Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:

Record Information

Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

-r Acoo o I.A PRECIO: 5 CENTAVOS
J rXA QuiciA >OTAJ. ~~U mlV.


A.RO CXVI.-NUMERO 11. IL !roS'ofwS':'!YSo.^ LA HXWA. MARTES, 13 DE ENERO DE 1948.-SANTOS GUMERSINDO, LEONCrO, REMIGIO, VICENTE Y ERo


Existen en los E.U. De.gac1u ano, SE ORGANIZA YA ere m or rse el
W" Peru .....1. iAF) (-,e EL G B E N E I la Lirtad Mohanda Gandhi
47,000.000,000 de ,,re.c. ,E I, dances Eandhi
/ Trabajo quo dip pral~i on OBINnD


Pesos ivertibles ,d LA ZONA HEBREA o salvar la India
pesos ]n t] e ~~AntonioMit JaGrBollaaos PCrel~..,oery AntonioD Lenal'. color.l~ norunOprelieren el iblanco...( S van a
.ig ~ ~ ~ NUEVA YORK enero 12 tS I'. .... -...
Trb6 l Reni~i i'nse rat I la~pa d... seraoria, s- Acsa r~r ison a I lniviarAi hey su
Trot6 la Reunion REPARANDO SUBMARINOS AMERICANS PARA. TURQUIA Tambien se !rata A c. .. l tsa M i al .... h mu
I ~ ~~~~coloracien de .,Atlsrde Leillos, de y i o u u d
de Empleo sobre de la creaci6n de .bianco I.ani. aun ..2.. Gobierno rut ite ayuno, que puede
-e w P vcrdoo.o originicndo rlel expe1-
.ct dlas inversiones 'una milicia judia" ,retrlr, io ... .aare,,,ntemente. hR incitaci6n b d1ica hacerle sucumbir
W cex -d i 'o giust a dlo 0 0qco e l m cr o door ,

,a s^ ^elict capitall Oge8 arleel ^ l -s ^ ^ Lo, residnts de Iscmlice dae'" "";"^ ^^ ^7
Wico dj qe lcaitl t.E Estado isirachita tendril d adeif uibitcaiasr en teondlaparteC m 'i',p1- Afirma, ademrd, (jur Inglaterr <
i e n s"15 M inis e r es y Una n dm in rior de In habia conm enza ron no tolerario alariu ei falacrt v dae m o or rn pax, si e^s que
have:^^^^ roaias ri rta polari do a ad 1poado debo morr a nc6 al pueblo
R 0Wp, O L 5 ...32 .6 3 p a re .. ..u .o A o Fua 1,,s t l o s A, 0
E L ID IO M A E S P A N O L C M A G N A P S In .. P o, 1 "NI P B S 1 c u e l a s l ( ulS E N m D E d SIS *
I A;KU, t, Pr11, unaro1810 1 lel et M oirs fl.:e t O ,
Magnifico legato de Jiminez (C"'obsrpeal db ,, ..... R :n a ng Pr.... Corsepn .. I. "itted PIo.> o(ri- la d(coln farrn, a co n enruyCastillo h s o lbrela uldade ebnt i c tr in auo vl del ,lule lcn~ El Jf r o dp l a .icci n den 1d ie.-1 A I-O rad na, (nt crenc I' cnN nr o
Castrie so q re l ddivisi6n. Acusada I& Gran Icet.,. E" roe. (4, ,t Ul ..... ..S rI ounthatten una amenaz d el
idiom s nuestro en A m rilc d ... Bretafi. de saboteur el pli 1 elan e lPi,,las In esM m. d l T i.- llelanro:Gin ern -el fo rn su i de t rm irnucidn
C od l a or i te il PC'() lt ,,,. ,o ,-i di o cli e i-MintaM BU pinonde ue ai l- enjal ong~i aorc 1 puupe~o nclnal ut *' q'' ^m'na' P^ lu'"'p"" a ,c'g!,". "tva fldll. nr _. arrler"dt dnlr. yaulrlade'oillorlldatatede \'d S"0. w m. d Perado P. iy.-.nwnllA deqA
Cu ba de lr sa lioa del aytrineo 2 JERUSALEN Palest, ine. ener 12 9 e t.,lar dl, i R11119110 \lr 'A, ca
pna s i ubeza l e tuds o de ,lan r ulo ne o r C a r ter D eav td so n d e Tdl h e A, EI m t 'w e 'l'lteoI nt n c de a ru s p e ro ,Sv ,a(o rrenpom* n -al d e* I U 'n ite d l P lre
d tede ld p Boy l, eivoil, ., tu m tr 3 6 4 de i r e a de l n l ppra lotus. N It ro..D cr d.xplico 41le 1. g al Ver *ol+d N I. c el a DELHI. urnero 12 IU nted).
pal ce m ie nb os e s O C y d I euR ] n J ld os, do P al s h a g tn Il o th,' : ld K G andhi. d trngo nte efi-
l, lnvprqp l onelex tradi n jrln hS n tolr g teracivil 4e aJulo dePdls park o l w. o lev a tci ne a rllra:, tnt to, R t 6 +.. p ,.e
Italia m emS rc,d ela OrC delBi, fou c .i *Hlna t sul lne que e aoll Ntttlh col n title se pro.dice. .-ob*tl.a la..,t e l os na *-o*h u .nd ,
pr nod redacl0 e del ea C oo de &I garrizar PI Gobierno provisional Fit., lln ,o h a *1-ni pudrimn nto *ac1pnulesta i n OllJs,
ao.11or6 mlder M. D doomt 33 e o l t o t F.stado hebreo separkdo el eual cual. %g dosirin flla :- td s quin o
do : de coabdinago, IRS pcno qe3 de194r es3ablectdo cle aeuerdo Co n ;x de'. did ;N, l "los" el (it.,v m h aLrlf I en, olln. ,V-m nl cr estaLn-
oe gev terdoner e rtl u toOe cI-1ln de IRS N aeiones nc.]d qtw+. a1 popnllpli,7heirlo sr ,aSin Tri N rl c P^ e inic "
ue o porAtrlclo e eNono lo n -e-* N hs habldo tregud pars el fil u llli-dn b^ nllla.-, (to.colt), "zel m An e
Brasil, Marece y la Unib li go d e fuAsileria dlue ha resonado diI co so R ico pd ir huelga de h
M degation Uan guilt n d' noche decide rce I& ONT aprob ol I ryI nInt dlinar w odo F s uter o le A Iz Prtrpa a d r e prof lie n
dwea, PResll edlo myo Reuino d. ; yloo partleitin de Tierrte al, a el Ilpo Mile. rinphitdo serAl c-,) H. Morrison l bi a aij ,1i nli glol os a dvezl a
a eO tA' t d ple fido nletaloprn Au- laas de ir,te )lines rtevarcilof.e to lo,]eadeo v 11V"tiltlOG oil In CS1,41uR del Pttildo Jiib~llt.,ta relebrod0 ,I mllete a Is deg-
Id npstoraolcal R 69a pars todR P alerst-7- Le-^tc-ter. M, MorrLson oilo title a truIA a do de Ist In
e l .-, lu c o alto r e tan o po r Au l= I lk cd ea s d e 0 2 9 d o n oti v ie r n b e e r e h G r i n Bul' t alda n oe o p o it a r ot t d i s e r a t o n -
' t, e rte m ahana. en que lit Asa nblea. d e Lake Sueccenv, qhla i conlob.'e(o d ev, .li,, RdeN n dia pr e ionA-YO
9840 culeol FU. m interdxm Beny- aeordic dlvidlr el Eerritorlo, El s nthi, UN OBELIS(CO A ROOSEVE.LT Uni~n Sovi~tita. "'rcE nnoo e'
mant oieInte mnn tfie Gcial lnfolmR el mn'e. ra EN PARIS Ella dInn oadtclrnad h oyhn per --ecF 1nr lhl en m n-
1 delegg%* psd de p.almrset'- fueron muirtl Y stele soldados Ill. PARdse qur 2 Unt ) -- Lolelo ML Weioicia B"Il 8"w rai..I h- or tO e Nur e vA
,moi TR ,e Ic6 tier e^ql el rre- pr'.i ..degleees herdln o g ell un tiroteo a' f ,, 3_ 12 tlpl' l I cMuyel- so de lk.d ctacu Irts I, PDV y h en ,ir A.tin-ridc n' = ris s oi i~ ~uc6n p es en uio g^A To Pita aei T c onare del~uy un pdlm .t r ~ n ? h t % d a l lp e n ., Y 11 ? 0 ^ i n 6 c 6 ~ u a* e pr tn n rt de VIITd I nt c r de lbb ac ilnir el P i to en"d clue? Is Indi
prid u p oean den su lo ,, ,.l eyo Pmc l r T uburblo de Jt lilt %1l-- v etairon fotido para yr il' r Vlke- ""tn anl.n de que
geo n t reeto a 1 pr esenta a ants. shows. r uwsalnn. Los aral-es est Dabn dispa. 'onshi th ell Akran-' hr. Normadn Marshldl, pnatrta udir 1 ,e a de Mil. Gandhi t/ql vru en


der lua rUa.ivrso que u tcntdtera pIfi ar rond conterrpeltat l mnel rycontd a rx-^ muolsl rlr.^ b1m"" ro ,nl ue^ con l til ob"et( lf sC a '!1 Fraukl De l goose- hcer dano C.1 pJ. e Mor tnney o Apresldr l surer "S on o eonsecunpr i a d er
Jm" onribcln hsta heac a r Do 0Iderosot atubmarinoo norteameric~moo del ltlp do "f'lota" (el "Blueback" A Is 1laquiverda y el 'qBri'l" b~a nlcnl l i m l in o bla ell \ lgnra 'ri atn ie llas atraqllrsnillarn 1,11 .1WM'~era 6n ellV ln M. Gi 'gcdsh emlrnant peirtuo` ge-
B po iobldad de Ileo r a un a luerd oDo deleeo antlgnas en Cuma, (Uald- Tc''i/ Er e ln t o v o P a lo n bene i nen03 1 dr d s ni1 o ie 1 r b rp B^ inusu ln n AI d 'tun "r -nL goPHO COMO~ oilOM DEeni enn Linr Nelson lind Sert.v~lnl*aWsigo aatmr Ecl~dl tn lbiu t-o dnmtatnd utloS CllI. %| RI gewiu 1rt ico y quetral. El e aiaet elaua. '' "
ce Rs del artculo 12. los derehn) stin en relar aelones en lon asetll llero a de Hunter's Point, en Sanor anra d laF l oabo pdeoted llerode lnl M Pittne r -d II h-a-i tol A!ne reuitO rno olAe o cu her ls der Ia
K otr s p ard, m is t ner Cle ar W iC do, naoT r surlnhstadoa Turquia, a ouyat naeln triunea sel ,partamento de Marina de ouEto a Unlda El a e lfEio uen eil al estaban r. li cnt,,soo dr latao p r l.a fdee i ..- de nrldir nct i partonpo ue-
tomb,de dalegado de E. U., dijo qua pi Medl I del corriente, F lue ae antr e dlarian euotro unidad,, de emle taeo. ( lefoto AP). agreeorens. zS rllada. rrie t t s generales uvcaodo el pac kr
ptaree..e exi ltir un ....p el errIne o q Be6e a Pa+ ..... o pai sob idivino Para IuqUnoell fr eul y an lt,
Noticlas de origen hebreol dicen Bvn IPiliino oieI il-sn& isod uP0
acerca de I poscli6n de su WAda que q1le en Tt. Aviv una. bands or echo de el- l rcia de In pl itidr a e 'r t lrl d irigente, d n a a-
ortignalmenton pn sent i e n n-d ..e- Solicita M -r. Trum an del Congreso que apruebe la ley de hon Pbrs y unit 1j2 .0.lt0 el Los rusos deticnen "a d" ....... ...... pde pidit. E ogre de I roi No7.
ferene a i nversiones ext ra- En tcoas, y Bane r Barclay, llev irndose Line .su ms de In O rlin rretniu slugt lman,. s pongan fin ILI Lntago-
qu-' ......ca Iuee acula entire ci.... th .....lla ri~ a e e E U Despues Ide Ie s qua existed grande psu.m., de ooperaci6n interamericana y unificaciln de armamentos "" iiae eEU tb o seLenta y cl ....il, d+l.rm: Chi- e or.oi sIeuiiGnh ols rnrte el
balod tdijo yl d ce prrie par a le te cub-n' h- .... ....)rioa<
n amena el dxtrnJero, siendo 1cio ri = a$Ull sabro *1 texlt* del 7stesaie runa n ttaide Ml Lione-a por X. Tionninin on In PAfna. do ca bles daddel bnno I 5 r s Normln p .l- .6 In ro1.A ) lr d.-- -y-&------n olu xit etr o I. r& Flos ientes qua s encoontraban en e; Lor- Hermon Wells, ex president (It mu imoele (rnc s P- fi ..... ........................
.to ue ei t dent'o de laUnln n loeq e *al corraladts en ion denartamen- lit Universld.,l d de Indiana fit# d =- bles y necesl _, li La., habia v mnl itta do pqUa Y On,
i rn veorir en exanlsn de a aterales y alli dlespoadoi de p boldo por oS putoricades snv lcan > q In dia an o do
Indu.stries etablecinientos de otra s El Instituto dle Asuntos Interamericanos, ha Jo.xplicat tambiea qua el Export and Import Bank probable qenlamoco LB deI o"io v riflnar o amXJ A qa n l Ida en mea


^ ^Sl r S, ^ 47 ml l neg d d6 e, ,'uno dit'" .... tentnt .. ....j dea 3" dr onpat* un ton enia per., ..... ,0 ,b,,., d ,no IAvv.LalAgni ENnde SANeroFRAN",, lS p^0, .......m .UPI l n-,o, lLado elonlato m ndlto
nu am,- h47 m i m vrones de dtlatr, de. necesitar, aparte de sus gastos normaies, debe prestar especial atenc*6 n clurante el nuevo bandiap os huyeron en un taxi. eustodi ENn SAN Feros. Er t rem o ia a el anAn de yub
tr'u i hay I neniaid inal se .... b de dortoria Wervalls r l vadri eabdes El MarNna aT derenioa n ya q la I lser*t .
fYte a $ 5 .3 ,3 2 ,6 3 4 p a r t d e sa r r o l a r s u s p ro g r a m a s A fi o F is c a l a r ed es lo g p ri s ta m o s d e A mArHi nE ia n e r o le nc la y d e Iun eni .en r l ( d o to W e ll s m ir a b it In d e L A R N D E .. D E e a -i- h a c to In g u e r m
&I JgaAY privano a inwertir en el. ex- Lin comerclo en e sectorr ruse de ... or
traner- penqee msob.. Un policia Ingles irurid en Haifa Berlin cuando file detenido y Solt) LA INDUSTRIA REMOLACHERA A Flu audrenmia Integrads, priet-
lra n Dre: pete d ue le mt sm o r, c la Pe r CH iARL E SIc M C A t oB Pot ROenO F S NIP ES % oa .. I tuenelia Uea lle IR 1crid .s que fun p ur| s e na libertadl deputy s d c __u a m ,nte epst U Uch~re H H ( jya nIHfi h oI ,ra e-
6i d postt i, dad no h eneslo (C -reo aaal de in United Pir^sa torrespon l de In United Pro.ri) sufrid cuandu lo rg domararoe i, de lol r n e A lne a n girsibell disparabrand ,w IRSdn m or[urds .\w aO Sa A N FR N IC de C ...I.. ..
dr.y M iA e ne ben ch, "ntra un automril de alquiler at ricanaag. El jefo de ]a seachrn de edu enero 12 oAP i.--L n o ree l alentantes ln"
ctOs y' g0aantla-s de gegunrdad, train- WASHINGTON enfio 12 ,U,,clld. -- Eli prrwic..,, WASHINGTON mrer- 12 -,tinted) ._ F.1 presiidentc serv,,rio de Israelites. Un ca~mpesin, cael6n del goblerno miiitair nrte de In indu.strlta del atzdcar de remr, -. ,omenzrta a a.vun1arL iarti do
a so ue s alg p I.^ ep. d I oo Eatldos U n do lharre S |'rumbn cslcui co, n gro ou an -n bu menpSle sof el presupuesoo p art l ntltue del no amerieano. ..-- F.I I y r .L rp
debe proparconarles un t-ato ju no _, ,., .. _aie d la.na.e. t, ed tmarab o no ueurLero por o ets PRIMe R InchBAIxjn 1E AoH en ~
M.rinfeal4 su opinion de que lailra menre at Cuorl eau p.* Pres@puc innao ....e.. alt o Lap rropa* n n ac .id &I .ong n uva covyd, por u na veto- dt re, yiuntor men os ci es ; a litad ee LF,,anro eder" decl- ra que nrl a tR de 6o ma inde onrtlno 1A tr iIICLJUIKided _pa ils carreters del dc (jijr D yfoaW diriddo**I ConvEn copafti dal pemier el Ox n .inaugural ade denl Auambea menlltu. PonNCIBCO rnrde2 quo
cfmul odes principalea con reapecto a el Inatituto de Asunto Intern mer lenos npcesi ara m ant a quo aprob ,a In dl dl t ooperael on rrif itar In ter e q oa. el Sur de Pa .lestine trandrtar lbremente en Berliny lr didlIelk %1anon no una r el n eamao
I nto h mliones aurg en de to opoin- durante at afO fiscal que comerricri PI I de Julio. 1menronsn que fac ilarak ia uniformocidn ie Jos qrm trij.aemu d e t e~Uhe mda nthe r uaul pe oat------ Amercan d- .~ nlgi xat Una- o ulii ... .. Waa. c,. + orUD
por ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nr 1.ab Cauia de Jos handas~ ;e gMen~ne Lill^m^ "^T^ a nTrti. agc ac er ^ c~ ^ 'n gobleina culr uple. pe a, ian co Marenhal tds nes entrfrclod IRA" t mde~l.pla
S M-_ile. efolando Is tUtU- L S-13 AK apa dit &A w.stos tadm inIstratleox, porn rent os -Mtre law rep,,tlcas del He isferio Occ-de.--- 'nla ea oluclnr dolada un- cPR en desM e el traa uPo de i g can. .
I* 1 P er. dc Ingl a c:Wn do ha s olijntaa f----- se- --- -- --- ro tainr de 1 u etrinitud Lit ey4 agon e ra- l~ N N INtfG i Internmt 12 !2AP' Elwu~ ne a^ r ili ~e na. ki S Nfilinl.u mnO IN Alr fAF IT10"NOT e ro1 A ,idvio. piNcd LId[r
i t It.I m~ttro att ,,.Irouein e ~ +6 *X ~emi1n ja que ual a V16_ un infarmil faviorable. del eomUit,% do n: R._tI.. .. -Inanoti"renr., ""_.onjt_ + I U+ r~tt i.n. i-2-" ... '
Jr. I. a ocdd al o cabs-T RI CL N KTN ,N + Ld O S o lrndo par rwatar. m adlan t \ neralhlo Chlan Kl -,hrkld 'lrog'.i IOI INA gL OB- IRALIT B, I-a SAN U UUBlllirul en Am L Lu fc ^ p,.i.,, l< lV i ,-nb<... d .......n.- ', rpbicn quin
nuanoetmaoclea l rel lea l N EW YORK lenro eH. (Uneitaed) u sm"I;*"? n Oooy u e. ele wgl, d u .iia rl mn r pt en l tl- l APOYA n lp o^^r ^L ,,r o@' lrova DE" El"1*' /0 _.+ ^ "b_* '--- ". -- :..o 1 -,P" P -
qtohemid a pnrt uelad~ a eodu- qua to elalc dccuri unU s rpor- "1(e0 (n mb8 na- a'u rat el, pru"0,w<> lm sil o r~ 6tma e l 'elnaf e l la Mnns LA Tel. PAR.' EEN E DUl I -runa Inr ]t. (Unx-| plae l a 1lr dr 8 n i0( mh: .OI>F dri pi..g.. m 1. >1 mR _m.o p
itcquiet'n duntaoimnada to .Th KIo g cur l Duante el a Medal. ~ ~ ~ ~ ~ ~ o 3OLa real e r) tdlngc)lt o dt tram cl ran-tpo el' tmrodeeanaylra cunon la t prole- ye LI Taun-Jr LAIt UCB8.enr 12 d'APe iocdd 1er 1' GNU. \i'u'" A)t de' V"er d6rlt estma ncome Par-f Il. l rt<. 'en ml nci tr hn io 1i~ a irc
,,-a, =94;4- .A v.,i" re pDEw A o 4 ne le^1^ o. ^ '.uu' ,. na. do, L',e.^ ^ rpsnZ nt

dnienura de ha in erl one extrra n : ------* n* / --- ..-j iro. Bv i :L tadr.S d I cr" _.l^,^ t.. ute 'a Agna udrdi llu aCleren ". .^-i i h *" r1" ls u, / ]i 1a. m lqu a m a nd i o pera nqlrl la n eolb l mi-d d
enton er esaal e d ctormQev de la rtn- tiarec e o.l rlooustecers dl f lIl~l "*e a lo aued Iatcla Ail L/k $ee de- L k MANA A e delOd Pr en l u or~a inesm d ne mr DItll r u.l$. n fl Triev~ i ra u ert*"Po 1a l{ dr De ragnld i,,e Erto Morr untba tten. goepres nl a dm"
ta r, mr e.pfondl nt o a onde n Sco r et o qe e a ril,. I.,le e arb lunh bUK edi nc e M n adeLeric c}\ oIr >s .p o ro o igenerai l y' n e rie r m in latro
I1 em auien r^res sT i e.V n BT t ) ,.. h ", We."ad a. h r m eb n. to t o I RAK A HUI U .KIU del s oPovi o Her eo c n % d; n ,., .. .... dt, p ara rl6 puIl a0.h,
d. d lae ]Loeanct6 del 1. pta IrnBr- pnno mu no __ e' nu ma*- o o- ppneo peloi de ,.,, A. u CnRiit II SHFaL "ln~nyP o ne On p Bretatupue dr co mb 'ln d de ca it* rll~ i .; pl 1 itu ri rirvl[s. ll, I ll g bn tliM que~ t tr l. bb derln mi n y uc csulm ane as, painaerease
utlona q alo como per neesldt)a-d lncl de Je .im erct o p e ntre d ula* ytmr,m uruguox*loay e y nu np id Angtupreg uel 1 de-otbernr Pdovio E tado prelo ar nrat i roga 811 rolu<'l i az8are. Gandh iauir ... ..lma s a. -
1iada tanto a Cl~tmf iep ..... *o .... mu- .. daiet -, ?:i~i;l coa u-ld ni c qu ... ]~ o vrett vel ven .. ai. hehontan POr .. .. ....b +- ......dlc ln~ oull6q l ese ( "a pr dv.... yaa urnhi piroynt y* "ales/ 'u };a< ......ptanto qt ? lar6 que nol et..... prea o ....Soi
ftont r g mo una tutur a: pro *1 E l legsro )gyao aBl" ,d pay, ott per& ....eldom'aUlrdmnurn d e m rug e
nedo extrnaer )us-e els. der0h delu .A D Qd .goo na il"d.U nn tib~ ieetnprd~ .Q~,01 l- U Ge
all r mracm to U-n up o tailo era e dlm ""
cooI. A. itrea lln" t, arerasr en 1 .Io, oA ulsfscn hrde n e0 mri daD ra
rnllntos ,nterno o en not'mit poitr-

que aiam deterin aela y una visits dl e eortes, al 911o dei de 1art ar M c u rela toriml e, p. Ban dEle crpceco enB pi;^st 31n. y gluln en Nemanafs eno Is eIardd ietl ldeN a DI E ee b qu debo a La rtrr- parsss
ta e~onditio d bao* Ip~t lculeg k~a~do. .. ". bltola .ou e lanc 1-..lIoI rh xi _rf-> date b' ogm~fku U Qt&hn pft h-a clno 'e pr oyetone {&ocde&rU i lc uue diffpt lc n e (zd a 1 u podNU.- [ ..Ue .,jeul~ entm o de ea -rOidUr- U V YORK, enerpo. 1a e r Ape.--
le pratL~ had v ertlen one rne 1dco la~ms d reis .a.-gda ale-ratlees .ecor q ns. 7 ra ntei atomun mo n fo ficd opruannt e,, erie" u~cna }n- Ya Teal n teri nav lque elale 17 pnauaea} l' era "dei l lnto i s coi -h Li oSerai one aden azmiae s to
Pude 1 nvergircnionnes;qes efeeta ea l l ~f l rquet~ doz. nr oVaone dprelamonr ,rfri~ a \"te, rclua Ualn au ~ el el iiqa,.poor tm C one r~dnP zuc r d e coma York. de m
re ueri n rto ij st,. o c nl urn tse o t o fsclt der 2947 estuviero"ntat en 41go Sabtrael ~ d lo prma' mo x mana le Exporow y mp o s B ank co- Jola ne s de or garot s iet ln ier d te acIcu a e r rs1c ai. dareunl d on In'd ia h e I or
in p altoracaS eenJ-Keelly Ai-h as yd o I& Suit e oble nido. m e m e nto" W to "ua "u s a l si l t i
td u 'I aI.eain nestn en gritr esI u nipi a n it rEs de a d sus un i ide a r do en sac s epru dinarol Suplic a e v!ta d eg an decg d
corobodeteg ido idame E MSlvdr. Cozom s 33 due't e ntres t acer o br v ope atvs; uter el afde fs-ed irg el rll "Si em aro Ih n neesl a d e tao prstra to de .. ... .hi qu I We encian de prier MI y el "i a x"t s
Sin ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i embrgo asto precinc sonra aorxem cane191oraa 0pogoe drneelal eceak unoelpolmsd nen undeoirs uddaprI&OU u loC. eVtos lovl ite.
tt~ epmolenelCoxfl d oenodn alaurguya e~steno 'lnopoia badoarnu~Araepi- ^-"---ane dn l rtio e+ aoe e ea n Una G po. n Prns arern uaGandhi e rMoooy dflraqu tai di con el mantodelZca prt io
jen,obre t nmendtatal omo .ga lspsbldde s dat- a e ro un tecralo -v s in l aura l p reeldeneOa u US 8... PE LA. MAAN tlfI ~ l~~. .2.. Eacrle aucarer a de d4 e ~aelpurlmeo dRioste pembar i ant E'r ts aerl Mou ntbattn asl reniado.
Icuaed m nts, pais l dfo endo uae l n mic ceia nr m av tsi oire s ecncmet u u n o ucro a de Preni qu onc flena do me.. .in.nlt r"rtr ~r l~ tei.. u l O b .. .1nd .. aln e uu isd 4 mlo elbr eu l2iO: n;ld~ ,c co'/at~ il1n: :s ua lll /~~'neem~ rr lf T[ o:lle~~/ o.
de ea q neua]a comrene delomadeiralI- d eo el ento ba r evem sue elo ierno asn tr t d ENTentrAd HOY ENutr PUERTO de .8lit Prvsoa Hero "u Npierhm aptxuco ~ a /t'rsd ea."ri r en trualhuler a id n te
insnil quondos pualses nine omn oscoe 0sit dtnoasd ubl rgay ohbl liao e s dels-ucinro dpr Cubam oari eua ny ',U,,r ugu a atld . azcr "nremriao ueo
Illasn deleiracdn opre-a n pirad o senu y br del.............. .. ...ic
noads etre ncnsan 'utlo e urprsnaneaInRSneecl ..o rIhnve nrs iones AeV x rinsi~ e Gbero -" ." ... -. ,'".' A~, )a ...... de ]a" inafran" dehy elI I0 Lrami doe s cotjao uda
Canto eliomo a Ja uues :pefol eaicuDo El M nisto re gaa de ifen la Indute r ialres el co el giua) Ex s "ga- A.... "s fin ... prsntr un pryet de ley. y otr Ripnarittla daar Isecuplmeno Su ailgot
otarS pane esiwl esorev txt Is. Lugacin B isne cs eaM r na Dr~nlu tr o desti a ll h le i u.. .
qua on passqeren !1rsnssLi'Adetn t Dr.u Ga u Hoyo vome sila rin- VBT P.aNal log riA rici pals.ID NT aue iene k a Purord le L i mere Fle Ihensm dips oe s sobnd reio 1;hl dque con docto &Ynpoe e
tner esea nbaonakg ela reyer de Is MARriea Rea'LRO qeurca d traa cluyrencoI frmla s ieon lel T IsCommond ijn tyl Co ague un aum- nt .. .. prc- ace--le e 1m r eigmo I v
ne xrner inne drcod el Brstid EoMle < tune on mde corado peesrins Irpars. logo planessng a rpobrru...es enaaunetal de CU nific ChPnaaelvc .......ca ..... e .r cona obdent quel ......tarr+otr Icypar,
puebl base paegeeret n a; U n esra d e l dclu tor Bti e sdat de to fur sn frie taro desd dern- to Si Williama Georgeti Ternnant, H. lanpgetninmnnd rcn
Gu r anto Bn r eta a en eri p l Od- --bc o rienta del Urugua, Dr. bro. ier 6 eAlm dctran Planihas C.. ... E..d en O. uel n rtealz ciojdo ysrkrsulodo WASHIGTON iner. 12 .rib. .... de,* Fiiia .... Is. .......ra ..... DA IS., bliRAfiO
am; a qua se~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~d determine Insm tambtln ey Perand dezul yaifa lec hhica aye Haya quo lidrlye enfii e ouaviit e ans oantd .agu celinD- a lu larisoinla sums ada eiA ienodecagdoh
Una viitu e rea l n azlro hter eno d el nusmta 'oa e pueblatsdrtoluena usiiases 1raSmdbehc esIendiohyFu rsnaktn etn &Wetr lgrRf- S B EA U A E U U O
iss .....ime bajo tas rle .... .. rmoo .... ya, Be,, seaat no. ha Yeadod a, gi6 mi., lel goian fin' de Plan sepemisshal
Der .l Its A uvedsmoe ex ranj .. .eselncg e It... r o~e ama ndi, Qir ato blgia s r e n mancht I' ,inimoa~ el gulf t r.tmad +pe .. ..lsi ..
El ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cm doctor shoras srs aoootnriettee oRcu e b re fine Wiliupou- -lrsalcrinod Spou- UV OK nr 2(P.
T~a noYeea rpnea~i u ae e l ae e s prepre ind os lcn Prln iplo e por aelrek PRIMER EMBARreUE de Alax'A ,iiua jog La.. .... .... auere
nR% uerbi tr is ya M al qua al de ontty oun pro.b hlce~o--maz Lersantrp no nalto i ta, d ae Oomit Ereoxl neoi eiiv h IIIA e'nebeg& lr u ao ra n d e 68 illones el1o d es e
dan-. Dy poo`t an dlputcdo Ill Con-~ de co psi pa" arme Is. C io-e i ac16 lorgade nla n csmlea lohMntistu. ij eAN doActor F enosaJelreo r- 12 i+A t in rsrulnoipra
comerecmpesa sevi dos Exans1 nComer~ciall ue~~ Socu et Eloblerno, v url a] he e de signs- lt osgudoim orane uxnos yet qa tee en dap ddcE pimr mbrtuose zu r+H- scrbani qenu trcan o rronrr"l rora s
refldo`to refrere ao Iso lefuttr ep~i Iooa Ctre.~ Plecallo.oa enade' I& Beg dne Ca.nle~ ertre,
.. .eotleb a no deen 1 A p As rtn r L se I quc n i do n o is6n eue et uda actal vanz lesu .....rdo dua asg nd lo rs olc de Re ,a s Niones Uxe ivr Into- ets, su l [leg 34.i t RP IA C il po i IS ndsra e In v ..... .
d Jonivrinsqog ft an; 4,1viise ersna te d o- dct ]an gryecliones qua Vla rexi- NurAN-N .egr 12 AP mudll gr- cr d pAgr iculture Pualecint. WStHNOTO cdne eInia q g.po n a.dj C J. M eriryre sip r 12 YAP penlea deN vaYr k v L ast de iru
Etil prto c t ngit errn. u a meta oTRI delAN I.T Prau ty, an S Cub a, ndo pner encia tr d e o antik E oA co- lhm Cln Kal-shc, rrr 0E T rOaba tO1 ra PilbrauLIt v, prSANTO DaOMN 0ALpoetsa ee CAE Mis ,, fueon uprddse d
ESPA;O CO OpI A Ed nrefinderia Fit darr'inb ta d e. ;a b" 1941ltz .t rpbhaos qlee
Lrco eub esnGacaSr ate tno ,Ju Wlhin go O rde r, uue s ra Escg ltn dolo. uv1Ie el bnane rieno- AP ADmnitAin de Distit.N AD Be Ptv il ePet ioyqeR trtr ~da<' del u catgameno sain de bl anc r. r t sntna p lspo
no tro At Bado Oeg lal Sviata n otila Y ORK dnoc1.Intoed Far- nide en Ispearai f Jun e uer o R ino ardeo nS~orte de Chin vd r~ In labor de aGNU. PARA DEF isENDER deA es nIv nreIgbnl-Errui~ eerd l prI
ZI doctor, Riard preJism a cndez LsyGa i pol prices mi icns de~nbl uIn C1 t r on feu encia.- deaeuo cn r cleamchu ls baenlo enu ersalesa El aTao-Y N...E VO ]aq e c TreaD JUDos peil cl UD ADo "riertSdllyhO ue xeo en- Ca'a eeptrla m lar do 4.48.0001 '-q I-.... I de]p ogrmar se acaord pu-
0tcire~ledn de Enl Slvador Thez Una ug- antlion-la entra vitssabr us Al tmsportan- dene lts; rperiomiends pa- (cbh6i navall detr,, JR.. 1,egonif afrt-oeavcr sis ueIepiv.cetrny edetnsd iiso lecuo njso prl e "94 r .io nvsa eU e e
raonda, (Lri dllant eese dl idy), ties del ocnom i lc9A o de taIoe ra exlatn- m dijr e lpr tra PavR r tition 111 enrl nusr LI i Tal* fcuner-Jn dlAK UCEsta enero soil tAprx L L aP ley 8 quo S rt y tie re e doli l rl- s ed s, T uman ro o.- C la] d e rrc cubra n Of o us t 18 %Lnd.zl arc
MI~~~~~L Ageis Iul anr ofetLn Culantc Ad tin acidic dy aa Is.nit PUrnuguray&,l existiondo ela no,. poi badnr usra o tmte nml..eLo c e
loie F -e fs a Ji iga, do as ia pos roiltid ade de u $n ti ide dco- V ag idn slde r eat Poce.iridn Go rrno El gen era l ent c hn g e cl r et o do, a Go- esnl l dey Tierr Sfcalmnta es docirl- Ina Natinuarl Pvr on s i]e rlon le -I Moa lit dler~ cla r qen r e los ~ .4lrud m PI Ma shl ] st e gril t de lLca r ComitrR Ag-
V'roedi nents, ciden dlrla qu @ or me rl p e nremn q a ,m e rbsns n yod teu timno a rd l di u-h ecoad cudo no Pel rtdo quayor delk aeJ crgo )ae pai- ta' de td elpal ONU ase eat ebla~e unc try ZUre p ral 'k v de 198 q e fj ito priieod de ~loxrtm e rno d e mbarqu es v 1r tus I, rocr. Ins e nt"rl Li relizde art,..
xrmo se a m in lud co o djor a l o(- de tra i mon ers oin co n l eot~e r pdar IR at~al encoe s u e elabirn rchur dls, h a r e gcb l~d elo psd 4 iersd iba ser 2,00tn.,u cra I ioo olvgrr pare lpesnrm m j E cnrtrde-tra bi o
toea uveo. hdlmieae ela dotrPrfii u l o uale avncodsesnod-qE nm4ns9 m~nanees de aaae. -f ntl d etn la Ricor p-4 r ta ie ano ps~ d oar -s eiirr-1frl irlaoi 2cnaopl
aSI A EQ EH KEOR D U entraa N enking, tr ti s .... unplptr reini Iniad prdeco WilPa/rirsdeeatibrnnaulilrseln
gomano6 a] doctorg Jmre z Casditillo~ de su pl a*dsevlinoa redade esltud esyer.s en La Hbnaml nor rcei y ) a c apitaldl tar I'plac rc rt iooP e h~- a caala ot~ eiaa o/l\ari ne"~aim nee ]pal
vignifipta tado a pot ~ m1 or en Pu l soc i atlt de fmr anc s dere IGsr| eocipiv- en.ituiol ni I enite Prees futreh con-
blke~~ldn I & cua de }t Ib R S c loses, h oi erst, m qu~ na d ala depuelor uruCEK A DE Lno M Rhab L L ov da .id es ot G cairrrsas -( a vit i o o be h n o .. .. __ __j trn u i ... Las v.0 allre ed6a '.... tkxme DR a, o ild e
143 g~ ogl~no delgen sc lbs. ispira a en~ Por tuns pare ) aOR `1 0l\ riosde, pert) utm ixnoen er la Jeuay ~ n y el rden e- .. ..rc de Indebeg itaregandd q l a, 1sions, l; 'n rorte m uevarrox f oueronre
io p r hse n r p e ta do no eecli n o nsa nt aut'Vlaj de 311 7 rlgantan+ a uIO N. onfero e tn a-c wpu rodi oi roa u A v i v. IAorga a de inm dl to iein o drr q e puei F.tden T. [Jna', no: n m dfq e e l a"d aa Iq il a ps bld d d
"rue tla] ta i lo a es ~lt l suera I )as .im s .0 qu 'j & joi tr -- en iglarn Evc nsul 8 ar i l~a l de In n -MukdaIs ba r A of~ en r Rita Provis- onal on manlfe stacione a If u r n he- e gt razon' qij' jus iomuidn hnil-
13 Im~tlmo .v~te n. l uide e o, W ai oreg, de i nua flu ncias etel ore c N o- en uN e e Yorla t caisa' grn as nac oni isaahn dh In Marina Br l c has ti er c etllB leg afi lar Moh h r tok arl gsion ij c s e h lmrp .dPue to Rico Mpnie st or an ROcOrtAr Do -i Do nlntenoer s ayhastn~i a y u Cunbae
eCsrln an Ist~o Picvd. ein i tLT MAhY qu vl l pned-tlm tlnpeapr, iea eah r ac brade o k. mera de oeiedn de oransm y/L ,4rp/ler l."'-A v D' lit ll pormdee ine manMdd I d rgna a e epeenate
m tlr Imdlnh'a m oodocrt-rt ionade s ,d e Laa, ] tlbg' 0 t Ioa n.l PaLn MANO BRAJ31LERO dee Pln ne t- l a j~ eotl n divao lax, Besof Ta eln 1 t l Co rnillacnr 1. r oycaotr ot- inh~r n t i a hco n
C~d. et ctlurAenlaas tdoel prktadlo no s lo ine uyvtenA t me1i t Maa~. dlRnde h uay em ea- al u d rcnt nnaa n- E ldel lnta Prdsiment. xiue nmtgracuo peebvntr or a er/cO pHte uboae~a .ic~oaec~el sedni
pud l / n el rnB e- bloem an general. d oor Bette/ madat de Is r aateguraarniuroetno srilA& inpib i uil, lri, d prrcill R
Gr n B etfa l caqe e eesrohc m nom to en Inurs Puertldio. do e~o e-mn~ aTnn el Pnortina deen e, a d .O nn reonsdes tareilalin extin p revWI o Y i BOC Dhia'fir nd o l ue dVs n o lose oben lhu qig a" dr' .a ayupta lua' nstiman fim pada
en ~ ~ ~ ~ ~ ra nunor Liens Is. prpodea i qu cinc do s t nav m, cl ~ iot e. nooa hprep .omlta av r ed & ant prbnDciplo ata del r n0pilnca dEMB R WPErk A, ZUCALR~ -fal--cmx s, olm. Flon1ddpt uar~l
ReI lill'i ]aMde sala r&InRey e n- citron lia rs No healddya Ipf trl~ tinesudc obd l "eR N 1A1, a st rod0l mn nad tcionalsa an~ ao eri l E pec al. Dero Is cffnta ivr, dDE FILIPdI m NAS Vbnp,-'oJ and nbrg[co d nelare s qu a .s ifrade 6,8 C milfnd ealones n o r,
clog Illcan s ldnte J ot taeaDe lon 9 ultr a iu iklnm Can ,t u cm mbri y del pre m uier oe l, u d Gmrt d- T -ig labrae 1 de Il Amar'ubles -donstidt orl ona S A rN FRrrc ur.C o sh a,, danro d12u~ AVroemmsla
I~s~n~llhaUm SOIIZ d non An be n Pdeas ded quie k t- dib cuot. di re nm le nt n el ol~l. l ot resom l ucn del `rldr,k Na Pio ttn a Mo ea dUeR 31ai P R OA S EN Fia u "1 Pla earhite sm no-rai~trqa illete
lla~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~'" etsm Ka `lfeN0.hda ein lro 12 0 d 'I'dul 1+ Mr Palestine. WASHINGTON, n ull lllits # n l bDroa a12b -(APm tfpue ndaanlotriI[l.o oqe. Punk) de lnnt. viuso e t st deln notasuiis
Z ..lsrr .mtdnde In later a. Su M a stda n 1 i itrL 1 -0 CI I 91.1oe qu gIaelnam, Fee llkt NAN kn Ft it oe brtfne J lee rol n ~ ed e I N .su eeuin e a gsd .n ~ ;d ms o Um o u a ert


Ciento entorce ailos a] srviddp de los hw v% ieto moderadit Y Irpcoxde Est,- \ f *- ^ ^- \ S ? 1'0^^ "^!^.1 '
^ ~~ ~ ~ ....... ............. de, ...... ....r T n T .U A D I \ N ^ ^ S ^ ^ H
6nac~l ..,a nl y PA.l, de nt ] nts *hA
' E! rlodico rmaia ntiguo de hnbia sIa- ) ,d. I I I ru 9n I I 1r L\,- n.
Utello .- 6 '\^. i e lr l JiJu .jrl ,, I .f*,,P Ih\AiMA R -1 .1 T Id Ya -
*mento d *ro en rotograbad'o. El periodismo es em lo externo un* profesin ., en lo intenoh un sacerdocio.>-)-PEPIN RIVERO. \ ... .. -----------o-----s -- ----

. 4 AGINA ID)S .- --.,-- LAI:+ A -M n L,1.\LE.G1Lr% U.. -".+
''s='e" ,, .-i-^ '* 1_/*- Hacieada Sectores -
Informaciones R a d i a-le-s E S U E N I N F 0 R M A T I V- 0 vlrNC<, HOY I
.. I.- 1 Wx S UTURO- Profesinals
Per Albo Girt ~En eas, fecha vneert ela plaza -------- -
Viajero" Vida Civil G21cdta Official Tribunales paaOlunlaril el ibut. pr J.RLiGo
.I.... ,_ .. _. pt.arlde I-,, ao oaas d el-Pa- ,
_. .,o, .F~j NW ,,doetra-,,.. L, Vi- .Musial e E, Le bCL,: '.kA, CO+' L GRUN_ A A^ _m + R = ON DEL- L ..'m 1. "DR :L08 I, ?_ d~o di.l.emr,, q.Y--+/ arrinan r .. .. .
I greso d e o1 m c ro r e P r ,ma n t ,- del Norte, di, 7A. Dec t .. .... Ad. ano urtado contra n Ii ofic f e antes de W ..S.. .. "--
,Is, ld a i CMQ. w I* r C Q. ... mentem enLaabanan part 6eron s entencia declarando con]lUp r el at duVlt o. a .m..M e J -U_ = b (ial' r a mendoes; +M nuel +IRe m a i l d C-. Hitor.+ ead es oIC t.I" L .
-21Elisit do Aideha Garcia,. _E pAimp ishbado -Lucia Pasara "lt. r~eofta`1etvodUs oa~es .P.Ordlaa rrtcurao 04e6 adpelals`on tableelo y can rai aalla dited renJn con'tra, Zens Cruz, des1*"- *--m2 mantes proximo/'2. serkat el n- Ailjsic" a An* Arive do
-E. t aum, rxm bd.-ui o eeao cI di rvoaco en is enncA. cpla.a presentaft poreldoctrif UXt jai contra Antonio He R441110' d(-,." ai~ lIpet aaR~i c *A u
U c m iltd t f La m m rs ,,era 416 *I 01 n a ..acion s a dich o C o nt r u ,. d e clear ae co n lu i r e r a n t mIa n2 B a ra u4oo m ,o ,n dote .TMaL t ^ P^o ^. "eriW .s P i,- e tc I I...--t W e e
Radio Pfrmam Metropolitn praHos. I- '.H I do ettablecids, par Aed",i =arr SAIEDA Cnoaoi P" lftr, aS. LcontrA.-ernlldo Bt ez: de Jos suicides y W10.,,- tW4>t M9 1W .
K d Gala Mt opR r-e LCNS +OANADERO Moerrtoont oCarmeen thrndez Me- atianailento deuncnonrlym.. .. ... .... teroria. Victor M. Parris,-=-6.- del expresado Ies.....%, hcindoo Olr ual a G iz
.Irt coo Lily Pot .ML 11 z n,.n Vulud de MilB t. nialandio so plead(ox del Etelldo. = ju i ncdente de nuUdNWcl-, retentores an 1"' cit&d oficirta. >" ,. >
: "CladgiMn A J coo o f C om n *comp ntaos d< iiu rspec r. -renrus 0 eti s 17 1 rI a tofo dtoalegal. rin t e IsltRABAJO: B olu ol6n rcl .ndo Ia p Javt er Boudet Cow .ra Y el iunrs por ser el 25 do oin- l i."a do j* x -ON. -
lipSao Mario M .rtinez -Pregr.. del ..-Sel cZ number 206, deacwt5 go.elo--trli Jos l ,.gi.).+ con elo .- -typrewd Ito SW
....L G .-...-........ ... .... .. ^^ o rd e ..... ..... ....... .. ter ... .. 1 .. ....... an dei resporSe vlle ^RadioePp u pae- ,-- .7 p,, c,, ,-e ,pm e.-
I ..o e sar&.. .6 l 10 .,n r ,,rlr mm\ . g i_-o e l edoeS J. A hfon Bu gr e- read .y d p 006 de h l:. p ro l o tn o s c ^-~ -------- del genera --- ~ use nninCOX Cecil Boyte 4lulenes Ilemnrc a 'Cabo -^ i.*", T jiv nefectas det I& pLHle 6n de )as re~so- SA segundo: MRon Bacardli 3do diefembre. ^"' ___
El ftltcoqu j st&7 ~ I<> un ^ ^cs e gnd vi c tunaCl xoea otrd a eee .1ticionesS ^ 116v11197 resoluoS~ ^ __8B~ ~ c scOE I^d H d

+eni.f del CITCu,) C.MQ ...... ... ".'"' po I,ru p nirnporlvl t rum2 OB ; .... e+ ... ,* t. ... .. ...... ... ckM8 dt ll CcSon del +tIcio ircoon Public qu I n+ e ur +. ies mmB^ o_ el cxl_+mco
E,'n md clr. ic t>- bo re"ermo Lia ade l-s'co1nsidor o s, e p Franciseco-Au--- dl. C ] a l cor nt ail jisloploo hofue.- t. s agl. 4.L; ,+; 0 :. : +..0orde ..von Po or.9 ~- -c.le Alcohol+ I '',,+ ,+ ; o + ,g' + + Ia. ., J" + +onz W/ i seh+ ,.o r q em, dirctorgeneal b. h, a t o nvOC24?'+a. a a' o nca +,
6n.+ u see 'ri In t l de l e r~oto 304 t : ie 9 4 P e e ee --, l ,o aeroveo; Pornode G ladys ,.J..- R olldsm le
tie ter eson d a [ o dreham .; Z.p 10l r vC i h:.+ os d CI RW ao B gR0 vere ca, docemeaftan u di -zpar iteoy oroslorer"+d Mato edr cy I Jos, Guz an, mtodo.. :ndo,.de- LosIetgrlt+ ro I r emlo +2 Rodo.ifot (


--n^ is\ rz por my uomlnauez y Emln" l~lrm su5a% US spar^ epo-- + --- -- ^ r c+, ..v--- -- -r -)l .........r ,d ,+ '[l+ % & v-+ 1KC1na .,o.--,
grave dell Brios ondatc oni Au-hr coc Lasu^ pS aelegados cubancs at Cota ciento .ds de^ Iamod *ror60gcid, y .cda t re e v5
pun iiS ^ilini- P.io ref-l : P~l a r Nla~r k me nl soO~ r ues eer an"* LIMA',<* de dao oreo an dtbesa Oportun id a- = id MtodPrn U. t ia ns JiAn ez Agusti Prptuo; ,~o d, I'~o~o t eioC-"^.morqes rins
Z on-w de u ru ll V nm i. F CM *^ 4,, Peru,. yatco partm IaaS-ia viaOD0 sAR i rel, ru 6es gueio s sB.lu O M Cita 1 I3 ate nirbr o dtonA e I" fPoler l do y el sta o yoo Cont ra l ult t: M- Ish.ex t Ell d C aiiy eerano. M &lMn Un e2CL in gr. 'b aalo A Iarf ut capital Portland. I"" "y ^ 63 d nl xat ti o fo ;a dn uncls. fl e*tdto ul B ri ut u lPe ra cif Pubica quo, IaeuK e nm i anlo 1117uc- su tsora ne le pa anct M yc c rI ll-


ni r,, Ou.., o, lan o .. i irlto i .eP, Trtp4uIc p. ra orques de cuar- Pri c Luegntc deq auev ,,. ,mm.r eie .- -eil.o y tn cuyo i., 0OcOdo 1io A6 por eltlo s d m enl la ie s.+. b anloe y puebo ep Eenersl plra eue inclUldOeos ls pendlc, la nots, La
LOcUtar: Jl o .A. Oepn doa c t' ..... baron el domingo or 1".a nIoc-e oi t. 1 ., fl .de PJMdo, Dr. Jaoun ttndole qu .. .e ra& a Slnta Iuel e, al ,la abunda: re -au. slr.... o n r .......el ornximo ao m l Eo 18 dbOlog r fia el indice y za. 0.bia de
DiPtoP: Joe R .. Goula. |:OD JorI e Roch. (pl nlel) AllceL deletaoe arso CntroeO a la Conleren- Folicda, depo esto la auma oe Cal3 e sn nuero, renencda de Juan ear os.Ila;- Francisco duaneB, lealonf rt i y .. .. i, 'nt i--ateras nro n"dra exceoer dt cua-
i selora I u cuar eon Genearael e --.J--- 4 d Llo....-rt cta de .Oome. rc o y. Empl aefo, l E eylte luga., dnonde.. sote ome.+n-t nero se hOban, reuno varts In por culp; E.I .Valdt, leiion : Eu-I "I Con-n 21 hem e o.tM.V urocdntc pognnas escrdtaj! a mc qur-
>ln -'ra~iu o~ecl6aye, a las t *Gise Y ulua cRre delDegio del polne r l.d Lreliev ia reptc-d poro *Ia precitr loi edisplscia ~ onez diius aapaerdre durebo Hmadz o o uap. durne eolon pqsal 1947.a Poalm 11p del laqmad PI. i


ado w Ing, rlnra a refnf n nel Dr. I-Y.l .i-tlerre. l o, Rpaur ,arDueli, y e n Gl de acu l ueii .utor .ebasta y 1 de Ju A L: Ram Jn eso r el ...... d Juan o e pae me ocAo yd meda p-
m ... en na tliIa mtmla col s1, Pr.....ons ct..... (Rktch), frascoDo. Pcnal nda z e .eiazao y ele l cdtario, ldente en H ..enrrera .5. ltrel Io ,. ala Toercera:. Eubac o nt Moraleu.% O..+r dlll., que ev a r.... undador y po r- ilnde puiog l ,i esahs de vesn ..-
d de acri t a gEriio -"rant... que t" 1I&,oletin of al br'da iLi Ploen' P" ... a_ ) hlst G volii en ml. Blh, B, at.l.ar.... Curse, nrl La Tinbtn e el JuI i ado d Pr lmen tP Reyes. galaPs; .Cere Uno Alfon lo y otto, m Iuert. & 3.--Cad autor marC rA .u .obra
Lospaeltndo au dehlde A elm O ar- IBL:,| tBolitin+ Inor ....ttvn O <~ntlnlei n~x~can q|u noaee nletsrn de JEdnccl~n, ,1.... -'" "- "- 1 0 ditom io aeo. +e tramlta 0otro exPedlente que 0a B.nrque ^osmta Pti. v.ci+. I a) Cu art;Dniel santoi, eta- (iiffallh a Bla pai VEINTIDOS) sobre oerrado y iacrado que confer,-
I-a H & I suienpEa DosSgezy E. C t y _i m incia agatif, ,i r ls yO ua Lg d ac e"
"- p..... po t I*0 OandA, COrs TA aah.a .e rHn- e su o as quo y. AS.- e 6amo s eM, ltao ril. a exproplia la en d .A la Po l ida ,o'- ties- ro.o ; M anuel Mretin, hu rto; A ni; iarae legislatur|.e a] p'y artu," 1 Edcr io Baeauera sely (Par
W del u, aodl iet. da exe0.n.e_ ." c o ip ..de" Wa elter aedlo o.e, .^ eB ra,e l he -isb,- .2 1048111410;M oraei d e? deo- dco ,ero ueatnan ol et. tgLO iriendT. O P.- "e >eeilad p.rn .t re- oir al
: 4;o ayG I c.b.a rr aa, n ue._ o <' :I*5 Ta Oa~or nona.de J. aaa;r__rnel dIsa yo rd.n, "..Ir -- :' 7:00 I';g2 T ,a clnm ycua,_omtn p rloM rld ARTIo N PARA NUBVA a1it ado* e'n'a' Naul ,W .pre8nda ppr var de 110 I ley l a 1has; o.ta, .rou d guez, 1---- I:l8 y :., C.-t+. = C....... PA+RT O Re A N UB WA R1 AI O" D O mer OOIn C 1a -DE PAl-Du ....PRS"ION AS.... oacclJn por s motlv proletaric i Osnana ^zroyi, p;ntrez y zcoutlo- n "ei Stul emay pruner r -
Petra. r -- li-aBa-rio. uncia, par s 28_bera oc im. _A.vd.rn .a .l., -. O" r e b. I U.m. ADO u oe den lIt scdreta, diAe Pisn1on ert d 'e Juan Pajitor 8tler, tent neia de r .I que .,pr .adenta..a.la dIder cJ n l-,iOn de O A orla; Lo( autor&s quel
clan I .. roenturl.Ped'ro l eg s :35 y :a rinsrum elnlt*) por la miama va .partleron rum o DIA ] ab eCa prelMZito..e U t de" -e-no d e Prin Pess,-nu. --o Juea -ern .Anelmo se- ree l a,, a m.. de.,0 obrai r n- ut r adeu16b0)ospot coreI detg-
--.-, -- _. _-..... yog ^"* "'^ ^ 3():,l y' .+. r+,+,y. ," ^rrtn, a Nueva Orlean. 1olKuln]e p- EXHORT(S:' De Re Oalt COB el c uM artinezCa-Io 7:30 Poreumast.y.t a d vtt o rnl ea'y ra- taJeroal HUda ]0.P Prank I ntoi, taro do Rs a" Martnet Mortlla,1 n- r;clon ae, ro 214 -uas h.Pe. n'd Iea Fuerda; JoG a Aced o y otrat coAc- -I- naoulens e deberq a dar el reribo.
Bty..fqu _dlri__.Uollna~a -,, Ownl de ,+ .,.t......, .,. Olor~ia ao.nU ..Sil trglo. _.MilueZ. tr; e- Aijaeran-e, en +bategtaro, o pcwro actUlption de MwlfMl,_artlne. Oa 1. ,;, y ",.,; ;X'vp^ c~ult y e., or- Mu ri0 8uart. Bant.og Orlat01alJ Y Prrnean O~rS.e'l orte eeldo +alg.--a ,erct.- h uel~a lllcita .alvador iret y ltnonn.e ./.+ m r po ..a c,. allad de .la de )a obra vencera a ?as dooe m.
",^0 --- 11,u, ,,0 ^ ,,,...^.,.. ,o ,U* D.. R O; .*-'i .n.' ,.,-';;" % J+' ""P% .*+ ^^ ^^V'et :P h e crr.n d., ^^ ^e 1 ^.- o;,+ b +
E'n7 o nu .... Losal de.i dru, Mniu-tri v, h- C dir en .^ ^r at pr remgatr cI- sa c i
C e tad n 'a a d oo e nl Mimn. e- oxyMril o* A ai. Rdf Ae i. '53, 1 533: d~ne L i tamn vrA s IOmA 8w1 Den uncian o q -n es .P i a, poult, sa ell r- ds er, d miirdo eolco erOinay '


ill 7,45ta m trl rau ./o ru ,ct a dc0meo-tsrl o c Por deNuv-- a Orla earbns Oyes e A iokvnd ar e-.

Toinaran pant* en ear. suQ1"D Saani. Qulano. oeiip ,muar Ollx a, y Al mo fOniamle co, e a Juana Vaziue z bianca, Campanario, 0ti. d R A'riniJo A ArtohL D BKu
lu aopran. tI Monl 1 Y Di" s..da T nm Noa kI. varo 2aldivnr.sora e h elos: loa ar too : A ntonfoi yo ulloermo GD tor.J Andrta Diab Rerue, l aprq,. bl..oa ^ er mno tc et-tai e D IOGU.B]A D | r7.No se devolver1 ningurt de lo0
rah';p1a. l qu" canr' /m ll,.un ,. ...... .'*rl" Ln" +'an+,.. medlo Ba~rt~oli Sva Lt-n. al-]ea contra Mario peblen al StS; Ou,- co, XttreiSa, egu nd'o :'T l O N I ,o e se PSrenten Todo
dela* i ostn R.a ,oT1spoaconu~t* dt I 1 : Ro p. m. 1 M..a Bnm Aia ]ntlr- rector del Contes NaIConal de TU- lle0mo y Antonio s on s .ade $ontra Hes ninia Maria Altenl a d an dCo- Azcta ar e ua, EC.omancy nri dino 1e| ellos i e cg servant en el Archtvo dt
e ao cubano, mericnRl y Jolt -parcl os o a el Oorlegde. I Aadiot. -so :" y lo par linear o B sable, r c r p. r o e Ct r 2 a s Wr ites
ofrecI, 61 L a m. o I ariJfa Emer po Med...r del Dr. R)+ .m afael o deOperrte. F. dmrt Juanro .m~~lano, con. tip-el .el uinaman papicarron
crle o 8J1~e re~t. m 1:0 .m Ntee eerl R ubto y a rgue lat y Mmi Ol-dlt saue DI tl dot or SeRAN tOY hy 1ULTdo x a orRainn. OBto, re- LealB este eertaquan&a condut.ron con
Z ; de Is Ern u- Magnified a -, O ih aonde Muo d de -o 00 uo \s Y Mediapar
I -9:0 rvarx ubno.cSlehofas Y. ProinlneloaOknf'eretrl doeteenHereo25 a r 18 eo S l& Toret


d= .d A artists c, U5co Per1 u -6 y p c An- sidente de in.ta.rps, e I pa.i-z y dte o d e bnr? ellatd00
*r pb r ln o. capl ^ l du. 10:2 Ro le -inom tv e E M i I nor:m munertert 1a T -- .lno.I oo 1.rrcrte ij~ er ^. Cdo a aub toar per : ca dfn al
' u im ex P n sua.., 4u@ KLM tN o Prancc o r I~de a, vi'sr osd Soql. DOtaCTOR de PMl ,Cnto sereaNOHi do be M A rcla; 0 P r~ Sos caluno i obeda. ko -~l ____^ 3AM P A ,oed crelam&a ode
dal l opunta ntoe ~ -*^" PoiseC~ ni m in do IB Fdiecl -a o- V Iya aCnccDOomJpaharrt a rde lUa npla ebt o.ta La U in Ltna^ mp S ^ ^ t M L ~ A ga o .R d~ R di ue e nn -
-B' BnrQS~ r""10:35' canci*n';?*, E pl C A llmv tgiht3BEaers C dilaniic AMO se,, tr'* t otr *^o elrp dintl qu a io& PEnriqe, Acst a Pon t. bla c i, B-lonls d B(uIrt a Daniel1 Sa tt Ist ------------ 2 D nr e ne ej n

1 n I"^^n-. r..vm>.. Scm". ^ Ar d M por, v>. s n con B ABtR: yx qe Cn n ood ni 23. tAtl d iJ B uRra go;.. o, Jose"- O ho J c qaon td -
1100 Crando.- obrap musleales. ain eusalan dn cuan !noarteysfo- sa ~ts oi~n u


A yl pinVrior an de la cretarlao le. Ml -ela u Mistmo m o B, Mlenes droManuel Moa retin N M AARc 8' d emi a. eubey son adi e concur.

--------ruit -BBA +KJU tIAn \ ert flaj M ria ulM Cre bllenat 'y M a e o t rIndttia cu onr ,a U4 el expd en-i e do. Mua o niuesdn Arment Ir ao c, bro Moal es elev6a un inom a Goenad, DR.--E dAIA A PcernBT 8'V^ l rA a u n prbllca a!
o Rodtio aA..io ._HOY. I 'o AiePric a nDoy Hueroy St -i n Gl oriab8n3 p ra J os la r i, c Oar-e cM-abon cillo porreoexona Ru Jo saf..1oe ais, ,i n, L.A** A eaM- prm h! r A f1^ ^ de y oh p ta -
p.mp 1 1: a Y rt Juan pard el 1161024.ASalOAAMHerandmtz, d an uiao l or vrier Salk de |o J nt en 10 o- Delnra-d ud S br'.. I, pini clo s a era n tregeedad on
mrA lnn' de1 Ia, -a e pretliseldn Is e+dsAca dema(u o
k iR ^ .8*r"*q^; ^.o. eat e^irl 7 bo a Mexicon loz a]l~te X ado *Leri : C~om ^ resula Po d S ^e as -d .A meIs p olli lstdl6 Dieg o Ga r-b M" l v Hanue ~ l e .n queto An o i en t del 10irc 2 o de Bele VArtes ,d ^ ? uab~ ~ eno p
<,'l, ll s r 10,i.*tt "o c bi 'U O Rafael 11 ]Op Jo l Mar.a- "I .aI rea a expropl a r n a rs r acine rre, 13 aot, dd GCeroroe man. no cntan a tGesolu- Rio y San a t sk- py 1Ar e dtio p erram Al o h OP-
EIIT 61s N ticas 7Jcrntnorria no*, 1 |4rS.- m e t a .Isgnoa ro. de all an id B o r re olbn afei o Are, u gr qu ( an/ redo y pot st formCoto I Pep, A.n4 .-ReUtn yrai. 'ljl. cobe ent &, pna rarcid nl de Mo e A-902d cul d aeIta rermons m i enan-
Poll~a ,rse M~r. ~ s..-511 P R+ ,PRbNE AllUdW a &ull.osulo.. .pre nd o 1S ley Am er135ican ot ltavi o ; c Ro.--'gue trlnb'de lue artistesreays
A:, y9r: l5. CCatoB l Cuin C. -- >a 'l a d-4 Z t e la RubCase r o n1 Arela (ihac en1:.31 F hainolve da>*. cat edro.' za*-- -- 'o ~ i 0 Cn DPl 4hn+d d 'ela d Pr ) nin w la.. L T- me________tu__________,__ Hospital' Clebrudo, .. Un. A-t7na, marall pNo-cmoaprntsao
'*'* ynr:49 Aen, al12a E nn o i tl.. enn ue} PvelnIt o Jmdl& y pmla de P rado- -ta 'S -, birtude Ter- a e del re de Jun. d
11131 C odnsro eAsul. si taCIa P Ysnd U11: 1 t401 il 31X8 T D gt IC u Rnaba o S N.L. n ts crCen t so de o uarro P1d o Ju noP s19r50 .--,tenscia dn el ca p eso--- a Ia deAel-
1.8i0 B ndo. Bo7l e.0era m Crlo. m, A L NAIAA s ArrmposMn dt Mnezade raca ieO-K B ge nd)oatJ mit- Aon Mirid 445 . . A- a. conor0 8. ralomena q aore-
Us ,t, M ornl lr B ujnf e d Ha pl- m vallo| *r HIId |oa HlW l e trom era:cw r tu mi 8 rr -H [.on | o .. r J P .r dnL u la ccJd el premro
des... H| i-e tato o dpd eon la ext NL M AMarTt Enez Mora--Un-~-c---r-in-d-e--cacur
?lri Gol Sr Rogues, prop per* quon, ne redsonia Venint er -ero ICana y N Cmero" Tenfono cost 60 y ull Lulest LAP"dO P n. Iit I I tel?, I i*6 Y lete (l e. Or eg al tr entrat* del .* CIO r- C y oncr a yii Oq e d e- lo de la o-6M1 lle Ic- aTa O ce
LI1:0( ,. Luoi ,mI all. 1h *moo- i I ^ E SUl M aJul del a10 delo n t uanl, a lag m ovi de la r m ia ,H t l r dMrpd- n n l p y Tegpil o-363 p-setd p eo h
ar y ,lvad ul OU"aa eCL pR Ti aDE P ar t eZo, notre J i Jer*nito 8ei dede9d San Jo0e 7 . .
11"1: y 10 demlno r,nisnt e ., er; et --1tn "i do, aist o Beano, call eM r oaror,a atn, iano, HoSilva d, Or r no Jesfls. de % 1os m n emo aei adt o C has.te "' 1 del ar-05 nept! An Y Vuy
?a proga c u*r .l drt ,oc dd 6or s1 he rm a I y Oqendo -83 n deleoie A ; an y ea.0 e i
,fr.io e ,a tsd; eprofesor JuanE r;ael mo tjdo oeIu tllddblidloos q dc- au, reside eIn rrc enapppua. PaJ Tre & rel, 8 .C A 802. 1.--7 Ia I P Aa-dem, en seiool -
1123n elnCi n rolta d. l> -u7o n p Ma N y| Ml bla e rnIsqui at iene n la Iru nte deacrdip- -lo R 4 oybMai.,ri. u ., Ens i ) Tr uienal dSupre m o :, y Sala de .- H-a7_ ned qe Ce ailer endla,
M WujO, Lmlo M rp.o P C dr Mentnde Mionmi ndOer 1 Diu y que 'a ** Dr""" di a na nntril a en d e c onmr E O.-Rellly 115 .. . A-222u
elmor in I. Urt r i e: Milo d Act^i r1. Td .l e lrie c asar a acalioea Y drbla d nermnodeAnorusCub61 LasA ari .e Aevnd" o tr S p:an anue y AetniooerC .co alr- e-9 #u ose Dorreio ni.r ent a i"',0
:MQ, a ladrI., cork -.c}io 7,19" m E r ll .* p ^j Jos d L wa e l nlo de .Stentes, effno 209 e u a -- a -- t mOnana en d stes 5S eA l be LoeranPtio; *e d atac-no r
13'NogCJ-s-- rstle o qGlW- -711 i Allr Cui' PF-0 ARF-uh t hcm -SrON PA A ME O l a ]errrI a w-o, U sa ta- Rodrigu tez A lt lf- I _Ppaeu 'q ls are u
rreanlr le -yn ....d eC" "X .... ..J.......... Mnr a] Y paerta Rie ar ino ydi Sen t 1 Lt ade I de Rlo Gard o Abed contra .An- ue A. MENOCA no re e ur er o
;B DI Simugl f1vor y A t- on i tz n un p rodro L d Sfl e an M riu, a D& queta Ccrbpuv do, en Rue rtoiPrincJ u Ao EL y JLM ari M 5 ei dlpaoma y er d n r ede.
C.Ia, sop rano@ LM mant..0P + Laf aamo Sanchrzrd et e libr a *1 det nind a __eN ,- Mar r ltI Dtdutdema Ortep or.. h 1am pey Emoedradon2l, o y M-324 br s l u cae a l.l Mo -
" uemn, el f 'ot ID 9:r0op M m.'bL&.r OeRhor eA e'o+ mOrIlead o Y lanteto io a ci. f. <. ca s n de "^ e xtraFJE. dBla Mnc co New an 23 No. 81 U-6 o r en l act.
u 41 Neltr C l rrecttoer Idetlnmebla s d el 4,9 I 1n- o, O-Ria 6ereY 181 a coo. H reo L yMael .tatsulr.-i e rn pctiMont es C man ........N a-625 cu se c srrir uLrsonas]o dey e,
1 :t t~nm ' irsulo In ee C.brn. pr oduc 01A eicn.b eytlssy Jod, ae JosR A Lw 1o- an e G hiier &Ia NoBerte. Rl o ss J i- l aftoss,^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ bCal'e 17iic No.rR 28 nr P-OIa cdm a t ,", ." I^E
rerWAMAnd mY, eraonyn1. 0 a* s. I ,i-.13 A. m. T Mohlo Yd Merpe Ma.,yCeS Area de fberto can de- Mum.ento al e Ide10Cintfal:anuGr D a Nos5. M R-48 ,a e rson "Ouasquba ne o r.ex-
1ribe ChMSicha z r at lls CO M O I G rra- 1 0 P Nciit e dt ub o y n w Arr liQ m o e e eZ 299RE U R .N H 2 O nY unL A C eO or- y c ia. tequn d ez e racibn p rm, & dera t OmISPO RT y A GnUIqu M 12 9tS rar~~ a~ o e e e
c u w a c t u, r i . r a a l s d oW O Ne n t e d eCa o5 1 .10:I n s i I IA B ern a r d o e c t orC r uzA Pa tisU N4CIE" O b re ly a sel~ s : f a l t J b m sza. M a nu erB 1 F -iqu e y 1 ., un a 4 .3iowdes t c r a Re p n s e c n d, tc o n 1 .xi a x
11:15 P. o e rdil C n a .. ..AT e d u ia e 18D E o gu z e tn s ule m o M r i :dlc e ln n c s ra p rq a n s
24Irta y olm? mno nm O6or Luis Sdio nade'1rea de e o msh' a $, pdr ora a fftunde yPro.ms, -W. ttvu d nm
_.i. r. iva ln ubans: @1e .l 0!". M-aEg +dale aR uiz E L4Ram s, U Aw idn s dsul 0 AnBut raoni robPr ande ost. -l G ,uldo y l n sepa yl o m ple ads de onAcratxu odemm
,U p e l aalz P u e nt e. lI ,re i nd elb lbne a Mu er. R Vf e e r e a in m a b i l e st l ed icl e n o s e r c id e blanoM n t -0 M n de z ,nog i y B a r c e l o n a .- M -8I1 0 a A c d eie n a e l e l mes on t I so p ro l b e t

1. .-ir A/brtn Oonau ti^o, nos, Aristdees ainnebia ,4 tTs- norroes'y enfuerois. -7836
SoQ In u lnl eI Im-rt. Apodecg y.ReviiagCa A-I6 o toss enSedicen u pr eml a m'c 1
Adoi nuy s atO ha bo pok t, enut P ero- ontMsgne Ame.5erels G3 iano yMo"les-elebe.
1:es 11 e nl n e 'rf.01 Nv els, f mo s-EI e) dede e l e s t ehohaL convJd +uf re`; 106oer o, H 1 a ca n o i o E n sto N c]E S . M-4 9 i o abnsitit, en o un r diploma.

1reinte d ,J,"e,,"p *.daza a l 42r&o- Viratu Ramrz Snde; 15n -M-4"ps";
mi P o i a s h d rclitli I .d ljn r u r .lg I d~ rae aono d t~&,e los mia u ViC. Ga ca.CI c reo i445,J d R. B....AYN.9111Fca-9 n6 em e plaeno d. Ian o en] nedii t q e .

2"I, A1164t. rl ta roAd e M l S de 10 0 i n Plorencia y aW yda hors, de IS Marein a.

(*^- ,Mnl Udire* *n* *H" o- ei i y eut~ mJ l cr" 'a DED PA R y-gi l* N A STAN niu Oay c smo A ecrenxIn nro p. w.
WjL y ho o s.rde I .dtr eondiarex-doVENboAIM- N'Col

w -eaelts del pra O,.son -ap., p__ -e --- ---- k Pin'W,- EDICTO Pa& y Nls 2 Le ec E ,1?
r: 0 41LAaCIA Po'o do h n dndonto lr ynejots. yrc... Coontordi 813 %. 10.- Morita relativ, e.,de I -dsU-5
DI__ I I etn elm d neoetr*ndo, ellittrordde-yndauena .+. ."I I ___ _
1 Pim 60Muffle. 11 M iamlvi "L.,111 0n 7 luenqu a, resn1en noeJs dIr. er. P.

. r AN,;^ ,^ A ; Sn, lo.u~t n pn .s ho. que I a n Co.o aran b ave dnu 1e6de Gr l8 6 O- Prnd 1 C y Hod-el .... .U- m"bn
- l8 I- In,1 JWiivl I.0 ....... Urol~y fl i n- u. Am
G I a ,7:06 -1 n119 4Itn M r. 4. (.b.ux-n. A T B. i Elena yal A Tell Ma rth a jy M conB C-I nta DESld, Er u v --raleaor de PComel.ri natdopanra
we no VM=,- .~x pkdorCTVf V It base; ball DproI;ar~a __77l ~ l ey As Ia hag dignas a ,ala n.. provn to dol *e-p
. a m J. a frWa .r". d.Ly


ftl, Miul Ll .' eui driCM ,* en I nadle nuueraprocno.------- ^ ----------- .Car--o- ---Y--O-uendo ,*.- .*U-'30 Par___1_presentllvodde tl hapr op saber:
hog; a o aperbzens q le- w as. .Irel1 Or0 U 8, qrl Contrau e voP e un el expedlen a do e po ]ia.re
4:;01 -i nover de-l h, LAL ulMtIN, oinbendus.rrlrrlon A.o .ttunDOTRred|- a ea Nkoariona de IA p9 Academ......u. __^. m .__n I --aaly oea .- K .8 4 MM -870 Vi~ln, foros por Prauea de utalld
... .... Ire&. *A4 D ":T0s Fachso o, v s *e cit, e C'.,,r que jo 525 eaA Js Conte. 3, I Js de:PrI CW, C- M .Pt x arno d -sp en o M ACIA Pt; d ld Pala, C E v- 5riguezde M-57 quea r efren ,rl o r por.... eltaSr.
,o. alaos O R, @ba demnte "' r y e .dro ELMC. Y. t l rc a publ icar eIo J diu .cial, se l a Pdes, 2a fid e lNu o etr S r -.delaCI ~aJ o grdad, s .t a n la + LI nD DdelVm. MEeOCAL HASTA
1.0130 s omea ln o br.1 era m a c eneO dSABE R:dci Qu e de on tol~ tr /e j t p lns iam Cadse tllv n eo, mp5alias, a en t UNEpTad Ro a NJto. GI l 1 rl.a -893d osIa dub ica cda denla m z naecrui .
klueleapdet]id"dmMafulnn m.-Vai An --L S W K A ITI'na&'res 4ro gi u dnta1p4sa. msp12 I N o. par4nte,11q ,ilet ria.de bi-8888Sanrendgnd 110 .tm alas des1leslid e SM ene :o N i
..AD M JIntrU' MIAMI- y Mm ,+ e. u Prfrmendra sn ant exdelP r do -Cazd: A 11 X 3,a'10 .. ... frme a GF-62. o2 a dids d o&Ag a ulore, pb liarr d a n
I l n1: 0 .61| nr evqu ano r,nall dkit den C0 0s, S R N M I r a J l o s l s l l c t r Luis 0 d l al no e. uana pa co via. por A n te i zo, H Ms it ;al y Ca x o G arc a. de ,r ; r.Jan r e rlaci n con at ;1u eroa Calle 2y N o. ero: Te liE-F 1. F .40 4 os Su ntar e diien esta ICiunda el t
anol AJ2d1 .1rpr L go. ft C tA IC INIU Ci 61 rNagllt bnl er *Riaro e- C laalde alt ,"a nomret r Io Jud nm ci itdl Vlago dletajr no i nri- ez C arpte 1"y/ N~ ilo 28 %nt -. M 110 fidbr esf mt-no a dispr aliar s ,d e -17
%a.I ~ "Cili N1igi" II8 -1 Q-4areside an d~rrcPetal Es ahs 2 o,121 et.1-1 L]M.aunAucdemia, n esritur prsoem.
11:10 I blgloRaal ariezYa le nf qa ior I ICltt 13-1415-1-1 Pablo3RAMOS i4 df"debAldeco, H. .uF-93'u logadauisltMen Ret861, de Obras /a A-8-2
I 1 Cu tn. tol~laM, vo FCun .rlDot 7Pge t'a"IMetidl, inport d u asaaiecisC Gropian in ets ltarat Orp~ 55yMecaees 488reqa eceeeet fbuaene
?:IU Ii, ol tn lli1 d r c.- II I I.I A rI t a ii 4.. a o n m rx o 30 "0 d )c A ar"u a c a d s!b iAr e l a brq e n o rresisle en teal t r e o d
ela Vlo, 'YAeaanbs. Ostarado en Perto 1i de OCtubaro 0 esiy haprin .M-.1 16 5 a .3iplma2. el dnrea
41,:f1 r eopnaerZ010 .ta mIIl- eamt)olg iuletsolsll03nln d bisndes rsntto AM alaHsitlClxt a-elxpropdr ie uaa itDSEP.M R I .Vaeibasd o taaosn rmidx
qut C A R A 10AD S 'scin e e taOel.d l iicti a i u bel 5 Nyo56 .. 110 U -4530 te coan ana t all M no. a do d
11, 1 la t ~l e L9e, jg .r ari- X tA alnd.1- krs Strola en Jun PanirllTrrso2 has-d74"/rse n, nocodei daacaaySa Niolie..ndM-08,15-Aeone eraam n odrn on
t2; ratampa Cl j, J04 -1 Raae dot oyU Imuble d 94C9atalinaRe .,61 sareIt6ar cl0 AY o aa Dur onee1A .y ..ot.. A9-25rondo uita pesoast reesan
su ,414 I untal omlle. I, ..r A IACOl. i odiguz.Amro. X bI ar- -ta enB d Ii Ofi to d, ctna SaaLzaan55za.na.. .dM428donden iuaprocede; aex
chai t +.aa, ..^ ,y a~I d de__ en Ive a a'o d2e 0 ]0 fo ec.e1 -il1--dLeeite iz xri~ea `rJm R eins.3i 13 5 ue .. M-51229 ro St a.RslnB:mneyC
Fernind l I !:1: .r& at T ento d 51.10 M2. ha l~ndoPe SoSCncASE y NU N ICQE E -ENn .e a-7lldoayfat ennfuir-J no O r tsr" a no antel er eito
Pifle ram Cmea r fifdeiMale. ,.M-L423N-L rN a| o de a todos lla on qIa sn crex-
1:13 La noe ish a al do 1mLi r e m ue lo e 'fts .e AMIaR4nO iricue y H rel -.,gro lunntra n e u to 1 -
):.o &- o w e lo, lalm ,mats, Ve it- yoR. aue crbes e en her deano Uhr ma- o er~e. s- r no.e Inmb e- e e g u em s amy Bearcr elo ana M 950a y diens atS E gIaD E ntF r hbR E tod
f~ I m. Nol+l~a nar.ru Ip eda ienI A lJprlni a s dA e A U oa- ld s- sr c r r a la C piOler ece lede |ale" y Cenl ue o ... .. N -78036 rp artxi o entr Ont,,, co a preze a-
r lbe to Gos e x Rbio llY cu em I favor de eiaentrPdtacernn.En1Ap Nac3 m.a y Tevil agigedo A-4845 Marl 10. anlog to, ncso l u a raiusins
Cvorn4u ncoa '* youysauo a e1ipeit6,Dr-- IS i uel i256"el Gliatn &y ,.ti em bre ..
1:4., LoscaHaons dnl.y' 1dodedideEnsderetadeeal194vca.'DraIS.Juntas .u -455 LeHaana ifde cture e p147
2:0 Novla fm~af 4I trmno e eitedi,1a s.,oo.Vi tudres 315y8d: e. bre.. M 43 i. Rr no e-r dlAatdor
2:1o L& rii Imyf, D rm s.Cr los. -,no meal o lad h om ueisdeledmoilo- lna Gs 445yall.. .Booh: Irae- A.al _,-.an.uA-01176A n-Emcetero B59 a td e 22 de M osiden19.
to 4uiz LisLoez unt. igelI ie,[de-m& e no* ntans elIt 1 PnCo daly aunf .. p 1 -,4enIC O
La en ,Los h.meA c..... amara*V sitAOonueantr a tslenusve deIsrmi-b.. ELeSsu Pnty ospital U-306
2:1 Frn..A.I.Via- irl, ~srsa ~b aeJz. ...an.Jst ...... .. ....U-250 DOCT.
a.o A ulra. "ant nkfe, .. Irk dst a l M co 'i, &I' o 63 ... ..i l5 J OS... E rGlOTEo Yd VLro
0 u .d aJut as einr otol v.Mn a 0 aq a et 8 el "Sur1 I deLa dabana. ede
a'm re -, clis. n,-nd qan'poldlnator 'o W 60 aroaIll S4 4 Pu nd Io i .br d 14"---6830 1" 1
$ibrers CervantLopes Puente, an I-.
*3 t tlsa, 4 ... .I s de2 AWNM e P si, H BA Ahosny qua I"s -M.on.te- N.,o. :115,3 s _,, -. "--'e.S ..S,,.Mi-46"6i4d O.,,,n d I
or a a, umbf, .i.. ... I,. p,...)0 i caN o a2 favor: delo Est.- l,,a do: Cub n,- -


AM aAOXVi


I


^nftW Ic -A MA INA--UARTFS. 13W ENERO DE 1948


"MDIARIO DE LA MARINA.-MARTES. 13 DE ENERO DE 1948


do


La Republica

al Dia

-Cams d oifoidw.
-O- -es al Ej-dl.
-Nuvas dirc ivas.
-Hlimbr desuparaecido.
-MidB do iuperacdu.

PINAR DEL RIO
CAPITAL
L as uezas armada s evitarin que
a s'iabar1 de. Ia & fra aucaera eman
pertuibidas, asegur6 el JIle milltar
de e ls pr"ovlncla. coronel Ells Hor-
La Suarep, durante su conferencla se-
manal con los periodistas.
.En coronel Horta, que es un pres-
titao y exemplar tuncionario, reuni6
en 4u despacho oflclal a los capiti-
nes jefes de escuadrones, dindoles
instr-ucelonea seraA en cuanto a cul-
dar que tos "-aajo s de Ia zafra se
desenvuelan en nuestra region con
absolute normnnalidad, procediendo de
masnera enirgica contra todos aqueUos
qu e Intenten sabotea i perturbar el
ritno'de la zafra azucare.
-Por Ia Jefatura Local,de BSlu-
bridad se ha dispuesto el Inicio de Ia
vacuiacl6n antitlfda, debldo al he-
cho de haber-e reglstrado algunos
cases de fiebre tifoidea en este tnr-
milno.
'Salubridad esti prooediendo a va-
Scunar, absolutamente gratis. a cuan-
to aal lo deaeen. pues para ello me
cuenta con personal ldoneo en el de-
partamento, Begun comnunic el doc-
tor Miximo A. Marttnez.-GuIlersno
Rodri-.us, correponsal.

- AGUACATE
Se celpbraron elecclones generales
en Ia Oolonia Espaflola, paras nom-
brar el nuevo consejo dlrectlvo, ha-
blendo sido' electos los sefiore sil-
gulentes: presldente de honor, sector
Federico FernAndez Hoyce; preslden-
te efectivo, doctor Manuel Vrez Pd-
rez; primer vice, eflor Mateo Ldpez
Rodriguez; segundo vice, doctor Fer-
nando Oarcia Garcia; secretario, se-
oer. Baldomero Gonzilez Vega; vice,
doctor Ruberman Urbay Paret; di-
rector, sefaor Aurello Morcelle Car-
bihallo; tesorero, aefior Miguel Rubio
Gutlnrrez; vice, aelor Valentin Olmo.
Vocales: doctor Joei Ramlrez, Josi
Lorves, Josi Menlque, Oregorio Men-
dliAbal, Antonio GonzAlez, Ram6n
Paloe, Ranm6n Amor, Oer6nimno VI-
candl, Timoteo Lecanda, Josi Gon-
silez, Prudenclo Azpillaga, Jovi Luls
Bilbao, Miguel A. Morales, Mmnuel
remnndez Herrin, Otto Neurichk,
Prudencio Azplllaga Mendlzibal.
felli, xito en el deempeio doemm
funclones Ia defeanro en el aflo ac-
tual a los nuevos direcUtivos.
-Tanmbln la preastUgiosa Socledad
Llceo ha camblado su directlva, sien-
do electors los seflores sigulentes: pre-
silente, Pedro Angulta:; vice, Miguel
Rubio; mecretario, Jerenimo Candlna;
vice, Antonio Lecanda; tesorero,
francisco Blanco; vice, Oscar Chi-
vez; director, Mario Guas; vice, doc-
tor Pablo Diaz; vocale, Miguel Ru-
bio SAnchez, Rufino Villalba, Victo-
riano Pulido, Guillermo L6pez, Pedro
Pablo Itquierdo, Jesus I hcer. Desei-
mosles Ia prosperidad que se merecen
e el aflto nuevo.-Andr*s Fernendez,
correaponsal.
LAS VILLAS
SANTA CLARA
Anodesto Acosta Outlerrn-. vecino
del barilo Sant& Lucia, en Sancti
pirltus., denounce ante 1el Jmado 1a
Mapancitn do au henaw o Modesto.
do igaalsm ape~ldoo. que deide hace
dos alos trabajaba a las 6rdenes de
Fox Placer Perez, a quien acusa co-
mo autor 'de la deaparlcl6n. ya que
no sabe d6nde se ehcuentra y negar-
m el Placer Ptrez a darle noticias


!
CHICAGO

PEORIA /


KANSAS CITYSSPRINGMILD
kITTLl NOCK

EL DORADO

SHRtVEPORT

SIAUMONT

PORT ARTHUR


HOUSTON


f


y FT. WAYNo
INDIANAPOLIS


IVANSVILlI


fADUCAH La cuenca del Mississippi... I
gran llanura central... las Ifi-
IEMPHIS bricas-gigantescas... los ma.
yores negocioa. .. las mej)ores
opoiunida'des comerciales:
j Chic4go, Detroit, Toledo, Mem-
phis, Saint Louis, Houston,
GRIINWOOD New Orleans y ahora Kansas
City.
Ahi vive el verdidcro pueblo
snorteamericano on todo su po-
J I A N ~derio humano, commercial, in.
JACKSON duotrial... Ahi esatan los Esta.
dos Unidos.


NEW ORLEANSHAlANA


Salida* diaries
de lai Habana, a
las 9 de la ma-
iana.


E Centro VITAL "


de la naioon mas d

Los Estadoa Unido oM b Eo n -..a -
el 0t. ni lna ciudades cosmopolitaft
de los puertos de mar, ni lou lugar
estandarizados do vacacionea... E -f I
centro e'donde enconfitramos lo 2 K
daderos Eatados Unidos: 0 New
loanss a Chicago, pasando por Sai
Louis.


del mlsmo
-Felipe Ledn Romero, vecino de utortan el premio I V a
Biluaney, en Zaza del Medio, denun- e ,f/
l6 ante el jefe del puesto de la Ouar- u"nriqueJ. Varona"
dia Rural que habla sldo atacado y "1 .
lexionado de gravedad por Ovudo r A tr Moral
Menda Rodriguex, con. un, cuchlllo, Arturo G Mora
hirlindolo en Is region pectoral iz- Conservar animoso *I lso
quierdae, habiendo sido aLsistido por Lo obtuvo con Mu articulo ela rasonar, trabajar, ncr
un mdico municipal. Ignoea el m6vil .. 'enmohecers Neslb
Lfe Is agreslon./' Union Continentals. Homenaje emis; d 1 silohay muct
-Rosario Pdrez Diaz, vecilno de la A| Cmdte S. Menndez Villoch
finca .La Luisa, en Zaza del Medio a m Menenez Si ocasionalmente se pa
denuncl6 ante el Juzgado de aquel ...p... u Jo......-ona
barrio que trabaj a las drdenes de insttuido por el Minlsterio de De
Santiago Torres como pedn, y dste fena Nacloneal, como estimulo a sla
Ie adeuda 154 pesos por concept de prensa cubans, ha sido conferido. ,
Jornales, negindose a abonirselos.- al compaflero en el periodismo Artu-
Armando A. Machado, corresponsal. ro G. Mora. cuyo articulo La Unid6a aeccionesc
Continental, fuk meleccionado por el 3 ] | o
CAMAGUEY jurado permanent come el cerecedor
de ese '"g1ard6n. -V
FLORIDA Pui publicado el articulo en el iga
peri6dico oSiempre>, en, su edicl6n
U Casino Cspafiol ha reelecto a conrrespondiente al dia 25 de dl-
mu ejecutivo social, ya que el mismo clemnbre paado. e um lcera gistrica 0 duOdenual
ha dado muestras de grand acierto al El actode la mentregadel menca
acumular una cantidad respectable pa- nadoe..ti-'A tond-ine-ec, rto en limlge e
Iacometer las obra de un nuevo. .Is ci de Reporte-t ar B en
n-.a acomete las eobs de e e- Ia Habana. donde se Ie oreceri remediarlos; contra
edillcio socIal que aeri orgiuo de es- un hoinenaje at mtnitro de Defensa
te termino. Naclonal, comandante Salvador Me-
SBus directores, seftor Aurelio C. Bt- ninde Villoch, por haber mapte- i
rrios y PFacundo Piris. president dae nido. ,durante el tiempo -aue viene 1
la so edad y de la secciln de Recreo desempeflanhdo ese cargo, ese concur.
y Adorno, respectlvanente, han recd- qtWq ta tto signlfie parna el nrto
bido u premo al &Ir n-ea telosen las dismo professional. s r cuanto eo es-
bido su premlo l sey releto en m timuls mensualmente en favor de Iat es prod
sltimas eleciones, y se espera mu- Ides democrttlcas,
eho de su actuaclon en el present I AnSIONES .ISMGm EN U UNKO NO ACmIFr
afio en que se comenzari I construe- A acto ornizado en honor del
cidn del nuevo edificlo. titular de Defensa se etAn recibten- Dolor de Etma, Deio
Los elegidos son: president, Aure- do numerous a ehesiones de otros ich Dolor dEstmao mitoe do 1
Ho C. Barrios; vice, Ram6n Lopez; tantos ompaftros en el oeriodcsmo. Eah 9iIITIc C, ml cc do- 1
mecretarlo general, Manuel DarnIa; Vi- Eta inicilatva original del compa-. Eructos agrios, Ardentla, Gi
ee, Armando Alegret; tesorero, To- ftero, doctor Rafael Pren Lobo, ha piracidn, Mal alleto, Espas
mAn osizilez; vice, Avelino NovOs. dd o coga con general sspati n I, tnto'estn e n-
-(? Piar- claw peristic no. Intotin1., narree o
Vocals: Facundo Pirea, Juan Ugar- ;r toda vi dlre pevlodnitca c n
sa.A e.ovientre y espalda,lnapetenc
te, O mnenindo Alvaren, Ebn-rito 011, ., entresa del premlo VaonIa al
Artuo Rivero Len, Ra6n oGarcia, compaflero Arturo 0. Moa y el )ho- t *u en nzedad alguno d
Eduardo Viaques. doctor Oawaldo menaje al minlatro se efectuartani el Ensaye con u
Blanco. Ricardo Ruli RodrSiguel, AvE-A- 15 de k10 crrtentt a las 13 del dia nsay n
ine Novoas pArnz, Florencio Magaditn 1 ijAsmocAmacid deaRdporterse doe maravilloso patent,
Kesqls. oae uplenten: Floren- a. 'b'na.
t=i=n C olosVIIac, Fo.ar- R IR8 EN XL JERcITo bendecir la hora en
cli, JeastsDiaz.seran BmblopdPror decreto 'esidenCees retren-
d& J Dta, 8efln ombio ydadm l Or. el mindistre 4e Defense ,'r ....... ".. -'-
SJavitr Santambrtna.-Alvare, conrres- Nacin, .omandant Salvador, Me-
poftaL nindes Villoch. me ordena el etun-o -
OKIENTES poS aflt- de ervitiaos en el Elrcito
del smargento de terera Ramomi-n S R HOY EL SEPEUO DE
CKNTRAL Rld CAUTO lt MM.M, el retto paor Lnutilidad S' n D
dc l eoi n vidlat bontrada en actos oraopislos del -LA RA. JOSEFA PITA, MADRE
tin grun o do muchacha del cen, sevl del oLiddo (Isltarno- Ba
tnal slooia* dStan do intro Lucia Anman ruentea 1L M.. DE UN QUERIDO. COMPANERO
ss6* adecuada educacidon Y a Insta- ae reonreoo, el derecho cue aslte -
cia dl ael or Raoll Diaz Naranlo, de a hI ae'Sr Marin Lutla Santfues. A avanzada edad deJ6 de exitlir
Mosainillo, dejamon contistldo eta y iS" 0.cOre vluds del soldado ayer Is bondaddoss -ltori Joseft Pl-
dilhO central Un comilt eJecUvotiv-as" ani'c SanUuest 0co0 Uns pen- t viuda. de Telelro, madre amanU-
t lado aMisin Rural dSuPerc t2 e r.cnooeel dere- sia de nuestroquerido company
mbnRultndo delet percal 11cho1 que amiste a los menores Luis ,delqDIARuO JogTeijdo cMIApaJefe
manlns reultando eectsP l uan, Wuel y Mrt& Ca Im ler del cerpo de c'retres de e ste p-
dentiL Issefloritta Mrilan uerr Ber- do y ChirIno o hijo del soldada rdIco.
tot; 'cretarta, Ada palomino; wrO- Lui sIQ.uerdo, adlanAndosewle oun ntsca
tna-l s Ololla Rodriguez; -m- pens 5~n'W 463.O00 anuyles p w deal.- 8n muo1n-beo rha ide inunsy nt=-
teri da o tanisclo pn y cua ture, i sPo" 5n- ooream t lec mle so o I p enndel ion o irculo de s rdadero
BellWisc; m*ri& do ilsoazoi Ada t1dn M qu I& &Motre la An ds. =cto 7 a ista pde so beaded
now wIs ote iruIO, apr-ovecballdO Ia ta teS a Pin, nO 7 RnoI somu 'to Car &pal r b
ertlekaidedtdoencontniiss er h tea cAImt deI s tardendoa hoy
Stings uagmelailenor Angei" -a tdm s.-Caale ldoIsfinco&mu m.atapi= -I i co mn.ee
SO. iaaii0 geassesl de Is C T. C.. propledad. oeadm-_lel atral soflrts, Wo d 5 ffseunaI %t& sp kajsa y
f.sidolUderebri o coAlu ab0- aiMIa htts eOc doe h1 Zcela P*- Belaioan, hat- el. OmAntrto de
t doM a l ana oBreo a u ne u BU dealiticnca. It'de eapar que "ete gI- Coln. -
sm e n da ier'n r qplaueb ell- lea, ,ui 6 l-o uD, mesesuenetm sn Is Llei 5 0on 8 Itsc nnuestro mIs
SDoad lrtola pen ptaualbl, e mPlArti- en maJor dWlolep n dis wt a todo m Oldo nMMa a famlum to-
^ ffiqu" f fnoso Qua ft bts A sL .eds, i i- sles au&s-
1? o=S-d ejerutle bind iscal er- isoopCei ar4 an-toa to msaeaeio.a r n-
o isamesbasr =a om de drs- Pa eoQUO1119r alla lmdual0 wt pa0"s
% ,t do omft samsbos. parlsqueo-ta1m` rim.-17ydi bse barrica C seaMolA tA is1t al eaecldad o mu
l @a MIfanan m a a ,cm a r idel .i- ISa Oaesde estudlar -a l me in Am ,-- as. Me ealperte so
dies oO L#6-n arado quo Os- I BA YPem.i~ pen.sma. bowlse posan.


Oritu y robust l cuerpo,
:rsam y descansar sin
hilts pars Ylvir cladn afios
f0s y buenos njemplos.
adecen achaques delZncomilantes al, "ntestn ,
ia mejor manera de
esos padeclmientos
figioso .c'
IMuTACIONS.-. NI iGALADAS. "
nes lentai o dolorosas, Em-
iquido o do sangre, Acidez,
ases, Dilatacl6n, Mala roe-
smos, C61ico, Fermanitacio-
estreirmlento, Dolor do
cia, Desnutrici6n; ,presen-
eatos sintorns?.
n frasco del
ote Bisrjdgen y
qUe decidi6 tomard .


NULIDAD DE UN CONTRATO
AI Negoclado de Camlnos y Puen-
lee, traslad el Jjoe del despachq
'del Minlaterlo de Obra Publlcas,
doctor Miguel Etchegoyen el lecur-
so de alzads eetablecldo nor Ruflro
Machado Ulanes, contra lsa reasolu-
c6tn del MIlaterilo rdeolarado ine-


Comerclo, doctor Rolando Acosta, de-
terminari prevlo el estudio de laas so-
llcltues que oportunamentc sean
presentadas, sla admlld6n y consecuen-
te inclusio6n de los funclonarios y em-
pleados en relacldn de los que ten-
gOn oerecho a Ser honrados con di-
plomas y distlntlvoa especlales por te-
ner no menos de 25 aftoa de aervlcios
ptdbllcos con buen expedlente.
FPALLECIO MARIA A. VAZQUEZ
DeJ6 de exiUtir ayer Is aeflorlta
Maria Antonia ViAZqua. hern auna
adorada del altor Ram6n Vizquez,
uno do los eficientea colaboradors
S del minlstro JoM Manuel AlemAin
en '.a construction de controas eco-
Sares. I I I
IM eIAdilpoi to Is lant aefioritta
Vtaquea of electuart la f nuev
do joaln a ana to .ho%
'Prthir 'el oortejo /l.bro de li
cam, 81ti 'en Cor-ales 2N.
Cooseatas breves line& & ueremos
hacer llegar nuestro sentldo pim6snme
a us faminllares todos y muya epe-
clalmente als aelor Ramon VaiKuei.


Constituida la
Asoc. de Criadores
de Ganado Cebu

Electo president el *efior
Celso Gonzilez Hierro. Harin
una vista al senior R. Nodal
Bajo aIs preaidencla del doctor
Migut. Mariano Odmez, en su ca-
ricner de president de la Asociaci6n
Naclonal de OGanaderos de Cuba,
qued6 contitulda en la mafiLan a del
sabado 10 del actual, Ia Asomicl6n
de Criadores de Oanado Cebul de
Cuba, con sede provisional en las oftI-
cinas de Is Aociamcl6n de Oanade-
ros, Maleco nn mero 107. altos.
Aslstieron los conocldos gLanadero.
seflores, Miguel Mariano Gdmez, Ju.s-
to Lamar Roura, Manuel Josi Estra-
da Palma, Antonio Beruff Mendle-
ta, Adcdifto Danguiltecourt, Elpidto
Espinosa, Celso GonzAlez Hilerro,
Laurindo Ldpez., Walfredto J. Rodrl-
Nuez. RteIel Oaroia Rublo, Ernesto
rciaL Rublo y Josh A. de iL Torrilen-
te, en representacion de los Intereos
ga-aderos en IaS aela proviaaeia, re-
sultando elect pore unanlmnldad JIa
siguiente directive, que regira loe
desttnos de Ila novel inttituci6n du
rante os proximnos tres alos.
President, Celso Oonzalez Hierro;
vicepresildente, Manuel Josi Estra-
da Palma; secretarlo. Walfredo J.
Rtodriguez; vocals: Miguel Mariano
06mez, Justo Lamar Roura, Adollu
a duiedourt, Elpidio EpIjaoS,
u nu rno u.
ndod L6pez y R. 0. Herrmann.
La nuevas directlva ha siolcitado
audlencia del aeftor Ram6n Nodal.
minlatro de Agricultura,s a fin de
presentarle sus respectos, y comu-
nicale oflclalmente la constiltucidn
de, nuevo organiamo, qedlcdo a
Ivavlorar aluestra ganadela 4e-Um,
I A feltor lelsoi Oonzilez ierrp,
nos ruesa que aviLsemos por eate me-,
dio a todos Ion ehorea criadores d&
ganado Cebd, que el plazo de In$,
crtpcl6 de los animales d, raisa ha
quedado ablerto indefnlclamentt.
hasta nuevo aviso, y que las solicitu-'
des pars nuevas Inscrlpelones debe
ran sere dlrigidan al secretarto doc-
tor Walfredo J. Rodriguez en an o 1,
cinas de Is Asoclaci6n Nacional Eh
Oanaderos de Cuba. MalecAn 10.7
altos.
xyltente'y nulo'ael roneratrr pra ra.
reparacln de Ila carretera deded Ar-
ltemlaa aCayaJaboh.


^///////////////,


PARATROPICOTES

EL NUEVO RADIO

GENERAL ELECTRIKCs .!


La Casa Q]uintana


0/,

-.,~ ~


Model mnuy deportivo ent Gabardiua double, con oierre
traversal de zipper. Co/ores cocoa, beige y gris.
Ta/las Medium y Large: 9.50


g
I
L
!

Xm
|


A/go que merece la pena adquirir. "

"a epoca"

Neptilno y San Nico/ai-' ',,

LA TIENDA MEJOR SURTIDA V QL'E HAS BARATO VENDE 1 ."


ANO CXV],


PAGINA TRM.


COMERCIANTES E INDUSTRJALES,
IMPORTADORES y hombres de negocios sabe.n esta gran
verdad dcon6mica y para ellos ofrece la CHICAGO & SOUTHERN
au eficientisimo servicio aereo que une a Cuba directamente
con el verdadero centro de los negocios ameucanoi. .
VAYA DIRECTAMENTE A SUS NEGOCIOS CONFIADO
IN LAS RAPIDAS, SEGURAS Y CONFORTABLES ALAS
OE LA CHICAGO & SOUTHERN. *


rJCAtO SOUTHERN AIR-LINE5. INC
Prad6 301 Tilf. M-8224 1-a MbHwal
Sepjare su psaje en las oficinas de Ia CompaIla o a travts
de su.agent do wilejeais.


TEMAS CIENTIFICOS DE UNA GRAN
IMPORTANCL4 SERAN TRATADOS EN
SANT77AGO DE CUBA LOS DIAS 24 Y25
Piofesores de Esiados Unidos y de Mexico presentaran traba)os
subre el cancer y otras enfermeidades La cirugia de las ulceras
gaslro-duodenales. La excursion medical parlir, el pr6x. dia 23
En la cludad de S Brtlao oe CUns AcLo'egui' ato t dI.cultJr a or, net
durante 'os dias 3 24 y 25 del oreente rcia oe Ila Socieda de Cirugila .
re be celebrarA la Reunoln 'Anual Orlernte litulada Ciruiria en las im.-
l Clrujanos Cubaros aptctada po, nifestaclones del infogranulfte
la Socledad Naclonal de Cirugia, con nkreo.
el concurso de Is Socledad de CLru- Por las noche se celebrari una tse-
gis y el Coleglo Midico de la capi sl6n volemne, durante Ia cual Job
tal de Oriente, La lunt& dt Gobler- miembros deberin llevar ua corres-
no de la primer de dichas instltu. pondlentes togas. Seri presenta o el
clones la Integran los doctorss VI. doctor Richard H. Sweet, proTesor
center Banet, Josi Lastra. Rent de clinica quirdrgica de Ila Unlver.
Smilh, Luls Rodrlguez Baz. Anto- lsidad de Harvard por el doctor Ra.
nio Rodrigues Dlas y Tomas Ara- fael MenocaLJ. el que come padrino
strong; y el comltt gesto! de San le tmpondri.la toga. El doctor Sweet
tiago de Cuba ',os doclores Felipe leer su trabajo -sobre Cincer del
Salcines, Prudencio Caveda. Artluro es6ago.: y al termlnar le sera en-
Peria, Vlcente Guasch. Eduardo tregado poe el doctor Banet el dl
Oarcla y Domingo Rd.dbn ploma de Miembro Honoraret de Is
Sociedad Naclonal de Cirugeca.
8ESION DEL SABADO 24 Posteriormente el doctor Lastra
a -e preentarL al doctor Abralhi` Aya-
Des usCde uL idmuerzo ofrecido a. director del Hospital General de
por el Coleglo deItsco local, en el Cludad Mexico y professor de sla Un-
orehCveda Smidthel a las de oca versidad Nactional Azteca. El doctor
ores Caved Y Smit 1 e Ayaa leerl t 1 rabaio intituladc
tarde, en el local de la Escuela de ,A cairua le tn .snr eeInm sgastuio-
Comerelo tendrA efect Iapertura'duodenals. .. doctor Banet e en-
de Is reunl6n oor el doctor Vicente Bnt le
Banet, y Otisalutacidn a los nonre- In-egan-, a siniWop al doctor AysIa
Banet, y una salta16ii jal onre- elegiploma clMem'bro Ho'norariade
slaltas por el doctor Felpe Salclnes Is l de MeNacibro Honlruglo da.
= o~voo'ro ^ =I~a ad Naclon-l de Clugl..
Por ltlnmo el doctor Jovi A. Pea-
LIoRAN OONVOCATORIA A EM- no harb Is oraci6n- anual -Doctor
PLEADOS DE COMEROIO CON DE- Francisco Domilnguez Roldin.
RECHO A RECIBIR ijISi'uNTI/OS i
SEL 24 DE FEBRERO LOS TRABAJOS DEL DOMINGO
C- obeto de tlormar la relalun Eladomtno 25, a la nueve de Is
oIad- na en el local do %a Escuela de
de luncionalrios y emp.edos.con de-, Comerco. so conoceran lo. sigulen
reclhi, a rectbir el dil "4 de lebrero Les trmas ofitclales:
de este alto los diplomas y distLn-
L1o0 easpecslal a que 3e refiere el CiAncer del recto a) Paralelo qul
rlecn-reto Drenldencll dee fecha l dee rirgico entire lao opstaciones abdo-
luiio deil ato 1943, el jlfe e la minoperlnealei v la. perineales en el
weccldn do Personal, Bnehes y Cuen- cancer del recto. Ponentes doctorea
ts del Mtnlterio de Comtrcio Dr Francisco Lola y Antonio Rodrl.
Josi Antonio aSales, ha libaldo timtua ? Die. Ptid-mo: Sen hacr un el c
convocatria'a 5odosm Io funcionaros deidoi duentc a-i6,lilitco
v empeados de evt. dependencla quc eIl quo se desprenden Rs tdicacio-
el proxIsmo dia 24 de febrero, am- nea de iuna V otra Inlervencilen: se
versarno del inceo d'e a uert.s de gulndo: Se discutint Ia R o.tbillldadeo
r Inoependencia, hayan cumplldo no de ambas, en relacion con su po
meno, de 25 siot de servlcio pu- encalidad curnativa: terceol: Se
oveot.de 5 sl~sdo ervclopu anallza Is convenlontla del sano lIla-
L:lico con buen expedliente, part que nolzprnal .nica to an ehib-
presenten Ion escritos y docnumentos co onperinea]: Y. cuartoD Soexhibe
unsa pelieula dlemostrando la tedni-
que acrediten el derecno que lea asis- ca b). Indlcaclnnes. tildcas y re.-
e a obtener Ilos diploma- y dist- sultados en alos tumorei del recto
t eVCn en cuel t elno
t oi t en cuesvn nre tratados por reseccitn con sutura
Lan soliltudes podrAn presentarEe inmedlata. Se hace una revision de
todo las dias hAbliles de 10 a 12 a.m. las t6cnicas modernas en lons caso
en las oficlnas de las Jefatura de tributarlons de reseccln con outura
!a Sencon de Personal, Bienes y Inmedlatla.
CuenLas, hacienda constar los luga-
res pertlnentes y dem&n anteceden- CLAUSURA DE LA REUNION
tas sobre las prestacl6hI de serviclos.
El termtno pars presentar la Its solid A 'ia uia de sla ard.e, del propio
ludea veneers dia l 12de lebrero domingo dia 29, en Rancho Club
del aU o en curso, se ofreceri a los congreslstas un
Sabre evte particular el jefc de banquete de clausura, que ofrecera
Ia .Seccion de Pmoni. Blene v en ombre de IO orofeslonales m6-
riiiiii rrv~nr,\eu,* Bn~iindic0s de 6alagllk fe LUOB el doo
CULenlLa.s, doctor Jose A. Saliel, in- dor ipe SaIaglnse nreslReint dc c
form a Ins penriod(ta que I comn- tor Felipe Salicies, presideante d Is
ston designada con fechba 5 de dl: o edadde Clrugl do squella clu-
clemhbe iltimo nor el minist ; dad.


o. .


GALIANO 35 -VAJILAS DE CRISTAL TALLADO y CORTADO.
MODELS EXCLUSIVOS VAL ST. LAMBERT.
SAINT LOUIS, &.
INS'ECCIONA EL MINISTRY LAS COOPERATIVAS AGRICOLAS'.
El tillLitro de Agriliturn t stior FranrC.Lsco y Alberlo del Calvo. presi-
Nodal Jimnnez. acompAfiado tie A!to dcnLet v Abesor Lcgal de la Feder- ,
lunclonarlo (dtel dcparlatInelto. VTI. tLo11 Nacional de Cooperatlvas ift
to Las CooperatIvas de Agricullhtret Ad riculttore.s y Ganaderos, dentacli-f.
y Ganaderos e.stblectda- por im doI lia mportanlcIa que Uene eMe d'sU "
tIva partIcular en Bejucral. Qituviti ] nina te organizaclon. y etlmultri- '
Santiago de Io Vegas. Batabgnn N do a Iom mlembros del Ejecutlvo'de"
San Antooln de los Ballot C*eltitth IA tinLstla para quo ampllen sus acti-''
do nsU recorrldo. el nillnte .sraior Ildade, a otr'Ls lonas del Interior di,
Nodal Jimenezn lclit.I los seftorp, i ja Rpubulla.r(* "t


!DIARIO DE L.A MARINA
FUNDADO E N" .l 8 3 2 ,. -
Director decadee 1895 a 1919: Don Nicolai Rivero y Mufilz
Y desde Jdio 1L. 1919. 'ostba mtao 3L 1-44: Dr Jose I.-Rivero y Alonzo.
Eduado por DIA.IO DE LA MARINA. Sociedad Andnlma, constitulda
Sn lia ciudad de La Hban& eli 28 de enero de 1857.
DomIcllIo social: Pureo de Ma"i NO 551. Apartado de Correoa. 10106
PRESIDENT DE LA EMPRESA:
Uyvl d Hern&nde., lda de lRivera.'
VICEPRESIDENTE DE LA EMPRESA
Dr. Jorge Bareso y Piflar.
DIRECTOR INTERINO. Jo6 'lgnacJo Blver* Hy Mndea.
kDMINISTRADOR: B U SUA ADM ISTRADOR:
Eiuso Guminn Owua Rivero.
SECRETARIO DEL COMITE EJECUTIVO: Franeldsi Ich o
SIRECIOS DE SUSCRIPCION
ExtrmaJero Extranjero
TEeritoro "A" "B"W
nacIonal conVenlo no convdenio
Me .......................... $ 1.50
Trimestr ...................... 4.35 3 5.K 3 6.90:
Semeotre ....................... 8.10 10.40 12.-70
Aio .....i...................... 15.60 19.60 23.00
Afio, dominical ............... ... 5.80 8.10
TELEFONOS:
Adminiudtracin Direcdi6m:'
: Dlreceei6n ............... A-4787
Adminlstraaor ........... M-173 'Jefe de R.edaccidn ....... M-5609
Subadmihistrador ........ M-56C7 Jefe de Informacidn ....... A-8427
Talleres ................. M-?fr, Crdlnica Habanera ........ A-7575
Suse. y Quejas .......... M.5604 Sports .................. M-5W02
An. Comerciales ......... M-2793 Rotograbado ............. M-77
An. Clasiflcados .......... M-39C2 Redacel6n,........... ....4-.W

S. EDITORIALES


Nuestro gran problema del trdnsito


.Rmm flDE IA MARINA.-MARTFS n ,F. lbFNRO DF 1948


I

NO hiay duds que el domlngo es
Sel dias de las coasas curlosa.
Desde Ia despectlva expre-idh de
aquel .-cascarrablas de las incom-
parables Sonatas,
de aquai'el qgrn
don Ramdn de ,
ls ba.rbas de"
ehivo., como
qued6 en el ver-
so de Rub da,
llamando al dcl
domingo pibl-
Do municipal y
espeso,, hta .el
traditional ti-
lingo, tllingo,
maflana e6a domingo que os tods
una alegre 'promnsa en au agudo
campanlleo. el dia que el Creador
consignara para descansar e s el
mis ajetreado de todoas.
Como la marians eataba un poco
Jria, nos abstuvimos de salir puer-
tas afuera de Luyanod, y cuando
el sol ya se acercaba al-meridlano-.
que es como decir a los aclaros del'
aLminuerzo-, salimos a da tun a vuel-
tecita por Is. Avenlda del Golfo.
precisamente pars hacer hora, sla
hora del yantar.
A media que non acercatbamos
al muro del malecn mis interea
cobraba el espectticulo; mAs rico
en matlces, en figras mmoqlles. en
vibrantes contrasts nos parecla el
cuadro dominguero de lit bahia y
nus aledahos, en cuyo teln de Ion-
do se alzaban los muros de la For-
taleza como afirmando: aquil e
clerra el panormala
iQuI podia llamarnos Ia aen-
d6n, cuando tan liena las tenlamos
de nuestros propi0s pensamientos?
*11
Sin embargo... Aun prevenicldos
contra today Intluencia circuridan-
te, n9 pudimos dejar de fijarnos en
un vendedor' de globoas que, ajenb
totalmente a su cOmercio, de pie en
un reiodo del acantilado y por lo
comun rodeado de chiquillos, no
hacla otr cosa que leer, leer un
llbro que flrmemepnte soaatenta en
Is diestra mano, mientras que con


EL problems grav(simo dtl
trinsito en La Habana exi-
ge dos radicales soluciones: que
se poeda transitar con ritmo de
nuesttra poca-y-que 'se transite
con seguridad para la vida y ei
decor de los peatones y de los
que van en ruedais. De ambas so-
luciones andamos darmiticamente
distances en nuestra capital. Pnr
lo contrario, se hace cada dia mris
insufrible .la congestion, mis peli-
grosa para la seguridad del ciuda-
dano cuidadoso-conductor, viaje-
ro o 'pealcn-y mis vejaminosa
para el que va a pie o viaja como
pasajero.
Queriendo responder a los aprc-
mios de estas angustiosas realida-
des, nueatra Policia Nacional aca-
--mA de ictr-medias con atecilon-
superadora y exhorts al pueblo a
que le preste una cooperacian que
es imprescindible. Esa voluntad de
Sservicio en asunto de tanta impor-
tancia civica, conquista para el
jefe de -la Policia Nacional y sus
colaboradores un reconocimiento
p6blico que nos complacemnos en
reflejar y subray4r. No es muy
frecuente -poder aplaudir intencio-
Tei tan sanas y deseos de rectifi-
car defectors y vicios en quiencs
mas llamados estin a sustentarlos.
El DIARIO responded a la exhor-
tacidn con algunas observaciones
transidas. asimismo. de la mejor
intenci6n.
Coo cosa esetcial prefeioria-
moo que el pioblema del IrAonsto
asumiera mu verdadera magnilud y
desechara e concepio esirecho y
lamentablementa policiaco que
entire nosotros lo desnaturaliza,
complica y agrava con los dlas.
Verdad es que existed ,una norma
juridica, un reglamento del tninsi-
o. pero de dite lo que predominb


atentado al derecho del peatdn. Io
mismo que a su seguridad fiica y
a su decoro human. Y, con todo,
no es imputable sino al real de
origin que desconoce la creaocin
de.uo cuerpo ticiico y polifaciti-
co que pueda racionalmente regu-
lar ese fenomeno modern por an-
tonomasia que es el crecimiento
monstruoso del trinsito.
Dice el apartado II: Tan
pronto como aparezca la luz ver-
de en el semaforo, toIde lo vy-
hiculos arracaria con riapida, por
lo auto, los peatones tandrin cui-
dado de obedecr esitrictawmate ia
efial..


Pra e eo p r i la sinieatra sujetaba, el racirno de
Para quoe eto pudiera cumtplir- esferas, repellnes y animals raros
se seria preciso que los peatones llenoa de aire que ]a Intensa brisa
f4esen autdmatas coneOtados a ia marina zarandeaba con agreslva
seftal- No siandolo oequ, ocu- impertinenciLa. argo rato .hubimos
rroirA cuiao en-ak lbusw o.- de observer al Jjoven vendedor, tan
rnria cuan ~do el4 cam pi-R-d-nsatendid-de la- chtquitlerfa-qiue
lie a un peaton en medio del lo agobiaba con el jirimiqueante
arrollo? Sucederi algo de eito: oye, tW, damneo uno., como de nos-
los cholera s obedecerin lanzindo- otros, que en dos ocasione Inten-
tamnos entablar diAlogo con l, .ain
se sobre el infeliz que acierte a conseguirlo.
estar en su camino. presionado por -iCarambal-dijimos para nos-
un mandalo que si no lo cumple otros mismos-. De Lincoln se cuen-
le irrogari una muhla; o el pea- ta que solia darle en un dia ]a vuel-
S ta a un rbol utilizando au sombra
ton 0e salvar como dc la embcsti- blenhechora pdra powder leer, pero
da de veintc toros bravos. Hay quea
imaginar el caso de una mujer so- procedimientos 'procesales convir-
l a o con nifios, un anciano o un lidndose en irbitro de problenemas
enfermo. El mandatlo esc termnan- judilciales que hoy' cuentan con
te. El peligro y la multa inminen.- procedimientos de muy s6,ida gSa-
tes. Y cuando cl cuerpo del pea- rantia.
ton salga ileso, su decoro quedari Repelimnos que es de celebrar la
maltrecho luego de haber tenido i'icialivs de la IsPolicia Nacional.
que eludir el a alto c9rao pas cat ElI quiere subsant delectos den-
petrseguida en plena 0 toe la realidad vigente. Ella da
La propuesta Comiiosn de Ac- ocasldn para confrootar critaris
cidentes no ia mnos' objetahble si sobre el trinsito en Cuba. Y a!
ha de funcionar como se anticipa. DIARIO para reiterar los quc
Vendria a mbdificar trimites y siempre ha mantenido.


La candidatura de Einsenhower


en todas las mentes o sion sino T N despacho cablegrifico, pro-
las sanciones, las multhas. El pro- cedente ce New York, inser-
blema del trinsito en Cuba qqeda, tado en la anterior edicidn, infor-
pues, empequefiecido. desanturai-, ma qu los ipartidarios dc que el c
ado, limitado a. un problema do general Dwight D. Einsenhowcr
represid6n. Es como,si ei problema obtenga sla postulaci6n republics-
de Ia convicencia social en lo ci- no como candidate presidencial
vil, en lo criminal, por ejemplo, no, I a elecciones de 1948 en los
se enfocase sino exclusivamente e.tadoas Unidos, abiertamenote han
desde el Cddigo Penal, y.de este declarado esa intencidn, al pre-
cuerpo no se considerasen sino sas sentAr una lista cbmpleta de de.
sanciones penales. legadqs a la Convencidn Nacional
La material del trinsito urban Republicana en Nueva Hampshi-
moderno es una de las cuestiones re. La eleccido primaria que en
ticnicas mas complejas. Exige la marzo 9 ha dce celebrarse en dicho
coopeacid6n de urbanistas, soci6lo- Estado, serA la primer en que
gos, psiquiatras, jurists, medicos, se elegirin delegados nicionales a
oculistas, ingenieros de diversas la mencionada Convencidn dsl
classes, en fin, diversas experien- Partido Republica. 'El despacho
cias. tcnicas. sobre problems me- referido agrega que el anuncio ide
cinicos, de circulacisn y dc orden presentar la candidatura del -e-
personal. Desde luego que la ex- neral Eisenhower a la prueba de
periencia y la accidon policiacas una votacidon popular, en la prime-
son indispensable, pero ni son ex- ra eleccion primaria de Ia nacian,
clusivas, ni son 6nicas como ins- se hizo en Ia cludad de New Yolk
piradoras ni plasmadoras de la por Stuart Scheffel que preside la
mejor solucidn al problema sdeil Liga Nacional Pro Esenhnow:r.
trinsito, ya que jamas so obten- Ciertamenie, en las filas del Par-
dr i la soluci6on perfccta mientris, ticdo Republicano, con vistas a nlos
las ciudades no se ed fiquen pars comiciosa generaires del piresene
esta era del avion y" de la propul- aiio, existeln. drsdc hare ltiempo,
sidn a chorro. dos aspirncionrs rnf tic ,nrnr
Si esias ideas tienen algon iun- marcaclas: laI del goliriador D'-
Sdamcento., ha de colegirse que nos wcy y la del ex snirnadolnr Har'IJ
Urge crear una Direcci6on Nacr- Stansen. la primra., snlre todo.
nal de Trinsiho encargada dc cla- muy arraigada en cldho parthido ,
A)orar e implantar en brevc plaizo qun r ciuirnian on l,is meiirsa tl-
compatible con u diflicultad un crdenici, por cuanin Drwrl), des
Sistema Nacional 'de Trinsito co- de su crigo de gobelin.adlor, por
mo part de un Sislemh dec Segu- 'u tener-ia, pi ot itoirmia,, iAr u
ridad 'en las Vfas Piblicas que di- ctrAclet reclilinei sc 5ha tonquti-
bere ser usa in stiluciin central l tado el reptiio, no %6lo d ic ,1 ni-
Entonces cosqrn absurdnos cmo cdero politics, sino de la nscion.
iate de que la Cart'cra Ditl.ntr ., Ahoia I uei, no cnr. duda qu
una dependencia del Ministeiio Id, la presencia de dEisenower en m a
GoberhaciAn. solilic, conatlituye un hecrhlo da
Entonces tendr[amon uln magno va ta resooancin. Fiisenhower '
listema orginico de mcguridadcll en unsa liguia uiverial, no usa ia-
Ias yvBs publicas deniro del cua linr16in dc paritido, sinn u n pro-
el tr n hilo d e rade e er do a i l,,e uLitn Eir la guE rra, in E imholo il e
ae nuestra capital pnra convclitr- In Ela1na. En 1943, In re.orcida-
se ctn un servciO raiornalmenic rns |irrleciamrcsite, con notivo ,P
controlado. Sc procurarla eviltr y i iininsa .'cnnlurcai da[ A .I grAIn-
preveonir situaciones quc hoy aui '-.iiiiin 5 cl ne.blo.americano h0
gKM por generacii en spailntnea ilivi, bSlii Mac Arlhur. IEra
que nuAelrno Reglaieno de Trlin r l ,i d hm r sir la resilennia en c i-
eito vigenle y. las propias disposi- lipin.s, cl heiroe de Balaian y Co
clones nuevas que conoenlamot. iifgdor, 'cl soldado inftigable
quiertn corregir a golpes de mul- qur Inabia dicho .Volverda. Re-
lta o sd pedir imposoie mnecini.- ,id.imos qua e n las fibricas de
cm a lao vehctulo, impossible i ii ts dc los Estados Unidos que
on,1licsi y claudicaciones del de- .itlnns, en as naveso gigantesccas
orno a tio pesrooas. i.d Ik Douglas, sobrce los bomban-
Selfalamos entre. ellais l dipaspo- dor B.22. ya terminados pare re-
sin II. trnaida si buena intrn- montar el vuelo, se alzaban unds
ciAn y quo, O" o'btitta es un iaomnos gllardlates con eatl ins-


crlpci6n: Mac Arthur lo ha he-
:ho, epor que used no)? Pero esa
misma inscripcidn, como una lec-
tin dec bravura, de endurancee.
de resistencia, de fc e enm la victoria,
tremolaba en la 'Escuela Anrea de
Randolph Field, de Texas, el West
Point del Aire, cqmo la designan
con orgullo'lot aviadores, y entrc
los setenta mil marineros qu e se
alojaban eo la Escuela Naval de
Ios Grandes Lagos, a ochenta.mi-
Ilas de Chicago, frente a lag aguas
tentaculares del Michigan. Trans-
crri6A el tiempo. Norteamrica
prepare lao operacidn mas gigan-
teca de loea siglos:'la invasion de
Europa, la entrada en el continen-
te, poa r s costlas agrias de Nor-
mandia, y esa operaci6on sin para-
lelo fu, puesta entire las manos de
Eisenhower. Lo demAs no es pre-
ciso esclarecerlo. Pero no ha de
olvidarse que Eicsenhower no fun
tan s6lo el conitlrucior victorious
de la invasion de Europa. Las cir-
cunstancias del mando inico lo
revelaron a todos como un dipln-
motico habilisn'imo, como un admit-
nistrador atento a lldo, como un
hombre de Estado, creindolc ura
personalidnd muncli L y no tan so-
lo por el hecho de hnWer cnniduci-
do victorniosmnteI i guerra en
aus horns derisivns.
Cuando, ahorao. advierte un
ampisimo mpvim enlo de opincln
ep el Prliio Repiubliciano paia
convertirlo en el icnnlidnato. presi-
dencial de r ese nciro, hay que jut-
gar el echom drsdle .i vardadc-
ro ingulo. No se trala, nmeramenie,
de una cuestimn dcr iwibra inter-
na. En la telrccin dce .ieFseniower
como canddain presidential del
Parlido Reputlicano, ptra los cin -
micios de c ei aio, hay que vtcr Io
international. El general. Marshall
fui un cerebro d conordinaci6n
mililar en Io Jelalura del Ealado
Mayor. Un dia. el president Tru-
man, atentoi a dare a los F.IEstadol
LUnidn aria eiacia m litica iIter-
nflcl,I ctcal, e [xali a Cancille-
rIa. La obra cumplida por Mar-
shall el a la vista. Es dec prevo-
sid6n, dc lucidez, de enrgia, reon-
te a Rusia. frenle a una potencis
de presa que se empeoca en des-
truir la paz. Ese .aotecedente y Ia
realidaid inexorable Ide Is horse ac-
tual eisln explicando des Ia mis-
mma nseroa, el hecho -traendkn-
tal 'de que el Partid o Republicano
levant i caodiidatura presiden-
cial de Eisenhower. -


IEl iltimo secuestro Pg+ Rosfiada\


Aste le aventaja; ni nlqujera nece-
sits moverse.
En efeeto. A vecen Is br"l con-
vertlda en fuerte racha, batia con
svlolenela los globos amenazando
deahacerlos o echarlg a volja, con-
too-ne espenrbai,. oftenerlo os., in-
f taigables pedlglefios, maS nl por
esa s e deprendia nuestro hombre
de pLquel]la piginw que paredan
imantada.;Ein boceto eattUlarib no
hubiera estado mejor.
III e
Al fin nos. decldlmnos a llanurlo,
toctndolo:
-iQud lee, no perdona ls c u-
riloidad?.
-;Quk disparate, hombre, no:
una novnlal i
-ILee mnucho? '
-En cunLo me detengo en aigun
punto durlante ml constant desum-
bular por plazu y cales vendiendo
globos, extrlgo ml noveli'en turn.
y |a leer! Entonces bago como sl
cerraL" t ,atableclmlenco, pues a
nadle stlendo, a Msdle vendo, y ya
pueden los ochachox formnar .'un-
to a nit la triteria que quieran que
)o pernniecert como el de LImLa..
que. por-lertc. en ninguna dt las
novels por ml leidas-iy cuidado
que s0on nunserosal-he encontrn-
do quidn es e ibauen seftor.
Novelas, aiempre?
-861o novelaa; los denmM Ilbros
no sirhen para n%4,. ,
-lidbich. goac"Il ,
-iCXo6 41o6?' 7--
-Qua mucha. gratls.- por los In-
formgn. Es usted.'un flours nte-
resnite y no aabemoi c 6mo rcoa-
.mlar eas apetencia por is'lectura
saunque ta de novela,-esluvimos'
por declrlo, cobrandonoa del agra-
vio con autil ironit; nmum compren-
#iendo que no ibas a entender la
ntencl6n, optamos por reducir
nuestreu palabWa. al stineem entu-
slasmo por au ted de saber y de
delete esplritual, aunque dlo en-
contrase manjar y retfrlgerlo en las
novels.
IV
All Ie dejamom, y aill sigul6 .oda
sla tarde. La parade aqu.lla del
acantilado no Ie darta utflidadee
en el negocio, mis blen- pderdidas
Irreparable, ya que las rachas por-
teflia acabarfan -pOr echar a ivo-
lina algdn cepelln O a0lgn perro
paticorto de los inflados en el osta.
Pero nuestro globero lo hubiese d14


,-Oye, Belarmino, ic6mo ests jugando con cudela?
.*-Porque no tengo gsolina...!Comparecemos a la llamada
"- or PaROGELIO PINA


da todo por bien empleado con tl
de que le dejasen embebido en sla
lectura, que le conolntlesen Uegar
al definitive eacarecimlento de las
trama, sl oterminaba biena o nd,
el libro, despuds de tanta emnoclo-
nante perlpecia, despps de tan
compllcadas situaciones. Mas ,por
qud torprendernos del tal lector?
iNo le escrlbia Bismarck a Su es-
posa, en medio de sla honda preocu-
pct6n de la campafia de Bohemia.
que le mandate una novels? aY no
lela Anlteamente novel en.la vejes.
Darwin, quien, por oca pvut% i-m
pudlaba tanto sla poodla que connoN
dertba a Shakespeare insoaportaole?
Nada nos e orprende, sino este
.este oven que contra vientoy mRa-
res, *clerra au establecimiento y
se pone a leer su libro favorite.
iAh, quidn pudiera hacer nlo mis-
mo!-no dejart de ier Ia expresi6n
que brota de cads labio, en este
punto final.


-.DESDE N
SPor MARIO AlN

Merecid<
Especial para el DIAR
T A Asociaci6n Mexicans de Pe-
riodistas, arcaba de conferir un
diploma al distlnguldo periodiota
don Carlos R. Mendndes, una de lan
figurasi mis destacadas dentro del
diarismo mexicano. Director y fun-
dador del Mentndez ha sabido mantener des-
plegada, en su rincen provineiano,
una bandera de integridad, honra-
des y civiamno. Nada mis merecido,
por consigulente, que este testimo-
nio de reconocimiento a los meri-
tos Indlscutibles del incansable lu-
chado r que, a troavCi de todeas Ia
eventualidades, ha sabido conser-
var limpio su nombre.
La intense historic periodtstica
de Carlos Rt. Mendndez, que abar-
ra su vida por entero, puede sin-
tetizarse en pocas palabras, sin qlue
por ello plerda emotlvidad y ocul-
te Isa ncentuada personalidad del
escritor. Hombre de plumes en ris-
tre a maner- de lanza, Menendet
fu y .lg-iue slendo perlodista de
comnbate, Rebelde a los halago s de
los podero.o, nio tuvo reparos en
enfrentnrse a ello.L. Ftoa Crtltud in-
transoigente pars bo womipanendas
y decilidsda parsa el atnqurne. Ie val6
a rios de prisidn, de exillo -qure ps6
en La Habnna tIrabajando en eli
"DIARIO DE LA MARLNA-. de
persecucl6n. de agoi nla eeOitmica,
en unm palabra, de todasi la ad-
versldltite en qttle acCtlta tem-
ploaw ei alma e los Ilamadosan a
orleitar. par cualquier ramino I1-
rilo y provecho.so, a sus eacme-
Jan tes.
Dircclor de In taRevlta de Mrtl-
da. en 1906,noo es ino hasta 1912,
entire los lltlinos estertore s del ma-
derLtno. que Men6nder flunda u
propio semanario.' la Revlsta de
YucntAn-, pat perderia a lAm po-
com aflos medianle una arbitralrt
incauteladn, El obataculo no Ie doa-
aliento y en 191.8, pone an pie una
oe ma-da a In Revista de Yucatane,
poro qtue an mnyo do 1924 sa In-
cedlitada tolalmentev y claausuaLa.
Smn rnmbargo. a lIo pa.rco mnma Me-
nendica na por tercrraet rz n ala Ilux
rlbliba 0u revislsa, -osia qc cei 1
die mayo t e 1925. ircula la prime-
r edlclOn dei Diarlo dc Yucatan>.
Pero la adversldad someic- 5 s.l
pnieba fina l a liamanto- pe-riod-
co. cuado i 1930 es clausureado
por espacio de 17 mews. oara re-
snrglr invlciao haLia nuaros dims.
A trarsa de qoda. atas e erIpecILa
deblda a ka abuses de autorkadd
de los poderao Oaro- R. Mtgnan-
des msoa mie"iner laUlrabt Su
e hidets e ntea Ig f as. --
V=mttt Afto 1a; *~t 4
eas facha 5In. en as#-.
I" 4Wi d n US-


PA.INA Cl IATO '


.r 4 T R E L NE, AS.
I---- -"P~r E FEUNAtlDEZ ARONDO--. --

Uz 'l"nlector ejempiar ,


!-.ILU ~ I nJLi JI1 dL". & I7F


E-PA N.0R A M

I _, --Po1 fASTOBON BAQUER;O'-

Contando los minutes 1 ;
.. ONTAND o1 ,iinuto, es is fe Io barre todo. Ni hbay ldlvlduo
..pOTANO 16 rlnuo.,.es Ie""'ogrTO.Hay Ia inliric. is
,.leyenda qut apareoe como pie 01 bay progrCo. Hay tomu.eI
de grabado en t una caricature re- destruccin, Isa te e to del-
publicada en el litimo magazine -edilficio pelno t ei i d edu-
de libro del New -------- rante siglos y slglos. 1e senti.
York Tlinew. A -- F w mlento pesimitOt desvalora la vida
AYparece enTmno-i I humana, naturlmente. Acres coma
Ametrec T On Dri- un hbilto, como una inevltabill-
nr tdor me in no,1 dad de Ia destrurcifn, y Is guerra,
entado en usa y -vehiculo de ata, a s pearrece como
cmOda butaa y e- un hecho trivial ai aLlado, pue,
en acltud de as- e i instto de conmervaldn, y poar
perar, un exrra-
ho v iaJero:,el e. "to se habia de ais grra en la
cue rpo est un forms qde anotamos como 0into-
gr-an proyectil, y mtica de que ha olvldado su
Uesa cocrito en6 tr0ca xeal0dad.
el virntre to-i e d.
moo. Junto a la silla, au maleta Alguienel contando los minu-
de tiaje con dos nombres signii- tog. ESe alguten no es Ruia, sun-
cativoo: Hiroshima y Nagasaki. qu acostumiremos a decirlo as,
El personaje mira atentamente -su convenient de la poido p-
reloj, contando los minutes, mien- par c ne Estado UnIdo, un.
trag se apoya en una baranda quea tica. Ni cs Estadog Unios, son-
da hacia el grn saldn done ne que io pregonergi. a 10. ovdticos.
reunen unos hombres. En 0lo alto El aigulen que cuenta los mninutoe.
cde la puerta principal de es sa- RIl en lo sa
an, dos letras: U. N, ei declr, en Rust coIa ndmo en stados
Nains nds Unidos, en la India Como en la,
Naciones Unidas.
Y nadar mn..-Se adimina la in- Amsrica del Sur, ez el corazdn en
tencldn dl dibujante: aguel via- derrota, el ser human abatido
jero se dirigir, hacia otras ciuda- por la falta de Ie, ei el huirfano
des, hacia nuevao Hiroshimas Y de Dios a que haI legado el hom.
Nagasakis, (que podrtn tener aho- bres Forque no se cree en Dioe s
ra nombres mks lamiliares a los ha perdido el amor a Is rids.
norteamericanos, o a los ingleses,
o a .o ruso.) segin lo que acon-
tezca en aquel sal6n.,_3' sencillez IR S
de la caricatura y Is fuerte sinte- L B -
i l de la leyenda, ocontando los
minutoss, dicen ms qu _todo un DOGMA Y ESPIRITUALIDAI
tratado aobre el papel a desempe- D CIRLO D ADI
flar por las Naciones LUnidas. Ayu- Por HUBERT DU MANOIR DT
da, sobre todo,rese simplismo tan JUAYE
evocador, a convencernos de que Editorial Vrtin, 5S4 pginag.
no ve le est concediendo today la ENTRE topo los Padrea griego0
importancik que tiene Itoda la pe- san Cirlo de AleJgandra as e
S ligrosidad que aupone, a la presen- que mis profundamente ha influl
i te situacidn mundial. Fosiblemente,' do en eli pensamiento teoldgico.
s algn mcansmo de eos que nom- l, las dos mayors corrlentes d
.algoin mecanismo dc csoo qie nom- i ^s ^ retlue u g
la teologia oriental unensu oi aguai
bran los paicdlogos, obra en el por una part, es el heredero de I
oI sntido de que la filtima guerra, teologia de lI divinizacl6n, tal c(
, no obstanl su proximidad a nos- mo la habian elaborado los gran
des doctors del episcopado, Igna
S otros, esto sisndo tan olvidada co d Anioqula, Irenro de LyoI
Is cnniagera eao C io de Aatiaquia, Ireneo de Lyo:
S ya como las guerras de sels st- Atanasio de AleJandria; por otri
glos atris. Todos los muertos, toda oblspo de Alejandria, eo tambit
I- la destruccid6n, todo el desplome heredero de log grande dldaocs
lea 'qua han escrutR~o el fientid
Sde vidas y de pueblos, cay6 de un tlp616gico de la Escritura Asl I
e golpe en el pasado. Los pueblos, explica que sea mediante el cor
como pueblos, parecen no recor- tacto de -u obra comno e-manti
S dar sino quello que ayude a Ia vo, en el pensamiento teol6agico,I
o venganza. GuardarAn las madres ncorizante griegal lado de la tendencdiv
as nizante al lado de la tendenci
i el recuerdo de aus hijos. Los huer- agustiniana de la gracia mediclna
fanos, acaso, conservarin todavia Ya santo TomAs de Aquino le det
* las memorial del padre que murl6 much. En el siglo XVI, Pets
Sbuscaba su teologia de la I habitat
S In la guerra. Pero aquello que cln del Espiritu Santo en el a
puede denominarsc conclencia co- ma. En el siglo XIX, Scheebe
lectiva de tun pais, la expression despuns de Moheler y Newma
* pdbliea y ocial de los sentimien- sacarT lo mejor de nu doctrine
I nla gracla. Y deoprus, otu influe
S tol de la nac16n, aparece como cia aparece por doquiera, en ii
r absolutamente desentendida de la teologias del Cuerpo mistico. e
e realidad de la guerra. Serr que, las de la Eucarihtla, en lax de
o en relacidn al carter del alma Resurreccidn, en las de la hauoia
cn en de s Trinidad en e aelm
Shumana, durd muy poco y consu- Po XII ha deIstacado enta linu
sePK0 XII ha deslocado cola jin s::.
s mId muy pocas vidas Is a guerra cia en su enicllesa Orlenta:s
recl~n lnalizada? A los ailados, Eccleslae, q ue sanciona en C:.,
es clerto, le result relativamente el aporte de Is teologia de O ries
e fAcl Veneer a suo enemigos. La Anque t I nglei nci n d ra Cl.
o Annque is inriuenela die ho, C..
lucha con el Japan, que todios Inma- rilo regstlia por todoe sioMs. no tp
S ginabamos mucho mks dificil y niamos ninguna obra de concur
pI- nbads, tehoin ly to en francs aobre u obra. air
prolongada, terming en una form solamente excellent estudions c
Stan sfibita, que dej6 la rmprsldn detalle como los de A. M Duba
Sde gran facilidad, rest importan- let M. Jouassard, del Padre Mi
cia al hecho. Aquella coampafia hi o del Padre Jugie. Con ello pi
.a r tnl dd nemos de manifiesto la imports
rus tan len de horrors y d cia del cometido que llenart el I
S sufrimientos, de la que saillera vie- bro del P, du Manoir. El author a
a torioso el espinitu ruso, el alma re- noce los trabajos de a sus predeces.
i: lgsadeIoncrusosdebilconstituir c r y renlne lo reultados dispe
r nt rados en multiples revista.. Ofre
Spars los quea padecieron material buenos resdumenes del estado de 1
z y directamente la crudeza de sla discuslones sobre los puntios oc
d guerra ina lecid6n Inolvidable. ros como la cuesti6n de Ie ign
rancia de Cristo o la de Ia habit
S Como inolvidable debiera ser' pra ci6n del Espiritu Saflnto. L0 pr
s los norteamericianos la campafna de cipales aspectons de la Ie cristiai
y las islas del Pacilico y el desem- son sucesivamente pasados en r
baro en Normandia; e inolvidable sta: Dios, Cristo. el Espiritu Sa
-D debiea enNrmpar&a;sinoledbIe to, I Marmlegla la Iglesia, ila vi
o debiera ner pars los ingleses la sobrenatural. Sobre casda tuno dee
.1 destruccidn de Coventry y sla ca- tos punts tenemos la poslct6n-
o tkstrofe de Dunkerque. No obs- Cir0lo y un rico florilegio ie te
tante, a l que Vemos avanzar, la tos. La obra se acompafls de ac
a memory, a oJueg la ppal n taciones eruditas, de ricos Indic,
S memory no Juega pal alguno de una abundante bibliografila. E
u en l s actuaciones presents de equivale a decir que serak un In
u los granades. Be habla otra ven trumento de trabajo indispensal
i- de lai guerra como de una co- para el estudlo de San Cirilo y
general de Is patriatica griega.
a muy natural, inevitable, y la exis- ICarece cde defector esta s obr
s tencia de la O N.U. se ha visto Diferentes especialistas han fc
y reducida, gin quererlo, a Servir de mulado ya sus reserves: depend
n Puenteia demasiado grande, en ocas
o puerie pans ia pronms guerra. nes literal, de los trabajos ant
La insensibilidad ante esa pr6 rloreas; iunsuficlencia del studio
jo xima guerra. es o ique nos llena Ios origene.s, especlalmente en
n. de preocupacion. Vercors. en su doctrine de la Encarnacid6n. Yo pi
aP a ciar por mi- porte, otros pa
a -amoa .COnlerencia para lo ame- s. He dicho mks arribasla s b
n ricanos, analizaba el fenomeno portania ogt Cirilo pars Is exei
`_ de indiferencia ante la nmuerte que sis del Antlguo Testamento y
s. e trecuente hay en las Colectvi la tologila de historic, que'
s d de, humanss det taodas I ,ai-o de iEcasci eol
l- ddee ...d todss las lati- e Pc enn ..o
e tudes. Hablamos de la muerte con miento oie enItal. Y, sobreE.tnip
n una frialdad tat grande, que odlo hay en el libro del Padre du M
e puede explicsase si se cuenta con noir No puade, pu-A connilder-
como una sums del peramanlenUo
a un sentimiento Ineonfesado de ca- CGrilo. Lao seognda critics COM
d tdotrole, de ruins, en todas las ti en que. en las parts que ha
ca sociedades. Hay como una segun- .tund, el Padre du Manoir S
onliedadea. Hay coma tin ha negn- wcolocado exceslvamente en0lo0 101
el dad de que ya no hay aegurudad cos de la teologi' acthol. AbWl
posibl; exate la idea fiJa, muy los atrlbutos dlvlnos en una pe
r callada, perw muy luerte, al res- pectlva estrlctamente accident
y peeto de que nunstro mundo mar- A propdsito ode la Encarnacldn, B
peslc VOrabtlaibon de is t6010o
e- ha hacia un abismo y'que nada dei s1go XIII. A oemtn de ets,
n nadie puede d&etenerlo. Por en- Ia, la estructura original del it
t de, Is vlda humans, vid. deatinada Oamiento de San Citilo no 011
Scc. Demontrart cson apayindo
a ]a de.aparlcidn cstaotrdgrea, en un d b e
to plerde u, valor.. Y el proereso, insitencla Cirilo relaelona el bi
ad taoulla gran 'Ilot de que el tine con Is participaclcin eaplrlti
hombre deepneee coo In Ivifuo en el spkirto Santo y Ia -uelr
disare CiO alytu tia Can Is particlpaeclda coo-pa
per' pardons como role itisid en en el cuerpo di Crison. L relaci
Ia permanencta de ew obros, eafd5 entre bautino, Eapiritu 8anto. El
nome tambio,. porque l catlro- tauracin 'tde la imagen de Dios
--- -- el -alto, y Eucarxttia, Cuerpo
'> \.--- '1 Crnito y coinmo acifn de la uni
l AR PEG OS *nos deja .n..e.i-el plno p4
AR P GIras m nistagdgBco que e Indipe
n~lvn.VIV^O santle reagtutur y que .larilai
1tao p-- ctiosiva. Por otis parte.
Mucarntia so el scrainento r
Mr. Trum preopa.do. dlians el cual los "rtstlanos I
del OoOxirso ha demoanittdo man ts solo cuerpa Esoa relc
qua al -~t ae Ie r cntre el aspecto fIsico y el aslP
L- a Im e Fmtegs, to nocial de Is R'uearah- o
pot in qua pmede gee reoa. dolboe oentitn q Isla Sbr- C
pkadMaaa te anmda. pa iahputo. insect am m?


t
1

I
ao.
n.
a


10.
aou,
le

no.
he
a-
a
de


li


ci
0
n.
a-
sn,


ra.
o
ri-
d~e
r-
I-


o-
n-
vl-


r-
me

A-
a-
n-
na
de-
n.
da
i-
de

in
x-
Co-

SO.
el.
llo_
ble
en
a?
ir-
no

r-
de
ta
rea-
in-
in.-

re-


de
an-
Ida
ss-.te
ex8


ha
co-
de
allonrs
Ala
on
ria
na-
p1-
Ite-
dne
IU-
We-
un-
gen
de
eAn
is&-
ft-
I C
es-
mr-
Osc-
Itl.
lBn-
fIM
le.


N UESTRO articulp anterior, titu-, ria su labor de uniflicacidon de to-
lado oLaboremos por la Iseduca- das las luerza social lafvorables
cid6n, lud escrito antes de conocer y al cabo apareceria e impondria
Is celebracldn, en Isle de pinos, del su benl6fico control esa genuine opi-
Congr-co de Doctores en Filosofla ni6n pufiblica a que hube de rele-
y LetrLs que tan enr-gicas y dig- rirme en ml anterior artlculo, que
nas declaracioneo hizo por Is voz de nos proporcionaria el ambiente so-
sus mAs destaeca organizadores: cial indispensable para que langul-
Rusinyol, Levi Marrero y Masip. A dezcan y desaparezcan las Invere-
ellas holbo de reiferirse Jorge am- cundas excrecenciao que deshonran
fach en el notable y comentado l& politics e impiden Ila caparidad
artlculo en que suglrid laI conati- tecnlca plena y la eficacia de los
tucol6n de un sSocledad Patri6tica organismos del Ooblerno.
de Amilgos de la Republica ten que No debemos olvidar que en Il
se juntaran los recuraos materiales social como en lo fisico rige el
y los recursoa intelectuales y quiet, principio de la causalidad. Nada es
en una-forma seria, continue y va- que no deba ser. Si campean y pre-
lerosa, examinara a fondo los pro- dominan en la political de un palt
blemas sociales, dtctaminara sobre los que de ella se sirven para su
ellos e hiciera recaer sobre los me- exclusive provecho: los malvados
canismos publicos oficiales-sobre defraudadores, matones e ignoran-
el Oobierno y los artidos politicos tes, en suma, los sin conciepcia so-
aefialadamente-el peso de sus dic- cial y moral, es porque dsta se, en-
timenes y teda las prest6n civics y -cuentra dornida en muchos ds
social que a favor de ellos pudiera aquellos que presumen de teneria
movilizar. Hay que hac6rsela despertar, y des-
La idea reaponde evidentemente pertart tanto ms pronto cuant(
a sla necesidad de concertar el es- mks ripidamente se organicen las
fuerzo de cuantos en forma hasta elites, las verdaderas .6liteso, er
ahor. alislada han venido laborando defernsa del interns general.
iers de los organtsmos politicos, en Por deagracis o por uerte ha lie-
&prensa, en el libro y en circulos gado el meal a tal extremo de gra-
o lugares mas o menos conocidos, vedad, que al ser generalmente co-
por el mejoramlento social de Cu- nocido y aquilatado ha dado nac-
ba, a fin de que el mismno cobre ace- miento a un estado de opinion con-
leracl6n al set combatidas con mos trario a su vigencia; pero habril
fuerza y eficacia lae canuas delia- de subsistir durante generaclones &
rasmo en que vivlmos. Y entiendo ese estado de opinl6n adn difusoc
que en eae movimlento pudieran no es movilizadd y articulado poa
partilcipar tambin losI politicos ins- el esfuerzo constante de hombre
pirados en prop6stto nanol y cons- de buena i fe, unldos en el empeti<
tructlvos-que los hay, aunque no mns patri6tfco de estos tempos. No
abunden en los partidlos-, pero sin habro politico honorable que no
atezlera au atfllacl6n partldarnsta. oponga a una obra que a l, mAs
De ste modo Be tenttrlan mao ani- que a nadle. debe interesar.
7 aoqay apoyadoa en n slucbhs pr Hay quea combatir con teson, It
6o bifI Obliea en ei asno ti aque- venaoldad'poalttca. y admlnlatrative
Im. Porque @I plan comprenderlsa ntes que nos devore. Ningon cargo
la movlhiaien de todos los elemen- public, menos aen las alas inves-
toe no contaminados de ntueatra tiduras que otorga el pueblo, han
iocledad para que actan dcivics- de ser patentes de corso para rea-
mente, aunque no quieran o no les lizar o encubrir crtilenen o enn-
convenga figurar dentrom de los or- queclmlentos abominables. Hora e:
gantanos politicos; bastard que de de quea los elements no contarom-
modo boatenllble pongan el peso de dos de nuestra sociedad se movi-.
su Influencla y leal parecer al ser- licen de veras para que termne :a
viclo de la caisa .pblica, prestAndo deshonesta zarabanda y se cumplar
AM apoyo a sla nau., organzacd6n las leyes civilles y penales con igual
sugerida, con )o cual kta comena.- dad y certena. Pars que el qua hI
-- deba Isa page. Es contrarlo al pu
S E 7d or y a los mis elementales primn
Spipos de justicia que, por cjemplc
C naea-, scondenado a prisidn el infeli
que por hambre u otra necesidae
ICONA PONCE d----------- e su -familia se apodera de pa,
o de dinero ajenos, mientras alter
otriunfo magnates a quienes no se les cono
3 mi.unfo' cid antesm-edlos Vwipos de vida.
I D A MA.IN$*" menos adn riqueza, disttuten y de
10 DL LA MARINA. arrochen en viaJerns' fiesta gansto
vs de ella, Carlos RI. Mendndez electorales corriptors, Juegos pro
ha Ida o crendo' en dtnimenaiones hibidos y otros entrntenimientos in
ante Ilos ojos' de -su colegs, por morales, atumas increbles de dtlner
Ila fecunda tares realizadas con tan- mal habido.
to dolor-y hombris por 4l. En el cl- Pero es tambidn digna de cenesun
rio de sur vidas periodistica-pu- esa blen. conocida citegoria- de per
dlramos dectr de today su vida-, sona que hacienda m6rito de sa
ha cosechado aplauosa, testimonies independencia econ6mica y de so
de reconocimiento y documents absolute separacld6n de today activi
que ponen de manitfiesto ms larga dad politira, conslderada cosa baj
y rica experience y au indlscutible y denigrante, cE dedican en sus ra
pericia periodlsticas. Y es que, po- tos libres a la critics ms o meno
sitlvamente, Mennde no tes salo acerba de los actors del Gobierno
un ejemplo de dignidad y limple- de los politicos, cuando ellon so:
zs prolesional en el mundo perio- Igualmente responsables por omi
distico mexiceano, sino que tambiln sid6n o abstencitdn, cuando no pc
es un hAbil y eficente director que, haber participado algunos en Ic
coh te6n insobornable, ha esabido actos fraudulentos 'que censuran
levantar piedra a pledra, uno de los Debieran ser los mAs' inlteresade
organns maL efectivos, capaee y an que I politics, mejore. pues coe
dinAmicos de la prenoa nalonal. una buena adminiatraclin de lc
El DDlarlo de Yucatina. efectiva- interests pfiblicos estarian mis pro
mente, es hoy--despus de 33.,.atfi tegidos sus Intereses partlculare.
de constante labor orientadors y No tendrian sino que spoyar el mc
tructlfer--, un medio de expre- movtmienfito dirigido por quiene
alon que. aobrepasando slas estre- mis senslbles a loas infortunios d
criha fionter" localec en qua est* Is patria y a sus deberes y co
enclavado, hil sabldo abrlrse paso tempo disponible, dedicaran part
hasta llegnr a rlvalilar con los de 61 a despertar el sentldo de 1
giandes y principals rotativos me- responwabilldad y de la Isolidarida
tropoliLtanos, No tanto por su e- social y a prepare los elements
tensldn, como por los ideales de- formattvos de una opinion public
finldos que sostiene Invariable- que demand coercitivamente
mente a travis del tienmpo, por Is cumplimliento del sagrado manda
honradez intorMatlva de que hace. ton al parecer en olvldo, de nuestnc
gala v por Ian pluma. do renomnbre irtandea pr6ceres del pasado, ento
mundial que colaiboran en aus p- ello los dignisimos fundadoreas
glnaas. No doo las firma. doe coo- propulsores de la Soedad d con<
daom autores amerlcinos cono M mica de Arnigoa del Pals.
I.euman, OGarela Naranjo, Chac6n y Ahora blen, eta Eocledad altsl
Calvo, Lizardi Ramom y OastdnBa- ma, que ascba de cumplir reint
quero dan sustancita a us articulos, clncuenta y cinco aflos de existence
sino que a1 lado de ella. apare- y qua tanto serviciot ha prestad
nen las: de Fenukndez-PlMrea, Azo- y 'puede prestar a Is. comunida
rin, Pemann, lin Entralgo, Mau- cuban a, no es Ia llaadi a 4echabnr
-.rlac tanta otra consi4radaz encimal la responsbllldad de I
uniLwrparlmefte. Ialudida movflracl6dn, ,i blen debe.
La obr po r onsigrulentW, no des-
merece 51 author. T toa) l iDlarl in poer nounirntot s eafe
do Yucatan. como o ftundador y. o0 0 a l misma y hstM fascilitari A
director, don C rlkos R. Menendeu, mRnomooco lol par las reunlones
Aon dignoa de merecer-el Walrd6on si e que orqtalliza tan magnlfic
lie la AaomlC N Ureaina dae Pe- inilav. C scL.1dad aodid ne
rlodHLxt. y d aadir una hoJa ma Inlaa. Cad actvdad oal e
a sla corona dei laurel qua j uta- oaslta un drgano proplo y adtcuado
mente exhlben. F lkctagoS ctlu- para qu el esfwerso dedlcado a ob
rosmente al hnameca jdo pa t jI Jetlvos concretao s exponga me
dtisncin de qUe he ha dlo obhmi. na 1irsaLA E OLdos Uai
y 1ht A. MA P. Poar aS 41 am hge.f e.nalB di orga

0jal. qO kIs josthlda et qe ha 1 iil aklooem allkla-en distiqnas rn
dodo praMbLIL. AMMtclin-b xd- 11 'ld MuJmlmlleat aooal. e

oa d' al M.--- .
diplom wnt -a ^*M ffl 11^ 6^" ,

,o o *u- i f, l ,, ,,V i,. -1 W --, 't 'a -" "


,:.. .1. .-.' ,, ..
.4- -'0 i ;,, ,, i' : i ,


I


tndam tent prmedjmad. H
ACAMl o. avlsdme. ote par que el Pa dre duo fi
y no qaereado pewan Q' r' g0
" .lnaom. nilMwud d, da4Pa
sta.*mn dmmas s*' lm
O -'"S'AW^SLV sjmi d rs-
Nin BO. tar.
Nw. ~ SMeAt DANaur lr


.- WALLIAML&UL%
ANO -xVI


HIGH BALL


HENNESSY
L's H-H quo imimi y olfortin.
En un HIGHBALL.HENNESSy Ie ponea
prueba este grfn Coflc.. Con sod& o con
*gua, su calid, d, su bouquet y su uabor se
.finan. en una combinaci6n de gusto exqui-
sito. HIGHBALL-HENNESSY son las ae-
lectas H-H que animan, confortanty stisfacen
Ia'exigencia de un palidar educado.
-Ditribuidores: J Gallarreua y CIL', l &L. L L Hibw.


POR LOS CLUBES

S -Eleccioues en el gCountryp.
-Competencias de golf 1948.

y sibado-K-y tambinn el 5 y el 7
'--de febrero-se celebrate el cam-
-l-Country Club de nla Habana, peonato del club, sin handicap, tres
S ia prestiglbsa sociedad que preside divisionss' match play.; con finales
01 conocld? clubman doctor Teodo-' primers division de 36 hoyos. En
ro JohnSon, celebrart mafiana, cuankto a los events lemeninos
mldproles, de sels de Ia. tarde a para este afio, el primer midrcoles
nueve de Ia noche, elecciones re- de cada Ies nse jugara lk compe-
glamentariaW de. directives, por un tencia mensual de Ceniceros, slem-
periodo de tres afios. Los candida- pre que haya por lo menos trees
ton, socios muy conocidos y esti- competldoras,,Medal play handicap
mados en el Club, son los.slgulen- comp:eto. En las competenclas fe-
tesl arquitecto Marnuel Gamba y meninas de Medal Play o contra
Alvarel de la Campa, Enrique Sar- Par, ganan, en caso. de.empale, los
difbi Segrega, John Z. Horter mejores nueve primeros hoyos, a
doctor Emillo Marill y Hermoso, menos que se hays estipulado otra
James R. Stewart, Guillermo Tous cosa. Desde el dia primero de este
y Perez, y doctor Guillermo Diaz mes hasta el dia 31 de marzo pr&
Romaflach. De estos slete candida- ximo, se tuega el Torneo Ringers,
tos a61o cinco serdn electos. Un tres octavos handicap. El campeo-
extenso e lnteresante program de nato del Club, con handicap, se en-
eompetenclas de goll para este afio peZd a jugar ayer, lunnes, y contU-
de 1948 ha confeccionado el Coun- nuarA los dias 14, 16 y 19, pars
try Club de ]a Habana. El prdxino termlnar el 21 del actual. Las re-
atbado, dia 11, se celebrarA la il- gl- y las pelotas de golf, t1l como
tima competencla de 72 hoyos, Me- han sido aprobadas por lns assocla-
dal Play con handicap. En este mes clones de golf de Inglaterra y los
de enero, ademfis, se celebrarmn las Estados Unidos de Amdrica, serin
competenclas por el premlo clirsa oflclales. -Detalles completos de ca-
Almagro de Abreu-, los dias 18 y da competencla y la hoja de Ins-
25, doubles mixtos, mejores 18 de 36 cripclin para la mlsma sera puesta
hoyoo. Las sefioras jugar.n coni tres con la debida anttclpacl6n en la
cuartos y los caballeros con medio pizarra del Club. El Comltd de Te-
de handicap. En caso de empate rrenos podr suspender o alterar
ganardn: primero, los mejores nue- las condiciones de cualIquiera de las
ve primeros hoyos; segundo, el me- competencias sefialadas en el pro-
Jor handicap. El sibado 24 se cele- grama. En todas las competenclas
brara la calificaci6n del campeo- de match play se exige jugar sty-
n-atodeI-ClubT-ylos-dia Js 29- e-- 29
EL HOMENAJE A LA 8ENORA DE CASTELEIRO
El sibado proximo, a sla Una. del F-242 de la liga contra el Ckn-
dia, se celebrarln en el Vedado Ten- cermno ceoan de funcionar desde que
Bin 'Club, segdn hemos anunclado, el se asnunci6 el homenaje, recilbindo-
almuer quea el Oomitd de Damns 'so adhesilones pars el almuerzo al
de la IUga contra el CAncer viene que asistlran los miembros de los
organi lndo oono homenaje a la se- tre qcomitts de la LIga ma las per-
fiorkaLeila Colmenares de Casteleiro, sorns migas de lsa eflora de Caste-
que acaba de terminal su presiden- leiro, todos los cuales deberin pro-
cita en dicho commit* con el mejof' de veerse de un ticket pars poder aisls-
los dxitos. r al Ialmudro.
Tanto el teldflono F-3510 de Ia se- Solamente hast& el jueves 15 se
flora Isabel Falla de Suero, como el reciblrin estas adhesiones.
Sdpase asl.


Memorandum Social
QDMIDAS:
la residence de los espo-
asS Agustin Ooytisolo y LolltA
Redo pars festeJar a o hija
O0slK- por su cur' ple e.on
ABn I* resaldencla de los espo-
ao Hr. y'Mrs. Albert Kaffem-
burgh en honor de sus sobril-
nos, Mr. y Mrs. Arthur Gray.
CHARLA:
En el Lyceum Lawn Tennis, a
las Cinco y treinta p. m. de la
seflora Adela Formosa de Obro-
g6n Santacllia.
SANTOS:
Gumerasndo, Leoncio, Viven-
cio, Versnlca.


EN BONOR DEL ARQUITECTO
SORHEGUI
Con motive de au exaltacl6n a aI
presidencia del Colegio Nacional et
Arqultecto, ae celebrarA una comil
da bailable el pr6xlmo sibado 10, en
el Club,.de BroePslonales, en, hocos
del oven y" destacado arqulletto
Agustin Boregut VtoQuez ... .
EBte acto, que romete reisultar
muy concurrldo y lucibdo, se lo ofre-
cen al arqultecto Sorhegul la directi-
va del Club, aoclos y compaefros del
woft ball..
El prec/o del cubierto sern de $3.50.
ANIVERSARIO NUPCIAL
Un Joven y conocldo matrlmonlo.
Guillermo MaciA y Gloria Marcd,
arriba en esta fecha al tercer aniver-
sario: Bodas de Cuero.
Felicidade. -


TALLERES DE EBANISTERIA
LO MAS f AiIlO. .oAS
ARTISTICO IEN = SOUAENTE
EIBI.LS bE LUJWO HCII L It 11K11I CONSTIIDO
ESCULTURA. DCORACION
MANRIQUE"- 853
TE.fl-6135 '.cON0.oMR HABANA
CO.P.ANDO DIUCTAMANTr AL FAIBCANTS
I Ic
01O- G A f

OIGA ABC


te
ca


( y DE LA MARINA.-MARTES. r3 DtENERO DE 1948


PAGINA CINCO


r 2}


I 1 I


- -im


. ul


UI.a gi"i p reremonO, nupc.ua. qu Brr Hilda Agll de od.D
lItue la oolcmn n i-onagrrcion de ur n Th R E E* r B S
duloe Iddlo amoro.o tuno efecto |A A r JuanitA LoHiar de M d RortS. cor, S pB
pdiasod e las 5001.0do is 50' Ite- l msNC A
Io a mingorPa aleAia slo e' a n- u_______ _____ uonibrero muy cni deo Lerci1pelo
M.r o eto la v enta Se et d PMcdnegro y plum l d
Iwof.eo Re6 a vt ie Carn P.doRa de .so ..Cana. ul
so.n lo me, on ...s.... eves d la m ay or Dri lantez se umoc Calmr de o e... B .... d
c.IClo lta0go e lsa s ie0 .nl rual -, Eroae Vareola l Vkzqenor. Neo L,&-
eas or lantiam .or.m .rla orn.L.. iy I b da d1 .o i 1 M I .ra. S ..o Morit Lrgl Mi ....
dquo o ron ilsos e. las ronr s la d VO a f naao m e nS en la a ripcedi Mar ,art ad b dc rli... Leretl lrl
seorlta Mariso lLiars lanco R n a DIlggs de. dl Ha. Fee oa d
mos. floor de gracLas do e llehea 1yEspis. Maria RosanClr. nlo ao rl
el joe atiogado doctor Jnose Ro- Piro, Carmen L.isa Perez de Hr-
sado, Ugarte, expresibn de cabol nlndea Volta, Cuqu Lupia de -
rosidad, inteligencia y huomria de rague, Matlilole .p CMaatll-
bios, Daisssi, Esther Heoyman do e &I'n
tUn doofle maryaraloso do ol-an- 'Estela Dias, Crux de Sotolongo, Jo-
cia provoco a enorme oncurrencia sefn a Kniht de Mendiola, GlOfela
quo did realce a Ia ceremonial presi- LIambi de Marti, Rosa Hlda Mo-
didL por Los padres de los impbLti- rJ6 rn de Moyas, Ollla Alvarez de
cos contrayentes, el hacendado Fran-. Einaido, Olga Linaros do Estapo
csco Blanco, personalfdad vigoroa Elona lie la Tor re deo Banco, Ge'
del munio azucarero y su gentle y rudLn PenI set doe NO oe, G y Mrs
dulo esposla Lulsa Ramoso y el doc- MIdred King.
tor Jo stRonado LIamblo, a bGgdo de. Estrer de Pino d, t atista, de ne-
i prestiglo en el foro y enrr I o r i
oledad, secretaxio uy preasdente r RoUrlta Camacho, Ia bells of iu
Com i do Ia Casa del Havana Blit- tJsr ma Caec o o, u .PLATEInD Ol F INO
more Yacht and Country Clus .s.deoGoi e derosquos, ro ae abas e on
su inerosa, Amparo Ugarte, ial dams ras Joenes formado par Sylvia Prey-M
tan interesante p cordial, re noPe rnnndez, Lily Batet deCbn-
Alit einaban con numernos ole- Iprerae Amelia del Valle dofPaernds-,
mentos deo Is sociedad habaneora sLassoz. Nesi omaga deRodrigue 32 Piezas...$2600
figures mn destacad aas d e nuestru F rance. Lo16 Dia Candela de Ro-
es.arai fcnancieras, rincipalnmetne Orlgyezr 1aura, Sylvia Enriquez deo ,
doet alcar y del-foro habanero. q Mlranna Georgpna Garcia Ferrada
Legamos a ia iglesia cu o el noi CandaGrrgca s, Sylvia Mc Cormacr r AJoYERIA'IE TRIANON"
gran nifmero deo invlados Invadle a dl e Mer 0nza, Carillta Beguir 0aini cO ON N C .G N 4
p copletoa sa nPa-ve central I& q Psaa Elena ontero e Ordofdez, NDONYC LT ..GALIN 405
ofrect6 a nuestravstm u o esem Cipec Cl, a de Posada de Benavidea,
migIco yjantastio que siemprea or m Martr, Elizalde de Latour, Joselina
ce, en sas dias de grand gala. el blh- 1DlBz R0'.-o de Gala. Mercedes Armn-
tdrlco templo de Cuba y Merced dh or Miranda, Terina Melendez de quel Castasiedo, Beba Amcorbc, NOr-
Salieron a relucir sos objews min Canioe,,i, Alicia Gonzalez Recio de ma Ntfiez, Louisiana %y Aeirlad L.
preclados en h.onar aI l ,ndL a A l a n Margarita Morales de Ga- pe Manda
encek. In -er Ga iien do oul Hall Teresa a. .NOVAS! QUE NO FALTEli breror aalnnl.l de Boul
Belleza, eleganca dlstncl ue- Orqil rasnes de Armand. muy buen gusto. EN SU AJUAR LA SABANA
rand da e nirs en el m ar Bobb Cap6 con Iidc re asiic dho Las:il f
Meraerd .nr o en el maclri-o de la/. E a n. lorls: Sarta Vianclio, de neg i
Mered or br delosflo~s 2 tfl 'Maron Grau, Merlits Barriento. brero rojo.
cos del jardln Milagros, el eden Ia- ema Mayorkas. Juilta Amzg Maria Asta Grace
per broitabcoli. Garrc V E LMA...
vorito de Prado y Col6n, qulenes su- Ofella AxmiIltn, Mrt y FtfCare- Zoe Lavah, Isa~lita Cav,,
pleron combinar sus flares y su gnri Mari Luin a Plo Aira Mari E n D r,'.,la,
plntascoilIna.%icas galas do c: Oally R ElenaMa- ao iy n ln irt
Pailles,% ,oa. de proclosas Asidor Eleinreo A SmiBrtd, efi a

pl^t t s co R't.1 rtria* 0alm oeo du. EOeliman Ma'l Bur.Cr enVaes. uerma* Dopeuetgman.c' aj.... Mtivo de licidgd
Empenremos per decir que m13 .Ira Maria Vtllaverde, stavolda en ro, Thelma PnedG a Saids Dn,-,atn
lindls que nuncas se velan las va r armellla. Sdalta.o rrI a uldcrne RPay
losas pinturas del artesonado Lucnr l -niroes Arglellem, Adela Maria Sedan, Irn us edura r doa FABRICA:
y de sus columns con Is selicoor: Phi"ila Lipez Oia, Elena Goldo, Ma- InalmenteI, Isabel Quilez, directo-
iluminacidn que colocada nrri- ra L u.a Dominguez.T. Ttons del ia del salon frances de EEnctanto I N A 0 7
d L, sa p C. nen eformas I e ss r ,Juso Sylvia Hidago atolEneida Parte de oIa conrur'nc o %tra-
de eb n suaven o -peiumb Lbusi n a lindisima Olgag y Es- lad6 coBi los ov pos y sus p adre. ,
recta, ea en suave Tlon.dspud de ih boda,i i nefiorls,
todo e temple pars aclarar pn se Ner lta Martinez Rolg, habille en r sidencia de la fam ili BSlanco-
palmute a senda co u delos negro Ramos, en el Reparto Mlramar, do- una mesa de hierro y crystal con el
dE iuns. R i mMercy Dumol, tambindl de negro, de fu servido un rico bullet. -weding cake, de orma cuadrda
En lrupol do o es s situas, ron a beliuima. U n primor de o ellena y buen tons con gulrnaldas de clavele bl-noo
pado In largio do na sends --raIaoa Graclells Arellsno, Alicia Arango, el decorado floral de los salons obra en su base, slendo cortado por I"a
peor Is reas alombra roo p goal- L o Iledo tplor. d OLourdes Rodriguez Toyml, Maria de de Mllagroi, 'el ainado eddn, a novnos rodeado de Las dalms p otros
da-- los alrosos candelabros dorado
soteLostennd rcs par delaor en asnd deude tl doaseds francts, que 1I cubrla nados en oMilagros., emn de ro.as los Reyes, Elena Machado, Elena de base de claveles blanco importados famlilaren. A
epioibr nparsde -el rostra, oo ello d El Enc o. Catalis Lass. can Orme 0.' Zaldo, Lily Galalnena, Rosario Val- y rossasi -now white, duttrlbuidas en Es alto Las copas del rico cham-
espacics libres, junta a Isa double fl~u- elrsr-td lod E nala. ,Ctlo ~.cne~maim
ralls do oprinre.situada, junto a Los Muy Undo el rsmo, de orquideas de terciopelo *midnight blue. ,des Iauli, Pilar Pereira, Regnas Ban- jarras p jardinerms. pagne .Piper Heidsieck. so brindr
bno nos prmoroos bouncheB d blancas y lirios del vale, do Mila- Tambldn el ramlto d d aI ns. a, duJo, Souls Disc Blanco, Alicia. Be- A @ILs entrada del comedor se velan pr is felli d s namfad p
SsuLazo del mmo terciopelo, lv- ruff, Miriam osas, Alicia Pledra dos jardineras col claveles. reja, I que syer parti6 po avi
gladiolas que caia n en forma de caP-g r Japa ucla na antigus crur ha rota sweot heart. Adelalda Goicolea, Maria Margarita Y sabre la mesa, cublorta con marl- rumbo a los Eitados Unidos en vial.
cedes haste. besar el suelo, dear joyanteucra uts. ni gua, ro7edad e nrgssinea desthart*.b acoe lsean ai leaMnne
Surgla formando un riqulsinun con- oe brillanten rlquisima, propredad do Wentras no desarrollsba Is cero- y Vilma Pdreo Blanco, Gladys San- tel de encaje de Venecla, un centre de luna de miel.
au drd01sytprcondeatnamptisimds-madre yp nsnpulse-umania, quorspidrinaron e1 sedor tiesteban, Maria Elena Mondaddcris p a la, doIron pisa, do Recibesnuostras min cordials fe-
junto dorado el altar mayor conIIs a-9nui p n1
imagen de Nuestra Seftora de tI.Mer- ra do brlllantes que colocaron en su F ancisco Blanco y Is sefiora Am. Qerejeta, Sanrta Lano Manduley. coradr on as n nF. n rsasT .ons w lcitacionen.
cod, ataviasda en blano, en lb all' casastilla de bodas aus padreI los paro Ugar~e de Rosado Llamnl, un Blanca Lod6n, Pilar ySBeba Rodri- White,.
-m-cos----o-iPonydos p candela-:esposos Blanco-Ramos. conJunto de profesores de Is Milar- guez ranca, Conauellto Nfflez, Ra- Fuors en Is terrat s e o nhallab (Contnlisa sen Isa igiln IETS)
b o or fueror Tanto las damas como Is flower m6nicaa instalado en el coro, dej6
ros laue de mlyor a gd npr facr girl lucian traces Iguales al deoIt ,ir un programs Interesantlslmo que
colocasdos en las gradas, para hacer
contrast con el blanco manto de novia, pero con pequeflan colas,I.s- eh inc1d aIs aIlegads del cortejo con
encaje legitimo de Inglaterra. que terpretados en elsaldn franmcs oe Ia Marcha Nuptial de Mendelssohn
cubria Ia mesa, do oficiar, El Encanitoa, en fays de sedas COICI y se termind a Ia salida de Is enla-
Dusty 5lue, en contraste con Ian fl morada pareja con Ia Marcha Nup-
Si es verdad que en ocasioneao ml- nos adrbrnos de cabeta de terclope- clald oe Wagner.
tiples hemos vinto prodigiosamente 1o y plumes midnight blue*, Suscrlbleron e1 acta coma 10st1gm
bells a Ia ligesia de ]a Merced, nun- Los boaquots preciouee, onfeccia- do in snola, Ion sorlales Lutis taio
ca se combinaron con mAR, propiedad DeImas, abuela de ella; senator mi-
y con mayor gusto per los florietde
de MilagrosL as joyas y las florod que guel Calvo Tarafa, senador Jose las.
lograron aquel marco incomparable nuel Casanova, Ingeniero Amadeo
de la-pompos .ceremai. a. Lpez Castro, doctor Arturo Matian
Con puntualldad admirable hizo Teodaoro Santientoban, Sotur"nlns ot n i i a R b j
ir apuintllcarte adnupal e- R' UllivArri, Manuel Rasco, doctor To-
su asparicifn el corte~o nupeiLa St- ims Felipe Camacho y Josd Fermic
guido de Is preclosa ilancee, a. que Iturrioz y por dl, su abuelo, doctor
del brazo de su padre, a su opasyo pr Jos Rona, o Aybr y Lasetore
l sends, no recdbo6 mksnque elnaos doctor Angel Arturo Aball, docta
y Ricardo Nuez Portuondo, doctor Al
Enoraron plimnerol-an bride n maqusabe rr ende.t .
Ia lindnasAmspsrloo Rinado o deltooe.te = enG oas, doto r el
Blansco p Iran slas Is maid01fIho- eart Gostaravo Gyalls, Al creon't rih t e C a
noI e-nadmRa.s la A Aao* oqind osd ,en ZapatoS de C a l
Margarita Contreras p Blarnco. -- Yacht and Country Club Arman do
Poc dl1tirro, Ias ovia, en Is qua w -Pan Lrareblde.
adroiraba oma odigno complemnento La cournca grn d0
an s belleza ..a au figure, in trsle et,La concurrencia, sei n dimos
oeneta formaba un grupo nutrldo
requianmo, modrolq do Balenciaga, In- p muy celocin,
terpretada en Mallno noer6 boo- Vienen a--nuestra memories, en pri-
chado en plata, importado eopeelal- mer Imtrmlno, dos dams respetables,
mente pars ella de ]a cassA. o- Maria l10 Lopez Bacallao de RRa-
sette de Parto mo que lucIa elegant traje negro
Este traje, obra exqulolta del e- % Nens hLambi de Roadoa ybas
I1n Frances de, nEl Encanto, IP tambion do negro, abuelas de' a o-
gren tends de San Rfael y Cala- n Iame del nov-,,
no, era una maravilla do nurte Sogloamonte Is madre doeI laon-
confecc16n. Se completaba rcon una c.ce .Lions Ramos de Blanca, que st
originatl, couronnec de brillante realoabs con un 'precloou traje so,
azahares estllimados y con -' lo e gro. modelo de Paris, y sombrero
bronco aumonnado do plumes nagras
y p %elo negro; pycon sus hermanas
pollUcas Clara Ramos de Carts, Es-
telOia M noas do Ramos, Angeltr
Blanca do Mis-anda, Macgot Blaenc
de Ptrez Montero y Emma Ro.-ll de
Blanco,
Complethbase el grupo de famlila-
re0 de Ia novias, con su hermann, Ia
Sudsm ala t Joven y Della sefora M argot Blanco
La sealorita Blaneocon a .u tr r de Contrera, habille en egro.
a nupehl. Ent're'o asfamillares del novio ano-
tamoas ademris, a an efdoras madre
Amparo Ugarte de Rosado Lianibi,
que lucia muy Interesante con trs-
Je negro y sombrero azul con pll-
sian negnar; Y a sus ties Clara Lgins-
bi de Benolier y Martha Romagosa
de Ugarte,
Un sparte Para Maria Jahn, Is
gentilsimas viudoa de Zasyss. que lu-
cia traje negro y regias joyas.
Ernestins Ordlliez de Contreras,
Carlotict Zaldo de Mendoza, Mar-
garitn Contrers ole Beck, Eaperan-
osits de Crdenas de Surez, Jirana
del Pins de Estivez, OlgaiCloer de
Menrmdoza, Nena Nodarse doeBeltrin
Nens Guedes de Gonzilez dcl Valle.
Dulce Maria Itnarte de Medina, f
Ignacita Salazar de.Romero,
Luz Marian Jimdnez de Paz, inte-
resasnte eopons del prealdente del
Havana Blitmore Yacht and Country
Club.
Sara Vianello, as bells floraa de
Calvo Tarafa, con traje negro y aom-
brero azul.
I& R- *Cat~na Raquel l.rres viuds de PA*, Ani-
am Ranlo- uaritos esti pregen- to ta al de Edelmann y Zotll For-
ando diariameoqte a Bobby Cap6, con nindeo de Velaco do Carreras, Ins
argcter exclusivo. brasmopgel degas Vega de C,-,7 9 5
ds. 5.95 1.95
Los Suokrc violas do Gonczltez del!
Escuche los diltimos "cHits" Valle.'..mlnltn Comet Co01d, Ruby Posnra .5Vfle o1.0o 2
-, de Bobby Cap6 par ia Radio dmaoBgnraanJO aAmd
Cadena Suaritou en 860 Kics.! vlud e O ~lmam nt Rosl 0cr do Mal
deo Mariaun, IsabelSore oler S An-
chem Lea!, Isabel Usategul viuds do Mig de vreinte diferentes mnodelos en Ssn~1aliao
Argdlelles, ]Dlans Gonsclor" viuoda do
Le~n, Corall Rodrlguez Sampentro do y Zapatos do luatroco y {inso choarol'hemos rebajado a
ILopez Castro y' Encarnatoin Artimo
:do Arcinda. -c$OS preclos, Por desurtido. Importadorn en au mayoral,
~~~~~Bars Ifthode do Ulilvanrrl.oo omanprets mg~ioauae eii
Rita Maria GOumez Colds do CalIl:,tee omgpretg mgiio jse eii~
[ Carmela Baldlvan do Contreri, GuI-"
llermlla Acosta do Plodra, Ofe115 asvidad, detsllea adornos do gran bellezo. Ahors y
G onc~bc do Chaumont Clara Lur mha adelantg, con sun primeros Vestidos eotampadoa,
Chaumost ole Aymerclcl, Grscolelu
11 Letamondi do s~ens Matido Gil del- nada mnejor, 1Aproveche cuanto anted -
Real do Galdo, Clanita Irutetagoyena
do Sona Quesada, Jiuasnl Alcon do
l~as rom eo, Laura Garcia do lopes-
MiHranda, Carmlna. Viadero Marlho PeJ : Pe'Im P os
~Hernsndes do Gno&Alez Pasrdi, p Ia
oempre interenante Rena hi8aen ole
~Hortenzla Bolivar do Amdzaga p
Margarita Sornano do. Horon~de, Ian
N o entiRlladesMas. t ezAzcue, Re- c
0. lina de 'a Prena it Alccorbe, Mary
l~r do de arcia Entrialgo, Nena
Nlckose do Mansip, Adolalda Garle sann rafael y/guala, m-599]I.Qb
Capote do Golcoleno, Estrnza Ibarra do
-Blirco, Olga .-Bnaro _do ~Elouogo
MlI+lorodec .P~lmdnS de LOahaineda, Ba-o
silo Za~trada Mora do Aomadar, Jo-I
lla Mugoeres do Canrvkjal, Assaltal -
Mannduslo, do I.na0, filmoas panJuhs
"'- "i Sanmtldtbn, 'Maria Isabel Edo- _, t .- .-_ ._= o -.
I ca dle Vtillveode, Bin deas h

PAM!A"5


" 'DC kDEULA MARIA'.-4WATE.l5DEE EODE1948


Hoy y.Mafiana q

a-. ,R WAUM LOM

-P-eeidd sde EM MushiL
-Pia- a dar.
-PFl 4d CMfe|r
-Ceerig di Earape

i.A E o UM .-Mr Omimta a s.a bi m i3
MUM. GO-- 1 MMMIt Vub fe nodde do k ts im-duL k
AMM."W' y I m de ygen a d
d6 urt atelt pu i tra qou piouL m di ql y rle
cifr teal d Ii dI Bf to W di o CiB BuM-
pI 4f l; -* |Mnimn dl Cesm-u.
rks pi asp -- 0 ,
Wq ai Pire- nde prbii i "lifatm
dfe der ant" 1 etedi cm icurlsao hart' a
deqIpln ,al j le dC iI6i 7 n7o
IdMUM" quede sn tutaddo M d
Muo gi 4 an d- t du Wo'ldonL I. 5A m I di -
Wbe BeoW qq diwe q4 dtoto nm snWa-
l t Md P O W a ul c am m o d a r y k-
.uMme lawr lpaIs.a -d k it p.pcft doe dar

Pr piar 2 Coueso qua asep- ovrsa=a-2 a puis k fuf ii
tl uA -dm qua. cusdo mAL, ma eztrnjero quei C Onm pm.
unm tkilo ponderado oe 1o qa d dlPentE&. Il dor sygda pr .-
puede neceitaw samnus paeldo de 'Itnlon islan"id o uM ba
R as do cut#*. d, d0 d a l hI f d kTe I dwa r.
la mwouez dg la afrs B in >a -~l Ifart pma6 d~ a apre
*y dto Motrla anno 7fris tO b6 -b B Pm i -
Izllado.o qmiel Cancupeso w cm- an an-qtw al progrD go-
pida -u-gm mam s 7 a1 de &O ltedn" qua *asp-
lobcte *aew"M buapmbris w t~af 7 awaufisit sm" Wcd(arc-
amd. ittsfeo u-tgo gavskirig mrt- mf 4l nO W 1o isum.
CmOU eflaao~ no *adururss. ZD wjmii Slim Bmi -8aro
cow, u Me .amho mumsela- 32 3WiCumosno,*$ A asntura-
CwBo ai1 ctul ppadisa cmor dy o don a e Is o macha l ami
dir p- o:.- en am ciakuLe. -e- Coarewo pMM ami to elf 68
ro m eubie sumbrado eafusam uo neu arswisme amwInkmUa-
on el pdbbwco arte-ricaeo y oa *TOn t ina prouw t del actul
al mwopmo' hubrtiax mIIr-IW pi.do polsmaistou
4M tc ltamates pr qadi el Conie-
aw du 17 mB mf3im' di diute66U mm- smrnalame y so Btan
no nau T b yi Bn umlidud no s B cas sue bIN- a s
conmmeita W ,-soadgbs ft g ma Md wbnis di f d maeg-
.*s mso y Ido h- ba Maa de t
d-di.Us do *M a seeus *
,n sgnde 4wo a podi t- CoBsa -po dro i eiass care-
arwe sborsO F&ite so n adnt tuma eml ao rains gieJ"s do
do us icB esdo aobreit ranlo I ides y itna r tbam ns eompo-
quab hai di tadministur a pro- ntcM escq CMunt a to austancta
aras do rocupuscIcm euro*pi. d el" a bersts h awg ban M-
2 uM Udno "ba bucho qAM dicir Bido map"e u as d ollis-
m1Q qespecto s a1WteI tIn U0 & toa tositt a n peto aiu-
e Awp- is crmeaia d an- tot. no on -o-mm nami-' na
MIo d to l b qu o aUis to Aqua dmussa talm 7 yI to-
smiarlmod dd m 7 defne lu ai camds pr toi dtim oasi.
Bmas qua ban d | oberuar an irn tue m ca
mePow N mbidi no.s pod. I& robadte do ie y Wave
bhoomam ia OMt poM to 1U: y I duMliBg do tn ho me
a-Ad It imnlnso 7 7piebMt daaseot 4a uigits. i ten do
suaw do qiw CoManra Ii I6 1 LasOBt iWU Iy -M. do. a


mIim d i O- gmo. m to itopm s
h3 Nd pro"alprogramspeo- p i". w= pnmy- y Vato 4w d

km .ta. t Coupo -a INdm a
.3aa te iroediaito IN Sa- daubm w PO wr dWof 6&
chu -teju Drictlc@ I& nwfs efl so Baa*w dl yiborge. a;U *h

ijMja rlqd o4aey Irtsyia .top m It to Bmpemra ai. d-
pImmIWk lm mft7 WII & _dW. s- 10 ia m Jpo i IN6-I
id to IsmUi oMnpuadi 8 te- qIuaf ti e ml. mipme"c dm. -
mi ma n ta htNmh.e dque n O da uire que lI nrttiIlem 7
hm dt mrtsler d preunsa. nutiftsmalanu ismn do di.d
1tend r a alu s mIfain M or- slsuteaM&i taatah id duna-
o n Ie"a. rL t. bso quo lomeilt y Chiar-
chdll i-deiaamIu C e &i*uno co-
Paim ,m st bamm ar dccdhoa- madanb..l no.tdb du imb do mus
to p acerdo enaf )a t 1m1 asts. M-si tl ConrMo erae
d O M4d a m ra t.n- 1 1 riln-m ewW mS dmitrt el
drft qua 4Mhbem. incMts Y plan tUsrl l do axpatodn. B lMcho do qua.- 1 qurm i t plan Mar tabL Por
l has i f= vria to )ar- muM deoiwn u Ms erwoduam
hIa Itu. an amlas aImn OWNls
ug anlff~f multte mo uch. ma dtepslin..ott*t dt
MEMOimokommmumemn mebe u-* dd pmcrnm*.
r d~i'tom f dom i u- que
doeocL e" Otra Fan enBs uquo as a toBu-
slBstruaw y am Mqu we maIoBe do w&.
i-nctaK. d ti l~p~as d c an- Iqp as tabrtn wasrt "ft*-
iSNOSW" ip :rd "O'Jimenopurwtof
Ondoes iommstow s oMsm pri- "nlura-'e qum advtitirnono
d- y oI anteJontme. ALA] docif ra. f pt i bnbrmhluu qutrou
ddiu doli hMcr to ial no to anepiera luope M y no de&@
p-w rwe llld Ifar a dicmdo- p m. i dus mpo no to ec -
S atadtoando toI pmpcthaU 0- Mdu de a& cooperacida. Las ra-
nMetnTWA Be d sM@ idtislndoi to eta equr 11 *cWtOw d* o-
nobm y to aINIceditc de Iato m oldcuerdo miseats d Caenp
dieclans y utdatmlndisdi toadeU wci discudendo it pw itd-
tpmrecloem. nmostbraqo qu dai pm- u. o
NIS & te:n cit& foar ont $ trGd. lo qua dti ma.
aMui mib e ieU WUema a men cuer- Nust- pfti Mi-i much.do i
do Osbre al Organluso. May dir- dkspuato a alflab Isi to mm
t diterestsia labitrac en prin- tamn qua dl pM ,uqrM, d.N -
cipst. ens.eid plalldi Dep a t-omm oadmud to Uaf ptrboi.
miuto d, Ntado. i pt gas Eo. Toda *mad ma b lead d mapo.&
aI plan d* sI OstidM di dor -M artmoonri moy ovesemasno
poesta o y io a da pliaMn ad qi ilactin t Pbigmi a hi s to
MNiy propustast. iPi am han so deia Is Imupdi do 4w d pao
"vq pare dilcutir asais letmid no asr e sonMu diiofto MDmi
en teuacton.no haypa 1W i no di umpima per uBdu, *mu-
*mieaen dBscusgm amB in w- d- m dB. di 1 Mn*.
pacM a to pIlntma 6 d8 to 8 aa- 3kn comspuNita. m bwailpswo
adtL MAn* ca qw SRit" so qa to ipe. jo to hi-
acuodo otoe lIo xus has ad to-m llnlllie r yr.
dio omlnibtrarl*i nmcW inrI*to$-u0- 6o. et6ino t pie- waim
teji d ador a l i d6IN ow mu pMMlO pW dpm II-r do
vwpcto a 1k prnebini. la hw alm- sa ae s10a Io I-
IMw nao coutiftadiare qua r. dri in urs pan NmNr piw
ediatemante. boata. 1u. 4O- iowt i, A ds Otn -ma I
ttenrI dL to conflaum dd mie-. uipdmime m at lor mv ea l
deas, i moretario Nu tshe y @I e uaS aurs bmlneA


Deade Londres
Vw WAXY X T. U9DD
0L AL N. A.)


XAiCBcT Inlatemr. ome-
rio. tPt. a T ago peti.ua
adl- di Wbnton Cbtirchlw en
a dis.o: d id k irftitdt qutw
pOWdton aselatuomaeinti contra
at 52' nam -a sntretkmn b"y
ft I"M "MO VniaSM mnbres po-

uasrclll pa sor isldais ae m-
toi en ta mmno im rtadMs
dd r purtdo oonservudr. bt
coanancwdo d% qus. lards o tin-
pamw I toslortst euru4i w d
podi y J oe tor. riregruin a
Id y suontci d6. cmao )ats to0
puiem omarveor, reanudart su
oInicuincia d su derrotsa
diiprime' 40l1" .mto u e"
itotoarl en )lea.
Stui. Imanable rencoro
CheireUtIl ilac;isu rtndlreci*n an-
g do Ytrar dftnltiamenle
di tss politico. &u. an'.((
dM qgi aet robusto pou'ilco de
~J&it y trIu aim me rrttera
aMwudo a laM Pftlmmrmlon quxn
MMmIi t pot a a mi a ac
adtO 7 dps6 adO. wto n tonkmn
~ idModdfti to qu Cnur-).i.1
traewdi do obhivl>v I jobierro
tohlt"ts. an tospoa CUMt WE. .
-amas9-AmW o oamaen
*rit l .M t IM di-rW oa --U
p.,- (mew Mft .>t P-
U-pI to i MId~ b AiW l do 10
oww" togases


XA pawriGmu di ua dieiMU
itddb dd p ir srvadrU
per ameouhIl v itone mu ieiie-
di IdM s p uis astomtae
ddi iWM AloMuWM diM. prsn-
dImalti 1w on s umpo it qdm
bhuy upe memB. pe w O bea
061111 reaUisrio.I
Churcali ham ncientcami t on
un* reunion conrvadormn n io
qu s cItlu to iq baso unu ta-
te ll mi person. Muciu otra eso
eoSarmuoc en n edfucao adye-
mutj pamr orle. meduantW lei A-
ard61 qgs ue hbta ian sie r..i
ate honds eecvt6 aleers ma.
ichus ants d k sdiscurum. 3 t
Id padem Mta bablau 'i-locdo
cartel ton tecnprhBa ornO
o,- .tDo n lbtaUd .l pueblo.
.861W un cambo d6 cobterno nm
dart oportntidad de obrtvtvir,
y ie*no den s tito ratedoChur-
chill Gdita. *B bmbum nefcti"o
pa* dit wUf t .
U ail pnimr q ntr a rul6
un tumultuaso plans cuando Ili-
P6 $I MUM T SuM6 asl a to as.
Pero.a tun"qu matl quo no
aocotraha muy bim. .u dnuir m
tunlti um pAll o Mfuerm mps-
redo con isa macinn. mee tfia
qu& It asapina do pimenir. NM
en nu context nan Is forma en
qui 10 d6o1 pat del cliiTW do un
disuran politico do a unds elk-
e- vlesil 0i1 SAltaUrtie lingo
chturchittno-.
Be ref iria perU&daia DI
fraso daludds 1 Yo no an ta
ocuatda am palitom wuMarto t>In
deln en am Cnolts. HEatnd do
lau iv4mentso rcnnoa at tlcisG
dijo que *I llaani4iTento hbebo he-
a* pew per un mlimbre 6e| s-
btero. to dotr&Wajr o 0ort. de
hambr*., debis en rcJlidad maudi-
icara pas qua dieTs r csmtr to lmsre-. A conUnua-
I itme tec6 &I NOW" .liiosts
1 o i4 i tetma quo Awid a amisd-
mu lat tommbrs del pretn musm-


lliL


I -Z hmer Qua1 i Nirt d 09-
SImli di Is C ua iMods fate-
dd hmi pao Biu dio o ae. Do-
rnruts mUd do a ato sat do so
aiMrw. mpa. W. a DOnald-
mam'T omefaf oC omo aaM i t
China.. y malIn. n id Lo-
jao Imam. i LamwfmtI do AnI-
6is. .r uslai SMabre-
pow a to irduH pan dteu
ad aunmd agoQ de At alMoB adamis
di min /su 4W parn f a m-
dmo a peodlbs mu Ham ano
V resitedo dr an estut wr*
puetodo thjo i d MUi do .DOld
-d4 ChiBm., to binpf tot d COMO-
deaut do Oin Yat-ueni, boBu-
bre Id's de ls Chiling Aq A4 o
pair to q1W bihd dgue diode i
objemt d to I& ch actual no Chi-
na. 1, &nt* differences c que boy
hay Un nsft ente. mI m adita
Utidto. qu MS bacmndo to a0M
mi B inM = hombauer Soa

'NMMIA YOKOL INDWO.-MM)PB-
JA af tmecxi era W. B. Donald. ptodkdtm austrs-

utea habti a Smndded. y rebta-
Inmicnie.l A limited dd 'CirIO y
Kat-okAfirbt.-!lad ano et-
&aIelif ir saevm tomt -cto
Mar.M
p-l o t i to. T tuatd
ft ouia s' unfom. Dntl
lBve eonvisadtow -am0 iP-111
astita de ldu lu t deastI Pra-
ct q"a JotRO m utlical CMnMI
Usai-ltin&. a it dAd di to he.-
lJii ED qcumlquier direccida uQU
61 y Sm e*Jrtm w dricieru. toI
scsfd I merauti. Aue iu o cni-
cale tat neidIteitama s pawi"r
peu dst Mie di as lulti ad

Domiad ma!ct l autrisme nB
ait, cuando msnete"e do
IB i l dItents gu rdlia is-
a .me ret e a t ur a2ddetr. DD-
nald bO quart.o6 tr nadi l u.
Dr"i o -a 4sirgi o 1 aRe ow-
parn uereusnif u CooChi, it-

ia 7i i1 i' ooe
I~if mrdtIn Imqu Xu te*
I30 gumrlimo a mil 111a81"-
hi. am po a M ow todo pVar
awit di&t ai.pIt. X ua h dANN
@n oaut c.asmd DMnWW CBdMmIS
a buabor COaMM hamM &i hde.
tidavi tauhat au nd .
.Ve y a Itri I l mc d >a-
m on eCn Chtna ha& dicos B-
jPmmaB ti65l 01k6 pM Desald
.No. tnterrumpa elated blrtIA
damuA.. z atcSt lo qua ningai
bomab, hli tmin bhta entenmc
d vajo do bsmtm. fB pliar In-
Sr, w ton alto ftunleoaro puede
rwormar IL Chtna. pore bay Uit
fIas de cospremstin reapeeto a In
quo lbay qua reformer. Ustade" U
Slantan tron uu vmitwiY. y bh-
amts o "6lo dI N el nnmra.
Semi tancruacta pacque cable as
atef S ucregdti Be. Sc han tred-
ndu a am emuav Intdeelualmt. dt-
juada a to istta 6odimnm poaerotn
di easidid. iPur daert A MAo. .,-
Md( -m ban mbcho buIublitamnti

Itauld bh usm psuM. IA S6o-
rs Chiang rijo Ua palhUtU 3a
gneransim IA ceam do &ate paM-
da de pledra. per- psypidd m
es. y Dond reanudd smu rea:
btiv petl'sWcta ceuildo par ad
pcotlafd. t a"i eno do WAcIsdori
Mes dI mes d oialsuier oo,
Md i ha didi di Is Cruu io-
JS ulMe ams Irsbuhin. y
it-n mst pus e provchrae
di td iHtomaiedn oficui o pri-
emts. L m a hbaa De10o 1 pun-
to : q" 1 m bobre da excuse
d as hacutse de Iin for-
cm d o Iniheb a Is msfhsna Ml-
ufl m-Jwr dbii. mllones de per-
mmu m m pomqie no hay mo-
bit d d oa lmedadoneis porque
Bes- Mma lnmim> -i to p.-
flO paiot 1I.da. uns cacti. de
&d*9"I*"* n oX ra11l0MA un mal
mriwetoa. *e bay proteo. rn es-
tS, tot nfwmedada. ry W epidi-
aI" eri to Usim comoio e tim-
to. M ikmui Mu 7 A"*a malimose
-Kbf t ewwmas porque ustda
a-s uam didmatrtum einWaum-

OuLaid ab peum Pars q.us
Piakus fuwia tdaeduddes, y

(k did.& aria is esuelas?
-8T bwam a center. y to
Ied to imncsri~a qu B debiera
MW? 'M dO&de 'aimA las lndus-


1 tock los angelitos leas uIen** PA Cmtrgd


. .AL
-
miss, it mao. to *Wgif tu~-
WW& s3emim nota h1tOOD -
7-i efn *tOw pAn esw Mad-
mm. y mdBlli- -i -
a~doTSabre wletd, emotull
a immir p is mmIm we iies
: d& m7 &m ?A oeM Pa 1


WeT mi midi Sims mai ,t
des. s ou la- mu-mm a
rufmdi mtomiai. ma-
-al e ell" MOW--ImeDo] -
ma B pud ay Utno3l 2-
7l d y i wuil td -emdt-
banaits o noa Ckta f Waal.
arm otudne d.tfto 0
T d itr-ow 6@ rn miK 7 t
.tb,, ed U rn-
on wnmitansumMa,. 1. re, no
it Io do n dbo d tdatee. i@1:
,Putr qw Be 't in e tane
bra ammad W i o i
-oo m. i PtIOmeu m.-
emT as toatojwe mu*mi..
rten ad mD,,M yinl dma siPr-
gu to Fe dor h.Mu mm-
jar em de t6wg i NMaso ddc dt-
107 me IlitMk 0U6 limfol.
-Te uift- mlayie.. plmb

-Ito. ii to jm tam. n ma tm

Hdwe M E@ tm M k p-
towams ymaniu" aIL to
*W dta.. Si Cftu. *fiA~
IndigO mel. pin..!..*

fiam a :Clia u-
lUN am"" e ml'smerll
dm w e",s tae A& all"
e Ia it" untmiu. e Ilg. an ,
dL uewd en o kibalm
e pw to ammte Uin pic-


par e r(htn i nMjar
pi m 8 maj, or. on
Los -mB tOa ao ld ndB d
I doctr N. KVig aclobtonof
minist di Fnaiu hmnI toI


piiniro~ms to mm to ittois do
tinmexa n me tarajo d flep do
]as casmftr de Z)mmm:
H B, M6s doI bI do WC
c32t PA M a im
2e~notma m"i pimats t-
oUs malsorg e promwr tIs e-
rriunte ommerial 7 d l etatai.o-
to de tndutrisa pete to fkaica-
dit. do aqueliss mcm ue China
-I a1 shlEA mu rmpidUaMtia
&af M si rdiatre iirde en to p-
itd i 1: elewympe dw*I eam-
dfrtad rigminM
.3B7 Ti en i iSo tM prupm do
barcuum remeeademum busp,
am abudnil danhum ai% I Iib-
An is &fnrtmotoa*I d wbt Ao-
ponw, ~ wk doI"Mtn" asis-
(M-e astoato di to. alma d to I
fldmnehukutao.un Mb fdd par
tenB do Wouddai a I ri. di gIld
a toanmiw pe law. 7 de am par
bffjun Qua 710000"A a Twxa*
pedtkodo mzpecir eon It I
ddao? Nto s duay wracItA. pl-
re m dbe &51 tcho dd qua to ml-
ass no puden s"r opinda pro-
%pianti Par to Beglincit am&'-l.
Wye& to monvle do )am ea-
tst eUhino dibie* ddticane G-
obtiner qua iatobriqunMai 'as
coisw qu de Jpia espot a China.
Aed dube cmalti to sardad dt
China v e aar Iv y )a oerdad
of que el palj ir tocrac
adtBnlitlattm. iteltta y dt
aXces do tlmpucini. A menu m q
Uutu o aiulin Inidi vun mvi-
misato wef Ptmbtoer oIs hoos-
dm. Chiea MrtT. e MTa "Pimh.
amie...
Pocw mmnia diuiodi tato--
16 to IOda. Oinatna do lBmlipjt-
eweD Xoaadmmcm eon Don"m come
diricto. T ypes di" Ompiu Uee
a 6l it oTUApo Loan N. ooat, ma -
siesero nestuaunerlca o uiono-
cmimbs one lis* gieeitn dpft..
Dl wramiMa a to iram. Chion,
deteUiidlotI to scorrtuWma ea-
ge en a i m U@do OffeW an-rim-
eina am *I trt Go d apts. LM
p-w t mn Sd eptds] W*-
ezupnimr tnde puhbiddsd. tot pro-
p1cm bunm muin ldiMdes pvats
guardar apam VevM aamdi MBw
wobieit. Denue de usa dc4 hntm
i8 eto* *I ienBruiimeo Chiming
Kai-dw sMM6 mO pritmr Mani-
ntoe cotra el spin,. Pt d vrl-
dto cactnu&. Dousid rNO106 W
crueds. XI ( I0toa ot ardoId
camnef tam fuens dieewtada to-


Al dis ituint o 1wald vSe em
reAlfto eurgatdi peW tMU
d4 q*o n ad urns di to Is ad.
T to Idieit Itraute mi &*sa-
tow KNith piblied ue 'Srtitila
da firms, an quo dita;: p-t iv ha sbus de UB utM-
rMdi p ersona. tacluar a itBa-
*Kw do de idunas btttin Y 7 i
)do ftaMefi dio Is aefas pctaL
-mpsrm do VtU Ta iiCbiT tWma-
-m Pwo no hal.atnoB ne.


U I


VALE DINERO


IPJDALO en todas SS COMPRAS I


tra ALili y, del Mar econ6mico.
Or itsfOu CrtWMp. rtdle mpla
'ino a5 laa tir meno -mpdr-
tnsW del Oabirnete.
Camu de eestumbre en sut dis-
curses pnllUm. Churchill staco at
pri Ildnt del Conlo Herbert
Morlrson furissaament. dado mI
Is Impreali de un elefante per-
agtulmoodI a una asc. e hiw. un
uso ldebido de su -trmia pas
.atacr taml-bin ota n mmbrm'u
mms cmpteumr del tlaborUamo.
Ma tl i g padMo de-
amalad. de 'Churdhll No ptVui
-V- -* q-e us bainfs smI-
tonaa tonSantim aeto gs randma
reithf ue l almansi n su I-


SMkBotrs iltliwr Pwe do ,doi
joadosa N M Ig qte peo-
nota b dft a mu paut&di pars
calls a oun Meiteu y faveraest
sm propitto dae muntuir ma w
jefs. wo *n el il 4 etm o iK Man-
chester. ln todtW onms qae
ha pifntmeitodo reesim intomw bu"
NdO un domsmate pats. todom.
sseO aquilis gui we mu aps-
da" ImaMeluldota
- 'y par. munbm i d vm m;
um .a ipet 'Wovlpedt a) sIt
y islre, eli as drin. a]no pm-
mmasI de to qua churcal 5a
hay. also ma*& Um a% ItAft T
peftmdo l.u di to b W l1
ued.


Vibradones Nortefias
wm JOm CAMUO O


-.C.emela n a AmrkAe.
-41b =nw".
-?.Mtk, fi.sllc aAaapok


BRXO. y 7 eoss a *w commao-
aIKI& Mtatolado a i autat.-
Iab y eftlbfta metr a0o.
porsatmo to rtok Amasa .-dBo-
nsitm ton- ens. mirvttt di
b e y de7tersa de 5M0 mensua-
omntojaid en Park Avenue?
a pr metlrt id tortes ateudo,
poimendo. qut en ds, to is e-
scidad de ito seoa.
Pus ad S& AWI e ten, reeol-
eiadm B an lalbo pisiatsUft qw
adiem pars precuan.
Ta d sfitm Osnoyo y eun u-
po d6e sum mdrs han colado
d ltrein do ata i y n gran
atodra dci ErellaM is to wtiauo
fsisdinot. on)a o Bftirisl manuldn
ian d itamo d dI to Avoids
dd PA*um. qu quedsd rate por
asht a munter-i Co1us vantal

it us macin hapm .Ore
al'qt io c m tom mudmcucbu
m t "sap" dilN se Totk.
sim s -mandoena s 'rdid to
Me is eptdstIo maM. PB
4"Mds do t purdrc p.r d macdo
sm propands. Te %mme rMiddn-
ets, toda do mirmol y ablcada
Spridumam anIn to Aenidt y to
Mi. teint y dor hd brtaciaon.
dom e ularm di uae, h t -a
SoI$ &aifabradis em roKe-paift
"o; y ds emuna b bn pn___
p.w aftmii i hal do l d ai
NMss Meon usntres aman-
d its g.- koaadultda par us
ownl*" di Mnn tomurBuab mm-
toad. Mar 3ibd~a ddi. Prcy
Puyt MN n ow Mm a "ldor. luui
Paym par efts mil ddto< hugo
do eatr diocmmdia mep.r d4
elm.
Abuo d ts Tiode orw a ti-
ito dime f nau brado No-
am W~bon, qutin ius gn toi-
$WNmw1W hin Bes ttdo. to ad-
qvWrid p. 'to am& do cuatrocien-
ti ionints all dlatrmi inio do
absr eraado i tr-to aci isco-
uWSWtAss, obtcleando in at ratao
uma todied do cncuants l el
isomw par el bhio de lr.
UItoadoa M -bo 1& nsocitci6.
Tnts m iL qua ftA & iaao dis
Qe imctom *4 Stalit y CiY.'B- en
a.. )a qgeisita m t do uS. qgi
Pea t a ano prtstsBI. corme-
IHa mstur. Is sum do cutuocten-
it ebnmusstaf al. quadandot use
nUflid It if~ds 46ciocusista mU
bamso di' al. pir s sta ne rMo-
tUL
an s trunmsato 'enlaubmento
mhmd~keemnntaa
munaist eftin ifeoas en el
arlotoardtte y capiteift ts de
Park Avmt*. aBtre 76flmmmto ps-
iedua dehetes y pottera dde po-
nadie U 0mi
ue bun mmiteda tr maeu
don& to aspbummi guitar. p.
lo que tal sltueadin dene do ma-
ventinte y uagedbls.
*
3B Louaitlte. Kentucky. Juil"-
mmte s s haUintueuatro hams de
hahir idt laenuciiton Chars.
C. Walkw. di6oem afia de dad. a
eshew perpettu, par haber dado
muaucilja no ~m aetiAD qua Isf
q uIs lapron tendleror gue
erain part to meincato. -caM


dg*am usa fiors. crzbrads
Mr. iaM K uawine Mbchool"r, de
n asm LoA cu6 el zagoftr
e lman Jorrit
mte ceabllero revA el cuo de
to extcfia eemonau naprial al
dis siuiente de iabese efectus-
do -eato us. d paudo e Mies-
ditdendo ue s ha q M t ledo a
cabo en an depub, o del Juddo-
g to I enend a m, auintols M-
tendids iI re lid eodenado prI-
sitn pe el resoi do su 'Id akta-
l, pspecda d lnov1o Dao Thido.
Dt primer u e)r. nombrad Do-
ris Den, s. uematue ean Em ma,
al de 12 dt ordiab iateiprtlms.
Dimc Ia q= actlua m CeB
tegtifc qtM. eacepte par *I beche
de qae ed noovo TiUIU d tr*Je do
pruidarlo 7TM R tmlaIn -atahftn
enlad par I"p. i o oaS, tato
w ow anoflue 't m -aujar. a&p-
rectan Mu maatrds... .
Come ma.o desu as dse di ao-
cow OMM ftpw We do& *1 00u,
Iunisfta.. pa aset cnesiadas. -a
ito vemtad dt Is IMetoree
0
6I to dAeinito Navai di Annt-
polls e dii. probeblanents den-
tro de un s e amnA e sea nstita-
cit notoinut r so police dei ut-
lUMr oetiatosc aais coro ins-
trctone6 de footbae (oacb)-
id eme teadicioc rdi abandom&-
do Pa uUitsmr itnstueterm clii-
tai eontun e do n& effect o
aesmo mhdtd que ans Maid.,
Intbegma par ocho ex atn""u de
to Acudemla. setAn tudindo ia
UeUtamo en An otA, toaMI- i
SS ha venio neaindo bets alo-
mu y tfuo rendirid nu inform.
do sum maocluslsoos.
Y, aunqui no a probal& qiu
an tnfotie se onoojca pdbfta-
-ment*, as podtble que *I oantm-.
mlmlrnote Jaia r toBllmowod. su-
pertntendenO di to Is adlem enti-
ta me coionicsdo. en conexlio em
adt* asunto en el cil *ag bohabla
qua Quide aclaraIa to paled. dd
qspittfin ThIb Nnlton -sctu
copchs- cume minds uias- tods
via un afio mis de i tencia.
Todo eMo oce debido a lu
critat que ab han i cho 51 ita -
mns. d* coscwhse dads qua tor-
ais to ditima maporitd. do
.foothgfl. IA Armada t I& aM
am a6lo ids Jusg guunadoe, Ioap
ssBlfleo vn reco brdstenFA poIT
que no ha satulecho af ls amigom
do to IsAma&4
Si embargo, o as n reflejo
advnuro en to pars=n dl aBtzIU
Toeam uIRltOn, t&nto ai. gue po-
siblemente date renuncitri a an
caio y gWade en to Marin, pMn
coavetirse en ahead-comch. 6 @Is
Academin,.
0
Asteriwo: Usnotde Ii mis bells
tienUliento g quo deie cltivar el
ser huinno, Fille, a cl de Is rpa-
tiad. BM deiradeciido no pusSt
wr ni buen padre, ni buen hilo
ni bmw espcso. tn bum herman.
Wi buen gobernate, n. bieno en
ft sct eofMptw Buata lW fwerus
hay md)Wpks zocstancla do asW
asirto. i&eIn er agradeelds.


Contina el caos y la destrucci6n
en la China
v AL WUDKD. eim' NWa I"IS
tlmdii( i do tme r~aUmal m n' witm)
rombite to I& reproduetes arcia! toaW)


FWnno. eicro (teS).-4. edir.
citu en march ban remuplaudo
a to islawnts mao to piUNe mi
glave dd to campsite uts gopil
una de ha proiinciia =i salie" d
is China.
Alde bru alde yamae hoy en idt
detsUVBda en el trayicte de fI el*r-
sits, co aso poblaci n disperse. em-
potecida y amargulas.
I &aIntbuia rultura china tuvo su
orlea en tol m rander planhriea del
torti de Is Chms. donde oUi Hopei.
Boy en isa esta tred es nUevaments
Is cona de lo q Iieventuainents. se-
't Isa creens di dos embirvdore
nortosmericwm. lutgtiari un nue-
TO shstema di elda pMa I& China.
)a ltuaeiadn caoted actual as tanto
mprtrtual cmet itde&a.
HNpet ocui alime puiddon Ioper-
tant en Ia lueba a muts miretI lag
eanuntismt y e ae inoiallstue. ie-
preast1 to tclsraaCdn de 4 ainoinM
en to Chins, coutacits eao *Bno ftS-
frecarTllM que slquber otte pro-
par usa e"d iexutia do ,
tajiaY y -atifidas Is
On Ibubif. te aaftw midli do
hluia Irtokiedas hen 4misti it
mlaMa fsmmrn-isban y Zm idmnsu
xdi it torre 7 32etoL

dmona to htn y di arbon.. B
LOS do m y o Ispditsgta d
le.Unt milis df ta tetMu.-


Hopei cti atrisamVfto p tI Rio
AmaltUo no -u part* mii LI norte
y di aqw cuisbre lBopdi, que
salglttca -Al Nute del Rio..
oI moonmitas ecntrolan actual-'
mrente cai el po r clnto de Hopel.
operando deide t i bs aitusdas.
eirattgicaments: PupIng en el nor-
et. Naokian en *1 centre, y Hantan
en el sr.
Pupmg. a 190 klloitrtma el sudoes-
te di Peiping. esti r deado de man-
tas, ctndo ahl.o lodi iemIropila-
rwm de ta marsa. norteaumericana
nrrojan el mmmde ienero p sado
500 tooeld 6a de proris don ia-
da p.r Is MCRRA, a Is po blacif
hambrienta
Kokmen. 1W kiloetseIL al nI, d4
Peqpn., isi entr l T Initad do
to ferrocarrtles Peping-Hankow y
Tlentals-Ftkow. ac&nabmete lte-
Hanta ex t e oMbre a nets Pet-
painHanaw s ea m da d IN kudmo-
i d MI d t AMaril3.
cM m om lstia-spausieaarno di
=18 dtdAi tmp .el 1d In dk di-
imti. fowatortImI do IIMmcth-
damns. a IN ennibum a! pies-
is dI 11iug.
S 4 0 ndiim:jleph nto m1 I*
OMan IrBi a lo Irio d doU Maon-
tadas qmw dIden a to ChIns de


- Dde riente
Ifti! AtiWhoi


ECONOMICA COMODIDAD


mientra viaja


Trallway&..
En m pr6ximo viae, sea de o ..
placer ode eoaios acoal *. IMLWAYS 1
quiet pueblo d Ia Florida ',MVICIOOLMOR '
o a mvis de lou Etatdos -A MORM "OMSl
Unidos, hialo por Is
Truiways, y 2u0da 0r vor. I
prendido do cuiato mi us.-
ted obdene por coda peso.
Mi cinodo, mis apropuia
do, mis liness directs, y


ULTRAMAR EXPRESS "

U& 6 Le Hubes
p.~ AV


.-ARMo


Desde New York
Pm CANM* SdVU" '

-KIi y mrm & peirde.

-Cerirn persinf es-

N7"w 1cmem 'B Eft 015-0214,
N f trenr o pepda ah- "u011
W 1W que lodado.. das on liPe anim awo a habut de
PoeM y ya o rpearis. y pra, TnitmpO. Mracao y Tallara como,
- ver otinhit* r-a I tra manatiali abot Msr
aMaW ,s"r w- nomnbres peas no-tcs tiam toa
ct d I Ic litL pttam i de Ba Ka t y E aaYJ-I-l
CI Pudo- |tSiman. que proaeen a Iax iA
Me be ocupa- a gdes reofineris dl mundo en
do. en artdctui Abadal firn); ia c n de Kirku.
antenru i l I en Iran.t urtha. el caopo p-
gra toes dea tr troa mi rico del mundo en lot
%t00 k Icepe.- domnxx del She*ik de kuwait (Ool-
ts sobre to dri- I* o Pftsicol 'Dnikhsi, halo Ia s.obe-
Si de pos rn_ tLfs, del, thie de Qatar, en tI
rra .a para mriima anns; Bahrein. baijo el Sh.c
releer hor I "c m ro 2O1ibre. tambien en il
pnxtgoiaf arxgeas .a *tre i fto co-,oop r~s DammanaB7 Abq&A.q
ero de lt a o0sof a w y predatd s mdi Arbia, be el oetro de
y a Ic on des de6-W gaud. Lo os lk5 estan de
empieo,. mod* otra Tea. Como en It tie-pot
Coando is detmanda de petr6100 de WioU VAlentinA WOr 1a rt-
ampun 6 !a produccitn en -Edadot z6n ep divera; se iabla de oIc Ha-
*.tnd fie 5 0 brrre arimr tr ut. Muscat y mach 4 -
S1M1, a4* Jj en IM.. e pre- coo etrell en lontanina. un
jdUo haei Mme a s Te-e exptn a0 teorrenff Y
pOtb Bc.H lat e i dem a bre l t i u IM deid t OW .
IS t .daptti peuntes. minericane 81 CiertG qoe ipet6Ieo sisnl-
MA en LCMM barrles diarsto. II 91 di~zcioiK. pare qW ti
ismo de pa no =61 P ha s ap- volver a 6 ni hce
rado el record de 6era IM tei mil 15n : 1& MIOVtl T el
ino q1W mie u tptido e ensindo. og persico. Tedo toi expertot
ge cgIoto qgu en MG habri Pa- etin de ndo y el He-
M 6o de I M to Wf'OO bsrrtle dia- m e- (petatsna*6 al Octdecn-
riO. ta o potenm Aplea: na re-
3 como r cpitta ea d 23 serva d 3 El Wal p .aBde bai h e
pines a& aflot en 112. habt ubi- contraU MJ an tI Anim&r1Cu (1.0M
do a 4M en1M. es baY1M Di- ES*4doo Uu1cm y iOta Anknca
aqu. que Isto produced inericans toltat.
t mpjrealda oan el consun. Bei f est. cilculk casi 01I spor
]ar t rdd efieladltuca de mnad cisito dc las reerves deo petr ieo
stire I al oon idr de isa Cost At- go hallris en Is on ameopots-
lntkc y parts del Medio Oeate. Mia.ptzrslca .y en Ari. Pero lot
qgu tirnta do trio en rte erudo Ie- tcicoM m afirman gq- mia del
vtercoy o B easp cotuelo par el So por ciento esti.en tierras del
neoyogulno gui ai pagando pre- Soviet y un Mse* g..tio a I
clog trips. en el mercado nero. vista, cofeccionad potw un firm&
luers York catcula que rati recr nc~n*. mueistra que bay en Ru-
blendo apena un 80 por ciento de i a c al tanto terreno -de Ia mi
in que iecetmta. faconibt p iabUildades petrateras<
be dice que e problemsa de cono en todo el reto del Globo.
dutrdibucln; pero i uno obem Por i moment o el problema he-
que durante o I uerr el consumno miiferco tcnilate en que estA pro-
ciTii de pettplec y dyenvaie t*a duciendo dos teroim del petr61o
tr V muperior ml mllitar y au- del undo. pe toitUTIMe mil qu
mntsd iccantmenlte, plurec que so; nuentra que Ia ZnA aribigs
t problemsa tuera mis hondo c no coume y at cntitnuirs
mdil. Lsumenando so 'producco n &I cO-
3 maolsumo en motors Diesel ha pit del aft latino. pauarle a odW
auiDtado d e 25 i illoe de be- ta America en u=om cusntm as .
nrils.p.mot SM Lo 011t U's n pro lg a Who
senlcot'as jan a onmuir temift Ll experqto gestabs, ensrihdhae
220 mcuass dioWonm d1128011-bio i. aigin tlem" cus cat de d He-
sa. mis del dehle 6e in que regue- 1. pethlode guiho rcrrsctdci H-
ran m uer; ai nmoe in# O.c cideIbi alc sub*a -e
ro e dov eiul mo rtmris esado n U 2 9 0 mll1onst s -
peid ,, ,ran a un 1 140D60 mIlon emotiu-
ha tausentad i ei el tmsme tondo n "pTbabt dmadtthas.
de M4 mtlon.a -7: tre Cuarte 5? Parce qu
de is naria m wnt Ue mueve menrte e aeitm
bo a pe.trile.a ocU pan do ap P"-.datt-
eai ,aftoi efra 0ap8n- britientod. y de i.L..l _
tvet e to America s.latin. per poutua mic pi y ood.pla yeli
me d q gue iNi aumento e d 6 tal u de ta raervyT adluas.
magnitd qua dentro te pgr ai m*
todo el petrdleo qgu ie produce sallm ---!'- -'
teri tnuficente psra cubrtir el con-
smno latinoaiericano.
Apart de ZwUAd Unidosi el aon- LE TORTURA
sumo do petrleo y derivades =ubi6
.e t lo oi.nodise ban daioo UNA NEURALGIA?
SLio EiA ada y sup ari si eolcinCoM
en 1PM. 0 it q el Cuo nAI(a I 9 usttcnt ie
u s4al iee 1o IM de unoes doce o d -oiSP i
millaos dt barrtle' diaries. E.ta-
I ndos i lsda no podri umnuistrar S3 .. I. ut f
i a de itnce miloeus con It por tI..m a.c .e1mGie
Mato do Ia rnmerva. undu alis E d'Ip
Hab iatdo poovsyde en kt Mto- asciti-
m aces mis del D p.-to del
consua mMndal. ioa t es s
SMucbe repd que al rit- ?
mO actual di produccln Estados 0BMI g =n.
Unfles agotaria satm ItOt mllones nH a I. I
do BareIta de raierva, ali M per I; W TO in
to quo te duten de exceso depen-
drIt do 0o que ai descubra a to a
Q q Imports. L nues dsscubrin.
wilentot van de ceida. Lam importa-
ciones tendrin que aumentar. De -
ddnde?
Par el memento me habia del Cer-
can Orisn ComoIh 1uente mis I
rica y probably. l problema no imlNIMIN.TO S|
i n que viv d petriet y que con- L A
sun* boy tanto om el mundoc
antW on iM& Antes de Is tuerra CONY. IL DOLOe
ito Amrtis latins luMnitraba 'h MUa.de ,m uTd I Mi
Mu barrl diaries l nuCommo P.P Nd de, 70 Ages
mundial; sbora apotl 1*0*m. V -


I
t
ASO'=


,- -A MARINA-MARTS. DNR D q4
F.LA MARINA.-MAR TES. I 3 DF. KNFRO DF lc-48


...L2732 ~- -- -.---.- -- -


Pruebas cientificas han demostrado que PHILIP MORRIS es
menos irritante para la garganta. Y menor irritaci6n significa
mayor placer.
Por eso.los fumadores de PHILIP MORRIS disfrutan realmente
el placer qu e los otros fumadores aspiran a lograr.
Para mejor sabor m6s fino aroma y mds placer al fumar, pida
PHILIP MORRIS.


O aFOltU WiNDS.
M.1 y coacurcldo y ancmado ie vic
" paliaso gisao el preclioso *nlgiL
glu. s'Four Winds>, done se di cilta
una select y numerosa concurren-
cla, firmicndoase incontables parties enii
aull hermosa terraza al alre libre, de
tan tlplco amnblente.
Dejde lrlmera hora se mantuvo el
bildle a lo acordeas de' las orquesta
rour Wtnasa y del Conjunto RiPmico
Cubano, Jog que alternaron con su-
magnificos programs&
Y dos veces en sla noche se pre-
sent, el show, -en el qu*, tomaron
part veinte bellas coristas, con el
osocurso de Norka Domlnguez, can-
tante y bailarina afrocubkna; el car-
tante .E1 Fantasmitas, Adolfina He-
llO, intcrprete de nuestros ritImos, y
I ialmpitico bailarin Kikl.
Para esta noche se espera otra gtran
noncurrencia, pudiendo hacerse las
reservaicones a Geza, el active mac-
tre, por el teldfono BO-9212.
He aqul alguinos de los parties aillt
reunidos:;
El doctor Hlldo Folgar y sefora
Nena Benitez, con el doctor Jose M
Revilla y saeftora Fina T. de Revilla.
Carlos Villa y sehora Blanca Rosa
Pefiaranda, con Vivian Alvarez Me-
na y Jullo del Valle, y Uki Rodriguez
y Alberto Farifias.
Dr. Juan Hermandez y sefiora Si il
Bravo, Salvador de la Torriente v se-
fiors Olga Granda, y dog parejita":
Esther Bravo y Jorge Perncndez y
LIla del Castillo y Francisco Ca-
beera.
El doctor Carl Rudolls y efiora,
con el doctor Fernando Lopez Per4
nindez y seflora Pilar Oarzdn, el
doctor Roberto Villa y sellor Carnme-
Una de Solo. y el ingeniero Luin Ra-
delat y Clariss G. de Radelat.
LA Joven dama TetA'Suirec lier-
nindez con el doctor Alfredo Rivera,
delegado de Colombia a sla Confe,'en-
cia de Comercio y Empleo.
Martha Pujals y doctor Alvaro 06-
mez, ministro de Colombia en Suozi,
y Bebita Herrera Sotolongo y doctor
faael Parga, delegado de Colombia
d la Oonferencla.
Untcrty animado en el qua .e fe.s-
tejabal ila consatitucl6n de Ia nuova
direnlt para 1948, del Coleglo Na-
clonealjde Doctores en Clencia y en
FPlo0 a y Letra.
El coiandante del Atmlrante Sal-
danhak, capltian de navio Hugo da
Moraeo Pont. y Esther Quintana, con
el abjetf de fragata JOa 0. del Rio
ChavlaPo y Carmen Quinstana, el
gtardlaiarina Oeraldo NOlea ca il-
v Matla y Ohichlta Elgues,
EIldoctor Gilberto Cepero 7 sfioss
dilla aSierra, con J. Herncndez y e-
flora AlicIa OonAiaez, Palmira 3sne-
grt de Valdeavesiano, Helena Moura
Bnil-do Amario V Ligia MaHria do
Amaral Oalvao. -
Dr. Mario Amenalbar y sylvia V
do AmenKnbar,. y doctor Miguiel Lills
Ollvanegs y Alice P drie Oli'arr-. dale-
mado dc Chile al Trercrr Congre-o
Psnamnwrlaico de OftAInIoloala.
La flora Mercyv Mendez co0n
Nor&a Menild. y Conrad Miller.
Dr., erfin Fernondet L pAez y .-
Aora Toddy Rueda.
Dr. L, Diaz aieflora NInuc dcret.
Mr. y Mrs. Bernard Ooldfarh.
LAL geSW tlds die ,jImlrne, .cha-
1MetJw5S a Margarita, Alematn v
hilo Unarft. TfiwltA Jlfuneln( Lils
Carrillo, r LPurdea Jimene.; Y Ib'tel
iwndrex Dial.,
ietd B. Berurh v as-ors Allk'l Re'
jw. Ja Msria Pu, t v selors Amc-
ro Oedomu. Conmueab Cadenl v Pe-
pin F'rnindat fluired. Amicpar Sli-
ro nauss y Pmrflro R'ubin Medina.
Lulm Suairs Santon y Am4rico No-
Vdoc Mrm. Leo Jaeob, eon
M Tunicl.
Ur. T ankv Bnd't
Dr. T Mrs. Ravlmnnd Inflc-r v Mr
"A&M, & V % y.landa tW--
12"is KWMn y -flora

5^Sj Mrs.*


S 0 L I C I T A M 0 S

AGENTS DE CREDIT
CON GARANTIA
EN LA HABANA Y EN EL INTERIOR
DE LA REPUBLICAN

Almacenes "EL SOL"
DPTO. DE CREDIT
Monte NQ 309 TELEF. M-3498


Sl Ud. uftillza nuestros vlales en
line recta y sigulando "la dis-
taeeia ni as corta entre dos pun-
to*", podri disponer dem6a
TIEMPO on Venezuela. Conexlo-
neo mireas a todas parts del
pals.


ZMEA _AROPOSTAI YNZOLA N-
AgenesiGeneratles: F. A.-leelmee, a. A.

Oflcdnaa: Pais* Aeopmue f*
Hoel SelS. Thi 5-194s


Learns
Salldis di li Habina: 12:30 doi lia s h MiOWcls'
VtancsM1IURL ANGEL QUEVEDO
Nuestro q lerldo mmijgo v compaOr cial Ie da cuenot., que u MeJestad,
ro MIuil Aniel Qurd driirflo elaca Rp 1 J0O'. VI i h haulontrload
:do Is popular reIAiA ,BBohcrmi. La concemidn de I s Medllli de Ry
ac-sa d de recbir una Rtntai carts (The Kln-A Medal) po servicitM
deil minlatro de Ii OGin Bretafda a Is Cmuw de I& Libertad y en re
Excm r. r James J. ,Dodds, en I conocimlento do I 0ervleim rend.l-

[ -tim.a gluerr.
EPmado nmA&ina juevs., di 158. en
SIs abmIlUi de Is On BratnrU )a
ia erAiIms l duer Quebdoo Is
cinte d dichsa modalla
IPar media d e=te neau. e-hai-
thekft Pir sus,- .6 ameItu ea fho-


ORONICA HABAN ARA

BODA IEN BELEN '


Otra boda eleganlte, del major ran- iamni dc prquildeas, la.sqilp se velan
go social, se llevr6 a cabo el domingo sobre eli manl d a oro y nacar.
En plena ma iana, a Ilas once P Preredleronla en su camino tres
media, unleron para siempre sus lies- mnCias nions, Olga. Maria Onrosili7a
I tinos ante el altar mayor die la ecapilla ci jniuor bride maid y Puchita Alva-
del Colegio de Belen, la bells y my re7' dpl Real Parerra y Maria Elena
gracio.sa scflorita Florncda Lamadrin ci Finnde7 peirea. de flower girl. vec'-
Maya y el' correcto oven Gustavo ic-las primorosamienteevyportAicin ca-
Perea y Palacio. proximo a terminal rmecs dle E1 Fnix. a base dero ms-
su carrera de Ingeniero en la'Unli- tus
versidad de La Halbans. Tantn i en I boda coIno en Ia nlsa
Habia un interes y inia sitnlpatiA oliri6 el Rvdo. padre Bercedo. supe-
extraordinaria en la sociledlad parii inr die Reisa.
esta bods, por la desWacada posiclon En anmba.s ccrenciia.s tin conJunto
social de los conitrayentes hijos' dr idf ]a Filarmnilca ejecuti el program
familiaa dlstlinguidas; ella del .hir.'-. belllsiio. estiando el brgano -
abogado doctor Lucas Lamadric-. .1, .' -. de Rafael Morales y la part
su gentilisima esposa Florinda Moaya d'r oilln a rcargo de Carlos Agostli.
y el de los esposos Oustavo FPers y Antes de comienzar la mlsa se leyo
Beba Palaclo. a los concurrentea alc cable llegado
Muy original, exquisite. la ldccoia- ip Rnm en el que el Santo Padre
ci6n die la hcrmosa capilla. cnncrpde a los noviMA. a sUIs familla-
A cargo estUvo doe El Flix., el ri-s y asistentes a la boda una bendil-
famoso jardin del Paseo de Carlos rc.i expeclal.
III. Fiuer-o padrlnos dc lIa boda el Dr.
La sendca nupclal rematAlbase a am- I .Ira.s Lamadrld y la sefora Beba
bos lados con nmuros dle privc.. inte- Palacio de Perez y de 'la imisa. la
rrumpldos de rccliho en trecho con srfinra Florinclda Maya de Lamadrid
altas copaRs cuajadas de hortenslas:; y -el doctr Gustavo Peroaz.
gliantes y lozanas palma.s areca-s ad- Los estcignss
vertlansc a amnbos laldos de la entra- For Florinda i as sclora-as Eva Ro-
da, asi comao al mond del altri, ,.... viude de FcroiAndez Soto v
Hastsa alll llegoI la novia :rrii.'". "'-',, Cabrpra de Rrcpilado; doctor
chablemen lc ataviaina. Oictavio Montorn. doctor Antroio
Su traje. tcn nmdelo primorosno dpi Mmi a. seor Carlos PIchardo. edfinr
Sal6n Franc6s d c.l1 Enranito.. dlr Jae A. Acriosa. docIor Alvjanldro
valioso raso brillanite, se ajustaba a la Chcdiak. sefior Francisco- Omez y
figure realzAndofa notablemcute doctor Evcllo Alvarc. del Real.
El cuello alto, dc formnas iinuy ncIp- Por Gusatavo la.s sehora.s Micaela
va, contraslaba coiln la anichuira de c ierra vluda de Conde v Luisa San-
la saya segfin los ultos dcadoosdtisliCc os viiiuda de Sierra; safror Enrique
se la moda parnsicn, sosltenildose el Onicedo Toca, doctor Lucas Lamna-
velo de' tul clusiin con un adorno drid Jr.. doctor Mario Palacio, doctor
primoroso de floares de azahar. Lucllo de Ila Pea, seftior Roman Pa-
El Fenix. unic si iiburn gusto al lacio, ascftor Jose Ferni&nde Nevaress
dc In novia is para conlfeccclonar el y doctor Angel Bctancourt.
BODA DE SIM'ATlAS
Han quedado ultimados los deta- doctor Jos J. cenituridn, Elicio Ar-
lea fodos de una boda quae ticn- to- gilells. doctor Mnnual Oalainena.
dl-a nuestras simpatias, la de Ana J".6 Stlva, An'tonio Barrios, doctor
Maria Ocrael Yv Alfonso, ila bcella y Pedro Cutd Ab-eu, director del pa-
muy graclosa sefloreta. con -1 el- riddlco .'El Mundo.; Eutseblo Cote-
mado amigo Maria Fernandeq Brin- rcllo. president dle Ia Empre.a Na-
guler. viera de Cuba; PFderIco Castaleiro.
La elegance cecr-itonilc, acono aes s- Angel Lagueriela y doctor Modesnto
bido. se efectuarA el sAbado proxin.o, BT-ngocesa.
dia dIecLsletC. a Bas siial de .la no- Y par Mario Io haran a nic sve. no-
che en la Iglesia de San Juacicc d secaiorp.s senator Josm E, Briguicler,.
LetrAn. la que lucirI las RaIni. (de doctor Jullo Bringuiler,. doctor Guf
un primoroso decorado floral enco- Edward Klawans. Josd Marla.Cofo
mendado a la I-Casa Trias.. Leiscca, doctor BSergiao LuL Barrein
Tambidn harAL el favonrito jardin Silvestre Coalla, Angel de Maova. Car-
el bouquet de la fiancde. ios Martel, doctor Vicentb PoFrna, doc-
Con motivo di encontrar-se cnfer- tor Fraicisco Diez Rivas y doctor
ma la madre del anovio, la ac:;- Frank Lavernia.
til darnms Rita Maria Brincuirr La beds civil se celebrir 1, el vier-
de Ferrcandrz, la ceremon.a c-c ne.s 16 y serian te.stigos p6r cl-ar los
llevara- a cabo con asencillcz, acR- sefores Euseblo Esplno-a, Matei1 Ba-
tuando de padrinos, los padli.s rie randlaran. Venancio Zabalieta. Juian
ella. sefior Facundo Graells y sfin- p. Hevia. Jnsd Lloveras e Indalrcia '
ra Anita Alfonso, esta tulmia en cm- Tomas Oraels, y por el novao. los
prcsentacton dle la madre del conira- seForcs Enrlque Bringuier, Cesareo
yente. Alfonso, Ignacio NazAbal, Frarnciro
FirmarAn com o te.stLigos. Gonzalez. doctor Luts Duany y Ap-
Por Ana Maria, las ,gicrflOs Romdnc tonio Leiva.
Sal5ya, doctor Arturo Beng(.i'hoa, Tema para la ccrdhica.
DE DIAS
Fstli de dia' en esta Wcho ,el estli- ine- misicales guslan, tanito en Cuba
mado amigo Oswaldo Fnrrc*., jefe o ca mo et el xltranjero. ," veri muy
propaganda d l Icrnceria .La Po- ongratulado en ete dia lie Au ono-
mgoio,par s numerables amia-
lar y autora da popularcs canc-ones la den. '.
El senior Farrls, cuyas composiciO- ILo saludamos.
NATALICIO
La sefiora Julia UririoBa. ljovpen *I A Is muchaa felicitaciones qut rc-
Interesante esposa del doctor Ignacioc a o 1 .
Tofarely, celebra en esa flecha suI cIbIrA con cal mtivo Ia eftora c-
natalicioa. Tofinarely, unlmos la nuetra
.DE. PRO ARTE MUSICAl
Maanta, miircoles 14 dlie nero, a 'Romarnza) Senza Mamma o BImbn
Ias 5:30 p. m., Is Sociedad Pro Ar- ide Pucclnl-Intermedlo-0 Anjo de
te Musical pre.sentarc a al conoclda Ouarda de Villalobos-Trlste de A
soprano cubana Ana Maria ReclaSi Ginaslera-Vidalita t;p A. William-
de Rosic- para Sus a.W-clados dc Do not go my Love,i de Hagaman
ambos turns itarde y nochel). -Sing to n.y heart a Song, dn OGa-
La sefiora de Roslch ha trnicdo la nIni-Corazon por 'que pacaAi Icr
gentlleza dle ofrecer -Pte rPcitali a Obrodcrs-Caiitaro, de Tiurlna-L is
eiolo, gesto par el rcual Ina oricrlld IIoca-.s ridc amor, de Turlna.
Pro- Arta Musical Ie queda sumia- Los proximoA concierton drie enro
mente agradecilda. etarnn a cargo del magniflico ttior
La selora Ana Maria Relafno c escandinavo Juil Bjoerling, del *Me-
R1alch cantarA eli aigtnicinP progra- tropolltan Opera House., de New
ma: York'y de la vloloncellata Rayra Oar-
LaACla.tml Morire, de Montevcrdti bnousova. qua actuark par primers vez
-Amaritlli, Mia Bell rip Caccinl- n La Ha bna. a done se la apepra
Danz., Danza anciullni Gentile i de con gran IntriiAs. pUpes ae lit compare
Durante--Dubist wie Eine Blume de con Casals, el genial eapaiaol y cocn
Schuman-Freundllche Visialon de R e' eminente Platlgornky.
Strauas--1 me verii avalnlt de Altia Estos conclerton aerAn los diaa 19.
de Hahn-Mandoline-Sior Angealica 21, P7 y 21 dl enrco.
OTRO COMPROMISE
Olga Rornagasa y DsAZ, seflorita posos Erneito Romagoaa y Amparo
muy bonlta y muay grarimca, de nue- Dilazc acaban de adqulirlr 'n |a Quin-
Ira mejor socledad, jcrk edilda etn it Avenlda die Miramar pcquina a
matrimonlo el praximo cil trclcti- 54, se eelebrari en la intlmldad IA
Uno pra el Jnoven Martin Llcra.,s. y petilcloi, que formillara In madre dci
Marin. graduado dr inReiecro ElcC- rovin, lnora Maria Marin vlua t rtir
trirco y Mecanico rn el Alamaba Po- Llera.
lilacnIc Instlitute Para los cimpitic& prometidot
En la nueva resildencia quei 1ic ea- nueatra fellcllascln.
NACIMIENTO
Utin hermoeo var'n venido a niun- Larrondo
do con foda telcldad. sumenaa lca La lelora de Aranz l aistlda crn
alegri asn el hogr dpk los bv-ne 'ta cllnica dfie 19 y 10. en el Vedado
espoi OGuctavo Fr. Araoz y Macrtha Enhorabuena.
IN MEMORIAL
Ayer se cumplteron dos afoe de Il Beniltez.
muerte, tan aentida, del que fu co-a .u hija Nena. IS sefors de PFolgar,
ronel del Ejtrcito Libertador Manueli l)e orecil6 una misa en satU recuerdo.


U 1N,1 L S

1)ESE A DEP R'i1IN

OLM


COMWPOMISO DF CARDENAc- MENDOZA
Regitln n la croea'nica4e, dliasunel prestigioao. arquitecto Rafael de
rompcroroaa diiamorosio del grand mun- m -CArdcicla j, su linterestnea es.npoa Jo-
ao. i am l Paulette oe _'Cirdenans f-ie na sMendonia ante los qe .a crli
Mendoza. be la cIeant aldors seaf i alrmusala iapar lo padre de l novis.
Hria. c-n e simpbon JOa'an Pel drc ll doctor Alberic, G Mcndora y asu
Mendoza y Kloara. acabaid de g ra- acasPO, tan gent.l. Olga K.icers.
durai a' de.i nge ncro Agro-rnmo en I Cor* tan -ran mrtivnccs abrA cii
Unil ersildad de LHabans. arl\ a for- recirbrca -nccha. a parli-r ia cluo i-c-
malizacin n -e- u.-'KSrb a ralic el-pce- te n quIr a c-4 par-s I ami..-i
xtmo juaPes 15. c-ac c lami ii- -.arA p rar pi,,M-
Se rclebraci el acrtoe d lpei s clolIdnc F l. .
en i raeMdencia qu r en el C ouantr- d LUgue c hasta allr nc ru.,rca cdBdial .
Club posaeen loas padr s rie la no'v ,naIo n Brab'ucna. I d
SEN LA LEGACION DE FRACIA l
u n amagnuellca residenria clue B Kcurl Jose Antolnc Presno
e Vedado es oedldle dI Legacion dreJi v Jaclt CstCarr-c-c-caldialie Ia
Franciaa se celebr saver cc- namuer-Itegacrin de 1panc-a,Ic-. aocdO res Si- '
ZO 'hnm dc- Caracas y Luis rie Macr. dr
Macc-mI mas asicc s~nea ail Corcre-a lip Ot-
Lo ofreclO e l inuu!trO de FrancIa....n .2. F''tn.% d on.t r e Var 0!-
LnCua, atExi huma.isc-nfier lainmalaria. ei doc-allic-iVainsilaN
en Cus. Sanc-am cendr Pielhcppr 'ic-i c-t' ssef-or-a PPierre-- Bam ci c Michel
rOlcisiec. 15cc c-eruao ecu nsestra so-s hTiaesc- miembro.s lIe isl [gIRlc-I E .
c-sad, Pars CUMPiiucmeulac al 'pc-csi' lie 'Ic-Isuc-
.1 We de ]as Uciega(Lmic Frciccesa aRID
rCs.4resu iedt' 0 11baicol giea. docuac A sl a h rs rp a le c-. icc icc-,- ic-
c-ui Baulimart. ucla dc-las prcullpa- Irresa iaabrastsPIsa c-ri t'trdvuFrahl-I
I ti c -isuros m idrcas de c i pals. si c, a o c- ro cc rriprr:,-
mini asastecron destalados ecmeai o' I dncc- caRpunllcIrarc-a Ho
del muudo medico- cc-s niuestro i g rc Viucc-c-cc. Aicc-crc' on Crn fi
He acquli relacilon de los misc-t1 01cc-usclr d !-c- i occc- cc cc-- al i 8.c l, l eh-l LEGITIMO
dcs. do11cc .isc1ctmcCarc c-s c-cc- dn e d. ACEITE v d. a -1ir- -t-c1 pac"
F, .v lcacc- c areer ;c'ccc sac ar 1, ct-- *.i -Wllor .asar- Ys.C5 ta-t&- '
l mironcI]a lc- Snalurildad doctorni a no1r 1l(ieFrac-aids. quiencca nic Psa- Pcdi CLAIROt vi.d-ierIt t.aca. am
Rantc-'l nr is Rica1 el lieamno tc a i-..
wIR6firiLc cr-c Men ic-mica. le Is tUcvrc-- c-aeCaha cruc .acca d .......bc-ib.a..t. al p.1 .Sr
c-cad le La Habana doctor Aneeldpl ,
V:cta Barshona i el- cx-icepresidenee El cr-fenaor Rai'l c-c-ctic-'.- tc-sec-b I 'i
-rc Is Repuba csat r c-'or Gustavo Curr-- ccices unc-cca ia-oru( c-iclpniltinc c re-'
%,, Rubain c-asx -till mIcuro de Salubri- cce- los laosic-a le culture c-,i,'rnc- c.t.,
c-ad doctor Domingoi Ramos., is. doc-'nrc-c Franc Isa Is Aaclc ] lalcs. r.u. CLAIRO ,
tIres- Tomnb Yascc-. Miguel Angcel eZperialcaenite e-icc-ilcaipcIs Mp' -m r..P1TILAS
Branl Luis F. Rodriguei-iiinc- Maina. dicina. MU -.11iusu :
BIENVENIDA c ..
De-piles de eilulnar su reorr-do Pac u Par erte ucvacIno Ia Acm-c-cu aCia c li t.a..N.. meerk aPari
pml ic-, Estados Uclijdal Mexcro Padres de Fana-il A' tI ...Ac.c-
Ieci aycrc. procec-enite de Merida. lac as v demrn as c ,.,oc,' a.' cole-c _.-
Rvdasa. m. Sumcrmr(accGneral de Isain. lian 'asaccdoa ea su hnortwac s
Conapania lde Sancia Teresa de icmsus.ascncull receprp6n. qup tenrSk ric-c a' cc-curs cclcan par ente media a
ic-ic-.ilriela ide ,alSI 'Treess ldri e .tp-pc el Salon lde Actat dia] Cc-Io el- e" Ic'(1o in:, padrc,- lip amiliay ant-
StS SrAcc., para c 'scl-- r lo i caleglos sOiado It7 a ls 5 30 p nc cti'. a'lmccs.. a dic-ho ac-to '
Tere.amcnos de is Isl. Las duiertrcon de ans refrrtic--.- ac-a' c( nllnla ena Is pk.lna NUs YES)


Fraad. dc aIns, ',
camer., con c.nefd Y
do flores bunci s y
ribetes doe sd.. En
Scolores verde, ceder
Sdusty rose. 14Frzada d tonis, crcmers,
on color entero con ribetes
do seod. Efn ross, verde,
aul, cedar y dusty rose.


Fraud.s do algo.
d6n, comers, tipo
mexicano con'ribe-
tfas do sstn. En
diversos colors y
cu@dros. . .


Fraud. do algod6n, me-
dio camera, en diferenfes
cuodros colored. .


6.85

5.75


Frazeds do l/n., c-
mere, con ribefles d
sods. En colors zul,
ros y verde. .


Fizldoe d algod6h, camer, 7.5
con ribetfs do satin-. . 7.


(Otros tipos de frazadas de algodon cameras y medio cameras)

4.25 y 5.50
\

LAFILO/OFIA

NEPTUNO SAN NICOLAS SAN MIGUEL


-i-b

Ic-.


PAGINA SIET


IPAGINA OCHOM


N


mIuEs ad DO h.pirqaflu.

-THE LITTLEJOHNS
MA- ,M ,TA,,.; f MOO
. ORAN OIQUWCSTA LWOSA PMCSNTAeCj^
ANIA-ROSINDO 1O5U
M LUNIA Wo


HOY RADIO Cme
EOY LAMARRGEORGE SANDERS LOUIS HAYWAR[

FLOORR DE

INSIDtIA"
,A/'!4WFE2YWA MA12!n^w/wwow411


Og^eao>. <3twf ANGo. EL ^ ^


WARNED H y
If1 ADISCENTES a ~ 2
[ 5 1 II II Im IENG.. 0 uus aL
Abdo N Uoc6 61"WCMQ.

-TEATIO HOY MOTO WARNER'
in.n ma Jmimssj

t~ZA'

m
LOSAILLOS r A- .

MUL m uc .. "UZSN
MCZM 3;30.6.L 00 00 la 10. hmw.W
E. DNTA // nirIUEVE

iTIAhU fIE..T iWm--ER
.MMr~momm MMAMENE ^~t
\ Mai~u BnT~ MIS=I'
Al Awmmal IM wo M.- lVL t


IB BMIT WAImNr-'
I A

NACIONALt ULTINO DIAS EN CUBA DELTIO0 MORENO
2 E espaflolsimo trio Moreno, nece-
..lando tnbajar a sus anohas, den-
tro de un marco apropiado y dindole ... -
a] pdblkco todo lquo el pdblio
'lespardba de C, acepto una tenta-
dora oferta de Ia empress del ote-
Stro Naclonal, por breves dlm, .y antes
Sde abandonarno. definitivamente
puie mpoartantos contratos en Es
pai o rciarman. Paero, a tempo- m
ra r n el ptrimero de, nuestros co-
SIolsea, qu dt iba a durar c ainco
adis. ha itenidao qua oar plorrogda.
E trio Io Moreno, En lganr de partir en
barco hocisa Is Madroe Paotrila, 10 har
on avion y de-a so dailss qua ganan
dedicarin atgusmo. aIo t p lbllco
de i Ha bana, quao tanto I qtujer
y dmlra tUna semana des. Is Wtlt-
ma, hasta el domingo inclusive
ya sin prdrroga posible Cguna-- ae-
la ran presentAndoe' la chispeantes
Beft Carmen y eos dosn panpolaios
quo tiene per lhoiS desde IS coc.- mana, de despealda, on el teatro
na del teatra Nacional, coro prota- NACIONA, a lIs cinco y treinta de
gontiasy do esa pequuefl y epects- a tarde y 9:30 de Is noche. Como
cular revisit arranscado. a spatisaje, campiemento. en la pantallas, hoy 4Ei
a l itleacan y al folklore espa-iales. Soeao. par Hugo del Carril y 8 Z:
que asi Fantolxi Espafolaa, 10 my annr las vuolve locss par Mapy
hermoso, ambiciso y logrado quo se Cortr;. mafiana y el, jueve, E l EL
ha vista en sU ginero, con Is cola- gundos de amor. poar Mirth Le,
boraecidan arttstica, valinsisima y en- grand y aNo salgas esta mnoche pa
tunita, de Curra Moreno, el nota- Enrique Serrano; el viernes, oLa
ble creador de La Bien Pagada, de MaJa de los cantares. por Imperlo
I& extrordinaria pareja' de bales Argentina y. oSanta Clndida paot
Delia y Tarlibs, de las genial datnza- Nini Marshall y el nAbado y el do-
Srinsa Delia Rulz y de cuatro penil- mingo. Colegiealas. par Maria Ele-
tas mIns y con Ia orquesta que dirnigej noa Mrquez el HiJo desobedientea
el maestro Ldacasis. La Espaofi ale- parn Tn. Tados els, programs
re, que canta y que rie, on d Fan- probados pant menores. 60 y 00 rts..
tails Epaola. looy y tool I& se- luneta 40 cts., ntlfos. 20 cts. tortulia.
LOS GAVILANES*, EL PROXIMO VIERNES, 16, EN EL
TEATRO LA COMEDIA, POR MARUJA GONZALEZ
Un vardbdero aconteclmlento se Si exoepelonali ha de sern I
Sanunela para el vierneo en La Co- .Adriana., no ha de serlo menos el
media,. Se trata nada menas quo resto del repasto comblnado por Ia
de Il reposicidn de I mis gustada Dreel6n doe Is Cia.' Miguel de
de tocas Ins; zarzuelas espaolaos Orandy. Emilio salanova cantarti
SoL GavilanesI en Is qua reedRa- per primters ves en La Habana el
tr su inigualada creacion do Ia ajustavo, que en FApaftio ]a lo va-
SAdris.naa Ia notabilisms Maruja lido aos mo altos elogios d pdiblico


ii '-lin^S imnri^ ol~ent UN BSOcoparblac
Oonzalez. Maruja que so encuentra ycritiea y el J.uana sert interpre-
en plenitud de sus maravillosas do- tado par un artista a quien dedcta-
tas vocales har vibrar de entwlss- rems nuestri informaclin de. ma-
ma al pWIblico con el do'm del tercer-flans y quo cototitustlr una verdade-
etfu. ra sorpresa.
Deo cormicos eminentes trndrh.n
a su cargo q9 departamento de n rci-
(i as IInterpretanto reopetivsmonl c ei
B.Clarlvan. y el .Triquetl. Sono 4eo.s
Maria Martinex Casado el notab l-
stmo c~mieo eubano a quien puede
con~idrarse aomno una instltueidn
o dentra del teatro on Cuba y Arturo
Salvador que as vs par derecho de
Bsu nitritos un favorito del pablico
habanera. Avaloradjus par Is cuta-
eldn de Mario Martinet Cansdo y
Arturo Salvador las mitll y unas perl-
i.IWSIOLPA IOUSIIO 6 -9 s pecia produeto do is rivalidad del
Alcalde y el Sarg-nto do dar-
TRIO MORENO meoo hLri .noir domi at pblicoa.
P Solamente LIN PESO costark in
"CURRO MORENO t s o.mo..da Dara ects repro-
OELLIA v TARRISA *, roontcilon exotraordinaria do -otIm
,Is DELIA v his e avilanes. qua se anuneia pari e]
srns EsP~qOLAau i v eo...... 10 0n el ttatro 'La Come-
LA IA PUalLA Porn .-1 sahto It otm prvqrmsna
----~-~ 0OL"a" kraeriona 10I La C-rte doc Parsft.
DAL ArtAt.- %ax', in mtrewicidn
,to La ranr,. fiTaa n en a qIe rtall-
%L 00 ini IUE. WU3 '. -111 'Ot-is Ort rToar'ie~ ramics
u m -,O r~n M trE,,z Coanur' tn proRra-
na mrso nrltro de rnt
S turs NACIONA sI rndn iolirhttiftl do entradu
.- ., ...... .IPA


Scenario y Pantallal

Teatro "ADAD": Dos obras de Sartre

Al espritu alert de Francisco Paris y la arrestada
cunosidad del grupo COADD so ha debido la repruesta.
cido ae La Habana de cA puertas cerradua* y aLa ramsr
respetuoua, do& obras e on ad ctcada ma do Joau-Pali
Sartrt, el discutido escritor fraci* qp. a luade d".*
Paris-el graB cetro de las moda-l-a uoda del ceito .
dalifmo. Ambos dramas so hu. preitado en I a tadu.,
cin y bajo Ia direccida. may ocruplosa poer dcerto, del
propio Paris.

NUNCA hubiermApensado ZKr-l hombre, y do. mujer a eir v-j o.
kegaard y Heoegger que .-la to. en unpequeastaneb aio*-
f Iosofla esboza por el primero y n. ua peantez. in aalfpo-"
riguroanente deaarroliada por el We, mtrindois conaontemsato lI
segundo liegaa &a ser, andando un& a la oro.si n un solo minD=
il tiempao atpioode diyen IS en, de Soledad, es Ia mayor tortura que
103 salones elegantes Y en lisoter'.~eI~ 'eSU g
tullss de cafr. Del miamo modo el poede tmagnre o. es de s a sa '
reflnado Ravel no habria supteqsa- n do ialecuerdol, I
to nunca que eu Bolero m e e ,o a 'o inevitable del mal que
IlgdLn dla, mi o mends delorna- me y qla e l yi a no padeor oe-
do, en ) comedlu musicales y er. m-dlir, e c paso abrumosdor de no
los eluibes nocturnos. Es curioso el 5* d u ve con notob, en
frivolo destino -de slgunas terio a (sotr'o y que Io lo nlo quo
*creione umam podemo contemplar Coma oUna c-
a a.badL fli. E .el pecado de


/


ts mueor de Lott, qua a todo nos
hame eatatus de ma.


I


HO PR.IN1 POMO xRI IE
LOQU TDO EPEABMO!
LA EALBOA 4 Pina IAE
ENM5VLLS EH ICOLO

5RCIS. IURDEL14RNTSUO


mr,


I


Lo de Ia boga existencialista se
debe naturalmente a los france-
SSF.. Prancia posee el genio de Il
dlvulgacidn. Jean Paul Sartre no
ha afladldo cosa fundamental a Ia
desesperada metaflsica expuesta en
ei Ser y el tempo, por el pro-
feoor de Frtburgo. Pero el autor
de oer y la, nada ha tenido
el acierto de dramatizar. esa fl-
losofla, icentuando su not& de an-
g__ta.---o que equlvale a human.
zarla dolentemente- y concre-
tAndola en los sores de ficclOn de
sus novelao y de su teatro,,
FAto y lau circunstanclas en que
su obra sale a luz Justifican la ria--
pldad#Uuai6n del penoamlento exias-
tencial y eu penetracidn en aqiue-
hos sectors menof dado a ais pu-
ra especulacion filosodlica. Y es que
el exlttenciallsm o e Una filosofia
de la derrota, expresada con deli-
berado cinlsmo e Impr .da en un
tono de desesperatt6n. Cuahido las
vida se reduce a un mero exisUr
sin fnmaidad ni sentido, absurd
capricho de una fuerza desconoci-
da y cruel., se comprende que el
hombre no haga dlitinclfn entire
el bien y el mal ni entire la ver-
dad y la mentirs. Para Sartre la
mentira hacia los demres se llama
tmpostura y is mentMra hacia nta-
otroa mismo a llama Husl6n. El
exitenclallasmo no es s6lo una me-
taflatica atea, hino una filoaoffianl-
hillist, que no cree en DiMos, pero
que tampoco cree en el hombre.
Estamos en el mundo abandonados
a nuestra propia iuerte, soportan-
do Isa caras de un pasado que ya
no podemos correglr y elaborando
proyectod de un futuro que nunca
lograremos fljar. Estamos conde-
nadoa tin remedlo a no encontrar-
nos Jamas con nosdtros mismos,
puep el lugar donde podrlamos ha-
cerlot Is hora-alnteta par decirlo
aidl n que s e precipltLa tooda,
nUstrYa Imigenee vitale, es aIa
muerte y Ia muerte no n6ao perte.
nece. Terrible drama pars el hom-
bre el que is vida Ie ebtregue iu
aecreto en el Instante mismo de asu
tdrmino, cuando ya empleua a ser
no-vids.
Unamuno, que tanto rond6 es-
t(2 problems del ser y del no .er,
deo la-volhmtad y de sla noluntad
(y par eso ouele citirsele entire
la2 precuraore del exlotencials-
mo) express6 en do. versos finales
ok un soneto eata angustia del hom-
bre ante el enigma de su propsla
existencia:
Desnaceras un dia de repents,
nunca sabri en qu6 el misterlo
estrlba) V111
El verbo desnacer, -un neolo-
glamo semejante l aamoso nean-
tiaenr de Sartre-- -Indica mejor
que el de morir ese carter alet-
torio qu e el exiltenclallsmo atribu-
ye a la vida humana y en virtud
del cual el hombre es enviado a la
tierra y retirado de ella en un
plaxo mis o meno. largo, sin que
en ninglin Instante le aea revelado
con absolute evidencia l par qua.
de su resldencia terrestre.
El argentine Franclsco Romero,
refiridndose al existenclalismo, ha
hablado con today lusteza. de tin
memento morti sin trasfondo de
esperanza-. En es to se diferencm
el exAstencilalismo ateo de un Hel-
degger y un Sartre, del exlstencla-
lismo crtstlano de un Kierkegard,
un Unamuno y un Jaspers. Lo que
da sentido a Ia triste errabundez
del hombre sobre la tierra es In
double idea del pecado y la redon-
ci6n. El hombre es un desterrado
del praliso. con la posibilldad de
reintegrare a el6 por el amor !nfl-
alto de su Oreador y el mdrito tde
sus obras. 8b61o clndo se plensa
el mundo como un trinslto, omo
un tia vital cesa y Ias eaperanza nace
en el coraM6n de ts crlaturas.
Para Sartre el mundo no v uu
corredor hacla Is eternidad; e to-
do, lo que el hombre puede espe-
rar, todo lo que Ie ha sido dado
por el hecho de haber nacido sin
su sollcitud. TaIl e Is vision que
de ese mundo nos ofrece en oHuto
Clost, Is obra en que de un modo
mis exproo" dramatl n su teals
exitttenclalista. Recurriendo a Is
alegoria, elUiloofo-dramaturgo no.
pinta el Inflerno exisatencial oaJo
Is forms de una aila un poco es-
pectral, sin ventanat nl espejos., y
amueblada con tros dlvane. de eo-
tilo Segundo Imperlo. No tien. Im-
portancia *l quo 6ste. se el Infier-
no de*4ll,. o el Inflerno de acA; re-
sults mi co6modo suponer lo a-
gundo y haota ma. ldgio. puej Isa
htp6All do un* vild fulura, pa-
radudaca o Infernal no com-
patLlble Con una tflowofla ngado-
da de la tracendencria. Lo funda-
*manlal cs qu loo el suplicio de.
estas almuna pcadoras e In 1e
una de ella lla ma .mel supliclo ad
log demis'. M etar r ondenadoa un


artre, on today u obra de ic-
con. gustoa de manejar ses per-
Sversoa, degenerado., monstruoos.i
Son 'o fauna natural del'averno
existenciallst.. El autor de etA
Nausaee e un dewreldo. Buta ea,-
carbar un.poco en'las m6A precia-.
'doo virtudes humans pa a en.
contrary lt carrot t mis o meos
ocUlt. La diferencia entire lo q41
a socl-edad llama hombre buf-
no. y hombre malo no -es una
diferencia de fondo, ino de air-
cunstancias y de forms. En esc-
te sentido su moral es deter-
minista. El hombre es un produc-
to de 'la herencl, del medlo, de
4s, economic, factors todos que no
dependent de 1l. Caii &lempre la-
mamo s bueno al hipdcrita y malo
al cdnico, sin detenernos a avero.
guar coal es en verdad Ia conduc-
ta intsm del uno y del otro. De
hl Ias grande desilusiones que
se produce n los momentous de
prueba.
En A puetas cerradas* (que en
otros idlomas se ha traducido con
Is frase, quizA mis propla, de aSin
salida) los personaJes que viven
Ia subimacidn infernal del trian-
gulo son un periodista quo tortu-
roba a ou mujer y a qulen fusla-
ron poar desertor; Una lesbians
nsuicids y una madre qua habitat
matado a eu propio hiJo. Los
trees condenado. ensayan todas as
tactlcas posibles par& hacer mis
llevadera su inevitable convlvencia;
pero tanto el tratar de desnudwrse
como el tratar do ocultarse tlo
unos a los otros lIs fracasa. Todo
es intitil. El hombre, pars sentirse
vivlr, neoesilta de 1 milrada de los
demos; pero efa mirada sacaba por
hacdrele Insoaportablt. El colot6n
de today eola anrustla. d Laods ei-
toa nuaeas. de vivlr, Una am
cillS palabra qua pronuncm 'Oar-
cin y que pono t rmnlo a to pie-
ma: OonoUnuemos.
Es lo tnioo que, en buena doc-
trina existenciallsta. puede hacer el
hombre: seguir lviendo a sablen-
das de que todo serk lo mismo, de
que no habrh ninguna salida pa
dl, salvo sla muerte, que no es tam-
poco una salida. Sombria concep-
cidon de la vida y del ser que t-e-
Ja un gusto desolado en el alnm.
El grupo aAdidv se ha lmpuesto
una mission experimental y el lo Ju-
tifica Is puesta en eosena de esta
obra de Sartre, mando todavia vi-
bran ls ecos -un poco de escAn-
dalo- de su reciente representa-
cid6n en Nueva York, en una ver-
slon de Paul Bowles y con. el titu-
lo de oNo exlt#. Asl Io hace cons-
tar el propio Francisco Pards, tra-
ductor y director, en una inteligen.
te nota Il progpama.
'Teatralmente -A puertas ce-ra-
das, es una obra bien elaborada,
un poco relterativa y tediola y que
logra su cardinal propdito: tras-
mitir al pblico Sla angustla xils-
tenciala que se ha querildo crear en
lI escena.
Lo que Ie falta a Sartre es el goen
vuelo portico que se require pa-
ra planear con majestad o po: io
menos con gracia por los tinos
amres del trasmundo. En Huis C!Os'
hay un dialogo Inteligente. cor-
tante; una dialkieca habl, peru
que en ningt n moment super !os
raseros vulgares. Todo lo que ocu-
rre nos resulta demaslado terre a
terre. Para rasgar el velo del mAs
ali, bien et el inftlerno, el pur-
gatorto 0 el paralso. hacen falts
ilas alas, a un tempo epicas., ltri-
cas y teolfglcas, de un Alighlert.
Lo quo st merece elogino s sla
preentacidn dad a la Iobr.A por
lot JOvenes o rtlotas del 'eatro
cAdad. Pares sa6 todo el parti-
do possible a una obra abstract. de
emoclO6n ahogad y cuya accid:r es
puramente verbal, valga piara-
dols. SU mayor merito conoistId en
matizar y ponderar el diAlogo pa-
ra que pesas. 1o menos polbie y
sobre todo para qu los lIntdrpre-
ts no .se dejamno llcvar por las pa-
labrs e iincurriesen en el vcito me-
lodramatlco. ParEs tuvo el gran
lalento de dosiflicar los efeco. y
de otreoernos una representalon
todo lo neutral, qua el llbro pide
y el propio author acoise*lL
Raquel Revuelta y Miriam Ace-
vedo fueron Is. intdrprteas mBi
destacadas. La primer, en Is gamon
fris que aconvlene al peroonaJe, con
Is tnterpolscJ6n muy just de los
raptos paslonales que Indics el did-
logo. La segunds, con una tdrmica
Jiventll Un poco Ingenus y aloca-
da. que Ia seflorita Acevedo rkpt
plenamente, no obstante su condi-
clin do actriz novlcia, pue s s to-
davis alumna de Ia Academla Mu-
nicipal de Ar)eas Dramatleas.
Berglo Dort eatuvo discreto, sun-
quo to Joven o intelligent actor
debe evltar en el teotro Ia proso-
dia, narrative de Ia radio.
Excellent Is la escenografta de- O-
car HemAndez, tan original aomoo
Bxpti.dva.
lkfhans nos. reofrinomo. a )a se-
gunda oaft qua complet6 et pro-
Franceo ICHASO.


Continue dead lax 12 del dis
ILA MARCH DEL TIEMPO!
presentsa el- lnteresantlaimo documental
"EL POLICIA YANQUT"
Capacidad fialce, Inteligencla, peraplcacla, adiestra-
mienlo y un coneepto cabal del deber unido a c6mo
saberse ganar Ia conflanza y el .reapeto del p6blieo
eo Io qu haceo del polrla yanqul una verdadera
ayuda para ci cludadano. Magnfies realizacdl6n Fox.
PARAI480 BLANCO. Un amneno film deportlvo de is
Paramount.
EL PIRATA DE COCINA. Graclosisimo carton s
Walt Dianey con "Pluto". I(R.K.O.)
LAS ULTIMAS NOTICIAS GRAFICAS, MUNDIA-
LBE, INVENT08, CURIOSIDADES, ETC. en loa
NOTICIAWOS WARNER-PATHE, METRO T UNI-
VERSAL.
ACTUALIDAD NATIONAL] Royal N. y Not Mlonal
Entrada: 30 y 20 centavos.


F

El gri
WAL

ORQi

S

'rehalkow
*lea. L4
""rtalldw
ed espec
pse 1p
Do eIQ
Disney h
describe
concibe
de hadas
Jante un
rrespoidat


SALON "DUUP EX" ---__
Continua desde la is 3.30 p.m. O


FANTASIA
(R. K.O0. Radio) -R
randioio concerto en technicolor de
,T DISNEY STOKOWSKI
con a6
UESTA SINFONICA DE FILADELFIA
intECrpretandb:
UITE CASCANUECES
P. I. Tchaikowsky
waky era el eterno desoontento de au md-
"Suite Caos orUern" quo ha logrado 1,in,
,u, a'op e sI'l O ".n player, fud blhn-
i.a do u.s Teferencla% IrInicas
[u ocho tempos quo tiane ta "Suite", walt
a vl asado aias. no eXnetamente....Coios I ln
doWallt de" rhlovCky "tnn serfn o CINEMA
Wait Disney. zNo es dotod uentoros
S? Pue. quo Ia mtdcaH oleve al artist dlho-
a mensaJe y queo "Mt -1, 50 nterpretado a-
eondo a Is excitaei nes emoelonales rl.id-&bw li


Ast nadleron Ion win tesam rinlsIlo
Aol aseleo, ti l lllean nMix srigtoalos trtless
y dellcsdos quo han uumlnado is p9kantalem del
mundo.
(Pr6xna semam: RITO DE PRIMAVERA,
Srtmvinsky).
Adem i:


y A.itad


M-2214


IIOCUPACIONES INBOLITAS. el
ealores.do la Paramount. Bel0 Ifteant documentai es
NII MWO PRMUT, FOX y B~lio
ACTDALDALb PAaONAIL flrt ANICO.
Eabvda: 06 5et.


(VEANSE MAS aNOTAS*, LA cCATMLERA* T EL CARTEL DEL DAs EN LA PAG1NA DIEZ)


". RIb DD LAEMARINA.-MARTEs, 13 DE ERO DE 1948


S. ., AO CXVI


J .


I


. j


tw


PAYRET HOY

Gan Exito
Ia pfliHula de la
tia y la e Docidn

RAR CANCIO MThIAI DAT
OiGE MISTBAL
ADEN&S
a f se de a6mutos crtu
ESPAROLESSUSCRIBASE Y ANUNCESE EN
EL xDIARIO DE LA MARINA


X 0050 000p PAK mw
O'AVID RAYMOND ROGER .
NIVEN MASSEY UVESEY


.1 IEL IDoI)' 00.oas. EONLAS

IKM HUNTER ARIUS GORING i ,IRADA G EAL 00 L-1-0,
CANDlbATO PAIACIO DE tktmaf".- '1,,
DaPmie a t f til". 4-W
ANONIMO LOS DEPORTES ,.a4.... -'.000
Caion PXHUAP TEMY a #atl K 9O
.- ~SADADO m
Sy DOMINGO 2
ARENA O FUNCONES v co9phmvwmat,
-o TA IW E W 3 6 .

NOCFO N A & HE 9:15 .4 Ilelo. t

RAY..*biii..
BARBARnAL ST NWYCK.B&11 y *-tO't~l~l<
BARRY ^ FITZGERALD 1ES^


I


AicoLZZ./ Uu li~llmoBATTAG-LIA -,[]~~~~~ ~~~ G L[] k~lU : !1L ]11 1

,OMSK"


SALON "REX"


H ory
REX,

CINEMA
San RaISel

A2i21 4ARoELA MARINA-MARTES, 13 DE ENERO DE 1948


LOS JOY9ROS D
SAN RAFAIL

TONALID!DES
y
UN SC
RESULTADC


o m .un cq..ua~o

s Inofenslva y pemi

Adquulsra

lltribuidor para Cuba Perfumtier
PEDREIRA Farac
Y FUENTES
Campario No 206
A-4412 .


NOCHES DE SANP ISOUCI
CelebY6 el pasado sabado. el in.
toresco y elegance Sans Souov su
acostumbrada fiesta de fin de soma-
a, qu resulted ucldsisma, ya que
de ela dllrut6o un- grupo muy se
lecto de nuestra socledad asl como
de la colonita norteamericana y del
turismo que nos vista.
En sU gran terra za al sire libre.
donde *t ambiente es tan exclusive,
y .LIa mperatura muy agradable,
se slrvI6 la deliclosa comida desde
las nueve de la noche. y desde esa
hora tanmbien, hasta l.as cuatro de
It madrugada, rein6 el balle con la
orquesta que dirige Ouillermo Por-
tela y con el conjunto Los. Leones-
de Blenvenido Le6n.
-El show. fuy muy aplaudido. y es-
tuvo a cargo de La nareja de belles
epanfloles Rocio v Antonio: la magni-
fica ballerina c6mica norteamerica-
na Honey Murray, la celebrada can-
cionora aia Cruz y la pareja del
rtumbo Meche Y Antonio.
'Actu6 de maestro de cerepnonlas
el popular Rolando Ochoa, Quilen
ofrect6 tambitn sue chistes y cuen-
toe.
Re aqul algunos de los parties
reunidos al9l:
En una mesa .se reunion estas pare-
itas: Maria Teresa Alves de Souza,
adel embajador del Brasil y Car-
los dos Santos Veras; Sylvia Tablo
y Oil Mdndes de Maraes. Tilti Riarte
ibaceta, hija del embajador de la
Argentina y Arthur A'ves de SoUza
y Liia Lequerica. hija del minlstro
de Qolombia Y Marcello Feire Velo-
La seflora Carmen Soliflo de Pa-
hro Cano con Carmitica Fabre y
Manolo Arocena.
El doctor Armando Chardiet y
SorA Marit Joserlit lrernandez coa,
o rande RoJ y doctor Gonza
lo Oaicia Traumont.
juli C0. Ulloa y seflora ErnestlnA
Varooa con Aurello C. Alvarea y se-
Sra Bertha Martensm,
Jod MAria de la Torre y seflora
Micky Abril, 0arlos M. Carrenol v
,efmora Vrma Leodn. doctor Carlos
Obr on y senora Adelta Barsctldo
y Mr, y Mrs. Nemo.
Ingnlenro Ro-berta Celsya y snoA-
rIA loly Hance con Ramon Eltapd
Jr, y seflora Olga Linares.
Mr y Mrs. 8 Zalenki con Ger-
trude Johtnon, Perla Hasson Y LII
Romero.
Mr. y Mrs. Charles Wesley Rlahei.
Elena FernAindes y Arturo Artale-
Wo -lgae Melendet v Eduardo Ca-
slloJp Conchlta Role Y svarlust
VIl1ba, .
Domltge, Vallhonrat y Aeflor Ne
aft Pomar.
itsmcn BAnchs 0 mvoftfa Artond,
r~tia*. Oeorgtna Pu>s v captit
Tqjo Pr*to. Roberto Dln' Y VI..."
Votura y Dorsl Delgado v Ratmon
tabtltia W~ren o inenlern Rend
"KW s Jr. l
I r' NapOIes y Manuel Rasr
Jr1rt. dcl Monte y GertAn Ban
^tanrL del Monf "*.^.
itoabam, Isabel Maria del Monte
SLattlno del Monte.
Sy Mrs. Norman Berkovich.
Peree v doctor Manuel R

I ,Mr. J. R. ChapatOn Y
to k" a A. Potorson
T mnehat mAL


EL COCKTAIL-MITY DR ATER
S N EL TENNiS
La Oimara de Comerco de Is Re-
pilblica de Cuba ormld-Ikyer, de aiete
a nueve de la noche, tmn esplendldo
acto en too salones del Vedado Ten-
flis Club.
CornlstI6 en un cocktail party en
honor de Ids presidents y vicepresi-
dtnte' de las delegacianes extran-
Jeras a Il Conferencia de las Na-
clones Uhldas sobre Comercio. y Em-
plea.
La Importance de esta Conleren-
cia, para tratar de lo princlpalesi pro-
blemas de IL econoI mundlal, n
podia p dar nadvrda pa Is, CA-
mart de Oomero CbaCura que. apar-
te del nterds con que eaten lgulendo
iagillaI Ia mayor parts de" us mlem-
bros y, deode luego, sus orgLanismos
rectores y tepnlcos, era preo pa-
tentizar estQ, par me dio d un acro
qlue hiciee poeible Ia relacioOn per-
sonal entire cubanos y extranjeros I
probase el agradecimiento de a de-
cana de las ilnUtituciones economicLs
de Cuba a los demAs paises del mun-
do par el honor en haber s&do eleglda
It cludad de ia Habana par sede de
tan limportantliumo event.
Arecas en grupoa de Indomparable
S. rbelleea 1ditribyeron por el sal6n
principal, donde funcont un bar pa-
ra lag bebidas, sirviendose el rico
buffet en dos largas meass'dispuestas
:tambitn en el titn.
SUn grand ntnero de personas par-
-Ucip6 del espdlendido acto, en el que
estaban hacienda los honoree el ore-
sidente de ls. CAmara de Comercio.
senior Juan Sbatbes., y su Intererante
esposa Josefina sBarraqu-; el vice-
presidente de Ia ConmisidSn de Relacco-
nes Sociale. de Ia Cimart de Comer-
1 cio, senior Adolfo Kates, y seflora Ann
I Bonder,yel presldente de n.a Comi-
sli6n de Relcionesi Soclales de la mi-
mn, senor Federico 0. Morales, y se-
.flora Eloiga Cailas.
Inlciaremos Ia relacidn de 1Ic con-
currenttes con el prealdente de la Con-
ferencia, Ingeniero Sergio I. Clark: el
secretarto ejecutlvo de la mismaen, se-
fior E. Wyndham White, y el vce-
secretarlo, seflor J. A. Lacarte.
Los saeftoraes Adbul Hosayn Ailz y au
hija, y Mohamed Kabir Ludin, per
AlgansitAn; Diego Luis Mollnari y
Baefora y Sasil M. Pedrano, por Is
Argentina: J. J. Dedman Y H. C.
Coombs,. par- Australia; Dr. Frans
41I M.atach. par Austria; Max Suetens y
P. A. Forthomme, par Edlgica; -4ui-
Ilermo Gutierrez Vet Murguia s e-
flora yHugo Villegas, par Bolivia;
Antonio d, Vllhena Ferreira-.Braga
y Anapla.Gomes, par Braill: U. KyIn
y fwora y U. Nyun, por Birmania;
L. Dana W=lgress y C. P. Hebert. por
Canadi: C. &S. Corea y aelors y
M. A. Mahadeva, por Sellfn: Walter
Muller y Fernando Gartca Oldinl, por
Chile; Wunsz King y familiar y r. C.
E CONFIANZA7 Chang, por China; Carlos Lieras Rex-,
E. CONFIANZA trepo y Francsco de Paula Prez. pr
0 AaUILA Colombia; Luls D. Tinoco y Victora
S" M. de IlA OuardiLa. por Costa Rica;
EFI"Z Dr. Znedek Augenthaler L e ingenieror
Buhotav Bayer, por ChecoslovaquiaD
E Warenun y Sigurd Christensen, por
Dinamarca; Eresto Chiriboa y sAe-
f lora y Carloy Ouerrero y senor a, por
SEcuador; Louis Dejoie y vefiora y Ju-
les Domond, por Haiti: Hon. Sardar
A H. & Mallk y m efios y D. P. Hfirmar--
Sker, par Il India: A. K. GOarli v H.
Lach, por Indonesia'; Ziaeddine AboA-
z u ra y aeflora y M. MJraghl, por Irln:
a Salpch M. Haldes y Abdul Jabbar A]
loJeddou. nor IraD : James c. B.McCar-
SSTINTAS thy y lThomas V. Commins, par Ir-
a pd uanda: Ezio Vanoni y Copola d'Anna,
nor Italia; George Hakin v M. Ramrr
| yShaSmma, par N1 Libano; J. A. DM na.
DL way, por Liberia: M, Hugh Le Oallais
EFCAZ y M. Pierre Elvlnger, por Luxembur-
go; Carlos Novea familla v el doctor
Josui 8alng, por Mtxico: Dr. de
Vries y seflora v el seftor Bastro-
moelgono, por Holanda: Anis Azer
lBey y Aly Bhat. por J riypto" doe-
tor Ricardo Jimene Catsillo v laelora
r Roberto AiruUiar, por EGal Badnr'
1[- Hirnir Smedslund v Eeflora v leak-
6 uva vida v Iok Kahma. par I nlandia: Andr Phl-I-
rica Feruando R arl. yr Pran o:
hou y T erasparojUrt Wl isPapy aro-
nil. par Orepa: Dr. Angel Arturo Rk-
ti paddmo doale vera y seflora v JWlo Odmer Robla-
ate l*! 4 : J. P. D. Johnon y eLaefo", por Nueva


y l~mflL ptGaemWhle. W. Nefhor
do e n Zelandla: Dr. Jits SAnches R. v Be-
tI c flora yeLuat Rodriguez, par Nicara-
arias, g ua: ik Oolban y seflora v Arne
rialo y ap--dol Skaug, por Noruega; S. A. Hasntle yt
o a Dotributor A. K. Khan, pOr el Pakistun: Juve-
SCorporation tnal A. Castrelln A. y Carl Ios 0. Vac-
S151. W 46th St. New caro, por Panamb : Dr. Marlo Alfonso
York 19 N. Y. Caballero y seflora, par Paraguay;-
Ramulo A. Ferrero Reb:gllatl y Er-
nesto AlCyza arundte, pr el 'Perie;
o Emilio Abello y TomtS L. Cablll, por
Filplnas, Mieczyslaw Blusztein v Ta-
.deua Brudzlnski, por Polonla: Alvaro
doD. L. Marques y sernndra y Goraloy
S AD G o Abeloend Martin, Por l rtugal; S. A.
Rowe y Rowe Ward. por Rhodesia
1 cc d sMeridional,; Sitg S ahlin y RagndrI
fas ^ e PKumPli. por Suecia; Luis Julian Pha-
hecled ci. 5re y Mario E. de Noya, por Santo
INTIRESARLE Domingo; Walter Stucki y sefiora y
Mario Fumasol, por Suiza; Hassan
........p.s._ I.A cs o DJebbara y Husni Sawt, paor Sirias;
rsss~~iecKemal S. Vlnur y sehrl; las y Seatin
V.rIt6 Dyefiora par Turqui. aJ.lE.
SHolloway y A. J. Beynebeld, por la
Unl6nd udafricanag S. L. Holmes y
Holmes Thackle,, la Gran BIetar-
flig: William L. C layton y Clair Wil-
|cox por logs EstadoM Unldo de AmO-
ricbFobernando J. Furenl y Pedr.
Choucy Terre, port el Urnduay; Car-
-los A. D'Ascoll y familia y.Luig Loretw
iHernAnde, poar Venezuela; Prank F.
Pickelle y Abdul Hogayn Cevir, por el
Rod- 'MIDCO de O3.do'Corio T Japon; Chang Wock Moon, por Co-
arGo.. hlbo Anno as, ea; E. Wyndham White y sefiora y
-F.. 5 h,,ibons lA lummnod J. A. LAcarte y sefora, por las Na-
3horiszoantalToras-MiuelGas
tPl. Lseflord, Joer Interdatona Base-
national Labour Organization, Angel
^ '"'^*^~'?*> F. F Umford, par International Bank
/ for Reconstruction and Development;
A. Z. Saud y efiora por Internatilo-
rnal Monetary Fund: y W. B. Phllps
1J seflora, por la International Cham-
S ]er of Commerce.
Segulmor la relaci6n con la dele-r
r6gacn de Cuba ante Ia Conferencir.
doctor Oustavo Gutirrez, vresldente
p. s. r. de Ia Conlerencia, y aeflora;
a doctor Angel FernAndeu a Varela y re-
Coc.nilis STIADI -GLO con chu. flora, doctor Angel A. S olano y e-
cho indivduol pore cocdo hoam'lo flora, doctor Antonio valdes Rodri-
.n "s olo. .c rolarel0 1olt beide h y leeora doctor Emilio Pando
Elmoltodo ol homo Machado.y seflora, Jo s A. ruerra y
senlora, Franclico Ducaeai y geflors,
Aun itnrmot lgunos terriporl o dipo- doctor Alfredo Gonzldez y sflora.
n ..lr 1 prs 1> distrbucion d, tlcs o, r. Rubtn, Ortiz Lamadrid y se-
pra. Fpcrlhsinos. flora; Dr. Arturo Maflas y Ceflorl,
a s Dr. Oulliedro Alamllla y doctor Hc-
Sae a l
V doo Arunga y sefora; Ern;. Sr. dorJan y ;
LYDI--Nasal, senorl, Drnrtod Almahsdo T flora,
Julidr antAle~eba y famlla. Rte- A


sofiest: S. Soberto rornel d son-
________________ c anw elado rto PInfe ndes y Fofra-
Dra, []oy OnaL Malora, Toste-
If IBcrard y s or ya Casper Vo y a
"- f" ora; doutaor J~on ae y eflora;yMa
rrM ~ ~ ~ Juif Alee y* fimllin, qafue A.*nf\Prool*
Ir <0 fck im "'>*"""__lora Maue Loo de Cna y *eo* xco r efln
LO p ^S0... Mocbrd, Callros de aitril y no-
.~~~~ ~ .roe....o... ra Juano Be uer. Ac. B e ro ,y oo-
ilfelolraot-^ Omb avaor de lMexc y eftora; Br.a
MIO.I WS it I^' ou] ti* i e o nue! tfredoTbor, minlora. e o
_. .--_-- .-..,e rui is temo r. I xmor. Jan~n~ Lur.
/im -z" IYD(Ae f.'v 1WKHA Nou Vls Inlstro de lo Plr~b. r, Ba-o
oaMMrL I, ml~M E.rmar a osetgm lb Eritar BTlda, m-_Oh____________-i-- hdmo. drB. 8M,
------ ------- --"; Dr charoD., L mn atro e aei sentoa-
tim-o_....! Zw m-uek eu dolrl d< .. 1 n Br.ti. Bonitog OoT e
5UaUAS TANNCES E A,;,mju o? metler yincht ora; Br.
EL tDI~u B LA *A N -A Pom ,~n,.*.o de los ,.. Ba.,W
rv~m fx dl Per: --. I
Dr. Ai D- I.A MrAnfA --MMI |


'CRONICA- HABA ,RA
< el

Almuerzo en el "Yacht" en honor '

del Excmo. Sr: Fernando Tar i as I
toie
, e, da
lcO
Ila
die
mt

dad

ti
ato
el
or
raj
deFernando ftolta p .1 cetbaJader do Vecelucla, Exams, Sr. Jnea Plucete
.*.elag


SmedI; p abajo. et mlnlotro do Eitdo, Dr. Rafael P. Gnailos Munes; el C
menloatre del Uruguay, Exome. 8r. Nolatn (leeds Serrate p el ombaledor n
do Ia Argentina, Exemo, So. Carto. Alberta Rlart Ibeiceta. dl
Un Iticido almuerso tuvo electo los Alberta NRlarle Ibateta. ocobajc- "
syir, en hones del media dia. On el dor de la ArgentIna. Exccoo. oenor
bna Yacht Club, a Decaa de Eillo Edwards ello, embajador de
nueoitres socledodes nbutlees, que Chile. Excmon. toflor doctor Fuigesu--
tienta sus reales eni ia Plapa do Ma- cia Lequenica VElen, minlultra do Co-
cel
nil
nria otia p s) Selrla Albert L
re,
c'ute muero de caballeros lu ques, Encargad do egos A
bil
y.
ps
ca

to
ri,
fe
gr
cc


if recido par so diploctAtico culto y Portugal. ,, -
stiantdo el almo. esor Nelson tornados entafero Bdonde I. Claparkea, prrel- ulo

Pealca Serrea.to, tinstro del Uruguay den"te do Ia Conierondla tobre Co- 5
SCubs, en honor del Excmo. nolDr. cia yln Nodal; lr. festeJavo ODr- e
Fernando J Faria presldembaJte In-ador de Venezu presiaxdente do. r.a Delegacd Nue

crino de to CelegaclA0 Urugueys a As- Chit'a la Is onlersocia. cc
a Conery abao, el m entrdo de tado, Dr. RaLelP.egados d les Muos;el Ca a r

slot p Mlnlstra do Industries v Tra- Canferenela sobre Ccmerrio p Em- Ic
baj desire del Uruguay, Exeo. Sr. Nelson doctor Pedrrato Chouhy Terrajador
dion regr gentina paraeor. Carlos Albermo Btwar s Varea Ariat i


do haber desaornolldo une magnifi- D* Goneb;^los. .
aUnn udo almu Cnerenaso tuvo eectoDrlo Vi Alberto lade Rodrlbguez, emba-
Uyn dohares del morosdo dI ao, en eIdoCr de a Argentina. Excmo A N orC
Habasna de crbelts eCulo epnmadra Emilio Edwar ero Rodruez CembJador de
nue advertra socbre da greutcn mesa dqun- Chile. Exco Embaslordoctor Fulen-.


de tocoaron cotonto can el onitrldro yo "el orir Julo Lararte. Secrete-
slntosuenreales en ]a Playa de Maln- rcio Lequerica Vonflez, mnclstro de Co- cA


dlttdtt. p Empleo.
r. aul Lp del Castl, Pi- Al termino dsu Befloria comAlberto D. L.e-mor Misistro del Goblerno. Dr. Rao- ran rordialco brinsis par Ia geotlOs,
Elaste P Goamlierzo de caMballetro de miaiterqul d, Encargado de NegOClos Faride y
ofrecitdo Dr. RomAn Nodil mt0 lto yt el eyxitdo a u onerenda los t-r
estimadocultura. Exc so. enor Neooton linrea Preldente dcto1r kat Gr-ti
Garcia Serrate, Mtnistro del Uruguay dente, de la. Conference. Sabre Co- UJoen Cuba, en t-aor del, embajor soe Vor- Ban Martrct p Dr. Gustavo tu-
Frnuela. ExcoJ olear doctor Car- terrez, prde Cuba de Uruguay.Deegc6nDEL GRAM CASINOO MACIOMAI.
La temparada tavernti trantecureclue de Casiroverde p ebora Hilda
trcon el mayor de los egacito en el G at Alvarez, Juaa Jaqui Otr y lo
Casi Conferencla, nueCotrme privlm-gld s Mdeegta do Asmael doctor Bernard r
centro de recro tunrlismo qu onaerencia s aobreora Almrcia Bantamar- le
travds do todes las Epocas ha conta- at. Luls Rosenthal p Esther P. do
do nlempre zoo o.l loran constete do Rosenthal, Enrique Framer p soor
nuaJo de ltra Replocbiedadc del ruguaypda. Geo:dcrgette F. dero Chouhymer, Erra, ria
El pa regresa bado se vtr animadi- uarca Vidal lermo ear ara roBatoten-
ge haber desarro,11audo una magntfi- D.'D. Vicnt~e Vales......ez d
scao, armndoe n sla enplnndida to. Fran.vent vale y sxlora Lueza Al-
cOoldesn Roam. Inlindad de folectos port. Pedro dCnteboa p iertora Maria
parties, db sdruttodo su lolegrtntes Tereoa do Poltebos, lA .eNora Maria
dase a eplnddade corbeilles esilda primav d todras S- da dero Rodriez, norlta o-
los advertiaesb qure Il gran mesa don. etia Feor de l sefores Eu-
Gusta mucha ci show, en el qur eola" Leti p Paq.., 06me.. Mec.r
de tomaron parlento con el anfitris In- MaelSenolo EnrJualo sLacarteor Lolreta-
y tu aclomenajes Zardo, loy iguientes in- Lo de, confe Aqrlno Entrialgo, brluneComerco

dido excotnbrco cobslcal Ted Lester. p lienora Mirtha Gosnzbloc, Lucha M.
"ltDcG' y Empleo.

SbRalaiLnapz del Caatino Pri- At trqumeIno de d Pcomida se hiLs Cu.e-

P el facooso tenor Fornenda Albtier- Tre~o parejila~s: Amparlia R~ooedo p
ne, cMincepturo del cOob el mrnoDr en R-rancisco dia Vles brIdLusa r la etC-n
I estl o, Ilez Muoz, mnutro dad. de ministerial del Exco. seA OarFa,
tado Dr. RomaestrNo d rmonia stroraclela Ar6xito de lan Conferenl Martlnose-
eob WAiulturaso. Ex t flres Presidentea. doctor Rm6nrau
JY l. bucete-Sardnuv, embaJador ase e- anCuqul olMartz y doctor ArLuiBandte
des lot cuatro d aI maedrugadac con Races, d Cubarmen Mnuathy. Rodrlgu
DZL GRAN ,CASINO NACIONA&
La tetmporada inve rna transcurr ue de Catroverde Y seflors Hilda
acon el mayororqet Cas de loa Plen el ra snU proetd, Jus, el Joaqun Otenirne Pal orde
Casino NacionaJ, nueatro privilegladc Modesto de Armes, doctor Bernardo
conjunto de recreo y turismo, qu a Llama, con lora seAlnra Obdulla Vnari-
troves de toda~s las tpocAs he cants- na, Luis Rosenthal y Esther P. dedo siempartec, aon verel favor constantevo mu qu ello de Rodntha, Enrigumer y sefor
nuestra socledad distinguide, Oeorgette 10. de Framer, EvaristoEl pasmado sibado s le vl6 animadi- LsVidea y seora Rit t Sarmlenbr.
Golden Roommda. lnfinidad de sbaleto, p verani, Pedro Fonteboa y teflornMar v
parties, disfrueando ssa r las n tegef r "t Prometldo Antebo, IseforaeMariaj
de la splendid omida y de tods ior, uda Carmntos, Fabre orit Manolr-
losgu damicente que ali se brinda guno Arntarena ndez y los scores Eu-
Gust6 much el show, en el qu( genio Lost y Paquito 06mez Hector


tomaron parties dla pareJa de bllesin- ManoloEntri arlgo y sefiora Iln ta
ternacionales Zarco y ]Beryl, PI aplau- Ldpez, con Aluillino Entrialgo, Watelr,


didon party nircado msical Ted Lester flora Mirth laonz c Ies, Lucha RM.
de la aRepsblica doatoa Irma Enrique de ,,a Pe irana v Lis CUCto. T
y Soel rrfa, mso tenora Mary Tando Albuer- Tres parelta: Amparlto Rosado y
e, conceptuado r o l me jar en Fra ncisco del Vle Luisa -ar Ca-


rrbs, p sofiura JulIa Alvarec: ci doc- ,Lou espaoup HanurI Oslicales p Ado-
ton Enriqie Soti.waou p seonor Julio lBitt Garria Calloto, ahaperoceanda
Aspusi. Manlo astir v seualrdd macho y Fermin le ]a Cmara, yZa
b Actu6 de maestro de ceremonies Adclata Grellano y CarFlix Orana-ez
Bob Wilkinson. -'V Io"


Y el bleorae mantuvo hyst pas- Cuqui ollazo doctor Armando Ingenler
drancisco rdeu Alarndi, subsecrtanoa, y Carmen Nrganes Martho Alvarodrguez
deAgrlcultra. Casindore Otllay Ces- y su prometido, el teniente Phaulrde


tea. Manual SuAron FcrnAndoz p seofi-
E senator doctor Edurdo u Lre ra Martha c on a eflorCataObdulla LVpe-
RHasY, mrtena veride Cestlnfeva. muy aquezt el Molna deRodriLgue.
Un party dode ss e reunlan Pan- Manola Fseora Ca ortell y ora d e -ab
]a comida, show y el bpaile, u- Cano con Nany 8ukr e'Berenguer v
diendo reservar me~sa~s par los telkfo- su prometido Aristides Romero, ju-


nho Arango Y ora 3. nior, y Carmr ca Fabre y Mnoa.lo
Beguidamente reseflaremos adgunos Arocena.

dlie do parties denas i sebadora Lu:ky El doctor Manuel LoCastanedo Piny -
Un party, animado con el senador flora Hilda Diaz, con el ingeniero Re-

de aRepblcnn a, doctor Juan Porlos Pr e seo r Diaz Mirand a yerZaldnTue.
fSora Mrr lma- Iy sel.Pora io, lMa ry Tarrero; el rres. lo del Vlle s r l
Marquesador doctl Mortancisco PHlda Socarr- Pre Fernandez cn Luls ea e-
rrits, y Seniora Julia Alvarez; el doco Lsepso aulGiclayAe

tr parique Rountauv d, Lobo. Ju lo ia Ouidrnlna Calsote, chaperoneandon-
Apuoreu EMantlolo Santeiro y fWlllor Mnl- a Moraley Agramontelra Jorge Zayas,-
Mb Aspuru, Rar nOrau Alna y mero ch AdeladIa eGoritco Sally dFelx rane -

Eduardot Fontanilis. Satiny Begrers.
Tros papejitas: united Loper. Ofia a El doctor Roberto Tisrre Rublo
Carlors Albertitca Castro, y el ingenier do.ra Carn Elena Cri cn el
SLaurFrancisco Orau Atlrrna, Msubsecretaril doctor Antoarganesd y Maro Aevaores, Ma-
de-Agriculture, y senlora Otilla Ca~s- Y'Beba Saladrigas y Richard Mort.

uro Jo Enrque Smith rina Aral Suir E reo Bnchdez y Aora-
El enador doctor EdCabarro us rez o ra Martha uero, con Cataina Iv.pez
oria, y Oeforga FrrNidia Castifn ietra y Rafael Molina Rodriguez, con Mr.
Un party donde aqusie reun Poada P Mr. anolo Flo Taplortl.y lrDe-
chflo Arango y segulrlIsis Ortiz, Ena fia- Cabrern Va.d gado l n-
rla Horeia Colrdenas v seol doctor Juan gniero rga Il ano Pino rk.
Jood M~nder Campillo. Willile RIseco p orfiora Grazlella
El cumann, doctor Juan Porte h y se- Valeo Anita de ollar HoraciNu dez
flora Morallm Castro. Picon etas pare- LforArsenio del Vle y setno rIaZ Con-la
ltMarques: Marthadel Rito, Hidaja rr y Pz Fernadn Ca- errici dez on Lurisuao v pleo.
E era lena d Montalvro de, Lobr Rolos, El doraor Jullermn CSals, Andr onsal on-
lenor desEutimiba Juan aWily Meianca b'. director do sEl Crlsoln, p n-
LMauria e Inaenler Alredo Smithpa flora Maria Antsenlorilta Sally del alen-y
Eduardo Fmonts nills. Elann~y Bearers.

TresUn parJlty mu animado. Londe ari con el doctor MRobert SITdnrre Rubood-
runlan Plbertdo Arr Cagastroverde ye mehn ora Carmen Elena Ch, con el
Sflora ortne rrez, yant a doctor End- Y otr nio Oranda y seorM-SABAINAS DE WABA1NIOL


"A ZUCENA"

Las Jcammpeonas do todo as* tieyipor. Economidc]a y
doeradersu. Warandol A2UCENA, ahempre D e. pTmy ro.
Po r betaB Exija ya lo Marca Rmegirada "A2UCENA"
o tde a opillo. D W enta en lai mejores tyefloie
ot aliaenres

WARANDOL T SAIANAS 'AZUCENA*
lias arh-R-a Prnn- o- frr d C -rco lpe


CEVO DiPnCl o iD CINTRO .
MtIJ1LU O4LUlm WlUm
n vailoso aporte a engrandecl- O F E E
ento de nueotra bells capital loIa E
rttuyte el nuevo v hermoso ed-
10 deo Centro Medico QuLrOrco. PraA A A .ES
Ia calle 17, esquina a F, en el ,I F 5
dado. bendecldo. e inaugurado el
mingo potr I marana.... M U TIFIL
MonAefor 'elarmLino Oarcia 'Pel-
parrooo de Malanao, bendlJo-el j I I
] en iolenre ceremonla efectua-
asI once y media de Is coafla I I
Ina Iasstencla de los doctores Ju-
Bangully e Ignacio Alvart, d
tor y president del Centro M"
o, de todos los mlembros y cola-
radores de la Instltucidn, gran nsl-
ro de soclda y autorldades de. la
Ls medlca. i
rambidn Usis6 el cronista pars 44 $l5d
mirar esa manilica obra, sin du- 4 p lgada
Lia meJor clnica de Ia capital.
,yectadt y construlda par el joven
ia destacado arqultecto Max Bor- de oancho.
, Jr., al quo tenemon que anotar-
un 6xlto mos en Is seriv dr con-
cciones modernuas quo en today Is
ltal 0e eilan admnlrando.
te tmpone su descrlpcin. w Todo1 los
En la plant baja, cuyo lindo ve-
ulo interior decorado tamblen pu?,
menclonadg arqultecto luce una colored.
ctaoat scutUra del SBagrado Co-
Min a la sublda de la Iegalera, obra *
la notable escultora Rita Longs.
encuentran distrlbuldas adem*i
s olicins, gabinetes d? consults
boratorlos, rpmaeia. Electrocar-
irallp, RAys Z T Diatermla.
En el segundo pLso estan la Bale
Espera y veintitsle cuartos con
Sbafos parla los cioas: en el tar-
rpiso doce cuartos part penslo-
seas, con bafll, y dos acondiclo-
dos de re. aoemas de lais. ala deo
,lbo: en e icusrto encuentran O
atro salones de operaclones, uno -
ane. elia, cuarto de esteriEcltraci6n,
ablioteca, cuartos para los medloos
enlfermeros. Rayos X. MUseo y De- o L
.rtamnento dr Anatomia Patoligl-
y finlmiente en el quinto, coin, AAN Y SAN MIU (
vanderia. cuart(s parm medicos de GAo ANO Y SAN MIGUEL (La I
)UardiR y comedores pra emplea-
o y pars lamlllares de logs enter- Servimol Pedidot a
Perfectamente equilpado con los -
oratos mc modern por la acre-
tada csa s tAudrain v Medinao, de
call- Neptuno, seo ha logrado en douler Impar muy moderns, no ameC
dos los departamenwt lo necosa- ll t hs.ta hor Merce
o para Ia meJor atencln n del on- EtRAO de plbcemeo los sacloc del fi Sac
rrmo, #l que tambitn ha de reclbls Centro MF di1o Quirirglca asi coma do H(
ata impreai6n con el doeplilegu deod a e aledad hianera con eita nue- li. J'
olores en parades, cortlnam, cubre- vs clinics, quo ayer, lunes, ha em- Menoc
aoeas, couebles, et.. obra ella do; pezado a iuncionasr.hBarras
iptc.A* h, obrl;^le l Entre Is numeroml concurrence N
i artitta del mueble que triunfa larea
n ete glir, Carlo Mendoaa. anotamosI al rar aligunos nombres. ts Ra
Primeramente Ia gentlljilma Ca- do BS
Un oven e intelligent medico del tidad Betancourt de Sangullly. esa- Benav
entxo Mfdlco, el doctor Ciaar Me- poa delP director del Crntro Medico y ge, ce
a Berra nos atendid genttlmente Ia cmdre de ote, Carlotlca Fernbn- lor di
irante nuestra vista moastrAndo- dez de Sangully. tano distlnluilda. Estl
,s cada departaniento. asl como loa Carlotlica Zaldo de Mendori y Lily rancllt,
reciosos jardineo que rodean el cdi- Long de Arellano., organlzadoras dc lla d(
clo y la decorac6in Interilor de Is lnauurocl6n: Amparo La Gusr- Josefl
lantau ornamental que ha sldo dII viuda de Zays, Merceditas de nent
ecutada con muy buen gusto par Armas vluda de Lawton, 6ra r Casta guez I
Iberto Armand, Jr., especlalisado en Io vluda dtie Ponce de Le6n, A nill- iCoe
ionstruccloes y diseflos de parquet ca Alvarez viluda de Falls., Nena
Jardineti. ValdS Faull de Menocal, Chirhs
Max Barges. Jr., autor de tan In- Garrldo vluda de Olma, Alucia Pb-
resante edillicto, nos dice haber rraga de Mendom,. Nena Machado
tililado par primer esa en Cuba de Orau, Maximina Marim6n de Fa-
na aerie de materialei qu e son Ita rres, Consuelo Lamar de Mendoza,
Itima expresln, tales comoa vidrio Loit a Reco de Ooytisolo, Finlta Re-
irrugado structural, puertas co- rclode Prelxas, Marietta Aballi vlu-
rederas de alumlnio Inoxidable, azu- da de Simpson, Nena Olmenez de
ejos de metal en las sales de ape- Tremols y Maria Copplnger, madre
acione, p Ia lluminsacln interior del ginecilogo de Ia Inotltuclon, Dr.
oda a base de lucet Indirectm tral- Hector Rocamora. r
as de Nueva York. notAndose par Elliarda Sampedro de 06mes Me-


ERA"
Esquiaa del AHORRO)
Interior


Ieorgina Menocal de Bardific
des Menocal de Hecnandez, Pl-
rria do Menocal, Dolores Poey
ernandez, Daisy Crabb de a-
lla S&Tngully de Falla., EtelA
*al de Lobo. Clara Bampedro de
quE, Rnene Triay de Castro.
arita Rayneri de Riondas, Rosl-
yneri de Armnia, Olga Albacete
angulJy, Carina de Posatda do
'ivde.&s y Mlgn6n Olmo de Bor-
spout del arquitecto construe-
! Is obra.
her LUpez de Pernindez, Espe-<
a de Crdenat de usAre.z, Ce-
e Cardenas viuda de Morales.
ina. Seigie de Borges, BebE Vi-
de Mendoza, Antopla Rodri-
de Lastra. '
ntinna en la pgtina ONCE)


ANODCXVa'


" "PAGINAHUEt


AVISO I1MPORTANTE


Cuando compare un colch6n

de muelles o cualqulera de nUestros pro-

ductos, no los admit como fabricados

por "SIMMONS", sin asegurarse que en

su etiqueta de fabrica tengan la marc

"SIMMONS".Al comprar nuestros artlculos, exija que

ie muestren Ia marc deo fibrica y la list.

de preclos oflclales de esta Compa fla.

Los cllentes del Interior de la Republica,

solamente deberin pdkar los preclos

marcados en nuestra list oflclal, mai el

flete correspondlente.

Nuestros clients deben -exigir la
marco "$IMMONS" y no pagar
sobre-precios.
SIMMONS INTERNATIONAL LIMITED

DIVISION DE CUBA MONTORO 114, LA HABANA.


....


SPECIAL

EMA ,IAMENTOR'

39S Ve alo en el

Departamento

de Sedis

S Color Entero.t-rli hb W~ADLL .- (> 4-IO D0 LA MAM .NA-MAkikS. 13 IDE O DE. 144b


C a t o I i cTm b

For JUAN EMIUO FRIGULS


-Festival de los Pdtre' Pasionutu.
-El Smntiui0o.e Lu Reparadonas.
---Cursillo Pre-MUbioniaL


Asamblea Franciscana
En el aulon 4e Is Univerildad Cerrando los turnos oratorio. el
Popular de los Padres Francisca- protesor Juan Luis Martin hizo
'noa-que tianto dice a Ia hisloris nueva gala de su erudlcldn hlst6-
cultural 'del catoliclsmo cubano en rica pronunclando un' dlicurso re-
Ias ultimos euatro lustrosa---se efec- sumen en el qiue pincel6 dittintfos
tu6 el domifgo, ante una nutrida asspectos del franclascanLmo, que
concurrencia, Ia Asomblea Anuol piLso termino a la asamblea.
de Ia Venerable Orden Tercera de El ageretario de 4 Orden, aefior
.Sa, Francisco. Jost'" yela, di lectures, siguieldu
SLa tribune franclscana hid ocu- un precepts reglamentarto, Ia Me-
- pada en esa ocaslidi par ceuatro Ii- maoria Anual de loa Terelarios, dAes-
guras de relieve dentro de inuesltras tacando, entire otros importantes
Z aosscat6llcajs, cuyo primer sur- datos,-que la Iglesia de San Pran-
no cofrespondi6t al doctor Arturo Cisco, habla repartldo 'en 1947 ia.
Pernindez, -mlnistro de la Ordern cifra de setenta y un mitl dosclien-
Tercera, quien de .sus palabras de tam ochenta y cinco comuniones.
apertura, himz un breve, y concLso Y tn parts artixtica de It a&am-
.discurso sabre la Orden en Cuba, blea, fud cublerta, con agrado de
eaguldas por ta doctor Maria Ga- todos Ica presents, por la reclita-
vies, quien di6-lectura a un valio- dora CarmttrFerndndez; y las her-
6o estudlo biogriftco sobre Ia vi- manos PdrEz Seville, quienes inter-
da de Santa Margarita de Corto- pretaron, a mis del hlmno national,.
n, la gran santa franciscana de variaa plezas a cuatro manos, en-
cuyo nacimlento se cumplen ahora tre ella, -Malaguefila de Ernooto
qulnientoa saftos. Lecuona.y oToreros de Andalucia-
El trabajo de la doctor Gavica de Rubinsteln.
retlej6 la vida de la gran santa, Presidieron Ia osamblea, el Redo.
verdadera segunda Msgdalena, :u- Padre Serafln Ajurla, director eop,-
yo ingresen las Orden Tercera ritual d Ia Orden; Ia selliora Mar-
imal-c el Inicio de una penitente quesa de Jitsliz de Santa Alia, Her-
herolba, obradora de nulmerosos mana, Milstra; el doctor Arturo
milagros que le dieron asin en vl- Fernitude, Ilermano Mifl'tstro: In
da tama de aantldad. sehored Joad Vein, Juan ILai Mar-
Ponlendo una, nota de curlosidad tin, Fermin M. Agon y Joaquin
y expectacl6n en la Aaamblea, el Fri'gu, qutlen hizo de maestro de
Joven Antonio Ley, cubanto llevado oeremonias.
da nifto a China, de done regre-
Sara recientemente, expuso a !ls El Orupo Unilveraltarlo Femeniino
asambleistaa sm experlenclai per- de Accin Cat6ilica ha organiado
sonales en iuna charla que titul6 un curaillo prematrtmonlal, que he
aLa vida de.un cristiano en Chl- efectuari del 14al 23-de eate mes.
na-, en Ia. que presents It realidad Maftana. mlircole.. a las 5.30 p.
relgloia del actual minuto chino, m., inaugurari el curaitlo Ia doc-
ampliando sus Informnaclones a tra- tora Margarita L.pez. nuestra tl-
v6s de respuestas dadas a pregun- lentoasa lldier calt61ca. on ipa con-
tas reallzadat par algunos presen- ferencia que leva pot tUulo..d al
tea, entire otros lo Ingenieroa Jo- del Matrimonio CrlaUanoa. Il acl.o
ad Marcial Lacorte y el p tlodiata seri en Ia call@ 2' nsmero 154
Jost Jousto Martine entire L y M, Vedado.
CULTOS FESTIVAL
EL CIRCULAR: UtO expueito Padlre4 f]Pto lolta
en 1s OCapilla de las Madras Repa- Par lo diaas ,10 y 11 de abrll,
radoru, situada en Reina esquina tia aldo aeftalada la celebraclon del
a Oervsjit.' cr adlconal 'featval quo lao Padres
MARIA AUXILIADORA: Hoy Pasioniatas orginzlan a favor de
tendrin lugar los cultos dtie los mar- Ia termlnacil6n del beUlo tiamplo que
te ol emneis a San Juan Bosco, de viene construyendo deade haoe
acuerdo a] aslgulente programs: A aftos, con un teo6n inlgualable, tel
las 8 a. m.. misa rezada y Eer- Reverendso Hermano Ambrolo C.
celo. A Ias 9 a. m. misa molmne. P.. en IS Vibora.
Por l tarde. a las citnco. Rosario, Selln todos Ito p~ane, con el
tLetanft,. lecture de favores: Ejer- favor de Dion oeii consagrndo al
cclo. conferenctla aobre SBan Juan -culto eate mlsmo alo el tempo de
Bosco lundadors 'or el Padre An- los Pasionistas, habitndooe comen-
gel Garua, S endlcldn y be- mado ya lo trabojos ornamentals,
so de Ia rellqula. faltando tan aolo el plso de qra-
Por tI. noche, a las ocho, Ejer- nito, obr castosa que serit aufra-
eleio y plAtica por monaeftor Is- grada con las caitldades que me
SInael Teatd saobre eEl Matrimonio obtengan de la verbena-fetlval do
Crialtno.. AbrU y con tam aportaclones de loI
NANTORAL bonos qua ha emltido el Harmano
Ambrosiao y que ya edtn a Ia ven-
Santoa PoUtIlo. Hermtilio. Etra- to on la propia IglMla de loo Pa-
tinnin Oumeralndo y Bervodeo, slonltoas,
B*Alef; Reaiglo. L.tonclo v Agri- n prxuinsa notlo dareemos e-
eio. -1spoas: Vlnente y Vivencio, 'laci6n de Ion distntos comltia quo
oonfebres: Olafira y Ver6nlca, vir- e-tin organizbndoe part prtparar
nae. al festival. al corm IS la ista. do
In _S-O, Ins donaUtllo que vay- roaotblenio
eS.-.O e Hernmno AmbrosloV. P.
,Dr. Claudlo E marpenor CAFF DX ,ONOR ;
'dia 27 de los corrlentes, en ... -
*l .M egallane, eas sperado en OABALLER48 CATOLICOS
aut capltal el doctor Claudio Es- En la noche del Jueves y en all
carpenter fargas. quien Lomara otac social do Obrapa 211 entire
part en Europa en varlos oon- Cuba y Ban Ignacto, ofretd6 uhl co-
greoa cat6licos, entire ellos .en el ld de honor Ia Union 27 de OaSa-
celebrado en Friburgo por Pax Po- Ileros Cat61cos, al reverendb padres
manL. mzecrulel IfturrieLa, doctor Jose Mon-
El doctor Escarpenter, miembra td y saior Juan Emilio Friguls, con
destacado de Ia Agrupocl6n Cat6- motivo de sus reclentes nombramlen-
ica Unlveraltarta, procede d4 Es- 10S como mlembrom del ConoeJo Na-
spafa donde ha celebrado entrevis- cioral do Ia Rama A de la Acc16n
ts con deatacadas figures y orga- Catal61ica Cubana.
nliaclones rellglosaa hispana. 0frec16 el homenaje el president
INAUGURACION oefior. Antonio M. OGarcia Parez, con-
Centre Cultur ]lllglos eastandc a nombrT de los festeJados
d,*1 pooro flutrrietar.
Con nutrida matrlcula, anto de E re los asistentes se ha.aba
amas Coamo de caballeros, qu E tos Bfores anUiaeo Rmos, vocal
Inaugurada anoche, en Ia Assn aeto Sa ntia go camot wapt
ciata. e 'segundo period de tlases dtae l AVtsolacin eRtaristdca Pope-
del Centro Superior de CultuIra lar; Jos Vela, SeCretario de lo ter-
oeligiosa, dirtgido por la Comps- catrlm frasciscanoa; Jo6 Oiivarus
fla de Jes. tesortro d# la Archicofradia del San-
Las clasea, coma Informamoss timo ,de Ia parraiuia del' Eaptrtt
oportunamente, sersn los iunes y Sist-w Marcetino 'erntnde, vice.
viernes, clausurAndose este segun- preswoente de sla Union 27; el pree
do period el dia cinco de marzo, niente de honor seftior Joaquin FrI.
En torno a erste Centro, Mnico de guts: Narciso Collna, Orebtes del Par.
u clase en nuestra Republica, ha tal, Victor Doeste, Luis PtreZ Mar.
expresado el arzobispo de Sergi6- 6, Juian Lugones, Juan Isern. ex pre-
polls, Nuncio Papal en Cuba: -Con Sidente del Consejo Supremo de I&
lI creaci6n del Centro Superior de Adoaraci6n Nocturna; Juan Valiada.
Culture Rellgiosa por los Reveren- reA.
dos Padre.- Jesuit.s. hemo visto A Rafael Hay de Ia Pijente. Davit
convertido en realidad un suefto Pnazueloa; Julio Baxers, Rutfino
que bullla en nuestra mente,. hfarno Hormaja: Miguel Pefa, Car
La matricula puede aun hacerse los Ayu.so, tenente FenIllo Guedes s
afectlva para aquetllas personas que otro mas.
no tomaron part ent el primer
rursillto. (tUIA MORAL DEL CINE
Para tode In samilla:
EDICTLi Alit vn ml coramin, La Ibtalla
)OCTOR RAFAEL D. SANCHEM del riel, El rentastro, Chaclitla sla
DOPAZO, Joitl di Pssssers' I t-ie Tl'ians, Chlilsca, Chatrlie CIan
tancla del Partidol Judicial de y Is hlella saying lentai, Clive ie ia
Ouauabaro. India, El desperltr. El mbrujo tie
HAGO SABER: Qse eni este Juz- Is g01'ti'. La ho'r tree. El Jacltoan-
ado y por ailte sla SeerLarla del ioso, La jornada trilgicae, La t1R-
S rNe retrend, rtltr.sRa l expedientce No. mada.
12 del aio actual,. promovildo pot
i FPisal de Panrtico en reprrsnt.a- SIGUE TITO ENSAfRADO EN I.A
Ion del Estado .Cubano, pars ex- ARQUIDIOCESIS DE ZAGREB
troplar por motivos tiv ultllttdd pu- BARI, I -alla. enero INC .-De-
alma. de usa nosa sltusdn as tolla deael arrest. prces.a y nrsliln dat
Moaja S. dat Reparto Osuardlnla. ecv Es-mo. Mona. Lain Otepinu, ott Ar-
** ota "ermln, lads par as Irente nssdidcrsl ala Zag-b, ha rntlia-
on Ilich asa je, ldnerliho .tutiands do sxl-nato blan...ate Ia oprealon
o on ft solar N 6n.o qtl .-on Iq-i 1 s'omss .t ... los
atr rualo pmr a l.sit ros ne- dm Obispas Auil
od-a-a da .i.. aisss..i at ,ar._ las-es MOssa cltorea ]issria ea lls-
urO*d Z.ich ,rK-.d..o el K rie- 81T* w 0*" '^ i Sal-
10 a. exproplar ah, 5ira sie 24401 Mi srwli Y Jade Lath se n-ncuintrss;
sa cas 87 S2 Ml s,,. cts-U'sirucc i- prst'tlcsaieute arshtados, y OZNA
,Io arcesorjaB peae iansaltes atanuel Lasbia lets ito .'ual'ssie isa prohailids iraspasar too lislatls dt
|llpuet la sxt tiiu i ,sii s t Ie ea Iil Ia c ldad stl isn n ilsrains quo lte-
Ila. asuluhisnsiii la e l,l'>|lsti~iu y ball aitlrlstr 30 tlas sintes a Ia ps.
annnon-o ulsiiu i.-i r--r sisedlu s's ltis. Prevlaissessla .slOt I ra sies sil
urilcaa Ba I p-rst', e allttlt so' vnis eXillia.
no duetS. ate la a, y i-is, a \1 st sla iiar se siifcitla 1,
ns per iiona otr s.r.,,, s.-ts steie'huI nsinsi de Io Oblapos
parjudirstias ( pl .1 pis si oxpr ttl..Is Actuaimeisie unaLs 8 isrroqiilta
par ternoiliioda. 5 rs'ste stilas. p1ate Is arqsiltdltesss cain-cast tic Ja
c't on~npreata n 51,ta ente .lhieoostOc .. .
an tulle Mann-i 55,+ 50 u a isi-i cerdste; too pirrnest- o lansaittevee
a ba.l.a rti crltrtrsnt. pni'a en prisrl.nitsosn Inhsimtanas, 0 ban .5
ou-15nIa h te ~nesnlesisdrn p iar do at atir. s
aasan a lnasr t lio t ri ist an r part Tniao Iniorinf ntl M hoal Iout
n' WaO- a. in e hl u di at st urn tIe ltfllltraroe a Irnv'a ste Id a s-n
,': lnlloe del mre Fn ro i-n rnlrt nr| a.>ir. aadlendo Otis revetlrlonea
'a'l a I nSuaVe Y ris l s ],a.imnl, usr- Ist herhts asbt l Is asserts de Ilf
,'ta, \(4Ms W dqbeu a o niprecerrcon Is socerdoses en la rlel de .las
1"!'- Initsanldn de *us dlrerhols Y cur Orsadtuka, et selnalo dte oaros pa
a" a. n.labriran csatqsstcna den. y 1 eapulil6n dt monaas it
S l au IM p K aatiien aI *1 m5n5o. otii ronveltlo,
atlas .11 P Sim embargo. uns coma>1bd i
< In ,\*rf n perlOdi, o de [I* H*-a ~l.~nMMaule
'T -lr at p a l .' 055 sss" tnist1t"oa aroteatalstes eiatldunldet
a' d"'*ts*e dttti t... c. s-as qute viit6 YugoslVola a medl.
f '5 Slsacine. Dora- too dte sfo, cuando fodo eotl .s
,i.ca.. tsset Iiscts a,\ -estla ateclaron a r ereso qs
,-' "at- '-- ,sn dOstanobsrn< TJ Tils habI *llbertad fund

Pti' muatas V., Recreta- mental dia cuittus)
Ens Eaerlovac, a 35 mitllas at
1)-+,, 14-1-1.-17 ai- do Zareb, los noenunmt


E sc e are 6 y\ -Pantalla

-N s

AMERICA: aEL MOMENT PERDIDO* Y GRAN SHOW
Deade lai 3:30 de la tarde un sran show con nimro ame rlaneoa yr del
programa de Ia universal, que pre- patio. Dolores and.Don, gran pareja
sent la pelicUla- mis saensaional de ballet internaclonalts.. 1TO Gon-
presentada en estos utitimo tempos zAlds Sisters. 2 muchachas y p pe-
Et moment prdldos -quo int= s-ros, quo proceden de Io mejores
tan Susan- iywird con Robert teatr9- de' los Esntox Unidos. sThe
OuntslnVg. Little Jan&', otto. magnifco nsme-
-D lhx estrecha J oalejueiaa de Ve- rp do eMa.barla is intrinanos.,
necia, surge el m aterlo qua encale- I p&*ximo et o 0 0 ma a-
rra este hello drama quecuenta con Il6n. uria grai paJicula SKO -R-
la mejor interpreta4ion y tomsando dio.
de Is- mis leida nov 1'els Ipaadoafio Orquotea de ERdy Lester. Animador
en los Estados Unldo... Rosndo ROSalI .
Revistam Universal y Amtrica, oun
doctumental y comedian. A Uas 5:30 Y Las precas u peso uneta. No
a IIas 1:30 prsentiariia del grain s aprpbada jpoar mnoras.
GRAN EXITO EN EL NEGRETE DE *LOS VERDES PARAISOS.
Y +CON EL DIABLO EN EL CUERPO.
Us Nerdadero xito hIa coh.dtullIu- iaiulontda po r una perMonsJidad
do eli estreno en Cuba de .a estu- irreal. TWdo un poema de cinemu-
penda production argentmats siua- togrillco que Io manlrendr en tonns-;
da aLoi Verdes.ParalsqK, que es laante Inter e incertidumbre. Con-
unsa magnifica novel de amor v de juntamentet cn Loni Varates Pirai-
gloria ,scritta en las emottvas ce- so. me exhibe la grandlosa minta
nas del sptirno arte, v que Inter- Con el diablo en e l cutrpo. Inter-
pretan el formidable a ctor Otutlel- eonada y pyaenteaa comedia dnnde
mo Battaglia, y la exelenlmtcr aris la htabllldad de una' mujer jovrn so
Aids Luz, una pellculIs saturday. de emocis- ra de.t un nejnlmIgo recalrltranre del
nantes asituaclones. s t I historic de mtLrimoIlo.
an hombre que logra obtener doble sCon el diablo en el cuerpi, e@ in-
pe sonalidad debido a un ataque d diterprIt Juton uac Ts rri
amnesia, aurglindo Incas atmooox par Juan -.Caites Tharry
qei ponen en peaugro reputacimnes.n n o Ina Pretr. Pronto: La mis
un t.ijer apasion.ds y romaLitit son 0e. a.a la ,comitala- Yo -..a In
que luch& por tonqulstar a in Ilan- Pa-arra con l mik dinamiro r e IWA
ore elbierto de gloria y inaitriret I.uij1t"v6 LuiAsU andritinl

SoM faha.. n ers 4i4 par o0 dq t d4 oCABALGATAa g -' MARTI
Definitivamente ,seri el dia 1 oe uilo el gulLarrilat Josd Monreal. se-
enero (vlierne) el debut de 'ia lsto- rin aumenlados po r Ron de Avila,
midlable compafla espalola di oal- gran soptano Inera espafiola. Joas
les y cancionea Cabalgatai. Debsdo ToraeallIas. magnlfico conrtlsita de
a IAs dlficultades del inintasje ha aI- piano gran premlo exutaordlnnio dei
do totalnsente. impoisble iniciar Ia Conservatorio .de Madrid, Maria Lua
nueva temporada el Jueves como he- Nliflep, una guatpltlma cantante de
mo venido anunciando Daniel C6r- plendoro, atracon, Pastora Var-
doba que ha realiz&do today nase doe
ealuerzos pare preaen'tar al pIblico gas, baillnla; .]duardo Perovin,
cubano un especticulb singulr en ballarin de, caraeter y.. Amnala de
cuanto a decorados, veatuarioas. e- maura. to srtistl mji gracloss del
leccioses muslca)as, ademis de mundo
mcnitipoetenos ima d t ateamundoy3 MacHurtado/d Ob6rdoba, la
de tatrilndulas y L*as Mums. las dos mis reclentes adquislciones de
do# primeras tantasias llrlcas que Daniel C6rdoba pars Ia temporada
marcartn *l inicio de una nueva y del Marti. BHurtado de C6rdoba qta
brillante etapa teatral eri La Ha-
bona. Los element artistiUcos que considered comao e primer baUla-
ya conoce La Habana: lsu herma- rin espalt1, de Isa actual generaclin.
nas Carmela y Malena Montes, des- SBlempre bajo Ia direccl6n d? Daniel
tLcad canltante y balarinla; Is- j -e C6rdoba. Un gran debut en L. Ha-
nial Plorlana Alba, Pepita Gism ,
el baritono Guilleamo Palomar, Ju- ian& el prtxlmmo vierneas a Ia nueve
fto Toledo. el, grn actor Antonio y media de Is noche, en el teatro
Palacios, Nifto Len, Miguel del Can- Marti.


C a


r t e I e


ACTUIAI.IDAIoE,. Vida :robada, M5
rneputarls p asantoat 'o-orios.
AMERICA. El moment pserdl Ilb y
gransallow ons)otseena.
ALKAZ.AR. P:anorai al selot y Can-
dldato an6ninmo.
APOI.L El proas-rtto.
ARENAr Callfornia y Ta & i. del
inlaterlo.
ARTOR. El Robinson RulIo, IA no.
'be thein sojoht y asstlnci vorls.
BEKI.ACOAN. F.I rulasfnor y Cuer-
ve, inogpors y asuntomfcarios.
CUATRO CAMJNOB. l.a aln venlturas,
Ci1ando viaJan 1s otn trsllsi y a.
eortoa. A tn 11T: Trau *I pejo y
Caballero por unt noihh.
CIBA-. Ta Isi vsntura y MIluel
Btrc-aof.
CIN1B RBEIIMIKN. Ravist-, cartonec.
danussnotslen ata. '
CAMPOAMQ, Laos trep Garnla. ..
boda ed o Prlnce Iholal T.an.
S too eorion.
C01.0tSO. ]t1 pnPa d ad pa nilmals
Laatadevouradur,
DORA. Kt prOlslpd dol deniertso y 1.
hirsn dn la nsald.
ENCANTC. RZI a ucs-dere ti uslautn-
Osy gltn Allow.
FATSTOi, AinAnte reneaado a Y ran
Allow.
FAVOtIiTO. Anllaild, t1 olnico pa-
-,*do y aa-tnnous -ol'thm.
FINI,AT. la llmrados, A 100 onola
At oihy y eunton agortina
FLORKNCIA.' Ansldad, Cabatllero
Imprneayldo y asuntnasni rtoa .
SRAN INE: LO trean Mosqnlitt-eroais y
La hiJa del diiorrlo.
GRAN CINEMA. Una chica do eotlds-
On y Vnlven top reelut.
GRAN TEATRO (M Ir-lnan) tl.amas
do pan16n, Sni minit-tmola ptv tecn.
to 3n- vAannto. eartox.
ORIS. l. Run Mdl lene. .lonae e-tr-
gleam y&Aaulntos ortole.
lsOI.[.TWOtOD. Matrlmpnitn 1 rFaTa.
P61 vllpilkn Clklitollt )y aollun ,

INFANTA. El dltani s Doilk Traey.
No taIrptadtiehmisaornarkop y x.an.
550 oes in sa
IAW'VT(fN. Ahl[ vt s il -osta1'n y Yo
inst. a Roala Alhrhax.
.LIRA. Pula y lIn glinna lois.
MAJESTIC. l.a llorlh ir t il Sn-o,
Estrella norlph y 0.olittoi cbor-
tos.
MANZANARFS. Ta itn u-vafirs, El
pecad ade sinas mdre y imu 1ntom
ortoo.
MARTA. Charhlta In dt Trlena, Mo-
rAn yia s-it y' asuutoa -urton.
ARTI. 5a Cfti. norrido-sPilaer-.
MAXIMS. .A mnujr daneada, Conflic.
to on ranamilt y sauntoss-ortop.
METROPOLITAN. Mnileornlo. Esn I1
rots ste I-n or...loro T .. ntoi
FMOtIO. dM P ondentat Is oneloonll
MIl plani pore tonmnrldh, y No-
itsl'aloi tFx Newp.
MOlSitRNO. iq pl l ds hioosmhre y Al
.-redseltno.
NAIONAI,. CIinc -, varliedas ElAo.
sio, I minor Ia inb visallel s'lno y
Allowsst s1its Moreno ms,ii'lls'
NF.lRTF.Er. lni. verld paraleos. Con
CEI.EBRKA SU PRIMERA MIS1
OVENN SACERDOTE PARALI-
ZAtIDO "
PRAIRIE DU CHIN. WhconSin,
ener (NC).-EI RP. Oosmas Me-
yer 8VD, parcialmente impedido
por suns parilina Infantllt y re-
'cidn ordenado raciLas a una dii-
pensa peclIal quo to ntorg6 Su
Santldad t1 Papa Plo XII, celebr6
au primers misa solemne en Ist
Igielsia de San Oabrtel do -at. doe-
dad, donde en seU infancla sirai6
do monaguillo.
Es Pads- lMyer ingret6 Junto n
su hiermaino geauielo al t Coliar-
ga'iln del Verbo DIvlino: pero
uiandito ni- agoato de 145 se pro-
paraba a -lasdir a ui att xiimene i-
nales. flit atacado porI las parAlLila
ilsfiIsni: pa6a va-Io* mesn-a once-
I rdo er. tlt pilim6n arlfiCial, y
dpudepi e utfrirs dos grande ope-
raclones. logre recuperar el movl-
mrlento de toI braisoo, In suflteient
pra eeebrabr la Isansta MIss.

han uaeainadio a ocho sacerdotea.,
hit lorMnd'o a ntroa 17 a aban-
a donr uAs parroqulsA i duranta loe
t iultimo seti af-io; dt tal modo qua
a hoy queda tan 61o un uscerdote
en Karlovac pars standor vlas ne-
S eosldad" do 20000 catsliosc, que
por otra part n n asmenaadoas CA-
a da vetas quo lo a contunlit lea or-
prendn yndo a tla glbaia.
Doe nochs dol me& dt Julio, n
repitieron IoA atsques, oamunes en
S tods Ytigotslavla,' contra ongroga-
nlonea rellioiga; un grupo de Oal-
he F_ Rermtnas dl atn Vcontak n Vt-
A like, ukovac


@I daabloson l*teu-rpo -v a+,untox
eo rrtoll
NEPTUNO. Enslavus dela vluo, Mu>-
s-hnbhat de )a eaile y aluinto sc-or-
toP.
NODARISK Nunea ts dir aditos y La
tra.
OL1MPIC. D7Janne querorltel, S lpo-
re y -amntoia crtoo.
PAL.ACE. L Pln ventura. Mareos An-
tonio y Cleopatra ). amunto inorn
ion,
PATRIA. El valor de Lisnal y l
gran vini.
PRINCIPAL (Marlinao) IEl aTa del
pirates y El atrangulador,
RADIO CINK. Slor do Intidla., lom-
bresasd marty atran bhow na.
eeeena.
RZINA. La TAmmiarada y A ole
5an"0. dos
RNNA'IAMIKNTO Soy purn moxeua
no, Extraoanaujer y Pauntosn cr
toA."
I-.'
HKX CINEMA. Revlita, eart6n, do
,,tlnmental.
RIALTO. Mlongsaa do arrabal, L.leg
in atna tiamsAs3 snuifnto.i s-is-o
RITZr. La rnin adel Trdporn y otra.
TIVIIKRA. Tn.so e il .-ors.n,. iI
budado tinI Prsn-eson bautesl y a
RIVOt.l. I.a ena do imArmol. Dillin
facPr yexisniax n cstan.
dto innas.aJa uy earntsns, rtis.
IOX t. Inss-lCn 1 s- lnitu Kliss
ROOSEVELT. I eapltAn Antgel
Con flicto sent mental.
SANTA CATALINA. 0u tipo do hom
br,; lRI vererdlcto y ani ntoa cr
ton .
RAN (ARJ.OS. Corazdn autlivo, Tra
j mpaleJnvs'iReuniotnortoa.
SAN FRANCITSCO. Au tlpo di hSnn
hen, El -rridieto o.yassunto% onr
I op.
RANTO SI'ARM.Z. I..o pads.. per
donan.'R la-e.in de la a olldh nn
y a 1Imt. vcorl..
SAl.ON 5O.10. \enianda td i mnr
t'. da mijerno.
HTRAND. El podaro.o Me uAsksI,
Javetnrinln ), aietntne -nr:n.x
TrR1IANON. Nok'he de niprl, Anr
altdad ap.tot-sd asntoOton.
TrOSCrA, Vhln-la y New Orlens.
UNIVER.SAL.. Pnlonet luribulenta:
Siti 01tImt snipe o yasunton i sortos
VEDADO. lgarno dn oraei6n. Il en
trefn 3- Aslunton cotton.
V'ERDUN. La batalsal dl riel.
VICTORIA. RI aenlt .oretrn 9 I.e
rio romnplta) ysusountos-iorto.

EDICTO
DOCTOR RAFAER D. SANCIMI
DOPAZO, Juez de Primers Instasil
I ola del Partldo Judicial de Gus
nabacoa.
HAGO SABER: Que en este Ju1
F gado y por ante Is Secretaria (it
que ralefrends, csrVa el expediente N-
n 311 del afo actual, pronilovido por
Fiscal de Partldo en representasid
del Estado Cubaano para expropiL
poe motivros de utilidad pblica, d
un solar oon edificacl6n situiad3 P
sla ealle Pasaje B No. 20, del R
part O Quardlola en este Tdrmlno, qi
mide 150.00 M2. de superfilcie. aparl
noandd detarminadoo al el Plano i
ObrsA Pstbllcas acompaftado. bajo I
lotrA 9. B. I. J. 0., donde ne er
cuantra cmpstruida uns caa <
mamposterla y techos de madera
tjas quo mlde a4.2g Ma. y linds p
sus tre lados con 1 propio Jun
Aguiar, pn. cuya parcels exiltent v
'rid *frUtalt3, y Z t dice pIrtenece
Vaforino Pis Oarcla.
kta lo nuiles nM ha diltpusto p
pruovldeoncia de, ta tflecha, suasta
olsr to expropilaci6n y eonvocar c
lud por oite amdlio de vfrilesa a
iesrsoaa sefalada osio ttduefia de
miama y cuanta mit personas
tCrean con derecbo o pirjudicad
can la exproplaciln, y por tdrmil
de velnt- daas, parsa que compare
can ante eote Juagado alto en sa
Macro No. R tIa Junta que sa>i
Sde celebrdrae, para IR dslignael6n
0oli'alonadw- que procedan a tR
dtirbo bhInes., pars cuyo acto'-ae I
Aefllaadd Il dia Vointliiete delay r
i Enero entrants a lax nueve y 20
ila mailana, aperciblio que deb
compsrecur. con Is jusiftcittcln
us deraechor y qua t* acto ne Bel
Sbrhart con cualquora que seans
asistant Il munnrAto.
Y para publiar oinco dia osns
ciUtivo en un peri6dico de La H
bans, e libra l, preante *n Qu
nabaoa a doce d Dicdembre dae 1
-Dr. Ratal D, anobles Dapo
June da Priners a Insi tia del Pf
tdo Judicial de Ouanabaooa.-Ar
ml: Jui P wua V. Seoretario J
dilal.
._12-14-19-19


Sa r t e .d e I d- a

ACTuMIDADES N E P T U N 0
MONERRISAT i n2. T..m. U-4406.d NPTFUNO lNUjA. o0T. TEJ. M-ItII.
Deden h .3.t0: tRov;ua, Na- N rgratir iTspars ,inayorer. GedeI i
-iozal. VIDA ROBADA conaBett B ia. .0 Revlatlit not. Na&ionat5 EX-'
vts y i'lan IFordp y MII RPPUTAC CLAVAS DpI' VICIO y MUCHA-
I'IO lnn Btriara tanwyck y C.. CHAS DK LA CALLRe Lsnita 30
Brent Luntl^ mu.-. *.: ,t NL ioa y in,; ,Bal,. 20. MLfiaant:. Ca -rada
-tort. 5. Mantsi.: Al border del *bil- x y tnoakIa.
in. Obse.In is t fta l y npi p
A-S- T O R' LIMPIC
2 NTRE 11 LINE 1, (VEDADO) TELEF
V WNTRE 2 T 14 l(EDAGi.0 1`4711, A%
TEALF INO F-300. A A 841; 70 tr not.
0'.A tu 4.10 y lao: Rnvleta, not, 'I l 14, 1 5 Rossista. tot.
NAclonsaJ, EL ROBINBON 8UI1O : ,ot .Nanlonal, DuJAM QUE Ir.ERT ron
Tojoi i..jROB I LSA R'ZiO T" 'DnVn1a Durbin y BINGAPUR con
Thomars Mitchel y LA aOCHE TIE- Yer Me Murray. ,lUnlsa moay. tI
o Ns JOS '*ton, James. 1>nn. r une- Nis tet t.'M.asa:n t may
t1 usiass psorao so. alns peogroutis.

BELASCOAIN PALACE -
BXTI.AOCOAIN NUM. 1167. TmI.R- B ILABCOAiN 1.9, 'It E.F. 11-161.
FONO IT-26l00. Jhsrde lau 4.10: ir-le ti, nul. Nu-
aevio liar 4.30: tvltai ot. Nail- clasl, MA1A -C ANTONIU Y i Tf.sJ-
tlast1, lh. I.j;.); t I 11. i;,IH:H- PATRA vonl leui kniadrlnl yp I.A.
%or -n H larlotf y ,SINGAPURJt 41N VENTURA acon Mirlta A. r na s
ion IProd '34, Murray.-L.unetta may. y afrel Bledf6n. Luneta mnoy-3ill
3 hapta lal I 6.30 y 40 deptssid, NIl- y 40. Niof o S tert. rsm. 20. Mans-
aus sU Tert. May. 2(k Nifton 15. iti: Soberbio prog-rams.
Mallana:-T o ;Verz y Liu% capri--
oilos de Roberta
p Loqsapr- RADIO CIN i
CAMPOAMOR NEPTIINO ITv ALIANC, TELEFONO
CAM'OAMOR M-1407.
INDLU'STIA Y SAN JOSE Desde is r 3.0: Revista, not. Nia-
TEBLl5ONO A,5S4 cionat, FLOC- DK INBIDIA ( -on He-
Demte las 3.30: Revista, not. Ni- ddy Liamar y G. Sanders y HOM-
conal. aunio'trlosn. *nslrern., I.Od 5 BRE8 DEI. MAR cot Denntst Mor-
TRE4i GARCIA son S.ra Gar-in ain. Aderntu sun. aran show tn Ila
P'n- Ina nfnu e )oa ts A 2S4_ sns.sr cena.in tuela- mayp, 50 rti. Tart.s 5
Irenood lopanllct.la dlaIAhr dannr0l5 Masnnas el minmooprograma.
dau- ha ususm nsido Inglater.. -
ara. ....-..... ... nIo RENACIMIENTO

CUATR- CAMINOSr" uo,, r0 'lis.A
B1I.A '5OAIVN I It TEI.. M-5r. A lua 4.41 y 8.1s : Revlntin, xnt. Nil,
,od, ipe n 1., ll l- 1- l..l SB diunal, SOuYst lHOt MB1XICANO run
illsal, I. lN A SI l.N tI l t t h i s I. -Pdro Atlltnldalts-t y XTA5'IIA A M3Il-
aLa A. P.,l-i ) Cl ANULl %I t IA JIR cll Alio a BItisrIe. J.iuntl may.
1.A 0 KO I' -I.I.A.i u.h .h, se say g, ". 20 y 2 6. Nio y p tert. I y 15 en t1111-
to I.ot.l m.l soam .clablamli I t:?'d y nos-heMeinanne;el al mamnpro-
40t uloapl'.is Roit.-,20. A is- I',.ho,Cn- grnli- l.
e lTnAH KI. F-A'.PEIO i'OHAt,l.l.l-
P!1 Il u n0 NNr,-HF.. I.,o ta .oI!.Tell
.5tis. T RESUME
SAN RAFAEL T CONSULADO
FAVORITE TRLEPONO A-007.
"Dentin ]A 1 00: Revlata. mundMet.
PADRE VARMLA 509. TEL. U-265.. ampeonl la eLRo'tei.a lt sdeport.vo
Doade As 5..00: Rovata, nott. Na- Banqtietod inelr dlan (mun,,uel) No-
elonl, ANSIXtDAD coll An Neal tilcieto cuhrno # I al naclonls,. Mono
y SIU TUNICO PECADO con Kay pero travlrn o (doritmntal) l Intor-
Francis p R. Colman. Isunota 4( ttslones de EaPat (mauanlfla in-
Tart. 20. Mariana: Lo &al'stes-daIn fonine'sAs' ate d to i n-ot(at nirs Ino-
i~lgllSl Aud'lact de a ul et. : form 06.n d Fo.sparna) Segr.'O in -,.
a altars y Attdaci, de n r. sguru (s-art6ns colored) MI yorets20

FLORENCIA .to. Ninon 5.
BAN LAZARO 1064. TRY. U-35an. R I A L T 0
DeietlamtI 3.10: Revita, not. Na -NBPTUNO YT PRAD4. TELRFONO
eionai. ANSTEDAD con Ann NefL 1 s 1
y CABALf ERnO IMPROViSADt 3
con Douglast Falrbanks Jr., Mant Doede a 3.30: tevlsta., not. Na-
at: Torror at6mleo y Peris ial vlen- Ional, MILONGA DE ARRABAI.
to. son Llbertad tLamftrque y mOslra do
Grenet y LLEGO LA NIqA ROM(A.
F L A NA soa Olindia Bozan. laine. o
F NLAY halcona- may. 50 eta. NNlot 30. Ma-
ZANJA T GERVASIO. TEL. U-6t649. finn: regiSo programs.
Dedn laa 4.30: ReIstc not. N
clonlt, l. A LlAMARADA con. Sabt R I -V I E R A
y R, Massy y A 100 ASO DE IHOT
con Ralph Rslhardson. lunets. 30 23 NUM. 507. VEDADO. TEL. F-1040
S hRta xAl I6..0 y 4 0 despusO. Balc. A lan 4.16 y S.30: RevioLa, not.
20. Maanai: 1 elinsmo prngrana. Nacional, TItYO S Mi ICORA7ZON
con Gary Grant y e Ingrld Berg-
IGRAN TEATR O O y .... ......
.- man. erct Mosa co ntC. en l y IaO
G-n An 1 r TR i boda do la princess )*].be.. Lunnta,
REAL ESQ. A SANTA ISABEL 60. Nilo v ort. iM. Mifinnni: l r-..
TEIFPONOC BO-9232. uns progrina..
D atd Ina 5.00- : nIov s., not. N a-
slonal, UN MATRI1MONIO PER I V 0 L I
FRCTO -on Loretta Youing y LI.A- V L
MAR DE PASSION con Jnh y We lx- 4 y I REPARTO tLA SIERRAs.
mullVr y Vironlai Gry.. Luneta may. TELEFONO B-14509.
40. Bale. 10. Nlion 20t. Masntn: 8t A in 5.00 Y .30: RevsInt, not.
tipo tne hombrs y St vaeAditto. Nltonitl, LA CASA DE MARMOL
cs on John Carradlne y I1LINGER
G cI S con L. TIerney y Ann Jeffrey. Lui-
G R- I nets mai, 30. Nifio 15. Mafiana: 1M
CALLB 17 TY BARDS (1). VEDA1O. priitonero dn senda y Mi ualles nu-"
TELOFONO yV-4029 vrkinoan
l-tanm0-a y I.IO-:H1 BITE MADE.- -
| I-ONCagnoy y Anna. 0
b|Il. A l IA p.2.o. S1Vitsp y t O X Y-
RODOAs TRASICAB Son Victor IMa- 15 ITR cA t Y PRIMERA.
"htsrc y R. (iumsinag. Luneta may. 40. LA SIERRA. TEL. B-42t5.
Nifla on. "'Ale. t25. Mafsan.s: (le. do A s 4.10 y ,30: Revi.tna, not. Na-
t n l t di s v lI.hjo si Itt] fuirls. cional, 1NVITACION At. CRMB.N
So Glorisa tiuart y L FI.O DE l.A
( HOLLYWOOD .NAVAJAc on Tyront. Pwer. o.ne
Tie,rnrv y olrom. ilnsets l inay. o 30i-
B SAN LAZARGO Y GyENIO. TELE- fo 2O. ooler mna. 2. NNInoai 1. Me-
PONO M-s710.a Sass: Alsulent ondrA esla tno e 3'
Bt Anlnda y noche: Rev#tIa.. not. Main la In 326.
Natloisil, slorln, MATRIMONIO Al.],
RRVBES on arolt LiAndl y EI,A AA T
i P]TAN CALTTELA .on VIs .r .M aLAN L A L OS
lurn y Aland l]add. Luneta "may. 30.e
o Ni oa 10. Mad lana: EntriL reJs a y ,j0 A l 500 y i .0: tevBtits, tnot.n a-
to ub at or pitlseasos-to. lanaI, ITRA EL RSteEJtt con Oit-
b~llro por us noeh, ovia do dHvliana y CORAZO.N CAl-
"r T1VO saton MIchlel Rndgrav. LIunt-
I N F A NT A .a. ma. t 5t. Nihon 11 a soda
SINFANTA T NEPTUNO. TELEFO- boh-. Msanna: La puarta fatil y
r- NO U-3700. A=11nra n *I Bra5sll.
Desde la 1.30: Rsvlta, not. N- N RN CO
A vional, E DILEMA DE DICK SAN FRANCISCO
TP.ACy -on Ralph Byrd y BN LA SAN FRAiNCISaCO NUM.2 3.
u RLTA DR LOS CORSAROB s., vo TELRFON X-700.
r- Paul ooenremd Maureen S-Hara.
luneaa 5i.0 rt.T To.ss 5. M ao fts : at Ens lands y not-he: Revitta. not.
en 5anso program. NaeM. ona. Stu 'TIP- DE HOMBRE
.... .. n Dana Clark y i0,. 'RH DItCTI
no w H T l. m T j^ ,on Peter l.orre. I.tne u inmy. 40
M A-J E S T I C .... Ni.o. b.l., 2. M..n.:. ...-
y CONI'LADO t 110. TELEP. M-4477. l A.lRjo uNatldo par 1 tands.
ies Iain 7t3.3o: RevIlatsnot. No-
. s.c I, TA f.IOHA DE tIN 7TlN SANTA CATALINA
,to5 Iraglnr rPetk V o'rR1TitIA
NORTR AA ton Dana Andrew y Asn STA. CATALINA TJ. I DELGADO.
Baxen-r, 'Luneta may. o. Nifloa i. TELPFONO 1-7431.
Bale. 20. Tert. may, It1 nlilo 10. M5- Dede I* 5. 00: R.evlasta, St TIPO
nani: El t ren a irrollador (seri) y D I HOMBR con J)ina Cllrk y lot.
Fu'in en e i delartoa VNRXDICTO, ron Ptrer iorrtse. Ll-
nta n. pref. 40 hasts a. 6.310 y
MANZ NARE 50 d,sp- l... t..... .... lc. m-ti-
SMANZANARES na ol y Canto para vr,,
CARLOCS Il NUM. 309. TTLEFONO
En tanda y noche: Revit. not. SAi4TOS UAR
NAliontlu, ML PECADO DE ITNA SANTO SUAREZ T S. 0SNIGNO.
MADRE con Adriana Oamsr v I.A TEIf.FONO 1-4s00.
SIN VEN'TURA ron Maria. A. Ponc. A la, 5.00 .n0: Rvutat. not.
i.iuna 30 hsta In6.0 tOO y 40 den- Nasional, LOS PADRES PFOtDO-
pllo. Bale. 21. Montno : C oa dte NAN ron ara s -arcla y P11. SR-
ns sin- sat v .16 ats. "CRETO DiE I.A SOLTJHRONA .-on
t -.XoA, tibrAn, tliabe i a orona. ].'i;
M A R T A n t 55.Rols tsMnt. ":.t"I: 11".
tires-a lisO.
10 DR OCTI1BRRE T MARIMON.
VIRORA PARK. TEl.. 1-144.
-I .l.. iiayl. 1 .i.-0: ,lie.i., slot.. S T R A N UD
it. Nasionnl. 4HIA(HITrA L.A DK TRi 1A- SAN MI(1UKI, 3t0. TnEt F. T-1771.
el N\A y MORiCNITA 'CLAIA. snlsb. ieadc Isa 5.00: hevisIta, not. No-
n 'o", Rv01% Mlinou a. snni ,a may. t tionsl [ Vlll POD ROHO M"t, GURK
S y .10. Nihon yv pofo. 1 3 20 en tan- s-n. W al| a B-S ry v BL .tAtTAN-
do do s v isohb, M nsnna: Grsns uxno v Iv lO son Red Skeiltn. .snetIa 30.
sn y m'amp sin silt corona. Terl. 2O. NIBo- Ih. Mnnan-: Avsn-
t4 M A X IM ra Los Angel... del pseudo.
0- .ATRTARAN T BRUZON. TREM T R I A N 0 N
de n SONO UI-aal IINEAR.NTRR PASBO T sAs,
01 .Rcn at'nt e.neha: Has-ins. net. VB-DADO. TEL. F-240.
setncnal, dtocumentn. CONFLICTS T p..401
Is ESN PANAMA con Pus f-Brsin I.A A- ast .01 r 0.10 NCCH D
,* Mt'.JrR DBBEADA can .Iota San- NtJPC.A ean sista- l'ooe p Ann


a* METROPOLITAN u'N IV E RS A L
la. o lIt it AAA P AI.5IoNAn~


Isitsb:N is f^tS. OSENIDA DR SULtiCA MONTi..
s t- A .. <.30a Ty n .30 Is.un rat l os l. 1 lc 5.1 N Ill s Nu l \-
is 0.i maln. is re~aad o ds o isssi 0 tts lss DAD Ilcun I.An Nel R -nesteR cit SolIa 5iot ,'Iy s o., i .tist- trsad -s lta 5 y 4,1- 5-tIn- letsm-151.m^
so .Stnliss-en-oi ti-H lerlo.issey. s si tE -t: arsts


NACIONAL ,,',a ,-
do l EtiG TR OAtLN SAFARI.. TALN UG V E D A D 0
o~r CA I A-PtAiMNAR

h S*c y T satI,, 'O..ro nd e17 5. 30: t I NTDRA 7 T t iVEDAMONTK
.on i1u4. nol. Nnrlosn0l. Bt. SOC10 T.L]EF, ONO M-1550.
doso Hits.. LO'C"rAS s-o 'aso Narcosi": isIGAMOt DR" (tC^ION
n-l roneiiio A las oo v 5.20: eras 'nisw eon .Wstts- Beewn p Bl. FIXTRA.SO
die .ont, rlOl MarIon Puree sioln c-n Deo C ls..1 R s\'i syl, Tnuntag
i 0 1 urh. tn .,, A *O c.)I; N,?. Lsnat p 55. Nino. IrltnrL e. M'as-
105 On. 4B. TarsIrs. e: sIrotll. eoro'ils q ha n Dtlann

;:NEGRETE VICTORIAi
a- PRADO -.TdTROCADETO. TlE T.r, 20. M ,fRA-
Dssl D i.d .15, Runti .vs..nt. RN- TBr.P-ICFO 1-Il7*.
as, elosiz rortln. osrno LOS nVS- A 1A Ian to y l.asn Rll y a n Is
:sT- GUS nPARAa5OS 'can Aid5 Lss s- nonnloioca nnrl rottaslala *n~ i
s 'ON ELa DlArledR.N Bsd imES- s0: oio. 1CsRI. AONTE RCER.TO
tl PO son Jusa str. Tbrro-. yy yAmOs AHuh 10. Lsnet am. Uens t., 0 n-ot
io Vnrns. Lunta. mI.yt lO y0 lrt. lta .y nlIa trdt y. Mnb .
-1 ls4.TeS Oh;] trt5 oqlls f DJm


Sociedades Espao0las

Por CANDIDO POSADA


-Elccwnog do as Dars P pl4r" I
-Tom& de poei6 die l d de Cangasu .
-Twio -is efidwtc s o C t doo g, +" :-


Por los Centros
ASTUJRIANO QALLEGO .
SCuando en septietbre primero de l preldilte Ite Contrb O 0all
1947 s e implanaron en Icla, ide -ior Caysjetanno Garca .10, ha. t-
sa)ud sCovadongt, las Auxliiturau cibido aarta de gratitd dl- sod
de Eipecalildades con consultas por seior Jos, 0Sam6n ViAque, i-
lO medicos que habrlan de- llenar nando .su reconoclfientlo po r _12
esa functions, ae supua que .ello atenclone de. que & le hi objeto
propiciaria usa econoosa de turnos: en el 0anatorlo La $entfica durante
mts que usa economy. usia Litspo- Is trees dlas que esttuvo teciuidao.
nibilldad mayor para slender is at. Oonaigna, a 1 vez, que ta tobjew
licitud det lo soci del Centro A.-tu- de afectuoso trato por logs profes-
rlarno y deacongestionar par ellos la nales y poar sus aUxfillres, mencio-
peticlOn de turnos en las especia'l- uantido especialmente a los .enferme-
dades, ro sefiores Enrique Torrens y Rs-
fael Monttrrey.
La realidad, andando boa meais, hI Ademisa elogi ta acltua6n proafe-. .
venIldo a confirnmar asquella supGi- local del doctor Victor Pajardb
cl6n, pues los turns que airven los Carpio, que ae asilsti6 en Is l nut
doctor Artigaa en Cardilologla., Cal- mero 2 do oUnldad Qutlrlrgltca.
vo en vias dlgestvas, Tabares en ni- Termina diciendo qua e objeto
ftos y Ram6n Diaz en Medlcina In- de la visit diaria del prea tidenotte, e-
terna, con el subdirector han allviado ior Garcia Lago, quien dispon*
grandemente las consultas de eas igual atencitn a loa demia que0 051
especialidades, permiltendo, m is recluldos en el sanatorio. -
afluencia de socioa a las mlsmaa y
sliendo, por elto, mayor el numero El domsingo 25 del actual, a to
de los qua reciben atenciO6n, doce meridlano, tendri lugnr en los.
Eate sLtem.a fut adoptado des- afaiose del Centro allego I sJutnta
puts de un detenida o etudio del ca- general anual reglamentari deoo-
aso; an Ia actuaidad soe hacen sic- ciados as taque los quo to aollnll
vos studios pore ci mejoramsent0 previamente, podrin hater las pro-
general dae hs atencl6n a los soitas postcioneo sabre el desenvolvlmirente
aunqie haesastudlo estin aJustSAn- .de la senldad qua estimen conve-
dose a Ia pr6xima reorganizaclot liiente, pasando "t&a a to Co0milt6n,1
cientifica, que seri posterior e in- de Exame n de acuerdo s otoa&am=-
medlatSa al arreglo medico, ya eu blea, que dictaminari, raol Vi.nnot
cercana perapectlva. ci miximo organiamno.

Actos para hoy Actos inmediatos
UNION NATIONAL DE VENDE- EL MIERCOLES: Junta de ia see-
DORES DE CALZADO: Junta gene- do6 de Orden del Centlo Gallego, dt
ral extraordinaria a lao trees de t las Comlsi6n Electoral Femenino dtel
tarde en atel Centro Oallego. Cita Partido Popular Asturiano; de la BeO-
secretsrio, seftor Josd Maria Puentes. d n de Administracl6n del Centra
s-ENTRO MONTARES: Junta de Castellano; de Ia Comin1t6 Pro Ho-
directlva la ocho y media de t nimenaje al doctor Carlos de'Vale,-Y
noche en su local de Prado y Neptu- de Ia Seccion de Hacienda do iDe-
no. Cit lat secretarlo, seftor Miguel reficencia; toma de poseld6r do to
Corral. nueve direcUtiva de Cangas de Onslo
PARTIDO DEMOCRATA ASTU Parres y Amieva, Hijos del Ayunta-
RIANO: Junta general' extraordina- miento de Pastoriza y Tabo dsa,
nra a las tires de la tarde en su local Chantada y Puertomarin; asambleas.
de Prado 553, entire Tenlente Rey y general dc Union Gozonlega, y ru-
Dragones. Cita atel doctor Eladio Gon- ni6n de la directvlya de Natural "l
zilez. Ayuntamliento dc Puento de Gte cia
Ion DEL CONCEJO ni VILLA Rodriguez, Puentedeume y su Partido
YON: Junta dae dCraNtlv a los L Judlcial; Metro p ass Comsrcisj a Hi-
y medial det a noche en atl Palacio de ois delA yuntamilen dCopto.
Anturia sCitr el 3ecretarioe sefior Eu- EL JUEVES: Junta de la Becion
geno S~Irez. de Socorros de la Beneficencia AstU-
LA AURORA DE SOMOZAS: Jun-Iriana y do la Directlva del Casino
to ade directive a las ocho y media del Espalsol y Taboada, Chantadf y
sla noche en el Centro Gallego. Cita Puertomarin.
el secretarlo, senior Francisco Chao "
Teijeiro. EL VIERNES: Junta deI la Seccionft
SAN MIOUEL Y REINANTE: Jun-n de Arbitrios y Propaganda de ta oe-
ta de directive a lm ocho y media de neficencla Asturiana y do Ia Directti-
Is noche en el Centro Gallego. Cita .. de ..aMote.rroso y AntAste Ul:
ea secretario, Sr. Jose R raDia Ga.l asambolea general de HijOs del Ayun-
"eeto .e tamiento dae Coapeito, y sloal cien-
.; titca dte la Asocisci6an de MMdtooa de
ONOMASTICO La Benkfica.
Celebran su onomistico en esta fe- EL SABADO: Elecciones del OCircu-
cha nuestros buenos amigos Gumer- ai Praviano; toma de oposimi6n dte l
cindo Iglesias Maceira, presaldente de iueva Directiva de la Onls de Ven-
IA Asambleas de Delegados de HiJsa de dedores de TeJidos, ederia y Qidin-
Oalicia; Gumersindo Goailez Alon- calla de Cuba: verbena del Club Do-
s (Oume), del Partido Popular As- portivo Candado y toma do potealin
turiano, ausete en EspaAap; y Gu- dI la nueva Directiva de Is Aoota-
meratndo Piay, recaudador de Hija c6n de Empleados de L de entlsA-.
de Galica. .
Nuestra ilellltaetadn ma& cordial ts. DO OaO:s VTradlclanAl flont1'
SUTAN*, d in' Jultin y Ban Virente e eln
~JUNTA POPLAK Club Deportlvo Asturias, orgianisli
Ult-n- r u "pr PPar UniO6n Muardtesa; y toma de -po- -
Ultimaese oeloebrd junta pre- Meai6n da la nueva DirecUtva del Club
paratoria de eleclones el Comlte de Grandaii.
DaLnaT d4 oPartido Popular de So- -
clos del Centro Asturtanoa, nom- LO de Somo
brandose ta conision que ha de con- L S So t S
feccionar isa candidatursa, con mnotl-
vo de las elecclones, Re oelebrarAin LI prestigious aociedad uLa Ara-
en el men de f.ebrero, quedando in- ra de Somoaasn, que preade ntes--
tegrada que por Ia sefora Ramona tro buen amigo, aefibr Juan Ahto-,
Games de Fernandez Solils, elorita nlo Prea Lopei, y de isa que ea se-
Balbina b Gonilez Ortegap y Ia sois- cretarlo, general el sefl6r Francico
rita Nilda Rodrigues. Chao TeiJetro. nos envia un roan-
A to efectoa ya expresados, Ia co- men de Is aidua labor rea dl
miston a reuniri mafilana, nulrco- par ]s Junta de Goblerno durant el
tea, en el higar y hora ya conveni- sio de 1947.
dos. Entre otros partilculares flguran 0l
vALi0ar TRBi aumento de socios, la elevada can-
VALIOSO TRABAJO tidad entregada por concepto de so-
En la sesi6n cientilica que la IAso- corros y pensioneso-a asocsdciO en-
ciacson do Madicos de La Benefica fermos; el batnquete annual a los aso-
seflalada para el proximo viernes, pre- ciados; la reparac16n y conlervacidn
sentarl un admirable trabajo fl doc- t suas bloenes inmuebles, incluyendo
to- Masnuel A Conde Iopez, ilustre el pante6n'soialaI; Ia labor realiada
n 6dico 'cirujano de dicha entidad. nl, p sS nn do Pp iada
El tema a desarrollar por dicho pro- po tls Secciones de Propaganda,
esilonal eas de actualidad palpitante Pante6n, Inmuebles, iestas, y "my
va tue lleva easte titulo: -La eatrep- especialmente la Comisi6n de Vial-
tomicina en las tuberculosis pulmonar to a Enfermos, que integrasn lo 'se-
NWestra experienced., lores Ram6n Prags Abella, Manuel
Darsn Durin y Francisco Chio W l -.
FIESTA DE CUMPLEAMOS Jeiro.
La bell seflarita Lydia del Car- Algo de especial mencd6n que- Tvie-
men Garcia Quirts, hija adoradk de ne a dar cumplimlento al .tin pars
l1s espoos Jd6nA R. Garcia Cotare- atel cualt fu creada dicha entidad
;o, nuestro buen amigo que preside es el acertado nombramlento d. la
la SecciOnt de Asiatenelr "Sanitaria Deleaeldn de oamouss integrada
del Centro Asturiano, y saehors pi- por los seflores Joie st A. V llaboy
lar Quir6s Alvarez, que ase destaca Formosa, preaidente;. Juan .Durtn
on 1l Comlte de Damas del Partido Vilaboy. vicepreaidente; Ram6n Dtlu-
Progreslata, cumple hoy, martes, sla ran Vilaboy, aecrelarlo, y los vocales
ansiada y felzls edad de los quince sefiores Eduardo Pifinn Yfila y
slos. Con eao motivo celebraro en- otros.
mu hogar una fiesta, para reclibir A los ealores Juan Durts y Jose
sus amlitadeAs, en horas de la no- Ma. Vilaboy a leo otorgaron am-
els .. plis poderes ante un notari o de
Reciba la seflorita Garcis Qir6s, eata capital, para termltiar tI Cem-
en esta fecha significativa, nuessa trucci6n de la casa eacuela d do l&
Ienlcltacritn ost sincere. OCrita, en Las Somozas, de .uyl
gestiones tenemos muy buens notil-
Toma de posesi6n cl,.
_Felicitmois a "lo somoanos por
Ultimamente se reuni6 la Jina la Islabor desarrollada al rent, de
General de nCangaA de Orils., Pa- los destinos de osu amada coleett-
rres y Amievn. par oelebrar elec- vidad.
clones. Desc luego, no podia pa-
sar par alto ael hecho de que el pa- HACIA EL INTERIOR
sado domingo fuese bendecido el @ at "- at ha ti "hacat
pntens social, oomo oportunamen- interior de sa Rep blncan es.e-
t" hubbmos d6 lenformar, rograma pars- Ia prviniade dOrion-
Soe dis cnta te ia brtliantee i, n- sailor Jos V at Cdme, at oath-
del acto, conaignaindboe ta satistat- matod caballero que tom6 poseilOn on
cnin que tods experlmentaban poa isa iltimas horas como titular de to
Ia obre reaIlaada, y constinando Unidn Naclonal de Vehdedores de
t-mblen una feiicltaci6si para el Caltada.
'amlgo Juan A. Mestas, preslden a-e dLaes eemos todo gdnero ds txlto
que tuvo la satifaccilon dr Icrini- en su tlon namercial.
nar Ia obra; y para la presidents PROXIMO GRAN ACTO
del Oomlte de Damas, Aniparito -- >
Alvares de Measts, que, cots ous El aeilor Abdan Martlnos Mareil-
eompaileraa de Comit, tanto labo- ma, p'ee 'ento do Ia Onitn do Von-
--d --l 0050 Is Cos d,'ate Puss- aedore de Tejidos, Stder, y,. Qun-
tean y to Junta Directva. ate Is satibs. a toerea llds atel pa
Por. unaniidad fad protamad e tireas aeflada part ea d/i 17 del
la nueva Junta Directivs, que p-e.i- aerrienle, a is suave ae 'tnocbse
dil. Joad Maria do Ia Vega, -eons en los safeines de Paseo de Mart sM.
Jose Manuel Pernsndes y Manuel altoaa'
Cantoli como vioepreslda tene. En Ins Aumir- la presidendca el aefor
demia rargo. Ion valiosts eaemen- nlidro Gonailez. 0os los vices, Fran-
toa que ya dimm a oonocer, disco Martin Diaz y Jes-ob M. Silva
Se aoord6 que ta toma de pose- Om'jo; uecretarrlo, Alberto is-los
ad- ma "electud" mosfans, inldrcoes, Bastte; viresocrrtarlo, Cartos Dimsl
m, ctu la 72 e _r Caldertun tmseats, salent/s
a alo a p. o en lt Taberna slt Alvarez, vicethaorero, Manuel Mulf
del Centro Aoturiano. Viilat, y lo vOcalbo.


JZo
I Qc s *MM cy 11tra ^ "T"'


APO


A~iXVt


Matanceras
PW Eor ulo Jacqufo
LAS 5ODA0 GOMUZ.MU-KPNDEZ
rfa ra MS ceoMala Ilocial d
C" d:- l-p .fl abn nroevamen
am. albr.ar del afo 1941
is a.11So 119 OCatedral de Sa,
OoulM. 1 lendarlo temple. quw,
blore S U t0 leSo man-runaiaa de
MB af 0 ean bodea tan eaplen
Am elI do:inlogl .once del 0orMenb
y flo loi contrayenes, tuns Be
qt t tantO ha brillado en 1
.otuMr Mtlancern y tan grande-
mnaIl p Popularro su nombnr
euda ftd ilreciora. del Tennis co.
m. tCarldad Menindeo Valledor, Is
oncAntora sCalla, y el Javeon GU.
nscilado Odm o PreI. gerente de
una lImportante cafta hblanera.
Slala pSPan s la ees de la tarde
lI bOdao-Tpuntual a l i eita que die.
ran Is las inrvltaciones, lco. felice
O .ayentes. L, Ueg6 Il temple la ts-
clndara fiancoe.c aompanada de t.
Udor padre, padrino del "cremonal
don Ela Menftdes Ldper. alto fun-
coanario de Ia Compahifa Cuoana de
BtStridad. quo Orgulloao Uev6 has-
a el altar a sla hija qu anto quiere.
Doibral laI OaCadral par el Jar-
din '*Jeeffna., que nos tiene da-
-du '.ntualma pruebas de buen gus-
to., jIMUtldao a lu recientes mc-
pooicsoo ecelaliUca, forjo &all un
deoqrado tan Sencllo cmOmo elegan-
te. OtazndO la oenda con su regia
Ilfeombra benca, rolocando de tre-
cho' q treco1, preclowo ramos de
gladlol, quo smerglan de las 'cabe-
ogra de ao baoos. y en el trio y
frrltbr-o a l preobieno. Iraclosos
seorloltuloo de pribet, al eentro de
to dualM, ergulanse copos u arbo-
Mati. p ltoaol do dalias.
K n I alltr fud4 colocadda sI Ima-
Ion d Maria, bajo el trono de San
Carlos, lrvlindolo de fondo inna-
mao palmu areas que haclan re-
altar Ia, re.ulgencia do lox vUas
1 mmttlicoa y lom adornoa con que oe
engala. fo zetablo,: lo '*dla de
lus jfrabd ceremonial.
lYcamente ptaviada Caila Mentn-
dos. on.i una robe en crept mate,
daemmada de preclooe mncajes en pin-
t 41, eo9ra-la ex director del Tennia,
Dm ontr*la double concur:-encisa que
IlabIsa nave central de la Cate.
drals con majestad prIncpn-ca, son-
rionda y cautlvandao a lodos a su pasw.
MUanMa larat, diacreto deascote, ca-
ractriaaban e a orpilfo, y falda am-
pltbl hastailrminar en regia cola,
e cemapleotab. .la toilette de eosa no-
ft do an eoyr, on e velo e 'de ltul
lum.o... iujeo a las slenes por una
corona do' pla y batones de azaha-
ra -do muchdeb to. Procedante ae
m grn JmardIn anero el ra mo de
mwnoa, quo era tod de clavelea lim-
pa fa. t'ap.ilonasos en artlstico
,*"prab. el novio on el altar,
Oul S.0 0 o1mez, acompaldado de
Is m4rlna, su h nmaana Maim Go-
aM", ao vestis do riguraso luto, par
)At n=t14 4wrac*o quo s"1Uo a IlO
do1 .4,amlll&.,
3 Mo"wemd d Padr e Jenaro Sua-
1> bI la tia isunlin. y el notarno
doctor Jog Dia y Dias Sf t cud
eClvUeOlan n 1el mumc altar, ifren-
t a la Vrgon Mawla
rulorn tow ln d ambas ceremo-
waisa 1Or l r 1000o., Pedro Valle-
4r Z' *I otog Lu Ta-
t o, Ntor. errera de la
soela ,V. do Valledor, Ela-
,y'. J Manuel Mati.neo,
1 l iaj por el normlo flrmaro/
01 p15 wlQl.a adoctora sRosa
LUVEndoValldor, R4lnaldd Simdn
Otindres Jood L Valledor Macbala,
AUbI arptiao y Alberto lazo I
Doi Iotaria1 tselflcam n
UsrC, -elldoctor Arturo a.4Ca6,
JN L. Maribons., Oscr Vasedor
jerAndeo, el eomandante Luis 0.
Barquiln, y Ramdn Martinet Milantes
.y por Guwltsido:. Miuel Valle, Fe-
lix Nerundez, Pedro Garceia, Ale-
Jandro Monndez y Mariano aLuengs
anlpolayo, coo el cron.ita, vlejo
lamgo d.,lAs aflorita Mendndes.
n *I cor -de. San Carlos, manos
expe-rts acaricltron el nuevp 6r-
gano, ptrenadq., el dia de la leata
de Q to. ROY., atacendo con bio
Is marcb"e. p.nlale8 a Ia entra-
da de l 'ovia, dejindose oIr duran-
te Is cormosis dulces arn0onlas.
Tominad, las.- boda, nos -unimos
ln twotl g en la residencia de laos
eapo Visa Mendndez, y Rosa Va-
a'dr, .qum vtla. d neogro elegante-
r1te A10 q .vallowS poles, para bnm-
clan pr lsa felaldad do lo contra-
taswbu, tulc, pastas y rico
andh* gWt6 eal escolido grupo, bajo
I& caod AS jai woroodadorsm del pa-
1e colonial de ia man1io do Ios
lpdres de a fiancee. .
Dr"moa ahors alguroi nombre de
l-,-concuxrencli, sd l861, -UnoI que
areoen destaeare por su tinconmps-
rable elegaicla. -
Zn primera mencidn Juanita Car-
B3t do Baquedano, con un chaire.u
d in comparable ,We; Blaea Vl-
dd de- Mtelendez, do negro, elegan-
Ulmas; Men-a de Arm de Jumene-,
Rita. birbeau deo Blanco y Avelna
Jrgsneo de Villa, con valloas a man-
t~la. '. .
Camen Leo&nor Martlnez de Zaps-
om, oo trajo-'negro y un sombrero
do tdrei.aot asul, telo y plumas,
do un -extraordlnario buen gusto;
VIcky Moro de Victorero. con flores
y rooas en el sombrero; Lus l pz
do Urquila, tambtn do e negro con
ambcro verde, qua pareca arran-
edi unB Maglgln pariliense; Con-
0 O l do ars to d DIal,
nlUlar dlistUin.dt6n; Oaridad
do,' Term _on t5J color
eo0sTO7 0Nt%0 *odrlus do a-


Ea la Cots opareenes do lqulerda' a dereeha./el captfn do n&ivfe .ugoIeora oid i' t 'aGrI
Agliro, Jose Agliero, Clella B. de AIle de Sp Dorita del ColtAdo, el asboaor del lfx .
Carlos AIVU de SBona" y 'Pellplta Eatrada do Collado. .-
Lucida, elegant, animadilmna re- te de o Reptblica, doctor Raitll de Enrique Rtmire 7 y' T. e r. r
sult las recepcitn qu e aydr tarde se Cirdens. Agus11n Rmery 'y' Mariaa Rat
efectud en Ia Embajada del BraaIl, El remler del Gobierno0 doctor Harry Mayorkls y JUinlt ft
elegantemente Instalada en una de RaIl LRpez Castllo y eftora. Sofia Luis Menocal v Alicia Nadal, .i
las.csas mis lindas del Reparto Ml- de I Hoya. Pedroso y Agela HermlniA J
ramar. nl ministro de Defen.sa, comandan- fin, Hor Senior y Els1 Penm
De tets a nueve' p. nM. 0 efectu t Salvador Men6ndes Villoch. tin Herrerii y'-Marld Prieto, rosO
eat4 recepcldn ofreclda por el pmba- 1 embajador de log Etados Unli- nuel Lara y Mercedes Hldalgo
Jador del Braall, Excmo, -seflor Car- dot, Excmo. sefior Henry Norweb. Josd A. OGarcia Ord6fez y C
log Alves de Souza, prestiglosa figu- El embajador de la Argentina, Ex- Montalvo. Vidal Morales y Sylvin
ra de nubstro cuerpo dlplomAtico ex- celentlasimo senior Carlos Alberto raflona, Ignacio del Valle Y Rosa
tranjero y por su nteresante esposa Riarte Ibazeta y sefora Angelica Pe- domo, Jose Alfredo Belt, y Allc
Clella de Alves de Souza, en honor dezert. CArdensas. Pancho Juarrero y G
del. Capltiri de Navio Hugo de Mo- El embajador de Venezuela, Exemo. Erdmann.
races Pontes, comancante del buque sefelor Josd NucettI Sardi y aeflora El mniarques y la marques de
escuela brasllero -Almlrante Sal- Julia Salas. Niflez do Vlll lAcencio.
danha., de sUs oficiales y guardlama- El mtnistro del Ecuador, Excmo.- El pagador ie Pascla 'Jo J A
rinas. seflor Ernesto Chirlboga y sedora Eva y su bella eCposa Poltta Orau.
Por-Ios distlntos salones, adorna- de Chiriboga. El sbnbeerttr o deA'epfensp,
dos con florets, se distribuy6 la con- El ministro de Inglaterra, Excmo. A Collado 7o einorsa ellpitasi
currencla formnada por un grupo so- beoor Janmes L. Dddds y aewora de da.
lecto de diplomriAticos, autorldades y Dodds. ladia, RamlreaT.edn v Augus
amigos de los seftoreg de Alves de El Kncargado de NegocioB de por- i Coba Alberto Belt y *Bebita
Souza. tugal, s otor A'lvaro Mairquez y ftoo- so, Charles Mendlol. y JAt
Reclbtla Ia entrada el embajador ra de Mirqluez. Knight Rosndo Epi v Maria
del.BrasIl con U esposa Clella de Al- E l minttro de Prancia, Excmo. so- tonits, Morales, Jorge d Cui
ves de Souza, con elegance trale car- fOr Philippe Orourset. Evangelina Figueredo, Armadeo
meAlta largo. su hija Maria Teresa, Segulmos ] a relacln con el x pre- letta y Nelly ticardt.
con lindo traje rojo. el primer se- idente de la Repilbllca, doctor Ml- Mr.ry Mr Paul 0R Mnnema
cretaxio de la Embajada doctor Jor- guel Mariano G0men y seftora Se- V MrL'AdairMonroe
gE. de Sousa Freltag y seftora He- rafinsa Diago. .El ex preaimnte de la Rept
lena de Souza Preltas, hacdendo loa El jele do la Mvrlna, comodoro yJo- En pro earlod Heva y eftor
honorores ademns el segundo secrets, sd Agplla Rulz. -a Edelmann
rio Antonio Azaredo da SlIveira y su Uh grupo de matrlmonlos forC do a Edecmann1
AU- or Etsnilia o "r y CEl director de -91 Mundo-,
encantadora eaposa May P. de A- por Estanslao del Valle y Paula Ooy- u6 't seoora 'Roa Litman.
redo y el Canciller Manuel Abelend coechea, Tomrn Mac y t SalomS Ban- Cyomandante Alred E. Coffey
y s o a olena Rodrigue. tamaria, Andr6s Weber y Conchlta de flora Daniel Anderson y aE ors,
Mitre la numefotsa concurrencta, Ci"rdenas. Jos Emilio ObregonyAn- chel Theormanr y eflora, Mr. y
ademas del. capltin Moraea Pontes, 1gela Elvira Machado, And6s Weber Lster D. Mallort.
anotamos a etos Invitados. y Conchita de Crdenas, Charles L6- Un grupo do delegadot del I
n. 130 0OStM'y Purea NaZibal. Ernesto a I Conferencip de Comeriov y
Ciltaremos la concurrencia. Pntsy Arsenia Bernal. Miguel AM sleo aeneralAnapi d ome,
En primer tirmino el vicepregiden- Xiques y Graciella Loret de Mol, aro An* nlod' Vilhena FeorreiraI


go. doctor aotlo a1 dAnndrade
fara, doctor irts D. Martins, ,d
Aloysio Lima oCempos, doctor r
U10, MpntelTo de Barro v aeftiora,
tor -duardo Ldpeo Rodrlguez, ,
Octvteo de Parnaagis y MfoT,
tor -oa RIamos D uilva' Gu, m
doctor Olobl Wasahington, i
Oly on de Pal*a Texesa r M
doctor JoE Oarrtdo Torres y so
doctor Artur orrelira Reyi, d
Romula do Almelda y setlora,
MHelo Cabal y seilora, doctor


., .
- -DE MARINA-MARTES 13 D-- .


Saiwce a Isme 7IS"p. m. fr 1a9 10
Kc. do UNION RADIO "Cr0rko Socil
aedilal" do Is Joyrlo "It GALLO".


=1, con traje de encaje y ombre-
ro lusihla.
Dsremos algunos nombres de lus
daismaes venida& de La Habana y CAr-
denas par ciete matrimonlo: Ross
Odmez viuda de Rueda, Luz Her-
nfindez e Valledor, Margarita V. de
Abelaida, Eva F. de Maribona, Otae-
Ia Valledor de Valledqr. MnKianL
de- Valledor, Nora Abel Ida de r-
cia, Jtrella M. de' Roque, iXUdeaR
0. de.Martlnez Mlla rm P.' d
Martinez Milana, y la gentil recent
caseda Orazlella V. de Acosta.
Carmen oernhnede e Fernandez,
Carmen OonzAles de Ormel, Olga
R. de Rodriguez. Julia Martinet de
Luenga, quo se ataviaba con rticas
p=le ; Esther Gallo de del Tro,
Concpc6n Plernindez, Blanca Cin-
ta de Victorero, Margot 0. de 06-
mez, Cuca Bosqutet de Borbol)a, y
Roslta Rueda, Isabel Hernandez y
Tereslta Valledor.
Con la doctor Rosita MentndeL,
hermana de OCalla, estabarl Bertila
Haedo, con un precioso sombrero de
plumes negras y azules; Chela To-
rres, Georgina Haedo, y la Ifiur
rfts deslumbrante. de laarde: Mar-
tha Maarnl s con un traje ri Pla-
ta qua aejl addivlriar au P n-
cia habanera de un lran magazine
de San Rafael e Industria que aqul
represent' su hermana Margot.
iOuintas mis?
No rabria ni la tercera part
de ia concurrencia a esas bodas del
domlngo, Ai me propuSalera seglidr 0l-
tando nombres.
Las bodas de Calla, Mentindez
Gumersindo Gomez,'ponen epiwo
a un Idillo que ha tenido desde sus
conmlenzos lu rms gral'des simpa-
tlas de lIa ociedad matancera, perch
nos restA, el elegido de las gentilil-
ma demoiselle, a una de las figures
Lque aqu gZaba de mas afectos, de
ms admiracibn, carihos y smunpatlas
sean fellcislmos esos novios del
domingo 11 de enero de 1948.


M NS LLANADAS
1 W oro Ila JCU" q61 oke


,u ~ e ,ded a.. do,, j
ozooue dol oacth, *UIltadoo
Ui01l'OlE0 C0001 qugled
RUSINOL.


LOS SABADO0 EN MONTMARTRE9
El. belll simo Montmartre decade au New York, doolor Relnaldo Fernn-
apeottura es noche trau noche el Ai- des Reboul y eftior a Maria Luisa
Stio preItllecto do. reunldn de nues- Mendoza. -
" tro gran mundo- -. 'Trs" matrimonios: Alberto Alti
SAqilel cabaret, sin duda slo mAi qud a Sada Goniler, Manolo'J. DTD
bello, lo mA filno y 1o mis elogani- y Hayde COamacho y doctor Angl
te de la capital, fud el sibado mar- Fernando Ooldero y Rosarttio Ca-
co Incomparable de una de was grn- macho.
des cletas que tenen el pader do 'El doctor Joaquin Vlftato y sleo-
rounir cuanto vale y brillL ra Mercy Taquechel con el doctor
En el gran ab6n velanse ls mesa Ricardo MorAn y sefora Lila or-
ocupadas en su totaidad. cades, el doctor Ramrno Martinez Pe-
Otroo parties me reunleron en el tro y aeftora Marnta Barrueco y ef
bar de It terra %l .ire llbre0 omo doctor Mauricio Monteagudo y -
tambien en el bar de adentro. tiora Maria Pellcia Pero Stable.
Be ballot16 toda la noche con dot or- Dos matrimonios: doctor Adolfo
Suestaso. R. Argielles y Cachlta FernAndez
Iniclaremos Ia relacls n de Is con- Roger y doctor Jose Manuel Lar y
currencia, con el party del hacendb- Mercedes Hidalgo Gato.-
do Jost Gomeo Mena y de su bella Los espasos Alejtandro Molina y
i speposa. Elizarda Sanipedro, qiulenes Loreto Dorrbecker con Graziells Via-
reunian a la condesa de Qovadonga. nello y 5u prometido Orlando Pu-
tan intereiinte y al toen Cwfrs yol e Ivelise Molina y Panchlto Via-
0G. Mendoza, Antonio Vlnent y Ma- nello.
ricusa Sampedro, Alfredo.,f Hernin- El doctor Rafael de Cirdenaa y
deo y Dolores Poey, AlbeYto de Car- seflora caneblna Tralta con el doe-
donts y Paola Pundora. Chato Ba- tor Julio Dumas y etiora Josefint
rraquA y. Clar a Sampedro, Ra9l del Morales de los Rlos.
SMonte y Sylvia Pdrea de la. Torre y ILa seftiorita Lollta de Varona v el
sla lind teforit L1lo Vinent con el marques de Ia Real Proclamscl6n.
cronlsti. La aetfora Juanita Fabian de Ma-
S, .Las j6vene esposos Armando Al- yorkas y Radi Paniagua.
I vase Pertrotso y Ramon& Antufls con Don Julio Blanco Herrb y sefio-
Is rtorita lourdet Apuru y su pro- ra Rottia Claverla con Raftael But-
metido, doctor' Oarlos Muso. rez Solls y seilora Bertha Navarra
En otra mena Charlie Agutlera y Un party con Cosine Blanco He-
Suigilta Le Febure Trera y seora Chona Raveo0,. doctor
Cuatro dltinguidos matrimontos en Juan Mederos y sefiora Maria Ur-
una mesa: Jos t Itllo Obregon- y sula Ducasal, Miml Rabelo y Julitc
Angela BllvIra Machado, Luls Men- Blanco Herrera y Emills Cas y
doza y Oo' uelo Lamar, senator D Juan Cerda.
110 N111W0. Mesa' YMaria *eattle 7 Rosendo Espl Arteaga y seftors
Doctor Oonzalo, Arostegui y Maggie Maria Antonia Morales con Conchl-
Orr. a to Galan y doctor Erneato de Zaildo
doctor Carlos Miguel de Cospe- .arta Lui o uerrero y Jorge Veri-
dei gp su Iss Margarita Johanettea.J
coi el doctor = ladio Ramife y s- a esposao Enrique Carrillo y Ma-
liora Augusta de lIs Cova y el doctor i'Teresa Sardifis con Margarita
Charles Mendiola. y seftor Jofln Carrillo y Nen Ar ias.
Knight Tooes matrimonios: Pelayo BOlWl y
Antonio 0. de Mendoza y 'efnra Anita Blanco. Ignacio Benitez v Cu-
Cristin, Kindelan con Masl Mar- qui de la Aguilera y Radl Benav-tes
tlnez Zaldo y sefiora Sylvia Pirraga, y aina do Posad. -
Berolardo Mlyares y seftora Marge- y Cn Joaiuln de Poda- er
rita Mendoza y el sefnor Guy de Mo- carontoaugurdtnd Pos da y odSot
Ia. O~Carrota Boguirtotain do Po~sdot, ce
Ia. reuntan el doctor Jimmy Cabarrocas
El re ieantant a Is Cima.a d aaeorgina Garcia Fserrada
tor Indatledo Pertira y efori Ol- ntiorHrtenals Colds y el doc-
ga del Pioe con el ractJ td4Cuba On t ,JuLn JosE Mdnde Campillo.
I doctor Francisco 0. MOntelva-
ro 'ypsfiara Luz Lombard con Cin-
dido Muftoz Montelavaro y eftloria.
El doctor Oonzalo ZUttfa y teiora
| Iabel RPyes con Hector Alcara y
1e to ra' M a rg o t Z si g a y 'pIs as e nts
E A |'i Lupe Zdfltga.
.* Doctor Juan Ulaca y aetflora Ra-
quel Uri"ae j Arturo Fernandez y
Cie nfiora Maria & lena de lit Campa.
La oven tniira Fanny Zrrar1 ,
am o 1 doctor Joni Blanco, deloado
f argentino a la- Conferencla de Co-
mereolo y mpleo y i seftcorita Mar-
I |arIta VailU y doctor Jost Ignacio de
LUIRI 0 is Cmamra, Jr.
anftora' Miktlde Diago con 1ie-
na Arellano y doctor Pedro Vlllol-
1L"a s-tons Altona &Somallin de
Quirdo con Martha Quird6s y Poeo
AlvrMs Maruri. Termlta Mrurt y
Aoltrto Ablstiman y Neola Qutr6d
y An sado Soadd.
PAquel Richardson y capitin Jora
n I 18 (M p o o y'Munoa Bosch y iapltAn
10 loArjona.
nesa B minn Martel y sofrta Nol Re.-
irn p or 4r oo e00on Bylvia Buero y Orlando Val-
d4a la sefora Sylvisa Martel y doe-
woel -agobs t C lo Gareta Sierra.
o'. *i .Magrlita Edelbman y delberto de
Oarrn Jr., y Ant Maria Edelman
*. y Joan Acoot4.
Juan W. Suris y 'aetoria Otella Ba-
laguaer, Manuel A. Olivelr y eiora
i ens Puyol y Porla Oumaer y Bte-
wart Cunningham.
1w York Ltdo. m i Emilio tnich y seflota
'sJullea i ycade o' Emlio Mstiorrol y
seors Elam Ricehardson.
is To La Aeor 6d Trelles con estae pa-
Mai-n".a Ibouts G- arcIa y Mylto
#Ris, Cluftr Trels # IIgsnacio
9.V. ,. O t ta Remind" ,ar-,
visa __ Ia To". Marls T. Loiat
'~rA DO ZiT eTOSKA
"r ? -NA r'mL= r._.


rancos y sefiota dOctor Baiter Bo-
moyer y aeflora, doctor Roberto Cam-
pa yaoeiora, doctor Humbejrto Bas-
Is y aeftorp, Alexander Kafka a Y -
dora, doctor Oil Mdnder, de Moroa
y doctor Oarlo dos SantOe Vera.
Entre las senoras, ademAs, la Con-
des& de Revilla de Camrargo, Luslaa G
de Moss.
Las seflorita Josephine Dodds,
ConchRita Oaln, Dorita Portuondo,
Ena Senior,. Olga Patterson, Lily Pi-
vidal, Virginia Ceminero, Ofell -y
Alicia Figueras. Maria de lC Reyes,
Consuelito ArAngo, Silvia Tablo, 4L-
gla Lequerica,. Og .Rivera, MIrit
Acosta, y Lina pFaranho.. .
Myootls de Alburquerque, R1uth


y so-
Mrs. of.'
r rv E -- -* -- -- ---7 Ae-loctor CA0
oto-ul
Aldo-
,doctor,
k, doca v
dotre
witor AI O
=oe 11 CRO
AldoI


SPROTECCION CON RADAR


UNICAMENTE

CON PIA

M *A i la dnico line aro do da erviclo
SWor"morlcaono, oqulpoda con Instrumontos do
ruadr. Entq mod0ima 'yuda a la navgac6on o6rea
pormte al pl*oto, a n con cdliclanes do mal tlmpo
Sy* do noblin, vtr I.J torritorl obr I e cual vuolq,
pfT radio de 80 kil6motiro ilrododor. La
.. ddpdk0-d*oj&,mdsa nodmomial spOitslvo."para
Sle navl*dc i sU"e actltudtlplca do PA, d. tro
ad o Dmpolo do prop6rclonar af pd0itco do Sud
S Ant"co 1o mpe moJorpo y lo mqjor
S .~ o' jo matcra d tr'anmporto d6roo. l
lop plltols do eP0 han sdoe st)clOoado' dente d
.d# tori tarlddo comprotIdoaompo'to/calontr ,
1w pllotc qu opnsttIoyron ol 'owpo quo-'lryI6
ft'ol sistema- do tranoporto ae6ioo
do m6i vmtoo olcancto mundialos.


Mota, Elza Odnme. Vanda Mayrink. varez de Cafias, Enrique Rodrigues
Y los sehores Ragnoar Kumlin, aura. Jsd Manuel Valds Cruz. Ma- .
mDipltro do Suecia y Brasil, general rio Castellano.s, Eduardo FonitalU -
Armando Parey6n, -Agregado de M6- y Jose Salnz de oa Pefi.
xico en. Brasll; Carlos R. Ibacete Jr.,
Carlos Blaekner, 'Pedro Coll, Liacides Y ete crronlsta, -
Morno Blancog .Uontinda en la pigins TRECK)
El Introductor do Embajadores Pe- .
dro. R0dcbgues Capote, e. segundo In-
troductor Enrique Patterson y e
Ajregado al Protocolo, doctor Luls
Xl teniente Oermin Rlos, ayudan-
te del. comandante del eAlmlrante
Saldonha,. &
El Msecretario de la I mbaada de
F Spfa, Santiago Ruil Tabanera.
Y do laor6nica spclal. Pablo Al-

C A R L 0 en su nuevo SALON DE BELLEZA, le
free lo0s. miis atracfiyos y novedosos permanentes.
Croquiiol Nttiral . .. $ 2.00
SIN COR IIENTE- --. ... $ 2.50
Dc Crem. .--. -. . $ 3.00
PADOL INDIVIDUAL . .. $ 4.00
SMO.OrBELLEZA "CON1CORDIA"
SCO C'bORD.I A 264
atre Campanario y Perseveranpcia, a una cuadra de Neptuno.
Tnmos al A-3508


SERVICIO DIRECTOR

CON PIA

PIA o lat ildnca ll ga4rea. que ofreco um
serviclo director, sin tronsbordos, entree oa Costa'
Occidental do Sud Amlrica, y. loas ciudadeoldo
Washington y Nuevo York. Los clucladodes Latino
Americonas as servidos incluyen, Santiago
(conocci6n a Buonos Aires), Lima, Panamd y
La Hobana.
bt soervicio so ofoctuo'por modio deo luoso
avdon Douglas do 44 pasoajeros, quo constituyen
*I tipo do av6in cuotrimotor m6si acroditado y
probodo octualmont on *I mundo.


SRt vi twodo e un Wait. do s de vtso, PIA gsnetiis belts do Ia y
*e oo er s leoi trm los se quoa mien de Nuv" York hacia Londro,
Par/s, Maiid, Rome, CaJir, *ek.
Poram obsMor Infsommoln y hoeo rm rnolooms Cnsullo
., o cuo i ag oudesoo do Ic s a bi6me a o l oa oflclra do'
Prodo 30 .'rolfnon M-4073 '


S RVIAN INTERNATIONAL AIRWAYS

4A -We A' Au.e' d lad A' puea


PACINA ONCE


k I Msm


So Solicitn 'Distribsidores

p -ets un 'nueVo tipoREFRIBERADOR ELI

p ra uso domisticc' Numo mpmemaintI l r&i s La Hoba
E.sO. Ew*sn.O pOr *6o o aocbl~fr

Ma. slerWtoAO. too InfoMoa s sirvame. daem
y dkleccl6n ce~plIto 0. k u (Fimthe OXFORD AGENCY of N6
Is U Ukafty Mm I Now Yomt 6, 1I
...'. ,v ., ,
., '. *,c!I


DiE, CRISTAL

Gra mwrtide e fim r*4.
jilleit do erlsl Btrrarat.
St. Lohi. Boheami s,.tro.
SModeles desde. 4.00 l.
30 piezSs.


CR-ONI'T A HABANERA '"VIA CAMAY DEL


En la Embajada del Brasil se ofreci6 una reception

en honor de los oficiales del "4Almirante Saldanha" ,".


V.Ae, I -

", L&AR1DE 1 I A MARINA.-MARTFS 'Q D FNFI ROI D EIQ4


PAmINA r r.


Fu. suspendido
elI jujcio contra
Mario Salabarri
Sufri6 un.acdcidente el coronel J
Diez Argiielles, quien preside e
Tribunal de Guerra que lo juzga
ASer por I Larde. rcuando toac
lob tocalrs del. Tribunal Supeno
General de Ouerra Que conocen I
cau.a del Reparto BenItez se n
rontraban preparados para comenza
Sel juicxo. se recibi6 un teleronem,
official de Iarte del presidente dc
dJcho Tribunal. coronel Julio Die
Arguelles. noWidcando a sus compa-
feros que habla tufrtido en su casn
Ia fra&Cura de Ia rdtula derecha V
que poar Io Lanito no podia presen-
tarse a 'pre idir el Tribunal.
Seetudamenie el serretano cel Tn-i.
binal entrete a Ia pren sa a lifUielrn-
tIe ailgencia:
DILIGENCIA
-En la Sala de Justia'de sla Sale
Superior de Ia Jurisdiccion de Gye-
rra, Marianno, provincla de la Ha-
bana, a Ias doce dias del mes de
enero de 1948, iendo la hora sefa-
ada al efecto de ta oelebraci6n de
la continuacldn del CGonslejo de Gue-
rra General. Superior, dispuesto pa-
ra ver y fallar Ia cauna nimero 95
de 1947, de sla radlcacifoit del Esta-
do Mayer General,del Ejercito, por
scuerdo del Tribunal Superior de li
Juridlccrldn de Ouerra, no,,se re-
unleron los jnmltembron el' Cpacsjo
de Guerra General deslgnado por el
pleno de !este Tribunal. cuya ausen-
cia result justiflcada/ por un tele-
fonema oflclal del comunicante, el
President tel Tribunal, que se en-
cuentra reciblendo alistencia facul-
tAtlva y rebajado de. servlpio a cau-
sa de haber aufrldo una fractmua
6sa; en virt-ud de to cual no puede
conasltulrse Integrainente el Conse-
o.Ge Guera General Superior y ha-
ndo iste comenzado ya a fun-
clonar celebrindOe el julcio oral co-
rrcspondiente, el secretarlo que sus-
cribe procede hacer)o conalar por Is
preente dlllgencia, notificindosela.a
LU part para dar cuenta al pleno
del Tribunal Superior de Ia Jurlu-
dlicidn de Guerra, como autoridad
qua ordela It forma6cln del Cornse-
[jo, conforme en Io disapuesto en el
arilculo 25 de Ia Ley de Procemien-
to en Ia Juriadlocln de Guerra y a
Wo efectos de que dicha autoridac
tenga a blen resolverlo.
E1 Beeretarld.
REUNION DEL PLENO
Be Inform tambldn a los repor-
ters que tlenen a su cargo la rese-
fi del Julcio. que hoy, a las Oos y
media de la tarde, ae reunirk el plano
pora concern &l ae nombra nuevo
Preslente part el Tribunal o al se
epera a que el coronel Diez ArgUe-
lies mejore de Ia firactura, para con-
tinuar el Julclo bajo ad lrocl6n. SB
Sengura que el juico p wuspender4
por Id menm quince d l que el
ml*Ua seoguira aipndo ureildo nar
el disUnguado oflblal Ge Ik Im,
de Ouerra, cilado.

'Getdiona m e Salubridad la
1 repo.icii, en $is cargo.
de do s hijas de eterauOs

Viit6 al maniitro de BSlubrlad y
'Asltenclar Boial, el coronal Roen-
do Coll0 o. proldente del Coneajo
Tieonbal de Velerano deo Is lode-
n.ence- to acomopaf el general
IBto aMftor Luls VaLoas, prelden-
to la Amoclaco6n Natclonal do Hi-
Joa de Ver mun y RaIg PIt pas-
da. delrgado del Conaejo Nacjonal
de oe Inatltucln. El objdlo de la vl-
SitI lud geaUonar del Minlatro an
relntegradta a sun respectlvas plmas
las efioritas Elolsa OUliva y Mar-
rite OlsUpert, hUas de Ulbrtado=e,
q fueron eesanteadas el dla 13 de
diclembre dltimo, aunque levaban
mis de 20 afm e er o as oonecu-
tlvom en dGcho Minlterio, con una
conduct Intachable.
1 coronel Collazo manifeutil que
estaba muy sattlfecho de las alen-
clones dlapensadaxs por el doctor 'VI-
Ilavicenclo, Jefe de deapacho.,Result

GRAN CC

BRILLANTINJ
B- B otirord.e nem. a ioaln]
de Grcuito CMQ. la kelocci
concurso ausnpiclado por los fo
BARRY, eon 1 quo fueron adjud
12 BICICLITA
30 PARIS D
LISTA DE GANADOES1i
ICLITAIli Roger Roque, Sol N'
Maria Mufioz. CoocordiasN' 862,
Arabos. Provancia de Mazes.
Cienhiegos, Las Villas. Cesnreo Q
Garrido, Camigiley. qara Magi
Orlente. lost Aris, Montecrilti N'
valdo Lastra. Calle 3, N' 2, La S
class. ]erez N' 52, Ocest, CArdenas,I
da 8l Brillante, Rodas. ua VIllas.
N' 253, Camaguey, Clemente Bor
PATINII' Ello Martin. Macco N'
Castillo, Galiano N' 457. Apto. H
parlro ,N' 159. Colon, Matanzas
Villas. Deysy Acosiea, Central
Cruz, Bartolomid Garcia N' 27, Sa
Moaquere. Pucrta de Golpe. Pinae
Saotana. San Julio N' 160, SantM
Macen N' 103. Matanzae. Edusrd
Villae. Sara A Madllnes. Avelia
Rodrlguas. Cenitsl An~ir,.a. Cbnl
Lede Marco N' 70. Guanalnv P
vullagigedo N' 12 naiol. L,. ii
Pmevinda de Maiaiinza H- .dme
hiegona. Le Viii.s Arronio Pne
N' 3. Nuec'r ,i, Camagie, ilal
N' 132 San Lir, Oretne Lm,,,.
Pinar dcl Rio Stin, Milena Sun
La Habana Rret Pre Ciner....
tlles V Roda'l.,': Sici,,o c C
Gara. Las Villa, Nneherine,, P4
Paueo Rico '.r.,r., Peelm, N
Enriqpe Legon C.Irli,, ,r*. ,',ln
Phtet Rosnagr..a Call, [1 .-.
strel V5zquca Sar,,.,. rei.,-,.-. Al
Reynaldo Dies R,.,,i ; r .m
Villas. Homes,,n, P..,i.i 4, r.ril.
CGradad Hermini, Ser,,, Ce na
IMPORTANTiE ... ,.o.,aa.
linS. d h.,,,-i .-o h i.t pc,
*rfbce* fwsaaa1. *nrffiici r a...
ion .otos do
a Concurso Brlllo

Apartado 1058
/- IANMM( & KEMI
FASNICI
d >J RIUTER, AG
.i .,i M6 IRO Y RlI
L' -^\a. _


ill
- .. =i,,.


\3,000 escolares VIBRATE ENTUSIASMO DEL PUEBLO DE CIENFUEGOS CON LA VISITA
'-invitadob hoy al DELMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTO JOSE SANMARTIN
Carnavl en ielo ocio ates dlarrcitere del Counall, 7Can 01
SCarnaval en Hielo an, c meloe delido Fue recibido en eli aeropuerto por representadciones de, Accidon l ete ofrecio L en ....L
pl Lei pueors Jaama o n a com- Civics Constructiva de Cienfuegeos. el Obispo dc i6 Perla del 'oreeidate el acfser ll apO_ de 0i-
\. "^ ^ -' --- ^ Asiatiris represen..ciones de -,' ^^ aewc<~t JO muciv o/J" 80. v ?p d'('um-^ ^ dado a^
.1 A eaac do Ge a epposs. del uWeacre- Sur y otras personoldades. All se le ofreci6 un cafe de honor rues, m osen U durc -ao M-ne
lies dc 20 alumnaosa de un WLn, del departamentoa .c crte. ta lu rera- ua Ee oI-
la--lli -*- --- r ^ l l oaa-elduwtcor senerall de wdi ,. ,,, ,c sctri~tcs de lucha~y firme TOhun-
profesor. Cursan las ordene s P o ienor ade iuda Eam ormne piloco astacioud on las calc aplaudi a] Minutro de cn la relnfucgueo., que ha xi-
-oo uncloo no del latodrlo. O.P. Ocup. Is tile rem deal I a aada frute do heredadaGe esu ,aterwsel, Cac
El Superintendent de XZscuelm dGe cio tsfnct.arGe deau oslmtIva qi0 ep I ta IlonI il carina de ea pueblo, qua ciuando
r LA Babana. Dr., Jod Naredo V al.o V
S' yelsecretarlo de i Junta de gdu- Jefe del DistLto aste. G o Pd Pq Mati, d e.d tmfic Imapoemt- defil. cico rta Ge neJor pars c ,
Sacids Ge La Habana, Rezd Pierra. blIcas de aI V1em1. oinas Irto e s In diatincbn' de credos 1l d era-
LG.r an a con ocor aye m l as e scue las ban T arlente Netholl. el eflor Car- ?rm ad pre ntan unidos y e5forzadMC .
elemen51ea y 31 3. .3 4 que 5 a 3 8Uaren lu yel aielor Alordso MeaI s Ituc Hz horhit de Jos grara des ciudsa-
n-. rinuLn h rop repreaentaclones de e tu- Torre, quea It reclberon en el pueblona da caGnos qut tuvo It iudad cllanlO
Speedla te professors l a tires del Is de pern.' algur, os nombres, qua la pueblo agra-,
Larde. alCannava J e In iLdo. Co- ecdo y recqnocdo l aoa Eu, labor, l
rreopondlealo s unsa.entiltl n En ii7a n e c aeropuerto. entree otru per-
Sdel Director General de eu 1.6n anioldaded, damns y daMIlto, B an nl ddo ocu amre a lghun d a-
Pisica y Deportex. aeflor IManola Cs1s- ontraan aos n traotes de tIns-lea. decmostrAndoles uegraLtud y SU
rc. Pars que en ndmeGro de 316 1u70 1on Acreion CivicConstruectviv rccirdo Inolvidable a sus mdritoaed
M1saistIrean a dl cho upesctLCuo,. d* otemuegol el P&tronavLr Pro Me- A rave de A a la curso diejem-
"B''. 1Se oban c= sda las prdeneanor- G dCiianauelo:c, PeniorProe M Au plosl de carct Ger, qur crpre ety0m
"---. --tun-aS a las oa s ue as primarin s upe- J ss Ge loO cian u s. el ntre lx e In lu o eo e doeLte qn T rn f. if
rornes, GdedeIt Ia aLIs 18-B, pare que Pe.onMnw lins sclCor G aneilao Garcunfogecluadan, htcos l, y
envien repredMntarcanes Ge 25 alum- .Bgutn Catdmbra. deo oazd. Pc la norabies en aigunas naclnes Y
00o Y un prolesor; y a Ils esculeea o. Pedro L Borges. preaidente de analizi el eefuerzo del Patronato del
rI.Maritas elementale para que" e Ie orporacmoes con6mlcs: ] Per- 'Acueducto Cienfuetuero y de otrlaS
sona repreaentar par alumnuos Y m n Garcia, Rafael de .Ledn. Ls0 G. orat el de o Accin t Civica, IN pro-
am-rma n e d ptd a estra a io- ci. pel detG Club Ba- t deO. In snuesos,ls dllruiltsiM1e
Lesnlcaiddn quo le hdalr do rii glac Cane, Rasdtor den Bys Oe rde C ua: R con qua habani tropezadlo y em
imunica1c1 E ti..n quonoldea ha do. d o. .hablan &I fin encontrado &Ihombrie
Hce squl 1i relAcln dGe I Iue- al alcalde municipal aefilor Arturor hde no enob r Ja San Mahtln
las elementiales quao e ras; eal ep- uer; el president el Ayania- r qua ei tbc Sill, JosRe ann Martino,
m y os sentadas: i lenito Joa GoAtiers Maraboatto; JO- \ t el homreomrendvo, orlvr-uctivoi
Inlsea hsa dehov ay la eldl iaencld adeleap InadeNavloJ ullDn 12, 23 6 4 5 8 76I"10 II 1213 1 ad Garcia Perntndez; ci sp Po s ade de qu aI abitl Uevatdo sus pra lobl ma.s at
Argtielles L.N Uda M nuestro e bopiee 1o L soei, la teresde 15 16 183D1 22 23 24 v27 25 2271 21 Cienguelg sni wonediar o l r o d lduaroo Man n nr- pbl d POstaen du e e
pr u asaluddspukdeo aeldentesufrid- au "domlelo. l P 6 nr- 30 323334 36 37 39 40 41 42 43 44 4 Unez Dmu, a satesoreroadeldPtds c"d, tlr yte sesoniadn lu
preeldo pe pa sestro fot6grrao en 9e ao entosn qcf ue "redat abr- In 220 5 53037040423441 tlnona D aitsonu eo d-el q e en- .pbra de su Mltao, pa enr quea
iearito dr1kldo saLTrnbuena Superior d I Jurlaiedi o n d e Guerra, ezen- 8366 t 7g S 71 o0 71 7 78 40 8g Lw n1 dteon ordsas- aer G o Mntr p q
sando u as atenelia a in el6n del die do hay, y depachea otreoende u so cn 070unto 1041061010 d10 11 dna14n u11 111 il svprrouOlvera a dds;u- e I les vlles PybillanSire a otenaletsletMartan s calnnlea n iac to ]o qe yl venirdn cs trhaii-
de sucargoen so sereterlo, el sargento Octavio X. Martinez- r117 -ii ig 120 1522 123 145 1213 1.11stmadovr.c dla onala;doctorC aml- o lssqBos 6n e -a taF ru.oninugoseres nctmlapdol el denIle de,todo azndo, ISabo r1 y yalllscin rdel Aceal,
34 135141 146 1t47 10 112 11u3 re- Iubdo Reinaido Pino Vans, ele de Baubrt Ie onlec to enteu yuegueroa rcieblendo -el saludo y homenaje popular a ucto, Ia PlAts Automtkica Gde PFl .
IM13na1 'a oa 181 463 104 l 7 2 170 6t3. Gad: ei c..e nI P ernn d dez upervie- qua ie rie'ndsIsludad.- Dets del senior Mtinstrio aP iree pnuestr .cor- tros, como muy poescluschladles d
aGoMo deleacos dgGel superintenden- lo jlefe del distrito naval; 01 ca- ablero Celetlno Alsvare, reporter del DIABIO DE LA MARINA en Amertica ISa Uenen; i arregio de u
tG rouanaabacoda aI D iatProvincia doEscuelfis.para ls.de- ptuan Manuel Pereo BorratoJefe e el latlaiterio do Obra ]P61tbicas. calle, i de algues carretera s yGd
bid atasncln ,deoo eolare s JisPoli Naoional. el qfundo Joe Chano- oIs obreros e de Isndtinu stra; esf;e orndloa se en satender Is neoesi- zar que confia en verlo ejecuta cta
maestros qua concurran, har; wdo eineRmnCuAlsFrnI&JnL l dusli;lsMeto ldspmriasnIscroni-
SOBRE EL MISMO TE / colonial que hags pendant coan el designados ls doetoreas Enriquota P ten.o n RIm1 n Crul Ale Prank Is Junta de lucacldn; ln maestrn ades prda ordniale, en iq eomlpica- Har, meda durd i eldro, men.
En diverses casiaopes hemos dedl- Pa'sao Municipal y -Is, Casa Parro- reZ, Josi! Manuel Ularber. Toall Lan-- M. Aguirre. administrator de 1a &Cos- y proEesorys, Iei mantras Ge kinaer- clones, en Ion hospitals y ci-, ian'e- do ovaironado monetier Martined
cado estas Guanabdiecoenses, soel- qual) por qud no se lea lavay Is cars' r lcha, Gunteavo Rubio. Carlos MasMna-a p Ge EleCtrincidad: el ri everendoy garten; raltfesrada eo ls esncue- cuelua y central e olares e p a Insasua, C onucia unse .
tando de s autorldades munlclpales, antque sea paPn borrarIs limpreslln Ia y Joed Manuel Mensre. padre O-Paxrill, Oscar C. Pedraza, las nocturones,; e alumnado del Ins- adotac6n de Acueductosa, "a ia o e
vi arreela Gel Parque Central, centro de suclead, abandon p delastre quo L capt n Jee Gel encuadrdn nuhmero 7 tituto Ge Cienfuegos con ba profe- Alli. le fuo entregado un perg- PALASBIRA DEL, INIffTRO DE
vital en is estruaturacln Ge toda on ssno contempl ..cln oglere?... "Ua A Deue Aa de G ]a uardla Rural; i tcoronel an s som-e al frente del misno; la cue- min artltio ial aquitecto San Mar- O 1.A FUBLICAB S
laos pueblos y que aen el caso nuestro No pedimoas bronces suntuaos oh anl Outdrres Velezguez, Jefe mllltar Gel I del Hogar, Escuela Ge Arte yd O- tIn y despots GI Ian grcia d i no Ael 1e-te aiJror G inioosiA
slrve de entronque a dos de nuestran ani- rmoreas estat uas versallescoas, tan La Vilasl ui cafntea cla Eu ie a Prafnldad GeaCoetr dli u str dl, ialanida r feredae tor innm ltiscuso monseftoa, ladc
principals calls: Pepe Antonio y sdlo wrnhelamous. Un espaclo abierto, DistritoON ,= de LasVillas; el eap~ttn cios; "Escuela Profe~ional de Comer- flar Minist, zo, hacienda referencta a Eduardo 'Martinez Dalinsu, eltantid
Mari, amdn aen U' derredor y pro- provlto de canter pcs a er LA EXPOSICION Ptrez Leyva; Roger Ge Gulmert, C. cioa Alunnos del Colegio El Aponto- sus dlflcuitaces pare powder atehder con frJes de ratitud y s &mliacids
ximidlades se levantan nuestra Portia- aiguns, vegeeacldn (y can eMi no nanos ?( NAray OVeizinn Charnilo, Gel Comercia, Ge Iscl 2Y las monjites, pi-redidan G e Is Matantscases; Ge Ian qua estuin nl-. aI doctor Manluel Vills.6n Verdia.
xlpdades seri van nuestr rrln ae vrie-en aytcn ells- cu P d llnon Caennuloegos, O bdula A. Garciae Ge band. ritmica del colegio, El Cole- sitacs los pueblos, grande y" p- gler yL iCnge a E ostebanTrrn
qe...oN0doce queso crlteaio Caefia- ae y dcuada l y elnpe ollccnbad lo"men
lanitos edicacmones Ge lprsotnteryoedo cin a lenudayredos banaco aen lo h r Iao e Corresiondenca y correspon-- ro Teresyano, con su band&, c o- queflc Ge Is Is Isla, como hala logra- ste, Jefe del duitrito Oehre Ge a.d
candlto isadel del DmARIO y otros da-tingul-d ego de dot Dominioca Americanias do &enter Is baes part su labor, Vines, un in-t^^ab-e, e ^
los arregios que crelamno ebian ha- quo le ISa mpreslton de a egria, co- Esiman te&nicooe dcEstados alo cl Ialandlo, n un- G o mica e r G denr a be prnu n trabaJar 3anseI1
ca-odele, r-conslde.-ar, como al pre- mod if d belleza y cIlaridad quo a d -. do. dde _c .oon eg banda; lan niflan del anilo con Ia ayudp y Is confilanza en 6i nlitro e;seofr Joot R. Ba Martis
sente continuams onaide o ra quo nlfican oe parques.. Ahe, y muclha un a que se nn lograo en Put re bldo al mlm nla.tr o oa Anita perndnder, con onsu marestas; deposittkda par ci seflir Prezidente agmradec1i6 actor oan es sient"
el aspectoedetoGl misroa no pede aer vigdlancla ylimpieza... Cuba emplares rcacldd ents alva e apeasy, pau rodigads poar lLs etl cotegio RUs Wioan. as es cue- de Ia RepoblIc; camo adquiridl poi- palabras
mos calaritmoso y anetlestico,.. No P er&, mucho ma s agradable Cub ...... l ersas vivns alli repreecntadas. El -i privadas, I sescuelan piblcans, mero la a herrarientau, los equipos, -Recrban topos mn mayor t gIsdec9
Igualmente heae dedo a Is publil- a Ia -vista, a Is ornamentaci6n dl En l anf" I .ee o president. de Aocl6n Clvic& Pro Glen et alumnao de laos ermasncs Mn- ponque tent ci personal facultatlvo mento par It huell msinbob
cidad is notcia, recoagid a&l a y pueblo, contempid nia de eCesarform, u eernarlt a tietoe, eltscuta egs b o us de a pltbra sobre -t, d olegl Dolores, cn s per no medi pars per da- eJar en m alma dIa e h
qu slepr e o hemoas reputado de comactro e e rarui ,n.^G r.e .^to ct Gc c G. E- ioP efu ellados r I cons- de rma nelc lpioe lores con dus Ge moo p bl s l Idra eada I an Ue n eo \l | G 1 edicd I
cdecigna, de que os habria Ge empe- Y chlcan, smt contari qu cont-lbulriam.. el.acto c. e asu.s do is Ex- uoclfn del aelue;tpar It eo- hermanca professor y to bandite:le employ, y habinIaollegando t01 Una nutridavoci6n isdecUcar
zar a nsu reconstrucci dentroa doe un a realzar a los ediflcasn aledaios? posicin y Concro dGe Cuan.ariou u- tilrciOn l el a uera drto, la Ge d co- Trompet; los gradeloe bachilleen equipos, los ma teriales, encontrando altente .
breve pa.o .quePa.r Iao breve parere S sali Ged nouestras meja^reso di- ra organimadal oParqed feracltdn a- s ounicacI a naco lnal ainternacio- oue cursan eWstudion n la Universi- ya el plan a realizar trazado y estu- *Antes de dejar a Ctnfgo I
qu. n a va a epir r nun, ph_ son C ficacione... leva.ta n s. an. ai&rde- clnalde CaneriC uores de Cuba, y nat de Ia cludad, c.,as obrahs pden dad, 1oe Boy Scouts, los gSir Scuts, idida y ade h abit puesto mano a Ia objeto e otros act- Caitgasol f
episuCddo ci arranque generso de daores por qui no tritr de realzar- en It a gte 39 expRitesMr. exh b lerona s cooperltrn psi terminairns, anst empleados del comercio, Uolonl Chi, recoanstruccltan en llaz oedidua Po- rM pareMinistra, ente eosllah on
qulenes u l Io haran psible. la y d.aln vsitante Ia bnprean Ge ante e s orase o cn c renla mo.'oncen deun'dditopa-na de Cenfuegos, enfermer proe- es.foM lCenfue g I
Toaello acecid en 1947.7egiln re- oun pueblo cuidadoso de Io nsuyo?... EnmI&sGtresildenc i-d 9d c-n It 1 otruci6no de un di6metro aionaGes, JuVentudy nfederaci6nfC- Ile. cipa no hacia paoGesae, por- MEORA o PEDIDAc CI
SI pdcordcrGn l nuestros .e au uac& a om t on ^ ac l ,gen-mG del ectrrel puenblo usndalucdauDr osa-oe a un mi-a BLoiri A Z b se a
Pcrdar os qu a I c 0 DCt e r N l.oesquogeraln quo Guenab ntrba: DColn i at x nistro Gje Agricul- Gecarreter U pars soejr d We s .torse GCenfuegos; Unir n 4 d de quenosquoria-ofre-r parsi- delarBistrolaspe nq
Per) creemas quo ci cria qse re~ndsen una grsn cluad, pero si nabemos tura-aefior omi'nNadal Ji-dnee, I e & I miSmo, refirldndaose Gdsn a otrds tEtrIca de Cauilfuos; Una depren- Inueplsdas no unr nfertarq te-ar in i cioneP q e pnmvuenra
y.................. .. "u Caballeros Cat61tcos; Utna represen- Incumplidlas sus ofertoas; que tuvie- 11 minista'o de O. p. fro c V=rl
co9alena non aptempharl ma chan- que grans nilcleb, dGe poblasc n que dfiores Angel Guinea, viaoeprosiden- demand. s 4ac o Gelel e a Ore bl eGe
da con I mitra cs.n ,lets. ...y tellcierra, el ague. dela quaee mu'n--a t nef er .delpueblow de Pal re-r nte que Obras Pibltcaa e3- sin de I& giorreta i I e@ -
G0 ca cG Is G eder- is c Pc ln rea Gie, El -Minletro agradec16aqsiellis0- sonio Ge Entlbadarc Bracero0y toat-a L a I n ae
luer do pecar de retloentes y emua- tov4La detr. SU a pMroxmlddreaeeto de = econ Jos -.'las doe" '-s" del u" ean deeloge u I- mor de b dorea Brerose A lot r t o o sorlo al; 's I ,
u* Go pecanGereticent., p! cranpa- tvs Gturne o h el al GoaI dle B o-raulo n ma l r festand quit Sam- ectores d el ue lbrtoyuna replesen- 1ingrea de Ianacon,p no p- Iacable GeBouydna
lagoasa contnuearemos triosistiendo so- captt e s t usntris, ala e p-tO qua tones Joad Rodriguez Bra o idi m3on, pionla m a^ ep.nds G udaG ol- leltorn Ges deaputoy unl rlepreen- los e 1 q y o c- eiler Qeou a Tia,
bore ci mismo ento huta ver ason ae iIllam omanpomentoe ant 3oan-ella Nu iee P1. ana r d lmp annelae gu adu rcen- ticbn de It Federo1n Marin a:te e a 1seeron!"cn qu e ias onuca a Ser-; co nrca- a Gen bal a
complacid claots desaes del pueblo de Iacoa, ciudad industrlal. t-cirus mu- !oa mJuacosnortennerican aoma fuckgers, promemendose que se ter- nutdos cabalgatu, cuyos jineix en siteran; quela base constructive Bur; construcciln de una-10lgg sob
Guanabacoa. tcho rfactae que no 5var, rr i- 01TiAIHelen Keller- de IS Canary World olinari. sa obra, .que sabta quergedaiones, representaban todons los gestaba hechr y ahora 1o que harca el aio aDmuJl y dos "k-ll6mtroso
Muchoa han sido ]oa proyectoas que aeonu.merar Porquenos deosniariamos dlt Asac., p A. Joorsonep asecretLara de cuando so tersonabs ona, haclan O,.i-rxtcrlaros Ge Iscludad p los iaitaerambrontinoaris Unaei-an ova- ]a ceri-ete GeRado s; to I
hemos oido con rqferencia al arregl obJeto de estan-cua rtlhg, pueieen p i I Gsac16n de Ju dces Ge Canto be talta otrs, ypanrs eso ad eencont-a- termin us, el D t isrfe d ievando ban- n f l ercib tl n al.tero Uniasr osmpals- Jconstructcion de lee lanil teela dot'
dc! parque... Que si a dregarndo c nerla-cn el camino de serlo... E U. A. bie s ll.pa v er, air p ode aten- desl y c rteles c enaludo, q e h ind G- eras deagradeimiento.r uitoty psaaran da sbota, and-ors
atrio frontal de I# igleals parroquii Creemos qu rno debedemorarse IsV El director Gde Is xponlcln fior Ge al'&estudo Gitoa p cooperar tin G e yc andn saundo, se.oul- Al referirec a los equipos d. o tqe constuccn Geui barrio resort i r
y ellisinudi i"el pelquefto de AdGiDG repaaracn de nuestro prques, co- lGomez Ord6flez, deistc Ismportara!- onmoanto I uers p ooean so cios de el t a uIs petiti G -e I Via Iferats lo udabr i le controiin odefun brri slabs
der Cbatnlo,'a no levaLtarta, unn como enzando par a centrall, Si par iscl i a lcaneda n Cs en Cuba en Ia criad e Ibidne eraellobrer, on un llfiio pan "oJa
L manors d ceplaza colonial.. Queltetanto &ogamos.,. .u Aupodriamos canaries de raze, llarmLdo IS Sten- oereticio. Our, o sea, It caroeblos del e tern- de ]userramientu, cde trabajo del Ics sndicatc obreroo; ozultrucig
al on ee lugar s levLantara ioantil-[Gecir con refereciad al de Nstor -l6n sobreare N a .mpaortnc econ6m- Termina aetacto con un ef# de ,ueig a sTrinidad; EmpleadGs del dietrito, n tael cantidi t y calidGad, do un edpslincantoLm n oas; aeo
mema 0 da pl Sta c.6iona I Quotn taento en quGaado s o r ln adI e ra conoede Is Tain- oneo I el npoor Trndd EmpldGe Anttrcha en i ranti 5ad p cd 0 o g
tatro.. Quo eln si lo. 0 e- t encaadae ctads qua concede otropais honr. aserrlo de Jost Done ste. Eadm- quno no las teieel Mntteia en su cidad par aU'ca trs bqusz, an e
..stlrulriPues se careca Gde os I on-lUMda G I p lo a idad qua o queCas ctividades, eioncialsmente en LA PARADA CIVICA pleadas y empleda dGel Ten COent.. totalidad cuando habla tomado po- luotar done c se" usntran las m
MoneceSrls... BeUibd oecgMr. to. mrro cbinirocompltel roln a nOastra R'I ILa U. Aqp., quo s vd N un va- DelTer6dromelstroso so tnaG6 a Is latNtda spreantconestatno.aguinas .en.pa, pes-a taod II RepibUltI, oal 'esl itd a do 01el fleleaparai
duda, per Gde nula us u li sH lopia-lUya Duya y co bells estatua a ne-n. ao odo enp... gopu ristai tuada on'te al ps IqueMar- e on ismngaS u qut. Ge la tl a el trto teuegu eo nlGI
rot, uet, rint, Gat Imrelo hacai Rotal Peor dc pg. llcmpl, utldo .1snI DOTO RArE .SACJZ an aba It Orualijog. .do o ,"tni o al.idisrito cienfeK, EwSS ^ _p fS'n'
aeramrs quo. sI pas. ha qudad. o in. mun cade sefi eiostasctGOqusan InaGe I cablesBanbea aing Lis Gloriiaup.radeen, puntseieclosdpar i Min.sterlo. ce ci al G e ( Ge
aordldos ean l foip d4e t n&li aipo I ..ac e Adolfo Castilo?.,. y e a en este cnur-so h a" n actuuado Ju -an."le -iso. r0tee ,o i., c5alde iS
d, ,vlono?... ce nrnconales Ge rconcidaryo. ou n. A emAs o o r-Gorda, La Serra, San BL, Rod, LA ANTORHA OBRERA A-
riondl... lCalosL cdOCA BEA I adoi-es Ge Punta. Gorda; dl gaion
Creemosa qua at no ea de un sarm, Creo qie 3)a debemos Ir pooo a pa- competencds, felJqt6 a log exposito- presenttdcvas p autoridades mencio- GavlAn, Ban Jose, Ant'n, 0o30 n el rio Arizoa y coroo.
dbe serc l e otra el arregilo del Par- Co ponlndo nuestro granite de arena tree Dor IStleonstraacidn brindada u Inodes, a tuasq sonmoareot-, tn u cads cal cnI, co ticl eCIONAL n eeri ~riIs 6 o'
que... No m n aicde qu Io Isciarn Par queca rnanda oesue eIis ho a snilio o g general de Io cue puede ocup ei palco pre aldencal rn n tr ensmejas Des puots Iet oa lons ge orain elreIAnthrc
Municipal hae mes u aprb un nentrepreparados como pueblo nhi- ogran re mediante el ealuer2o y en- comitivn y su ayudante, ci capitin aseetores ctvios eociales, desf~d Is Corrs Plaroos celbrG onus her-

Municiann rlrt hartgte me a qu a aprobtra6o de Ju t ualaa n 70 o dle Jnoe cabo urine. Patrn onentacldnft delcind Eutd uno a.SS~.5 i''~e lct<1l../
gdONntio, co ludlble, de agrad ables 1 pr co ders le o aot c lRur *e aniten-rsrl bee p r tv d sui? .. d< a Ms
cr6dito e rcinco soil pesos pars des- gdel oontoearbnd pc tala ea conUcn r ole arnto. arlonc Gtfl ld d Enll r ehotr c on, ofrec&iendo 3n -

t""orld amn reosrci~nV. .. Pu^ oeatpc-., y a patod lcomntr.-burls u pare d lop ro. *I nolte. mrca Crjet~bl -e r d a Siip lvnC.. dn m Ide srY B moto0 r ""*'dil en dest~e T ernoy. ^y y IRSDEST S
tinarlo. a sRo lrecntrucci... es PertI avan,. atoa eallacontribula I6n, called del trtlnslto, un poblc enor- mantuvo itnncinoterrumpo b r dr t ci de p Poodhonor on Mnertro, pn u prn e eetsIO- "B a
cntances. S a gd se espers?., to uch, sin lugar dudes, 1s alen- eacteron aent ic, expaId- me le sp i6 m su pao par e lla, espacto d eo deos horpno, etandou no auln Ccon- dc ,so
SI Is Meeria o Ga mi el st-ia Ge I nshue preste O a PIa, y pargues. eicilaron loosimente a ba di exni arl capiud a d u peso puarclo p do d.hrsetaa con- en >abor, pam vo paa l pilocisIoara )n
gisa ns oerleaFirn del trin laNei n ti-ae pstera cos mncpses stores parIs ala ttoalidd G de q u eJem- cit pLrque Marti estba material- testes loa cneu ueros que nunlcar o, r o po aar I_ *
1afroer nOnsominte pellgra e Cablo.ln pues,Ntienen ispautoridades. municipaes, plares exhibidos, gud a su Juoica- pue- mente aopados par muchos miles de oe hal realizado rteto colectivo -t-n su candidates para Part idente ens n


orece Cnmite p'r lig'31Mrio l de Belo p tct ue, in l pabreald IM, doto Juninc* de t. quan llc a oncal Paal:nr a srca nlh Pcea e20U2y edie etany_
me de is torre, s ieg n li esa do EaNa SU SANTb den co mpetlir ventaJ lau C lt n o lo a pre HI M paado di qslte .celebr l ,procedentes Ge crladores profe- Y cosmenz6 el defile, centre l re- Ea EL AlUNTAIENTO vato plan Ge Obi-m a talblca en to
pfersonas autcOrizadus y no se pu da L o i eecler usonlsd iero assespeciali- piqueEL AYnu, l esgllidode 40
I an s~~~~~~~~ulsonales cGe dinersoapalses vt la eesa dlcua o
evar atcabo I sconstraccIsqon o onomLstico 01 sefhor Benito Caxral sadas en es actividades, nalmen- pique Gecampens,caetalilaGe Ia, Elcalde. municipal con los can- Ga Is Republics, El Ministro Gd6 las
nfatemt-p (idea dnpref u goGe npari. qulflones, a auIen tantx considera- l el. iministro de Agriculture pro- volaclares y el saludo de Ian lr-enas cejals en plenao ofrecieron ilun pan- graces par Aquella demostracidn quo
cipmopr preferir od estilo clones y afectos guardsaman. nunc16 palabraG de felirttacln Y es- de )s bbaro losilbatos Ge Ian deedo honor an Mlnstr ddole 1 rndan a su persona, Ion elementos


'^gS H ^e ?te -S celebr6s at a e iu o par rendianle ao^ o~ h no su persona, too elem
"g"Imen~e ,lebr6 s" snto e;l R '- ti por B Is MaMgnrif i e hibiclo6 M caatei n s i-lustriales del pueblo de venlda,"i y hacindous de ls a -Bde Pg c en fl e nstitucirn oborers, qua e Mt-
for Benito LRodriguez, particular amki- frecida en dicha expoplcl6n. Cenfuegiosa.- ip 5 otal el da so e p-h y sorl
No 1 dCuearoue tenti i alto cargo labr> dpardn ofdrecrselo dealcale l Is- mdbro potxitic y labodiosa.
go iuestro.quostenta alto cargo LA ENTREGA DE PREMIOS .En primer termsono desfitaron dos flor Ai-uroSe uirmi, contestlkndole pa- N EL LICEOQI uocoaaO it i
en eLa Cotorra s.EN as- P opndatr pyras, Pl acrs y meda- hermones I ....r presentando 's ra gradecerlo e sficr Mini.tro, canl r -... oc dld...-
EN EL CASINO, isea ganadas par las moncorsa iOeesrpoenad tr gsdcrocisforMsltn olTerminaroin lca actan Gel Gla, con .~ otsvgtls
id del ne estil 4tim sen l entree as riximamente enao is d trito e de o Villas, con Is braeves areo de gratitud. In vista al Acueducto, ala via o-
not .parn ctar paoi wt mela av to- n actor public p ios vencedoraesen Nbndera On IoaiL o ny cemartelon quea e Wiequa se coastruye a la.sSlida de
GNU S .dsas I acos del Casino EJ lpfiol pa-las compet.enes fueron los a igulen- dela:'El pueblo salod a oun- ml- Inu ei r on qd u reli aaen a I n
rais clebrainclIn Ge IJunta que ten- ten: Ditvnisn Ge Cantor Team Gen nistro ejemplair. Un grupo Ge ceatorre t comes Lea, eC ulo ofre neiso _i _ _"_
drR 0luaGreldlo ga a i a s nueve e Campe6n, door BraGulio Saqnz:ge- seflorite, reprosentando cat rcee mtaso n std ies ]a fuiof y ue &
ls ..+ It noche en su local social de la calle 1undo team ran d CMpe6n seficor tarm itns munittip ape r del diltrito dejiita d Obra cn ilior
de *AR "RY de y MPepe Antonio. qaungel Guinea: terce Ga O nmr r CeuGrane Ca mpe-noSarast ona GeI Cdof ..re
Lna misma n dnar a ala n r ci p -rel i a- Jua n ertan q ta coego Ud n i en Ia mEblScuc Ge Arter y tfirdos, an at!Ontaro SanLoren
S d BAR lenteOrden: I p Grain Caompen r Nacionat. ban uni Inn wander tcub aee hiie- z o us- to-amoenieadsae o ma torn-
1.-Locture y darobaci6n del Gacta -- a or en a elLd ciAE ocupr l ro n e c ntregso n hermsosca drmw de la- ,l tee clebraasm Gurante eat G,
r luor e o eiod dde I al a- e terror. el primer luga, el seftor Jos Camps l rores a a peosa del mtnastro y a lopas aabanda osuipal. A I, l brin-
lti -LecturaGe aoIsdMemoriAssenses-e Cienfuegos; en Is caltegoa rlsde la Gel sbcecretario de Obres Pdf- Go Ina m unoGe I p sbrin-
en do gnadors do gran tral. amateure qued6 el team de Braullo lbicas. La rpresentaci6n de ens Ve- fi.or Miguel Ags dn Gocl p to a ree-
bricantes do *a tbrillnfiio d -Prblentacil6n de Balance.. e en is anle tego rioa e echmnpi6n., t.rein de II sIndep Ilen c da .Inogqu- rdco un l leleAgustn nc y c a- 1 M L TL lE
icados r4,-Nombramiolentola e IaComisl6n ge oued en p r e ir lug rc Ale tAun- po. del Distrito y precedinedo a as- p ttC n doctor Rogelo Sap s -ro te ,
dicadlais; ndeaegOil lbic
S "ROAL Abdllo DI[A CA]or Juan ArtB6a en It IVyi- toloa ingenteros, empleados en fe- cuyo ptrralos fueron aplaudidos par
kS "ROYAL" si6n decoores result6 e1 meJor cria- neural Y funcionatris del mismo. I&aqncirrencs nan qoclads Ja-
dor, a l fiaor y rancsco lirez de ias n did a csnoaer &I public qu al t icia al ieaen laso Ml u istrohdei G o -res
1I PATINES Iniciarin en Dbreve poIepaloq. in colorro Alfredo ncollr minist hba coneddo un PlIc- as copsaCcn anstroca t ,Aie-, M Slo
Alvarv n ixtn Ge carnonallloPetl n sdobIIgetas lls,&Iua n ien toaanrglon
dres 0 c~enbac ci bpar& las
Sa edificdel inJ esNscarOnuis nMolina:bms:en mis-. &A fiestas del CGsnavaL de Is Isla. presentanudo Is tr&naos--
2+ Plo .P ,d, la edifcacidn del o oi,+omco~d.DefitoItsbon a"'d f m l~ pen or-n J ,
o Jdecelaneos Mario Rodriguez. P adnf l oghbum- maci~n quc se lbs operendan Ian
La Habana. Ramns Viers. Los Palacio de Justicia Gpretipam old .. iclamaejor criador barongans suo material, ia Cruz Ro- rit ades..anie osnPueblos del Interior,
lorgito Mitnindez, Mas6 NO5. de p.etitlagcosfu. ceclaraodo et sailor Jo e/m JA t, 11 lub Rot L rio sY Is doam
suintana, Isatael Bello NO 3, Rpto. _______..____._del esala9yEl
sOlda, Central SasntaLucad. EtIsed sudaa a oain. a titucido Antorcha
lOrnoMe~tden udN. Et- Ni-cetuiclsJo rATRNa DEDco. Rbrrs X ots;IarAi, plsftdames EDICTO
8,Ainemise, Pinar Gel RioOs. )- naan 19 11emo e
Me& AtemseaPnar Mel R. TCm- TRATARON DE DAR MUERTE Oirera Nsdonsai las ,Amlgte Ge -
Salud, La Habansa. Mercedes Ma- pianos por los ingenieros rel A UN OBRERO FRENTE A LA ED CTO-DOCTORRAAL D SANCHZ -
Matanzas. Diadeny Martell. Tied- Ministeriodce Obras blicas CMAI ET A VA D C ORAFEL De....SNCH.. ..f
Dians SantanapGaray, Hospital M t ba COMPARIA DE TRA N IA S DOPAZO, Juda Ge Primers Ils
CeOriente.Pr&DTtanci& del Partido Judicial dle CL5C
rorcueo, OinseGelo. Graa ltamprsidn he caunado en Ios Poi PUanas sindirales sorgidat al DOCTOR RAFAEL D. SANCHEZ Guanabacosa. -ei5,-w
58. Arteinisa, Pinar del Rio. ]vo 1. entrosi judiciales del Ia noti- ralor de las dos tendencies obreras DQPAZO, Juez Ge Primera Is- RAO
i, La Habana. Elsa Gonvilez. Es- cia recogiad ayer, ntcidentalment, exlstentes, en horas de ayer, frente tancla del Partido JuGd1cal de gdl y, SaB ecretnr-ts del qua
i. Oscar Pedro Becker, Matagui. de que0 mlnlstro de Obras P lil- a las oficlnat de Ia Compaella de Guanabacot. Lypar ante 1- elretarleGel qoe
Geqorieli-eds curse ci expedlente Na. 309
cI Peron. Bckgter, Mode lagu cn., aruitecto Jan R.San Martin. Tranvias Havans Rlectric situadas HAGO SABER: Que en este Juz. del aIlo actual, promovido per el FtL-
it SlboseL. Caseglep. JuniGe Is oest pa lbor ndo on IScoanatru-c- en Resna, y Angeles,m rs de Liens adoG y poe artr In Secretarla del cal de Pseticdo, a.nombie dci EsLt-
gUna d e Tinamro. Qrlente. Charles idn Gel Palaclo o Canse de lso Ti-I, ilitvidue-shue aill a hallaban re- que refrenda curaen., les utos Na. Go Guana, psx" cc sianlar ms-
r -Gti Rio. tGlioria P.Gde Mirsol y bunsais, a pea,' ci ediflclo quo soeds- asuldos,+ trKtairon Ge damramuerte a' 306 Gel alio actual, promovido JorI tiosa Ge uit~ldad public las beienes
Suarez, Habess. R~icrnio ilnrrvbt. ilnindr s lao dive reas Gejend~t Miguel Mci-b, Ge Acamburus odm, ci Sr., Fiscal Ge Partld~o enI repoC- quo tUenen lIs sbgulieate deacmlpcton.
do Waren, Aiririet. Cartagpena, Lee Ge Is AdministracISn Ge Justl tk en 370,11n0 lle.adn ao renusa isles. sentac/6n Gel Hatado Cubano, pars aead erno ~t eua
sneda N' Gem7 amgileV Mirrli," cats capital. .el coneg, debldo a qoc se defeh~d6 exporpiar 10os ci b ne s a .pr tivo Ge- myr tusda en ca~ll Narnclno, Re-
laniecerre Orieientr]ilo G,,ancho "La osr~c~ ue, i-eferndo ha- con 'it reCvniver, haciendo varies utilidaG iStulis, quo fioPlnc msp-orto s~t~adoae seTmn
1ncr Gel RIo Altredui Veailea Re- cIa ot Pstya prdcttcamnente--dec5dldpatd~~os al sire. S~len~te deserlpesins: Case Geo made-t~~dcs;enot tmn LIBRLES DIETA
rLacoJ i l;linda par el CreoleESA
beesan 1.1..lee Ncn... rr Li.....e.. io pr-op~nitan del gobietno Gel IDi, grfas sIi-m.. pasonleds es fugoa a Ins H2, Ge falrcair ...... t, .... oo Gin~edcha. tesale,dcGerecbsapctno C~pae~nadceE"AG A D M L
Beir,ul Saeine Elena 'j 2:1 Cin. Orso Ban Martin p Gel proplo ml- atscastes. ilC 140.00 M2. 'situada ean Ia cab illiem l trqend Geil pian n preacocaao
rnAnier Rnlaolrn. Misinma G~rnc nietro Ge Obras Plbilcan, v sso- r Con Iaor"atuado se GIG cuesla lPeajelGlRprsGa~sa 5IsqlnscnI deouo a
nce Rnua Ge I. Pc Riv'era Mn~r tsmbldn con Isla cmisidn designad Jtien esorrespondlesnt, so isn use 15 eslte Btaa p idal R prto G'doa, ernte o n con reeto Gel solar, s~lde
'.Case., C.handes N' 3"3 Marti~. sn eleto hoe preside ci doctor Jiusn Psilmla Ge ia 5ts. Estacidn, inilsin i-sn.. cllo Plassi; oar Is Goreh 'olcha Parcels 67.10MIy pe dclee pen-.." 2---"
Mst~rinai, N' 1.0 iCleuel Viinen. Federiba Edelmann, titular Gel Tri- nine smpila Ieoigaral~ais Ge In, be- man eater lotre F, dci pienno anom- tenecer a is sellors ]Enelina Bouli es..
a N' 1 I1 Mtaannsue L-ovnre-, At- buns1 Sureopicb yqoe ionspletn el nhss slIn gun pudicra deitener aens-paihada; lequilerda coltsoanir leir. D Go domicillo il5nordo,
airnrrer Cerrn V Alermun Ssens premiser Garter RAn~l L~per Gestlilo, dile. y o lrnocnrUod amn 'E ~o u4 Nadsue e
Io ditao eeeot.lm ana Gde gu proieede, ac s dice p-irovidencI5 Ge enta fecha, condlcain
ci% Euie.-rvsaI lie. Carc.ttneiiiie, dartoros Enelma Table y GOlxsavo Ha- I pi e eesaI elr aoaczpor termino Ge neinte die-, la Iper-
le l,, lrern. ilcaOlieie ln mnttrs e Cloao uMorno, cupo Gomcilllo Ignore. Es sana seflalaela corno duefia Ge ice
,.N" i.e P,a dici] Rm..Riars Nerlends p .listtiri, ingeniero Val- natisc.do d Jose Marfia de isa+ uscu aes ha dispoesto cosnoca ilns oase d oco nersprd ae.I oed
Ce17 Aln,.n~aree Hilelne I,. d il- Maninno y doctor Gel Real. mao u.tMms .emcn r t t a~* m _r _s mt d.
, sr.. N I .1 .inio.rllo Ninaiin!C, En 11 clrcuban, Sudicslaen nads ad Hostosl, on lot Emmigrados por t~rmlno Ge veinte dies.,s:'mo derechn o per~uGidcadan cooiIt-ext-4n maqunlade aettanrEvetzhar,- .... i~~~~m
n snI.mn e ~n t'rnsL caonmetet respectsa a deta~llen, perc pret edlo se verifies a Ia pen- preaplacidn, par que el dia Vaejtntdd SL ettrSshek -Mme.or,5c ci.rpida. aa naga- eao t.isae clast Gla Ism~dt~h beebo
Spoetblemente hoy reYoirmoLe, .uno, Aepr dam logy a Ian I Ge Is ma- asefilalada omos Guisfis Ge dchosa Gel inca Ge 'Enero prdxlmo Gel srio ,* .l~tnt~erd mttdelee nGaisledl" oedlis Os sfsttoa aeen-.
Cenrnit N' I Pi-rmile CoaimacU. paslulemofecor.hyierojain 1 e ed renads- flarsa tovo logan en is Cleorla GerIs blenss p" deinh quo u. create eons entrant., a Ian nuone p rusnynta Gie aue sIsmtdelela. caas0eran oma
N" 11 Sa anitage de Colba Ortnlei ,Ceiemns ledcnt Asoaaeddn Gde ]BisItradO, Ge Is In- derci-oe~ po rbudleads, con Gilschex- Ia inafanso, sompareecaO ante 'sere "
- a- 7 'a- a crx r-i-i-o3 "L.O R5'rIR.ADOO IILsItre amerinsos Jant Maria Ge Has- Gel mos doe osene prabxlmo 5 as a| cto Ge Ia JoUnts psi-s Gdeigna. Ca- I I-
-.,a-G b ra ..s.aGe.G e conauluyO aenrn Is nueva Go- tins, uns emotiva scto Ge recnrdsrtdn Noeve Go la m~lFas3 eanl cm~ez anmlebnadas quc pracoedan a tosar GIA
hoG, aecer, misids Ge Jubilaclanee p Pensisons con motlvs Gel aniversaria o dans na- snte cste Jtuggda,aldt. on ral Ma- cbos boess baja aporclbtlmlento quo
deneiiir.,-Gl Podern Judcit]s, lot.ei-ads poei nlmlento. aiqeeceo No. 58, 01 act. Ge Is, Junta pamarGlanb coascurnis eon bos titusos ace- -
eben rtg~rs m 1o doctoree Alberta G~rdab Ge e- LOS emlgradas recordartn Gela i gl- eslin- coomlcessndou quo penoedas Gliatinas Gode msdeechoa ,y qus I l,,
ontinal do lBarryy sads, presldenste, y Afrodo Ge an- rlds a kl hrabno Ge puerto R co p a tasar dflshos blelne, aparcibidos Junta e s.e ill easqtete os ~ us
tro ~chllery Manuel.. Meno- 5 ...e hueos lulutres qoe don astons. qlic deben romgnpereri cee | ou.qe el nubmero usetl ~am~= ml. n~e~~mi
Hubana, Cuba cal. naralen, todae reelecc arcin- Sciances, Bolero ?lueroa, Manuel Go fi-elCan Ge sos dorsmebi, p quo a q1 Y p Irsuplblaa" dclo ties coso aslsasenie enlu sela. so- iflnsathanemmm ten.Csaa-
d Gaudo liquldar Ian pensione Gel pa- Jeste Geonsies, el domain Henn una p set sofelotuasAm tr "cumbqulora rutlvo. en un porlIdd1co Ge iJs Ba- eddla .. y IsAeadla.." emanar eqasG ae. ater
PrRCAis(. .de diciembr con.. 1 cl-n par tle..- los conspLieros Ge Ia Junta Reos- que sea .1 nabinrs do saeite5,to. bn elle lpeet ooG erh e
IB~CA O oo ses, Ia totalidad, como viene +lcloapsa Ge Now York p Parms, ma- Y pars poblicar damo d!es .flon h cualirea Go prset mafios de as.-Vta-
o Gwted esde abrf el panado Op1iranon ens la ltelcta par Is lode- eiitivos es un poridd1co Go La Ha- GilembrobGe d1047.--Entre Ilnoas a las M ai & .-- -
AsP(TE DIs nsal. pendencis Ge Ian slsas americanes. banse, no lbr .l preaopt. en Gum- nuevey cuaenudinom d-V-. --- :w .i4
lUA FLORIIDA D1 MURRAY Tembltn si-arGO qpe on resaliels- Eapliceron a las alumnae Ge Ian pabsces1. a. dote .Gs DclombrwG~l~m'-h'ue BI3 d Pr5ine1 0 S notbiuslllsls- I""'
Ueen rala s, n~.emnrri e el shin, ads escuelas quoanisdtieron at+ echo. las 1347.--Dr. Oedao Ba g esao a oIGePimrI-san
LLANTINA DI SASSY dlnstrlbuido entire Ian retli-adan,* Ge Idesicae Ge las pat-btes gue luoharon so, Jusn Ge Primar letua~chlo 601 PoItiYdo Judbelsi Ge Cluesableas.--
carnnsd..d -rssh ea,.sblorldo pai -Iat sin,, p con+ nan.C.. Psi-ala J d~ra e ab--'=ca.- dt .31 J": Pe- e VIsCe D 2 HOJAS lS
Is -icy Ge I. mate ria, pg que en na- crtflohis p San sohelasO Ilagaron 01 Ante nul.- Je~~lll .'~~'mJlisL ./"II M


.5 -
E .5
* "


NRINA.-MARTES, 13 DE ENERO DE 1948


Tarifas dead. La Habana:


* NASSAU BAHAMAS
$0.13 por kilo.

* BERMUDAS
0.45

* LISBOA
+ I.':80 ,, ,
I-SO

* LONDRES
2.03 ,,

* MADRID
2.07 t .


*


*


0
PA


....BRITISH SOUTH AMERICAN

Aerobritanica.

IPas ;6 Mar1 It W Habana
> N


Es$privilegio de los padres precaver
Si loS peligros que amenazan a sus hilos
. L-'At. menor sintoma de Catarro, Resfria-
do. Tos. Gripe o Bronquitis, d6les
Jarabe Famel, recomendado por los
medicos del mundo entero como Io
m6 "t eficaz-para combatir afecciones
de lao Vias.Respiratorias

Jarabe-AMEL


De venta en todas las Farmacias


PILDORAS
ORIENTALES
CE''^H BN08 DES-


'I I ^ A B B 0S DEU~S-
Ii^i .] *SEADOS con Is,
m **TUdens Orleat&-
iaolemivt: benell-
i iaaam a Ii. dio.
mu. (I1 t e (allto. zvfo ha.Jo
*ou ra-m o ma 'hrf4% Dlirlae a P.
Orleatau. lAprtadn 1144. liabaa+n

lPARAi MI NO HAY PENAS!
?\ ^^


LOS SABADOS EN...
(Continuaci6on)
William Belt y Betty Cols y Paquil-
o dv la Torre.
El doctor Andris Silva y "eteori
Concha Led6n con Hortensia Silva
V Billy Oovnnt.c, Lucia Silva v Vi-
dLl FernAndez y Oertrudils Fernan-
de, v Andy Garcia Montes.
Domingo MndMcid Ramos y seflora
Roar.o Outlerrez.
Ingeniero Serglo Martlinez y ce-
fora Ada Benejm,.
El director de la revlsta .*duca-
cldn-. Carlos M. Calvo y seflora Tc-
tA Oloer, El Ingenlero Rkmon P&rce
y seflora Matlde Dorrbecker con el
doctor O.' GonrAlez de la Cruz r.e-
nora. Ingenlero L, Zapico y sefora.
iortor RIcrrdo Vitlate y kteora y
doctor Justo do la s01r y SCiora.
Daiuio vtontllvo y ,'iitora Zaida)
miev., Rin.l Deligado y sefora Elit-
ta Santiago, doctor Enrlqde Calvo yb
-.... ,t, Miialida, Manmeli K -
ra y seflnra Carols Milamnd. OeJ-.r
,.1iItlla.j dvl'ora Aniparito Rt'r.
MartIo RU17 lsla Banitago y mar.
I-" '. QL. 11-
Dodqr Alfredo Mollna y seflora
A, .. 1 0-1 a ii MO Moiin"
Mimi Oumn. rl
A.llfredo Motina. Jr.
I


CRONICA HABANERA

En Santa Rita*unieron sul destinsos

Sylvia CanwoD iago y Guillermo Puig LesT d


PARIS p K tf ^1
P R 22 ,, Licvele a sus damigose 1

La fell pdreja. deapuc de gu enlace.
RO M A ,o,,. ,.., con 2 6 .... ,ael ,,s:de
R OnA Con un splendor magnifico se lie- tuvo a cargo de los artifices privl- Eftuche. eon 2 6 5 bolcllas de ,L^ .' n r
.*v6 v .a cabo en Ia manrfana del domin- glades de Milagroa., el aristocrdtUco tC. 1
8 it1 1 go, en la iglesia de Santa Rit, la ,I 'rdln de Prado y Coldn. i _< ,
boda de la seforita Sylvia Cano y A Io )argo de la amplla nave con-
Diago, una de nuestras belleems ma i 0 a send nulal, trazada nor a
celebradas, hija del doctor LeonardoP regi elombra blanca, -Is-l det as --
Cano y de su Interesante esposa Fl'- grande.s boda-, entree la doble at-
Y PA A TOA Sna Diego, tan queridos en nuestra tonbr a verde, limitada esta a ambos
Y PARA TODAS socledad. lados con altos muroa de ,prive, al ) senia en ioca panes
Qul n su elegido? pie de los cuales corriran rectos can-D a en aa rs
RTES DEL MUNDO en oven correct y simlAtico de terns deigladiolosn blan.cos, con arbo-
la sociedad santiaguera, Ouillermo litos d formal cdnlca a cad extre- AlVA CAMP A.. (CAi JNAOA EN 1721 SANTIAGO DE CUIA.
Puig y Schumann, hiJo a su vez del meo. J, OALLARIrA V CIA, OISTRIUI.DOS[ EN PINA L RIO 10, HAIANA. MATANZAS MEICAORES 115. HAIANAM
distinguido matrimonlo oriental Luis Tambidn gladinlos .Donccllas Se ____________*m_--------_- ,
Puig y Lucy Schumann. Orllons. combinAbanse en el aa-;a
Paia esta ceremonia ftu objeto el santa. at quie servia de fondo' un es-
templo del reparto Miramar de una peso boscaje de gigantes y lozanas l "I
magnific a decoracOin floral, que es- palms areas, les privative de Mi- -i oA ASA
:AIRWAYS -----_+!+. o (lts itttHT0og- WARANDOLES BELGAS
La seiorita Cano Diego hlzo tUna -O
I RW Y 0 01111111111 tns ia muy Interensa e. D E LIN O PU RO
m~ahia *Oj Coma Ideal romplemenla dv E CU SI ~ n *,eLed! E LI O P
'tUM 'toilette. portabn un Ilnisimo .bou- P A R A S A B A N A S
quet de. claveles blancos y llrios del .I LDO A S AB A
s vullr, otIra crecion lorlunatda de *T M BLANCO0 Y C 0 L 0 R E S
TJ. M-6151 ow.,m .,m f lf, lA .M......
Tel. M06151 a mI. P 1, 'l La rgenil .seefinra Lucia Scluian ... P R EC O S E S P E C I A LE S
,,,,,, ,, ,, ,u~adR d ui y ,el whor Le ..... do CL MVRRLI
CantC)AM co 4art, iugle..deId 3li...I ALMJRALL Y SUAREZ
En calldad de testlgos firmaron el _ld e l lsZ..
pliego, por Silvia: io.s scftores doctor | M II I 1 A 7211
EL COCKTAIL PARTY... (Continuuci6n) carto d GOstan do actor Pedro Vllloldo, I P0 pI
""LLU MA1 rKII.. (Lotina D Gustavo Villolao, doctor Jole Roma- | ... Its RE CUBA Y AGUIAR
Wisen. encrgado de Negoelos ad nanco Zabaleta, Mr. and Mrs. F. A. por l:ylos secoreso ricscol nPando' -- -
Suecia Yefltora; Excmo. Sr. Nelson Brown. tJ Alfre to i Brnet F rnciso PUnd __ ___--- -_---- --- -_ -- _
Garcia Sdrrato, mlnlstro del Uru- .Juhlip Barroeo y eschra, Jose MB- 'Alredo Puig Bernet, Ernesl Pu ,i __________.__,_r________--__
luay; Exemno. Sr. Jose Nucetg Bardl, nuel Acosta v elonra. Francisco deBernet, Llis Buena y JoedQuerra. Pl P Rennet, madre de ella padre ,
Baiad~r de Vvneaslal y ellefr,, In Fiuente Rivera, Carlos I.nc'h, Mo. A tl"on su a misc de vela- de #l, regsectlvamente.
dlreete.a de'perlddiaoa asefl6- desto'Sujreg. Josd R. Praeo, e orl olone que aperinarcn Ia a gatrae i- lleldideEY I
res Victor Bilbao de sKI False, edi- Corsuelo R, Prado, Joselis Viltkine, jia Dingo e Cano y sl seflor Luls Luis de POSADA.
ei6n de la maflanay aeflora;: Dr. Ma- Jost6 L-pez. Gustavo Marin yiaeflora,
rio Masens,, de Avance. y s Lefiol-: i.icardo Insua y scdora, Jost Antonio-
Joad Ldpez Vllaboy, de -Maflann; Ortega y efiora, Roberto Cano V so-
Ia sehora Clara Paik de Pessino, ad- flora, J. A. Ferna.indez, Antonio Ro
ministradora general de .Havana sado, J. J, Buttary y selors, doc.or. l r
Post*. Oulllermo Ptrez Ltvlelle y se- Emrtlo Meneses; y sefira, Juan Roe-
flora; laldro A. Mederos y seftora. lands, Emilio Roelandts. Isidoro
Los eior L e Fuentes Cor- GonzAlez y sefitra. Jost Carrera v se-
Los~~~~~ ~ teirsLcoFune or-orn, C .ar Oonz~lez y .sehora,q,(,o-
pio, director de ]a Voz del Aire e- rita Juanita Febles, EnriquerOon-
hora; Dr. Eduardo Corominas, di- it Jat ebl iu An
rector de Unl6n Radio y seflora. Alcz, Rogeilo Paris, Jost C. Veve, A.
Gl. Halle, 1' HaMle. Josd Luis Cute-
nLos sefiores Jos A. Collado, adml- rillo, Joaquin Godoy, Fefdricilo G.
n trader de Correos de La Habana Y Morale.s, Manul Aiefbo. Enriquc He- .. -
se ora. nUnded Misyres, Luis Manraran v .ew-
Po Ia CAmara de Comereco sls- ora, Car, N z CarsNieYCarlos Ntfiez Jr. .
tiero las sigulentes persona: .o10- Amado A. VillramJIl y sfiora. Maurl- ... .. .. .
ad quin B selora; Jesus Car lvi- rio Laelsrreie, Jos t Cidre, Manuel J.
ra 0 iclo, Leonardo Ausucua/Fran- Diaz y'seftora. seftorita Joseflna Gal- ..
ciscO 0. Pdrez y seflora, Jo Perez, vAn, Fernando BUSto y seftora, Jostl .. .
Enri iu Gancedo, NicolAs erra, Es- Balcells Oarcia y seora. abriel Uiz- '' "
iebai Zorrtlla, John .I Duyp 'Jr., man, RalS Berra, Severino Lavin. Do .. '
Max nh, Reno M vidal y seho- nato Coru.lo y .sefiora, Hugo MaY Y'
ra, seflorl ,ma.-suri, Vidar Ha- sefiora Hugo May Jr.. Atllio L6n v d '
german y seftora, L. C. Nevelan y Sefiora, Cipriano Abascel. GustaVe
6eflora, Manuel Rodriguez y psefora, Riera, Itidoro SominesP F. Lon-
Prancisco Salcya y de la Fuente, nitz, Manuel Diaz Granda y sefiora. \ P
doctor Francisco Taquechel y Mira- Enrique Antlga, sefliorlta Celita An-
bal, Amado Azcoitia Requena, Joe- tiga, Manuel Llopart y seftora, Ma- ':-
quin M; D111mau, Avelino Alvarez A- riano Guastella. Rodolfo MAndez A ARICO UE :
gielles y sefiora, representacidn de Amaro Blanco, se lorta Amelia BIsan- A '
la firm Sues. de L. y B. Ruiz de co, seflarlta Silvia Pedroso. Alforo
Cardenas, Luciano Dietrich. Secjn- C. Tello y .e.iora, Jene Hern.ndez
dino Castro, JoEd Maneiro. Fernanda SAncheiz, R. E. Wieland y seflora. ., COCKTAIL DE FRUTAS "
Lobeto Miguel y Fernando Lobeto Antonio Freire y seJora. E. Con-'
Alvarez, Gaspar Calvo y seftiora, All- We% Jr. y senora. Constantino Mau-
gel Colmenares y sefiora, Lucio don- ricio y seftora,. Gabriel Piedra v se- ,
zAiez y sefiora, Alfonso Capetillo y pora, Antonio Puig y afiaora. Manolo ""1'
sefiora; Dr. Esteban Alfonso y be- Ooicochea y Sra., sefiorila TrTc Gol-
flora; L. K. Me Cormack y seflora. cochea, Ignaclo SInchez Leal v se- +
Juan Marina y sefora, Antonio Ran- ora, sefitorta MaesariL- Venlt.ura.
-el y seftora, Victor R. Zevalloa Jr.. y Rafael Jimnncaz Rolo v erora. MR-
seflora: Alberto Betancourt y sefloia. Mana Guas Pnguera p sentora. Lii.s.
H. A. Chlsholm; representaclones de Mir Sm6n y sefora. Tormo Machi i
la firm Oalbin Lobo Trading Co.; y seflora, Mainolo Menlndec, King :.n
don Adolfo Kates v senora, Isyiln Telles Jr., George K. Murdoch. Josa \
Lee. Mr. and Mrs. A. E. Edgecombs, Rodriguez. Carlos Martine. Teodnro .n f
Svrgio Pdrez y Porer, Jose Ramdn Heilman, Badl Knba v senora, doctor -;,0 -
Diego. Juan Ban Martin. Francisco Naman Corn. Tomas BcAooe. Rlcarno ,
9aralegul. Jorge Sarlegul, Baldo- Mirain v sefiora. Francisro Ser,. ri S' a
mro PemAnder, Valle; Eduardo Be- valdo Forcada, Vicenter Potte y sflo- i.
net ymehora; Ectore Reynaldo os- re, Edward Landreth,. Erneto L '- od
flora, Jeass Gamin. Salvador Dome- Gans. Joel Llama y seflora, Enrilque ,
nech. Ramdn Seijo Ben y aeftora, Azpeltia, Scott Thomnson. L. W.
Eiadio Martinez y aseflra. Ohares Bishop. Sixto Caminpano v seflorn. Er- -- "
Bunbury, Rafael RiVa VAzque,, tebean Carbaleo. MIguel Perlre. Eduar-
A. Rovitoi.a, Fernando Alvarez PC- do Hernandrez. Enublo Detfin v Pe-
rez, Joequin Dis, Joselina Ache, Pre- fora Leopol C.as....e- ... renrerenta-
derico Hes y SBra., Alfrcdo C, dc Po- nes I e la Comnnflia Textilecra LaV- "
rras y nforn. Alberta Garcia Tufin torila. B. A,, Max Leader. L L, LvI- P r
I, "eorn, Jost Lp.l Alvarelz., Jose der. rePreCaentnelon" de The Ntll- '
Lo~pez Pernndeli, B39ldorero Rodif- lial City Bunkl of New York. lngirnr!- ,>.: ,.f?^ B id /* '' '1
ruez Vidal, Armando Lopez Fernin- ro Jullo Montrrn V famllln. Antonio n l .
Lez, LuLs Garcht Nieves:; Joaquin 81.5- Monlerro v rflore. Alberto Montern i.'
to Y aefoCra. Guillermo Garcia iv seifloran; sefiortta Edilth SnBonm, '- .J
tinlo y aeflors, JoA A. Ixnapt y ic- JUan A. CalVe v seflore doctor yTa- .
fiori. Ernesto de Zaldo. ERAlxiIao ,-unrd dr In RI.n B v selworac, Miml r U p I .
S Crapo. Frank Pu;er. BeniemlI A Sanelr Buch v afifors. Mlguti, A 'i .
Hernandoer.a.e. ienocres BrunActhwig. ..i. Bi.rn Ji i sfior.. doctor tIllP. .;, 'l
Emlio Faroyy (sedora. Roaendo Ala- j Boilloll v aefil .. Francljsn Her
reT. Gorardo del Ora no v a ora. ceo-. nsnde7 nleiosil Rodrlinur Avrq. lvrr ..
rile isabel del Olmo A., DT VirlIn Aefora. se.insi I,svln Rodrietig e '
Ortega Agutlin Prado Jr. Guilicr- FranclJco .FrriTArr'i v ,sviore. Frenne I
mo Veranes Ricardo Varaear Fell- elren iernsndrAi rlelandrn Ferniln- '. MELOCOTONES
pw Nanix Jos Ramon Cuervo Ve- o%, Jnya eRnm.i. Peer.-. Angel r- .
ruvero. Brinne Aivredo. rrepresents-
l clons e de ai rlmannnchezbTe Melts MO ...v
Conpmn f Ag~lr, lnBetiincor, sefior _n,,"""'
301a sPeaslodoa doctor Joel MameollL n ,
doe Pedro Predps eloctor Pernand,
a' I^Ply # Jo r T v fr .1 aR l V oe- e ts C Acg
Naiveis. Guiliemlt n iteiabe y eler PI A
Joaquin urartoui v sefd.ra. Amador "L.- I.,. ,.
O0d Padrdn vne ,aMlnr ftry Sanhig1r
Mlia renToc enclor,n-s de ]a firm.
aP. W Woiworih and Company. Fe-
derlo G mez Rittl v seflora doctor
ARATHOiHmierlm Pal Tabln y oellers, Fee-
na-dodelValle Vst'me..s.eflora All- A L B A R I C O Q U E S M E L O C O T0 N E S
cis Miranda. H-nry 7.. Mithoitl doa-
tor Radl de I nCerda vafs rors Miruel
Garcia Boria v 00$nra Jreal Jlmrne7
vae lae. pedrn Valdivln v -Bore
Toad Pavr s aorl. Mariml Rafert
Kasla.,r,+a,..r Ca P E R A S PINA*CO C K T A I L D E F R U T A S
no aSeflorlars..T 4 M.crtell .en-
do11 Rt I Fmyeors JLnr w 09eeprn,
iera Ele tric Nuetra Jawm secnad e -1Wncris
1Iu~iraVAo '~Agr o-lMco
TPpftaoald~xxa .


- -, ~ -
,


PAGINA TRECE


Envi 2o Rtittsh /I
ES MAS RAPIDO
ECONOMIC
Y SEGURO


- I


, j

PAGINA CARCE LAMARIA.-MARTES.'3,ERODE194
PAGIMA CATORCE ____ ,_______________IM~ DE LA MARINA -MARTES.^ 13 DE'EK4ERO DE 19486CM


P OL.IT-iCA


A n *abipida d de partido-, que em S l actual o mbimemlo politico cubano la dispeni6 y ufpirii de cdima,
quo prevlecen o lodas elloi. La seamifl de "a discordia encueatra
timr abomada on Uertnai organizacionei political, cyeo jefes hicea c
edfuerxes deeiperadoa por mauleer la uaidide ss -fila.

tA nco meses de las elecciones' l panorama de los partidos politicos
es en extreMo'o desconcertante. Dentro de cads partido se agitan
grupos irreductibles, que n oe ocen"j'efitura, que no poseen la. menor
noci6on de I disciplina-y. que mantlienen una amenaza"de cisma sabre
organizaciones que'ya de por si son minoritanras y que s6olo uniindoe con.
otras afines podian alcanzar el n6mero de volos necearso para Is
ascensi6n al podlir a travis dc los proxi-io comicios.
El mal ya no reside con particu- de sus mis cercanos colaboradaores.
lar agudeza en, el PRC tAi, que En el Gobierno o en la opo ticion,
e. s el mis grande numr!caniente, el. PR es una fuerza de equiilbrio,
Sde nuestros p'tidos politicos. muy necesaria en estos mome-nto
Siempre nupusimos que li attn e s- en 'que todo tiende a dqsquiciarse.
cislonista habria de naanifestarse Una fuerza aol debe mantnr-ne
en esta agrupacl6n politica con con- la mayor cohesion, aun a cos-
mis ftuerza que en ninguna otra. ta de reducir el amor propio de l-
..no- p;- ., 1. onc .s A Jt cl- .-


por el numero y neterogeneidat de
sus afllados y" por .la Idi ole Ju-
venil,, inquieta, un poco anairqui-
ca de la mayoria de sus miembros.
No presumlamos. sin embargo, que
la lucha dentro del Autenticlsmo
habria de alcanar eT grade de vl-
rulencia a que ha legado con l]as
asplraclones encontradas de Carlos
Prio y Miguel Suarez Fernd.ndez.
Series de desear que una inner-
venclOn autorizada, Una vo por
todos acatada, puslese fin u ese
antagonLsmo, salvando la uIujidEd
del autenticismo y Ia amistad y el
compaferismo que deben existi;r en-
tre out dirigentes,
Lo curioso ex que los padccl-
mlentos del pLrUido princilii de
gobierno parceD hiaberse conta-
giado al callhdo menor. En el
Partido Republicano soplan tan;-
bidn vientos diviolonltia. tDesdc su
retro circunatanclal .en lo01 Esta-
dos Unidklos, el doctor Gullernio
Alonso Pujol hate esluerazos itle-'
ligentes y que ojalb resulten ofica-
ce parn que la solidaridad repu-
blicana, que hast ahora habia si-
do ejemplar, no se quebrante.
En realldad lI discipline es una
de ba grande fuerza.s de las agru-
paclones pollticas del caricter y
formato-del PR. Las virtudes que
el republlcanlmo exalta no son
preclismente las que c cran l pro-
greso y la venture de la. patna en
el gesto, demag6glco y el ademinti
violent. Son ma blen hibilO ocde
convlvencia, de serenidad, de ime-
aura, los que olempre han aconse-
Jado-los dirlgenteo republlcanos y
de unsa manner muy especial su Iti-
der maximo y candidate e presilden-
clii doctor Gulbermo Alonso Pu-
)oL No creemos que las dicrcpan-
cia surgidu en el seno del Par-
tido Republlcano sean tan suts-
tanclales. que determlnen una esci-
Sldn de proporciones mis o menos
grande. Conflamos ademis ten ]a
perina del J1fe y en la .er.atez


gunos y Ia lqipaclencia O la cole-,
ra de otro.,
Otro-partldo que nacih con muy
escaisa virtud cohelva es iL del
Pueblo Cubano. A poco de'consti-
tuldo surgi6 lI pugna centre Iun-
cionales> y Iha logrado conjurarse. En estos
moments, sin embargo, ze .hlla
laborando una comislon que, a pro-
puesta de la asamblea provincial
de Las Villas, se ha impuesto el
propdsito de conciliar tmbass ti-
mas. de la Ortodoxia. Es tempra-
no para predecir el resultado de
sus gestiones. Pero hay us buena
s.wfal: la posture del senador ChlI
bis no es hoy tan intransigente
como lo era ayer, Por lo. pronto
el arrebatado ll 4er' y 'admirnte la
poslbllidad de un candidato na-
ional, desvinculado de lot parti-
os tradicionales, que logre unir
bajo su Oprestlgio a tods la -aiposi-
sildn. Esta actltud, llena de com-
prensidn y desprendlmiento, e5 dig-
na de eloglo.
En el EarttidoLiberal, ai hemos
de atenernos a ciertas declaraclo-
nes de Vaeconoelo., hay lambidn
clerto prurito de dialdencia, sun-
qn! hasta ahora- lt candldatura
del doctor Ricardo Nifiez Portuon-
do no parece.encontrar escol!os in-
salvables.,
En cuanto a los' Dem ncrMitas, to-
das lao esclilorm s produj-ron a
raiz de la derrota (o.cionlstia del
44 y hoy el pa'tido est i consagra-
do a lograr Ia unl6n de todss la
fuerzas de la.,oposlcifn en un solo
bloque.
El ideal eque COe ese ltnroceso
deantegrador. y puedan lr a la'
eleccioones 4 jun1o primero dos'
grande coSAotloes blen eouluibraJ-
da5: una bajo el pallo delta Gobler-
.no, que tan buens sombra da, y
otra bajo lao banderam deplegadas
de 'a oposiclin, que alempre .IS-
nillcan una seapern2.am.


FUE PRESENTADO RECURSO JUVNt OLtCIONASIA
r--Com W 1 NADOX FRIO

CONTRA LA A. PROVINCIAL -OSCAuMs
AUTENTICA DE CAMAGUEY hB ldo e comk central
-- de l .Juventud Prilala Revolucion-
A nombre de miembros de lia ten- ria,. orgranillon quo. dude liatce
del Aenjol Miguel Birezp mt.de u d cdtaQ.1 ,Fustro
IM InrndZt qu l seue l ena]a suelo .1 comunlmsoo y lIt. p Is_
en Is mambioa .pr1vinil5 del Par- cnddldaiturri relden neW: ",.'*..-,-
tkdo AutfntDe je jM aiea el doc- doT Golos 4
tar Orbi n ua fa u .
recurno oa~ ~~S b rata. tilproreiwtgllg it
da el din 30i d e 'lQwrre elmIo, en mmii iu ei 0c
In quo lao par dorlo del wnador ValdOe. AlbeI iA indd.
Antonio de V1lo.1 k el ex minliitro COMnos. JoM M*thldO, OUr"idla Oa-
Germini Alvamez Paenl, dleron par tlrree, Ouilvo Borroto y mucboa
conauttulda dich uamnible provin- mis drealacado lementos de Ia Ju-
cial, ellgleron el correspondlente co. ventud aulentlca.
mIlt ejecutlvo y delgnarop en, ;a----- "
form conocldi por acopo. a los vein- ADMITIDA UNA RECLAMACION
tlitin delegados a Is auamblea naclo- Admit a Junta Provincll rice-
nil. toral de La Habana la reclaminacln
El recurao preentaido, se nos dice, interesando la nulidad de lI sealtn
ea uno de los mis voluminosos de de la .asamblea provincial del par-
que ha conocido ningiln tribunal de tide Republlcano de La Habanat que
1o contencloso-electoral de dicha pro- se celebr el 21 del pauado diciem-
vincia; cuenta con mis de quinien- bre.
ta foJaa. Ha.sta el diltino moment Ante laI Junta Provincial Electo-
estuvo dirigiendo personalnente li iral de Las Villas se ha presentado
preparacidn de. esta inpiignacln recurso de Impugnaciln contra el ac-
electOral el lider Miguel SuareL. ,to de constituclbn de Ia aaamblea
-Qued6 coIholua par failo' lai municipal del Partido Autentico en
vista de la reclamacidn eatablecida Calbaritn porque, segiln los Impug-
por elements de la tendencia de nadores. se falslfic6 la firm de un
utrez P trnindez' contra ia reunion delegado a quien se hizo aparecer
y acuerdos de la osamblea munlci- como present, cuando este detega-
pal del PRO en el. tdrmino de Ca- do ha hecho por st denuncia del he-
magiley. La junta se celebr6 el pa- cho ante el Juzgado de Remedios.
ado veinte de diclembre.
Estuvieron preoentes en e! aCto de mengol y loa representantes Manuel
la vista'ante el tribunal too senado- Payin, Salvador Acosta, Carlos Al-
res Varona, Suirez Plernndez y Ar- vare7 Recio.EL TONICO DE RENOMBRE MUNDIAL


SDURANtE TODO EL ANO

poro


Ninos y Adultos


Rico en Vitaminas A'y D
EUIdBOg


Sdpee~4ua ai~~t~ ajvco -


O.Salidas md5
frocuentes

* Tarifas* mdi
-baratas


SA todcos los puntos ce las Amiricas

-.*A f'V"MEAINC4#Prado 212 Telf. A.0469


1 Minuto de Silencio


Por MIGUEL DE MARCOS


-Ningui candidate
-Administraci6, d
-La espera, hasta
--Asambleas con si


C URIOO este perliodo electoral.
Faltan menos de cinco meisc
par la comparecencia ante Its ur-
nas y nadie sabe quidn sera el
candidate presi.-
denclal de )las
fuerzas guberna-
mentales. Nadle
sate si esa In-
cdgnlta tiene los
oJoa ciaros o ne-
grs, sl tiene el
P plo rizado o una
calve, prometedo-
dora, sl si U vo es
de modulIcl6n
bronca o Imbuida
de falseten aflautados. Es terrible,
porque la curlosldad, dJgase lo que
Se quier, es una excelente virtud
que slempre merece su honorable
recompense El author ael EplSto-
larlo de Fradique M endes. iuzo
easl'delinIci6n: .L& curloasida es
un sentlmlento muy ioto Por un
lado Ileva eascuchar detris de
las puertas: per otrb lado a de-
cubrlr America.. En el caso pre-
sentve, tal como emplezan a pre-
sentarie los acontcinmlentoa en
"eL cimpo ,autintooM, se trata po-
M4tlmbeto, de descubrlr I Amt-
Todo' mbeen que la Asmblee
SIVeubAl, dlM PO lot copVocads
para el domingo anterior. Nadle'
e molesid en aparecer por el lo-
cal. 8e satla. por antlclpado, que
dicho concl o no Iba a elebrarse.
iY admo hufflera podldo relebrar-
set? An no se integrado la Asam-
bles Provincial do Matanzas. La
de CaeagtUey es todavia hlpoetdt-
ca, miln qufmdrlca, mis rempta e
Inaislble, porque, ademois de estar
inviable y protestads, es una
asamblea con secuestros. Esto, des-
de luego, es una compllcacion, tan-
to mis si los secuestrados, por
causes ajenas a su voluntad, no
pueden regresar a la superficte y
a Is clrculacl6n. Sobre esto de
las secuestros, verdaderamente,
ipor qud no declrlo?, pudlermn
Sadoptarse algunau meoldas. Nadie
teme sobre sla integrldad fisica o
programitica de los secuestrados.
Se sabe que disfrutan de perfect
salud, que de nada carecen en su
mesa y que su metabollomo es co-
rrecto. Pero, en fin, hay gene que
etlma como una anormalldiad, co-
mo un quebranto de la Iy, co-
mo una miner tosudi de selva-
tizar la Ipolitica esto de los se-
cuestros. Vase que estos episodlos
ocurren en el mismo partido, centre
pugnacidades domtsticas. En rigor,
i estbh de los secuestros, de mods
Internal, se consterte en mods pri-
maveral o en moda veranlega, no
cable dudi qu algunos de esos
raptos, de esos escamotens, s ejer-
citarin contra Iaoposicid6n. Exceso
de complicacionei.
Todo indict que ia Asamblea
Nacional del PFrtido Revoluciona-
rio Cubano no se reunlrt hasta
mano. En etos instantes, eds
Asamblea no existe. Career de pre-
sencia y de oftoacla, aunque no
tenemos nada que objetar a su
pictoridd, d. Ahor blen, l I16-
gics Indica que Ia Asambleo Na-
cional Ropublcasr no se reunirc
hasto maro. Parece ob illgad lai
esipera, no a lia esperants, que es
cosa distlnta. Bay una tesis repu-
bUlcana quo no ha perdldo su vl-
gencia: la unclad autintica como
factor eoencial a lo efectos t de


s preidencial.
e la 5uriomidid. a
mino.
ecuestroi

consercar Ia Allanza. No es posi-
ble declr, que los republican. in-
curren en pecado de curlosildad o
en Interferenia.. si se nmezclan un
poco al 4cido debate, a sl contro-'
versia t foaf6rica que se manfloesta
en la tllas del autentlcismo. Es-
tin oblUgados alexamen prevlo, a
1a reunldn de hechos, a esa raro-
nada actitud mental que se cono-
ce con el nombre de verlas venirs.
No pueden precipitarse. No pue-
den dar un alto en las tinleblas,
porque esa acrobacia en el vacfo,
en polltica, y hasta en filatelia, se
paga liempre con usura- Pero, de
todas manertas, el ptiblico empieza
a impaclentarse. Lo s conforminstas,
los prudentes y los gustosos del
.crucigrama, vierten este consuelo:
No se olvide que en 1944, Ia Allan-
za Autdntico Republicana se flrm6
el 24 de febrero, en aquel acto
conmovedor del Teatro de Ia Co-
media, lo cual demuestra que hay
coILseog de nombre predestinado.
Es verdad. Pero en 1944, en el
comienio mnismo de 1944, nadie te-
nia dudas acerca de los candidates
presidenciales. La Coaslici6n Socia-
listl DemocrAtica levantaba el
nombre de Carlos Saladrlgaa. La
oposoclbn, eun ante de que auten-
tUecos y republicamos me unleran en
la Aliana, tenol Il doctor QGrau.
Ahora, nada de eoo. Porque no hay
que lunltar el comentarlo excluol-
vamente a lo gubernamental, en
to que respectL a ls ausencia de
candidate a la Prraldencia de la
Republica. En Ia opotcid6n, tam-
bi6n hay algo de esto. Se lucha
por la unidad, pero se establecen
exclusiones. Se tiende a homoge-
nelzar li fuerzas oposelcloniltas,
pero se fabric la tesis de la f6r-
mula nacional y tambidn la del
candidato abstract, Ia del cubano,
un poco quimnrico, que respond
a todo3 los partidos, sin star vin-
cutlado a ninguno. Y ai, en este
ambiente de equis inasibles, de-
incogita fltutldlcas, de candidates
siderales, van pasando estas se-
manas de enero y asl llegar el
mnes de marzo sin que nadie sepa
nada, para que cada cual adminle-
tre a curlosidad a su gusto y en
la espera, como aquellos Pale61o-
gos de Bizancio, se dedique a des-
cifrar jerogificos.

SE MANTIENE LA PUGNA
DEMOCRATS, EN CAMAGOEY

Por el control del partido Demo-
vcraLta en ia provincia de CainaglUey
se mantiene une fuerte pugna entire
ias tendencias que representan el se-
nador Juan Cabrera y el represen-
tante Angel Pardo Jimonez.
Ademis de los muchos esfuerzios
que se han venido reallzando para
un anrm6nlco entendimiento que die-
ra el resultado que en Oriente logr6
el doctor Rael Menocal, al poner de
acuerdo a los disimlles factors, dte
se traslad6 el proplo doctor Meno-
cal a la &provitncia de Camagiley en
el prop6ito de solucloiar t1a reteri-
da pugnLa. Eta ha Impedido huta el
monmento sla conatltucidn de la men-
clonada msamblea provincial demo-
crata.
Se dice que Cabrera cuenta con
unos 29 delegados y Pardo Jimenez
con unos 22. Aqul no solo .se ventlila
ia presldenolia provincial sino el acta
senatorial que se calculia debera co-
rreeponderle al P. D., en Cama-
uley.


La, Voz' de los
M un jc ip i os
Por Lis Gukira Ilgad.

-Cumlliemnd la Leyes.
-Creddi. pan 0. Pfibkcas.
-Vocimdelo dst coultate.
-Prmpees.s Mu .ipalps.

BANTA CRUZ DEL NOKG E
El Consejo ProvincIlal de Alckal-
des de Li Habana, acordo deal
sin efecto el estatuto adoptado
.con anterlorildad.'oelaUtvo a I a e-
onoatrucecdn del camino de Pcf.as
Altas, en el barrio Boca de Janruco.
munlcipio de Santa Cruz oel -oi-
te, y en cossecuencia disponer'ko
sigulente: que del capitulo Sexto
del Art. Primero del. Presupuesto
ordinario de gastos, se -ome la.
cantidad' de $4,000.00, como oporte
de Ai provincia al .murnLipic p de
Santa Ciuz del Norte, con deslUno
a la Obrat Pilbllcas que se pro-
pone realizar de Inmediato,

MARIANA
El Ayuntamiento de MariaLao,
conoc6 el informe de Ia Comnudon
de Hacienda y Presupuesto, .en re-
lacidn con el contrato de zum=4-
tro de fldido eldctrioo de aquel
municiplo, Ia que recomlenda que
al sprobar en deflntiUva las b cases
se debe de tener en cu.nta las
conslderaciones de aspect legat del
dictamen, entendiendo, que el con-
trato no tiene mis duracifn, que
los 15 aflos que se sefalaan como
trmlno, del mismo, que cuando
se Irate de prorrogar, e a odao
luces Uegal y nulo en su o aen,
por no tenor el Ayuntamiento fa-
cultodes para realizarlo. La Ca-
mara Municipal aprob6 por una-
nimidad el "ctamen de dicha co-
misldn:

t'UER'0 PADRE
El Ayv-.amiento de Puerto P1-
dre remltid a Gobernacidn el pio-
yecto de presupuesto para el pre-
sente ejlerdiclo de 1948 ascendente
a I suma de $200,743.29, despuds
de haber sido nivelados los gaatos
con lo Ingresos munlcpales.

MANZANILLO
El Ayuntamniento de Manzanllo
acord6 el envio de mentajef al
President de la Repulblica, pijdien-
do la conatrucci6n del Paicio de
Justcla de Oriente. ,
Este acuerdo tuvo como ongen
sla oomunicacl6dn. enviada por el
president del Ayuntamient de
Santiago de Cuba, a aquel orga-
Snismo, pidlendo el apoyo de sdos
los Ayuntamientos a ese fin.

LA INSCRIPTION DE ELECTO-
RES VENCE EL 2 DE PEBRERO
PROXIMO
Se gu prescripcloneu del Cmdigo
Electoral vigente, el termino pare a
incrlpci6dn de electors vence el prt-
ximo dia do. de febrero.


EDICTO
DOCTOR RAPAEL D. SANCHEZ
IDqPAZO. Jues de Primers Instan-
c, ciddel Partado Judiolal de OGa-
-.nabao
HAGO SABER Que en ate Juz-
gado y por ante ia SecretAria del
que refrenda cursa el expediente No.
307 del aflo actual promovido por el
Sr. Fiscal de Partido en representa-
c6n del Estado Cubano, para expro-
plar por motives de utilidad pubiU-
ca lo ,tenea que tienen I sisgulen-
te descilpci6n. TrOs parcelao de te-
rreno'-siltuads en el Pasaje B, Re-
parto Guardiola, con una pequefia
caia y arbolado, cuyo terreno exore-
samente determinan en el alano
acornmpafado bajo las letras B. t:. K.
y mIdf 62.22 M2. La segunda deter-
minda en' dicho piano con lia le-
tras, A. B. C. D. E. G.'H. I. F-A.,
que mide 4.0(2.0 M2:. tenlendo toa-
b&s los siguientes linderos: Prente
con Pasaje B, derecha terrenos del
propl6 Reparto; Izquierda con neca
Nuestra Sra. del Carmen, y fondo,
con Calle San Jose. y Isa tercera tie-
no una extensain de 91&.54 M2. indi-
cada en el piano con las letras 0.
H. I. J. 0., lUnda por el frente con
Psaje B, derecha, con fine Nueos-
tra Sra. del Carmen, izquierda con
solar marcado con letr 0. y lfondo
con terrenos de herederos de Ztch,
en I saegunda existe una casa de
mrdera en mal estado de 21.60 M2,
propiedad de Juan Aguilar Herint-
dez, y arrencda las cass a Jost Del-
gado. En cuyos auto se ha dispies-
to convocar per termino de veinte
dis, a Is persona que se seoflag o-
mo duefoa de dichos, bienes, y ruan-
tas mis se crean con derecbo o per-
Judicadas con dicha sexproplacin,
para que el dia Velntldds del me tde
Enero prdximo delaflo ntrante, a
las 9 y 20 de las ma-ana, comparez-
can ante este Juzgado al acto oe
la Junta pira la designacl6n de C6-
minlonados que procedan a tasar do-
cho. blence, aperclbido. que deben
comparecer con Ii Justllicacldn do
sus derechos y que la Junta soe efec-
tuarmt con cualqulera que sean los
aisitentes al acto.
Y parn publicar clnco dilas cOnse-
cutiv0 en un peri6dico de La Ha-
bana, se libra el present en Ouana-
bacoa a doCe de Diciembre de 1947.
-Dr. Rafael D. sanches Dopaso,
Juex de Primera Instangia del par-
Udo Judicial de Guanabacoa.- An-
to ma: Jos Puertua V, Secreta-
rio Judicial.
13-14-15-1O-17


D e s de a Ant


EN verdad que hae mucho'tiomn-
po que no ecribla eta secclon..
Primero, I- abandon por lax fles-
tas p scuales; egundo, porque rme
embargaba to-
MUNK" do a l tlempa
Is p r disponlble, laI
"relea, parea Io
Uectores de tte ,
peri6dtoo del
apamlonante ju-
ci oral que se
sslgue contrIAl
acusado. de ha-
"ber tornado par-
teen Ia bala-
Bn lIs s I a del Reparto
Benlte; y, teroero, porque, a la
verdad, no tenali ganas de trabajax,
a pezar de que en Palaclo, en esto.
itinmsm diza, ha habldo mis qut
fuente. un torrente, una .verdade-
ra catarata de notlclas dignas de
comentarae. Pero como yo tengo
Jees comprensivos que tratan a
us stubalterno. con hum'anidad, me
tom6, sin oonsultarles, estaa breves
vacaclone. I Por algo soy redac-
tor de un peri6dlco burgues y cris-
tiano, para que nunca se me trate
como a cualquler perlodista mosao-
vlta acrlollado o acrlllado mos-
covlta, es decir, con el tilgo en 1a
mano y la perenne amenaza do la
ceMantial...
a.
Y a propolito de moscovitaa ,
Reclentemente, por esta colum-
na, me quejaba, mejor dicho, la-
mentaba, que por ILa radio del par-
tido comunLsta del patio, se intul-
tara al saelor Prealdente de la IRe-
pdblila. Dije -en aqiella ocasion
que habialun llmlte p"r todua, las
cosa de -eate mundo y que no .4
podia olvidar que el jefe del Eats-
do era, fuera de todo partldaria.
mo, el Eambolo miz alto de Ia na-
cl6n y por Ia ley constltucional,
el personero del pueblo de Cuba,
e# declr, de la Reptblica today.
Pues blen, lo expuesto antes pro-
dujo una profunda indlgnaci6n a
uno de lIo dirigentes, el mAz
amargado deo todo. del dtarlo co-
munista, que sjald en defernsa del
senador Garcia Agikero-a quien
Intelectualmente reapeto, pero qte
ldeol6glcamente detesto-; cuando
lo clerto ha oldo que le doU6l mMs
que ml critic alI castizo senator,
el que yo hublera revelado ante 6u
pIblico que dl.mantlene ua oocl-
na muy ben osurtida' y tiene a sua
hijos en un colegio burguds y cris-
tiano, coia ambaa que son dignas
de alabanza.
AMl, en la notL en cuestldn-que
no firm mi atacante-al refercr-
se a mt persona, con un gracioso
despreclo, muy coounota, me *e-
fali como tun tal oli, coa quo
me parecI6 muy bien, muy opartu-
ni y muy puesta en su punto. Muy
en su punto y muy oportuna, por-
que me .da pie pars decidrle a ese
atrabiliarlo camarada-que tene su
casa electrificada con lot apara-
tol de msyores adelanteu bargue.
ae, mlientria s# subslIern4 401
peri6dlco rojo pain n ai ldades
sin cuenrt.'para 'subdistlr-que ci-
te htal folU, por to que dl'mn-
mo sabe y le conuta, tUene, por 1o
meno., cinco abuelo a en auces16n,
y el contlnuldad de honrade y de
decencia; que todos contrajeron
nupcia y se vincularon'por a ley
de Dbi y de las hombres, y que
yo, y tos de ml cast, uos hemos
conformado con el poco talent que
heredamos de o ueitros ascerdlen-
teo, sin que en ningltn moment
hubtlramos tenido que pediraelo a
cualquler intruso de otro noMnbre.
Aol, puoes, el oer .. ie derprmoe. Me honra hiata to
inlinlto. Porque con ello queda de-
mstirado que este htal Soliso cs
hijo absolutamente legltinno de
otro htal Sols, y nleto de otro
nis htal SollUb, etc., etc., etc.
Despuds de todo, la rabia de un
Sanimalito de Dibs--un animaliw
deascarriado, pero que sabe dirigir
sua paaoS perfectamente por -ta
vida-me ha hecho escriblr sobre
asuntos que no me Interwean.

Y ya que hablam sobre comu-
n'staa le voy' a hacer a los lecto-
res un cuento que escuchd en la
anteali palatina de labios de un
conocido internaciconllta.
Set trat de ai bomb atonica
que tiene aterrorlzado a Stalin y
a 0us secuaces.
He'aqul iel cuento:
Unoe de los custodios de una par-
te del secret le Ia bomb at ltia
hablia con un perlodlota durante
cua3quier receto de cualquiora
tonferenclia International. El infor- ,
mador Interroga: .
IOuIntau atomicas s necea&1-
rian pira aniquilar, por ejemplIQ,
un terrttorio coino et de Prancia?
-No le puedo decir de momen-
to--Ie contest el custodlo. cNecesl-
tarla hacer unos. cilculo. Iliene
sted papel a mano? 8Si? Plies
Sblen, dome, par favor, una holjs..
Y el hombre que oonocia part
del secret, quo es el eopanto dce
lo bArba ros que detentan el. Orin-
te de Europa, Im6 el blanco -ph-
psi con larIas Utas do nAnuaw,


esal


haitls quo dep~ud de media
dJ calcular, Is ooaatu6 de eote
do orloo porterr:
-Para aniquilar a un pals
tamao:de Pfraca, serlan neo
rci noventa y jeb bombs, i
poco mias o menoa.
Pero igue curloao el peri<
'y le eopeta otra pregunta:
-TY para hacker deoaparecer
Gran Bretata, cuintaE bomb-
clan "menatoer?
Volvl6, paclenzudo, el. cu4tod
jus ndmero, y yespu6s de ote,
dia hgra, Ie di esta respuelst
-Pare aniquilar a la Gran
*tafi se necesltarian unam oc
y cuatro bombsi
-Una tiltimas pregunta, Je
machaeS t1"reportero-. Cul
bomb serian necesaiai pap
minnar con Busla? ,-
Y sin quo el Interlocutor I
ra papel para nmallar sous calc
10 contest ripido y in t1t;
de qata manera:
-iPara acabar con Rusi 1
flats seteclentas cuarnta y
bombasl... NI una mAs, ni
menos.
Como verk el lector esto.
mio que un cuento de lo. m
con que atomlzan el tbmip
mlembros de cualquiera Coni
cia Internactonal,


Cuoando a Palaclo ileg6 pa.
asitar al doctor Grau San Mar
Uustre of talm6togo- I oculimta
Diosl-don Ramdn de Castro
todo el mundo crey6 que se
encontrar con un hombre. de
bas patrlarckes'y de palabra
litlca. Much y grande fu el a
br do de odos en sla antealai
do ie vieron ante ia presence
un hombre ljven, simptico.
ble, decidor, correct y disc
-La dirigencia del mund
esto dia, eath en manos id
hombres jdvenes. Apuntd
sVrtadamente Salvador 0
ePagudo reportoro.
Y eltctivamente, la clenc
arte, a literature, Ia guerra
itma, eoti en e nLnot de ho
que han pwado los cuarenta
bahen llegado a los iesenta, e
*I& edad ciclo de Ia plena j
tud intellectual del hombre.
Cstroviejo-aslf, con su a:
solo, universal, debe nomnbr
-tuvo frases muy amables
el doctor Orau.
-Es-dlJo-un gran con
dor, un hoinbre de clencia c
eaplritui muy *idoa.
IEl doctor Gnau debe eentlri
satifecho de em palabras
nuncladi, sin altlsonanciat
grupo de periodistas, por un
bre, que comno Castrovlejo, gc
fauna mundial.
utando el gran ocullita-t
turto que da .lus a lo ole
dpldid do .l i reporters,
l-so ai su-Admlrador dedeo
SDooci en Mixico-muy encar
mente, que cuando estcriblera
noloo del Valle, su nIgo y
Uon&je Inconmensurble de I
dad de lo a Palaclos, le envia
oordlales recuerdoa.
Y con oestalxnota v implic
envio 'del recuerdoodel abilo
rol pars, ti, gran Manolo...

INVITADO POR RAVUL CAT
TA MAXIMO GOMEZ ML I
CALDE DE LAHABAN
JUAN GUALBERTO GO4
telgrafo, al DIARIO).-InvltO
el senor Radl Cay, estuvieron
te t.rmiio el ex alcalde de
bana, indicado par lai pre
de la RepbUlca por el Parti
mdcrata, doctor Raul Mtenoca
seftore Rebo Herrera y he
Bengochea.
Los visitantes estuvieron
dos a Ia aceria y aunque s
e cuenta el earicter deport
ta excur=i16, y Ia amistad q
al seflor Cay eon el doctor
oel, Is- viulta ha 'inspirado
ya que el sefior Cay ea preside
Patido Republicano en eOste
na y, segin publicamos la
semana, se declare independi
su actuaclon dentro del part
FESTEJAIRAN EL AN'IV
DE soMORA RESUME
AUTENTICOc

Al cumplirse hoY, martes,
mer aniverario de *Hora R
Autintico.. tendri efecto en
Ior de Prado 206, audible i
klg., un radio-mitin, deo ci
trinta seis de las tarde.
Hablarin-ante el mlcr6dbno
tor Ren6 A. Leyva,.que Is dirt
milo Garcia Sierr, predden
aLieo Antentioo de .LA Ha
doctor Vicente 'Lago Pereda,. j
cal de Salubridad; Pbrinds. LC
de Arroeyo: ;Jo Dia Garrid
Isldente del Conslstorio hal
B erafln Rodrlgtiuz, repreq
Monolao Mora Morales y eL
PIllix LancL


Per JOSE IGNACIO SOUS

-TrabJajr cwud squw. -.
C -A k6op0ditedo iceeksk.
-Cuando s tines.. c aob-i...
-Cat. oObre la bmbas ltuia.
-U. taamao Palace.


-Mi Tarifa de Electricidaden cualquier ciudad o rinco6n de, Cuba


S en que yo le est6 prestando servicio, e,s


hhoydiad,.igual o m6s baja que en 1933.

iNO HAY NINGUN OTRO ARTICULO 0 SER-


| VICIO DEL QUE PUEDA DECIRSE LO MISMO!


a Noticiero


Spolitico


I -Cioiodi pa A 4 d swa m -
A-WL'


do~ 'o
r"Weaft 4W1 FrC OR 0i*11


bo1 uB :i .uPo..
.U ostor Ricaro N640s Pprtdda -
a del do eha .ucrito i coor0ocatOria pts-
Iess. lao delogado ects par las cci ra-
sobr vtncM al. ecto e contlto-r a
asomblea naclonal del Partido U-
3dfts beral.
1 la sl6i de constltUcl ieri r el-
r proximo dia I&, en N y 21, en el
L s Vedado, a lao dies de i manana.
e n eoe acto.se proceder* a -eltir
tioa l omlt eJecutivo naionaoaL

A e: Par boy martes a la nueve do
Bre- is uoche, han citado a usna reunion
bents de sLrpento rore es, en el cdrcula
del Partldo de Rena y GervMlia
Oar-
Ant AUTIENTICON...
Ste- Por fatla do aitoncla no pudo
eoectuaisela aieI6 de la unable
pl- naona del Partilo Autintico, con-
nmr vocal par el donmingo 10.
"s e dia estaban- peandlentea do
constituirse las aambleu Ls provin-
dao clales de Oriente y Matanza&
dna Un pujante orgiantmo de gradua-
dos como medicos, abogadoa, inge-
no es 5 oe, ~n~
uc i nieros, agrimen odont 0og,
Po lo quimicos, peritos, etc., s ha cons-
feren- tituido part laborar por la candi-
daturm del arqultecto Josd R. San
Martin a Is pr.lidencia de Is Re-
pobllca.
ra v- Ete grupo ictlvo m etula eClrcu-
rtin el o' de profesionales pro candidature
po presldencial de Sa n Martin..
oviejo. Ocupan cargo 'en Ia dLrectiva for-
iba L mada los oehores: doctor Jullo R.
Sbax- Brower, Adalberto Garcia Pujol, doc.
L sibl- tor Radl Nadal, doctor Angel Coo-
asom- ta, doctor Ricardo Odmeo zchaso,
cuan- doctor Leandro Ganzilea Abreu I
:la de doctor Carlos Costa.
ama-
ete. n la resideincla de Octarlo Pefla
0do, e Tersn, en Ban Diego de los Bato.
muy y segffn informs el corriponasl t-
iufln, nindez Fontecha, se form6 un cnId-
td pats laborer por Ia candidaLtura
i, el presidenclal del senador Carlos Prio
mi -oar^_____
mbre-s
iy no En Jatibonlco del Sur, provincia
iue es de Camagiley, dentro del mayor en-
juven- tusiasmo, se oontituyeron dos co-
mites de la candidature preolden-
pellldo cial del senador Prio ocarrA. Unor
Trrsele do carncter municipal que eat& pro-
pan aidido por "Herlinda Zamora Analich
y otro que corresponde al barrio de
iverda- Tello Bincheo. I\ seoabeo- 1briel
0on un Valdivia. Ca'da uno de eta ooomitdc
cuenta con un buen ndmero do en-
B muy tusiatas aut6nUicoo.
pro- n eli hist6rico munolpio deo- ul-
a un maro propugnan ia meonclondi zi6-
hom- didatura presidential los cdmpbada-
oS do teo do un nutridlimo eooiti gottr
encalobezado por Otcar Rodrigue
tauma- Monteagudo.
goI-W Rn ia presidencla de honor del co-
ne pk- mite s ven laos nombra del ahadar
qu 10o Varona y del reprosentante Knrique
ecidat ColUot, el gobeonador Oaballanro Ro-
a Ma- Jo, el ministro Ntfim Carbalo, el ex
SPi"- mnilstro Alvarez Fuenteu, y Javler
ra Sau s nches Allu.

cito el Qued6 oontitulda Il iaomblei
esp&- provincial del Partido. Revoluciorm-
rio COubano (Autintfico) en Orien-
--- ta. I I
r VlSl- Con la intervencibn del presildente
& AL- Orau Ban Martin em coordin6 eota
iA Importante asambles.
S Fueron. oonfirmsiaa nueStras on-
P, Poti Ucipaciones: quef6 duslgnado prul-
1en dente del cot ejecutvo o n I ia pro-
La HaI- vincit el repraentante Ruben de
sidencima Leon viceproidentei: Anedllc So-
Ido De. J, Armande Odina. Rlcardo Wfl-
SI y 10 6 son, Manuel Oalano. S. ateT LOrA
ermsnos y Mao Pin. n las, do. mcreta-
riHas: Luis Vaire L16piz"'y OGuilermo
dedica- er asn .
se tiene erno
rtivo de Lo veintidn delegadoo a uin-
que une blei nacional'Son los siglu teis: doc-
Meno- tor Grtu San Martin, Elena Eantel-
intereta, r' de Alemin, Raquel- inchbg de
enter del Caliai- Argei olios, R S inches,
tOri" L016 Soldevilla de MuJal, Luis BEl-
anterior
lente en re Ll6piz, Oullermo serranqo, olva-
ido.' dor Eteva. Lna, Manuel M nto,
%- Mnuel O-Galno, Erneto Cusido, Ra-
tSAUO foi oliRoj, 'nesto Caballero, Pa-
N bio Balbuena, Ruben de Ledn, Ma-
rio- Pino, Vitallano Peta, Piloel Pi-
no, Eusebio Mujal y Alberto IUn-
e ,pri- chez Pe.
esumer Estoa dos grupos me dcomponen
Ia eml- en l2 forna alguilente: De ls vein-
en 1190 ticlnco miembro. del comt nco Y11 1n torgnlzacld1 pollitca que -
ico denomlna BS S cuenta eon quince
eo miembro. 1o que aignifica que con-
el dc- trol, dichoe' Ornano provincial. LA
ie-.;,i- mi oris on )&- diAPpluh a laI aam.
lno delble. n aonsas, cufcan" cuatr o cinco como aje-
jefe. o- no.a ella.
.Cabrera No hay ninh a neprMentaeft
i 'pre- cpnocida del tnrmino de -in o do
banro; Cuba. NO entr6 a form.c pr, do
utant, aquAt '01 ad Me niunioll Luis
senador t a ero,;1 Amall Ro *vmtu do VI-
Inent. .. .


__________ASOCXOM


t--


,i, f
I


ARBdCWi


- ULU ~ AIR ~ MMMAu.-1MAIW. 1 1,1. U


Protest el Ministro de-guerra heI o PRESENVO TRUMANALCONGfESO EL PROYECTO DE Recogidos los 46 supervivien edel
de las declaraciones que formula un PRESUPUESTO, EN ELI QUE SE CONSIGNAN EGRESOS bnque funeral"Joseph V.Connollvy'que BROM O
delegado de la mission norteamericanaPOR UNOS CUARENTA MIL MILLONES DE .DOLARE.S; se liabia incendiado en el Atlantico
91 psiwer achpiistradlor de'la Millin Norteaeia- pr a a nLu'ad o ps peligrosa, may gruesa io n s tteron
El p .ir adsiirador de-a Misin Norteamericana pr aydar Representa un aumento de dos il millones, corn parade con el del actual ejercicio fiscal; Lucianlo con upa pligroa m grusa. dos naves hiciron
a Gres.iii-que4o. de la iniistencieade Stratos sobre el aumento de .ineiste ej Mensaje en que el incremento es inevitable pare hacer frente a las cempanial a bor de scalca; permanecrron nueve horas barcas cSenamaD bwo
sueldb a ls ohficiales helenos en camrpafina. rin u'na runi6n .totalitalai y a a inflaci6on; m;i de cinco millones para cooperar con a America Latina alvavidas, ezotado por una galcrna, antes del salvamento 1 l..MIS
ATNABq, e~nero 12, ,APi -it vl-| met del jeJrclto regular y de lit "n Por JOE HALLe l El Connorle guue ynaueur0 t pI ma. R-N ej',- _
. c primer _ninsttrO Cooiaruri',Tsal- 0 Nardta conal futron aprobadmi. ES KO T. LOFTr8, Wtr f campus l de lan ad, ab ,cilmilento Baran preaentadae *I Congreon-.p po-] i rra i I,, amrnrraro.w rn........ n A' r ., d
d& declare ro aa nalene que hia Our- reclentemente po' I* MUId 8l'tn- Be ea de I Uui- Pres de aImentos y iduaPcltr. Adems, terlormnten, Los c Fidoo 1un rota- 0to teubldn recomendI su e e eie- W OT n elPresdent. pid $( 0.,0,000 para cost de ee Canal Be eleven hlasIa i Do bques de auxllto. lucl ando ron lubr ultimo .1e ha r r d ido .tal-a I SROM, *
.mien.o enWre ll _oi vSe e ueid d l o f tle h 1a 0o Ar0?I T NI a m cal e metria- 2, 0 milloneau de d6la re. un mar m r ruru llen eh:o- m / Eealt t .n tre uama aoit. i-i- 1 ls..M faTa.
miuldoa n~ri~ne- ne- ep vos at ulo:ce10tl icae elatd I reie'eHry L Z .d o rus.atailnt EtiI oltZEclowoeiRI e1 al
miKsin nnIrleme- -- c nel d)._I Preidenle Htarry 8 T lru lee eatrelt Eeo. elauna de Slo cU- fn relaci6n con log elut os par I&a recataron t noche a las cu-'l da.s y est aarowndo f ,ar;osaanir.- ;t,
icren tide aud id.!:- | Mientreenas Io....menagi.a u. publi- ma.netuessbs- n predsnt ante eil Congzo do- lea erm xedquldo1 an o'rs I &lc deteennuanpS)onal 1s mtirnpodtl arnl- y selts p4rsonirA ue rdu-buitA a ,. 5m1 *t l e P I m I rm oSI.
Srema" Y el "-' t s na hoi 1i Prensa de As n iind. n i inn y Ocpo lde repubUcoan pro- del Hemn. rio ItldentdL etlo el n ro.. .a.lr r.nesl Ji-ph nrr r
-jjg do I d c iadopoIa presUpuesto, aen no calculis.: reacaonocet i us uerna uemu wh W elbqe
roinim.o d eo J I lieue % a.tomando formn otro enc=entSM-ev ds e, T mses u a G e ed o 1 ,0u meni alI. T 'Cnn e P e pa media do 4 3 00 o Conno lly. ue B habi tl ile erndia a a tc el a oa ....--------
guerr. oe. t ,. 3 df primer orden entire Wa luer pare S, llta ineal iueCoa Uiennas eII l c-iu o do adlconlutrr lian- Llitdoe en e1 EJrcilto, Armd a d l HartcZ Zael Arti nfO Pa Iae i ld, Bet aoO AA LA CLOMA
Stralios. gregan- .Ay ..n griegas y las tuerr luv eomunlVtaa plerim Ge aluitdl Ge eoeendee edon q a eaa soierna alrt ; e n P prao -greme 0d Ge uueu e No rt"ad, tterC de 5t50 ar ao a ou i. CAdA P L edA-AMAX
Sque lir que pers i el Nooeus-eJuite d ,, 1 drva a Ge e1oe- 9Mt ro atGere Ore- msa Nei ou -u s].T ur 1t .
-hc srteleea ngrn anatlngente de e aM.68i 993 ,relando-virtualen a sent con rela in al arc an- ni hnesGe deadfarens pare ls Iacsit- .Le uiiperr iie--tirnrenta \v iiri- mtill .ni al ]Esire or Nueva Yolk attLa'n % sI ii;T\ eara 12. rUnited)
h > ir cis Un gran contn.ente de guerri- i r t terlor eirslnevitsble a el pa va a gactones mlitarte, exceptuundo, la co tripulantes v un pa.ajeto--emud- i, b"hir a ]s bL.oldiide c i If p .... ,TTrr,^.n pldt6 .[ : una conleren- r i % c .erto n era Ge unidadc e mi a I B, a dverairl as polS s at c c a laerlf rentr a I eab ai ci pal" y n ener a millt.ic s: epuer a srsa .re de O 5 i-1 itpi naieu 0 a pia- o ibutiI &a b it-atara dic tr,,te l "8 ,rnra .s ettl0a
d li hacem create a Ian eargia-Ui ban energla tiea; Coere aere a de race nuric toras sir sates a1lt-,.anva ld Has 'omui adol ouear r-gwtiv 5 ,' II sx- I ,- n .ds 124 114 S90 pa-
*cponer* *^ 7~~une entoiet enlgr to 3e-', mmio nmdp uP"to sabre *I` CISCUR 1

On con.aerclOn lr r ,i6n, t eat ro de recn mient en luch ue du"rl in o.er en pellars Ie- q"mpueeato mpal ao le e ,- gup do cIu tbam e ero e y 1I e dlatr a. I d ...It e.a.s im tsri 'o oar. 1 ..o.. .... iaaon de ir aunt.-. o *. ....-.. *- 1 .r 8 .. rri-
r a m 1i11 11, ," Ir'reg atin ntro Ge reetente luchl.s guride1 1 lt.ur o e eon m del 'P ', ties que libran los n otllotiasmoza n distin en a peracno nes y atley tra-|e detalerna del nordate. antes dei- s -,er Ze-Jeee el iento terita rina s ier-dd de I S 1r 0< l .L, quel s Iomu- Fulire mU quinientos y dos ml En su proyecto. el Presidente Tru- el exterior y la imenua de iclacinfl mienld n miento de 3,000 nuevoas pilot anu.l- .r...... ti nillt I .A os e... ti .. In%. .... ..,O.. tio...ala
ladI par DwighL guerrilleros que e retlraron del see- map clcul lso Ingreos en 44,416 en tl interior. menle. g iran altuira. io a dre m adi el .sat a dI. i,- ..,.- n t i tt ts. 52
B1 Gra oldpnr- i .[lor de Konitst. eatan librando esca- 862051 d6tlres, lo u delerinun u- E et sao mn je leloo io. e- Truman dIlo qu le fuersaa aue reass Dice e jerl n rito Qle -veinti.slete l mr, adminlstrI- iso u ansu cerescG de It nere. arvde$407M, q nur y reprerntantplrt de m- an M4,80.llonp, qreel nuev vo- ) iulro luern llvads a boro
ur de Ila M.s C. Tsaldarls rebel(les yC han emppletdo en esa ac- ma r Mandilaro solicits quat man es een y Gel Oongresn eatS t racirgdo de neA en ll alfo lfisalde 1949. El E .r- del -Union Vicrv. diecinuevr e 1 ilotu-e --i
ronua rel emiistiro mencionado. G.ri- 16n artilleria ys, mort Mientlas, apl It'd0i o a a rui- de Isuccdin e I tdie tl politics part Ip proxim i vto y lea fuer sis tcren. que aun- *Gfnera l R E Callan,, tranaporlei
iold eupuo tau posiclon en u n memo- t s cOtumn" t ael ejerito que m'r- i=cloenl, en de r Gebajr los im I.campitfla- prioldaneuil. InsUtiando on qclue neperedel el pasado septlembre. ntitarlltmbo s lI b
ril que firnI hac 'varios dia.n. .ei hacia el Norte y Noroeste d I!emi.. i. los Stmes de pr-pamcl6n milltar y r-omblnritn a sua pireupuents tca ia r .,.]oirtiid el .rrilc t e c -
El mayor general William G. Ll- Koinlss ae _poderiron de le po- El proyecto de presupuesto repIte- de puerrt contra I lnflcl6n, el pre- que Ia nuee aorganliaclon funcior l.t.i lad, r. a el wr viioti
vesay, Jefe del grupo mittar de los iac ones drNIkinov y Exohl, d. ne-sente un aumento l mis de do sidente. Invltd a republlcanos a perfectamente, plensimn gastar 9 5t r ,ald-a,, .tar., rio or t.ih ar- lu. d ."5
Medal Udos Unis qtne participa en I de las cucles Is. communist, cafo- mil mUGlan .de d6laresa con relcn un decln cosunto illone rpca a ecomparadosam con 8.n254e. o edo i ncr en c AelorMahe ltt H- t a a
realecip -.del program "dMe auxl i eeto Konitan emppiIzdo aat sun *i del actual ,Lo fif-cL tan debatSidcs Como el dleestrIamlentoo ctual no fiscal. Par.Ia Armada. g cme e ldell ,G eneralceCalanr a ndoa ya algo1 nuevo en e l
:at4 ob ern c grilego; el prlnTer mi- b ateria .. r A prtse mll0 considerable de los mllntr general, lo gutats pa Ie T nru n pd6 41M onmnuilones. coa -cu0 nta clue um no dclabvtotuneds Sdedi a a i ,
nistro -Tistnckle Sotoulels; Geora En Ei gl&cuentrg l de Orelun Geatu n corresporlne a Is defense ns- nyud exterior, la reuca6n de I pd con 4.d230na msl-ones en l af6o ldoes aI l busnueda lr ecomunic oue m n i -II-t DunGn d
II MStralt y el -proplio Tsaldaris, fuerza, 'gUerrle, de uno0 e00 hom- clonal, caltcullcndo en $11,021021,2. deud, etc.. l 147-!4 Lquatro botes y tolos lasuper.lvlSn- P #L 1 llaill 1 ,
altiri meula reutln, bres coibamiLU6 con I ua.rUdi Nao- lilienddo ldespuf loas gprOnnm" Tiunan advirto quo Ion contribu- Iniltl6 Tnp en as petiiaones tea hablan ido recogidos.. rMaire... se llama Paratr6*
en de er naPot la peayinu SesSa bl..c. .. sin s,,esusJld1,,
Enblrculbo autorizadoa se inlorna ial; en in Ldee Aghiosn Dimlrcia. Intcrnucrlanles., cq Incluyen el yentes no deben eapsta l tin do Ia pnars I defe3conse n lan y I syua 2l
que Oriswold se nuejjr de Ia snis- cerser, de 'Lepanto. LA lUchB a den- Plan-MarolarIl y cUyo sicas e .ecalcu- elevados prMupueestoo y lo tm im- internaclonanal, diclendo qaen sUo au- Tres de, los transportaos at .Union .1 IU V P I
tencla d''Strata en quae .okrts puir- arroln6 en .tierra firme, a) Norte de i,, en, $7,008,6156316. purto, .h8t que haywmom satisle- ma pedidas son de neces|ald vitl Victory, se encuentra raveriente hle- i M o y es w de l
lt -el. terrorlo ,ean e nortltflcados, PatraS s, ciuctad del Peloponeso. Vein- En relacion directIn con el Heie s- pes to nuea a rest pons abllldades tIate lrer- Si am rLs d esson G n m ee i die- 'tdtod. gu c ewirei rl s reilco ti carr cs- e ii ur o
la ciudaacI Ii-ers =ccaSr a s onn er da sejdcs 11cr- Ic raeaGesult a n pus oneraemut.de tio st rniciott't e rrraa-
Vde 'adeclin del. milnlistro de la te rebeldes fueron. iPuertos y 16,cap- ferio pcidental, el presupuesto Indic.ln iaclon.le y podnmos ver r despeo r n po lido una nu'va ..-t.n..t .. ll rl lr rC.
lirr' de precede: e l. ampttacln .Icrados e el eincuentro. La. misma que los requerimientlo del Ientlutuoa nuestroscamtno hacla un undopa- del lnio toallario, tendrams Tu rii alln. wuTnataleea i i enerl Caln.
dS.l.-QUnria Ncloiatl, sin obtenerluera lnsUgentecayd mis tarde en 'ie Asuntos Interameric o sBr n Ie rico y pr6spero. que volver a examlinar nuctra slitUa- ,Union Victory. .fe dirtsrln a E ur-oop
antes le pobacdn cl?.I repreaentan- lin embosCit al Nordeat del lugar $2 3.332,534t excluyendo lo ts de io n cuto egurd y d nt d sino. ir hoin ln
te norteamerica.no, aunqUie .oa eu- _dnde sefeectuoel- primer choque. admanlstracisn. Dieho-Inttiltuo eje- 'aniSa ectonces, diuo Truman, on en cuaento a esuIdrda y e aop- -ne del slmno pnrrin tra hyrt ic
art 0 unue 10 'tj i el sruie scc iare Iu i ons Estadoas Unilos deben utilsair tar cuaolesqulera medldas que p da., t ecblddoIn aroden de poner pros e -A -
- ? ", '- :: "' utart program en cooperacidn coilgran parte de su riqueza pera ayudar ser necefrias baJo e 8as clrcuristan- W/ax, Terranova, ron \)a t ipernien-
"lasReptlblicas -merionan ,elob 9 Is recuperacitn del mundo y C clan,1 ,.I del Connolt i
rpae.que la Comtnisi6n del la ONU en can pert.Apo Geso ruer p are ynr e n e ba en ce nn n Ia irr rta
le~;UCIt^ll~lUU a^iUC mantcner sU* ,proplat lueruts rm- ^-
.Corea puede. tr \peza con obstculos ROSTROS INTERNACIONALES des apeeialtnente oaaeraa re(.
-9 pn aSual ti e pslmere tines. podecasco y en*a
.m m\ > 1 Imm jo. a se sietai'.
'-emejantes a los ialUados en GreCia L PresAidentr ealculd que lbri un
._ sLpersik citcomBlnsdo de Geproximaoe-
"' -, a mente I1 aitl millones de d6laren .pa- -
La talredet dicho organism es sup isar las elecciones; an el corrlente no e is-lla y el d e
r Rus o e o ,seni s .es sup 1 eik co cn .to 4 iinistidi6 en que deaea que todo
R as'' no omunsentinia en sui gone omiciop con candadatos ra^es dinero sea aplicado a I reduc-
-piobados poa E. U. Aunmenta el peligro de a guerra civil cln de lig dtiiarci lontar de 2Mo.000
m es de d61area y no puta resliz~r
a ns reducuiaone dGe I nlt p end- i |l
iaer JAMES D. WHITE gobierno interino d el aur de Corea p r las republlcarons.cl co
'UEVA. yORK, -enero 12. (AP).- a en' slo decltiidamerte man i itaile, Trur m t i 6 e elis- 1 oupr vita l pare,
p ttImap .ncS-Iqtl o de Care sugie- cque a Au onez tUmularla Is qnmedia- Tuancl G 1 7 6 00 mtllones p ii 1 poar;s
rsnq Ietoanl na de la ue ta lndependecla del ragm en dr e gn Gttoe ,0 el Preilenlo-g ne rle Is i-6
=jal~lar ett psablenuas;qu lep dbuNorte pi-ategida parmIolas oc-IRIeOUeieti eIs e
en aa n qn del ecst. d Ia sid ded40
peaiur, en Una cversnla ctu Por- I Esto no slgnnad que lIonusc a dolares paor cad person, en al pnano
n detss G arwtrcta.rticas paco Is- I an tan inflexiblesrque tmpidsn a de tIon mpuentba sabre nereaoo per--
Aep e r d I .over. d .t a L is Co i dn penetrr ^en 0,te, ip onale. que propugo en su me rnsaje
La Stare de Is ComlsIsn ee esuper- a pesar do ihaberlaIn bicoadoper obre u i cEstad Ge Is Unl6n, ten-
vIsnrAse- levlearnes en Ian don woes. probabela"eneamesenosr Eto ) ,ten-
1e. amerscanaoietunes e. dosqunae e-iuni oeleeci-en s zonensale en a 0rma ouse nr acompensaeda mediante
beizd .aelebraes 3 c 1 de .-marzo a c lipen caidaltoo del m apro- o- m lues toi mAselevad o ret o a a corpo-
Ief4-aj fIn Ge que se establezca un =ado r loa s rI ne rccano in am- a C o n advertenie a a lo republaca -
gobienno provisional initic n el pals, bargo,, as les eleoclonea -e IlegaranEn o in&Gaerqe n ci a reptblics-
:-. oU eiragn a cm~if E s- pnefen. loa polie* poe en .... elurB Irtoh.qb pt ..e ,,npueU~to f qune ... en* de o- @ | 0* ~i U ~ l
quaactualment estG yiv.didoi....... celebrar eanisonI a menela no na, e epqu e uaequ.er proyeCto obre
-La ONUdsignlgti, Ie caminido desi-sceen los rob-aesn clue servlrla Ge .illap ueLLas qqucno eeinlcgs. cansdGe
puas qu e lon Estados Unidos plan exc.use a Is del Nnate pars prO e. .... nesrl vetado.

reo.rla iqueas elsIsa Ia Aamble, el nmr Ir I idepencdene. pa rhle quc soe Gt s tr penupartA
pusdo'- ricano, que obsthibe ]as re- dparted de laasuma de sU presupueato
^sado' aotflo, no obite 1s abe cua eumentra is ei pelriror Ge Is m relecan I ,a delensa nacinnal is too Vl *I
aanis de lusia..Lod rus baoictes-aa guerra civil, queen uns. else aYuda &i exterior, los beneficles
fn 'le prosiin americeane In- prtcticamente cert mi-a en elc ma sde lost teGranayc) sntereaes de la
SUtern'Ien: que tanto las roOpa qu s me reti asean ls dos ,erci-tos j leo e nacina al, dando a Etender Hudson
sertiap como ,r sasandona- ocupscdn. Dae no crela polnible realizaer econo-
rin el terriorio dole ]a peninsulaar Pei- Aiste a is razn par Is rual Ia 0110 anl
ecplnric .e G4ero Gde loae sled comiynissa d-aregln siusaunt i en 1 n a Trums a I) cent a el rest del pre-
i.0.de'saber que,' no osit.cintet N ate l minmo Uempo quelat de- supueatn crsmo un program l, :mitado
hi e queb'hinglln americano cree-- rch1ita eonfesets. enemigasl del co- pr ha er frente a oblitlone do-
q--r-o-quaes rs-a-uieren retCir Bus tro-Snim omeornsn poecisne 5 aramalst ac l esclen l como is pa-
pas los,.cor ioa Ge l e disaintos malI cea f Ge S- tamerrt.1poses en el our. L m se -itic a la. e es. conservae16 n ls so
k-l-,-o s piensan que xeite una per- dos l nc dentc imi ena eul ro s tersansa cida w am
ect1 bitudad Ge ue Iquato hn dou nder ntasilSe n re-ales y poencllee. .ecursuesniturasc el ineat rojan o. I "
con .fines de propaganda.e tua Oneio benostsr all y a.-
An 0ine o proae. t Meetrzs el Oolgr mar ems mcensle d, materlale r e dtrdteaicn
a p b a reRra q due a etatdo tralLandos e ,ostuo que 01 o .br-no ate he-
tendre aleCttcos dalnf Uvo#t n ollUns eauspilar'las coimlenreos ddel sbit-no c ,ieno oIrias Ietn sfUeras par e el-
Nuets. sr'ebnosoc dasse li pauo,..e prplano'eitre--Ist. oreloAs a '-j, di- nco4'mmnr los gets. no eaencisleq, no
n.zt inoeL fcAm1 P1Ar t11j Ren mlnoomelcto Gboo arl emsl hmo u pr rueont de 5 eonoet. ainu
lrar R-ile. porque el norn Gde IO- disfavor Ia A sprscl p dor n" Gore- la pra riayeton omtir e loa Inolecl in
rea quedarla' en mann Ge lsee coiu- chiti octor vnhm an Re-. quts. n c .i En relactan don Ia Geferise nacoo-
-deai6nshollA lr fcrt un goolerno co ereano n]. hl el- Presldente pIdi6 par el prl-
Go el sum,, .-.- Ira0 ln al adr 6iaic-
d81 aur. ,o '. ,a mo aflotL~cal1.acifirs.antes men-
americans ipaaleade Gade i asur, Apart.e In Incitnacionea persona- clonada, en comparacln con 10,746 *
-ventaria u n resentimlento popular lea del doctor Rlinoe uehnte con tal It .prince Esas E Tass, q mllone Ge dSlerea cute elo sa ci-
Clntro Is resencia de tropes extrn- spya. Ietiva enlrs la Jose e o
ras, erEcanas Gde cuquiera u abeo cre lomo ei e apare en eats fotografl y a fra inclulr 400 millonoev para e[ pro-
Otr' eln. mun roblernon Gqueormeaesel Rey Fr ok or gramte e adltramlencn general quo
Accler.r a la Iconverslc Gel netuel ane de arevsr el brobleema. enrdGan pasdade quaserproye rene- eqemse aeteautorizado por Ca]cong r ,o
)a convrso' dl Apoyaan tl doctor RheaIe Ia police unela a la d elatadanla egipla Cn este periodo t e elones,. as pro-
national, Ia cual, negn Be dice, estl -o que Implies pr ellot rnunp- rme Ostasri finalmente a Ia aci6n
constitulda adn par el l80 par ctent elscar tmbldn at t\tualo- cons .o fl a dos rull mato Gq doarea, pers a
*: j- de Ionagentes queanirvierc n a loa jna-. G ..iecer matrcimontl .. Can Tinn .e. ... cluedar als En- a e
REP aRACIO DE ponen. Ese policia pone en ejecu- ndlluo B. Bretsah, qgle paesta su plados Un-lds una reserna de hom-
cin Ias dn posicione .. probadrcs lseric' ..n..n Ia Admnlnlottrsel6 bre prepared so quc permitlri ue 8U e 0l110 V 3 S i
30FRIGE I E S parecerm part Gobierno millt&r eme- Federal de Alojamlento de elotE s- grand rednitttn en Its fuerszs arms- "
wri-henna.queprohibo teasreur.onle.cn G don hdne Teefo" qAP). d Gs regu lare".
Ct Gclae i-uat-ro coreanos sin un per- Poco observadorea consideran que
trso, e a a1one a las +cLudadsnos n 1 0,11. rube la proa. d eV
ob lgoulig n I r.dnd et i.arseasos. "'-s Marshall inicia la e5siCongretonaprlban laproga e no ser I a Fa r ica do en m uc hos anos
*deo ta emtramiento general en mea plra-o-
K ra t ola Ins once de be naohe. do desiloes.
Contour Satl peraiOctiva s .s rous sy lucha por su pan Lu rolr ...ren l atiVonalas lii
I cmm,5 *t b eou ehen- n estdo ba clendo C H s r a l Elos aunto tnter acionalein- y e U a a un ElNevoHudson o rnoConCmpruebe estas ventaas m ni-
T progress en su propaganda qua ih- trp yuridd y Pl a ao m-eydeIoPlanrarshallquee\l lo ydd 'at e~n ... e las d os C d m ara' c!yed ef op.l,,.^.^ y ar^ .l /u *
bua sida pyuclad hulas, recientemer- en la s do s O ma r"aa Congrcaha eecomenzado a estudlir. c on sus familares y aigos y triple soguridad, y uflfreno m*- cas y admire laaraCtiva y'sevoro
S IS- par I agitai6n derectia contral.r apareen on 1,00 million de d- 6nico dreservquo0a
Inttuplntla rnGe Ica cniiTotGeaIn GNUSc apresta pare hacerle frente Isres. conS-ia 5.533 milianes en a] vaya vn 1a v u I mginiv l quo soo earv q o at~ u- do susi lineal cte'rodindmican, oil
*I oCupacl^in amer cana. Tel en Ia tlares, cu'ldt lS33If lln to eA
situacl6n de Is, comisl6n de ]a ONU ae aprestfparalhaee 194rentetom6ticamente.
Ge cil finrodal]a G de 1549o. de rdn much I n coma eI reluciente acabado inte-
a l enicnrula. e e on lo probe mbaCaras a a opsici d Prillodente pldi6 6,i02 millonesso m-n oo a cnt
ne Pentnoela. *Ia ia c areas pare Ios nervic as ybene- o n a r,1mercade.,, rior, quohaoenot, y mbifn unoSde
S que se esgrima a suapraoyecto ltoeo a 1AW veterana, comparad
,. -n on 6,632 milloneontoeafct.lo y A0om
WASHINGTON. enero 12.- iST).-1 m1lon pm el pago de intenaes Ge El N*evo Hudson tiene I centrado dlos outom6vilem elgants quo
HaladeclretaeeansquGe ESo dota nor m ) i. duds G .u neoa, t Eo que repent Soce.o
eano, George C. Marshall. inlat duoy usn aumento de 5ot mllonas. Pare t@ grovedad m6s bajo quo cualquier c
a de a C aunBanquet en dogs rents simulneos laluh Coaentoy conservacil de los recur- OtrO autom6vil do fabricaci6n n- Ou
Plclue. rotene ners tograr3Is, &,probe. Bes tnaturoles, Incluyendo Il. enerAno r Los concesionarios y quo apaiS.cn
c16,n co ngreannl Gel Plan u Rs at.mic. pe, ,s 1.626 millonea coanr toomericanaa. d n a n
0 u nombre, al plantear ante la Ck- 1,179 milloneasnt actual aiSo-nl fiim-
I U IA m ra le Reresentantes Isa .medlda. cal. Calcul l conc del l Nuero Hudson mid. Iolameste forCci6n olre y Nuev Hudson
tie I& qur muchos leglaledores reve- atomico pars 1949 en 00 milOnes,
ban, por est-mar Gsuc qosq notieben as decir un 44 par ciento min que Cinco pies desd. e osuelo hasta UN AUTOMOVIL "DINTRO DIL Six -el motor do mds potoncia fa-
aprobarse cr~ditis adicioVltes de ]on 416 mllones ganteds oestelln O.
cornsideraci6n, Parte ciproblemsde G.
I Ia recuperac16n euroelit. Pae mantener su posici6n prepon- el techo. CUAL"... Y NO is11111EL CUAL"... inricodo hoite ahara y allNuevo
Enhcbiee preteido, 1- d e en el n cmpo de Ia cngrlas. LUSTED VIAJA
n UA hA p e at m lc Trum an iJo qUe loxSuevo Hudson tien m ayor s-"e uda fo r
gicamente, l bror es6 luh en uIdo Und os d ac n constru h" nuevos it- N H e 1 O---i moo-
c-edo Ge diefener en amsibas coma- boratorm y nuevas flbrlcu y pre- PociieO interiormentenquorcualqmier ma- II quoIo0rodeon a usted per superman Jostayores.9speranzus",
11on dels Cexrole.p er, liea ucsto. C ra r un creclente -ntero de horn- Ocomplete cuendo st sentede on
at ones cuterilaccsa.Is.del Seileda y Is nrses G hm- otno outom6vil. coleeuad*s nnd.n
de be CdImara Ge Representants. aZ bedency tdcryeoes. ,Al. Used viaol "dontro" do I so- Todo cuonto'pueda esperarse do
proyerto enifavoar Ge Ettrop. Previt6 un defiit de 225 millauNe E unor' I
de to dGrea pare Is Onretarla de Co- El Nuoavo Hudson moce uavomonto rrocoro y no "bre" ella come on u "
'a Pa~fr atre Paste,.n3 plentesmie uialenn trsostmd( Y toaslk up at'
del Plan Herter. quio inn rs n Vpot_ munacl mn es y picId que IAn tarts&f entree us ejes a los posaijros. ist So ears o smd rl shoed. Mo*s e-'
iI resultsaerun susttituto del plan iers Entre ot-cttds-t Ins orrocaria y hassle Me: eargt
Marshall. hre lnue rdivlidan mi c als, propU 15 million de Odtia- noblit del Hudsons onstruldea to- s re
las topionesn qcue-en 'a Comisi Gde ren pae an eistemsa naclonal de o- El Nuevo Hudson lions una nuovov aien, do era formed sn
Asunten s Extertorep e rle- Cis mra gur- de Salaud yfondo pare Ias pro-
Itend rivers npospIAIoes 1a 1I rmmai Ge eldoJm Lo, coonS-atceIa y mds vontajosa dlstribucldn do oslo unldd, Ino cual reduce Io no- controrn en be Nuevoc Hudsn
d e .J Gel Gepamta-enta Ge Nutdo,1us d. reirotamaA, melar el lAlteme Gel
comaoun pequeflh bisque que us control Osls Ulssn~aelsl~ea. Oelut- poso, quo contribaye a una mayor residod dot culdado quo dobo doe- 1948, qua ya odeston en xhlblcl6s,.
mIU E Y : u -etr 1irtu~dars ed de nS-hue pa- dad adsrac y cionlciocfdell: na consodidad y mejor-es condicionon 160 Uel tum6vlt y Is" pr@pierlene Wiodos y juzgue par unted mismo.
lit3PAUseinLaq spj tj o u DnmAnene@s ,an. rllldga y .stobillded Ena~e-
A EsNO IBO, iBrrAPIM tos san ion matlvl par le wue tmema ledacaonias adecuadous. rodontees, rubles. .Vale Ia pena verlos.
-- easiese Is ni dhddc- d eae ii d 3 a. tree que ci ae~reS-ro Mci-hail so Truman lamblan present. Is ceus-
i ts.al~e5, 'Ad. srbss1ds encuentrlen los maomnl, o ms cr-i- t~tbn Gel Canal al nivoi Gel pare 1
II .'Iteza~~er~a- ,estil Ge cre~ 3 tiX porqjule had atravasec en sue somPtesmontrec .1 anal de Ptamasny
3 ?l4iifss I. ~da' ~ 1 ~. ~* (3 euraola medtaccle ayscda nosteame 90ernqs Atlantk-o y Paclfkos estA be-
""l=am4e ci s Plo"l." s ..I e'A de ,, 'f rl~anas 10 estaidio y qus au resmnenldaelones
*m b v,~ o eva a le bite m_
geni astw c-srlini Stiad bis- i 2 a tientsula~ 3~Pnhnobt Im. Caide ems qre IAsy A.5.slad, ease
,isryr., ese- es... arslqliaba sas e- r.ir la- ag.. .
..I.. laarn esmp tiisaflra I .....lln 5C ioIbstld ... o U TOM OT RIZ D E C UBA, S A.
'( ssi -idsord ; tisI hith,-,as unenm I rob u 200 c-s-. m -
Msejes "cml Gnr a .d cP m~~en,, 3 Rssi ci ee"l I XHIBIClON, YENTA Y SERVIClO
1595 t'Gu. en hnn 'c-rado 171e 3' '5 c- eo e Pct5et, San L6zar-o 259 entre Gomllano y Blanco -Hbn
adeta ~eo 1 'o, .. n rt PINAR DEL RIO .CARDENAS CMGE
a 1__ 1 CONTIENE ({~I~Junca Henmanoq, $. en C Vicento Diaz Herndndez Luaces Hoermones y Cip, S. on C.
..ceP-.it.s. ,*,c-l.so.,-~l Calzada y Laborde Car. Central Oeste 52<`
81 ,*. la.u. 561 iaa C~estera friaslo es gencerl. Sea. H ANA LAA NHLGI
B si s A la ~ B,aa lO .l D Iub m ea n p seu "m a b rea q lkila I nfl a sctim e in de is.S N A C L R O G I
.... .e._~. meisu sgsiyasaao.ae J i Ei ilim Santa Clara Motor Co., S. A. Luaces Hermanas y Cia., s.en ,.
ce .-r/. a l l ,ecas.t Pecisee tic Sneal Caihada 959, osq. 10, Vodado Car, Central e Independencia Con. Central y 10 do Octubre
o- ',.?s r,, r clas Gm, plosa aod itran~ CIEGO DE AVlLA SNIG
-o .mt----,-- --- I Vicot.o-Dior Herndndez "Luaces Hermanos y Cia., 'S. en C. Luacea Hermsanos y Ci a., S. en'C.,
S-F. A. LAY +,m Cor. Control y Son Ambrosia Con. Control y N. L6pez. Jaguey 7
Aprae o -


at


(hAbln'r i A ADINA aD-RT-c 1I rr EiD rac IOAR


. PAGINAQUINCE


I i


-a- KPAGINA DIECISEIS ,


'i tRIO DE LA MARINA


ENERO 13 DE 1948


Forma parte de unfa extena -red gubterranea

el tulnel que fue descubierto el safbado enr

el patio del_-Miuisterio de Comunicaciones

Manifiesta-el Sr. EJaco Else Alonso, miembro de ia Sociedad Espeaeol6gica de Cuba
que probablemente e5ti;cdnectado con sa linea maestra de Jos ubterrineos que exislen
en La Habania Afiisma que el c tnel se emple6 para enlerrar a viclhmas de epidemics
Gran actividad se notaba-ayer eci tr bajos Ge reparacion enco tr-ron iandho. sui poderie prerisar con exaC.
]a plant baja del Ministerio de Co.[ on boquete. posiblemente 'n tune."titud Is aloura por encontrarie en el
mouniaciones los bbreros encargsdos de 61id&a conrtrucul~n de p edra r & cilmo acumtulsdo gran cantadad de
de.remozar elpatio central, aI haccrrsilleria, de dos y meao" metro oaescombrsa. entre laS cualea spar".
"dcieron dtlintoos fragmentos aeos de
y orugeo huinano.
GeNuestro reporter comena6 a actuar
deulnmediato Entre ns0 que preo.n-
cucian coma ios obtrercos extralan
conjuntalmente con Ia Llerrs. ped&zoa
de hue ., al parecer humano, ae
entreli s r6 con el idflor Eladio Eio
Aom.o peotlr eleclente a Is *Saclcdid
EspeleiGlca Ge Cuba. -La clencia
del eitudicu de isa cuevah, que Lie
&a su arrgo is cuesUn historlsa del
anuguo Convento de San rnnncioo.
convertidn hoy en olieinsd Gel Minis-
terto de Comnolrsciones.
Gentllmente. respondiendo R nues-
trrao preguntas. el eflior Else Alan-
-'- ---sonosdijo
mEl boquele descubierto ahore 6a
una secrlon subterrunea de solids
conatrutccin unilds poadblemente r
otrm queaforman Is red qua en dl
nta directions atraVlecia ] ci Cal-
vento ciltado y que a sovez eatih
conectadas con Is lines mantra. de
inO B ubterrhineos exlotentes en La
HabanL Estes ubterrinagi es p-
slble que se hayan aproveehado par
seccionea pars dersrablda s I& In-
mensa antidad de cadivertc que se
repiblan y depositsbai sill con ma-
tio de Ials epidemisa de Is lSpoca an-
terlor al ado 1841
oNo exuste puei.tLnl deecubrnmlen.
Io. aimplemente be haeperforudo iSn
marca consigned& en un piano de
de Is plants baja del edifrcio ,nor
mue.osra el pllano' que datL del amia
1847 existiendo otroas que por ha.lar
se eublerto par ouceolvo0., pOs or
iguroran comos e.% ogico ou e tencir.
a simple vL-ta. Es qmi opinion pec.
ionLI, qua ei. tunel a boquete comr,
be quiera lHsmar. estaba conectado
con Is" bahia de La Habana,' y l0
vez conectado tambi.n con c rcoto
de iJa defenses subterrines ae ests
cludad.
"Esta Investigaclonea .en le que
respects al Convento de San 'Pran-
cisco, las vengo haclendo ahae unom
ReeoeIn present fatornel mementoon q @11w l e~rNadia Alase, trres miens, cuando era mmintrot el in-
sgeniero I Clark qulen me facdwir
peIrten telomac s I Siciedad' Espeleoldgica de Cuba. moatrab a nusaratc ran pyuda y me eAtimul6 pais con-
rompaflero Vega Caballero, un piano del -ieo 1547 del antiguo Conventn Unuaris.
do Son Franclsco, en elc ual me alelsba cI)lor aexsseto donde easaba. 'Posterlorinente el doctor Cruz,
el tdnel puesto s descublerto syer p que tamblhn sparsce en )a fnto. minlstro de Comunicaclone -buen


UO -speaco 416 t694
amin de nueitra Sociedad
Lamented ron el director de
seflor Aguero Cyro, y elC doC
rtu. necretarko del Minliotr
brindado lodG cluea de aI
pars continuar eas ainveaUtij
hilorltc.'.
ALGU'NOS DATOS HISTOI
DEL CONVENTO DE 8S
FRANCISCO
La Comunidad de San Fr
fudndada en La Habana en 151
ntruyo en ILa parte occrldenta
babia, para su Jgleaa-. y C
una edificacl6n. de amnplias
clones, a s vez ,que fuG dado
bre de San Franclioo, no te
dose totalmente las obras 1
aflo 1737. Lo ma -notable de
CIo, compuesto en sit interior
espaciosams naves, 4% la to
veniads con- ooiolldos sacii
oerco dI la puerLa principal
fuG durante los Uelmpos cc
como afirma Pezuela, torte que se conozca en Is
cuys solidez hast ahora hi
victoriosa de tantos torbellin


- -- mmm;t 1


....~.e*.
o.p ..,u..
j ~a .:,r


A,


(I) Mode lcst multifilament6
Oc-WioruSiacloncs de satin.
Blmrco. negro. rosa, azul.
32 1a 6.-504


- (3) Modelo de multhiilanmento
con adornos incrustados. Blanco,
salm6n, azuti. 32'- 1 44, 5.95


J2) Modelo de multifilamento
con bordados e incrustaciones
dc satin hechos a mano.
Blanco, negro, galm6n, ruM,
azul. 34 a la 44, 9.95


(4) Modelo de mulifilamento,
con incfustaciones y filtirc
hechos a mano y adornos: dc
encaje de Valenciennes.
Blanco, negro, malm6n.
34 a la 42, 9.95


.: .


" Refajos Encanto*-su mejo

) miss elegant elecci6n.


S 5) Modelo de multifilamento
con adornos bordados y finos
encajes. Blanco, negro, 'alm6n
y azult.34 ala 44, 7,95
S Tercer Pis..


Una creaci6n exclusive de EL ENCANTO en
cuyos'exqui-sitos models se complacen todas
las exigencias de ]a mujer elegance en cuanto
a esta prenda esencial. .

justan con perfect naturalidad.

No se ruedan en ningun sentido: estin
siempre en elegant posici6n.

Su falda es amplia-y c6moda, ajustad.
a la saya actual.


Su corte realza la linea natural del
cuerpo.

Exquisitos models, todos originales,
exclusivos, con espalda cortada al hilo
y frente al bies.

Materiales y confecci6n de primerisima
calidad.


MoIeJo inmuitrial regiitrajo con los nimeroi 160 y 164.

Provilucls puedea hbacernog
Sus pedidos por carta par
S conduct de nuescra Agenda
S ca sut localidad.


1


S".". ,, .' ,- .Aument6 Cuba en PICADILLO
""y ; ^^,' ": ...... 1947 sus compras CRIOLLO

-e acerp a 'EE-UU Pr ,GO AC

"l "_ ." "' Debienen a uin m nividuo uando podt aer quien Ti P Ere
"' m "--" "="-'jugaba a} pokerCodln-taamigm o ~ ,~rm
F. "''l ae poker no aumentan sia l en.iL
que lograron darie a la fuva al ,jmo de .
ZI lfe el ?agoiad de ~t~~z. Tienen razon, por- supuesto,.
El Ide el les goetado Ge Eitdit- me0i am'd pel
tics Interior del Miniaterio de o-,en melo -asido pedir;
.mercio, Inorm aver, a ls "periodiEc ma, yo eI qulero advertir
tas que Cub ha .n portado n 1947 dUe cie e4s1.0es xCi aloexpuea&o
mayor antidad dfe acero q a en 109 Y er o blen clao wexplica:
ofc ia anterlorea, hasta M. Segln &I al que e I eat munolendao
0ata o lrecidaa per dieho funelona- on hijo y league pidlendo
rio, en el po a do l ,ent return d ren di, a ts boUctla,
.nuestro pn 90 mltoe is ,eIt- no puede ntoano andarle
.ro en lcsura, cab 60s y pltnctanal -ardani-, ni con c.ento;
RIe i94 c y o4 mnl toae0adm en 194l a el, homi0re, al momentd
A Juzgsr poa 1ns, c Aclcll que e cpreclao Gdepacharle. -
hae.en la dmportaclonea en eli pre Es neccaloicer tonto,
L,,!f A -ole adfo de 1949 serdn menores. co- lector, pars no pensar
o orE1ecue1nc G de la necesolddes t que t ene que indi gnitr
del Vejo Mundo v el plan de reco i-i n alo phanL pronto
,.truncioo que se Iieva~ri a cabo con S ados ee
el spOy de los Leao r JUnlido. Sis d.... a p. Geac
4 nol a eairven con premura.
INSTALARAN USNA PABRICA DE hassta a tirnas deagigura
ALAMBRE EN CUBA el ipaso de J cotea..
e nBormo tambidn en el MiniaAe- Porque entonces, asustado
o de Comercion qLuea Seabord Steele ccamudo eper lent.,
Company of Cuba. ha comenzado los m-re csL a
i bWaJ para lntalar en nuestro E pl emprende ine i ataente
L naL plant que se edicari a Ia fa- Isa carrera dei venAdo.
brlcaciln de iambre. 1
La ciLtada compafiae~t, conStitul.- 'Tn d icuiftn. los cochones
da por capitals cubano y americaoI -que hay, de msl suave mutll
y s eapera que tendri una produc-"o
C11n Ge quince miii roiio de 95 lUbr-u yparOt10 tano, miks cdiodos.
a] mi.l en LA CASA WIFE a eadqolere.
En Teniente Recy y Hab~an
RIGE EL CONTROL PARA a bW03sPrecinaIcai venden.
Del.-idwi.daerto an el pti a central del Mslalteto de CoAsteeasdaaei. oa arCE .. eYen San Rafsel y Raya
an o ~ ~~~~~~~Por hu pare el Wee de I& Seocc167i-scrs-tz~ 1 lnn
50j' Gte Eitadlatica Eaterior Gel Minlateri,-ouoi-siiolo inn
Mn]Un- nocciales comao han brMa&o a ii vento a almaceunc Ge d depitoi at Ge Coan E xtoriormdequa, icmen l
(30 lieddor de Oomerm.o. lnforrn 'que, segt~n co
=o.rdn ahuededor., Ia Aduana Ge La Habn gy a oficl- munlcaciln de l iOficinaG de Comerci. Tome ousted FENIX MALTEADO
e' bnAd redundeSe en 1641 s Com.di-. nsa pubnliesa. Internacinal del--l:ptamento del drap o tens vece'Ll diGLa.
me' han GaG Ge San Pranneico on lIa Ge Is| En el a~o Ge 1916. lion hninsis- CoreinC de nlogEstados Unidos, e U.4 gran alonmento es i e
cildades Orden Tereers liu cerrado sl cul- Gda en el rmano la oflciniaG de Co-
44 1083 to pororden ne Ia reira Marka Cri-s rreoa Telgrsfoa. que Geede i I obierno de aihLngton tlene baJo para todIa s.familia.
gaoicoeael rdeinsen Ge control Ge exportadd~i jInoparte salud &I coerpo.
tLne de Eapaa. y uerton Gdeat-ulddo ntegraron I Secretaris de Comuni- el 95 par cientn d e ion articuloGe lumsconetne udvitalninas.
glCOS 3U saltares caclonea. creads en eia techa. h el t5lortmamente loG extendit o ci I T'meT otcG con oi ania.
AN Mi9 tardie Gedstino dicho Con- Minlaterio de Comunicaclone.% control a 16 nuevos renglonfi. tiEm__ .-stre. in garanta.
I .1A jst-ella, .lo ga rantia..
a PIDEN PERMISO PARA EXPOR-
16 c LOS GANADORES DEL "PREMIO ALEMAN" QUE ^AR HIERRO A ESTADOS U os MATERVA para .i canSanclo:
So OBTUVIERON LOSnELECTROESCUELA SORTEADOS Co el f.n de poner en conoclmtlen- en isa comidas, MATERVA,
Donventort enuVIR N O EE TO SuaOTeO de d tngan twqua bien ri sbe a idra
propor. e; neectr ldicod ro
el nom. ,.En elg aortl de los tmai eleclroe.- tmero 116, vesna de Zan)Ja & nmero trdy en e ercltar ci derecho Ge pnO y que de verdad refrea .
cuelasacelebrdo en IL noche delFA-.46, cn elrigniero nd&C: que autoriu el decreto 3485, ei
rl u er 0294; ohe d[rtor de Exporta-tOn eImportsa-
hat= elbado i en I Nuevo Stadium de La Ha- Fernindez Sainz, Ge Id EscuIlX nI- ci6n, efior. Julio L per ha flado en --7l.i Ge porcla-a,
neitedliS- bana entire, los slumnos de Isa Es- mero 72, veclna, e Pefitn nlnnero Ia tablilia de avisoapr un trmton cubiertos Ge plate pura.
d cuelo Plblcas de los Dstritw de 52, qon el nximero 0647; y? Ronaldo Ge dies Gisa isoi tud fonImu.ada ponchetas, centroo Ge mess,
trre, le- La Habana; Marianso, Regis v Qusa- Ortega, de Is Escuela nulmero 167, aj ministro de Coo rcio pe- la Corn- copsa Ifina que dealonbran,
noore el nabaoa mque concurrteron a presen- vecinO de Apodaca ntmero 403, con pafila Ferretera Habsns 5. A., Ge belloc otneto Ge arts
yooue ClresesaeL arhbe b _el ntmero 0797.pfi ertm &a .Adebloojtsdere
I, y que ~nar me e vpecbrulo. por haber oboe- al .iro Luco 408, en Luyand, p a-rexpotar como no se vieron nunca,
0loniales. d .l-Premlo"acoiarSemanal -o EI proxlmo sibado nuevamente se- a Ins E stadc UnIdos 4.00 =onelaas y las ms preclosaa Joyas
nis alts tin sorteadao otroo trees electrioe- de hierro vleo indtil no fundido. con
l Manuel Alemoy .re.ul.ron s "a- cuelsa entire laog nflos el Premlo Es. un valor total de 76,500 peso. El pla- a preci, s qua a nadie sustLn,
it 0alido ciado lM olboi nteo nio: Nora/ co at Sennaal iJoa Manuel Ale- caapara"ejercitar el derecho de prio- en Is joyer EL GALLO.
nos eqlk- -Beltran Gonzalez, de Ia Escuela lnu-,min,. riad venceri el li de enero. San Rafael e ibn utrlst.


1


----


L.no


SANO CXVI


DIARIO DEmT MARINA


DEUCAO D3A ].AFRIUNA
ORn ruuA


COMPANIA TRASATLANTICA

A VI S 0

EL TRASATLANTICO


"MAGALLANES"
xe espera en LA HABANA, procedente de puertoa espafpoles, via
New York, el dia 20 de Enero, pars salir de La Habana el dia
23 para los puertos de _LA CORURA, SANTANDER y Bilbao, con
escala en New Ybrk, aceptando pasaJeros y' carga general.
ESTE BUQUE ADMIT TAMBIEN PASAJEROS Y
CARGA PARA NEW YQRK
LA SIGUIENTE SALIDA DE LA HABANA PARA LA CORIUA,
SANTANDER Y BILBAO, SERA LA DEL VAPOR "MARQUES
DE COMILLAS" EL DIA 13 DE FE.RERO DE 1948Garcia & Diaz, Ltda.
Agentes Generales
LONJA DEL COMERCIO HABANA

Encomiendas a Espadla
SPOB EL ,' 'L
Express Amtrica-Europa
Ob~qle ai famillare y amigao predllectoo con paquetes de
COMI5STIBLES. Nuetras eneomlendas "OBRSEQUIO FAMIJAB" le
ofrece Is oportunldad mi segaura. Tambln admiltimos paquetea
deo OPA bajo Its eondlliones ya eastableldas
P. IDA 1 N FO RMES SL
GARCIA &V DIAZ, LTDA.
AVENIDA DEL PUERTO 106, ESQUINA A OBRAPIA
TELEFONO A-264 APARTADO No. ION HABANA


(VEASE k Cr.ica de SOCIE- PORCELA VAS
DADES ESPARIOLAS em I" pa- Ci EL ART
lima DIEZ) iaOYAS. OiETOS BE ANT
TRS-. -- E EL ALCAZAR
TEES iun M nISTO EN CONSTlLADOt S262 SQUII'A A
FERNANDO POO VTDK. TEM. M-1S-
SANTA ISABEL, enero 12 (AP)-- __ ____
Tres nminlstros del Goblerno de Ms-
drid -los de Industrla y Comercio,. SUSCRIBASE Y ANlUNCIESE EN
Agricultura/y AIre- llegaron ayer lD V I MAIA
procedente. de la Peninsula y de- EL KDIARIO DE LA MARINA*
clarIron a lo- perlodintan locales que
Sobjeto prIncipal del vije p- AULIMENTOS A EUROPA
nners en contact drecto con ]a
obr4 colonizadora que ae estU reah- desde. N, Y.
Stads en Ia Guinea. PRECIOS REDUCIDOS
DIJ.,en I, Entregm riplda.
DIJeron que eatudiarin sobre to-ea rid
do el, deaenvolvlmlento econminco ANIBAL CASAS
y a. lal, obras plbllcas, cuestiones 552 Riverside Dr. New York.
educatlvas' y sanltarlas y el iesta- Informes en Habana: R. CASAS.
bl-dmlente,i de nuevas comunica- Tel. A-M3.
clones. entire elias una linea area.


Aora!
Paquetes de Az fcar blan.o re.ino

DIRECTORS DESDE CUBA
H! Ir A ESPARA .
qua saldrAn en el "Magallanes".
20 lbs. de Azuicar blanco refino..... $18.00
s 10 Iba. de Azucar blanco reflno y 10
Ilbs de Cafd lavado y escogido a
romanoe....... ........ $24.50
Los preclos Incluyen todos lox gastos hasta
el domicilio del Interesado.
Consdltenos sobre otron paquetes rombhi-
1Ff nados de Azdcar y Cafd, Chocolate, Crema y
Jtalea de Guayaba, Mango, Dulces
)en almlbar, etc.
Cqutrol Oficial Segmidad Absoluta.


I EXPRESO BILBAO-BAICELONACERCASPEERLEAS SN CUBA)S
(MICHAS, IN. CUB.A)


LA HABANA. MARTES. 13 DE ENERO DE 1948


No prohibe el plan
Marshall la ayuda
econ6mica a Espafta

En la forms que fui redactado
el Plan no impide' que Espafia
pueda acogerse a los beneficios
WASHINGTON. Enero 12. ,iNSi
-El secretario de Estado George
Marshall declare hoy que el pro-
grama para el restablecimlento de
Europa no contlene prohibition al-
gun que iTmpida a Espafta acogerse
a sus benelicios.
En respuesta a una pregunta quo
se le hizo durante las audlencias so-
bre el plan en el comlti de relacio-
ne s exterlores de la Canara. Marshall
revel6 que los Estado s Unidos no
excluyerrn a Espafla de los benetl-
clos del plan de restableclmlento eu-
ropeo, Eino que las dicclsdis nacio-
nes que conferenclaron en Parts to-
maron la decision de elilninar a Es-
pkifia al ledactar el'pedldo original
de ayuda par a la Europa Occidenta'.
En todo caso Marshall seflal6 que
el Rctu:l. ptoyecto de hby eai 'a lu-
Ma que ha sildo redactado por el
Qepar:anmeio no, excluye au'omnau-
camente a Fspadn en caro qep eli
L-unto phase a ser planteado -n -
chre. utnra.

Argentina arribarg
pronto a sumadurez
political, dice Peron

de que el Ejlrcito interveb'ga
en la political de la Naci6n>>
BUENOS AIRES. enero 12. iPor
J. P. McEvoy, de The Ass. Press)-
El president Juan D. Perdn, uno de
loa Jefes de ila revolucdin militir de
1943, declared hboy que la Republlca
Argentina pronto alcanzara su ma-
durez political Vistlendo uniform
de brigadier general, el Jefe del Eje-
cutivo entregd los sables a nuev.
coroneles ascendidos a brigadieres
en una ceremonla que se celebrd
en el Minlsterio de la Guerra.
En su discurso el general Perin
declare que .con objeto de reuszai
nuestras esperanzas de crear una Ar-
gentina grande y progreslsta que
marche a la vanguardia de las na-
clones civllizadas del mundo, pronto
debemos alcanzar li madurez poll-
tica, com o las democracies mins vie-
jas. Con ello advendra tamblin el
fin de la infortunada necesidad de
que las fuerzas armadas tengan que
intervenlr, aunque sea tempoMdimen-
te. en la conducts politic& naclo-
nal..
DeclSd tambidn el prealdente Pe-
r6n qut el papel de lo militares
en. el futuro debe saer garantizar ai
pueblo el derecho de ejercer u vo-
luntad soberana, y el cumplilmiento
de la mis absolute neutralidad en
los confllctos polltlcos*.
Agreg6 el general Peron que lai
neutrtiolad political no aignifica el
oeslnte ts de lo aauntoa psblicos
s1no aslo la no participacln en Is
political activa.,

Recomindaa6 I uniini e
]a oposicidn part evitar la
reeleccih del Gral. Per6n
BUENOS AIRES, enero 12 'AP)
-El ex senador Dr. Altredo Pala.
clo ha IsInatdo al Partido Socialists
a retirar suo candldatos a lea edec-
clones a diputadon en mrzoa prdxi-
mo y qu e los electores soclallstas apo-
yen totalmente a los candidates del
Partido Radical, para asl derrotar a
los "peronlstas" en la capital fede-
ral, Buenos Aires. En carta nl co-
miit naclonal del partido dice que
los candidates oficlalea serin IA-
eilmente derrotados en elecciones
honestas niempre que loa partidox
de oposiclid abandoned U actiltud
egoist& y se unan.
Los peronlstan, tratarin de modi-
filcar sla ConstltMicion pars poder re-
elegir prealdente a1 coronel Pe-
r6n, dice, y agrega que en It Actua-
lidad tinen loa dos tercios de #da-
voria. peron efiala que si son de-
rrotados en sla capital federal no
podrAn reunir loe vote necesarios.
Seiala -que no recomienda la abs-
tenicl6n electoral de Ioan sociallstas y
sl que me sacrlfiquen apoyando a
lon radlcales, pue ne hasitas possible
que loa soclallstan obtengan mis vo-
tios que los radicales, pero si ti opo-
sicidn no se une. esti anegurado el
trlunfo peronista.
PARTIERBON HACIA SUIZA NUE-
VE FAMILIARES DEL EX REV


LsAnzo os G ANe.D-A 'Xo En.
.. A. 0..3.W. P L V7 EL nUvAan


SEspera en Ndpoles a las fuerzas de Estados UnidosI


Enmarcado en un artoe do la bhfas de Napola, Italila, e ve al portla-
aviones norteamerlcano "Midway", anrelado en ella el dia 4 del eonrlenti
mes, rn espera de la fueras de 1,000 marine quo embare6 decade Morehead
City, N. C. pars aumentar la dotarel6n de infanterifa de marina de ilcho
buque y otro mias de la flotsa entadnunldense del Mediterrineo.
(Teltefoto AP)I LOS PAQUETES DE AUXILIO FAMILIAR
iguen siendo remitlidos a Espafia con la mAxima eficlencia Ioi

CREATOR HISPANOAMERICANO, S. A.
Envlenns n u Orden para pe "Magallarts", y rerorde que nues.
tras ofirinas en La Hahana, ltundr sen Inquilsldor 523, al ladn del
Counasulade Espeflol, funclonan d Ncho 3'media deo ia safnn7a
una de la tarde, y de tres a seis p.m. Nuestro tel~fnnoen A-O7.


FALJECIO El, COMPOSITOR Ha fallecldo el compositor Enrl-
BOSCH COMET que Bosch Comnet que tuf director
de la Banda Municipal dpr Bare-
BARCELONA, ecnero 12 (APi lo nsa.


Auxilio Famniliar a Espalia
EXPRESO HISPANO-CUBANO
Despachat-utrul y Eacomiendas

"LA MILAGROSA"
(LA TIEND4 DE CONFIANZA)
GALANO 404. Teldfs. A-7137 y M.6466
Paquet A 20 ltibra azicar .refino . . G
Paquete B 10 libras azucar refino y 5 llbras guayaba o
fruta ........ ..................... ...........
Paquete C 10 libras azucar refino y 5 libras pasta de ops $12Vt
Paquete D 10 llbras azucar refino y 5 libras caf6 crudo.... $12.00
Paquete E 10 libras azucar refino y 5 llbras chocolate...... $11.00
SERIEDAD GARANTIA ABSOLUTE RAPIDEZ
En eaton precioa estAli i nrluldos todos loa gsato hasla
mu entrega en/el domnirlio


En "La Hoja del Lunes" se aboga en
favor de que se incluya a Espaia en
los beneficios del "Plan Marshall"

Dicese en ella que si se le diera ayuda material, es
possible que aportara mas de lo que recibiera. Alude
tambien a la impresi6n que sac6 la Corn. Muntd-Smith
MAJ)RID, enero 12. (United1.-Una te de Africa y el etrecho de Olbra;-
vehemenie apelacidn para que aE- tar en otr&A manot.
pada sea incluida en los beneficoik Reftrldndose a la dec isn del pa-
del Plan Marshall contiene hoy el A do novlembr en Ia Aamnblea Gc-
editorial de -La HoJa deT Lunies. nerdi de Ia Naclones Unldan nobri
unio peribdlcno, hnuehey via is ilu. af ia.dice, .. A,..i.,, ,.....


MIGUEL DE RUMANIA, QUE El editorial, irmado por el o- manera real todos los Impedimenti,
AUN ESTABAN EN BUCAREST mentarista de suntos Internaclooa- anteriores pars la incorporacl6n dt
Sles Pedro 06menz Aparicio, dice baJo Espala a una plena normalldad Ii,-
un titular a tres columns: 'Espanta. ternaclonal, y pars quRe s rennei-
BUCAREST, Rumania, enero 12 por su sdlido y creclente prestigio e1 gmen a ella lo Jefes de.,minslioncs dl-
(AP) Nueve familiares del ex rey el mundo, no menece star ausente plomAticas.,
Miguel de Rumania, con un sequlto de Is recqnstruccid6n de Europa- Agregs ie olivia ha normaimzn.
d una veinte personas, partleron En dicho articulo, quo ha origila- do Sus relaciones diplomaitlcas cor
de s, Zn do gran literts en los circulos po- EApafla y qu lan piIplna.s, Trans.
boy en un iren especial hacia Zu- liticos y diplomaitlcbs, GAmez Ap- jordana Iraq e dLiponn a e -
rich, Sulza. Miguel y iu madre, la riclo continue: blecer en Madrid su. primecras n,-
ex reins Helena, ya estAn en Lau- .La guerra espafiola, que err16iea- alones diplomatlqas en est.a capltAnl
sans. Los que w in marcaltron boy son mente fut nlamada guerra civil, re- sY tenenos entondldo, agrees, -que
lt ex reins Isabel de Grecia y la present la primers batolia de la ac- clert o pals o propone elevar ru Le-
archidquea A I Haplbur tual guerra fria-. gaciln at rango de Embejada,,
archduqubas as ide ..l Harbuchdu- Agrega que i1 Franco no hubierr Diteutlendo lat anormales renlaclo-
sbaa (tia do iel archdu- ganado, s guerra, ia clvllizacl6n v U- nes entire Francisa y Espafla, Odmr
que Ant6An, y lb" hljoS de 6ste ropea encararila hoy distlinta altua- Aparlclo recuerds quo en el meA pr6-
y de lDeana. cn, ton a Is Peninsula Iberica, el nor- ximo hari don afinos quo eust ceo-a-


Servicio de Vapores
Dade NEW ORLEANS La. y MOBILE, Ala.
A
CARDENAS, PASTELILLO y ANTILLA


Carms brualazala> Patn e lmeag r fiM do p.e
bleu mNM peetoccd ombeeM da liger.- Se f"
- dv..m Mde. y aktur y tbd n puert y PdeaL

DA FLLETO S A

WIiiilAS iACKNALES YALLEJO, S. A.
aMA 411 (Al MDO) HAMAA
jaXTAI l n 1117 T.IL NO A.-32


IA SIIWANNE FRUIT & *TRAMBHIP Co.. M complex, "n
anmenl ar m ssrvlcoe QVINCKNAI. de 0 epre. docargp deed,.
Mol. Al- h. sid ampltsd o NEW ORIJAANR. aI. Tamblien
"r "MInlai onWrae partoi eando l fletie al Io smerlti.
PROX1IMAN AAIJDAP:
.M ob. .l ehll ,. A i rVn r r n ?
"1NrPO . . Orl eR Ir i gnerr ra
.1N New Orlemn a .. Pebrer- A
n .... .. 1. obile. Ala .... erbrero. I
NA NAe . . O rlieanns rebrer?
.... ........ Mob" Alm. .rehrrn 2I
Now rlto A !. I .NMar" I
PIAA JLnTI T DE MA INrOROMI

F. A. ROVIROSA, S. A.
AGXN2m GJErCBAL
Bajn d Held 1SW a'. Traders y Zuitm
AputesaW 9 155. Han T4W.:U M-7740 1-7771


PAGINA DIECISIETE


11" 1


CARIBBEAN FREIGHT LINE
Admite carga para

PORT AU PRINCE (Haiti) y

LA GUAYRA (Venezuela)
Por el rinpido buquc molor

"TERESA"
Saliendo de La Habana en

ENERO 16
Para informes:

R. y E. JHONES
Agenle, generales
Obrapfa 108 Telefonoi:
alto HABANA A-4384 y A-9558


III


Pide Albornoz una
federacion lalina
hispano itala g i

c'rgi6 la intenlticacion de
la luchs en el interior para
la restauraci6n republican
PARIS. cnero 12. API)-El Con
grtso que celebrab i el partido or
Izquierda republlcano espalol en
Toulouse, Francis, termLnn con el
acuerdo de ratificar su adhenion j
las Insltiuclones republlcanaz y al
Goblernoo que preside un llde ,, del
partUdo, ef ahor Alvaro de Albor-
noa.
En l l dLscurso de clausura. cl Jele
del gobierno gloso los acuerdos, a Ir.
mando qu los conceptos espafiol y
lepubllcano .son illnseparables.,
Combati6 a le tis de Ia prensa In-
glesa qile a.splra a un camblo er
Espafila que .no destruya Ia establi-
dad del Etsado yno alter el equl-
librio de la.% fucrnas de occldentr,'
Urgio la Intenlsiicaclon. de sla lu-
Cha ibierta ell i interior para do-
rribar el roclnco.
Clee quo Espafita debe fo(rmar unii
federacion -latnlla con lains repubhi-
ca, de Ithali v Francis.

Gestion en favor
de la unificaci6n
obrera Cen America

La Conferencia Interamericana
del Trabajo itraza el program
de la obra que ha de realizai
LIMA. Peru, snure 12 ,AP.i-Lu
conlitd. de 'a oCiferenilca InLerame-
ricana del Trabao sec reunicron pre
parando la esld6n plenaria de la
trde.
El Corhllit de Decliracilo de Prin-
ciplos y EsLatuiLo, tle licsididu pol
L lls Monlge, der ColIt Rica v des-
puts dc un llaigo dcbat on elque
particlparon los dclegados de Cubh
Estados Unidos, Peril, Br..ql v Mext
co, aprobd ia .iigtllcntr declararloii
qute ha do sec ratlfiradu:
I.-El propdnito d In Conferooncil
e. la organtzaclo6 y itIilicaclon iid
los Lirabajadoirc nlanusilci c inllt'cc.
tualesi de tidous io.0 palI.i de Aniri-
ca. sin distilncidn te credo s politico..
o rellgio.'o, nacilonaldad. sexn, Co
lor o fdod. 2.-En sl lucha la Fe-
dororin Interimericena dei Traba-
jo realizaeiA u accl6n inspirandofe
ell io, princlpion v miLodos de *cia.
neso que tamblpid inspira el muovi-
nmlento l aborisla ndemocratIlco. es e
cir, en formani ndependlente de toda
clas'e d e tutels. 3.-La c'ase trabaoa-
dora debe organliarse ell form il-
ternaclonal. 4.-Como primer paso
lucharemos por vigorlzar sla accl6n ac
la orgaunzcal6n sindical de lo.n ma
sas obreras de tendenclas deinucrA-
ticus, en lods AInA ira. y ointllenodrc
inos reIlcoiones Iraternales con ito
das lts orgalllzauclones sindicales di
resino del undo. 5.-Drentil'o d eos
posLtulado-, is Federacl6n Inlerlane
ricaiina del Trabalo partrlcipara rn
tods clause de tuchas de relvlndica
cl6n de lan clasen trabaJadoras, has-
ta que se liberten de today clae de
opresldn y explotacidn.

ESPANOLES
I APROVKCHrN !
PRONTO 8UBIMAN -,
RAMON DEL VALLE
SCASA DR CAMBIOS
Oro dI tod x claes
Tie. Ray 211 Tell. SI-7l11


A CUALQUIER PARTE DE
EUROPA
haremos entrcra dr:
AZUCAR, 20 lliras ,. .71
C'af 2, 10 libra . Ii.I
Tambliln otrus viveron y ropa
usada, todosn los paqintotes sun
ASEGURADOM
Agencia Globe
Telf. AS-0at Bernaza No. 112.
Apartido I1.

da sla frontera pirenalica, y agrecK
-No es improbable, que en fecha no
lejana sea ablerts nuevamente ,i
(frontera, pars el paso de vlajerons, co-
munlcaclones y mercancia.s, prime-
ramente en trAnsato, y Luego. al ca-
be de algdn tthempo, de manner ki-
tal,.
Comentando la Inclusi6n de dKipp-
fa en el Plan Marshall, Odmez Apr-
I ricio eialas. que Portugal, Irlanda y
B Sulza estan incluldas en el mLsmo msi:
pertenecer a las Naclones Unldas.
AgreEs que, mienitras tanto, :a
Unl6n Sovidtlca y sus atdLteUlS coi-
baton reciamento parn hacer frata-
oar el Plan, y agrega:
SSI eM dlera ayuda material a Lu-
pasa, pudiera s. aportar mis de oo qur
reclbiera-. oe refiere entonces a .i
Sreclente visit quo hiclira a EFpafia
la comil6n MuntdSmlth y mi)ciu-
na Ila favorable ilpreasl6n de dlcho
organlino respect a las potenclal.-
dades de la naci6n hispana.
El artlcullta terminus con uns pc-
tilcin directs a Marshall, dicioiud"
.Estamos aegurosa que un hombre t1,
Srealistas y libre de prejuicils comn
Marshall no puede conslderar aIs rea-
lidad de Espefla Lino con simimitin
Y favorablemente*.


BANCO de CAMBIOS

TANGER, MARRUECOS

Direccidn cablegrafica: "'Changebank", Calle 11 NW 18
*
TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Transferimos dincro a cualquirr partic del mund'
Pagos interiors en Espafia. Francia, Italia,
Lcjano Orientec y Palestina
EL MEJOR TIPO DEL MERCADO *
Bajo el libre estatuto de cambio de Tanger
Comnpramos y vendemos oro roen barras, nioncdas, etc.
Nuestras operaciones son absolutamente garantizadas
Referencias Bancarias en todo el mundo 0UN MEiTEORITO EN .EON mrnilt. en In a c ,renIas del puebloo
LEON, soero 12 AP)Il I E i- l\p r regos en ion metenritl do
(hills Geoliitlo sn Pr inIS tonIe kllsrnmns dP ( uo lillp pro-
Ainl ni i ell l iei ni el Yin I 'Ito us prn olludsnfin iu,ro en 'a lie-
ii quo iOuI ro eslI un ion Il-l- irr mI n misal cohn ; t srdjl! .l i ril ..


desde15. 5


7ctney 6u61


Son credciones de
artisatas exclusive$


VEA L~ O-S] DIS ENOS DE ULUT U IMV.UZODAE

LASMEJRESCA SEIS In


La marca ..I ,I -
m~undial-

Liqueur

ICOINTREAU;

DOIRIIUIDORES: J. GALLARRETA Y CIA., S. A, MERCADERES II1 Y 115, H IANA
a-


-- f lll


I ..


11-


16 4

Sofismas y Realidades delos

Jesuses Meiinendez .

P. mader JOSE MANUEL CASANOVA


-151e .1luoW 0 samU.IssU aw. Wr., sL& LA r13 .u [it 1h .-," "6


MN tanto que lermlnu de encait-
-ase la formula que propuas-
moa al honorable jeflor Preidente
ParL que as paguen a lea pbrerno
idel azucar los
| .^ii ="^ salanos conge-
Slados. .onreje-
[ m I|moo un poc con
I eu Excelentis
11' mm don Jesw Me-
| f k l *I ndnee. Prtncl-
I covls. que not
iendilgo dias
^ W 7 atras unos ra-a
I kl^ ^ / guhos Henoc oe
iB I ftantaelxs comu-
n Ms. o enor era que Isa lir
casmen a.e, y ya ae eian hacienda
fOit'malies preperTauvos para que rn-
Saienee, una ve: que el .paejoe
te Mtinetros acuerdf el pr6ximo
mermco'es la revertl6n de los Im-
pueaun de la Induitria azucarera,
"c acuerdo con la doctrlna del dcc-
otar Orau sobre la funcl6n social
que debe dare a lot tributeo-na-
tonaeles.
'11 seior JesUa Menindcz, igno-
rkmoa por que Se obstina en. volver
II verdad al reoe: y 'con tngenuot
argumenma nos llama protectoreM
"4 ael eor Sun Castdlo: presume
ante nosoLroi de haber aido modes-
to Oorbro de ingemo y dice que
nr oponemoo a qe as con-elen
lo. aliarko en campos y bateyeo.
.'.o eUlo mncierlo.
Pero. st y to'o. ari mejor que
Io tomemonas a broma. regalandite
con la ul aludables carajadas que
nip provocan sUa fLauM aleaSta de
puro coert wlOvtUeo, pueA mientras
W.i liustre eonLrincante. not hb-
pi.: reir de tan buena gang. no
atlar'a Men que le puoslramos on
rndiculo.
Sin8 embargo, vitendolo en sllals-
hin poco aIUota cano caudllto-
ot6rero. no& da sicera pena. Por-
tif" los rubanoB slempre hemof Oe-
nmp fama mereclda de aagaces e
tUnligentec. Y i ashoras rulta
qa'l aeftor Jesd Menundes aps-
na sate cuspn vulgaridadea de-
owIglogcea noerca de In indulitrial
ailucarera, con ia que as Ijio per-
ahaje. seri gln dude porque no
ea'caz de superarie. o camo por-
ll as -piritual cludadlania mos-
riita Ie ha tupido lIa enoendede-
rte. Tensa la bondad de aclarar-
ii*eeto, pues a &l fin todavia le
qo4lda algo de criollo, tendremos
045 deplorar 'doblemente sua con-
"taoes Infundlee.
fue obrero don Jeads Me-
=des, Principe de Ia Mocovial
lMe mire que easualndad, camn-
ds. El aenador Cozanova tambltn
ha sodo trabajador manual desde
aommlas tierna Infancial, y .o con-'
t1U1o sendo por varion slis, hai.
ifaque. converuido en autodldacta,
_fl el alan de uperasre alrvlendo
SCubt. cemblo de ofldo. Pero no
iep5 nuestro contuncante. mbriLi
del arabajo. quo boy ON MGMn dl-
m Is tarea coUdlana del aenador
OCMnova, Al eotrarrio: la lucha
pM defender el patriotslamo supre-
e del pale. e lacluo sla de poner
.rele a Ia moneeiona dialcL.rC
ti lee JMaiUMse Menendez que upil-
iLeIL a rsoettIL sope boba. exi-
ge mas Mtueora qam *a wabqjr
espo peon de. ol a AJol.
,gte doesntonado Prlncipe de la
Iaeovla. a quien dcMueoF rea-
e tliesao y 1 partcen hermnnsao
slafme por la se"Cu ilnd&rms
ue smlbw ponen eon ua linderO y
ya ve el canisrad ueuibtO Ie distin-
pIUlUm. nB reprocti0 UmlMLio
qpOMeln tenau a "que e OOn1e-
I lea MtalnoS aeicakirB SIo-
Ilams de Ia tactica rua. V. dt
pes, oro motivo hllan&o* pIra
Mi rim di sbnolmsa.
foqueo 1i eauo e historieo, Frin-
epe y eamarada. es que cuandao se
asuncbo" la conselanon etiblttmo
tioer de o Cub: v no blen lloelmoa
a c ms, ifulmno IoA primeroi en de-
4ir, &l jefe del Estado y R Aws--
troe eolegax la patronoa del eZo-
car, que el docreto congelador. era
Intocabio pare nosotros, debido a
qela tlnflsacion rata cautando du-
ramente 1el oolsllo de campeAIno.
obrerox y clase media. Y de ello
'b buen tMstigo 1 lhonorobit st-
br Preldente Ge Ia Xepdblica.
4Ijen na pregunto: e' Ustd Gus-
J@je del fKtado, qui haria eh
fd cue? Y iosotroa is rpotndi-
ot inmedlatamente: tlirar el
decreto eongleador. De modo qu
at el terrible polemlite no tilhe
etro nomera par su *show. Ta
Sdesacradltar -por complete el $a-
tiectaculo.
Quedan aOn min infundo Intge-
nuos quc debemos poner en olfsa,
i. fin de que nuestro pueblo lgap
div.rtlndose 'con esta meacrada
ai honorable cludadano wovitUc

EDICTO

DOCTOR RAFAEL 0. BANCMBN
'DOPAZO.Jues de Primera Instan.
cia del ParUtido Judicial de Gus.
sabscoa.
AGO ABIER: Quoe en este JU1.
4o y por ante la Secretaril de
l-r refrenda eura #I expidients
Ha. 30 del ian aetusl, prIoovldo
por *1 Sr. PIscal de PtrUdo on re
presentacl6n del Istado Cubano, pa.
rs' exproplar per motlUvo de utll
dad publca lbe blanes que tienen I&
aLgurente deaerlpeio6n Parcela de IC
rno. situada en el Pasaje U. Re
tJ OatUrdola, On osLO Ta l lrmio
o pIt au frelnte con dilrho Pfa
I J401pcr el Ilnfdo con taranos de lo
0rs Zlcb, derech. eon par wi
uolcro die, bIsqulenrd on sla par
1pK' oebo, utne uone ztaenUOn 500
dpflCiel Ge 2412J4 112. y 5e dice Pone
N9C*l aeflor Pedro OcGeo OCata
My, do domlcilio Ignorado
"'. euyos auloi 18 ha Glspuest
B rlpor p ermino de vemte Go-.
'/' sMo-iona quoe w seflla ieaomr nsoe
MhM dichOe blenes. v ruanm5 n.
5'6f0 Gorer~t n, pot sISSdlBI
(( d aaixproplacloln. pare qu, ,
GiM V he/m del tee Er nsr orr
*M6 ail ontrente. a laI s v r
l1_ ftass. eemparran enis *l
>_lg/-UW0oi< de Comuqonnaoao ,.
a taaar (1chO bietoes *Ol
S--i -- f eomporecer ou
de Jus, deremhs
S ibteota.e sdsctuarn- ron ass
191tn-iU)I aeautente al i
j1^ sa~ll6Sr 010055 dies cons
\ MME MI Iidb10 Ga La H.
1 EirawG H H~ te *ntlul


T ea cunoo aifLrma que cooirnos y
naoendados hen lansado sla mena-
,Ueas e-aplazar la afra Nl los saiI-
no& se congelanan 0Porogus noser.
un poco tLa comprenslao el Exce-
enrnarmo v Rvdm. AefIor do:l
,.lesus Menendez? Una reroodla
itftima que no lo se. Pueo si nu-
biese tenlo clerta agilldad meli[a!,
i0 liechos reales le permiurilan
lucirse colgando el smbenito iie
i s imenazas paralizadoras ai ct-
hor Burl Cstilo. Los hacenocaos
y coionost &e Itlutaron a\er el
modo de que se paguen las twas
owmras que setiala el oecreLo res-
pecioo 5 a preparer stm ,o-ais
Singqeniofl pare que Is naolieiloi
romps inmediatomente.
Si nuieuos c fo eiienu ebtES
como legisladorea y 'llderos de Ia
Industri azuicnera nos dejesen
mbs minutes libres, podrlamose e-
guir gozando 'con- la go ae low
arafiazo s inlantile deo ete. cima-
rada aprendilU- todo,. inciluo de
fiderlto indl-ai y polltiquero co-
munista. Y hasta nos seria verda-
deramente ,greto dare algums lee-
clones de .elemental economic azu-
carera. Pern nuestra acci6n de ser-
,vlcio public estA doc t#l moco
supeditada al reloj, que no pode-
mo darnos eli pilacer'de austituir
la sciraes co6micas con la literature
jesu~sita.
Y Io aentimos de veras. Porquee
en el perlo6dico donde a dl le put-
blican sua poemas en prosa hay
Laloien otroas genios de la socio-
lo09a y las sflnanzas cubanas que
merecen partitura pars ous llbre-
toe. in embargo,' nueatra espece
de carrera sempiterna en defense
del patri monio azucaremo, que es la
comidG de todoe equi, algmn dia nos
pOrltUritl contilnuar regocIlJndooo.;
con estee ocorrentes ,camaradas
en minoria, de edad mental.
Rspeimoa fiuestro sincero senti-
mlento por que tales compatrio-
taU, sl an tlo son en cuerpo' y al-
ma, o demuesoren ms s Mpar amparar sus aolmsa. Y vol-
vems a deploaer con today sericlad
Sque cl verdadero trabajador cuba-
no Io hayan dividido en dos ban-
dos hbUtilesf semejantes lUderitos.
Porque el hombre qoue en esta tie-
ra gana el honrado peso doblando
el cuerpo. ueqe derecho a&ylviir
tranqullo y an sobregallot paft su
Ilamlha. -.
Ternmlne aqu, pues, el buen mno-
-mento de, ri, ;que not proporclo-
no "el Principe de sla Moscovla. Y
ya que 1 y -s soeloe en el error
aindlceallt no tilenen leanta sion-
piUta. continfn alslendo a eace-
na MuanMS vereo slenlan Impuii.si
de.dlvertir al paLs. Porque como


BOLSA DE LA HABANA
COTIZACIO-N OFFICIAL
ENERO l2 DE 1949
Oomp. Vend.
Bonos y Obigaciones % 'S
Republican de Cuba:
1905 Deuda Int.) 120 -
1909-1949 .. 103 -
1914-1949 iMorgan) 104'1, -
1923-1953 (Morgan) 1071. -
0. P. 1930-1945 L77 -
1937-1977 . 117 117,
1941-1955 . 1101 111.
Obllgaclones Oro con 7, *
cupone . 100 -
Obllgaclones Oro can 4
cupone8 .. 95 -
Ceniro Asturiano. 1625-
1965. .. . 33 -
Banco Territorial Berte B,
(No moratoriadas) 90 100
Banco Territorial Serle B,
1944-1968 . 70 -
Banco Territorial Serle C
(No moratorladas) 90 100
Gas I904-1954 . 119 -
Havana Electric tCon.o-
lldados) . .. 52 .-
HIvana Electric (Deben-
ture) . . 7' ,
Mercado de Abasto y
Consumo U. Hip. 23 -
Papeler, Serle B, 19J3-
1944 . ... 0 -
Telefonos. (Debent) 1349-
l9e8 Ex) 107 -.
Unldos. 1900, Irredimil-
bles) . ..... 1 -
Cia. Azucarera Cespedes,
1924-1939 . 25 -
North American Sugar
Co., 1923-1943 -
Central Santa Catalina,
S1938-1949, -. -
Cia. Azuc. Vicara. (De-
benture) 1925-1955 .. 44 -
Comp., Vend.
Acclon. e accl6n ac.. n
Nueva Fibrica de Hie-
lo ., .. .. M .
Nueva Fib. de Htelo (Be-
neflciarias) . .. 94 971.4
Banco Territorial 10 -
Banco Territorial (Prefe-
rentes) . . ib -
Banco Territorial (Be. J
neficlarlas) . 1 5
P. C. Consolldados de Cu-
ba (P) . 22
Cuba R. ... . .30 -
Havana Electric Utilities
Co. P. 6 .......90 -
actoro reasIltan menro partilqhinos:
pero en el tinglado de la antigua
Iarsa en que bacon su oomedia,
no dejara de surglr algiln seto que
vuelva a proyocarnos nuevas y
blenhtechoras carcajadsa,
Y a Cuba enters., unas explica-
chon indeclinable. La de que nues-
tra mI1On de defender el aztcar
contra toda suerte de enemlgo des-
cubierto o enmboscadoe, nos'exige
hasta faenas coma sta, Porque alI
Insustltuible aglcar de los euba-
nos hay que defenderlo en todoa
lot terrenos.


SOLICIT
' persona con capital pars invertir enf negocio de aire acon-
dicionado ya establecido; marca acreditada.
Dirgirse al Sr. OBREGON. Clesificades i
S DIARIO DE LA MARINAi .- .e* ,EASTERN


IfYARMOUTH VIEVANG N


VIYARMOUTH a VIEVANGELINE


Li E' .IO ,',I R


Havaia Electric Utilites Amer. T. and T.#_- -- 1--'- 15231 .ylvafiia B ---- -- 20% Al
Co. P. 5% ... ..... 19 Aler Woolen -.--.-- 4 StWn. Gas Pr ---- Decfai
eHawaa Electric RaIlwaY Am. Encaust .- ---- ---6 % Stan OGa c --------- 1 concert
.Co. P ..... ,. 2 Amer. mel --I-------- -4% Studebaker------- 2-- 0-,- entrariz
Havant jiectric Railway Amer. W. W Ork -------- B-14 T .ae sec:
Co. oCon.) ..4 % Amer. Maae --------- i% Thom. Starrett "-- --- 414 vegas fi
Jarci Unicas ..... 71- Amer t. t--- --- S Texa Co-. - 58% moB asf
Navlera UnIca ..... .. ..-- Alleg. udl "- 00% Technicolor ----- ---- 12 zara a
Telfono (P) ., 120 A Coiortype -1- -- 19 Tennes."Cor ------ 17 la ,firmna
Telfono (C .. ..... 10 Af conda C -- -A -- -- .33% U na hem
Primers Papelse Cuba- Atian. Ref. -- ----- ---- -33 United Olgar--- -. 4 que intb
ne.-." -..... Allied Stor -- -- -- -- 0 United Airl --- -- --A- acerca
Cuba, Industrial / Co- A Avit. Car -- -------' Union Oil Co. -- ----- -- 2W podsmo
mereal ........... 70 ,- Artlohcm 8 .----- 14 Unlted Cor---- -- 2 import
Banco Continenta Am.- Armour" and'-Co. -13- IUnit.Frut t.-.....-- ceraoo,
Nort Ame.rcan. u'1ar 00/ Atchion ----- -- 94% U.S-R bber- - --- 43----- ls
North Ameica lue Alin.Coast.----- ----- 0% U. Alrcraft----- ----- 25% dei afta
Company.. "..... .. A- MBnMFO.- ------ 'U. Ind. Alc .---- 400i D, ec
CA netsAucaceros Lrii
.s ....A..caero9 4 BUnit Cot. pr. -- -- -- 42-% e ler
CentalBanta Catalina -. Beatoods -------- 30 U.S. Steel ---- --- -- 7 c lI
Aceltes VegetalssZ .1 Co- Baldwino-- ------- -- --141 U Merchants --- ---- 157. ,Larobcc
oinero.. (De capital) 120 alt. and Ohio - 12 A' i gistro.I
Aceltes Vegtates .El Co- Sf. and P. --- 1 LIanaium- - 1 190 ter:
cinero. (n) endix Avi. .-- Vert. Cam. - 14 que ae
Central Rcomelie 9 SoeintgsAfr -.-- I-- w 2 I ramps
Ci. Cubana ds.ebra y leh. Ste -. White Motor --- -- -- -- iCompt
Jare.l...............-.--B ,% orden Cx..- ----- 41U Wolworth 7- .. .. % trsLrac
United Fruit Coe6a1n- Butter Bra--- -- -- --1 Z l Z lec n 1 Gde tr.ip
ny- .utte C pp .-.-.-.-.---.--2 l% t a u-. 20 Ias C uba
Cia. Operadora de Ste- B. A. Merhln- -.-. --- 141 W. .Overland ------ --- -9 Menti
diums... 4 Byers A. M.- ----- 9% Warner B ----- -12% y entr
Concreter "MN. oPrefe- C Wetl. Ind. Bug. -, 34 mann
rida Chicago Cor - 11 Y .... ....... u
Banco Populr 1 ites0 ChildI Co .------------ Youn ,8heet -- ---6 manu/fa
Central Violetas Sugar Callahan Z..--- ... -. -. ..Per"z
Company t- Can. Pacif.- 11% 5ON0S DE CUBA Cuban
Cia. Ac-em CiS.taee.2 Curt. W. -A -2 1,i NULA YORK. eneron12.1 AP).-7ipan
(Prcfrid ... CaeTMacbh -- 44 Cuba NorRB y 42,.. 52 3 sea Ge
cia. A -crec.pede... at- b-------------%Cuba Nor'W. I RCT. 38% 3 ltiang
(Coutes) -- "-""--- -- Cty 'ors- -------- ---Cuba-Railroad- 5.352.81 82%. gerrUli
Cla. A ucar Ver",ntes Crae ------ --h44Cube Railroad 5 RCT 3 3% 4 La C<H~l mk (re ) 1. 4 % -on- -t .32 !' U% 31 %OO DE STA uet hi
Camlagley de Cube a 11 Cuba Rt .p.----- 2Cuba Railroad 74 % RCT. i C
Comfiab Azucarera Vi- Curts Pub-- ----- 4 Rep. e Cube 414; 49. 1 20% y Cam
ae.............--...........Crer--------p14 .deCub 4.%%.77.1161A.120 Parae
Canea .. "1 Chnadsle r y - ---613 Re, o dre Cubable%. .. .403% ,
Central 'Enmit. .0.o : vola 1 'Re------d-- -1 e-Cubeai M 53 10% Segur
Cit. Cubana de Avia- C. W. ti --------------- n. 7 2 ,0 rop_
clan------------14 S14O~tm'nS~u----------91Manati Sugar 4 !.57. .95 esp
elln -- ." .. .. Comm nd out 2% a "5 .
"Exoreso Aimo Interame- Con - I 1 3.3m0 an
ricano . .. 14 ConIt. .Eisaon - t., % CAMBIOS de Vue
Nauny Dilatln.gCf ,o.. D Cont. Oi -- _- -- --5d o.. o
CIa. Litogrificsa d La Coloradod F- .. .- 14% CIeR. DE AYER"EN LA BOLSA En Ia
Habana, .(Pret) 0 Cont. Motors. ----------- Hi YE ENMAN5C0 DE NSTA traron
Cie.. Litogriflca de La Cub. AM u-t ----- t14% CAPITAL fabric
Habana (Comna) Cm) oly - l York, cable .. 1-16 P. rias c
Cia. Acu.deto de Cu-_ CW. ._,-2 2 -- u New York. vista 1-16 ci.
b . . Crc.Bteel -- - 24 48iZ .ea'te .. 23.90, De
Concretea N acional munesp . 1 Canada Dry 13% Londres, cable . 4.04 .
Orange Cyu O dhe obe D Londre, slt .. 4.03% %
mp. end. D el.NWuYrn-- ---- -- ----reToronto, table 10% D recalill
C0""- ".K^ an^?c" ~"L s Toronto, vista Red... o- sD, 8
%el uDel.:and "Lack 5 -u- Tdrotot se.......M.nlIa 1 C er,
Dou.Ai rc --- ---.- Arentina. cable ...25. IS t
Unido . 23 -, D.elt MIchigan --- 11% Argentina. ta. 25. len
Unon Oil . .1 Dupont -- W.-l1 IMcale 2d. hb -0. 2.42le
Cedulas Primersa hpal- Diemoni t- -- -- 17% Mexico, stle. 2 1onare
ra Cubane . 100 Madrid, cabl e .
Gut AirL L -- -------17% Madrd. vista . 91A%
COT1eACION N FCIA S Bw. -- --- 71B Chine .cable . 25.s AZUC
ENbRO 1 o' t 1948 PowL --le-18% China, stVta .... 25.. 0

SonoyObi acones % % l e .tot - -- 12% tim hT
ubono y R-F-.. pe NEW YORK. enero 12. Por el hi- ctivid
Republicae 0uCb: Fairchild r. -- - 414 10 dlrecto de Luia Mendoza y Coam- Geros,'
Speyer 41 .. 104 ro er Fil2M-- ----- 1 Pia): -queS i
Morgen 5% .10314- oe .--- 39% Cub C.. oPrefi) .6 5 Los
Mora 5',f ....... --- -ra a t .~--- 7 Cuba Co., (Com). crde
1N77. 44%ua, 1~i- '--18% rea orth . .c real
1r 4e .- l- A- S 30 eetri Bond. Share d re
195, 4%4...... 110111-111 Citina en 1eF Pis. DIECINUEVYI nmes.
OavanElectric Railway n Bron11 -i- oD l ----- --
Co. (lonoe) Guanttu 7
Pa. tDebentuares) 1 GanEtleo---------------
Cuba R. R. t932t 5 3 e.Mee ----- -- AS---%
Cube R.R. CRertilcado. r in Ti
de Depslto.. 1 n. en t motors---------
CuboeR. R, 4 .It 7 1 nt P Ar .' Gen Wp
Cuba R. R. Certlficado' Gi" tS.-- ---- --- -- l
deo Deplto . 14 Gen. R. Sgn --- 1
Cub# R. R. 719d .. 1 id .J en. outAd - 14%
Cuba R. R. Certiticado G oodrich R--------- 3K6k
de .G..........dy- Goyaer--P-------- 431 %
Norta deoCubae w1943. Gan Pey -o.
61%.........46 ramby --------------------------1t
Norte de Cuba., Certif i- G great North -- ----- 40,
Caola G .deDep6sito. .53 %Ax
Obligcioa esidonsaU.I-t My es .nuf -- i-711
Cuban Telephone Corn- Houston Oil- ------,--- .

cas...f.l. .cent-- 1---------- -.
Aoelone, sediioncl n I. mtPaper c:- ------- -- 523

(Peeids .. 9 n- L Iancl 0de -.- 13 "
Nuva ftbric toe L*- ul'. Cement -- ----- 43-- -1 -1 .
ho ...... ... ...9 -- Into Nickel- -------- 27 %
N va. Fbn de e.o (S.- -Ite 1 .A-.----- --- -- -13
nefdlarlas) .... 95 7. Inter. Tel.- ------ -- 13' \
r. C. aoniolidadoe lPro- s T O O O
lerldae . . 221% 21"% Jones Lau -- -31 "k -------
Cuba Railroad. (preheri- M O e 1 DE U
dai . . 0 Kayaera Pros ------1214
Havana Nloctric Railway Kinney Oo.-----------
(Priferidas) . 2 Kannooot --- -- -
Havana Electric Rallway Kobacher 1. -,-- -1 'A
p (C ornuns) . 14 1 L .
Jaeriade Metancas Unl- L Mc. NU -- --
coa) . 117ki 120 Loew-s Itec-- ----- 17% K ARTAS D
Havana Electric Utilities Lehigh Val. -------- -- c--5rrda Preleridas) . 91 Laclede Oa. - 5
Havana Electric utilities Loutv MaNo - 43;i Munodo
(Preferentes) . 19 Lockbeed Air - ---15 Ti
Cia. CubanG de lectrici- MMr o 5AB T MA K TL.
dad (PrefsI W Mi. Kansa - 5 I SUCUSALS
Cuban TeleCphaone Com- K. T. -A. -- 14 ONlS M
pany (Prefa) . 1320 Martin Ole ----- 17 LA C. NACION
Cuban Telephone Corn- Marac Oil ------ -------- INQU-ERO- DE CU
pany (Cons) . 9.'A 102 Montgomery - 5314
Naviera de Cuba,. iUni- Manatl Bug. - *
epny ............. t Mary (RH. R- "------------
nt.Tepne and Tele- NMurray Sarp- ---------- 15i
graph Corp........ l31. 14 11;
Vertientes-Camaglley .. 14 14) N. Y. Central - 14- I
Francirco Sugar Co. 13 -14 tN. Mh Kelvi -- 1---- 11
Maneti Sugar Oo. .... 84 % Nat-is Blc - 301k
Gilantanamo B ug. Corn- Nat-1 Dist. - 20
Pany' (Coma) .- i I National Doiry -- 264
Punte Alegre ug. COom- National P. Li.o - 1
pany . . 101 Niagar H - t- %
Cuban Atlantiec ( Preferi- North Amer. ---------- 114 t
Gda) . . N. A. APiat -- -
Cuban Atlantic .. 1812 20 Nort Pacl --- - 204-
Cuba Company. (preft- 10 ,
ridas . OliverC or--. -------- -- % /
C.ba Company. iComu- Omnibba Cor. - 10
nra) . . 21, oetis ev ------------54 e
Pan American Airways ,10 p1 X
Cia. Cubana de Avia- Pit. Steel ------ 13-
elbn . . 71 % Patino Min -o-- -- -- ----1114
Express Adro Interame- Paramo -.---- 2%
cleans... R 1 PanAm.I tAirw1
Lit"Agrifics (Pref) 320 MtPackard "Mt---- --
Lo ugrific -Coms) .ev paicols -- -22
Acueducto ,de Cuba 71 Penns ,R.------ % 1%
Comp. Vend. Pacflc Tin. ---- .i S
% 'r Puerot Ricoa ----------- 42, \14 I f
Aerroc.arrile Unid Tt O"P ros M Car.--- -- ---- -
Public Ser.---------214
Philco 00.--- -- ------14
OLSA DE NEW TORKR HM o
SRad.o Corp ------------ 9 p
(CIIR9E 1N AYTA) Radio jCelth ------ -- ---1A
eNERO 11 D. 14. eesw D "i. - 74--- m- -1
SA Rll ep. I. Steel -------- --2 ,
Allis Ohal ----- ta'.ReoMotor --------- --2'9,
Allied Chem --- ---- I So,1.I Robert eo r --- - '
AIa.Ta JoUen. o---- ------- 4" Revr opp. ------------tl, p-
Alr Raduct------------24'I.R. Asietlo--------------1
Am. export L--- -----16 Richfnld 0 -4 171 Lb U~td.*fldnf
Am. Radletor ----.- 141; B
Amter.djrvs------------19', BinclairOlil------------111. usqu.-I*. udec>
Amer.Airi.------------ 7% egshILok-- - 2%i 1^ yaC
Am. Car. 'ou---------- -43 Slesol. F.Bpm----------- 1414
Am: F Paw.-p-.-.--- 2t* K ^", ocVsu-L---------------17^- Ia'xte ^als" en
Amer. Type --- 116l South. Pee.---------- -- 491 necesMro paen reelizar one
*Amer nL^r :-- Z -: 11 Snuns0 o.-------------------- lab>or efociene .1 frenoc de5
Am. P. LIgh- -- --'--- -- South Aoe. -------4 unal elprea, lo obtitnt
Am. P. 1,. I% P. 4 B4' a.n. SC. J. ---- --maI.doKreintrveceaah
Amer, Bsirr -..-. -27. 37 8tn Bran-- ------27% e
-------------------------------- dia, el alimento cotcentrado
con delicidso sabor a cho-

COMPRE PROPIEDADES en NUE VA ORLEANS celaocque preogoorclonae-
Tealesoa a Isscla r1t aNsMca Orlsuo Tarhw reofP nl" d bisicoa de una perfect
invM, esMs alsigna. sasndes, Otrae ebleas. qn, pIaMM *i o- a nuoriciA6n.
odloate rupaunbhlea.
Nedetree asses eau Ge Na. .egesieleoa ads grands. do
eae lres Is prepledades ssa E b -lloe- Deli.. s Ccal. contevo Invrtd oen
Biisteaelaa! Whibacy NetaUal Bank, RMbsrie NMOSto aki *k r
-Ma" --l Bank of Cauua-e- I. Ns--a Orn.
LATTER & BLUM, INC. ...IV

Me llrsel*r Sbee NIMa OeMe, la.. N. IT. Js A. 99 SW 9519VS lnrr- *n selnod


.MQJN INANC]


Cadee,,edo
a on esto? -

>n KRESTO


NALORES
En el mercadio local de valores no
1 se reportaron ayer operations. Las
emisiones de rentsa fia. como Its
acciones de las compafflia quo rit-
glarmente pagan divkdendo, man-
tuvieron el tcpo fl;its que viene
constituyendo su carmecteristica tes-
de hace alguns semanUl. Le ac-
clones especulatlvas fueron objeto
de algina demand, pero. como he-
mon dicho, ningtn negocio tu co-
noclIdo durante el dia.
Desde New York se reportarin,
por el hilo de F. Scott and Compa-
ny, que rse hablan vendido 500 pre-
ferldas de Ilot Prrocarriles Conioli'
,dados de Cuba, y 70D acilnes de la,
Compt t" Vertientes Camaguey,
Nadft e report a lt b.s e d las ac-
clones de la Cube Railroad Compa-
ny en aquella plaza.
Por el mlsmo htio de la firm de
BeSott s recibl6 una tnforomcld6nu d--
ciendo que L. 0. Hooper, de ia fir.
ma W. Hutton and Company, hubo
de emnitir el sluiente Julcio sobre 1
mereado burAtlG de New York:
*No noa eanta-emoe de repetir
qu estamoX ante un mercado qua
esarrolla sus operactonesa deno de
un margen aumemente estd'cho, y
lque, en cornsecuencia pulede er in-
fluenciado por operaciones de poca
Importancia, ya scan compra come
de ventua.
Estamos convenidos que hay mba
compradores' potencliales -que vende-
dorm, en estM moments. y por eso
L continuaemos manteniendo una op*-
nIs 6n elita. Esperamos que tos pre-
1mgdlbs industrialee elcancon los pa-
sados altos nIveles, y aoperamoo, ad
miAmo que IN r tftrlr oU 'prm
1lae nuecas alto* .qet sabhcWrdon
S' MERCADO D2 N'W TOR
tLoe A fioru LuIs L40o y Compa-
fnta nos atreetran a ltlm -horm d
reumen de ls norUces que hube-
rOn de rebir "durante el dim, acsm
sea ca de Ia & etuaclbn de asuel merea.
".,P- i te Pi k g. Dv nCvCvgvz).


SPor los Mercados -
o n. leA"nes en el Contrato N.
) (azfcares de. cu ta mmui), eo-
menzando coin tra pua maro
Lmos el dominlto qe labe Ge 194. No hatbse itodw de iuctc-
Ado una operacion en )a que clone de preco primer T y
in bsG 00tr~sG ji-lon de re e pC erdie y
d teroa de despue el limto aer do So punton.
a. y udera. pro odeta t o sea de mediao centrol por libra.
taMs de Vuelta Abalo. Pode- -.
aUdir que ees tercica empe- Nr c n b t oe Ge5 toscld*.S.
reg.atrarlos y cargarlo, hay '!Lapedalone de. rt O tne -
L compradora. Al que ma u Le ,ainleoLa n dc trabre detn
nos de da" lo 5dem0 detalesflu ..... n -.odic.embreat
o, ,n a anuestros lectoarS 1M4 1y s reaenudm aho teh.r puAs d
e .soercf.on Y, aso habersa publicado el 101bMa en *
o geclr t-mb; -', que otr.s Gaceta Oflclal el decrtto del Presi-
nai o...noil'Ic ha,0 e center doctor Grau regulando It rA ra
uaedtaba Ge trips lc-1-4a y en yel.cual as 'ttrire I
!1e: IapooincaJcoy ICEh pate reenuolax IA expedicit dne
paalo.Certicae; Ge t ntidadcontr en-
e mirmo tienpo son Je 213 tregaz en el referldo Qontrato No. 4,
que registraron v carga.lon. dc acuerdo con Io diespuest. en el
almacene de Rivero v C)on- decreto No. t24. 2 d 2 e octubre de
1o compradores de la Cuba 1936.
o Company. Es el segudo re- En S merreido- amerl cno 7
Cn iel prtnmero, que tude 4 3europo no be reportaron vntae.,
cdes, l nen un a tonfab cate c El preclo Sebfnan Corrals Wolncaka es 5 .20 cif
ti. Farne et s as w n el "rcad o de futures, n pe-
PUtL esniadtls. Iu eSi -uI. .e.i operations. los recie de o
Pas limPianGe Vuelte Abe)o P activos baejron u3nt.o. 1.00
3 Tobacco Co'ontn /contraoo pettdlentsa Ge kqluid,,i6n
ndet y Comperia" vendicro .n BalB a eacendent a2.02 de 1oB
egatron a Is frielr e Up- cualelecrrespo-ldell eamayo 1231,a
232 tierb de-vg-.eoar closes Julio 110, a septiembre 247, a diciem-
ele Abajo, propies pare Isebre 53, a mirzo 7 y a mayo nue-
,cttrde c ige Y'oe 4 o o.4,
I:GOitnvendyefltrto a la I Por el hiUo director Ge Luis Mendo-
Land and Leaf-Tobacco Com- za y Compatia se recibld a itima
950 terclos de ias misma ca- liora un despacho de Dow Jones, di-
Vuelta Abajo. los que des- ciendo que el nuncio de la reantu-
a ia manufacture de oe ci- daclin de let operacionet en el con-
SSie la Tabacalera. Iratoi 4. e hizo m espuis del acuerdo
Cuban Land cargo 862 pacos utue hubo de adoptlar Ia Junta de
ubo de pomprar a Menkndez GOobierno de Ia Bolsa del Az.car y
paLnia) y volvera al mercado Cali de New York. AfLadi ese dee-
erificar algunos rVgistro., mAi. pacho lo siguiente:
TOTALEB VENDIDOS E.I maren de garanti pate laes
o loe datos que hublmeIs d-e cperaciones do no operadores. ser de
r, se cergaron durente la c- $500 por contract. La opeilonrit enn
por las fiUmas comprara as, el conrtrato mundial e suatpendleron
trclos, de los que 2.409 eran en dicleitrabre de 1941. LA Teanuda-
l0e AbaVl y s91 eran de Reme- cbn de operaciones se ha ordenado
a villasr .. deapub" de Ia promulgacifn de mun
o3 ero e Vuena AajO n- decreto Gdl oblernoa cubano garao-
33 de tripa limp'a" pa llando las entrega .Ge asihar eon-
s Ge torcPdo. y 1.83a n e va- t.. aontratos de Ia bolsa. Ni decreto
aos pa Ia menuetu.. ,deu uuciado oficialmefte el ibaclo
tdcas de plates bgjo v pica-Ge )a mana pasaat. -,
er IR 8661 de Remedios. t00 .0noticia, sbre lot mer .dos
TOALES RZCIBnS azucareros lu recibieron lao seflore
scuerdo tainblen con ,)ustra LAmborn Riggs and Company, quite-
acion, durante la semana p- nes la slntt" ron cano tsigue: .
e recibleron en esta p;Sa/ AZUCARE8 CRUDX : Durtnte el
ercios, de lo que 2.840 proc- dT a fueron oftreCidaos en enta .3,100
de vari0s centros productores toneladao de Cuba, pare cargar el
llamada zona de Remedios y dia 15 di loB corriente,, al preceO de
Procedlan de la provtincta pi- 5.25 CI? y 3,100 toneladas del Per i.
S a flote, pare ilegar a ls BE. UU. el
Sdia. 25 de enero, a 5.10 ClW quivs-
CAR lente a poco menos de 5.2 M pa-
-ra CubsTento loc reflnadores com
insormaciones recibidas a ull- lo operadores no moatraron interba
hor de ayer, que resume. W alguno en comprar.
odesde oe lao mercde azue AZUCARES CRUDOSB LTA gn
aIs 0crevtamoc en Is forma maysciaGelae *consurmidore Ge der-
rue: finado en losNEZ. 11. siguen suol-
directorles de ]a Bosa del Azil doo en un gran pesimisto en cusnto
SNew York' tomd el acuerdo a lot precios actua.l de 9.40 y 8.30
nouder ei die quince Gel actual cotpectIvemente pac&e l Ge' ca&4 y
a lao diez de Is malena&. la 1e Ge remolachn, yrendo.. circt.a
tancies estan reductendo 5 omoxia
Sal minimum en epera, del reajurta
E l prdcioa.
S AZUCARE8 PUTUROS: En tun.
mercado sumamente Inactivo y con
Ltono floljo, los uturo mb.aron bhy
cuatro punt en las poslclones dl
01g. V1 volume total a6lo Uef a
24 lotets y el tintere eompradoi brilU
poe ru ausencia de modo- que i hu-
biesen irrumpido veodeooreg an can.
-tidad Ia baja hubiese lsdo, con tode
probabildad, much r t sever. No
Sse efectuaron cstraddless.
Cierre anterior: mayo: .21l|, Ju-
lo,: 5.15, aeptiembre: 5.1516, dl-
ciembre: 5.06109, maro 1B49: a4.1-N,
'n" Imalyo194B: 4,91-N:
S Apedtura de boy: mayo: 5.16, Is-
** io: 5.16. aeptiembre: 9.1,. mareo;
Is*: 19 0 4. -. -
Mia a so booy: mayo: 5.16, Julio;
3.16, .eptiemlre: A.16, maom 194W:
Mi baho boy: mayo: 5.12. Juio:
5.,1 .septiembre: 5.12, maro 1949:
Cierre de hoy: mayo: 5.12. Julia:
5.12113, septiembre: 5.12|14, diclem-
bre: 5.03-N. marzo 1940: 4.79-N,
mayo 1949: 4.79-N.
'- Toneladas" vendidas: maybe: 00,
julio: 100, marzo 194: 100.
EI total de contratos pendientes &I
cterre de la* operacioner el die 9 era
REDITO como olsue: nayo 11 lots, Julio
hD I TO 710'.24o, septiembre 241,d emre 53,
marzo 137, mayo 4. Total: 1,0O2 10-
todos portes dcl tes.
d Precio spot. New York die 9: 5.20
CIP.
- -6995 HABANA MERCADO MONDIAL: SegAia ca-
I bhies recibidos de Londres. te tfene
E ,M=UNO j ntendldo all que Italsla .Compr6
Ai OfMU 1O Y 5,000 toneladasa de Cuba, embalrque
UN 0 lANCOl ril, a L Iparidadde 3.1 FOB Cu-
be.
DISTRIBUTION tIE AZUCAR EN
EE. UU. El departamento de Agri-
Srultura ha publicado la e ifras co-
Snrrespondientes a la semana que te r-
S mind el dias 3 de enro como, sigue:
Tons. de 200 Lbs. Bemaniea terml-
valor crudo naft en
,enero 3 Die. 27
itefinadore2 ..... 8 ,724
} 4\ Remolacherogt .. 5,U7 4,87
0 Ingenoh Luiniana -. 6,451 972
e -
STotales. . 93.47 3S
CONTRATO No. 4
AVISO IMPORTANT: El Consejo
T G'de Admintstradore de Is Bol.sa de
Azucar de New York acordd hoy rea-
nudar las operacionea en ete Con,
tralo el die 15 de lo oorriente, o
sIea l jueves prdximo.


TODOS LOS VIERNES
MIAMI
$28 Ido $46 Ida y vueita


NASSAU* NUEVA YORK
$60 Ida $140 on adelont* Ida
$95 Ida y vuoto $195 on adelantn Ida y vuelta
ct an Ds MI Weal a. r "of ca n*mlas so Moo. y Noes"


Salons con airo acondlcionado, diversione,
orquesta, impuestos extra, se permit su auto.
Consult a su agent do pasaies, o a01i


DUSSAQ CO., LTD., S. A.

BajoI del Centro Gallego Telefonos:
Hebana, Cuba A-6540 A-6377


II I ff


mAvIUA lrinrutm"


-AM EAVl


tmiin 'r l ma IA Ilalrfc 11 2 fir VWLm rir IjA
06
AO CMVi '> RIO DE LA MARINA.-MARTES. 11 DE ENERO DE 1948 _PAGINA DIECINUEVE

NOTIiARIO ECONOMICO ACTUAON DEL MERCA M ndo Fi NOTAS SOBRE EL MERCADO E n i ed lprt o
E U N MER-ILL NCH DE ALCON EN N. YORK ` \inantciero DE TRIGO, MAIZ Y AVENA n eI .pue..
SEGU N M ERRILL LYNCH DURANTEEL DIA DE AFTER o- ...n....on de pa. DIECIOCHO EN LA BOLSA DE CHICAGO -"
---------- ___ '* --- : ---------- '. ---- 3 ------- or M AKWIl OL J. PR EZ~ BARBOSA'
(ZEirn11111T Pars of DJARhO DE LA MARINA. por I'l halo dlroeto do N Po e4 #nr 2 T n ~leoAro 0? .5A~DN- -PtFACSOJ EE AB
( ra el DIIn DE LA MANA. por l'hlo ireto e NEW YORK. enero 12. (T. and xeso Areo .... 0.70 0.95 ALODON_ CHICAGO, enero 12, (CJC> Por '
Merrill Lynch. Pierce, Fnner end Beanne). McK). (Por elt bi directo de Luis Taca,. .. ... 2 2 -- A cel hilo dir cto de LULS, Mendol ., m- itr 3li
Mendatea y Conpatia)-El anuncio Helicopter ...... 0.09 0.15 CIERRE DE AYER EN LA BOLSA Gompafniai.- E1 sabado pasado hubo! -Llgqara hay, a las 8 a. m:, l Cicero lgt,- *sheffiuW..
LA PER8PECTIVA DEL |obre Ii invocacl6n do Ia Seccion hecho en el fIn do soman" de quo C IM ALGODON DE 0 als nrl o l p drco Joaqui
MEXCAD(8 DE VIVERES No 6. de la reclenteonente eatable- t Ejercito estaba dleinitivamento en CAFE I NEW YORK Zrnoo. col cl, maz a la C rabe I Rab ci cano del o a e.d
c'm" n.a c- D .liEREa ioa Actda A de donLey ant1inliacaonaula. el Mercado pars comprar 50,000 -b- molmento. Todo la, fnturo-. r,',: -Se fui a pique une lancna yate en el interior del Puerto.
in h coimenza on algunas In- bjo a u eI Cor aprobar i a tgodn paa e Japdn, cons- CIE AER E LA BOLSA Mr ---- -- -ccp n di coratA d' -S61o 6 barcos de. travesia con cargo legat r eo 48 horas. ..
-cerdmbr en Mradosde la mpas medld gulado t de ttu6 una influencla e.stimulant eo- DE CAPE DE NE. W YORK Mayo .. ,-, ,:.,r, oda, o | -Nolcis geniraia uobre e. ovia t di buqo. J :
P~ruct .. Ia. inoutriar, prOPluestits par un un- t aar y pei lpr t-._ uxo-e . .. nvo .....e d.e o ... a lze a .... er -
tno. ongro pqt e lonarlon propue Admnsta pr uacn Jnes- nio staban deo 13 a 15 puntos ne- -arzo ..----- 21.5a O;tubre -. .11 .|,.,,-, n"" or mvoce.i dc alza -T -
reUrae Ia eo a d cioa do Ia Admlnlsracio del Jtoo mis altos..,Sin embargo, el mo- Mayo - .0.90 Dicicmbre -- --- ,,,, ),... ,. pora a ec,: U0l0 bRAVE SITUACION "OR LA ;banh Prnclco SuArez, qu co ,-
retd, t u en d i con-,tde doaberse probdo la neaensi- vimiento de. compras no se mantu- Julio - 20.0 ARMEDIOS max Po paa lo'o. lo.% ucml'.o ("RAT E MATERIAL blicamos en nuestra rdRcin qu Aa
ei d preicia y ab9uticllento d de esto ante una Audiencia fIt- vo y ei mercado pronto perdi6 todo pemre 19.87 POI M b-- reg--tro I--a aren. at e e 'I co- O oadnde La Ha-d ltimo, sulrl un accidents c
_________ de reo nooro do Ia AduanL do La Ha- do. oltimo. oaf ri6 on aOcdclente
r revvida. Herons de reordar bilca Congretional. Esta seccidn per- lo qule habla mejorado,. _,tornArdosi MANTCA NUEVA YORKE cnro 12 Po- lat d, mario a1 25 Los tUloi b.n. oos nlormo quc el director Y'de Bahia Honda, perdlndo la lil vi
ti r ento u nt0 u l-ite 1 adri, mpre -que no iaciv nt cs al al de.l ecto d Lus Mendoza o '" adn.srdor d cenro sefor quedando al g ret cono untamen
tica conderable sobre la ley anti- hubleiora legado a acuerdo volunta- ses06n en qua operacionea de fljaclon c,, 0n10- noEA r0LSA Cmor polaiso l c- -md dLuesM'pendaO a poc mor ,p-let pi o Eduardo S dcoe A Ceon t reallza qc-con el gtetanchon qu ou llevana a ,
doDa Reubiani mojo n a)le derl dli. R tot AYE EN~ai L.1 -co trEr15. chlxotSlonc.5 Alornsqooaopr qooid rcacalzd parco
inflalonaria d IsB Republcanoas rio antilinflacionista c sornet- a) de precios hicleron subir el mecca- .u... DE AYR-NCA O LS Cpndatralsn 179 33 B onja .233 vaa, oro.onhc yro r Bteone, ars q sa mpor-que, slendo recaado po el re
cuindO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D CIsAG 1odM.Trmnia-I&a-rcutrlales 17. 3 a', :, oaarngi~oe as u s.iprused ectsopra
, cuando II cirn6 Mr. Truman 1la- cangr"por mep l de d IaAdmnlns- do a 1 rori ivles foel aiia ter- Enea-lnmidlat -- ,2800 Frrocarriles .. 4244 .43 L et _aerlor.. lante olicina Iical, seac dletada poricdor Manrtla para rro -.
piti a epoano d qu e rCo- l lam proposcti one pen ____11 __& __1__________ Marino--------. 28. fl S. 3blco 33 61 25 M ro dorHaciendal, do l dotaa ptedor a rtll pr a-o aL a
rod a& rta LA de qua .et Can- racplo, aieerdo commercial de un a 16 pu-to. -- 28.67, Acc.onos 64.75 P d r_ 51 o ccr ............ 1o(0 de eLl" LONTINUO VIAJE, EL JOAQUIN
gs ...... .nr d "S'egun inlorm csar r aouite enr pP rral arcooo dea in- 10el L ,
greno promulgate dintro di..0o0 industria, bajo autoridad delegada ta cuarclner pr A duan e la r n l mL' T
un programs fectivo y viable* al Preaidenti Truman it quo puidi SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN GRANOS i n .oOerro do Agricartuca orlia mec-tr ronca propoas de IX Aduaaa en el. Enl It Camisii Marltina, f^L @E
a p rO a aeaoroyibe. Tdro e; se. .aco encurnir n actdad e rla oro depacho do ercancias por mos inlo do l vapor
va.niLr .. d .clioa queb. Toda-,o poaner an ejrrcico paor cualquler de- IEL DIARIO DE LA MARINA) Cr. E DE AYt EN LA 30LA LA PLATA a..o1.c... '.... I r de b modl In Joaqun Godoy qu el vaprorat
.. apae om, ue ogeoJpartamcnto, agincla u oflcina dle toosaRpbia1 neil zccnI aecad irsvmdl~ mbn oq~ ad u ofot
p.ro ici un Plan co m puCarlo departamentos eJecutivos del Gobio._r- D_ DE CHICAGO ] 00I sl(ndo Ili, ultomos en reportarrcl v'- p!cados oon -aa tramttacion. un oroblema in Puerto Rico, a08(1n
pr onulg n plan compul sori departments jecuvos d Gor- T R I 0 0 CONTIZACION DEL BANCO coo d ias labores de la prespcnt 0a- -Scgun oucestro intormante, uno de Lori-ignamos en la informaclones que
da cnlrolea pro ce pudoe esperar no, de' acuerdo con'l to que dice Ia phones a los tipos de impuestos ac- Mayo -- -- 3041-a JACINTO PEDROSO lra los renralrl Aolstad. iiT'cg.a- oo. modclo, rcquerdos con mayorur-i.e0o0 publicndo al respecto ha aio
suca t r a veLnlga -n -Iit -h -rm -t -' 272l: yo M#ul-a Rano.f . to. gencia es el relat.vo Rl do las .anar -s llb~rado totalmente y resatado a Is-,
au caa o tral .e z. El rqu de los cans di pre- tales; negun n ha odicodo. Eato ulio .-.- -- -.. 272s, ,.o. Matuohta. Ratnooa v nstr,n.' c, ci r.. .v. t do^umln^o .C n l.l.rati to..labnte y risa a 1
qu:o na Ada que ltaecciin 6 as iavo- .pos harpmn una entrada de ingre- Septiembre -- -d- 5 Al cierre del mercado dc aver i Pd..orn.. nR-- -. o da u .s 7mentson ''0 vor del pbellon cubano.
Otrb factor de ltm.ortancih es cada se eperza darle curso, cuando ss de $43 bllones a $45 billones; de NT N probaoroa -e Ia itudbolin, aolrO DOco baque il at sabaid tltimo
el saber bta qu punto los agrl- ls destilera idopten 'esta rutlina, acuerdo con s funcionaros i Mayo - p aclonal se t Cemento Portland Americano cobra n rn ci reos r u record par I
aclterdo confi vende &ucinaso pro-Jay .......mi qu Iat. Cie.,a Be L's Lmet ota mnao dejar R ;,a mercanc it a I& libra dIs-ruts. que le fuA s.fialada a fin de dd-'
cultorea lodrn vender aUs pro- mintras que la CIla. Schinley hI.- les. Se espera que el mensaje eco- Julio - -- como siguc: los compradores i iooo. ... .. o ti poslcin dr s0u importaOor parn queo r la carga que conduce.
ductas ahora que l nuevo aofi ha oe presiln en snsus ltgios paa pror nomloo del Presidente.contengm2 2 Septiembre - PA, l I / n 1 4 ii ''o )" u los almacenes de' A bordo vIaja el comandante ha-"
legado y que las consi'deraciones hibir qua el secretario Anderson lie- punts quo ocasionarin quo as Re- M I Z a 06 1 aed descuento, y Jos 010 4 lbs tlo (1.94 ocr .,a0 pue l l'rie.la A eff del Negociado do Sognc tdCd
dut loaqoc uv toh cpeioe u tgmP1S Pro-ntosmc doe Poadsiona~ -u cltong 2R ettnbe- P"[(II"It aPa o,- muetalole innoee do'p Aef adea Neobla i oadont Cef~/ldi
de- Impuesto sabre entrada de ve a cabo.,.o aslgnacidn de granots, publicanosvuelvan a porter gelrito Mayo - 265 vendedores a la H oa.ar en Op- (rdln r\oal noli A PIQUE oNA LANCHA uATE de la domlsOln Martiema cubans,
147, no:detberin ser por mis-tilem- quedan peroiientes las demands n politico en el cielo otra vez. EBtos Julio ------ 254- vnddors a Ia par, n ope- to ons Jotablot snaist : e Sri A PIQUE cNA LANCHA YATE dero con quIen cOn Marit abordo hcubtana,
Po tomadansen consideracidn cuah- e] Tribunal correspondlente d i dos puntoson n program dl nu Septembre 237 racion d an por h- an d X2 s 1 Stro1t, Pa Policia Martibooi redpuiri on C qien rotiuanr a. bord hust Puet
unos n pnrorm dl nue- e1racones de cane por el bi- York 2" oda urgencsa at reedoodin de ayer los it buqle" regrese a nuestro putrOt..
do e efectoien Its.ventas. Se cree trito norteamnericano en Wahnington. va deal de bienestar public on- A V E N A H l]t amer. auxllos dc una grfia loLante pam despues de haber realizado totalmen_'A
que Inuchos agricultores hen esta- Las destllerias ban indicado que no forms de una legislacin, y una re- Mayo 125 e amercano. 'R miporer flote nuevamente una lanehalte stk reeor.'Jo. e
dea pnart, y unare Julio -----_ ate dcno__nada pAalrlcaa, folio oen-t Ayer era uslrncao en IA Habrno
ao retenemendo sus products agri- hablas restricclohes aobre el tuso de petida petlcldn de powder, para sr- [ Juliot.a. -1nd- r renoado isn -
colas presunuendo que lou tips de don granos parn ]a manufacture de lo si esto futra necoarno ee con- SePtiembre --- -96% nvero 330, y proabpecti dol Prdctoio del ef corones Carreilo Fiallo, president.'
ED 3poo vl LarHabana. diefl prntmodle oonioeI iln Marreit imeo Cubain to
impuesto sBbr entrada serm re- alcohol industrial., y las indagacio- trol de lon preclos y el raclonamlen- AZUCARERAS prto do lcz. qu asea fube a oi or tno d ra Csosla Puerto Rica prubans quLe'r.
ducldos en '19iB; por otro lado me nes de una cantldad.tan grande co- o de algunos artlculos quo eotsean. I I \f'lnlcszIndLantct frentou ala pqmuell endsl- srueLtriada 1 ito Rinqe conlronta-
ha dicho que otros han dilferido ma.o-uncs 500,000 galones de alcohol CIERRE DE AYER EN LA BOLSA A II ndo loto- vales dc recrco en la Ave- el mencionado bairco lo que quedA
Ion, n ,e ponqc an 1- ha na '~--coo-'~ n.' odoa tol Pnuesorto cr. c o Ae a o sclo pad of bxior egf, Iis qae quer
Ims. ventas, de 1947, porque l1 mis- Industrial han hecho su aparlGci -- DE NEW YORK tida del Puerto. Icoronado por el 4xlto. nogn la infqr-
man .estaban comprendldou en el esta semana, OOMENTARIO 0 AZL-CAREROS. Comp. Vend. II L 1D ON Begun is mlormacidn quo stobtuvl- maclon que estamos refiriendo.
grupo aujeto a altos impuestas so- E3 peri6dico breentradu, y prefLrieron coloator del domingo, dice: BONOS PERUA- terttica determinada, con lliera In- Am. Sug Ref. Pf, ... 1268 1286 s )OOP f' P CeftV(t p cmbroarcan do d e s 3retferenr teal Rindnodo vilJe deo itUnerao, |lPegl
uns~~~~~~~~~~\0r0~~A pat /ne-oa annnreCnrlAuir sc 8 1' tripulante~S R bordo y il. romper Sum Por I& m&arian de New Orleans, 11'
0n0 onrto1 rnde .d uE s rans.n- NOS. Wilon bonao qu estin slendo cinacldn Ia ls ventan Voltmnon, Cesontral Agugarre Ant 18' 1 'A? ICli S arbrrmu y luedara lard B esCfe- paPr Ihondurea Cedi.o qe trlon ,T
cla eh 1348. ntt poe verse emtiCdos en cambl por queo que de solamente 1,200 tonel nadas con FrancIso Sugar e ua i" 2 14 I / I A con t li contrrap unas etacas gdreson AndosCe- papor eondureio ela. que trajo y le
van a tender ms ibremente establan en rebeldia desde hacia un cierre en baja de 3 punts. Una Grieat West Sugar 2214 22. l contra 0000 eptacan desondndoso !oamoaeroa para nustro podro y .i0-
Hollywoo Sugar en r a d ac P -. hundibndose rbpidamente. Ant lau vando en trrinito 5. Todo nn tson
Tasblen pueden ser consider mp va t l l .tiempo, van a 'ser operaolgs on ia de las casae operadoras en aiicares a Su ar a l Lo lev..,.,,,ada &l varod)ro para su repara- r.ats ,
don lo eflectos pslcol6glcoS' de la Curb& do Nueva York (Bolsa de a con conexiones cubans compprd cer- Lo dein s valorens tcro oS 1 .. .rids,.,,. ,: ..' ',;,'.;... ... a,,n', ',','. C1vd l6n vdo p t ra
enoturr1botranlsco-s de Nt'UEeva EYorLAAR EBoADAE deL Sa
recent aclon del Sistema de Ia Curba de NueVa York) antes de Ion ca do 700 toneladas y Vents clones de a Blsa de New York en ...... ,,,,. 1,. ... ,. LAti s'U D EA EL,* "1-rCADAVER DEL AB1"
Re~V 'eea ]bjr16Peclones de Ia Bolas de New York, en LAS,,, CUVA DE,.,. BELL,,I ,.,ARA, .......
Raerva Fedeal a balar tlo pie- de mes. Estos nuevoas bonos que-lle- tuvo ampllamente dispersada con la otro lugar de esta teccl6n. *' .1 ,,], .... ..... El sefior Maxonilleano Zinc'to y Ru- Tamen proceed e euva -
cos de apoya paro los bo0n0s del van un tipo-menor de nter que except d l a contlnuaci6n de pe- ...... t,,,.. .1,oe iIRI. ,, ..."... .... .. .A"dele o i C. r"... an lenas, TMlegbi ayer po" l madNao., O,
Goleipa. st ,0i,,t se-.... ..... c' P-st' inIl del Turisms on Matanzas. lnusIeOaopoIamla, ,
Gobieno. Este movimiento an- Io. de i emnsin original se encuen- qfls enas de proteccln que se "'"-'"." e.ncuen- qu,enadpocnq u,' o I ,i,,., Its. den.ormd quc.. q. quedade bler .to de La Habana, el vapor amne-
,,,,,. ,,,,e-',l t,,.e,,l,. h.,,,),',', ti-'. Il,..,-, .., ,," t.....:.... a Informindo clue lar) qued do abler-, .. no Ant+gu.. qua he t+..1d ^ n ,.
t* lciaual tended h tiran en proceo de registry ante Ia cr on fueran en azcares de Loui- Intercambio l s I --- .....lO Ingle .R. .....I... Las a! public ia .C.v. de'Bells- ian ...
pos *ie-interds mayors. Tamblen Qamlsldn de Bolsmas y Valore (SEC, sana. Est tuacldn debe ahorae re- m .0,- ...., .I........ w.,-,, ........... ... .. ...; .habndo.sd re.ou.l seftalar Ion pasaseros con destino a nustra, ci-r
puede que ocasione alguna con- ILa cantldad total) que pueda er presenter un buen porceentaje de y Laatinoameicano ,t, O ''' ni'ai t-l- s de luncn a vornes-y do a ll de Pita Ilovando n trinity 8 exr-
moc6dn en eI insncamiento de In incluidan en la list, l todos Ins bo- contrata pendient. Laes. L as operaclo- d, ,' ... i ., ..... ,. ... .. ,l; ,-,,i Infoa. dc 2 a 6 de la ,arde, p deo...u vltl I& AmCerl
rucclnnesl Indcstal yd clrcufacl6n son cambiados. nes parecen ester esperando algo Im- Las relaciones di la Grin Scetn- 5 .,, ;.. -I,,.... I..,I..,. I.. .... I 5 ... o o .. ... 9 n 1 ole Ia oochi oe e.s dlaa las EIs ci Antigua. ffu tralIdo el cadi
truccones del Estado y munlcipa- excedert de $88-Millones valor no- portante para hacker un movimiento, i con l Replbllca latinoniameri- ..... ... .. ....ver del Joven Alfredo Labarrere ..... ,
le. No esaott claro todavia sl esto mal pa ya ea de parte de los relnadores o chas --notlcia ditfundida potr la CA- ', ', ,.' .......' ......... .... he En cuantsa a li sAbaFs v domin-dt que salleci en un accidente do.
larin do tenor un efecto isopor. i ,--- ____ \ productores. Esta Inercla no puede mars de Comercio Cubana can rtia- ',' |'' >' ar r1 a on e boils ucnr e d- mat, qu latbecid on reras cnop dortun
tante sobre el rumbo de los ansgo- ,,- durar par mucho tiempo ya quo se tos de la RevIsta Industria Britim- c'. ,,,d,. .. -;e... .l do. e,, .. ., ,e,,. -I .. 90, ,d, In inlo t hat a 1 a i a na Iia n g m
PmoaceSA.ILA DE RECUFER- -"..\",. '.-- .o. ,0 V- do i9 tocre. ininte.
cios o no, pero puede prevalecer CDN n E hani ErAne encuentran on saira 20 ingenios cu- cav- han sido el tema de unt B- E, a ..,. aootldd que o le, o`l Lo acompaftaban ut viudoa sensr
ciutela hata qu in, Morcadan Ia Adminlnstracdn del Prensidentr barnno Puerto Rico dte empezra red cnrnci ogantdn po e ea I-ura brrere, y Un heran d
Mbntario y de Bona s del Gobl- Truman, t program ha ido di- mbcar al os finos d OrIn- s Consejos Hspnico y Luso Bra- P. dl Rlt" r. p-...o .M C.u Ilt 00 e lc loa tabritrstas paoNtu zinitr ia mug-a"r lanlecido nombrado Maurici o. ,
tgeHos nois eonadorc ulas pn ge Iista nl c oatn ean Canning House. Londro, D, 6c. l6- idoI ritps Es n e]10 muelle de Desamparados ..-
no, eatn mas ob nu gae- doto no condonauin 011 procia de centre lotincarerloano -n iquenl. t, p
periia p n en alaunan p capitati 'AGENCIA DE PUBLICACIONES MADIEDO DIRMGENTES DE LA P. AND 0. de rnadoBer las falaria
inreo pt 0' mpestscaclonoen bislcos pat lan miembrus do 8.40 todofinidamont on C el ipte- capItal, ae notnd eirAfeoL~~
| Lmos ingdon par a Il moults de Reladio- cio gCanizado del Mera do di Ch En unia de nlaoetrCs conEerencinln, a oldic E cEa.Ru N. i Miani a bards dei o- rrerr HA LeRat, entra lo quo figui
oara'e entradat ier n excepcional- Extranjeravd del .neSenado, y pa- nMr. M. R. Double, traz6 Ia histotto o', Ne 0- a & *N o a rot aln me'fcano Mda, perteneclen- ,' pre e ndo navtero de pas
mente abundantes durante Inpr et- non Entra otus cl Sonado dpe estas relaciones y Ia contribucl6n it a la Penni sular and Occidental c or PMuic cio .avro e eatsI
ixima semans y naosptroe cremos nicla aeg.ro quo el camt revlsoa de Ia Gran G Breta.S ao desartilo SS. Company, partleroo Mr. Austtn capital. nbr MausicS l Labarrir,un
qua dic c ngress excederan las t.o -pram drlsticamente. El se- AZUCAR. Acaba de ser publicado econ6bmico de Il Amndrtica. latina, o- Wlamsson, vice president de dicha ia ado paom r au a oco Irent, 'se
qn d. top nador George tilld a Ia a pdln min d liendo que cuando' aquelltks c. paflla americana de vaporea c oroslad, yt ae e o erte -
iestimados _poa jin amplio margin, organiacion administrative do AI o- ea dlecreto cubano que permit ii nacione doansigusleron au tndepen-qin-mafs u----- ien omia dtsguida p roy demn a y -'
j~lica ms roans son uad~os; pare, re-, -rai~inamnitatad n B U F E'TE Pra ~ ll sldtab~en=tpledo de ea. unriortante oficina. '-,1
Ira ou m lm son iados el apol Y tanto 1 conto a sanr 1r Contrato AzuceareNro uNo 4 H na dencia de Ia mtrdpo, a brieron Am. Can ohs nalid tambids MrK.en- Nao sa poase oit'
tUnit Ia deuda gubnna...nt-al 0a oll. __T seth A. norbn.... genre g .....l en Num.r..a. porsonan ... cngretgaro
Cjnnllyuaegaron quo ol prgramajunta al media dia y probablemente so puertas todas las naicones que UIt A O aE general en n oi osprosadO suelle pareG capN I
laruo naecrma, pueade quao haras del Coente 90Trmn eatoeno zartin Ila opeiraclones oi quleron comoerclar con ellas sabre -La Haboan de Ia susodicha empresa I pseo a e farna er,
-uane cannectiencias deflnclanaa delt Prsdne mnJuevon. onis base doe reclprocidad. V E G P E f4 1~ C H E Tu -Bel ECLAO RNCSrle napso m a1o ettrsdJ
Is'ouc~ idsr e Elf, REMCLCADOR FRANCISCO al upaeal ttirmdl
nn onto eh-Ia pn strial d el nOet _---_-La cone qed------ salor Labsarrero y' acomsafitar el cqr.
Imdiannas. No o bstante esto, 't he- IA P- l rapidez conque se dearrollt Alar Tel. M-846 Hbana eoR nere a e r,
clo'de qua loo ingresos guberna- de Europa par encima de los nive- a ci comercio en Ia Gral Bretafta gu, Se encuentr-t pa fondeado on Is be- teoa foineb.' last-n 01 Cement-otdej
mmntales noon may'oren de Io ope- lea de antes doe t guerra. LA produtcltn de papel a Ia capa- puegoe apreciarse haciendo son estuo- 1-In do La Habana, cl remolcudor cu- Coldne
:d'tidad de fibrica par la s emana" ter- din de Ia provincia de Bueno. Aires Uhna conril len e veteran., toi-
rado tlono aiganas implicaciones a isprilde s co
fliinarlas debildo a qua olIno PRESUPUESTO. El Congreso re- minada e1 3 de enero f ud do 191.1 en 1820, cuando labia &111 35.000 ibo- bltn aNQtiAi ans t0o
ifortalecerla, Ia campafla 'por re- cibir-i 2 mensajeo del Presidente p0r'lcImnto contra Ia ci fra de 74.9 dividuoo britAnicos quo se ocepabanA
ulo og impuMetoi sbre Truman esta semana. Mlan rtli- par clento revisada, en Ia aemana caSi entoeramente del comerco. El Ministerio doe Eatado ha Inte*
dueclosesn p s u m app tnacto tsa iranquicias de cailcter 19
entradas La consecuenclas do bI el prspuato SegOln e h re- qua le precedi6 y de 9.3 por jplomtico 0a8 el ansor Manuel clln
.non ingreis extenslvos guberna- portado de fuentes utorzads, pi- en liual' .,.o ao pad Por los Memiombro d I Coml d -
menlism, estarin. slendo esperldan dlendo Ito des imbolmo de a trededor ___ __ M e re 0 lacAones Extertorea de Is Ck rftata
g rant ntdira. e'a-ilnus|ln de is ftg. DIE0-IOI R present ntes, qulen oem esper p
Ettas incertldumbres hla con- Congrifo s-ecibiri el ategunoo _d100 _POR MB.-. V. &% U 01toRkoM "N1111,111
tribldo a Ul sentLmlento do con- reported e 6eonmb ca asmue d411,dlSe- do y de Jlos valores cubano. Dicen Alexander Johson, m9yordomo d -
,moc en las IMsltimam ismsnars. aldente Truman. Bogdn so ha re=- Industriales: 1'79.34 pars abajo'0.87. cono sige: vapor A leanleton Brown. refmt6 herido
pero nolotros dudamoas de quo Ians patado el Prdsupuseto. dvnb'trar* Ptr moarriles: 02.45 pora abajo'0.42. Peoros noticmAn del exttrior sobre e manpor Broewn Maeluno, somi.o
mismtas slmnlflquen uon camblo im- un mbrinte de Ingreacis a dries del ServIcios pdlblicos: 83.62 pars aba- cusstlodese intenactonal ife, o en In lacienon deiclad, par a] oocin-rw
poertant rumb a miyor sde ,nI0o fld odo .. g35 bdaem p tcxp do d oal,
oniiruba doafto final dial35 billions aS$55 bi. Jo 0omoso. abotendt o Iadea muyncrial do lou
los p to'd osoo vv rem, aor elal ," r K h 6n. abrTendo I& mayoria. de a106o 1 rttis. .
i ou prpian d Ian torvs e. v lorod con p nrdidas fvacclonaleo, n 1I4: \> on uloe de Ia PaIaDa e-
e Neamtroan arere z6u Ias Inerai- rsLaunque mushos meloraron on com- j SrlMa, U4 D

No~tal l~al ee qua lam; na aaa cer- rIJ d 1^ udrd 4 sa acnes 0. ||AXN I n ll^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ Htee iAdo ulti oNafs1 e
Nootx remosque reslnce- parmcl6n con at cierre del Albado,
tioadumbes han ocasionodo quo mu- PAPEL SAMIT1dwO Poco despues del ltmedia loLmen RU de dt E,r
cs lompran sean daplradis py Po TOA .e mercado tuvo uno p ordid seEsible, E crrl moy tlento di buques do tre.
So..te tendrin que ser alto utada tar- LES PARAt XNOLVT como consecuencia de manrfesLacio- ala acarnido ao nuostro puerto durmi
cnmo Ismanlentacl- tonel d e ayere General pl h as t ie \ \'d
..tendriSso uon eocudstos a rbnned- rPa I .EST A neo chas at Congreso pIr el Se- te be apor, flo lo y hasa al so Ut-i
;m lnto de mucano. dne los producs- EAR iy ENGomADO croetaro d ls tado, Marshall, en re- noon cus ern u ealon a Abear
RTON Gilndomus os po, uicl6n con Id ayuda de Europa, Ins n n 1sos I qe coda Ente lrm d006
Ion relativamonte pequoftan tools- CARTON y0O335 ]PlA GA l
Io y dine, mn do uos l VAy y SOBReriS PARA AGUA obcuales me consideraron un polo d af d
Ivlmu Ines renovadas adquisiclones ROLLOS PARA [AQUINA DF SUnAR onrks icas e hicieron que much1M vJ- c S .l
probabip ente praocarin 0o- P Temeaa los ejoe esros lor poercioeran hasta tin punto, co- Ela, domngo learn: tl 8eatra
meolntorles a alpan de gmae n a contectB con ei grupo de aos New Jeriey, el rancs it Warr en.(i
N entea de prel or. m-, aceroa, motors, quimfico y osl y el ferry Henry M. Flagler; y seer
I No obptantO. ntr ...mo O IA IN OTRIL PAP a a m Aari co yN Jersey, el nci,
que el aumento on lIm preclos se I M ferrnocarriles ios cuales aiguieron do- 0 n- at A y dt w "
oeneuentrn an sum fag finales y |IN T I.t chlnando en tis o menns propor- v-I man. W
quanr e sn a cerrar ]a totalidad del En cuanto al servicio de c2botal
que i -tope nerO alcanzado duran- M-17r. M-1 meranr con tona floJo y con de- a de grand cabotal e refiere, oBurrt
At Ia primer part dc l afto de EIRALLA, LA BANA animalon n general. E e veto- [ n (A M L l do at slguiente movmilento, Ile a rvn-


19 ameos que una nueva seriea Miu. ..do, delnimpa. d kloi.p n en genera. En lo val-- *O~ ilO O m ~~l no X r.
184, a monos qan, nvu aerie nreo azucareros no hubo nadsa de as- el remolcador JOsi I. Crtay. et v-
qde fraasos en l oechl oC,-, peal mencl6n. y algunos qu e gana- lero And t Garoc, e balnndro sus
dio onra no conetrrio. 'ron fr clones n Ia mallsma, vol- co, Mensu Meu, y el orenero DoaIi-,
vierion a perder dSunte el reito do. niuan Park. -
'vlgorosa dmpnanda pot Vlao- is smsldn. .La acciones de V LOrl AE I!entleN,
denc P E D R O S O Gompaffias productot Camagiley abrie..n con una opera- .. relaci6neonlos erosque u,
es do varlsa compssftls productoran ct6n d& cuatrocientas accianec a 14; iieron del puerto de I& Habcan equ
desputs ganaraon un octavo y al fi- el perlada do tempo cOlprendida -
ate. 0in1ai di a' paaperlod del puero olpe La aban er-
L'A :i smn a net quedardn IL 14. Fstas acetones meItHBN JA
h sslgnl I~enl delseman pad~otS 8 a, nlqeaoi 4 EtSaiiSOnre el silado obtlma a !aa1 13 5e.I
onsiderada in sU totalidad sin eal rotizan hoy ex dlvidendo do media nocs p .las, do l a tar& d dO 13 .yer
o;; p is w i6n del sibmdo Lu vo en el m erca bo de New Y ork. L os Ie- ocurr io el sI lid le mIvsita sno: Jo -
S aignilicqci6n, quA AR, P5r 10 qua rrocatrrilea Consnolda do n, d nesp os, de
i ,q ua par Ia q ua e al en te, A G U I A R 3 1 0S a brir s 23 y c u arto qu e d a n po f "m h e Sentr. -Fa gn ... J eo r s y fto rta, -
10sj delmnt SOreatror- er Fiagier. vapor Florida, vo.
ci p~~st5, quo pot quonarnria 22ewdJerseyeferrypa
s L oAdibajo dcleie antertor, a 22 Mittte lero Maria Cristina, arenero Doml.
HABNcAop I- listalnsd g acldn a A B A N /' octavos. En a1 mercado Over he nium Park motonave-A.- Booth,l
por complete Is innnuada accifn Counter, Ins de Expresa Ad reo, so-lum Pa, molor Booth. yes
do =sinslli6n ligeramente impl.- tLzadas de 0710 a 0.90, en Ia primera leru Loyala, releroadr Jio. d K e Cmr.
%ad m rto n to Upn d parte do -m aein to& lre!RDT AA) ays, p velcro C. H, Dolmas,
Coda pot cIr aumenito en Ian tiipos de part sosla eon: poro al cle~rte os QUE SON ESI'ERtADOS .
rl,'d-scntos del Federal Rosorve tat Operaciones Bancaria s en General. Cuentas Corriente y de estaban un poco mks floas, no obf- pOm Qon SONocadog
tmao Ih con In deslavorae pro- rente tener notictts nnsatros, que. is fecht pr6ximma non eapersad
co hincon Ia doslavonle pru a- Alsorros. in Plato Nacional y en Moneda Americana. De- conlirman plenamente lo quo anun- en este puerto Insigulentos barooa;
i oaiclan de dresdent Trma en Seatrnin New Orleans, srand Haenn
IA revlastn de impuestos. L06 prin- partament'os de Cajas de Segurdad. Cobro de ;fectos. ctamon el domingo, poro quo nun to-
ncmon compiroimso de silenclar. Joseph R. Parrot, Cape Racer. Caa-l
otpstan binico frocuontemente san Pristamos y Descuentos do Letras. Cheques y Carta* d En las accones de Orange Crush al Deeder, Sugr-
perdidos de vista en a acci dia- ago 10 demand, y t6h habla tol- thon, quo vlene desde Buenos Aires,
hin. Camblos net. mis ampllos en Crdlito de Vialero. usta Vos. Ve e C prdor a 4 y n cuato, Norlante, y FIlorida. Ete Oltimo Ile-
10 v loprdeem na o ru jc doreg a 4 y une cuarton, Co en- gari hoy p or la. ma fan a. on su v laje
Ml valor di determninados prupas p y, Crdditoe Comercinles nob!,e rodas lao Plazas. Facilidades dedores a 4 y Iron cautrtol, 01.r.....-lp a s alnae o l
Wmi.siines tndivtduales representa- tidadeo limitada. Ls do Cuba, de Itinerarlo conduclendo pssiJeros y-
con en gran part Ids esfuersos pot para Remesas y Crkiitos oe Viajeros a Espaiia. Cosparny, communes, cotizacds de I carga general, segon Inform6 In Pe-'
tenncisy n octavo a y tr otavs, t, ninsular and Occidental 88: CoM-
rolnvertit ]as u Corresponsales en todos los Paises. operacionea. Los promedios volvo- pan'.
con Ias ideas en cuanto a Ia relat- I ton a Wmar, y ae total de acion LA RECAUDACJON
v i a t n-ra io n d i .tl ete rm ln s d a s in d u s- q e c m i r n d a o l g tL a rica u d sac i n b e in A d u a n i d gv
trim s' "ompaliiots. Cualquior cambio )5EROB DX l.A 1,00,00 La Habanaoancofndld a mis de 261.
de tosportancha en el nlvel general ASOC-IACION ?dACI[,NAL .DR BANCOS CIER.RE DEL, yM .ADO mil pea en el dIn, de aper.,J
del alorde Is aoione, otroY ILt QURO ig Cre&NELW YORK, enero 12. (NYS).-
delovalorhole tan tdonesupouMeat--nMANIFIEHTOK
Indo, dobe fljarso sobrs ona corm- LosAA DRnCRA (ar illila ltrrto diLuiyeends
soinactdn3 do factors pslcaidglcos so s' 0a.)-Las acoicone no toaronnlsLsMifot 'gnrao ayc
misbJas par" Is tarde doipnds di palou mr nspoctoris do in Aduana d5"
flonlacl to. Part nan sostonido 110?r-uut-onI aonpr.diI n' Lat Habanos durento el dla do sysr-
10) ailo/ta, deWe labor In voiuintad y fans p t. predt'osdae Ian prioclpa~lea son lou nigulenton: ", -
t.s fondo. pare coosprer, deba ns acoka=se bajaron gpandos Iraccoro 9 vapor Seat-rats New Jersey, do'
t~ noprauotepoftsoi ar O f P O R T UE h N m D A DU e nalao m... s d. an Ne-i ork, coduclndo cagogon.-
tslcr s a r ell ofrect ivot p cafm l l- poe ~ ~ 3 j I pun ts, El volumon do opora tonses cal; 82 vapor Frtancis w arren, do l ra :.
tra ste o ; b aja ge n rl ef e~ o f o n "d m odin rado E n .el m ercad o do b ela do S gue a, en lantro ; 54 vapoa -
lUentoga ouasr unou vo yn daeV pa EM0Srnas, 01 ttnigo subld. E1al 5oon hondurofitorvd WtHonryoomM SO h, Flagler, nd~tlg.
O D M Sact-b I~rtas-mguerlnto. fo rms-,di Werst Peealm Boce aondho-'
tisnnls utgcnoia y' t. cosmprntdores ., U~ea ratrctertutica dii nvorcadooud ag eea:6 ao o.
roatess~t-oa pn qua Io eatuersosen Uno rcthifiscbora pora cilisndros dosce 21/ haitta 12" inoul rmz lpIc o....reo Cefablu, do New Orleans. cas-1 -
tin btancoatdas pm't5 aostrter la ,d oudda ~J" nn bajaf~ uua irmezal tO olnclaso allO -.dobnocnageea oaeo
-fondos dil morcado. Al comionab do de dt-imetro por '24" dep .oun aMarc "HRAD. 5ae do~ fabrtcantossu Cc uinteenoropiallqs./t St-t "86iedvapor smemocuno~ag geeAntigua, b pmeo;,e NOR-,
1948. oenzo lace u'n afto, argamenlos OannItdsted Volt-ic Doouiglt ianLOOM" Orleans. conduci~endo cargo gneneal-y
pssbfivoosntlplOpr oodo1"nmu b nsodiiheod, Olens Martin, Y Repudlt os c, -, -nsnabaoeos: 57 vapor amemicano Wilt-
ushmplblo sudnoviml.nloen ar cuolrquor(irs|;' e mu una oI iin tuvlero in..tro I py3 pu on... -o "- -i te:4mar|m g Whitm.... di HonoluloS ....duciienlo8
un mplo mv~meno e cu~qurttaodb Ian nporactonos do par ia-tar- ldluimg ID UIDAC carga generalh 68 yate nucco Monnilas0
'de ts o lrec~on. puno m Men, do Puerto Rico. do arcibada for-,
dila osdrectnaE"pnl iteron iso. nismos vainres ro~t-o- z~av nlate.",
nairto Pare Ion alanIstS uen lel IMquinas tapadoras do ]stas pars do kilo, tapatn cantor a los niveico a quo e~taban ai I. easTO N en lUbe, T
oa losso caunes no In reflejado hanI& 80 latos par rainuto, El also rccient-" on lars acclonlsa .-,u brd osdeay tranvosaia I~rtto en-el
edolroeoIinlat.pol.petroleran invite a tonmar uitiltdadi urod a aSa aaai e
tabaaut rto e odpelaslanst. en aigoslas emtsinons, LO perdlgin uor tared yrrnlosgunt:,
sumenltadamnle a~t oe. ~ t "'u do ocoro-de i000 h~ata 5000j galons, socldario fuo ~ r*d rossn __g O l L easn*al,-il e 5
te edassnuepodosr o5afsrayosine m urol e ftr- Narlndion. Ant-igus, Long Eye.,s
d__ clts o .,mpi~m lmn 'eonies. Tias' Pacific Land TruEt Alexanden- Ta~rieonta -Brown, Inma5t;
am prcooto hint-rldeb asoptto pa- r01 a au,.mjor prodo 01n mis O 14nd ole Jullo. J, Fe-nindos. I r-
ra olassrostnir dlqua to. pestadosun n stIvaln' Hatcesno toda clse do t'raba'oo do auia~ issdutriaL rei.',u~a ac velnteo a fslg'-tandarddeOilm.ofderOht( ., aleciOner, JeauJana, at~a Fe,de nosclna,,.mo The'Ej'
pislos .1 ealosnn doaera o VISfl ,S TEIOEMOS LOS MEJORES PRECIOS sss0toe u mnlar acttO in diodea ir1la lmpl$ Ornteto
lnosalg -aismmpaSao. ard O l Elona, Asbeisto Psgout, Magdsleonj.,
,sinaqsspd t ~mr Indlear cvi de. Is DE MERCAD~O. taoom encossr t~l c anporpa h0o LAS REMOC.IONKS}r,:
$lm ol gasat s otda domloe ala 'l in I ls'ndo .mis ie patmto d~uttnse Las remOeodnes die. buques re te


Ista de.l s n Jo sI Id la tardeI reall as ayer 1 la
IONTOL DI DTAAION. Ion JUAN J. lflIrt X mJV |ubo pirdldan die grandoolcclfr' II' 'BI tes: vapor Long Eye que. tueda
o eantudias por 0ls oe- V E L.A Z Q U EI I 8 3 J p a Dmas: Antigsua Iao maclies olsfj?
aI'edSle do aLmi5 umt nErRO.' ule-letsa n n ahacl.pntao qs o par I .' do a las muellcs de Dosam ue -,
'0eclsVoa' ijeis so assandaras VI i 00s. M-4 1 Pl ts Blanes: C5e~l a losf, spue
abeansig do 5n51 I*t tanto, l entrau no sob-maran Ie la Vaccaro Line y el wat WlI
bo lnds a a. I II no I UK- man, a lot muelles del Arsenal.
Is latadi 'tfc, Wy -*, ,ii M*I- -i^ ^a Feria del M6sculo PACNA VETE oT
'ix I. .- t r ThT- Mr 1 A"


en Ia Igualada fr-gra.: Ham 'tolotkines ioal Lew Ten4lorle gan6 V
Ias deeil6n de loI jueces "Pal Moran en qulnceroundos, en New York.
Harry Greb retuvo el campeaato mondlal de peso llgero-completo frente
a Tommy Loghran. Babe Ruth firm6a nuevo contrato con los Yankees,
con aslario d e .52,000 per temporada... La proxima pellcula de Dick
Powell me titularA "Pitfall". Va a drigirlla el seimo... El cubano
Humberto Sierra pelearA con Willie Pep el dias 30 de este me, en el -
Garden...

Gan6 el "Santa Rosalia" otro titulo
en el basket ball de las femeninas
Conservando un tipo standard d. quo no habha Jusado on al mach tnkl-
jlelto .1 aqouipo del Bant Ronslia s scial del campeonato superior. El do-
edJudic6 de nuevo el cmpeonato co- mlnio del Sans Rosalie.a.se did dada
leglal superior de Ia Asocladln AtlO- at Iniclo. slendo un tem aoperlesL l
tUa Feoenlnsa. pareveneer al Coleglo Trelleo en todon leo depsrtalmentoa.
Trallos do* mantra ficll. Durante *1 Hay en I RoaslIls reserve eon oantl-
enduentro las ahilJada de Eduardo 4e dadl, alto entido del pass y un sae-
laU Casesa juaron *lempr igul, eJe- deo lmpecable qu deJa pecas liber-
cutaendo con gran. precisi6n los planes tades. Por eJemnlo hay Ih algnlilca-
unoleadoa. Nunc or oposici6n del cl6n dr e use uyet, a e1attar Jullta
eonJunto ds Marlh t>ila Bonaftonte scauurlddo d Trllea no tuvo goal sil-
tu& do amenza, nl tcunndo entr6 Car- guno quedando reducidst Is anOtsel6n
mn Braride quo logr6t hbuesn anota- en ols solamentt dona de Carmen
ci6n, puesto qui ya estaln decretada Brnands uno de Juons Dorta cast a
Ia deciles6n del pArtldo. Aysr n el pi- princpio... Eh io que teopects al
so del Instiluto EdilnM hino nu pri- lrotosil hay custro goals pors ,sather
mere presentarlin Ctrme n Brande, l.tpen y cuatro pera Isabel Eatrtavis,
qudad_________________ ddo el reito para Ofells Aldso
oy Slhlai Poo... He aldo canceled el i
Stonrneo colegial de Ia AAFC, con an
\ trlunfo onoro para el 8anta RTtosslti.
S\muTy merecido por clerto. En los pro.-
\\ dios do Palttlno alempre hay into-
ras por hacer lass co blen, y cuan.
do s oacti all no poueds haber otro
il pago quI es. En does asldsa *1 Ban,
ha t* Roslla prob6 u scalidad. y do
__^^T *|^|- --"~ psh matit an ass vitwions atmo IO-
to Colonial. AIs ma
l ^ <^ ^lll htna^ -
TRELLE o
lagdtFeoli a Foa 0 C,
SAnr Mdnda. f .. 0 0 1
alenee Dortn. c... I 5
Jilla Eenrntlr|, a., Ii 5 I
oarmt enSndch, f 0I
Alino I&dIaTor, re 1. 0 1
Ti:., AlCarmOn torTome. f, 1
~Teisles, -. 5 la1
3AN:TA ROSALIA
i a FoPe PC.
Coibos-ther L6poa, f..
BW oris ?o eeda. f t
a c stri m C ditin. f o. r- t 5
SINTONICE tilao. ,
lWabie Esrvin cs. I
l ns, .ro. r 1 6 0 1
RADIO-RELOJ Mt"sco Pesna _0 0 I
Trt-vslas..... 1 5S 10

ly i a nl t dn t s d eT '1 . .-. .
II Bdesarrolio 1o loa T'1r~ll<, .. -. <-t' t.l--lB
~ *l& l tTlen~ioe itltoan CT-Il: 050-15,
IUenol ld bssi-ball .tsi. noins .- 1-. .0-7--1
L e r hsr axi a ts co- tfcr.n l nicardo Roque.
di maflnWt Annriadnr: PaeO Mufto.
1, 1 iltsias hail- .irii.do -n at floor'ndo: Edison.
Vmirer EdKdy (Oultilrrs.,
C B1rnnormtrisar : Ltno Arss.

RADIO-RELOJ NI EVA YORK., *n.ro 12 (UnIted)
La cuadrilla do toraros ospaAolei
1- O leva coma primnros sapadam a
SALustin Parrs y tranetcoe Muftoit
S1 0 skc. a 1U doI Miami ,o avidn rumbo a
131 kc SlBarranquilla, do deond seguiri vsa-
"1is a Boroti.


Porque en cuanto usted
encienda, absorb fumie
y compare los Redobdos
ELJUE ,gated los fuma-
ri aeiempre.


^ffli


Y e que Ioi cgerros
0 Estin *xpertamente
lipdbs.
#Son fuertes, porn
I suv*a at fumar.
* Tenen mis autori-
dad,q earoma y ca-
lided.EL JEFE '

El jefe de los cigarros


151)


a. -


DIARIO ELAMARINA.-- ARTSS 13 D ENERODE 1948 SPORTS 1- T CW


MAS, LANZANDO ZABALA VS. McDUFFIE
f nee del Ameodarss, y el Jueves ae batlu-n Habana~ y. Aredarea eB

Spuntosi mens dos medio luegol del pueolo de honor Sallendo en del Aimodanes. el juecoulas betn aRlo a p.Armnpdra ton.
resaete de la cause en peligro Terria McDuffle Ira ill AonUculo de ios oaro choque que prometel resultar sensational de princpto a fin...
SRoJos, mtentras que l. siado por el Cuba etarat .el .lrdo Adrian Como ,los trees equipos que partilcpan en el campeonalto tropicallno.
Zabals, qua ha sido slempre un veidugo .del elono extremIjsta:.. El aparecen muy nivelados y ettin envueltos .n una lucha crrad por
Juego dart comlenzo a la nuev ea n- punto y.lA damltas tpndrAn i lderato e. aigico auponer que loa juegoa de esta aemasa, y e
Ulbre aceeso, como es coatumbre los aSmtbado y los martes... Par ,asiin u xo.
maiana mldrcolea a e anunca otro gran .-jueg centre Cuba y Afiacra.- especial el de hoy, resulten. a angre y fuego..-


I STADIUM DEL CERRO, LAA, EL DE LA BOLA SUBMARINE


Por ELAD10SECADES .l lW .-
~ r EL L SECAD S Un ezjuentro de gran Ilterit anuncia para esta noche el schedule
E E Enmlada de ten-cents. del campeonato que, bajos loi auspleos de la Lisa Naeional, viene oire2
SIcfreclndose en *I stadium Tropical... Los Leones del Habana saldrin al
fL cXapod a isatirse contra &I Cuba, y'la-lymortanela del Juego se Justifica
SNoticiario del martes. fic.lmente con un alo details. Si lo .Crlollo ganan, practlcaente
empatarin en el primer lugar de la ceontiUenda, quedando a s61o cinco

.ACE treinta ao Clara-O'Reill l Teuna de la mujere s mile hern- A N OCHE I HEARA EN
@m y populsres de los Zigflield Folies Coon con un mlllonarlo ** ]a EiS
consilgulente demands de divorclo, estiando I& artista en IA plenitud de P tC AR EN r
au carrera. fud manjar de delicia en lolam menilderos de Broadway y temen
par rne sinilos on diarldManhaan A I Muertos Stn Clair, Grill Biez y
da adad. Clara O'Reilly aparecd6 mueria hace pocos dias on un. rali d!M uertos St.,Clair, Grilo Bdez
Greenwich Village., Temperamenio exclnnrlco hasla el oforte de Is Icura.
Speaker de que gaElhbs un fortun los. .. ae. .on u habitac n do s M .r .n eni e t
68 semanales. Clara O'Rellly dejo6 mla de tres.clentos mil pesoa en Aqu eS a ti ez un accident
propledades y en efectfvo. Tamblein aparece en u testamento 'un auto-
mnviI Rolls Rtoye,. porel que pagaba estoraje deade hace muchil ioe aos .. .
in usarlo jamsi. Durante la'-guerra quisieron comprarle el Roltls en e eslrell6 el avi6n en que viajaean con rumbo a Sanliago. a 25
velote mil d6lares dijo- que 1o conserviba "come rocuerdo del unico kiltmetros de Ciudad Trujillo. Habian jugado el dia ante-
amor verdadero de'mivida"...: -El congrelsta Jqseph A. .Martini ha pre-
aentedo un proyecto de ity que.' de er aprobado, ei foot-bali, *t baskeit nor en una aene neaciona]. "Los hermanoitieStflair y de
ball. el hockey y. el bps@ ball proaesionales quedarlan eontroeadoo per ia B, ez est~n en Le Habe. Otreellei de le tregedia
Comasl6n AlIOuc.,del Eatada de New York, que atualmente lo rigdetle de tragedy,
el deporle de los puftios... El dia 17 de ese me' se celebrark en Norte CIUDAD TRUJILLO, enero I.- amnerricanos. epecalmentann Venezuela.
Amdrica eli natallcio de Benjamin Franklin, ocurrido hace 242 alnos. Con (United)- Al meodlodla do hoy as en. Colombia. Puerto Rice. Cuba y MNioco.
tel motl\o habriA festejps en Park Bow, done 0e levant un monument irollt un avl6n da paajeros en tueio donde Jugraon una sores coma miom-
0 MI memoria... Se han. undo la Tramatlantic Pictures Corporation y la de Barahon hacel 8antlage,-a 26 kl- broe de selcclonr a domincanas. oirts
Warner BrothFrs. La primer pelicula product de la futin ae titula 16dmtroe do eats capital; sBo ]nore romen compSonsoad dd lo s qupos na-
"Rope"... .Recuerdan a Bob lastor, el hombre'le leg6 de pie al limit* hasta shor. Ia auerte de edna I"a. contale a log campeonafos mundiales
de su primer plea con Joe Louis? Ea jefe del departamento de anun- 2 personas que ibano a bordo, much ds base bail amateur. > oran come
eos de uno de los magazines mAs important de Saratoga... Ayer Inici dno s etaon adoern do base bato, -at.perloieina. Taoel prflonphslaran
incI6 untseone reedon enl ofisotranjere, cn- Postrc-icraropnteof1proesionaimen
el Preli Tomias de Ia Cruz au charles radialee en la Cadena Azul, a la meo Papito Luca, Aqulle Martin**, A'.l-f binlinroln e ra herman doe Ho-
dinco y media, en el noticlero del amigo Sanchez Diago... El ftmoo Grilloe Btex y muchos mao. rmito ,iNrtlnes bi-n conoe1d.- on La
caballo Armed tiene un hermano pequeflo qu e pronto hara su debut en Elsto peloteros habtan Jugado ayer Hateha i, IoB Eviar.,a Unidoo, donids
el 'track. Los Yankees han puesto ues esperanuas en el catcher Gus on Barahone en una soerlc ao naclonal. Jil durar.t Irlijcnsle rmporads ElI
NIarhos. stleta griego que la tiemporada pasada vitil6 el uniorme del FAteoa mo f mi grave accidents adreeo propio e Aquiies JJO en La Habana
Kansas City... rrewitrado err el terrttorlo de la RIep- come oeguoda basea de 1i I lscciAn
-nst C-t a a bllca Dominicansa. dominlcana o campor.nstoe arnma.
S "' X L. ptelotero. quo pordlron Ula.vida 'our "foruad. on Cuba. agi come. 1
on e. on au mayor, btlosn conoeidos. en apodado .Papilloa Luca cuo apall-
A soM arregi6 el problema surgido entire ia emprosna del front6n de loede oINs rcontreO 'dportlvosa blero-. dor Saint Claer. y" rtllo. cuyov
SMiami y sla Asoclacl6n Americana de Pelotarli. Al terminal Ila tern- pellido ms l Ri. Todo slloe veresa.
lpor eaos dirigenite del negocia tndrn quo daarle a ceda juador pr, .s.-n o a ido. qu lo .n...
de, u dueldo, seteclentod cllcuent r d6lare do reaill.... A epAropfsito noa 1 s@ d16a Onldair y Sian .aItn lu-
de plotsa vica: as proyacta 'abrir un front6n en Buenoe Aires. Hace El referee i ndeso nacilmnite an lot ramponsn-
rouchos a noo e jug6 a cestl n I capital argentina, pore aopecticulo iona .O prnfe.oalio., da Cut..
fut clausurado per la carencla de esrrdpulos do alguna prolealonale trinO a A a&avOi.dnO N Io -O0 o. A0.IaM
do la cancha. En eta gestl6in pars reconquistar la Importante plaza, CIUDAD TRUJILLO. sne ro la IAP)
aparece en primers line -el .zaguero 'Gulllerme. csen" taLao E p .. .Sd.ni. Trujillo de isa Rep.
.....CURIOSIDADES: La fathilla Pierce vive la m lsma can la.cludad pCTO lIUl O l bWise Dominim n. declr6ua el mier.
r1 oles aNorioores decade Dudeln %aras-
do Boston, dded el aho 1640... La Cruz Roja de Chicago ha e qlebrado Ic peerie monsnmdeolred ueel man.slo
unas compeiencias de nolari6n entree mutliados de Ia dtlma guerra. Im- N YORK, epero a. AP).-Kld r i ieriane del aI. 21 DoUalae
preslon hondamrnenle Ia fologralla de loa infelices que llevaron u muiunos QGaviln, de LA Hahbeno y Gene Bur- de Ia Compaflta N clonal quo na na-
aI torneo... La seflor a Margarita Wlltahlne ie seiar6 d,u pellpo hace tn, deY.New .York, pea so erquo Ue :rllt crca d .aitio V erde.. mlenitras
veilnticuatro aos y me divorced en loa primeroa dilas, de ate *t es ... Robert ahonr esti haiendaa el grado 0n. IS 'oltba do Brahona a sanilago en
Taylor y Alice Fae harAn una trsamaisln especial a travda de las.-ondas categoriL-ce lee welters, entablaion horsm do is tardr do aser
de Is NEC el dim I8 del presents. a lam aldete y media de la. nche.... La tsl noche, en Is cotielnda eatrei-ia Entire a vfcvimsa del accidents as
CBS realizarr ,Importantes pruebas de televls.l6n en la' OQimpiadts de delpTogratma ofreeldo en ei cact -; cncunvranio lene'loaromVenturea E-
Invlrno. quo sMrsn Inauguradas .1 dia 31.en St Merlit... Ho aqo las 111ro del St. Nihola Arena. EMl coit- alante. victr-i Lucan. P r (.-fir Ps.
condlclones del nuevrs contralo de Joe. Louis con la enprea del Garden: rio d. GavillAin"t era favoriteo d. do o ies (Grillo) Y Asules Mar-
el cuarenta por clenito de nod: radior cine, televidsl6n y taqulllas. esde o apoltadoils con'logrds do doce-e ,a e l1
uego. u contrario seor* Jersey Joe' Walcott... Leo Yanka*s no dleron no y le_. ataqu n c a to Per ahrOpentr a dl lmrn o l ayei's
Ila ublicidad el sueldo del pitcher Joe Page pare Ita I&mto d prd6xima. nis to. Gilten coiny ue siu a L brda hra a y es m. oin playe
Lea crtlecoi que circulan entree lea bastldeore del deported. aseturan qua plern, in hi zo allar en no poems
es do11=.000... El concerto annual en memorial de Franklin D. Roosevelt ocaiones. Con 143 librMas de peho, I
to vertflcari el dia 20 de este me*, o n ael Waldorf Atlirle. Lo reraudado Burton te di6 al cubano venieja de aoalnu-" M adrid
pasail a los rondoe para combatir la plirllol Infantil... La prensa de cuatro libras. Ha ad i
Mxcq antuncia que Rosita Formda har n un vIsJe do vacaclonen a La El referee .JBarney tUlix did
Habana en compafila del actor comico Manuel Model... a Gavilti cinco rounds y cuatro a Programa oricIal' pua ema tarde. m
"u contrario, con un round table. Ml reso en pnuto.
SEl jues red Brunelll vot poxr Bur- ____
ton, par maugen muy essny c. El e- r
g u Jndo jue,, Jack O-Sullivan ee Primer prtldo. a 2 tantos. VI-
CfURIOSIDADES: Mario Cabrd el un artsl t a claltn que em torero, en su anotacl6n cuatro rounds pab aliar y Onandia, bslanos, contra Joe-
a'etor dramrtico;. poeta y eantor. Hubo un largo mumento el mito cada contendlentes v-doe table. to Y Anbal minor. asules. A saS
log primeros del 14 y loe aeguodos
paoado en que el pollfacrtico Cabr ntoreaba en la plaza de Ia Cludad La concurrencla quo presencidal adel 14 y medid.
Condal y cuando termlnaba me Iba a cubrir lu puelsto en-el eacenario del petes fuo de 3,648 fanktlcos. No t ier unel a 8 tno -
Temtro Apolo... El dla 3 de lebrero eI delanlero Gabriel minor eoeucharA 'regitrA lntgtna rlda. a pehar d Onnier, Jonelt, a Ani: -
L..a march nuprclal"... Maria fllx"y u nuevo espoo Tito Junco serin que Surtor conecti6 fuertemente o a"lA ar renr y Llata.
vIsos en el erparto de la pellcula de ello aettrca "A caer to tsrde". Se cubenio Len repotidas e 3csones wJ.- A o
maegura que Marla Flix ha puesto oa la venta lu reuldencia en Chai- derecha izlqulerdas I a caeez. Segudo partido, a 30 tantos Aill
pultWoc con tod o el mobilltrlo. Forque no quiers conserver nada que avli a.ac6 muocha p ventaja en .d Y Castro. blancog, centre A lAuar ma-
clin~otches. donde prielocarete con- yor v Absindo. S11164A 'saea, "8er imb
.vivo el *cuerdo de d u amor con Agustln Lara... Un libro que tlne dllrln' osber. .del 14 y mdio.ed .
que fgnr 1 al bupn cubano qu Io teL.: "El prIesldio qu est orba. de" Wa BM ue r ttl en hdo l id quinll, tenlablar.: All.
oedna. Es una decrlipci6n pattiUca de I& penlLenclasrli de Isla dc PIe s:no ,'orntilien gwend anrtei antNte Beunds quntnela. a alanio: All.
La tha lmi r intrvi do Angel LAtaro con sla Duquesa "de Alba pub-,cada York;'e a le.s'ensds lr Jetlnt CuLtro.Ur Buelar mac. Botoloogo. Vt.
mn "Certelea". meanc. quo a is cite com mdelem ise eoprtail6n lc(l, a W % w 1 1nt anWtas a Lam Tencer anldo. 0 Wlo Auuar_
alanur y do interim ptrloedl V promductsa del moamsistet T il Doeasem. En loa records d aOsvllar manor y Bendis blane, cOnt.ra vi-
slo us gran emcrlter. -. A Is ple 'do Arise on Limma. vIt uto philboNIco" i
uan ecrltor A pil Ah n Lma, va-ulte pblluoT hay unas tables honrosas w Bui,- lUar y IlatL asuleo. A asaar lo pri-
var lao corrldas coalo a contomplar el monument a 'Manoltel que hia Tyler en el mnamo cuadrliter morn. del 14 y media y I. aentndm
idso colocado on el pdrtlro del popular circo... INCREIBLE: C=Md del SL Nicholas.idel quince.
lon llbretos estaban liatms para que a Inlclsra el rodaje. me ha do.slaide
do filmar Is Vids de Rodolfo Valentine. porque no ha apareddo @I parms-
s.le que pued .'..ar..lizar dignaminte m l vieje Idolo del eri.e mod....
'ictilma do Un'ecel6nCrieardanel, Mer Astor tlesine qua rteirarse. del cine 'd 11 .,
t o. llsitn y Reardndo vencleror en Mdxleo a Ituarte y Ugartechea, q w e.
pasmimre-.~ ar oic ae.dopdsd tnr eveijad4qic


Con un r ally de oalcheo carreras

el Almendares ausegur6 -el juego

'.n-dDespuis de 25 innings sin carreras los Azules fignen un dopertar
Violent. Pipo de la Novel sootuvo mlena ,et a cmno d alJi-
qul quoas vfe coal.oHay: alcadrrtes y Cionfuegon. Soare
,. 1 1 1 d ui qe play. ia Ho en ldfuodeor oo1
Por PETERb

R I JAL p ICIooe tene mucehos ecretas.
-. -----y Tanoehe en el reprisu del match de
SAnmendares Ma rianao. eSo d16 u o
do e1101 A Pmser deqo uo s e t-iieon
'" t total de catorce carrret t el Juegr


UL jas~eL i: '.i d d elide Aa presara el pruam* Inugea h16,11-.c'"fS^ i eroen d nce a u aa oqa
Sdel ono durd ma que Un haorp c u-
renta mInuto. ptEn eU6 coteisttuule'
NI Paulino PUyan uno de oe s ump-
ro. oe de e xplicab, anoche. Y uman
c3sba de-lo 1m ne content en o n
'abow. pars o n case, a l nsro de
I" neche
34, .' l r El uegolt. goan6 el Almendarea
1113 y toda isus carrotrs las hlzo
un' .l don O Sdos palmer nnmgs En el
p r m .cde o perrimer a o n at Jqul m o-
c reno omo par mandarino a IS du-
d tcha. porn Pipe do i Noval. queol ea
m y umano nq qIsohacerlon uLnuqlvtes. c ons o raen l cruo w eota-
b e Is o h. Per s de pu 'V Po eque
bacerlo, ylo peor cn l caoo muer uea
u qndo do hizo a In tuerzac. ta et -
,ados ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ moe delnga 10eg Oqiino Alonroct do0 1 D ~~'l^ aT 1:^ ^ .
nol o arreg laba ri t el mt d:o ch
e-11qua edecir tenesrno quel oQ uonlen ire aargan ado pitcher Mikan. lua
dala o snl coo l n caoe Tre a ca.
Srea en e la ie to de apeera r ete
A l d a de uea n chorro de ocho ent ds
ikuen bentctda. Pitcher a sus a--
ha.Sir, eaforzarse. Corns st estuvie. i
ra en n Jl uego de prcti s. e
Los cel Marianso, true estabon conel tnoco aldo, no le pundero Wl batear
m1 que dos hts en l os cuatroe prn-
merce innings. lo qU contrast de
eLaimunerR, que aaue.11o si quepa
re a e lcoa clelda keeito del leno o con c a a o 689 x2
el stmio amarrado. Irui en la qulntaentrada. sin emba rgoe ent l & cllue e l
Manenao logr6 su primers, shots.Do~epun Li drs te L o I ono de los lanzamointos den 2
elopd stog aa rir sans ntocampsitecM kaIn M la 16sgd ea o hnqul 6n yl iandt6 t a an6oe e
d ab paa cistlou trpcal. Elpopula utfie sa vp Lj arqo 1 p eloqute por enctt tmade e
l pn cn a datod c del ltococo pil .Iino a .....tanMontc en s I e s e f ed et dac n n ou det
ql da bc aes3 estoloBucacthes etoal at uead qupee mhua qmuo ea oao momra dnqe en
's marltanenses e otaba doon el mocnthe t renjego, relamente edcloo por que l os licos que o dM lieronB nn a e lse o a malido, p rdoallI$70, uea d ierl aplamn t -ouer 1 d0 t dB i ur a, Coacolntlyre.Yalino-d Iu nao. del opundsona d on a peMfl(
Tre dddel bs lori nco t estrechar Ia mano del clus sbolaro quoe o uhabian atic nad
Ypteca, f0eron Balesterl Masfioso. los qua de Shaan vised '"aetuar_


Desput le dieran tres hits ms en Igo que uno de lo0 s berritn che
en6 Mantealudo e oro gistrandona brllante compsr c los Leo u noe ta Mikan. AnYum1 co erk df rno Ge o and e. e
del Habanage el sadlum Tropical. E popular outfielder pree reque ua quien eustituyC6 a Moren d lern et uo e
A~lom preg bta dre x de tioreo yo et s t c cona a r. enrIS segunda entrada, con un a uto, dndo.es
losprlero bteao el oms yest sdm/s enecand tn oor-'yWelaJ. Per, cuando ya So estaban A Gerkin no Is pudieron 1noteLtunldad, a io quea ha dobp e .ne e apol e eooperael6n..u los muchacho entauiismando era mis que en ese moments nch que enI
Sa trecholata, con ne Mas ro tr6 en juege Mo, quprecisamente cuend
tg* j ~~~DiaZ, que fu6 a 1RS nanos oe JButt, lISdanovena epeestaba oma damompeoemray
T re s r is res d iera )n c o on mdlorad t c ar te l W j e dob- 6 a Caso inid y rull zare n un l oAsd at -me is hro unds pe sot yn e
I- d Cdoue tetplay.om ".al saos S edel. on onds 1eirantl


inaugural del torneo unior ade basket on roth, rs de ldhilronmos aonhts, ; laood
CIt 01 A on I ME Cs, r 2triunfos del Ma rianao.
IA -Con up on o de lomp Cat- c la d loe do aa qu a l n sen tr Mikan, que tenh d n gri n total H
dor auovraidnde so umpeo nte- eaas dEn .. m p d c e doaosou eYia. a np- dostriunfosryaeqete derrotauorehe0 d
V ddoalT e lnnis cn occodo'4a pno- V d g aa .. .p 1aont b 0u 5e s e. iepo tran .sfe re a n venldo de perillat E C E Mal triuES
UL of -atco c ', c de Ca n el programs inaugural ...6n Dils Y entonce .Wo .aind de MlB?.o Ms qu n por s o


A3 Mlica iresiosntdsae eanoche u el de Lnmodtu d oate kilod.t .o, 0 un1 ue hjul.I. d ht, .r o be a c -enutWi n e ut enocdeM le te a rdio Cue
f Eo l duo I bnele c too mnet mcntLo consignar q uea-rvieron pars e rinhome 0a0 i u qe& ccatrol. y 0 A e oae r o
ei qnre n tal .d A p talg ... pri- o te r s per io d S c n eo n do l d o ansu e u e g s se gu ld o o. U n a ,cin Cel ls ftoI .
o. el chrhleot to le el pr ime rl I t p!t don b A en t "l a oi p ri u Ypr nl dimo ou t.a 00 rno d n n m. ra o d stn ei 2 bes,. del H al
d puWs yedoneconrnel Hb=.Mar In~.Yaew


L1Lco de extreme on ex ot-o.aro rngoen uoiety e~v: e rrtoyn1tioxna r Idhtmin' o oepal h ome on mno q ontrsel qoMarcha shr
A*le~eo de uba on a*n dot~i~ a querldo p, p contrarrestarl, 2fri-. uno -- Uno, a l &I b co. En tus tnd to fy,_oin Guerra. J u Mreno s.39 r ir 29, ya eeo prm r h l, 14neu d ,( -----& tarde Jos Carnbef ai d deIasnt che..p hrs Quel uleg6 el novenalin-eno Ie l are o an d os truiunoa y cdaw
d co Un Overdad se mPu sLieron a En el match Prinocipal del cartel el que ChanTlnE iC oe dque A noe 1 e 2 ueterr
ret- Tennis con score de 43 prn Vedade i Univers idadleRron ccmo (hab, cmdo peo., dner0 use ALMENDARES ineo
34., strncdose entramn b Jdueos fiers d-u s todd el primer half. tode i lodt. po do a cunt duc h n s- AL eARe Y Cen O


Aibo ade r Irils a o ig. P ot-not-.do quo b cn p d no ed t on cd e3 hi jod de jend oi n
re n ot le rifes etan a zaron ee Iet- rn un doub l ego .'ay coni el roller Est ned ulen e gugr a o
LosM=Ios endieccft Casitl.fuegos Y al Almendares, ic oecatorce contdeljugo c npar na olntara primer aord con ventaJ de. 1 d1 e rllo Fan ientdure. Tnt-o br il pteondy estn ded a o e cI 1 oun
Los muchacosi se ndtro aon agreal- onto y esban despleg... ando u yJu- nyel dotimo out. I oue t le a u l- sna pdrqu o e d ue n t rh soere l 1 1
y ng e y ex tr e m eo y ex ter Pori saro n con o sen saciona l Y e lectiv e: ner o la to IL rig h t, tam b l n lo ncept o 6 C a n ri m e sr el n er. s *a c h a s d eS
bem a ids vllenctioi ua inb onformi-oe T rc da tempora de rFaLr e p Afnu in- a, rn L g d p t i ter.logen .edice u I u bno to Ba


a bd on e., referee Lipidia *Berl y6 podef n re sameornte" en el desplo- HECATOMBE INICIAL nado EI. hombre de ll IT asubm
ciartu, provocando problems .con un e-del quintetsue en el a 0gindo rina, a Laga, que tiene uns eue
Lnea recuncia que Convirti6A Ia t po,- se v16 hancau fentR 1 Gu ra- EL 'Juego comenz con.un Li Pon-s ndiente con el Cienfuegos que e


blonclloedc.Enario de un at b atalla do... Ruiz m t o cint caast-p't -l ticdo de Jethroe. Y se dit una vezo cuatro stalidE s sola ente en lu0
cFel ra ]es vedadisrsRuindo en ese ml Is incidencla de que pitcher do salir Lirso. Por el Cienlueg


ap ldn, tro 1rim ua er n eh aetlas a Fernando P n ue gbre. ton e ponchado r no puede lanzar el ahiJaodo ene oL Moli
S ru m en t-loa eo teib s tI dasl ganar el Juego. Ca ssinj, di6 it de' Wito Almr, quien segura. .ente e

surne elIdo parad~ 1948 Gebio A-n_ p- de-rud .A- Eon oeml qeotota dlTort-es Y h- (2 cnti. or.. Scn. i)
sados del juego abino Alonso- y bres pra anvertirse en el mximo roller por el Centro. Torres baeOe pensan do en ded carle el triunI

______i_?i' I1 set-o Iacl o fencio e.....ic. en t1nt Ia ----ot --din- 0 -mat -bound -- Hlol nnd ru .;. DI 0 0 0.
CernudLA Y en el Segundo tino J t ano or de la noche... De los en.no do hit al o ett y aquel a lleg6t a ter- su adrino, y de -una maner q
Pbllercien do a t coRI .. T edores Manuel Gut-rrez y Alfredo r ar. Irvitro g di.par hit al right h lac gente diga que fu6 ca lo Bar

Indos Cievelero d 0 etnc tero deidon Honen od. .. .. ge o3eg1 B prtxi io v ere 1 eno to totici Anrn w -! -F -
ir prae lo a o i rtas fueron los meJores.. ya habla to on eCuba en movitiento hill. que ha sid. el pitcher q
A primer hdra el CubaneE do los trees outfielders y ya estaba C -ol mejor lanzd en los dies del mres.
pDis do her Fel tne d temno ono p .intcon I. .. de la qvid ... El e-stado del Campe onatoe d
Cond c rde pe dplr ulea temo que iar, sus a-Fpg. C ndy tgqui6a fiesta cqnuoht de ro-r i ndeljuego de no e pcl e :
raciones representaba IS.la rdidde llerramblespor el Jar t central d H. Ab C. r L G.e I

Ritepocide. de Joariov n ti o D-- 1- -- ronninga seogules croaclbentyi ae o sco- 1
su e r td o del b1948 abn oAl, .. Y deC.... d.... Al- 13 l m que'a notT. Torr Y Ben n .


eto Curs y Maol Grana encabe- c onct on de roller p tr el Shot, pIro Habanate c 0 1 a b o r
zaron M I ofensiva el.ctrica, en tanto lI pelota dn6 un mal bound y o ela Almendares o x 8 l 26apihe
CLEVELAND, enero 12. AP).-Bob que el veteran Otto de Jos Reyes no pudo atraparla. Otto hit, y otr Cienfuegos 8 8 x 8 24


otFeller, el-as dean veloc etdad de 1o. y Andrs Poys aparec an coma i- carrera, I de Irving, qu e1t0 hizo con Maoitn ta sie
Indios del Cleveland y el elot er 1dares de 1oanaBranjR ados..,ogrle au quo mn uo mono aeral lao inicia- sio to
mejor p ngad.o de las o Grainde Ligas que hao Get o t-a en Cuba. Quiere decir- d nue o. nlo l.
el pisando aflo, Ilegari ei Jueves s ATI.EFICO 1. alegr.,era general en el conjun- Perdidos 23 24 25 28
e1ts, Ciudad para discutir' los termi e V q g.. Fog.C 1 C. to, pn rque no haC a o ie D Monte Irving bate6 anocheL, unh


anke e su c dvnd o-eatl-Amad oe~. 5 0 0Cne so ba Ird ibisci castigo edosuh prit-es r roae a patesl en.i
prlapxis- los; almendlaristas )levaban veinticin-enuprervaeaplt,
temporada. e Jacinto Diaz ..a.... 2 1 co innings sguor s recibiendo equco el gundo recib6 transferencia, t up


sdo ct-ro e a eporcu l lnda cItrOtto de los Reyes .. 2 01 nes.ulo egundo out del' inning ca go bate6 roller a short, una lu
do $e0 0 Cner *UBqe Mguel Diaz ...... 1 5 realize on un fly cortod de -Fletas al Centro d un roller pitchere.
ralen trueI&, pasaldar Vc k, sf el Arturo Poyo.- ........ .. 11 quoIp r el centro, qu accept iWea d I n cuartao 0 ntrada, sin embargo, co
anegal a re lap.o do comu afie, el Andr As Hoyos .... 3 1 3 stand& Butto al baoe ful que man- Una manohe Hao altura de u cap e
$87,000, smo e i ndel su mldo iue ue e nor Garclan.. 1 daron r hFndv a realizar una Jugada is e levot con, ]a mayor natura.d
Juan 0obr iercraeY ali 1 pus-del mundo, una linea de MMflo.~,

C8 UD D s u MeXdIo coonspar -na en e ba B ote ..... 3 0 41 toalot de Cash a Mifioso. Duany, que no uena tanto, a

tedel -arduloson cmataor ae on MgoalJoo Conquz.... t 1 31 u o ohco oeeceto~ .C f .A
Yperandos tuermInl 1een or inter ArmandoLorenzo ... 0 0 0 Cotran pShabrendrito el caatigo fu dos hits de trer veces al bate..,
poad, e evtio e al spoeo de, cc,!nt aa o prne qe e rres fu el leader con tres nits,,peteu arlonal ca obriadeopn c] a con Lfrsa ed -.....f0Carnt-o Pre i oe pr edctmcer qeti oda ou.a .
ce $11 0 a0d0e0o, i mpc 1 ldoa cl ie Totales1 1.... .. 1 dJqu nouestaba bien. Y coao lo dT anoche no habI a premi... Qua'
Adl M0,0 c0 comre 01 clubi nd 3fre- Ot o t .'Lto o R ts ron, en elp egundca tambih n det ferencia de este Juego de ant o
ceria al maravillo na pitcher, Veeck se n Ng. Fag. C.1 pu1 de ponchar al primer bqteadcr, al del ae. bado. El Secretso est
Se- que loofuao Butts, se Jniciotel sfirler ue el Si.bado pit 1he a5 0nhW
neg6 a reAlponder. Alberto Cea s l '.......... 12i con Una base pi r bolas y luego vinre- anoche Moreno, que.. 1 pi
Gabino Alonso .... I I ran los hits, v' tras de los hits, lic- claro.
CIUDAD MEXICO, enero 12 (Unl- Romelio Boudet 3t0c4. p 0 errore0 porque hubin un q intante en MARIANAO
led) -- Con Lun empate a Lin goal Josd Cernuda n... 0 1 3Que lo mUchachoa parece cLie tenmqj V. C. H.0. A.I
por band s term in6 el Jueguno ter- Marlos rans a h, 3 415.logtrae2 pren-dos con I g h ,leres.--,- -
naclonal cela brad aye ...ebcc..prLuis iZad e .......f. 14. aogun0 d el slueal i C ats Geolf T i...it$ rs.pla ...a 4 0 130 e
cha del EstadioR Ol, mpico de Cl u-tFe lpeCenzelez0r0r B e Ur n- EuL hit-i prrtercel a se e M ln.lo a. '. atI 4 0 i
jdad M x.co... ptre ob club Indepen- G cilberto Ruiz .an. A... 0 4 CnLirh t itel .. TE y cuba sehif .eo s 12 ..........a.L 4
dlente, do 1. Argentine, y el Le6nV- Cnjamn Nodaltr .. 1 1 2totoJcot dndoe Lly d e Mac ut-cm g 6cuV. C%.N..a0....
Eln ueofub an todb fmmento- dcreiloeel d ee clicrlf
r cL.N a y 1bateae.e..Butgs kan. i ta. cu eh .... Jknebo ... rDi.... a c o o
pereJoe Ci Le6n IS f o. ldos Total pain p fueron dos ve. nJbate en dan aleI. 4. 1 n 1 a
dos goes par off-side, a priarimica e tt pier half, el mtmon tninR que parecti -g. Ankrumealy, -a1 m2
los ecuminute s y el segundo a i Ca 11; Segundo half, 18. Totl. 19. Cu-%Ior.ino. p S04 1 .1 0 0
veint1s6is D baneleco, primer half. 14; segund TayleCquo enat-ret- ol(f. erkan, ap.4. $ 1 0 0 1
!half, 25. Total,-39. G- -e mp-na- d-Gof-Tot eledero 2 g24lt
NUEVA YORK, enera,12 (tnietd)iAe7 1; Mengcunragt-egd sun 00 pmniDnLd otale p 33I 8 24It.
--Jack Kromer y Bobby Rlgnoo ju-pire R Ic to Santana. tAndtador, aco Unted LsoN E atif-pnteru i T An V. iC.H.Op.
sadoares dp::eron s de oni c RMal Cronozl etrista, Joaquin Val_-( Uer it Aeorneitdengprogt.. .clilca par ionotorodea un n o- eveor ac@I torne doStinglems o d ie g doluf- o .. C.e H.021 ccI
rAn exhmbicones el cenco de febre- d Ts CF1t4L "Bang Croot by"h ogrando cuatro Al Jethroe. cf. t 0 2 1 0
ro en La, Haban t, y el epet o f e DJoP arY 68, cone-un total de 205. Cass.e21Lt.ro n.t5l2mr sg 5tn A
och. ea mCiud md Max nlo. VEDADObet. .i ag. par. d 0o s 54 hoyos. T Torres.-3a.e 5dn S 8t 0 o
DAmbos Jugadoresdaerdin mel vi aj En pfreja. Ben Hagan 3"tel re- Irving, .. 2 1820
on n rJu16ln an con A eriema n- 1 terano amateur Johnny Dawsons-c. Fondy, r.Tc 1. 'le 1 0
Air ays on Iarna contra Maulx Gutold n 1 2 tnaro_ con 1970 Patllor 54 hoy e rxlts-1 JSane. l1! 4 Fn00
el- oeustoriano Pancbo Segura Cs- Ferniand0 Fleals .. .. .s 1 verando a Stanley Leonard y Stuf. Fleitas. c. 4. 1 .1'10
no y el australlano Manny Pails'. Pinbio Ruizs .. .. .... 5 1, 1 free Tayler, que rnarcaron '200. ]ut.a. .,
"Jrte Vpadero ...... 2 MangrurIsgreuous68 punts de Wkan, p.
N U E V A Y O R K enero 12 U te d) R fael Q uirch 0 0 4_*era as arotocp ereO I a ese4 C


airs ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A qoh evma hraa n-AfroMe-a4 2 1 Epralc]ao 'let-nc loescalnt -ec Ar kccna -Wlal P -o, -tk -
ilne ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 7 prvsonl nglAvne -7.11 n 1Cu Qaaillolairo etglv dremtni a Peit
--Bab*Ruth,1 famoso ex Juador aCndo Betneurt 1 e a ndoea, p Tot3 11 14 2
do bass ball, fuO A pgres1 do en una d- l onzlezC-mpo .... 2 i i de $2,o or. Anotac6n hpor entradas
clsnica pari oometers e a un exa- 1r- roson su victoriaMangrurntse p si gln artnao .b.s.e. 000 02100o--a
men redlio En sng rl del Cb dIoespa- 'rotales,.. ...... 1 i 4 a c a de. s cmpet- o-lmendares
*ado, Ruth sufrl6 Una operacdn que tEoe :RVSdoAD res. En to- a el premlo de ayet g ni SUIMARIO
IS retuvods de u us e olen eljhosprianl. d b 1. T O Un- DO. be d Mangrum.ooe C a.esrfrpa-pujadajr I"v1n .vpond
Durntla rid pow Ion dniep oid pf1 e d- nh0
Bogta pdls-ateelmimoInsJo blt 24 Ttas-43 Lacatl o lts-A t o ptal sel oneod, t- Pt rhesn, .Tetrone. .Dado lees-e ns.
-g~rmdel l~ealvarnlaa -enfaclams RJdeptr, Kect-as-doseIoelurtedAnn-icedoctoroConst.ntine Zepas- p ot Hor impe 5-oru ns minutes.
akleetgeda a e ompoesa iond s fstig a- tedor Pm M ort/ .. ..... metrl- datj ead aeportlalnso llsqlo oenr ATwotaseso Jhits -rdthroe.
dotds e ausanteslo Ar-JOf1i1ed ao d Osefts U..... 3 | Lt l pr txi o a'ier m om6itendr eec- Umpires ya n (ea Pad. on MIks.
aeroc prvsoa.- A' lAv'z. 2 1 L~ on e l Cnl. b e1 ittc s4agads. Itagrntea FonIs.) a (a)


/


e

r

do

a
li-
no


tes
sa-
.01
e
a
If*
en&
est
ue
i-
lue

10
e-
v-

aeo
ilo


15
ro
en.
os
ic-
en

lig-
na-
>taen
pU-gos
La,
!>tA


a
Iue
di-
qua

ih-'7
520
190
11

httO r
Ale-
el

Bea
,ad
te6
TO-
)ero
di-1 2


1 0

M1-


0.
as

- tn tC I A 1APDIMA 1 UADjtI 1 Ic 'M CDft 1W IQAR


SPORTS 5


PAGINA VEINTIUNO


S- INER aS N Ur. .S VPTN al,.---IArS... E, E.,'Lal .,s .'. .'....,- -

SIETE INTERESANTESOMIPEETENCIAS IHIPICAS EN EL PROGRAM DE HOY


T6picos Futbolisticos

Por PETER--

-Acabaron con el invicto del Iberia.
,-Dos juegos con abultad ahotaciones.
--Gran partido de Buxadera y de Ardilla.

El domingo enterraron a y fud cosa ae peniar en un bote para bre ltodo, y la Javntd A
tlegar a los dominies del Lucero, don- desarrollaron una case de ji
de ae encuentra el parququeue el fu- eficlente, tan conesonaao que
firsamo de Rafael Armada cqntruy6d de hfirmar qoe Ioe asuilada
.par& que eli fitbol en Cuba tuviera no tienen nada de partcue
un. escenario digno de su prestigio. una fotografan deo iqase w
Pero &s e jug6. Y Io mAs par Uicular del el tererio.
casa es que, despui de Ias iuerteo Unas anotaclonesa Lan anc
Aluvias que cayeron, hizo una tarde los aficionados saeguamente
preciosa, cons acad b oC pars que aan- esta ocasi6n van a experiment
taran los poetas. Y Cmo ios que pu1- cos que, rar a is In Lerra.
san lia 1mno andaban par aquellos gistra en las erdnlcss: exen
parajes, entonces los atletas cogieron epitetos par los saores refer
el metro de la I.piracidn y le can- son el pato de lAgrimas.a pr r
,taron al Sol. pero de una manera muy neral, de 1so que no Iaben p
especial. Utlilzaron, a manera de Ia- aqui &a ha viLo y comprob
pi?. lats eaxtenudades inlerloires, y co- la parte mayor oe loas teams
mo papel, la alfombra verde. iY qud be perdert-
versl.. IQudl illoesilas hicieron con el 0
bal6n! ... lQuidnes aoar.otsiron l go
lQuertsi los titulos?: el encuentro de Tigres v T
Un Espaifa aesconocido, .Un Ti- primero correspondir UaerO
gre domado* y Un Bravo que Io pa- un pase de Mel6n que aqu#l
rece-. El Jabao tratd so de.pejar d
Pars mejor comprensidn: zsa, pero parece que a 0-Farr
La Academia Bravo le,. gan6 a los habla olvldado quliarse el oc
unlversltarios, crealo o no, con ]a de la testa' y el cuero resbilc
anotacihn exprimida de un goal a y ae fud al teJrdu Con un ce
cero, ei el match de los segundones. Nanlto, Mel6n remkLia de cat
El Iberia#, derrothndolo con score de dad a ila pelota pars que 1ra
4 par 1 (no hay error, es cuatro par la linea de goal se Io puso I
uno), y la iJuventud Asturlanas de- con un toque, sobre Ino suav
rrot6 al eHispano- 5 par 2, raz6n pqr tuvlmos el segundo E ltere
la qfle al anochecer. a la salida del obtenldo de un baqiue de es
Campo de ]as Almenas, se enfrenta- lanz6 Reins y MIelon se rnct
ron unos cuantos muchachos y surgl6 desvlarlo al tejuao Entonces
este comentario de uno de ellos:" do se produce el primero del I
-iQued mantra de loverl... iy de qud formal Baslam Il
Y otros dos, a coro, ripostaron: bre la pUrta y Sernando t
-SI, pero ho que llovi6 fueron interceptal, pero la peloia pal
goals..- trae efecto plongoa (como d<
Nosotros, al olar el dicho, miramos a quito MeJias), y lIo que tnic
los tlfps y en seguida conocimos que logra es deaviarla en tal far
uno era del Hispano y el otro del se va a colar en la puerta, sin
Iberia. portero pueda hacer nada.
TUn centro de Nanito, otro
Las allneaclones de los cuatro gran- olos ouchas qu brindd.I to des
des van a contlnuacidn. Y a to me- a soon Is de pensar, pars e
Jor los nombres dec los que intervinie- y u entonces cuando vino
ran enesa conversaolIn que resefta- gundo del Hispano. Uno o
ran n es coners-~n q aqusela-ticinpa, comto las osoharada
mos mas arriba se encuentran aquj: t iemp o, com e l1b eucharadc
M.IaanauBesueva Jabo dante furl un bonito tanla. cotr
Hispano: Basnueva, Jabao y Pan- diferericlsrlo del pcimere. Un
cho:; ico, Bosch y Orlando; To- de Mario, qu recoge Bosch, qU
rres,. Incline, Bastam, Pupt y pass en bandeja a Pupito. y
Ul~arlo nirad aaqere il
Juventud: Torroella, ServandO y encsg de palanquear el rite
Enrique: Goyo, Marcelo y Pepe; o ilts ma dis. l uvcntud
Brioso, Llerandl, Mel6n y Nano. Ya l o tirno de la Juventud
Iberia: Tate, Pancho y victoriano; gloria: un falo de Bnueva,
Galego, Bebo y Santiago: .Rojas, qu se aprovech Meln pars
Rico, Cosculluela, Vicente y hyua c quinto. y palves chin
Eslpai: Garcia, Quintero y Cecl hay u qunto mal.
Guerra, Barquin p y long: Ardi- Loo nenoresreferees, como
lit,, Guampiro, Ayra, Mosquera y advoetidoIns rlerees, p0rmk
Buxadera.. dicho, no tuvieron problems.
Ya ven c6mo hemos puesto en pri- ron una tarde tranquil y un
mer lugar a los grupos que perdieron, len pascuales.
que no queremos que vayan a declr Laa anotacilones del match
que todo el mundo hace lefta del Ar- tamblhn Vamos a decirlais. Per
bol caldo... Nosotros, por io menps,. -no sea cosa que se nos olv
.nos comrpadecemoa de esos mucha- nemos que hacer rgsaltar que
chose que encontraron su Waterloo cn y Buxadera fueron lons mAxirr
spltas fangosa. piradores 'do est. aonado trh
l* 4 Jos mucacchos de Rancho Si
En contra de lo qua los aficionados entrena Angel Arce. m s -meJc
oe imaglnaron cuAndo se creyeron que tremoa ,que tenemos, do acue
estaban ante una reproducci6n oel loa ue hemosa venldo diclend
lDahvlo Universal, y de acuerdo con much tempoo, Vamtos a ve
Io qu dicho queda mis arriba, a Io Ifua el primero:
qinero, comic dicen Ids claicos, ce Buxadera reclbe un pase, o
Jug6 buen fftbol. Es claro que no la pelota, Ia central y Ardilla
fueron partidos de esos que pudieran otro extrebo, la desvals El c
iervir db model, porque pars que se al tejido y teneCnos el'primer
escenifique un match de primo ear- Vmnos a ver co6mo fud el sa
Iello, com o acotarla -el Iberilsta Ros- Un centre de Buxadera y un
boch, los dos cuadros lenein que ha- za de Ouamplro. No se necesi
cerlo bien. Y no es cosa de decilr que La pelota choc6d con un cuerpo
el conjunto de los Leones lo hizo es- y allk se ful al lfondo de li
tupendamernte, y much meno se pu- Buscarlo Tate.
diera declr algo por el estllo de los Vamos a ver c6mo fu 6 elI
negro y amnarillo. Ardilla reallza una de sus spr
El mejor de los dos encuentros fur famosas, hace un centreo rip
el de Iber a y Espafia, y en esLe par- al que le habia hecho Buxa
tido hay que decir que el quinteLo de oste,' Imltando a Ardilla, ren
laque estuvo erratic. El del Iberia. goa.
El cuarto tanto ful un
_____________ ~Mosquera qut inexplicablemen
col6 a Tate poe entire sus pic
D Y el goal del Iberia fu, me
las trfierm DADA dlacusidn. Lo anoth Rico, que
preer di cen., se llev6 la pelota con l
-dke PAC EL FL O nosy qu, par lo a mismo, no
-dkfIe PACO EL rU U portunaron creyendo que el
9 10 cLaotgaria. El arbiltro no
i .hands- y el goal vahU6. Vamo
r/j~ ~ / 6 J por echo que efectivamente if
/oe 4Idsfa- no. Pero ios Jugadors tieni
/as' a convencerse que no sonr ellos
tienen qu decldir, y que mn
C/7CIfll no sueRe el ailbato ellos tier
Ir a la pelota. Luego hay que
/g /Z Ve s] a la conclusion de que ai fua
I./c del Juez. tambin lo furl de Ic
-- does del Esp-fia.


I N7 DICEE DEPORTNI

S EVEINTOS PARA uOY
Starloau Tr can l pa. Jo... -
hail a lea nueve de Ia snoc
THIN toteams l hnilssa eyCuba.
Nevo ,Stnadium. Juego dera


j11eie tlem e deacnt h enc
tm At rondAre. Y Cl. of'g,
P0.0. odr lo- peportc.. C
cn ,'lndo & lacw nue loy cu.rt
one.aauenmne caeu
Frnntcn -lalbanx. Madirhl. Fu
i. 3 d, la txrde, con trea par
doI qtuinlei*:
Fironln .el Alal. Fucln a
./10 doI& atoche con 2 partldoa
Inudea. e *

OPERADO EL MATADOR
aMACHAQUITO* C

CORDOBA. enero 12" I (U
El cencere matador do tloen
Olmnez iMathaqstlato, I rud
do urns perforaelas dci jeI].m*
biesala mejorado eonalderab
on Ian tlra hares dentl
colado dec gravodad.
Y0 4an entrcln malna a sin e roU
s-aetna emigna, euarhartuila.
/ US 4 td6 repeltinamcntc cnfeems,
*cendo toe mtdlaS quo Xo
perlc urigest~emenlte 5 causa
G le erlroracian e.mcl
D&4ANO RERAJARAN SUELD4
C, ~.. EN a PHIL .ELHIA

FII.5IIOI.OlA ceacysa PS. IA
Ayaryo ro u veottolO, loiul do Ia Ligas Naelaona, Ph.
Ape ~0COOhO ~fC055l Oledoladfh, qace Ilnellestrac Ca
Paec me dl uaC ofeltodo ol qolntoa Inglar p qu0-0 Iae
peiede pmaerea i.bluaitolent
Coa So Hole Gillete Delgade pe~oS~, Irmaard ,ecano decie
dcl1 maaatrgen sceel 51rb 5
V adoy hecho an Juan Tenorlo. ean el mieam, etieldo p tun
sidlbcrsneuss qrlca.c

paa.IcI~c baJa, ssnorues, Senlr
Is elimento cI eanide e qaui
qtlt i~~ynacsno erauec asnoe

d~cleoreiOsca t.altalee da1
geaecaL


Mayito vo vi6. tomar su pap de vencedor al ganar

sin dificultad el "Marianao Handicap", en pista humeda

Por SALVATOR
: ----
ic L presencia do Mlgtltin Arteaga COGE PAMA
--,i.,-Hipddromo es slempre serial Etei tene otro dos iicmlgos dl
.e c ,el gran potro May1to esta a petigro en Cabecilla y Calre. peru
'e..... Poe h acer una de S us mejoreninguno dic los dos laigueao 1 asc
psa.ils n "te ,, a c BrWa. y t no fuera poer el ieta- mAs, su viojas prticica y la layI ma
ali 7 1 (e que me consta que Miguel e de 10o mslmos e tala, que mienti-
Aqur l ena rtd anrSgaucyano decrtnia s.teiMrpe. me no piordan varainoa a t contra Ma-
r af erklla que io empleaban sa avl- l iio e n l e iiidrnq ro-
ua e Owl,- -,-.-."art a- bido del hijo de Charming Em- guilr cinsoi hlibras al caballo que a,
us. e....".mrr, i.trova .De Malanzas t Iciralzo lvar a su haber $11.4.3,5en u cam--
core- -inado. quv me ha ldicho que a pafia de 1947. ganMl ape' nuaiT-
a i0 a11le I.---do ..c iel ituldde campeon delai7 a.
1 End anel r de Moguelin heoas -uma aquella quoenl el pi l I ded.

arSen ..... -ad i'/'T'kV 'ri mC T Alo. ( ue me" hao dfch *'* ueat" pn apitue de lrer'tagunto~n a'so -"e .....oi
c "h dr.--ar r "e tAd1,'i er. ie fu- el primero en e o ree- a liila co.echado u ejempar I
h.s qUe* 4,v I-... .. .... 'o e la-. c o e l raRepudoou lca. l aa
qu .... a""i q ru do oe Mayl bareu. Independent. ti eunte de l pu i prct-
annio n e-ganarel ci-a---gii-- J01-o Il1edlemn tc de Ian' pen ch-
lntar unaP E CAREril ae 1946n, mantenitroiddo o firm n matutlnas y a forma nas.tradal
. se 4re- us tcrece de que era con moucha olpor la tarde ell uia 0 dos oa&iens,


esle~~ se xn'in- hatniT de, tii^ aa' u oecni l(-a om arlen alo handapear mloado
nclb de-- me or que ha salido de Is altamente ha"dc bns -re -a"handlospear m"i r
brees, m EBqueKT aorolada finora de recrila de iou on clluentrla r record anoterior del I-pea -
Begla go- dal e .,-Cs Agunlo. Soarel r Mar Mi neilom cainperalna Oentlaqdshi-
lorder. Y r Alcarcze on GuananlRaquiila Pelqroino, come Peritn los fantilcos si
ad e "uen War aobuerian quo A.rault y Stymie, al re-
)ado quae Cn.unIrecord formidable do d zo apareer ell n abrili o mayo., aunque
0no as- .t16- 0e01 sets sallidas en il cam- prartiquen mal. 1no c 0oponeu pno
pains ,,overral del 0m1tu anterior. lo- sgero.-. pudinldo optar los ducioi, o
a.r .. cl- E imio-. Malton IU troldo el entrc nad ors repecilo pot no co-
3l4? Fn Snc M .-Pei. pA ,a.-., novpembre de la utei a uao rrer ou; caeonpruicn o doseai al 1ero
aor.i elI ,'u Hir dos cons-c-ui-lvs- d-rrotas -l ntrei aiaO l no serca que haii den-
o'ts p .. .-" ... ... o. ci e regatcoin ulr al de Ca- -e ldido di rtinatamenre d ltorma&, us-
m to. FuOk *..iO" a i'-iCa..or.n. in que lo deJd falt 1.... u:rfi .....;ndo Ian libraR quo ei

d r e m a t o n 7 a l *- d 1 0. ai laog a r R I m oel r n t l d o m n i a L o d el n o i a t ig lu N a i c on e ior y
ecabe* Odd0 .umbe ao ... I a recta final, p ro a amblo m.nponi
rid Re le e- oIn.o aligoraron bacltante dr I,- Lo anterior nr lebto 0%in projul-
osme, lco briT l, IendoI 1 uerte adlclonal el clo algdlino ontliN Martiln AlarezN
0en Ills de, L, vo decided Jfil)ter PiluC'iAon Agutlin Sulrc, i l que inos uiricnac
esitr o e ei-r l 3ano a La reader ell la Ima- luv cordial ianiltad, y asl oinidal
oez .,o- Bufen, Anrl domingo, arroebaando a C- tamipoco Ins dllcul.adirs quc e tcrntuil
re c l= -.. .. .. .. %1 e lciIi C fre cual tliiir nopn'tllnIlil qu ll oe rtcar ion handim apperisn O l til
apaara en M, Bow .. de ,ee de veneer en lona Jor- rlpaldronotan halto dtr ebaulos o-
asp" r3 mo el Oriental Park peruo a\ece
Uer.-ndi LrB LA CARRERA ronvine romperoonprria ql co el honor
r. y Iado ia inJustlc Ilamando iase aInc.i mai
care fi6 nMI R 0Knrando nor el niloonlento Mi los que poer necesldad evn en-
aena que F, RI al decldir nuy J uiclosamon- cerrad-ls dentro dr IaIs estrech Ias pa-
argo deo 1c R,-.-lAto Meundndez nio arricsgar Su redois de lam oxigenclis del negolO
as cuan- esi,'eP E quo habla terido calentura n el .
ispeno. a C ., ruenudillo Il smana anterior. TARDE JUBILOSA
prs' I Iluvia el cronista favorelae
aneza so- las 'didatura de CubEna In aflir- Pr otra epar e In marcs 0 de -
trat do mar e proplo "Agnstin Arezi e quo brlca dc Ouanamaqullia, qu-o.b
race que Chlckie D.D. ta rlpida shJa de Deliberato-r que oreroen l msodas do e.atirr,ana itodavia un poco corto a la de Tiffany en platerla equivale a
clt6 Pa- Albert.o Jrd6n, ca nleta per 1 rams. materna de Asurita quo tanto Mayito. tener per valloo el product deo an-
lamfnste edo Bluena ... a ... m d Blu Wrck J 9 Ftan cy s tr-ian General emlno t ra es ocupare los cutro trr-
et i brllar aben eoreranila d ueWrack, Jualt Fancy, reayBelan, Gn r Unlcanente Migueli n egula firLne mnres lugares clnI el Maranuo Hat--
rma qu -Gea, General Menceal y otrsdeacendlente de Hessian, aos attia en que. pesar ade todo, on Iplan dicap que porprimer. z e n u-
n qU ei on Iea sedas d AntolilcoA Dia Dotada do elevada vIeloeidad promote a su favor no debla perdqt r May,t, derfla hitorilg no ful ganado poe Ca-
seor f actor e ats arde en ol turnoa telar.t y levando s anta favorite de Ave- fre n s eimpuso en el cuarto turn a)
mins de ins omez s ca rrera s me d uo cn i riluar Sstoovita, hija irical de Sins-
6d Brio- Ine forms esperada poer aqul a.litanl tons, !s madre de MI Favorato, aloj-
I L cu vt E ES do. aI a... v uardi inme dlta larnont nd on n d rn la mapquiia: ..l i Oranule-
eIhijo de Bow to Mr din esdtar enrcap del eerre triunr sobreo raballos
e4 Se- de l R .eligroa po i en e i moentoo slrlno der r- Ide1 a ils. de Contramaoestre, Shot
n cad s Cero ...co rr..... 7do, h abendo s doCubanacinP eI One. Koncari y Yormoalnt. L vegua
is. Pero finico que pudo ofreccrl e, certs. re;A- Sin Prism, hlfa inicial de Si1tting Pret-
mo par ternca ay tambilin domlclhada n dlicha
, centr PRIMERA CARRERA.-RECLAMABLE En Mayito hant producido los dos grn fine a camagtieyana. v oen ]a Jus-
quien I Sela Furlones.-Para Ejemplares de 4 Alno y Mis.-Premlo: H ocios die] Ouanamaquilla un magnil- ta de bcb6s. terceraque ae corre este
rsate n ico c aballo que orre con igual fa- ao, habiendo aido ganados los dos
batilen- HIGHER RACKET: Grupeo Fo cldad todas Ias pista. 0co1 Ila -airis par S-sp-cha pMIPee-


diz qe "' *Jony .. ...... 07 Puleraaproechare de regteo rlona18ntelt.o7;e!al.,r 8lospTecha y MI rfPro-~
Higher Bracket .......... 105 Partlendo rpido bueln chance. taja de e-star sano. ai par que M! ferldo criado en Onanamaqullia,
fur al Panjab ... ........... 110 iuce el contrarlo a derrotar. Favor-'no, su gran adversarlo de Ia quedd segundo Promete. el Dnuevo 1i-
*,s My Colin ............... 110 El viJo hlijo del invlctoa. coselha de 1944. tlene clertas mata- Jo de Mayito is grandlosa yeguc de
0eon e Tambidn correrAln: War Queelt, Tyr, Oakwood Lad, Commandereu, duras. sun cundo de. sanar del mc- Agustin yMartin qu ha producto
colarlo Arerican Pal, Valdina Bishop.' nudillo, sere un enemisgo muy pp- vsucesivamcnte a Palms Real, Mafia-
a vces0 SEGUNDA CARREBA.A-RECLAMABLE groso. sin que aflrmemos par el ion- nits, May Sing. Romtntico, Caz6n y
5 y 34 Furlones-Para Ejemplares de 4 Alas y MO.-Premnlo: 300 mentor si en condlciones normales re- Silvia A.
sultarh superior o Inferior a Maylto. El unio product naclonal que pu-
Modi f MODIFY: Puede Repeth nods rechazar ia eterna amenaza de
o antes Modify ......0...2...0...... 110 Tie un entrenador que sabe. log guanamaquillerosc fu6 Pelayo, un
MTonici-O ...d...d......... 102 La velocdad: es el ...trario. Valencia lider en hermo.lsimo potro gric, criado pnr los
. Tuvie- Odd Number .l.......... 115 La pilta suave Ia core bien. hermanos Baldomero y Manuel Pdrcr
os fina- Tambldn c.rl-e"n: Can-Ten, Sharpshell. Bull Terrer.. e trneo espa ol dl de Knohbod con Ia rA-
TERCERA CARRERA.-NO RECLAMABLEe to e spe pida IguaIlmente more nsoshera.
estelar Seis Fsurlones.-Para 3 Afios Nacidoa en Cuba.-Premlo: $500 __Con una cIzada impreesioantc, ulli-
roeantel CUSPIDE: Buen Animal MAIIq, corr 17 il'n/ltei) VA- da a Inia figure excelcnte de caba-
tidt~l_ lida. luede carriers, traA portars e al en
de--te- Ctispide ... 110 Mefsra en lodas sun salidan. l ]n,% t 1- Pill, dac EaRters. Pelayo Justificr 6 psulavori-
SArdilla lBoW Miss Bow-.........-...110 Bien preparadsa, orrerih been.
iron ins- Mrs. Haskell ........... 110 Esat. tambin0 tiehe posibildad. t-i. e 0N.I c dl.. a.i.crlco *'..,,ll.. r ilsmo do uno a doa psrtlendo coma
unfo we .Tamblidn correrln: Aevos itar, Empire. 1l Iolrerrocnlo d o f'In L d,- Le.Rsp un laie parn venDeo R M. glsope a Pra-
alasJ qua CUARTA od oll/Il, mete, Roaboslt V Don EaRsl, tlocaym
q~ Sole FoCl PArgTA CA RHERA,-RECLAMABLE hhn n ldolay~r a ,';l/ill ,.utrl, equino de RaW Perera quo comecabil,
rOdo g- : isItriona.-Pars Ejonsplares do 4 Alies y MAa.-Premiom 008 ,. peer u/i. Rn estA Jrnmada sliundaron va camrino de coneortlirse an magni-
MrdG &n. STERIOSOuEFrs lam sor F aceerrnfes, erdoendo:Ieuud1 i mr`ayflea icorredor.
do hacs Mulsterioso-............... 115 La cari*ra es blen apretada. tie Ina -mubon qil O Jogcila en at ,openIs BURNCONSEJO
ir c6mo gollsonan .... ....... 107 Mucho culdado coain nirols. i-riflE.JPle
Ovando .. .- -107 El grand Varona Io apoyn. Jolplo, eolllid Is dec
usre con Onus ...... ........... 114 VieJo pero todavia Be defiende, rrtaIn diheleal de Mladrid, ca. p ter de Peliyo ruse reouerda raucho a TI-
a, en of Tambidn correrAll: Dr. Psudd, Bol G Gray. ia n llllsin rnlli rsida, ti e n s wA a ,lua l on ae, tam bi a dc rronoPre enClacniampre-
'a nionanto, at cnal coreleron contal- Ia
mero va QUINTA CARRERA.-RECLAMABLE Oupa ulnt dei e0oa d1tlll0 lurare, opIlnJ6n dc Chlo Domingez, 0n Ve
goal. SSets Furiones.-a-Pasra EJemplarem de 3 Aioes y MAu.-Premio: 516 P00 o otra part, el Atlltno da MR- de dejareo desarrollar, fwrtalectondo
eguundo: DOCTOR-S CASE: Mejoriando dried ( 1lls0 Cthe%6sA ,sl la l lteporr dad R uua hueTaos artr in "ticiryelycirulta-
cabeza- Doctor-a Care-............ 105 Es una profesl6n pellgerosa. idoslcs osunsdo fut quo Tinonel brlidus par do
It6 rAfts. Timothy C ....... ..... i10 heri miradores de pisarra. Ia reconustado rpldame meson y Re eclips6 at no poder aoate-
blando. Claucina ......... .. ,D Es bastantc inconiistente. oshllonai y e o r encuentrasallora ea ncr nus patas el peso de cuerpo tan
red a Tambitdncorrerin: Mik O-S}ivan. Quality Jane, Pretty Bitter. forcer lunar,c d'ietrAt de Vcalenel yI-,- desproporclonado pal esu edad.
SEXTA CARRERA.-RECLAMABLE villa, y porencalmos del Atl11r ddo Los ohermancs Perez, que con un
tercero: 5 y 34 Furloni.a-Par Ejeesplares do 4 Aioe y MAs-l-Premlo: $440 Siinn. lli otendsdiFno die loden elaban nRto han
rintad-s MUDDY CREEK: Lo Preflero Celmia quo ornzi dando ln mmpre- criar un buen potro, he rnie n cipnll
Cois.q~io nmsal dnll i inp~- oten sn boonv patr ade dlat bioson
3ostando Mucdy Creek-......-...-.. 110 Termina con much coraje, ai-n do 5//c e ...lea.la, e ItII,, d lo eo cnrRta Pelao pictado del choqrue
ldera, y La Pequefiac........-......100 Va lilgera y se defender.
matsa 'IArro-,o Blanco .......... 107 Cueltta con Ill .velocidai. ,.1apr o n sil npr6xala airn Kiur C-i cu-La rt, oak i p ear d&o vale e dcon0r-
Aevns Count .............. 107 Repite poco asIm arreras. ba y Me5xic, o, v 1n ,'1 eridndo vtl lo de un vetersalo, slendo much mk
tire de Tambien correren: Chronology, Bad Lady, Stellilta, PomcaLn vo-puttistJornndi tiea)'e.rn prudent darle un tiempo nsora quo
ite se le SEPTIMA CARREIRA.-RECLAMABDE iiiai/flatsiirn La elgiulenlf: RuaS hueiaic e fortalgzcccn v tendlln
Ierna.p. 5 y 3A4 Furlonc.-Para sEjemplares do 3 Alie y MAi--Preissio: 11W Valncia 2; Oevillsa 2n. Ailiti/n uon hcabrildon no.decn ilaladonquo
otivo de MISS JOANY: Muy Discutido Madrid 19, Atltlro Billbo1 IS: Bar-
diz que Miss Joany ......-......107 Pudlera aprovecharse del regateo. c"]Oina IS: Cel a i: .140,d111- 14T,- ACEPTO SU COITRATO
as Ina- ChIckie D. D .-...-......0... 1 Cuenta con muy elevada velocldad. r'aa CEPTenSU Mela 5
I e i Anuhe ... ... ... ... ... ,. 112 MiW mejorado, *a una posibilidad, irraa'ona, 14: Oviedo is; gaspfo 3
1ir Luciano R .......... ....... 110 l ste hoes ..iene de atrti. Real de Madrid 11: Aly. eo 1 I1; Real RIZZUTO PARA 1948
referee Tambitn corrrian: Manicero, Silvia A., Coronels. Socledad 9; Gijun 9.
apreci6 5NW1 YORK, entro 17. (AP.)-EL


n a dar
fu ma-
en que
los que
lientras
nen que
e llegar
un falo
o jugs-0"I.e/
is :'entr

y 1 bal-;OMEZ
r. los
tltedi -

agfo, aa-
rirtA Call
to de l.
l;imn c.


dMsisn-
rldos 3a
IR;dor.
y
GOSEZ
nlted).--

P1- 971
I Ra~mel


1141c dl
minerado
r, h, a-


Sementm.


dape 0J
clos coil
se min-
diagnosq-
to deblA
Lde Una

JtIelm do I
!MP-ra~da

a raci oItneml
rennck,
Anta rik a
hay% ft-
" una
enqu:-anafer


Entra en su semana final el Carnaval

de Hielo del Palacio de los Deportes

Enltranos en la aemana final de Cuba e habtla registrado un total de
presentaciones del Carnaval en Hie- plubUco tan extenso y una recauda-
lo, el maravilloaso espectAlculo que ha cldn'tln preponderance como en el
constltuldo la sensacldn del alo en cato del Carnavl en Hlielo que lIo-
nuesitra ciudad, porque ha JIunlca- che tran noche movil"iza mUlaras de
do la grandeza y exclutalvldad que expectadoreg.
muchaa veces los cronlslas newyor- Los patlnadoren que actlan en 1el
klnon comentaron en aus columns. Carnival en Hielo, de lama mun-
Y es que el Carnsval en Hielo a el dial, los mismos qu e al lado de Son-
minmo e apectAculo que triunia en el ji Heine han recorrido triunfailmen-
Madlson Square OGarden que ha ev- 0 tods la& ciudadeas de la Unl6n
nido directamente al Palacio de los Alericana etAn desaarollando aqul
Deortea. ct mejores evoluclones y sun craa-
1 usate d no ha visto aun el Car- clones mAs populares.
raval en Hielo no lo eje parsn ma- No dejo de er eli baile elegant de
fLana. La tcmanda de localdad Jack Rtchardson, le evoluclonead-
cada sea mayor y esta esomanla e"l J ,
qo ionmu men to fannosoe stileas de Dick Price, el actor de d1
qu 1o0 munalmenai za de apache de Condon y oh-
nadores n so dexpld-n de nuestra so- land., .el p.rcido de Bobby Blake
ciedad. la eoncurrenclas aero n ton Fred. Aistalre, li opis el pp el
mayors. Nuestr conseJo e que re- carbon d Sonja Heine que ex a IrU-
erve shore mlamo su localldad p"ra bla Marilyn Quinn y Al tos demai
que auista al esptectAculo del afto. fi a g d y n y nooaflm
Aneofa ho cierls qo jmia onanona do lc campaflia.
A_ gufan lo_ experto qte JamAs en Recuerde que el show comlenza a
ls nueye de la noche y que ton dor
FRoQNrON JAt ALAI hores 9 media de constants aci*,i-
Fregranc eofha parc, east n'oehe, a de atraccl6n. do oolorido con. lao
Progr a ms e pr oa6ta 6 a 5.e rtistas de )a compafia, con la
I" echo y medl. veinte y enl glamorous chlca., con
Primer parUtido. a 30 tantos: Sablo- l veinte y cinco cuadroc especta-
mendl y Salauar, blancos, contra Pli- eulareL
ta y Aldecoa. arules. A sacar los pri- Llime chora msimo al tellfono
meros del 8 y medio y los egundoz -V4g" y reserve u Ilocalidad, o acu-
del I& da I Cineclto de San Rafael oq 1.-
Primers quinlela, a aeas tantos: na a Constulado pare adquirirI ta -
Careaga, Urtona, Musuertsa mayor, calldades para entrada agenerales o
Vallejo, Quintana y Andrea. grade gronalex, a preclas de o1.00
BSegundo partldo, a 30 tantos: An- y p so
drts y Urtonas. blanco. contr" Valle- Carnaval en Hielo lo eipera en eli
to y Muuersa, axules. A sacar am- Palaci de i6 4Depores,. en Pasco y
bo del 8 y medoo.' Mar, dipnejto a ofrecerle su grian
Segunds quinlela, a spe tanto* epetecUulo... No olvide que al
Uarcue. Urcarte. Ampti. Irtgoyeon, o u tnlcma mana de presentaclo-
nrte y GcArda. nea en Cubal


Una vista pareral del *ho del
*sartawal 'en Hlelo. epeieculo
que ha arrebstado a todo. lo pi-
bilioo y que me presenta en el
PalJleo do Jos Doporte.


dlminuto Phil Rizzuto, sensaclonal
short stop de lo Campeones del
Mundo, los New York Yankees, marn-
do a Is oflclnaes de los campeonre
au contrato, que garantlza su stadia
en el equlpo Ia temporada de 1948.
Rizzuto, ahora en Bartow, Florida.
donde estlA de ayudante de su s on-
paflero 81tirnwelss en la Escuela de
Baseball, bated pars un promedio dr
.273 en 153 Juegos en que partcilpd
durante Ia pasada temporada. Du-
rante Ia Serle Mundial lo hizo pars
un promedlo dc .380.
El alto mando de los Yankee'
tambinR anunci6 que el pilcher T
Byrne, que gan6 12 y perdid 6 parn
el Kansas City, habia sido lirmard
por Ion campeones v que serla pro-
bado durante ]a scampafa de ,ntre-
namiento


Firm6 su contratO

el astro B. Doerr

BOSTON, encro 12 (AF'I-Li alto
mando de lqt Red Box del Boston
anuncI6 ayer que habia recibldo el
contraLo firmado por el astro dc 1
aegunda ban Bobby Doerr. c Tamblo
ae anuncl6 que el outfielder Wally
Mees y el riovato Infielder George
Strickland hablan firmado.
El manager general del team, Joe
Cronln, no quiso revelar los tkrml-
nos medlante loe cualen s el maravlllo-
so Infielder habla estampado
firms.
LoS Red Sox, selialados por la ma-
yoria de lo critucos como *el team P
derrotar., tienen en la actualldad fur-
mados a 10 players de equlpo, enire
elt\ a snu mejores estrellas. para In
temporada de 1948

SE HARA BABE RUTH UN
CHEQUEO GENERAL HOY
NWW l'OHK, cnr5,. IL API H.h.,
10111, inf '1,r, n Ira ,i Inc I lHnr~la l
uopy, panr 1 ,irxr do 01eiovo en rnialo
d I ho m -dl,/i, v quie "lols Ic behan
un rhqueo sennerrl obr.nb u porlani-
too.
au esposa Ril Cmr Interrosada por Inc
reop/rter- deoslten quo el ambins ci,
tcnla nadeadeegoravedadO nio que elm-
plemenle tIon a lulqleponercunnue.-
s.o pnlan do ey intanin s uhbilieeirc
c rada dcirrnIodo Ilp
denla coInxre,,-n el Hospilal.
DurcinotsIccieraonn paxadoefl uh Icn
i6 partl.lpa, ( n en proxra, a d
1a3.e Bll eoe'i1a/rn lpa rs i/Cnn
contin qp h-ihhlar mlvj-porra-li.
Pare..r n .0ii'oiuslrs hej/onb r-
ic~-ot, .v. tnh. prod-ldo n #1 u
p~o-od. delaao~o.


RaIpidas AmateursSPor RENE MOLINA

--Buz6n dce los martes.

-Cartas no se reciben

--Una idcta para It UAAC

Srelaliva aL et b all.


Este martes el buron ha as0o cl
icaparado por ei bantr ball unlio- q
nlsia Logieamente tenia que wrel
asl.. Las dificultades que ha rxpe-o
rimentado. este afio el basket call' iL
son fra-ncamente deseoncrrtan'i;s i v
MLks que un comislonado. In que lal lu
Union Atltlica nccestllaba -ra cel e
Sabalao de Ouanab.coa El ultmIo lI
problems e presento ar col al /A
rettrada del NAutico de Coj'iIr r,
MlO deJo en 1runo el entry d? 0o1 H
comptludores, despues de hater -c oi.
mennado con nuvec equipo.s licl ip- N
tos... Sobre el enia gilran la rari t I
y los dos telegramas que cl hipo'c- d
tco carter dejo en ILm nlea lde is-.
bor. Slu oira aclaraclon que la d
usual en cuanto a la posilbi r c):oi-
cidencia enltre loi peronajes de o I- r
los menlsaijes y series rrales. l 11- b
snrto a continuailfn Ir
Dr. JuliAn 1 hGllo r
Presidente de Ia Un6ini Atlet'cp
Amateur de Cuba s
Cludad. '
Distlnguido seftor Soy uoil since- v
ro simpatlUador del basket bail, I
como fanticieo que asilduamenicu 1
concurre a loa programnan aorres-
pondlentes a lo camnpeonatos qu(
convoca esa Unidn Atletica dr
Amateurs dc 9kiba que used pres;-
de, creo realizar una buena obra al I
hacerle una observac1dn que esperc i
tenga en considerclon Es linnega-
ble que el basket ball crubano e.Ati,
atravesaildo una crisis dificll qu<
diflcui.a su auge Loa motives (till
hbb provocado esta situacidn pare.
cen ser mouchos; pern entrer .ilo
deben existir algunos qu e pu'de
hacerse desaparecer drspejandn uw
poco elI camlno. A juicio mio. unc
de los motlvos e el poco estimuloui
que el organlsnio unlollstat eomt
brindando a lok clubs compelido-
res. y dtse puedc desaparecer taP
prointo la UAAC premle como -eb
a los esforzados paladines de pti
nueva cruLada.
Yo creo que la Uni6n Atltlica de
blera premuar con un pergarnmino i
Its socledades que finalmente corn
pitan en el campeonato Junior, ob
sequlando ademan con una meadoll
de oro a cade uno de los Jugadores
y donando una copa de plata pars
el club que primoro se Inscriba en
lo pr6ximos ltorneos... Ese simple
atlmiulo contrlbuiria muchisimo al
auge del basket ball, porque garan-
tliarla el logro de entries nutridos
Ahora mismo, ante la retlrada de
various de loo equlpow que e inscri-
btoron en principal pars partlclpal
en el campeonto j unlor, la Uni6n
Atlfttca deblemr saallr en rescate de


os cinco' quc han permanecldo fl-
Ph olfreciendoles un homenaje .na-
onal y obsequikndoles con premios
ue perpntuen ese geato plausible y
ddmirab:e
Poria un olvldo Imperdonaible de
I Union Atletica que lease OIad-
ertldo este sacrifilclo realizado por
a Universidad de La Habana, poa'
I Vedado Tennis, por el Cubane-
eco, por ei Casino Espafiol y por el
.tltilco de Cuba. Dia trash dla lue-
on cayendo io olros .. Primero c#
Habana Yacht Club Despun3, en
In InsLant inolvildable. el Circulo
Mlitar y el Miramar Yacht Clu'J ..
iosterlormente..sOlo a unans hora
dr la nauguraci6n do A competcn-
Ra cl NAutico de Cojiar Rata
Idesintegracion era capaz de munar
el coraje del mas vallentoe Cada
mnallna los clubs inscripltos busca- -
ball IRa pAginas deportivRas inqui-
rlendo sobresaltados sobre la rett.
rada de turno. Sin embargo, ce
lobrepusleron al espanto de esas
lorans crueleA y il ft inl arrlbaron a
a Jornada Inaugural De los nue-
vc que salieron anlimoson a Is even-
tura s6lo quedaban cinco... Pero
hablan ilegado... FAos cinco cluoes
doctor Oallo. blen merecen el reco-
noclmlento de la Unlsn Atletica...
Premlelea used y habrl realiesdo
una obra meritoria en favor del
basket ball... 81 ahora se estable-
ce el preeedente, en el future, cuan-
do comlence la desbandada, Ios
otro ressrn eiiesperanrzados en que,
ii conslguen llegar a la meta reel.
birin el homenaje del organLsmo y
el reconoclnilento de la prensa y
del pdblico... Olga el consejo de
qulen es un flel stmpatizador del
basket ball.. Temie a eaos hom. -
bres .. Ellos to merecen, y estart
ponlendo ademas ufi dlque que evi.
tarA nuevas desercolnones.
Sin man, quedo a sus dsdenet,
affmo.,
Gunimnlndo Canaster.
---%
Sr Pablo Monteasinoa, aecretario
(p sa.) de la UAAC. Habana.-Pue-
des contar con nosotroc per, e)
nuevo achdule. No nos retlramoa
bajo ninguna circunstancia.-iF.)
Rail Caeosa, coach del VTC.

Dr. Laureano Prado. Lago Chs--
pultepec, Ciudad MexicO.-No hay
problems de ningune Indole. Todo
,tranquilo. Puedes quedarte por ali
'varla semaans rasa. Ya oe ha Inl-
clado la jutal junior do bLaket bell
y todo va blen. Saludoa.-Pable
Monesalne.


Compilaci6n official del campeonato

que se ofrece en el Stadium Trop'ical

LIGA NATIONAL DE BASE BALL WBOFESIONAL
CAMPEONATO DE 15947-48
PO1CION DE LOS CLUBS
J. G. P. Ave.

Habana . . 41 23 18 51
Cub . . 45 24 21 533
Almendares . 45 22 23 489
BATTING COLECTIVO DE LOS CI.UBES
V. C. H. Ave.

Almondarps . . 1544 164 385 249
Cuba . . . 1542 177 380 4
Habana . . 1394 1521 342 248
FIELDING COLECTIVO DR LOS CLUBS
0. A. I. Ame.

Almendarea . . 1224 557 44 7
Cuba . . . 121 568 4
Habna . . 1115. 5M4 64 96
RECORD DE 1.08 PITCHERS


S llich H .' . 11
S. Maglle, . . 12
J. Ro), H. A. C.. . 11
A Zabala, C . .. 12
A. Mayor, A . .. 15
M Lanier, A . .. 1C
S. Consuegra, H..... 13
T. MeDuffl'e, H 14
F. Marlin, H. .' .. 16
P, J.1i nez,. H . .. 12
R. Bragais. A. . 16
H. Feldman. C . 1
B. McDrinlels. A ..... 1
L. MAHiln. H .. 14
J. Montero, A . ;
H. Gibon., C. . ,
A. Carrasquel, A ... I
R. MarlinCez, A. .. . 11
A RAmlr7, .A .. 14
R. Rnoer, C . 6
A Torre. H. 7
BATTING I
V. C.

L. Olmo, H .... 152 19
B. Avila, C ... 11.5 24
S. Breard, C 187 27
H. Rodrigucz, A. 165 20
R. Gladu. C -142 18
R. G(onziAlcz, A. 51 5
S. Amaro, A . 86 10
C. Blasnco. II. 151 15
A. IbAfiez. H 90 1
R. Monleaamudi H.. 128 -I
R. Orl/. A . I11
J. SIrine, A 1.3 1
A. ('aiiz Ie. A sI- 1 I
G Hnusmana. A 184 21
N HeledIla. 41
A. Cfeipo. C. 157 24
M lHayworlh. r. 13 R
F Camposi. A 9 16
H. Blanco. H 142 20
A. IernAndei. H. 52 3
R. Linare. A. 70 12
R. Cabrera. C. 1ll0 1
E. Stone. H. 110 9
L. Davenport. A. .133 13
L. Klein,. H. 104 13
A. Castalao. C. 126 12
R. Colai, C. 31 4
N. Reyes, C. 108
P. Garcia, H. 131 12
R. Navarro, H. .. 5 I
P. Orta. C. 72 4
R. Elstalell, H. q1 14
D. Gardella. C.. 127 22
V. Garer- 74 91
S Herna dez. H 84 5
La Hsbana. diclembre 12 de 1948.


. G. P. I.P. Av. -
1 0 21.1i3 1.000
2 7 3 96 700
S 6 3 78.1J3 67
2 7 4 92 S36
5 6 4 1.213 800
S 4 3 9 571
3 5 4 68.1.3 555
4 4 83.113
S 6 6 93.13 500
2 1 1 50113 50
3 3 64 0
4 .5 73.113 444
3 4 55.23 I 429
14 3 6 62.13 333
2 1 3 23 '250
2 1 3 35 250
S 1 5 63.13 167
0 3 26.1 3 000
4 0 2 34.2.3 000
S 0 1 14.13 000
7 0 1 19.13 000
NDIVIDLUAJ.
H. 2b. Sb. HR. C. SB. Are.
52 8 2 2 20 4 342
44 2 2 0 15 9 326
57 5 5 0 19 5 305
50 7 5 1 21 10 30M
4.3 9 2 1 21 5 303
15 5 1 2 8 0 294
25 4 0 0 7 1 291
44 0 0 0 24 3 291
26 3 0 0 8 0 289
37 1 0 0 9 1 289
45 A 1 2 22 3 289
1v .5 1 2 20 1 273
4:, s n 0 1 1 274
Nio 7 2 n n r 1 272
1 2 2 2 a 0 -260
41 11 0 27 7 2101
37 4 i 0 1in 1 268
25 3 1 S 0 260
I1I I0 1 I 11 0 254
1.1 2 0 0 4 0 250
17 1 0 3 12 1 243
2f 3 1 3 4 11 3 236
26 0 2. 2 13 3 236
71 4 1 0 9 3 233
24 61 2 0 10 6 231
29 4 0 0 10 2 230
7 0 0 0 3 2 226
24 4 1 1 15 2 222
29 2 1 0 14 0 221
12 2 0 0 1 0 207
7 2 0 0 4 1 219
18 4 1 2 10 1 202
24 3 0 8 19 3 189
14 3 0 0 4 0 189
13 2 0 1 7 0 155
Guillermo Conejo, -
Compllador.


~.~ c-s -
'.5- ....-a a--. ..~*.aac- '55...5...'........0'ra.e-c..Sou'cs.


ASO O(XVI


C35 D "t

PAGNA'VE ImTXfl -... :.... -.Lmu u LA AEUNA. .--MwAi I3 EdIUrU U ,. =-


Sociales de

Provincias

-El-.-. qe mejorae.
S-ludie nupabal.
-Capitlui do viajoc. -
-Coeclwoo vkte iko..
-Reperto per los looes.

PMNAR DEL RIO
CAPITAL
Nuevamefte ae halle. entire nosotros,
Gtrta pasar en la capital de la Reptl-
blica una temporada, Ia seflorits
Francisca Rodriguez TrianPemplea-
da del Minmsterlo de Comerci. PaPn-
chitas sa ha reintegrado btra ves a
- sus laborers oficlales.
-Totalmente reltablecido de la dao-
lencia que le, hilo guardar came, sa
encueitra ya el concelal de nuestro
AyultaMientf, s-lor Silverio Pmernn-
doe. 1
-Sot rumors en lou circulos socia-
lea de efta capital que dentro de al-
ginas sem1Lt.,-habtan de gontraer
matrliniio Is seftorita Bellitl Rodri-
guez Hernmndez y el oven Alejandro
del Roaarlo y Aguills.-La boda prome-
te resultar un acontecimtento de gran
resona.cia, por Is alcurnia social de
Ice contrayentes.
-Xn el sanatorio e las Colonia se
hall mejorando de Isa intervenci6n
qilrirgica de que fuers objeto el ex
director de sla Iscuela Normal de esta
provincial, doctor Carlos Valdes Co-
dlna,-GulUermo Rodrlgues, cronhta.
HABANA
RINCON
I faa tu Ingreso en el plantel Tere-
slano, la aefloritt 8aritl Santos V'-
ra, hija de lo eaposos qaridad Vera
y Norberto Santos, del comereno del
central sDe3cliasa y pl presented retl-
diendo temporalmente e sla Habana.
Ya con su batchllerato terminado, es-
tudia ihora Flosofla y Letrais pars
deapude hacer 'u lngreso en la Unl-
versldad, donde cursar sla carners de
earmacia. '
Oon runmbo al Norte sal16 el )oven
Enriquilto Bntos Vera, dond& st sm-
pleerd en la Importante compafla
Cuban Amnerican Butr Miller. duGfla
de lo central tChapirras y aDell-
ela y heniao de IS Seflortia a quien
noe refertnmo en Is nota antenor.-
Sem, crontta.'
KELENA DEL BUR
En los salones de IS Soledad LloeoC
M celebr6 un gfcn belle, ameniedoa
por la orqueata del professor Alemnn.
Retn6d gran anlmaoldn en iobs fimta.
-Tathblin tuvo lugar un ball en
el Casino E.palol, 'amenltado por la
orquesta del profaor Alemtn. ry una
matinee en el Club Mereedtita.
-Han visto alegrado au hoar con
@l nacimiento de un hermosao fiilo, ke
.spo so Maria Antonieta PMrz-y ner-
vanflo VUoQUOL
-Aaiminso Ia aiica cstlgefil ha
vltad& por primers vez el hogar de
loo esposoc Juana Soaler y Jeos Alar-
eon Oloa.-Maftos, cranlatsa,
-LAS VIl0lAS .-
BANTA, CLARA
U aibado pr6ximo la Bociedad de
Arte Maitsal, qu I praIde Is doctors
Margot Cntero ode FrtfPas, prm.n-
tea a si numve do Is noche, en im
lanloml l Liceo do VUlilaara al
aladaGo shllita Addoo OdnOpoatfl,
-0l cual habrak de ofrecer un Inlet-
an proagrqs. Tendra de acornm-
Plunate a Berta mubermarmn. -
S-Lamentab pirdida abi eper-


ENVIAN UNA DELEGACION
DE LAeC-T.C.x AL CONCGIRESO
QUE SE CELEBRARA EN LIMA
En la snoshe del elbsdo praU6 ha-
cla LiAM (Pelt) Is De escflln Of-
%a de Is Confaderael6n de Traba-
ladorea de Cuba, par pasrticlper
Sl primer Congreao Cont, ntal d
Trabejadores de America, Intreada
por Antonio Oollada, Jayle l"afles,
Antonio Leal, PeFAro- Doraeneeh,
Francisco Carneado y Nuaeblo Mu-
Sal Banlol, Carnmado y Etuiblo Mu-
hlerbn So periodlstus la dela-s-
raclones siguilente:
sPrimero: Lamenteamns que'el ac-
tui ministro del Trabajo. nuestro
compaflero Francisco AlIrre, no
pueda lr en estats Delea16cln., I que
la multiples ocupeloneas de 84 car-
go, se lo I mplden.
aSegundo: Que luchamou en el
Congreso de Lima pca n mantener
ae nuestrasa organizaclonaes alejads
de las prddicas comunlstA, as!l co-
mo de today toIrencia lmpertatelt
para que pueda derroltsr el pael
importiamte de centroi cttsles nor Is
llberacldn dheo trabajidorte.
aTercero: Que partlclpamos ofl-
celanente de eate Congro so unque
revestldos de un amplio voto de eon-
fiana., pars actuar setn aeonme-
Jeon lu circunstanclas. pae que dl-
cho Congreso COntinentai se constl-
0omo ocgnm0o. Dor aba ele-
an Comatf Ejeculvo. eino una
C ials6n Gestora que permit& con-
vocar un prdximo y amplio. Co,.
groso. donde Sin dlferencui (que a.c-
tualmente existen con af mun.na.
clones) lomen pearte todsu lo eon-
trales sindlcaleo no-comunlsata. en Is
cludad de La Habtne, aede dGeia me-
Jor lucha, qu, nos ha permitido irma-
dir., en gran part Is, lnfhaeneba
comnunlata en nuestro pail. -
Raibna, 10 de enero, de 14.

PIDEN EQUIPARACION DE
SUS BECAS LOS ALUMNOS
DE LA ESCUELA NORMAL
N prealdent de la .AIhAOctcldn de
Becados de la Eacuels Normal panm
Maestros de La olabans, alumno P Uil-
encioa Menende. scabs de hacer
unas declaranelows a. n br. de di-b
cha aoclaetn, en quo plde que -e
oqulpare ia c*otiptlnm soogreaon.
dIlente a Ia bee.sd ,iL Icuselis Mur-
mel de La Habas o l) lua quoe exl-
tian en Is diuellt EKcuela Normal
Aural lJoaJ Mrutl.
Asoendlan lJ bca, de tea LMU-!
ma ecuelS a velntInuevte pows cone
tincuents cenrtavol, segin se expre-
s en !a dcarselo.d en itanto que
lu de la NorMlode LA.Habena ro
aoclnden a d ttnuev s y cn- -
oo oent&v >*< ..
RtEUINION DO I3IVEM B O N
oXo 0 .10 A0 A RChTATAR SO
LA DISTRIwBOuION D LA UOTA
DE MALTA ASIGMADA. A CUBA
OC el ditetA"r Ad'Abadtetmcnlmto.
doctor JorgO Ljei Mm, p y Gde
Imporltni y epoetcli, ,ytor
Jto CIA Vpe, 6rzunleron .a er l
idprosents m tole cn Industr car-
vcifrs pars. prleder a-i aistribl-
osn'Imde Ia clfti de maltd uto lgasma
pr Il oblOrto'lGe lot M 6M UW-
'OSnotoptiscash acuinde,
dS nuettro patis,, a iU ale,
pari el primer timeatro, a IM mU
fe pas de 34 lbrai cada una. aan
lorime extraoiftelad e no conflirma-
dos.
Partictpsron doa I scitada grunion
loo repreoentantee dGe s ceroteri.
Tvtelu. Polar, natupey y Modei ,
sotI.lttnl en couanCtrnai ..
Tt- an muiplba iasla elssiaPl
alonst, la reunl~tt.,u nm pttndk
pr oontnuarla *l amio Juoevea.
y resolved n oi sts a eirtce daGto
que-eportarn, he intereamdos


Cuestiones\ dTrabalo

SFr LEANDRO ROBANAS
SP wLNROROBAINAS


COMENTARIO DNY T lWdorda de oancti eUSpcittk, a cuyca
S nt W ota& 4aatU6 el eretarico general del
L omn Bur6 Tsbialero deGle C. T. Cs, ofor
oonunuan d u l* .o ,li- Manuel Caempaneria, m abo g pr
cba parns recupe- ,- |j r que ae soelebren n m breve piaso de
rar ho posiciate .,on J. l Uempo Um oongreso nalonal de t od
perdldas en todo ait lo obreroa qu laboran en todqa I
logindicatca, A f s aectorc doe 1Is ndutitri del tahabo en
baslo G* do mula- t s nuestro pae, pare eadi pder expuslamp
on y de G a(seno del movim lento do ao era
adae.t, pens ongeliat a quella prte bajadoea a dcibgentea que soW r"e-
de lea msas obrer quo no me ean pond&a a 'le coaag del Partdo
pereatade ai n de la Slt"lmu delo nol ComauiatmLa. -
hs aufridu pot he dirhentea comu- ApbAN A AG "jnMR
ni.st" qe "a 1"01''1"10- giogd?dattitdutdcd
lamshquo lso ea. ode ludsen 'ogan Intrund a lea pitloduets Gel
lJeiti Mui -- -- l Uinleterdo del TrabBj% el eor Vie-
neld.iamend.,ex o .ecrtalgo. eot fo retarlo enril ade Es-
Wei, do Geis Ort ^ Naco Ma letato Ge CsrPtntoro p Aparduteros
TribasaiOM gAtacearem (F. N,' l-.AL)'en lincO, Ge Is Athna. mr*Unbdog
no qualere, no t onviene dale ia ms c oentes on samples gemn-
p OnterlIO e qua n io n pee r s-ralsei sj coerdGc An endrgfti mnente
nilidad pans babler a nosabro doe an Ska- lrneabce i dbo eclaank~sci mha-
OrgantzW Is o Gen acrolanquo an silas-onediesmpas dropoe G1rlgenteg
01 V1 .o..ros .uc.rero.. dpardG 'a specfto Juveni AtutnUtca -d Ie
m ra -maYsr-t Ca. Sau ,tilo pi Iprovdnei ,de Is Habana, contra el se-
rnao s'al eS-co dii. .te, t ou aIor-*rancsco Agulrre. ministro de
:,ndo a JeiU esdmndez. que apena. 'Tri-bajo, product gemnuino de Is mas
cunts ye conm uns pOci indicated trabs --dora uca bana. .
de losh eotento- teittentes en h Re- Ix -" N ..
pAlbllcj ..K.PZ.CULAN CN GASOLI.4A
Un natrido aupo de obrerfo uIte-
, m % d.1" ; A ^umr a Ca.er-
a v.moc... o.a.. aludaIra.e. grantees del Sindicato de Chofoles do
Gdaeri ?cderacldn Ge TrabijadoreslTurnima, del SindicatGeo- preeae .
t .carerc. .r.ooaucde .>j M. t-IMiis- u. h Anexoa, del. indlcato de Obrero
tor0 del Trabala p ublcads on es- y p mpleOa deioe Otnibus do Iantia-
local social do Tolsaillh nal nitos 15, go-Habms y del Sindicato de Eo n
"onvoca @1, der communist 11 comi.d pleados yObreros de OQmnibus aPe-
eoecative o GeIs ). N. T. A. pare. die- clales do Cameghbepy, viitS elI Mioate-
eutin n orden Gel dis on quo spa- rio del TambdJo, a fil de exponer Is
con he m-i Ae". ._opitd 'quo al da. g.ftvo crisIs quo estIM arortqAdo pa-
w., d9. I Iet tooda eel Oni.go ri abmtecimbento da combustiUbl
Omtiti4JOUtt6 do0 Ge a agenl- em .1 interim~ or GeIs.Rapalbllc Gdonad
aci6 quo b sid ut CUoli hao l ahoelto ae"pcuflaree con Ia
ACUERDOS FEEOVIARION bona SIIUsI quo eq0idSsica de Gek
En aealn Boe4iedadpor 1) jnitt gwurr, negndoe a.ender heats
*jecou v de Gen federfcl6n Nacional tl.O el gil6n. neceslthndose, a ve"iA
de Is ermandad Fegrrvlaria do Cu- mnfluencli gubernamentaleS pars Pc
ba, bao Is pral14tkla Gel titular.Ar.- der obtenerla. ,
turn Ag iro VTo, se tom6, entro 6e denuncia < 10O qie sucede
otros acuerdo, d de ,l *It l oi n.que lo trnflcante &et'a* vcultindo.
nistr. Gdel Trabajo, sefi Vanelao tpara eqpeeular con ells, Se han dl
Aguirre, cm obiro de 0vlablllen l o Tigldg tambln al ninlstro de Co
eruerdon c omadoe en el tltmini4 on- meroib para qua hnterven' eo. nla
|gtdo trovlarlo celebrado en Il c)a- luei6n de rate pioblema, ya quo exiat
Gadd de Camnilt, en lo que a e- grave .rleogo de tener que paraita
flere al Mintiterlo del Trabajo, coma el transported en el Interior.
el pago del 6 por clento pendlente a MULTAN A,''UN"SA BEMIORA
Iea obreroo neMpleado, de o I fe7o- El Juez certecOnal de sla sec6
carried Unido, plus de antIguedad SAptims. doctor J. Mendizdbal. e
a rain de ufi poo po cada a fio Juicio celebrado en IS malnana t
de aervilco, etc.. ayer, conden6 a la aeflora Ana Rodri
amunblin soM aodd proteata de la gies Hernmndez, propletaris de uin
InjuataW declaclone boehs por Is peluqueria, a pagar 10 pesos de mult
Sloccodn Juven l Auitdntic de la pro- por no haber satetoeho la correspon
vincla de o HI. ana, aeflor Fren- diente contribucldr a Ia Caja de Ju
clao Agulrre. mlnotro del' Tribajo, bilaclone y Penslonese de Barbero
por entender que dio funclmia'trio Peluqueroa y SimilareS.
ha actuado al frent de o ese departs- La aeflora Rodhriguez mostr6 al sme
miento etatal con toda- li jusUcia,
oqudad. y 'hont adel quo deben "r. R- e sum-
Inherenita a un funclonmarlo public.
KRnOLUCIONES
Pot reoalual4n dGl minlatro del Trm- R eA C
bajo, Pefoir.?ran.lscoAgulrre, ,sa ha: .
diups to que, medlante la vie consci- Conncl
Ilstoris, earLimplantado un Aister -- Contln i
de turn *nt lo garae durauto la EBJ i '
dolQo.r i e~ostoc y Ge dueio EdJb ucaCl~I
uMgfta p reriaMIuW6n del tlto AdtIPTOS FOIGUEL DR B
fua(tu aar s ha oredenado que por VSS KTIO MIGUEL DE
el direclor general de Hrloene y Pro- -QUAIDIA
visldn social -e I Inftonne aimplia- El subeectetarto de EdToacidn, s
mente, preva la Investigacilone* per- ,or 1edel e Is Guardia, ha con
tnentc, lue adlae n7t.rss en tanudo dapachando todo oa lo ut
u aenuent.0I 1 bt. G..el catralto do la I aieana rimar, ,uo
-AA.ihiad ~. lsGaI sIdem ularaau


mIntado nuestra 4 io'ea con eol e i-| 1 400 UO, u 0 1 ......... F -... -
llomlento Gde un' de uu mau v- La Iluvia ACLAKAION encontraban pendlente,.
lstoa mIabroa.' el dbalor Baillo El aoefioc SMllS iuttillo, n A u Entre la reioluucolea tUtlmStmenlI
Suiresl Pk .'TTos sm O'titecis la I& Ban Informs eI aqeior Octaviao eater de EcrtAro Ipinersl d is firmad per el minmo figuran ILI
dedl6 A )j enpE Anza y.s e. bieu, ha- Ma.I, jefe del iCentrbO de 'Teleria- omaS6ld Obrers Nacoiol del P. R. siguientem:
blindose pa pao retirado'comea lin-, foe 1e eata cluiad. Durhnte o a 1; C. delar6 'a IN,' pIarkI st qo lIi .Nombrando a Ana T, CarAdad Aha
sector eacolar de este diltrito, de- tmunis 24 horses l1vi6 en Ovas, GOu- interfnl'qo e .h eroido el en pr tuondo utiuta en el C
jando tanto en esa dependenlda del ne, Arroyo Naranjo, General Pera- .usebI6 M1J4. Z arniol en el omirt. s Pouondo, gUttutsa el Cae
Estado come en esta socledad, una same, Vereda Nueva. Cotorro, S. Fran- ejecutivo de la C. T. C:, ha expreado a Oo4iedo Mennejes Prea, tor
estela de afectos y conilderaclonea. cieco de-Paula. Managua. Sea, Nico- el t -iel-sentir de ea organlzacldn oerle en OCrtaces; Meroedee Alvar
u sopello fit una demnoitraclmn de is, Los Pmos, Calabazar, Santiago prolettarl. Diaz, irslado B La Habona; Dlii
lisa almpatla de que disfrutaba,- de as Vegas, MIs tiao. Calilto, aCon 6eto-dijo Burt OClastllo-de- velima ioerte, suatiatuta en Ma ta
Armanado A. Machado, crontt. Arroyo Airenas, Bauta, Punta Bra- 0o deJ Crislarado, orno secretaro V;Maria Gl .Lef Rodregue
CIENFUEGOS va, RiUncn. Wajay. mpr Florido, general deo IS Comli6on Obrera Ns- I ar ia rd C. Len Rodr; iue
En In Santa Iglesis Catedral oe- Jaruco, Ban Antonio de Rio Blanco conLdel e P. A. C., que Ia actual tul a en Pa el RIO; A i
lebraron au matrimonio la i eliorlta Carabilio, Hershey y Sta. Cruz del del compaelero Eushbo MuJals cons- Vella Nu~ez, nombrarla en Madri
Nel upate rorte, Pedro Betancourt, Agramon- iltuye el cumplimlento de acuerds a.; HldaicAlvarez, situtirla en M,
Ateo Perlco. Unlded Isibea dGe adoaptados pan ueara Iutluciln* ;lla;rrmelina iSGorS le Crecl
bi G te Z dra- yCat tel -P a, Isaela etso accede a so solicited; Jos6 Mie
#ti- de' Zirte,Catell pan. lgua; Rodrtigo,. ncrucljida, -Mdts, ADHESION A. ACVIRREk guiar, trulado a Matnzuas; Coa
S.cs nIa igleais parroquial de Pal- Cal ab atr de oaSpa, Vega AIl, Car- Emn aaembles general oelebrada por nepcidn Romero ThlUrtonexpedlem
Intra contraJeron nupeluisa asefciritta !
Ofetia Acosta GonzAlez y el oven mita, Quints, Cluente, San DIMsao el Sindicato.de Torpedorea de la Ha-. te, Camaguey%, Minerva 'Pous Tnr
Orland o rnindez CdalE, del comer- del Valle, Potrerillo, RemediosCai- bn&, so aaord 00condtenar Iu decl- situaria en Bataban6i; AntolinaM
lo de la Peri Gdel Sur. barl.i, Zuluett, Buenavdtra, Place- raclonesi plu.has.fhe. por ha Sec- Pifa Alvarez, trslaio Mordn; El
-Aci am do vlltar d t m eluded as,. Santa Clar,. La Gloris, o!*, eidn Juvenil Autentlc Gdela provin- na Morejl6n Dlgdo, teulado, Ale
natal, lo d epoooe eitor At.s uip Cu- Jeron smrabld, Cunague, v8"e- eca de Is Habana, contr a el ministry cranes; Rosario Agultri nombr
natal, Jos esposoas sailor Affustip ud T Joronti Br rneraldo, Cunagu I e- A urre ento de maestrra en San Luis; J,
ri.el, administrador de Isa ucursal de B.aregu Gaspar, Podrtasd por e abjsellrrl lmpocdentnc A e,- ibaeaim CaolBncegopnombraento Ma
The National Clty Bank, en Cuatro COspedes. Sibanlcu. Ceascorro, Mar- pon conserar iemprocedenteaIn- MatnasaConcepetd fsen Ma
Caminos. Habana, y selora Aurora t1, Palo Seco, Gu"imaro, Cayo Mari e- jat on tod ao extreme s, mt-it- tlnel, trarleo San Jis eo Las L
Roe s".-Obdulko A. Gardcia, cro- bi. Sagua de Tinamo, Central Pal- I a misn tilqmposu aa rime jes: AnteM a rhoz Nleto, piars q
. m Bdnia lMar eai6n a adicho alto funcionario. preA e servcios on Matanzas; Jos
can.me, Bans,' Antila, Alto meam, Mar- CONCILIACIONES (fa od6me Caba ti y Noeli .tsP
Canr, Caney. Jamaica, Imlu, Santia- D j El e de dapacho del Miniterlo tavelo, -aituarIa en Mayart; arm
CAMAGUEY go de Cuba. Deme lugaro .de la del TrabaJeo, doctor Orlando lunte, M. Dia Sardfilas, nombtamlento i
CAPITAL Republica s o novl0. ha heon iado a lea representaclomne La Habana:b ISoloencio R, itcman P
paironal y obreri de lo -entrales rea, expedointe, Habana.
er Hortengia Acosta I~pez, trasIc
El Club de Leo nes de CamnaglUey rra eAncoha y la' seiora Maria' label sHerahelv'y 0speds.ea, ublcado e o. Haonao Maasts AlonLofeI slBaae
afitadid una bellisima pigina a 01 Miorai de tbarra. las provnlucl. de Mstansisa y Cama- nombramlento"a e ccpn0e en Sa
bistorial, el Dia de Reyes, en los te- -Por la via aftrea ha regreado a i gtiey, repectlvamente, para tratar. Nicols:; Emflia' Alfonso, expedient
rrenos del Club Atldtico Perrovlario, lo eitaido tintdos., el Joven eflor entire otros aautto, de aumento de Mom*r.;a; Maria, V4cteria Rivero,-r
done procedi6 a repartir entire lox Jimmie Pont y Bravo, quien estd aisartoo y pliego de peticlones pre- nuhpla coi comnerjS de ,Matanza
nlaos pobres, entire los auilados del curando sus utudis o la veclua antadoa por Ice trabaJadorea de Usa Maria Bolado Mendes, renunc
Amparo de la Niflez, San Juan Ne- nation. Industries como conaerje, Habana:; Elenria Obe
pomucenot San Juan de Die, atl --Y ha regnroedo a au hogar de FELICITADO VEGA Reyoes, expedlento, Matanzas; Crm
coma oun grupo numeroso de des- La Habania, trai varlce dis centre Integrantee de oe aindlcatos de Ine NQdcarls Moues. renuns caau
tacde alumnos de lea escuelas pa- u family, el doctor Eduardo de Emplead0f y Obreros de los centr- o c fled arlenuncia, eonserje, Ma
blicas, mile. de Juguetes, carameloo h-ca ,s ocl. mrnlembro del Poder a .Chaparra. y .Delcas.. vsitaron Ctanzas;Vl toroa Viro. nombr
y ciento de chucherias miks. La ban- Judicial.-Manol Salbterl, cronlata al director del Tnabajo, aesior TomaR miento conauaejerde, OCtenfuegoa; I
da municipal amenliz tan noble y social. Vesg, con el objeto de felcltarto por iore Arctsl Rodlvett) traslado, Qu
humanitarta Ileota insfantll. Ia rpidee y justicli eon que s ro maodo Otllnes; Petrona Ballat
Justo es que resefemno aqul ila laI- HOLGUIN solvl6 el expedlente. Inooado en eae velaao, trulado, Habana; Marth
bar Improba realinade par las leona Minlisterlo a virtud de haber ido Iam- C. Muabo, nombramlento'de conat
y lo leones que tuvieron a su cargo En ia parroquia de San Isidro ce- pugnadas las etacclones celebrade en e. ho an Lulis Roallna Canetl nor
eate reparto. Y ellsa fueron la se- lebrdo ia boda d i seforta Maria .nbas oranlacionesa el di a I de obramlentola de conserje, Matlaes
fiorsJulita de la Vea de Betan- LulLs pdre. Aguirre con el )oven Ma- mr'zo del pasado elo, Impugnsal6n e N'oliAala, nombr, lnto econ
court, Clemenclta BAnchcz de Rodrl- nuel Cane Ruin. Subdirector del In.- quo ta declarad aimn alugar. ele, tan Lula, Julio A. A d Ha
gU,. Elizabeth B. de Tate. Amelia eMute Pollttcnico, acto quo conatitui- SOLICITUDDE CONGRESO geni, treala, ranHbana;c Hdli
Escobar de OGuerra, Estrella Tombs yp un aconterimiento ancial, apare- E "O^ s los dlacrqi que tfierbl Marta MoreJbo JInunnea, L enudan
de Oovin, Enriqueta Aguller. de Oar- clendo Ia nave del templo cat6litco prontincladoe ddrante la toma d, po- conMerj, La Habana; y Mercedes M
cs., aora de Varona de Ramentol. ricamenie adornade par un diAtingul- sidn de los comlts ejocutivos de lon deroo Macla, wnundca eon La H
father Oiallo de Oarcla., Allcia Ro- do grupo de smitsas de Malila. dir- aIndlcatos de TorcedosM y Depall- Iben. '
driguo de Caballero y Margot Sin- gidasn por Lollta Pupo y Either Pa-
Mhes de Agullir. lacloi.
y io a leones, doctor Manteil Be- La setorilta P0re Aguirre as hija
lamoatirt, Maciiano Cancandi. Antonio Ge Ram~iro Pom-e& Fanntes nspecetqm-
Patrtes, Arturo Vidal. Juito Legio. de CorreCamYede Julia Aguirre Morn;
Pau|t I)Ltf, Luis Ramirez, Oscar So- Y el Aror Cano Ruiz,.m, su Yes.to ~hi- i
a Eugenlo Rmentiol, .mctor La- Jo de iW capo,. Manuel CaneRos HABANA aSANTA' CLARA -SAGU
verna a O.erar CRtail.-Maro rue- lider politico oriental, y Morbla Ruie ,
,l Perala., cronlata. Almarales. -
ORIENTVE Despuds ecata lgoAn eneldquo VIAJE CON CONFOrT iT APIDE, eOTn ESTAS CIUDAIDES
Oiofilarm-el doctors Lnce.. Wvortfc V-
g a@ C H rrsado Is boda civil ron el doctor Raatel Vi- UTILICE LOS MODRKNO' OlEMTBUS 4UOCOACE (S6EVIC10 1M
e.5ta do Co'l. Ionde ituvso i h-ger. yirmaronLa amla PICIAL DR LUJO), QUE L rNINDA LA CA. DR TEANBPOBTE
Ge s R lale nceS.. GonG ittiva ocomo toatlen odtlinguida perlonaL-l-
0pdA ....e..ei cs.ea, .@so- Gades sm-ales. t-ra.,ladnose l iLm- oOMN a "LA RANCHUELERA".
O si idalGa v r tnt o aI morada de Ia novs do-" RA CHUELERA".
-Ven aumentart, "u h5ar. s1 el deil. dea Ge partirse *i cake, Ia 6 A L ) A
aclMIloito de un herm,*Onifto, ru- conclirrncia fui mU oapltniddlda-
10 aflundo de u uni.)n el solor Oa- mente atendlda en Io iJ nesn det la DR HABANA PARA DB SAGuA LA DK SANTA CLA.
elO VA l y Ia s onorA Roasta reoldencla de los eposos Pre l Fuen- SANTA CLARA Y GRANDE PABA LA NA -IPAEA LA HA.
O Af 4 ViKquMe tea. bellament decorada ilumlinads._. A A HABAN A, DANA
--o prudo hLcla La Hatena, Be airvi un buffett exquiAllo a los In- a. A b. 5.36- M 7 1. AL M.
te firtau, Angela Ro. Bello y k Vitados, que colnilaron la gcaitaj y M.M P, P. "11 M A. 2.U P. X
JoelW O10'lg Buch Santoa. quit- saienton dlAemlnsdoa por todoo ho B.a P A.aso P. I. .511 P. M.
O SM ureal otudn cer. Ia Univers- rIncones. 11 ae P, M. 11.M P M 18 A. A.
.s gil-onal,. Pt-ran damiltas de honor dos pre-
M s yUntLido h shidn el taileci- cloasa jovenclt.: LAlita Pupo y Ana 8T AC1OAC VN E 8
Itaito de at s iloriia RoaMrlo Sariol Mncherno Pupo. y de flower gIrl ac- HLADANA; aetl Alcar, CArde a y AorwnaL Tafll. -W l
7 ,WWAn pfutlcjni* a une rMe- tus Liian. Plrel PterAndes. ST A.I. CAI2A i Lrda ds r Ps e P o lidadpendoiela. Tel 2. S041
iSel a do n.strna socldedad. complacesno en dasOr a Malla y .5A0 U hd
_5 K nwgmado as u hocar de LA Manolo una intnmauiable cadena de AOA: N -lded Parix. Ta. i2L
aMe.s 01 dod0r Miguel Angel rba felicidad -Espelal._______________________________________


" ......- .- "- -- -... "" -""- ;L-- "" ."'"L- '. _- .- .- *O .O --.. "-l


-ProtestnI le ferririoii-e-Ia.ic. Juvemil Autitiea.
--Aehnm S. Cutif qu Mi Mal cmpli acerde do a CON.
-Tomi. Vega Zasra y las e lccim's del Chaparru. "
-Conit-a J, Me.rdodt kcitdoe paar como Sec. L


PONDRAN EN VIGOR LA RESOLUCION \ jic6Ljnea do
QUE FIcA EL DESCANSO RETRIBUIDO
PARA "LOS OBREROS JORNALEROS wROCwoNC

Esekderecho sera pot quince dias de cada scis msest de -Cemmg6.am M -(eh.--1
trabajo. Taimbin podrin obtener 30 dias mecdto sueldo. .-4 pacM -a6 msome
en ese mitmo tiempo, Regliamentan I licencie pormatenudad --B veo Ejeofteidl %
--Cokhn 6 y ,opkid e i&
1 @W6or Valdt del Iino, d"prorroa do tre Mana euo'du oG W
wnrs del 8rl4o Centra. Pane0- error lde DIs amo etel G h 0
no y YJublluaclonea del MInllio d alumbnumiento. Confqrme .anunciamoo exeslidt- B
aleanda MtA troxlando dOa- Iusalmt ste e A ul I aoltu y mente ayer a ,rimara. anu- u
to ditedo ecientemonta par *1 il- osornl 1n Ge =0e Ilcer iuen ltonr ai ia actividada en .s on nllorA oI

P=n= a 6o 4 cmod ls~eicanclasg y 6o Is fltaxdo, Williem.do Isarlt l~npoiscionldo e Do Is RIvp, uotenoantrilabisale- bi
:e216,c do le 5qu3Sprcote rl soeM ce.ndidatooleogldoo. As! WAl comau s caded be

inaom; .epartnto-.delt is.' obigtoialen. o ,onohd Ge e Ge d-endor on l uempo&rIoItt d-u
do. mo alya eSopecialee Ice funca l^.o.A 50 dieIs nue.p oetructuriodaa do tan
1Ocfrola8 o bultoa I soft. Vn alo*d Gel mpleadtos Gelal mumo qI hits- ellno Gam entemn(nce* -Ge a*at*oU al"


rPli aIce peiar-diste de tuallda dnuresn un mlu e dI nlA|I A dconliuado Iesce di P roadu Opte de o 0.. ..t o-on oa -" 'o., =daft ens n an qu no ad tede ba ,, '.t.lo e
*erth formally eliec o.r pa lir a Invow. c ob s to l d ro' de lao quince dii hrl.b8 a- .do Ic e e do- '
4 1;6a..naloes ..ndri n oct.a aibo asesop e r mu-. u..SmSn de c 'nSd d sa*o ia qI -no Ceont ctar dentroadl M- LOS KIOBOO cI
Jferm^Sdo 'onanuaelOn dle It e en-I tc ttnn Je t de~ootarftn loi di1 serUD, dl,^ kn patxt [ t
S"--"aao- die anola y if no e hubtaera rIn- Je tdiand l proaubrtmsd Ita s e p

i, 'A, kl* eie*"0* to l coneealon de[ tcfrado al aenrvieo ni hublere solid-J b tnl It :*ttal~ Botdna-Ic
la Uoe spor. aunto prop aLdo la oportuna tune d apu eldo, ipars, mat.oneor doedhor*Id
.1cd omlpuae el atrm io en que el em-eo quince iu ha blIte M do t adr vIo Ge iluplees, -es a,

* ip 'ano naya eatado ee ire en toelpor rend A1-ado thinent,. "- B' P B a--'1*
ylaeao de repncladn, do lomo e*un Itnmi dFia |tmlna- blerldoI en el br Paduca Vedade, l1
a exeedencd y en lr limped4lOn. del W e-naA adid e Ge lta alfada U P1- clns*Irlce o dtle on ruro re- -
emn a cure do u m*g delMon tl mttcs, esnln t.onun m cd onoImplf-J tire a o sa Mun UPclpCl. 1
|e tto. rpa tr s" .l0 peir ariac, dnOdtdo dr d l qh-I o oeain do wr ontrtomntepodt -C
"t.*Los empildoc stndrn deqrecho, e a eooprno cuaendo eso prat e-d edtro dbepio qdopa sl e b-e;o

'/:,: :V r.tr u1" e C ry dell .Sue eo totUya I J do eu ton dr-attco en e peque* o,.
/- matoo,, ca !h C niotr a 515( Ge dntro e lo qn per -I e a dies Qbil un IPitp
V/lces; sei s _lic nclsaa"deberin uSrantes, oionscluyensIa los d maLA Q (AisARA CONTR Al rol

-dt Pu, do concodidas, salvo uoe* n sllel d. to Ge s- K -0
een c. otlnu icdndenis de Iaoa r.to a=e so G ctasre n dd e dl ii aegatL d..K1 e p1r90" m -el I/

fr;aned.:eItecobn re-: on e1sdMen-Begu en.odlAmque4vin a* m./
a -S .doeusencla noma modtnti bere- ,nra y ai -esonteAkl al fptr albreldidad bredo. Js
lflUcaon clas pareauntro detprpledm o ft Ia prtuna licencla de pudae M r... h

4A I quince, caa dae Is lloettsai hrae deo Ltrdoe, quhublaen a1do 4 ALVO rONBCIA IEs D tTKl. J C
ne.n q 1e .euat de tlm r a la o nfeqn ne e srmentel o hablltadso 10r : teso- o ISTA CON EL MINI8TXO C
c aso sdoepoolah de nmUcomeIn n b ecibdos a 1or d e l aAdelVedado, %a
: mpi quo deeputAead hensn. d, an,,. miGmoan madec. ,, ,is y ao oao Municipale. I t,' A1 .propio' Uempo, ae reflasm~enta reB=ar vialea de eatudto, representer .Al. eI inrroladO por loi ptrto-
t lnucamente -la conoeon de l a n Cub i o a ordnsmi of lal -en oajnte I dctr namrmnte o- C
8r lLenlolsa de maternidad, que Ge oonai, conderencdi competnciO clarado bmose habiuoa oreha do que p
elinana aopu. diprurto r on unm o iomrn olqisul control o tuas del ts a- dsrtanti entdto ai a fes de lo-un .... ------ rrotorto national. Asimifmo, 10 con- ,-., i +^,.i it., i^A ,4.. in,
- iJueldontr, unsoegundio mo a m felts doe m 1l=lnlp no mut comr.ant a .Ice quo par un Is-
a G sueldoycuatrOMOM mA s itern a h one oda. lie u olo s


Sarord, par- auseus denhrmedad la T e nrior"o SIempleadolmoqune fiader ac- Taboolea, non djo el doctor Cal
is. ao ua ot inddendatnci acdenta o n o p retroxnectimno eo uen- Is pro- 0,*e mnto me a orrenado qI
Ia licoriCWs. A so0 ciecto, Geborfin acre- sentaclI~n do Is salloltud Ge I&noon- prcqnss itd~ndoaeloe quo van a ser 14
-. ditan dicha, onformodad modlanto W.ct-slay so desoentsrl SI pillaral steguldo. airi~s.Ax


tIa ampt rn de lai relent reoul6n die- cLa de lIo a to del servilcio que r ea- nture borItorio dt am
a tado pqr *el aior-mlnlstro dl Traba- lntie; idhantirs do pItermlao pe on se paido CA lVO mayor brevTd poICibl.
aen o, a pear de to cu cl el Jiueni loetor a aqesmen a ne ela oaleh VISk CO I sCU- Mendlzibal, Ie tmpu~o la refcrldacrde p restar ervileoe coma cOnwuleen-! TOMA D'E POS-10 elON,.
s, mull, ilcnbflacndole quea no entend- a de un trsuciobsao aesroe Iea-a En hares d s cu avo del CoregiG
D- rstoluvcmlone, salno dequ cumplraimen- lSunaio, que o pud prevee o e Mdco Naclbonal, e1cto en la Aam-i- ]ade la }eye. tarIe, clempr y cuando" el cOnteal- blea recentemente oelebrada en lA
Sc Is alieded do I cass e gd l sce e 'rmaaad dicieado- 01 cedaor Vadiddaroetrd sCmal utp:slsFAo m nento OcU cawrra durante l gervnaciOr in Academia de ICoeneclas tomarl poe-i
a juIbOhdell l -toncquopudlin oLclnado con itc. a on hoy a la nueve de eS nonhe.


No laW .dsposlciones enerale t. Aisrt rn a Mr acto 1 mnrtro ]
J- ber inctroidoe. .uacultetpVo y e1tdm- Is; i ubrldad do Pinar decl tla, ictosrn


vnfrcaio el w yn que ol.clte lleda aIfr
a- doInltfta V p-aria dentrlsoo de quantor dinarc I-ual P lrctor dl Ban
tnrmlno de ucinc daial tyendrp la D- Vr de ebatFoe, la Junta de Ooborns.
S-l-P-rolpia -mpa, a- reglanants reccln Genervi ale del etu rvic, ro Cesntral, l se Ool terro M edco pde La Habperina-
to "mlnucsemente -is conceshdn do lea a- Cuba a a argainacac ofliciales -can distels01 doctorc OiledGeclar quo inide h do materidad, qu aegn Picones,y Jubiconfrclonem, para retani- el mprnildente d Aobi aoldena dequo
lop CWromaxei antis y tver la llvencias, poevr enera cabo ciiedad y ltpouficars, eor Oumptrfisa orov
ismanasadoapuaGalespderl-acon one. neidia callmidentmr ofuers Gadlto- parsiti"niantinam aftinGeIa-ComercJO ~ ~ ~ ~ ~ e de.ti"?,*!^"S 'ac~no ''*l Oolq lo" NtlOnU de
ar caprotori nacionral. Aies, el cu n I rca Is toalxtod rmaac P ln Gelhi
En eOBRE IMPOeanrtAid DE LcoHoEC so-lder ard dpe especial no i eon-
do ncaber uernitidoo roclb sn b ledabiloe nalsepe alduna. s tada fonali0Jlit
-un rorhaoGeneral Ge nanort a omPloada quo sUfricr* nac- Taibilfa, nos dija of doctor Cal- 1I
leOAI-nd1 lblicA bdentecon ocisin-o aa r congocuon- To, 01 caitobtro mao haiordtndf tquo
e. emparo de Is relented iroaluechan dice- ciA Ge Iae IaWIn delisrvcia Oquo ra- inaugurd Wls la boritOril -dod1 dCam.-Ia td par 01 bllor-mnstra el Trasa- lice: '; dsntioa pen O s Ucndr pan e.sItmayor brevoded posbie.
-JO, a pco sar d Ih uvaor1 d o en1 on- d e doctor aIquoas ldre on o la npPibillrda. TOyA DE OSEioN l
. ndultora Lebial del Minlpusaterio de Co- p"statr scrvile coma c aneu yr
a muleriato ignfcndole qu a p erlOd a uncia H lehdo nue yac a In aprdo i Ei. Comit.Ejectv Gl Caegic
de rsolu e in d alma Gal cuanpianen- lquidntarlo, quta el p pdoad novle mbte i co N i al, cto sam-
re~idecial nd~mero 1%/ de 30 de rntl ao que^ <1 e ,'dudlbt 0l1~o HO IEVICI@ [r ," t.Of
mi antoou q1adurant e elbsurviaci a Acadeoma de Cloncaa, toa fl ponCe-c %n en Cuba d lethe evaporade, |rmptors del^:^er*^0aeelon f }vea e'.* alubrld de L
exenta deatl pago de mpue t y d lr.cOnado con ertldeen. at Hnhay acos ep uo dev Ge d le he.
nladhos de importacispsions6n, ul cognmo de d- gneralea t a lea mnto
blig recho Is oficina n qu rpgul resto r- d Saiubitided, d tr1 sub doctor on.
y' a~~mar^e^ d^O~end ele' dis pebible, come o te eti prleti- lnformarle qae e8 tmpoitlbe mn-
k- 27 de m r o ^ de K 1d, ipo i een c m ente" taer I0 rve" d d n\ X ^bn
~ oleviclho decreto, que lslcit comerclcntel limpaci de lare, nl 1
In mportadorima que tuvleron lo ar med l de Palna, e l Ovat, P. del R. unoi vaUJPra, etdc.,tc, director are de car-
trmin- de orgalalcincdnstendr necesaroa par ct lotd Sangr, de eJunta doblburnte.p
reccndquLenicrn y ddelstSrclbuclCen del artlcu- LOntral OIOS MEDI6 CONVENCION Mi DIECLa Kiban

ta Ic, deber& preaentar at solicitudles &i el oncurao del pwado me de Dit HOnpITAUCH "* *
Sen el MInilstero de Comerlo, pe- dcilonebre. loa nervciosa p re soltad po r a donti do I rAisotlo d
cscando la candid de caJ de e- el deparesm eto mnfedico del Mini- Repaoiersianr Ouirecordavi

a.- che evaporada que eaten en condicio- aerie'de Obra Comercio nes de importar in de que da lee ta ntofra de 2,13 d e ellos 245 feeron loial d
praplos p el.ctorle. ie elcual lear... Priasaa, oreDICTO
er concede la correApondiente autorlza- lver ntro do terco ediGo ar -- El doctor jai iAderd
- EVAPORADA bido ei expodiontea. lcnt d rl n a SI
n- El decreto ntumero 127/0, agrtg la cencia par enfermedad. DOCTrOR E UniAtens CA LtO S E INS
a, note a tacltade per la Corniultorie.de EMB ELCIBNDIO EL 'SECTOR Y DIAZ Ju. de Primer InSt."
t. Comerrelo acn amplldo en cuanto e- PAG DEL AlBOL DA LA Z Le Ie Eit i a- oa dIa-
e- thrmino pubicarda esectuare la Importa- El distrit de Obrau Pubi u Bur rstaclpn a cdoet eit os dnvo-
- clones de leche evaporada. n Io el de- de Oriente-ar F cuyo rente see n- bore ea, potr.In D re a n rae-
ult cretaeo g 4600 de lecha 27tr de deC dlembre cutontra el dnenlero Ablardo d a sye s CramoMao s pot itnui ci
rnarctse faiclito s log porbadistas, una Hsciehdfi, quapm hatiarsinando ate ii. id
o- de 1947 ampliandoq a u o dicho Campa-qudr reallia obras s de enblmble-
baresbdenclinal nuero 1270 do 30 dGel0 mprodo leo G4e140A.smboioo 10 N ~NMA~jNT33tto
o abrmino he a et 30 de autabri del prets- cimento en torno cl hiatric.A ae psWtd e VIC p0opa, qDe CtON -
a cin enC afi o 1948. ch evapored de s as Pct redoblandlei de r- crirnM ,y jo local dom pabroneds Ge
eea- bole d pagod el eectorpueto o doI D n General e lo p nt H ualqubi er conepto de create on
chos Ge impartacidn. salcanto Ge d- 0 Peto.Can ella se cairn en I einboa. dlt101e l~mxv
ue FIRMA IOLEA DESeolA NEGO- aleros y frente, muitros v verjaI s y lMo n dereho o nteri en el aun-
e- IAR CON EXPOTApOES DB contreyndo una ora don n osde el tm quvat .i -daepdili0 clA1`
a e8lA decrBo itel 6T 'Iden -rboA l ha te, comra Iestn pricti- inform arl E quatd Impoibe ma n-A-
t! apartaoda OgunoInciO msa (b) Ge cmnt.taenr Ia& sorviclo de doalmlecoitne LA dcreto, que IO Adca y emerran lont qu proplain del snmueble s itumi do en
n A tradores de nuestra tuvi ancilleron lI a, la degan al Ms niftlire o P.de Obras u- sta, etludc.,d etc., par calle Me -cdo -
e- Go a Vicr BIael gden and Co.. Ltd, bllc e tn efec. ando obra buant de el uatro. en
a, dquisicit y pdiatribblcndl am dciaeu- -LOS SERVicio8 MEDicos CONVENCION oDA DIXIECTbtESS.de Gripet oure, New Brsad Street, puve mentacinr de aer. n a calle Snto SuAre. y ubicada en la
eni Londre ste hr dirogCdo al Minlsptro 11 en Viciefi.ta Aleoe. y derVicsde Aventi- mariana irregular compredld pr
-a, cifcand ComeIs lo, doctor Rolando Acotajsee, da hasta lrt entrada del arqe 8a ni-a called de Mendoirca, Santa Eml-s
he evant poreaando establecer relacions diclo- tJurian. ObisPlii, general Lee y ls Av. adlcan Aronare, imeilal es on manufactureros cuba- Igtmlmentc e ti terminando el Dulee, lind, por la dereeha, as-
e- nes de imulpto de ra icotlna. dl to la crtera d e conduce al llendo on ca r ad coronn el
ccr concede Ia correapooshlento autorins- Vislteaspar cl cuerpa caddicoa sam EDICTO
an- clan, PlosdNospY breroa1soilueranteandeNi-; El dedocretor Ac rta' h1270agrdo el Ia- Counr Club, to e in o de l Cadad. ey, l edo a
,a crt cultadn al Jepr e del Neulto- tr d de ufalto Ey But ooELLECIENDO.ELn--r DAe DeR Sia N
A. Comaercto, tad anapliado en cuanto 41 DEL ARBOL DREIALAMZ YD~CIAZJRz U-do PiesIsal


a-so iadno de Eptadreftlcuan Interior del De- yEndoiacerito en Obi Calslaa d cor par el tondo on retB d ia man
e- clonartamento, e leche vapor Juan Dia Menand- re Obent -t cu frementero de an- Pana do donde prsesedict ceo un voea
',cre10 4600 Ge feefis 17 de Giciembre cuentra el bngenleo aAbstardo d 0O S. Lor nazo ci Ininuebalequore r


ni- e, donde 1 e47 amp li tar a lve dicho Camps-, e E lgenl s, "oba de 6sui.t metroa p adra do dl terr
en tdrmina heastsel 30 Ge abis-'deGl pre.-(ilriento eDotorno SI hbatorilco.Al soepetondo coproplar, quc se gdci-


e- Inteen en 148. exportbiceiP ,rpoblndon del e irrro- eBb y un arlea de fabrliealn de 8 qu
A- bltocttdo cuanto datoc d.een al 1 Gobernau6n d etsespar cualdaroopno o croncon
so IRMA I GLEBA DESEA NEGO- Serosy frente, maum--- s v versyal---- d DE EneRO. Da Il sun-
e- CIAR NCON EXPORTANORE ontyVIA L UmaCnsO d vderctorquos CUARexpodeA Y nidoo
fle SULFATO DR NICTOTINA Arbial heasts- Ia ranjia Iscuels. par el Etatdo Cubarmo piar&Ia eox-t

en ComuAdcacdoneas psian l iAnformequeno praopiai delEZ muDELAi iuRANdom-n
:n A tr v ndonuestr ,Cancill al n envI l al ter l a tdro Qo- p altseln ud nte eat1 e Juzaendo stu o-
r Potr el mVictro gde Commslcaion., ULW biecns so ecito in ef'ctuando biasd ed tierd r an o dmero eus ta. enc
e han rsdo del Nado ow efload Stre Jo de pav him aber envdo la lca.on acdilo W nto s un dea ab Pc, i aeo de
, A. c lldo a irigido ad snl Mistrad or de del p1 ui to legre.Yo de ,Avn-t Manza a la Junta qua prenddiptor n
-, Ge dcmnoo, oranctco Oulundo Aosta, l e- fGlta d Ia rdaGel o qu hr* sn o lo arrest doe y trendoz, del aparta-
alb fe del Neto oclndo de Orea c Pont Juan. p b l ala de la ie, eerai Leet o 49 d A 2 de Ma-u
e, y Alvarc Aconstam Itanufector auxlllar Igulmente s ItImnando l lce, 1907i prvln endorec quhe, pas-
r n. de au Dirtoldn de otina. f, a PIto sUPUcarretoraO M conducSIP a] bi ca uea Iusore edos para rmad I
;. -iEl- doctor que incotRren la pomlildon s- Country Crlucbtirmln odel Caney, N. part en la Junta, debuerdacon prIa No.-
of& cinto r.i cuastida sW jefe Gel Noj0- aodm e sutalto ypo a etin owustru- 2, amblisds e Is cstlle de Mcndoza,.-YC

o habrda de tender taod interior elaie-endo scl n y dI a do sad o l or par 1 fndprucbal de sou idnterIs man -o
le- Nartamm ata, iliac JuanDiabs Meedn- rabiet heasts.ml cemcntoria Ge Ben- uene Ge vonde proved, erostaenSAre
4 an Adonde so laeflbtard eaeioequa soeel eEfIgne., Ge 76.27 metras cuadrdadod terre-
a- la conte ceni6en s del dxp lomrc yn d tl pro- dela spA'n iaea do t la icdndeo 08-1

t* t Unvo que habra de entregarte a e tI^ to.l 'l.S Aloh dput >*1 P
- tod I emleadoa quano el dta 24 desn I Gobernaci6n metro$ cuMdredolpaLns qucld

lebrero del preaente afio, tentfan ptndencla, st h anarobadolo 0 .P"- din e ^tde expupa1no Inmuel~don-
cumplido. ve.Uclno afo de er- upeto n l TRENTA DEL PROXIMO ENTRAN-
At o NIALSUDC N TI MESD E ENERO. DE NIL NO-
t" Comunicaciones0El president. elPuntasment Gde dLA)rELArito IqA.NA a
be s ula -a vin de mINortn atro de oG-pua- e ypana p te @ort Juaendasitudo
'Par el minoimlento d lo emcec n bernscln M tua La Salut Munt ru.-aoa ao 1 trcor pio dors caseulanr 1-
M_ han eldo desbgnaidoa los soilorca J06d Ge no haber cnclesdo le.IaulaW cton ra cbonto uno de is callo Paeo ade
A. olado Refta.d d mnpuetto rador el dcreto pearlospe Roai Lo Aoead AGOada LGn a r ruacna al-i

- pre ibdnisr No 2003, de 7 de Jullo de.de 1dms yGancueoadocou los t ns&. s pri-
a- a1943. cad dlGr~on Fineansac y tavarbe Ge la an-clseo t* dtlesmsubre Ge so47.-aordaon is
tintvo uo ahn Ge ntroaro ~ el ehattazoto do on~e Po- ac 5mollJu de rigme propIntncle d.


UN ACUERgO D~gLAYOTJrT- Eate nee ml: Dlego> ItfdH""
y Obrag Pdblicag a~ r d rtHA.u^o .. *%.r s. c Jftut e;' ...
--t-dd..ic ---- .. vincvilea y Munlclpsl del GMenstG- AIshdp -1tel O-
S- NO DBS1EA ABONAB KL UNO rio de Ooberm .l6n. reeibl6 in "c ,.,~in
PdR los' o dG rtcnbp del La firm Ingenerela Industrial 6. nl~tsc|6n. Mu"gbnkfl~ml d SAcyun~ mentcoNVOOA DA LA ,.e.V.U \
A,, ha Girmhdo en reelr mst *I ml- mitnto ds ha aBrnr d too pario- ,atn
cumlilonven tcica ils d s c spo stos amurdierlan Ges Ict uer nu- .1 aI td Cbin Gel sul.nau "~er-
nlcier1oedo Ibrs Pebcit e ntc.- plero Ge yrdoplLdo per Seeai on- lot hadid cr nvoitw. a reun
dad de 18.88 que le fueron dee aniilo "'^-uerS t;. ao-lMe It" rlta frael D rtxiio Juevet, a la dclnO
contadcg al s bonsaaele ba dum de Pore. Cantitoa- pare an pdr cradl so-
ste recnborbmldntoloe Mdeta Madruge ,sata-as ceaSan is plantoada por doa Ge-
ede bombed par0 el aIueducto de Of Pesejom Encr. tPeteb tea de prsoonI y Letn.s y
E cUARdDd mDnLma hreIAbde Univeridad Jca Gtea ka Iorntn ca re-
al 1 per ctento qpe ee det-ne au n de pro.d te mben, S n erta mteea e-
.nSIopdo de Aupmentacion y Defens_ _I_ _O_ __A _W__a.
,del deiocupado. 1a menctonada fir- ODNLOlA RRANUDAN LAB CLASM B
ma. no eStA dlNpueAtR, nin cb re- .ounscldea dclaeuoMEDI--I-A
elLa 1Pn, 1 a que ne la resJe eae Losalbmende!aenel de L an-
so pa G nttbb Ge bw en a roa estudiates de la g cueaa -de Me-n
TRASLA]DO DE RAILES de nrtcwta po }a formal en que a* diclri, que no lo ludteron hae c In
Lao autoringde Xre el M ini- ha tecldn laincs Gde lA p l -tl-ra- rd pmren entatralel .
Aro Se Obrh a Tinbtaao erocim ao dSmnto dsouLa en.... dltoigcbdlaC N LA E.tdet.
KdSelroo i miDr u pwtera. Pi qua tares hsna aa cln" dads an reuniaa fn-
da G arorjetr.a h quo10t~uern ci->, poro O cGoneuno -no, ~an-iciprdnhnto$tlev5 e a.


N>sos x- Os 50I5AessaWs aismwe os exi c rurnba sa- ud


ey
In,

It
RE

lit
rw
m1ar
La
Qu
Ise


el


Salubridad!

IlDEALFAKO


I1. MD r*.I .

W411sq Luco Ash"
kIhwes x af^ 66W'm n "
nel0mao haf te Z S oebrat
17 y 7 )A As e M. B MSI4CO-
tarno Provincial do. Me t E
Jo e. prGldeanda dI mltaWD
beecretario, rqmectainMt&. -
am No. Coppersn a saw* Mc60 1-

itorld."dqo prodlioo k
A.-ttaleM c' ei Ytedo "lema
XM 10,006r enftnaa em hopaHi
oaw co iam ftS, r aUp o

DUEAZAN 30?'KUORMW
* minltio de 'actenda inf3aa
or Ml .d'a:l doctor De Ios Mm
Mber 11o 1m0 c0e0ni IS 5f0-
rot idm roe 361y 1I, orelpor.
ents ml pago deo Mao ad hae- .
dtel 1del ho e ptl hAle, On-
ante soe meses de nmoviebr; y 4d-
Jmbre pisado; al omaO baU* sl ,
udo l erdlito eorrspondlentoe t
go de persoral oe ZimptaU d I
alles
Quedan pendidents -y W rr
cL Haclenda lo altm a de hoy ,.m-
11t lo pa0" oorreslpondOiiKtu
spitulo oPndo de pkldMu, 7
I lborbatoritu encrtea de la 'I
OLapafiL. Ant1Latul en is 'Bo-
dtblica,
Fin OPiEX, N EL.
* IN8TITUTO FTULAY
2l doctor Fred Soper, dirctos
eneral de Is Oficina S ntltria Ptn-
amerlcans do Wahiigban.. vfTO 1 1
nstltuto Finly, ddndo fuI'tendl--
do par ic doctors C% 6lv6 oam.
Curbelo, Prrmoselle Baeardi Qlve2
dmez y el, Ingenlero sa0tll"1. J. A
Grmndoe. El diatinguldo vdtlt*t0 M
intere@ vivamerite 'por onoo1r lote
tmbaoM que o relhAn en 10 Oo-
rlai6n de Malaria, que dirige el WO-
tot Cuervo Barren, camblispdo n-
preajones con los funcloharloa do la
mlaL sobre laborem ituru Pl-
r @l control del mosquito.
Declar6 el doctor Soper que tantO
en Italla como en otros palm o
hablan obtenldo grandes triunlos
contra el moaqulto uUllandoa el
D.D.T.
INAUGURACION DI OBA3
BI doctor AlfredO Alvam Soll I
vea)o funconarlao del depetamento.,
representa ri al minltro en Is a-
pitel de Oriente, done m proce-
ler la Iinauguracl6ndoe distintes
obru pllblieu y educiconale. I

[dentificado el '
chofer que mat6

a dos personae
Ante de todos lIg uerpo. de '
n s embCro de Ia dL O-
r a -.itin trtbajmndo -.
mente con el propO6alto de locallzar
LI chofer conocido por Plofla, quo
s '=oche anterior di6 muerte con
e1 kutom6vil 32830 'en Is equlns
de Velizqu y Villanuev. Luy6n.
il eftor mlilto L Lo Men, de'V-
al y I hijo de We. Jorge L.AO
Re1, de 4 "flo y ambos relnos.Qu 1
tra de JutlcliA ntlmero Ol.
Sagcn -l. actuado par Is PouScIS
de Is 11 lItact6n, IAMo hab. MSl- -
do a puekr con au menor hJo, ie-
vindolo un poqueflo automWi, i,
regalo que e habin hecho "ia I eYO.
Amboas lbMan por I esquin nMndo-
naid cuando de repente apaiwcl6'el,
fatidico aLutom6vil, mainejiado pr wi-
loft. quien &I parecer etabi em-
briagado, pues conducia, el vehilulo
a today velocidad y haclendo zig-lap,
arrollindo a padre e hijo a los que
lanO a grin dlatanciL y producln- P
dole Is muerte inutantAnemente.
El pequefio sutom6vil donde bbs elc
nilo qued6 oomnpletamente deEtro-
s ede .
Pilofla il darse cuenta del hecho,
continue mu loca carrer, deapare-
ciendo ante Is expectcli6n de los
numeroO testigo que s6lo pudle-
ron tomr el nAumero deo Is chhpa.
Inmediatminente fud circulado por is
radio de Isl pollcia, disponlendo el
comandLnte Arrg6n Medlflls, la'
buses y capture del chofer,
HBora depuda, los sgentes de ser-
vlcio en el carro peroeuldor 87, pro-
oedieron a ocupar en el garage Bos-
ton,. sltuado en E5ido namero 715, 1
deo i& propledad de Joaquin Herrc-
ria, el auto en cuestidn, que' spare-
oe con divrua abolladuras. El en-
cargado del citado garaje expuso que
el chofer del auto ec conocldo or el i
mote de Plofa y al dejarld anoche.
explic6 quo las averias que paesen-
taba el vtehlculo fueron motivadu
por un cheque que tuvo con un ca-
mion del Ministerio de Obru Pgba -
Contlnuando isa pesqulsasa se ha
podldo conocer que el autom6vil n*-
mero 32830 es de Is propledad de
Juan Prayle Cayun,, de Villegts 45,
quien dijo que ei choler lo era Jo-
ad Rodrigues p ernindez, vecino de
Victor 6, Pirrags, el cual ha. des-
apareeldo.

EDICTO.
DOCTOR ENRIIQUE RUBIO Y LI-
NARES, Jueg de Prlnera Iuitan-
cli del Centro do ets cluda.d-
PAr el preornt. edlcto 0e hfci eUe..
ber a Pedro do la Paz, y today, OTr
sane. ue q e cream. con algiln uIterO
con el expedente doe xproplae|la 1
irozosa para la ampllacidn de la e"'-
lie Crietian y fabricacidn d una I
plazolta, do la0 Inmueble Noa. 1161
1163 de la calle Belascaen; 783,;
y 787 de la de Corrileo y 2
do la cadie Gloria, con un area do
664.85M2. enclavados eno a manza-
na comprendlda centre lis called de
Bleascoaln, Corraia. Rastro y Glo-
ria. Tlbncc au frente por l celle ;
de Belascolan. 'lindan por la dare--
cha salendo por ]a calle de Corra-
lea. por la liqulerda con la Oalle de i
Gloria y por el fondo con el roito
do la manosos do donde procede. :-
Cuyoelnmueble e< propledad do F-
D10 DE LA PA2. Que se ha satin-
lado para Is Junta pars el n-nbin.- .
mainto de Comisionadog las NUE-
VE DE LA MAI'rANA DEL DIA
DOS fDEL ENTRANTE MES FE-
BRERO, en Is Ssla deoAcls de sote
Jungado elto en Prado 101. bajo, ci-
tindoseles con el aperclblmlento de
parerlci los perjuloiea a que hsya'
luger en derecha 1 no compareecn.
Y para au publicacidn en on p.- r-
riodico de meyor cireulaec6B de e-
ta duuded, libro el presented en La '"
Habana a lete de Enoro de mcl n6- J'
Veciantoe cuarenta y O-ho.-Dr. Rn "
Nque obuio y Lsaeree. Juez de Pri- *
mere lBntancia del Centra.-Ant. "
ml: Ulpieno Aedo del 16,. Secret0 1-
rio Judicial.
1. -14-15-6-17itnDI' rw IA A UADIMA A UMADT -I 1 I I Mhr* n IDI r IQJA


PAGINA vEINTTKMS


SECCION ECQNOM1CAA NUN C I C L A S I F I C A DOS D E U L T I MA -H O R A


'Taburete


criollo
de la mejor calidad


SLos mayores


vendedores*

de

products


SIMMONS

a plazos!

Sofis-camas
Colchones
Bastidores
(amas de hierro

*


Radios y

Refrigeradores


PHILC(O

a plazos
Cuando Ud. no oncuen.
tfe un muotblt, bufquelo
an la muebleria MejoO
nsrtida do Cuba:LA IDEA
N SANCHEZ Ift VAZQUIZ
Reina 63 Angeles 7
TIf. M-1619

FACILJDADES
INIGUALABLES


Comerciantas

LLEGO


WINCHE- OK


Para estiba deaCANA
Unisdad complete doe win-
che marcOK
con motor
"HERCULES"


1 H. P, 4 elllndrut,
RBdlador prt, enfrlta-
miento per oiua

Acoplamiento por Engrane
En existencis para entrega
inmediata. Trabajan con
TRANSBORDADORES "VIE-
RA" o de cualquier otro
fabricante.
Pars 700 y 1,000 arrobas
de capacidad

Eq0iposMecanizadosS.A.
Oficina de Ventas: Obispo
303, Telf. M-2916
Dep6sito y Plants: Sitio
Liborio, Km. 16, Cotorro.

Con fort

Par a ENFERMOS
y OPERADO S


EN ALQUILER T VYENTA
Util. Ckhices
c ftciMaNA ao per
CASA FERNANDEZ
XTUWO0. 67,. *c- Pstbi
7 nilrniato
2Mm.. 114WM y A&-m


EDICTO


PLAN H DOCTOR RAFAEL D. SANCHEZ
LA UNICA PDOPAZO: Juez de Primera Ills;
fLA UN A P lA UEIHA tancia del Pirtido Judicial de Oua-
nabaco*.
arantizada per un Ai0 HAO BABo R: Qu en Io uto
Olantizada pNo. 225-47" que curman en eate Juz-
gado prorovldos por el Pciscal de
Partilo, sobre Exproplaci6n Forzoaa
por utillda4 poblico de urns parcels
de terreno sotuada en calle Colwy
par done tiene u frente, l4ndal11o
pdIs. derclhs, ollenda con t-ereoos
E1t.ado, lzqulerda con Nave de
O~mes y lHOrmano y rondo con ceo-
to del terreno de qu ose segregai, a -
niendo una extenti6on stuperficltil de
240.04 M2. que se dice oec propledad
del Sr. Jos# Ravlnobtch, vecino de
Ia Teneria Nactonal. en I0 e que M
h ditapueato por provldencla de eat
da. I&a tulaci6n dol em mitnmo poe
I.ea C dotdItladesmeloasc Manuel
PI ref de Ia Mesa y Cairo, Ingenleroc
del Departamento de Obrue Pobbl-
$ Is a ; rocino de JUAn Bruno Zays
3481 3, Santos SuAres. y Affplto Oabre-
DI3TBMO RDO W XXCI.USIVO ra Moltna,. Agrilmenlor y vecino de
U an 8 NIootAA 18, Habana, quieneoA
CASA RU I hacl designado comto tercero I 8r
CASA RUIZ Antonio Ram6n oJed y Roman, ve-
I0 d* Oetubre DCa X-I5 0ino de .Getoabert 111, Vlbora, a fin
d 0 qua et di. 21 d* EKnero pr6xlmo
SERVIMOS PEDIDOS lAo die d z ,*I maftinL. procedali
AL INT91mIO sarL as tl ch blenec, y preAentce
so r "Informs e dl. 27 del propio me%
PIECIOS ESPECIALES I de de .. mfanai y e lla
AI. Or MAYOR ma pa este media aI duetlo y nte-
I) ITgl"x persona qua ne crean mnteret-
S---- --* da. en to qu as objeto de It expro-
Spltoi6n, pars qua pucdan coneurrlir
d rtei Ion omilmlonsdoo Or el t dla 0-
IL. J f ~lado pars Ia laMscPn a a c "nolo
i--g I CeMbP lty y prontiaarle cualqUuier cta. m 1
l. atulie. <1. 6a RHC pruobe nfaxa del dl sotalada pa.
r oI prepntLacin do su Informne
16 .asuisles Ao Is ANP? Y pa rP atolacar co dias onse
a'cutiVo n tn per lioco de La. Ha
-an a. EI LlRA *IpelAente On
Ba ha a aboro aIto loc tdo de Is uanab4o._ a D.3 de dilecmbre de
A. N. p, P. (Aa tacltn Ntclona, l de l 47. t-De. Ad 1161 D.r gAi lc l.
?m ton4 Ptbtclt-~troI rt, quo I ldo Judicial det Ouanailbsc.
Amobl36 qua con caricter p0rm1- Ant e ml J F ctoi V. 8Secrets-
innto 00 orlebrando par la r.o- srio judicial
lj a de a loam t. 10tul contenl arkenl i 3-l- -l -
(1 dis do ho0 T lao 10A IOtU can 10os
adtudkis do Is RHC-Cedlaa Asot. a. 8caA
ta p. hals ta plme* spTobt6 toI- iea ki i NwN AI A.A
tWa do 1 noc nadas roetf pormO. -.azR dS AIA.


PROFESI6NmS
3 DRES. EN MEDICINA"-
DR. J. B. RUIZ
E eapeclallsta del ClItron iGalleOn.
"a cfallsta en vsra urinArlass1 -
rei s. elIlie y tr toana.
IUretrosropl y ocopl-ilosopa. Conatllltas
de 2 4 San l.AiAr(. 1l. TelOfono:
U-4501. Prs pobres d i a 6 8p.m.
0.312.3-11 fh
COMPRAS "
CASAS.
0OMi0O CANA XA.MA1A V35JA
VISLAX0aI mar, in Itermedlario,
propiesta detallada aerlba. Hotel
Lincoln 404. tD.4297-S-16
OoMIE3 OI rPAJA Coa zITn OA-
a* n Habana. Veadod y Repartoo,.
tamblfn terrenoa0, iperaclunes l Aria
y con reserva. J. r. Quintana a eIJo.
Fl-605. H. No. 154 Vedado.
(K130 CAIA MOMOLI.TICA. MI
#1 centro de la biabana, pars rents.
alquIleres no Infladoa. No pagoelirr'-
tae., nt acepto Interedlarol.. rrain
dlrecto. prcvlo aproxlncdo: 42.;.000
S50,000, omai. si civ'era ,hlpotet, Acn
forms de arhortsac1n:. A-8911,, tic 9
. 11 y de 2 4. 1D-4.03-9-15.
COONIO 23D1iOIOU RANA XAMA.
Santosl. Soirco ofboro. Requlioll
lndlspe n able tilllicj6o Il c rrec.s. Fir-
mo esrittlura rApidemcnts. Seaor San-
tan&: 0-7 11 1 (po Is. manans. basra

PROPIETARIOS
Compro cases y ecificios Ha-
bans, Vedado y Repartoee, para
clients. Reserve Absolutla.
SR. CALVO. t-26%.
I I iB!T !'^ "
UH-64)-4436-9-14

z12 ESTABLECIMIENTOS

'LABORATORIO
|Se soicits arrendar o voinprar
l aboraoto equpado Itfarmati-
i lmico a cdalo. O.telt:
/ IY-D 0,0-T3o03-1;"" I
^^^^^^^^^UH-D-262. ^


14 AUTOMOVILES ACCESS.
COAPO VNA MAQUINA A PA XA3
121 eamacales. Per edela otati1,pare
ail n0 particllalr, tloDllono .1-02P-
A-ado. aooloro ch~ rttinooi.
1)74IN.S-14-15

17 MUEBLES PRENDAS
OOMYNlo JURGOn B3 3 UANRTO, .O:
aledor, ol'.Ina, refrixacurdoea. ilbor-
roe, -c-AparateorcUelloa. blrdo, batl-
celeante. do 4roin noe0 qaem. 0no0
regale.I telfono A-7357 Padroln.
A-003: COMPRO MUEDLES MO-
dernos, de oficina todo, mliquinas
de closer, cajas caudales, contadoras,
neves., objetos de arte y muebles
corrientes. Pago mni que nadie.
A-9003. C-317-17-27
U4117: COMPRO TODO
Rone gienceral, porcelana, m. aobIc
jarroe, sntkailedwdo.. toa icolllcan.
jlla rora, laleola., b andeje. lluro loli
,nandcbromblampo lro a. sIcleo i ri-
ille. od ,ci.dr a0ro0rado, at01 M l-
his elea rcO 1.1r, r. l WM%)alaa1 a Isg-
lcral. O gll~tlsl c. to --4147.
|__ D-4475-I 7-17
A-2737 COMPRAMOS MUEBLES
pianos refrigeradores, manquinai
color, excribir, pianos con comejen,
lhles, ropa. seoorA, caballero. Adoc-
nos. compramos tolo articulo qua es-
torbe negocio ripido, paqo'M-2737
D-4475-17-17

A-7140: COMPRO
1ueoble. jilemos d allarlo, roe-0
der. saIe, -A qulnc coser y escr1b1r,
pianos, rdlaos., naveras, botro, archi.
Va., vajills. Todo 0d. vends l.)anero
en ano. Rerserva eabsolutsa. A-14n.
D -455- 17-19
It LIBIOS E IMPRESOS
-9 COMPANY LIUNOC PANNODAN


i l la lre e. 1qip j.I i P l. O o Olna --
21 INSTRUMENTS S DE MUSICAL
CONPAO UX PIANO DS CUAL-
quler m Tr 01o, que 0 tc en bo onaso.
Se pagc blien: M-1611.

U-5692 COMPRO PIANO
Con c sin comej6nmilinllInlle deao-
'er. ceorlblr. enuehlet o-r(.el005, 01
cellos, marflles, beandelJa, cubilorto
rLRLIAX. frlpldeca.r equlpa Jn. Pas .
1n Ierelbae U-5692. D-4516-21-17
U-S632 COMI'RO PIANO
eon o llt come.n i, mAqinas d.o co-
,r. easerlblr mueblec, por1elnac. mu-
Aeos cemartilla, rrmon0 y angLleda-
dcc. bMandeJa., Wrblt.ea. tctul,, 11r-
oldilrec. qolpales. J Pagelo nred-
bla!'_R D-A?.-41 7-1-1
VENTAS
43 WCASAV
TUNDO DMA AC A ADR AMPOMA-
Po .np e 310. asia. ,or dor.
lTe..I .f. acrl""l s, p ,1to ll-oe.l-
0 C'l. I .No ", ). o cp rto Iatvo
MAlB nt'r l v'la *Wol-n t Ill~m> ~ m i __ n-4IA-4-11
I NA A A A "A A 1.3 rJ5 1l3.
mo. o tI ll Io l". r. Ia. d,
n* cltriec lin Ssoen. olmpllAl des-
pleo Jrdln. po, ll. sPlal ociledor, l d,
d u sortr. 0lln ba flo. olcoel. ori-
-ac. ..irras.al ro.1 do, serab., 5cr-
vlois d, orildn. agoI 8 o lol l0 n
Slealote. 'laoa. Ic slore. de e-
!.. Tlcna prepleded illnlormasn -404*
D-4140.lq.15
Ia DIUUOCuPaRA I JADiN, POSTAL.,
ells. 5'4. hall. ealeadoe, recols,
r aaJ. as; cn, san lCarlos 21. aepto. l.a.
more. Artensahr. Vl~lalba 01-II71
0-4127-45+Ia
CASA VACIA $.1,5ee
1151tl500 5470 no srlnda cccsosttarJ
c re amel VIa 04051ni,5 I~llalncorc.
5 ieInchl c rll. 01 lec., f rrceeo 10 a 40
l tra Ihlla lal.lSf~r,.l la0a11s11,1 II
ra l 11,lIalc Illacnn 50r00t1, ric lers
e ir l Is Illtta 5 01-7070

cl~l{Ilo esls. lc'caldor, 1'4 y a1in.
Inleocea lillen I.nceillr 'Or. Ica [1P..
rrn cl-4420.-4a-Ia
o r 33! CALk. TRU CUAR OI
decle~deas00 lo a err o."Vcelatc:I
T'eje r ~ ln let orccea v~l
"4.516. TY3,N:t CAS MD.A4D3-At.A
Iderlacee: dos uasdl;aa tracolar Ila
merselataoadrsdllc I {lle iep~lc belle
PlPplo lshrlosr Veal5 50Ic Ic lnhlase

COMIKDdZAN LA ZAP[RlA VA1RIOS

Ba .raetbtircr onn Oeleeosgtlsc It-
t egnamm, e dotober aaeoccda I.L ca-
tca lea Qtoam. .4 eenQrl cAmteeed',
e~n .leotteal .1m eents-sI oeI~lors3tg~
anfm l tralnnc do -Sant Dea~ntege. c
DI00t snl ejee _-. .


VENTAS
'48" "' CASAS' -
VlNDO oAnA T APARTAJMRTO
1 fondo,; cl, 2A4, lor.olelhw, I
y bai l 1 1i2 Ierrrno, en $3.500 r-1.' -
1. Bxaclcc No. 415-A, nlr,' a. y y1,
Ralleto. lltRst 02. ) 20 I l .a t-
1-t6rt. 1 .- 4 8 -4 I S
TAADUOiV TV1DO C-AL,.T LO
inljor p]AaysNortp. frente nar, fK.
toilla ntnerosa,ltle e blada, r. frl cra-
lr- ia. t. 1'-nU io -
1ot. cr,1000N. -lonxAlesa. r-ll. eNo. 013
I.wll .Ills I, I 41- 4 0-0S -2.

ESTrRENELA
Mofolitioa, oltarda, aoastruoctldi
do primer coa netealis La oI)o,
*sqxlza la I&rtlsa front &I p&r-
nl, M~pllgrt ][m UJrd a d.la.
Lo con Mitaamaurl jaa a loa cs .
11*e, potal cablto L aocristales,
atla, selbor, baAit, cesdor, 3
habtatloeas, ba tiitorcalado,
ootaea 4l (was., partamenato Alto
pam o ladoa 7 laBaanrls. ampUa
aotea, fgaraj pltlo La racioM .
so ved a primersa ofortf raIo.
nabla. T tel todas lo. n In L A l I
dL 0& tarc a ad I& toc O.al
CALL 3 3843QUINA a C,
SUPA&TO LA E92 A
Teasrnl d MiWBame I6mallbus
Rnta 3 a usau eouadr.
"H.D-a021- .-l
N.A@OnoCA NAVI COX ONUOKO
de ferrocarrll, enaI nHabana. '.0o;m
le tndlsria. pr6Alla 5 anest lo. EA h-
10ro0 .onaerialcc. Platoafnra par.
monplor Colr|iaor 1.0d, .ta nt
lox carrot Se elrea rdeoSntlpada.
2te11110to 2 CNs. Olhlipo 10.'. Telrfono
UH4-C-29n-49.1 9

PARA INVERSIONES VEAt A
Nadal Belga
Co'esr'dor Colegiado.
Oficinas. San Lisaro 553-
Tslfs. A-9173. A.7849.
UH IO-D- 1 884-48-21
NM *IL PXOMP33r 0 RPALATO .21
Pentnco. Habans. Call. 5raceo.
e da o d oa prtaenala. d. arlean,
rcnatrusio nto.tIda dolarim .rsler.
1lrc d gas.l.Muy buoen. re taI
S4,000 oada cArm M@nlnisa y CIa
Oblhpo .200. Talf. M-ll1

ALTURAS DE ALMENDARES
Avenida Amarica 103. En lu-
gar privilegiado, amplia casa de
una planta; paredes de cila-
r6n. terhos monoli'licos, 5 habi-
ltaciones, gariaje y 2 cuarlos de
criados en cuerpo apart; treas-
patio. 971 varas de terreno.
Desocupada. Precio: $45,000.
MENDOZA Y CIA
Oblspo 306. T.16f. i-laX

RANAlA. DAaiADA A]I3I3
cil1. Calls Vapor. Troes casa ds do*
plantain Inda pelenteda C. CodA uni con
.1 habitaceon*la y dsmel. eaomollddal~
Conatruccl6n *611da. Btlen Inveralsn
plra reals lIa d000 aprolciadalmslst
Prerlo: 1$27,000. Mendoaa y Cla. Oblpo
106. Tellf. M-01t.
lltH.(C- 2S-'S-10
iPRADO!


RENTA: $326, $43,500
(7 % UBRE)
Cash de 2 plants independien-
te con 10 metro de frente y
352 m.2 de superficire total.
LEYTE-VIDAL M-2222.


TUDADO. CArI.3 0. A29PLIA ]WI3
danala do 2 plactac confortable yd
kuino. Adocuada hals 1ora tros fa
ollie. con .M.dldadeas. q .nreks
4 asoe-oy 01 M idoc e" 00 O
.."5. 1"r l. -6 97 .

00 1 411oc1SE VENDE


San Ignacio


301
Entse Amargurm y Temoente Ray
Doe planta y media. Fabrice-
cion antigUa. Excclentee mcdi-
das para edificio apartarnColoi.
TELEFONO B-6943
(l~J I-C-297-4 E.16
SE VENDE
UNA CASA con todaa as co-
modidades. l1n terreno de 30
imetros por 9. Nuevs. Infor-
man: X-1281. Tejar ndmera
509. entree 13 y 14, LAwton.

U- --461-48- IALMENDARES
Cml. 16 No. 236, entre F y G.
y alea llonoIlIre. I slo. 0nl00r1-
ols Iodln. llO rla], las Ic hs i-
Isolocca.,0RO0, 1 n0110 a 154,. IsO.
01i0 Orledos patlo Adleionlos 01i 0
I~a ecal-{les. olrdle 0310tdo, 401i
I selrlcal eea lsrdln solo '~
pl eoJadlc 050 cssare I'ltlm.ro -
rlo raa. y Jardln. $14.001..005.
saela. abe1.0.
S V]R3S3] A NODAl 303Am'
i D3I.OCU7P ADA

PADRON
0-361S. B3513.

---leO-45-15


S VE ITAS VENTAS. VENTAS VENTAAS
4! -- CASAS --- CASAS 48 CASAS 49 SOLARES
TvIiO. VTDADO 1I.t4O.00 TR3 O ITM T1TD LACANA D3 no PL AN- TIaOMA, LOMA DL MAZO. EO TUN O sOlAR RN 1 A A.CA.L
p110 r 10 1 .n1 1 1 5.01 Ic 0 wl,,n 100.1.1 tl. 11111 Ira Illa l I)%la 101 1 ,ll \Illd" It 11 e 11, il 11. 10 0 '." *il..,"ll l a' A l l' l l lo III' 001 0.01
--- rlnia AlIa I, I- Ir 11) A
J0n.I~ a Io Aalll~lOll. a TND leNA NA )... 3 MX-,
HERMOSA RESIDENCIA n. . .. 1"10. 0 ,, s l l,-, 1, T,, O a AA AMNTOa MOO A 36, TERRENO 124,000,-ARAS
I Ir.M e ile e NC1 c4 hood as,1o1,;;,-o4, 1 4....10 ... '" 1,1 t O I .. ARROYi APOLO PROXIMO A LA
I's 81 14 11 71101 l~ e
$7,Ir. l s... II. .... V.. '......... V BORA T]ENE 2 CARRETERAS
.... ,IIa ..^ Ilo: c .... ... ....... ; o ..o l o .. al.l 1 a 'I ;.1 _O-,.: _' .. .. .o i ,-"" ", '.'. ,'. ,'.','* ,' ,';'"'r
Rc l }. 01111111 1 n1', Aldrohle .4 0a lt. .111, 4000 Ui FC O 03
SANTOS SUAREZ ESQUINA ._ ..__ __ .I I. la s,. .:. ,I, .,'I ,, ,- ,. .- .
on 31N R D R G aLS DI ....4 .-1-

10ndo 0 l rl. 0odan,1, l. .0 pe.6e TIRZONA pUOX-MACAILAD" A -. -- i MANKIMA MA.ACA0O38. C00 -O- O
1 ,1 .... 0 71.'.ll ,.rallb .. .. elstls. ,,'ea ,.p,1111,. e i"a .... SANTOS SUAREZ I .... .... i.... l ,ola 5 71 ar,.....,
0, A 0i1. Ocr. l 1.1 n B. 1\'1r ,,..ll. bellO, 11r11, la'n 2l d, d 051, I aello Os ctIl ln,0 O c&

CASA NR TOS TA 303 03005 OAR. -- .-Flll.. 'i' 32.. "i,1 Iltl
nrs ],t'A~reae v 814n By *..rr.lhl' rT O. Ta OA .P A -- I \ tore < t ,,a ,',. M" [* n^ | ,, .-" .. .ra ) a. Ph ,n d ,
SUA R EZ, 1-1. 11, 4 ... C A . .l 00 A 10 1 ,
,00 R-17 t ,hll al.c nn" V- 'I, ... ... ,, l.d ., n t lt., r A n-- -
2i00001 Aln IP lAblO 'l I 1. 01100 .A-., Ea3al .n A iA pn", taLRN .A 33. l, A 1D.4Al r Pr I IIIOR VMN1a i I e L M

-*^^"", i""a"' I iltvn ftpnte, lo','l SANTOS SUAREZ -1lo -iO a A>D~ -IAl ^ ^," CON^, prOMM?
M d. 1I, 0l.t s 1r3.2 P E la54Z,01 f1i g I. 1, ,;ll.rle.l l %oal, tler l t _,, A I ""'nI
pDl-ge I S-n a t- N da. o n

pal .tI l nao r,. lirnll anr n 311n 01no 1 1- pnina i i .ll a 0 lmtrn, lol or. Irn p l5\ 2 cr11.. 2,.HIH' a-c lln ,l '".. l i1 I _
b. 7r. $12.00. ]..c ..... 're l l bds. -.. *J,, 011,, Ia. allo I | *0- ,11 .. ... 1,' ... ',_ r HI5A 7A C LV A
.... 0.. ............ o1 1lllOlbl1-40 .... .47.S... rl~rll..ll... o ... O L R E
CARA-IX. 1111ao rlNOSlr L O14A G- CLS E OAAN.I-415.K IAT 111
$1,IatIi ,lx p,,J meid.,,F.,-. -, 4 .. .


___---- -, ,'-!, i, .... .. AVENIDA PORVENIR. Y SOLARES
HAI ANA It.r.. .. .. I 1 ,,,. ....4,,..1 ..I 0 .
s n..,, i wrn ib,1.. i.i,, lalID-I. arAe e4 rX,00 AN A GEN RA LEE AY
c- ---. do Ibe lllel ocelt a I I. r.,o I nIIII al i '... I ill Ille( ai"
V- ,An,,' o pana nl ,. ,,.lll.,;;i> 1', ..",, MEDIA0 ,- C OND A It I A 1D r ,a t
n0,, t 1 0 1 0 1 1. ,1, in '.ld Fash I- ,, .. l I. .n i n ....I
A. r n I x-norto r1 dp t t .20 0 lf,,, ..n. . .. ... -o *| II ". ,
"t. a1oiireAr IrrODsQUIN&doA110, 1113111aP

1.1 7,00 R-4- 7 59,441 l 1 .. -4 SANTOS SUAREZ ,-InD o PEOlCR 0 P- LA .
,p. rVENDO DESOCUPADA RENTA $33l 2 PRECIO $4T l> ea-- ..1cl ArDrtols 1 0 osa .....cN paA
llr 1, o laarltsn. rnpi ad 17 D 2 0n7 1l.:n1 [ .i .' 14 K 9 lalia" l l. d
tb a IrllelIi le 1111o P ~ rtoll ple a den> Ii y f pllildal ll] O nIl CIII.- ir l-tf,"1> dn p ll i, ri hn h, ,i,]l ,I, l'lal ,4 ...r M
hlhrlIacillons llvl da npdIss. g balol 1101 .1r0iIIlelel s :,I, 1111 I c I c ii 1 15 ,{110,. 210 (,ISO 1111 c, ,Iinrl., lo ll. H-B A N A
,.. l I. .. I.. .......... e 0 I; l. .l.. il I .. ,,.Ie .. ..-.. .. .. ..1... ... ... ..1ABI
r a llPnacd. F ll .IDI. I0 e. Ic i111cc IoI..ro,,oi'lhll.0 0,111 asa "e>on'T sole. 011040 dasd"
012 -4 1.0. iCADO usr n otla l, CAUA ,0MnF:,!,,I ,,,, or.,, a.',
An U Call AViMENDOZA 1 0 0 OO. T .... -... .B 'D ... ...
latolt,., $143h,, '1. JSf,,1,,k ,iti V
\en le. ,ri hn r a.01 0 Ii ,, ,ale sales Usa J* c 1alts,,', ,. ,sS, .l0-
In.l Ine ion Ora IR CiI.. S ISI270- *
dd ,strt P' 10, re-irodo I$1 lllIIl ,*ndc l tllll lll 11 011 1.;rIo Pl Icl-I,,l g,. ,'a11~r1o P t 'LAYA SAN1TA FEl~ 'tlt V ll o{* I~ na ln ]rn
i|1O.In~ld "e g II 41-4,1,-11 1,,,,,- IlilolsI de
LAA DE-SAN ,-,T F SANTOS SUAREZ N Ri O S,,,01 1 ,. 1., I. A -
VPAIA DE S0ANTA F RENTA $450. PRECIO $47,000 JU-ANDELGADO GENERAL LEE AYESARA.N
A itr, tnl rh p lad.r nn If'. w
pn-t.., ,ol ,11ce p11h 11,,Ipi .l~i ilala- I,- 1,,,,, ,dle 0|. 1110 ,, III )l I ..l r .,n.,,. Il,, e I 1 .lliI ,'i...lll co-I +ss t c a I. stal a s e
1, lr I-a 11 110 s alp O boll llal s 1.AW, I .t Al ,,, ltp1hl."1 =i .. 111. \ ,1 1." .l..... .,.rh,l- ,,I- I 0 le ),ll l .lt I. l
l La A W. Ia 1 Nra -.11,00A h I.I a-r i e i ca lall Il inr I. l 1.itil I.av- l e I I,411, 1,|l a ,1,, 1. II H A BAIN AlI 0i 1, (.ale 1 ,110 bII>,ls 12n0
lad. oO er llt o l .r adas .ttl. I0d001111t\..a- Oaol r a ll ~llo-Ilsl h lr.l call Il-a;llI rll coHe {l r lS11e 110 i-Il@ 110 ,l rI--a P101 10100 r .o l~ q2; ,
01100 00t0" jv t.1cr 33R 0011. .0 Il 1200-Il IItc r O ...C IAN C M.d Ped o cal, f b c7a aIt ste
____-_r_ *____ __*__ n_-4_______ _____ s4e14 l* ra'llorads r11-0, N, ira'alo alte .lIde 11 79a2l 47 Lor
P.,0,01 ,.1.,1--0.; TARARA ro..o Il, a- ,, ,Il trm
HIABANA .. e SA.MNDO A CATAL.1NA I IN.. a i c, s.
^ i'^ ?;";:" .,,1 ; ."; .. CON ,4;4 T G aJ ......... ... A A R O R NTA-M 7 H~. ;" ..... I | 'd/T|rr. :."u. l "'"
HABAN $25it 1.tr .000T 46 RE I $49l''^;",';^ M ItlittO.A Be. JO4 Val. o
taI C SAr... PT doll FENM.N ,FENOMENAL GANGAZO ,,sP.S -. lFE
,i.......realm -I. 500, o SI SE APURA GANARA AL t S
p.,- elilli.e.. acrs ,. li. i ESQUINA DE TEJAS $23,000 hd:O.l r,. r ...... ..... la ...],,..I,, ...R. D
$ o.Go gae d. P ~e s!pedaaoI e hei'b- ,'ld..leg... I [ bt1ele 1.1.11 l -oll aedo larada.. 1, 10 .lll~l ,l~lI. h 0h 0 AL~
0... .....4....... ... 01.. 1............. .. cr 52....... .... rll l.......... ... .... .. M IR A M A R
AA ..4420-40 4 -l-.-.... b'. ..I h l o lla (21 0,l,-Inl ,1 1 1 oAl $01 1h
o iltll i;lo7. |1tIR I^flalIili 0 1.41,2,I l c'I",I P 'I llt M 0iI10 I101 I A1r. lllJl olll.,ll r..r. Aesta IaI n 1e .O lMlde]' isa ll-M l ll' n 'nJ ,b; I.. d ta,, -AT. E M -L ;t.4 4 ( l n Ir. nin7( *' --- ">X i t.A~ ~ dl ,,T 1 H ;1/ ~ -, ,m i q 1 1
S SANTOS SU REDZ 01..I E N Z ,, aI'," ..lb ...4 1I.. ..... I.
L A D S NAV ENIDA LAC RECOT $14,700 I J o t O1, -ll ..O0*--" "" 0,4 a s.
01 *.t ti pIFcIP Il,. P..r Ia Iilill ll bIt eI hrl ,i o l lt lea l. tMe '.de 1..i 0Cc*l rda ,I
IS T d : p3 1.0 s.R EN 4 '1 ,- a! .ilk, I.; ', l .r ii i- c A aa- I oA.a"o 11 .51-S
"I -ly af l..l ll. .ll, .llli.... p r .1011 4 l .i.D Aa., s 0 A 010- A ri 7,...... ..... o
,sar te I ,Ie d.le.. 11 nl11110 llla ,,rl 21 C S 1,001 ,ll ,ll'e lile s sri .rodos Ja ,ln.e A V T 1IA
A1 1 ehi A[.lnlal l I Ireod II.'lo.- 01,i.
Fell. ....... d i. .. .i. .. ... ".rI .... ....... ..... ...... 2 ..... 14 V ..... ...... .. ...... A VE4 D A K
I- pTUNO: I18 .M O. VAC1- 4A .1,j-.o9 ..49-,1 .4 d- i. 1 12, B l d.r i Po ~ $:l.O. M.n dns, a lose.
1.Ill ,011 ol. toli~la -o~ IblArel ine rds aao 3l 1 -A000Ie, loel, 1. ld 17.2 4"
11h, F11~1 11-4I6 ,1i1. JA.4$1t0 001- r m L O l Aec. A l" dar". o s I Cod p ree-
I'l III .I AM RR C N 6 jM A .Fuea 0 1011:eoi lalsolc05MANUEL LOPEZ0CALLE SAN MO..... ..... .. .. ....___o_._O
I n $2a0, 1.hhl0 d... ...... F.l.l 1 E V N T A
.BELASCOAIN f .1 M-2p$.24 I ls IAD. El t eal s 2 $2,0 lob : a in rrt oin r hI D E

.... ilnneL ba'n tn;er,''do, irndc ro .5 I, f l ar^d- *- a4- /T 1d P o s b rce
SANTOS SUAREZ 55,S00 as11s44t 517s.100n2n{I ?.al'.t 1.1 .....10 I-4.]t" .... 01- 06,. .4 a pac...... 1 La 05r
s blaresrdfn, part0e sale. 4S,b110.e- Snotg aallll s Id .sr'qlt. c2lb oe\ar Prerlo lll.25 aa \ l..
I- ll Peo. t, C U p 1,l0 srlo, 1, c as EN MARCl.ANAO *t,,,-VA stir. c .ia l 1.1 -d .1
c rl.f AnM-241 4.(1 MIRAMARs~d

... 4 4 c. ...a.......i.... t '.. .. sl- 10 .. AM......... 10 op. ra AM PLIACION
HDAFC AN0 $121500 4. IeEbTe elsa .. ..nrea..... as Bt e.1" 'r.1-.0.... .." r .a........ b. AR 1 A DA A E
ocpads ncr I I sroa r lr it> vi .I -"l Ps_- hoAlids MIS ISE4*1Tb .I 4-I E|REs
VEADI, O :a I pn al, Il ...e to sol CASAS EDIFIC 1O $ 1 ails, .p .asI.I.ls Catta D o.. a s aSO ARES LctI
1 05G,111 p i illl a.) ,anlli i t[-, A i .I lad s rA llll-F 2 VA l tal i j 'pnic l n doi l 1 .1100 dii i
-i2224, I.p.ehi l-ll lr. e lI i,:ol.lIl.. pall Sea est a qla a GAtGs T2ess
T, O D- till0Ill. \ 4 h00l.I. lIA.II A1|lea So. o'r.01 !11t ll. A V E DE PAG 1O4NID4
it,. I A d,.110111AcoPs.I"". '" "on "'n d n1

LAWTO N 1100,0 11. ll al 1 lI p- .5t.land I1.. 9A l Ih,! ,B041 I r A;T..t.l.,,, ,l p l e. 1 2 sa o eOc.t ar s lo1 as p .-
l|aho' 1.o1 ila, C OM.PA1lOl, i ,l .r. ....... ol ,iI. iI ..lolnlol.ll l,,, Illl d I I-Si A as
"M AN U L oLolP,. a c L E TAD 55MARIA, NO,1,1i1... 1 .0 c, i, i '
VEDA. D 5 011000 VA, C lH.AB.ANA i-l' L.t'iu $.ll 00 r0.0
1.----oo ottr i)n |)o.-l1l B snii ; K4ai~lnrm In il el" ir i;, n r11 oI~o M-:.r3 R.Hi, iil l~ n-3 t3
a1 ,T I sr.0 II"I M-22. 10 A I A..IIoI- s sL,,nd A 10s .
Ps In,.~lDI,. PRd IiH} l~ll 'I ro. 35,700 orsolo N 5011 I-rnac, de Dlat | llel llter~llso 011.1111,11 p l' t ~ ~ lrs O lal O l lo
R.....da 51.... 1 0.0.... l..... 0 ........ IS... ....r.. do d prl o .....dnL U
Iltral I rslentodo al, 9 nl S O~lr. sM __ _C U
,. AD.O.$ 3i00S. V1,00.. el aA CALLE JUAN DELGADO 5 F A
411d -v--P ,,5. 25 IneAr
,0,~~ ~ N V E, ...NE ARANA


rIasac porr all 1110nIre. Reg14 0'sav, VOcdade. brar dle 1,244 Il7e14an tire1M 1R HaN doI
aI. ,ul~to s~o~n err~ldn,-srdfn pnr'1-, Arms.I P'ria lnne1%.2br I.s Vora.a
San lfflrln W a malrlm.nla n rxd '~ All' %Sln~,roasa~n qln:4aam r m plls, r b01 1 fnn l'qretos 'roldn e d, co a r*ola mdda i1 ed, one rsa
2onr N :e~a sis 4 so ,'nel a I pl, $.11nelo ('otr Ieilllo~enIs.\tste o:IIl~. Odrn10 dm-olts a res a. 30315
.-o edol Alto. 8 5. D l-17- F1i 0 R drlas e s l l-urn, p1n. 3rr a .ll l, p. Ol,-3ro s lI.0n1.3
cnlsdnro Racnlanda 5211 52L0 Naboaro. Enaonros do 20 1-.i010
.sral t ... -2.. 2...c.... a.....4.........4 PABLO LLATA, Algal~adiao. VIBORA
HAANA $30,000 PEGADA SANTA CATALINA te.ssc....To..it pa t .... la.
-grn..2 Vews, A.,lab~,llo Do aldcares, ndelTrnqu e do eIs
yl .. .. I................. CIOS SOLARE5 -Vla I .............. I ......... .. 1.11d


Rale i.Ia, o, eorle- II ric61' o.- CON 4I4 Y GARAJE VACAA T ..o6 A-',27, H$.d o2 rm.
I 00a o.nrgao IS I-o lssnr a'Isll, e. c~abs 1.,111 ]', alo 10100 I~a Ioso. i lartlo] 111 A ll [~[.1t 005db11, ael dcrh 4,.. Malnsradd s-s11.
1.00.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t -0 I llIclO 51.1111 110 i.. d, 11.1 e .,..11 1 V-Iadu, K111 ..11 ______________________llI~~l.l0,1 I 111 1
I 1 O214 boaar. r.Iat', o.. ),:,ooI.,,I'll" I" Tm, e10,101.1cll,.T1.0


-- I. aoo,.,l....... ... .. ,h....... r,,, ,',.,I1 4941
HAW ANA $25,000 ..... 51. $.- 1, A..... t...... ... A.A...... ..
lolo les.,ll ilail | .,1~r lPial".e ~,do 57 10 ,Is- lool ,11 7 11 bolI. ll 'r,.liI. i a SO AR,
,I ........ 1 0,0 ........ S I-lea. si I ............. ... ...14.... .....ar-l..oil.... .. .. .. .. .... ....N D A.ri
S Ii. I I ;, At V It It--I,,ti ar .el "A t"411. "re lcf,.d
1,ls o1:,;,- i 1111 52 111. Oc "1.311 5 sl i ... 011111 I ;l ..scolni6 1121,11-2224 t. ,, Aoi .i-UA A TO 5-]-2
porl.1, ..1.,.1e0.114 Deci..er. In* stycjilI,.rNext
PAATW $0, .a.asl .1 ood.,l. hl rrrlI,0..ooallC-11 M ~l-2 A"nt..Iarll.oll~la .oe V.200140


HADANA $I2,000 '- I oo .no.a.I f ci' sle,. ,,P, .... 1 r" oz 1 $, ,........ 411 4 AL.. A r La A. Nn a N L

A a.dis drII ads 0ening d3lidir I'sis P (|Ira ll Mar'soo,,, S ,.tla" ..-... ... .. '"isde lII0 I ros.Ague.,105p53-
25 lessl].. R 19l0.do S121 00 11 ,lr1s i 10 P er0,... rr-1 dlo .ooo.. ..310 s 1 Ill I9 NOAO. mO UiL 05l M G., PAR ULAti I lob., A iI 00 metroo Ideal c de o -
ds l. Pro'soI paz no~i 'll rlo. ,lse 0zx-;l~l flll loor I 5100, 1111n 521 !l~ll, ia.-ia, I- {Is 4% 1 ,0 t 111 lI{lola ,-il ,'L, al,- n p A sv s Ietdrlsirias.Osee .-
iisl halc A,-$o 7,,aln 2 IIlIIntsI Ibnalar0 do iLB]eco, o ts c oll $.11 101101 4 .-ca ,rIh/a, llc,., bas e .0 lacoedlsic Madasa p C .
$00,n0 01.0 Hel 5100,1n, aoll hI -024 0oIo-414 cr l' l till i, 11100 AioeEto 201. Tall. 1-EdI|.
|,.Opca I l I.I.411X.421.- Ir 022-t" ill -'.-20 .,l I
PANA A 3. A-LM -R--D-A-3R-- SANTA EMILIA -0 -,o -- _____WYde1.66 ox,,,-n.
pbetla Ioedoa!mr.a parorlrin n l.l,,sa irsllls pa0 lo plocta, ln
lee bJas ........ io............d. *11 ..... 0 Sarlo..... .. Sor.... baidlr .. ......~a to I.. ..l ,,e s ]$ ,12 ti l Ia 10 .11.. II .]RAMAR
000 2000, O~r $ ,00 oalo sa .- c a, osIrmme t' ooIda, jSrlfl. pi-ls Bea 0 Illn101 a I~ ~ l sl fnx Pir 1.ll\. pn-Ir,,, v9llfoe, Gol00 an n11 0 ,cserf


larlo ra. bO r 00000 .... coo 0. ....ao c, ado, lA doI 30 oI.-Al, l l.e. d.i,,, a.... 1 .1.. 1 0 ".l n I r. \0111' r, e
51.0n00 JTa lh n I rseants n.oo r a, nlida 1 c ir. or al ati, Is d 1 3nr. 10 1 74 d ca Alos Q J eota Aveitt-
Pop It pr l.&I BAIR.,2 h -4 nJ _,r __A $11. 1)( 10 ,, 0. F. VIC .. .. ..a\falllld. I- [R A

A GOMEZ -LORE-4-f I. SEnt~n VEND CA3SA 5a ~ I
7, 4,,,Prn A to1.4 .... .... 5115,, 11 slos daz 10l ,Feo l I ... .. III

H .b ad nr R 3 a lOl.. A .7 1 1 2 U -0,n 2g. ... n ,X ,am nra d o 2 ..l ..,0 M1 i __2r_ . . 1'"-1 U I -D -3 7 1 8 -4 9 -1 6
AMISTAD: $34 8,1S. RENTA $20-O,-.-a .......... T .. LI.. o..., ... T, ...... O A ..,irsL.... P .. ,_oa
PrO tigr s ollloim oop 1, a o 2l o tS 500- v ompl 1 1101A- lt2l7, bnt.. alsca 221 1110 Ko,,MA N P t Oresid
',1. to4;4. 2 _4 A.po 7rle do 171111 e.I,.t. r bo A 1cedarilv..-l lclsr 00110 02 l.lI.I, a~rl o1 7 h e I,, 1c 15 ,0 ..,, .oa 41..1 I Il, l1ll e 2 da proobo,
till I -l l 2 i. o l Ir0 Obl0 p1145 real.
AboAro NotA:-h8 llO V ~lAI boo ...... co n 551110 t,, i.Io.ll... 4 ....__-_Gfr_., ]=zi zu -t, ,," "" '
HADANA: $215004OOLRE
I .F, or, ...co 10 1hiotI t% "Ifh .r .,r I Ih wl. 11 1 L A.X A NoV E N T & 10 EOeIe
$ 16,100 nn11,o rS I, A 1, 4 1 r ; l1s., .,)a4bIaNdi1a4 11010 nai ,,1. ,V1,, la p' r x 111 1 $ r, 111'1
lrlols b tla,,a o dl e f. baa t ll ..0 ,,, I. ] AdFitpIrAdIt lll t- ".i
HABANA $82l, mt~ 00 2I Mitd@l ln.gaa..pi. 1 49A mlI,
mei 5I15 otad1re Rlli.fb1 ii rn op wi, 'Is14A rtpoa 1400 ALKD1P L IS00A OS 0504 0....... a....... .......re0 2 CASAS MODERNAS $6,500 .... INO A NTRES U V S OLAR I
..nit. 0,.0 71, 00i Sol .. il e,, -,r .Ic. d 2 ...... 1,,, VEDADO. PARCEL A GANGA i SIN AN tES .VIS ea l A
N EPT U N O 2 $13." 1$, V A CIA ,0 01.... .......IS.. ....,A" I1r l,. p a".1... Aem .0 a lS.o. I
VIA ...... .............. ...... .. ......... ..... .. ... 14 A -' .. ., ,*. .A, d, I" Z ona U rbando a y C
Ol Ial l A~Ole~a ool M. 2, b ,l Icr~ O.oleoI 1001 3 0000
rl, o.ia. A ,eolbdnro. I h blaoroleA ha- al b rsor 1,0- Aea ACPS ,-drl.I l a 5. oo a r n a
Sio. aaobna. cc, ps110, .1l0. l0.1.1 740 ___1________'___________ 14 t, |l rn t35.ele l lM A911 1
PARA ,I...... p.i o .......O r" ,. bsll a.p.g.SA.NTA....... "El Pontun"

pl anci a 0 todo W ar's r rlado -0 7.15 -a cools,. .sl %,.r 1 c s.. d 00 ll r Lr saji m .., i
EDIFICIO: $44,000. RENTA $255. .. Hegso ,,. ....... ,,,c r l ,o ......s 'l ........... ,~ I .... ............. I SITUADA EN PLENA
A bi (ctdle dole I I.f dold-,a A1*doced ,MI~rii cl laio eJrsel lll 045-z,51111i 111 lrad Ioo.ii ,, 0010I" ,''
Ing I o.... .,. ,oi.s. ,.o ...-. .. .. .... i",$1911 II 0 II NR3UUMOP PARIp,- 1a a.....$,.aO loW lMA MA R
tolO I T rfl.rlll d. i S 1111.6 01l rme 1 ,n las. al lll I.,lO ll e ] i
11 5.ll -S 1 rn- llA.i (illla 1 f.,r,1tinN Ir .1l ill, Ngo ,to.o, ,, i,. c Ifit.r l I r 1 1 10i o l.
T."i,, ..... o Ma ig 1 -r2. ,] d, B As. h" ,,. ,I- i ,. .,,,, L. ha I 1

lA-710l, ].-212. 1*.7101#'Fiq l".1u,-, le o. b ,, o ,leCN.l Ot
VEDADO: $-3,000. VACIA" GRAN EDIFICE O .... ....... ... Iu SOLARES DESDE
I llloa illllolll 1,101, II.1 A.,O~ ii..oib 1, 1 49 4 4 15110I...D..","U., 5msus I

S ...... ....... ....adSE ""........ ..... .. .. o e ... ............. ....... .. M M A G A N-A
A .il h GOME] Z l LOr R'w 4 h DO~ 1)~. ml mpI.e x,, ,l; an. do r 4 til#'," I2J. I..


Haban, aals. -11 42 ls l 2r 4,1Ads d ,noll 110 01150 Ib- mAl .0,,...,, I $2 I-2 2 85 1
A ;r. aD $3,0J- "n REN r.TA V pl,,o "'"' 1, ..r... i'" O 'L M XA L FN

,O 21 00 s, cc.- ,.. .a,.e. bo .... ,-,Iao'.!.,.,alo .....,,.' sos o.s........ ... $12.50 VARA CALLE I2
PA-b Iatl, lVb 1 10a VIA..10001 11: 0 FI e Ic AACILIDADES DE PAGO
VEDADOI 520,03I. VACIA SANTOS IUAREZ $1 I,$0 :. ... ,,rt.... ,,
6 ail.lI sloe. do, Ix .... .. . .3 5. 0 .t21.
do .al. s......do s .......... ac .e CL AV
01000 lb s Ar. 1oo 1Vre 1pa I- -.s~c-1w. -0. lso o 0110 sa I

4habn.llAel r. alr ar s 3 pa1 10 dotIsarab.I o1,4 oIT..L N

VEDADO: $17,000. VACIA HABANA $42,000 ,,. 01 V a. a 8-1l.a'll !". is
T pleollant a I$on1 ra, Jao drd po .tsl leable 1142 ( All.I. A 36 ,,co ,0 oo ords c Hll 0-rll 0-Ir-c. I-aao
ball al, 2 beblalb csrln, do 404 I-elI., ollsdrs Oslacoslroo o olr'lnnIlll. 01011 0 '' -
00500r400 tn. e.-.c a .nr sol s 43 0r0 50 far. 7 a. iboa (-Iira llcl~la 0,1-, _____,_____________
relo,'A-71ll. 11-Oic 1-.001 0.. smasce I )It. 1 n0150 2,17 0* ",01 0. 05 loaa i"5101 .110U --9-41
32 DADomh5,30 VACIA SANTOS SUAREZ 2 PTAS. ,$ 50 0 oaplol. soorlsa leo Ia 50 F1NCAS RUSTICAS
V.10sl. I.nl ose srh l. I ,.alst. 11101 '.os I s l.n o ,l be In -a I2 Mn, )-,11 1rV. i {tOIarsA r IN-A I
10100 oollJ arl-. col'4 a..*t4m rr..0 3101 Tm. bo Ihe de Podrace 4 olrel] -IclroS 00 1.040.re Voralecdtol lbl *,}r *r *. OR ND LUJSA 3RUODIRNCor
aN E U c $1rr a.4 h b,21.00n 1000 0, lana 4, o.7 -' l~lo.c~a~10 0 cOO t)b o .5. T 0f M- a? a ,o.l 0I-e l ,,lranlL ]U0 M-le i S. '
,00 la. A Inn pmeal Iar. -ol l n,,o rb. rndo 107_ I-bApsano01.T .i 2.0 0 0r1
S .4252, --520e D-I-4177-4t, II-PiaO*7-43-4- i0,OH 1.1-24A-4-- iA6-970h. [1-42 0-50-l5b n


AF0 rMI I

3ui nnmmnumDn


ANOCXV


IN I A MA* -MARTIC 51% 1W 3-UhA I


0...0.50. 0I, 1 _!M J I1" 15- L m0.0- ,. I I 5 .A. 8 0-+ 5 l ..IU lr-1-


A N U N C. 0 S


C L.A S I-F I C A D 0


S D E U L T I M A H O R A


- U STcIcA S a csTA5Iorros
V=" nrm- mmcA 33z V4 CA- vmr C7L 31 Ir
bkliffljl X 'ia ftl&e*6 Itatpra4 "-au I-6qU4:Ulj k iW, *lnB
Dae a a 50.4.0 doI .4-.... r.1 .4t 2 l.l-1 .; -4 d1
34.<,, .0 e dle pr itn. usl, 040 0t.
4de bu00t. a-eX+ dt lalorstVat ;M' -2 33F3 3"X0.5.3-.L 4=4-.
^*ofnf6k IT 3f Ax~kvltt fruwm tIgLf'r- mr ';3.f y lab&,DUL_ uut:! -lrw'
t. /M' 052 30041 101 1.4.010 doo71a 1-r00. olgi~lt ax.l- I&] 0404.. 04 A L0i4 i lel s16
WMG& oc o p r o- o s1 5 o Sam" 3&=410TeA eun LXNKtLr- a
m B*"ujgob jtwmch. b TV="n CTxW N
2.a 24..... raj 00 C 1q. 0011.lw 710 oo.dooo Or totodo os 01.404 Sj o.l-
X..P otna0 p t tc. .M 1 .g .lis f-1 0'. (741.1- 0u *1


e < 1z CIe-If3-6 IAAU.OLRJV r
'- -t0t-1-...... r 1.4 .. a rK -.. Coo..fuoAotoJ L AKl O
V V--- --2--- ; -- 0 LA XA '_N A

jr -m~m n x~wcjl~rdd ;llr' +d+, eint rT.T,3aA $___ ^ ___ Pt i- .j6e
lrl~ e g 8.* uCh3*.11on. 5 n .e' .L, I.f' -41. l..-
IiiS+L^ ^ t- 'u'mS f, (;4 IL c. I fftO .
Ir1t Ai I014 1010041, in1.0. 0.0 -+. : 0 -.0 0,." .c,4 lt l o.l c t..,- S 1


ig-lwt~MTo k+uct.-*~' ;r ,t na-n- n *. CBlOttK Cf
0. Dwot. o tiNlUim 0l0-3t(. I lO _____7,. P-o13-61-4
osolor 00-1___ >, Sloe.ooD+4inC 'fT t '9I'l rm(f l OU~r. afi' u 1cilJa&t I~r-
Lo.411-01-11 .. ooo 000 0040jn TP oo4 -41. t 7 i,

&e ~ ~ ~ ~ ,l e~d <1
V v~alar Ai rU icy lrJl T t m ,ic^' D-tiuina $-$!- lL lron s :t
&itc r. ruPlti TSA *"'C 00. 4.1001100 Ba ___ POT-t~l
00-.000~-. 1:00.1157 04 C1-1L

4510,4 0.070 4 3040000 4U5r St p0 f .-00C5-1A IF

Le.lead* 164'* 4 70bor-a 2 U000001 x Cm v. v0a1 3 0 *m X,3 &m u e.
CrtI.Imr. CMt--!4.o s ,a tro) Aro- errooa, 4.11$ as1 0 1-.l.. 10fly&-'Ee term 6e.A i iocuse- c* mr
1;r' Tmamooril. 771$k 1S US l'C .Ur1r k jcmwoo t i t P2-
i jm-n4i c-1.-- V 3 m z x'3cozo
I __s __ _______ ,*-*^*", p.-.-.. rP AMTT p zT zap. +I"
CTTA I 85 fAL50AJ ^1 ,00.01.051.701o. *rn lorioit, 0.0410tO-i KL ** **'' "'-**"* cru6 mlso,,m. A l! A 1 ,t &
/ Prv. Hxll i o iostf *,. *p.rt- aot JFluitrY 4 Vits w. x~
tVtr0 fia 4t4r1Ada4d 40-e 414.4. 0i0..- P> 0D-41-0 -4


!a. T vm ; CT tor _t 0- -t --------------------
IF-.. 0 0 1.0- 0004.00. ,,--A I_,Il
I 6.Oe.o PI- X IKL 0. ,- -U D. y 42.00 -1.I.r'D-4.1-Oot.11, 01,7,', ,336. -, 1a-. 4 -' 1
FMi CA ID C IAILEM1S lT'1 ca. O a 02.14", burrt-tl-do
0101040.,,,,. e 4. sl o I o


r* o1r. l rN B a 1COAa I 144, 4 c
Io 926A44-St0 10 -- 1U0-,29"0 Ma 1W3 3 AX A q3330AZ1.5. wM a
G-0-499, .1.10-1 000-is a pollow a* 'mow4.. o0411.0ol

d6V t00W0ALV lsf o Ra: 0 (a 0to1 4,
4w "| 7, t 34, cok. lrj foJ,;
PlOY PER DE IX eaOt Ro-IO47 'Pe.4 DEC 'oFA.O


|ej wl*lrtCtw ----------------PliJ .1.-
"o,3-rR move pue ex)ov fA%& i-~ Jl'U 4 htolc~ff. do 0o 4. co ]Bpi 10 4. f r are j 40400 rP0- c<*c1aG ?-

6& ~ ~ S iI AF IdAOM A'oL 6TIs S
.1 0ero- ec Cm 4 4 .. }dfAm h r 1f. Slop loc-
3.-10305 Airo4 r 5 WTci< 5. 33 5.3J 5100110100 IZ pF o 1f-05100 40r04i~.
Vilooif oode 0W CsBs4.oor. 4100 10 10-40l0.4-1-l
I do. 03-05450 I" t 41 do 363 E.
UI"JLA a wC 1t.mxxwv M "l~ A U&Yo __________ >t lH-l
^>b^*pe ~ ~ ~ ~ 00ud T4 WlVM493 19- i "s AW4-, OOM
mu-* 6t offusda& m Hmm fines tu YOU SWMt <, 2t*. W C=0loUtfoi
osilsll.er10c o-. s 40015 mow.14a4 jl 110. 4 batltscklaa.r 001014
0m1400 P -IT -.0. f t.4. 0 1000 7 p-c 0410 :Li'o 4.
t*t-o p.070 C04.41. Cam at m340 do-I PT.00. joofooumgP T#1 -. de
Fla l0mo 4s 7 .to 04a0501*4. 10c480 DaU6 IMi .m010004. o 4.0t0iM. 00 ~ 05 pr00 for 00-u Brxt^~ r
i 1era. 6e ert-e in-030.
6. l**f p po~do Os, aooo ot *w os.w 4.0 0 b0clt0nr1 1000 420lt 0011 01r-
lgt 7 -Ids *lowr supooLo7 al P3 5 a lcz .1op llo y o4 iue m. Lw TRssd 0'tidsro
070 10471T*00 10.0".0 01555.0.y CIA 044 1-40.01-~lj. Uo1fCn270l- C -7 3035 652opr.0ex 33i 3330tl. CON
710104045 4.700. K2 41*105, 4*14.1i t 40-..
Cx=r A T 0f- P'-) 0 4i.55 Ar iem- 4007tr 10*105 ?(-7-0- y.4
vrita. 89 0oW emi B 01t Aftl".
0505 Cox 004004. *-*31' low 00007a-*&"W 7 racr-m -m4 opT PO ombarm vrmot vlB< <'
m1*4u ooro Amu* (K1004.o4 1o). SeUE" 4 IGA D O MULOfea. r BJ Svr
655*00 far* p 3110*55 5r507 ap 3001. V "Ar II p*t4, olt
010 A 25 000 r M c, 4*5o. F R1A01A0 1. A 0.
Toll .2334. --0 b o 0100005 ,.! 0 a oo-1r 5 ltoa o04.
61 Im^sa des IS2 a I>"*** -*S. S
o101145.doe. 4-Y more*& Co"l. 0 0 71m. maim",


r in V 1 2 4 d o Wye h mru L em4 5 3 h 0,o-reao a o.A
U~d..D414-14o a 00.00100 ei t170r51e.0 do oteml 10-


b0510 alwmtl Olysr f mcASI 20 2
4s l.&tt l 33330a13 hs.
dlaol 4 0 pa s 010-0*050t 4 5 5 7.o00 ous o4oo o to~ lap ate 00e 000500 I4
l. b- feao 05 '.5 iojoied ,111 iiiiii D.41 M01-11Cos o5.od. .0 .-o55 W6017. FAR UAC iA M es 4A.

400 tt) caslc corn A"*> 051. 5 1- oPERA0 0 N p4 DEo~ COldo 0 47
104.43 4 a 10080. o is's 000 tO ooole4! Idqoo'ool

asmt. V.i pbocsd $. ". Ne o4- A
Be "o 1 04" s o" Ib s a D A0 D E L A M A I lA

4 IN D oS T R IA L E S DIR 2C 1 7 -7


tolfr. arS 104 e tare 135 0*0. F n m r n n
vc~ erse co0od. b rores. 1010000 0 QUIA MOSE N
00~~E(RU A0q00 alA tco15ma sa

ner. 'Mu50)m05DAM DE LA MARNA
b0 I~nd W_1 DANDO DIRECTION UNTE.
fieffs.'Se entoqa. 35,000.0 T FflJ


I I I _________________


.i .,L041,mi4-. .kx I 0 071.tura.4. gis1A1r-'
f-,K i,+, rt+.r+' x~ncti, t~-ni',er.'
d1 4 5..- 6 P Ii.
v m gmmksA2:3m casurea

6, .04000.: *000407.401404

preyerU j.o.t,_ xvre~ k, aLv .-
0t0t0 05*40. TL. X-l.1;.+'Y-+ +P L4-.t.4' --..-1
am"W m417.3 310 53 I3S3
0- 41.10tul0100 4 4 _.0d. .4 -0., l-4
m 0-.. 301 rao -..- r-o-t
olLr pe- 3.,e .3 7 ;V- A-tes em-
o 40~,101 .400 410.4 2,.0 T7 1 0.oo1o-.4+07 0
SlmMC ta MNM a -i- s 3T
-4.)> de 1 a j 1 -- 1.
"06 1 303 WLD-434--! 7.
po(. boll ea 1 & 1o f)0n44 U.O i0-00
tfaro+ K^foM-M. tJ rm tri~li f, --'"
itroWq .2 y Mt-f. MaLr |e l y=t s 1L

104 o -44 .4001-.40*7
nit )r1 1" -. -7X
13330 ma13AM = mm310313
EL Iaio o atoI Habm 11 2v dg.'- 1a- j
f-tnmipar tenex vtftT C&It 14 _'0
tipf Cusi 7< 1u0 a a.0 11.ejtt E'01 14
--rtaj i-. tLrer A~er Tla Q .. (Cg-
0004LA Z=al ML AMs 54BoZar CLWho44010 smgs.1f o 404110000
dro e m raJ. ________c>as > F3t
0tr0l( 404.1010-00 0t0r'r,14. 00000o 1
Tvcmdt a yxriuw .oferts vtr nweitrAr
o1 Cuero I sso. G50+t0 a* 7 w-11 2a
7.iaoOao No. 207 0-4.4.01 -$ 0
Uimiguf Na r-ZS K0 IB>
0@93MMM" W 005 3.0903a
S0ii.0.1' S Ford4. 10911 HPk 6t Cr aoram. cri"&+ -.WfrT-c fl i-
.ia+ 0l.1rOtt ,o 'sb o.dooo 7 11t. 6
CMJeT 17 eM&tjo+ At Vw.e tyt'r j pu'+dtD.'
M.prvot-loiGof Z0B 000rt41- ,o 004 0

4.05 450o1. 10*4 Irot~od k ho bbI'.4l .. C .
4.o1 fllo 1 l.sa .i0ri -04i rli .4 0 ,0r0
ofrlet, 0bM41 A1.E. 17 -0 10o4;- 0-
IrtomiW M.-iL 2-5. iNo. _.o Todm6c4
C-Kv MIt. e __________ P diclono. ge aLux1.o Tell Id4-0173.
1- LOICON ZEPHT 1it" CONO
noneo. raio. ooezdmo y aemis
ezbca. Pre"o: $3.00. Izfornat:
F-066 de 12 a 3 p. -
D-4344-53-17
vow=" a 1"41. 6 WCulm.3 Sa-
ramiua yr ypoci. AmXnie lt- tr T;--
t4 3100 41..0 40170 0 LIs- 41.
7er07 po 004.0tre 2 r I.
a1n DE13LUJOs
"p4 pferta..-n
tS InJ t 3form 3 31 A 30j I 5K,15,
AraBqt5rj 7 K.optol. 5o2 Ib 2 1 dt
I L 0. ChwoN. 404 .pt -'

-.010 Ciusl1rti p iol. 4 conno 414...
vas. CsDaoad & P00uvmt4l Crt*do JN.
202 Apt*. 4 01u0 e*0. 4c do1lcm. 6t
I a I A no D-442Z-6-17
TXW" CKXTMI-T Inc7 am1
poertax- *Ceb&60 tjcet-r I-QU-
lado0r Moore, bBma s crn. '-0 Fe
awnT Tuzlqujli rnwba_ Tyr W.-
4040 B4-7340. L-410-1.1-114
63u .-3. c 33t33ct.. p33t*1 1-
10. O7.0P10t4lD0t4 0104.. pr10.'0 Ol
po0tq 39 1-3- 0 4.1.00 Tflf 1.0-0P1
10-441S-614--l
bile 104'. pr r lrblo Otrt6 0.-1'
0,4.10 <0n 4.4.4a. do 01000i00 To.10004l'
Trdo~do. Dro.41.0711$
310 4A, AM 33 133301 TAO.
ecinc too do" 104( P0i4 0 1. 4LP. V-;'. _
4104 1- No. t 004.0016ref y rt VId 4 D 2 a 9 v w. P-0H-.0-1t
Cro-o bil00 00500r10bf. to 1412. 4d.
11l)K4res. w55u k06.1t7o40 3-0100.
I05.0M. V0t0 o1 r1 ) Not 0.0. 1Mo-rro
0"'l.n RV *fio. ilotoraoel doef' 0 lMdoo 0-424. P0-4111-10-1

CHEVROLET 147
FLUTKUASTER
CA Mao uno dials de use. Ga-
raotia de asenda. Rildic y tx-
trso. M-7275.

D-4605-53-13

DODGE It" DE LUJO
4 puertao. Radio. Urge v4n.-a
Cjraje C ntril. San Pablo y
Lin"e. Ceno. Tolf. A-2236.
Alfred o.
D-4S67-53-1 3


53 AUT-M OMS T A E Y .
367.MC 1940, 2.3 rZAIAm AC- I
l~eti< fprfr-ajw Ujc~m. rhd.,
0Our-, 7(.>.0 Torio, acslsaut 4. 51-
r3l t27.-l170 .0ltl-l4

Apremnda a manej
PU. zanu-btmeA 7 0:0o4""M
n h DOOSL COM022.
aan mum 55 s.s
GANGA

Dwlomatxco Vomt aa tpreslo ole
conso. $4250. Uwoze do dereois.
Lmotnc mnto-. modelo 1947.
rado. tapizado cuerom redw
bads anac.aca. Preo me mo o-
ro es arog. .c& $5.26L. 1-
faam : TAd f.: -9687.

LH-0-3974-52-13


BICK= DEL 1947
NueO-, bhtz .loJ. mx0bert-eo. iO
4qu e" I0t200. Terio en G sr
Pao.erv. ps.". r Teroav.. TaLM-
0710 1A-4T 1 -.Camion "White"
tpo Tractor cCuampoo. Die-
el Raitra die 30 pin con plan-
cha de sacre. 14 ruedat. frenos
Westinghouse. 3M0 perfect-s
c~oodlconome. L4050 fvn, tnaba)
ev sepnda. Precio de ocaniiB
Lrgg venta.

Fernando Almeyda
Mario 67, eq. a Vap
U-22a

UH-C-238-53-17

VENDO BUICK SUPER
DEL 47
Sin rodar. Muchos extras. L.-
nUza No. 56. C y D. Aimeon-
dares.
S"4)-.4306-53-14


HUDSON DEL 46

COMODORO SIX

Particulr. Radio. Claxom de 3
notaL. AcumuJiador y goman
nurvat. Sedin negro. 4 puer-
tus. Verlo: Nephtmo 451, et-
quiBa a Mannque. Peleterla.
De 8 a II y 2 a 5.
UI--D-4326-53-14


DODGE... 19" VNOCUACNVRIL
DIEGO PEREZ -2732-5113 SEDAN DE LUXE
_______ O X jICI I CadUO T 9 w il i/ji
S- S IOVEDAS TPANTEONES Fluid Drive, como nauso. en ur. adillac, nura. completamrm-
30133S* 003 03A-2415. .3C10 1.VA p re zonab se X-3341. N- te equipada. Informed: Paso
o~~o a06.lt 112 l o. 244.. r. 0as de oficinaL 209. Veda D4459 -50-11 1. hu.clone i 4. 4J450eoio

ARRENDAMIENTOS ,3 AUTONOV.ES T ACCESS. -- ___ UH-D-4138-53-15
A-I FIoC"AS IISTCAS- m3m 3 c0Ao00.r3"u -. -Nas,- iol 42. tip. O. A
..0....0.............. 00 RENA~ l)J.LT 4
0101 ~ ~ ra -.,I.404."44d. d117019240.0I ''A
URBANAAS 'rool. avr pooo Bd40-I cldd. 4 prt, 0 *NAULT 4
4.OC21TO AJ XIns .A 3 T 3-TO No. 74 .%Idxdb4 D-421-H 63$ uy 1 0 .o lo l, oo Infr 121 2S7" *I-
....&- Lm y4..... -,l..... L...... P o............ PUERTAS
055.I rr4.Ot~r. r Lo4 0 A .., P041.l'J iertl a r. M-1.21,62 Plo o a Ta 4 todas horuz.
hsgll. raw~ralti, drumiro 111, Z ia jt++ c
compra. f11 4.0 .0- AvI-, Ri l. y 1d o.t'1 t 10 4t ,
Callo II 0.1n,, 116 *014.. .1d, To-1 -4 lT 1-15 De paqueteo lace 45 l 6ome-,
IWon ylF-l i, D42''1"1 -A.1-! o OAA 0 A0 CA0 ON 3, C39- 0 tros por galn.
_r_,_J__ _,___emsbu__ l.ta Ooo do,. zu-
W,] la |ra is. IM nte 1.1111 y I8an. J"_-
91 ESTA3LEI0IETOS ,'_,.T.o MERCURYR. CONVERTIBLEoO4
I ota14et.Odo~ p l J10OO4000500 DODGE 4
nX0 11111111 ]PO l 1111 I r= ImC il
Veal) Duk"o.la co 1mF4 lp n 1 -- .oo ," .,.. ..no',,Vial.1 0a.0 ,4 Bien de todo, $1.400. A pl-
Mema" d Gire. Elabr 4 saces. *,.. '... ........... l. 04 1.500. Verl en CMQ. 4 PLERTAS
Dlkeria y Pastelril Fita. Mcka bce ..... n46, l.o).nf. De II a 2 y de 7 a 8 p. m
'..ooa t t40t40 2 *o4m ..losoo -4314-41t-15
rents n ,. ir-. or 2 0 ma. ,) r-. _oa_ D' u"-1 Preguntar por Cuerrero. Este carro esti completi-
rr....00 m; ...n 1?'^ d ^ ,; aol0 004.04n *"0 c1 1,o*l t----- m--ent ueo vo, y me vende a 0is
44/_a I H It..... 111 002. T ...... 1 .... 10. UH-D-4370.-53-15 b.ajo preoo que ee 10 Agencla.
-- :AAi.M.... r030oo0A C0A, 0.oo BUICK ROAD MASTER Taombin quedan:
l~ssoiq eVivadaa 573,M. VoaJ. J`-d0 d.00 1 3 40-An V-0 .0 0410
140. C t. C.-ti E ]tn ..... ... ,...., 00 n 1.. 4 r ... *t1. 2 CARRETAS de cuatro ru..
Bao4ad.. Sol E oins. h. '.I ,r.e; ol.. .... e 0,++, .. "I.r .7 ,-o04e.In4.t d00 m c CAM PBEl.; "
l~-, r~r+I~rm,,, *- l .a., '. et |1 10,- 4'+7. 50 00,0nll l uooo otoA0100+. 0100 ml0 l
11 10 uoM',4.' A 00 das marA CAM BELL
ls~lool. .1.,100. Ool oollOO.0. 01-4.0 I 0 01. r4 ; ro71 "1do .oli-nswo ar.ro 0.4.1010u u 1.0 para cana o madera.
0 '4 01 0, 404400 4..... ... DODGE 1447 FLUID DRIVE 4< 1.0 4.0024 2 MOTOCICLLTAS m a rc .
r, '-__I L -0'- ,,10.... A4 ,,o,0'1,1 rNoloon 111- OYL.40001.0 c
CASA DE VIVERES FINOSEN ..". '.-. 1 .... 1'.' 1 do ;4 0r47L5 nMg .ROYAL ENFIELD, 50 cc
CALZADA CON EL CONTRATO 'I n 144-- .. 41 t MOTOCICLETA mrc.a .RO-
713300 0331305.37 4. 4 FUJ33
qu Q er. El4e.cias 114,000 H .. ..p. -.0 .. .... 044 YAL ENFTIELD. 125 ccr.L a
irm o 304.Oo111.04r ot.,,i lb 14'n.'- Z oo .41.t04
14 l rlan d 134110 nr r 1 1 .l0 21 0+, 040, IIf 010 4 0. 0 1 e a popularil m, rRoyalltf,
044044 1,0tn041.O '.04 00000, } I n 4 .n0005 or.o.Or.00l00 4 .+ 0r r~ trpoe de Guerra, pointed 0 de ne-
*00 020 l 2 5 6 LU104044. 4. (j pf1 gro y niquelad-.
C~xnANTNAwIIESFIg NOS Lk '":DX .... o,+, U 4..... Se,.-a,
..CAMTINA VVERES -0.. LA ..... I FORMIDABLE MO T O C I.
MJORI CASA DEL VEDNADO ...I. ,40,l ...." "0 '" CoftJ. $1,675, a pla.o. $80 CLETA .TRIUMPH.. 500- cc
$31^ MA..^ .,lin "o. ."" .- Ir t.;.
ra534' o r 0 140,0, nn 1- 000 0 ....dto o tr sad a y 11 t-rasdo S5100. 1947. muyo p po ouso. tenedor

.. ....... BOLA ................. CUNA PLYMOUTH
70014- 40. OlBAD lOI.rAl .00,. CO, .uxoa ,,lox 0..... 1,, 10, 0 0'4 .o Ire ro. c d m I e
wW 'h lJA o4'( )(1 1"l I 4 '1" lIJ i1,1 nI d I J14 I
l *,cal r.,4 00...". 1,' 047. ,10.01' o1.10. vMD o"- CONVERTIBLE SPECIAL DE
)| CE 1 r n.llr i... A llu 'lll y. t ,*I' m,l,,.+ ,,,IKI, ,*,]1.,,.,I, .1 ., nll| p +. I *
114 )4.t4000lll '~l0l" 0 00,, 0",; 0, 00 0- 1 ,,,,t, 0,1 .,, M,^1 :,3. I,. I 0 loose.o.
1li4o.t.0 II A.0 o UN
,,3 3...."..I000 LUXE A O 1A t 41
130*.30.._..tol ..0.... .o.0,0.00.. 0,4 .1V.^LYOTHRS~
0. "lid, DO C u 0 10,000 ~ x00 1W041 C N E TB E S E IL
h orn I 'Ao0, III 4 : +. U o l T.I i 'apolA. ,om l )r ,ldura nuA- 1 4

.o 750. 0 ....... .... j .p, 040. .. ..., ,
ac1 T hii7' I l Ilk 1 0 "- 0. 142 01.0. 5 contr.to tnoed,.nte entrega s II
000005 700l0ull4). 11414 4.0000000 1300400 I 10103 03 03A-00111-. 13-.'
eu a ii un pnt ARul!*
t05. I 'j1- -. 401n 0 00. rn ,.' I No 0 4 -'r. -4 0 efectlvo $75000. re, to a p.- -
10.01. *ofooo o Ktud p i
*S i i o oI ". a1041DSXA .o a41 7!1n.si00,4rt ...... ... 0 I .. gar 12 etrs., $100. lnformes" CARCEL IN
boA. s. go po 00. 0 ".P un ra00rlo 0n0Tr- d0r1210
6, ..""."nr ,. .. ... 163.1 ENTRE PRADO Y MORRO.
o u ., h 401411 It 04. OBRAPIA 114. Apto. No. 1
-. oy 4 .r0007. t MO n130 o 41. 6 1o3.i- Tol. M.1230. Telffuo: A-IlS.
de m lrdo 1 olls,. gSr~ o- o r 10 isformsto UV tat.y 2 A-1916.
al Saoo s .nwr 4much..I t1- 9 11it 0 obrs ne.t r-'U D- 0 5 I
hoc 4 Inl 0 T 1.1r 0140. Vletoriano. Preelo, SI,00
S. lU -D-4502-53-.14 D H--314-53-18
'' y ,404'13-1


I
I

4


i
i
*


3 AgiUWVJESl I A3C.
^1=it 3Cct* =6W acoDr 4 Pom tuft
w Est* &-0Vre titffflf eml fi ze-
33 36 inww aw 4 3,m3*am5-
F I. A e 00TII A A. o0 cu*10 0 0 1


In .r4.0 1000 to, ro~d r, 0.1.5.

oW.00-.701 Sro 5.-+ oo
DE SOTO I
evm- 0 04 0. *e dl6omo.6e N-a
0 "Io- ram" r. fRP.o IE 1 -40
Oooo- ..t3& *5e00 A,9;-10 o.0

CURA CERJADA
-ASE1DU-37
01'i001-0010 011t05t010Q0ln 5410ui,4;
S tria. vt A 1 mm' &&te+k C T-
4r1 &000t. 8r-4 ia0.1 Awh" VpI0-0
l55 40 .0410G.. 7SObu =VTr *4-
0aBm Bk mBnnRvlart.cV r. P 5re0-
W- Ver5 a AT0e0a. 2*- 7 t St. A3 -
3A13 3i12Mtin 36 To M3Co11.-
tae h>lutmwt3 e~ vmwt. fvlump fr>t
BarO km04..0. 10 tm 10t *rf.11
007050.4Fedl1nes de?4.0011o.
mfsa4zuf1m00 cow01009 10of rir ,P Ca-
*050it Iotija sdl Cr0ned m
3UKX CONVFrIULE 1Sm
so O puea mmcanv
al asVer r t A les. -m- AWL
!.n. A55xss 0p3 n 05 tm-a. =41.
"k t- fa C e lads 3 C


SEVEWDE
PA04o4 Clipp otl 42*1. 0 vl ?-
roo TIV "? Wfbim pwr C13
Chbro del C7 21mf0rm0B0

^^^^^^^1:XC-10-4n-0.-17

Ddge 1947, C8merfses
00ompr05arii 4u1c0r1. P ld4.1
0l Ud4 .. tJoi. e OXd lau-cs. 3
ran Pr.ri ma o I. 1 a 14. 3


Telnono 00 00-015 0048.8
B dKL e lt i. 20. Teol. ,.-T41


CHEVROLET I9O

rItint4 A I& 0te004. of'tri ra-
xoooble
Marti 67, Regl. Ver a Gsrch.


VENDO MERCURY NUEVO
SEDAN
r0t00 puvrtLa- -.o -d-o y otro1
dodo u. 2010r4.07 P5.004 l0 4..-
FORDEXPOSICIONPERMANENT
S


MODELS1948 EN

distintos colorsEntrega inmediata
S

Sedanes de
2 puertas,

Sedanes de
4 puertas
Convertibles

Pisi-corres

Ccamiones para
cada necesidad


Facilidades de
pago, 18 meses.

0

Cerciorese antes de
comprar su cairo
si Ud. tiene asegu.
rado su servicioAuto Nacional

so Jo garantiza.

MARINA 211

Tolefono IJ-1088
Grandes talleres
para reparaci6n
de cairo.


A3 AUIOUVaMs Y Tc.*wrac yyII y InnwMJ nwrai ,Wi.
va 0 33 wa0 m!..T= 403.r,,I

Troo um+ loo-a 14 D -l 4 m-
tam. r-ta o.x a-0ut0 y &C o.60,7 4.0L -
0 0:f1040 l"tl4. o b, P14.351140
112 V3WD N IWCK*T 47 r
U, 66 T--4iL-..Ltl1t. 2-i" -. 2a.

dtbr 3ft- Yii. 2 a~lfcB IJtot.. 1'inu:
|05. ,'1 e h o -4 ae -.40-. Soorla- :
.lt... 4412 0 A-1 S707 50 045. r 1.. -
boor1 01 1 -C4mT-5-2T
'Wb x -. t no 4 i-ft-k,
Zu&r0 7 4 4-* uo 00m004 04.01- 0
0001 '. 4114 do 0. tlboLm =-. o 0-
007005 70p0o0 Mw',. 100. g)1W .0t 03-
400. Proo00Tho- r Pedoo 7., 004.00
VICK21033O= V312Z&%VL03 0sm
T6 4 ta go4 7ro -4atC
m5 1 g.4"05... 000o' eic -P.


t1 l.rmj4o1.0-1 t 1.0m04 Plyn b 21,
Co a nt- addrr. de J-av7 Pirura t
4 A00074a4 4d00.0 5.0030 T 7.1400000 btn-
UL padc0l0r. oirecs Es 22 -R Ba-
to s M0D11-4432-14-14

1 BUlKKm 47 I
41 .1.0003-. 0030C1 .. 00440 l, L-P.
121 e 1.7 rlt t, e1 P-Im0 -22 J,,ct-.fJ~utA' du em cu-t ,e-
MEIOR QUE NEVOS
2oxoplB Slita. 4 porta 00-41 rw-
d4 1,br. crio. a700.0 aoi.a5o.tLtetir- foc10
Lt. ;+?0. 0.4.40 m11x U- 1 2ordf 141.
4 PmeorA1 4w do1, U1.069 iklftetr.a.
Pie.0ro Oldflmo1 2l043W, H?-64ro-n1-
tc. s 1ck ed6.1tl1. l 1 4 I. 0-
010 WI1140 o 10 5todeb tor 2P414. 4
70r-.tx C-o-nd&6-r A-401o' roAc
Ear4 00i0001440 4v4. 1.ry 1f-fl454 Calel-
d T I Po--.. -17 F-ll- I
OLDSMOBILE DEL 47 Hy&Oilafic
700x41 o 6.00.000 Put.- o71ro 8 04-
fMoro* C ,cHR .LOW. LER,0.B Tde06-
vo. X-644 P.-0.-0lio.

rsS5S. braose. oaInue. -lencso"
vmiierlc par rtdlibr otrv A.
quista Oov-adocmL mlal optTOtmes
Preg t po, e0 0. .Otr
11-40 IIA4Z-.Motores dT Petroleo

"CLIMAX DIESEL"
10* vmma1 o ca&5aftd. 29 79 r 00
n-P" mla, hmrifto oar, tam-
t,- L 2426 H. P. p-cqr


v 50000060 P. ..40 0e1501-
inyec*045n omdao0. 0ormpt o 0o
Ttoorero 60 04*3-0 t00abordsdo-
005e. 0.. Pys1o0te 00eztef5or. 10.-

Calentadoresa de

Agua de 30 a 40

Sga, Rnes
lda coo4strmoas. us e jti
'mmf liaesto semidos 7 I5rou do-
rsol0. PrLcESa. dpec60l0 G. ,aP.
t140A605 40 1 10 f mai0g.

Soldadores Edctri-
cos Monefisicos
D 10220 ols. 1 elumlo. dead 1
odet 276 mp000 MP. *.ld1nme
costruldop y 60ap605 n57 10. 4
oejL cou1padeo 0 08' ca5.06t d-
penlj0 7 tnt

Descremadoras

Super Electric
I"IOWA"'
CoB eavacidae par0 5.00 UtoO ds
cbho por ho0d.4.de etm e0c1e1-
cls. finnCm 0 4o acts dto. 4
eola opor=ifB p 10r7y hri"40es.


INDEPENDENT


ELECTRIC CO.
Okapla six2 0.WL
LA HABANA
112-C-301-54-1


Motores de

Petroleo

EN EXISTENCIA:
Motores oCHRYSLER. de 6
ahndroa, 61 H. P., efectroos.
complete Cac clutch. radhe
dor. arronque elictrico. bate-
n'a>. base, anque. silenciado-
r14. Capot. etcetera.
0
Motor .TANGYEe. do fabrica-
ci6n inglesa, horizontal. tipo
perado. 24-26/2 H. P., efeCty
voe a 350 R- P. M.. 4 tlempoL.
inyeccjn s6fida. completo con
ce*00fis y soporto exterior. El
eje cigiileol es de acero niquel.

Motore-oWTE.. de o 2H.P..
a 720 R. 'P7-M.. bori0o0tal do
4 tiemopo. *\.

Motorso oPALMERo de 9-10
H.P.. a 1.000 R. P. M.. verti-
cal, a. 4 54000p01.
*
Bomb*s de pozo prooundo
SPEERLESSO, do 600 C. P. M
100 pier do columns do 60.
c~abezsl da. engrenaje.
*
Y de 1.000 C. P. M.. 72 pies
de columns de 8', cebozal do
enpranaje-


VENTAS

,a _~ 4b (
S4 miUmIJAEAS 5

Itnlm.L r~cmmu t'r + m.1=. jar"l1o7 n-1 o1 40I of rto lbl- 0


-- tttin-oi c~ua. tx-nip'--m -I.d n'-"*
6r.X yalL-UL. Il4ll*0.40.. 4 .0 0 .7

D-7421- 1.-.7
oca

-.do
amplE-SO' 2
?oon.0.0.. 111,010t p017 4.fci'-a 21.0 l it

tv. 7- p 00 1 A 40110' .r.OA.-
.. DiLr. 0 y *IL L 10


r MOTORS MARTI
ZALDO Y MARTINEZ CORP
S. A. M A eq., VAPOR.
E.CADERES AN. 24. ARNA VAPO.
TELFS.: A-gSM A-7754. V-SSS~
mm -Ui.i24o54-l?1


VENTAS VENT-AS ( VEiNTr VENTAS VENTAS VENTAS


1 .. +, n


il


WOTORES

D I ESE L


HERCULES

=02in5sA g

CAUOMES
SwLOCOWTOAS
CAmoW5LELOMA
SESTACO3AW3O
PLANTAS ELECTRCAS
MAMBO0S
3" 3 a a -P.
ALCAG OTOMiR COMPANY
Aida iaMcal MNS.
HAIMA
D-54-1


ENTREM HMEDiATA


PLANTSDE HIELO

De5, 10. 15.20. 25y 30
Tooehadas

A. GARCIA
Tejdi I1. A.445
M -iD-3109-1*-t

Tractores

Caterpiaor D-2, iltimo model,
con srauti, de nuevo. -In-
ternt.on.l. T-D-14. tambien
alt-o modem. COB g1ratf de
nu"eo. Excetltes condei .
pars Bteq ijmediatL.

MOTORS MAR7
CORP
Maths sfq. a VYa. U-2ZZS
UH-C-237-54-1IMOTORS

MART

CORP.

Tractors, Plants el&ctrlcas,
Motores estaaonarios marnnos
Diesel y de gaolina. Camiones
Comando para tiro de cai&a.

MARINA 67
Eq. a Vapor. U-Z282.

UH-C-235-54TPLANT ELECTRIC

'FAIRBANKS MORSE'
75 Kw. 360 R. P. M. con su pi-
zarra complete. rgulador de
v61haje autometico. Lista pars
entrega inmedalata.

MOTORS MART CORP
MARINA 67
Eq. a. Vapor
U.2262

LU-C-236-54-17APLANADORA


GALLONN"\
10 toneladas con motor Diesel
nueva list para su entrega, en
nu "ros almacenes de La Ha-
b


VENTAS
4 MAQPmAS ~
I aM r A. 133A3 Im r0p.
rr70 0o0t0 U. C I 7 troqaal".o, .
"aonmsit'" lBoa90"- 2t4.zbcor- 4
Sre Brendo Y Px esoa :-,
aawwW 11FILO c a 33CA s.
Kria tip* lewAf 4 ltxt>, 0.a,
21.54 v piet 4de, aM al 0 p.A .
ooTrwldo 0001 000ca A 4 pr.0vr &
I" d. Masderaq do rrimbd 7' *
Iarito y D-4; 2__1P-42 f
I tM333J 17X C*X.53@3.A. EkE
T010r0. d. 4 pLlgalaT r 4 .-.
,o Atleal oI $"1-.4, j L. V.,.
_ 4. 0 Prt,-u0t0 p r Traz ,tU1 C..
d31421. 41144-1.
,FrORUATLSTAS-
Coo_rotera Wattlotfe' of o 0fmt.
L. .a 1,-r 1 .112 viscotbi o Mtor
\ Eipw4l251. 221 10.2 1K-- 22 1
i. F. PO l P B LE4Z-
0. EprAm 4 M MMA0 ISr, 0-o
me0 do 1 as7 !%BHP. ocm p110-
to 1t004r01 Diesel 1 bobam sIPa ra0o
adlo. ,a6a0 OUwv L. 3 7,4 S I.i.
Guldo Bv3t5*50ntj, cal Z, iiti **..
Lfba0.- D421D-E 4-'.

MOTORES
de Petroleo DIESEL
INTERNATIONAL I
DE 3 y 1-l .L P.
Fa ia ca Na dm o I, mpe .I
toa Agrsmal S. A.
A.md M0. Yf. 1-3a3.
rHE -C--31 ST54 1"Trampas


"Armstrong"


para vapor
DE
"/2-. -. 1r.

1/'4-. ly r.
EFiCENTES, O QRAW
BAJOS PRIDOS
DISTRBUI)ORO'

Mora-Onia Company
S.A.
SAN NICOLAS Ne. 116.
C3-14S 41
C-.Ut1-H -li

a55 O BaaJTAa -

5. W e .nde <0. EL. E MUieI 12.
0ntre Zapata y VU.le-
D0-4142-69-15
VTR-O Tm 31*50.A 0a 10-
co 0. us0oa. bl6. 1 Uanta13 24. pa-
rriUs t R=o jie&, roibIdr do con-
alta. J.ob d fnd s e. barato.
B Is ei- Or. Gmoedado. -10
1044-218-W43
on novae-chios pso a b&)a
WofOrm.t Sr* G6rert. M-r1C.

5. MU LE T rHPMAS
LursoQ N 30o3xi 35.35.
de 6 ple=. completamenota 0u00,.
taptlado en el m0jor daomaco. con un
vxlor lde $1500.. So vende al 1220t
Sr. LIaret, Galllano 210, bajos- Tel-
fc.n ,, M-6324. C-I29-$4- 5
0" a .AR AMVx- "230 510O
ojue0o de = extra, g d. 41ni',o
mo plde. color caoha c5ol.
Call' PlaMenc.la No. 122, b.jo5. 6.
Carlo. III y lE1tr.ell U-19.
*r_ D-3414-9'-1 -
1MI233, 5.MTDO 2030r 00cal-
dor. 4 alIli. rnesa y aparad3-r.
$55. Ekpad 210 b-Jos, esquina EO
I.ro+. dle 2 T .10BicamBente.
D-429i-.;.-'4
OAXOVA XM00 LTIN-ILOO3LX. 5
p1elacs 7rejill de p0r1mer, 0 0r0-
dor arts moderno, 10 Ipl0x5 7r.
FTIranclsc c29. titre A. RaImlrl e ;y
de Ottubr,. fondo do Coca-Cole.
C-309-56-:4
rA TZIrDAl 'O'X10 INu CVAB_-
to eaob0 $220. otro. con chtforrcb- ,.
bu0tcn. 0b0.ato: roreador. 1125;. a-
Il. 11$4'; llvlngrooom, 1121. rad". n
veroa. prticular. S. LAzaro 561. Es-
bar L-altad. D-452S-56-l-
rnD 0 o 3 O DR3 OMEOO o3 -
d.01 ...casi nue. 1todo de caob.
con po00100vttrina. a. ooma-rnl4. 1i.
sjo. D-4511-5I-8-
vuBOc jmoo x.1-v3303003 10-
ptiado pOCo ufo;. Iindlims 5'q-a
de por- !an& ampar partamento IF A-
aps Crpas do pioel .l sietr.nBo. I-,
Oome F-75141. D-461-246-l1
-3300 o0 01rA T COU0R0, COX-
seo No. 101. esquina 'a ia.. Ved40.o.
.D-4559-54-13
GANGA
Vendo Jueoo do cuarto chlico. J"
go de co0rnedor g-randoolovgngoo- y
0c0n0 dosc.ao .nformes- Infano s 1101
Tell -1ll46S D-.436-56-.5
TRU'DO INECAPAJL&TA DR CAORA. 3
metro lTargo. 4 puertae y l1n. .
c rntro. vrloi gobellno. ceadroo Y
r"lo) pared. Agulla ill.
D-.43P0.lt-ll
m oo 0S1 31S5D3* 0 53 73701
,00ompl1t-mente nuevo 0n Jue0o0 do
spaho ostlol oenolmlento.m
mente p_,r.,culares muy bar0to. In-
torm.on B-054 4-.141tl-bS-16
m11oo D1 000I31TO OO3.T30
mn-"rno, muy blen culdado. 'Ur.
tender en Serrano No. 557, priTmetr -
So. ntr Santa Irtne y 30n Bernar-
d,... Sento- S &oo.

TRASLADO AL EXTRANJERO
Voodo l~rrtoroomo oulo4. 1200 radio-
treadornos 1947 Phlloo 3144B: HtToP'-
rs t1mbt.n1 Intorinu 3-l572 A-S2'4.

BUENA OCAS1ON
p0m 1mbelle0oer su c000 CO0 p0-
co dlooro Voodo .0140. olfo.4-
hr.,. D3-rab.n oo. lapori. B01uts
Os. redlo R.C A. Victor conools.
V4ll.o. Aronlds d BIlgcex No. 1
Altoro. to Ahtondarfs. de 2
o 7.1m. Pre.010t5r Dor Bonito.
UH-D-21i -00-13

SE VENDE
hooopoooo 1 r 7_ 01000, mlind s*lI

Reisa 301. Apat 26, 2o. pIso. i
Carmit.-


JUEGO DE CUARTO I
Elenal s sltple Jubog d. oust-
to Dsrs hombr.. 5. vonde oxci- 3
Iv0.en0e a pBortlculer. Prolole
por dboleo do u 0 lor. Cel 144.,
No. 2, eOqulna S Cl.sado. lteo.

^^^^^^UN-SC-Il.3-1-


+
In1-R I A MARINA---MA RTES 13P ).-ENFRO. DF 194f


PAGINA VEINTICINCO


A'N U NC S C L S f C -A DO S D E U L T I M A H O R A


VENTS VENTAS
S56 MUEBLES Y PRENDAS 5z OBJETOS VARIOUS
LIVING ROOM -tVNDO CUNA P'QUDA Y COCNZ
"Vendo lvongroom 0utu.oso, cuarto 0cn 0 con sus respeotlvo- colchoneo
Colonial, decorado, muy fino R tefrge. un nocai endador y oun corrallto Pa-
rador y la mAquint de coser. Saut trocinio 321, entre Figueroo y Cortl-
147. bajos, entra Manrlquo y Campa 0n0..1-7112. -atOD-.4172-62-14
nario.. UNXDO GAUXiTJS DRNTAL COW
plto 0e da barato. Verlo ei n cale
MAQUINA COSER 18 No. baJlo, entre,7 y 9: oVedado.
Vando urgentemento mAquilna coser 00 D-4217-62-22
reonhtrtld ol0gual00nueva. taombitn mo-rB TR3 lU NAA OOOCINA DR IA
tor parat'ltmtsma, corrlente 110, Tra- perfecta-t condietotno 3$000,00. plo-
to drtodto, Salud 167 entrenruey de verse 5a. Avenida No. 18, entre
Campanario. 2-0D-56-6-14 1 14, Miramar.
RE 0D-4202-62-14
EVERAS Y- REFRIGERADORES TRNDo aDOS T xRIAus A P", -
r.otterttsroohnble. Reino Nto. 141,
WINDo un E 3IG*ADOS GNNISALt catf, Pregountar par Picher do 2 a 21
Electric de 7 piea en buen eotado. d 35% a 9. D-4593-62-14
Informan: calle 6. No. 503. Vedado. Te- ----------
S]lono F-2903. D-4160-NR-17 E NVNDI TBAJ NU N ,
sore rondo smde. con cap, tcuollo
.O lTp- pse]. Tambltn capa plumes. Precdoo
'SU AAo atractlvos. Telefonos A-9875, F-6471.
SUA T Sra. Roca. D-4451-68-15
Hora comerciales. Vendo priLmer 8=O DR DNTISTA. TNDO
00otor, refrigerator 2 puertas, enfrla- uno en perfactis condiciont, moeO -
dortes 18 ajae botellas. congelador tA estorbando. oo doy por to quo me
holado. Urgente, Salud 167,. bajo, en- ofrescan, Salud 1359, altos. entire Cam-
Stroe Manrlque y Campanarlo. panareo y Manrique.
D-4E27-NR-14 D-4444-62-14
.0OPORTUNIDAD
REFRIGERADORES RTNIA
Para arquitectas: Vendo loae do he-
oo rraJeaaprecto 00actra1. 0 0od en bron-
Casl 0nu0vos dtstintos maroas,- ga- ct. para construcco 00moderna, 05
rantlzadoo, Igual nueIo0s00, oelctrco t vende lots complete o ronoes 10 do
corrientes 110 y 230 voltios, Faellda- Octubre No. 369.
des po, Saluld 167 h. bajos, entree Mtanh 0D-4322-60-15
rtque y Campanarlo. 5O 1Z COSALITO COCB
D-4tOO-NR-~ 0 doPusan" par&0 de odm.es.st
00FnGpoRfDOtoto ond.r.oo..... .Lostooto-
000 00 voodeno n $10200. Calls 8 Nb.
REFRIGERADORE 3 aegundo p entire 21 2.Veda
dn. 15-4332-02-14
Westinghouse, Frigidaire, Crosley, I v TNDtR UN TAIQUMV DR TEIS
Shelvator. Standard y De Luxe, de .prts,. dte culotro Y me yrdia.yda.
dad uno, pintadn aceite. fuera y don-
6 y medio y 7 pies, various niodelos. tro. cart6n tabla. reforado rmadera,.
buena eerradura y pestilloe, en $6.00.
No compare su refrigerator sin antes Telfono: A-OO999t37..
ver loIs precious que Ie ofrece esta ca- 0D-4210-3-14
sa $50.00 menos de su precio ofi- VUNDo *AB D oAA A TPATlIr-
,Jar, Ayestarln 129. p~artamento1.
.cial con la misma garantia de 5 arioa. vet-t par 0 tomanat. nle tctament e.
VWalos en la Casa Royalty, Neptune 00-434363--13
No. 1069 entire Espada y S. Fran-

REFRIGEURADORES POR DEMOLICION
DE LUZBRLLANTE I APROVECHE CASINO
o Serve Olectrolux*,t proplos C
campo, 7 pieo con congelador
grande, acabados de reclb0r. &a- En Cristina No. I se venden
veta vegetal Oltlmoa modolos,
Fernindes. San Francisco nfroes- lo enseres del cafe, Cafetera
rt) 163. Teltfono U-4369, ,.
S _163. T lefonoU-456, I Nacional. never para exhibi-
UH-D-3505-NR-1' ,* .
-UH-D-3108-NR-16 cidn de care o fruts, batidora.
S7 UTILES DE OFICINA banquets, etc. Aparato- do
POITAVTI WD, inMDUWooD. 43, oo- agua de Seltz.
o n0ueva, g 0nga $75,; Reminctha
Stanodard, m.g..... 150 lUnder-co.d
Standard, pertecta $70. ndo o cam- 0U0-D-3176-62-13
bio, Hotel Regis 1. (primer plta) Co- -31 -13
16n y Prado. A todas hora-.
D-4390-57-14
CAJAS CAUDALES
Vendo p r.ime poosht 0 audale. LA CASA ANTIGMAX
cobre, a prueba de incendio". Igual
nuevas. Tamrnltn maqulno escriblr. 14 Le ofrece alfombraa spra todna
pulgadaA. Unlderwood. Salud 7, ba- td l
Jooentre 0 ManrIque yCmpanarCp o. boo gruotos y todo. too us00 00
D-1529-57-14 cina, aala. comedor, etc... Praas
oLA CONFIANZA. SUAREZ 17 leglttmso, Espaflolas, Franceas,
A C IZ SUAREZ 11 Ingleau; Cuadroa. Fecllldadea do
Compramos. Vendemos. Camblamos vt nTr" o vt o\
mAiqulnaas do escrlblr, sumkr. calcular Pago. Vea ANTIGMAX, calle ,
y coaer Singer.. Muebloes oficina, or- No. 406., Ap. 14, Vedado, entree 1r
chbvos, joyert bfirm. obJetos art0, ro, y G.
pa- caballeros. Telf. M-89603.
1-43.4-57-11. TELF. F-2314
AVISO
LA- CASA GONZALEZ
Conmoostela 205. esquina a O-Rei-
"ly Acbartmo. de recibir un gran lo- G G
a. o Mooe- GA N~I
te ndquinas de cocribir, dilstintas G A N G
marcas a precious muy baratos. Mue-
hbles de oficina en general. Telifo- POR EMBARCARME
not M-8638 y M-8081. VENDO
D-4352-57-18 Lav:4ors .ndox, Luoq. ,nuava.
PARA OFICINA vo rdftladora d0 vaca con equi:
Vendo JueKo mpderno compuesto de oD. 0Motor elctrico y gotnlna.
bureau. s lln giratoria N dos butahas Una planchadora elActrica Apex,
a caoheo logtttmt 0 tnuoado.e Vorlo Pistols pintar con compresor 1/6
.n 23 No 507 sequonsa Ga (coetado H.P. Sllonea barberlla. Refrlge-
doel Cione Riviera de 10 R. m. 0 p mt rador Kelvlnator, Norge. Wes-
D-4309-57-15 tinghouse. Verlo: JoveltalI- tn-
Oteto.hr ba rla. Cuaoqo t......
1. nnurnpm |...
L A u WAL_ UH-D3-{B6-t2-1l
Progr eo 209, Monserrate y Villegas -
Vendemos. compratos today claoe
inuebles para oficina, caja caudaleo, R E A S
archives, estantes acero, moquinas
escribir y sumar, a precias muy ta- Reciba od. us cheque de Ma
ronables. Pagamrnos sus nmuebles mns nuel L G6mm, vtdensado re"
que nadie. M-62'62. tazos de invierno. Precios re-"
D-4353-57-18 bajados... Grande utilidadec
5,8 LIBROS E IMPRESOS pars los revendedoreAg,
PeBROS E MPRESOS ] de Came o de
------------ 1/4 .... $1.20 Lb.
Diccionario Hispanoam aeamo. Franela de Muiequi-
So vend en gng. no a lhbrero. to .. .. .. .. 1.60
IT tomos con &ptndtces. rfin, l os . ,
plol hape.., 0lmo y canto dort- Piel de Guante y
doo. nuevo. Verlo: ZanJa 420, Ba- Romano do /
hon Cubano. U-627. a I .. .. .. ... 1.20
hhMultifilamento Prt-
U- -D-414---13 merae d 1/2 a I .. 3.20,
59 RADIOS Y APARATOS LOTES DESDE $7.00
ELECTRICOS Pida inlornuc a:
.WI0o ApARATO AMR= AOoMDI- MANUEL L. GOMEZ
j fct n atclr Il ,1,conado camorn~setmnts nuevo pro- SaRfel4, bsn
piotoosna oe prtot'tr 0000000 PCn- Sam Rdaasl 481, Hahama.
foran F-80331 -0-.I 5-10 J MUCHOS TRATAN DE 1M1
RADIOS A PLAZOS TARNOS. NADIE HA PODIDO
00.ndoerad0 to Oinnuad'o o TdO I" o aF IGUALARNOS
uos. No .seon. ta ,,ado...... el diner IUAA
que ten00 puod 0 l0evrlo. aluid 167
entre Manrlqur y nrnmn.r.rl i
"0-0r,000.5%-d 14C-3p2-062.0
FOX IN AROAA. VINDO RADIO
erd ort : r ..01 A" tt,, MATERIALES DR CONST.
5o prclota. o.o Ml., No-. 5'2. l,,o. T EFECTOS SANMITARIOS
troclo. ', MI o o o.,_Nn.t621. sit _
entro ra lo ,nbar
SE VENDE
radol toea-d41Oo. DIets tu09. ,Io-
dobla). 0d nd na cortia Y lAroa. TMoe
bole)s |lootos. oPhl&o.- t.. os Iu-
blo. It Plo. 13, L to St Vootodo

"AD|O-FONOGRAFO GRis AMERICANO
I ,o m u ,h l o ..o . .t o ,m 2 .2 2 0 S A C O
S.t.os..... or.oo .,,ddol....Tt.,U PAGANDO Y CARCOANDO
fono r-440, c.,. r NO. ,,* SR. R. BERNAL
Vododso.
C^.Gf HotL
IL UIZ-D-SH |- fg-1 TeMfelm M-380. M-897
__ INSTRUMENIOS- MUASCA lI
*-- TUinD MASNTIN100 PIANO UN 6- .
hottel. Osol-do t .oO .s t t0.
t o 0........... GRIS AMERICANO
00t0.n O0rO0osd1oltOd earn Itmsne
ptano en rtila|lutr e*sd". nsrvaa i ln PDln
...........,n... t"o o., PAGANDO Y CARCANDO

osed1, 00000 50.40.0. 0u000 osantl
d moJO Volo 5000. Conoptoa eo I
oqooa o Loo, D-"-'.010-00


V E TA -- ERO HIPOTECA ZPARA LAS DAMAS ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES
=_ D MAAD... .. R O

MATERIALS DE COST. 63. SOLICITUDES 70 INTEREST PARA LAS DAMAS 84 HABITAClONES 85 NAVES LOCALES 90 MARIANAO REPARTOS
T EFECTOS SANITARIOS TOo s2o5,000 so03 rd7Io A L.AS NOVIAS S1 ALQVUIIA, TBA- ALQULO NA.BITAOION A MATSL- A.LQ-IQo, AH-nT A 11 No. O, S-
from plan to",rent~ndo0 $ 675,37.50me- )e.- d,, novins m,, eleganle e, to moni,, a n nilfo o a seflora que ta-cf&.re I9 y l10. Amp ae n m ndr .
NO A UQ. I, SIU ANTSI .tram fabra ton, dtfon -697 Sr d Li nde r v-In Te- bae furabalc6nscall.amplA sea CEDEMOS Jrdn. portsl. sale hallhit, L -
apreclar las ventaJas pars.do onstruo r Prieto. o .D-416- -14 n At-20t I 0D-4210..To-t d .moralid ocr n pura prl- modlants romped alruno nRoomn- ne os bonaIo ntrcalado, toreaodorcoel-
con bloqe ...... o........ ...hihan... Y O X qTT ]r~l .M. .. .... ; .......... d=pl...ti ylavader...
brados (elmlnp n repellos)- 8 bloqu 64 OFERTAS V-BDBO C AQU3TA PFUL nIMA KIL- to-" s I res, u bn bu local tlunod Gue- Informto B-4244 4001)
cubren un ner)t cuadrado do pored. ______________ .r Fox y oanokt.n, tella 40 .mbol, -broa Pr__i_ Dar __b_ a.D-3_-
Tejar 276, ontre S. y ao., Lawton. h00ato r cast Mo nroo ue otto 04 e AN-ITAOION A MAT -MONO O- 3 on Propio p fblo a. D-432 0-
CAS BE NA D .....U n ..o. ....__ n^ ..-s ^* .......A.
Tranvft Lawtonh-Maleo6n. LAl 6otto 000 ,contndod oo o n comldo aSoot t.eno abudan bot. totoo,
Fob. 1 or tP tra art No. 0 10. 00-21, onto., Vodado No to- etc Ljatooo S-tS .U
000 00C-1 Fe h -A ABERNARDO S d tooov.PJjA3 333 H 9t 014 oJ. DEL Mo~ONT Z R
Dineeny obro joya, radios. mAQul... d ......... 1 3= A ,XAW VS-C.IK, d3m-- .- BH-B-ii !.. don di fabrlir maH. 2 hablaclo-
.na crlblr J o .. 0r.0 ho..ho y Ab- LQUILERES .t.... No .. .qu ...o vo .p.o. C .. rv. lo. Arm"... ..o
obJetos valor. Gran liqoo udac6p Joo0 ya) -_ _,"_ l4fono M-5110 ]qo tll r,o u,:, 37 0 I N t 16 equw i n Mi rlano Vb.r.
rop t proeoedento empeflo. 0Mal0t0 oamueblada ropa C. a ro0,0o0.p'.t6 OFICINASB"
pars t vl6n a $2.40. SuArto 83 entr, 79 HOTEIES P >esos 0 em0nI. t M trlmontio e ltrLcta.- -----------L-A
il Corralet y Apodaca. A-626 m-oral:d.d Vista mar. AQ- BALA :ACO I-A ;
D-4356-64-122 O3L rL.UOYAAN..O-
m ul tlU I i _________ P 564- XOTL InTJMANAIOIIAI. WAJD'l- ____ D-4663-it.1 proplo oficina %jr.dc ^. 93 UAO --
Maes osrcoaedk jEEiIAto fi ilERi t0 C. Cuba. Ag*ltot. hahtit- ALOQUILA NARITACION, NNTRADA 0000-0- 0.Au o
clIJones a pll"., Vista c*ls, con o :n Indepxndentel par. hombre F-33(2. 5 LQUIULA PARA OrICI A, 7U17 l AJ O
..CE T DI E O anlL wueblesa. Precos adesIde 25. notables. Vedado. Referenclas. o,e -par.do. dot depsr.amenioe Pfte 2t67 altos, Alqulla Coal. a&-
Madera contrachapeada en to- D-A505-79-27 D-4549---l primer pll arn y tfrosrts InT.r- l& comedor, 2 h baio complato. te7r&-
dos medel Prtmera hipoteca., cutlquier 0can00 ml--RStDID 314 a1tvl Tel-fn45n xa 5 1t.RfortnCLS, baloesIn5T r-
ftlidd& Il lpo mio s ljo plaza, hoba- ASAS DE HUESP EFS ALQUIIaN M XA ITAOION r O ONMr",5 7" .. ) 4400.. .l. 000 moo To:! A...i.To t D-4,"6-.n-1
nas, rOsltica. Diego Plrto. r pda, ns5 0 AaA3D E HU__ comd t P o roIn onbl,. tu- '%--
ChALe: MINI A-41. dt. M No 23 .. ap.r..e.toIN C: SE ALQUILA 94 LAWTON BATISTA
D-4457-64-14 N" T1`O 38C3 ALQUILO SPLr. 9. centre t9 oy31. ore&o do Univer
ALUMINIO dida, entiladoRhbitacOrl, todel.a s- s dA d D-4!39-S4-I7 mLo CABrl XA
PLAS --6 n Ofir 'a' AILO CANA a XA__ _TAC_ _
irR O .... l ....y bun........de, b ... ... am Ue- O U, .T.IOOM. .. ..6-,I .. 2'1
blade s61o personas decentes. CAR QUXLO, LO M 0yT, caOa Merader,, L).431 9- 9 2 balcon a I& 11 & l*, conncor. ba-
DI N f tranaodr. Tb-ono M-1331. I franc.. art con compatriot, cc no. ague olito y coclm. tranv)* y
At.........030007n00000..mid1t.... .....buenaabun t balc6n. call#nua u n, Puerto.,I ,D_ -or .
PALAS love b x g....... ........... .. .. .... N.o- O F DA 2 -A1
R ESID EN C IA L M A N R IQ U E i6 1 tuno ot 0 .00 q o ....An stid,oo .. ... .. doo .. ...- SIE SO'nT` 5
.Damoos dinerospara fabricar o 0- 6Tel ono A-6 entire Rein. y S, dras Parque Central. 454 414
Ihftf^ bre cala$ ya construfflos en t lua G0r anocame0idohuispede. oltda En .I Palo Aldama SE SO"CITAN
VIIUO Habana y us repartos. Inter, ..00 t.to.prinoipalesent tableotenoo- VEDADO F NUMERO 662 ALTOS ofia. iddSA, hata co. 99 SOLICUD DE ALQUILERES
.0- toto y etroostido y x -o qutlt d omd. ouoab- flo hobttootoo tooco. hoSO ICIUD E 00U
itips baocario; operocidn ripidp y !uta moraldd y trAnqu d _ld o_ Alquir'lo habtacn con boon cmar .-
r.PEoyp..ltetaa rodpB'yho... .-On.... ... ..... ... 0...ho.... .. hombO...o.. jUntOs SdoC OUrNoNcuarto, conO A A
Clara. Agradecemos su visita, seranalep, quincenalts o mer~unlpe mueobtea rnitd.. v ..r-icion OIIO RMA111CM A
CARTON PRENSAtO 0 -00 D- 62-94- propio sa. do director. Lugar o.' Vcdo 'mdo A habtto MA.
C N NB rAN O adITECA IMoo DOZA.ttQ'Uto ooX P -oo o I.0X0T cnt'ico. been parqbuo do auto dot n 000 0rega!00 Pereiratt -1317.
Fibro-cemento m toas medidas BANCO HIPOTECARIO ENDOZA MANSION LUZ A ain 49. AprtaA*nto1. Vet*- iles.nor at*oal: m ianmo, DAt3-2 -15
VALACE ALDAXA 15 No 151 ..s uin 13, Vedado .)t- It. ... p tr mal hn...n.. Ot.... peroO- DESNA .ALQUOA UA CAOSA
PISt o&NtI o1. rulded 1(sn 'halot cto opltendido t Jrdine.%, n& o ito nmtroIo ioto Rein& No. 1, -a an Pla a do Ia en La Habnto a Luyn6 retparto
71020 g0 EIA A PreCoosn lhbtttcion, hbafo inexo, 00- BP4942-24-1% o0ati0t0 No tm% do 12500g. bo Io.o
PRECIOS ESPECIALS PARA .ltoao I mids exquist t M. xlo contort, m6- Fratouldad. Una"0 0t T.ton ATe -414
DETALLISTAS hinM 5lO. ratze Ms I B~ontt. dnopreco Much4.', vlas omounlc:- ALQUILO UV OUA.TO A OL3" OnH-C21e-g..S4tTe -44324-2-15
Dcones. 00000a 13 j 22. soto calto B 307 100. 00000000 _ano caio._19q 2.slocla E 507, Lawton, frento_ _-_-_9-m-iD-4434-9-
UH C 230 D-o445-00-l r anLetre 1 y 16BENNO ALQU .A LLOCAL .TO 1.
0D-1421-54-14 Su O ap rooxim darm ant 5X 4 me4-
.. ... Alturuas do Beld., Ceri Coloeigq A.-OU.O A.ITACIOn NA .A CA- r H BANA ..oo port. ,r ...c in. ..r.m..-75.5
ttOmnibus vo trant H. go S olullo Una0 btlltro quo tust,, vhvIr lor0n0ilo. A,437 SBALA, COMN p O P. U N 0, DO --
0000o t o~iodotea ythtotda. Pnrttiot 000& do In0 o.oooso. pof I e" 0044"'h 'Bam" ooo alqutt l
hKrn 0 00a., hall.vo .edor 00tudlo.0. tranjero. tcoprro ualum ,olo adt r I. 0 to Rreo 4A bnn-
,PEREZ HNOS S.A. IPOTECAS a :htHabna, too. .... o d... pa0t- DESEO ALQUI0UR
Pon ry dospen cumrta) y oer vilrn deplea, Apt. 19, IM 6119 Srsa LP V. den,, 0 onntr.da ,inrarRspsrto=
LUYANO 802. dr .lavaliere ^ rentr Para eerv' / i D-4396f.1 oolie. s h. ..... Vend &.. enr .
L N 020 AROS PARA PAGAR dumbre. 3 sequin& 0 Efrnto oBootrrR- cfU.. BUrnNAa 160 Jos. amplNo J.rdln,4sal como dor,
X.2143. HABANA. X.r3tS e Ila es en sba o LQU UA I OOD-4405-8714 uat __r Acuart ,doshlos ca
XA1.-Intr simple. C-0199t-091-t t1.... host ... ,o t Roo oAarArel N'D to oorvtcto crtindo, gartLot. P082
776, altos, entire Oquendo y v oMarqueC aloo 0000 .0 nttOt DO. obuen alqullor. Llamar Parojon:
2.-N socobr luro esane. onz [. D-i~b-4-I .14. 2 b~fios C D suableh s. par- bM-1766, horase;qfleinv_
2.-No ,, cobra a hlero cat. 81 CASAS DE COMIDAS annot '-424B-0-,. t o 540 31, 0 o t t$60t14n% ,$3 t,.- hero qfi.
1 31.-Amordstia capital a laterdo- CALLA 17 No. 908, SINUS N J N 3t5. 400 ) 520. $26 osoooohtodam.In
UH-C-812- C-31 Ener3 4.-No paA| iIpuestA dL OP. CCLA ^,CAoLL 3011 No. ....to tmPR ; :..-' 'r on. .. :1" ,'* U .Coo,,.do 217, ..
ero 618, Vedido, Sesi=rye comida a do- [
DFCO EN S.-St dillpars..fabricar. o lot e joeI0i Totoems. PtocotteoMe-: LOUINO NAMINACION AMUNISLA- 2ALCUILA 31L go. VIVO, PSADO 101 PERDIDAS
s ,, .."T f" I' *<0 *' lt o" o ." f"rondo dtl C o0t do Stm O p p r n oo do p ot- 03,.e l. o h3,odo do pintor pRa Co rl& -
-4D9 D-41 51d...... ,hrdoladPara.Una...don.per
SDFW E N VISITENOS o S10 F-[,A A I T1 onoo. Intone oItrme Prdo 35 altos. bor o amtt 00r0n t0rra&0. re sg tiooo. dos U SXTSATIO, JVNlS5 U, VULSO.
35 SSTRSCCION fB C *nmi COMMDA A DOXICILIS. PtoPring It-41;-44-04 o eoplondtolao h1bltclun.: tt too o11. o ral oro, con II o*tt tt0e00r to-
uses om1, y0.hblR s A.o otlnplto yruAl-tt, toaotlr, rador do oLosPo co P Folboso. Grati-
C S CCoALOILO APLIA JAMITAOIO nloot hall otteo Oo.o. tCaftt al;t sofrooetlo. Aott. Anita. n.- ,
Eootoo.....timt d Par at qul- u g u S t 0 ....... o.. a,. I ..o.. o to. otn. ..at.d t .. ... ..toP 000.... a0t & |.
par edficmueresadencmatr, cooIhb sin ninlon, cuarto y erict e rtadoo Via ble Preclos Fl flee.
pt-A difto ios roedeno llo 00o-..- Tel 4fno U-5 47. bafin Inteorclado d o 1 rats ottcnas. Br do dis a 12 m y t do 4 a p to .D-4158-101-14
morcle o .telo ln sofe- UD-4600-S 0-14 Pool M-92,40 3M-2 9, Agultr res I- 44tO-I7.1E
Tia d te mSdteos y dentoaota- I_-
o t ro.o loJos ot ...ndoo A u 0 N CASA D RCOA ..... a .. ..o -0 4 5.AA 2T E IO,,SAdt...D.o. d ,t.....uo. .....t
caeonotacodooopas ao. ~U L do e hoodo etdot. t- 00450-4-I YNTA,& N IORSAUp000000fotegtsflo 0000dm. oncc
ER O CAo eone ran qull Y to l do c0ntrt0.0 h o has 4 00001, troo 11-o. lov es.d o, qu do uJernr qolu 0 extravl6 0o mI
M e-Or noeetp ot o ...t... t. ..... qim D oem tdc',t e, 0.0Ld. XO It- A1,U, IlS to A.... ITACION N 0000 ..0 do ....o ho. peo ....t. ttlo doN ..ro. ot' do ....pt, a 1.-
Tn HtoWaexWa to n, pr fm-ms.I dr'lorl r "" S res,. lqe- doSarrt n Rf a dor r Hospital a o Sl
1--Gar~tot -A--- *6per eolr, tst ot dno 1B n -. d b olo o ct onhAtht n o *ndaroA e dor, o e"lnagas,dnraradodapar tan s t e oIofon d ". oAhdoptl h .6r B-
2 --Gablnets inoxidable, pu#A lag Is11a. o. m,~.U-,
3.-oTemperaturao controlable. D-423-81-19 Informes Israot. Call to \No. 264 to 13. D-4440A-77-14 D-4313-101--1
4.-- t A 1rtico o manual, Apartamrontn ,trl. D-4160-84-15 -. PRIMER--- M.--Rabid rporendfnteO. 0 DEIU G AP.O AXOoOt No1.o T.40. CEDO PRIMER PISO QUE 10 AGENCAS COLOCACIONS
O.- E- o o t.,i .o ..tb le. pu . 8 2 M-2 A .P A R T A M E N T O S C A U S IO V 4 Q U A N O L L S SAA 1o2 A G ANDIJ A L Q U I L ECGR A T
laments ralienta oa 0gu 0que00 SE.1RO$S00.DperNunS-grsnded queo do DEJA ALQUILER GRATIS
utitia SEGUROS-A. DE BIENES AL OILA CONCODIA 0. .- $ l00, Melrcld so No. 10, hbt No I Nogooel r edondoa Pa trlo PARA CONSEGUIR BUENAS
ALGO NUEVO. REVOLUCIO- M.6Tr eA icianD A 0l n 00Ap r4a D-P34-4-4tr D otrbdo ospelmo ntt s ara0 tO o iOneGrasrASI


NARI- CAEACINEIVESO E putre Gallanoly Aguila,: qn^ ^- Apt-
NARIO EN CALEFACCdON E 00VERSIO NES. poeoo do sagl-oomdotr. cuarto. hallo U L DSZ CIA, CAUPA NAIO 514, un solo Inqutlion Y never arT tlor osttotdo000, lera., otlada. 1a.-
L A O las hipoteca as i d i npo rtantis y cocines. Vista 0 aI eallo, 5.00. In- altto. Tlfono AS-67 i. Un0 0 uadr1r-g oeratin xr elnt 0 0mn dldadon r r00- tot.nd erAs o r turt raatno0 cr0lr upear*om -
ADAI CAtO foaorm" F-3229. DIt414-9t 4 Nophtoto, thutl habhtact6n to ueb- s .- .D me a O.. F-4906. All-?ha muy
ENTREGA INMEDIATA dela 1lo fuAion hecha par esta oALQUIA SNOENTot IA-. do. trops. e Itoptoopn. sbuen" b/o. o*.e- .nD-37-O Apersbonal.
DISTRIBUIDORES. oficina. -. com. rdor, c usrto closeti00 ..o..b In man0lo Perso .n.s A. o estro c m rl dad0D0, tD-41.3-1014- .
DOMIdNGUEZ BARQUIN & CO MANZANA DE GOMEZ Ito .o Cot d t d Columnhba N t. 7.7, .n.- --449 -4-14 88 YVDADO 103 CRIADS C AD O
NGUEZ ARQUI & CO MANZNA DEGOMEZ t'ro Ay 7 1Iofooreo Oflportaeto 0000001Plo ALQvILO SAzrTACION, NSA- 4 RAA RA0
(FABRICA DE MOsAICOSt 566 567. Ido n 0 ..e ....tto to, rtt, Too, t a S hlO t 00eJ 00oo 4 lb ME A.LQUIA CASAA.USUU"ADA,
A y 37, Vodis. ellF. 7-3500.Lawton. informs el enrara I ad Sa r Ile .b PARA..OST& V .Mt., I 92 1034'
0-US BctLY No. a. r elf.A3nt l3. Telcon M-687l on 47-091 -94a o o o -ofd i ntt *9s oot s l c oo d.Sta hOe NAS OtAr ablanca con busOl a-
o-_ __ Y_ ._-_,_ Tlo M-I_ ESTRENE EN ALMENDARE-S te.oPl4so5 nt-e F. -OO b t tl00- o-o. a t .ftnclah Parte lmplart on sa. 0 bar.
II3- C1 Coros Cot eIo 00 dI A A A A A d turvee Montalvofro-nts able Aott,3000UA0I0 AAIQU ,,r qu. ",.Ar o 0 I o. n -
-- -13 lo- o ne tranots, preclo0anApartoo not o ceoa tt6 utla habltooOn amuobhtdo, oltn, buen eldo, Toll. 1-1049.
B" .20e 4o. Delt f .r a. $ n..t..ot ....l > C all dt 6 Col. 0- o, 1, prt rvsaon.... ..- VE 2 0 ..ADO lO ICI IN A D -,, ,
A OoA b.U rtP. 00 --co e n r. o snc l f n rop! ; 'Tp;e2^. ln).M arina AoraH o- Dpital0.
-40204 D. 0D 1-4404114-11 4-i r noe od.h hbtn 000 bcoon b oas -
PARA LAS DttvAMAS PtoBuoo 0000As Ito' toHt-o oHsItal. Via lie.o r ooo. ttoe t~eoeta~l- foeoo u Utom .otot
pW LAS7K15AWS V- A BUL~fODSNNO APARTA. A-TOSUILUso"ANOAOPNCTON 0039 Z o3- t Ul &Jos15B0l0, 0orn. olb. Sueao toe1,500. looroto 1o40001
*u -u 'u m m 70 INTERES P 3. ii lomAo 3 IIAInf o 65.co c00 haal o ..... .ro. ] th o .ro .solon.. hr o mo .. ..Ir,hdr l .1 l ... .o..n.. > ..o ... go (alto) d l 3m. Vod;dtB
aBlLnco v ooe dord doo cua-too. Bt fl 0 c m- qua tr> bt a.. n uer. Ao ual m ab, l, iflocors sic, doo tr. o. o t Taff. T -ot 14. D-4144-2 15
MAYASO C iOUI AM AnTIL.O IMA- pleto, cocnaO3' erIoOria 4lo sdo. In Marqu4S oosnoe 410. nts i tlempre Cali 23 No 121 n otrr
llro S... otn.f.onad> o L .en.. o An omn ...n Is mi... D-4,10-84-15 0 p yI. Prelo: $ 5p. Infemo O N. nOLXtI21A ry a D A 5 BA
$3 91, Totlao 1f a 20, er.P rugs, p Y0000 o .15Nfbon 3. btec o n ooooforooolas. ma Ido $20,
N T a gula 1 0, Negr, pr_ r- l.;40^-19 O m ilo l aB IO. ntON l L. call@ 33 No. 146 d -antes 13| y 34 V-
CORRUGADAS Y cotlot poastelon. Lito Elpgsotq, Pptu- APATAMENTIHay fon SaV~n CaoON9511, nN-P-30381.4-13 dodolt D-4403-103-1.
nn O. APARTAMENTO Hy ,, unn. .rn ollro P .o.d 4 2 4..0-
primerplso, entre Aramburuo y Has.


I 4o4 1U II 0000000 hottOlO tol' ooo o^ to ootomo Poo lCOO. EgRN 0000 1AA hoK SopoM*.^ 00000""
1 -6S 1 6 1TR O C T 0 1 Li M IN 5, 0 0 l . A do r h a- ..m.. n pn t. NO. n0 ... ... e do ^ rh I6 Mt .5OL T O _. o A CAL >AN
4x 1 eto, on crna ria n & iem.P .pla Deoua to~ to. aflo. Spsl avero t
O ISASe r ESTRUCTURAL s ,a ts ebajdo I t t$2 .LT. i-"amp Iyfresco bEdtf clo Ao L a hintonDt4 5or n n l yA LQUILAN y p1anh. or. 2,. tr ooa 6 LA. r fs-
dacln tde traje eas^tre a 18 x a- Jo elniar 10 ironi ca Soledmd. 0 rl> ns 12.0 Met mr.P 3 o < l
(De 20' a 40' de largo). ve o lde ia L Elognct. I epto no pDtL 04 o o .0-4440-92-1 h IALQUILOI Nuevo edificio. Ale 23, oesqui- 00000 3 yI vn idto .
AZULEJOS .SATANO .CA A, .,,. C sonr...... ....... h t.l ..n.. rl tb.... ] ..........nn E..o.E....... oa A c >l..hvenidr 2 Casa& .o .l.. SOC oA .TUIANA D. A 00. .0
r0r0K1000 : 00lr0st $39S. Hay murottsr plot, 3 habOtaloneo y deolA 0rom0- ttda ll. o,ugar 0muy0' ntrict ,todl ocue.. a O rsoootoda doo m000. badA
Blancos y de colores.. dbuoo tot. tI o to La EleganO didsdes, tolfonnl Precot: IB0.00, ht- dra Caladao ds 1 do O rtui, t Infeor- Sala-comedor, ha.ll, do y tresA do .t S2 D-4614-10-S
(6" por 6"). to do Plopt uno, At-tt. tfte F0enstLdI Fo-oS .1 00 1n-0710 I-tt ,.-4- habitaciones, closetss, bafo, co- 8 OI OLCITA DNA CUX AA SLAN.
AMIGOS1T NAMArISAS DI A A14 -na f -rSI _ALQULtuA UNA SAU p DACION A l r 0000 t l astopd yicorloe ptaln s
af0os. ronfoctonadom otopalortd, to- UDIrICIS CARACAS., SOLADAD 204 oboes OtO no to lmrotolo 0th Ot 0000, seroiCio criadosehobo. pa- Dottot-tfooooo do I&to tocalo O. E1001-
,, orrado o n s.da.do.mC,A lqtdn $14. o tqutna a So n A ro. so altttlo I do.00 Ra0al.01. do fInformes:B-441.
LaBEASla t. Np o ... nn .. At.. l.. a opot-ho.. t. o0... 0.. do sta-o tS ALO0 O Mo..o.-t'. Gonsl-.. ra b, aou y otoo a l to e lc. P .0.. 0 o- oo 67-1014.1

ju iu do _________-2_.1-_8_____~L -_____ .- --CA A Knor~lldlIl 2d 1 &
JU E G O S de ....la. -t ,01. .0 0. i.. l on0.R o, 0 r.r.. Mo at. b I& Al. P : 2 r .O .. T -to.. -_ ___ y_ _ _._ _.__. _T -
PANTA rONS SLOOMBNS, AXE- yv r icio criadom. tdnraro 0idn It n-41-St-t1 Pos 85. 100. 115 y 120 S XOLICI rA UNA BUOACA PAa.
COMPASBA IM PORTADORA .t.. .. doed t havo tIs 0 .. ot.. R ntt .t... t.t. .. ALs D O .LO ICA L T AO I TOA N .. pes .N.. o o Gara e Tedo o o. .-. dot", ....ro, o idott .o ..On. S. t-
fro m 1 oI .0a0 refa0n0lo d 00ers0y tcon esqui0 a 0 1 ]gn o tepat-to t o t too pP d o 200 to Infort on catlla 13 Suo.
de 0OBRIN, S. A. t 5 La Etleont. Amoto- ntotat n to nn r&g1 o rd Par a B-3726. D. 2 a 5 p.i.. 0 e0tr0o 21 y AI,. Vodndo
Neptune Agutia. C-319-22-15 hrees olno, smunhlada. tan~t-fiq ,,'.. D-4433-103-19$
IOAQVINTAS DS PAO D2 LANA, 0.to SE ALt oUILA I AGton. CON roo EQ o o h.n.,, __ -45--
~Uflh~fl 1U k U 0. PForrodanon sadeHa. H got E.ALUIAvisutta mar,.aa 000 .0....tots oooo-tooo,-4 O IOJ O IBKOACZA, PASA UK-.
compl. en se.do eAy nle gr y Modern ri apartamento, sc ae-rlo m dor, abundant*. im n#dClt n ., Ltona r1m s n ,t DAV e -
y colors, Say n e Ico2 r r uartos con coosets, balol crompSan, d o tl e F-7947. D-vtlA0.1-Ai-11 .= ,neo fd t n, ,ialm. |]mp lr n p
1 nantlo ballerina $3.9A. La Eloante. C0ovina do g pas, ann p. nee. agua$110 Si. Alvarez oalls L, ne osqul-
t Neptune JAguil. D-460-70-14 setpr 00e sn, o .a malea' 00 n snAfant.A,,t -r AL a U NANrS, ,, -ITACION IEST, ENE SU CASA n0 1, At..ru Mi.r.r..- B-195t .
Toaras: C Ifot0. LI 0 l0 sp fttonoton 225Infor- 00o n crd 0. a motmot oi n0pars--4491-13 .-14
66 I6toA-B21. Dy4--A 00 sot, Sala,10doGotabre Plo002_____________ 5
TUBER1AS 1-611. IN LO. IMA I e00Id D5 -4273-4421 S 15 ,ntro 26 y 28. SN SOLICITA SVOLAC1A NASA
V Otooptoso pYpequeflo lat-sto, par h~o-
'" '"CAPA SILVERrruF"O ,,.o..,,..C.owo AL. SE LQILA,___________-
SStmen ors, &part sapnto Indo penIdlen- ra, oton referenciat s to. Pcaso 43, hbo.
C-296-MC-1 l yo p eo .tom ... --- ban',-call.SE ALQUILA VE DAO 6, taxna ....-4238-n13- -.15
Die% snmero 17 onto-c Consulado
Se vends shntad precio. Inorl Primers.to Vor de ntroae reno n- habitaci6n amuebllada, ropoa d Dos hoa titotlones, msl. omedor,' t OlICOITO O RVSA LA JOVJIA, 7&e
formaitreooen o s :s @I.... l.. Ltera".... do. tied n.....Dormtr fuera:
ota tode ho o dg o, Lots coams, impieza, a hoobre sol, .beol 0hall 0 etc. Proxtmo ts orm-" toeldO" 30 o pss Refrenclas C laret.
rPesl rtm ,o horsae.d B-3795. o D- 44411--t2 m4 attormonio sin nihOs. $1 1 0e- orms. Edtnelo do. 3 plant..0 a, tlam r do]-304 d o dies do 10s-l
Ofre enis: tol00hets. ,3715. oO~os 0 Ot~ooOA6000 ahunotdont. Cserca dot MN-- aaa Ddlne, ol 005
CBaUto blFaco -MERDUSA& II .ALADA GeAI, SNTI "X A Y 3SI- tImanaes Sin Azaro 906, k. A d. o e d(a al, nD-440-103-17
COM UH--D-4602-4613-70-14 ddo. so aquIla Aprtbamento 0I tro t Sor NUCU A -UCKICK l, o AN.
AZULEJOS AMERICANOS dno o, 000e luJot ,con. moain, hallo .o me n r _A,._ _.e Prrsln usTa Coreod c a L ol S S L.
dortre hahtacon } et ,b= ca, dermir on |a colocaellio. Relafrnao
4Y4 X 41 en bln..c. y colored. ENSEfrANZ A do. n 00 $0.00.in aott .......nt do ..t..- LJH-D-4195-84-15 lA*O NUEVO, CANA NS 0000o ...s.x..... Poldo.: 32.00. Gal-
TndorROot.it00 .r0.o,15.4altos.0ent0 ________________S.re .r ,trad..
AZULe JOS y d 10-515 LOCAIISESI Pa4m-s Ny Lbrtad. 0Santo. 0 u lra.
n coees oe 15 S 75 EPROFESORAS PROFESORES ATNATArMNTO 1UNVo. pcYoo- 5O' 4VIS LOCALES I I D-.-054
__.._ t___________ hfrom p0ston, bao, doln. tyt pntaodn,- h no--- -4-- -A- A
INODOROS INOLS1 P SACICOAPNDAVUD .ga. So, Otexio ... f. *8.t b Monro ... CDO LOCAL U-OQUINVA MANNA Alnt01. d It ntA pMy; M rIn Utr
dl e orde integral. 1 ** con T n 0t0000 00p 00000f 0000000 D0 los-, 040. n1r 1 0 eo.po feel y o t p40 grande E. 5 N E U mCInl BRA m i Ny n
nor.B1. *l~mi.Oll. 1,(1<1. (,000. P01a. oniooo abtrndot d 'op. to b d -y ----------00--- .-16* 10 eflex nt. pe in ,r 3 i ey no
000ortoorto.0 1.0060000 oooAo d- .,A,. 42-- 40 00 t... 0 . ESTREN E ESTA d r. o n.seo6n0bl Y tue
,,,I, cInca vpdriora tie prinnlr dn- I e col n. 6u~
BARADERAS ostoEttLQUoLenom oa.eLlamanrooo tdto 1-4- 1,'000 1n0 Pars htratiro Olamr I t o.
dln hiorro foondoda Op alto -Xa 2 e on 9 9 0 5. O HS. SoE SE ALQUIL A do t p o usopott 0r0a 4104 V t tc S Sons ta s 2 t 12 dB OI o sA-
noSAS C.. 691. .l do.Ia 12 do.I,, =--
de hi .... fvndid .... ]tsdas 10: D ..0... 0 5 4 -15 Aaooaeonsto.. ls tomod. ?t...... SIN U ALrQIZ-A LOCAL PARA COMRS"- "Ilo...... ..
Stoo hah intrt Oaldo -,0 Is 0000Tr0n 0 o. Amar gura 25 Estarn lli*s pr 0xm 1n d I D-45. 1-10l-9
en ois7co, ?7 ACADEM ArS Orsado, pAtio 00-.Nt 04 F4 r.o N. in-" It 0 04% Edlcto n Mercedes, calla F o 0 O C A
Ad A F I A. 1ante .mnfnrm o ne r Ap t, n" 7 l 62. notes. 3nt da: y SRn. V 4 a i t.. Golr < c orn, Ste
A-AEB AS l- loos.tootnatoGsto At s 0 CEDO LOCAL PROPIO PARA qt,, Be Segundo.t ri .fo.on oo T ra m r raisrso.
de stere en blanco. Ay Ila.en 11empeo In- ntre Ram~n Mendoss, r
oler ocer on Alolaco. end T 00 pleo Con- BANCO Y BAR I CUADRA DE O,.,p ....0 .to...tor.. o At Otidn&o, do... 0000de Miram ...
1. .1 elmar. Inl. r1-od- .1 D-4395-103-15
BANOS vierta lsa palobrao en dmtero. Alqutlo spartamento nuevo, de LARGO CON 2 ESQUINA fdo.o, h tuar.,-- ,hooton :, _,,
com lais e blncoy cloeL Sla.CO~d~r CUT1 Brnds Ro~ad d.Irl-ir'.I lnaets. do. ballotons .n ore. 2 1 OLIC3TA UNA 03"DA DR 2113-
completos eon blootco y co~o,/es. sole. tomedort, 000000to orand, 0 Rodsato 0e s ndo otr o ooo tl too tosShall00tl0ulo0cu 0rt o oo y SdI CN dadpars .IAmp r O un spar-
CABILLA h 0ba1o, cocina g&3. poloo. 28 No. oaeat. o Bob osth- do1 otooo 050 do nton yp0 tropquohoeor" .quo
El d Engrisho ennuag c. fodo.' 550l 00. tot op pr dodi0cuedra. 0r0El. lon to m ontlnd. d ornsturap. y cS Indo u-ltr.t-
dc acero la1. 313. entire 23 y 25. Vedadt-. ro 6 as 00le250ihB-.16n H h ns hot t-mbln 0nn freeH.c-390 h 4t, t- o oreerent as% uo uao na dloo n
TUBERIAS Infornosm en el rondo.o$50.00.Pro'Io hn O o $8 11035 0 goi r, too
de cobre y outs piexas. In-stitute__ $1E SoImi.
eamD4562-82-3 0 SOLICITA
ole hierro ftnodido pare .emtmla- Ingldo comons salinatt on Cal OU 3 DEPARTAMENTOS ---'r--I 9 ERO PAATN boo ,6 j io.O = biosesdo pooto-
clanOS sanitariaO. mdtado y profesoros ctentlftcm- IF811 IRO PALTINO de,__, .,e_,oes d,____.eso
Vlslteuos y sai esuqslaeldd. mento preparodos. Compruebe- 35 ALOUrILA UN ,BUSUOS DU- rat do .data l000pI0r 000 hablta--
OatatOomento, ocnn ot NIUIUR oo00 osoqlt;000*.
GULF COMMERCIAL GRATIS .....,.0............... SANi.iGoEg 3 taoo,,t o : ,0M. .......... o. 5010 ...t.. 19.

COPN LsomINE lA YPAE 841 HABITACIONES A EATA ttyt~dor. ,. od~.toats SE~ y -1 Ve UUdo

ZANJA 35 8. U-121L. Fl-4571 F-5O4e ,,~~tt00 0 oleap oe o bd. am cada oNstua,-0,oO. oftoeo.,ts
prser EtrIsoOo 4sto *, otan tt s, Porrt. Praut-otot t-oo Atbhroo S SOLICITA,
3 C -0-7- A.QILO RUeIA KAR3N'ACOZO On'' x,,l S I3~ae. ...... dso~. 000 00.. 0 sdornt-to
)IER ] TE, ITIE~tSGENE AL o.n, ....~........... ~~O ....Alquole prectooo malon, 400 no -- 0 to ooon y t0a0ongsobunaoref-
)IEO- H1PT.'. N 22 hO.. 000 ,. (ol 00,4 o oo9 MARIANAO REPARTOS too--.ts oo no 00. 00 ean00
... tlo A-I 005 D-1040010 t- Acobado -eEntur oca Shelto $30, Ito 2 2 Colls 0.2
A TODI S $tO CALVOS CLSnNo03ol osrt, ooO Matalfica rnsdencla ana plants. .oo,- 3. 00001 n r, it.y7. Httramor
613 SOLICITUDIS DETDS A DDE 5o ra. a S ______
.IA O NDNA U S D O A A D DS .00B tooidtot r t aen ltiolla tesota somqultoo solvente- Vdm- .% Call Go 54q. a 9, Altuoram do !3,-b.43t'Z:6O, p3.T
IN S oooos 0000teottoto- frtooooa y 0mlt V.0040 cn o
040 sensalo~. Port-otto d~ead=,$0o .. .-4272ul. ...Iia 04-1 Ito do 7 a. mo. a 5 p.m0. 01 Ouadratrn-,o 0000 doe too A~o 104 COCINERAs COCINEROS
|00,to 0 6O. O |l.mn t000, 30000. Isgs- B tlc. obtantdo dspo/ do t. iS
m soornI teros pot odooliotats. pso tangs sans do totea ouptlsr, y0 sops- UP 40 P3353 A~rL~rIo SASITA. enltoando 000 0) 00rm000 00i000 II
SR emanrenrnNTmenAn 00eptnoo n Abolso oderns ooctoott-n,LCIA SUN
11,t'1 4 "-40 51 ohotts, Cieits.me 00041 000040' 00 oo. el s e~ ot-amone 00 Nopluren 00stlr000 3o blost= oros. y coot-t dD-moor Ps1o4-1S
gott Vtta 00. 0 0hOOO 0 res ca L 1D-4411-340000-trodosYs-D-02-e41
NECESiTO $1SIeIMRAPIDO | l. ,, t"on, a,,S ~ = oo-totttttot 0005.0 arvin___comp__to ___._r_
~0~f) 1 oY __ __ __ _dost p" gatoi. Praelto 310 lHot COOTA 7AIOIrIA GUNl I3U
000 dens apartamantnot ittuade ostls altas t- Itarodaa, do 9 0 11 da ~ tol~ptdo 0500 o 0 l000ra 00010n0'r Itmtplst Sueldo: $33. lRs-
Los. podxttoo Asotoa. telco modorno to- 00f so, otoetn0lvaooonto). osroe gstos 0000n:oso 0-| y~a F-S52 erenooot lares. loorormanto T1-50i1.
brl~tttotstmn do~r porimers tto ToUrg,1 Cls lo 14i do Ytoh 0120 t O .
opeoo otbs I -030.S. d D-4000-$3-11b -L-405--l. sn, D-1151-S4-20 0-- UH-C-315-90-14 D-t220-104-1t


APOcXV
3333,333 3 3 3 3
3. 3 3 --3. -3 -33-. 3323333
333333333.4.33.3.- 3333,333.3.
~33~3 .3*. 3,~4. 3~ 3--. 433. -:- -. 3 333~3 ~3~4*.**.~ 3........-.


. DL R
' CACDE LA MAR1NA.-MAM


PAGINA VENTISEIS.


A N U N C0^CL ASF1ArOS iOE ULTI


SE SOULICITA -S ESOLICITAN SE OFRECEN 1" SE OFRECEN
- 104 COCINERAS CQCEROS 113 OPERARIOS-A-PRENDICES 118 CRIADAS CRIADOS 120 MANEJADORAS
A N BOX.ICITA MU'CAC A DR1 CO- IB UOLICITA APZXXDIX ADEMLA1- OrNClOli IBnTVINTI IfNARO., DRIBA COLOOAXII RUNA MAK21.-
or Par coInar 3 a d d. e in 3lec lc.. Drl3,j;3t, 3133- ,,, 433-" I' t-nd ertclt, Tlin343. Tien, a n ref3r3n34a. 3 tdxl IOAOln,
J4 43. 363h. 37D-444-,34- .4 7A373237 343, ,lerdn +,dad e, 33i"l .'4- a L3 on3rld .A-37,1 443nor+.r-4. '734" -47IZ.4 I.
Q. a '. Un -- .lo $ r1 aa+l, U rt~rol +ld D uIhM) f)K-1--k urn- -15
j No 560 1 ":' w end. dn, A-976.1./
CO2RA X OLXC2IA N ?- gutP 33333433, y 3343 dir-66i,2'~~4 DRE31A OOLOIJAZI11 XUCNACXKA
uno 672 ent. Ger sn y Bel3 crain 1" .. ... .. .-44361 ,-,. 4i DRBA CO OOCAIRM JOVMX Dil l d ,coor do- mndlna It .dad par4 a M.-
s uno is. Nodur e -. I nla ,am +, niedio dIa de 1,r1-hN.o, nofadnr o P.ervir a per~mona anlR -on
c3c33 n3 SueIdn 333 A7. s. t-4 magni4ies. re4er33nr4A. qi4fedq ie i3,5
-. ......... 114 AGENTES- VENDEDORES OYUNCZER .IMO CTIADO .INOLN 3.* T DI';.;,;......
MO.ICxTO COC N A, AYUDR --sh- erlr rusa y mnejaij r3f.- -.....
43m33, d43.r3 & 34 J-33a SOLICITO AGNTMS PA A FOLIC.. but n a pr.... n,l-V. 122 INftrTUTRICES
ve l an333 A ee3n3l33 33 34 3- ,4. T a 3 'do 43 d -f- as 3 d4 -,,,-43., 122 ,1N2 -ITUTRI-CESO
4 a, .hod3ea3 -+S.7 Ve ,I. al... 3Pa3ra3 .: 3,a .... -". NURNA OCRIAIDA DZ "AO I.A.- .N o0UO1 '3.2INS1 T ,2 Ia ,,.
+" :2e a n~ mr +mis rll_ ; AolR, pars cuartos r) cnmer/or .l u.. n ra on oxperfonria y' huennat refe-
SOLICITO Oo N_. Ca3t W 3all CArdi7 n 73 M 4 5" e4do. M-3339. 7D-4416-'1 -1 rnl. 313p de 33a emplon. Pre3lere vivir
3c3s. Dorm4r3 5 ,3,7333. 333 ____-_________'"- -"- CJANA B.LANCA, OKBOC IBI- 3'. en3. f3i3l4a. Lianiar do 't9 A3 12,i
y 42. Mlramar 9 H -OLXCITAN T 'DRDOX i D' r 334 c3o faml 33 honnrabhl eic- B-.a 3,04.. 1 .)- .. 17
.' ''" 3sc3ba3 Habana 3, f333naba334 a3 1au- nn nor resida on 3 Norte. Ti4en rasa-
sO 2OI2TO OOMi2* CON NARA. 'a ?2. J.ar..min. 3porl. U4anar I a 9 nochf. Pell4. Te- 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS
renclas, corta la lXl-. 1urldo.0P -oTl 1.. fcno*F 3S.-------------
333343. oo .. ,t-; 3334 3333444.4__ 43u, 3"ed' 334........ ...-43.......... ,+,p p" ....,43 ...
TarNb41_n .-uchaclh_ para.ar.4-udar a I -. LAVANDBIA PANDA DEBRA LA-
3333jar. Suetl 1 2 00. 2 32 6 SOLICITAMOS .RA. DJANA NDAD DZRBA PAA 33Rr o u cas. 4t4in re33r3r333t4
.a.y a venida-. MllMaRr R-57a' H m irs d huen. .... ...cl.....ra llqmara ede Rtu lam 12 I 9." e r aea,
D-4hre _,l ,un -rania pr charts sabe coser con rigf-trti~a. -2
33. 3 73.'t 13-4277-44-4'7' 4r 34:43r 433, meb 23n333lradt3r4 s d3 T 1-4 b3 D-1-13 ;-Ird-3 1 D- 4 2 -
liUOLIITTO COr apAAA, CON RZPX- 'a 3mpa3la dl" CapitAiZ4e3-4 n I3 ]n- 1A3UA A
re3its43. SuSOLr: 123 e4 #(' r41CTAMO R. A. No es.333333 1011 07330 PA*OLA FANA, PA. D TNNA1 333L0^ IDA
coo i. *OfI1T -a A in pars Iaar a -l pE6oinar TnrS ern-
c o m p e t e n t e D nr m i r oa n 1 r- x p e r e n c i a n n r I n en s r. cP a r tO I i. t c do r p r t 0fe r e V e -, s lA mr .r ; T i- e nr r r n -
man: P* seo NO 413t esquin3 3 I'- f33333 a 4r3aa33 r3. 3a r,3rttiz3n3 3 $41 44do ,33. 35.3 M-773 1. la. -431S-14 3.443:
Dadr, 17-45.0-1.114-15 433 m3 na3 3n3A3 ta3 ran s 333 ne.-. F 4ld., D-42331-1I4 -1- -
11d., ...... d. ..- DRUA OOLOOA,. ;;O;N NoIRILAN.' A. Int LAVANWDUR&A
COCINAM T LnPIXAM, 52 .O34.- DEN C. ...... ....4 33. 7.33341133133 3orto33an33
3 ; a p a eSo ? ll' *n o n ;Co o ra nl o p .1 9 2," J u| ------- r3 l rB i 0 r e rm o m a t r n D 0le r e n f e rf c rar nl i. ( o n mi
t4 -3 A endo .33 n n a ee32, MN. O IO A 3CITA O N 3 A DTED CORM A- 3rn3r3-4 343,f33rohc3A4 Ix, r as.3 3 ld3'1 ,-a. I3 Sir n H -3mpa ., 3 r ho re-
douina cn reendoria. Burn~ $41e1.o F-7214.a eun iueld.. NM-52".1.
373-432131.4 3r3o4r 3 -nin 'es: 343 3433. d .s-7244. 3-43- 3- -. r -
3O.TO con.M AT A_ a. _n_ ,_r n 4 .- 43AtI S.-43i4- 124-. 13.
BR *O0LtCITA 0XA 0~rrRA 1'?* flit DN NUNN CRIADO --A*34-L. 13
is.4Para.33333333 04.. 34 -3 3433 3,O 3 pAr. Rsa 333,3 Re3e. 16 L AVA1D A PARA CASA P ARTS.
Concordia3 623 3433 W 3ng 3 n 3 .n o 34. T e333fonn 1-7537. olar. de4a3~ cn34 ear3 3 44e33 r e3n-
73 .0 .4.3. Df.44333.34. SOLICITAMOS AGENTES D-.43441-11-3. r ..4.a3,40e d.31 -4 2-"' 4311424l
OLICITA~~ ~ ~ ~ CERNM 07330 YW M UA MUONACRA DR Ifii
U3313 3 fi4i 43 y34o3.3 3 d In;3, Para ........A d3333.4433 .. 43...... I3 lnr paOrs o extran nern, 51n proton.33 3 S CHOFERES
PBR dOro C Na c 3 "so 'A de RA h i on In do 13inlmr a nec nstd4 d d 3 4o re4 ,J3ones at angu n 3 33 San nAfo12 C FE.RE
4ia3. d re rlA c ut : D n 3i44 r In.. 43334 Am lA 3om3ls336n n huenX3 3 D-42 -343- 31.3 O O Y DN T 23' N O R 0-3 3- .
als lm raC r:A74. + sueldn atao rnde liuena. labor.,R P Z D LI T X O 411 F R
334344. -1. 1y M 3PAJ3OLA -JOYMN DESNA COLO- 43ar. 3 c 33 r ti3o4lar iA. T X.-
Y 7, 3 3 4ol 406. Tel63onn I-7M44. arse pars np4 4r 3o4nl3tf3 on prIn. Real 1144. .Mr43nar3. PT 0.!4, 4 3711
ra! par& --c-nar poractro- d- fanol- I so p ,f" 5A tlfou no n-1. N in- 1OXOGA lii O 0
Iso 3 l Ovar, $14, A1,5 OFda SOpthna 163 $23.31 ha3 4 U-316 a N" 1D GA -4-4 --1 7-44S
entire n33334. 3333A 3 433 part33ular. T3en34 re3er33 4LR0 s, C.AeBA
dares, Prlat mfan noh.-= 0 O U T OO X el Dozl. 2n an IuRneJn e'nrreclin, Conrizen in-

333 341.A34333 3-.4.33_____________________P- U- f ------------- ora.A T-2f-l-5_______________ 333343.-33 33334313-1. -l
3 IO33 3 3333 3o3343. r.21254 013CRA COCIR-UNA. D a. 23 333I 433334 33 A3 CO CON
-4401-104-15 SOUCITAMOS VENDEDORES ,it f a. R24.... refo3 :.. ( 4I'. 43r331%333 F IC N o S '34-
S0. 10 0 C3u pNRA YV ATYUJDA 30 33-3 333 -21:5. r 03n 33C3 9 3 3 1A2
... .... .. .. .. .. :1 .......m do mi ..............n n- W I .Ir a 7+... 0-4255 .....
p r do n..... ndfmr e} d r...lr rodlr, ...... \ 111le I3 "------ -' ---Oo -10 loinerttlo dkicOr--'oO
341. Blt34 3 o d oUa T i 3 i d iu l 3n4 3 r-2125: O4PA3r43O33 13 C0nRhADA FORN NO. C A 7N U t LraL .ir L llAlX CA.ICO
32ar. 13-346 2415 7333334 3 7 .34433- 33333443343334333333334343 Nn3 333,33333 Ara3333 3343343 333 la333
le..- 7 ` prin3 n3.333 3u de 211 lt: F.-21257. _,fnrn 1 re. t reren-
r___________.u______ ____-33 no e-B 1-I.4-415 cl33. 3333un33 \4d.-+nt. AA,-7OcA-.3
BR UOLZOIM DNII A RURN CTOCIRN 'fl. 33------3----433---- -nlresatl -.------ e 43-4337-32l.3
.crrn llmplent, pl+th (elln |O 33 obl3g3a334. PuedH d4r4n4r ru,-'a n, V41.1- 33 JOYRN CNIADA DA BrANO. A CON. O-
o.n Is 3 a3 a .u ldo : St -- p a I CONC03RD.IA 137, ALTOS J4s. $s3 34: CONO 34 3 3a. 3 3 3 33 33A 3 4s3 d, rC'A-
l3Ja. D4rec33 6n: caoll i 3 2 .. o 2 3 $- 0:. Atosr 1a 33 3 iio&a. 3742 7 44"4 dP.4 r7312-1
tre Prnl ra y T r3o3ra colra m lr. 4 4 7, -[1.1 5 sin ____et_ _Or_ _e_ _n_. M 62
via.i.) 4 =,,. ,,, T10, ...yNcl. n.... -0 o -, u 0- .

ocrJ O c- I I I I L rf renta 112n v aRmuerzn. inform ur n m ,n. eAm rA
333 4 mpi3A r corta f4m33 3 a.3 UH-D-3 63-114- -4 1-41a-l. -3 P3reuntar P3t Ricard3.
3u.n trato. Dormlr 3oloc3 c36n. En ]at7 4l___ -1___l__ ___ __ Fr-406.__ _,_D74 26 2-4 -
43. U n3a .. ...333 D43333a- 444333 Re. 0,70 3 ,IWA .OLA, 31D *ANAo '_ o.-

".".^"n^?"31lll oor^o^lll PUin^ OpXOII'II",,.^o-, "^.
3 3renc3a3. S3al3i4d samanalmente .u. cl-. OA p 3ul r 3 ,3 3 do3 man,. u.r- DR RA COLOCA u.AFOS N DI 0 r7 -
do4 B.rn fr mnh 11B2043.o) OFICINISTAS 333 3r 3314433: 323 en 3433333, 1.- Par&3333 c 34 3 333c3r 333333.
d o: $y3.3 0. Informant: .-244 __ orrm an: .A-3636. cla. L.amar III tel4fo30n U-69033 .
01 U N A M C A R A C 0 R R E S P 0 N S A L N D RA D A D -4260-123L -15
blancs. 3P3rk 33333433 3, ydrI So443 3 olct 333443333333333333 It,43 1, 02 44X OLCN NA3 3 43MC 433, P 343333, BLANCO 3C 3
M .oA o. oo^^ p.n.o coW M .:01 c".o" "P" o"*" ^ ^ ^ t:n*,s R
1l433 .a.. d 433 persnas. Da .... 3.l3. ... 3r 33 ...3nl3 d 3i33. d u3 rvs 3-343 Tr3n3.u3gr.3 fr ,'3 3 3 3a3 3 4 :."4 "
rllmpez ri de d ler onc+l.D no t-on expert sn -y i lefe.renv s BlAnt O.. h nbe ,A rr y tiene referen- n ra rto.v 1 4. Di az.
re3ne34. 3D3rm33 3 3ncac36n3 nfanta 33r37ja47 a 3 orre3pon3a3l,,34. 3.3 d4 3o -5
114, e34 3 1 3pt3no3 2730. Cl3ll0a-1. -I 3 3 3 34'34303' 3,-t,37-323 24b-1).
ODLFO COWN313LA PAk- ,0-0k UN owcR UNA -MCXACXA -IA 129 OFICINISTAS
ac ,To coon-u,,., 0 O- oo-..T.r- vo., + ,, Ttoggr ip, qwi .
u3 t e dor3 llr nre. Pe343 3 i3 Nre 1R-O 4 a.panol. I tr746r7 -11 1 123 O UNCN .OR A JOYE N PARkL
,e alto 15, sueldo $20E. A M AIN ?L r'F".71'3 OrIRRoNIN ONIUADA. MANZN. at 334333,rhir oot 3tu3"tl3.. I33U3
D-4368-101-15 So solicits 1efora Isl. mayo de Jadnra y, p.r hlori-s., a cuLK I i pi, i re ns n l nf r nron p.: M-I 167.
n A O10IT A 0 A6 MiOita 4 A | 3 3 a I33333 3 I34 P3 3 O X 3p 333343cIA33. I 44.- S-4274-129-1-
lmpiz do arta et peue raffa-mecanog'rafla, qUr nln- orie l O Z 8A 01.NLCT R IA
honi. q3333443 3 me4l. go 344den3 3e3f- da do 3II Para IEPN IoFOLA 9 n COLOCA lAr A OA. OUO[. r o4fi--i, 33 33r443 i3i
rlncIlE. Div nti6n 104, dep rrtaien t t Im 11 | tr1m1inilin srl,a. Trene recomandacnl nrrvTiers r n lnorn i1
5,4de 1 3 4t 12 4[o y e a n r3. of 11 I Ir. In3 Irm- ne3. Tirf3 lno M-372. A3-ln2. 3).353 4Dr-4 >i -12 7 !.
~-~4a 12 d 226 .3l4-1 4a 4 n 6 p 3n 7m3.1.. N-I L 03 22 JOVN1 D0-!3k
23'6 23 333 26 y 21, 231333333. 3333 OB Z M039SZ TOVW, r
302.2170 COI3I Q17OD ATIDE 12 4342 3.343 on33333.43
llOLT.OTO G00nINIA jUI Co.D fine is,--"-'-esatl h=a ba le t;,h
cor3 s 4l3mple333 p*queh4a f3m34l ol 4ngl43s perfectamente, axper4enr
refere34a3. L1a.4 a M .12 Tell. B-24 119 COCINERAS COCINEROS n 3c3na, 3hner 3 pars ualter traba
ID,3441 4-134-14 73. JoA~ 8)4 R427 33333333
VHOI-TD4-6-A I H -MA3J1-4 IRL 11A. N1IPAROLA DRSNk CO-LOCA- I- 431-.11.-35
UD^LOC.I "*O .EURRlA 00",2NE. AL. 33333e pa 34 co33nar v 33mpar a matr33i -
I uT a r ee 4 Ast e r Oa B p I Hty f n la v a d o R e s p a n l'ln ea f c h i, ') s o e'd n 1 4 a
........433 c ..... Dormhr c 3-OLI l-U--- --- Bo.leti. Seminal.
3ueld4 : $30.00. 3r3. Alvarez, calle W-
V emp 13 Altura' a r c ra, Ar3' I N DZRURA COLOOAS UNA 000!-
TB R.. C.A .... d.o -1 .% ........ ,r! .... ', ....t n EmP le0 -Gre
r. l -'refrenciA nn duerme. T.O M-*.
AM gUSbIZZA KUCNACIKA lARA I 744332 u55135
coc3nar y, limplar 333rt4 famUlUA. Do| 433TUU pe g
33433an4.343333333. 43. Migu43 A67 012M332IM COCIWUMA. 3NPO62TR- Psersonal disponible
t43,3 U.1391. D-451.1-04-16' 1 I M can6r fo jovenM0 4 3 que 3,e 3 01 I6).4X-I .C -u -C
S2 SOLCITA D ANE OOIR RA. NO0 pe11nc f rnn 333 '_C3433 33333 3 6 '
0 p.m3. 8I n le antepren" no moles,!, c ivo. TAQUIGRAFOS (Inlg0it-
Sam F3krnardlno 23 (4ltoa. entr4a .r3..4 F. .i p lol) :
Julio y Pa3. D-46f17-14. T 2. Taquigrafo-mlecan3 gra OD on 33334 tff


"I 311AIr'r-XA D A' D J"ll rlOl TO espahof", con e"iieca or^ ^'ll Aparie mi oooreOo?
PARA 31AUIZZA DR DOIS XM20232TO oripa3131, 3331N 3xp334a CUBA- 13 Conl33 4tente S33 CRETA3R3 A, t3.
b3u3na coc3 ner3 r3po3 tera3 b3 1 n33: tie- n7n h4in-,c. anh w t r q si Ao in s con
3 co4 4c436n3 34 3urn a y no 3 litle refe- 3. 33i3_ir__i l-4,`i 11Ii urante se 3 &An,%. (C3a33. 3e Se-3
rene,as claret. do3 amilies conohlda no Gregg en Inglis -y Espahl. Isl.A. WoLA, MADTANA VDAD, CO- gtrns y Jarltimss), No Rcepta
3e 3re4e3te; 3ueldn 40 3O Aesop 43 -- m yn, hare DAD 0 o 3433 da 1104 An Ca respond 3.
ye3me de 2 a 4 p.m. l 3partamento 3 Claslel p Or IRA ma .3as, Ties rice3r 3I 3 c m6ne ,r In2n, l Tt. 3 ,Ibt-
1343oi Cabl3t.3 ed4a4 33al443 13". 333c4o .4' T3 M 4Oil. Sale f33or3. 4Par33 33 4 P %ab.. e )
Edtf~loCtlt d,c1e 1 eaq Av. vce$a l le ana, ,.,,r,1,,.1 2 I',tAQUIG]RAFA EN 1NG.\( ES-
Australia. Alturas do. Mi3 Cma3 r ,, ':| a I 333333) k-4 4 33 2 ..ESPA 44.4O4, ni ty competent, -s4 4Cjl l IN; M0, C M PU" x ." "R .'* rnat kmc ic. No m rin di 51 Sl" .^ ^
-- -------- __ IOLCIO xrxT IIAI OA n W orK OJ tN n I d oiX o +om Bns lT de A,~ecl en ntd
330370D0NRO7-4132-134-17 4, Taquigrako-mecan6grafo 1 dUCaCe A Wnln NN,+ DR~'ncf'} COOR +. +nds fec 333333333333 s po
1333343333 4343433333 33433-333. : n.ngk. y E,,o. ... 343i333333-433 4 N. 33....... .... 03 343....
3. e-1 tsBrvi c d '1 3 In4i y3. K.f 3.736n n3-4230-I1-17 7. TAQUIG4YAFN EN INGLES-
dadr, I;na 159 tQ. K. A!!17-10 ES 'SOL. Joven, un aDA 1 de
D-474'.-434-44 MANZANA DE GOMEZ 51I. B r 03o3 Rm COCNURA. pr30ct6ca7 33333, 33. 3er 33333 ...
6 LIO A AkCAA DR MA- ra. 3333333343. R3~3333n,4.- %333 I 34343, 3333
4333MR33, e 4 2 re4pons.ble por $1003 linn-
trImonLo Ioo ecnr i't pos tara, D'04"1'' ualeit.
b43333. 333'3 333343.333 34
43n. 3 c4nn-3referen723.2 Bo4 en .Ine, Wi3e-223-3- RiPA*OLA CON WV DNUR A 4 t4. 'tO PETENTISIMOD TAQIJI-
do.3333,30-343333334 calls3 12 r 4V3A 40L,
3433 3333433 23443n3r33 l. v13a. A r r 1 N G -. F. q ESPA3O3 ,
n3da3 nep-rto Miramar ,, dfan-llia tel4f. 43-3,. 433r3 3e su3 servh-3os 4 ot 3. n r4 3 ,
JIN 102.1027k CO02NARA, 3313 ON--i O1-33o363 ORIADO PRACTICO 3-
l33a- ift v9 7333333333s33 33333334333 3333-n3-4343343 33p43434 n33t3e nis 4334 43 3i3.ue
Sueldo: $33., Tel6fon 3, R-216. fnr s Lls Banco, A-1411. l4ne3, nhlrro 3es 33x3,4 .333 3 3s46n
D-4412-141 I I I D-4419-143 -3 d. In maftna. Sueldo pot 3rta-
60272017 COCINUDMA EILARFCA, MPA*OLA MUDXANA INDAD, PA~k 3343
que hara 3433433 44mp334a, pars nia- cr dt a~ do 3n3-V 3rP 4,3Agn3
.I...... Su.d.: 303, So, 03434 CONTADORESTENED6ES
3 3 3c.a S-: ,'.e, DE LIBROS y various:
%' adt. D131-1t-t "UXWq ooCMOl ~ C NO"lo UZPoX- 1 r'nNIPETFN'TT- Tencidr do
105 MANEJADORAS LtGDRZI ... ..... ..... .. ,r,3."-
l~n4m Pe~~nI. to.,pn e U G N E CulT~7 relate3.. hahla Inp7t73,s
___ __R___ part 33 a3 r.3333 -l", I333 3 I 3.3ec sn 3 I -
53 SL 1017 DNA RANNIADOMA 1.443In333 333334.34
T3 3 inteet 33v fig. 33433 3 -11 ____ ___,
3333 30an D- 4. 073203 RUPANOLA N..DIANA 4. .. .......3737.. 37. .. 4.1-
17 m .leT. Hinder rorresp, rder, 'a ll ngi. duxla.Moded -ii. I~ initr R S nr sluu aserv ra{ins no
7Nm 401 ALTOS3 333732 N ar a7h- 7n~tnA 43. 3333.1o34l."nlss
Iliit ra a nn d eee~ M nr" -. cn'.rtu dd I. M 'HAC A ('0ON A,%MPT+frS
3344ta 43lR dor 3ir 3333433 .7'(3N C47IMIENT37 D3. fONTA-
.3.3..3.. 433 ......... *r -" 2 ara J ag 3:4333 2 LI.2.2UNK SPEAKIN WOMAN .... primer 3... 3 3333.... ...
Pa.' n ra tAq,.lfrMfn rn oll,al'nj d. pe Iiin eatr ork hn~el ('rnmerriales, nfrrre s-un servicins
NOL2012 XAI3N3ADONA DA MR 3Xi34, I- 3a 33333.3 3 -r3 er3e. 3 all F-437.43, 3r $70.
4 33 33333. 33333493, f 3 43I33 4 3.3 4.. 33... DRUk, COLOCA O i a PA- 334VE1, 3333DA333 33xp 3rlencin, 4 npla3
"N 2n 1 p n I,, 3333 4437-6 RI.47u tA r43ilia 3t,.In7 a h434tI i rr3ng 4 r 3nnn-
D P ,TUNA MANEADONA S-(6"3 Il,33343e )AN4 In d la a3r33333 333l3 m ace 3tAnd 33 3u43d3 m4l4n
Dart dni ninn- rdap n a1, role- do -%4 n4.l1n $90,,,l, al+'
.ac.Ilk. 3 ra g, 3. 3 3 6_ 32 3.. 043 1--33. ..... ....3........... ...N..A... M- ARUTNO 0 3 ., "u,, i,,di
D 4t0 _1 s.1 p antl l l Int, 16n I- e,o~ I n IJ ir-ina InteritirnTi., tnnRr on Iasi", u nrlttll rn a.
h R "ila epntn, ex'e]n- r % %efnridadL eXIperio.nelA en-
102.O2 TOD MA3I[NJADOaA DR X31. 434433.7:4'\ 37+:3'1 TI t43<333 ,l43pnrtlf on, 33334o3, 3fr3..
o,.a+ -, +: r "W:::: .... .... ... Sinti' ... ... ... ..... ..
.71reR cr03133RCCMN1DAO IMPORTANT:
Mm rIin riiD.A ,len in S-11tm isl
_r 70 A M 'I.3 Is3 1Pa VAN 34 4 3 3"II4i4 03 ,cp d- I jd.-Iiin-
______ 3 33- 1' N UI L Y E L t 1..3.3 4333 3 3323
334.443 -~3.3. %I "I io3nic 333-
TE-4t"O &" pil orem, s om 00 n31W rln IRVI.15711 in d6.." NTIS(
.. ..q. % n r a l n l w t
SE SOLICITA MANEJADORA DE 3 33,, 33333333.33334334303433330.
ACADEMIA 3R333................


do 10 s 12 3. m. D-43lq1 05)4~ --4 T3.3.033 33 te.3 r. 00 .0 .... NrOA ~. 30.
ra333 x d+nn 3 i~n i 1 P@~ ___ ____,_ ___ ___ ___tl 4233 it3o
.... ..______. ...._ 116 OCO 3333 -4. 3A.3t 3.33333 333563
63 bl OL3O1TA MtllArUJDo3A, 333 33 __--_ --__________________ OOI~l Mamuana de GA..: 410.
$ a33. 3333,33333 aA,, 34. a01333T0 3043730 i3o33 a.oo lPANAIP 732lN INAR.. Tel. -0N-
4 7231 333NR,, NROER Cr, 3, ,- 2,

1Wt COSTURERAS MODISTAS 7340 ...0.. 03...... N ..... 3....... .... ............. '31 OFRTS VAIS
SR 102.10 e{n 17 % DN N3403A3NA"I ,.e Itlln,.I, % t i" t 43 ? 3333 33 1. IN 0}132021 1 MAT3IM'xIONIO RUP
333.33 + ,[ etn ,,, 4'''' ,+ ,e, 343 T3 3+3) 73 C S RdNer p O42ZMUUr- RU. 33.3lhl 343la n 34. 33333n .:rn 4.3l~: 33t11

rol urlrlt r3-.33-433 33r 43433333, ,; 3 433 3333333333333I,43 43 33333, 4333.3333A
7333. 5; 33. 43..... .. 41'7 SOLICITUDE VARIAS 4tat,, x 333333 4333 3 333,?.3 T7 4344433a33 472, 4303333343. 34-2274
uSJ L.AVINDERAS-L V N E O ..t .... .. L... ...LEROS.... .. 333 3333 3 3... .. 33.3:3343,t 333 e334r3n3'a 3e

rpi+-..1 ,. $M1IONTA3TNE OL3443TAEO JO. 120 MANJA ORSo333, 234.[-137.- 4l3r3

415. ,. t 3... RMAORUT333O CON ALOUNI __- _________n _____________" 33t 7333 373343.37

9 .... 33 ,"33 ......... 4 ., .. .... EL ,DL&RIO DE LA MARINA. +


\ -+ *o .'OQy^
RATES. 13 DE ENERQ DE 1W48 A

M A 0 A COMPRAS- COMPRAS VENTAS -.
A CASAS 17 M-EBLES PR mPDAS i CASASi

ROBERTO HERNANDEZ M-550. COMPRO Sant.on. 117 etr e Ar. C ,A
"SE OFRECEN SAN MIGUEL-454. TELEF. U411-9 PIANOS ROPAI .... ... ...... P333 S..
~ ~~~~~~~~~Compro Y vendor par.s el.en.eC"l... oryie horibre, Inu Aleg. mxaiqu s ,4n prse.,9n~r e a p~el
131 OFERTAS VARIAS ,Ao, 3..x... d o 4de3 4 o ri 4 3clo 4dl-a 4 3 ...,. 3I744433 ,,d 4 34, 3 4e3a433 33334t3o3 4 20 ,
DRi ERRlORll DRUlllalk RXIPL.RAJRRR DR V~ 434433333, Va43u33 43 37373444334; 'M- 33333333 .. .. ..n.33343 333333333 3 -3;4,3 ............ 3 44 42
U dN MASON,rBAAd L aXps, on bu A a e- d I do. N oma .tei ,, bI r urvnd. 11,,- rs a ,
343344334 ot,3324 ca b333 o_ o td Clse. T-442. t-1 11- M-15-223733 Eniqi '-21-7-9 41.V EN- DO RN $5,500 D A P.2.ANNA -3
'fer-nc n, no agr cu I lulr.. 3{! iw~l, tia- .,o,.--..e p~~'r No 0 de frente par 1
3b3jan7 lr,','. Sa n 43na3ti 3tv 23 Oom O UDMA CABA D2IOTA M. COMPRO MUEBLES U-7547 33.33 Informs. A-4099 al43,"ll
n4'a ci, 43b&3. In 3a 4343333i, b433333334.43333433-377-4931
ih- n rents. pr.fe~rible N mi x Todm clas ps, ..... ..37 .7..-4 I
O N IC L A L A M N D OR A, 7m odde r.330 3333.. T.44. 3 'l4 7 3, r d .r 3 33, 3 hq 3rtna 3 3r r -
o 33C3A33333LA433rO3A3O3A3 31 34# ^'"a 5.00p,..a. T 3333B3343.3^' POREMBARCARME VENDO
hojnbr. frixidAlre, esocatiaral ni p ~ ~ AI" R F E.. ..__ D
na l Ofl'eee idomr ]inj i u ello K -." un, tons. eapeJro. tamnb /n tango mil- olt a c ra.x
toda ar3ae d3,3 ,opaf 34ns: "-371. l3I e rhP me nn. 3 34 '. 323. 33313 23433333,4t3.. 3733333
17-21;11 1; Pend # r)-2101-17-21 2 3333433En3Ia44a~oo 333433333333
ox orOR*OALACAPr uFERNANDEZ Y VIDAL 3......!..on..o 34., ..4.
ra ol.. a xpreeIlr rr% io n an tar il.Pat on is t
......3 dar 33333333 33333333 par. cln A-9311 COMPRO ... 1 4... 4... nr 3...
'de afotil. Buenas referen ia Ino r- C.ompramo$ y venaemo$ para .IFcldr hrn aInn-~c
me : F-2,24. -,33-1)1-.3 es casa, solares,. fincas, hipoleca., u___t____ Mtrf.1e. r ; lohl. p 'd nmemdor r h olnro
WATAMEOMXO UILANCO, NARS7RG ynnra ez '3-34433 In- Pgo33.33relo.33r333 'lhal 55 loet.4.3333- "nu
MA, o~o^ Aco^A..SActividad., honrade7 *,r n- p "0 ^ ^ ei -^ d 11.." vrl &I
co.4erPo ypaelLta-ao. T mbirfIn, ormr ,str- rx- 4t o u I'd
3443 3333e3a 3 34334333333 343 1033333nue o 33en tboos Ins bancoI3nor3y34373333 tie 3333. 34334333333333333333._V3-I3II`
lot .......rv I s .. a u ..... eu'nl...... ............ tro .....or'n...........e io rx aoSa
3334.. r3 3 de esta Ciudad. Oficinas: Aguia .t I son. a...... ul7.3 $ fr.,, 3a333 433 3e34
o. canomas al Campo,. .tienas rr~ieron-A-31 An. ra m x nf me a dul Z -
4l34. A-8-46. D-423 -.131!4-1 5 556. A-9!12 M-1506. .3...71 A-.34 .An33 .44 -17-4fb Fr P, u Z -
_____&H_ 6-H.5845-9-5 o ,ZanJLA AMERICA.. 1L5422 ltd Dpto. d
PROFESSIONALS COMPRAMOS CASA VIEJA 0 DE OCTUBRE 354In -
P om NA+ s +0,,0COMP 1, 0 DE 0CTUBRAPAAR03S4IH

I ABOGADOS Y NOTAIUOS NAVE 0 TERRENO C .mpr m.. 3endem3. CAMPANARblede
.. am ed~~aro na~a~noa t odas closes: Miliquinaa ,de caster y on- C M A A I EN
Dr. Jo Goum~e Hoy~eh larn~ox local BAD rill. Buscamos u_ criblr. Never'aw. Radio. Y Rflea
Dr. Jos L. Goiile Hoyi ea g ar n prefHr.ble nre Vle ..dae..PAamo,. 34 3quo3nad3 cLl- 3 PLANTAS, MODERNA
Abnado. Cobra d Ceri+dltoAhlpotet,- y Gallann Para -ao'in r "pido. Lt.- menos y as convencpr-- Flo RENTAS $120. EN $16,7S
It 3333urn ohr 7,ro. 3 4f3. S. 4o4Bl 3e n 33 33334 33 t43.mn14-t. p3l3a 1 i20.a E n 1 m6p, -
2.'t4i3!- A-6677: COMPRO 3-33'3'n133 .*-- 33. n.r.n 3 3.3 4Reins.3rents
.BUFETE REGO. 14. AUTOMOVILES ACCES. 3344333333 333333 3 ': an d-
.BUFETE REGO- 1 .A T M V E C E. Parti,'ularem.. muehle. flnno. y on- 81 Cu r tvn+ 1.5.M naad
3sutm. 37343I,.1 433 AJ-= COMPRO 10333 --. VO-TTONTA. CD. 3334333 "3333443 3 .43 :3G33 me4433333u ar 31 1 19
Ire t u rn al, e re n m -D-4-35 4- -I
,llA'ulos C^lvll3,43o'ia4e3. Mere-an- OOM3333 3.. -1, ______________OO___, ______a___re___r,______
tiles3 Cr4minal3 3, Ju 3l3a,33ones3 6 3 3 4o4 C-333. 33333333334333333, 4343443
...... e 3 ..... ................... 3 ...... ... ............... ....... d...... s f ................. JNT
Divorcloi,, Recur~os. Ragie e. ol tBL..r ;0tues5 to... dea ,.a.be ns rtxe ron a u -. -ala om
,I ellea pasAp~ortfx, Cliitadanla. ")lAw .A 249.1-14-.:t 21 bJ e a. t YR onde. A-6 ur. uerow c m
I 3ter 3 43cr3bir: Dr. Alfonso F. 4 4 4,4..l-En, JORGE GOVANTES
go, o-Ref -y4!IS. .4pto.412 -. 17 MUEBLE43"4PREND33
,..'s23.3U 17 MUEBLES NDAS U.2530. COMPRO LAMPARAS 5sa. AVE. MIRAMAR
Au- A cu ro....33 d. 33i44. d4 porn, ri .3 .. rr, CON HIP. MORATORIADA
3 DRES EN MEDICINA In II Ia 2ra:nciih is 3l. 33343434.33de A ...4Win 3 m33 nlfla3 can4 3 5 hab4 -
,. ,, ,,.~c,, bjetos de arteA-3605 f..s ........... ....... A,,'r, ....f .......n'
-- UI CIU O UU I Ufrlhlr v 3 4 er3 h3br3 4 buh na" p,3 |-rlon3 3-l3af3i3 1,23l v4 ra3 3:urtu:
dno Pastm.nte, r e ^ nrdlecld ..* \ n ) ill- criad t+.' ,arHJ, $.',.Do00 Se redaice do
DR. MESA RAMOS n 43anti31edad3 4.....,., 3 .............4.... 334323J
Plel, S lfl, \'n're>. Eatlrpoctbn f !'lS"3 t"(-15-17-1 F'h NuJ.mlros negKorln absolutamenits' ro-
dervrrua. y ter 3p3a. -Trtr3e, ntopia3 o I-rvd,,.. ri edade;,,vsnl: -7 y
p,erlontal Pre loaxconvenelonalm +Per-.8 U IE EO IIAS AS6.I0T 49,
.s ...r.33 4 4a.3b,3.Jo. A. ni-may .: Y TODO LO QUE VENDA 18 UTILES DE OFICINAS .-3.44,, 70-3-.44.-4 3 3
un33, T3l3fono 4A5-0402. Consut 4d33333334333
43 3 7 3 p3.,"3 34H ?^.4333-3-323733 334 3 4 3, 3 3.* 4r" 1 CORPRO RA.0- 0 2MA S DRA RU VENDO CASA $8,500
6 7p o ulon sencribir, coser, rafn g rdor.T .
-^ .--J---ll..-. e paui ar.;,_-,ne.ls, 19r Rn E ....r. Io' ... l.An-- V o d .....i* .o-n
DR. C R ER GA II, rial erfa mar iy ai y ------- pa r ihld nt n .1 c h2i a-.
rdlol ngla v3 mCAn er r. 3San3344u334263An3 Mpar3. m3rch l3vprenda 3c4. 3 Ne,3134.. 1 OO P '0 3 n T pA r l td in nlllado3ncall3,x .9195
433133 3e It el d m, 3 3iaJ. at 3 r' 3 r3 4ld 3 33y3 re t3 p.ano, aiu o. n3 3 .I4,,int:4 l4O. LnH m e d 4 F,(-3. 2 -1-3


uricariaP. N 'rsoro ,.r-vgtai inp,,^ ^ ", 1 ,"; 11."11atlunn, l.Tl.~*3omo"* J~ L U l ~ L
c tr-tannienosrnn" 41.916-Z,75 r'.NEPTUNO ESQ.EP D
Drnr. MreaRNu: ALERGIAS yonultaI .A-315 -l-]o-si.,) ____________hps _____-_-- 4N33T3 CET E16ADA
C~mpr"daa t,.ulareo'i....r.. .........

3131Pr.tv333t3o4.o. 5093.3 d- ,19 LIBROS E IMPRESOS :A 43.-3 pr .olq .... .. u ,


__ ___3___434____3343333 33334333 COR QIRO 2.23303. TOY A DOW! -_________________________^.0"
DR. A MITRAN0 ALERGIAS s- I .. .. .t. In .a 64to f .or '.:,.
Tratlamiento dl ....... ..ri .. ydo- ,Mueblm .. mAquia.. .... d co w.. .. 21 o P o1 131STR TO T A D MUS1C --.-...........)

333. Prueba$ especialet y VaCUna3 33 3.CHALET $16,000
Previo turno: H. No. 509.. l-F-5001. L 1-3-3 -17 FEB7 RO3 3 2 3M3n LA Ld ., CORPRO Cr a..nr dY nrcu. b,. e r ..... a ,d .... 3 -S


"n d IAMrox defr08 cadas closes." %oy aul n iia.'" NO nlelr.n K bicdo:s ,coe
C-21-3-1 fe d i p lia Eu 4333,es 4LO43:: 333333343l,,; -p ^en 4r in 3 3 333 3 llD-J 7 c i -334.-
If _________0333or: 13330333 T6(-00.-3 3. 0: 333 ra, 32;4.000. .hrg4 ,-
DRL, AIREMLARODO LAR3DSADOI. R1i.- 3 4.3M.-""3.3slt 34.
3l 3ti33li dd qenfermedades e.ma o.4 ,o, a 3 3 A -A-9 3 33, 3,4 Q.
3333333433333r 34136n33 o33 a3nro 43 3o Compro lquinas c oer, er cor33 21 INSTRUMENTOS DE MUSICA- SE VENDE
In3ev1lones. Con .ultaR t3-a 54a I3.ir, refrigerator. ar3chivos0. cayjas hie- C-- 373 ,-33 4" SlE 4 43l 4 ,3DE
Pastn: t 3. G L Angeles T, R eina. .33- .r3contad 3ra, barber.as, Cmuebu nuy O N D to y
t3r3 3ad (. 3A33-0901. H 4-6n.2 -1 1 13 3 ,I --- .- J4 o 13 .333n43, .r3 3 .
L m od erno s, casa s com pletas. VA -en0 7e 2 f P IA N SI4ro ,':, $42 000. r nt ren $29 0.00. In rnr-
DR. ZAM ORA 3303tl pazo t. Acep to jll 03lt2510. Tod h, ndla.. -r ; .7e P.s?,13. 13.-4 .. .. .
ern medaden Y Cirugfa d- S-fl ra-. Hos r-zI AInpt suh muerR g- 30..-+.1 4-41-12
D24ne3o3a. HeD33 rr s.V .....13 43 d o t n ondo p ao m bien. M-9136. ... a ] q] n ,poer VAC lA
333 R33. T Hem orrol 33433l.433o3n ,o433333 3 rc3l3 n i. 3 lnpa a. l'.,3 3 l3l
43rnas, Trat 3 3lento med33an4e in-3 C-694-17-23Ene 43433 t 3437o43 04a3t. m.r.o 3r3d3:43a3,* 7,,33 33 4 V~dadI 30A733. 334a.
ecliones y Fisjoterap, a. Consultas do d beo Ir otPo o 1id 60~ os
23 : L n r, ro 1, us 32A. 4C. 0 .iC OM. -H 4a.3No.2454eat, Bathos
dep tic ...... C i .sp nv ,. s ,', '-, .," Ave. PR ,'- .o-.., -,F.|,.
43e33333 rn3 44333333333433 Ael333 P O ADISBAU.
c Nn .....3333. A 4 .A MOiqiPas .. iiry y .. Traje. "-COMPRAMOS PIANOS
334 34o, 463. Tel433no 7-27367. 3Pgam33 3 buen preco3 3 RAp3do3nego- 3 V3 NDO IMAN X M612 L 4W9 R92G.
4-54 1.3- 3 30e3 3 Radios "modA os, ba61es bodega): 10.4 Tamiib 34n a34m3t3mo sup i3ano pa- Le4 ltad.4 4 33prtament3s. 2 plan.
VIAS URINARIAS. ZANJA 54 sci1paratecmr. foogrfica y a co3pr3de .ue recent ___________rul- tas, lmo prclo $26.500. F-3472.
'C n. Uni\'ergal Mus,Ju CO +.. S Rafael 104 D-37,47-49-11
etre GALIANO y l RAYOl A.3347 ismitic 31o43bjeto13 arte. cu343ierlo4 cast 3 33u3 3 3a a Cnn,33 4u4 3do. -
CuraclnntTs 7d aA ,enfrm.d.ade- 'e- Plata. Pagamos bie n: Atenc16n In-F-. n-.- 3 OPORTUNIDAD
ndrea: Sfl It % i. enorras i m% E tire rhet mdit a. A-4074 C En U-.1:OM R PIANOS n e1 cenirn del Vedado calls 2.
4ural,3 Pr3 atitltl Tr:3tornosexua l e dia A4074. C-232-17-9 fb U1454: COMPRO d rPIANOS 33s3ol nc 3 3con cuatro 33par3a-
334333 33Joe3,fir. 33333333l433433C3, 3 he4 4ebl"3porcelana jarrone u- ento1rents ha 4a. T n -
Ie d 3rF- C a-45 3 I7.3 n- i iix- 33,34anlg 43led 3de3. mar33 l4 ro4 poti 3 V3 mortA toriada 33333334
3343334334303 3333333, M X0 RM3AMCAS TENO CASA
VALFREDO COMAS mi y toda joya 333hr334333l3343333l333433 4a 33333333343334 43ARCA 3E3 4I4 3 l:


Su tRASTORNOS^ SEU.E^ d na Surc 16;T A-4074, R=//UI rat, e .... ,';. tt .'e~, .nde ...' ,,Pe~r- V-, 1 ""B ."" n n-" '0or"- "
ya-Diones.ALur3333434343. a3,, 333333 o. .43443V .v3, I7nnd33brop 33r. 4474 3443333 43,3
Em Director yr n. Tra l 33lo Cln i oO 33Plo 3tl' m o r pOrAotro roBlls 3oder-3133 .. .7 3034r3330, 3433---43333333 l g-
.<7aterndd Obr.lr.<.Epeciallrta Ins- non. Monte 357. A-7796 a
I t r A AD I-500-17-16 0 0 N PIANO RM O 05-8O39 6nt 3333 4 43cuadra33 a3 4u4
tr33333r34333c3.3Tu3 3ore33pe.h iler entail.qo u x.hall.r 4.4i 33434433, 33333 334 V
33 T3 PAGO MAS QUE NADIE J o. 3,11%,,,rt, 11,81-1-A ,r t ....do,\V A 1.normnP h lin
I lrmOn, puate lW. n- ,,j o -..,byd V nu u qlueta y Corrnale, 1 r... n. r

W levrna.d aer R ia -u fl-i a Io~ l ^ '| ,'^ ,r rKlr 'i^ i'o, "' t o Pi a goe" W l '" A' .1'^^ "rt~ '~ V d''~po'c'7 'BoS R '*-
lata ....... .. d .... ...... ...It A Aq 4 a 7 43m .,43_ ......... ...... -42-l D D ......... '
1.. .. bajo ... h I. Viru .......... A r... AP........ TAP C r1A X ..,1 n
A-7949: .OM. 3643....42. CALZADA PALATINO


d< -32.F70 .-- p IA A IA ln *"""^"*" *A1 *;7 A!f~ 33344433343 .3 H.i4-
DR LOISBERMUDEZ NO '33 C Ar 834 2....... "
liuebl,, tndas clases: Radlns. Be- S" Apnmdnr d uv carst cns y jaer l, cona
D R L I 430 quE ifri tterede V,33 333eras,4M3Aqu3Inn -83- rn tira d inAeA tne r at ro u r tor
Lr Vbirv coser.D Lnpara L Cnmpramr, A.2.nd k Adn ro aLImpo?^!." ~ ~ 3333333 33377"- ____________________________ -. 4 -17-F.__ POAXA mA.A1SO m iI.'^''<^ B
sEXOLOs..\ ,528n pequefia tuamete.e
ite CindienoIramn amos. Negocsa rap,- Comnro pianos.m nUasdeco- 3bUK4i .3. d M3437R3iet.4l ~AM pA iAUI o VEn NA 1O An 5fh1,-A b2-1-

'planuSs AS o brillaSr eI Au33 e 43| C45A 3k 3 1A U PA I.A-
Dll~alo -trtmlno etr~or/Vfl etexan C a333O 3343 ca dae.Lt .. .-. ,.- ,. "tle ES gn 333433 3334343.ado 33333

D o. uALsEJndlRo MUi, clr rodU,. I -7hal bra";- TA1rACE SUSE M E BLft 0l de ENe 2 MILt e o. S e
de-genial)exa4.[3En43rVV",ad,"3l3n d0) s -. .-rm 4 -inal, 3334-n do.,4 "3 a ". n ," t 33i33437-raz03 4-4-1

d I a PA nas d i RINAd ereIA 433, r 403nO t I0o 3n raid)3 -LRa .PARCIA ES PINSA .r D .a 4] n .Lo in


... .C OCL1T ^ ^ -p -- ^ .. ..^ ^ ^" .. ^ i.^ JL ;
MIn ad33(h 3 3u h 00330n Il a nI 11NR $900. T Ono DA"n U a 33r 333,1,loir. 343i,
n oma e it s.: H. 203e eetree9 y ia.a rLno y lo
Ve.3da33. UpI r3 Ce73 .t3.- 3 COMPR3 O JOYAS MODERNAS 4Z MUEBLES I PRENDASC 0' DOS MD rOS EDIFI1C
e~ n ..a. h. a'ntiguas con 6rtllantes, Aunq ue d + o: nA ..li OOic a: a e 3bb :Wt

3733,4. : 333 33463t334. 3 334333333n 4343c,r 03033433. 343433 3 R1LLANTES 34 IN ER342.EA A
c nCUTITtin rotas. v ni roi arllculo Roaloe tie., ba ftoA, comedor. c vnr i na terran, i-
37-47l.o.443 3333. 37 3 23 aBey
DR. RWAL.JASROTEMAB NERVO e3 43 STAPICE1SUS 1MUEBLES C,.'.".".1pn 3 4.. .
~l~antes, so~ltarios, clormilonas, sortI-16, segundo piso. N. J'.nterp Pdlarios +VIA BRcIA l ja$ yC. oda joya G rillan5.es -, La SOLGARCIA ESPINOSTA D-3.---
TRASTORNOS. 3SEXUALES C derna- T. 16rs A-4074. It'...3e333 .... 334A3333, .... 3e 3. 333 3o 3 3MOR TA C t 333 3 4,T33W
Into Covl ,lon- 'I ". A" Paf,,l porto gl.a .Asunciftll. Informes or
go E pe" AIal.s& de I lla lnt, a rvdn -5 -1 b .. ... Ara htr x Sled:ad. Te- Jrd~n 21 esquln a Ter3asa Blanco.
?. Cirug a GLn to- rE nar- En r-C- 3 7 9 f nn L'-,, 4, ily
I medades yen+ ..... T ............dn-OCOMaPRo WoAq1 ? ~ e r n ... -14............ ....... .....r0l. t ln en, A V 33 dlru lr i (es uo. .l. .. O B- A O TAJPICERndCRAC ON -, -4l 30 3MODERNO3 3 EDlF CIOS3
donn 7llt a ll 4t .33M3ro3y 33- -3'3ern3 7 .ne3oc3o r3pido, tel3 4of n 34X-2912.


~ 74031 Mrs CONECARTADOSobOfU ^ S ^ ^ ^ "y ^
d,[ 4 7. Muraa 4 .T.A4 .1M-A A. Tn '. '*^'1"'. "D-3 0-17!'"| f^PI TO A PISTOLA r oona ,on o.,.,+ ..

DR..ROSAL. -7 R SISTEMPA N 3RV OSO MPRAMOS" 3 'UEBLES, T .... Y B. ... ..RaO I 6.nOpr le23 tA n Apat. & Cl1M "
cor .z6n, pu Lmon. e 7dii3 334 j"3,,34A5-8392.r. ,t- 4I43.31-1..."3 ,T3: V3 d .. ,,y43333433 3 3 3r,3. 4p.. .p.,r-
l a:le rn a3 34a3 3 3,diaerm ia.d4 3 4 33uz4a3 33pin a3 3 33.3 3 3 33a3C.n3 3u[ "3'3.
U" rre34,e74O hl33333.3d373333e3343 rnue -.: 33 11rny __-__A_ __,_.e__,___.__nne ___ .. 4,+ . h, polecalon n 44.. .
[as _ira e4i ~.Lalddr irjin or8r3 cl~.I 0. 13+ d l. .aisA-; 5 + DescontAndo Jntereses
160,bfijs, ntre Ani as y Viru- 4-,.hinnteoriti-o r fits 9li % obr. lnver-
A.. n-rS.,_12.___ H_____ -3.PI A YCO D- N ON nE H-6 .... tivo. Venda dueAo. I3 ....
3333h33r33433433.n373ns 4 3re2ry4 3o il-rM -6 n7 So 4 .nr I3o7-r4 4r3. -7 -49 -1 4
C-307-3-4I7-Frk,4-r13
Compr 3mor 3434333 4, ai er in a Int a r 4,r y 3,rn3er.3r3333343nterior Tr4. r 3a no pag3333334, q lr,, 334 offn433
3 3modern.s3 43 33-4 r Drer43, do.In-r-4 hn F- R r ,3 33. R rd. B ro,3 p 33 33d 3n3n n r 434o 2 3333,.., 433-
DR. RAUL AYNAT _doJ___r____R_ __hamnny_'_.....tr_'. ... ._nNePtunTelf._, n pequha___ utaO UIStAnohm,, 356 3 33-3. 'A3I,'T3I, ..341 44 RADIQSn
A16,1,1'a ex r n 433 S.4.2A 33,3t34 33 3, qun nS. -I-726-4- ,n m nu] J Ruiz, Avartadn2558.
I43.pote nIA, FluJos, Sffll,, Fnf3, l3-N G141-1UR-PFR AA RCIONES 43,
MLda EDI ......... LS....A.. 433-33333 .........vendemos 3v c 333 3333333 VEN3 R.
L .: Tr...... nt............ s, F' i r..... dempramlosea rn rn"r"l IRu
P'de i pasa tnc' a rto a-cioaachailet.prnpin para peraonas
Atlil~ omiralaclI-Coprmo vndmo n~li~o Csto.riToofno- 6" de g uetn sdlido fresco v blen altuado.
orm i ntrnr nut 4.- 4-F' 3 3 4r3 3n3$25.000, No3 3nt3 rmed3 4 rloa3
3443 34 373+3 EMPERAMOS JOYAS ANTIGUAS T434 33333D3431
I3 "ndrn V 1hjMto.4dDDplata IdCN I rL e GRAN TALLER DE BARNIZ37-4... D-3n-_s-
4 o c T S. . ..37 3 3 3 3 4 4 4 4 3. . . ... . .. . ... .E RE.A N TE.V EA.. ... .. .. .o.
h-lot. s3t3t3.aTs `343 3-Moo. 4 d S-343 oc VoSeR L- rNdT S 3gl 7t33333 33333 34433333333is+43a
..... ... ..... ..... d. $ -' 0 d cas do......... ............ n tr3. 5ru.a rutoo, 2bh ,b l

DR.,MANUELT ANTONA4oS 3Mo48AS..oS CASA D1333 .. ...D-3692-..r 2
.. la h.Ia t ,-o4n4. Mu4bl I....- 44 RADIOS
OCULiSTARnsT ...... .......... 433 ...... ... --..... .. FAUS.,0in3 M14.ARIN
..... 4............, ............. .........43.333.4343.33.33... SOLA AL FRENTE
4. 43434343. 3434.3 333333 33=33 '43- BRILLANT3ES GRANDES3 EA ESTA MI ESQUINEA

-1E7, la 14el333.3io73'32'"34343 ,.3-LA'RE 3,3" .... 433 .... ..... 4 334433333..... ......333...
3343-5333/44 433-3J 41-33T ulL -M, u4n hn hiln 33 prtfa R pa-ine r.3aa e prs3a st oa
DR sp. NRRNMDnto ..N .. a~o C M R M SJY~ N [U trLADLL T3e 44:,, Te3 33- 433333r333A- 3 333 3.-33433433 243 .... 3. .4-733t48egol."
lalVntoaa, tabamn ml, ~df M DER A. C N33ILANTS37c.76 47-.3-t,3
33 4343 3pta Conu33 a _____Y_______m Idat' .......... IN ERESNTE _AL
A-- 3-33333n44no.3. aL NOchpRAhaR2 UODdNoa, RRICAND rr REARTO OCArt Orta nh.et
33t3 333,b 333343334303333- ---0333.43pn el2 I 2"/m~ u aln

33 R. UN AI A TR3A N 33343 3343 3333,3.3373 33 -344~ 333333. 3 l0e6 4333 Sr43 33nur. 333 ttt 33 6 73433t3
Ukel43333o33 V443333 43443 43 7n 3 74477 33 U LOa MOD B E A JT
44-37o-et 3u. 2mllu~vmet D- ,,- e SOLA R I AL s FETE
3 d .4ta,,,,3 3 u3 te, d M-32,,au3- 37-. ..23-4.l 533 O P A O U D E A O -IA I,. ..... 3- VE ES AE3UN
...__ ,_ .. .........._______:_M 265_........... .. ........... .. .... ....43..... ..3.
-un QUIne rl. oPEr SA S ll 33li 3. 3333433 4333334. 3313 o M d3334433 3434333l.43 3-rel 343343 33- 3nt3 t "l' +,' e 7q, 3.n. ItLt


T- QUIROPEDiST S n?,, porcelanas. )arons. va"jtas, loder~ni.mo edirldo i plantan ,.o si pn oa, A.n"" en $ +000. Fau-to5M..
D RAFA 'EL ? N.i M R L S,3staleria, plat, oro. brillantes. Ju3- ue -a *rtament,. ,-.. >u In ot3., ro- m-p 43ad 244. o3l4gjn4 .. -731.,
-r," rent ,$41. prrftiru w. C.-alz --
S DR. RAFAEL M. MORALES ,os cafr, cubiltos, candelabrM.. V'n 344 .',4PA. No..nt.rr... rf4 ,3to in.- PARA VIVIRLA
'r433ad3 Unh't3l4dad44F33 T ab hlmpara43cristal. pianb. mlqui MA, 3rer13 3Centr7333 ar334 34. 4M,432. oderf : 33. f3brlada .n sn -
Ira bxr lra3r 9- d 12 5M nor 4Annnto ro.Jn,r, re-
'I" ro-Qu3r33 gim33433334333 3744344343 c3733.3 sc033* fbir. prisrniticos. Rue-37-4334-3 7 .f33 32p3orta3333 b33733. 33
33333 343.33333 33433, 3334. 343
4333-334333, 33rv 33 ..... 3t3d 43333135giiedade... Equipajes. R-pide-. Ca-, .h RARI r. 3-.... 3.0............. ......,
t un," ....... ...... o ; 2.00 it ,s V rez. B er naza y Ienente Rey.. r n 23 33 2 &I el4333I,13 3, 33 33 I;&r .433 .... 333333
_:4 .9177Qdlr., ,n. A-8232. C-697-17-23Eneto 7 3 4 4 3 3 ..3 43 3 33-,44 -:A

'",_./ '.--^.

ARCO CXVI p1 Rr0 DE LA MARINA.-MAR'

VENTAS VENTAS V EN'TAS Y-VV.ENTA.S
-cAS. 4 CASA .4- ., ....'CASAS p CASAS' 4.

r5 r n41273 .21 MAN0TON23 'N"U1 VENDO(DE CUPADA VENDO CASA VACIA 32
MLIDEZLPERATE ...4.R.o.021..244,2. No04;050.5 414.111420
paortal, sale. calmedo.r,3 uarto ,C!! mA163In
M F nrF ba.? "oce.raraJe, closet. ,Nuev,' a C. C P.VQu. B .' tlro. Marla- Portal, ee1s. 1 cuar lo. ba o r Int.r-i
M N E PE A E vaefa 1-6116T 9. A- 1 3- nee a r 1.in l 0,-oed free ur-.: r &dc, conedor. cocin Y *ran n, to,
2to.. bloe Inter.alado, 2co2na -- 4 br412 00n d P0ri2mers.0 Prarada n-
1 27 No. ..B ,V adod: F.S141 3 CAA A.TRATO 35D0C- Trato d1r-ctoM-934 do 5 4ard, ra alto. rate0 director, 01 a2 2 rIa
0 F 1 duefo. No corretaje. Do, frerV D-3905-49-13 0trde. Call is. 1No. 6entre0 =.0n-
-t n 0a ,fondo. Una oAtos. Fabriclclt to v Albolr.- Rep2rto P4 tatlno. ,
B am d ....d a. Pr l2. ..2. M ono2ltico. Team- O PO RTU N IDA D D -3301 -4. -14
via24 y" mlbus. Rent6. I,. Pueode re- 12nd4 2014 200004132421. portal,. 4,'
3000 RENTA $610 mti n ied case:.^ monal.-fti"c^1?.? Portal.o sae r
is. 20 1, 510.00.0,00. Dolores 0 Y 14 60do0 euarto, serviclo ntercalado.,Co-$S
Lawton. bodess. ddo11"d I de 4 a& edor y coelna, patio y paetllo, an Ida. Arrpltact6n BuenaVs%tal. des- a
'o S. Leopold.. Deja el 7.5% 'D-3113-49-19 Juan Bo co. entre A yuB. R parto 0ocU'pads, onno. lia. .. 2nstr2cc4n0 d *
Hoban*. e diflnio 4 plant 4lrue- BUEs0NA VISTA L BlBen Aparcldol Ju4ne i Htil lIa. jardln. portal. Sla. reclbdor. 3 -
a concrete, cita'n. n, monolltica A BA, VISTA Garrl2 D-3227-48-24 habitb clones. comedor. ban o compl4to
se: sal, 3 habltadiones,. *oafo. co Casas berates U.zK30. 13.100 54,30. 45- ---.Interalldo. hall, c uarto y servictos do
odoir, cooital p.). 04410. 0220 0 l 2 2Otro 53 00. vaJ,. Air. 7a. N. 203. VACIA S 224400LAWTON riad. .. co Ina.y patio. Avenlda os.
0tae. smonlftico. prxirmon S. Lz- 7. B-7 -58. 22A447.-14 5,50 rndC. ,bpWTON r artshpo-
cas s. $60,000. rents $412. OLra P02102 024, 0421124 gob6,.22,4411 o ol 2 2 1 5 b
224044 O0su0, eq1na,200 planta,. 0 -i;Xi X A t 1 3rNA. ,PSQ U2- 2 co na1, 4pa040 rnt10. u440., ra.n ea. 1 inform Horsclo Garcia. 5M-44 5
olech 00miento. 5 apartamentos42 0 33.02 O, 0 t i 0 case 04anator lo. I hab1 taclones; 1 cuadra M0l64 ros. ofre een $ al60 uA4- VA
onta $535. Otro ed0f0c4o. 2 plants 2Ide 4l pars 0 matr0 0 on0o con n 0 fo M 40 0.e- let.2.s un re2alo, urge. vents. 222 1 1LAWTON
dt., renu& 04 dra20 parade-p Rut& No. La Fundra. D -4048-4-13 LAWON
21204 !,,Pat._*_000_ an_ ,_ 0_ a it.Jar2 Va&]&, ,4, 4024602 12.04. 0c-
PTO.. 4 .. t... .0... 1 2ta 002 .. A fo Nuev o.. V i I 24 4 .. ,., ,,, 2 4.. 0.0.. .. .
da' n"a0v0... .. l0R..... .. .. I" ER A N EZt... .... ... .i 1400600......
-721 6 of c l na 0 121. 1 u21 0 d u e o a 4r aLs fr en t. ce ra tra nv22 l d as, e 012 953 a
75,000oRENTA $640 all. an Lo, 32 FERNANDEZ Y VIDAL rn oX-, rnre
Vaao d cio re lo. 12 cs al. D-233.-4-14, l r ero ae D- -l -leva.
il~ado. 0 2 iflc oorex e $.0.2126....0..... I., E N T R EA N A C A S-.....47-0 -11.. .
o.0 flao 2....,.8, .......otra.SIFERNANDEZ | vA CANUAL I
3120.fo led 23,i4 misa casa 0 -Frrll No. 270 entre Juan Bru- SEGAN VACIAS
egado Ltne,. $2,000. rents2 140. 2Ot ro 0 ZIay r Cortlna. 2c n o 0 0neroeI FE N DZD
ificlo. 7 prtaenos. pegado cal de terenoY50 metro fabA ENSANCHELDELAHABANA P
3, ,. "0 elan0 d0,pr.....0:rsF5,,00..,I. ...n .....a. .. N B||JE AS S
forman en I&a mizsia. D-959-4 -3. Kos Dulces. 2 plants independlentet
$4,60-YE-N-T-A $230 ala, hlabitaelones, bafho tntercaludi- ON, UNS ET
$2000 RENTA $230 $17,000. RENTA $2,400 ANUALES U omedor y ocina. techos monoltio0.C DE
La'Slorra. edificio esquina, S onoil- 0Cutro cases altos 4 y b1o.. Mono2l- 2c0es Carlos Il2..3112,500. FernAndc y BUENAVISTA: $11,500
co, eitar6n. bar y 3 apartamenosile ai. 0s24bed 6d0constru0r2.des6 cup2 Vidal:- A-911i. M-1506. R. ,rto Buenavista. Avenlda 84.
tro. 3 plants independientes, nue- d Santa Rosa entre Paeeo y Rens, cerc .alle4 tote 6 d 4 5 a4rt0no4n. n
o. $17.3fl0, rental $130. Otro, N. dl Berndea Marlanao. Ruta 22. L. Qu1ja. LOCAL Y P1SO (VACIOS) to0. uno rent. v 4-al 2ondo Fabri- c
a45po0. 042too, 2% Dismi0t1s,4c6tar6n no, 0n ]a 2126a. Francisco Gon lex. Edi$1cio Caron de Gloria y doAS 420 06a0!4n modern. Renaol 5110 00. Per-
onolltio. 1 I4 0 lptAt41..500 02 5,-9322-45 I s. 2 plant.2 3 plsoo y un piso dep ucu- noknae 2 y Vidal. Aguiar S 56. A-3112.
,6do. El local con 360 metro cnter2 M-15 6. :
y m2000022012. 542.222.0. Fernlide y Vi2-
;14 500 RENTA $120 SANTIAGO MARTIN ..4.........o330C ... M $70,000 2
E, E VEDADO; PASEO ESQU1NA Dlamntss),bao2 : con2rcio2 s y2t4 .52.. c.
Al.mendare. 6edf2c0 4apart0 4ento0,02 0 0vendas cuadro do terreno do dO me6 .
case rentee,. 1 .2........... O .... 2 :o H IJOSi to 002051. l. .. lebdor e 2 020- 4200. 21enta Q.00.20 a.34. ... 0 -le oft.
1anta indepondlentes. $15.500, rents2 JarUn. 0 2rt102 40l04 btdor, p~o. 40n Fern0nde0 y Vlda1 Alul4r 420
130. O tro ed.6 -fic o nuev 4 asat, bulo. o 2edor retina ,b bl l2ot2 a 40pan- -iy05.
25.000,r 0. 4try.24uarts Y servcios riadu -
ro r.000 brinra t$a2 0. o., dl221 4 029 2 CALLE.B No. 356 ALM ENDARES ra~ e :0ha4os: 5 0hab ltac0ones y 3 Wi4i.0
rut.u 7 .'ni7t0 2000,r a e. 212 01. 0n I6$l 000. F2 rn2 nd2e. y Vdal: M-.2 .. CALLE PAUIA.(ESQUINA)A
,. ,0 s .. 0 0. *. ;0 o.. .. T E L E F O N O B 1 1 2 6V B D s Q < 2 p ". Si :
part~ma t10,s, 26,000, rents. $225 PrOxlmaf a Avenida Paula. (Zone Co.-b
-I "2TELEFON I-VEDADO ESQ. (2 PLANUAS) m res~ roedtficlo squ n n 'i4olantau .
-- (S entr00anI loa plop daeocupados). con 19 Pert b00 2 entn, 0on2ruceln0 0r
dlontos, 4 bnbltlaloo IS451.00.44.21. 04-D
10,000 RENTA $135 s,so.... ,RENA $135 00 1 pl .. 12...2002 b 1401. Pr
> 2 CASAS Y 2 APARTAM ENTOS 6 oplantsa, re 2n qu4 n s02 21 354. A- Ill. 2- 2028
REPARTO ALMENDARES Conslrucln modern c es on A0 t.r S.55: M-l00 LLINAS ESQUNA (11 CASAS)
462444 @620 1-0t1002020004210, 0. JrdIn, portsala-comdr, h02201bib 40n04 01ta-22 50.22 1102ASA4)
,op 0 0 0 5 2 ... 2002 y 00020 Apr- VEDADO1-252-LANTAS00220 In 20
oot pr6xi 5o tranvlas, 3 0 n obu. $10,000 0( menssal.-oeledor, h 1ta 2P A2 0 0 620 ,4. Lin Y
4e1 0y02 3$,500b0 2faclbdodespo. Pao, 0. 2coc2n patio. .reclo $ .50,22 oIEntreon uni p2m0 docupaoscon 042- ias on 'alc. us.22 dI hbton 11Cd
oots 5310r. h lio 0 sDADO.2 CA boom Intern2ado, comedor y Coe1na
ala-com idor, I halitaclln,ba 0o-i y pai. g a nn e M ent a lly lt r. pt nta s 5c(n- As0 0. Ferna Sand o xalr. A-I 2 B
na pti.Otro ediflcio, 8 aparta-t_$W 0 0. en dzv
nrt ane,$ .B0 retsio3 -51. F t1 ornies Santiago Martin HlJos B- .Z dependientes, 6 hibltaciones v =b,-
ic$uart0os y serv4c4oa cr0ados..460.00' CERCA S. LAZAR' $65,000
$ernfnos x Yt Vidal.Ado u, ar 5e66: A-912 a rnuuCrr a,~ar,6ll
l ALMENDARES --- c5o 3 y m2dl2. 02an2a0 (son 11 caolli
i PORTUNIDADES2.1 Entr@ 2mnlbus y tranva con: por- VEDADO $18,000.00 all.. 2 e hab1ltaclonesa. bflona Intrla-
tal sala corn edor, 3 habitaciones elo- do, corn ed r.or coc lns rentan lam 12 CA s
i22 02 2R2TA 2n 4. dos, bao l.. ld.. o tIns. Calla 2. c.a.r& do15 (chalet 2plan2' s $.0014222.. 0r. -0 od o p Vidal.A-9112
I(uel1jdah. g raje v patio. Altos: tao l: jardfn. port al oe clbi. b d r. ---- I. -
J22,000 RENTA $200ib1tenbe1. e trg I.cna P_
12habt46n a bane.. 6 .0tre0 i 202006r, ,1 0 MANR E. (ED1FuC0 ESQ.)
Apopila~ciin Almendar e dl oe- San tin o Martin a HIjoas B- 122 riaoldo,. altos' hab a c icm s y befit, MANRi
Amplul a a Astru ura c onretdao, od ,s- sa l o MribnolItlcs. Fernondeo y Vidal, AAu1ar Cer eC doe Crmen, edlflclo 4 Plan.
luina. atrutu o nc4221040220121 1202M10554 IR.1(son 0122200es. axis, 3 o b4il&-
-ases. Olro 6 2ed 2 2cin 10 tic4. 22casa. LA SIERRA 311 2M-2l06.- 0.4 200 2 n t2000. o*ll, n.121n- F
I 1partamento 1$22.0002 ren2002404227,000 a. c ones ane lnt4rrol edo r 012 006.2 0
)tro edifilo ctarsn. 2 plan2 s9. cas, $s17,000 VEDADO. ESQUINA FRAILE 21ne 2ent n, $040 2 Pr 4022
Fernindez y3 dal. Aguiar 434.,o
137,000, rents 2 $70. Otro edi0c2 o hue- Magnifico 00ae 2a 2 2n02n major de La Calls 25 carer a P6eo0una pinAaE A-9112.22
0o mon lltlcc tr. 222022 0$22,000 rents Sierra con:ja0rdl.n, portal a 2l0. 2co2e-4 Jardines mortal. "ale, reclbidor, h. ll2
325. Otro. 2 pl5ata0 idpendie2ntez dor. hall, pantry. coclna., cuarto i 2 c. 0 6 habtllaclone. 1baos, garaje, cuar- C R IN
P730,00 r 2nt4 13" 22ro 6edtlcio,. 12 traspatio con frutal0 Altos: 3 h4b4- 04 y ,rvlc2 o criado, 1.100 m2. ru. CERCA INFANTA: $8S,000
:asa. $60,000, rental $510: F-5141. taclone0 limplias) bafo y terraa. 0e Fernp ndea y Vidal. Asu tar 35C. Pr6ximo a Infant v de Carlos 111.
S. d 1ocupad2M2.6 A I noform 0 S 0ntiago5 A-9112. edlfictlo 3 plantas son pleo. v de-
VEDADO, CHALET: $21,000 2M42a1 2HlJo B-1129. partamentb azotea, plans: seIs3117to_
Nuevomonoltcodepucalle 12, ALMENDARES VEDADO. CALLE A: $19,500 1 4nbtacne.Srba.o40interc0lad6.42rn 6ed0.-
1(2,0. 200010222 do0~042222, 22A04000.0UA10-oc 002..rns 402000 022Fermindon y 01-
sequins fra 41620d.n p ta, e CoCall, A.drca2. cae2. a un PaIta dal, A61 u iA r $5 A-9112.
2042112 ale jrdn, Poftol. 001 $21,000 40 306121.partsl. sale, 402210. 4 124- ___
fire-place 2co edor0, cuarto a 1. 'c118
los. Altos: hibliotec4a, a h0htac. ... Prdxima Omnibus y Tranvias b2tacone. ba intercalado1 0 c CERCA CARLOS i
.N.ra y mgnin0,ffica! c"S a seo rtalities, dot, pceris, euarto "y 3ervictO ,r l-
O tro chal et. 322 0222 n022402, 222221 l .2 '2 nlfo l e 2 a 20000220220 a- s. 2 00a e22 0 2 etros. F ernan2 ez Calla H o spital. edRfA C l oS plants$
t ico: Jrdln, portal, sale co eor, t. do d jardisportal ll e stat e, ds. 21.31 FC022 140
pantry, baoo 2luxi ar 03 araj.0 ,cuarto,. hbtac10oneo, I balscs. intercalad B Vidah;M-156 y A-19112.on n ap rtamentom: Pala, Una ha-
0criados;r altn2 : 4 habitac1on"s, 1 o-I l oropleto, c eer6 e n irocln r a. A2rnJe I blta h 0al 2co edor rosin2 1v Oalt
gets, 3 b4a. s 222.terrazias Ott. o02, 1 P,An, .ti4. 4y a02. 200220 621412052Yp 00120 VEDADO: $21,000 C nnstruccl2 n primers. Rents 11542.2
Vpropla profess isonal 5 habiltaLlnr. s, c unrto y h .ah tl o deSo hdno yo r- V ED D O Preclo R70,000. FernAndez Y Vidal.
420 02utaleU So dsor. .olocp p6 x 2inf Call 21. cern 4 call@ 32, Una plants A uiar 554. A-t l 2.. M-212.
r i$4,000: F-51. t2e, SSantla o Marti e HiJos 9 B-113. 1 l crdn, portal, sale. J h a.2, 22h'abt a-
gal.loo2, 12102 101r h 14,2 '1 211420
iBRILANT- -OCAIONlone, .. .o in...... 1,.,o.ore, C......i,, t
RIn CHi: tiALET M rern 2 .coclns. .urtn yA yer241'0 ,'i0- EDIFICIO: $46,0N
dog16,000 o2 raje. modern&. FernAnde9,OEm trs Neptunn v San R e. l 2,r-
R46T2 A I NV1 A 1-11. c:A 31 B.do 1 2ao cln 6dlfi.cto 2 lo, olanlsn
m Jardlnes, portal, sale. op cho, C, (- 2 eo s), 4 al fr4o nts 2 4 1l 2 ndo6.
20062 1. ... 2 0. pantry.tra. ... AlC ola. 2 hahlmlonIo om 2 062 2222200
VE O:$ 0 3hhltaclono,. hatn oompleto, t.- VEDADO. CALLE 29: $42,000 y, bo h,213ent2n 2 F3330001ern2nde,3
6n ad $3l0 rrzaa r m rador. nnoltes, prxi02n0 4 Emirs 2 6 calls de letrat, re idenca 2 i'da l. Ag. 1uir 556. A-112.
Chaleo exclente0 ahr22aci2n2 0 2n e-0 0 vl 6. rdconu sc s 4806 12(2e desocup 0)0lantas (chalet); b4 jos:2 much4 __ _
222400. o ft ~P6 n, 24 b222464 per e l ar1'4l- 2 an22 a40 M art in H l}Jos B -112 6. m od06 2ades2 ar4 2 2 2 2I1m .22qui 4s; 26220
tese Max Borges.connmtrlal8 & 5 o habtAIones. ,2 12ban0.s Ter,'- o 2 CERCA BELASCOAIN
Is 2 mejd v caltdad: Jardln, portal. Ia A P ALMENDARES x 4 FIl Indep|, ndlAr 2 planta N. Nl'ueva 6l1 l l s. ea
b ea, co 2ndor. bar. pa ntry, '$9500 --F rntlldet hy dall55. 5 u Alota 00 A-211 plant- s al roc ldor a0 Pl20 0 he-#
bll ea o eor, dcar, pranatry o- 000 bltactones. Win lo nlercwam -modn om r
tine. cuarto. I, a. 1a61, 0222444 54a- .. bllo rl o s20 012-2d o on J,
raj.. Altos: ve 1tibule. terr0za0 4 her.122 30441242 n 2 '.8 en4 e 60mnlbu242 CALL 26- $26,000. (LUJOSA)ri r
m es ha ltacones. closets. haneo c3- 2ranva dcon: jardcn. portal. esle. 1he y ha 0bitac n *te r ra.2 2 n 1NT $2,0000 00.
Cn.. NoOdor. 2 habltacloneM. ba40 44r4 s Proxima 1 e 2 .(chalet)..0 1 4t. 00'r- e .nd Vi "v ld l. A-9112.
or: F-5141, .2 n alcalado, c n a atio 4 d y01 044t4J p;la oPrincipal: 4 1h4010 o
M(sinr eFoCntreas vacf a). Bt S lango Martin Y baflo Int24rca1nlado, 0 c2rn ed 4r E1din
$A 2 000r s e la. B-1260 11 ..-28. pI 5.o olados y na... EDIFICIO MODERNO,
ALET ~conesnooks.. alto 42.. baflo. it. ..S...lad (El.4.. 000222 ...6n). 4S4 MtI....
DE LET $25-ASC0 ,0 0 2FernAnde yVd2 0 2 VIdol. -150.-...r Infant. &. plant ,. ..an.
$o ,01ii VACA front s y 34 hbltaclon te r lnorloree.
Reparto Alturas de Miramar ENTRE OMNIBUS Y TRANVIAS CALLE 10. (pIRAMAR): $3,000o c .0p0a0terrnAn .,,rn% .rtmN-


!Mconltc. c iotarf hn.pr ainlr o ^ nnn>B Snlr atn H~. ^~ njd Iaal Mrla 6 .8 .^ 0 Fen o v Vidal.ll Agind rn 4
2. ono02 lco. 2124020 42re 1 224a 0-Construceln 226ode020 202onol02122 Cerra S A Avenida. chalet 2 2 2p.a nt2 44. X -0212.
m2 02unica0lones 0t2t0 25.01 eon ectl n ompueta de jrdIln. 02rtl. Asia. co- jardino. portl. lma ln. bar 1e2e2r0 n-
y $7,00n faclt~idarIel, Jardln. ports.,reader. 2 habitarlones, heft.in nterti,-clnft, p~ntr, mAm cornodidadep, learA-
Sala 7 n. no r 0 aux,1.. p ,ant1 pre2ar 0 r. 2 1, ro." 0r v 0ato -r- 1.n l 2.4 26 202202 .0 LLINAS. 2 PLANTAS: $21,000
t .. e r n a 3 2 avadero. s "'Infor m ; Santiago .erraza 0. Fern tndes .y Vida l, A shlar Llin nls, 2 pl snIt RF, (son pi-
batla comtor 2S3 2 2. 42114 4 2 efectild'y. 5lMarten 1 a H 0'o B-1111. 556: A-90112. 4 con Pala 2 habltar J ns, hWnlo1
facilldao es, 1 p0 2ntas nu 24 00 lnnoll-- o 4nter1 4lad4n,40 r nednro%,drapine, restart4-
140220'- Cllo 10*0 2nn~le p00n25. 21210n
0224, .2200,200, 204222 h0 bito.121020021112001225 2o1200 5o iii, @.mis0.2200 02
t2 0, 3 bell. .'224222........2 $9,800AMIRAMAR. ESQUINA. (Sa. AVE.) 2i1r222t,6a1..1.. 82222222 On ,rn.A-
16n lavanderl % r"" Je- 7` 2 4,un24. SE ENTREGA VAC .A Cerra Ig.leolI in anta2 Pdt r.t r.Adenr1. I doz y Vidal. Aounr 052. r 1-1506.
tro ce4 e& CluhPr f2 2 nnl, 2l2 Moo2ftls nn-trucc1 2n mod0rn2. sequin2A. Trr-nn 2, -, 0rax: j4 r dl-
taclones, $A 2,000: F-SIl 22 Ic 0202 in nin po1 &. bll. 2 hot-n- p. 2,c 4m2rtn21 u m214 i. 14SCOBAR 2 PLANTAS
-itacl.n hall.bon n 4 02lsda 02 bn cnrdeas e- .plants0n0 OoJo. altos* 7 hablac, a A
R EPTO K O H LY $2S,000 dnr. 2r 4ina, 0raraJe v patio. Alto.. 1 0 1 2h0- 4 flon.s arni2 s. F aorn knd ex y 221 00a mp0er ), Anim as t- .2 plan t 04 h 2h 22l2 -
oue2-- 2210Wtn2, 2r2,0. 22 ,,0 2 120012 70rreno014047. 4 an.ao- gular A-1 44. A-Il!.pl2 4 2I.
2-n e 2ect2 o20. 15422 00f ll.d2e1A 2,2-. I 20tn -e .. 2.2heer 22, 2222 .20 h 120 n1221212.
fabiLcaCOn: Jardn o 1 N OALMENDARES .- NICA OR CAMPO. CALLE 14 .r-der x y'VIdal,1120ar002.rA- 91-22.
nsb~tac ln Y bafe nmImafcof incsma AMPLIACION ALMEN DARES U2na plants: J20 aordfn. portal, aIo. 2 .22I I -Ile .
pantry. garage. 2 hnbitacineii l.2.a2..2 s $9,500 recilbid nr ,hall. 1222. hhItaci ones. ". ba-
Altos: 2 20220000. 2 habitac222142, ba.
0to: t5 rr141. h b .nnoltca fabric l6n 2T06dern000con,2: 0 Intrcaladox. co2ed2r. coc-n- LLINAS. 2 PLANTAS: $26,000
ns ^ -0262. rd2n portal. esl. e, edor. r *tbl- 21 2 -cuart 2 y 2 2erv c2l Ircr do 0'e o-
v ones 41ba0 Ointer1ealdo, coc lna am- d cltar60n. $24,000. ce2r02 Clzad. Cala LlnDns. 2 E Q plant Al. 2En 4 t
Pfl T AlOt n 0 00u u i pi22 ... r. Je t ...0 ti 00 2 ...060 2.1 FornAnde y V i "2d64:S 1A-0312., 0 1 ,81 0.. 1.1.. S habi12,lt 2e s .....
PI ALMEN DARES 222 2220 00220 o o 3^ 22000 .I rel ter lad4 .2.. 22 ..02 n-ocln.0.. 1 rpan
Informed Sirnta o Martin HiJos 1000. Mor olltt Exdnt 4e.2 r6. eon-
I 2, $ 00 OB-1126. LA SIERRA: $25,0 00, ,rihri vr S2 5nnn0 0 Ferod-
REPTO.CNICANORDE CAMP 'ECMal 0s16 0 c d. ere d u 30i. 00 plant: dosy Vdal. Au4a0r 554. 2M- 100
NREPT0. N AO2. DEL 2 2 001 22- rr $14,00 lJardi. p ortal, al ao.. ribidor. hall, 4
Estilo callforniancltar6n monoil-h c
t ,00 '$ef, 000ect1voV2 $4.50 1facill- ALMENDARES h1blalones, 2 ha .... 22200edor. Co4- FERNANDINA. ESQ. (6 CASAS)
222np2Meia00 2-204 6, 20'Y01. 0.0.22n 220pantry cuarto 2-0servco 0cra06o .42
dade1. edA gnif co6 20nsa0p2r.l2 a 2 0f02 2204co- 4 1araJ2.oFernAnde P yVidal, Agu1 2r 52 t 5020.0 cdi 0.0a0n d ta lente rin -
021. 4d.prtol. sale.. bol 3h. 3 120 20202-422.2 con:20' 3.612portal ola.4020 1001100 2 2110. s.on do.22 r rlool. 10
nlbus Sardis, portl s al a u atnetrn Jr n eil ,I-,A-9112.
b lt ac io n e 4a n e5 1 2c o .ed o r, terra in 2- m edo r. 3 h2b t.1 c 'nn eo b o e rro 40102' ____ 2200 0 m tro S, r2n t2n020 2 2 l l e .-2 %
0araj a, patio: F- 5141.34l.do baft omulI r2r, 21452 0 Pr0ci2 1 5202i 2 0nn.
p -r,1060. 0y.0a 4..2.2d. 20 0..d..(er firm- ALMENDARES. (DESOCUPADA) F.or.2nez y 0V26al. 1044ular2 2.
M AGNIFICAIRESIDENCIA _rUPA .%IAsinfrm__:_SantiagoMar-_Calls_16 .. C e t_.. ._ia y c r.e r_..A-9112.
A A14 .10sAN- 112 H o .21. ta '3n. [ plants 2 h 5 iAbftaci ea. 2
PARA..SATISFACER.ANHELOS- 1 4-00. 2...2. ty002rviin 22ri2d4e, KA' SAN RAFAEboIO5,000
D EL M AS EXIG ENTE : $24,500 A LM END ARES r Je W 5.02222 0. 0F 2.n d ez p 0 2VidAl, O an 1 a.1 e, 6, 2 4h, no20 Be2.o. eoafn.
2Aguar 556: A-9112, M-1506. SnRfl in3 p an i.mn 9 on .
Reparto 2La Slerra0 20q2222a. lin-} $16,500 1621121123 pl422140(Pon29 m1242402020
mano, con.rl .ldra 1 Idn 2 .%vag2222 r221022n0421.10220 a q 2tno 22C2- AMPLIACION: $6,500.00 0120.4.2-00. o02 $44 22 l C2 -
materiales "de ila major ca!Jda ,tn tar~n, mnnnolltlema. lerdines. portal ICU- bitac ones. rent& $446 On. C true.
0na41 dI atrtbuclbn 2rr2 pr2 2h2112 20, 1`1 1 20bl 2rt o orlstales) sale. bell 2(22 uy 00m- Aompliaci On do Alm end re "* vantl- o 4022primers24 rnind Y2 y 2'IJal.
ltbrs, cltar en. p20 s do e terrazzo 2 22221 h0bbab alo .one 1ba 0222Inter nals- da 20 -erca0 '6d l,2 2u a plants: Jar- A a 1 22 2 550. 22-1206.
plants: jard ln portal cublerto CrI ltal ,do 0 codr, coe n 2-.2as I 016u 2 4rto .d4n portal, Pala, 2 habo lones o une4
lea. sli, blbl(otecP..22062. 3 1242dor.23 ha ., y 'P. .... te paUo v N,'d 4. chera.," errs rrandel, bafo ,nter.... VEDADO. ED IF -O. (RENTA)
taol2 cno& .closets,1 4 a. o, pantry, coci na Inf2 rme S a 2ntiag o 2 Martin Hilon. lado Fern andez y oVidal, A .Cular 5oT
4o 4, cuarto0 s. 2cra21 s2 ar 0Je Ot to ,-1122 1-112 Colla 23. cerca 1.2i. dilclo in4 d60rno,
chalet, 4 habltaclones. gar sjo. F-5141I 2 apartarems o sale, una v do% ha-
-bttaclones, connedor coclns v imhf,,
AGUILAAALMENDARES RESIDENCLA. 122 .20... n 4220.602 20220,200....
$03,000 Call 2 D. reld2en1 a1 2 plants 2 to2s- osonder v VIdal. 1A2ul 0r 54.1 A-022.
0n0220 042 Rlfall ,0 222440000 2 1022 Jardlo, port0a.l o aa re-lbid~or
REPARTO ALMENDARES ,~ Poporfle~ 5335 22etros 204620620, 22....2. 20n20 p00nt2. 1rra. 5 20qu4
ltegla febrlcnclOn, 24441210 201002- E1 20h20elr2tento 74200205022046a 20- Fern .20 nd0a,122V00a40 A-5 l24 5 2c~s ae hbtcoeb
t11a 400e4. 52.000 e2e2tive p 12.72110et2er 40 20e0r00 .d roondo. 10,nt50 o 5.03. 21 0 0.or~d.y014 -22 02411 1 ,1112Iool. 2
322ldaes prtal, al. he2. 12022. 212020 5.0 0 12220, 2-2125. 2- 1020 nt0r22ata62. 22220dr 22212220, r1025
600.a 1~la b b4 raJ,20 12022200 o2. $2,0 ALTURAS BUENA VISTA r 0226.2. 26-1022
Ja~fn prt& ~n 3habt0lo... ENSANCHE HABANA 22002602221 0022100. 0n 000. Av2id,260
~,o1.5222.4140.2 201222 3 02.... 0o22n 12.22l 2... 12. u 2o222.... t. o, STOS. SUAREZ (EDIFICl0)
04-scmeo re10ta0. p01. 2o. a, 2 PLTAS. INDEPENDIENTES 6oooo l, 1~.J 220242011 0202 I, 1212
20. 0224. I52,0001 3 hnh21tn1lnn2 ,n 22.202 n 0f0l444. mob.tl 5la hobltt-bta'c422 n4.2 ,. 0a2s 4n21rcal o, q'3'rr.,to O~n Beronerdtno ceres 2002 22020060
0,1,2220,0 5.youh0 4o4eo0,, ae ntrcl8 o edrco-1.90.ra,22.00.F rn.reI"tl- .lf l plealses 2062 220i 2n 7 442'
0%10041. ,t 4 tl.02062 2'2en2to0.52.10s,22 42020 solo. unaS hahltaclOn. 0.nm0-
o ae~rn rtlco do rr~ledo0, PS- 612. 1422202r 1.0 1-5222. 602044 5o2h 41heri. 0.24r0 002 2000212
14101!vtro 4Ali 020 2220261eo~d- fobrI aoleO. 1432.0{0 02. Firn~nden p
PLANTA, $900 |' ...... Jn 224.. 03. pa0021.4... Mar Fepr MENDOZA. MILAGROS, ESQ ,01 n46n$,4l$1. 2-1l00 p -5ll1.
!ln e I-n 1B-p,,. 12 D-5026121421ce2l M~ltaor
.ML~CO LEDAE AAQIT ,,45u2n. 2 p10..... (0r620, portal. .... MILAGROS.--14 CASAS
7oue'oa (6.opdelnpa ) Inr 0 011r210e~e 5 hahi244lonee Pr20240 1;2,062 e~ 4cate n~ d n l
ltarbno ooono~llce $- 5000 wetv ALMENDARES FernA~nds. r 0246.2. Agular 008" A-Mg 2000 205 125 etos $300, 52512 de 00 70200
20es1 rul1e8 0250210022 60224050 2 4r1t60.iitacen Implla, 4.220- 6da 1.1. 145tla I$ A-Sill.
200 68 prtrtl elsdad 4b124212n, 20220 do 221. l Prdin, potl.alo.X~sl~t., d.a?=- SANTA CATALINA: $25,000
202100 p 22.2225 02212.22 hn12. 4 hobltarlOneS. 1 00022 Intr2ale- 11 ahia60 ne tslo .402 a. 000 0.0n- LUTA O: $35,000
Itran 4142 rr220622. S 2ltr*lnpotal,0 62 ha12. 202060r, 20r2o0. panry.A22' d
'alesto ha .0i 0 t rea or.| al tah~o .-,O .525t 1 t t0 0205 4412, 1h0a 2062 402202. p ort l, ia l. lio 2122121 021 0,efor 402s e ca lo,,d*. odI-
2rtadro., potio. 1121102 02-0242. 'er022m 0 n oano.~ 10002. in0 dm l.t~l-o'cld 022pr20 e 1 20 mAc quolne2 b unro.212 0201 01.02t0.nt 5 pfond, r 2nt 0012a I
,tt.; fl D-555$4-244-D 10r0224o 2r,21621t 20n .llltrle, "5ern40- 20neual40, ol 000- 00 0012 edtfiers 202
iBRILLANTE OCASION! 0.10 VIBORA SANTA CATALINA: $18,000 ....
AMPL ALMENDARES $18,700 Cllo Fllguorol. pr012460020 2 al '.- LUTANO. ESQWINA .
.22ln opotsl, .olo 20220600. bhal. 4t 2 125 4a06I .4~f ared044er, 5612 mirmoloeo 4 h24b4t04r1one,O 22.o 40.2 ln.rcldo, hall. ta*' eer4 do 5241rl22 6 25s1 rc0 222 8
'12r24 0, 2020at220. 2.1r02 p0r42 2.242. 22218.'h44522 0oxll or, 41422. panoto ,.. ot",.-' 202 45 220 0-240.4 y0'.6nd il~ -,de 22.600 2 402'er A00:c ... .. 5i 20 1'de,$ 2 n 2.ilr
514.o04. onltarOO 4 h.ehlla2122n0. 2112 p124. .Oiprnsl. 441412122 0. 0044 120 05 150,io 920 Foo.r.00|,s Volr l, 1A-4112
*e~. 3, a, 100031 F242 52 242 22r 0 44242era0, 1 224444440, 2a.0.0.&d $'03. 1-91122
....p .....2 ....lt 00 I... 2240200 MILA( R-- 6*-, $1000
REPTO. DELEN $1S,000 122, bo4 022000.r~na bISo 02.0r-al. CO~l. M Ilro,. proOxm a, 21 ala BUENAVlSTA. (CON RENTA)
)bo~a,20041040.. 221522 21,020 622022100 22200200 p tran0fa 5140 0e060 J200 dol Merits. 401004 201162n- loonldo 44. 4002re1 0a], una120
Nuea mnoltlaeltr('h abtc e'frnt e~2O4olei~5oe pona o 5ue a 040 ta porta. ,l, ae 544144040, ball. 5 a1.2- sa II fr20000 p 0 departa.2nt20 044. al
do ..r. olvlrIsu 524 flo 61400 52 002 p2," rt 5 0.24le .10pt. 412444. or., P oPI. .06.7201 2300,0,0 21tool.521$pn660 250-5-1 414260. 44203I$R pll eleeoe,. 2200024504 712 02r0l- 4ondo. 121 00ren 127 xntn tOOm,


,lvo y- 1bob0 0to lldadq. por rl. nD-l-I-DM _cl_ crsdos. tsrrJ., monolltlc&. _r r- troi) rents 111 00. Prtco. $17 lo0
. ...lbll .co .d.... b .NA........p. h.. .lon... VV .n.nd. y l1 A-9112. M-134. ..rn.nd.. V.1. 1A-2ll2.
41.4 4-10,.4r h*2. Otr5 VENDO NAVEr REPARTO BATISTA. (VACLA) BUENAVISTA. (CON RENTA)
1240..1p40.02445 0 I 221 044 02 0 !l 0 9 6 ot ptani2 e. 4 n2, 0 h4l p 20n4 1..220.; 5-41 a, I 4422soOo
0a1i5. I2.0o0 r5.-41 a.1o *Noi $1o 64 p4e516. ro ild.elt Artn a 16*, oni 0 .-Ad, e lle 0. ea1 0a
I .pj.,t&7.-,.oM Cli.da BMu-1o. Alr.i I. i I )* e IC.1 t. pr6timi a trinvlta y ruts |1. r. nt ; P._l. u1*. $ 2 ablt .1 cI
I p mt4 0 ta fahreIt16n. n terreno dt u0a plants: T- hxbftaqflolttl 2 0nB n l o. condor y Oocina y 4 J po r-
60t l6 ,. dCon 0.elllede d 50 4 0 20rJ 5. tra)p0t4o T 3ardines. $l;.o00 ta4mntos* 2n0 fo2o4 en -s o l23.1 o
4 1 2 5. P 4 4. 2 0 ,5 0. 0 0 0.o 0, 4 46 4 1f 0 0t i 0a r.-0s10 0 . . 4 4 o 2 . 2 0 00r 8, 4 4 T r d.V id al. 0 4 .2
As0 D-I0. r0004060: 02 0I60- A-lll A-11. ^
EL

TES. 13DE ENERO DE 1948


VENTAS VENTAS
4. CASAS 48 CASAS
235 $33,040 320 OCANA 3R 8 $8,500
npartannie04. 0rndo 1020I- 700ec4o24 a s drl ca ;l l2a4 no
blr2 ee enCla'l yp E ub 0rana. 0R0ar- noitlca modern 0n 12n!0 A
to El Pontin" de 2 a 5, preiruntar por jardin portal sale. c ~orn a iel-r
4. Sr. Gorrlga. sets, lndo ba2h6 de '2.u 0er022A O cB1 I
D-399T-49-13 dos, patr iet n A ua Ahunldmlt- FA- P
'32030 CAlA MODDINATE u' uz | nd plI. 022 1 o20 0122220211-nSo r pgr
t3S 5"2 200 .20 r1 4 0020 1 1 i222" 4 0.2 N .... d .... S ..... t .. .
lr'ioe a 5 n n;:. :M .. o ..... i ,,sm~lri 1
1t1ndo0 IN $ 0 Infor me e C ve0 2 1 24,2 0 r-3 3n-42 -l3n"
ubtranio. Reparto E1 N tI do 2 r0124 .
0. .Preuntar 82Sr. Garrci, 0D3O 3 SQUnA COOM OCIAL
D-3480.4f-1 0 0buena4 par04VA .20n20611 222 2204ro2 y
MONTE 201624600uadrdo eCampanoo21 de A!Ud
MONTE elmer plreer P3,lln nn ntoifrimt Pei.
$36 0-, 6002 me.ro. 2 p2plant s ado& morale 1 Sr 12u2o2.2Am2s4-d1044
u 3dras di2l Merc6do Informes. Yet0 2I2322--1.11 -
Dr A2 ror en Cua No. 1 60. 1d2l4A hbl-
00 do 2 230 2l2,- 2-.EDIFICIO DE APARTAMENTOS
--0---AVDA. 8 No. 159 ENTRE 10 Y 11
REGALO $15,000 AMPLIACION DEALMENDARS
1 i$150 2 02Dire2ta t e n 2222 0 d----- 2-no- ,1
.Cit2.1.r2.. l2ltc., tods.. o. ..d0 .do 6 32 .22.2n2 ul02.. d' 2000102 1fr0no2
o a puert1 1acbad n doa 020242 221 625p -020 con 2222.06,2 620 3,-uar22
l fabric 6n 29631 arns do 0t2-olo2 10 12b021 22o2 0i2 2agu21A 022-2004 1222000 12200'nt,^^'^~"Lt 20020402 001.ooad X 1) 2216 2202201
m' 0 n o 2 A7 Fernando2A00eda Marin N
rrn eooe 120 moratorira- 7e 'pr {3 00
dos V'acIla Puede verse, de.,2 a,56, s.a Vao $6 0)D404.&p
pro. AmpliaeI6n do Almendar sAV
11 entire 9 1 0"S. d o i -c, --7
Lunes horse "hAblles.-- 8. SOLARES -
fl-2743 4-t 12 ____________________
'23DO $7.7,00, 0O2OO OBiCAIiXTAS E
terlore un &I 2 fr2nt.. odo do
Mmposterta. 12x4, buen punto. bu ERNANDEZ Y VIDAL
1 y s 3 tien0 mor atoria. El. neo-
21o d e2 2m 2m n to. r e P5 r tn L o s 5 P in ta
C Inales, of jlna Rains 3, d1 M-96150.
82D-292-24-1T SLAtP S BARATOS
V52DO 3 nCANATXo Mi. 3 0 I 0101EN EL CERRO: AxS0
cna. Citlarnbai Irdln At trenlont. p
02. 0244202 2bdor. 4 2uartns.0 2I, (LINEA FERROCARRIL)
.central. bos BIn rcalado. comedor. 2 2 tr2 A e.2 rAn '1 ,> '.
c ocIna, dezFensa., y servant, ~o de erim. "rro rel-- A n Pn m1,onion
do.s y mp IIor patio. 2In2orme0 B-2.J 1con into n frr2 cArtx122 2 2, 14
Trt22 62re,2o .- pr-32n-2,-40-1 1 prox -d,, 1 Sr 1 1 -r-2 "21 1.
(253DO OIAA 003 O P0- JDI PPON- ar 7ernAnd3 2 \,.do A ..Ar ,3i
2.I. sa4 34, 0 4. b 0i 20 D A D O S O-A R2 co-MA-9 12.
ornd y"1coc2n2 con hall y closeton
ca.BAs to pato 1 y traapeio. con r. INDUSTRIALES: 4,300 MTS.
0oles frut2202 y pasllloso aterale,. todo En 2 En ,I& 20 14Ag 2i s u.'e t q8 na
ode pr li nr ]ntorrn d Conchalo. N .58 con 431. 2rn tr2 ,I -!- '5"nc.6 Tln 2I2
e'q A0 Munl0lplo, .Luya. do0 3 a I. VA 9m t- 2pfren0P0 2A HOa A1 n i2re-0
Eatt& 1-scif.- in In oftrina FernAndlez N Vida:

0212 2-E4220. 212 22212 0.22220 2 2160.n'ld *S 'lc'^ ^tnd m'V!~ '
D-3T42-4T -17 M-101, A-91.012
52 VENTS, AZT12.3 DA13 32
2042. 62.T1 6 VED.. ..dl CALLE Z3 (2 SOLARES)
dabd 241221202c00 todas comodbdades IZrn oo rrin2022222 0.13 22 .deNI0 22I
at lls oIAres) 1 96.5f, t(All !r-, x
2 iC dojo.2100 0r I.alado220121
012 Coulty House.i3f24oman: y 17.5.200. 22 02' n. 22-
-841 22 D-442 -4-2. ionl d1os l2un .12 1 I (1 .212 ne.2l,2-02
n2 o0 2 metro ernAnde 2 3 .d
VIBORA M-15206.
,.Vend- o -d scase. moran tlcpt, ractam'I
'ell. Primer. 35.36- esqil, a Bella- VEDADO. ESQUINA. 23x24
210t & Sala. omedor. d4 2 6 cuhrto0s.B4.1 A.0 edad' esqulo 2 12 prl2a 12 M 221.
I) i, roc Ini, ratio, un reg l. 3 24Pa ro inAed t 16
v e r'. t2 2 h o r sr o 0 14 allo 4 D r 3 o 2 4 l p r- -o 1 2 2 .o n 2 2 n 2 1o 2

4000. 22114 2040. 230 4, 015. 641. 4Sla. lad1, 2 21r22 A 222I
In.2 4 4 hall.I O~rool aInd o r22220
nifit. Ammd1222424, lr.tude 0.2, do 12
2 -2-4-.l .VEDAD0 SOLAR. (SOMBRA)
BMUPADVO P ,AR o,.t 3 o .LO (CALLE BAOS: 18.50x36.32)
entregimos aclo, 1 v 6ndmos renoder- C'aIe RAn0 5 2lAr t2 o pa. a 0f022r-
.no 2 elegAn. chalet dos6 anla#. 00s11 L- 6 2 e rc2 2 1 5 M l2 c 12 nx3 12 a4ro-
In naclmlntotooe1 lgls. I7-2 tt0l4 a-. 0x2 dn (2nn 61.2 n 0ttro n A l 1 40 .'r-.
2raj 4p0rt. terrenn 1 0. 20.0 ve rs4 Lo- 1r 0 Fernndes3, 6'IdA. Agu1 Ar 50
,da T 021I. I -5 ,M-92 A-9112
5,400 V 321 "3 16031 os 3 0o301 CAiN VEDADO (PROPI0 PARA HOTEL)
1 plasm1 fabrtcadA eft lRAReiparHo
Reelden2ialb Paraio. 54.312ardn0. for- PLne 0ntre0 caMA.0 lier2s A olr q413
ta]. Entrado $,.20 iY &56 menau ea., -ide 2s rl(SonI1. rrimtrop, prnp n
Apro ech2 portunidad! Losads s HI- -pa&0un hoteo I 22 4 partam1nto A 4
j6. -. menoM B d do 1822120.2FernAnd es y V2dal
S2- 192T 4S .5 Fb A-9112., M-1506
SIN ESTRENAR 0VEDADO 4CALLE2,40A $24
SIN 1 dado. c, 12 solar cent00,422
ET br2 a Mlde 1.1 64. so "Is metr a 1, d,
ponibcil' Ip op*M ^ l A" d' M1R M A (a I nt An a MA R): .l
PRECIOSO CHALET A 112. A-11 ,_. .
tnOr F r022, 0,20llAw le ,3
Ti ,no-jordin, "Oort~l. VeS ltfuln, 'AIR
i' comdo con lUZIndrect. noar pan. ALT. ALMENDARES 31035
try cncinR ninodtrns, giaraje, ruartn Alitute. Almentdnres Avridda do, L |
0. Ae2r ..dI'll r,2110A 12 4 12 20 A I~lo h 122026200 a,1o-o P'sl
0'a ron 'Iosets baltio -ompleto )yA rdo 1 2'. rr1 15 rtnrlr, hft e qqe n 2 xf
2err0 z. 1A" ,I 0. m No 2022r 2 rl 2,0 d pr0 ed 21212 122x20 "
13 AmphA 1n Al12endar oo t 00 ra S a $F n o r VFrllndel A IV.2
n 2 2 stogX A4- do.-r1 daAgul A-iei 2 521 A
lDA IENFEI SMIRAMAR. 25.20
CIUDAD CIENFUI ( ALT NIDA AMERICA)
-. v In6 tn o don s 0%f0mamp1 2terl Rep.rtn 2Alt ir2 dO ,N lram1 t, A.'ai.
0 2Hourrult4n22 r 74 y 73 P.roploarl.1 nlda Am#rca.2ce,2 2 r0 do 21 p0rcirla --
SrtA. J .AOnto, InfAn'a No. 1 ba. 22m2d 23 22 x2 rnasnr dn 24.dn4 42xva
J3m, eAq Jo\ellar, Hahana ra2 ,,A $202 ara4l2 rnind zP0 Y id..
D-l y.-4s- 1 Agular 0 l. A-91212.
723,15o, 035A1 3 1N0 o.3 0 34 MIRAMAR. CALLE 12
m0tro0,2 0ntr0 5o d6 0ocupado $I23. 512
yedadJo. p.lant 0mono0lcl a Cen.0 (ENTRE SC. y 7.), A $12.50
an $is. 1 *I 1 50- (0-31) AF-231 00524 3r o s 2020 It a 2nir,052

D- T >A 60; -10 A .]0 r ,. TR; ... M ........ le L 1, .. .
47- .2 in P Ir 7A .solar. c0 ntro2 2 d1 1. ,261 pvar4 .
tTnicn sin fithrit nr `VordmdiorRgvan-
t'a.a 0$120 5AarmFern1nde. y Vidal,
49 SOLARES 4uar 0 S A1 1112.2-l2.0.
,ALTURAND2LATI'OAt ,2' MRAMAR. SV, AVE. A $129P1212lt 1121tr. bn*da H4-I' Fa.-12421 0- .a OI .42Ira Sn f;1 .*r n
iDtirtc, pm UX r Aa iA enc AVE. A'. A''*
dt es .dol s Compr su1 lar $0 n M4r23n0Ar Il Jn a, A2i.lda, 2 -1..0
trdn. MoaKandl. mn a0 anto $I0 10 .nsua.1 O e tro.1'tilud. I,t4l % rao mA, ro.a n
Il, Derl dase I. oadaqI|l 1o.1 M2 2 1.000002020 i.0n VI ST S $
a $12a 522- 0q0 n do I 040042 0 t
AADX T 3 PA 2X3AID2oSL TC A 0.2 2 6FernAndez, 2 Id l A-911,
raf2o pero 2 00ted suede reuper 2102
Co. Pr2,. 02F2n2 t.44 R .... ...n2,2 ,, ....- MIRAMAR. ESQ., A $13
22.l Par lo c, 212 er 012-A 2 2.fel 0.4P4r42 4T-par4 1, r r. *4'l 022
- .rs I rl olrIudable. LoP a da 1a34 -J. I2'o d I i, .,. tt24-11o
J:8 2 2'1.. '6err,.22 2 a l R2 130 111,1M,0 2904.26 0 2k.3 0
2Pt0n20,2,3503434.1Amraii,,prop3 I A .....r2 2
....'. l 2. 224l1 2^ O 0 2t...... 52 6,1. 142.02- S IO -'A9112
20204. Il-Logo.00 ,;2-00-222r 22224-1r.D
marr rent.4a] Mar. 512.20 p dotio4n.uj.-MIRAMAR. (VARIOSOLARES)
do 1R14ar1o ParL2o&, .02.0", P0o0a 6 Ra pot .1p2rt 02M2r2mar. ten0m0 0 r2n2
Hljo. .-222 .0lare a. les 21s 24. 2V, .21 34. :,6. o in
eAR.At0 VIE Avenol7a 7 1Av2nd2.6 deode $ 12
20135 1 v 730 RNa- 0 d.l0 nt60422 FernAndeo 2 2,idao, A.4u0ar
0re0 5 a $12002 2v4r 002l0n0rede i6, In- 356 A 2-9112.
ter0 s, paand.o 1220 men2 ua, El 221mAs
elegant, de Ipe t4 partloo R4.t2 ea
. 4020iclal 102,. 20-51. Ipseo MIRAMAR (FONDO AL MAR)
a 4 Ijo. 025202.1RpArto M or r. .elo P24r2rr2ers c r-
W1PXDm A ~m x A le Ob It ede .14. solar con fenlds A]I gr Ml-
LP223A 00113213 r .d.e 19x.l e2prox 22262(Son i 20 232
"'ea OioaeL: Reprto M Lramar car do IvrI) 0720n201 Nit 2Fern 4n0ez 3
cis do F Puento. $.2.0n Vedado. calls It-. VIdol A-1212 y M 12 .,,
n 10, $ 0000 2 1,rt, Parsis 0120. 1 1100
L ,81 -- l ,jo. Lo, Corredoreo 2,A
11, -0222. ALMENDARES. CALLE C. 20x47
Repoll,. Almondimr.., eall ",,,w.r
20NA OWSXAOA30BO00132S105 e30.1 e20222.2210,,247, 1,A2T00 -12*22
A I0012020 v 01.2A 4n03264d. 02 2,502-y0. Fondo ril. r31, 210622. 24a 0l2r2 52
A-gamr. M-1mi.
21120] ao olltlno[ldo. o paro, Pi rIf020 p2- -1 2-3. n,

cal's Aefatennosa ALe eqp-rcm tierLo- rA-9 112. 4 Ni-lb aris. a1 .Y~n
eldad. I o.6a 0-eHJo M2 2 '211. __l A _I
LB2 1X57oARM0N A Qo S 000S3C0 N. DEL CAMPO: 23.596R6.60
IIIl diotguldoa T l 2 2partos V led o oport-, Ni22222 11227222.2 2A.i,
4olaesa,' 11o501, vars4PI20n0r2da6021i. lrano trant2las rrr.2do A v1,20220n
10#r0 -P 4d0 .02dln 2enro0 212 2200424ah 1 v-2 n346 trle220x5l22122 1o23. 01 5,2ln
IN d VIV .02no..' P. .2a.40 2.. 0 L o-.r...... .. .4 4h ...., a4 522 .F.ooo-
0ar6 a $3.400. M--212 ,e64ry4 0.260 A-11122
RL 112403 D21Ugi PAABUla30CA. AMLC
Pital asI 21Tier o 1r. ldloooo 306.10 LIAION. (3 SOLARES)
20200a do 046202122200 842212 Hohmi.o .4200268 4 2A 20 202Al2#13, ( 2.10)
Ildo Ia $ 21120 51.212(nRp-o 0222 2002 26.1122,2220 2 2102,24122
Mra. fa Q 11I.00 .Po.ada A0 12140 2M.I' 7226 2221.(T.I 2,.1l;9oo 1224a342 224
a 91 25 FernA0 dez v Vld2 l. A-9112.
AV0130, .s ,AD3O P ARAIXO 41AUr1
tos 020 ol ods .1no000 100, 2h.,tn QUEREJETA, A $0.50
I 0 bl on 0ituaons 0O2 32Kulmo0 32lo
dlendo *in -I l nrda2n0l0ater0r t lMr 0222220 0274, 0I2rr
______22212r 221020620 0.o212Fer; doo y 1212J
.DONON "Pt2o3 AD10 5 TA o 36 CA. Alus2 010 A-22
to 14.03.1052022 202002. 90 COUNTRYLUeS.,A.
"1-00 Prl82t, Il 021 00,206.2 *0CLUB. rS A$.
4 0ro-Lowsoon 5100 Lto.i HI~ 54I2o r .,0 200n 22 0222 02r50 2,r220%2H22

ologoirlot 0 -0..2004 e. en 0.1 op.n 020 1\7222.
I arto Piral~us 0020pr ., V2 tnnftIt11-1l
62 r20 22el01 entre. n112o ,2tr0 42e2n- CLNRY.UB,, A $3.00 MT
ploto. Loeada I412n 5-5221 20.0n.02.02 Le.1n. 272.22tr0 t'2,1
L'A 33253k 33 123 SiACO 62122 A- 222n 2204| 2222200. a 522 20122 22t4021a
2080 410 preientadn .0020122 Ve B.0 40 4-4,. 20121120r 04,0A 122 .oo~
2420,- Reporto 0a.02010 922 'o.-ro" dl. 1410-4 --22
Pr2060 5210 0144-0 52.4 560240200ne
5 02 Ln.a.6. 22. 20-022. CALLE AGUA DULCE: 14o.28
.3211330 P--AI'o3o.'UDICADo 356 (ZONA INDUSTRIAL)
42420 18p10r2dldn. o 6201220212'. do (Il A4'21 1040 22,4-22. 08,e an Ido-
C0rr12,r1 'Centrol ent0 4re P00n2r2n1.22 202 p5re-oil 24n2O 0'1re0 prop1s 220r-
6. 52,212, o 0012rro C'oopo. 52ln5010 2062451220 2, 20500 I502 2r00n2l .22n
20,re 20 4222. ~ aeJ na t n ,a 2062 102:22 2 1-5112 F~rnend

22206220. 0202 o 2 504224 20=x 00 UYAN401. SOLAR. 11.79.35.37
ta2lon, .120 ple, do 0102022222obr 0422 ol 0220 1422,,11 122412 2222220e .) 41 7"
nlv~o l 6. 360. P20a61 052 .2-304222 .2 220. v0r00 2022n 427 10 :0.' 0s .
1Rf0 22 562 .oFerAodol 2 124612. A14,41ar
tDo3532 9t112253 TA2NXCAD 00 CA- 304', A- 121
040e21*35e2020 ireelpirlo Qouoro,'
612$, 56011 54r 20,r ,na,4$ 20 .o ..loo,, REPARTO BATISTA. CAI.I.E 10
Pe00i6 tl~o 56.0521 0.2,4t2 2200021 40020ant t'4.2, 2u220
LA CIIDrAD 1330P2oLA~fi 2L AN!-. ld SIo16 a4r0 114nX00. 44442 202
o12.porto P2.2,21.2 'tempts20 P2qut sa20 -ndl=y 02.6.l As,2,lr 020 A-jIll.
R402200 50400ndo $72 0004n2u11014ln4-f
40,. I 40. r" ...1124Ol 0-421 BUENA VISTA, SOLAR: $2,3410
ga potr Rot.s 042lm,02020d00 04e4 su cereso4 I.el S. ool r 20entre .23o 12 30
tundra0 2402684211 6* 60040000 .20op0r- .2 40 2004000f~n. 4222tro02221 14 214o4.17
00 Para~t.0 5i~~la er 200-ar.' 0240 202042 Feorn~odeo r VI-
10,0*00211 4140 40ntr206.0. L e o dal. 2.1-1502 6' 1-2122
24.-$fi. 2-0 -,7 33 -49232o 22 21 -342.1-4302


PAGINA VEINTISIETE

VENTAS VENTAS'
48 CASAS 51 ESTABLEUMIENTOS

Fuente, y C. Repto. Almeisdares 32 v3,"x "010 COM31I02 0
i. s-, 2 raf rrrsirkp do es-
L% c..& rn- s Ilrd. 6.2 120parto 4 .200ca 52I2e2 cat&g I I 1 d 0 II
.,.bad. 60 24122204 221,d,,d pr2222 :, l,trera C rals 0ti210 Rein's
a V~pl do' terr/ailr dcs plan'.. 4. 3:F is I ldi & 1 -- 9 Or *
,ta q or 6t P 2I ba)I )srd'ra I ar .) g-r2.2,.:- .
por, r enr ro d'. I n ci toll ar
&11 a bl 1, ... ..... ,, ,y SfVENDEUNBAR
,-, _.- __i._ tre h _r__r h ada pos Po nto, sd d fam: i. one nd o ur.
no d h ,d" .- drn ent@ un caf2cant,haon e, Me-
ritnuo y^^"'^4" ^; I.";'/"VXOBJAAQ~CIIA*-
21os2,t 2Yo 0 .r 2 0n in pa ,mia Ad i r rrr, 2de L, Habana con- t,' os los
h 21n 11 l r A 4 "24 A A ,r' oderno- bueri a enta d:arj3
y 0. FI2I B r- d p []A Vu;Ier,2 i do ly bar.o o con
y -4 4- 5 *-' .daes d2 o p.o rt wro d!re2to2 con
94 O. 2022 .21
49 SOI.ARES
59 SOR C VENDOR PANADERIA
8Z53 A X 1243 20le OILA) DIN13 POX F. i- '1ro de22.La Habana40 4
40X4!1 In -I r. d' 0' 1221410 o1 2 A &o


11 ;B irat t, 'A qu or Pit re]a* on *ln60 ron_________- Hil-
.. ...... ...... .......... ...... ......0 .....*0 .B Q OAL IA Bo
3e, d ,ra0.2d2101.r. I.., n,, '2
Ar f "A, r d, P -de f 11n-n l ~aIt. N'- D-4-79204-12 -l
vise, cBohem.a T ',t f Nl- -. F---r
44 4" Pu2 '.6 n 2 1 .In 4en 0v2enda. 0nfo0-
SLa_________L4 2\:la13ro 1 F rent2 4paader
TERRENO -VIBORA "
CON FACILIDADES DE PAGO GA 3 T. F.3, V D.V4 21-
022138103 ROA-
no p .ai, r, .' In i, Dn- I-n~n "ITBLE IMIN
6' 2. 2.,-.-:V *rP11 .0 ,d Ar-0 Capa-2d2 d
.- 2r4-1n 14 P.- op] A a r,-,rr2 0 ,rr2-2 V.. .Ha 4nli y0 b idrr-
2n21t1 F-,.' -. '1 *. ,!"V' exn"> "n 3-" ''08 2 are-
-1.6, rF l F 2 1 ''1.2 4,1A 1 6..e P g r&#.
I2 to. n2.1n 0h2Entred&. v`soied& Pe0
5Z 0220 70310TERA 4 .t U V 0E 6.-... l'...'.. 2.-. .. i2.2.. hor Noi..
ad '75 1 '4 X 5.04, 2 2 I4' M0l rr, D-0729-2 l-l1
apr-I22. mado2n1r4I2 f,1 r l-.. rLI0 20a -
.h 1 `4n! J 2 2-4`1. A- A BA 22P3D2311 BVENDO AJi A.
.i d int I. r" zen 61do Vedado cn
bra n2..r 6i,.A. 2Trato6d6 rector


33 022002 A jl4__A 3 LA_035. 102 20226 p]1nl 21 Inor on petono X-oaol
ualsn e 2 4.6 ,, do F-242 Pr4dS I
,I A2d.411 ". -f ',,, 32l-51-1
5062% -2S.T F1NCA8 RST1CASIDA 7500 CANA-DIN
h-l.APrd rp Line. 1 I& 24.n rl
r,., A O ARCACIO 0 -A0 .- I'* et d00 r,2.P quipfiot 4 .
.22221, 6. 4- 222102 '1.itul41601
I ( 2 22 n r .4 4 a4, S (j in 22 I22 22hr0 2mo2nau2 Negoclo. Jim-
sn n raro 22 f20 n11 22 2-'20 At.. pt' T7-02 dr,2.2 2-n ;ntermediarlol .
P Ruhe I,- \I0 2 42 23 entr2 F .t 0ed8-d1


___2__.___________________ Mfl?___________________P-l, 4 42 2002 -23-t
r~nnR, Ir^H'r.'s ,,ln(n Pur nDAN ^D D .Ink -51-1
VSEND SOLAR SE VENDEN LOS SIGUIENTF.
"IF .a2 1"ol .....on CRI1 ESTABLECIMIENTOS
Srrrc],2o A II Pl p+r laop' "0 ha'a Ar ,Hatan2 0 $25 2 W bodea1-cm.
un rra n do d I e f rliJ c. do a Brlar ntns1 tlne o ,1mqndar y4 d rt, lYqIn-
2oMne 0 'nda6 0po, 2in, li2ra 2 a- c % 42,0 2nn fi r armi, m7MP. f larmsl-
to per 20e1r222 1unIA udra La Am2- cA I I T 2 idrlr' A. dO tab coi2 vA.
bro l& Cr ux ... 1 ..C.-a ,. ..2 d o ....3 1t ......l orn i T orn I 0
gr Andet indut,1A.AI. P F VKt d BM d A_ s A ng,. 11.1 p0 T--
r!ns D)u.1o 1 -6 3, S. D-3A ..1-11
2D22444 3222 30 0222IL2 LA KAUrPTA S I 3DS 1U.
2* 2!X. PUDZLO Dil lR GLA. V 023 20rr 20 02122 e .022 111.BOO.
ARop .,d 6 n. 2 y rar 1lo do meoad.a
221trr 212,162 14.021,. -'. 2nr'r, do 04a16 Tambifn code Io.
Can rAnm; 1.1a I", F.i, =is I Iqu :to Is ropltt a a prestos
con 1 12 7. 2D 2 XO B n4 0'nV nfn1m2 6 F10 02l..
1 4 I4 Mo 2 ino2 del ccre .La K0alt00.XNeptu-___________________ ______ R2r0 01 0r 1 _________il-1.7
32ll VBNDZN 2 0SOLAR3115i 000,04 V22-12-23
5 5 .' 29 ,. ('n' l P*" on,t n i, v I
222. Po222lCA, 4.4 14 24A-tlm B T2 b 12 p22 rl0 P05 2033r. D- ODD1.1
front-'lo I r 'u Jp ',. "A,, viu'ii. POa Issirm& VIS O ]Lv
Ir.202Il 0 2"A 1, 1 o n,,r2n, "F-313.2 g, ien. 0 d6artia promedlo0 1 1. 0,04
d1 4 2A 421 ,Pedro1 PprnA v Teresa Blanco. Lu.
D23012-42.II ya32 72T22n1n I a2.0ns2s. propledad
d62 21210AS. 20Infr e.. TelfAonoA X-3205
So FINCAS RUSTICAS $7,500 BODEGA
IRS O ACCIOf iI OA .-LA AIA ". -qul.na an tiners, hr.002204. y 2
dmen% Irs terlrt a n SAI N lvfldePI e. 11`111 nase de ,elenda. m6dlco &I-
r1 1 2m201ro52 1OT D1220 6A2'1 qulr o O3Cl04 0 k2o2e06 2000 n br41ra
A.i A At u' ab,clndi.A ArbTI, O Te ; .- on, IA nn, tntorerli 14 000,
1 e,14 1002 6.do> 4cab l, n -nte y ,, .- 'r 2,, 00 00 ho22o 14I3000, b-
2 2 rin 01 624 00 A on -1 0 1-!a 20 6. 522 12220n 45 a ixd*2o 3os -412al
222n 22 I 0.rl 1n' Caft.-0. I- nor2e. T 3 C-tllno.
SEMILLAS 0-g5-6l-2.
,. en................. d...... 6. e QUr CALLA E 32 oT2 2 &A WAS
2022 r12,22.212 P so to i122222122012 1 22222c6on 10214a dlbaro Lacre 12 044e..
-r"t,1C.C. Eopo ..rnol2. i c0rnDezd.o, o i.Pr0p.2.,
1-.94--iO-19 En D I Il
r24-24-di-s. l.2 al _4 our-3- 2 b
BBI.VBB'^," ~ ~ d ot'" 0 ^ 10 "'" l~r'l"*"'.. pirs e tct v iB-.
AGRIMENSORES .""...a ...." .0 .22:0d-4Aot
B Vi es Yd B 4000I A0.d. AclOlst]nf rm de AF l rnnu r al 7 o -lahl na i lr '.r 337 iv. F ___t____o_,_ P-thlnr l
c'ones l. oVll nal M. Glep ant" i P~r. T
o.meCp A A m- 2.... Piano GRAN OPORTUNIDAD
lra0p 51. Soac lo 2'1tt i.O'slic Il02e- "I.ao do 20maqutlnar Pi y ef tos lee.-
23 e In. IisIe s A In t rhI t cet 0 0 ti 00 0dM onalmoli. 120o
12- .IncaNon2uv p 02o0ll 0ller,Callscomer-
20 __________r_ -**"" dl ne 4 o2 n tro palriSO o Una
IX V ZIi DA NUR A. VE24DO PIS \!"ididi. r g (on ,N'otrsto IIntifCr-
eSri el aoebll"rA t j rW Ino, dep llg nedlsrlos. Ttlkfnno A5-~l.71162 51
more, in 50 n dl od r Io 0 I1t02o i00 122 0r d n 4 2 D-374-4I-1T
frtll .Con 222i2n6 f 020201 40424 l O 7 A O AO M
"U'RPK \,lentiA de ma nganOterf r. "x AC I00 PIN 0W .CO4OL O--TAZ IT- "
brlm .fruo al1. lnformet12c0m 052 5200 A O- r2 antlu,2 0 Habeas, 04n0 re-
21p M Marti Nd. 212I2 .n -r5.2 ,-2 20e2s do V2h Non India haran $80
MMPAB TO PAMAISO.. 0 V2A31101 61:11 "V,o16 111 trn a $6.100, 11-
12221do Ba -. IS 0121.2 I"..2 Clo11 pago Cues,. 3Monte2 0om.ru.-
de-R dso a 1125rt e2r1t2r.on a.5
,I aI. -1 BelOr 2 R.I1ur.n 0 YCafeteria: 111.5- 00
._210.\-11H l us 0ir" omir02 il. Por t'2lerquoa]0 10m
IOPO T'tIN AD UN0 APV 3D e 0rrorA B02Inform2 l:0 X-2183 Luls.
1 n2 doRe.rr do 700 varr CA. 6D 1126- -7 r t 'r -


0111 2 .22 2 r.21.22 212-2.r, 12 2,22 01<202121 204 2 -3702 .53o-H
rete C ntral. Kn TA A O I. A1$ 00 "A1 0
e r.I.Ar It4 nl Ri.m... .. l. 11n P. 22OX So P, D a. A 1 ds Ta..
min 02us 21 psr L nd0odo ca2o2l2re2fi4a2d.2 .R2 4rl2 2.
I. %I 21 22, .221 2002.1920 2 5(l-AFbtb 2r l 2n 5 l0tr1r21 hmuol. n lnero KCon-
2022.do224220 02 22u 02 lat. Rut* s o on
-.la'hT'I-A. "4 VARAr'1,31RIAS I T BLi I& Japup r a. boeer.
1, p])ttnhemnovdrad, DI_._-
r r 2242 22a e Irnd 42$15. 2il 2 11311 41 0 0. N 4 IN I l,031152
gi.gula 05, bnan .11 Anuel ",utj min 2 Piro de lariv hasis 6 Plea. EIt i
I Cm~tlo,9u!evem.,Para InformepA Villa~nueva
Cnn~el'loF) Iqo4 ho-13 &", P& a6,Asustin Dlia,


r"70 J I, i mnqn, Mrlahn'.. 'I-J teay L mpirl]]a, 1
d 3 1.0S01A, 0,R Ano X 23,0-- 36 4-124-.-1J
"OTOXRATOI POX &TI'NDMA OJX0
n02o22r,,6240--nd.2F4t22ra2 DO blAn
'I.20 2r2hA," 02202, 1, 052 0 20r2. 2 2o2alquI.r r eptulno
2202 1.2. 222 2 12022 .21 20112.2120 1222 o-
12n220 l.42 12122t 1 2-20e1, 2,2nr r '0-1015.1-A3-

tnlI r420r3 22 OTOOA, lo pm a uae,0 ....
I22I2220621220.4. 17. 02000 2"0'-
,.4,2f -,:5.. 2 BOVEDAS Y PANTEONFS
51 ESTABLECIMIENTOS DoYDDAE 003 oSANIoU. NrUmrE.
donna 11520'cornado. Tambbld a pl.-
to&am nserlos ddean# $66 Ex~harrilconets
0232030US3 OEVAUJIA35T. CAPS Iy 001 225.2120 6o l n582erps. o404441ACA
0u~nt.2 2 l-4,do60 local grand#,61 hay0 pill22. Control 11.1111 Ademnos P1ntee-
222n40 2 Ii010 ni2clls 6d &nei y Capll 1002nf 0rm4 8r. Palasol.
APp2 l I221 r 2 00 C a ll @ C 0ll4 2r2tr u o to r .P rn p ts r lo : r 2 10 ,
t e tr P r ee ny1Cons ul s o. -l-2 1 "7 1-1 4 t e.
'222.0 2 22 2022 020122f- 1- 0 10117-t.43
____________________-_PAWTSOW 75.2332 A OLACAPM&lA7l
UCIONG11A 201NU0At E TIIII A .213353.o f06121122161 60mirrmoi. Otaps do
rriada |Inn dimrlox*r, ]m ptp tz vnfr-rp P epeo .Jd o
62r, nMde 2m)or2M22n2ln2on2-0 2 2r2,I 222forr21a6 dd mkrmol; otra. mAo
21212 52126 2 vprnple6d0 4f2 222 2'2o I, 0ran2i0o' 52-522 1Peen
.2,221 1 2,1 onfe 1y, `-roL,;- D-2497-52-0 Feb.
________.__-N~jg A PLAIOS, 20A MA. 2A3W.AZTO Q
312 022332 23 LO MAN 0I..20 -20620. 1.62 d o1arl2s, plantoon".
1. l.n H124122021 ilh 4ll02.2 l .0 .,, 2 ,- plo 0 ,n1I. 12. ]Ja r.22 main, 2 0, odo-
Ii. 22220222 124222,hunni e 2n,,,. 2 "I'l Fabric,1 221a202tu2tn no 0 ebr12 1-
... 0........ $2 0I.%.... .. 0222 '. u". ...2-224012.. eo bulbno.,
2022012u-% 22-11n22ra2In -n0 2222220 .'N'o 0 on222 1012221620101. bble
02 i,0 5212.22 210 2arlmm 0' 222. .2 -' n 6,,.5_ dio 62o21m-tit. 4812.64, 54-
,2nd0 2nd 6 2A0 .d I. 222222n 4,I .l ,. 2r0n2 Altu21rr 44
4 Irr mur22n2222. 2M20 0 210 52 P2r= ,4.22 D-|a-o 42 14
rn22 ,0 '- 0 0 12 1`02 tr22 nd Be2n2,6 120
en ,.- an ,Joel do 3 I
n.s20 0,0o 53 AUTOMOVILES Y ACCES.

BODEGA Y BAR V023O0 ,PLYWOUtV q1", 5o0O
27,1 Vod2 dn.060612 0r2121 2n F 1.0 m:r2r2eI v1etdur2c2 2uerm 0roJo.n 0-
I224 Anor 6d2n0ro,2622 hA 1 nq "I2in 2. 2n Ir o Innrma ,oo otros, Palms

7; M 1 4R* 'nI" ,'tI T lt .l& (B'A
42 022203-175 2402''
-202 2332 'lE11A, CIBA 211035
24rt02,2 0 42 4 a I 10 4i0bon041
33100, T-ALL2D2 C O;1PU]D1n .. ... ..6l 442 La ']aba na. Info..ma
on ~ oro.cmrl~l kpln on u",alon Itsre I- Ailt&i Clari 3.11016n_ Y go-
222 2.22 222222 P20a 2216204 002222,2 023300 1*30303kCI& A 003'123.
6! 2.2 6242. dt 1,02hence 621n 1222 2221hrb' F22, 2041 4on rodlo, 1,2404.

K241.lnr p2,r 2221,12 24' 02220. de1p432. 22D 2$#-$01.4
222la 22n- 2212da 11-2 l VI20II UNa AUTO DCXI 5352
d.l 41 1 12440224 20II o,00d|.|os
0012221.033.42 02335150 3731f UDGALA 0n02251 0',0200D 2.n0r564 A20elia Cel-
21 n 6.Ja d- 8 2 a2o.20 22Hd~e p. 252. ,0 D15g|
d. lU~22 n2 ..22...1T24i00nn-0"12. 2-1d-Il.

'222 02 en 22.2612 6222220 e 72120.2$22,-t .0.
v~t, v'5222 .o 2 r,,6.22,2.22126" 6-0 .ol t


222 ,h I210 522 n1)2'n Pr2m 22 -4272-00.27
ur n, 22.'202 02' 20220060o 02ymouth 2242 d. Lxo..
8202002QU IALA222 122120. Do-402231-2-3
120 2i02 32,112d06.. 0.02r020 nd n O GANGA
0 222.2 20 2022 2.20tun12 022000art12
32l 0212200 222 O'IAN QUI2 OA*t'A A-4'2T 0 2220 2 -3231-53-20
,20'er 2n4, Arroyo1 ApolI2 20nf2r200n 32021 AnN POD 3
m1220"0 24.00 2220.20~n 2042 psne2 Pr2p22 p420 2221r220224,
p022er6, 021242110.o 011ar222. 0430 00.
SE VENDE 22 2122 n 00o 44,024 gaets..,ora rare
Par t,#n,,r J20a214 0.3128-33-23h
u24 1012122 4 6,022201222..... GA&NGA CUBA FORD
tt-n2200 12,'s~l 252a II 20.2062d 1211h1. P.22'032 2200 Ford 20220641 ~o 20.

t. I T1 ~nnM-04 d : dt F20 m 124 0402020 en amb 0441.
240122, 122212412. 002 0222 2-I 20e220 0dlfre. l MereO.drsI h .
206420 o p20l004 l2226 6n~ la -2P- 0 rIo25 de .-"o0't's ,-03-2


'a ro p-rgu-n r'-r ,R-I exril 'd 9- 1 '1;' ____ i D 3 6 as- 3-1
DT.2lfn8. 0-7179 San Celt2lno.6 2, T230 AtIO AIA <-(APA.
rn-24-i-2212042640010ckard) equipo 2 15001t0t tmpest40
PANADDK2A T 1 D1'.C0LXA V ma4nffi4co2 sonldo Verlo Cuao .4Mrta4 .
yre. 4fino. F-TOOT -- .!'ro San- Diez Octubre y M2rlmOn. "2Vfbora Park.
t4ago 2D-3646-51-16 D-39653-13-3
1 *


PAGINA VE1NTIOCHO ... ENASENARTAO DEVLAMARNA-MARTES. DE ENEROPE,S1948 O -_
V.E N T A S V E N T A S V E N T A 3 ~V EN T A S '. I .E N T A S I ... "
53 AUTOMOVILES T ACCESS. -SAUTOMOVlLfS Y ACCESS 56 MULES Y PRENDAS a MUEBLES T PREMNDAS 26 I PRECTAS 5- COADNOS AP.nRATOS amato DINERO PARA H".OTECAS .
,xexeleitea ,condlclones. Mntiado bIryTa nb. Z 6 --!' mo.r7on G Nom-Auev ST C A i SMrevo. cace ate A d rt1. 2. ndAe.I T'-JO SA.O b ClM. XOD.M O ne ar Ele trictas Ce 7o.0n BE Sepotl do uare Inadtd.ed E ro tini qU. rosts-
o nor s u ; d e ntra nS cc. A-.h ) 1947. con ,O k c n- Ie % do, ;iaado I yrd Juego cuarto grants, 20 t s,..oto.
p la dr e o l n d .s.C(D exluo. In0"fo rmn^n B -3 6 0 1. e,.7 4- dn h a-d Or cue e, b ad a m Prloe a c u A 7 0 2 e A .
v C l Fno 614 1 d. D Iusor .Inor; B pizadan, o djo Aecoradpo a mano.V ,A D-eSt-S2-10 p".; camp etcD -84 -l l 4 6 -
,15 r- 27. Trelrntar ,encargra~do%. D-0 k5- odam boron apartamentpop 8 19 Counselor laqueado finiasio, complietN portal (ech&b) enm muy -buen ,ma esn e gusto. Verpe San Pablo I .D26-21 OD286-T
. _1 I D 0 _do _13-!5 6 -1 6 9 plazas con trinchante $225. Livins do. B-1313. R D-3564-56-1P 21p, media cuadra Calzadg Cerro. ___
D ESNAUr t I. 1 U S t MD dc U N 0'A10 -B-6243 10 a 6 p. m D-. H -4- X P- HN-N6-lE
.1 e ". Adm to c lio Doy t 4 47- Pq-7 JUEGO DE COMEDOR MODERN CONs-s-n HOLANDESF.S Y AMy eUCANOS po ft yy e7 nmiri PBA H1POTECA
3 ^ .- ,. WIN.. I Partculs par&, ^ 20-^ ^ ^^ JW lie ^ta d ee rs J
oonP ......f C&.SA
radi.7108-53-e 12. radaa ...... b]o Le ... fall n on .. .. meia Para. dor~ c d 200 Saaob c ne o ach .e Ye n-t~a n I ula- rduts Io ea b ~ueaJe~cldds~r GaiSAdc,.nXrfoGeAo I2 .5am i$ mesDutmO rUB !3L C-on1 A1,0 V NT A52
D_6SS.f comprro ynoe aro. s2300.Det lr aborts 6 a p- Y liigig~;t o wi dmocn u ne trl r uesde $235 V ts ol Ben- o edor y rteadlivng .1.0 eanale a. Da. C*d ptet- udeye"aAcld mars es hlp eca, fenrcal r, io zrlr
V2~r ~ Fs 4. timeT*sI'[]] yl Is Ja 3'u ueo sl. Dpt. 10. eJI rg e l eneoali 46 as nrabi an a ye e r i.seo dcrd hn uro nh -arl nr enrlftey L -a as uts ldgldla~ l
BUXOMnteSpj 1on 941ne. radio, pAu- moaene D-3 or9- -13 ey drioeis nJsRb Phis.lipsv n194r8o a--rC [ er-|0 ldisBte~ av~edeautlopr hcrhh- g.rprale s t %d ItrI

^ ..s -,".-.^ ,".-.,^~~~per hacer^ he:edo en*-** ^ e*:., ane- puede^ sgaga I1gr s per' c -d s 3 si
vents Val uesttdua neor Ver, de pra e pa- o, entre Santos 3ugreaydor. ToLna reieta m .ad ameate] uh Ila cres .loa Op3ii!-7 i rm : J.o Kul, ee~tds 25584xo
1 er o47. eW 1 ote. to I ] romo00 nu1str- Lna uoraos, Mantoa trees G6- quillse n Oquendos. cor4ente de6le $4. iernn
-------- '--- 1 9 4 0 A d m i t o e a rr b io D a y1 f aC T C o a In r r y 5 a v ~ a a O E 1 A D M T D B V B O 3 c r m O A I W M O B i o P .ri c t d r ra 0" 1 1 j l 6 3 66d l -t r 4 1 6 E
d a u t are nttad. n c ta ,be 4. Dt e1 d" -'5* ti 5 3"e m. 20 v-5 6 ae er r pled e cann ller1. d an8 rro cida d d e n p ag e 10 rl tie aj. _____D_ m e s c D -3 6 4 Im a i o i i g s e l a e ~ r e d e o o e ia p ~ ": < r g .n r M v t A 4 7 C -27 ,^ -1b J U E G Od a D E v elMelal e M O D R N D -3 0 9- 6-1 H OME S_ Y A E R I
47,'ciio Viderer euro:l kVlboet -. -ie .= vmrl = G -S"N T D=O, NAAI om es l ea,6lls.2bt M ELSD OPRU IA dethsd $5~o den aes $20. cozda do reINgeadoRO PAR HeIrPdev e TnenoCArh

P ar o dnto ; C nc r I L u fia F Oin R D 1946 SU P R 113 L U NA G fiTMt c. roo ata iad co mtdor m u y (Ino. s Frid c ~lam, api a a el n Ny l n A m ia ta ri n t y ap a- l c y, lI5 t r ,- : ----------- s fu r ve i p r .. T /
D-372S-53-1,1 rdio rs, bacompetalente nue ~ r, each& ve. Poutm cmbm'etgs cato aiEoto $ 99 4 mnu.. EN E
..... -2E. ..... ..... .. ... id c ..... ober a c.arto san- S.. t, radar deach&."y en coronao d o.. -.o Please XA O rO0R s ma c. c
nf"0 come nueara #2.350a.ll00o, relisdorre- piezam, mee tse om e do a y geMa1.0n ca mbioa aXtornT- CUBA 213 r --- en el n, g enr accid.


TVI&OLA 41, TWOc FLUOX ,B le. Cub a 6.^ 1 Pri ^ta. i~ 210 0 a.u v. comle, Toau.a Fat^dae .G, vierpta s s o~ de^X alumdinioa1. .0 pare tracer hii. Paxo'.J1 1 don r s mc l o a 6% ,p d e. I el"
ylar dn tocadionos do, rpi td D -3 S7(9-53-13 m i.lo uaien r t f7 y 29 V edtoo. y s P ur lto. 2 9 rer grMdon c un etr b rto a ic as G ar Vnte .r to a de tan, D oy
tu stiduram nuevos. Ver-24-l3-a d's]oqe Sa A ve. 45 Campez anaro u ito eine .R h lg ae Pstvm nerlrno (at D- i0 ti 1 0 ics$ 0 aisB tral3 rna ae aerhldae tata;peepcr$' a ad
D-942-5 : D3-5 1 = r tire, euntn Sosen, 3ttos. e7.96, y d LEa BReLerNT S. R afe dl 7a
Serrat 1947es Sato todo. X.M oalr 4ed) crinedseW a ba o pvrts araad detadr pinl s-3ue'"] av t vi- -moe 5. Rper c arnem do es d milPace
a 470, e. q Z ap otes. Et 2 ^ ^ w Vr0 ^ V0 T. goo; D1 .l ( or.R O elSei- y Ahr ee mod P-22a4ra-. G ra n Ia. mod rn o eart& rtao c ue5 n ia-
Nue o -.m 7l'etam enT 1 1e ^ 1nds__Veddo Domp ____mente 1 Oal. P ra d varlorJ e ua 8 e, r c o n yn nines, Radioosed d r $20. da pdo Frell dailr e er|, m- l ot end or1dr b.a7e.. t. cal.d en e". Irl r d, ten oc
precio- to10Inom_41 r8]pon O-R erll 524 ur,ldn0 a. or LAn r AKAtle &nit catHJUf nuetam- 10. pTaurlJ 6. N Do Alm UN la DR tU m buena o do -egrnam crde vidcia,A cCTICA riX- --
%A*A* m s T ND II BUICK DA L M B & 3 p. m. diariamente. reclo I., '-' 5 bi r 0 11n otr.8 Tri~nepr aln, ,rB elbld.o ru piozaglld tabs. y 3215.00, efsd lM ne2 .F q ia a Te i vsit R A U I X O C-AiNl--b an a]. vpao.ge__ -20 -6 -1 men1. Fselldalle Yaoe are. \K M S JS A
40. flam a... U-6955. Sr4 n(pcfi c. 0 0 *1 f4-6DX ~ BO y oil o ncadi c yt ra i V 1mp ri nut --- N _----------- ,-- Dler U tre 7 e4 do b an Pur a de, e Io o oe s t it e tie.- r rlcel q e uan ---------------- _
Cf anrnt. (de Agencacid. dep~ fe'a-e ri 5. -3 ".-3-
3rro942- .hlco d -xjWlb ua 'n lidor iluev C 8r5 rarl u a (Ihap. peg tim- platorm s se n e livir n e rsp cie sa m oar ven dedo r n J ye ar as, adorn reTdo R R G ra Po R E5 Sto- $ 3. 5 v p aoe rn p r 6 et. b prde 16n Pr y u o de Aoen de t a Pu-
r n~ Capcodi y'nueera 3ra.~ y.t.A e, i~a rr- o al f
tren rd aet | a s, a JO-ER- -ALdAMA Geer% -~pr cubrto Ian fuenre, portion, etc. anon "] ilnr "a bi p
'S~ r n. Vi] Drl 6.'erie Isr chapXd d ueAo 31ic UrgenteM to n S Oiy No O |Silfriger D X ]a&i AsU J nA-e -

BUICK ^ o''""' A q fll O 1947n do Otudndo 4. aiabd de pin-_ C- ,,. .Vncd r no(,.c. a ADX .fl .." laer. 'D^ ^- ^;dico,*n. --------------
pruct voi mente seop v nan Ra ,le Pl s tar o. $ 1 o. Ter l n. 2 -7 No 851. a. u r C.m pand rMo 62, baIt.. m od m tin k. y brllla t$195. R. ee- ,$2 .00 MonT $ .0 cJavlao W r 2t a W, Rec r ad. -. MD;"1. ______ -37'113-53-14 I$C,7 op m d V. J y D u- 3 ^5 -4Sn 03. ro-tjoau s. H-80841-B.1-2 En. bre.,oyro .d $.Ald 5,, Reinchpd $y 0 A tes de" c omb r ar> vi a{|enos,^ x' Jue10od versatte. r edodo ytemrC poTa~ d. a erume... Un-en tp Ie in ter= anaioUaW
. c ead, arantate gnl.Aetvi-2 Vddo._ De1Gr j. VID O OSIfS M SOM.U- iacn lq dat relojes S~ulzos pars s e ala-gi $oore0. realv ln tu.g0 e $339, curertor baea 1.17Weri-e TA S." o pr~tmos 35 re0.asen
''(. 6> ; .el pre Ladg0 r v 6 .l5.orOurl, ca.to, 85 .Are. r rc-baueeros, Cfaan MyO nines. P t i0=r 4 pies, S lan "Ifae 10 e- lot, and cm MUSIarg eODtn autompto 1-31...64- dnt,.
sr hioendr s D-359 -53-] V ro K raj $ ,0 p n dn a u 9 8 nr- D_ 6 5es3-13.5 Isords an @I~e $2r5er Ofno y S l~ a "G n ra E l getdri t n m s

"er.del 4", do" B 947 SIN, MS. D-3 -5-13 D- 5r-entry fine c Al datai R ens. s Crn as F 659 ?"t ."3 y 15, V crtA407 col. Feb. Aam d guar.der Ion varntalen Pa'lag
. "l P mtr. )nda do eiz tc o 5o s s osUI HA RI A S yad o 1-t oda m o r c reet opra tee limt c a p a rt a snto(; s a E-.:d o r e d .n ral ar cu e eo r S*a"t x ade r T c3r .
231~ yXM vAUt OMdur LA SAL LE n or era- u l hutnDo61 earn veZrl 7 s'al chpa do- juegok gala. Urene Sellan 6Z Telfo U-0

vrc. e N vtner g n Duer .- 0.Ve r Sa n R a r o 167. rt oe ," 7 1 eI.6940. r d "o m 1 P-7t27-l0-IN0 6 baJns1 NEdic puer ntre, d e BOT A.BA N C0 H IPO TECA R IO 4D5 PAN 2 ,e nOXZe 2 .0,T I0 ... ] Vedad ..p... o v r p qu t d elo h n ito p o ~ h. t a o o tu l a o ch n t C m r ~ o s o I. u o ^ ^ ^ ^ p lli h l n~. dca- n D d e 3 o; rubies. Or mat. $38.95.a B elai o ]Er, ''"O D]Ip iut OOmJLcIn t : G -5 2 -2 4 7 -
c a 1 r -c a' Sa n I e o fdxr r 9 .a P r a d ll E n. S re o e cr om ao l c h n e a ligefi o r ae ti$ 5 E L B37.n 0T6- 5 -1 4 ta r ol pl nc h a d e ysp o t d ---- -
PA 2C L I TA D 2 P 14 2 V XI N IKOO XA O O A Z ,Ganc] enqidchap eoe Suisnv $1. Pa rai Baa$5.Lvn 10,cat ur ers].evnl& cuta meIquml plnhr: )an.Xrt

area nu n oe e Chevr~ o l e t No 6 a t- m cdla r. repara n gen pri-38 803zas. car a ula a )n eo c ro.l .9 1ch a om o $60, enslore D-3580-nR -6 e. _Pl y -rand o y cil-dades p er vlae ene tae-trim p rista o B caIaIenIa
oon Fre .D 5 25. l a $18 0 repn a n a u 19 8 e pe dern o, b tcl~r $s0.l S a pi, S4.A aay, ye3.5.r~a ( lda a $ 49 eresn a yu Amelfstad rid a R f e 1 a- o SR. Monarh, otr s mbr~as tom roe os n autom itico Amar 10 as ity Io

-e,. ...... ..r '095. I-dodo I Haa.-. y, .nd o. R1p- 1
Rafael 35r. S15. pfrimer Viso. General Yue- t$o loa G Elcti. oi. VE LLO s

1938: ~ ~ ~ stdo Alcntachl ll, Du o ndn _____ D1035.< kf^ f a MEI a n- bW nem aw I a Joq In 36.Cte"'' F8 '449^-56-211 ------------- PIANOS, KA_.^ co, A..f. *imeo breo
E a -m vwtbxAS. x.oa IO o 2 S... ...... Toque timbre. .Ca P.eo=.e ,wat Po roof 29.. 5.-- T^rXO' T, o I -. en con, -rd ical pe r e .
.o. ..== 7, ,= ,oo,. r .- ..-- -.-^o ,.n ,, u,... r,| .....a [ a A E LA I o -- ^ ---.o, .o. = -*c. :
,,ter del 47. dos ano; ao 7, irl oso DE -335-56-14 Eine, t5 -29.5re onsnn s e r ubles FAI- R A tecdo blansc o, No y e ntre Peso. Tam. ec- Am C PARAT
&-4 6 D 470q- h3-1 n T e $26.95. dams Rna y A m istad bids Ll U U I U U do Ia M 2Uto-. char au -C -9-5 -1-F eb. Y e39.t V eda-dob plot,- M ar0u. d- a ren y rip IA ,
kilOD~rsunads Inca ~g~m gnorutnav -& ... bho ...... Vengt .....eo Iru u... arcmd .... |..... Gnrle.. ...


ruxe.. r do Y' 1^ Otto 30 llrd so yc MTa]LdYd Ce o u2 -,r.L D do: 40. Otto D. y $1.25. C ...d 5rI GA N mA P IAN O OMajo $ n0 chatr c Aon c na Id afelt ar e l, n os Tr
J d.^ ; o. . . a "^k N|1 . o r e m S M:1 V 31 N D A N D Oe o nI Cd r 7n eA A pXN^a U 3 a--a-" g ^n a & aLs
_________V a ic en dca r e.o, d eetl ur ti l nl par~e 7 oj e ent nn 0n o r I No v. _r n e nd oN A V P ARn A A R A. tenac i nmi e t a18 5. L n g dteF YG R e a dORe l e nde Casan Zi mmr m ann E par& e tu -r P e o r y U ni, tIt t dTeU

Ito 2 w u 1 Omedou T $49_______- -4- l Chiffo rrbr S4. o es Cod. 01 R 15 rubles... SZ7y.'^"5 'c ?;I* : ln!nrJIIB y $13 Conceordi 467e ci de t. m e ptu $62 DElfn U-5017.S rods, iiug o td ro y p rd r. r- cn. io ~o hiloai
No. 710.ten at Veddoe G res.ydelr38t*r3o de 6 ta o411 Infer- $20. R. H-7427-60-20mEra BANCO35I 0.TE reRI n MENDOZD 5e1an opdustria;y an ,r,, r 1 ldri .-or.tun $40de, t anda ma ero w9 Bulnes 1 rubles1 Oo ,yerl $ .96 l l. n 1 N U45TR- A An56-21 ZVI"- | 8 l r r t s L e bZARi, nu re g t.70 D-A S2-CI-A3eb.

P"TBOVT 1947 SIN l53. XXXX ;'I~ ,Nodje D-2na S ?: .______ c5'6' 53-1 Sa oaun 6 ntMotyO Re la.scr seltnora ,Zeta.i>. $7.95,r, oeriae y -ELden BR ILLAT R NTE. Is A-r~op. pn'c es". d"o0 vapo l*uP h rit- PALA2'"`- bu'; DANA
mem ,,m g -,,,-. I- .,amo $7.95,n .Milo., O.omo senora don VEtO 1aeen y a&-.
3P dex D l .1ai os O arro p C-rAD1 7 n .. d31 Snt ver. A*Q 3 l .Vendedo. ofe p A ar mnt D -37-0 P0e r Tn I arap e__r 7 6 espz Eo Ia etiraai.id
d raz (thr 2 N d. ....u.tro I t .o.y.2...ll.n. pe vfect 9.6 p- .o- 9 .... e 1 ru bl es $1. 5, Jo- r- ... f ... ..... .- Po Io n m- 6o 4 N |m 1va e G eneral. c.... In..l... De
cas 2 2 er u o. 6 3 libmre 7eN ER SP.L ,L S A Au.to".. Ved lul. I louts compamto- Sn L- dne redo ee.to.. A 1IN R n GANG A un23211 u Ve* en p. Arias- cant 2-


.... B Oa. 5 B 0 -7... .. ..... .. Sanl . d 1 .... ... .. .... nn l. JT ... ... ... ,.. <... ----- .I r c b r ...St v n 6n r e vt ac om nC v .. .. t J B ....A WT .. .... Cl n ittrs_____- 83 2 1 Sew Y ork ... .. G ar in T l
fne de tem o. nfo m~s selor .eg pt a y us ro 15 v etnaro d or Geel a l p E ls e )ar ia raUL A1N. Rains, yn le &in^ors ^ r t cutdros. Stowe4 l -
a, ab 0 -6, 9-5tn 1. Artco israe N A I A TR.E 106 n i er h'en, eara io yorea dom Vmu os Mle rn am.e Sa bre r J ya nf toAr cn tle10a -61dem 10t Moarh Octub lre ats. o p X L A Z N R G z std 50 saie ols.r m ae
$.4000 D-31-5334 NC., o mpda fi. de l~ y-2e8n4|04"3- b3os H-04-815 C-eram-N- 7 ;U redondoa yo x tip ca bi mean. 53 4161ra mm o TOX DO P- ^0AN TU 00 s h i r G e c o : t i s 7 .-- 1 ---n----1-3 R 8 C N P Z .-3 9 0 4 H -7'0-I i i ).m3 C n r kn d na P r b o l ro C -2 8 1 -6 1 -1 8
Y~~~~mmraa ~~~~ ~ ~ wonom set ane.~ ISn k.o maz $75.to Rein~iad 04~ car sabre o e lxt radi Oe"s dezo noc=-e. strain~ niiad o e------C h amp io n O lH .d.m1a1 -- 0 m c u m C U B A s. D ieO 3 7 $ 4 0n0 ,. S ^Gn d H. b a 7 3 4 ..1 t ,co .u a $ 3s 0 0 Mdns u ae C u n a s
Ito' P~ J yduerto, radi v senillra. Olim rd io tr-0m -5lev -31pntu n e enau crjestslee, 17rrubie, roaen nulltie e o y o peam ne Ire~ 3 61 Mn D 31wickF R W R : co l am | e per adr, galicme n m ote la- I


proem $2,100 ?. Ifo-ms -88. vs. r egac Par0 ha ber. comurr,i L00. LAMPAR AS, RE AJDoA.? S Pul l Jen S 175.00 ELamb En Pusra L A PER ^ .lA ." tuin, n' Perfect eia do -. c on, "^ en U y rem maP-3,75.7che.
1e ueriO -3. y15b-5 d f r y. zuelt]. n- V tr & Yol rele ]5m. Noi acre- 4o0ln as Wgars aeu a Jaraco J B r- r a n -R A rant-za g LA Since
bip t en?? r .V1r3o ar ro J. o r od do- s. capelod, malbte. 6. obRtoE Ar al b-e96s A -794c. T rat, d ott' y, c' = D 'X I N -
b52 TAXERen|l AyeOtXr An y SC ,,al.,-I. 5P Q rteeln g oene m ral. foi ned tam o mpr si vilan m Jo e utsrss. q" 68NR_' _tecadag marcag Curop.a y66. en ric e p artimi o entdo J c ~lentador ad s e tl'itS a.A e an-,Tec t
tre hmns MoVel. 19407.1-53efa-j BODOn 4iFrdsviSBN em yb onto r Vnsu comrr n intp r an esaleson dtstyn- NUmeV ciAMA y / BAmn A ND A Ir.e,.n, y) 29.mso a. Nadiepud e o -2recer 0-e me ior n, do cino~u zca l zore.,fts @Ikz 45e nt- 68 y eaSAJ .TeAontied do fn ti a i con tLuxeradio, Isomas MZnuavo, a cu n do gusto nn regaledad Par te IQu t oVh0one J Jamero A BATES 2 PI ANO EN^^o- $N $rias yna do afetls t
cTr;:zOr0. i do.~lr .114I par Onle Ieuee demlohn ut.Arveh ee prula ares lv, R em n~ugto Y Scic, els dy x- XJ T M ADLIA
a bh ee riad, dFor 1947ua suer- pador n mu. eteusal ad-do.o eofee v reecasSn ot] ataioch nsmuuerase |o.rdo35 fines. hpad "nre 1c-3 re o i l aranta ne[fios dirr que an ronga ouomtca ene Ge- 3.6572 m-224-70- frs E E .IE O E S ,ns pan r a PrVi Pere, an aod ar c.Chovrolet do Po- oernte parmet ais flnor iani Tel n. barre n -si rebuins do Porcelainso" ne$ a* C, eater- n.o Pr-t y U t do de Mme. P u
00Uord name afn. 0 Due Infranta 710 e ntr,- n0-190 G ara 0 de .rd n ja NOS. plazs- d- -6 ,,. americr roco, asos,-$. m e.tit nsuoae. o den Y Vedado D-50 -6 d'b si~os, y grad s acrlus ades. pa sogntf ra] Elecric Pnavraa ya mosicdoed
3usto doe~ 19 -pmjrs ar ae-C -11-9-do r b y J e ino ydmstd e nqarca Frgiaieunce do, o er a de a ut i doLuan. D-75-6-1 Prediecta, Sanaac~ Ra-trcs e-704-70-l*
busedte, 1Bik 1peret domcial; Bick, scu- desc a supnl scr,"n r epco. tl ea~trt cpro esae.Jeo uro ~ iie vcion d~o fn onnlara partacinntsprec y ae 13, caaeni eenin Iaeno bfae ,etcca.nal et. T pr oi par s fm l o Ilg ot* f- 0 lvt d'o mesas Ctrroo ti eLL cahe Io p o flnLU Oro, bacompo l, cnobrIlla nts $2 2 .50 P .: a- do^ marfnlU K t" i d 5 blanquialm1, pr et lCkCtAi ImpermeCabl y A rNtiM -21-Q-

l to^ine& do cha tmp (aInfnr useor VE.g d. 2 H. P & d8 alP m a 2:) ed. o cnmed___ C-o6. 58-3gu f cb. It tin y ..-; Yrla e pirand $ 7 m lan- ra are*, t C 1' sconomico Cam:) a s On -----n;ri nt Ve Sa a-, Elect rti c l y W ies utig ouse ,ae tea .-n a dln .P o.o~ o
P^.K yF Vdli ins.quc, San vinngd 6do Sr.lIA S~r U llelllr4 ApM~ra t u r tls l n odrnlam Com rlint 0 ra e20 cedol onqulan meorrs uctlt me. ^i.dare donw agerlo peldctio s Geel nf lor eidde lmt xmne V md
M arlaHaban N 206. 7. Mnraj i V I I V I II ~ ~ ~ ril n f m n i o l r 1 R H VSAM ERICAN T A E 3, M l- M l,,,r n, a u tron z uleio a Caviall s. t ,,,Te yl~~ tj n tlversatrl~ Co p .t 6 a R l 78 B-2 .
pu~r.. ~^".l~lL^" t* u ~rr' I NC.. C o cmba l o d o r V llae a InT 1,11ien *coal rJoaqlad #a O ;3rt 9. orll~te $9. 95n tod po tmino. tpo rie Tabrea1U y L A CI Or r 10. -1471 de 10avlls doecio ac -- --- _. .
man r^ane atdds d C mi-'^ titan YRefrlto* -1 = Op rtuadad Objtor do Arlpov": ^* I. Is" 3Mr" 1' MA -y'JORbb ^ ;0,..; dibuj pinado aAO ISM-. Ie o eOCn A DTN R II11 HT nTAX O O E- E tra c n definiiva ,;. ^ode los
1iabl fu lik 41, d eb s i fereni tal. T i d d muno, ot d. 'o x1n--e- Cua6. n p an JoaE un 36. V e n tre m lento $150. bearS ent re 1 1 3 2g. Ve-C TUDEF
b A U O Y .. ..a M. .n> do, ...rycr u.d... ...eu... d MA C Se aS-A A ION
hie dfre nll A-U-11 n y aloa. 54 .A ~ TUQUINAR1OAS a 1ovri anogenmerl. o perde Ia o~r~e deet~s Monte-NR y" Omoada maCaas Purreza. y vmm ~ e A. AI aDO r i doirac~ radicaltog ,,letdoef iets 98

d o o no eatP l o ercn *Jonte cam entr y dotrs y t n W T Ae l Vgan, a-8.5.M u -29 405an Y pie s lun Yo-I[ ca ritic m u-y s ends et. T el orat1-
I-r------ Frd 37-- y hc. c.rall pra y ortlr carto n* a hct: in Pe n. Ly1 puuee maletiIC
e Ak6 n Do e 21,11 11721 1ane 4 .'. pars. d nvo v Ira boblhas de B o. pepsi .p.rt.. ..ai Coluhnl- e os yre la e 2b s.il.. o oo,. o ., mo a ...... ,-or.o o .... 0., ,OT A oS__ o ,o o, .o .,.o

-15. tre Tu.^p^ y- /. ---;a Cero rutaa ^M^ ^ .T ^^ ^. ^ S^ .^^ ^ *^
mento n do n o. 5, r dadi o P llps d. ca-7 ei2. H-740mo- 6 572. C-224-70-9f6.
Nashr c onr adio51. Fyortd 1947 sper;Im paod sI tfr ,ic met Aju abl a dl ris eu Is canes& sonilctasSanctrb, coees aelabelaoC iam-o 05, ltonenrea3dy rimdInlo.s aGtlate mendse
dout luxe ,',l eodar;oChoverol.t &fin 37; ,roene r uatrdas Ino r me r: TM Rfe 0,ca eun qdas, euees pota estu Mtdios y adsaaildae pg. RELOJE ElZO FIES $.tric"m a. oo Universa y Speed = z mm = C=
Il te. a U-1976. .e sn tractor. y1- un pI aur ..... ...... ..... devuigr PARAcnt a|OR coxuimr sin- ga.i e ct IM L one~rtz as iendor nde iaa.Er nuesto. granu :Pzia Nois I. n a nt e Yrd 0 t'Tre sdono yi-45 ..
o s I .11-1-. e erlssl ~ cs num Jur. dou~a oedribyr Jumar, p ndaer nO |: E O ci. A evERO $I; 4.5 omcMr, Nlrylormes" Te :n A-0 mipto. N 218-I- 1 e en eptun -Y-Sa
mx~Reoe BaeM2 15wr ru-d matrapln F gai dade ieo recuia elo de a m ur- io 1e D-L PreilclaL, Sa al"lAO N'aodoteA~~a iul -0--01-r
aeeno' Buck It pecal : B u ick en dam y 'J/P/II I ce ril~lo 18. P~ Un ae a c mler-I a u de Ronallr den e slias. Mo n se- c aoi., -cr -mtinerno onpae0.50"fi ier.dim y 6am= Francisco. airman 0 1 Y__V^ C661u6 aysas. acq iado. $8 amy mea tefno A-215r6..
pra 114i.- o e zit ro a ,r I Buick mena $18.0 co eo fii edgecl erI C-6-0- f-S-S- yb $17.pr0. A-7513. C-ru2e37pe.eb
199:Buc"*141 ueo.lnana "J BI -D-6.15421 AMAAS DR ,LLIPS"- LUX mens"".ale. San joaq^' n" 361 .T eo.ntre"-lent. 4150. F 55 *; ., entre1'0 "' 23 Y^ ^ 2L.mp~ vn vieeo. tL VELL"Trn~,OS ^ Ril
Ea.r. lp.-U arts. D'ri'?. ,tnup modelo tap.a msiun.. ae a;9nt .0.es ., dutnS~e t :nado re o eraesyriD en14 -N R EM TO U GE T MET
] OI l n dBMlE. O' ex0 n n~, hvlee eteo, 1~f. ,M EL rdelo de GIa -M NAN S-'NA-O-. 15trpc~ radieal de ciaIM, Cieg eaoagyccn: C~aoe Bp~~ts ~e
; ~ t"r1 -- ^ --- ^ ^ ^ ^ ^ ^ entr ri C ndA DAn nt $--- ------- !--- Ci D n taOito reea cal~ a tn er eda "* OME Cak. S ---- ~ o Busnen^ Mept .n~o n r :
s d -";. P a l> VNlo- dA $.a 12' .= |u mI >t c r~ s T-n72 N R -2 m nl:lc:. S vi o .. ... ... Ion ......r K A A I & 'e**" d 'a ,*o d. -l.. _l^ ch v ..1 tq .. r A= ,RS_________L / M 21t er vo. =A I.n A
DE Q X S X~ X A A D A CgA I m ef b i a d um a a a P e -

;AND yA- W Cr, T..;^ ':1; load no\".co uills. settle ^ anrierleano toZO 772DO entr Ratr y\ Beaicmn C-2-62 p:n.o.rcl rm ^, e .criso 6pie. ucrblo-~d^ -L NAI. MALETAS0. ^*cAVI nON Ia care, ."slos ge es ec. :
p. I s care ; .lmid F r p anel 1937 a irUI)A Q~ p,~ w w res ro los. D-995-56d 13 incrdbl, peIY r fecto m esB~ltado me 1 Itfi F-2146 MarZWI deU PI A rN O POeNn ".00.am nt nu"No-~de
c~~~~mi.. .. .. Do g ---8 pa e carer~|6 reoI partdort hombies. d4 ,0o papal, coi todas hora. D-9 9 N R 1 a tle r ra t y s g lD -35 a ue7l ys3-tlsal I-- ey ch c. czl .p r. c r a arrm Oa] M 6 n:7 Pireiu ta pil tons M lt na Pepe.e tfi e g ra tza o i
Infnt y IL Esrla t ar d ca inct Buck trbjn e L so- nnce 6e tunoeI Da011rd et co pee Visit& -6- s Cooil, Ztlrpnai~n- Nomp 408, g parntzga,
ltAindires Duso L')O i rr e100 aU5,00 kD. puNos deU GNdxS 17 rublesanes,.0t rMntund esa. 19, edado.Aiortlento.


m1 C do uOC^aa nu v as- heu o .65. 1,000i 524, en- E ^ S^i0cS; derg Inre 0erv ocyo. Sano Rafael 72 ss
1e n tC o s u t anl e rt. d e*0 0 0..O.*a $ .^ N e w MYEB L E S D e P R E D A -a s I f = ,n ,e ntb d e ] -1 4 8 -5 5 0 9 .
*elltlme, 8iempre pa tiulr ylcam^ Lae,,o RUosa, JOYerroS. $u5. L U EGO E UA RT O 0 %atana., ,upr a m t 20 5 T l.lh17 y*" ^ 43. m Q T P ~ n D-3029-54-19- LA U LT NA- Sui ez 3 M 779 t n a l 2 o 10 8, a nr^ Telo^ "fono: M -3040.- D^ 97 quins M arw00ls 11onz .35e& T l f e.
VAND DODO-145 O-I" PCAD-ISI9-I-I.IS -~ ~ r FL.E Y~* C-76A0 DEn|- men No. 85r, Sra.do Tef Garc -40-21-n -2-0in T .~fnMercury .2Plymouth197.Fl- S MVANDENBDS .... TAhZA...! .... tro Du- 1 .... AYINAXO M NXN-A, a o LARGO CAnll .AN TO N D-M5 ..O....
,. mouth 1931". a t, O s b I *..* 42 r; cuatro r. cul r eo deoleta, M .de oue o C ater" R.E. S T UD IO S '""* $7S ,O;, $I5.. cULCAIN ga, *L* sle o 8c c on ,u t ri o. $c onin-o. ..as. mar.einea
y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oeo Esrc.U111r alsCntatryUaPedmOi ae aob a $s Jack ets, P a Grit a nl l-qulacS* reooter acer parps mabne 2puna pora8 dlrctlle con37 Antoniota tela crlols antlguaa.
D-341-3-1 ver5 dogad d.dei dister Inor an Dr.5-5- dl qun a nue c rito, $ uma. Ca rznda s J s OR S- d om r :EAOReaa, AcEulaO, $14.50 e l arcat a c ~~d r En.......&IRindr ida l Ea# ieo.____ rectil _._e G _o rrlez o. 1. na ies rdo19 OU TunO: A-458 l ,
S-70N r .1 0- car7 D no rmenue mnr.n Ii nt 3,A t.1 .H-97 -211n.H77 -01
Perfecto Cenra Herhey .el deo@s Intr .. .~u "ter. g.... ---* segund rl centrl $10.00; =tres iLn-edi-Oata rf5c Uruiuoy de $ar05i .6ae tone- 1a;r1
me .~l- y. c.adida.. el/lA mej-rprcco de mer gI DELIIZ. MonteES ra9. altos.ero Eya~n Terd= .g r~cuss"Aosern deO o ANl E W ld
DO[ mirs o Be lmg oal lleant 2076Tb41 In~ y endal xRraeu g dea imuermeabl c ado.D '3 U T Le-doy .aCta..So ea'101da, arOe, r d el Reao14 stl, $1,50, RPs o nuerd 31.7o
r eAl no4 pCuerta "merl proec 14%12 Chandler 12Ol AtM IlO TO edo a uty et Aod 40,0 Pa ~ REO- $17.00 ELGUN, t15 rulsa lcs e aprteli n A3156 mer o Pauins $2r.26.r Beas mend2re. Sno U-e35
..cr~ vLcr. aufl Ar9- 63" ul 2. '2-s I n a d ae -7 ocla 7Een) Z~d) ~ p c liarvt icuant ste ud h'e p irecr e In..me a .... aaon TC~ Am ,3N~ rea= a n, nUerPKy nIMr nfr
I"@ .- D I V O r e d 1Ja a c u rt s mlm c o ec~,, o = = o ,
.... let .. .. .. v ow :l= n 3; 1 1 ...... 30*. T actor his ...... | i no ...... ... .. ro nsu le '3 ])-.I ube.$ ara Rpbia$7 rie ~l4 a ..6 os e. ,80
deehor31 en L r.19- 51 1 63 da i coe 9C~lBldgr e n su 15, peabtclre. Fabrcatine Can/ale- -M N A A N H P ,9 A 2 A9 1 A IGCX U T a~e~a. nalen o peannonea nommV L O
STANDARD, e D Xde d AoVb NCe d.trene rema d e mlom. F65 esl, 3 e s s AImndrobea, SnaMr a ] delI Rosaro.'
y q vr rad hlrro Plaui L equ e I 000, 0 X 10 P'arda coron" yDeacan 1:-214.61 3 tE oxe 17i~e rubles 1ra3d 00l Carolme, eq 1,v d d p ra e -;-17 -21
P~~in "- boblls p ur n r .,e.o| .e r, e =" _I ~ .e to 7l rubles. $30.00.pr g0ma 13 naes 'olt 25, Was dorchUL- OS VDENALO WINAN geAr*a O 1949. d l~e ea to ...... dued ...... pieln ,e M
h r a do Airica donc tom s te 110 y8 22. $16. 5 En 1&Y' ruble m$2mm9.00 ; A A A u l 1 .'r o a e o y Co~ .A
a r ti c u l a r e no r tIn p t ru v t4 0 0 0 c o n -a rD 4 -1 1 3 D a l e s I n d n n a i n s I
"to| ...a. flpenre rbs E... ..L CAS A HE RTO Iuo ,dnm~ ~ ..| ,960.lema a Ir ~ u mM ooe, n| ....A for P. F. t o adlns .... Inttue .eddo.EN
.Tll I 3 E doLM F U 314 an~ r e 2 y d. on-- Rd. b,;- -t ra ci coqetas. $196.~ o J uebos le, 1 i S T D O $35 -- U C I $4 una- cun t m, gra d -- ans, ui n er e mya j vn es adenim, dos mil

min 4, bLinest. 30n6,d eaile -Ir ru.maIV S A IKIA~ ;. ueo ei~ns T-AmcnCnreCmrl ops s- n. S an dael Prier. c-5282.
o Dm~~~om estad oest M ucOT nOR San-V Jos MNo b -.-. Su" l L M rietm r aln. reze 1om3. ns brl- Cmaaedarms Bo.nneyVT S ... -= d- Iin Dost. [co 104, Hair~ C-71 -622-
-DO. 1. .n Habana. Timmo Jul o N~s Cf sN t ... --- l~e --- Tr... .d. .. afmibud io- -tao a an ue, t~,en one paadOits. d ude vers en A ma
-uad per t suT641 Iufo 5cu ad Bomx Spring do.. dsmuelbleasi ~ .... ... dgAI U t]t but= asd yb raa.L ne 06 ats
CAMBIAM2- E OJ S LOYRD ANTGUIEN too ma, soa ra te y:, eft~s. t g Mi"raPu ao nars te 214, primeraf Pan Iz tierda. odo
Im84ul PioPealdlaao ta pea ula.sr eWn RO Y OE RNC AP 21R BEAN S cars,,ee..L. lirero, end. sur, butacr dom W rn, xrctrssuo e- -167-
isr~ans Gradnn ecsey be. i~n ro e 90 s n e m- r tldnt e n | eodes f e at omleeos Vn allies Sill- ""lta reaerencis. BMta coArt. DE03 CON
C 'ono rd ve cnt Ds utosn U-9 9 e ntr al.e n A5-6 0- e. S an af el 4"72 ofcue tn eolas. : ta e ototo b rn- ll breeo. en or e at.o a~ iss R ut an t vlo senta pu ds ni mtodn p aresd e a nt e Quota Pries.do aor' bar ya res au rant. en nuv o iser-Fo Ys d en Marta Unfor a -.
D 92 2 53 1 p- 0 9- 4 1 D -317 -5 -1 &car Yeu s o Oroelo e 1A- 000na m a tl al s c a vsea t s d o p a C s a e e c m n g ner al. Ca a C a. d esf F 19 .eri-ene in om e ta m
i, ....... .... ..... ,OUP TRACT:: OR ,,o ......,oATONM ..... F OR 3XX ,C ZX ............. JUN, mon,.adls.'e .to1 9 l -e-, Pnulss oq It.... Cerr Habana ..... A-8607 no aaa66 -67 onvi 'oo i eSgo_
hani~t re j complete, vetlso asll cattle --wl, $vends ,Lav~ aure pre3. gntiguo.7- Vfa- IINX T 631933 T BLANCO AM1Mr- -2 sstm N re a lo o
eseil tesfrc-ar'-ar-ia 3" r brons unt iafta, fr22~s ytlfne entrils 14m -- ,Too a ion m na iua lAapeao SAco pe
daaeo. ygt.rsdorcr. e r arelntsmr ,rMlna y edr~ oa s mdo cnert MA 0 MOntrndS. $-120.C-00 me P-ars-.-1 pgr dla. Tlfnnuv Pe en l e r~ i
maafia ers. [ ........ 7 Cr rod!...... ..d....pl ...... Crues d r.ane seatuin 110 Ant F-3036 .ll~ ~x.Citn D-281672-e. T e- dmo DIEROle EF S GUIDA, cape| agu bae, doa .o. napr
va-nde, per .a ... ha., oabld Ieess jILt MIElan I ccNT mpo i O, 'eecis cure Inc brla e 12A lmos de O 15 2,O blanco YC1 a cket = I mphablandomo par fr~ _ode C-21-7-I
'onL 1,rut 5 AL AEn ca .-no' D-3 =~z.-,31 -4_13 '., c. .z| 0.c An led 110,o iamarqne Sro N 1 olk $11 1, t; Asla 1.Ta r o~.A9
rentsnot Vno VE E COpeNO-nP I 'on Intiicelne |u o: rue IA rt k. LIQUIA0iO DE ono A 3ez Lo entrs el C mst dlio qFer- !2;te.$ I.Trb o
vorlo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ en s an CIre. No.rs 36. Merteo rolle LOrid enEST mueemei, sdo Ltsere Or 0J.$.0 aanfa1 .1.0 L C S EM Q I Arrmr eddr A.
Repsecl- detd lr.d mot-t, s TRU 0 11 H..... co me liltts R., .....a MAQ U ciNA m SI NG R do Oro s 10I L 821.6 loea poI~ rt e]r to- r loa nlo co po ie ot-ns eed ~ g ut o
rae rpldetntrca blo tdo nlos rec, tn 'atl~tr hArlo xs paertl ei1 ntraday m ch. V faclss dan( dex pa- d1oo3..pr sfo& a
STDEAKRCH MPO 1y4 A-61 D-4056-5 beirato Prerto- no:tos M-9"/71. X-93535-1 7S. doreSORL unPmReOurFo nrEoSier 6 eulv n os.
Mueble r, paqsoh 0ficinaio m e ..... ..... I RV....
alo uhs eta.fana e. ue E do 25 Hn.sP. q~a 960 R.Pon : cole ed. C-56569-eb intrrndleios c rest c lo/ y conrrals. -06- b. atntndld. melfoo J-653.t~ d-irect&-4- t ~o." bel e. PIANO, va le tano~r ,$ sXamba, rumb
FVdd.arnue a gai 2 S.L1o.I Ga surid an 'D sotjsbilne 0cs sun .&Q XJ a] Coraes ]MBEstZC SU J R I E rro alcae aarvne es.orii state rtunida o, Ilit.Pe]d
foI) FA6 3D-.10! -53-.1_ 4 etl D-48 -1-3 1,~ruc~ Seviem pedudo tle Ineror VS~ erid s &L m .Exene s aho a mo. Pr dof
....ll.02 R I mW tM A SX OX 0, M TO 11xo $20n 0 -V: 1/4. Mris 6~dlge MUEBLanteA -Tn. -LA &IDRNA 0UR Z 1. r~~ A R emingo n portdtANOy in a Un- con 0 T~eOs VA |Sevlao. e a etoC l yom o ne a ru5. San. Raf el 473 B '-5282.
peretam oy petamenfted .1|. I.Pueo RR- ........ con d YE T aE PROPAGA D M nte~ o tim o hme $5.i16Arts omio bSlotdr wodi-0. ~oP~ 16.Ael
d I y1 UVS AU ETSDEP
dnMtr ola far0 e so no mleire. Verrhs Von. n cmbi pa b -i. a I Mn te |0l S" J~ ~eoaqi fregnt ca]Mt- i rs li nits.piso S.4S reod .ua so tarnalvs t o o ip -5S5-5 O&t u : ~ ~ o TAoA1re LEGAL 4n tOCETA nnetmosle UnajmU'1t maraAvrllosa co.cc]rdeIa53 Hb'C-11-22-n -0-5"71"Foreb
euc u tero hSoii lmer os Sieremo t fo rma. ivr ito I-14 galato oeopete autosoties portal compries, y~lsns Suarezo it.g ya~trs tds tarals u to-_ XOlXano, Ysai| PClAses o -
vantreMirt~amar Pre mei. 3 0 ,0 p rt0 A, SMILEA ac do s ] dr~lemoo tndes 5 .l .S95 Ure X-u3535nrlo.eS~
M-606 Ilq id ca]r donod mado ter to ndde Itr A-2278.l Ce-ler 395 -1 3 e camos milre-rin y ga; m rt o -~ln s d- Clonter amaestro;en .So de
Ame n es. Agl a r. n61 PO M elOde td Dse ~ aesnl ~ x elNlare VE Ande Ore.S ve e lp.rz eire Seniss ,ren, Reen&a Stel 13 y~eo 20 lO r. n e f oereacine Bne diteanctir F-901 F36
'- rcnn:us Bl rlCE A -PInLL P secse VSoenr U e~e T ins. ne x homr e, pest as d cT~ o lorns ,Ut Esc H55.Poren-r75Otevenw
-~~~~ln |'.1nthe ora erea napr Iu nl. bn- -11S.Civi.Sr-on de re00 lo br abant e to bre e satios, a n vform t-.Bgr -33g-9 d o pa edrvdtna L ~ s~ retl at a=|a
AUTOSEBLE YA A O ........... te uA-aaDoyr,`br. MAU
-6t1014, 0du uo.n,, aa -27n~xa 5 bh,=es rLr Bseta.TI eAnillo c ompoieprn s coAS COMOSEA TE -SN E -evornaaavi aitro ica- DN IOR aOTC INL..IG AS rCL D P Z
.n.irr vent, d.. auo ... cm ja.r,.5D I- uro ecis~ ta'-ado, are b-:,-m,-' -LA, NA IN L to s$10. 00 at 8%o n .--o r ani nouevo-, lae~ rm....e usado. ..... int~d sr Unleve...g
IF pozasdo rime t Opeac -ne rA A G: PO N SkQU SA N... o. AL edr CO NT miAD PL aZOS a COM OS nhn. Sr rv ,.o: s.v o-at .tno a Jr, rult -mv Oij eta etdpei
]] I Oi O O A d i t ns eto Onl Geres $149f, rMontntn. 15~ol tax.e Geres o $24,000nza. otrecnd ina o p n Elena aeuradicl ode Inlrs ane Reald.c|(
rual Sule asun Itorlc na onAl de tO-1 A y zine. mid*ad i' S m. On 0n, ol|t4 EP UN 010..E FE I-39-6 $2ND 9 UMO. QUAo R TO 5 lt[ 3 3. =CL .y2, cas t Ofrsa aC rrls. ca es noJrm ar dae s y volad ra hnpoteza d 1 % de in forers. ^ o t adoe C, 40 n, e ad. ]7, V d idn ba-57]
Sr. tinle $ainfi. granite} to anlx inde boronlo b~ea d m x r ns x~ula el roidte
p~sel *n er.s o I, r 111.20 Ca I 1A -Cen 4tra .9. B S d eo s cu~t onm orr lst pr, Ant i-grom rnia ye f ra ncent.y arer
AMOR ICH RRI .R....i. ..... sr ........ mus ,........Di.. u nd E.... ealaSie 1 0c.i A ETASD C R AV iONTS JS ranoemypequefiae, casticlaineIA
1,1111o11 ols ]=ckN=CAk kiiivl k __1- --- -I- _ur o m oeno_ _~o _.96 -..-.: -06S Zero..- hab.i dol. en. LIQlON D indexPhome


Sl|'l.Fnd, Dr.T '*CO .^.D.-... .-*.'... ,.o... *^ n~r A;o *. .. l. Teja. &Ca, ;.. P nI~re j..- r.8.-5-2 i .^ .lc.... .. oro ') UN ";-.^ J^ ,"IU -m i ntt~.'~s"-'';r; S< ":.bl"l I" L -ur.In-mri yCrip p'" .' *';:;: -.~;;
OIII. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C87-62 dm,=(r]dte .I 'O l e~ m= r e S-t t 4e. XAueNos to- Jr a wB ATO n.r uml 110 su venta corriendo usr un rm
-,.e Sto,.mm. rum, tr2 IrteI.1 ... a. -I...em S. vinKorooo ion to y |ivlanf Mnaletse IOU& imPer- I& gaSto! -rosnmtorage. S66o cobram 5%
.. .. ..,et| Ig~ .nr~ QUIL]DAGIOX 131 TILAU Bx lnj.. cd~sh~nees xsent uv il.nenidra ran &i dXenledn. I&
:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~I~ ornpIromin.. Mey3re5. 0r- menlou eI ~t BeascsTn- 5emb wnr a-i iers ssti nll I.S ~ ntr IBeTtat-srig Cresuo. 2e epn ete.-.as| In em
t~~apajo I dead* Tel95-fasna M-1rs fItatlt iNv 11aea toda A-~e alhJa, po .. -r
rf ... ... .. or .. .. .... m-so6N- r.o H-2il2-la-18 a lz.d~ e S:1 ne du -~nl3.
TEl'f1"n-I42 I' A kn ; -,. M or ,on'al ,uo,' '.r edent.. empefl.. L.. JPnagus c~ $4Of r Sk. $9.95. L.L M 'dernsa. lud J. ]Peregrino, Daleterrs. 491j, e rUa) C-u8d4-Irus -2362-4-18n. Hbn


I '
r. 7 it .,


_Mn*r, ;,111,84*no. H-992iH* ii* i1 t -AO CXVl .


PAGINA VEINTINUEVE


ENSEMANZFAS 'ALQUILERES A UIRES V QUILERES SE SOLICITAN
77 _ACADEMIAS 80 "ASAS DE 'iHUESPEDES HABlTACIONES !M, ALQUILERES VARIOUS 114 AGENTS VENDiDORES F
ACADEMIA MEDIN"A 3 ALQULo A n.ARA5 r-UDIAI ,, A LOS TUANTES .AL-,TA ao.--CI3 NTX, INUnS- 0.o-30ICITO TE3 ,o-- 7,30i1
Apodaca 104. n1cntr C.rden Eeo 1 4Pll hablta 1 In 4 4o4lda burn. Co4o14 '- J4T-- ,-14-4'4-tu-"ill trllee: aproveche prolo4g4a4 1 t4 o, r 1 y Central4 pa4l[ v'd1e r l a .X r Oi'4 .l
n, 4 I a.. n- f mpec ul 4 4n. Tal'l.-4 l un. 4 "? rlclto nr adC17N .'.. on c C0ortal I jmfen Ia 1-44 414 444 41444o4p'41 ". 14 PD' 4 4 44' 41 4'a
144444414141.4. P144N1444414144Se4In4 .Po rnatim z 4 V o?. P444e4. C.T4144 ":.; l Io

-imans. ocn ografa IngO it.. c. "" a"*iti im l ra a li a I or a sC H p C T / T f Ml~]3l m fl
'do 1444444 afcs 4de 4 M141 2S6.4 4en4re4J e4.1X1 4."' r4 14 1444 .. A1 y de 44 14 4 41u1 A yr dto do44I.414,1r4d4,1,o d1, on, 1414
14 mob~L t Aaoral. 1,0 M fll N "a n',- 4 44 en 044nte4..m D-1I4enle de4n 1 fa 4l144 reclo4I u 14 1 '441l 14414 ll Price .ot ,]
_-.,rnarU Meto ,etrn PH., (n --- ., r a en0o. T,~let = ar P,, *
quinao Y obiara- _d__s___ra !0 (M 4-141 mai.44.1a1K41tolinn
*dos prA n.. H-604-77-17' E n a II NDII. ufrm .14 .. .. Vd ,4-141,4-4.. I 1.... .. A | ., ...o| n D ..-
H-947t a1 i D... O A 444AC...ONES. A EBAA o ..4.". 1 ....
44IIMR44U 4U,4 4.4 1iz1 4*- U NA XA o4AD-.1.40. .......... 4fa .. orun. d4.4. 1 ,
EJ^ 8^(.{4*l'd, VC'~'i^K; 301.077 LOCAL'"' 03700.3'j-' '' A Q7 0 A 1U 10 O DSBAU L lAR 14144144 ". 1441'4d!4 .4""2'41-14 *
Internado com ercial n........ h ,,4p r, lt...io n.. ,o1"hornbojoo1ncm1e4 tnr I ....1 14. ...... d ........ Af......... .
*e. lernluc as h cr s. it en Y sin con if.sa o *1 --
^-^S^"';;;^r^ ~ ~ ~ ~ -1a101-.1|1110'10 -"'^.'-r0'' ^J ^ t:"^AIA%, A .... ;------- *
MODELO PARA SERORITAS ,............ [ s ....14. 4r4t a I o 'rm s, .4 .1b SE09 18.-l 4 ,"- 4 ,

44441414DE144441 214R14 26 '* '' _4.14_1-"4-4-;o ___________P-4, $44141--14-1444--44144,.144444.4, vn,._ _*A ; s, .1?.-_
12 etra 1it Y c1l, Repart.o N i rI ( """ da Na'lada, exquis1ta Prec'ta .a. GANA DR 5 A 10 PMo B D Ro DX.A 091'1
Canpo. Al lmen dare Subsidlarlo de4 n JAt hla 'l peClal e l Ik prk fam' li 4 es del 41 r4141X4 144c41l4Z D Ax A -------------.I I3AI ir H0.,iU
14 .cademia1 .Pitman. b'4inda lo ... .. ", 1" '1. l o A: ,i,1 N1 ote: ......1 ...... 4 ca4 1o .... o. o a ....1 4cn4yl" SOLlC4T D DE ALQUILERE-1 I.s.... 4,,. ,n1. ,4, I II
,4ore14 4ventta l tr1rcl4t 44la -otud,4!.. 414 441 4a4mo to r.44 1e '2444-04 -5F'b. S :4o. Hay y 4elf 4no. Po1 4 lo 131. a lto 41 n1-R E SE ALQL ES R. frr 14 414IT 41,4 1 !
leg. C4omersor Ad mln4i. 4r 1414.4 T '-r41 34 1 45. V dA do. cr 4D-144 41-8 4- 5 ih,4 4r 444 1 ca l. 1 ST
quci rafla.o Mecanoigrafrt l M AIrttpnillR.p n i l ay co. --L r r i, ,WICITA o rtun dhd I- Op ,-et
a, r4rtics.. .Idloma4 41olicit4 nr1r11e4 81- CASAS DE COMMAS HABITACIONES AMUEBLADAS 4,4 44 14,M 1 -1 1
Al7 111-0 -71 eplA~n.. San Rafael, N..x ?. Rs. ,[ -7_I ] .
414~.74441 nr4 43.14~.1Con7 C4 1444*4rop1 4 1414. R, i earn &.:: o, sc1r'4an reolden- 0lona.1Reina, Ar 3 huna. I o lt4' .*- .,
ACADEMIA PROFESIONAL CANT7NAU33 44144RN Aifrento4II mar, muy 4 4. 4 14144144444114.l'a1r1z4na1hip.",1rp 14untar1 or1 Osc-ar1 04d 1,4 ,A 14
A CA D EM IA PROFESSONA so '. o c in c ui ENa .o .. c n om s e. o YT. oo.Mn i o -X.244 ., '. C ;! h 1'
oil ntr 25 D 1,73 W I t, M I Il. 'll~ r dot R h,, j .
DEVMR I edmR no. soPericupe, o m~erik it. 3 (Mal ec6n) e Ir ,HumbodD; 39 IX\nt .,Nt llelarh~
Ingreso a Es."441as4.-1141-84-1314o, 414 441

n w n'kr r n n u i l U I ID r 4 3' 1 4 4 4 14l l 40 1N o 4 4 4 1 4 4 r .4 1 7 H tbo 1 4 4 4 3 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4rn l C r4r. B 14in r 1 4 4411______ O C O___
DE COMERCIO .,,:4444 144... 44 141.....144 p .. 43" .4 142.54.14 4
scue~lp.Professional do Cnnlerein. Sa- P-20 D 06- -I (1 de unE o ds lnl. ., ar d ,?. ... -- .
lnnblHd1d. nl408, 4 Cr4r ,l1n. rl 14-.. 82 renAM N Od1A. Q nU o nole0le .0 D bitaclone, ho allaw.. Axis d. SE S Ce -
D44. 14 14 ey 4 o- 7--D; .-= 11--1rrest&Iytdem4i,4-- 4 o4p44 r 4p1m 4e AGNE 1NTERIOR
"4 14 4.4Lea ad M-"-917. DR-167-77.7 F141 CU 0 3 LIA. R 373 CO =A r- A A A An residencla h.r7 : 1 Sefior Curto.. 1414 4144R
(. o m-trlnila. dei e primiera a lidad at1 dom1 lc*lio, so- i a tr on o oln2 |A I person eot en ]entJ4- e105 p. -7 2r6t dim n p crlem c,, n V alo
lamnente Po a s er ca I e ]5v F. matad fr al lo I.a 30 personasoe u a-. c g 1 11 1 l 'al opn I- or. "'-lind- a-
44ADE4IA1'PITM4N'edado.4Pa1o4ll1as a1Te.s. C 9-14be1ra4to 30,Pesos.4ena Luz4o,1rI.,4
AbRUL MR rIm I I0 ]5n14 IJ4-510- I-.,44,441-4nI."o-4-1s, u' eA n f 4tiA '
MANZANA DE GOMEZ 214 a 216 di 1 k ALG2L ,& r Alo RM ; "ag, T D '102 AGENCIAS COLOCACi ONES ..1 4-4 d t, rl 1,44..1` ,. 1A.xI.'..i
:d 4, r. e34 Apae1t..t1 a. ,.AA PAXTXCULAA A ...... 4............ 4.... .. 4 .."...n to 1 1(1,
do b Co pans "tod dnhelioa is'reitd orWi 'ar A VA A QmlMhRD ,12 GE CI, OLO ACON S,-i,. ":g,,, 1, N., -,
rlcanos perfeictos, brinda Ja Il~rt y Parpar uIno 11,90. dog; $.50,trefs user M ttel{,.]f. I-1,1
,..dii 4.o414f4'44 141414444 4 14.. ..... .14114 ,3' S a o nr0. "4414 o il' LA MATANCERA.. A-7740D K Io S ITA ,44T'1 A 7' ,
P 1 14er fe c to4 4 e q u ip4 m ec'41 4 n4 u' 4 4 1 4 .o .Z414 44 1- r d I .p l i ih a i ------------------. o e n t r Y-Re ps r--Se roulhr e db o I e I


141444444144 414414,444 ;. ^; ,* 14141414414 144 T J4 4 ( "p4i.o. 404444444';;^ .. ;" .,. 103414 CR1DA 44R44444oroTA .. c~c l.
cits Intormils InsratRs. M-- a i TAX ,IAh s -6 TAM. i OlOc ioN pCMQ preferentje ,lto naatri munro Ior. del PAIN 3' eY1 e inJcro, con refe- 1 *OLICITA AX T T az OX ri.
r nl tmrildtd Ce oll e u, & te n. e flo r an 6 ,e flo r t an bc on r e f er end j a r en I i s r vwrl o ri p i d n ., ,I 4 6 [ nlm tr ,-i n ,,t ': 'rib ,a l -
Intl-I. Is L Crl1 3 .7,T11444nte414 441444 F-44897.4 ,4D.4101466.4.14 I 4ldo y 4 llega. C.-54 4-10!-19El 44s 3r3 OL CtA11 A U A T DR 074.
141444i 144.4144444 r4,44144de4ht7071
___ O___ ___I __TA __ 1444 l Q A -_________-" ^s -4 ^ na^ ,^ ^/ ;~ *l ,,~ .;loc;l; g C 1ADAS14414414144144144O4S 1
4.COPrr^HPK LB r ACADEMIA PADRON 4................. ... :.: EN..........DEL4.441441*"'A 11441 4 444444.(441443. Z"'" la11
141414441444 44D- 17 4 eH5n -1-1,3414. _C_,_ __-_. _Ai._ 14._ _entire _17 r_ it ____e_ _o_ _o__Frreronal_ x__rto
D-7ll-A-at1A lnrnl O S. ]x.n Tntri 17 l l d ren" T do oOnTrantPa. Criade ,rocinerAP C I n ne. 11 50C10
4c144r4.4l4re n1 1444 EN& L DEDMaine.O o Dl-M D D O l act6nmatrDmonlo 1 Aban. Nrao Ardom. 00.0 "fe-,nlm r n-141.11'
441414444,o1nu.144441444444444F471441
P41444444 y GrRI 44ecano41raf44. ('41o4n44 444un 4 441414 14rv~ e4144144.4 e1-|d 4 o 14 ue 44 dn 44144414 1,41-4477144 $ O IIA S CO C N lC
,(ab11d4 adI rn44,4 PFran4r AArltmC 8_ APARTAMENTOS_ --meddr,_ *pree lo_" 4conven 44 lon.l d I4 -H-"',-,4_-4.4 >

4 14.444141, IN G LES 14NCEN T R 14O A L,, U, ^ a-,AS NA V ES LO C A L ES ..FPro.R10rEdeNTE4414 41 4 4414T4440 CO--- Ld44. D14srorbu
A0Aor M1A3 IDIOMAS 43033375 '"d.e 1 l.4,1,4141414 144.41 SE14 41CIA CR A E N E U.1 0,
e-io-;b. .. .... I .. ..... 9. 0if A-LQ ILA .. ... ....2.. "i; ^ ."^ 0^ -,' ;'' ....... ,0. ... lim zp~d...lrab>) to- d ^;^ ,'; -e per '' f.... .. !*,";."
**1-3 6b9._ -36-77- 21eb "7AM1'TO LU?, A1- le[Arln. R en L6v I m,,rv .cor B e do Tra, T uy ooI. DA co.
A C A I N T3 V E D X O l lAS Z O 2 3 ,T S S ENE R A : ^ ^ O f re .enUv v ol Jt^m o p nr i y c d s
M4a44e, 44ilI M-2124.Deee 434e44d4 Amplioz y Clmodos Apartamentos LALQUrnO LOCAL. -PLANTA 3JA 1441ip4,jo 4y4o, itenp:I04-Ine,8 naC i4nal,I nform1es4 M-843 4.
d r W ( Pr l A eJ~l^ r i A ao s deen Prado, proplo pars.:ofi.ina, hx crhtdAn, a n -ao a IAnderms, vor
n red er niMd. S e Co m y r ela p r a s lto'. wA I vIa rA Udar b O I no 0- 1 otoabricar con do cu er equlna. /nform es: CArcol 1. j Jo horns; rrldns, -n' e ro ... -249-116- 1
on.oe crlb. Se 14o1444rec41l44d4 po1 in 414144 144 comedor1 d4 do r o 1 OFI1144S 144144144444, nte i"'o.1401444 4144 1 3"14-141,14. r]
Distincl61 Ryd l r la r.. u la 322n rlo, uQi co m cl Jente. ,don :plelamente
ai '-l.'-'-74-'1f441. 4141,] 4 4 14 14444 4en4re 44. en 3 033 N LAHa. 0a LA 2a .DEL VEDADO 117 SOL[CITUDESrVhRIA
C 1I27? 77- fb. IR A ll.414c -1414141414 rm .44144e .114t4a4en4 ls14r4-144t4441414Anita444117 44O414ITU4414,44 14,41
C\ n ia l'etr renarln N%'ran]itn L,,td 1(9 nraSn R faly So u u.rt il ie
ACADEMIA 1 eIn, 1 4 n14 14 14rren4e1 1 14o4 y r1 ir d mInf4r11m4 I 4 4t l a t4m-ionm. So 4dmi4 l-4r4 ,-, 4 414 414 4 ,4 14o 14144 1O4 14 141 (444r 4 4 1 4 414,
FE R N A N D E Z 4 144. ru 't, 13 p. 4774-por 14 11 r41.4 ,e 14 14 ..4.. 4. 14.t ,-.nu ,,r14. ... .l.. -' 1'1.r 1 n, ,C1,r 4 1 ,4 ,,r41 1 4 4I4e4n4 4 a1,4,4.4 T -
F)-13",I-' 2- II3T 2-,%3-17 11 .N .-."O,5 e -lJ ) I-"o.r II. (S"l. r e go n.n. ol+ n Is ed tr3.1 x 2tc-
MATEMATICASN j3 M.RA-A- _1'._,na._ _F________ie3..t_____ .__... __
4714,4 4l4441 4.44MIRAMARAN 374.00 3 ALOQUILA MA AGNIF _p_7_._II_-Ill d44 414. .. 11San Ju4n d e Il l..14:4..
e. J rere con prXltn <7 nave na,,n COM -- en I A I I II-"E-no7-1 n
Pr14 .1414,41 C l lle de 4 ,. i, 141 4144414,4444 141414744444444 n A41444.144144 114 A4 '- ns. 1M. 03 CRIADA CRIADOS 3 A 4 o o SApr __nn Clsnd % "' nmt-l;- ,| do tl-o dr. omlro, .i f ,nl 1 P. Axnr'o dr I;1 ni oit 16OT XA A T B A. AA~l-ta
4- n 4144144444. Call e 254 14 1 o 144'14h bc.6n-4 144. 14414444444i 444to 14414,ro m 4le 4* 4o1t44 44t44414d144 fivinaso i t....o 41 4c4n14 33 33 kdMdo 30- ". Pt -It; 4. -,' 9 1. I M CX M AX P
,-P681n d inecancl. lite141414141424OLI 414Il41414144-4o 14 44r a 1,,4 14444114444144 44, %.
0.214 47E.O airs, 4x4, a close 4t434 been4m~ 6 ? 44 I4444Trese 1metrn 44i 4 med in d 4 4n44 14n 1irs4r favudar4 f1 t Ir 4 lnt JO 1r- Trle I,4 144 1s4 .44
V" 1" 4o 1 4 m4re,1 l alentaaor 1 eo ina de H4a 1 c14411 p4t 4 1414 B, 1 1onU o1. u r. 1u d l fi, : ,uel Sn r- 1 a t4ln
The Tarbox School 14n14..... al, .....14, 1 ......1... r_. ...'...41- 6.16-....111'
.Sl iraiiaX. una cu-drx Club PT"o es -nlt o-- .i r. l -3971-111.1'I-13 D G ;- |
of English I.m. ..... 14, ,. 42,4 .;. ..l4f C R00o 4. TNAV A 3O OX ,ADA, R .. 111 .-ARA 0. ?A LA A C,. o ..., SE FR CE
44-I44(- '4444 444 n 44, i41444 14. P 04re 0 644 ollcita 11144ntre1 1 4414-
Call. N, 3'. N 371,4 q. 27., Tdado A........4141A1r. Adm 44144p14 le nij441414141.. SE-O FRECEN
n o nIAIQ U ILA N ......_f_..... .._I_...I_.....
-35Pi AI S --------TAI 11., I1 D-lff-n1 AN I-LtS lon 6vll, ".onbue ila eferen 1 .la.rr-
S____C_ _E 33_LO.ferente_ a 4l4te 4u 4,4414114114 ;no .. D B87el-4 in-U1O118 CRIADAS 4,Ciia6OS
S e n l 7300s l3 LOCALE $ .00 ... 4 4 .1.... oo.... .. ... 0 o ]l4 444414....4 4,
$So s. n sdlo es y .Br lo rmrt ns V artl. ...a o r, t .. .. Kr-.....dol rat 07 e5e, .. .. T n ...... ... t. ..... It S0-nto S rp,-
IalH onedor y dos dormi zor matos e ea crystal: I N-7022 nl Ingo, do 5 a 1 y ). 1 s1 t, s dins n alo, nd 7 B>-JatlO I extranJe*o ,3r1,-
i .n 2.. o M r .lld. ............ n .o1 ............44141144.. A o444, 4 44'- ... 14.. ............' 1. 14441441441 ........0.333 PA.
P r3C307 POP LA. PAA- n LOBr U otmhn de 4" 1444 14 4.44444 ,r1117o0. 1111-9 51 144 .14a1d, 4ri,-41,44r 4 ,o 1440l1441- 14. 14141444 e4 44a -
eUR nL A 3 ALA r r. ARdiDAIin Arica3Ao Lit- 4n bW44114174144 144444 4. 4br. rlu4a 32. Af-4711- 14 --I47'
CLASES RURCIAL.398 ANRIMU s 4 4.4114444 41en 414,444 e 514c-14 144414 0300B3N3RERGALIA NAVA 3 1111144,1411111414e4444441141T5.74
DRINLAA CUATMON DR LAO 141414. I1) Se e14 ge114 511414141414 o14141I-an u'dT4 0037lFAMIn""ATo- "11 -519711-9'-- --1 .

"rinc i l U ne Hu n ,e,,',, .... .. 2. 4;. l .,, ,yd, c_ r p-3717- 7 n -ocy ] lD LnO A IR,| ... R.. ,IBEIOr- E,, 1 o SIA M I RO ADxo
'-r~n., P 6 v. I n iod i- o., e., r. AI. QUIM O A o,. S E S OLI ITA R[ADA. PAR-. O ,l;rA $,;o a ... .ite I '. ....
i del0in4' 4P l T 41d1 44. 144144 '1-44. B T 1 4. *I4 1 2.u a n4 a 144gl 1rm44n
D137?-S-1 'I'.Des 4 e14144. 3Ao,,Tlir4477.N7
.t 43.747on4t, 4~o ,14 H~ ~ meor 44114 n'114. '4144144141414144 :. 'I '" "m "" 144.1 41, 4411141144 74 7. T 4444. 4.1414714 'r '"'
.ING S CENERA L ,,,- .......A .... ,. CA ....... .r--- .. ....um A n.. coc .... 1.. \ WO jl .
IINGLESCONCENTA op! ,1414 od ~""'' LOCAL FRENTE CAPITOLIO _r-8747:_ 141 1414714,141447 141
u 4rtn vnme4r,44lhw.347 l En. 44A0.r\ I.
'. 4^.. 'r. 4 3e11.. ,. o. V 4. e DADO. -SE SOLICITA- CRIADA.8PARA9 CO- le .. :.f ," I'- .


un.n Mnn i .l Tn"r. r-n 1175. ^ ^ 17-44A.6 aAMUrnEB 0LADAS. a o"".o ma"^vetin m~ffl tf a o (,r o
C'4014 c''Laryr, A2 e. em .7424.Ver .4 a 4e 4144 4 113144, 411rAn4r. 40imp-tra641a do- 4 11.1 .
_ APAM39HA2 O3 g 7I i tRNA1 O A.* P. 4 J 4144. 43tIS M.324 3 '1.s1 ra t acsumbr44da 44r1i44 Mfine.,BUen = R7AIWSOL DEBRA
IN = ,ER's GENER.AL 441444144714 olipieo.Unen GRAN SALA DE LUJO sueldo, Se exigen referencias. Sra. d14 114141441444 441 144144p1,41447411441144
144144114144, (4441444 14444 4144a414 1 E4 4 gran, 04441441441414. 4'. 4144,114144pa44-Vjloso B-1929. D-3849-)03-1 lx.Flonmrl 3 14444441444414114F414114 1 0 4111
IM PO R TAD OR D E T ELA S 14o ss D D Tal4fo o -a Ml-i* 4 4 41ari e 0 ] "G. Alo & 1,4' 00tre01 53y C HE .... L A;k11
o n 4414 ts. &I. '14 ... ayoAr do 1- --- ATI ... 1'..44 1 4 I4IO BUE NA31 O)L Po. A R -- ,..-. '_O___._
4 nd no cla4e1 i de telex. y retazoo e- AiL;r l UI vA Bloocln. *l 0 0l'on 41144 4 n4 14 1 4114 41444 144 m.1 1 Iiypi, .n *I, 14 44 44.14. D 4-
Oi B A Q IL Z M P 111, DOA erl~a 10 e te liy 12 Slra o 4 14 1144441444 14.41441, 1414444141441414414 0A441 414
a e4o 44crlba14o4. Prec1 os de at41 ac4 1 exterior: *&&., co14e4 4d4 dos oro I OFICINAS Arrnt4,4 14 roJ.S 3 41-3. l
Felrnintelm.). 1 -44;4- 1
44lman,4. Ryd T Cla'.. lMuralla 42!-tins, complex nee1 4 4muebiln4dos: frI-. 4141444414414414ri4.411.l I744 ,4 MA14O4
1;"4.Hbnia.. 6 6-9 (4I4G-424'1 4144441444 n. d i l. ALQU11.O Rfo M PACR O N 33 PIA 074043kE AA E A NO.

Y DUEROS DE FINCAS 030o rPA3TAMMN'fo. 03ro PA0 44411,,... A;',..t4 m|4 l 1.. ;. ....... .'. 4144 ,, ,' 144 ,,

*44 4.444444 R o e~ He 41.|i 444cio- 1 OA 41444414.M O 444444 A 14O414A 444444114414 1414 "* 447744 "D 4.S"' *A.414414 701 40 7 4071414o -t -T^ ^ -
-44441. 14 4144 Par^ M-44141444441441 do A
0 e end ei n. Pe n i ll n cfri lm n d od. P l bhn ld a d e p n i v e rall d, p r ec no e c o -v m ." p* r ----- -r l _-,--3 TiI d e A -d l1n| 1 .1 3 -,
f .tn o l i hler d.,dFaragua del Braill, ,n :.nie. par othn i ^a'ten slCenr 5 a. tro MI- I)-. -A 1I-' PA11LA
J.aa 4 vetatJo s do e.%ti b 4i1er ....ohm 11444. 4 i do 4 Am-14p144-1v4 .yud4 r e 'n1. 4. 1.,,,,;'- 119 COCINERAS COCINEROS
hlerbc do K inen y 'hruj to:alin^l, urlann. nfornnes U-1509. < M 0 2


vrnioPan lc-. Emrrd o eal ,,Ir at,j;. o noto .ee 477<)l~a l. Ti. rt. p."0;1',,t OF"IA i s r"7i r ?'"<* ""X '1' *" "1' """ 'r n *O'OT MA I O IA T r
4 id i. y o .not-n .y | d. .1e APARTAM ENTOS 4441444n h dlaf, clo rAlki41r. Conmulado of-4 n 14 4rln1 1>. I.. 4141 4 4.
h44 4 44dl414 A44414 0 714. 4 4444 4 4 1 L41414444ll.r444de 4I,' 4-4 o1r,,301.40A70 ONKIAJDA ULrANCA, 003 4 144r44 14141414414. Pref 14r ~'). 14,Kll1
rA[UA* so mostlenen 50 O III0 rises, p-j; Aventn, 8 S No. 159 antrea l 1y \'rtudes. |nformomllenl ,I minm. MO, lfrnl ~LT Cal" rn Lr rIIA ,,*- Il. ]-A74 rfrodr ,I
A leAdo senrib rar4e a h4ra. 'e l e' ln'i 4 4J0 4 1 4 1 4 4 4- 42do A lm end.res.4 1u- d r14 4y1 4-4 ,41-14 4-141Fri.4I. ee nr4.4.144 .4V.4 4.1 4144.1-
n ane II dad Id f ,.r.d ll p\4.A.lma omed r, 1. i'Ifs AlI N:.I I. e4 "r41r4n7 ,41 '4i, ) i 11. e_ d el 7t. inrCO
414s Unit 1441144( 44144114444 ti '14141. In ,At CIO- 33 A rlQUis 14k Arm k ~m. 0 1 41441,4r. 1' 74 rin 4 I 74a 4414 44
T12s d m4 44m4l1444 fre1en4,444 1144444 1444n m e 4 41 no. b ro4 pletn. I nAu ra4,nt,, 01.4-l r 414r11.4AltosnIn
If, 3 o T de44 1 4 1 qu. nan44 4 14444 1 on4 o41lp4t1. 14444dern 145 4414 r14* t'4 A.r.mburu v Hospital._I__ i "
4 M. es4o 1414,n h14 `hhrh uhi ell,,ho14 4 In I n4 1n 41i4414. II". Almeyda)M arina 43.-4144-44-1,, 301.10430 143 CIDo .. rL
n.57 1%",.P n y r1" "-d*"o. P a 'i I. .411.1 -92.111 87 r
i'' 14 I 1(eD. 744hl1 4ai4o4lado, erra 4ni.er-140 _LQUZIA *1O1 4ASA4NUEV iA.IN. c o x_-RI l l


P 444 OTLn 11444.- PUA 3V MOORE30 CONv; ':^^ ^ .^ xALQ xU.AO CASA 3147k ,.;. 4414 .:v,;\7y :-, r < 3'' ,444144
a l 4-1 4444d 4444s'itail;.a-co 4e41or, 1do4rl 0ro,0 "' 41fant4 y P. d 21,4, Ah M I 1440O3T3 0101 IADA 7FO3 .4L1 7
S nom ) ;bat in complete U cati on- nterralAd r, servici. *rladov. -cln o de A M di an ed'd. dormirw n l ro--
IMPORTADOR DE RETAZOS t.1oelar .10.,4lt4 .4... prt4meno3 444.4.... .,. p44,1 41o, clse4, pr0mer1 P- .4.m4iA, 44. 14.4..n.. ,o M -LAM II
Vent a p r 4mayor1414 d td. c se. In' fanta 4 yN. "'4Verlo: ta1 4 1 4 a 4. sa, 40.00. T ono UA-1777. mendc11 ones. 54S APueldo I S1 n I.Aarn4
443tela y re4 azos. 44 a1'Jtl[eno o'escr. .D-408-.42*-14 D-3.114-97-14 1474, D-3765-1014-1.4 ,
1134. (044444414414 416. D "e nt 4R* .APARTAMENTOS MODER.OS G JARDAMUEBLES WARNERIWONI T33 3. NA7 13 CAIADA 0R
l a (4.244-40 4-14-1-4e y 1amp4l4l44 la-comedor.,do41ab4ta-1i444o4malvenda 4s 4muebl.,44 d4epo 4- 4 414 414
o nnes. dos ba l s b 4 cocina1E. 1 44 d lelo At. 4W as4 7Guardamuebl e Wa4rner 4call mo o. in 1 4 4.1 4456
..- xar. Con41 (44 doY4 y Vrt' det 4nf4r-4 Ira' todo 4 r14 4 o.44, in com17 4 444 1 as s c amep_-_1
ALQUILERES o:- 14n4el414-1 1'5"82-14 Fr. nor2.1 44 e pre1444. Moe14 4. n(44441144 PARA TSS D41A Lo UNA EN A4S1144
__ m___ = WE VEND UNhAlTA 3O 4rn11.41 4444ri a 4r44deI444AR4,471)1 D -A mollRI4toA.r
O 4.4 4uh1441144l44 l4 44e4fono1v4fr4g4da1re4 A-414144414144 .....___.............. .......... iti r 4f,1... Il4.i41411S44,-
In 4i 441444n1 "i 1 l ls4 I 44nforme 'I n- 3I3P71 O430' AOUI-X &, h13o. MALL CO. 414 d44 o n. n rn In rnt-
4414014 41 l T fa. b n : 4- 3 D 14714-47-2.4 44441d14, 2 h4l1b'4ta 4on.K. 4aflo, o'4141 a t 44equ, n44 14o1o, 414r14t1r4 a.444
RESIDEJI IAL GALIANO CALLE 2 440. 120. A? TA.3C 3 444,, 1,04, 1..4 -4 4414s41444441 1la4
C 447.14' 1447,1144411 4140t4o1 444rier414414 4 ~n~n a1-4 Tr 444 10'7a2:2 -.6. D-3650-97-13 333051 .80LIO kTA 4UNA Sr7TE7 N7,
Cox&a de hul41pede,s GAI~lann 457. en- t .p 1:loclleq~a ]~ u ,. o .. ...
14;1 n .lost y 4 1 4rcelonn 144re e n 1 4" 4, 4...........dor, hall, d4 a h. a 3 CA. IA 1AU A 43k RAN R 1 444414Ps JLe no ... Alto.'..
lug 1r c14tri4.4HAh1t4'4one 1 4re 4 4., 144 41414 144co4n 444414144144 ,l$ plein on 1l 4 74147 .1444144 4444e4und1Pi 4o, retire 4 414 ]4-144 1. 1
Ta ib~lln on. 1efti,- rrlAnct. y CO- in t i1a do. It v ,.al-ntsel do Rd .n fgll~n yNepluno &Rnalndo 27 P. ) .6 34 -u
_MTasM. *.oral idad Itio)l ....... ......ir. de triad .. lqulll .... ... .. I ...... dor. te..hbits,-" ue an o
43a 4- 444 4 1nnn 14 mn144ual4s. er 1144r4, 44ha rms. 4 44ones 1 4randest. 0han441.terrlAdo Q.u L Pando
1.r ..... Th rut Com (44y44 f04, 414r14.1.. 1414.. 4 141414d ...up 4. em 104 COCINERAS COCINEROS
u14r444M-1947.4do 4 4abttaclones y qua no 41u444 44r4 50LIC.0 0 O COCIRA1 IPARA 0001.
HOTEL*CANADA 1214.42-134 de453n.4D- "3717-117-13441n4 r y 4 I44 l in r a 1orla, faii114, Re4'f-144 4 -
"'- 4ill4, 4444 e 1qu4na TeJadillo. 4 %I ua-1A_4', A1 .0 0 Ak 373 RITR o a r. 404141 r44 -4141
- Ar.t del Palacio presidencial, frpnte n ~O r~oAetaritn : 'fIal. 'nm Incr, orm. BilhPi-AC TIEN
1ar44141414.94 ABITACIOdES 44.00Ayes 37S e414 d44 41 444414 Ar,14~A 14
Zaryu s yl.habilacinnex v xPar 1 3 habitacion- r, cirv rin eldox. h.-
m4n4o4 U&g um fri y 1c11ten14, 4pr14I4o 'fin.ro len d1r4 agU441444 la. e ereno. 22~ SR 3OX1r. 3 13UNA COCINRIEA QUM_
X hu m l a Voere;s alias hors. t esp. au fio 2. D looms1.bu rns. of.-
P- dA ,. n ili lva rIIA h btci rnea omr~n exsoloa sehor ote r -4 5-7 ... .. ,a,. Hi-t,,d, di...... .. .. ..1 ....rx
44. 1401444144444 A-0400. F1_ .n 4n ('on rop4r1P4444u1444140'144 VEDADO4;1tfonn 0-1 tT.. 4 441 41b4 Gb 1114 1 1441.-
14141144 7.144-424AMUEBLADAS d mS n o1.173 00733 Vo MIADAn te
:- m COLONIAL .... 4444,4-Sa 444... ... ... ..4 ................. .14............4

OTEL NIALQUILO, GANGAI A. & B. DARDEN. M-3243 14144444.14141,44er14.....sm ., .m e |6
Iq lan slndis %'IC0 o. 17 e Ilr I H 'Alrn~n(,8"
EN EL ENTRO E LA IUDAD qllan ~ p (,nldes hhlt Coo sava .. portamentoo .... i-thladonD,.S I I
EN EL CENTRO DELA CIUDAD 4 14 14 41e14,on4u4 mail& lempr.4' hoN enCVed4 do y relrtos.L 4o llev Nam o .731444 1 04 13
San Miguel y Gals.o. Residential or 4114 o 4Monte.1. '4444 Atin .... ds-4414144an .. .... trOr t,41m6vl4 ...... ,, a cr-)M -O--rA JO7UN -A A-- OJ "
,e141$174,144414,41444$.':. Tnrorman:, ,glina p&rarI4u.te.4ener144erv4ce. nor Y o',,haeerea d I -afnt ,
H 4b1taclone44vIn v 444 e1441441444 1 4 44 4D-399-1 4-141 0414414114. Ma4ee4n 114. 144441444141444 .44141414 41,
Pon 414flo 44llvad. Mn It gnll "mRedor A 23.r.25k 3-0l-4 45. 965. Dint.. 4.414144r 4 (7 I.4j74-14 4-17
I n eI So- plan. 1,:11, Hd,,r I- Yn, IIIy On A hip UNA XAZ' A -
14441414444044444414444 141 1444P 144t, 4 141444, 44144414 1441444 4 7(e..4roll3 9O NGAR4764 1111311AL1.ALR301.404TI000S333k 443 3AM-
,.4117n_! K'.......... ............ .. .....n ar ties rp~fpr-ni;mlx. H.. d Adn .... L "E[ R anch r So i
144 44441141 .A14 T-, pnlrP F i d. 3744 ..A4.1do,. b41onne.4n1 4o.or4.4o4ln d cr -4eo 6n4Te'I ono 41-49, 41Ehero So
3 C14LTO37APA- AA TR 144144ern41. win 4,l er-n'r. 41m4PI2 .y ''. ,14
I .lMr.AN1raJ,4l '7,e11444444o, 41 4414 4444444444S,4 04 1Celle o 412 -1r. ILm eA 3 3 LA1f C 0
t~t~on oo.see in nnil.,t doH- --Ao % Rlw In alqila o. 7 Y-11 od4.. rah-n I MIlom :L. iA S XU Z. LAN A .D
h- bit lhio .e t I ionerd [A..e ,' C -r -,, F : n r v I I., l r = n
o r dit Pn, 1pmp1I'm 44411441 44444 d 4.7 41-4441,1,01444 1 44,4 now4.44, -1171. D me ianso44o4,P alo44 44o44O0
1441414414n",41441I44n14141441414, 44to-14,.In ra4ln1A14.4. ,


Me l'rvrsrzn11 n sa ale, r l ,lne.e n n- to v 0r10,, ,,^. o ZO
vmo ~ affm-J I2h bialoe ., rerrip.., h.i s Y limp. r- .e .ie Z ] rl
.,,rn t471w, 444414171 414,44 44, I l 444|o u l 5I44 I 114' 14'144,4 "LO 'COS 4 4LL3
1.774__ A4 44 -______________Con u ad o y .tera~do. Trell., F on. ,,383 '|',L04 'oo 3"-.1114041.1. 7 llo 14 ALQ A er4eoU 003o, .33k 14 411ome-41414414 4 4 4dPSt.

k=ablalane, R Dcd. 44 4*17 7 4 IIk|A'eLEO 3 AO. '44 "' "" A. p,.. ,,. eo. 3k31 040SOO, .84k 0
iI.P14 f44144 '41144444~ 1 4, lO1,41144474. (4414 4 441444 4 14 144 1444443 1441 414O4144 ]r 444 44DO A
,.-----L.-----.------- I)-441414 -I/I 4444434~o. 4-44443r14 A, co ln 144444 444 q l~l, ll be *l ]i ,i,
44n bao 1444144714414 P 141(4444 ~ 44114 14444 'I144414444 4.444.44.41 1444,r414,1444 4.14Il444. 444444, 14444'
144447l404414 n. i ....144 ..1441144. 1o AIox-III .4) ~ -LIr]BL I- 41,14144 144r44144, )-. 71444444 1 444. l e |b I-1,;l
A bIA~oe ,' ,., rm LOU LO l hAMPl7A l 3k513A0103. -144~15 AEAOA
idmll~n ilonldl 4444 144*'' 144d4 .441l44A4-44 i4'o4.h4 v U~. V4 i4, odof 1hl4la-
74).4441444144 -444n44-.1 -|. n, 4 IE AM rrAer. V3R033. 17 44 kT.QZ-
z. 4144444414444444.... 44,44, 4144, *, .01.,0o k MAN3JoD,'3k 7
4444444l144. I 0-, .7entre 1' !. e
___l _mh* er__ 1a ile ~ ~ r~l I 'J~lI .G rre TrnlI 14114t 4 441440444 44411uina. 4.14
-' 1441414 A303333 301.0CON 3373333-43 444n44 .
44ml~l 41h4,4 h 444 4. Reev l 4144.4 444444 hter 4. 4|1mpr4 4e 0444444 -
14 ."444 47 44414141441414411444 414r4r 4444 44 144 4 14 4. 4- 414.1 44144 14ode 4 eomod 4414. 4 cu4o.14144.- ~ o ,]o o~'O~
04 44 4 44 444 1~ 4,4144414.X 141444o4, 14bl4ote4'. $ I Sno e-1'u 0444440 LA|os Inlasdr~

33 IIi Jr I AeL~o. ILA 1 440 4k* 11 vdd. RAR77ACIO ,,3 11.4444-4,0 44 *0IL 441k3003 13434 44
1444,144.....44..4 ... .,,, .. -,, b,.c|,}.. '431 ....4 ..4.41 14 .4444 '4 .. .. ..... 4. A1U 4IBASE .444 1414444444144 EN '4
t47914r44444n44 rd41 4441141444 44441414144 '"aD|4-4I -4 I4 C 4- 4444.I-114i'
414.4.444tl 4 ).440 14 |.44 4444444,T L. .517 33 A.U. 44 41444 44 04444


SEOFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN
119 COCINERAS- COCINEROS 125 CHOFECS 1'~29 OFICINISTAS
- or7X0 0I3O XX3 DAL CAM- iO DIIZA COLOCAN 03 0U4- 5I3 OI7GMB3 NDo* JoTrU TnnW
414-.'" .444,414... ''4 4 ',, ... ... rr.44'14 n 444444.4e 4 44'
oFc C E COOTV-E. oCo N E 127 OPERARIOS APRENDICES I*, 4' .'* 4 141.121. '
1!. 14. ," I 1, M CANIC,,,03 02 33 M-
-'cz -_---- _0-,-a-o v 1 ,1.... '" .. ... ;131 OFERTAS VARIAS
COCumoAC ILEPOBTZ3LO. JOE 0 V E~ I <* -_ ---- --
".p '..l 4 <- Or.NtU M-ICXAZXA BDU3XTX
....,_,,a. 1......... r R.r., _______..._..129hOFICINISTAS,,, ,'-'f ..... 4.441.
\ ~ ~ ~ ~ 12 ",.1. .: ,'l',I... =" ,rI~- d oIh 4 .416.-
*--_ ICU & 14 AMO, 0 ULANCMOO. CA4&4DO 43,':-- ', 1n; "",, ; V 4
123 COSTURERAS MODISTAS i A.. ..4. .. ,. .. '4. ..r,. 4

X .,4 1 4 4"311.1. 1 1 7.'
1UB4TU A4 MODITA. 33 orEI aE *"""''"'' :"'"" ...' 2. 0 Mi-----
II.,-|"~',, 1' .... r.,." u1 r -n rM 1 4X .


124 LAVANDERAS'LAVANDEROS jov- *-,T3 DAiT. "4A .4 '1474-4-.
33 or073 C0 >0 gONN]A 4.4743- ,,4. ,',da .,' "d, 4J 4, TOXAT7 1 TA QX&DUADA. D ..1

S1 I.,1 CO .,TADO3 ,,ACTICO C0S M XUN Or CB nu1;r3a 30A 03I 3-
114'4,,,14 4 .14 ',' 4 ,, ... ',, 44 '' '' """- r'.44 "r 4. 1'
125 IICHOFERES ";'' r' ' .~ ENCARGADO.. .
US CHOE.RES' 7- ENCARGADO
NZCZBITA UD ON BURN O O1Z4 x? J0UV7 N MB CA G003A'A YT TAQ ,, ',1.'.".."..'. 4 4.'" 1.. 444',
I .,. .: T ,''1r',o F-14.14 4, ,,, 4,1,4 4J' 14 '"' "' ". ... 4 ". ,14' '"' .. ,. .. 14 r, 4 4 1. flt
14..... "141414 4. .. ... ....''; ..... ..144 441,41444, ', "'' '.' .. ... "" .... .. ,44, 4 A 4'
14 1-' 1. 11414 1 r "14 .1' III '14 4 I.1 1. 44I.I


Radio Patrol" Por E Sullvan

01414A, A P G uCPUL OO WQC14N- 04AHAA MATARG 4RQ oHeM i
GA114041 LA I.AJ'14A Lo LD1T14 QIE 40 143CM5414D MOS A4. 00 51p.~44
LA LU7. AU14 IA 11A ME GUV'1A or. COW PEI400 uw.iS OAS
"El Ave 1.ptelectual" Par Syd HofJ

SALLAV',A LA SEBA. O4, LA M14it I1'TE E.AD0. 'Y...N 414CM<'.r4lo4."
OUrZA CPANDO .WADECQCALGOSlGNiI QUG '2 F1 Z''EC4 'J UN
"B4r0,Tves04 T LA144EA CA7 1 7 7 7 7 ]


641
"ees Tragedias" Par Jimmy Murphy


Por Paul Robinson


4


'-ARnM r. IA MARINA_.MARfTTS .nrD Fpn nr 110,4


r, r,['Nrnk-F UL
ENRO 13 'DE 1948
,;ENERo 13+DE 1948 -_


>DI

EJEMPLAR: 5 CENTAVOS


RECOM1IENDA IJR. TRUMAN AL CONGRESS UN CREDIT DE ----
ONCE MIL MILLONES DE DOLARES PARA EL EJERCITO J
WASHINGTON, enero 12 (AP).- $l.064.668.000 se consignan a la avia- Compraroi ada late doe pren-
Redomienda ot prealdente Truman en cr6n naval. da do art plausa y brillante.
u Men aeo presupuestos a El prsuest par el ejerclto -s Pagamss Ia mejores preclos.
Congress un crddlto de 11,000 mullq- 4,683,834,-000d rp I N E R O
nee de d6lares para el mantenicilente Prime- 4uell pon *h *ante D I N E R 0
to de fuerzas armadas de 1.423.000 En tedps cantidades, on a-
hombres durante el aoin fiscal, il te registrar en Ihglaterra ranta de joyas a modlco
mi.smo tempo que el melorami-nio Inters
ie Is defernss de los Estados tJn;-' entre los miners de Galei s
dos para la era atdmlca. alegando
que si Europa se pasara a Ils roloa ... -A-"
el cost iba a ser muy superior a psa LANHARAN. Gales, enero 12, CAP)
cfra. -Unos 500 miners declararon la Neptune 1 indu0tra
Solamente este capitulo de la.s fuNr- primers huelga Lmportante del rue-
za mlitares constituye el 28 pvr e -
ciento del total de ios presupueston: iv ano en el dis de hay, sAspen- s
,Z 7reclente importancia se conce- djendo Ins trabajos en la carbonera mleros del vur de Gales pospusle
Saiacidn en lia estructura de Sde Powell Dulffry oon motio de ron dos semana.s el paro que cau
la aefenVna -sari graves dificultades a la pro-
a De los 4,510.749,700 ddlares desig- na ispua e a "p -n- duccldn en una vasta zona.
.naion a a Marina, un total evcn del admnstradr de I E ro estaba anuncsao para es
a-- 3 las condiciones del trabajo. p a u aa d s i s da m
4 II@ DDAII V t~lI, PI 'C'I~U[Es mla rotte nas80 tnea-po a una comWsin designada por
* SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN da de ro dr 800 toe ela Goblerno que estudie las recla-
YNdas de carbon diaramente. maciones qUe hacen los obreros, quie-
n i n,, I M .=-- Mientras tanto mis de mil obre- nes piden el reconocimiento de uns
EL aDIARIO DE LA MARINAO ros maqulsnstas de Jos elevado.res union independiente.

EL SECRET DE LA LINE


Estd en las creaciones de ,


KLEINERT'Sy FORMFLEX,


las fajas confortables que se


adaptan a los mds dgilts movi-.


mientos del cuerpo.


El complement de una excelente faja,


es un burn sostenedor. Tenemos raria-


das colecciones en fajas y sostenedores a


precios espteciales.


FOVMFL


Ssl-Fensdor de saLin y enraje. Co-
lorep blanco, negro. rowa. saliIAn
antl. Tallas 32 al 42. 1.40

Fala Ibular, id g0onia nailural. per-
forada. Tallia 28. 31 3-2. 4.50


fFLEX


Sorienedor de n)lon, en color
blanco y salm6n. Tallaa 32 al 38.
2.25
I aja tubular, con zipper al costado,
frente de anelin ) epalda de rao
lstex. Tallas 28 al 32. 8.95


' w^stO%i..9
,*1'. ''.'- ,! ,' .


** ,. ^
a/ .
-i'lz, A


~Niega el Ministrc
d e 0. P. que piens&
renunciar su cargo

Entregan al Dr. Grau un itulo
Shonorifico; el Gobernador de
Camagiey pide various criditos
Con objeto de aolociltar un erdit
pars contlnuar las obras de recans-
trucclon del,.Liceo Artlstico de Oua.
nabacoa, evtIavo anoche en Palacil
una cornisign representative de la
directiva de esa entidad, acompaplads
de la aefiora Conchita Castaoedo dd
,- Lpez. La comisl6n hizo entrega a
Doctor Grau del titulo de president
3- honors causa. -
Presldia la acomsl6n el Meflor Luus
Leon.
NO TIENE MOTIVO8 PARA
S RENUNCIAR
r Interrogado tel ministry de Obraa
PNblicas, ingenlero San Martin, si era
cierto el rumor de que se proponia
a renunciar su cargo para preosentars
como candidate del PRC a la Pres-
dencia de la Repfibllca negd rottun-
damente I& version, aftadiendo:- Soy
ntinistro totalmente. No et moment
ahora para estar pentando en coast
propia. dte personal beneficaio. No has
molvo para renunciar, pues tengo
un compromiLso con el Presidente,
desade mi" poslcidn de minlstro de
Obras Psbllcas.
DANDO CUENTA
12 director de la Oftlcina Paname-
ricana de Sanidad doctor Fred So-
per, infrm6d al doctor Grau sore
os trabajos desarrollado. por el Con-
grewo Sanitario Panamericano.
EL GOBERNADOR DE
CAMAGUEY
Acompalado del doctor Prio So-
carrs, vislt6 ayer al Presldente part
soliciltar algunos crdditoa con deaLi-
no a obras publicas en su provlncia.
el gobernador de CamaglUey senor
Jorge Caballero Rojo.
Pio Socarris dijo a los periodla-
ta que Il iba todot los dias a Pa-
laclo para ver cimo el cidoctor Grau
resolvia Ilos problems nacionalce..
aAsi practice para cuftndo me llegrje
mi oportunidad- -afiadi6.

EXISTEN EN...
(Contlnuacl6n de Is Pig. PRIMERA)
como idioma de *iabajo, ya que mAs
ilen Jes ha llevado el deseo ae hacer.
mis eflcaz Ia colaboracl6on de Eli
Salvador a la Contferencit.
Dijo .el doctor Jlmonez Castilllo q!
en muchos catos los latin6america-
nos se roservan su posici6n, en el se-
no de los Subcomltds, con objeto de
levantar nuevamente sus puntos dc
vista en el seno de los Comitts y de
las sesnones plenarias. *Esto nos ve-
mos obligados a observarlo-dijo--
como media de prudencia, dado q ie
se trata de fdrmulas que deben do
conocerse y comprenderse con precl-
si6n, porque de ellas depend el des-
tino dc nuestros respectivos paises.
Tambidn ocurre que las delegacione3
tatlnoamericanas se ven Imposibilita-
das de utilizar todo su personal, va
de por si reducido, en vista de qua
algunos de los que lo constituyen no
manejan los idiomas de trabajo*.
S8omos mis o menos-continu6 el
doctor Jimdnez Castilo-19 passes la-
Linoamericanos los que partictpamcs
en este event. Suponganmos que so-
jmos sunlcameste 11, slendo 58 el to-
Cal de asistentes. representamos el 34
poar ciento de dicho total. Oscillasndo
acerca de este porcentaje no s encon.
;ramos coma constituyentes de todoa
Ios Subcomltdt y grupos de trabajo.
Y despuos de demostrar que el ts-
paflol atecta de manera fundamental
a los trabajos de Ila Conferencia y
que su inelusin en Ios Subcomltlr
sceleraria las labores, dujo el delegado
que por dsa y otras razones El Sal-
vador hizo la proposlcidn v apoyabp
agRregado hecho par la Arrentinn.
?n el sentido de quo se traduzcan si
espafiol: las agendas anotadas, Its
cnmiendas y las minutes de las se.
silones.
Despuos qu e l delegado del Cana-
di argument en contra de la pro-
poslci6n en favor del Idioma espaiol.
dijo el delegado de El Salvador que
el argument en que se apoyaba el
delegado del Canaas para oponerse
a la enmienda, ea el sigulente: en
lo Caonitso se hacen las declaraclo-
net generales, en eamblo en Ilos Sub-
omalt6s es donde se efectia el verda-
dero arabao aIori Idiomna. ademas
dle Io eilstentes de trabijo dilrul-
tna l1I laborers PrecLisamenie pil
e.o senior presidense etanios inte-
,esaso. en qur ,e iriluia PI i panol
,n Io' Suoromilne donde aIRboran
Ia., n'rmila: transaccionripes. mien-
ira' que en o., Comilte se hac-rn d--
'laracione' enerajei v tenemCom. na.
nr Iilerp,. ap parliclpar ron 'liirCris
sn la lasoores de squeilos
Apnn Ira enminjenda nalsdor.ra m-
lelegado neIvclan Carlo; Noaoa. p..
nienno que el problemTIa se ronnid
d d-ded u Cs nelo economic ,-E,-
Pe do demorr lIno procedimienios
ie Ia Conferenci la aooprCI n aPt
spafil en lo' SlOec.cmlte.s facIlltr.s
s acelerria i., sCL, asiones para ir.
rual erla 'uICleinie iinroiris lnler.
erelecion 1iaultsriao en aIand I.
5ubnomlids,o en s, ,i oeumeru-.s ,
aumens o laria stlrcamenre rn ir.
*ductores v en papel
El delegasao e Norueea Mr Erik
Colban. Opino q)ue tla misma, rc-e-
ves atorldas po r el retresentarc se
1 Salaador poola apllcarlas Nr.rir-
ga euyo 0obier.- tiene qu IraaJ-
rio los documealon ecrluo. en Iran-
'ns C Inglds. v que eoLre la 50 St-
clonAs represenlada enr, la Conr-
ienca catsl la mitad no tileer eI coao
ioma propio ni i ,no nl otiro
A esto replica el doctor .Jimerz
.allstilo, con arma agudeza, aludien-
no a la cullura europea. lerminandr
por confswr qua no se expllcaba co-
mo l delegado de Noruega rolc0oaa
or idioms tapafiol en la mloma con-
dci6dn qu e lo idlomna. europoon qua
rno on de trabajo en la Contlerencla.
*I dI lo krabe .No iM el mMiumo
problems. -duo. ruando se trata de
avrnOS paI.ala eon aus dlversOs idio-
mat correspondlensto. qUe cIsdo at
isa-* de numerous palses con un so-
Io Idioms Lo pnmero. an prAclca-
canot insoluble, Io segundo. par ra-
aons pricUess. debe rosolvere Par
edna pant. cI inlenco loloscamblo
omerem-al y cultural hace que vn
35mpg a anuy eomdn *l nbor ra-
rig idlomnu, eapeelasmnene elo mgcas
y *I ISrancs..
n contra de is propoaclan Mais-
torely, em mafluestaron lto delelados
de emacia., de Chnas. ique pldio ia
Inclualtn Ml idioms chino en enuo de
Psr aoejsadal. 1 necnetarin oetarin-
v, maitm WVyadham While, y el va
mianoioado der Ooasab.
Stilea inmdltanoca del delegadn de
NwAJ. eim au c(gavo, y ss alar-
ma~ de cp. el espeiol ctS sglendo
tIedo eU mld p~a ayu-
r..'jt, eepNmite de mBalsa.4Si


-de


ESTE ES EL RADIO


tl

e


D


PROTESTAN EN MAXIMO GOMEZ POR
EL ANUNCIADO PARO DE LAS OBRAS
EN LA CARRETERA CARDENAS.MARTI

Iniciaron la molienda los centrals cOrozco>> y tConchitas.
Siguen las quejlis contra la reglamenaci6no del impuesto
suntuario. Detenidos various obreros en cl central Hormiguero

(TELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA)
MAXIMO GOMEZ, enero 1 mular enderglca protest que se ha-
Una nutrida comisl6n Integrada por ga llegar al president de la Repu-
las fuerzas vivas de esta localidad, blica, Dr. Grau, y ministro de O.P.
viaitan -eta corresponsalla paras for- ingeniero San Martin, por el anun-
elo del agotamlento del credlto pora
Dics que, AIbania: a oCtlin..cidn de la rretera Cfor-
c se ue Albania dena-Mximo Gnmez-MartI. Se ase-
gura que las obras quedarAn para-
concentra tropas en lizadas a partir del pr6ximo dia
q sn, L pio ; t.I. alei.iaUO i in
1bl .U s:, I.,rrar rmFda das r ,l
la frontera griega a.-t I, .......r. ,p....idac. i rmrv:.
n______ I1 rn.r la (or.,Eisln de un
AT'ENAS enero 12 .AP'ni rA.,- vis' lSrolr .loti mil p,
perloirol o ronscar"aaore ae Aire na.; .n', ian .na ,riesaa orrars ilue
,Embross s ,Ksthemenrin. puiohcan 1ll'i"a" "'Ji lproz.aod prfis, c.
neriiaJc de Jansia en it. qe .e l r en if', -- per _rdlf ro-
ilornma que .eoldn ,I Sertacio de
Iriteligencia greRo nunierosa- ir-. IARTT. 'nero 12--Cr., wmonoa de
pa.. iJbanen bePn arsidt% esiai r. ioer agnsaoo l .'f1-edun ae itrer-
oo, io Lns principale soirinnerooes oC- r,-osdn tpar ia s consriccion de Ia Im-
ner. is.' plblacaones do Doien on ic,.rai.- ,:ar. tera CAsrden-Maxlimo
Konlspoll Gc.r,:-M.arll |i proxsimo o&. 5 se
,Radlo-Moscu rn iina iramL.iurn. -,penderfcn Inaelirinalenire Ilo Insra-
esr5cchada en Lonores inlormn o. raio.ia oc dlcna cora -aunando ella
que troops grieva i louigra-;: h r. -.nu horna malestar en tlodas It.
rOlearor durar, ie rs rnnulos ner, ia c sit.e' to e ejl lerm nao el
inmediaclones del pu-ei. Iroirciter peole. i' ge reral qu ieaiarsn 1
at Yenev Rokov ern BuIlatsis Pl lle- Ho', Sr Pllld(nler de la Repu-
e~ Agraga que nao Uriaoe h1- 1irhhi L M sltnro e 0 P v a lOS
atAline gs qsue asnsirnuisanes cis- -
lales bulgara. demtanrdaron ,i'n re- CongrrEl.a.s maiar.cco Is. mis
union con los reprirF.Frianlep.r ar( (nraca protesia. orBanlaindo6e us
O ir miirrn'inio dr t in'ortnformlaaa al que
Orel ecunlinar, la lsiucoInrit las sacle-
tdaoe el comfrclo. a. Ln,:tainas. eic.
SI ALBANIA NO RECONOCE FL (omannando inmecoiatamnie sla e)e-
COMITE BALCANICO DE LA ONU cuct.rin de e.sta obra det vial I m-
ESTE DEMANDARA LA REUNION polrancis par lias rladas pobla-
DE LA ASAMBLEA GENERAL lonee'
JANNINA Orecla onero 12 AP' dE p(lble que ei moomliento de
-Un miemsro del lrupo millaiit nei orole-ta. COtL.Ita en aecltartr rebel-
Comle Espeisal Balcancoi de la. de a Is poblcion de etsia localrisa
Naclones U iIdia declar eit no,- Doaralizirdoise lane is' laborea v exil-
che que el oigarilm picted oe omal- mlenora-e a las ofcina.m psablicas de
dar de la Asn.molea .General nie scrr.iriaulr >1 Esaado a a Ila proiln-
,nvOque una sesison especial AI- .- r1h tar ianin se concedan nuevot
bania Inotslr en ns re'onooer l] ct. nrrvaln--Rrt reranudsr etLas obras
m.l Lot .oaer'aaort.s -ael grunp, preo Quiienes Puarn.
Ienclaron personaimrnrme que se i- correTaponlas
presbe coin artlleria desdc lern- COMlENZO LA MOLIENDA El.
torlo albands nacia el griego y por CENTRAL 'CONCHITA'
ello h pealido una explieacion al ALACRANES enero 12 El C-n
GOobl no de Tirana. De no ser da- Iral Conchil" comenra t mnol-r
da. 4 psopondrt a Is ONU la con- hos a la Itrea dc I rarde con tinda
socatoria de las Aamblea para que normalldrd. MIr.ollo Acosta. co-
elst resuelva. r reoponsal.
Lo que no ae pudo delerminar era
sI disporalan las guerllal helenas OROZCO. enero 12 El .central
o las Iropan alben-es- del, a "Orozeo" propledad del senador Jo-
tr.ta o aqela ens ben lod *ca- Manuel Casanova DivfiA6. co-
Asbsnx a agraills aisn.e]sbaan Jos% cad src Cse1 asI n
flones. De lon maneran el pun'o a; nzdhadaby l" swU t I[ale. Smd:
no as important, parque ol aeto 198 ianlolnda n soienda ems rods
1ol6 laI regila lronlr sits. EreIlocolonds. obsr-ron ivvonosa.-
Maino e Fntladoe feemfliod. agnie
snunci que el inlonrme saeris tsrnla-
dado a Ila Sealon Plenaris de Ila Con- BE NIEGAN A F gMAR LOS
frencla parn qu de lda isobre I CONTRATOS
cuestld6n El enral "Hormlgueron ubaesdo
PRACTIGCAS ARETRCTIVAS en Palmira se niega firmar Ice
OOMROIALES cleonralos ctolectlvos de tIrabajo Los
ElComlc IV, que etudJ la s en- obreros proteltlan de Ia actitud de
mienela psenMtiadas a lo arucu'ots la Adminlqtraeldn uundo .ereiponel
relereit, I 11 Pr*cda RaiLricl- de luto. Eiditen varion detenidoL
va OOpqIaiea, 0oantnui suN trasa- -1-Macbaid., orrespeaal.
JMs" aM. UkIutndicos cuelLones do
mayda e .o o lnarilrwM1 dde, f@ Ira- BAN SOYAS Y 1)V=0 POR LA
RI artltoo is. quH tireta do-los SBUl D2S b
Aculardas Supleanitns~a en'Witeft --
de' XmMUd1 baba-i do redan Lat n Io In a Onena ,etacln de PoUia
do nuUM 1iW t nJta dal Mras- denu lo i e madruada I Is ewar
dl 41=10 qir t ila *=a ne aDaun- Ra,- --hI Bamr rUbl do n aftn.
t151 an euio an el Proyto doe v do Ma.aug R K .en las Vlbora
Cut," hae pm Mble que un qua p iaa damoeelu. e ramnple-
=kn'a bm i la m Sar drMnshos rev Is pnarauViGScal -do Is. cam
96* 4 q1eraanBde Na saeias p r ssbsron rVJads p efqetteo acr
am *l i Se cdcsop a las n en odle a .is -do we paso notqslendo
4M ceaMUVraa de CUm pala mi-a- l a* al auin pa.o lpq m-
? .. '. Uu'tto'el hwa .


''" ~ ~ ~ A ",""9'" '+
'. ,, ,, '-' .,*^ jt,


,** '.. <, '* .* -''+
. ..' .,, .-. '<,',, ..;' -, -

.. -.a-I.' .


.- ,


PREGUNTAS


INDISCRETAS

Le guotaria a Ud. Ilera a Ila
vejeaT
Todos, hombres y mujeres, de-
seen una larga vida, plena de
salud, der blenestar y de ale-
gria...
iMuy blen! Sin embargo, por
qu no l a distrutamots?
La respuesta nos e dada por
un celebre bi6logo francda del
Stleo XIX, quien tras numnergqsaa
lnvettigacionea, enunci6 los re-
sultadoas de las nisnma coma si-
gue: "Deberlamos, normalmen-
le, aI r 10 ci n o a ec e s m i -t ,,:n.-
po que Ino que emramaons er,
d 8a,"rola61'no;. S, iLEs trur C,, go.
anr, ao requiere 2. adhos part al
vault a "' pisno ae;arroIlr, Ia
,ida hurs.aa deberia c'ti ia r
125 aos por lo in nosn '.
Si Ud qultreo iisis wrasiEs1n,".v
, mejor. cmplec S.l 'cusa d-1f ,l
felo, Nada nvts s _o ii5 .C'da
no.-he nisaos"larse.so ,ame a'r
.aucnaiadlla ae rIRODONAL 1
,ino rernedio porfECto nt e ,.on.
iaen- Ins die mejorns disolvrn.
ip del iAcion ,rirco El I.IROPO
NA. limpi relres a 5 reluso..
snc elsngmaa lon.cc sdo eon-..n
cacii5o snarmtlllnss de wnsiosoar


Rechaza E. Unidos
una acbsaci6n del
Peru ante la ONU

El delegado peruano dijp que
querian .aplazar el es tudio del
v e t o por razones politlc
LAKE 8UCCBBS. enero 12. (AP).
"-s Etdoa Unldos reohlazaron cos
mrnllgnAcidn la s acusaionacones que hizo
el delegado peruano al Goblerno do
Wasihington en sentido de que oIn
tentsa trauferir el ettudito del pro-
alema del veto spor raones poiti-
eas-.
L. acsacldn fut lanzada en In
pequefa asambdlea de la ONU por el
doctor AJberto Uloa. delegado pa-
nitano, durante el debate sobre una
remoltlcion en que se proponia que
el studio del problema del veto ae
dejara hazsta el .15 de nmaro.
El delegado norteamerlcano Wa-
rren R. Austin inmediatamente dl-
to que lI declaracidn del peruano
-no era digna de la i lsltoria de lax
relaciones centre Ice dos paisesa. -
La pequela asamblea aprobd fi-
nalmente la resoluclon americana
par 39 votos contra uno, el del Pe-
ru El efecto de la misma es que leg
delegados presented proposlclin ta-
bre el veto a fin de que el 15 do
marzo comuience Ila pequent a.sam-
blea a estudiarlas.
Despues Ins mlembroa de esa oo-
mision permanence de la asamblea.
ausspendieron sus trabajos hasIta el
23 de febrero.
aLos Estados Unldos, con su actltud
exigen aocion., dijo Austin .1.tA
used dispuesto a presenter proposl-
cionea dellnitlvas sanobre eata cues-
t;6n fundamental? 81 es asi digalo.
Si qtlere que el estudio coomlence
antes, digalo tambien y loas Estados
Unldos se pondrun de acuerdo con
usedd,
Ulloa manilest6o que lI proposition
de oas Estados Unldos no da a cono-
cer las razones para el aplazamien-
to de la question del veto p dijo quo
enuestro probleina es hallar esa ra-
z6n..
expedilente politlco que aparentemen-
te sirven de base a ila proposicl6n
para pedir el aplazamlento, merecen
ser examinadas y ponderadat. djO
Ulloa. Es, sin embargo, impossible
examinarlas si no se exponen con
tranqueza,.
Con anterioridad la pequefita asam-
blea aprots una resolution china
para el studio de un procedimlen-
to destinado a soluclonar las dis-
putas internacionales par medio de
la negoclaclon direct.
Los delegados tambilen aprobaron
una proposlcion filipina para desig-
nar una nubcomision el 15 de marzo
que estudlI ls conveniencia de ha-
-er de a pequena aasamblea una
agencia permanent de Ia ONU,


TRASLADAN LAS

SOLICITUDES AL

INST. NATIONAL

&-n las de capacitaci6n legal.
Asi lo acordo6 la Comison. No
habri academies incorporadas
La Comilslion Naclonal de Educa-
ridn Flslna -teniendo en cuenta qUe
el ministry de Educacilon. Dr. Car-
los F. de Arazoz, ha dispuesto la
reapertura del Instiluto Nacional
de Edueaelidn Flsica, el centro fine-
jador del profesorado dn as5 espe-
riclalldad, y qu la Comisidn no e-,iA
facultada por el decrelo-ley 409 pa-
ra expedir litulos de capacrldad-
sa acordado trasladar al institute
todas las soliclludes de capacits-
cld6n legal presentadas.
Las oflcinav del Instituto Nsclo-
nal estar6n ahiertas en .el Parque
suvenil Josn Marti lodos los dians
hAbiles, de 9 a-m. a 12 mn., a partir
del pr6ximo dia T15.
Ademis la Comlsidn decidi6 no
condeder valldez official a los cur-
sillos de asplrantes a profesoros de
osa especialidad que se propones
brindar ]ss snfiors Fernando l ser-
,, Ol.ai- -. EDell, i A Gonzalez. r,
Arp hIt .c -sr:-alptra, -or-' de
OCadoena. a.i Iil1uto Nacionii
El-,.i, l,\hI Cus- an asimi'mon
F-a86 ip oaalr-pars iaa mco-
,e 51- ,' l sor, r :aoidernends
ins sr' '"v rsnvaler- s ,-lnr,',-.
1O0 Pr rll.O5 prfP Ijc.naJ- IF 1 Z .
ieelais nr~iveso~dis
Pars mh-asc 'I s-r I 51 r, l
,n..sr in ar.1,- ,acs,tin -'eLdnp-
NI l~r,,,erinc o Earu--.','on ia ; b.
cnress- 1ri, rc,'dr 7 i- Ed,.-
a i-,'.r. ica di.- o In'll's', -. La
Haona ,VIsano 'Vlora Marcanao
c Giam- Apfriiond rasnr ,la .-irm-
de i1, Jcl iion ,c selnebrLas'lardsca-
h',..n F7.ibre n P op 'Pr, ro- .


EXCELENTE SERVICIO DIARIO

A

NEW YORK

MIAMI

TAMPA
Y 26 CIUDADES MAS

VIAJE TODO EL TIEMPO

EN EL MISMO AVION


[)
o


e+


IKl.I i |of :..lmB^,nhI


, i + i i i L ll


SBasto a*nchufar *I radio con lo bacteria, y ye puede Ud.

S escuchar eataciones del mundo entero. il equip a comple-

to S eao cuta $1 00


RCA 120VICTOR
.RCA VICTORSUPLEMENTO DIARIO EN
ROTOGRABADO DIARIO DE LA MARINA
Director: Je I. River y 1.iads LA HABAA, MARTES, 13 DE ENERO DE 1948 Admalstrador: I

TRUMAN EN SESSION CON SU GABINETE


ACTUALIDAD NACIOQNAL
E INTERNATIONAL


XL OIOBMMUf 0do Ioe Zetadom nidoo celebreauen Flmms so"adel d4O
dents Trumnxi nqumaagials de Premmntor %I ongrebo .elptpemgr aammwuw wti l11 _____________________"T________________
comno parte mj deetacada, I& ayuds a lm naclones wpt i mo -o adi o d pi i IA c i de.i E '1'thTLO di AMricultu. udr NodeL at l u tr"W I oxpoil-d.n de m II FderrulOr, nfr iOiau de Canack-u.
OoliM turs, on Is BoulaVte d Veterlnari. Lo company scm uorw OdlneAW Omes Ord6fle, Rodrliuet Domilnrut y seo-
Durlud- Is Mftor l lvr y el. .doctor hUo 8n.
HOMENAJE DE CIENFUEGOS AL MINISTRY
~~~_DE OBRAS PUBLICAS


L RVDO. P4roe Mwd Prummiery, hunS mtadounjden do la Invsaln de EL PUL de OndisC e ubu.te, r'ndlomo homenaje lrquittect. Joe* R B.
"l~lpnMs, o uo d llrinto W 7 ond"ooldo a om l tomuo d lori Mpt, M n ln to < O blc,.po mu h melota hecns en dicho ier.
aitiI ^ ftT~tt dLo GelU D L0 9 ** 0001- c BiBmtlt2?S .1 Octmd Ge A1mt-.lt blioceaimr i olo lt prucamnade er irntli di
VAN I& .4" vi d" fu1pw^ ? 's^ .yw er1M& A '< Td
a rSto e a 194& A AWC OO eU el M,

L.1


ML dM de p nm on grrandloms ma.nrdfe.stacln reclbleron en ClenfuegoM al mr-
q4Ultoto J0o R, I an Martin, minlltro cd Obras PbUtica. pera te tlmoniLrie in
pSiUtud dol pueblo par ls obra& r-elzadAm en dicha cludad y su dlstrlto He aqul
dOi, o M norijo popular cuaando dtflab, aCLMando l actlvo ministry de Obirs


(, CL doeto) JaU. e dUlnolt7 Dtolg A ku to'io t mt Duori" J r.. ait C ON DIVRO S acto sem celebr6 el Da del Ingenlero. siendo
d_ tri- b.d n del dhno tltUio. y -Aitto Ido6 1- 1h dOTRO I=U A-TO" do I& oalibracln dolM Da Ingl enaro Molebr6 an Soototad Cubs- el nmdi le.tscado aquil en que lo miemrbros deI la corporacln rin-
dcl imfidid Y 1> PU D O na d"o tflhliBn La m8SP"MUrtU m C twVo A r0del Presidente do dicha InsUtucl6n, ingenlero Jorge dieromn homenaJe a don rancteco de Alvear constructor del acue-
S U. JLegediAoAd v Te o. rse I M". si k n6n fBro do Bu-w "1 In*m Ah* Brod mtom qw to tegratlado andox heels. mUo do Ie pal a dueto haLamnro, depositndo Aias ofrenda floral ante mI estatua
6or ydot*or Alberto BDOiM En la f to aparecem el Ingenlero Luis Hernatnde i Savlo cuando
"". ., ofreoiS el hOemnaje.
I(cnBntrada del oortejo, formado por lau .eforiti Odette Blanco, Am- I LAno"., del b der Dsu L A ODA BLANCO-ROSAO
parito Ioado y Iolt Blanco. pad re P Uuoo c, cm lucisiaento adfica revti6 JI ho-
r 1a Mnda. da de I &eaorita Mada Lui6a akco y R-
/_ / m6 con el joven doctor Jod Rooido Ugar-

PREVISORA LATINO AMERICANA CELEBRA EL DECIMO oci.aa dom no ai d aSd I.a
ANIVERSARIO DEL COMIENZO DE SUS OPERACIONES. la a igiai
1 Milapros, nuestro gran jardin capita-
lino, realiz6 en Ia iglesia, ospeciaimente para
tan fastuosa ceremonia, uno de coos regio.
decoradoa florales isu tanta fama y hom-
bradia, Ie ban cooquistado.
Ho aquf varios aspectos grificoa toma-
do. 4en 4 iglesia y en ila resdenca de'la


Im abuoelo de Isa novia aeflor IRamos. el padre del novbo doctor Jo* Ro-
aado Llmbl, y la madre de &a novla s ftora Luias Ramo de Blanco, con
doe de las danaa vioDlta Blanco y Amparito Rofado, y la flower girl Mar-
goi Contreras Blanso.


Con un art, de (ran relieve. en el quo fueron entregadoo su4 rapiLalem en efecrivo a loe SSurnptores de Previsora Laino Amern-
cana cuyoo TluJto IUegaron a u nveclcier.to. celebrt dicha OompsAla ,m nerro 10 el d&cimo aniver-aro ael omienro de auA opera.
con L.a foto recomoge el moment del ptago de los caplalaes Puede veras el IKcmo Eknbajado de Mod xmco entreogando in check a uno de
klos Sucrlptores


L Slov su i an-tas


Los novioa firmando el pllego matr monial, rodeados de fiamunla.
tLatios y Ia oorte nupclal.


MBA PIRSIDENOIAL.-De lIqulerda a derecha- Bllvio Santo Tomrt, del Departamneto de Beses de Previsora Latino Americana;
Lincoln S. Mhndea, Oobernador del'Distrito 0-2 de los Leoore; Oregorio Alonso, en ropraesntacl6n do Ia Cinara de O mnerclantes e In-A
dustri-alo; doctor steiban Alfonso. OolMeJero Legal d oLa Oompa.fla; oorl Oscar Dias MartUncA; t& Bonito OoqoeLt. rnbajador de oM-
xlco; Alfonso Oapetilo Olrerol, prealdente y director general de Prelsora,; Oarlos Ndfesi, president del Banco toNfiex,; Luls & Othegoy,
subdirector de la onipaflia; doctor Luia 0. Agostlnl, de Isa firma ,Oodoy y 8ayAn.
-.wT-- ,F -. It!':moJ
,i"


En honor do los delegadoe extraneros ILIsa ranfer-' a d Oon
y Empileo brindaron un cocktail party on e resldencia, el0 sbado, rllItxo,
el doctor ustavo Outldrre S iomheg preaddente p. L r. de ILIelegaxA6n
d uba a dlcha Cooloerencima, y su espoa Maria Vaelloa con quoien-o m pa-
reoan ernando, Canco pyAeftoc ZoradsaoBeato. Ia sflorilta Marita Ou-
tidrra, seaora Dulce Maria Utrrdchaga vlAda do Barrerase y otros.


Numerosa oonrciurrmica usilsl. i actor La fotog rfla recogoe un
Ape-to ,r;cialde Isa mi.nim


Oon lm delegadoe de ia India a Ia Cl Ooiterencia de CoOerclo y Zmpleo,
seflor Sardar Malik y aeflora, aparecen en ia flesta& de lo Bapooo Oitutirrea-
Vianello. el doctor Carlos Miguel de C(pedes y elopa., doctor ladlo
Ramlrez iedon y la seflora de Wlen, espoa del Encariadc de Negocki
de Suecla


En la redldencla de 1- *"
cortan el wedding cake rodeeadi


Un Irupo de tedtgas durnte Is boda .
turo Maiaa, doctor Anrel Arturo Abal:. do
tro, Saturonino Uivamr, MLnolo Rasco. T


4 HABANERA


.1
* ~


Otra boda de rango y eleancla oUev6 L cLbo el don-ljkg pu in a m-
fana en Ia Iglesla de Sunta Rita. donde unMron paus alempre sus desinos
I& asmita Sylvia Diq4 y Cam y el wAor Oullermo Puig y SchumAnn,
a Ioq qua yenw. reoblmdo I& baoldidda del Rvdo. Padre KzlUy. Juntc
a lo lapdrinos Ge bodL. ,efior Leonardo, COno y Ih seior Luoy Schcmfnn
de Pul..


Al comenar I& mina d vlalanee, fueron sorprendidoe potr la em a I& sefiorlt. Sylvik c&-
no y DIango y 1 oven Gltlermo Puig y Schumann, Junto a loa pdrlnoa sefiton rn Diego d(e Gj,.
y efAor Oulluermno Pulg. y ai lo de la bode, aeftor Leonardo Cenco y ]a 8ra Lucy Schumnr d r F-,


V


456


Plot'no
$450.00


\'^ i,\


Enila capilla del Oolegio de Bel n se deapoearon el domlngo en una
hermoa Oeremon* la aeflorita Florinda La drid y Moys y e Y l ninlero
Ouotavo Perma liaclo. En Ia foto. la novia cuLndo Ulegiabe el brmn do
aU padre., doctor LuCa lAmadrid, al ltar donde se reun6 con au elegido.


La eiorlta Florin-
d da Latadrld Moy y
el Joven GuOstavo
Peres Palaclo duran-
i te au boda celebra-
da el domingo en Be-
Mln. Aparecen lo pa-
drlno de bods, doc-
Stor Lucaa La.madrid
T Ila ora Nena Pa-
lIdo de Perea y iod
de velaclonea doctor
SOutavivo Perea y Is
ear flo Florlnda Mo-
ya de Lanmadrld


gtrisulsVei1carc' de IA-
La Abiia d~o en Jun I i
del"On onel )Oven ._ S"sends Scorn.
trinf COn cr j.zando InS endle056 Va]
de aLP mr'ce e se dr e te l
pa cei T uea ilowerOr
onoce YVecd


-' En Is l1le;1a de 8an Juan de LetiAn tuvo efecto el sibado, segln
T ye bheo" resefiado, la bods de Julia VaJcarce y Oartaysa con el Joven
C' oesa6reb anPrnde Diaz. He aqul el moment de I& entrega del anillo,
donde narece los novio y IoB padrinos, saefor Jo Vacarce y asefiora
p. "^- Ludlvln Diaz de iPerAndeL.


Todo de Plotimo, 5
1/1" Brillonfes. $1 1 0.00

Otros modelo$ desde $25.00
on odelonte.


P R O D U CTO do FA M A M U N D I A L


rleadencla de I. k]L coe ill Blanco y JoSA Rosado
Iding cIka rodWi," 1*'. l ea y daman.


L Ae/for Marlas Vianello de Outierres, durante su fiesta del hA-
bado, con nuestro oompaftero MllueG de bMaro y seftorm Rosa Rtivacoba,
el minlatro de Agriculture doctor RomAn lNodal y aeflorn Ofelia To-
raifs y *I minltro de Hvocenda Inuro Valdea Moreno.


lilaJrip~


-I-TM
ga& I


kAJADIARIO DE LA MARINA


60 AdOS DELEITANDO PALADARES...

Come a. ancierca on un solo simbolo la histo-
ria do today una vida, encierra La Tropical on
una sola palabra, la nmA' honda expreaidn de
su sentimiento an sets jubiloso dia de omu ani-
vereario: iGRACIAS

SMuoham gra:ias a usted, a loI seflora data-
lllatas, a nuestrom auiduos oonsumidore, al&
Pueblo do Cuba quo, honrando nuostras mar-
cam con au francs y decidida nimpatia, han
logrado para La Tropical el preatigio quo hoy
diafruta como au mAs legitimo orgullo.

[] ORACIAS, MUCHAS ORACIAS...


ASP TO de ola concurrencla l Almuero Bomeonaje ofrecido por el per-
sonal del Grain GoarJe Vive, & A., a Au Presaldente saeflor Alvaro Fernindez
Goucea, el 4 del actual. En la adjunta foro apareco el homenajeado rodeado
de si empl e- do amliarem y un grupo de disatnguidau personaidade de
nuestra Industriy v comerclo.


CON MOTIVO de liprz ma elecciones
del Club do Pito de A L Habana un grupo de
destacados Uradorec dvlem y mllltares han pos-
tulado al onocido oomerciante y tlrador Jeisd
Manarbeltia quo aparece en esta foto-estudio
del tUrador Augufto Anca. En la candidatura
tambldn figuran Jorge A. Vaulot como tesorero,
Juanin Palacio ooo aecretario, capltAn Her-
nando HernAndez onmo director de Tiro y La-
rry de la Vega come director de Propaganda.


^r^^^'A ^'y'AT
MK LA IGI.IA .Santa Lucia., de la capital de Orlente, tuvo efecto en di paumdon el bautzo de In graclose.
chioe. MAria de ol Angeles Carridn y Lendrell. hija de lo 1 spt&os Julia T. Lendrell y Abelardo CarrIfn Gonzalez.
Pre dent. de Is Harmnldad errovlarfl& N ro Apedrinaron a Ia nueva cristianita loo eatimados e sposos eflor
Mercedesl Mondn y Sabino Cbes Paretgereont del Servicio do Bufete de los o erorrtles Aparecen en ls presen-
te oomporicldn grifica cuando ofiiab el VIcalo de Is gles*a ntaLucia, y despu. padres y padrlnos de la nueva


DOS BELLAS Imangenes de la Virgen de la Carldad y de San Josi, regalo
del aeflor Juan Rams a su hija Sor Maria Rams, Hermanita de los Anclanl-
tog Deeamniprada, fueron bendecidas por monsefior Belarmino arcia P ito,
en el A&lo Oarvajal. fundado por loo Macqueues de Avilds. Las loto recogen
doe momentom de Ia bendicidon de IA lniene&.
1*1


LA BsMoRrrTA Margot salak dlatnguida
compafiera de profesin, cuando lela una hnte-
reseant e conference en t trasrnmldn radial de
s Asocisacifn Italocubana Qluseppe Garibaldi.


SORITA Mirta L. Betanourt y RodM.
guex, hija de Ia seMposes Nena Rodriguez y o-
dolfo Betancourt, que oon mc4vo de haber aMl-
bado a loas floridos quince aftloa ha sido cumpll-
mentada par sus numneroaa amietadee (e Ie
prodigaron las m s carilfouse comgratulacloneo.
Full Text

PAGE 1

Ciaa ento or e a otl ervio. elo s moea,-,. Esto m A Interess eeratle s a,-y .erElpeneenteeeae pdelae 11 aeotatedaa -P PliRIER,1_ a__ 1,______9011. ___ naci. y Aa AR XI-UE >RiO .LAHBAA MRES DaNEODE148SNTSGUESuo, ENIOdEMGOVCEThYable o~a~eeS ~ PRCO ~WA E itellnae. o .Leao ialsS R A IZ A 1Iuia Ol¡z'ueem rree Delegado0cubano\AIUlaeAtRi1. pes o irtnvemriblles L ZQ A HE RE AE slvrlaIni oc 2 tacont ta erriM Lal Iiir hy s deE rtopdearso e oraao apoesi d.en lt sa cracin> dePIaNac aa iaRdiyciequ u d las in ersions unamilici jaseea s at> o clsdalO ise ltidd Od.1 tsd cle te laSpelbilo Os asactitaltanideqcaaInOiaael ce do Sttan -etii. A-lled olba teniadaosdian a ccni Iicadtetn, ieltbklsooy el s tolm ¡m Ida sni pi mercOt mainisre, Escta Id. ada Idea laelma se. Isaeteolis a SPllo a Oaast A cIS 00 00 lila Ci itd Ca-aee,dA otd ) eta i cibelPa' aios¡ saoea lamento y cnvoc electIosia gene1 NaNuiritirnt agreclaten o scla aaea5a¡ a alcni ta It d d cee rlocatrae]elda O de febeo.a ledomCido oes , epsocd h det a P erost e edllconfecenciconelac s id lierNEl Comesionado loe Pueto ito pedira -lella Oc ouacltts, goerneadlo oe l en, Washington se permital a esa Nisla rrienaaae as ermnal lltc -refinreaatoda sus produccin azucarera G sc aAcitt1 s ditaleaveztomeiau >-debo su YUno0 Jgo eta rta o1 JA esefiCpresentarcunproea ctde leyyaotrodispoiedo paa l marctCe a sea.d, eoasamigta riaiqulaCocaady pague ¡onameatade precio a ctrlesCde ""'P apaNo su v sdte iu e CriePla-zuela-y Boa a-Chica. con ahjeta de eea aal. 1Ieases~a --__~ REANUDAN EN NUEVA YR C cundo WASINGO eeo It2.1bCi -de de Filipinascro lta lstddfra, L 1-,O E YCORKS Ida Qdtue l Caaiaonad Cealdeci t cciic s et l itda desatgadao ha caoI, OER CINE :aeSta IOscadjo ida cae Cae leala sAtioca ela espida tae l cSOBRE AZUCARES RITUROS o tui, leyeaefic deqeperaa otaicaile e rtceca tn oeefietoadeasuprcad Elt' iicabieeiaclciadetIRcclecCNUEVd YOK, eneosec2 tP.¡ lanesc ilazcaraero. ciducaa-ceta le las SIJIlca&sig Las apeico s aenaarss ct lidisA Olajoel dotorlac e-do 1eia Pccduce cun ceaaca-acenc iaptarA1i dO soSnanuadasea¡si15 di-tC5!S ilt-e' a castdaR ?a aial reI Idsri eIRnea rpbic r-efca esctudoe-tc ¡taRIseiesa e de tsisla CA-llla. Ccl di o C.i 3,cle del pAnilaBoasatACad qda uael a e e, asotce e,. cC d cddt¡etieleacaecatY A aca de Nueva Ynct. Las us 'lico~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ aiatd sClddd cla'd eoisi ltacacl sl a'at m0 feonssiecdldeOs e husoRclkfeode Paecao aRcicqe tctaa-caledotdseaica ametodel acucata. iseo, de aue se inclaaa-eece l eltil ECareuitn aisiade a eo a ocl clue ia-dat orcae A-aleles qac els' Cacap elCmismoeil>AiAi1dda., lhus de Acettos gse acord es a prte a e a ie vsa eundcrtb e jladin La ley c e aCs e iees01 docto¡ ibraeeleaas R a a i ll caub aoe¡al t a anteaae e ei."nos ia uliar latna wcIonl de la toacailt dectaae setrta la t )aell icm ino de La a ro Cede eltai 15,0 toneladoas ccoAtas ¡a ae lle garn uanee taeCo.tprsetedmesiCiti Ead cotratAdelste a oi.l lae rfinode acertiii R ico 4 aa1 no d osoa mesercbrrr-,acalina oR12cnaoPrli Etsoa aapide alanaelalodcad nt eaEXJA es ala DIO elSadn Ccirs ealna.as oc isui i a ls e td a lil tlla ulidl1 i LA fl. laa a cee t od dal m, 1 a laia co Be lesutia nP aeac a -pe os R TG A AD epli uaentrCaegas abao .t. ystirc icrauide IacarItieuaCdse' --_ _ __rians ueonre oseo ae lr e Cpueidenta CuAl CacCls XIA.omiesaEI feReaineOxeroe ie ci Iu, Ca-cr a ue ua l ui de in¡nS -ttlo mud l*% closea loscta la le eeuu hosta aueaCaaa a. ru lad P nleceielad daro'#a Pto a aa s csda o e e OTG Ra ee¡e'o]am ad smo fjd al l s iAte1 pieRaapealo aa-lacio A.niens. a a a s ngralchierren ¡adoerorelePlan asxieno (10a'aeiure otea lee e g aasraa apetmqeI onlea Cacdti h's a oadccc est aptde Rla cioe sEoxtderiCaes ial cli aaic PRVeaanllaaiiide precio osC bstleaddcaecioceK'ctct pnmedroA Msehsll d lo d1cocal c coipesade el pis 'n etn lazela Boa Clca ir mdo ua10e oblu Ciaali eptrlaauml' d aad eNueaVIn e N ssriosEDEciad eleldtes¡dac aci o da-d 'e aeA, 1470 EL ciadelagc i o da C5 elii i idulan e a sa llC uliiii Dd P a 51e-E F LNAS lat II ciiberg decaall q iue al i a ullid80o mlld e s 1n0o 0 aes 'e ala E rier mbqeedaled luar iaCic iala qu esu ltercin Ino citrruitarec elogramae lI eee liid d-d ieeOtai p a tid ariotiaii al idel la direc on ladip casonalela n TA, as S N O D NOAli s etu u CAERit dt d't -c aeHIN e las ii iidtlia(AP, idsiviudeijcn,. P u e vLAa dlca *II I actas' idi cVi,,)itrtiedids C < ', dm ntca l epbicns.aie ks POR11 iidUN Ait e 1EN da tERDE -ii ii d ecacA ExLi u o or0ita di-rrrslo tan MaceCalio a1 a1auuA i tauaaia 1 1 da 1k11u ae lcia fraa o $a ~a15,80o u i: lis~all o a caa u u a l m0 isme ao p 2 (AP > eAP)e 1 u 81,o i ,u i u 1 1 ite y, ll lid, .l Ou ruumtan A 1 a iA10 s ete Ina l < s AaareRu 11A ae1¡as1a 1 e oto u a ti i ibeain ¡adante d e un Cad IrI C ii o i ieoPan aialla eg ano que a x. )a tbles -ll aaAaa a esal laac ioa eeia oli al esarella c aro tiereCRa-a nte loe i id l t it asde C o la aa ci Ciba d elu ii c -u dtco o aaedld d ta acoal cl delatpctsCii l eC a u a s e e l aidra t tiier( Ilo Rti do] tsieatamrcio d e aad ;lo,,a i le id tp e Cro uelsb e aa-a a.la Vere adal o ii O Id ifMit a iiiaiiii ¡' A o tmisin di Ala ¡aque llieAi aacaiod o E idi trol e a o itr a les ana a atl d t1.ma t u-part lea id fa-l1c¡ca1diCiiit1laldatoaee caiO la-bea asajslliea¡i utea < 'casa Cea'.,taPRsti iiorteameiaenas ui l eia Cine ai Asiitee plteteiombeac aAtNoae acanadaacu-a'aiseneRtY.elCina'atc Oite reibtoas elOttI n ir lileiae c o i -aaia aa (1leas6.a0 a ioe e ilcA e a eao, A ol a ai s i a eo e. la jerla tod la ab9r :,,-ata xim Andeiber, aregaidoque o ario~ Yte salaqueb a ios gbel .t ro elsailia lcaati -. ai oaeedaiqAti eitCatdfiiidcaac os0aoetpara iurrla ettsibdd la i a aoali. ele eGtran cacica ta-lut l el re a oa. ca laR labc tes au.¡l,,aRd a s t d tl Uida s,con astas i pl 1:111 dio~

PAGE 2

iyones Radi -es dieee iece,i.aiihaioii' Mdi pclaCMQ. reodOf ci iec, E peicee bid, iel ?ie ei.ne iiis, -¡&a< e.ci el vaiid areee aele Mieimez -Progeuis del di -Silceecioceee eel e. macL-Ods odl.seee roed ciidos lose~ 1 1 ee.ee gaCdo Jec dii ~ ~ ~ ~ u doee~~ie'c eceeo d ib --deed e existentee eei el d.Caoi L e cA oen 4:15I"Wrci,leea inYeledecas, e130111 Liidelega Q, -.eckneccdotare, porc ceecce on-Pee, ecccee Idealaera-teg. 1ceNala cap ce 4 Al .-ec eule.cDa.cdeccc'emneee l receecce u-eorignl '0 GiewRy'YlnR t cendencel ce Jlecdeeey "%eoe ae liedee r el recedo. Pree gl e den pce. le ', lcecee. coeetrael ce ceo. ecleclita. i cs.e ec elobrceha ele e' El ec lo¡ray¡ee l I CAlcLoc dele da de la 1 cuba. a.ececp. c e J otr ci 1el 7:0 Trdicions udn&,po cee n1 iRdentcee DAec.O ce 3 y ci 9A IAin Ada de 9:4c y 9:0e C hala ilaY cieice cee % Lii&~edeoi. eceie. LLleARON DE'MIAMI*a ceg p. meNotceies y Cececialee Pee la cci ideribaerceecc er ce y E llce Pcec ecelcart. 3aeeOlle dlpcoiiceeiTM~ o celAnto eec e bo ce. qlcc ¡ioiosceidi.ecccCISCc ce ~ rep aunecc ile Bc aecibertdyco 3 1:2 e. m.Pce eca eccaee r ctor de one ee O l e Tu11 Ci~ ~ ~ ~~y e eled eieeedleAfloi nde lscc cece.de e e eec caviccin ee y Peceli c ioce arcc cee Lce-c eceildel Gobeenosco Cipede e eztan e e ora-,cel cee Rlo Meeade& csEduaredo eyesel hecaeceda de Alecedroe ecco. f PARTIURON PARA MLEMI por i la a-i elpaecetienel MOnOdc.lealele pi >' li ba 1e iO c meleeid clel ~ e Mo. ME. lii,,lP*. eec * C iSclEaCRIE D oc LioeydJos Coe. e MedcetebanI cniel O L AIEN EGAReON DEiee cCeee e iSe E stroielclas. o len ieeiueo. HA""ece Accribaon dl iCeey0ceoeli cli eekeisa ucCdo m p ie eceie l LiDeiLl^AsMli001 area o siguentcesi pSIAerwceIM pi eie icla eiC eco m ~ eMIIiritas Med Lelo CorblleYMiccci c S c ale.Ritacg c -ci Ni ) CeeCei l lieceel lceucere Zce o e d CjOlldro to, iLlo kA IC icedo R eOItii eelle*eRc r ciel 1115E l biceelieeoeio dce elcicctue ti Clii o. lll CiSccrnoeeCuadee Pan lcOo.ie Meieedeet. .11:33,eelice o, occeella p ff dcAe~ii di PARTIEON PARA M=DCO cielit.0 elnou.Pe.cioe1.Hbuce -pore ila ima vltioc rum-e ccci o.E leo cc Essd MURO-boedaelLdSicod ecgients MaeoAe o eieci E AVACI cenoRodoige. Amrcae Rehce e Me 1:0lehcbr eicelieir,, arcedee Acceael. 1:3ceoel dll Cec. e. Mat ue cceirmando osaCicl*o r~ O eeieas.e 1o ale -l : i cea-ovelidaca 01 a r e o Leu*i bc lei ciu e c 1:l le d liececide YC eDO ]cecencvela d .PEncnt. Mae ii ce eieen L m tge le e rn e-ii&^ C el ulco Cearta11el cce *PRBA(IENeLlao Y cuaAroA* 4: i L noelac i d e las ctreo, lc, -c $u on e ce c i i e, 651%pen ee c 4:0 ail1 ly 1 cdi Conc" ce, oruANe 4 GLA AN *aiii Yen itVierace ilp,ecl.ec ;:ei0 S. Co el le NrIt. eco cciiireoiccOberaicie. ccnl dele Prle;tr*xistandco eoecelde LB 00las lierase. b. e. fLc. eh.e EA .sien oel ea exropiarec en nP&co orreces, 82 aosde leteeeelo inmebclo esd 4.9hlaco, O-Relle.lcc. ecl Md. e cla fciddecbec550M2.,je' leo ci beieedie se le oroEL DIARIO DE LA MARINAS C pidad decl Cildeocie ceaCodo lla ecreel Plil C'-So. O 1 Ienclledc vetlechaconvo cec MaeildW dIeSe de ¡m iclscleche opejudcadas.conl x proeciodo. paraiqeel da VelceOlc e en cleeMceo'$, l¡cto de la Jceta pra desigenarCoccilocies Vip2eerirn iec dcec bienes eebl qcc e edetatiode aOff diceecco. y que la que see ~oode aetes,Y piea publiccin lcee dascnm rtvce unpecddie de La ilolic.,selibra el presente, oece de lteeeibee de leO7-XOcio lneas slasi ue de WrIi ie.wValeii.Dr. RIeieleD. OGeiusDepil, dJcez ecO Peei V,'Secetario 3diFARMACZIA D FARMACIAS De, urno hoy lillo icceccl cuy-______________________________ MANUEL RIVERO GANDARA Y dledieolelerarseslee&eihora* cfnebe eocee i. celede Nucestra See. de ca Caidadselud eclca l]O dSaj010, es. a Meicce. lIquiuciebe,su eid, e sunombre y ?ec el de le deles familiades, cAece. elee persecas de s aistad se irvn compaarelen tan cipliadosoaco uL *dri TeelTo.Magece VdA. Magn09eeCe loude .P, D. OS.CAR AYALA bipenteil ecece e. e.e ci ajiy at. e la 1,c )§d ua atacr:ibeni h ieeermnran, plelcsc. id e na o t r timen11 a Prsoal e Ot ama 1Ad e aIr lttr ncrieidilae C, Irocdee -ocu.L.eoocdcUMoh 'nro13 e 941 Zpat N. 157 e c YRB -lc88 Cc8 deie r olge iacL.y ManelcRiveeeo Cllid e 2 N. 96-cc .e y4 --eie a ae i lle, leeccier;D.Janceeieligero*, Cic leada ca oO-10 ..Y-6262 id dICceo Cale l Sec1 o n ete ci. P~ -ee e re n a Calele Io. 04 cl. ce-ce e-col auqu 23Clzadaecdeideece. P-9314iea<¡&alMe VIBOSA. uESeSoELeMOcEc-c.,'c or lc Y SANTOS SeASiZ rea. qelne lbecdeoccubre y hple. 1-e5331e2.e1e1911 loCcde Ocbe ILtil.eii ec e 132i12 eo de oec eu e o 110 .o-c07 e c oncla' ol. 1i e ege .e-l95 ero c de ( -LeA lOcte C kc1. -cee4porla e.' J J,.Dlgaedo y Sa tli na 1celc 0.AeuecDelucee C E aia0 loedel,. OId e ca 2 c. Pceela -14h dsult eCalada dieee¡C195. ..Ml-ec36ileSrta. ees BOOTH Flreciea BnQiti -48 iInul ce 1 ce. d c.idi.le c Reo O ec. ..i .X-ecee ronchle I er ,mei e l i de i V'icce .oeseecece cc -Ceclceo afamelaresiCarretera-75W iclcd. Valiedetecii di.c. ...e. celeeximoOlo e lo A 1,11ciel ciOC g e ee Y deec #%l -ScESO. md Apl e#e1ea. e Dcmpac1iN.34's caTejr ek-18 Mat10. OciO. p leifebreroee22ueabril mala bctel e F-uneraria "LaNacional" eoreo 0i0 -Cii:da& ci cd4-f 1e ctu delc1947. DICTO ME ARGOCCeY vALSiiieee§.des c~~ei -Adjudiceare pe.iiRe M09 y 150. .rde lu*Dia o 5 ~ eiii ijeiplieei de adeeb qu hgi bladiAcaeial. Li Acceeede la Hsoeede dcCu.ecccecedcll ol -pemeeio edelee ecececeede A~oce clo s aio ce ceieel que fd Iceiideni sucestaenoNcpor el mk euecdocrebRofoRoreOc eeaqlasOlee de c o conecurd.E en eet etam iee. ONES: B5tatutos dej rberos y Pciun~ die DICIAL: C~anes a De asuntog. su obra L de un contediy que lezna y 711 ----1, Barnei 1 o d

PAGE 3

PAGIN TRE& AO CXVI, ~DARO DE LA MWAR M W I3DE'ENRO DE 1948 LaRepblic TEMASCIENTIFICOS DE UNA GRAN al Da IMPORTANCIA SERN, TRATADOS, EN5 IgaCasi Quintana -~ ~SANT1AGO DE CUBA LOS DIAS,24 Y25 GALIANO 358 --IuII .1 E~&II Pfese de Estado, Unidos y de Mxic presetar trabajo, -11 .ilpdIas ~ gastr-dudenale. La excurin mdicaprtir el prx. dio 23 -Mdd. spI.d. d. la dd de 8.ial .Dul, A IRA T P"iAINAR DEL ala lr~IIIl4DAl~. l d dAD. .A pIVICdID E l Cetog .IC .giD Mi.>V P d' 6 b V la 1e., AdAt. 1. D.1A 1 2s ECetoVITAL 0.1 debeVI 1A v., AVADO. di 1111 DCV CII, CVVVVVI Il11 dV 11 dA p 1. V A iAVI titu, tdAD DII IA VDVV V lV s al-.IDII.-Di A Ld1 CIA DV.qiIIV d, 1, Un,% .1 CCITT oI teD es un PVV*'mm de V C R A Dpar .1Vdocto EDIl ~d 111111 mas11 A.t es-VI deSan le taiaD laDD BEd AVIr IA AV-1VC clar~~~ la acion maspl de UNo, DII ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ¡ Cu1ba dI-iiD.,IIAVV AIA~ d.CVDFIV liDal IVVIV .C* edeD IVItIAVDVI DIV ILEDaD DA EIC AV DD. AAd IIA AAlrDDI A~~..IIAIAVCDI 4 % Oti-III1i<*DVDD1 IAC1DAIDAV ~ IAVATf1I~VA .abslut VI I L. = 1. IICDI d. .lode rtos Ede mDar. Di los jua IAVDCVI d DE AA'Br A 2 h4 V PtrV orment elVVI ADDVI.r I ,aC -PVAVIAILV'.VA'Iiiih* piIDdio Po, Sl 2IV d y.A VV VVAA IVA VATILAV VE CRISTAL TALLADO Y CORVADO. DAD A. IVIOIII, AVDIIVA' DV-EI0111CVVA Vr ,VD VArI r ATDAVII1VD.I AlVr IDV V MODELOS EXCLUSIVOS VATL ST. L.ASDERT AIAICIV ~~~~ ~ ~ un VVAIIA 1.VAC sNC II IV" I VA VVIi D, IIinaiDDt -1dD Ar DalI SAIVT LODIS, &i A.~mn Po,6V CeVlV doto ¡Pella S-n 1. ilirIDd VIrill V AVV dVA .CInA. ID.IAIDudCa.e 1mb a CV amo.I lINDA DOCVVCATIDLA A VIDDVno t V1 V 11161ualDw III .i FI. WAYs Meniqu% cCDIO.e. Sa d.diDl DIV i-CO'-DID ncremni drioDri AV neDVaD a VI., VI ADO Frlr e DV.d. tio n¡ HIl a l, DiiiACA A In liOD lina AV .V-hCIIVI VDAVI VI CVAiI 1d(M IId VIAn TC N CI C A .0a~ D~ dV Ae IDra no I1IViAAII de V Pesoal B ien .T II V IO -c CI,,atuiO VI VITOD>VVI .AA IIIT A h snlo VEs VI-. I DV CCVUR Dl LADV AVN --d ."" l d LA., AAs II1IAiIA dos UnidVos. 10V YAVI deVViV =CA idDA AIV d "ni da.P -i 1111111 r. JoesII IIBIDVI VVl OCCIV ArV %, Und A. la wdd[ u.1-C.¡. n~ I.