDdos loa vecinon dei termino estn oblIadeff a cooperar para que se haga e ectty 11 1a descon-, Mont 2 peatAtt quien Aprivapdl r ehn a 0-28 ¡ LA TIEN0, MEJOR SURTIDA iQUE MAS al i bre trti.lta 2990ANO cxvii AGINA TRES Cortinas para el BaoA j¡, .7U MSUUr 1'7lv GAUMO 35 a Casao Quintana AN 4AN MIGUEL 255 001 o d0 ANILLOS DE COMPROMISO. CREACIONES ORIGINALES DE GRAN BELLEZA. EN ORO BLANCO CON ORILLANTRS YEN'PA TINO CON SRILLANTrS. Agnts 1drieded e e .-v ir, S 5 i 1,11ja cludad 1 H 1 11 Informes: HOTEL LINCOLN SR. JOSE MONTES -de 5:30 a 730

PAGE 4

positiva dominacin de¡ mundo. dalia de Nada, el LA cauuellas" humanidad de¡ gran protesta, por ejemplo. de que una Pinar de¡ Rio. Sus servicios a la A todas luces o ote es un mv famosaatrio<¡¡0i000 0m 0 s0ipo00e a 0etor desempresa m1no.0 0 0oli.sta aumente sus enseanza en la escuela rural fueoo cta pinareoi i las pginas evocadoran de olotarifa.s -que son las ms elevadas ron excelentes en todo sentido. miento (naturalm nte preparado y hasta si11bo0 triste niez, y s o heroica juventud. de Amrica -y que se las -ImpeaGraduada tro 0 os de esfuerzos, dirigido por el Kominformr, vale ms recienite, la A veces tina ancdota trivialti suga al consiidor, al que no le es de Dra. en Farmacia, ejerci en decir el Kremlin) para tratr de .biografa de Lin-e eso de la vi cotidiana baita al doble prescindir de ese servicio pO9iPlotosySumideroytuvo aralizar, o al menos entorpecer oolo, que da al bigrafo para fijar tina actitud, pa" blico, puesto que soliente puede o .n, agisterio-de su reatar categierla de ra descubrir tan ntimo matiz psiIrrsaoprel yd o ic uc Rgol direccin tcnica de lo accin de defensa colecva iduniversalidad opuede seguirl tiranocolgico. As lo,,iiemos en este pase prosdoEorellaoOosbcino aOsuoargoaia dei actuaho 00 oiooeoldo 0000prendidaO conoiooeloiofinOoodeoo' o nloolooo derOioboal dos dor I ay l dlocun osia oooontooopredidcoel fido ytrayectoria ilforme dergol¡al Oinjo del primer captulo Kentucky ten con decisivos fundimentos, del "Rmliundo MonooCl". Por espacio contener la voracdad insufrible trico, de severidad de estilo, de e Indlan1a 0 o que nos describe el hootlrl do loo lroo res0an0, 900 deolalUnin SoYioticayoaloogonoble yconstate superacin. Apagar de Toms Lincoln y la niez de lero dde Ino o Seis lustros. estuvo ese anin itcay a vgur-rece la grito, biografa de Abraham Abe: es tir criterio que est en cont.ratablecida en el pueblo de San Fe. dar la seguridad comn de los paLincol, impresa en la Argentina. "La 10penetracin de Abe Lindiccin cao loq lesed mismo t lipe, barrio entonces del trmino san l mediado. 0de01948:oel colofn de¡ con cron Saro ioBusi se ace-dr en h ay0 ladelue esa a o 0ala, municipal'de Biataban, dnde goz dos a su yugo, 0000. por razn de libr nos dice que se acab de impoco tiempo. Un dia la esposa de proogimidad, ms a su alcance)l primir el 15 de julio del expresado Thomas Lincoln sorprendi n su hiunue sea poduce unacon de la mayor estimacin y simpaaofo.d ood odo. Coiobide In difusin de ese 1-0Jastro irndola fijamente. or aex. i si01eo0odor0 OtiaCon motivo de su jubilacin, que oanomprendidoda necesidao bro, que es timbre de honor de traordinria serenidad, mientras cl Irreprochablemente honrada, o dooo io C od y conve encia de actuar previsonuestras letras, con el trmino del ella preparaba todas de maz. Qu le hace mucho dao a la Judicatu-eldoc rament u nqueoeno-ellos-loo-co-mandato senatori de Eoeterio -med9taba-l? Cmopda expresar -r.-0Y oqueo--aun cuando en el cs ha escrito ir bello estidio biogr m onistaestnenexiguareinaori) S. Santovenia.E l insigne cubano--laidea qu lo dominaba en tquel del seior Chibs, por ejemplo;qu qe fico sobre la seora Matar¡Iglesias, --ha--representadoa ski provincia lte insante" De pronto, o0 .o ya para form0ul10carg0s muy graves contra con muy interesantes datos 0paraahev ooueOuei -01eogu-r 0 Pinar del Ro de 1940 0 0 1948 en e bSalira -00pe por la pierta inmetres moigistradsI l querella que bin sobre si0 familia en el "Herale xtendindote el comunismo y loSenado de la Repblica. di.,., dij 01que durante todR*tu vida cont0a l so anuncia se traduzca en grar iperar.La tentativa de ameQuiz alguien deduztinaleepreferiria las tortas de aiz. El tina condrila, de poco a de serdoioo'. drerit pra invalidar la referida cin poco consoladora dle esta coielogio de lo que era simple hech00vIr tal 0stigo, i0el0-slencio queEl segundo de los tribltos arriet d --cidenicia:_-ei.-Insmnienitoei en quere de las-manos de la-buena mujei--despus se produzca, para destruir ba mencionladis, lo recibi -e min saccinoltivad ens, se ad nombre de Santoivenia se afirma 'envolvtina actitud conmovedora)o 0contrrrestarulquierapr eclar 00000 actualmente inspector provinvierte claramente, y est de acuere! lola pteblos de Amrienaeln los del pequeto. Ya Sartal gozaba poi', cln desfavarable que IR opinion la de la Instruci Urban e do coo loo Procedimientos cticos puteblos todos de nuestra leng 9u, que Abe Lincon nio le dirigat 1na oustente respecto a e.se tallo. oy o do lo r1 nobo 0 de los rojo y rojilos de todas parcen0 la publicacin de tir -ibro -eopalabra spera n na mirada dura0-0ve0es0rsmii 0enos esivo par00 0 l--. -Pinar del Ro il do o 0-Ernesto Lapital, cesa %t actividad senatorial, y porque-lo pensamieto.,de los il to de tina institurin o de una brador y Prez en el acto_ en que ..-OO 9 O-er0CiOsEn0000000. dos~-ni obnoconipletaiented de persona l vetiilonii pbl,a de le fu eitregndo el tituIlo de "Hjo El tratado ouscrito en Ro-do J0 0olesa ti¡onacin, opecialmente en el acuerdo". cualquier as0. -0Unqu 00 I10cu.e de blon a de neiro como resultado de la Confeordende la cultura. Hay momentos de exce0cional rrir en exceso-que esa otra forE 0000101000 oonaol do rencia Interamericana para el mnFrancisco Ichinso,'mnaestro del crngrandeza en esta biografia, que es ma Ubterrnea, dtibu. (l e I ltarVifines, en sesi nt solemne del rn odlapanylaoguidnd o y dol oydlperiodismo. ha exaltado una prueba ms de -cmo1lasencimuracin ydel om tario callejeAyuntameno. Fui nablemente continente¡ o e pr.tyao eluol_ en esta misma pgina los valores llez del estilo debe ser la llora¡ del ro. contra el que nlo cbe -lanclk io n vitado poi* el doctor bel 'Prirto ooontnonti, ooo ado l o histricos Yde onda.buiiiiinidad historiador. Haba el autor en el eay que sin ebaro, destruye repurs d s 1947 y en vigor ded l 3 de didel libr)o(¡llamo de Santovenia. Fpitulo V Politica repubicana) de taciOes y liqid pretigO s. M a t s .10 ciembre ltimoy por el cual s las relaciones de Lincodn con EmerNie i. 0000h100 Oi iar H ae yooc idoe 0oalmente dis .onoo Y-aotorlaoaccinocoeeponderado la leccin de am00 eric0ni-0so.Comenta la im resin ueen a"p 0000 0a10 le aona en 11 0 .d m lonv no yno aoorllo 00 c -dad que se deduce de la admirable el filsofo y ensayisoa ha hecho lau l ena noo nt aos lo d 000s0000y0 tva de-las repblicas americanas biograia del gran presidente mevELda00000.0.oanchar la reputacin de llanam-o¡0.n0e0aolldbo rnestoL.y en el caso de un ataque armado ricano esrita pioo el hIstoriador cAnea doe ooardo .o G 1b0res que,.por. elninisteriuedeo 9000 dpoio.de doctoErnesto La' -contra, el hemisferio occidental, bno. Mucho,:i0ros artictlos y co1nAciboeaareerLdOo.qe en sisa ejercen. no pueden quedar en enbrador. La-he considerado siempre hanoescritoy se esobunlio rvdor.qeOo entusOia reichbontelaoiin delOb oOloioOOOoOOOoo poceda ste desde fueri o desde !n" "s anecrt ys eci al maestro de los Ensayos.~El poeta-ib at-a-oiii del ms dlns alto mrito y rue zmplaz~-pr ,, birn sobre tllo de los libros de llevabaens 0s versos, nos de el Pero tambin es esen ial que los co en unirme por medio de estas dontenodo Aoooasoloaloce -oo-alta-significacin do nuestras bigrafo,"elmensaje de las geneiadO o o nas a la rueba de alto aprecio que ha tenidoel~pactod-deBruseletras raciones que Lincol consideraba ga0 que fallar sobre un anto del las, firmado en la ciudad de ese Sin perjuiio de comenitar con recapaces de colaborar en inaara quest pendiente la Nacio0, y que que le. fue rendida a mi antiguo nombre el 17 de mayo del ao prlatdo ivextension n nuestra seccin de regeneracin colectiva'". Dejaba afecta so re todo a las clases pocompaero y amigo. ooooooodo looooddoloooodominicil Letras de Hoy un poco atrs l futuro gobernante lo que pula0s, no exponvan 0conti na senLa sora Elona Loo a ximo pasado; la mocin deleraiteitierte vil estos ltimasiv seen l pudo-baber de retraiento tencia que se dicta por mayora y Laverd ora E cmloinLez V dila.ao dor Vondenberg. de los Estados oanas r las exigencias. cada vez estril". Comprendia claramente no por unanimidad. el crdito y el vee.q Unidr, aprobada-casi por unani.-o00000 0 0premiante900--del espacio' el que *'la misticismo, fuerza natral prestigio de la. judicatura, y ms mes0o, de servicio en la Semidadeli d1 de junio del propio ao, 00 "col00. deS"" toveniC. n0viene y 0reente, era compatible con sus an declarndose incomipetentes cretaria de Instrucin Pblica Y d que sr alealos les "puntos histrifervores humianos". La ve el biopara derogar tan alimento abusivo. Bellas Artes, hoy Ministerio dje Edureferente a la concertacinide pacVos de entidada que llega en ski grato y lo hace ver al lector al conesporn; de haibrs drelarado cenaac,v d uin pbc eto de seguridad colectiva; lot def e ndo .ida 0 y critica el 001hnutar con muy sutiles considera11000r000n0pedir0unh orebaj ad pe claracin escrito,Sobre p itica extor y (le0lo oosinoseala en la.¡ ciones la opear i del lbro d, Esiab ontradi cion. que ofir e Ooo oi odo com 0paero de peri dismo terior de los Estados Unido%, Ibepgtn e l a-s de ski libro: a whitmaintiy s sin¡ i orunida eriternos d(e ,lsy itro s o -.1se Rauil Lopez Grildrs Un Skih otoooiono oolaoSe loe Ooli.ide oin fre ntaoenloovoastaseiva emeriotii0a0 bos 00ooOavor Ror bolo d estaldo bjoelloilode o xps t.or.oo.oo d0 Ed Pero ya 0comoentaremoo.r-enotram.la.mpresroar O AN. DE L A .r 000 900 00Unidos en conAoncon la esllavi d',rIARIODELA Ruuloo. o o oO .oiii, (lrctiaco e la pv¡; la li-t. dle¡y ;al tltgri d ii y seguridad de od rtmnta d prEmeine l ib no rll-e; I)Xiuano s l uci,51 11 u p i -ia r ,e aj. su lbo "oSooolooqbu lo loe.nt demol dla ia. pienso Ahora en que l11 m (.11,o (ir lalia, rect r It losi rl Depa rilen: ha si(¡. una 10"1 presidente Truian nen mantener y da d (e roljll, i il i a a ade sedenia (le la aptircin die,.,oirmi rei cnin In niuri cil C -i Ip w i l a an in hacer efectiva la doctila expliCSevmn div Smrcon mivdas ("?mimasta ,y dl eiiii, I iii -a. ti rri l qmie pa t ho i iuos pel i t ee.c teiocl,(11 la personft)imelte por*l en ski menpromletedorrsal(, laitnltevIddil ti,vld eaa d -pu\ l l snimca, .r u o lniin u ivl. rOsgrncti, piep rc n bu n oa saje leo el 12 ( l ro ooo de 1947 : 1itiii slod oboEb oeteriooSb-u. oda en IR probirid di' nuestros ctar 111 hal echo sii] te resen Aesin cntiunta (le In CmarA F.l nuir emple n vatm nt n hecho que nm puedfipaj1rti. jura~es. espr., on anisiasque 4,11 y el sirria o. retinid s Canto ("lalos Wdnirosdti,,Atrivi icalatina y t,e, iiii aceso de e ciaso (ti n111 c tli ,sx 1,1 -nin no esr rsenl prrpo la puirrit lo ,o,y i en loe i 0 0000 iin o .tii,0000 d0 A li' ie qeii 0 e e0 cinOoO en la u Oa nadotor Gria¡, del que te mbienr,14 t alsadi, loslormiilbos o de IR InAes y un l quA dic ler su in lal (ms-lc erSbe u (.s m-lnal. CGecimos quir eN lt la '1,d1 susperin IR aopinin publiea. la Jus~competrni. (ibo ou ooiiol 0Os profund ioa id lili tol ¡ca, just ii reiio nocimienlo, d eluOtible cnnqit(R el% Apy(5Ar .1 105 puIC111 de ( i sp n m e bistin .111,~ 1. ti cion s a las AcadenuIdr -E,l a bor ejemipir wimerita '111 0r 0 quellresisten In% tenlativasti co olo o m ',unOO ma En el Marlo den de1Sv. Cicis, dei O Olo d y(.¡ikorb yoe,,00 d o lo i lo e reconoimientoNo sojuzgAmiento por pArtelo ( Ir, o gustabadide ir b estro gran Jo i dosA rilo regiitriiib ia serite o y oeoiodloJ' yquoio dispo e o l oensirenobaqi utes de mayor o T i oo lrrn.iiih o o ro extero or .Anoni 0S00, obde iotiva bcultiirales idEmirie-i o o ioostio n lo40Citi cio cir Justimenor omagnitud N adamenos ade ploooo d1 o' 1000 lo ptoeino ,nr y d o o o o S. salto mOa.: proie o a y la ino O citio enC vi edificio u do per a este tribuo de grditudo l ra% ruyo am ient peceaaAlt in lgobernante enit loouo -convertido vl Leydel o dioio o dtual del Tlrobili), l Supremo de ha de profundo-recooci0miento a quien chi; i rrIAr ytiIA .a Gtein a a partlelpaho, W ti, SerN d, mi ant. cdel Archivo N.wrional -renlidad AcademtiA de IR ¡isto¡¡¡¡:IR propo. corno SantoventiR es poco Amigo de Titr0i000 ltloiooii"n, t n .loorival polio 00o, c 0 osolac ora oi o Co.-pneno en que sicin deley creaio do el P atro o las cosas externas. con cierto senplanar ¡lr.Ara I pritic la 4St orientacin de la pI-4ilrA deplorAmos IR falla (te installacin de Educacin y Cultura de Pinar tido de la pampii teatral. pln ea vr a i; ic i a drriNs tica Internacional (ir la Uniin eslict .aeecuncda di0la llibltioteca Nacionat, del Riti, la rebajiva a 1, rcanstrucCuando hablo de un homenaje orAl. nonoolo c o ono olo it eodooientede olaoIntero uierlei0na. del Mu o, etela Col ois oin Perin del Palacio de omuiio n colectivo, pienso e l una sesin ce. gaunetl ontl'N totda 5-Objetivos y dctertniinnolinies mianente tic Archivos; In enimendia Y l4 llstalaciSi el, la anitigila Iglelebrada en lino de nuestros Centros lo fue.R niloiotr y todow los r oLIncol n ri ecto de la o iovi -a un proycto de ley de o o leao -sia de San Francisco del Musco de cultur, en l que las nsttucio000.CAloquo l o o 0000el y olidaridad ode lopueblo de 'ilio Azerero que di que listric de Cuba; l *n-Ln n que tienen algun relacin con 1 o' ou,1000010000,>iiS oe. in.le Oeo cinao det 1mobligatooia del francs en loi,' Insilas actividades del docior Santovedcternin'Ailo l nd(Itr -am -t Dif i li n ¡¡i 1a Ird 11% a ipuesto que glava endle saro de r 1,1 utis; la defrnsa del librq cubano. tia. entreguena al gran historiador naoodelos ooi.nirioio,1aroo o b 0 lbnf e d, ,iar a ¡A er cin (ir e .Ido pala la tradcciti deolasoobras de Mat .0ubano. al ejemplar hombre publ. de Francia.iOliol iO obatri oy 'losoioooriuo.poitdeliQ 'o Inconstrucci n, to dil,en la, pririvale, lenguas n~erco in mensaje de reconocimiento N t.otodoos U yOniOO1. O 0 Omeb0oO o~ loo 0et d o r ei n c mn drpur, di, ~ e rlitd M N lo 0000' 0e'0in 0a 00ge 0erale, de un ho onaje b000 )001 lr odondsufi p, em m del centenin, de Macro, que considero de sencial julticia, CubaK-. u poseon fl el l de N e, : '.""." "l" -tl 1," prmrirtale, 1111, til,15 inieludib)e. apnrniante Ojala qie \mHID. ilemclr deel TI;. el H olriel,,d 11 ull,,ra qgt el sIR.Iniciatisa encuentre ennuiestras bin o&:1 abd ado doela odministracin federal*. Ld1:o bodogoaicd d0mente parece lo mshumanuriloo que o¡ hos lh, yoold g1n guardar para este i! do 0001 1000dcablen go.o un profun d y y j1 d referirs y 'tifica doresentimient ; y qu10 n dle reftrsey Po:*:oI N hubiera sido natural esperar dl, que 0t ene devoluntad accin alguna que tend., que9 1 r0 i e0 0 T daia dignificar la personalidad do meela 100 qmxima oil St0tn. y mu cho ¡0enos,ena el re n t. ieo, onsab dod 00 -ndpIo-_0 0n-argo-0en-su-GobilaZob i drilacieon -vd dO 00 Oy depoiad enu cualquier do las latitudes del glo00z0. 0n00n000 000 0r0e 0 y0 bo: porque entra0a una leccin fia h zad nmo 00 s gobtaoyogra mana, lo mismo p'ara la zona tslo Uio. rrida que para las zonas frias. Es LiolnslosdolMdo rc v.erdad que la vidadel_-granPrcer lsoi110dotesde ogaadol r norteamericano es fecundisiia en y las ~or odos Oanizado o, rnod0i" 000 0 r100lola goy lo loonadpen el inquieto letrado, "el cabale--ras. y que al a rgo de fa -ag-s -de-la.-barbaperfurada"j~ ns; del Lncoln de antovenconst.a lasosbl-ovelojaoqueooorolo tral exponente de biorafla moer-00 ad podi e0e0ntas00u0 es000 na, que da al autor eficaces credenr nacin podra rereauecales para hollbrearse con los olasnac 0000 yp00lo 010rera deodlo ¡lsa0d odforeiendos 00000 0n r u 0 los intereses de los Estados Unidos. nueo Libro de lo en. mos. l fiunr se la ofreci, siendo aceptada pnr o Llbro do loo Ej loo 0 r 9.1000000Stanton. "El acierto del Presidone -rale pora P piase d i bi en orcomn tilSalitoveruatdi iosE,riabl oaap;t crse tamLIJ, lado, Unidos un enrgico y hubi oo bacdoaeahor oaoorganizador al buen precio de oiS ees anreferta qu hora no s u -ca cristiana caridad y absoluta ~i. Sec e la ro'de l a u0e0 .M .s11o enria de rencor y odio'. Efeci -. C er ro0000 d000 0000u00ed. b 0r. eoonente.lor beneficios que a la dO o Camrcic uo en¡lombrnindpublian de=la tin--rndi) el-nom-moadndc o ooood p .011 ento de Stanton. er horastan0 e -Ycon el Esuado federal a (lie pel~ uprericla ms er dslo c u n s, iiiE te0e0i 0 0 virtud del importante pa-superi do r00 m n0 el0 d e anio nol 0r0 .addr del Presidsnte en ord a5 ta na, se hubiera despojado de ]-Ax .ldeionesu dol Poeodont 0n 00la 00 01 oara mo 01rales que inhiben para ac00e0mag ist 0 delaon laii 10tuar por sobre lo mezquin0o y d00 rz0000 m g istra ra i do lo nonenro l able. y proniendo a un lado sus ooooiodhr. f.ie d e¡oo Sohoo 001011,t.10000000000li 0 0oqol 00010l mn de EucnJ.~91 me hn .snaa o atoa^rnma r uen aquellos instantes le con,una invitacin al acto de] hocln un conficto de dqu o e0ra f00 lo 1 00, segn dem00 1 oo mnenaje 'y lament tambin muy cil salir airosamnrte. Era en los.rleon lo co tcm tos) el ms insinceramente que me fuese imposimomentos de la Guerra de Secedoellosar10co0e0do91110 ble asistIr al mismo, amigo cor00 0 o sin, y la enemistad de un Esta o la cld d o lio dacino unitaria. soy de la seora Lpez Villaverde era osa de 0editarse muchos E1 ledcon de0L10000. br y conocedor de su consagracin Al que e otroi stantes de vdo 0n0Estaloin ose olo godberan oorviioo do lo 'enseanza en 000aldelpas;0 000em001go.0era0¡lotloia ienb presente010los ob000000s e 0 hlaborododa e e prescindible satisfacer a la opinin t s que olvidao que la conduccin 000e00 nohsigld,_in 900 000 advero 0 C000de un pas no debe confundirse jan0d_ s0 __ -r'o n,unq10 -proctr0ndo-0na-sod 0-----ms_c. la de lapropia casa, donEl cuarto mereciddsimo homenacinque no le enjenara la volilde dispoimos a voluntad ~y ,00 je se tributar 000 domingo prximo tad dl'Estado r00o de que provenia all mismo con limitaciones) de lo a la ProfesoraLoreto Lpez Garsu colaborador. El gran sentido. que nos pertenece, y sornete01s a oa, directora de la Escuela Primatanto poltico como humano, que las si00patias de nestros0 lOra Superior "Luz Caballero", en Presidi siempre todos los actos de mients0 y a nuestras conve enci s Gins. La fiesta en que se le renLin-ol, O hallo, al cabo, el mwdo particularisi.m0as 0 nuestras dec iodir ese homenaje, ha sido orgapractico y conveniente para solven nes. El jefe del Estado, en el ro niznida por sus antiguas discpulas tar las dificultades surgidas. Decimen republicanoo que se estahce do Mlooo del 901,c0000aoopera-o' di separar del Gabinete a Car0epor eleccion. 0tiene compromos d don lo 01 r,0 0101000000rl 01rp ,0pero designndoloNl l istrocon sus partidarios, a los que debe cin de los antiguios alumnos'de IR Plenipiotenciario ante el Goderno siopre atender y considerar en la Esouela Primaria Superior mende Rusia. De ese modo 0 con ese medida. de sus capacidades; pno cionada En la preparacin del hocambio de posicin oficial. evioaa ipso facto que toma las riendas del lenae horoodou0100 ctivsima lo oraida 00t0en ( i 00quien le haPoder noo 0 Puede olvdar .q0e s0s menjehato ad un atiisma bia serv1 de lealmente, y Pon¡ Un comipromisos relan, en,primir ¡elparticipacin. la distinguida seora valladar al regodeo de los enemnigo5 n 0ino, con la nacio n, a cuya o io0 e-. Ernestina G. Lebredo de Coy, de ste Quedaba salvada elegantegridad se debe por entero. S' m,!al19mna que fu0 de la profesora 0ente su gratitud personal Ahora 0 ci 0n primordial es servir al E000ofaltaba la seg da parle. el seunlado y cuando selecciona sus La oo Geajoada 00 'l 0ce0010 pla .d aspecto del prob0e00o a: por quin boro0 or's09o puede n debe er Laomen000j0ldome00z0 00 0 osustituir a Cameron? Y es aqui den. a los ms amigos. sino a los m encer niuy joven, en el ao 1904, de surg l .no de esos grandes% gestos paces para eldesempeo l e as Cuenta, pues, 45 aos de servicio de Lincoin y que tan buen xito funciones que 001000 de0ncom00 d0r dieron a su politica. seles; y cuando lis circunst a00 as0 lo Loo rdoe¡tr los rsicipa 10 un e Vino a0s 0'mente el nombe e exijan, ha de escoger, an fuera (le dol 000000000 m n p0 011 0000un0) de los poliicos ms batalladosus amigos y llasta correliglona ios, Guara, cuya mencin me evoca res de s 0 pais, h00obre de exrora quienes o9000jor conengaalpro 00dinuria capacidad. que era el obovechiioolecivo. Y00se 0L0gi0m0 dr o0ier0o 0e 00 0o0one do 00000 Mo010 00 o0001001. St1n0ton. Entre0coln, como l0 demostr en el caso Gi OOmpa Aroyoietodelo100loyStanrtonohablaun ooviejaene. de Cameron, sabia tambiner ar GoL, 0000000 droo do o.ooolo mistad: de l guardlba recuerdos go. Por eso su gr0n1deza no 010en Guara,ino de los ms admiramuy desagradables. Stanton lo la.m0ites,enl pblo ico11000000lop bles educadores que he conocido bla combatido esantemiente, anvado. R 1o largodeni vida. La profesora Lpez Garcia fu trasladada des1 00 -Melena0dl Surhasta 1913. Es el "Diario de la Marina" el -Eti esa focha, ocupaba la direccin 1 de la escuela de nias de Melena. utico rgano anticomunista? pero solicit y obtuvo el traslado. Por Alberto Sayn de Vidaurre a Gines, movidapor el deseo de Presidnte de Unin Democrticainteramericana est'i-junto1a0ius10 a0 resL L Ea,, nombIeola Un1n Demo0d etraT--Feguro de-v oddespedd que se le tribut en MeENcraticanaericana hicimos Cmo es posble qu00 ing0ese9en l lena fue un acto hermoso y con oegar a poils, o mas conocgloria. en la dicha y en la fel dd SVedinr organizado Por sus numerio. rins diarnos. un pequeno articulo. eternas, y se le premnie a quien deti(ulado E 0¡capital smo y la_ b -il _j e lo.ssVos en la necesida o en _Enyd tip las En Melna a -he ad;4 -en l., pe a -u sa _en_ la nm _ecra. al egoista e imprevisor tiniguida profesnra prepar varias el que l,,sra s t iagicamieny d es cui d a de maqhabiCdoen Cude sus alumonas liara el magisterio. le suicua ciquv c, pata el capilal ba suguro., tan seguros" en, ejercicio muchas de ellas en la prdo cip0.menle, a ly-lr 1am .e l, De todos modos seguimos conactua'Irdad. Cuando fu creada en formia econilmic,. a la piensa eovencidos de qu la prensa autav mnunista r,,)a y icn.l. en anuncios camenle cubana, reacqion.ra ad Gulnes la Escuela Primaria Supeo publiidad etc000 l 0seialabamiios ablemente, y que su di, 0dmdpr0rior0 se le design para el grupo de nuestro 0 l considera bablemdente involuntario. que s ib 0j 0 0 0 en el que reaiz una b r. que el capi. 00000 0 0t0nto 0 re 0a0a de lenci en sus rganos nuestra justa excelente los gobiernos su apoyo*N garantuas y patritica denun cia. ser reemt Dor para las inversienes y el.desarrollo plazado por el certero y patrirco-arte¡ dol y enrgoo o 10 0 01br ol comer00 00 lo misoroa. 0apoyo yau 0picios que siempre tie0ez. me dice su antigua discipla .as¡ 0como o la entidad privada y, nen que merecer los artculos. coseora Ernestina G. Lebredo de ante todo. por un verdadero sisteMentaros. noticia0 0 etc. inspirados .Coa esuia in csa lucha ma econmico democratico, tal caen la Causa del Bien yde la PaCoeoreso o ie in e00 amir i o a pitafinanciara, simultaneamiente. a tria. s0000000111 pol ormoilio d l ooinstrumentos de prensa que no so"El capitalismo y la publicidad educacion y la cultura de sus dislo tienden a lo contrario que reen la prensa comunista" lo public ciPulas que la quieran.y la ad0 0 quiere el capital y el trabajo, siel DIARIO DE LA -MARINA en rofndamnteDesu'sdol36no a estabilecer. por todo los mesu pgina editorial del primero del ranproundmene. esps e .;dios. nsstema lirnico' de ecopresente mes de marzo; al siguiena 0os. agrega la seora Lebredo de nomia diri0ida .comunista y tota. te dia aparece comentario Coya sus ex alumnas de Melena litaria. es decir. a la desaparicin el principal 00i00 ic sovietizantedel Sur nos reuniremos. pasan o y muerte de lo, 0iis0os que hoy en la forma 0s soez, vulgar e ig.o0.s s -nuniansusP roductos industria, nominOsa que 'se puede concebir 000 01b00 00900 000 1000n 00ns 0et .en la pren a so0e0ida desde Y. por supuesto, in ningn fundaque ofrecen 1loo 00. las penas. la .Moscu ment. slo pretende insultar. ter0nfermedades y las situaciones eco. Y terminabam00 0 0estro pequegiveRar y. como siempre, calumn00m0cas dificiles, para ofrecer a I o al-titulo,0000 0 000 ,0 -er o .0 9rocurando sobre todo des curda asta un h meae blemienle. en s r cneta Y 1 rientar ;. envenenar a sus lecto'00 00 01 00.s0 od 10 0n e pro0 eccio00 doi o un o oioana re Sin y gratitud en el Liceo de do a tndo c 0 00poosa. l die con elemental sentido eoGIiin r ,O1 d o, 0 n o .6 de nia .a ¡,e1o, O ,O,,, ,0. .r0n7n 1 m puede 0eng 0 0 00Ya de ¡a as 3 de 1,1 larde, Al h en ie q, a pr vra d ¡an1,,~ mi m dsovnt. a aquza, u-man h, lulonidadles ,yN.e¡pu0b0o "',a "',000pa'l "0 ode o0a0prensa 0coronuonista, mediant tltir. tio G d. l io om o uooelov 0000dio 0. (1C 0010que 0signifique y iv i'oionioQlr o ol0pa0rinhsmn K, n r] In i ni,¡. d.a 1,,j, e e na sm ;la doctirina m e r o 1 0000011 000000,0o' o o ,000 ,de0 0n .0000,i0 es 1 e s de t d 0 eso Pr 1o 0 00it 00 el 0 10 loo 0000 0 0100000 0 l m0 00l Oe O,0~ 1. '10 0 0 1e 0 0moa 01 .o 0 0 el 0 R prrrnsa omnn tiii trt .cam ri, iudi Ortrm dyjfn d0 o lito m nte00 ooooooooo o lo pOro 0000 01100y 00 dit g Idnpofe~ira Loreto ,ope;. tirias ss~W, ru Y e tne.a nuestra bandera, o Gi.ar oAhdoraol.00100000.P.r o1y divio o lyV exterminiopalod oiod Invutado pain concuirir i, la flre ym MMe n i gg s va cl pued flim a tap ooe hasa t nnnnM ol elDIR C) Amrica. ta, nme complazco en rendir antic)DEF L A A INA hi, ,¡joh ado pacilifient mni tribulo de respejo, nubisra patru1,q ennei, po alinic n y ,simIPntia a IR distin -demes crecr que 11,111 ee st gujida y odesta educadora. Parediario sVa el elrwano "ecm nit deACubP.EGIOSlar [rd. E IO eOne al amente significat0ivo0Y0jus hasta esto 0 000 m0 ne o p rec i o0 delo qul en los das que corren se minstrarlo Practicamente asi y penrindan estos OlOl.Otr0bu000 de sar 9ue creimos qu1 do )mediato, Segn noticias que dan admiracin y gratitud, a lnggn1esyo toda la prensa nlonol no slo puagoreros temerarios, moesossrvdoe d l n _ablicaria tal denuncia, sino que se 101vvre aa 000000s0 oooo'rdoreo do iooodnanlevantarla.o l unisono. haiendola0s v100r00 101r0n za pblica desde los primeros aos suya editoriandol 0 0bajarn los salarios. de fundado 0 0 0tro actual sistel 0t00ndo.0mucho mejor que SU0au0 mna de escuelas Primarias rnecwtor lsiii u eddrmn He querido averiguar 00 05 0l Un00 o ri0di0 no 00 0 0 e es para el 0 0Y el comerci el motivo o la razn nais s n eem lodigo e er e uti al irel' la referida en que Te Pueda basar 00it 0P0o 0 de mami0o o looladoo00prol00m00Y00e000lono a PiNuillies lan admiirables lde d sper n J. e :ilU en ia fu nIustli parrna Purde y debe servi ;, miaix1,ue nme causo gran engorro. deo imulo alo o d eoa o d n uro 00r mdicubre el caso nada se: 01os dia00. en lm0eio d ida0000 do o o0000 00r0dy, 0 o ou 0tad1s 000 llO rtidu r O pO noenogaolonoron el Morro, 4 -Qo hace? No lo veo, le est buscando los tres piez ¡lgto Temas Educativo.s -ooPor RAMIRO=GUERRA NOBLES TRIBUTOS A SERVIDORESDE LA-ENSEANZA EN las ltias semana se han_ .petada y acreedora de l 'esim00rendido tributos de gratitud, ci de todos sus compaeros de etimacin y aoio a abnegados trabajo y de lo' numerosos m0inisservIdores de la enseanza. El dotrd -que han desfiladododurante 50 1

PAGE 5

4DE MARIO .DE 1949 nR m--DArHOY ,. y. p dsent do .aIARRY-GUSTAVO FANJUL iacion Cultusral. Anteaver fu operado de las amig. Harry Fanjul y Oiga Sterling. rEpdo Bambo dalas por el conocido eecialista doc__ a se -encuentrade, -nuevo en--e -_ SEd .s torA C la si n-asdefrncorestableci11n ) lHanryGustavo Fanjul yt r iento ling hijo de los estimados ~~p~~ ~ (Contina cm. lipci a 8=E >E impecables Camisas y-Finas Corsbatas ¡Elia en J Val/s las de su agrado! En ichya y batistas ligerost la ms selecta calidad, J. Valls ofrece at hombre cuidadoso de su elegancia Camisas impecablemente confecciona(ss, en tonos discretos de color y en blanco. con listas y motivos (le gran t incin, a eleg ir en uello Kent, curilo semliduro natural o elello flojo con lajilnitas. Por solo 4.75 COIt ATAS de folard. con forros (le nIn rcc aleigres dibujos iobre fondos de atrartivo colrito. para combiiAr. @2.45 iiiris siosssissss en iiiiaiae i/ssr pcs. J.VALLES -san rafal e industria, -g92 Solicite Crdito en la Oficina si lo desea m.N A 1i y; N T 0 0 i mii iiquiii &*.lo que ms tibr e iliisr is 1. M1 s thui A e tisis. ds si ii5 Ti tia lsas Imita" HOM s wrinsi e. el qu, la beu A lSas Verdadera eaiientia nivs i enter dntr. tis mtmn c urri nnlas obras de de L .rwe y con ¡s. brM. S n anciamos dias pasados, maana sbado formalizan su compromiso *moroso don es-itimados-jvenes 'e esta sociedad, la linditia seorita Merceditas Calo y Valds Chacn, cuyo retrato nos com. placemos en publicar, y el teniente coronel Ral Izaro y Suira, --jovey-myb -corrcto --ida s de-mp e-d o sssmke Sr. Presidente de la Repblica. -Este compromiso, que tantas simpatas ha despertado. quedarsan. cionado en las primeras horas de la tarde, haciendo la peticin los ,padres de¡lsoio, seor Domingo Lzaro y su interesante esposa Be-larmina Suires, ante los padres de la novia, el distinguido matrimonio Gonzalo Calvo y Mfercedri;s Vald% Chacn. La novia no recibir,-¡o que consignamos por especial encargosin embargo muchas flores y felicitacionest e llegarn hasta su res Sidencia de Miramars Nuentra enhorabuena a 'la enamorada pareja. _--IGNACIO GONZALEZ MIARINA _En-la tade de ayer bajaron al luquedando asi demostradas las *chas garde su timo descariso, enel Cerelaciones y afetos que en vida s menterio de Coln, los restos morta-s po cAtni el excelente caballero des les de¡ respetable caballero Ignacio aparecido Gonzlez Marina, persona afable, Nuestro p sdi i a sus hijos Vicir gentil ybondadosa, que presidier, Felina y Melhora, a sus hijos poi¡una stimadafamiia abanra. licos Toms benilez Len e Hiplito tin etidlafail, it Eca. Reguero y a sus m s dlo.s queridos El acto de su sepelio ssntstituy AmisTs. Eduirdo e Ignacio Bena sentida manifestpcin de duelo, nitez Gonalez. FELICITACIONES .El paisa0o martes celebr su cum-. Tambin *ns plae felicitar R -la pleaos IR lindsima Marion Incl4n,._joven y bella seiora Mara de Partaesa rtista de tan fino talento y de es sd tan grata voz, que viene triunfan*ido ps e-na od eoisd notablemente en Buenos Aires, donde la Repblica de Guatemala en Cuba, se halla actualmente acompaada de seor Luis Diaz Gmez, con motivo su mam, la seora Ketty Werner de de celebrar en esta fecha si¡ nataliInclin.so o. La felicitamos. Un gratoita le deseamos. DEtL BRIDGE BENEFICO DE IIOY ,Enlos salons del Club de Profeuna serie de atractivos que harn sionRIes, cedidos gentilmente po su pasar tina tarde muy alegre a cuandirectiva, se celebrar esta tarde, a ar enas To rran.d st partir de las tres, el magno bridge ge Prsidntd rep dstngdAestses de party organizado por un = entuCobierno, las seoras Elisa Edelman iasta de seoras con el p siT de de Hevia, Mria Teresa Luengo de recaudar fondos con destino a las Febles y Rosario Pez de Prio Sobecas de la Sociedad Amigos de la carras. Msica. Se podr jugar toda clase de JueMargarita Alacn de Leret, la begos, habr una initeresante exhibicin lla y gentil dama, que como preside modas de pimaverR y verano y denta .de~este, bridge mucholtavense servir tinaa rcmrienda. do trabajando, ha_ sabido__combinar Terna para la crnica. DESDE MEXICO Acaban de llegar a IR bella capital Tambin se hospeda en el mismo azteca los jvenes, esposos, doctor hotel una belli,%ima damR, Marita Jluan Roca y Mar a .u sa River. anfle.eps e ertrod cuyo enlace se celebr el pasado si:Sneie soa e ertrnd bado en la Parroquia del Vedado. IR Legariin de Italui en Cuba. Marlos cUales-se-honspedan-en el hermosoqus~de--SRnfrllcquien ha ido a hotel del Prado. lMxico Fi pasar una temporada. FIESTAS INFANTILES Hoy viernes, en su residencia del nra Mara Teresa Gonzlez, gentil(,Vedindo brindarn una fiestWinfantil, sima esposa del indLustrial RAmn-Rncon carcter carnavalesca, los estidrguez, prnpietnrl(,de la fbrica de mados esposos Diego Ruiz Linares y cigarro Patags, en honor de sus nieEna Bermdez, paro festejar a su tos, los mrnisimos nios Alfredito hija Mara Josefa, tina 'lindri nia, Fns Reidrguez, Ramn y Jorge Rique cumple seis aos, .%,era y Ral Rodriguez Beltrn. Dara comienzo a las cuatro de la Se-celebrar a partir de las cuatro tarde. de la tarde en la residencia de los jvenes esp)nos doctor Alfredo Farna Maana sbado se celebrar otra y Neiffa Rdrguez. fiesta de'nios, la que ofrece la. seTambin de carcter caRnavalesco. poi z1o a 1# hoa eco~ pral, lelcciofte el kilo op'opiodo, Lily marcar¡. Pea ecoser @o 618nce y 11,l ide 4 ke6fa que es puaye, lVerte y F ete qwC la ca i 1VI Par¡ol de lasia pide 1. e tclel .13 166 que #e Ofrecen CR s.l6.os De piel ,n lonosc,o d a'r ls/Sssl combinados,'20 acn a is,2U En piel azul.us c n al 00 Dpiel en lonos, viv0 e ojo u la en piel de cobra gris claro, lacn mrdiano, 020t En pil lroja s verf, lacn aEdl, $20 -----d sPile-deco y en -suave Y Jino Reptil' Una coleccin exclusiva de finas Sandalias* importadas, notable por la belleza y gracia de bs modelos, por la maravillosa perfeccin de las hormas, por el suave ajuste e incomparable confort que brindan al pi y por La variada gama de colires -claros y fuertes, solos o combinados -que usted tiene para elegir. Con sus utevos Vestidos de Primavera sern algo precioso. Vaas cuanto antes. Man ra.ae yguila, 0-5991 a um Socid aue r.iw CUMIPIEAOS Un11 ptico-e-inlcligente-xio G:Onzalito Gar-ca y Mndez, cump-le hoy cuatro aos de edad, ocasin en la que se vera colmado ,de halagos por famniliaresy amiguitol. Es el hijo del coronel Gonzala Carcia Pedroso-yde u bella esposa Nnndltcez Velicidades.

PAGE 6

A OlcXVfl auna iolenta amenaza de un diario Cooeracin confereacia de S comunista contra -orteamerca Copea Snciudadana pes-europeos, muj1r cubana lIactuura,Jaoea lLcn Si hay guerra, ice el Taeglische Rundchau de Berln, r ARMANO MAIIBONA -reunir-er.ePars. Tienen ltsropas sovieticsaplastlrlas-norteamericanas.L 5 IN. iteea qipor !a sidencia colonia], y aportaro% nils elpropsito de redactar la comunistas aztecas tambin estn preparados p1ra la traicil Q '.cutura?"YrQ y tie t samodestaayuda subido un -Carta de¡Parlarn3ntoEur<>Pe BELIN, r3 .INS.-El11rgud ll ndoy egn: 1 "E raEsasmje resyen rsl da t 1T (A.nLa n IdCCIal de ercio rojeer o$ roduce acusac ones de carcter deeco m e o t a r ies copermsafudir a derl L11_nDR a 13.-AP.1-La .D1se 3.tropas d soy 13 CicasEpasnarnlo¡_doshombrespor -DdespectU v 3 dyuvdela1n dIA m nl as de l pier on hoyconvoca runacopta 33 31los Es.haber abogadoen pro del derroca.Epi3o ,re.desde las columna& del DiARI s d__d~~ h rn -Unid _ ---miento -del-Gobierno-por--fuerza-.y1 l -iE-DE-LA MARINA >aferenicia-de-Diez-Naclcne&;-en-Parisi --e comentario del "Taeg lische la violencia", petios por Tnlo-f n acpaiw a-rE3 tadel dproyectadoP arlamento nedse eEs 13 >n en Ie -rojea mexicanaE la orde de das.partes,proD LA MADIm un Europa, Diplomticos respansables dilos '1 ldescmntarednesn Mosc. cu lhcrjrcuaa o arns o'n rnra asDtE D r dI s 1E s pue cIdentale3,autoCIDD MEXICO, marzo 3. (Un¡. ED 3parn.tido tambin, aos atrs, .in%. do a s conversaciones, que estarn ricen m declaraciones, para consuted).-ElPartido Comunistamexica Ar spEr Er nn .E IEfectundose dentro' de quince das, mo mundial; en el mentido de3ue sus t no 3DiI 31 Ede 1r 1. dec13raci.ambin br3 de o rntidadqu1eosr osrsa ae aiod a-acle respectivos pueblos deben lealtad a nes mundiales marxistas en aoyo de su snacimiento,nesr patria:-l oid~ r lr ras -de -Inglaterra, Francia-.Bl ,-oe ilgraetlatage Rusia en el caso de que estallara crioe---fM soiSur caigued-p en--.Holanda;uxemburgo, uc o^rra en re iete yoccidente. -una guerra enre e este y e oesl b Gr d12 .e ruega, Dinamarca, Italia e Irlanda Dc gn o E jrio r ionisioEni.na, secretario general alnno en0. en un clima de indierencias, ir: e1Eire). ._Dicejelyrdamosrojl uo: "El ee citrdel Partid ,dijo que. 'un gigantesco Lahan orno s ,cuan volidades y excep-ticismos. y que paStar Burman, secretario general de rnopuede ltnfrentarse a los agresobrrnted bra e ielctals a do hacamos larga estada anual en ya hace cuatro lustros se sos5teni. ue la Comisin Permanente de la Uninres. ___ r ra comna u qu r-p ra Esta Pars. Consideramo£ digno del mavigorosa. -declin -todo-comentario. despus de "Silos Estados Unidos no han Unidos e Inglaterra contra Rusia"_ yr inters -de-la.ms entusiasta -Entre las razr.es de -nuesirinque -lla celebr sureunin &eaprendido-la-~leccin¡--31 los-Estados ---'a-l --S13 normal, pero informantes en Unidos.siguen manteniendo su poltiE i iar'a a d ma ydl nro s, ss riestrecho contacto con los directores ca de fuerza, algn da van a correr una actitud smlral nnid cubanas de instituir una asic Lyceum figuraba la esencia de 11r m-d-anOccidental -Europea, diela mismisuerdeque su antecesor HitprMu eToeze rni a-_femenina-no _ferninista--destinada-frasequ -CCUChOam lfami s al ron los siguientes detalles de la Conler"*. m o Tolatti tee qee lia-iividades culturales Y periodista francs de origen. beIRa y"Heni:agr eol eraindo car sta: e Partido tiene alrededor de 10,000 parartsticas. Mlaurice de _Waleffe: "Es innecesa. e-sej d uro-la c reatcin del-cual_ a on o p -unca na-atala-acettiv a r s nt sudiantes, obreros e La casona co ma deC zd, rio predicar la doctrina cristiana re --apderoa a n rncipio pdrlosuaen la qe articnla aine m-intelectuales. E artido dice tener 30 entre A y B. Vedado, aunque ATm -+n el Vaticano". Hasta el nacimien. un cic a e prens p 'or sdqe apazbaol iao e a mil afiliados, pero nunca logr compli,, carecia de una distribucin t. del Lyetm las actividades cwi d-Ain n eneo Elaproyectude nin Soviet prLs obarlo. staostmbn decuada de sus locales para los turales Y artisticaA se producian roConstitucin, redactado por una Co"Thorez, Togliatti y el Polibur osVINAmr 3. niei-El rfines propuiestos. Y malamente al. qu % u propio medio respect. -el-ny tn-Pemarneaup-,--a.alemn"auati.anjavnowuntad de eiVIA me-arzio 3. mUnitdi st ir acanzaban las. cuotas mensuales de aq;, esndi. amicena al invitaciones. Los Participantes en l tas .naciones de sumarse a la Un n co, "Voistimnie", a'guiendI.a Ils,a no las organiradoias para cubrir el la'.,de actos de los conservatorio irm rsam.,a ra,-a ara e,. o S vietica en el caso de que se pro_ s ¡ea. 331 333331133333 33133.la31£echa3333333b33333313L,33,3,313 o>3 13191 inamarca resuelve participar en la Alianza del Atlnticc )PENHAGUE, marzo 3. AP.-3333ado la actitud de ministro d marca ha resue it a nrticpe inr a ner omEvxtrinre, alvard M La lucha contra la iglesia catlic en la zona del llamado Glacis rus( P.MMUF"" NP.'''AYra - -v ~ti x¡s raSer reformada dela Carta Magna un ,san a ra Almani V-IidaesSIna existencia de] Ly-. ceum. Predicaron sutilmente la doctrina cristiana entre los infieEste hecho, este )ogro, este triunfo, nos parece el ms tragcendental e importante que acreditar a las que lenta. pero progresivamente, se convirtieron' en numerosas damas del Lyceumn. Una dcada antes del surgimnienLa decisin del general LucilIs >3 D. Clay, por consiguiente, es e.331 paso ms abiertamente anticomus nista de cuantos han adoptado s aliados en el occidente 1de Euro---p.Pasa q3113.s313 luga33& 111133.1 la declaracin de Lord Alexandervi formulada ayer en Londres--en el sentido de que los jefes de Estado d Mlayor de los distintos pas"s occi0 dentales se aperciben a hacer fren-13 cu3l3i333313er 3erencia En nutestra nota de ayer aludiel mos ¡a esta reaccin britnica, esel perando que habra de producirse e! en breve. No han pasado ms que 24 horas y ya tenemos*a la vista la primera muestra de cooperacin --aunque dbil. pues se refierenoamnea laaccin~-que habrnde desarrollar los paies del Benelux¡ Blgica, Holanda y el Lu>xemibrgi, n el adit>> >m>ente de Irrancit e Inglaterra). De todo% nmodos el hecho de mencionAr al Renerill Motgomer*y comlo jefe de todans Ias fuertias.que habrn de garanititar el Pacto en v-(&% de formalizacin, Ya concede. Importancia 9% IR noticia--intimamente ligada. Por l uesto a1a oiciln del menera¡ ClAy en FrankInri del Menlo. Crean r a r o problema las bas'esde E . n Terranova 3>A>3 A3 33 r >E 3. >3 U 113333.3 ir llr, ngtol, iministro de losYIsta d, Unidio vin l tCanadil, deciun) que313 el 3E>3m33>11>1, e3 E1E11331 3>3>13 >13313 e. E> lu>a0 3. 3>3lo lon na a se br# ('( Cre n es lorteam rica *tie e Terranova llarrington, que Ucig m lita en" 3ijd131331n>1 >l1 3Por lo consula 1.nort .cn n en el Caniad y V'rae'vd .o que todas lascon. vescn. R are ..8.base* a¡ alpuesto 16 HORAS DIARIAS C:d. .9.nd d. ~d. h-. d eindolorolo, y centadol 01930. 4-N 331. ..,3, \,. 1 ( 333 1>> Fund io cm n 1910) 0. .3)( 3513URO D AUTOMOV3 PreModnte Directioc PAIOR §EL t 1 .3 VcP33333 331 333.133' 33333313333 'emp co6enes 141COS sacramentos Negociarn ¡aLa deo nimos di S ricano paz en China rian a ira lo Svas d 1desde marzo l15 te Fraile del St Confirma el Primer Ministro blicani Sun FE, que -los comunistas brod estn restos a un arreglo3> 3 > "i¡ar "' ni "s"uy cote '"n "'tl u] -bn de r anuvn a ue. k-plcer en up a Adc>sa". pero indic que los 1 1deres A Pesa,33r de od trein va hn y>er >3il>es> al>pri>mo> .Y n dealemanes en Bonn no tienen el pr(, bpos riumann.i siguen adheridos R ello %in vanidad individual: no .on les Mposin de pIRlntrar una crisis pr f l ze i.er R ma Filan;i ni MNlcliana, -todo por el >n3 uestin de Berl>in al menos por ho1 11 3Y>um yel Ly1eum E para toda* 3> r11t>3 AadiE, sin embargo. que estab> 3 ar Seuro do que esta ¡ inera la lt.ma.33311 >r3,nay en contra dem vprtos aspalabra sobre ese asunto y que algn munimo. ExpresoIlR duda de que eda Berlin ser incorporado tamrbien l"s objeciones fr*ancesas estuvieran Berta rnena y Ren Mendrir qea la Repblici alemana del Oeste basadas .101lamente el, In nue ronsig. Captote, tuvisteis una idea feii;re,ReuLer, quien fu e)ecto en los coni, el antincin conjunto. de lo, tres fia' Nena Castellanils. Alicia Santas molelos de diciembre, seal que los goberrnrntes, pero aadi que no le lamara, Ofelia Tome. Lilian Meeralemanepa del oeste de Berln votapertenecia a l hacer eomentari 0. soder, s.MaraJoeaVidarta ltornpo brumador ayora a bircualspedan ser;m1lta., Sarah M,ndez CapoteMatild, agri, a tinez Mrquez. Carmelina Guanche, fln gRebeca Gutierrez. Dulce Marta -~~Cstellanlos, Maria Trs oe da cuan bien comprendisteis que la sociedad.cubana necesitaba de ms >a3H 31G A3 ,>D U3L>C>E 33313311 elevados timbres de distincin' jr Fireplaces. Con este vocablo, todava no verMargot Baos. Lolita Guiral y Mrten tido al castellano ( y ya va siendo hora) se ant s tera ng, Elena s lederos d 1e>designan unos bellos muebles que SiMulan o re.diferencia. >3 tegrastis el cuadro 3 >presentan la "estufa" la chimenea de la cal3fac de las fundadoras. Curito os .debe cs cin en pasez fro*. Por su genial valor decoraR todas Cuba' Vuestra semilla hba trafructificado tambien en nuevos rtivo y por darle al obiian d d la sala un de,3bEles a los uales el Lceum diel E1 33l>1ioo exotismo, no by residencia elegante sin calor inicial Hay amigos de la muun buen "fireplece", Teemos modCelon de va-. a ansde¡ teatro, ami.gos de erl riados materiales, listos para colocarse sin n -as ares Plasicas. amigos del libro, >or> e1idad de instalacin, 1i, troncos, hi>rros,Egusonelh btoy laDar O. y apreciR1os q1ue gutan.1. tocracia 33de, sentimiento>cultural ha n o'Rejoy 4s4 CUBASANITA malanis 1Eceariuldtn es nuestra pobre e. ,3 3 1 3 3 3 v33r> s, >1 .fundaid M rade ¡in imiento de super§n rin que va ocupz, papcaibe e, a e nal: 9 en Ip.sinforrnariones del gran mundo social". x 1949 .1 -nF, u .\

PAGE 7

-VIERNES. 4 DE MARZO DE 1949 PAGINA SIETE NACUMIENTOS M Tertes y on en os se ha an por lallegadaGde' su segundE hija. una DEL VEO e tInl .herqo~a, los sipticoses. polos-Luis Larrea y Lourde.Fentn1 En a la hica de 29 y D. en-el Veda. do, di a luz la senora de Larrea. k-D EL --D-D0-T-EXN 5A-S tenlidapor'e doctor RodriguezrFeo. Han sido aumentadas lis, alegr ia.s -en su hogar con motivo dt tiaaelmien. s d de un preciosn nio. los rsposos Eraiincie o Mor Y ar l de] Pila 23 entre 12 y 1 Telf¡. F-6106FO-3616 Mor por el ;¡tomado tor ngo doctor -V E DKADO H AB AN A Hctor Rneamrira o so en su propia cama! \ A 26,11n2r Ud. 0vi 2ndo en nu stros coches AmpslaInformacn para tras-. 00,,.10 si*a§ e 1ti*ladarse a soalquler*parte de ,>la.1sq, y reservacin de asienStos por el, T1f. M-2266 O 22P 2 2 6022 *.661 N% wA .%*t$Alce*** sPrecios w ie ,S%. 6t. 6 14. le. 11V2. ys, c#a • 2.43 -3.93 te .14t. V .6 74 Hatel DELICIAS de PUERTA TIERRA Monserrate y Muralo Tel M-2266 Hoabre> NI15 En la clinica de 29 y D. en el Ve,m~ucho af ecto en_ el seno de nues. dado, fus ometido el mi6rcoles s,1e1 so, .d naperan-en 11s 11151s, el ministo, 22111doctorGustavo Alamilla, el va. uns1 almsjl, 1,1122opractic.dicha opede Cuba ante la Santa Sede,,. er racin. Alfonso Forcade. diplomtico culto y Votos hacemos por si pronto res. caallero estima2isimo, que goza de tablecm2ento. EN LA ACADEMIA NACIONAL DE ARTES Y LETRAS. La Academia Nacional de Artes y un nuevo triunfo para la Academia Letras conmemora hoy el Centenario Narional de Artes y Letras que, bajo de Enrique Jos Varona. OCUPRIa],t la prec,,iden(-i., de Migijel-Anmel -Cartribuna de la Corporarion, luego de boneli, se los viene anrotando reste. bireves palabras del doctor Miguel radamente, Angel Crbonell. presidente de la La conferencia del doctor Vitier. Acadiemia~el docto.r Medurdo Vitier, parle primnera, se orcr hoy a las pensador ruyo valiu)%o aporle n I.n cinro y inrdia de la lardv, en lo.' su. bibliografia narional le dla pusto de ¡unen de la Acadivmia, Acosta y Ctm. vanguardia entre los cultivadores de sel.bi o el sugentivo 111ulo de nuestras letras.> ElPetiiitiir p nti> r 0 >en obra La Academia.no p121> 16parn halar de a on '1., segunda pr r de Varona12 haberesngido entre sus orida el viernes 1n2d 1.2a>m miembrris. a personaltidad imas ju ia Pain rnoinr a eFla. erinfreiP a da Al tema. no exist re>2 uslo alguno de Invi2a2 lA tarde de hoy viernem mealar rin .CORONADA LA REINA DEL CARNAVAL En brillante fiesta > brada ario Y.¡22 l r irh el rono> d la rema. e en #l A r n r 1n laAvenidn ;¡l romo Inhermnora .,ndA trizAd riel Pueri corron.,a la reinu del -,on lArgR aiffimbra de lana blmiicx Carnaval de r.rnte ao. la belin dp.dible anrho, fu obiro Z1p:ta y 23. en o.¡ Ve E] alcalde de la Haban. For Nid .ulen es com binr) laE mu cols CastelIanos Rivero. y altas AU11 (h¡ ore,4 (e la ehInei n. cultiva. tniridades municipRies, representaitei. diu; engoun ainmenmos Invernaderos, de de Intit lon"'es dlversns .tctePara -o rar aque¡ potico marco que .ai.tierbn at, hermomo acto. que todos eloglfaron. mniao r la Banda MuniUnA fiesta miuraviliosA, In repetiAN AUGUItACION DEL B A NC O de B AUTA Po r sito medio invitamos a los autoridades, amigos. ,,stkon,, a, como a ,oda, la, doe, ,soil,%a l .knpuguracn del &ANCO de BAUTA el Onico banc.o esta- becido en esta regin cuyos servicios q!u ahan de cvbrr exten,; terriWoici, ponsemos a su disposicin. MARZO 4 -A LAS5S. DE LA -TARDE la aos de crias o6 u B, ea-d -Abierto esta h seor Enrique A lmrnii y su iposa mna Rodr juez Toel doctor Calixto Gavic y su ARROZ 10EX A 10 6 0,libra. 15 ¢ tecar B1, a .: NARANJAS. docena .,. 18 dilecto de reunin de nuestra on moivo del debi de¡iCARNES 1rmidableIR shN2>uE>,dS l n de¡ elegante centro de rreque segn hemtns anunciado, PC DLL ,lba ., ...2 ra su brillante teiporada el PICADILLO. 2M de¡ corriente mes de marzo TERNILLk libra ..15 ¢ 111,s asegUrar 511 temlor a pe. exaVerados, que ha de ser MANTECA "Silverleaf", pauetes de 1 libra .25 o 1 o ni .ej or FRANFURTERS; libra ...68 ,rimier trmino, se presentar a Ruc. cedido jenitilmlente poi 0 RE rnt "El Patio" de Mxico. ha actuado mis de un aio con. rn este1balletm oho 1indas WISKEY "oho Haig" Gold Labial, botella .4.50 hus mexicanos, que se harn RON "Legendario". botella ..1.19 0ras a todos los elogios. >i2n debular el conjunto coostiarra "Los Xey" lconsidenrlveritalmnente com iqs mi bles intrpretes de la concr n .•* y en eluefiguran el tenor Los mejores Batidos de La Habana en iaSabino Olasconga. el tenor Afroa et,el.> nuestra FUENTE DE SODA Pruebe i lumaistral acardeoO u "" isaun brilla' nuestros sabrosos Pasteles de Manzana milinie harn su deburt, los os Norton. aplaudida parrfia e, :internallciona ]m )yse com 1 i shaw con alos Barranvos, la pareja de b .les tipicox. LOS BONOS PRO ('ArllA ESo mRe tro de ceremionionaea-. CUELA DE JERUS ORERO' e concido actor Bob Wilkn. Vienen siendo muy iunfle todos por eta de etnoche, como de las fmilis de la scieda habane-ORIENTA ES br, se Iniciar aR a nueve y ra, siguiendio su acatumbrada'norma sirvindose desde esa hora ¡i de ayudar a toda obra de caridad y 50 su, comida, para la que pueden amor a Dios, lobono# m:amien. a 52S 2 ,2, l. al t -dr mita ncle u to o los sociot protectorrs de oti ersna :ene 2 como in t1 das ho, s q ,la osa obra es(cuino cuantos sim., ¡el Carla labe n ino 2 I> ., lon, 16>,o6loa, 51r. ap6q. SES e a de CErdenas, en unin de -re rgao quirrn obequ-r o na.,.* las atractivax seoritas tes mregedalobtc r n osquao VIZ e, e nn eza MaGrEMO0 bonow v'alen un peso. cibola de lo parroquia del Vedid., i e ti¡dcn Hernlndez liny viernes. a lan cinco de lo tar junta para la que se suplica la ms uno grRin noche la de hoy, en de. se reunirn los mefirrna y seori puntual nsistencia. artre. llas lntereadnm en la obra, en la %ai (Contin4a en la pgina NUEVE) HOY Y MANANA los Ultinos das que le quedan para aprovechar nuestra -El. Ac ntp5cimiento Comercial Que Mds Ha B e nef ic do ial Qa1PMu eb o s H ARTICULOS PARA USTED, PARA. LOS SUYOS Y PARA EL HOGAR, A P RECIOS JAMAS VISTOS Grandes Almacenes G'."LA OPERA" GALIANO y SAN MIGUEL (La Esquina d el A HORRO) 1 1 1

PAGE 8

4 DE MARZO DE 1949 Escenario y Pantalla y HOY rtelera _______________iffi ft F", IVAfIlf A AMERICA:
PAGE 9

DIARIO DE lA MARINA-VIERNES. 4 DE MARZO DE 1949 tes viuda de Armas de 1 lo fil a a banera gulo, Guill de Grau. Du as. Obtulia result la gran funcin d ala d la liga C6ntra el t celebrada anoche en el hermoso teatro Auditoriumti ¡el Vedado 4 Flete-¡ por nuestra cuenta UI L A 2 5 4 ctados poi Delta y, Tarribaas xsu distinguida cAentela que hi reanudado su nolaine rietacin musicaldel c consulta, al regreso de su via e. i"i" A id ibica" .ido ltas: De Lunes a Viernes (previo tuimo).dA. aitezas ¡ e c -l trajes,q Virtudes 619. Telfono~ U-1l%6. Aud~ radizadsegu di Aseos Andrs Garchk La~Casa Trdau. el afamado j¡ 4 5 6 9 din del Ve ddo. br ndo su gener 4ONTE".lata. ucho 3 lbee. ................ OOK ''WILSON", lb. :STRAS DE GA PAIS .ARGOS .. CHICOS. IGANTES. fiHACIENDO !rAHORA, SU FACTURA MENSUAL LAS 10 P. M. .1 .12 C. .......s i C. 98 C. .......5 1.85 ..-. ...--5 20 .......5 1.13 RANTIA arroSa 53.60. libra $5.15 rroba 3.90. libra 0.16 a-roba 3.90. libra 0.11 arroea 2.20. libra 0.09 arroba 3.70, libra 0.15 arroba 3.70, libra 0.)5 arroba 4.90, libra 0.90 crbc 3.00lib2ra 0 12 aroba 3.70. ibra 0.15 arroba 3.90, libra 0.16 PAPAS DEL PAaS PAPAS DEL PAIS arroba ......$1.75 r PAPAS DEL PAIS, libra .leco2. .0.05 CEBOLLAS, arroba. ..50 CEBOLLAS, libra .l.leco. ..0.1. JABONES CANDADO ..pan grande 18 ets. Barra 3 Ibe. 5059 LA -LLAVE .pan grande 19 ie. Barra 3 lb. 0.10 BLANCO "CANSADO. Panoee s, .-....2. 0.14 ABON BLANCO "OSO .Panes grandes ...19 IABON BLANCO "OSO", Panes chicos ..0.14 Jabones PerumadoS de Todas ls Marcs: MYRKA, PALMOLIVE. GRAVI. CAMAY. HIEL DE VACA, pastilla gr. 8c. PERLINA LEGITIMA, paquete ...0.09 PERLINA 'PRIDE, paquete. ..9 POLVINA CANDADO. paquete .0.09 ACE, poqu* cl bce 1. ..................19 h 0.195 CE poqueele icocd 25 VEL, paquee grande R .16 VEL, paquete chico ..030 DREFT. paquete grande 216. DREFT paquete chico LECHE EVAPORADA, ata -..e. MELOCOTONES LIBBY'S y DEI MONTE. No 5 .3i PERAS LIBBYS y DEL MONTE .I.c C A R N E S POLLOS PARA ASER. le 4. .9 CARNE DE PRkJeEBA PASA GUISAR.le .35 c VEDADO -GROCRY. E 60 56 12 y 19. VEDADO TELEFONOS: 0-1717y F lA si gt p e diiii .qu iji.ie con mucho entusinsmo vislaut iacin de rs(a fiesip Maria Laide Suero. presidenla rdel Cnmi Cada dia de descuido aumenta os padecimientos a ir etacin inteable l ardores que produenl os tre c tonsd l vr ia, c 1.051. e e e c tiose sui; scnui., le Por la. VreIgA paan los Venenoi y deecho que los rore,* eln eparado d, 14e l re C-d d eiide Rlediein-e 1a ir 11,1rZ p1, ontA, to col e eno de]& ej le, debed ier inmbAc, dos con las Pildoras De Witt para ¡os Rionra y la v,1KA Sin drogas que piid qe eA wfittgp:r'1 Rioirs y la Vejiga c erten tu accion C.lalate o ne o enla seroeonc a vejga y todos los conductos S mplee-con confianza est @m su mejor recomendacin Fn tra~co de dos tam~oe con 40 y 100 pldoras. 1 .41 nseetana Me nez de s de Gutie.7 de Ia s erb. r.¡r.Ae1? VRL __2 dZli Gaston viuda S de A lr to ro Artr-e Limia d, San Aa de AivdlrezV eRochia, Cal 1m c Aubard.Ae e arAA ;p de. ig; e Rodigers de Alvarez dAe ama villda del Fiil recli de! uado Crirnd l VLiA Aul A C-1rmen P Fii P-Mta dei de S liddlie d,' AlA d, iddadiddmAeccre enxaantiv i o P. --hede G111 1m 1 r y CIJes.C de Lour, riio bl.cd ia wi Lnin. Ca ( r -------ledcAues eC G ld Ca rbedu AdedMlber c.n i r itirla mejor 11 Ar ,, 1 V de Arment Ade s Bou G rneds e Mq u. u aaa eelgr o s 1sa Gdea Gr m eis Snhe ~3rh oro o a.Ete 11 N' 00 dl" rdi. vaa t e t v ..1m r det A Reni. 11lta de la Ca lip de'nute m, a vworellde Valbe. Ii 1lo G -deh Bra .Irna Nacab e Natnv iiiio Ii a.al e Armh e M tern. s-rs Mahr na q err a larmamara e NSI' iio Nlart. l *,iad e ap ed l eain 1n,1 T .mg [ie r Ren i oh s d ust uia G uinand 1¡ e ntadora i a or, fomde por Anp rmr w Stnro lGni nu i ia (I io.:,n.qeG cb d lga o s s Niia Caie es. la dv Ai n.lartneley poso de e w York. F NA i d E ESTA n vislo e l-" "' 1bl d idlo L ACIA N E 0 d 01,1fil)At.1rl0& No ~ Ud Salazar de Fernndez. INaria Dolop ei Idiiaciin viida -d pianni eMa.PA TALONES DE JERSEY importados, en todas las tallas. De $1.00 a r" M'" r"hin d utcilno ala .vDuce Marla Bue dr Nuez Por PANTALOC1ES DE JERSEY TRICOT, en rosa y b2. Tolloe 5. 6 y 7. D e $1,25 a .. Tcriudc liAd 0.0 de Ad l C AcanteroAe l. e PANTALONES ATPIFICANCS DE JERISY. T7ail extras. D -51.25 a. nndez Elvira Bertini vIuda de Pa -PANTALONES DE J E R S E Y T R IC OT. Rosa y blanco. Tallos extras ncrai. Maia Teresa Nez de Vi D 195 ................1 2 v Frfita C;dii, de Arellano. iar RM M "r eC*:bretu, Carni.a 01 a z i". e PANTIES PARA NIAS. en fin o ierrey. Tallas 2 al 0.40 sarra d esmee rmn R rguez de 1 ernal Curhi., Luil de 6 PANTALO~ES PARA NIDIAS, en lerrey trict. Rosa y B'anco, Talia delaco Sarnh r ri l-drcl ntenza ¡oal 16 pec1lsdeos a0.65 lmhud r e Zdewbe, MIT r c SAYAS DE 1ARFEY, en rca y en b anco. TallarS.M.L. Rebloda de ..". 2.95 a 1.9 e SAYAS DE FRENCH CULPE con anchos enraes de paacinta ab.io. oa, azul y blanco. Todas las allas. .De 3.25 a .REFAIOS DE FRENCH CREPE en roa., zul y blanco. Tallas del 34al 44. Rebaladoa1 0 REFAJOS DE FTEICH CIEPE y encl.e Britn. En rosa, azul y blanco. Tallas 34 al 44. Rebolados 2.38 d ',l1 CAMISAS DE NCCHE. en lorey, y trict. Rosa y banco. Modelos d. c1', originals Toda l c'e. e l adi 0 CAMISAS DE SATIN u yn-I'c do ?Iln. Colo-es roa, a-ul .y calmn. Talis dcl 34 cl 44. a i4.dc .95 PI1AIJAAS DE PETER PAN esdopd Pe. Profus c de dibujos. Tallas 34 v al 44. Rehaladan aa.5.8 i 3PIJAMAS DE FRANELA ESTAMPADA. Vuriedad de dibusos. Tallas 34 al 44. Rebaiados a ............95 f0LINDISIMAS MAANITAS DE JEREY brcado imitacin de lana. MUy cir s i.J n dc MAy. -lonfortables para esto tiempo. En rosa, aul y blanco. Rebajadas a. Mule ui i. ,lcA c in e Naii Re knb bceuin Gi4)rI( (irDrIgado, Mar u acrirdJ de Gin.z fiel Campu ¡Conozca "LA PARIS.INA" a Iravs de esta venta que usted nunca ol1da. 'i ii ez d coe ln W Er n e C av 111 d .Gae G a I n, dIZ,,4;(;EOhArW N EPTUNO 410, ecre S. Nicols y Manrique A-3210 G, .¡, "Vva P, 1 a Alfoiln ov ir: Ta g i rCa rmi n Cripan. Creilli s de litimney blas de lit fren solos. nar.,qtic a ,tis hay ill atenidrlos vuelta <-t preseni r eminiem damla.s Gracie Zo m iila, I¡tha Jvi4tiz agdnq,_de-ne-

PAGE 10

Mia y Msco Jos EzEEIcon E EocEedad dad, seguridad y consciencia ar deocs ~ ti-strd;-dn -taitcodominio del pet LaEieadEdeCEEieoseEEnEdal E con tanta belleza de sentido y gaSc Ed EECncErtE ED RE nE Evredr ECaIcEE InTEndIEndCE t un nuevo galardn en su ya exvreademtcs nuinoc eCEEhistorialartsticoE Ecn CECEEvida a las obras y dando aEcE cu ( tenEiEIlemn ECeE iani Eau-E su estilo apropiado, no era posibano Jos Echniz. en el AuditoCle sin er aElaEeeCEuEEE mTE lCECE EE EECbre para colocarlo al lado e aquerim n ea noche elpasdomrtos grande3 que han sido verdade1 tzprieo ramiente eminentes el, el piano. 1 PodrIan escribirse pEginas E mt La claridad pristiia de las cuapginas en loor Ede este gran artisr Sonatas de Scarlatti en conta que es una positiva gloria de traste con el vigor Y prestancia del Cuba., Preludio, Coral y Fuga de Csar Echniz &e engrandece con 103 Franck unidos n la calidad Interaio$, cada uno de lo.% pasadas; ha pretativa en el Nocturno, Miursido para su arte pinistico un ¡irakta y Scherzo de Chopin, calidad do ascendente qUe ytt, puede nsequi, hay que derirlo, no se separ gurarse sin lgar a iiudain, ha llede obra algunia en el pirogr*amn. son gado ni plano superior. pruebng tchacientes de lo crtue deEchniz, en la artualidad. no es cimos, corrobnirado tamibin iiir un planIsta que RsombrR'por su ejesus Interpreinciones (ir Tres Previcucin a veocidad fattstirn, n1i "d¡os de Debu)tsqy: Daniscun.de Del. por la brilliniez desorbititdA de sus pties, Volles y ¡,e veni dans IR 1 nterpretaclonct, i por un "vlrpJAR1n1. Al¡¡ comin por ".lx d'aU" I uostiomo" de relumbrn, n¡ por geode RaveL, "Ln MajA y el nulseiNor" tDs circenses antiettics. Echniz, de GranAdos, "E C Albarin" y"E con los fina, que logran lit expevarra" de Albniz. riencia. ha deJado bien lejos de K El entusinn del pbliCo, de. Eellos naturales mpetuE de Eumostrado en cldi CeI nsistentes Yntud, depurndrlts poco a lIcO aplatuos, hizo que, el pinnisb4 encon su innato senitido mutsical, hasbano ofreciese vnrias obras fueriA tICEaEI eeario E ICElEECErCEE EC ee cial de Jos EcbEniEE trma mil pura: Aquell a 2110es nuestro ilutitro comipatrioa.ti a alfielEc* EtErisEica de ltiIIms Cgr TE do ino1 dE os ,reCitilCCEI C CsC gCa des plan §tos, dos de la Actun1 temiporada JoEC EchEnien hoy el itCE E del N. B. pno en plena nmnd\trez m n t -concientIesiempre de su. resInl EEaaBraIlowskey en el Audit riu C biiad ante 1as obrs (de los gran. Parit esta noche R las 9 y cuarto de E c tros, no ParaCE E EC R r con e anunca el segundo y timio rewilag, no para con ellas, lliNvnr a eltal de Alextinder Britilowsky que IEa iEn* y al espirtu dEsis oyen. ofrece lE Asociacin Cultural. BiraltEEIel mensaj E pur, sereno, sen lowkyI Interpretar a lachIiECE Cum tUdo, de los COMnPositores que linterni e 1, Becthoven, Rachmninroff, C ETta EI ScriabCinEEEaECrC Ravel y Chopin Ah est E hoEE IE J nelE ste edEE doreC E didosE triunM di EchinW .,14 metit lgrada, o es W
PAGE 11

.vten J, sC Mntd UttP1 0P A N BRILIANTISIMA RESULTO. A RAN. (Continuacia) nercedessanta Cruo Mercedos MaTeresa Alves de soua. armen Saiz, e r ria de la Cimar LilP aula Ofela enres. Consuelito Aran delValle, Amparito Rozado, ich go, AliOia Arango. 01gaOus Llanos, enocal, Baby Reyes, Dulce Marl MaLgarita Frundez Villaurruia. .1Xevedo. Smlia Aixkt,.iOlga MarOiga Arafigo TaP7a, Amnelia Byrea. rr 0 10'ger A.nsooriElon EO"" '"'' tra¡. Mara Elena Ruiz, Nenia Su-.ieaSr.AiaAtngM rezMarreo, Maria Adelaida Preer arene) y,Anglica Martinez, Alba oso Oaiosr Otilo Stable,Lui SnchezoMach d toM1_ SO.aIgel, ta ,Adilue, lio O. -Cedes-Gh bsMar--Carlotana.nde ei --d "jst r.fil Conchita Gallardo. Elena LpeI er-,FCeaC i B tOool, lsM ic pzOlvro ei] lliii ldc Bernal. odn astilo,r LO, Orio ,ourd Y u rupo de ilas seoitas que nzagaY la encintadora Nelly Brreparti.los.Programas a l t ntrae i letta. del1eatro, ataviadastodas con trajes --regionales espaoles: Lourdes Loretizo 01prectosa. tira Aol T1m01 .Est01 Alina Aguilera. Ninita lMachiado; M Lpdel Oa, meede Ertez aSylvia -Alvarez Meia., tres belleza. -rragi.o-Ao a MaraL,pez o.s(, Odette Posso, Baby Reyes, Roita y fia Arollano, Maria de los Angeles Mara Luisa Lpez Silvero, Mara Coscull ula y Sylvia Lpez Ona. 7AFIESTA-DEL MURA31AR--Una gran fiesta-se celebar ma"DiplooiAto.s de Pego"* y el onjunto fana, sobado, en los hermosos saMatamuoro. lones del Miramar Yacht Club. El embiti lo para asistr a In usma Ma arrchiose que todos l aos recripto numeosas oparsas y msi. sult i un verddro oAcontecimiento cara individualesPara otar por los social en la simptica sociedad de la Prmios q pic ra las mejOres -No Caleta. orecen. Esta vez comear a las diez de la vioo es ede vi silare nocie, Psa --oil5TIgiaii se -T -tW 1 -en 1aa ---. 0 ouato de la miadrugada estando a e -ote bailable a cargo de la orquesta Luis de POSADA >de LA CASA DE L4Ni .malnthas ni borrones-porque SECA EN EL ACTOI SOLO ANADA ESTO. A ESTO ---Porker "S 17" a pluma Svp*rchromo ml deseado NUEVA Tinta Superfila del mundo o Llene la -51con la tinta elaborada exclusivamente paraesta pluma .¡y-veamo cada palabra se seca amedida que se escribe l La Superchrome es resultado de una frmula especial que necesit 17 aos para perfeccionarse. ¡Jams requiere secantel Adems, los 5 colores son un 60% ms brillante& que los de las tintas ordinaiias, y conseriun su brfllantez tanto tiempo como dura el Papel. Pruebe hoy esta pareja idalF. raoesribir bien y scu0 Precos: Quink $,35y,50 Superbrome S-.55 Representantos de fbrkl: UNION COMERCIAL DE CUA. S. A. ----Pooaldoot Usyso 460, loboso cin de drtico de risli a de ue esa Un¡un r pio rea ble.mno cee-dro de veridad Nacional moOsa 1doctor Sabas Alomv !nzar a os ClAND CON La Jatoata ds tan Juan Lcirn, l ampo te O e i s calle diecinueve en el Vedado, se engalanar maana sbado para la boda de -na-gentil parejita: la seiorita Aida Mural y Serrandir, tan bella y el -aseNer--Jos--Manue S anjurjo y Cardoso. Todo est dispueo ya -a-aestaceremonia--nupcial quetendr efecto a lag siete de la noche. Resaltar lucidsirna. SIMPATCO ENLACE Un simptico enlace se encuentra Rosell. hia di eor i u concertadn o pa 01 josvss dios d e l correcto joven torge Diaz y Gonactual, en la Iglea parroquial del e t t Vedado. Numerosos preparativos se vienen Se llevar a cab a las sietc. de la haiendo para ola r ireonia eo noche, sdo los contrayeneI&o la r oapadinad poe pde de ell Agaciada setorita Marta 000010 y la madre de l. LA-REVISTA DE PO ARTEesslpu a ae,iLjle a r de ne r evmsa ue ed a t aible.s como .frecu en tes. provoncados a .oor su n o eno v ncoc o n a do e Neeticaaa ,ao lisovlodoliGrilO00nli sli e l 1 1 i i e n e l a e t i enc mu s c li n rga p o n a e s i n a P u e t a cit o In e v al r pre ia i i n -o O: o t oe en b o, si es it i tria d rit m d .e ln di tO ,i i Ong l P d e P ro A rte Itreono 1'iuilsi sil on oticrsl rr i o la .rs ct. i, ie1 e l o % u o n ha. A p 0re c 1do s e n la ia n r d o v i o loo O d e n ia o eo 0001 Cii, 1 1 nia n l o ilAcab n lic i a p arIo A 't r Ol on de u n a i o i n d e lo da ri n iil 1950. ,ii oi s ao i ntrii lo it q u len cu a n 1osue eba diuaiietl lro o li t n oy, lo ordo A 00 io 1 r A 1 50c .i5 A D A t o g in ¡ l e u y -m s p r r m o o .s." lio 1 .II ii. K -' e kh i, nliO"4n N, 1i 1U -,oiii esos lo is lne e ¡A ata it o to'ola ti qi, ¡lo cuse no 001inti ,¡ac e st, i liti io eso. MAsal Una de p iiri tu-Cpislo iitat n ved ¡l si y laosas 00a deotrt lo l od OtOu ooenau uaii 1 aol, adi iii Sol ta dasajoasons dia lonce, saueaocto elOit alr.ii roo 0y Cia V OioOocii Col. ereioi e TitosJurn Cooiio e oW lao ll qie lo prgrma rsel el TicaaoIiii ilir ots li Las 7 ventajas de Candado Es PURO LAVAM 3 PROLONGA LA DURACIONDi,-ROP NO DAR DEJA OLOR 7A Limpio0 las co ^OMCASA CON -Y loco1 Hemos ofrecido $25,000.00 a la persona que deins brillantes, que el Jabn CANDADO con muestre que hay algn j abn de lavar que deje 12 PIREY: FUERZA BLANCA. ropa blanca, ms blanca, y los colores ms brillantes, Pero, comio no ha sido nunca, ni debe ser jams que el jabn CANDADO con PIREY: FUERZA poltica de esta Compaa emplear este tipo.de proBLANCA. paganda, que lo nico que hace es canfundir a¡'E Y1 p"sr dM tiempo transcurrido desde que hipueblo y que en nada lo beneficia, hemos decidido c'rnos nuestra oferta, no se-hi presentado ninguna cerrar hoy nuestra oferta e invertir eSss $25,000.00 P ,rsona que et di,,uesta a realizar 12 prueba; lo en algo que realm-ente beneficie al pueblo. cual demuestra que todo el pueblo est convencido SI,' seoras y seores: Vimos a destinar esos de que ningn jabn de lavar deja 12 ropa blanca, $25,000.00 1 reg.aar panes de CANDADO con ms blanca, y los colores ms brillan/es, que el Jabn .PRE:F U E RZA BL ANCA entre Hospitales, CANDADO con PlREY:FUERZA BL ANCA. Asilos, Crechecs y entre .l pueblo de Cuba en general. Podranlos ofrecer no $25,000.00, ni $"0,000.00, L ivs de CA NDADO con PIREY: 00,0.00; sitio UN MILLON DE: PESOS 2 12a 1 UERA ISLANCA pronto se har senir de Oriente pcna que pueda demostrarlo, por'que anilisis de 2, Occidiente, Para que todo el pueblo compruebe, lsratorios y pruebas entre miles de lavanderas y una tez Ppis, que CANDADO es y ser siempre, el g amas de casa han demostrado que. ningn jabn(le jabn de lavar de ms alta calidadque se fabrica lavar deja la rop a blanca, ms blanca, y los colores en Cuba. §§mo MUUMMM=aUaU=amoUMMUMOMUM mmoama PANA ONCE -VIERNES. 4 DE MARZO DE 199

PAGE 12

DIARIO DE LA MARINA MARZO 4 DE 1949 j dir'tr al de-lenieia e s o denunciar a cualquierq: de dontrib i pago de los traba ',tt ae.t padas por el Gobir nadie debe dejarse sorpreder f den enra eCalisna la q ul-edad, qu r i iasntre v os d.bao oeonstr. da trsd Miffisterio, qee isor elementos carerites de escrupuO P odadanib en sena quegebesordeetno5 comerciantes o propietarios calles, pues las obrak de ese glnedro luien s efecta Nade est autor¡ qlos, que obter en con ello un medro seretavo narse detencin de cualguior per etcen los barrios, con el pretextolque en la actualidad se realizanison zado, pues""ara eas cuestaciones;ylpersnal. Fabulosos(rep
PAGE 13

-) El DIARIO caccio.14 en Epa -DIARI DE LA ARNASERGIO CIFUENTES AEl proyecto se convirti en rea da naol resid ncia de aq., DeLCA-TEA HABANA, VIERNES, 4 DE MARZO DE 1949 LA" A E. yIPAGINA RECE !ed e, t' rsonas-cada MADERA DE CEDRO Avanza Cadiz de modo rapido ,_prelc_ncerrio.'_ u.c s me"oran'."d tc sto -,, -,a.es maercL an N r R 1,i a b allevado a Anylmpio cien por cien provachabeee-lo tieU ¡es.a i L ----_----A T -r n f ni tEdeI VAn-Reunin -----------E'--t c--ed --naq---M e ; EnEn Ado CirculnEa -mas del transpnnt. Habra --A--E-ybEA. ciudad. Re ortae esp eciaes para tna emisora deLa 1 rn el camp 1. Carnrn, 1 p1 m;er a qu E tuvo A,!e marzo. Una nueva motonavie O P rez Habana. Mluy sentida en Espaa la muerte de Thomas WRI1; i lMaderera Antonio Prez 1 n.~REi ,a hEnpnEIE nnAEnEdPTenneE \XnH te de Madrid llegn Ea esta ciudAd CADIZ jiarzo 3, ¡Unied --.Ellarrolin de esla -se ja !:Ipritm1 ,ba n el EsJefe nacinnal1lde la semn scal 3 A#104 1* EPM~EN A AL SURY100 DE W ~ 09 sCLRWTE2 -1.1 RI .e d e .rial. .I en de Rl en a a ne -AV-I--S-0Para todo lo relacionado con la CUBAN INTERNATIONAL --PETROLEUM-COMPANYS. AA.--de-JARAHUECA, dirJase GONZALEZ Y HNOS., TALLER DE MADERAS, en Agramonte y L.ugareo, Luyan, al apartado de las TOALLAS "TELVA", No. 1015, Habana. Resumen informativo de la prensa espaola ditoriales;* El Cauo, %v niro por el que sp tu -tAE-haviInEdPeI ATredemlInEA. -IRrinY destinaa smo yugoslavo para semvbrar la dLdem ra etecrgo en 111. capit j :ordia entre su ex protegido Tito y de Egiz1ptn. RI ministro plenipot-enriasus ex aliarlos los occiden,.tales, jur lo de pri;nerR. Doni Alonso Caroy ando con todEA E sin ARleEgAr n1. tr Aeinnt1 .,]_ ~ .~~~ 1 -Don Alfonsn O -M _Nelnide? ValnilresaRI l U. R. E E. es 111 tila E ldE lA sido Enmbrdo go ertiidor-t Edo de paz Ion un pals-que no se ha Il de Sevil .Hatn ahora h b RdeE lejado sovietIzar romio todos sus veempleRdo esbe imismio rarga en Cr|ino.-( uebleidoba. -El plan de ordenacin econmr.-0 Arrngel San Gabriel ha sido zsocial de Espaa constituye una IR,; elegido patrono de IR Carrera Dio, or desconbcida y ggantesca encomntIca espaola, segn una orden linRRRl£'drRoP iie.que aparece en el Boletn Oficial de¡ eidada a lEEI gbeE nEE res civles: AIEEEEI EEl EI l E non an e ls getesy hsta-con la al ¡u n d as co~tumbres -d -e -r, d -t-reTre-v !-i,z rtdeage pleniddr y deras de SpI-Ir co .recade aquel abpnr.o ra aa ~e As cel de1,i G rRn GuFraj-epcte,-IquFe Apri. n 1 o errtimlRria toF, 11 I,, e -, r, a ma li duccR l i r¡ elespiritu*. lla.ada esa difiril rtapR la ai 3iule, mi ofrecimiento de cumpul r a siianiiamiiani vino por uriR canEentencia impuesta al Cardenal Mind tidad iel dagua szenty y solicitar que sea Ep R. LoAEEER s llevan el preciadE L Eticin .ha sidR trasEAA El IIR E los p s y venden 500 l SRntPadre-aJm-a. is por 50 pesetas. Amena charla del Dr. Hanken en la Sociedad de; Amios del Pas El distinguido presidente de la Hispanic Foundation de la Biblioteca del Congreso de Washington desarroll el tema de La lucha'por la justicia en la -conquista de Amrica ¡t I n uedesmea en Sant' "' P " "" "" '"'"' ''" ''s Ealculado en cuarenta millones, v aRR EsinEdos DespuEAs surgi el profesionalsTardeot Domingo, donde ser espliol conltiuele¡ilte -el tfrilnrifro. se dipone de BARCELONA, mur-zO 3 inided i mno y lIevse a los clubes de las Rusiar ambiari yE EE privilegio. El seorAznar elo. trescientos iiones(rE peas en IIn -En AE deE garin proInEmi del graide1 A ii dade los ejores juresultaI Improgi al GenEEal Trujillo y aludio a quinc ueni (i rE lo, ujles se E l lE, Frente(le d laI JuleutldrE III REE E al gadoiesr on e El EEtiA de gan t Berin ni Vtel IERetl .es cOmlerI*les entre mpuesto de cen. I "IE m ilrl y nEEI IUna cilii lla RAdiEilte C lO l E es primas por fichaje y Alto% ilencedoresporbos pa ses, asi como al deseo de , uadas i] iversinvon e HEl enI deA¡ dEeEIE dE lE mA ElAquE l EEI 1n dia lEagR los EomproEiEeron dominiclEs de que se constru. l Alen EdE EeApAi E humildes Qui nmas pl ede ¡e a no prn.EspAa buques para %i flota. E comina l E E ia el 1r IEcolo E a EE retAnl RE RrR la FE EIRi p m E r A, Eq1 IpA E A rtoruleS, AunpRAIadel sptNnr Aznar reRres tamicreido nsin-tunn ejml ;4C iarCOi m lt el m enndiecoro 1~ radA res rii% en -hlib nvIrsin n n nio sus mrJOrde d I lE CErta biEn R EllaE el DiretrI oeneri i n la ob a naronalY Eli el RE' ierr E ErE EifcAa MA15ilE -res homir s Abrn Hlaro Vall ErmAcionesEde ASe IEuAEsEque en C lEEntr ENISurn n. mun.ESaE CAs. sYRE E GEI urante murcht; amerira ha pronunciadc in umerosa"e nutrian lt, filas d[r¡ Valeni .Le--ue --, -Apoyaron los rojos cifiensa irni s tad inrael Real iti ¡in. impruo a l111 E aventura, --El ministro EE Esp a en E nStad umi de A% les. a EsE fierza. sunn -nRdnEiiE n EEAEEE E%,~A xRE ElrtiEAll A EAlEEgra EorEEEEEeEA'd s idd t.scasi a AEie EIlEIIE EEAEEREEERIEEE esNco d Fpaaes Er 1 E E beerdE E m1 lE .Eln sia la agresra -Por e lCnrdEriil Mintisenty y --A A I de l An t or apRn InicultivA a pRr. cE I nt aE perRERucion rehRiosa del AunquiEr unos 28000 han sidA horradrs de las lista. de en sAiEEEip dECR'ErA EE BE 111 Ni R taAeC ninod I nvrsidad -entrar un electores, quedan an 22,000 nmas que pueden acudir a ],a.% ip;iptie mio, sitado cerca de -nh ul, acto de protesta que terminar con urnas. Quines ion los aspirantes a los que desean ayudr Sn a n e iea ubodepaLua ni Grecia tina m n stc -p0pullar (:rganifi-u --s ---ens-o ra u Estados zadR por los universitarEos pira Les-I SANTIAG Chile. miarIoE3.IAPEE unistas los cineEIan distribuEdoE1quel Ultifnl tU laR IR Jmm nlar la dhesin de lor niadr-Aunique proseritos, los comuni tas pinfi tos alacando a sus adv(:rsarlos n citigua, entre la ray el fe1 tienteus -lefos al Papa. El Consejo upel han estado IItivos en l anmpla pnltiens rrocirril se construyen hornos paSte u n-para lit eleccin genier de parlit. Tambin los co nislttas im re¡*a]¡ ra transformnar en ndulo% de hieplo de no agre. de Investigaciones y el Ayuntamienmentarios del 6 de manrz2 prximio "" l 1 s Itnes "e pgs rro los minerales asturianos. to de Mildrid han dirigido telegraSlo cereti de 28 mil de stis icnNe,citque hnsd disueltos por ]m pollero este cambio coincide con mas e Drtest Dorel inioiniloso ranhan itinborindn rirInm eut,lii. ni l Mii.seriodel220011t1 ARlE 1 ~~~E1 creador de u obra Y., fn mente.extre o amena e interesante. A ves de ella estudi aqul. en prii las peculiaridades de u arte. La pi, la disparidad de criterios q segunda comprende sesenta y se's existido siempre entre los espani 13en 1 .que concierne a muchos he linasesplndidas en las-que se vitalesAsin embargo;=explicEreproducen sus creaciones, cada chos espaoles compiarten en con una de ellas con sucinto texto ex-¡a creencia de que el descubrimie yla clonizacion Me Nuevo Mu picatIvo de sumo inters. La facu la mayor y ms significada e tura de ";Zurbarn" es magnifica, tribucin de su patria al Unive -a DeEIgualmanera -prosigui el c E r la calidad d n.pl pel erenciante-existe entre los esp texto,EImpreso con pulcritud, y el les un acuerdo general de que la .ci6n americana de su historia ha especial de las lminas, de irreel perIodo ms glorioso de Esp prochable tirada (algunas de ellas aunque entre los que as.o inan 1 a tdo olo), omoporel uenbin existe una amplia diver et atod EEEEErcomoporelbuen de opinin acer^ E l Er E E gusta qu.aprealde el e"prno, la dis. naturaleardem lanitea espa i triburin del contenido y la enble coraje y a la avaricia de los c cuaderacin. -quistadores,. que han sido enfatiz Compaha Trasalntica VAPORES CORREOS ESPAROLES (Provistos de radar) SERVICIO DE PASAJE Y CARGA Salidas pr iE VERACRUZ (M.xico) Vapor MAGALLANES Mar. 12 Vapor MARQUES DE COMILLAS. 'M5 26 Vapor MAGALLANES ......May. 13 SElldnsE pErEA CORURA. SANTANTER y R.BAO (Vi NE rAYork) Vapor MAGALLANES ......Mar. 23 Vapor MARQUES DE COMILLAS. Abr. 6 Vapor MAGALLANES. May. 25 BrindarEE estos coniEdos y cmodos trastlnticonv a 11 OsErE pEEsajerEs para sUs viajes desde LA HABANA aVERACRUZ. NEW YORK y puertos ES,ESAreEEnERE R RiElmente, EsE rpido servicio a 1lES ores importIaIrEsEy exportadores para el transorte de mercan -etr los ptl#,rto-,qm@ncioncidos. OP AIE u EI E M EEE'EEI GARCIA & DIAZE Lidoa. LONiA DEL, COMERCIO -M-4562 y M-7882 -LA HABANA -I (VEASE la Crnnica de BARESESPAROLAS e¡ tia& ULIMA) -Las elecciones provinCRIaS es.rgreso de Ginebra, Berna, arn el 20 de marzo prximo, MOntrUZ y Surich, el Dir in un decreto aprobado en el Conneral de TurisAE o, seor B E M Inistro. ACE i arenta y tres promE l Con.seJo de Ministros. despuis trabajadores han pxnado p escuchar A InformE ,de¡ Minis-I1'uela de Capacitacin Soc de As nto Exteriores i bre la EEtualidad r E i E va I la lcin del blque esejindinayo en 200.000 rmirhachoj; el min ten con el pAar E oEE i tn itE i oII lEAl i p Erteneen a los centr un decreto por, el que s elva ft b o) ajada IlE le n. de Esp A i r -ritir an evosinni s de Eli1,1ElE II Ii-E Miii aver a tina comim6en de 'Inge larsiblo~. v por In tanto justa. Peoclones de munistas continan hacend 9, ;. ( runiros (hilenom que se hallan de i'o fmo queda dibcho, de una nepo EEREsaA' la El, EI aAR in Vr ,¡r rae emplanazEl diaario c Emnisa -F1 5ta prn Espaa prenidida por el dirr nad imperMsA Rla Siglo', Y ahora ha apoIrecido ui pe In¡ dde la EEcirelaEdeI rE de pur A cepa: Prlcifra de ridico Eiamado "La OpiiEn E n I VelEEa seor JoEe VEonEEEE ero de los ellos oe elogio In% randidato dr¡. n o Iir-i Y IJt, TManuel Gar7OR de u-aVorente DTinmcrtien Narional Y me Los e.qpanlr obneqiuiar.ion ~ , and noreogr a, ataca a lo P EEIJ EItAEE Rprcal.E g chil nosEql InEg E egu i~iPE vE mdi a doE g er lan E E merite A Ino ridicairen. 4ire s-ran sun mi~tar)n Ps1tim ;R idctidir,% a 1 ,c ti lg ren L a a aliainRE les dE que elAreide e,,i SEInEOn qurAleoE EEd bp na s EAd REAlos A Alesjnos. Pero Grnhl. IeEar A El AA I os r < EI 'J"M "doE haceREEinstantescomen RdtiRna xy ^A -m n o1 % e rr ip r ],% rw ,poa'el u '" p0;" "asturiana de Con AEu Eos E---A-E EdridEmElEprEto. Etro aEEturiano -R ve-r AEEEIrEeIRAnetE AAminAMeInEndE, Ir morti-os akrgtira que el club avleqimo -Eo d NAVIERA AZNARS.A. EAuo coE EuEEA l E rEesla El tri prom ti, CrilmniIrrirr no Plierr ser mejnr en ca. er A El erviiE oHA ANA E VERACR I EZ IrlR Y cantidad. Ellos, y lo i* EnrI R IEE EE,.EE IRrIsE' lR .V RlrEn EREEnteIiAe n b,.t y I EAd EpMA"MONTE AMBOTO"RE E "n"'En DE"EA E. MEEDaprobA
PAGE 14

esta noche la exhibicin de -o Loiisointra Agramonte -O _. 1. sentio n e r¡ampEoorque acaba tendr Louis rno conrel club Siglo XX y el Cone NE oto con la Comisin de .Bo idico xeo de New York. Detalles a pode rMaggiU or JAC CUDY e la U. P. Ne Y CAMPOS 0 nunc aloe Louis los planes RENAMIENTO de la empresa que l dirigir imaggEio dro ooaor odoll El glador del combate entre Ezzard Charles y Jersey Joe Walco tido de que su tobise enfrentar contra Gus Lesnevich o Lee Savold en un t 1 base bal, oe Dimino de 90 ds. Aprueba la AN 0 el plan del campen retira a del ouitfield de los-PelersbgFrid. Por JACL OO, de la UNITE PRESS NEW YORK marzo 3. (United).as que pens que hubiera sido o .l ._-_ Joe _Louittaninen mni a ei-ue me hubiera retirado -ha eos cestas mde recaba iprofesiona iciadus"cuar -1 1 ~. ranl otorgado rcintos en bolo npara que su% knio los desafos, y ¡41 que asistirn a los Sy mlos tiempos", Pero uno no Fc este empeo. Si'mntener al fantlco esado". El hombre no una buena frla,; Graildes Ligis -G elegante sobre Eatmaon usa camisa ,v Jersey, febrero 3 vich noque anochH U EN a los veitidsseAN HEUSEN ier round, para acl a la conquista light heavy weight, uMo a manos de¡ lins en un combate que 1 en Loire3. golpe 5n todorlosquod embargo. varias cosasRansucedido.lLoul.l Phil Marchildon y ?el cutfielder Ta t isus "tratos.os-Fu tbo1s )ilo ior cl ,¡amingo ayer Por PETERo o3. (United l El Roo ganel premiodFla DeM Campeonato Amateur daancando a El programa de juegos para el do. mejor dicho, de que algunos de tdsenl ea-mingo es el siguiente: favoritos se duerman en los la npo. -A la una y inedia: Fortuna Y les, y cuando despierten, se enc ri l distnnei o en 1 Universidad. Arbitro: ManoloLpez tren, como a l1ebre de la fl gtial tiem po que el c0o Arcay y Fuentes en las lineLi con que la jicotea le cogi mi o l op as1do le outventaja. loneln o -A las tr-eslCspanooy Espaa. ArAlteam delos Caribes no hice ola Eoo1lObo bitora Coamnino con enoro y Gi0bo que le sucedio una escena do HABANA MADRID ner Resultados de la funcin e nr. PRIMER PARTIDO: Joselt C w-., o blancos, 16. TejeroyYendia, Lor azules, 25. uis PRIMERA QUINIELA: Ganador, idor Pascau. )ffo SEGUNDOPARTIDO: Montes y Anoaba tonlo, blancos, 20. Aguinaga y Humfo guts azules,_. OSEUNDA QUINIELA: Ganador, haAguinaga. ch TERCER PARTIDO: Vllar y-Torres, Aa bancos, .22. Pascau y Sotolorigo, bia azules, 30. -Prog o ara esta tarde que a las tres en punto esPRIME RPARTIDO. o 25 tantog. -oh Clgo._blancos con C--traEsboy O0ndi;-zulles. lear A sacar ambos del cuadro 13. P"PRIMERA QUINIELA, a 16tantos.lo. rank_-Barinaga,-EusebiOlan-dia, Cruz y Anbal. que SEGUNDO 'PARTIDQ. a 30 tanto 1011, Veitia Abando, blancOs, contr. pieAl Y rtiz, azules. A sacar los lbos primeros de] 12 y medio y los l e.segundos del 13. pasea SEGUNDA QUINIELA. a 6 tantos.s Veita, Al, Iturrino, Castro, los Agular y Anlbal; us_oe TERCER PARTIDO, a30 tantos.Iturrino y Castro blancos con.tra Aguiar y AnIbol, azules. A -sacar ambos del cuadro 13. sera si Miranda pudier-presentITa 10o l¡oCadooro Ol--ruelror rooenla Un¡Esla Yr ue .hasaahor.a no "a odIdo olntar ocn ellos.Lo deldoclor -pr o rlomenosparRcl Ya una. realidad. Pero eso no es sunol Interionas del cam' -t preto ymateral do baoketbmll fbnoCore pRIirintdia anoche cuand .perrecnio, forizado, ilo) de Santiago dr Cobo Srbloo dsclitU 0000.e0 que no 00ncoge: estas don m 1taci tic29 plr1 I, las caractersticas de las un emintIvo rencuentry reloall ciudad contomisas Von Heus ,. uIlla de la Univerlido Son de buen tono, muy do el primer luego de la c6modas y dn l1rgo ido mrtea por tres unit triunfo dianoche, las servicib. Nutico han proporcionaiers a la serie decisiva ^ eCAMISAS P., 0. T. 71 lo llo record TON. Ne Jersey. mrzo N A SJoe Verdeur. n, %URNAS CAM11ERIA5 cotrllo dr PehilidrboooIo e0o0i0 ls 100 yardasc' In* Anoche, riOpIendo l Embarc r Joro Looois piosoa 4 olespusoo o loob lotioa MIAMI, Florida, marzo 3.cIcAP oe Lois, m.&in pen mundIol do .( O roelgo 00rg 00¡0 a hecho ca que tena lo ffOASL om 0S0UR0 en la pgin DIECINUEVE) -sa serie de circunstanci n I'¡United o otienen en cint a la ho r h 0 0a llegado a esta seleci00 nes11suponemos qu i 0. los middlecranes darn al traste con rdn Rcompnndo racioneslgicas de los de: La natura, doouese l o gr al pueblo mur. Universidad, Hs no y, para visitar a su llego. Pero el d ablo son y pudiera darse el caso, Y acabar ao Picket. Tallel. ;ando Antonio demostrar que ros. perIn. para haidita tas son. at -~11EL~ -,. __________________________ -. 'u looru 1n .1xito C o anual10 (le base b< se habla di bibidades tie grupo de lo a hora de ha >rimero e' e

PAGE 15

DE LA MARINA--VIERNES, 4 DE MARZO DE 1949 S P O R T S PAINA UNPCE ES PARALA'JUSTA DE BASE BALL AMATEUR Gaio 3 trofeos d la're in R.' Por RENE MOLINA Fueron'stoslas copa-Argen -Lareunin de esta tarde Fondr tina.Burnos Aires y Mn -d l r Ur O dd-lll U lcra del X Carnaval Orienta¡. AT Y_ I -F a -ardew depejarn__tolas ronactos _refdos_ c amoral del -La Confideracion Sudamnericana ti,las incognitas y quedara definido amateurismo. al facilitar el 'canje Natarin mnfrimi que Argentina '" el futur,, inmedist5 de la Liga Na.¡legal de atletas con vistas a la adjudic Ati-esN de las seis copas que1 11ud t ende lareisnte e que cional 'de Amateuri-Lo,, delecelebracion de un evento Tamnasd americban o.eruguay t uvm o gados de clubes bien fue rumor pblico la faseA. tienen-sealadadad de los documentos presenta---ig .r N i de .lasroNas. tia pasader asu reunin pados por tina de esas instituciones -t-nsi -d iU de esos pai. ¡-¡el cierre deen cuanto alTa -e-daif d-e-algun-os de sol,4 inscripciones de¡ sus atletas representativos IgA'rgentina gan las cn ti enclcias pr&-ximo caronoro el criterio sustentado por los #k, porla Copa Argzentina (para ¡,a cate, peonato, -yen dirigentes de estos Carnavales Atoria masculina) la Copa Bunos la 'junta queda. lticos que cada ao se brindan en Aires (por la categora feptnina yr #-o ultm a d la regin ret ,_ r _re u Vacin AI ---Y i al, A oq 11qu -4niput-Mba evitodos p¡te; -inn l -todts losdetacomne l an un gravysm error dos ena Ab t eo l is -b i A dles relacionados echando un velo.piadoso sobre ess n a sde--Watar A o ri. _._conAla triglos asuintos que sonmcl s d el En las coietencias antes nlia I a cinadas-elasitico-n lint-ug ---lt -intid: r uy. reunin de pruebas fehacicin es. -e, Brasil. que gallo los preinio, ve. C13m1ieno -e 1 t a .i la llvci.tene bases sol¡repn en s a I Copii Amelrica. fijado para el' das que permnitan l¡r mas all de parl la cual s(,vomiputaron lo, undia 19 del mes lt simple usuposicin. debe pro utc)s logrados ecuia et en ,l, -cro neso ultimios dias. rarse tina sancin que sirva de vieos pestos (11, las cgras lo, Junre, sobre el numiero exacescariutin y de fairo para el porctor General de I eportes 1 an Sosa Zamora, don los AaAwuina N femnN1A-iiu t a ta un vo t aN It ec to de essntrea en la c ul .a~ in ic Are (n toaA eie lrsnac evento-hall cirenmedivas disicas. mientras las dt itainam o den d ni e l a e a erecro Ecua. dolibremeni lMentras lno$ sacione las gracia% al Director de Deriortes por la donacin drq r -el viu.o pais fu di,] frš nlaisrpin e ot-.:duded qd e den n ert l gr.upo.n .rgentina y Braslque toquis 1 l dd l. i h -----prinie puesto. que fue No lidtanzits, otrosinsisten vil 1 tras no se iaga algo porextirpar -mAtrosQ idtlo _hre Aascuin gA;nIitrIitraimiento .Algunos agiganvAl l¡l,, Se mi gai d i el legitimo 09 1A l illll9fli9 h Al lit a9los lA-A li Auei^ -" "' l 11'11 pl "9A a etiAil-qedidip te L ban en el ll ^ nce Ur 9]gu a il. la Copi Uug y VI nelrringreso del Club Artent m, futrlnrs sean implas comlo que liA io y lqinYl inidiliiiiidanlo,iiiiili.ls l.A dei taiii I ecAi, lii ehIO ngn Camtiponato m i la n deesa;l, iipl~ FliC n d m arn vA l At et ie Orienltal ha yill ii-copa-i (aA A -icacionesl itprscenden(esqueo hAan i al i tilA iioy,, risam ------------s io wo i-ter i. esto tina nuta expectanteten el ste1i ha confirmado su gr ---E ua m hiif n tecrlugi.l letorln de l1. arenmsflos -En (tez¡¡ reuiindio e,*%,, noverientos Jlel hio de Up tlir CCek perien.o te poy orto I:,rla 'divin. l8s POlnmicas lan cilbratmp ic rs etoda la Repub¡t"Ni-joiUip the CrlirIdtinddienrc rlir" -ki W.d ifuerza al girar en trio¡lunva .Una obra de esas dimensioeo con Queen Vvan, se iripuso Coronela re,;porar ,1 e a op Agenlliiaxg sexto problemna que ha v¡¡do ]lev-¡d(i al nes no puede li debe estar sujeid-l-piieidi.-ae-n--utpmnins taa-cpih-u es sChl iqued le tercerlugar Al -l a -l 1e refiero a la posibiidad de icionarion ¡rreponsables o malvaCopa Buenos Aures y el quinto por trodurivr mimbios en el ctual sis. d os Y ¡no hacer nada, cruzarse lMAIii iii te tajo o iru¡ oii evi lo )siti i la C iv i l¡¡ Amiriia. tema de shli edule .Como es sa de b azos en ente minuto crucial ".1 l i;jcon~s1rios le1 junabIdo, algunas delegado i han estil es dejarla a merced de quienes qumrdj n iulta de 25 pesos, Citra mnultil igual 1,(41diiii s lli t ] Lado In Idea de dividir el torneo son capaces de aquilatar su mag* ep oduj ue pago se le aplic a Manulito Gonmez >or e¡ m M en dos grulios para dar mayor ni. nitud Yno vacilan en poner por de lr, te A lit¡-lve iiiliio queile0prop-Grnaon 11 iiOritOs res o p ur 0P ye Lilao e l lt propaeser guiano (l06 e D. Gitrdlla velacin 11 litcompetencia. y la sobre elli, la estpida vanidad de L a Nluequiln ljokdles eiiui-do -teoriahi otivado largosdebatetinavictora que lejos de honrarfi a la Reina ¡l i lequte yN n n tu en. AL BANY, New Yoik. miarzo 3.entre los elvimentos resi:lsables ¡vi. les desacredita ea result L del iildez inactivo entodoOel ( .,iUnitei l-iselo liill a, ide¡iurganiism .Todos eso, roncla.rs t5a da tl i, fa ro Picn spuis iter iiiil iasiica estiitiiTquAeltoAnin i u- ertoenitallesquedaun resueltos en la r 1n , sa di driiras de ;ayer, nos eniteramios de con lllsol(le Dalny Garjunta (l e hoy. lo c i neconerde11 l A i as haber is dado sels, -componenle, d -1 Cuatro Ases Stalble delN, colila lBast. 31,1 l, giiad etn una' rsedni ia inita del ntrayecto rvivjtodds sus ier-idoi De acuerdo con lo., inform does e. ?een vi n llque 1om teeeuo rdnos on sus nmejoL;a resolui o et'ct1 i ''ue trotrauficiales que ¡ir obtenido,,el sisT e u n s EnV3VITI s a e ee p lar0qe(1n el propsito de co. ducida por e, sm lit d adV tm eulpeaeee lp tioEntiiiobooiAioMdoAla Ao-illaid" doii Aioo.PoV REy seguidaEuyEdeEcerblde sn EL ximdo s cAp yN e lidoda Aodi Bilp. Nii On rE u dl reniarlara i i o l l A ii il N1di 10 C orioiao Ay ill ui pe No i Cu, llii, o n imas, p irieiiari iqureabla el caso G rildella 1 al igual del Arteminisa se harA fir e, a lP or LUIS MORENO id al stielt yAue l-elslos dcmiN ougadores "que que el conjunto posiblemienteibA aista lllear a y leAa ¡,oHii im il A le dificultal0een la confeccin ldeA l id io ioi rtos de--ventaja obre--La-peticin indic1t quc la~elusula (te) l eo(n que realmente le repre.,e z l on opo n ia [Ue super ala hija do PAR11S. mar-o :l. tIiU itedi Franicia ~ iace a tos jullidores snltar, conientndose con sal¡¡a cion del Biltrnore. en las yardas fuiales .1tiriolo a Espala o anolacion Ad (Ir club.qe -p los dos pri ros progrmas sillanaronip sl favoritos. esiPlada dic¡ granles. 41 pidri40. vin un.rapidoY reAdm i s~. ,liu doo uil bi E Ai paiio e dieiili Liii iiutiu-t,¡(ia oli -iiiloiiuliiA ,O de o. C 1.1 anot lirt S a r izd de skle tbaldres n t quY quipo llave con anlito A l A1 parlicipacinidel De. El pasadomiartes comni l z el r 1 e Miidnl r eio Sirar AiOlmAela lo. 1sao5W ,Vr%(1portivoiiiconfi que ticiivitaln convivado por el HA;l N jugaako i, rjelmp Aol.t. ron i a-de 2,6 mpor t, yor Gardeli. Jugadior dc losiNew aind _tan desorientadr comi o el imi s bl la Blinidore Yacht Country Club. ;er lajarin e re d Y26 r lk ,e u York G.ililatt cti s spenid 10 Por iniferente de los fiintivo, 1 o EV deirgado de etnis de ¡-sin p li ertido cin el flvOri" Victona vni t s ,encurniros celebia;Iiie, HIVI 11(1 el cmi Co i Cand-i. nataniceros han cnlqeRd tina corti110.111sociedad,doctor AlberLo de Corn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Nco (o e o se-ds rh rslaoal iaN ir d ierro que impide toda de- dos ategorias, f e i llo y ilasculi duccin sobre % detern efi ci ln fino, ditcndose estrellas del cavibre nal. y no serrhastadespuW a de*] & L dt del Pepito Aglero, Juan Wetas, Par. OFRECE LA DG;]' EL reunin de hoy que pueda obledo, Juan Bruno Zayas, victor De 11 y nerse la versin oficial. Vries, Niez Concio, Armandid Cuerl ROGRAMIA DE Y vo, Luis Rnimos, Govin, Espinosa, El X Carnaval Atltic. Nacional C A, Estvez, heA.,A y entre las mi¡En el da de ayer la Comnisin de esenificado en Santiago de Cuba cGachas ovrfna P rdlia, Carth, Boxeo Inform oficialment.e ue tenIa tuvo cumbres luminosos y abio. PalmirR Gonzlez, Mirtha de la paz, .umio Inters en aclarar pb icamnimos de sombra.,. Junto a la briGina Preve¡ etc. Estando tan prxite, para evitar cualquier mala nter llantez del eopectlculo ensu en. mo nuestro round contra Mxico enpretarln en otro sentido, que elpropecto artstico, otirgieron -acras opcin ft la Copa Davis, es natural grtmin de boxeo de hoy viernes en el condenables cuya evitacin en el que esta Justa de tenni; evista lm-aie de Jo De u tesen a exhibifuturo debe constituir la prinici. .ortancia, yii. te ervir para perA i-illii pal preocupacin de i ua organiza. e A dentrelamentl a nuestras pricin oon el campen cubano Onlio mer A figurita del raquet, algunas de AgramioriN.es presentado por la Didores. .Atendiendo a Informes las cuales mencionarnos arriba. En los reccin Generil de Deportes y no por Ifidedignos, podernos cona Ignar que primeros cias de competencla Palningn otro promlotor dos instituciones oficiales realizamira Gurnzlez, del Lyceutm, derrot deL'tfaut a su contraria y Anita ----tsta. del-flirore vencel a Tri--z SVeintitrs nmeros integran el da e gna sl lz;tay6x.:n tre. Ion nmasculinovi Jess Parda le ga6 a Enrique Bravo Oxl y fixI, Pepi-_r uh_ .V-ae fixi y 6x2 y Jorge Govii veniet a -R