Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

I- DIARI0 DE LA MARINA NO
4- ,... .. .... .
Ur1 It~uf^ ^r afkicoo ~~lS^1 ""n iruple- "B perioe"l-e e* * 10 *^*nu> "B uaPoe>le1n, on ]o I-lorno un aacordoclo".--PEPIN RIVERO \ / ____ ___ '- ^ ^ ^
Am CXVi.'--NUMERO 2ff0. m ^ *"a?, "I LA HABANA. DOMINGO. 31 DE OCTUBRE DE 19 48.- SAN1OS QUIN TIN NAR ( ISO. NLM L IO L RBANO AN IONIN Ol 'i 1 Lt' \'\ PPI. 1 I,1 E fA~ ^ ^
Ibandonan a ciedad TL A CN.A 0Firmari 7 iaiIs EL MAR_! SE DE(-II.. S E

I+de Mukden laS tropas LUCHA Pacto de Seguridad HARRY ... ..I.... .1 .E C.

nacionalistas chinas AHORA del Atlantico N )rte EL NUIE\() PDTE. DEEI'.UNIDq
I ]en lo__ iimg.1 funcionarios. del Gobieoro. djando ]a ESTALL I.A Se mencona a Ottawa, .apital del CanadI, con-, p, ,ble .S'' U .TIM I I ..NI.

plaza en anarquiic confusion. IDicese que 400,000 hombre CONTRAIREFVUELTA sede de l Conferenci-. E^.e pais y lo, EL~ad.:. Uln,d,-,. ^sl-' 1OSIRIIl'\)l." K I I< RI 1I t l IE T. Dfc ff jj
de amnbo! baodos ]uciiarcm en esa zon-. las u~ltimas 72 hotas --deb-rain retorzar el podero mihltr de la Ahianza. Eur, pe, -- 'S **^ l' ,;*'^
------------- N o se p recipe' tod a Ma la ,,, do | ... W f '. -. .. .. ... n ta r n ._ -.,
t eh bad apabesltiind h nk iS ek ,ndencla del movimlenlo. El tract,0 te*lrA vi UCMi d'"""-.ra .te im enta xn.fi !' ca,d,d(to, hamana h,',h., I,' 4 ,| R "" uqe' -'
D I R O D A M R I A 1>ji,0 ...........uq ?

--- -re ortado par lon ch eno. 11 c u T r i wXupa eI [a'or d. l .. A. '-. ..!. .. .. _'.-. para .e. ""
No obstante, hay opinion+ de qua d1 Ge~nralisimo podha .eoldo o o --- po.hl 'u ,emly ucaNrca T,-u_.1 ^ ^ ;+,'
reun ir d e n u e vo su s h ie r a, de ch o q u e P r ep c up a a E stad o s B u sla i a.tal e e n B A ir e < e [la ha en la 6rb dla d e te n ss, d e l p a.-. ,, l a e l (, o r, d | 0 |l r. .< , m t dg r n o grbd.M elcds aso In eter nala n c polDewey no al n ta a Itre t Uro r im qu" actic r azdc-,'PI I R I -i ..;'


UnidM la s~tuacion china. Hambre y desorden en Shanghai .--Tu a ee oaelr lpo~~~ u e rzd ... , ,.i^^ ,^ icn*la :"'
I .&- -,,. _7 ... . .- .. .. , . . .... ... .. S a u a . . .

]NAJKI.G tc:ubro 30. ,.AP,.--L r.r-....ongoI ,,l I~ s* n ^ l. llra ,r\ .-, --- 'i '-;|^ ;.* *-" -"*** e e iePcd neltrolQ~f '^ "O ^ H .... Jn5,! In que 'a '***r. '"11,, .... p b,"ano 1' ""B.I*
** c~jld de Mukden ao .. .... Io's g. ........ *n .... c o~ ...c....,....i de u<:na pcruiar ..... r..-,- .... "- ^......... ." | b... ,i.~ .. .. ...... .....i.. "ta .isde 5 ,XM.Ln-.',. ,~ ~ ,n D1 ~ ... .... r~,* n "..-':'
.. . ._,i i,, ,


ClomUl'miMa chino, la pirdldH rna. de lot E.atado Unldo+_ han~ C,.i,e.i:. Rn iilc N dnl hal a / -n ae qu. : f"l .- . fl p.. r, dc'e. ir | I ,h..I~a .,., ..,I... ...... i....icu f i fd '.i- M ^^ B .** l n ld a B ; .^
+t teemondi que el Gabl .... ha sulnau do s Shanehal r ii... . C dad har i e:pUDlHCa. li'o oe a naular ..... ..a qur e.l ^.... . ^ p ... .... .1 ............. 1 *... ... .. "' eM^or&+ Dia de. d- ...... ... -nIa o ] n l i_, a
en ols im aries de gueira lc.vil .e brnent y pendenctera ---- '"."";i ,'.-; el- e l.. ,. I ,o, le 11 l*einr oi.L.F. II1`..' I ,i ~ rn.i- "'1 / i' .....| i ir'. ......DreI" 30- lB Bt'.i'.S1." -
"UM,-. LI0 '-) )a I L., -. ,.. "..,e li -a-, n,.e '. .L.,..l dPpl 1~rn, 05 CAIE RA 0 09 r i ' .. .... I I)m CENK .


anundJd hoy en un centre biel In- Hay larr.u collu e, Is. ouL.,,. SANTIAGO C'111. ... 'tuore t"l re ,, ,le ^ sie en, ,,',-,el. n+d, e.+ M ,h H e^ l ,., ,+ ,e i -HINO]'ON ....i.b,u .u *F,,,^ ^ *-*** ^^ 3 4
,torn'udode aia caplitl de Im llendMU de ,.'ivere.- y ro.. .,.. .Uniied..-- El ,i oe. n.d '. de I. pr. iv, r .,,.'eiiaciui. de ,, ... i-, (1, .L. t .1.,..,. F'.ie.i BL-. .. | M&. t.," ,,n "ul' ,.. ,, ....*"* *' *i ^ ^ ^ T ^ ^ ,,. ......i et i. l,_ _lBI11W *!": :7 -
MUChlM personalldadei china anl menie e productn nnlalS y pUlnn,.'o ,ncia de Ai.'c cnmln-nro Oflel.-.T.rl. , ,,,1,,d de 5(, ,l'... ,.,, n,,, ....,.. .,c ,,.i. B, l.r,, ... r I] t1. .... i. ll l r lt tl ml*KI.h a= 1 r*l i*,.. ^ ^ .^ --1* ** '' at *'f
eonlo exvranJeros corn, lneil el qua per lua dlput.a lobre a Is lpeet'de=., ,e ] M,,|It,,O cnllenuo del Inter.., t. ., .. ,on,i ,| i ., .u^ .. ,I ," .n ,1. ... ', ,. t. * ip '''. *'.- 11-1'J "E DeeI '^ ,, ,i ,,i;" ..........K ... *T- *|"* n EI'l'^ SS.' ],-'.
h l'pe: d'da dl^e '' hrn ciudald ren .LB mayor naltrlccl6n de Ioi toi.ii. i^ en,0|' "/Jc da'd i^.,eflum. d' l i.c^..u. ^ ,',n;..;,' .'^,da l,, i..,"u" '. l......" ,1* . -, "" *' i ,,. a,,^ ^ i, C- zf ii. ,. ....'., u d Bkh ,li i .... ". '"mda dei \t''\
churianll y prodicon que el G'abler 1 n *tes o e embiirques de p.,, r,'-, disporie.duro ae dlemll.- C.K- ,D ^ie ,,, i%, ,,,,. ....,,....i .to.. ,,,, ,- r ^", "1' "",l, ;* M -ui i~~ ^ i t .. ol in.lldo no.,,"
no :endra que retlrar rpipdamenmr duel, ei procednltei del ,nieenr .d(. p.,L~do o elemenlor, 1n.11., une,, .,, ,1, ,i,,e e,,,-,_,,,;.1. ..... .e. ., ..'" ..' ...,, ,^, ,.,.. ..... g Kite ,, .Ia^ ;3 -'",,;'i "":.;,n.,1,,,, *" '**i" './"'" r".1iiuhd yfg* *
... [A HABANA, DOM NGO 31, .... ... "CU R DE... 19 8.,NIO ......... NAR .......... '.ESC) 'RAN A N .... "1'"1'i'.| n al nO e~o, fpdece nK yo elo dealllhitas . ... r~trom etoe.i .. ..aJ' t d.i ... .Cre| .... .r-.euL .. a .. ... ..... c cll e Pla ..... ,'' .........u .... -n,,, hi K *drrt e ,^. ,, ,ti. i., ..* ", ._; ,.. -, .-n ui i r ............. i -- d mA ".*"
-- eo u ^ aChin la p1 op . dln c h,1l )( dip . ...... dels ......."^ "" el ........e .i,- , P n li ,. .e .*.. .. ,,,i:,. ::.n,,i ... .i.f- d w iii.. -I .,,. *l* . ""3 Ih;' ,, . .. ,'B B l j -.'..... M. fJ.s te-e^|^~l l 1.
dm uient por ls d~n que ucho e llr ea de ^ i tleb c lani ,lndi o lt... ,.ha de! m Ivo Goc 'er lO p eru n El la ir ?e ,, fi ... I.n,,.. h11. I Ji e ,. *"" I. 1'. ." F. ..- ..u e ,,..,...i .r ..... "', L, 1 tt'l s. "o , ,. i, n flf,1' U 5iS < "
see h10', o p.. ... oaa. *1l~ "c" n p ... ... 1 ,nc ....;en ,or ....... e l ..l~ dcon ro de .. .. p.l I . ,e~e,, ': .. c! ..... .. +1 ...... o cel **_.r .... <*. ..... .... I.p ^ .3L n.ie f lM g B, ', ;.., W
a Idel enB .orall o.M d C h abg'J l-laniei c!d Hognkn' ,qua ormlnerno e df.Lp dror lerje part evils uenl 'Ief de Snper~ i.. p, n ri., iu,.i,,n y ^ S..adl de[ Pe.I ~ o'lm^ '3: u>{ BUENO teIr dzal~l r30 :l. e .... :^' l .. . ..L, e . .I o ;'^ l q "l; '7 t^ 1 r;L., ..e|t I--,lL, LH+... ,'" ,'' *. r, ,[ic. p,^re'1
'@seinalonm, h acJIoncdo. ^S^ .^ ^^^ ^^ ---- ------ --- co p ... y--SS^ -^ ------dC I ........ .1l? .l'!:~ ..i ,-^
.^ 1 .* ..^
,SAb iid la i tia TA NA proyeclad i A I St.
...... .-h Sd.do m ....^ O' ... ,,ed,, .. ... .. .o .....e ... ,,e ..... ,L?,s... ......: ....,e.. : .... o,.; i ...... {t *"' ^ K. ,, 'i isen ',,e 'ren :, . .. ... .' Mo.
,pe l enrt de Iini lu e hf usb w Uobre Ine pull~da re plconlir ye ponr fl, n li > q~ le ^'^ S d+14 "h cr !d la r eon er im a qu(efl~h acI a iGoob..' ..11,- de h f an enc una |-I l.s .m ln e de ih.. ... h, .n,. t"# .I e l i .im, .. __I ..1 ,, , ,, h Am el
qu a t u no Pp aCIO der ftn o e lr en t a ao ra v eiaai w g t r c v l co l egao. l m etef~l r," ".i"n. .l r1, ,lj jl~~~ (I nj iI u lll i ll k.'o 'lP *1,, s "l [,nJl i.l^. Il E iado s aun ei-l .. co. ,~- .1 ,,I... I. i "* " A,., eal9 l 9
* o d qel r nelto de | o~ lenera Al-d": H c re e ab u hiunldu.- Bman o IIeII de.icr~ e del "PIr L'ac. c nudla--- ong.T.. 11,'1 pie 'cctio l.) 16s opone rlallp; e esnia!ii 1 i.. |d1 .e~nf .ii o 'l.. ln( lla~n coi~ li1iii rr '1 ,.,, . i ., .... r.1.3.r P~l* % <^eslf
S e pxnt.soM pl'^ onl oc omuc l on iua u y orOce ombre *Da ad n ,3l ,a mr ce a pri n br iu s Plu c. n no mo u elnelh' Adtl ilman el\ i.-.c.n,.-.Iner i(. nlnirP nc fi W ..hl~.i~ e-p.,-- i,-,i" lu a fOndr I Rl I BII B r~t l D+.. i\n.lliJ i H .'.- iIf ... . ... *. *J.tPI i u.~l ':'" '+.;'*t
iS'm'u pr den, po yc~ qua col, mtO l bulpan d than| C l *uO ,ofIt I deo* ccnu io nlern u n lL -IBI .Ig ln, d ec'l ,,,- c.o. Is 1., |,.- ., l.d ,, .d e .... .. .....iu '.,.I ,* ,j.. elcu u, li e ph. oilbot., B' ,I P ,:;" ,, 1 I. ..,. ....-. >n lel -',,'
I .. ... . . in .. . .. . ... .. ) ..-. .ormei poa erl om br lue er o~e. Blar los n pl %'ll y e que tod, LCh eo euiimn elr >1 de femlr nom h 'bi ?* o.- c uebi .,. In..rl p, e enI.. ,l o pp d elt A..ul,o ,n ... i.... l.* LeJ ?l!i Jd Irierlt a nlOnal~a ta llHfflui ^ -" *r *i ',i u I., ., .lLeri u<- OeJ^ ^
Cex abia n If ual exlU lt ioc e.* ldn- :lo paroduc"oblmenus uo Cllbr l. dr Mi -iTa d lP ri io iee e ln r q l e..rlwti ril de-' rI in-i' ., nide e"li e oq l e.iD.3 belle ine( I .[ iu... R. ,, -I t e .ulC.iiB O lo c d1an i.'o411 Uo }B P i-a ', ,,~u 'Liiu l ~m l .f." L 1m..au nl nf!
T e vte a *ecu. proch dre dn Ul-iu ue su rponlel oeo~ m K p roC(I nssel Burta .. len e alo lq.uea au n= o m e1` m., l e d i.,a.d , cm(e r llrl"*" o,1,'* ltA,, ,,. lr .~ OhP,^ rtu. |L el e. vlm'liO. .- I*^*r ^ -1 .. ..^. ,h, I.,,,OU...,-,.'. -+vj|^
t uelo s comul sL 41 n hauCg & p I m rrozf B ilrot limonwies qouat ltl ,e lnal B lndo l r uenu ei nm.ll..rc~ontp ul~l.-dy.-|S ;, Ity .rti 11`. [ et" dtl. I PKC- B.ll,; I ..d.1,.' ..t l.PheL SIO .g oitnt~o dr iS4 .'-^.-l ,t~ if,^,| ,, ii. 7, !s. I.|.-L <~l>uqi~ M B
**^ B 5r 6 ^ r f e ~ -o^ 4

do-'tozria ente ec orc y uem ,s netf~indeea atao Ue n dol no el,0 d B UEtNOSm AIRE u o d-jtube 3O la. ,et iSloa^ ^ d.,Mfif r,, ot. f ,|l .V'r cu.f,.l .lK .A ALP, J er.f+o bolc l e d o n! y I h Je l nbl~r dee l ia ;e'tt 1, 1 iii M v ,i.i,. ,, i.,.ir,1,, ,,i ,.e inlCO ';
tr de | o ducd h~cn c e u lni *c nc -dot d ha | e eu dla n e s dtiwee^ 'ud o I. l od -, e h 1cl ;n tiae I ncer e l lo l tl .olen ..,l Pr- mrPi ejtlinruaIif eiuini ,i.c r~ lUIQ ileiero unlrl ~ or v in' oii- ,n ,*1 <,iui vi!n& iI.. ..*i. ....Idm ea In~llflU ,.iu .H|
tom6bil l hi mo de uque on o..r del d uelac. | ol rO de WoflehBffdor n ha m gfg u ano xl do h*u r lo ln Ol'r~~ypai d e. if ] mi- P 0 de Bi.: l~ec r,.. d, ml?h orl k,,. .lr indT mo i ...l e fcl pnbrMUe 19l, 1 d.. Un o- ilniu iilliu <.i ,,c ....M .,. V:g la M a^
Gobme denrn do a Chun chuda. Oen id etta *lIt~r Il DTcp)^ ,rn n r s dc no~i e* "dbepueo y | ta nolllo. Lbed.,( e o1u1l. o>+, n1 ,.,-lu ,..,icL ,,.l vA ,,e,-* la ,..l08 pu m le.n n nu .AnBp .i.oi l,, nra,, -.,.l..i. ,..1,1..-,. ..i.l .i S
S~~~ ._ -A.jA -"
-, , l
I 7 1- ,, / .


Lot i~n.roueIJ anexta clCS c eepn~uledvso m lrt~au Ic~t ldon] t'nldljB delin~~ oe.'u po d~r L *e Bg e~m nlra al re drltcnlnrt.nllB.|f dllnp r beca enor de lb d pae.OBO' isIn i qiv I o q.e l,. ll.e.,ec,,, .el ,e, ,,1, .,- er.t e l .
[lolao ,re~len*]lau dtform ~on._ M del )| ASQ-vNGorou c~tobnr nie Bea0 a or. pban. de neroprele ,podrim o m ia de l Euro11. lo< n i d Ir Odini- l n I,.h r ern o n o' . 7 ..I. I.. 11

hG n obler o Wn~ bnope e l lrue..o e Le istadoa .eUn dos o n Eun oton y ..r ,,nOiemnl '(nl"" ,, "i l. PprboCr qeelesiii_ - pio -,UO le,- q n, 1, k ..b~..,, ~.,i,(*iur.i '.. ii.,n Aft ',
caDtu-lNdeophr rl se lu 1o1gqi la -e o 1-b, I i-.-" l I I n e p,..Lt M e . l r 1 1 u d
tend e a del........ Ju ntP o< ... __r la u. d l l a Ago . .... .A ..- 141; .. -.o,.I- .
eale y lanpar per el huerto rnertdu cutlonarl no ot u e l r ani o c,- d r Gob aldcpotin log can10 !1 t} el na t L, ,, dlo l.e'*peo i r, u....+ c, o__ ..... p I,-, ... ..... qr e did ., ;
Nc a ,k-nte. S hay d i M u eden car el l tire y d em o nr l pdmor no E, pea- -lds a se inre oe ge co n. I. a v llln Suc.c de oo R I|. t r


mo lto aarnp e madldenoe 40000 narade besln l p China Dea d lo pa e .an a.e Seidert u mn, ires.asi d o Io per odelln- --i ru i.K.. ....l |.....iniL. pi ein I d ,p- E, tsnl in.Dll.< l a(lO notice t ,fi.,i I 'fl or b 1 I' MU li ,ir , ,u ,. r l .e t. un .dr "
!b or M moa:.un o c~-t a uos enld eelChi ad not Kl~c nel cocrt Bbmn ndo n P'er.[. ima duel apruime oio r no jir l. ) e mai.,,r n-. i-ni unia o inelsn'iro .e r L ,.,ni.lcl ,i) H rler ,acowm l l. IH-~ .... l l. + ,_,'"" ''' " .'""
reun ir' de nuev a omb e su br u er as dep ouea Pre cuL m ar a p s aone n s e4= ee a eno iia en la Il b t elt n~ % de ,aci, La cl ,. 11- deo --o, o J '. I ...-,-'A ~ li4

d~eS Susliltinantoe^ ^ en; B.\ ; .Air I^C 1' ^ I"^ "^ ^: 01i i iiiue ,l& f (1"viti!-"_1*o11. iill. I'll **-l .1 *1 ****'a*rinp o ,.,
N icul ost la'situa i ch ina d ---------------- yeem,*.d laore enre i Shangnai -.! -., qu nfe .. .P ; ,/ z,, *' -n Sol'.' t let -:^ ;.;,, A;r:!' ;: ;"'.i; '*"**'***1"1** *. I d ..
."t ^ ^ ^ - I Jiasi en quS e Is vitorlaI -ll^ ^ ___- *'i* I" Se cl'a CIa aK I.^--- I ? '.; I; I. o ,. I.. ipubicnosIs
SNANKING, octu 30. -.L,.-L r,r a mrrdonerO N IDc, r i-^ T ^ da r S n4^ %f- L^ oJt" ,, I..' U. I^ -^ INS-- -,^ .:: -1 ,""*


,1,,t I~ e. a |n., 1. .". I I .. I I x p~t d . 14 .
Ianelam Stin m llote ura cvlSe brintm a y pndecalera I ._. U.iol R estau-i r a i.e ola1r u i:o,:ent~ 1-.LI'-na i e ,onal, ^f ^ P; ; If' ., .rar a la ..'.i .te 3. E .
I nu ct1 6 hay. enl~ .V l S banc n r l el K I-nh C H nay lat asg~ co a Tael. p eis t-1 o- S NI A G C hil -.-, d1 Uim C, rl d d C e "' ei l ie g~lca re n ae (1P e I :l d d b o I t n,,,_ ( ....;.I.I Jr I~ d- .1471 IIJIL Z o hl- I O I N-+ ti,. R .plrI'+( l e "= i. In ... tr, i
formand d 1llrIa ll-.e nsi aptlce. la imlntsno.e de~l quei y cv e~na eIsEbjasprunlt e..- iz, -edr oeMs Io 1. ... r.ne c.l.plis5 1'.ea uPI' Etuo U~l .,c d..d g+.te ... ....." - ..

eLlni ie l e IT, pr..eln e a D r.e e,- at .... on ... In . Ealtlld eIa a Be%- ". ai pnouelblclao crlsij.i el -ut "d I O
ls. h uam d se s san r I& pec. u en i- lante s de A, aca enham m el 11,n de5- --. I N I..:._-._ ,I` I '1 "de *t t. I ..... A" l La via dp...+,
coma er t ll-no-he ---n- no o e o b d b eo- a ptaolt drlo dUe l es conie i e a I prom.0arloi I32 "..'.1"e.. .. .III.. II I,.,l . 1L i, ...., .nr 'I 'If II
la .' civil ,,e h., :.. O..l+ ) .....'..... -r., ... ,nmI. .. ...... ......... 0 ,+ .- .
,.. l.... ca. m l,-i ,+, t-1' ,,.,-.., qui .. p ,--,... el ...... ,. .... ,- ,,, --. ....
0. pot- qa, quela e,"b."Ido la ,sg"., .. I; I,.. , ..o ,,I,,,, ,., eI r *"
a e et. g hra nL o ie de lo hero cion de ios e luded ei rc o I ..nc .1, -1-1- 3- 1.11 ... L- I,- ,--"-.'I(---- -.n Itr |..>n, .... ,-. . Iu ........ .... lo.. ...... ,,.ietu re' ha *rm b ena lu s proect de lay 16meI. d ne cig rrt ~ O~llo m ~ mp nq I o~~la hqien' p ar~e'ri'Slcer. dcl t l'c o | e!u vlro e I ---.------ ------e---n------r--n--Ih --e--d -* n'lnfdihd ,aun'le ++=, un Hnrnlldor ", !|n' '-',, l. : ^**, i m ...r vl.n.,..,.. u. '.I inr ..c(a d~'i. .,p s... d .t*> >.l~l
I~~- .O .l.o L~or .e01del d pt r edi c ren q~ ua l a jt Gab er stUal que to emne < i d etll a j-. pr..- mi nifesto3 cle d s~i dsc ne~re (Il I.ub e 1 ..API l i I l l. ....~ -n ..tlI.n d ii.,. ....I ... re ln...e prf,.% li l d R os r l.li"f i "i*" "- *" n d. 1 c ooinilain del L- .T -i


rI tcdl o" intdU d o ^ a d'hu llk~tn. odeb rado d vtuld Ca nl d(.l <>e o |!.+dim , lgo renu.h~ecnoi c ionaer~o prc- ,^* o ^ l .o s e i.. i pnrt- CL ]hN|, vil d~(.aivo 1o l, | d - .h..mtla ) ,a utn^ .rsol r rai ~ l.r, s1 ,..... Iv ,u lo-i;","i"* ,".,1, ;,. ...... 1, ,.' ,,.a.+du,!"U"' d ..i,\"''"' .'a 'o,
tno l 'e oa y d f ra llttl er a nuactao p inedelroes _elon lCIt t d e p.c a nendi c ea pd or ae enldell1" m edelrion ar M l I, 1 o.i efe Nd el e- .oe e"' 0 .. .. a 11, ... g ?al pll or .l*1- Ciaho er 'll" h|, au.; ... h, 1 "l..I *I-, r 1* .... ", ur. ,i ,., L'*ui l, "
todin A e.o,;e ..? ^ % A oao- I^];^ A ^- -' '^^^p^ Ih0^ epufll"` .-r;,:^;" .~ I 1 .;: .4^
lam _i pequeea m tuc ar d q mks ti00l He es qua l l'~ou e~e i E t i arp l~o+ la J n be .4 lrv e, Oia e o i o~.re pe-1 t.. L-' sidl- cn ,e terl- e. ,|r~fI -I Ih. Cl. i lbenieo te h,- d.1o 4 tl I~e t....l...I .l ] ..,. .'...I t "t | -lJ..a" L .,. ,,,,,...t.I. rl .ol do''.%


mantIdn en 'l e Mn a d e a bule lion entri a'o m eaor ee al C hi angt C hli- c1n sr u el n el n et culi P r ersn ob e dIldo de lFr ...C.. % .;. n i .. blon v II ih 1o pao l'm de a- don. I enhm Ir e" ll .. .. .., ,,-, -,1 ," .-, IT '- ,. Ih .. A... ae,
ri l y Ttil 'an cenaa la naa w o monorm . 1.1 ITr-et dnn ,'.'r
.1 p or de~ par Gurod r en a o t u(Qui o ia roa rJ ._&lClc u :lodt --l prowc e1Im.rc tjrdc a~lo d minlsl-- Pnih _o p reo :+ en ell "1 PI""' P-- ql "'. VPR'mtv r te +'lcrl'--'1d "-- "tin ", pc IN+ 0 mllione'd11* g ,uion . ,;, .,i ...dI,.... 1, , i... trbd ..,.,' '. .m | V. ,
-i) ." -Ieo J w L I l S--------- 1 amiit o l e e -L V e9 1 I ,l rhle B e n,,i . ,I ,u h I e .t1% .'r , , _ u A ,- .1 o Io Ip l,,bre, / q , r.. . . . . I , i , ~ , , , .. , . e r s n ,


rl I" -. t!.-I IV 'o, ,oronsdn i e L p .1, d a' io I..V . I 1 -,- x i .. )+ .... i, =1.1 ...... I. a ..,L'..? d l... I ,,v ',' L . d ,
r~lm~i~IT .o 1.m|.O .dco 1 1o I. .lun -t ne prim '1 .l|,;a
rerol, de Isesre ir r,, I tJ.- mo I t~ 'l dh l' -H 4,, r.. al, ~ ~ o ,c~ Ie~u -a d -- - "- r.' II O 'U ( "of a.N l .-.' I- 1'. .,Y f. ... I:' ,.i ","r... .. rt mlld 0,0 ... ba ... e pel l r d hfn ... Deniode H.~i Fc- 1, e ld mnecc-niu ,ooe c n lr lo .... yi. ..... b l DB d ol~ p .... d ,, ~r i ... y ...... : ... p ...... ri.ni ....... le cn Conto ml 'l.lrlMO,~ ~ ~ ~ l. en 19,46"............... .ii " <|,.,i ) i ? Ti i ....... hs
n In. Co i nrno N amoenal ed iA re cepo d os Untd l t ha dlatr ae Iene r". y I del 51.1', 1d I,.nu b ni I *l .0 -oi
iteoar es p a de r e- ca d e de 1r Ill e ple'n '% r el ps e .irute io ne, A.th(s li dei..g .t Ie o ~ .tr lr ol t t ,l, c, erenr.i O "i ,e -, ..p,,,,..ad. .' -_ .. if, + L. Lie p .d -ul .1r de _.i1 "" allaptmit-d.1 ."+'repuoncau" del" *H ... ( 'i "W 1- ...In; ,S,-. ..... I .D on~ I .,
se" 11"firica etieucorl aeleb es,.n'I..nd ct,. ,le l n r,. ( r'+ ii1,i e f 1.-- Dow .... ... 'l~~~ I- he -.. .'% .,d n deon nr O a O e h '1 ,e t de per, mo cT ctri- P alio d, e hclaod e B uen lr. agr la de *n t i |o lpe h 1-0n '.n L .i i rl-lf. dell 1ue `- e -h"t 0-11,11 I. .vo dlr ..'lie I r. ,,I,--l< _. l o I l v d I . d ,.- INr lo. rp ,I-
del nol u efx. ula 1 ge Ed "a c ,l ,nsU" y r. era tendo vpetor cont c-. Ti .....ra "ponl ,or rod. c...nlc, re lra. onab| n *a It .,1 .. I .l.-' .' 1"-t *I '*a.l*r. Al v o n hu ,n el orn el uOS I ,e 0 (, " t ,i." mo- I '.
nuIT de I "a d '*< d blv L -one u p or d1 ..Ei onea de d6]afo o d rclrl r-,,Ira r iinn F Iln en .sa lu E tln din ue]tr l m-ri i+. ". l-r i iriinn. dp t, ,hlia i ,-,,ehle ioi ~rln 111.110 n. e a (* llO I~lla + r sR. la CIIH B nn n an 1" .' 'uu 'i""'"a t" ..... "..lL ," .;; a n. i, ie~ ~ ... i .....r d d
co ullt onu nc O r oni ha e d~l e s.li '^ a t T el r mlr ada. ^ c la e ntre I$1a <:% nl ?, .X rl I;u e'>,1 ,io I. n, ,l,., a e 6d,-i. O d e, F,Je 11 pie- I,,,ld' .do _u^ n,*J l ..O i~rl l.''~nn e i e *;;; es ,;*;* c t " '.;;* ;" . .,.,: e;** .* r;" ,." ,'* 47- *; .
clr ro s Iiar n a 5 Pnos lioloni.
per aNtA] octmubre 30.1 .~[e+ To.. ,11| .. ..... AD hote ,le Palace. Lo icopah a hener -it.
tins oe" de hit Pe.- ., b e Je.e n Elcirr D ,,o ,1tr.f - >-u..aI ..o. ... ...ob d.. Prelide<- Briwldel"J. ..... a e 18we arnl 1, hi t.; , ; tt *., I ,. .t, ... 1- lima
nlo s r candl. hit fr ar eslo m -I .1 M UtlEU i chna- rOLORFl *- Co ...leo s idirwimi d eni ..... I ..r... t..... I -rn pit, .... ... ... ". -, --', l m' rt-dn-lr oLf la .t..d.. ,ei-e .... I"........... d,, I ...... I r ... .... I,', I' .. .... ........M ) ,
l t nto Con" e con ren n y- O ll delu ,i a prondi>Ir -r io ni',, "p ,"1 de '..I ; 1 .` i .a cr l s p'in l1 2tal .4 -
B m Ir r l o 1 d < i l ,iud ri e m ii TITrt nte Ji yeti, el ,1..3,ncei 1.. e .. .- . ...... .- ... "."Clao ,.,o, Alma ... .... .e n de C
B-']a ssa"l^ pr.id....de ...1.. p ....- ;|e.:^K-,% y ^ *1 1 +. ....:ill:.... ,."-,..........|" 1;:
lima +., ........ te. Mane ....... dial rsar a unioneac ; .. s. q.. dos I .ona : a ii Ish e
plpim yonverlopin co c patriotan suyo "e Pno ", -u e* In Il s.,,,H n, fu >dn Isvenr -e.0 a lrer del ,-der |'., t ,nn, Tic I_ I,, h_.,t,, lk ., 1, e r.r ,u oi canktaprell i,
) l d 1 te to r. a .a. an. Isu s qecr rot- riaal i, repailaf e da Te 1ra I cdl W i LA1 p 1 ,. .. .... -, - XII ... ,
t at recter d o esbal e trca re n eI Ial d ne rI C - n,.B- l lr"ta lYt% do. nri cpn lei I. i, n. I .. .e rn lal Uolo l .. . 1. .. Ci ie!- 1 .
__ Illn guincs cen -o .e dieui o L vgL1li, hbl ar c on Buli ar m a le antile. a 1 qute <
al( det*1lla 1* mneTali,. rimp a l yntI> vender ie-ri ll., ......I." I" .... *6"in eocabeza III- .. .a i A?| l*
eutsa "opeao "o rauc~ 'urc yf otw h m i enl nneiais e e re trin c eil o kr"01 ,ln. .31l lns .@ ire. "' .o I'

^ ^ ^ f.'_ rlut S^'i krinalo,51 ,S K I^ Pi-^ ^ d" ^*]; ; - . I^ ^ ^* ?:! J .^ -I.,.es % . ,tr
de' uda l, po<:a .c i c~n qua collt l o sga. Chan 1ir Koy le To, cl me, ,, n uev sl'o fft peun lca ll Sc ".uuri, :-" eirua ":J viva en,, -Iun sano~ am ITsent ~ ~ rl> .. -,,-... .1-. "I4 Dcwe ,,b I.. I" te p) .d ,..0 ....r U1ii .>llo gana maAn(ub I
add qu am hnpr, eru doilcen i d c fal l os, dac Oile~r e r Y io + a. ic ... ..... de ... ve woe.ew.sa. 1-.. eli i -11f~ie pn 11.lr rii q l ite" p,!, I'"m "4,w '--tL,,'Jl ...... d, au lrsrop r |d slsh','
~ ~ ~~~~~~~ ... .. --t 'i-- -.rsi~liil .,, IP+ .... 'Dl Iu ab de. Itcgut I oI~i lafrn.-ne ,n nilaI I cn~ .2 ~ s r. e t Ii I Ied"" "
: i u c~ p s ta I i i deil '1 .. Ini r 1"14 r, ... .e I ,,. . . .. .: I d r... , l ,, , ( , ; : ,, Ed o n l .. ..r r. .rrSH? ^ 5 ^S^ ~BE^^^^ S^ ^ tS.. C*,,^: .-.
tl.< I "a cmi* r t.if 'p r . . ...1d. i .......... dt ,I T. ,: l C ,.. ,, 0. ) .... ] .... tr 1,ir I% ... I .d..a. 17,
efo r l nd Pa l o A r el l l p nc ll e on ns pi-- xteo Bura l arn bre o an qu o L P rrizd | s 4 2 n- e e e-A 'it)I R pl'NI~ ari el nc o s ~oi Ir .- el .. Vi il .. .. . ..lcio JC iI. '. 4" _
rest cl To me anih uen c.-e-' dbnseruen sail 1rpl nie Ilel pa,,i ,. 2 I, d s ora a &,' R.1, r, 'a
~ ~ ~ ~ ~ ~ U r A I Ve, c ri t- .. e a u -- e .. "4 Uae nd Q R, I. je tr k OC Ei |# o r P.. .,.. .. IL JJ 1'L oU ... .. f e .. .i - I
do .") lcine I . ..n /m __ _L ,d m rm l e d~... u~ e e tl .. ) l. orsd e... ? .. ..m~l. o .f1' 1. P,,'Ioh fa ...t .. ..l s I. .. . .+.....+d- e [pr o u .... .. ...
.. . . . . | l g di e Ie ,en v tl clolln t d e s ta cU 111 e l np: rt. s ide ct n l 'ent r el s po bl, Sm a l -e i- u ,c~ c i ro --| t ie r.+ d a t l o) .. t a .. lq c s.t % . .. E ,, i -4e C lt~~~ 0J ill,, + o a t , l I ... .. . .h +s d e 1 u . .! . .. t .- u '
1Las ueln t aur |r eai nl del/~ WA HN GTON n oic tben I o" -A+4 t P' no m en p len ATrlna-dl e el ee'en vlr. ,o. ..i i. Ir-c.P ;-a~ r oue i dg+tpllo en ld ~ xt l elm'ot Shou..ld- l l;, l'. '. E ;i c t~ ,i il .- ,
g lilel Ino ind ea n cveO : o i id ci Las std U i o c r e z nac r1- Su it-ufi ......St~ e Earla ye s I H I d IYJI a a B A~ I V~i I0-id1- A 11 'u - ,.- ; . tjal
moe ye sc a e pa at .rl purt o ...... l o nc r4 o ~ ~b tede i ns to.. con n "si ... u + e"' .... ... d"'tlr ,." ... ... ... I I "e...... .. ... .. .. .... .i, ... d:+, .. .. ..o = -..... p '..... ..... L
n r curlarac coeb Iundo a a l f~hl~t or lalll~ u ll I!s ddsc ne d a d de A u t e n s t| cn ,.nJ i .+-s m po ..1 a Iar .. .'... .a,~ t)|.-'J" ',I "
u as l n d a ce| M kenlrm c nPe el It e t d 0I 3dnj. . ... a u ,.,o,' ".ree oeg r oltl e . ..... P.. f 2 -''I, ,,. ..." '...3,' +, . A.. wii... n ,' ,tj rde aj ) .4 Li i ,h ti I. .. .Io.-
d lg k M V I ... .. .. tans .. .ana c ant -| ur. vae: qde P ro lOrlo'', +,e ... ,. Ac oecIni n o T]b .. I~ot m .I.11 In po l itt aluP l o qpl~ ro ,61e S :I M in s e i de P en a III' I III '- ~II 'I.I
l. na f de rmle le o riO sla bree l a p ueo da r,. q rlella .o a o e i . . .. P'rer' oro dis Ei lm q e A *I aculh ,|le n cI ma ie r L) n a c~nee ]2e Dl'Ps,1-1 ( Fi ad i swe ei tiar l (HI +,,,' ,,:... )II(JI' IA~ lwaIl)\ '. .. -1. I
dm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ao phd de Isudo Lm o hae, Il 4|11. "C 1101 I Ivi. Liebl* flru-pp IL' d I:.I I '. .... .)... II .I. -.1 1.-'I"O. I"i Stillo P'tIl''iilttt ;Ih-I " .,ht,,.,+++ d+ h++o ,.',q" 1' ...
i.a b m d r s cr e ,mi r Lo asro e ofci le n a ad al4 l to& 9 ti Tol nocti. "l e SI~~. el "Il '... I I i L.
% 0.les C, .1t c~ler ltlflI{M ! la lrext mr in, st cnl cread 1151.=1 F,,ll '. elrlend pei.. qu2 e Sat e| veo- -...+ Ii 111- 10I1I1i1 0110I CIIL PK IIla Ma ilp10 O lI. .,, .. ... : '.l ,i Ie Ir -le ,Id, Fl .1... I !i -, ...; ", IHI t ~ 'Pt0 I|I'I ](
k~v ,v +U a ;1g Sunn ijo .1 log ultmn tra lioz wi unsts er .s t. .. p : < e t .... ';,,.-/'"-. P". .,. md,."'.e.' .d e AP.rris1 ; .1',' |,'+ .I--- ..... ).... ,, ,,d... .. 1 .7 ,''' .. .. ..1 ir ....." 1
a lt~a. via g:l l al f _91i Chin me ,' nirga n a j _. hacer |,ci i tocn 61 eL im L. .e trtie a dad de |u t e l`o!ef o i lcme ec lna l ber ...a b ei Is anoui r c l ....... pei r|.o. de la., .< P Ee ciietv",ll ball o I oJT'r ,ud,. do u-t ie I| I"..) .', .., pr +1 ,,, ,r ..
welilii i', et ra us ilmsl de ne.. ,,l,"ndo ,F dei ua pr.- e./ anll de in'. Em,, jacl.t portions le c ,,e Mami hz, lienmd,,r,, Jo s 1-n ; g% .y,v,y -n ', e. 2 'f;.:,.c e o dm+ea.h 1.n.a, % ,'i ,,,3 .?,,,I .... FA ,.uak l ,,d~ / I,, I....,,,,,. .. ... .,," .' .11. .d.d "
Mo at ho br ,ue ti e,'role Iotanerc rm er PI quanC i u o r am + )refe i den a la pre n" eai Slea ,, r.? o o t e i d i t kir"llit .. Li I~ ,,,i .+ ,? +,t+) +, ) .... . lei 'ue I:e1.
a I mI a l la t d l ll l e i ii d l o l e el a nene 1 r o io r i P i l o d e l I l l ei a t h fp R- r J l + + ,t I l i 0 d a . 9 1l 1 i p H + i e l 0 1 4 1, 1P I l 'l j l A T r y rr ,I .. . + a .
It via stl r i o v-. p cd erl e IpI d oIM I .I It l Iv actrinne I)ot d Iann| a 111,11 In J l e do s r u no mr e pu rm itr td e xt Vl t. eill lelaq r _,h4 ui, sin li w l M fireno lm-k.h ),aor rn irl, e rn c ,~ d-. il l( ,, + "l t +. LI I,"f ... ,
1 R '1 ln 1.. .. vellipl .. .. ... .11 -0 I.+ ,ml .nbl)i 1 ,a '., Ililil ....... I' -At~ ni- -ai Le revmdJ P . m 'P e .. .... ,tlso+.^ .;. .. .4.sh~ll p . Iere e, ,q.. ....,,| .. .. .. d, ....
pzi lll a ii estuvo da [ l;e .PZ. ,t V iie lln o l ll'r n a + lll iota le I ii s Ju t Re a Cuba+ V a t lairsit leI1111r I- -SY -I e o i tp, d eni -d In X ".. mal arim)n Iln l Ml l'le iridl y" T 0|e| ILn 0i .." I+e Do _n ". -R ,~ ,er~' ,,) ,a+ .- 1, I,, I I( ... 'IL -liain lll "..
O N,, .. . +. ,.. ,, ,', P ,. . ,. . .. m ,d ... . ,+ . .. +.... m '"` ,_" '01 w l ..) (' . + ... . .... .: .. .... . ... .. .. .... . .. ,


4, -;re nt te d e f, a - ., v ; s I I M I' ". 1.,,.,
41 c ib o 1 1 l d e t ta r h oc h n e n e l o b a d e A y e t a p r a i e p i e 1. 1 11 ,0r v It
DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 31 DE OCTUBRE DE 1448- -,- .......


Sorprendente Oferta

_'--


Escriba, cablegrafie o lelefoneeSkagseth Stationery Co., Inc.53 N. E. l1t St. TELEFONO 82-4611 MIAMI FLORIDA


Mafwna ponen al cobro $1.450,0 00 por concept defincds irduiMm


Municipio
Pnr salor de tii million caarcclen-
Ion cincieniLa mil peosos eran pues-
log a cobra mahana lnesi en la s la-
quillas reaudadoru de la Tesoreria
Municipal recibos ae coniriDuciones
corresponilente; al cuarto irnmeitre
die fincas urDanas y adiclonalest de
anieraores feclbos.
Todos esto reckbos podrnn ser abo-
inadof ton el cinrco por cienio de des-
rienic, por pronto pago durante ion
diez prImeros dias nablles de oes.,
('ontlnauro loa pages aJ persenca
Durante el dita oe ayer por la msa-
hinan continuaron ,qii dnaose par la
Testrseria Municipal loas-aoeres per-
cibudo duranie el men que hay Ler-
mnlr,a
LU. ndminac liquidsdaq correspon-
dieron al personal oe planllia y los
pagos han de conlmuar manna.
Al cierre ae las operaciona exis-
iia en Caja la suma de IS 217.016.83.
Uririta 1 eobra del lampsaestl por
flaote y nivegaeln
Par el departamento de Goberna-
cid6n Municipal ae han curbado 6rde-
nes a los inspeeltores peciales para
urglr el cobro de contrbuciones a loF
contribuyenrle por el epigeafe de
Fiose y Navegacion. persiguiendo a
Ion lu eaerasan clndestmnamente.
Forma esoi parle de la baLida ge-
,eral qua econtia los i lnfrct'es de
Ia Le de Impueastlos Municipales es-
ia lheando a cabo el nuevo jetfe de
la expresads& deperndenci.a aeor Al-
berno Diaz.
Se reNpartirin do preasit mu en is.
concurs do sizternldad
El doctor Anionio Mendiela, Jefe
e Asistlenrla y Prevnist6n Social, en-
tirgado por el sehor Alcalde de or.-
ianisor y llevar a cabo en el prcxi
ai,i nbeq do deic.emore Io rosicCurusi de
I iuiculioUra. Malerclad y F-stlimillO.
.,,r,,ia apes q,,e par el s olar Clou
liO Cinde habia sido enlregadu la
i,,lc desciiepesaLonsubi)ers de es.
joi-c.'ei un premio ma enii el conicur-
aU de maternidad y pui In lirma
Juissar, lshs nicilneo pesos con Igual
ob)ltilu en el cinciro de Huniiculii-
a
FI uili ael.,lirihrn de nooesnbro s0
alera el plados dc snasiprin del hi.
ry,, pars ia0sns CG[ICIe mensLonados.


Vida Civil
Pension sin eea .i
'l jume de primers Inslancia de Al-
iendarea. doclor Eduardo de Acha,
Secieiarla de Hermdgenes Giminez,
dico .,entencia declarando con lugar
sla demand iriidental inlerpuesta
por Lrnnque VenLuras Ramos y Ar-
bniea acor.lia Carldad Matlilde Mar-
tone Nasarro, dejando sin efecto
In .eiision de \einLlcinco pesos que
so Ie habia conceoido.
Maitrlmonlois dliuelitoa
El juez, doctci Aena. Secietaria de
SancheL. decreto el dorcio de loi
esposos Josetina Esa Rimoau Buaoa
s4 v Juan de Die. Telada % Salnz, as
atoma al del cimposiior m rini.l Gil-
berlm Secundinmo Valoe Botel y di
Zolila Dueha Foniseca, dejando Ia
menor hija Rn.-, Valdis Duefias a
culdadn de la nadre s concedidndole
mna pension de $i500 mensuales.
El Juez del Centro. doctor Rubie
I inare Secreearla de VIhuelas. de
'oAr6 cor, h,lfar Ia demand de divor
rio Inierplepu a pnr Sheila Garre
ninIra Genrge Alfred Moazkoesk
cono iguailmenoe el de Ronalina So
ser Calt .. Ratfel Romamon Lamerar
CGomez.
Inlordlelo sin ln|ar
El Jiiez dctor Acne Sec etaria d
Sauncnea. eclarrt sn lugar la dean
do Interdicral interpuesta por Abe
Iron % Sergio OOn.rLza.lez Montesina
(cntra Alberto Mtenidez de Sarmpe
drn v Aiaon.r, MIgdel Garcia Gor
ralez La demands tsaba diriglda
obtlnerasoe le repusirra s en la pose
1 g oalait.1 a lenencia de la secci6
II lea scunarrendr. en el lalle
e*fliateria 1sio en AgUil. 4l1 esi
q4nl a San Mig>,el.
IUlllmw aaunl6a enlrados
Aceldenitc
D Pilnr del Rio el accidente de
iroljino segAuldn por Francrgca Vail
0Acoa 01otro ronf' in Cormorsa
r.,isanladeosFianzasocCie,itasnos .A
soss el examen do .nrio Ttestigo
irais reslden -e .. ..
De Guannja.y en Inleidlrcio de re
r,.eor v recoorar la poserion de 1
Inca San Diego de Tapia en Cabafta
rica el examen de dittllni loestigo
Manor oantia
Orrir v Hermano CIS S. en C.
.- Mursalls a204 conira M ,uel Ho
mick de Luz 466 pais isoje de
angue S75689 iimporte de mercan
ie: o endldas h no pagadas.
jbllaceian
Horacio de Jeses Ledn y G6rizale3
de Figueroa 220, en la Vibora. pro
muevre expediente de jubilaciln
Preslt6 serviccios en la Comisi6n di
Servicio Civil, en el Ministerio d
Educacidn, en la Camara Municipa
de La Habana. duranie m mi de vein
e alios teniendo masi de 840 afio d
edad.
Accidents
Pablo Gonzailez Crunz. de Castilla.s 5
en el reparto Juaneloa. demand
The Liverpool & London and Glob
Inc. "Co.. pars qua se le pague I
;uima de 2.700.00 par ho silicosis qu
contraijo en su trabajo.
Intestado
Maria del Pilar Laria y Garcia
mlicita se declare Intestado el falls
cimiento de sui padre politico, Cefa
rino Gon7ilez. tallecido en nla quint
Ctivadonga el 13 de septiembre d
1940.
Desuhanei
Cailos Manuel Saias Jimdnez. con
i-u Maria Garcia y Roque para qu
desalo~e la casa calle San Jose 116
moderno. Nuevo adquirente.
Accident del trabajo
Hip61ito Rodriguez Rodriguez. chi
eI ds c rula 28, demand la Coopi
rallva de Seguros Aliados del Trans
porte S. A. pars que le pguie I
cantildd do 148.40 po It- inocapa
cidad partial permanent que le pri
dujo el accidente que sufri6 el di
2* dc oclubre de 1047 cuindo al iba
jarse de tI guaguan que manejacia ca
SIt i suelio estasndo 310 dlias aeent
del Irabajo. Le qiuedd una asnquilos
nareial en Ia rnoumna n.'eu.vbral co
una incapacidad parcial permanent
del 65 por cien o segin cerllflcad
maldico.
Otr. deuahual.
lnis Gonnleo Fernhndez. demandn
ii Cioncencia Fernhniden pars quo di
ronl a aa Muiximn Gltonc 40
,Noles o dquuireite.

Amanamos de muerte
A Is Pollcia dii cents MIguaili
Gtiiiiarrez. Rivais, veelno de \rlrtid-
imonlrls IB1, droe qo on conntantenson
es anennada sde sum-rtdo por Rltm
Mnrc rlgienas. del qiue igniora cit di


Viajeroa
Resumen, c9meenlado del "novi- \ ~
inienla de sajaojerom par la via asireaco_*^ r^ "
durante la pasadaaemana.
Arribaron par la via area proce-
dentes de Washington, el aenador Jo- {
se Manuel Casanova, president de Is
Asociacidn Nacional de" Hacendado .
de Cuba, el doctor Arturo Maant h
secretario de dicha asoclaci6n y ai-
sor tlenico de in ICEA, y el senor
Teotloro Santilsteban. secretarna de
Ila Asociacidn Nacional de Colanos *4
de Cuba.
Los seiores Casanova. Malra y A
Santiesteban. acaban coma repr- cA
sentantes legalese de la industria azu-
carera sgubana de vender a la Com-rn
modity Credit Corporation de Wish- AHO RA RElI
ington una parole del remanente de la
zatra azucarera de 1948, dejando per-
fectamiente establecido el resio. de
mado y manera que no pese on el $ I
mercado sobre la zafra deA94. -
El aenador Casanova declare asi:
"Ahora vamos, (ie refiere a la indus- $ 1 2 -1
Iris 'azucarera) a rdalizar un iauevo
esfuerzo cooperando con el Gobier-
no de la Republica en su propoalto VUefOS DIURNOS I
de abaratar el coast de la vida, para s ,u C
que pueda obtenerse nlo qua tanto a Iuj|0e Cu
ansia nuestro pueblo, que es el nn- Doulas
tural reajuste de los preclos de los ou a
artlculoeaesnciales que consumiimos".
Naturmlncnte que el anterior y va-
lioso esfuea que se refirid Cass-
nova, lo podrc levara cabo los azu-
careros, median su formidable or-
ganizaci6n, gran arte de la cual be Pare informes,
debe al propio Co nova y redunaa- P b mm
ri no sdlo en benelcio general. sino Agente de Vi
que tambldn on graparte a la pro-
pia industria. Cuba nto be ni puede
confiarse para vender a-'-ucar a
sus relaciones de buena arnmis -eo
los Esiados Unidos y su proximidad
a InmelInso mercado consumidor de
azsicar de est ii naci6n, ino que tie-.
iie tamnbin que tabrlcar al7.oar a un
precio de venlajosisa comlpelencia coni
lo otros pulses proudictores. Y esto i
no se uonsiglue con on altilno cost '
de vida el cual require aalarios ele-
vados que- asuben al pr6ximno el pre- I
io de producc1dnl.
Antler Io legionarloa de las dos Praido 251 *sq. T reader -
guerras n uoiidiales ayer los fioristas
y hay Jos maldicos estadunidensesalon
lados excursiontstaa que haii arriba-
do par la via area avidos de cono-________
cer nuestrosiasuntos tipicos. CLimh .
suelo. costumbres. playas, agua. tcr- Ha en a
males. nmonumentosta y edilicacibnes acienda
hilstrica., etc.
En eltos dias ha circulado e 1 ri- El admininsrador de la Adiuana de
mor de que politicos cubanos tratan La Habana, doctor Luis Gustavo Fer.
de eonverti La Habana en un grasi nandez, ha reporlado a] minlstr sle-
centro turlaticos sabre sla base ds & uc- nor Prio SocarrAs. que duranie Ia
go abierto, alcohol en abundancia y primer quincena del actual me., se
atcivia desenfrenada. han recibido par el puerto habanero
S No damos, no queremos dar cre- laos siguientcs mercancias: arroz
dito a esioas alarmantes rumoreis, pe- 8.8096,54 kilos; nmanteca 163,704 ilons;
ro eatimamos que no esti deramis quc frijoles y garbanzos 1 138,452 kilos.
adviertamos que en los Eatados Uni- harina de trigo 3 millones 439 mi
dos, aun cuando bien refrenados por 882 kilos; cebollas y ajos 1.624.527 ki
la Ley. existen Ion lugadores y el jue- los y otros viveres 10.959 mil 483 kd-
go. el alcohol, los borrachos y la las- los.
civia y sus viciosos, pero qur en De acuerdo con el eslado conpara-
Scamblo. los norteamericanou no tie. tivn do Ias importaciones efecLuadas
nen lasuavidad de nuestro clinm isn- durante In segunda quincerna dei moes
vernal, ni nuestra floreqta y produc- de septiembre. en el renglan corres-
cidunagricola ni una playa tan hn- pondientc a Ia manteca se nota una
da como Ia de Varadero ietc. Par que, diferencia de 746.756 kilos de nioesos.
Spies. "no fomentar nuestro turismo ya que en ese periodo se recibieron
sabre esto que ai fin y al cabo si no 910.460 kilos.
0 nos diera. en cambio nos quitaria. Los arroces tambion Itvieron una
i' y no soabre aquello que po much merma de 1.019.869 kilos; los frio-
e que nos produzca en dine'ro, much les y garbanzo 1.701.759 kilos de nme-
mAs habri de quitarnos en presti- nos, la harina de trigo 452.269 kilos.
o gin internaclonal. cebollas y ajos 338. 171 kilos, y otros
- Llegaron de Miami viveres 2.638.076 kilos de inenos
- De Maimi acribaron los siguien- Agradecidoa par el adelanto en los
t tes jasajeros: pagos
1. A bordo de un Bucanero de la No- Los empleados en general del Mi-
l- tional Airlines, Isidro Mursili Tenne nisterio hall hecho pubhico su o ra-
n Irisary Lidia Ruiz y Joseph Pereda. decimiento al Ministro cnfior Prio
Particron par. Miamli Socarris par el adelanto en los pagos
Para Miami partieron los silguientes de los habees del actual ociibie a
e pasajeros: lios servidores de lo Adminisnract6,
- A bordo de Clippers de la Pan Piblica en prevision de Ians oinlin
SAmerican Airways el representlmanlte a genclas que lhuibierens podido ocrurr
Ia Camara Alfredo Pequeais el con- dada la amenaza que peso sabre Ci-
e cejal Cdndldo de las Torre el revo- ba con Ila pasada deprssidn almo.sferj-
e- Isicionario Eufemio Fernindez. el in- ca.
Sdustrlal Emilino Bacardi y la senoi- Una comisi6n de esos empleados,
Sta Dinorah Rodriguec hcrmoana, del integrada por Ias docloras Rosa Ma-
" Intlirn sin Cartera Prinltilvo Rb- rna Trujllo y Enrique del Valle y
P, n .rl C,.imeiina Ordlee. A.ide E,;-,
A ., ,rs. folc.l.,p nga Pin,, se pe. o.'.o
en;el sal41 de Prensa del Minijrrio.
Paltcio haciendolo nrohstar asi. a nombre dc
todoC los compaferos del Minisieruio
ogregando que esa dispoiscoin del
el Jos C Villailobos. alcalde de Gua- .inistro habla, elocunteiomesiio. del
e nabacoa. ino de lof(undadores del u u prcocupacldn paorI..enipleom.anta


ta
k..I
Is
C.
la
s,
)S.

0-
y

z.
!Z.
n,
el
le
a]


rla
Je
a.


e-

n-
62

0-
e.
Is-
la

a-
a0-

I's
on
ite
do

da
e-
Ms


PRC ,e ,. que recieentemente \,olvl6
1 auutenlitismo, futi recibido en Ia
tarde de ayer por el sehor Presidente
do .a-Re.apsublica,-a--quiti--so-aluda-s
orecoid suts respelos y cooperaciton
mits decidida.
Al terminarse la, entrevista el senior
Villalobos, dijo estas palabras que los
reporters tomaron textualmente:
"He venido a soludar a mi vlejo
amigo y revolucionario y 7atificarle
personaimente lo que he dicho en
ta prensa: que a partir de este mo-
mento me he vinculado estrechamen-
te a su obra de goblerno. disponidn-
uome a lucliar dentro del PRC. del
que fuera con dl, uno de sus funda-
dnres"
Y dijo seguidamente:
"He aprovechado ademAis ]a ocasiun
do esta visit. para interesarme por
la termlnaci6n de distintas obras
cumenzadas en Guanabacoa por el
pasado gobierno y par la realizacidn
de otras que solicit mi pueblo. He
recibido del senior Presidente la pro-
mesa de que inmediatamente se aco-
meterAn los siguientes trabajos: .
"Terminaci6n del Acueducto Muni-
cipal. reparacion de la carretera de
Guanabacoaa Coilmar; la de Coil-
mar a Casa Blanca; la de Guanaba-
coo a Reglsa; la de Arango a Pedal-
\cr; terminacidn del Hospital Civil;
dt la Escuela 32 de San Miguel del
Padrdn y reparacion de la calle de
San Joaquin. que fquedd destrufda
por los trabajos de reparacion del
Acueducto.
Solcils6 audieneia
Se enirevist6 ayer con el doctor
Orlando Puente. secrelario de la Pre-
sdencia, el compahero professor Car-
los M.' Calvo. director de Ia revista
'Educacidn", quinn solicid6' una au-
diencia con > jc fe del ftado.


Policia
Se nPgsr a entregar la rcrauadari6n
v del cise
Marina Losada Mdndez, vecina de
Monte nunlero 711, iun deltena sor
el vigRilalte 1894(. par acusaria Josn'
MaInuel Rcvyes, adminlstrador del ri
ne siluadn en Egido entire Sol y Mon
ie, de habcrse negadn a entregarle
Ila recasidaclon.
Hurto de un radio
A la policia participo Francisco Rn
driguaez de la Rosa. vecino de Salin
Teresa nnumers 310. que personas drc.
cossoruidac pnetrnron en sum raso Ir
rcbaro" utin radio que preia en i00
-' Detaparlci6n
Aleldi Ortlzd c 7.lila, verinA de MN
rina nuinern 2rV,55-dennncI6 la desspir
ricidn dr siu entenada Rnoselia N filnz
Casicllamlo. de 13 ainfil de edsd, por
In quo meure le pueds haher suemndcd
nlrunas dr.Uracl. _-


1YA ESTA A LA VENTAI

EL SALA RIO
Por Isidro Alberto Vllch*2 Gonualex.
Juou Crrrecelonal 'do Clenfuegaso
Nn se trait de una simple recopilacon legal man, que sal
Ai mercado Primer libra qne se piblica en Cuba. exluivoaenle
dodircad al eittdlo clentiflto de .Ia l Igislaci6nregfuladora do dsuel-
do v lylarios de lo* trlabjadores. olreciendn frmulas juridlcal
y prctileas para interpreltarla y apllcarla.
Contaene, ademAs, un complete y ordenado repertorin de Ju-
riprudencia. y las Tabjas dt Salarlos con lIs aumento vigentes
hasi Is tftcha, Indlcandn'el procedimlento pars apllcarlos.
Un columen en ritrtica. de 7M pignas .... ....
Do vent. en Is lslbrerlms.y en a Kildteral do
SJESUS MONTERO.- OBISOO, S21 HABANA


go
tr
do(
V
al
hq
pei
ti
yo
al

d?
tn

tas


*

-Gg-ern--Ir --------l-
El concurso de vivienda.,
A mediados del entrant mes. el
obernador, seor Batistla. hard en-
rega en el Palario Pronncial de ois
ice premios del XXI concurso Pro-
i\ienda Campesina corresponduente
afio 1947.
Es prop6silo del gobernador. rendir
qmenaie en esa oportundad al cam-
esinado, iniciuidose ya los prepara-
vos para que el acto revita nla ma-
or brillante, lsiendo invitados los
caldes municipals, autoridades. etc.
El domingo. dia sinte, con motwvo
? la visit que hard a Lslna de Pinos
na misian Agricola. para distribuir
emillas de hortalizas. se procederia
inspeccionar lans viviendas inscrip-
ss para dicho concurso. El jurado


CARACAS

3AJADO A


LOO*Martes y Vlernn
atrimotores
DC-4.

Mas Impuestos.

diriajse a s6
,ajes o a la


WN
,,M/


Telf: M-7669 La Habana.TrilmnaleT

Treinta a&hs* por homilctdio eon
airavuites
Supendi la Sal iuklnta de eo Cri-
minal de la Audiencia hasts nuevo
scealamiento. el juicio de la causa
contra Pedro Silva HernAndex, para
quien el fiscal tiene pedido. en con-
clusiones pro\isionales. treinta afoi
dc reclusion. por homicidio con trend
agravantes. reclamando el doctor
Juan Valeri Busto. detensor. que se
aprecie la exenctin de responsabili-
dad par causa de justificacid6n, por
letitima defense. "
Silva did mucrre a macheltazo a
Quintin Matos Garcia. en el Reclu-
sorn Nacional para Varones, de Isla
de Pinos, en 21 dr encrn pasado. y
as ties agravantes que estima el fin-
cal son Ians de usao de arma prohibi-
do. reincidencia y haber cometido el
deiiio cuando extinguia saneidn.
Par diferencias en las laborers
de bahia
JuzgarA mafianaa. nes. dia prime-
10in. la Sata Primera de In Criminal
de la Audiencia. a Francisco Lom-
billo. por el hominniicidio de Eleno Lo-
renzo Palacios, ocuraido en 22 de
marzo do este ao. en uno .de lo
muelles de este puerto. por dlOeren-
cias en las labnres de bahila. Loa de-
fiende el doctor Calixto Ma.od'. \
Equiparacl6n del'eomere de \di -
TrIbunale
Entre IA diversas meJnras gqoe en-
peran oblener ion servidores de Ia
Administracion deo Justicia, en esta
itapa quo se ha ablerto en beneficie
del Poder Judicial, csiA la 'de la equi-
paracion del Conserje del Tribunal
Supremo-y-la Audieneia al-eRrgo det
Superintendente. tal comao figure el
del Tribunal Superior Electoral, Esan
equlparacliin es, desde luegrO. no sdlo
de calegoria sino de habere y3 mAis
adelante expondremos las razones
oiuc abonan paraI la misma.


so so
(0 30
JAEOR. P_. h pa.i -n uMi& dab d*
w*Llkte* 4-.Jiodw M& PAMA CLI16
#ASI&NTO.

LA MAVILLAR
u SuLFA AN ~gg

lesia convocado para los primeros
dias de noviembre.
El plaza de inscripcidn terminanr
o el treinta.


COLEGIO NATIONAL DEABOGADOS

Para general conocimienito se hbacE saber que el ( Cdico
de Etica unilorme porn todos los Colegios de la Republica,
aprobado por la Asamblea Nacional'en loI session ordinariat'*
celebrada los dias 16 y 17 de mlho de 194E y publicado en
la Gacela Oficial numero 215, de 14 de sepi,.mbre de 1948,
declara, entire otras, corno alias de ocica. disciplinariameniO
sanclonables, conaforrne a las disposiciones del Copitulb VI,
y por el procediimiento eslablecido en el Capitul)o VII do
dicho Cadiqo. lan comprendidas en en numero 2 del Capi-
tulo II. que dice lileralmenite asi:
2 Reahizar Restiones para desplaza on Aibogado. sstihls
ytndolo en el servicro profesiona] a su cargo, o stlstiuirioi
sin su consentimiento en cualqiuter car c professional que
no sena de confianza de In Admiinistracion Publica y orga-
nismos aut6nomos. Ademas. no secis necesa i-., u.,. n-
abngados soliciien de un compadero su anrionisa pare
S ocuar suna plaza que este hubierc esiado dr.cmpehando
en nos sigiclntes mso:
a i Cuando el abogado hubiere renunicndo P 1s plaza.
bi Cuando hublere sido separado del cargo rneoarnle In
lormaciin del oportuno expediente y en I. frrm que a
determine Ins leyes de Is material. Miens,> easi tra-
mitandose el expediente y hosta so resoli,. cr. dcfinli-.
vael. q 1uo haya entrado a ocupar el cargo e aenten-
der comon iecint ,
En Ions eemis "casoo. Ins Juntas de Gobiercno d-ri' Col--C
gins y el Comite Ejecntii'o podrait conceder, la a.oIio. acio
para ocupnr una plaza do. que haya sidn separado otror Abogaf
do si eircrn.-tanciaa miy epeciales y particulares del cod
aeoneaven que se otnorgike laanutorizacidi. Cuando unn Junta
de Gobiernc consider que debe otorgarse In autlprizacidn a p.-
ard si no enscontra.ee canso entire Ins. nexcepconn"previstas
aen todoa io q nie anteceder. someter a slempireI decision qu
adopte E Ain considerOcin del CnmI Eieciivon. el cucal, en
casn de queo saccedsa. deberA dar cueonta s In p6xma Asambiea
SNacnlonal qinu se olebre. oexpresando Ins mdioS qua en tu-
vieron en cuenta par acceder a io soliciltado,
Eslas dlsposiciones solamente seran de aplicacisin ai letradn
despnlazado que no haya llegado. a si sveze. al Rrgo en qelS ae
le sustituyn, desplazando N. sustituvendo a mlro compatflemo
atnque haynsisdo con anteriotridnad a las misrras
Y PARA OUE ASI CONSTE, de orden del sofitr Presi-
donie '7 con su vista buena, expido In present e n La Hoa-
bonp, a troinla de octubre de Mil novecienos cucarenla
y ocho.
VTO. BNO. s
Gaai6n Godoy. I. M" 6 Cardona,
Presidenle. Soteretario.
Mumrtiles Azoy,
P Tosorpro.

a ". .
\ ** ' Y '5 *


P'-,INA DOS


I / /*


AL.


" .. .. "......- ...... .. ... ......... . A O XV10


4--


-F


.I


DIARIO D F IA MARINA OMINGO .31 DF OCTIRRF DOF -148


En Consejo de Guerra
seri juzgado en Nov. 5 el
Cmrate. Abelardo Azcuy
Para el dls S del prL'nimo men de
noviembre. call slclniada Il v'l-r. del
Corsejo de Gurera quo Juzgarc al
comandante Abelrrdo Azcuy. Inspec-
tor de la Dlivlal6rn Centrnl de lu Pn.
leas Naclonal, por anparrccr ai'. aJc.'
de un delt o ie homIc dio y otro de
homricidlo Imperftcto. __ .ia
-Segt"an-ii'a'poTdo saber el fiscal
de la cauna solicit pura el acuad-
do, santldn en total de diez alftos par
esos deUoes. aal coma que un grupo
de elementol comunistas. tc ha pues.
to de acuerdo para asiatr a la ista
del juniro y acusar fuertemcrnte al
menclonado oflclal pollciacr,


PiHA
El


COLONdS
8e vende equlpo mecanluado pa-
ra tiro de cana con 7 comas y
una extr preparada para coal-
?uler trabajo en el Uempo muer-
o. Vialo en "-Eiael6nB Reloam".
Careretcra Central y Dolores.
INFORMS: B-IBM

Obras pfbliesu iSlui fondos
Se ha comunlcado bl _pandoar del
Diaatro-Sur-dre-Onore que fiaclen-
da na sluado $123.000.00 para pagar
panre de losa odeudos a lo obrerosa de
Cobras Puolacas. de SanUago y 21.000
para lus de Holguin
El lUnes se sllu&ron 121.00000 y pa
a. fines de serana a- sesatuar A 39 mil
E\lste la poslDlildad de que des-
puis del dla don. ucosmnrbn los pa-
go a Inc leinporeros de pruclnclas


da o'erir Ruben Gcrla Dliz.
Dijo el seo0/ Lubian .Valdes que
habia ;ald, namuy saLi'fecho de st oen.-
arciisla con el sehor GarcIl DIaz. p.'r
coatnanl Ie aegura que in ahana. li.
rts 31. cursatria ia orden de naaelanca
,orre pontlente
Gestlones pars atrois pagos
Cerca del repeildo director gene
a l de Conctbilldad coninuan bacienr.
ao gesilinesr ] interesadas en qlue
,e lea paguen siu adeud.)s, erintre cll
los jubilad-s de diarcos seaLC.,arei s
,.rutculsart'aente loa del Helio Pe
rl.,dtaiatc a 1ads ha contlesLAdo ci
'chor Garcia Diaz. o auj mas cerea.
r, o c'aaDs.radotre. que n In mayor
brciredad 'e lauaran los fondos. e.
hanrtnddose quae p~ra.Is a asmata a t,
comienzar maanaa podra n ser liql.id -.
a.s e:r.s a o'ras atencione". inchn.
yc rnd. ]os alquileres de casas escuclta
v otros locales qJe ocupan dependent
cias del Esutdo
Cobran las viclmeas de guerra
Entre las diversa.s 6rdcnes de tid
lijnloa curiadas ayer par el dilrectr
general de Conlablllda.a. eLit Is de
1 400 Intaporte de la hlilma suma p
tagar I n las cimas d loas barcos cu.
,anns Manzansllo y Santiago de Cuba
perdldos duranLe las p sada guerra
Los doctares T.plaia, Psrez, pire-a
dente de I LaUnion Naclonnl de Re
iros Civilea 0e Cuba v A Meraenez
presldenie de la Aaociacrion Na-la nal

Sc gradhan en

Belen tMcnicos

electricistas

En el Salon da Acloas del Coleglo
de Belen ter.drt elfeco a laS ID de
sla mariana de hoas. el aLo organlaa-
oaapor la EI-uela Electro Mecarnica
_Ben h a l Aoaeiclon de Antlguo
Alumnoa de BHltn. parte ao cuei ha
ido confeccionado el magnrlico pro-
grams quo insertans.mo a conLtLnuaclon
Se realizara, la dautnroucn de pro-
tols de las ElectromecAnlca. Ia gra-
duacaon de los Ternilcos Electlrlc slas.
v le sora tmpuei el notlo r insignita
de la A A A. a Ia anuguoas Alum-
nusi que han cumplido cinctenoa ataos
de graduadaos.
Loe alumn is qua reclblrsn el Di-
louma de Tecrialco ern Electracdad nson
is aeGores Jeca s Bujan, Antonio PF-
brc, Isafac Pernbndez, Pedro Fleilas
Josa Marrero v c npiano Vega
El R P Angel Ariass. director ae
sla E E M BSlOn. ei t enor Joaw
A Colasou. prelidenle de Isa A A
Belen. han enslado tentas I lnalnctica,-
r.es para anE tolemne ncto. que aera
desarrollado ajuStLAndcse al siguien-
tLe programsa-
Hamno Nacaonal
Daserlbuclan de Premic.s n los Alum-
noade la .Escuela ectromecirlnlca
Curso 1947 a 1948 CAnUco *VtVi
Cristo Obrero. por los alumnnos de Is
Ebcuela Entrega de ais Diplomas do
Tecricos on Ele lrcidad a los gra-
duados del Curso 1947-1948 inposi-
ciln de mcdalla. Piimer Expedien-
te. dl alumno graduado Sr Isaac Fere-
nindez. po re seflor Jose A. Colla-
do e-, nomore de sla A'ociacnl' de
Anuguos Alumnca del Coieglo do Be-
len Que es la Eacuela Elecrol Me-
cnarca .iBelen, adlacursor por el doc-
tor Bernardo Cri.eams AA' de Be-
Itn. C tnLUco. *De ale. que Criasto ya
nosa lariar. Imposlclnd del BoOan-
.Inagnia de._.lLAAA-Beltn en oro,
a los antlguos aluninoa que hans ca-
plldo Cin cuenta Al oe de Oraduandos
en el Colegoo de Belen La voz oe los
honmcnaaeados. po rei docLor Alberto
de Carrlcarte. CAntaco tLa Juventud
Trabalaaora. Saludo a Despedlda:
por ei Rev. P Celarino RualZ S.J
,tor del Colegao de Beln Al final
se proeu-,'laa Is pejlcUla cn colored
sobte las. obraa de la Universadsd
Obrer.-Belen


HILIPSCOMPRELOS EN

BANA 560


NTRE TENIENTE REY Y AMARGURA


tsa o od0 a.
oc lop g d c pequ#ao s -dalpd.{d-)1116051.4m51
dsWC. iI.,d o I dt
.oain olio,|ofe iSt p *. 4 id i **55ll
^S^S^ssss^ "-"t ^^^ '
^^**********S^^S^^^^^ ^B ^^R^^Bcaint^^^


^fa~iat


inadi de c;a ira.-ilau lta y. rilrnra'-
por tl recirtiarrn .. alcnr o e-i. l, a nr,
dan.-.a cuentaonel ac.ueo'd. ioamlad, pcr,
ea& aireCLJa. iici la.a-.ndo il Ia Cornl-
aln JAr cltcra nnijCLa.- rnunnaorclbn
que lieane coam. -i'leri.s prmurdi3l etl
n.:'n'abranania da ur,0 una caanatra ,Oi.'
QuI a cnI:sr la nt Orcad por nrsnlrosi
cl.ud]i s In a ,rn'a ,.a- liaLlcr de lie.
l;ITAr alarliaate CeieIu
L ni.ra,'T.a: irq, hsi descanaiccr la
'ar. ,cad.a1, do t.ai C..,.Tnia~.ac Saudrt's,
at, tj'at.: I nc-UCrao)laaLi, daaaen,andd
-,,; c, lI. a ,le ,-,-a ..aa ..r, d% u,,a "', ,-
n pa 3 a ca-,plur la fo arr,t- 'de a''..
Irara S de'ttdend po h n-1, I.. a ii

M l., 1 ,1 n.1 I rq lTo r,,v I.:, .; oP ,r ,-.,,
a,,,a.',''''a aIr 'laP i.- ,,n ,_ ,
C.,IeA -. a as -- ta' 'aa c t. a c.aaa
' ''a- iaelm ,
" l- ',,. ,aa ea ts a, c 1.i' r f,-
'a: '.. .1, -,uar,,ota %1 ,.- ait, n .
Ia.a.. .. I 'LA entei le'''I i.,
a:,iaa.....a.aa- j u (.n IE i"ur., ne:,,


-r.. h,-,y mairibiL.tu OC aluis I'I J 1 'a ,.
c.r Aliertc, Lotae.A. lielt ti a In
"Pirai. experimental ,uea mal cam,'
sP ob!carva en Cuba preprrta darren
ca,-, (pldemaologaca ma:LaeC ell
ri ca'"I aisliaIt S Aa aquala-.s oue tie do
rtiern en Ins passes ide aalto Irata.
cradn.:ico tales como Marxicu ECua
,ir. V'enettaela y COlCicatlai
i-io aun hbtorlal el doctor QOie-..
&Itl aial de pinto mesi.-an'y a (1 ", [*
rcar vcueaolaano'. del a.,psc 3cLinri.-,
dc ii I l.)n aniclai: di i.i s lesialicsI aI I
-,..vsecourdarka rs erl actor, el c -
l., r,,,," experimental ern coneJs
a trr.,,.-,ando SU trbajo can los %I-
i, ns c',amenlaraos rco l, i- a
La r.e -,i arcai 'anowritdi. pair n,
utr .a eperrmnentalmrnr., lataonaandu
ana,.aa ,aclo materIalc, do io,- ru
:.,,,. de pinta es Id& -iti -a et su ., ,..
a ia.rn a ectoluclrn a lIi nbleicid i a ,i
Ltc,, Bialnco y GCmes Failds ei. Mle
L atl problema ahar.aneadc. Il a
aet 'ia nuestraito aers. e r niadn:h,,.
t i.a.' ircd'r:, con ustedes n 1.11o .-'Ill
a, .1.1. qe a todo_ iffc.aa "


i1.5nem- d-sat lsaSu.
t rTiA r cal'e catI, l u a:...... I, ..
r rr sly ..0 T
xIru dl|r. ,- 8,, n C!. iI~ r, .
a'U iTi p stra reressaa- .a". COLUAR O PERMAS Of CU /TIVO.
aesti.ac.,nes pars ecl,,raf.,.r, c 1,a .aARF tr DES PRLAS D CULIIVO, CON IRILLANI 'a
Laaa,'acaerae elass bechlas
Fir,,lnaate In prta .a.,t.,,, .i 1 aCOLLARES DE UN SOLO HI/O, D5"DtO 10000
In e, ca I aja dafloer aa a
'fr r.,L.c'aa, rac let ia'. n ,s i..aa li a a. IJ
ai- ',er. I t c.. acinaI.1. L'ia'' i n. "A.S.E", i..

Vnnac alc;,,,lr.. i.. ri r .la.a. ..e.a n I .r' a. __ _ .. ..r I'_ _ I J,_r, I_ Melt_
t'rSpatsrta. doIIailaa'at La

Sgaa.urdc. a ha~erc ia ,.ar a . I, .1. ,I, ata..ats,., 'a c'',,a a.,. .a,. 1 .,'a i ,es Jo Ca
,aaaai ,i at c',acc,,l, a-ad a., atla. ,"a ."'""a a,,' ,'iaa'. C'", a',. '' ', 'a''',,, LarauaTrlaksa i
oduce ,lu ra l 1 ,,,a , a, ',*ii( i] .a 'Lr a a.. ala ... . .' a ..... '' "'L d
aalnulc.aa an ,aia. se r haalatataaaaaa a. ,, ia, .l,...n,-, 1 i,.. ,ra l .. ... at. tr.'.ceno.ade .ront l
a',a',et'aO.-a.tna,ale. Ot a .aat .a ...aa ataata ,= ,ia.tart, .:.caa.., aaa, ...... aa,,a..... ,are "Att
a, at I. rj.'. a. .. ,, ,la is di a ,a'' a-. a ... a'.. a r.aaaaJas do icaionu
Tc '. r, La u aric ,at ''a,- a, .a i aani..a't'n is. ..L,.1, c i..... a. a ... .. .-.a aa',.rcb laer aro ia
a '' a...":ada I proda a. I" -.a.,., cf. t Fa,..r I,, .-''' to- ....... a . .l sneorn am eroi


Seniihaiia de Sweaters


ei "LaEpoca"


,i,,,. 1". 4, .1()
"" 4-56


'**.i .1.i h ll I 1.1. 1,1 l
,5, .Jl.I I..,,,. ps,. nIa.
a, ...I ...n. al a,

.... T.ll a1 .1 4.. .
2.95


que iniciamos mafiana lunes, presentando

una espl6ndida colecci6n de nuevos y pro.

ciosos SWEATERS para SEJORAS, CA-

BALLEROS y NILOS, propiciando as!,

magnificas oportunidades que usted debl

api-ovechalir.


.. J.I.... 1 ...... -..
T.I., ,0 .1i 40 1.95


a's' i.' -s .i 1
9.75


asi.i..1 i i. l ap. a5
11,.., *o.. r.ll1 ,"3(^it'> 7 J
I,... r all.. Jo .1 ri
9.8
/J'


7/


,...... ,1., ,...... 1,, P. .,
I.,, I,.. I r' "*I5 a [, .....
r.il.. a .i 1 .-1.0(|


LI.-.. os..sa5as ~ I
it .1 Ill


iA TIENLI uMEJORl SITIDA ..I Q9 ,M.4AS UaIATO i'E VDKIU


ARO CwM


L aa nls eoe aisra el epBBbH Hc


U"%IJ LOL. Lt% UL. U%- I UUIX"


Cobran el martessus pensions Sobre el "Mal de Pinto", Iiabl6 (a o sa Q uintana

los retirados de Comunicaciones ayer el Ministro de Salubridad 1 AUANO

Se ha logrado de la Direcclon General de Hacienda quo 'Anle La Sociedad Cubana dr Dermalologia. que cc.nmemor,- el
silIe mahana los fondos para cubrir e"a alencion. Los it,-ijm.no anacrlarwo de *u furdaciatn. disrlo el d,,cloi Aib. rlo
pagos correspondent al mes de sepliembie Los alra.'- O'iza soabre u- experrncja, dermulaologica: 01ri J:r :o .11.J

sss~~s? Z__s~s n -s^ss K1 __ 's -^ .^ < -A^
Pa a. atiad sa n TriT- dia 2 ae t sJubaadat- e let 'a u' a ''. ..... aBr u al-l l ai a '-atma.,aac.n .a. ..f ,.'. a, ..ah Paalaii. a .5..: a ..i
nOviembre los renra.i.as actl Mari a' in ', ai, % atf-l i ate 'tWaco ,,I.a l, ta .. t.,,.sa, L.aa -, d.' [ i,'a -. ,,i L.'. .
ie1oa de Canruclc anuo, s l. t '. p... aiua di pararufrn'arr, an Frteaa i- ai n-a. aiII VWIT.r'-iai.i-.'t .,iua. .ai.a :s a .,a,-, L, i .. .. j.*
sar paor Ia pa[c .uria do eoe d'para.5 3 al,.erert I le. I eclE C rr.':r q-' A. etc. i i- i e I- II 'a ita.- i Ir.,r t a.: L.. a.'., i .
rTenao a rec ,'gctiP-cr.-4r aei de -wa craaaiLcu eel I_ ..i,_ al eLi'. t -'n ,..-,.., I..lt a de\-..'a. a 'C,'." 'sa ,C'a .' .. .. ..... -. .,
pen- no es ael pia.do:a iai-paembrc nc- uirr -a5 ati a I.:'. reot-,d.. c a r,:,a 1 ,at ...:. 'nsl:tar' l a .. .'i ,-' i ... ,a ...' ,. ,' a''''.
Asi I ,, lo aunciae ci or c Andre% datagadat l .pre-Flr.aa'tra'ei,-aFcrrtal-1t- r, .-.1.. I i, de fr ,.,_.,.s.r .
Luba n V'al ei pnr a a.:e a,: a'r, i, ra." la A .o c .n ,ie J bialt a .Jt :,l Ci.la n I, ra i i,fooao.,,,,- al,'.'a -, ;,jh 1a 1-.. i.(,-'ala i 'a ,. .. r ' .. ..
caraLatn de Jub la-.l.a s y Peuas cntad..-c nia. ale pa',T, it. It aai o Liu ',r,n ,r ,-. '1 ? atas L' .', a... i- ..' a 'a i , . .
uc et tad. er~a'ota' doipta.a ate 5Ir aO- itt: :t'is H rO ~i*i. uaiqaq...i I *a
ratoerse enLret tatada co, el daclotar 'C-n far,.L ai t eptiembra pa p... L, ... an .a-,.aIf, .1I a i.ate .a .a. .. a. a.. ..,.
general 00 C ralor, aad de Holsana c,n rd.I .1,, le c..i ,.'.tr a ca,, ..'t.r d<. P r ,. e I, .. .......1.a,,1 , t'.a....A.


W


]


n

n
p
L
c
clPACGINA JCUATRO


r*iADin nr I.A MARINA __rDMING.n 1 iDF" lOI]RBRF E iQ4a8


AN, AOO(CXVI


Se lucha par la creaci n del I


Dtaacados mlembro dl IntlutroiI
rle Pianeaoa Econdmjca Cubana
formiulamon decIrw*Q&oAK0 a au-
gencia de croar el'lacooatraL cu.
yas imnpllcacones rtWft del mo-
d. que a conUnuaciftt ranscribe:
l mdudable qlue Cuba ti r-o
sidinaado desde-haee- Mqcfafiaa -
ia creactln del Banc Cetral co aO
eran,.ima rector de oIa nBte. la ino-
Seda y el crdo l .como lice medio
,e encasuzar tse d c a a1./
-on No obawlre"'-Cque enl
i,- moments pIm &om nt' qu6I
m~rrntoOlo un Q-1
.11o s4udiquce 0M "0-eseornu
:creacln del RIO ^ ia, eI
--.nveniente qeS o Wta ntes de
S ecrtascn Ia Ley .l c do
.uontas y In (deCon del lb-


taL8o. a vet que serial neciyriuo er -
tilWaIr la Hacienda Publha.
E--stoelarli qaue cuando se cre.re
el Bait Central. tle se er.conirara
con o cbatiulos quo aerlan cal insu-
perables, o am monos, que pudeiar,
hacer dudar do su exito Adem 9 el
_cnvesmlXienno_ de que los p, oblr-
mas eubanos dfieren de los de oou.,s
p= que pudieran servirno0 de
ejmplos d.da sun peculiarLsima, ca.
raecterisUcsi.,os hace estimar. que 'l
Banco Centrti requjere para ejercrr
Splemtud su untciones lo i corr,
pementoa por lo menos. de una Lc.
onetara y de establizaelOn de ie
moneda u i como ta Ley de la B.ir-
caprivadar
El status monltario de Cuba, su d.--
Pendencia durante mIn do cuaienta


Banco Central

anios del dolar con u. veltlaj s
incormenlenIes y la crtlla sdua.
CIn finainciera el Esiado c.uui..
de I n ausenlca de una plilluca econo-
rnmtc adecuada en los luImos ,h.1.
hace. nace obligatorlo par la fuerz.
de las clrcunstancmras pare eyviar 1
depreciacion de nuesIra monedu a f4.
creacinl delI Banco Cenlral en una
condiciones que pudleran malograrlo
que el honorable seofeor Presidente y
corildere ia contenlencla de lo que
se seR.la Una Banca Central con
dificullades admli4strallas ajenas
a mo organizacidn a con taras orlg.
ni.d, por la actual atluacln dcsdc
sr, r,,cco podn" uaa menlar consrde-
rablemenme las dfjrullades exifslen.
fi.


Ingles Secrelariado High School


"Modern English Institute"

8 ylg9 Vedado FO-1861
*t -
INGRESO A LA SEGUNDA ENSERANZA
S CLASSES DE CONVERSATION
FRANCES
Emple os a *uestos q r a d u a d o s
Empleamo. a nluestros graduados


Espera e; Insutulto de Planeacon It|a ptOplClando las medldasneecesa-
Cubana que el doctor Carlob Prio-So- ril con anteraorldad Mlia creacion
carras constdere eslos punto1 de vts. IdeBanco CentLal"


Agents y Meidnkos de Srvicio
en tsd. 1 RepubIcaO.


Agenclas on La Habana:

DAVILA Y C.IA.
to, ,n T.l6tmno M-1117
ICTrICAL coMuFORT, I. A.
S A.,,In, i7 5 d .56 Tolfono A.d3565 y M-8732
LUIS PU1e
Pmodn 2.'. Ttla1ono M.-1125
mOBIRTO A. NOOALEI
dle .e o .- .-1$ TI 6l oono U -2 5 5 2


Amplila CAmara de Conlelacl6n
para almacenar carnes y otros
allmentos, separadamente y gran
cantldad de cubitos de hielo.


LAMPARAS QU1SADA
Infant.a y Son Ldiaro T./fooo U-8975

UNIVERSAL MOTORS SERVICE, S. A.
Inlonta 669 Tplhfono U-4730
HNOS. IGLESIAS
Monte y FIguroa Telfono M-7054


Baiodeja recogedora paranel des-
hielo, en material plastico. Puede
usarse para almacenar los cubltos
de hielo.


LUIS CANDALIS /
Son Jos64 212 f- Telifoto M-923
FILIX A. BIRERAN
Neptuno 560 Tel6fono MA-101 I
LA VAJILLA
Galano y Zonia Telofono M-1530
CIA. CUBANA DE REF. ELECTRICA, S. A.
Oficiom 106 Tolifono M-6506


Un'Joven y elegant matrlmonlo de Ia soiedad habanera, el doctor
Aristido Hernindex RIvera Rerlstradoe, de ia Propledad en Mor6n y
su espooa, tan encantadora, Olga .. Arellano, arriba en eat& feeha a us
Bodat de Lana, que se tradueoen an slete afios de venture conyugales.
Aprovechamos tan rata oca ln para publicar el retrato de I& se-
lora de Hernandez, hacindole leglar nuestra cordial felieit4clfn &l eoti-
mado malrimonlo.
CHEZ MARTINEZ AZC'UE


Saolnn. Od Sr.
de Pt=I.. dr IlK
d, b,,h I a
rerde.r $395.00
Dormilom. de
Platinoy Brllant


1S d.OOd
con^ veinl,
r'?is !S ,


El doctor. Mario Martines. Azcue, Doctor CAndido Comez Echa.o Y 0 brilintes y .eai
antluoo v muy querido amigo y su Iermlnia Calleja, doctor AlIfredo Mac rub. 19.
bella esposa Nlena olg. abri ron su Donald y Carmen Montoro. doctor rubles 1195.00
residencla de Miramar el pasado Jue- Evello Luis Barrena y senora, Raftael
ves por la tarde para un coctallk Morales aefora, doctor Agustin
part animnadilsimo, ofrecido en honor E,.asart f Asuncton Freixas, y el
de los profesores unlversitarios con cronita social de El Mundo, Enrique
motive de haber sido electo el doctor Rodrigues Faura y Lol6 Dtaz Can-
Martinez Azcue, Decano de la Fa- deIa.
cultad de Odontologia de la Unlver- Las doctoral Celia Plasenca viuda /
sidad de La Habana. de Diatz, Leonila Rodriguez y Maria
Un grupo selecto de invitado ashi- Ldpez Griado y la sefiora Carmelima
U6 a esta fiesta en la quo e sairvi6 Boada.
un rico buffet, ofreclt6ndose tambin Lao senoritas Carmen Maria Zo-
cocktails y high ball en el bar de rilla y Mercy Dumolts.
la casa contiguo al comedor. os sefores genlro ao t REINA Y AMISTAD
Con los anfitriones hacia los ho- Sterlig arutecto Joaqu Wea, y TEL. M-2244 HABANA
norem su linda hiJa, la sedtorita Neni- Jos Rolg Malaver. pb, j.d 0 esso Fcprri i
ta Martinez RoiE y saus hijos, el doe-
tor Mario Martinez Roig y el oven (Continua en Ia Pig. CINCO-
Oscar Martinez Roig.
A contlnuacidon la croncurrencia:
Entre los matrimonlos recordamos
a) doctor Rodollo Mendez Pefiate y \ COMA MEJOR RI
Dolores Gdmez, doctor Angel Vieta A T M ENUSy
Maria Rebozo,. doctor Ricardo O- iiGASTE M EN-SH
mez MurlUo y Pilar Echaso doctor
Ramdn Mlyar y seflora; doctor Jos CHEF Home Restaurant
R. Hernindez Ilgueroa y Maria Te- Comdas a domlcillo en tennos
resa Alvarez. Ingenlero Ignacio N- d c"
res Diaz y Maria Luisa Masforrol. especales
Doctor Andr6s Angulo y Joefia HOTEL PALACE
Madan, doctor Rafael Madan y Gra- HOTEL PALACE
clela Heydrich, doctor Ren Her- Calle G y 25 Tela. F-.211
nindez Vila y seftora, doctor Elias Vedado.. F 11
Entralgo y seora, doctor Juan Me-
nliel Vmcnonte y Heroica Puncet,
doctor Lula Reyes G avUn y seflora,____________________
Lut Alaele Valls y aeftora, doctor
ftoendo Pforns y eorgina Manrara, N
doctor Francisco Carone y fora. DR. G, PEREZ FONSECA
Doctor Miguel Angel ralber y Ma-
rina de Varoas, doctorRobetoLa- CIRUJANO DENTISTA
tour y Amelia Sierra, doctor Fran- RADJOCENTRO AIRE Telfono FO-197/
cico de lasCarrera Fuentes y sefio- RADIOCEMO AIRE Telbiono M1977
ra, doctor Jost Ohelala Agullera y Aptos. 304-305. ACONDICIONADO Vedado-Hobana.
sefora, doctor Carlos Coro y Ameli- Conaultta de olunea a viemea de 9 a 12 y de 2 a 6
na Fuentes, Herlberto Monteagudo y
sefora, Ildefonso Bemral y sefora, TURNOS FI1OS
Ramdn del Busto p nefrora, Enrique
Oepero y senora. _________


Los doctors compruebati que el Plan Pahlmolive .


"'1' ., .P3 104

Compre sui Palmolivey Palmolivese de pies a cabeza


.LML t M ILILN- LJVINV 1 LVIU)%[,LV 7T


|
-/,/ . / .J ,


0


F. Venegas Muifia
MEDICO DE NlSO8
SEx asistente en la Clinica de los Hermanos Mayo
Ex M6dico residence del Hospital Infantll de Washington, D C
Consultas PREVIO TURNO
Calle 25 No. 359, entire K y L Telhfono F-109,olltoado, Haoana.


VIAJEROS


Rumnbo a Niueva York salleron ayer
por la via area laI distingulda dama
Mercedea Cruscllas viuda de Santeiro
yosu sobrina, ]a linda senlorlta Mer-
cedltas Touzet, qulenes van por bre-
ve temporada.
Tambidn ayer partieron hacla la
veclna -metripoll Ion jvenes y olim-
pAtlicos esposos LuLs D. Weaver y
ilvia de los Reyes, Inos que pasarin
un mes en dlcha. cludad.
2-ra5_nma.grnulsln f.tanda.-on-sa-
ratoga y en Nueva York han regri-
ado a nuestra capital el doctor Juan
Antonio Hernindez Corujo, c4nocildo
abogado y notarlo y su bella eaposa
Oraclella. Oonzalea del Valle.
En el avl6n Estrella de Cuba ha
llegado de Madrid el aefnor Juan Ma-
nuel TrUJllo., distlnguldo ecritor es-

Memorandum Social
DE H 0oY, DOMINGO
BODA.S:
v -y-dia Rueda Borrell y Josr
Manuel Sinchez Navarro, a
la 7 1 r d., en Ia iglesia de
Ban Juan de LetrAn.
-Angilita Dlaz Ferrer y Ra-
fael Valle Carricaburu, a las
11 y 30 a m., en la iglesla
de Nuestra Sehora de la Ca-
ridad.
FUNCTION:
-En el teatro "Nadional'", a
las 9 de la mafiana, de la
Sociedad Inflantill d) BMllas
Artes. presentandq la ope-
reta "WI anillo migico".
BALLET:
-En el teatro'"Auditorium", a
las p -m.. de sla comrpafia
de Alicia Alonso.
SANTO t
-Quin-tin, Narclsa y Lucila.
DE MAXANA, LUNES
RECITAL:
-En el Lyceum y Lawn Ten-
nis Club, a las 9 y 15 p m..
Sdel guitarlrsta espaiol Rey
de ta Torre.
SANTOS:
-Amable y Severino.


'1 g1'

SUSCRIBASE T ANUNCIESE EF
R. .DIARIO DE LA MARINA.


pafiol, su espoS Lola de ia Torre
dama .MUy estlmada en nuesua s o-
cledad a su hija Juana Sofia.
La sefiera de Trujllo trae maRgw-
flHo I planes para' desarroilir aqul
co0 su arte exoulAlto.
Procedentes de MExIco, donde pa
saron una temporada, llegarnI hr.c
a eti capital el se-or Mariano G(;,,a
lella, preaidente'de la firma pribliin-
taria "Ouaatetla", y su encar.nadora
esposa Gladys Hernandez.
-Sea -bienvenid- l- 'estirmaao marnr
monio.
El doctor Gabriiel G6mez del Rio'
el conocldo galeno, ,eab uoe regrr-
sar de Nueva York y 'Wa-ohlngton
dond paoa6 un me atendiendo a un
querldo enfermio y vtaltando hoprta-
lea de niubo aol cono el c-lebre John
Hoplru en Baltimore, hablendoe ya
rlntegrado a ous conMult.


El aeotor Antonlo ioSionet iu es-
posa Beatrio Barquln y sus dooi pir-
ciosa hijas Besatriz y LUllam ncaban
de regrefar de Espaia, donde per-
manecleron 4 mess.
1Bienvenildost I


ClTMrLEAIOS
La encaLadora s .n.,riia Mecnml
MaiaiA y SanchIle hlja o I los epo-
fos Ecduarao Maria i Pura Shrichez
Allionso simple en esta fech a Oici-
%sir chicri oe edad. mo.lro nor el cual
pe harbra oae er- muo coniraitulada
por fBmll rcs amigo5
En in fenra de marana. lune. rum-
plhri diecriruee aorlos de edad. ura II-
gurlia mui bonlia del i Ran munco
habaeio. MarIa Martine? Parraga.
hnla el doctor Joose Manuel Marti-
nez Zaldo. adminSraroor del colega
,AJerta. % de au eleRarile esposa
Sylvia Parrsaga
Muy congraLildaa se iril een lal
oca'.ion In sehroila Marlinepr Prraga
Tcmblen en eaic dia crumple Iris
afinos O erd erl imnpatuco nito Jor-
ge Bernal y Martinea Reina lilo
dorado del doctor Jorge Bernal N
de su espoos ran irlereanite. Mania
Melna Marllniez Reilna
FeliL.ldades
IHONRAS FUINF.BRE8
Pasado nmahana marles. a las riue-
%e y media der In mafiara. en I. lile
s.a parroquilal de San Nicola, se cc
lebraran siolemrne nonras funebre-
ipor eleterno descann del alma deli
|er-or Pablo Gomez Garcla. de cuva
IMoOI-rp acarcida en Esp-i-n T-rcum
pie el primeranirversarin
Tan piadoso acmo ha sid,' difpuelo
or iu luda. la seora Maria de la
1e e, Gonzalez. quren ruega a fur
r,niridep se slron acnmpariarla er,
ddirheo aCro


Cronica Habanera


GRAN MUNDO I


OPAt0 cin
jogr
ii. "A' .Complacidoa damore Ite primeras nueria de ocr. boda del gran mun
do eoncertadlc pass el dia dlerinuere del proximo men de dicirmbre
Linda lindsqlma Isarno.lcMaria del Carmen ArgUelle, r %Gozlueta
La eiorlta Alirguelles hiji del eorondel de la Marina de Guerra Julin
I) Ararelies y de la rlempre Intrec-ance dama Frf.a Goleua. rontrarra
nopelai en is fecha mrenrlnnada eon el correrto Joven rCarlon Odrloinli
i Bairan hijo a su et del rexrcrelenle matrimonio Carois Odrloisola
Consueloa Blaran
Dicha er-remoni. Ilamada a r eular un 'surce por la deirarida
posilri6n de loq nolo e refrlecuara a la once )media de Ila mafina
en la uigleia de Snta Tomas de % ll\auc a.
Par hoi at s uac palroe |nro
DiE I1% S-MAN ANA
E".In a rI--a O1. 1.'A .,s I ... i. .-. '" iiin. r. pli-, e'.n ,,a .,,Ia de
I- J'. r ,], -A. l',a N r .'Il,'I -.., I. I1f, -.. ""r,.. '-. i~r,.
LI-elIlC. ell. (le .:1. ,lh C t L, CO AJ, i l --I r, (elel ,in r Plal ec: i i.%,
Ila dalr, n e I% i' .-',',(ld.-I innPn',Onnr ..'."l,,TO $i lo l r-en6or lD I M Mn' ,i.'rn
NMai ls .'a.A i nr. I. nip-l r- i ig e'-'r- 'iJ cinri.n'nlr r-.pnq'ra r-e rQtiiPein Li
Ae -; -. l --,,.-. .. nn-, ',,, Her-n-, n'.r-,, hrI- 1. I,.jr. .


Alto a la Inflaci6n,Contribu)'amos a detener

el aiza de los precios.'


FIN liE SI(;.I 1hae rsu part al
reajulstr, en In mannor media po-
-'t-b- l' --eT w ririm intmeron de aquellom
articulos alhorn ma is soircitadlo v
necesalrios. Bcuefiriese ustied adqil-
riendolor.En Telas do lana y de abrigo:


I O NAS para 'esidoR. en diferentes co-
lores, con % ilosas obras. Precio normal
5.50. Ahora 4.95

pkiliS ide ANA liaon N con obra, en
variado, colored double ancho. Precio nor-
mal tIS0. Ahora 5.75

FR'\lIl..A\S en hiano. a7iil v roqa. Ii.
pasor icon mufiecos. Precion normal 7rc.
Ahora 67c


SL ll Ii'N d,- gran ralilad en rolorer
neg:ro. rojo %erde. Precio normal 2.)0.
Ahora 1.5


0


LANAS en diiferpncr lonon lisno Inm-
irn con onbra. en doblep anchuo. Pr, ro
normal 2.~7'1. Ali.rn 2.25

N, a ruiinalrox rn beige y carmelila.
en blAini-s. v prina. 'Tambhin maliladan
en iarcos riiraes. I'recio normal 1.175.I10
Ahora 2.25

LICISt lrip I.\N n ci naclror % a li-tas
en dicerrlcri i r finac ronlicnaririrep. 1'r-
Celo normal .1 713. %hora 2.95

DpA Id Tdi /i. rlsplna /,ab
an rafael y m. l
fan rafael y igiiils. m-jQQ|


REGALOS para BOB
..r ^-oi


GRAN MUND0


Una colecci6n


nueva, preciosa


Para, NiInJm y jovei-n:0l16 a:dls I!
Ilegar a nuetro )Bc,,iiJ0 i:'11o una 4anll
di,,eroidaJ de nucno,. rPiin,'rn'i9s
model. Sorn dc ILiIropoio lifela ...
de ligero y finro aslrunllcr... ie suae
y" dJcliinova l.Udd JL>IC... Y Ce adoruan
conll airodogs rIeoI,. cl .on .alrcea
rietallcs -ont:jstanieF, con apo.rnogoS
Iazoil Col iliaa lp-raianlIeria y inJl-.
botones. IV'cig.' ,1 n rrlo i.r oin mUi lils,
en la priincra oL'riii-, idrJ!


5. 'o l
c i r i. : :b
t .. '*s
,f I ur. lt r p a re ,
rn TOW, Azul o
. dornow cid
eP de rlriopero(---.
.'r,.r Je mrelal
I., J 16 a o,,
14.50

c t- i n r. r1 aero.
l. .. 6L .. y
0.25 J Ij l, i
iii C5 .d:^I
0.25,^ i

"BSI .,


ARO CXVI


DIARIO DE LA MARINA -DOMINGO. 31 DE OCTURRE DE 1948


Prtcioso para usted e

ideal para tin RegaloHe aih el omrnentarLo que uha de u-
,cririe la conlempliacion de cote novi-
0imo 'rcro de alailill... cti[o clino,
quc ofrecenIots eC lonori. iaril, rosa.
verde y rn',o. con ,.rc y'detalles en
negro .\Aorne dc dil su "boudoir" o
cc6ila, para o fseqini.r o si ni ,,nia
prcdiec'a 10.50

wes a J, Ar, -, i. l ai. /X...
.ns% ae &ATiu&ll. M-4901


-------------


I I


i - - ---i


I


/ 7


I


: I


. ... '. ..... . i'm. o '.. .. 2 l wj 1 :'r .-
I,, A rl ESl 1 ,11 i,,1,

I. ,, .i... -. ,.. hfIt.. h, ,. 1 ,,

U- IQyS r.. ... .... .... r .I' .' '.. / jl M
1.".'.. .. .., ,ar, / I /


,,,i l itp.' ,. . ' I I DA
,. .,. ..- i ., ... r. .-


1 ... ... ,N ...,%l,, '.. '- -i $I., ... 1 i iI \it 1 ...1 ,. i L,, '.l .. IV .. ( H .t..i .. l l j m t l O O .
... ....... 1 ..T....I.. ... 0c r l
p,. c ,..,.a r.: lro'a,' : i*l


jn -.I I .'. I. 0 l

...D,.d i..frn O I dr. i ad SUA
I .I r 1 .........' .. .
........ ... ...r R. LB ERO,,O GESRE CIO
opi-rL ,, .. hr,..,, r.... u 1- ri-w nnronra,
CI R UG IA P LA ST IC A
"I %' hI I.III. I-I. .R. 'I- i llF DE
.... ..--r.,r-.C ill 'I'll M I K(iiER% OF FIF ORE".
I .. I..I 'i%'.....% ianr ii. d...I 1 O-.1K 06110 Z 3 e .
i*~~W'J~~ OIA 1 t% ZA. rrrIa.I. s'a I M 7ci p mcrc I Chu: fsIk~
4-1 A,,.AJ i..,..C, A,,,I., ,, a.. .as ..r...o.. l.. .. '
,- .... a,.. . ,, .._c or ad a ,
d e Nu ,,i , ,,r- ., o ,i r a- -- _.. r..... ".-',.
n ,ip ,e c ,,err -.o,,,-. ....... ..ui ~ n ,.'i, nn- .n .,".i., Ia an a
iiois,ln 1S,,, Iir-i prrIa I ,rr"l c e l i .rc I I .,,. ni .r '*,n.. o h .
.....riro o r n.ml'e. , ...... ........... ''''' J P'' A ST'C A 'iI. I. A Min ionon a, I ,
Ihi1.l'll l tIik llPlHlF-I l-lE A Ol IVA M1% ;+.
U.' Pie a~rn i- i plia inrl
.... a elrn rn'r ..... r, i n,,, ii-i o '.r.. r,, nr c ncia 'F


PAGINA SES


S ANO CXVI ;


rIARIA DL IA MARINA _FOMINO 31 DF mCIURRF DE 1948


ilI~i n ti'mniA viv cr


El Mayor y Mejor Sur


A LOS MAS BAJOS PRECIOS
i
,
DEPARTAMENTO DE TELAS"LA OPERA"
GAULIANO Y SAN MIGUEL (La Esquina del AHORRO)
Servimnos Pe idos al Interior


Ptublicidad S14AREZ

Solicitanq pe no se le de dinero
1111aas( cifS 61.in i a Obr-na....lo, .n.. nritof Llma-
mi" d, por grain snmero de sor-los do
-- "LUn on Holguinerai, tnsfitLci6nl i ra-
i a, a o. h la. ll.l 11 O guin,ll a n t que sc coil-
' I 1 h- c/ial.. ii alll, hn dn inalser-sadas los
,, ..a.... i:.. iaolitdicdilarsociedad pnrn snfraaar
llla a, tl ., a+ al- (Ils epar ticlal-rsq do lhs dirretivos
, I a a, a i i i iWi i. iis (ci t d< n 0ti iico niti ista adic-
-.,- .l.l.. 1, a i l. ,1 1s a l la n "rI s,
I i,,,1 i I.. a I-, ( (,i, ,i t ill 1 iicii"tr-nlnto que
a 11 I .. Ia, al. a ,-a ; {" t t"lt I I I ml ,i i.ti ll p lln destinado
(11? ( ii, i e ,| ,11 }.fl~lli It.' II.al liotlilll r-inlsU L ai.t
II I.1111 111 I i cii I miba lr- 11itit 11r
i -a I / I w 1 vi h es b ecer
l i.... ,- ia l I "t o ,i i allim ai-l l l I it l 11.1 111111 r IIIi lalh tlro -
I I\ t~l' I a I l-t o l"I- o Ia i n1.1 Aill I
-llii a a I i 11111 ill 01, 1 J ,,,011- el11 t1 1 t111o' 111(15 lii-
I I E ....ii. sI.I i'11 1111 a' l tP+ iIr- norlllaesl por
i u it. hl 1 pr0 tesita, Y
H' 1,- l t :, I, Itltit lle 111111 -l l l
.IS....j Ii aal lt"iil I lr- s

VaPara Est ados Unidos IIi111115
V SSITEW HSHINGTON ,I'llirv , 5,,,
d lCapiS i N cion 1-1oY t ., ,,- I- ......-
/ ai taIe Il~lil ii,1 Fp li;

I I, ,iltl ( 1l1 l till tI1-Il'l 4 4)

8s .... ". ,, i 1 II I Il~ .-
mI.se~l. a -
...1....l .I..i,-- .., "I .


6 n i


c a


H aban e r a


"r !U l" I I BII i 131115


Sdncdlnldntc clantc/


Muralla 357 Habanca Telf.M-8414


ADORABLES

MODELS DE


Son de crepe
romaine, C 0 on
apilcaciones de
tena Iola bar-
dada y remates
do qulpour


IERNALES
en TeJidos Comple

tamente NUEVOS, en

I Todos los Colores de
/Moda. incluyendo el

Negro y Blanco:

/ TAFETANES
1.25
S Crepe
"COPLEY"
1.48
Crepe
"FAYA"
1.95

MOSS CREP
1.95
/ FAYA
Suiza, Male
S 2.25
ANTILOPE
2.25
CREPE
SATIN
2.50
CREPE
Satin. Extra.
Jranc6s
2.75
Crep6
"FIESTA"
2.65
Crepe
-TNTRIGUE-
INU
2.75
MOARES
2.25
MOAAES
Francoess
2.50
MOARES
Sulzos
2.75
TERCIOPELO
CHIFFON
(Incrruqable)
2.75 ,_ .
FAYA L .'
CORDON'-',,
2.85
FAYA
DE LANA
__~Y Y-SEDA
50 pulgadas de
ancho
3.25


iido de La Habana,'


LA BU.nDA tR rs.I.AANIsI7 G10RIA BE G U I R I S T A IN
\.% ARRH)
P I-.1nIc h N ew V I c' r-, ,'h e | IDN
i rdr n -iii m a lqu i L'L rl i n.-"ri" .
,i.,,1, r.:0P ,A el L.. % .1- l i-e-
i. Srii. L dit. R a id l B .:rr,-i c..,,i
I jo, 11-i Ja.ae M tluel ini,: 0.: -.-
iLmta remimr-La niciri r,:.,s tor
hIOC I F 10.Z.L-r I cn floral alo ti Le -
r orlo' a J buai.i- dqu wertar la I
,.l,'io erua lUreu -ult La. ie Go.ya-
I i at ll. ,..i- .- Lo in it]l V, aa. ,
Con i, rlo.er girl ra In dijacloa r E.
,l En-i AguLrre Rueda % r-n -n ri n
L.,:,% I1 nLl'no Manollto AgoLrre G,.na
a.... c Il hos. ,
Las ramlh iesR.R. .e L anchez N.-
,arro ci..,ean hacer potetr --hri- ... -
l,,.r ,df 'a qua aihen co Yyoanlaler,-
us, r ith macbaa h lalaClr.Le: cn.,a-
r n, l ein thgado a N I A u ae-.ano
WS )OCTORE. LOREDO. GOMEZ
GCNLALEZ Y DOMINGUEZ AVILA
En r ra d la lar de e b oy iega.
ia. nuetira capital. pro cedoert.t aa
.,,, fr ll CVrct ad c ,ej:,,rr,- ipavia dA-c
,,- rc poct, %a. s .pu.ao Emma Guircia
S,,ALU. Laqta Alanrey Cu nchiata Be.
mis, dcra loioreMcoa e ru Angel Liii-
1 Crlos Gomez Gur.hatlez a ile l
lo,,'r_ Domlnguez Avila.
L. tcras ez. GE-rnez onzlz e % D.,
Iriliitezi AaiI.. fueron acormpaia,,ad....
it ,.el,.r Laredo inventor rel .,.
oay, di .,r etoia nla a de l fuerzo al Co,,
C.) 'olde AnLestesllaos heicraJO re.
lirei ie en lorLre.il. el pralL .rd
,-inar otpaccalsla en card u olo i. y 1 *el
.0,ld1 cicorn- ',lne.tesliL, en 1 d. -ee-
,,i,'..cion y ona de ddcho aperalo
iif c,doii oen hospllalen e MTIoaive-I. .
C'-uoeON New York. oar an n, ilc ex LA FIESTA DEL DObSIGO 7, EN lQOUNTRI CLUB
lordinriilO, ya qua su, IlFt/ deIl .rP.
di-. Iii..- grande deooCldbril,aeinI..I- ',:,i, iuga .ugerar que result. nfbecer n a en icleulapd nal.nera er.
.(1..IL1C.n de esth epoco u, bll llllllnli aconLecimiento as- nLagntrl.co deshle s,1n.iodelcos para
Nui-'. blcron.rlda para h. di-riir.. ,' a d iJf ati, ,ui es anunciada parse [a eslac in que onlrer.,,.
a,,A galenoLs ynuestra ilclllai..cl.,l, d..ni.7.,r.l I do iho.lembre. en el Lo am is hndo qua na lar.L.ado Paris
ral.:.. Caatry Club de la Ha- Dpta el i'vieroc. d cle.aria ea nrocne
.,OGARFELI .. saf ieg nn* Ic comunlcun lan [as i'fere v
Con La Liegada de ona preciac.a r.- Tr "lr. w. Int, Inoaguracickin de La bellans damns Lillian Gnaez Menau de
fin. aU ULld&la ilollon alIIO aoilt. .1i- .IinL:'lr., internal F Faujl Ala ra Joh-noro de Menocea a
mentadala so alegruLs en on hogar Cal.. fLia. n oal igual que la del abo Joseflna de Cardenas de Areltano
Ion Jdveniea euspooas dmolr JLe An- p,:aor. icndra como nll,:ente impor- q,,ienus oenilmente clnborarn en1.
Lon1e Mendiadeza Peres y S,,ila Ca- 1iniltLMo liar exhlbLeain de modes, ogannzacion del e~peetaeulo cLcr', I.
"-crc,. -. La qua uestra s grandes casas dc eegoirle dama EnaitL A~ L tileta ae
Aleildloa I la reiol Se Menaenda 1 ,ha :,.%I ura coma Bernebeu. Em"ilo Johnson. espoai del presidentE del
Purmacir ben repatado lOcOlogo dix-Loo lMelliy Atelier Palnas n. Sanchez Club
tor GUIllermo VutrLin Mule y Ruiz Roca, Eva y Esther A lelel Parlsinen ya ha escogil.o co.
nao modelo a duniosg ur, mua deuca.
@ R X M O E NL A C Ecadaq de nu ......rocled-ad. It. sefol-a
A R 0 X codaMe0 ErN L .lCeE .lefina de Cardecmn de Arellano %
SIn sefiortca Gloriat Bgulristain. tasa
.liem Unae "leunc fIdle' enarltaClora.
c.30,na rerbt 1,:10S corrpl.ccMrI, .Cn p..
blhcar
ft-, Los ear-ios oeber, oa. F u-,roarse r.
crar nsulsrneaas
En on loa..deg le .In caei~-..
MAGDALENA iPATEGL11
Una fena d'e grard'e i lecrla % ,a-
11sf ace-ones foe t, del pla,. O-ecna,
cori mouunnle cumplir ullae- rn-.ns.
apra MagLialena LU.,egu,'. C-,r.-,z
. Lnredo,iunal addrabi. T-,T$ fIr..,
"jeune tille'. ia-o do I, 'e0rDIIil'Inba
dcarna MargotG ome: L-:roh' a,-.,da
d& U%.Itegaj
En tan graia .auoaiOn i1 c-, l ,
Uyalegui reunt., al orJp,:- -Ti. c-d TO
goi. grupo- reletc.-dei' lrr,,ir-a:r a '
, ,enes. en I r .resld.en .-., t. :u oampr.
tisama madrea en el Vedado, done
%
-k. hubo de Lrprovisarse una anesta ale-
grey animacts
Di6 eomienzo a Ias site de la no-
che prolongbndose hastal as doce.
Todo el tlempo rein6 el belle entire
los pareItnas. hacidndose un alfo a las
naene parn nservir ( !obuffat'Len el co-
m.dor que como today In casa. apa-
recta bellameate decoradi ncon plan-
tLs flores
Al Centre de Ia mmesa reealtaba el
tbil-ih Say raKVe"-Con 105 --qounac vi-
htavI en lps ltremos so advertiai
l~lia po1celionau cuajadas con anave-
la rasactos u
Entre Ir sefinoritas se encontraban
lsnlla RIaerv- Martha Bernal, Ana
Mluie Arenas Lourdes Alvarez, Mir-
hl,,i Marg,,raa Lourdes Fernandez,
V Folsa Fernr,,dez, Mercedes y Teresi-
t L3i Goiriez Carmita Argttelles, Bertha
Alicia a tLha AdAn.
-Ofelre-nnm'ttlv-
olaercedea Maruri.
LFLA DOPAZO CAN..L[s PucimL. Hernuindan., Consuelo Bo-
tilt. Victor-ia Fermsindez, Ter-enita At-
EL rpes ie noviembre, qcue nmafiana, oriental. y de su esposa Car-dad Bar- varezr, LctSiaFsuire- y Gloriae Mir-
lunes, dari 1lo, se nos prestnla ban Aglro. quez .. .-..
p.ddigo 'en .- -, nop' alon. Inumerables preparalbvos se ha- y entire los j6venes, Oscar Varona.
aer~~ea~ -calel para este enlace, sefialado pars Jos6 Manuel Baeza. Ow-n Zayas Bo-
Son nurnero-isniMA.l.las bodas con-c.' sabada 20, a Lou siele y media de ran, Raol Recao, Eusebio Dardet, Ri-
curtaodan ye, a aptochekSe Los cniaes 1 notice, enla iglesia parroquial del card L6pez, Pierre Dwayer, Chopi
nus humos refleAxdoaeaqfanteriores cr6-I edado. Are-Uano, Bertie Andino, Pancho L6-
iiiens. En cuonto al adorno floral del tem- pezr Johnny Llanza, Pedrito Guerra,
Hay hablaremosa de Ia de Ela Do* plo, ste ha sido confiado a la "Casa Severino Ga6mer.'Gustavo Combarro.
L %. Canales. eeoorita rrum bopLnhta T. i-e.It fiv--,rito jar-in dae Vedado. Jorge Callejas, Jorge AA iarez, Agus-
ciiyo ,rtroialo ubllamos. hij'a le Idsnd.- do,--,- alrt-I tambi6n el ramo de tin Cruz, Ignacio Bustillo. Luis Sui-
er-,-or Cornstantino Dopazo S.nia -", ner, oi.. la uste novia. rez, Javier Mkrquez. Fernando Bar-
Pa,.cdina Canalea, que unira ua. act. L.a n..,Une ,el novio y el padre de oee6, Adolfo Arenas y Angel Usdte-
rr,:, a Ins del )oven Amaury Trowu-/1.l ,,.- cEr.,n los padrinos. gui.
n, v Barbani: ho a su vcz del -.ear-m PI,,oi,,.amrete daremon mAs datea-
I,-:.e Trnvano Pl. conoctdn ctilon/ diH e ,: d e t'aoda de noviembre. IContin6ia en la pigina SI-ETEt


Se inscribiran

cerca de 5000

profesionales

Es en ti Primer Congreso de
SProfesionales Universitarios.
Lo que dice el Dr. Castroverde
Segfin informed facilltados en las
oaicinas de la Confederaci6n Naclo-
nal de .Profeslonales Universlarios.
cerca --de inca Tnll -gra-iaiffos --de
nuestro primer- centro docent han
remitldo sus planillas de inscripci6n
individual para el Primer Congreso
Nacional de Profesionales Universi-
tarios. A juzgar por los calculos que
han venldo hnciendo los dirigentes
de la Conlederaci6n, las inscripclo-
ies Individuales pasarAn do site mil.
En conjunto, tomando en considera-
cl6n el volume de graduados que
representao-lon ven.idin Colegios Na-
cionalef que militan en las banderas
de la Confederaci6n, el Primer Con-
greso Nacional de'Prbfesionales Uni-
versitarioi rcppresentarin unos trein-
ta y cinco mil profesionales univer-
aitarlos.
De acuerdo con los datos obtenidos
dc otros Congitdsoi analagos en otros
paises, esta reunion de los profesio-
reales cubanos constituirA un verda-
dero record.
'Siguiendo el ejemplo dado por el
Hororoble senior Presidente de la
Repfiblica, docto Carlos Prio Soca-
rrAs, que com6:..ublilmnos de informar
en lias pasado- solicit6 su inscrip-
ci6n en elPrimeroCdngresni Nacional
de Profesionales Utthversitarios en su
cbndici6n de abogado, los demAs
mivmbros del Gabinete que poseen
titulos universitarioi, han procedfdo
a remitir sus solicitudes inscribiedn-
dose en el Congreso.
LUeg6 Palaclos Plans a Orlente
Noticins recibidas pot teldfono,
desde la capital, de Oriente, nos
permitieron conocer en la noche de
ayer. la primer informnacl6n de la
llegada de la Comist6n del Primer
Congress Naciocval de Profesionales
i.iniversltaar-n que. recoDrreri en mi-
-:ri d( pi.paganda toda la provin-
cia Oriente, -Dicha Comsisn, que
piiaodoetelprofeudc Eduard0 *Palaclos
Plans. rrb a la -capital de Orien-
te ndo 'ecibido .por notrtdas re-
pr-senteiioneo ig praoesionales. al-
na de Ias cuatiloso acompailardn
,r Ear.
an el cacoraedo que sea-3du dca ree-
'Segdn ahuberon d inlaormar, el
rdasimo dia oeto se proponn hiacer
cilttrega, en un acto solerone. al doc-
tar Jose Maceo, goottmador provin-
cial do Oriente y d$tinodiido profe-
silpnal cubano, del titt ttde Miembro
do Honor de Congresb.
Deoltraclones del d otr Jorge A.
de Casto'erade
Interrogado por'.llffB'.t nuestrbs
reporters, en las-ofidina.s qdel Primer
C6ngresno Nacional dh; ,ofeslonales
Unlversitariop el dlstintido odant6-
logo cubano, doctor Jurgb. A de Cas-
ttgverde. hilbo de:liue'ibos laso si-
gillelttes declaracionea ,
"El PrImer Congre i ecltonal de
irofcslonales nrdversftatios de Cu-
sa. habri Ide recogkr a0' sus traba-
los. In. fecunda labor d t rin ronglo-
merado sociialal. qu efinarlar nuevas
iirye-on.srInis eI'.futuro de iiuestra
I,;tttIriua-. .
"Asamnblen iLoisinatlva de lodas Ins
Cieoinlrav Univers-tarlas. concentrl-
r el s ntir general do odaos los pro-
resonanles de Cuba, revertidndolo en
Innplins bpeiS ailsapara iI niuda-
daaian"
"Fn Sdrber imperat-o dSc tilus tlo
profesLhnales. colaborr Iinteniamcn-
It por el ixlto del Congrtso. cuya
iraseendente l unai6n. an un future
mu ,iy pr-dxnio.m, abrli de extenderse
hIaca todo nu-stro Imeiisferio, cu-
vos valores mns destlacados, han re-
ronocido ya, este destacado paso
iofrecido por nuIlstrn Raepdbica":
"La Sociedad de Elstudlos Odonto-
Ignles y Criminol6gicos.r queo me
honro en presdilr no serAaire-isa al
iumplinliento de sin deber. y bree vo-
los por quo el ains rotundo Oxtu co-
tone los stue-rzos tdelos destacados
profesionates que con tan carterasvi-
,16n li-n logsado plasmar el ideal
:Jet del Primer Congreso Nneionald a
'Profaionales Universitarios -


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL ((DIAR10 DE LA MARINAm


"FRIGIDAIRE"
PRODUCT DE LA "GENERAL MOTORS" '
MODEL DE LUXE
Con congelador horizontal de gran cap.aidid. pa..1 onservar en 0
eantidad caries, c'. pescados. ,fruIas.,i-ege.-c, islinr largo tiem-
i po. y refrigeracl6n coriente Tll la pale i fr-loi ILon su humed h ad
S relative que ev- an '
la el ,rtenet que
tapr ar los amen- o
0 los.
De 7 piesn ebleas, -
$470.00.
S 19.A82 mensuali G
De 9 plesa bieos,
$518.00. ,
$22.11 mensual.
e DeII piseblea ahi
$547.00.
s,,3.39 mermmial.
AdemAs. iros
models, aeiral
Eletr-tic-. 1lolpoin
y Kelvinilaor. de.-
da 6Ohasta 1 1
cubhos,.-Vsit
ri n o, :,y 0on'ip r ... ..
Le ventajas de
,.ad a fahricant
r-ido Laenr',4ome
Ventails anr1i
tnda~o a l 4 me I .-
ses lomamos s 't.. i
0naevera, o r-afrig
andor de uso co-
mo part de iago.
,Agne000-
IAgente aurori- __ _.. L
mado; todos los re-
frigeradores tI-
nen I' anos de gu -
rantia del ds t1
buidor.
CASA GONZAL CUBA. 21Etre ORELY

Y EMPEDRADO. Tell. A-7513


MM


./


....... Mi li lly LM Il41] llt II.t JlvlllluI v. j I V %....~m... .. .."


Colores: .
-Prusia /
-Rojo /
-Vino ._.
-Verde
Billar

Agendcias en:
Pinar del Rio, Matan-
zas, Cienfuegos. Mata,
Madruga, Saqua la
Grande, Ciego de Avi-
la, Nuevitas


^^B^^f99m999rSTRD


I-- - -- "- ... a


De 1 a 3 ahos....... S 4.45 //
,, 4 a 6 .. ........ .. 4.95
S 7 a 10 ........ 5.95
S11 a 14 .......... 6.95

Vealos en nuestras vidrierasv__________DIARIO DE LA MARINA -DOMIN(.'n. 31 DE (XTLIBRE DE I'AG


'%Rllt D IV I %I RIIAlAI


onica Habanera

L LUC1D PA A- _C LE-rMEAON-I-A- -.


Ah1tlab luiPthll del ein arite rme, de diclemire d(ejar.L iirrAt
IA401114 IA 1014I le I r4 C lltM IA e r lA H ,ai rrer, I j.i arl
I. rl i .ihlr 1411AICElltl F u zu duhte I,efllels .u ra, lI st
A r-- 'l i.rirr. IAiA l -IAii iidt iiadiim.,Ilu Iu. IW- iArs A
oAAAAA ,iI'I Ira nupiAisA.Am Amrn Idoela p Ireg,-.1 A.,1 led.,
trn alA.Agodll pre Ildletr delrtemnral Idranrl rI dX dle
,lnil Arr A I l-.-.lel d lIni-he en IA l l tir. A ir tAA .,

I liraIH1,111a.
PARA LOS DIAS

FRIOS QUE PRONTO


.--FI senor L CLA10 Frh.;Ct.rl 0- Nl- _--M M]rj g r r, I.,----1 ; ,,,. -',A. 0- ,.. ,,-,h" . ..- -" '" I'
lamn Jr 4T u. n-ritaadora p, ki.llA i a I.A'l'i.:, l r' ,111A.lAA.. I,,. 3.,AA n .j.. '.., .. '. LiT.JiA...
Carmdala 'TIS. Caclplero '-nA I i !. -Ult -,'AI, ,. I 'O l f.... [ ,,','. -
c n a col r. loa fe llci d ari c n o A r, ,J '. c r B .--a.' O A E l 1 M .diJu rr r m iri.. ath I n -e ,' .- ''' , . . .
d. a..a..o -Bcd... Of Mo a-.d.i- ,.1 ... ...... ..a. ac .i.iA. .,: "" m '.r'rt'','J ;I '. .. r '" .
-A oBOdLr, al? AA ,A&,A egl- n,allr n -r nn ,A nc. *if., wi. ;A i A r-- 2 ., ,. .
.. ...A. :Art hA.." ra. .r .1 1.
do ,On ae cn sadca. .rIi ,l l ( iA i l i'f l ,AA -, FJ0, ,1, 61-. :I.no. Ar ..n . ..
ISAIoAo r,'', E ---*r *" Li.ii'Ai'" r0' A" n r "A' '
ala Go i o n ice Eio i-i-ni. LA, r P i e ,rFa,,K lorLA 1H%1 1
bard' Mouina Fblo -ti.ia I n C I hl HerlAi dei LA All A l I.
- Y Lam biCe n a lu oa ,. I ... in ip i r .eL' A o ,e ca..ad E l v,, ,,,, A ,, ,,,, -,,- ,,, . . -
rido Lom pi ifler, Joa e Sail ,Ae I. P. f BAoA A H ierroa ,,, .. i,,, lmR pl .OIf DI' .,' l . .. i
ira. rele ae l", pagh',aas ;O; A i- ia w.rV A Up l m ILiMO aldA m > Ii rmr A IrArA. .laA oirir i ela l irA ir r I A i . '. ,
.I rfol maio 01I I Ahicrp rirm a ...l .- Fr- 0-an O r Romillo An"iA iA OInipAA Grau A,,
poa... Eld, RoO1rigucLt Dial ic, r,. o'it.atrr h '. Mufl' a 'ior uirnr l," l .,le OAA l .1 ,' nA ,1,. A . .... ..
limtb JIAA AU. BOAaa. dA SAA A dC "4r..., rI riarm lr, 1 rimeru AdIal'1 l rA ,3 dA 1o" i. ,d'edAa (O.n Cl , ,
de fewl rnaairrl.ooirmo L ''e*.'A Sad?'. ,,i -B. d Po e di" [A, il eAa c nme RnP,O r. M ira .i
u.erR ie La HA A ,-,,A A A (Ao.- I I'.'.AA-" I ,, cr.A'.AAch..ruff d".6 .,-IA. ,
Fl. I O4 'iO R % l L. POR Tl.'r DO f>0 'laA ,Al (aO fi u re de in , .. ,A A ,- I ,' ,
,'.,[a -firnAlia G or..- z j Arl , i,'
A,- ir- -- O -1,, Vi rll e d S W "AI m -A'I i l im 1 ,,l.lo G ,w L r. n ir -Ai .1h G -i U.. er, l'e l AVf. IA. .. I. .u.i i
r cA I 'an eo rnluOa ao lai c.rer. or:.- HAP' ., Ae'.i ae I :..:. Laid de N jcIlta ', RAdl:' pa eri Eu rA, -. PF.A P r i . .
loSr.,ale.[, el dC.' "i'Ar R c.rrnn NIfr'e.; n liA ar. iaod' f ". .. I i-... L .eAn .iLA Gird F.. ". ... .. ......... ..... '
PoAnunA lo. 110,"8 .a .In c l co..'. aid dA1reLArtAn aip' -enie -n fill, lerR 'I n.n .1i .. ,,, ., ,. I
o71 .j ur,. c ,bA of L, i. 'e~ k r,1wp J llo ,, F..i i i i ,
E'L on l ;. te II'_,i ,'Inb I Fr -, -m i iA.A ,ie ,A.LAA li..It r.lA l,', el-'..' A.
rAA (on ii, A*I iEfI ] rrlA~irA AiA F, E ,,rAr ,,.,. Ii~in.;,.-A La.-iI'.1, Cr,,'I- ,'',- I,- H"


MODELS

SEMI.-SPORT

EN MATERIALS

DE PRIMERA

CALIDAD

$13
e, '.ee cA lododa n ,@sI
magn.f-ca Sop" R,3o" do.
bil q,. %610o Ud. en
raiies de- s p'ec-o Bo'o
no% dorodos. Posel. paolo
'oa ver'de moz.. (otmel..
la D i 12 oI :e 48 "321.


DIARIAIO %PIO ELA A IA,-O IN. S Eo rU R ]- .


% %.,,
ALMACENES INCLAN preenta f
cteSt ao0 log 0i m i Anterrcidfanei
MODELS paea I1 NUEVA
TEMPORADA
!Adim;rtlos er todai nuestra S tendas I
x


C ml A~


A I'." l,,1A1A,I|1 A'I"0'A'e r'e,.dr I'a'1 AAl| I~l-l_
,.s l A'AA UAA 13 A.I' io ,aAIAosdoi eild
A,,-, .. I 'dC-'.nbl p ( lcA .I a og
A, A A'NO A IANA InPtOao .A b'-o bo'do-
,., I e ',*e Ih, I t...,o, o- .- 1 pn,co
a nAbiA"A'lnAdAos YC do IoraAdo
A=, t A PA,.N Ahue 'd,1 ,AAAU 73 4'".

4 A.a 363 ........
Ell'e S. M.M9.l @' NIptu.e


1 UI. I

'I[.11


Co-" c.ueo do O'-'gaO d,-
asAo (esmiocado po. boao-
"mi c'ur6" bloacot E"
SpI" ioyA" reg'O. -'0
i. (o -eI1a o ,o, dn.
- P.I .1IS o 2'A Ar' 330.
CAei 4C o 42 6.80


........... / a m M a .. .
A dJo, cuJa' d* Gml,"me


V


IL stos son los traces

que han de jugar un papel

importantisimo en su ropero de Invierno.

Porque ollos y solamenle ellos pueden desempehar con
ePlo la graon miion de elegoncia que aIn moda le confla.


C. A .'. I A'.C A ,rAC r
S-. -. '.'. A ..... ... I I ... A. $ 11'
1' -, '" .-, ,', 'A. A : C r,-,- ,-I.. ".'. oa y
I, - t b A r ,.-- 1:, -, A- ud Del 2
$12
-'' [:. e i-, e g'o. eA o h rresSii%
", :J ;'. $10O


Serv;imos ped;do po r correo al interior .
Dir;jase a Agu;la 363. La Habana.


... . .. . . .5. 55 t . . . . . .. . . a coa o .256


.._. ..._ ,_ -,_ "_.r V_- -- -O.' .__': .' Y ,'* y _*-L_'r- 1._. __ i_'"j._L*_.4 -& _@ _,lA&A R 3AN 1 ,.a2af dP k A*. ..0A. b't- *.h j .Y.IP.J'i eS ... AiLa a J E ,


N'
i'm


$c
$10


I,


PI
$12


,\
\A


PAINA


I l lM [IF %i IEM.BRE F 11
. ..* ..* ..p ,.,| 1 Car .-e
.rUldad
' 2' _. ... ,..,i ,,.. rplbr. r* J a ._ a
_~ ~ ... ,- ,. ., .. u + ..... .. ar T< > .r
', , ,,' -'" ' -- d d l&W, l e m
*'i , ,,- i '''.. .. . *. --.---d ap ft f*

'-1
j.om 1.Il iTjih % del I' 1"T I1OD pucdpa n hro-nM -"
If f)Y P '.I "6 % n mdow a. 'ai",nt 1,01. 1iLIDAD IS '
'... <* C A .. . "*. *-, .. l.d p n^Mmdi l 1 '
C.- -p 5 3.mS.''L
.- .t. E,,, .I -, ,- .,*..-.-o P ^ ^ t

S.- ir dam i ZSJO
ti... G,.Il.. Iva n ..

"1. A. C.- .. .m'
P ... .., ... Smd..&M L.
*, .l. !. . .. ,.<. ..*<.. 1. i,.,,. C'l fM tS
p .. .., c -. .,.,. ,. IMdbn^'Jft


1, l1, Anflei yv AgU ]


E'1t0 S.1M,4,9ly Nptuno


DIAlR ) I)- IA4 MARINA -IX)MINI. i1 IliU II IIB I RIHr E1- li 4 14


OjIMIDA.Bums Lb

SELPECADOlOS.SOA
Gr U La GOa Vlly 100
.IB^-DTONOS u^g


LVn pieados del Habana Y. Club quierenl refor.'ar -il (Cja de Jubilacioues
F' sefior Bartolo a arcio Rubio. lcontraeu a 0 i, t 'rae siw'a t I io s tr i o it i mi" ll os estin muy'.i esp, ranza-
"relnte de la Caja de ReUro de social de rs, c ne phtados. ., I .id^ ". qur e convicrta en rclidad
i'. mplcados del Hlabana Yaclihtl refierzo die li t c ., !ins ha visitadlopinformindono pvrj $-i40,000 00. c. c l iproduic.t(;, l .,11., pit d i ente de ]a he-.,,- i..
gustiiIans que se viennlprat e r-sbenefic o i de ctinr ii'ctpr .,, ', d, i "' ro Soail'a'. psi ime-
vii d i. c Ministerio de Hacin.-.. a ... ia Nie, .Na in.i .. l ..d.. o aide I. r
e, qe dimos cuenolaDyernosn Au re e i'.iiigr ;ii6 0acm,, ,, \ / 't -1 P SocaerAs.


MARTI
HOY- A las 9 P. M.
GARRIDO PINERO
"La Toma"
de Posesidn"
De ALVARO SUAREZ
y -
"Don Juan Mortuorio
y Don Luis Julia"
Do RUPIER FERNANDEZ
Con arreglos de
AGUSTIN RODRIGUEZ
S!.50 -$1.00 40 y 30 Cts.


(VEASE mis anuncios teatrales
y CARTEL DEL DIA en la pi-
gina DIEZ)

Federal ioi NoNacimal tie ('ooperatlvas
de t'{<'t ll d A:un euitura,


d de
dolMEGRETEi H
t,' lduuYANlH l(O~l~hlO de

ODO EL FOLINLORE.^ J
tELICULA EN/'--~^

^RMENGOD1^^
P.liut,.fdaa, de Elao to 6UIe d O Cra en
~hI l ( t B o' co lside-
--l --Olll l, dc |1", T o 'k, t,,) portari-
;cada Ih, 7 a,t a f t l olt,,ira ell


Dtl, prta e Cal tabl. PI oURES la
o je it ooprat-
valt orgilmizad,i pot el senor Franl-
vl-;c diel Cairo y otros rePresentati-
(l, ei canllpetilinado tiqlonlal
EGRETE-
LUYAN
ODO EL FOLAK.OI
4EXICANC) EN L
4AS BELLA
ELICUL A/
IACIONA,.

M,
RAMON '

kRMENCOD,414 NSEVILL.A"ALICIA IRAVF1[
lERLfTA AGUIP-AR-ANDRESSOLE1
Pteduccl6w dc Eolvardo UIVIDO c
Dl,611bult-lapor Columbia PICIUIRES


an
HOY J00 y Amistad
ioy DARREX"^
Funcion continue desde la 1:00 p. m.
AIRE ACOND1IOONADO PERFCTO
- LOS LECUONA CUBAN BOYS
La orquesta de fama Internacional, embajadores de
nuestros i0tmot criollos, en una magnifica presenta-
tIon con loi mejores numero, de su repertorlo, Columbia.
MlI I(AMAIADA. llasta que punto puede llegar a que-
rernus un |Ierro? Esta es la hIstoria tierna y apaslo-
nanie deo un nifi, y osu camarida., R K.O.. EL CUM-
'LFAANOS DE MICKEY, chispeante carton de W. Dis-
ney. Notlctas de trascendenlal inters en lox notlelh-
rios Paramount Fox. Movietone y BritAnlco. Actualldad
National. iTodlas las notlcias dlstlntas al REX).
Ale'ni.IILittt l C.10 p. -. IN BUEN PROGRAMA Di
C TO'"S. p".r dier11.i do la o.; i6oy ..i1- do o4nW -
TOr- ENTRADA: 4. y30CLuN.s


a-


HOY REX San Rafael
M.:-22 14.... y Amistad
lri-iin onitoutliua rtesde la s 12 del dia
AlE ACONDICIONADO PERFECT
LA ALEMANIA DE HOY
lIntresainte documental de la series oHoy y Maftana
Aleinmaila es la probelta entxe Rusia y Eslados Unldon,
li eampo de expertmentacoin en que habri de germinar
ia semilla cuya cosecha recolet'taria Orlenteo u dente-. ;ADORO A M SUEGRA... *PERO! Para los que
nno s pan lo qu6 es onuegritis aguda,, ahl les va este
film para que dlsfruten de on rato mks que dlvcrtlio,
Metro. AROMA QUE EMBROMA, entretenido cart6n.
La ultima Inflormacln grAiflca mundlal en los notlrla-
rios Warner, IPathe, Metro, Actualldad Espanola tChal).
Notlcias Naclonales. (Todas las notlclas distintas al
DUPLEX).
Adoi.ol1-at.1ata .3t0,m.L A('OSrT Mne.DO PRO(iRA-
M A t1 F, UNI EQL'IrOS ii.ltl -ten.l ditinlo> I I>.LILEX').-EN-
TI.ADA: 40 y 30 CENTAVOS


4ARANA. LUNES MAMANA. LUNES
UN PROGRAM EXTRAORDINARIO, con


*I


r


GRAN
STRENOs
*


so
:4**
*


I

I
I

I
I

I


I


I
I

I


iULTIMO DIA!
No valverS a exhibirse
basta el aio pr6ximo


GUILLERMO TELL
De ROSSINI
LA OBERTURA A GRAN ORQUESTA, por la Sin-
f6nica Nacional de los EE. IT. Director: Frederlck
Feher. y,
IUNA SINTESIS DE LA OPERA. ranfada por faio-
sos artisla- del Gran Tratro de la Opera de Roma
y de la Scala de Milan.
R E P A R T 0I
GUII..ERMO TE1,l Tito (;obbi barit lono
ARNOL.DO ... Z.iiko Gluk tniiorc
IEMIMY .... Pnti;.l Mili'ilnli itOI rllo
E MATILDE ....... ;abi il, Gatti soprano
GESSLEFR (...... Cii 'Tomci ba]o
MELCTtAI I,';lio Bel baijio'
Y Orquesta oro di Teatro de la Opera de Roma,
drigldos por el naiestro Angel Questa.
I'na production (ILASSIC' FILMS Romna.


I N M
Sui Rilaerl
N Xoilni-itd


I'


E.N

OY .A
pRO (/^


NE SE 1- 4S


J, UE


fi ,i
11'01pmH $ LXI)
i, Bait $ 50
2Ja Pip $ 100
PiI. 1.11 ,$18 00
Pil, 4 ,. i ON
vI hl 1
toat 1000, tt
AL LADO ODL
rtATRO
3.i.l.l.
-lass


Setcyshiie conjuiaLamente can:
NO IIALL O MI CAALLO. (ICrairiosislmnia rcomedla.
A CIENC'IA POIl'l I.AR. Documental en rolores.
A 'CAZA DELI 110BIIRF MONO. El iltlmno carltin
dr "I. Pato IDonald'. allt Dislu y.
LAS I'l 'IT1MAS NOTICI1AS 1,I) 'NDI\I.iS
Y NA( ION Ali S
I S U' N I' PR 0 (; R M A M A G N I I I C 0


10


Lp0 N S 0 Poio" de DAVID 0. SELZNICK lundoe, It nffla do MARGARET MITCHELL
LO S ;n e. TECHNICOLOR
-+ E,~El*l CLARK CABL IVIEN LEIGH LEGH LE HO -R OLIVIA di HAVILLAND
RDINARIA Uria Pficula de lia SELZNICK INTERNATIONAL Diitlb por VICTOR FLEMING
UNA OIRA MAESTRA PRESENTADA POR LA METRO.GOLIDWYNMAYER
O RI U M __ _. __ 0_ E CU0 O
)0 p.m. HOY ESTRENO EN CUBA HOY


TRIANON CAMPOAMOR
ALAMEDA METROPOLITAN INFANTC a r t elera

A ICT I 1" k+ 're D ORA 1> Elangel
A L A M u'L1 i]. i, f. ,g, M ). '" , '. d '** '" 'pera'+..
.\ [ .K .\'/ ..M,, i t 1'....... .. f',! l A 'n't ....... ^ ,^ ..... ..
N ilk N i. ni ii Nakil 'i p. i, 'p ida ".

A T. A i VA jJ 6, '."
Ji rn ],LI I,
EN A ,r-,tr, ,,, ,,
s hi'(vINIi ... .. ". -N -
ii'.' ~I.'- i a
AV N' N 1 ,ii, ii,,.. It. , i i.h I dclI ,
I .I~, . .,,.

'M ,, i.',I Il i .I "'t ' hi .ci

'%I ,,, di1 1, p 1
AIIi Ilk I NIh d. 'al:i ,,iIi i.
!Lt'Xi'l"n 1A .mgenas D ,A


B 'LAS SILFIDES
PAS DE QUA TRE
/ LACK SWAN'
PEDRO V EL LOBO
\ I1' Dire,:lo, '^eneral
FERNANDO ALONSO
. D[r),Ct rtO l. 1
ALBIRTO ALONSO


ORQ'.SINFONICA DEL BALLET
Oir.. tro., t \\ .ll. N BF.N STEINHER<.


PAGIyA_ OCHO


4


, /'


ANO CAV1


J I UL Lit- I VDIAL. UL. 1 7u


LIRE ACONDICIONALOO


yL r-9930


PLZ iHOy hdo
e, c M,- ^ -^^ I
BETTEDAVISo .1c 'rc
BITT! DAVIS afnI
CITA endNVIERNc,,-


I


SA U L LA N I LL I L IL LL Ii
', D~~IIARIU ULt L' M-, NI 'oi --U i.t~ltlot,U. l"i L'L U.'. ILPi-'t(L OL, '.i


I. -,


ULTIMOS MODELOS'BE VESTIDOS

En el espl6ndido' escenario de la
moda actual-tan rica en lineas y
malices-, "FINA Modas" present:
Vestidos de sport, de lana, gabar-
dina y otros materiales.
Vestidos--de- Rde--en-var-iados-.
magnificos tejidos, aomo marrocains,
rasos, tafetanes y crep6s Cant6n.
Vestidos de tarde, de "vestir", en
las telas mds indicadas por la mo-
da, especialmente brocados de obra
rienuda.
Chaquetas de sport,' de tres cuar-
tos, corwnvertibles, a cuadros y de co-
lor entero.
Chaquetas de lancma, cortas y de
tres cuartos, en tonos pasteles.-.
Y en ininterrumpida sucesi6n,
nuevas cosas cada dia reclaman su
presencia en '"FINA-Modas".
*

GaBlano, 258 Fresponte al cine
Galiano, 258 Frente al cine
'"Am6rica"DR.I EMILIO YERO BOU
CIRUJANO PARTS GINECOLOGO
Ofrece ums servicls x aamL lleftel.
Consulta: Todos los dia, except Io o ibidoe.
ors: de 4 a 6 p. m. Turnox especlales, previa eueirds.
Edfle l MACA. Ca.e 12 N9 512. entire 21 2- Vedadl.
.Tel fuio: P-I9 Hxflaban.


Sl USTED QUIERE UN BUEN RETRATO, VEA A

-- M.IIA'yAD)
MONSERRATE, 473, freste a ir Cr Re*.
I -'J


Cada tunes ofregemos un articulo prac-
ico, de nuestros iurtidos regulares, a
preclo de costo.
'Est al tanlo-A-nuestros anuncios el
proximo domingo.


Mafiana LunesMedias I A UI


pi, ,nn IcI
re'' ^^ ^ Bn .1"'0 ,.- .


Sentadas aparecen. con la festejada y Ia anfitrlio. I.Elisji FIclm:it n de lihvi yJ .luanita (n.mn f, I .ni,
de pie, Manana tie Varona .k Arnoldsin. Ofelia dr Ie la'ItIertI de Ilin. Gloet riarol'ta ie'ul llutarl. (; L-,11. 1
,Mola de Xlqots "lllaydct Grabau de L,<< i [th'itta Aruoldsolt dr ((uodul.


Pare festejac a usioa dolot tan anb.1btlte a l entro N d- ia-, ''
comoO Emelhue RutisAichezt de VIean:ai. los extrirn, r
esposa del Piemier del Goblcrno. He nqul el r tio r a cocrj rra
ofiecl6 ayer u herrun ue.o de seflnort. El.ia Edelniaii d, lHvim, e.'.po. a
en el artstocrhtico Hiabola Yat-h del iMtnlst.ro de K'.tiiio, (tl,,wi, Pu,.,
Club. la gentilLsuna Hor-t'c-,l Ta.T,:., de Buttar,. eipt.,ie ld Mi t1!,! II,,I
de Rodrigucz. TrabnlJo: Htid, t ii(ibah.i ii (, lo,: ,-
Ello .u en e, e.spliidldo ialo,'i (it, P. o a l M ,,u.sr'o (it- t, tl,,, a ih,
'I ,t.eilrr.c uonde quedo dispue-,i Ofel lTh..itlu die NtNdail. .i',. it.'
"ena, q,!.oe o po detniiA wu1 grUu ar.. Mnils!. t' ,Deleiini,
lecto ie n,:ltadaa. a'11 ,III 'l' ( d, F rI.,l
Mariu a ciut'l yde S,, I.joilaItIRir
Moy lined y nmty fluo el decu. I inlirrz dte Arl)arrCna. i ,iin'irltn I :c!;
flnral. de Molat de Xique,,-, NI til ItRi,!i"
Mllagros et acredltado eden del Pau- dte R,,1a.1 l M alot ,Iu Aliniolat, ii I,
Godov.,Mii'inina dr, Varwia~ ov Ai uliml
seo del Prado. coloco ailli Itres corbel- soinp Maritl ugditka I"'',ti'dt'il ; .i,,
lleo de flores de Primnavera, UnaR gran- Betuiicoalfc, Ciu 'n Oi.ri[ G I/ MiiM" t
FASHION SHOW EN EL A('ICT C.IAB
nTIentusias mo enoroie hia desper. Seiglt e do Ga,bi,. Glot, .iMiti.a
tado en Ia soctedad habanerare cI tut le Morale-u. Lily IC;,\ii de Do ijl-
y region espectaculo quo el Habana Delia, Miralti dec (.'titci li,., lit-
Yacht Club, la decana de nuestra cia de iRostll y Eimih, W\Vllt,ni,J,
sociedades niuticas, anuncia para el Espino.,a, y por .,,,ii l,n .i0i.
sfibado proximo, dia 6. Uiv. coe"... lit ,,,.,a 11.?, . "
Para dejar abierla I .eric de gran. nadrid, J...iolii, ;Ve.i..u V.. ,,..
des events sociales del invierno, cl dlet Junco. lercvd,. v .,,,i., Ci.h it i
Yacht Club ha dispuesto una comida hien Marm Z.irrillI. ItYlandli a itA
bailable. que telldra c alicienten mag- i itl Guti 'rrez. us.it lltl.,iwo. M l ,111
nifico de un show de modas, tolan- Cousn. NMarthli Saii.,. rli',,,, i+ildi,
do part sef. as y scAoritas de aquc- Evelyn Arnotildsioni
11'i sociedad. Amenozarani ilhu)t,, ,1 dIt-.fhf cile
En nuaravilloso desfile de clegaclia el bi Iie a .failiid, i lilil, ii ii
y de belleza se.presentlarAin models tinoluls l. Batlrd 3' c] 'oiiinilii Ni,,
de sport, d tinrde y dc nocehe, debi- para, otra orquc.s itmuy .oplLidliI
dos al bue,, gusto de la easa "Gla. Por tratarsoe de o iia gpran flefi., 1i,
xour". los que serana lucidos por las dlreetivn riuega a los soems h;m ml-
bellas soehras Celia Rosa Morales tie resetvaciones con iIa dcitina ;utiti,,,,
Pdrez Stable. Rosarito Camnacho de cjd6n. pues la., insss sc aoiieilr.i'ii
Golderos, Gosela Garcia Bango de por riguloso ordrn
Franca. Carmita Oyczcn, dc Miyares. El trlaje Ster.I dc 1,11 ii f,";. I.,
Paulina 0yarzun de Gonzalez, Gloria damns y caballert.
COMPROMISO AMOROSO
Un sln ptilco iomprdnilso anoroso tie Ugi. tle, madr del n .o ....
i. t,, de qtacde,"Ir I l 1 d ,I.. '1,,-', .. ,h ... 1111' 101 tlcd"
d, a o,,b- ,- i q l ,
'a hh~w l,,rra Ar,,ri f.,l.l l ti,,L. V, [lp~a a , l l )+e "',a Bi-~
n6s y Silva con eil joven doctor Jose I i Silvn.
Ugalde y Labarta La bod i noe h.,j a e.1,,'iii-.
Lu sedsora Maia E Iharlta 'N ida Feliidad.e


S$1.14


Media Kayger, todo nylon, de 54 agu-
jas, 15 denier, en los tonos nugget y
sonora, indclicados para la actual tempo-


rada. E1 precio regular de estas medias
*t de 1.6b5 el par.

Rebaiadas, solamente maiana lunes,
a $1.14.


LA FI-LOfS l N FIA M

NH1PTUNO -- SAN NICOLAS -- SAN MIGUEL


ia-a .,,..~


Aivlmi Nomia Cone. it ,h. P.- I ,, ,. I
rails v Olel,,h d Ie a P l ,,.... i-ii,, ,. h
Mt tll ,e +fi lta preriom' . 1.. %iL. ", IP ,'
1,11Ta i-i lt,- 1111

Telas brocades, en d,0ehco. de gioa,
nmoda. Tonalidoi',- de acqua, oro,
plala, ice blue, oetut negro.
Desde 3.95 hastj 5 Q5 Is -ari.
M oare-raso, a Ii.la.i co n lI, : ,5
metlicos plateadcos y d.,rados.
Cieaciones de Duch ,,e P".
Sris. La vara 8.50
Faille cord, un edot de
magnifica calidad, encoack-
tail blue, Malacs brot,,,
Calilornia red y Ci. ie',frual
La vara 4.25
Lame frances, o,,gmnal de
Bianchini. Cortes .,,d,..;duales
exclusivos de La F,1,.oloa
Desde 5.95 hasti 9951- lIa 'B.
Madonna crop, teio lon,:es I-
gerariente granulaldo, pr.' o ,orpaa
vesltidos de calte. En .a,,edad :OT
pleta de colored L aa L. 25
Raso duquesa, de cida cuy sua'e y
facll adaptabilidac.i Colores ,nter
way, petal pink ;.:e blue, tu'-
quoise, ade y ne,rlo, Desle .
3.50 hasta 12.75 ,ji3
Tafetanes tornasoladcs a a
lists, una vc;ried d tiJ .si
ilimitLada. En co,'nb,,-
naciones de gran
efecto. Desde 2.25
astra 5.75 la A
vara.,..


Telas dh

F a ii a s ia

--Er iII i
A a e r i c a si a

A in e r i c a i1 it


A su disposician --en I
,La Filosofia-- las creatianes

originales dJe los mai afamados fabricantes

franceses y amer;canos.


LA FILOfOFiA


P ,, T ,,, 1 1,- i, T ,

I I
C r6nica H a ba n era { .. .

En honor de la sefiora Emnelina Ruisincliez dle Varona ofre'i6 unilahlinucrzo ir ,,. I .. .. ..
ayer en el "Habana .Yacht lub" la senora hortsisI arafa tie RodnirH T ....

*2*,*,i, ,. r1 . .


..C, ,..I

r d eC.....- L


.a
." / I, / A A G 1 D - : 1948
PAG-i A -IM 7 1 DIARIO DE LA MARINA.--DOMINGO. 31 DE OCTUBRE DE 1048. / AQO CXVI ,


4rooV' I ffrs 1^ r J B -----------ESTOS OJOS VTEON EL CRIME!
BGFils pe'rn,,a f 0
CTD llTAll C A R T E &L D E L D IA E 0 R MN

.B- AC EALIDrDES FLO RE CA RENACIMIENTO OJO VIO E

J IM-na4.14 No 261 TIdf( M--4495 .n Lit... Nc 4o T.I U 14S, 14 i ),Vddo). To.ta. F-12 I
,L; ,Ro (. Rei u nnu.lfn n.- D..ac o I 'R, -I.I ,.- A- A l :2' Reviiai. dos c iedias.
I i ClJ-l EL 'TEORO DE LA SIERRA .-lnrI l LA HIJA DEL P A^DO.,-, L. PtLIGRO1 DE MUERTE y LA HUFEI
I I.IA DRE. .... ii.,mp.-,r Bogart W ,be, .,:"i1 J.-n, 1 lk LA -A LLA INIK:TRA Luneta m4 yorel 20;
h. i,. I ._ VERpES PRADOS roi R.. DOR r.'. l B U) h un., i M. D.- Nr,.> T-.uha 15 c. A la4i 4.30 y
C ont.o Lo. t. alet,l a .,. p.o. no, A
______II L_1_.,'-".. ... L, E. n Fc'.rl On Lur.e. .,hl I .1,. __ i 1,.,,I. nolliero n1aclon1l LA
S S1 .. .Ire I LIJFR L, OTRO c'on ArmandoAt to ROA
' *.M ,+ .... 3,, h,. |, r rl a ---------- .- I C; I_.. l .u v To|iloulg c y ROCAM-
SL A L E A 7 G E D BAG tIOCLf ".. RamO l PdrPda. LunePa:ON
Ban- E, W i l VcdulO T ,I r ,11)1 ,. t -' *I-' NiUN- y Tertfula W
-4. V.1............ g............I.. ............A.. ,N.....N....DE ESTOS OJOS &PASION&!
"I .....L'... .......do-.ri.,o....I,...
pIoducci6n /,. ..............o oa .rs .ENFU.A N E .... REY:CINEMA0 '
7n A" 'lC'N RaLDlF OllAd.-- 0l. .221 .1 1 4 l. -".l, ll INA'hl,'l Is' I ._1
I NI LEN Ill A1'l-l..1.dd F-,.pA0'A1
..1.. .1 I+.., Pe. LAnS i 4 l* ..'u .-llln 1 C I.IFi j ,1. N o11 .R T.o I ... ll / F nB Alo -r, 1e.M -I"
PJ|.->'aI| Ii~ *,? ,TT. .. L ,.: L', .i11 H, in"I. F A L[ A N-IIJ l, ,.E -------------- A-deId l" A. ea4l
.,4 44 ,-, .....S y ." "' r 1 *4' 7- N .p ...I .. .,- I h ... , ..... i a Adoro 6i .LC
r ~~I O r A P F Nl A L A41 LIN. Gol A OA E *;^';.i^ | ^n l-uco B VI .S L H C
doIW^V ^rll!l1 ,1SE1 J. I 1 OIlI 1.O I

-, A L K.....____...._____.. G RE.GORY .., ..CK LOUISo,
LASKTR Zl] VA LL Ir l'. ]p efo
D...sd YF A A0. ,c04........ 25; NI.. ASTOS T A MI NI
R7 E ,4I A. EL .........0......... ........L...HIJA...
......IM.N Tl ATeNA....,1.1.AD 1 ..11.. ... ............ .. ... .......,. ... ...

'OeiMPIO rALC1 D-A 11 A,. A.. c A N. IAiRE lh lw 1 43l...UEA P ccb d- DAVD 9 SELZRICK
.1..1 f-ri,', l I,', r 4I1 757rI DEL 444 14 0 pM. 3 | l0 d p N R 1- ..
go A L.d It nuy0it, R I V I E R A1G

',e.o4 1 0 i I i M Bl c n ..h . i,.h1 0 4..13 %( 47I74 1 40. T.AL 1 pS4A
E. .to.. 71. 1.1... LA...t.,o R...... A..... F A U S T


"u,,^ 11"; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E 144-~?'^.^ l14~~f .1^ UA* i0 N..-o.M^G~~o; ^ ^^U_ -- -t ---- I'H.3 CATALINA^; IMRI OEJYS OQETA _____
..,,r .. deer li ,W Mlr J U# B S0.4.1,1 ...S y 3. D d .4 |,)

np b c !* 0 r~ .io m l ^ 1 fO "-^ ^ ,,* ^ 1 R..0 ...; a ., "' -E .l ^ ", 'I .,dc' l. ,, Rar.,'.. ^.nlc.,l ..n ^ 'n ^ l' 'D NV B T /1' ,L lr) *.BI
1111 tllI B L^S O A IJ I .... .... ,,' .....l0 1'l...... 7 "ALIBR 45... M..-. 1"1
5,144 0. 10144 .10 ,7o 30"., 11.1 0 H. |-a An& I'10. 4.4o-
tl A R L L01 ,1 47,7 0S .EO.oClok )GableyOi.VIA-l A tAsA AI y R p tIJNLBA RANL I .'Io L..g 1 land Li a0171514
30 1.-1. l oos, tI!a y to

J B,.Q......BOA.D.l....TE.... 1...IVhiA"'I 4 10 40r1 5 1,40 I ,
.... lr .... ........ r -- '~A..0,--l, .....R. ..IOEL1,.4 Ro.L.ENTA. DE .l


LAS" J A \ "2 N; N ,.' 4l rI ,1 ,,'"U 17_,0 ..-,. ,, --- VI 7O O A- CO
nu I1m1 .~ll~o ico o rp & if J N C O Eln w _A. ... .. 7, I( r. Tl Al.- 1Unrl .'., 1 1 L ,o l. 17 L o A L 1.E R 2 L ,
,-n o ... m, ,, l sa na InDR* E Lf l' D E RoTl, A$ ,4 % S 7 L Oie Xr) Tl. 1 42, N L A
SI. '. BA,. p- '^ 'Is o lsl -
N II O.'^ misl BIItll lT2...'l~~ I" i'/' .nil.AW/ ^ .f IA. ?. ,ra.. I,, (,,a l| l ^Sllrdra. -- '1n.4 15 5. ^ ,i~nn' rlT ^ N N '' R' o1Inil ^ rl .l'r~ l'n" n' S^ F^ ^ l *i ^ ^ "' ^ ^ ^ ^ /
A 5 S TDD R A L ......... "i .. .. Mayo


utica: 07-a- Ill A lIP. 40 57' 0.10 R'ts 14 1 4.15
,, ..I.,, EOT.. C. 3AKL.LE R N CON


L A< NU $ A,. ... 44...-02 0l..2d. 0--o'..O..... .Tatol.i 40.. .,I, TO D AR -_-O
DD.01 Li. 8 147731711 oo LjLATLHA E1 *U+ I 1"S ] .. ... ...... ..,, .* ......... ,1 ,,l,- Tl l i (' .I I I "".AC lORIEN .... ....ll | l I Mon jnrr t pi l A NNr
_________ HE L T GRGR PECK LOUI S------ -
r Pt -- I "';ln M 4"r. 1.. 10,, 1. p r ln t y o 40. ElI.
DEL 40Aa1011STRtIENSPRA O F 10BARGRAY0NQXESY
l._ _._ /,I_ i f ......-e. 0 ....M.....4.. . .o. "l ..\'.n 0 A V -II..r IL R... "1
C r e r ,MIL ,NFA S T 0 I RAcn ANVALE:LL'.tl P0 HRlN df L- A-:i
I M F .......................... ( I....... \ A ........... ....... r. [, ,,,, o, F.R E I c O E UNA..1A E S TofI C 50 CO RN ERA E n Joan onoPt4aine

i A SOi,' llI 7C,,'D..lu. 14 r.' ii4).4-5^ 1.C l ,,,21 T 4 71 lanENd a o n 71 1e e 4 ls1.
SgI '.t,114 ', F.it. ,o,,-i, 4011. N l uA pDoA<
1 E D AT AlAN' O NIA S ... .. . R E
Re, d I li End L PEQ. m-1 0 .O Cn m L. Pe aritlla 1-o1, AE. e L~, S~n PlrL nl nyle 5e

..... ..L.. .. -.. .......... .... I .d.d .. t S
.GRANToatTN-MIs CASTES111Ek,(N REI Ai l N1en. -CHARIEh2COBRRA
;C-1 I,- 111M. ntey Avos11.1 -looo o M 47E E I-
,. i..,, o ol,2f) illl no, 1r1 i, o'.R.5r- ",andi .y n.cln. Iel'st,.


171 1 0 .I-, E5ti oI D A t.1 A1.141AN A R E ff. II 711 11,011 p o elo 4 Els1471 4 4110 0 I 0 T. do )
Thnieto n a~ivesiadI OES.,,:4'o LoNEP U N U I.itrvAvE rSaLoyPer
....." .o.I',,..... .... ...... ........-E... 1S NT C AMo T..- INA0115
,0-'rl ,l ,,I No .

LMeIrnacrC la..rdtto,-i. I.-aNSPTUNO"50 A a.1411 Pooll J. -lolCdol -- 1-tIEEAC.RNA
NI,% .. R I ... ,i ,,. e e sI00 i 2 y: evh 2t l, ip.o 4
LDE L DIAB 4 a Las OAAooy asCN LA2T
ell ., .,dI-. aT. de | SserrI. -uiteo certone.

V _airrla_. I I N FAUST
GantV..., -i00177 (,o.di. do doo 240 TotIB E 1415 MRAN S CARRILLO SOAPR N
i o r. li cl


do Am,,to.ctoo d 1711104 3No 10110I07U,71. T_______ .14 r___3"1 _t_ N___s20 __,A |__._. .4
1 -E.- deaDe do.00 N11200: os o o.r T71l1l1o 14 "111r ,,p loo 5017^ 0|" FESTIVAL. END M.-T D l ,lTRO 1C loo 14 1octn
{I .,A i. [.,\~t_ DKIF. -, ii A I R',L i T d,,ee El T de il ier. cuO c o cl ar t able si-

" /a v aurI 4ol I.t.-Apa4. .IllEANSI1-1T ... ..o},rB oRNo I U- 0 0.444. UI- I eA ,,',.,1 -0'--
"'d A P, i P.OIA c' .. .... ..,........ ...........8 40 .... ,, y L WALEAIEN


601 s .'tAAJF('| O- I ii.., I- o 1,S LI IO 07 IPAL.....I. P 60 1 .. .. ..7c1a b 7yALA
lotv x ne. 011 ..a. 3 Oi, N,:nqSanelJu inI() El
............ ... RF........... .... ... ".....' ....... .... SANF' :ES ol CEN

C A,1 ,.1-P 0 A t-1 Soo AJO TEl hi- ,-Io.11 N o 14 0 [ U1551 0 RJO417Iood o. 2l 0. 07 I.i X -170.
u i p o l .0 R ,-,i a TittIeBL -Re,-,-,r, noteit ] ,o- S. ... .
fndI1 ,. V Sa i.a --.otal arI.--,,pis dio I.-HIti
rhl,,. Ip1..,1 1 ,1.R,--1, a 1( .:, FI'ro N DEln l AL R O Lcon SE y AGA O-4.01 B II-.i74'l4 01115 O,. 1.. ,1, ,1f1-.,. .7,r ii0774.Total T IIn L,1 En n I 'aIySIE ,IT DE L 00105 170 o 1 1.n LA r O- 4LA E NCi -
R NO A Y" SPRANOTELO BEGrZnYDRonald
> -./ Al IO.. n Al

LIN"'I" _ _EN


,to- a SEI'TLIY CULT C, ,2, ..74OS ....................R..N.AA to V,,4o40o S ....UANDDONAO
Q.--. 00' I'l i 41t. -i'I..
1 NDODVELTYDAACTtesDORyOPAY

Ea~y 011*I,01l71l. 014 IIS~l~l'.'1' t. l~l~lALS0 I....NS4.n,1.lolO T oul.' yD C.-oo Id. -.. ATl 4440119011 *. a 17,1100.. II.tinlla 14 9 001


ol Ill lO. ....... ........ ,,, ......./,l........... N.[.0 NoL- c
Is1.a4' I t I A 1 S.5.d014.14 51 RO..1) 0011111 '
P Esd o POLIl 11| -TiAH 5M4&4 COb"T5ONERA. En tand DAKy-noTRIC
~~~ncon, quelooLOLA01 .SEjlVA
i 'lp0+' lTr.RIENtsT ORE e n TAr D A con Bell yJr


LL I.,--O.Ai(- .IIln- N-l. I d I... IlPl .1[10 i 0111, 0" 17.. 14 Il'.' lo. 11... A n .t ...aal I T "Ar. ,- EN INVIE R IO 11-Or ,- I 1 1tn ote Sv FAN 1 TRON10-

Li01111 111 1111I I ,,1 1... Iill~i.r uc 71 ,- 1111.0 l lt a R Ayi-I- OO 11i i. 17 ,114 N. 77% .00, Na 410,-,- ,. T olrd otla N-2000.L polul IL {Iso~o. To ~o
114411-El.1,.,ANl..R tli .'.'lfo0.',0(41.1 11611.0 Oi ii,0TI4 1P.I470,'.4'1 r.A F7l7l714 -.i0

o-'l W' "[t M,.,tit.i E'....lI4.... .... ........N... ............ ... ,"1;: i'.I1:.. ....1';"" ;
O't'jrArcA .o....'....... .' .. 0.-.....'lad. ' .. ..-.


.. _-6Q +dsUlI* l.0 41~'gj ~~~~'1 Il 1L1, 111," 01 ...... .. o ..... .IJt SATSN,IAEG R ET E ~ Lola.... ...........
OSLINSII,0STRAND I 174
San Mi3uel No. 30610I 010hl 0. I"-rbtaD 1
lf, Is GCtt r A do 410Sa01,14,n' 111111-l rTelM-36160 104 .GANT.4L1.0 'onY .1a vFr4acis7 1 A la2PA o
tm l Al ,- .I I -ii i i .. .. CH.,ei ,"l R~il .,II'" r 4 ,AO T ONEstRA. MEn ad y ne : aU


'101151 -.- -..---.. lENNIIIENTI I...ll.-1l1I 010 01111011Al T P1110.'07 000 111 ~ ~ o1Ol 04l. r0400 1141.1071El pho.1laN-.-V ElI011IAIl.hro 1.410 iblos1111 o 1 dr .ol-plTot011. M.146461
..... 11.'1....,,do,,111,"I.'p,11 100010,4l..N 7 0,'7 1 1 14.7,.,T N 7,0R0,Pr 0 1'on Foste r H rr4n v P7 0 R1 00ed
P! inolFqa A 1 00011 ,,1,1 ,.,.,,. 14 0.1014 dol ...:la, oa ,4,-, %" R7r,1 rprl"1- I El,', RALunet110m01 r0s0404cis1071.lo-dy
Una tt~s SgUblO0~I .,OAIOO0 00f~.41 I'1710111 I.,S, l;11110.1111.10 oo ASTS coAI SA .2o e.1A11771 1-.j17,1 I 011,0100 ~rtii 20Is
(cM i I.-.. TINA G,Z.%i INII 1llllri 5h',+i ,' r 4 P l da y un a 80 ;


A ......d.. .....11111 On N"0TI ......... "1 ...... lIa 41 OU V R A
I.. .. ... .. .
A'CONI,.. C. P L E X .. -I. ,E (-3i", R E Tl E l.,,I,. e'flaL. 1 400 y H 30: J eL PIADO.non
fren r........her-loa ib ,Vk r.,U.1"L""Ir....5.45 v ..,I-We-. HOMBRE EN Ii
ARND A FERAA DEL D] GA L o (alr, RexLarrsOAOAon y egg yCu
....t 1 Dl ,h',.' .. .. inc 101 II D LPCA O n h.1 e,, RAM ONtESPIUr 1.O,-he

.,P'delamrsimba E at emiaUI" Iltecra ''IOINGIElP t 'A ind l b nrrm hnasfif -I EIFRANyCMSnCARRILLO SOPM-11NO
m i.or..-C%-- i i deiiG .nium,2N.,SO' -TTotal.-M401
N EPT N O I i-A I T _) lad s1230- Rp,vist..oir i- -otl6E
MEECOPTUNO 50do7Nn ar ae f I -tiRem 7, o --,n 1.
ritO *Nl.91- aN. ip E t', ,Ton tal M 9011-bxNr~ vRn(n,111 1} -ti 3 I'ocilnyButand Le~-

...... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ls I ,.r ....d, Wn.'OlFE .ALAbel En V O I. CsO ,ANZA,'E....... O T ......A
LA sertal ... de H...OY, .... |,,. ., +,. .......... ... .. ., ... E D A
-,, Ii. ,el rol.
PedNAacidn FA mn 'I "I-erilRVttID ADlutON
w r e111111 'l nrl ed l sldA n dl ,MI GI, 1 r ol endl' ba rio ch nis n h- ann ,AIO + A '"O 'F. Ii 'Ili 20 I o. ii. l. -|lel|. hmaya11. Ce lestado tdll 26S.- T e 1 Sl. r-14 F A C S C R I L
7elPld7 li dIAHT M If n-ii deGat-id.,...
l~~~il Ic~~~~~~o~~~l ~~ PE-C I ,t E '' r e i hic atol~les r color" y reisl asO 'LI..., NC, 909.r(-I Vt b lz nla i i- T At.aT-3711..S NB lll"fhn~lr
"'"'"" ... "" ..... os......m" unt 3"' ... ,R oyal ISIO,;;A DEL, "DI,,,," ,,,,,,F A;',',, av I M .... .. j. r- "' x,, '. (I s o y A:"." nu t I tv. $1.0 I t in tri F S I .EV M DEL eI IOTH 4-n A ti n S.N. ro n.- < brL
,,.l ill, l e ip q lli rlnIt nr o r 1"1(1.`..I, d a'.. o.fP . %1,fr ai rumtf i =i.i %. 2t t a1 ,t r h %le 11 (I S +
.... qI .oAq ,, ,,, ..... .... ....",' ". I,,, P., L EF{,, ,.R... ... .... 1-,, ., ......,o T t+ ia .0


quo ,,ma sarp loC,010 11I ,C ONIt El ,' cr oneo -i+ t ie Pepe Ac.Y(" + + y R eo o
,IAITep l IGulii'V rlii|IiI ROS DI III tIIlA All TE Thel. r 334.
a I rile.In.),tL n %,FA O l.IIN o 'i, P,, A I-r, rfon" .. .. .. eiol. 5F .it rr raID .,).]indl~
Ii I otrr tl o D011 120 Bl*ll Ali'i l-I u,'V soo; ol s ,-e NI Ir{ t s lii .... ..ai E O IS ,t r' .- aokn / LA S A N A -ild 1 ed o d L . ....-
I ~ ~ ~ I ......I'll 0 lidaIl~lIz4sI'dell Vi-ibl ] ... N h ... .. l, M eat. 1, nel. m e. PntaSlNl.A ....... .. uc

\ i le S nid..101


__ L AIDIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 31 DE OCTUBRE DE 1948 PA


0 a ala Inflacion!


Trajes de Saptre


a Mitad de su- Vlor.


La mayor rebaja, la ganga cumbre de
la estaci6n; son es-os traces de sastre
qie ,valian juslamente el doLle.
Aqui tienc las prendas indispensables
---en-preisi6n tde-los-canibi-s de
t nperatura que s6lo SAnchez MWla'le
puede ofrecer a tan bajo precio,
cooperando al abaratamiento dcl cost
156 Trajes de sastre surtidos en colors y toallas,
que voalan $20.50.
AHORA.. .. $10.95
78 Trajes de sastre, dt. vtlperior calidod, y
tambi6n surtidos en colors .Y.tdillas, que vahan a
$29.50. -
AHORA. ... $ 1.95
37 Trajes de sastre de las ricas colecciones
quo volaan a $39.50.
AHORA. ,. $ 19.95
UNA TIEtIDA MEIJOR'*' SAN IAFA*L Y AMISTAD


DISENO
SDE

MODAS
Nnn' scarrpra
par*,M ned.
,Esnci l~dea y
reyidastica p

Atiramm o.A R I-C A N
A C A'D E M y
0F
c o C I
Lim* 11O Vedondo F.6933


Vista die c"ogretlrtls
Con vilta a I o que ourro n Son-
tiago de Cuba. por los adeudos a Ios
otiro raie doObrua Pblica, varino
congrollitas ocudleron a entrevlstar-
no con it minlatro Pcitor Febles. Di-
cho funclonario manifeltt a lon l-
gisladores oriItales, habor heclho
ciran'to Ie fi poalble desde el dla
que tom6 poeSl6n. para obtener el
pago total de sos adeudo i rcd ten-
do el problema s 1o 4o Orlnte aino
do lau neil provinclni de t i epibll-
Helterd el Minintro. sun aolcltud a
lons obrero de qui ior0 rctallcen de-
mootracmlone dc calle. ni tomax do
diftlclsi pars foraor uri justo pago.
yo quo c010 ogotando tian tlo's me-
d;hm para el reforido page.
tima protilLN do lotonoa
Ccmuniea a I (otrncaclni a dole la-
clot d co lonos del central "Manan",
quo en nAl6n etlebr)ad recienti-
meiot ,o acordti6 prottar contra )al
inetolpaCIoiTt quo so hclne& at Imi-
nitrldo d el cnlral itPeiore Manuel
rrrmndo Hinida. con motion del
dtocraceldcl e acco *n que povrtlrs
la lidate l drfalcado lld*ir ompel-
i- .Sblncn. Prll/ 'A
Di)ce,, co dleic lag TuiTnr. iue 's alAor Rl orda
lncacpa dr ciontcicr o s tca n a inj'hl
infol r n tproploo do r'A tllhrti.


C ro n i c a H a l

B 0 D A E LE G A N T E


------------------------10. DO. MINGO., F% SIN -'lUlU I ______ -_ _____ - ^ ^
bk an e r a 1-7.ER- ......' ... 1 D...E.A.
', ,,., 1 1,.i .'.K Ii-,, .:.,-r...,, .1 iet, .i, ( . ._ "-/ V 1 C U W V l S
...Ii, U lro d .. Ilr
litu' y y, l. ?I A buonia $.c-
i--" rks, Jefe de producc16n, .. ... ... If ,1,.b . 1 '.. "* ,- -, A -vl -- _
Godo Y Y Sa .'n" c hi l,,. ... ,, 1, 0... ,, ,. .A

t; A m no Lg, O tv.. L. .I a .i. i ,'t"h 1'^ ,I .,.J; ,n .-,,. ,,. "", U .C r U K K U I A -
Alberto acre'i, .lcf.., ." '' .... .1. .r-. (. -. .,r. ... .."- A,- .. ". D A ~ 7
t711ME l a TlI-, a)-de el -u t-i, ,- R.V-
pi J A .... d, ,r .IT h h t. .r' ., ' ""-
peoa MariaU rgeiles. a, .l u, ra1 I" I h,....... ."- S9 l Aha
Tan luc da ceremonia- I- Ta 5. P 1 ...:..Ie. l m l
d. para el da 2 t, a las sic re i- I. ., 1.e.- \ .< l .
ie. er, I.a iglesia de S.-,, Jatr, 3 SoAy L r~e l pr, ,l. l,,, hei'. .. i ... _", ...i.. .' ,1 i .i ,,,, '.- .. iJ 3 5 h
El jardir, "Prats", el mom i ,IIi, .. .,', iI
dl % edadoc har i el adorn., iii *.n.,i i ,, ,, .t r ,.b aI r r, .. II , ei..L~ "' 'C -c~c r a, Jo e L l i>. Y rianbien naldirin del afccn-.', :1jW i l '11,1111
din el brouquetde ., I ,,, .,, .,, i -,, a, novi.. c i I I
de la flower gXLrl, laNI -wu]. -,,r ,je., o...o ... .1 i cngli s bp
Rosa Maria erndndez C l r,, I r*.r. I ," i
n ue enirari, con el sirrpctica .... '.'"n.,U,
sQ' t uStavitc Godoy Andrewi ,'orr.- 3,. .
Acu.crr, de padrinos. A, mo(ren ,i1,,t. I.n ,. Ot r,._.o1 7 42
roioI 3 el padre de la nuii
Tesnifficarin par ella I.-.,E.ar...rI, I '
&irtique Godoy Sayitn. p ,i.ii ,, IzTA [I'IA D [PEc II A," "c" I.' 50 Ahori
.i la firm&, "Godoy Sayin"; ,ur, ur
ic Jose Clmenar. s, doct ,. .......... o.t or,, in,' .. . ..
Morejon. Antonio Acots;t R,:,I,J e' ,r. an.r ,, ........ -t
'doctr Juan Fonseca y .aIe, .r. c c Rcu Bi.,.I, Ili..
y por el. I. efioresI...... ..I.... .. -.IA I ..... c......- .
Armando Lago, Octavi.-. C ,r, n aj 0
Jiiar, Rodriguez T. pez. .,? M, D' R ., JOS, E F ..,,,, io',, i, ii,
aaoler cc arcso rnrj,,,c' a i ,, SIedan.' *," ...c,..... TRAUMATOLOGIA 't CIBUl'..i ORTOPEDICA aRdcan i c ..FIT ~.,,'I. - "
zauriela y Nalrciso Camej,, ,'h IO, v- h, E l n',lLT ATI ,N I- ,Gl,. Il '," \1;
El da 17. ante el not;.-. j, r1,u, ,' ,.. -. Fronts Docordr, e Frr.smoatc" .
,:acouci doctor Juan Ah,',,r.. H,, ..,i v,-y I,. Ulna ,, :rr,. aa..
rande r Cor, jo, se efectu..,I, L., S.1. -.1 C. ,', ,, San Loxaro 966 Solic.te,
lar qua ser'An tes e p... .p- ti ,, ,- . iM i--'r
Icxc cenorea Edward Sor., ,:,,i .' do 2 a 5. -Tl lo
%'I%, r ceFigueroa, doctor c.I,rcG-., I 1%it. 1)- Ii L '';
eta Zarr.poltia, Enrique Ca,'.1,.
ce Bc3ilncag. y doctor A~ t.., nc,..,I.. iTL .Ic.I1h,,,,c.S .l',I, .. ,' .,.. .
tc rgeti'e%5 par dl. l.s sL.c. I,,'r...........,..I .4 .. I., ,, ... 0--_ ,c,.
to Berrnz, doctor Narciso Or ii c .,aa 'I,, Mtl'tc Tr.-o.1 I I.,tr Oil,., 0, U. ,IhB_,.... .. h rllanteo
tri o CC bcera, Jos6t Lui. iN.,,:- i ., , ._. J.L 5. .1. ., ,. , ci Inn rl. Ul
Nnrgel Ohrarrieta v Mc,, '.,. , LcdI F 5tl ,. II,, 1 ,1 .1 et ,. I,. c... Ir ocitedad
W ".rrrrrt y Mr I r.i '..., L.'iI N".o.... MrI, .5 Ia. Ic .' . .. tlndlcccc en sidp],ghna Z1
-- -- -ew No .1l1LI n A i ns72 m


tt c


'siO~
~i~1


CHAQUETA de lnaa dc 'irginin, con
botones dorados. Blaico, negro. rojo
verde brillante, pastel, acquu Y
verde jade. Del 12 al 18.


15.95 4i


Uin "nuet'o aspect" de


las Nuecas Chaquetas


Elegante sinplicidad en
las Ineas comIplrtieldo su
importanciI con el nuevo
colorido de los materials


.iji* .

'_ ../"**^' i


~' cia, I


l I \


22.95


.5

.1'.


I c ,.


0.,
If IQI'ET. i ,- Innna de ,rgiimn vemrde '"
briinir, iinegro. ncquma. "',I. itl rose", "'
riij ,oro al beige. I li cic, h" r iu lul
dtirailo. Del 12 al 18.


I II I QI I 1T' I-. ir ,hc i liiiid. in nfregro,
priisi,. irilh. brillitr. r,/cl. ronr,.
"Inh i,' r tr.", ,uontl i rr/rdc jinlc. Del
12 ,it 20.


"Kin sI-

C I I iRAl n1[IN t1iC..* o a GPIdANO
SL CURloA I NEP cU0 006 0., .1 a a 5 tori COLAS


Sen'imnos pedidos al inter


- Ii


--"7 *;' ."\ -"-'-
*^ ---- --


7- '.L. l '
.1


rnuo;n r I A IMAINA- __-DMINGO .I n3 F iCTIRRF DE :948','


PAtTiUA TVr


'. '.i ".; :". ... : ".


-La4~brkcrd ere resc as


I.MAS GRANDE Y MODERN


de CUBA y ia AMERICA LATINA:


ROYAL CROWN COLA Bottling Company
*^ : ..,: .'

aJ9 Bil a Inidalvad de unrupo de Industrilales 3 desracados hombres de negocios cubanos, surge una nueva y gran Industria, orgullo del Pais:
llfl^ CaiWN OL~ortT -!!gCoinpsmsy
or in bOry *U culidad los products ROVAL CROW'N COLA y NEIII son los refrescos que mds ripidamenre han logrado la preferencla del pibli-
0 l- 11 bd lspfses del Mundo en que se tendcn. El constanie aumento de su demand en Estados Unidos, es algo realinente asombroso.
Pontoel pueblo de Cuba demostrarA tamnbin su preferencia por ROYAL CROWN COLA, la mejor por la prueba del sabor- los deliciosos sabores
de Uwa1y Naranjay Aua Efervescente NEII. todos en botellas grandes.
,liuflptftmgs0 firms quo han suministrado los equipos o materials a esta gran Industrla national, se complacen en salu-
d tlety uura.n elI mayor 6xlto en Cuba.


DESDE AAIANA-usftid -podr-a'6toniare stos
deliciosos refrescos _en. todos. los.estable-
cimientos..


Aocx-l
Ad O XVI


-AIN VAKU L IAU/.LJIVLUJ 7 P J-IUnLL


-iiPuCAidVAI^AZ-fMBC

Telidos Ropa Interior do Sefioras Cancstifla.
AGUILA 662, entire Reina y Estrela.
BE ENVIAN PEDIDOS AL INTERIOR

iiALTO A LA INFLATION!!

TODOS LOS ARTICULOS DE INVIERNO

REBAJADOS A MITAD DE SU PRECIO

Trajes Sastre de Lana ........ a $18.75
Trajes Sastre de Gabardmina .. a $ 8.99
ABRIGOS FINOS ............ a $23.00
SWEATERS DE LANA ........ a $ 2.99

GRA14 SURTIDO DE PIELES
DE LAS MAS FINAS Y DE
LAS-M AS -MODERN-AS -

iVisilenos y compruebe nuestros precious!


,EL COLLARl"

MODAS FEMENINAS
Aquila, 356, casi esquina a Neptuno
TELEFONO A5-6882A S M A Dr. Mitrani
t.' o I F I i .a c iA eg


LA iI ASAMBLEA DE LA
JUVENTUD FEMENINA
Encabeza esla cronies el retralu
de la encanltdora sefiolta Euge-
nia Garcia Gunman. una de la s gas
entus lslas orgeanlzadorsa de i] Ill
Asamblea Nacional de Is Juventud
Fermemnina de Accin Catllica Cuba-
na que lendro lugar en La Hdbana
lsa dias 6 v I de noviembre
Cor, una rrilsa de asarrbleisla en el
bello tremplo de los Padres Pasiront,
ia Vioora dard conmlenzo Isa I]
Asamblen ofrecrendn en elli el Nuh.
co de Su Santidad. el Excmo Sr
Moir, Antonio Taffli
A lar diez ce la maaana y en el
Coleglio de Lourdes. esuan sefnladas
lis Asamblear Espeerales de Conre-
lf' DMoces&ros. Direcilvan de Grupos
Instiruciores de Asplrantes. Instruelo.
rag de Pequefias. Eslydianties, Em.
pleadui y Obreras
Antes de dir comlenzo estos acit
haran ui-'- de la palabra la senorlLe
Rosario Die. piesldenca del Conse-
Jo Diocesano de La Habana. dander
la bienvenida y el Vtearno Capsular
de Oriente. Mans Carlos Riu. expi-
cando el sinigu:cado de las alain-
bleas
En los hermosaos salones del Centro
Gallego Lendrh lugar la Asamblea
Reglamentara. acto sefnlado para el
saoado seit a las Ires do le Isiarde.
corr.o uno de los muchosque figuran
en el programs de la III Asamblea
de csa ran.m de A C
Las delegadai oliclales. de los 335
erup.nip que en toda Ia sila iUene I
JuLeniuc Femenia. se reunirn asill
para olr la plabra dc)ol Excmo. Mon.i
Alfredo Muller oblspo auxlliar de
La Habana el cual.tendrn a su cargo
la apertura de ran Importantie aom-
blea Luego. Ias sefnoriltas Estela Pas.
cual y America Penichei. desarrolla-
ran aLraclilos Leman y preaentisran
interesanles eonclusiones a la con-
ilderacion de las presented
Para lerminar sla asamblea iegla-
nienmtrin. se dnrd lecture a Is menio-
ria y al balance del blenio 1946-1948
DEL LYCEUM V LAWN TENNIS
CLUB
Posado rr,,Imnana males a las cinco
y media de-ia nirdc-qlrdurrT*-MUgiU-
rida ei el Lyceim y Lawn Tennis
Club una exposicildn de proyectosa es-
cenogrAdtcos de Iqn conocildoo artists
Maria Luisa Rios. Oscar Hernandez
Luis Marquez. Fandflo. Marto Are-
lano. Osvaldo. Servando Cabrera Mo-
reno. ose Socarras. Rubdn Vig6n y
Juan Tapia Ruann
Estia nteresantne exnlbicl6n perma.
necerb ablert- en el salon de expo-
a -el-macrem 9 de-eoe-rne-
El notable medico pquinlatra doctor
Jose Angel Bustlamante, instructor de
i. catedra de Enclermedadea Nervio.
as- y Mentalea de la Unlverildad de
Ila Habana. y pdestacado conferenclan.
re. ofrecerAe una nue a charla en el
-.aldn de actos del Lyceum y Lawn
Tennis CluD paoado mafiana. masrte.
, las cineco media de Ia taftde, en
la que irtara nobre "La utilidad del
iraramiento psicoigico en lo m tra.
Iornos emoclonalesa o nerviosos'.
Dado el conocimiento proftelonal
del doctor Bustamance y lo intere.
sante del tema a e ratlar. exisle verda.
dero entuslasmo por asitlir a este
act,-o


-- -'-? W1 !-- --/LOQ-ImiA


IAVAJILA

-DISTALERPA
** -- ^ /


iiGRAN VENTA PRE-BALANCE!!

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
ARTICULOS DE LOZA. CUBIERTOS. VASOS Y COPAS
BATEIAS DE COCINA. LAMPARAS, FLOREROS',
JUEGOS DE TOCADOR y muchos artculco m&.
jjffODO A M?.fNOS DZL COSTO!
Galloano y Zanija. TeL M-1530.


Presentando 1]1lamana,

exposictonl


En e


* .-v ^u- ____ -^. ..L/UI~ l/' 1.I L/ 21 |IJI.r~Ilv|^I-- W|TIITHHJ


C r EUGCronica GHabN

3 r w ~' .& ^ I., ,I E V GEUGENIA GARCIA GUZMAN


Model franc6m, interpretado en raso negro. La
saya as de una amplitud exlraordinaria y *l car.
piro. cesido y sin hombror. 72.50
En moanli negro, con hilera de pequefios bot*
neos do criata] minili en la blusa. La sayva dA


nte V muy amplia en Is espaldi.

bronze Plisegues hovizontale a
dera para lograr amplitud en la
e la lalda. 42 50
"I
Y SAN MIGUEL

-' ^


conre ecio al Ifre
47 50
En satin color Ib
la aliura de Ia ca
paile posterioi d

GALIANC


r~ J~


Liti, 1 r. UL-I-""L " 1 --r
ORIENTAL PARK -

a In e r a . ...-.. P.. r r. ... I .. ... .. ",ao y l fl fo i -nc _i,-,L ,J c.,i n ,, '. ...I .... .. ,--i jfg i. ^ J|g .'. : ^
pttio ]ven arls M aiirir BODA DED IMPATIA . .. 7,', ,.lc ,,, .,;i.' _.,u c
Flr, I& igle SLa del t o, RR PP Pi..i a-l i j., r, ,--..J.- l -,l I ..i..'. 0
ninLt, de a Vilabor a. qie a ,Lom1. ,In... ,P 2 ,, ..a A
quedaao. hag e dorinA -I o.ii i P i I
juleoui pr6ximO. un boda gra .' 11 ".. '.-
lucimlenl o. quet le ae tc- .a rU, Lraj l ,.d.,rt ,. ,r,.. ,,,.i I ,- I
nimpatian. Ian de Martha E *bcnir al e I'." 1,,n ( ,,
Mahony. Is bella oeaorln aorel Lm- L mri. ,- .......1 ' -M.
patln oven Carlosn M Saidcrer f 'i.,. I,1 1 -, 1 I. .
Vo B i fe a Bt ll Sa c e .a 1 *- ', ( ] ,, rl,- ,1, ,,. 1 *n, ,,. ".5un r "r.l n n .....lcm n t "
Wale enlace tendr lluaIr. .ni a. aIr- le.r : ,. ..... 4 .
^ *^ 1. ^ ,..,ro o,,rt.*,l :,:,, l,, ., *:; ^ l Jcoi" ., ^ oo nu a
ie y media de a In che y win.nppi. H ,e. ..r... .. -.. ... ..
drinada ueL sehrinrJa JOclilirO ee l -la :. I FI F
pl ndec r a Amc o re da Cerl o -, li A ... ; .... -d 1 ..
elr leAorl B r rdS Dttc .'rni u 'ez i ......... I. ,,
Ooyar c. el iasmaao J.rui,, arl F C m e
Vedado. h~rA el r~dorno .1 iernpi "" "I. PRO RAMA RAIDIA, It It \ C a S -rim-alaa en
elle bouquet d ddela I no^n' i o: nc; r n LIDIA I ,1(A1 %70 11
e la dgracnas ehlaroLn r '.3l c E .1 ,, A ., |r, .oOS d;as con l uo de la Ioc6n .
Garcia Pulldo. Tanla Ca .izares l.El .: . ... en a n a J,
Ho"rateck. Regla Pdrez. corn .b-r mi -ae n .
maida,: y Inhermasna el nos o. Gr,. ilniaeo l-,r IF ,,,. k.ti ..One. ,
c lepa Ra nche coma .m s i lor ,. I, u r i i n
In ar.MBeUL,.Sanicez. ..l.ii, r. ... .. Ii o 11 L N Ls, u... lo s .- n ,r,,h.nsin., agradiuj6 cm entc
l s e, n e i ,.a t.. ,rja F.neiria -1..
geli. LnAegrLr IN LEa Corte de Hno l q.. r. ,rr.e .. pBraUnR I Gno man ha y Ic
Por Meida IwehC. ri efitre. ,s L .to, -, u ini, o ai I- dr,, a. a,. hi,.- ,. dia. r1a r. III lo r natural
Carlon% MArquez Sterllih J,,o q.o IL IFh .r....-- rr,,, 1 -.. --.
Garcia Pulido. .duars o Cioa-nzaiez C., r., ,lrI,, ,1 D, i, ,,, D- enn a ,eonoabri,,aa,
oreas y Pederico Berrnl C ,rc-nnia. l ,.. i ar., r i,, , .... I .- .De I D
a doctoraA suunclon Diaz Cu.r .. l. In..... r...
Pot Carlos lo selincese A'rl nnic, Fi r .-. 1 p nriar
Montslso. Oreands Cruce. Heril erl , ,. "' Ia .... '
Rodriguez. Bernorda DDnii;unia JI ", DAVILA Y GONZALEZ
a c ,, .-Juan LUnarmn
En Ia boda rl l fer O n I 'fin ci l ria , ." a'a ;..."" 7 T.,, ni Nr, H b= l
Julio Ce.nt Mencro Raul oe Ver, iI.
oulUermo Gonzaer nacnlorrlFew (VEASE mis CRONICA HABA'
ricO CaflLz.are& y poe el Jorge La.u
dermann, Lorenca Cop6. Rcr:i NERA en las paginas 35, 371 . ....... ...... ,
-Junco v Ramon Daon-o
JmR ParsnrAlcR 39 y 41 de Ih 3ra SECCION),SLISCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL I(DIARIO DE LA riv
DS models de invierno


para tarde y noche.
lunies, queda abierla mizwstrua.

tde orIqIntales.


el BAZAR INGLES y s6lo en el BAZAR INGLES


* \


* I -.
ASO OMV


PAIN'


iADIArn n" I A MADINA r -'MIMN"_- 3 "11 n E [ DE 1948


I ---- ---,


I


PAGINA C DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 31 DE OCTUBRE DE 194b_
... el Gobien en H nte--nss
Juzgan maiana "No ha pensad i oierno en M ntiene_,n sus

al que nata regular ei-juego".- R. de Leon dem l ,E.SADO

Sr. Jose Serrano d d ferrov'arios <
Sc tralla de Pablo Rodriguez el Mlinsisro de Gobconaci6n, clue eiit estudiando el plan del Aparic del aumento de un 40'
para quien el acusador pide alcaldeCasiehao,. Muchas -i -- -ibi6-el-do--r P oy A-6 pur 8 piden un-plus- de
s 30 afos y el Fiscal c6Io 26 C nuado c l Mirlstr, dte Goberr"a- Goblerno. doctor Antoniotie n mi- antiguedad y olras me j or as
ciln termin6 Eu errrista con el sc- no: Ia del aJhor tr1r. Nod"almla e e -
"- tL1E C I l. I La Sala Cuart # de 1o Cnminal d, nor Presidente de la Repiliblca. con- nistro de Deferisa v Ia I doctor Au- 1. Do-ickin 2 o . . .c ..rrandau
toAuctiencia conocerh mofsan,. er, ons6co sa tie o Fe ro ciale dua.c Saris. Ana 2
N [RE IA L iulcio oral. del process contra Pa. quienes Ianf l de Pau laoente._ rdic-o BL Pt- ari e CobB. Educens yraa
C 011A E RC-IAL olo Rodriguez PiedraLpor Ia muerte -He elevado a If conlideraci6n del Nlnguios e edos cidjo n:.da pars bi, ". If qur. anLsl ero numeraonos..
de Jose Serrano Fer-andez cc e tracu Eecu vo am ampilo Inforroe del publicidad. aunque 1osr rtpor.rs cr rblueadorn. lq-rrr'aarsa Pro-e.,i o nu l e-
"de febrer o de este aho. en Ia es qlulir, a uerdo tornado por el Ayurnta rnlento yeron tue e haobia iriltdo sab re tr b l dr e e ia r i,,s n e..o el-
J o l C1m pa ar o . de L- H aban. en.rela c t6 ear el u ra poorb le rem oci1 n dt porte diel C i rlu n--d "A .r ... .... o. re -
Es lneresante este o-Oo par cr10nlo ocoeducto para edo capital ous qbras personal adlrn stra lw-o Sir, emb r Ar le o nIc er I r acirjClc del be-
CULTURA at vien el fiscal pide veiflnilrs Sica ne amplLc,,r, todab Ian irnnovaclo- go. ui perisorna anvezada e ci lt 0r0, _enrs Francisco
G E N ER A L .de recl ,irir. p.-r vumicidlo c -n sara- ePe o ra el rrcsrno. al objew doe au- c ,ueis lnes dijo a %,rios sporser s en C .lder
trLe. hi doclora Dora Rib&s. JeLa- menta el caudal nocesario. aelacln a sa presurta remocare, que Ooouparon ir, .,uien ,sien s, ton a
.. ,I.a a....i.. porions ... ,..g ...e acto d~o Lodn .. ..-._.,... ....... .,
7 7-b da dcrcLoca dle I -alnprcu- Yagg e.I doco cl 'n todavia cs moy Lemprano para pen- presldo-nciLu dl acts lob sefttre VJa-
lar. pide krcitai sficos de cecias16n. 'Eoloy earodiondo diecho acurscdo Bac en Sodia de cso kier- H_ Bolaii-a E-creL.riai c, urga- o
poc asec'lfato callticacto por It, alc- municipal al obletw de toatac coo Pam. rofoalna inio Pre.- niaciis de ta F edsracibnt Noror
yosla. con agraante Y en contra de OSUSIS en el prbrdmo Cosc do de a varlos coceain- Fcrrov'lrlo: El r i
ambos pedlonen-os se alza el doctor Muclotros. tas que hen acillclaudheigso pre- 1-rio del Troboja scbor J. Mortoll.
tCaos R. Mencin. delecoo qulen so. POr [a partc de lo reporters ac Te- via pre codacto de -a.-Scpreo-tacla otros dlrigenicn brero
S C+.ria I. Men. densorluienno- cord6 cue no bance sun mucbos dim de Ia Presidenc lB Denpu&s de corocer un amplio In- 1 i* l d 5.,
el Misnstro de Obras Piblihcas. lnge. I C1tltoaist Ge 1 r"e forime rendirio pr el prcldente de ca age planch Siur Rome. Us@
El robs del Royal Bank of CanadA stern Manuct Febics cefirldndooc a De nuevo vol victor al ~a~ftam ae In Delepacror, 2 scboc 31crl Anriablc psws ascbaibims qose" 4%
Coma. dilimos aer. conunuara Ia necesidad de abnstecer de agua a Ia Presideneia log whores mlemorcs acerca de I3 silt.cion en que Be en. s.c.hut1ble V 9'%. slin.
mLa-FHabana duo 6sLas o parecidaS pa- de Ia Comision Nacronsl de Trana- euentran 1as dclrnlas petitlones tie- plaashsr *n I.ol- tir
m ai a a. la nes. pr dm ero de novaetn eL labras a Io s ce pnr: cra q ue to Interro' por ies doctores G uillerm o M artinez chaz 3 la e rprer a de los Fec rocarrl-
-ll bre a Wa nueve de 12 maiiana. ofe brs.logIrepoze o qe Ium ladh a c' n mled der
Il ioin orai del cans cnntao. Enrique aaron. isbquetc. Fernancio Sirgo yel pre- Ic- Uri, -d e ro-dir ilas nc~esl-I lee iiaop..as iid oo b sdscs
/D abor tanes y Ir cin sa a rusa dlos m ksr E l alcalde habaner o debe apurar- si nente de d oino organism o doctor dades Ot loe rh 13al aaod res terrnviarios. pL o-' 5a-de 5ria S5 La pssls
npr src-o con Intrtilacor. -auato- e para Ueoar a cabo eo obra impres- Josd Alvarez Cabrero. fuern :,daadrs los a:ueridol si- yl" bordis "on srgulaos, pero
/08" o, o que adquieren los p .... b. ........ dEPacl ..... Tine ......ent!
qI os onr ra l d o Prado d el T ne R loyal cindiole a de Io co lra rlo tendrem os Se aseguro que los referid os -1 uienle Il oass V berl
qd o IA A V AeN A a C on sd a que hacerla nosotros" m isionados habian acudido a %er a P l. he dsid lqoi ro sia ls
El Trie /rolVdeBUcencia u c Segu- r dc log pezrlodif tas inle- doctor Carlos Prio u l ..camen .e con I Aum. .t., de Ln 40 pLmr cJ eiis em, lr a.ndal -rd s in el
El "Pri Linal tie Urgencia clue cone- rro~gror al Mliristro de Gobernaclbn el objeto de presentar suk re.ret -o1.0s.llly mmfl d.1 gildS. l
XM INCSSIS'~~oses dCA EM rjreenr ccce soi ecnstibc I toeo: lo. '-a,I"a. r.
qu'aIN s8 ACADEMY aer. cc del ......s.on ..nea n ioid en ca sobr.. cicr.as in.or...co.e. er.. refs- al mismo peru a. blen co r, c.rorn 2 -. Ss h-.r,. do-e lalo con tago de
W*Wp obtnner los me. rio oma desdl ci co. -ii',n car, el Juer- 3 cmaS atraceion pa- en bao uenies le itntorimacion "'e ..,-
beer mrlento d.l lulclo dadlueel acu turlrion I-ls Isrmismos iratiiron con el Jefe ocl ii
Sado A0elno Lopez Roarlg 0... .. El Mit.tin......co n...... rlpld. .. elEstado sobre el decreto ejecut.... quo -I-, )LO dU. 0t.. ., ,
pede ser trallddado del penal par y dillv paro quo no quedare Is me- dispuso lue '.todos Inb acuerdos d. ,,r Co.'id.i ali 'L r, il SA.47 ii
Frlelesiones que au ite En esa m lsm a nor dud s doe sus palabras: It Comis 6n Nacional do Trarirc r -- C ,,r, iL. ,,,.lr,fi i rl, d, obr-, v.
......a Dredoaracidr Acisn c .er .....a se conoc-r.n os -El Gobler.. no i.a pensado noda tea no tenrsga s.idez. si nics no -o ,' rnr 1, Cain dr. ilcio-
VO i- a conl.ftnnesnoo - sr....ni...s del fiscal doctor Fron- repe...o al juego llamado prohibida aprobad.os cnn.enlentcm.nbe par ei no' vI r e
clsco Zayra coma lracciJn pars el tourismo. ni sebor Minlotro-doe Comunlcrcvionev" -Jo. a 1t pi i sin.- pl15 todos
.-. moat' grear en Ia H.BA. al ha pesoado lampoco reFulurlo cdviao Terminada Ia r.u.iin tI docto-r f .,.
Unua, calda sBe ha verd do dlclendo' Alvarez Cabrero dljo a los pcr.lodi- -C -.- di or Isis-c parsF I,"
l ,i Ael aexto UA cacr en Ia esquino Sc Vistas al aPresldent ta eLas ops palabroa nrc,,.l..., e n
giwdo. Amnrniad Reln sifrl6 lesiones me- Aer el oastor Carlos Prio Presl- aHes n tralo son el dentor Cr.
ono graser Erondina Roche Ord6fie:. dense de la Reputlica recibi6 Indis- los Prio sabre la pollica qclue La a ---E1,0..-r.,:,,:.,On e i .' ldo de er LAS ENCONTRARA EN TODA 0CASA DEL RAMO
-ec nna dce Porveni r, umero 569 inLiaente hs. sisL, deo Preriler dei segUirg en relacion al Itranlporte di' c isd' l Ic- i' h. Llrl.cios con
____________________________________________________ gneral Por nit-a Porte ei Jef- do-i1F 1(' ln F"Iiroilr n, ot~.iun los do- -
Estado escucho c ir,.rr~n inlerd. nuns- --5s rerrota,d.:l
Lro in.or... manltelI qclue..ras.sus b -Qu o- ..abi las pl3ISilIr,.
E1 dinero invertido eli M arca Comercio = Ia pauta que s ce deuc e oi refericalo Com... n Ile at-.. ., pm.. ci...l-..i moi..o
____ coal eu coo-ado s ve a effect Ia grand func16p pr,,ro qtc do uno osambiea e-, in Delegzciun sion doe a Federacl6n Naclornal Her-
1.536 Parultimo mnblcric-cual pfud creacia -Quc a loeciaret Ins ferroc.cr No 4 oc Cs rrinr, -, le-rat, o nandad Ferrovlaria
-educacldn_... fay es e/luir aid| b-ir ua ,o mo ....... f....c. e prsdc ..It e -anni ...-. o ho. h ort-in0g iramo cas en &n Cienfuegon el Wa..r Amiable so-
ducacl-mn hdye Ies Coelisien clue s "sia no a eera iai -J.l tniris-,,di I S p los Deleacoloncs i de Cicoes. 7 de rd objeto de un hoomenaie con moll-
capital de uhirra secruiri alslta di bJi a ma alJef 10 ,,[1ini traro o de $11.280 Para C,enfuegos s 3 de Sapuoa a idas asas- vo de haber logrado At cobra del 5
ca ia _Esatado. pus enon ott-or ocoutonco in- odlor I-.. lcrrs lariat urin Iog refioro- Oscr Amnble por ciento tie aumnecLo en lo waro s
formarar, al doctor Carlos Prio be- 11 -Ali-- ueo oe las euadrillas doe Francisco R. Calderon president ypque adeudaba Ia empresa de-los F. C.
El M inistro habr~i de consu mnir e sta nor-he Un turno en Ia bre otroa asu c, to de .,erdadero--in--.I:aa- _erL-_bu re ide~ncia .. .1sec~retari o dle Ia Deleizi ,:w 6i 2 y Jpa-_Unido s. y ce 3a han rea~bido log tra-
-te reS par, el trarsporle en general Con ci misms, uinse cele1'bc- VTwr Bdlanfoo secretarlo-de-Orga, bn~adrclores-iearrovsi ---
Hora Autectico-Republicana para exposer detalladlamrente
'A el process de Ia escasez de carne. Libertad econ6mica
El dioclar Arnaldo Martincezso-crc- La dtasclbuclcin do mantseci
tr1ro particular del ministry be Co- Nuosas ir, ctiu. ones rueron dada-
w, 1ercio. entreg6 ayer *una nota a los aei n el Minisericlo de Comerrro ra-
prodlr.tas del deparLamrnL,. anr,-. ,, que los almacenislas procedan sn
ciando quo esta tarde. en I&t htra au- to rapida dislriboeihn dx to esiicri
'enticorepublcasra que se transitite cras oe -nanieca disponibles, plies ba
pom ia RH C-Codens zal. hrt,rb uso r,rn reci-rid,: aigunas qrielos dce qu
d,. In pulabra el doctor Jose R. An- deierminatds bodegas no tienen
dareu. para cxponer a Ia opinion p., ese articulo
O lhn toO ei tproceso r ax|onado con, Como se babe Ia prisxim ,, ser ar,,.
el problema de Ia escasez de care y empezoartn a Ilestar grmndes mantid,.
ins i, eoidas dictadas par el Gobierno des. par io qu-e Be ha dispuesto qcue
Er. su discurso, el minrilr i de Co- so reparian en seguida las exulen.
mercin ie roterir a to cooperoci6n class en aoder do l[os ilmaceniriss c
qut ho pedido a lo dintsntos secor-ac importadores
que intervnenen en el comnrano I
isdlunifin bie Ia Earne y rn I clao-ntiu estini Ialbr- rao
za que tiene el Goolerno y el Mi. Dunoie to ultin, semar, coin, si,,
"' LrAnlsterlo en que por haberse reducio iado Ii ntterir do- Crarnoiri dir-u-
un centasvo el preclo del ganado en log Lecnicos e, CtesLioenr economic.
'le ni se produclrdn entnrpemlimen- qiienes en chasla con i-n prlddisi0d ,
ns do-e ning0o gsnero para ci toui dc Itelraror, que Ia mj-or t6rrmula pora
nis"ro be mesco y abon"ccimio too Ingrar el psop6oolo quLo persigue el
cam rn Ia pobtacise GLbierno be aoroiar Ia vida. sarna
Mitte n lo pols elno derelnr Ia libortad cconrmica supr,
N1giesa Ias e ltudia sopea. iprer mlendo lon conroles plies o1 proau-
dc, pan c irse c l libre Juego rde In r-ferta ) I a
SeJo consdnores de Ia rlrecciln be domanda los rrecrias reco-r-zran loa
Abastecimiento se encueotran reall- nitveles nors
zando en distlntaa panaderlas de esta
capital tao esrudicaa ncccsac los pars
E1 m .i .icferqeite que hay en el d.etrminer el costa Le elab.rircid.... 0 en cuentran
__l_ scmaenripir ........ diet. Ia oportusac-n t-05 a iseo rca a.. ca hu--
_del Pon a fin de que. en lia proximind dos'v
|~~~.onq lianbo el neooprecio a ese l.-
penaable en Ia dieta humnna
I-l.oeo c311 moment so oe ha to.or- -
misdo el al.casco be Ia reduecilin que aue
pndrs rellzarse en el precio. pies re-
Nww" NO.? S. 0TEEF. M-1795 suits Indispensable obtener doeralles
L A' H A I3 A N A lpreclsols de los costs, a fin de que I.
LA A NA "rebaJa .s.. a mayor possible para be. Uno es us Buick del colony
onficia de lao conaumidorcn Lorenzo Agocha y el segundo
_n-epdelMonliste oo-e-O-.P
Pese a is- gesrlon es ]le ,,das a ca-
". o Ir el pertor, a Ce Ia Seccitn Ra.
Nv- d...omoci .ado no ban sido locali.a-
~ j d's sunt El rub-: cnaps. i5 h2. mamca
Mock pisad.-, de gri,. del ann- 1S-47
o -Ni el Jeep cn sa-a sclii cumero 4.557.
pir' adlo tamblir, dle gria. con Line
tronJa ro-a, pcrieneciente al Mr,ins-
.c-d._. ...O Oar&s Publiacs los cuaies
fueron robadns en las primeras ho- -------
r REVESTIMIENTO CON AMIANTO ras deo la matana d-e ayer el prime-
r', de laesqu~na, de VirtLudes y Per-
severanclin s eegndo e Avenida
be NMertoa ) Martilnez, en Marian
T L E El prilnero be lob sehiculos, eo pro.
pleadd del ctonoa Lorenzo Arochb,
secino de Sah Miguel ide lo Bason.
qoics hiad cnnsiar en too actianria
cT.nn. dacadladon on Ia Coot-ta Estaciln
Ps de Polisci. que esrimoba su valor en
ele suma be mil novecienIos pesos.
El jet, d-e Ia Pohicla Nacional, te.
Zgtl 10 ~tsilo-ole carorci Josh tM Coracsoes. cot--
--i '- l i / m olivo be los hu rio s be autom 6viles
RENUEVE AHORA SU TECHOscurls otiminecte bispuso
Ii, e / l ci personal a ;-L5 rdcenes redoble Ia
vjgilancia I hiLro ersn I, ctiudad coma
all en su" rscrios en evitoci6r be que
U n,.riU-c, suer tedlkbose esrors hechos
El t-evestlmlenta BATTLESHIP La hAlLroan abaro-ado
-CO AtmIn BANTO T ES I CoIgaodo -e unn soga que habla ata-
Cd- a nas gatrLot qoc errn ste timbre
bsllza sU actual echo, utilizando a C.; d Mguel d ori Prisrado. en ci te
PCub-) Str Nlilguel 1,50 haltado paor ma.-
1ste como base, para former sobre I,. inunr ci cdALer doe Rogelo
Co-lilla Sorc, d- 58 arias be ebad
il UNA SOLA SUPERFICIE ENTE- J-,ri-erci. oe-ino qur ern de Ame.
is,,a ,ali'las 61. en esd barrnldu
RIZA, resistento at agua, al aOl y fE p,-a. r-.-rbrada Amado Mo.
principalmente los cambios bo-us- so Arein ua -Ic 48 arias qoc Ia
,doI ltis, d- i- ont Polieia de o
cOn de temperature I, [ieunrosoimo-sa ErsStque Cas.na ,
liiih: do-sc hoela sigur, sepa se ho-
lb,-,~ ennfrmr dc 1,:-, no-vosin eso-
reasidi a-ieqc -sb-asa 'Ida el malio
CUANTO HAY DEBAJO Piro-aernl eer rioba
ld.,hro Gurmc n N asrroo. Juez dc
h i ,, Ic h Ntl, sriMarsao, pr ocesls, -
sri oir ds rio, c poeao do flanasm a.'. ".
;' M~tiig~el Asael Caljlacrea Stanohe,. I'".
sitar norstdo par o-t aliras do lDient -i
DEdin Mtattl 1i., apiorecer acrisado en
BATTLESHIP ES UN SEGURO DE ,:,iis,, 11;8140 rasdicoda par robs ?,' -
VIDA PARA SU TECHO: l riii ,rlelir, scrorn ei aota de pro- ,' ,"" ..
,ros,rsnlettlra rrcinslsis.{ n violA hares ca- I"l
I,,, dc ,iieoi iv d elsclerado Ia de fir-.,"
i,-,s A hican,,- e is- nipsrabe usnia pl ', .,
L, --sir is, ,.~,.,..,e ...... Ltia


,,n ....aaso sl..... par.,. DEFI(IEN(IAS UI 61 PIDA ISOi I- iIi, IIl"' I"i' ' I"b.,a dteflalniso a n sd aid.. p toan cru- '',,,
ROSENS TRADING CORPORATION ,=s.,s I ....oaoad..=-''-PAAR IDS- '.I .. .

11i. eavno-r asi ailrnoas do bos jm~!sn
oSstnabaorais IaO ad S dlllego-paula
ontlnsa. Spaitox. ci ra.5o ittOallos
5kntlanid macaoit o avhn o I 1la.~ 05.-
sadno si, slInnansis soonb|sannln 4.sa,


*:= "" mom m Mop mww m m w" ^-
t. bl i* ; d ..
TERRITORIOS DISPONIBLES PARA DISTRIBU1DORS 1 ............. .....
oI nO QU04At MotifaChr Comor Spas- y -
ta ms sa tarslonm hbo lsmo

'\
...sLA lABANA. DOMINGO. 31 DE OCTLBRE DE 1948


IVE RARIO


SPII "EI suenio de today ama
de casa... un pantry modern


AA pluo s
$1195 so......... $ 0..50 d@ .d...
- I l C..t.J .00 39 m.n.>., 7c...... soo .....l..
Bonita repisa de act'ro enla.il Iddn I)e dot pmeri.i- I I'ciI ',, olmmIl-
al fuego en blancn. Mii) 'uill p lari m i id al 'in .. Ier liniiln ern
colocar vasos, el reloI o ariados hlanco. 2 i tIi rp.ilrt, .i it lttl'.I
adornos para el p.tnrI rent rep.- \%idec 2S ptile. Iit illo. 21 de anchor
fos. Para eesq iina; i/iiruieti l.t t y 12 de 'fonll. I I n Ittim inoleli
derechas. MNiide 28 puilg%. tic allo pero co)n 2 pill.. Ie ;111". 12 tie
y 11,12 de ancho. fondo y 30 leit ,io.ll. $44.S0


Fregadero con Gabinete de Acero
(Al- ntrx-on la paorle InfteriorI ,


r-.Co.do
s23910


A pl00 nro
$37.00 do ntods
114.00 ar.malea.


Itn pare del fregidero eq de hlerro fundldoy i rmni-
nndn en pnrcelan. hlincn relsisenie a ticldos y golpe.
.lahorLrans ilcrti-tilas y escurrlderas. (;Bhlnclc ie
acero culiiadnsamrnl'e plimitnRo al fuco en hlannco. t
-1tnTMpaM iit nTrn -L--4--a el.t* far-f'A--Jte--ilme-i-
cromado, 50 pulg.. ile largo. 21 le Inondn Y 42 ilc ilt.,


MANGUERA VERDE


DU'UD-NLNLA P

- ~~25, pies $ 9
Rebajodo
do $4.253 W 3 .7
Garant zada pa 4 atios de aericio Tres
capes especlales. rulcanizadas, a prubtba d:
fugas y sallderos. Complete con acoplos d.
metal para laves de roca standard.

.50 pie&s Reboljada do $7.45 a


Cultlvedor Dunlop. Re.
mueve.chapea y aporce
Tl|ra do S11t61n Creft.
en. Holans de scero
templodp de 6A pult.
Abren hasta 44 pull.
tebeledando $3.96 a
Pole do Punct. Marca
Dunliap. Para paloo y
excavatcIn on central."


[ 69C J
Marc* ~
"Dunlap I'
IDa bronce Ino-I ./ ildblt, Aju- t
table a chorro i
lio a gruo-. S
Monrtoer$


$2"
005. do6 $.79
Fn rdrol p dedo
pFirl do ms-
S do d|idmero


Cuchillo do
... Coclna


.\Y "D'u n 1*p "
Mango fuerte.
^\ mente rema-
Schado. Haoa do
S7 pulgadal de
largo,
Cuchlllo do
Pon

89c
obel. a .do $.00
Hoja de 9 pul-
goa da de largo.
Cabo de made-
ra color nogal.


98c

$144*if1J-


lTonaodr ..,g6 .. Ma2ca
Craftsman; D)e 4 dlen-
te fuerles y atfilados.
obaloda e* d$.90 $269
1#41ke pre FrT ;&sp, 2).dienton de
cro templodb..Para recover hojoo e
y pilnar el cdopid. -
Confstder Dunlap7 Riteda dentada
ihiiy blen efllda,dcorta Isa hlerba
lim enter. Ii. e $ 9
PIT Robeie do $1.09 98uC 1


Surtldor
do Jordin
$339
lu;v r pidn.
.In|m i~n clfr l-
lo de % .I pIet
do .dilmrlrin.
tomolal bron-
crada.


- Tiler.
do Podor
$145
Ideal pore tr.
bon lIlgeros.
lonja cortado.
ra d 24 rpult.
I .rao atotili'i
pulfl.


Olleo do
Aluminlo
$184
Cierre de ajut-
te perfecto.
Aaau lteoralet
blen remacho-
dao. 4 litros.
Cube
Golventzodo

66c
De magnillco
zinc galvanl-.
ado .con bhor-
de hblen refor.
zedoa. 1Olrot

Colador
Chino
#277
*.k.ba. d. $2.91
Fuerie coant.
IrarclA i de
Ilumlnlo \M.1
nn de madcrs
pulled.


Utensillos
de Cocilna

3 x $1
CU~cl;I r 3 I'A.
esp itila plTI
cake ill. 1,.
ra. ( myl.id c
nJ ad2 r. c
niad([.i n..jj
Vasos do
CrIstal

12 xS100
Tra, r..lrnerir.
Alegre,-,a
dos dlp-fln r-,
Ilatralien& co,
lortti N n/al.

latldora de
Metal

98c

ballid"ra. dr
acera en h"1h.
pad, Nanrr.t-
deraa f- mItt.
ra pufltda
Cernldor do
Haflna

32c
Ternmithdo en
Inco dorodo
(;radi tdn tie
I a q IsrA. .I
ra maii .t -

Iscurildor
do Platos

99c
1 .|.0 d 1.19
Do alnnihre
Inoslidalhie *.
rlo -ompr' Ir-.
mlonitn. (jrRil
copacIdad


6 paltali
$ OA o0 ,o1oo100 d......
--V corade $6 00 inretls
Pe ill: pueria. rFn acero esmal-
ltatin al lueg ci en blanco imitando
porcel.m.t. I'apa de amianto cnn
ctuihertli de linoleum. resisted e11
caltr. Amipliat gaela en la partj
Ruperlor. NI tlie 21 patilg. do anchb
35 tie alin y 24 de fondo.


Gabinete do Mesa de Dos. Puertas
(Extremo daracho, port Inferior)
e Ase 4 ,,,.to'".,Iaa.a
$845f O.d 61 O 00 fnieuome
D) alnffco cero etfi nli.iiln al ftlegoi en blanco.
con npariencini der porcI.lilG (;a ilC. eCspoclioa y
nimplnlo compnrtiinlenlio. IiritlJriq rie tmetal cronn.-
if- coln trilloi de e pejo Tl;l|;I (ie .inilnnlo endixrecl-
_l, -n hlarladIP llinule n_ negro. _reiA c o el calor.
"l le .30 pulgs. die aincio. 3 JtS de altn y 21 de fondo.


Juego de Desayuno


Un precio do pa- $ 3 66
sltlvo ahorro

I tili, n o ji t' L i it d Ice yttiU II -
lit pi el .1,il n t(it ,ii i i aIl 1 lan-
tO Ir,clHlp:rentic t n .lI .lalci1tit llse-
Iri t Ilrlelil I .IlHle 1 It' .1k pie;lf ..
t(i[ ti l i.irll pirt aii. i ll 'fr sitj
precic ut i1t itn _, ilH 1. R e l rI I)eIF '
ideal I tp r.t r l t,, Ilt rt. ,


Silla de Metal


do S14.9 -


$ 126


Co1n- I r ii C tidn Idc
gron olldery Reulitl
1Ill it iho perltIDi-
peldnilm p1rol(A9-
to(i puTr lilts efierR
iieolnla para illar
reshelen. Ptleden
plerg.irec fUcilnirn-
Ire IfInlin la oel
blhiric o I rujli i)
blanco y azul.


Pasta de Tomato 2
lIla (ie ,,l-j11 Io ltas
Tomales Pelados 3
I.a.tI le I ,1113, latotal
Tomatoes Enfaros
I : 11 dic I lilr.i. 12 ltiza%
Salsa de lomate ICatsup)
P tlll.l it. I 1 ,.112.1b
Salsoa de Clile
P1,111 Ii i le I .' -,rn/.11;
]fll tite I2 itnlSla


I ,it i d re I 1 0l r.i ,,-1r ..a
Melocolonpi|
l .:|l ,1 ilt' I Il l'l;I 1.} H 117.11
P e r a s
I PeraI IL I lira, ni
Albarlcaques
I a.1 Ide I libra
I at.i Nle I I irai. 1 I ,i, .' *
H I g 0 It
L. .I t Ie I Illhtr I ,>'n..I
Cocktail do Frulas
Lala de I libra


Residenies del Interior: I ih ordenes
-. tode lateria cl flee I. prt .u ciienta.


Bomba Insecticida


ii0' rlt i $. II llr i H
rH iFP ijnedtl, @ I rlA.u ardd,
tri|,r .1 ul ,r iomltra de ldM
i,.. r rtlil11.nl" ^


ALTO A LA INLACION


Independencie 61 REINA Y AMISTAD
' S an ta C a r a TELEFONO A-1911


ASO CXVI


& '1


febajada de
$27.50 a'


$8a


Cord6n
Etlctrico

S3pl. i10c
No. 1i. Par II-
Snea Interrlore.
' Forro de algo-
d6n. oame o
sed. % arlos
colors.

Tape do
SAlgad6n

I 29c
*i ei do 30 plo
do toes@.
PFar lrabalo.
oeltctrlcon. En
color negro.


UfIonslllos do
Cocilna
3 x $100
De metal cro-
mad o de larigo
d u r c In.
Cuchart o-
pumaders, cu.
Char6n y espf-
utl.


i',Id p r de Lu 1.,IF.i l r1ll s]c[l'[nlae[


L -V5 I


I . I


* ; 1


PAGINA DIEQSEIS
. i ,


DIARIO DE LA MARINA


flo'hrilRRE 31 lD Io9 --


Pi .,,,
LoS nFm on mug 'mia1Ni
Dioen Cque qulea 1jr-.~,,fta ml
a mnplear a 1 bbai)iMoB -
en unia conUe.da bW1&
nespuns serin cutfl .
por crlmtnales t. r ,
N u w*sy tamonj padb. d!
as decluraclonua allo t


SuponfamoC que M tam r
el coNlicno, y qute l. -ple,
-i Tlo Sam contra Uaa"
ni un ruso vtVo 6oL "
Qaiaenes on, on w seuo :
, que JuzsLn y cofadftUn?
. Lo inglesefo iL.o nm r eaui
Los iflaJui. o? atLmc belal
SLm jiaponeaie? iL-o tusos?__
vn roy a dar Is rospfut0-
L.t qua ju aSt& Il thLo,
,inque exturil% lea pareait
rn se encuubl ar n 1 Utrp*S.l
-rin en BlaonoMuIles;
Lon- Lombardo Tobmoui ,
str Roca y U Ln e Pe^.
P rod u ce e l Ca lo r.- l. m o .. . .
Dern pronLo recupw- -
Pi eatllto caJLIqulM,
,nmando vearmouth CINANO.
Pongil Un Utrl lo e lu s M
io Lendri Mia a S usLo.


LA ISLA DD CUBA Uang
-it buena i UiMei, -
Qie usted b umsa. atsi mi,
v a I preJo qti-.* eaela(Ln.
Ext en Mot* y IMStmll.

--jonmo te ani- Drune?
A.'r o tn, W ,I"'hW}
v hey ,n-.""I 4a ,
-b qua"l 7 W'3 NMpisais
I0 enrc 10 m is& OIM16

No nemUntMn&,ftbJ':Mh.
unque rieOaW,' t '*undo
un cognc 4%s mbtmiL!
romeo 1 PUIII ,
qua IMn M dklU0M
con rteocliose "WbI -
MIaiarbea ti ySfl .

Gestionaf ia crutci6 do
granjas. arkot.mn Ote,
Hacen h ,ipie^ lla aurtoS
mae.ro a- .cao
Los dtrf tmdeoafdfioal pnjDO-
ntles do Mdtro Alc 4auiy vl-
eulora. ad Vo6 dqteJ'A ad
de Etudlamntg Bai sUO


I No ban cursado todavia el cradajl.ndCoo!abild l Mint o Fuerun agasajado@ 50","' dixs Jrer enc Con voc.n para'cubrir doW Se.un"A.tuad en Santo TOM"t

ACEMAL --- rtisgiillterio, dice Eaplugas d t 11 ^ ptlm ae .. vigitaron. nuesra ciudad Los delegaa,5. ie a ASTA ,.-a.b Manuffles y Kindergarten nmer t51,Repap Juanelo;yel AtAil
uis [ -,. i.u.b, uQ.UO"41m fiero. I doctor Altonao Aguado. ILi --- (an de relerar una a.drblea j,,ier. ---- de Artes'Manualem de la escuela'noc
I-"Ui qUSD0 Q amb t e lathor J Espligas MaNtle. qulernte emantfets6 que ha d1!1gido C.cue.i. aelkal ...ie l Anin. i.acic.na) en ].. C.... fle Sa..in..h El ducor Cup E.pinosa Rodriguez, turns n..mero 32.
if qiisrS~ SucaiM bes pprealdent de O a Isade ftelMrt Nac ra~l un rele ra int ulgente at mInatro de ,e, de enii aoC oco jpce ude nte deja Jurta de Edur ,i6n Todashan oseadr par ti salads d e
-A.LIM ml aftrlmheoto del Re;lro Tblar. visl ,er et I t ,. Hacienaa qua t .paa.que dlch.aau- canSocet y M &" do .Ge...r i i..c... . Cu. ,e ..er dEuci od.. do por tan niado d,
UWO U1J 1 Poill. lldccin del DeAl IO pars poner en tonderdad presto t.encn l dllc r l pro- los E10l sta d no ,.5T.,,Ac, qc se hoin odr, Ftsfecrc.> de riuci ade l Habana. nos conounca.qur'el las mfstras propiearla. /
-0ll3 q ljo" -co-noclmlenoo de todo losa reUrados blema que afronl.a e ,magsferlo re- acaban de ilar La Habar n pa y idiD rirn i a prir Esolar del D~strito de Ins-., Los LnHesiros.intereaados.n taala
0T 1 iod el n i1 Vlento. soolsres de Ia R.epiblica que a-V-f.Ur-0u.at-w-d-ignSo- de-iejor LQrlu- -_ilarton d las Corpoirarii. Nacrpeal or numrnero p,,ble j i rpecn mrUnn ha convocado danst a ellas deben soliCivar de di
Ufn rIro I PTO I BTAG i _1hora. y pose a las gestonea prof.I- nit -del Tr.jrln r -Are .er, e sr r-, sLJJLIL Ajfi. fr, irrnlr Dars ,,ibrir el A-.Ala e Kindergarten cho inspector en el plain Jfadn.


i1


En sdtmrl brocddo negro cont botsi(too
rormando peplum. 55.00


I...


En tafettn brocade tornisel en
Burdens y zul. 35.00

411
7. .. ..
^ >-"- ^ i..
* *,


do 1a *enana
:- -
* "ESTA SFMANA EN ,EL
MUNDOM%, poer I Doctor
FRANU CSCO -PAR.
Hey, dominpgo, do 9.45 a
10 p. m..
UNION RANNO, m oo10 Ke

*NtESTRA. HABANA",
-notas mobre l-vida cuhau-
ral v artlistic dc Cuba, bi-
jo la dirqcci6n do
ANTON4qQUEVfDO.
Charla CO MHrJitM AJongo;
diilogo .amriticu dle
GCape roIktfeourtL
Mifui', tunow, do-ULa
4 p. ma
UNION RAIOs. on 1O ke,

VIDAS NOVELESCAS,
pfRrBMARQUINA.
iitlrpmilot6 por el CiI.
dro do Comedial do a
M.Q.
De lusne, a viernM.
Do 3 a .15 p. am.
CInrwfto M a am 640 K.

MAGAZINE MUSICAL. do
-.I EIfoaeB"'sdldido por
AN'ON10 QUEyEDU.
1)e mart a dHmdo.
1). .30 a 4 p. W.
UNION ItADlO m SO K.
,, ,;^


I doble categoria del


vesido de dos piezas.


Unee esbclt, y elocuente .. cameras finds .. telas

suntuosas: he dhi Ids razones que ddn dl vest;do

de dos piezes la double catesoria de indspensdble

insustituile. EL ENCANTO prcscria und

fabulosa colecci6n de incomparables uestidos de dc


?.- 'ICkdqueta adiustada con vuelo levantddo
y sY drnchAd: Carmelita, negro. 45.00

k,


oiezas en exclusivos mnodelos que usted


Un debar pdra con Su eiegdnC,,


a..a... . . . .... .... ... L U L.&. LP JA TlrV4*


fp

-Se cotstruird Dr A. ROSATI Condecoradas

una via ferrea IJJNo rETIS banderas de
IEDnICIO Z z R6Io CONE)
j_ 4/.1 G AL O I NEPTUNO -
-G na UAtrit t Latuma9merica
Apartamente 96 -
Tendrk un recorrido do 80 Telefo. A-9422 :Ise sac6 750,000 pesetas un


i1 kllmetros, con 415 tineles
25'puente 13 estaciones


GRANADA, octubre 30 iAMUNCQO,
Se encuentra terminado, on su aspec-
---to-de-trabaio-de-campo--y- tom-de
datosel proyecto del ferrocarril de
Granada a Motril. tras .unos meses
doe labor intensa en que, casl palmo
a palimo, los Ingenieros designados
por el Gobierno han recorrdo en
mediciones -e investigaciones del te-
rreno toda la probable .Qnya, doesis-
tiendo unas veces de algunboazado
para elegir otros terrenos de mejo-
re0 ventajas. De eontinuar el interest
- --del-Gobit I'M o O depene -mu-
cho de Granada- no sera dificil quo
en unos anos la comarca y la econo-
mia en general se vean beneflciadas
con este ferrocarril que unird nuestra
costa con otros puntos de Espada.
por via Ohrrea.
Contarai el proyectado ferrocarril
con ochenta kildmnetros de via tdrrea
y tree eastaclones que son, desde
Granada, Gabla, AlhendIn. Padul
Coovijar, Murchas, Melegis, Lanja-
r6n, Orgiva, Raulesc .Vdlez, Benau-
dalla, Salobrefia, Motrll y puerto de
Motrll. En tod o el recoaido habri
unos 45 tuneles, de los cuales hay
dos de lmportancia, coh longltud de
moa d I 500 meT-Los el primero pr6-
ximoa Lanlaron. y el segundo entire
Vtlel y Salobrefa Los puenseo y
viaducroa ascenderAn a mis de '1, En.
ere l los-ela delT-eellarnr -lcffeT lb
Darcal. Arroyo de Chlte: rio Tablate.
rio ILnar y e rino Gadalfeo.


NO-COMPRE

ESCOMBROS
Le otrecemos-Azulejos Fines
de PRIMERA al precio que -otros
le cobran por "escombros". Es
d-cirpor aeutejos-lue-en-los
Estados Unidos esti prohibido
por las autoridadessanitarias el
emplearlos. Venga a varnos y se
convenceri. Hay cosas que ni el
papel aguanta.

JUAN'.
J IPUJ0A


N. S. DE LOS ANGELES 64.
LUYANO IAABANA X-I535.
-' dase.anunc ClasilLeadohi M C
No l,


'm. _n..-..._ y v... -Una..-.-- e B- M M M
Intripidos excursionistas
de Sabadell, ,- ecalan' Ia PASCU7AL
pared de San Jer6nimo Oferta Especial a caslquler
., pare, de Europa.
In ,Axlcar 20 llbras . $ 8.75
BARCELONA.- La famos red de San Jerdnlmo-. en sla monwlia Streptomiclna I gramn S 300
de Montaerrat. de 300 metro de a)- Tamblen otros %iceres y ropa.
TiUra ha aldo ejalada por asta ex- usada, todns Toa paquemes son
curaionlslaa de Sabaldell mlembros Asegurados.
d, Is agrupao6n *Tlerra y Mars. Pa-.
ra elo bn empleado boo00 meLca de Agenc ..sOe
cuerda. 300 clavos. 30 escaTOW de IA ncia Glob
unoas 60 cenLlimeLbro e incoumretblesf Tell A5.0951 Bernaza 112.
eartcai de madera pare saJIar Ic-
illunmoa140 mo Lros. que son las m&.,
ddicdles. Efectuaron alee F0niwUvaa
con un luola sprOximado de oincuen-
La horo' Confie su nAO Vesudo a la
T I N T R I A

15 hwras estuvo "LA ESTRELLA"
Espeelalhdaa en Lavrado en Seco
reunido el C. ,

de Mi s t r OS AUMENMOS pa ESPARA
SEnitrega rhpida garanlizada Pre-
Se trataron tense militares io include gasios hasta esta-
clon correao desiitno
_._.. y._elimfone e.MarU taAdajo-_ o-b-hace.in Inslar $7 0
10lbras azucar refjna-_S0
sobre'su miui6n en Argentina 10 ibras chocolain Menierol300
S3 Pares median Nylon 51 4 50
MADRD. ntubo t 30 Vatntedi.- ANIBAL CASAS 552 Riverside
Durante uine Iaras estuio reun do Dri New York Intornea en
of Conseoo do MUomnros. prea dido ilabania: R. Ca as Tel A-803
per el &meooral ranco. msssna y
larde. &em^nep o tea trea de 3.
madrugsm y ibleldo ildo suaslen- onn en quo sc reallzaran la< elec.
dido par laI hors del almuerzo. cIon00 munclpales. Impreslones de
-Li-------.. f --ff -olf-{. cum-dos d -ntlAd .Jo5 irlc16n de las Ilioa
lados no justiilc4 1 lahrgas dellbera- dr I rndldo8o0 arros det-caT isn.
clones y se ha1 laIredq en Io drciu- terBsantei soure e asunio
Ins oficlalu quo Ic ernils princlpa- Sobre la formaci'.n dc Ina lIta de
lea de la reunl6an el QablneLe fue- loe candldatos. l.ay elemenritos que
ron sla expoalscJ6n del canciller Arts- opinan que debleia hacerse una can.
iJn obre sau etanels en Buenosa Alres. Olidalura dividida por grupos afineq
ia proIma eombinlnamen en los mao- hIl Goblerno ntlenLra el rolerlo del
doa militares y el ompbiso Informe del Goblernn ea que "- preense uni sola
minsatro de OGnbernaclIn snhre Ia hIta
OWStOBILE

SNUEVOS

AHORRAR/A DINERO

utilizando nuesiro .'PLAN" para

Sadquirirlo


ANTIGUA FORD

BELASCOAIN No. 857


NORTH STAR LINE

VIGO OPORTO LISBOA CADIZ
SEVILLA VALENCIA BARCELONA
MARSELLA GENOVA LEGHORN -
SNAPOLES CASABLANCA TANGER
-ORAN-ARGEL'

con el vapor italiano:


"RIA L 170"
que saldrd sobre.el dia 10 de Noviembre
1948, aceptando cargo para los puertos
mencionados:

Agentes:

A. J. MARTINEZ INC.

Lonja del Cormercio ler Piso.
Tel~fono M-2131.


estibador en el sorteo de la
Crut Roja. Accident en Bilbao
MADRID, octubre 30. (AP).- El
Boletin Oficial public un decreto
concedieirdo la Gran Cruz del Mdri-
to Naval a las banderas de las Es-
cuelas Navales de la Argentina. Pe-
ri.i, Santo Domingo, Brasil y Colom-
bia. pauses que estuvieron represen-
tados en el centenario de la funda-
cion de las marina castellana.
La suerte favorece a sUn portuario
BILBAO, octubre 30 tAP).- Juan
Areito, de 47 aios de edad, quien
trabajaba desde hace" trelnta afios en
ciado con 750,000 pesetas del nume-
ro 53,507 que ofu premiado con el
gordo en el sorteo de la Cruz Roja
Areitio, qu e esta casado y tienc
seis hijos, llevaba 25 pesetas en cl
naumero premiado.
Automaticamente ha dejado de tra-
bajar en los .muelles. dedicindose a
cuidar su huerta en el valle de Asua.
Un tranvia se mete en uiua casa
BILBAO, octubre 30. (AP).- Un
tranvia sal6 de ls paralelas y se
lanz6 sobre una ccas. respltando
mUerto un pasajero y herldosaotroa
27, ocho gravemente.
La noticia del accldente dice que
cuando el tranvia deacendia por una
pedlents, fallaron los trenos clc-
tricos y los de mano.
Comentariio sobre la revolqeion
MAD ro 3-ro30.: ',,A-P)-- Il
vespertino "La Tarde" dice qu e l
derrocamniento del regimen aprlsta
peruano constitutee una aconteci-
miento hist6rico para sla vIda del Pe-
rt, repUblica "a la cual se abre un
futuro agitado, trabajoso, pero lleno
de posibilldades".
Agrega el peri6dico que el. partldo
Apra era uin mpvimiento social "viato-
lento qu e habia legado a tomar del
marxismao la tacdca y los modos y
padctlaba con las fuerzas antlnaciona-
les de uiia y otra bands,
La Tarde" cree que much culpa
del lecanfamiento la ha tenido el
propiopripresidente Bustamante quien
obro. al reprimir la Isltima rebeli6n
apriita con flojedad y oblUg6 a los
nacionalistas a declarar qua por ese
cammo no habia nada que hacer".
lermina diciendo el peri6dico que
nlo apristas no tienen unidad y vita-
lUad sutciente pars oponerse al mo-
,imenlo triunfante y. por ello. dse-
cna0 I& p.itbllidpd de una guerra
cnil

Conceden, a 2 espaioles
bonrosa condecoraci6n
MADRID octulire 30 (AMUNCO).
At catearinco del Instituto de En-
sehanca Media "Goya". de Zaragoza,
y raceraole don Basllio Lain le ha
ido conceida tla cruz "Pro Ecclesia
et Pontifice". como reconoclmiento
aa dgrin Teabor s tcl-1~uelba-to -
zadn en ,u pueblo natal, al facilitar
a loo colnnoa la propiedad do Ias
tierras qie trabaroban.

Realizan obras en MpLorid
pars lita alineaci6on de la
gran Plaza de la Moncloa
MADRID octubre 30 (AMUNCO).
A. finl ace la sesi6n de la cohilsi6n
municipal permanence, el alcalde se
relirto a la alineaci6n de la plaza de
la Moncloa. pars cuyo trazado se
eoian jealizando diversas obras. HI-
n algunas .aclaracionea, afirmando
que el. prooecto fu6 hecho, en su dla.
por Ina Junta de Reconstruccl6n de
Madrid y la Comlsaria de Urbanis.a-
mo. Dos de los lados de !sta plaza
-que aventaja ei proporclones a la
Mayor- eslaran !-crmadrs po.r el Mi-
nisterio del Aire y un bloque de vI-
viendas, que edit ca tambl6no dicho
departamento. A espaldas de este
grupo se trazarA otra plaza o zona
verde, perfectaimente arbolada. Mi-
rondo a la Sierra. es declr, a la Ciu-
dad Unlversitaria, se levantard un
gran arco, que Ilevari el nombre del
Caudillo. Con i l se complementary.
tearmin6 diciendo el alcalde, el mejor
acceso de Madrid por carreteri.


Crece en Espafia

mids la demand

.-e obbigifiwjivs.

Los inversionistas AL-
apartindose de las acciones
S tan sohcatadia. hace Oaco
MADRID, octire 30. (AP) En
Ios centros filnanie.Wos se coMinIa
q n etoo ultl t eelnp ha Voel.
to a desarrollarne e. re loP mtas
la aficinn a adqul'ir'obligalo i en
ustiltuci6n de los acelones de compa-
silas, que parecian preferir hast4
ahora.
Durante large tiempao el pblica
permaneio6 aparltadn del mercado de
obllgaclones, as que auquoiu ofreclan
un nters tJo atenian pocos solicl-
tantes. Ahora vuelven a ponerse en
el mercado numerosan emisloneo por
dlversas entidades, to rualecs son fa-
vorecidas por Ins bolsistas.
En los iltimos dias la conmpania de
cement ttamada "Tudela-Vegln".
un puerto en el nmercado '28,000.000 de
obllgaciones al sci por clento y Ia
sociedad de products quimlcos
"Cros" oirma de 10:000.(0f0 al cinco y
medlo por cienlo.

(VEASE Ih Cr6nica de SOCIE-
DADES ESPAROLAS en Ia pi-
gin& VEINTITRES)


d00
i- A oTeWAS -AT A i' A,
o:i\\ ve../

fip s /j^
iI imT a w*TWm f. *an k Irm r ~*m 1't .


NFAVIERI


Fue fundada la

Biblioteca de

la Hispanidad

Se ha establecido en Madrid.
Recopilari los libros sore
todos loS parises hispinicos
MADRID, octubre 30. iAMUNCOi
-El 12 de Oclubre de 104, fiesta
de la Hlspanldad, cl Instltutode dCul-
tura ciTspontiil l ,-.n M.jf d-la
BIblloleca Central de las Pueblo.
Hlapanlicos, destlnada a recopllar lo-
dos los libros, naclonale y extirn
jieros. que a partir de la Independen-
cia de litspanoamnrica so hayan pi-
hllcado y publiquen sobre cIiialq'iIel
temna re-cInioriadn con los pulsesden
Hispanidau. Dtmelrismoimodo QU
existed tin Archivo de Indias en Espa-
in, que guarda today Ila publicaciCon
de libros del periodo virrelnai st
hiacla noesaria esta gran bibliolei
alLie reuniese todo el gigantesco teaoi..
imp-reso de 23 paises y de los exan.
Ieros quo e se refiriesenn H [ualqko,ea
de ellos
Eota Biblioteca asoomc la fur .,on
de relnhir. cataloyar, clnasifcal y r-ii.
.iervar eslos libros y revifita, organs
zando, al proplo tiempo, sala dc
lectuia y 6rgainus informacl6oi b,.
bllogrfica. La Biblioleca proeedei.
Igatlimene a. reunir, catalogar, ila l
flar y conservar mapas, grabadoc
parli turas, microfilms. fotografir..
discos de las citadas material.
dotar a las Bibliotecas Nacloires
Hipapnicas de un eJemplar de Io Ii.
bros, folletos y revistes que ns Imp.-
man en Espafia.
SLa Direccl6n de la Bibliotec,. %
encorizs adterr F de ,.- ficar I nlariil.
licacln ie in ans i.. BOiiiD'Ioecas Hip
pansrg- adso'andr., r.nrh todas lonP
Un eoditao nmt-
La Bibio, ca .-e ,g o r i11 Ptilo
'.Of Lon Iin proeadeld nein uvicepre
dioiene Ario. ohies formadosj.om
el director iencral de Relalones Cul-
rlenk to% del Arch,'n0 oeIndias
[nillulo Fernandez de 0,'iedo" del
S S I F Esruela do FiAdlos iON11
rdr00oanT'rii UO04 00 Scalton. Muqqoa de
AmtrIce leii'ulilu do CL1liura His-
p.1ica.
De la importancia de sta Blb.o-
leaoon Central dan Idea los alguleroies
citras: actualmente se imprimer.
100,00 llbros anualea, Ccritolls en Las-.
tellano, mlcntras quo estados Ulidos
s6lo produce 7,000. La producecbn es-
paiola Res de 4.000 a 4.500,. de cads
inmo de Ios cuales se envlarAn v0inn.
d6is eJemplarcs a las Bfbljotcas His
phIcaa. psiar cuyo enovo nas edheorap
...privadas hardn descuenlos eap0cis
La publicari6tr de rathlogon y s, in-
tercamblo darin Idea de la produc-
rl6n on ojunto de lbrom 'y reistal
lbnpreios en lengua catlellan-a. y de
aia formnna eln rulquler nacisn him.
pinicaa podr*n -studilare lodns l,1
aspectos Intelecttrilesl doIs Ijuspani
dad,
Siblitlera Central se ha loaf
Is e n el dilfiroi do la BIblIotoca
Naclonal do Madrid. y pronto cpo er.
Yiarn tax nbras del nuevo Archlco de
Amdrlca" rn terrenos de la Cludad
ntio'rsltarla.


if! L #O'P0 0-A,-6624
LOS MEJORES PIRE(CIOS
JOTYIRIA IN GEINIIAL
GRAN SURTIDO IN 11LOJII,
LAMPARIAS, QAUIPAJIl.
MAQUINAS I ISCR PIRf1


-.


Servicio Mediterraneo Habana
B M "MONTE ALBERTIA"
Saldr do Ginova eobre novembre 20, Barcelona. 22:
C6dia, 26 y Sevla. 27
Servicio Norte de Espana Habana
B /M "MONTE ALTUBE"
Lleqaro a La Habana sobr *1I 14 do novltmbreo,
procedente do Eapola yy calas
-Servicio Habana --Nori de Espaha
I B/M "MONTE AMBOTO"
Saldr6 do La Habana *l 3 do novtinbro, para oSantander
y Bilbao. ad ptiando'puaterce y carqa qeneral
PARA INTOMES:
rOUs y ASORQUI, S. A.
AGENTS GENERALES ,
tLonia del ComWeo DmP- 2 Habana TML. A-560


-11


I 5 l


I Publleidad SUAREZ ,ehhiti
La
mec,,e
VAYA A LOS TOROS EN MERIDA 1, s
DESPEDIDA DEL FAMOSO DIESTRO ,d_. pl
"ARMILLITA" no0
urn~rmf
TOREANDO FERMIN RIVER (ESPINOSA) Ir
CON SUS CUADRILLAS (dria
SE LIDIARAN 8ES18 TOROS n eni
$90.00 able
Con tlons loa gltos Incluidoi cho o
ESTA GRAN EXCURSION !,,nda
se efeetuari en Douglas de 4 motores de la Mexicana de Aviaclin e eat
Sale do La Habana: Novioemure 13 Regresa: Noviembre 15 en Nn
c c
P'IDA INFORMED: l' s p
GRAY LINE OF CUBA liC..
Agerntesa Pan American World Airways irs,nd
Sy Compaftia Mexicana de Aviaclnn e itra
PRADO, 515 (Lobby Hotel Pasace) TELEFONO A-3444 Ie,
be icea
III II ,teno


,CjDRL.-DAlmOM MilARINA I
A Xe Vo N LAHBANADOMNGO31DE OCTUBRE DE ia 1948s L u:L. a

?. ARO ()(Va/ ; .. . C.;a, D. R ,=, LA PRNATABANA. [DOMINGO. 31 DE OCTULBRE DE 1948 ncmczos c i5LGa.,i,0I o PAGINA DIkL'IbL IL
,1,,8 'D cuI .a ~sri LO A. 0. y u r E suFT5ao


IZA q oA, #.

,i a PAGINA DIECIOCHOD SPORTS DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 31 DE OCTUBREDE-1948.- -- S-P 0 R T S A- O CXVI
I La ; -F, del-_NU'srulo"_ .
. ,c'. .m HABANA Y ALMENDARES EN EL SEGUNDO JUEGO DE HOY
i PW ELAD10 SECADES .___________ _ _ _ _ _ _ _.__- - ----
.... u n -i -a-e b el r ......... i. i


id siempre --_
q-.Irs. I icn rileKio en olnceno pI 7 l. L ; pF6 mu yae pr as_6G- a-do e
-FLOU 1^ ^ 11 a 0-r L-s. .-- --____ ^^ ^-l I .. Ipin Ilp
Dde 16s i. ,..en IIn nhle di& el triunfo al Club Habana i . ... :-_ los rues a s e e uenes
111 d e tpmfw ^ Im entable, porque la frase ha sido siempre '__ ,.. ---- -- ' __ .. ..- _. -
in,; eltOeritrltaleso qua deI Ust^hi multitudes CWL ivan in Y b in % Man-nfg ,c entaw ron en un lduelo brillantlsimo. PO I .I I ;.. Black co,; peIco mu bier. y a excpci on del primer a tallo, ,n
El des r, I part labs McL LL oa que si puede perder.' In loi extrrrmtras pudieron romper la jettatura y vencieron d 'o- re d encuenlr lucis muv iuperr aK campenn. Ar
Sen 1, ZOch5e de loCs Uempors. es.el instinto human dr, a Cienfego. Hoy. lo elernos rivals en el segundo juego r''' mando Labarrere gan por c a via del K 0. Comenla.o A
T 'O W P.]l l e L a il n a ric e s a l l p r 6 3 tr n o P e r o e l b o x e n e ,: I .. ,
..eJ-' no,, .1e11 El ox eso Le p._rb Por ELADIO SECADES Pa Por SPETERS
!w ,r-da-t_ . .. . . .. . . . ...p a.r..-.. -- . ._ . .. . -
tir. O"tro c-lrdadano los humor .s ..d.ados. a lol . .. _- K =. p ... R .....- ---G -,a seg- ....cl e ...a groun.. .... .
Sr,.At..,cr -c,., o dell-i-~. Massing esmira a Kress1ro"pEc,o Lie- 1 .. I .. Ramon Ga lrale-' '1l1-s Peeiac ~ Od5d oa' ron r,.
.eo ..1 tans reglarenta ci6n. que Ie da a Is fractura un t a dr fie 1r.- nal.:re; ,le In ne una reacredn especta esurr e, pdci 55'rlisr'ss Idc ad c-s
% P, leal y hasta calbaeresco. Clara que conce r nIc i., i H. -. P-on l er-aa p.- rit cnarco poniendo el tinng en pun. a rre en is t ee '' .r."ede le abe. u- problema ,r,,
11 i1 Y pouesto en arrTiga por Jlos ingleses. que son o, . I se Ir P: nar ins. de Ia en,eea nto Ci male. cuando Schustr eFeva un c s. i .. ..r an d "la e 'l I ...... fl...r 'Fe ,-e .1 ... i en clruble a c.
i nc,rnaoa lacer lilt cornpars a Ily 'al mascosln de Regino Otero I c ye ojierrtaba el idlu, L.ais Felipe niALtnLe 5 su 0erOaror perqueer
C RA. p O CM Bpn de la diplomacia, se le llama arct de de- ,eJ,-, L's ,ecmIre s1i1ais rompieros Otero sale. engarza uon roller durl- l ure mo se le d tcu ib Ir relj ,
ft lm a al p LstoUempo en que es proclamado ganador ...s"-.c Ia le ia r.... .., l..lil que los simo de Thompson y en seguida man- -- I Fl corpaerPdt.. il Garcia q . n ia cu dmi lr doi y Lr, s e iec re.
a hl r.Ri que Mejor. atara. El boxeo es una insttnuc r, P-; ,cn ias ir, r imeo s de s p e- d. Il frula n ni co. ..ra .. P-. r i-rie t a o.-% a lie ,ela a e B ,c
rolr isr Po prImera eez r.r l lo q E lacud-io Manning con tsemit Pe- e I .. ' ile s el cietalle y eslaba en ringside it ;i-
h J gt ra deJa _calumbres de Ic- r id.t asrralo di.'-a p cm.peona a cl Ha. ri la bola se Ie cae al pitcher dp s lic ir ci i pr Oye. que por ese reioj ri
r.ueblo. Pel o el l tel a r n vo. tirarando a flamante, si se comparAn Luana Ic poao al Cicnrn eaw Pero :de Ins petroleroa. Con los Angulla coo. _. m'i__, be, het',. i er. hal. -e -a,,nc. ri ....an irrec," pa- an rea i pee br
*iie m, ra' ,rrai cur s ang ei/onados ae soma Pearoh i el ._ N ml P .r, 1., c ,,- le p rna, uando rerrino In pelea c.brerv.
,; bofetadas de Eva. 0 c* a el aburrimientQ dr Adan i,,,, Er. nIr c d rsje Oc o que luro ca. ndbanri ehamo cree que el mundo "aa a N1 / depsena%. o bhie.,i sr iiI[.. a. I l.T, co u er. caso c ioo y elcue Oeri..
Q ne ha aido dins'd como oreador del mundo. pero a qluien nad.c i. i.en. li:ras y cque .ni a decia.r- desplomarse de un moment o a Clro .. ,' s piA iec t nu-: r.c L" l l i lareleaso ira 1o que sun eslat- e.-a del OWc:t .
qy 0 COr. C| pnia occmopr ro 'ur,. 'ol ggane negro no pudo haer ota a lez pa1;oc, c-1' Dr llr,., eiria HabAa er, prTnera film dos ,fcr"nn"
ia reconocido tm sn1 itO t.oVa t n mayor, el die ser e 'ina o p .rao naic cr i irini clicpirero scun.- El glaie negro no pods 'Ucer oca .n 1,s .a eI ',, er fHfAl RAi d
a hsa rt qu a a .ad t uer y- uss qu c- ir.i. dc.ce outs a Ldos e c, q ue f orzar a Thompson de i .... r -l -i'' a .' F.arie.' -I.: co.- so' Pancre e hit Lon nos oa i.,
si oa y l7 in s nrrrieniiro del mci- B e ia C a n e ra . raareair r li rpcr.n irc ki rr( qii r e b
lpian hist arisltq a o, pi O Di e't mujer y tuvo q ue c :nteniar;c. or. r:-.... O"r. ducnoi irgBlo qrder Con cirart I P .- /ezaci r,. r' Mil,-- "' ,ie q,.e Luis Fc p Fuentes r, aba go.-.
Sun ca lque habl t... n'-' i elan q e s.race E CrerlUe..ras empair i score en na nic. scrnu.i',"p-a1s l rcr .a, i f.l 1 itro icda se o r,,a-.
"e..p-a o. ...a. elh t 6eq ....... cmE n lue l fir.... c ipcilmo ocnnn acaba die Tacer .. .ri . to a Per, q .. e '.ca I :. .1 r- .cp,.rN .i. ...nos iabl..i.r cnc.a bia r-
* et .i- -" i d.r o neri i a l ei a ia r'fuerce u r, alarcd e de pso,,d erlo pon dnan dao en ;'- Is ., a P ie' c.- ... e. r, , no-. a ao cuen a deiF. c-.' ,
l la scadI Ernesto Ai.-sri d- ris-- res iF n rib csur n lo 5 dciprom
,-. .. ... -nor.... de jardr.cro Imbrn ,pd a 1eesr6 a Conarari y, .. -r"-re'c.'-r .u-.i l rel i a ri o q ,rrm 'eernos enll0 1....
prmrcn~bil&.lxoreoanocrdo. fu6 ongle-, a ell. riirrlm.'"'. C-'ni-esirsinrrUe.amiiiQpeiooeiscrieoseeidss s
'L c rm e no WS h< , n t, e 1a, .. ...... .mmel Ie n ...,.. r ,% Ynch n pro aon izari Mdyanning r Breard le conec a- Mn i erk e ,e lr delces r el e ," r- 1'." l '"r. .-nl e lu I are,
11 luc o r r.Oe s I llrr c. primer ex- hit par encma de Is nisria die He.- f 'A - I .. r. .c4 .. -r .. cos res.IanLn .op ......qri 5e.tb B O .ait ~ ~ b ~ iicaU-e~ ci o'.-dieo a'oc ,c c.n l ; .h uh.'rd r H r~n.d ~ un- ~i ig pr d c n m l ~ c nr. e al n o e lp i e l r nd ld b eh d r nn ld 1 ^ ^ .; **- .^'^ ^ ne ~ ~ n ~ u o C roi.K r
Er se.s n yr.Yo nrs0 ` -P-eA..lei ri de -rc .I. r o ", Par& i r.lo, c.ao -'p
iS im 1 ko 1 llab a a tt. flC Irpg como cualcquier hmp t l acl.a1 .... Ic r.1 9 j irerAl lqledu', I n desra,-a de que -iBie e. e" p mi ii-' nincier--s ipert. que l n .er ,s. 3-aelan iar, facld Ram n G .-,.
Brookayn.y. 0O M =Ii r. Va Cii temporaneo i bases no lea,.-. a iahra del sebol epi. fcur.slia BRegins Qicro r c cr deasd encsrrldirino Ote.ro. que le es. r Ba co '--r'..
r,-;... .iLa d o O f llli. n o e xai n n g . . . ,.'. r" 'l, n b s olu t er 'in i. s d o. d o al p e ers o e ln on m e nu s a r a I S d elfeen d ec ch aF a,'_.. .-in .cI-L ,A
r imonadore Pm o Ue. e alid n fex r aganr. a aes n de..ana bi ; r-i.. la ,cc: Pero s. C .iniu "Ice" Un sairapeire c, del r I.dl d s u t lT ,e11' ;. roide^ r
pf r'a quo los hom nbrei p a iao. par gusto en lag labernac, pudiend) I- c--u-i;i-r r iles se segi r c l a rd.r I..... l. cr, Pa ti.e n sal .ando loots at qs i sir s n l -... a ,e Ber .... P-L- 1.. r, P ADA
pc lear par dlnqpi!ft. flid -',,aJ rd. lr p rIerns a b ed en pi a I, o- d r i .i Y be pro d ir i ejI i iln el, c a parie en i *it saS,'. Tir" r l u_""*5 r .- .. a' se t, la pies a p eit-nrilino se oL reetwri
ul no l r 1 4 i.. dDa ni prMndt ce.ys de Cis PIr c e.an r er, I u inn' o lero d Lo al .i. l e i e-ld B.rearo..d a .i. pc i-" dc,., d .. dr, rae S ... I . enore le, a re Oierilande C,
.ina.l ales fu-U _.l *. P kUd1 -e D an Mendoza cuya dedro ar a ir r-ie.... ",,I nd u la n irec i u n dIT. or di aye Lde, ,,re d esy..e. porque hUbo s ti t a ii ri m e ........ -.... ep. l l ... la p eda cna l o n 1 '4 tr .-
p.r u In d "7ie I sIiilsi Re 'riO Ol cro I dcle lhompson a Caluor B i nco pelea Ile o .,eir.I 1, -, . el- Ilia.' pertR isReal'Bradche, Kid Pro
epo,,pdt61, pllreseritmlento ...i t del a bole ...... ... d,1, oroe,e,, it .... t ... .,i ..... lag -do I Itsl "R .... Gon .. V- h ........ *. ~i e 1491,Ni
i l mt i ll: rion-nsl e or saber rco, zaa do er $ii et c Ic e ruc.ir. c e r d as c ,,Us bania C.ora, i.- h. i C dat. se 148
sap doe ost ir 4p:'4 -vlnhlron m ucho despua s La aganza- i-ri r o c irie nc ..ic are a e a se nusre de r odliar- am is cti ii 5litir' clue i'-- iru Ari.... cn' perzarott a p iesc I.- -
ir i- c . ,.I r.l ie ,r e. q e i a c a r.a . q -e ..; h rlt u i e 0 o n
lion dei baoxeo M Jitr il @ 'aiOrOe que Via de los conibaies a pudoa ,,:. p.r. I irlfu r lms. derdas prde tar c lue el .correde se es. n s bo-, nao, Qp .... lC 'i n ., C m . ...
m N O c- b is. e.crna s b r sQ.t.o Ie.d." d.... . ,.s. . I-r I .ia n e Ilo e e "nu: P e e n Jc .-ub e de p oav q u 1e s g r in I t L N' e r. r, u ill u c c lo Il "---
1 N O S- a.- p e aie e m i i a l an nrel-e tc H e n o el e rc r c on e n d o m i- n o o ('b I. a i mf, rC. .Io. re rs in--------
limpiad a loa L ,m d$, i H saB s da 91 rinan tono eapalo- ya., c ''o del n c qri b btcna ie- Co porni s err lerceres. Yochin ea- c ar qu e d aiLon Sm a ii c 1 1 > m a E t nCh
. o r . ,r p I ,N hel_.C o. i c i .i b ..i.i). lF.,r... Ic d..ec 'Jll

peI, 6^ *Uf ~t C~ iuinhcaprlgldr .. nhn quer ri-r eis i loro parlnsr niod S e s psl'nlD^essa lebroal~~nd,' pars u""s e10,q re buena snut l ftA- i1Al411lOUladO usa verdadere encclopedia. A ,,e lo mejoroa Canandoe Sek ,S e pr;oeso a Richmond pace gi. m. clue anais ,o m., Can, ,za d- .on l ee %rd ooa-n
cuarads oEttd*aupn~ do dogrbdo tcdscsdiIela- -ii. n' t 'cesrisoec i trabil h ultlenlc qce esneci-r g if-~oi as l .1 cen on li O a Br gada nor
....,-r- -'a -VI'I I II' do gprabscdos de kpo.... de Jevt.' -- ...... '10%.., de -f ;... .... ,,el exor jn,,. I, I Eu......nch ~ t .y"y -,bl;.. .. ,.nc t-. .... a U'r o a[g l p"o hook Cie .z....,
? --L I : I t . -nI_ n! c 6o 1criolit se ha : i,. fl al lef L .i1 ic ) .ue et lilt,e, r.ol ) egoi[ 1o C on B a a I "
pat soa y mO b odi sS i lTada SlOlagate con sombrero de copa re- ,,,I Ii tie errotis s e La s s ur nos Ilendron Ins babes It I L = l I" t Pit r menia, a .c .
'a ,irisqU .no i-e ll.r de sui caum p _sai Jce Lo sah ands. ,re i ba s sr ali. t o m Ler eln el msmo eptssc<.-.
c.el da un p ow et*q0 t e Itt -d I lata dle pi6 adura. Tod cnobi. do e. i .. ni ^- i I,. i .s n a co s do ..ias i. e- I ..... sn .el i h, y hde r s bla r tiz*% para ppe n-1 c .. r dh r e .; . . ,,, ,.... .. .. p d oi s .
q e .a.n p-lor...,e. 0 rar; lire a p rq e 1seos los para B, Is cll al aba a pn a p l s " -"" 'Ies". Cr C111 ii iiiC ii sI"dde ri e le e-ce-'-I I..> a- C om.c a .Cr ro ca%,). 0 O .
It a s tn I J'- sl t r" cheroi rio-tan-pron en- le '-bl- n d- ii- i,-i' lien reur ado -s -un -ra -de cac.____Crn i _ni cosgado Me- --- ..." -..d. 00 pner l ui:r. i -I tirc. I se on e s ri. ." P5 -al
i.~~~_ -o i:ir on priee .hrall ,P 1 m. . . l I.t I"I nicll 1k7 P I Is
'rnl0 fq Fall ah -con mdiel t a peicln. Pero ll a ,13all o xcil ne rurscar D cia o le et csa tcllep^el sod lives aet eobey par -=r-eer ets,, p nrc.1,b toIaoc.a i..i1
*nbittor dd rti'ente% 'L(WW o Pc o s Incr e 'l ?be I n. 0 u.ev po 1. I .. ,- c,3nc-""* la r '"c ""** col. si fill
-naoe - lC 'mc~s 4g e ire. or"t"c" -'a-'c a I: iS- eic LOS PRELIMI~NARES
p s tut u f Medim au ]Iargas y zapatlilas dec psd .. .. .Orr,- r-, Id'... d r .ri oi la Aigao c qi' ee.- Pocisnal y coins ic e rb de Aali.. is Pr I-'...c.r... ...a.-. .....i.c..e.qi
randaoeps b st r .... a eo a.lrenl ao atre ion ca e la 'crihlc n ya e .."cb Irer F'. . el Uni-ner iraur a ll--I:2-- nen-l -I-ll :cn
un avaince do li i mpr a IS lonclteOsa Coma Ias pisadau de lan gi. ir- despreirati"ci por iSaias dc i e a b t' aleac Hao aeiiaror. I.. rera he I Er Fe pri-rmo delecartelionrm...
b r aide-p er-ti el sbio de Jos eap ei rn c b 1i p i"osn p di r. per- d ecltirdo en primers. aln re"- .A ,- .o --s*" -, ee ,r I' lne s- ,e a J i | r __,, n prhT e e r ia de tr e mn
esa u lE media IIn asisreCla El airs - -B. 1 ,'I va m %n etc prcardie Adaibemi's
juanetes statnla Mi v 's i aait 1 pi rpaet-s Is necesidad de IJ cila_ n d ,i .'. 1 i a ...o..e.l dreai r ci ca;rd s et Ia h .. dd d pet- e lei en q ucm i o- a Pe -. "Peer lenp- c1 c rier -p e- lea. MainAl... A o t 112 lit


cracias. H ubo W OO 'lli ' 4* (r de ..un Iin .i l ,1i I. u .*l l''l"'"'' ^~ ^ ^ '^^ e ." ^ 0' ^ e i^ p d .eli l s 'e1' Ii~ .E ^ ,.H& H ^ ^ U ^ H q- C ares e il pnr"'2 L. ga o a. ;ctr ,
Sa-acist o tHdub ud -k q$ qlO -$ bou dbre no expe imenLa .'..n ,,,,, MrO- r 'a- re de tmc c ea camresco te aa o c C'e ." .ds '- .. '" -u dinr d c--e' -i-i-S- air lim ', 'uc cepec e tpfle Lpmeg aron P I "r|--,
r-, , psck Ccar c ml orn i pri 0- I- s b r, A pubic 'Cerise hicmero n mas i-
n e d e h er ,lrmd .% gis, y s. sacaba los bh tines Aq .ii,,- al del baseball ra Co d a s r s In .p r. ,-. .BE i iic ,cic" ,cnn e- i C 5 I e s e la c on .r. s,. ---din
li'ornos de i. b tSergs l quo daftn isbasi;,,oses tn-'c her-airs ru primer erisu ea OcTor dcla dsierrun l hasc iscat eor, ie- .._ ,- -- el -tios- ne.~ r~ r esl r I-i u cr e i le 12c~e t Lrrs a N decs inrse p in
]Io .. ..erenos Ae~b o lft'- vku ~ dli .. ho y1 :nd ,d L '. .... ) ..... II ... ... .qks .. .. -d .. dnun no ,lbnq e .o-mu-e '",-"P "' r e"... ... sq... ..... .. n g;,, ",|ec ela. ....d ~ a I N das y.. o...
, ion or 'l ci sg ndo ,inrg c ,genC nan drurle In buase A01 so- I . . .... -
iempa, no era oilfta ._ei hisat el moment de liberacran Pr, /,, nenpsC Tn IP snber cedidoie n.ts ce.de v cr.. lins IrAnela .e.c.de en sa- MSt Surkokm. c estelsr gerpentinero del Clcnfuegos cue 9 tarde se ,ma. 'r ess- I ear nue .R G,,r C...... Caslelihross sue para Ailronso
le re qslultaban Me $spa toa suh l m al eatr e de t w ere. Entonces cretan P- .1-l'c, r flu l a Sale'ad r Herrenr- do d Ccuin Manning produce un mu t r t elan o ile e l d,.in headBl c ack Pr,-n sir ...r.. ;,,- e ice.. Li a peel.ia mc o .ya I ,s' lii '
n 'o.1ay. El di truo -,laderesor, ono ua chucot qC ne acept, nochnn v s.cab l 11 i cotA el- c Mrirsann 1e0 er ,.ica, qua so e Y n dI bd ha dlns. brcac l ma e x.. Fr 1--.I...l norr^ iS -or. el. r en e es nd tl rro Carnir aos -,
Acn et celo y i, e eijm e l eX dri e Catolina L ncrn z r I i de r l.inre Rilchmond y r rd e .a do pars el Nuevo adium A eu'A hora Junran Il abana v a mendre lonr p;r ___" r.-.-..- r v NPchi a Ferreirao M n g
4 5 r ,- 1 .,a i-ic-ide ,ri nrise -- _,1_ r,. pa,_ ln_ __ ** (anita _ -_ .- L .......sI- I- crisi S ac nm N inas 5emicim e
Ea menUrl-pel d el, .-i i cor a I= B "c uandn Se ene calado .r er 1, iil.o ,i Jerdl i iqateero Ancerte.r, aparecei .eml.re -:, -.n-- I re. ao. .. plma, Er. di eta pPc ercir' i 1-ori
et"ihopit as a iaaca oorlnalstc~sdb \ '3.,-is S ~ ce oerlaelee e ricrcep- A!nora ler~es-rC' a, Sac Nobles- n a 1 n o Oce los On-., hr.cn ses~as cabl,'; Prlcmneronicre
dP. medico ]punto 1 1naL Hillmindo con detenimiento ]o- %.epi o i. d Q,-,, -l~ i peoec e, Mil . re cep AtntT "e o E ... "a b i .a .de ] I on" .. I I -W, s rc ez ,'o ca u r im= er ium,.
.K r ~ M y 7r- lie- rIlne 1 c ret., cams i L -inrs 1 Is ,ece.ptorlo 1. a Flei|as en I ier- l I L dB- i--r .- si- I i' r9S s Ino
inr qlue iluatrsan un likes r'aclbn Ramada at cocreude N ds-dlicann a Ie I-rsns,.Ir Irc pirenas'l Pureis. qas-et doc C rCI irnlninfs Cornieror delen. IisLOII VOliVI ~a v n rewn c e ,ii Fl[r F-,,- iu-dru-,l li~me ,.I. tacrO 1:11pie stree dermb aCser aprjl
hisltoria del ptstbarns fE111 1 d los d o qu susLentcne ag w aclauel gla-| gla hi llrsr nba d res. r ;,r Iai ]airn I fa. cein Inori a v n allr' poe-.t m,nu'm ni -- ts m n Ii ,.i, .r ,- ,,e .. f en- La cre is ha a Ias cu,,,.
-. -- ~- ~--.1 n u a Is-: -a rs- s r i .. 3j" d In ,pero M annlrn m ello pkl a sla d c F, .rm erLa. confer,. si .ur 1r1 u ... .,, 1 ,., a cIeT o a -F *sI-,-cc o leror a, abla I
dradores eoran. IV llpf: IN La record ai 1 riip.prcsisnble an d 111 gan.. .i b i Sr Ia anti s c F cni at co Fnei tl n.roen | no Iren I4 ~1
q11 '. "J. ri r J. enar r o hdsta,, tela Formenfal ma que %a Na,-,mn no tien ada Ar ,', ar,
.. ..-ibles d Oe. rl i ir sn ic'is b i , la, p a '4 r rlon a e. an urs.. -u,, ed,- conde set a sir u n L.o,,d .... s l a r..., .0.C s dn ,P f l e n ci rlelr i. e..-. l. ai t ,ucl .1. .... .. .. .. .. ..i .: A e ann L .sel e:,
to se a a[W55t55O -e part.Iuo-cstiar rr- .ci0C.'. P. ..t
crop em Is k a do -- a t ss iavoe, genero franis. an-" c,. ,,r.,r el cfan Regia 0tern n.- cf response cail Bcn ln o a rc nr p de cot, ."c dl a .,.e cc.. el .is- PeSi "I' ..lbero pc 'arez Occ nderlal K,,
Finn en la ljfljj t& do olill,. npatL,.-- uave, g a. d. urI ... eandonsr Ia primer. Andersorn I llea (re Iney enne Creson y T'I- __ re;d i ,,....- tji,e .!( I. F., :e,, ,e pelearo, ,a hace lbn Psi C. r o
que disponan au a i- iritu ]' mjilonI1o pure un actPI de t pini lm '":l fidr .- aO o e Is ntermedill r l dl e- mitr EIcoi prriuneio por C "rra Bluirt M .d.. -----p c FIer s re- ,, se. a i ,a -e's F.'i ucnO reniach;, pars Lib,
pmra un 5aqd.w r,,erre ii, Irus Breard a Oero no v Co. Catampto Leon es irannserido Coon ua serenala de coqtadoo -el Artiice anc el par*icdo por sein I ra, a ,Ceg C. e acmr i, r,- pad .e ir.-. sQ-. ,.err -apo aprovench. rl.a Cs.~
-.' -7. -' " " A I f its --a l c ard s p a r s q eiC se o m p l t- N ia nn a n g p td c Is . - .. c. i e l d o b le p a y E n d rl l n d c a I a tr ue. na, ler g., s i s s i ce ,, a s lca cle a s ta n ioC, i m p o n ie n do e e n la 6 iii m a d rc n i rr a i n p r o b e m a s b h e Ir q a n I eni in r t'.Fsn .. c n u s s :.,l p"o 'i ce Is S l"s -isc a sa= ,p a r i snen a 1m r- .
-. .." r.-,-.,sd-buI ae hit-and-run .aIlno crstionas del Iuego Hrdalgo aorre Gua-a volverer a jug r con Andr"is. contra Carrags y Quiniana ""reba lre icui.,, hi,- .llaor'.n.-- .'.- i,,t p.,rcr,
f qua ptt a e "'p"tdon d ar-ra '' flaalrlienic I Iv i iro. Bl; .co t1len pet encica de segun- pa I Leon l tando el sacrflicio )' .- I) ucac'.. p.. Pie r.l.i. m i,, .. e
d NOS, = flqqs. m- er ot e". pe o ec I ,s c m ,a : m i. a % Formcnc al liegs a Ia .ntesala. ilsererto Bla co ..r e porn e ell dos .lii- _- -.- :'. am c. ABan. em C RO. B L '- ;...."'" aC
dn aquad : lm tlisGO po.UI.N pIar o b1 p eraoo 'c mcsma admara-|rlnnite -c aonelsn ,us bo b aCnos kes ypor fin e leva tn fly rdlulo a PId m6n t r'a Iarle a D 1,r ,- ml ', Deu nei -.dfreceh It, ... le ,nui e I'
el ,, '- u 1bidllia m ;'lt Ji" Co do Cllbecera. Yo pace entender olto,qe Heberto leirmmoi cut. tin ro- ", gur, d0 Yochil qulere sorprercder trendl inocre Con LIr~nna en In-, ,1- tk.n~ file P,4i.'..'. QUIE -1,d-n I'll P1rtldo hl, I~bJ(, P,-. r:.""cl ,P ,,,I l dk L 4i)1
""t-- = -.1 W .". M (-l.aido 1 uarte in~aC ale y olo.o cona tn toqueo e b.-le La cortela ri-c- rumor cusedrot cl Artifice !upero sin pareso ort iii.... I1 if l' i aiac,adn r.ahuil 1.;, o an i-a : rI1, r Bi DC OEt I
a slearic -~ zWaamo las caretones. pa-aeo nerhea: a ryn-cluoe lice, wee opcatc C- Er~n e n'ii ad 1;Psins:ousnen:p. .. hr ICcaici P2 -c.,,' ~~Su B
8 cdertog ...l l.ll~ .O .odo.s I~ hay 1eu" .. d4ns dm muerta ,I medi-n metro del name. a-rrnde. dificultdce% at bar' elone.s .yran alegiia. e-.;,,i dicn %,.h % ndat-al In e l q, I.F..I, 't'
perder lI ,dak O M n Onattuci6n hecha per lecisladore| N bIle In Te'oe tirm a iercira cs Muue .. ,or rise no p,,dtcrone of co.tatrnrc,,C ... .ab,-i. p'-or doblar perendc r prie......rc. [-I- p...... "e "
leildrocl lsspn a- et er nut P ntesal La osortnirtlaet pasen del esmson 24 despscoi Oi Ic a NI-ia ecra. r.. is It' lauabc sae a-i-'tad C tC ID N
tin china qua Ockai a- ob l Congress Come prenran en s-ass Ic' rnichos claibeanros a lOr alceol- luia rse r aclns a cmratrda Ktrnbrs liens receiqac aoda Is ruin cena ,final d~psvidnePel--,,- e.H B N
_- e dl "- a %rnpm e 61 Im 9 ,k|O 5 ,ui en"nlrie tenga 5 nil d"W q ns-Ec ins bembachos se ...ribidnl. A pes-r de esanra sie digto el" rerdad A pIdi nm.... '.-b Fis e A .i-la. 0 ,i-s dc er pc e%- d C. cm e It .
El .see To__ __ r. r. H Ps gei -11V.~a n ldc, .. li )i
,abldl aq~m = f~~aecoraon de pseqtlef ~ c'~ b e g oO~erosea tXe( n i; trcurjn re sr.....lbua~o'c+eprlo nlctrob-tc-1 qsraL e --a, .t~nsrndoc mot.c;.i i..s i s I Fcehp .....icesn ........ glpcsaJDeoe mrus -500
p .e. en MW cA its p a Itt -it tadavis. Er los ine uuia. i il s U a,,aa c Iclie, aen ,-ar er. inee-reeIin re ma 1 nb a T hor n r _
e~rsr.itneiro Our acapni on ao a a Scossn e. 19l ellnc e L or Is l tal n dae rin 111a nt 1cI i Mesten Icr e 1r iris-s Fse n -e, ,r~t-e.i -J-,ru-e Gn --~i na I ar-- as -a rii i'~n. s anSs o hc'- i __ 0
Ps'sistaagdl ec r ie pnep~oi i-teet. ap doeltr Pe rr nha s tilLenietea, asErss %5vaorseabicetIniipa ii.(S i. l S c - ., cope--ri-.cu--se Osta Piten.lbni Ic.I
,laclla pregipid* At fin J11 AS nots e L' az p e ica om n l earg 4 -a icre..er- e v o s o n ra oes- e uta- v r nic o jml5 t,,~eInt ri d ,stt Ps bane se psetlss- Ii eira- r R c ma .. di& aye rica s el atc ii It, Fe, ine n lines en -~ c ,lgi e .. I- u t-Isi rrsDe~ue Fcilice ts ,%Hu. Rgn tros 6cnLl a tj 2f p en mu
qe esI IIIIIIIl 4 ~ i, Fo J& ta ei a l o pieq pu (,C~lp h a .& ,do qal.:,lLroz,,,,Iue "' Ia % .,nu i t Ia l Lbpo/ Col h. IsLiaesan 9 z 8,rlo, Ie obi'en* Is Irr-lwn te i nr 11; .'; I". :. 14.l ... -,Ip r 4 1-' el f.O -I I;., se .lll P n lb A -,
irsa-rta del nato abkdro ,U us-ara t. p acquc a .. |ano et as J b:,rrao evir...a. do da lR bmoretd. pdi naeo c a~l ...re ers dlHa] bun.e pqoirn lr rcardes pu e er lm i d s .... a~cred a d m|i- .... i~t 5.. in.. ..i,,, l ie nn rads- L i.e... Eri.....r Inut-u.i. c ..... fnix+ F ... B lar-c bf 4 ri I ti I
-a. r i -rd.<.cu-o e u rc a i ba- .e i o eria de II c re bo la on e 'l t r Ia n admr uhlivi dcl Isedos urn pors. perv tan prenlr1edn. aroe a crr ln ie'dc-a, ,n r C e, c Q n, peutn- ur C.. i. l e e r t ic. . 6 1 B 15 n
-._. l. ''X '.... J...Jllkcm bht elddam dio rres~eC onste su[ se P d~.ll ;n ei r tfel4~5 ps- rn Y BRdz 'Ldpc se ec reia ves-s Qorn Ala-.' pcoi S e mn e i uca esrsesa po e de- mtc/e ,,.'.,.p, ,e,. ,n is--.*rt' .. c .,e:ic.nsnaiIni. s lees..n h BH Rancl -- I It0 0 r
vs Meolili1R~la ~ 'U 'I.U itti1r~F 5rsftttsc Irr, I,,sId .e~rtd los~t sc-nrant rs' isno1 oea Irc eug h.. iiiritie -.ir cs-Soci pneple rae rnt ornosno' I etc lol Co f Lncienj .-. 4 a n 3 p n o
,hntllilI `iaxsai "~lr41 ,cedu '' I e y neaon col la do-er~er nter it'lt nlir i Por bla -se io d u e~l Bcnar, -rinn.ellv porire ,ne-/,ie oer q.... te,,le..,l ,1 I -.o, I-riIop )mno cf + '.(hi '. :r 4 (I 3 0 '
iLss1 Raisin La aenri.ss ha n Ida al lc.on docinsodoa Ms-Qsutlen c5 mpe- h Pe a e scinitid, Icrm lr' Ci r a queI- c o o 1- 11, HIio_ e-m -11 1 p ,
mrande / y o....!.. /tip a -- r mg #ge oe -- P ariaili .d 0 T .i P
hails e jon0s ssnto ..i[sl a e tc 1853, pelcae ,,tteds ,lnen d i ro c i ii p Nil Prr n in e darre e n ALI1
c N o I n -. dIN e I la is r rin l -I ill e Ic l i u lKinin d el ,a i ce r s n11. Srtcanoh e d P O l c spi n ca-2fi 1 v % I
Tin etw na $tsW p,04 do s11 hIgeesst e me .- t acheo d me- El ..echoct, di emplo que i ce daac F tIcncag-
rloan on fri n Irkl is,.a "Im .JZ a 0e1en1o dies nundo' Ft pu- 'reisrcs det too gtrandca d,,eltrre In r.sneamia mans .ido'since lie. Sir T- I c -11 '.cmal n..gs. -iC rn oci
iidpl, er- s e Intado en it r ,1O I_- Gtt'r, p ero o'. n Mc Qs -| ,- ln psdc i ra rsue. I .- r . a 0 en ..
-4l4ct quo awi t'p tinD sa g gI j anoche p idto can e. sseha p d.... all1 rnJntio a ndu Cepo lc n rle tea, ra, ciio ah .cg iiJc cm r s n a pa pen L e
a' coae sa rlaalaware le qus see an lo rsde 83 rnlcaicics Ic- :6a Maaile r in cer is pl i:a- 'I c lue, ru6.,k u r ma~ Ancsnalev Oslo- hisi- ti lgeer el l ,d(UEae.NFLEGto.A"e Lrtna lel ueia i-1i --o _W __6 1
el i ,e le Kip.ro Ol B0e. p1al -
I- e w renar. t gII kS S ftdilnil* 1 i= Peo v lieron I de r~,nd Iahc %llcl,. me- tllni l epoIu stlc lCrfco r lla a ell I .....into dagn et jo cdefiem.nr e l ... [oar 4 31
irho.n en Iill frjli, M ',vrhs en (I&a lee t i,,n ni lp elI"Nti la gads ,eir Ie n;, m aFU .cr T?.ll i onetco inpd.i are aiGO -B lroPrC Bacoel 1-
blicio, queeneudilk,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~u OMEw A0 oh ii olisiap. ali'P:,k it.l rso areco Ia ide iirnto.l o.-om..., neq S srecidj elcre ia _T l_ 'eo ihn d ov Iie Que- no ..s I d~el cmonto da ,va fplrantelo s-orupiL. ne i
gresatron A diadltll CtkMO 'l'n 14te ro y da P ,,b- alh It Hebe,'lo Bldlc',: En la .egtr,. go cul NoltM rrK,Fs,. Cle,|I(uegio, ell el "noL rn ,'n e .caa Iu n l aa. .(.I r.q
Burke y 1 Wis w io n a tii ..pu l le beaanal de bhfetaldas A is- irnr-co a milan de e a-e u i n n bntr,:o dea prin,er'n o % In.s rn t ai e, elernon en connine acisram cue eC is saga .. t I 2 2 n
Ima todIda e mundo Lae IF hab .a [ dado Miiii.ning le peiO b b el cifunning I peas en eo pienpc a a-no nero L,-.s tilcl-e' sn iad anr, ..,-In elr II M IlJl era jua O lilt Pa par.i- 6 1 _
m o' hil La pelots qruedo so.,el, m c$,h. ine 's, SrsrnI p-." loa penoleras Soo soporiando Is caIs dela dcl e d oi strr n
-talin astaba ganseddo ? le. ta.licoa ias n s5 000 of ring hat 1 r itabsb o .. .. I cci. i penos I papt lade.ir ,- Bar....IL till p I* is -,Mniac Plauca. acisicoen riser- sienpe eerIlcr-r OwneIs so a "n
de o~i ca deJtl~ wa = iti !tu a. E pe ,'b .m,n ,+, ,j .,. ,.,,,and,. n ,A ,,,411i ). no tuvo Ileirrc F .: p, i F- no -i,+.r G,,e-...c. d ntre,-g., t'le ,.l'Inrk- Subre el ,uper.1ldeallo ,~rlt~', .1 . 5 l | 2 2
'is politics, do finamatift BhbJ urata ... Emperchba S.nI l I ,,lI.- Lilt OuI ) 1i5Oh- it. el a ohloss ,e s-n s N1 n Ge' llr,'n,+l O nrche ilt Lrnlal'n cts c *chi 4t ide sla T Q iev I ,rso S .. 0I 1 2 21
55.~aaad ass a 'n -aon lai~rtl ~c5 irramcrrngaolIrcai,,,hg' h, siu$ r vcarrP I U ,"1 .nPi_ iclleisi'.llsoacl aim dIecaIsIr' Ideoitcbea5ll
'Coftletilarle ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a. MunUIIn- rf ... .6 q. t." ele.,b cCIJr ..., -. rel a Ts f-ld aiir,,b albTlpie,.I0 ..
Burke tuvoa It sa lcesasasa ira e a ano di. m ....... iI r s. lo ...... a pe n c ai TrIpclece. 7i .: t n I 'I
ioadim --- .. TateA .gh-% Is odin-ab valocr. r copir abs -remus err me, reamBrealn I ti Sregigor. ec -rliren. neO Sithoimrc-s c-it c i sdsioll dle conietcisnen ps-t' Creepancfi -. 4 00 n20c0-
-.Er ILinmama, IRr_, cllue ant.e Cr ezo r ... an0 i
'cdo. Haste IS stt ra t oo m ila del round 110. Ie ....E..i uc ...ur l m .. ..i n. at..ein s els l ...nm.. cvle ..... pd .. g. s i l . .. -..e rl 2 ... 4 r n 5 3 n
piada todo. Meqas i a llo rahta d eda in eh ,llls-r lrs Nut 'O fr c i. cM .,0,N i rnmtirr lqLsIs a Kilnesic, v Pe rdio. Geti tles Daniels ,, qclu n li,.o p ..... Clue el peir.ll a Manetn p. i 1
seguir. Burke hublira Segido con Is care en.angrer, tadr' ,. L, li -n I ,'Cr ei i p eo dutr l rUe Crll 11e ia l i ne n elana o aai a eao poslrr- Pagez. ',r, I 11 -,
e,,,din.a '--ic, ei pellj dcl 'me;, ] W'r 50-to coD I 'de l ea ,, S, C Is i rnorr,,t, decena varice Peterem. -a 0 r ,1 ,c .,
teqsid ca-disc l san, 51 Itigaio hecho polvo Porqra .. di.. su. bi-l.'r, o . ... '-- rc 'inn neu.. "as, i.....i An -..... ...n..i monirs .al- .s.en d r.e . ee-es, 2b ', 0 n a I I n
ot's ra p lllt a. do v gli" Pero sq ....la pun dl tcn [allre, .. I Tl,-.,,,,c-r, %I, P' el ... . .. !.?.R, I..., ie ra.n. I f-..a clu.e cnbls r.. d. .. '. -e : Nsfbl ," n i n
-.,- d. (7 .... l4[ 11,0 .... -..L. '6'.:": *


deda poqou'fto ta-s a~perorl 5 OtRa diganldad peolesisna, n at 5,. an ..... 'in l., ne--- s-i., 'd.aIrr ..r ,Lar,-rein --Br-i Lon'tel .Sc 15,4 nP es' flao,. ...... nyca n r E osp pd.
In-'RT SiE.n5551A-.sd-.i,5 coraEni. -- pellorEr s cr akd di p.ieroezms oIton ir
,nmartatidald. V so 6 'pat V reids. E' ecref e Df el,'5-me .. al,,. i-Icin,,s ri :.r m.we g r ,,i,. . I -d inc-- -er nlie.n I%4 l93 nd" ..
,r.cutr, p -, ,li'dasl-- 4. 2 la 53 I' 2
, ec ao m pre o dai s 0 e r a d o lo r e s d e rL. cr ,,',,al Ir .'. -. -' n in S S c In s-r i.'e n eo .inS l e m a v e n
,emi.- .11 api efoin irr Amac.r4.0% .-,. 01 a, -.r.tila. rn .nonrr-s Genuta cc I ,- .laS O ii1 5lerr p.-r
'-rn-o suhubers csloa-sh La vida pasde 15"ris' anh.. ere.,-.-., i' 'r, Sol~l.l~l cas" On Lreaoddl cbeca con ( 'r ''mtand t Dc-. "Ire q,..nn In rilper1 Osn esairn sotI-, ,p, r.'nem-i e ne[ en II pa-. 'n Bu' olrl e mm dl aJ-iapee 'nnrno'nennn....r .. .. '-a.r P, men 'a:,'.' L
-.nmrea nt~ nildad e d-p lin be-nci o .ep c n u u,, .. ;.:.,.. l. I,f, 1 .r;' goe -A e p. l e l c e et-.I I~ r I .,..o d, ,. vea n I;dn ,i S a mo;in oei lon.% N l dru rerza o .Ipr,o,n Ie ". -ni n -o entr d
nu...i- lam. ... l i..ea To-aisee ,En, h, es 0 0` ue00 -rep; .. de .......... Is % nn... .,X . olr, .. n. po 0i n 0 33-d
+lrtte tcolrpl .&.A ;..... at ..... ,. :ncr, n -, .. F0 1- al e;n~ 10s I .- ,ermp ..... F. ... ,~; .... ,.. ..... ,t . .
a ian t e irrible l re ce quoc ir P'.-- en. n -rm o n )15 preo cnA.- v 11 .1 A I ~ ji
S..... 0 + o, L. ..... .. 1 .....ri- B o nrA r l? r .. aP : R ~ -. 1 f
&' n o oo e e i s, dW1r ]a p ls o c nIr I 1 J .. ... ... 'r1 'r.- ... .... tills r's, ..r D -I .....el lpe o elc ar I- m .. n-... fnrmcner de nl~l R '. 12 P--C I D 91 ,-,, , .h)~ l -1| hi', ". 3, b: v..i (7--l dc Flmp ht @ lr a r" I l it
-. s .- -, o tim e IAci ctIllbermitI 1st Reulad de ;o ju go din- lomaa enrnao ot,~aH ~Is o alP-

h a L O ial i;. el'(1, ( -.-: .;o e tas im de I.-.. p P0 ... i os-- e
-rrr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ti Iaud rai Irool en dViaiti Belieu,:.ep.riiareei shd _, . r.- ~ mo
r, a e TliavbpIl'i |,r1, ar-n el IL,, F no iisc erceis merala r N D T.IpmrI. OIes-n, K. rn.sro ThW 0 mp.-on.
s I. 1 11' .lqo 1 h 'li.cler r J. 07 ,- u eg,.n,, .4,1, .a I.11 .p in.l ... ..te Io ,1 ..
..rm e .. la tm i n .p ... -h" ii,,, d, clarie Y. I,, -,.. .'. la. o d.-.e "tos'm Tba o s e it o eq ,n e,% -A."; ~ r.j tg. p. . (kl)t 00 o om t 0l J
E a g w ,, ... I n' P ,',' [ .. I ).... d1",ie .......m.T. e ......... ... d. m
I At," N ndA nn omes in ... .. 1, :har d in, d F .i ..Toy us 'sd I.l A"ue Gram..
Rasnoayhld14 J cow.d i~ aa raiia e --rl mt-optc ni s a11S'i is~I oinn' ise de lmcnraamnsr fe ndidnri .. . .rr. .
tab a a r er.-.p.o e, t il needoh11 etc 1 a.1'Ii, Is -I' 1.
FR NT N ..de~ trs Iser B`r .IsrS 6l.Iiirir.rem roi.~r [I- P el I.5er nresrctafialenu r pns-r nicn-nc Rnrs FRENCH D ND -*5 o a Qs-oers.-a_ uan i. s ane H 1 2 .C 1
Ino --aS s- 5r-ic sues Moisit~ng 2. Padesn 7,
.IM O l- .nTt~b ____ 1)().' ,1, I cc" ,1 ..' :ip c -'r'r11,'-iIt de efe.. nri .- ...., 1, Na 7.h r Pm in clr, nller ... p,,rq c an lo.r, @ ''' ,q ... ___yf TTI =Lo Otro A Koml t ic Th m
Ll ed, el F- r Yn T ,I.. . .... b L .. ............. I I-...... Osu--. .. t' . ..n... ... .. ...
-Ir.A S p l la 'u l l. . ... . ,l; .J i :,.5 m cn r -. .l ,. "-1 1td e- .i svs beslr a .- - - - 14- 5 r'0 A rc
P r iQTAN1VS: Safnda Paddler l sir-el r is ic icrles -i-- il n.i re isnis n emruiiI c ." "-' ns a umrla ndet it e P qUP. r -lre P.. B_ S acrWi it o- rn s Sdonain-
m I IN h 1. .n1 ss-,.sen-m .s a Piu.s. n Im I Is. c ..-
SF- PT 7. 'iOS: pese i+ Ins au A ore' tin ,C ,r I,- a l e i-hr iR, in,,.d acl' IS.. .. I .... e...ge a. ic rn q a o er, e .
RI sA rablme. caneca 'Negad I. ci11.. crcse r '.el i re r gln Mr -QFicaidcl o, J I ll., Itifl,, rn~ni-cr ue c;tnn w 2 C 1
e n12 C4 5aBLarsen 0 en Pp
Ra-os y Al iiil l la Id e[ r. lrlh- l',a`1,I p.-t,- r 1 I %-11- .1.- ., F- .. h ,, 'f. R!tIA ".oz F Pnloictr- p rlc tn r.~a il 4.1- - -.Lithe Man ningr Yn ch~ n 7
I rjlo war l ls u ha .rs 8 7 11nv Yo k at ..... c, r-.c ,-.I, hn- I ... 1,i i it i em, .... r P- r TlP 21 ( "ILIPI &I I .' "rlemso 2 horn. o 50-, d, i ,,il I.R ,I.. ..r i, i %, r l n minqerpcnc ,A r er l- to.rloi- a nng 3

noes em mars Icusetes n at tin det Madt q C-,r I-ai __.____...._______________0 ricn" s bal
n msd ,toy dtel .a tn den nncietc ,edo 'e l .ri -.... '.'s-,eIsr cL i .... i lrIpii-..... o .n -.,5 .I ch5ni :n d ~ 4 uL lo 5 -1.q l s
tad t e-ne cinn t tn I...... Ir Iihi,,,';ALr, nealla i r,- r -In .. I- .. ... In ;p7s1u Fri t'1arena 'irr .1 M .
'i.. as i- e-. iil11111[.. rl i I 'h so 11.1r sI c ... I__
Vagiueme ln Sand r S iars Is l r l r, oc l _l,,- pe.e,..h. el s'., t ,-L- q I -- il e -l.r .. r-" --, lai Uc1.1-. ..


isos 01 s4 Cne" loss trm na --^r-" I el 'r'.me -'- :1 iu.......ee Se .............-nni' y ... dn-C s etn i ,dcet teaPar'El s Oseros sH c-soru
Msni. li n b.,,. nsr ,ii s,-ips .vs h~l S ire l'ep aq 0 paoiosISSO5 it-i acersrcisra'51-"ci
,a ia-n ravelass I. src1il.
Il~1ja en oc It on Ice lnP md Irise ru P l"" '. r"l. ".. ir r lrlin t" K's i i .., r.i. am it'-s nc. c" usnrl asa -p"1cpla B rs Restaurant y niaisd also Si l rensd s l os asS;n lil
-i Is ream S1"I im r nn riioi rm er' i rri i I1 re Si il~ e s im |orlo l I I i. I ,, slrr'sii4riiimser ... ese t ,r S- dl r anocheyal l cu d(r Un Li w...n.:. AL ER RO IN 4' h50b'5 ass.aers sorss,- f
i,,,,U L U IriirImrr- i --ro r -e rcm ne.A( sas- t'biaes sTis c anlC 's si nsa maoi11-IQ
i 'm seesl .hu~ md noe I -a +, i~l ." .. .. n ~ea~afu .ta A aa "li'~ -".~"'5er ab dt'. E a irsC onorsensanliao.a|ilI1

p________i______r___t_ ti1nut itesduOI- woomls* ban.rae ami Ilo. sno ama l
5 5 1 I l l l f c., s P e p er ll -1 1 p r q p.- - t - .Io ,, C sI ~ t er as c a d s o a se I a sl


- --.-,aS .. . f, ir i i E L a D IA R IO D E L A M A R IN As.,t . .,.s s.
m'-1 -4 ENsis uass d so amass is q"s do%..
d... ...,c ... .... ... ...s,,
"'sqi 1rrianiiea int' TSCt'-";;OIPOAflO SUCRIrtMkrt Y ANUNCIESE EN n r
hew -1i -1-- 1 IM.nI rVAIII deO ', MOV VO,,,va I.
Ene-, di rsmrw ire'-Ictro -- 1 Pads Ossires san m bots-a bemv
N..
ii ooe i ss4si s..s.


'v---'


S I


.-... _- IL _. l


I L


DIARIO DE LA MARINA-DOMING0. 31 DE OCTUBRE DE 1948


S P 0 R T S PAGINA DIE


BOY SOLDIER, SLAVER Y CONTRAMAESTRE, EN RENIDA PRUEBA ESTATE


El novato Eduardo Beltrin tiro


coino un consagrado; 25 con 22

El mejor tirador del %'TC venci6 con Ia 38 y la 45 haciendo muy
buenos promedios. Manolo Porro, Ren6 Diaz de Villegas y
Mariano Gessa, se distinguieron. El Club de Piislola. Detalles

Por aPETER
En la iluma Lraoa rdel mres de oc- CALIBRE 0
tubre el Club de Pstdlad de La Haba- S T IR. TotL
na tuvo una casa IJerna Tremita y Jorge A VauloL 7_ 8- 98 94 270
cuaotro formon el erntry" mayor y Manuel Ohier 81 93 88 262
el ftimo en la juiLa del calibre 22 Ndstor Nuaez 70 79 84 233
fu6 Marouel J. Morerra. qge tue urio iemando Hdez. 76 9 97 267
del trio que nr, leg6 al par. No siem- Eduardo Beltirn 62) 86 79 227
pre se ban de comenzar las compe. Jost Bacoelato 5 8 89 2-5
tencias par hablar de losa mejores, Carlos Nufieo 69 85 81 235
;qu carayI! Porque en itro. por lo re- M. Huergo Pino 77 83 76 236
gular,-casi .aempre los gaRnidores son Rogeno Giquel 81 93 87 261
los mismas camajanes. De hl el que Rene D de VilUegas 82 76 91 249
-para qUe haya compeLencia se In- Augmsto An.a. 75 79 90 244
ventara eso del hancucap que vone Juan Palacio 70 &2 91 243
a ser comi una orda para que no _e Marano Gessa 76 B9 89 "L50
desboquen. Porque !, no fuera por Joaquin Pedroso 78 90 72 240
esa ventaliLta que d.n acabarian con Tomas Cabafias 80 88 65 233
los premios Ios Vaulo lous Sorla Mla- Gaspar Ouero 55 63 rFi 204
ria. Hernando Hernanoez. DiaZ de Percy Ste.nhart 57 75 60 192
Villegas Popti Gqruel, Pedroso Pedro Oves i3 58 7R 189
Oje0a, Csiarles Ri.driguoz Feo a airo- Leslie Panrin Jr 3j 58 66 159
cuantos entire lus 'que me ha colado
SJesis Marnzarrenia. que le ronres, por CALIBRE 45
lo menos al hablar S. T R Tot.
En esa rechulai:. de uro que tuvo .orge A Vaulot 72 90 92 254
por escenarlo ei Poigono d el Regi- Manuel Oliver 75 61 9' 252
rn miento 6 en ColImUah. se compliu Topais Cabaras 67 87 236
Sen las tres mooalidudes de arma cor- Augusta Anca 77 86 77 240
to. En la 22. qaue e, la quo priva. en Eduardo Belirtn 79 74 b6 219
la 38 que es lb que le igue en or- Marlano Gessa 73 95 89 259
den de predliecciorn y n a 45 que Carlos Nufiez 50I 77 88 2.1
es para aquellos que uLentin lbima de Joaquin Pedrosao 9,0 74 80 233
milltar, o por lo menas, que sien- Juan Palaeilo 60 B0 i7 207
ten en sua ser un afan de ser "all M. Huergo Pino 51 74 '3 178
around", y sl hubiera que turar con tRend D de Villegas. 64 76 33 173
fulminanies. oamolen Io hnri.n Por- Ndstor Nuhez 33 41 47 121
qun pledras. ya Ia rtcleron tudos de
muchachoas TIRADAS POR MEDALLAS
SEats compelencis del 24 de octu- Por Catergoria
bre completaron la d.elma JuoLa Y MaesLros
los cinco primeros con el calibre 22 S T. T. RTotL
tueron Jnrge A. Vaulot. capitAn To- Jorge A Vaulot 8[0 3 8 272
mas Cabadna. "Manoliho' Porro. Urn- Guillermo S Maria 8M5 b7 N 268
dor de las tires guerrus. coronel M. H Hernandez 81 98 84 263
-NPrez-Medina y el doelor Gulllermo ExperLos
Santamarila ene D de Voiegas 85 94 97 276
En cambilo con la 38 y la 45 se Augustao 'Ancan 86 87 90 263
compiti6 por quinia vet. Con la pri- Rogeio Giquel 83 89 89 261
mera de estas armam los de mejores Manuel OIlIer 7b 0 9 93 260
romednio.s en esas fadas fueron Joaquin Pedraosa 71 9 84 249
aulot, Fernando Hernhndez Oliver. lesus Manzarbetlla 64 94 71 22
Popito Giquel y el teniente Marianao Certeroes
Geosa. Esle tillimo fuo el mAs disun- romis Cabana 90) 96 91 277
guido con la 45. segudo de Vaulot. Carlos Nuiez 84 92 97 273
Oliver, Anca y Cabadas Y en fin. Luis Echennque 85 92 96 273
que sI se pone uno a entrar en de- Carlos Mlarunrl 83 94 &5 262
tales. los ganadoren sienen a ser Ruper.o Cabrera 81 92 87 260
aiempre los mismos -Y suin enre Ml Perez Medina 72 94 a9 25
ellOs, hay que trios subiendo de "par' M Huergo Pino 78 93 84 213
porque de o contrarro pasaria io que Joae Barbeito 77 90 86 253
no hace rmuecho sucedi6 en el "ran- Jullo Perez 81 81 247
ge" del Club dc Cazadores del Ce- Juan Paiacit 7, 62 04 246
rro, que con el handicap de Parerai Distlnguidos
y todo, no huiao mis ganador en Armando Salcedoa'M 92 68 263
todas laos justas que el leienten Ar- Pedro Ovies 74 90 8; 251
turo Ojeda Y el uro acab6 per per- Jose Alvare. Ba 9i "4 246
der Intera "Chaote' acab6 con 61! Eduard Beltran 74 g90i 82 246
De acuerdo con eso alureo que he- Gaspar. Ota cro 7. u82 84 2:36
Smoas dicho, tenemos etl caso igulen- Alvaro Alvarez 69 68 76 233
te: al senior Eduardo Belltrn. a quien Percy SLeinnart 68 77 85 230
Ilamaban novato" le han subIdo la Frank Vallente 62 77 8b 227
"comida". Tenia un par de 206 que Nestor Nunez 60 60 86 2283
lo hace ya con Is punts de la pisto- A Ponce de Leon 67 02 73 222
la ,y como 10 demostrh en esa Jus- Lcsie Paritn Jr 43 85 91 219
ta a qua nos vernlmos reflirlendo dis- Jorge Estdvez 54 77 73 204
parando un 87 en "rapid fire" un 84 Adolao Oviet 54 64 74 192
en Utro de. Uempo y 82 en Islow", Rau: Aizcorbe 42 57 60 159
Desde luego qua I JusIa las hublera Manuel J Morcyra 22 38 55 115
ganado Mnnolo Porro que hzo un
Sran total de 271 con 91 en el rdpido VY ya quea hemos termlnado ta
ero es que ese veteran uene un part "pitag6rica' con las tiradas ae
par de 276, es decir. que se quedo mecallas. po csegorlas. es bueno
"cinca puntoo por abojo. mlenLtras que oue dagamos quea los cnco prime-
til novato se rue por encima de su ros en laa diez irailns fuercn el ca-e
standard delrnad-menaa47pun- pian Tomis Cabafisl. doctores Rene
tol. Aplicado el promedio a amba- 31---cVitneay Cnno-Nuifst-.ul-
Utiradorea Manoln se fur a la porn, Echenique y Jorgr Vauloti que es ca-
al deciLmosptimo lugar FUense. pueas. paz de sanr no yna en la sopa. Etno
ai no hubtera brida. LQui sacarian en coJalquler competencia de e.as queg
los potrioas? hay por ahl en los rs t al blanco
Pero no se vayan a figurr lDe acuerdo con ccas ulimos nd-
Beltran va a seguir coglendo ios neros publlcados. el capoimn TomAs
mangos bajilos YVa Ie subleron el Cabainas ha clasificadu como "exper-
par.Y nada menos que de 206 a 229 to". Tendrta que poitcipar dce las
C6mo Uiene que ulsar la Ural broncas de Pedroso. V Armando Sal-
-' cedo so sailS del grupo de los "to-
En la ljusta con calibre 38 compl- Tig- -c cr -oh-,i-
tieron diecinueve. Y entire ls iltl- liartcula,. a o o que es lo mjismo. a
mon qued6 "Percy" Steltdhartn, Io "certero".
que a nadle debe eitran-ar. porque Y ahora a espernr el Mid Winter
ahora con laos cosa quea esalin suce- en Tampa en los dias del 15 al 19
diendo, a todoas los de ese apellldo de .narzo y seguldamente ls Com-
Be les trrban los troles io Una prue- petencia Panamerlcanas del 20 al
ba gritica? Que en los aoluales mo- 27 del mismo men.
mentos antes de batilrme a los uros
can Beltran le qu itoIi pajita ide
detrs- de Is orea a Pery iY sasligo
mejorb
E1 ganador de ia eompetencla su t
Jorge A. Vaulot, uno del fnmoso trio co
Vedadic Agup Parta un total de U
20, quae tout t marea mksa elevada
Ilevnndose en a gIalgoltia a PopEin Ni
doctor Huergo y a0 almendaroista ab u-
rridao Hernando pHerndezn. que ore- t
nen igual handicap. Pnr supuesto I 0 el
que ahorae vendr-An Ius tormeano .
porque el nuevo par del major ticra-
dor del Vedado Teanni Crab es de
264 con Ia 381 iQuta no es pa pOfias l
SinO pan qua ar meta en ella. I
Y e l prueba de tla 45 ueron -
trlace los competdoresr. Popi o Gi-
qua. que es superstlclo.uon cando ane
enter de[ deatoo Bore puso netrvioso
y oe retrh. Y 'Pedrosa. que todavia .
premaie dS tOrar y pe ser soaio
e cuarsto d quien usodes sabern Be R.ESULTADO DE -
qued6 par los "ties Y el ganodor. -
ror handiaesp.BIo tut Vulo qfen 0 n torsair en-d by i A 4 LAoi
ae dicen el Bobo en el range-, 161 DAy BINu.r. oe I S !8.a L,
preelamehte porgue es de lis que rda S b-
parese que no moja. Pero ya io ven, soVAss uargoror cook
empapa. Y aenabarn par danominr- 1521 111-4 AIC'Ar I- r IC onlr
pe 'otdIer. w Pr
(W~ orN. =tA- t- s H.i wo
Qen mejor Utr6 con In 45 fua el i* i -, wee-.-
Mentente Morianao GM Pa e .srO2tri i5 tIT.- a 1 2
coals natural. Lverdad? Pes no se- --I- oi..lo oit 2s 6 s.
fior, porque el rapittn Tornso Cobs- Iin llll-i alll 5 I 01 A, i
dirs o puda tiar nis qua 23 mien. srnona is -. n
sJ i 0t rH'i u 5 0 B i sa 11 auN LT inB ,irr
tnra de gradusl6n miter or Be ele- 0 tar sNd '0nN*- os s'
vA a 239. A-if
Tikrmbsn lubirel par de Voaulot en V"-Ct0.-, C ti *Z9 -3 C 0a i
Ila 4. Ahors tendrk qua Urer poa en- raaa4ae aI straoidel trnok -ai or sulh O.*Ar
erim de 237. y cuando venrg a 'er IoSO Ooiifo leer ss olg -Ll00I00 I| l
tend ri u caer en is cseir7ia da T's". o 1- 1 03 0. i0i 1 la 0 *b I
Pedrona, qus a pesar do parecsr un
mmlreo viaJto. o enen aguantdo ensJ l ala L a. n-a o.I l -
atn arms crnn 243., ss . ,u _
A r.>nrr ilr l~r~n 17 IdM li-r^ ilild" l 10* <>- ~"
A cntual6ns public Is 41- l e as i. --i. ,'oT s .i
red le irsdsr" lro1s c 1" IO 1 -.l -i .r 3.
liunkll vlml1 ~lttnr sn MI 7i a, ..i
Sr CAIBR nr, loks 9 nwI4 161 5 5 -oi
Edtuard BeItrn 82 4 3, ,-- ----, -- rV-

Termbs Coal ot-s -r at tron osi .a in r Ol| *s'

sie Psoln J~lrl M6 M 38 I rsl r o.
Jemr A-t Vltaitsl 87 91 83 579 2S OLLg1os goUsar- ~i .Otlos s r*|V-
Arrnic I tr.ahncru" 76 *' T1 .. .'.. i 9 9 i t o e o


M.r>.101 Aat~ U 4. lin M\ l'i3i J T. I I-^-' II
90 tne Me.dliso to Si 99 29 r o o i-- .".L i -..." SI"


Connit -;ulllSot ka MIs rh 78* 51 itt 22 v a
i.r ,di. ra e 06 4 53 53 09 o'" o- oos*

rMt i'nsioJMirm 71TV 15 ti 047iL ~ irn rrs >i rm c-
Pee,, 5 d Vlirmns ri 97 1 201 ,,,uo-, ---,0 .
MtltegoPin. 1 23125 j eo.ott'. .00 p0

ts,,ien Mornoni., 57 0 i 'i 34 =mr0~o~
o.o.....m, h.s., ,O 32 ,6 y --00 ;000 ,..'--goo ,-


De Eavorito gan6 Success Story


la quinta carrera habida ayer


Grain Dealer finalize ifuertemente. pero se abrin6 much en la cur-
va, alcanzando el segundo lugar. G6mez gan6 con Copin en
la sexta. Winter On sali6 en punta todo el camino para ad-
judicarse la del cierre. El program de boy es magnifico
oPar tMAYITOs

A pesar de lai IncesanLtes Iluvis guns punloi a Sun, ie., ,lie fue-
c-ida s recentemente la plainp no ee se favorecido il cur, lerl, re ri, nle.
nciionlraba "muddy" no hevyl 5.e: de E D Marre.ci m lai ie opare-
candose caona \e mas No ueron cia en el program por In 1 e Juonrta
Lailos come cIl juee los punreros Otros preferliar, a Eld 0 pur o an-
lue pusaron friunfantei par Ila meta ternor que o irobra >.'rl,.pn1do a un
rlendo tires oIs que alernzaronr ha- grupo dC onencsi lula .0c cal abD
cerlo de nueao con la Isficirric i.i. ta de
- En el quirnto turn': Doctor'i Care Avelino Gome-. pero oilo prontor o-
:allO con velocidad al darse In arran- na el ltmore purtlO i1 frenle ne Win-
cdaa y a SU mas cercano persegui- ter On sin quea udiecbn p..rle er,
dor PaLlanrd ,i monienla a una Olttan- n lngun mormerio los qiue nin se le
cla dcle dos cuerpos luciendo que el acerciaron IleEgando cur, fuerzns u-
iwljo del Dr Freeland ibn comodo. lifclentes a la Vtirilla p:ra l ue Maclao
Sero I enlnlar [a recta final ya Grain carpara con ul prero S,...ny B,-y fl-
Dealer il.,ba soabre ete. inienlraa nulzo sin Liensp... puri. lei;i! en el
Success Story anorriua terreno par dinero y quiti.. de aDner ,cintrado
dertro Posa'a. que gurlba a este Is pistm rnezv Uzrsn, v. h,-. br.isr he
ulitiro. halo fuerte nand-ilde Lo co- cno mejor Enid O .IC-Li(. l -eaun-
jnoco a la capeza al rreirioo lierlpa qua do lugar p Court Cerio .e parear.
Grain Denier volvia a l, carga par cao- po nirgun Iudo
fuera de icao el grupo Par rrnias qcue El menor dominical
quro Fonle no pudo imponerse sabre Mtagnfifco cicriel i-lprco e brnrA-
nrito Posada pero In verdad es en OrienrIl Puri eila larde a suo
que de no naberse tenido qie anorlr alduos concurre tci Li biIl.i atque
lanto pars paar al enttrr en Ia recta otslendrin SniLt Orne. (ColintInaetre
final el combale hublera resullado Slaver. Zouse. y Buy Soldier sent.
inas emocionante Nepl-nIts no figure fots qcue intereoilte !1 lenein i en
en ningun moment., fueron nlos dos cuenta que se encoenrr.r en mu.y
rinallirla Succers Story y Grain Dea- buenas condicirnes Buy Solier en
ler. los que se Lmpusieron sobre oIna Ranador de su anterlo habiendo de.
veloces Doctora Care y Patland me- .rrlado en esa a Conirrmaestre pero
dcis hermanos por la nllna paternal el hJo de BoaiLswalrn .tuvo corto
y especiallsias en pistas f3ngosas. El par In que debe ser torrand, en c.rons.l-
ejemplar de Carlos Ponada cronome-. deracltn a Is hora de beleccoihar y
te para lo s seLsf urlones I 110 15 al en cuanto a Slaver a ,julen es cast se-
iguoalque hiciera Copin crn i)a sigulen. guro tripulara Golcochea se paeap
ie carrera. pero carrene,: con un conslderar eomo uno de Ilo que mas
grupo de mentor preio dlcindonos chances tliener, i.ara veneer en esta
cueno a de lo rrLly melorodo que esL quInta justa de h. damlne .
nctualmenie habierndo ilcltiz.ado su La tercera courresponde coabas s
undecima %,lciorin de In tempo.-ad icldos en CubL de rios Y tres taas
actual quedando empatnd er lc pri- cuecorrerhn sun0 dinrania e 1r )
mer oit -de-mayore--c ea .--r 14 fuirlones. Se deararA iir a iremen-
--arraia. a colnqrmrn esno
n a d as c o n W a r Q u es t y H t alax e ee l M'e l--I -- l- og rnTm e rT r m os .
primer de los cuales se foe de pa- presto que en su mayoria crts cuba.
pelazo por a rnda% te parn deoen- anitaoa entan con gran v-.locldad br-
cantar a su opyimlsta pr.ipletnrlo Raul clal Me decildo par Eiergliro qua pilt-
G Mediaollla Copin con Who Like dicers venir de altrs sin rie sufra ln-
re combine pra Inrmar In segunda terferenclas yu qua oc-aPo In pooj
Quinella que di6 un pag regilarcito Clan exterior Reolnr'ecee ,1u1 C ,fel at
ce 27 pesos con 20 centavos slendo qcue va muy Ilgerito lenlendo como
en esa carrera en la unica en que tumpafiero de cuadra a Ccilndal Soar
ograro salir simso Gome pYt lihmbln toman parole Core,,rlo. FIn.
-o r rs-L s. cedrO ____ rdo. Kuma)a. Promete e Mrs. IH-t
La inicial correspondio a Johns IncH -
Teddy que rechazb los retios de Ni- La Inicial I cI del clerre eri a
choas y qcue a pesre de haberse inallia y sesenta yards En cia uI.
aolerto en el oclavo respondil ai Ia- timna carreera con" qaue e clerri n Is
tlgo parn Imponerae sobre sus ad- ctivlidades de Is semana v ddel pre-
versarlos Maeisrado lrambin Ifue senate me de octubre sald'a de rue.
prna y vaarila en la s egunda. epro- vo l ota P1s Socces SlorSir el nue
duclendo al Daily Double l-.d que pro- ene en -Chqu'n el cortrio mas
duio $380 pellgroso contando Dalta R can brie-
A lhie Bucks Ie tiraron los qcue n" posiblldade poa aier nay velat
ie la dan de sablos hacienda qua s
fuera bajada po I las chedras de cin-
co a uno que fuese preclo des aper- Derrol6i Lee Sala a Nick
ture hasta dos y media que cerrd- y
so pud o alcarzar el showow, pues Kashuba en diez rounds
en estsa lusta. la tercera del progra- a, en ez rouns
ma. Vantrcyn repondilb a su lavort-
rismona gaando bastante tnacll sin venrse SYRACCrBE. New York. oclubre 30
en pellagro del n-rusn". qe hiclra API-Lee S alo de Donora. se anolt
Gold Plate el cuals aleonz el pis- su viclonl nflnero 45 de las temnporn-
e La criolla Cabal C. se anexs la oa el ponado viems et cuando derrotw
cuarta Uegando segundo R U Lucky fcinente J por decision de los Jueces
que de afortunado no tene r.sda, a Nick Kashuoa dc Brooklyn La
pues cuanta solamente con una victo-. pelea estaba maireaoa a die z round
ria en esle meeting de 1948 Eaos dos y se elebro en el Pair Coilieum Am-
motivaron ia primers QuineUa la os pelesdores pe.&ron 1a 0 labruts
cual ose Juo bastante Segi los aueces y el referee BSala
PuLa y home ga a ela de los diez r ourado del com-
Buscando el cdesquJite se jugaron al- bate.


LAS CAR]
modat
ARO Tr S HoATy

P.nrSo.a7
5fOllup Corrml I

o.. ey 0
'ii D-Ig, ., : .
i ni .d. i s
I oII 1 I
ar.ssossstO-s 5-0
J P.o-o 5 0
tIol.. by Iollu A
1IUAL Jolal TOIdoA
s~o rclMW Ntfba.
in0lalnC Pricalo I/
4 I tl ulob-. I ad
,,ofO, t, omog
et. l
IYO&UP riiiw
Sora rs-d. I I I
u v J ,t 0
iJJ MiLL I Ii I


0L0 Uoolaodo -o
i ilCUiao s l. I


'LoOS ROC W
A*1TR D I II-
iiruU rp _i.ti ,tlIId


it i~el
.' 11u.=.ii i i


Cos I S*tj~r__
rT ,m, rowj

i r 'l- 0

4 I iT 'ev ".I

j -o
.A-'U- s.. 1- co
&M>U*L CjAILp
|fCl-- 141- 1",*
,& 0.8- a a
Lt" it -* '.I=


RERAS CELEBRADAS AYER

1525 5 ta A ryti r oso' mm

OlMB IIr 1I- I of 1 *I, |1 1 ll|rO mu f jII
W*lO SIrti5 I 11 (I -s l a sus I o
04.5 2-4 sC CmOS 001 0
Ds- testC'l C *sm-' I Il|| | | R Dti a II
"" NpcaO. 'n m oo If I APrlo I 0
P. ,ix i:lK T- -i-l - -~ n ~
2o 1 eioo -CslmPOl N C a D-m a i II l -0, tsI by Ult- a 0
I :=AsBuiJEN G-ArRo. O It1g An.gI OUUAL asru gdoeybi


O lmolo I IA ak Lm" reIm sm etml. .
.11 M. 13 sO ast 0 rot Iso ho saottd o pkros.- Sds roolrgps
aahosa ass.u is~d Dwfa Oqos -oo *Itii 0505500 C P MO
Rfl.. 16'"T a1 I20 a ni~ t


Thi Oolts Brok Eso lill hoea Third (ao
Co *a4AN. OUsNTL PAM Pu a
152 1 8I RACE. 5- 8 ,., Up tc'' iuo
0ila5C? -hih 0 5 I Ii .sI o I l -A--.0 -" M-
'weM r.WQss11 O11 i I ia aIo I' nOl-brn? It I
i BiMdW' ., : : i It -i .1 RAoa i i
IFu~~t D__ -u se M 1 6 *i 11
00000 1rs. a
oI 165 tOM1 o 05 0s I Dal I I I UoIt. f I0
t *nsrso ilfsotosy *tst2CI B .nLAPU.~ .Ipor 0
1 P.o11i "d 1 IP IfMosl111 I

C ... to-r ...on .s.. s ,1W.o -I al.
Qty1N3LLAODunLt-(s o- r COCO OUS 5t7n1
V." oslrro t. s c..i, Paog
IS a c aoV.fl e I l a. III V i O & I U C1
1lffllf 905 -Irrr. O I 5I II-0 ii1II. l-- I
lM INi."o U I i l so I 2 I 4 0 a-- 5
t N or.-r j ,s -t 1 ass os so I so...P, I l


Uaft IEN 0 . Cor1L qPp. InUA lOL *.. o--


S s10Oi i 0a 1 Eot Ea0 11 1 0- 00 5 rI ll

1 n o ", a jco- Col62 c0-assma-ctls ---
arris PaRacl.- s s OX I-
eiscLijiiO _


La Salle y Belen ganaron I


Alontoriy Baldoren loscole

El resultadu deja'a La Salle todavia en cl prnmcr lua
Bdk en ]a persecucion El jucves La Salles Ma
culen el campeonalo El mares no ha% uagio

PoatMANINi GUZMAN


No coDe la renoe autna que pi
t.quipo de La Shile %iert nltjaaio er,
fornar imuprElionore. facu c&ra man-o
ltenr e&o. poslcioI at a ilaer e l o as-
ketbbJl Intercolegilj de eisB liempot-
,0da. PLra mantener a.er oU l i,,l-r
ern el match sesld., con el Cuolet)
Cubanio Atluro Moniorl. suDu en hi-
ao momnteno marloer.er ur high acu-
rang. bueno para que el coacnr J,
Rodriguea Knight ele ma s que t;-
tiMlecho El humbre u .e i e upri er
fuera onltenido por el Monetl -
el chino Blanco-. rezullo t.aao lo
conirarlo. se dio nil scberTDio dInqup-
ne oferaivo. llegoaao su puotuacion
ersonsi a -21 puithosp De Bocae a.
car propaigaiaa hechapor P9 c-irOw.
n la ciual etspeobamwmo qul el CCAM
nurla Iago par cornvener ese Een ace
Ibtgo olerniso del center salls,.a
Naoa oe hlio. 0 el center BlanCu. lu-
r. E sun anrtjo aLra Dor a solo. h-
oer senclao syer a Montonr. lrn ei
mentor proolema poa.ble. Esperabs-
nmus en realidad que f. Monrtori gar-
ear un poco mis. Dero en ieraitd
I fanaucoa s quedaron defrsudad'c
LUI tl gdandmg tli pobre del tlebit
qlie en nugui -norreniilto u e factor
c peilera en el i leto ae ayer. Dan-
0i0 por conailgmuenLei a esno snnnctlui
inrmensa de La Sali(. donde aUenraBs
cde Blance. supletui dOstlnguirse J
Palalo. L. Clark. V. Diaz. C. MarL:.
ni.z C Aglguelri. aletma que earte
iocos por dar a Lu Salle, un canroeo-
raoo colegLal eut utnipor ada. LO -
tuales campeoooes ue Beln., llcsn
cuaIrn Lemporsdaa ganando no !.res
corao veniamoa aubiIicando nDoLrnu
Par eo ea qogas sono La Salle c omu
ios Hermanos Morusiaa. parecen du-
puetos a sapesarlos de eae pedesL-l
ste afto. a costa dt Loco lo que isea
eceLsatrio. at no el deponre rolegtal
perderiL much, winsando en que ur
solo color asenrl duefto absolumo d
Is liga coleglal El torwsrd Bonail
del Montori fue el ilbco aue luio al-
guoa, llbertad frente a La Salle, por-
que realmente el team de Rodrkgue!
Knight gardeo much. coniguienaoo
impedgr que el Meontort ,otara con
harta frecuencI.
Si k-cll fut el vtlner juego. mu.s
fAciu ltue el negundo aorace aos do-
raaoso del Colegio an Belen parea
oi, a la Academia Baldor Los atil--
tar de Capp) Ca -i, , nicleron
-a aAnomtactOn de gu, no-r se .xi' n-
a, a ve -ci-,uu ..,tr',iril-,l orin-
c.,,[.menle el BO.. j- .O'p cloud En-
nOu Gomes. Balooa ,a Cir.oo.r y
rIoIs Para sitl etjilrintia eicer al
en-m de Pico Lp-..t. l- osolo Mva
et iasptraclOn a Frili 'lr Cln lRo-
' 3 Soroa enLre Ib -. cl eaquip
EJ LIen arece ai- '.- ,icrdluo i n
puCL en i faeguni i v I v h i se
,paiO puede hacer I o rA Ij rnval"
pinelpaties. pero eso tlamblen depen-
de de omo La Salle y los MuioA.n
Jueguen en catsa segunoa vuelia. um
en precisa.mente done quedark de-
cidldo el ca1Mpeon ito colefialal u.Je-
nor. t jes
Hut*A el Jneiri
El mnirtes hOba juego oefialado
para celeurar. pero el aer la I c a de
.1 F Flelea Dljanta ho que tI Fe-
ralclan, suspendlera el care U-lrd-
[croa para ese ola. Dejando Ia fechao
ascanie y Juiando de nuevo ol art-
xlmo juevea en el misno Cubanele-
co, con el mejor prograna de la Iein-
porsda-D4.) cel mEJQr_del aBqfI,
porque ese diaae olue n el camipen-
oalto La Salle y los Hermanoa Ma-
ritsLas., equipos conalderadcos par dis-
cuur paimo a paimo el DennaL Ol
malch de referenda sera en el pri-
mer turn optando luego de mme-
diato Baolder y Montorl. en otro en-
cuentro que sera Inierinsant, debldo
a lo nivelado de la I fuerza.


f. Pali
f, L Clair
c., J Bla
R. R Dia
U- 0 Par
f. C MIa
gi. 0 Agu
f. J Vau
6. R Loa
f F Vllal
I R. Ou
g.R Betl
TOTAL.


--LAABALLE__ _
Fig. Fog
io. 13 2 2 1
-rk. 88 2 0
co IS. 1 t. 10 1
a. 33 3 1
*r. 17 1i 0
v"' L2 I P
LrUner. 27 1 0
meira. 18. 0 r,
lot. 9 . 0 0
l. 10 . 0 0
araus.5." O0 0


edes. 8 0
ancouir. 0
ES .... 10


a
0
0


0 0
0 I

3 19


BELF%


f. F Aimeida. 18 I I
I J Liaai0. 41
c. D Rodrigsuez 20
g. A Porei. I15
I. J Balaora 10
. R Oorcra MJrO 6
f J Oomez 31
c. L PernaideL. 4
i J Comellnr 13
6- 0 Benritdes. 64
IC SanieL,. 17
c. J Oliia 3
1. M Parcla -i
g. 0 Poria w a
TOTALED .
BAI DOR


fr 0 Bo.et 4 . .
I F Pir, o. 5
c. C Rorc 21
g. J Soron. Ii2
i A Pm 1nl6n 18
J J Coa. 11
c. A Juarrero 6
g. A Oler. 9
g. A Pedirajsa. 10
TO'TALES . .
Resulladc
ler. half
Belen .. 1- t
Baidoar . 2-.- 5
Referee Juans MUr
Juai Lagontera Anoita
fi o Cionometrutna LI

SUSCRIRASE Y AN
EL DDIARIO DE L


kAcil a!

.os ola.ro


SELECCIONES71


:!paitsi o--r- -
lalPRIMER...A ORB.I.o -REi.AMABLE *
. quuedando- I mrIll a 60 ,ardzao Parar. mpi .rri. nle 4 ..... A1" ii
DR "71 111) \ rrpetlr -- |- '
ri.ia r -i-s p 1,j.i 4 c,,. ,-,, -.r, F.n te en la
Lrn sc ,rreni'll Irerrnt1 II' v -,' -. f.-:ir en eoI W -
r.eret I i, I I-. -.r e, Mal a
a.. i'.nd e- u'.-'r.srp o MUny
"T, cb vn -rrerar, MNl ., .. | .."-.
lEGUt'NDA ( ARR It0 --RLECILAABLE ,iA
-. 1-4 farlonesr Pina rlrsejmplare c dr I noi s T Premto,i -
DOC MiARTIN I iefArant ilempa
FiX Ir.i S t ., :.i,,r. '. I r,-.,:nr,.re del reS tb .' "
.. .. .. ,I- ira i-., -" ci paSo. _
4 1 ii r. .' ri.i'r aen u ultimL..
a Inti-." i-.- in-i--I T,-- .3a.re BlIard. m
I u TFRCERA ( ISRRE 0--Al LOWANCE
0 I '3 1 furlongs. Pinarejemplarrs dr i v 3 fnot naro dof en Cub*. Pr ls
I 0 ENERI( II Jid-ta apreLada
i 0 It_,,fe a 00 -', ,,f ,:len a ar i 00 inr1o
P J 1r,4rno ai -eri -rio J
I I lair ,_ ,i re- F.. ensacsoaS n .utlS
2 I 7. i..tI... II i ....e .e.j ...n- rar. 5. O'm
2, el"T ,,,. -- r-mr,, .- r .. I .... r. ..n-,,-riut al Star. if .
I. 0 01| fARIA ( ORRI.RA -RFULA.MARLE A '..
0 a I 6 turlon.n. Para ejemplare. dr an...o mn Premlo: SM C
n S 'oPARTAn % 'tejorindo i.'--,
I 1 ,. i1' g a.... " .. e- en coo. :' I 1
1 - IlJr I L I.i era;_.
22 6 1? '- a en In mir, i.v en
Tamo.en criPerar- Br-i-. ., t Hl Senador Spe@4 *
J u 'lgl.f.r, I
ig rg r. Qt I% T (.t RRBS O -I1 L()O ONCE
nl Tud r 6 furlon s Pars ejrmplArr. dr ,inolo % ma. Promdl : 6 '.-<--'
o 1 -2 % ER Peso pists
2 1 j 1aiei I ID- I "-- -i nun rodn-ro. 01
I 3 h..r.-i S.,iter i I . . r.. fuerte mi
I 3 3 o rnkai. esire 1 1. F L .. .-li,-.. e tsu artlernor.
I 3 T arnio len ro rr r n Sr i ,- ...... "
a 0 4E\ETA ( -AR Ri \-KFCLAMABLE
l 5 0 13 f4 urlons Pira rijrniplnrr ir I iois s mA. Premie: ot 9 r-
0 I i 1 1.1 1 r, En forms '- !r
o U0 rola Sr, i':. .. n--i.:. :esir en condlcloni.
(0 0 0 ri o Sib] i : 'in. rli, e .ai.lnin ala
- l,,r.. M. id 11" i- i a...r er cnda sollda
Si 15 .ri Sim II i .riil art que hacer. -
Ttinlen coterrr.r. Tr. Fi -. a lI..nr P-no. Kartura. Clayton. JaCk MA i'
a 6FPTI"MA CORRIROL-RECLAMABLE I
Ido. hal 7 6 f orlones Parn Jremplarec dr 3 a>od ) m" Premle: a S.. -''i .
-CAPITA,%A IPurde lle r a1
14--19 0 apliir.n, ]l ,- i 'u Nra y es la punta s 't,,
7- 1- 2 17 MiO Ptrmaera IIIii r,.rst Das.nle que hacer. =- -;_;
Modify i"'. -, r benos posibilldadel. ..
illa s UmpUre. Tmulien torreran hr.i.r i--m- so Roilsoon Green HiKory., s00r_
nor PIaco Ma- OCTA. A CARRERA -RECLAMABLE 1 ,q -
Jto Arce I mlhtS y 60 yards Para ejemptrer der 4 sAlos y mi. PreMooi S ,.sa-
CllIQItIlN no n llues e- IV
UNCIESE EN 'hq lll, .. i.. 1i.. . .,. Gimez e el cab lo. l -
-ucce s tory II',- ,', yer en la rrjor. , '-
A MARINA W DollR R Ior 'et in clc.ihc.dad aqu|n rc..u ,
STan.blen correrAn Flcri lc 'I, J, ',Lr-I- Meirallo. Jackle i IM.. Jr lC'
-- -; Tht


La vida es acci6on, color: i

CINEKODAKo tom e toS61o en cine puede usted captar toda la OacciO6n vivaz y el
color brillante de un sujeto favorite. Chicos y grandes en
acc6ion, moments alegres de unas vacaciones, de un viaie,
de acontecimientos de la familia... todo un recuerdo con vida -
maravillosamente registrados en pelicula Cinekodak.

"Mincam" tiene a su disposici6n esos maravillosos equipos
'

CAMERA CIN ODAK EIG.T-25.

He aqui una camara do precio m6dico
y economic Un solo rollo loma velninle
a Irelnta escenas en colors o en blan-
co y negro. OblelLivo Kodak Anasligm6-
lico F2 7, lumLnizado
Preclo .................. .... S 90.00


PROYECTOR KODASCOPE MGHT-3

Pro'ycicor de 8mm. competent, bonito,
preico popular lenie F27 luminlzdo,
lampara de S.00 valios y requladores
a:enn olh23do.
Praco ...... .. $11500


0rT.


- ~~.r~0~ ~ -asa


ARO Cxvl


SPORTS

PAnA SPO R T S DIARIO DE LA MARINA.--DOMINGO. 31 DE OCTUBRE DE 1948 SPORTS cV

IBEr 4Y FORTUNA;JUVENTUD Y PUENTES GRANDES, HOY EN LATROPICAL
rt~f I I L' VL- 'J' ... .'- '" -:- __ '.' ----
Todosfs lteis deGrardes Ligas :Siete events en el-programa de A
T o o s 4 0 "s e -il Ou e ib a M i t e tR i s A a t e u r s

andan ts los 10 agents ibres boxeo y lucha parael dia de Rapdas Amateurs
led- -Dies J- mem ru5anrt loo-de--Olo-Viliav Y-Puohhl-Buperao - -Pe REN4E-MOINA
dI .Deero-it derad d goaVlV ? ruconano, de los Ti- Paila.clo de Ice Deportes., ausiUtreos (reclla hora y uns. calda).
t-ie Dettd d 6J1 s.9o de autondad y en a gnO do Jai programs mis compJe- Secretario Campanoa v& Benny -P.nm l ,.ite rUDCeno
hean oneo di o d la. I.s-de baseball. 10s 1,~ im queo hUt ael moment nDo ha Yodu. (media hors y un ad). -eii o en B ine rpeo
leOC naado l t e scs .-- dedat oCre do el dllgente OUberto Becerra I Mr. X v. Juan L Uan. uo- a I. gestioneS ocriiatona que
Chndlr en o 0. .a.cartelera de hoy-omo atec- a y d do tree cutldin).
.a:lu 1s =CUta al res Clan ordio en 194 den Is cl n principal de Ia nodM tandremm. Abo Stein vs Terror Verde, tn realized Presidente de la FBB3A.
one sdi d eo fuaron frmtedJomen T154 en Iso ee dom tch entre Oilds Molts horse y de d catde per dile).
puede ntd Oll n d oe Tgr ben con Las neis elers par l o
^.asoote haurnm Wlfd *mi S l, u ib do Dall Is dea ga dei dTo- 'toos e de l uch ofrec-a-n bcubteduuro pd t-a Jlu Jitdu. con ,mnju- o,. ibs0 L de la Union ALIuca or afo ento qeree l.e ya uh.de oe.
r. d=, OtTS-eli V eI.s" pey e HeBt te comblsda, s, cue Match de tuch, china. Mon Kong .1 carde Pereyra.los pedente grear dn co rsuir .u dobleu ra .
Jhn WVt A Wesit "T[tas-New ML~xico, cuya~s orgr=- enld peeys prsitm version sin cInei.u aul oe-
,udre en ) aaaa MonteIe es Ts endan enMonce ac. ueroas eunida a Is vermin de IL lucha chi- PIFIe dI 'IPederackbcr lnLernacional oc Oyendole hablar. Be oOMnprinoe ,,
cRew.. outrilftles Q ats cone, tI l nre n e nos Hon Kong Pu y a In demostra.cnn Star bout- Gilda Mellis v8 Nall Base Ball Amo- a) Iracao de suit giationei alecLw ,
albt yqaH Wii. A d &IMOO fatmeta i nis Joe flgy,! do jku luau con au-nss biancas, au- TOfldif qttO 0 odna) toeu no has3 PO- haotae graino inloopichables. el 3,.
p sna nt die y q e l 1Ia U ao da i upo el p pitcher O sw ar ld B d taia e cuch illoe. sablea. etc., etc.. I, L ei,, cu v os prlnc ipal es. at bout dido lo gve' I &so0 eavodinviv to t e an m enlo at
,9nnant de 1 .941 in s l g Naclo i d p b ii a- pith a N darn al eipicthculo I a V a d d feonenino y al match d ei judlo Stein no dedn Jargo n h abes e c I
d ^^ L ^ rf """ ^^ ^**^- ^ aH^Hd eapecb U(o?^ 2 ^ '"^^ .".' vNeuedJ" dtdooi- ^rn^flo-f-^ T r
tue ono-do -Io n a "'_- 00Jil Atnien~p.j _lulilevado a. lee Ti"- excittee p un at rinocidin indlo pcu e rri-lueul, aian no alo i cn ds inbo ded parelq maya ree i.
cuales el def Iuoeiado g o ea pyepmbre despus de ptk-"- y el Terror Verde, laomentb te delo lucliona car .
*L theft con el equipo die Flint. Mlrh Ta. hae aund laboramnt y tj parserflL.,
_JLK' Xeinmethv .4_ ,]luellm on- tieror l ebe~ cket de Is entrad-. M combat~e del arthelads, por Ica inhnaotd srnma
--to CarSd S a i ^ ^ ^ 11^ r^eB^l^^.H ^H ^ :I ^,P hl lMdo perec~umen^e or- ^ ?1 Se *R M T nh ;
an KcnnoUs Terror y Stein. cono se sabe. as -sou- deportla.is de Ni cl~ n han aportdo asronmicni
o 23 tde U ,, l l do 'otro i fuero r el catcher Clem parado pare el program s, que cc- e d r ifras die dinero .. t.a ausencia a,
rint jueBia iA- W u. I perlibi. a decir sin regisin qua to raragu y C Cuba eno la [Mcims Berle Muzm.,i
-W-e .oegos d wiai de lJtle R Ar, knas; at menmwi a ias nueve die Is nocin riJm, 1 Is bosa uerLb para tJaru, P CubL Cuba en il D~clan Berle du.
afics ConIO a0n 'Wa1o_ nfr1 All Iet luneaMoradeWl- cartelerm complete ea la Igiguente- Y .nnd... Yn a En el aImbienle --exprest-- repregentaria Is mufr-
10o~n o a 91 jugaidorl s a&li Ndliatai9 a de d oPr"nsylvanala; el preticher atlr cnitOsisau ent na eos s dei a L onti impe- .- rerea in o.-
JuIal.e rthrente Itds I ttertnatoe e ardsuca del espec~tkulo P,,e-
-&< it ooair y e outfielder William l*gan7 na p1 ldw.
ae 1940 pie t-I o N .s ;arz J robin 01u innio. rando Ia misma den uotedia tener Ins aegarnti i.
is190 t ie ^ A el Is.a queresulte gunadora, peleark fen-I impreO pesi- qe com oraador no u
El e ..... g ru- d hft I nic n 4 qu1 co ma. on~ador o n .....
+o0alg Gerar re o. el= cat- p.r.= a- peo 0=o s =,o
Eloipa os unptG m n f..--~ Gpe rad- Alrey n. elo tfile cl- to a In aurdlita Raefsli Outllirres; Pam oiLol. ya que el it Inlterts econdmiola pormueio
ripe.. 0010--I ia lam.s J.o Px1edDmoley-e ii Iottcdh Is eei~fir nUiOP80oni.d boxeci deoarsacao Il~ernantI. bou cre d i,
u Cres d po e O -andleir m an 3 Wlllemon el pitcher WI- 1.e mos o ii femenlno deCube rde dvl6n Ju-ea d
qu.e los "1gm I W P. MatPDonald. ~ e t, Carib 1b que eds ,propd- nicaraguee no no cubrtremos fistos. ya que -.
raient 6u 001641 lodoo eih weighrre (arb ~ t.~o ya is pb dtvis0 en prcpl 105 dosent no wrnroe harlo .00a..
rmer mi a < h l y el ouclelder Donald J. 0 I alt'o del promoter, pa radarle mayor raJ o aR ru oa- lament oe paajen hay 49.000 a.:.-
,Debido a-moeo moIn[..p ban1, do yohutanloe do I.ttle Rack Moy deseosos de que Is Just In- ImporlaIn al boxeo femenino. crear. lormui rres, qui no pueden ter recamni.
bdenuo di ialsLenus. lOS campeonatai concilatort.a coma en principio se
.ter scuela de base bai culmone en do cadsa divinido No sabe duda que aupuso. y bolo le aria mo rI Ciaaia sJe s cia enun laurine ente pqoer..
-una de las jornadao. deportlvas mfib con elo se le dart mayor importan- apimamcOn ae que fu-sen ics cu- u donde el carnbko do hs. r morn e
bonet-cionas ontro tla que me han coay relieve y el bones menno e- ba os qui.ne. Lra.ig..se.. oliVL- esu'ngula sun mins aI empres.ri..
"i,. "'"""'.i .. IC ",~ brindido en lo ulmoi afio, an Is contlrala un nuevo moIvo de eaU- vidlndo el penoso Incldente que Nuesuo anhelo era ofrecer ur-
O C""',. UF ut ol isti s Unlversidad de La Habana, Is Coml- muo. mouv Ia reuraa del equipo ue opeena de real abor r.
mo.' In, .-u on del quipq, competence, de real sabor winter,
slbn At LUca Universltarel ha logra- Hasta el present son muchhs Isa debis repreoentarrio, en Is X Berle ciohal y en Is que ondese en pr,-
sde. muchachas qum ae ban decldldo -or ,Mu. d s de B ae Ball amadeur.e
d.n ha inscripcl p Ae nueve teams al rudo deported. pero as Indudabe Bse Bolt em tou ner tarmnmo Is bcander eourn,-
-3. it.' TwI TR. iH en quoe dBrardn los man promnote- que inc nmnierso everb acreoentado Pereyra. aeporuqlu a lroego en Is Que eqs cplnO csnto dlgo. lo pruo-
d aores players canrbes, hablndose da- cuando salgan & reluclr Ioa campeo- cabal acepci6n de In palaora cele- ba el echo de que ha sido Cut,
Tertl IL-' ` = ';-dareus play-ers" caribo deinds doo- ,ul ...= Pt o b ser por Ia trde .... conle- ,el uimco pa.ts at cual vlalte .....
is ~-- an a 1\opicsL Jack Kramer. censldirads a] mejor lionilsts del mundo en @I ngmeotodo e~ a~du ntos tcdie bolxeO feenienbo.PrIabAe par Ia tard aacn) 1unr ana oa lienr
-T .' l T ck Krmer. 6ontiderdo el meJor sena pra del moodo en e mdmeato do toda hu tacUidadea a cuanta tya bout e ta noche n- rencla e preda ilas a e Is e olnocid
-E Ut presentme. tomnb alpignas lcilones sabre Ia torms eorrecta de Jlgar at snIes dnpn Ia capacid oood prn i4 bt d s e n A rn l1i dt dtainee despite di Ynoceano,
-En El sll" d tiwn ftpatorio amateur, cricket en Australia. donde @e halls en Jir ceonltllma. E Ia lreo iap e'" ea "paa P" de- ire Is og dsa OndB Je s y e.n.U- nI Uniotn Attca intormando . su determinact6n, a pesar de q.
-En Eaal. l 'S eIi 1 iAbc:l BDarcln a-V.-. ,l islielr Jlae do s e a balear. e..a balir Poeslentra Dlnny Pal. e ollaaen una competenc La de elst ell Tedkes ... illmlatrlo a grupo de cronistas deporu.s a- con santerlorldad. hablamos cr..
u-En Estlasdrallana del tennis y el veterano carh de cricket Bruce Dodosan (a eat cloe. Is Isla. ) oo naturalmente resLte bye su puno6 die ma*. sobte sus ronatadoo problems mlares ,--.
mEst teidi a lie dos as Injiarb ) die mayor Interf, el choque Ade la dos esperanot. ) tamblen sobre ILan 0175 nacionis herm yans.. ci
H Lendr-" I*, lpr* .1 i. inieesnte do odontrl le Indl" b [a dislaban la dlsla qu e debtas iruardar. i lEsta tarde a las dos Be Inicmr ha el muehash rlad crudit s olra a nasc rers aermeLn, a ca. EL
driHoy ae s 1 n nnn dmamls dtenll. de ldoe e que un d boqeldeor Bel o enn-elL
cotler s an ZM Uobv onlogS. entes; mentos despujs darin comlenzo aa 1 Iomprendo. e admiro el weOr, a
doy Lao otro.. 0 o e en., harOltraininge El lmco el hde ,. no o ... Lee ..
alficiSquo al man t a t r Gene B~urton legard el lunes y gcaon ec t Reorgamzan la pdl1 A frmn eentra d n e
o r a di bobsa jugarA en el tie en e_ I cmn pro a tie membajr ey Viiei1
i almente ter Co DA k l ,AtcooyanIo S tearlnrta y at conla ed cque a ina eic n a l cu marMna -odw. Sa embargo m si
mowent Colv&cnlAcoy'ano L rjjgrlsdlguu. lecnupara1.ciudad die Meiaioga. cam dl qiuacu deseO se dcllpllar,
.am ea-VSadold, a] equiplio que e.l. ha r II i.c e marte de log delegados de los c lnjuntos 1.4 I prende y JusLtinca la a clltud M nlc... no puede tmar un alajo. pbasn...
i Aanmes atu d .;. -do muio u u c, hacer e ...r.. _______u que IomarAn pBrte en el canmpeona- ____ d a Union AUeIca de Amatneursa sender dl depor p.
rble es nari t al Tarragona. nando el sender del deported p.1,11
mbos u 4L 1501. 11.ta. amnpe6n de Copa. vi- Ya estlA lodo list.o para el extraor- victo conservado a ltravs de loa cin- to. las maduan de los teamrns que CrUDAD MEXICO octubre 30 de Cuba. penro i te en que 'u encamlnar lh paos haclas a i .-
o(ne del UU i ," B a pM M' "psm aron" el pasad, boxeo que nos brinnar la Diricclcn Gene Burton llegar, mafiana lu- portUva die nu.tro primer c.tro du- seball. Ia rual cesd en Bus unmclonea is.lo icaragleoe. Lamb la UAAC.
o del U s go eon at Valladoltd A ae laa aepmppaa que el pueblo ni- Is presa deportecr a y lns t b l n i ts,-,',U
d.a E .O ra i o rUvi o th a olla Juat en General de Depones el proximo r. nes y el mares reanudar nu aen- center. deiilarit ambldn los deca- hace sets semanas. a princlploi de la a sgtipa l s. fo a pra- epol l anl.,
vislar en m.J3 Departivo Kij~adl Jut ab n tce-namienlr. en polhlico. en at Pals- nis die Ias distintes iscuilas. presen- panada temporade. Aesputs tde un ar mIme puiens slentr e Doe Cua. lee- teleiagnn PnelnIn. momrentalx..
ifa bnata-rsl del balompl6 en pahas bade .n ci Polec die las Deporles inamAenlo de plo, De coat r,
Teunlcb nla ad dre el epories. paPa to cul a dlsn cue paada temporadae dpu de u que pude eir e a los el la Pero comprena.
Como DIG tS y elC a Celfa tratart de ver c6mo para dar inlico a la temporada in- director de Deporpes. seior JosI lando con su presencla apoyo UrnIe shrine de problems con los J ,ugdores inlonlstaLs pars mirar el asunto el enor Pereyra ue noa cn e e.'
iEn el G l. I do Buenavista. done serA re'l- vernal del deporte dA los p Ao& p A.. Addn inlia n todos los fantilcos con al trabajo de Ia Comlnds6n Aetiicr. y uicLeieo ha sido reorglnlzada dede iun Anglo m&arui rJmlva ni pe e de-e c om h pa n
qaPofrM 'tuy bien. futboiL nindose con este crel adernl.s'er. intada olutamnot gratis Caribe ar el octavo tem del circuito de portvno que perde.e una decoro- id1
rLiga P roledi 9 z di ndo, a la.hora de rodl r con el prA nCe lo planeI trazados por In Laos icut ls e srn aa r la 1949 n re ca6n del adeuerao adp do-----
Fertua acn iesoriapa s presentarle a nuestro ea Gimnauo GCto desda hay rmsbmn. El desfi nerd amenlzado por Ia e 1 -ecasibn del aroeeno adoptsdo
_b. I a publeo a par iens oa rle a mdesir- par facilidad ae alo numerous fa- bands de sla Polilcia y presiaido por E] doctor Eduardo Quijano Pit- hae nco dll O.Nosoua. lulmo.a
Grandset l',s. ,S "rnerenges" t oener. una bue. pugIll as erl mundo A I ne l co qumie ,scian 'er este mach. a1 Behaor rector. el muy querido doc. man presdente del Ban Lui Poto. a Colombia sn lner relPlors a0- C .- P' *. "a .- c n"
ndueu. n.^l ln oportsnldad. aems pPari Para el ibado proximomo en m el re'Lo del canmel quc se tonr Clemente Inclan. alma di els de- q eeaiA d Lg e- pado Pmbl}a --J Persea- e con- .-,e I .-
encuentro. oodo, Ia presentaclon especiul que rd e ha r Lbo n Ltrad maptornc portes e univerlancrlos duroan e grand sl. d l asa o l alrleites de a
El OUo match .010 R. 1 sell_ vision, e1 anpeito ae el liart a I.s afacibn Aapit lui dr b ro gr a a i d-
oe que es |It J1: haft, rial~ Es te Justs estaeadoptandoqu e la e serh a Ie rn Goine Buialiraton r,' -one 512".5' nuntero die sios, U eg lern tclonanOrdpe de ]d'rn cia UL gsd mn gnnto nAIufeain&A aerecnu
deque aops I 'te r ade gaSGneBrtn Kic0-1^ !^^r5s1,^"^ me-------unrd tn. eligleron de'spugte Ia renua dISte maungan es lineh. oe conaucoa po- CY !(/
cen lag fta d.un sasia Y at quc sea s idernd 1100 te ion cuetro mdoccc El sidaor dicana tie Is es-cuela d lgeordound srnnl imnoinrahe ecnno
c os ue. al r I ai d el c a 1 po iodeb o lde moment errecano de la escuela de Jorge Paquel. su fundador niendo el deported pot encunma de
peanen. desnte ios el mu....rha etech.. .... on ...rrnprgraim
peonet, p ue l aoag doe bazio I aemun hacho de a. I final A elis .mlna n c le-r i Derecho zarb l bandera de dicha Ambos el Ban Tus Potoels y el un Incdentie ae cncillerla que ba-
,eyutdo 3, i. :lk qu en stee salls no ha mahbo ar hallar ei Ig d. tfacultad, ganados del ampeonato ipo.ue ta bln e halan Jo ningidn concepto debe aectLar la
Na oh -PuWa, ttradon ao c b ario en pire ci P nlrcuel pd e r volverbo a untrle at Cotdd relalone d e po0. nri pueblo.I
p'1lrtido-sn&s q . p.nt ....... de Rsy Robi Vron y qP .a Jnterescuess Monte- Bu penl0 Ac eli. dVndmn-.o .J-o
Noa.. ve .i l a m d As ,pgol dq boy son las e.guien- ese ll..mo encuenno a zo h ,aebln carn r har Enrmque Jim m .e l i retoer die rrSa antooie tore plau ental-
is Uner I Ale-rnard Bacuaen. qulin on paon pure- d epeortee uaIrvealtaIio. lanzarn Ia pri- tyom teams NeoR are deporlisla. e p e 4t;
Aunmi%5ne E' -,evante Y Ferrol en Vallejo tests ocupa el segundo lugar Ae In mdeportm bola do. Torreon Matoamoros N Goadala- Io teardco: pero ts dluecil que is
.,aor,0 ......tida qua- ofo ,a t0,inr0 ,
poe~rquei M 4Ul .. .St e empam .... [ ....de Gene Bur.-i Ae ,i J unlversiltarlo. l anarb Is taoteri- )Lara. han soliclado ser rndembros del Unl6n AueLica p.e.l5 Ievar a un.'
tho a qua i 4M 11 --WI rO telldn y Reel Sociedad en el lonconr D.ocuen--egundo weler dl -En prdix-mo rebaJo presenealai. s Cmi ampeonaIo de 1949 Nuevo lAredo y tereno prAcIlico los despos del vl.
que ,! .on~jdl~lton ,^ ^mundo-no fuera uicolente para dar- Un program de notable Color- el schedule complex dAe e.a coam Torreon probablemenoe obendrn Ion itanle am anles no surge Una me-........si
0.ena. 5O5 ao Sfo..'a-rcldo y MOurcia en Lasesa- s no Lin ea Ide prerecisa de ia ala cal- do ofrecerrn eola noche on einil retantes puestoaIsiec dtecdln que alim es perezs. sur-cge. o
ililit. lo olmdtp dad del hombre Imponado ent edia i Oe gidas por las deciaraclones del ge- -. ci
/ a" .tm. ,t W.-anad y. MAlan en Los Cit- .e.sldn por el maximo organi.ino Havana Boxing. Detalles 27 p..i....... ylad iG Drness A.... IAAe ijO s
Arad it__ aum nospelaia. conrem ,er.loi. y no a
AcrmpadaM *A mN S deparhlca. tirio nas te Eo n n di orloamrut iniha
--Santander y H-Lrrules in Bard Buian Uni tmbn un ob. hLL Spi e. Hab i larla
cnarl di i aa "-Y p6n y Mntasla en El Moi. nuetro Kid Gavlan, )ograTdas el 12 Ban s edelnas s. Lea cae hoasa
s'abn in ASr t i nva. . Asi qnea ulsamoa. a edinomina Is cartelec boxidtica Isdessparrdr Is maul que engendro k
culSto d Sz aelnnor a e e r ulad o B B uk er A lI p r b mi a dura. ndqu o e och n sea preslnte e an In ua
Ahora bl-nt,. u Aun R tirA tealsda .vicas s.n Maasit Boxwi do .. anj p P aE spoe a ... reautrdo ,el Mal
de nuevo beo 5b ". t JDonde irIa u.ed lector deapuns cdbmi l"nil. ino tkcnlcon cariside Ohivi ay doade los fasnbtlco3 tendn"a -
Pd o ran qu iote pr6xilmo match h dA Ias oportmniddad di .cr a Ion min dea- .i p.noqi r te .... ci 6, dnls cil se-a
d loop s -e-tsc----- ---- --t&csdm"--rr.-asbanercsJL*eate .-A este es _q.uh .antdo el_ 4_'vt e_ sefo_
ArlflnlI e eu iRIS"aire usted que anIero -l Ca-ze-l -in -quea.-to%-4ya-d&- l l I m
-trbril s", quaoteY,-M do husts shore al campenm-hlspaio. 'erdader s esrelao del puglnsmo an
0.1 la onge Va Io coma al t2rr1on di las ezul cubamo. per In sencalls razdn ae qiar el Interior de la Repilblica.
*ac a l Burton e un asuista formidable u Alfonso Mrtnez. El Aorado), Venio Bernrd Duc n
Is ha nOL a ki ',tlas aihures . no s e pue- quien el propio Rey Robins...i %. poaeedor di n record die 24 polelas
Lgcro a dlo. o a u eol .sr.. .ipa:- c sbi'.c pblc. m.i inOrItoocauma Cirzof~. Neuewl
gdln d Ilr mU quo con perisamlienio. hay naln comoa su probable auccoron coi solo cuaroo derrota p i Y2. .L)W CHICAGO, ocaubre 30 AP .-Ber- .R
En p ar It ai t rB l eno ie i Ibmrm eo Ac i a dIs nl do e 1A 7 II. sa o.do ni odo F S abhlas c ent & 0, c o m e n ta rio .63 u,
En t umo i asAls 00 ~ntray~1~m Jli Buoa -trr- bran OmaCRrl. OCU~ritatab boot estelar del mm icar.A ren.cn
Lnoel Vnp, nar uor,. de Ne, .... n ..... .
o dar lo O levan n ue .de dis- omo e abldo el public ubn- ro rim midlndoie Ciro Villa, el sr s poico de aspirante n-
Campeonato. s U..t tp_,.0ae "sablazoo don lbonel Ar no hl pedaden o sum-v.y ne...n L..or feolho.rweeihl del Mochuelo JI MAI nioero uno al caslllero de Io welters '
mnati.rls prn plleP'mlor.u-* i" jljan que ya no1 I bl- a cabo por Ia Direcclon de Dep.a Sle e ronldera .... der ,b UN Nratdo Wecaente a Jodenoyb
one5rous tbdic5S a ,ee I.sban dcrcol ja.b'cro aecas rn n -ent-e a. b m Johnny H |
onleb rar ONO J oan em o do,% todo depend rio de Go ,lbAn cuandao Ate hang3 -u % cl s perfl-a' n .c en .] aaia.. T n. d--CTa, I-
son I teil.ql al-m c Inos ope dn..... i..e reapnrin aqui en drcuembre De de lo% Derno.J ....te a Pepe Dianz Vtro a di .t...s. ce..ra..nu. el
evnt. S io^ -oUto gn flu &p hre aTici ^^Sn ^C,~^ ^ ea V Staim de Chcao--- 0 ^ K ^ t
tventa, delo i "0 as q det i enen carr,1s Coma ahl mue etm poles del espaitoal %r.- Cavoco irsz aun recuerdan tog d m icago
psar la ln PUca.141 y lBVtl.lW trUIt Saavrador de In CLe Pedro LOpez .a .nta. Imponancia para lodo. Io Jaiios-- o/ r Y E lo o
aSocIa de Cal ba* Pl-, Mario. eic. qic elemenios a.teresn.ies in el boi eo Jesus Garcia. conoclaoa par lon - 1 .
Do lans Ocla dllot oS g 0t 1 Y carroas mejore, q,i.. el Imesitio Para Buker easte encuentro .ntei.- naLdiC. lor el Kikaro poseedor de w n4 J lov en
hloque de la So ,-bo I ale la sgenie llama .',frruzi ali naciornal lene aloademA Is oLrne t cenoo- uat ccore dA. 1s sicoaran ron unI E m li /Se
ncriptr o el F L.Yn 201, 1.1'' l t1o' l. Vu cit. de que pondrA en jiuego cl Ir.. slai d,.rroiaJcuPa ,oael seglmndo sl- r ea P I oe
ha vios eps r --Wn s8rs nodemrdo "naoa: ;que niaravila! dificil combat
ha vit ii panOcliia OOA O i gmonId Vads egrcmlvo pa8lgbaa-
q6n u lag tonAPOt. M nero, Idolo del Barrio de Belfn, que
por Io maoviemimw Se manUene un sola nerrota como pro- Todo el mundo, sin dis. El prdnimo mrlecas. ir al sta-
uafesonal Ae Ion puo.os y qua en au El egxm de enuerdota.
ved pl o e PaVla Inci6n. .sdu de acuerdo en dmum e t Havan Boxing. Ia DGD
h~ae~ltfcA I eL A ltMa poles en el Palrcao de poa
son Deponte, venio a Pepe Dias per que el calzado INGELMO ofrecera u costurbrado program ns
dulo u ~ omnopsd nte boxeo amateur Guantes die Oro,
is can pomla I me 1 aommo pasado e em un0 maravilla. Calidad. pertenecaente a] campeonato que Be
Iau adores el Havani Soxing derroto par knocm
Lim t I out tecrlco en ires rounds sI orlen- economic, duraci6n y ele- ecoa desarrollanda con entero alto' --
Ca p^ tala Roberto DsA gancia son Irs cuaLidades ei el paopu ol a colaseo ie ita calls Zan.
Saja. Sigulendo Ia pauta trazada par el
.-A ll. u. Verin uon peile emotiv, pa r In pro io asesor pugldistico. a Ia pre-
....i ....T ENE CA 4 Ca a an sg ...... ad .... hbo pusille que t
-4T I rtENE CAMISAS afciirlo:, ornumuos cpaumblos tide pars INELMO esie total ensrlaedin de un nueco cartel entor
corilA'csiin ablnIon oidatoa inrxi-pt ... ..te" .arni
t-A gope y uninime elogio es fAni eo mproba icel alan eAe Cope-
d id y to E, oilri, bout a scL rounds. hab.r una s filo r a e Sd bH....
..e it E r. n. h t n el ring bar ons racin _que no adviere .n ..on.ec-
'l, nuespi i.-i.,:q, o cn eI ring del H,-" -de esatm peleus Ae boxeo que
)an= N A de Jri- dA-i Moantie midlendose a tanto gusta d in a iiique prLeen car, ae
1olo ; D io m ead, P io to que repre rent ,arh esfue .1"o de o sa que de .ean desc 1tr ar
1 *ffifa Ssr Icltl Sp" a rinno que sui llums personal.
EAniV K ai SaiL Spriu yc Au ^ s su uum logi~ ll ^ -seros dlarete ad lens
n.- inp ea e a nOiu una vicLorta par pun- ena l nt.i mecs
-o a---- e l- I orreNI M rOelhno Armenteros cuan-l v e 1 b
,,.te o. lo Llegii lo que 0 %eau ve~ai lnapoa laf neeosb dnEl entr: bote 3Gras
loon o fla' o estla n mi n entac elo cmpeo na- hi uqulloas m qui e ne han aduenado die
In c d 509]+ -a.O no mnO 3 7iddlewelOghtI las simpatas die los fa, tico s par msus
Campo do, use eserba 'rambic..... 4L M.... cOntende-
quampol ni fte.. me esperabai T iuac.i U loo. ponlendi- rCvallentes duemoslracoaroe eln li rAng
clue lps c(Ima.. Utunn Juan P cl.e n poseidor dte Is Havca na Boxing. Rlcardo Gs-
'^leh ,, d -no-M de_____ IA'' nx rn- l' lA c d e. dia', dos Sore-lyC nuoo.I O AI**P HC lmcrlsprl onrc aae I H |^ ^ I^ ^ H
in q e recbedo n cntddno Ac w ni5 deo-ados te- yn. die Is Academia do Cuba p
i. qu-emos Uflo cnse lao uneltinweleRht en at Into- 0 Merced. se medirA eontra el fuerte
iunt do ., ii.,r de Ir l elF t r neendo t11 re-ee
eln quo ta de Cm as ,OW"-impor- r d 1 r A Ia t l lt e opponent ..leclo.ao del Club 9nX-
B-core di I3 ITia iOn. 0 lilban y spele,' vez. Orlando Anillo. tan adminado p
ds pTr r, i e r s cqientes-Con- dcrrl.- en 3d pelea protesloiale Mod. 5102 -Plm aplaudido par los asiduoo al conseo
o)G aaIUCSCirr, o rimaul Ac Tilbo iotL O~liirta boesees sele, di Zsnje
L .Syll.quecuert. on ra~nes M [ encuentro semaflosi Acde lano-
feeclonadas con poplin bkcnco, en ,,,rt1rneil in cuentar coan grmdes aoxm- Mad.i102 .1q. chei nenultana nalo lea enexeo
%ILA V INtA toda3s lOS tall lihino ts 1m aion cii La Rahana ai, lo 50.esa a ~ di us Meilespnao iiaplemietb pt-ioeaOn Aa yi
lostl frente 5 Omliondo Cd'pedee eacoivrsn amspacee
Coma ncrkilos Io anbtlcoo, el pro- cn el pcesinhecampisnata di houses
r aa..elis,,hdo pars IS nodhe di ameateu Gusntes di Oro 1948
AI YB 8fI: Ao e IS Ll A e ana ~vt La piles deapentura entustalsmaa-
P" "dlt "l +lll~lV~~lci Jl iii .pm-rc.....b ar isa. mis aolmsrinsentl ....hoa a, in .. mint e slim-
ogUill.5{na hebianctos Mario Bobra- pioqe mie achoe en~nrentbad Ftaren-
CasadO YASSALLOl VsIlds. Clros vitla s' Ofl- bra5 Mlstr on 10 tn Mess y Geeantslm rtincz Ion fs--
[t KP',.el t'en eradeM e- ntJoalla hen quid,,da complaclulos par
d uo m e 1 3 1 0 M W -t rGl a 0 H 3 7 e e ~ 0 M 8 8 i a , c l In il erl no c o m a A eo r a s sd O Ia m a g an lfl e e sc iu s el dn d i o n v ao n
"Ttt ttTab~. KkaroGst I I iosos p sgrealnos muchachos. Otran
es-l p Dluonmeds.Ph~ot~on AS1NCIAS cloca pelcas inks rompliten la ae--
Lmn puertta dii |leavna Builnin Ii- Soll. ale &Aib~cos gla cornelira quceaom-ecerd in D(OD
ranIbertr..s (-ls sMeo p medlm de t3on Rafael p Connnulodo I N rossas apdtic II it e milrerolem pan Ia nacne en s lrae.
Is oa-leP. na di um Hoesan, Boxmlne .-


"- CHEVROLET
a MODE'LOS conwunclonalo. do 19"'
dlelo d,, cua~ll eobr. ci motor, do i110"'
134" y 1598'"h entemo.ot Tropical Molors, S. A.
I I~tK1i( __________________ "'is-auslce eneral Mieos C OEVROLE.


S I'~L, A 0CO0A N v W--ANLA -A- i~io
1mvI NOIZ ---?&ONO t-3 0LAHASBAA A ',L
.* . .. . *..... . ..- . T . .. .. ... . ... .. . u " . . . J A--: -' . .. " P l, d ,JU A N L (, V .A : A.

S_- t -.


* fSa-ss '.A-aS* -- -^fei.s-^.


A O QC0 M .. ...


Texto del presunto acuerdo entire


SBramugliia y el delegido de Rusia

EI prnmero.como se sabe, no representaba a las tres
potencias occidentales, sino a las naLone utrales.
Pruibase con drumensn l (1. .fJr An r i e S ilin


CONSTANCIA EN CALIDAD
CONSTANCIA EN PRECIO


9.k -| VAUL5A Out *aric& OM I P A-
CM O -os. AAScAt &Aa .-basmC -O ft


DIARIO DE LA MARINA.-DOMINC.O. 31 DE OCTIRR.E DE 1948


Breve biografia

del Presidente

de-los E. Uniios

G r a n d c o responsebilidades ha
Zbido afrontar en el tiemno


Reupmajsmo


AcidoUnco


as ali rM t -u-t Ibao
S~l inIS 4u~O 0.000 45tW dolor.. 4.1


A.IOSCU. oclubre 30 rAP,.-Los culacidr legal. Eslo se habria efec-
diarIes soaitcos puobcans o que c- tuado el 20 de noviembre
tifican como texto del supuesto acuer- Debe sefialarse que el doctor Bra-
do entire Andrei Vishi;nsky e1 droior .,,lia no representoba a lai polen.
LBramugapresidense d Conse to de cias occidentales y al a los seos naclo-
EOguodad de la ONU. como repre- nes -neuLtrales' en el Consejo. lasque
aseiante de lao demr potencias in. buscaban una solucion En el curso
lerendas". Segun ee e cXon el bio- de tOdaoa n gestiones efectuadu des-
queo en Berlin habria sido levana- de qua &e inci6 la crisis en Berlin.
do stmulAneamente cor la i tmplan. las posencsas occidenlales han esa-
tacrn del marco .s.oT-ado par los bleciao qur no negociarlan bajo pre.
so;eiLcos com o unica moneda de cir. s nn y que el bloqueo debe cancelar-
se pranero Ya BramuglUa y dele-
Id *i gados del oese lhan negado en Paris
c m n Que se ehubiese legado a un acuerdo
egis aran en e le las cumtr poencias oI.
Unit6n Sov s ica.t ran Bretafia.EW
F Lados Unidos y Francisa; to clerto es
ll' t=, .,.- _- Ique el lunes de esta semana Rusa
1 1 1 1 1 3 1 "1n 1 2 1 v e t 6 t X p r o y e c to d e a c u e r d o q u e y a
Francia contra ,e6 U
M a a *jUtla hi-bila sado aprobado ppr las tres
grande potenclas -
iF 1 En Paris Ins delegados occldentales
l asl 11h a I OFl i han senalado como possible que Vis-
M- m elga,-a o binsky y Bramuglia bayan eslido
acordes sobre un poslble toeto. pro
-- nada mis. poe-lo-que Slalin-Incurre
Pide sLe Figarrow que sean cn inexactitud al drcir lue el oesute
--L .-g- . ha ia tolado un acuerdo
detenidas I'a s principals Esp@oal para los ruli ]
1 l .D r./ -*' -* \ Un portavoz del Foreign Office se-
figuras del r. Comunlita fial6 en Londres que el text apare-
-- do en 'la prensa sovidtica tiene to-
:PARIS, octubre 30. (AP).-La pren- da s Jas caracterisoftcas de star dirit
sa francesa, en el cursor de esta se- gido hacita aquella parte de la "opi-
Smans. ha considerado trees medionaidtha las cual no se le permit te-
posibles para hacer frente a los co- ner aceeso a otras fuentes de intor-
oiunistas. Le Figaro, destacado ma- macidn". -
tutino, ha pedido endrglcamente lI El texto puhlicads en Ia prensa so-
detencit6n de tods las la figures pto- vimtica tlene el siguiente encabesa-
minentes del partldo comunlstafrana miento: -Texlode un proyecto de re-
cds. Paris Presse, vespertino art smolucli6n del Consejo de Seguridad,
dario del general De Gaulle, in/rm6 acordado entire elr epreontante de It
de un plan para depurar sfa ndminas Union Sov eutica, Vishinsky y Bramu-
oficlales de comunlstas. Y France gla;. rep eoentant d e las otras po-
Soir dice que en Francia se procede tenTlao interasadks en ,el cursor de
a redactarlegislacl6n que puede com- conversacaiones no officials mantel
rom e gsninqopec n -ndao .el24 do oritubro., y dentin-
pararse con la Iley Taft-ltartley, vl- ind par lo 24 de lega o s des. a e-
gente en Estados Unidos. "' ? B ? ir [
Reiteradamesnt s 0 h cornstado dos Unidos,. Gran Bretaia y rFancia
q0Maurice Thorax, Jacques Duclos el 25 de octubre".
y l F'.h0r 'Ha."sDe u Un despacho de la agenda Tass
Seonit Fa chn,' i er comunis- e acompaa dice a to lectures
a than a ser detentdos, per. segun sojitcos mue Ia prensa franeesa
'peronas bian informadas. el Gobler- atribuye a Bramuglia a Iopln6in que
no deslisg6 porque solo servirla para habha unaI soluciln a Ia crisis en Ber-
convertilos en mairtres y ya Ions ml- lin.pero ahora no es'muestra ilncU-
nero en 'huelga ae reintegran a sus rad. ao dir nada que "ahaonde las
tares-". divergencias" entire las grandes pa-
Segun Le Figaro. esos dirigentes tenclas. Agrega que la entrevilta
deben ser arrestados "coma enemigos concedida par Stalin ha pesto de
del Estado". Paris Presse dice que se ltlieve la "agresivldad de Ios date-
v a aconfeccionar una lists con los igados occidentales"; que. cierta part
nombres de todos los communists que de la prensa rTancesa ha echado "su-
ocupan empleos oficiales; los comu- cia nuboe de humro" ante la s respues-
nistas replican diclendo que el plan as de Stalin al diario Pravda y lan-
econimico official solo tiene pr orob za "ataques difamatorios" contra la
jeto elieliminarlos a ellos de los car- Jni6n Sovidica. .
gos publicos. El texto sovlidtic sigue diciendo
France Soir -dice que los proyectos que Estados Unidos, Francia, Ingla-
de ley para limitar tas huelgas estAn terra y la Unidn Sovidtica acQrdaban:i
siendo redartados y seran presenta- "Reahizar simultineamente, esto es,
dos aIn Asamblea Nacional el 17 el dia de la notificacil6n de esta re-
de Octubre. soluci6n a los cuatro gobiernos inte-
resados, las medldioepecesarias para
LA ONU FAVOriECE LAS NE-s cumplir .los sigubentes puntos:
LA .......AS N.Ov- "A) Remoci6n inmediata, par tWdas
CIACIONES EN COEA la parties, de todas las restricclones
L E SUCCES-- S o. ub .. l....T- a Is& comn unicacidhea, transports e
SUCCESS, .ocubre 3u. iun- intercambio entire Berlin y las zonas
ted-, a a oms6n2ed dlas Naciones occidentales de Alemania. y las res-
unrildas sobre Corea declare que se (ricciones a la corriente de transpor-
debesnelatablecer negociaciones pa- t e intercamblo desde la zona so-
cificiu centre lIa zona septentrional del v intca de Alemania y en el interior
pals, ocupada par los sovidticos y la de de isma, quedando entendido,
pate meridional, ocupada par lots p tr i tanto, que las restricliones a
norteamericanos, antes de que sean que se refiere son aquellas que fue-
rettradas las duerzas de ocupacli6n de ron establecidas par las parties des-
ambas potencies. puis del primero de mazo, 1946.
]Enun Intorme a la Asamblea'Ge- 1B) De inmedtato se reunlinI los
neral de las Naciones Unidas, la Co- cuatro gobernadores militares, quie-
mnuIl6n iescribI 6 los pass dados para nes buscarin un acuerdo respect a
crar un Gobtreno unficado en Co- Ia unificacl6n de la moneda circulan-
rea. perosesaOl la Isombria realidad e eni Berlin, en base al marco de
de una Cor dtvldida"; la szona sovietica. Los cuatro gober-
, ,." _,' nadores militares establecerin las
condiclones para Il Implantaclin.
ctooaa ....4a .
lB l s ndn de Isa zona sovllticra coma unica
i f Ji E-i ?-11 monedas circulante en tla toalldad de I
Im l.m lil| llTI Berlin Lo an tes establecildo srt
B RV fll lU mII oI~fectuado de a cuerdo con las condi-
goa odAllll n v_ IiSrmada cones definldas en la dlrecllva con-
O1gledao quo "aLod s idiasac.A. -o
qt IN toma forms disabltau. .nt dadaa a los cuauo goern.dors
ami coalnm osl Isl tiageamsas a rriItares en Berlin la cuaj lu6 asetr-
Is 9tlr IO so a lira
S5iillsdaao Ia'1 gltr mrlaoSasBoiYS dada poer lo cuaLro gobiernos ea
B i-yn 0 6U0ri. NMnismumae oscu y publicada el 3O do asla.
5eos55Saatalo.s iomomy"a ?oa.-" 194.0 y ser cumplida bajo la I lscall-
o deta a d. *Mda nor" :acl1n de la ComisiOn Financiera de
d a~yadortet I. Dlosm./co
TL remB sa 3 (al l uocIs:.s a B om ins Cuiatro Polenctin. cuya organlza-
X AUlT_ L.r. damrnto 'to cnd facu"lades y deberes estan dell-
oa n1ar AteiPaml.arua u .p5d neados en dicha dirctirva Esta me-
ls.1r 1.0 V iartarr dmIs ihda. dida debe star totamente aplhcada
EantE ees.dL ripidaameatlas
moaya fsmeno, a. aaa T vlt7idasL en Ia fecha. indicaoa.
Obtan m;laK fan Is bouesbios "Ci Los puntos A y B sermon pues.-
almae. 1La ameatuaaa qUa rapods.-
.sl sediam loapiat ala si. t- los en ejecucin el 20 de novirlembre.
to" 114-


I


....- .i. = :-'; "-uao uui -4at.saO--oa6r- -por-usnat mayoria-de-mfs--de-SOOOt-tO
Los obreros querlanI la continua- 1- guerra a ons rebeldes comunlstas, votes -un record en aIs regIOn
clon de us grandes jornailesi de los popullstas (realslstas y liberles Ien- Al alsfi algulenc rud deslgnado can-
ahos de guerra. Los consumidores traron a formar el nuevo Gabinete. didato republican rcomo gobernador
demandaban producios quo no podlan Ha manifestado Sophoulis que no contra Lehman Deocy perdlo por
obtener durante a guerrA La indus- hay poglbilidad de un entendlmlenio 84394 VOta pero su rampaa sgirvlo
trio anisb a una reconversliin total, entire dl y S6focles Venizelos, qulen p r 0 los republicans volviesen
reduciendo los nornales y Ilminando ha anusciado que penird al Parla. It e.ms en Ia boleta. y el Partldo
los conlroles de precious los altndos sento que el Poder se ponga en ma- Republicano obtu'o el control de am-
que conperaron tan estrechnmente-en tos de un gobierno compuesto de c. b mars de Ia IegtIaturud eat-
It batalla. rcomenzaron i ltener sus dl- hombresgque se hayan distlnguldo por c d I litac .
_lcultadipL Itn .nsatmaliprra_.. su capacldad y no nor razdn de su .. T... ,_tnA_ _
P741rsEnPWiltiCO. to primers ompilado-


Pocos mess despuds de haber asu-
rido el cargo de primer madllstrado,
Truman comenz6 a sufrr revevies po-
tiJmcos El pals se quejaoa de In falla
de care tI ausencto de autom6viles
nueaos. de maqulnas eltcirlcas de la-
var ) olros arlirulos. Los ciudada-
nos de a ra de color to crticaron
paer no detener los llnrcnamientos en
el Sur Las huelgan comenzaron a
darle dolores de cabeza. y nuevas
'habladurls de guerra stiguieron a
los primeros desacuerdos en Its Na-
clones Unldas.
Todo Io malo paregto acumularse a
sla puerta de Ia Casa BIanca. Luego
vino Ja victoria republican en las
eleceiones nacionales de noviembie
5,_194.
Cuando el hums de las elecciones
se hubs disipado, el Prestdente emi-
lio uns dectaracrones, prometiendo
su total cooperacin con nlos republi-
canas racontodas taa.laccoioagsvsiesto
eroa enienel-cio del pueblo, Algunos
Loceros republlcanos encomlaron It
oferta de cooperac1on. Pero advlr-
lieron a Truman que no piresentaae
programs radicalse" a la nueva CAC
mara de Representantes y al nuevo
Senado. Truman replic6 qu e tod o de-.
pendia de quien estuviese Interpre-
tando el sentido de la palabra ra-
dical.
Sate era el hombre que hare una
decada era un Juez de Londado (co-
misionado) en el conddado dre Jackson,
Mo. Unos pocos afios antes de eo,
rito logrando hacer progresar" un ne.
gocio de prendas de vestir masculine
en Kansas City, habla fracasado. Pe-
ro en los anos desde entonaes, habia
pagado satisfactoriamente hasta el
ultimo ddlarlque debla. Y shor a era
presidentei algo critlicado, ero a&n
Habla cimenzado com- limpia.pol1
vo de una droguaerin anles de tener
20 alhos de edad. Irabojandao por i
a Isemsna. Toda su vidn hsabla sido
[an Ilplrcamente americsno comao
.oealqulir muchacho di un pueblo
uefio de Ios Eiatadasm Unidos
pDueni que entrl en la 1 sa Bs-s
c. dio a muo aminglos que esperaba
que aI m sorlr su plitaflo release u
integrildad administrmtlia y su sin-
tero servcin publlco.
La vida luo de Ia L'nCau Blanca
lanms ha logrado ellmlnar el com-
pl eo purblerinn del premidente
ruman. e es s su nrgimln Tiene dns
pauslt epo. fnanrslos, lugar al poker
en sU *migon y leer hlitoitta Le
.ta & un irage con Ins migOS d so-
cledd tamblns
Poraes vees dentos Ir excepin
euands asguien me caprs.. on trr-kri-
sos qe noa Is siteno asbre ovu po.
Boas. o Obre su ruibi hlnWi Marg-
rl~a.
Truman fu Oel sptllnio vicrpi al-
dents qut subaluye al mai alto lfun
alonarlo do Is naclnn debldi a Ia
muerr e del president
Ilprolmar Intsr de Trurnii cuan.
do petrt on l Is as B lanca r era po-
er Diti a la suIrra. Ant qs ie u *d-
minlltarcl n tuvirlt in men do Ins-
olada. Alemania e rindio. Tres me-
ow suA tard. to bomnba st ica ell-
30 al VV[.&ID OEn l et a don
is 11, .m Lamar. wd El 2 de
M d41 oa wiotsn|o mlrLrnnnio
i Do W lII Fiat rapli tn do La
110 divItslan do arlitlluTro or camO
d la btado Unldos en Ia OsQuefrra
Munbal I


lnacron fo iuerza ponitica i ideate de la primera campaa" de
Ai parecer Sophoulis ha decidldo I United Berssce Organluatlosn
dimi r antes que esperar a que i (6O), con un objetlvo de o10 61.000
Cimara Je nlegue un vote de con- La campanla, que llevo a Dewey de
fGanza un Iladeal otro del pain. prodluJo
El gobierno ha estado sujeto a 16.000,000.s d P prodo
grandePs critics debido a su inc 18apa- Dewey lucbo enrcamn .e perI
cdad para riir Ja rebelipn co- d esignac o n ca Iracmnd stur pres-I
muniotalen enortey ate n der esn a I co taolaa dg
demand delt pueblo que reclama un denoril en 2940. pa e roue echado a
rtmso mis aceleerado en n rehabilis- un ladeo par un maorla abrumado-
tardn econsmmico del pain, rs a favor del desaparecido Wendell
Winkle. Dos aios mis tarde volvlo
Sophoulis duda que su gobierno at ataque y se oonvlrtld en el primer
dae coilecman tenga Ia conflanza del gobernador epubllcano de Nueva
Parlamento a pesar de que entire lns York en 20 atros
dos partidos representados en el mn-f Dewey 4e convlrlm6 en candidate
mo tienen 200-dc lans 350 diputados. republicano a Is presIdencta en 1944.
,Vinizelos afirma que la mayoria pero el falleesdo Franklin D Roose-
del Partido Liberal, del cual Sophou- velt ogr6 25610.945 lotes contra
ib es-nominalmente et jeTe, le apo- 22.198829 de Dewey. y el voto lec-
yard en ou peliciOn de que se forme total ftu arrolladorsmenle favorable
tin gobierno "superselecto" para que *a Roosevelt,.
resuelva los problems de Grecia. Dewey regreso a Albany, derrota-
Si Venzelos-pid--un- oa de-d- t- per,-no-olvidado -EiM Bs- nairT-
conflaiza para el Gobierno, tendri la aPra a reelecron en 1946 llbro
!os votO de los pequehos partidos una fluerte btalala de largo balance
unto con cerca de 40 de lo s libera- con el gobierno federal ALac6R al pre-
les, asegurando asi la calda del Go- sidente Harry 8. Truman repeud.-
bierno. mente y califlc su adminisLraclon de
Los functonara asrerlcanos que e supremema incompetencls".
ncuenotran On .Greca son contraries Dewey naci en Owoso, s Michlpn
a que se ptanier an.,ra to crisis po- el 24 de mareo de 1902 Be gradu6 en
tlIca, em endo que rea un obsticulo ta Univeroidod do Mlchlgan y I
a los acontecistientos mtlltares. tcuelado Leyea de Columbia.
En 1928, Deuey cnnlrajoIomatrimi..
nai con Francers Huot. de Sherman
8PAAK ABANDONARA EL Texas, a quien ronoeit mientras am-
GOBIERNO BELGA bos estudiaban en Nuesa York Tie-.
3tir nen dos hljo,. Thomas E. Junior, y
BRUSELAS. Blgica, oclubre 30. John M.
(United),-El influyente diario, "Le
Soir,. Informs haber sabido, de deieo de abandonar "lode InsIn cr.
"buena fuente", que el premier y ml- gaos" que pose n el Gobero. I
en- Era sabido quo Spoaokl deMie hare
nitro .de Relaciones Exteriore o-ltin tiempa, haoblta eeresado el taIe.
cialista, Paul Henri Spank, manilfes- sea de abandonar lodnos sunos cargo
t6 al cosimt central irl panlrt al mrnnset i de cancitller


EXCURSION

A LAS

CORRIDAS DE TOROS EN MERIDA
DESPEDIDA DEL FAM080 DIESTRO
"AR M I L L I T A"
Torecmado Fermin Rivero (Espinoza)
CON SUS CUADRILLP.
LIDIANDOSE SEIS TORO8 DE PALOMEQUE

$99.00
Incluyendot Pado *n anW rs pdo y coofetabsis
Douqlas D C 4 doa In a l. 1icaaa do Aviadcn
hotL dMrayuno. aporacla6n, onirada do
banm a lsomrah

SAUDA: Nov. 13 REGRESO: Nov. 15

-CUBAN AMERICAN TOURING CO.
PRADO o. 357. TELEFONO "4575


PAGINA


)I


-r


E'" Es el shorro una virtud de tat
m trascendencis. que llev6 a las princi-
pales naciones del mundo atratarlo
en un Congreso Iniernascional, el ri-
mero de los cuales be cclebr6 en i.
ln, Italia. en 1924. sacordandose en
el mismo, en demostraci6n de sla im-
portancia que en los pueblos tiene e
ahorro, instituir el 31 de Octubjre de
cads nAo como DIA UNIVERSAL
DEL AHORRO, fecha en que se
claus". dicho Congreso.
EL BANCO POPULAR que tie-
ne especial interns en inculcer l*
pueblo de Cubsa l practice de em
virtud porque con. ello se adquiere
confianza en el future y pe propende
al auge de Is economla national ce-
lebra regocijado este DIA UNIVER-
SAL DEL AHORRO.

BANCO POPULAR
(El Banco del Ahorro)
CUIA. Y AMARGURA
HABANA ej

kA eiT


LI


R4-L


I


-t


-r


que la prmanecido en el poder
Ior Is l iLed Press.i
Duranle casi loda u rarrera comao
320 presidenie de nlos E.iados lnldoa.
SHarry S. Truman isuu que hacker
D rente a muchas crisis
Jams irat o de cvadirlas El haon.,
bre de Missouri que no ansliba ser
president al principal, sera esempre
recordado par dos de las nils diftciles
decLsior.es que president nalguno Ja-
mas hasa Leado que hare.. Ellas
fueron.
l.-ArroJar bombas atirnicas sobre
el Japan
2-Hacerse cargo de la empress
de ronducir los FLtados Unidos. pot
vez primer en tempos de paz. por
un curso de liervencitn direct a en
los asuntos internos de lol palses eu-
rc peos especlflcamente Grecia y Tur-
quia
Tomb la decision prinmer. con lI
esperaoza de que la o bomba atOmica
pondria ftin a Ia guerra .-oin el Japon
Asl fuk.
TombI la decision segunda con la
esperanza, mediante et apoyo del
Congress y del destiny, de contener
la march del comunismo.
La significacidn "enorme. pare la
guerra o la paz de estas decisions.
sun esti por determinar. La primer
llber6 una nueva y sin par violencla
que el hombre quizis logre o quizis
no pueda dominar.
La segunda puso eni manos del
Congress la responsabilldad 'de\de-
terminar cudnda y en qud pttnto ate
pals debia irse a las manoas con Ru-
sIa y su totalitarlsmo en march.
Truman 'dijo que el moment era
shora y quo Grecia y Turqutla eran
el punt.
Solicit $400.000000 en ofectlvo y
arnmas para fortalecer el potential
grlego y turco de forma quepudiera
hacer Crente at comunismo. Tamblen
solcit6 autorizactdn para enviar ase-
sores y 0tro personal-no tropes de
combate-a eos pauses.
La grave naturaleza de su propues.
ta--en efecto una propuesta pare el
abandon final y director de la nega-
tiva tradiclonal de este pals a inter-
venir en los asuntos de otras nado-
nes-habla de causar agltaci6n en el
Congress y en el pueblo. "
' Pero Truman no habia side ajena
a los efectos emoclonales y Ia tension.
Habla conocido el golpe de tener stt-
bitamente que asumir las riendas del
nis grande gobierto del mundo en
1945 de manos de Franklin D. Roo-
sevelt, el tlder que fallecit en los
mess culminantes de la Guerra Mun-
dial II.
Y habia conocido, como nilngfin
president desde Woodrow Wilson, lo
diflcll de su labor como jefe dem6cra-
ta del Ejecutivo, mientres ambos
cuerpos legisladores eran controla-
dos por el Partido Republicano.
Truman no queria ser presldente.
Tampoco le interest particulqrmente
ser vicepresidente, pero cuando la
convocatoria del partido le fud pre-
sentada, fud como companfiero de bo-
leto del president Roosevelt en 1944,
abandonando la vlda que le fascinaba
como senador, de Missouri.
En vista de lo que habia de suce-
der mis tarde, los primeros pocos
mses de Trrhman en 0u carao cons-
ttuyen una luna de miel poltica. La
estrecha unldad de tempo de guerra
en la naci6n segula operando. La vic-
toria era aun dulce. Habia sido su
privilegio anunciar at mundo las ren-
dielones del Alemanta y el Jtapn.
Pero la tinta de la firna de Is ren-
dici6n del Jap6n estaba sun humeda
en la-.baha de Toklo citando comen-
oron las disputes sobre la reconver-


Nowsisla9. IW 4"LU *-"_.
tt. Wa teyLuMb-o.it0Ul1
tomaji a tosd d* I. MTagr, I. *l
In oinlte t 0Ur. a t.41aa M *
emorML Pur owoa us *M titi-
to, sA-c .= d Is a MA 4. 1 mbwl
Om4"ORA~e rc. qlb Vs
.WlArp t o o w e I& do t -o mubI
ade*t& a DI s I.
'. iaefllta trabadJr Qd oter fL
T,, ainmdO.d.0055..ra6mtron sI
560100. Xo5se. a tamasoloy BU50 to.
T aderesdo 4. maode I 4mbstao I
do. Ube. 4. dl"r.$4.090,012 de


utilidadenla


Vertientes Co.

El afo anterior obtuvo un
mill6n mis. Elabor6 much
mas azicar durante este anio
NUEVA YORK. octubrc 30. (AP'.
- Las operaciones de la Compaiiia
Azucarera Vertientes-Camagitey du-
rante el ino commercial, que termin6
el 30 de selitlembre, 1948, arrojaron
una utilidad neta de $4.00,012 d6la-
res. despues dc deducir gastos, depre-
ciacion e impuestos, lo que equivale
a0un dividend de $4.25 por accldn
sopre las 962,614 acciones emitldas, de
acuerdo a In inlormado por Ia firma
de corredores de la Balsa de Nueva
York, Lehman Brothers.
En el period comercist anterior ls
utilldades fueron de $5.082.468 d6la-
res, pagandose un dividend de $5.28
par acclon.
En los centrales de la' Compafiia
se produjeron en 1948. 1.714,536 sacoas
de azucar crudo, o saase unas 283,000
toneladas cortas, lo cual represents.
un aumento del 18 por clento en re-
laci6n con el ejerclcio anterior.
Philip Rosenberg, president de Ila
Compalia, en su informe a Ins acclo-
nistas 'manifiesta que si bien este
afl figura entire Ins mejores de Ia
Compafia. "las operaciones tueron
afectadas adversamente por las dis-
posiclones de un decreto del Gobler-
no cubano, por el cual Ia Compailia
deb6id mantener igual alto nivel de
jornales que lo. pagados en el ejer-
cicio anterior, pese al hecho que Ios
precios del azucar han sido inferiores
este aio a los de 1847".


Dimitird el

Gobierno de

T. Sophoulis

El Premier heleno no quiere
esperar a que el Parlamento
le niegue el voto de confianza
ATENAS, octubre 30. (API.-El
gobierno del primer ministry Temis-
tocles Sophoulis presentar la renun-
cia en pleno dentro dc tres dias, se-
gftn anunci6 esta noche el Jefe del
Gablnete.
Se form el gobierno en septilem-
bre de 1947. Despuds de la presidn
ejercida por los Estados Unidos a iln
de que se conestituyra un gobierno


Dewey se hiicio

en l a political

a los 29 afios

Comeno6'pmo asialente del
Fiscal general del E stado.
en 1931. Datos biogriflcos
SPro la 'NITED PRESS
Thomas Edrrund Dewey obitm- i
inicio en Ia poliltra de categorla de
manoa de un democrnta I
Dewey.era "ain obscur o atogado fe-
deral en'1935 cusando el goberr.sdor
demcerata Herbert H Lehman lo se-
leccilond com o fiscal especial pisra elli-
minar en Nueva York lao bandas de
criminals or asJizados Hstaa enonO-
ce. las actividades de Dewey en Is
polluca se llmtaron a Socar ntmDres
en las puerta de los ciudadanoa en
representacl6r. del dirtgene repubitl-
cano de .su dinsrlto
Con au deslgnacldn rcomo fiaJ es-
peciall, Dewey s conviruo de la no-
che a Ia manflana en una figure na-
cionaL 81at del cargo de fiscal dls-
trital del condado de Nusva York al
.cargo de gobernasaor. y lurgo al de
candidate a Ia" presidency Dewerv
amonton6 la mis amipla masortl dei
Eatado cuando fuo electo go'ornador
en 1946.
La carrera public de Dewey co-
menoz6 en 1931. cuando a los 29 atos
de edadh se le ddatgno primer asius-
tente del Flscal General para el di.
trito meridional de Nuesa York. Mis
tarde, como dlrilgente de Ia oticma
del Flscal de los Estados Unldos. per-
sonalmente capitaneo Iam ineaUga-
clones que conduJleron a las conde-
nas de muchos extoratonnLans funro-
narlos deshonestoa y eatala ores.
En 1933, Dewey reclblo Una deilg-
naelin provisional como fiscal tede-
ral del distrito meridional -el ham-
bre mias oven que jams ocupo ese
cargo-. En 1935. cuando LebmaR to
dern6 fiscal eseual pars comon-
Ur el bajo mundo n la cluIdad de
Nueva York, su reputaction se exten-
dl6 de costa a costa. Bu aensacional
campafta contra el crime Ie gant el
Utulo de Ot;irota-racketL.
Los parUtdarlos de Dsev nio per-
dieron tempo pars capltallzar we
titulo. Cuando aspird a su primer
cargo pulblco elertivo -fiscal del
distrito de Manhatlan- lons direcLO-
roa do su campafta preparasron una
serie radial que competia son Inso
mejorei programs de policla de la
radio.
La propla iatluritleza de la proxi-
ma tarea contra el crimen que tuc0
Dewey, le did un mail d i emotion
y gran publlcidad al asunto. Law co-
merctanes de Nueas York esLabar,
slendo despojados de miles de dola-
res al afo en exigencias Deowes se
lanzs al ataque. y no se detuio Cuan-
do comparecio ante los tribunales
tentsia un caao perfect De 73 pro-
cesamlentos, .ogro 72 condense.
Con dxito procesao a un gran grupo
de explotadorea que era el terror de
Ia industrial de Ia aguja. y luero to-
grt6 sentenclis contrs el ya famnoso
Lucky Lucilano y sun hampones del
bajo mundo: Artihur "Duich Sch,,im'
FlegenheLner v 0su agents pala las
exigenrla de 'dinero Cn los resiau-
rantes, y otro
La estrella politica do Deewev as-
cendl6 asn mils cuando proeuiro a
James J. oimrm-.ii, Hlnez, cerebro po-
litico; P. Richard .Dixie. Dasis. bao-
gado de los hamponea do Nueva York
y varies otros compltcaros en .n-,,,
puesto racket ae seguros y su pro-
ecclin oflclal por un aindiralo
Eu 1931, Dewev fun designado por
los parties Republicano l FuLlon .u-
slin Municipal. Trkba)o A'mer csiro
y Progreslsta. como randidato pa-
r-a ., cargo do ]lsral ditriltai do la
cludad deo Nueva York Put _ecte


PRECIOSA PARCELA PROPIA PARA

GRAN EDIFICIO (VACIA)


ILLW
Li
-- .Paqado a Inianta y Cin. AstraL Vall. 111-113-11S.
13.50 x 31.65 Mt-. Iqual a 422 M2. a S55.00 M2. -
PARA INFORMS LLAME a U-9445 y B34938


Censuran fahlte el nolnbre de Ordenan eL

Dios en un texto de la ONU del fuegei
-rabes y
Se liata de la Declaraci6n de lo Drerechos del Hombre. '
aEl atlcimo-d-ceclara Oservalore Romanino-es un %infl-mAf Explican eslosque af(l
de arlierioesclerosi espritlual.... Loable aclilud d|l Brail oiperaclirones defeUIfiv l
CIUL _I.\ A i"ICANA r,,-,,rre 3 El ,,., e,,r,,di.... i. e... r, i-a. Es con
AP, iEs ir dioi Ose. ose '. 1--a- cR,.el Is, s 5I .. i. -
~-rm 8 rl :. 0 ii..r.iie iii. ..rsr. i~a iiaei .i.1 F- V;i n Y)s~i lt mA '.
irri,iP,-E........ i d c in. ... .....iRli. r,-,.,', ,i br d..i.r .S....,. c i..eosa..s;eo ts A
tetrr, n o' ...... .s i. r d.. ... ... .' s.. .... s, nu ic I saU. . ,',,,, r' ,hSl ... en et Ison re
d i v e t i. ,ap ..' : mi..... ,,, r, ,d a, ,'-r d e n a r dn eli
I.lo .-. Is .,rCl,. id e C.- .e..P i fI-S ,,, "!re. rea dcn el mfrente


soppe data I r.re .Ii .rczi.c. irsr-ae .l,.'i.s l. c. nis.. l. r i r-. .0 cimis the el a j
e, C Iu rr'-e a or I ri c tbeinte r
di lo rp., e cadn. e . t e., i'. Jr.r01A d.e. .0 ,..,. i '. ..fri- '- a rden brleL
Enl ur. editcr,al ar pf..T,,r- pI-' "-er ;.~., prenwr, nr-n., n altlu tif .
c.r I .;L, dci .r ,,ll r..ors.. .l .r. ...- r t l ,,; g acrde rae WLtones.

a* Ie~ *g P r, m1 ierh ier ,1' r .- 1.1 i w.-. t. , .d..e lr, qu4 a el t a ta S.lU
Nsepped va s fablaTire e a'..1" 'r ,:, rrr. '. I n.:.rriuplao ej lbertai r 4eb
dlare ,iO i Seie rI'- 5a1 p d.,i1, ....l is ..Ilee -
1 1^.-. oe fr,. ,, f,.-(.,,,-.s-- ra Drp..., E a,1 ef 1 e a eral WiBB 9w |


d.-, r.. -. I- d e.,e b a ere,,,l. i 'e tie os rar..ea taadorentfW l
a e r al ..I ,,s h ,r.f.. nnr.l .1 ,e 1r,, ,r Ja-.,rs p.re L Eat. rdeen 4
i u v a ri.br|c ,..s,,.: e .... ,,.., I.. lf lo p~oe sas-itl.ll T.. B- ,r-uzi El Ll oar, no
a pr ari a Ku a B-...i. ] ............... ....i........... ..t....1...- ...... a respista. ...s
a.,r0.,r-rr ticsei t-que III -s

aFd ,,,e, ,:,r -,, n PI h ,I l Rp,,a, it .-l ,a,, ra-.a procedenl,
de A le ila Iva r n c ra n ,3 L, r tnGr, ,,, i.. i. ir n ,,,, r.t'.-.rmrL que l. S oir
dci p.:.-lrtao ire qj cil n -ir lr ,,.., p.'r.in.TO ir. .5Ue compUcta -i5a a
No s61o desarman lan de lo, ido rea.ir. a M.. m aces ri .. ,- -.....i.on palestma. les
sr.: :,.Riu'. o Los ,:n,,,. i .--. l i-< ,i.. ,iI~ mc rin negado a 6
germanos. sino lamblen Iodas ..- I inairn, iAiTnri n rc ,',,, iri. h.i... I ,-. ,, hap nn ocupado
las su)an. Se van, dice Berlin f... ..BrsiI ,4', retire Ip. i -r, m ... mropas rte ` .
tie /, al Jis dn rlln as c r a,,,aI ,, -rer ;s de )Iat N- .U[.
B -RLIN -im 39 s Iils JR,'- ,.e sexise ere cli -, ,,, 1-.1 ,ei..i mrhelits satcaron 5
asBERLIN d lcire 30 d AP- r e.t Daiiis Tirre re.prr,.dIce it,.,.- I ,.. h..,,era- enireTarbilkza
ailbion esla o .rte quo Ins r.o r1 O aclici, on alopiada p-.r .I".,". .,- : I A rr-",Jals .la a de yor.
has ietnscsin wxoioel ue Inms i i i .ds rs5 e s i,,..io. cerr..trti cleA yer.taod
hen inin~ficd C eI Ce,...C..e ie 's q,.e dice "Todicos ton %,re', i,. i. ,,I: ,,e ,." taque fue.lantado
hL-n inensi lcado el seeAa,,,s,,e It-c e i ,oalC n n err- i as c r rtsIs i ,.,I'ra las tuerroa Arab4i
u110. Ins (.Jl toai smdrI c A enor, .srt,iIidod Esiar dld.. i S, ....'- relentemente pool
S.rep]o ,an p darareti d I IrI u,,fuel. Letur i Ltc nl c roncr ic"lcr Ne a drmt.p i,.s.rI,, ,-lr de is linen tijada en 14
rzas d e o .u.pnclon Se ,rii .iu. .ii.s in irv Ess i t. It r e a. adee RiP a l
rormnl' "ts.'. Is on Si% Illco, Io %.S. r}In el r e~ re l
arman ItAlT,Cs propledn1 de 0 lesrr A ecoriInis iamgis ,,ei.c l- e aelitas que do 1
r teh sino tam olens rsr ,a I tics e- cs-ricti su e ,,s o Cities e r ,fnI -dr,, n, ,, Ir de. a l rc a ar An tes qu0 p t
es s la Uritn So ,,let r ssrqre e n I n,,,,i >ueio si iae. i-- *- Ucrars iaqa r gsra nu .
ab~~d?|",;,romrre Scla; e?;*<" 0 ^ c;'".,1 1,*n"1',flnr;,; n(.arr, ado ;srr', utena l ;I


fueroas companies debern mcr ,*lialsn ie rcdii'c a sf.. I0 odedur,,:,. *f (ais pt p semnrrlon do Gal tea t S
va saosldsico DENA dice qc se ha Cr, Dios n" en cl lrll7 On'I ,,e,.er rde ,. a ma d 1
iregadso a In omuntstsn elemares cn I s trniita dci crpc.i, hi ei.l i,.rpardn posIit nem L sI an Ian
n in so de 31 fibrius. lag ninupe @ scidP. el ars oe.i,.i I ,.e. es ma sITe ohomleonto a
deb.e.. demr Aniod a.s.e... d[ dic d IstslnoSc slier. .. l,.. -.i. l ..eg dto Inn eo olo
junlo. 1949 y qmie la lsia i-ec eia pliesuat rsso l e or, ,,iri,.i, r, i ; I; loranla Judtastta si um
Include 102 ftibticon sac v sron Oris- ur, stnso nn oe ac ia sscs,iceslcrr..is alor obs a se iitoo~tsig
pedad de i no i sot eloitrn ,. las que fue- pollnie s i i i i s.e
son conlrscaa qI en cminicepinls rt e. so- .,,r'
....n.....m ,soe teq ..... mimhcertl .... E ema Pica1
phsrvnaos ns Ebrperos q ilibo erss e p Drsl. I eIlNG eI1A HA fEXPllI'L bA O a
ma .- lemiras DIPLOMATICOS eUGOS nLA V bt) a
Agre2mia .,... nci.n..de at.es'.n qeii -u ra- e it ,ide b Jm B -im l


Istecitsst I LnlssSo aura^ C i aagsi ofiraat do a ".' .ran ; o;. ."* ^ -P
Irsdeed.ams oao.omams ieota1rmomllil
ul, nlto sde od5 or mcse,. In outL o espoLsadr on Inn uhls.', .lit eaumn tj'rebir PiratOn. anstoes
re rra mu, fuerzn i so-e id,,,,ac do to Leoaarmtn yugosiana psertlo ,,ins m Ale6~. Tiara. Pas-antol._.~
para meisdi nad, s el alimn islraIte d n con eilo un criiP,, er, l, enla semie. rioi 0 e lao roneitit s
r0i4s yen c re Ins doar poise l. TLa ds poeqom sae a masa^f,", A.atn diarulao s
r jug rscelot quo cl Gobiesno do Bl I das.. am nuvao d cubrtmlsnMt I
nolue 12 fbfias qe 0 i po- Oradsis am pre Iso nrto non a fcetemi no."A g185co on-s jdo s p envo~OOU
Ues ean aiuea r (t.r Ia
is dc protest a ontet Gooiesno nl,, 4se.k ca pii slo.e(.e, mua, Vd t
r i gorn ouer.Imdoa sud tilo rapo
pa rclons. reirnq, hI,n ahnr. E afun.rgots ti eio assa asr~ ~~m
l uii.os norefu iados ,poItAo... .o in is" ... ,5
E 0 l[Uio G obdrol yuaollalod|n en au-ir rerl P_ an Nla m <,
me Tlerrla Snta G,7bdl. TISn hung o ii.r.d .. op ... tL4iX lrt
h5i0 deiLors en Ila relarlones en re m r
n -- -. OO an pnlss que rnanllfenn liZos dl, Par0tl o rdlaos dela !i
Proponent a l a Comi sti n Social duos, pip c,.5e mand Ie Wnno d JI
JI IdMlt ,li- .... -.... eIa-----. ----.s------
para dIde 5..tliSm 5L0tils~lraisiaed o louaciise.lw el ~rsmcL~ ell


uc ia u|imu taza[ uin program
de auxilio de $29.000.000
PARIS nclbiue 30 ,AP --Ls Cr.
mltslon Social de Ins Naclone lUnt.
das cre esnia majs'ana un tubbcnmlil
eitcarisdo de prepanran mina resolu.
clon qlim rEsuielsa el irgenie proble.
ma dr Ins %0008 refugladols de la
tuchn err Patchpims
En i clncin cor. rpe paulto Belrgi.
ca Htiland, el Retnu LUnlidn Irs
Eslados Unidos han propuesi.i un
plan conrsitLle71 ern ur. pograma de
-sytsids-le--a 000808--de -duIsre-. quo
(ur discrlldo hoy
El plan pIde rl #I1medialoi. airlcip
por part de las Nnclonres Unidas do
9000000 de d61ares v recomlenda a
los Esiados quoc forman prte de la
ONU que hagan ronlrlbmmclones ma-
lunlarlaso
Otra proposlclr. de Bolli i. smiu-
glere que los Estoadon studien le Dr,-
silbllidad de organizar crolrclas publl-
cas en suo palcie
Hirlrdo er tla,.r del proararna
de 29000000 de d6oares. el doctor
Eduardo Plaza. dc Venezuela. pro-
puos quo as el duiero no5me reunmrte
cara contribuciones voluntsaria el
resto debe aporlarse pr Iolm Ealados
do scuerdo con un sislem de cu.o-
too


r--Sn-HMR.-IM"V-Fue 6&klfn&GO-PF4--J-;;


:i


-t-


-L


-M


m- AL


JAUJNAM VEINI 'DIARIO DE LA MARINA.--DOMINGO. 31 DE OCTUBRE DE 1946


Piden apoyo a Justicia para la


disoludl6n del Ptdo. Comunista

900 campesinos ddl barrio de Maiagaibo. en Oriente,
redanman amparo'de permanencia. Contra el intent de
desalojo de loJ que tienen en airnijulo iai.Buc y
Se rcceio aver en el Ministoeri de nistro de Justscia. senador Corona, el
.lusLIci ut escrtto dirigido al manis- lola do despacho de La Secretariar de
ii-, sciador. Ramdn Corona, eno el PresidenJla. doctor Crnstobal Mu-
..;, Cl representante doctor Angel f oj .
' rnanez Varels, e plde eo apoyo uNombramlenos en Justleia
srz, It, aprobacl6n deloa npsopnn Fueron dados a conocer pyer los
- Ic.( que ha soamtldo al Congreso. nombramientos del doctor .Afred-3 Al-
, i.enac, disoluiodan del Partdo Co- varez Soils como jee de despacho del
,,u.,_-ia. pr conalderarlo aam partido Msinmsts o de Justiela. en comisi6n y
ic i.ra. de sasltuir el actual go- deJ doctor l4cardo PelAez.tilled co-
S, democritico par un sistena mo secretario particular del inistro
j 1, I U'.' .senador Ramon Corona
- preoo en el escs-to a doctor Fer. -0 Se-at de dos prestlgosos aboga.
p.re Varela. OS misuso tero p qo Identslcados con e l minuatro y
,.,.ez Y.Vreta. at m~smo tiernpo que ucenf onvmdriApla
..rr, pand su nrposldens-de ,-ue pq ue euoentan con verdadera npUatlas
iratl, de salvaguardar 1a democrat. -e dejtj n de Juselis
.. a- 1is peisgroa que entrada el ma- Ligero movemlensa ia n l omona Pa-
,i ,I-,,o mar-xlsta y su manutisam rP misImum luass"-- -
,:.i ur, p,:,hura que es elcomunismo.
cc,p:. ereirsquoa ereuiIam Para mafLan. aluneia se espeoa un
Ps.% el rooccontafito ropubtimano 11gw movslensenw en e! personal del
,-:.i:-sorarldn pareagrar iaapra- Mnnisaxlo de Juacla, que soc paearb
d--- dme esa ley "y cn sucln de de unas clnienta remclones. seg*n
f,.i tpara eliblenestar y tranqui- seoba duchu. Pn
a der! d(anacifn". Se Uene el proposlo. segun se luos
.-'-:,la iambisn que hay dos ten- ainfori.de ascender paraocupsrecar-
-.'-,cO: irreconctliables n Ilucha: una." a en la plantilla .del MInisterno. a
-c. ,d c-n los principios universalesa vlejos y competente empleados del
.1: i.. CiLjZacln occidental y Cris- department, de aenerdo con cl es-
r.: o hue consairaz los a Tncinloa de siddl n


I ..Hicr.ad y de la Ubeitad humana;
S.Lr, que msendo negaci6i de todos
S..e. prnciplos, trata de imponer me-
, c-ire cistemas de coacaia y violent.
. una conceplo6n maternalista de la
n. .:1(iCl a -
rn la propooein do leop qua acom-
i. -- ,al ministry de Juilcia, sonador
.,,, d c. deste. el representante Fer-
i,,,oitcr Varela, quo el Partldo Co-
r,,i,,,ha ha poi &. a.la fase do iaas
I .iZ..cilons f D ricea, .tratasdo do
el:t o .ar el gobbarpq damocrtieao pa-
-, sinlrlo faormsa de go-
I,,,tic enesmn dolaademoa'acla, y
s--tinra al Partlo Comunstat "iUeli
.i. ;5,.i v control al rlfgimen domo-

Piden apteN I mpelnese
Al minsttro do Justila. senadot
TI .mon COrar .drigiddo el al.
r.sae de San Lo t Orlnto, ec-
c. no que una l00 capelno a c.
baJlo > 300 & e.. p i1= 018 de Bu.
auey. barrio dg xalapabo. se dird-
pieron pacfflcomoata wem ashaldls
para proteaW a 'x Ii dBoJeoo que
EC pretend ha c tg ]r u nuevos ad-
qutrentes do eal toM. I
Detlla el ekalale, oWlor Juan Io-
d? I uez Re *% t4vs 'at-. s a se al-14
t, rgan ftle "a qul y e las
c.,-pm-sinos qlusiong sme-I 1 con-
fI men sus conta dwranmel;
it, QUe letnan Cmo 9 apirterl d dneflo )
s, les concede peera V= com.
p. ar los blene op y e
prrmiia el de=Kroj idH d Mu
i crat e do xn *f e d, oe cul-
In os que so qui cl xyeftlr eo 'po-
irero para s Ift
inoeresa qua tm ate a]
anio en

.Cs:tllao Jat oros

S-tMa U mlni
ciun Camiesiln dd ois
Colndante dl
t., cue firman Jo 096o
Ico Castio, JuaM 7
3r-i y Jose 'ernaixdez, *i a
(r. que se cartfe-,quek n~

rnausna 1de_1s Oo tbortu .p AledeK.
bmtu
C., Is C0y mp
c: cnhbro=, rdo J Cm


tde tlene oo &V 42
,'enriflado de I abIaeriak y hyco
areas a nombng d A1


que dle Bar iul pro lolearl.
noar Daldonsoro Csa.
Sr aproplan ma tsBeto fdd ipa-
ra.orl as porine,
n P"Uv
ne ol Mnipstrhio de Jugdi* edeel-
hiu ayer unsa donmcia doe itr Ml
,uel Marlnex coa a fm
C^.*ntraafnustm- =hrt-AL ?1 ld V i1


-t
It


Moment en que tomaba posesidn del cargo el nuevo Director de la Renta

1t -' tm-mis


El nuevo director de la Renta de Loteri Nacinal. -eAor Gerardo Tarrero. euando tomaba posesil6n de s
cargo. slade lelleJi&ado por el direrorr sallentLe. arfior Marlo Roca. Aparecen tamblen. el minlstro de HA-
cleDda, sefler Antonlo Prio Socarrsa. el uevo subdl rector se.or Ricardo Artlgas y nuestre conmpahers
Isedor Ramdou Muid Molilna.


En el Puerto


Por FRANCISCO J. PEREZ BARBOSA

-Demuciau al capi de] lotu per no pagar Ia tripuladcidn.
--Rea m6a em Ia Adsa pats trahnr del deapacho de antos.
-Notidaiu en rehldi c In puajeros y los bipulantes.
ArrIb6 el vapor Florida -_ No le ha qel dado nu haberes
Rmndlendo au via- Ante el o.claJ do guardia do la
Ra deod% o a rlma1ma concurrieron los
a tripulante 'del vapor coaLarlcrnse
puerto de La Ua- etux. saefire Jora Dolores Maren.
af.ayr par I do Nicaragua; Tralqullsntb Montoya.
i a de nraWo de Cuba: VicenLe Benl-
r.S r mamranaS vaPdor el. fiPeral Alberto wranja. de
dos de ala Pecninl- Nlcara;ga; Carlo Slu,, de Nicara-
saer n4 Occidental SS. Company. 3gu y Oralo Minde de OGuatemala.
quo oodUJo a La Habana 448 pa- par formulair Una denounicla conLra
, entre os que figuraban 6 cu- el capltm de ese barco, aehor Harry
einos, 6 apafoles. 1 Inglda, 2 meaxl- Jembo a raquien acusan de no haber-
canoe. frances, 2 holandeseo, I bel- lea lquldado su haberes correspon-
gas, 1 bralsUefio. 2 canadlenaea y el dientes a do mests.
rasto norteamerncanos. Tamblin con- Kxpresaron los denuniantes en
dujo el orinda. 94 toneladas do cueetftn qoe los lnicoa e que han re-
carga general, 22 autaomvles y 512 clbldo sus aueldot a bordo son isA
a8o0 de correspondencia ordlnarla. vaquero que vinleron cwdando cl
Eun el vapor tFlortdau leg6 una cargamento de ream que traio el
ezcuralin do 230 flortltas de todos baroo. Agregaron qu e ese ganado ha
Ios Estadoa Unldco de America. que sulfrldo gran merma en au peso du-
acaban deo ceiebrar usa convencidn rate IL traveada y permanencia en
en Is cludad de Miami. viene prel- el puerto de La Habana por falls de
dida po r el sefor Robert Barton y alUmentacin adeouada.
funolonarlo d4b eP. and 0 R. Bruce Las 278 cabeoa de ganado que sa]-
Proble. Al muelle acud16 a reobirlwa v6 el barco de so accidenlada iun-
Ol doctor Josd Garcia Cidre. en norn- vaesla, prooden de lb ganaderla deli
btede la Oorporacidn Naclonal del general Anoatalao Zonmoza, de NIea-
Trio ail como Ia Banda& Munci- ragus. y su desembarco ha sido auto-
qu ajecud dlautints nidmero rilzado yL.
Iplcalea. -Mualran uo resie
T bdnl en cl expresado buquet Hlaendo tenldo notieLs de que
Ib ana, excuralon do e0 mdicos c no de dla 278 reses que tiajo el
nor0eamarltmoa. vapor costarricense Lotus, de cuyo
Rntrt los vajlaJeroas de narcionalidad accldentado vlaje hemos ofrecldo
oubana anotamos a la seaora Teresa oportunamente distintas inlormacio-
11ancea viuda de Martl. qua fu6 red- nes. se murleron Mayer por la mafia.
ida, por el seflor Marcoa Zjraga aa hallAndose asun a bordo de dicho
y au qsposa Maria .oancisca Cj&o- baosL. 1< auncainarooa do Is Adue-
M, Larqueoes de Jtitln y Santa Ann na de La Habana, lnoeroarun de la
Otco Joe s pajoeras to fud el sefNor Durecl6n de Balubridad. que se dte-
an Antonio Crusellas: el doctor pusltera sla Inmedlata recogida de las
J LA. IUlteraa y au espota. el ban- mslmaa, para su conduciln al cre-
r Joas Barrelro. el arus casa- mastoo en evitarlos do quseapu-
Js sela Vargs, los comcrlanteo drierJi, InsecLando a] resto ndel pm-
opol r bCsdo y a~d- nado
to con if rsp va!sspo- lEmbareaciones deopaohads.
M; 0emrclante Ingls Ha-rrs 0 La ceplant.l del o uarto de La Ha-
Hastf r:ats 'er moe eqno lbodespaco eor laus algulentes eam-


merclaote Frances brlnael Palak;
01'oaerlante bholandds Antolne Van
Vtn y au espoa: el comerclante
bla Jorgtt Van Leurwen y seflora
y naortetknerklOnos Ing. SanlayI
SLairdy e tor; el abogdo Carl
"as yBflora. y el den~i~a Sfimonf
t Iun Su eapoSl. mblen la i e-
fon'ta Maria Teresa HremAndea. em-
pleda de lIa Pennlnsular and Occi-
Irtneil en fms Las a N.ssenhsnee j


isa 'Oinhbel, prtlWetaro ,. cuaturo que regrsa deapus de h&aber disfru-
iar.m. ha .ab d.g eas en los a de usn vaje a a vcna Cliudad
er-renos ce lido. por plrque, porIe Maisn.
SComijnlg Farrirlaral Ayaunta- E seflor Alfredo Armepgol. sobre
neno. carg d-l vapor Floridas intormr, a
E9ta denunda B-.frAggli--aT-ril- Ilo reporterIa que el pro-luo dla 5 de
------ --' '-- dilolembre aerlbast aLa Habara una
excursion de banquera de oloins ios
!Estados nldoas de Actlca.ia
.. A lea -ei de la tarde de hov zar-
parit el vapor cPlorldat eri vlaje de
C U ** m b I regrso a Mienli. conduciendo rarga
S.. general y pa er suspendiendo
eal vlat reguares a La Habana.
ShMta el diS 13 d novlembreraJ obje-
| RONgCo do arubir a varadero para limplar
MlRlanaee:peado en el Puerto
tM11411S do L Babana el vapor de bandfra
ransericna uTalamanca. que prore-
utaSaac veeba b dente de New Orleans conduce W
snd n paajeros-de la cuales- 10-dn phtra
at;. mra.o LaS Habana, asL como tambiwsn 1 00
on on -WOD tonelads de oarga y 50 sacos de
noes Oe*-..-m d corcaondencla.
a.p -B m.bS TaC M bl n il le. c Sra y pa-sjaler..
,i" "Bro i- ll en trtnallo.
i queeMU. ot, S all s o de antomn6vles
0"oPttBoJ~aWla H arm maflana esta oonvocada unsa
,a d OI*rla, _j rouiln a en el despacho del durcetor-
rak..iaa H adnbsldtrador de Isa Aduansa'de It
ine?".j ,E vHaba, 'a oan la que ,se dlculurA am
U ." -,-l i, so d pliam ente el procedusaento.unllornce
WrMaaalm 0- que ha de segulrse en el deapacho de
q,M l laera t a 0, >* H log *ulomovldes, tanto nuevas romo
-.. ._..~ Sde uso que Importen los paisalerosa. o
.V ,-l X alra le omerclantes establecldos en esta
1 m- e capiLal e a g-ooaim. .CERA

JOHNSON'S..

IFNER WSPIMOS.^

4.7S&'^ [, #EMOSOS rsu. plel. munblo y ojeti do modem iucirAn par" much
njai tl1 4MoadU ian COMLA JOsiUNeooL No aonacha noes 9coltona
Y ate n eiao proalanodo p yd lrabte bruitant.s can muy
e4wescaluiro. Prd oibta pteoo ate teuleoad yrsolbee Simpte
l-I ptOv 160ieiI'u te. to CIm Jot tUo -' vlose en pcea
'.Wn l taquldg le~ tooepe ldno deu cam- ropiandercna scoma
IM "")pDame to boy aCe In AJONNON'e.


CERA JOHNSON;S*
O* On& aJe..


an para tiuaatassmo, gosota Mimi


no pnra Guantianamo, goleta "Mim r'
para Calbarltn; y Ios vserons Osmun-
do Gesso. Maiy G Llerena. Joven
Manuel. ,roseoflna y Nondo Palmer
para In pesca
Supepndld la Circular N' 64
La direccldn-adminlsLtrarcldn de la
Aduana de La Habann le ha nostifl-
cado u a us subordlnado la circular
dictadn por la Dtrecci6n General de
Aturnnan. ec, nl enempra It -an in


do m6s do IREINTA ANOS.
despu6s do haber sido su
propio ortopddico, permit.
a MANUEL SANCHEZ hacor
piernos a lo apotfecci6n, quo
representan una obroacc. o.'
bada p yoiciente.

SEGURASI
COMODASI
INIGUALABLES I
M,,hosi Q 0e, one rpe noiec.se
on iee, pieden ca-,1


nuf 9-C-01 a %j pel.Co.


PIDA CATAiOGO A,

MANUEL SANCHEZ
Neptuno 4518. Intre Mnrlque y Camponrle. T*lf

P.&i..ab iIia0 I OSINO I Go1tSe reuniran en un Congreso los


obreros de refineries de azuicar

Tendr, lugar duiante los dias 5 y 6 dce noviembre y es
el prinmero que se realize con character nacional. Van a


plantear reivindicacioncs. K H el(6el caso del Miranda
Porn lo, di;s % v 0 de noviembrc ni-lcilc accl TiuOajo para efectuar
piAtxlmonl ci ctaAlada la ccelebra- u 1na1 in ga;utalon dc tipo economic
cltn en esuj capital de Is Prinmerien eon csa tsblecJiuensoa benetficos a
Contferenca de TraoaJadores de Iisf tir dde deitern-iiiar la costeabtlidad
Refinertis de Azacr., que agrupa- no del pano ae los numentas de sn
rt por prirreru vezt a losi orero de Ir-ric estaublecdoE por una Resola-
aste minpc.rianic aectur de la Industria citon del MIiter'tco del Trabalo.
a-ucarcra- rlomenaje ia un sompaflaro
'ana,,acss asIOO 0101


-qu dtponcquorom rovallada do dc sodasima Ite! p rclaria aii am~n p-taa-d


que dIspone qua como resullado de dt todi], las refnnelas1 al mparo de
loi acuerdoi adoptados en a segugyda In Federacitr. National d e Traraa-
rounl6n de lans parties contratianies del does Azucarcra planier.ar suc de-!
ncuerdo general.,obre aTancelesy co- mundas. entre ls que se cuenrtia la
mrerclo celebrndas en Ginebobra Surit particpcicnr, de ctnos trabBladore'
el 1 de agosiLo del aino en curso y en aIns venicel,, de lans zafras crcacr6nC
de los cuales acuerdos ha sid ni lift- del Iristticulo dcl Refino or pliacan
crda la referlda DIreecLrtin Geneilat Rde nercidus. fona. e compensanclOl
dp Adunriis. por el conduct regla- y returcirnsnto par amphlar lh in.
rTenarlo. ha dispuesto que mlentras audtrnt del rafino etc
aora rosa iO se resulevn quede en Resuelto el problems del, "Miranda'
suispensno la aplicaclin. por las Adua.- El gra'c problema obrcro quo
nns fie la Repiblica de dlas dc-oi.- exisllci cn cl cenLtral tMl.-ana ubi-
ciones conaenidas en Ia Circular de cads el, la prou inclt do eOrienie en
ese cenitro fiscal cubano numero 64 el cual as trabajadore ;c encontira.-
de fecha 10 de mayo filtimo la cual s ora CiCi 5,I"c dcsde hace mia. ,de ur,
habla establecido reglas para la me.- mct. qu',:d .Juclorido stiifulscio-I
jor lnterpreuacitdn de las notas qure rlnceitl .ier er, urna rccunieon co-
regulan los orecsargos apllceables B al-t cilai cits tic Ict. represent'iiconeI
tejidos a. que la mnlsma se contTria pLLaiislvl abrr:it dCi nit.do acnibt,
en.conceplo de eslarnpados o lehido ite f-,c prrcitds par I.1 -uOsecrewt-
iaprntstetrrFhNrtaou-n--n-r-e rrr- acc.uxd.cL_ Frnitb.L _-
Mlnetri,n s este uspendida dicha Lr. El d.:.:-r LT-_c:a-,ci bta ol-ir. qnE e-LC-
cuiar 8t. las Aduanas aplcargin la rI oou cl %oi i .,'1r, dl ir,.juo. % co:.mic..
ita numero 3 que iiparece a contlinua- i, crsredanli-icac,,ic isi labor-, c,: ce-
clon de las parulJdas 1t14 y 117 y 132 p,.racton del tignfrC rtomlcn',iC.cr.
a 135 nel Arancel de Aduanas de Cu.- Jo:" a ccapt3r lI resolucion que .c
oa relatlva a los recarosa. tail como dicte por et Mmt tkiirico del rauajo
la rrmisma aparece redaclada on el en lo. 1epeder, pic de dccipids )i.'c.-
Acuerdo General sabre Aranceles do- prcr ,i Co.rpapilt '.-paradora de
Ccmerca. e '. icidu Tlns corira vsarioat ie I-S ci,.
Frasqoiclas dplemil plealdos. y oque roe Io quo did mofi'o
Franqnlclaa diplomiktlea r, cstrdo d.jI' nJciga rei,',.nte
La Adutain de La.Habana recil-it r a. cac 5 -I t ucig.a.ro-sic
,,cr di. li Cancilleria ilas soliclaudc, El etecutio de la d Iederaclon
,l Ifrdnquicias diplomrAtIcan y corcc rain iMari l ea
-i,, dc ecitlo par lans tlguientes p i t la t' ,hc ,.,t, Iut ct, i.. itw t -.c
Sorli M 4 Dolores Sulivan. gasinsd ; .i tci ccricdJa .a c-li, 1,1 c c 0 6 ad a
a Is Entajada Amerlcana que lice.. rault,-.h d l a ti, l' ci.l.iL..u dc Ir.
i. cl di 1 c noviemlobre po m la .n r ,cder,t.sr, O ILu -,., a-I ri ,ma lic..i
area: Mr. A Vnasols, Cn.sul de CCc catl e,.C elaic i lrara ci pcurir o a
obaen New York queole0art del 2 I cie.,do, p,: ciJ ,,ptnlaz.rri-s de so
de noviembre por Is vaa atrerc pa. crcq, .ntIci ,1:c,,oiadrca do a o.
ra cl dncr r Eduardo Suire t Riv,,.s d u. ..,- n.ib ,. c ,- i ,-
tuen'br- Osi I. ComlstOn de Relac ,o l,.lrr. ,, ,,, r ,- i h i
ies Exieii rce r del Senado que lled., i t.-Li. s u. c.. r c7 i, l iif .-.
cl ala i31 p,:.r la aetea y por ,,1. 1 r .rr i ,-r. ,,n ta7 de l ItI irctr,- dl
i-IRpr e sl upasle do aid~o, rLJ. ttic, ic tac pcticdil las,'--
it o l v,.r i, l cquIpae de Id q i. li q ,.. < ,,,I ,r p.o1r lo. l.
13rlTIeaS el1.ic .ecriearta de Le'act--'. .tc rqic ... rit l On 53s Irr nllC-
tqui pui t.i-eti marlt ed d c p c.. Jr
,sndall isd ci pt s tihn le tira aaiec ,.5ti tc-, .Sepccl ioi-l',t c ..ub{,.. 1. e- c
iatanis a i ic I .iii, ,, h' i,|t, i.urcn en nirva,.
IlncamentaolaLc qcioL -1t A .rc i in.. tsr 1 h1n11 hrc..
L,,-o d,_.cu lnentsoa relsa ,iclccisds tiU-0 L.,crhc l ,- i..c,.I ...irtt,.
1 pt1er ,; enaudatorlo dc In Adt.lii ln irlails lnrrs de la mrdlirlina
iin Sie l.t IaI bnra csiu ndr.s is i 1. 21 1,| ... ilcl(l. r-ine tr.li hic coy ml
,lrl a -cil c.I ticron li- o tigua .lr. l .. rn,,l it.i i tt1| i, .. d.,(lit E I: ..i o
I0 it I rhlnrlu q de Vista a1-l l..l
i it I .ri. ,nriiia do Viema al t -o,. I" M illi, I. ,. .1 i niri di I.. F'r.llc
244dtjraqtisc0iscanesdciii- cat Na ,isl dc T tI'naJuworsrce la
dti. peillt'ncirc, 3 172 El Negoncla.il.I tr itlll .l ciotillc. hants .li clittl,' ,
icliHttI.', IIQ llq dAt p ciaS C t 702 r I .R a itl ,i, Iti tl..LlrlIT, rsle ilrnlf e cl
F.. ..i .1 NoN Ine 41.1 fo ie I1.|)o., : '1 ,.. d %h cost,, fe aud
hi, t.'tl, EN r. ,lll ti n reIt tritiwii, a rl- .- I.- ,t t 'l~l e~lperp tirn rr
i...--,c 'I ,l nrnog lot. shabtlte i i- .-..h. ai t crocine ,ldo ut.;is
..-c..Ccldn % i ltales is r.C,..I,.I 'i".i ",I.d,-'I p,'c ri i I-
i,.z hi,.t,. vxp,)ructq~n
I.ntradae v alldae
fit.ii~c~. ir'ac staten- 0c : --
c-icr -o dofI., cache an'.
-t ilitlic- icco dc-codci (1.5 n
l i.lci.. s loo i Nuevo Vigor
iiic ri- 1,, 4sd..i ic i',o ich n .,
,.ic1 l;i.nt ic :..YrV- dr cla p 1.8' 1 S
ti.,i.rii.... 1,rci ,., P a ra Lo s
,r11 .n.aN, r if.ll r r l..ll.Il Jit I.- l,
i a, I,ccc nil,-i. c-rI cal I cO i i u e Y s al .
..rrt --.,iclcltlll',I- ,,rP a r


i n.11j o `11 .-a Jc -ll h I sect I m. e ts ha l
,. as,, o. cith h .iec. a a As.a I aa nt a s o
on,,, Ii, 10,,,ts-,hllJA R,,eq[JrtWh01 trl'eo(y

l s,cr~a i i crIn,*nI aii rsn'l ui-e de.isirri o e a o ,pl-
l orrc nrn ran l pcua ncillo iilnSolBno e
.... L, ..l' ... ....' I deaetr, i so dn table f c tio
~l.i ...I n .i rlr I,do. /1 11 1 lot Mr Mine detu rr
l... alIrrl. -.'.i.i, Tiirrntio, ln s. e roo DI. o. In o ro d-
a 'iicpt|i | c| lins La t Mie r.a vear-eadn ois a W asr. m
till,.i l-.iiil m tI .[i* i aar.,i, )rc. Iiven msoa na eai lnorsnta Os-a Jl-
l,,d.L' "1, F,11 .r l- n aFe Dorolhi Idudo poi,11-tir i
i1 I, Ir tlf tli sG erd A sa a e t i
I,. i m.l,,1 onr;. l d UL As ,t.,
..... m'e '"a --saSa a
m:Tar,os PsirlitI ticI a.."*"ok-


Mano.7 lunes, Ila doce del Ola
itor per,oaitas que lienen a SU cargo
h. inormnacionce del MInLsterlo del
Trabaj- otrecercn un Cat de Honor
al esumndo cor-npacro doctor Osval-
do Vildu de lIa Paz con mota o de
su de.oinnetOr, par. el cargo de Deca-
in. de- Culeglo Provlncial de Perio-
dit., ole La Haban. en rustitucl6n
d&l doctor Guillermo Rublera. que
se encuentra en uso de licencisa poa
terer loUL aicnaer r l cargo de sab-
s o, ta ,o rio Cumunicaclones
El mrir- .tri noel TrabaJo doctor Ed-
gahi BulLar a sislira aI acrio y pro-
n1Lrcihr' tZrecS pilabras de fellci-
I c. alij c r. irtado al compafiero Val-
di 1e 11 P1az oatacando valor del
p,- r',OSl ,,-:, ii-:crc defend ur de' la
I" ;csar cti. lSaiitn
Itc Rcr-,-,, '- r el t.i tiieri, ulcl Tra
b ....
Ordpnan la ropoairlons do 3
Irabajadore-
-'I dtanr AT-rmndn-Nsdsaaiwass-
'adr. o.r,'Ld,'.r del Buro Juridico de
I.; C T C -nrcrrr., a los perlodisias
que cI Hr n Sr Preitacnte de la Re-
biDD.C ha dc -iitnrnmiao cl recurso
kii', ieri,-o por la Cmpaila Licprera
.1,; Cu,.i propied.il delo senor Aepuru
c.nir. a re.,ilucir,n del M nlsnisterio'
dei Tir, qo- oue a:'ieri lai repostici6n
T., 2's trT-plcadci, separados de dichan
ra,.andisec rn lci, arr-.mcrintos es-
4. aini F-.-r cl i tar minisltro dili
una',,,cuenLorroboran Is opinion
dr lceaunal Supemo de J.satcia, de
quc' rco ped |i;ril cargs economies
,1 c trai laa empresas invoerten di-
n.:ro. cih ampit r nepocips yentes-
tu,L,mleor snaev. milainso ie le he
d-,on orin a la Compnaila Llcorera
de Cuba r.ar, que reicanihs 'ln ptr-
did1 de iteripo a eos 2J iiRabijado-
Acarnblea do Ins tahajadoatr
tc aillerosa
El Sindticato Pnioinclal de Traba-
d.-r[ces de In Indusirii rlxtli de In
Apisa it i l Derlihno, dep La Han
biah .' ci.bi, r ',ai- aDli it,l, il iTullls to b
Isa nUiectic I, Il. che ..,,iimblea
e, rl h.c.il drl Sliilli ai, dc Omrilbu
AIio o Monitce i' Pill. cr, In quc c
adi-,l'.,iAnoicl-didas para densandar Is
j lin ,rd .al apeilUrl ( to tIoc o in-
Fl icia I re.- del TriLi)., n',l--.,r Ed-
,rrc i lo B i..al iia pt,,nclr hl i i r sly Vilalidad

hombres

M UDti lrb vl7rlhdo
d rwu dor I" lIru a-*
Du e Viroe. me Ina sn acrlla.
Ed oldo bnripyadn F probadn Ipar mill
dCm homt.e y eoan m eacdo aqul
ea ioda. I beollcaa Conslis hboy
alijmo i. relleau VerM.e, essrias
a li;- purbA. V observe I Mw,.m.
e1i q..uebasperlntla.a en*rt:
lampo Tinm un fmecal nomplalo.n qu
dos. S dkips b&A. La moelle.fk rwrmit
d s qir 16 IMancra dA vcior, eo
r yi1ied13a i laa qao ,.a alaim
mlM rA, Al n. .u oni roaerlo ot -
*armile iltead mtm ptotd.lo e- I1
lamialia,
aa/an~M
el or=


El proyecto de "Ley Bancaria" SuCedi6 en


tiene el apoyo del P. Demcrata Pladcio

cDebe hacerse sabre base de g rantia en cuanto a] ii4tma Por JOSE IGNACIO SOLI.
presuputestal. pues no'puede dear de esdclarecersc el estado dc !- \ ,. ,| bilkr. -.
___ -a iIanzaa ion a eJn i dice eliPresidente del partido __ pilla de a[,hi ller

Ante el proyecto de ley bancaria, ICarrera administrativa el Tribu- boito d sa ha.
el Partido D omicrata, por boca de iusnal dqqOlicias P blicrasy el Tlrtbunal La cartera- de Sogundo.
prousdente. el doctor Miguel de Le6n, de Garantlas Constitucionalasy So- .i4cboaO a plot.
ha producldo unas declaraclones de ciales.
la qu e son los concepts que aqui 3.--Reorganizacidn del sistemia -is- A p4sar deobater aid'-ayer Iba-
reproducimoas cal y aprobaci6n del C6digo FiscaL do acudi6 a la' antesala de Palacio
obre este aaunto de gran interes Y mas adelante aborda los aspects much oerte. Mcembros de Is C-
nacional el Partido Dem6crata dice: iguientes: misi6n de Tranporte, up ant preo-
La creaci6n de un tistera banca- El actual gobiemo se apresta a cupadas por el decrto pr idete
ro naonal odsns q .rer.a.probar por el Congreo, c-a- ue dlanui a va ;ug lvtu
Central dXe E on y 'e Sindode su nutrida mayoria ar- inc dnarios gernado. Ty asTe
bsncoaslcales do R- =ridsn A rio- sorapspaocsd ap -
bIs locale pdeotHefacariosn Agco- stamentara un proyecto de Ley an- del Gabineteo brai.vo "Tambin
do y lBancos Cpotecalos suorln carla que -, a mis de notorias e in- estuvo con el anfior Presidaente el s.
mdos al Banco Centralsa de dion, or- acptables deficiencias y serls errso- tur Juan Bosch, patriota dominica-
tma part principall.Ima del pro a- n'aece otalmente de las bases noa que ts---- tuna aprriat6,;i
sma del-nPatidosDemnca ento, lAs-s oese aladas en elapartado Quln76 d ddel reportro-z l-rostro -preocapado.
tEas n doIa Sor 6n e -Via Ecumipa. ests fDeclaracions. Lueon de cal f I A pesar de la5 qurhan personas
o de ecn -d on m ed- que lPalaco visitaronno epro-
ca", del refeorid programs. car dc amntsh ao esuiicatoad- e dNeron muchar notice, ade.iropr-
SLa Leo del Banco etra e,-d i ts- eats s, cuncuy el eacritao en Quu
sl6 y Redescuento fligura, asimilsmo, estost "rminos: I tana. que oireci6 utnra e Leon, doe
en d Programs% Mlnmo Legislativo E sistema bancario que a esete Gobeuaci6n, cuando ainrm6 con pa-
acord por la Asartiblea, Nacional del nor desea estructurar el actual Go- o crncnad a ir o.
PartidoDem6crata. en u ses6n ex blerno esat s endo concebido._ bitadari que "el Gobepuplo nada sab
traordinarla de 29 de agosto de co- cer desprovisto de Ia autoridad el btds, qutor"zaei6n deljuego prohnada b
rrienteat afiuo: crdto, Ia fuerza y el prestiglo indis- r traer al t1n de ioIn E-
9 guo oxonlondu ..-...er-I. pe nsables al ito deta su trascenden- tdos Unpa dosr:Tamrtia conieror
Y slgue exponentodel e1cn .do[" ---,1' v ndeifin- coma inaoue
La aspiracik6n de dotar aIs Repu- a b pco admea coma selo- g5nos periodystas. ue. la noche pa-
blica deiasrumentos econ6micos n table consecuencia de todo ello, re- asael sona r Preis ente ugo al I p-
cDnales mapaces de m6vllzarsucr- entar gravisimos peigros pan ara u es un iuego de caballeros
dit. fomentar la rquea cubany e ordenaento econa mico de Cu- na frmi de cordialla con sus
- conolidar su Indesendeniaes, bs, au formdespd. t doctor Cialos .icon -
pues. un anhelo fundamental y r- vaba de companero a ubien de Leon
gente ael PartldoDemd6crata. s i "' Collon usa partida do rarambiaa contra
El Parnido Dem6crata estima que Ascendido el Dr. Jesus C Virgillo Ptd6rez ysu bloheranos Anto.
saa capressa do tan vital natursios, sinio de Hacienda. Y aunque as cupa-
un bmre.. etnvta auaea Iira no son unas estreliss en el ma-
gran respsablso dad y vastas ppor- S s
clones, dbe levanta .al amparo e ejo del taco, gan Is pareja que in.-
1as Ixna arans 9 legalese, moral. ,raba el PresIdonte. qi pr-
iesp n6s pinsa, quo pro- i cunaon -ns enpre-
iondorIa eroanimtca Sa ~ dpeuBANCO CF.-e" ,. acit is patald--I doctor Carl.o
TSLAL DE EMISION Y" REDES- ,- rei ni se Ie di6 chat-l, ni le pusia-
CU PsWanbre cimnt las, m ron as balas comu dices que se ia.
vibles o carentes de solldez y garan- ponan al difunt Rep don Al onso
as mails que un error gravtsino XI de Espafa.
equivaldria a Imperdonable crimen m deos
de lese patria Se cuenta que unsa, de cstas pasa-
Las bases dei sistema bancarto na- das mafianas un habitual de la an.
clona propugnadas por el Partldo B" tesala de Palacio, que es ahora maic
Deo6crat., so como oto tantas a- prlsta que el mismo Presldente, con-
condlcones previas y "sine qua non" vesado eon el miniutro de Obr as
de la creacin de ese sistema: Publicas solicit6 de este funcionario
I -Eecablecimiento del regimen de una de aquelas ehaplls de auom6-
presupuesios de la Naci6n, someUdos ada alets, que con el numbr del doctor
por el Poder Elecutivo al Poder Le- Carlos Prio, el Ingenilero Manuel
gmIsluo y aprobados por ste conor-- Feblea mandara a cOnteclonar cuan-
e a la Leyo. 'csdasi do la aspiract6n presldenclal del
2 :-Apnrobarcidn de las eyes oprn actual mandatario se hallaba po
plemenlanas dela Constlocid6n de ia -. -. c- o me.ios qua en nebulosa.
Republica que establecen y regular c '3 Tu quieres una el ahora
Isa Conabllldnd del Estaido, la Provin- *. u me digas? Ducen que h e, ahoranes-
cla. el Munictpio y las entldades au .- -" 6 el de !bras b lca, para cosn-
t6nomashi; el Tribunal de Cuentas: La t muar de esta masera:
ianuar do esatsmasner:
-* --Por qus no me la pediste cuan-
Gobiernos y municipios Doctor Jesf Coll Ndfhez, sstigto do era hasta peligroaso hablr de Car.
tamioanaro del Milsaterlo Fioal, aos'Prio ante los magnates de incu-
tnneloario el Milstero Fis anid ad?. Ahora, querido amigo, rio
deben cubrh" las sumas queereclentemente,,poredecreto pre- banidad? Ahra, querdao amigo,
citrralssl ha do asiaendido at car- osie


para juntas electorales g"' dTenlente FiscaWl de I Aed
_____ cla de La abana.
El docir Carlos Bustamante, doele-
sado del pnrtldo Demrcrata ante el PROPOSICION DE LET DEL
tribunal Superior Electoraj, solcit6 PFESENTANTE GOMEZ-QUIN'I
dle ese organism que se comunique
a los gubernadores y alalaldes el El representante par la pro
scuerdo de 19 del actual mes, que de Oiente, senior Arturo GO
dispone que el Tribunal so dirija a Quintero, que dirige el Partic
las corse)os provinciales y a loB publicano en los tirminos de M
myuntamlentos de la nacd6n Initin- ijllo, Campechuela y Niquer
dolos a que Incluyan en sus presu- presentado a Ila consideration
puestos las cantidades necesaras o Cuerpo a que pertenece una pr(
voein lo crdditos correspondlentes cign de ly, tendente a evitar e
para Ila construcci6n de las casas pa- teo que practican las juntas e
ra las Juntas Provinciales y Munici- rales, en relacidn con cl person
palesi, repectivas, dichas mesas,
Y el Superior Electoral acord6 Desea el represenntante G6i
iranrcriblr a los gobernadores y pl- Quintero que dicho personal s
cailde el cttado acuerdo. bremente dcsignado por los par
politicos en la proporciln que le
OFFICIAL EN LA PROVINCIAL rreiponda. _p id u
PINAKREIA
CELEBRARA SESSION
El Tribunal acoTd6 nombrar pars MANANA
el cargE vacante de official provincial
le Plnar del Rio. de la Secci6n Esta- Acord6i el Superior Electoral
diilica Eloctoral de la Olicina Nacio- bran ..1an a in sni d e i ntar
nal del Censo y de Estadlstica Elec- .. ... .
oral __cLe_- me o Mrganlsmo a la e- mafltana. lunes, pnmero de no
ifiriti Mtrin del Pliar Pefa Rubio. bre, que es sesi6n preoeptiva.


lien-


Ivincia
RE-
taBO

6mez-
o Re-
[anza-
o, ha
t del
iposi-
1 sor-
lecto-
sal de
6mez-
ea li-
rtidos
es co-Acele-
de de
oviem-


"Lol" Villnalobos, el qu e pareci
insustituible alcalde de la villa de
Guanabacoa, que regres6 despues de
largo tiempo al seno del Partido Au-
tantico, 1tu recibido por el senior
President de la Rep(iblica quien lo
atendid con mucha cordialidad y is
moeor de sus sonrisas.
Villalobos durante su c onversaci6r
con el doctor Carlos Prio le nare6
la situaci6n de Guanabacoa. le ha-
bl6 sabre lo que all hace falta par
hacer y le pidi6 una gran cantidas
de obras, carreteras, creches, en fin,
ihasta la lunal
Cuando el joVen alcalde de Gua-
nabacoa sal6 radiante del Palacio
-iy quien no es capaz, de estarlo s
el President lo abrazo?-dicen quc
alguien que atisb6 el interior del des-
pacho dei doctor Carlos Prio escuchi
que el Jete del Estado, nrentras re-
volvia ciertos papeles otictales, can-
Labs baJito esta canci6n popular:
i"Que bonita est ]a luna,
con su carsa enamor"...

SAyer llegd a Palacio Segundo CuI-


--vade retro!-Y sl esto fuera pocu,
Icon una carteral
-aQua es eno, Segundo-aIguien It
dijo-ya con carter? iTe hicieront
minlstro?
Curti, que es largo para las bro-
mas abri6 el artefacto... yen el no
hablia unada, absolutamente nada, ;ni
papeles!
-Como verbn ustedes-dlo Cur-
p.aryp I- drl-s or oIc


pistar y paa dale un poco de ei,
vidia a Primitvol .
SE1 atro dia el vicepresidente do
I Republican, el inmenso don Gui-
S1Uermo, despuds de haber anuncia-
do enfAticamente a los periodistae
\j e (* que habia renunciado a la presiden-
cia del Partido Republicano, due re-
Scibido por el Jeoe dokelEtado.
El Industrial Bank ofrece'a La entrevlsta,rcomoaben las lee-
tores, dur6 noventa minutes, id us
los sesores exportadores, minute mds, ni uno menos, cosa que
!mpotadory.comercin no nos parece de extrafar, porqup
importadores'ycomercn charlando con el culto Alonso Pu-
OPILACIONIS mANCAILA tea fen genera, el mds comrn- jol, tan ameno e interesane, las ho-
ras seo pasan sin sentirse.
IN GENRAL pleto, eficiente y rdpido Lo que si notaron los periodislas
CsessesdoAhors- eqvee s clo Cons.do o rscon extrafieza fud que en dos oca-
c .Aher --heta c .sict e Carlo de Cr- siones uno de los ujieres deturio le-
dale. V -Cos--rstota CaCo.is dito. "Vesifenosa pido ins v6 al doctor Carlos Prio un vase de
t ou- gua y el cr artsn de bicarbonate.
f. f. brmes a nuestraos oficinos. ;.Qud fud Io que ocurri? gSe It
atragant6 alguna cosa al seior Pre-
sidente? iO sencillamente tentas un
S pCO de dispepsia?o
f r JiVayanustedes a saber!
-- -AL -AL.
-- --=T='- --LAIEKN10 nEOClT D
PL^Z DtA ATEIAL PARADO291 Maisnlusosa sc, on Aguiss n~imers
A. I*ACIO HAIANT MtfONO$ -s1t7i A 8 t2 74, bajos, segin se ha publicado, cele-
| brarin unas reunion los que tormian
Ia Juventud Nacional Dem6craLta,
f l La Junta, para In 'quo cstan Rent
Zamora Carbonell y J. Ferrer Nodal,
e o ,"o* dari comienzo a las tires de la tar-
-.. ..... ... .. . .. n________________ de. ,
doE.P.' D. i
LA SERORA ,


Maria S. Blasco Vda. de Aedo

HA FALLECIDO
Dispuosto su entlerro pearo el dia do hoy, domlnqb, 3i de octubre, a las cuatro
do -i tlarde, los que suscrlben, sus hijos, hics politicos, nietos, n su nombre y en el
do los domgs oamllaores, ruegan a l]as peroas de su oarnlstad se sirvan concurrlr a
Ia :osa mortuoria, calle Milagros numiero 509, Oesle, centre Juan Delgado y ,Goicun ia
FOati decide alli acompafiar el cadaver hasia el Cemnenterio de Col6n, favor que agra-
d..? eran. ..
S .\ La Habanaoo, 31 do octubre de 194B. ,

Flortnda. {uaz y Marwl Aodo y Blacts; Fauatnp Grcia ueHu at; Ofbllc Serro do Aodos;
Gloria Garcia do Aedo; Mirt. Mario y Rolando Aedo y Garcia; .Marina Garca
A.do; Cosdroa Garda Hu&dta: Vlltacl6n Collar viuda do Aedo:, doctor Fran&do
L6pos Foyndid1t doctor Julio C. PlAda.

23yM CABALLERO Tefono s
Vedado 8833- F. 85
.r . ..NE.a .. ..OMIL. .._.. .. __-,- a.


Ic -


1 I: ... . ... . . . . pa


---I


R- I


if


Ir


Ir


n


.-------------.--,----------.---I----------'--------


to
qe
te
lft
in


LL


tI


-I
t J


ASO CXVI


MiARIO DE LA MARINA.-DOMINGO- 31 DE OCTUBRE DE- 1948


Catolicismo


S Por JUAN EMILIO fRIGULS "

-Dedaraciones del Padre Clemente Lomb6, S. J.
-Vigilia de Difuntos de la Adoraci6n Nocturna.
--El Circular en le Rtdentornitas A, 14
-Conferencia de Juan Luis Marin.

La Hora Santa Eucaristica

n la iglesia de Nuesirn Sefior dc el revorando padre Julio Vela. de la
I M.;Ircrd. el gran tempo- de los cnmunidad pail]. interviniendo en la
Pa-es PFaules, tuvo efecto aver. al ceremonia ademrnis el superior de los
dar las seis de la tarde, la Hora San- Paules inuy reverendo padre Aqui-
ta Eucaristica organ..tada, por la Jun- njr.o SAnchez C. M. y el padre E.
tn Diovesana de La Habana do la Ac- Conde C. M.
cun Ctd6lica Cubana. pra conmemno- El reverendo padre Fernando No-
rar la festividad de Cristo Rey que v.-a. de la Cor.mc.af;a dc Jr;ds. luto
--h-uyciloio ta lta-COa'iandtattl -- u tocargo c.raCi6r, c:pirit.ia] des.
Sut Einioencia el Cardenal Arzo- .acando en una hermosa pieza sa-
Li.po de La Habana. Monoenior Ma- g.tada. el sentido de ]a realeza' de
nuel Artoaga Beta.ncourt. en 'su do-' Cristo. .
b'e calidad de pastor de la. Archdido- Aunque las cuatro Ramas de la Ac-
cesis y Pretodo Director de ]a Accipn rion Catilica estuvieron -presentes. al
Cat6lica Cubana. presidio la solcnm- 'gual que otras asaciaciones religio-
Sne ceacemonma, revestido con sus galas sas, la ceremonial de ayer no congre-
de purpurado.,-teniendo comno asisten- g6 en el tempo de la Merced al nl-
Ste al trono al ilt-trioir-. Mse.n.'fn,-r ,,ne.- dc per.onas que era de espe-
Atiredo LI.aguno, .-.n .c., ,.0 cI , ac o nomo et de ayer en
d In CatLedral. qli;e se celebraba liii-cgicamente una
El Santo Rosario fud dirgido por do las grades tiestas de la Iglesia.


DEF.CLARACIONK.
Clemente Lomb6 S. J.
E! revercndo padre Clemente Lons-
I.W S. J., secrelarion dr as nbras sni-
Finnales pontificlas en Cuba. nos re-
mite las siguilentlc declaraciones err
toroo a In jornoada nmsioon tefeolna-
,'a el pasodo dnmingo:
"El pueblo cubarno siemnpre sen--
s.Ible a todo In bell y noble, se sien-
te arrebalar pnr el Ideal heroico ml-
sionero. A medida que cl conociniren-
tn dc esta obra do las tiisioncs vn lle-
lando al pueblo cat6lico. el cnotusias-
ino'por tas migloneso eli deseo de ayoo-
dAr a esta oenpresa. el desprendi-
oioenio y genorosidnodpor engrosar Ia
cnlecta del Dia Misional, es tamrbidn
mayor.
Desdc 60 pesos que conit6 In t co-
lecta hnce poco inA n menos 20 afinos.
ribl6o en 1947 A 23.000 pesos, y tene-
mos raz6n paro alirmar que la de os-
e a'io nes mayor que la del pasado.
"A s4 tliempo darenmos la cifra exac-
ta, tque lespcro no me dcjara dailido
en mis- prescntimientos.
"La prnvlncia de Orenle se vid es-
Ite afino mnaterialmentc innundadao en
"se dia, a causa do las torrenciales
tluvias que cayeron. Asi y todo, cre-
rmos que oIns gcnerosos caldicos do
0-icrite. quicnes el aio dnter ior con-
trinbuycron con 7,000 pesos ao o obra
insional. no habrAdn quedado en elo
proserle en un plain inferinr.
"Hay odelantamons esta lo0a para
r'ltiocacoin del anhelo do ton bue-
nos, quo con razon desdan impacien-
t-mente connncer 0l resuotado do Ia
jnornada. esperando que dentor dc po-
ci podrcmos dar Ins cifras exactas de
I- reeaudado".
EI. CRCTi.AR
FEtA expuclto n la Parroquia do
Sin Francisco do Paula. A las cinco1
de la tarde ser a In funoi6n ucaris-
tira con rosario, bendiclo6n y reserve.
A par01r de mafiann el Circular es-
latiA expuesto- on la capitlla de los Pa-
dros Redentoristas, en Luyan6.
.; A NTORAI.
La Fiesta do Nibesirn Sefior Jpsu-
toin Rey. Saritos Noosesio. Lucila.
Ampliato. Urban, Narciso, Quintin.
Nicolai. y Exupesla mArtlres. Natailio,


VIGILIA DE DIFUNTOS
Adorcel6n Nocturna
Mafiana, lines, en la iglesia de San
Fr.ancisco do Cuba y Amarguraro sf
sfectuard, como todos los aftos,. la
ir,dtcional Vigilia de Dituntos orga-
nizada poor la Seccidn de La Habana
dc la Adoraci6n Nocturna Cubana.,
con motivo de celebrar In Iglesia el
pr6oximn dia 2 la cooinemorac6ln de
los Fielns Difuntos.
El orden de esta Vigilia, de carac-
',t publico, sera elt sgiiente: .
A las once de la noche. Exposlcl6nI
d&l Santisimo, Oraciones dc la no-
che. Invltatorio Scmitonado y Pri-
mer Tiurno. A las 12, segundo turno.
A la una de la madrugada, tercer
Irno. A las 2 a.m. Trisaglo. A las
ountro de on madofsa.toftiiod dlfun-
los,. a dos cores, por los adoradores y
a eontinuacin dIar mia. Termlnada
esta, se hard el recorrido do los cin-
co eslacioncs por las naves del lens-
pin. finalizando ta Vigilia cnn cl
"esponso ante cl tumulo levantadn.
INSIGNIAS
IJuventud Cat6ia
Al ig{Itial que en actos similares. n
1a In Asamblea Nacional de nla Ra-
na D. de A. C.. que muy pronto ten-
-.ra lugar en esta capital, sera ven-
didon a las asambleistas un precioso
dinstinbvo-insignia que deberdn lu-
eir conatantemente las federadas los
tias 6 y 7 dc notWrtibre. El 5listin-
livo-insignia es unn linda cinta dc-.e-
do blanca conla tImagen de Ia San-
oisnma Virgen y con el lema usado
!.or la Juventud Femenina para es-
t-, su III Asamblea: TOTA PULCHRA
ES MARIA.
Los distlmtivos se encontrarnin a la
venta en la eocinha de informacidn
deid el viernes 5 en la tarde. Tam-
b1en scrAn vendidos en tlodos los ac-
io por U na enmisli6ondn d distingtluidas
ihvenes, presididas por Ia Srta. Loly
Villal6on.
(;EIA MORA. DFL ('CINVE
Objetables: AIgo flotn sobre el
,igua. Deshtinrada. Lulu Belle. El se-
creto de lna mltJcr. Siempro .juntos.I
Nosotros oIns pobrcs. Noche de di-
cirmbre. MI propio ejecutor. Apoca-
lipsis. La Desdehada. La heormana Im-


Conferencia del
Sr. J. Luis MartinI

Clausurando el cfco do cocrlden-,
,Ias sobre la Virgen de FAtima, or-
20.0nJT'da.porl Groupo, Universitarto
Femenino de la Juventud Cat6loica.
s, tuado-en to calle 27. el sefdor Juan
i.uis Martin, profeooor de la .Escuela
de Periodismo Manuel Marquez
SStprling".
Lleva por titulo la conferencia del
oehior Mdrtii "Las, Devociones Maria-
0as en Cuba". invwaun. tla p,.r-de'-
t.. sehorita Esther Garcia R-,bo.
.ACTOS PARA HOY
Domingo 31 de octulbre
Parroqpia del.Espiritu Santo: A las
oice de la maiiana. fundaci6n do ta
Uni6on 128 de Caballeros Cat6licos de
Cuba.
Iglesia de San Francisco: A las
cinco do al tapde partirai de la Plaza
Vieja- San Ignacion y Teniente -Reyt
la procesidn de Nuestra Sehora de
Fatima la quo recorrera varias ca-
llcs hasta el temple de San Francisco.
San Francisco de Paula: Termina
boy el circular en este lemplo.
En. todas las Iglesias: Misa solcem-
'.es en nonor de Cristo Rey.
Program radial "Actualldld
Caot6lica"
En el programai. radial "Actuali-
lad Calolica" quo se transmit los
d)mingos do 11t y 30 a 12 del lia por
los 550 kiloiclos do la Cadena Roja,
lomarAn part hoy con motive de la
AsanTblea Nacional de la Juventud
Femenina de Accion Catdlica que se
efectuard en nesta capital los dias 6 y
7 de noviembre, las seioritas Blan-
rc. HernAldez. president national,
Amdrica Penichet. delegada de pro-
paganda y Rosario Diez, preside ta
cdiocesana de La Habana. \
lablara tambl6n c l senior Migue
Suarec. vocal do propaganda del con-
-ejo naclonal do la Asoclaci6n de Ca-
balleros Cat6licos do Cuba y active
president de la Uni6o 79 de la Pa-
rioquia 'de San Agustin en el Reparto
La Sidrra.
DF Dnii.I, t
Pbro. Angel JImdneo
Con 1stas lines enviamos nuestra
expresidn de condolenoia hasta el re-
verendo padre Angel Jimenicz, pA-
iroco de Pedro Betancourt, Matan-
cs., quien asa orn estos mementos
por el do rde haber perdido a su
padre, d JuliAn Jlmdnez Igea. fa-
th-cido e ,n'paia.'
Por el alh del senior Jimdnez se
|electu6 ayer tina misa de requiem en
Ia Parroquia de Pedro Betancourt.
ohstrtiendo representaciones de las or-
ganizaciones religiosas de dicha lo-
calidad.
IIOMENAXE I
A Cristo Rey
Con motive de la iestividad de Cris-
In Rey. |l Coleglo "San Juan Bosco"
de las Madres Satlesianas do Tejadl-
!Io y San Ignacio y la Asoclaci6n de
Padres de Familla del mencionado
plantel religloso. han organizado pa-
ra hoy domino el siguiente progra-
0n0 de act0s:
8 a.m. Misa de comunio6n general,
oficiada por el Iltmo. Monsedor Ar-
cadio Marinas. vicario general del
Arzobispado. cantondose escogidos
motetes.
A contlnuRci6n dosayuno a las
olUmnas e inauzguracion del nuovo Io-
ca0 del kindergarten.
4 p.m.. Pifiata otrecida por la Aso-
c laclin de Padres do Familia. Pala-
bras del scdor Mario FernAndez, pre-
sidenrte de Ia Asociacin Palabras de
oralitud de la direccin del plantel.
PiOata.


rcnnlsor. Wal7ango. oblspo. itra. Misa para siemipre. La vida es Firnian las Invitacloines la Rvda.
Maoian lnibes Fiesta de lodos los par. amrar. El lhomnb rc quc ani. De Madre director Sor Maria Mondino
soilons. Satn.os Benlgno, Marin, Juan. nmor lanimbitrn sc muere, Delator. y el president .nefior Mario Fernbn-
Spntlngo. Jlulan y 3 Juliana mnArtires. Ile. y Verduto. Vo creo en tl. de7.,


t d
E. P. D.
EL -SEieR
ANTONIO HERRERA Y MARTINEZ


HA FALLECIDO

Dispuesto su enlierro pora hoy, domingo, dia 31 do octubre, o las ci-co de l]o
tarde, los que suscriben, su viuda, hiia, modre, hermonos, madre politico, sobrinos y
hermanos politicos, en su nombre y en el de los dems familiares, rueqoan a lons perso-
nas de su amistad se sirvan concurrir a la Funeroria "Cobdillero", silta en 23 y "M", VP-
dado, para desde alli acompaofar el cadaver hastoa el Cementerio de Colon, favor
que agradocerdn.
La Habana, 31 de octubre de 1948.
Lauodellna gicnehes. viuda de Herrerat Marta Herrera y Sincheo; Asanncin Martinez, vIuda de
Herrera; Pedro, Estels. Mario, Estrella, Je3m y Digna Hcrrera v Martinex; Maria Jonefa Sar-
dida; Romn, Laborde y Codeso: Raquel Lavin; Esteban Gonzilez; Moralma Pedretrao; VI-
cente Piqueraa; Jose Polo; .Pedro y Joneflna Herrera y Sardlfa; Marlo Herrore y Lavin; Amn,-
___ rica Plueraa y Herrera: Jorge. Rodl y Olga Polo; Dolore Sainche; Laudellna Caniedo; doctor
Edumarfl'ldiO T- r F. s r ~- r R. Aixai. --_

Vsod is. eiV- .9 1855


; AMERICAN STEEL CORPORATIdP OF CUIJBA

,. t'E. P. D.
Nu-sro Vlceprisldonlt
E L SE t6


ANTONIO HERRERA Y MARTINEZ
HA FALLECIDO

Y citipuntato al omolorro porn hoy, domninuo, 31 do oclubre, o lao cinco do to fardo,.
lotttOon lca rposraonos do olO.I rao' ainlalod so sirvotan conoturlr n ao'Funrarlo "Coha-
Ilnao". -.lin ri' In cqll 23 y 4M. Vtadado, porn dosdo alli tcormpofinr .1 cnddver horisto
al1 ("j,.nrw ol. do Con mi, Invor-qut nqrodocesrtanp.
Ixo ltrNinron, 31 rio dcthro do 1948.
American Slt Caorporatton ol Cuba.
FRANK QUEVEDO
Vicipraeidenicn Elecullvo.


COLEGIO DE ABOGADOS

SDE LA HABANA

SAVISO

Se recuerda n los abogado= qaue : lc,.." iflrc.,o-, .r p .:|.)
'.lea NaCional en Cientuegos. los a' 16 17 d ,lulho del cren,,
ado se aprobd por .unanimnlad Il Codigo de ELILd de ubl1it"lo'C
cumplimiento para todos los Colcinaon' en cuyo tlonculo .egJr.nd.
del capitulo scgundo se declarano. liia ae rlica. dioolpunoarooco,'
sanciontables. "Realirf gestoine p...' de.plazar a ur .oogao Is
tituyendolo en cl servlcio profelo.n.l a-su cargo sustituirlo ;'In
su consentimoento en cualquier c..rgo prolehodl oha ie ,P o 0e! e r
confianza de t!adminiitraiono punloca 0 orfinismi- .wonmo.
cAdemis. no sera )ecesario 01je too bC'ognaos so hclero, 00 ,, 1 .1-3..
nero su anuencia pard ocupar ura plaza. quo esle hsebterch ad,
desempeando en los siguieries crc.s A'. Cuando Il Abog .lo hi
blere renunciado a Ia plaza: B' Cuando hubiere !ido sepaiaod io,
cargo mediante ta fwomacifn del oporluno expedente y en ta 1.:,rrn.
que determinenN o] eyes de t smatcrcao rMent. elite trnmianao,,
Sl expediente y hasta su resolutd6n definotlva el q..e n;a epiro.
a ocupar el cargo c oentenderiecoora inierlro
Lo que se public par a general tonIOintli-1.
La Habana. 30 dr oclubrre do 111P
VTO. BNO.:
Dr. Jos Portuonda de Castrl. DI .lor Miro (Cardona
DECANO. SECRETARIOOPara el martes, Dia de Difuntos
BF.NF.FCENCIA CATALANA: NIM. CL'-B GR NDAI -ES O.ie,'; II,.'
sa en st paonton a las ocoo y me',- 1 la ic ,-. Ia d ia loro cc,-%.
a. in, seguida do on responso e.. oi..,,iec, Ir,,l .relarit ce',o
os'arlo. [nvIts eltpresidente!sustit','o I..-?[-mo .rW ioo.
senior Santiago Arxer. UNION CLUB DE ALLANDF
BENEFICENCIlA GALLEGA: M-.. Ol.rid, d. lNr .l ,e.p.Lc a IhN c.,tr
n las nuove y nedi de ianmar..'ia -1, 1 11..'dc'elsupanier-l' Ir,.rthe
en Ia capilla de su panteono poa ia ',t ,l vd .coo, Jost, eAvd
runi invitan el president y e se-c. N TURALES DEL CONCF-LIO D
irio. seorcs Rosendo Gonzilcz OIC- ,B oal Olrend,. rlo.ial esP-.,In,.
10 y Antonio Maria Solto. I ,, ,,irP de i1 ,raidanA eo . pa..
BENEFICENCIA ASTURIANA '..'.-. IIlIa el .clieta,, elqo, J..
1isa eni la capilla do sit panloter- ao r'r.iidez Go.,zalei
Iod,' nueve a n. Invila cl secietair. NATURALES DE ORTIGUEIRA
senor Manuel Diaz Su.arez I ri.,' e i,- Cdpia 40 0u 1 P.01o01 -
ASOCIACION VASCO-NAVArIR-. '... on.'s, v meno do la onina 1,..
DE BENEFICENCIA: Misa de ie. .... el po.IdenIc v el ,cefl".l
qulem y response a las ilue\, va e o,,,c, L,'.o,..' %'oga CG...'..r(at,
dia de to oaana en ILo a rapllat e _doso I, ,, nIau c Do' are
pantedn. Invita el president. don Vc. n(iN MtIGARDFS ,. lo ,c
nno io Zabaleta y Ari.noburu. ...A ,,.r. 0,,"; ...IaM an,'.".'.t
SOCIEDAD MONTARESA DE BE b 1..a Oc S., ...e-i i .l0. -eh,ild .1c
NEFICENCIA: I sa en el panol.i,,eIIloda {lial eai el paILCOLI c.letl-
coleetivo a IRSats iuvr de to inan-.n c. In. tano ei peidehelydc % c,,- '.r
yviltan el ppesidente y et stelrc.,. ,i. .- enore GoimoletlMtgu e% y-.1
t,,rio, sooreo Emnilio Echave y Fin..j Petrc. asl' rorn Ia maallr., 'oll
lencio Ferreiro del Rio. srr.ria Glor,0 YN.ao.ez Oi0..
SOCIEDAD DE BENEFICENCIS li riRORA Dn E ,OMr7.l-
DE NATURALES DE ANDALUCIA ..
Misa en la igiesia de San tia do 0,enoda ilor lat 'lSi. pao.e '0,
Letrnn a las och., do to onanar-.' t '' 000, 0,ive iade L!' .' ,re
.frenrda floraal ....I pelpante6 .ncn.c p.re'" ..e c i P Crs L'';'" s l'".''
livo a las cinco y media dor Ia lar,r Jn Ar-u'." Perez Lope r""
Invita el secretario, sedor Antoni.-. Chaon Toelr'.
Ienyu Perez. PoRTIDO JUDICIALL DF kRZU.A
SOCIEDAD BENEFICA BURGA Oile.da flcuil e'. cl mo..s,ioico 0 li
on- iIe 'lrl... ..i' '" io,. qAe pern'.Areceriauicie )
1,ESA: Ofrenda floral en .su parleon l.0, "dc o' "o -ee "' t"
o.. horas de th maoari, hl*uvtar, el. 1" c. do qa osocr.inupurdo, at:ac
president e y el secretaruo, seo ,-,. b d,.,' Ia d snporl c' a ,ci f I.,. c O .a i at,.
Antonio Pefda v sOlgari.o Cistre;,..., ""0' tm Il rl t t ,..0 I ' .-
PLMDOSA PEREGRINACION c .'". 1,100.00
iealizarii a la luoiba del socio btr.-r o llNlOr ILLA-.BFrA Y SU CO.
frictor del Ceniro Gallego don ,.. 'itICA Otren,Ia f hrao t n o .. ...
lonjo Abad, a to'. dier.e dc to m ua.'-,, i c. 0I oi .. ilcJ eidLt A. 1 ll,r. Fe-
St eanLarA responsos voera dpr:,... e
da ofronda floral par uIs ntegrl', ,I
del cormlte 01c0510 do toaCoa i lic li7.05,JO DEI A'VLINTAMIENTO DE.
Galicloa. PiENTES DE GARCIA RODRI-
AT T O CLB DE CBA .UIIEZ Ofrerid florl eorl e On paleon
AUTOMOTO D CLUR DL CI,'BA las ni,0c do Ia madho', In\lsIa l
Ofrenda floral da.el patnte6d .'ie A tl.0ln1e0 coda, Malaonn Bll o Col-
t10 ao In sdiez de oaomafiana. L e.... ,el
pi jefe de Despacho. senor Jose G-. '
cia Pdrez, qulen advierle que I... HIiIJOS DELI. YNTAMIF.NrO DE
romlslonados deberan rtunirse ., I'%S'ORIT.A i', M..I h0 enl. apill
hora citada frente a to capitllr .,. t .t l drc a NCIecl..l.I o r C.l1..i
trial de la Neeripotis. l Ia e'e 0 ed nici de ad'I mja iln
CLUB BE].MONTINO: Respoi.o. % ,c'-na e ..-sof --don. fcla:.,,I el.
ofrenda floral a r oas"es y ined a..i ..i, ... ..llcor.ccioo ...i.ib.. I1 ,el o
Ia tarde l'nvita el -eeretario '. .1c.1 !1 r 00 .0 se; -0.0.0
Ram6n Parrondon a1-4 .le u Pd
UNION PILO1ESA: Ofrenda 'I..' I .itJOS IE LORLN7.ANA Of.r..
on ouopantion a latsnueve deoa -.. A..floralA,,Wlaua.iioc. ai nc
fiana. Invita el secretario, :.cen.r a rv'a ron0 rll rtnlr r.
Francisco Gonn.ale7 Porlill' .,.,... iar.o-r 0.' iguco Peoatlad
HIJOS DE I.A PARROQUIA DF L' LRB COCIiANTADA SLt PARtT
I.ABIO: Responso y ofrenda flu'i a c of. eoi. ritr,al et A L P-.It.alel..,
tas Ires y media deto ltarde I-,'.. a..,auiivl rc n.e d c Ia lArdc Ii,1
,rI secretario, sefor Serafin Bai.ri a .r-eelearcot.e-ior Agteiioi AiloAa,'
-CLIU.BTBTINETENSF.:T i osn c.. -r -I-A D- DE-rnT il
punte6 n social a la nuevecfe lae m --- I F de l ^ la'n-IO .O R 2"O ..ni
trna.]nv ta el seerotno, -eslinor jr ,-' ,- ol, in, icedi.. do I, cond,' .,
Alvarez Ferna1ndeu e q IAOh(. lllrgCotrdol d-C nel. 10,11
.It l', il.'. ongaulorada p.,ie l0nl n
.coc.. e D '.P. Poodll- II... .
Sortinian "lnforman oldn del m'sliano .,,.., c >lecillo r',.l 0 p r0 .1.
I a .. -h- 0 e a. c .lo 'or.. Cn...
CIUDAD DFI. VATICANO, a'.. os- Bois,. Le,.ao
bre. (AMUNCOI.-Coni oasl6nde -ie
Jnada Miaionera Mundial e e l11110lDF CORLUBION (rer.da
cretarno de ta Congreg cdin i de Pinc fle.. A ,c. 1 aprop in i tnlen A IA-
j ..lire tic in drde I,,ms de c oh
paganda 0i00 0, n I l c5, ,..-oana-To'stn Goods Min-vn .
dos los, cat6l.os del amundn a tI-a
de Radio Voicano do la Radio i.
liona, mensaje qucie futraslmlidr. .c
guidamente en nueve lenguas. A SI
anunc1ar esna jornada mismnel .i.a
Agenela Fideo raza ud cu adro S ,ML.
tice.o dcel muando misi onero. El m on F
mlonero. especialmno p Af. Ia
Aio to yocania. ent.a porlado por to A
do tercerans parle del gnero h,. ASCENSION SA
manol, 1.300 miloones de horimoble q.. llle. .o ..a. I..@. I
aproximadamente Los C y atrli coti Le moFl.a.- a m wll.
piedecan cularut e n rlnos 30 mtilone ,",o h -leb.'e coo
en ee mundo misinonero. n o sAcer- I.. R R P PP ,coln.-. qe nolsl
notel ,emione rno non poco mbca de -orr-on. -,,.,..,.o
22.QO0 entire extranJeros c ndl0rna0 i, h .0 0.
Lea oyudan h 000 hormaons seg are, Io rr0 c r
54, 000 la tiioan 0 4OM rat-qu..4i&- 0- M--&- LL... .. .d.
7br.00 maestros. -500 mdiorisn. 200 en. 0,. deIlrl 0, or0
P.rol00. Mnnic RaytI h -
fermerols y 33.000 bautizadreso E I ....A l ... .
personal italtano doe lax rcslonroteo i j.. no lr...'- I..,
.onstituyen mOtas do 2.000 .a.er...e. ....
nlas de 1.000 hermannsl egloa; yv
unas 4.500 monjato El c0 ier00 dp,
ua00 de ons cat6hlcos en la Ins mo-
nos eo de alrededonr do un mtllon
-GU-2DA.D-DEL VATICANO, nctu-
bre, (AMUNCO. .--S ha cotnendo
eno Ponce. en ta Islt de Puerto Pico.
ta nolemne tIonoguraci6n de to Uni-
versidad Ciat6lo ica read par Ins
oblspos de San Juan y de Ponce
Asiotlron an acto. aden'rs de e 0sos
pretados. S. E. el Cardenalt Spell ran.
arzobtdpo de Nueva York, el n nci o
de Haiti y Santo Domingo. S E
Mons. Pechin. el euerpo academocn
;am autorldades cvlviles y otra porbo-
nmlidades. Con este motivn, el Sanit
Padre envi6 par medlo del Susal utc
de Ia secretaria de Estado. S E Mons
O1d. nttni, unoa tecegramno dc compla-'
eenelo at Cardenat Spoltmoon o a
P&lono, Pachin, paor Ic oflcac mncal a
y do unono fervienten per et ?.oi 0nrO
de to ,Univeraidad. oni oomo oto Sen.
dtci'n. La Univeroid.~d rct61tta -loe
one danomino do Santa MarIa. -nim..
hon....je fPlial a Noostr .....o P Ao
Ido do Ia sabidurla y porn recorodar L
hootdrica earabela do Criotdbat Colon.'
br-c uiltmo. Foonciona 00dan t6o I a-'
cooltad do Letoas. pele oo nper 00br000
may pronto Isa Faoouloaden do Deoc.. (Quo
ehoc, Ingenieria y Modirlno. Ln s-,-
alaton hasidoereoibtdn par lOS 000 D btndIc
Itoorn do Ia Ilol ron. gon .... USo....Doe do ce
aon alt elo=an rneperada genoo.i-.... a3lma(..e po0'l
mproxim
('IUDAD DPI. VAT1CANO........ JQlestaI Je ban ri
bre. "IAMUNCO). --i aroasbiapo do personas de qu 2r
Puoerto lapalti, Moona. 0.ayco, ha en-
siado a *uo fiebo una carta-ioaroto.L, decera.
ena ia qoe.adolorte, qoe eualquler Ols-
10 que oigosillqoae Ia atsrobaetdn de on L- -
ontalmoniool aduoltotno. conotitonye t. L-
coao mortaL La pastoral ne o0up0
lombiktn do l moral public, y non-,
da'na Ia oxpiotaoldn eomeretal do Ia'
r.ero-ona Imumana. camo aucede en ha.
rldiculeoeo* aotre Ia 4.lda matrimnonial.
on Ia ansublicildod. entao l'danoao pcc-
nagrfi coo, an to, concuraco do belie- -______________
'r. p on ion tondrldont mnorlleo poaes-
I's do goon -relieve pine ciorla preonn,


Un escrutinio del
Partido Popular Sociedades Espaii 1I QB
LI- *-'. no Ito______* 05 00 jfI.
, c, I .<.,air no ... c1 ..-... I
.c ..n ,t. ..... Por CANDIDO POSADA .;-
,cr el P rltd,-. r-,:..-..ul r- d S.....- or,,
r. A .L. u0, ,c ." Dc...a I .... .' -Hoy, Ia romeria do lios de C nga de e O --s-..fi
'I, retx, o'ed, I co3.i r -- d..oa., a
r. r" iir ..oue,..r p ,rr. lA,.. I Bailei y olras liealns en dias proximos. ;-.
to (. 0 .- ,l c.,to'.........I .i .i Mr.-. 1- Pladoos acltos de Ia Colonia el martles. .' '
'- Gz.o c10SeSi.r aic er .'Vt -Gran paso de avanrce en Hijas de Galicia. --_
G c. ;-, .,'. -. .- ..... .., S
Lla, CrlI.r. o r .i.. N -I.. .-1.1 4 En lor Centros
-*'ll l I ,r e : ;, ,,,,, ,.- ', ., *. .". . , . . -' ,,, .^ -, i o q ~ u a I B ^ ^
,l ..n E I.. r.. -. .. .. 0
Co~o~o 1', R.1.'1:o-a-I n.rerpel6nl
0' 00. 5 j. . . Icia )a
II -r ..r, ... o e r ,fo qus
..le"r o .-o ..n ,.. Id tl I ., s a.) o


oe L aI rl0. ,.. c .L 'r . .. i ..... i, r r..r o lr. ia n
onu s, eI,. .. c. s e '', .iqa..c. r" d to.. .-.. s ea,-, ... 'e tourarde
c e or.c 0I,'u I Cr. ... I.- .. i ,,ai d a e
Ia c, e ... .. ,,.Pa i, ,,,,,a., .a,. ,ac ,p. ,.n. I. .0 --,,' r 0 a0 .'
ol adqirolioliez'a100!0000 00araV c.-acdrable .I .
q e eler h.Ie, ore r ,h<| i t.. , ,-,,l r, ... ^', ? ^ '*;*,, ,'d , ,d.. ,..",",," : ,c r tc S "< de S)na^ *.I!
en r ( r . 1- l dd o f t,|e ,.i(>l ,: *;"';( ,/;' P,, ", l~ ,.'|" :, b,",,:,1^ '''' [, ,:,,:,, .r r~ r', M n ^ "*,'
d ..e go t be n, e .,,.or p:. ,do' .. J..rm.t.: .,- c .- e- ,' .. zad casi. v-
entrada cc tr oda IC.ooI- ral e 1 so C-. L .jde quO 02h t--
uornd. cu i ldmaa odco tloi r.I.,al '- ..'l .'."". .i ,,,.-..-i.... i ., r i r lPccione apll alr u C .


,io;,_,,-,, .,^ ^ ^ N :,.-,,,: ..,, .... .-i *, -;,, .: *'.;" ,p-,adal '. ;
iKa 1ed.-i p.^ ad e l io^ esI:, n l.c.nmn .t .....[ ..'"1,pl ,t n .,i ,,,.. I.. ., ,. ,., ;I., -. .1, * *, a... 1 ,': ti, cl onnllt~s d, cor9,: uh Oeh ...?r,
0 r l ad stn Oil A u rant O m u .rA I, ,- C .j L-. ,i aL r.ae r'lr..0f '' I,," .,,,
de.c ~ rul p Lo e lo N~d :.m s ob e. .., ,<.,1- .E P ,,ld,.. Cv" fia.-" ,-',, s. I .i ,,i l.. -..r... -, r ... .,,,h inda& -i o....7..' .
contr d M P er CO KC .n N, .. Jranse M i. "..i .. Ap.r,,n( :,.-.. l.1 I.-.... q .. f i :,. ,,,** --1** '; ,, l",,-,:.,d de" ." *' *;
q e. doe l. .h,,l r. a q, ,e~ o oie r.3l .. t,- ne r, R ',,l ,..."e e ,. l A la i ,,',.',p t... .... ...4 ,, -* 1 .1* ,',',r,ecl onr* p" _"" 1 ,-,
l... ....lscd ] r .a d i. ... .. td .. .. .....ur I*.. ..n n [ m,-, ....1. 11... ....... ", .. .. ... ",1 r-.,t" e .... . . l '" SE ^ ,*;
p u e d a i, 5 In r p .r a c r, Ld i L do i L ,- ..c . . . . ,- . e se v e a k 0 5 5 Z O l ,J
h!aOd1, Ii00a.l cola , I. ..,' ,.t, ,o naIuran de c
icc.:d o.e. S Jccr.g ilrlohlad quc th. le,. .... ,i 1, o,, rd,naraLo tnLOL D -R 7
.e 0l 00leg. Il ."l . Rc a Re.. .-,- .. ,
.Cla.. ancen ram. .c .. .... .. .l.na. . - .-o . j . . . -
Fl.er r. I Ii a,~, % iini .-, r. f, p..; w.,l"I i.I r. llr.- .. Ik t- i ,-.,3er.r lA de m
ci r ,tl S -a .e": P li der"ac a e io .. .. Op ip,.,, lr. ,- i 1. ,I 1. ,i if,- Cosme. q nt-to *
IaL ol, r 0. 0r.... ,. .' er. e ., .... en. ,t .r r .de 'If , r.- ., S p a

a t r.0 an ri .a c.i. -< '1 A0 c l pobr6 it .
.. a nlo,, -., n ,-a .. '..,....oc- IJ' O r ," 1,'0.0 "15 .. .. .."0.l-- 0r.0-o0 Iab A
0, .eliet~drarO r..I 0 "0f.'0 ,.0. -.n t, ba d : ioI '1k
)la ca. dc dal., c a,, l e. I.. ., I r ',Ilc n ,. 1 o- HijaO de Ga ll"lM de._
mef i n. ndr 1 n ,-.. .rci, r... . '*^i i ., -. |a. rep en n
00' i o A.. Bo . . L-. o. .........ca "C.... cl . .. .. ," ... .. . ire a 1 nei Is
n' .i r" \o l. C.-,;. pI.-.C.Ir. 11 ,.rp: .. e EN h l .i .,.C 'StLL N i .. \ ,, 1^ 1 .,piei a., aeti^. r. i ... p,. '
n, c.. ,,. .,ci. .... "S,,' ', '- -'rn,..I, , r a l El p rn a im. 4 ,
'H ',n&I 7110 :,C,-l ,, cj .,',a .
... P OCr -. S .1.. o on.. . ...-.1 .
1 Ir .,,,. F l'. o'o Alto.ro & Sar M VUai
"PA^'~~. I T~~~~~~~~iK)' 'pC; A'n ~ Aai.. .,._., 'L..., .1. .,, ao Id a 1' *

eatllr ala' i :ll'l o lllt'l ^uolt i1{'1 .. I1.. I'...;:'.c ..: . ,i ." oncror :n.-
(aollill I~elo *oo~aaa11011: .. . o'croraoIael ap uto

].e . r l .. A .AS D ON1 S ar

t ir rc ll el v Sr tic,, -.11i-4 11 110V. MBr.. Fra nC I~L dISC laO.
.... ptor. ,-,i,. cn. .... ... i ..ardr dr a
C4,1'.1,. I e ,..a nxtor Jel!A
ata. dontc.caroa t'.O Ioaalli0.lIl a ........ ..o i e ...[........ . . l.. ; ....t--a~e~


'""" ^ N 1.^ GI.E.-IA DF1 --f-..M1 *? l i i, T me -e .*ar
e ItI ioi ic e l l U C n E.' ldl nci .. .. i...... 1,,l l ,w" sI 1 a l Ci ItI . a .l. I
-lo-sn c CrOa oenso-S. o ~ polo ,.> 1,. ".l..l..',. i,, .. . .. .... I. t.. t.... .v cl dn ;i
lo alt.. oI.. ool.soiii oh ..' .. q ,,.. e...0o p er.. '..o IL,',i, el ..r .eoveo mcO do n at 0.
o. "Il. 0... '..h "o, lo.... i .. "- ., ..- .. r...I .I... ..E I' m eA deo yE JES .
,oi l-I, oe e d ot DIA nR D .o.d ..r... ..1, Io o' ic. ,0. I-... ... ,,...'., c., o.. C I.re p ba ml
II E a. D "-i I i Ere t I i le. MONTF_ l.1n,1 e la am de. e C al. -: ''- ILbp~ cro n t idir i i i A- aO rjarinir.Ia o ,- i... ". r.O i iof co a, ns ,o i "
.., f a .t. .. u.o.. 1 ..... .. B ... le..t. . . . . . . ,cO oCe i n i ,t ,

T Sin . .ooi.1coln o.. I lianu a ^ai..--o,..'- O DI".-.o ,.S. .. I .1l.,EN.I. A -' IGL5 DF. Sotd JAnl *ara ;'
to oc. de. rc "d O I"So r.o cultr. v. h ,o, o. ....e"" % nl.n ada la e orre llo m o '
;e- ,,'ot., Qii.o.. dc 0;r, o~r.. Cr..." '1..... o... . ....oa iO.. 5..i. .. '.:: . ...... .. . -.
lec-t,fi del DIARIO 114 hi[ a Or Ia. d '"cfI. 1 I., ''' roel,ujellIfue apro aelO In._! h


E'll io Ro pA .Ise .. i ,i de N.. L4-i C,. o o n,. C ... ..... .. x. e, ,' r..o a.d-tores .7da f -.
con NIdeiteCo o. No. I '.' N. "o. . p n . . . .. r tlc t n la. p, ..- "
-1el lcIAr.,oS. 1ze trM dc i -, oi l2%..1 Ic......101 1. .., .. .e,,.,n,- to _unta -[
N abi cd ) 0 -aae C lr .l ,'Oa i d ir(, .1 pplo,*-e, l o . .,. n-- ,' p,,es ,w. y ell o Por.',n"
lan .-. leo.d enis e e.. LI. bo ',. b. c i.pacb D s,IeDel i ... i.. .. .rS I. o n d elgal_-rnot .
"d db -or a,0. .1 r' d n, .....n,,Itell,....... -.. od d p dan .
I lid QLI 0 .o de ILit~ri'll C0 ,I '", el.- ra c a t rd ., ,,

conn Nr,e~e o, o i No~o.; Jr,se M,- ,,,p.-, p.-nc aleria b o .., '' ,o, i"p c.re ,t,, .toz de4l Vii ,,:.
e '.ra q e eidt-,e., 'l ,,el .,Ia A socI~,1 d ,,,p.-v .. ,. .. . r. r. r,.Ihzr. Isk Junt~a w d .. .
op t ied- o IN 1 H a ban a o. D .id M .,'ru r I a spoi a .npcrd eorl eP de r pere az ..
rsl.ococu~d, OS'~t~O Ioioo.niJ PtsidbcO Osinhor
ltO.riO~e -olocJa ''.r eopos oci eaoo.p oa frio.r... (.1,
Ran,o.-I r oie.enl, ,e-. La I i .... 0.. ,' 00-,p oCl, oo ,e ..ac cn ,, .. ,r, -e
Ed tl n(rj S0 4 r. -. dr.. ,d .0 Br0 1 o . Icl-der Iat0 ioopioc h"ell Iei.lo n l. ad4.4 (-If i iC.- i.r. a do y d = o

L 000.,' ., !i. Pi-o.-S~i.-. F1 i flaso I Ia -nexpcri..gcn I onorac.d-brire,
CIo.'r ii.. -Se ice., an. loe,,ia Ion,l.och l.'- 00 l o .ne cclden i i. olI i .l ..e. r- La, Hahl na. d irssoprlgi ..-.:
d, 00, o 0Fer,0-0r.z a ,* Sall ...1o-cl lroa r' -I. J P11, 11iti .On r Oi I ,.,, i' -0c- ]-oed-
Rt Inrlr. ie P.. nt cd,. ,, -Arn.La airoodi 0 od n
A'l ......i c l.l-l.-p.' se Pba..o Set. S. I "0 s-r... e.. a tooi e q% 0'.%rn e o n I .... i 0.-.1_m od.eou1 a
r".....pi 5.... 2_-.'.-de ,'.. i '.. ,e pecP..I- .c..... ..o. d.rla er o s... I-1... . . damelno- r.r.e'no o .
n.- m It. co ... Ge A-.'...0- I a ..lo iio rc Ia' o po .....r ,. ..to 0-00 .. i d .. e.mor noasel -.-."en '-
C ,%;; h,, .de i tIc \ ]Cl.'l l-,. 1 ',. .i s doclaico rnn el e -cP..., r'.,' c e Lit Habana. dl .,;y
R. ,ezPOt Pe.o c I ..- ad t ,..R.it.a l %' ,.Pllar- anit'io .r r....r elotro 'rd
oe, l...o l',,, oran. i s,',.,'..a N o.,,,.tl'b ,oi .. .I POP. dOrb sno adq acl -1,. .o" c. Madrid par un fp .i .
.rlcdl.I- de .eRalaco.r d I. neI-' lalce t 1 eq..o e' ar.0c..d f,-, r, dr Abe, .b Irspo P-ue el doc ""- ,:
rol...A.o o l-soor.alc do F ic I.e... .- 1P.. olear, d olo cn.wI.' .0 01S l. ..o..o I- ..oi ol..- Fl .goo... bermgO '".?'


P aocroo Belie~ rHert Poord irtd ,r i0, -AI -, d d10O05en Obie de c tlanll PO.-,. piola 5'0
%'= ,e Belw,, dr ca ,la I.,.a,, qr ,,,, ." 5.... "' ,ri," ,Ioleh-, inrredlata onto -,-.
PeciI.eldl, et H, r-.,, G,, ..-d Al. A h "It % 4 io ni I t "dr Ir.pe r l .1 aecno~n per ennnontlll ." .
iaet Ped c i d ZN,.-.. -- d e -, .. I...Ca 1 ,05 i o,7 co.,I- ddrr eFi. d, l ,rcando ni...Inlpar -ea s
Oie,,- J~jAr', R .inlUla .' I I... -,. q- 1 ., 'lipr, c, to n~o 4.o andindi... r n e tdlll] -
0l1 Sr-doh l do 4 0 ado.. er0 F .-l .. 0 1, r Iefi r r, IdIr., .. ,i' a oop --oi.. n,-.
leral'ooAroer(..dozal Fiortl ,1^.'- ,-v, --e-ol.dl. Iirdd',.o-,- e eI-.,

BepenIn sdd c 00.1 Ce l '\pclno cc sell'r henl~-'
rruanrist., Balrnral PjildlII dif CAItwIP dedr at ernDic i..- e. l(I.. KlnorIln oe[ F g '.r.,. berln m


me iex.10 Manor[ Foso......Nia. drat.
II d,.e d l r.\ do ,Zar ..r.. .l C...a...I I Ae-tI -a, ii t i c dl e cnoe-I e nlt-.,. St a ,d
I i e f i r 4 1d t -'. l ll 1d1 d e l r I __ d__r _ia1. _a__ [ . F o, a .. p to o e r .. s on t ,' .


Ca.I. o.l;, p0. '. c- I.. r, .Is ,rop '.-.- h" .0 EN .,oo.C sO l.L.,,,. 'ta..r. t, ,colo.~oo '.0 '.tne. d5 p.,.- .dompi ":.
.Sd.,.. .,t n I.,.n r da O Son. .. ,, tc d oh l n.o. r, o,, Sor ch .. ".a le
0.0... .n c..o..-.oi~ol.o a n 1 11. s ,o Il i rrr,, rn F -le ....1ha.irad,.Inonntl. l,
Rapa r l O. o c g l i c N o lc.. . . .. a o e. e l 5 % .ei, -. e n a ,
r"Cri-le-1ii c, le San I P Mad-ii .,
F, firi m.... e.i i. ,c r,.c-o r roros -, .no,
NI ON N SCICeNACIIF N orilsc lsirb I\
n .O CAr i ....... t. ....o .r. NO IL A F A ..o a 0 .000 .' a r I, ,, i ir 'I . 10
..... el .l11ito P a,.. 00 -.t c.nan e 0o. 00 cr1.d l di o ,o. 01,C,.rI C -. .. .... .0. .-I- -
dl ,,' .0 ,000 0 ,k NI i.' ,0 l',, n, h*eg ..t I o rllrgo Cl i ) o 1 '.0r, 0 l n lls nt 0, -"


Bo r~lau s oor~o.aoror n .ocl o an e onlia. Nicau.tro1, 00n P I nt,
etIpc.s.. imp..........ro 0..01.t1.00 lo o ,Sclo.l....is. Iron 10 Or..iec aor Iip, a .

n AUINON N1 CIPCNAI DIF %'NI IFI4.R IIONI A A UN ..CIR N" ST .. 0.... a.. I Ia ...o ado a
NDORF-'. l DF CAI.TAt Dot ,-o.n.,'- Ic. o.N.lc..coic1padno n C-1.-d 0 pirr 00..t B ros r r
i cooal,. -~rnl .,r oo- rl0o a l.oao- d l li.Pal;,avldh r hi lt iro 0,0 ,,,l rICell d r o.o.,. 0, 00
n-.ler,01eII e. Ift 110. C;.. r Sh,. ENF 1 I; 1FICENCIA, ATL %NN MiI- "
'Ad I el rcr ial e~l h lo e pII. G R, iI, C "G lci l in 1,I r lle, I r r;; elt ra ir 1' n $ i
Ret el que SC llllah RALr-t C o. 1.4 ll .0,. I ad. o' r lor a inaO-I..-ha. drz-- d o-
ex~cprhIIna Imp..l-tal1. n ef.rwa Ilnun tnto B.ld. BFir 'la.19 adh rlP ..n I r. d. Ro n. r ,
PARTIDO POPULAR AS'ILIRIA. OF ENAJE A UN CRONISTA Pco.oo ntBor.,
I NO M~ nn ,l Cl n .'ell tL. o 0 s aopa rl Bollend ori .pie .- 1 ,S DE CA r L '... .. .l d1 e lguras I
,-4 I.-dtncii nel dei I r,,, .,er,,. 4nnl..14l el litees 4tie e iI lc~i rnbree c. 1. c, dl m, raili,. , am; e t=li -
--* .ea--1..-4* ::,-: 4. o. -. La ur.nd (etl Cent- Gallca riedeIn3ra l- h er uCa- .'
c 100 .' .aroola O,-. In -i-' -a-np


1000000e l opo oroooa rr c.ole- Raa 1-1.1aN Iael a.Besici -car 00 L upe
C EN TRO AST1DRIA NO Re. i. ..a 1 iFornl- g n me 46 b,
leCor O p Ot dobn. el s~bora', 0'- ..ic... P, CANGAS DE ONIN PAR.TES Y


sellria G.nsla vo Done l .-i vieS IlI- a ligcea i i oo des mcllx
n Iz .do ar riv i S in A .... .sIn ..f e al In ...d e e La wlr --- "'i
l o 0.suit 0 0ro kll ftn p or -I.,a w 0 ,,,,. .W c Ia...... oi Cesp r oHa, a luetni,
n trio HispatAcuba.nCo. a .s. ilf M0 lancera. Belfsaelo VLi. -
M U, o oE00 l .a I.oIi DFI. ;'6 1`1 113 hrD J SSTu De
V JUA~ u=" MUII O CORAZON El dri...... I........ (-CIEDAD)CASINA hinnta de di-". ',
.0 5o.0'- lNl R0 Gt 1.0 DEnPI ['F I .. McNTE A teral cR Iao dos y med., ----b
o n. It, t.o0.Cor0.0s000lnRAN co.n. t,.., O r: .1 ...I,., .1 i c MaI l.e en Ien C ro Asturano.
lllel .i ae TI 4 necuna dnlellA? -PJnP Car',l .1,i h t(i~del serAfl. cllr Alfredo Ve. -.

oiilni ilrlotltadn 11.. 0 I''a 0 .5 0.0 ,l0.0I nclsGd o Bln .-
an r cIo re mn ado losde ] It A t r, i.,or uiH eA a M asebn. .

'%h Os .ll'l' l lOs .l0'- ocante aaol ~ o.i,,..r. O ie nol rno
0, t L n o I EN 0.L IGLE.SIA DE JESUS .DE .
00 0.00l,. Ion. O.0. i .. ..e 0.l CO. NTR 'OF G N I r, F. S H,.MONTE A laxto ieno de.ld tarde,a b ,.."
dID F.no.s.l--..o",.. f;.," d" Ir r oor. Tered a Co romsn arAetl 0
dl.ono s .-.,-Ai r. i, l...eLa .-L0c nBoo.0.ln o n G zBlaneo -In '


-11111 IOc. .dn clohoji"AAm n PeoFfnjpMai T rs
,,. ,-.. m..' '"Pro .,. -.., "r.a.t -. rnl tiar lrnri pn-" .I", l' .. .In..(. Blance ;"
T-,.. .-,-- ... "'"" h11 ,i LE.V,y N.'v. A. . .. .". EN L.A IGLF5146 DF SAN .IllAN ['
=.' ...r,. ..,. ,-.o.. fr,. eneF riel CIi r- -.. A.r. r~,,,cr;. DE I ETRAN A Ia ,% a rtre p. m bo-. ;71-',
.., .te s.= K.1,,o ~m,.,d. CENTRO 6F VF N D .[DO REF.5 V fn fir lIa ;en-itfA L.cdla Rueda Be-)'. ,-i
toREPRE.SENTANTFS ri l OM ER. rell % .}n~r M ,enItncI .Sanchez Nava' .:,':'
CIO Festi,.il h-. r ae .....,. .C; ca rret l ~ l,,,a,, dci a Aurera Boer llY -' ,.-'
'nl i~rr t .a nehe? Prpr, ael -


PAGINA


-L


I. I


ne
I


.m ,...==....,, : ..# r ,2tta


LIf

AI.OGA ELSI.NADO .10S....
- a it i -- -~i m.- I-
"1 "im SM c Ia se, *5t ... c i.u.. s t .ie.. let ,-c
c Pt SI& ,nt eic lt- ii .5 Pt lit-, I.. i, u- ,:. ,I
.. .. : .. t-.. ..... sir-I ,i I


~PAG fl UA

PAGI~nA WvklflnriLTRn


-SERVICIO ULTRA RAPIDO
0 ]otograbados 'NORTE,?
AVISO *

L balncnos sribAjndo nosmalmente. No |mnemol
problems obrero.
"-. Dtpuestos a servirlot en estos momentor.


SAN (AR.OS.861... ..... 7 717


- ,, ,,, -, -,i-.. .. ii t,,..... ,, eir,, I,,,m t -re~,

1it -;. i l. i t-1l o aint 5 i
i .... . i I .i i... t.. tcit, encl l ,iNr
u ut-lu--- i, ..- ...... i. ..-, i,.,.I Cn
ut-ut ) i.. . ,.I,, in t-u ii ..it t-e. ,, snits .di selaeon a I
-u, tii .. -,, s.i-. u. s ii ,-,' iii siltl c cc u ll'iu .lda Is Aitanlsa y"
---l,,i-is. l t-., ,. ii, it u,;i, I tic,,'a !,at-Ia is ti nl'a Ir pacti
i ,, ,r, r ... e -- -I -n,.ll,, Urlriemniudtlr


.lu Din nC It A MADIIMA JbnMI


senanza nos ha remltido, con e rue.-
go de su publicicli6n. una copla de la
carla que dirlgl6 ail sec.r piesldrilete
de la epublica. doctor Cuarloi Pria
Socarras. i. cal etp-eta ic.
gittenie
L Hbar.a oc l 16 de 1948
honorablee senior Presldenie de Ia Re
pumclic.
PPor c,,ndi.cir, del Sr MIiit-tro Ie
EdLicacion.
__Cit~isa |
rlflnT-L..egaF1eTer- _
Desde eli 21 de (ieili e I-7 tetni-
rresenida mar.nieila i i,. rcs.:ier
a renunca. al ci.ii10i de luperirirri-
dente general de Segunddi. Erit i-',,--
zu. La motvo, segun se express en la
misma. "el ciimpllmieni de ml deber
como professor ) elr icatrrnitento a i--:
pinciplos que lie luchado por mnt-r
ner toda nii tida' ,cbr,r. Medliante
-inelp"t^" aJ( .,aatajrai.c-co~ri-l'-di---
pne la legisliacion igenie. respitr
mi escalalsnes corneclrc.inaos por
ribiunales tecnicor de indisculia.
probldad y compelencia. efectuiir losi
raslados de profesores cn la captial
par neoesldades reales dc la erse-
iianza par mertnos y si, dep.iJuperar
IS instiitos del interir.. tic corno
Ias 6rdenes tupenrores quebrarsatb.an
el siternma qoue me esforzaaii en rmal
lener pedia ml relevc mimediati,
Mienlras se resolvia mi susUlucitin
conlinuO desempeitando lIs funclones
e.irlctiamenite lecnlcas de la Super-
iniendencia General por r.o incurrlr
er abandon de funcione por de-
fender nasi ei final los verdaderos
intereses de la Ersuelanza ) Ir no
d.i el ejemplo de indignidad de per-.
hibr indefinidamenite los haberes de
un ele-ado cargo que no denempen.
ra de mndo efeccD e Dce rn nua
opoicion a los error ,legalidcader
exces(i .'prirtlegioa que se come-
lisanp e Ia Segusnda E,-teiranza -or-
pruebas docamenteale fehacrenie.
IDS mUit nituirGI9 s mlicrmesi expn-
Mcio['-es que per escslo. con n-il fir-
ma, con reg.tLru de salida del Minsc-
lerio y tl cunio de entradt- en la Je-
fratura de Despachoa del rrininir, iele-
tiba a lat- mi. imai aulocriIdades y
despues circulaa of-ciail y puLictllc..
niente a los plantele A pear de
ello, la superioridad recpel6 la po-
s Icion lecnica adiersa dc la Super-
intendencia General de Segur.di. Eii-
sefiania, qCue asl aii.rniab. el preceo.
to constidlucional qui sc rt-fere a a
inamovilidad de lo- rruncionarisc quc
",( inservidorc% excnuisi.smenle de Ins
iniereres ieneralecl de Ila Republica '
1c luievo lhers-,m er, e uerza Pre,-
terar Ia ren-incia prerentaida, Is -e
hirinacion del doIcor MigueL GuJtart
c-no dcleci:.do del senior MNJlnistro en
I. SLipericler.lencia El doctor GuI
tiri ha anJir-id-. ie hecho todas las
luptltade. yi-.c, c-dal isunisnarls
legilliniIT ienie nomDrado de las atri-
bit-ires qiel d.:.s Iccics de laI Repu-
blit Ic" cis.ina creando una slitua.
cri Inr.iisticdaie iestlimo indecoroso
ucepl is
Rt he Cii el may or encrarecmien-
ii, que p a ctispoigna. medlalte leglli-
n.. expectenie illi t evera invesRiga-
rit-n sir mi coniducin iSomo funclinat-
io pblic. on qde he estiado Aii pren-
re ul r cl ilf5tue pnc-s er de L's 1que
lia Ciciiituc Krn decl rn "palnlhcrv
dL ruConflinza .lrni crjpirnlameni e
lernicc. uin a csnloiwt eei-)ncurl6n qu
el ditCr|t MIiilc Gullare ha dadosla
I r, dlearlon s corfeid, pcidlera in-
diira interpresct-onenCl-cs
i lSes pe ic 'so nierle I
i. r iir. iJD6 Itrnolil. ni.pCer
irteidernic general de Seguti.
,, En-Prnali/zi
iliti-nce deiserala n I,-a melorei an-
hb.lih-.1e is' ,1an.1 p-,malarc' La Io..-
,-ritd(n in, ectenie gableeso rons.
Iitici%, c i peillreelsta La integra-
cn ill(I sacal gubteesin bajlo I pre-
-ilenctia de usn revnhiciOnar deI abo-
-Infc eq mailinuilad de proposiloa
r,.n cl tinierior a loxfines de crsn ph-
iis rn~entr Initegramenir Ins grande
in tiral ddelcauter,tIC Mnu cnmcu ban.
en- dIran abanderadn del empec lde
,I-. i-er. deI hiayy LI maa.n& exlose el
ru- ltder qnitirico'dle In resiolucl6n. nIucs-
-'otru qiiierido We y arni~o el doctor
rm- Ram,5n Grau San, Martin. Junto a
al.m1, comea s iecicd e del PRC rcau-
en dlri Ide lit mano aslulintrca mar-
Ido chaur slempre cere"coicusaseieniaicO-
". y sgu sdo,%us directtrices pa.
In tir,(,6c~lc s i


Algunos empleados se dicen
respaldados por ila F. E. U.
ElI prce eiieo ar Is. A"1tiai nir o.
U.iulunleti a- CiPIIJa. Socitale'. Ce-
n Gua.tau o Au.-ic, Mecla Madcrne
lia dirgido iI. pirPitt ai p-icdletre
e a Fatdernciuii '-,iL5ualaultd UniLer-
^Htlnt--nntccochr eilic- OniCn---SO-si-
Lultid i t]Us "i. ,._.,|IIP i~hlon urgen-
is. a Olto ,i c-rg ,r i-no >'lulJad nill. Ya
'Aue laI trri do i ,:tlcit-i de que er, al.-
t5irOa Miniiribs ligitrna indulsidlO'
QIir -O i'- rtri re-paldad.t' pot is
rFFI (n I:i pue.tcia qite cXaupar
-SLinu a .tl ct--ior Mejta que ciu-l.
.-luler estuaiallte puede nol,.-ILar v on-
letter ui p piil i, 1 iti ,-,cilh nai pU-
utica ptur -t ",niiluniici ptIl:II a 0 pio r
Skrt.il.iti,.1- -Uu. iaatar nacsu.mar--iia --
Siro. pert c-utie ci iInilt c m,-mitt
puede ni n.-ec r,.;lilaldaBre coT, la Pe-
deraci., L- ;ir inR'lil UIt-Lemitl rai
Aaceniih- cl .-iior OI:La.t. A Mella
ie pn:ip-?iie llt c1 A dii ria thiluiun dL
Ia PFEPi Ic prcrlelna -rClu; l t al
fLaimcIonnun o da1slt Calitt-, L'r.t-
vepat t41111
Ho lomiirnnalo pinr tairtglrne al rec-
lor ar la Llinierriaaa doctor Cle-
minlte- Inclan. nacl.ndolt i cticr qje
con I'arIa dec .'-r 30 ds (tlunre
na prcsc'rflduR al pcpfsd,.nrl Oe it
FE roit cartier on Irrcr.ccauni 4u
vreni~h.la at ca-re- La-- r-Clerzadt a ae ,I'-
cho ornaahtlmo (n el Baintrrlco Uni-
tersilano
En I UlArLPi (ti-.al 31i prc %dei-le
deI a FtEU elP sfihtr MJla pone ell
%us mar' o aon cl caracier Tnetio-
delepaa-,fr.1 -I CBt-J.,e ur i .arro par
Pc I t-I1cId-- f1,c 11A. slctiadei qa hO
deil aiC., cI, ,.r i.viIlalanIac tqacncie
rcsp-.:- :-ibl( a Ia.- a,: -litaaOf que di-
itno .-ari;rI lda S CUT.IO v v maniticf-
La u dcieo aor inlonrmar en una se-
tion -r'iprearrinuril ,:,i-ni:ucadia de los
gaslX. c-(i-cituiaars melitarte los ciom-
probanrte \ r cil- rcirrc.-pnridleri'let

EL MARTES...
Itontlnsaclon de la Pi. PRIMEREi
l..gicn tn "Pri- in de ti.:,ntJlc, l
-ic.nelIr i it n-i -cit -i [t. cAren .
ev ,hn icrnrl e rid, de la 'i, o-r
Er',i I -n... cr.c i del rrtice- st e le-g-rar.' 13 .-.i nii~ d i ri y rsud
i "rrl e-:herm.dt-res at Ire,r1na) Li-
1laet dp it-" I' L--tadu-i ecnitr1ec
si-Co Lbe,-,ernd-3trraa--reiC e irMOCr."ctaJ
I .i l pubicurt-; De I,,' 31 guber-
nduarliat ar -c a. llr.ii-alt.. i.i-


n ,lurta q"u(gr *c.( ac dul irmca-.ie- lo- It' pc.--smt, ctn-.itt-c
u..- cpuarii.c'ns p* o sr.nagecn er 17
it-& d,:-cnra Ia nucrp ientralc qc
Ia. sies re- anic' .ci1af ,ndecis as
Entreuinto. el Presioenie de la po-
derl ia hermacndid deI Ferrn i% ois A
A Wiitlltcy "h. vcl,-,- al candi,,ico
i.artc.;im ipliiinl, Wllrace que re.
nunl.- a cit- cit lidaturapy respalde
i., drl i preOeni e Trii ,.h bi.a Wi crl%
ril., ii A n. t-e lr.p.. cei- W.li.,ce
,iici fiiOt n L -, I.. li-:1 ',-hcc lit-tra "e
picS t et plla- ei l l,.iK llICn,, i m,
,and..l i P. c ,i.. ilt .,. cr oit,.
Walla s, .. c--. t -r .c ti.llit- en,
i~s i--mr cr ri..... t-.e ic-,il-ni t- iii
ci Ire,- el i..,--. %c ,ed ue
.ci Pti-dIc Ld.. iit c. ci
dic .re -.. Ifl-..alIc cl it
cl i-'h+,c t h .-.t-I .-.ll p in l.-a c i-.;Icc
.V ,r-,...-I.i j dir -.-'l pi [,a .. + AI, 1
dleci 1,1 .l.. ,hJd. h'. j lec- th 1c.,
,le mo .' ,h r.l.l-l' .-.,; , r nii.n.-,
",I el-,:lu ,d- i l ,,,, UT, e tic -er
,.uccigerc'c"iirc Idos ital V
.igre,.-. Wailt& "El escriecl entree
.l. ,-I. C tc(1e .,-i,, ,,,, ,, c, putILte' 1it-
I. r,r( L.,I-,11 ehI I .,-- OD ,,ino r, :, f j .cI
Cerrm Deflsen nu rasmpasta elCetsral
NiLE 1 A -YORK ,-ciihrrcs W. tAP. -
cul g dernadlr dcl nFuada Thomnas
r e.e -v. pus. ,ins e~la noche a sa
camp,,t-ta clcctorc, ccmr, candidal, a
la pr.csldeiri l- dlahi Republica por
el Parhd. ilepail..- rltccnda tendo que
il c -a-it-i-,i. ct--pre'idencal
Fcrl Wrren cltaditor- duranst mu-
-has hr-isn. it- qsc deb a exponeric a
'a. elecri den ,m iadno tiUnt-
dan
De Iceci pil,-i-,it- cl, itJot acor-
ies en cuanto a que en esta cam.r
p-na .-e hall e ariuela ala mas sim-
LiutIalie que hn ict-rt
Lecc0ior. 1u O s-n sCt- rioinenlctsI


M1,ntecC( v lechc DE RODAJE

erapormdd para *
n,,estrrcaI),i GCOMO OBSEQU10 A
--. N IWQj~flfl-
Tmporladon liambiien -atrot'
de dlarn. d .. crd Pe 1, i, GLIENTES
la allu'nciuct de in&,-cnl:
u ,. tl, ,r ,,: ... i... i. ti I-' y
s-i putrio n 1a La HB[| II| ii .-i rr :-
In cmnnpcn---c i~a iwr, 1I f- It lic I
.i. laidc-c-.-r:iu.,- REGOMENDADOS
Ia it-car cc- -- - 5 ,-, ,,:,___, ,_,-, ____ ,t

tL--:.-a-... FACILITAMOS
S tr n .l,, i- ,1, it .
..i.......... ........ ... TODO MEDIO DE
a ddlt-eisa sit-ILr-ita ,AI h,'_ .iti
act-mt at ..-k-`n---u-t i--
1,Ci I c.i J .lnt- r.: a a '
............ .. SOLVENTAR LAS
no tie MN.ia l c eccm:, l it-,, i r.:
netal Ost conorarrilad cr :-, NE ESIDADES
na t -, I1 .al,, , ,,,i r,;,..
I I r--...] ii ri, ....- ...t IM A
d C Vct.l Pain. Ba.nc-, ir." cWUt-It- .
ciin pe-. m( i ;9 1c :, kl :-- lM ASl
en 3(i raj',-,cfl. c ir r. :-trll
liseres.c luLa. i cscetaleu
Enlree i, rr~n it. iig,D h l.,, I .,; ~ i l~ ~~
'ipu~ent c.r.. n....i... ni' PERENTORIAS
1 tr la2 al rr,, i, -,n,,-i. -
i] d1 M5 6 .,.:.. 1 cI t
b i250' .c r 1. i ,-1-, 1, ,r-an
i...a -c -I i i... ..- .. COMPRAMOS SU
- A~ P io "'. hl1. ,1 /.: .'
f 110111`1AUTOMOVIL,
LiellJ ale .-C: 1. 1 ,i- "L "j. ;r, I-a
u lt-i.....r r.i a c ....." PAGANDO SU
cc.-.-s 1.-....,r, PRECIO
va ada j r1,
otra, .Ic..... sa ,.t EQUITATIVO; CON
m ls ri Iaat i t- r
.... l.. ..... ......... DOCUMENTOS
,.,, 'MANO
EL TEMPO EN LA HABANA REALIZACION

.......aFIr....... te ,, AL MINUTO
bcrtil. le
s-un ittrp- t--- :, I (0
ort Cciu-11""' cn -
Dre e I I..,- P" f L-n . h" ,
i, ci ii t J t-a c ti, It,11- L..' ,151 it-taci t-151t-4-1
La-r'1 a i u I. ti ,, E
i c.t-i, il.J"RmTADIJ
hjnr~ f.t- f.I I-I r
it ii ra l r ci t l ,l.r -


1 4 .r ..l... ,1 11,,, .". ...E F UG,
Lr,,a I~ NVf nmniJ,
nnh dr .i. i, i ,- .. ... + ...... ... E U I


d. 5r, 1-. c .... . I It ,
rV, 1, ,1, .2 62,, ,
Nee- .- rl lit-E TR
Itc.- -.. .. -,,,, ,tiC.. t-Put.. ... a.. .. .. -
Olit i..c? .lt tlit. i nI..,,, in -
,u I- . CRESPO
-c] 'lei o L rla rL,,h
I.- titde It- r- I ," ,
Re ,lt .-
Iterelp .nPA I e HABANA
,-ni hcu ..ii -,. i n "1 '- V
I an o i.c Hd 'l,-e --4
erhl ~ ~ ~ ~ ~ U- 1510-14,4-r ,-'. e


- ----.,..mrll~l, LA I#MXU UI--LArS I II/'%1%1


ASO (Wi
LINGO. 31 DE OCTUBRE DE 1948 ARO C

Halan muertos Anuncios CLASIFICADOS de ULTNIA.HORA

a nunam jery a PROFESIONALES R E P A RACIONES COM P A S

si acompanante 3 DRES. EN MECINA 37 FINCAS RUSTIAS-URBANAS 14 AUTOMOVILES ACCESS
e tMA S ROUAL A S-IL ME U.G 1,11G
e .irna quesesuicdDarn .R. ANTONIO PITA...AL N t.. IC I
i~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~d l armddinwouyDl~i.,u irii. o -.. .- n..- n.. ||| '1H
tomando seconal. Entregados Enferm edades uaervioasy Dislonia: c,... %-.... ti.. .-.: ...
los cadiveres a sus familias e ,,X ci,., Ie. n_ ,ir, er. m p e o. ... 4. .. ---. .... U.ILB 1U I U E I
______ cpimll :cio Conuira ntimluO Dt ila =T
Despuic de haber c Lnceriado un ." ,,. "l ,.'c,,S Co .Itus p 42 MUEBLES Y PRENDAS5
padco sicida, S o.an haad.os cadi- C MMI...-I NMUE-E *
ere. en Ia hab,lou n.Mero 3. de r SOS OE
Zan a. Hilda,, 0 o:m D .o. RE FU
de' edad. veclna que era de Oquendo .. C 0 M "R-U A TAPIC S BLES' HO
Domeros358SusanC.IoBerege.Cem-0. M Ar S EMBELLEZCA SL' HOGAR I
p lead de una funeraria s ou ada en is L LEi r AS 11e" ; | l' e l ,i : a
Virtudes y M argues GonzAlez v quser, .,o b ir' ,, J lnc .- :.. '
residi6 en San Jons y Marqu Con.- 9 CASAS .. ... . Z 1 B2. ,
Sega. In0sen-ados par elcapitin r. it PITO_ A PIST L _ *>l
e J. lers hsderl.ps-taneecente- a i Directamrnentle de Propietarios A
Cuonsa Eslaind. en horas de sla tar- Pars cicir.a irt-cn s -. n wcm ii .- edif l T A P O L
de Is citada pareja irannilabs po r cm prac l o""nnulcon 5 Iu1i A lac*ie
.la allde ChCvez con dareccrin a .i al't n. c-' h- i tcdado scaRaK .) % aC 1 chl! c "U A:A
Zanja. La Joven. al srecer pre" en- . .i c.F .t Si Gei i.ic, re .. .,, c...... ... I "f lB N
Laba sintomas ul haer su flndo un e"oriO F1 o-413=1i l L
varido pot Uo que unos curqosos que --!.-15- .-EHABA NaaA ..5 i.- .-i.
estlaban pr.ximwB .e acercaron Parsa ZO c. Es.ICIO A.PAT4LMENTO0 R TA AM-
a uoPllarta. tratando de introduciria ber oniruiao.l .ni. n u no liaslla l *
en us suautmdvl, pars eundusirla a l Tac.itec ieas.l barita ban Lanrutnir cia
c audesooerrp..'aS qeuenoel. in.+ I, a .*ciiPId-now RESTAURAMOS
qa u i = n pd i Ie l oa~y ud e. . . ri .1r . . I' --.. .. . . ..0a+- L A M P R A S i E C E D I 0
-qlnpdAque S ydcnasietar- sesds c-4nl 3i-AI4-9. ~
Is- hau. el aospedaie. Il que as lii i lu.lenun- O
1111^s^ dc^s .iMtiviri S *AfYPLIAC10N
ie.son Ls este lugar GCi alquioi a -CORP rA-NS B aeiCl05 YS,'ahd
babitacln pu.mer. 3 expre.a..do que rn -perr-i nes cc n".... eli.ad C,
va p ro ei son a I n s n uo b o m red ia d0e O .D 1 4 0 1. 0 n in i pAu 1 L1 N
]a noche. el erargads del hoelJc. Jr- T o: PAR lm +) 1 l + +T fa fiT i- i C; I N ET R
aS all-erlir qoc dcccia -.o Ptn i nrw .lentc ire. nabit.- u ccean Li e
In MaBrtInc Pulpeiro. a ,d e sl.r que on"sltuaa Jedain. Miiramar a n I I W
Gil y su acompafiante n., saUan. se rc SuArcn -aue taig.! de i.50n a 1801 Si aPa w a i r--.- a N HU E T I [
dlri 6 at apartaamento y toco sepelt- i:rrpreslndible -ic >acla N. i o rai 1 cr ysiic.
das vecea a la uerta sin qc re..- u nieLde. inivm-. Lnpi Tc LI TIE ES
biera coitessaslin alguna, Io que le. M.Ibi dc a a D M1549..-3l n S aN 1
vanam s.s soupeehas dC qe14 pud'eo PPrlO'eaC NRu Mu-PANIALLAS LE
haber ocuridslo ai9canormal En ea COMPaO COMO NEGOCIO os Tan TIPOI T o 401
situaci6n salli, a la caIle y reqluier dlilfico .a- s s.ci.nere coma n- P N T
el auxillo de los vigilantei g 8379 y ai ipe-r"'.fi, r p.npi Trll, "i-aliui CIA loERA H IA -
1484. quienes acudleron a l hos ped je Pa.il ,C.. ,s;.,ce. tp i r a-sa ,-
I clepuel de Sornar la puerla dc1 I c ,.-i:- D DEilt0.'I.n.D,.
ha scl, aSpn l r .r en 1 tla. ad ...r DE -" O I C A IND
ieron que vetildos y sobre Is ima m s ,LA M 1 l A'
e~ibtaa nen'es 105 cuer bos de aJDos, COMPRO (s 1A IEN EIl. UDADO
por Io que dieron aviso al mdico fo- d&ocup.d eni lir L AN RAFAEL 72 DOS ASIDUOS
ce ,se quien certificd qo aue er.e 25 d, ,na pail a,, plia n...
=abia sido ocasionada psr la inge i. "llliS c ii ta1 l c.1 ia5"' r. ia. Te
tidn de barblturicos. en ere caso se. ^o4c- ici Cusrin ao an., il. -n- Tells. 11*. N A92. 149 16
ranal pie -s cc mcerd- ...i-:, deCpem-a
EIL'seo Gil era casado can >aIs efto. ^ .'.. ^ r." ,, sT b., a- ci R.
ra BerLa Fernandez actualmente en rc 'iD.1 -43i ii i iii EN BREYE SERA
Ehmen Cii era ransads con Is netn-o irtia ixt*ll i,.ii~l,, a l- rsti i D.ItC.
Sarntsa de Cubas de Is que C..aba sit-li 44 RADoS
ae&= arRADIO
a nbids rom parec6i a n "e el oti ul D "69 -3
a*tans:te I .r:Ze DE 24^" .: .^ D A 30MESES
selunieEzeuiciCamos.de 81 hanff _______________
.ouao^e up,'cas desao -iSU RADIO PARA VEHIGULOS
padre de Is oven. qusen expuoso que
esehacia muchoo acias conoela r, 11 FINCAS RUSTICA S A I
Eliselo Gil. quien trabajaba con el en PARA-- -- ----- Dj T nE Hm i 1\IT Uni
sa tuseraria. Ignoraba qu au hljat-
luviesa amore con Gil (I|M0' OCOLONi4 C40 4 r. e r,1 I Fcq s
lauve~a~rn.rejoa dv~qe- ~i a,,a"- o^C". I!C. ROTO! DE 96AL19
L os c a da v e r M fu e ro n e n tre a d m(, a n e e . .i o ri i a sin p ie r I
sus respectivos far ares con In obli. ..iC ....... i .-..... cil- Ac. A.. 1 O r.i. D E 19i...r l1 .. T R T0 r
gaci6n de presentarios hoy, al ecro- ,i.,t A ,t-, D .:1s11 1. A cegure so ruili i p r ')S
1crmcPaa u utpss %tegrrAuraiopo '0 SE GREDITO ES
csrno para souoaopsi COMPRO FINCA BARATA relaiino- ali r, 4c
e'i .it. I~c -icdttiLaicia- eI s- e tl e portoioleIaiieo r
... re.er d o ,,is .. .-....i.:...-... .l Q a rec it p ai lapl4'"'lol.i i- n EXTENSIVO PAR A
I' Custit
H a reiterado sit ica ;I: *................ ....e ia IoI,,,a i.....
r~dr. iui r *. -....a -,,6,, lion:! 04ho llfoa c~hlable IInlHA. C
renuncia el Dr. n oEonen .u.n.. ni a,,,r AUTOMOVILES
IS',M V I. MAQUINAR, S ,- bgarairi li ,.
1 1 w j --- IAo Py n (anCa ea en 4 silsa K Y
Jo e K ss y ll~"* C*o. T.]*.Cl e. b~.c^n_ I. 1*.. 1_oorP:R.Ti\\ %
... .............. ...................... OM NIBUS ALIADOS
______diicatce" ipcisi.-,e R ica-tti DE REl'%R % ( IONL
La designacid de un Delegado ... ia.. C lit,- . P RADIO-ELE R l IE471

en la Superinlendencia de la .-en lre "'e14N|ni,.inle R n O M U A O
2d.Esaz, se oi- neTnei r 0 SUS
2da. Enseianza es el mohvo SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN Murallh. %-8386
Ele e dascim... El ..... ACCs10pES
centeIgeneruccal de Ia Segorda Eu- "EL DIARIO DE LA MARINA (C-92341-31
sefsa nra nosiho rrn[mtltd. can ci rice- C IO


^ . ^ ^ ^. - ^ ^ - i- ^ --* - ----- -- ---m-
t , -


ARO CXVI "

AA N U N C-1 OS


. DIARIO DE LA MARINA-DOMINGO. 1 DE OCTUBRE DE I Q48


C L A S I


F C A DO S


D E


PAGINA


U L T I M A HO"R


VEDADO, $28,000
Calle 3, cerca Calzada, 22 por 37 me-
to., a 814 ,metro. cuadradoe,. planta,
antlgua. 3 cau srentando $140.00. El te.-
rreno vale much ml. MorllF: i-132m.

VEDADO, $65,000
I plant,. moncaltitlca, esqulnia fraile. 1.1233
metroo, calle letnr, Junlo 23, much Jar-
din, 4 hablttaclonices, bIbUoiteca. hall cn-
tral. 2 ba6lo. heonnso comedor. gsrsje,
cuurto chofcr. Morfllt Fl-13.
$165 RENTA, $15,000
Ior6'oo ein enat, 2 plantm.,monoaltica..2
cast: sala,. 2 cuarto, comedor Oondo y 1
apartiamento de I cuarto. Unico pricto. "Otra
2 piatnas. 0 apIartamentos. 1 cuarto. $235.00
renta. 23.000. Mortl: ri-23a.
$290 RENTA, $27,500
I cladra Caliada Ayestarln. 2 plants,
1 casas frente, 3 cuartos y 4 apartamentot
interloresi I cuarto. Otre, lunto Belacoatln.
eaouana, 3 plinta, rcasm, 2 cuartos gran-
des. $460.00 rent., $44,000. Mortfl: Fl-3sm
$625 RENTA, $65,000
Inabana. pr6xlmo Neaptuno. 4 plants, ea-
truclura concretelo. ilida aoaatruccl6n, 5
cbmodoSa partanmoantl. viat calle. Otra.,
cercP Beta.coiln, 3 pletam, 012 apartamen-
ins. I cuarto, $13.00 rent&. $4 .00,. Mort-
at: ri-a2n.
$860 RENTA, $110,000
Calzad. Ayeataran, prcxImo Terminml
Otmnlbu, 4 pl anta,. tructura concrete.
Conslruccl6n itra. 15 lujoaI apartamen-
ta I yp 1 cuartona YIprlol pnt-hou-
tampilas onaodldadra. Vialo. Morra:
rt. 2.'12.


$360 RENTA, $45,000
"edaao I a is91- n1gnt ],os oone "
e1r.,. eru I~lrc, Linesa anssparctS-
ni ect1 Cl inr I plst~nca II pslrletcaaeio
amnlnm ren.. tT177nITO im. 3 plantaf. 8
c1 d -a .pnrl.nenlt. 130 00 nltA. 8400001
M,.," 71.1322
$720 RENTA, $80,000
Ie ,,.,t,'. sitele Ica es ,.i 4 tplainia


* i,,t.i, .,, -o Si,eoth1s. .n tliceeda I a ,e
bl ist',. Ot. ptnltn', a *palienetil la-
3l. 1110 reill i ia'4O Mortfl t.-.2

$950 RENTA, $100,000
ie-tidad.oc rtceItr ia Plsee 4 plan.
lne r 4 i1-1oa ipareamenlt Coiualnc.
.., ctlri Pue"l. 'A' S 3I 3O 10 i01
c' oilsl Paea acs3g21 I aa
a F, Ma t2322
$300 RENTA, $32,000
lmendred i lrant (a rndir cdadrI 1
plrmI.inte Mpnacica a1 Ill sIlic 4 mr
. menlng tnlerlecra Ulm toreador 2|r.,
telo Mao mteltelado. lni 510 i- TA-"
'An 1i t cetrlon fbresIon Morffa


$400 RENTA. $43,000
AeplmiaOn Almarndarni. hubr. ictta
Il l en esquiPA trtJc tl rIeoncrelo. 820
r`, s v -r.,Mttr.,-C,.,.n ro"t. eTer t las 6
ii. i4,,,rrodce9 csrtautint05 ie .ta 10
ntMo r,,rcnaa%1c F Mar1l,2=1
$220 RENTA. $25,000
La Sierra I l~ tIa a ,oisumia r-00. ailo
.o c-d- .*.'1JIM-6r' rii
uea rurteen ardin pac1I1i.-
_,- I I .-at bsnak -In. I
rii Cglpjdq IliOyIipMoY4AMLrBMeOLoILte
rlm ,.lit M .32t 71. 2.
ia- 14D11-45 -1
PROXIMA BANCOS 3 PTAS.
An i j I*li 000 Otra rrn undo 13i0
tAMr tO mt 1 ce0nts 10 0 $34008 Slde 10
un^': _W. de&M ua
in 1 plantii G.iiirim o B nlex
kmli-'a 1I1 TeU A. io
VEDADO ESQ. 2 PLANIAS
1t r.,a .Ii l+rr I bhl., la'-j. dasou.
Ion I;. tn cq 00058 (luii-
r-. Beudlit A.n.stacr. 113 A- Oai
REINA 2 PLANTS I 11 x 22
t41t -0 oti. cirr. n -nmI a u a4.000
Ln.i-prllli 3 placnla ane etl. 3280 0 Pc-
dsaRs lrer m ctIeal I lt oo atGulearl e
n"ri A Aarltl.tc ll ins 0001


R. CANO PATRON
BUFETE DORTA DUQUE
TEJADILLO N9 114
TcMl. M1-9628. A-3693 y B-443
Amp. Aim., 10,500, Renta 55
I in, ilcrsm e-sleltirs Crisnpall at da P1n-
4 . l,~l .,.e' llhrt 5c c cml i I e ,1 cI -a


Amp. Almnendare. $14.500
a.. s s ..l senralH In Po

Atm.lvl in.. f. n~v llni r
5i o d l sr at1. _alll


.4Al v -dor 1
-., .: .. *.. i...... P...... .. .

Amp. Almimed'5d-. ttSOo
iti- s.' e aalot> i>-. i r I -"IASUmCpIASm danC ANC R 04
a. -CUUOs DEC LA e AIMA"'


I-lit 0110 r I
Sombra., monoltlca., modern 'omo-
dldades, contort, agua abundante 6 dcr-
mitorlos, garage, euartoa criad. terra.-
ma papa tlesta,. patio con tfrutiale conJ-
trucadan primer, 3 bafloas. solar 03 mlt
pegadad 6inlbus, tranvlas Enirego des-
ocuudi. Vitala 10 a i11 de a 5 dueflo
en la nmima.
UH, D-M41-48 0

CALLE INDUSTRIAL
Vendo casa de doa plants.
antiguas, tiene 12 m. de
frente, total 222 m2.
No inbMfeldiarion.
Informan: A5-3441.
UH-D-818-48Z1

UNA GANGA
Aproveche eata oporluni.
dad. Acamda* de fabricar,
2 casas al frente, 6 Aptos
fondo. Rentan 270 pesos.
P!ec5o: $26,500.
Informant:
Apto. N' 6, Calle 13 entire
lat Avenidas 6 1 7.
Amplacidn Alarendares.


SE VENDE RESIDENCE%
De saquina acuadi en el luir meas
frepo y p Judable de L Haiabana.
monocatu compuesta de portal.
bUla. rclbidor. 4 tiabltataone. ba-
IIOin rirlnhii y namer c a uleta- I


dg e,-. slao rae batta.'0 I
Suarure y srvIcl de radem A.-
rie Gana. iricta a ecnLrgi Ir.-
Medujatnento
Y .n .... dIs4 a8pm
Vorm led" Ionto il do I p .
J.. C.-lo-4. iqun t. Eu..la-
8a. Lom. da Chapl,. Viba.

-- UH-. .1068-4?!31


VEDADO
Desocupada
Cnalet 1 plantas t de 33 Monoalt-
licea BaJa' jjardn. porual. al co-
medori eocnba to Riuica rori.-
di. Iarije Allm Terraz al tren.
ite bibliaoleca. 3t bai-, de ItJo
:25.00000 ePude delar 110tP00, nI
por 10 oafi
PW*0w Y SANCHtEZ. A.3111
Kill. Larm D.plt. 2IL
AnstaeT Cp pdxdia.

-1I 3lr2-48-d

:OJO! URGENTEMENTE
Vendo ias. renU ta11400 menula-
In. 1.J00 Una cudra L.ypno y
Fibrica elus dempre Mampone-
rla. at4. y demia Revillagliedo It..
19 plIs. 81 pm


ALTIrRAS DE BELEM
IIM.-n. OSMa a* T. I Ue
lta Euresoru
I plant ndeplnd4rcsnte' Plantuta
baj Jirdln. portal. sl-.eomKdor.
I hablicroanel bafio Uota
Plant alt. flualea Iaocic Cnnq.
truadi par Are Damc Vtldi s at.
ladao. B-7B0 Dab enTair 110000
Tambidn and. eaqUlna cin A
mllno Iu do I vs. pr 1 I
sn IIJO0 I arlllddl de d pagoPARA COMPRA DE CA-
SAS. HOTELS. TERRE-
NOS. CASAS DE APARTA-
MENTOS. ETC EN MIAMI
41. BEACH.
dirija. a
DEWINA rEREZ FERNAN-
DE. DE ADAMS
laiunar Brocker.
107 N.E-. Seg.St. Miami Fla.
Oflma.i 94825.
Raada.- 8-403S.


/--VIETAS- "VENTAS
48A .ASAS

-WRENZO-MORFFi-
29 N9 110, VEDA",,DO: F.2322 Sa j >" e. p... D.d,
VEDADO. FI-22 buona 'I~brlcmcldn. 23 haillacione.. nu
AamPl y cuatra casam It 08 etiia,
ALMENDA ES, $3,000 do iuprecl. $2de rents coielada Pre
1 planUt monoUa.tl citaren, e. 30 i1 cln 5.4000. Tienoe Sin ,V hlpltei morlt.
frmat. a cuadrs tranas, 3 cuartoas cl- reda.t nloron r. Bred. Animi sa Tc.
itsa. bIllo colored, btiatiteca, garajc. Otar. loana M-015 y M--. D-13a-48-a
$1.W e iiertafnm. 1amp1e patio. toraJeVLA EO
.oo.n-rtMo rnec, tpll al-sr' VARADEnO. BUENA CASA
modema, 2 plontas, 3 dormi-
AMP. ALMFNDARES, $23,000 trios altos, bafo de lujo, ga-
1 P ianos moderma.'B- ctarse bablt, aZ -
c, 2 baoa. cuirtoa crtados, graje p raje, 114 y servicio criados, etc.
tlcn ma rptalea. Drns, chalet. 3 cuaa a. Desocupada, entrega mmedia-
gorsJe y Pallte. "b. vara. muchb leiuta.
ma, gamoa. Morit ii-=sa taw.Su-da em-$",000. Fernindoz.
HABANA 38,000 Teldfonos M-4582 y AS-9912.
HABANA, $P38,000 Do 2 a 4p. mil
Aml.ad, junto Neptune, aquana, 8. a p m
por. 33.40 mietros, I plant anti"-. Se o C--ta-l-1
vende solamnente per precio terreno. Otra, -
tirtdes., esquina, 370 ,metr,, $45,000. RAMRO GONZALEZ
liorfltt M2-2322.
t Vendo edltacio. Rental $350 ague y con.
MIBAMAR, $30,000 tribucionea po cuenta del unqalao Pre,-
Preclono chalet, Junto Quinta Avenida, alo, *,000. 331 metro, fabricmdo con-
aitoderna y-tlent anitcl,- elm. i- -reta-dia14
rro alumrado Indlreto. caleaid o Supti., 814 ra. a m-
oiar. 3 cuartol, c/ouets grande. 2 bAoa dl ceadra do ]a 5 AvenJo. Tene nc-
celore., tarlla 3 autoc. Morfli: FI-a. gatco d hotel- Acepto oflertas Inlorman
4% = oa Gimez, Cafi Salon H Ramilo
MIRAMAR, $40,000 Gomioer
I plants. esquina. moderns construecl6n. "H-D-3Q3-4-,1
trcn calla 30. hermoso lving con fire pla-
aro n itu. amepti cornedor, bar. 4 ruar-
ros Fet rlosets. 2 lsttna, a uuartns oriidea. -t
_- H rffi: F1-23=.
_JULmO C. UHANDA enuuJ
ALTURAS MIRAMAR, 10,000
Mtodemno chalet. junto Cl.dza toumbl.. NEGOCIO DE OCASION
animpli portal. isji y comedor grandes, 3
ltbilacbtnan con clonet], 2 mangllncao b6.
3. I aux,0 ar. 3 t raje. Otra, I pla MIRAMAR $40, u
ta., V0.000. Mor.fl: FI-2mi.
N, DEL CAMPO,' $25,000 Preeapa retldencia, Avcnid. aPrimer.
rrecltoso chalet, mrca Arenal. muchea (abrilcaten di luo, pios iranlto 'it dl-
detal4i lJuJn. 3 hermous habltaconla con m "a*. veUbulo, li., comendor,. ndo bar,
elo-ta, -bhlo calores, bibliLnteca, |aaile. terra cubierta, gran coclna. Itasnde-
Otrt, en eatilna, 3 cuartoi y garaJe r, 2 Curtom criadn. Altosa 4 cUartoa.
$1,,000. Mrffei: FIi-3a2. magnUlcoa closets forrada, bafho co-
t_____ ori. lujoi, garajoe2 moigquiog a Terreno
al lado. de o varas. Se vende todo o
LA SIERRA, $18,000 parts, par agrereinlo as patao. muya
I plants. maginltlcuas comunlcaclOrne, uen precio. aVerddera opoltuinidd
TonnctlHles, 4 cuartos, gartje. Otrs, 1 habl- VWala y olrezc. M-59321. B-15 o
tactoners,I mucho patlo, tin garala. $11,00l. UH-C-97-a-3I
Olra, esUlo chalet, ci.lutna. 4 cuarton. ma _____________ _____H-_-_O-87.4ll
rafll+n colored, Karale. SMO0. Mortl:
nn-aic. VEDADO


=.I. =121ymuchoa mI- M4indam Pfh.
to r-alu.

$28100 RENTA $300
.upJjd Alnwndars% adificoo nug.m
I aaa Uiaasoitarna. "Colonet. o vim
omunicatecl6n.. Otro idfflclo pllnii. a-
.f i a OL p o U ca o clia a L "n'o
Seanu 500 Qu .dlclo. aanoeao mia-


quaieaolrUaTurnoconcme. a3 pita arn
n -ut blet Mlentr t 4 tuu 541.&
Ia. i .tab.i intite ,lm i n....iis
Rnla410 y enuca r ni UiAidu Pfital
r-SilL
VEDADO, (46.500
1 PLANTA MAGNIFICA
Propr Mnlul reodia rosaiall. mqAua. I
aoadaa calla U nal lmtrs. msnoloUuca. l-
unit Ulald. porutaL. s. *s-a. W.i I
habslliumea. I taaa oomsOdar. patr), -
cla., oirto, aarud L. padio, lande Otr
.6lst. 128O58. asic.. manoulo- lardin.
pau-sl. l. immudor., psntrr. I IlnablUlacl-
ie, bLho. liLae;: tasI: I lbitaclotr.ie.
eJoelaa. baflo. tmrrami. Ueda Pielea
r.ai.L
VEDADO CHALET $17,009
Nus-o. maallicaa do@np.e. cmile 1.
1I7.000 efecuvo p Y .J00 tfaJlidade.. oen.
bra. lardln. panalrtl. m. ltreoplaam, rmn-
dr. uarta a acrlada. afs nlbUotLia a
.,aja. 3 ab irl.o.ne. O-o. 1 $S0 cqua-
as. calel Itfabrirado por on duecAo Jia-
doe. irel-eda, ncmoaatma -- c are s.
biblijoltca. eonmedo., panirry. carta. a-
doa paralJe lia. vnetioal. a nabitaclones
,loaeut.I2 i ses iajm r-Ilil.
REPTO. KOHLY $25,006
Nue"o. imOnaollUca. c alr. a3.00 -n
ftlecUvo y oIS t fatdidndea. regia flabn.-
catda. Jadts. s nJ. conedr. I naiblr-
di6 y bo atamllaa, cocinl. pary. gwra-
Je, I hibllaclne cricdoe" alas I cTt-
Lik. I habltalsea aafto: r-14L

1 PLANTA $18,500
Reparto Nicanor d4 Chmpo
Nmc dlLu6n nmonollica a nUicai to.
mmuacaoona, 18300 eJwl-rtY a 4.0 1.
ptlldadc. aol opilel .J rdlU, ortal
sasa. comnds 4 habllafonneal. low'el.
bAlao. pncuy canl.. porch. iarlo sn
doe. waas. pallo r-6141

I PLANT $6,000
REPARTO ALMENDARES
Mfa=gllaa 8lbecciOa. atlrOea. monoll.
Ida. MAO Italeetiri y .9 0 tlallidada.
idl emusdr tnstsn e Omnlbu. Piomal
=as il. M albflllonem. balfto, a oedor.
ia tapuoa Otr, II1OO Isrdtll pm.o
IaL B I lahialPai3n. I 3 lsflo8rale
nII.at I bltaciemwm hnc ui'u
tI,. baecM plUO OI efl. tlc.a
niru. I hibtll-rlena I tAno. i11.000
slduda Piea. r-sial.
REGIO CHALET $17.600
Almiadsmr. fel-1te omelbo tMrlit.ca -
nollUmo. nui& JardLen ael, oo-nwor pan-
Iry. eofln. euulteo arlIadOI AJIOM 3 ha.
tda-iao. -).ao Ic lanl cells ,
Isada I habJtClon- etiro ar ar,,lr 5.
tlJ. II.BOO 1 -li.
AMPLE. ALMENDARES (13.500
I pltailt ritaroa. moalt.lce, nuvi Jar-
,I.. eo8tal. al. fcoeedal. hall. hnabir.
elaa adoa. cbAo lM eoain gaSa, cuer.
ta W a a rd a Oua IIn 0oDD. I Pl.nl
esaseda. alaanli l 4 bit-laeaa. cls
I baA.R. ilr. piltlo Oti 114000 m88
Utlwi I 4ilulaatew t alaMa. IIIl. r-Si4i
1 Plants Mkramar $35.000
.qluia. Jardlan iL.dlwo aoralJ eMl.-
bubo..f, lbdas r I 5 uMt isa. .do-
"ft. IIA M rolor7"ranadar. L Va
.c. Vcinaa. mits. .0ceIda" cacal. Do".
m.8l8 Placa Masse,.ri t ace gl
rIl. r-414I.
I PLANT BEEN $1S,000
twl iol c aa llladis. lWA prclla
sa~ll amaullcata clur~n creole.. (boa-
Iago,. a a..Miace, asc. 1 lucala .lse=lI
0 ameis eaaba peM ,""M fly P

net, rFul'
11 1.-1 n "I


V'E.NTAS
a CASAS
LA aIL.A tACO,. SOuLnO CU.aL.T
anm acihe 6. Indando tam Repart Mi.
raes 5 ceraoa ie2 b&m Se enelS.
Si.000 Olo0a. B-372- D-125. a-


MENDEZPENATE
Call. 27 N9 753 Vedade F-5141

$62,000 RENTA $445

I Comercio y 3 Casas
Mob=m. prOimmao a ipeo. o iiT o 88-
QuoLa. eastuetu raConcreta 4, pialan ca-
d. emal "I-. a btloar. 3 bsblcom.m
oao & cids QOao to a000. redfil. 8493.
Un tmularcso y 3 toe d 3 habtlaclonet .
L criado. Otro equjis.m esumctura con-
crIo 4 planla. 3 comerctoa 6 cuu.
59l.ti0 RedJiI a70. rF-5141

6 CASAS $35,000

REGC): RENTA $480
Sates. cdfldld I r'laaaaa. awuasaos
*oorrb= US.OOmtcw v A 1Pi" 0 o to-
aioeUd.. DutrabucMn .Iclra p m.W p6-
elm.c a CvaD Apveami Coalruldo ga1 ar-
atito do solvm u y p sgao i4 co
ass. aado Umsts sale. mroedor. hbal. Iab-
bit-aes. bafo reoms a crlado. tana-
ma. Otro sdtIno. 3.Ots. cass ,85 prt-
aIme Aaaetlms. Im p sanuLs. I oarmosa 4m
s. 2 halaalma.n 2 baBo. *TarIp y spar-
tam.oaa do 2 sUbtflaorina Otrs sdilnco.
asiaW rotme SMal caUM I asbitsea -
Sw1 4 ..artainatesi r-B14L

jBRILLANTE OCCASION!

45,000 RENTA $360
Vlledido adflelo I 2 ano. i cas. e-
itrue ur ds aro u A caos monaolluca.
(eads ea rai a. comidor. cocina. hIr-
6 H.75 R0dti la m. 0 iparsltan niaa Otro
fton.ao L4lON Rd las 5 SMpelatcitn n-
to r3 eaa Otro sdtflolo rlisa fsbrtcs-
tlon, aufIc ca""r bsaji, poplt po-
.lnoiaL ET0 roi l ntal 470. tbaJo des-
ma.paamtn 1-5141.

jEXCEPCIONAL!
Urgent venta, necesito elective
Ofrezca lo quoa cree qua vale!
1 easu. enurago alqmde lis5150 o daocu-
ad psa tivLr uoI. Aquslar JI oaa.
aentro mTodrisnta ure aSnLdo prxlamo
pan aaenJda contrumdo a codo coamto a
matertal de la cls..l ca.ldad tan una
istsebuciats oreprochAhbl. amonaeor. al
Ld6n lcade uns J Jandln. portal la. co-
medcir. 2 babitaome, cJmletu,. bate. cod-
Ia. pello atil ant ocai6nl r-SiL.

4 CASAS $23,000

RENTA $220
NPcanor del Cranpo Edfilclo 2 planIu 4
case, estruct concreaot proximo %Iea.
muneacIanes. Oto S4al.000 Rent 1S470 es-
quina, estecture acolcrelo. a apsnanea.
tll. I gareJa. OUO *n36.5. ReonUt 6300.
diftlcJ 2 cass.. garsa .parmenrit
Otoi 10 cauu 4IU.500 Renta. 44 F-54L
$57,004. RENTA $540
Mcanor dl Csmpo. tdllio nueo. -

300 plulla. 2 atom~la. I g laaa 11
552 ran00 edtitaa Ilaa. r- IS
Ipaluanmaoa 671.100. es. ts s. F-Ala
$25,500 REDITUA $230
La Slarr uedflclo eoquma. mmoaolfUro.
eitaoin, baa y I sprtamenul Oio 1I plan-
tl mdidpadla te *815,WeJ. rens 12i3 Oto
Edtelico 1 pluln, a es caa. a Ipamamia-
too MlOM* Route SM Oir o dificio nue-
a. pi~ns Ra siutu on, doII. a
,mu aist 8288 e macbaa ro cMisdo. P.0*m~
. .a. . . ..attas na oola


-~ .-.5sh..fla.aaaA5acaa.m.a.-88,.Aa-ala~aas.- a .a.~ -C- - - -


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTA L
48 CASAS 48 CASAS 48 CASAS 48 CASA5 8 CASAS'
Lo LNVztRIOSlNtSr PROIMO 1 Stl VENDE LA CASA DCE DOS PLAN 1 \lact 0 tIINFr 0 l0 ct%%1 l. PINIDl!.Cl O H80 iOF 1 L [ ro tl. Oca.tr 1C i GANTIE __O
te~mlhl asterm AEado .ne udii t.,pe IJpl ttA. t15 Nue, c.. Plardl .t c- B4 r 1r .m.oe h c. ts ,.c I',Ic' ra" s l e. -,el i e r-. I.
. rle r ae n'rell 11 i ,l 0 rl,.AI t +Ir. Inlo +P l o t, or IlA ,, i .- t t. L, ', i ,;, ,- n, ,. .T ,- .' ,1 1 kesis)8L
rein, tisa e oc La O l',,ar a rus e,.. No tr,.Iole'tai c.. 1; r,. J,:.,- r apin.-arc1.' "e" 1" r P
rNo w. eica rtm Sa ,, mrco Ir A .- I" t E. LS IDLNCIA VIBORA .s 's s.*,Iat r -jI d 2a a".Olo I. a
SA T S S A EZ i -r- %........ + .... PLANT ...vI VENDO
VEDADO. SE VENDE CASA G SANTOS SUARM .. ,....'. rel.mo cl, .;. VENDO $7
2 plants. Avenida -Los Presi. ,i 2 r. ,r.s ,.l. ..ado a ..i t .aCa1. ,- ,, O "t.,; .. ,t .' ... ,la.a.r.. l.t, '. i ...,
denies, 158. Vacia El sllo mie- It. ab t a s es ,-.nr ,.- . .'. -,. .,-..- _, a a,, : ',- *. ,' _. o pr n^ r SS?
Frile-_ iAle -3- 1 ..- c is .. a u. S
jor de Cuba Ininrminaciori Ar- uc roa ira| Mine i .-rr, D-,sa .cirl i-. ,- ,.,-.] . .i
bol Seco 201 Telefono U-1794 ;.. E oe-nccatt. P., ; tt 'i. I. ..' .... 1a,. a, ,. P i-,5.,oCaTIa
ait. ( '.+ ... 51..... n. a.' hi, i;a-""vu
D- 1335-48-3 -1' LNID.tI I A''
mo5-8-3 il i-nmtsani F ao PROPIA PA.AG

GERARDO AURIZ 500 SIN ESTREHARJ a-Jia 1V ejI;,; ROBERTO JUNCOl'ere.1l.o
GER .AR DO MU r ii saxrposler:a mpol.al r"llll Ala s l u p al s.., "ImMrtL.
;4 nt.t,a....t.....d. ..... ..., TLJADILLO 214 51-6573 r ,- "- b."' B u,' ,i
N' y. .I-w5O CilCaLuda Arruo An .iI i. lrr re ... r .t .ii .. TIeUr da i Lmq ae I-
EDIFII OS I.... "A y 5a Repa Pn DLD 74,1E.... SQ. PROX. INFANTA :... .. i30-I
EDIF ICIOS 13$40 0I00 ico .....t...... ...nL..... .... ii-- I,
IASIA t AU.

Rta. $110 $11,500 TROA 20,000 dado. 2 ,plano.ta clE.N A I S
W illle $ 11 .... ..l. e pT..... ....... "e"" Gtr^ an c aCl 4 .. M -,. ......... ...1 ". RAT \EL. M. GALI\ NO.. ...".;N, ... ad
Coniuladi Cd pIn e.la. 4 r6 :atllt Gs ,.1. .'ar1.;. C 1.11 aS I

..... W t, e,,"n ^ c;^ 3.^ 1....:,;" : ,' '' ESQ FR- IL MS.nnr I. ...... nfg
Rta. $n22 $2 000 $,i 0 4i.u.. J- ie:'- nM... .tLr R l4

______n__ _ _,_ ;.' "n GANGA $9,UU _',_,__ o -s-T. .. .stm..ADA l ".;
Rta". $610 $75 000' ...... s" .. .......... .... ... '8"" '" ; iA A (9 IU I IC1 I i "' 'I I : JBSl? "i *I
R I. $ 2 $ 2 6 ,ae tad5z31aO 'o Ji ..'. i..L- Ra ., f .,, ?.
Rb. $326 $32,000 EDIF IAM, LM I. La. Fete Fa-d rG0ra -

Rta. $950 $12055,000 S .. ..n na. r... ...n l........ ,......GAN ... $9.0'0-rY I-


Kiarr)1,csU )I01 rUiitt,\?o.i^ist i ,a15.n. .ca$Ld,.5y5" ,' I^-u ad'SS
...ra.S 4 I n. .n...ar cs -. .
elitetIc r, a s' a n i r-toed.f., b s Pt e ....Al 8,- N R ES, J ... M o ? Ia 2- i p ma
Rta. $100 $135,0010 l0 .. ITS I_ _:. ....R..... .... a.n
*tw w iii ,rts.-,a-t tici hla il> d 48a a.. s .", i3 ,.. -. i r iotis y sci pi 4 's
R ta $I 00 135 00$... ......0,.itltr let 5 .....i .att trb0 .. .......... .. e...t$ 0l ... .... ...... r i t.. ......... ... hi- .il
Rta.$1r300$148,000 ANGra. Ptp2LO Y RIVERO .. o..1- ....
Rtaa95 $12,0 R~fKIQII VAPOR, (6 PISO:, 7 0 U Ferret 't F.N;6%94 CRta.^lizu Ifuu~uu ___v_ nni r .iuin,,i_ Flni __l TC e 62 cd na-_ t
Rta. $1,200 $128,500 :C allr 3 macits C toUAREZ. 9.50 6 m%?0 I3..1.1linl coa bs C b
-sa," ..;d r exia baod renfais, Xe.. isiitsa
fn~n ( i l 7c f lo n nnf $3^*aM'l Pa '' ret ma'~Sl^lB~-^./;"''"f.'.' ----_J "__*" oK
$135, ilI-Itl 4..4'. .ENSANCHE HA'BANA ,.l:c-:., :.....
I++rlu Iio! Ilsurnpir,:tinelo: C-r.X-10115
Aw nI Uui gitrI JEl s,'i P13.+rOP," C cl 1 pa..,-no .flb aiint.aM5Ii scl. I; b4 a
Ria. $1 300 $14890001 ANGULO Y RIVERO 2FI. raarbtt a.I.15Te m 1.1i.s.J. .t a
"iplifabrcarle iot l mllOs50 Mt n. o M-73ENDO 2 CASAS Q ..
O'Reilly 251 A-8662. M-9602 tfabrIt li. n ,'ci tlentinn $00 den fx25 cada uia, =12P
CERAtI dade tAraI rtrrlani isod, TEJADILLO, 3 PLANTAS a
R $1VEDADO 500 $3c6,)00 A : ..o ;.-t,. 5 Haa.: comedor al fondo.Pre

DE~~ ~ ~~ LA COM A do 'He. ) ___.- E l ,,b, cc,. bur. D.., clsn. tz 14 0 l .j,~.. uk;rn" $1000 "la* 2 c^fage s l.
Rta $1, 850$250, 001 a..-. *c r O 3...sa t p.1..... ........ .. .i...o M ItAMtR C40.. .
..Iel...... e",31.".... "I lra. ..1 ,.81 ,V ,.. o-111T,.. .....o.. ,.E...I s.... .. for~mes 1-718.00 a J .
iln e Ae..,.m>..ltnTtit. acts o i e na too ir, n. 5l1 .. I ]
trGiRARD0 MA Uin ,., A..... .... a i. s-crtO.,1_..._. ... __ __ _Le,, ...._ ......._ _ 063,000 _RE _T A
Rta.$2,150$350,000 cs.1inrt1ataa Tio-lasia. ai GER

... d dsr ,ra,. ,a i Ae itep i po ItMeut ropo-itana 538 51 7586
GERARDO M I ... A ... IZ"I_ A9 0 RL 34 Y-J I
GIEARAARDA URIZ5 2. a3 8.- M7D1741.471 .17 Vedado,unaPlant.., $46,000 $90,000 RENTA $800.
Netnp.Iitasa 535n s-le,.
SANTOS SUAREZ i..or isdlm, i2 ,s.fia s.3 o... Seis casas y dos comsrehe
13 D___ ac i. n n.. 31 3 CASAS MODERNAS ED ADO 35.000 mi .se6rs s1re. 1 T metre ... s-ot. .. Habana:: 10% ,
I,. E. 3 art-... 1 na Its.1 i s f- i-i.... .i.r.. sas i sltM esd s Darroa IN ,t l 2 ,-50 dlaoe c cl t. a badoSAe
&IaIV.f'a cnle 523e 11'%-,-i I F. rle.l ,111 i1P L plc ier re oe n l n I)rrlej, r ue III 'aq 114.el"Cp.11l| k 538 ,- r, lr. il is Sl rde I gl| IsO 3-
UN-ES ALSPOll'N 11 EMl 4 r .- I.s-,na. e .o c die. Preroccnte. Kin s Cl sat a. I'r ti f InisrU cn *
'iteM C ..rra 1e t -- ajr tic oe F.- .s, Ti us lel R sidenci., 33,000 ii.. rnp e u culai
Da~LLl l D~L- T IIiTe.oE HInoltue trea Dl rrem. CMr Ine.rsrn IFn t1 il. vt .
DE LA CO.'IA DE 0R10 ,.,. m..,,. E .I' 'a ic. cuart.l s a e.-I... do 2000 1 1 j... ..I+ -....... na~ l~ _
0.3 o i p nL 4t h7b.tUone I .. I d i B...1.2em Ipllant.. 4 abaatm e
SA NTOS SUAREZ ,38.0)00 _,____.,_. ___"e ____. ___+ o ,srtr. lai ne. S 3itam prD ...aa. ...s.

p l ,.d .... .DpInt p... . 11 .,.. ... MIRAMAR 4a5 00e
,-,,m .... ...... ,. ... E DE I' CA .S.Miramar. $36,000
-', L lqj K, 0 le -5l-,,I Sl'p ella 11rlm. I." P, 1 l-a.L Fb r]t, m irm xin aial o 111. o m IU ,. D S ] '
,a t a We Tres. i itt.. ar ,Io.oI, npo, at arolnt.a.iI, ma, Ideal par vtvtir un10 plant .
V6cIBORA $17,000 Ii,, PA-11 0 I.OSS IS hab3 laelon',es lerr ( &doa M hbt on beao ;"*
A M I II.' lllcmclr.r,.ale,,. In .line m localI ap egmet ,to ,,banot e a Ila.d M-7yoi aI yre i ter aU otra
Ile C r-im ---- .- M .t,-.t. lda r n, l err t, l.,id r ; 1122 P ro.a rq encl a qu ii a bada1
-r-.,e ,',,r d, rr d |l. i ,I.arr e g IO Prci n in meat U-l m am ra Avenida 1', 32000 br,,i iouc ia ll e mpu stl
LA CILDAD I LE I- I n15-0 .... Ai N W. 4 l ,os.. ... a3 bifi. ln. a I: a o rdu.. S o a pn d pad l ,
OFRECE OPORI"NID ,1) LAWTON $3'a3.,500r t A ..".. . .. s.. $300, D" Dt -824 0-8"2 -.

ANIGUAL.A DONDL IN. .... .... .1,,I0... E.E L .L.1 i. ,1yo nt,(WA $63,*, 00 W0RAST A 0OD!
5'Bl at iatre~l e C ; l'a iai cl. I,, IFe I. 0l0L ,rt itcrld'c, e(ie pie, e~llmm | iiirsnata ii isp r sm latle mo
IERTIR .l' .APIT L ,, 1 ....., ... n ... O4 b.. . t. I...e, e .a ritio 4 plet s titi .. eri nd.
nai@o Ac rantls s u~llp. [''ber, l nii ao 'tio. 1 Mlltis 01-Crr~Ia M Ocreaoit. 83nt $65,000 RENTA
ds..itbeI Cl.cIcn b1sa..mcamecITs. ari
ip-lanot t1 de1l- 1120-A e.n d1+ i l': e .,1 L r'il. te t ( r~ i l|l l btom comme-~iso r .wrto e p re,
4... .,u/,r, 10 A-ol o 11.0 a.e e.^ .. 3 ,- l, r. Ac I Pert -.,-, a2 1 $ 5 0,cAo ',.
RECIBA M A P t .OL 55000 S ,or.r tont,t .A, SIa f.1 ,a c Ita ,o -C M,.umAe M.7580 M ;oropollme Ores I mdas ,a
pi mr.u l TComercio y : "" U*-s came
-EN-RENTA ANtAL tOt IR -AIAF- ... I .I... y ----- H 500- ....HANA: 9%
I pllnflls I bosom IIAlo "io s 11ccrr~i ~e rr d[~C l.n.Ilao
l a.LeioA is .d403- spnlot balt. $ IoV ilos nsa 1can e bi rn soe ltoditnci estorl n a isado *.'
SOLO (NI IN% EINsIONS I ''"'-t C tlanpoll. 3git.ran '.'r I '-- ,ma m...- isi Agatt. Amudames merolm r i ra o sal .e t 1.admTR io OMP ,
Ds',c ptl. c ist....... Ir.. NENDO DOS CASAS P. QGatrdai acl.tr l -. l. Me.l7pm. taGa el isir....mF.. P,ad 1 0 0mmi 0ma ae.n. sla.
DE 58.000EN IECTI 1Mae-a SAN CARLOS 34 Y 36 s...r 5"451 Flinr S m-11`64
MIRAMAR $27.000 Er..i. ^ Alred,- Xtit s r.a ,s ,. Vedado, una Planta, $25,000D ___-1774D4161. __ t.
Magilticosns in st tn crai" Irtr.ler a Asi r da:1.5B --,e I p. o t pe a t tMone t, a I pta s t sale s i emeo a hal.l *4s o a ENDO EN MARIANAO
rmIeIa1 :.t41mM'tCiIiq 4i4to optaasar 3cta, Is m ..o ` InaA. :r.mt e a mm Ir i ITsp a fl5 .-isa l. Pam l lapae sis0 EN I sasRI 0NAO
Mpnr ald ieano Ptst ridT,1 h h., K,, m t.scs ii1.. atc.... -I la r a l.ts3oi Mi tt 1.o1pl bcut I iclna t ,
atdtiiq-ctt. .nFar i a1a.i.tc7r-o.na I nI0.t IlmII san' l 'I'a he *'o sai f sa lim..
dt... lSI-... I.................... EM ILIO n ilTsn .is.LIAMo o cSi

Cl~ats ap I' EM ILIO. ReI,.iMi.. A il@ 2 rladmO Orl. 71 Avelllnilda C 'rilot11.1,1011 1611-II O*aa n~J
tati) lela ,e c ic a ..0.1. i,i ,] to Oetrrirris Ar 5005 nl.WI iMe -tap11 icetlaq amb I~r i a .l~ la rersa 1 R
... ............ ,ccaio ,p,,, i0 MIA A ?AJ A A LM EN D ARE Ot Ci ....... .... ..... Peels t. .....a..a.. 5s,:
O I nca amj1',r15 .l E -111-1ci limeto tr -nis, tabrr aapare riclca. menaia 70
ras I"71f ceVIBORA- $12,500 Nr!iin~ o..Gassd. sgi%119500,flaesttaneal II VigNtlo
a I tim.'. or I plan. -- -Ct I IBlg I, elo. l1r- i., J BO0265 ilanrlnao. Vt~r 'no
.0 lai.,t bo n iLho Mttp aa;m M aosdeioc,,pasaj E.r I IIm Lh M a,'s 0-G-l -a-
S-.t..t. I r pacu .... c- .-..AlluresIAlmendares. $22.500 VENDO TRES CASAS
A-. cml>S eatm, ..ned.i rAr.t, i.,.Ii-
-.,acos pait esatru, a .I,5L 2400 I alPot.,.. 4 hlabmt atsonl. l2 o I .,6 11Ol1at 1 a ts U,, ar. M1 ansa isO.
h16.,stn5I-itsil le p 'u o y baaoa rsneO. Outc Kn. a 'e- IMe, malTtaricn.o propcoa Inda eta cm
__ _PARA IIIIEND4 0 atnIsmeecatilIass iisa e M t2iatrsnt,rc. Sirt"euesltlie enta..-
bents..... .h 0i15.. at.m..... ..I... .... Ma "A M i... 5 ... ...... .....or .a RamlP lia
N A T IO N A L o ,+ + ,+ ,+++ + MT E 5 IL 5 0 11 ,- 1.. .... | e +ode l ....... ...-eta Me ,' . .. ... . .. . .. .. . .....B.. Il.9,8' Vir gio |. ...nia San.waI I .r
NATIONALAREALTY Altner.crI-.ds der-ode,s .. ..eornh, .jeej..,,pmote :nlia a4errt Motitcrmlms 58CI
4103SI w i't7hAvea l P. attp 5 o Ate.il i.d iartc prtti D N 2 358 piaoImo si aI Cur,;
s.I ..c. dc n........ laarIa...... c t,.s.. MntI ....... one ls mdee.. tas t Radlocentro. Proxiena VENDO CASA ANTIGUA
Mlarn l ronstI..d alta n rloos l.e ci, rt I e.no.-Ioacc, R,,tali3 s." el tt :n, ila tmarsium alon ssquir,aeI1.tlf.loir.c. Pats tadua i tosi ot Vl trai edeu ua, -
Ira D rsa 00nachpore ITncsRa 8.11110 ledy dos linesr, Iaoatm en @as- ticr sa n o n~rg dw. dsmipa.taa Ip- fi, mss5.5ma,a dSo dleld im
quiro& ter.d. c lel reirt, canl s. 195000 t m01, ma Iaul is met.-. s1. In ,- m.. PiI3 tl4naltina lads mdn uaL a r .. ',
13.......31 ALTURAS MIRAMAR $37.000 mto.ld1, _11.oo. ..l d br4l. ata am..a gij i Detati, 0aod .. .........Im 'Co u1.m5 ,1ni.a ... 0-9151. Isiaca8
el egara te de nomeo s t re- pa- Mttopotllmt s 028
LI lrnidenr de .ne rld prnxl rii J r.sJ,] r/h lral Sol, OJO IENDO
h hoteedot e.nrit ,-tott ,r .r- "i- ...... ,tct s."-tutu .,22~r Edilaico, Renta $1.500. $145,000 c, ".t.da irea can mt d. 23
C AS VE3D e.. na .. ..... .........n c ... .... a a....... 0 ....................... ......... ........ ] ion .. ..... ..... .. ..a.. id en i n m epaaig', "
I. co l'd '.r r rsi-,I o .,'- -_ h. u'.d r i., ll, 41-r C, Air. ii ,ir @ rliLlla- pl,'coal. wlal do lP
We 4.. ........ . .. s..... ............ .ln w .o Bb d o8Vrl, 4 rtou rl
CASA VEDADO iila-tp:,a~rm.,~mse otn.'-- .r-e ,, %,tsjm t -o dcaaato -Is. a l uscaOoi- pse onoi..rlc'Careic~lo bahama
mmcc I s.msWCao _____5I,,' r e. .8. rd ,etr," ITainr1 ".
T .i t IRAM AR: $28.500 cA t",i_, tI. m. i: r, '
,43Sr t P.... .I .. ...r.. Ptm ......................... ..s C ........Ms,,iJOS 0nltimnre-IsI, 000 ___ -_ MPMl_____
I ....... eP... ril e3l s ,. ,i ,',"',I. Calle I "2581, en ce Cr C Esquina. Cuatro Casas. 53,0
t.........an......................r......a1 mn1 a, tr. 2 -,tllnaenl.c.. ca....'. .. .... t.. rise... JOSE CAM PANER IA
f.i0-Ia: ,,, r,r- --ro r .t. i- No in ermea rioa o eco..mrs ,c i,.,.e ret., ..,. rnorc AGULAR 206 M f
A~ aiSl.lbill." or. %,1&3. ]ortden.I i,.
nti .ni' tcts~t Dta.ScMa Tom ies ma l~tc saiicm. D~s,
A. ALMENDARES: Sll,000 UDL, 64 I pose+. ... .....'3
PARA S Grecico .haa.I.i..t.n r. ir. Chalet. EsquIna. $35,000 ,:
aI-r6tntodt,.Smm RESIDENCIAr% EN tic1r,,.aaeltc dma
I_ ,, a ecr., er 4I 3W pass, 14 ishm -L' -tl'l l d]b l lridd lend m I.j
V RAUAAIWIAR 4300
Ufffff lasn maria si'r., Ia tier,. ctcrch hliet Ioel a- i, r, det usda. ":
YIle quedan parat %e sen u,,-e -,au .. Ma.mits M-?l Mciripm- m re
A0 0 e 4. n Is QUIINT .11 m4 I . btreiais
Alt. M iram ar:$46Auuu imi00r. a.. ....... eias..a... ...
.I\ FNIDA v conti lasa n a-edado. Chalet Precioso ,immet.,am.-,--e Sill 0 M.illa2L ,s
tee e1 s 4 sn6-e 5rs. timple ella. Igun. baa'na aaona '.. ancti' .0 .c w .I h .t..l.is
M A I..... ...... ...5.................. .I) II LFIVA.STWI
pail.,.r rsn::rh~r id -tc saa. .,c bisen en el % EDADO. 110- Id a ..me.. e mcmneor. Sao.I.rc Otbat i nca* lseL i. a10raci a
,,,-..,c rcd. maccs cl~r d 523 pirnatm- alrism .' -,',.ouitoas. |an lll -
[' I A Nloc epl rr.rc al nn~ E41t000I EN MeFEn, -. i.isiilnaseetdc.a
..... 96.8 IAS EsTAN EN PK h(I- .1111.,M ,-.: b o .meio@@ 3 ns m 530 o-. c .. .,- '. +orrieor. ~ ,
I'm send|liJoss himenn-. ero h T A -.. .. Nt m '
LA Cildsd de" rapsn.' .. AMP. ALMENDARES: $20,000
de at tn- a Il Oat,,... ... o P IcI)ERNIANN Linn Plants, Regla. $45,500 a maI' apI1tr1t0. I1 4Ca caa I i.
isis bsll.i -i.,n r, .t.blr s t..csst.i1c.. Paaeo ic5 ,S .t tm t. ndet- O' c a rc.trsie. min4m ,I 'r -..i 4 omro a s. 'I
..... ,o. i, ,,. + ...., ....+,.F-796,9. \rdlihq .. .. .... .... k..o + 0.... -..,-. e,. 0 m l '
cnar,.IOal n.,a tpaill.0 i./ m.lhl ,9llle. s la wn. .e-toM lurtlMs a ie I mairs %,
IOFERTA I-\IIC( I l l l0 l cImtals5a2IWII I- M tti[ .tn('a^INFANTA. SODm-b.
MIAMI B|. ,Cll QUEREJETA $11.500. $8, III.D.15.I2.Lt-2 Ve-dado. Moderno, $65,000 m ,. .... meat- cum. *
tn-n e Lan..Ln.a tm.c oar--alcnt tom-dsp 11,aid pe 3,l.e ometOt r iatll.Ificm rlt e lalen i pa, e am d .I
taetaaulia-l cn lecan mp k n .',i to .. o....Iiot -ucp8 ^A@eltd. l 5 tinrc piiloi t.... il~tsaeal rOtlset. s eln sr htallmir.... Ft. "-1.m l. ama abs l I
totsa ta is Fi.ms Jtit. ..... ,'. .. .. ac.se.... t. ". s '. pl.. IS al...... toVENDO .,1 LM I llM X ,..... ......ccsrnmrst ratl...s. .. ..s... r,-,,,. ta M.715 .
tlacctie deMsc.,itel,,'r 1 o-.iSrd 0ir l ,..in. ,'tl'h.,r- s17en Geta/dobMlhtis lll t;eaj-
P5rcm Si.0Pmi...- .... ... .. -IL T... .... .. m m t
.n.a....tern..r.....at.... iIIEERRA:S5n0rsa a0 m au00 c... .......... Eta 3-
V lERR.A tt5OO -00.....O0 [" E THIES PI. NIA \eduatdo. Edairlici. $78.01000 .... sia.. as ri comedy=ae. !1
Csiesr.olit 5 tass'.~- a )15 Eeoro l ea'rct ,r. Slbfl.e S -' I'4
TE iPI m mr.',.~t ... ..r 7R ' AX E ID ,. t -a.'. ... .tti blla roe.... m. sr.ta-cc itt, .... s
tSla ttn0 .t.n etta.." tierre ta1.., u.i1 1-.1. ,- .,,ril~ h t a '. PLArrrA BIAJA- Is dln, .em,.- n .. .- r.noau Il e eamsen. I
m....ots p~mtc I~..... n"... a.t.. .......... a. -is ... ... p.s..... cc...... ..... -r. ritttra2 $a.0a
.PM......., ::Illil I .... .I i.. I .Pe d / n+ I t p J O S
o .crstmiit;f ,a In sc'' tI ',ol... '.0 ... ..... ". ro" .... .t r... cm.... ..msc.l, so rtloc .di re....t.m erdr, alma 23..565.000
Oo~r Aparrtsc..eit. I, cEmeta I-I---t, i %q It. et,.e .iama t.lr.-, ..tiit t t,,] l ;,,V ta', rric er 4 ~ l'L.[ ]il~'' tnltlP: ""ia... ..i '~ t ... : anri.a,,a'
rfeimrlca- r,.nsrmelre. .0 a-s can J.., lI r.mm.m ro s c .. .
[IM I+ t+t.ll~ll i+. ... p.nl. ~ll ~a re ~ll t p M l-c irmnu pattts P miIio~,)o-'oa, I'. imt'biiipo nslSe[, a~a," o lrfart
tp e o icing,....ac. c +,lf. hlO c~n ii. IO ^p 'A Ctlr Ctianirgasl
.10 d.cts imic. ... sa. al ,.art,, .rt-ei.. m..~t '5ta r I lI i-rttssssnittcelartres P}a A ei d~a- a ('hales, nr2.1C 1 4 :llo
. e1 1 -'so. s...,tsi.. elb *aiat ,e tO on o ~c otlv.- a tin t em|-,~p s ,ca lIIua .'rr. 5 __..i _
I. I, I ,Ir~ M4 f~ ,, ~ i.|e 'r~ll~l iii ~r~nll ee 5 12i.itta m trenahite..tecsr.,l... ie oror. ac ts [ (CC ;It
AM81 At MENDARFS: 515.5.00 c,..r.21Je-a Miego so~os....1 .....s s

LEYTEaV ID AXL ..... .. h..... ........ir .tte Ro~ega oA a~wtc~crc larcAmnae.St~i
Cesaad 41 o 22 i sas. 0 aa Itimo r ci. iaaraoi.11r~ om+eus $Ooutrrai ~ e ndareitns, $28,ar0 -"o 0 0alL o n "iw
epa.... saO4n Me. ..... .... . ...... ....e iu..t.....-.-... cocos .. ............... osim rna 05 ,c ...... l at i,, tsme la urafij a~laaa
o.. ......... VlSTA: ,500 $lA 110 .....a... .. ..... ti.. ................... t 5+ .. ..... aus
"'HOLLOPE'TER and I'O"T P. W100IDIr. pIIIm nIUUo ~~sl ..... in...I. Agmsor lo
Ins-. Pt,.i[. o,, oil o.r-tnt" co,.nte.rt. co SI2A 0O em hIaloeleca sa 67, ILiramar+ $5,00is out.'ecs | LO
deondod ..t: ,l ch~btmtrei Cl tcl0 rao c a P a a. r I
iLm m3,J,,,'J. s:, l etr a Osiaro t~au
+lltm ip. -,, Ipr.t.iiiiti b ~ uc 0-ero I ten ar05,.IOO.t ~ "r' es 'arJ' sic,,0 toti
'a.. .. -l or .. p I nn, ________________ c, a -c l .. .. h a a .tIitis IeI
it iee a .... i.. "' ii t, .tI 'J 1Dtsmio a ..... P' 130, -,I


. .. ai I-- |


-is


-t


a'. -- '. IpLw ffi- hrifta H m72iigii miu" P3ft 0--'- ISM A---.dUll- jj


-11


-11


Ll


FP


7F


-M


61


. .. v


I

c


di
Lam
/


ANO CXV /


DiARIO DF I A MARINA -DOMINC.n 31 DE OiCTIURRF wD I948


DE


U L


T I M A


VE.N1TAS VEN.TAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS .
48 CAmS 43 CASAS 48 CASAS .48 CAWAS 63 CASAS 49 SOLARES ii CASAS -49
"'"/"iOOion'i5Vfl.n A LA SSI~h~ko CA AZAa NA 51 VENDI CA- ABANA VENDO PRECIOSA CASA ESQUINA Ec VrNDE CASA DO PLANITAB. ACA- Se Vendee Varuas Solares CIENTOSDR SOLARES YE
.-s, 7 plso et fdl le. dN 12 Sa
'- I~. sss''poj -ln in u~0~ sot Vede ..In-5 flaiieo. F esquin if Aloendsares Jar- bad0. de onls ruir. 0.u505l5 Portal Z-i58. e un~o eid ~tla
am- B n. 555 in 0TP^ara ostri Deoa Prsdso $65.000. RENTA $560 015 pooiAs. sale. co-edo, Irss aboI d'. : Ia/V.;;, 1`s,4 a poolooss c, Mis'rama.VdedO*. te
1 84"a IM 41 b711 o o'sro GaseG ws y Ret' L.,. ._ ao,.Onnon b.en i ,di. X s .. i,-, 0a01 rolore; panlrs. cocina gas.. cmo de ia y F0i* io cri0 lo Calle s1 Ca, 3 s-l. 0r.i.a inide 36 1 Isass Eo, t Ar, Alturos A150- NI-
RF.PARTO MENDOZA: JAR 010010-81-O if. on art'. Il iarinolo s c do. lofe I~ost. .P AIl 2 0 0 Io 11 2 mlo ga>) Vcamrs *P 'is lic 0.0 calle. I E %1P rimo nnrtal Sali -l. 1. *IIAHOM *^-^aaato r~n-..b ., h,,., F dn pro..Tt '7 oolo a iole, c 5 I13n%3. Far0 -.1373- 117 G.d LA Habaona. Settle SukC.S t o'l a
din. portal, saOl, despacho, D C P F.$00 P0 it, 900 01 D mo-. F13?3- 50 18 1 e.'. G..a Mo. .700 a. C o g t.r0
1. 4. comed2r, 4 b os, ga. I II IRAMAR $35,000 D-1r.- 0 24-55.O-..4.a. Portal.. O'RsIlly 231: 11- 072
,.cu toyservicW triad, .. 8. i
yI(CA.LLE 14,2- $23..00 $ puo HABANA I' Inse.1 1 Se sOm (AI.ABAcTMIHABANA vrNDO 1 A --0-
IaspalO. Construcei6n prim5 ,0 P nt: P -1 -- Po 4.00. RENTA 45 O 1 Pr,,. AT es m7 -
S20.000 Mart00ez y 0et, B. 2i dPoI en .1 1 ,
d5P.to dor. -all s 2DIsbr-o,. hor cnn 000 ,m0150 0.Rg .--. *0-001 .OssO4. 3 ,0rlo D. 1O04.,I 0 0bO 45baim tn'Ird & in lFl 'o.gr
SRcilly 309: A-6951, -3456. CI d g j 105 0 4.T. .. CI.5 r l osos p,, ,075 VEDADO g.cA 0 DEL L 455 LO a.0 c .3 50 4 T .,'; I, D I.RD. q. 0
_____ 1O-1^1447-48.2 *-~y MSo~ 3 0"a-os'i I, 0,00,,.,* 004 l"t 0 055 Po"'urooo 0-o-os-o 1,,,'"'100,000. RENTA $950 10. 00 04 s"0" el 0.00,10 b'ss c.:t.0o p500100 ns. ds1.7, o0 5. 700
D C.* PLASdEAE Sa mAmma|| runsla .sf1 d s NICANOR DEL CAMPO NA0 DE0 Vo5o s-^ ^Ir LO .1-C Fl sosareosr*s d y aIod^o. vm. 1r0
10-4-.1447-4&-2Ado% jd E A O"oe]aCn r

,,-,o S 4ts Ganla. 104 104 C l5og laelr* 01.11 %A en rotal. Po or/n 0050 Co n doB
u-5~.d~ 1 Uf -l LIJUIIUD cI ..to do00 D1n -491 I (I PaoOd. 01 0.00R-QN. I ..A $9 0 n,,orlsssA.0550051800ds I 7G. ca-ree por 120 v~s. dol4orioy a0e .000
D E sAmmss nerl' y mader UPI, but
ofs14,800s, REN1 4 11 02 *PlM a> esblticlnnr r K o, -.s. 0-So 0.0522,5 0.0-a ros F""rsos ________ P slsooI Fv .co ., o_1_________r__rn___WI____fI_______ ^ui. Z~>.*.prxl
SANTOS SUAX.EZ -ET
011"s i 15000055.,0.-e Ia Ca CA P -,- ntanIt U01 r.,,.

I"i,.Sis3 .sls Isaa dl l M dSS??,p~s, lr lo-<> ''" M" *;"d I*,s's p.o. o0 s5 o 0'18.1 -----72MA ----- P 00 55 "" >t*'" '- RP O..r if' l "i0 5 P"' *I p r 0. fssose.EUlnd e s o ast C ro A.
NIA O el 1455000 Esd~u~s -rdss-i ox Podo Agooa _____d________ Boss V,.0s-o' ItIF 2, Aso I=eliu n

rno.B--0.2. 5272.? sL~ssd 5llilra 0.0003t 45 0it l ------------- HABANA 1~,;n< 40000 IUOO Os,,. n,.*~o. ss 00005 O A 001005 i.50 a 000 mldo 2l ,, osos Os do apootsmettoal. Posolo dos-
-alis00. Os 1. 053 P50118 055155^ S~A~sl A-Slll T U-i uo 1500 Os soooootsU ? U07 ** ll-D.1385-4-l ds po.on 2p'sonrs 12500 Oslo. OssIn> S sltnla 000 55005 005. 110100 70000. Psoos 0000 310l 1 550.51 000 0ermri 07 BI .01 ,...s Csnua. Fornloodo 5 0,,ory DI0iJ~t L M. AoosodoS 0. M-
I D.2pa._____ -i-Oln. - ---------- as. 35 l-0n00.,- lsso plobo A005500ss 2t. f lsos so osori so>l s,. 11HOO0. Np- 18 0"72 D- i.100 .4.0' s Vlds M8.|000 Io)0414. .a n o.so' s E. M J.slM.s Cato n t -1 4 5o8-1.
N0 r. -24,80__ _ _ __, ____A 250 Li sI I C*' o*" 477.


o*" ~'n ___nsida^oia. .5 Telf2 M.9628.O PA DRON 5 B.4'.S D-054.0-I^ ^l$,^S SANTOS SUAREZ __________,_ -2 arir iior EV ES L RVD
E A 25,0000I,0 ,. -.. $ ri RAA 01,. 1 8.000 CENTA $000 ', os.Ona 18.. ntNOs 0.0805, ,ono I ri. 1A AVnE y D.R1.50
-1 O 0 S o 4.1ios00S rijnt io&lsdss3. abE. OR Milol's, D-IM-00 2'.r. p.. a r5o ricaion tie pin ..r o o Drd.., 1 r0 > Ceoss M-r41 Y Aoo.Co4s00 j 0M_7C C 3,
VACAI F:, %F Dt ?lnt tI-AFASlltU CIT a
~~~Prem Olleiln. 251m'et.Olld

I-. g.0sln. t I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : 01. _________---___if~ln. ~n. li p~lu._-.<< *l<--JA ______________________________----__---__________
NT -SUAREZ La,-..- a C ocon.531000..0bh.w1" r v % VecONn. WrwO CIIALRaiseMONO Carormon F.34e9le. 4B2iM-1012 entre00.yRD.T1 $312__________ $2_P5,606 *- Miramar, Quina Avenida d a"; o s d. o"*"; 5 on 551 11111 La-- 1.0410 1,-,Ts B0 SE |- 5- M. a to d ir Aro e-
*'*.^^.11K? "^K^ .^ .^lj" an ILI ".1111* *."" "4A ^nl~os;.<4 ^~ in| CERC(A PIA AZO $6.25ANOB.<
P500S aqh ~ ,55$ ssj0 Ma t lld 4A.0 Enood oos n070100 on co-a do 001 Poo-,.O.r 000 loooo slods soonc d anl a parts.800 On. A
$14,rl8)(11, RE" A 1102-, --anUBl9 in. 3 dbtcle o (a of r a
.-.^'rlosets. __ Pp1UMM.S on.-140.a~o 0y 4 sd 00700 ___ IMbora blodono. V ariakoc,.,. 51080 II 771 0000505,00 00186" "-".052 5" 007 070000 lo0.D.00000 n- cco 7171 Teldfon U i~- iiM-4 i<
p-, ntaB ve Rents S.2071 nume51 519.dcs !squ a (r


In.o- M i toyu. F $27ramar. Sepom la, a $3,880 40.8 : Clsor, ORAL^o IEE N s. ?2. 6105.A -enZ RepaSo CAN rai-e 14 Pa &I
fit Tod.- la rs. er i n e y sodo A m. g 7 t ~ o r s~ 4n as In N ov-na S O L E S n IIC A N o .
84'078' trO C L S. aTune 7 a 00045 t8 ll 0-1112 HABANA 0o 18 01 0 145.00d0 C -e I. cd


M..7. do ..5lo o *u.GA- Cdnocri 2o BtnnoM pIcso 20..d. 8 1, La Iso. oto .0 N o i. -os,64C"I Pt .oy'nwleto .r .1 leo a1.00 on. l.d00-
P,- ,-et M o 2 0 0 Clbi,.o I.,C5 40 h lp 3) Aunt mciol. tcl 01940 1 ,.0 l Do 0 0H .r 1nn R . .
Na F. .d 041 8iri1- a E. Id..l rlll do 0 M. -


5501MAS 'or,"'."I I a*"*J 1( \F-Rn .., %in...' "* "5roo'< 1. 12.51050070- L 0. 4 1. RD 1.tlo SA M.N r 451.
ane R501 V C~ 111.0 -Ssomaas 0041.1 so ~ iw 05 acn s Ias~. 620 b S an SANTOS SUAREZ 000 GABRIELroorIVdd__D-134-93
"damn lasosneac* | MEJOR DE MIRA . Pl---. SOLARES A'.; AT
-e terridae Tleee 5le para4 2 d- 10)0 MAR1s~po sic, Poses. sfl r.o ro.ii MC.aael Rat..-.z n 870V.o 008I47 lo 00000PAI
qu oru aJelaa 8 l ~ q e < ,0 H 1 .i D scpd ntrma:,;.^.n;ti^,', 1"d d 2 Plan rC 314. D oeo 6 o `, e.^OO RENTAr$7. enir Calls ,o.l) yED R A ve. Con

'50rr. 005070 afia0I Mp ISIII pag r Sa'lO? fi.Q o*.a0.oonss *"o "-S ~ -------------- __________._. so ass ",,ss 050 0 -reto. ot '*______________n-a"sloosoos 55o- L. i500A rO^$05S.CS2I 0,15 dob...rolo0100. sooor,o sdoo
57.0.8.02. Yltrlsad.allxFlTo 270.s.A DUQUE I 011.08 2,,05ds 0.025. M2s0s~ss..00d.5s5e .ds o. Md 0o107700000010,itit ie 00000par 300-


l:^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 PeD ofniB. Ag i P561,, 0_________'D l Reffl 25,' ;; p n;'; ci:;:,pol. h: H A BA N r..^n*; NS.i M 3 1K N 0 V..O.A, 3A T N ti;:t
SoMr.n vres'l1, OUR. anIB Psta ..anga. l 3 M2 "Renta~~~~~ ~ 22,000- anirt SAN^ ^ lI~ O TOS SUAREZ 11 r=* I 4*F.r-1 or_. **- ^
kiP T 0612. 1 11 1 1:9l IA i 1 1 39 5 3 1
Tafs M,9628, A-3693 Gd y B-445 cieuri,


VEDM AA LQIIL 3E $25,0007 C-t000 .." nE01 s~. -~--f31 cl ser 9703180000. 0 o.o. 1071 KEN N1 rn0.0 careiso o le. t re SE VE D SOLARsI.00.000000018.5100510
Cr-arca .a "opch-- Vlt mmra niano s a ci..npn" ". * .* 00t.515 0.705oss 0050.u --- l u v 0i 18.71-- SAR II ~ IM DaO CooOO5IFIo. O7 05OsA rosl.S
r qidenua Jo a d em AS. d6. Ma m ar 3 hiibIUndIu AveTUnidD48 M ramarwa I c Illico portl %s. $ 35ED 0 b&OLA 00 Fs-5,694 Ir lo. 15 30x5 7 E v. 14.50.
..... isnm I. l Pln M .Ta- irco1A b e
4.. WEANm Him Polar .1od on Q--. A n a-dI. P11-0RlInecld o lsu ea

Connrs .lU 00~
or~da e tue ri. l401 M-02ad-pain clotl a

CAOlun I d 1ea Iroaim qbue d. (,. ,I. lllo 08me 911 .. I n -, n e E D u ..'..r. 1 ,oincr -S.E r 'es cu'a.... da) 010. 00e7. 100 oo O0 ..o 1075 50ODroU 1 0.0 l y..re4- t.00 ........ .-
n rt'eceria t 1o U l5.a6 0 0 010. aoi 0. 2d m d....0 ... .0 .. ... 0 0. ... r-... *ro ensi A....d ..... ...... 2 .. .. ..0. 23 .. .r.. ... .. .. P.. o l. i 36... mes- p a 1a. t .8 g r 35 l svr. prlvl tl so U.ill9 .
r, t2 IO m8 de CPrt bft v & 1 5 4UfO %ll ld Pla* init f.ri-* ** __. - -m I~- ... T '.r D-1io 11 17-0 1 Ia.' rin' tri o.lbus i l~pre i 95. eleoni r -17 i-0 to o o c m l o u n b e
I at o, uo 1 241'ss.oots roo Ood 0.I o',o No so aodoslo v s. -losooo o -I28 sdse A0.1 200 Do0O000s 1124 8 18. D 99-3 c -ro Ds-1334Iso~r~rl.07-4-
s- rma r, A 55050 TI-s41 1 3ms .M _____________-- n I n~s-real nn : df F -do obl eo r. Criente, C4-0p0-
NrRO C6lL 50o Al 1B V M agi fio W. ,- D.I6,4. ... I nr el OC l $31000 00 i 0ond I UNrra, _ 4 __2a
i:, A Pa epe A 2 y Jed1 as t 01, 1 2.o _,_.._ n n ....... .0.1 ......' ,, U31... pr *.. 0 E p.le -7 12 0-402-10
.out aP.I -U s 9t h1 del_ _1_ _aon _rc_ e rrAB_ ILa IlltlI 05ENIrO VIOA. LAWTON. irE-
doQa1 -m .......D. l. E .......A T A J. ls prn0 M- ,-D --oC .... Rein....s.I... 1' 0y 6 $1 RENTA 5La o. .NZ L. un.. .. 1rl
a" prIstoad. pa14. 20 a075 c - 20 a'ln *o100 ,lnde Oo -dp '221 IlL -0o1 1. -l I_-, C. C-.a 15x A2s. .1.. B--s4 9 S. 1ax0 ,
T,.6nAo lCRAas Ista 2 6 sqis. pain,1 il 05 S0 1 plan Gr_________ _;an __ _r__, __opo 2440 12.700 ,apooOi 2.77l0. 2 11-D-1o449 pn-
Sou'S 5. Islsoo.Tl Doss 5 -507 0.1700l.80 ,I5A 07aF 5* i bl oo.'.s essll'505 llOn's- 0700 M- 0 5011 C105' $55 0. 5e 10r0000t. Otr dos La-oot 0
HAB5n00 3. I t .11 C .. 14 ..s..... 80.. 1UD.. : f-r7'. 'o0o 0r' V.. 3110. 407 Meope 7 1d0 ,25., I 15.i. 0 145 T.724- =CRI
Pt A,, 1M8 A A d m a ar en i J l n R4.1 --r-- -- -- ,-- N -r. l0n0a -,..d __.70 Iniq u0ns. cs. tco i-h ra G l. .n a A R A O
. 365& II t do 112 5 m. e7Mend Aent re P .eil,, csn 2 I 'l n......r. IO alDO ,t .. 1- nel 9, Iin d,r hiTle n fe 4 -r-ds u flo$ i er-2 'jn L t rr ~ ra al filate y a de tl s B uarri pr l lero, a don luadil

,h q NO g M A S-' | "rAL E -SA" I; E tu i.d C-2|8 I Col:., -r-P O FerbArode %'a t C iro ^o is : irud- P3B... 11,,^ I."n;w -"a;a'; Av T Ig d K y^ Sd i ln o .cnSr^ ed ,& t&a

0..oso 4 v* yo1055f n. Tu 6te Ass1 5A L* fI L <- AN^ o n. *;;* -1lp***"...V *; ,-;^ ^,- I, HA AN KOKL. l.5 000n~,. J, 00 U 0. A ONA, 5 CAOLTA R< C R~ON
Renta ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 2200 146psos05000o 7005 20s- 3os's-~ 100.. amie telkfono utomiticot ao~o. Linfl

005 ___ p 5 it, r.a.&A -- 910 on 5" U 1 a d R .0,,o
..20n0a aAs 3-19 4mATE--. In D INI. 2.2Nn .so>^,-- ---- ----- -.JG ^^ 5 U.1% TARA --d pol.tenals.
_r;..l__ae_ qua A. ___ _l__d_ $5 40 1115..........._._.0,1 ,.. $ O0 RENTA $1U a- ...... .......... .. .. 1.. M.r tin
________________.n ad-_ V"r- t;, O PC;EO. ", C.0. 0 $,T.foLnO .o uae r 0t.0 P JIC n. A A
P0 Co o0 o bl 'O "na deaS.... 000. .. .. .T $720 $87500 ODN '72"9-

MANUEL A. TUNON s ~ ~ ~ $ ;i 00 ......... ............ .. ... ... .. .... ..
0call" 0u 550 .1 ifc.,esidad M r m rF I00 T.11-noo ediic s lllr. 0,- -pei toa) 5 tlo raa 'd lsodGAsoo
114wfbrc n o fm e a I elo ldela sm br. c hiao lo,'or-" ";" .,n oaleri tate0iaanI= ,.** | lel. ,e r Ir~. lrl, ieL 1,o ,lV~'-na ,en ,arreera d G uAN .ba
l.L -lemta. *puU k Une,' 4 ., I .r,- (Sl ol. n t rn ts u rho n. Dfiia ellis l 1 me wcor. r rlebll& .l up- 1 rr ". ira Marls I 3 n1 de Su111n50

.".... Pwo. (*rtcnln turio .** ricads |> di poral|B I~ r -isr r- n. K, m C~ folic oL mfoOc. FnGU T EN $,0 ...p.S .,. .r.,n. .i,,, 7.oN r p~recldel>. 11 xno vand cao.
I N .. e f M. -....,,l0 I '," ....... ... ..... . $n 0 raao| ..d.. ... 20oo -,f ..1 I. .... I... ,. . co' pe a na--n ............. ----. .A..,
HABANA 3e(L I'4 .a 00 o slez IM4r B., ,rOn -t,. e Moa l oeloidlir. r0.10,. r, %sba"o1 Tot. XO-1522. D-1041-40-2
r. 'Lis.VA 1 PLANTA $150, 000 RENTA $1,300 00. in0.. . r -1t 0.....-. GALIAN 0i.-
'.,i- Ocho m lon pm ....8 0 I.ldmor Portal -1. lent........... ----IrP iT IiLE ob ,.,erlo. IVf orm..: M..
soonr A.ma 6_911s uESOE AD A... .......AS .. oC A.; I0s.... ... 3 h A .1 6nsnJORG E G ON ZA LEZ
I... Pepe Trif mol A& 5ES61,D 111-1 107-41 In ~~ ,,, ~., ,~....


. a n AoAA s*lirldeot IO 211 r r , D -060A148731 .....o lr,.r ... .......... $ 4 0(o 0 0 0o R N $ 0 o I .... Ir. I ..I [ .]......*.."^ S ^ KS""'~no 1,M inDDO I obia*"".% rr. HABANA IH~ a~ Informal o-- O N -S --- n @I iner. Reo.u ; ', ,; ^ ^^
deQ 1 2 .^ ^ A ^ ^ ^ ^^^ m.A HLDKUA 1MBiNCAJAD f crFANTA 7 (DFConstrccio J*^*L *GONOM ZM ALEZ. ItR" tO VIB""" LATN, P'"
s.. ooos_ Z ot21 slant... Cerca 23 y Pasan. monooca .1 a osod e -$4'0 RENTA $500 i I i vGUIAR 206 M-7785 v
e, --: Clt&E-n- 4J4, 2 baflos complete .r. .. o s,,,,.d root. Golsan 0 P7a- JESUS DEL MbONTEA 5 .. ....,; r.... l. n ..nb do....rCr, ri7 rOt.' 01,004. t l Cd ------
hA -11tOden ]as demos coomo~dldadOel, do Olor 5-6341 A,e.,-o'asen I.0r 7{ 7010 0L' 0el~r#l oll 2~~i O5plo 00718 0 Rln17n moooo. ~ 904 o sot.ls~oo rooO
norW. r"'nsocolorl nj~o plil. ar..SR.22x$ooer 78.100. ,oA 221 rio 1om S ln .
C-929 Nov oi.le A mild f.4n M-50 13D-39 Itpeao..S.5.S2 270 morto lados. p pm


IAIsANA3PLANTAS egue abundane. $38.000. Cuba ___-__- i ol. 3 _;mr.n boniaimn
E ,IWquina, IsnButs 34 IA a) 641 deparamento 309A -354 .. ... 8..S. v. .... r.. 't- ....... 5 oo d l oAN. t Ao^ 00 .O S A 0h Ib.|e
..... riot ais imteMj l I II D-1624-4.1" CALLE Sl.N MIGIEL EN. QUE SE E B-A-R-CA"3 4- 1... 07 ........ 24 crr sopo bFr.n lo q- se ACos H A ,,adros m .o10 un 0 Av.1 0 143 A
utale 2de0l parsd e IA a dl. SAtCH


,i eociiu~ui~dl i ti niv Ilil<~ cI rr""'- *1iers "" *- i ir. I M -,... p --o .111 l d,, ii < ___DI~nll M pr in, .I J K Cal c l'e "r- .dr o n rIl I l nBanro d 1n .dlo U-311 .nli .tanto. -, .. f^ L t. To ta lr
.."so 085. Ioecaam m11$ 208. oa .5 3 os s 00050- r et.n Te 5-,i ,57 -.n ,blt00s 0. ool.-i, ] I 14754 1410702. G~nss. Jorge G00n14400. Agoolor
..- ls... et. W. .,. RAUL* Mliii A iI _ IiLL IA TR l (ERGVN1.0IO r e . . ... ...-, ... ... ...... .. 0 -.ir i
o n a .0 V deJ M glue Beow lf ga s. P eve niaL a n IIIs 0 e4 0 I In--- b1.l EoorooO, t-s. 1718 I5.7 1T 0 N. 0o y Ca Re
I.RE T BELS AIN 05T 2I0 OfoonB Ai0t9n l 2 forle rftnoooIoo a *.r. -. s oIs In0270s Oal sordeo anrrs Jo 1an7 A, T rAI.L.E asMAZO. coo U r aNTan
-1n M- Io's. urnesa Pelion' ,-, ,' Or.o pdImo n Fiboo. I. ". Rondo. Ir r '"I ono Mo.e dsd. a l odo' 0
,a-o 44,lySe 10osa. -, e -- ,.1 o'ooelf -o '.-4 OXM .A G URAl,1S. ... 1' 1- ft aR. .nD C 010 "p gr 18.7 a.u.GAI-JU ADA AI2k T G AANCA.$U V D D 5100000 0 .3 p,.n010Wo'N0a1os .1.0 0,,o^. ^ ^ -PAR ELA) nIrU| SEs-r ACIn Jo fi.s-aa *A^-lb -0-44-.-
rantee B l'su 6 m :OI o l, Dinr 14h ...4o. r .n.. ... ... ..... -. D. 0 0 o. 2 .. IE 1 ll ... .. o .-l . . . do .. .OS Ill 1- T ,PI R a Ai ylo. ens te ar ,. P
Osoo a.44 SCarn0,.1 s aiiiinsaie s. hsbinol n ....-i .* Ssj. ia v0 1111.700 5 cn1 04 0000 r--------------- O7On .000~ 00.P~0-1 .. 00 $40 5507111 T53,170R50 s-o [CI-lIR prHim:i a T- [LK (rtf 101 -M ot*e obIM<7 ,
4 n SosIhrOaatas. s IaKa-a 10. Mn edor / 4 0r0,4 p o Fn E.I.s.t 20 OrIo -,0 rF. $ 0..', s $ ,0ao0V.0 0 ,,0 a T R 1._ -, L"oll- s Aonoa. a-,prloo A.v. lsrio. 0,
,is ioemIa.Omliotl' mrinu i~itl! 21 ag4d 05l I'tot 51.0 l' 51 0oilj nui O 551i -I ]I 8'e04l000 0.lo.050a1lr". 5l'1n00'5 0.00 dolJ 110 & deS 00000 O pa,'. Is ,41s-..55$1,000.EosqulnplTlploo. 2040.

***da d.. ,.e. o r r ..,&o *. ,,. Il ....... .. a... .,,,. 49m do '.. 1 LNLIN ,\ r cI |, N .1I rt. i 'E q-iaFraile VedadI
VGl ZDA5O $ I.32,5 A RECONTA 1753W".00- 00-40 ,,rM;' rrne -OIO- U...., .... fo-' 7 ...Id.. 1. 18 ...- 4 i SLo 2 RE, EDn ,SNOS5505ssa SU7E 55.50100 -''..' ooo'.'"'.;i,.J '.,.ao.o". |000 Podo 00 40 01 100 ____________________________Hl^ 70^, *'";,**,' *^;p:I',',. L',"na,'|''^,'^,^ .FL PONJ a ...sa. p0455515l a Pai n". *a). V. A a .If r- s1 d., R A Dist14.. 7j o"osn FrONmO* ,, Prnx.mn Or ne y sbe.1 oo lrecotl eos.-

MANUEL. Pomora. S 5. s ale. A." M VEDADO 5:180.000 lletls IC d A 6- odPINDUSTRIALES! I .r ,.: recarreea. t'e ad
0.6502 1 0000 7SS lO|s, as 7. 0.. r -r 12 00 Mari-, a m oa i 4 s 18 &50
..... ..1..1. 11 . 0H..... .. .... P re.i... en.. .,. ,c .. lua...... ........ r w A st o ... $3,60.... .
spB.,tsao. 16os2 64.83 A-2303 O1 r1 i 0nT-.- a M s-r 1-r .3rr p. LO. 05 e 2\0 b so. o Ado l f'o .
ViEDrZAD O $46A06 MI<_ .E 6 n._ ,_'_ "'i3o I''* E lH, l5.,. No.0en2o'qu1 0a eo i o 1, 7.-
r -n Pla entadsent"n d .,. 1 . rupr. ... n ........... ..... l ...... p ..... ....o.. ...... . .. ; : To'od q"', .s o d . ..... I o' 0 0 ....... 2 ... M.7 5 0o

sit. 0000 4 S5 Ross.* 107070, :"015580 O ,. fl;;. O**" *'00 00.* 1 L -; ;; .', . " * "* " .. - _
- "N . HABAN A ...I p- -a ..nI.-.. .. -1481-4.-2..,. . . .. .

u- iI, VEDADO.DO PLANTAP1.0 R A A. ,|GASo pe.ll it Ia paz a ennue ,' I,,,'I',,."0 $.b0 s o'n a sb,end
os 0a7.-0000 coA/ as lo ~ Ms-Os.,I me- .,1~ 6j r,01 beo~o a o On. AI6 ~ l 75 l s n 0 0 1 0 0
......'ri. lSr 4 ~ l ...............-1 ....Ie. ........,..1 |- INF NT (EDIFCIO JORG GONZALEZ
e i ,tclar, cru des. Otris. 2. bI lanlm rCmericla 23 I Pas o.r .on1 ca ,- ectl.- ,, -.- 3rm M .0. el Mi $5.t 0 Vo r a
2ED-AD o N ..o...al"....- r ___m__........ COMPANY, d AI -GA 2
ESuS S i lr o4 0,00 IJ.SU DE5 5$4 000 1..] $5 00'- o A. 7,0 C slll de-ob Caro Il M-7 .l0785
3 fOE. $53,666 Mon ,e. C4re s P o: 520n. ,to ,.1009r0ae Tlta GLIof) v P ills n .rion-,.o EFanense aDr. I510.0T. Sn A NT 9 HA E7 3P ..111 ..o..i Ns lmi .c... .. d- rc rajer| B-6341" 1:." 1 -1 ' Ia P,;.*'; 011 "',111 p.. ',;" ',/ : 75 rD,,1 4o1 1,11107 .iilf r .: t Pl a ob&a Mirama r o


*ll.... n>.yy;*; ." ,." '^,,^;:'^ 'l'',"..''.. * ^ --- *,,.. ................................. ( rrr-ra :alnri 3 .0ADSeli18Avn36
n Innm as Ael. ca s it | Ce1 '55750 c1 5 0eI.sor. line0s. 200don 18u ds.7
HABANA 3S e LOR. ag. 0os-oo3,,.b00. 0ub0 2203 i0nl ioO '.'".baics mo ,"1;,0I
,o n 64, h n r r tamed, b 309:.A-354 n*ll ', rie,-lI .. . .. .. In TSj L*;. Ie ,; elle 'n 1",l o l ..1 M AR INA ; L, P OlXI M ,O 'r/ I
Inllll i 'a L- ism-ar T.--ni -in 34 gr~tn,:t INfe l .C Ideall Parraf haxlblclor tlie anerul oorom le c.

$U0. 444,108I~ll~ _44lltf_S_ E BtAIdo a. ai r.dn -. de.0 l s-o paot&b postirtmner nrt. prn Total:
,isfnm eompal osl "i a < 20"r 5004 .*.*.I**70 :. r 5n07,0 0 /... -. r,, e,;.; 004 7et10.0r0:;; Oerr". E A __q. a M u Parrceoi.c Q^ siala d
-mo Asaw c o tr I 400s- 11 0000000. 50.,.. 200b- r,.,.o .. ve 70 e I1 n 1Cals F8 m2.n 1Jr6 .. 5.' -do Ls C a. JA.n
IFd. 110h ear A-O it r. T 0Ind D V0d1. ;7 149. riter on i AP rx ia.o nta 50n 4
I., UOrAGoUA SAN MIRV.TeL ee 3,- -11 ,ar. t175 1 I-

INL MNU _ ,p IFa.;'- c 080700,r r 0.. MaiN s-.s-I..


11. -- i* I'7rt7 A. AI. 1:ND,\R 3iS nnrI. iI[. ,l $] me nae Pr, ,o .QIJ. ****. o*^*' .-*,. \ x ; *"<0 *Cll "E ,-'; O R LOT BFa U -.3253. ;; .7 n; '"* Id:: .
-s d .0 10~I c.. o -0 s35 0 0*,U 142A 1 70| -n 5,ron ,rrni r ic a, B n.0. 'o0. . .-t.., 701. M.c,.. d..
I E T $ 7 $4 6 6H A BA N A: 0160 10 r 005 .N ( 211 .rc Toanl: 318 en. Ga.%.: 0510 eoS
SANANG n. .^Z.^XLAZAROE1,GURA ....... a ... .... ..
Punta t 4I ao.lhlLr07. 5040.TO .. In' neln.12-4n-.. I- M 1.5 Habana 2---"iIn 01' 5_
201220617 M Re on e Plns 26 .W.3pari. 1(1X 71~ 0 ,4 A7 d sto&cntga JA R
Co2on Y' 4 tani flnild MVd un hablia sl on -unBp'0s-ban ar -a~ C so os15.0r5n. so 05m 5a~ A rRM OCHOi-R -Fi MINUTOS Aystr
.l n'r A iic A Il-n-.R HAZ rL 8; 00tI.1 '

*ndu ociro 07 4sIainPtoIa %


si.1..MA _4 YAtO..6 s M U X GANC4 A 1 ,raD L os e'TL ...Iani. as FRIA I'. .nr. n c0,0. ... GI,-.A. N Colic 0... so sass Yss 15


.. .* ".... ...... .. ..... ..D L VEDADO .. .... .. .. .
I.00 V'1.000 f-yc". del Ales de10 iteren0 pa& Ia 1d..412,01. 20Metros(in 2 I
Pre." jarna th' .1so G N A .1,0 .V D D ,arl 11elait 3 piantao e b 8 ]00 e,,dr .O ........... EN-$, 201 171011 ..... "ae-m 11 e x, 2.1 v.,$3,00

A. 40d HABANA.... prMIGUE mmI a a Rln a. monoll .0.-. .... ... o 0 p 2 ni 00 0 1... 0 Qtsinla Avenida. 510.00 ..rra
sn" $305 Mi NT- $500 .-in 1185011 r.,,.' 'SS ,a "oe 1 1T.O ,k 4I_,.1 D. 009 74.18-.a I.0-n's Aloalds p000.70, La
2HL ,,Tm ee.egsn -., al y V Rr 855.0m siooo l.-r.2 .Ien a 6.p-1r.'. 94[rr040 tolls add j. L oNl ONll in F 0np18.7bL In{A y0 cl 1 ,r es0r-

A.R o driguez Lllil53a1i I el... . i'nia CAEt Cs ... CALLE29 IT So 07.....
Goleurila 4 14.7 P hI TERRENO $ 5 3 00W
Cs o o s ______ri_-___-____,_______.__li__ 0 1500.-I 717.50 0...1. Aoor.oaa s e s ilt s .i .
S NT S SUAREZ s .. ... ...IOT so rlo ". ... .. ......... .."r ,rii, 1 070 000....... ..... .Or ..... ...oor.asd........ .. 't0
de 11 .1 e i rEI ,1 n In -n ij


RasdSlsa 54O 5a3 00 .0l~~l~l5 P flI~ l -A TI_ .................0....l.s..00.I...bssO . .
.. Inl s cri teria 4 72 5 ro70 0 R lo' iin700O0Ol5,l0 CjijL ..
nos-I. 4/5.3500005. 15 HA ANn- 7 n UtUUOIZO17 N/ ~EL PONTON 1.0.0 01.............. .............. 'bir...r..ro. Piarina
....... AM ERICA NiA S A ........ : ...... 0 ........ O .....otCOO rOR...... ... ...0. -r.... ~l0.10 00. 0S
Ci'd a ooes. TXMs34dIL KIM. lO55 200- Ma.~stl lie. J.4 %cc N.,. l-" 405. (Em ific uio doos70.sI.5l 4 D 0170. Toa-n I 010 q Ijda 70.0.07. 400zo y Sr-os.x .Ifrn 480 003.501 0rl0 040a507050


-1~ inl. s A-33M y V0Dt r 5180.00 0 .. CI, m an I.L. I 0lldra, Gola ssE P lrc lras easo-s 5M Il..

Isola..o an71 Hnlnss:,,T LST .RAN C.N.... 9 1 Paroes-a Ayesharnn. $,3,60I
VA $4 1" '"es tb'ofc Pii o 1m In .o- i l m n r c o e t j s s L i.4 C ar.., 2n6r -.r. ron .1arad"C '--"D ~-'- Ml(GUEL V0a o Is fa l:$1.0 ..t~,i..... n a,. 1 f.. .... ..01. s ........r. C r. - In... F o 0.7702.7ll CsI N 0 4 00 1end Is..... 10.00. pao ceo A tsssos sos.....
Vs-si do I1. n a iii i m[-bl ,,2, 000 n0l01- - - - - - - - 02270.2l ~n h~n r. D-1040 4 .1-~ad 0031 01--d~*5pr0.0 011 .
~~~~~~~~~t ,, ,o- soosisl cc- ,1 -. 70 -~ 00! 51 00 3A -s G 7 5 5 0'. 1 / o ne. S17600 Jo jOrgs
2.. P a m i h a d en e 1 o "O " "c ...... On "- -.. .. ,e .. .. .. S2.... ,en,,.n. .... ,,,Ar deCU T Y U B i liIls p l mes. a *is r den 00,Ii. -.r IIs ho,12. N-L-Is 0l, 17
mm. ".U..o7a ASrIF ].. 'A 0111~n 015 11~~o~ "IsoDd omnnc e 0 00 ye ooooi."1F-A ...2 I ... .... ... s' s" Vo1"os ..... 50 C NL... Playa Miramar,
rer.-M1,1. ,-,..l? otie, a mantle ,-rat sip.h, H A B A N A 31 115 Cr.............s 0.., .... .... ...... .... 75 5 ,5 .00.a. .-... IS ... res. Ialm os~trlnlac '-4s ..s.. S a...... ........ M.lbols ,dss
VA 'AV IA O D S P A T S... .... . .... 00 ... .. o-o 1..O..... 5' ^ ........ 00a..... Os.. ... nte-rrisntes-s par n 07e o n- '. .rr 0 55
-A I 0 lo l)~P ~N ..oo~ ~no..051 5.00~- r 7,0050 n0.0000 so.sr. GOsgo0a le0o
C~.ws 'let ea~ sS0as7 nes laros 002 r ..b.~ m,- 80. ps:-- 18.000A 00J2Z -s-DsIo lsisssl rnsr. 50 8 77
14 conerv5a ret pillsi~u do GOMEZ5 MEN LAN____


/ 1 NIaNal n.. VEDAD( 00000 con .6 e-iI in-14 .411 i. I- IOler8a M 7Is.
." 0 I.S Io ,1 "010 b-- I:) .~E T A. ,Rl;.0. :0 /s V ~ 0 .5
Ca],, kibel 05. [.,As Vedadoa -e___nCO P NY oA.n'
L,-o ad tfle jar, = 042 r p.y U w rmd abe .. jvn n~ crpl F~i[ 0, .. '~' 4 it regl arevi o.lllQ M cIn'a S -,.A-wO'ttmn'SIr


.s,,.,, -,-. ....7-'~00942C ... .... -- o- i--- .. 0 S ainl T.o CE ierda e SL LIi n PCa Miramar. Ws M.5 7V5r


Ve a 0 $40,000 Vaicia ..... ........00...0..... ...... ..... ... 0... .... .... ... .. ...... ..
primer to VEDDO 18061.00
plO on 50 S0 R0075711 (L1'. \AR I0 _.__,_
window"7 I'd*& n 'lM ,,4 FIjE R-a ,1e ..... m. ,5 A Il s .,0rreera sh0ran0015.00p.m o 4n0
awl IrIll 01.4o1sC ll 'T"... in5 Baf 0.04 U-26 I~.,- irc Lsoo .b r,,o,.s.s2ss.... .....KtI IR b"U I .......... 7 VZE. QUEREJETA s s o 114 4 o0. M,'55 0. P ans -
-110 r~l...r1 ha'l"s o 'Em OUI[NAla n 00 0005 55 1.' 0 0ql 1.0...5.0 '.oo' algur na fs-ilisdnl. Is-andi doe,,l J. .00-s sol/sles Aloos 50 m t
SAEEI.SGUO .. ,sl ..oo... 'A rm Ha. .... ..... .... ..n s-maxk
.....A.. .Cdr....an.... 2 75 ,s.llaso n

---' o..14e ''o A..Al.....N..... ........ .0..... S .... .rl d s.l I~- r. :.l( r,|~ | 20ooso.,. . . . . . .... 0.0l..... ... i ipOo.5i
-~&O. ., ~ .l 50 .sO -s, 0.050-5 ((R O E F(,U I) s Qo*.-Osesu .57 ooII, 5
VEDADGIa 33,0 00,xv 00a0 camc TbiinbbA, s-a Ynrni s-;d.c,;;s 30 A-31$ (2 Maia.Cec S
D 71LA 7S i,8 heA,, I__m


r ,b DIARIO -T a I 0low. r nAV-. O 110rl I ,, ,-o. r r: ;Q- Q T0ssl id 3', i 1o. uPla I
!,Czas__ ____ c.,0. Stxm Ruin~ "901. 00001005 1458 s-e A O H I U O
6 AAlnos as At II Si ~P 11"1 1
-- .A3.. ........ .... ...... $10 .000 1 c .r. -- ..... M IRAMAR ....._ _ _ Coo-s. 206 R4 11 5
n n ," -7 -- 1 1.... ........... re.. --.............0 Metr os.. s. o DEos.
:,- P i R5 5 A .i 11 I- I. --n La r,_ -. dA ea. o 075 7 1 Y
0T2 r..,, I D-13945n 0 n 1.... 0ins (1--7a LAIr P1 VAr wtA3.
-- II] rin ....... fic ... cit ro n. ... ..L Renta 6r5 pe: 1 -0 1s :.opbio. Avn- a $r 'b Fs h "
_AD IRo d0ige z A., .., .,., ,.................. ..'' ... ...... ......................... ..... .. ..............
ri ,-., ,hn r mp|t..- i I. in.,. .,o.. -. cl-. I... Inf rm ANsirei .r.F 20- ~ m M 17PS ~ r
Call....... ..... .. . ..... NJ Ii :_ ". ini Q- I A --o clJ ....
hi.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n coi.1 .q ..ie,1 l JllIl "r nr I.. r .' C11-1- 11
c, ,,, -, , ,; -1 0 -9- 1'--., -o


A N L N C I O S
a --


L 'L.


.~.o.A -- ~0~~-~-'-


C L A S I F I C A D O S


ui:i i uL m jv- i'k AJ' I %. PIUu %. U iUL "


H 0 R A.

;V E-N T A s.
-V&NTAS-'
SOL4RES
ENDO SOLAR 14.74 FREN.
e por 47.17 fondo varas. Ave-
da Seis entire 2 y 3, pr6ximo
las casas de Barraqui, Bue-
vista, linda con la carpint2-
a $6.00 vara. M"s informes
randa. M-4126 de 8 a 12 a.m.
D-1298-49-1.
1ATENCON1
"ta0res Miramar.comprendidos i-
tre sla Calleio 3 y 10, y Ia. yI la.
Avenldasi desd .e $8.50 hta 1500
)a ears2. Gran oportunidad. trr 3
F-5691. 1
DT-17T52-491.3

VEDADO
Bien aituado, alto, brisa,
buenas comuniclciones.
LOTE "
De rentro. 32.43x40 o 1a,
mitad.
Calle 32 a 30 metro de
23. Mide 12x55: 660 V2.
CAIRAL. F-4688
De2 a 4. 1
UH-D-1-79-49-31


VENDO

PARCELA
De 17 x 32 vs. 550 V2 Propl
Kara c-sa de Apartamento en el
pt.. 7 Ave. callesiMe3/0 /. 7 y
12 a12 V. In lorna Sr. C ArdonMa
B-W7.
Vendo parcel de 6 0 x 50 Vs. en
el Rpto. ConcepclftoCro a 'urva
Cantarrasna O 70"'carreterA Cen.
trial en 13.000. Inlform& Sr. Cirdenas
B-W337.
UH-D--1434-49-1MIRAMAR

GANGA
2502 varas al lado rid so-
lar de Cuatro y Quinla
Avenida. Trato director.
Telifono B-5977.

UH-D-81249.3 t
PLAYA SANTA FE
Reparto RESIDENTIAL SANTA
FE, se vende magnifico qol r de
sombra 11.79x34.10 Totali 402.20 va-
Osl S: da barato, es oportunidad.
Informant: A-3223. PINON y SAN-
CHEZ.

QUE? BUSCA UNA
GANGA
*
Qutere haver una bo-ao o-roni
vea tte late le-rreno sottado carr--
tera Lucero Calvario 36.000. M, ron
100 a Carretera varias rasas-crrca-
do. can pozo. much agua. Propin
ion -&mia 1 rasporte.
Previo no cer-i .if M. VWmae es un
0ur neos V 0o o0

M. J. rs-,edo. A- 7405
D-1601-49-31COTORRO
Vendlo 13,000 varas, proplo
par a indusiris, con line f.-
rrocarril a lodo laro. Eota
rn rl mismo paradero H.
(.rnlrsl.
SOSA
Jsnaro Sanchez 62, Vibora.
uLII. 0-D-698-49.14

Pareelacidn


"LUYANO

MODERN"
(Frenle al Paradero de las
Rulas 8 y 12).
LGUA EN CANTIDAD
(tInica parc-laei6n con agua
corrientl y abundante).
PAGOSi 100 MESES
Pequefias entradas y men-
sualadades.
CU TRO RUTAS DE GUA-
GilAS: 8. 12, 10 y 11.
MATERIALES A PLAZOS
(Par. ayudarle a fabricar
ripido).
BARRIO OBRERO
senidas malalhadan con lba
s.Iclrlca y tehdon?, dirlgldaI
*l mitml"
ACUEDUCTO
[E GUANABACOA
Para por la parcelaci6n.
INFORMAN:
.Sr. Cnssil/o: Oficina. Agujiar
208. Trif. M-1306.
Sr. Pancho: Reparto.
Sr. Ferndndea: Paradero,
Rural8y 12.
(Sers oin der nmquinas para
lIle arlo y Iracrlo a la pare.-
lacion).
(Sc solieilan agealda vende-
dores).
.11- 9-88.931
\ ^ "


Mmkkr.lAl*l -r4m - -- -, - . I


P UDYA VEINTMS


TI

m 0cxvl
A OCN

A I U N C


SS C ( A S FI C A DO S


I) i~: ~.' ~1 ***'~ .I$ ~ ()
-- A r4TA


VENT AS
49 SOLARES
SQLA3ES, SANTOS SU'AREZ
DlBrnPel. crrcA J.un i. A
flan o. a tUM r Ed lr d. Ir'.d i, ,\ij,
,im RoditfLw.. L I', *L -
reAi F. Velwo En ..Ii II r iii

Lotes Econ6micos
REPARTO,
BELLAVISTA


A una cuadra de la Carre-
tera en San Francisco de"
Paula, con called
pavimenladas.

a $1.25
Flnquilaa de. 3,750 vs. con
salida a calle pavimnentladt

a 50 cts.v
Pidan informed iCohlrea-
ciJLidades en la Oficina en
la Carrelera 'Central N" 6-4
I ; 0;* . II

Roberto
SALMON


Manzana de GCiuez 553.
Telta. A5-5311 B-1989
UH-b-9-4949-,3
GANGA
Country Club, $4 in.2.
Maknifleos olar, junto Gran
Boulevard e iglesia en cons-
tru Im6n.
FERRER. F-5694.
D1'.1I 131

SE VENDE TERRENO
En lo tenojo de soupdoPe
n c q piaor del arto Reslden-
[e Alture del Vedado. Linda pur
l tremnle con la doble Avenida Ca-
e 21L Par Ia derecha. allI 39, a
In qua hace esquina. Poar ]a 1zqu.r-
, t. con In calle de S$rvicto .5-A. Y
Spor_ el tondo c n la alle de SeI-
vicio 5 hide 1.246 varas. La nuljlr
man hnAIa del lReparto.
I .iJifornma;t 1-4405.
I SRGONZALEZ
UJH D-l9^-4 Nov.

i ran terreno disocupado en
I la esquina de Tejas
Todo Junto a en dos Wprtes. vendo
terreno qua mnjde 3,305 11ctros. 1 b
income' par tclkfono PreMun.ir
per Itam6nk o rlorentino. Bar rio-


UH.-D-I

ALTURAS DE
MIRAMAR
--- -- Pareetto --
IS.2M do frente por 29.75 d,
9uprflerde 700 varas.precio $14
-cdo 23d 0 por 01.0. Sup
88S.01 var.s. Preclo 1 B1BSIP 00
A-4ll-y -F-4t.11.
VEDADO -
MsS t1 tr12 1110 ile de
r $5i 50l:1 5
1c. ikean A-4A2c. F-11-A9.Roberto Salt
Oftece los siguui
Lotes Econ6mi
Barrio Elegan

COUNTRY
CLUB PAIR
Equina-Ave. Entrada
drcundada por musi

a$2.25

Frente al Parque a
cuadruaa dqi' la Emla

a $1.25
0

PLAYA
MIRAMA
(Antoa Q ,erejeta
Celle 72 A, elltre cnl
y Ave. 11', a medllia r
del tranvi sy Rtuin 3
euadra d In S' Av.
de ,33 varMa pe,- I
frente y 23 fond

a .$1,5C

Flatlitlelde glr PI
/
Roberto
SALMO
Naasamumde GI6mz
telsm. AS.-I-311I It-
i,-- rrTP-.


714--41-1.


,I.


Parcelas-pequefbas
Con I.s iledidas Il I ., ,liitl.,la1_
HABANA:

. .. .I i' n .


VEDAIO:
Uatlt, ll~lv. e "1", 19 ? rel I,
da, pa rcel'tN 1r1, 12,.0411A lt, li
In Ictr I
AYESTARAN:
Ml-6; ati -. lni .d V \ li t ?-' .
II 91o21947' v II0,, ll \I I
14raMl rwa.
Pre1. $11 "vara,

ALTURAS DE
ALMENDARES
Aco l' 1. ca d l tt, ,
Ale. iIllll. 11V"' -' lA C '1' 1 .1 dl i
lulmb- MA3I, I13A43 ,. 'h t, :,
MIRAIMAR1:
Ale. A r huerA e,-rc iI l 'olle I
pt,.Iho- -Ur abeun a \i~:
, It 5 30.lra .
A..1 eVl td6, rtre t n+
,,t $ 32 la \,a
SEPTIMA AVENIDA:'
-l111. 111 $131 v :a.
All lolol. I1-u j AI..l 11 I kufl1e d
rz1. Prt 11. 10 \.At A. .


RESIDENCIAL MIRAMAR:
A 5O d21.43 11 4.11 -ol I 1111,,
SoMbrai, prct'l sap~o l'r, Ii -J .IJ -

CORONELA:
Cuon. lre I a la . 51- .1.1 -t .,.
!Ilda a mdav i~tk l.I ', , i '
d.,g A,. I11111111..
AMPLIACION Al. I-L N D.\ R I:S I
F5 t 1 Ftr 1- I-
$2.3".,.
AV,'. V!-1111 en.tre 1 ralte l A ', ,
dobh k l'llg~~t-\tava r I


5I5 I Trc, IIIIAIAIA 105111 -W li l11. I
A $41.750.
MENDOZA Y CIA


S Obispo, 395. i il 1. ;L-1092
rolido, t"C I+ 310. -19
4,000 011
AI'So 50 FINCAS RUSTICAS
VENDO FINCA RUSTICA


W tC S ; rcl II/iIJ III. II^o'" 'll'h ',." t ;il
le d 4e- bL~it l~tt ,- tt!t!~ I l d-i- ,,3.0u0 F1^t],I ;*
-1 14 ,- V- 2

l ros dln rinll,. Bc nta ]lirna^ 1r.p M '. .
mo rt ...........................
%it .' I k"- ION,', I ,
i -LI+i1i' f7\stii ta ~r PUt ; i" i
y .BBI ( r A IIa;Wi J e" .rI '
qa -In.ll.. f. l 1ii

non I .al 10 7 . -
IIHA 0% \. .1 IC ." 1 I ',1
eln teS ta-111 -11 Fv r C
ble T l-n n, t~v \-,.
ite ',, V
et, Lop -pA T S a 2111 .,
\-a721


y 111 .....
PARANlA.1ll1 (,\B.-I
,tam-nt ', c~ a'er

H 5rl IA,7AVA. 1 CNII%l+LERI\,rh i
Ca nb la- A T,- h,,,I ,,, ,,', .
O lt- A 3729-9.
V 1 p HABN A. S Iot %A L I Il tl I t .. ... %
p a:t- r. \t [v L -1. "l :, ,I:, ,
N r,t,pfct r v,,da~tM TuO,, "ha ",,r

ajad" SE VENDE

A nn ,\ p I a *.-ilit a l r-, at,,.

I'INC. ll R 1 .'1I .0
R 141 .. c- l, NllOw, .h

If I
lie l1. 1 Illi J qIII t '-lIE v

It All' lo' A lft+[
... . ...,
L ot" J 2 I, II I .

jo. I
)0 ",',.,',,',,.,"

Igo.E' M I.I \J.111 3F) 11a hll { ,il,. |Il
rN. . ..... . .


Ftmquitas

DE

-RecreoK. 16 de la.

Carretera

Central
A LA I:ENT i) A% DE
AllKOXO AKKINAS.


Calles.Agua

Alu tmnbradoA Plazos

SIN


Inter es

0


yrpor
* ilriic~


eI'ifid llil garnlitiizadol I ') r
mtt cudv na .] onldit'ionah',, lit-
fabrivaci6n.
<


Precios

$2.00 $1.50

$1.25 y $.00
\ .\Rk (;l A[APA
r *


Jll. (.1 lllil-l Po 'lo
[r..11 k1, (,;i rri. l
Dr. Cth l i -n
Z :ilil.
Manzana de G

S 548

Telefono M-6

HABANA
0


11


II I


I:
I -

,11

'II


.111iCl 21 tI1l1 \5"I ll "- I \ UI' I


sI. \
Y .-
,L .


S}|.i1 I N i ,,i i11, lt 'iCI ,l~l~lil
3.1 I. I I
S .." ... . .
, ,< .. . . _|'OR1 NO o~url '.>TiIOrIIBLO vENISo

nDflRDTO UirDnAnflr7
66. -I I 1- I1- Il lI l.
c . , . .
', , . , 1 .
,10 i ':, . .
7 5 1,1,- ,
-i-%tn N --ipcl.]11o .Ir i Lil -%

NtDol lri. fi-. i


U -E 11 F ( .'1 l s- 1 1 I lIl I 5.
VI: NT() r;i ('irr v

|~l vi i n Qi .... \

blrI . .... ...
E n ,f .. . . 'Extra i a I 1 I;M %(-I1 I K \
. ..u ....


PIRN \S. INVIRSITONI.'

.. . ... .. ., ,
$l 5 Ell IN M,\NIl


s.1.1 l AIl ibil S2.00111 el l NllA

SIlltll LOCAL. CALZI.,\AD
CARBALLO
lIar,'-. lit'-. lm i .1l'1l-
hi 4vv .110'1 411. ll ,liul-p, -.
hi~ po-I jv.'dI pandll fria-.
l deg- iil varilliil i'ri-l i -.I
rut iau. h. tri aduh',ri... i
ohair ... C rLlIlml l. lll I -l'-

FERRETERIA EN

*VENW-^
di.l AU iii difici .- a .li-i ill.
S -I u l rl II Iro-i I' uii ii -
rvil'it Illva rit,-m % ii, -
...CARBALLO


D.a[ I ", I (h .'-'1,3 1


FERRETERIA EN

........-VE-NTA-
1111| 11. 1 n jillgim t '% h~lll
-iluiidhivi'li impitrlnilm |i,
IIu'idn de lit pr iut inalit
Maulurup. rodrcadahiilh.ingf-


1 N- ""'- "'OlRm a IF n n a. l nlimolu11 H -Iii.litI .II )m1


u ill. |p. liiIa ii I I rI

"FERRETERIA EN
VENTA"

MIl% 141l DF LA M\1%l'I
I1-4"-852- Il-il

POR LI B RK.AR %FNDO(DC i :1 l


I A~ II' All, 1~1 II


Ill.

A Still I 5( II'.

I-.
I 11135 131.1 IS III.


I- ,A ,I ,lt <; ,:


I ,1 I' I'-. 1 'n .
lit tI.. l"


Apreitauids'aMarei


., ;: '.' C


II


,111

Ill"
Ill'ilul'h11
l'h III


'_.'E_^ T_


I'1 JI ~ ~ Ill F 5. P 1
A I, I 1ll ~


I. 'R 'A VEHICUILOI

l i LL 1946 AL 194,
1L',,TE CREDIT _S
I- 5' l['i' VO PA


iE ; r, '. ltirtENSIVO PARA--]
1 .,. *1" '

s "" ,U'i'AUM OVlLES ;
aL v ;rj r t'; vl
II

1,11'< ";I "111'% I 'AilHPBUS ALIADOS
A I \5', i 1. ,1>1> ) U
5!! :11>; lI i I 51.1Il I'S 5 ,V
"i I 23.2. I1 5- sil lilt'- Ar~1ONES
0 U
'" :"" ''-'"<"" A00101NES
1"""' 1' 1 MI" PE, RO MA E


.; ,P, T ,lS r T C^R. 0 R An^ ~ if
+ r, : i ;s PIr ,"T. P j ,Oj1. M O I O B SEQ U IO A
16 "I ..>3.A1\Vl. " '" l tLU.ST 0 '-
IL -. .. .- __- '..'.:: *..' ... ... ...

">- .. ..... .. "- CLIENTES

I9- |i ..
0 +,+


R-ECOBtE-DADOS
P pi t i 4 nt "


+II Il l l , 11,, TODO MEDIO DE
.,;,' ;. '' j t- |SOLVENTAR LAS
,. t,.Il,, IHECESIDADES

'.;*....'.. .. m inMAS
,,,, ....., ,. , i PERENTORIAS'

EVAS. f. ] 1 ] *
I7 1i 1,, i COMPRAMOS SU
..... ,,, '.,. , i AUTOMOVIL,
-i,~ ....... ,- T lrf'. In n -i


C \ S_ _iI iI t I_'_l ill S I I . I 'l l i 1 I "ii l j L '. '- i J.A it / U >J
:ON V, .. . I .53 AUTOMOVILES Y ACCESS. | ', 5'. 1 .; PREILO
_______________ I ~ IIPRECIO
K1,,1;.: -- ---- ,;;, .p RON',TO *., ?oc
P0.. uI 1, I I- 1 1 1. 1 .A.IA ..L
GROCERY. VEDADO __-__ .... :' P IT I I I D CINTO
11- y17Jr1S,10 lAT! 0
+v or i I i 1 . . Ii i ''''' 1 1}0^'' r,-n^ l ',", ," "' N
...... i.. .* i, ,,_ _,,r ., .. ] ---- i !\ i.. i ': '&

A"'".. 'l)A ....>1 V'-" ... ........ AUTOSIU EI . .. U 'i. :
- I I I l1i1
OPIIRTU[N ILIAD 1 t .I S 1 1 I% 1) 1 hi111 rd1111II I1 i'I.IO
qez /cr-h AGt L' .I I \1 P t I hr-' I I t ill. ... I'A UTO
,, ,, H. M lI s \, ... .. T .',i '.i '.i.' ,. .... .Y .' ,' ," 1 *'1 " I1l

I I I.. ., I -- -" . -- :" - ,* -* "" ., t.Pa -I O
ISA I ItIF i
,Sz Z er G I~ i.'\ ,\ I I I1 \ I . o . ...(n .< ....~i ii ,,<> ., !. ,r ,-h ^ ".h ,- i ,, II, ,- D '* I -"*r '7* } I i h d fl .l J
4dmez i t i AI

,,38 3 ., '1 ,I I I l < . i ii T i-i -II I. I,, i , 1 I i. *
..1.1. A.. i i i\, i 1 ,' i .:1 11 .I l i I | i > I tlE 1 \1 -- I I
SIC . '.,, 1 l _- l** *, -.,. lIlt 1,1.,- 'I 2
S1 1 I.. .O.T .. I i T


I' lmI'l.

1 l li ."
ll'kI -I I: I'\I It\ I lt ,,l' I I ,.I ,) 1 I 'l i, II i I ,I I

reI .. ,, .... AR... ... . . ..... .... ,' ,',, , . .T
i;'S:' .... .. . 1 ...... ........ ..'-~ i^* c '" K ..r*L~ :l i j B j T I" ' I ' ;
L 3 3 r .. I. g hi.... .. I.. . . ..
l 'J 'D A SMA . ,V..-.' LNIAy ,
II. .. ..... .. ... . I', I '.L 5ee11763i.. . ,- I' A !. P II II 7,

P i . 0 1 ,.' 1 1." ..` .. .I L -'": -
I..' o)i, l h ""T
'. enl.llg ll,:(.r mll.... .. ..... A B'1 I'[
L 1 .r . ..1. ..... . .. .. . U,. 7 '' '0,I'"


CON
is

S


I
[A


A;


1 A. 1 jw r. !!.: -t 1t jl ........H n...... ..i r 1.. ... /, m i


-'1 4 1 1


I


I7


I I --a


ALW


! -',GINA VEI


VENTAS VENTAS
49 SOLARESso I'NCAS RUSTil:,\A,
,-\nil i:](.i,) l de.d A liiit laro'

n. '""x -i. M is I* a' ;*"lg
M IR.IA4 ,R. ,\ I ,. l* I'ti -. 11
_-it -.1 l '- LC-3
s I d51" I lJ I, I,
I t ', l
'L. A, -.. i', "- I:,

il'l-C-14 ll .-1---


1 4 1 1 CD 1 i II
I Im1 A I '. iII' 1 ii'
r- 0


I


I


,,V E N'T A S VENTAS V E N T A S
j ----INCAS- R'1'sTTCA s 51 ESTABLL.IMIENTOS 53 .. .'. I, .

D I _
FINr '.rts IP. l; (i^.A NJ.%s ,,, ," %,I Iio, t1 '11, %.' .. ^* l IMl I, 1,," I I iARR ENDAMIENTOS .. .
A .ARRENo ) 'lEN rO '. --, -, . .. :,V.... "i
~ jp 1 11 P13 I
GI S G1LBERTO PUPO

il ESTABLEC1IIENTOS

S 11 ..

RR N D M I -- ;. _'..'' __ ^.*.. . . .. .
[ ~~6111 C ll1 .11l111' 1 eP~lt ll i t 'hiI 1II.

N' 13 111111 Sllll lM II 'l.ellAl In,,
r n': II II II II a -, ',i : ,.i iii1,


llnri' C ron Sl $:1.51111> ell ii,, |


I


I


UJ


--- I


DIARI1 DE LA M.ARI.N. -DOMINGO. 31 DE OCTUBRL DE l"4,b5


ILES
-' ..


;; S-T ..|


Pr -.,.
::UGIO01


A-iACION-


,'i EDITOA
I- 'STROS.

S'ETNTESY'


SJOUENDA
A ASIDUOS
i *" p ;

!'- L" i BREVE SFRA

`4 ;lA 30MESES

PAGINA VEWIrmnH


A N MUNC OS C Lit, I ULIM'IU L1 U U 74
A -o U:NC Os. C L A S I F" I C A D 0 S D E UL T I M


VENX T- -
SI AUT0oIIV=LIS'V ccu.
9M VYN120 UN27 CAfllU al9 1 ono
Comno niiema. nt IInriM U
*007009 94 D-W13S


$2,OQO
MERClJKIP 1947
4 puertu. Cam evo'
*

AntiguaFORD
BEIASeA87COMPARANI*L PREIO
QUE
.... i[E-- '.

ACTUALMENTE
MANTIENEN LOs
AUTOMOVILES, 81U COSTOD
ES LODE MENOS.
LO hIMPORTA T S'--V
"CALUI4D"'PON'AC
,' .".m... ..


1948
i* *'
J ..

y AMsMuWE ,5
Y RU PRtCIO
NO ES MA ALTO
".., : '


HUMBOLDT


MOTOR Co.

UMBODTW .,SE VEIN'. 1PLYMIf
IBM g JM 40 tedU.6.


ELlAiM
; roUiSoLER
LW

CADILLAC.... :_48
0HEVK4I3WU .48
N 4p9t-

4o umuias.
UiCK....; .....48
4 auerta.
B K.... ..... 46I V, LID W I-
4 pta a.
',tCX. .. 41
, & Ca" moble.
!Ln(OUTH. ....46
(AJE........ . ..46

*- 4 tnwirtaa
4 pawl'taii.
i Nnevo.
Do uae..

WAD .. 40

:11JM fl AUTO r.N
r-cAM!io
mAW'M FAIl)AIDAOS
IS (I^^laiSK
1, 1 '.9 S
**'iM~710i


-' .4W
02 077-------MM W


.. -E-N TA S
53 AUMOMOVlLIES Y ACCESS.
.LINCOLN DEL 47
16i-mer[ o',.-mecn~rn m- reifel, ,wc,.
!. puelr9t00oo paor botones el'k rit n.
]augIo 190 .OltsoM70 rAptdo 3 N' 12'1
1 y 14 V adio D.-116.3.9
S COMPRO
A particular convertibleo
40 42, earro ehico bie-
nal condicionei, no pago
gana., a parlieulares rx.
Cluaivamenle, U-6153, de
1 a 3. Jorge.-
S LIH-D-879.53.31
I U RGENTE
CONVERTIBLE
FORD 1941
Motody carrocerla perfect estado,
rado, velUtdurI nlon Valo
...._ .. m a __a .. ...... ...
---. __Cu_PL-Fblo, --
t *11L. M-3ll5
. ______ tH-D.1130-M.:tIl

Aprenda a ManeJar
en autom6vile de
DOUBLE CONTROL
I (Slnlemm palentado).
Bome lai ,nioow que ofrecemoW s-
iaurdld m p roral b molutt a instruc-I
tore m pm LlJzmdoJ
on -6 10 coatundi par uundalo,
.addL uMr En racla am In
lnOA aorisadm pr 1n CmalaWa
SmElalu da Traamporls.
HAVANA AUTOMOBILE
S0i1OOL
(Wila.a Em aua Waalonal 4d
AulmteavoaUlame.
,[NOU.O eM Onsalmo W Ibuaglo.
*UIC.4-M-53-31 0ct.
* BUICK 1947
SComplelamenle nuevo. Ra-
dlo, extrmas. Informani Con-
Seordla No 812.
MARTINEZ
UH.D.332.53.3 Nol.
PONTIAC1948
EL MAYOR
S ENEMIGO DE
S LOS TALLERES
S DE REPARACION

SNO GASTA PIEZAS


INQUFERA
LONM lJ CANIC
0 PREGUNTE
AL QUE LO TIENE


BELLEZA
ECONOMIC
PRECIO
____ P R E C 1 0
*
AMPLIAS
FACILIDADES
a


- HUMBOLDT


MOTOR Co.
HUMBOLDT N" 7

L[H.C.859..5331

GANGA
Plymouth de cuairo purltai
hulimo nnnilclo. Poco kilo-
metlrois caminado. radio,
etc. Cnoinplelanienle 0II9r %a.
con gran rellrri6n( dl ipre-
cio de lisla Hnlnna.
Internniiorinl Har'cAter C'0
oj 11ahn.
Vie ? Sa,nditlpe. I
Ul -D-733-1 2-53-1"JEEPS"
Nues t, lenilonmns eq@lipa-
dons con e'slra naiento lrlan-.
tern ren gnrnnlt ilde t ne-
%011.
CIF. i Ib %N A,. lrrrit, Ilpa..
Kgu.. $1.900.
Eel}. Phlllndrlphll $ 1..^>)
K)O.11 MIAMI. 11.3510
MIKE IWAMIN. ()srrorns.
Z7.tlltETA t t.
Trielonn. M-761.
Ilahanna.
l 7ni 0nn 0 t.


0(rrra lp>r nn %l.r-
cnr1 n0i9l9 Irl .1'). 'rdiaei
4 |tirrla. Inloritri %r.
'.arelnlas. B.337a$.
~ -----2.*--- t111 n r '-0'


. .


VENTAAS
53 AUTOMOVILES T ACCESS.

Aprenda amanejar
PACUIDADES DE PAGO
Doc k'erlonem practlea por
nu istr unleo:
Simlema Duplex de control
doublee.
Consulado 217. Teledone M-194L

PARTICULAR VENDE
"D0oi, e del 16 000m79 n.'e0&
.esltdura nalor.n radio mnfocn1 a
Pued6 %er de 8. a 12 a m Ga
ra-lcallo 28 N- 312 enor, 23 y 25
Vedado
D3 t446.7331-


PLYMOUTH 1948
N 1 EE 0
-ESTIDULIRA DE CULIERO.
GOMAS BLANCA


Antigua FORD
BELASCOAIN 857
C0939.533 I'
PONTIAC
1948
NOS QUEDAN EN
EXISTENCIA
ALG UNOS

Sedanes 4 Puertas
*

SEDANETES


CONVERTIBLES
0
CON 0 SIN
HYDRAMATIC
*
VARIEDAD
DE
COLORS
*


oHUMBULDI


MOTOR Co.
HUMBOLDT N' 7

UH-C 860-53-31

VENDO CAMION
Dato 0nd T 1947. con raiea cerradI
I 0 0doble .on& a o n.a90
t, ,odado go liquida en mil pal
... 000 o'do saovalor To Coo o
M-9276
5TH D-M-3M-I Nov.


GRAN LIQUIDACION
DE.

MOTOCICLETAS
Para tiarl otrtads a Iasn uet~0.as
.7070. ,modolo 1949. s90 iquiodan rcon
i~odegaraotia Ias .tguenote om000
VINCENT 0 H R D 197 1 150
ARIEL *Cutlro mt ijnatos
1 911 5750
ROAL INFIELD 100 c c t
0010970pt70 1600
ROYAL ENF1ELD 350 c c
Guerrar 50
ROYAL INFIELD 25 c c
c1% 1[9300
ARIEl. Camador Rojo 11P48
eb0010 1350
MOTOS NUEVAS PARA
ENTREGA INMEDIATA'
VINCENT H R D 1P1B 51 50 2
TRIUMPH Sopeed Ta]r. .500
r .- SoN
AMBASSADOR 197 c c IMP &i5a
JOSE AMAT
CALLE A. 9lr00 II 7 II. Almand.roa
UH-Cg0 M.,,0

VFNDO RIRATO
C F A'.. do 021.I..

A 1321
I'll D IttO 1&1 01
SE VENDE

79. .,. 99 00 947. '92 ot..

[Ill 7 042.2 31
lI1 E%.ROUIFT
Ill *1.o td.1 41

T.I9.f.n AS 4461.
I,.l.0. '1 00. 1-11 D Ito 2,2M731*


VENTAS VENTAS
S3 AUTOMOVILLS Y ACCIS. 53 AUTOMOV1LES T ACCESS.


I --


OMNIBUS


WHITE
27 asentos re nab.. 000.peecase
Ao i pr Matilnez o O ra
Oblipo 312 Tell A 3110
JEEP WILLYS
NUEVOS Y DE USO
0


Antigua FORD
BEL45COAIN 837

C-93B-53-31

CHEVROLET INGLES
VAUX HALL
Cn.r.00797007 0000. e nurn.%r e, Ile
pot en.ba olaroFt dtooflo Son Lzala.o
Britc"n Preal n os tar pot Pop.
Ctt'U ntol 10.3-.53.31
MAGNIFICO PONTIAC
Parti, ,p,0t S tlpttotias. 0em0.
"oni. a 910ar J E >. n9eolo ] Leo 213
QNa.1- S*i rr. Toinno I W 10 a
Delfin !o 2 har0 M 1770
D 115cr 31


$2,OQO

CAMION FORD 1946

Ial irara. 4<>N> 34 2 7. m0
rnpan planrhn ale majagma


Antigua FORD
BELASCOAIN 857
^""^"'"""'"C.941 s


IN boo PESO9 VENDO WILLYB aLIT
2eo.,0m7t 40 kllernoroa. 0p0 1aln V9 r-
in n-. 27 number 253 Vedadn.
D-. .3.2I
p&ErlTI IT.AR VENOM FORDO DrL 31. DR
85 HP en $45nOOL Verlo 3 S 2 L.
Sierra D. I S.53-I

SVENV)O
Oldamomie 1047. en 1'250 00 En
peroeaon eotadt Informs. Vienwe
MIatinet Hovel ngloterra. Apar-
tamnenio N 103
D-173-5.1 31
CHEVROLET 1947
'Sedanoete pntoura 2 tonos.radri
Sport-Line. Comq 0nue Toma Oa-
rto en camblo Facllldades de pa-
go
J M Elias. 25 NO 17 esq Hospital.


S BUICK 1942
Veotldtra de pylo color marron
estb como nue o Facathtdad de
page Carro en eambto. -
J' M Elias. 25 NO 17 eq Roptiula l
106-593 -5.1

DODGE 1940
Radio eft perfect efiado gene-
ral veroInFacilaoades do palo
J M Elias. 2 N 17 esq Hospital
^D-167-53-31


"LINCOLN

1949"
Sedan grim claro
radio y overdrive
3,000 Kma. caminadom
$3,700
AUTO ELECTRIC CO
23 y 10 FO-1890
D. 1633.53.31

GARCIA Y HNOS.
GALIANO N" 161,
entre Animal y Virtudes.
Telf. A-8368.
ACCESORIOS
PARA AUTOMOVILES
COMPRESORES DE AIRE
*'KELLOGS"-
BOTAS DE GOMA
PARA AGUA
PLUMEROS DE LAN,
GAMUZAS
INGLESAS Y FRANCESAS
CORCHO EN PLANCHAS
EN VARIOUS GRUESOS
-Cwtb nmmoumd_ pi.w-'m--c ia

a atana. a 220a9g9


Hacendados:Colonos:

Nos quedncm 75


CAMIONES


COMANDOS


G.M: C.

de 10 ruedas
3 diferenciales
con y sin winch.

*

Los dnicos camiones
que han demostrado
poder realizar el tiro
de cafia bajo todas
las circunstancias,
aun Fuando los bue-
yes no puedan ha.
cerlo.
*

No espere a filtima
hora para separar su
equipo para la pro-
xinia zafra.
*

No hay en existencia
en Cuba, ni se po.
drdn conseguir ni la
cuarta porte de los
equipos que se van a
necesitar.
*

La unic'a casa eu Ca-n
i-U-unk -u-
ba que le garantiza
servicio complelo de
piezas de repueslo
para eslos camiones.

Hdganos sa rtisita y
se convencera.

*

Taimbien teneinos


CHEVROLET


COMANDOS
de 6 ruedas
*

International
Comandos de 6 ruedas
*


DIAMOND-T
6 x 6 de 3 diferen-
cinales con winch.

*

.Aulo-Cnr Irartor de
2 diferenciales, etc.

*


CAAMARO Y

CIA. S. LTDA.

VELAZQUEZ 616
essquina a Conid'a,
LUYANO.

Telefono: X-3636.


- C.42-S3-31


* Radlios pal. H.
$29.50.
* Moloreo eslI
Dieoel ga-olin
* Motorce mari0no
gaeolina.
* Planlas elclric
v tie gau lilna.
* Tructoroes DicK

Wincher. cont
* Cunrretelra-itu
3 i. a 16'S.

DAMO( FACILI
DE PAGO
0

MOTORS MA

CORP.
MARINA
ESQLINA A '
11.2282.
En existed
MOTORS ELE
DE 3/4 A 15 H.I
FAMICOS Y TR
Bumbaonls compui
Iricae parn gasoli
Conipresoreo *im
polha. 1arios Inn
Cluiirhm aittouiini
conm|, resore.
PislolaB "Bru nmr


nlIADit F" I A MADIMA iuMIMIr.. 11 r3 1 t-in JRF OD ltJ14


Bulldozerp.
Aradoo.
Paleadoras.
Comprcsoreo. ete.
FRANCISCO MESTRE
Via Blanca, nlre Juslicia )
Luco, Lumano. X-1661.
U11-C.863-543 1

SE ALQUILAN
BULLDOZERS
FRANCI4CO MESTRE
Via Blanca., centre Juslici, y
Luco. Luano. \X-1661.
liH.C.862.35 1-31


Concreteras
7

BombasCentrifugas
REX.

NUEVAS
Todoa (o olaninhoo
IEn Almaren La Ilalana
Distribuidores para C'ubna
MOTORS MART COP.
MARIN 4 67 Eq.
a V'npor
U-2282
_____. C['7-'.^..BOMBAS


--TURBINAS-"DEMING"'
paia pozo prolundo.
Con
MC.om EIc&lico
Molo Gasolina
Motor Pelroleo
Eficientes.
Poco.7on,uffn..


FACILIDADES

DE PAGO
Ditribiidoie :

MORA-ONA COMPANY S. A.
SAN NICOLAS No. 105
Habana

C,924.-4 31CHUCHOS DE

ELECTRODES
I'ARA BOMBS
SIN FLO rAriVTs
SIN VARILLA
SIN INTEHRHIPCIONES

0

L VEALOS EN

Mora-O0a Company
S. A.
San Nicola N' 105.
Dialribuidores.


~4. ~ 'e~1 .t.0to'-s0:j.0' 707 t~t2 ~ .oo00..a I
~00W0~~' ~ 7--,


VENTAS VENTA
54 MAQUNARIAS S4 'MAQUINAR
MERRAO i LATASI 0080 UIN A
poant'dnemi con,lett.-i.7 Q ett. P 0r 1 llra
ns 0, I Itynnd htt,l -m-ry lh7,0 l
Cr p P.a. 7aL gl7.g0 ,l7duin l
no con 200n pagin90 F. CarD,-In rA partaP
204T. T fort..o A3.1461 A A
-3-4 1 4 ENTREGA
GANGA INMEDIAT
Con.,p,.,, do atV Mo .: .-- Inn.i Vilirrador s p a
ttri Itornoe, Mooe ,e-ta P aL Mmte 1111
l .n JolqU74ll iVeancq.'- te ]nt rcl. e crelo.
M m9 C.M1 arte r.
MOTORS CENTURY- Camione Mack
BOMBAS AGUA HOBART 0 Carretao para Ii
Turbinas Profundidad Berkele, "Eletric Whet
Distribuidores: CASA CORBO ruedlas de goma
PE o mt on' oooodoitoo' oot'79 5
m0onot209 rY ,257 0 .16 HPa H 0 Bomlias centri
P. CaJlau arranqe bomba. para ditlt,,: |lo e8 tamafios.
IT ndi pnloiniar, trbna prlhrdidao
1 p,. Au. Dulc D 2. Dt 1'.4.n Carretillna para
*- con ruela9 de g
I Cortalora dae hi
Camionep de U
I narn lirar carla.


: I


........ __m l


-I dt


A H 0 R A

kS VENTAS
AS 54 MAQUIARIAS
S COSECHEROS DE PAPA
S Vaen.'. cmrrm pain Vr u po pp. d* o3W
gb E Vi ia-11 wam09 oa L2 om.Aga.,IU.
cad .... .. to2079 laUtt dorats. .-
BIA\ ____________
RIAS ~~R MIAi",-'1 jar.' 070070473*2511. do a
FILTBAJE WF LADO POe E," I D
S 16 ,rt.at-ma. Ten"' It o al* lp-
S n er, i product. ittro, A tu papa
,, t carbb6n acvl do, ou4v o, tberri e ns n-
7A ,rian, T Inq ties de cerd nox l e
S o ,der on todeo 7m 0 Ilr PapeO' Co.
3i,'DUJdor excls bva: T. Caban, Apa.
ra con. d 2047T. AelLono .5-141. Pida fnuf-
g~a7Ja.D-1343414-1
MOTORS
,rar can-a,
'el", con
4r HERCULES
fuga de DIESEL
EvTrEDA ntlhDIATA
concrcoo Do. D 10 A 4w. H. ,
;Oma. P. r oto"a clar de IU.eL
Lierba. AIAGRO MOTOR Ce -
0 ruedaft AVEmMA KElOCAcxL 2.
LA HABANA "
C. A., UH-C-54- 1c

clonarios VENDO WINCHE I
Cl 0n motor "Ford de 1931 y rabl


D Proplesl poo istars. 0 edi9. l


Ue' niI ti1 tespreoc070e7e p0r oompleto dm. 1
ntortma de Born b lealoiUnr ao Ipd)
*af, Diefiel U-6330_ ^. ^',,l0r0 ATENCION
Propletarlo de cases y ediftclins
tuCeas tie Despreoctipese por co- leta del
SPer eino pesos mensuai, un equliam
p, de motor y bomba y carretn to.
nos los desperfeetos .e 1o misr"I
L..A. S por 0uenta nuestra.
,IDADES Para0mAoinfoormes dirtjals I:
0 Santlaao Sanabria, Virtodes 411.
Tell. M-1214.
[ D-13414II=

RT 56 MUEBLES I PRENDAS
$'la (EMBARCO MIAMI). JUEO0 CUAl.
i,. cobal. color "Champhn"., butacn,, i-
Sila Otr0 8 pitean. $300. Comedor nmo-
I .-"r.o" 0tapzado, $145. Living-room rl ,tna
67. 1 02140 Suarez 73. Apatiameto -3.
I D-I238-04-l,
APO I'nI 7 '00 %'OLMAGNIFICO 001100 PORTA L,
VAPOR o,',i lloneo y mesa0 0. Verilo Z ,eui-
4 Al,oned.__. D-1423-2W-L
Pon EMBABCAR VENDO JT1OO Di
,.-,artr nuevo 8 piea r ototad valor.
o oLao. a. .0. Anvo 705 al0tos, el. 0alola 7
C.93].'o4 .3 77 "ella. -1411-56-2
S : Vendo LUJOSOS MUEBLES
I 'B'eg --at-, lulosl..mogrande. m
,- A I0 1.,.11 11 plaza. Vale t..0. do day pr
i111"11 I..00 Comedor ingll's. maieoifnlo. Weln-
lllLIdr l.- cuern ]egiln 3' y MUeie templet), 9
II M $ r, as S350.00. Living tap oado. dam0c-
-- I f!,,-Ilmo, 2comple2. 6 piezoaa. $145.00. We-
DPn t I ,- B....l.scoin ,462. bajos. entr eUnits
/ICIUO 402,ud2101..D-1475-H-
P MONO. El Mejor Juego Renacimienlto
a .... I E.nafiol, sc trl l tado mato, cinc 1l-
irASlLO ILa' grande nuevo. se ofre 1M. Vale
9i2 $ o).d Bur6 caoba uso 12 gveta $60, TO-M
idoran el&.- D-IS37-5-
ina. ERIE. EGo DE CUARTO',MANDA O HA-
co n ,. en buen eslado. Gnga on $l.1
in0no0. IUrge venderlo. Estrella No. Te.oO-
".'..o A-9592. D-1463- -2
lico I|ar 0 VENDO URGENTE, PEBSONAS U
dicnts, juego cuarto, Luls XVI, la-
%hado oro 18. diseflo excluslvo.. Come-
r" I [illro. "oo. estl.o tingl. taploado plet doa b-
S I '""ro ... oN 1 7 ,, d d o - pdga
Ilo~~~ra ;oinlar. ~ ~ I 4;oo..900ootsla 10


pa r.W .r.-,r. I propo gran bufete consults. Otrog
Copillas "Aro" para aulo. tgos cuar070os modestoo, LArparasos-
(299"" 00" lrnC i ;ds, Vajltlas, Refrigerador. Oldsmo-
moviles, cniniotes y "IrcI .i, del 48. Muchos objetos mas. Veros
ores. .aitlquler hora. Avenlda Central 35 an-
Slor esI I. New York y Victoria. Reparto Kohly.
U r a c t o r e s "M a @ e *-H. . a r r i "3" D 1 4 9 3 .
niodelo 44--k y 35.K. \I-No MAONIFICO I0VING-ROOM D0
De.crenoal..ra. do Ie leche o os o to ntacas.07me020do
...... .... .I t s t v. .. . T '.in in 0g i icit w e-
10M=se;-lrxi&ame yl~elar4*ea-nanific_______ions
-oM^able. --------2l._30T. -DTL--0V1
Sremlradoras de rano9. 4 aIi-.-1a-6.1
surcos. "lMaiee.-Ilarris". CO,' URG]ENCIA SE VENDE JU0OO CO-
rI edor benotimlentonE Z aftol, ruevo. Un
PelaIlora .il.e papa, aRecco" Ln',.'17 tfi270_ tobsor' a" 00007 .I0t0n:
con nit0or clclrico, de I tO,,o 0-la. 5o-1607-26-2
H. P. F VENDEN a LIREROS Dig CAORA T
cd-istare. modernos, completamente ue-
Comptreoreo dli aire "Bru. .I iS da e d b ,, 0wr. l.t77t" 07 desc-
V-2 el-local, tnoifmea &I A-2239. San LAt-
nner" ie 1/2. 1, 1.1/2, 2 or..n 103:o13163 s1-W
T 3 H P. VENDO MUy BAATO I CUARTO DE
o-irinnr de caonba, en buenas condlilo-
Plama i ,.m "1- I ri-t 00n y tamblin una Sala taplizada. Llama
Planla lie rinprame .".lo- ,a -,5,7. de 10 a. M.aa I p. m..
be", de 8. 10 v 20 mi Iil Bi-P--.0.-4 .
bras. I tGN LIQUIDACION EIELOJES ENCHA-
"r a pdos sciora quince y diecislete nrbles
DIFEREN.CIAL' ELECTRICO i s%-9. cord seorfa .. .hm20.25.. 01e0i2
.1 rik "i. 'ri. y nafis, $5.5 y $7.95. Joyera ."La
. i IM, derna" Suirez 16.
DE 2 TONELADAS I C,.37-3f-I
S| -caearara 4f VENDE: UNA MAQUINA DE DO1LA-
pa cara ora ,,e rro I-,,de do y ntra de iner-stadi6n. con-
"Engelher" I ....petlvosMoto 0 ..2l. 0s dosn0'moea
-, ..00 1 ne0:1 San N.lola 000 358,0 ba-
Segailora "MN. t Harris" 0: entre S Miguel y San RaaeIl. pue-
nc, ve~rse d.e2aaff. D-170&6&..J
tie 3.1/2 v pies ale corle. d-
Co9ntil'a ie arroz "Ma JUEGOS LIVINGROOM
. i 10 I lno canba nogal tapiz. ibst. btro .color
BCy-Harrma. do 12 pi tiB . ,11 Te A-6827, M-2875. D417 0 58-7
eerte. .1, 1. ... .. 7. ...... 7.__
Bi.n .l . ie 5 .120 rn ri -COMODA CAOBA MODERNA
Biiinl oa nie 00l(lt 1 rni r 7- I lu 0 7.0 7 bors
| I iC~dad extra coltnr nostalcon tuns y
'fugas "Flini and Walling iital sM. Gloria o Indlo. Telf. A-I297.
I .s M.0875. Casa Aoanao. D-1719-5,-1
p JIEGO CUARTO VENDO ton EMBAO .
Borin lis en I ri fnin am I cas 3 cuerpos, caoba claro, pPierit. to.
BO r-au r nev., butaon. slita tapmtado, ideal
"Gouhls- v "Garlner Den.a o.ra &matriionn. SM Rafael 3 (lTer. i-
e".b j I .ulga entire Manrique S. Nlicola.
er 0 pulgada-~. I ... .____ -na- -
D-t1873-5.2
Biniii eo" dc 10 Gjl r TNER UE MBABOAE u
1 | I iende iun Juegc recbldor R-nePlmiento,
P. Nl.. 90oplalas a molor %, caoba. San LAMro NQ 957 ente0 Aam-
de 11/ P. bu y Hospital, ba"os izqulerda
e I II...... I pD-1m
Api.onnilo.ra.. rompedlorat eI M l llil Irn
de rc..a y T lalaros "WAR. MAGUINAS INULr
SOP" (inglepeig. ailto-eqUmI Nuevas y de .o., Srando facUldade, da
atn cou molorem de gafo. .t. lo garantzada. Tambnr motors y' lu
0 1i 29I tsmas. Salsoc 167, baes 9 gtj
litlia intlitiduales. Manrlque y Campanarlo.
'Z- 2724-WI-
Correa@s41c Iona y gonta des. I --
Corroas deo loNa 7 goa doa. VENDO MAQUINA SINGER
de 2 lpulgalam hast a 10 pal. Ultimo modelo nco i0av2etacommo oul-
ganlai d e antghNo. ;, de paquete todas we piess.0tra 0'0-
07.. central. tres gaveta$0 P-ec0 622O9
HIERR.tMIENTA EL.ECTRI. H&-t..tN9 2 altos. P-IB-H-J
'CAS I ORTAtTLES 'Do TOOOS7 41 MI MUV ELN .TA .
"-"t ... I --" U .i. .-- I or, Juego cuarto a Pielsa chapa Pla-
"BLACK DECKER" 7-run a1 na li.ving ca2o.ooooslimsdoom.
41'r laquead 0 con opfo, folstdasre, lom i-
BomlbaS de apor "Came- ar s cuerto barntzado. m&qului, coer,
,, J.I: 1ale. Urgente slo a partcutarcs
ron te 4 pulgadas eueei6n Ic-,p.narPo 62 sn t 7i.ro y Lauta.
y 3 pulgadas idepcarga. par.ID o10-i ;-o
Inveccion a caldera y u9o OFERTA RAZONABLE, CUAIro. UIJO-
I Ie meK acoplntda.., orl0gnal eoquetaba. Ito-
generah. It S 0comedor 0RenaclmJenta. p0lB2.dO- -
rha livLntgreoo 2 2ng.tis. coiedorcito mass
Alambre do iolre demnudo, on erttble. ]ibreo.cuarte mdlasto.at.-
NOm. 4. 6 y 8. 7 o 2 Coo..rdla.
Alambre de core, (forro de Ln......O. iNio TA
UI i G UOOK INGLES FIMSDlJlie TA"-
goma. N 8. adn en 0gran daman.o con tr9 m. l,
I calOpletunmente nuevo, 2;X N? Is17 e"q.
ZALDO Y MARTINEZ S.A. I 0 1 e
MERCADERES S24. VENTA URGENTE
Tel6fonoe A-7754L A.9360. J-. ... 7-- 0tih -- |
L I 2uego cuarto Lure XV1 muy fln 0
0..5,,4.t liVacdtln Cleaner. Ch .qua ..Piel]lun.
SUSCRIBASE Y ANUNCIESF F- rIN o s'aB-570. "lie 2 N9 n A ram'.
EL aDIARIO DE LA MARINAs I..


El


*,*
I


VENTAS VENTAS
INUEBLES Y PENDAS NEVERAS-T REFRIGERADORIJ
YEWtDmE UN srroAL INOLES y Om i "-
EIa Looxvi, pedo . 15n2 Refrigerador General Electric
"n0 aroa.. Iiu.5-n } 60 Pie i bicos
VMDE OilU JUEGO DE CUA -O Cio nueo. o r.0. d'de *d -.Io porte-
do 7plOazsy enaois onos 20 iOO iYOOOOde s 002odor orce.
de 7 p1e1, y en Is n, a un bastj !Ian& inerlot y exterior con abri ador ,l1
p tan San Rafr e 7512 2o pi. o" 11nI.k 5 puerl, esptcto pr.fn&8r mei]
CuO el a Snl10 DSR el 7 15 6-2,1 2 res. 2 elpr hos plIl c0IrlL0 holl, medis-
Lao5 ranted elhloeilc hoinlo ,.. 20 j.
GANGA VENDO 2 b 213enr.eIlo,a- 00oC-1-Gau,0
OliEi -p ui try de hierTo 4 BilllaB v | .c C C-952.N T."
m.;oto de Bab .my. --------m----
l. Radlofonograo ae Con'olu e .I O
Etoo modelo.juego deort 4 J PRT
0,ma y m ,a or. rs Ll.para
do nol bacarat oodocnoL, oNrADI
cuart y de pie y meE Radio Ph i
cao1 bandubs de5mb ..2Io C 1nonr1,,tw
do 10 balerdo do ............ REFRIGERADORES DE USO
N9 CEure 3 Y v4:_ Siera Rt.,. 11 ,


Se vende juego comedor
Repacimiento Espafiol.
compuesto de 12 piezas.
Verlo de 8a 12 yde 2 a 6
en Murallm 460.
"LA DIANA"
Unicamente a particulares.
D-147 1.56-.31
VENDO
confllopiMente nuevos livirg singles
6 VJems laqueados. Aconmeor rrm_..
derno al.i piazu en blnchl,. prT-
pio prtamentio Y of0 atro, nuM-
vo, 0 100. Calle 13 N 221 oajo2.
00100 Ave. ire v Coriultdo Rule 3X
Ampltaeldn Almendaits

COMEDOR
Grande. blooneol COnl Taps 2 orde
Otto pequefo. 6 pieu. Sora.c0.,0
refrLiteador 8 pl0n Cine Victor 12
mon coh pelbJ ula, d,.y 525 Livinr,.
yrooi 0t p 1a la0que0do 0 39 0 P*
Av. Mliranar. NI0sa barroom.
D- .7302, 1
NEVERAS T REFRGERADOKRES
URiVOi03ADOR G0IBBON COMO _ll0VO
vendo bartbllim2 Do. M0olore0 2erra-
caladoru p Oa I&br[cB% j.jijefe y obletoz
do lull". Talorla 116
D- a.1112 Ni.-i
fl VENDE REFRIGER4DOR KLI1N4-
0ot". let0 5i r. e 0200 .0 '--,, 02.,l.
.@.ne, so ent~rpelg fm clarm y cernifica-5t. ga.
r ,nua. P "to e .,2,2,r-o R.t212 N '.1
20l100l 0tm000 S.0,0re
D 137. MR 3
VINOO I2REIUCIRADOR G 2 DE 01
p.c. .i5lu0 mo 0rlO de Torre Dn0 a.dJ
plin adaptado olentllic lntel te C-O -e-
ve. Ilorm'ari 1.6 .11
D.143.N'.I
REFiIGERADOR CANTINA
Cuairo potoum. Como nuevo er0. ,az,.-
lier condlceolobm unldad 113 HP Ur, ir.'
dio OrUItla CAol la milad de pre00t Man-
rONDe 112 tra BemR __in D-I20-NR_-I
"MDO EFraIONEADOR RHIriNG-
house cmco pl00 0 Modeono coat 0 il00.
tia. L OO. Manri02, e 612 cIl I 0 0Qullla
Roloo. D-1U21-.N2
GANGA. 68 VENDB rRIGIDAIRl DIE
0.l11 pla c0lb0roa con 4 Adno de oora..
Us,. on 124. Cou. R2onda Ir-Iona No 1T0I
D l.0. NH .
1 Refrigerador Westinghouse
Caol nuavo 1 pl0 m 0 0 .T.00.0 30 V- -
Io 00 Ave entr0 70 72 Ploa. Ml.arr1, r
St. Oova08e0 B-5a1. D 01i4l.NNB-1I
afrifgerador de Hielo
Ittuoaipdo refn0eradnr de hiel. 2.arci0
Calarleor. 0 pigs p)belic-knentI '. ,-."
cmat6 0110 mildo 185.00 Vorlo. OelOL-.alr.,
ao entire Salud y J. rerigrlrn Pelele0r
C.-0 1.NR.4
REFRIGERADORES
Oeneral Electrlc. Leoanard. Wt0linghouse
Koal..oaar. poco so. '0omr. nueva0 ul2.
0mm modeloa, pro'edentes de c2mbl,10 1-0
000tla p5r 0c0ito Caa Gonallez C,.t
1 enaro O'ely y 'mpolorado. A 7SI3

REFRIGERADORES
EN 24 MESES

FRIGIDAIRE
Do 6. 7. t y 11 pi e cibleos.
paogu deode
$15.42
BOssuaL

HOTPONT
De 9 y 10 eAblcot.
$16.50
IMBIOu1.

AELINATOR
De 6, 7 y 3 pies eibleos.
pag0e deade
$14.73
mensuaL

GENERAL

ELECTRIC
Do g y 8 plepcttbleet.
IrTNDA" D DE IIUXE
7 B RPIi, D LUXE
S AROB DE GARANTIA
Tolmua'so. ITradelgrdor 0
Neemra at, me .oc o
NoTnr dr no.. oamn
parts do p gao.
ire-terlderre. Crlson KItktrioM.
(s~outdam do *ego oii6cir10
rt Veatllmdem IPl-
m CofPst. OIimd go& 1AV-
asooouousoss Titat ades. rad
.Ad. eAdi om ra v sr1edsld d
*W1db o ti lrirw Psi'. o

We pooduor(s
M sW AIML BOT1N0T5
mted U e s" I
CASA GON4ZALET,
Cuba 213,
*ft OWi-t-tl T IKJ PIDBA90
.. .. ... .A-w i


D; Iam.-58.- I
--------


En perfect L. onalc02nes proved
rlcr7lK ce Cambin01- de0de 900$NW
h12a SI$5 00 M-rcas Frijidanre
General EJecticrlc Wesungnose
AGENCIA FRIGIDAIRE
Gallano 212 entree Concolrdia y
Vin uae_
.. .. .. . C.9408NR sI 31


Frigidaire

Genuino
(Producto General M tors)

REFRIGERADORES -
DE 6 PIES CON GA.VETA"
DE VEGETALES
5 AHOS GARANTIA
$15.50
mensuales.

TAMBIEN DE 7, 9.11.
CON FREEZERS EXTRA.
GRANDES
0

Agendcia FRIGIDAIRE
DE GA.4 ANO 212,
entire
CONCORDIA Y VIRTUDES
C .906. r X 3
57 UTILES DE OFiCINA
M.AQtINI &L8rCiUB'I *REMINGTON
N."'W"e em, 2ple0arlenler 22e0a 22if
Otro Underw.od' portable. dos nmesw- de
-o0 Mbqonoe.2 0200tr Burroug0hs. flarn ,Ote
812520 JoV er LA Moderq0a" Sdare. 10
C.-03-517.1 No.
V.NDO0. i BURO ACIRO TAHARO
0ir0 de cn crl.ll B0"3,0 p ulgadm I r2A.
q2ir,2 Under-ood No 5. 10 puignom 2o.
el I2iii 111.1 0lr0or0 i A.4012
D.1611.51l.
VENDO MAQUINA ESCRI-
bir. igual nueva, burd, archi-
vo. caja caudales, archlvos me-
tahlcos y el ventlador, Salud'
167 bajos. entre Manrique y
Campanario D-1733-57- I
Mfiquinas, Sumar y Escribi
Re~r~lgr na Unde-,irv-no R:.. PoitAtl-
l .r.0.% baralti. aoom facnioldeP Glo.
r e Ir1.d0 o Tell A M21. M.2a71. CAa
S. 1701. "7-7
ARCHIVES METALICOS
120qu22d0 1200 1~ pr20m0r pos0o0 02000e "AMAQUINAS

DE ESCRIBIR
"Underwood- UtO- NotralL "2R-
1. ffion" "Boyar" Tinbifn por-
bne en 10odu J mra2. 0nuevas
v omdos
F1daqiqao de mums
NuevL y de u30o elicaleu y de
mqno e lns 0 a mlrcai.
Miquinu de calcular
Epenci y do mano. de o lsl CA
pacwJde-z
Cajas de eaudale.
En todos lma2nA01i y preco0.
Archives y larjelerom
de metal
Do Ijbncacl6o *nie ane Taun.
flo a do cars', legfL I6-" xi'
ax6- T W3r"
Mesa "Sactile"
MD hterro, oon ruedu do |oma
Nuv02U. ltbadtua do r ellbu qr0
m0A0quuma do ewnbtr

"La Nacional"
as
a1Nuel t aaro y Cia. 2
Y000go 20. ass. ooq00a a


SU LIBROS a IMPRESOS
LA JUI8SPRUDENCIA
AL DIA., COMPLETE
D-do 11ll1 IS i= Tombl.n rehrl0 d01
DorI-rrl o I lll0l... 0 OI 00.omWi2ll2l.N,
ION 000 CIM 00 11108 C-lo.oAo. 0L,
amdlb UO 00 00000 d. -I.A 0 Nop.
:oo II 00lr00 ol1oo. A uihI.
LIQUIDACION
C2.IlI. obola do Morll .II l Llbao .20
Col,. Ro00I dl L.rilI,0trl- F1 LlR.2
a0l Coollollo 0 0 H0urllllI,,+o 1 .. r i1.,.
200. 100w0000 R ..300o.. .10r lU.
w-01.01Saw0. 100 o7 0000200000
,1i .0 M&,,d0 0-000002r P,.
p2 Woo 00 00 IL00. 17) 00700,* 022
00000 0l0ll.... Agt2oll 2 210. 1 2
so RADIOS T APARATOS
fELCTRICOS

ut n la r ro Dtii "~ .T. -
13100 021100110. oolooo 2020ln. IM 02i
-O..ollta 10.0 0000 rIT uot. 5.202

VENI)O RADI6S BAKAlOS
Boots. 00.02 0* 00I bO>C I] 0000.
*i*'^i'rT ^> ,,',
asO0 .l2 r0000 10
--',.100022 0"120 ,.a


I


VENTAS
59 RADIOS Y APARATOS
V'ENDO BADO POBTATI. BATLRIA I
conwn.1e, 10 LUgerO trLc.O.6lm O 14.
.ona .o a Ja0a00 ,plret2.L.0t 4 b ,....b,.
Imo 3 reutleador N.erl ,, -e taItn. 8
lena nic2nn'r-10,. .,rl;
D.J4d .59.1
VERDADERO-REGALO
Fo.mdamle radio i. 5.2 ro E1 Cm
Sobl % 1r,, s T A 4.
o 1 7J er,2o 5. 2.1 *I T P er.,' m o. W 0 .
A)PROVECHE HOY MISMO
Regal.. ram 2 C ".'.lOr.r2. -tla 3000
Gd..2 2I!.O2 Col".2..1 .0taft2 na20 13MOW2
Llberalor Ie,.a -.do S'0. 0 GioanUwoo,,
Bo-oalnM e- o, 5-'a ,..O o J Pooooro.,
Peleleola C-954.59-4
LAVADORAS BENDIX
Refrtgerfidorco Amrral Congeladl-
re0 s En202.0 de ag~aa P1'.ncnb-
dora, D e lmportacl6n dl'reta a
preclos de age.n1i3 o -0 le i inf,.
e, eh Apbrl.d. 1'22. cbmague1
UrH.C.B85- .1 I
G. \ N C,
Radio EMERSON por-
lalil lhateria % rorriente.
conio nie0o. Verlo Aguiar
N' 68. hajoo.
D-0.1388. 31

SINFONDO

Radios
"PHILIPS"
MODELS 1948
ACABAMOS DE RECIBIR 14
MODELS DISTINTOS
ESTA OFERTA
ES SOLO A LOS PRtMEOS
ISO COMPRADORES
SDeade $55
A plazos decade $5.00
mensuales.
VENGA HOY MISMO
"CASA GARCIA"
Belaecoain 508. entire Salud
y J. Pcregrino. Tell. U.L1885.
C 58.-59-3AL0 A LA


INFLACION


-RADiIO-I


ZENITH
CON EL
30%
y
40%
dle descucnto
0
Otros arliculos eleelricos
con grande descuentos.
0

SMITH y

CIA.
SA.N IN(COLAS 360
entre
San Rafael ) San Miguel.

Ull.C.874-3.531

EXPOS1CION


CAZAIRES

Le ofrece los RADOl,4


PHILIPS

SIN FONDO
y por $5.00 mensuales

HAGANOS
UNA ViSITA
0

BELASCQAIK No. 1,114
CAS1FESQUINA AMONTE


S DE


VENTAS
59 RADIOS T APARATOS


DORTA Y CIA.

CRISTINA No. 433
TELEFONOS:
A-4880 y A-4232


COCIN7AS
ELECTRICAL
G0IBS0N --


4 Hornillas (


COCINAS
ELECTRICAL "--

CONTINEN-

TAL
1 Hornilla


LAVADORAS
SELECTRIAS .

SPEED^

QUEEN


PLANCHADORAS

"TEPFER"


PLANCHADORAS

"SIMPLEX"


PLANCHAS
ELEUTICAS-

"MIRACLE"


--eNT{LA-DORES.


RELOJES

"MASTER-

CRAFTERS"


REFRIGERA-

DORES

"GIBSON"


RADIOS

MOTOROLA


RADIOS

HOWARD


LAMPARAS

GILL-GLASS


DORTA Y CIA
CRISTINA No. 433
TELEFONOS
A-4880 y A-4232
lllI.C.0I2.50.31


VENTAS
59 RADIOS V APARATOS
LRtGM1 ,%EDIR ,DIlO Rk ,tl %lnOB
21,.,00 222.0105 02510,, 52.2.2 td. 100,
2,0.00erfe2t. et,-. 500 '.22i.22,0%~r
03 enIre %I Z. r" % 01 er .]
60 INSTRUMENTS MUSIC
at %I.%DE I". '12NO NIF%02O M0 RCI
Se,r.IIlr, D .fl Il.rk..
O1 ,B7.2 A I 5r S OL A 470971OEI.T%
.. peu .,p r,- i.2'. g0raoll0-
c-ce.,a,,2o, .1, ..5 O-
Lr.t.l .n ,lel'f ,:,." A ("'z
61 DE ANIMALS
VEN2DO CA"IOR OS GR02 % 2" 'I
do-(.oormon MNOlld.., C 2JJ.22B2 ,2
Gane Facil Mis Dinero
CO"-,OLLITOS DE SLEJOR
Y V AYOR CALIDAD
Conocita "PORTI1ORANGE"
r,. i .i 20.- .. 2- 2 .i tn ,:1l2l0 Irl.'.r1.20
I e I ,M ': -i -
0r0 ,22 7,r c 'lr -.r. Rr l:.2 I' .J"2 C.r

ijAVICULTORES!
IfZ 7 D J -.~ I-b ;l n4, e t- C. sh ..e i ".. Fir l11 il', .,% f heI.-

C. , 0, TOO-D. -M 1,E
h.'. e ,'e N0.2. tah,.0o 002
0. -1 2 . 2 .. .. A ,. r .2. 22 , r
fa.20 20 ,'., t.'.2 e,20 ,, Na02 h,2 l '2 e
t. 1, 2i2;,.. l .2.1 0 002222,2 02.o 2e, .. .'ll l


0.it 0a.0 1.20 220.2026 111AP0 Age02,01 _002
f22...- -o h,022.2.2,.o 0,20,. 2 ul .' 20,..re .d
6. Cb, ,O12.. q 222222220.22222..0
222.0....... ...C ... o. .... 2.2..0.. 1."2222

G% -d, 0, C.l-, 0. ,, 2.... -0.Fl I
TO0R 0 S
CIE VENDEN TO~ROS lDE
LA RAiN4
110 LS T E I N
Inforinan:
Telefono X-3333.
L' H-D-8518-(.:U1

iREBAJADOS AL
MAXIMUM!MGIr 22I 2 2ls p. .. 2 ea 7.
L.)2 Dlrg#'. d ,,.e d 0; ,,-.O ee ,
Malr, e C tll l, 75kv

LA MARIPOSA DE
REINA
"]oel1fono -335.


I R iut lt H -b -81. Tull A 200
-Ili Ce,"07..-. 1

LOUISIANA
2HATCHERIES-
Now Orleans La., U.S. %.
La base del Mxito en to.'
do nepocios t's bler legir
lo <|IIP nie jur e s lieipic a
ln sne'csidaoldes dle caolu
p-,-.. de ,. ientrn deL fill'
ino )e garantia poHlble.
P Ia, r : .- enor a%-, 2 "l .
forI, nfrecemop von ie
nrutor rguIarlo p a r a
filedd e en aH n .i.ina for.'
ma que lo hemo. venilo
haclendo desole huce 2a.
rio anna en Cuba. nuep.
Io r f eansoo Ne llani.i-
shire Rl (edopeciale pa.-
ra cngorde). Barred Rock.
Rhode lIlanrd Red. While
Rock v White Leghorn.
para cntrega ininediale.
cual(luiera que sa FiU
raintidad.
Poro infornicus:
"Nacional Forrajera o.A."
Dialribuidorres EXcluh onr.
Eslrada Palma N* 9. Apar-
laiudo 432. Habana
Telfanno 149M2.
UIH.D-9063.6I 2-Nos.
A"ire Rd (eBpel~a elgiroa

Rdo AdIs-laTdR. -tub le
1,1 V L I0 02 o. a loo do e
R.0. AV WhienOlR oshonB.0
cua00 e0 000.2l 0 00uVitality
I aerinl For020raIoLer LA.a
2a22 o 320. Iahana.200
Teillp 210. 1otaod2044.
2222 2r2 p m22 a, 2 r0 a 2.bl16.
20, 1,3 ,'lt02orn00en0 Io Ohmeloobo"I 5a or, Rrnl Nr 99,.2 020.


Malg rll~lecA lljM no s l


110 2fd00. 0 ,2,22 ...
"l, Co na" HalI IVI 99.


00 0l72005 01 PI denisI DO alo orlll

10bil~ 220.0Ap2. d~o0.20440


AfVt


H 0


VENTAS I VENT
MATERIALES DE CONST. MATERIALS D
V EFEITFrnS slANITARIOs I


VENTAS
MATERIALS DE CONST.
Y EFECTOS 5ANITARIOS

DORTAYCIA.
CRISTINA N 433
Te'ltonos:
A488U. .A-1232.


TIBOS

DE HIERRO

NEGRO
Ile .' 1pies
', ITUBOS

DE HI ERRO
GALVANiADOS
110 'a 2 t


TUBOS
ELECTRICOS
CHAROLADOS
Ile 2,' 0 01 '. 2 '"

CABILLAS
CORRUGADAS


CUADRADOS
Ile 1 1 tpies


CABILLA -
Lisa Esiructural
lr 'v. 30 pies
% t 40 .


CEMENTO
Gris, Americano


CEMENtO
Blanco, Ingl6s

PUNTILLAS
-AMERICANAS-CC.
r 1 II' 14
? i+ IVIGAS
I de 10 pulOip rolorzadia
I 4


TEJAS
GOlhanozada. de 1 plie

-VAG0,%'I'.V. Amerilano par&
('onoreto numero 4
--UDnO. Amerlcanos rrforza.
don nme1rn 14
-TF.1iO Galllnora 3 \ %4
-PAILAS calenodora- do 15
_lailones
-rALIN'TADORES de |ua mar-
e "Standard".
-TAZAS de Inodarno W D
-INOUORO comptelo, Integral.
4nque biJo
-- =NODOO acoplado tanqur
bais.
8, -- oRTI) romplrto rn Bidetl
-LAVABOR de colgor de lodou
medldau
-PRECIO espeelairo en o baos
0a tolore.
-SURTIDO eomptlto en azule
Jo de color, de 4< 4 I.,

Bebederos Electricos
marca "CORDLY"

--COCIN,%I do goU do I. 2 4
-'ILTtOh. paro sgaa con bujia
-II4ORNOO do eorbon
...'AJAot do 'rouo ldadl do 0 2 0
pa/lgodta pooao r eldrnclao,

"YALE"
*

DORTA Y CIA.
CRISTINA N9 433
Teldfono..
A4-880. A-4232.

UL'i-C-87lJ.MC--.


CABILLAS
CORRUGADAS Y LISAS'
,,0. 0 0R0S


,IiODOROS
", "-ACr'O L AD'O:


AZULEJOS


JUEGOS DE

BANO
L-_ 4 ---- 1..

CORCHO

EN PLANCHAS
. . 7 -i :"; .* .. . .
S I.. x x Y


TUBERIAS
.'ra Flu .j d.? uo d. ,.
d 2 -3 '( R .
dIeR' j [IL r'
,C 2Bi L


CARTON

TABLA


PAPEL

DETECHO
i,-. ., PILARRA

PLANCHUELAS
0
ANGULARES

CHAPAS DE

HIERRO NEGRO

COMPARIA
IMPORTADORA

SOBRIN, S. A.
PERON N? 61
CCIIRO.
cmuo.
Telefonos: 1-6416
1-6116..
C-9 -.mc


PUJOL
P .IA L I 1. j e crisI. -I.-,2 2ir-i v 2
.1.L dc i2l-rkCJtt'-1T0 2 dc 2 l'l
,2.,1, I...02 mr r 21." 2l-,,,r ,lr
-, 12,2 rn20 ny~dui r-'' ~ 2
,.G h,, C 1 I .---.nI R 'J .
GABINETES DE ,ACLRL ES-
n'jll .d.J.. p2.2r.i I ,T 22_ c :,,
2'r2 ,. c .. 1, r L _1 b.2 ', '.,
], r. . T.. .| :. i .- ,.. b .
120222 X 2 l i,

UN Cl'UARTO DE B\Nt) MO.
,7t0rrt' ri, p .d ..? I .. '.. 2.I
p ie r,,' 11-1 ,. L il[.i" ,ir-,t,"; i 'u
] 2 .; l 2i[ .- i r22222,2 : r"
]Ou .2Ih ,2: 3 1222 I 21 u,.,2 22,,
I cdadC r rITui d -tl:0 '."',J u 2 I
h.L,2 i ,2.r ',: .'. Lu'..-, .
L C- 1 ieliil .l! I -
C .9- L uI,Cabillas

Corrugadas
TFNEMOS EXIS\1'E l,\
DE I- I '
FABRIC N%CION\L D.
IMPLE.MENT-1
A(.RICOLA.S. I. k.
P'LASENCIa BLNJt MID %
Telf1. .3369. 1111, IANA


DE COBRE |
-,r,.:., e .% ,'" y % ':6


INODOROS, .
*+ 0 01
A.-._ pl.ados


INODOROS 2
\n r. -'J qiole? ;;

I''
COCINAS

DE GAS


COCINAS |
C 1 0 C I NeAe
No Kero'sene


*%
GOCINAS
.. .. P"-G(K,:.l''i ]- -- _ i

R A D O" Y
REFR [GE RA DOES ,

"GROSLEY '
46^
CALENTADORES
De Gas y Electricos

HERRAJB~gr
C 0 B I N '-,'f:
"(CORBIN", ^

I.

LAMPARA |
'l .--rro [,rrl e "
F ij-.r e .- r-, a.


SJUEGOS

DE PANTR?


TODA CLASE DE
ACCESORIOS
,-i.. B3ro. y Plomerfa

El Mejor Surlido
El Mejor Preo

-L 0 OFRECE '
FERRETERA


HUMBOLDT '|

S.A.
HUMBOLDT 151. esq. a
U 2 5 0 1


DIARIO DE IA MARINA -DOMINGO. 31 DE OCTUBRE DE 1948


PAGINA


N 1N N C I 0


S C L A S


U L T I M A


I F I C A D 0


TERRETERA 4

HUMBOLl
S.A.
LE CFR -E : '-1:

A Z U LEJOS-',..
^'c7 4'c ______Vi
& -a Colores. _

A Z U LEJ J0S
6 lnqeses.
S .: colored. ,
*


TUBERI[A ";


ELECTRIGA-
UBE lReI 2A
TUBERIAt.


F

PAGINA TRENTA M

A N U n^^r


V E N-11S.
MATENUM tft OINST. ,
Y EFECTOS SAMTAR .'S
vr3no4 IM T13LAI NDC X3 !fl SH3O3
%i. 4,4. pe 3 bn m wiedo 1. I.3'2a
,,, 43i 253 24333 .10.
__________ D -U MC- ITECHOTITE
-L:. 'as eect1-vo. 53cob330U5 du3
r r',a.e-
raefu Para twpr otr njdu:
a3 griet0 a en a cla de teb
-Sus don forum an f R abn
p3l343o3 o~ ~4qWOqI= pe'rn.ne
Cec,. a a ul tnbi o sM e idefw.
Du3iendo3 hat3 tlsa e 34 4aro,
4on pedzoa de oIua 7 tunl,0bn dl-
r ec tmeate.
-Se utdiza sabre ZIte.-SmntKlo.-
.s as4besto. Q-.'pupel o Cual-
43343 3533 elme ds mterIala
-33sad6 un3433 9v Obre cslquier
lecr.ado aMea pr* It Uemno
3a protlec1 4 a .tt de eeto de
p. rosidad, gotten ftnliuiei y
"eros.
*
--TECHO-TITE" Bhiua falls.
4*. .


DONENECH &

COMPANY
Obrapla 405. Tl.: A-79d&
Aparad O87.
HABAMAL

INODOROS


BARATOS
* Acabsinas Es reci) un pe-
quena pactlda .e linlors C-
rrMentesq 0f408L 5p2a 511n
clos de cr qu ae atew a a
precloa MW =VY0Civ. rIua
mente te3nem3 AuloT e cobl
res. arn4lcanot1, deA 4 que
muy barataU. Una llnita nun-
tre salooeu des ft dllb d Is
ahoerrari do- a.

IVUJJCL'
AZULXOS MAEOS
COOGNA8 .:
xVUm -tiW.lWm ...
-LUTAM ,

r_.ic s. t m;- 3.3 4
62439 OsBJa fETM VA1S42%A

gNDO a3 4 CO f lUT STA TAm
cbtn Xfm cede Nfe dtti ulta.ilMs BuU-o
pmecu iMaM l. to % nagaa.D
4o.4 4MM, I. 3 V M5 enm


434 asa,,e,,s31c 13 $
n~ia do MVa I d4 uufito dl. .
.1404 ( -1-o
45 u an na O ua.el


elree Se r si ips,-
bir .1 f or peeoSRI
xSTAKXn 10 3LMn COWN'* P


,H. dwiil. =8=4! pwfbd t-
sed nvamok eat61.pa n
ri~ao3. Ala3enea3Vaile pe350u-
32u s d .31148843555441-e588. 044331-


au da y 3 Ynm*iio TsM enge-
rDtan H. H anamo 20Tca5i M44 s-

Lao sUm- o0 n .D-u-lh-1t mNo. .
0.3 s0133 40593 u Iasa 25. qaqnd


aIRM31 mmudt. 5533sa 3 *5 4d314.-
tw. 2idn area. m ys g iar rhbit3 .
.p-d 1 5.7. 33323 0333

Ak a f m nf- a.ran". ,
r.eAL'QI PUu

OUINCALLASyBOTICAS
Ulganos ma pedflloa par el
11-73"7 'ae =ole arms a su
e0tableRfientu sin costa algu-
no-para usted. servirnot cual-
quler pedido par peqiueuo que
seas Enviamos cat logo al inte-
rioi Almacenes Vale, pertu-
mnerja y QulCnalerfa en gene-
ral, San Ignacto 206, casi es-
quinn a Obrapia.
1)D-f625-62-14 Nov.

CAMARA VOIGHTADR
"VIW 3533mm. l4ent 3A. pirolh
I aprasr y7 1 3 0ltr 333.0 33
bts bp adar k B 5Bd I
do aa medaOl.44fi6 ftN
cusmi. ~ i


DUSDE 3 s CNTAVOS
yawaws snO3A2. P"SU'
MRAA *"A RSTUMM900M
uman SJARA 3 y nSO -

ha 44509 Cm4330


d Ao pOmrMf Ai
MAN11EL 8(I- M4Z
fi Salad N' 406.
UARAN'


u t t. L A S-I


*VENTAS
62 OBJETOS VARIOUS


INSECTICIDAS

y
Y


FUNGICIDAS

Tertmos el 4us o at p ramJ-
par & 3 uestros clene3 3 v a3J-
gob el babeT rdo n3morado34
risressutanisJ 3,3i3ci5iLivo p33-
l sl I de Cuba de IJ .PLANT
PROTECTION ,LTD.. ae Lon
drs tEBubutdlaria.de_1 iaPIMPL-
KlL CHEMICAL INDUS-
TRIES LTD.. de LOnLrfi la-
brlcmtes 3munda.men1 e cono-
cido s de InsectIcidas y Punic-
doa, pars cuya vensa hernos
sblerto un nuevo deparntamento
a cargo de oun Ingenlerv Agra.
0omo eqspeclallado en la ma-
tena.
-Somitannos ius problems y
-i2estros- t3cnco3s- v 3Iv e 0 1e
PEPLANT PROTECTION LTD..
log3 ay3d3rin 3 resolveras.
EN EXISTENCIA. HOi en
trega Inmnedlata.e, lenemos
los slgulenles producios.


AGROCIDE No. 1
Polvo a base do .GAMME-
XANME: producto qu ha Ltenl-
.do sorprendemne re3Ultado1 en
al ootroJ de la pulgIla o co-
eopteropullg de los a 3mi3llerA
en general: de los aldO0s o pul-
gooea y de loa gusanos y oru.
35. Aots por conlaco y 1eso-
macalmenI,.


AGROCIDE No. 3
E un Inseculcida con mos
rlquesa en Oammexane y par
talto mi*s po1ente que el nd-
i.msro uno: puede set usado pa.
3ra tirmlno gener.leo y apll-
*"cad con entera con05anzn 3in
'a) mis Ulro rlesgo uia anl-
[,mala v plants&
DoDe gran eflracla en el control
depu gonee, oru&a., gu*_anot.
o c
horm3lg. grUloe chinche.3-ne-
7fdlondm v ecalquOer oIro 33c3iO
i.que amenace el rendimienLo
zXitmo e, la cosecha
33 -- .

ALBOLINEUM No. 2
4 tIsiApn concentrada do
Aa "blKof. Minsuperabole para
le control de lea plagas de loa
cltio. (alm como I caro8 gua-
ka. .trbpafe ec etc.
El AI.B(LINEUM No. 2 es un
produtol' de SiLh u al3afd que
no puede en ningnln caso per-
jUdar el folaJe.

KATAKILLA
.- I
KA A' T A K I L L A
Polv. a base de .DERRIBS
par el control rigurOso de loa
alWIpa o pulgone.
No as un product venenoo
y puede uhamse iI Itemo3 nain
Iola plan- t deleass.
I -

PERENOX
Enirgico funicdaa c3pu3o.
radical en el uirol del 463n
Tardlo y Temprano de la papa
-- 4|ifm[e m0338 e.n\ro .-cl
e 1fn am~ Im p C~a
3Wco, aIgaLota Jo lsa platoon-
cm v cuaiqul otra enlfcrmedad
Sigen "lungoao. No hate
ats c.n3 r3ecIplente1 3adiclona-
a. nl erdlda de uempo en Eu
prepa3rac6n, sImplemer3te se
fiiade al agua 3 1cantldad odc-
cda de PERE3NOX y se aplI-
ca directamenle.
*6 --


PERELAN
Product de an3logas pr3.pe-
dades que el antelior, per o paa
espolvorear Inmelorable D3ra
aquella 1 i n c a s de 3agua no
abundnwe. o que nrepieren el
uso de polvm nor 3su rcil apIl-
caclOn.


AGROSAN G.N.
Producto elaborado especlal-
men2 e pDaa aquellos 3grlcUl3i-
reji que concern de los D (netl-
cloa q ue e obtlenen deslnfe -
tando sus semilla ai3ne-. 4e
efectuar Is stlerobra No 3,3ecla
Is germinacl6n en lo a :0.lulo.


HORTOMONE "A"
PTep3rscion hormonic3 sin-
letlca que atelra maravihIoa-
menlt el n3cl3ilento de rutes
en I3 reproduccli3 n or easlT.:l-
laa o equ'jfSaeooSo mVrsu-
I33, etc a0n fna ennIll] easpe-
clea rrfraclatrats B rfprtdi,c rae
medlsnte ealos 3ri(crdim3en33m
Par prkrCls 3'A 313Informe.
dirlJ0113S R


ZALDO Y


MARTINEZ,


S.A.

M RCADERES No 24.
Tlif4onosi A-9360 y A.7754
La Habana


V E N 'r A S
6"2 6BJETOS VARI05
M9110% D 'DR533153TAR. 3%ff4.340 4F3I
3335a313T3Ie 3t.3. 300tar .h, 4433 42, ,1
-,,;,r, 4e fl |0 too f,,n-1lCnS per
l. a., ,, ,eF a&-, Sll r $ 5 | ,,
4 p34.3334 943 3333 I 300334 34
23 .' 1 333:8_reg,3333 343 3H 33
D .2I; P2.

BARATISIMO
S iende magnifico pro-
eclor con B o n i d o de
tl6mm. Informed: B.3321.
D-1!303-62.3.1KRETAZOiS
REINA TEXTILE CORP.
o3reCe a i0dos I.-0 re,,endedorms el
mejor8 s'rndo de RLSAZOS lehor
por33 3rd0. propl3s pasr3 Is te3po-
Food Mda nuestr- idners hla d ce
prtcls
REINA TEXTILE CORP.
IMuralla 312, iabana.
UH.Ca22-3.li N
INVERSION tITIL
Nlandando $5.25 con In
nmcdidla de cuello, y largo
ie nmanga, recibird en be-
guida, una camisa fabric,
ci6n especial, de estlir, en'"
finisimo cefiro singles, co-
lor enter o a rayas, marc
La Francia. Indiquenos
colorido aproximado.
Camiseria "Ln Franciau"
Oblspo y Aguncolate
La Habana.
Li1.0D-100.5-62-
AVIONES:

ALL~e rios pare motoi-ea Conti-
3I3-i. 1. L3commg ) Franklyn
P a r les pard aviaries Piper, Super.
CrL151er v otros
Prospelr.i SANSE.N1CH pa4 to.
i,.9 I1 tp. Ede '..one
Tela Grado "A de 38 .12" y 6O'
oie incno
C:na3 de '" I1, 2 y 21,'.
Clesr 3J3irate Dope Thinner Re-
Dupes Pigmentados en lodes co.
Sltlins,'n Red
'elIlw Piper
Dark Vermililon
Slearyan Vermilion
I ,-,.isnia Bl~e
Aiummnio
D an ICream
Dlue Metaler'e nt
Moroon
Woening Yellaow y Ires
InsLrumento4s3 de to30as3lses
Tenemos el 3 9as complete t1ock
en 3ecto4 nde Av3lai6n y plys me]-
res4 p3rcl3s do4 Merc3do Somon
D0s3ldor3 3 433excluvo3 Para Cu
be de Ica Dopes y L3as "'GLID-
AIR' y Avtnes PIPER CUB
Serv0lm3s pde3Jdor 4a3lular pil- 43
to le isa 1 3 a.
Consultenots.

Cuban Aviat on Supply
Ayeslarhn N" 4403. Habana
D.I-1 8.n
DINERO.- HIPOTEC)
63 SOLICTUDES
TOMA $36,000, PAGA $41,0
Solamente por se4s meses
C3333ter, 3o.1 30 000 pa340ndo03413OW3
I... r, e w. r n[mex J dando sa1. n
edl '3 3 en,3 i4 3c433rlel 3 l0ad Trt.o
.or',i c3. intere33 d0. 0U33l0 70 90nd30
3ider0r3.3 rn 13 3 0 3od 3 h or


________ D-11111.
TOMA $5,000. PAGA $8,00
Solamente por seis meses

TOMA $30,000, PAGA $45,1
Solamene potr seis meses
033ine 3333033134. 353344s333I3304 348

3,9 33er- nn. l4 13 s3ol4a4 n 11 03 3 T0
3 ,r-3n3 rcr n 3i3 3U 0 1i3
do pe 3 122 314 tua15 led" herds 1
D.101-e


TOMA $60,000. PAGA $65.10
Solamente por seis meses
C4 er, 3 e t ;.3 330 O" 433nd l 4 9 D P
TOMA330$12.003430.3PAGA4$4.4
e ele por ements dsndrei
TOMA |128.000t PAG e n 23.',C
01. 3 Lra. 0e p3034 ornd3 33s3er3 0 ,033
t,". is ra,18 d -.
TOMA $30,.000. PAGA $145,
Solnamente por seis meies


cnel n.1 E,,4 n me mirs l %na[- I l0
l |.14 n 228 ,xm 7" 1.) e d l L, o'. I

TOMA 9 32,000. PAGA $14.l
Solamenle por seis mesec

cl. a-n gronla na I-
3 aE3d3 31333 r33'4333i3 L ndo 3,33
4a.. ts,,333 3433'.334 933 343l3r1.4 .h


0l 5 f. I2l0 l t 44 L3 'F3.3,


TOMA $18,000. PAGA $t3t
Solamenle por sei minee
0|-33033 T~ s d. 1,33453 .
4.. 3331 3. 31, 33434. 01 34333034 33. 3e.

TOMA 512,000, PAGA 514.
Sotanlsenim Opn 331,3 nielne
3:043 0..... ... 344,3,..4., 4 .. ..
.5. % t i I[I3.3,3
e 3r..., 535943 ,, .4e81. 423q.1a1
43l lr33 4le~. 49I3ll 1 3534.',ll 8335.1Sl,|llsele, ps.' i. at-.| slN m I


64 OFERTAS
DINERS 4%
E 'N IIIIl4OTECA

33 ': .,3 ,., .33 ,. 3. ,. 3- 444


'~~ ............................. .... -.r,....-I.-
331.3343.334.43 ''"~4''3 Aparlammotos Madernos 1A In sall o. Wa ol .334 40 333343 3 mebaood Iy2 O4O5n,33s. 33330144 343 3 2333,1.1
,1 i ,r tin la talu i., .,, i hh'r18 333,',,"- 0i"43 30533 _e hlal A3 4 3r48 men3.3 con 3 h3 3 4 3 lqu3lan 33m apar4am4n03 3 0 de luJo, 3 n 33u1na, alquller MO.O d
8 ..... lab, I.,odh. ... ...... .......... ....11. .d h:*onb ....3.0 3... ..a t ta3e.57. :3. 4u.3d.
i343 -' ~ 39. moro 5:3D:$3.73144n 2 4,e "E . "34 40332.344 43...
", I.i pa r -r de b,b..- -tao llamaor oenuo. Infto-an en I n or 1e.mpo raionable 4.1 971t L s -D- f -o.
h. e i" I" *. ".r. Z rd,,l,. trD rtl,,,d e m rn 1 iOr.bre 113 de.l3 6p m.n d I l- 1 1m de 3 i .pm. |m CIDe LOCAL -CALLS CIENTIlCA PARA
,,, i"" ^' *<' Ml'in..r ,,, ,m.r[, IMIU r0i.OUs horm B 217 COmaero y "oHcllo sodao Pam nefOio
mwc* *p v'"I .1 :t d-oew'


- I a ** .*
4 I'n'-jIOj. 33 '4444 44e33p3 3964,'


DIARIO DE LA MARINA -DOMINGO. 31.DE OCTUBRE DE 1948 A CX

F I C A D ) S D E U L T I M A H 0 R A


DINERO HIPOTECA PARA LAS DAMAS A.LQUILERES ALQUIL.ERES ALQUILERES
64 OFERTAS TO7 INTEREST PARA LAS DAMAS 92 APARTAMENTOS 82 APARTAMENTOS 8' APARTAMENTOS -
I J OLE"LE "'TED "PRIM1RO PARA 0Q3E 8 ALQLILA MODEENO APARTAWNN ALQUILO REGIOS APARTA- "ulf.La3'3r'. -
WLa ea d33 Vends r.r ar, elaAdeLpQelU"to3de3urAa 4rfpllnabl I4cl0n A,-ZTcloseA s e a-coeder, doS uao, -
AL 4% Wro3i4 ,ra rt. qe se. rno usa s.-(omn r bah, sOcneulspa o mentos. Calzada de Concha co Goodye.ar entre O y D-d.CoS-i
el 2 hor ditro e r.e, ... ..... .. hl. ......... S 70. ..en l .i.n.t..... .. ...... .....ou 8 e ,Inanzon. Sala, comedor. dos S4 H BITAC1ONES.-,
.2 .",a0 oERO .... Ro l TE261 e pa,. ,rts. 3n,3 .... .. .... .,0.-.. ..,4 Warm.... .p.. Te.fono.-6119. D-1316-821 n. 0 coa m .. .
0 M 12 1- M 4l. de'ja los ieaudothen |.. nmedids y larrTDieFA3- D'I'IPAD M
AM ell- prq.ed, ,anW e etprotege de I Lb. LJS ParMNTO. d'1a olb ro en nd zX n.htieASletunD Acl, ~yCo r "aEPD~e qufi~ts
ni c) r .... Bt ear.esaw c ........... il M2 i ira .... ente fasot .. tte iezn@lr"hemm ogran w' tlb .Talerono J-61 19. D-T3I6-B8IT aoS=~n nr e -ss
AI p erna c Rein 30-0 4l1 e 2e TeifonE -57p U4 3 D 0.0- "a02 In, ..d.. L ,, d3 Edificlo calle 12 N" 403, Veda- ALQUILA. HERMOSA ABI3 AOCIO N
-c 3ladof car. Da33 ) g rlje Calle 24 No = en cas3 3..llla. loger 3 muy 4 c3 ntrco4
enuer 17 y 3 Ved3 do D-1332-0.2 do, centre 17 y 19. matrimono;w se ex 3en re3er3t3la33 3'3-
LOS MEJORESPRECIOS!3 NZ-Evo. PRECIOSOO APARTAENTTO e iquL n4eeg33nte y p3frescospar3. Concor0d 2 D-I3-t.
RR.eadso. N s.. 33. w c.3, 3hotl4. tZ en al f..n.or 3AnLse,3 tepls Aterraza LQUn.0 NARIACIOW, ANEA D.40
Dam diero ripdmm nteeraa,.Rado~ n u,. e 1e9 |.spot, ua.s",alet,-ormedor coc.n c-n terraLb. AA
Damno dinero rhpldamente en lIE wIO, 7 RA. 02 42. 343 333333: 03 b.. 3 3. 33303 0
R E T A Zd, ........... 6..... ... .. n UJ. hlies cio ........ ....... ...... ......ric.Rfger......h ......
mobre ..canms en La flaban y e RETAZOS D-13-82-2 res.Closets. ague ab*ndante Indspen-sol,3 3trabaJ3 3 uers. Uo L-u3n -I
suma repartoo - amnblim n pairs ^ IL q ,I L.O ^eA.1T&11M-,NTO SALA.liable reterrnetic l trsYfader informer, lLIL forma: B-2349. -D-129-44-2
LIB AS .....................do Eo ,o B
fabricar a) razonable tips. [ r .So iia.etr5 30 r4- .. 0.73.23 33 ALOUILA UNA HAB.iTAC.ON A UNA .
pde inserts banrano. ,._____ Llate ujranus. fonds ru21 UU. 32100m3iLa. Se eag- re-erec AMNS O Tr-dae3 -
p.ra..ioln clari ci0la .. -ADMINISTRACON .. AL ..ILO HABITACION iN.krENN-
Aenda pe rsoa, yenam te --.. GALLEGO .. IA.0I to, 334rL 41 303. 3339 333-
Acrda peermosm e e rENZO GALlEGO. lI EN 3N1 ist ESQ. A BS PECIOSO APTOBm 0 te, con NU bafio.lurermuy c.ntril0-3.
aradeceremo v.itsL oCEO AZL e IRLAN 413 .....o DE BIENES ,e 3 -5,3o-...
DA. to Libra a 1.35I boyo'r-.n r gar t D.-IN-.3 HANITACION MODERNA, BA0 AXE-
Banco Hipotecario RAZOS DE SATIN. i1. 1 203 ario de exper1en.ia no& fa-.. 3guacas particular, decen t
I"34 433. 3Is 1.80 BE 3..00L.3 PART ENTOBAW 20L a d pn aJir qxtraI3erp cubano,.reAereneIu,
c33, 83313I 38,33 c1cu33 ga0.33330
MFNDOZA SETAZ DE.5Pl'ODE 1 8o n 3aLod3hr.345.Santa ft3 CUltnrpar ofrecerlp UD e30. 30.al 3413,33333s,3
A f.PALAA AO ALDAMA tM PA 0 .A*NO ir 3 ll ah D43 U2re Virtudes y Animas. No 3batjip43er
PA34.LD A FRAN3ELA1ESTAMPADA 8_3D -3a4-84-3
Plaza de Ia Fraternidad. o i AaRTAdicENTO was.LAiOl. O mentsos deetsUad. Soliqiea in. MACtoNA
CORDOROY COLOR. a,50 c Le 3 ,ad. Soll3te in. 3o 2 ampls y ventilat 3 hab3taciones;
-- o 0 -01 .UEf I ar .0 dor car, i San. ) telefor.u sg" slem- M KB
T elf gaon A-20 10. u, rEo" 1 a 1hera pa inlor an Tell P .O l6 de 3 pm Juntas o separadas a matrim onion o01
T n 2- GOS AN'iiLO a^ T-3.0 L'jn former del Sr. Aihare Mo M o sn. fhras, bao1 y luz. In3onan: called
A tl~ &0rea bil MI. RONIANOS. col. res 10 I0 o, 957 entire Ayes. 10 yD- 5-4I".
C .96-64.31 ir, nierrl l 3 ]3r34a 3.00 EDIFICIO CARACAS SO.LEDAD No 04 4 D-135-34-1
esquina a San. L,~roi Se Molin a par. torn.
niV RO F 'fr ln F So *nv"Lan peclcl at Infeir t arie.nl'' P'r I. cries.m 0 ?Redly 201 .AITAI.0 E- 1UBLADAr"S LUZ.
DINERO EN'SEGLIIDA QUE n p* de .ee 43el. ta 3es-t 33. Prs Sa n n.cio dep.rla en. agua hombres solos. $22.00. .v -405-
LO NECESITE AaM.ACENES ,1 de Admanu.l.ac16n dle B.nD-12 MENDOZA y CIA. 1 D-1410 P 84-
A p~li asa 5p~aoavcongo.Oblpo 05.Tetl. -691. LOUILO, HABrrACION A.M-BL.ADA
....i3 0 434.3B:64alindlu1 IREdCO8 3 AMPULIOS APARTAMENTOS Obb po 305. Telj. M-6921. 3depend3ente. propla seorasa U
4t-34 d.H "4 C 0334om33l43 a .sh.3 hobe3 33C 23 alr 1.J.ll0 3rl33ll5. C 23 ao J. .
d634,4 9n3a a 3l3nla53d3 I 0d uso ri3s.33ome33r.s..bac 35013r3 334 0833 313baWit Co 3e3, 43rl C.8907.82-31 Vedado. Casa 0d Fdm/Uo.
ciao.O on a 3I d .. e s 4d34os m 3l 4'rant :. 4P os0 -acalloneloe noh r D-1413-54-2
dustrlates %ybo2lm.ercanc3s 335on Le. MONTE N' 467, ENTRE _____D__ ____ _,3-1' -U SE .A.0L01 H1BITACION A ROM-
tran. empmire, oS os, etc.HocaiTed oBHpi-. E ALQUILAN AFABTAME 0ros BALA SE .,LQUILA ibres solos o matrimonio sin niftos:
0.. M.a,.aa 6. 06w....25 ANGELES C INDIO ...SdEb-, ALIIA APEA3E.r3,, BALA SEALLILA033....3. 6 l~
do. M3i2ans do m 350 ANGELES 9 INDIO comedor hall. 331 cuno>. 0b433o lu3 CO. n o cocinar. entrada independlente;
__ UH-C-8/a.-4-28-No _,___ ^ ciosn mod grna SI $SW n $70 Ed.ifn Lo N o tin U rtumenlo en el cl 3i- exigen referencan. Reparto atlstu3. ca-
Rona Eiqe anaAa L na f x ie D, 122, Octava y Porvenir.
MEr T S C-944-20-l-Nov. A-GUI X-2p39 D-1463-3 23.3 flcio ex. situado en Once D-1405-84-1
,., r'O'?< f N7 C ?EC1080 PENTHOUSIE RN St. VEDA: V J ellado. SE ALtUIlLA UNA HABITACION A BE.
03333 en. 433 3 0313W fi ENSENWANZAS PRCIS P................L....... J, eji.io,. .. 33 A3uIL, 1353 .......A.... A 44-
Dinero de ie SM en adelonLe. ra EINS.ANZAS do nu/eoo v modern. tenta S 0 aa h:. A lora o caballero s6Lo, estrlcta moralldad.
Ildo. confidencil~air nte faetLidades. btcenydmncmddds Pr ., n o m le ctal. Pso52 aoete2 3 em
cempo 3Qu se dossc L r4tras me.- bitr4onin con r 4em 34ocl dsdsa ced de3,,cl3 -B .4-2
oanetan. autos perueulares imdus- 75 PROVES0PAS -PROFESORES onIntrtm Co. ... L .... t Imiecee, ar t,' Dir---
4trims cas resta.urants.a, 33ma 75PROESORAS.PROFESORES Reg liAlo 3343333ITH.-D-93-82-1 ALQUILO HABITACION AMUEBLADA.,
30 a1 eperencla n nver's B .. 03edera.. 34344333lianb 533OO U5a333aro 3r N33 333 1 e
Joe NJ Carrelat Mansartai do Gomez aa .mld~~oens asLpersona Bola, Can referencims. no e:
.34 3 .390.3330 634 3 0443(4 P303430 435 INOLES. M3-3241 D.3302-34.I on ~fo 3333803 3 34333603 a3 33s 4 3ls
343 Te~toon -85113 414.a303 EUL!. 336330440933.4143. 333.,9333033334334. 33333
333319 Tefono A-0 cli]'r en l 9ho 3 T -ief3o FI-91 APATAI"MENTO EN EL VEDAD o. sO I IN A tsldono B-1235, repLrto La S0erra. Us3
__ 3- -D.D.4 1. 32175BI11 D3-2 habitaciones. modern ssln tren con ED[ICIO LINEA u3dra del transporte.
.4 13.UH.D-4B31___-_________ laden co.T.-oddade4. primer p3o. en edi 4D-1O4-814-1
PROFESOOR DE FRANCES Y AUXV I AR f2clo 33 abed 4330e4 04 rulr. do 33c4ad3033 de S 0a 333u4t33 33iT, 3 ic 3 ap3rtamer3o33 I
h e ingl 3.I .. .. .. ..34343 44 30343le 3 UoL ... i4e 04 34044eede 4. 3 303 on 33 3p 3 2par J Ala 343333do4 0 2 te. MAT aMONIO3 3IN5 NI3O5 1 ALQUILA UNA
3a33 partic ulat es 'Ese3r( bir E 'aE F.aC-ma 3334Sr33335 r3 4 3 5 3 4 34 3hab3tac36n3.amueblad8 3 a caballeromoral3 .
D IN ERO .......b3...Tel............
aa | c,.lle A No 156 entre 1 0 y 2 -4 D.110-92.1 batng. closets. comedar. calco amplo y(resea, anexa al baao, slempr
D 1 3 La 54 S,3e3rr3" Tel B.182 se il 3 er,3--03da de criodo go. ges. Neptuno n3mero 3 875, 2do. plso, t-
D-.303 .3d.2 3334 rJ .....333ad .5775. 0 . 333430. 3 43D-1433-84-2
A 3 n43i 35 de de 3 empr e rl33 3 APRKEiDA LID. EL INGLE3 S P RPFECTA 15 y C, Veda.do raJe J 3 U nea. B.5775 0A_ L "U -AI- O-13E7- A4-
dai In/ormes ANFE0LO. AgU0 r 63 | ere 3 con pro te.3or Inl5es4 3 l nd. 3A 3ul t o apar8amen 0c,0lujosame'ete BE.D."0 2 .3 33 3 ,3 933,ET N CA
Wdto rialdco. c laes aentimieas a deal. amuebladu. "Int comedor dos so farrillia, pars ho br .sl, de extrle-
bajc3,. Luncs a Vierne de 3 a 0 pin. | CLi Tamtl,3n preparcion pars examc. e-uar3o 2 La.3os. Simons Frgldale.' t-- moralidad333 Ane3 a ba0 o. Ague fria. y ca-
nedre 3 c3 rrepond3ences 438 oer0la3 Te4e3343 ro34a3 telef3 no, a personas 0 3 n, s. l4ente. Sol 7, 2do. 4 3 3 3 apartment 4.
X .2117__ 4 9 7328 pa-. 4 rmen. 3 44y 33 4433r4 Av -t LULIJOSOS APARTAMENTOS Un0co3 n33 no3330 0-3-3-1
0 .32387-04-3 _N_ ua3rl, 3 le3 re 10 21.0 r. b ai3NUEVA RE3 IDENCIA: PARA8 3E380337A
0os 334 N uTRiz VISI3A 231. 843 A PARA ESTRENAR EN 333ve33t3s3,4. 0nmejorable co3ida. L=
INSTITUTRZ VISItANTE 03333333,. 333 333.6.ga y el 33S03 3.bl3m-
5%o ANUAL Profeso3 ... .eric.na Ingles y UH-.D3-182962.2 NOVIEMBRE 15 1f3r"5v3 s r.N 454, Apto4.u. 5 y 6, centre San
3r5nc3ts Imp3rte 3uLt3 3i3a 3.. o, ri. -s h bl l, r ,_____________P.D-17-8-2 .
dinefo liara hiptt~alcal -r. g.-rinned bLM idiarns Mantiene nifos -..n. car na.~IE T Ilo ,^ Ices hh 0 lii a" i''r- ALQUIIO COC1NA Y COMEDOO. 0 CO-
faclLiducde, rsel. .5rnpro rip".I Ltentos Y conformarde% Da elates P RT ME TOcai,acrs de &a- etc. ccon portal cina sole, en case de 29habitacionesdleotr l.t aerg~nS b I~ms M nleen 's, .A .R IE T UL OIAYC M D
Secas er, i rotranrl Celo~tlro Lope3Z4 prtadas3 4 dult4s.03 1 -37173 Aplo 31 ain sa3c33e3o33r034 0c ma cn calen. 343ta3a3 Is 4lcae. paxa personas cc personas de0 estr3ctsmaror on re0e3 reni33 .
Gbipo 307 L.lJ A A 022 Zpata Na 1551 y Posen 303r4h0b 33 ba3-4a03 comp3 e 3333343 3 adero gusto4l43603en333b33 Pr 115 tos 2 1 -I 84-1
_U_ D.I_0_.______ --. -lD.14 1 letraza pars lalecorW O5 00 samenfol Ee exlgen referen, lal MATRIMONIO SIN NIRO8 ALQUILA UNA
33P6r,-3 T5 ntrada San Lazar, 164 Tetefno 20 e, aF, q Pancntto3,0- habitacl6n amueblada a caballero moral.
S- ACADEMIAS3 r1 3181 I 2A 4*3333 amplIa. 0r3ca an3 a a 8 al 00o, 4lempr
I__ Ame__Alestar_______ 4 3.33an Bluas 1 343 In- agu. Neptuno N9 875 29 plso l3zqulrda.
S J. A ATADEMIA IDIOMAS "ROBERTS,.Ms----------.. fo annanenemiss. Sr Martin hay te on. D-11B7-844
.ecCALV 6neIT 33 3I*-21324 304 34 4333 0e 333 32 3. Sr 31331 3r3.Do82VEDADO. F MILIA HONORABLE AL-
B. 2249 fo ed pur "l nncn. liin. 1 LrHI D[ 503-82-31 frA y callente, comildas sanas. Solamen-
2i4:. 0 3in 3a Quint s d3 n 15$1 e 0 0 VEDADO 1 0W te a personas honorable. Roamos rete-
Dlnero r6p0dam 5nte Para u 0D23173310- 3 No, Preciose apartamenlo r3ti3335.C:ll3o 2No. 332 eni 3 a,
IrlaY Comecto r, 3 general: Caf Estr~neloT BONITO APARTAMENTO 2n elao a-30 .M D e-3-84-
3cant3n bodegas b aN TERF S G EN ERA L ....., 333r0o33.. rnp. r......... .. ..30bledd.. p.... ...... .40quips- 3338-4 -
WTueS ENERALrnz, mio. comedor, dus do mnclu~endo Impidulaa Jardln, RN BONITA CASA ALQUILO ABT-.
rambten con gafantis hipolecana "hab an resgrandes cloetes. Co. portal "L a comeo dos h-aoilla- ci6n amplits, r easa, Catn tocia m len-
rambin co garalla ipole-inai "in % cuarto criladJ o >l'-'" clones baho intercatedo ,O lotll, cia.,,agua stempre, butens 'eollds. Calla
Roabert s 5 reparlos, f inan ru~tl- a= Pln a lle a n10 7uarso e d o nc y gm. refrigerdorbcradin cuortony 23eN9 u907 ent pDo& y peaeo.'
D,' ecado B 0541Pr Lme 5o10 sentre C ycrtadoD 56 No 101 balms, Dll -
co eer obe ero atl no leF)G %VeddadoInformes y S LUL AIAOO .N
llALVorIN nonillllllSI) 1 ------------------- ---- erIla desputi de las 10 a m Ie- 5i ALQUI 1ABITAOION A UNA
csciOn y ompias Ponga Ud tle- D.I 7I.02.31 ron5o B-1765 cuadra de )oI Cuatrd Camin a hombre
rde a Y mpo pars pagr pida -- .. .. o .muj.r noman A-170 .
33.3 03. 3 33 158 bal-4343 Edil 11" A" 7* Rplo. U3H-D3553-112-31 .33343
B.$243.1. Conpa3L4 133B b033334oi Mram. CONCORDIA 153 ALTO,11 K 3IDE3NCIA
3Ap03 ta330n433 330c r p4o 4 a cla2 indrf is fadtllar3. >e alqulla con'todo .ervl34o.
D,17211-514. [-d ITlr umIai wc,,Cl ub ,,ng-SE ALQUHL.A mplia habitac[6n-eon ._/--
- _aou 3_ 1] M-. a a_ b -_ 3- -3-3-3la3 mar mont o, s 3orlta o caba3 ar- o o-
.. ..-- --p de is in.3.qu3'r4oomto- (0i-1313 5- cr5 do amplla eoclna -parla3cio lujosamene o, qu. trabaen uer. N -ce.ao rte.ren.-
33.3al33 3o de 1 N Fd flitra CALinN- 4 ,varage Teia0a B la 5a Ate La Iclo3. D,16-D-C
Tt.* *T a i~i Iol arenllls--no snio es el unteo bimo la>eml.ch MN02 nr7m a u bad ar L ll 24--------------
el R *l| | a, mejor un su uenetr tQuten A 2a- .I ,, Rplo Miramar Tel3f3ono: E ALQUILA UNA 1ABITAOION
0i 4 logrnd3 do a1dad. erl itmilmar 8.930 y A e. I n Miramar. T [lifo- c3 s de lamilla, par& hombres solos,
I| as Is Iseborrea como ocurre & agun abundant, exijo reterenclas, Agulla
_31 I I _I I en el presents? 4r4a potbi leea- ------- UHD.1330 8 -.n no B-4470.S 381 3 p3lo0, D-5 57-84-3 2 I
so. contener Io calds del pelo co-
=E mo Be connnltene en ilaclu ildod? -- ALQUILA HABITACION AMUEBLA-
3 1 33l euilan 31ode4os Y de- 1.-D43-82,31 da3 Can bal4n a Ia calls. a hombre 3o- L
AL LA ot oSm qlquo nocestil Para ioLtson porque no luvieron eran e an m -- lo hay tel.fono. Consulado NO 25 altos,
33 33431314-3r 5033 44omomen4o date1rmticdo a4 Norm34a34ui e s4 Genie. D-1519-84-2
Ca .i.s as 4de34tr33t33 ade53 ,3 3nong" que w gantes3 aparlamento9 3AMUlE3LAD SV- t LQUILO EN CASA FAMILIA, 0 .ABITA-4
1Com1 1 Iru UoPn La HO 3n 3 o 3333303,n 04Lu4. 4033333l30.- --33 e f Arim. rt irA mar TsfcAlo- A034 0 e 33008 FAM oL3 0333033 -oo
-3-.-4i43rto d do i? Frome que doa ia s onn Livi3ng.comedr una halLa con cnI 3 mbr solo 0 m4tr31ono, c.l
300 uoml u i t ioninIt.. de=d. uno tn tPclo Impre~ionnLe CALVI. rom6s ita del Vedado Cuns .ian de trahaje fuera. Referenclas. Rueg no mo-
FiN43 5 3 3 30a3 aiqslao e, closets.,ba0o3c1inn ser33c3o cr0a-3tests3en ,Los ba 4es, V3llegas 12, alto.3

W- U.lmntsnu Y page nlnree .0io0re a. c a smp e sdolreo' a% ms h.o- closelts. cohlna con ontolM. c len. Telefono etc Verlom 19 N 961. es- EE ALQUILA UNA HABITACAO1 .A
per. .. ondl .. ......an.i...a.. nn. da o ,d, el aio.rr." tder de ,'e.% y oiro closely Calle quna C ) 7 N 10 Apia 1. e. nre homhrm solos, propla para e.tud.ante..
cancer ciando 1r jon enmr No pa. hl Ocln antiseptica, el t6nico eCET 3 NO I e 20 Veclado N y 0 Infornnas U-3602 Tlene entrada independlente y page $2=.O0,
pa gr o e 4 m 4443 m oemd r-dN 1 nre o y elm. tVed-2ado r.3N3334.p8 033 33
p4- |5a im o nt d i 01 mrl. Pcoltl N ria emo rc N I er ado Santo3 Su35e3 312. D-1763-B4-lo.
6-I nlmos ue lPan mut>a is r..nl. d ,Ys. n Bdo qu l oa arnt sep mo nllorms Nooa i argadoiml ______ UH.D-121-82-31 ALtUILO AMPLIAB HABITACIONE8 A
pu e en ecoh adaina miuart 2m.5 pesos, calle 15, No. 1008. Tel#. F1.-48M.
40 3.3 3 del d4udor Conignliano habra neutraliado3 Vd 3Su problems 35333 .3822 3 D-183.-84-1
8 capltkro-fbill a ada hoyml I FRESCOS HEBMO8A, RESCA Y AMPLIA HABI-
mo i fr, rnlcda lh llnea de ar~tculos HROA FEC 31LAK W
na3- CALV1FIN en dro3 .erta ..wn. SE ALQUrILA taci6n, 1 )3.0nuto de tiendas centre
P I S O N Y S A N C H E Z c m t . el Y so ll cl l e C u o m lo s afao r .c o m e r e tal p o p oersonasP- - t r a b a-j i m d o. f u e-
... d ... ree io...desee en el APARTAMENTOS re. Necesas ref..n.as, Ayestar'in No.
lon. Kdlflel0. LaKA DpE r= D -P edlflc'1 o del reatro America DOp I apartament. chico. con ague a 626, apartamento 3. D-1762-84-2
.63.1 4AgnmI 901110-ledealtgl- h u 3v TeI .sitN-34d LA IHabana I fuda; harash en Ia C lzada de 10 gala comedlor, d.3n c,.anos baft
de OcA.bre N6 1266 rrente at r. Ins. ercalaoen couoaref, ,cioeur er- ss ALQUILAN FRESCAS BABITACIONSi
di ,,^ tltlO oe ,t to e Is Vlbora a. n e ue. ticiO cl de cr1iados coc4 na con ma p -r-ho---- so os --------o-- n h
r00 31t41334.31875IG343,d344del.pa0a3405 3434e3o33435r3nva3,4leer3,3dee3ss.3 a344cu0dra4Ru-04on,0C3n todo serviclo, Compo0tela 152, es-
NlAs irdorme% en dat spartament o 3O tr m e dsC.aral CO- quirs, a Em~oedrado. xIf ormar- en Is be-
An-d, A L Q U I L E R E S N'.........a C.......... eg. sD-1li..
ID Cade Iit ....... ....4. Rparto N,.
me. 1-.D 1215.822-11 canor del Campo. .CAMPA AMID ESUINA A NEPTUNO.
.,.e 79144I03) e 4 a 3343- 33333. alq0uila 2 habltac1one1, Una b-queat ..
. 79 HteaM grai gnde .anexa baflo. son independlen-
n1434a9341 Pffi3im 3l I3 P' --,PANAR10 N 215 3 333 = 03343 S3empre agua. Se cambian referenc3as.
3. COMERCIANTS .. 3 R....EVE.. AMI... TAD .. AN ..0 N 3 3 73-33 e 53 Ca 1an 3043, seundo po. derecha
ngue .r o t'j- -o badas y y eS alqulla e" I maA centrico oe ".-1840-8_1o.
004.. cit nisdnrtsir o e .e o On 433.- 43 Id'330n33Id

- ocl SLaea raci ~aj s d inerao i ~ r dU e- W.EB-; LaH,.ana un precio-mo apartamen- !RESIDENCIA PARA FAMELIA8, TEJADI-.
S goc3O Sobr leral 0 ro.n.t33o3s 3v35-- 3433---4 1 2 p2e33 de ;ala comedor. dos It0 3 \ 3o 60, entire Cuba, Agular. habitaclones.
si racl... one 034c 1n3t033 de 3.3"s 86 1 CASAS DE HUESPEDES h5b0acone, b304o3 coas y serv.- | 43 35, calle, conl avabo, azal3 T una
d 33433333 43345 hatin0 P_3Oan 0,33a 333 ,1 FRE lCl 33330330 ys c
,ra u a oimportaci0n Teda clawe de ra. aie de cr1Ado Into,-ma eneargedo r ho re ol. D17-44
sa. P.....ION ..... S..ANCH..EZ. Casa de Hspedes CAOT[ALINAS A AL ALQUILA -I 30 13 .HAB3IACIOND-. .
nra er:.laonleillc, Indl,.trislem eivel~mitrw. el -U-D1 1U-31c,;n calle, mUly' iveca, a hombresa solos

33 I3,3,, 3 ... so6.r3 63334 APARTAM3N330 $P AS R a M e... O 333333303.. 4333. 43 ....... 333 -0 ,

3 3 CUBA N 64 DPTO 104 eompu t ow 331 43pe.0 2a Aiomdr u|a tente0 te403oe I. Caaba43 3 3r ee r03 6 33
'" Telf.2M-9198.7Apldo.02501. 3:r3,t7.3,.03a.3 3n33 330330.b aL I3, | Alqu3ler 3 O500 3 Info3m 3un en 03, 33 30933313 D-1736-,i4-lo.
CnA, De 2 N 5 d3 la la-2,1 3 33e3 3 53B rapi.&Se ehtnj a la p ., 4,,3


* l,,a,1 I.. I;-,t- c tr l,'. he. b do. ,n:- ..ellt oiiAtana ct si n niia c Cane y i, a y mtio-
tl- I _._ _'__el,_dorl ide r y _i_._-- 1 4,33 B 0 4h03os rhr43o04, Alan.0 A3e. l 03 a. ,-
RUCOMERCIAONTVELLAS.l.iTL.......r C.........
0pl0t le 3 193 3333440a3 n34 34t3r33 nm31.-1368840-3PARA L03AS 333330. ......E.....ssE 3 J.A..L. o3Ar n084..... 1T ALQ3 ....A
70 I3NTERE5 PARA LAS DAMAS 8. CASAS DE 3,33COMIDAS 33 33, i A do t b a-tencia, aae, -r it.Mir ,,,to. r^ ("''l-" m1" LAUIRA GALBAN cd n.rla ,1.1 v1 1( aoi-a4-to.^
CU,: A: ............ 1 .......... co.H nud rues 7, 10, 12
t .83 034..3 3 3,.T3 730439 44, 33 E S ,,,=3 3304 .do. ,-1 do3 0". 3 3 331n3. 0-3 2 c
34h. ab_. .....n C TlN A* --- '-.--gas. M_ I i 566, ,no l1 a8 emru frrne ae. Gh ,y 33.1-aI K .......... .. . ... pan..... A. Il- -.. RIANP....IF is . as i. p oUI A-' '-8-1

..... 5 do. 3al3na. Ceatsa deisp H p __a______________l__$0.0 ln............. -; oR, u~ P AR rnm n "0MF.N':-' bpn' ".^b- ^ ......O riBo. Enrqu .. ..... dn .. o

.- | r e,lt ^ i^ I ,it .J'' .' .'M ru.'~ ^ 8 A K O A E
3- 33| 33'3363 Rrs 33:36,( 0' E3 E3V. 33R ill, 330333333a3l "n1de ",*t .ll d OCA 3 1 SAN ep, 3 4 3
10, Corr /ior 34 ...34 04.'.... 53 ............. $2R333S3333.0................... .. .
34 EUS .. .... .. ....... .. ....1 F R M I h E l ( 434 0a5 4,334 5f 33 0333330133.1334 130134


Do 2 5 m-sini. ,:lO|.Cli, :r N 7L 33~o Aparlamen3l A L Irhanlr fmDtocsleTU 17 3 13 31 m 333co- 31. 3I00 alu 3er 3e~~l,530 0 313333-43
.... ,.,,6 133., .3 3053 0.,3- 50543 43555. 5111',30 3 34 4 3334 43.4,,.333.3
'1 3I ,m .I 33 .... II 3.I. 3305,33,03f,,r1 *eo .2 4 b h t'cn h z o m f 33 3 R33 3 0o .303333314.N 3.31,6 23.

PARA LA DAA 81.. :hAlSPAS DE COt' MJ.IDA S a Ine imor musio n ha4f lo A ADT U U A

33 3341 i1%li,,.l,,, 3.3539130 porrsonfrmietGaran rsetesL rUJU Gomle
VEND 3IRG .... ... 31., 3....0.340435,NM. .,I E EDFCON EOIsiann 1*14r5 n 3434 .. 3t 533tfd~e L apronlnl 8441 ts _______LO_____ 41.slmCIS 3lfALUE JJLAN R F E

I-


wa
mo cxvi
- Af NCX

AIN LN C


10 lOS


C L A S


F I C A D1O S


D E 11 L T I M A H


AL4UILERES

LOCAL SAN MIGUELZ
Cedo lo l ca lle oa M|i..Iol ,f.'i e-
qUmo Esi'oi or. hernl~ b slIO" n r 4.10.
hmbltacjI n i i l ,lio' RuFt l. A.rnn
doz Tleelorio .5illI D-i lo.31 I
BE CEDE 0t LUC(l DE D o R 0 MErO
cadrados., con un la ofclna indepen.
--dlole y 2 teledfogos i .SliMso G6men
I&Mf Uamir ar M-6=13.
S* 1' _D-I9-5.5-;
NAVE A DOS CL.ADRAS 23
n, e. Vo Vdso 0n. Alm,,le.-3,'. de,
12 Pe ,r 14 'rle_ oa o..A -.1.1. z-
l.- 1- .&lO *M.. ,l .
1--146 -,S-Mi..
E 1m.Ms C(EDO 0334%F 0. 3 L&ALa
,- do Bolo... In Ir lofj L op.
ln a Sn L.oar.i Toi l a.ri vSm \'V.
I tl,.l++ _. 114u-l;. Is
EN NAVES vY LOCALES
1 .r01 p-10P 0 1 Pr0 5U l0,ler 3 l0 ,j ,
".rlT-. -anl+.,tal~a g,- .9- 'h....
.b'" istndonleogo 00 II nnee10'os d.
-,e r i ini e<]lot'r,,hl 1i ,..
s Lozorn 103. Hobon.
. 1 D-16o1-sA-2
ADMITO OFERTAS POR
--noao local --Calzada- de
Concha e Infaiz6n. Nuevo, es-
quina. Tiene cerca de 330 me-
tros. VWalo. Roberto Hernain-
dez. Telof. U-6119. D-1317-85-1.
NAVE SOTANO $90
VEDADO
AlqulUio ogoosgllipo g .1 | dre- 01a d ,..-
dern" edeflfr,, Ideal. p.*arm arda. ,Me ,-


ALLQU I LE R ES
ST HABANA
0K ALQUI.A iUNA CASA 'NIT0%A 00O
ctadran M rnddo Unico. Soan J-e Fi.
s.e l e itrtl' tldoro y E.glgve. ill4..l11l 60
pemo Illrfo;luLi t l.ado. D.1301-3.
'SE ALQIILA UNA CASA NN A.FSTA-
rin 58. UgIl portal. salo, comedur aom
cslag m, boilo onpletoi |llOo olsl"ool O Is
con 9, baoio de .ri'do., patio ge.o rn
Sbundsllgilsc 040.0. l0 lio.Inos e. 1 11
106 1( el telcf. U-1631.
0 .118.91.2
ALQUILO UNA CASA EN CLAVEL 004.
010:0d0 de iLbrIlar. Altos. 0 Inros -
isso. liodoji. f lM.i54.i
APARTAMENTOS A $45
P. o .i., o p01,nlmr. 5D-Ii4 5,&o
LQI'ILO 0'3LA 3toiVA'AOrorlDOli
Pa i.. c .."r7 l .do 0 .a 0 wtod1 0 ei,. luo.X
C,. -. d.o r 59 ni- As,.Oi.
aG-l... lngurme,.s altoos, do iS o3a
______' 0 imn a"
MAL.OS III. I. rio. iENTUr MA4.
WII Cln.glsoalo, i odo... ,tolm'I
I -aar 3 hbtaloOn. ismodor *I
1w +tc, )io oall.slJrl, cuart,- ld,
Ve.s 0 D. IvuiL-,:.)
CEDO PRIMER P.asO
Pajasilo 131 poil -q tltl Sillio/ ll..-.
$.%5. VWrl dos ulno i.1 t--0 lui I'i....
0an Ctb. i 219. D.i : a..i
AMIN KBLADO. 3ROPIO NATRIMONIO.
W s1Wlsa, I h.blbitplonoo .sl do,,-.
ohs a todoIs .&,oo- soIo. -,nod-o ,
tel osllo. refl-lgolrdord .rlxd. po. oll. ,.
ol e poi,, ps. 00 l0 Bols o' l 1l.
onr|.io: A-4407. Ulep lnqtilll
S D-1811AQII
EALQIJILA


Ioinc' 0s p,"nereu1t O aller.1r1 's a ll. 2 Sa hn +zaros 1,005.b ent'eo r mpada ofln..s s rlooIo -' lA,.lo .010 1 5.I ilto-1 '
1s4400 a 2 9,Vedod. Infinion 0- (on IV F
P-tu 1 pt* 9 19 y 19 ils1 o0 o ll" I 1.0M110,, I Asor l o Ao 1 200t
"o...Coonodor oatPsoodo boaf~ ssos posslo e. roe sa 's.ieblo, l~
N A V E .. rvlr o de crlodos, .ch. 01.1..0 .1. i al].I.". .. 1I0,,1 0i0. i i.a.
Frorolts 0 fi laM on, an bulb 00. nole nto 0$10.00. Uno inter g. of. 11M s ol l. lr 0 l ,. rll .''"d. 1,
....' 0 li Y rio-. .. o .otrg.lr ...19 o piolant$0.00. I sorluiofe oo.,moodoo el oi o
pors rr.ondor. N o. r doliarii Iralo r coan I10| oz.o'le Tet hlll) U-Ma MIRAMAO Co i0is lIUL. Sl 0 'am0 '-
toolquier entidd _n Beraad e. aE uporla. UH-C__ n g. I 'ioll 1 -11 1 ITol .3s
MIRAMAB II cholo 3 s I so oo
MENDOZA y GuGd.a. J. muebl.es
3 ~ I ,.odsol 11o1lo o I oc,0elf '
ni~i ~ y a.> TG( ioi WW a m U ...... .w....... Ln..... p.....,,..
ObispoL 305. Telf. M-6921 Nl M oo oio ...0. 010o.
,..l......-..N.. N "H A BAN A '9 a AL.'....... -E3.... .. .. J1
.1 haloi 40d laJo 0i0a.rram ooSS
ALMACRNOZ AFIANZADO 1 1 uIn- I 0 A isI Ul0o o o l .l 0 Il.
ZAPATA ZL MAOR T A A ANTIt.UO F '1.i. 'g. -Toel I l.os
rntre 12 y 14. Vedodo, propio parn 0IrPTUNO lI.4 $. .rl W. lroo. 3l,oFl 10 0iU
omerctlo, edn portal., do locales y .-.. o o *olST1 O. .'o'.B PTe 00lua .i nI
serv'cilos.Puerti de crillal. Verseo cao iIs of.plantn. I4I.. I
l" pseho~ro. 0srns1 Ilo 1rv,0 -0 0 Is- 0, 'Ii'
Conmpany of Cuba. Adngntltraclon M88 VEDADO I-flE o i. s ..'. 00 -i do 10 .00, 11
do Blanes. Agular 361. M6917.-, ,.ido
deI en A'a_ 1- _7__ VEDADO. ALQ1II.O AiMUKBLtDL1A "N'A CI'tell de 1s-limo Boololl
N9 "a I baJosteltre Une& y On-e 1.J 1 s, I| i, ell1 tllJ L..I." I Dah ,A rl
Ud n-C 83 2 -.5.3 1 d l .p o -0t. l, s. 111. 0 L'n o or O lo' o i iii o Jl I o. b o o,. l s L a c ."i '. l
Sdo- hbtablclones, bAo Into o lolodu slojeli Fri 51$=.
c -hin gas.cuarto.overviclo erls Eg loltolsosAIN 1, 'RMDLIFE
ESPLENDIDO LOCAL nRloigo. Cck no.; '"...... S ... -n sP.....
$160. Infon- TehA.. F-7242. D .I27-A.l ""^N e; no ,,u" l.n e.n 2J...n
Aabado construlr. propio Ind-,e "CU BAN A M ERlll .'~ 0 i,.1 Rb: 1..s Nb n.lh c ..
trIo, eouerolo. l g.aceii, gral rPoole 0,..110' I ,.o.o, 1,w i. '. ",o11 Lo.ld
pora exhlblcl6n. Ayeotarl n frg,'e BU'SINESS ASSOC. S. "40 ,.0 ..'.'. ,'... ;,.
ClA. .lttogrAfica y Escuoel de Co- ( n g +A e 0i B F .) " .. .. 'P ". '"
merclo. NaranJo. (Antigu n Agenoda BElI) .*,.lo *".l "
OLICITO
ULH-D-11iIS 3-3 1 AMUEBLADAS VEDADO r...l los Mi r... j-... i -i 0 ,
VE)ADO: Blen siiuado. Bonita at,'.l I .ar de 1i... 0le,0. *l-..o0Aeo0 'lJl ,4.11"I,
ioab. sala-cooed.r. c. gas, ifriu loIs- -d s.,. ......I-, 1 0. 0 '., h 1
Ohbispo --200 ni2.- v'sitmgn. i'ontodio. $110 1 algu 3u
i VEDADO: Malgnllica" sillLC.J L, h. 3 0IQlii 3%U
En Una deo sioi illejoro- planta baja, ino nobieo. 3 Habs. I Je d. D-
ctdrs. 10O anos r oo do.c -a. fri. lel no, rdd:. .o.l.. 310011. ..... .. ., C.
ties nlllpel les 'ropi. vajilla. cubloI0 L% .W '.-11 v I, II1 . .' ..
Conltrato- Coariballal. if. VEDADO.; LI n oC ol s .quln.i plan- D I a 1
F-2857. t.4VE aO lo. 4 Hob 1 I e. 1 artso i c 1ado. a
*"""* ,.,j, m ^ (e. (I. c, gas de,l ono, despio.nu -----------
ropa. vajillas ub0rto: etc. 4u0.'0 ALQ ILO I M A&GNIFIC \
D-:1436 -S c ,VEDADO, Fresco opti. ( ol0000erl3 It% I F N 2 I3
--s--rops. vajillis, cubleItos. $00. 1da u i .ltl O f.dl r 1 P.0t,.":'.
|l ..SE A: Graoolo. piso-- baj0oo .. gn 0 .l,,s .....'. 1.0........
P O R V EN R lf....... adio, .....,,,....... ....... ... ........
M, MAR: Lol a rasa e. oquona o p p.113'c o' SI.l, I,.II11.
N.s. 3 [labs. 2 B. despahl, 1 3d-.1..'
PORVENI t. 3 f,, llsbo 3 op.'-o 2s. o
*rI ado g. frld, bar ropa, vajl:l' 0 31o i .HL) 1 i00 -a5 3
06M. MAIB Bosl re oldopla 1 o pln __ 4_---
0 0 Hobo. 3 B. 1 H 1uartos1 riados1 g..Je ,1
io6 o o ,."iltrlo. il. frli. onn. 01. 4.31 \ IIIE.uDO
----- V S Ml *ALT. M. MAR: Bonita- cva"i .||, [Al'
V ACIA jrdiln. portal., patio I "-ab 1 deo hL o A l I l, lo, c dr b
,.zb..t e++ a +l .......do)r, 2 hubl-
Calle Gral. Booa N" 20| ALOUILADO ltaocoles, bailo, y ca FrigIdlitV.
/i~arage., uatl'o y Sel'VIvilto critda,
rnoi o' nina a In A mr. Grrl.oio aptiop aml blado a la edlta t- equipado de todo. Precilo l10 |o10.
d del Vedado. a M. J. Clirmaitz, on Caon e 30 iiin iero 3. altos nlire LI.
venir, leparlo hal6la. No- VoAtrto. 1 CiA htess y C|IOdL. Tdelifnol B-2324.
Ie de +placamonoliea, de M. MARl:fiEntrada) RelIresodn'l denD1dew
15 nitoros por 14 nielros. plalios>. 4 lbs. 3 B. 3 oa 11.0ori s crtaD} --I-s3
Contrato po-r It anoio. Re- l VI spell L is0 herni'pms. 1 r is.
.a.i. .. 1 |,r..... '.. ... NECES.TAMO .S
P r.I i1.1^zt.--4,wr *. m ^.. ^ -r7-^- - v n i
Ohlsp6 y O'Reilk. al loli ioi .o ...Jo i.....'.... .. r ILUAl:. lU U
de I inimprenla. lie 1 ,l .12 a fo '.... d . ..

., I..hishl I lln .,o.,, ,.0.. sl, L 0 ., 1, .,


_M____ _O1CNA_____ t'^"'lol.0.'^l'o P.i.. 7's1"1 ..ol"""
D.l 1.85 3 1I .1
841 O F IC IN A S .... .. .......3.. P S, ,. .. .
P.+ .] .-.i a. r111.... PIAd..t 1 I.1 1
0. 1 1. r. 4 ". flat efl L._, 1....1 N6
CO LO N 330. B A JO S i-,., a, pe . U" D0 UH-D.1I o8t No.
qe alq..Iu raT n rl- Vl P er ,n.l i,.n l l- -." i 1 Son gnaino. M M -771S
0-.s'., or l.o.. 00-1 51 ........ 041oel.]Dead@1N- 89NCERRO PALATINO
_111Mi. p.l d 1ers. S DI ii. irronl a [a Cldrll D0dl o0i od o 5
0 3'.0.. :I MEMB105 O DEL COLEGIO OD CO- S AI- QlilI N
. as~qEDORsti DE LA PoPIKP AD SE AIQUIIAN
IMMN UEDLE l Doup il bell. v Iall,. Bdo
Pa~iIo AdamaDI__ I"50As i1fl so n'o-i3
Pala-No Aldama. -- -,odos.. d. .1 -,113,,...o
fwi . OoB LORDO boos. .-1 0 _.a-,
EamQooloii" al, o oa o00 .000I,. P g.o ~ os.ndolio.11--skgoion~ioni..
idopo.B 0 .3F 15U onlIO T. '.ll ai.- to 1 .. -
Vluy cntrico, coan 12 rulus AMI LEBLADAS ,01 IIIl'l 0 A l...o..11"1 11. NO
de 1uagurs y 17 de tranv 0lhs 0l / I i 00110 '1sl -l Ovoo--
SI pure. cOnfles ampores -.*., 0' ......''0 51 0 .... ""______ __ D-9 3 3
muy fress.. Elevadores. -. *' ..O ........ 90 MARIANAO REPAR10S
Admlnistracl6m ficiente.'per- ., ., S.. ..,-. -0 0 3 3 E
uonal unifonr udo. Cuarenta 030333....3 ,.- ;'......: Ii.%t ,o I- B'lO R i i' Pl.3"
firm su comiarcials lieo en sus F. .$ o o.. ..oI.pa'io..il ,'n" o. ... id I I' -
oficinas en eoale edificio. Es- O ^l o ,, ,. ,. '',, ,, .d .,1. b i ,.s. l. 1. ., . .'. ,,.
pacio parI parqueoo de 3IIO0. ii .1.1. I .. ..0 "'d., . . 5.0 I ..,.'1 5,. 01
UFO.INA N L ,Vu 310'..t.rI.. ="ilS.. dO,0 -oov. oen00 .oo ",.I .'. 0
REINA N9 L 2'd.ma ..."g).. I'm 00o I
050 * el. goi l Ila s u-' s1-.oto 1n I L *m>'.00 CILATRLO AiSA t h (ABAUAI
I 3.ii 01 0,- .,ogl $11113 .n. ,]or ..l r .'.'l' 5 .0n1 p'o1 O. .5
LOCAL PARA COMERCIO r. a;.o'r c-' ... .2no t..0 o 0 b .... ..'. l
go rdeo.0odific005dos4010005 t can" oI I F, 3 "01,0 h o Mbo.qo 0
r 1' 1410 110iio 11~l0 010010 0r. 0ii 0I% t 4+O *r i~ e l 00000nl
I 0 l' r,'l00 .10.0. [l~~ o.'.00 i 1001 0 rl l 0lqil{r1o4
000151 Oselldlootolo d8 4o~icn. lopflOO .00q 3i~l so ,t lo..i0S0.0' 000'I ur" tiiair .
el1%.dor on San Rafael 25 2 enlre 1 1i B|,i| 11,,.i.o, 01TI
Agu~la p GalIIUo. provo. par. o -1 t> .^ ^ ;.1:*odu. ...... ."........... ...s --..... ... $250 MENSUALES
d l n 100F0 1 0l 0-00 1 llols
uuo'1ssti- 00 ,.00. p 0^.......... I 'I; CA.A MODELO 19.8
0500Ml i t-i ii p, ~ to P c i. r9rlx ? I0'' A 1d- 1ooll
.... .... .....- orE,,Ma. 16"l....t.

Se aluilen $400 100 00r;' ........b......... p :.. dll.,
9 ........ .T .-.. 1oo.odo.. ;' .... o"/,":
p r plia la par ofsli la. ........ . t so..1. 5,o ll r l n,i a .,io ds /. .
I r i' r-L j .. * Ri.f" in1> jo Totahinentr -iirblbd. y rilwt
liiar rlsAllrlrn ChoarAn A." ,o hr, %.o i o v.bulu IiIlr,$ Room I,.r I |...
h.X nequialr i Ap -isr.I. .bi.. I ..lI= o l o o'Z s o: '. 0 0 I i i"o. o,, 1 looo.pi, .r.;,;,
0000pd I,oIII lod' 00 o00 l1*i ,l -..llOoloo l. l0 tl 0403 l
,mlr-.-..,r 10.0....
SIAAANA n*,,. .I...; ...
0001. sure. 0. 0 , o I.Nl.o.n, .. ,
*1 -IssfSI T lINi :g o.oo S E so
*... ... ....^".rn *.'.... .. ii'" AI.' i. "L"".'"l>.. i i" -H
Finlo "l.A 1:H34r1914ur inaala d 0001117;.0. p00
SIl U LIIA IIII Irini n< irud 11" of 3 i iiiI
I000..0 oAO. 1.41~
lnrlSuhrn 71t3. 000 11 11 *"".*-*"*"""
S -si I no ,t i s. n-sd O A o poop j
-o. .o,.nn .1sI.lie 4*n* r N =04 s lo dfs o Il'ill ",0
con..r,,lr ^~ ... | ,-.N, .....S ,' :," '':^ ^:'L*'". ;
F -- PFI h.1 iiii"LA F +i11 F I.II~1411111 14fld dllllel1.
ID |o II 11 T iIlI Ifi en 111.4 l l +"P11 '111'


Ilverejaries Argil0000004e00000s AM s'foo YP -IcrI.
.. .3 h h .0I 1 l. 0ll l 0 hn J W.
-''- '-1 .'.11. ." d: ,:1111 I. r n.- i o i a d-S .05 h
,o 0 lrl0 ipN r12.oo vS 0 ..0

ooslooPO'0O0 p5jb- roloolis
05l,~ y o'0i 1. ., l At. ,no -I&.. A- lo t . *
000ll.0. l,1,o0. i115+ pfpp_ id -
Hv -5o I lroeri
iq,+ ik l I I f~lr Lr n fll~ll. I-An, is "-19, l aIIIIo
I ,a q l ol 1 lml m,. f- 1r
ll l~ la l |,s ',., e l e I . ,s ii L) 1 41.,+


ALQUILERES
88 VEDADO
ACARADOS REEDIFICA R SE ALOUI-
D I1110 l I l .

NationalRentalAgency
20 NQ 112 el 11 13
F-3126. Vedado. F-3126.
.0l.,soOIh r Oosos. ii oo o.,i
OOll,'iOlOslo i0,.0~,'..o 1 t,,Oo,. Tol~l,.

GENERAL SERVICE
A & B. DARDEN
Maleacn 101. Telhf. AM-343.
IE ALOUILAN A 'VEDLADJS
AXAJA: Clrlois III Ampilu Aplu i..
i.0imo o a&1a1 Lio lll-dol. J unrh. riI&
40. os TIInu 250
VEDADO' Apio N bii., nlriOor curio
.0,nI Ig. ll., F,' g llsi 1Silo

rl AOll l.I l All' uib "-Ii sol1,1 ol ll -,o e.
dor 2 .,."*i1,+ l.,,j j F,,i Tirnii (u
.... ..I... .. i r i lb
VEDADO: tAI nii A pi0 B "in, 0L '
... .o go u.- i g 1.j ,"
,..[A J- F% ri,,. u" a |ll NLlr
dot25 1 1.,'OI.- I o,.oa.o F TI M.T 92UUb
VEDADO t l"g... lI ,Apls.1,1 NI.5/l Oj.
1 l,3.:.. .'.rI" ll, i bL
0., dsols.005 01 ,0 01 11g
VEDADO F lo'.lo, l.irl C odio i.-
Ag.sgo.' 55.ol'is 3ogsO
VEDADO. Ahlp ..... sh lld 50 e olls
,.l p'a i 4LII 0.X 11 0"..13 qf1 Ai
lii. co I 'd 1 4 2 b IO+. 2 --Ml.
l iis ldo. o 'i l "If'i u MOi
IRAMAB' Liillou Apl Sal. conlo.i,


ILT! Rl- \1.MFMIXKI-.'
L I 1B 110 I .
n I "1 n II 4

p. .. ..... . 1 .. ."
.A l 0.1" A U 5 .. 454
-,. .. .. .. 3 1 3


A o 0J
,1-I-\ D i


^:^MIK \M\I ,

EIl N I, H %' I %
6- 914 141-1id, 1 11 D I 44U I 1v '.

>1 J. DEL MONTE Y VIBORA

SE AI.QUIL4
slo,1]...o ,,..L.o r~io hlI.oh1..ig ..
1ll.. L0n1 ,00 so. ..U 301 i'i 11..i LO. S
IS11., Itr,. .. ,. J10 o10.0 .14
A0ool oo RIoII I .iiii I* I,1.i(
00 do O..L o .0 -i0

92 STOS. SUAREZ MENDOZA
IE ALOU1ILAN LOS ALTOS DE PAZ
00, esq lllI ,,P 5 .a0 0t e' l I -.
Fala. coinedul. A 'kw ax,0011 et ho01 11,
ItL'r idl -'. Ver-l llio d, 21 a 6.
BE ALOUILA CABA EN SANTOS SUA-


SAN0II)'3'3111111/
SF. AI.QL ILl
Jua,, Delviado, 113 -A -t L, -
It";, l r I ,-I I% < ll & t'ItUollesi .o. ..... lT ll .. ..r..

4qir s ....'5..... ..0 I'
'3ANT.-. U -7) .....


C A4QUI 4-4
Ia ssonGosioors '3 715.


Teiol(sno 12-0791.


93 LUVANO


S A. APOLO CAL BAZA
A. NARANJO
1(0155(0 CABOTA 00000000 000
. I 0I ,I .. ,0 l ,.. .I.,,i, I, i ...
Nr..x d. i : ,,
N-.io. ig: id. o lo,, .I..,.3. '0,0

IS ALQUILERES VARIOUS
SE ALQUILAN CABANAS
por semanas. r1e0t-s -.- li itrn
porada internal, preci5. 0,171
enables. Y corppuesi.ds IC p.-i 1 .
living-comedor. una io hlacI..
run dos camas indiv-.i ol.. :j Ie...i
colehones Dunpillop. bti'.u oini
pleto, cocin elo e ira. lg -
rador etc. Sit uada.'. i en l illI
4 enire Avenida Mi, i i n t-. 'v IN
Via Blancra. PlH'. a,, M rbi-'.
Guanabo. Y l oruilt CioClub Tolo
fonosa) Infgormrs Toll 8 41'-,
r) [ .l. P r _ll ,,
AS Fl AI. III.AN |


U I III ^ ^ ^ -l lll ( i-, i l ih,,r., IP
S 1' i

SE SOLICITAN.
SOU-IdTUD DEALQUiLERES


Z ".0 1 D1.911 p .l ql os 0. 2l
3370 DR 0003020.IJ, 0I0500 AL.-
bolo --'boo solo o.. .. ps..1... 0. ........
... .... op.... 1r 00 l: .. .....To ..o .
]' 11 P{11tnllr 01000.I r-


1 tI'H I .-IIMU. )-' I
101 PERDIDAS

Hz AGENC1AS COLOCACIONES
.u . L . l lN

03 CRIADAS O CRIADOSI I.. .' H . I I A' I -, i.". I":
IECESITO CfOADA ODEUEEPA COCI


04 COCINERAS COCINEROSt NECEIiA COCI0CRA0 COO 0N'(0
.. lU l0U 'llt '14 I 1 'OLICIO NOICHACHA H00 IIO0AO

I -,. I-, i i, p0 . ..... .. .
~ ~ ~ ~ -. ,.,.....,4 .

4.. ,, .' 1, U ll1.0 1 1. ,1.1 ,U Il.
iiIi V1L,,.1'.. II. I ,.'ll,h. z, l 0.20 14 r
)iEOi lltNA C)INiiSA
i) o AI lilO 5 -C0I ailos quo Se| lski ofiriol
para trrbujur sososlo oilis.
.snnlu Caslinau 357, ritirr.
4'irlioio y Fl'glm roos._Sai-loi_
-S~ilrr.

105 IANEJADORAS
1000(00 'EXPEOO'0'A NANEJADOHIA
S 0 'o Is ."A. I-
11 T.1 .9% 1 i,


Dl l .l," M a' 0.'.., B" ..s. .
S. J, I 0 0 .. ...
'.0 ltI,,ollioo,% 000 Bpk.q. hJo q o t t

S,..1 l .I II gol,.,h.. 0 A-3 7

Sr so>lirilo osson noanrjoslooroTi olono: B 4. 1 .
00 00,110ii ii od 0010IN 0 00q 0lU~
01. 1.. 10 11. 00,, A. o 2,
LIH DD N32. 0 I No"


SE SOLICITA
.. 0 II 1 5 1 p 1 B 516 : l B 121d
000 s-laD.1 1340 105l 31

1M COSTURERAS MOfISTAS
-IIt : SI:19.4 1 asN

i.30 (|50 llsoosll 0000.

Pari Irnioljar hi on rinm.
Hiaan ratsa P or 'ioi o o'lrIu.
il.o lap oI l iiris. lirrn ii oiisr-
gos io r j ii.l-so 109 I-


osso-rosolr 9000 11111I"14 Io I

JORDON"

r3'Il [ri n c- 1 10 % l'r i i%
0016 am00 o r IO oti, o00


I


2. '3... .1
10110001 liii ~I0'o, ~Io il.r
01000 10000 .OOiOOgO .111,0 II..
ill o.jooooiiloioo 1.111
4493(1 I11100i1 I 'o'3 II
I 100 OOOiO'iO 01000''. 1.1


121 LAVAIU .A
,!21 LAV ANUI"KAI


AL-QUI ERES SE SOLICITANSESOLICITANI SESOLICITAN SEOFRI
90 MARIANAO REPARTOS 99_SOULICITUDDEALQUILERES 114 AGENTS VENDEDORES 1-15 OFICINISTS '119 (OCINERAS-
l.ii 1111 I I .- HI K -------------------------11 0L I.35 THOL VCNELC .P[E T1 ..11.1 I 1. I.,i l- l 0 1 '*IlI "D0sr.A COLOCASSE
S5, ,I C .k11%1% 1.-.H1 k M 7.00e
00 '. Id P 1 .... I".. J.
2 . ']:, .0h'ii'.. .' I.... .E A . %. i i_ OCI C A
W ..'l pl." "'[' 3 'A,


P A R A E S T R E N A Rp o . . .. l | .. . ' .i: :.- U N O
,, .^..."..1. .S>... ,. ......... ... L .... .... ..0N E...X. '
. .... .... .... ...... .. ... .. .,d
. . .. ....... . 1 t "L E " ..... . '" .

CASA
..hPA l.t Co LUll., AL.. LLO A. A 4 I ', ..p...1 .0. -.NULYAS PLAZAS.COC

Pslo I: rdI .. P oo sq l ,1114 idlldoI. I ll'
HCASAS 14. I BA1,1 DJ jO .l.ur nun ' I r,,',,%.1 -1.: I 1.,,,0.,,., I I I ;1 -
s 0$'.oJ n MIA -" 1.000 1ItJ. 9th 0 1 all"1 N i1i -. 1. ... "'...
....1 1+ +,o... ..$ { |.t) er,,ll-L.",_] l m | \plat.- "1 411-,,
I= .....l. ,+,, .si...010'l a I soaso- -| ,d I,,i 0 i rl. l O i libl ---
... .. ......... .. "! 5 a Nr T ES rvnrnR nOS .......I 0 .iI.. .'. '.. .0 si ........
DOT EN ALCUILE I NQITO O C -01N -. tlori.I. si llls 'ia. l h8AGCENTES EXPERTOS r u i 0 r,. r ,- ,"
by .' It .. .. o ,,. ..... A, ... '-4.1 u o I 1-. I ii ig,,, .. is | I, r. l.- ,,,,-
- ..... iI,-1 ...... ...v....=(... r 4urgri i 'r-11,1 il l,,,, I,, 23 CO.TURERA -
T d t '......... p. ''I { ,% ,.-r- ,,- .ug ri,. .iI, ,
,,.e,,__-.__.,___,____u__.... ..... '3," ~ r. l Oh',"D 'l -,5h i,.'.''1. ..


Noiiooool 110000O oso-i isoososo11"l10 55
lao h nrr I ,orjllos'iioooo nas '". o i;ll, s,-,, h, 'I,,. 0 i130 s
i-N,.,,. ll' 33. .. 1 hI ils...o. I 1p. 2.. izs CHOFERES 00'
4 osomo sl z s slit L-solo' Io '- ;.!!I!I.' 0 st '0 so ojorct c 00 ,1P0
1 o ol.g ll iri \lllos .1 09. 0 I0 0 osl.. .l... .1. 30 O' 0* H O fS A PAN1 6
~ is I- ooo s.o. ,9.4 tui4i4N loooso is I ssiooosl . 001
IIIIU 7,il 'i ,it hlll !, |.i.* K ,ill,. ,.i. i,,1 1," ,li" "H"I* **A pSOLV 'E iT .,,
I A, ll ll i t ,- AIl ,,a li a ,,. ,,., |,i. ,,il 11,,,1,,, 1 .1 -b ... ...... ,. 1454. r. i )',l I .iili r IIiiir \ 2 t <>ii r ,, ,, , i .h..li I ... .. .. ... i ~ 14i i p lw ,,_,.,
, I 1.1"1rr 'ii1'"' |'1' "" th" i,., ,, |,, t, ... . ( *^
A O'cr0000 CHA A T[ii :-

I~l l I )-Io i llr l o I \i r-1 ..- ,,il i' 1 |,h| p l rh -. | ,, .. ... . tCC .alOR r IM C :.'.
,-,.;, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ... I....nntl... .' UOEPE : d, ; ;,"-^ nS \
-' rp '. BH,,, |,=-,rii, p nci, AIl-,~ ,,hp i, I____ i ~ .-
o lo A -15
"CMoETENP~oE C05'
u tiianip .r'u..n..li a"Ti ,,,,.,, ........A ,n U ....... .. rA+QBr .....O ....*
II.III~~~~~lr~~ll...ii iii ..I.., .lll n i lll. l -l~d Cll .., .| ..i . e 1.., u U
,l, ,,l.A 45.4. S -
O portunidad I : 1:i.': ii!. ''1 W
9,000 ~a 4 soal so'. hl :.; 1 01'r c l't -:,. 128 AGENTE E DO P
..i I. (.l., +,,,,,,,..rllr l ....' __', \.'(" *'1.... ,', n ., i.\ S, Lv~r.. lM *"'.i- .,:
lisboll. UlfrlI'mlIll 0 Il R|,it SOLVENTS
'64-1111111p354
m i m im i %0 I v im- \ nlo -
viomsooo irm loltherrpsiloii '. 'iI 100 050 loquna M
|. U" boo-14'> 1l, .... ... l lDo .I ;
I... .,,,,,,.,,o ',, o,.',0,,,'0.. ...,; '..r.n.. .... cr.,,a -
ch ip ,.,1 Imp u-I,;-,
11,1r h l IVAR S *I,- ron 129 OFICINISTAS -;
Y Dr'TALLE. COMPLrTO ... .':,
03,'ll lri '111'. 0 r H CANODR ar s1lS l. -
* .... '"ff.... 1"|" I OABURO I MPLE0 Y .... ........... ... ,(;'-;
I illttI.Lrall Ilya d 1 338-~sj oj
it,0... ..5h. l'-"0'010 LLO .II .1
1"1 t .. i... I i.... 1 ... ......'" ACADEMIA GREGG '. r. r .. C 010'"u r
I 111111111" '1 1. r .h I s,,r, .o. "gl d d b 1".l- r I .l loil Cu.bo enOIL .
Iha,- -,-,-n .t,014; .,]1'.11 I 'i' i Ii< Ii i I I i . ... 0 0 0 0 ot(.(, '1.i .. ,r..ol. e,,' n e. "3
lotioloaeoossosg-1, -,, -. r ., ,,',,I,' ih t . -- A -^^'^ ^ " |}'. ):| ii~ i c p ,,i .*inp l, ar, ci ,-;, se +
-5,7-I-[ -. I 0.11 rCOMP 'r-r 0rcN a-'r. 16 LS- ,
.1 ,~~ ,in .in. un. .- - .i..-us l eriencfi I..c rldo Vt "QO ''
,.1. f..T -m jk,-77- lbii..iiiii l B I
I%17 S.OLICITUDES VARIES _% i .130,I
MAPAMAD
SACAMA ...... ...... ... N .. .. ,'. ... Il ob.'-
i i ....i i i'l. .. ,. tl{^11 N1ll l ..." ,..'li Otl .'.
4ismr ..l.i.. ,sw .... .* .. . ... .. 1 5. .l0l1l0io0 r o. '0 s ln -
914944% ;.ir DE lO 0 LIE 110450 -. --. '
.a ... .,i, ,. .;, 139. I \
S 00 0 TAUIGRr EPA00 .O-NoLr s ER. E '

1_5 HA 0 ...... rO R.. TA . .. .. 1 1.. 114 :s,,r i .i J- nD, ii \ 11 11 1 1 / 11 11 I,. Itn '%3!" I'**I"'" ,"-',,i~n
.'. ',__ I.___ II______l. _rf:_,II I w I ..... 5... o... .. ... o, --
4.'- ."l,.' .',' ..:.. ... .... .. ...-U
tl 't)P llglII, ll 0t10 ~l, 1 0 I llI S P *l 11t111 I.i,+ l~lItl'.tl ll lll q t'~lalrl' 1h'
5.1jJ S, .151 01 ib10,lol'00l 11 i II IJ _0IA ';RTA. CON
g. 'st. Mlob .. ..111I1l1011 o''I,lI,1 JO OPI''fl0.d t O n
0101.. l' P', ll i,, t I r '.'.~i Igloo ldi ruilg, I on p8-
... .I .l l .. i.. ,ple l', cnm o se-
L a t' O CAN!.A ,DI I) ,,; '1, A p i twoIr 1 .ee mag-
10F IIA(;) 4;.AN.411 ])INER' III) ..~..... I )llla' 4 I,. ;lll lI' gid I IlolIR P.'o n g
... .. ....... ..o.. .. .. ..lonSI ',' Pl'Pne l 'n tis dOS
| ti ed If ll, Ilm mlalo ,e~, l~ i~
. .. 11. ,-+ II 4, _[5.1825-129-2
..0 .. ... ..... .. ....01E II{ I I1. . .
5.a...... .... . .. ... T t 1 )1) it9
'~". .. '.. 0,, ... 00 03 -
11 iii ,r ..~sl.q .i.. .. ..i00.ll o.lIll l m n l
do.., gde i a O.-
Col.. LI. h-'r 000o1 p,1011051..'.. M|0.II1..A
I g~t' ILl'.I llp.r.olo iii o i' i HD.1it 14.11.%(40.- .A
.d10p1 011 0~ellI 4dsololl iii 01 ,,0 i lh ,h ,I. Osdl,. loll,. ..i. '-- "
1oA0 .........,o,' 4,0 ....DESEA
1.1 1 .0.. ...H',lp5.. 1o I v Tritll C 4PITAL
00.. .. . ... ... . lsd,-.O-ilo.0,'0 0.d,,

...... .HI.... ..' S 0 6iit m
o' I O ] 00 .. ',. i ipmrUi --
Re -c. m o' ''..l ., ,n.,i
. . . . .. [ 1111= t
solicita 1 6 03010 0 IF.EA CAh. .4o
Oul EU ~~~nrI A GV t. I o loflo


IMPORTANT.

pi01

Duplicador GEM
irl peqinr-- zegso
M. I .F I ll *11[ I ... -L

Eoniipolss.omlonONATIONAL, fl. 1._.- %.Nr) N1I
1IIINFRN L i l.l- N i I.)P.
N. 313

l11, )I.i 1 N o 11
lA i cud r d. Mon. y i<>
M. . 'dol.
HKb.n0


l -,ll o VENDEDORES
'I,-. If. '4- TINS. I| lah YEN

p..bl ,is .... o[~lpo,'O 1II. I l.h
'- '^ 'Tl~~io-i~io 1' I... i.... ,J:^ '. ^
113 OPE IAR105 APRENDICES .*g .. *, .,' '
I ,...0lo...." I I.. ,,of ..',i '.'l
'OLI1ITA. IOrA M JOl Y MWD... ip(1
'"' : ...: 1:"N: NATIONAL TRACTOR
.... ... ..... l: b . *AND MACHINERY

114 ACEW S .E VENDEDOR.S CORPORATION"
bill t iirt o ee oR0 0 0 ' I Il" n, L I 0 N"I33
.'"" ,/J i~ l.'.'"",.i.''... ^ .,,...*"* r-. S .1
, l.soo r.0 ,,0 '"". ... ,. '.'...' I. ( 4 I m1,so r-uooiu h" I I" I
3000I iaTiii If m 5- ilr sos rra -)
-.0o0 101'0 0~ -qu D0 1l 14%4 1,-1
110 510 0 00 0. 0~l 0 0 I frI0


11Il" *;I SE OFRECE
F ~ ~ 1 IN %oi4 i 4 iN IIDEI .Ownisn.
-ni ,. o"|- ;i! 4:,:,y"".' ** *":.' i
..h 2 1 I1- I. lhl .. .. ...- .. ; d ,. .. 3
,r I .. .5 i t ', leg '50IW
isi o. oIt l de1a I is ii ,i l, ... : .. L r06 do -
$11 ,1 Ie o l I';.1I; !' *n.';n0o","5
SIllsux. s o . 14] i.". *1 A-nIs I.
SE OFRECE^N ^-- ,.

118 CRIADAS GRIADOS -. .. 0 R C
.. SEOFRECE

:0, MECANOGRAFO

1, 1010000, 0 50300 o0035, dnpn^nl'% -*'
l0.. iiiii i l i,- o ,do l odoa
I0 .;... 1 I id,. .. oe's


'so 01150-' loots" D CAMP592YH' -1i i li M ETN
0 33 .. . , r ii 'i 031 o.1 7 7
.... ..I3 ,21 VAR1 AS,',

11 r ,m ,^'" _"" ^ _1' "'''^ 'l^ *''' II- M, |i'* r "'" .D 16O JS
111 r- i i*i i 10 10 (TI'i0,0
l 4 1"1ll FI 0D, 00,.1 . 0...... .. '0on lt-
gilo~l,.1,'N ... ,ool oijf sd~- I
00=150o03000300 0,330,J00l3,
--d 0socua.

10, 0, I. I ". 0' 01,-; -t .. .. .. .'z
ton tar.
CHI -k E)I 'go I ran.ll


131 OFERTAS VARIAS
I1 9 COCINERAS COCINEROS r UP A
______________________D 00(1 0 1-00010010 PsO Dio


L ,III ..' %%... 10 I ,"........ .. . I o .. ...lTo%-- D. 15- C -
- 4 4014 1 ,. ii 1. 110 ioloo.0 $.04 01040

.. ,Ii


I


VIAMU Ur. LA .71 LJF- LP, I L'DnL. UL.


I i


0


PAGINA TREIN


I


IlARI. l F I A MARINA ._ lAMINrf.l 1 DE CTIB EDlRF . ....


II


h


*o


I


I


III


1.n o. c-wS3SgM
so~a..
iNEBUO;'l
comerclo,'
Tiene iMh
acione"S.T
D-830-11l.
f.,1000 A-+IUIo'"
r. wOLMsV
coctnG

Hi r*B XW
..... NAM,


013 0


S.LAVANDUW
S,? ". finl.
I'AGINA TREINTA Y DOS


DIARIO DE LA MARINA


OCTUBRE 31 DE 1948


CARTA SIN SOBRE

Serfiora Cordaam.
Ef dandequier-a que eite aI es que ceia en jguna pate.
De'conocd& sefinora:
Perdone que la Irate de esta mantra v tambien que nada diga de
u direcr 6on. puesi francamente. no an en qu panre del mundo se pu-
d,rra encontrar hoyustled. De nuestra Cuba hade ya mucho liempo que
uored. aeiora Cordura. o ha alejado. De nu contraina. la Locura. ii Ie
-.wdcmos dar noticias a cada minuto La tenemo% hasta en la nopa. Sin
embarp. nos connsolamos cuando la iemoa esparramada por todo
el nmniO
7nu ontrlna e un fen6meno de rapidez y de ncansable'acriwadd
Lo mrmo la v.eino hoy en Nueva York en ura aesm6n de la ONU que
,i Paris. en otra sesion Je ese organiamo; lo mismo jucga con lop bigote;
d, Salihn que con lop canillos morcidos de Wallace. Anda suelia por el
rundo pero sn embargo parece mais simpatizadoia de nuestro chima
tropical.
Si. &eiora'Cordura. acabason de pa.ar cant dos .manas sufriendo
Ia 'tsita pegajoa dle ella. Primero ae meti6 en las aguaguan, y no
puede usleui darse'idea de lan trastadan que hizo; despunt anduvo entire
aiuntos diplomaiticos. |Y ahi si que hizo y esti hacienda de las suyas!
Snora Conrdurai.no so haga de rogar, venga cuanto antes. La ne-
cesitamo-muchbo los cubanos amigos de su mantra de ner. Venga y
no nos deje por Una temporada larga, ya que desear que usted pe quede.
.i--mprc con nosolros feria pedir peras al olmo'.
Si usted se encuentra coIn la aniora Locura, que nada raro neria.
aronstjele, con su hermosa exaperencia sabiduria, que deie en paz
ero de lon diplomaticos. Que se mela de nuevo en las guaguasa y en
In quc quiemr si no le queda otro remedio, pero que no nos desprestigie
con asunto tan enojoso. Hace tiempo. much tiempo, casi en tiem-
pos prehinttric.s, habia entire nosotlro la noble cortesia, la cultura y
cinilizaci6n necesarias para no mezclar a nuestran locuras political
y personalei a nadie del cuerpo diplomitico. Era algo sagradaimente
coltis. So comrenz6 por solar la lengua con poca vergiienza contra Ion
diplomiticor de la Madre Espaia y dle ahi ise ha Ilegado a lo que elsta-
noa vjctdo. iQui bochornoso reulta esto, .sefiorp Cordural Venga
pronto ) devuelanaos la cortosia y la cabeza que hemosa terdido.
/-Trinte papel el nuesrto cuando uno lee los comentarios extranjeros
sobre ci complot o prayecto de aientados contra losI diplomalicos y ma.
triste ian cuando uno oye los que nosotros rnismo hacemot por la
radio!
Venga, efniora Cordura, y no deje de avisarnon pars darle una list
Iaga. muy larga.de locuias quc ueted tiene que hacer desaparecer.
Hoasta em dia Ie eaperan con verdadero enthusiasm todq el pueblo
de Cuba y nll afectisimo admirador.
J. I. R.


Les tlegraBmu Ya hay men"ajero.
Insirucctones concrete hans idoda- E problema exisitenie en la otici-
dia par el miniLtro al seflor Pedro PIa de Comuncacnes de San Ger-
Torres. director de Telgrafos. para Comun on de San Ge-
qae. adoptando las medidas extraor r.un. Orlente. qued6 resuellon ayet
ngnsuas qu e cream converuentes, pro- asilgnandoie un mensaiero. a entlci-
ceda inmedlatamente a nornalttar el tenioe d
servitco de reparUtCln de los tele Jud de tas representacionen dt tas
gramna. r iscll e inas del lugar.


Los tecnicos graduados debenF- E/Wr

dirigirse a Carlos Iniguez iN/MCE'A '4P9AV *L ^41 7

IPaga on los alquilre e Incla, i U 1 l l


El a.'ri.,dr dle ]a scuri Tenici h l) llff /
..t...... r ar .in ..ii unt. Ton.. idel A htorro se
Ir, auIrtl F.ara Varones Gercrl J-. t.I'
B Aleman' aocior Ciarlo; ['iupi,,
ioln.... punicamenti ae i... in- .. celebrarm i hov'
i-raduoi de lIna misna q, ue Ic c-.,r.-
niquen a I1 mayor bre.edoo los .1 .,
guienites parlceularte-
N-mbre y apebldos hIar de a ci',. El Director de [a Caja Postal
aer, ca fecha tie La iruduaclot~l
ier en qcIn e gradiuar.in Iui ,r '1'-i- de Ahorro. ha organizado con
do nrabaja F1 ei quoc-eaiJ, 61o-.
r~ndo esle motivo un brillante acto
Law comn.unCaciorcl debnr ser er-
viadas a la tecietanrta de la I cucla. EL 1dtctor oe In Caia Postal de
Se pagaran los alqnuileres de casa Ahorros, doctor Francisco Suarez Lo-
escuela petegul, informo ayer que con mo-
Inforin6 yer el administrator es- tivo de celebrarne boy, domingo el
colar-de La Habana, doctor Gabriel "Dia Universal del Ahorro", la In-
Garcia Galan, que pudo confirmar titucien que preside ha organizadoun
que el ministro de Educacidn. doc- acto radial que se IlevarA a efecto en
tor Aurelianno Sanchez Arango, ha- los cstudios de la Radioemisora RHC
bia hecho ctlivas gestiones para el (Cadena Azul) de ocho a pcho y me-
pago 'de los alquileres de las casps dia de la noche.
escuelis y que ello se efectuarin de El "Dia Universal' del Ahorro", co-
un moment' a otro. mo se sabe, fue 'teado par el Pri-
Tom6 posesli6n el Jefe de Ila policia de mer Congreso Internacional del Aho-
Ednucacl6n rro, celebrando en la ciudad de Mi-
Ante cl subsecretario adminisratit. An. Italia. en el afio de 1924 y en
vo, senoar Manuel Rivero Seticn. to- cuyo event estuvieron representados
mo posesl6n ayer el capitfin jtefe de 27 paiscs. Fue instituida esta fecha
la Politia Especial del inisterioa d del 31.de octubre par que en ella de
Educaci6n, eenor Armando Arbu- clausurd el Congreso.
cias. Su finaliaad es la de propenter al
Tambiln ocup 6 el cargo de primer desarrollo y divulgacidn, en todos lbs
teniente del cuerpo el senior Andrds passes del mundo, de los principals
Fernafindez Rodriguez. del ahorro y nlas bondades de su praic-
Asilstieron at acto el seflor Jesus tica. Sobre ltema tan interesante ha-
Tejeiro, la nseiorita Guillcrmjni Ro- blarAn el ministro de Comunicacio-
diriuez el doctor Rene HePaindcq nes, sefiqr Virgilio Perez, como pre-
Vila. el compaflero en el perloUdsiid sidente del Consejo de Vigilancla de
Gusiavn Navarrete y aotros funclona ila Caja Postal de Ahorros; el ubse-
rios y perlodistas. tcretarlo, sefor Carlos Marlstany co.
Tambldn tom6i peslain el doctor mo president del Consejo de Adml-
Manuel Anguto dtEnitracidn del proplo organlsmo, y el
Iualmernte ante ei oubsaciecitl, doctor Francisco Suaroc LpelAI.
ndminiltrairtin tomo posenitii el do'- como jefe de o t Caja Postal doA'-
tor Manuel Angulo proen-tor le rros.
Escuela Nonrmal de Las Vitlems, crino Et !nevva pa ador de Comnunlceaenes
e tetqSecnrietietntrurett, Pit- nla manana de ayer Om'pos-
mara ne comisetnide sn del cargo de pagatio dot del Inl-
maea en comsn i er Comunlcaciones el se1or Ra-
Anunela qune el tine. a el marten mon Quintero Divila, que fued nom-
tLamar posaealon Fernando Gonzilen biado recientemente.
Se anunct6 ayer en el Minlsterto Gestionando paoas
ide Educacid6n quemaiana. lunes o il ministro de Comunicaclones, se-
el martes asumirtI la DreclOn Gene- fior Virgllio'Pedrez Lipeiz. gestlona delot
ral de Isn n Ensfanza Pollttcni.a et Ministerio de Haqienda que destine
doctor Fernando Gonzolez, quc estu- to ermplcado para que, en ventani-
vo actuando en. un princplo como Ila habilitada al efecto, atienda en ia
delegado del minlnstro Aurel aro San- Administraci6n de Correon a loS que
chen Arango en esa dependencia, deban pagar el derecho de exporta-
Dicho cargo es el que venia des- cin paor bultos postales, librando a
empeflando el ingeniero Gabril 1o- lo dtintershonas delpnconveniente que
rOn que es proiesor le Agricultu- represent tener que Itr a hacer eon
rae en propledad del Centro Supe-
rior Pottdcnico de Celba del Agua. peracid6n a la Zona Fiscal.
La presentatl6n de las tarjeta de -
susUtutoas jets en las juntas de Educaci6n co-
Se ha hecho saber a los maestros rrespondientes, a fin de que lIs n6-
sustitutos que del prilmero al trnt de minas estdn a la firma elt dia 12 de
noviembre deben presenter sus tar- dicho mes.


EL MUNDO EN SUS MANOS


No obslance su precio econ6mico, el radio 5Q21 es un
Camp.b6a del Aire. Ud. quedari maravillado cuando escu-
che su beUs tonalidad obtenida por medio del sastema ac.
rico "Garganta Migica' y cuando ea quo ficil es sintoni-
oar las emisorat do todo el mundo.


Cuadrante modirno, bellamente ituminado. Onda Corns ci
ias bandis de 16 19, t1. 40, 49 y 60 metros. Circuito Si-
perheterodino muy selectivo. Cfrcuito de protecci6An coma-
pensada. Parm corriente alterna direct. Elegant mueble
plistico, capaz.de satisfacer el gusao mis exigent.


- Siusted sdlo se conforma con lo mejor. adquiera ahora su


-RCA


VICTOR


Distribulderes exelualves pars Cubat

HUMARA & LASTRA, S. en C.


Muralla 405 y 407


Tclfs. M-5650 y M-5659


LA ESTRELLA LA CASA DE LA MUSIC ELECTRICAL COMFORT. S. A. ANTONIO BLANCO CASA "ROYAL"
Gtihns 403 1-Tel. M-1965 Belrtcoln 262 -Tel U-545 ArAitad 456 Tel. M.8752 Montei40 Te. M-I1I2 nMoBit.673 Tel. M-6419


En la noche de ayer e oefectu6 en
las oflcmas del PrnTer.-.Mtnmstro la
ananciada nealtn conjUnta de la jun-
ta de Minlsiros y de la'comisl6dn tdec-
nica deI la Junta Nacional de Econo-
mia, bajo la prealdencia del doctor
Manuel Antonio dt Varona y con Ia
aistllnca del d minitro'de Agricultu-
re, ingeniero FrancSco Onrau Alsina;
el mtnlatro de Comunlmicones, sefnor
Virgllto Pdrea- el altnistro de Estado.
ingenlero Carlos etavi y los seftores
Rodolto Ar~ngo y Castro Ferragut.
del Minittrio de Agricultura; Ruben
Orti Lamadrld y Alberto Larragoltl.
del Minuterio de-Oomercio: Jod A.
Brvoyan. del Miniaterio del Trabajo:
Ruit Li.pes Fresquet y Joad A. Gue-
erra, del Ministerlo de Hacienda, y
Antonio VaIdti Rodriguen y Andrds
Vangaa OQ6m del Milstato de tEs-
Lado, nctuando de aecretario el doctor
Oustavo Outierre. ',
El mnlnlatro de Estado, ingenlero
Hevila, puson en conoclmlento de ]a
Junta que habidndonoe inlciado por
mas parten contr.t ntes del Acuerdo
de OLnebra sobre Atranceles y Comer-
clo de 30 de-octubre de 1947 aI labo-
rea prellmnaresa N para la acealtoo n de
Dlnmarnca,H Republica, Domincana,
XI Salvador, Filnlandia. Grecla, H aiti,
Italia, Nlost uau,, Perd, Sueota y
Uruguay, al Tratado Multilateral de
Cometi0o, Impertdba deiodir al Cuba
debt partlcipar o ho en las Ireo
clailonea arancelartas con dien
psB, y coOno dichas negoclacilbnes
Tnitan implcaclones que 'al ectaban
a material dIe a competencla de to-
MdoA Ion [nistarlnoa conm funclone' eco-
Ih6m1lcas. entoendia lq a Junta debl,
comO la've*t anter-Ihoter Is rena-
mendaeil6n que on aMe pertlnente
Ral oblerno.
Deopuds de mna amplia discusl6n
sobre las relaclone conwmrcitlen de
Cuba con Iq paaosea citadon, detla
wlaa~sdnt taentWam de lu nego-
clactone y dei la oonveniencla Tde
convocar a una lnformacldn' ptbllca
de Ion productores y oomericlanmtea a-
nrionale Intreinaidos en caM rreaclo-
nom m aoord6 panar a Ia coatLfin
iecnica la runUuon de i1 Cuba debe
pat-lclpar o no en Jai reftrldta ne-
olaclocne. y t &el Inftorme ae decl-
atmin por ia fmnsaUva. ronvocar la
intformacl6n piblica.
Vnlerin a neolnd Cuba T lon E.II.
tirndose acordadoo en- lo gon-
blerno. de Cuba y loa stados Unt-
don vola r a negclar detrmrnaidLs
prltda del arancel cubano reeren-
ena gaBoma, cmnua y paxammanerita:
media .nylon.; -oman huecaa s y ca-
n.ar., y la Interpretaclon de Ia no-
La.t dti tetrnunadsaa partldaj asobre
tjiden de al|od6n y ray6n el minLt-
ito de ESl-do tngenlero HenvLa. -in-


Trata la Junta de Economia de

las medidas contra la inflation

Entre ellas, eitI la de eliminar a lons intermediarios
artificiales. Se ocup6, ademais, de las negociaciones con II
pauses sobre aranceles. Posibilidad de informaci6n ptblica


resod e criterio en la Junta sobre dl-
chas renegooi.clones.
La Junta acordd recomendar qua se
Inlten inmedistaniente lan dilcustio-
nee prellmlnareo pnar determinars las
compensaclones que asolicitartan los
interses nortenamericanos y llamnr a
Informaciln escrita a los producto-
reo y comerclanttes nacionales afecta-
dos por dichas renegoclaciooes,
Media anUtl-inflaleansitas
La Junta aprob elo tnforme de la
Oomltifn TcWnica omobr eata mate-
rta, que nbntdtlza diehas medidas de
la aigulente manera:
Medidas da inmoedljs nrgencIa:
S1i,-Ellminaol6n de l esxaoclones
admlnistrativas ,legalet. 2.-EUmlna-
cltn tde Im prctUcasa comercialeft ill-
elta. 3.-limlnaclis tde -la conta-
bulaclones. 4.-Incrementacitn de laI
Imtoortactn de artfculon alimenticlos
defitcttaxion. B.--Rildo etablchimlen-
to de un rtgimen dte viglancia y pu-
bllcidtd de preclos y abastecimlentoa,
con objeto de que el Goblerno co-
nonna por lat mimo la realldad, y a
tin de aenfalar peridlicainente al pd-
blico Ion prectls equitativos, eataBle-
clendo el control de precloa.y abaste-
cimienlos sobre los n productbp que
sean objeto de agio. a, al a antertone
medilda no dieran resiltado. c.-.In-I


tensllcar la solicltud de cooperacl6n
de lo s productore y coamerclantes pa-
ra qu e cumplan voluntanlamente ]as
medtidas que rromiende el Goblerno,
y realizar .una intense campaft ar
medlio de cartels, la prensa. la radio.
el clane, para que el pdblico cooper,
negndose a adqulrir artlculo a pre-
cios mA s altos de los que pbiqimqe
el' Gobierno.
Medidas urgentes medlati
7-Reducclon de recim medi anc
la eltlmilnal6n de InermedIlanaos ar-
tiflclalea y lIa ccreacin de faclUdades
an la distribuclton de log prluctos
naclOnanies. 8 -IncrementaCLin de nla
ptodutccl6n naclonatl de allment'
defioitartos; v 0 -Vlortcln ecoonA6-
mate de.lo salario, con el tfin de
eviltar la Influencla Inflaclonlsta tde
Ion altoa salarios on obatacullzar Ila
politicas'-de altos nivelesa dO vids.
La Junta ktum6, por iltimo, quo
ia fdrMtulatLs ntl-lnflaclonittaa que
se sugieren deben ser levadas. la
reatidad inmediatminente paor las Mi-
nisteriec de Oobierno competentes
talgunas tie ellas estin ya apicAhn-
dae),. a trayvs c -las meItldan prAc-
tUca que ne propongan por nus fun-
clonarios.
La Junta hublen podldo neflolar
e.peeitcrtmenten las medldas qu e con-


. .. ........ I.......


:iSpIR&BBLIDREMENTE'
'JAYUD a dapejar su nariz oikmilda dondeouierma- ,- \ S
y moquea -v llarenhalado Vkka ]
weoil kate
Plta ntiynrau ad .a tc. a 41
AL NSTANTM MZ =nmmadimnkstd. deapenla Ia
noart .. y au rip m"a USc y Ibnn ~


lsider, mks prictican para Iptlamen-
tar las f6rmnulas que oe recomiendan
al Gobierno, pero aparte de que ac-
tualmente In Junta earec del perso-
nal y de Ios recursos materialel.ne-
cesarios parn ello, fued de opinion que
su labor debe limitarse a la formula-
cl6n de los puntos genraoles de una
political n ti-lnflaolontsta de emer-
gencia que sirva de gula a todpc los
Ministerios y organlsmos guberna-
mentales, evitfindose interertnr sla la-
bor" de stops en la esfera de su jurits-
dlccl6n.
La Junta estiUmd que a s6lo debe ase-
tuar en esta material cuando' sea ne-
ce-ario coordinar criterios en mate-
rlas que caigan bajo la urntedcion
de mais de un Minlsterlo, o cuando
expresamente seo I encomiende el 50-
fior Presidente de la tRepttblica, el
Consejo de Minlstron o alguno de lo1
mlnistros. '
Matana de trns
La Junta aprobd el intforme que
rlndi6 la Comnisi6n TcnicA favorable
al sacnrficio de machos de la ipe-
cie bovtlna y recommend que se to-
maen determunadaa medidas en re-
lacln con. el asacrtificio' de animals
hembrai de la propla especle, signifi-
eando ademi la convenlencia de qu
pir el Minsterto de AgrltCUlturm ae
diclten medidas pars una miAs clent-
rnea y econoimicas castracian del ga-
,nado vacuno.
RblaJa a e tietan a products agriclas
IA Junta, despu de oilra el Informe
de Ila Comisidn TecnJca sobre -eata
material, acordd:
1) Recomendar que se ILmLe a Joe
product s agrlcolaa alimentlcilos: 2)
que en convenlente determdnar i la
rebaja de'fetes ae proyecta con obe-
to de .uxillar a las nona agricolu
que sufrleron los efectos de lte Ilti-
mo ciclones o como medidas para
rebaJar el coso de vidals, puses en el
primer cao acaso aerla preferable no
gravar con eje auxlio a ha empnsas
de trapaporte, especialmente elmo-
torlzaido, quae -iene una deflclente
economla. y enfocar una contrtbuclon
general de toda la poblartdn, y en 01
Melundo casO, parece aaonejable
aoteteter un reajusLe general de lto-
dos los Lranmporte- 3i que dadu t lu
Implicaciones economicaa que Ia baja
puede tener en Io aLnfgresoa de laa
compUaftas terrovtarlaa y de tro u-
porte maorlzado y en la ooateabill- '
dad de lc s salaries de sus traaja-
dorealoprocede. rconocer ptenrno 1
iterlo del ConeJo de Mindtroa en
relact n con to expresadoa e l pA-
rrafo y aens dIe Iler I a conclu-
oonea. etur una Infoarmacan pu-
blica de ta nanres afeniada. Isa cua
deberia l evarse a 1 npr-icc coan-
tuntLnenoe con la ComiaSidn Naeloal
de TanpoOna-


4 h


LO MAS INGENIOSO


EQ JUGUETES MECANICOS


i/I ~A7~I

/, ~,,7t7t'# fti~7~'iz~t


Desde mafana lunes, 1

en nuestra vidriers de

Reina y Aguila, una

expert seiorita demos-

trar& el funcionamiento de

los mis nuevos juguetes

mechnicos que constituyen .

una verdadera sensaci6n y qut

ban de ser para ellos motivo

de satislacci6n y ae alegrla.


/


1


" Iff AF -


- -ye,


v


w


, I


. I


. I


I .I f :1 kf ;1


/ ~ ~ ~~F -IFti r */^


DIARIO DE LA MARINA


TILEVONOI -
r. -5mn . .M015
3p~in . .. M.SB01 -
Tlh; iM ." ..... M.WOi 5
U-Hl.


LA HABANA. DOMINGO. 31 DE OCTUBRE DE 1948


La Historia en Marcha

PISPUTAS EN LA GNU.-La Asamblea de sla ONU y
*J Consejo de Scgmuia.i.d de la gran organizaci6n mundial
ercada en San Francisco, actualmente en sesi6n en Paris, te
h.ui converlido en can.po dc Agramante. Los voceros de la;
dos grandes padres en dispute, los sovihticos de un lado v
Ils norteamericanos del otro, se lanzan imputaciones y vitu-
peos en lenguaje ian rudo y tan fuerte como acaso no hays
"iLr ejemplo'en nla histona de lI5 grades asambleas inter-
nactunales. Hay que lamentarlo, sin aentirlo much, des-
pues de todo. Las disputas pueden conducir ciertamente a
a lucha fisica entre los disputantes, lo mismo que a la gue-
ira entire las naciones. Es un hecho no menos cierto que
mienutras se dispute no se peolea, y que las imputaciones y los
vituperios que se lanzan loc contrincantes, bien pueden to-
marse como indicio de poca disposici6n a irse a las manos los
individ-ius o a idanzarse a la guerra Uasnaciones.-La presun-
cion o conjetura de que el rudo lenguaje que se esth em-
pieando en el Con:ejo de Seguridad es un indicio de que no
hay intenri6n de apelar a las armas par el moment, parece
S bien fundada si se consideran las costas con algn cuidado
En los Estadns Unidos se ban hebho oir, acaso con inm-
prudencia, las omrmosas palabras de algunos partidarios de
la "gurra preventive", a base de los espanLpsos efectos de
la bombs at6rmuca. Se ha hecho el cAiculo de que tal y tan
nr-inero de bombardeadores, con tantas y miLs cuanias bomn-
bas at6micas, en una brevisima campafia de 30 diss podrian
dlestruir v liquidar a Rusia. Poca duda puede caber de que
cntre los soviticos hay tamblin quienes opinan y screen cosa
fact, que tantas o mis cuantas divisions soviiticas, prot.-
gidas y ayudadas por decenas de millares de aeroplanos, po-
drian, con el concurso de la quinta column comUnista' en --
cada pals, arrasar a Europa en pocas semanas, Gran Bretafia
Inclusive. atacar a los norteamericanos en Corea, Jap6n y
Alaska, cortarles las lines de abastecimiento con centenates
de aubmarinos, y reducir los Estados Unidos a la impoten-
cla, si no obligarlos a capitular par el moment. Estos pla-
nes horrnlpllantes en el fondo no son realizables par el mo-
mento. Como a controversla se cbntinCa y el temor a debi-
liar ]a posici6rpropla debilita el esplritu de transigencia y
elimina el de cooperaci6n, prosigue la dispute, y sla violencia
del lenguaje se hate mis manlfiesta en cada session. Pero,
Io repito, y eslo no es una conclusion propia pues no tengo
informaciones ni arguments en que fundarla, sla nueva gue-
rra mniudial que algunos creen Inminent e impossible de pre-
venir, no parece proxima a producirse ni puede darse por
cierto que no podri llegar a evitarse.
LA CONCIENCIA NORTEAMERICANA Y LA BOMBA
ATOMICA.-Winstdn Churchill, que esti en posicion de sa-
ber y de medir el alcance y sla responsabilidad de lo que dice,
ha declarado dias aLris que dnlcamente la bomb at6m,;-c
en powder de los norteamerucanos es lo qnuo-antiene a Rusia.
Es possible que esth en lo cierto con respect a los dirigenles
de espiritu mis agresivo de la Union Sovitica- Pero puede
darse por ciero tinbi=n, que los norteomericanos, en nungin
caso, absolutamente en ninguno, usarin la bombs atomica en M8OI
usa guerra de agres16n contra Rusia. La utillzarin s6in si El Re
son agredidos, en usa del derecho inalienable a todo indivi- mas
duo, conua a todo pueblo, de la legitima defense. Sonr
Los norteamericanos tenian profundos motives para tra- Rrdi
tar de veneer v destruir el militarismo agresor japones. no ico d
menos odioso que sus congtneres de todos los tiemnos. Pearl qtitd
Harbor, Batam, la tremeidda lucis naval del Pacijflqo, y la
sangrtell cawquista de cads pequefia isladlel lnmbnso oota-
no, convertiUdt en formidable baluarte por los japoneses; cl *
horrendo sacrifioio de miles y miles de j6venes norteameri-
canos. forzosmamente seleccionados entire los miLs aptos ffzca
-- m-nalmente, y centre losde mayor coraje y fortaieza .,o--- --
rel. tenta que ser algae terriblemente doloroso para quienes
desdr Washington y en los altos mandos de escuadras, ej6r-
citos y divisions, lanzaban la juventud norteamerlcana n
los combates mis sangrientos y pavorosos de la historian AOt
Cuando IE.s posiciones se fueron conquistando una a una, .on Un g
pirdida de millares de vidas y el circulo de hierro se estre- bond
chasba contra el Japon. los directoreas responsables en Wasn- semil
lngTun. a quienes el genio" inventivo de los hombres e cien- t0. a
cia liabia puesto en las manos el arma diab6llca de la born- ridoac
ba at6mica, liubieron de planiearse el trigico dilema de uns dG
prolongacitn de la lucha con la perdida de otros muchoq acab
miles mis de jovenes norteamericanos o la destrucci6n de
un solo golpe de una o varlas ciudades japonesas. recurso
filtitmo pars hacer comprender al enemigo la inutilidad de
la resistencia y la total destrucci6n que esperaba al Jap6n.
en oaso de pretender prolongarla. Puestas en la balanza las
dos treenondas responsabilidades, la decision se hizo conocer
an Nagasaki Hiroshima. El efecto fue espantoso y fulmi- *
nante. El Jap6n se rindi6 sin condiciones y se ahorraron vi-
das norteamericanas;; un aiorro tambien, Ial fin y al cab". de
vidas japonesas.
UNA OPINION DE HENRY ADAMS.-Uno de nlos mis
Ilustres historiadores de los Estados Unidos, literate y di-
plontiticu no menos distinguido ni de menor renombre.
-enry Adams. escribi6 en alguno dce sus libros que el anglo-
sajan, y (on dste el angloamericano, no ponen en accidn to-
do el potential de energia de que disponen, en unsa contro-
ver-la o en una lucha armada, sino cuando se sienten per-
suadidos, de cualquiera manera que hayan llegado a estarlo.
de que la raz6n moral y la justicia estin de su partse. En lo
mas recondito de la conciencla de los hombres que decidie-
ron cl lanzamiento de la bomb at6mica sobre Hiroshima.
tiene que haber habidb la intima y profunda conviction de
que al airasar una ciudad basts sue cimientos con todos los
habila.ite de la misma, la razbn moral y la justicia, ante el
mas alto.tribunal huia-ib a o el Supremo Tribunal de Dios,
habrian de eximlrlos de toda culpa. Los norteaonericanos
cuniderarnn. arin con el sentido de una mis profunda res-
ponsabilidad moral, el usa de la bomb atomica contra Ru-
sla en Europa. No la usaran. seguramente. alino en el caso
exteino de una brutal agresin sovitlca armada, poniendo
en march la tremenda maquinaria de guerra preparada y
entrenada ddese el cientro de dlreccin del Kremlin.
Pero el cotrto numero de hombres que en el Kremilin
deliberan y decide par much que nsa su ciega y violent
asresivldad, pensurin lo que hacen, seguros de que n ,',ln
p bitrno norteamerlcano permitiri el arrasamlento del oc-
cldenst de Europa y la destruccl6n de sla Gpan Btetafa, de-
j.ndo en pellgro de destrucci6n tambin a los Estados Urn-
dos, Fin desatar sabre los agreiores toda sla fuerza destrncr-
tiva quo la bombs at6mica ha puosto en manon de Washlnq-
ton. stla'certldumbre refrena y refnrnari la violencla de
los ma agresavoa funclonarlos sovritlcoa, y darn fuer7. a
loa mis moderados y reflextvoi. En ee aentildo, la conclli-
alan do Churchill puede dars par clots.
RUSIA RECONOCE LA FJE.ZA DE LOS PRINCI- a,uuada par
PlOb DF. MORALIDAD Y JUSTICIA.-Leos marsiutas has do H se tirle
dccl.,rado frecuentemente que todi li ariani y todos los parilcipas en
rftur oo son buenos parn Ia conqulita 6 sum objetlvos. Hlan Concurrib a
vudlao a proclamar, en eate .rden, el repulalvo, falaz o In- clones Unida
mors, prncipio de que "el fin justifica los modioi". Sin em- y ha tomado
batgn. ontre I\ teoria y la practice msile habor gran distan- OGNU y' en cl
c-a. Los diroosors do is polihtIc moviilca Ano hab podado a-Iguta (ue o
dsh]ar tic roconoccr quo ontre el pracamsar *I principio de ch, ul puede
que I fin juilficia l]s medlias y el ponerlo en prnctica, bay cmmnie que
urM gran diferoncia. mundo, lodo
In ptintciplas de moralidad y de juolicla lien uuna .rio, ha de j
| pi-ufuinela ruin an la conctenctai.humanp. El fsrmldablo peso do justscia. d
do at Influolurim..so hits umntr mt on lai relaetns de In- ruble la cons-
duvtdui'n a IndIv-tduo crmn ertire las do lea puebloa unoa coan ideradru y v
;i iroL. En el curion do la Guorri Mundlal .Slundi, Rusta. presentantea


tO J6-AN.
ran Receptor de Cualro
os y deo muy notable
bilidod en lao ondas cor.
Potoniie y biusma Iono-
d Gabineol plAsitlco de
h0 modern y finisgimo
ado.


U-!


~,'ue.*


S**


* *


Al comprar iru nuevo radio,
hagl una buena inverpi6n de
mu dinero adquiera "su"
PHILIPS!; el radio que mu-
ch:o aoa ,despuis todavia le
harl excLaimar: 'ESTO SI ES

LIN RADIO!"


MOata aX.411-a-A.
El ltimro Receplor produc;ido en los fomosios
Laborolorio s PHILIPS de E;indhoven, Holanda,
con nuevas y may nofablei caracterhiicaa.
Nuevo isiemoa de bandas ulfra-n tanchodosa.
Nueivoa onoridad do extremodo belle.


A 64 S trWtr1ar4dotr/
I O1i 4 5 7.T e /14- 9s4 -y vos S i i A 5
I jf O'Rallly 457.T"l M1,944 S. Raisel iSS, ToI A.8511
t


Estiados Unudos y Gran BretaAa a la defense
rrio y de su existencia coma nation, accedip a
Suna labor de cooperaci6n pars a fines de pa/
San Francisco y suscrlbld la Cartp de l)a N,-
a. A partir de entonces, ha estado representadu
una partilcipacl6n acltva en in trabalos de Iu
gsl todas las conferenclas interniclonales. ahl'o
itra excepcion. En exas asambleus no se ha he-
Shacerse usa de la [uerzs, ni prorlamaise cinl-
iel fin justifica loIs medios. A la plena luz del
proplxito, lads *legacl6n, tod a political y tod.i
usRitcarse a base de principtos de moralidad y
e rapeto a loa valores humans que hacen po-
Ivencia entire lo hombre-s indivsdualmente cnnf-
de la misma manera entree los pueblos. L[A re-
soviuctcos no ie ban apartado de eua regisa y


ian procurado en adoenods caao Jt.-llit,,r In pol lull ulOVelica
en lsud. las cuestltlonea con plant's nihrleo % de LuiuIcia.
irn propaganda v cinico prori-dimienmt, pai reali.'ar lot
fineb de la political russ. Bin repiurar en Inn mledinns Piii-
Lleni.onte Per o sn .-dniitlend,)i tr,,i % ,otra finilidad. .qiti
-it, c-I I.echo opuesi.o, sint un forzo/o reconucimelenluuo de ulep
lot princlplos d moralidad y de )usticla tlienen ain iiir
fuerua incontirntabil eatre I.s humlbreH, sin la cual lai cuo-
.unid.ides humanna se desinlc'grarmn y, lis puebhlus sli-
ridn er, guerra permanence? La exisilenria de esas fucr/ai
n.or.ics. pesa en lam decisions de lo agreBores. l tanto o)rno
la fe In: cafnnes, v en Ila actualidad las de la bombs al6mica,
puesLo que mueve a los que manilnenen te en ellias, a defen-
lderse contra a agresiin brutal que no se deolene ino -ante
In fuer/a. Los dlrectnres de la political sovieticae s eftrer-
*r~iFrSllu en is pfIiiu i 3


La URSS ha sido quien orde
asesinato del conde Bemad

Per Alejandro Boizarlt


L .. au ,,ieia d i I- N U

d I MIA, or(ijm
n-, n i. a,,,r -' I ..... N-u.dr lirail y oienia.Ii.m u cii
me h are i k, n _.P. ri. 1 ...
,.1;a f. e n h., L.... It. -d '.
.1. r, ..L.,p,. s.,bieeid eO.i .,ai e..

roi.-ii)av di ceii.d0H Gu ISn. ro
Ile e d i i a ii.. .id. e -i .. .. ...
p e o'c, ..e _, .,- ..1 ~e s.


p...il J_.. i dd.,,.,J....iN
. .I i.. ,.,lr .... t, . d .oEie l ela {,, n ,o ,,,, r ,,L d r r ,h

Inc.% r e l mai u e i il er i|n ii
] ,i~ l e.'la T.d e .,uro .e n..., y e.,ri.rn
all S,, i se o, I., ma 0 l ins,,,
Pioie ae lO i la i .,,Ia ahirid..
S le n qo ha a~I -rn
do 0.nlcsad-a iui et.iciid i -
ai, ,a po,,I,... da i..i. pa.. l...-du 'iil'l iiia Ia Hr5 .
imh i i. ie ile u d nu a n u i r. ,
Irlal-udad do i.-.. ia. b ...
Pui ,idn lain ci c 'ide. m.u in
no .i m i ir- I Pr.,d ni-r ri-i
m ldrieine of 12 6 Inie,,,,, ..d ,e ,,,,,g ,n
ieo ead.,l-o h i.d e Ia ., ,.d . .


a lia ql u-or i sr drl ni... d.. id. '
p mu e a ha. eiiiia n.."aNOI ,I, ,-l-,,

mI lro aldlne mu ..1,= ,. ,
S lern cl ha reuId.., ,-,,- re.e
Imnt la V ed a. ,tdd d-,


mn Icrads l l a- te a ni-n dla e
doncalo Odau s .uu.i .l. A i

a is yl, Ila e to ha imn epliia ode Uave. Y.no Iemoinidun or
qulo ha s a uirdad illu illi d-
,rolan i dOlc ridi do a' c dl a
quo el de ioellii. d hIr l so do-
io ldc uria Ol i iinle uia l-
rlm "scmlecil L n r' dil h iqi,filn el Orlla6iO deo a AgoI la JnIlis

ulalda q o b rNJ a ,r a le u In Il n
omtlida on u, a is P.is
prrld. iipo 1 au e iur d ldo i NK,.
Rilosin l aouinilu, del mai qUi oi
omesna ldeoi nSern Inelle rell..de
auoineopnaui do vidrrra.dnuo d-a sum
nbI u d ed l Irror -lust Ius olu l. ou


a u r eid qne Io hpcen l tri l-nir-i
de iLrsu l. e p rn l tcllna iiiui.in de .
fpir tedrli e en ndm flc,,m soetilo,
Su a uuiulaomenilondo .r0- ien,-
lra nd lr ipridlrla i/ de a pal.
ddd on osle las lu-lu- Pei . l.-
eupik arllin dem~suiau- uipinJ,, i.-in
lamsrdnronelmiler,unos


MEn primr gar U R S S ior. od
a tls ni~~anijuul de o,aria1n ii.,,,

dli odlo le m E r nna orgailzain --.
unnlacl no m oiulla l d oli ii .a
pu-abiaa miomana suern" stgriitieu

alin le aia Le Onaurlila eu n IIIo c iilo .
io gnla de Ia Slern'n Ia esur liu do
oncon piunoas aioliecau. Todas acs
quroa ya iu lirairora onranbm-
uiIsos do lurSopa renurul y orion
ntal Sas purplds m.toan. estn is-
puradno on Ion mtoduoeaoii ltleos
.Sc muadmonls sun (InanluaI mI
prNopsanda pm lornn de InrI palon
sll lii aitluo: de I. U S S Ado-
naic. i aule mui be orn que una nr.
suanl-irln cBluinllaa uIn, ,ubapa ml.
us.misIn tlaArdbses det .mt-usa.

0uenos da en eail burden ,ull.m,
pies~ mInu laa itrdinom
'- as u Is ere. .I a. anri -ii
en u4ia diil prIn mnio ailn lIa tie-
iea.el6un de, ii ttoii Cumild. A ils
r Ifi-katuum a remln-tui. r-

'N U. u ii mimoii ndui oubri da
dualdo adia Judlam l inrud rumdiour


lihe Ic omp leter ent V es n el en
esas omauds udall Nomexidaecon,,=o
Ii pnbglarni n erabo de PaldeInha


Lo que pnUa prSeoranoe lara Il
do is4 undiaodna apilladuons Id l pu-

nilactln Losrapecfiaqdll,,am itlepheslNa Io n Soc mda puoalblel ,,
dus'pr aOilioGumedeo" a i." NKVII
musIdl~l(#'las suilU iuu I Li 5 5 Sq
-Elui CaOSuon" quenl oa ,rno.
ducida in Palemlnun ndiodo.a de lu-
chin comple[monui del connuldonu en
omiameonmarram No em ne-eanill
,,(lidugo 4Lfi.,i. ., 1: .e o....
Her un isan p *d ai lai1 d.i, po.
litca para1 r oI n Ior a.111 l No, i lp
iqulnn oar, lIs ma na deo di lI-a
made In U S S sarut todo
iKns arua ilerroulsaa do onue argh-
nls-acbn Laa % sperlailGlse indioeoc
quo han eat~udlad- Ia crlnu iur'ru
do las milquilnf Inicilraioa do l4n
quo m mliro la 1 Cermn hun rc--
n idod a I is d1uds pcir il i,, n lu c
lam pror1dlmlonlia doei s aiifriiaiii
IploplIr|a porn llHu.sin ri mdci lI
aortlco Luc a-us uilidi,du bI'lln-
olesna urhsrlPrzobb,.. e-qbo.quao.
qmuom'adcj a l,-eau- loud.. doespcts
eolugados, alid.., ano-daaus pre
niid lo "opoiu-i udI-. qu-e 015-
loran do irq r.-c,.el do lu sue-
peto do dh / ii 0 .. e aupArn u-,
do i nar, i. a pr l i i rt a ei ,-lTris.
In.ibeh~u. iru-ir..iu,.u lu,., uliurnuja
de lus a-eeh
u /Ii uLali,.d. irsnie que h-
dea. u-l.I i _a et cu-iu p.rs
III, e u irm. ho e lair.. ei-


a U R St -'j ,,l i.. h .. .l
',gc~lai nld iauulj rsl iii lu~uradam y.
il".:rl i,,r lu -Si lIo dal do T-Ill
U.,ul VuIiln do Ia iousum forin
.ulr Irs 0-., suidadig brlubuul, euuPIle- iinaid.U I
Es n-s. quo ponbtablo qae Io
quo dn porludisid ademigl do
Seo--,aa padldon'e cr1ad-
ie In nu I. .ambl.n Y en c rsp-
porl'- quoe bahim preparado pars Is
Ne Li na demaria, probabionu..r
Ict hare, monaion Adorns.l B.,
nadnuic may tullnui inrmiorh ..
Iiin. nos buso Inu,,a r, e, dc -li O
mu-ai Inuenioinis iia doo.,1. -u,.-n
nrols~i quoe ei unmtr crmi'P. .
mIbls do Is gtim.om d.u.,,,re ..
*nai5 0 ciie mu-nihl. lauci.,.0i. 1
,l'l~u In Li H iS s l -It, ..,.. .
.101000 uet,,g,,d,.. ,cm,, ,. . .. ,
iui, iuldlicio.te d ..,... 'w1
iui~u' ihol ,.u- ii..1iii I.r 1
Si-i,.r'. do i..,.......,
l1- ie uulrl,dila i. .....r., I,. .', dot
to.-u- ael a, .. .i... L.. h. I
N LI Id 0e .. ..' 1 .
.i-i o i Au h- u-l I .. i, i .,h. lu-t i
.u, ,, ,, h,,, ,. le
ursi, dot---- ,,,, h ... hi55l5eI''
tlelio. u dea I..' ,--u"-....- to-,'a
iS do sade,r isle .-.,. i.iu-.e
Firo~iui?,hi So c .- . ... i-L- u -. iui dt
elu- anadld~t,, ri h r i .... Iti 01h1'-
ri,.lauid.uli. uiinu. ,i, u-jr i,. t'r,,onaui
) I iiun,o .i.ilo do ',,ii. deulsi a.
in. 0.l iuueue.le .i. ic quo .P ullautluu
ens iiui s.ruP do Huinidi" Anti-lI
mu-s mtoudo clouniJl{al quo ,1,1i
ie in I mouu-r at'tlaar sules ulo opil--
hp,'ari~n rnio In. alemaidos noolra
,ndl.s aimrolins qua mi done. do,-
a rnon1utar
tarni ai u-c 0n lu-ll- ilumn, in


de 1-1uNNCO ""0j M

... e ,....uf vleU
SW.Ll. r i [e respectorE
P', u- e n. Pluanm aoD, .1 E
L. uidlicid doi mol t
r,.rr oe lha. un
p..,, I s arco n deo .
.. o ae Lydda iA...l
I .. r...,,u-rdoe m awe
e e Le P,-1.1`n1
up or i'.i.r.lnm coam~S' i..-., ri, irali condue ..
I... eii, ..,) medliador. ,
.ir P=,isI,uui~Pl..Ides-anti' O
,e r f.,-.i,,a curibideraroa I11
in Ii, u-ni iLOCO11lr
r. i. u, del p lan
ii -i uiiaiilO en e
H.,. i, .,_, la *uprem ,iiti4"d
a.JI., e haer unla.
r,. ,-,, ...,molianm a .n O
I, .iL.,io a 0. N
-,. eruad que a
o,. ia -.ci~cion dle p~nef Hif|
L ,itdO inI ddtpolctin do
h-ul,, e nu ba t pari 4s-an.
Ic cui.ilieusi a muerts. la
to nia rez.)nes. .
Pur oira parts. @1 m1isMo
qie fIe miseqinado B ,.,
17 de etliiemibrel. @
Tlie J, J si Stndard", 4rW
iILB O r, Londres. publte.
a ul ,liOtulado Israel I
Bei. iadoe Sl de .cla. '
oma- La anlitud do OI'C
con respecloa l condo
_,de'.L ilado Mayor bH
er -en el iursodo de itn
>elcan "*mu crilca y
uia pures e desoe shorn et
di.ilur I ofensuva l amin
ia 0 N U. IsraeLl ri
lh.ber rowo m armimiclo # A)
l ..l I ue l.lu Arab y.,
a u ia hubilantem a
.,brr deslruidco ireo pItthi
iI.eCrr'a de Haifta. al habe
d.,.id,, er, PaSullna un nn|
ruin .-irp y si haber I
...e. >od. r-., deupuls dokh
cli t ....i. del armritllcitlo '.
'ie.l iii,l,au fd el conla-" 1
d.ie fuu dsesiudo. 7 .
hSn beneirloo de qulin
el crime .
;E. nil anrguo prinelpio 1do.--
I_1iouu.kr a quitn o t.
pr-,,.ce tenericin. Esti elatar
el n.-,mlr'idln de BernadotilB no'
,le oprnoechar a cause lX1
1 n.u 1 l "nirarto no pueda,
cmyp.onmeterli. Un Estado M
qule empileza mu exslincia cia .
crime de importiia tnten!--
IaHl cometidn a sangrc fri, nol
de esprerar sino una reraccihn,
fnvornile, arricsgAndr.ac a
1 er contra #J ta opinion
mundial Es. s imlaim 'erdcii
el Iappon.' de Betnaiaitte&
Y N U. perjludlcaibm autin mki U
na delo Eiado de Israel y quot
ulirri o pudo penmar que hocla
ta cetir r del mil *I menons.
no has que olvldar qiie Is n
de Beinadoltle no uprime su
S puilt '. qe deberk er preesi
N A- pus. e hi..uy poco probe%
h qC us IsNuliorldudes oficialet".
I.i.rl li.vin dr. .d, la mIN uer I,
S Bernaclutme Pe.i e mauypail
qio i dnu iiil..c,.ii niedidani
d u- piuicinoi pFulA garantiuart .
r..idud del ne.ul.uidor de in I
N U .
Pe ,,litnl..racrlmens ur
P- 4,, ,inlo. 1 fefte crimen SiP
Drneficin ni I at icio de Israel III
u la c>sa judia rn general, benelfr
*. 'ioiiuii osro q.e e Is a Un16n S O.
iielc m.tormerie luaicsdr-s-j
u mL r .unso. de Puleotina ein If
0 Cinica lonmd una panie an acthl
-ciro clanoeitina e .
AdenI&S ppeiperando elt asesnasto'
de Berndoal la tl IU S. .iy1
cdnia flne, multiple La mauc.x
del nmedidor de la 0. N. U, a- V
in iun goipe Irreparable ial pr'atlall
de Pliu ultima y hace diflcIL sl B'o
iirposible toda mediscl6n uUlerivo,
Ademnias produce un descrdlto t..
mol anie la opinion public respebi
Ino a m ortanlzacl6n "Stnte y pay ;
ne en pe9llro uu rouelaclonesa con
gi-Hierno de i.rael No cabe dentr'
de li q cmtumbres de los seoslno4'
de iuiindiciu a agrandeB voctals
riepu-uin.ullddd de su c iucmie.l
MomCU hm furzadu a Is"tern"
Jelu-rarse iulur ade este asl
'Sutni tl iguln' de V1s1
riai'e de usi Lci.udcas y tir
oe,-- p,,i isc-iar de deaim
u.d..r u i. S&ir'-,'. pars renr
i apuuo utriL,,, dtl Goblcnon
lii.. o h, ier du Outl manera, 1
I .lii. ,, I i r bajo miil
ielle ,id .i.., quinia coaml
r .,.. 1i,,. Pai estine.
La quinal i,.umne On l se0l3
Nu , ....... ...idar, nen a ti
q.,e l .. ,..i, ....lento impo rto t
le .( r,, i .,,-ido On Pa]el
u,..p.,, .,, ,.. ..... .uclmternto del afc
lad. 0r I-,.i- ] p,.r la U. R. .
I. ljr-,j,, rir .amnarasd im I
n.,,...'... ili.ello en Tel-AvIvt
.1 r -u. ,iniponente ealdo 1)
(.. u,,h.inarlos, aging
.In .ejern osG. its.
i -,.. j jlda que. en ete i
I. ,,.,.i...s comior en to da
,i.uo. ric. de oa soviets.
.-- e-r.ecilaialala. eniarg
ii. iii,. rsas de cogier en
...... .. i, Si.rn'. con objet 'i
i d' Li IA1 un eslabdii palf
. I.'i iEjtrelIu roa '
Ii -imcu- llriiiicatn
., .hli nii,,ur jutdorhndlnl,
L i er a I l.rion
i, a d dupiur miedi,,l,
uri ...,I M,.cu not r pi.e,-- delM
P,, 0r,.1 11 .1 in ihip,.-,. ii do,


............... l........... *^"eMdHio
IC t'i,.ip 1(.l d,, dor.' ,' 4
---,iii., i .ii iin .i'.. >.- >'' iP i
Siio. l i d e un fr ,,,j,,i-n Un
Niina ~ ~ ~ lu Den x n ia&
rdo-i-,i do f.(ll- I.., i ii ham
rnii .d.',-eLh.e.ir C-,,ca,

I leild d o In I... P*il-'AVIV,
h i d l' i~ hIl'i Otid do in Di


cn~n i do Ol emmuaJadno am
Nuci =lm, on us induau-
do itln m eile e s-b"
Isrydlurs do ,ui-a !1~


AN0 CXV


PAGINA


---Im


r ., *_. -, ;.; '
':P G. .MM.,..
pAG T'TAR sA>- .. '

'P EN$AN DO


iiene Is Puadcula^W rl*
Una mujar q4r t *WlimS m
cmbaraada. Is kMa ,am
quo hirer ae -wt
opartder unae t
Es de una iti; gt At a
ai.a primer v Ii ,Ots.-
so ants: no p W 1 N *W ito
prscno de salaUr doe m4dudAm -m
senLdo, mnoa PM 'ift 3' -i _a m -
lds an una futu Mn. 1 r
sometd tla una a bitt
cionssn obrN pOW-b __irw___ddWa
que haysa podfe Wis't -tSl.T
que ,da jtutoem' -ilciv t1-
fluencs-. aobT*..l poAal d* t a
cratura an ltm h _O'. "
-Y qu6 miumaadada, as Ista-.
reiarin avadlgU. aM mUfatUr
madra a niNlJt J mOlieMO Di
unm manar rsk 0is 4pum a-,4.
cin quoea d-, VALaLe lGunate
"no le s u aisu am A d
84 v ltag* Iu9tW qua 6t1 0WM
Usa Maponja M 'arbe 'a pl
iud lodo lo =.p ew Inl per lam -
trallas maz ji- ahtr asi


h.iimnano, un nioO en lal meJoro.
r...dlrlone poaslbles

Entra am ma megund la f Is IWtbba
eontra la afttiu en 7M4x4e A
CIODAD DE MEXICO, (APLA).-
Ltli lntiando en su egunda fase la
luicha que, con maxlmi Intensldad em-
tin reallsando has ulnrldnalie sani-
tilarna mxieamn- control I apidemlai
dr iftlnsa aallada haie ya varlns ms-
sea La prlmer a lame. mratana del ia-
ns mfertaldn ha cnneluldo ya dett-
n tlvamonte. Se stl procedlisndo
shrnma Islasunsacln en. tanl* in
tl-d al-_anarIn mixicano,. anUncliAn- -
daiq,s harem dictelrbrs do ietea On
sm rn ri non tO 7 ulpo., Intelaredoa
,'va ir enirn. ral UP rna C C
al isnnolar an rIesI.I c.a ri p nI
.hi o nmimmPsi me-

LA LIRSS HA...
Scm. .tis.a pi-aauI
Aleims *lgdIest dit as mk m rrds
SIs lliada d* le Iphav a Til-Aliv.
doilltgalnes rnmrelarales" d
batsl marrholme II 'antirn irto s1.
d ilsi mNo t la a "-I'l a V ann
t, m l fli a 'aoi. tanni
aari~a I. *l.-ni a~u n.niiinrill"
CMdo de In .a1l0lli. de Im I' R
ia. i N otb.0d.a. ,- q,. Itn
wae rden i Ia r -nnra d atga-
$,I& Aiallo1 u a mr,. d el amm
Ilmallad, ~"e. aIs itbri.
,,1040 It rr"i"ds tn Pa


ASOOX1


Matttin nr I A MusiiA -rvmmiIrn -u nrl'nrTm-in nF 1iAA


EN


La adairacidm q uohape 1. ta-h plmit d tas. m a., 1a a
major hoameajo quo ma Is piad- gar a a bue n adm. Pan
addarlas a couquiwta a idal, af qua plltcmoS cada dolage
itea pifti ,d Paricltai a, Waj'a dJir.ccida del Dr. Fidel N Mls
Carri- j Is colaboraciid de tode los aMpocialahs qua prteime.
cta *I id6- -ci-wi faculiaftie do I Iamticida qie I dridge.


El B. C. y G.r-7
aro ei W r. Carlos Ma s rs "--.--


Cuide i J e su hijo

desde.;."" denke

....^ / nl ... o
l ,CH.A.S ma- Zlm--mM mj l a Maormax que,a.
.ire- [T- 2 mn 'Vt arldar mhuazao. unn
pr-,-, 6u-; ema-'- detris do otro, han logrado tener
t,,:, br m a Was mUY amano y muy hermosos
fi'i".- li,_olCtg co ,1 dop iu ds o tr atamienta midlcos
n',rml en A>u vl- mblen dirlgldo.
0,: ir mUjajr .. '-Natiuralmenta. 'que Ia muJer que
:Ii ahi '"Jenenff 7a e"b quae tene una enfermedad
,-di ia ra T"6D,- -dxt-dMclne Asca-debe-t-raar-de-
Fern rand& Be tones hbiQ hut despudi de habar
r-pilda en mea rf ddo Matid a un j.rfecto plan
ftii.ncia v aen do uriol6n. Lit mujr que sablen.
esb norrnalidad do. a Bf ati dm d no a curea in-
pars dejar trldhndrrit,,, adt f 94 ts u r Pt4'lita. no puede lie-.
enaciin sinm el ma ini -Sada '- at I* br .de Madre c on todo
baiendocrorrerprgavexl *jn..B al OWA al"nldo qua eats palabra
Wair de su future e apL f _eincerm'_
elu *n 1 0o Ly* &mdL&k aur0 needed de a ceual hi-
gernlmen9 ulamarla 1U atulia. 'm wIm ndl sI t'afubmrculoila
La Ceni a -i ti a m, Z" o- iguainante causante de
cha en eaIos UtlM o d OI y mitil 7 abortos. pero dstoa no
mc cas axlomit Uanasqu 's im In puatlrularidad doe Is an-
ri, I-ene al Iat. h 'tciores. Eata anftermnedad no in-
oilRir noy au imi ls piikmi. aebt to-ia.tain 61o par al n flo que pue-
l.:,do. en lon co s Bm q msd"- aaluIS CR ae gusilda y porque fe-
,hie propiclTila. I ,1" a. . Iiwnt eUall no &e hereda. alno por
Ei rcnljunrO do lMadre. puesto que algunas in-
twien poar objeto 3o!- -WWi "reulosta empeoran nolublehiniie
cm aanos mnp as l' q-i&'llMAma ton el embarazo y., par Io lanlo. IIhI
Pueciuliura FrenWl )ff m CW '?, do e tat bajo Ia constane ligllidn-
ch.i de oitra manm 10 ',m As _uf del m6dlco, para que alte pue-
cMdar atl hij 4 l do to oar todu'pquellias prer ,uclo-
til,.ira madre aon tai d'I Ma* par evilar que Be recrudezra
cn. En Ia PtuarlGMltMjWN 1 A.& a *sintmedad qu tanto dafto le
euien mucho eemi.t 7y1 6 "3. V it hieer a alla y a mu propio hllo
miendain muehom au"umoM: Tonamoi., pues, present e xa1 don
n dirigiduas dZlr Nt1tMI imu1- ahl acelorM que hemno citado cuan-
dre. pero qua U fs t m'nulq. do pretendeamoa tender un h ilo eas
fl.rencals obr- wI a ft t it, 1 M wU u qulere dlefrutar de I fell-
esn queramos f m.lW ai lt lad motal y llpuirltual que eato re-
amabraa.da db e WS,, Ji, m 'R mnx
in de displnu pu.a a ag-- I a
I,. que sea pob II dM. LaF- .-
iz y lograr cor *it 1fOi ds p'1
sibilldadu tamblft, 'S/iiaW J .
ro,-pante quo o --u.. ,
mejor upo lip dea .. Irt iculo doe
La lactncla natml* < .' *' .it... .'" M .
con o 1 ap1-0 a1i TIMES". pub
filamoBriu e a* ,36 I be.
torn la loOsta w aHmuoMm Yowr k al di n9


Lu aulorndadem clenli~ieis set
rhundo enlern omaron con muicha
resira Is i-Irabajos -de-Calmee-t
y Guernn y en muchos c asa me lea
cenaur ableirtamrente.
Un desgraclado accildentie ocurrl-
do en Alemanla cuandso s comenz6
a ensayar este ustemna de inmunlza-
ciAn y qua prolujo Ia muerte a
n.uchos nifios tuvo gran reaonanclk.
Aunque se prob6 absolutamente
que Il acdcdente se debl6 a un error
i- preparar- las vacuniss-porqcle-we-
guardaron en el miimo refngera-
dor baciloa de Calmeltte-Guerin y
bacilos tuberculoaos ,trulenlos, la
resonancia mundlal del accidenLe
perjudic6 nolablemenie Ia reputa-
.in del B C. G.
En muchos caasu se lleg6 a declr
que en cierlas condlclonesi el
B C. G puede ,ecobrar mu powder
paru producer la enfermedad Em-
ts a ha probadsl helta l. maoledad
eque ea abaelotamente falm. El
B- C. G. anid puede praduaclr lesl-
nD Imberamuloas.
Esto asti ya wuera de today dla-
cyil6n, pero Io que saun se dilcute
en 'el mundo entero es Ia utilldad
del B. C. G.
Las escuelau de medlcina de
Francla y la muy notable de Sue-
cia eatin decididinenie a su factor.
En Inglalerra ae Ie combat am


Los cuidad

los seis mi
lPr al Dr.
Cualquliera que sea la edad
L.n nilo. lempre esle requlere
atencl6n aollctas y esmerada de
medico pama Fu correcio ydort
nesarrollo Deide el moment
oe las primerae preocupacionbsm
gicar. es el pleno cpnv-encimlento

que sie le haays probado y en
Eatadoa UmOdosilai opinlones es
dlvilaldla
En Cubk aounque todamia no I
cocluslones defintllivas parere i
aus i5sultados han sido lasorab
El B C G debe administrarn
lo n fios en los primeros diez i
de au vida y en esas condicio
-creemoa-que no ten pe hlgro
ninguna clasie y estlmamoa qua <
tivamente ofrece al nilo un C
to grado de protecci6n antrais
enfermedad.
Ahora bjen. se debe insisltr
que hasia el momenLO present
annma mis poderosa contra Ia
berculosia es ia lsnvesllgacl6n
mauclosa do Ioa enfermon canloa
*os. su alilaineneo etetilvo y
Iralanmlento iiimedato parsin lo
coniamo'en Cuba con muy pc
satanatorla y organizaciones il
lure*.
Deseanmos alnceramenie se c
plele y equipe debldamenle el I
piltal do Topes de Collasntes
nbandone la Isridicula Idea de c
verlrlo en cen.ro turlstlco y
conatruyan much olroe sanalo
de los cualesi en verfdad muy
cesJltadosa estamos.


TRADUCCION*-


"THE NEW YORK AYUDA PARA LA DETROIT EDISON

licado On NoW LA COMISION ESTAfAL AUTORIZA RUCCION

P de Julio de 1948 N LOS DoESCUENTOS A CLIENTSS


sus


I


VUAKIU ULf LA< MUUK \.~-WtMINUUi y I LX L u^'nL~i


La Compafila Detroit Edison, que suminisrra electcricidad a la po- .
pulosa ciudad de Detroit. notable por su produccidn automovilistica, es
ocra del crecientc numero de empress dc lctcricidad que en disrintos
pauses, Han tcenido necesidad de elevar sus carifas, a fin dc poder neutra-
lizar los grandes aufnentos experimentados en sus propios gastos.

T Tamln en Cuba hemos lnfron'tado un'crecicnte aumento en

nuestros gasros de operaci6n;.sin embargo, mi humerosa clicntela sigue

disfrutando d c mi servicio elctrico a los mismos precious qae me fucron
fiiados en 1933, y adn mis bajos pars los que tienen Tarifas Opcionales. '


L 5aJ
n^BiBn~l~^B~i~aH~B.B::^00


:. ur. 1 IYW


B C y G. son la inlciales. de
Bacir. Calmelti y Gueriti y han si-
ddo adopisdas univerulalnmnte pars
desaignar un lipo de bacilo tuber-
culoso cultivado par easito eminen-
leas Inveligadores frcataea.l de tal
modo que usado en forma de vcu-
na aumenlaron la reslitencia de los
nifios coilra ]a Tuberculosls
El espermento me bmaa en la
propledad que al-ne cai todos los
microblos productorel de anferme-
-dades de-perder au virulencla o eia'
la capacidad de producer la infer-
medad cuando se cultivan on I la.
boratorio d.ndol.s pare su atlmen-
,aci6n suslancias quimica. Cuan-
co los microbios se rutnlvan y se
alhmenan con ularcias proceden-
Les do telldos de dililnlue namn-
eIra puieden tuitsrar y an m umen-
1-e L, % uitUE,C I
De.pi.?s de h rce arilas de paclen-
lea esiiidOs tun curieles y motion.
anin Ics que uion faclidad conitaen
la Tuberiilosis en losI cualei el
B. C G demoastr mu poder prot4
teclo i Calmesle y Guerln decidlal
ron eiia)ar su procedLmlento en.
el ner humano mezclando au ba-'
tiio con una cuchnaradltla de leche.
Un ad. mAs Iarde publlcaron el
leoullhdo de s.u experlmenlot que
ellos cunsilderaron muy satislacto-
rios.


KUJOS'


os'desu bebe a

Leses de edad
Pedro ChveatGarela) .
de que ha ventdo al m undo. atin tarts
la o defector onganiltos que compro-
un mean lu vitalldad o au progress
real luturo Deaputs. u alpnenLacJd6n
en natural o artificial, sun progreseo
isa inicliale, au rurvea de peso, etc. has-
16- Ia que enmra de Uno en el n cgun-
i oo aeinestre de u vilda en que.
a peFar, de evcrntrarte con mayor
los f rdleza y vlUIalldad.sno por--eso
gsn deben de deaprencuparse las ma-
dres y par el contrario siemprea es
hay aconrsejable redobtar sus atenclones
qu e aIncremenlar vu vigilancia.
les. En primer lusar, es necesario sa-
e a ber que todo nido cuando nace po-
Uie tee en au organlasmo ciertas defen-
nea can naturafesa o inmunldad, prove-
-do--nintLes-de lamadre __quele ha-
ic- cen inmune o refractario a gran
h- nlmnero de enfermedades infecclo-
a I mat
Tales defense van desaparecien-
en do paulaunamente en los primeros
iel aels menes de vida y cuando el ni-
tu- fio llega a eas edad ya ea possible
ml- que au organlshoa contraiga gran
gi10- numero de enfermedades infeccio-
u soss con mayor faciildad qua en us'
lal prnimeroa mcies de nacimliento,
cam Es tambl6n a Ia edad de Ion fel
meses en que acusi slempre los nl-
Cm- Rlscomlenzan su primer brote den-
ore- larlo Sobre esto deseo repetir, una
vet mA". nueatra opinl6n con rela-
y a cl6n al proceso de Is denticidn de
o s lon nihos Al igual qua la Jnmensa
rios mayoral de los midlcos, no treo
rip que la dentici6n. que eas un pro-
(eso normal y lisiol6gieo pueda ser
nausantes de lou diversos trastornos
dlgestilvos,. y resplratorlos, febrilec
o no, que el nlflo a eate edad casli
slemipre present. Si acepta mai
bien, qua sean puras coincidenciao
sin otra relacl6n de intlmldad coma
muchos famlllaret aceptan asin dis-
cusl6n alguna.
Ahora blen, indlcutlblemente es
clenro qua existen muebos nifts
nerviosam. en grado 'lump, an loI
cualas al process do la dentici6n al-
ltera alo mu orgenisnao, haci6ndo-
lea mus'eptbles para preaentar al-
gunos trastornot caonq laI snterior-
.neanta presentadot, aiempre que
broke alguna pleza dentarih.
Eao hemos podido olb earvarlo a
iravtd de nuestra experlencia per-
sonal y en la de muchos otroa corn-
paerosa de laborers.
Muchas veces, lons primer$ ca-
blos de alimentacl6n de lmporta, -
cia. s orealizan al cumplir el nido
los sells mess de edad. Y'si he ol-
do criado a pecho, es a esta edad
precii.imente en sla que ca si slem-
pre se Ie indica sua primeros bibe-
ione. de leche de vaca.
En arras ocasiones, cuando no se
ha necho mis prematuramente,
lamblen a loas sels mese es que
ie Ie sumlinistran us primeros all-
menlos vegetables o sus primeras
paplllas de cereals. pueS aunque
muchas veces de acuerdo con Ia
Idloasincraita y dearrollo del niflo.
se suele bacer mucho ants., carl
slempre esperamo a tal edad parn
reallzar eistd alulesa en as u allmen-
laclon balanceada.
t-rr-rrn-td-ssntme-iornrenme- -ex-
p-oji-n se cnmprendera por qus a
enla edad eas que pueden presWOlTl-
se muchos Iratarimsol digestivos ya
sea blen por inadaptacian del o de
Ins n ue'o a allmentos al organlsmo
del nin n debijds a cambloi Iniem-n-
pestllos en mU plan do allimenlaclt6n
Vean pusse. mls ealtlmadas lecto-
ra coiio hay que esmerar los cu-
dados de su bebe cuando iesi im-
pie loIs sels metes de edad.
La labor del medico del nlio Bea
Inicia carando el pequeilo paclenLe
liega al mundo y lermina sabe
Dor cuAndo lermna' Pues st co-
ai labs precaucloupes y reiponoili-
aod de los padres nunca epcuen-
S,1n fi. aimbien las del medico de
iii no L.Lnguldecen nurU.ca. porque
.uii urico aan es devolver la salud
quebranlada a FU pequeno pacien-
ie o mejor siun. preiservarra y ull-
varia de mcuerdo en los carnones de'
Isa mediclna modern
Anora oien. es neces-rio liner
presence que exislen n 1n ida oe
los nifin elapss especialet en mU
desarrollo que requieren una sicn-
ci0n esmermda de padres y midicos
para el logro de un grand ideal de
am boa
La salud perfects del pequefio
babe
Lspanrua eonslderables anumentos ei
t eirportaclonlms aleman
FrlANCFORT. Alemania. (APLA)
-La posibilidad de que las Agencis
CcnjunLa (anglonorteamericana), di
l.nportsci- n y Exportaci6n se extieW
na prs a Inctuir la organizaci6n asimi
lar de la zona sfrancesa. permittri
levar hasia el nivel de 125 millone
de dolares anuales el volume de nu
i.eracior.'es, de acuerdo con un a in
lhrmacin proporclonada en dota. E
,elot Pierre Arnal, jele do la orga
niracion de Importaci6n y Exporta
i-',n de la zona francesa Inrorm6 qu
el volume d e las importaciones :
exportaclones efectuadas por ese or
ganlsmo es priActlcamente equivalent
tic. Reveal que en 1947 y 1946 la zo
nn franceia do Alemania exported
riercaderlaa diverse p or valor di
.4500,tOO d6lares; 124.000.000 d6lare
on 1M47. y 85.000,000 de dilareo n Io
)irimerna nUeva mele8 di 1948. El
Os. mnsmen perlodost, lea lnspoirtsio
.se efectuadas alcaniaron a lao ci
frais rspectlvau de 48.000,000 de d6
Iarea, 13S.000.000 de d61ares y 115 ml
llonei de dilars. a Io que deben ato
dIes. 11.000.000 di d61orel correl
pondlenten al Plan Marshall. Miani
test6 finalmente que en 1945 y 154i
]:i zona francesa de Alemania envii
ii c9 pot tunis di suu esportaclonn
Francia )" el iT nor cleneo en 1941

Maetea mupoetd lta nlaia
aeomremeal chllessa
SANTIAGO DE CHILE. IAPLA)
La bmlanu comerclal chllena corres
tondlente a loe prlmerom ilete meae
del ano en curun. muestra un aupe
ivll di mai de 100000.000 de peso
orn Ea flerts. an il perlodo consti
i'ido. Chile export6 mercaderlai d.
iertna por vlor d 821/.700.000 pc-O
5-ro. Imporlando por valar di
o20806.000, quedando un mirien. Ia
irabla a Chill, de ID0.5O.DO0 peiol
r-n, lo qua aqut-ale aprmos.issadanan
a 2 a72.5O dilares


ra ir al Alexanderplatz al haber
antes revisado riguroamenta 1
contenido de su cartora, dajando
en case todo su dinero occldental
Los rusos, en casp 4e "razzia", It
encarcelarin inexorablemente a1
descubrir un cintimo "fmcista" an
su bolsilo. ..
Se comprende que tales vejacto-
nes hayan provocado unsa honda
reacei6n anticomuninta en cl .pua-
blo berlin. Mias afun: en el pue-.
blo alemin. No cabe duda. que la
bestialidad sovidtica ha servido de
catalizador para el resurgimiento
national de l pueblo germAnico.
Frente al ataque de Moaud se han
descartado las antiguals disenslones.
Es en Berlin, centro del Segundo
y Tercer Reich, donde se forja hay
en clerto modo el Cuarto. Y aon.
los amricanose, ctyasi superfortale.
zas destruyeron antafio la capital
del Reich hitleriano,a la que lie.
van hoy viveres a Ta poblaei6n ber-
linesa y vigortzans la reoiatiena
contra el ataque ruso.
Entre las ruina, de BerUn he
podido asilstir al reurSlmnlento del
nuevo nacionalismo elemn. Pots-'
darner Plat-" yerr escmarlto-dbu- ---
tidaes ovilticas para apoderarse do
palsanos alemane. y mlltarm an-
glosajones, boy punto do atraccifn
para los curlooso quie quieren ha-
cer una excursion al &I"entet". Htay
alambrades. De nuestro lado. en la
, Potsdamen Strasse, son -oB M. P.
amnerlcanos, con casaeo blano, quje-
-nes etin die *auzdis lEn o a.'lal p
zigen Strasse distingo Iou iluetae
de loa policies sovylitica al servlcio
del rebelde Markgraf, destituido
por el Ayuntamiento.
Qu i e msar-hen lo.rusoes y ous
limpiabotas alemanes!", dice una
sefiora de median a edad. "Muy
bien", aplaude un Joven. "Toda es-
ta gentuza que vinoe a Alemania
despuis de la guerra debe regfe-
sar a Mioscul". El que habla tiene
unos veinticinco arios. Vista pan-
tal6n military y me dice que setu-
vo prisionero en Inglaterra. Es so-
cialista. Eo es lo interusante: We
son los ex nazis. sino miembros
del partido soeialdemi6crata los qua
estAn en sla vanguardia del antice-
munismo y representan al- propio
tempo el nuevo centralimo ale-
mian. Ser uh oven. soeiallsta,
miembro de las juventudes 'soal-
dem6cratas, quien una emnana mils
tarde arranca la bnders raja do la
Puerta dea Brandeburgo y, a eom-
bio de ello, recibe una bala ovit-
tica en el ienlitre- Seob. loa mociglis-
tas Schumacher, Reuter, etc., los
que defiendlen la stes ian Bonn do
que el eiceh no sucumb16 con Is
capitulaci6n, sino que osublite eo-
mo entidad legal y seberana, anIen-
tras los cat61icos del parUtido social-
cristiano ennabezado par el doctor
Adenaner propugnan la Idea fde.-
ralista y connideran el Reich do
Bismarck y Hitler defilnitivamento
periclitado. I
Existe de nuevo Una tfuerza na-
cional entire el Rin y el Oder, So
trata del antiguo movimiento re-
visilonista, perteneciente a la SI.
gunda Interacional, que poar mile-
do al comuninms tiende a transior-
mirse en un laborismo al estilo in-
91is y encaurA al nacionaliumo re-
naciente.
El bloqueo de Berlin rejuvenece
y rehabihta Ia s vieja capital prusia-
na y' Ishaarce, tra ive. promotore-
de A unilficai6n alenan,. Todosna
los alemanes miran con admlrsei6nl
hacla Berlin y no dean de mania-
lesitr su- gratritud par'IlaS 'colectfas
y env1on doe iverae qua os hacen
An flaor dei us compatriotauame.
na-rns EnarEmom aorgullosao do
rieltra eJa caital -ha oldo de-
cir nait en RenanJa en B viera.
De lal modo Ia cludad dal Spre
Fe hall de nuevo y como poar Ii-
lagro a la cabeza del movnlmlinto
giermamco. despuLs di haber aildo
casl ranada por losa bombardeia
americanoi y luego de pasrcer de-
finiliamenle anulada an Il total
Iec runbamilenlo del regimen nand.
.llsl.iet las I ruina. pro c11C Mo Un
fLnx" turge de entire loa eacombrps
I idea d el Reich. represented paor
Berlin V un pueblo quo aecab da
experimenlar la derrota mai trw.
meinrda y Ia desilusiAin m .manr.
ga. de ru hmoria Fe presta a acl-
mar 01 fdni que sale Indevine d
su nido


lw


La Historia en Marcha
.. .. ,... -.UftU h di Ia idl 23l

.an cn jusjficar su posic6n no solo ante el mundo, asino.an-
te los nidlones de hombres somrneudos a su ferula tambin,
puesto queasaberL que en_ ltimo termino el patriotismo, el
derecho de legitima defensa-y ]a reiindicClofn de I& justicia
de que se creen asistidos, son los nicos resortes.morales
que Ilevan a los hombre4 voluntarlamente a sacrificio y a
li'nuerte
STAL'N A LA DPIFENSIVA-Mientras permanezcan
en la ONU y formen part de la comunidad international,
ulos ovielicos estarin.obligados al respeto. verbal al menos,
de lo pnrncipios de convivencla humans que hacen possible
[a exjstencia de tales asambleas. y que son ]a raz6n de ser
de las r.- jmas. Una political, la rms agresiha y brutal en el
fonuo. tendran que defenderia con razones morales, y, en
Ic-bates pibllcoFr.-la-op'nin -universaL-juzgar _y_ dictari su
fallo. Si con menosprecio de tal juicio y de ]a opini6n y la
volunilad libremente expresada por la mayoria, los sovi6ti,
eais se inclinasen a] usa brutal de.la fuerza, saben bien que
alinearian en contra suva centenares de millones de hornm-
breu, eo una coalicion formidable de pueblos dispuestos a
la delensa ry al castligo de los agresores. Por todos los mo.
tivos expuestos, los sovieticos se hallan, en verdad, a la de.
fensiva ien-la-Asamibla de la ONUL y en del-Gonsejo de-Se.
guridad, y Stalin se ha vista constrefido a romper su silen-
cio y procurar con sus recientes declaraciones, acudir en
apoyo, aduciendo razones, no hacienda amenazas, de.la re.
piesentacion rusa, que pierdt terreno en Paris. Su larga
eAperiencia le ensefia que contra los priricipios que hacen
posible.la convivencia Ihumnana no puede atentarse impune-
mente en las condiciones que prevalecen todavia en el mun-
do.fielizmente, y que la locura y el crime de intentariales-
. ctailan sabre 'Rusia los pavorosos estragos de la bomb at6-
mica, punto eh el-cual se hall en lo cierto Winston Chur.
*:chllt. La paz mundial puede estar en situaci6n precalia. Ha.
Illat expuesta a que un incident provoque una catastr6fica
conflagtacl6n, pero existen fbrmidables fuerzas de contend.
ci6ir'qe. tienden a hacerse mis poderosas cada dia y pue-
den aleiar o prevenir la guerra.
Ramiro GUERRA.


En la Alemania irredenta

DE LOS ESCOMBROS BERLNESES SURGE. COMO UNFENIX.
LA IDEA DEL IV REICH

Por BRUNO FIEBIGER


B 3RLIN, octubre. (Servicio espe-
cial de "Prensa Latlna").-
Cuand o etl avi6n deepega del ver6-
dramo Rhein-Maln, en Francfort,
rumba a Berlin, uno se pregunta
anslosamsente,a i el que emprende
no erA un viaje sin vuelta; si no
ira a desaparecer definitivamente
trash el tel6n de acero sovidticn.
Tanto se ha dicha deI la zarosa
vida de la poblaclo6n berlinesa, de
sua privaciones y peligro constan-
te de verse sumergida en el mar
rojo que laI rodeo, que yo no pue-
do menos de sentirme press de los
mis sombrios presagios cuando el
Dakota en el que viajo. se acerca
a la temible line de demarcaclon
enitre le zonas occidental y orien-
tal. -
Una vez -abandonado el mont6n
de ruins que es la antes ciudad li-
bre de Franefort, pocas cosas re-
cuerdan desde lo alto Ila guerra
pasada. Volamos por encima de los
frnondoos boasques y las praderas
rituetan del noroenste de Turingia,
llamada por. Triniut "el verde co-
razni da Alomania". Ahora ex uns
region Ironteriza, "limes" de nues-
_--trOl.,nian In miion sue 1isi mon-
lafia del Harx, baluarti del Sacro
Imperio Romano, a ls largo de los
cuales buscamos nuesltro camino
hacl aHelmstadt, donde comienza
al famoso paillo de Berlin. Ahi
est'ila cinta brllante del Elba. y
ya nb encontramos en plena zona
novitica.
El trifico areo eas impresionanle.
sO- gra o Skyiee Snder-
land que.lles n viveres y carbon
a" Berlin van y vienen tal una es-
cuadra formidable en ambas direr-
clones. Es preiso haber visto esa
corriente cas continue de aparlatos
amerIcanos e Ingleses pars darse
cuenta de lo que signilihcan las ci-
srai escuetas de 5,000, 8.000 o has-
ta 10,000 toneladas de mercancias
transportadas diariamente por los
anglosajones a Berlin. Si, es un
verdadero puente adreo. Y Tem-
pelhof, en el sector ameriaeno, don-
de eterrizamos desopus de dos ho-
ras y media de vuelo, se he con-
vertido en uno de los aeropuertos
mis importantes del mundo.
iDetalles de la vida berlinens?
Lo mais seansible, claro, son las res-
triccionea del'suministro de electri-
cidad. Cad a casa puede contar con
cuatro horas de corriente el1ctrica.
El turno cambia diariamente en
loia distintos distritos de la capi-
Stal. Dos horas correspondent a pe-
riodos del dia relativamente apro-
piadoa a las faenas domisticas: de
S9 a 11 o de 11 & 1, per eJemplo.
a Pero las otras dos recaen en pie-
Sna noche: de I11 a I. de I a 3, etc.
- Tal sIlstema sie explica por la es-
- cas capacldad de los centraleo
a electrical. consecuencia de la fal-
- la de combustibles, y obliga a las
s ameas de casa a las maniobras mas
- insospechables.
El dia de mi arribo, mi cufiada,.
que v ive en el sector britanico,
preparab a i comida -pare el dii
e sigulente entire cuatro y cinco de
SIs madrugada. Mientrais tanilo su
- hija planchaba la ropa con la plan-
Sch a electrica. Los Industriales que
Sconaqimen corriente se levantan a
e medianoche pars aprovechar el eis-
Scaso tiempo. Incluso los qua quie-
re n Ir al inea tienen que renuneiar
n a lu auIfIo, porque silo es posi-
Sble el eapectkculo cuando hay co-
Srriante. Clara que tlIenen qua mar-
Schar a pit y a oscuras. Las nochesA
- do Berlin son nhchesa sin luz ni
- trinailto. L I tranvilas 61oi circulan
- hast lau sei de la tarde. Es evi.
- dente que la seguridad public no
Ae va -favorecida por estai circuns-
6 tancias, y menon an si consildr-
! ramos que 5Xl,5In ,',5 pniucias oa
ferenles Un laarin que huie del
sector brltanico al de los Soviirs
oUane por lo pronto uli momenir,
do holgura. porqau ningun policia
del presldentei Stumm lorcldenoil,
se atreverla a perseguir at un de.
- lilncuente en a lectlor ruso done
I' e enearcelarlan Junto con to mis
probablenienie sini aquel
El que sufie li con-ecaencil,
0i el pueblo berJies. q.,e carece
acluallncnle de prnlecihi.in polrr,
ca efiae-o que m felaz, Silean.
i ru de unoas baril'ns e la cluj.,,a
0 Carenn adema de unidan monelna
1 la. Tienen camblo legal el siareo
"rus a Ye man-r aihado Perot slo
an lea macmines Ocmldenlnlei- .AA
- dal pobre que st -reva a tlbi'r aI
tranviha n l barrio d Moahntt -.


9%PV Wo Wow 7qg m~

,ANOM ,,. VIDIARIO DE LA MARINA-DOMINGO. 31 DE OCTUBRE DE 1948 .PAGINA IRUNIA]


Mfisica Y

M fisi os

EL BALLET DE ALICIA
ALONSO
Un especthculo de primcra ca-
load ur, Auditorium colmaao
Ahcia Alonto. rteoLra gran "dan-
seuse' prooo en ia nocne del jue-
vyes que su nombre no es solo ga-
ranla pcirsonl. sno que desde
anora tambi n signilica iln con-
junto de ouanzas clatica y moder-
na que le preslgiara por asu exce-
lenie canlidad arLilica y del que no
dudarnos queden rrmas que saitlsfe-
chas cura--,s empres3r;ot. fiera de
nuestra 11ia. contralen asus servi-
Cloci . . . .._ __ __
Decimos ail porque. el "Ballel
Alicia Alon.ao como edla. ha na-
c-do en Cuoa y es edla i su mErl-
tlisma compamia los que pasearan
el nombre oe nuestra pcnrta. dan-
dole renoririre cultural, por lodoa
los paLses de Amernca y despu6s.
.por qL rCno,". por la vteja Europa
Y debEmos anotar con jubilo que
Jos- ha anenr -comocubanosy co.-
mo amantes del arte. correspondie-:
ran al elsfuerno que lealaz3n Ali-
cia. Fernandc. y Alberto Alonso. Y
para lodoa loa interprceles ubo
,grandes splausos. muy merecitdos
y para nuOtra gcnriil admirtaole
compiatrtiuot., un. oiacion. De Al-
c-a AIomr. re puede dectr con %er-
dada. que 'c-s protcla en su lie-
rra,
Tre, bAllcli lucror, presentadol
'L Apres miai du Ot Faune'. con
l mutiit c-qtUlirllt ocellcada de
Claude Dcebuso. coierRr.flat de Ni-
jiptKy. el P,.s de Qtt.ire' y "El
Lago dc Ioa Cirnc'. ell la verslbn
en un rlict co-b ntsica de Tchai-
kowshy y cuteo-ri iatl ginal de Pc-ipa
En LAprcs mid, dun Faunae'.
fue ,presenltnao el primer ballarmi
de la Compania Igor Youlkevltcrh.
a quien mas de uin vez ha aplau.-
dido nueslro public Su Intlerpre-
taci6n del Fauna. fuN muy ajlusta-
da en tones suO movlmienrtoa y la
Ninfa de Helen Korrarova. asl co-
mo el conjunto de nnrfa preslaran
a la esceno., en riLrro y acctbnt. to.
da la plIaSClCdd requerida Diriglo
Max Gobernman con la pericia que
posse
En el "Pas de qualre'. que tie-
ne muijica ae Cesare Pugni. musica
melodlnsa y suave. cu~u. vestuarco
eata dlsefiado s-bre la litLografla de
Chalon y la coreografia aobre la
original ace Ketllh Lester. sobreaa-
heron cuatro de las baillarman mas
notables del "Ballet Alicia Alonao":
Meinssa Hayden. Cynthia Risely,
Paula Linyo y Barbara FalLis To-
das y cada uria ejecularon sus bar-
les y dlicile; parn o con limpieza
y buen riimr. formando un deltcta-
'so cuarieIc EfLe 'Pas de Qualre"
ae hizo lammo porque lue inter-
preiaido en 1843 en Her Majesty A
STheatre de Lonrares por las cuatro
ballarinas rmas lfamosas de aquella
epoca- Marie Taglicrie. Carlota Gn-
al. Lucile Grahn j Fanny Cerllo.
,Quien logr6 reunirlas en una so-
l. noche? Unlcamenie pudo hacer-
In S 51 la Relna Victoria. La ri-
validad entire ellas era tan grande
que niligun empre ario rl nadle
mlrs. logr6 quc volviepen a inter-
prela, ese 'Pas de Qualre' Para
las interpretes de esa daonzah en el
Audiltorlium el Jueves por la nache.
hubieron muchos .plaunos
Coma ultimo ballet aubi6 aE. eas-
_-__- ..gi qa oi. in. n r"


LE FABRICAMOS

A los 3 ofiofs

A los 2 ahos

Al aofio


Etonor rco brillaite


J^JU4


I

que


produce el piano


1ie/sy caoss crwn/


la l.rlJ.,J dl 1. / "'.*...,,,*
irt.. r,i ei r init R.i i.,i a 'a


l. '.i. n l ', t l..(.. I i. l lh f... .' I"'

,-..,I, rn ,1 h..,/"ll fn,. ).""-"

fAC1liDADiS DI rAGO
SOllCilt EtklltIl i im0jIII


I (MODELO 34)


AGENCIES EXCIUSIVOS PARA CUBA

us..y Annoni"" u1
OFcINA. IA..i,.oN. O'REILLY 522 i t *m"lo -..B..
"LI SAI I I I Arl rl 1 lNI. ulOS
INDEPENDENCIA 184 ccm PeaOVINCtAL DE
IEL 852 CARD ENAS (EtCIOS iCTRCICQS


yo argumenio )a es oten conoild,:o
Youskevntcn da6 al Principe
Stiegfled el ranionaicsiro que pide
el role. bailanco con elegancia y
ligereza:; Fernand. Alonso coma
Benno, nmigo del Principe., ditin-
guidae notaolemente. asl c-nal Mi-
chael Maule en u r inicrpeiaclon
mimicma de'el H.cnicero y el Corps
de Ballet ofrecin una exclenre
impreiian da-ndad que signlficai
buer a"entrenamlento
LQuu decir. que n 'se h.tya di.
cho ya de la Odetie ,Re.rta ae lo,
C rines, de Alica AInt,.-.- Scria.
repeir lo que maInia vecos se ha
dicho de sus extraordianara facul-
lades tecnicas y arrlsticas er, la
danza clasica. Desde luego que no
nos cannaremo., por elia. de repe-
tlirlo Alici. Alonso esia ho. en
primer,piano entre las artlstla s de
su genero
Nu exaaeramcs dictendo que he-
.mos visio btailr a la\ metore_ In-
terpreltes del ballet clailco desde
que ler. emoa uto de raaln paro
ipara qu aopinar nosotros7 AllI
en N Y. eatl John Marlin. el cri-
uco del N Y. Times que ha dl-
chnftnnd c-- 1,, q- I o %e ,ale


"/'ai 1i,"/
S INVIERTA
Sen MIAMI
W. B. ROSBOROUGH
and Co. Inc.
u Consejeros
SReal Stale-lnversiones
%'8 Mc. Allister
Arcade
i- MIAMI, FLORIDA


ea s c, bnna Y 8 eaLa CUbanaht 1 o lo-
sa. hay que nyudarla a ocupar el
IFinall en_ Phi, l_ __


Cronica Habanera

EN SUS QUINCE
.*--00.. . . ... .


1111rlnh Gull 0rres llellO, tons gellorlits enranluuoraii.ii tijdeWsrq--
posoa Rodoalfo .ulletre y Fernandlna Belto. que arrlba en esl I ferhai
Iq ur-pirada edad da Ion quince asain
(a.n al mi-tllo malilpl- hnlaoas y felicliinclones le Ile llariAn
RICARIDO 10RK
11 lt...., .-..i I n ii a rea R card York al ninn ot licir-l.. lt.e
a iiii, l i.l..-a i ,, .i l,-setrs 11ta larre-reaentlaalona idernue.ira.
P-t-,1ra.d" I- a K 1,. it~e,. le..letfa el perlAu.lco"S erric.pre me pt ..,
I I..i. i h. l ii .i. h i .11a,1 c-i -"la f dr. i e r litar id errrin, Ll.,t-'ts eslidin-.
r,-. -,rc-,ip iir,.. Ethtna %eli c-irn -sit" letuia,`'- c,... el pue~.i_, q,el sl. ipa
L.- J F. ,-,,1a,1 .u,1, -,. rMelmai |i' m- prnfeorac- de Arle DramAlil, c-rli
ic-rirn ,. I .. ..-.,me ptati. paore i Conerti ,liri, Municipal de la rin
i-c,-i ir.l,.'. iiai .'I.n,,n,.'e ons u.-na
l Idc P. I ,yl I _.,.- ii, [rh nip.-.rndR. F cli isAje deggirmoi Al C, .pl..i.ll i
NACIMIFINTO
En I ,1-- .-i t al %a en el ni oi'.' niio fru o saegund, de f i uliacn
c-a tl ", .- It- r" *.i.:iii i i.. lui ado' talnnyugil
-1ial u--,',--. F-..1,-i i.l Caar.-:ia N narr.:. r<,l.c-.ladea
'L I .r l,, 1. ,- ,., de A,.:. c i ,u.
d-. a lasu -. l~,-- aac-i.-ca Aic-.
ditiaI ra.1 a ac P-i ar aMsttc-I!
I- I--c-- a .,'-,,,rc.arn-e -le eata -
Lit a. -.,a ,-je Ik, %t ., tii c-i


OPERAD(')r
10. i--.....PIc-re cirai 5

llhltlr i.i ui,: cih." .'.O ,:I tttitI'I /.ia .: -ie ,
Ac,-gal L- c-nini, .1 iii ,rg i-
.n. chl,r'a de e~l,, cipllal el 4P6., I
Angel L.'.,nez Itc.ri,:-
El fti,',r Lc-,C- iuni z flu, .',pc-.
ci. p-,-,l"Ael d ezlRC1,d,0,CIiu]Jll ,,r- ,' ,
F" rnc-.i :- Ct ri 116
La ch c.. Alc-irtda Cu. L .,.-- rp-
-a dcel- ercr .lose- O-ics.. Ie oIl',erI
da diha% p,,,.. c n. l', ciii- a .te v.
4 en el Vedada cp-r el i-r,.ible (C,
ri.J.la.-, ainc-oi.-l.-g. d -i.-.ir Di. ii Orn .
Su e ,trai e- c-completlmepe arll'.
Iasalortc-, e-,c-, ,aortndc,-e g enar in dr.-
mirthi.-
cA is LhEEOQBTL'sO t)F LA
H ABANA
Liti ICT., rIlc-lilie e peilr Inl Poi
r-,.~c-rna lamnrl.' elegar_ n l, c- re
bil[icile de mo..a uie talc/ddmlncn-
celeorc en .-u bcllim-- ilalnararo ie
Piasa NI,,.--ur ela c- ,Cin.i,,, Dipottvari'.
dc la Haran.
Fit-la' enciituld-.rau' drc ,liclentieo
mulirplet celebrda er i elm rnas bell.
y _.lnmuoarn mcrc.- ern el riAl ele-
genie N nilirguid--. nntae-rc-.e
La ii.ltue-ar de I.a arc- rac-ac-oic PaiAa
Peta-apre c-plstu,,il ,-ci nceleorad.--
cn:njuntr. BnlDAIaKA h a. 4.1,, cnrR.-,
in e lec- 'l- in lc l ;. .ici- lclei. a In prn
rl trl1c c i I sr,.-.'m c r T.preci n i rer c n-i -
alll lc l 7 --10 c- t 01irc-A.c
5-Oris.i.- c-ea-aa-i.iadi c-a I dtrc,:t.ac.,
a1 lti lc-a alei li.y i
Pt Is a ,e c-- a-, ii, yr., ci n c-
orarut.6mer, r.i&--ea--,, ire~.-adats
C.r-.... 'le a--a, iT.ac-,iac- r,, ra st-rc,-tenz..
a t. fltrcIP i.,.r lc- iirr l ins dnrce
d' InR nocric
INA JITNTA MARANA.
En'rel ...,-It, r, de aIt. Llga Con-
La-L el C.ICer- F Y' 20 en el Vedado
I- celer-i-a ml.dnla lunes. laIos c-n.
cc. de la lrdie una junta de patro.-
neoa para i it ue dula. por orden del
prertccIO 10 a1.er-. i 1c-.iil ri pel
anc-or Juli,:, Billa, ecrelarc- gene-
,al
Se irr.iriaria aaautl,,F Orih, rogandcd
el dil.i.r airlla Ia ,IT-A-s F-urclnal -afl-
lenc~a
,'Oils al Jele de la Marln. de r.tGerra
El sut.,ecrea'ii, de Detec-. NaII.-.
nal Aecncr Ghilirm,-m. Al,p.no Berms
Manuei Gc.'.rial.: S,:,jr del dncinr
Carlr$ Gua.m Olt. ;' r-nI roll; al jefe
oel Eriaoo Mn s'ir or IA M.li-ina d,
Guerra ,-.'r.-a.dr-r., Pedrr. Paitcual
Borges ir encr.%ccr-itc- ih r.,- erin r
hiclera arc- dl.'- c-.. -
El Fner.r Beitmudr; ra'.erri. ,i.,. P
com.,-dr-ro Pacc-ul Br.-e.r Ia dilllr,
mai dependenArt1 I Ip a litrinlr dc
Giuerra
El nuivo e rardo de crmerclo entree
Arenllna. i Bretll
RIO DIE JAN.EIRO> APLA, C.-.r.
la firma del niue.I a-,eirdn ri,-mearial
entire Ia ArmaentIarI. o el Brr iil p.r
el qune o anIp-ila .,c el iniPerram"...
entre l OB dDi pclAta Ae c--i, a a- f,
ttatra. aobres Ia rise r- ci.,teras rn,-,
dolarea,. me pnharta arntl,-,. a In rna
nor p'r.e de ls dfhiillirdP qte -r.
.o 1 hlimoas lmpomain h.irn ieh'.r. Ira
band,'t el cmerirtn er-r Ir l ., psi
ser En tlli-pchiledw, cl.- aerianr .nm
en 1. filtao. teiroi ie.I A c-c ha ri-na-.
ctdo tins mTodific-at.an ni.-abin el. is
e-laracltra y In a i lIh.h ar, I i
cambno qate stil c-rel, t. n% na il,
tIes Fair -err., a-iTerrarri, i hua hal lia.cr
algun Ic-ac-c-nc-i fel rll eln n--teed-a
do Ia Argenflnra -rn I047 cl >.l1,,i a
r.,aable del Brc-1il"Ie Asc--a 1,1 r
de 540000.000 de cc-ar]-la. Hrisil p.
atiorn dutudnr deIt ona.'. ,1it 1 Plai.
En Ila primerlsa l A lre.c-r 1 4I0P
ei saldn desalc-r delIBrasill cPara In
ArgrntllIn llega a la r-fra de
2M000000 de cruier.,a de rscuerdn
con clfru oficrtles dndap neacnocer
en emil calLgaal En la enrefrria ccr.
m =rccilm brailemal *r tcnnsiari m que
lIS rlaui pIr In. tral amb ra.m n
Clones M *ctCLIrr an muluinmreiple el
cldr y rauelen aC.ijcr rc-n rerelpr.i
rldaid ei n que tr refiere e impur-
an inb-@-e aimblr.i hari ddpenareccr
huenn pcraca de Ins diflPcul it.I qrlI-
han estado trf-band.' en Inn ii(limn-
llemps-n l ca-nercrJ enre Ic-a d-i
Prles, titn I1 rcin gs reporncilnner,
hrnillal to a Ia Argenlina han dis.
minuldo de rnanea coniltderable,mrs
pi cilmentle li qrJe as refleren i
miderti di ti.l1 comn crnnsecierncli
ale I pns o r rlcilnae a I r mlnorn.ct6n
etaablclda par- a Argentina).


T I, a n o *l'ls.o
le sandal-a da
carol. con loa.
lalorma. locdn
Ilt aV- corto
doble
$19.00
a

a


to
0
0
*
*
*
*
5
*
*
*" '
*
*
' A

|
5
5
a|.
*0 0^


ii'


DE L41 CRUZ BLANCA DE LA PAZ
En el sal,-,n de icisa de Ia Aa-..:na
.. fnenrra Cruz BIl-an de i.
e-, le, a t eler l. 1uel cl r, lua -
efe, el ,e t. +, ',f + ,.,
c-Ic. ,. p ,.., .e ta- di' a i''e ci .
.1aa Ii ..t1,r. heam..

.-r. I," ,i .. ... r ant,, a, ,, c- aoul.,
.o ,. a... .. .. ,' .. ..i .. .....
ts 1- ii F,.s--.4c-t ala-C.


i.1 11 i .t ~ i
I....,,i.i,


d. i 1_.. a ... ... .i .


Z, r, 'o Ir," ..............
'. a a.t.. O t ola de ,Ie i- a, -
VIIai I iI ZeiaO OP Be ,-., ,,.ia ,,.
,c I,.ri Le E c ri or A r i ,r i. ,1 ,_
Ftec-a dc-i \'iia ale i ,-,ii .-;..'r
",1-[,,a ale C.,ihe. aritrlr os-,i,,, ,
ri.'deAM.-' r. Ic iNen Fi.t a,..
C.,,iff relp PraOro Ncr-c- F' I',
i. rci, irmilnguez A iace-Pi G.r-. .
,. Izq eu.era.-. 1.l.nri.F Ji efa ', Air,.
de1a.-, e P ra P i niie l rari; T rr-.
I-ale F--i, iMarin Tee, ; ,M 1I
,I, -tdr, o AiiIa de L G ,A- l .a l
7rC ,e i ac-C P 'r,' 1
..n ;., ...pnl le B,',lt., F. l,
ortin me Elii k i irc-d
....i.a~- I tlaina.1 ri -li.i, ii.ii S1 r',
iii ,t..,.i i-,,l,,,,. 'rc- ii.a ,I,
,. c-. ic- t.l,.iL Pa i,,r. I .,
.... -- ,. r, I, .i .- ri,.1 ,- 1
i" I I i ., 1el r~' ll. ,
.h l I M t, [ I- h .m L I r 1.. ..' .
t:,I,,U, F'.-
F,. I .h l it.. f..L ,'.r.. h
t ilIt. .. i Ia1 1.i,, iii,
\' I ,, l Il '..IhI ,J' l'F h


El oin i8 del nitl qile % n -,. i '1.
-it al hl veha et pllnwllr hi- lei, .'.
i-thteI oE Ie I A is t I .ll 91IL, I
Diersfilt qine dilitmirh Coahhd, t
;.l,.ib lq c'e ( inieln n i la eni con
.C: aAIe i la -'.e d ricAI tI alet, c-nOlc"ia OnI-at0r firaIn, eodiT. tae tuies
cr-i l ,. os P ertic nrplItLt g Il, de hi..
'..111 '. a crO l c -o e il,'.. laiIt ..
,Dle.titn,.daxI laR,,6, ballet e%
Si.. i i h le. t -aorotart.-, Ililet a, F dio
c-ic-s,i na~icti
'O.garnIC A. lr d.l t.iitl Pi't II lin'l: -'ro ,
I.Dltq.e c. '. oinimpletan la edt ir
cradld. 6 palrlas de coclln v c-i+illna
NintragIter firmA Ia portadia Acliarlrn
,'lonre' El creo del eJempltar es de
,-,,arePrrena1'5nPI l le 1e3rA Aldqui.
pr., lg-s prlnrrrpa/e' pue[-a' f di eR
lhhantac-. v del Irerimar
IC'nntntn o en In pBigil t311


Anlllo
1. cc
er I
$


\ 1;j .^|. Lo Mei.r 1i

en Refrigeradel

DESDE HACE MAS DE 20 ANO$ "S,
r n I 1 ,' In ,' ] I ,' i. .- .t lr'. e.jo n dn al ,i' l l 'i
n ', i, ... .-. r do. doo do d
o,,a,.rm.r .o ,m.,,,, \l.., rd ar. "1 proc nl -a"-
r ~t,' ',".''a,,h .. 0 PO0' CILNIO MAS 011 '
lPC.IO $IN OCUPA MA*0o SuPiPHICI DE IUILO. ,..
r ,a-,, i ., h,. ,.*..., ,,l r l. r ..-Pr lenr
B1t .I ia1 ...I .a l.. .. r. i lh, d..r I; E s r emprn '.a'*
.ra ,,..h ,h"* d. ....',,,r. en p l.gar C.Amodo. 0.
r,...... .. J r, .1.- .li.. d.- ,urado. p el
pr.i,,,l..'[ 1. I 1 .A h M .iare 'iltenol hay y
exary., , le I rA I y p A,r 1upra
facllldades de pago


GENERAL'ELECTRIC "

CUBANA, S. A.
Idificldo Le M.tropolltano liltrada Polma 554 M4arti M. I,
Habana Santiago do Cubs Plinr -IuP ,|

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL aDIAR10 DE LA


-44~-:|

Ii '
"L'.A
*O ;.-


..

"' 'r i
:1-.*..,'!


** -,

,-:^


rip-in-r mtodelo
sa. tF.alrol to~in
at", Con lato
ormo orr-oaol
io6 lno
$19.00


5*


0 il a 0 0 ,000 0

00AGENCIA .04 EXCLUSIVE ".
U Presentamos olgunos models de la va- \
dI riada colecci6n que acabamos de reci-
S bir de esta famous marco americana,

que coma usted podr6 apreciar reunen
toda la elegancia, distinci6n y origina-
hdad que pueda exigir el m6s refinado
gusto.
---m- cN TODOS LOS ANCHOS--BA-A-A-AA-A.Ar.
ape cor"*eh-

ocn altoao.i
19.00 'NEPTUNO Y SAN HNICOLAS

S...4 aTEL. Al7004I
INVIOS AL INTERIOR
~~~~is (T$. sl l ,
go, canI~z

1I an Sandoha de o -a.
0- lol. fac6nalto3
9,con 010toaor-acara ci al


Le proporcionamos la- manera de que

Ud. pueda poseer SU CASA PROPIA

con lo que paga de alquiler.


I Remllano sit cup6n por corr- o y
It anviaremos datot do nuestro
PLAi--DE CAPITALIZACION

Sr- ... ..... . .. ..- . -
Dirocci6n .


jAHORAMISMO! Pablo. ,
P ESTOY IWETERESADO EN,

Ent~res. do nuestro I FABRICACION INMEDIATA . .

PLAN DE ALANO...-

CAPITALIZACION PUESDM A AfO. .. 1[

SIOURO POPULAR SIGURO ORDINARIO 1


---------'*;*


PAGINA TEwrAale


riADo s tr a I AADTMu .lvt:lAImuitri'n 25 ntr 5 iDP CD" nIAA


UfLOU.A-.U.U t LA., LMi i NEUtl..--tU flU, .J .1iLt &rljt A L.U !L. "IV -.


DIARIO. M A D A MARINA -- G L 0 S A S7 [IOKJUAEKLAHmAANA Par Roc\ade

La-tinoa^ -e--cnso- Pr JORGE MANACH
Ed 8., =, *t nifem,% cocru
lod in -o^ 1010. PERFIL DE NUESTRAS LETRAS
.... ...., .
...... .W l Stf .-ii~e^ S '- -.. VI-.7: LAB "LECCIONE8--E -VABAlAb.- .. .."C' i '-
DIRECT.OR Diar) rp- .- LA segunda porte -de Las Lecelo- Lm Loo sos entran, puen in
r..- ..FO. W d 1es Ffloiofl, es un breve much demoran, n matoria *t ..
ADMINIST -ADO*ft au us irm nbt Tealado del Hombre". Sucinta- Admerlbnhrdoae al opaneo trido-ah
Ethse ctu menteo expone en-AL Varela oua cional, opina VaU como Santo '
pEllsee O k ,: i O ,IO .ee Ideas centrales eon materila poicol6- Tort*i, heredero ern jestio de Pip
SECRETARIE -" D". co u gacea, lica. ean'- ti, quae.a bWee s ola o alpes el; r
cPR 14CI 7 . s '-seo: a lelus. tilea y sloaml. y joetine o Toluatad. ya vec Si- /
E S SC IPCI OaN quvcprobablemla, ou ee U-I
- .Ext1 mioa. Ex .je s o n so breve- broemernt. ueoti readsr reoau.
e %teTit. 'A5 *A B dad, de lo mis ;i ta eladtcrnissd sgsicUlibdo mu'.I
Alts -am . ...",': oOB 9 caonveoue brgisnico y a.- de aert l e' Aq'llnatr -1.po a.pr
"meos to-"re -tw e '7 t,* 1 "4 S"an el c -oasq ostedo- oinT d r can, asI a prolisfia ,
i-so d1mMnlsi. B. M 0 tnate aqul mu- el ltanoso tsr-mgnsiorn dc capitlols
#ot ia5 PO ~ 8s Q a b lo dn X 31tv-drfiisam T e~laflu soi i egdn .
Vfs '0 N.j iTA -. O S Cho -m-a-deseud- J3 Xf: t8-Tr-fcagi./B y^ 2l _L \ \ I-
tarne: '.. Ad lodaddg do de Ia "Ideolo- it &d DIMual i tioa. dmd.-Utapa. A
,Dr -e c lA 5.g...in.. 4 M '8". repgesando pa seo ct-a Wer 00 esplstu"lluam. t C =.
Je de dIanfo e ,. de ,. ............ M."3" una. veces a Santo Tomin y a Des- ya a&'.In dde iul,.y hat nai I-..
Cro aca Habanea .,; n-`2,. -. ......... M-5607 cartes, oanu arventurindoso a opi- padelndas pr-slndlonar elterans-na
.aruas n"' "- ................-- M-5603-.- oar por mu muenac con singular des- m.op de It'pailgt cia.atl-.
ounrabado ': ."a -UJiii .......... U-5 envoltu #atrar,Bl el dotap obuarvble.
nedaccioln m a ". _'.e I.....-. :.-..S- ....-* M- 0 Des~de 1 primers, paginan que de-ol hebobhoo upaqolco p e -igis qu
'........*-. .. ." '.. -- ...... tratan de 'La naturaleza del alma", La lccln It :.".Bobr el cucrpou
.... E Tp.,T s som advierte la buella cartesna. Pe- human-o"s uh mlarmio do fLadolo-
___________ ro entire Descartes y Varelsa habia gsa-noedonS qua son tC' -mu-
m"- .urgido el escindalo del materla- ria pana entesndreWr ha -4lalono oi
liatso dleclochesoo. y nuestro so- del. -lihcta s I.? A,' a,_ 461'. 8. 7-f1 -
En fapoT 0e] .A md asto cerdcet argue much para pro- dag, vtels re-nonca vallentemeat' ,-A
En fa n dl qe Acueducto bar otra vezi que el alma eas us a dot t ortodoxa sabre tanl
tACE DOOM cU Ianc.a simple, cosa radicalmene dtaodt custtt6n. ligada al con- Y-. *** ,b
HACE ps A .l do f laz d La-Habana. sin agua. y comcn- dlsrnta de la materna, exirensa y dl- cepo srlastotUo del alma como -Yef- pabdo subi
Gamro. presdets c 'AyB" -- anda. por estlimarlos plausibles. vtille. Sus argumentos Bon bgi- forma vivticadora del cuerpo. "*l
tamicnioe on daracdioh g los esfuerzos del Alcalde Castella- les. agudos, fieles a Is tradici6o cuerpo no maere-dl-ce-porque ie "y Oa 10 g ft MontiO,
a prenisa hici, s nftri ciam.- no. & uo grupo dc conceaiat y ortodoxa. pre no slempre exenloas spare el alms, qua no product au y loadequiera quoe fui
do paralogtmlos. Varela tenla uoas vida. tino qua el alms me sparar
Ola-ido del f esta&& Wa qt otob eremenos. dc Ilvar adantc re ta lca p n una poaque e uerpo ha- e muoot. onto Un roeo anoree en"contri ... 1
te encontrabt Ia' WmPs asaor unt plan que reauclva )a caicslia. v6csacl6n espculatlva El Interes es. porque el cuerpo ha perdldo su
presdcntc de 6a replibika i ml Hay. traemos de nuevo Il trma. so le lba traslto normatlvo y prhc- organlzacl6n y ya no puede ejercer rr A T 10 -
n con i.. plS id. dt AkAId s g11ido> par Ia noticis que diera el lico aquellae funcione. coordinadas qu -- A OL T A I O UN E S -
Cairellanos do dorl] sa. ilhOa- doctor Diaz Garrido ya qua resul- -conat uln s ui o vida.l Eanlo ya P
dansc y buen4, a is shid di La ". i noro i Lbrie cauttio. come cli. Y is p,,biics opinion ha n on pasa dot funclonsslsiOn pshcoi-
$= dbo&e cec'a'leY. gims modorna. Las musounmts alma LPor MANCISCO ICHASO
labana. En tal uela lli a mls fuea la major dce odas las pro- con do deb. o conlclo e volatUlzando cnad vez mis.
b,.s del r. DTi Gari oi m -"oomena. a la esparonza de que no as irabaios que dedoehacot liempo quedndoi reducida a e.so do quo LA LEY CONTRA EL GANGSTERISMO
a tera, el lltark IN .Io tenrdrin obsticulos los impulses e.- reaza el nuevo Alcalde en favor Is nueva paicologia pretonri hablar
Socarris porqueS d gei net del seoi CaJiellanos de don- de Is construcci6n del acueducto. on voz mais equlvoca: la "conclen- pARECE ger que Is propoallon ces no han podido, condenar. en
dc la carench t Iaolk e feliMatos ]o a sus conterrineos. del propto modo como h scogido de iley contra el gangcneraso. muc. a ocasiones.. porqu JIos cuer-.
quo aironts Aciv a4l deals.S* ha- Pa Is cniDs bncon complacencia el recflejo qua de Varela no pleitde en sau ortodoxia aprobada ya par la Camara. tro- pos poltciacos no les hia. partado
quc a.ronta l1 ta. d t d h-y Por lo ldemis, lo primeros en Is impresat6n qcue ie usara s a- sentido nallutco y emplrico que pezari con algunas dfcultades en las pruebas suticlentes. Y-loas cuer-
ce silo, e y congratularse 'scramos nosoi l rosi mas Intlniamente le caracterlza. el Senado Par pos poliolacos. en no pocea casos,
compelta mollssco A m Hens- comr voceros de Ia opinion publu- nrabto scoitud del jeic del Entado. Non recordari otra vez qua "para to pronto hb di- han deiJado de sponar efts prue-
table Presidelk dtkl Redilsa es y refleio, on cierlo modo, de ha dado el doctor Diaz Garrido. decidir sabre lam coau convene cho el prIeslden.- bs porque Is consabida asuperto-
rcchbi6 dc aleev : Ak.i buacar su origen. y no admiunr na- te de ese cuerpo, rdad los compella express o6 tA-
Maoida p tnr a .da que no eotn comprobado, oun- doctor Miguel A. cilamenite a la abrtencft6n o a t dt-
Municipal para studr el -at. Ond p e le e db que Io diga lodo el mundo entero. SuAre Fermin- simulo As[ pr vilrtud de una cal-
No nnsm c.&o m ." --ha U a aropo0 IdCiOn de tnf.qde seoe ser p oo-prot o ,t no dez, que to sent- toin da progsvo dcel pdiatlrplepdode au-
No hall causa&' urDirma an ""lP W "d ^ a dv e p W a Los 11 l6so fo--protests. Como 81 no cdas at-^"^ ^ d -i" ^ P 0d "
,e,dad. Ia. mSLS^ <5 TO5 do. cion. dc .,Ie ano Ironon, de S2,600 a lo. de lo. ruerd Ion eJS --preerencua pudde ha.
ndd.l anif susde T S d mctenon do olo aa trasarni do $2.600 p los doe las Is-nsturale a, querlendo que Esta gunas enmten- terse ddueiam del Campo
dotrDiaz Gambrl rlsjuo s lsstotsnc socoidd 100 d tatdpatmotsdc l ntr-ts. unioe u dr uU Scob- mr ddaooecp
doctor. ifllo ban hecho ver Is necoidad jefes de otros departamentol dc %e arregle a aqulias"; y atade ta- das Qu iero eos .
impreio. qu.a Je. ..j dltaaI. Obact-aono NacaoMai $2.400; remunroaciones bien so- Jan.emente: "nosoiron no abemo decir que el pro- De sobr s. beons quo el cmph
del EsLtado. deo 4 4 % yj .. A odserno, elegnigntos angd.ate destas ,i se. tiene. o cuenta que mas rno Io que conocemos par lns yecto teodri que eton Social par pattei dlo0 colaD-
%or, por tua o=5 t te o se. o uales ases c e postnisic n mios moeo- c Irata dc hombiean dc ciencia n- sentados ". regret tue a I a CA- ens a acdal v mantener sU vh-
more y queat 416ta no acepta leas gd acc mntoru -
Por el contraril, saeo BmaitU-l. rologilsta conoce mis anticipada- casigados de rendir una labor irm- LC6mo be juuf-ica. entlonces, l modflcaclones que o le hagan. encia. esu sutaciente para poner an
rat~~elflacni quo so Iiwi v" h uacen~?Vrl lai ee-attn geom. a esutimt Peirom tan
ral quo el pri"eero a.Dlpni r (a.- aente Ia formacinl de las perlur- portantisima y de gran responsa- po creencia? Varela dhienaue on- hab de panar a una comlsidn a ooe e .d on Pro aun
l iim P a Io rtmaonse-cta:e el creer-saber y ml saber de- m c diaclas consigureato. adiiumendnoquae s tley aprobadd
s snidoafiva mard',iA te gaciones almos"e'sm. u indenai- blcdad. mostrable Obcserv qu "el ce deseo mxta con pr lacna Carmsli' b1 solo on "golap
Mas itienenqul4Lhbw r peIZrhu dad y trayeclona probable, pars de expllcarlo todo. o mejor dicho. La rapldez con que crzab cala ae etecto--g0p' no to es. segun
tlado la clsaua teds 1oda Sati- amanciarlo y que .'caso dc oliecer Pr.i piroposici6n de loy de e- el career que no se aabe sino lo que proposici6n de leo por el ala a- veremos en-seglla-coni lene que
faccion, &a saber. o oeim, pelig sro. se adoptle las oportunas ferencia. In cual denote que qutien se expica. es la causa de erro- quierda del CapitoUo ha sorpret- sea sprobadlt. pOslto que nunca
directca de es tu s td qd < mSncidat preventivas do Oegundad Ia posee vP aerdadero conoci- res". Estio sirve. de un lado. para ddo a to plan mayor de lon pm- esia de mas'excederse en las me-
purala trevoriva ds naun~i poceno politicos. NIs dadania do povecat p d uoc
for Prfo SocWh Coi ipl y ani evitar. o ai menos amraorar, mienst d ec as cc esidades del Ob- u slcar lea :rel clo. aunrue ro toleros y a no pocos poitlcos. Nos dlidas de prevenMc6n y de sanclbn
orbnVo r Nacionaldel ste. prs le- habiamos habituado a que la lpa- cuando se traa de hechos delic.
]o, empenOo,rta Uat iimt-ea le. js daios qua causan los huraca- soreto nre Ncinal, i dpoe imar to simple intulcl6n. "El e.- tia y Ia lenidad prevalecesen en tuosos que e suceden con Ins611-
lizn oriique el personal cle plantt][a. del gLr explicaciones---escribe audaz-
realizan poronjurafod 3o y lb., a nes cuando cogen desprevenida a u qo oe paroso de pianotas del gr otp-elsdsc-eonsocrbe aurda- s cuestiones de orden public ta frecuenla ty que son cause de
irnble mls d& tI falti tldom '*- la poblaci6n. mismo forne psoi do Is Resrts mnte-e deconoco Ia erdadera Cuando el Goblerno anunciAt su gran alarm y consternation n In
Naa e rio Activo, Nsval dn to rcncis Acltio. o doel cdo e Is teas"a. Par eJem-En ese eo o e bun
nCon l fin di Icnar Is euprisa- So plo: "Let quo preguSta, stenteo, pue0 proptsito di rc-rar Ia ausrrdad soclodod En isle mono to epa sbus-
Detaille g U td o de Ut d.' Con inde lnar cxpr- Servicio Regular de la Marina de abe Io qaue iea senac: observe frente a las panda a travel de da no dafa. Y en ramblo result.s-
ciaraciones it -U aidboalom d s. cda dad ha ido priesentada Guerra cuand o esimc t ec nca- Io que senate, y basr"a. iNo auct- uo instrumento legal "ad hoc", se a decepclor antio ra r un peblal
aluodir e, *to fioS 'a It Cmar de Rcprcsentsotes. rio el Estado Mayor do Is I aa- a ya aqul nuestro pensador nipos- produjeron aonrlsas y comenoorl-os anneloso de IrgtUdla y do,
quoe no l lto r n D Onsmiembra de La minma. un; da, y se atIlica si sctuad.ot IL asdo epltoisolbgml io dandaanntl escrtcoa eu loo t-rculoa i.audorre-, que no merocntleiqtUordb d
que Ia nink political %MItVS@6 feornmoenologla conlenWor.- voluclonarioa y Lanmlpln entire cler. Corgreso usa 3.raca s, fra'll.
inlrcundl, lhlsap mclned'nl" biln meditada proporcti6n de ley nal de plantilla en sus cargos i,. el c ,.e vora n;cente de In o-. log elements de onuestra political nalidad no es pore r.
la, no h a~f ttb>loll )>l, aocedissod spar una sola v ei me tcnicoas luselis a I inamovl- t'er alaP. cro- hbny mc dice. y de la que notorlaciente manticened rtta- sino de o-"l p api"&ci'I
In ocami' h I 'na'-cr&dito de $783.000 para 'K( I'114d. except cuando convenga a Intulcl6n Intelectual? clones muy estrechan con lon horm quieness leb 'el "1desorden' cr
-pucsto auosg doa sriospra det cinstrumentos y mae |os altois mtcreses de la Marina de Nada hay ras temeraro raI en -as t "1n alee-. oua en-eor propot e vengana
hracoa stdeklc podrt eIa Observalorio Nacio- Cuera"n disoaneso tambien quo la, alone m is rsible. que el Its- no pasar de un mero amago. Ba- n.edio personal
ahLa .... bn En oacts, punts ba, uist, cuyo gamin results tndispn- piaos a cubrir hasta compictar Isa- de tor.ac Iin cronstogla 4le ta jo ci gobtr. .esror r shia
l^^^S ^ A ur h.'S:.~~ ac^ f ^ --- b, h.a. ley.lcpar ^tr01pat5. no es nin-
a aA 0. sq stia Eras coo e descubrendoles antilnctclo- prametdci muchas vecet pooer fim La tat, par ir-a pane, ono s am-
dicado. dsusoa. on Cubt *ba. ale. s nqa t st o q ea co e vs- ul total de la plantilla. qua resul- nes genlales. sobre rodo en provin- al crmen callelero Coda nuesr, gunr,E ..ca de estrile redundnn
mochamo'sca. aIt o.lra l a! Isu-bn i lta it no ener que r cahzsr otros s aumenlada, e cubrsn por ri.- cla Pero a colonlalldad am- Je de PolilrEa formulabsa declara- a e i, ell ablecn mdd
lmuchas ,1= el icasa M infiniamentn mis evaos cad-s' gurosa s .lec6n. medianc exime- bln liene sus ventja.Ja. y una de clones entrca y tingla sadopil ar p especmales le represolt contra
Need t"ales I ellas eq mdids tdaOI ma e. aquellas asoc~aeiones qua preconi-
die tam BU Ietaqo aza usn cicli. so ss dce capaeidad rendidos ante un e ta certo desasimoento con que medda today mas enTrglcas To- aqu no con u i prros
Trtlndo dle. 1. ;n;,,s lz l Un .n,. n e e ap1ld"d rndidos ante un Alo eplrttus diftantes se permtten do seguin Igual. sin embargo A lo.i ", Ia tolencia comn medio par.
Tratnc ,v tr l a'precis Is indiscuibte ctonvenen t- tribunal tormsdo par u proeor a ps ncpic nnr pn f pro m _ireno pne igu i o nP rg L a.chan In _inteneds Como nupatr
___________ __________a ycPJonnre op nofrontaencayajlaimt. nr Ri-o mn oc di -a soc o's-s..L aicasnuars. lnes. Caom nueoaro
"-,-,-, tf ,. l,, ,*' Cria dc rolocnar al persont-I-ctnico -'eT-iLscuela de Guardiama-na s.- ramleintos la autorldad eslablecl- criollo. le "pon/an rabo" al nuevo C6digo de Defensa Social no. puda
bicn dado a obataoihrlnIo (a a de t estiabiecimienio cienoifico en que eplique en vista Ia matter so- dca, alnando ael por ventura con Jefte colgindole un muerto en cual- prefer la proliferaction intlnitt di
reunirnoi con CiUntose l ipubqnun condliciones de realar con lin ma- bre-qua haya de crsar el examen ideas que adn no amanecieron his- quier lugsr centrIco de la cludad seromenaes nucleos. requlere ahon
S rtOricamente EatO ocurre alguna El caerias mdociimaciones y adicaoneo
par. viabiti o coa mts rapidez, yor efriencta posable au mpoti- ) por cl Dtrccaor y Subdirecor dei rainn Vare. u pouedo decrsoe ptra quie Ino mAccn legtl asea mn
"Teinlpwramentah .W I--W f,-tBz tanllsima lNbo,. Ob6servatorio..e inponce, mnal- qe tiene muchas ramiflcaclones en el pronia y etjcaz contra Iol respondn
T aso etine ttantisims labor. Obecreatorie. -o0 iupoesc. I s que fuel& on ponaudor orgrinai. cuerpo social y no es facil na a e gura deItiouo Ia
Snamoa digegadas. Uiotnpo eae- de-lina a- mento. a tada& is estaciones de pero hay en 6l gtrmenes. presenti- I tables teas figure ddlsluea Laoe
ndcividualjes. en Ia propia forma e a S doisa is aPsda rl- radio. i oIltgci6n dc ramit mies da socad L admirable um torapucd quo da ga otr- elimlnmnacl6n de Ja ftanza ens La d
..dad a adquir un avion de reroo- rd a*noi, er c6mo Io lomete lode a u pro- aos teptdos tanos y lJo er,.fermos y e^las La segundad social acanse
quo to dilers quos tado ingliif daaaqarru ar#od -sin elituani p r aiose. meetoo osmose atoo a sopo rI on cane-i rebtLe sgn dad e saisac
cre^l ~o.^ "alt. nocimienlo, equipado con radar. *,"" "s b ines meteoroi "ico v, pio escruLinio y cmo me aarve a Iogre In eltminaci6n dce estos u.lt- ja re n p^ al p un
crotsiieto socuiinpem atn moni a i ooec pr-asin at prosunot
crea 41 sua ita, orn c dose intrumd nl os e- balitne meieoroleigco. rechazar y a proponer Se desen- m-. sm dno para los primeros. pisiolero y no extenderle. con Ih
Pa- Caifortat 1 oLiende. par ejemplo, de Descartes, Era natural, par taltos quo cau- facildact con que hasts ahorn em
intio~ponsha bocheio pal bInfct di is liborl
parO r. la o r'ac Acato.haaa quienes iuzguen rgfutando In doctrine del "sensarlo ns d cheeho, et beefco de n liber
con gobrada razn a 9im a ju1 r huracanhs, como los que so usan muy eleadols las cantdadles que comitn". Niega que el cerebro sea 0 Cis a er n eriaque laats h- a piroaional baJo cauct6n. Er
par la* muestrat que uB dti a para to mosmo en on Esasiados Uni- por In proposicitn dc ley do refe- el control receptor de lao ,ensaclo. ea- ,is abie consderado como tabi, casl todos lsa casos li liberias
forman de ls pal a. negative a dos de Amirica;: ses equipos de ,encia se concede para mnjorar nde u pu eat et alms "canoaeo s nae- Los psltloleros y sus valedores 6e proevicn ha otgcibcado Is loug
quo w reM6 N* 7 Gunt. ci~~~n de Un pie an at pie. p In doloatetajeo roild prpr
quosa s f Oi6 CgO Garet. qu radar eapeciales y cuatro Ram. los taliosiimos orricfos quc pres- cba a cabina. P sLntieron larmadosyes a trnJero propyca' psr por
e> at tniumfo do Ia scaoio sbre sonds, puara E.stacionr Moleoro- ta el Observatorio Ncionil. &I ne una teoria qua no ae que u q maovUzasen al punto. con noaemat icoouy especial y hasua cr.
lo abjetivo ---politiqueria. d;irmo i6gicas: un Irasmsor de radio de igual que todos los demrnis existen- nadle antes sdtstentara. aunque toda celertdad y apelando a todas dapmau o special ast co
io cubamno- cads vez habLr de 5 kw.. de dos Irccuencias presn- les en cl tain e.pecialmenoe el de- alga parecado dijera ya Virves s amltades, in.luencas y padr- alura qu r bea
--sabre una adble sensibilidad nazgo, a fin doe parer o amiorar Otrio atrenme precepto de to ley
apartanmo mis de coant.es1fueno tonzadis. (on equipa complain cano de elloas. el merecidamente In mterna o "natura-l" y Ia externa el goi pe antes de que fuese dema- eq el que impone de sets maesas
so dirs a rmdar hi ne.esdao- "de audio vy tcilidades de control aoamado del Colegio de Belin, de o excilada' stado tarde. un ao d. prsnain a todo el qua
des populatres. a cOBrIriin" be- remoto. diez ieceporcis de tie- la Companiis de Jeuns. organrzado Esa teoria le sirve par s funda- El rechazo de Ia ley o su enlrs- parle arma de fuegao asn licencia
cuencia lia conlotarlaios a cristal, par el P. Antonio Cobr, nu primer mentor sut psicologia moral. La do- da en un process dalltaorio sine y de uno a tros haoo a tode el quo
neficiou p6iblicy potalitctti y 6s- pars dos canales; aicteorios e inm- director. con sla astslencia del P ble serslbUldad corresponaoe a una a e' altganitcaria un Lriunfo moral tenga pore, ue o ar a rn.sporie cual
vIda organicc" y una vida "ant- de lag pandiUla y una derroia del quierE, de las armaa declaradas
to del agu oa toI c. l d Is Re- trumentor de mdcon dei radio,. Hams,. al que luvo dc ayudante: sl Las furicones de aquUa. Gobierno en su propslto de en- prohtioldasa por las leyes o regisa
public tiene cataorla de i nexcu- instrumenlal meicoolgico para Obseivalonro Sit de Bel in. en el que apena sentsmoa:. coroervan el frentarse con ellas Ya se es ah ale- menoos
sable, el Obei atioamo N.,coni y %rn, cua bhan laborado astrnomosl de set. la de ista nos agencltan placer gando por los contracrlos a la ley
Etlaciones Nirtc, .al,-,.-:,, cs- tania noambradia como los sabiis o dolor. Estr-iba la buena "econo- que esta no results necesaria paa E.to. coma popularmenle se dite
to ts' moral en quo Ist decsliones acabar con in cadena fatidlca del me esea ls cayendo do Ia mats Ca
No a possible oslltr Ia bpor- truccisn y mneamaenmo de lo, PP. Virs y GCtsrres Luna. que do Ia rida anima mitnvan ia tvo sa h e l pals quoe mIs faeti dad-
7 Ci~sis sr ca- ~ W~s- criontmpuno Eutom. sin duds. or
tlncia, y lIa udn b ifUlCau ia edifcios e inlrumrnla de lO, F- desde fuondaci6n mantiene can- da organic. Se supers asl la muv nimea El pu deo a ,ina e organa At ciudadano paro el uso di
que ha do len as Ide.Moel'A- tactoncs McIca.rcloicas r, clenlese: je con loa principals eSlaiblect- inscgur poaici6n clAsitca segJn la enrp cuto, a cltIs onca a arma.' de lueeoo La frivolictad en
con. ruIcilrir dd Li eddhci" 1 Pala mienlos e insiltuciones cienlihicas cuast o placentero ea sicmpre col,- Ilaene se la incia'cde. ^ cut-il6n ha sobreprado tocdo
mioo del proytsdo & otar do imvinente a Isa conseracpe co la- ley valenoet sinh ra incurep c6m
Is PIlnra de Rdao. lio ailmecdn no ua de Amridca. stno doe Europa. vola s ca.ar dC s p ando no I conburscIn lis siateo Aninuamente a rn mu
sgua a La Habpia. Is impos-i6n psra [ in-tnirmml( ri enrtlico en AisA y Ocenia. y que p 1a dcumo Is y etlrenrccubrnmaento ideliberadrm- de mna et Ao amde tb on mu
3eaeriene p u os H.i- magrnlf,ci n ahbro. ,n guan
que del Dr, Prio Socards recogie- general anImil,,a..,-,m drl chaliio m t rnca y compleoa biblioleca que El anilsis que hace Varela de ionrml nto cdesHa ide, ec J- J e de beirbol n una raqueta d,
ra ed Dr. Diaz Garrido en .as do- de Mnleinrolomim en rl b.ii aroo ro n c u claNe hay en Cuba. Pero 3l las inwloclonen morales cA muv geomniels doenbaida. do odm is r eenHs toy lodas esac Cos5 eoi
]aracisaa a qua oos r National. sons-nuroo-,,' Oe sets cA- algun gashl so jusilthca as el qua sagas y revels un cono:mierni liantlgunlas FiJ regslo que ma
.lareons a oa da as ncoaco das a da I Ips1 pwon alt alms d human. Sobe lu ectesa dioeoso d niradeceun estudante do ach
sothon as Iisa el p iso3nl ternco del se hata en lo expreitpa, y part n ogutalm r dofolmar han tosdo partsetPacion en niradee un estudlan g es-
otipdalralulporcetblmipasIliraa-o ,es ua parbosbes.m unr en
Por ha dou de iaria han Vtlid OboerieOinO v mleni0 un aum- enerlo par inoculble basia con- e PPe rgulador don bulea n ide as yor o en menor grado Lso .ae- caopta de ca que it so .. Iga
I ^...ul*~ in~ a be""o'"tl ." I~to6 -"1 -I-- Iicul belc n- In& Dinsiones ."ira nor un burn riyo .. lo bnno _rad aLn. |61 m e n n a1
docuamado doaes tigin lihnpA, lavs r pars riaraspctat a lo u smpla- sderar Io muchimmo mos elerado apaonasdo---dlcc.--aa prectl- ner ra do recornar para ctertaa ta'ia
esspraainu mais mplima do solids- dos. quo son los quo oRiotnan laIs cutlo- ui braen pepsadnr"t: bad una leo- de Rouaaeau mrm de lo quc il pro- cmncgttlcas de tips urbana o inn
idadatAlhd.Ca.elan, Airte cil caisducho crddto enes condo, panr ith s do elsmen- sia do ls edacaetOn esni imptietia prot nreta hiboera quoside Dot ometraslladra decl uttama sadct
irlian. iiaadu 00 lua mayoran qlir au sciOaCn. nmo obenmot con- own pay" pode p""r con (|da bn ,on m nnvdaoasas lgunas Inequlvocrmenie eubanam En me- bid^s ha caret-do de todo rellevi
.1e los sas cos to paancla per- eagnsdo. Irt ou s>ola vet. dispm- is oxocttoud passbls au iayoc>oas do sus Idtns esrot6cas: por eJemplo. terla pottica, le soma nita nots penay -m eo ptitgmo qclmlo e
sanat dl bas viitanelt, dot los m- n00c 4nctltr ni Ins prnsrpoieshs probable y touncise ol tIhttir qua aus obsetnac ine sabre Is gracta populmlts--e1 ppuoblo tlino c rais pn f P-5 itmo om
Insllil do Is bnce sumtnrIahns 0emmctslr diein a ncammn nhicron, auotas usa csres t sa po In] frialcils, madctst., tarts quo poaw ecs sotice cuto-so Lo scrt pla dcas-atn del prciept,
,,a nmi.ta lw banca. s d SAN (I. .ti. dcnr na se ropetubs qol Iataen. Pars Vcela. Is at-thn mernl e ca"-: deauncta par oust Ia dima- indindps asestarla on es;pe alert
- - i a -mm---- r- lodod rr i cacacmlaPu cogIa p Is ma birbia aligurqmaira y sins a tar or onnmormaenes ala scnn.
pstn ra~uasini~to-as: aia or cretsos qac n ta urcam s em omatti Isoareneta Pe deja consoeso tan aignbtirntbsos co- eatoa.laisqmtJnstm
,ororessta induairms. del vecin"rs d pa- nnnlrnien v luninltre: De ihi que crgamo$ quu eci e.1, nt> Mipono Innallmo algur, r o l ci nde-sa. El dm a que el Jovenaa rl
,n eo Muarso. y Y en Iodas |aI to- conollcUaIa o pae i--am inurs v 11ana- tri,'| acn'.l de Jim ,lrle tct aEars- el oarm, islltto no de is Jazols. qiae mo -l que d' es "" "rrodo en esa fornrn vaya a porn
oleoltdle a e sodsier, iunto ju n1 e nimsio m e oo ctlitl. i ,tl. aa lailu, nuqn ta m in benrcii- i o nenueora "'eorf-orme o la cotse mat tunemts Ia prewoupacittn bOca Iut clree porcun foe. sun comps
to erntm aaca osaainii Esrlasi t1 r Sirlr a', me amihmiszo. 0 qami c in bate qa Io rmru, ros rnl oa t d ei h om urn es l Im prudent:. K ea :~ p sgmnam treda du- bs n lrs cs o do r at l Das.t s
,i. mise qlua (omo io caqusrs 1.a ,,sl,,i Rn.liorAitc, s t-]hmu- an ict- ,si .em,,lm e ,nr iis er c ,,6n. m. r llclonea con Ia n aiurnliM. de l" el "el pllts .s sm .-.
,,,1. Ceme l demIs nde n so a n la as- lC en (auls y rl etlrtnietio. le. ,a I, m|ue on Itrsrnl as omitlm adorttns, Is coCidtstahoe p 0~s.tsn i|tasions: tod is an i,,, ,r- rt, na nalta tiestdsa adm ridu. qos ruoihe satural,".V4ro ftsai 00d: Come os-a do capor-nr in. L.oerla- ,auoqueonoucs .ast.t.atntayat asi
mu aimtt. 1i dehde oel diconen tnsslmsr. .mia eo p,,,aabae. sunqa'aq cL-.guosss 5
|is Iqae-e parspoefosta dot Atoal- motecanona deot~liaoatsnre. Drp, tsien 1nt 051o0 ccsnc, maro. saio a mt501r--al5m enfrbw sot qua cs, enocicriontn quoec bpnhsa.J1R fi pemnssgiia tml a
,Ie Is, hfo qutictian an qua It oe..r laide inauar en Jno ..- ,C bieni'. (emntormo rambisn t l apano, o do^ ^ mu d ,.". Crae obimtf ^s^,lbsrda, st ons ^ otr^ly salud(bles bti
ina o etnss iabos ps etotimm osts-str] aish cnnaniuii. tnru debasra acnmplolAcso r~ao r n als nma m-iqploma sobslar- Ms. port do Er-t. La baesc5-kl que no pumale iootescinra quit
.i, l M r41lrn con tll et-. ,,(entenls a o .42n 54 2 96. putta egislalita, datponiendo, a. me- iledad ml *Indo. Be Ve la huella ri5. in hulran el cueoBlc Th -satlS n qa qeersn vivir conlorme a De
..iiio~ d di~ ~ l.r not ,uld .,11l~ionl c.ldll~ -i d in nmtid l i~ B ----------- ---. ----.------om nO rechooa ain t'Itaree hi Just.' ^cla-1 o
,,,usslms aldad n g amtt. rsnisime soridn e| iwtoIs-anal carl do tls n ii din 1155n enmo;cndu a Ia misacr, gurnontos eonapticos. ''. tan5-fl~cca i bcao i~attEt
m a O, h. olNcdn doi qiej r sul5A ills p sosiaTst clr l Od tt.srateo que en ei Olsirvaltauo Naconat, a sat slumnos y procure deipir- "on wren uor. Comatto 4* sn mono n r e .rlos co al roeinndi
I ml PMtsao do Is oriaulss i0 dios.i Natuinal v rsi delod neelfamars. Ott- y en o iescatquier olro (clttircac Iorlea interia par esa ciencis. pa~a Varel ya 00 C .. in Cub lua pale- a p alone Y e
. rl .,w d la <,.l. 1"i .l.. (, ,, , ^.,. ^ ,ln p,.,,, ,g|e,,.n..ue con tdostelrIloi qe .ogh. enc lo5se Y. na *lo onhua ble uee ele p dl
-,'. dea ireslii 'at gs-sltlens, 11 Bi~ iOO5ne. lhenus. gantoc di trans- queaiellnoe presttren reooinarsa- satl ii omn, nr loslsoe grunt= quo de onla dtsntoe efttistn lba- cacia mlnoy O que etsia4 Ia pude.
rmon p t1rnimlnsl-.1 I} a.. nsmmna menloe se ,l uad,ao ion anOs, en edl] se alitcionen. obicrvndoros que tados Unidos y en isclds. Am stlar ri enaendrs" enae el revsouclons-
Cso .1 inf qua as.sistn rl hEtisstn.tn 14 |t '"siss.. mdcluyen- tEpioa ,e raaa,iaonos. un ourtiillo coopitcn conls. Etalctones Motio- di Is nrrelleistildad y del fanaltm- sEo 7.el mago1ama. Aqut todos ns
tolr at F'sieatls. tartar omlitchn ,n I- .eorns mlro~nsliarqi ta tot moare.o rolittacas p de las quo sgus am lie- me mdoimnta adha" slum bomos do wconmos. Sl pan- revalur.Jonarle
00-iatauIeactsal l b ,}em'allar 00 0u.3 Canonu a El~pidic. La me enLiando it hobm'~5do IdeasTo
tat oIa los to is 5i 'if- al altar. smiman( id osm|- do iaritncom,'.n moors.ta para pro- oainus osnneottmsm 0n 5,erdaderou ohrs rnnctoupo eon so innol tie lbsJ. nooadorsa el oapeirtu Inqusleaf qua
a-aa,,L a a um e mlNiente as- cods a1 ,iln|n,,,|f ,to Jr i.Lii.r, r] p'atarhia n di quo trinsMoltn a rnrsous, mmdiansc ios ts>udmo (on- 000 ree n quienen ie at mUese aspfra al meJolratleno de nues.
h.l., I. a-I.A *urf. Brnr s,1mi .c.I .1,1 .l,....,anr,, n ,\r m an Io- ,,s n Lamirnloa ,iua acaaticssn islailenlrs. maln Is iMriranu do I, atna- trran condlilones pollltias, icon6gl-


"5


V-PR I.8 M A-
Por AMURi O .'ROSELLO
Sondeo o calado de nuetra cultural
L A Direcci6n de Cultura del Mi- galuientO Io Proucacs. Io provcque,
nslterio doe Fducacl6n. ha pro- Jo delrtaune. qu e aslist a aIs -ex
curado, en Is. medida en qua Ou positcionef do pinLura y compre Ios
precarledad 0 Eu eiadros,'qae VOya 5 ioe consemins
ilnmtacibo do me- o recitals y pague mu domno sin
d o l o raen c e J] sa fia gaza d e E n a con c sinnO a lo
den, rcsd'ren popular o B. fiormsa ses
Wa zoras del es- blae y prmalrta.
piritu, coa la m- No reo que nadle prccnda ad-
yor dignidad y -, o md etareo it r asrco an .iamisl ae
esmerp poasiles. uer-aia irLarttt"iOners o patroraio-
tributo adectifado ]beongsrcto& que manLierin el
a Jrls'morla del -culto"c tcm herLsmo y co. p. o -
noriqut 4 Va- melon geniahrj e pain rei--idi.
TO *., Itrn- car' olia e, api d" otupida regre-
perdMnable qu vion a a irsensbtidad ma ,pr.
an omu cultu -alpwarL. por la Ihebre ausumie oe ra.
ral hist6orico quo' eonalittY,,et orcml6n de una devocltin -enul.
centeairio de gr-.Pli'flo. Iredn- nao ncsa tdas nlas foirads d- .
curries en plea Repbhllcis i presiin y de creaclun de arit d.-
que la onducta official deJane ow- |a liiteraitura. del buer'r-ir to De
tancmia de u voluntad de enslte- rno eistlr i-r o Arte Masital. .o.n
einuento- a do "hubitese posadn s .-planria enr,
Una voltintad -baorane dbilb. Cuba und de esos i1rtu6oms del ae-
-tn aclar.- talvada paras .ot in- cinto o del aco cuya a irtclon enr,
vesUlgadores del tuturo. que an. unescenario cualqulera isnrplca el
den siempre a caa de reteren- desembolso de unos cuaitos miles
ia. par el celo im tanstie desa- ae pesw.Para quo loo uJ nloores que
Udo de algun que otro funciena. extuben logren desasWaed e a lg-
rio luao. de esos qu e no s e ee- ria., d s obraas. Be tlndo rl Pa.
plican que canqucancero iol mtlones rtatdLo- de Ames Plastile Las o.
del presupucsto para las depre- Orquesta. SmfndicaS que se fun.
daclones del BAGA no pars es- daron y coexniteron por ia deoo-
uamular la culrura crion por Ia mrivatdad-- e P:
Digo que se ha oinaen ado n irnadores apena moulzan pa.
memorar la fech. cor, r, noco o e bo a despecaho de qua nea n.e-
dignidald y esnaiero -ya que io ..n naoric dc la a ..caiddes eranos -
generosidad y grande-- rTorqJe rabuidas. de o pub gdad u'n. re Ipa.
se esqutlv6. esla ves o Qrue ,i ca tu, r d pabtidad l einre ic-
comdn y frecuenie en la. cJeh.r paridaros de cad grupo ariii-
clones oficlailes de espsa rti.r,. C, tin quc s a cilar oara q,.e
riea y cursileria provinclsna7 e. u.rartlcra un a Je cliao-. lI ,a
decir. el acio con el discirsi n, urmenma de un Mecena!ar r con Is
lermne de aperture. el paneirglr..,o mahci o ur cronslota o,.de, quo
del pr6cer difunoo s carg-IcUi r.Insil-) a los onclerois de un fi-
memommzador elocuenlte de pena;,r n d aedpech
en S Ilt y sentir hono el .lo i.e a r a oura y el traie argo
viollrin v la rechiac,'n 5 un can. Recuerdo bien Ins conenmrlos
to poaur6ilco. peregrnos de algunos de los ao -
FA. t aez I Diroeci6n der o1- rontes habituales a esins especlacu-
turt oOib par uns o eia ciclconfe- Ios de calidad farilatca Una dams
renclas a cargo de algusos esiudio- obean. de esa olientesi caita. en un
05 dosde.lanHotoerla NO asinal r wsconsierie deo griftarrasta Segovis.
primers. pero s tdiofruOt de la sub- os decir a o-os especLuadora en
sigulente Hace'un par e isea- una v ecln eoutaca 'Aqul noe
nals CarDseGarmin Pans dtmarr,aL tcra bion Ion pianos Y repa-
sabre el Obispo ospada. y el so. ion Vrlsible asomara: "Pure dei.
ultimo minrcoles nueriro Gaston de este rni mo as.ento yo ne old.
nBaguero anondo en .la peroranlidad c R'cnnTarr.a-tAl mucrias ec i .
no menor represeniitaitva del pri- Si se excluye ei slutema de 1j
bltero Jost Agustlin Caballero organiactL6n instiluiclonal. par- un
Ni esa eis ia opoartundad nl PAblco cie mmsorla con cuolao que
un articulo periodistico correspon- pagan. con desgano o desbnrmien-
de el menester sumamente ir apon.o. algsnous acomodados. par. quo
sable de hacer una exgies.s crill. puedan diEJrutar casl ilerrpre en
ca de ambas diseroacloes Cuam. ftdita. tore pocs que arcnten I i
do dos bombres'de letras. dos l 'rulcbon de Ia empress. blen dll-
T tores. estudlan y airean la ,da ci so eria ue sopareoo ereante un
A Y aI sbra de o ras ds taguras que esrenar storollo un vsolnimta co.
ucs tna oros coo percoods, cass- mO o1rscnl Hlefrtzel Muchoso de los
ml1, e.on excesiva singnarnads E n que pagan con ragurosdad &us ire-
el proscenos hastrtco.a. eatrion na. ciOsi brillan psr su ausonciasen
S ineeda critics Y no pude d Ia u quelas adliciones en tas qua eef
volidad o Is impreosucl6r e un artiLsi.amriadoi so oes una cestre.
n caeentarilo breve. -cehldohiLdeto 1la de Hollywood. de isas quo con
--cams otodeo lte periodluco.aa- iel amrplticador y el mictrfono ape.
II oexigencies de oa actialidad y nas0 t 0 triac~endeo a la octavo ills.
l -del espacio. hacer critics de esa No Todo estn quo pes entree
a critical. Lo quo apenas meocorres- nosotros como actividad cttltural.
p onde y a Io que desde luego me es unsa pladosa tlcrbin por no de-
ateaSgo, es a seialar la romparen- cir una' mera euperchera Todo to
: ta de esoa dos ensayilnta 1. -ina que ofrecemos. con much locua-
tribuna de lanto presllglo y de cidad, como expresl6bn de una 16-
1 nto abolengo cuittural. corns ia nea naclonal ilus-radas. is oSa de.
I a Spoctedad Econdmica de Ami- eitufd de inverinatlero. de fuerte or-
l del Pals. en cuyo talon de ac. tlticlo. que no eneprir-b sun ca-
.-Sr .pacaoso contortable y libre bal resonancla.
n Wambtn de los ruldos moleeLos qu VY'dlgo esto porque el curso do
a AnaJn Inhm pipt1 loart-olroile- ,la-a rn-ferenclli- que nJs-DrccrYir de
o el auditorto puede dsponerr een Cultura Iteva a cabo en el saltn
grads o trance de receplivldod. a de ai os de la Socedad Econ6.-
colncldir o a discrepar con Ilo ora- mica de ArniAgos def Pa s no Io-
dores. pero nriempre o alris, que er grA ihasts aqua despertar. supel-
Sal requisite o preiio pra ei.en- ltar en nuestro mundlllo de Iat le-
dlerlos tras nj curic oldad. nl alfuencia.
S SI no debo nl quiero arriegar- Garcia Pons ie uno de nuestros
S me boy a la critical de los actores. ma seros escudritnfiadores de is
seame permttidc eso sl -porque Historta. Ha hechbo un _ludops
v -en eap-rartcr eusoyTiarTna Ey-en- elr-aranie a l per-onanldadl del
S re su generahliacli6r, me incluyo Obinpo Fpada Es. cornmo se dice
p y me muevo- hacer la ciltica de shorna n escritor de izqulerda
e los espectadores, no -oln de Io Conocer su enrfoque, su an&UisiA de
S presented, mano de los ausencs i>e esa tigara tl n sobresailente y tanr,
Ia dan ao fon6mens cultural en qu. *d'caunAda a Is discrepancJa y la
particapan. cuando no provoc.r-. c'.r.nrcinetr a comr la deo delgsn
Stan pecutllaradadies corasierlstl c, is:cao deblt6 movitlimzar un vato
S poar cuya venUlacin me pric.,cup. pu')licj d'c;ro B las andos zornag. No
Lo qua me interesa eticarecor o ocurrio aL. Esban enr. clerio mo.-
a que eesclarezcan sil prp.c. .empo dl--. to amBigos. no oblhgados y aE-
Slos demas -puesto quc la rnda. tunos fieles y scraces animadsreo
e gaclon exgc disUtntA Opica. dis- de I cirura.
tints calliracl6n y distnin exa. Alga anlOgeo ocurrl6 con las con-
n men-, e bahaia qu punto. En qua ferencila de Gast6n Baqiero Du-
d medida.- en qut extenslsn emste rarae man de usa hora- el Lina in-
a hoy entire nosoos, nrc, ya un., an- saysta estuvo diCurTriencao -im-
S dez. un fervor germnino piat la ac- prsisando-. en una charla colo-
e tLvidades par los menetetares de In quIal que bacia transparenie y ac-
r culiura. sno slqulern, -tma cn.- cislIUe In compleildad y profund,-
sidad. un ItnpuLno sinAdro que noas dad de un terna de su.o dLftcLU
ileve hacia ella. para-ei anihynF cncrllo. pero much
p No me estoy retriendo .l grand mtba pars la glosa hablada A esor
S publico tan sble. nb prelendoo ae slon se llega y a s ulogro t61o se
i se e expLque por que n nu"s. arrlba. cuando Ori un dom-n;o pro-
a* tro pals no exisle una cl.eniala de nda de I fgurn quc s c.
r lecrores con densldad ma *a me- ndo de la Bura qu- en/oca
no Jnayonrtarla que censuma pe dat media en que ella ae movn6 y
a hors national y quo por conb,- de las circursanclas que deierm-
naron o infrlueron no s6to su ac.
cas socialtes eS ingenue suponer clon. -mo su formation moral y
S que ese cuaadano naga defender humans Dir a Baquero. que eun
S de la piatola. la ameu-tallad--ra -:. l
s bomb sBus suefios de mayor liber- nescror del oando opueslo qu e
t lad, progress justicla. Enrel r e .un a ombre de rellglos.dd y de
n volucionarlo de connciac j mi-a r- ounlidad. ira deorar dei lodo
t adod n anleo-Lc i ta lendio c i J cmndadl,r,,-., dei m on- do tar
atincus candor ndniescz en ed..o5c -
. racier defpaitc, ha oblarado lo ea qu n c s s r
. enales de li pr-.n.ran-ian de la duelen lamblen. deo- d-.cadtria
S perfuaslbn. de todas IS' forms dde de nuestra culirir-s.
I la aCCJ6n demncralca La revolU- Vo'no so cal ser eli renoNlol
s clin armada luvo sou razon de seT Y on q se alu pilm iono
. contra Machado. por la sencllla ra. hero aqued alK-iuna i esperenza
. zn de que Machado ds'c.-.r.nrc'. a sen5tbnlzar a to,I hambres dp -lues.
S Conitllucion y I. Ley para prorro ra i cceoraca.-. cnn 10 proredimJien-
O gar mu mandaio cerceno la liberal ic, an ariaactlesa s de estufa ac.,rs
tad do esprito y upilt derde ei riria buhnu sr apnrdo r-da quo it
. PodIacorrlene l sbra dc opinion La Drecmjor, de Cullura. para lao nue-
ReptbhIca. par suer-e. no ai-m. -n tat rantracncla del cirln cu roul-
monmento ass. El rtgiiren pn~adn teitiimenio oe Vlrona anarcir quo
cometl6 lIncaiflcablec errsre"- per-c ,'0 .- c-cup.,ar nor lit, en la men
, come reipecO el dccech.-- a snpnar prrm,,J-isa i ie-Is.ohbi a-nor- pro-
- libremesntr. por isa aoln cmr.i.n. tuna do l,.noblea. ir
" lariat elan,-lab a-,-t,, patcioo par-' Coals Pr, occur-coo Hstr-lm on
o armarseea nra el 3 acogefsc a ea aen.u
"ultima ratio que is Ia aterrca
r El revoluem.narlo en mcmer, t,. de
o normalldad domacri.ica. so aer. i v
mAii orasno de otvanmc que el ue ARPEGlOS
i, Ie franquean la Con-ljluciun y Ins ,
- eyes, no ser que lu revbluclstl ET Goblesro secnsndndo
sea de LIo ar, ltdemeraiico, Oin er mm pinr, so i ya-
o comusstla. bloc toscirs" ln "' ''
puen ea pan. dicen torn
NO cab., pues. confiusin enire en un kilo" rebajado
ot el revoluctonarmo auSleroe Idea-
-J.uta y el pandillero vulgar. Nm- Macbus coorontos ans
- gun revoluconarlo d- los ds cr- .uts ereen, con anstlaolailn,
* dad podri mentlrse taolimsdo por quc acaba coo Ia i"rbclubo .,
una ley cuya tinalldad is rcprimar ein rebaja del pan.
i el ganpatersmoa El queo e gents Y no faltan baos' bomas "
s ateclado o aludido por tal pjag- ,do signa U-anau-s nteg,- ..
critica es que no se consldera que murmuna entct diets
. nun llpIo albi en el lands d -aa iGran pufado *oe as ssoJasl
niiesce r.- NtW


- a- ~-. - - - -.c -~ -


- _I -__. I -_._ I .


.off leir Orl -11.1-1-1.. -


-I., Is crows aqww"u. P-
n

/ fnru


Aff9 rVui f M&fllL W IAMARINA.-flflMTIJj.A.J, I ULCT%.I JPIRF 1WL. 1 48


M4/fS4 ..
14 4rfjw1


tuacita ecenom]ca enlIttaidi


Mej rt paulstinamente -I sni
AGENCIA DE VIE.S AIll ......
AEAAISTFRDAIM (APLA La eca-
A n A k nomla nolasindaesa ePta mo rand sig-
i .SO L o de unA. paula .n.a .recup.f ,,On
Em W o El la ferae oflcialft y en Ins circu.
Pasajes y paseo a lodas partes Ins commercials de esta se etnima cue
IO l aprelJ HtleJeh. cnn Is Ryud n del Proramna d Re
HOTEL "IgMILE 3 M Sm 1 cuperacin Europea. Iolanda eilara
en condaiones de equllibrar Is ba-
---lanu de stu comercto exterior hania
BUSCIBABIU Y ANUNCIB8E EN 1952 Se eatmna tamblin que dentro
EL "DIANIO DE LA MARINA" de 18 meses, a mas larcoar la ewca-


1Llfflfll UBMANOSSl Rc sitrld el piaoe, Jde el fnoameno qtue roloquete
tua intam, mhbeiicaaidas an tm caa CTIc sl. It
m'r .tI,( mqscit asun mayor m6nissarmimt y epinpirluthldad.
Ailnqueno tllrivei cl palM.scani nma mnanss amrssa
pot eleasna T strsctno clorlaido d d a ut at. Se hkaran
m al lelr e aa (mna feas. amcaAiri-ianor ran CUTILX.
*a rcasltI dc uti m is ranocidn del inasot el de Im n
mtine mnA moadenma. d dbrilas a ma t
haasadtas.ci daoaye ; = ma17. no a l
ea M"na~mlt e aslio t.
eter as reon apcts. rincla CIITFL

( Mr n rTIK ASt FOG 1&NAUS MANOS *


sez de arlcrUlois de primera neesaldad
nabra deassparecido total o casil In-
talment ern Holalada. L&a producat6n
ilndustlrial eata aumenLando de mane-
ra pilatint. hajblenda desaparecido
In lalmenle is eaiscaz de combusli-
bles. y hablindase asuperado cas en-
leramnenie las dlifculeadea provocadat
por Isa fall de malerila primas. La
re'uperacon es apeclalamente nota-
bIle en maria de lnransporte. El vo-
lumen del traffic ferroviarlo 'arInat
v pasajeras) excede ya al promedlo
de los alitmoa aboa de preguerra. El
-.mero de automan6vlles y camlones
de que se dispone en Holanda ae
aproxim- estrechamente a lu ciras
de preguerra La marina mercanle
estia alcanzando aprohimadamente el
tonela)e de 1938. aunque el nbmero
de unidades que hacen ecla en lot
Duerni holandesem no pasa todavia dl
65 por cdenio de laIs cifras de pregue-

La epanslon Inditrial a Elhiee
CIUDAD DE MEXICO. (APLA).-
El Gc.aerno rmexicano deslinar In-
iergramene a mencaraentode It enpan-
ran indSirlial del pals el credit de
19000.000 de dlaren que obtuvo del
Banco Mandial par Ia receonstruc-
nion y el decarrollo. Del total de
19000.00 de d6larties. 12000.000 seran
detiLnadt a I adqulilcl6n de equlpo
inauslrlial en el ex rilanjero. Ls
7 OO.00P reFlants aerin totalmente
inverlldos en el fomento de I* indus.
iar del carbon. inclusoa modernia-
clon de Ila minas en explotlacl6n. e
inftalacion de plantas pais Ia ela-
boracinn de coke en Coahuila.


Sana, labrosa

CREMA
DE


TRIGO
(Crean o WWheat)


Cr6nica Habanera

ENLACE


En Inl Ilesla de JesA fdel Menge me desposron dla paisdoxIn o r.
fiaorlta Biane LUnrean Torret. tan lentil iy el sehr Rafael Mendou Ruin
Dlhaea aereonaa l lievai a absa I lans idete de Ia noahe en prencli
de an grope de fanillares v amllos de ambo delpnaudis ilendn pa-
drnint el hernano de Ia naris. *etter Manuel Litnales Torat"i aIs Imdre
del naovio. sefira Coneepel6n Raul de Mendoss.
Nue'tra enhorabuena aIna enanaoradapareJa.
CONCIERTO EN PRO ARTE
M anih.,r, I.....- ., vei n ,e.e v elar Ie4a ahtcacinh'etr, ite h,. ni,Fal,. ,, -
an de Ia ,--c -i c.r e. a ,', ii. .. ..C) n ... e I'd,.d al ..i... S.. ,i
c oitt l0(S tr, trra el g enial arilsta e 4- pI iA de a e "ic i i .i11'raa i .
padol Rev de Ia Toile que ha aid. ir lecnica i. Ian p A hI illlr.l.c m..,
ontral vr ip-,; P N Arte fcr-n c ii,,c, .'e,, ie.3 ue-lo
teir exclJ i fr ia prnceall, r a i El p.o 'hi t ar aitql-Cse F-n.relra ,I
snciladoa maestro ReN le la Tora finualan .
El mi 'eiar.' Fh'e, .l*e I T rarA e T rone a.- belln. ra.A.,; part .ialh. r 1a
cera car a dlrli -,ne' el r ci P nI', il'nde pJCd alll Clparte old..?'.
ricumr lnpci r.. ,'i ,iahrA r rc, c, ha t", ,c.. aa, vndj, ,'l.,,
It noa hi 'a, ,Ac,.,ai .j l,.r.. rci ,r ir.n ilramp. r.-. l l.,:,,., d,
minercol prv n A,, a la" cioii" tlI. n aiJl,4 all, r a l
i0uCie a u niI3Pinname-rie Pi.' AriN..
Re v -iien i. .uie.'aa r'.r a .i a prE, i a s a ai n cia d o l Ia ]h ei a,
u n d e I.- m a d f'c rla d ,. I ,. l l .l n ar nti e p l r,_ .l a i, ,le a 11.Pi ,
entire I.-. rimeior I Aliiid i A. l 'Irad qire Ian r aCIA.'-ir.,erdo, ha
orde 3i r ifaiiaFecaiaiaen Ie .,. acianda en rir.iir.,r tail.n

DEL PATRONATO DEL. TELTRO
tint eutraordinaira llluln de gn
In ofrecerd en hanar del pcrrer ner,-
glirc ao de ]I Aitiarn. darcin 4arl 4
Prilo Socars.. el Patronaln del '"i.
Ito. el ]uevelt 18 de no~lenlre,oe.
[as nueve I media de ls ncte, ev,
el Audaldilillai qaedaado aa itr:
Ilatagurada eia ri-le iIn lemporada
inveanaatiiea.ir.aoniecai.dedelatI,..
aliUcibn. ct.Nus de.lc h.ar ell pl a del
nieol alhlellao Iielagal ate I e- irl
Co' ninL) ICII u I t I el~et 11-b 11de hl ,I
,nable a.i.ar
Para aaa i.aii .r.nc 5i seiin ha -
coaidu dala ala aade rnerlil.ilo. .c a.-
raeis aaihaI a aqe o.ell... Ca IanSal
carnadldo holiallost pilem.Ihs, LU.Ua,
MaSiana e., irlad p.ilalai,. tlnaIilll a
hileLesaa Illiiian V de er lindl' dfiithil
.ae .ic .a n ara .


imdes qhe arliman nel l i de ,A11 l ,,
Lot Nord Bandla cc:,no inirli airalc,',
nocredora del teatio mnolderno I.I.
fiAanet illla pnlhbro -cri dlrizid-
pci It InIfellizenn c f l ltfl.1 nCiq.l.
Ponce de Lehn e inrirpreiiad pnr Il
notable aclril Marnrabel SaiaIz
Laara obra scit' el emoti.vn1i v,.
berbio drama de Aiilonia. Vta/auri
Galln "Camorrn elgundn premin ep
el primer roncurno de bras leatra-
lea de aultores cabanna celebrado pOa
el Patronaco del TeatLro. el cual ser
dirlgldo por sa proin autor e iner
preildo por Rosa Fellpe. VInlea Ca-
hal Gina C3brera. Loli Rublnailii.
Carmen Varela Nena Accvedo
Eduardo Egea. Joec de San Anion
Gaspaer de Sanlellcet. Jorge Guerre.
ro, Pedro Pablo Alorga asl com.
un creclao grepo de coros de vo-
ces, pueblo. Dalladores. Ietc.
"Camorrd" es un drama polenie
de aanire y odio. de amor y ven-
gannza. qae liana s. acclrn entill
pueblo de Gallca sobre el que ae yej -
gun la Iradeaia en su mPs obteura
iombr a Eacenai mara' Irlloaamnce
blen noncediad-a e de-arrollan en
loi dosa cioa' e caI obra laureacmi
par la Ique Lun Mlrquez se propi,.
ne a realirc .ill admirartle tiau..1
eacenog, aficu
A elsa fincibn de tala que cor)-'-
ponde al imens de octuure deueraai
aslillr la' dainal en .,rnre de ;.nchr
y de etlquela lI cabillerrni El P.
Ironalo del Tealro hi diapuplo I-1
auspenslOn de l cuoit. or enIt;r.da o
Ito nueaoa taoc.adra hasia el dia I
de novlrembre en alenciin a q.i. ei
ta luncian cnrricaponne ial mr, e'
que dicha dinppslcinn acnrla P.w ri
tel6tfonn MNI.74 podrAin mil,.r 1..
altl cuantala erennt *deeen


Proporciona
FOSFORO Y CALCIO
COMO EXCELENTE8
MEDIOS PARA
SROBUSTECER


Ejralaots pacr lot nifitca-y
part l adulia tabim'btn. Le
dalidoat Crama da Trigo
rice oa minaralet y it-a-
minst do imporniacv vital
para lot-mfiis qua crcet e
utisipasatabia pant Ipa adultot. 4r


6t//X1WCt(V Ld P... esti en sus mano.. .

EL BANCO DEL CARIBE,
le resuelve a Vd esle problema fun d a m e ntal


Por eso uso ACEITE REFINO BALCELLS,
puro de olivas, que me rinde mds, es m6s
sabroso y digestivo y me ayuda a hacer
mejores comidas. .

ACEITE REFINO

BALCELU

30 AF iOS EN EL MERCADO CUBANO


CASA RAMOS
Monae 656 658 ', 6


FIRRITERIA "SAN RAMON"
10 de OcIubae 1362


F. MIGUILEZ Y HNOS.
Nolptuo No 513


mensuales


uarOtIJZD&S EN It.A HAIaA.A
ANCA Y CO.
70 Nepluao No. 625


MUEILIRIA "LA IDEAL"',
Angeles 56


CIA. IMPORTADORA RADIO CITY, S. A.
O'fely No 460


RADIOALECTRONIC CO. DELTA, S. A.
Son Nicoldi No. 360 Consulodo No. 19


.7. - ~. PabbadtA-d A,, S "


* L.11 ~a~j _________a~taa.~ ~ -na--n .~ taa-n... . -


Vd I. ,., m.r ,ld --..4 .. r., ., .. .. .O- 1a ,-O ....IMO
............... fi


........... o ,fft,.t ;, JT .
.....0..r C-, ""'" G 284 AN y elg, B NC RI
(COCKTAIL A l.A PRENSA .ci-,. i de ArieM y Letr 'M
-. 1...rli, a, m Lra. ."Lr r l, n.iri r C i n, pl \rr .... I, .rn ale q In prensa. mn t
u ... .iue p..rl.de I.". crll .ahcair li iiit ra TPr.rl-.n.-.r e a It lir ia, prier-I% u asrad
,,nlpBri pi Fr ilt h r',-!-
R1er[ I'I-a f.. T' -. -6e1,'I n ,i n p r, i inli n [ i( n en IsIPArn S "alt
models__d__-2iferentes '


venga a ver Io 6unico :
-.... .. nuevo en refrigeracidn

gavotdn do abalo con refrigeradeor y
*a congolador para 50 libroas do curnq *
/1 r i


i \ REFRIGERADO

-. DE ARRIBA A ABAJO
LB ,'l,

Hay un nuovo y sonsaocional model) i
de 6 pies cubicoa quo Ud. puedeo eb* ,
toner por monos do


15
;^^ *


Ideal para ensaladas

Delicioso para cocinar


Se garantiza que
cade lat a contiene
su peso heto exacto.


Do venta en todos los establecimiontos


Hay un envase para coda |
presupuesto: Latas di 23,
9, 4/2, 2 y 1 Ibs. contenido
NETO. I
Unicos distribuidores.
MERCANTIL BALCELLS, S. A.
in Ignacio 313-315 Telefono M-6817


I Sc


I __-


A -E -......


CAO V VARIIA BAREDIO
Neptso No..667 Rodio Ces,,o 23 L.Vaddodo


7-


Dm nIO DE IA MARINA .-DMINGO. 31 DE mIURF nE. 1q48


GRAkT 2101


Rtuacl6n eon6mia en Hmlolaul


. t


AV
,9


*______DIARIO DE LA MARINA.k-DOMINGO. 31 DE OCTUBRE DE 1948


ItipW jil i' it sIRIts

-OttOpdliaCARRASCOS.A.

tSI'ifANU ilI NCPTUNO S6 ?
ME FAWN Itckl .. MAlaN* EnClri Lellld y Escobli
Totl M4(0.41 lul. HM-.IS


- pies- aoIm i s ***** a puelode---


Pr;lUQCEii A MARTINEZ

sL CaOidn-C belle.d -ezretean pars le mujer modems una ne-
nldad q'Ie pPatla C 'Iai- O1lsemelsN dlarlag Pec r aps culdadns
debe '6e c oi e seo- ton--l-dacjanel sone a be sfamado salonesa de
belles qtM, os1 ,t M l.'isJeil 'eaaf ae~diueee manitene en su cuerpo
de Wle ta ilg'gmJwln e dg c no de los distlnoas deper-
cal. srun2urmc20d cooi


LAS ALHAJAS Y EL SUENO
Jeie a d" e daw shr cos gem podemosa darnos cuenia de nuetras
ea _ileg O lVsj.]tS pa i clones Ademas. podrai adesapren-
nca fll W (p t ~~a derne y listilmarnos el roster o Io
W (lmmilfl~ntlW cotum- que es peer. los ojois La compren-
be quMno t 'e oeiao re- slon de las sorlijRs duranoe el sue-
''"Imtl6L j~l 1 11mt lm'" to e imismo,. perjudiclal para
je=* e -. e~s~q c c o1 Ia l ns o dedos y ]a de Is pilseia para
sit di ce estb .y noas i mnuileca

DRA. M A RI A JULIA DE LARA


MKOICO-CIRUJ ANO
0.11 XIN-OA PRI V AIDA
PARJTOS Y CIRUGLA PLNSTICA
trat'laesloi% Ubplflfe doe loa vellos superfluoa -Deprlsltnn
.- ,4bulie dlaUria de 1 a S p m.
Celadna hk re ?wee y A. Vedsado Teri rno F- 00


F-PE N SAMIENTOS
IOlle hoiabr n l Ioi dlbise se Caeser ,n .-leiar -1, ri.rel:ihi, r-
estsrme aiqos y,4' jielst-A Is lCy de ho'rr uiobre II c -r.-r I-. r
I = _gjfl liquid,'. ) ;el rI,,n- ge ,i.
-jW-MEomO ua.ns lot,.tos- Idendo a un m tilArul .'. 00.- ci.e
die acle pm" mneatlb.mientll en deJan do franqgearsl p.. ,JFF-rlen.
l e it un ilo hdi er o on rs- ar el u- .,- sir- ., l trs,-
,do.pu d ede p ebeo consmaerc "
bmdo il11urstssestll.,1a55 "TombsI Juan R. Albrdl


ARTE T DECORACION


I-a~jar able~a essede so makesB tscej ccbldemesse
'** .*^H~r -aie bsbol~aS& isoic se fis sqse. Isselesbe
,'u_"s Se 3 me do -smac.dees I A MODA Is
salea fl i stslada en Gel"ns G y pasnno.
r"pcu a .B I I b'yse p besede moin de vrrdada s cii'
Isle -** 5 .


PARA


LA


Pot MARIA


MUJER


R A D E L A T


DESDE EL B'A L C 0 N DE PARIS
~- listr lSsmen Dearaubeic-Msllslu)
PARIS. oclubre. I141. lusLai'nie nada. W oe pride llRaer no, en fin. todo lo qu a no ses aja
Poe lo men.. en Europa ea esla- ma bhe Bada a procurer sb-srec le chaqueta easulo sata r
mors llegando 5 otodo mo 1eamos. mradj de olodo el mundo en ouna Se comprende mau o euxtror-
segn, el calendarlo oflclalI In- especie de concuro do t a-rales.) dinaoi poer dos razont
clua un iLoho preomauaro, par- Asi que no hay nadsa quo result Primero. porqoues e e un ileM e
queg apen si hemos Lenido verano nil inc6modo rd di.ell de olevar. La muy cil de uevar debajo de oun
Evinii s ml snu-ldo que ha pa- talda. larga y ampia. ablerts muy brgO de pleles p o ade palo, cos
sdo sela mes en el Tropico y a mnnudo de cooado, o por delan- que no podemos hacer con un traje
qua g -therm. i-nanrnar--a- Pam- -A, bane mo.hL_ grian s urohs an .sasir-
S-Segundo.-porque eauy flal] de
I antarmar, a di comblnar con ele-
\X nmentoo de otro vestlUdo, y. al ea
b a ldonde hace falta er cnidemd en
/ 1w aIs eleccln dbe un modelo, qoue pue-
if 1 Wl dc prelstarse fjlmente a intream-
I A n


rli Los trajea de plays. par s en-
saclonales qua hayan sido speana
Jl tuvleron Uempo de exhiblrse en-
tre dos chaparrones. y mas de una
Vec hems ealtado muy contents de
haber poslto en nuestro equlpaie
un pullovere" con mangos larga
y una folds de lans
- POaco V paa rnan a n
volvlendo, o q Paris o a sus poases
-repeetvos y tsodas van penaando
en Io que ser las moda de invler-
no. es declr. pars hablar con mks
proledad, en o que serA resaen-
Lt d anes de ste nombre, de to.
do I que los modistos han pro-
pueslo en aIs colecelones que ya
vlmos en agosto ya en seplembre
3 de cuy s Creadona he dado a
ustedes. en cronlan "i.erlores. lns-
mAis eamplUos detaUlles.
Se ha dado el cao curloso de qiue
Is famosa y discuida folds largs
ha tenido un gran xito en las pla-
yas -p ar Io macs en Biarrit y
en Deauvlle- -dlstronando al pan-
tal6n corto, al laro y al medio
largo, .y en camblo, ha perdido te-
rreno en los ireJeos de cludad Earo.
sinm embargo. nlene una explicaci6n
muy sencilUa. En la playas Lodas
las fantlasias son aseptable-. por-
qua Is vIda qgue se hare all Itene
como solo objetio el no haoer abso-


tejldo de rayus multleolorea o de
lunates. o floreado. Y ademis lie-
ne la ventaja do e ser n fando muy
decorative cuando a e tienen pler-
nao de Diana. Y muy ventsjosa-
moene dilacreto en el caso conLrarIo.
En cambalo. pra la vilda litdlna,
muy ajetreada y dhitculosa. sobre
t ond.tlnniea oagee un auto corn la
canildad de combus-ible iuslFIenle.
Ia falda largo y amplla de lana a
de ltercoelo.pelos e prbclicamenle m-
poslble Loa modlstos I ao han com-
prendldo asil, y de comun acuerdo
san llegado a normas sensalas y
que ponen lIs mode actual al alcan-
re de-lodo el mundo.
Cuando digo al alcanbe de todo
el mundo es una maeera de ex-
-pewsssme,-hablo-timplemcniatde
Ilnheas y colors, porque, en cuan-
to a prectos. es otro cantor. hemns
legsado ya al colmo. y hoy en dia
un traje sasire cueolsta en Peris lo
que coataba antes de la guerra un
ad lllae, pongo par Jemplo. este au-
ltom6ovll. aunqueI la casa no me page
el reclasoe NI al perl6dco tam-
paco.
A ml modb de ser. creo quite rte
invierno veremos el remnade del
llamado Deux-Pi6ces", o asea. de
esos itrajes que constan de dos pie-
so. es dedr. una foalds y pn roar-
piflo. bluos. tniea, caaaca. iquilmo-


ES HORRIBLE TENER POCO PELO
Sefors.a quis"a usled bstl debidlda m ceformarse
e on u poeo pelo. pero ea Impoelble teor con-
sele en esita, ya que es nta n primerdilm en Is mu-
j-, Jer doe dads Ie vale que teng used elentos
d e peao en trae y Joeya al anu pelo no Is maom-
panks Quhla" plenge que no exule idu que Be
19 arregle pues no es eals. seeor, vislte "MTTA".
dende peoaeen un prodlgloso etraLaietlen parsa la s-
liUds del cabello, qua eel k garptlthado eo[ I de-
valuel6un do u deoero. 81 es usted del Ionterior.
soll lta per cart IS Tarjel de Pregintua pars el
eltudloe de u pelo. envlande dies rentlavesoa s ellos
Sde erreoas parm eerlflltnele.
I SALON DE RELLEZA "MIRTA"
D CALLE 7 No. T A EsQ a L. VEDANO. TEL F-93x

DISCUTIR CON TALENT


Entre la habilldadeas que ppora
manr blen y blen de sus seire-
rnies puede poster el hombre se
encurnlra Is de disentir ',n ctrn-
sin mostrarse demlgradable Man
-re habilidad es una virtud Su
apllcaclon require talenio ) nin.
,irni sira vsrtud as rnisi osI|na
o mirve ma propdaltos Utllev es
factor primordial de dxlln Y de
popilarldad y conllene la receta
Infallble para hater do un matrli-
monlo un perall en In titerra
No obstante. eats virtud precio-
pa ctoe talento. ea tar, ftll de ha-
liUar entire los eres humans como


FAJAS


Ito dienle en las g allinas Abin-
darn laIn areas de beller. lsa p.-
oecdoris de una bells %oz lon i -.
l].narno Ins homnbres de negocln-.
los musicns pero l I hombres y
mujeres rapacrlado mparn mantencr
un punto de vista ,desermsnada, y
nun dlsrumir umn ptrder la calms %--,n
van cscab.-. como psas poder -er
cnnsldersdos ejemplares dignoa dc
un mmeo Y nn ce rarn que a"i
ncurra porque an realldad pocap
personas son suflcientemente en-
greldas romo paras oeperesr que Inp
bdemas plensen cnmo elles y respon-
den todo afitrmatlvamente


Y CORSETS


I c- 4 ierrei modeloa de \eptldos nns Indlcan que oa necrmarlo oblerccr
is. I.ien cnriet que marque Ia Ines a on vnrlads en esto mornoenloi
Marl Psres da Feraondes. corsellere famous gque aumni lsou crerlia
rtgul l e enoiwirv sun Irabalos ha Iraldo esk suirerlenrs Is'le ac Iona sln.--
iodso' dol do rrx-ileteo' ) tfolr si n'r .l5 quo elecais on mCgllntficos moe.
robes ell eroma In'.a hrosltereos de ?ill Sticuv, elrP-alcp piss be sarde y
susi hnunhereas pors Ino neesal1' di ano, he
ld,,o llIn'.rsacs ,T 00rel Il F-4%%4 pr cansai. r1,, imgl, sr,.tonel
mlis, ehi io allo las in Ni ,% i-n0 iP v v 1I, ead-a,


Ree
la 10
ta. c

pone
m1"ll
ntlnl.


JB.1 ,
-i- r

thsp


RECETA DE COCINA

Ps o l hbes AJUSTADORES

t y dsoblm"t1 po d-be "ARMADA"
slperm. ernn lmin, maI palile-. I' senuavre Isevsnte quo Is-monL
scper- is s ons Se. empete
-oballa mo.r iedas. do e. o i ore p Pn& y ibellee. lleviindsse
mclinsmado y moanltqulalia ge qol |ram emedidads M4arial
r en la Ilreram cnn uin p-cn dae ia suerolr lldad. Palsni
tees v ,n rucharoin h p caldo seeulvs lamere 1tJML
ndolo e el h,-rr, o hsra sis ae Tsmbhln e hebatn etollies di
alst esoturs
-lor-,,-r P It ecahar.m.' pa-
rp cr .n ',.i aecIP. e pis- O.MISlTAN Na. 18 ENTRE
'di" mirr 1a s|,,u -I. i. r de- mARCFLONA r eAN JOrK
,al a f. ra. i e110 nFus qilu c- o Unle esos ee sIlene sp-s
h-nWI m ,o0l.


bhios con otro. e incluso del ato pa-
sado.
Creo qua eata suggestion pueda
Interesar a las lecloras que no ha-
yan pensado en ello. y voy a ex.
plicar. por ejemplo. como ha he-
cho una amiga mia, expetaa en ex-
tas combabcionesb, de modo que.
con muy pocos gaitos. aparece
alempre vesLida elegantemente y.
sobre todo. con arregTo a Is hora y
al tileo frecuenlado
Elgid un "Dos-piezaes" de lercio-
pelo negro, compuesto de unoa fal-
do no muy amplia. que llega, como
Ila moda lo ordena a 33 cenlimeLros
del ue.o, de ua lunica cerilda )
ligersmente drapeada sobre la ca-
deras, con cuello alto y mangos ce-
-ttdeas--drpedas -vr aj -ideal- en
Ire todos. porque admit todan la-
s e de acceorios detialles que ya
de par ml camblan su aspect
El que ml amrnig a ellgl el ao
pasado era de lanhlla R pequefos
cuadroas "beige' y negro. y tlene
una falds pliada. y un cuerpo
"quimono". adornado detris con
cutro boltones negroas
Comblnndo estoi dos traces
jpare de dconunto da caaunan
de ellos. obtlene estsa dos alluetas
a, Una tinica de terclopelo negro
con lalda de laona plisda, paras reu-
nione de tarde: bi Un "quimono"
de lana, osabre unsa falds de tercilo-
pelo negro. peaa todo llevnr
He aqul. pue., cuairo iolleltes
por el preciao de una.
Creo. lectora amiga. quae vuesro
marldo podrA sonrelr. slaLisfecho.
de tener una mujer elegant e
Inteligente.
(PropledaSd Illerarla asegurads.
Prohiblda Is repiedueclbl


Y


EL


OAROCXV

0H G APR


DE FONTANILLS


CUIDADOS DE BELLEZA
/
Las proporcionMe. lao 0 soas ,tcale.. legar, papel p epondesunlt
dedniro del maqulale. Par eso no es ogible gularse par Is sol a l.-
claon de los tonos Pueden rmuchos de ell- cMr Is ulruna mode, pero no
favorecer con lo cual se pierde el lernpo.
Un rosiro 0un tano cuadrado si >e so moquilla mal parecer duro
autoriiario. la anitltes de is femlneidad. mxiome a1 se prehteren l
tonahidades oscuras Y lo curloiso es que muchaa jOvenes en csle ca&o
acrecep la Impresion de s imeinrla coopasoon o pn o flequilo oBrs a 1I
frente
No con oene que las cejas sean muy espele nl qugtse prolonguen
en un irazo demazlado horrotaL n ontL o esina aiquebndolas con una
depicid6o prudente y coo una rectllCscl_6n hha as bse de lapL, t
obliene un buen resultado
Es necetarAo a today costa dar lsopreists be loonglud y verucalidod
en el rostroa
En camblo el rostro alargado requlere Is se s-ac1n oval que ha de
rectificarLo El rouge ha de ir bian sabre Sleal ifuloe. calOAB circulo
aln descender de dicha zone. Las cela no ban de er un acento circun.
flejo. sino deLineadas en clnolo sabre el srgo eupercillar Convlene dar
preponderancia a boca. ealargandol coan prudencisa. Un ligero toque
de rosge en el mentl6n tambln s urt efecto pare quebrar la umogen de
alargan',ento
El p.pinado ha de se=r aago, (ltao. con bucles que err,-rquen la
cabeza No deben usarse penalenia- largoe.-leno lo umo unon clips
o boionctos de piedras o perla Sientan blen loas colorses lJuoinu'.-s
ha de preferlrselos a los apaados /
El rootro redordo tLambln tlene u problems /
Se comenzara por ao uoser-alnado con bucles sati la trentie pues
eoss consiene que que ode o rs topejejada poasilbl. El traLado de las
cejas no dens e ser circular. 00no 1o maJ-.rc j.--orizonial possible pars
romper ena redondez qu e tambl6n exige una boa agrandada pero nu-
,endo de pinlatr los slablos sdlo en el cenLro o de la boquga de corawzon
aurni'ln dan resulado las cejas er tforma de cenio cir--un llr0 0 *I
sornire cha de uplrcar sobre laa mejillas hacia ahabJ]


MADAME TAMAHRA
Son st muy conocidos !c s xlltos oircnldos por Mmet Tjmahra
la cura del acnm y n- s.Us disuntos tratamteiotos de los BAe. de Cera
y Cristl. asl com ro con sus produclos entre los que te encuenira la fa-
mosr MAscars Fria FIlapci. con la qut so obllnen la reducciOn del sno
Sla fortalesa de los itlidos
Murhas son los damas ute conslguen lener u'ia siluela ebbel l
jurenil. asl coar,. oLras que logran sla salud por mecii, de uns perfecla
clrrulacior,. lscanzando con los bans Io que lanir ansnianban Irfr.rmc-
por ej ieiefsno F 6771. o direclamente en Il studio de Is Calhe A y Tar
crs e'. rl Vedhdo


R E G L A 3S
RE-GLAS
Quien se hace presence en Una
firsia le cierias importtancia con
indosento inadetaado comete una
series falia que no s poslble ex-
cusar argumentando ser poceo aec-
los a las cuesliones de etlqucto o
prolocolo
De igual miodo se iltua fuera de
lugar el que se present en una
fiesta Intnma. sencillUa. lstaviadJ co-
mo pars una suntuosa recepeson
Eslo entraia una expredsJn de va-
nildad propia de advenedlzos
Es Una obiigaci6n Lrmprescridlble
pagar loda stencl6n reclblda, cual-
quiera que tuere s naturaleza De
otro modo se caerfa en one Jai-
is de reoprocldad y de cortesoa.
El ltudo o Ia vlude que han con-
traldo segunda nupcias hani de
cuionare much, especiatmente en
public de ohacer mencjdn. al so6n-


SOCIALES
S 0 C I A L E S
yuge dnaparecido. pue- es cona
qug erta fUers de lugar queI s
presta a toterpreiacLones capcica-
Aunque no i rnecemarlo qua las
farmlllnUs de loI novio se Lralen con
antelaci6n a lI beds. aeben forzo-
amentoe lomar conLacto. parq que
el dla de la ceremoria no pares-
can estraas lo que deslucjrirli el
adcto Por oLai parte. han de cam.-
biar las vislias de rigor dando el
primer paso en ese senrido la I.-
milia del novio. alencion etts que
ho de er corrretpordida y desut -
t dentro de un plazo prudencel
No hacerlao podrla dar mohBo ar.
i.amnientos molestos y h.tat a un
enfrlamiero serro en las retaco.
na. que sin o er cirdalest ar oe
mantenerse en un plan-, ae crrec.
cl6n.


LOS NUEVOS SOMBREROS
Mluchas son Is varlacilones que presenia la nuesa coieccion ite .,-rn.
btieros rectblbda en aIs conocidy bien acreeotda ca;6 de moaae de Ba-
randa ) Tesar. estaslecida en Neptuno 211. errE Inouitria y Amlsiad
EFta cosa. que marca en cadas lemporadas la ullima line de la ma.d
racibe semanalmente los aos bellos-modelos que se uoan er. Ps,- Ne-.
Yoak. dislrlbuyndobse al momenlo de Illegar a Cuba enire eil mard I'
guido public qua lot espera anailosamente
Pasi ciialquler compromise social que se presrnie lier e bierpi'e la
caa Baranda T Tar, preclosaos modelos en lodoas in- .lores de m'.da.
a precin aeconomicas

LA EDUCATION DE LOS HIJOS
La mayor parts de los padres no que lornan al setr hunrrano dino de
comprenden qua lo nifioas son lao m ncondici6n de ial
nsc--gesss --obmeearnoareai'ry per._ N orLue eos clerto que und cfilu.
feclou imltadore del mundo. Si o ra nolth legal 7 B--'onn-mn-
comnprendieran padres y madres nual de obuens costumbres aOebnjo
reccnocerlan la total Inutillldad de del braz No abe quea ea el bier,
laos palabrss y no se conformarlan y qu es r el mal. no corocae ninruna
corn repeltir a los ihjom hosts el can- respueslta. no babe siqurcra ntl.lrs
sanclo qu e deben hacer tal rosa y El un malarial plaillcr preparado
no hacker tal oLra. que deben seer para ltomar cualquier Impresnoun
buenos. honrados. etica slno q ue natutralmente, sitendo sus parteI las
evitarlan el excesao de consejo ylas personas con qulenecs sia en con-
palabras in6tiles. y procurarlan In- taeto ma frecuente y direcis Ins
inmcularle panr medio del ejemplo obsterva y los Islia en today oca.lor.
lon buenss coalumbc 'lr'tnleat--poabnelt--

INSTITUT DE BEAUTE DE PARIS
Madame Yelasnde sde Massurey., Is expert Diecitors del afa-mado Ins-
Illoto de Bellea, recuerda a su numeromsa y eimada cUentela que ella
con sus espe ilales limplemas da cult. garanlit las devolucion de Ia tre-
cura v Ioanlabe Isd la Juventrjd que par motlvos del largo verano y de la
eataniaa en la] playas ae haysa esltrpeado. asl coma ls deaparicl6in de
bairros y esplnlln Sus clenllticoa tratunmlentos pars el acna. garanlizar,
la curaci6n en un resa No olvlden qua esla puede hacer adeigear en
forms rapidsa v eflca, I part que me desee del cuerpo Las consulIas
von gramis Informes par el telifono F-620I. o directarrente en el Esiudi,
en LInes numero 254 en el Vedado


FOL I P I L
EL PEOE ENEMIGO DE LA MUJER Ki EL VELLO SIIPERFLUO
Haota hoy el tCinico producto que astacs Ia suastancias contenida en el
foliculo piloso dlgollendosla progress amente es el Depilatorro FelIpll
lenlo. tiene el inconveniente quea es necesario apllcAroelo todas las diae
y el mayor numero ae veces poolble pero cualquJier sacrificio e pe.
quefio. por hacrrlos desoparecer. pra olempre. el Jabion Follpll. se los
quiteo en el mon-enio pero Ic l uelen a satir

DEL MATRIMONIO
St el hombre sor.sderuse par un del gue mirs ulempre et lada osou-
inslanse el largo camin, r qua debe ro de las coaes y mina nuestras
recotrer acompabado de il mismo fuerzas'
troala de cultivare una perspective Sin duda deade el moment oen
agradcable de la i Ida Nadle busea que de.bemos soportar nuestira pro-
Is soaedad de Ian melancdlicos y plt compaia durante tanto tiempo
deoconsenooi. Pr-r el contranlo. nos conltene proveernos de un
aquello con quienes nos agrada rcompaAero nteresanse De algulen
esrar. se-n loo cpllmislas Ios vallen- qu n nos aburrlrA. porque ha lei
t-. los )onaisles. Ins que casiaetean o. ptnsado observado. vailado con
lo dedosn al densio y siuen ad- Ia imaeginacltn. convertido sPi
ani con una eponrisM alegre en lois mente en un dep6sllo de agradables
Ilobts sin cuando Is cuoestia se tor- recierdos dlestllnadoas a enlretener-
noe empineds Por qug entonces nn le y diertlrlec
proveerse de un rompaorero Inosmo
cipa5 0e It cuntand.' por el largo Tratiaremo ensonces con nuestra
camlnn manlenlendo In oregria del mcjor volurinlad de conertirnos en
espirlilu' Acro Ps mecJor Ia com- mejore' compaherons de noaotros
pahia del quiteion doI pesaimeso. mismos

INSTITUTE NATIONAL DE CORTE Y ALTA COSTURA
AVISO A IODAS LAS MAEBTS A8 POlR ESTE SI8TEMA
La cdlcl6n del Maual de Corte y Altls Coturs, del sistema Angbllca
Fernandez Bnrrosn. unico adaptado a los tres afios de Ina enselhsaz do la
Socuelas del Ilngar, T*Wcioa Vocaclonal y I Aliro Cotura. qua se habla
agnrado. ya pe encuentre a Is venil en el InsUtuto Naclonal de Corle y
Alj Cootira. edificlo Manzansa de O6mez No 213. Habano Preclo $6.W0

RECETAS PRACTICES

Algo prAcilco ) que Ios mule. na ms resisterier y adquiere mls
ret- yoseenonnostimes de caoss elaollcidad.
StLas manchasi de acelt a eliml-
nio deben olvidar SI deseano prolon- nan de los plios dc maderisa cu-
gar la diuraclotii de ls medlias. con brilndolas perfeclamente con una
la econ,:mia consigulenle. pasenlai metcia de cola y vinalio hblen ca.
siempre por ea.un anites de usasla lenie Cuando ls mecl aludlda
Comprobaclonies realizeadas Indlcan a e ha secado. s quilta sin difirul-
que de tie mods eI ne ldo m ator- lad con un rcepillo da cerdas durcs.

CALLETICAS INGLESAS
Po.emos encoger ahora, que ea vnn llogindi, loI productlos de calidad
qIe fhlhaban por miotilvoi do aIs guerra. Is dellcinosa galletclras inglesas
-1,r con Isa firms de CARR aid Co. se recitlen an EL CARMELO. de
Csiaida y D on el Vedado. done eada emana vilenen en esuches y
.:r.iju. de metal conservindcoe siaempre free Esite artlicain. qua a todoi
,isins. es el major regain oque pndemos ofrecer a grande y chcoas en ca-
iaoinp de osants. o mnntivns psROcuRle. encohirrndbnse fins esluchrt de-
rnron.r en difernIen s lma En DA y prrconA

SUSCRUIASE T ANUNCIESE EN EL DIARIO DE I MARINADE


LA NECESARIA COMPA1IA
Toda muster desea otener rn.
ades Toda mujer desea aeci.-.-
i alrcdedor Especialmente cuar,
do envejece y sus hijos dcjar, e
hogr para casrio expeinmernr -
neCeomdad de sentlre comrpat-.
por otras mjeres de su edad in. -
resadas en lu mmsmao coa5 crr -
cliadas para evocar recuerdo .,
mejntes a to suyos; muoerer c-
cuyoS habilos y cosuumbrei ..
idenaifican sin dtllculiad prrq
sorE sus prcpiots hibtLos y COsi-,.
brea
Sin embargo. muchas veces i.
muljer se haUlan sin am=stade- ,
el ocaso de su vida porque nu,.-:
estiujvisTc-ni duispuestau i pagjr r.
precio que Uene la emunouad
Duranle Ltoda una vrda fuEr sr
egolsisa haclendo cas ominso de P.
do Io que tuvlera an relacior, a
reela con 0u propia eomodiadi
bieneZlar. No-urueron sus corazor-,
a olros con lobs Laiw -de l arr-
tad Siempre exlgieron y tomar:.-
sin dar jam nada en cambnhiao
Pars hacer amilstades :c...r
vala. at requLere goereosldao ..
LiciLuU. buena intlencl6n. car.no
cero No hay jamis reducclor, -.
precioa. Sin embargo, la a,,-i-s.
de las persaonas dignas vale -.i
lo que nos cuaesta y m s

UN ESTIMULO PARA EL
TRABAJO
C..-i o.n de-perdiclamos ur0a 0'5a.
bionri f.-oraile para nacar pro a-
celi. de nurcras aptitudes no ,.
io ri, per udicamos a niosor.s
rr.omos pr-sP ndonos del ibenerfir.-
que podiamos reportar. sin-i q,,
ir-goa,s o ur, perjuilcao a Incts eTa.
priandnlos de la t erbetajE, q-
rujieran porliao aDtener de nue,
ir laubor
Poccs hombre hoabra tan egr.-
a g que c figurern quc no cet.-r
ni-ra a u B semeJriantis En el frr.
do dle nuesira naitur.cLeza exSe p-'
foriuna unsa enuia rtoiirr gue rsr.,-,
ducc a career 1i conlrarino. y el c.
ioluniariamenteir depreca la rr.,i
gaciones morales merece el dede,-
de los demas
Mcrecera el calficaliuo de htn,
rosa una exlsiencia cuandco C i
antrmad del prop6slo de ser ui.
ert algo cuando en el canipo ae
la acihilsdd eligida aspire a aver.
lajar a otlro ent l producciordr, l
upc. pfrfecto. y cuando trabaje sr.
cenur en el perfeccionamlento ae
u labor. Al hacerlo ast no hemn-:.
ae mirar -61ca el provecho que de
eli nos resulsla. sino tambien Is
onl-ga,'- i que tenemos de co.-.-
Lrbur c:r nuesLrsin lote aJ ]progre
:cenreral cil mundo Etas ulilnap
cn nieridi,ior, non alentau-h en nuee
trs' er,-presary nos eatguraora.Pu
pr.ner-r c .reIultuno

VERDADES ETERNA:
.e;-ios n.r idai ocasiun de co..
denar la i nipcresia Al defe-riler
con ri.Io la puieza de la docir.-r.
de- icJ oJio psosuraba a Ia oec
li cc reccioon de Ios simuladcores A
algaunos engahirarin los qu s61o e
pre-icupan, do la spariencacy p, r
aeniro no senen nada de crisis
roi per, u Dim no lo engslarce,.
a Dimn,, asecercat-An. tenoI l;e..
ra de la rituerie se enteraran de
que para nadie fu Lan deasos su
farisa conio paras ellos mismic.
Qu. mejor podemoF hacer qus
-lhinrar.rJ-osualro s.niosmos de s,-
cis defcIc.i-.. entirely -e-I
de meternos a lungar vid s ajenes'
QuoU major ayuda a! prjilmo quo
nuestra lolerancia y el ejemplo de
bonded y retistud de nueltrh vidas
Jesucrlisoin en su sabldurla ns
quiti las puteisad de erigirnos en
jitieces y ns mands reparar en
nuesra pr.-pia flaqueza. iSanni v
,ublime rns(hansaa que batalrsI por
- s"-o.,-l -ar nlntsnr ia. alesrIs dq_
ele rrurido'
Funoamerito del cristilanlsmo s
1.1 caeriea n cel poder de Dios en
-u juiucrla a.oluta y eternl. Prsa
ser perdonado hay que esr bueno
pars merectsr la bondad y la gene-
rcoidad de los demsl ea neeeario
er gen eroso blen intenelonado
Quien da es digno de It miserl-
cordia divina quien perdona Fe
acercaea Dios y oe hace mks digrio
dle su Ferd6nr y de su gracia
C. C. VIGIL


"BOTANY"
Sosu ni5otiC t p~ i'^^^K-I


in1'0-C li 05h,-I RAs 7%
OBSERVACIONES
lAocs I r; is, mu lj.'s se gad" 1 hi-. Cua"do ctr kilo i -
compe-saub. qu go rand lao pia- gesea aa maparla de eded -reibisla
10 OT AN y .;?-
dro eg.aan la Imdn re. saln. rnis gut abd a s pr-
ra h"La Central". on Iu l p-sMa acun de G6ml m.pe '.osa- mels.or .s ...
rlo^ .soceieo Los lros isdeba- Creaon Ins( popdrs sifest bus
Anten air obeIr de en leJ-s se gadI al hio 'Cuando bad te le sci.
COMa pr'quello baere qu cua Io a 'lgae aIn lmayore i deisdad. coeiorln
darego lds qa m|uretran acuen que adeud ia cUScpra.


Ahace sucede gotc Ire hi)-. odol Or deudarra lea induce e pea-
enl yI coniauan depeoY.dle os po sr qe lodares, deblend los padres lien dp
pnela a cbdeo pr lo menoas depeder nen g.meer forma e acriicioble peu-
ronia nmlcesniddes Lnios padres b- Creo qe nsea p adrenisenen a pr-got c1 realmonie absurd i cupaclores por ella Los padres
bn enl oeber de pensoear corn ran e respondabl ild a enIipla tl
squeilos series qu. E Ies habirt.o, conrfLsi0r, 4e Ion hlJos", confusion
eolenf eri u l padre le r- que rc hace olvdar siu condieoen i-
Ahoarm sucede qua lo.s hi)o ndul. cde auadres ) les induce a pen-ron yn connuan depar dendoe ara d lue idatla los pdr mrcone gae-
pretenden per lo seeps; defender ben slaP-. sea en sacri~ficios peru-
econ6mdcamente de susopadres .loniarlos sea en atenciones o pre-

PANELLETS

La acrhs de aos Difisaoc gut coinmemora Is be Todos los Sans,
se eelebsa nt el hoasr Ievaando cao mels ei doeliclori o p re be sn
IPas elleap o ssdensrcuass qc larosa s e shcliar. Eaioa dolcem s rote
brlesnen Le Cms Patot 5 e10 tote Eserpa. donde 'onaris enperesladidu
denslro de dolfemnert "aroos, ascat frosas pi5-ons limet1drasonssgnrl
scendo lee tes. riot ce baa hecas. famous ur ass sr, lmejarab'les dilres
p toonfhroas gut cc hscen run Ia memie ,- I-car alrrendrso

do un traednihn Pldlai' g par el relor.-nr- -.3dn,44

MENUJDEL DIA I~- ---- "
M AleseAmoero S90
HMelr con e L PincN VE
HIgaboa ]n Ita liens
Arso basco Plianps ss g smss
Hots ro a Ifeeis n un ts a Ump l cfl 0111nin a T-endassse v %iil

Grnop Isrcisa e a SENOrA SANCHme
md. 0 0 n i"'1ig q P e h a c nOS c nNtLi. I I, aL


Cresas dec mass tierna- 0.
d npalede be lechoso /AN '" CJel Mt 5,s .,Mot
Qooetna conas mesmelads


-- ~- ,. I -- - 5 --
s- '- a -. -.


- d
-' --


- I


- I


; : = -" ', . ,. ,. , -, ,, -,. . .- % x +, . ,f.- ,. .


IANID VI DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 31 DE OCTUBRE DE 1948 PAGINA


Maravillo
?~~8sbdtez

ConD In Fajapan1il6n


"Sta.dJO. Top"*
Ni abulta, ni baa. preside, ni a
enrolls. Control firne, .ligero
como una plunila. Da a Is cintura
y caderas contorno perfect,
I estando de pie *entada.
No pellimca. No so eacoje.
Do venta ea lo majores
almacene.
'No eso EnrolU-No so Subs
Para mayor seduceindo, uss -
tembidn loi Braeierau
S AIphabo* WARNER'S
r.B . PropooeioiMo
lcoda tip e d eo bssas y b
^l- -~ ^ lodes 1h1 medias. f
WAR-NER'S
*"Las Fajas y Brasier" M"( Fino doe Anmerica"

Representonie: Florentfino Sudrez Garcio
Hoiery Dlstributors Corp. Bernaza 246 Habana
Aeoins oo.,cds


DOtes re'trlcelonee n a I mport- "ad valorem" sobre todas as mercen.
ei6n Imipom eo Csts, Rlo clsU "de lujo" unportsdas. se est.
blece asimlsmo, un Impuesto del 30
..AN JOSE oR, COSTA RICA par clento sobr- indos Ina .rlculop
(ArLA).- La junta do goblernmo acae- sm gruja, e
ba do Imponer dristicas restrlcelon em-lu)o. Amloi grsvimenes
a I impartae6n s nitableclendo un so apllearn lndepndlentemantis de
nuove Impuuto de S0 par cilnon an ya xtiltents.Do interis para ferreterfas, locerfas, cristale-
roas y tiendas mnixta$.

TENEMOS

en existoncia para entregq inmedlata


(RISTALERIA PYREX

rofractaria al fuego; on un amplio surtWo de
uten~ilibs para horno y fuego director.
Cocinan mejor con menos combustible. Trans-
parencia. Durabilidad. Cada utensilio Pyrex
legltimo Ileva la marca do protecci6n Pyrex.

PRECIOUS ATRACTIVOS
PARA COMERCIANTES

GENERAL im ELECTRIC

CUBANA, S. A.
U U Asl~_


A N -T E


En Is a Iglalia do San Juan do Le
ltran. hermosa tempio domilnlco.
so llev6 a cabo dis pasaudoas Isa bods
de Is encanladora eflorlia Dulc Ma-
cau y Vulhuerdi con el oven Aure-
liha Alonso y Dint
Para eto enliace, que preoenclaron
numerosas tamlllares y anlgo deo los
cnntrayentes lucid el sagrado reclnto
una senclUla pero e legante decoracidan
floral, que eituvo a cargo deo los o ar-
histas Inpirados del Jardin "El Cla-
vel", el famoso e*dn de Marianao.
En el altar mayor. en jarras y jsr-
dineras. asl como en aIs senda, que
Irazaba sla doble alUormbra verde. re
saltabsn grupoa do gladlolos blanco
que contrailtaban con el verdorde la
palmnas arecas y de los auras E0pci.
V de las sends
Poco despus de la sleto de la no
che lleg6 al itemplo Ia sseaonta Ma-
cau. luciendo un bonito traje de no-
via


El doctor Ruben Darlo Rumbaul
desacado medico y ejcrjitor cal61i-
co. ha escriro el coro habltdo "Cla-
rinada". expreosamente pars ser re.
presentado en uno do los actos do la
I Asarnblea y VI Concentrcldon Na-
cionai de In Federsarl6n de Is Ju
ventud Masculins de Accl6n Catolica
Cubanas. qua lendra lugar loi disr
13 y It de nqviembre en la cludad
de Plnar del Rio.
Los coros habladom son pleaas tea.
Irales de caracter esencialmente im.
b6ltcos. en cuyo didlogo allernan las
-ofoes--y"-a c rocas a Is manera de
la tragodiSa riega. -
En Cuba 61o me ha vIlsto un espec-


EL ARA


Fungleran de psdrlnos Ins padres
de eills sohor JosIe Macau Garcia y
seiora Rnsaura Valhuerdi de Macau
Y firmaron el plego en calldad de
tetedgos, par ella Is seA norlla Lulsa
Escot y lIcs sehores doctor Miguel
Mscao Enrique Al-risc.. dr.cior Ra.
man Miau. Rnbcroi Aloinsio Elplioi
Bofilli Franeico Diaz y Jeous Man-
zarbelii. y por el los seinres doclior
Ahalarto s Md nr-na -iL.-is Ra.rai. dCe.
tor Jlos Adolfo Maca. tali.Jur VI-
lasec, acuclc.r Lu, Le Rc., J..rge Oil-
%a. d.:,ctir Juan de Dinsi Crderas
Fmili.- Marlirnez
Nuetr fellrcllacilun


tic.lo de oesta clase rn el acto d
clausura de sla IV Concei.racloi N&
clonea de la propla Federaciin. cele
brads aen Sarintiago de Cuii el cual
Iu repreieraldo en el aliu lrBlo di,
Ia Catedral de e a cluao.
El coro hablado 'Cliurada s.
ra represerntado la noche del aubs
do 13 de o norembre eo el Psrqir
Msartil de Pinar dii Rio. utiiiiaido
como fondo el bell monimenio al
ApOasitol erigido en dicha parque.
El monlaje y direccin IMi encu.
mendado a uno de nuesiros princl-
paleo ieolsrmis
Promeiemoe mAt edillMrdo e-Otte
arta


Magniica cacsa uI" trenr, situada on la parts mnc alta del Reprto Havana BUltmore. labrtcada poar MIra y adcl C 'i
core do La Habcmaua, clubs y del aeropuerto para aeroplanes particular. TERRENO: Situado del lado do la brtcal coMt,
do aesenta metro. do front por cincuenta do fondo. que hacon un total do tre mil metros. CONSTRUCCION: do ladrillo 4'.
blh o cikir6dn. combinado con pledra do Jalmanlulta y maderas do aabici y caoba. tochos monollticoa tomnnlnad con t :l.:
sapafiolas, gramn ltenma con cantdad do aqua suliclente parn I servicio d lan casa y lop lardins. don apuratoe do i..e j
faccl6n solar, socket@ para tolifonos on toda laIs habttaclons. plsom do granlto y moscrIco. DISTRIBUCIONi cinco habttacl I
ns cuatro bafios con amplloc closets,. living room. comdor, estludlo con bafio privado y entrada Lndepndlontl. cocLna y TQ"
no lkctritco, doe cuartos para critados, con baenio y closets. qgrale para doa mcqulnao y un apartamionlo para *I chaufHot
Los portals al kfrnt y londo tienen techos do madera dura pullda y eotdo. al Igual quo Ia cca, cublertos do tota. eop
iolas. Lao columans do los partalos son do peldra do Jalmanlta. SBe ofrece par much menos do mu valor. Inlormet
Senior GonslMo. Do 8 a 10 y media y do 3 a 5 p. m., par *I telilono B-5809.


/SIN olicinas
oa :n brillante aeto celebrado en los salone de la Camara de Comercmi en It
cdudd, de Camagley. *I pasado dia 23 de Octubre. tuvo lugar una Interesante
exposiddn de anungcos de "Publicidad Pages". inaugurando de esta forma dicha
firma sus actividades publldtaroas en equella ciudad. El seitor Eduardo Pages.
Presidents y ZDdctl General de "Publlddad Pages". disert6 sobre la publicidad
moder a y, la fuindfn.social del anundo. Coa una interesante exhiblci6n de pe-
llcolas sterciales quced cerrado el brillante'acto. al que concurileron las autorida-
des y la mbs distinguida representaci6n del comrciao y la industrial carnagleyana.
"Publicidad Pagts" queda teprtsentada en CamagBey pot "Luaces-Perdomo: Plaza
defla* Mercedes. N' 5.


Jlll ~~~~~~~ ~~.. :........ "-, ,, ' .. .' -

0- 5.: Li, o : .


ra is foto 1 Msiteor Eduardo p* briadands a) aio. Plguran r"* 1 fntpo
*I Alcolde dt CmomaoUey. sottr Arrtdondoc *I Cosonel Pone. 1, delt Dis-
rit do daCafisgIley <1 Caplt4a Aqulslte. Alberto del Rio: lot Mor s
Dantiel Rlv&. P3sidnte dd* la C ra "de Comerio. Aquilineo Geonals-
RaiL Du-Brolt: L. Rodriguac: A. Obtoin y otrm


m wT Pemts a Prite ,m m a '.-m ri lb.
fMs'o at 8 bow EddA.ePa F laq o@u do dSt :-


en Caninagiiey.
. H f -*. -. :.. ,. . ,., ..--^ a t< -Di> y

:.'JA


,.'fri :J, .


El senior Eduardo Pagdo. Proeidente y
Direclor Genral de Publicidad Paget .
pronunciando una onfierencias obre Is
i,.l-,idad moderns v I (unrcin socila
Jei aunclo in el acio dr inauguraciOn


El se lr Daniel Rivas. Prelsdent de to
Cameradoo di Csnoma, hacienda auso de ls
polab os oel a"to brindsdo n dciha
ciudad pr Pubhlicidad Pao"s.


CrPnica Habainera


EN LA CONCKNTIR.ACION DE PINAR DFL RIO


*"PubUeldad Pages" inaugura 4
* 1 ^


PACGINA CUARENTA .


niADin It I A MADIINA r~ntaurn A Isr iviTIIDDI1 n 0 IQM


Es~tc es de --..... .......

grand v.alor -

coma texan,

u abra de $7.50


consult Dostomos


SRecomendAds may espeei&lNmetoe pars el estudldo d la COMPIlO.
BACION INTERNA, a Mi bseuela do Cidenel Caomerialos do
lia Unilersidad do I B albma, WIa @bnr ed tamblin do gram oU-.
lidad pat el Cmtader ys gIdadnuad.
OBISPt0409 n. AIM20A1
TE''M-1205
DDISCOGRAFIA
Per ANTONIO QUEVEDO


L A eatatua d don Vicqnte Rora-
fuerte me refreea la memorial.
_'engo por aqul un libro suyo quea
hace afso comprh de ocasidn Hur-
go en ml biblolotece: aqui esti Las
pasias en derrota y todo 6l exorna-
no con petforsdores arabescos de
polllsa. Mhis por fatalidad que por
edad: porque un atlo-y cuarto de
existencia no er pare tal estrago,
y el libro se edil6 preciaamente el
aio de 1823. Fu0 en Nueva York,
en la Imprenia do A. Paul, 72 Nas-
sau Street Al se lee en la porta-
do. debajo del itulo. que exc te:
"Ensayo Politico. El nistema colom-
olano., popular, electlvo y reppreaen-
lativoes e que mis convene a la
Amdrica Independiente".
Lo repaso. Quiero nhacer abstrae-
cl6n de Io nque as del autor. :QuO
me dice esle'Ubro' ",Qud me revs-
-Ia-del ticmpoM-laai-ddeao..l caciclt.r
de qulen lo trazo6?
Bata In dedlcatoria que preside
el volumes, pars otuarnos: "Al
canoro clone de Colombia. al ama-
ble, sensible y virtuoso doctor Jo-
s6 Ferrindez Madrid, dedica este
pequeflo ensayo nu lncero amigo.
Vicenua Rocatuerte". Ya esti. Toda
una poca y u'" mundo'se recono-
ceno en el atre d esta oobsecuente
dedleatoria. Sobre todo en los ad-
jedvor. "al amable. sensible y vlr.
tuoso doctor'. El olo "sensMble" no
tiene plerde.
Y las primeraa polabras del Pcr-
logo: "PueS que nadie mejor que
tu conoce ln pureia do mia mien-
clones y ml ardlente entuslasmo
r la Indepdencia y felicldad de
a Amirica. excuse ml querldo Pr-

pe, que sin tu aqueoria eatampe
tu nombre al frenie de este en Oa-
yo Deseo merecer el honroso til-


Por ALFONSO JIUNCO
sus bases pueden aservir de mode- gin par tn infteltcee monarcas co-
lo a ion demas gobiernos que ha- mo Carlos Cuarto y Nernando Sop-
* yan de formarse en America'. tmo. el auge Impresalonante de Ior
Y llama colombisno a-eate nste- Eatados Unldos. cares todavia de
ma, porque nasci6 en Washington. bus limpia orlgenes que ponlan,
que estia en el Distraio de Colom. con Washington. la religton y Ia
bla. y pe adopt en is flamante Re- moral par cimientos del p6blico
public a colomblans. bleneorar y que a ella aunaban el
"Sl logro deoviar a algun pal- poderillo econ6miko, todo tejla una
rano mio del sistema mondrquico asauteed qua f A-ilmente podia cau-
y atraerlo par covencimlenio al tlvar de buena fe a hombres comao
parddo y rpgJmen colombiano. ha Rocafuerte.
brd conseguldo mi objeto: pues es- El cual apunta con el dtno a los
iny Intimamente peauadldo de que Estados Unldop y proclama en el
es el onco que convene a ete capltluio primero: "Est e el p ver-
nuevo mundo. dadero Nonre qua no debe saervir
"a razons en que apoyo mi de guia. el ierdadero model quo
persuasio y que voy a exponer no; nemos de proponer". El Nor-
con la poslble brevedadn. Ina he so- e es su norte Demerita al Io pro-
cado de Monatequieu. de Mably y pino y propane par numa e celen-
de Fllanglerl; casi todo Io qu e voy cia el remedio de Io setraoO, ni
a decir se encontrart en el primer uqullatar la enormnne diferenclas
-arno-de f alsmiad la LglJalsa- hlistl6ricas. cullu-ale. rellgloMs it-
el-a .. No hay coasl una aoln Idea L Icas y de esattlo vital Y. aunque
m- --..." declare con enIusaiasmo asu sapego a
Parece Imposible hablar con mis Is cristiano religion nativa, sn con-
Iranqueza y menos presunc6n. lagian de preluicioi anticlercalea
Roaelure rta, con toda evldencisa y de color protestante
un Mrnvencido. Suo lectp-as encabe- Explicae en buena part par es-
r.darpor Rouaseau. la cerccnlaode o sui incompresi6n y fabin ante
la Revolucl6n Firancosa. el amblente Iturbide, que fundaba UA Imperio
en que se ha formado y deoplegado de sipo entraoitablemente unhbiro y
leJos de las patina -estudlos en iaclonal. poco graot a Norteamsri-
Francsla. viaje par Europa. residen- ca. Ila cual par media de P6insett
cla en ra Estadoa Unldoas--. Ie ha- ceston6 u derrocamlenio Roca-
cen pensar qua el gobierno mani- tuerte y los de su mentalldad sen-
quilco, que 1l suele unimlimar con tianse patrloLas cuando mminaban
Ila dlrana. podra somsenense en E- ---de consuno con P6inseoL- Io que
rope muchoos nos pero es incompa- noa fortalecla.
table con nuestra prosperidad. y Ellos"fueron mis enemigos
quo "el abslema colombiano es el -conigan6 con maravillosa lucidez
unico que convene a Ina lucea del Iturblde en mu Manifiesto de Lior-
siglo" Las lures del siglo. He aqui nao- porque raliban persuadldoa
nsro fosnemsn que calaloga y localli- de qua Jamis se reducirlon a con-
za al aulor ulbuir al estableclmiento de un go-
Eiae de.lumbramlento cnn "sla blerno que. a pesar de t odon 5su


NOTAN S0ORE LA mer movntnento de Ia lintonsla: ulo de buen patriots Semejan- lurea del lglo'. ee sambienie de
ltoa n piedra de amolar quo, sun- ICberallamo. dosconocedor n defor-
-QIIINTA SINTONIA" Introduccl6n. Resignseldn comple- I'l aper e*ro"Qean Ib,,,lsm. dconcdo efr
QIIINTA SNF'ONL5 Interoducldn, Relgnoolon rumple- ue botl y Aspers hace no obstan- mador del autntlico pensamlenito
E TCHAIKOWBKY t ante olnor n ls d. c l o t artar. ai yo. destituldo del sufi- cl611co en cuesltones polillcoso-
CSTA gran omfonla flgur en el nloa ade Io Provd an lsa d iclente cultlvo y natural ltlento pa- cisles comn el orugen del poder. el
ET pgrarmi fiue na n Oler de In Pro.iBdencilla rsm "peisuadir. creo sin embargo po- impetu insur enter y pnsional con-
paosion program do In Or- "Allegro-. a) Murmullor. dudes. der ser do aiguna utilidad. genera. tra Is monrarquia espadlola. cerla- a
qutiae ila rmonlca de La Habana, quejas. reprochos cantoa XXX. I.A lizando conocmientos y propagan- m onte en decsdencla % de-prenll-
Jun.mpenre con Li Obertura do quien aludlrla Tchalakowsky). bi do ideas"
931 Sueftn do the aroajarli on brazos do In to? Est sincoridsd p Pste modentls
tuina Noche d Eln ol ngulo dereoho de In pigln gsa.. In slmpatla del lecior. NoR
Vernod m". do me lee eate frame: "Un programs esiamos ante uno deeosaneo u n- E L R ) A N C
Mendel apohn n, m nrailloso, con tel deo qu pudle- aIlmosnoseAores quo adoptan Crta-
d"$ Aprandt de oe lic.asrl a mbo". d ..ro gistral y quo, mopy poel-
Lfc~f^^ ^V^-^^.^O~pa COON1ZACIC
Drujs". de Du- El l&gnlflcado lntimo quo pudie- dos de su propla importancia. pa- COL

kan. y il "Con- ra hnber tenldo esta SInfonle pa rece quo estn hrindon, aIs mor- r RAMONMEN
ciertonPlm. 4 Or- ra -u quor dl nuna inlerrogaci6n red do conducirnos par mares
rsa PJano y Or- ablerta quI oe Ileov6 en su con- iunrca antes navegdos". Enclulive de AMUINCO pera el
queata" dde Be- dlncia. A nosotroa nos oca es Todo el propislito del libro 0e ex- DIARIO
thoven, SoUsta: cun-har lIs minian -y esao es ya pone limplamenle en el prlogo. LOS primeroe colonliadoreo oJ
.Ecul f.E o- batnnt-- p rptar sl inrmidad La Constitucin federal meroica- heron de F.-pafd ia fie delC
ederto serl dli- mIsteriosa dce Ia vida afectlis de ro er muy superior a Ia Ingloesi.. glo XV y principron del XVI ena
apdn por Clemens Kraeus. lo composltores. La Constiltucln actual de Colom- In dpoca precina en que ol roman-
Decia muy sagazmente PhlUp Intre la numerous diocografia de bla. proclamada en la villa del Ro- ce estaba mAs en bogs entire todas
Halls que hay mis dramatlcldad Ia "Quirta" de TchaLkowsky debo rio de Ccuta. ea una Imlitacldn her- na closes sociales de Ia peninsula.
en nia sinfonia en la tres cuar.- recomendcar en primer tdrmino Is mossa de lI Consitucl6n amerlcans. Todos los recordaban y tenlan muy
tas parns de.laobr. de Tchaikows- dos de Is Coluimblsr breecham con modifleada a nuoastras circunstan- prsents e n Is memonias
ka y que parece haber como unr Is Filarm6nica de Londren iMM- clas: me parece muy superior a I Nnavegondn Herin Cond. en
histloria secrete en ell, como pi 470) y la de Roditnalcy con Is Or- easpafiola. y a la Cartia francesa: 1519 laI costa de tleico para ir a
eI compositor hubles. estado al questa dc Clevernland, en et dusco San Juan de Ulua. los que pa
ecrnirla en algalu "etado do e- "Long Playing" 4052. La verrd to te y vc meor toda Ins c- onocian n tierr bn Lostrndo-
pir.iu' -Saibemos ppr u dlarito y deo Ormandy. con ]a Orquesta de tadas. pern su dulsicli6n es muy ]e la Rambia lam muy alas sierras
por nus cartas que etl eastba is- Flladelfia. es tambilin buena pero diflcil en Amrtca. La ultimao nevadan, el rio de Albsrado. done
pre en algin "etado do asprftu". no tanto Como lan anterlores. versl6n Impress par Is Victor ae la entr6 Pedro de Albarado: el rio de
En suo obru iois important" to- iRCA-Vlctor M-1828. Hay una ver- de KouMevitzky con In Orqueta s Banderas, done se rescataron logs
vn siempre at mundo par confiden- i6n inglesa en loas discos C-3.088-2 de Boston, en el Album M-1057, so- 18.000 prislonero: la Isia de Sacr-
In. le cont6 sum penas y som triste- doe Ia H. M. V, diriglda par Cons- berbia coma reproduccl6n aunque ticlos, done hallaron loIs altares
so. nu deseperacl6n. a todo el tant Lambert, al frente de Is Fl. basiante exagerada en su dinimica y los indloa sacrlficadoa ruando lo
u etailba en si sala de concertoss. larmo6nie de Londres. qua compl- e Interpretacl6n "romnticea". do GrIJalva; y ael se enlretenian
Oim comentadores han ougerido bastn quo nrsibavon a Son Jun A
Is auroma Idea do on progroao lr~e'a DLrflalms. A oqoollo le pareclss lopor-tiocoles (
Poro oso no -d otrae on In ohm JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL hsaqulrobon recooc pansd u. y ta
uUfldnia do TAkowskp. a s perder el tempo nomo rcit.er at
onroraro, as cast un factor combat SU R EMO DE CUBA romance de Calalnos. Acudrdome
de uoda ella. Do todos moods, as I .-dice Bernal Disa del Castillo--que
unt doe lan mis obermosns y gusto- gOn Matera v6 an cabalro qua me decks
dam do sue slons o Duranto In Ceria CMool Hipotecaria, ConlencPoso-u ca
prioprar donnce PuertsI sown haby
prit e r r Adminiiralierva y de Inconsitilucionalidad. dijo a Cortd: "Parrem sefor, qu
colado dioigiendo vahion conclortos, on hat vonldo dlcioendo estoo cabule-
aunque no m ouy snu fusto. y cun- extracoada y erdenada per Guillermo do Montagi. ros que hanvenldu otras dos veces a
doen rll-voIv6- -ra-urcl..oaaid. In TOMO V. 1830 A 194&. esta tierra:
en Froloskoe. Be encontro de ntie- c > ,, .rru
ea Fronlgoko, smo sncootr de el- Slguibendo ci plan trazado pars la publicacl6n de esta Importanloilma Cats Francia, Monteuinuio,
vr cona.Igo mismo. ]lens de mobo- obra, scaba de uparecer el quinto tomo quo comprende Ia Juriipcudencia rata Paris, lit Ciudad,
dias que converter en una grand de lo anias 1939 a 1943,. ambos Incluslve. cata *u 1 ueo
ribra. Comenx6 la Sinfonla 8a. en El objetiv0 que anima esta publlcauol6n, eas el-de poner on manoe de cats la agua dea Duero
Junin y Ia termin en agoito, estre- tloda la 'Judicatura un prootuarlo de Jurlsprudencia aabiamente ordenado, do van a dar a Ia mar;
nAndnse co 'aun dxito magnitica donde se encuentren Is del Tribunal Supromo Naelonaa a partir del salo
el [7 do orvinbttho on ona Colacir- IBIS en quo termin6 Ia compilada por et Ilustre magitrado qua ft 6 del "y digo quo airi ls terran rirar,
l e eo amo doctor Angel Betancourt, constituyendo, par 1o tanet, Uoa obta del y sabeo blen -gobernar. Luego Car-
tnit Fllarm6nlcas ,do San Peters-a Co ltle i-valor practiro paro elfharo cubano. o t bien entendld a qud fin fue-
qurogae, Tchlkow e -6 un mo ter l-voltumrInaa Qo am e.ArLaAo. _aE ca ............... $i. ron aq uella palabras dlichas, y res-
que aparece en el primer movl- La mlimo pbra encuadernada en media pasta .............- S, pondi6:
miiento como una sugestl6n miste- Encuadernada en pasta espafiota ...... ................. 12.30
ringa de algo mevltable y fatal Dinom Diom ventura en armas
File s el terna quo Informs loda VIDA DE 3OSE MARTI como el paladin Roldin.
a. obra. La introducclo6n conduce 1- El Hombre qua Sali6 en Buses de la Libertad. qua In ode i, tented Vues-
a0 primer uempo proplamente di-. par B. Gonziles Arrill. tru en to doarrs obtpdr eosuoa
c0o "A.Uesro con anlama-, d be Ma Ira merced p a otran cabiflrna par
Cma "rAnlleal epona ela i l MartiJ*. cura cbra ha aldo estudiada ampliamente. encuentra en Gon- sefnores, bien me sabrd entender".
ma priincipal oponea atl co.e nl4er Arrnhi "n verdadero bi6grafo. Quien ascribe acerca de un hombre Esate diAlogo sostealdo en alualo-
p el faoit y qua parfce unA an- as porque estA de acuerdo con lor principios que regularon aqueUa vida; y nes a versos de romance& viejos,
igua cancli6 pulsea. idendo da. Marti aoien In, que Grntlez Arril extige: pro Idida talent, honradez, pa. nos prueba cun present estabi el
arrolledo pif-la cuerda y Upgan- trmotuamo, nobloea, vaientias romanticiaso. Romanmoro a oria de Cora
do a urqagrar culmlnado6n. El ae- Este magnlfico estudlo del gran hisitoriador argentina, las par que oaat n
gundo tema I UIlevan u cuerdas una blografla del hlijo eponim o Cuba y, su Idearlo, trasunta much de ts y de boa quc le acompafiaban.
/-.eTn T"plamn mo". y deapuda apace- Is dolorosa vida americana en todno loque state a la conqulsta de su in- Otra ve, anirando Hernin Cortsd
e us tarioro quan usna d Irat m 1 ~dependencla. Este libro que ha sido escrito por un esplritu ablerto a todas desde Tacuba la ciudad de Mdjico,
u*d..-rmiroerqa doi. cihlagko k.i a" in nquietudes. pone ante el lector clreunstancias man o menas parecidas de done habia salido huyendo,
ells.-4lodas de Thakowsky. a lao que tuvileroan qu veneer los campeones de la libertad en Ia lucha "nuspird con una gran tristeza, muy
Durants Is recapitulacl6n gl re- emsncipadora amercana. mayor qua quo antes tooba, por
exponen Ion dos temel prIncipales, 1 solumen en 4o.. a la rfistica .............................. $3:00 i hombre la qu lntema ten ant per
y una large coda termin el mov- lo hombres que le matron ante
miento. La trompa cantsa una me- SELECCION SEMANAL DE LIBROS ue en el alto subiese., ; acudrdo-
ladre muy caracterIsic y conocl- are dice tarnbiin Bernal Diaz) quo
r. como lema principal del sagun- VIDA DFL MUY MAGNIFICO SEROR DON CRISTOBAL CO- entonces le dijo un soodadn que se
-.. iernpao "Andante Cantabile". LON. p,-r Salvador de Madariaga. 1 tuomo en 4o., tela .. ..... $ 4 %o decia el bachiller Alonso Perez,
Lr iiollneo y ls violas introdueen HERNAN CORTES. Biografla, por S. de Madariaga. 1 tomo en que despuis de gonade la Nue'
air, pgunoo temn. de. apalonado BIOGRAFIA DEL CARIBE por G. Arciniegas. I torino'en"4o. rsLt 3 00 jEico: Seafir fcapitn no veein e vues-
00lier: "Seoior muapitio, 00oledt vueso-
Irismo, al que slrue un tercero BISMARCK. Iitouoria de tki luchador. Biograiau, par E. Ludwig. Irm merced an triste, ue en lam
caniado par el clarinete. Terminal Runtich .. .. . .a.. . .. ....i.. .e. 2 70a
glorloosaimer.e este Uempo con un LA INCOGNIT'A DEfL HOMBRE, pur Alexis Carrel. 1 tomro en 4o., tuerras estia C8. Sulen acaecer,
final btanda en el bello segundo ra-stic.. $ 1 70 y mar se dira por vuestra merred:
loma.-El fercer movinlento es un COMO GANAR AIIGOS E INFL.UIR SOBRE LAS PERSONAS, $ 1 5 Mi'r Nero de Tarpeya
vinar qua hocc tan vener doi LA nr Dabe Carnegie. I lrao eo 4oa. rfstica u Rome r doma-erd
Val, oue ha la vcedel oher-; LA VIDA COMIENZA A LOS CUARENTA, por W. B. Pitlin. 1 to-$ iruoo e rdi
nto, Vain que introduest-on-r prime-. mor rustica .. 20 cnntinia el cronis$a: "decpmor
raon violines. El trio lo hacen loat LOS CAZADORES DE 'MIRROBIOS, par Pal R lIe Kruri. 1 to- $t 20 V er nirat rioca. djeor
Instrumentola de madera. Ai final. to, rurtica ..... ..... .......... S 1 Si ea politics y romancmea que no
el mlsteri*hr lrma biolco de nla sin- CONOCIMIENTO DFI drr.IRRa. p ... lfica Adler I nin ,r $ 'i r n m rll. ri;.
fonl vuelres ecucharse oars e LA CLIRACION POR Fl. FSiiOITLt ,Miesmer.Baier-Edil .0 rmn 4P a.r-,.,a-r r pn.,.
annma loe esrinoan fi'e. Frenld. p.ir asoelAt Z- ccl1 I r..na c apn -i'c7 4.l'11 rea,1I lI a. .1.
shore an trip clarlnete y rgaoles. SABIDURIiA CINA pnr i rn ,.c I inmon e4n ruatlca. 7'n 2 r t ., r a, .
El final anth prcparado por unn In- LA IMPtORTANCIA DE VIVIR por Lan Yuiianl 1 Inmn en 4C. ,, F, ircn,.Cia, o Ain.n 711az, ,-a
troduccd6n "Andante maestnoo"i. rusll( S71 1 A.'.- 14 ,.
in quo 1 lems principal mae oye do AMOR E IRONIA pnr lit Vu.Ia E I InMo era 4n.. rinl- C '0 ig.,',da cr ,.' 24 de Cr ,
nuev, aIta vea en modo Iaynr. CARALGA CONM.iGO Nnaoiu: pnr Th.omes B. Conirmn I innar MAll.i ir,c irisr r con Hmernn C.r.
El te mo proplo I"Allearo via. trip 3 1 Ar, 1. r-01.n1,i ppeAar 11.11 ran r
se I ecot gs un tooms dol e cuero F.. CASTI..I.O DFL. O01nO Nsrt- p.r A .1 Crr.nirii a .on ru'arn t : tS prldidn rn rnrla Iloe de-mCm'ls 4.1
di. OI qu o lo otWo del oboe Y EL FII.O DE LA NAVA.iA Nnael4 pnr W Snmerset Itsiigharn Tiom 4p 1 hlarnrn hSrobre. ted a fmgao re.
n rLOS DOS CAMINOS Nn, rim rinr R. Prrez Pvrer I inmon runitaii i$ %0oralia INs %it% nirs rap;Aoinarha.
hin tomea.en aml do canon por POR LA PULFRTA FALSA t. por R Pres y Prerr. I In- t Ila predidaI, i den dei, nrph.
oloasubms olaan el csntra del movp n rimair ci prdnra e dq n Ia,
mlerntM StoeSlMU a lau trompetsa MARIPOSA NnoeaI pTr R Prer v Pdlezo I loran rlica 40 H40A el pnC, cle que Camearon ]a
oel tiaon pitplal y el movlmlenlo EL ULTIMO CACIQUiE Noiela. par It Ptrez v Perez I lorn. PamiAn de Vrietnes Sanin el Donmln-
1termnl Ga isnal Ixn mi Ba brllln- rtimlti I 40 iio0 de Resurreccrn FernAndet de
ae. l ti S& mzpile Galesia l dabt LOS CIF.N CABALLFROS DE ISABEl. LA CATOLICA. Novel. Ovicdo. que haels 1548 ancilbia e-
Sc n siis g naa fel Perezy Petere I oain en Inc ratlirs ass 41) lag e nsels angu lia dice: arm em
,no b6illS do Is A pormcro MAAIQUITA MONLrfON Nrcla. pro R Piton P Prera 1 toar.
mar In cUert e lte. dompuda par ralistca $ I0 do rsas ila quo lidesen 1a area-
in tira lp9ta an "oordnlabulmo". "Na- FISP'ERANZ.A N. rin. p,.or R Pre ) Pare i tna ro ruilca 1 40 a dli lem nrpo ia l en qu* dia esta-
ti, criot Ito -.-afmiti met New- CUENTO DF IN ViERNO Novel par R Pere v Prea RIllIlirCn $ 50 ban. sinn emor.) no i lea olvIdi
un- aa ALtsrr le AL BO E D. LA LEYENIA PNovel. por Pere y Pre s.i propio norrbrs Pecro no o
.ame- quoonl aveslrosm trab ira 1 40 leo ailvidban I s rosmanes Al fin.
Inrar qo un i tMiO tuil trald a- LA GLORIA DR. AMAR Nnvrl.a por R Pere y P4reo Raitni. .. 40 ton recoae ,n. rarsb.le y lea loeva
.l. do KIMtlcloaM tfa UMlc.& B- MU "FQ tiA Nnvrla.' tror R PN.r y Prern Imo, ru'lica ... 1 40 Vi.Rica. Pit Wilco v cuandn
.1erldo a oun mmr apliho; bul- UNA NIRA I.OCA Nnicls. pt.r R Prez s Peres Rusilcs .... 1 40 a V il lo c d
i.an a- ti cotmpridor co qp u INMACtI.ADA. Nosoin. pnr R. Pires v Proez I orn. rstnlcn .... 1 40 deembarcrban. lon qui e'lnBan on
rrinlbkow hbia s eeha edo MARIA PIIRA Nnerlo por R PIecz v Pre I Inmo. ruillcaic .... Ir ple. lsn sahor q4lon calla on.
....lkn-l h od ee AIMAS RFCt& Nyi.c. pa, R Poresr> pyei. ,,lsican .... t i Ia basic ..n c.dndo el licencido Iba
*ca1cone*Icpeajdali r FEl IIAA AI.CiiIA Nnsein. p-r R Pici v Pres Rislticai ... 1 nm a irr p cgunirnnIe por nurai
uanm I nftanlt s a mcvi- IOMANaF Dr. AMOR NOMrld. par R Pores n Ptrer Rsilslc I 1 40 C a eprindnen el rl guo Y el res.
-..Ins Naeds Wt nanisandel la C el rea-
-c... na 11r M e oa amtile 611"' JUEGOS DE DOMINO DE LA MEJOR CALIDAD "..-^ i dR que dir2 s.qia romance
., propuire Soa ii Nto l c1l R Roo,
liiiaif n~a sloaotvcdfi
Iiiil gnu'f maWaO41b Is cIA'
psis w I&5 peat? do 0110,y awl w a a
I. tu", .ods W. h5 5"
-- paliato Stop to S ida sa. I ne saa .ecaia .ara n o tass
a a- oan c" %- Vol
,.a: & T silizaiaiiHrmlI m i'i,."r .1 I,.. i.d. \.\ I-.6- "
Gion MCTMAM P lo Ciisa s esino a css i-
.. ..~~.. doe r. u wmm,
.fa.... eiiteio e,-- -- 1,,-" ia taw: "-ia
ma EOSs obS 050LIMflhA CSRVA.NIL5 GLO 0 KM sacus.sna I Aeas a sagasrio is.
aus f a S lon ~r 1000 bn" basss 50 soassa oslasasr at
--is Mll idsioniit. One 0 emwwstri af r ram Aass Sell-Its 4
L -,,31111.~l Ifm jr" Oilrl a ft bouef bw lwmo


kiractivos. no convene a los mexi-
canos. La naturaleza no produce
por saltos. sino por grados Inlterme-
dilo. El mundo moral sigue las re-
glna del mundo feolco Cuantas
azoneo Be podrolan exponer con-
Ira la soaada Republicsa de lons me-
xicnoa a quo poco alcanzan Ins


ERO Y LA

)N DE MEJICO
ENDEZ PIDAL
Biiena' la. Iraemon eior
peps quao enimos sci
F lijego que conocieron al licen-
riado. comenzaron todo? a epr mu-
chn placer e mostrar grande ile.
gril con il'.
E tos ejemplo saien por mills.-
re; Seguramenroeen Is memoria dr
cada capltan. de caoa soidado. de
cada negocianre Iba algo del en-
lonces popularLiimo Romancero ef-
pariol. que. como recuerdo de In
Jnfancia. reverdeceria a menudn
para endulzr el senlimilentn de so-
ledad de la patria. pars distraer el
aburrlmiento de lop incansooles
vlajesa o el lemor de las oventura;
con que brindaba el desconocido
mundo qua pisaban Y tamblen el
romance amenizabh a literature de
losa vileoa stores de America lo
mismo que las de Espaa. Recoroe-
mos a Hern'an GonziAlez de Eslava
que esaibisa en Mhjico par los adoa
do 1505 a 1600. y en cu.as obras
ncurreon freuentonis veiho t ue i-
manea a modo de traces hecnos
Deaptis cuando el romance pe.
dl6 terreno eta Espafip y 0e reluglu
entree I genie iletrado, Is continue ,
emlgracl6n de i6sla a Am6rica tuvu
que seguir propaganda Ia tradci6in
aIl; cstolo otrow,.los h umlldes ravec
tt e os de la olonlzecl6iirqiiua"i.i-
tlenei cronistaa de ladies que e.
ellos se ocliupenu, tumblin nos dejau,
a veces recuerdo hist6rlco de si
persona an6nlma y de p os roman
cer que llevaba n nsu memorla"
asl veremos que tin emlgrante de
lo esacondldos valleys de Ia monta.
fa asturoleonesa $u6 quien lIlev6 a
Ians eatribaclonen del giganiesco


Aconcagua el romance e IAn y
la calav'erR.


I UN LIBRO CON POL


La primera taquigrafa
Per CLAUDIO DE LA TORRE


Tena el asefiorlde Thivenot cua-
renta afios justos, quidrese declr
exactosa, cuando Ia "Fiesta del Ser
Supremo', la mAs pedante de las
invenciones de Robesplierre, desen-
cadena en Paris el Gran Terror. Ya
en su Juventud --contaba apenas
veinte afioi- debid presentir, se-
guramente, que se avecinaba para
su patria una tumultuosa poca
dialsctica, en la que aIns palalbras
ibun a toner su importancia. No iba
a ser possible recordarlas todas con
el tiempo y, par eso, dlspuesto a
que no se l e escapatin las mas im-
portantes, imagilnd el primer sislte-
ma de taqulgrafia. que prcnenta a
la Academia de Ciencias de Paris,
en 1776.
Desde entoneei. ulempre alerts,
cultiva is caza de los grande. acon-
lfrimlenlns: nn importa d6nde re
rproduican E secrelarlo eatenodara-
in de Luin XVI. pern tsmolon m in-
agi nfn nafcil de lo lprcnbhlnns.
Pas si. la splr en manor. de Ite ru-
er~oedolin CnCrecanl cprimn; de I a
A-amblesa rman nrldosa Todn In
.nunlR. lodn In calla s1 uel roenn
ins leoes trazoax onlamilirom gate
cnn como Iln alas imia de lan pala-
bras El rodar de lns canonec par
el empedrado de Paris no alters el
pulsn ie e0e buen funclonarlo Pern
quizAi tuer diflcll aer ticngo Impo-
sible d tanta cantlldad de hiatorla.
sin qua el Animo. al fin, no' que-
brontara Lo clerto o" qua a ins ae-
senta aals. cuando lo hombres em-
pliekun a moapechar quo ya no eatian
par isventuraa, Jean Coulon de
ThivenotL. anfermo, mordo, y acaUso
decepclonado de osu tempo, ae alis-
ta eromo voluntarto en los EsJrcitos
de Napoledn Muere o n Bohemia.
ca 1813 Su nordera no le hublese
permltldo. un aro deapuoi. recoger
liqulgrflcamente "Le month de
Cambronne-
El sorfr de Thivenol. al morlr.
eela una hijao de drlecislete afion,
tarme o llama Maria Victoria. Bello.
len doLtada para lan letian y las or-
lega clibaira3 Imimu rioma ieoIsm I u-
.it, v Is tanuigrtlis. He *qul par
,Ie da e ed lla slbemon .u in-.,
mas -,ierl, ria sna. que e .u r, -le
rlh borelofernr de bur r, Noce
rl 179% &a1n. en quo Bonapumae da
[-nlnllenro 111% cosa wrn e de lali,
or-. v masarnn s ahnsombirn. &r.
earn nonr Insao el admiradn Xensol
-1 )^ %Irra aAe naire. nolirein
.n i, l~ I .I. n I-r r nl~
-,.-rr II It lerim matelnralica del 1ue.


go, acferti a encontrar en una ca-
lUe de Ly6n a su amada Julia
-pongamos comoa suceso definitive
paras la cultural.
Maria Victoria hereda el arte de
su padre, y es la prclmersa taquigra-
toa que conoce la Historia.
Su largo vida no esta tampoco
desprovista de grande aconteci-
mientos. Los directoren, c6nsules,
emperadores y reyes se suceden
unos a otros, vertiginosamente, en
ese atropellado juego qu e tiene l a
baraja Irancesa en la primers mi-
tad del siglo. S l su padre ensefia
sUi signos cabalisticos, coma quien
muestra una colecci6n de insects,
a los hermanos de Napole6n, ella,
continuadora de Is obra de su o a-
dre, seraI la profesora de taquigrmfia
de la Iduquesa de OrleAna. Hacia
1821 surs encanlo son Irresistibles
par el oven ofnicial Marnier, con
gal.en a crs a Fund c-arn L 1ua ho-
t:r aranquln en el lqueaAlterniiel
silencin de in; bIrane )ornoara Is-
ranraiic. mantrreos!e Aeshr eel la-
ciz Iarr ei Dapei conun l apeladre
rmuicale en In quae Maria Vmica-
ato aoca PI piann i coni. pante Ir
muds .dcioracdotn d sou maridn
LUcao vienern Inp acnr de vnider
i Ins cigno. laqulgratlcof i uelan
pnr el mundn. como brainai, al an-
pin d los v lenloe revolurlonarins
Han Ilegado lelos. Increiblemente
Ilegan hasta China. donde ae en-
cuentran con una eacrtura do aig-
nos ideol6glcos que vale por tisr
taqulgoafli AllM 0e detlenen Ion tra-
so0 de Thavenotl En el Japan. en
camblo. conslguen altlerar Is direc-
cl6n do la meno. que aahora scri-
be lais abrevtaluroa europeas de li-
quierda a derecha par a luego
transcriblrlas de derecha a ia-
quierda
Pern Marit Victoriaeti A yanca-
sad. p poco le Interesen los raun-
too del mundo Se ha refugiado en
su"Meoroorilas '. nrealocadsl cono us
querldon siglnoo par lIn qu e an
desfilanoo sun recoerdo. los suce-
son que ooreencias en ian largs vl-
do. T nbihtlanie I'oe.-enclasi de Il
ukela mcldaiL Ure Pl por cu)ao ca-
Ile-.1, ag, enen. mI oJawred del bra-
iz. d l ,frll M,,ir, lr Eal., Me-
na..., sccon ed 0ar 0 no. 0 en un
,11,1. ma..resin%0o lgaail ico q,., d.
"I mantl Cllil3 ns Intfo.0llaOleo par-
earc tan care o In poeia. En el
emenlerto de Mdonlpon nas.se repoan
el rueripn de Maria ViiorAnr deade
,1i 7 fl" nenin de 1RO 9 opcr In
Innnhah-Plep su epilarn en bnunns
taqogrfro c m-


I L L A


que comlpran a la que se Uaim6
Nueva Espafa con Ian Estadoa
Unldoo de America' Las degracias
y el liempo durnn a mis paitsanos
Io que le. ftan iOJali me equl-
voque-"
No s e quivoc6 Las deagraclais y
el li-mpo --murhas desgrarias en
muy po lioempop-. vineron. con
iuesira caiUca disgregaci6n inter-
na qu e favorecio l engrandeci- i
miento del vecrno a costa de median
lerriltorio mexicano. a proclamar
qui*n hbia 1issto con persplcacia
Y lo Ilamratao es quo Rocafurle
en las "Ideas sobre el federalismo"
quo esplaya aquo en el mimuon .
lumen oplaude que la Conrtitucion
de Colombia sea de moment "solo
rentral". no federal. 'No etA on
el orden de la naturaleza nocer.
crecer y liegar a la edad maduro
a mlunismo tempoo, dice en framey
razonadlenlo aslmllables-i a Ils de
Iturbide. Pero ate abarca de ante-
mano Isa totalidad de la Inepta co-
pit. en taito que Rocafuerte redu-
cene a la zona del federalism
cuando ya ha dadno cu oserha de
disgregaci6n: "-Eale indirretlo ea-
piirru de perfecco6n federal non di-
v'dio en lugar de unirnos. proper.
cionA a Io espanoles Ia entrada dp
Cartagena y ha mantenido el ger-
men de la disensiones cilviles que
par ntaio an ioR han depedazado a
la Republica de Buenos Aires'.
Ane los golpea de la experience,.
Rocaluerte aprendia Pero no tuvo
-cast nadle tuoo-- la vik6n de
iuirbide pars dominar la Inegri-Tj
dad del panorama y conocer el
despeoadero anter de quo Hispano-
amdrica se rompiese en l Ia cris-
ma
No qulero dear de laI man o f-
te libr o in salar de su poIlilla un
pirraf curloso y cosqulleante que
andd en el seato capltulo. Roca-
fuerle. embelesado anite el model
del Nonrte qu e rFu none. propug-
ns coma ideal el rompimiento de
la unidad rellilosa -en Mdxico
proclamad ) esalatulda coma base
de Is pitria par rodos nueisLros
emancipadores-. y para fomrentar
In pobloci6n no pienos en irlandeome.
ITrllanor. franceae o portuguesre
qu" adoemas de blancos como el
quiere son catAlicos. stiro qu pla-
Pea de ecra peregrina suerte
Lr falia de poblahseir6n evige que
ruania cnres *e proClame le hoer.
t&da de ciULo ere e eli media maE
rfica: do sir,aer a Wa America ion
rauoales la induitror de log in-
glee;. helnrrdocos.solemanes Y r-
7cr que rs C rFI todor proteslanifs.
eiopror preci'roeno loq pnblado-
re- quoe necenIrtmos. nn tanio por-
q.eaon muy induLroisaos muv
rr.uv trorrojdores lino porque tie-
nern una sanRre muv hermnni un
rn ourhuv blanro % muy rosado
Proteniendn con buena' leves
Inc rnaprrmornras de misa hermora
is/ c.-'n las precaos. india; de las
rror,lafiaa equinoccialet que ionio
r dilaininguen pr la eleaancia de
cninornn yv perfeccion de formfi.
ronseguiriamo alt cabo de algunos
h.ioc blanquear nuestra poblacil6n
Eiie objerlo es ad la mayor Impor-
lancls prar rofotron: no o6lo debe-
mom ocupsoi cas-n sumenrar Ia po-
biacion r ino en mejoraria Y hacer
deorro,,recerl a noroedad desmi.iacer
~lue ho,' se not~ll
'u rou drcierlu er comaio el nics-
Iis.le de inllher de eluropoasoe
irailn aies de iadigeo.ra. r 1aia ia
.,,.bu 0 a liU Oii a frios el tuiUlr nbu-
It1t' | 341alk. ple-Il'Cerel" ]UI.I.-
.o ,cii itoiei ei. ep que ,oah.
i-I,-S,,,-Rocufertea qua le desu-
I. ir, i-L.u huinuKtrirelra ii dt
,rluar. quotaicrii rin-traoceadraciaa
a-f -i-) r-qaeo-pa ncia-pnuaeraa-uuia---
i p di r llu LOIi Orpreioenite ou-
1i-r lilaclaai. niaelii nor it i e. o la Is
icaieC5 paioleOtkrliet e par ia udb
pipri- en lou blanco cuihilcos
Con double cunrimiunaccoa en-
ira jerizan, qilere insutaraar I ho-
rnoseneldiad del pirmenio qupe ea
--irene smin eadadnd quiereo -
inirguir IA hnomogeraildd relignisa
liic.


i ai


- a A danto...l*c~ ~ ~. 5 -J-1-oa. '~' a ~ -a'. oo~ia ,. ~-r-~~~.-- a.aoiiaraaau. .r. o..aaa. .aaa~ a. .~...soca. .r~;.,,, ~, -


ArO CXVL


= ....Ut LAJMIKLMA.--,MMPL), 51 Ur..UV I LUL I J M


Seri pronto una hermosarealidad el

proyecto de monumentoebiblioteca

a Rosalia de Castro, en La Corufta
ROSALIA de Castro, la dulcistma de de la cludad he fundado Ia bl-
v mutimn cantora de Galicia, blioteca municipal nombrando su
tendra al fin muy en breve el director al inolvidable Engenio Cs-
monumenoo quae corresponde a su rrm Aldao y que al present rige el
renombre inmarcesible de poetisa lustre cronista de La Corofa don
erxcelsa El proecto qua se halla- Angel del Castillo, y asimismo, he
hb elaclonadi, na entrado ya en creado la biblioteca infantil Innsta-
faFe ape pronia realizaci6n, gra- lada en dichos jardines.
cars %obre coo a atentusiasmo sin -V el grupo escolar Curroa En-
oceao de ,J irncador. el benemeri- rique, es Ifnruto de Pus getiones?
In don MarnuelI CasA FernP ndez. -En efecto. Tambidn he conse-
presainte de la Real Academia guido dedicar al insigne Curros En-
Gallcoa y a.-nnr que el Ayun- riquen, titulado el poeta civil de Is
tsorleot de I capital herculina raz, otro grupo escolniar, hay ocu-
profesa i. u riera y a las glorias pado provisionalmente a fines mi-
de Ia miama aquellas que consti- litares.
tuye n mu Itac aioa seftera y admi- ^
rtuen 00 htornci oefiera P ndmi- tComo, pues, con onito anteie-
ro ble denies habfa de olvidar yo al ge-
Par a que nuea rnit lectures poe- nio lirico par excelencia, Roaslia
idan formane una idea de la mar- id Castro, cnntora de los dolbres e
cna del anlo pacenos reprodu- inquietudes de nuestra amhda Ga-
licial
'etEra lratl a excurable deber de iUn-
ica, y ite d ppuseoo ded;cnre otrog
nCasu1rno1oo a en los Jardine pora
Sornpletlar el adnirablhe trpticn de
nl ich y yescrebr -poa r ningaun re-
g dur, de Esprhd Iggalado-- Crocep-
uo Aeron l Emou a Pardo Baron
Cra riIarLarnCri Is area (on

-Me ecldi a efprender aIs oura

o ole dsuiela umai,.nenie" a bC-s g -a
liegans roaredeoioe enAmerica qse
i snlLu "e laudiro sientaen por -u a-
,cJ mirnariam[ .y par su ilermrs n-
I,.i e t pore. eIa-i ge"to mones de
opoaaura prnrpaganda rse promo io-
Iiacorreprpndilrni unecripilaan. a Is
cualst ppraromnaIgunRn rloWan.
Cntro Galleg o', de La Habanao
Buenos Airm a tes, p er m delo
Divita, 1,225 pesetas: "Centro Ga-


;ioeatrl' radTtgr^R- distinguido acadtione e don Juli
ego" y "Casa de Galicia", de Maon-
tevideon, po iniciativ doel ilustre
corufa i s doctor Stnchez Mosquer,
1,94" pesetas; don Rogelio Sunarer,
Don Menl ne Cast ,Fornaindes. el de Mxico, 1,000 pesetasn y otras
iluasire president de I. ,Is ol Aae- udiveresa aportaciones, reuniendo
deom la.Gallcgi, leb Ydar del. tenss primeros mamenta dpo
numento-bibllotcisa Rosalle de L ms de 18,000 pesetas. Pero circuns-
Castron mAim c, eantore de Galita. tfancis de todos conoidas obliga.
mcr Ia entrevilsta que el seftor Juan r a interrumpir tl gesoti6na e-
Naya h rcelebrado con don Manuel audatoria, pensamos, par o
Casas, publicada en el, peri6dico" pronto, en dedicar a nuestra gran
-oruiakd La Voz de Galicia". Poetisa una biblloteca quo hlania
Helt aqul: de instalarse en dichos jardines, a
"Coneccionado Ya el proyecto de reserva, nturalmente. de, erigir un
amonumento-bibliote m a Rosalii de monumento digno de Ia genial can-
Castro --del que yria tienen omroca- t nra .r de "Fol ops Novas". o
miento nuestros lrectores- y deola- -Pero eso fu6 muy laborioso, a
rda dde urgoencia su construcc6ba juzgar par el tiempo transcurrido.
pomr el Ayuntamienrato, heonso con- -S. No tengo Prat qI6 hacerme
oeado con el autr d e lainian- eco de mis lamentaciones par losvenrado o l uo de la Iuad inicrupo E- ^ k
va de tal monumento, don Manuel dilatados aazamientos con quo
Cais Fer nndezr, que nos hizo la tropezI mi buen propsito aRho-
aiuinles .ecr hiooear: mra. con el Patrotinio de na Real
-Mi onstante preocupaci6n ha Academia Gallea, hemos mre nudo-
ur ido exaltier Ims grades figures gor- do nuestras gestiones cerc del al-
nadasr con las letras y cultunr d calde deIneudd 3distnFmido -
nuestra tierroa. Llega a ideeirie por rmiadon a AATons "MoliniaBranda- .
eilmusrre drrmaturro Manuel Linr- gni senAcin rcordialmenti rsuorar
re. Ri,' cai e ra:or narsn d a. -anal c 'c I ra n n i H oi.. r;,_-n a - - - -d I -- -- i r- | r if i Z .f N e ro rr| n
de hat.dLrarairalr cIar Lobe.nn 4re n-Operar a la ef.n1r s ,drn ,I. 1,11...
idlodcItncmnrei lAan,,I.g saIrnpcrno, i ,, prori-dera- n d,-r
c~roraperarr~r~aaoa ~al com ~ ear-ca ia aoru
..ae nrden reoi rrm n elcl-c il n. en IA1 llJrn ttr~ -rt,
riarnen omIR rnremanrm do a eIncri- ee l ap,,n-n ahe r
epcr inrqrCnnc nin Arepaldr dp amooarncrnrnre 3m.' Pancas
onmitr, -Pireoragrir. ,r h, esr ona. rnerrnar radnoero.a-r ira
Ins ilrdiira do Mlader NiAker i bras n-mdecuido.-ais. Ira amn inrAn-
pronrd p a do inromarrdel Vt-soa. rider pan i nro sa recaudar_,noc r na,.
urnrd pnr,indn -ecuimamenic r igsrmne.
dnr del pabre y 1intas nirasauras forenara de mredan pare el reointsa-
quoI hobicieronr rlebre Yqui I.- is rcantdad del pre;upiee.no fomM4.
no un hsjo lustre de La Coruota do Fin nuevan doremrs
don Eduardo Datr. a ineugurar ral -Puon pajoc
monamento con Is representactin frmeo eh'" 0 ainorn %msdo
de Sua Majestad el rey y del Go- freh
doa Majerdoh ep topmbr de b 7 -Lo ere Es oun deer sarad,ma,
biorno. ea) sepaiomhre do 1017 quo pade y demands Galacia.c a GoI-
-La biblloteca quolcoladoaonaria doa yIbenep-
de ente monumenoo. iombren se tr tulra en ex-
AIrhanps t oerraipr mucnos amie oe
debra a ou ed. jnou gaileogo quo ~dnt~bod
-Si. Como complemenmomsee m. soon asonetrioden icuro do
plaza en sun proxamodades Oar hb-i be mu a reaib eriepre
blioctt que osaenis el nombreodeo ime demi,,aerui.a.r Idor, ane."
ba lustre pensniroranaonleniendo
nun publicacuones y otroma estudi.s
que me refieuen a su personahidad A P 3 E N D A
Tamblen he logrado coanoiclmnah
do bo. nses.. .. onst.u.yres a Ia N G
entrads de Ia csdaid il e aGrupo Ex. -G L E S
colar Conoeopi6rc Arenal En esro E 15 MINTOS POD DIA
de los iblmh-,ecne he psdecldo i EN EN BU CASA
queaFe liumt ino monomanJa Creo
que, oel media arecruor papru d- CON DISCOS FONOGRAnCOS
r'ulear In cuolaa partucnlarmento cMrTODO NtLrEVO FACIL p
Ia de caracier re,nnaln V a ese PRASCTICO
fin'enmip former oermoan dl a4al-.El. -idinforms Hopy
INdTITLiTO UtNnVrRSAL si I
2PA FFans As e. Non WI.,
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN Envier.. Ccmpb@ o, bnfor I

EL oDIARIO DE LA MARINA, N...........
..a-- D-r-rc nnc


De nuestras

WOVEDADR& EDITORIALES

destacamos este mes:

UN HOGAR DIVIDIDO, par Pearl S. Buck.
lEdlcion rustica, tapa a colored, 480 piginas).. Cub. 2.40
LAS MAS BELLAS PQESIAS PARA RECITAL.
par Alberto de Aamonte. |
EdiclAdn rusmica, tape barnizada a colors, 5W0
paginas ................... Ch........ Cub. 1.80
COMO SE ENSERAN LOS TRABAJOS MA-
NUALES, par Joa gRecabarren.
-rEdlclr rartonada- 7y--tamafto-de-bol im o) Cub. IA
LLIVIA. par Somerset Maugham.
tEdaci6n en format de bolsilllo) ................ Cub. 0.0


COLECCION "LA LINTERNA'7
Lan melores novel; policlales, de misterlo, viaJes
y aventuras.
Formaio de bolsillo. tapa barnilzada a todo color.
EL MILLON DESAPARECIDOO. por E. Wallace.
MANLUEL RODRIGUEZ, par L. Brieba.
LA MUTERTE DE UN TIO VIVO, par R. Stevenson.
LA SOBERANA DEL CAMPO DE ORO, par E. Salgarl.
Coda sotumen .................................. Cub. 0.36
EN VENTA
EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS
Representante general:
8R ARNALDO HEKNANDEZ DEL CAMPO
Infant No. 155, 2n. piro.
La Habana CUBA


a eE A DIO s IG Z 5 .A.


DIARIO DE-LIA MARINA .-NII.INr.n 1 i nV n"M UIF nr toJa


Actividades

Calturales

EL EGIAN-ACONTECIlIENTO
AETISTICO DE LA S. I. B A
N'bs enconirinms er vii.r,.:r. de
un gran iconltIclmricnl" rlrlt.
que no es ntr.' qe el rnriga.riindr.
por Ia Socledad Infanlil dc Bellas
Artes par., mrarir dmlngo er,
el Teairo- j ,:.'.,i'l cnr terilpte i ,en
la repreierti.ciar, le ia farliri.a
llrico-coreograc',. ,r.inl del
maestro Peorr. B.q,.co ,.
ca del maeilrc. Gur.'c:,l R:..g y la
actuacion drl caJdric e-ctrLro de ]a
SEBA .u seccion lnfal ul'y a I 3
llosa cooperacion cae a Sn:I,,. Can-
forum de I Academa de La.Sallt
Dicha f1tlasla 5e irlll.lja El Ani-
Ilo Migico elv oividida en t,"ei
_aacos,- repLaL...At -cn ,ce--uad -oo-
EstA senalaao !c elreno par r m-,3
fana., doming, coirr,o .eern a ',. a
las 9 a m. y a juzgir por 15 cu-
dadoscs preparaLuos que .e e irneri
hacienda. consitit.ra un eipeci,:.u-
lo de gran ensergpadra iJrLS.lcc
Actluan en esta hernmoisa fiela los
aigulentes alun-so. de 1i SIBA
Greta de Carenas Olga R Colon..
Nieves La-o. Lilia Law N.eves
GonzAlez. Joseina Sacrz. Marie
Lancerau. Dinorar, Pina. A.uah Lo-
pez. Lucia A"rlnm,:,nilc C:.rmcn.,
Santalo, Estel., S; rl..I.I. Ii ene
Agrcamonre Amr.rd'. C.i'ltRcat.c,
Bernardo Moratif.a lurrli,, Gi-.h.-
le. Juan A Gairci. Emnilin C.-.ro-.
na. Rafacl Chae:'in DO.mric.n Fe.
rrelro. Joaquin Berdacro Alfredo
Balmaceda MNInurl DcTIi., Jec'uc
GoniAle Erneilo Mcira y JOs
quin Gnrchl
El cuerpo dce bill c.'.mpucdlp pcr
numerosris Bhilncrao. :', 1 iiiic-l.
Integrada por ireiitr, pir.fcure-,
actua. p baJqo I direccLon. lo, pri.
mecre. de Nina Feodorof. la se.
gunda. par el maesuo Rotg. La
dlreBoidn eschnica ej del maeaUro
Boquet La coral me encucnira dl-
rigida por el miestro Hermano
Angel Bernardo La direcciun ar-
IlsUca general esAi al cuidado de
nueSra compahara Nena BernileL
fundadors dle ia SIBA % disltnlui-
da redacitor de 'Muica y Mcsc.
cos" de esie perSdlc.ico
Las enLradas al precio de diez
pesos loe paolro. lurcitas unr peso
cincuenla",butacas primer piso un
peso, segundo piso ochenta cenla-
vos; delantero l.de tertulia sesenja
cenlavo4: delantero de paralso cua-
rents. y paraiso, treita pueden eo-
licitarse por los celefenos F-4315 y
F-7534. y el dciningo en l. tlaqui-
Ila del teacro
ACTO DH LOB ANTIGUOS
ALUMNO8 aARTIANOS
Hoy .sLbado. a las B de la no-
che. celebrara ira tertlJa artIl-
Ucoclterarlo Ia Asociacaon de isn-
Uguos Alumnos del Semmnaan
Mariano ep el local de Zuluela
niunerowm. .
DilsUntg i0meros de orte: musl-
ca V rcitaciones, y lurcos liteariaos,
asl como agradables :sorpresa'',
babrb para Ion asistertes
Invitai el president. doctor C6-
mar Rey y la presidenta de, laI Co-
utjicn de.Acloas Cullurles I Pz-
tri6Ucosa doctca Pilar Disz de
Garcia,
DIBLIOOGRAFIA MARTINANA
Dentro de cinco aioa, en 1953. ae


Cronica Ilabanera


DEL CAPITULO NUPCIAL


Usac~ospar Jd mam aristocriticam en loaJo
el otiniJo, log emalte. PEGGY SAGE
proporcionan un "toque- e atleo qua re-
veil refinamiento' ecelso... y tienen h,',en -
faja de Ir extraorJinariamente Juculerosl
...LATIN AMERICAN INSTITUTE--.


Eicam l amiu EMMA 6miitd E1pI y t*dq
[sal a doisma Um ll H hucda d y do MlP Y _
s Escs s l CdoMri LM nLg n b alm rb p nri E ra i
Srie-eo y drf u wgjiwjo profeior,,o. Dnrmlniqiio#..4probab a
poar Im auaoridadej dei tnmfiracin der to El. CU. pars
S ob|n PAR AVEN e.E NElCorOlade Am2fr 1.no
- 900 PARK AVENUE NEW YORK 21. N. Y.
.............


cumpluran cien afios del nactimlen-
to de uono de los hombres mA gran-
aes de America. el Apdastol cubano
Juse Marti Par3 reciblir dignamen-
ite esa efemOirdes. La Biblloteca Mu-
nicipal de La Habana estA edJian-
da dead I 1. ujo cuaderno biblio-
grufieo apuaL,d4isoiBrft la bh-
oliofgrfia carrlent de I'ttlbra y
comentlrtos marnUanos cciatdos
por el uNtor Fermin ParaiA, Con-
sulLante e n Bibhl.ogrfla Cubans de
la BibUotetcs deL Conr4a de


WshUlington. D. C. y director de la
Biblioteca Municipal de La Haba-
na decade el afo 1933.
Como n s antenriores. la present
bibUliografia esiA dividida en dos
partes- Blblfografla Acttva. o sea
la obra de Marl; y Bibhogralla
Pasalva. eomentarlo sobre sla vida
y la obra del ApOlstol
En cuanto a elmensi6n. IA bibllo-
grafla abarca todo Io publlcado en
Iabros. folletos. revisLas y perildi-
cos. cubanoa y extranjeroa.


n1

/Jor su deliciosa frescura, su agrada.

ble'sabor y iu fragante aroma, el

cigarrillo mentolado Spud ho ganado la
preferencia do lot personas distinguido.


Hago muyo oI placer de fumar SPUD t


Sptuno
Neptune


/
r"


Diutribuidom:re

A PERTS TOBACCO Co.


t0 7


F -, l t i -rr -. .... r ... ,l Ic Igil ,,a
.,,'c,.,.,,, ti N,.e.', c.,',,,, dei
li ,,00- d li'., cc; I.. ,I ,cr, e 1.1
m .....ca I. L. i. de ',pir',ic, e
d r, ,a i. .h,, i %i. ,h '.,,. cvc'c -
r.4 Lw ,,J l, ; ,efi=orntb
r, -, i-,,, o ',% ) reL o,,;a encvwa er,.
.. I.rii, .I .1', 0 1 ,, '. M p rI.1
CLb=,,. S-1-, olu ,it ,r dd-q ,-n'otlc,
cci Al'.. I, 1-,.""c' .1.

ed I,,,.,,
crendl, n,l It ,,nn-tIc,,n ci lmi,1Th,rec
C. .I, ir- '.,1 i- fi-, e :_ ,ar eri,pin
~ r,I h.... e .',rl l :C l, la
Cc n-..:, ,,r, ,r,,,, .I. :,t erlal, de
de p.- i.. .-,, t n R ..1,,d.ca R ..
xas Opr t,,ir,.L, i'l'e ii r. mano., unl
ifir., . .... .. .. .: e I iil.;% L I
ulie. c i, nn c ...U l l d od.: Ei. F._
n C ,'. i i. JardI I h:l,.,-n
mii S"-q % ii. d e Cab-,c. rniai.r
del novi. l a Pi .neror Ram,. i. n .1. piuei
Faxas. y-." .1c I-. i01.
En .1,,-,,1 c,-I0 "i -l ,
mJ elca. ,''l ic ie eila l. e
Noeri del C r. I dE R.-...jdr iiez y Mer-

0 N 0 MA


crd Dqnrulh> dc fe.\,. lq si"..ii
Margi:.l Dla 0Duic,.,. ., Ma..lu C..
)rera Snqct 3) ( I (iiji c c ,o cr.o I.-
drifuez Blia.iia p-..r ,jril de el, I.
r, ,icejn a c .'Z I., '[I,- Ri ..L,el R,..
sa Rodrlpuez FbPsi, al.hla .ae Qc.iceIn
) ics selniiS ,dcci .,ii Plu. It. -
indez .%u,5ecreinrlo ir ltii,- l. MI.
uL"clI'erine; .Gnlzlrie ar. .] aq tP h,
Ih {. 'le S.-tv Sa rra i'.-..i..
Prr ,i ... C, -era,,.-Cie M .-e. i, P e

,dc Ce'IAI t,., d .nl, 1ni1.1 1.3 IC,.p
.n e ei lr.,ie, [.. doil7 .r KA.tl L G. .
tan N Cati.:,': Beli le.i) :. Ir-lle-.-,
por I ro n ila I.1- 'l.:,, i c.'.c GO. ,
ton Godoy Lrtl .1r MlI.i doctor
I canilnc,.- Varnro Rc.jr,. inla-,,iel
Jrgo L Cabrcir Vtiidrill i Alfrc..
Fermoso PrneLo. la ehri Martsa Nia
A%',lao re ip ,.ar. y la -' Alicia
Rumos Faxa.. i) par cl iil-.. '" ic.-
eres doct.:.r J,.,6 PjiliU,.,l.i,' cr Cl.
fro diiefor Arre rV,,i.!. .
cl--Cleor Marbla Aic-,clz R,:,il n;oei.M
Jose blanuel CortTnn Ji ot aer Mi-
r.,c de L;.-,, Broch r d ,chr Ri,,ul
Recibarn ii n.uevo Iip:,.'s ihueslra
felciacion .

S T I C


Dias pasados eelebro sm santo entire plAcrnemes y halago de mami anls-
iade Is leehorn Maria teresa Panda de Gonzale., JoneI J bella dams.
eapos. dei eaplitn Miguel A. Gonzslez.
Reeilba nuestro maludo


Cabi.


MINICAM
La mayor y mas aurtilda casa de electos lotograc cos anuncia
a lodom los poseedores de proyectores silenies y sonoras de
8 y 16 MM.. la leqada deo una nueva coleccion
de peliculas Castle
DOS COMEDIES HILARANTES DE:


Y -

"NO INDIOS, POR FAVOR"
Asi coma numerocias pehlrulas del COeate. vlales avnriuras.
cartonem. peliculas del pamado. comodlas del Gordo y el
Flaco. albums musicalem, etc.
Solicite mu cataloqo o vealam en la CASA MINICAM

Y RECUEHDE:


MINICAM
LA CASA DEL MAYOR SURTIDO DE CAMARAS.
CINE Y ACCESORIOS FOTOGRAFICOS
Nepluno No. 305 Habana Telefono M-2466

SANATORIO DOCTOR GALIGARCIA
Enrurmedadoe NervlosaT y Meotal"
Kokolto Los Pilon Ilabeam relefoo Io 1-529"i 1-5t.
DULCE HOGAB SWEET HOME
Or|mnizclon einUti* *bsolamlauonLe independlinlt gmn todm lam
det l ;le -. usto pars I demsanse tramarniemoy eaareimiento do
lu roemell 'eprinsid". neuromlas urmensam nigremo u mental

La muafnela g. Ion painentel puted merr dirlidi Dpor mum medical
servicla de Rellfloasm. m cargo de iu HiJUs Minimas
d Marts Inmieuladi.
Nueva errnmletasln par p ntelsentm d medlna esapaidad eeonmirL


MlhA HE REQUIEM
El pr~xkiri,) nmralces Ola 3.a las 'I.. quc duidanle ruchsk uas irtie
..'.rho de 1. mi.cnan, cc e lebin l. ,i I.'- h c1 ,-r..un dd
Ln 11.1 ademsuperlora hull c p,, ae.e
- Mc .nonster o de I Precl,,n S.i ,,,cgr ...c,, n: ,.d m,, c. lc ,, lOn. T
Cnlzadoda el Crro u CCnriuwl ,r 'ii. lu.re, de il mibdce desa.urecidu
mlis de r#qI en, c.,. respoI c.B .r ..cclsades vflleie er, general
el nimn dei I.a wdr Mr,,ine C,,reC. Luis de POSADA


Pi-e lr.pct.L deBodo, C
10. p.aolys ly,1bAa, dicc-a
do cooc inlog do %.do onjict"
prom cozr vionas ns ol ,ol
ia u4co y poayPo d c1o. a.,
18.00
Ooilsos dd. I 0n0 alo5a 300


PACTNA C


167 Habono M-3368 M-1037


WW IAI UU LJ IVi IJA IW 1114.. ... L to-.. .. u -yt


ygINl)


i Cotlssidntacift 11
i, %lrr, O quaIs
,-- ,,' lrr ila. 51-l

,,c r,, .... en 15451 A3
r- 19- h .. T agllone. P .Gr ..
i Cerilto ,
HOa BE EWST N ,A
FEf. AIL-O "'UW -
Exq,-ra...-.,rio e$.el mo Y'-A'

.r, ntuclhn do
C, por la Sciedad-l .
i.. A-.r... roy oslingo S
Titru Ni.ont'l. aa Iw j9 loa P
cc ia maf."
Ei'irgscc-,. de is oibO |U-o 0
d..-rroLaB -r. 3 actos y 11
,er,,-lll, i I vez que n lm_.I.'
ie Orpinr, Ji Pedro BOB
L a C" d, Ai. d ez: q-
.... r. no regr. .
R rtrr O,-an Arafia -
ra .. q ", .- la Co""l'f .lY
,., ,. M a el apOd5Z .miO
1.I. T ..esi.o sucede s -o
i, 4,.,e Bi.nca or vtE 1*
r..cs dede us im ma
l. r .>ral. .ttf -.
,., -..aJre en-ianl 12tS
I ..., PetronLla. dCI
,, I ,, C.ndeslWa 1l0
i- .. L .,-.I n Este e It ofr
*,;. ..: compartI on. -
I ,- 1,,d r, I mals c T
... .- .- . .-rr, quien
S. ,, l ,iI quien mdmirt
J ,f.. ,,T., alen en bUM .'
A........ ........ A est ya -ls .
,a .i,,d.. r a bndola ml br
., ,...... l. Bruja Gula. qU 1i -4
i. i. I ri -gua del olvido".
i ., . i quliern e y C vLt '
c .. r r., I.. Cenicienta y slirvisofu
I .ir I... rntiol, Mjentru tmtg .
T i, L ic. se encuentran ','O
,, ircuucren en al polVe 4
I. ..hiar .i 1 dejado cali" a ,. -. A
I... A', n,, e. e 0 otra quO. d-H ''"
..1 n,,, r, lus OSque. a .r. "
,,.* i.. .. ,i,.iciia. eUol I* 1 d -.,,, '
,,, . i t..,n rella. e al6U.CS F
l.. ,,. ,1., liT,: ,J...ne8 qUe.']W I ..) N *c "
.. ., ... .. ,, . Bian afor qu -_. .,
.I, .. ,u,' JeIean ^?ctiWc;a
..... ... ..... c del spU, tl"

B.3. n .....Nm.r entre
-' r',,ir "-ir ^., ba de'rti r '|
ecnrcr Am doU s
... -.. r..t . i reco, pA -a(_ ,%
a de La
T.... C ,,i, r d, iii.l pr n pl 1
T,,,. ae iarc.or y Toni aIlon ***
i" ,. I Sy i's, I Hosielera, a i. ""
....... ...i, I .. Lr ..n el baUert de .A '
"' -cn a j c. ,l,r e tel6n a m lo* ; l
Iinlai I il, cehiaoda par o.ti
c,,rp., r.- rear el tleatro a m-'=.1 4
Ci ,.,. ae Ia maclana En t. i't:
-p ,1 '...]cn otnenerse deide ho-y, '.
I,,. e ~ r.,1 r-im
Est en condlelones de exporte-. '
cement a Peri e '
LIMA IAPLA,- De manor s
i.Ble ha esltado aumerniando eI e"m1'uc W:
ultimo lirmmpo< la proiacclin perfu .',
r. de cernento, ir.uncloandose quo eK',*
Ic [,>ls enruenira ah,,ra en CO0Wdf ,':
clc,Ces ie exporacr i,1ededor 4a
IOiXi bTrile3s merumale de es, d L,
tel l, primra En electo la produawl ,"
.:,f I cm,.enlo Ilela aho 1 ,F
.:fr1.. liC I~ 01000 barrnhil e ontSa W c '.'
,.i-cl de 1.ulu000 ,:,bcrrac. lhacnghto ,.
u.r, Ii,'.,po Se ar nulca q..,e '
dil!'l:ne ,Je iii aupera.,it mensu.. '
101 0 onrit ile., upera .it que
i .. int. .I exlranJ cf. a s '
L.e?rre .hnsmcceptable,:-* 7' -r *-f .*- .*'.il
Z,7,

r o. 'o 0 t all S, .
-,: r. a do %e, co, i l do preg a ,,,
. I c. e .- e,, 0. 3 do ema. .V

at01 plr i'0iac.a
100.00

0
PAC.INA CUARFNTAY, IMS


NiADSi Tc I A MADIMsA RINA M mmi 1331 m.: rniMRE rDE 1Q9A


Use <
FUNGICIDES

DU POINT ..Para evitar el tizdn y otras


enfenredades de las plants


Obtenga mejores osechas evitando el tlz6n y atras
enfenrmedadas que atacan ila hojas ddel tonate, sla papa, los
bananas y otras plants. En haciendas y estadcones experimentales
lam siguienta fuagiddas Du Pont han dado positivos resultads:

ZERLATE: Especial contra e tizdn que ataca" a los pepinos, las hojas de las papas, tormates y
otras hortaliza.

PARZATE: Nuevo fungidda Du Pont para combacir las enfermedades que aracan las ho)as de
legumbres y hortallzas.

FERMATE: Espedial contra las enfermedades de drboles frutales. vya ataquen la flor. [a hnja o
el fnmto. Fungidcida suave, per o eficaz.

COPPER-At Fungidda de.onfianza abase de cobre insoluble que no daAa las plants Sc emrplea
en frutales y hortallza.
Tenems una line complete de products para la agrtculuira
y nuesatroa tecndoa contestardn, sin ,obllacd6n alguna por
su parte, cuanmt consaultas ,desee hacerles sabre problemas


SoUidte foketsM que ex apllcsn del uso'y las ventajas de los
fungldduauPont-Scenvian gratis. Dirljase a nuestrodistrii- COSAS MEJOiE PAIA VTVIR MIJOR
buldar oaP.I. duPont de Nenours & Co. (Inc.),Wilmlngton ... GoAciAS A LA QUIaCA
98, Delaware. E.UA. DISDI 1I02


CASA TURULL

CIA. THOMAS F. TURULL, -S. A.

MURALLA 60-62
APARTADO 2009, HABANA, CUBAUSCRnMRMAS Y AMUMISF EN Ei. bIARin DE A MARINAS


BOLSA DE LA HABANA
COTIZACION OFFICIAL
OCTUBRE 30 DE 1949
C.:mp. Vend.

Repu na1lra dc CuOa
[W5i Pcudi Inl 110, -
10I-0.U4 102 -
1t4-1049 .Mra.rnI 1D214 -
IP235-1a53 Morean, . 103 -
0 P 1%0.l-945 175 -
.7-1977 110 111
1941-1955 . . . 103 106
OOligaclones Ore c' n 7
rupone . 90 -
Oblijii slises Ore, cnn 4
Cenito Aslurnano. 1925
IM3 30 -
Banco "'Terriorlal Sere
B 'No m'?ratoriadai.
1944-1914 . . -
Banco Ter,,toril. Serie
B. 1944-1975 78 -
Banco Territorial. Serie
C. 'No m.raioriadas-,
1944-1974 . . -
Gas. 1904-1954 . . 102 -
Havana Electric (Conso-
lldados.) 1902-1953 . 30 -
Havana Electric, (De-
bentures.) 1926-1951 . 2 44
Mercado Abasato y Con-
sumor, la. Hip. 24 -
Papelera Cubana, Serie
B., 1922-1944 .. 60 -
Teldtonos, (Debentures),
Serie A, 1945-1965. 102 -
Unldos, 1906, (Irredimi-
bies) . . . . 10 -
Cia. AZucarera Cdspedes,
S 1924-1939 -
North American Sugar
Company'. . . 8 -
Central Santa Catalina,
1936-1949 .. ; -- -
Cia Azucarera Vicana,
(Debt)., 1935-1955 . -


Comp. Vend.
$ por $ par
acci6n accidn


Acclones


Nueva Fibrica de Hie-
o . . . . 34
Nva. Fab. de Hielo (Be-
Nva. Fab. de Hielo (Be-
neficlaria) . . 76A
Banco Territorial . . 10
Banco Territorial. (Pre-
,ferldas) . . -
Ban-n Territorial iBene-
ficorarta'' '
F. C Consrlidad,.s de Cu-
ba 'P, 28
Cubas R 30
Hl.va 'Flectric Utltllities


100 Accibnes


79%


Comp. Vend


Central "Violeta" Sugar
Comlpany .....
Cia Operadora Cdspe-
S des. (Preterldas) . .
Cia Operadora, Cesic-
des. tComs) .
Cla A ucarecra Vertien-
tes. oCamnig. Cuba) .
Compaila Azucarera Vi-
cana . . . .
Central Ermita . '.
Cia Cubana de Av;A-
clon . . . . .
Exprcso Areo Intleramen-
riceano...
Nauyti Distilling Co.
Cla LitogrAlica de La
Habana, (Prefs) .
Cia. LitogrAtfica de La
Habana. (Coms.) . .
Comparila Acueductos de
Cuba . . . .
Concretera Naclonal (Co-
munes) . .. .
Orange Crush de Cuba .


Comp. 'Vend.


k5 00no


Cedulait Pnnera Po.cle-
rc Cubana . . . I] -
Uinldos . . . I 3
Uni6n Oil 2 1I


79 %I


Nueva FAbrica de Hie-
.Jo 348 -
Nva. Fab. de H ielo.'Be-
neficiaria) 76 -
F. C. Consolidados (Pre-
feridas) 260. 261,
7uban Railroad (Preteri-
das' .
Havana Elestric Railway
iPreferidaso ,' -
Havana Elestric Railway
(Colnunes) . a -
Jarcia de Matanzas (Uni-
cas) .. . 95 -
Havana Electric Utilities
(PreferldasI 76 85
Havana Electric Utilities
tPreferentes) 1.1i -
Cla. Cubana de Electrl-
ciddd, (Prefs) . . 60 -
Cuban Telephone Com-
pany (Prefs) .i 104 -
Cuban Telephone' Com-
pany IComs) . 73 -
Naviera de Cuba (Uni-
In' Talephrne and Tele-
giaph Corp 12 -
Ver (rl.r .Carr.t i-, c\ 12'. 13
Frnc r'. Sugar C.C o i -
Manati Sugar Co 7 -
Guanir, aa,.,' Soogar Corn.


M U'N D O F IN A N C I E R 0


rdg Brass -_-_- 3-Z


- Burrough -- - -
Byers A. ------4
C


Co. P. .6 . . . 76
Havana Elect4c Utilities
Co. P. 5% . .. 15
Havana Electric Railway
Co, (Preflcridas)
Havana Electric Railway
Co. (Comunes)c . .
Jarci0 Unicas ... I
Navilera Unicas -
Telfono IP) ..... 105
Telfono iCi 74
Primera 'Papelera Cuba- '
na 20
Cuba Industrial y Comer-
ca! 60
Banco Continental Ame-
ricano .. . . 100
North American Sugar
Company . . . .
Compafaia tngeatos Azu-
--uaeroe-Mata-nzas- -. -
Central Santa Catalina -
Aceites Vegetales "El Co-
cinerom. (De capital) -
Aceites Vegetales "El Co-
clnero. (Comunes) . -
Central Romelle . . 27
Cia Cubana de Fibras
y Jarcia -
United Fruit Company 50
Cia Operadora de Sta,
diums.. . . . 48
Concretera Nac. (Prefe-
ridas) ...
Banca Popular.. t00


Am. F. Pow P -- .8-
A. T. F. Corp. - -- 16
Am. Cyanamid ----41'.
Amer. Loco -- 211.
Am..P. Light -.- 0
Am. P. L. 5%' P - 2l
Am. P. L. 6"Z P - 91',
Amer Stigair -- --- 38,
Amer. T. and T. -----153',
Amer. Woolen -- 43,
Am. Encaustic----- 6
Amer. Smelt ----- 60'.
Amer. Marac - - 4'i
Amer. Dist------ 36
Anaconda C. ----37Ii
Atlant. Ref. ----- 44
Allied Stor ------ 32
Aviat. Corp ---. 7%
Armour and Co.-- .... F
Atchlsoni -- -112%
Allan. Coast ------ 58%
Aireon MFG. -- -- --_- Ii
Aalts Corp. ----- 21'
Atlas Rites ---- 5%
B
Baldwin Loc. ---- 14 I
Balt. and Ohio --- 13%
B'alt and 0 Pds - - 23
Bendix Ai - - -- 35%
Boer.g AIp - - - 25,
Borg.Warner --- - 62
Beirn Steel - - - 38S
Batter Br - - - 1'


COTIZACION A MES FECHA pany
Punta Alegre Sug. Com-
OCTUBRE 30 DE 1948 pany -
Cuban Atlantic IPreieri-
Comp. Vend. das) 90
Bonos y Obligaciones % % Cuban Atlantic 17
-- -_ Cuba Company, (Preferi-
Republica de Cuba: das) -
Speycr 41% .. . 102 Cuba Company, (Comu-
Morgan 5'";-.....102 nea
Morgan 5% . ... 102 Pan American Airways -
1977,. 4% 11 0 Compahia Cubana Avia-
1955, 4'a,,.% 103 ci6n 4
1955. 4 .. 103 Expreso Aereo Interame-
Havana Electrcc Railway cano
Co., iBonosi Litogrftica iPrefs) ... 16
Havana Electric Railway CitogrAltca (Comsi 2 .
Co., (Debenturesi . .1 Acueducto de Cuba -
Cuba R. R. 1952. 5% 80 -
Cuba R. R. Certiticadoa Comp
de Depdsito . 32 -
Cuba R. R. 1949 6% 60 Ferrocarriles Unidos 1
Cuba R. R. Certificados
de Deposito 34 -
Cuba R. R 1946, 7'-%' 60 BOLSA DE NEW YORK
Cuba R. R. Certificados --------E-NE-YOR
de Depbsito 34 OCTUBRE 30 DE 1948
Norte de Cuba, 1942,
5 % 48 A
Idem Certificados de llis Chal ------
Dep6sito 36M Aled Chem.
Obligaclones de Unidos 10 Alaska Jun - - - -
Cuban Telephone Cam- Air Reduct - -
pany (Debentures) . 102 Am. Export L - -
Manati Sugar Co. . 80 Am. Radiator -----
Amer. Crys--
Comp. Vend Amer. Air ------
$ pr $par Am. Car. Fou.- -
-Aceoanes accidn accidn Am. F. P'ow - -----


11%
28 1%
3%
2
14%
24'4
* 22%
12%
52%/
39
30 14
9%
10 &


71.

20
3'..

Vend.

3


33 i
190
3V,
23'-
16 I
16
18'
7:'
38 :
21


7%
28
41%
12%
9%


111%


U


I, LAJO LRAKIU Ur, LA IVIAKINA.-WMINkV, .7 1 L)L Vs- I VDINL Ur- 17'fv


Del. Hudon ---- 4
Del. and Lack - 10%
DOU Airc ------ 54
Dist. Corp. ---- 16%
Det. Michigan ----11%
Dupont ------- 180%
Dlianmond Mot - - 1414
E
East Air L- - 15%
Exch. Buffet ---- 5
El. Pow i g ----- 2274
Eric R R - - - 15%
Elec. Boat -.- -- 8
F
Falrchild E----- 4%
Fox Film C ---- 19%
Follansbee ------ 29
Farnsworth ---- 16%
Fajardo Sug. --- 32%
0
Gen Bronze -----
Guant. Sugar ------ 6
Gen. Elec. ------- 42
G. Brewing 6%
Gen. Motors ------ 5
Gen Asphalt -----
Gillette ------ 34
Gen. Out. Adv. - 15A
Gen. Ry. Sign - 23
Goodrich R ----- 63
Goodyear 48%
Graham Page - - - 3%
Gramby Cons. --- 7
Great North ---- 48
Gen. Pub. Ut ------ 13%
Greyhound C.------ 11%

Howe Sound ----- 43%
Hayes Manuf ------. 9%
Houston Oil ----- 33
Hudson Mot. ----- 17
Hupp. Motor -%


Chicago Corp. - -
Cihc Gas El. - - -
Childs Co ------
Callahan'Z -----
Can. Pacif ------
Curt. W. "A"--
Ccrnr, Gla!s
Cr.c, Gas - - -
C .l.,,r,io., ,Gas
Cities Serv.- ----
Ches. and Ohioa---..
Cuia R R p. - - -
Curtis Pub -----
Curtis Wright -----
Chrysler --
C. Violeta ------
C. West Util ------
Coarm. and Sout.--"
Contineatal Steel---
Continental Can ,---
Cons. Edisats
Continental Oil- -----
Colorado F.
Cont. Motors - -- -
Cub. Am. Sug. - - -
Cmm'l Solv.-----
Cons. B. R. p. - - -
Cruc. Steel -----
Cuban At. Sug. - - -
Canada Dry----
Celanese Cor.-----
Cerro de Pas---


/ /


-1


'.


ousn'A"AMWE. a naum

DIARIO DL IA MARINA -DOMINCO. 31 DE OCTURRF DE 1948


Parnmount --r------
SPackard Mot. --- -
Penn R R. - - -
-Pacific Tin----- -
Puerto Rico - - -
Pris. S. Car.- --- --
Public Ser.
Philco So. ----- -
SPure 'Oil --- - -

Radio Corp.---
Radio Keith ---- -
Rexall Drug-----
Rep. Steel - -
Robert Gair -----
Reo Motor - - -
Revere Copp - - -
Rep. Aviac. - - -
Rep. Pict. - - -

Sinclair Oil - - -
Sharp Dehme - - -
-Stone Webs - - -
Segol Lock ------
Stanw S. Spr. - - -
Soc. Vacugm - - -
Schen. Di. - - -
'South. Pac.- - - -
Simmons Co. - - -
South. Ry------
South Am. G. - -
Stan N. J.----- -
Sunray Oil - -
Sylvania El. - - -
Stan Gas Pr-----


Stan Oil ---- 27
Stan Gas c -1'.
Studebaker ----- 27
T
Thornm Storrett ---- 3
Texas Co. - -- 60
Technicolor ---- 12%
Tennes COr. - 18

United.Cigar -- - 31
Union 0. Cal. 32'
united Airl -- ---. 13.
united Corp. ------ 3
Unit. Fruit ----- 54
U. Aircraft ---- 27%
U. S. Rubber ----46'%
U. S. Ind. Ale. ----- 30
Unit. Cor. pr. -----44%
U. S. Pipe ---- 49 .
U. S. Steel ------ -37
V
Vanadium Corp -.--- 25's
Vert. Cam. -------- 1%
.
White Motor ------ 17%
Warner Bros-- - - 9%
West Union ----- 18%
West. Elec. -----28%
Woolworth ----- 45%
W. Overland ----- 90%
West. Ind. Sug. ---- 235:

Young Sheet ----- 88%


- If.


Aw/
y*


Tractores PANTHER

iTIENEN POTENCIA Y LIGEREZAI
iSON SUMAMENTE ECONOMIKOS!

El Agriculhto quo m&be aprovachar lam qrandm vamntlaam do Ia
Agvicultur. Mocanizsda. ncuenol. on loin mmuperables Time.
Iones PANTHER un pod.roao auili.mr d* sum labolw..
PANTHER preosnlt sn iste.rn do traei6n modilnlt o"at@.
ram. quo 1o hace inks ligero, patent@. manuablo y ocon6mn.
co. iConimum 6lo do gal6n par hotel!

He qui las grandcet ventaias de

PANTHER

Distil lsianiflto quo pooolme lompler loS eimplerentel min dl.
fulileod.
iIgerom quo poldlo lbrirmII erl s@lrll IUn requoirln Ile litbs
beret.oofodelea.
Pig@ gIeInI, qou oef .1llg @I der vvlhll gg.opl eson o m6o 7
pies eoodom dog
lapeulolal pore torsosl do Ga*., pero c gron allure doe lrule
(12 pollgodo).
lmltemse Unlversa do oernolqoe do molonmotem,. qo whorle on
40% do pomo ieorto.
Vorlodod do iplom les Ponther, pare powder oflogtar euel-
quiet labor.
Gran re erve do fereo, pars oboellovIr lgl ieors mim rvdii.
Compleit a eoalsglelo do pieOs@ doi opelOV y *eseoriO,.

Solicit Informea a:
OISTRIUIDOiRES EXCLUSIVOS

*yMONSE TRAD~ING (0., So A


G R A N'O $
CIERRE DE AVER EN -LA BOLSA
DE CHIICAGO
T R I G 0
TRIGO
Diciembr2 . ...... 22N
Mayo .. .. ... .. .. 2191'
Jullo . 2.. .. 031,
SA 1 AL-Z
Diciembre I . .. .... .. 116'.
Mayo ............. .... 140't
Julio .. .. .. .. .. .. 140%
AVE N A
Diciembre .......... .. 7
Mayo .. .. .. .. .. ..
Julio .. -. .... : . ... 70'v
*
ACCIONES AZUCARERAS
CIERRE DE AVER EN 'LA BOLSA
DE NEW YORK
Comp. Vend
Am. Sug. Relf. Prfs. . 124% 125%
Central Agulrre Ass 17 171
Francisco Sugar .. 11 12
Great West Sugar 19% 19%
Hollywood Sugar . 23% 24%
Punta Alegre Sugar .. 9% 9%
Los demis valores alucarerol Iog
encontrari el lector en las cotisaclo-
nes de la Bola de Now York en otro
espacio de esta secci6n mercantile
0
PROMEDIOS
NUEVA YORK. octubre 30.- P.,r
el hilo director de Luls Mendoza .
Compaia):
Industriales ... 188 62 Ala 4
Ferrocarriles ... 61.34 05
S. Pdblicoo .. 35.40 Baja 02
Tienda . . 70.02 Ala OUS

OVER THE COUNTER
NEW YORK, octubre 0O. BPor
el hllbo director do Lull Mendoza y
Cbmpaftia),:
Compafia,: Comp. Vend

Cuba Co., (Prefs.) 63 67
Cuba Co., (Corns) . 2%
Electric Bond Share 14% -
,opreo Akreo . 0.15 025
Helicopter .. .... 0.12 015
Taca . . . . . %

ALGODON
CIERRE DE AVER EN LA BOLSA
DE ALGODON DE
NEW YORK
Diciembre .. ........ 31 02
Marno .... ........ 31 02
Mayo .. ........ ....3076
Julio 2957
Jullore.... .... .... ......273
Octuure .. .. 27 33

COLEGIO DE CORREDORES
COTIZACION OFICIAIL
OCTLiBRE 30 DE 1948
T I p o l
C;,.__-,b,,:,, Moneda Oflcial


Esdo Unin.dos de N
America Cable
Estados Uradoa de N.
America. Vista' .
Londres. Cablo . .
Londres. vista . .
Paris. Vista ...
Bruselaon Cable . .
Brusc las. Vista . .
Espaoa. Cable . . .
Espaha, Via . .
Zurich. Visia . .
Hong-Kong. VIla .
Amsterdam, Vigt
O1o. Vista ...
Esltocolmo Vista . .
Montreal Vist ..
Berlin, Vista .....
Jap6n. Vista . .
Argentina, Vista
Cbhecoalovaqa. Vilta .
Shanghai Vista .
M-xico. VisIa
Valor adquaitlvo del
Dollar


1 10 Pr
1 10 Pr.
4 031
403
00033
228%
318
00018
2340
2500
37.75
2090
27.84
910.11. D
4000 N
2360 N
20 60
2.02
535 N
14.55 N.
0 09375% 1D.


A Z U C A R
EN LOS ALMACENES DE ESTA
CIUDAD PARA EL CONSUMO
LOCAL
Azucar Centrirfuga de Gua- ___
ropo. base 9o. Polaria-
cl n por lhbras 4 40 Cta
AzJcar Turbinado Incluldn
el Imrpueslto de Consu.
mo. libra .. .. 100 cu
CAMBIOS
C A M B 1 0 S
CIERRE DE AVER EN LOS
BANCOS DE ESTA
CAPITAL
New York. vista . .. 1-10 P
New York. caole . . 1-10 P
Sulza. caole . .. 2350
SuLa. Vista . . 2345
Londirs. cable . . 403%
Londres, vita . . . 403 s
Toronto. cable . . 1% D
Toronto. vista . .. 64% D
Argentina. cable . .21.05
Arrer. inia. i La . . 20.00
MCeicc., cable . 14 5
Mexi cc.. iIr . . . 1880
Madrid cable . . 9-3,16
MaaraI '5a . . . 9%
Ch.a ci.oble . . 2,52
Chiran. i-fa 2520


MU N DO FI N A NC I E R 0

r -- (Continuacln de Ia pilgna 421 -- ''


HAY UN EQUIPO COMMERCIALProtilaire e
Product doeo la General Motors


II
I rModlo pars Roeiaurinrg6 c rul-
I quier niro Ipliafiln do refrilger.
ci~ ct omerclal


clinE colosine. hoopi.
lalei-Latiac a,-.ndua-
Criam et con 'inco
mAon do Raranrl m
con,,mrno Bitirab
I genuino FRIGIDAIRE, product de la General
Motors, march a la vonguardia en refrigeraci6n industrial
y commercial. Cadoda uno de sus equipos, estd estudiodo
y disenado especialmente para Ilenar los requisitos
esenciales de coda tipo de negocio.

Par eso, desde una gran industrial hasta un modesto
comercio, encontror6 el equipo de refrigeraci6n
odecuado a su necesidad, con la garantia FRIGIDAIRE,
quo significa LO MEJOR EN REFRIGERACION
con un maximum de eficiencia, durabilidad y ECONOMIA.

ANTES DE DECIDIR, LE CONVENE INVESTIGAR por qu6
los equipos FRIGIDAIRE son preferido en todola Io Republica.


AnO CXVI


*


TRES MILLONES DE TONELADAS DE CAUCHO HAN L A P L A T A
CONSUMIDO EN 36 MESES LOS ESTADOS UNIDOS Al cierre del mercado local. 0UT R A
La industrial del caucho en lo"s Es- afto desde que la demida de cu- aye, Ia Plata national, se co-
tados Unldos -notlcla dlnfudida por tiertas y neumalticos se equililbro. El tizaba como sigue: los corn-
la Cdmaraf.e .Comercio Cubana, con -oisuimodurnaltre los pasados 36 me- pradores a 1 64%o de des-
dltor de la odula de Importadore.s( ies I sc ralcula nel, prts de 3 miloies o vndcdorcs a a
Industrlas AmehiiAnas.r- ha emplrea- rc tozrilada.s. E.sita lia piroporcindr crui n E No eors a
do 55% mks de caucho en los tres ,:oiilljiilo ha continuado dcvrpues de par. en operaciones de cane
aofio qua .siguierbni a la gfuerra qu IC habr rsaparecdoI la r.scascz do por el billete anmericano.
en Ion lres aftos de mayor consm euniotitur los. 3 -
de antes. Er factor de rIm rtancia M A N T E C AI
Esta'nueva actlividad es resultado tendrtncki al empleo de riribs rehiel- CIERRE DE AYER EN LA BOI.SA S RB
del xtanv_ rco' de'prodrcto do Cci- los coil ilrlatis de conmi re el trlr\s- .DE CHICAGO
hdod r1amol. r rl rposiHaImp rls 10doh bli g ih.'lair.T D.i..r 5,9RaBi r [e,,SE ENi-'EL r. i DE 1A.-


Fabricacion Nacional "MIRETE"

- L iij


ru m -Avg U ... i W . ........ .... .. .. .. .. . ..


D st ui or Ex us v1


PARA CADA


NECESIDAD

PA C. IAIRENTA V SmFVAT


- -.An %o71A RrD.Mencnasaira-a i tic rin-snc-imar cnn snn


Flu.&'-'-5"9I & tuUI LI.RIOGU DE. LAMjIvA.-UUM-ulOM u, 31 LIE UCIU1I3KLU.i!. r40


LOS MERCADOS

Por Francisco Bethencourt.
TABACO VALORES
P oe nni tl d -am i 31 Al eIobr s so 'er s tcoUzacin
mce-0Oadla en I Bala do La Habana. e
cad sanf. Pm ear D dperO eo Is pDIrrs en den maclones
ningtsas acUWl ldd m o- ,owflul LntofIodco
cal de toboco en Milita. al Upo do 2. o
irnnuire 'ac 'AVM'- BeSiMtvo Opilsndo tamblin. fauers
tus reoaptIncin.s.o0ar- d., IplUrs.-a. a I base del bono de
o er, ests pian, twun so- Is Douds Exterlor de Is Republcs.
lamente. de tres prockn 1877 del cuatro y mediao.
de: PeralatL 6Is demnds p ars o aocrt-
Vuelta oa0Jo.......0 ,' ne n s do 1i Veterlest, rec-
Reonetlc.. rurdwagoa
Pakd oi to ..... do" -IUn, operaclon e t pr- B a o
Tota De eas aiclones s e vendleron. en
nrca'iEn diemarrc be'z-- otertores, ,100 a tLrece, de o n i XT
EnIXEWeoiV S"Aoen- ontasoo. fQ A
Lrf'00n: 0 r sIt= -i;: --d--l-des1202; el0tono que ha do veneer en 1977 lI-lU-
do e viaa cla pari Is Mamlmfac- g M to6 durn'te Is semana en va-
tir-a de cra'rull4, 21l.. no ote, uno'rpar I8.000 a 110% Del]
LaB 53 erIdoB d -ta osl el o- boo do dIsfeudsa Exzrtor, 1955. Rcoe ldM M a.a
Be c&pas. y e"t. r ,105 Pado hI nlfn del cuato y medilo. sh opera EN TODOS TAMAIQOS.
udo eran de ora seo y ma- pvlMo de ,000 a 104. GaO Unsme mecainlesa.
Eno Is rtias icul ba do .- ilormocns de oI Oompwafla Cu- Peceins de Dcel6n. COsMPs -
En Inaprxc"li bill=61 e re ban doe AvdiOn eo vendseon a], tlsaridors "NATONAL en
gisuts O.. s .Scn is mde trci, tid dio a es. de cantado. *LA NACIONAL" y besaott
en0te eolasoIn do diV d es ite d aydoNew York dine
mo.udo pqr ura x 1ma_ u iaMEta- I i el rcailod de New York se
reosa do ras capital. opert ayer en 300 actones Onicas de A ErIOMB DE
Tmnbil n han de o carado n t Vertente=-Cammagley. a 123, y en OICINA N ENERAL
I pr....osu dim o tercio qu, de 100 preferida d lae Cionsobdados d "I t'C T Ao
cles par Ia mlanutcn de als- ou 25%. Nads 0e hiso en I Cuba
Iru i o h oan slOt coanpradsB pM uns Rsailroad. Es reported de Luis Los.a "L NA C .oN l'q
llntico de esp ll. BSalES e Y conapafils. YVnL.EOA8 1 p,5. osal r-l.
oil o aaeoi maor cantldad. Respect a sla actuaci6n general de a Te. RF E A 9SO
.Durtite Is mI sma eman qoe aer aquel mercodo buroiil durmite la
h,,0 n su reli.blerooan ma ,e= miona do sc.n los seolores Me ndo-
I. 1 por rerrocaertles y en'esmlaoes y de I Torite noa dieron in m- ---------
4 tetrloa y icas ro~~imoiae. n Dre.l6ns que dice coiso .igue
Ev Vuelit AbaO ..' ls La aituacidn del mercdo fd omias director d Lul Mendozan ) Cimpa-
De Las ll . .'"'."kS n Wo0 3len Indiferente. OontlnuA disminu- tn, tis at.imprcion sobre in aciua,.ot.
yendo el volume de operacionea del mercaoo ourante ia semana D13.
.. *"u> oma ha estado haielndo dede que comao algue:
otal .. cn LI Icorsoc cl ... ,n: pemrn o ,a precloa de Ion valot .bajAro.
p'Lran en la .p.dulems .lnai pr. 0d. 7y ha tharmnado o ha de con- durante Loa esita sema&na deblido a
ceaetrea de p aI eaIXenI& px= tnuar siT unos dis, es aliro que no actorea tftcnlcos, ya que a is uluma-
terminado tJlimmenk. ',, POdems preclaasar asn. noUcia de Ruosi carecen de impor-
Spe WL de ser do baljals tendon- tanca y e aaems par sla publlcrldad
ci ll Moml sabssai 6Centrall Rail. data un poslbie aumento en lo in-
]CARw , JerS 1", rl hdsbe" a-terese en eminiones de bonoE del
n ia o dosort.a y Beth- Eoa.do a corto plaza y ia muv con-
V-OMtak lIheim Steel que, aunque mejor6 poco. fusc prediccionea hechlp- sora la
anuM ha tantenldo muy prximno m 0 sU ltuaiBn lnanctera ine lor de In
La producc 6n do I a n Maeos -lm%1 ydemntueatra una reslatencja nacibn. La actual publlcacilbr, de oI
durantiIe la z la"O onsc d o aep a I IJar. ya e&perada ma3ores utlldaoi ae
d.son taneig Is osiasla a. lanes. aert dIs eneaMjo- 4 emprooa eon io nurvoa mews
3420tomarte- soe eelebnt erminrrado en epuembre 30. sl ao-
das con, 31.060 ^ i !n t41WWi-7, n*Ites qoreidenclales en Es- mno el nunci de mao a jougo ca oal-
Ademis del moahac lota itndo c ndo moIVO tpr aa- dod no harsn influldo en el m.rcrLa-
caucula una don.or 0 p queo c omerdo hari poco p do do en form fsortse. indinodo Q -
panel. que'Vi yio a 1 ttI 1 o medlmo s m. no se. (s do 0- tales atoe, zan.a y bhablanido d-
de asucar apnobr1Pa -01 t t1. d tpubs do ie la elec- contadnas a abir el menad Toda IsIn
reg larn dt.t in e. lm iiiiate, calquele ie quoe fue l Bu re- infuenc o que pueda ejercer el camn-
Este azucar -riss11oi bb un _3 dl mliltado, conUnuara unos dio esta bio de poderes. coma resultado de In.
com los d pequ correcol6n. pero en todo ca- 6primn oelecciones. non oii a imno-
acuerdo con 10s d_ pmeogs o-eellacs queo Ia que c;tA hacienda ,traso todavia en ti noeredo-
del Goblerno, Q01 01 oa afreoaindonoa una nuev aoportu-
creclo de Ilk alto dad de comprar a'proolon rzands- Na abnlrk el sarte
qae el deo IQf w e antes de queo o Intae1 Ia quo Can moUvo de Ia nrelebractn. de
odas las plidtecia naos de onesp ecacular mosvl- It elecdnes, el oprtitmo martes no
orste y center do as ; l de A = d e a rdo alas. abrlir in la Boilsa aes Valorea de Ne,
tsan a Is prodon paels ron Los eflores Thompon and Ml York nl to6 demA.s centros de coo-
y alcohol. Ki innon trasutleron avery. par el hilo traltaciones de los Eatado UnidoHOLLAND AMERICA LINE
U 'lkg' skqun. ams ucd do vapors de cargo ontre LA HABANA
y'Tlo pwtors de ROTTERDAM y AMBERES
UIS1'IteId Sag l m ealqalier puerte del Contlnente europeo, el Medlterrineo y
CoMe Orlento, OaB armbordo en Rottlerdam.

Vapor "ABBEDYK"
Saldrd sabre Noviembre 23
,',A" ...L jrq" ... ,.. FAA INFORMERs

,DU6SSAQ Y TORAL, S. A.


ag,. Ia lao 4.1 P#.a


TELEFONOS M-S1 A-3826 HLABANA


RAZONADA EXPOSICION DE

LOS COSECHEROS CONTRA EL

PROYECTO DE LEY DE APARCERIA
Una comisl6n de cosecheros de son propletarios de fincas., ino so-
tabaco. propletarlos de fincun ubi- lamiente de log aparceros. o lea de
cadas en Is provlncia de Pinar del lon trabajadores u obreros.
Rio. presdidia par el salor Mlguel Etat ezposlci6n prueba la a.re-
Saludes, vis1lt6 nuestra Redaccl6n. idn qua am haeo dueslo a arren-
para expresarnos qua ellos no son dataros pr fvorecer lo spar-
opueslos a que s creek una ley de dso a partidarioe. Se o na a un
aparcerla. slempro quo s inspl- cas quao s muy frecuente. done
rids. y esttucturada. par un is- de acurdo con in quo so propane
piritu Josto Pero son contrarlos on el proyecto Is utilldadunal del
esos elemqnto--nos dijeron- al parUdarjo em de $2.808 mientras que
proyecto que se dircute actualmen- tI del dueho de Is fine o artenda-
te en el Congreso. "porque vulnera tarlo m s s6lo de $82 00.
derechos legitmos ltoda vez que
dicho proyecto no recoge las opinI6n He aqul el anAlsla de los cose-
de los cosecheros de tabaco qu e cheros: .
ESTIMADO DE ACTTVOS FUO8 INDISPENBABLES DE UNA FINCA
DE TABACO. CAPAZ DE PRODUCIK ANUALMENTE
UNA COSECHA DE 10 TERCIOS
CALCULO DE INVERBION y DEPRECIACIONEB
DEPRECIACIONES
2 cams de curnr labrco con 4 aposentos coda
una a raz6n-dr $40000 el posento ...... 8 3 200 00 5% S 16000
1 casa principal en el bailey .................. 1 500 00 5" 75 00
I casa lvilenda ................ 500 00 5" 25 00
Equlpo de legadio. motor, bombs, tuberla,
piems e inslaiaci6n 2 500 00 10- 25 0 00
6000 cujcs a $100 li miller 600 00 15" 90 00
Cercat de lia finca. po 't., alambre. grampas y
n, ,r.o dp oOr 4010 00 20 00
Vi.,.r nnirro ale li ticira eapaz de producer
1i icrcica do ltaba-co que pueda venderse
;, ,rccios prrcr:.c.l.o buperaores d $50 lterdco I 800 00
TOTAL EE IM VERSION Y DEPR.L.CIACION- 010 500 00 8 620 00
OT.\ L.is depreclwJones corIlgnadas se proatucen Inevitablemente La rea-
lidad do ias cosas obliga al cosechero de Vueltabajo a considerar
etits depreclaciones par debajo de lo que en realldad results. pues
loo CICLONES que de olempo en tempo afecUtan eats region, no per-
milenit ipera" duraclones de 20 aros pars casa de tabaco y vtvlen-
da y po: el trobajo intlenso a qua se ve sometdo el equipo de rega-
din. nunca puede iullizarse par ocho asoa, much menos par DIEZ
AROS coma si calculo anterior contempla.
COSTOS DE IRODUCCION DE UNA COSECHA DE IN 1 TERCIOS
Abono quimitu 55 sicas a 8550 calculando a menos de 2 arro-
ons por millar de matis que esel promedlo minimo . 302 50
Abono natural o de eastablo 11% sacos, calculando un saco por
miniar de matas al precio de 51 00 el saco, pero conside-
rnoo que eate abono dura dos aloa . ....... 112 50
Pcslt ris. 230.000 a 5070 mllar ... 175 00
Jornales para el cultivo promedlo de 86095 par mlllar de pos-
turns. conforme a cAlculos hechos sabre negoclos de taba-
co par admlnlitraci6n seran $1 52375 Suponlendo qu e el
aparcero tenrga dos hombres en la fumllla y descontando el
trabajo dcr ellos y el sudo personal, pagaria la cuarta pane
dc Ihs lorr.,les calculados ....... 380 93
Cambusoti'r prtinedio de $050 par millar e matas ......... 125 00
SEGURO OBREROU Tipo 2 coma prima 12 00,
Scguo contra Irncendlo. cicl6n. etc. Tipo 2.10% 70% en seguros
par espaclo l f1 meres ........... 51 45
Inlereses sobre pirslumos Tipo normal del 10% ............... 248 00
tl.rccilcldao y olros.. 86 60
Jornales por ensartes 10000 cujes a 3 cennvos Mas propor-
cional y descancoa tetrlbuldo. Cuarta panre de estosa jornales
segun ctlcl o cnteric.r 87 50)
GnaIalF de ecoda clculado a $850 por terclo Precio de .em-
pos o rioriT. ies 850 00
Ottos OgasIos ina n,?oro Serenos. mozos. escrlturas, viajes, fletea
y olrs g.iaos po" cxigencts del negoclo ............... 58 52
TOTAL GENERAL DE GASTOS ...................... $ 2 490 00
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS UTIJDADE8 OBTENIDA8 FOR EL
PARTIUAKIO Y POR EL DUENO DE LA FINCA EN NEGOCIOS A LA
QUINTA, PAGANDO EL DUERO LA QUINTA DE LOS GASTOS
VENDIENIIO A UN PRECIO DE 86000 TERCIO
PARTIDARIO
Psoducto de 1a cosecha .............. .. 6 000 00
MENOS
Cos.l',s ...... 2 490 00
Qui ta .. 1 200 00
5 3 690 00 ....... ... ". 0 3 690 00C
SALDO A SU FAVOR ..... 2 310 00
M.s quinta de gasioa ..... 498 00
UTILIDAD FIN.AL. ....... 2 8000
$2 1 00 ci cl 46.8001 del alor de la Iscosecha.


Una ..lluminaci6n Adecuada


LA EFICIENCIA


de los Obreros


clun coito initgnificante


seBombillos "WESTINGHOUSE
aw 3 asSa ,,tlavedelc41umbrado3Jdeal"
Es un hecho comprobado qul una buent ilumlnac6ln ele. do la peila a ilumlnaoinn *6llrtic Pot eso, los bombillos
va a o oloea@idelobrsro, atimenla. sit capacidad pioduc- Wslungihouie duian mas V dan niAs lux, tesultando pot
tiUVc. 7 a Io vlla conlrubiivendo asu sogutidad lanlo mAs esicientes v mas e.onimicos. La Invitamos cor-
perowiJy .s nlud. y oslo c, poede conrequgir a un dialminle a quo conaulio con nueosro Dpartlamento d*
roat i-lOgficUlte, mord inia l ,uso de los bombilloa IliuminAi6n. cuiyosa licnicos I tacomendaaon *o alum.
Wslttakhoo y un alumbintl., corecto biAdo miAs ade-
M]a do mod iglodoI do lnvoesi.]AcloneS v do opotilencia cmido a gus nca- .
oni la IobilcaClon do bomb. sidAdrlos in cosalo
-r a C lino, ban conqlViatado parn u obligacidn pata
iff ~Weahnglohous iI predominio ualod.


Colonos-Contratistas
Acabczmos de recibir


Winches CLYDE


para Cafia y Construcciaones de una tambora equpados con.
motor de Gasolina.

FABRICADOS POR

CLYDE IRON WORKS, Inc., deDiluth, Mins ta
47 alone do eapetencia como canuxucl as de-Wnch.-- mo'ldos pa-Gaelvaa..-P*6hs--
Vapor oa Etchliddad.


/ ILUSTRADO
Modelo 7515 3000 librras 77 pies m/n. Motor 9 HP.
0

REPRESENTANTES

ZALDO Y MARTINEZ, S. A.
MERCADERES 24

TELEFS. A-7754- A-9360. HABANA APARTADO 769


Le recaudael6n
La recaudacl6n de la Aduana de La
anbu-sA -- cmreepondient a--diar -de-
,ayer ab.endi6 a mas de $247.000.


DIUERO DE LA FINCA 0 ARRENDATARIO
Quinta del promnedio de ]a cosecha ...................$ 1 200.00
MENOS:
Quinia de los gatos ..... S 49 1f 00
Depi eclaclos ..... 620 00
__J-1B 00 ...... ....... $1118 00
LrUTILIDAD FINAL .............. $ 82 00
S6200 CF el I 36% del valor de la cosecha.
$8200 e til L78%0 del capital inneri..:.
NOTA Esle e. mi negoclo Imposible
En cste esitudii, no se ha tenldo en cuenta la cantidad de $160.00 que le
cuata nuai al dueho ae la finca asegurar rua casas contra cidcl6n. Por lo tan-
to eots es un negacio que produce perdida. y que result a todas luces no el
reLaltado de unsa Iey JutUciJera ino un depaijo


"AZUCARRETA" I


1 41


La nueva CARRETA rora cafra de azcar, do
lio niO:ctiico a un coic. mirTiimo do manlpu-
lacl6n.
Ud. puede hacker un "tr"n de canoa", conducido por un
solo tractor.
Cada "AZUCARRETA" conduce el double de una caTrreta
de bueyeos.
"tAZUCAREETA" ha sido disefiada de acuerdo con los
neceaidades de los campos oazucareros cubonos.
Distribuldoreso eicluslvos:
FMbrica Naclonal de Implementos
Agricolas, S. A.
PLASENCIA Y BENJUMEDA


Apartado 502.


La Habana.


GUINEA BRITANICA
Los ascares exportados en 1947,-I1940 pars 'mbarque en 1947. La pro-i
llegaran a 1B5.107 toneladam, habien- duccitn real de 1947 ua de 167,491d
do sobripasado Is' marca do 1946 en toneladas de las cuales 14, 628 se des-
37,3510tonolad. Este aunmento, sin na al consumo ',local, contra
Vemba o. so deblo totalmente a cler- ",
00 .it tase t fsaly e e 75y 4n 1940 que 171.00 5 14,128 tonelaoas respect
9tiaba almaconados en dicletabre 31,lvrmentte en I ,4.


PRODUCTION AZUCARERA a
0Braisl -nia Is prsimiti it Aet-rc1948-, --s
El estimado preliminary de la pro- Impqrtaron 100.000 quintales de El
ducclo6n de azucar para 1948-49, es Salvador, hablindbse estlmado quo
aproximadamente de 24.000,000 de esta cantidad era suflclente par a cu-
sacos, esperindose que el consumo brir el cornsumo hasta el craomienzo
sea de unos 19.000,000. Del sobrante de la zalra en el men de julio.
so han destinado ya 1.900,000 sacoo r u la rou n do
pars Is exportacit6n en condirionesm So dapesa que Is praduccin do-.
de hacer frente a Is competencla m6nt desdoafro de 0948, asi coma
dide las zafras futures, habrsin de sea
mundial. _________I. suflcientes grande para prescindis


El Gobierno ha logrado vender
00,000 quintales del actual sobrante
de azuecar que consistia en 100,000
quintales. Segun se informas, este azc.
car ha sido vendido a $4.23 el quin-
tal y sert embarcado via Estadoi
Unldos hacia Francia e Italia.
Republican Dsomnlcas
Hasta junio 30 de 1948, la produc-
cl6n de azucar de la zatra de 1947-
481, alcanz6 405,985 toneladas mOtri-
cas. El arrastre de la zafra del afio
anterior fud de 54,129 toneladas, ha-
ciendo con ella un total disponible
de 460,024 toneladas. De esta can-
tldad se habia exportado hasta ju-
nio 30, un total de 295,024 toneladas,
las que unidas a un consumo do-
mistico de 37,532 toneladas, dejaron
un stock diskonible de 127,190 tone.
ladas mbtricas.
Perfi
El mercado de aztcar contlnta des-
envolvi6ndose satisfactoriamente, es-
tando prActicamente vendida tods In
producci6n hasta enero de 1949. Las
necesidades domaticas estian mcalcu-
ladas ahora en 160,000 toneladas mi-
tricas en vez de las 180,000 que'habia
fijado el Gobierno, dando ello lugar
a que loas exportaciones sean mayo-
res que las que se habian anticipado
La produncln de azocar de este ato
habrk de aproxtmarse a 450,000 to-
neladas, comparadas con 411,970 que
se obtuvieron en la zaira de 1947.
Ecuador
La producci6n de azucar refino se
sitia extraoficialmente en 844.000
quintales (1 qq. 101.4 libras), com-
parados con 750,000 quintales en 1947
Eta iatltma ciftra incluye 45,000 quin-
tales que se refinaron en enero de
1948 correspondents a la zanfra an-
terior.


ae loS lmpontacm nea UB ai.u,.ar.--
Par un decreto de junto 14 de 194A,
se elev6 aIs proporci6n a recaudar potr
el Banco Central, de 3 a 4 scores (1
sucre a $0.0741 aproximadamente)
por cada quintal de azucar vendida
por las refinerias, parn ser acredita-
do al deficit de los dos ultimo aflos
originado por la importaciones de
azucar del Gobierno a precios mis
altos que los que region para ls ven-
tas domisticas. Se calcula que este
deficit quedari eliminado totalmen.
te con la recaudaci6n correspondien-
te a la producci6n de este aflo.
Jamiale
La producci6n de azcar crudo do'-
rante los primeros seos meos de 194t
alcanz6 184,716 toneladas largas L
producci6n total de la Izafra de 1945
Be caucula en 193,000 toneladas, Is
cual contrast f.vorablemente con li-
de 1947, en q-e sBJprodujeron 170,25
toneladas. .
En Jullo, afin estaban maollendo -4
Ingenious, aunque se esperaba que Is
producci6n complete terminaria a fij
nes de dicho mes. i
Los embarques de azficar aumnien-
taron extraordinariamente en el so-..
gundo'trimestre de 1948, con la n -
lida de 72,039 toneladas contra 30,729
en el trimestre anterior. Durante Ihi
primer mitad de 1948, las export"
clones totalizaron 102,767 toneladsj
contra un estimado par a las export.
cid6n de 103,000. Al igual que en afot
anteriores, el Reino Unido constitute
y6t el principal receptor, habidndosoo
vendido tantidades mas pequerts a
Canada. i
Las existenclas de az6ear a mand
en Julio 1 de 1948, ascendlan a s66,5
toneladas largas.


Exclusive Distributor
Will be appointed for a leading manufacturer of American
oil burning equipment. Broadest line available from one
source includes domestic, commercial, and industrial burners
and burner-boiler units of most advanced design. Opportunity
for well established firm, financially strong with competent
.engineering and sales personnel and accustomed to carrying
reasonable stocks. Answer, giving other lines handled, volume
of business in recent years., data about personnel, financial
itrengbth, etc, to Exlusrve Distributor, Anunclos Clasficados
del DIARIO DE LA MARINA:


ANILJNAS TINT COLORNT T AUXIABE

CIA. QUIMICO 9OMERCIAL DE CUBA, S. A.
Diablibuidotr exclnulvo do la
GNEAL DYIESTUTFF CORPORATION
EN ENISTENC2A
TELEFONO: M-9 Y DE IMPORTACION


h--s ~- A
4 'as Mat asna.anaoin:. -~ L.a& I J5. *. ~


* .'. ' ' ". -a .'. 0 --


AMD CX


te


I


Ir


J


Ali-


DIARlO DE LA MARINA.-DOMINGO. 31 DE OCTUBRE DL 1948 PAG. CUARE


* VILTROS Y TANQUES 1 I

Surtfo complete do piezasdo respuesto

omra ponderosa mano para deatUP i i poder'osa' mano para la


Comercio Exterior Tabacalero de Cuba

FNEIKO A qFP'TIEMBRE


CANTI11AU
Concepto. t'nldad 1947 1948
SCaps Libra 4624582 F57130;
TrIps a.Deep. 7 3M 585 12375 I'l7
Trips Deep. 7738.903 6 268 92n
Records 1 I I618.054 I 1 i'4
Totel-ramrns 1867217 21 12"2.43

Tabs,:, torrid' Num 34414 880 31 33" 413
C,garrlIE 18771 127 18482 TW
Picadw.r Lit.ras 13471 8 [07


1947
SI 096 424
3 924 M8
1 1 ', 401
7.,2 671

$17 P24 188


FA M',

V3 1l2 35T


VAt1OR


1948
52 7j7 4115
S283 8015
7 46c 5 .n
91, 131Si Ft 4 401
A 400
122 "R4 135
"P'.<1W
B4B6


DI1STRBU'CION DEL VALOR


PAISPS
I Estados nidol ..o ..
2 Espaa .. .. ..
3 rad .. .
4 Uruguay .. .. .. .. .
5 Africa Ingle. . .. .. .. .
6 Ctule . .. .. .. ..
7 reru .. .. .. .. .. .. .
8 Holanda ..... ....
9 Siilza . .. .. .. ..
10 Ilasl C narli .. .. .. .. .
11 Suecia . .. .. .
-J2 Olro3 paises ......
TOTAL


1947
414 644 90Q
3874 W
936.988
i11 708
215 0 2
362 800
180.418
183.437
349.0U7
107278
423464
1 250391
23 : 22 295


14
%12 .7. 9208
5 II 9M.N
48 i259
645 572
378.809
243 6689
212.200
160.093
154.510
143484
142.101
792.693
$22 281 133


PRINCIPrI r MF.RcAIIOS PaR! 141t il


TtBsCO EN R 40i. iLlbran,
I Emd.,d bInd.-.i 9 S7.' 041
2 l-vl-l' 7 407 7?.
.1 L' u.. . .- . 7|B 8%
4 C '...ar .. .. .. . ..
.1 Hr..1,,.l4 .. .. 441 7 I
7 Ir.- pali OAI S .1 11.0
TOTAL 2 I1 041
riGARRIl I.OS ili'nldadeI


]2 P?.l-./ ; .
2 Per.,
3 kmerC..-
O ri4 O p li.Cr,
TOTA I.


h 1;211Hillt
72.1.1008
I 11240(1
1 40327R8
1 A 4B2 788


TAB O TORI.4) 11 > ,til'nldsdiul


SF.,Lpar,

pirAniURA
2 Be.lidr.. I,,,,,,
C .Al' ira IIdlrid
4 l,,r..
O TAL, .


TOTAL ..


111 .7
6 7R4 ,1
%'1 9;^v
326 A,:ifi

1 '86 II
3 3.V 4B3
tl.lhbrao

1 117
l nnn
oini
80 97


Fr- ..fprr j',lemv, r
ilalnq fTailladnq pnr la a(nmlsldn ,%arlenl rirl TaharneCONCIENCIA AGRICOLA


Por Miguel Penabad Fraga.

LA MEJOR DEFENSE A LA RICA HOJA
Ahora q.,r c iii,'ir.,r mhlodA i.emrmiuarliA na >j Cni.lluclOn 8n
que denoLar, 'crLI'1 roniur, i de-r.c' aprurebDern Q.ue haa Banc dei Emi-
de a.ervar Ahoih q.,e ih a ldo de man ) de Redearuenlo. y la caden.
u Lr.ercia ,u..isca ei Congreso se de l inslluclones de rredito que reels-
ma il pPats e el momenno de utAta
Mciebran .;iuhnes. .se'debate y hay de un p-oblema. que puede de ma-
espe-ivras a de qi. e l(i. Leyes Com. nera--ftrme. respsidar y defeider el
Labaco 'labano y hcrerlo reornquUs-
lar la poltcione. perdldws. en leo ill-
1;mwM 44 .aow. per nuesira apalia
zy a fr M ^f por Is irqueaad on oporlrr-Mm a I
z af I L r mecraniton. que oro han .mn-
piantado pLra borrarnos de mucnia
S plazSa conaumldor1`
^l^^a E Is: 1 prmone 1P economic& del
mundo. nadlei uene dtares. pan rom-
prlr Pn Nortl Amrica mulrilud de
t Pmorraderflms. fapeclamenL, mmiquins-
rtnu. XI d6lJr as l moneda mis fuer-
to" t del Unlver.. v. a u ]ado nid,
Va \ien lus div.au dartilcuildu. Pero
Cub tiens el pnIlleglo do duponer
.... dalddl lr &_ c omnrx v ,wtA ha-
clando *I etU M pSpml. do entre|r lu
d meoda fuert., a quiens Is hLn ro-
Sducldo lu compru do tabsco por
medio do bJrrru rancelarSMy ba.
)&do a1 valor d cotizacl6n de sus
divlsu.
A 1ONAL nno d tadcu de
mpoacl6dn y expoftcl0n, eapecial-
4A C IO N ImL mantl de tabaco en todu *us forms,


nedu en otru 1pocary lo que ahora
valen, nos dan I clave de lo que de-
benos de hacer, a1 de verdad qi.e-
remoo defender el tabaco, apunla-
Indolo, con In preponderance pool-
cl6on que Utiene nueatra moneda, quo
oati equiparada a Ia de Entadoa Unl-
dos. Pero no hay que olvldar tampo-
co ]a mecOnlzacifn, porque ell& e-
trafia, un medllo pars contrarreotar
las barreras aduanales y el carmbino.
Anallzando l balnna.,; comercln-
les con otro paiows, ire ve clara-
mente, Is posicidn negative quO dli-
frutamos. Suecia, por ejemniplo, nos
vendia en el f&1o 1910, 1104.503, pern
noe eompr6 en cambio $1.083,350 en
tabaco. El aRo 1946. nuestrua comn-
pra a Suecla subleron a $4,M7,70.
cast cuarenta vecea lo que compra-
mos en 1919, pero' la exportacioneo
de tabaco a ee palr, s.lo fueron de
1199,069, con lo n cul e Invirtleron
lIa papeles. y le eatamoas regalando a
esa nacldn dblarea, plra que pueda
hacker comptau en letaddo Unidoe con
nuettrm moneda.
ece mralon afto. Noruega nos
vendd6 $4059.881 en mercaderla, y ex-
portamos a e0e pals. $206,832. En 1948
nuestras comprau sumentaron a doe
mullones 787,378 peroa ,pero Noruega
n6lo now adquiri6 tabsco dor $40,391
El clso de Espaha, es la paradoja
de nuestra balanza comerclal y iln
embargo, efi el paU que mi aoe com-
bate, y pars el que. much cieo gw del
entendlmlrento piden que Cuba rom.
pa sus relacltones. Efpafti, no vendS6
durante el aeo 1920 nada menoa qutc
$27,974,000 y la ascendencla do nuea-
lrsu exportaclone 6in lo fueron de
$'1,042,600. La balanra en contra de
Cuba fuk, de $20.833,000 y el tott
de nuestru exportacloneA de tabson.
%6lo oarendleron a 83,698,948. En el
alo 1946, nueAtrsA importacloneo de
me pals, reprosentaron $8,114,300 o
ea, 28332,7P9,700 menoe. Su comprua
hleron $8,441,712, que reaultaron Ar
1JO9,T12 mtin quo on #I1 Io 1920.
El aaldo do la balanzia coomerial, fu.
favorable a Cuba en 13,287,.4132, pero
hay que kawr. realtar un helho tra-
cendenaln Mientru todos 1o palSa
del orbe han reducldo nuj comrprer
de tabaro cubano, Eapafta, .la mal.
tratada Dpaft. que, t.nto odlan lo
hapandfoba, elov6 aus aoompma de
tabaco cubaLno a 18.982,448, con un1.
4umanO en nuustro favr do dos ml-
MAllinw 00 peaow. precliaminteo en
Wl momnnto histOrito en qua ha ba-
Jado mis l tipo do camblo do la
peeta. con lo cualud quado demosntr-
do, quo, oe 1 pals ma amin o de
Iusotro hbabno y Un coniumldor que
mereoe tdos Io resptoaa y. elmnpa-
tie&i
A Ddigica, le comprome en el Rho
1199, mereaderla por valor de 80
Imil 678 pews y jp n embargo; 1o ven-
dimoa 8349.U87 rn tabru Ii el A(
194 pletam loIa Imponrtarlonca a ur
nilulmn' die% cC"i misor., porqur Ie
ron1p'ramr (161.406 pern rnuemfris
vpntas d.t ilbxra oAIalatranyarn hI
|(' nlln n en I& pislsnaW, 4


LAS COMPENSACIONES DEL
HABANA CLEARING HOUSE V E G U E
La, cr, prrerU:,:otne. etecLuaoass en._ _ _
ire Ice o, no OlIa dio i HaUana
CrteTirdhi g a. ner e.,.n,,r, 7 47 71i6286 r ,;,-,
r..,, Ucon n Tc". ,,nra 49M m HARI .
a que R c ... .i In -r.. lua. nd .... HARINA o dDE SEMILLI
r__n_. _________- ____l_ .i ..r..:r.

ALGODON 'r. -.
C HI C 'A C ,C "`n,. 'r n.i ,c J .- ,' "
El qle I pr.du.66 in," ...r.m.. .. ... A'R M A N D O -
nOr ena Q nt r nun Ire pro, ,
[T- can') ?uro cr l^, pr.-,,:,:, p.i.rtl.,, ] ,'~_-i"-L ,,1 i -
rroh, par it e., ar,, i r,, C ,ii L ," l ,A
C TI t r am l" a 'r "' IS 1 Ag ,r'. r'
rr, 4 million an r. r' -, 'tri..
'l r n ra ..' r n n H,. --
,. I r n. -p. [ i, r |'
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN TALL.RE.8 ALA^K4 Li-ctl
LReorcloane d ladr rinaH
EL 0DIARIO DE LA MARINA M8.('AN|CA EBPE(ALIZ0DA
Tenemos exolaenrla pars rapido In


USTED NO PUEDE ASEGURARSE

coent'-- rpi4..o.-c.aw.do-por-. l- fugo. ..PERO Sl PUEDE EVITARLOS,

apagando *1 fuego on su inicio ---y en pocos segundos...


con un extinguidor apropiado.


M 16xiddo d A A do Carbon

fC sebno .C 02, A eaap,. /^
o Carbon EC 2 AguF Epuma Furgos

*i|6 d Aaa /uy onaannfy*na u f~ci mfO$
/'neg dI cisbono Fe r iasp
(I one sodsa l V y
,. Amdo
B"I a".'"" gr"us

Cluse "'A"


CmarlYerilicas eucluaivaN do t lee etinguidno m do
Di61ldo do CarboneI Ost, I Kddo
mi Apaogn a/ .uago instanfaneamente v son do mu, fdcil moneoo.
bi Extinquen Iuegoa non ouoiqu.er paicria o suporficie irregular.
1 iNe oson a6ico 4) d No ronteonon ,lcide u ofroa mnterlias quo pus-
don eonramilnar o deforirorcuobanUriesOs ape oronli r of o/pag1r@I
/ego w 0I No vreeelto rerrg" onual
Calbdad y Servido0 idde. Tdos laos etngu,dore$ Kidde heu ii aproeihud6
del National Board of Fire Underwnrters. Brindamos nn ripido eohanlte sir.
aiddo d mantealienuito de aparatos conlra incendilos eu aoda Is ap ia.


San Juan de Dios (Progreso) No. 154
Telifono M-9753 -. Apartado 250 Habana '


.. . . . . . . J ... . . . .


I I
~ 10.14
'4
a 9
-4

I
10
.4

'It


d, oeitadhe p re rrmalaer Is "Corotla Man* Ma*nle<". CoC oalIs do 0i0te rcorrteo y no Solo
hombre gilends e *I rmin, o.'ps de rollaos rI lshbe do 81 eorr*te d son 36 r5""s da boyes.

Io Cerrot Mo.* MAoeonle ho shde odef-bafdo *ore eopirlr *f I da lsereo do ois oo.as*1<.y
eerdi ol fm> *is oalolr s'orlal. Or f *l em-po muorle pda *ela l ospo* *@I tr*eolhroode
do smaaleals do s a i04t- ,lt. -Jdaofa. aN.. as It mosildo d s atoc samloo-de o IfMeoe
pe-&S ipjdO aqwlpo do onaapeop g.H Ilsoeoi e mg a og. Uasad vi a Oapaerloe. cr don
.no osovet t oI.smM ae@- d@ aJo inaokoola a asi *eamplele ,o o*

IL


f


ff IL v a


- I


lk


re*Co


t*4-bASp&S %.


. i .PAGINA 4[CARENTA 'Y SEIS


DIARIO DE LA MARINA


OCTUBRE 31 DE 1948


Esto queda del antiguo Senado italianoAPRESUAESTADOSUNIDOSLA CONSTKUCCION El mundo y la Cruz Roja
Est qu d del -. a tiu Senado itaian 0r .I Ik~ F111i A a I lNiik' k nu OFihiii cI

i~. on .a&i. Sa Or.. -


md. js i ii s "bfi
IluTldo t aM.-f M t lt. a.
11mida y 16 aboaslks* Go-
usbaaJa ulan .pIoBa& A
24.U114lis lea Kyn v m-e.
nadorea pTalbft un U6m.

ROMA ISericla e apelal de cr6-
alcam ANIlUNCOl.) "Senatore bo.
nl virl. senatus tiila blnqtl". Aol air
expresaban lo -anUtiguol romanos.
pero no parece Qoa man de la mir-
ma opmini6n loa mlembrop de la Co-
mlsidn de Depuraelfdn Integrada nr
represenantleas d rondO Ioa parit-
dos ae-mnicrAUco B ltrals-o; encarga-
da de juzgar a los conMpomente del
anlrgu Senado ItalIano.
En 1944 eta Comi6no constU-
-wyr -en Aha-uore-pdeJticlPr-.
espacio de tres aU1s loe viejos se-
nadores han comparecldo ante easto
nuevos **Padres de la patria" pars
responder de s Iaataclonesia de
apoyo l & ancisao y ds habma ans-
iquecido en e anmUguo rigimn
Trocient- ocbeuta de Boa 463
miembros que rformnban 'l antiguo
Senado, hir m d eaumadoL. No
todo han podlde danderdene: 150
fallecleron n el trracsoy de Ilos
lres ahos de actuarfcs de ota Co-
rmlsi6n. Solamente 0 han idO ab-
sueltor. mientsras qu-e aI Ictet e
Iens ha condenado adensim de con el
cese en al cargo, a ancilorne de ca-
racier civil. prlvacl6n del uifrgtn.I


Incapaidad para. formnar parie de
lo Coniitejo de. Admirlntlrdcion en
nintuna empresa, en suma la rrn-
vaclsn de todoa sus derectos rii-
lea. Lea ha aldo negada tamoten la
porbiihdad -* pntablar recrv-. no-
bre el tlUo redaldo y s les h..sn-
primido sa penri6n anusl ae'que ao-
ztabn. 24.000 urao Ac-lualmenre Ins
emolumenrtos deI los sanarore- iia-
lUano aascenden a csoi el mill-r. Ide
liras auale.
La mayorta de iosr arniturq p r..
doares italianos eran horn-or- ir
edad avanzada. la mayor pi.rir ,rn
brepasaban los 75 anoi Prr i- ...
todoa han podido resot.er l ri -
cil problema de la "ida n us ai d-.,
yr venerable La ms,:-ron *rr piero
olvwo.y s nargarsdo-s porTa a rraTW
Udad del corazdn human, no-. pre-
ferlIdo permanecer alejadois. leran-
do Una vida lngulda y en el mai
complete anonmaro aOros hrn
muerto en la mis ntrste aes.laclOnr
tan s6lo amparados par sus ani-
guOI compaperos, caso tan impo-
tentei como ellosa para prestar-le
cualquler ryuda, aunque hubieranr
alo condehados par "-ilcitoo enrl-
quecinlentos". Baste recorder para
ella los nombres de lor senadcire
Ciaerd. San y Bifani. cu)ai tam,-
Uia, a su muerre. ni iquiera ie-
nian dinero 0para s-,ifragr el enie
rro
Los pacop super lklerles r~f,4,-


uI t3 DtSI n fIflh ;3 LPL rflrUruLM5UL l AI USSIt.fl


WASHINGTON ocrubre rEPS, -
Las Eotados Unidol eaitan apresuran-
do ta cnnorirtucion de submarines de
propulsion alimiao. para conorarre--
ar ta adquircomn hecha por Rusta
de in moderas flola de submarines
irleranei;
En la utima edicin de Ia isia de
JoneF Fighting Shipq" que es Ia
mis auiionrzada publh'oacon i bre lao
airritar del mundn enier-.. e indi-
o rije la UnLor SrIr.irmICB reirniR tn
doylenr;. cirr.:uenfri submirn.o:. nk-
za. jet ip.-l)rrp, Y erla seden-.a
c-',nr.riruenao r,-a iren
Er. tireirnar%-ribs n le, r-r-.rhr '.me
rlca,,) 5e ciian Ar, pmatar dee ra-
mirrrrle Luoul E Denfetl.je dle
,',aer ria ,nei ri'in ale', Ien 1 sentid-j
de que "estam.- an-ira lier, ac, has-


omrnpletarnre aparfados de loda
acnr.road, arrqie sea pr' ada ms y
a pesars suia O~ros 'on obiers de
una pequeha puoiiciaad par el Dajo
r ire de daier.,que iven y nrois
esan expianrdo la rondena quesr e
les iorpusoF eor is tonque qunao dei
anliguo Senadrr ithano
Eran etecriamenie eiros j iejnS
paimrir-i- motaftbFlrjiAe I E tlIs-
crior,rratlr a rn obatanlei o dor.
rira revolucionnarn nunc3 inlanio
refrrrir el Senado qrie le rc:.
rub.. urn, especie decacroermor
Par eir, el Senior oen Ine ,pC..
de t MiL.srolinl. .in u' r.-. eriipre bJ
ti~rr.6r,;i de g-aniresa Ni -l ilr
c-.o I. pretensrirr r, de imniar- ,r.
ripuo Scralo rr-man.-, Si 1,. .. ,
dors n.o--gozaori re una preclar.i
mentrlidad p'ltrrr.r m erar raatio I.
comperearor. cro osu recredunir-i
mrral' Por erir- dr:lar leres J,
garlos ahora es un aburrioo emlial
mas que jurlmico
A ninguno de elio, p.jede Imoj-
larele oero eiiho si nn e.i el de
haber seguio al fascisorro No ru-
tieron la iruiic.On de las pOribtes
cornsecuenciai de la poltl ica Ie Mur-
souri ticepidaron su acrorn e Cr-
lerno Piuderi on sei rcapies
Inrploi per, ifueron mo-rales
La Repr-rirca liana rlene nor.a
re r. i Sendad ern parre tleidr
ers tiiraiuii elerci.5ne *fl oPar
ie .n.,nnrlhisln pot ientoorrl p- ,,


Por Siffran Andrews
la In ultimo el desarroto de m,-mto-
ies de propusrion atomca par- bar-
co par'tcutarmente para subma-
rinc sP
La armada isegur, tales funci.oina-
rids. Wiot irabaJarndo con hair en In
teont de iue en can Oie bna Prire%
auerrA mundia ilap prlncipipalep or.
mr asra t'le ierr, sJbnmrar rin? de
meirrier prader,.-irimos, ana.iri
rle, de arar in elocidrfl
Elara' eriard h oine riarea rc -ri -
i-iricio reerenne. otormes de -ue
la armaoa h. pedido a la C-w.nriEiri
,le Eoergiaa Atimic. que presoe -
peri orioen-ltoE. ro- proc)eeio do
babsroriri la r-atan de idesarrc.
tier mci-inr morarnoo iatoimcor


Pero Jos antinguos enadores al-
uonOs de ellos nombres honorabtes
y que prestaron grandeps eris-os
a nu pairia. permanecen olvidados
y v0a no eperan r.ada. Segutamein-
le ante algunos de los nueos coarn-
ponentea del actual Senaon usia
5oritua ae dioujarA er. us iDnbr.-'
ante el adorismo latino.Selores bo-
n rio r ". etlos ya rno e eraro n -
oas atac3io que el terdaoer,'. ri,e.
blo iLahtano puedo rehrsbrltar no a
105 que 5,sen sne Isa memorij rat
joa qme murqeiorn


Haota aMora. Enuchos alros furicio.
narlos habltan abogado por el re.
chazo de co prolectos en Uls a de
las enormnes dificullades que repre-
senta el Ilegar a ultiliLar aIs energia
strmira pare imntores marinoas
Perno aunque se guard tilencio so-
Ore I maltera. es iabido que tI men-
rirneda Comisron a ha dadn tI pa-
.'o neciesarlor para r.ntsiruir un la-
hoi inli r ne energlas aot6mica en
.ctrenerntdOc Nur *s York or, don-
i iesladiarar, tate, proolema-
Er i-rn-ou.s-. -rerep en erie pun-
,o e debe rmudadaleementi a ora in-
ii-ires dudr.s por oIn ser cios d e In-
,iiige.-.ci quei i-.ir-cn que en rea.
iidad Ruba. po:,e onr nomero de
-jbrinarin.o- ee IOE oque is sta Jane
rerala S.i erribarg:. ios experios
deis,.,eriiano el lord e o Isenorne
lOia duibmarina rusa. indicanrdo que
el nurimero de barre no f era el facr-
tor determinanie en na nueia gue-
rra muhdlal En el caiso de Ruri.
por ejempilro nece'iia contar con bh
re rn'aole' .ficrenies v, aurecuadas
para lialar .taq in ournarinos Los
puerrp qae ihrre e,- el BatlCO 3ryen
el Mtar NeX,'s ri-r, car. utLizaoles parA
~.e t,r pr.o que e-isri-roniria..o-s por
5trrcr, o. ,qup no--, m, rn i-ls ru%-is


BEL ma s GRUBIt gELAflro0,mU5tU GAU00 R


El nueo sensational Radio-Fonrafo


45 MINUTES DE MUSIC


en un solo disco de 12"


, ... H

..- ^ ..
-y -t
in., sot-s,.
-, q o:o l

,,~.


'jlIm6s revolucionorio de los INVENTOS, el disco-'lbum de Vinylite
.1pMicrogroove* ya est6d aqui! Y con 61, el'm6s grande adelanto de o lBa I
t6dclos los tiempos, el radio-fon6graFo PHILCO I
Ycon ambos, usted logra lo que todo amante de la m6sica siempre hao
deseado, oir en su propia casa, con today fidelidad y.pureza, una sin- O
,fonla a un concerto completo... o una series de sus canciones favori.- I DI co
tas ... 0 un program de danzas... 45 minutos de m6sica I a l ti
Toda ola m6sico de 6 discos corrientes en un solo disco de 12" y
contonalidad y purezo incomparable... y sin ruidos de superficie

Es el paso de advance mas grande en mdsica grdbada


Para que Lited pueda disfrular de este acontec;m;ento hist6r;co en musica
grabada. PHILCO ha producido el nuevo y sensaocional radro-fon6grafo.
con dos brozos reproductoreso Uno paro toco' los discos de grabaci6n
corrienle. Y el oiro, el REPRODUCTOR DE FIDELIDAD BALANCEADA,
S especiolmeniet credo par los Ingenieroi de PHILCO para tlocar los
drscos-6dlbumes de Vinyle I ep.
Y esle REPRODUCTOR DE FIDELIDAD BALANCEADA, Ione pr;ncipios

nunCO antes usados en reproducc6n deo m'rca grobado.
Lo. "altos" y "baiojs" est6n pi'opa y corrciamente balonceados. loqe le permite e c la m6srco
grobada tal y coma si esluvrese siendo eleculado espertalirenle parig uiled en su propo solo de
Conclertos... con verdadero reolismo
Y coma el REPRODUCTOR DE FIDELIDAD BALANCEADA, pesoa solamenbe 1 5 de onza s-J poso sa-
bre ol disco-album es uno corrco, sin ni-olesalos Y eroloso rulido do superilrce.
El motor de esle nuevo y sensacional roadio-lon6gaIlo PHILCO. flunc.ona a dos vel..'.cdodes, 33'1, rprm
paro los discos-61bumeis p y 7B rpm paoa los d;kcos coroentes. Y pora locor los discos corrienles
liene 1I cambiador outom6ico do discos PHILCO
Vu OCI namvo y sensacional Radio-Fon6grafo en cualquier Agencia PHILCO... Io encqntard.


t.H., Hay ageoncias PHILCO on toda la Ropublica
,,/ Distribuciores exclusivos:Cia. Cubana Radio Philco, S.


San Rafael 111 Habana Telf. M-83

Sintonice "La Senda Prohibidac" CMQ Lunis a Vimes 3.15 p. m.


-'


A0

48


PHILCO M-15 E, toca discos-61dlbumes que puede
adaptarse a cualquier radio de cualqler marco y mo-.
delo. De f6cil y r6pid;dao adaplac;6n. Gabinet elegant
y exclusive de material
plo6stico, acabado en color
Caobo. Lo mds modern y
to m6s pr6cdico. $ 59.50 m


Una variada y extensa soe-
ris de discos-lburnes, mds is
de 100, con grabaclones do 1
las obras clisicas y popular
res quo mds gustan, estd ya
a la venta en todas las
agendas COLUMBIA.

La discoteca COLUMBIA, complete, esta prepardn-
dose para grabaclones Lp on discos do Vinylite
- el material Irrompible, porfecciopado par los
tecnicos o ingenleros do sonido do COLUMBIA -
ddndole a ustod la oportunidad de poder tener la
mhs complete coleccldn do m6slca grabada en el
m6s modern y revolicionario sistema do ropro-
fducl6n quo los tdcnicos y especialistas hayan lo-
grado on todos los tiempos I
Y como se ahorra dinero: toda la musica de 6 dis-
cos corriontes, enun solo DISCO-ALBUM do 10 6
12 pulgadas.


Lp Microgroove: Largo Ejecucion Microestrias


Por J. "URKA DEL CASTILLO

-La IX Coanferedcia Interanmericna de Bogoti.
-Noticias del extrujiero.
-Reparts d la C. R. en Matanzsu.


derecho" Toaos tos perseguidos del
faocismo que sufreion pritlorn mas
de croco oos ban ocupado a.n -
rIal en el Palaclo illadama. El nue-
so Seno.io, por tanlo. esia :rniera-
do por elementos muy aispares Al-
ganos con exctu.rio merino de hia-
Der eslaao en la carcel coma Noe-
garuille. Patetta Rosed.. Adele Bct
erreiera La Congrlluciri, coraltna
a.. peimr.aner-cia enelcartor',Pr Pe.!
aroi y el puebla triliar.-o espeai
qu.e pibe ele perlodo para poder
etegrr dnecr.eares,15e '',-s er, re


La Novena Cnnterencia Initer-
americana que se ho celebrado en
eBogolt. JolombiA ha adoplarojirr
maynrian de svros la rersolucnr.
aprobada pnr la Aramblea Gene
ral de tla Nacinines Unidas. rll.-
\a a ta Cruz Rojoa ern apo..,' ie
lat aclt, diade i.amenie r-.-an-r.--"r
tarias de Ion alr.-nuea inlin li-i
internacoral. q-ae Irobata tdii' -0e
I-sa prejiulsCii p--LItCo,-, e
lri-a si
Recurdense que to rea-.iluriIrs ell
ruetiton aproeano par I rei.'-.oa
Aaamolea general re los N acro..c-
Unlda el 19 de inor.errTiwe de 1945i
esta redactada sit
'La Asamoblea General larni lat
alencr-n de too membros de la Or.
ganiraci6n de tas Nanaones Undas
sobre el hechr, de qrje lar propusi,-
clone s igulenies piresenri un in
leres eispeciaJ sobre icido
a, que cirhor. mere, o- arlrer
y favorezcan et ei..blecrmieron.y-
ta coopera-ion oaias s.-,rgrn.a,...-
nesdaluntartas r.:,-.-,nle ee a1
Cruz Roa i lre la meur, Luria R.:..
pi. deoiomenle arrornirrioe
b qau sea se,peaid-', er ir si
eircunsrancla' el caracler inder-e.
dronle r ,taoduinor- do to' S, ii-.c,
des nacr -nal ore toa Cruz R.,.,-
de Ia Meda Limia LRJa r,,oii
dos per su Goeterno- que elrrpi,
s action de nldrrnrTroad con i.-
principtoem de Io' Ccrenirs de i0.
nebra y de La Ha%,a r dera on dei
eapirtitu humnorin de e '1wa Crarz
Rola y dei t Medra Luna Roja
y cr que Uean romadar dispri,',,
ri-pesrc ecesari.s parent manrirer.
en lodi Is il ctruestancias, ei con-
tacto enre lars Saeenrd'der nacoina-
die ldeI Cruz RoJa dei trode Ins
palser. cnnel tir. de asegurar it.
ejecucibn de sduo ornOumanlsar.o
ECtor ue en sineris eiacoerdr.
mar imprortante. que en setqualr
puesao en rIgor fua. par el Comi-
i Ejerulisoe de to Canierenc.a qie
conenodo s irn -e efectuo en .,i-.
rio de esie an O ,en la oiap dL e
Cotnmr,ia


Nor letg Lia rsttd del fahelr ,-
4rrento del e.ni-or Ceflr, Er-,.c--
MOtliron. deiegdido gneralr d' Ir.
Cruz RoJa roorha-a er, .a, n inr.'.
e Sua servn toree. mis abnegabo
aesarr olI6una acti. carrparia die
oorro a oos prior est rorqie. en-
perabsn s regreo- a i.-i oampnr de
toncentraclons coan en c3orrrer
la% potlarinner cltleri E l Er hnr
MtrVtarorri dirtsA" Ia isiOf.ra do ,,-
porros de Ito Lis deie ener de
1940 nastsa Juntna el 41 en la e p
-6 a Suiza car.io delegaci harts
que le rorprende i; mu rte en ple
na labor sncorri.ta que exlenair.-
a os notes italarios de Aternania
py n los einferns d piattrqades en
Sarza
Unms IlS exprein'.n del -enlod,
ptsane presentado ra!upr familarer%
por ta ISecretarls ie is Li a de
Soieedades Naclonalis to de la
Cr-us Role CubanA p.-r eoe me.
lor manife.rano


El Coroin Pro tnclal de a Cruz
Roja de Malaizas y nenadodi
par el Comir de Daan, que ore.
lide to dtr1nnifsida domr seus
Marta lDoloure n l es de Beco-
qte tiene pui Secreitatl a i Ies
ora e larileia Drla Duque de ra-
rrosoa.iefecharn el pradu donitr.,-
goAoer.irrdnamenie ro i el Pdairoralur

ecinon mir r rieeiiado q i.e r.il.


Encuintrase una droga

con una eficacia del

dole de la adrenaline
Por Thonms IL HENRY
'N A N Al

WASHINGTON ncl-iubre EPS.
-DI Lsuero de tI soangre apaba de
ser o aslado un elemennI que con.
rrae to rovas' Fangulne,'a que. spa-
reniiemenite er d. ,ecei mat pnaen-
ie que ]a nlrenahna apicada en
do- is igoAs
Muer r iare erlao Si-Jd.i 'Ii isn
forma de crrtte r,.-- ir.-m obtenr.-
das en lao Cletelari d Clnic Fdure -ia
roni. segirr infurre rendidc aen
Sacriedad N,,rtiesmre rir,-, pura
A-arnce de Io Cerc--cia p-r, it uioi-,r
ii t tP e r ,,', 11lOPaage
Eso porenteonholee ai.r cr r,,air.
.npoartr-ei ar,r I .o1cag ,,:,ri ,l
I, iring ) ii ein ti lar. err-.K
der-uale dlt sdiniieT f ri.'ul
Se ho.iiar. irrndo qur doedr hair
,rCneneo arias e mo-pechta.. irao a
rr.r-teecira aC i Te rle -t~r l. die Pt
Ipu Loo fi'. ct-t,'"n ebe,-ra derne
hace- rempo -lie ie l.er-r drlundido
rvese de Ins teldOe rauoate cer.
no cnetmralecrn de in.' ,o.a sangu.-
neox. per-ri e eemira-n rerp.'.nsaooe
de errs n1nsracc on etunah a rndao
larins ei lgacone nhaFta ml u-[rL-
ma di d orpecia i.e que exi.ta en
srantdader rxinpordrnariamenoe alt
nmaos ei eerice elernenf" mono-
irtcmr' pr, nm._. pr.r el nrgonir.-a
l. mei.-r rnnncide di riprn. se IS
lrr.gai .rrC-idi4 per PI nomhre de
onal-a 'c nhre its Or tgion.
dtls sdrennl
Fo're to o,', brld,,d s, haI ,dichn
deoqs Is 1 onise .tluclanrl,isnctu e
hn oelfanr .7 artirar --, cu.
te ha dno.,' el r rrt,rr de "'ic. ,IO.
nir -ic-egacir ieir.rrinra rrippor-
tario ea en el carlrrpo de [ito Iedir-nd
Si cree ruse per -u| propis niro-.
ralezo mrsaur-, ignite nara cmpedin
to prapniagonro do tin' hrei,-,rrsarras
a iro telidos adrani.or
Csonda se Os tliiiertrdo el ie
notootn" en gatos .y per-nor e Ito

aument,' mu to pretirn or-tertat
re combisa oamenrs oarn mumbo moo
en t osca-on.-noqae se d ereonects
ei airiema iiernnrosr det otlmpallco.
apiraoctan r a tai cui rtcarre er,
asrestirs di.. coo freucoeromen tar
ca.ms ire Olta preI an omlens I en
los humanoo Sir-, imoorgo en
,anca musnots asirrlaiei .jdoss mop
peq,.itira rendrer-on primeramenre
o dltoalr ton.-aFsrJuno
Par posist eobreoer oracne
mdibtun ior~n irianldde maearorits
di snr oHnittotairs di ocrjo..


--- 2-


sisi6i en rwieres ropes, ,-zapatos,
frizada, abrigos etc., etc., todo en
perfecrn e iaro que agradecieron
i.' porp mianceros aflectadoa
per ef cirl--n del paoado 20 de eap-
tlemlcre
Fijerr, mis de mil ]as raclones
reriritnaO p.-i- altruista s dans
-u u-e.riiian' I Comitd de Damsa
or dr,:n, uJr.iiLuc..n de la Cruz Ro-
ja p.- i-, que -Jna vez, mi har
dern.r,iria iu numanitari'mo aen
F'ro del pobre paJcolo umrunno,
S diu occlarin p-.r porte de it-
ar.d- i.s rr.embror que forman ta
Bria.a rne la Cruz RnJa de Ma-
t.nLa rl m eires deimostradas in
bien del desr-eredado de la auernie.
De're ewia Secci-n' en qiei no
ocipamrio de lis acnil daoes de la
CrJ-iz Ro]i denrci y t.era del te-
ri- ,r-i.. r,.ac-:ri er,,amom rsnueisr.:,s
p.iraberine; a Brigaaia Provrincit
N,.: S de is CR iTarancera


E-.' L- r .' e p Sl R.:j-i dtl IrIon.
,rai'.n d .- rlr a Jria r itirl d a a
S-., MI -r- I.am.crat de Peria.
-.-,- prorJi;rp--,ner Oel anirorie
it-,-ique el nor ---p. e] tnerirrr de
Ret w'i.-ri, Ei;crr.res. que hry
!i Ic~io i.)nr~rilnO r-o..rar La yv-
tier. ,-,e rrrueiia crrrn do'esns
l .a 5%--id pu- lerin r. di-rp- er Ina
Inr1na, r ,,' rde '-is Fersi.c ,s de rc-
rlled err dictrh edifir orleanztrion.
d.--. a 111 Ai ri.ea canMpahab que em-
p.,'idiira., er- o iras asRiitiadi.
i. de radlar i.-.dnq Jr. martes pair
la urm:tie erlesr Is peenle emima-
ra que ,--peer er, Tenrrn. un pre-
grama erpe-:tat pAra os, herma-
nap del exier,.r dar-,daraecnneeer
la elser.c, s toa lanr oe tl So-
cerdad del Le.-,y i el Sol RoJo del
li-an a fn de aumeroar el nums--
rn ,le 6us miemtrcoT o.meniar Lam"-
bier. la -Ser-cicn .Jur enil" en [a
naclor u..-)- Erortaruta 7a apro-
b.afs prr Eu .,)esAad Imperial.
dartri Iorfri.-.r de ur-r buenra or-
dairi.aCio j. p .'r.ad itd' o Id ejtenwid.
t i.e cia .e adici.re y discipllne
ir a lt,- i:-r i-.,s pare po-der pr ..-
tar' irnas i tme|ores beneficios de
rrcsrla 'i to s1i ,nc ciudaaanoeso 6-
.-re- prep.r..di-, parae luienar por
NP tra III rClti hi n
La referniia S-ilenad del Leon y
El Sotl nan conrurldao frenra al
parqup Merare -r. ari aproplado edl-
tic',- deerlfdna. a ecuetasr n It-ll-
reo oorinae ]i--. niroi indigenter.
aud-n inrir-jif.e y aprende un
-:-fi-":r uE le- ea uti l pars i'vvfr
r idr, libre el mahArna. la capa.
idad de jcrl s.cuelJn es prare re-
.'ibrr.4.(i riur-rtarr-.r de la guers.
ique de:m,.'. la potItac6n jnfantII
en lo' lerr.'irri-.,s afectados Keane-
Is cornmo la del "Holgar de Herfamil-
tar". debe servir de usaludable ejem-
plo. para que no fakien en ninguns
Ipoblarclon. dondme le Isante an pa-
bellon de Ia Cru Raja.


jA TILIrONOIn
Dlroccl6m A-4A1S
J-ef do Radlcclin M-awr
Jena am Ldonfrmaomc A-aM4
iAd tlnLrndor U-1T38
A a.n-dc ComeCrdHlt M-tIMa
SAnunola ClMsJtca dol Mhc 2


DIARIO DE LA MARINA


Tfn t I L -O tOS:
Ret1l :, :,r, M .MOI *i
So' -,-a -, 1 ; s

T- .. at -d- '
li-Inn ml5001
-- .nitn Yau tn 03


ARO CXVI L HABANAKDOMINGO. 31 DE OCTUBRE DE 1948 1 AGINA CUAREXA.-:,.LA REALIDAD RUSA IGUALDAD Y DIFERENCIA DE CLASSES EN LA UNION SO\IETLE


Se-viCo exclunivo R S T para il
DIARJO DE LA MARINA

LONDRES octubre Una de laU
fnolldades fundamentiales del co.-
munisno consisite en destrttLr el ris-
tema de claes sobre el cual ie
uaientla s sociedad caplulsita. se-
gun se alega La norm ieorni:a del
de-sar-oUo comunstra. tLal ion-o tue-
ra enuncaida por Lenin., es la tor-
mcadcn de la dicladura del prole-
tarindo qua cumple la funciun de
suprL-ur todas las clases hosules a
aIs dominaci6n del proletanado y ae
aniquilar evenlualmenie equellas
clases bien medianne su tranr.sfor-
mici6n en trabajadorea o dandolen
muerte Superada esta elap3 no
existe mds juslficaieon inlerra pa-
la Ia existencia de la dlCeLsoura ael
proleariado, pPe. el E1utado se
compone de oabreron iamei ,ni,.
quienes son miemnroa .g.w-.le; de la
so.,cedad .in claues
.Elfimldnaclon de clanen
En su dtocursoiobre Lk revta
Consbltuc.on de la Uni.r Sc..eillca.
en 19.36. Slain dc.lard que la ex-
plotact6n del homnbre por il hom-
bre habLa sido abohdA y q si-e
babia consolidado la propcdad bn-
cialIsta dn Ioa medJosn dce produccin
cnmo principio Inmulable de nurs-
tra locledad sBovi'lCa Stalin ex-
pres6 uaalmlsmo qua tod- lis cla-
tia explotadoras habi-n oid-i 'It-
quidladas" y qua maoin quedaban
obrero. campesino., e inleli'ctrjalce
Fsla conquisla fuN esiampada ?n
el i'llulo primero de Ia Conrjt,.j-
cln que rie-. "La Unl6n be las
liepubllces Soctalinlia Soatiieuc.ns e
uin Ealtado socialisla dec biros y
campelnoas". iLLo Intelectoni-em no
me ronslderan una claue en sl mi.-
iroa'. Ali pues, la sociedad sin cla-
sea ful lograda en la Unlton Sovit-
tica en 1930.
Bligrnileado de I lifaaldad
Sin embargo, la auiencla de ela-
sea no debe ser confundiiia cr0n la
IgnafJdad. El concepto a.,IetIico de
igualdad fue' plenamei.te diefmido
por Slalin eln su Irnforme ao 173 Con-
greso del Patldoa. en 1934 Ai iF-n-
do los errors de loa 'desciat'lonls-
tas de izquierda'. mein'iiO.s oael
parudo comunuiLa euyos puntos de
vista sobre lon acontecimienin t 'o-
ci-ales novieucos dfieren de lo dec
Stalin. sincido. por 0lo sn.. ase.
nadoina a depornadoc pot el reilo
de su tidal. Siatlin dijo Er-ar ier-
aona plenman que el ,ci.UiIsmn- rce-
cesia die IgualilarInimn -ri-iniela.
rmento de las necesidades y m.o.dot
perionaoles cre ida de in- titieimbr
de Is nociedad Poar iguaLldri el
iarxlamo eantlende no igualdad de
necesldades y modoa peron.-dlei de
Vida sino la abolici6n de claen, pr.r
ejemrpio al la I gual llber',cion de
todo- Io- trabaJadores corn.i. la ex-
plntaci6n bi lb 1,1n11 a.l.,-,icidn
para lodos de It propledad pritda
di les medlon de producclin ce
Is igual obligRac1n para todos -i e
trabajar con a-rreglo an su capucidin
y el derecho IRuial parn inlods de
pago conformne a u irabalo ten la
ociua lallatal".
Cuando me despoja cala declara-
cl6n de u fruaeologla pesada. pue-
de apreclarse que Io que Stalln
quiere dar a entender por itualdad
as qua todos Ian mlembros de la ao-
cledad be hallan Fompletamente, 1y
par ended. iglulmenle. bujetoan 8 a
auotbldad del Etlado que ea el pro-
PLAa-apI-o--d-n-r-odeoa-lo neitia
de producci6n. Impone a lodo el
mundo el deber de tlabahar pa,
#1 y otorga beneflclon varlaoles oe
acuerdo con el valor que de a los
distintos obreroa. Ahnra beu. ca-
mo el Ealado ea un nnrepoin sin
lentldo. en egie orden fie rcoRS Io
que quiere dmar a enlenrcir en que
cada inlembro de la oneri-dd "it-
aometldo a aquellois que ectan rar-
g del Estladn para ganane su sub-
slatenciat. El arllculo 126W de lan
Conitltucitn nnx dice que el parrli.
do comunlota en el 'nervir dirLer-
lor" de itdas lan or-nuiznicr-nen.
tanlo pblleaa como privadan Co-
Mno iI propin partidn orinitrn4ta es
adminitrado dicialorinlmente par
el Polltbur-. me algue qua el con-
Ce pto atalinosta die Ia Iguoldad es
q1 todos oas oludadanos aosn itLco
deberin ner Igualmenle depend-en-
tea del PolilUtbur. del eu el mia-
ino Slain es 'presidenle. Que esve
tnpo de Igiaidad ha aido logrado
0 la Unlon Sovi tiica nadie puede
negarlo.
DesJgmialdad de ualrloi

El concept que Slalin tiene de
.. la igualdad en muy distinct del de
Ioo hombres que hicieron Ia renvo-
lucian ruaa., En loa pnmorn tiem-
poe de Ia Uru6n Sovel ica regig una
medlda apreclable de igualdad eco.
,-ttmica. y aun Lenin inbuitla en quo
In- s emnolumeritos de in Comisarto
del Pueblo no debian exceder al
)rornal de un obrero eapecializado.
La igualdad econimica tuvo qua ser
abandonada con la introduccidn de
Ia oueva political econ6mica, y des-
do entonces ha venldo alendo mda
y mk- vilipandlada pgr el Goblerno
aovidUco. En 1031 Stalin 4emanda-
ba qua cease Ia prfictica d*( "igua-
litarlaroo', "puts em extriaAo y per-
Judiclal a Ia producci6n novitlien".
Dede entonce a oesta partl el In-
centivo mnnetarlo dire-to ha den-
emrpefliado un c&pel cada ver. mai
Important en Ia industrial movlieSca.
tanto en Ia fnorma de marceda dife-
renclacit6in de ls Pilrln (lijo co-
mo en la aplicaclin cada vex mayor
do misterna tde. aalarlog par abraim.
Et~)-de4 de loa organlaclones obre-
ram novltdcaa. Tomasky, se optpa'a
n ntivas dlte-encleaclonea en Ia mnca.
S.a do ealarloe de ,lor obren-og mova1-
t|Il. lnnmdlatanenta fau i-i-mn
ptlmdo por *t jofe md-a complac-ln-
S i Shvrnlik (qulon ihorn ha ildo
si--ad- a la dlr1ciln del Praai.
tlum del aovlet Supeemol. y me 1la
arrilal pnr* mualcldT-aa ontiol de
0qur la Iacanoara una iaenva T~n-
loanot. Ean 1633 Shwernik podla de-
icirT "BL mdtod- bdolcn Tre *a pu-
gnu ro Isa trbajo i-n nenmtrn pnoi i-
at *alalina d pega pnr olinra, puro
S *Imrpla, Rolte eallemo hart Iu i-
lr*nt~aadoaew a. Inlerec maf(elrtrhin.
te pn la !i-urtivl tadte Ia mdnr
' d ..


1 ltr 1egit p 11414 la denotlati-al
i-amlr aoalooll nt| a t11000 n- or


catuarrollo de la indusir-a y la agri-
cultura coleeuva Esta deiigualdjd
econ6mica coandujo. mljy nalural-
mente a na ecrecienlie diflerincta-
cton y e5lratltcaclon socies5 Se in-
troduJeron prinvilegios espec.,ales
patra lu nsue-as cases supeniures
quienes c omenzaron a aaletniir un.
senhmlentio de exclusivismo social
Este proteon na c3nunad-l) a i:l-I
punto que ahora re.ul-a poainie
analizar la estrucrura social de la
Union Sovieaica sore la ba.e ae
clases y privillgios
Cnatro cleas princlpales
Exislen ahora cuatro laes o nda-
lea principalen en Ia LaUri, So-.it-
Iuca Son tsltas & unlciunrion. r
empleadon drl E iLdu, que .ci,'.
iair. de 10 a II nnll..tI'n -. p itrt -
pnos a ce la guerre ,' ii .nnl,rtl-.ei
urboar.os y r-urale --Ilc.ed-i dec It
a 20n millone-.c. c i c.i.Fp -i-:. --- .,
nfi oorto agrtcullres o ,--ti.i-- mr .,,-
llenun a tinoi t 0 00 ill -.c.. a ii -
sronaa condeac, tr 1, m-- i.n....
zcnos --calculat:i- ini-r- 10 ,, 20
nmillonel
Los Ingre-oos i.r.i. -Ie e dr..
den enire- mas clase0 er,0i i-irr,,i
sguiente. segun cal.ilos cte diiin.
i5 investligadores indepriedcienle
biasadons en dala sr, lt-- t l a cle-
pe de funcionarlos empleados del
Eiaado quae complied ll 14 poI
cilero de la poblaocltr. itLajidrn .-
tolal recibe un 35 por i-,enio de los
Ingresios naci-unales. Ia rcla.e dei na-
Ba)adcoreS urbanno v ruo .mes que
coniprende el 25 por" ce-ilnr. de la
poblacion Ir.otal-idora mlienidC't
del 3.5 por rlentint El i -:irpesr F.rt.-
qi-e cc, pre-p de man de la trmad de
la poiolacion tiraaJadra abrejed-,i
del 29 por clenito FInlmerie. I.
clase de Io; trobaJn.dores (,rmnidot
que e calcula comprern-jle hail. el
?0 por clento de la ponlaclrn Ira-
bojadora. rectbe del 2 alt 3 por
crento de los Irgren I., niwe-.hales
iseln clulo: de Di ill.r.
Lou InteleeCtuales sovIleij
Eoanotncn- nL.ra n.1o0 0.0 dri-tlhl-
dinn.r.i-eo .ida iniI. on eCla
cla.-. Li. tla.e .'opOni Irmie-
grada por rntincruitlOc t t rur.p-
dos dle Eqtaico e. ae:.t- orguO.-
amenite en iodo- n r,-,iTcni por I1
propaganda notlCLIeaca noiT, I;,. ir--
lelectuales soniailcos Go.iernon, el
aparaoin del E i -io icn.iistra la
econornmia deLr .dirnge las eIcue-
las control las fuenrza ainmadas y
la prensa v ie trcupa del p'ogreno
de la iencla y lai arles 4noetica_
Esia cuine inocin ru espertacular
aictnsn a sU alia p.:oicion preienie
en 1908 cnJndn Stalin dijrc. en sit
dnc'orto oibre la ]truea ConaslJu-
cion. qjP I o n inoeleciuales se ha-
bian con-erfldo en miembro plei-no
de In .i ieedd o netinca v parut-i-I
paba con ln- nbrerns v c.rnpetinoi,
en la Cin o-iruccitn del r mrionrnmo
Desde enitnocc Ir.. iniclecufile'
hnn aumeniadn oceleradaimente F.E-
to FRnlflc;i qunle la ItnduIUla ) In
agrlcullura soo idtlea lenen que
maniener na utno veLtlocho mlllo-
nes de empleados guoernamernlnale.
6omanndn on e~n cun ,a sfamillls, Fs-


te Inmenao creimientiNo fu el re-
sullado inevitable de la political c o-
munlsita de dirigir. desde ur, solo
centro. la adminlalracldn de loda In
lida del pals.
Salarlo allOta
Ls salarilos medlos de loa Inle-
lectualei repieaenian por lo me-
000 ei-o-e be l al -rToi medion -
dle lo obr-eroa Pero loas esLitaoS
mia MiIi0 de los InlelciLudles gamnan
alarhos muut-no maore-a que el eL.
po rmed-li Clerios gUi ppo ae inge-
oheros ganan var-.,hsimiles de ru.
hia 1l men te c'impauraOnt i-on
el salarlon medinto p u iOorern- te
50M a 800 r0blc.-, M.jchl n-o- ares
-in ins salurn- td eicr t-re-i fam,)-
,-is con-ni el didlno A leex Ttl1o
v In- a eCrlre I AtitPli-s SImon,'n
Ererburg 5 Fadaiiev- y innmbries de
ciencia ic-mo, Lksenkn. el "enet.
ciiTan l de la Ution Sonlet-Ia quie-
ne- de out ueld-iS de mil es die ru-
bim al me reclben i od.i lipn dce
asilnaciones Pspecialfr ie Ilea per-
mile el oa de auiomotile v co-n.
ducilores y ne len excepiua oncaio-
nalmenue del pano die ni-puei-,- S
La arlstiocracia de la Lr,-ic,. Sn-
vieica se compone de lon mas illOt
funciona&.rnn del Gioterno. direc-
ltores. president de n-onopliohs.
gerentes de faoricas econo-isiTas
plpnldeadores. escriloreti y perc-
diSla S fammobos. profesores. direcio-
res del partnldo vy jefi de organizs-
Clohfes obrerasi Ascjenden de 800090
a un 1 000000 de personas y Fu nm-
vel de vida es incnomparablemenie
mas)or que el de lon obreros

Abeorcelon del tesoro pibleco
Ademsa la coslumbre de conce-
der grades premna en metahlro
a cierio escrnloren e ri enieroa
lremnos que oscilan entire In 50,000
y 100.000 rubles., ei rcgalo de auto-
m6dvilesa y casu de campo como preo
mio y ila fijaci6n de silarios de
,00 y md-a rublos mensuales, han
creado enormes diferencias ioclI-
les entire los funclonarios ms at-
toIs del Gobierncr.y el trabajador or-
dilnario. Lios mlembios dala itarlato-
cracia oviktica se han recluldo en
tin grupr nocial Impenctrable que
ha estado cortando una tajadn rc .
dn vei mayor de loo Ingrieos nachit/
nales. Rota clowe- tlene' conienica
extremnra dc op diferencin del "hnm-
bre comin" comn n resultadn de su
miltplei privlileigoa, dt Ina cualem
Io ogouientea son lon princdiples:
1) Sus mlembroi ditrulan de
alojamlento decent (un sparla-
mento complete y respectable parm
una vola famllla en comparaci6n
con lab casas de vecindad suclas e
Inaalubres en qua vhven nsle o m,"
tamilUil).
1) PNeden d ne el luJo de co-
mer blen--d.Ade I a boltclin del
raclonmlen l'o no exi-le llmite t
a cantldad de alimentos que pue-
den comprari. mnlentra qua el obre-
ro no puedeadqutlrlr allimentoi t-
t n comomaantequllha. arne, lhche
nl qutnlo.
3m 1Iuteln dar- t1 liuJo te rom,
Imr votildon p y muebles--Irilciulho
quti mildn genralmoente mls al la
del pnruptinlo del obbrern,
41 Pr rn riodeletr-trnlas y apa-
Tai do rt iptii n de riadlin-
Swi Vta iJnel l 'ttmpartielntcri
fmrrnvtaro d te prfmera class y co-


men en re liaulantine de primer
cdaoe ---
6, DrLIuluia de acacione. en
C4a.a4 de Descanioa la cialesi
el obrero rtn ,ene la menor espe-
tanza de ei- rada
71 En IF l-eiiOS ls ,mejiores
aserno, o'. son lienaos n por personal
en ulrtfrarnt,., -mIttares y ci-tles y
sus mujeres Ilevan piles y Joias.
mienirct; el trabajaaor corrienle
hene que r a los Obalconen
Todos olos pri ,legros dain a Io
Lrtielectuales urina iensacion Oce ele-
tiLda sup -ri,.rtiad L a tnion S-,\ie-
lCini es h uno de los poros paites
del mundo dInnde la frase iraDbJi-
dor oid,n-rio's ernmplenaenncnl,-i-t

E.tlmulanqe laq clsnes

Id poet i GoLtrerto n-m,t
d io de pietr.,,a oeriit,os \iIt.-:.-
Potr. l'a lr,-rntt ncl de -lenentor-.
fe,i.-ie: m i.ai.eh.li i-b elea d.i -1
na-f ca. aW c- na. difl>,.l E,. If",.
i-I G ~r- i-.:, .0.,FtUCO et-id-Ir .,to-
neitn ie -diclo% oentadoi a tel-i
zar coe e.lado de ctOas Se i mpl.-
i, 1 iensccanza pagada en I -s c..i -
:oi tuperinre nie Ino coleglos ) 'tn.-
retit-lades Signlitcaba eito qj-
s,.lo Ios rcinO mAs infeligenies de .a
clac Irabaladora podia obtenel un
Li na reca para Continuar iu
-du:.a -tin Simeila'es silio laires
v be'i [derr.n nolorg idas por c-n-,
pele.,,. N.itlur.lnier para l .-..
tli0r.s de a clde iOtei0a rc',Ilal 0.
r iot Cr C hogaiet altC-
i.dos n r pei-rEn.as en lodn cas.i
.A -.1e-a-e p,',tieia rIipouest. por
Ia polittcrc de diterenclationat de i,
lar,'- del Gobiernir en-,puja a c.,i
w-oai- I-.n ltnus de IEa clase Irabaja-
dcor a Ic. ifllere y -fabricas c una
i-dad inemprRra Ti-do elo ht aie
i 1-1 el f. cio de hacer qu h ls
Ltao. superlires srvitti',lcas se per.
petuerl Sie deprende ail nmisnl
qt.e 6Jtiut iJ In let di- Io itrico., de
I a .lIqueti- fiC-ul LirIt oSelt i L-i--
1ion. ],L,tdt~n ubl~i'rf Ia nrJur e,',
sefirwu a Ale-nita 1 derecntr, de he-.
rehniua crl...dontihdU eh, I LI.It-.ii
So-,iltic- h.tJ It I tt-ie -a lac-
riope i-cr pi-edt,, auIMttIntiit r[ii-ti-
iL enit Irma dije pi,-prtidud ii) pi..
ct,,cha
T.n-, ben e ee nirn-lo Ia taniferez.
ca,-l-n d- ictiasen_ ,ierne 1a i-ti-r.',-
nuccir-r, d e anformes. Ademan de
lIAS fuCrza' armiaa.C. Se han inLro-
dri. i-, ouri tformes pa'a tIns serti nitJ
ntplc.n-,altic-n en-.plecdos ferrocarri-
ler- TriDuniies ne riusntju y" nate-
,Cinr, flviat.l Enlt, consasn pegan
en la ttcnadice Ia Uni6n Sovietica un
rapel mUiChn ma.Oi Impo.rlantie qlue
en Cualuier onira pare

La clane trabaJadora
Lr. ri brPrr.-' iri- u lrhlie n%-itl.t -
en-o Iinn inn reclulidro en nu casi
t-'-iLlrdd enirt e I carripesinado. y
I.-n nenmtbroa nc e.-itc rupo bahn
aun-einido consierrablemente du-
anine el regiurnen 1O atitcoo Sletdo
la mayor pnrle die o-rgen campeslno
recicrni.h. nin reerido las caracte-
rtLi-Ca crnmpesi.nA de paslvldad


UDO FOD! ADQOOlII
iN NOiWI, P0o OiO$1650

.M.U=


fincoe I l espoiltamn egloismn
aun.ei-ia toial do c.nclenfla poll-
nica
En 1941 la clise trcqb4ador4 as-
cendid- a rasn \ile millones. de
tol ,que n,:i-)n mtllonen se halaoban
en lia ,i .u, i l n 1940 1 ELado
nircio el enrc-lmimento obligalorlo
de camperilos a a lindusuia. lecha
en qu una ruem, ley obligaba a I l
mranja4. campsir,- a asuplir cuaLro-
cienlp- ,Tnl cnlcco y chican anual-
menue p.ra er etnlrenadoa en las
esruela induetratnes y comerciales
Cukiquier eutLiuio imparcial de
lih:i alarts de i clase obrera ru-
sa oc I,:, Freiclr oe product all-
n-ienTici. % aollcuilus de consume
.11i-e a dt pt-. de la Retolucion
-1I t 'il..et tin 191" nM ue-i-lr qrt
h ,, 1941, it tl ri-eal rneil~o
.11 .4j'. .. it i11 0, LI h .'. ltef te-
.i .,,. t 1 9191 L I t..eil,.d del
It..di i ,.t, n,,.e ,iu, oei ll.O 6J-MO
In o -I. L..-.. 1 ti-Oh~c ,a 1.-u le Or
-i .,Ltin,-n .. r. t i-tirc-. i. p-o-dl.
-" t--. .. t ..,e.-erlctli. n d pe t. pli.
-i- -,ir ,. -ti-. l ie-Old-i iI. p -i -
t.hii-0 ,Odtnaj Ilhttri 'lhair- ti-dtt
,-it--or. ulIta.ar,da 4.e on lutno
,.. c: .... ,rn nr., or Ja p,od,.,c._
1- 1,- 1.i I .-n ,-'. ti ra

1 rlInq b.tjio eptas n delalores

In ei-re t nc~latc npc~t rnet ta-abtot.
L i. i -lel l ripe -. a e teMr
3C. sle h'h ) n ,' o lrllr4 -1.1le, (1- Ifot-emplia n lap l c
I.de r ,, P_. 11 d e re i l'.1M J, MU!
limia p-a Is irnl1,-lm Ae tnadOl
.e ,0Ua di pa-i-ni loilt 1 inol a-
pdr~d~id le g Hn-lm', IS.1710%amelwe
da. ,.'ir ut- ,or rBaallnod pobre-
-en .-i.-- In c.- s l d ,e i Ide la c la-
%e irr aj- ,I'.I-f cr. r-.'., -.,-4 p de Ea.
ripa Occi.:icrofil
I- Uo,pa rifunOa d,,iOn ecOa-
r, om.. cI L T.,elilcaientre Ionsele.

4- 1- cof,'.ChCa encca led dei
oi ..'rr.. i- io... lct. o i.:. aL ell t.
-.1 -. -i.t.t., e ita Union
Iu .t .'.trttt~tOta~it
le dJ. hI .,, allpol b..o I im ~d
i i, ,- i., .. .... I... t.tdu- ire i

.1 lra..ijo por ahbra en Ia regla
De ., ,,..'. l eCon rinh e
i-"itell dO .'i-lpn.bullni l p-_'ob.iz..
E ,:, iee- .110 r.trt,,,- Juc r los mnie.
intin ,rCa-ttai,!ri% nde- -itrencraicilrn
He i al .1%;,.fi int be crear ian in-
cen-,.--, pana el rI'ala ieori$

lIonie fuerl'on rapdaimente Oa,-
dnr,;dn, cormn ca InlLll a ceIrtoin
biendn reemplizados pnr In poliltica
de rai-ligot Ion.-peyrenoooi3, pr-
miacr Ion% dilligeileo A este eeclin
fue PIopiadcn en Ia Uont n tielta
el cnoremoa dei agn de salarios pnr
,',raF" ;cda dia iel- sleminae ex-
lienode mm,3 mFC a'a -cala dei n-n
larlsc p-tran ct0reri-col lficad-n, fhla-
da pou ,el staLio *oxede muchos r-e.
eona In escaliapara obreroa no,
callfhcadosU Lt, d tiorenci enotea aa-
larlos mikximoa y salariba minimoa
em ampliada conitar, temente ,
Lon oberona sovlihlcos m65 callfi-


caraos pioduiuh-i, 'on In-1 lH l.m
dis S1aklano'tlto' iraralanorer
qute sorepaan lIa norma est.-
olecida de production p.r ui najr-
scn ipreeable Naturhalnene ext,.-
ten poco-a de eaoSn o 0'in Si mu-
chos.obrero5 en una falbrn. se Ia
arreglon pore superar la n-.rn- .
genetalmente se aumerllia i. r.--
ma.-sos sala ri n! permanence, na-
wuratmerle en el nmismomn el ante-
r or No solameirle l ot pci-r Si-h,
han.t%.fS' recsen aBlar'--.s much.i
vnese nra. res Que aquelhr del
obrei- ordnarinc, a ines I OtWO ru-
ols al me conria los ni md-baiosc be
200 i-uplcs c. me-os sinno qu idam-
iin alifrultan de muchats .enti.i.,j
y pr.i legion lies c-no el ,A.io tie
ti. tiO de -r, i e tr,,nn ..
pecC ale ...., bt ,. etc
No eLleo urganiLcran obrera
El ir-.lli, d e. d hiA,. n-t.I. .a I, i tan n .,dl, v, n it.'r, i-It..
- ias f lrasc s rdlnarlds s n o l rf .,
i.lao de foirn-a lgunonla edi og,.z
toint ,,Lernia it ileg.l qie puclCe,'na
meJor.r -. cordlcdnres Loi gre-
rains oero sann rtt ralmienle oi-
polenrte3 lit neociar un aumenii
de alarios De coat maneta el ira-
bJalordnr It llirtcns ae v hltgadn A
cumplir psutiamenle clalesqulera
in l rucciones pnllin u n nconii.in-
cas. que reciba del ..tad., le en.
ado de cc-ga sconrbliinadorconr I

14do jde osa deol bhUlduii an lelli
aienUsmio da labor nladecuIsa n
cualttiler otr f' rma dlo iili brlilci.
naclii i prinoest ha reducido In
condiclton del trabalador ntlie1co
a Ia oC ton esnlavo del Eldo %i-
t1endn en d 1olticnes deIie.eoa d r
pobrona

RelorueaInmb e rdlid"mbre nn el
r* mpo
El canipeodclado qioce c.n l phiie
n-an de la imnlid de li poUltICnilo.
itauojad&.a ode 1. Lirt:,. SitUlelltit.
Roporl Lil htlVel d tld L t11tt In lfc-
IIatr ihI del obiero ttmtlo.l Ii L,
ti itt tobtI-ttono.uda y i tI lt -
pulo.a delp minpesnad cl qe e ni-
Llm de.puoih de 19.0. el-eei e llea e-
efeal .it relorno al ilejo otde noe
iaEi ridpnrible del campesinno be
ie fe aolt a l |ampcinno labotir
,in minImo do leoipa en su granla
ColectLt a--a Id CUol esla atado co.
mo inn l anigin iero ruso estDn a
atan a su amino Se pal n niuy
mineral blaints'a poa reite Ipo de
trabam n abligtora. y la ae.grre-
gle patl montenier unaidin clierpon
alim labrandi una pequtea par.
elai ,media henibl-glt qua le@e
aiagnada para su uaa privado Par
mu irabajn Io ingraianja c -lcctt-
me Ie p@ ne on arn-cn al asitolema
do Irabajeo ar nbra segutnelnut.-
mcroi do diam te urabalo queahnr a
apon-tado
W S elms" de trabaje
Is ,Le daleeoanwacicn social ea aSan.
bidn muy mareada en Idan ranla
coleetiana Oftliallmenao. exasien
alane chlam do abroaos agrlcolm


ISUCEDE TODAS LAS NOCHES...
A MEDIA NOCHE...

MIENTRAS UD. DISCANSAI

1El mnds grand avenco on
rofrlgoraci6n oldctrica dos-
do que lI mlsma NORGE
Introdujo *I primer refrlge-
rador conpectablo directe-
monte al toma-cortlente, la
Doscongelacl6n Automhtlca.,
Io brlnda positivasvontalas<

| INO ACUMU ESCARCHAI
La DesconqIlwIaao Auto-
matita NORGE nop eir-
I ~~'i- mite qusacunmcainliem-s
Ancha en l conigcladoe.
I L) K .mo suaOed cnaloa de-
mIE ai- ..aa Inh-ge I dare" amo
i d qrepr-iennna Eaddd c
S un l unlnamiintno mii
i ueon 6mc ny a que In ax-
efer, cha ea n podermao
--, itilanir que a ch4 traIbo-
jar mba Ia unldad reirl-
gerdara. -

ECONOMIZA TIEMPM Y DbINRO
En no deind- renrlge-iger
do i-a esn ocurstai-hoacac
IMn ainmenfnA pa 'el-c
,r a dc In ongelac on.
io quteaigno a ntpirdad

b tlaa im iaeaso
:rlotro tnconvenlrente con-
:ervxndo su r~ripractror
lempre impio yfilbre de
I rcarcha


Antes de decidir In compra de au refrigerador yea los nuenoo
models NORGE... Used comprobidx que NORGE as el 6nico
refrtgerador quepresaatc tanovadonea jralmente import.
matnes. despemand a 6Isadmirod6n asun d loo miasmos inaenlerox
tonicoe qui p yea en el nuevo refrlgador NORGE la mia
perfeto conquiasa moe nica Iogmda hbtia ohers.


n-oii-.'0 ii05-


c -a,-1' -1-' .. a -
d l 1 ,,- ,; 1
I-n~ it--i-i -i i, .- i -i -
,.n I r-r ,. .r, r 'L "
da O,.
Ens-oe .i rC-')i--- T-
Malii-C. 1 .1
1938r i-. ,
pm id-i----I- -
CpICe 'ld~lo 1- 1. ... 1 . ,h n
Tiir f. .... I i-.. ..
tlue I.., L.. t ,
-It-.. i... ... ... I .1.. via", ,,I.,c tan I.t.. ... .
,lii-- I-- i ii- ,l in. I 'I

te-i I-i-.- tt'!
'r Io . . . .! .. ... .. ,
t. -. - I.. -I r ' I, .. .I ..
eJ o rn.l.. .,, r, j.. .. . E I


AM e.. I
i-i- rl. e crle. -' tire l
'I p-li ..... i- .
I-'.n ci.It It-S-11 A OnI-i i-
.in...ia..-.rc ,,, -, ..
-t-la o, ," .. ., .., ,e .ti ,i i
1106 ,, i-f.-.z .1, "'li,..,, 5.
-eli.--t n,-, .'t., ,, t, ,, l,, '., ". ,- t i


il-d p,,,r,-. e i L- .t,- ,I, i. .., t..0-

.t..In Dor ,ut -i -- ,- ti-"-'- %i- ,- 1
i.trtu~rr.si n-rt O~l. i.i.'..OP~l .1.'
i.i e.n I. riit..nt.n.l I'...n o ri.-.. it,

mmlll i II.T" i-er-n Pot i- 1.1 -n
mini-ur nh.cl ii .:h .,.ttido ti it t it -
i, bISolA mr ride We Cein i-tm1 hIt-


. t ,- ", ,,,' ,,e-a, -,r .

~ ~ P jI 1 .
-, ,- '. ,- L ;, r


- i ,, i-- i
,- f-' -i- , .,,-Ft ,- ,- -


-I rI T'I i ,- ..

' r i -, tt, I.-
l e - ..,.-' .. ..,-
L I AO ,1ii ,t- 1i-ne -,-, 'a-r -
--ti -,. l, I .- i-nil-


I .,,4 ,I ., ,,d i ,
- ii- .. .. ... ,
i- I, T. it t ,, .r~tr .. .e
. .. . I -I, ti-,I , tC I., a -


S 0.a. , ..

La (2I-baj^JI^ Y c1i0


'"^.,'.c.- ue!e'elmi .i -..^
,. t, r. d ,d e e;I
..h- pi.,elilr en e maia l I
1, e ^.': '' '' 'd e tr ab *^ -

.' .1 *i- di- lcnomijb* f1^ -S
I r r,. rIa pem iin4a,_lahd-a -'

-. , .peranZ ur..1
r ,,o, ,r mis do ",


-.-.f,. Ilmentee l t l .dt "j.
....- , ,, o.eir., d s, q n .r-.i -
A es la ueft05
a.. ... demko iP,

dr., do que _] 1 !
I n I mna,. t,.t. I af U O. m
.. ......It de a W -Vtdi '..
,1 i~e-rd-a poaell Oi,>* *'**<-

.. ., .... ,-6n .d :, t
-.1 tr ,1 '.n l Mf '..
S ..... Mar Blanci. 7 '_ it
.. ,,T ,c. project W qU .:,
., ,...... ., -..:.r la Ip PMW ll_ ta '. ;
,. .. .. ,'- ... .,, ro a L~ eo n' ;..:' -'.*,
..-, ,,,, l. ,ra ,...'.' o a.;
PealtselbOM -
a C anrlusllon .'.., .'

(.rI-. ..* e-"- ,-nos en "a Ofd& IM ,
--t,, en en a
aI tac t:1 e i .ite tleIco. o Is .
,i, -rp, ,, It p p r 6om 0 O i1ll5 '
- .l-e i ,ai.itn .re Irs comunlitU W ,'
,. r-i-.iain. i Mnivdo dUotad h
Io i,,r ,--I ... lugar 1i Unlia'
.... ,,- ,.,lantado un& i 'n ..
lf io anupo socUPU
i pri-nue ,Irsae el grupo "
1, o-.nr, e.aoi-lemenlta pe ItY
,t.., natt o- einlte rmlIOM i .
ir .l O. l.t. ,dos a Uf U r 'W ,
r -, -..- f.lt mon co0 Mta ,.n .
-..-.-r, -r..trln ic-n al t;'babaja
it .r t > r, i,,npttu. "libro ". op1: ,-
,,,.. ., ,, .ldon


Cato \s EP41TH InterncclaL"
raid i d e-alild*de, sexopminii
alricel tntemaconal ilimirBadi.t
bandati paivamente supen-en
ghtaJon. Tubom m1ttiples. C -l -
Iador variIble. Enoer.mnannl t


^-------


RADIOFONOGRAFO

EQUIPADO CON EL FAMOSO

BRAZO COBRAi-Ilt noo.0t..I ..,. i-riel nocnn y re.olu.
,.oa,. ,n a. r, i. r-urdtcci-t n de dIm.
-i.-c .elm .prlmermavex
na i,,.,. a ,,.-t ,,di n 0olema


f nir.,orubt 10 n08
,ti R. .' I. I. I. 's bd .rdai. Bcatia

HNo w 4. d 4 10 4dl6 qo todos
los radio. ZINITH ai 'fabrieadoz

PARA EL TROPICO.
________________ _ -- .Hi


EXPOal-iQON Y VENTA EN,LA HABANA:
RI0K JIIL h. Ii| a,'il{1 i I I S,,KL-,
Nl, ,', R ... -',.'.. ,, Pa d ". .r. P ,
R dn,,aCo. ,.-- r -n a .I i .'. 1 Pat
'I 1-,l-,,, I1I"I II 1tn Rti
I a:It l Ii-il lai,, ., I l .0%CA
Nep ni-.. P.'. I It- i I '. LliRe
Lall. -1 i-. i ": i. ,,,L
a dr I l.. ... 'p ,- I J, s. 1 ,,.I I,

AGENTS AUTORIZADOS EN TODAS LAS LOCAl
DEL INTERIOR DE LA ISLA


I. PROTHI TOn 4 h1
a rrli jo t' TOt U-IS4 ,I'21
CAIIA R %DAR
N ,I N T 1fl2 Tlrie A-M5 9.'', .
RAPIOPOLI ,
e i No m % 2 Tite1 M-l1m l if .,
C FALCON V CIA.
un>,,i. r,r. 1. 6 v ,,,,~i-.i., ni eJin*l "'V'
A.ik za;. Tel-fI MI 7106. ,,
IDADES'
LmA S ,i


(OIGA tODl m I (l,- ial.. RI llini %,Th IA' l 71 I TH A LA 1755 P M.. ro RHC -C'ADEN A ..N. .k.
.. '' *-
,"*


I


4 Lomanno en cuentalun lamill


I-


-1


IPACINA CUARFNTA VOrM


AROOM


c-iera son r I e A U ADM nAator *r 15 INC I lI IODD M tr lQAM


__innu LuE. LA MAfINII.-LMJIOIfU. J ,I UL. L


LETRAS DE BOY

Un tratadisti "de la

filodofia en C06: el

Dr..Medard6 Viier
i Par Jaoe Maria Chlsed 7.C eso)
V
iMedarde V'a. La IPioi
sofia on VubL.,VWM Fir-
me. tFimdst Cl*ma"
Frondula. NixI ,843.
tin volan t hpgo-ig)

T.As lop ampliois *i$al mSaobre
Luz Cabaelero ,exnslui
d..c.r. Viier l5a dmlc U gene-
riles de la eniJfaoni.d*iFoflro-
fti0 Cba. de-
l pnds da ie rear-
5e0 141 Padre
Varlaun Elnam-
r ^ *- an>~
i Y /W *" M ftefdl Co-

g y an f dr o dam oajri-tiucocar Eli tatodlalla tta
PerI aido1 au-I
inru ao n -sdw
e perclbila aS ho bd n hu tJ d
raon reformadlor d6ow o -Us-
tiucion. El trtodista. Gonui-hl
. Por la Uaneam y l9Bamadudm 1
e.,ilo. recuerde al Pkadt.j^41
per la doctrine tambi".X ..W
lines cardinalaa de u: *MWd A.
Cainlrms la pertnlaKMM pUN OR"
i.a redacclon quo no m'a7a do TV-
ril. roaparect al ceudro d o4eat
dr las reform .-'-" ',
im, GonzaiJe del Vail, .laws tM.
nuel y don Jo1 Zsri,'W41"
ho niercida en el exc1dlet5 II-
trn lodo un capltolo. 61 V, ftllvsn'
. ocipar algu naSM oIoan udAS,
res como profedmorasm def k Vro.
oersidad do LA HORM l, iA-lrl
dads decade 184%. G0otr1b7ft.% It
creaci6n del a tbBlts 91,ft"1.
que en Cuba tolawnl a m aodlido
do I centuries PmONq G5015 BW'
por animetln quo at IUo ptr
decadal de Cpogl ldSa.
El Saimd0r. dC61Ut Scuytdo
per Luzi. ntv ftsibidf InuM Bw
cacidn blosfdelt. AL #M C fh
traslad6 Intgra l' 1
coledo. Pero el lW.I= 4t1111a%
pars Is socladA.& l ads u 4 ,
un centro de dmflai. i* l*B
tla -'el aimbolb Cal IN U
Inspiracdonesa s 4W 5 dmo
piritu en sum mkmt.> )M --
Josh Manuel Moof
fia escribi6 cOW
cion y con ri|Oil davl.J"
Ignacio Rodrialgunt tsis do
Li y Calbloart pWSirtVo*
rla). es el tao MW 4s6tdl1' do ls
ir.itado de V lst o 6' 4111111.
pIra al movitlto Win-'
ccairolmente pm X.Lg *
ol del ,no aca d$SqtIfr'lllY_
..dad de La i1n.' 1535 )
non de sinltMl de oI' oUto. mt o.40
In, MAE all". (DotrffU
der nuestro A1i 1 '111 m ime581
rerbal. da rIla u va .P]olb,
y sen.lmos atat ueWi 15*
locouras d~son MI "Utfl 1 1
oscurldad ai _lUl d 8 1U-,
todo &Mat$I K
al conjunto euSmtu l y.qtMt
amablo." ' '

ce on p n I |
cjibiulo*,* fed, ad 101 =
Tuins! l lng5 k1

cdij~ok soa
mador A Sot io
edicldn 64 1 US WAo
palabrjm tmA JSWIS


LIz, b ows SadO 5
ela- O1UM *Bte ,, i&WIh
dedift mI basss sap
mo ofs dia I e tnfler 1-I
ual &o I. a.s-tm" ---. .
Hay sn Ol juleto do VItlf sabre
e apos-te llooAit~ dC don Joa
ManUnl M rIma dee ads p vi-
vIdi lontrMspStsOl ac-C dI l0 0t0
presaoti m 2o1sibls diW
Hsbls.dCa ON o reW 1 1tal qua no
pued don oIn a. _malmb
rautela sn lO jutob. a*ova a .M
oradstico 0a dituMM RIM 9.1o "
pagtoaj do AevyS~^ ^"
rdLAW(k 080&rI m
Lo epltutoa xii x ,7,.3**.

cadonl LMin
rlqua J. Vatov dSaq'y'. d -
Perojo y dCn 0uSL.P15 5
capitulS 1aI0501Cm St 'aw*Ut 55-
ie di suno utlonAt e .josls
temu do invtgaO, iMntt4.
par al to-tado n wOf os 4
Gaol dol&a con GntuselaMOl to
par* pragmtlotiC di.d .tdit de
viler. Tamarle In mie .n"5-
hi sorsdora. -' 7. "
Estaona an vlspdmf sata-
narlo dC Varona tib- aIm w
dador. Ant da Scoftti agusa
puntS del caob pltalo qtls.'o5o l.
al mutro 1el doctor VlIt4''01ha
pubUddi varios bM l6oin
gran hunsnlata. nist uls U SUil
/ una tsdlcl6n Utlnlsiatl *IV .a
hbnaS do examlns muy 'btm-
mentd loa tson dos .d
D1 i ZJoso del Peao. ftmndador y
direolor de Is RefotS CtmwmPo-
rtaes, nacl6 en SaiUO do Cube
en N18. Murid6 de repnta on Ma-
drid n 1918., en un ecoe del Con-
gresO de Diputadoa (qCMO qe* a.
tenthba is opreprsentajlcd6n d C-
nariU) mleniras defendia un aPo-
yecto de ley de que era auto. DI-
risin astonces el semanarilo'tNOVo
MUna"d que era en squella 6poae
una do laa publlcaclonev mia dl-
undidas an nueatra lengua Y qua
tni alun grupo da colaboradorns
*mlHMmtW.
smnldlnait
Racuiwda Viller in polmiCra to-
manos d Poroajo con aon Marcoll-
no Min"odea y POlayo En sla eon-
Strarv ial cant6 al nmo-kantlano
hinpoacubann Con alidoas como
don udumorlindo do Ascirate y don
Manuld do Ia Revilla Mrnndesi Y
PolsaO alguns v n h aldi6 a nat0-
mo Moantoro. pero al majaatuOnao
taibUiaO pa ptl laIpO an la oncona-
da jWUs d aaunqua era Jar e da
5Leas.ia de it Ravlai afs mp-
Saaktt1 direila don .Joa del PC-
i ,l poalo amartlgan

fgSo sl aloas Cdo ins dlsatan
aro Co = ::1. p ldna-

=--& aeabmeo an ta posts-

aR-aii S q.b.,s par a1 laot i j%1 iliodis hi _la


3--I m~ -
W a
's.,t Cii"to is
a E ii(- *&MA KFft (q"Is


g'L t t-~o to rt*r l
bell 'Kii yII1613e INl~A p11.

sWWAiS 00 MUM 9"


A4,..B~ Z-gSS "L


COLABORACIONES DOMINICALES


-.-E-t- os en vs pera del centetario de Varoona, n cuban o fudadorn.-Dr. J. M. CHACON Y CALVO. "
-oNotsaot les eaperibanmos en I poaici6n descrita para darles ausa buena batida, pero ello no otragaronu, y ase fueroe .-Dr. BENIGNO SOUZA. -
rDucessdiente de hipano pobre y sin cultusa, caado con criolla de idintica proyecci6B, Juan fue el yaor de cutrs hnmano.-ii-L. GONZALEZPL-.AMPO.
-Tu id a e usn disco quo el destino grab implacable hasta legar a tu muerteo.-FEDERICO VILLOCI. _
-Ali, en la primer capital del amundo, conoci6 la encantadora habanera al principe Luis de Borb6on-SiciHia.-CUNDE., SAN JUAN DE JARUCO. "


Efemirrides de la

revolud6n cubana
Par B. IOUZA
Cantata to pubUleal6n del com-
batse d "Fist e Mayo"
PrPaeco qua aeson vieron el
rstro y pCmnPc nlarlon que habia
mumho tueas. tambidn loa parti-.
COs, eonoedsces del lutar. le ha-
i brian dlicho a Ins
J*s ms apaoles lo
deaavntajoso de
I posicln e-
a a*nsdo que Ir por
u nino cinco
I) seO aa*l veces maIn
bajo qua uno de
suns i I sdoliad, que o-
taban cublertoas
de mogants y
manlgun. por el
otro 18do cera
un. sabana al nivel dl cnmino.
eorizada doe dCientes deo perro, 'pie-
dra viva cublerta de ltierra, por
lo tanto no podLisan desi|legmr-
as nl parapetarsae. tenlendo lodo
un Canco descublerto. y en caso
de retlradp, los soe exponlan a iun
bontinuo fuego pot ma de un kli-
16metro hast Ilellgar a l aalida n
deaemmbocadura del camigo, por un
enramlnlo Invisible.
NaaotDs lot esperibamos en la
pOaeloln deaorita, panr darles uns
buens batftda, pero alloia ro trags-
rUon Y a ron. Do a Was deapuea
uolvoai. atoncea eran dos colum-
M 0 O a a deI Molina y Is de Al-
da4t. Uon de alla tral plezu de
=4nwl.. ie. Jt h.


ca 'La Manna'. es decir, unos
celAte dias ante. esLos muchsachoa
les declamos "Los Habanerlios" y
ealaban deseosos de pelear, asl ie
Io eacrlbieromon. a u famila, que re-'
sidlan en La Habana, diclindole
qu e staban bien. con animo de
combatlr. que lodavla no se ha-
blan estlrenado. rcarts que Ilevaron
Ion pacitilco comprometiOndcinse a
entregarlia a quien iba dirigida
.Quien iba a dectrles que leas que-
daban poca horas de oida!
Eas ramisa noche salotas pars
entrar en la sona de Gines a fto-
rrajear. y lo hlcomos tan eorra de
IOs tuertes que a e cruaron al-
gunes dlsparos. Esaa operacin ISl
mand el comanianLe Zararslas
Qufiones y el caplttin Santa Crut
terminando de fotrrajear comoa n las
uns y media de ia madrugada. ho-
ra en qu a salLmos de la zon to-
mando, rumba al campamento. Ile-
gando a ole a lao cinco de lin s-
hana ael ai 14 de rrn'ao del aho
1898 6 fecha que no podrb olidar
ninguno que a h a slao del regi-
rriento "Calilxo GdCcii .
ErnTi cumo Ina ocho de Ii mitd-
na del ela oefialado ural'iilintre.
ntiesIra giardla divia ii etielnilgo
y avia ail Esfado Mayo-. eile ie.
,uelve levIniai el aoBp.,mrnio l
buscar poaclories eii la i .maii del
Carmen. deJrundn stio site do in
primprs compatla del] iglmeiiin
."Calixo Garc a al ocin.l, nel me-
nlente coronal Rnqendn Collacn pa-
rs que hie con ee i.pifSdn de


homorea detuviera Il enemlgo
mientras que lais demua foerWa, e
preparaban en m lpBar ma segao y
mejor Yo creo qu e Ins generals
AlejanOirn y Mpyin Rodrgue/ se
eqlvocarnns1 Cubnend'3 de ese nio-
dn Is relirada ae las deaos lu.-
zas Eote combaioe s di'id.i en dos
parties y yo esolo hablo de la pane
que yo enlute
Nesotiro romo anoes dloe. rubrta-
moo Is rolirsda v pI rastrn de las
fuerza. iambien bloqueabacnos is
entrads de is posesion que esia
pensaba tomar. que era muy buer.a.
en camblo nosoLtroa quedbamnos
descubiertas. en una Ioma que po-
dia oub"r ia caballeral por el fren-
te 3 Is derecha sin obsitAculo de
nnguna especie
El di er tlaro y cantio comoa
de prim sera al lin Nc4 o aos ha-
blamos cortados dos pamass pasa
coger en eI palmlo, eto oe nos rv[l
de parapelo porque Is arrastrasnos
poemend,oia de fienLe a[i oereo'igo a
este ypa e 0e pcrs no acaizd. Non-
,,i ts noiamnos cierto niviinienitu ei
ia cuaballe iscremlgs cose quo c.-
ionticalnosaIla sctla ou toficuil mas
'ercanus p etoa o l cOi ulc quo cun-
testaba. "E.ta blen. peon sq-il nos
dejaron paoia peleur y asqul pelea-
Yemosi Coroneemle m1 dun o0clasi.
ios esan f0linqueaoido, y qle iiel-
,e a coniplsar Niiem'ii flasiLe lie-
nP que elar cuberion dlmrponigan-
Fe a pelear '. Nadle dl| nada rr ias.
Iuea 5 saDtlamoa que el cnrnnel pI-
dia creer que sus homarcs tenlan


miedo y nos d.puilmot a pelear
AOemacsoel tentente coronalootaba
el caplin Ricardo Montes. hombre
rulto, pereo muy maleo con toldol sus
sbalternoas, Lbn era 00l. que no era
bien querldo par el ochentsia par
cenio de ius comrpaleroF. em srgau-
hona p s mnfaba de node aquel quo
no habia lenido I suerte de reciblr
un poco de instruccidn come La ha-
bla recibldo el
El fuoe l organmiador.. el mstriac-
lor de la inanlteria del RegLmnuento.
Esabia la IInstirucci6n mitar. Tom-
biin estaban lois fenlentas Alejan-
ro O.RelUy y AlbeIrtco CloUazo
primo deo coronel. tas dslo hab(a
cumplido los 19 autos.
Pero volvamon otra vex al lugar
done estbaamos despleggdos Hs-
blamnas quedado que el soldado nos
estaba flanqueando, pero de pron.
ao e ve que el flanco se detiene.
son las diez de la d matana. ya u-
damos. alguno comi6 y dijop "Si
inuero. mu ro Jartico". Otre dijo
MI fusil mL brato, porque no ha
disparsaoo todavla'. Hubo iuna voz
que dlo 'Sl tLod mCesia fuerss qitce
oiandan lo geneorales Rodrlguez es
inoaaddaa pr el corona el Emilio Co.
jaezo esta caballeria qioe r os eslA
painatldo flllgroiiiua y %iiLmo, a s-
i. Cira hubters Ida pa a oef,,isi so
en el central Me,cedtidi C1 .is re
lagsardia picada Quioni al ha.
biba eo un negrilo de Mileiia uoiel
5-ir lialnpdo Regino H-rneAdo y
solo len[ r 18 ahos
I(Continuars I


ESQUEMA DE
CARACTERJJUAN DEL RIO


,nso hab5alamos rapr.5 do PALIDO y robusl o muchachole
archa rumba a Oceldente. de estatur media. con acoen.
sa s Ojos negros de protundo MJrar.
A se ds lta aoo anm oseridis- con rostro de llneams dui craLs de
o10 aftpaLmma a nlstir las dascar- violence y con ris cornstiantc de
SU ceya4lU y los caionazos, aS- niao buenazo y fells: dirlase un no.
I coda vei.a olan maeno, puesa icto pr6oximo a lomar los hbolos,
nomatroo caa vez nos aleJAbamo ancida ya Isa prueba de crpnaissra-
-is. AMl com ia lS once de Is ci6n y conumnencia. A juigar par lo
let nm cmas dos olsa el tronar de pereno de u laz, por la bseatitud y
IN stfsoaia. cuando Is caballeris mansedumbre que expand todo el
i tjus-brs a nuentsretarguardsla, lie- er. por Is dulzurs y conaecuencia
III a dotde estlbmoos nosolrus. su- ,on que Irats a lo demias. cualquie-
imamo par deta que el tuego que ia diria qua es Juan del'Rio uno
sIfstlaoo tod -lam-m1acansa, habla oe esos series mefables procedentea
ds .con Is fuerza de Malazals. de oireos mundas o qua en ite ha
qps psleaban protegiendo nueatra logrado eir al margin del triLsa-
lutloi tos hablan qoedado pars go del diario bregar y pubaistlr.
.Cotui O, deaonpentando un papel mnA aliji de laI (ronteras del blen y
adilbiTe, y nlos caioanooas qu e men- del n.al del odlar y del querer.
tU1ttln *raen dirlgldos contra tax po- Y nada ad inexacto per opueato.
Idalioim qua habtsmos abandoned A Juan del Rio vidsa Ie ha e de-
Nga.zamoo dia de mndrugada parade la mayor canlidad de dola-
In sinosarcha de regrso nueire orep y sufrilmlentos qua en possible
rlmlenoo aigue a IS vanguardla, asmiilar en el cartl perlodo de una
slgulndols en orden el reglmlen- edad cronol6gica qu e no rebasa los
to AIt-l-l s y hal te las Tiradores treilnta astop y es Juan del Rio una
'4* emo, subreiando sla ratalguardia doe las personas que mila se han so-
Ia g4 mlaento "Palom' y Is extreme forzado par crease y per saberes
rstlua dls. *l coronael Emilio Co- noble y honasta a pesar del soiplto
5lion58 la Cablleri. ponlindo- margaon Juolleralorlo da que dlifru-
.WXMl(I.wi dadoe a cublerto de un ts pars haber oldo l maloe y egols-
p r retaguarda.. ..-T--Ha -isti a
I da 11 comnoa las cuatro pa- qne la vida nlos toca coan fuego, los
Ast tmaridlano, llegamos a Is play oafa en metal derretido y lois un-
ia basu"ia, done acampamo.s, alli ge con casuIlos acompueslos y que.
MOs Is nachade y el din 12 hsa- sin embargo. aon Ian duetos d e o.
nlas