Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
-,I8-ti E-, ,eid c r7s Tni u de ha l a n n-- - T, I e- It ,L, -,- -T 5 - - I - -I 1 II , - y
Unico peii c A.ere ,o ,u l -o -e J.
,e t d ,rr IT T': ab d pe:dim ,I- Io ITtrn In pr e ,n e Io .n n In s er o ,. PE I ,E: I.

A" l ,tO CX I .- NUIER O T i', "g ~ i -A A A A JU EE, '" D E EN. E 19 8 A CI C NC S O D EL IE O R IANTl FU G E,1 7 1U T R E I :
RECA"t LA A'lUANA 11 '' ,* E I E IE G I S S a O U VRA L A
H~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ A-A- 8664 4 O '"'""' "P S TI U

D11 ANT'Ti E E I E .94 n ennpn ATACA TE DE LA"" SEA EELCT T RUA
sSe" ,ai ,a ITin ImrIcante.4 Tr r Ie Iced ;e ,jnsI I
SoI decar i oeaa eMneo I d aaro
TpITE~, G ~ t PoBL,6 IE C-TO VALY Ieaa der d\ seaa taalsPrrsamaeo rp rs p r u*- n o O r -li a e
-, '14 (L U1 IA A O U' N T'.D --(
Lleg6 ,y l coodr JI#Au-I dnsd poum d a d e R~
3.5,7 p ;be 4TKrms 4tira J'i'oditnnNaet l' d OERCOE ZUA. ic"" o~nt oa afmla e rio e0Yt
I" M i de ,Tu,,, in r d ed a Ie p c o deT sed s.nd d U~ G &d d pa o p r a u i o g


I11 I I .', Is de al -ii P s lcnrt o l qe e saotaaa e etae e'd
I n Ilooi ann-cbao aqim caro uiae ok pr lhl iet d erlRpb aegn au ai coo io patc u oiia etro

CIt I ale .u deho o o ,e encuentran un.1 Nueva nao ,I: 1, co.,nr p; deemia .- ,rm ~ a ii e AS IG O dce be
LaAdan d L Hbaaduan- Qimehro ecetund ua la- or, tr n ilmigtnoto as cotatoco osdeenors lrdeorde da 2 e nrs Frm a ito D haAsmbeaNa na h levMiue sbeo seena aapr- Ured s eum .d n11laqi el~~~I ,te d," Iiim r Icu bu nu-ile'c dfci u u-e a a e ie ldtm e secbe M lFre el u r m r-aa p ae i eee n iaaaanrRim na od|sprpc vs dtpeiet
una. Eea d ci nt l e rid.7 .1a satife 'd ha r nalo d alfr i .Dij.r Do rl e ne y c o po m ,e Ib ro n r ado por li, 'n a rr Tr.h p r s rele


--.Gtesmlo e t. edibo n h m toralo de Iualn C-tnV-ldee beo InF1 pernz i bt c- l J 1. Vod atid .a. plltu a 1. idxo .on did aci. EI RIV RO /n Iutao .PPtIorT I,
aoslly e ua pqu~apobacdn e--lscha Viene Rolra trta- cnc kl~mtrs ymeiode st sm srins.Nea ---ra msdncI d Ir Eta
i n~~ .o -c -nse d es e a o -. ro e a a 30 m- a- t d ,c n eoc a o re l s d ta i c ud d f r if c d n a :na: :En na h n o em u s o e e r a
=0l CadunadL-N M R Iaaarc Sheeot .Eod l tornado Du w vst HA A A neE ES 19tra DEe tendr DEo bar8.-s dICU CI16 norLoENCIR SA TO GrecE(ia. JUST Pet)u .os qus n de A LA, Ienvebe dla

a anCdad O LAauad durant DEL paardl~ben leovleyor Hyevle u- ea ois reeu-iar eu in !Sda-M FA pVgRAerv agead u Ast Tu
Durante~~, eque meerand SdEitrtv TambIEGA LOS ha inomd u (r aoesproaes bdneodP~eoDmeaay

HABANA 4621 de octure de 1944 a dront l pNn, dudeena des Col= PESPT- PAR~lea ~tadspdr A QUEero d,14.elpet
DUnRANT EL de 1D4E 194 sos esrLK iUiES d]aebr Pl.-n inecne dA comunCA NTE DntE KLAts pTrtt ,P1 Truman, so] conj, M .TRMIe
ake )re se hn ua d p I"r 6a TA).E Ber ar gnrl d e EN LA punto dotad cut mil Mifnelsidtl domb mdri-m quei ,. bI yd.rbnJ.canolo ep

d g nt ri r s o m d "s e n A l m h a 1 1ist V A L L E d e e l arn .e t o d 3 p a rtel d e A Z D Es g u e rr l e r o e nar. Ian ,i -l r~ . q uT e p ra s u e s p a a nU .atl I~t o a t e l ~ a a d e un qu squp t n auet at de s nere (L UIIA A R an TO N D- 'e prouni -dms .otr ao yKns. g op tq -ha -p ena e m de n en l.M
In Ill recaudcsone Jef de Pd Marin pedoa que- habRACONE concebidAS : Las .za dem guerilero -rat. A-di dJ p, n oeco levaoe ryrnoe
3.356,87d0tea a-catia p eos deT qube "a'rne poen iz Ia pILItc In o ind Itos f" Estna laa dvdistar a de-"l "" '""!I ri-,: g 1u tod In f a iia re al> m ar tid repb mcn ra ta ur 392.573,98lle n,,nt haso dtrol .1~ deanhasrp dfcitv del l f n a s d Konitsah y. tomarl .-asusad" D de mnrc.S e td h en d re ra o sd a l
tIe, unnT o e na y dre -il c ia ne tend Q- o l cue '. Ayl e doit 1. PReiidnt, D. Iru pr AJto perots~ "nIsme pr-dne d, o ea d pr ur- o e rsd nils d 9

CUDACIUN DE 3R0 nnhis prdioo de a de~n N ut Aor e Fo. s tras I aas c mu sas. fueza D gar ni7 deai purnt, i L TENE SireT IA d POE LAdgnRa
en 0 mouar ds AM i Mye dis qu a rn cp dd, Iglei Cdo 1e o s de;pach, mIiae Inia u ald adn ejdua n.(og asals az n
.Fintn doS $8 E.6 ,22.010Io sa o g ta '*d%,sk'nd=mi nh i- thon dio untdio cto Irau de q a ueran ren u a x o ,Jable nrib, I!,.dr., ,eAs-,,ri, ,, ,I n c ,, Purdr o ea. pol, 1imila.d et arsuel,,ail III n
pedesds en elorr todo e eccitrudnrofm ficanJtralu recien e e Rmetyro U icia n, -vnad Ynfrad r o r par l had diene us rMeJ pop prIlasR ppuar rlda 1reub-'n
,T rev c o f t g ~ i o d a e~n a l qu lo Jilo e d e. l ie h M a rm o e t de DI IG N Tai Bm R O ebrar porla coptt ,a Iei t n i a a o n p osi l c o u pmi cica in i cal m n e PlA IO T carnati a $58.05 ,715.0 es na 194 Iklas que lrne el Mlunfdo oes e. raN onU D e lde riant de mIna Vi L yrn Pirc rscr, es pi ,a,,, lal CaAt "Fftrta s p lD AR O y e c o hn escd. J lo urspar i o s to d oaRp bia e ertro d ls p scoe e ls m n st 'u 'a cixP ren 1,dr k.om Lar
es ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oh smlome hocd dor portedo enraia .a hoo "wtenaioa .s Aa Coeeai de Trabajadores , . de Iticeao 1n du"ma s tme e tae al x .n a vita de un ound
Ao d ae s do4 Louea ca lls d dia en b,,y sq e n ,l rf r d h -a i hin e al S n l a nd, enit m I .l m, de G m la h c a e u es ee u a ia s s a m e l s r la i n s h m sf rc s m e e l bost o scib r e a s rm i vllos s f -.e n t o a o t a 3 u e i t l tbg Telmnco Po I't s .1d"r o t n ontc t o s o n nc, d mef rr e c is o na i, d e d a l 12ne t do ,rI~nt . F, Int 'blica E nIc ,u .e v d r s p r o a e i er~ s e u r s m n t
aee de tan ip oateipliacion i ustral Termiini ut o, n ad la J ntrYelta Mus: anor -u cerW dabl Muen de Bouftzan al 1. cirs I L .o IL.I1Aana. uele, i- an T ,a praa ).h vl'If lu divr pill. E11u
-~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ stton broind conro on Ie- dial hnin rat 0e6nt sonv re do Sa Jouk ak de daliceaa fisn Jn.-c t'J . 'Ia . L L' ,' r. -,, ILI I" anor t a t n c de r a, en
kn t O M O isd, 1. d 1 t m d k ,I q e ohre r t a C f ln e in o L .r e g u e dro = os u n d e Pa eo dl do vF r i ow - - -r d u c a u s a inrpI I, p u e i r l q e l c t d d n E
Goo. dillce efid ISMea d Las ru o coll. gu'. de Albo ,a i r Id I d1ades Imb, Iar s h 12 "
qu cts d $.4424on s . herd fm no. ,T s e Mso treari ller. ,h C1. A ad go ,, e dn Y it pnv. t ui hiJ gu, mn ,-,p. l'n" sarl


tom ]nor. ,did doa ine3 lands C d i C.Jr' Al Id rl co cen Ilr d Ck S ;ad .' "I 11, g- T Ia nid O 0 l NE L B M i
to 'fp ft C~ toy MIJ nepoik rt PP 1 ".hi Vn" s, Rh bfdJ trlh of A iloten tias rfu2 ,t dop g d Gets 'ts E., U., Whth a 'In '.r- .L I" L It d~=", n i, au ethee
le a d o o rd o P l ar d os d it a n .ri t h is th l m .l e 3 0 11 If h o u N in t h o r dr P- Is f i la Rsm and 1. d c oa d o, I s u e d.I 1 1r L a p e 1a r h 4ls b t l
D E B A T S E U A E N IE N D A CIU D D V A IO A r. di i m r 1 p ta i d e C b u rti p .r do .s lda ds un iles A A A IS IE J U IC D ,, !" ,n 11or e I e 1. Il s t III~r I, ,, re- dl's ri ot
C. 1 A l d e a e al- S P %J l p o a rec -i n has un L (re o r mi l o r tar s e yr d do ".,il r sE ta a c n i e a o o o u e o, .a e ig o ,"'P ,, I b, n P11 III IIrI, n t o .T.ira o do $ ;25 0Pnd. M 5,1510 l m os 40 c ret do scunlado it cun ck d ok l o a ts una s e n-a MEdl d r bEst s jtPub l a gaco- Ils 11 -----(- ,ar e n on n, ".m '' Ieh Io ITst 11 no
e l b u s e l m odoair d u i r 'Sdel h s 0 6 o do E c s yp r m oa n u ien c e a C mis b e a d l P C y m i i a e n l s q e i n o m u a s e a lot tbam ob borr eo 11. 0 c broru tdd eloo ,en Ilee m Ia y . .u .d Ie .Ie aa e n e D"e r- 7 n u m erom n dd ue l V i r o n
on C= n or d1S i scut ron I e .V u y -gulcres eisine ae m &I puoda n ar ue ab c rt i- st n r tndo L& H b n .c m a d. ,a, so a G ap h- b IT'i ar qbo abdn cs e h r 'I,. 1 it- r an ,:: e a a ,,, T -1 Conirtu
IS c le d Jr -taqui ifc l, o Jus rrV calb le s Jen ia entr H ai i Cle y-l O N e ,. .i K o Itsh de d ehhT ,b, d onld .cept PIa m .se que ~ M"Iu i ,Ir al l, IN- An a d J, rd c. o CI h i st a "
sado~~~~ua t en do Int rve ci d= tkd h .recr-t b a ori ts m d o .e & y. __, i HJa a no kit chlaIIde Iu ,1,! n ,- prondncia d Rima:
LD u r na r nblee .a1 p r onud .n m b r g e P n.fi. o .m1t dus pottci, e r-q eT uns d m b le de m a r ox r gaIs. e -tr i.mAme d .Y D N q u it sfnilm I., nLe y 1r y9 e ( e s a
d ac bralCidrctio y Emple una parttat als p"' vii Iit hot ao Iu Iu esas difren'a sIr [)i n 'ho Iut 'lis 11pa r(1u1)e )Ite IAHNTN dIimr 31. (E iuln notrrnos~uo o ~ se a a de-did de l 21 b ja s d n ca t o nf n 194b4l da d. of p- .r1iz c~ P los i d ca o o t .que r co ntra o t .1 d od I. Ao- IL,, "' it, bauel oc pa a a, ^, lsorJ,1 . I;, srr ,n r j ~ no r e Te. n o
'.4 durne 1 d de 19 7 h3 o y rI m r E2 P. L gr1] d: Su~i ES ormble, 3I. qu se iard e na Ao r o a e t l n rete.g a comedi~ n on a redi. EIa o UIo In 1e1r,11.i .aU ledpag a n'e s 111l e- I a Aa ,,,gue. ,,s do 19 7, ,I olIII )ilb, s hgu in e e a d. rl .n queL- G e a los ua d 'bt l s real z qu 1 r.j J, polito a i ec a i. ar hc a s s p& I t M ie en mI" lift ,Ill In I~o e d o "Ll soy e adver1 i oh : low m a d ur
C u a e i o e g c F l p N a n ar s, bn te m a TbMro ys, sin ica u .ta en e : som Ian do q e er un Afir.6 'qi en !48 III. IT~m ,,,upe s m en o an e e Ia, e e s r s d o its s ~ a a p c o de d f n a p n m r c n arin ",,ILIu c nt n
di d fetatrd a na.yqefi-sheeps ,elmdhPJhJ rta e.tvasout rmnat l Ia e aIc In'll. d11pobd11 rcene ofeen a nnas e olltd i e ell sr id s-dlcins ml e
-64P m In]. d .eao qu, e p ra oun e os hsead rno2tseetrlsdelspridsplt.d mne vihi Pons eno queg dwen:ic ud durai d- ,at de Io ss pall ciJ II Lla Peeo i l bit .- Iml unJ s hmbra, 11en

mado ~ ~ dad po 3di e c n r et cambnds Pat Almost as so P o un d &ua domse-, des eia tr. illr, Ic iapturs p" as f e z s a et a t ,y o e s se d~ y-A ea n s d u a et ue l istc l~v on n o c . do d IfI E, C .m 1. Ilsbe derrlo E.o b rdel tuce r da nr asqeetvern pndo a ll~u ma -rtai.tbeeJh msfr n", 'l'n isn Io .r. a u III ,I ILLri pod m s el hisrquir Men
roia ot or, .u 1omit 6egad p re upedo r qu ne et na u ITC porlitic gns n de ece. Otanifomaaoe dc in n deic Etda Uddha adu e-nL fun idsl m In d r- pe an m d itd Um 1.y u

M s. tn U n r u y yb l E8a o h n.d l Ja g pnr nu cltn e d- A g r ilgan ) tm b a ro ] ua d tni d e noIrs b jo e l M.r h l I t a sconl I t ru o Ili ib sa, n d l p p ri on ct- n nk e t ra u r a Unj ors y d A ,ac in a flowade Dro Oranrs baeiallode ar tlr fuernc ln AIu .sseha n eeto u .fa ioo cn ls lb's 1 ,,to.I kte mis, detir ra to f na ale .ii

nametal a a i de erololesse do e C dim Pr o f C is.N dqhist A h a bi v o ,alJeed. Ead o 1 o d oon. para also d, ins PIGS.~s Ile Its I CAM. IDG ." l"Iik~a .do A1948 d d r as lnlo l
gnico~U s on on dicu s qMuee TIIIto blar o r poInca PIr le- lie a Iue m B. v~t e. usesd ]Go-- ra ti a o l~ eai n s d n a d t e t s3 0 n n at a i s v o m b s s f r
risse ~ ~~ Maa e m n c so t Ld d ee 1 Habantr a, coM nel Anr Illrmo (riemth lo Pu nint. a t o Indo IT,, LaaA d ae a eu 1l II m Jal ta .
uet ,e u c sA pe a en delind pd e A lsors douj. r a., y Prn ex dIs. T gmp o f us o ca i ri R ossdiau h. no a m Inrdi anog qpe- 11 .uste Irwi a In e,,sba II ""u J I' "I ith ht I 4, E NA ihi
D rE gl s F O O D E ID Iva a a M e lta s de t s d er as E d uc acio -r o Is -r b. Ir m Ie mI ,,.d tonn -1 Il Prijnm il --a -I. 7 N 1 1 1 1 a b o
ndn .t b.jut J. lero ,mlid dirurda .1r doctore Gros endo dol -1 '"""It
Pecdrail quoe" As1 lnit "odam t odu". cont s de to i a d e I brcanstiti n oi g rn. xifto. IJ e L2 '. e aS c t ra d 'Po P resideca, e 1
L P I E LU G A R E p-Id de o ied le a bc d udest rui o p o w de mt ps dor K cenitir ,,j avmne d. bImbar- ,n, J h I r l" E I, i , 1 N l o
bros~ .atee med Afcoasceto deM ,"mInadin 1h,, .er do Ciseen i ,e Crm i y Eate dr n Ie Iu Ia cer de 5 ,-]do u e
no d i c i aon yI N o"- d ee don "a a a u l s 1.l _fr onral 1d i m ordmu el dor mlant m 1 I'l hios I- t--lnn~ i 1.bdo n gor prusm .tc rendG meed d., IbrII del count, visit., sel n1v1t -J" isev 1h L. ,s- men.nk In (oilnba t t- p nne e vo 1
cM t s yi f w b q u ei d e P o is o to w h m n" so .so a d e LI I .H a1n., dd oo .- no o nmd eb d ur o ad- d ed sce n a n m d o
ponlr maignda Pe r DI O at d rua l ,onacuit M oodun ,mat no-t le s Joep e s rdr. ns C I o7 .hilh de mab, e, N rG rDIIr.rs e a m l S1ongrs Pl mf ell y sL er' n dal Pals ps-tr 'e .C as aud c om dar a po nes tri C om grn s ,l d o 1, .1P cbo n Nd' ISn Code e eln d,'7mkem .rsda Pnl 6 1. d e m ea ,,Ier ro Iar P, ro t IiII Lnid J Its 11 )i arila YILb'iS ss
1. t dba p o = d = ub ofP qua- of PoJta l de fdtcn d ub Seni,- Anbda Coaol el ,Jnc atI o ,,, n ,.,lso. 1 s 1 n- S o f c yo h o w raj d S eoi 'o ilr rQquqe e o p e d d o o u E i i t o d e E t d d c a a a r i p e t c a el In V I'll fie mie n o d o ., n r-b rr 'di r n a a o I l I A 61 1,1 1 1 R dt t il R
dus & dII AS1 Nuoal, d ain d, i II yque hG oao etdid.ch as du e l frnI St n d l ot AS Ormu Ia IIIv reun o h m heC ier ta o, 1.m ,-sl, ,I ,IIIraie duscronh,11be mbaicui1 Plco aied nd ioun 1g rbbl eqea leeacb a aa A & o er1orl 'siE'' 'Unaapna
A ] s nta k i s y ,mu s c o t l e i l -e Joo t n n e a ns 'ei d a a a le c r c r do ll a l. n d r o s idm o m a n t is P o r ,I,, -P a n a m A- t reral tl na .a l a

d e li c an d q u t ua em-l i i r n d s p e tsne ,e Ik ei t c o d ei 1 1 od o f is" l b e r. A u m e nl a P h re rm d n m a o J d r d i S I l i l F e t i J 1o ) 4 t d i" til 1 1 1 1 1 1 h l t a ~ c r
biblcifo Islel ju. quS l A p r i d ps enta enniero Carlo hl p rti r r ion da cona 1 dr pia~ .s raf n to o i ld m, Lot ei cana s, (,.J r~sdnas Iai,, ls -r d r c f i d d o r i L is con I l e
d e pad I nlof cm ie de 4-e d'pue preon,; po i s d e ntueval elo t~d m que r de-r ol a uer do nu m e a. n,,ent lea IteP Pindnm. art . mo u e er c a r I os de t o di ew en .r
r a L m ie d .e h-V ex s vo c es p r e l u r d tem nue Co f re rn ot m-1 Ca cn r ite .p r t ul Fi l 1b r m r e p rai ns p n Men s v 1. rlo .1 A. ,a d e jd, I do e r El4 "1 d
R E ~ a t o A dpa o e l o n a e A t e a d l lf c s q um a r I ucti ~ o n a s I o nE ; , os n st r u m en., a d p11 I u b Eidt U n.d. s t i ll mu s ,m pr q ueuad. d o b1 P r m d o : Id ea E n u r r
CSAbe Hoc O Y LAr RE U IO dI porters hI.o so rn i t udae CmriyEn- L o nforb da yo. notlrar esV -0 ",nt Lar hi Ljd mi Itnmh I t omaa eotal. provd o th ieaio ul o Rcmrs, rIAed
laa~~~ Ili .a~a Is",araa ,d "It u 0 iirad otaeiao o l Mjae ell untl ]947,i 11 Suan see. .

DE, snCOM R I CON M OTdv- qu meroi Cculrsad. ACoEn' om t h L 6 lichlo at 1'- alue va ilal.dlnlrne neaim don W dnd w. por J n l n In m inrob, so
ia atnc ITI tas IE Armnin dVestaAe E L debi o D E L O S Pod sa ila n Gen "G cdn .J .onumad dI d=na. e Ia m Get ,a V d dI do ,tn is too doa n .61,,-1 MUd
C~ld E IV lia e untext autrizao enes- NCH~tAOE Alakadicimbrethosinstumenop Ls rea.11 nsromos 6ada'_"J hai C.126 Ill, embe .d LL ramnriondurate e d. ,-4
E ,T F Aucmt qu, rt ei n elPoet eCra a 3. IAP n e uvo m Iia B- do .A reIlera Ibm raCneecaMn ndsyP-aA ~aEd ie op no rmtdsiia *a "
.FEMded~id.alo, I 1,ILPr~tiasCo errata earaciM endela ot ea e p~ioria nuveoc ts. arntmete u-dil obr Cmec'o Enpeoma ans analo rzoabem nteama-&n o: mas ern~b: ro m 1lu aco'el 'osee e M is dspchIII-I aunts-Liete L'p oa asA qd a m fin i tncapr eitr m yo a-sg o cautes asdl mt ,'rI 'nu al o rh nc rnr d re Nan le na e 4 oc m no rcbd spo e eg ca r lev prja oe i nadea la nota exlctra d eioetv l ced e uo ehbrprId e-nerd ieso l mt r T ,d. E.1d ,a TId a.lsEtds U io u a efetrealstou eh bn lrrr o de4" aad asrea uw i oio i ird


I, r I atl' In e n " I J r a o assi ecdirtu comnn 4 i, d S d a ur dM IS, a .E Ud o cana L o o S s oS cES r Ar .l r~i o tr na i n 3X032, T% h d; Ie oil Pia, quit4,-
,1# I -1 % e I- ~, Il 1

-, ,, -- II I DE LA IN EVS 9 I INR I-94 I I 1 : 1",". 6- 1
F Vif"r IaIones Rad a1es , UT

Pot Albert Gir6g"1 I .s INI ,MTl 11VI .
--aeasr eMunicipio Hacienaa Agricultura Trbuaes'obEK u Prf.s.oa e
,____ _______ ,,____ -id ,n Irat Iaam .imp Io I. Ie Gda.
--La MA.e y al Ama ?uevo. Vargas t5Uy Rdo OBLOIADO A PAGAR BUS CO-UNA DELEGACION EN EL SUB- LA EXPOBICJON GAN4pER4 KL SECUESTRO DE UN DELEGA- que el an n&tUrt.__________UNseraenls 7-e nnoid 1n (u50, TRIBUCIONES EL. CABARET DIRECTOR ) S4fWA 1 POITIC i hcmab auxat mal n0 bes Cla eassma
A,110 T Ce e recibieron tn ei Tribunal e Ur- ,osotroa a quien c ertamente n0s 0- W
aa s clubs. y cabarets desAu-CumpiieiiOo ordienle del Aicaide tar gelierat del Servici enitrat. Peo- dlJmnzjsdcoe unSn a ls tains ik-r d lflo pr 0jia -otiiii asp s
C1titoo cimm !; .e e 1ie Goenaii -ine iiia dIrt r __a hI -ooi Iod d Ara __ -et-a a1r a riaiie c t crod i jl. ero n l pp i -' OiuZ
e 4ergflriasO8. --EJn. Noche enManbattanit, Muiipt ardor ario Qateal .a ric paa no elea en eobd- geiero i~ri'que fb dei di ai- ~ einii 1doiraoa U5i~padmoa apegura r e qliOa ptea- psrtual 7 warti*i, prafessa--N a '' ''' lo' dsd RdioCli.orsco, or peroono cen ci cabaret rector cedar Litrique Carvajai, ei te- COzaiO par -Ia Expaorion Ganade- didelePartda Rev aiubion rilO iuaio, e e e to -,.-aero re a e sa alyc1,
~- e sfrirot varsaci lo s ed ai iy Montmartre y ante la- amnhion en Ct paciha de los epdne retailio o r B agua Ia G a, & i Aoltintica 4e Canailey, dpctar Mo- I~ ~L 4AINA. -Retari 4. gr i lD s
o p r de boy. --Pograas del di.-Saee- pgo le bo o jdbtiacionen y ni. dietan y qor celebro ei dnoinpo oel Pr Perez, u renidla acciden- O D L A
rjiaatuco e Pedro -cionei.-Oudas cortan. te atenle lie nicohoico. rr~stasurant, otros aountoa admiinistritivosi. dii it. No aolstantle teneC circbcter tolnoente tn ,1, nsnero 182, Vedada, Na teoemsq ~ )a pr-e'endl de ha- para 15* lOitillidtL
cabaret y apertora, procedlo a exigir HOMENAJE AL SUPERINTEN- de iocp. concurrieran spiioaos uenidomiciiio Gel doctor Notr Pilianga, ber abarcado ni can mnucho.Indo ri depsosilo Ge la rointidad Ge hal- DENTE plares equiaOs, asi CantO Varlnaa Infmihir siyo. El tribunal radical el mos'lcinto de pass-terms par ig cia -acasa a ea~ u
'Ub G p nsoraia de o honore e ro .0 p.m.e Fott Fln- .n nienton novnota y ser pesos en Ia El prciximo sabodo trea, a las Ga- Oti00. n' a ta oar Cal delta dinpusa, cp. solrep de is Republics pqeatn \ie arrelilac.
banns ma easperd c bo'Noerd rn .n, I ro.rama aTrinidsti p Hio. Novena Etaridi Ge Ply dicia pi r 2- CC Y media dl din a hgmrc-Jti pa In" nPt Ge -uniesne = "
radios Iiationten nelrao It m. Lecnciay A lirne rantirar el paoo Ge ias expre.aaa in or nur subaitrrno ei superin- NL xlobde ione, lG proctdadpy mo de prial. toes y qne o tar Inprianlpaike r.yran Ge erniera~s qoe 7n .m Gri-c ,oi. a-. obioenrtones-. ten fnte dei bfsicteria. aefior Alber- ci lubG a L o nrd e- aciliaroy Pina rin qe Eltiento a aies o a Gre d o diit, Gec ese'j) -- Co e as gg e sa.
rontrsatnss ar efjCrto ies isrerse or- E ovarroa, Garmioin lrca i o l ADELANTADO EL PAGO DE CON- to PrDjamiL Mdonter, a quinn L d S el pAo EsCId GAn 4Ee g Mi rinscoe-id nloi.sad. El hechoNs pe tan itura n -Cd ELsuggbulai a f. cu13 y rsnjuintts moole r ri TRIBJUCIONES cltos candiAnd muestOras Ge aim y Ihmon p.licado entrevintaa cIn per-
mate la i mA'cdreia -alegr1a ,:Ni p. r m. Tiiiri-i inoilr.noi Por diipno.con Gel alcatde Caste- alelo. El ac ca 1g d R epiicarnna N gPOLrTI o onuas tana g q ru Ie o oo "ut a 4 o r a4 ia ds Ii m -. Ti. c.o Acarni. ilnooc -ha sidn nd-M antad dci nurse tin Comisisn qoe preside s im -- tcnorndcncia Ge tiles *4ta0, asi c &- m o hu 6O gil aecuetra. nina ci pr0- ni a que derVa pear an. nttir n usxeMaguls o Y tn I t5 n las mu P li t. is. ii i car, moen l .iiiO, dlia p de ton cdrrientea, ci cabra coe FraacSr iurtado p Redoifo mo la sgnificaci ln de a n II Bell sito Gel Gdol-r Pdrez Ge tester rao crdniccs t material pmdUctW tt' soia.atranjems. C esI.rialrr, do Ii r. i. oi o ola si rer eel pruner trimrutre do GoAsniburia, Gone- y or rejebra a en si slo. Expnsicidn Nacioal d e Sancho Do- rtari Ge accian paa COnCUSriC a Gel untrusiama proesonil d s -L eyiata c~pd~aoataa do ma Estado Usidis, podiero par Is -n l erolia, on I. ra i Adimiii nc o p ,r concerto de InduCtria y Ca- t to, de in Direccion Celra del Se&- yeroo, g.qu teudrA Wfccin pn mrmi. ciado aablea go pVaain W ya #ehrn taea : to-ar1.10, l R.I pro II 1 isatstGre0V habiIdolicC\Oi li-11derrAsi EniorrAnItido, .i' iisl.,RatentUGQrs,, IIto,.deC1A. at 00 -co


Oti5 5 r Is Ca risco, essisrllnsa til ldb dcl iir c. nicrcis y et primer aemestra Ge po- cicio Crntrai. en ei reptna picc. ,reclendo iitq.uI'ts cancurrir a la coma en clerc in himo, suntruydsd- Gel paerro Go cambs ati e im ______________on___lt re PAGO DEDIETAB Y RREMBitLSOS ri espplares, -ambin. ,, oluptarnamente presna _61 pearamani. simm y inad n l .b
,a fiestao- oe Ins d stints tO c. a verdod ti Irsni. tr Aolo inform V yer el jefa Ge m- Ei Ila primera qulocena Gel actual El dCu Oe Lene a o btenido, Ge odAI don q11ue d auu tra encilla mialdn. in ruol pen- .es omvotl aroe. V orn ma ideain clbub y cabarets. Geod s by troaaime I 5tor 'q pueotas. doctor Antonio Array Ta- enero L' riquidsra ci oimparte Ge al ec, e cocUren de ia us inVn ta ra Ui ru- Pcot, Dias ediante. cotntliinr qe p -pa en o p r eler n iCocp droramt iinirpib-- I nargo, quirn aiadio que r l 5 i it lao diets p reembolos p los ins.- entldade Ge Bagu. y ha pracinud prenao Gom o, I, p e bd- Gene-c Ge los msomon maldes que ej.rac Nacina. M,5 OIedaCC N
raiis ntrs icsfsnes Gel moundr dc.cc lii i n~rnri l 15 incltiv ir c htlos recibos pdinpecinres -de is Dirercin Gencrat Ge 05 agaecmen 1a Ministeria dr a l ais r ama!; cyana, Ge a t *hr heo .ao un a. io As-mpndo Pujol
_O pad edo %dricitcr".d 'V21 1 dI ll 0 a Nael o t carta h at ,,oan, bnoon r~b s d oh. i a n a s inacloloolel lrGna ite d e li-aria y tde cuIersn- i:a2 lit m. i Hlsrr dilaC V nll C5. cr abounadqos 00 el Cintra par rco- Besot-os e IdpnueStOd qud e.tuvieron AgriculRua par igber haalrIagi inS nstentA Cu1tdia do. o C a 1 4tA
a qua fda sipre et is rri- It i m sdtan l noii.- ole deicuenta. cansagr40a a ta tinrailzacton de los to:necos, entire losque se encuenlran W a y i
alones npara epirrr is Irgoda Wel 15::'5 py 01 \oir. cs Eli bt r oa Cd ii d A.
if t:! '. l.or. lo r aridosi. Uc sl po r 1I co- Manel ti. Es dietrs reemboloo cubAn cYi Gel Ceptro E.dt1.ss lo, ci direr- piution e Is via idres partrrn rombo a La reglaonantirpdn &e IF t PPnaIao
r a r I np so Orsro.s i colr. Anel pontrlp l sa M a.dientcs Geude tace rteseci y cn ms- tor Gel cul da r Qooide MIl Hon lanNalr r ferha en Fuue bati. Ge ci- cii, lea digeisenia paoaj.os: al tuG a- ya, par I m a n
L s loraan r i Gb G o rran li:si.cm Pr Gem 5athble I ae Gozie de al s uoiasen 0 f l ngenlasoValoes Ucreno se Pdrea GIG .cuantasfaclidadea Coeran iabsprae is a dena pObslacton, qua on- idmlsnintrador Ge in radlceminocir il un alcn en is quaeet jqp reripnionagn ne d ehoa 1: .m uendn________________celebrida Par50 in Pd- dlspone a paner at dia Can imratr- necesarian pars ci soejor #xito Ge 15 tabp I ijpd pars el propia noes Ge C.M.Q-., bal Mestre, Alfred IKibeben presantsdos lms 1 oeiaC~A ecl-O os iuli pe i arastti.tEmad rity- rquiulctsn Ge tubas Ga hierro t55ndid1 tinte a~tencicin, a fin Ge lac ibar roinm.ro ip e lad u a f-VsfeayRihr ern. rds adbef ejs u
Ca. G p ts lolttmbrdo n rde dlIlont medidan con Gett-a d a los edion de que los Lud.doa inu- Can coa-Iso de ra ralcbrpcldn de iE GA R iO D ,iAar ,o s al e orn o i c ori 49trpmiioe yisC-,en eaLurCIO.nes Ian obras Gel noevla aeued'Umlo que pectores ilctten so nibaidn Gebida- Ii pludida Perua Naclanij, ei air-nI- Cli Ge Is Expoolcilia en in ceprtida LLGAOr DRmim IAMarIba pr o result- irtnes nnle yenarr o 51c5A t, p tr ,o parb. -1ritata sun chl. s consts nd ei olstnd d ,dmre .ror t Ia mia v s ari i i -oe dad l oolt en pari a nc cbittiplio l ridlml A, la -ondo enlrc O at -lde Reyct s . a. a a -ioo A ago on. -n Id tolniisdrs n ot. n- e a di C j;i Ou r, n in tere n e ic a G e s-ugell c a oa l e -u cad a i s eellis ci .Vto II Gei t Jm,. ron .-ol mesllza, J. Na. 205. Mliiicip~at Ge I lcaldt CasbelanO vajerao: Delfina LIma p A era rslcoe a.Saaio can
xEt arhcg q n rr toilr EltoVA r- A G.,.i.n a RiocF, 34 D O-e W $W A Raoul dDsesfd yMt arrlbaroli Nail csp crao al nmejr l1 d.
,1.ca-i o. u y ~ .gai I, trbua Ges udbnt PluGS. prei.i p r lio, emclia~oik o Get iro[negl. i il t ie ls Anti-as. eni Ramol d i4cce Renduls, 35 pla, tracloon. doctor Jacob~ Ge Plazioliprl i ee.lssgine p-PrzAde Js oelR mr
iunlsl .Jl h depcttadit ( nt 1- negro, Matadl, No. 12. pa r : V tinb i ra. 1, t gonriit I Nnn t cl- a. In O .
Ied enrr 1a P dle trios mltl. Oil Adollo Ge I Cridtd N _rin ttlndo Ge iwcreteria el doctor Cam- term M tia Mll yaono oonire -do. d Js a r deb ,no .,
Asun tai fi 4 l .rcu r I so h epl o ,tc lo dec, It l acs, hbm-Ira, 23 entre dp, e ole Ia COnlt ri l M.ni- xA'R7lySO 1Ae MEV O a nc In
.b"Ls dollb erys, p3 y Id ,mI; 0 Inore, du-l1 r- c" Por ii mpsn vIa pattern rumba aran parle on rcaonn e tra i.r ofs
s-ador Ge medotid, Ge U Ieolrewr. I.1,Cla Matiot1 R-holatI D mo Cattlano, dnoIintrd deW s MGeeiao. de Solulcte. payaeroo Ge hop-. p lo.Drea Eaa d- .,I
sle epseo o l i c th iolol l r I ne co, 'A nc Cainpietirlo No. 3e. ACneducta. rlu i at Oil i 1t*. Pabln Ocampe, CMora Martnr. to Derin, Ptalea. FWanli c bdrc sla Cl
tl dpnpmr sireims siis inial Mercedes Maria PYea Briegas, 2 dor I ,a- Ao r deo, sti Bntamaria, Isaoc psya p Wiltam Delra, Js Le ra Fran cIsco & IACrG eacrll Tmr ep an.e flplC-C dens ottos, testiN Caldi N o. 8 04 Vedado, dlrerfor t. n ro Ge lao obras PAGO rEcUErA EA a Jgos, o ln I, 1lFrpci-to r. pat preertnod a i iua Ib CoInlativa Bendlica lu'Idica. e Ga po r ea uro que c l ingesoero LF A5N SitE dA N milads. COscar tlao la, R aarl ErcOAr. pl dc so s proonsacoto lo Ana A olnic Pore., 54 aT -, btan- Gao.len dcl ville aerV el dc, aidlrrian Arrrbarnn per iI a tea qro e os obe 5 Me pa l, C on-o,
lanssr Y eoi r on!i dai.d s at rll I'n sCa n r '~b .a. Ge11k Ii.g a sal,~ o qua ails de 5 I s d~t ,. Arrlbaroo r I. via aIo- p"Are"' ct'le Migued ".letap irio o
ase p~do toa '.t bets~, Pl~~ do'i w fll prtn di i -a den. GeNc O I de.ls aioutO iereo, Orland a ll~na JiePnrt~ pot. o-5 r l x y eo uic e0 drenas Rodriguez, 43 CantiG Ge sesenta Inliesos 8 a ic spasacso e N ar Brlsok Joseph rnoec p oMara osntch
1;0 Q c as bpnco me Osrra.27 elba, Irancisca Beilran 72 elm. blan- Dolog do Ea sago, Digastione. lenSp a doloroaas, E aco g4atriCo, A i .E e NUEVA Dchos c i rman ,og olsl a
S:O. p no : o IG es ca y c aner over- blein g, P: C. O icci, cc, Animas N. P.l. V-- to5 ds llquido a do sangra, ACldaz, Erotop agrIos pGe A"t l ah r n m (a passa ORLEAN b otso l ca u Alcanc. ai ando s isa
l e ir d l xa ,,- c I' I ab Me rsI-cdla V"q~c 1-1r Inr miamaa sin par rain. rWeb medi- aeon Pu sicanonw ,ii Ponveleneotr. oInlo fclmer nsVtl ula .C
0:tOn rae l amp de nmt Caba. an~c 8ear ib Jin a rd 6ue,0 *iin. s, Pliltacida, Mel. roaplracids, MaI slsento, Epspsos, ddhicoa, Farmanta- a Nueva Orlcaioo los alguientes pa- aptetal depl tal profenssl c
Pao alo, s1,I,,,os lanr I cI r i1 I- p ille l s b- bI nn e bredboo onjro Frn Caatinne.in l autrihPlt Is o John. a Ruito oiata Ge isa bd ann. g c Bound il
0:50 Rumsne Ptou~rei Juli Mica 0 laz 3 nqe p, nc- Podra Bruniet Martl .1 ibm.os Ciones intestinalan, !Jalrep Q aatcefiimien(Q, Rolor do riantra y espalds, Maxa Owi Jaon Urban, James espec pmentse de la Iocalidnd en qie
conp Farh e lupadbtand Mc C re Animao No 40 bl rlmo 10 Ge Ostubre No. 110 1 eeniDeanutricido, Apyqsap1a si pnpsa4 alg o .atao Rtuby Sharp.' radie. Po entirk a ontud'iar
10:1 C!S rIvria d Cslosndrlp pbos's?. Epssye con un froaco del maryvilen ptente BIsmhJk.n n
c-s--es -uor ,,,.Oll 1. Uo-ill Y~ cii 10 ,.a. rloni. ,Id.UNmiBSA com rnto din= ,rladsocial, aes O 8 hosdcli oe lITELO FR MA


I laitp. rsin or uos ll e ll~DIRECCION DE CORREOS Ge ouperar los nivrles en todas lenrant orpr.s Ia ph III ,agociad do do Sel.s y M atonal .*Ic.o cmual Civr n e a
Ie Ia 4er ortil.as, m- cal. leldr Repilbilca Ge Cuba. MInIslerlo Ge talbtsva dyl Estds, in provincia a i=
Lu o rd Comuicacione. Direccton Ge Cs-' municiplo, a Ge nI1 "tiuralca priaod.
I ll E l G eo b la s, colA II ba rnr es A b i M a n s t rab bc l rrea s N e g a c ia d e G e S elso M a te ri a l L a s C i r u taoc pqe s ri-c a rd s c a
1-I Bieds Crinti do Iegilos Co mido te Subasls ,Robins. -Dir. Ge sonarros utuos, conatru&iIn baE rl a r ao E I o I ~ ~rano 1 C upr"I"- -o L TLM A1 IN m5ePE11 Ge ia c47. N asta a Gjea adm Go- bilarloes barstas, esboblecero i o iC a -nol Modesson p Cts 1. .bA O 050 Pecioog M R- di 32 de enersiordxims senidero. cinas Ge nloacioneso, .aboraorios y
11:0 E oisieleen CHQt Galtao-ects y Prp. D O O AIA dental Gei 101. ituada en MgUli or recibiriu en al Necociaoude S-campon dle exprinentaclion o Ge culc d e S anu el iedo ,p r es, eni dseos n e do tiv o n cu sy piccil
CoodL o on I i,,k n I., Ba'. yvestpacines n in.iiuoa Ao- .VnIrac1ones, Oficios Tenicois neo eopacializadas, fundaryo cnpuac i o-r a c n. so. r- ,- 4na'otr lr asr ees tennis del Retir la ns sen. da o o n ac paoposIcio a en plego cerra r bibot a. earuelan, har
'Fp rt d s, le entalarsi ta suina Ge 350 durnte eerm cic fiscal Ge 1048. stanism s s Ge nervicin phliro en
_ o It -i: d --peaon .edtante el limo Ge Ia .ios- entanren ibrirds y ieerGen polbii- neral. debirnoLA velar en toG5 crso
154' Estprou,. p. Collabs Joselbo Rwsoca Trab Ia UniOs do D0ptpdits del a CO na camelte. No 1 .referido Negclsol Va pnr c preoligia dc las prsfeonoes
Eradndes pa eolnlamo. El -Iudiras agregs qihe los des- faciliardn a los lco.tadolrreV G lso o iversllaniss y Ge toda cupmion
top G --Fali lps versioses do Ia resoync da COfilp e Ip C.C.C cotib o Ic mnaotlrstnin qoe ha. Ge pr.poarcisnes y cdaoco on mis an- otil o Ia soc-Gad.
l e in ilo I ig l C lssadhiereu-a T -ls C lses i rs A l AGrpl Ardl hu cIos Ge Doa te ala, cIa et D M a ne cI irit El drcla Jsa i --re ad c reno
dstrbi M a ts y Ar spiodp Opporlo s n m en u re artiers uBoh erretarlo Ge Comudiroin nr Fi u cn U vratari nan exre1ug5 Lavage rens. CelV1 MTAO DE NOY tegado Ge p PiquNra At Rancho Do- antre on res 6 aums de aim PnR Aan _ame_ Is uo_ ptrpfo A l b r t a. uie A ybl a y a dd, a r ot -n p rl s r s pIc tIv a l ol1n te1 p e s o ua u s a s p i r a tn r d I
CR0, ,o Viaj Conant e;sro Xacroi M c In CiuPI pU r do nbo, -, yo o nos Coano a
Cle, l suU doAsr Iaaon, norla EXPU ARO UN COMUNISTA clan a ra iii., ronf si-on en Gt, me: FDRG UEIA out lisa lrannend reno y d
'di, aaelos-S ys oy e l El C mite Ge Fdbrica Ge La Api d e a nr deciprsiocs asistanca. ramoviend al
otas.1 Na aco M ro , lur .'r. E RJ HN O g ri3R~"00 41 sb our eInc unmtrpt ,ring.o atl- Jblu riu, rn Jn .An DE IUl L It I d. aiustteq cA
111.1 p eu AkC4dV 0.,nt benlm ral dNno ae Cot Conenet d, Chl- art O, nhroro -53 .d1 cu.n Ia IbBP 11UA icla~e ecrosd xess 4, Ia r n n aao111 aun .I n f or m a -l is i i Bu e r b r dL Ic A VIEEL A N E A 0 1 1 ont eb rsi ca ri G e c o n e r t io s G e

GLe(o p idapem r a l C ejeuiv b mua s s Za ia -del 4 .1: o d prndas y tlne ac r alDo e 1. DI sUeNl L 8 r oo, omc. c sMcv lr ur.a Int.o.'qu s o m ason.li sum n -. d I s bin.a Gente coro. Gd Je e Acht.i
hoel Cclus CL~chrba Gait-g ,ar cln Icbj I ?

:3 tirle g a i dsUn tt o i al - Telc p foo, pornnetau par pacaetabjdr para LE 'jtj J NA PIEDRA ron qoirn hoblamas Cembien aSobrc
B" i sanni ioerc n i e p Dicho -- caacaia- JVAR Sarit IEReO Pait Go De reliriol a l a acGiva
- p3 ll Ls iutpio Politics GeLa a oain br ca de lnbo a loq spbreros para qoe pe pren- V. de Ia Torre p Santez Rien Mi- ao ~ rold o lAg r
C116,, Ar p .- &aran a e ui ma n o p ol o ra in ac, gu tdo dujou- mando Pu y i po us at cesor s.
4: Fp .o: p p oodn r s i iY W . R C en el G7e Oro tabao ie qti n adn ungi io. o dne F&, V on A l lda en ta GdoOeiar s lac m oS ORLAS xp rar i Ge los cpm irno y cod
t O L l n D c ro n C C .0 11n c~l lol- R C . A action N O. 510 .orponiza sbrera. cia a de qui ce petas pars aj1dar cc. que c caub r i n m eotar en P rado d rP.l d li Cpire. b Li. manlora uisa. rOiO stran p1 PBP en so c1ps. pItitle. y Tenteote ey, al lannara una pie- Rpoe si o Gleno rqi l nec
lin Rabr. Popuar,, JBm Mira D V i. I iesl no r t fl As lioras, p ,r ci pr-oplo ecretasio pe- JUDENTUD OdREyA PUE LA (PI' UN Ere 1 eA ort a i e rnourea. Cprlo wme C-7 Iaril Ge in C. T. C., Angel Cofifo Pica maNoan, Gi 2. ente acrti alp- POr rt co na J, bantairc pGl
PonG. e s a rity o o qulen pa entrrgt Ge desmentir, rn Ga ina rcnntdn Orinarlp ce p Jo- n d ta dogllta. i, te nid u b ayC
ns. e p enaidr cu- ferms ategica, Ia nat-In y ann- itd 00rora Ge Ip CTC, en 01 i- rie ytn e l ern Gen T e 1T A m l
Ons, PBiieert t ie tso y uP ro dicinds gap, tanlo ci cao op cost- cal social Ge Spit ticoldo pit altos.if noUE oTecoR TE115. acovcd pr ubi
0:50 ste cutout IA -pss se nptrsa mncn ad anio abian e- En eaa renilin an einbnrar, un pian ES ci Napital Ins Anloas fala- becaq qua ofrecordn Sn 1948 pl JPM h
-A. .I 'III proporciones 14in qum erl d_ pubd rtp-dtbnpr,,-rca a rlco
Co.,,~~~~~Bio Guegenhabnoo Meora Ptaun-tddod e~i Mtra
030 -'rtc C itr Los arguments cut que batabu a lia s poacne.sa. a canuccuconcta Ge tetanoa. -enre Ian psarss Ge Anmdrira y lamntaC r-pOCIRaa, que prnpalarot ci lat.- CROBLElA RESUELTO COg PIN .OLINO etq' lis s trotlr sa inestigacin cien bifirs.
PRC. Ii p rumor no podias ser mad inge- Sit el Miniuteris Gel Ti-ahab tusc Tmpbiaa en un moliao, en Ia fA.- 0010 a o a Ia n Fuieaetablecida es lundicdn psor
S, Noilers CMQ -ns ni nos dobilos, pa que toda ci tugar usa reunion concilltorla ei Is brida abuada en Lico y, Munici, -a Ca. e cex enba ador Ge los ES. CU. en
t ,I ticd ,0, 41o)Var I C R C I DA D= ae==qs= = db aram s -e
611 .n .l ee C-utter .e RT O -~_-J 4 '' c% ~ Na1qa lim '-. V,1 C. eson b t, sugail- hotrn Ib0 G 13 F ine lato cns at l Gesc;ea .11rt i-ienal It. e gi -aCon qe ii dado vida y rralidad b T r B an 11 ebegado del ol 1922 y ua Pesabn al
sad y er De,m Ii eiccidn Ge Cofida cams ce- Bindirato Ge Ia p rI "a G IUEVA .MPISION DE SEL22S d E banns distinguidon ia ddofrutaido pa
im adis )-e'iorsI tirla general Ge ii C, T. C. yque ma dG tria opa ri 4e PONDRA E C r
Intcrprcraid itiesona, a-r lto ig b rigentl siti cdi iates ant S. A seftoc J Ktelaher, tombn- CQRREOS bIIJY EN BREVE louEstodd nidd Ge Atcist a:i Ei folals Hiel d se, 5- los esfueroos Ge Ia CON. A inos loo, ente or Ion siguientes nuer- vn '-l-es me acemlsaz a em F A R M ACi A S bu alet n c egncn a a Ge
1Ia V eee, Arsoande s r l c 1or Od2'2 ,eba go eo e Conit, Ejecutiss Ge dos: dida qor se to a asotin lam emi- t-as edafes Ge los beneficiarioa -c
do C Q. ee Sd sr leapaa. en B.Ld]o a C, T C, ,par igoal, mieni- Cuiplir en a Mefiniia Ia cr- o p s .r o. -de"do c i na rralt r liscal
o 1 Yp oaal rIm e con Im" .1 fiIrn pla. .i.c G c alr ,Is Inecuios .-a rrboaaI o,

ns-es IG nores de tP n I Coi cnite -. bros desi idoa Ge Ia C. 0: N. p0- Geitado par el sefloc mivistro dcl stiesin t ee loto i iaoveta, cegan It- Dilpn sartlncteen alo "
meuat .a.,cin -Y.C brt t"rue' eei ricic'o t u a, eddt tis Gl


nnveta a Ai'e o- drt- 1 e Tnn R 1 's~~r so Esilii Bur Castllo, Franclsro 'Tesbala, oei ni n eou n por cid- rrenttsma st, lhtirA tu eo De turino hoy i a GO a ed~ uadtc
s~o rst ene Are reeta ie nO n V ~ u l~ aAguirre, BamucI Psauel, .Jrsus Arti- Ii que diopaie Ia siguiene: v istas Ge slis isn I, eliaie del IL Vs de G Gum mIt pesos anoalco y paolrn ii s Jne Ciubel. d eutor Sc ieo An- gasystro. eoontamante con tos sd Depurer ci eamalal,_ en cuant- malsr adorb tOnisOli Naido i o- DEPnDE BAH'GG ,s pnpsi ne renvacdau.
Stba e IG -dselComil Obrers Nacional Inde- a la carte indoor l y spprta. lee Dl MAtRIT Laa aspirsaten dben ocr ladiar. qor C o eti :iA Al cInnosin d dd le cele Direrelon rosns Goc cvtns'en o vrsiads a o Itpu 10 r unurot Basil en s t Creli.o ,rean Obrero Nacioal or hobiera hi Derta ranidn formal e mulnt. notiood d, e o-sisa 1ils. de unsI tir 190 lesionate o indiiduobel Peic io so Nt lclrs UN s%4nei1 ,,,iad ran, triun n I dbs. a 11t Gruo he l c~l et Amarco librll Y Ill _bo doa e bilud. Vr eIa cu nba


SC d -c extraordinario a qle in parle ptra deberg r es air, t- ,r l olo edin -s. pin e n o5 Amar r - --; insti ltal oe, I e l a t
I vit o-d a rn ediA de aguda Cri Io petam ,a Gerechal idguiridon per Io t Slo''' i-it'Gm""dE d ,t hlssoerate i Tir Rce i-O. a a a que
n oSllad i C e e P ra yL~ a ,o -bs aoloa lonabreron q.e pli qa dede -I aerolelirs eln dm0 di cIAreme. Cuba. c7 et. rAt cm i li -uPail Lan nolicitoden powder rr
Y~~ Ferne ss ,oiad am alitCS cnnt08I mndilaal c U- 0u la Gel soppremo Atfred o Bmie j -erlte Casoo- Ge -atsedaoles p e in- mno menta qua ae Inicict Ia -n orca esWa el l cono I s cltdT dlo t ,iii"gat- .i el in stoc inss Ae tr-n so .i
1A5 El d Arinr Cppaut. I: p SiB eCO hor Ca 60 trigas ldiir a uidad shrera r n 1a IAbrca. c S mintt r I d o ll irecIon tti At- c Ge Bei Ita. G6iSO Ill-2iDl44 Near YI r : o en Is t-
M.Msop mHuntss rlul ho ,5.utde crti dICu Ii "s0udsc 7cis Subeeat, doiCn . -125 Ciiib.11 Ge Ia lma sl i g iiWr- I C. T C q por lortollo. artlia *l Que ii porte paansi tomar a r ime dtsrs et irii ol, 44. - - I-1i cu"ta cc. La OEmbp 6j nec
5 5 umes ciayr d a t e e denr Gc Ii ma c rdiaiidad y r- eii rtrub dursnte treini dips- a l,,ti iso r ld s c rDHl ta I au Ch .1 -. rlil ie lae 0.e.IA
1Gcpr s Pih fl, n sapara hiei Ge Is oociedid In- rinr, nOintcrs Ge a brero que en Csa lmiin Ge lou l isiile ocriue DESDE PAhE O i\i-l dn, r. H t
Vi. t- naesomun a iittm ildutrip iaboran, ent In fabricacabit ee tat mad colicer li O id oe A PAIP z-ARELA ie. New York I7 Nm reribi- 15 14 Nc cro tb /die Ion nuevas dies madelon que ae-. Io raseI, Cu ida Ge i-c Ysom liii SaliiG p Go-to i osi t rAn haata l dia cf crA p y
Op a tie P15111, oet I I -' ., C,1- e B pARA.IIN El ar I Go "t l "t ,iL A4" I"n-rI dIos yoamdp0nan io . i4 0 Gari a ronmcr oon sl. Ga jons
U sl-' eler s Cinlut on prIrme E eni IVsr a n el Trahojo, rndo r i to s a t err ia e a 11 Aibbla. SNtre a Ian yc nnedi ta
m Go, ac r It na nt, eeciirmono q n dsbir EL TRAMO DE LA iVIA MtUATA Es.r.ila V a 9 pre b* cnd. I
'N r".-- forc :oetro Joe Acula EN FE I DA Camunrl y OUj ,RS0 L .f, F usbsn V:.cordd okaw., vs Comei tnem. 0 H resoiuciln eclirando Ii isrma en quc uaspccalizaciou requerida, -egre- El crdlIc Ge ci, mu pesIo ccn. MteciA e, d .--- d0 .aT.1dET4STA :
1I OiO t td vaCas en Geboi contrib ir ins herb-os p pe- sA a d i de partpm nn o origen. C edida pars obras n Vh a cu iatas Sums. o2he itima no1- F- bd lslere0 Itqubet-c a Is Caja dm tierr Ge Cii, rols-hrvandos .so derecha Ge anttigde- erb uIIiiado Pricirpamnete ci, o-I ais uih e y il oc t.7tam G Rns tosnptra. 5 sep
Citt Otrnse lilt ititoS, iimetla mOtt .t oscrior. l~a parne Glopositica Ge Gdi-li dail. oiii CUiidO afectado par in o ta OscCorirusponde a Pcidold M i Caiiann y l iclmo NI-up et dco entol Cs Ge diciess12 mit iriu ir oda. it a a- as s V 5 ag a y 3 resoauiihrai. dire 10 sigbileie. pinle diominihoo ni Gel -rbj en et e Nalallt hnaha a t e miad deo itnucros p A spi ai n 4 be d fnaz
a w n a m o L s s P R iO EO ; A c ia u ta r q u c io n d o e s e n c ia.ad n d e p i rta m e s o .- H o i l o a a o yF A 1 Ar2 1 M N -I M C o n t .le n c tnG h a
St c t. m Ctineitie. nouhe n Ge Osirrias. Peluiqiutis ybul- SONDICATI) EONOCIDO tcal .Bsigustt o e agdE aiE PA R v^R is A STAii pet'uliao tul spa 'Eu ei s-e
0annio ire -ma silaras. pardesi liairaor has smsis Plur retOlcioli Gel sssistro dcl Trs:OI esaG iai t isco AVE. M AINIC ALIOT c atcO p h ro a
it I in hiar iiut ddii nled.rios Gic-rhomnte deu Is Tr- a.ctrs y.1und. sal7 3 mi nJs. I Chou rt'. mit Areli Thre- rr" Geaeral Ge a p, il selior Orsut -sca h. Ralel yqhimn n ,ol-a U. a0: v ill Peoit As rl0- sil- i~ala 0.iirr-, airpcnd tod l cpiiira s ui -rmislci Sinncta Uia Gea VERSGWNES COBRE LA CTC It tai4i. c nia nno -s aie~sro&
itu m ro sa- e l rm-co iodets, Ge n h as rgo t a la Itidelttde, Gr aon Gal Tb ac dos Segils romsrco qlia rircuieris e an A e Ie li:t p luno I 5 oituliro Ge L i-ailla p baron lreitc ln s to iel tlc i ha lli Armi I Corc paudiseciat e ad pIor a isy i9rdsradoi en aimle gein erlcl- a ii hora. sfmrmebdnou I r n esornd i y l b ipsum d aayr yco e
to e im r I si a s r tis ii rucul d e ais i. brrdadsr rp ergInz civ reie .e t ere ios enralihu o Ia n iTiM imio G.z 91 ha io Pud 00u010trtsd
41 l ", asR adt rtI se n e i-u i e dcl
II,, tim it I no to dO tiien cumpor tt at,. c 1(j4 de E~.l o i e tod is ge ne red ogaiain beaqu e- E j Bo-Aiiiia a vIen aIIoe cu rsd
Ge I h.rs p r Cei r cl r ci en U. a y. p; .-. cor

t el e4 iuo2.i u uda ocpu n ls atl.sce~rp d r sereara n cii e s CI iC abm di da0 ip Su s qele 11*10 IR N D CO~tO
_~ ~~~~~~ Ie .at~ enn c".,II co ,ir l ,.mpno etr tres Inizch. Lorand 4ozla tane 6 -" .e .el F- .6t., ,-jo 'a BF.P .dIdCs lIch Ir -i Ii mro. d n geta oti sana at-to Ai. Pdgons I tin A. codar. en proverIoes
to e Al 0 J+ E.ir,, ACAiEnsieatb s el C e rab. A te PILSm SO -lil A Ou j1, Ge. C. o I. T ofr. 010
1 do ntpgrants Gde ltulsS n Ge l i blrhiers dn Udl ras Ge .a srg Ani ascS o %e ranuo- pe r O ered F ) I I C 1 da Sl y Materra.
I n .1 I dnial de C o n ,I d o r I d en o stlie s d en cJn. ot. l m t D s N tisin- 1s.a a C etol y C rtm ni 2,I- d-i C1, Mpbas bel a Pla rini s .itos s;sfC ,tt leI ie Iit-i~ s'aoii lir "e aurGG illnrd par .ion .G Ge 3- Cnter do i5tae c w F o c rlc A R iM A U1 t I~b~ Ani-d,I 5 r I s i ithach I s n A bn a ele- 1nr an A mbe or p cipolcit o r I- C m in. Obrera la F ue y qu i dr H o d .
Stirld 1 ali qilr scirdaiin p o s md e oitrl ncerio ote A e i iC iia li t d,
.i' u Or t. dud ltsp no-i l p tpon c a a d cien a c orr O be. 44 .i -21 c r do V s
,Ldt r atjd iea, cecre osC ar n l tco a Polritios i Rt GAR ID s R l.
Co. G e n Fii tu p bs- sa., b *c gen Ge iI. Ce IF, nbdrai ns bt bii 1'1 t ino o. 2 N o i, a li al a Wer

III i I0.is I u >m- I dl C O dE N ds alen t lop. Irs Gel EONI. e A RANt)I SI -in to Pib do dn
lll Up n Proern., mon Cu on" eVop lstreards, tg- unolsptoo aa edd aflee eeo uoe aSnPbo 5 I or Is to d.rnI ,I Infionelt., dslX-on iitlra s hldea G a c liiu n sb1 Ie, h a ior a s e ,d Ce out-4 4 Cnoitii ent. E0 eac rido d i Caa is r e o~rmn Benaro Go ez, esposa- o n traajarpor ar hi-me o iatiacin ide periciobo rel-se asi 2YAN .Ln WT i-i-ecu idarn Ballo.s Mic il
Pits",,', b" a to o ieet e Cl isier n a: d T r Ga antAv t l a ham ,, den e i t o e e n CncrI n lro C, -Tc - -Pa4O C de Iaba n M ani. O im
"" s l t ,'ii hs rIG- -t de d Edard i, 0 l ich i-a aiE a a tc rona ie rd esmel an n la c lip-a CNls s IS Gean y E
s51011511 s TO NanciDa r S op- ros, e An ea i e c ora ea uam e bst rplne to- oln palietiadso- Is renualoid Oboa la olrlgurs p Ore t Dr.32 I G o- a dieG am. Gel
I ,t PiCr Gas C 'a prt.im NO rn dooend ity e- mo ry Vnml u --9r
11 4 iso utoll ,V 1, it Bu 1 ba taS stima IsGo sYAA ldiiCrl oI#C C na o
s oul ~ a acr 16I .41 -ut0 I I" da otshVn J~.0 GCo er n. dcl Tu bb,- Gr oiao. ean No-'"a 020-nas oprllcraG tai iso.2 MUEaFO Ta Road lStso io nledel Fiotbrt Ge 00.I* ',lco A, Ati.'" CoV e orEilsaii etiorai a t sah .da. neg o ostabrll ,ble nra Geot lis A N een Iut Federamiase 15 G9" Itbi Jceiushrti'- P b~l
e0l]I.,l.,od i.i c i. oltur ess aura~ulad I, blosc- us p is CO N. l e-s er ne-a, Osii ar fnC~~~ ~ ,O I ,i .PA.it. 4iGt. . Coo ealsIon doeuoo troo .iositdq Io p ~l i itape sed -an Ls fled; P eresoic, ro s Ps ata 32- de1 .Ai.t SGrn darna ci eM eo ln
aor p ipdn~ aGc adli I mmir.anoc isar 4ea.t eis 6i~ rat~bdo pa '17ol rarBeo iesSs p ear e br lrsi ee
"al C c i a s 4 1 .a siddicalm aoltna neqo cnla-cisO insshr. iabdnissa- ol a.qid p emettd m-UiaitdGlCen, 81 as Icaete S i eerd le
I C so~ tnrmal"s Bennacas Osmes, rdp0la ,i ,o trhaa par tintsE 1XinorLT it it ops oeiritinlleia o iOAC -.l 1. os o ~ Sd, Aiar V ciltr-P l hoces -oli I Gel o B urG pSaris oi e Tutiao- iScnsa lmj ai la a e G esblado d Lua sI _i Boeas iioa 1-is l a i u pavspsalianea PIP a1o
St ~ ~ no io .eee 1-11 ell Gel Pln tir it 1.~nd SIN.Xl~p bbcdeI. -aance
I, i"itoisido coeIi 1 CTC E ia 04 .ds .d s a srcardo. bcarinob do 1.o r.1 :G .a 'soa de'll CONS Ws Sn ric.Eaii
seat rnlrecssoci prsiIiPs. Ic~ Dc thnil I a, t 15-Gl epa
si~, ,al- Naio a dels hFt R. C.n Dia onie 1.rtai ., .I-t 1-ure I1r maesrlile TS I vee aG 's 'n bGo doaold ,s censl i Ge deo oarrru p -of vi
s.le t] Aili,tioi F-rM UM A ) u Ak 6 d 0,1 d
Rho, oo 51.5 ooir~ass. Aias di deeridauti~ildni de- u c dM qu is popa bi o-~ ti5~ cago Pdnss pgao Vcaauss disfruUM Ge
r~~~z~ Jo5 obs a-IS
-v-,,- DEA E4 PAGINA TRE


qruee rr y dI.ClIna. Edn Is nchfxtngmdC
CRUZ ROJA DE MA NAO eli.iboado voint a, slo ad brl- lo me r do cd n" naucree
el-a sodl farcaess zll. .,oad C. In lk d C'C boenede lulcdd de l onei,


Matanza; Manel Cuevo. ~elos deincuenes y c snejo cpntol sabe los issnoscmS.ndatntaS. MEnrnan, *AdnvnrPedr Nubuoa dtnnn, pbst- elunnnrnn* tRoJdfon n ,In. ucao5500L0 3ZQSJIN m sn~jj~ 6 ~ concbe DOS inn~a do Iinpr~n lCon daouercasa m5n4 hdoosu5 aoflr vrsldrn- btuaOnsnor.cDionnnondoea tint nordmdndr nt, Ar r ainlroi ubnotntoyag d7 I DEmL RS d m d y

atee ueo~u .M.e acoauo ~ ul ur u DSVEO dad Ofl Soda ortallmsc1n diesric. te de in Replb.aaUperv sar de Is nue.a nallrdt *lercclns de camn- stente. Jn.E cottroro Eateve., onso. nun I. trhuturnn Ia brtsds
iifules Iium Uanabr o Joauln. buys idol y mpadi sisino parcote OEE-N trpouiCina didlcada esciaaimen- Pouicla Secrets Naciona, han ralrn-acndurrlon 5, hortdne Pronrern scorcta. poor do mit ura n cunmuon
enomda49e. calu Mln ou iparin- dos a ni y onnc dola to a ea persecucDCn y rhpr .t.n 0
Matai1555n doade dgaompena ad.mia snamsssnf y .'i Ratoa iepr c DEHABNA A on darallcotos Ud iaafil os -I dC Ataca quos u c A.- y Ri do s ana I .$L
. s d i e tiun10. pFiiicp Pco],N .C3. Vadds f10siVes, euperolsor de io
a J -tdis es ua. do Noble buenm y eIritatGou pisto R gi3Ab wUeJ-t .C. PoNl1a &Cret, ha dispuhto creor
hayibl ua o Ida clehoc td. inymanto a sir 01 palo .de to. AAUaA .C$1s. usa oficina do Xdenstlficacldn dacti
yy i1 d, dC o 3. CO.C$5ll.-- 15grifIc& y a d80 fin ha dictado in aIpuas Js cuasidadia emPopDlonaiei aej d dm I& en ocaran para rma pa Cl v.d$1 ecfil et Y sea
M ~~u, eI. giai. etucular bl W)wi.WhnirswP rau
n d y al s 7 83 c rictir ho modesto par antnnanasa MAZACAIBO C$517.-d -1.-A partir d1 dao fecla funclona- -"114, y AMo- a'tDoan coma' analsao dn to l dasacarse, do pass. I n Cste cuerpo lana oficina quo
n i ,o inadvortido, Cld di suosra ocuitar do oaike is dendin.ri Aurfau dJ .dlntlal
eusAI!arnsil4,1EI ~.ti~ a In cui y aort oodde
500 un grand recaptor-dla atootos am.' tda cran io u auntsaa& nina aca eencnuio
con Ie aR a. A& par quinn eorreapond, Sodas las perIs, Afiao l, cirri oo- lian ii ,, Zue H y ft 0 A.C soaas qu sIean detenidas coma acu
025011100 Jlqlil5 o ifli granr nC can motio do an gras din, Guarfsb. -Pda 30I, Habana adas par dilitos cotra lia intogri 1055 alnas Pr iut actneclsa iim cos, enters scuds a dl pars uelhCt- dad p-- o onos, contra ca praedad, B
PM digns leyqntsda, aS e1 sie de SaAe pas eupreasrie A.nS va mis contra in Ley de Loteris contra Is
inS SOCIpdad a in quo cannee tan I.ui e0 01 quo sua c.necBeols iu obcb 1) atp
Wil5 "I aid o 0== y. l pstoRe d yan grand a nsl u1lqu1er 2tro dOinta quo a juiclo bs y cam0thou N queore ltiexloaae (didf~.'oIlm0"doas) aelln counbparM. ders di quo intro ollo diatrUto. del fical de guardia deb sae quat It, .la dP ManolC JaTl bio PY. nuastra partI F asat ya qua alla chado,
pro igli y blen doAumentada, pm ro- -qiw y dlstiniua y* hPOPa Mi 2-se prhalibo terminantemnt Wo Sodas los dI.s pars ii DIAlIO D Yatas ferntea par su faAicidad, y oda prss. ajana at Suria'i do
Iw Mhd ems o)&ateneorasa an Is do -- ,,Adnia n rao &ein CfiiC
IDsIaa lacrs a yi demhcaadas ad, Luch eI m o Seecdc iereola, cotitnore lo prafonosn
Pan i12T bra& 1 i blaoi qurido u a at sonar Manolo s-- eCOlmiCe1te e da o. pemanena, a miombre quB AA' E E aSAr
d~~~~~~~~~~eo LA EPOC wfec prrqieAmMMwlle.otaisLyd el reh
55di oninastco, Soda a eno yuuridoa qua 050n aw i do cuerpo quo pronto srericcin In d
Matosima qu. alga Vale y lgnlfz dspoiando Soda ntitra ati uancavw cbs ollclna, y no (ntuntft pr00n-
so .vualque mi en msidoncla taOeldn 61 CargO So cronlata social to at tiesopo de nometorso Is Infrac Cids muif ec 7on~mvCOS.
teatlmonarla dal. modo cm ore- del DIA&IO D2 LA MARISA en in an 5001110 iiiinlvo bianto s aradaia y capital di Osrlmnti. D aataaao ebno-c h0 apias ss nagnlfics labor. Csstor snirno de unto soeedad .-l Biureai do Idanttflcscidn nc
oaotroa, quo dead. hare tanto quo tanto le aprecla y dlstlngi. a- queremnos biscer Un proptetaria padri expedlr datos, flchse, ictora" tomp. tosinsemA en Manalo Jarquin dater, siompre cunplldor d aua do- felz, dCe ei S. F. Cabrera "", o cunquer tm pariculea La al corsempr lesi y caballE. boris, no deja un din do inylarnost e aada con 01 miso, sin Ia privia
rosa, q lusE no Jegatomas asthma, ens inproslaes sobr in vida eo lI Estreeboo to mnane tin soien Fr ao tipr doedliatis deo Aerni cioii SI aacto, hanemos ligar has- sts sociadad sntlguora. peso 1 noYde Caner, Sirenr dI t: Cala di trmiant op na a kl 'naes dia u is en Ia puhllcscldn d laj Jobianea y Pnslqne-So de pla. omuntcachn dirlglda at efiCt*
en ftllchdad personal y in dc aquullca palpltaclonea do Is vida naclonsl *n e, dSo sae ni oIs ltiRpubtlns, t-Pars que par ol Suxesu do Iden.aers qua li son querodoo. interior, tinputato par Ia seorgans oton- eae as in nsita n. llaeldnt sd prcd deicri suns 1 A4UEL cuuivo cidn So nuestros servIc&oa iniatl- pond, cnn tols nfsnttvldsS. sus at- alto lnSpernsabl que pr .1 o*
-Un ile amigo. muy querido on vas, y r o v iAS qua tea ines S. copemnaen social, y Ias- do srdia que nosan del nasa, l
sa esa, ealabra boy as din coo- di un dta a otra Aabrin do termi- linttamos Sa Si aigooss lmnrrsl-nna por bes do distinto cuirpos. 0 gn
muautoo Moesaforimo. 51 5eOrt~ Ms Wa. sebi'n 15 clasS, ya quo lhs lisgada a so sollolti par escrito, espqclhoean. maoi Cuorvo045s0 dtimopaa l eCr Con motive de us dia on istlccla no ntrns Ronnotinis Sit proyecta 55 do .1 Souit y demis detalles acaSgo d M iants di etst serldlco s scctad mnusg'srm r Lay plftntado a ts Canars 3515 5001 ratormna in cuanto a in dotennldn do
an~absna y xagls- monar a qulon consagra d = nI do PPsnttall loton snmusi Glb-n aa en so desa fIchlam.
Pmecltari. do spns grand ssa di a inahtecorla .n mas glarlas y a :sau'ae, a e~Is a. nstna ST .--ads fIcha eantleclinads par ii
ai*6orao, 01 aunsr-Cuarwa ma in dalta, dlstincicoes y sactos par 41 .ro scantCbnresb ins u poiburia do tvuisu do Identiflcacldn so hart par Sod. mmusto moalar tlampa y Goir- conq525555as bonl q5 actuacI~n 5im- ast. modo- dutilisado, censeuvindesi in original guas a 'MSt propko qwaee Par pro dIgns y caballoros:. en os arhi del Burosu p mm-consaaiar- in past. nq-paqtsofa do En DIARiO-so complao on belle!- aQonnremos boner Se cada Srabs- t50ntdasi ii dupllcadn al Qabinete do an. actividadia al Ar/Io DI LA tar cordlalmonto al quorido amigo y, don bannarlo 00 nelis ioneetarbo P Idintblcacldn, So acuerdo con inu MAUIISA ye graia. a op. dedIcaOIdn- ifs dasearlo Sodo ginern d prope-eoanos san inn .1Coneso, tin-; djscios vigentes.
condo in altbnladelnlssoesisi optuhirauo y ii csrl~s con quo dlads y- VenttriS. ,aprsibs 01 precto Sni busit amigo L.-EI jofe del Uuresu Sc idointi. aftlda So. 11nterOSi~Es" es epr- .cOsRR~PONaALEa QUE BOY Gibartia, qus ha sabldo nreon en an- lhcscl6n confecclonari lao albuans p aS, in igoilcia da GtOliMbOI ~hop C3IUrRRAN aU obNoNAaTlCO tas sUonrsnclas y adicbonis ann snnr., galerlas do detonidsa quo so contaida u mu as piaason oi "B.AAs oriaprsel, n nneta pa de corroapan- 55rAan pars ue0 05 onbolo so plasm. ren aportunos.
sales y conII dL DIAR!O DI LA an roalidaS, mis si so tisno ensets 7-En nerotarbo dol cuerpo qufda
___________________________d__p__ MARINA en 01- intiOr colibran hop qua rIn. Snctnesa Ennrqua Ltsnad encarao do Is nttlllc~cbn commaslos Ca. s R i naonnas Iadon, dtntmenp o
bo lo o lue avorablee do la Cenmisiones So. Jui- *50 la eisdnruo
Manuel A. Nestilu, &Clego do os CSdlgns y Arancra .m tonIe Vardne donailoo. C.P QW d am, Anto QM Minu]aWor-drill," BAm, d erno hae ni imitric a de I P. notce f11141 Iydne dg

UI4Ile, liha 4 Avb Idad; Manuel ds do. otea tatlnt corne ei irer a Box. an -cpll
quo di nerradura. Mnoo. sorgells hoaiteoant. 551 sior Cabrorad mo, GonB hu 1Aidal; MalWlik In,1 and. Coserut 4. 1.~ ntnaa trot 75 ar P. Nanna, saprunteS
diuntnos; Manuit Carbanolt,Feh mmoawe
0161 P ntu.Manuel Soft AMrar di o, poia ods, sRln falls as it proe Nuea Paz; Manuel 1artiNioal P -o0 nanaCral r .anmAetarn io 0 s
111"Ism.u d r aprohoso per l plen. 6la Cos di
-o: Martlnas Rodliguae, dei cintial 51 ad COPesu tas t 5 Sd I co 1 .pale s
UMa loiNcidne: M usil Salts eEoo a o r na d o c s u a r c z, 1 d r he y
PA San Antonic do RIo Blanco; Man. e- Sido e ons rem!o oh- Ia a e
Perra, do Santiago do las Vigas lais co.st t1di us hre, y soA is- SCpNEoTADY, N. Y., dicembra d i I O Manuol J. ouer Midina, de Trint. tUmul parsaS one .lusL cunpl coo s1 w ). E pimoa do tnra
.aa dsi do Isdad, y Manuel Sincbos Jlinas, di tan sagrodo isbora. Y aPlrega 00 da i94s inrn una fiecha dI trasn- a.
IAURlflnARl lnhdn do PRayg* ontusisio el iatwr Cslbroro: dencia p0ars al munda Si tsa octri-i7aciban SodcA.wRe nuateod. 'h "PsNers de.-nan Gib., cidad In ees ocas he lot talpobsoq prosiolexiiI as tm .a d 6e n uero s 1. 1., d os Pesan d puaa dmiafe .a
emb~~~~~~~wol~~~ ~ ifa Aiali as lcseLY h ah dro ubtainna auidi.T ,r d.e p l fich, O Anaedelsv


idl i n o ns W an 1 C.ai pora do, uto ,o nt.S masai AhpeseONpltso &'A ba4 y baj Ycbuen las da -cN pars U faintnee-a* Is MS'. Elos, *iguiandn gj f ehictr.ca, las rsistonclas p l)o o nsa ointeacldn naaos do netaria de (lj'ijs, t-eapentjvamento no sins cbRagurns uonlals, p&I dquoo DJ- jetJ di Atencldn pr ol ciudadaso ieds prepia, ncdiants Is nos pro- media, e senerdo non In eaprceadn p e chao s inversldn So no C atnim ni oe 01 anelor 5- RichardSte n, funSoS eusl an aed14ari S.osn.ooa da po- ctanarho dne ls abCratoon qo tol i aa a iso ablate, y bnuane&ente varies tigacln do I General slctrc, quin4 oontenrs So milas do peos.:u nst n- antuncid adomis qud4 pa tttdas las penboni d1 dISh in~ luIs nanandanion amis han ahdo complitada. dintro r
*Boarinaieltnd ~ di Is cosipails.
CeProslgna @1 saeno Cahners; LOs puevas r'alores ilelracs arnd Pho I n sitees Pesnnvacio n Se las ine grnmprtancia on los trabajos
A An*All irondaa molpass s e ha de nl-as pars medhr con precin
a lea- hns--traaa -- loo- bLnsy
Me a, sn la ansfrmnasisn do 1-. vlgosie que in nagttttd Se Ion cambhioi samnqn.,2 -e I Q .ot Lay o -olmects c.natmao .a 'ian deade Un tcrententao is parMarl dn Saris proA tcide a Ins rahaa- In Cn" en el san S I.-- -, atlida a praporclons at di orruta Sn tal isntidsade q on auflclentomente- atros bsenbloios, als xooe e1 plan crandis par soe apreciables en .1 desS. fsbreanu do nasas lanto iarrotl pa us. do indtrumenton So stts adnnMttaUloes mecsulis, prjstantoc CJmn un pequer-a error, sultipliiporseslss p soboidha por desomplen cada muchas veces, es n gran error,
-arfin diestedn Snctnn Slbsrga 1. tsnado .odls la as. paso Si -vanc anael Msguno in- dC deds par manner as rSCHIDGUn Ins medhdre elctriA.l, n ab ua, y punSl feryIn do 31; ( S de deterinar sacPaso pars qusetots neoloiidados sI- Samenito 01-voltaje oitctmlcva, in mc gas ci aboacpln. Par primers vss an sistonriay a rarriento, ins oqulpon
-uhf hahbr CiudaS Mannaria. En n del sborsatrin son mantonldas on saldnt subtrrinoa rn aim. acondifololeo one Ic oleoatS il tosto Sal chonado y 1u6oer doS en uni baeo- d m ~ola~ proyactn y cootieno, aSdenic, Ins se- aceito non teenperaturs contyoladi
teesdantec histrtni del asute.don para s.egurar io inwarisbildad Si ,no C tn-'051db o deonus Lsy yas prnye- ondcons
i-SUt i sit O l asia algnon d0 dlchaE
PIANOS LAMPARAS r equins eon levados a wshington
O B J E T DE AR T E Yf asulmentn- 0 astodi do ir. Jeh parsam eerthbcadao par i BurS Na6I. uddn~n enahi anuno. c n- cclnal de Standard., cantintla diclenM UE BL S RT IS TI O ,I- ""**'"*''' "C""'*''' '~do ii sonaor RicIhardaon. Las unhdader i MU~IL~ ARTISICOS -nombre untinarst; y idin falls gun di- son ontvaudas p trsnsport.das co ,
smoni. gran cuidadn p se les inontieni dorsemna s fnconrpars qua al-f
ainueotra Lam tic lublioninnns no Os ptea c s e scntrtin.
as ;oneadIons come paniibauoi ci pets quo. puedan hoher sufrida iS -1 t tamepone boa libhrsi qua no pundamos Vinje, ants di e coinompsradaa coan isporon S. itia in. mayres heni- ls an a d flurd p certiica.
-fle *Lt bles ;Of., Addatnd agdo


AM oI- dai .c C 'I A'duy venturoso y Feliz Nuevo ,lfa -A i


ABELARDO TOUS Deseamos a IWeld s clienItes, amigos


Pi ad. are.y a todo el pueblo
ulIa 0.pRcardotm
Nptuun yt MiNmido
LA TIENDA MEJOR.SUJRTIDAY.QUE HAS DARATOVENDE
-P.he 1 $0 -[ 1.r-ecd
17 a. All jutc]-i a iaO~e~w&I
de Is a~rA:'


VAS ghs gmA g~i, 5 1--gi

_i 9 KAIi t Z B.4 R .-V C


-" -~ I

74 all: 38 Or~~~

2 'u 83,~A

A 1.CpAlo ll SC-1 d Aw
.5* 8 C~22Cd. *. C~C~.4N~ C 2v. & qs243 ifC ~ 22g
A ffllgZlfl'4- *6 -; C~V
Ell AIN -1da gi22.l"C"IS H~ 5~~2SC.~
S~ --~ : 11 1 119 H'

~- 'a w '~'CAh -'a'~- ~ V
MOMi 0-~ .


CCS42: W AS~ ~


MW fall V wl
Ha 2
2vS IN*~* 1; ; ~ ~ '
-- ~E I.~--rsago m~ Rf ll16.l&baa
0C0C0~F S.AZ52.2Ea


ah li HA I l 1a4An -1 a i xaa A 1 2 L' aE 114LC.
'1 'l9 l p j-~~!y l.


-12C Q -9. M ilC -~~C f1-~ V .2 --h it -0 =-A A "-.o 'S. Cpa t. Z
:. 9 3 r-' 3 ~ j o. a ~ el 5V 3 1 .6 .ac ~ oV-2~E0
1.2 o- o. p _972s A _. C .2C5 4=4 '. *- c. C
7CzC ~ ,2C 1~ C5212~ ~ C


V~a 014 I H14 AIC~ 4F;.Z 1 4. -i 3- CC.3.2 2-2
p~~ T' A~ All 4 ~0k .2' *~~' '"C
s3A~ NK Al
O~wz so V11 1 1 ip2' 0 a ~ 8 ~ Q' Cg. ~ C 5 2
U~~~~~1 3.U v CC C fM .V j*-2'--C
22S.4 09 a.'.J e0 t: t~l I -al-0 C~
it. 2 ~ Cs ~ ; u i 3 .e 1,3 9,1 2 a .E'k;CS14 O 4~ 'U- ME~0a: ~ 3~ g
I~~~~~a m. U~' 11D IR -91~J Re~5. ~~~~B0 V .


q~~~11U v- s-N T"K C ~ ~ w0a~ :- 3
AV 2 a ~ .C a 21 a' ~ ~ ~ V4
T1 8z 2 S.' ~ - z -Z ~ z E1 0 IP
K.- jI -a ~ C 0, C ~
3~ DU R' 8]CU. _n _Qa C ~ .22'- a<
~~~~ii R. .4 v.2CSV(12~3151 Op 3tAeeA0C SU91NO ~ 8~
- 2-E~~~~3 S : s3. AM C4 o4- La ~ ~ ~ &.i~2. 21 .- I~ C28 ~ -2. ~t: . -ozb. w~j - u. .'


3U c CIA4 4-a I" r.-.a 4 OM i
4 4 0- .'~ M - i a.O S -.U tC .2 C F. 1
-~ I2
zT2~ 92 ~c_~_.a

VV q'

PAGI InA 1a
9-JUEVESIDE ENERO E 194 .

^ LA eNN rES~zINA E CR0 N HABAN RAotor Manen die ;l
a IoIdia e1 Aao coo n nde 1. .tl0dad par, el nnundo en: COuiin dollSnr firmas. exrnjrI Y.sU10:10M.-ow
Etan d1 dias en sta festvlidad Main Vlllamnl.
db boy, las ritulentca personas: Manuel A. Calvo, Manuel Ramos
Entr la a, primeramnte, rd, Manuel eyo, Manuel Remm brr udo d Ginsnes IvierdMaiOl l~yO.z ManUel R1eLanie, una de l O tlguru m"s altruls- rra GarcIa. Manolo Barba y Men
tas de nuestra gsciedad quo preside Castro, dIrector de la Orquesta HerIa undacis do Clea Vaina Swi- man. Ctr
El doctor Manuel LUpes Valdim. 7;
Ud. Per Ia recsente mueot. de sl espo- El doctor Manuel Martinez GoncAnso. ia vuda de Ginev z Lan er pa- 'eMjfuez Justin y su bie, of dmctor
sarA ou dia en rotralmiento absolutoM
eSelulmo In relacl6n os Mnls Manoln r Jtz y JlAutu ari.
de.Rams Ilqulerda, Manolo SerranO, concejal del unIrrno de ]a Solana uda de Ituarte. ciplo de Is Habans y uno dN los mP5
Manuelita Rtoban viuda de Lo~n. cercanos y vallaso5 colsberadores del
todas respetables dames. presidente de is Repablica.
Del nimo grupo, ]a distingulda a.- Manuel Alons y Romer. joven end01 lora Manuela Zaldo viuda de Lavem- tusiata e intellgente, apoderado gdeyra, a cuyas amsltades diremos quOe neral de Ia firm .E. Romere Vda. do
no realize. Aln48>
Manuelita Odmes Arias, gontii os- Manuel Garcia Pedrcas.
del colonel Julio Morales Coo- Manuel H. Enriquec GancAlec.
u3Of MWO do Ire professor de Ia Universldad Moo d"ernandec Baltr 15 s.r U ,- i
M SON n Garc viuda de Franca. Manuel Menddz Di., gernt de UAft ne
Aout Bra.o do Canal, Man.- IN awmatenes ~ Nunevs Dimy buenr O
MODRO 546 ft& Argcel es de Yones Rownenaanig del DIARMo.
Larrric do dOron, Jla i r = en seguirmos 1. reoac6n ran U. grnuo tros clientes y amigos, y a]
bells, de caballer perteneconta .1 co- yal
Emma Betancourt de lona Ushots do Is cPWRJ: pueblo de Cuba en gene
Puente" Manuel Diaz Granda, Manuel AnManuela Toledo viuda do Beltrand. drie Celis, Manuel Saavodra Casu- des
LIla 5. v&uda de Pennino, a gntli- so, Manuel YAnes Galle o, Manuel edndoles
dama, quan ns ruMa decir, quo no Calve Garcia, M In.1 Vc n. Manuel
FaUN.eombinadn EMERSO do adremClbe. GonzAles Aln.so, Manuel Garcia, MaFaaco CnAelit arrer d. PiAT nuel Mejido Suir e, Manuel Rodr- SALUD
mlgr A ACO l -S oAMxnela arUr o lus a
DISCOS de 10 y ada. Paean alia f $.' nuolita Cabarcos do uurlpd y ta dAn- j SAnice, Manuel Jose Domineeecii Ud. debt se, aecisane torm Manuola .Amador do Serra y so .
UWig Marl, Manul aeogs del pmeS- Manuel csanut. Mall GardnA. BIENESTAR
peodagi rad otsdgrsfo EMIEflSON es 4do A Mr $1 2elar edoa dtel nana. Mauel Castrl Marint GOanAl .
eompear calq or oa. comblnaes. Elegate Rena SnAres. dlstlnguda esposa delnI Fernndem Fernnde MMaroems ueammacnadcrd ooiao cbeno MAntn na ntAc. nue Prez GonzAles. Manuel Palnti- Y PROSPERIDADi-I
ns sss inance. 11ballends nt onio OcatM
,Mai a M Vda. de A cr Manuel Ulla Ficallo, Manuel Onr.Ondna Pinearo gent lllsna nats cia Fen Andes, Manuel Preuno Mufti.
del so.r Manuel 0. Cores, no de Manuel Mess Rodriguez. Manuel A- '
wsmos antlguos funcionarios del M- sores SnAres, Manuel Vega. Manuel SA LVADOR FOND 6N
nisterlo do Jmsticla. N mo V dal, Manuel Peres OnuzAleA, ATIC
Y r fftlut, Soc Manueta Sauc- Manuel F. Domninguez, Manuel Alv'do dlrec ra del coleglo .La Inmac- r' GonAlec, Mmnuel Yebra, Manuel GA IANO 91 CA5 t.5Q A 5N fZAFAEL
ladas y Ia Rvda. madre Mandela, Rabsa, Manuel Alouni Llerandl.
directora del coleglo wels DomInIc Qa Manuel Castro Mauico., Manuel Codel Vedado. emjo Manuel Romesar, don Manunt-I
g Im a rolacn con-is distin- Hadal. Manuel Vise. Manuel Mugwda seflonita Emma Montejo y Ne- fn .gor. Manuel Rodrigez Frconln r dec. Mancuel Dareia Psrc. Manuel
n .ola Alvares Barb6n, tan bo- Gorcia Rlbledo, ManeI FeriAsnden
nts. Rodrig 7., Manuel Frances Garcts. Maoa Setlas Looam Manuel Roditiet FernAndez. ha- TAL ERES D E BANIST I A
Unifo Diatribuidores Y Maolia tantera, matiol- A manera do d trasemos a Ia eronla e u, a do prefrecla, nuel Mayo. Manuel Bumneg. Lue R
Y anmMaaen ang Suit .1 l ato d. 1. bWin y ammantadors sanrita M-rina Q-U--j.nopeten- Man le t Onnn Maue Ier- LO mks (i S iLOEA
JOYERIA HERMANOS BARED 1,N ci.11herm onnouty l esnowpol. odd Of., 1 .,ue doe bre111. s dCaesarlea, d., Ewari nindez, Manuel Dian Vinalbella, Ma- NSUA~
Los caballeros erld o aft me ial dexa1vvlae d. raaglae u nte FernArnde. Campn,ui Manuel C.s- ARTITC E
oanHab E n prmer termlno, of senaor Juos qoorida do nuostra mde eseinulsa aedad. Manuel Lec Gatitin. Manuel NUEBLES DI LWO VICINT1 L- It 11CIAGI CONSTR UIDO
Galiar, y -San Judi Habana M. I CAUs n ewsgr dintingaid- En hanr &e 1. senorita quit.o me ftleb.ram.n on. r. mes riquez, Manuel Hermlda Maem.ee SUTUADCRCO
do netr mundo asucarer_,dr ta,.ofreside por ta Condoa do Rehlla do Caesargo, on mu pelacele do Manuel GonzAlez Alonso. Manuel VC m~iod o aedds acleDIozisiete y Bails, en ci Vodado. nenst, Manuel Mojgor. doss Mansuel MANRIQUE 853
S Con dl tlA dodia. so h Mane- Meta do 1u y do betles rays d.talle he.o" mouldo ofreclenG. Buirez Y Su 11 Matnuel Alvare 35 c C N 0 M I C m H A B A N A
__________________________________ fil. Casnov yol.snptiso jo- Tom Pa a-ta. Garcia. Mnuel Alvare Latino. M.- TLaA53
Va rn_ __ __ 'tuel Otero Carreiras, Manuel Gar- COMPRANDO DIRECTAMNTG AL FAIRICANTn
uncabesando 1a relac16n do los abe- cofesor de Clinlcs Quirforgica do to quo hacemmo llsgar un cordial saludo. cia Fern nde. Manuel Pire T _r Ei PEAONAL I E E LA d *C, Ro licnclado Manuel Abril y ersirdadi do Ia Habana. Manuel de CArdenas y Viciana, c. no, Manuel Mo anuelin dr-and
aOque fr par muchos anos a. R doctor Manuel Mrecia, coni- ballet hspetable y tImado de I r Manoln Coervo y Manuel el cessocido cronMota do sportS, perle- lurlfdta, quel-anto xilo obtlene a di1EA M IsA empss d DIARIO sh t deo u yerst uidovied hayaera Rodriguez FernAndez. necInte al periodico -AVre. rio en ate perl6dico con insitaDE LA MARiNA do e em Un mddio culto y distinguo,Manu Morio RIver Manuel Alvarez Gaunard y ael bles caraturis
y ant quiQe. doctor Manuel Alonzo ISatiho. dirige con so to onto importantes em- Manuel Mlin Rodriguez y $u hiju Martinez Amors. Y por filtimo el doctor Manuel
I doctors Manuel de, Cnca y Los doctors Manuel V'iamonte, presas, Manuel J. DIaZ, amigo muy Manuel Molin., Manuel oseinada, conocide rrica- Colis.
Racio de Morales, Manuel Felipe Ca- Manuel Galigarcia, Manuel SAnclez estimado. Manolo Menendam, Intigente fe
"mach, Manuel do Vera Verdura, Ma- Quir6s, Manuel Betancourt, Manuel El doctor Masuel Pdres Beats, Ma- d MnlecMdAndes, wn.e. Ul-. "TA Duel do Ia RIva y Domingues, Ma- aontes de Oa, Manuel Martin Es- -nuel Espinosa, Manuel Villoda. Ma- o noel Pruna Biloan, Manuel Atons cudero, Manuel J. Fienteu, Manuel noel S.gily Acisti, Manaolo Velms- ra .O
'O R NNrctm Fiance. Manuel Melia, Me- ca y don Manuel Lle5ndl y A hij' Manuel Sells Labrada, Manuel Seln- Is no ohel indllmo nIght club mactre rcnpsdeent doe ola n.
Los senadora Manuel Capestany, nuel Cabrers, Manuel A. Conde Lh- o1 doctor Manuel Llerandi y Zb a. Montmartre. i de no cOn mt do I graManuel A. d Varona y Manuel pe, Manuel Lpoez Vamddo, Manuel El eatimad" caballero Manolin Him- holfer. A Ia nueve y medIa do ls nochs d110a fleota de despedida do silo, de
Alvarz Bacallea. Galisna, Manuel GarcIa AvIla, Ha- rro, retraido completamente dedo as El doctor Manolo Mender Ldpez N se lnclarA 'I balle, quo atar acne- Is quo pactripi to mis aelesto do
TU aAIME) nuel FernAndes Muna. Manuel LA- trigica msuerte de su Wia Well. sc primognito Manolito: Manolo Ac- Rzado r lao dos nuuvar ocquestas. uestro sorledad.
rp represontante a a I CAnac. p'dEeneral Manuel Lb-z MIoya, ox jona y Ldpea. Tamb n a osa nora, comenrai s Impoulblc serla --lenta aboca
l dotoro Manuel Dortsa Osur. po Vayd.s on jun. V V-xbOn r fus am
Manl d Ib Manuel .o o ue, El doctor Manuel uirea Fernin- jefe el Ejlrcito, ausen de uba. Lou do Ia prens: secr-so Is dcl.cosa romlda. o I. numero s e rencua. quo daFelcita a its numorsa Clientla y Amigs en su nunvo-ail do1948 In B- den. Diro ausenie, el general Manuel En primer tdrmlsco Ins queridos Las reaervscio do mosas poe- jamos splozado pars nuetra prmi-
flea III doctor Manuel Gonsilez Ales- Benitez Valde&, ex left do N. Points cmws once do _It cs. M.n. den .110itrs por OTs eUosm roi
asa s tA bajo Ia direceids del eio tado Poluqmeo Mor. Manuel J. Rodrlguea, Manuel Gran. el y du ijo ael doctor Manuel Bn- Nacion, con OlfA. ox es de dins au Jaru, d al de H tanae do yi a telo. m C ntia.
dota cosg ydmll au heie book decm Manue Gen Nadnl conr eloe si od Jacquln. Oreatr dolsoaac-Usu 10.(Confirm.a on 1. ig. 9el.)
do fame mundbal, quo ha hok. do ot. aidn do bollesa e R Manuel a. Cores, Manolo Mid 3' siles Pul. simpdtico bljo anol onitot rasa; Manuel FernAndes ArforB redeavogsa d Le mejefto fansilia. 1aooe. Jeodtio Maue SubatioB tre y -Mro
do" d je fam b r Joan Manl .Y oi doctor Manuel Villaverde, jo- Ocho. Ambos se hallas en la ciudad darctr de sports; Manuel abater,
ANMITAD T SAN MIGUEL TELF. A-4644 El doctor Manuel ad Alba, 05 von brilliant endocrlnflog cosi- do Miami. corres I nalycrossMta on SantIago
mninhetro do Agriculture. dora o cumo una notabilidad on zoo El ex ministry do Defensa, Maqpel douba; Manuel Cuervo. azonte muy
bc dad AA El doctor Manuel Caiftas, ma tra- dificil sector do I. Medicin. Forez Benitoa. fuecdocsnGusnabacoa; Manuel Prdo do a Audienrn a; doctor auel Con El ellA do dies su simpAtico Manuel Maria Mantas Toledo, 1 mra corresponsal del DIARI en Martinez Esosbar. president do ha hijo ManolIto Villardo y LAoes. querido amigo, rico ganodero de Pi- sanilago de las Vegas, y uno de SVIGOR ACU8DOB INTERNACIONALEB Sala deo Clvii del Tribunal SOpre- Los odontdleg. dctlres JUan X nar del Rio, %1 quo enviats un 'n nuestros redactores wis ditinguidoR,
-mo- doc auel H. Zandivar, d oernAnde aills s flD lode siestuoso. Manuel LuIs (1C Rig, 7
Pm ao i l me ha die venlo Goneral do Ax-ela. 3 01d0- do a del Een g (1 ate, y sigh H g ii d g anu El coronel Manuel Quevdo. Uan auel Li tosso parcel qorA :6. co1ne laa enfocmdadaa
poah u g a tIc dl dia prisnero venlo I10cluslvo ails-. stads t- l Rnu -aitao Dne Mnsyured gl Dsa m dsdl- -d aul ,jf iclco e LA s pp4c! nsnd oneipe
edn o u dag.tra d o D a o e o ls D a t O d Sanew dtide dedo M aue Rd .A, oIf me ORe doon fon fa p rpo. / /
W r : -, wM. joenInn o 6,14d ane A Dnt y mzau w % d000m O'rgn I uQ tsa nenusd- eee s cont ra. lotonorvaeds
aoagtDqtal u qdetzrd Manuel do nor -5- ea n 0 sd a. Mnodo Io Mahua Cl, Y Obregdn. in DrIAXOeEL MA"N. .do sien I co
do Metnde Hey, .ails dase! con I.m utm
_________________ enalgos.er eliu~~jzz docto A'a re s Orann. con Uncl quo toi
Do qruetclaouni fO oin Manuel Monendes Pon. tlnguidco .Vt .er Manuel P1.6d. ridocamaca eno "" ceso -0/
nogoclado do informacldn Bx- noel Cano Marti. a do y not Manuel Galdo 7 Dsnls y as Mnue do Armasy Marn. a1 celebrado a wso, vLIs astimados acivou cecurra a lam PFldore do 5-
tranjora eleva .forae al minis"rO o y hi _el declr anul Cans hIjo Mnnow Galdo Riqut, Manuel ram Mr. Mon. Porluondg y emplesdom Manuel igues Ersors .Nodal JimnEnes mebro la on y Riai, tamnu abe o n tntio. do J. CarrOra y hado, Manuel .egil, .1anol Garcia Sells Manuel nard, Manuel Sutira ateo so iio TER Jra cyudarlom a ullemnar excuses SENORA AMA DE CASA: dihacionee alcansabas pr IsW frotoa Manuel Martinez znu o. GambaM Manuel Mayo. Manuel GuI- Abril Gllvori, Manolo EScobar, Ma- Manolo Budco:, Maso Ezequiel a do .aachoa, con frocuoncia Ia case r y e tales en los merrado. norte- El doctor Jne Mans MArques. rlgulsarri, Manuel -Balhamonde, Ma- nu Fidel M ndos, Mgnscito Villupol dhes y Manuel R. Cid. do dolor. do cbntura doboram roamitiEapere dehpre I m or se cmo. los dias 12 y 15 del ac- oven y talentoo ab dO, socretacbo nuel Santo TomAs y Manuel Trxidor. y M5n11 Mendses. Segumos Ia relaci6n do los oodo ernie elbeme: tual, an Kaneas City y New- York. particular dadb n tradr do Is Manuel Febles Valdes. je. del do- El acendads Manuel Arocena y u dista con el doctor Manuel VIlever coa 0 lrogulartdadoa arlnarle.
Coeaplinden IsN plitans, bornje- padrt nto do Urbanasmo del Mu- Wijo Manolito,,ireclo joven. do, dioltmitico do bHllante careers
na poplosa, tornjas pbmigntoa to- El doctor Manuel Vega Pen"cdea b El caballeso amIgo Manolito SAn- quo cola br con mucho Exi o on el
SL M 4 ,- , Inte~lgonte y joven hotrado, Job del Completando este rcupt, 01 notable chios Marpona. gerente do aLsot Pro- periodiro- al Pals. tal Pl,
mates, do Isa Estados Unidos y las bufete Vega-Penlchet. dibuianto Manolo AlsoreO dos Fijoss. Manuel CamS, director do oFlnanpillar do Cuba. lu propo el dia 10. y Ia idvenes abegados Manuel do Un saludo ampocal pars too coo Manolo Cre5p5 y Trotcha y so hIJo saso.
La quo ye coneocien en Qrncinnati, Haiimr w SI Joat Hornda, Manuel Lar Soire. cidom btacndados Mane] In ae Man.lioc Cronin y Vail. ManooPonno oIaRgsr. _________________________LoCMso Man uel Herrera y n Waddington y Manuel Aspsru a Ia Manuel Andtfs Solim. Manuel Ca- Manml. Fernandez .r
Noel be Manuel Lozto y Pins. Manuel PA- quo tanlo so estia en l sno do is. Manuel Rodriguez Goziie, Ma-Manuel yFirmManuel I- U ono
Sel nogoclado do Mereadom do Ia fael Morales Gdse. Manolo SAnchez nuoutra socledad. nuel Cru Alvarez. doctor Manuel e-.
SSectin de Sanidad Vegetal ha cmn- de Bustamante y Brnalr y Manuel Manuel Sanleiro y en ohs Manuel caden Manrara, Manuel Rodriguez
FABRICA: dido o mesno Informe acerca do los Gutierrs Macsin. Banteoy Rodriges ano quri- Aono Manuel ca, Manue
I dos migos. WaMd.d. Mindos. Bobs A-c.e, Manuel n N D U S T R I A, a sa40do 7ars 1 doctor Manuol Carress y Sardfias. Fernndes ,I Manuel Fae s, Ma___ y Vegetates on 01 Moeado Uni- Manuel Costales Laalt brilante ci- Jose AnUCI Martlnet Zelda .1 ad- Manuel A. rnoe, geran e de so, he pasado da 27, "bado. rujano. ex ft nmutro do Salubridad y mlistradr do IlAltal,, ,hasta el Cas Quintanas, y so hime Manolin
Sludloso jovon.
Un destacodo comerciante, Manuel
-E d~ A lbCardoni.
Manolo Ituarte.

Fe X MaueloreApodsda Nuestra Gratitud
f e 1 9 4 8 "IManue1 aor, adiniltroar del
teatro romutma

Mae un afectuoso Saludo con
carm Yn b oManuel Alberto.
Man-l. Ramc omodoro del MIramar Yacht Club.
Manuel .Cors. prestI reoo funMau bV Manrt Coe, Pfolo
Mannalso ma motivo del uvo
Manuel Bosdnza y so bijb Manolin,
Manuel FernAndez Francs doctor
Manuel acti Moral. Manoo Prnas .
Manuel Pegs Alonic, Manuel do C s
pedes Manolo Presas, Hanolo Ecay
-y 'Tovar, Manuel Suirez Cambo y ManelM n ndes rrHacer Iegar a todos nuestros
-Mounto Pnindes Valle. socretart
de Is Asociacftn de Almacenitas dOTabaco, boo vocals sefiores Manuel distinguidos patrocinadores -y amigos,
Ruirem gustamante. Manuel Losano
y Manuel Rivero. a cugntos en el alg que finalizg nos
El goncral Manuel Pledra y Martel,
P ~ ~ ~ ~ R ix mitmr oopoteiclarlo y so l-e i~Joel doctor mnwi Pledra a hs Con- han brindado su Vali&sa cooperaci6n y
cha, prefecor titular del Instltuto de
I abana y ecretaris gn d d, asistencia, Ia expresi6n mnis sincere
ha Sociqdad tbogrilcca.
nuF. PrPre o, y o rio yn de gratitud y reconocimiento, es
ccuantsil.
ManslO meGbrga Angulo. obligada cortesia de a fecha.

N A T A L I C10

Y es, asimismo, deseo sentjdo de

cuantos en FIN DE SIGLO laboran

-& extender un cordial y afectuoso

saludo de Alo Nuevo al Pueblo de Cuba

en general. Que 1948 sea portador de
bienestar, salud y dicha para todos.


CON-- SANA ALGIIA "D ESObS ROSTQ
INFANTILES ENVIAMOS UN SINCERO MENSAIE
DE SALUTACION A TODOS LOS' HOGARES DE


Can rafael y Aguilar m-5991-98IN/TITUTO EDWON ,.

geM ----- Ca > '

N ""T

DA O0DE LA MARNA JUE ES, I9 DE NYER.EJVL
K 7
CRdACA AANR
NOViA 71 E ELa mr qu n a de escribir


quo Zad del pr'i P te res do otnro so "eIebroard me boda REMINGTON PORTATIL
q= Vaee tRAIS doiMpaS, do] Mronista, 1a do An Marla-.ra.ll y
-oaseoli tdo ExacIta y bellesa con at catimsado amigo Mario Modelo 5, De Luxe
Forainds Doituolr.,I
Nota elegante eronioa nupelal so celobraria en Ia Iglesia de San Juan 4LotrAn, a la s.te do Is sothe.
Da on momnnto a otro onposarAn a crdular la invitalones tue. Con funcionamonto de mdqumna grane crtas po log padres do ella eor Iaeundo Graell, I peftora Anita Al.
-in poe lo a. 40, sader Calitto Fernandez ora Btta, Maria y Caracferfsicad mdqzdna granll.
Zn su oportunldad dareos mas detalles,

pLA TEue,.ADA HIPICA E XA Ml NE ets supreme miquina
V_ Hay Jutede, In. de Ific, ae vert Termlnindas Wa cartre s. fttol- REIGO OTTLY comprusibe listed
cancurrldiamo el Hipddramo de Ma- brar W n aquellas blloilmao asaaoe mismo II I cil y rpido manejo; t s6lida consrianao, con motivo del aelecto pro- Un anfado td baIlable, qUo eatard gieroma do carroras de caballot. amenisado por la magnifica orques- trucci6n y resistencia Inigualable, que le garando I yte c a lonotar d e I et pdo anto o .rat a PLU- ln un servicio excellent a trav6s de los aos.
ta, Durnto el td tendr effcto al condEl Gan Stand to vari notao curo do olegancla, sntre la damu y topmbidn UM aen su- gpgEw al DMi eleganotemental atavds, rei. FACILIDAD~c DE PAGO J=cey Club, to WxruIa emitedd bIrwndo vaunesw pemado, )as que re.
done sedariji do, nuestra mi o ulten. ganadors.
Met fealeas. Terna par. ILa ria. itfaiict

I COMPRoMIso AMOROSO
del doctor Guso. Faner do cen d 4.la ma1. gu rverra, 3o. se tant., o .1c, aduadomdperlms hilla mrsdo en .1 rltie. aRnee
-mourosa de s hIJA ,a land otal lieort dIye a da to Unradeii e Nde. Isabel Grace Siah' do Bustsman- York.,lP MRNmr n AUNSD S 1I
to i Luke. an@ terming on edilacifn Le seflorita SAnche do Buitamansn Vassar Colleg1 Wee York, to. .1 te es nieta del lustre jurisconmulto tven Franud. Ja&e aco hi 1.nternaclonalta doctor Antonio Sin. .~~~~de docor Mae. Frank Faccdo1o, do chat, d, Bustamant. Y Sirve Y siMaa-g add ua .A
Bayonne, a.e Jersey, rdondo del pre ha esdd ne Nr Remingo an eCba .A
Frakln ndMashal llgey era oa secolebrarta n ta Prime- Aye. de Italia 208 -5971 -Habana

80OD A I N CAdA Gl Dn EN, SVUS QUINCE an" a In pi=
1nvItae por Mr. Dan Mandei
dipootor dev MIami Daily Newa, pn e in deaaporar ue nUevo ao qn
ca., oj ubrn poa Musani,
letdernte dol sido octo
Fer yu pmain defidr. Nina Martine Armand
a n usida lc taos a1 re raio
tan t Port rus P ndit Gr
sfiora hIlnt. Kouri. May so le rounrIern on Isebolla ajudaci Imrrtoar
os tenadoro doctaret Manual R. AlVei Bacalo y su eYpAsa 'Mary Ura
do Mlrt Hacaltao y Alejandro Arrnorigol Vera y su epopsa Maria Palan do Armengol.
84

Memorandum Social

BODA:
AnnadA.Srnvo y Ernostu Vesquea w
a 1-s 6 10 pa. Mn. en.I Iietla del Carpon.,
BUFFET SUPPERt
En a readencia do lo esposto
Manala Catava y Ocida Orot- A C A CO /
del Ponitera. a LA CASA CO ltO se complace en

FIESTA: saludar a sus Clientes y favorecedores
Bn 01 auntry Club do La Ha. hace por que
Ia Weplrl, do IMs 8 y, 30 p. W. a~ OO ~ u nrne

SATO nesd e ao .sea para fodos un aho plef6rico de EeLa Circuncisld. dol Sefior, Ful. i
**** -licidades y venturas.

Ppt 61 bouiquet nurpci on protorost rarco do roat irnpartadas obua o n au herana Sussy. 'ambhi lpracdl do .oMllagroa. ei ramno
heort rss
Fueran p tdrins, le orita Mao Lueis Herindoz Cabrera, heruman del novi y at pare de la novis dadtor Julio Horatmann Varoa

MPu Ad npoctor edra Parrado Arrlb6 aper a los .upirados quinc afiso Ia eantidora siosrita Medi, dactar Joaquin de Vara- Nilda Valeda Camas, hja del moor Miguel A. Vaidda Ferral, gerentod. C S PARA CBA LLER
CUQUITA IRORSTMANN YARONA --no Vsrono, sonar Ise. Rodtrigues ras do products no vehloulft de Is, General Motare y de so later- O
Street, ~~sait luamo L.au R~
MaeConagt el was Ilegm N blamente decorledt exa gladiolos Pr 41: doctrr Eugenlo Santoa Entre hatim a elselcone. radst ug I& atedrta V.10.s calftwo R EGA LOS QUE No SE OLVIDAN
tht a osed. di ad ein. aon La saflorits. Harstann, qua v =rl norJe n Lo raludand'.PrIne 10m.114,1 itwo 1 e o t. i. pn aud ftP~r Jone dotl Vai Viyfr EN EEIX P Te~ons U-2O-U N2I64 1 S 4 1 72
do anm cei d a aorsta crquia tore an .Drn reae do W a.6 %r- iste oron o. dI Vardo y OGAR "ELIZ h reibido Ia. maes dE
no auEEoA N load. antN l noted. H"" N^ ."."m"-" I"" Jl.AN
etbsprneciente, prinolesi I. relkquls. do Baii nesydco oe rrio Romero COchani an so hogar, con 1. felt. Dessau, de
t no d" aell incwedd. trua ebrlnt amin do d fad"Oen camnstigno por all.: Mr. so tercr loin, an hfrmo o rn, lets 5
I. an m LnAddx k6o ifa.A .Jy o, Tm
raw r sets. r 1.w. mw Un. mXnixymrrrufll, )a. U Manure- d~or t Julio E. H arrin. WPo Mr. y Mrs. aVeId J. Prnall C orsages,& drs ui eas a $2 50
&n d rdci do 1. niovis, enraJ rlane. I44 y aort.an acr Votrsn, dowter Antmni. Alomro El eor Perill eW mformbra d. IsR a 1
O sa 2 taitrlio solarrient. 1.- n hat elatre aiAde regs. Pare cr I A .dEmjdan me ian enPurt-.u"tn",' eE authBrs.lt F11=1o' I '''adt''n"' Vateun "'lroda duaor* Prince, Haltu, Y so eso Ms full de
1.nt 4 1 sitcooe, dtrdon- Hasal ine lg e do Is Cabeads, V.gy N6o os n Mr. Y Mrs. Charles William Timsing,
do s cre a rt.n, Kpareclh fsavritojrl atn eet a toio Horatonann eamn do IL cdudad do Noew York.

P~~~PUA FL UT LCVILTA
C 0 ENTA REPUE


3 3 U N1' A D I E E N T E A EL E. I

9~ E-SoE T
======= 'PT

DMRINAJUEVES 19 DE EE" 194 __PA__NA_ ETE
CRONICAIN HAANR
MAGNO ACONTECIMIENTO LA FIESTA DE FIN DE ARO
EN~EL BILTMOR'io
Cmdecostumbre la fiest, del Le n FA xede5 Polegrd y Ly'dia 0
,B O B B C avana Biltmore Yacht and. on Saler jardo.
try Club u bela la mas Un party antmado con el doctor
herncsa, at milmo tiemplo a]a ms BA!domero Grat, president del Fa*cancturids do ]an celebrmAds on Vomno del Tcatra y Nora Morchadi.
nuestroa clubeo elegantec paca ape- tedrr--retta y Misd Bacardi, dscOne I Alo Nuevo, tar Pastor del RIo y Stella MartI0 Un compieto osurcc., sin temor a nenmo'es, doctor"U" $ora do QucCagerar, teault gran cena de ja sada y Clarita Iruretag'oyena, nuesaritocitica coelecat., que 6ada 1ia tro rimpaiero Joda Manuel ValdO tiene mayorece sanpatiaa en ia soce- Rodrlglien s Coca do Ia Torre, ila dad habanera atrece mln a.lcen- respectable dama Juanita TrirEn vutea sum innumrab'es asocladoa. 'a dC Groau, lao selarltas MargarIta Ei hermoo palacelte brillantec de v Evangetlna (oru y el doctor Juar lucec Me oftrecia majeatuoso a la vu- Grru.
ba de todee deode lejoa. El reproeentante a le Comara doc- F
A Ilegar, cruzando loe salons ador- tor Leonardo Anayn Morillo y senoadrs Can plantas y I"re par mg, form Coca Quintanim can II tambin- e ieru' 9 4
artistasg de Minaret, qudas sor- -epresentanto Jrso'. SEr SZrrn. parendlden .to .1 belism peta- "0.el MmuIffo Merl.Arng out. que poesentnba Is exptionad., all Lern.r de Cstro.
como coo terrace adyacentes donde CuaIro mItrmonios Tmbs R Maria R. Arelliao, el mago de I. Arme'tronsg y Orreella Simpor dccderoraC16m, despleg una ve. m"s Do or ffetcr. Rovenmra y, Aiasm-d T SaAetO o 6e
favor del Biltmore su arte unico e -on. Franc urn Henaren y Anicia dese
incomparable. Smpsan y Servando Menenden .
Qud dernchoe de buen gusto. ofla Simpson. .
Deode 1a hermosa eacalinata que En otra mea 'us onoctdos ma- li amigOS v a
conduce a aquela pane, y qu apa- tr'omonios LoIs Entrlago y' Mario ClI6nteS,
r .a brdeada en au balaustrada por Tereno Aioli. W'sel Amenaar v
\tero de .pric aembrados de Hortensio -Bolivar. Enriaue Radrigrn gadlIo, vinmos el bellisino trabajo Ros Fabar. CAndido Bolivar yt' c~el pUeb Uba
en caya confecciln empe dims y Rebeca Teaunchel Alftedo Loret d dies Mario R. Arellana con so em- Mol, v Maria Isabel MArquen. Es pleadon logrando el etecta mec ma- de Castrpoer IEven Covani. Jular ravillica. Aeuilera v Alicia Pyao. Joas Ante- i emOs \/t0S
Prente a Ia ecalinata y ya sobre n'a cloneAlr; ArroJ Paulina Over- en
Ia aena, cubielta por enure ing. -on. Carlon M. Criet y Macisa SenRe ad'ertia ci fond., sabre on lago, tiemt. Titirn PuIg G o SotIvor.
un pIsbeltln destinada a lac0rs- Otra mesa orsenes nsaum"- por SU proseidad y & 8.
tao, con duo placas voladas con en- nionIa letnieraran Fernaoido M .-r en I' Radi Cadec micstriouamente par on ao Ia- doa Jr. y LIIlem de C0rdenu. Ando, ac que aparecian AtravesadaC pr drnis I.ee Choumn s Anrelts doe columnac rectaniliareg, designa- Lpe'; Oa, Alberto Outi-en Cser- sus deseos
le en ature, dentacndose todo Alto n y Oes Fee-n v P t i, QA, v
S- pot coo culorc, el poso en rojo, ci te- Yoland, Lmt, Rotati dLn s Ipo1 A K0 en verde -csarrese. y la co- Carmirla Radrigiie Berd. W" Iumns -n ton pleidr carnelita. ,Alberni y Carnelina Budet. ft se vean cumpdos cuando
A ordo uentsn. l e ni on su InclAn s Nanita Pdte Ctsmonts
part. de fondo Una sencilla sV1to- 'doctor Ribes Crtt Plenns s Emme N 00ceoca ormadm par par el pin- Orla V Relmindo Valdes RodrtaIts tadoes d amarillo y duo franjas tri- y ita d- CArdenos. vo este
Do ode pies plntad.a en verde, destoacAnd- El a.terldo onaiga doctor Jose VOaSc a coatado querdo, cobre in pe- sado Llanbli, serretarlo I peesdente dental, pintado de amarill y como s1 dl comit# de ftlests del Btnore Mirara at led., una bells earuliura si gentile esposa Anpam Ugart- dia a o.
do Rita Longs, q. fu prenida en tenian en so mesa at -tlmad, r,- alegre prime
.1 Saton de Primavera. pailera Enrique odrtguel Faure
iAa Ozquierda dc cute .abell6i c a en bella epassa Lat. D.ia Candela l-eaba ci canine, tOa de lad.rill Con Mr. y Mrs. Bob Ctcr s entie conducia a one hermo s II mne contiraban Juo Garcia Rayner y deforma bregLr, con Lobby Maria DU Qsesne, Miguel Cocso Ba.?- pran bar, terra a oe formsba y. Nent Rooaes,
Conozca lon nuevom hit- part. del jardatl conctruido Dobre Is Un grUpo de matrimnsosl formal
arena tenia en on rlnd. como de per Ielaya Salia Y Anita Blane. de Bobby Cap6-en esta nue taiie artiutica. ona po p A5 fueste Cars Martinez s y Cocuca
con otra obrm Mreciaa de nuestr Barraque, Raul Benvidas y 7mrinp va CCtuaCidn an Cuba, esC adinsiradi Rita L D une Nayts rosud, IRactI Bent. y Cuqul
-i chando sunm promontacionos OscrT 869~ Ino-., junta a ia Wsal Me Ain ien, Aqssle Capabanrari En Cer -______________ChCh nd s s re ena~on ses~~rgole oeg~r.,sa dt Ia caIeilas le Calic es uoge acale Mari En otra mesa ia aenora Belly ICeen lilt Lan-se, Armando La y Beili- Ecluarda F'crn~ndec ci eeergusi una yagrums de gi Cut) M Palacisl Tlbim .ll. I, seAorita con eo rmatrimonlo: ESteban A' .a ber aNitor Machado e notlde tra Elena RollAn, can hta oso zelusivas por In. Radio too dirifdine a t-a 1una. Valentina palace, y It doctor En- Ionis y Maria Esgenia dc 1a Barre. Lopez uhom. Mapol ctiberga y Alberto BaOe.
Doiia terr e niscinta- rique Dumcassi. i-a, .-jam M. ,tnc y C. acil a Rubla Elena Montala. Un mesa dc metrimanims: Jorge
Mne circular eno narcado en U Manoto Sancuas y It bela espons Altorsu Capetilis Palita Canoe Juan Blanco Herrero eftora Ca- Canc 0 y Lald Angulo, Oatdn Onti-el.po ciusalec na d. 0 n Conuocta Rutand can Er-Smo As- Antonio Bot y Aneblica Fernbndev alIna ds Ia Carrera Antonio de ia day y Laura Angola, Teobaido Roach s can naa jardlociac st tot,, en- CoUell Gloria Trinidad y Aorand Mor y sU gent'! posPa Carrers y,6or Ciara Beasni-our cjan on e iari-n on ron. Fit t E- doctor Fernando Alvatz Tsbio Beba de s Barrera L iem be Ia Caereoay Jorge Do- (VEAE EL FINAL DE ESTA NOTA
do -cnatiido d plas dc acenim setra Rita Longs. Doctor Gustavo Lpee Muna y mingue. EN LA PAGINA 20)
,EL PRIMER CANONAZO n"O coo-ruado 7,c serian d fondo 61 bellinso Oar. mmyo Muoatradc.
do tr-et metros dc lonadud era dc
fao-nsa M.s Ic rcorldo coo-eo
DE SUARITOS EN EL 481 fpirado a ron r n co-s" vanda
7 40 traine, Iat pa On rearm y s
qicio en color rkstico. En sU fondO
labatronca jus Con noas ojas
----y blantes qu qoedaban baejo Una
pb-gola ilinnad en ambar V pintoI en combinacidn dc chsa-trUas
T y verde.
La trraz e ladrillo onta par
-de trAs dcia atafrma d e doa/s. corUCA
t ya eleaco-t. ano- ring anc. en- AftITTUG/f fi O "dUGI~e TEE
clando en mdio dc on orimao
m?* *a aiuos. llnsaba tan n gn

"an cnte o d
m oiiagrce 65.

D LA IOCINDAD D CONCERTOS Di NOmur de prive, do beatentg
di 1 e L n c s atroe a doalorededor de'las terrai-llad en niMO, Iano,.a Ihe d IrIn IM, ncion e Una do las cuaie. Ie l Ia do
l soche c cei- T a er.Parto piano, )hay SaDr udc l pino-eo- iachA dci ediicIo, enmareaIa tanbien
brar g Si Au ti, cosnts- a y .oder, Pantaum-Ac- o y elegant. night club. de La Ca- on noma do aprive. y dande he
do lbibr pars S pdblico ,i ao dc see It, Fascallie-Tr-c large, Fine- conelt. a on leceo- tine de baile quedl
dlvolgaeiwn quo cade a ohaece la le-Asaind. Dede las nave., ac icicirA ci baI- inaougurada nyca
Soidd d: aoctos aiguwndo a I e 11cn Is orquesta que dirige 0111- Le InAmton, fluminaecift nL de
ei una dc los precptac dc sn regla- Carlo mi ben, GOordanil Deol VIe- flermo Portela y ci ontn 1ge loe ingenieros de L. Sosa V Cia., ae mento, ni ella InIestra fDon Giovand, Mo Leane e aerde y rojo, ei cano da c de IXnct, #soscado lAre Alcal- sart! Mug D~oaa y 1l tior dc InoS ada abnaOr. coe s D a bertd Ta' Tamnbiln dede ena hare, Ac age I n d oa no ars f sib i realce mag
alt Rvro rveetr crtres ama, (ng La Jte a yLa tE, a ~ Pdcd se c nitic n~ is eI nhIac

aaanlsc nO~lcreu dc gran III NabrA u n ahow ecuy intercente. on ataadOi Cantante Casi IaJo
dsactivo. .- rteta en Ia mayor Op. 26, ser prestado nor ci conodde ad i e hermanoh Fa a d
we me prpm ~ Brabmo; piano, viola, violin y cello. to radial HoiandoOchoe. e ito Fernindce. h.$.5
zonetobe pa%: pebAglL-Algoia top:Pc dgo oa~ a cne 'o. e oe eI sole 0


Sl S oPoclles Finale Al par e eo ,la uega di a donoeo u Ot 2. I.
ds cna d A7 lCr hnAntonio, Ia cancmoera Magda COa7 ciaes sreon l espcip poducIn a *
Melcha- aciv notde uts otestenvrnosi
M y wa prro- Run (Fore Ilih- orLll III veto)rt.eoc~ ntelaeor
Ded anual erba ort d rn pmrr en Annned maecylst docor ano -f-4 conurrnc O Cu ancer a- dalden y a cye niejar socieded lperta- Ocavio Machada. sY debmty", B. 2y on a- telia, in atntea lba Y1 ent
aeB-n, ns comnioieon las idvne F h-a els Js maca bain-ta d ,d o Esaltac dcl club sue no desosaycn
n I mz a Ilegede dc so y Martha Verdes, Awealagreds end ncunoa xode-im srprImer bijo, ci qua recibirA pco- ets moments coos el fehim advani- La gran hieas do Scos Bauc, ces tiers, el aeflor Arnoras daz., mbr. RomAn. iento de tns linde nifn. qua calia brds anocs pars eaperar el Ado AretlanO, asi coco al r de
oatesallcitaclonee a Ios cos- laO msiracionca dcl jowen strtso- Nuevo, o titoyd on isucida ccontc- rectisa.
cc aiez-tr nien. cinienta, 9cl qua dares eiptic Romeosoc' 1 parties:; 99
gaa Na me. reefsen nocstra crdsnca deniala- Ems prlmcn tro-nn cltaremme Ia s .---Em Ia. clinica de i9 y 10; en ci Te a tmedoa ll prsnt dci Ciob. el Us .axd
On Ia eli dc a Celoede del.Ce- dAedo. ha dadA a lds on dermono 0 1 1ACmndo Itao
Sc202 dPoca a Gluz as Foia onAll g r Lr d" Meor, .1 y rrabid, cl Antra on- N6 $27.0
precise nile, primogde u seR- belle ep dl erida ami Jd Cl UAri .c te -.
ma ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ Alna Is p. a"il 0011sLw ~ ec jsnpn-bd oiteeat soaL,-ouec -s.s-syi


re Cocepcls ttet, iavpn aes Aro.o.,5 Ia que dtendid udesta- M E A 0 Moas Jims Ien cto Jitm
dcl.doctor Segurdaicrrilgc. eOn ginclgo doctor lecar o o. Laia e EoAnibrue Ja n$2n.
La sfonra de- tsrriaga.sou esiotida -- . m erin yMatse iCU
y Lanei Do in s Jonod y I M I M i s.
: od cgamite aootc- *. 1 **
idsor 5 gabler-na das pats, eas ccpitsl. Nuaesim qa y iretor le bDo.
peal-c Joell~ Art.a pare Goat.-% Ddoai vein do oXX11, n d e lb on a amp$1.75


aleat rAidr Age A-tom GRie- Dtatescad una tdnsporda en I- eite MAe o de se noemn otr
f ulN o a Y o r k r A g r e e L a e se W C m e s a c o n e o ai g u i e n t e s m a t-I 9a r
-dr, s iniatro an Cuba do eec nacids ccpitcs p or Ia vIe ero-e. a la ehlpr L- Etaaiy flaMoae. 89
hclioo y e ic LIa Deiago-ldmn gOS- Sheila PhillIps. ieotli 'eposa dcl a u- drobieni Oaldie oricer
tarmata a a donodaranse dec C- eo rniaPime, coasui gencro- Ab-a atortenaec Plero f50-n Epleo o e .c en d. eatem r a ad i d I n
caet d n inl itqeconm aocepr esuaai el AeM- Arelsr, Al i Diee. A.1 erti
qno .euniaq son sac hija, los ov.- i.i5d05a- 1 P9
nea nsabrimonio, -dcatr AlvMit li s
r Jaseline Areliana, Juolbs AriEano
Is e Olga dec Ia d esardle Eddy Cte-liens y Lourdcs Anelians, Jobe Per- $5 nnde rac Bertha ArIano y L-W -'
-X s d oP e ro s n sa A s-ebland ca n te b c mo rn Da "' '"
m Will, It 1.Raiite Biamnca Tambi n en asbd a e-$
sa vd enront-ebsns as mstrtmssnlos for-- a-"MA-- -.-.
n ~~-~ Franisco Fernondeg Go-es p Done **-" ** "
Omie,, Gonal Are ans. y Canrlnntin s Lmaduao-ds Acimlere y Margarit Merndddes. a
XiE embaladon de ta Argentina.,.a-.-. -s,.,
7cma. ane r Coc Albert Rio-t -7- y
tbcacete y ocltora Merle A nhbtlmrs Fdeem coo ci aceoo- Aqpadca Bcolettaygfora Nally Ricard F cOn. el oran
anoe Aiberta Share Ib M.ets Jo,
ci pw it g d doctor Ruben e $.5 PMe Len, Cat dal a bm0re dle .9s 1 .hr* le 'lt* it. m-,0 ,a
O e a eu q Fu c a o n i n d e o a d e l ,s m a n b F, ,.m
Doctor Alberta IndSneA Alvres y
-aamel Contralta for Msen Lydia jardoi rgpreseeAtante
malgcaule.b~alsaes Alajo Casi del PinS y Mls 1rella, c! sbaGccr-tarla dc odcac.lin .
mrMlg7sl'do la ndocrdla y adgore cus Un mun de ingeniosas CrcaCIOnes pan satsaCer as C

ote dC a sana ,antasia r anti.


.a Dfrccdu m. d.e e o i. Todo esto y mSi atractivos mhs a precos realmente asom irosos


FERRETERIA LA LLAVE

eadqi n cc ANO NUEVO a sgs ciegtga y aiga, dcc.da- e' NO HAGA SUS COMPRAS SIN ANTES VISITAR0John Ar. .* o

do n- 1. M E
D1ARIQ DE LA MARUNA.-'JUEVES, DE ERO DE 148

Escenario y- anta11a A T
OY NOTAS DE '' RT OCL AIRED wI j
N O A 5D EP R.0 A RT E M U 5 1 C A L AR CDc
-ar= e1 inrodno Bass doe doo Is trento que no cabla M,~ )m
Bociedad Pr-a t M L Pro- puerto doe cara do loa asswes.
sentirA al midrcoles 7 Ulu, 9 y 15 Alortunadieznntc eci. :in, no hp.m. y el vlernes 9 a 1as 5 y 3 blenxho cate Inconveniente podrAn
p c. ai mignifico arpisti francs loner at gusto dc o pliudirlo y de
Marcel Grandjiny. apreccar iu gran talent.
Nuestros 5oct01 recordarin quc SI lunes 19 de ebero a lW 3.15
l idopasado no le fud siblea p.m. y el 160ol I2 a 5.30A
esto Artiata cumiplir wn cnmprgmi- ,Sin los conclertos de JuWaI BjgScon erta ocedd par no h rljog. lt bellfsima,vog del tenor
lenido W.d de tranaportar sU 1.35- WFkwija ca Isi A Pu a lk-Z


T E A T .RDG
Ag NI AUY GRANT A i SoITE sa

"NOCHE T DIA"
0% (146ITu AND DAV)Gran "hit" musa Warner en TacAnicoltor LA VIDA DE ESTOS DOS
cal 2i D 1ST m m CEV4E
An "Co. CiHENiRYt rssft. HORSES ERA TAN VIOLEN E
"sDEC DEdUAVI D" NTA COMd VIO.ENTO ERA] T
AMOR AE ESTA MUAER NO
TT C EE A T R 0 false- HO
P~A S DEertr MC GE


PUUdIl AE& y 0 MAIORME A rq AUT

co~lmucyAy 9.5 l'AcUA948 DW1D 1.6PAL A*?zu1.A
RADLOUCINRHOY '5 'CGY

MUD E IEITA __CA____PE__-_E_.__J___CANTANTEC__AN
HONEY MUREAYA- .A___s__r___________ r____d __Ta
-s __Et0 OPL UUEN
L--- TIACEDR QUE EL BESHAR
III llcqyctll UpiL Dna aelent. tibrit t Almol BE
ar 4 so V N Ogtec QUEeD UDAl.
doTAD GENERrt a
peWeR .rnoR e"sN un SU iNnATA -A Be WE, AR

bibia la J .3 2 d las 3ade i a sln Perddo dc uanen a wr. U nao e x
'ipedagadeon l a elicCla.s HONEY usRRAY Univrsa dLc uns Enio -atdoa n dd aT
son Sa Isa.1 lie Iula r a reios n ls trtio d ma, Orq. nsme! t

je & jUes7rII i~. tor ganat bo noes r ls5.Gnale lairntbsbevcfo re ad.Dnfqu cdsn.h
04dood OAW Sqde desncn lp~im sao su agiilore D o magnifies narojat Fir show proxlio ban cilia con- Ila muhca y 5 peros smo LIt gusta n Don, uecds.h "eb~ ~ise "racl~rnic CHolyoo.ULTIMAS ACTUACIONES
Pisichitr 0m lisanmenoeG
UXTRAORDINARIO AMPARITO I AL.FREOO DE LA COMPANIA
'IEATRO ESTRENO EN CUBA. 0 VLESYO MORENO-TORROBA
HOY, inatinsc MONSTRUO
-w"LA MARCH DE CADII
Cia. MIGUEL DE A- "LA VERBENA DEL
.o.ebe "'a. AFRICANA"


"LA VIDA ALEGRE" S I ~ Tr a"A.g

M APaA IA *manuF41Por Ia noche a las 9 y 30
Gra3 programLa'de "ME LLAM ADN A
"MOLINOS DE VIENTO" "a IsNa WN RA E w U D
Rom Y igue ECAeJA

"LOS CLAVELES" MDRana tin prograin Con coru oy *-n.*b .,- imls. extrsordinario
-.naa mayme 1948'navs J
SABADO a tln general [1 rLL. ,uu.'9i zi C ." LO0S C LA VEL1,E S"
"LAS LEANDRAS" )V ,ILikt~ LA DO0LO0ROS A "
11h cA Mmpreaa y el perasnAl del re Cins, con a. Solinca Sea y -Duplex, haren
l 0 J N 0 0 pegar at dlstinguldo ptbls patroclnsdsr, an mA, mlnrera y 'cordial telldltocldn. El Dosnng9, honenaje y b. Otr 2a.10ase 0 ,einos votes per qua en an nue10 ats qud espeaam s, nuectros deos econs- T Ncte d n
"A CORTE DE FARAON" WinteldlsepdUeivrs, tiedan a estreciuse a1a Easa io Usios de anmnoas qoe nse uen. C ED. L Ee Cenor en tnEn
nea isda s.consar' p ands .a .pectAcnlsa cad ds IoI. NOTICI 0 ) FLORNACO AL
clnc 0UAR'ZE TENGAN TODOS ELO$lAS VENTUROSO Y PROSPERO AN) NUEVOEtrodiai
L unca .a F sh. SS a t fin dle fiestaccoiLS.
firsto poster do dLTeA AC Cabal


SA LON "REX" SALON "DUPLEX" -' I/y ALFoEDO
conteu drat. I. Ii dei dl Cont*nua deed- l-- li *, P !L E E eSToartiEa N
"OMBLER~'LA OPERA COISPLETA EN TRES ACTOS IaCoinpanifa
S ALE IN ADEROSSINI
ino perIna pelleuls moumirmi en lerlhnIcolor ion i
;~tcdl n~~ a a .--,:isiriErA EL BARER DE Di Hoisnnj c Mestoyds
JLIU raIOL A Is .AoO ,C GM DopaiuA
31. MAJICSIAI P.5 nlFTE('. Inleressnt diocumn- Coeds de Alieid .'AGLIAVIY- AIA RV DM
tal ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ HY malbri MO"rdNeS"d T Rnun els l'SN- AZN- UB UAAHS- ACOE

_E p~rIp ,efuents d. iaiOrIaS de quo iipon. el DeS ;:, . E.TO E-__ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
Sal bre I ro dr i .l.Isi. ARUANTm
AOVAI.TUAD EWAn ~irA. ltK ponies, inoio, notl- UMUTA Y 00I08 DEL TRATRO DE LA A O
Lp "IAt5 VERBENsA dE LAi. PR N OA

U STA ZRRFINADO. El Glim0 raot4a do (flhstrtbutds par Is Fee FIlmns ds Cubs),A MM ASUASCE i 00 EIAS CUL
EVES 19TD0 PALMA",LSAImCHS50 A c

".ce e. J'at. onoaldt. Ko.slendol A A Au. M S
-~060 1.0 UL oMS SUCEBOS EN LOS NOTIdjIAUJQS .ac~?e ed. e 8s dn os~e\
ALCI M A I(iODADES en ANEW ACIOA A N A oa l dgelgma d& 40
41, ~ ~ ~ ~ ~ li~r Mes.PrI&B~e a 9y3
IDD NA CIONAI. asoyal Slewir v Notlel.- iarte ass A:3c 'lime y iS.
G. 9 v.TA e. dbl. LUNA '
41 F
AADIARODELAMARIA-JUEVEe 1 DE ENERODE 1948 PACrNA NUEVEC HABANERA DIOS PAZ

FIESTA JUVENILX 8UN AGRADECIDD SALUDO EN EL COMIEND

1 DEL NUEVO ANO so


PARA TODOS NUESTROS CLIENTES, AMIGOS Y AL

PUBLICO EN GENERAL, QIJE YANTO NOS HA N

FAVORECIDO DURANTE EL ARC6 TRANSCURRIDO
Y. nuevas promesas de MAYORES OPORTUNIDADES,

en pago de su constante preferencia.


LA DIRECCION Y EMPLEADOS DE
N uestros Mejores "LA OPERA"D ese s de D ih (La Esquina del Ahorro
.eseos de Di layrosperidad para FAMILIA PATRIAde 1 IL0 La traditional fiesta de fin de aft nuel Alma Junior Oliver, Pepito DEL GRAN CASINO NACIONAL
p ae relebri en Ia espidndida resider- Caragol rle Andino, Julio Ba- Celebra eia iche, el eleOate Gra une c.rIeia del aHigh Seas Club,
a del estimad o matrlaonlo Juan sta, Rena Zorrilla, Rafael ernrn- Ca o Nacisoel, iu primer juevest de Li Haba m
0 Bislta e'do y Rosa Vbeque, Gee, Albertl MaclA, Narcisa Gelata, de gala del nuev. Ao. Actuerb de maestro de ,cremornla,
-can ue rena de cerdcler uJenil, Alberto Barges, Rafael odinach' 73butarAtmi o.he el crIocids ctar Bob Wilinson dedicada a su bile. Ia ludls a Is- Jaime Col, Manolo Ac e1, Berner- a T,
pencita Rosita Senteiro y VA quer. do Lare, Fernando Lacouri, 'er- i r n l .emts deel K e Iniclarbo
It Numerosas pare.itas, amigos de Ia tando FrnAndez Reboulls. Figures en el mmm, la pete i a de d, ILm "II P1 's
senorita Sasteiro. se congregaern alli Carlos y Cbirho Junc Vdella. Euge. belles in.erncirnsler ZEte Vr Be- L s reservac Ies de mesa, piediefrutand de alirientes Inrumera- io Comculisela, Maylo Pelacios, vi- yl; troupe china Wrng-Gr-n-l'. des haere a Secorlo. el abailermo
1 1I s, ';bLt g' m aitro re. JPOr 1. tI.VanS BO-9671 __________________bless, qua hireron de Ia cena Vn ac- twr y Adolfo Delgads. Ats La- aribalas y mlabbrs.s: Olga to de gr.n legria. aria, Lico Centurdn. Osillermo Rnde. -V 7 __Al fondo de Ia case reind el balle. 2arcia errmdt, Rafael Medan, Y como una nhscin p l, F1 bula C est r cargo de 1 Co USCRIASE Y A WNCIESE EX CAMA CINTM- "INA 109, ire-te o GALIANO Ali quedd instalada una extensa Luis del Valle, Oscar Santa- t hu,, G b'alle, sc Bat-lamanle hoy y moilsns, Cse prEess- i D Casino. yUI E
k)I3Mpmlll hIJdA 109 .I te 5. NIOAS terra Ge grenito, Ia gue me ador- pa, Gariel Fernandes, Sandy Gil- 4A Ia cortocide vedelle inlemirsano Tema Par Ia. cnIu.
O IiUdUt54AiI3WNO *06 c ar esq a IAN NICOIAS nra a todo as airde r con gi- Ae, Mnuel Alma ro y Oscar Her Juanita Juire, drotedent Gel CE
diols mins colocados ali par los a- nondcz. pacebana y del Beachcomber, cbrn, (Cantinda en Ia pAgIns ONCE) tis adlynirados y ewquislios del jar
din 'Millgro '.
Y Midlitiples mesitas de hierr y blat* co y de cristal dieron etogida a a roncurrenca., Y e adornaba ron Ora y arbolitos de Navidad, shb
lisando Ia featividad de l" Pascuas,
OPN wOUSE dos; Mr. Rober B. Schwenger, Es- matits que tambien se -advettan
Omas osu Mrs. tsr Mr. y Mrs Thomas Findlay, Mr. tad- nio-a dMr. Albert F. Hufe eUn rinA n Told y aeoden
sdia o Mrs. Kenneth Frank, Mr. y Mrs. Terri I y scnhio, Emam Cobrs; Cnpletia n el en cnto de quells
1M.ofre d e GIbert, Mr. Mrs. SylvIfir Morris N. Hughes y aetor, Es- terrare donde mioen tue servid i = M, I somfit. MM. y Mrs. Dewey Gargiu- tados Unido; Mr. Carl F. Norden, el rra buffet pasade las doe dhd, Naimrbl. 1Mr. Mrs. Frank Go, n, Mr. y Eetada Unidos; Mr. Jasm N. Car. IA nache.
:=V InmnerAbNe Mri. Wm HBagry. Mr. y Mrs. tad-a y Eelora, Eatas Unides; Mr, Entre las seioritas que alli e encoo ts 0 io Moreo Rouge, Mr. y Mrs. Cowries Bugi Cabello, Estedow Unkldos, i ntiraan otamsos Jules, Falls, -,I
Mr. y Mrs. Wiliar G- Elide Codunach, Carmen y Mena
ard-a M orse, Mr. y Mrs. Johs Holter, Mr. HERMOSA INICIATIVA Lancis, Martiha p Diana de Ce
y Mrs. Lyman Johnson, Mr. y Mrs. des, Margarita oale Gel Ve I, I
Albert Kalemhurgh. Mr. y Mrs. Ale- Nilestr. quer s campahero de re- Martha GorraleKs, Sylvia Armili d% 7A 1 Xander Kioghor. Dr. Mrs. Ma- daccid, ingesler. JasA Camiorro Matlldr Azquete, Martha LInder, to
al go. lseta en da 010 rio Lao, Mr. y Mrs. Ralph Marti- canar Ge Ia Cru R a Cubrn, a Eugenia Caoi. y Ia elae
io ih e ner, Mr Mrs. C;r recawaey be Is fells y hermoss dea ria enla ardifl
el e d eiqulelto Mr. y Mi. Ed I,ilr, Ic Ms. ts ie Mup bodnita Lourdee y 'Smivia Gd-r eruthe AA. Monroe, Mr. y Mm. 1ol tivd e ahar Ge las madres pu-. mes Franca. Beba Loret de Main ca. d Mr tg ae edad, e ubcidadSUARrEaZ
c Ia = st vn Mrs. Occd,- 1 cbene rIle Ivn a Alicia Ge i ., s
oe-a Wrd .,.Ar er E-nkn, O rder MS. yred cu tjad ec Cub ran e, Sara hr aer inarde Nia l i ern.ad
ome aad Ia r es eMr Mra. Is ra Ro rles, dam D, y, r
cia r e C. B P- cni d, M. Mrs Wilia Paws, d o G lea .a a a a P trl cia T,.aust, M reia. .-3M38 Mr. y Mrs Bland. r. Mrs. Ge LA benarurlla lselprod o Ge MarnAn Elenac Co. SM a Dc ,rendsa HOrm. A, AmVale." N05 P R11 PeRI0I0S

Aif( Mr y 30, rdu Lmt, I r. k uzd udad tiene Raja Cua.,adI6. ra r ,, ,e B a r M ri nai D
11"Cfrlo Mi.dY, Mr. Wu Range, Mrs. y0 Mr. t Mr yd gte is. y A. .o Rigos I. s re, Myar
Shoals,4r5w~~an~bls moen yie- ins. ammnkde aou a_ de1mHa 1-3538. l 2bl1P
kn-. Mr. A W. BeL.ter ,mybb V r. Bd b oc rd La Admrgureequ me produce l del

A lfbed .f d octorfy D onal U s.rt Z n. ya M re. ulcime m rtl r z R j C b n t y M r s l i o o
Y r Smri.Ao th, M r. y Mrs. Oil- le altoala pabree iae quc bst rn Menlle, aornta, A. apgra
fr n t Smit. MIr d a. Jrc l M Ge mu ade b. t cemnu di re a J Mos y Fr
to s t croa. Tho WEad, Mr. y CDoin Stewart. Mar rg esN d ldam iangno e mBen rMots, aria gri, Detas. ~ 7 ME Casp rl ?ar n t r r.r Mrsr W d- an s ci m e r d e r Ctadolner, y]oa Lourdes Zorqu a ti a epd, y E an- Y -y1 r sa
Amtyss, L en. r Ar Mr W. Wrdorr r1 ,emahe, OlgCe ateli- a
Gelti X IBn y tor Da nald Steartd M. yMr., erbert member Ge Is rui B a. o y M uisl AVi ndsa. ,
to l lre Sctt Mr. yMrs. Scott oplar a I danred Pritisd, msr n rdr d
Cardsey 1. Condemsa del Casir~o. to Mr. Mrs e hma. 1. sai aflempre a hen. diatimnolde Enee s it.veine Ribh. *
Cha, ch. oil, Mr. t orn a ad. cubag Freddy l Er Sn
paedr a P1n40, g r yArs.s Co. ore"r, Joe, Jorge y Frank
"3414t, aies. Alla- Walsh, Mr. y Mrs. c, No dsdasra qua ton noble erpef-o Garcia Monies, Caries Ferre, Berse srdnur 7 Marls.an o A ion z, Wl r Mr., to. Argtld Wod- l e careljr Ge lea reealt-dae. Ye to eseta Raul Re, Eddy ArrAlmd.res O Mdi on. Man Ear- weard, Mr. y an W W. Warner. .u D Ve.1 bursa zacieaad, budy, go, Carlnadcher, Ernesto Santel- I
AgotinData~y a- Mr. lMrs, lher TV, Mr. Y MI'. esuk presta a n br. bcn11lcc. re. Lula Luils, Alberta Atdlno. Maa Gab P ayla d Caroen y Hikd Yard, y Mc. y, MAI Yuan. Flag Me d Char)" Ge Cne- Mdelto ygoardo CaSncho, es
~Ll~aPta, Rlginl, Fanial y iase Clant Perle. aditfiradr.ors n
F OIen aarsa Mante Guta- Carm Pece yeaanyabilo.a Glmez
To sreay aia 'ine. Also- Atribha, Domigo uler y Ora Marr Mzal Grdon y Ne Valasmtinm, l n t one l J I s D. Agiealles rstr eaioarLa A tlla Vald,- Chlqitra Arp Ls, Manuel ., Dar Manao asn 'y Care alr- Mc y Vird g Cauaseh,, Angel Fe -ando
I L edro, LI r Mendzs a y Cansue- Glonems p Ra ea Coea h a Ed
LmarLol Machad y a Bplle 1-arcia Pcs y APa Bula Q.
L ui il Alicgia a a To- Tarc ndh, George Polecd rd y Cadleburse, e nAlvae une Cad- l- Fowlerr y Jr yo Or.lewitin, 7A r anta ra.t IAa Esisqs, Jos -gsi.as B k Mdamara M1enl Plle, MA& es a s osy lse, erkinder Luis tgtaJio y Marion or Mseo h rue p 6,re. Faer, Otto Ca se y Ara, ran k
D on do arn, P e M senoey Y Virginia Que Cda. An
tar ae d a Cer idn o Rod ad y aeff oa. Tharvali d
G ar.-in dsh Ert soanA, Jmn
liped mo ra y Clara Sempa L redrr. Vieaarri, LenT Agulilera y Gulgrulta U F- Ide TA o I u a PalciG mui bun, Oermmn Alvared ys eraete y Cal- maToe Mr J ore.h de B.tapo. Fy Mr y Ms. rankStenhar. M Mr.nny; Mr.a r aioyM.Y fat Omna Albearto Alioad p S.- he B res Berg.o C rate 4ailey ey Beto Aspi y lI Jsincadell ,
Elen Palleck AndrCdIa Ca .1Vrrirlo yr in Co Jl do Istel Marie Heoth, eriq e rd i q e do n as Josu G aLAr o Sctsu n Peo I'a eadr Ptnc-do ,y Ca ryia Be ltlo I, d~ars Alift~ Piwler. Rem.iO Sehiare Miss as Chaumront Ge ru s Macot n tesn mlh Ge Walsh. Onalit PiA Ode,1 d y M a munt A na Ward, J a ene SOinart, Toe
thICalo erAnmeg y argarrta s' Ar Mees Standih. Elslat Bahian, tr ia Pedr Grmieli y Mary Mce yh Randolph,

DoA md Oham Cdt Mr Mae tmu eftr c iss. I-rrs ally, Raman Gd-m y Betty Bar- L it Lun ,o
gent, IcolAg Mnd-ies YRSleaar pV- da; Ainuru. Virginia Pil, ucia 505. J."A t Msse- T Soreflina thic Pret Vidal. Josepilne Barlow,. Uahe, Ca rlo s rraugb y Ahn Fldtcherlr. Juncadingla, y nl Kruager
7 Mr. 7 Mrs. Fark Stelhart. Mi" McKinney, 01li Wora.
jeti esa A n dos dAors a George
int arno p ercedes RliealBad- 8 1al Rober rkin Vichar e,:%6a Ca l .irtd SaidRan
Orktie, Khieahn, A .1aogr Ba o are l r, Bill Dloo mlnet0le,
Aelae O.tWrres, Ma I onal. C.a C, Mncrou, da Aresa Lfst IVrra-o~a Raalte sa, Pblo e ee Ga-,
ArilAls .ado ca Bt e.a. Ha; Smit Meaney. li J r ig oc. ivr A,lg r. 5nIy. =ra. ds.nol, Carts;lMr. MarchaP
06 i~10ag Goe AI toneFn- Trill i, Jack Thmsn JetiTicrln, o er 1r e, Ped ; ldoo Ctarle Vai- a., pe ,n y see p Arlan bld nbn
M55 a t~ mra in ge errand late. ar
c aMni fiea i ntea Ge n aI.twat Estbas s- I 16Vernl G c ansheeo tint-s
Ga- S I Dg an, Wla r Cand-
s~ 11 1, IC 8100 l
f i-r. f ears W .s Pirspt ds'l
MIM Bige, (34tta M eMat Wgenoerm, Cheocl$ala Chgna.
T Qaad Al DM *, ntMn.laith. Sr. I. C. 5.Carea
:u y Nois W oiera 1111100 lflts UcnisoiB. a Ssct na. r Ig


atos I s. Agl L1. 1A. Cuba:. dc
]ATs:sa xrm ar Use dimubs;00e deela
16-117. aA. r ilisa iltdhCbra;t l utsm L
edoec~ ~ ~~~~~~lom RosLgoa oGaslslaa as Mre66 'Mr.ee id-met maeers Clu-n Cua UL Baape
Ulm oO 61M wulla ~,C Mr.es,. Albrt alm ab-saiO 6el
LdC; Jean Rchf, Cq laul = Jean

~Oe Ads-yr Ao Alf Speebeobr
CaW. r~ e. eeeia zl Mrso Anht i le Set ,~ Nom-atbN a
osho FtCaree C sm nCts;i Mar. (Albke W=Id-,arsse ae 0fl'e
M ol o Mr. BastadW IFTIOWst I : .t', 0


Mr jun Osmal upe.Ttda sdo rBar O a a amatCu C a
lic C Ikiae oo o s r.i=heV1. r. 10_ _lee- 0.p 1 Pnd Celass 14.11ok CM d Pa


w. Nww," My. -oea Eld a, el- 1 W 1
Mr, ; .0;-I. -


EMcenari e. i dProclaman',un -as CaOiey 0a

s ario -y -P-a nt alia uj C a rt e I d a candid,4ura prenidencial del Dr. Ndil
-c e n a r x (Csstlnuscl" -0 ES'1A 'on) ; ADES N E G R E T E Portundo,_ aw qw eyaceptan coal
00 direnteen de YPrginaxa --o comimcs US iEJR MON TRIJAE 292. TELF. M4400 PRADO Y TROCADER. TELEJONO
Dliu51 sti todavia sente an U. p LA KFJOR PELCULA DEL ANO In eartn, CUATRO HER-dldata o del dotr 0 R i art eLi I 0l RY cd U dcOOntlS .s clonsl oa
mcnorla do todoo nuestros Soc01s moo detallcs bgrfc d nt- AVENTURAS yEMOCIN EN LA ELA ANOI LA QUEUA( y T m nacionsi, erI en 05 AeO5 asilN M afu prb-tltMcs
paaqesiIemO& r moda uyre e so artists. Enpramos qua ENE L EVA L HOHERE MOlNO con 3 WAs- orLHrg e Sef A. P5n care e o s cl doctor Ru cl- Car~psesorr
dpro ntO pedrem o l ain u i rl i it V IR G E N E S &Ii"r a"se a "" y '" 40: briesa t0nton rt D1 D E Ud OMbeaon et 5 dY- par-ti o b ou e de au
T~lbton en encro, te 7a feChIIn e2lque C1dPO.a funao VRENT CK-- -R- A

Sy is so prementsr& a la yio- sistema ci eara 1e3 ra e S cej yn. p 1beer MraJR- Le 5Avrz.Lst.Ua proinolascr dor aley a) mar s -a a ~ onwnsa
a ncair ma RUya arbm- 't. Fma-c-Aprovechmritas ar sefiporeU N uo Gll' "" 1 **.""o *s
I artists vondrP a Cuepar ia ra desearle a todo. nusto a- 3 W ENTRE S3 T 0 VDD) H Rin. Zadin y Eduae Zys. t mo do my steP dwtllmoprimeora Yen sy Ia epectativa par ciadee un mey folio Aflo Nuovo y -7EEFN -0020 NEPTUNe HUM. 507. TEL. )-15
airis Os granda, puts ims crilrcoe, recondarics todo eti intcrds p,- T ,0 ELEFON, 4o cartoons D 6d a100:l RoviUs, Geoi aerei deM-RCHZ E.A CEY
tanto europems cam amerirano, ra nu-strOs prdximos conciortos, IM TRA1CIONAJON y PELIOOB Michael D ne Y E LA rGOL Diego ae Aoics I Cgdicen maravillae de s tcnica y pes coma habrin podido jugar EN EL CAINO. A ion 4.0 yA.IO P ce SAM, Cuian P E ALREOA J
da Scmuldad.- u -on do maendfrions artsmord LA EaLiA D U BUlo AOR Paul anreid y Maureen OBr. rlday Santa Grum del coma
L, gettIdA Lp, Ma UneCO 50tS Luneta 40 Os y Esiceny 20 rsilts de ls acts corrrpoudItn- ENTRO D LA OLLTODOnIW n q n d T 001Ia n sn tny "aa nsdndad -y RE ia ruts do uf t awonto U- I

p.m. canter pars .on sacias do las graciss par mu hlompro fil o- y y yn larstn.do los do, qu em a l aambiea pN a.&
ambas turas, y par caolguiento laboci6n aui come a t0dos las qu 0 L I M P I C e. rat efados Msm aldt 1 nien d a orgLicdnobsecr Asin slento Jifb. Ia nalable artists sos ayudan a liovar a -cabo nues- -yB1SC.I lNEA 60 .1 H'DAO sT73 eI~ro a io Smibea 'is :e csto-n as)rtuodox (A) A.me
cubans: Ana Maria Balall do O- Ira labor cultural deode cusalesquoer BELA5COAIN 11 1; TELEF. U-90 E=i l Ua RT dRy rta coQ o pi tio Llbndai in -. a a Mon aM60owa ci con
quests Fiyarmctua don La fisb- oetrenqesedsn levnSu Dees Ia 1.10: Revisia. nutitir- pCON LA MURICA POR DENTEO tsra Di, intolrpretslndo is ice 01 octor ter 7vse
0 O :a e =a NL- FOy DEN D rr najenal, uea tln, LAS EITE pr Tie Tarn. Lunta ,0; NiO y tad dN ib.s mt da s do afIllados, y on e Itdeba n m nton I en t s e.
no, ei res pt m dn resuo. taiy Iior LLAVES can Phillit, Terry y Turtulla 25 etc. Madnns: .1 miIsn Servico del puebloCd i Repdai aYyung td RT"
Is a cuantas Ia ayeran. is prensa toda. .(la RCJAR ODIO ees Retr ,pragramnai anddatura noiinclal poir olmo oa d erno ouqn mes
10 in. Terulla.0 e. I oa. a data ff n li llbnea c fin an Arm IsPAlaCl 5 I SIT=
N unorm A L A.C E ~ ~~ icoab co cicodaorganloacan ~to. Ri m40 0r % ut. 'ngrm.crtetlpliicoPa .20 ets ME05ann: Ill .do X orn' riesu"elt or I~mnd1 rodn or*0 afls. sm
-ausari emocb el Satreno de IEL BS DE- LACOA1N 152. TtEF. U-161. candidate propI9. .I 1MU YmbalM
.fF.Cur1. E.EA URpCUATRO CAMIN Deese l 1.00: ReviIts aIticiere ue eSoneuenc a piambles an cjiaentoyoa p1535 pa.
cAUMr 17 national. Taxi para de. VE LA l prclamn COmo candide, blica) gangabor fabonto 5n
PO01 VeeS tn Ia Itltria cloets- tDrprot-bi= d Eryse Denlovy e.Aei Deadt a 1.00: "= "4 ndtlcis' 8 ao Z.11, Men A.IE 9 th-Presid '
goAfte purde us persodcta remom n floral del Estade do N w York em dig- 44 nelWnaL DUCA o a TE DIRE AIOS40; Nco uirns y T e l11- aads hends, ild a e on n:b a Clu ci ai a O vno eo l ga s o ad l A
dara 1. debaa a.l Saoa den- quo d Ponean. ACON Ilk f n 20 .u. ADIOM con Aotbl- tonia y ENA- ha familiar 20dts. Maana: Cen lo #A' dt r tida coa.i.a i SnvasId d ptandilo s
aeruacin Lpse ideiog ma r--om 0a-s qu la sec les N LA PIIESENTACON HORADA. con Maria Feix. Lusts: meolce pser deoare y La moSer ti. dOctor stcrqNdfl. Portuozldo. s.
baneteoueodeu earaihaerusn Pee. Un lle alr ien. EiUBes DE ra sreulgbshstails s Iy.d0 ds- row Quo la s~mles Isina obel
deron ul. f yrLod~et lsutna. act S liad s-oe bos uls. Raicony 20 eto. A lam 11- do base ,do la cniabresdCia
doroi, ole prflindment rdtsut- H serten. y as .sie, quoe teda Is poll- e asenot CARITAN KID y UL PROS d dcoRcrNfcall Pr oouobci ed~or Cuervo a
or eelarol cdoo on-trIce .100 Microer romeD oaA RT*ePROa 20eootlaa HADio cI N Is Sol doctor Hicard. NdfiesPortuasa. lt.Iero-RTS Lm.20i.TuintRA O C'eWortio 13510-'-" t III JW Nw, ta Iuico _Y0 came asmeg
tier. e:n. et oan doHuecsrn r s aeneeasa AMJRA to- Lp-?"-Tt?0 dc Ions piataforma -de1orno ar. 'm a
r i r e e ls q u S s o a i a S p O T E P T U P O Y G A L O A N O T E L E F O N O a c u e r d e l a s oa il c ie n e p o ll Q U A r w o4 d n p r e mip its f Ktm c.,ne rsF U
de la roecra ficulm qe dnt ce -1 4 e 7.- eStime "convenlentec 51 interns nA- 5r-eI
I.perdceolgunc. 0,: ac-rln c do ;n 1rp"rdsee d Est- FAvORITO i Dead. los I.00- Rrnlona entire clone, y al srviclo dot pueblo ctiSI- flm, q na reyl m.mtnn 0 10 eslrre et secalnde porn e PADRE VARELA 2s. TEL U-!ee "o nnr. 10t n0d CR no prns eutranr samentnaIaones Is si dlntnepru utaas aae-poio mre e E r, nDm4d Ia 1.21- Rnvista -netll --a yO nGr LA rutDLLA lAeGRIE Bo g ramoc l pripdo i ne y pr o- sue Intenl opes plical a1 otstrnod-on el edory alno lniatre. Trlosns, CampoMmr, Sn- re noelonal, EL PODRO0 MC Oare unnoA sigalente dd. Lbr ar n O an Iaote do mPtim.o i
land, ressll1 n ice d.os do rllr fanta y Mtotrpblitna y as q.erlnda GURK ten Wallce .eery y EL cnn Chartir Cen AdemS. pacosigln dd .strIn,. os farA mm do M ngston
oeonant~dlor. redundor S le mlome. rp~timse nsaJACTANCIORO ens' Red ScIAloem. ae n. .t aler. gatos hanl doeester I slano Par aotdxa tloa~scs sI
o csa nalga.redndr e tomiso, epeime ua r co ad s e et. Trtuia 0 ts. nataI .1 uins comdn dologia aocIal. econd- ns de una rosnlicc o inm
'c eamr ruro. lsIslIma s quedard vOO m o quo n s oa ontramee frente isa L ob e. I ns 4 ; -N ile. "a r te- m ia To program . A m ica y o cl,
oant0soe Iie 15c3M:es _______________ ptira .1it on e loo oof qnes podrt obteain anoouion arfite a
nimbre gtebndo en tairos ds re, a una Ielie, quo oarS orgeits d. Ia ces 11 Emb y n ionl do actual logmen integrand IN
Adt mismaordc l saneroretCei otn. Fo ::h:l2r a u arr- TED and DENNIE PETERS ilvaw AJr*AUS b1Stis. o R. ACE M Ta ipltabrma do gobloran so n con uo ro e
arolia sue respd lmbed o eernr su oeprdad ts as- DUO T? aMIUSIrS kabimN ia 1 in. (VEoDO>. TrEL. 7.-120. redato. p apruabe lirando hncla Ia Coostltilelt p 1y.0a Iiyes.
Aien Ory de esp bsolesapradlslac h do is.24o'. tl ass 4 sabr. I r.hr WO E A F- L AY A Is d.' wli ya.1. Rev.ot., not. dS-.oRsIL.- -alade- lo rOl
y ds on nIer lnlerpretatlo dr- Reucurden i tlulo sEt Ueso e 51 FELO BERGAZA y Ia O ENCANTO ANJA Y GEVASIO TEL. U- AFo. naena, LO QE SOLO EL Od psd
tira muy stocvisoctrs Mtertcn fits ecrie ren ia poem de B R orala Dasde Ia lee: Reviits. etetie- -BE PUEDR SUFRIR can Andrft Per o acisa jem s toe weto e ndl. ilhmQ as
eca jvatud tul. Tnin Ia Ii- una~a~noraliadsr r Fall.tDA co y 0 ARRO FR .COP s noto c is d
LTDELG VALOR east Willows Ben- Alit.Lnt ~t.Nle a* lgf tuaamls.prticmsseb
CASTILLOS E N EL AIR1 S.Lna's I, h1i del Repablitapt on Hohnin Still uimb*. y ratift-a-tM
ds. Bi h s as. M bin d y Una avntur en- ra firm decle6n do onsentir
Cuando Wslt Disney dIjoa sut oo- sabla 1o quc queries p 'no habla qIt ea amer et d e an - coaciones y de o tolrar oua
ilboradoco que se proponi ima har mis quo tns o : La C a r et ee. E1 sdeor sMclchor Palomo, hecenda- seno del Partido del Poobl. so ean
un o musical par hacor so a su dirccida, tratar do captar N A L Too do v"tol" Sg* en Us provin"i *t*"n**"d* do p "*""
vlolb~~~ diicei inostn AllSit alapdrecd dlPr
vii mscpeso a is enorme ou pesisamlanto quo *gim re subo -Ort'Tf, lTta y direcann deT Par
vo quo a Ienen, creyeron qus cos] demaslado alt i pars s ogl idrR. tra. 0rTOIA,1A ACTUALIDADE0: Cuntro bsrowaos OSCAR:. randed demonloe y E7tO- SolF L4RENCIA NFTUNO PRAO. TEL,:M-151. tido RepUbeIranp en .1 tirmino do ea P E a
ba levanlando c astihlos on C aIr.- bajar, Oabajar [n trdgus. a qoerin, Tnrn cI hombrc in- rata muado. BAN LAZARO 10.4. TEL; U-1611.- Daes is 1.10; R*vIsta, nelle- EOigu~i, ci oogsndo municlprl de a
Disney asbiA quo on sue eAtudisA flnalbar e'antaslas los tdcnl- ttb y .ounbes rorbee. PALACE: Nuera te dIr# 0d105. Vuel. D.ssdoalas ita: Recisis., nothela- yt eactoeltI eaIroes Se-Ia oya S l- Rep.bact en pbIlsi6n ciectoral, ha aIAb
lonla mucintionlcoo; porn tn solo coo colabOradores do 'at ,Disn AMERICA: Le onajar do nu Iftra Ida vs Ia cembra y ssunlu, rorts, Co xtaelonal. LA DSANZA DE A basi. OTE ROTA ANCION cn Per. dclinado preodencla dol menclo- IA gnia: dl.Poedid par tanto con ecban da m t udiasmados quo RI. it hew en l scen PATRIA: Cnea dn inharesde p Ualba UIIRTE con Degian Hentgeahory lila reb Rds Lrd y Wo N ouado particle, n ciudd.EE
odo parS, ganer una coisbora. di convencidos do fuers In quo ALKAZAR: L.orartes do in gtana y chbs en apuree. EL AIRIESGADO con Jamss Cg- .e DoollrLo.yemayor7. De bcs. En tal cnidoa cIrAadE REGON PINARE ciDu ot re de Is opera juer e go prop a. As PRINCIPAL (Corra Novedade look fr pru. ellla ha- A S MR. RC uer M.veddes, 11^ any. ]aa 40; Hiles ay -Tt saa a -ba irs. maysrne: d0 eta. no Alalone Itd soo ao del1 51 sos1 Godas.r In pe icrln. Ao, penoa n q atDs PL:Voeda o o arfcds cien af s do hsy. pseraia. ubilcano, senador Guillerino Alonso El sonador Jond IL Casansos' hi
isa us csrso seio t soy doliraba, emp6 s obra maeh- ARENAL: El arriaSgads. PPJNCrPAL (MarInao). ororca y alofe provincIal, gobernador dipuesto so tibro Is coasucatorls
Sn.rtog fudA = a tra del rite, IAlos verdder ASTON: Mi inias 5\ La 6.aldaO El Ihetr dl sd. V R SRE L A Rn Corona, p a) rcprepntHntes drocedont do P.e-n"i cn Rd
n le. aPo y pa srtlstica' qua ha pasado par dtoe nsoce, Ms treaeraron. pe. RAI CN-R An~~ n N T NM TL 200Lincoln ytoddn. printer vIcoprslden- Oddigo Electoral p .Joe 3ttuto es
emprendld 005 cR1 Apeendis dndru onttc REAL A A U. to de Hi citada osambi., de I.,lguin, vIgor, pars l acto de acost, I
de Duks. Ta esso no era on car- a o AS- .n llgrto.nei eamlnd stuntns- oew a &aerAet.a -ran bow. TO- wlter.A las 4-.5 a b.20: Revat n il- Lporsonadoqu lrstiestrech.e do ia asamble. del Prt d
-pie doco elcnnofd fAd)pIa hbk dme el pemo lonca di DELAOlCOAIN:. Eiijrecijada do edie., Ei a rba ne aroyMrd DosS. Ia 1.30:. Rtevleta. sclhi- olao Ia edsdoIaprine sa de-rrlnlne rc nura y l mni dPnrde ocelsbcracldn total onsts.i- en ei 'Baton Dupleza d c. Lao miole leaves y amunlen car- re national, vaiodaS mosis, a. bel re -nglaterra (en oreS) y Rn isnltnea sr RErOCedeA a ais U
osc e sir.as te. RENACIMIENTO: All quo"M hm- aorta, 1 UNCO AMOR non' Ida TERRA GENEROSA c.n Dan. An- Dice en sU escrlto el sodor Palo- cdn do Is penoas quo e
A.____yM San _m__ __t__USA__r.CUATRO CAMINOS: Nunca t. dirO bre pueds oetrfr, Say a=aorr do Lopio y LA TRAMPA PELIGRO- drews y BrI an Dsle y, L .ee M: ma que deda Qu Preside u aepu. armal el .nmosd ejecuttva a fib- adias, .Esnemorsds. 7 a. coctos. A Ranaho Grands y asan taos rts. BA con Lalille Pshrbsaks. Luneca 19 y 50 rtc. Tortolts. 120 etA. Ma- blcano en Hols~ ha resillado mdb- vis qua Uarmsrin isudelogselda do
- ~ ~ las 12: CapIt~n 'bid y EI pros- REX CINEMA: Racista, cartOs, do 50: Balcany 0: N oS Ot cts. Ha- ars: ri riiaces -p~rSran. tipies gostinolco onainadas a Sb-i prOvinCia a Is 5555)b155 neclpNal.
cbls 12: e mRntai. hanI o: e ar e e do Is N=asa 7 Leas toner stancin a lao muches nesai- La seolln s e Qvar M a ef dcto na las
I UU C1NElREiUMW,4:ItevhSta, car:ons' RSALTO: Gyseat. ranehtn,, Renders 0 X Y dades do atielsa poblacldn, tanteo n d sl rddl ri dmni
Ccoaneda, 1.umn dos .tc It yauto. R 0rx y In aw u son anto foundsmuril Pa- da, snal 1 Ila dengMtnadL wilihnl
CUBAar Cooso R Ser Pecesods en RIVIERA; Tierra AG I SER TNRE eA L B M Is gran poblcifn, co alcontar.- mhono, rbloodA AS ell.
eIt .sa En sobm o y s U n ute lt .r a eitAb e 1 aA 1Utob C A LL Ey7 B At hbS (B). V ED A D O A LA 4.3 AO : T E v ta, n- i -. ra do, g ia n benlacidn y ma duc to, o- hno uni al l d nivad l p yi .0nRS

DORA: May us pretus yL~a feg 4. necrsos. TELEFONO 7-423.3 noeso naclaunt, -UN CABALLERO mna enl lo relerente a poolcioncs 0o
T rsA o y ga eROXY: Une rahalboroe SJ.altaeo, Coo A la 1.00. 4.00 .y s.b: RORANDO DE JALIRCO ecn Rnorte libya y cargos burocriticas p rs clemeosan El co Ge qua- no
NCA : deodtar y gran .hoW. Ia moeics par Sentra y assnlos IIVIMOR .en Loalls Brs Y LA CON LA MUICA POR DENTRO i bT. 1 Q dab ar W. nas como RtnIa ad
LAU T tujor dlobnlad d rn certso. ,ANDA DR LOS TANTAIMAs can Tin Taet. Lunets: saon-ras sa; as hat olde- rttetdamonto ore- blca. buortics. yon eatess S a(est* qua Ia Wev matinAa o. A iso nilvm 10 ao. Haiceayt etnrereo so. cadas dice-el so or Pslomo. porte ron s sstltuiAos -ns Acassc
oboeA El JsctaboplsaE pads. ROOOEVELT La blarntta s Ai enier ou 5 0.2 0: Rov a~ crtle csrn- sa 15 ets. Mahtasa: ei SsmIa Ante sti asusiada doriston do re- empiosdos ropublnansos quo nombri
-WVRTO: 4.Gr'yasmo oto.-AT IaTAuiA: alaic mo o PAnni ON-Ie LuREULENT; pngrle nunciar Is jeratura deb Repubilcane ci ministro do EslubrItlad doctorAn
FINLAY: Mar debIorbn, La Isy de Ncbe de terror yt'. Lu. Bason ots. nn: Le SANn Holqino S
eroy BstOs carte. SAN CA GLOo y o ., loy d Ia sagre y Carn ci nn CosC A R -S rd quo saris rosocits tal ciamacinnes dA tote g0nro-. per.
elr asa I" So a, M y te VIi -. aW NTRE &st. y eta., lUENAVISTA. IItI .n. En a confisan--L-diOe--- meltos on descoiocldos, 10
7LQNCEA LA egdono y so mcr- rrpmesIs pdrts, Veciay -TELIFONO 00.i32. aepto. nuovainet sor releato pro- ride a renunclar Is sidancis
G R A N a~u p u bli olo n o r,6C INt M A : bar Crpl gia na y 108 S A N F R A N C 14Q I E 1 In St ro ll H O L 1 ,Y W O O D -'.dZl R e p u b li- R o p u b ic a nto e n H o. .
J L~~4~I~~dJ~~ renlata de aeno.* ecralo (,5mrie cninta) Penas ab heOelIV~ni~J- nisnul, RIO LO DECIDO TO en
-* RAN TEATRO, (Mafiseao) MI i re vIante El dantasmna de Is Opera y SAN LAZARO I GERIOR. TELR- Oerg Raft Y GUERRA HEN LA ss.-smor. LA trampa poligroms. y s on. 'ann elF ONO H-snlO. PRAI bRA. e anoda y enohb: Ra"NO ArR Ac sgs A Rin o 1.10 A 4.3-.Retvta. noticlt- vista. ESO LO DECIDO TO y VIOGRAN CUNE= Cibta -n P-namS. To ni rev neontoscar- rr national. OGA AR. RECLUTA LENCIA con Robert Cummiangs, PaG R A IIA OS SI o a nd v lv it s L a b h ndd de tee. 4 y T R E M T O N T O R BA B IO R y certo. tr L erts y .isbIlla Hrgan. H 0 Pootonem urh.lesDeode Iae 4.00: Rovies, nelinlato Ohna: Idemariac de una Srncelin
I s fattsss PIins.ubln AL9N NOJ10: Ahieme. p smt-enota So saclanat, ALMA EN LA -0OHBRA Viotenela.
__tae y esuntas csrtqa. a pila. o nrdBrma R|rTN
HO TWOOD: Olga seter renlula. STRAND: La Ilamaerade. A clan aloe o nedfeimsyTE-TN TOl OARIOR. Loneta mayvoreS 20 SNFRN IC
oret aotis eabio., Alma en 1a do hay yasnls urtee. hasta Ia 6.10 y 40 eSpnS. N SFiN I
.mr ayauitscrt. TRIANON: Tu Solvers, ILt. color.- IS ". Lsn I oernl do )a SIAN FRANCISCO NUM. 111, INFANTA: snaiveris, Ln Icalra 'hase S sboerta y asounto aer- onrna y er I e faFgi d.TELEFONO X-1700.
prinAce a. y p at .s oaroo E N rain e: Re i la f i s eerIe
Ierull RA LAIA: Meerte an l Ierloan y Pa- TOTCA: CAT AnLIr Y LA D I- A J E T AI C caToplctaen in osdos EL $VEO
quItA I travie' en4 dib 210. A IGADOR SECRETO. e tada y
LA O: 10 Cpitna yEl bs-UN oEetl y casun Alo, ro*c E FAT NOE UJ- 0. cEEoo Doeane vsurtbe yS L VANTO
SAJTC:Elartdelos co-lnbeyl etayautscro. Doodo Ia 1.20: Rovista, nalicla. HA DR LA OPERA :,un sesara Yes.
rEarlnE ro laowonl3, carS. LA PICARALt.r. 'ayerns Ii; Ntna. 10 en .main l i 1. t yI. a.IV r j 1dor A .unt.s dn ct. AIN CEN AY N CP TU N L or y t nFR. V iSaa 4E; NA AI EN y f a ImuI Ga a M ay, Idag IAF
asnlesnt.lbAp con ot In UilAacesdrndn .rne yroten T VLVE.-Cn tndSy oc{.aO'nCtAle

NO AXN:An Es: pur wanted l hOrc, I CT l:g ne un.CnodlRBcn are -aayCre oy Dsr

Aielts1 r co b.rran, A tamn bIr. com. .- ste. N I O : La A o .- Wl de nCtl. He no tion a nette".a
funiaesdovedaor cica cn s r~ cmlc d brro:is A ins ilavera ( de a copA-fr s.IS LJ Lbamrd yOA .1 nt MaN A NARsm Erga SA a CATA510RoLINA nellta) A:1 Mn ilomas bitamra STe. oCTLN A DELG0FRADra

stsidn m n M I d a i Is Ce s t G0p T or t i l la, Cs o 1.- N O 1 0 0 E -L E 7O Dad er .1 7: ?a a yy o A m ta oc s

IA IM .innRe,. o uh,,Cp du So. do -1. ttd a 130 enti. I o h ain NO"E DE T RR R .
l hm Jimm and a GLa"" corlr. ,lots Uo-1nn LA DANZDJ ITRIiatn.n. IO-U RnVCR ao
pETncPOL eAe:aTtos prabaloC p-ado-TEFofnoD. Fntrblte. las nctnablesucinwnOLmu t rslorLanrlncL
mis,. ,. h~n gil Fon P ina toy vutn cold is Sm It oats gras e. .opanIaeocquecodt it's. I N donadIoVari InLA rotten. Cer A t DE Lad ARI nua OVS Y wsola al-e Malcoly. Wl
R Po Ie1O I I I t r lli s g ryie E n Iy v I I Ca O RlbH e n a al s nay B IU r R A in : rIo M aTC s. yic lt Cr a a.n ,roompala r d par msoil~ InOautpa sollaidd la usd e Plrcrbt tir per. le-. A. C DO LAr- YORA ( t oontbe aI. %.A in, IeAcaaitdo.
to r anecloasiee. r M Cod, Ronner ba-du rn. ditque =ha res e rychH, ': eo L.1.0. 40;ELAl0NUV E L ICONT Y'i ARToo tIGAlot T1DE 11, 1m III 9 fl. :=8 lot uld.1-SSV RE
ul.I dinrcniat y' Arcutcarn as ia demboyn anmo telAc- NOAIO .s: na'brec Pt O-Cidoy L lO EmDEa STA CTAME. Si OpH c ANi S UANT ENG.


'. Ott. Nuevow Idll tlid. h.n.fs 1n .Rnan I r".,,wIe, A1 AN d FR A rlae eR t ,-:aln gron dr d itnaraqto os. mtOaonba s l pMaa ly. IsMeri ( Srupe miaprCrL8 pI N Amcl. TEacON e r Ljelga mlJ ec
rsiv metdo s, Isvrsd tre, chuimn- Brnsanncia ,Jm ind May cy Gry EG- T: -etr Losro ta 40 Toll 20 tc4 Maa IA 50710 L 0.ET'LE n U-11
pai e, esl nsd yce al yac e F gals a ile los n ot b s me n A mane O uNP Canj In cairto e dor a. 057Cvr oM ni u n La in d ra nd yutt Ceehb: 1e oktdMa n.10: Rsis t--Icrmei tda pa Zrtts dcen~ qa gra aca Is 2:1pa ogs ne da ai la s 1 e 01 ETU O l rrleiaoI glv. rErn. v.ia poiero Sestrr. l URL A ciN. t)IA1 0vI bc pni onunto oi eTroa horta s riolmagyaudad gat uad o osro sno fun-LA bOC oet nm te) yv Ea1oa. sc -AC
Loyal Repnnokl, enr sts s mGri- rivdde haI e n errhch.- hrtLS. -A-5R.fOIOiii YAIYL ~lAIIUN CAMPjO flN COj kOY.Hltnre DyDnavidt5~ si
nid ra d es dcaayes p rinla ner Prae d ehp pnary r caAt:-haC rv reefGedr- ivay ,BA GR .FRA o P- R A
dluimo dale tuineerto n do cntecu 'o o a ra l c i eibula dpr-ierca ina t. estne M i s o t a ndsia la icar gen r an dbtdoI ,ril obn de 10 DR ae QCTUB trE. y CION. la 5ed 4 t psrn t, e ales r


balldoodo IA .nIs n miyi r yqfl.R In el ,uerl replota d noedades, para dados pa1s heRtros Ire. grades bi do Isis oRIgobertd con sos ox- A las 1.20: R.vlsta' y Ia )strI.e T r N N """'"
mundD ue lorealia.Iahrn y pars Rey-ro -funcoes de hay. dis Ia. do afia, centridlaioo sobre et alambro. El semplsts en 15 epissdino LACA -ni Cb
puos ci programs conniecclonado pro- CapitAs Santiago Bravo. valionte do- VERA. En tanda v nonhe: REsicta, LINEA ENTRE PASEO I oAo.s imaa MARTI: N'ATINEE Y NOCHE- eSE VA EL. VIEJO, mote set- monument Los spiying mador cubano rntc a Is manada ALMA .EN PENA can 'Idonalind Ru- VUDADO. TEL 2-405.
Behoesa, famoooo trMpecistae nott- de lAoes africLno A- propi.dad de ew- sNNlA y LA LLAARADA eon A- Ala Oo 4.eT y ,0. Rnvoioa Y hFOLLES BERGEREn amercat posentaren s Is I. PVprosH. V Is presestacidn Se: 10; ,, yt pogfelsAoio en "ati C DR A NOBEREi cain VonInMs
arrbesgade arla de Veoo a Ciogas Morsims, Johnno and LIlle, Julani- neylnt se y 40 p aliloS y ore- Orute." A tam 3t.0 n.4n p 10.00: TO So etl0n: elnerhe.n rtl,. Ian Piltere n0 han roparada e gaslol. eatande ambco Irspecistas con los to y Zapatin, E.-rabo inquterda, IS Onecra II y 20 cc tanda y nch. VOLVERAs ront Hseraan 0-Hare y gras elola Iner::erlcIoal 1r:-lola ldt Ia seunda parto ou pa ra re etr- ajos vondadon on Ia ejecurton dcl do- itamlia Marvo, boa PA-DO-LA. y Nanena: C.,ne o artint-ocado y iNa- Cot-cal Wnld. Loneta no y 50. SnsL
artunlldsd pal1IlcI -i-Iva uL Vir- Ile Or .Sn en ml Viejo., revista do bbo aa tnatrtai on planes y en pi- Mister Willam en au Traperio da trenia ebsabiln. d5n/I 00 y 40. Mannanl rbe i
Jo., do Ia qe ta e:111, Curics lie- anhtualIlod de Carlae Robreia y .1 relelac. Idiiutin Leyci p s Troup- rabeza. Mucehas, murhas strcelos Perns -ra
breO, I s pln::dlde retor: .e a : n- mae:trl Redriga Prais. con belli- pen Erueottl con st die ostrellas mlia at mlsm prerlq ppulac d':T lla do Darrido v P:0re1: nerp)rr- mant cercnoaoogriflcas de Be- y 6 prlomorosas corclee do puco in- Palraa con 5 sei iloa.$2.0.Pe- 'UN VERSAL
T5 e incrrs. nlr chrn mvllolI- gil: Orla. M 011 ci olict mortal do cabalie 5 rends slnumcrada basis In 4a. lila ATE0TARSN T BRUON------- --. .
amellte Oha lc:::dr 1m1: talnldrnLsp-ine prco pitta Ia meatee y pa- rabaila. roll las plros tados y pa- *i.oo. Luineta Renerol *1.10. 0: 'des TELRIFONO U-aS3h. AVENIDA DE BELOICA I MONT&
las 2 y fImcl:l ne I a : I: oh at an ra l ou-It son lea mi-cmos. lu'nola nands par ml Interior do unt peqluefl RI rensiscos. Mcent-es do 00 alien 40 lDesdn In 1.20: lRavis.a nobIcioro TELRP'ONO H-l1on.0. Ei prnegrn:ma t 5:10. a Iba :l:u~ n onvo ~ lIta do plalret 0210. Buitien ea que nrom na On Iii dlstra. rontlvee. Lltme ci U-lois y -epare narliob, S1NGAPU0. retn Prod Mr Deos 1. 1.10: le,-Ian, nttiletr eo *
boet- c i m111,I :Iuran:len ol: Le lI SI 0 Dellne do borlullan so Inl Tembids goart a uatodd del ses- ai Iacalidnd shot-a miumo.--V In: stl urlav y IANTO DR SqHREOA.e en b.o l St. CASO ARNELO mn
mci-s patI In rvot-I .P1lL1leo IIere- Ierillan 40 renlaves tltparr suea nietlal topecticuln qc aft-cr. ci tall pocas dIe. pars tormil nr nl DR eo tnen. do ('e a ra el. 000 0 Ide -I P.I Gifor p Pb (5r0T0t-a, alh .,no. a rvsadecldds -74yM-08 od ebs a t- la n rc- Ira oegunlds temporada trilinlal cn y ee dep:,4s. Sbessoy 10 lc. Nean- '-y bnd UntrSinn. Ltnsta 40;
rnIsec cl det Alvn:r:.e N::ar-, No eolIdn qult yc. oet ott- ins Aettar .90tt s e l rnc abablola Ia ital.N de pr ma n n:J Lu v.Wct, eur 'er la t.M nn: pdr
tR 50 Ot. Lis MSrliezydro :101: dlIimao n:'Ituarleone de I a mpafltn mulaicaI de u, c tnd r-- -- ue Noe Solo ar5 inny. I r a e ao tra e co W abl tlreg:, TorI:1 jO G ro y atanI R oo ago Pt-at.,, y part- Ia qutr Osr:' I !de : r n-rld y Pifler merol. nuicslmo con ci hocio p bol a qI att Ot ao a.Inn o nnr vP-aeis ao i~el.e ~ u- b jcaee

NACIONAL: MATINEE EXTRAORDINARIA A LAS 3 P. M. osoi dlbtcta osch lat atOa Cit-on Rac. mrcan. METROPOLITAN V E D A D 0
- -CALDE 12; (AHP. ALMRNDA4REOS. oR. ENTRER07 I 20. (VEDADO).
IA Oompaltis HMlcno-Tsrraba rim- an 01 55 Ia lunelO lee0 la Osialset d S (tos Plotensl -Cap. Y0Alp: 02.00. Tet-puns 5vs actuaclo- TELEFON6 B-Ills. TELEFONO 7024 -tpis c se l o oltrcrlendo 5 IIu ptlbl- $*0.40 -Ia I-.rllay 3 O 0.1 persitin slndi en ecrna aogia. Ftanci0- cud is Compaflia Totroba quo 5. das- A lao 0.25 y 5.20: RivIoth, nati- A las 4.10 y S.30- ERs IATA. -os
co usa matindo smlnatrutftt; ohxl's- Madntna so repyin I dos do is quuls sacn nan aersordinario Osn do pOde ml dls 5 con un gras homenajo oorn nanianal. CONFtLITO EN PA- ne naroal ear Stur E CIrATA
rdnr mantle.0 is qulc 0-I pil-i oscortes 1111 mis ball ebtonido los fiesta snobl que Intorvendrin G~aby ni maestro en ci qua intet-vedri NAEHAS nn Pare 0-Ucelr. y TO- VO L I D UA S ADOrOd ri en escons ics joyas dcl Bentro spla:sno del pdlbice n4t). Cbsalat Fofa y Hlbky, l estriia dbe Cibal- prka edmlerO de artists rubanal quo rob WIlS. Leta as y sn ae. Ni- 51ng Oreesy y .less Cauifild. Lu- EsI~nndtde n~edeie nsgerleaiad se toe eht
ht espaitol sIa Mat-cla do CA- e .l~a Dalroros on ins quo es tan ad- ~an tnterpcetsa ohmas del maeeotro flas y Balcony be e. Manana- sI aeta 20. iths y rartolta t0ets
- r n do Is Pslomen. P plritbte Poplis Rnnbll p larenele gats Julia Tiodo, p otras straicco- y e d0 cos fot-ma quloren despe- .eionp pregrames. Hasana: Pinoaha y Loe. tenorsos
D imd"laAfrkana. ent oeCl r dm no 05 el betfial5 al non La lunets pars l basafiria da dir si ilustro autor. Sn Diek Trasy. -Isyennl mare Outsa rit pa AC NA
~at*juordte""r P'""" __ __ _C__ __I__ __ __ L V I CoTO R I A
oem dab-i, alao 15N PRADO I B. RAWA-EI4 TEL. A-t7O
5d5bi1gla ba -on 'wl- i k/inte 4. a ChintIe Espannis CONCES|C1ON NUM 210, VISORA
sta a gacioa tple on* R EI NA .1 ,s---ir Mor-e- Isorebe. A Inn TELEFONO 1~.12
L140111y Osre V s.n.)~ 5s 1.30L MARCHA DR CAhre. 1.A A las 4.00 ym3 Ruplata not
Domingo Ale ICa- F NLA 1Y YY iI2"VEePPIA DR A PL ^- 5 ireosainl 4 AGLBJN
is Por to i do ME LLAHAH- LA PSIEtI~I- REZADE con bvonto Sn Carbeos
del cos'ts II A T n ACYA- Kaehtrine HEPBUaNe-^0".50; l-s- ,r;-;t-DenfeeL LeentAL' mayntos esamsa
soitadoe Ba to a Malaoa:In avoe. y L daleoaos. anatna: o meiprograina
I- bta fuc--eDIARIO MAkRINA -JUEVFS, IP DE ENERO DE 1948 PAGINA ONCE
-CRONIC-A PAB ANERA BarbaZcn, Pujo y Ca.


REC l0 DE LOS ESPOSOS GUTIERR EZ-TABERNILLA n E LNd.
S. en C., Ltd.
Desean a todos sus

Clien tes y Amigos

&Jn Feliz y Prosper

APURE AA de 1948B


No compre 8( primer REFRIGERADOR quo

le ofrezcan SIN RESPONSABILIDAD EN

EL SERVIC110
ELSE VIIO OYERIA, RELOJERIA,BETSD

El hecho do recibir un papel con to Go- ABTE, MUEBLES Y LAMPARiAS

rantia no siempre respond. al SERVICIO

RAPIDO Y VERDADERO.Espere. pronto Ilegar6n 500 Refri- LA LSMERALDA e

geradores G. E. Primerq part& del IAN RAFAEL 105 107 HILL M-1373
gran cargamento que esper6bamos.


Unidad hermeiticamente sellada.

Cince anos d* garant i luhiu

Srbmor"s quo usted estad-ansh r

pon suyo. e fest. ek.u o el padA .ate. 1, realdencia dl frRatldt Gut.ren tAne-,, reprr ttnte d it i
o W. M. Anderson Tradin ( ., A. A., 11e gentlt mt e rp O a mia TA Ienilt 11, 111nn1rd,' n 11- U' 11 11, 1- 11 1 m bhi tucar', Is rdi, de PiLate de iAL. e1, srro iou. eetr-MOs abernilon p i el AoIr mrnrian am s an de A u hlij, A e c 1,,i' ,,, Lemelntom s que nuostros F6b cas no too Is loodIewi. Atorit A(WtDtu-Cr a He a eni Par[,a s1 '-,, -ra se' "c, )
Fit "as A .,h. -r esrlebro all us, Olissod. r,,Iku .1q asA otier.n III. numcr-ian ma d- An At. (v ls Cr~ol fili nera en Is p ma 2 SegUntia Strain
hoyon enviado entos ostot Refriger. r inaLuad-- aminli-: %lend. -btequl-d- wru urAWicdi for.
Ido, record. do.[ LAco rno, o esA winter Anie lo.o dond, "".rcn o s u "An "u" -,A tu dares paro otender Io siempre creciante u Ins ctro dnrnt -TIrLL"t N d "ot et" "g. i-Ado.

demonda del acreditado Refrigerador s .A GMAN FIESTA LJEL COUNTRY ( Ag i Cnur- C
IMAr A V1ctoriA de[ 1101, PAL. Al
"GENERAL ELECTRIC" i miftelrt di I- socredut I'- J.16 Enuil Obreigte I Atliti ule- Montero. M PAnho
banerase ri citrr anoch en ei C m- ra MachadI. VI iArii BrIA it e m 0io S t.n. I iry Club ue La Hrrboua, que rcu ItAn- Jasd Enrique SIddt.nn v M a a Frcyre Montrr MAntrter I' WA aierto preside or doctor Teodoro Luia Torrlenrc con Julio lt. Prt- Owi J u rtuir irt A ,c Ir 1 Johorrin. i Anreira Su re 'CALr ialitia J tittmi ol I B
Uo m tivo grand 1. justuIIcAba 1:1 Gerardo Porteic a ita C, rrL it iii Lwron Cieta tradtcioinal dr fill dl ato., fie- cur Lormnoo Lmadrid r Corm Er ia it a del rimrtr Autm-i it rlea ,u uni t Ht -et It. o~ rfrrrulb altt A'ti w~airn mimrO~ 3t V MI
GENERAL ELECTRIC precioa v magritcu, e Ra mrb Frere. mru. uu -ttirii.pt Mar C
que l~uvo per marco nn itnuparoble Gtracra, ccii Pilar Rebttli tui iiC Eta tiori. 1-lrry Mnnyurknas TiJu y ermosa terrora rurntta i editit, Ferrtndoz. t- i nari n, Mig uie Xrque tita rio. Septinbo Sordin y Eleiet e C ri- -iinr Lurri dr MMen. Mdgruet Atg
Crrmphend o tu ra rr. de I ru- denas coo Mario SaLcedt Mirgari- PArraa y .tt Bociier. Aique CUBANAF So A. I.mroeitle't orra~rii: Pp.tir~ldrth oir In pArm" m Air Irrro
mota. ntue rnr Cu di rtr c Tie a be rr- Ira Sar-difra. bHarmrrr r Tert- Bereingurer, Otirt
frmar lobre11i t c l;. e nt cI.a is Pepfe MacxA v Merec l 1Mcnie. )a Ca L Ara do ,a A ar to I Ia A .imgos tmblen ) lA fI et 1(, 1deloim- nor A, at.,isso A n~ go 1 i 1A. 1. Al.lX,,re ~ ~ ~ ~ 1 ,;I" L, terraz mooaduda --WotlmetA Zo d1 y.1r1D~shple Cri

Estrada Palma No. 554 Mart( No. 102 Edificito La Metropolitana de- meuat, CWr unr rut amhomo eu S Mnchec y Cu. Sdciret. Pier1re rtt IPit.
,ati g JR eul InA.r1 qud rnfrAda pr Abe y ai lai.G illermic
Santiago do Cuba Pinar del Rio Ha ana ei taientr artitrc dm Mcru R Are ie z"Idr ,,Oga seiir n t
-o,. aa.t eumo di io s l o wn d e R ta' r- E rn rr ,re eno lI Mtlagrrue~l a"ruistu .Bri Iue e.- or Orio Pe.lArSaiaieRl y A
Estrada Palma 440 inaspendencia 4S Independencia 56 it- A h AgAo 'I'd,, aur. Ed. PAlAc I MA, Ann Fi.aEi dero n miabn a n r r Rainei P ac r CA rate, Mor. Bra L rr Comagusy Santa Clara Matanzas o te prue. ciraraito in terrt bianc. Sad Gna Jr .Margri Boirt
p rm oro tainthet de hurts, qut 4otrrrio A a r Sara Joviniunrr lOuiio M r inu. A5itir Fmn uor. y A
resaltaban 'nlsclina tedn con M.n.1, -.Amb CrmLn Min- do. Cook, Syluk ILll, CIVIL y Adul i a tecroa. Line. Pedro. Angel Colintren t y In Alno ,er. Rorit Aliater I Frnci
Defra del bac. r u t cio a ira Larre. Ignao dei Vaiir R.a.I, Monrtha ernlide Mon elt
-. ra-. .erde y blncnr. ad .erto Ro. a Perbom ed, Pebm Crii r V A I ober t ria ad, a G(aier
- - tita Iilriroit be hicrrr b.tco coo paro Perpitn. Agiuti Bntitn y rAk Geiiund, Manrgnrrta Are- *
EL AjO NUEVO EN EL VEDADO-TENNIS dec Jimbocr, Ficuo Graiells y st- maneca be Iror be cuitreo.' } Maria T'reSa Feia. GFaenr Agu- lia o onalantire, Cinqulir
ora Ani AQO ENo 1i eacetnarlo dcIs ia usicae era tElena Pliari. Cca i$Antiei. Aetin AntorinA de ia Carrr
iet# rnetebrada en Tambien mre be pretenmflarCa- Llty sglen-n,. J. R rigUea COino- ns di I Bill Croleanftrat. COtiniit MiIn rtne z Pilro SAIncdif y Mnatilde AlA,.
Club. a tpreatrao- ban ta teeraza done quedI itala- pa. Alic- Oraitts, Lus un Ant a de aiatarer ren taerer n irteiirrr Pedro doctor Pnbtn tavin Ocn paderan Tegit y Roaea Ab Aaates. do alLatda y 12, pera do un bee, Lounimird blanco, lt A] n Macla Ortrill MALL ero dtti- Y s 3w tadiy utr aianta oluim- P t pt te pa)btaa inrabo ret. Antanri Pnroi y MararitaA 404, 1 it en 0, Jrrn .,,34 elcn In AL W I ,MnAA
avoa. aiternn corn et bi satdrni prat Lais Juadei Jr., a M ri- ows cuaadaa rteada. nt. ceolaae, l par Mara ardiLnA y Jaonin G ir. anre. Sc, a utd a teloeir Jr 1 01 t rr to dlonrai en-uto I-ericta be ion bebidas. der., HitAda darr inni e de Men-oln y lon Si-tn-ia Sardida a- PanBnlench Mnbrr. 130 (irma Ii ierr. tAuat .ia .
itidIu a fll p La orqu iO be II lAria y ei spti X: der, J. Machado, Etsna Rtdigun y Citareonr err prin", tenrto ta CaIn ne. bin t 1 Manni ri- tAn bren nao1i.
o i L I n i terraro Gracane .mnezarorn 1i b.llc erI snra de Rndrgue. I.m, dande e rniaI an I treeAi- taet Mo e oe ie Mnria tite IIi 11L1i O r HIado Iepiaba
tEti~r pl aln. by ron ib a6s e I ue an bLun tn sto-e tan borne para Macno dte CArdan. de Gaitrd tdnte bet Ciub bdtcr Teudurm Johnt- Guerrera r Ferardo VerinIes. Pitar ra Oei Catbrena. irn MIr brAda n a.,It ina e tac. e nr rcibir ron nrgira ci raw. teran- S Galiardn. ran y de ieira ep a Eita Agiiie-' Lanoandrib v rbier-to (in-ro. Marla no Bnnutr CeIurn ia Plat, I Annt y aiaron e tnaero os parrnuenn'ca Enrtre I.s parties anrtaoI los a- Mane A d Verona y .cora, rra. el doctor Viriato Cttierren i ,c- Luitan M rrr r Ertre AbaarAT Roinard Rcpiigdm Jr. ale Is artn go o nr giniti t ertenira Alde tst. Dai-d W tiratars. ora IaIa Filla. doa r Gerardo tt- M anrre T Corall rily M orale, El reide te IL 111, IL
acri e na potas C Ag et prericente dai Vebadb Ten,- S a Sita. Carlos Pamodi Molrulcl y t-r-ea yt eiora Coircintn Caulart. rorn Antriort Santa yte Poio l. crne Aiex M L ber I "ora V.El 4 p eiegai tn c o n un r Jod bonne Mena Us Atdecoa. A. L rt tie Mana p Beti-- y laor veniia ddao Aiitno Sa-i Arit ni Tarrba v Aiteil Wond-o Aia SoniLLe. un lnise SeltiAi v
-0 ,e.d StKUll yr tegn t, rt ninncarntdora ci-pua Ellcurda Stati- bar Gagaeila y sefnra. crca i-tuba be Jaguttera r ILabni Pr- Raaet tie Cirberop v hun Mendrr- flora Nero bodiacre. Jtnirontman
Pito as dratllaban A sm imnurio: Jorge Iquierdo, Maro del C. FL is ca. Char tic M C lies de Ccrd a t nita emHtora Jroeina Motalie& A arn A
muaylca d e t rio de doctor Nitor 0. Mendoa y Alicn ooder Ca0 aid. Coin Is condea de tela de Ca- Pla Mr Mrs Albert KAf-eur clAn y A,',r, Iues, X .n 1 Tom aa -t ai ti pr cn d r rg. t,( F drrotc. t ie Cas- Just F. Boet p reuora MarIa An- targo, 14 tintererotn-t demo, err a Eoritue be Crdn-ss STA L tia pinatlej 3rdde niac c P~r-gt. Marlt -Aftoe Pr-yre, Luis tonia Carrlb om Dur, n p ae- 1,e an tdniraba utn reta .liltma Sehucrnn. uVEAlE El. FiNAi wit rTA OTA
Mtroa )Ccuen Lamar. Fran Ira. Chichita Pans. Corlosochea oegra. 'or JOa magttamfi-as, e err DomAp Camhnno-o p CoLroenitra EN LA PAINA 2 Trra v Virginia Shaw, Angel xol- AI p seltar,. Jorge Qo.atnte. Car- cotrabtin dI duu 1 1 to unca be 6, tDAVicn -cit liatucl J Diar p HayI, pSara Petirrra p Moiru' .c- men Carla. Dela Plnr viuda d Montoro, corn iniritcdo de tonor. et doe Camaroic ba y Moar-to Le. Ar ranu Nar.n. p A FrnanIA p aeora. toaraut- yia marour-,aa de Casa N,- El rromr.an mdne Stranrirur Tr: de IaryMa L ,a pILL Si a Cor EL Caellea Ana Luisa Queroit e. a Inora Lily HiaIgrr de Conilt. Arm Y AorAt Mar t Aindreu. con

M ey nna M erlni a l y b a Am a g r a M a i lr 5 oa l t e y ILn r a E JA d d te r y lPob i E M e n a. 11 1, nr J i o F no n bo P I r nn N e r Va iL c A l Gonarrlo-le Varonra y Joelmo M n-en, Lt Rubirosea y oCtsnral A. C4ra e cerno y AGiaia N rdbmr, lnt MAr nis FUirrn o ,a arbi ,. Re ,n ie L cia p la N ase rita Nernet-ira Garcia y anora. J M t Cadollaro rad rI Ai P ab ut. B iac rte t ot in ta M arrity boicbe EeeLorga y el doctor Carlos Cartonelt de Coirdcva. A- B Lo y re .ra. Ig, nra Patiic Beba Loeeta Fil- c uan IRita. Mario l in Voenr EriuGustavM noeo Bt, y I r. son TaMayle neh y Ara' ou. "a Andi- Weber p Caicita de tAr-d- Montalo, Elna lat-hado p Migel E~~~~~~~ M. -iad aBrer o ai l eoA. Ao, M. -AL -a~A sfto MArI. Larrft d, trie- MPAje,.
(eugaraTy, Conctro Treto. NA aaa Jr. y oP.A y losto whorls Adla OyLs y OA- FaLb,.ieo ta.rrucyL NuI-, .,
IPGFIRMDO S tAngel Pelea y MoaB inar Valdes hadt- y n seatn .laaer betmVati pmPain Alarilli. Caorels Mar i BEribl Ma. Rlui
Manlar. s ra.li La Cu et aLirar. tie roolmbajid.r do Brsil EIo Nued IG
In itmptitico parIy doind I r-n J M. Carbo i y astiora s Cela tie A res de SotFa. rict e rpato y rari i Merc y Jisd ,iniar Albert de p Paola ySr CLarte Aloec d Snunta ote r ur aria M rcirn p iO
Fundor. J Belrrany Lilaian BO Maar stanyort Rodtra. unto- to an mesa a art ljIos Maria Tee- Macun Pernddmie BSteno y Map 1a-i.i MiaILAty. MarthtSadTL Boi-goeea". .
C-ordoeS Antoni VPtr t n y Mart Cets det Carte. QnrejetAo Ana Te- s y Aruir y at no MarceLo Ve- nife aiazar con Eriuiie rbdi6a y
-md Pdbo Ld y- lesa Pico Miguel Deya. Lourdes n-- lAro Borea Fena Azcerat, BemigiL Pterpinde Carmeit e z bd.L G icd, Pt bite Ararer. Paqurita Ma- Sagiindo Coutelti-o I rbco. T10a y ,fiora. daria uiL a Quireli Enluarcotihra p Syiaa Pujair, Artmandi d -r E M B Cobmenareor Clicht M-anA Nint do SErrtia p il it erndbe Sa- Cuero yNenita Ar-sa y Mar, a br-ts MurEi-a,Ie Tr-cnl, Ga por Vrnirn e Inhiin langr. Roberto Peroanut y EenIa FerGaebaora p.Coimenarpu. rariubia r mta orra bc nAndber Sdorerr.
(barrio Ci-apedie.A Vole Siclin A to-utte Potrin % Ondi-I
Con Iris bjoers mrimortim Ar- Jorine zqtierdo Jr Irema -robin- rue be Aemor. Jlunge Carteli-rrr, Mu- Octorev inreanc o uade t.loarreta itAo_ Cttabau- Lrtlt Mntai-c Ir, JIuAn dec P raqurita O 'berla. rio MoAiA n nanIdc Bdrrieo ytt- Ma- r Ampacr be ian lurardia viuda te .1.a Pedro S ern ocrindC. Moi- J olaoa LiReisa Cab.rr-ocor doctor Ae Itrab.aga ZA ya Con Soiador PdIndno Car- rbv be Aro y Criotm a Lt pe Cna Bernabe Ma. Ohga Cerrera p Ne- El bocrunurdc .'u, 1- miz Me na vmelina LaaIrret A Jrr ,ItLen y trMartinter Ft ata con a Is erito Reard H Ratid, Hi ard i ampebro. inv hN A rcers loosi Corian io tie Arena e ire- Rmero y en Jover KIkt cLedna oper-tng motrimemis Mtmtl M armn r Orteir Soya c Hitra CWo rablb v
Er ire meo. a Is titlie dat ma jonn Sateado .einra Arlorton p Serflinia DiAc An,,Tmo Men o-Ln-de Parin Jr y Roarto Knteinr os Co tilo Montotio y -Sdli Siero. a a- Criitin teit aci ten ur Steo iAn con do parent. a ra MacaSarrerars Pedro Pobia Cbmara y Jorge Tabled.a Etena M e Lmm Prrnudrm ar Innr h -i-nut, rCItie C.pedca a Irabso Tibio. n-Aine Fowler. Eduerde Ulacma y EII- Serro.c Martha Nb1ner y Hermrin mani-c Lun Menouo u- C Huieo tn bito M yonorke. ta n erant, da loa Ru. Carlo Goar-do a Certia de Briea. mer. N ir Minton C ATin P- Radi PAidAgina
ha Torrirete, Eric Ag-Lrd y Fhta For Ynrrrm Aciatdet Somrr y 0u reaga Chart Ntrrttt r ('ra Otr Dantor Herbert Ernci p Col-aietitO de Bo- -t-Pa prodelid N a n ity Strie, Pedro Mirtir Menit-l Wit Sari. Baulcoa coit car ,ons p Sarly
A Nuc.sro qurid e oanmpoer Mi aure aip Goy y Stia Pasioor, tart Jona fanreT artur Zuidm r 9th- BrLIloa. te Marc sy so n-p-t t"ar intere- ia lintor i-c Mnnit, Mi--tn T n a De?"N't oair Lad ao (ycri p A lrnarito
aite aoita Riraeba, reunna n Pedri Alorro. Hila Funtea. Ma- Anmnarn. ha r.n-ena be itt, Ft1.PeriAndne roi (arena Forininde y corn Angehna Ferno drz Arrojo 1 r1o Amritel, LiFa lotpt, Mard ta- ere lila be Intro. 'rr uui t Sylvia Fl ryre d rinr Jot Aion. ira ida Regra n Cr Amrigurc.tin m dc Ba- Mclndo. Anragn Pi era pybr dita Lnnbard
cin N"miorec Menen SAtin o aoiuCarmin
ldmoLrdos ran Mgrco au p b ra Aiia M. Martninr de Ca-irrn Sri- Poriir Pitaita n tit Pt riart ir non Warrn r Jot >r Eiena Prca Ma'. Jr lItarhenr S-Eba Baiwo Cdrerc Aguime r ( titi brti- redra Cii V i te Ai ,arc
-- e rr-nnian errn ra ea. LuniEn (boatdr Ailreda Catetiotin v IC- br. Ta qur an- atitbt ire rit-Iar- dorm AlIcg Mnrraien y aiR Dtoa Fil, AsR .YENTA trva M CrIiLa Maria, Iar Briu-, e d Flpt i P,.LO
tinner Imii p Hrmetra. Orca S Man- imrn- Rradlat an-llma Ada Birarh, Ia bueo r- die mcbnrd Manril Am imn nt romodi par Ataron Sanrimni teo. CElaazc 2 r Vily rpia rrdi a ar Mc- dOctr r nirventra y~ mar hi u rdetu arntm itt laril a m Mitt ,ui)m arOmr tie ap Ti-i Frea

C lc a e d pa rT P rerHirna Do r a ed qmnlnta Trirat. Rdbimin Chicmai. y- M. mnim Airi-, tu m oNu tdtn it.& Ta tim Ninta (burer tIanan eIrnaro Mt i earcri riad y a s-ia. Om Eiurna Intel be Mcta r Msroi det Mcnme yarna r Moacerta Metdir,. Maan
y r ioJ H Anriqmel. trmy tatiia (tot E i em r tie To Ar-ntira a- Areila o i- FiM a de b Di n, r CASA FERNANDEZ corn Amparid Scp Amet Alomyo t arrA Srmanuma Degan y 1-- "e b r it o At Ctrirr Aittet mml.- .I a ran Aliro y uihia Caitim
M3C*UtO.O all. Oe Kta iaofa Gora Lnoy J Fr ti e la nielia ber a Te Ibacemn n ci cuettsma trr i c m Eririqnre Rititieari a Jiuim Atnurnu
era-nat ciC (larpar E. Viatni y ifoi-a AraC- ira Pd-re mmnr At r larhr i Vim in, MNl.nrAde liter a be CArd
U -E clra Celira arnttmo a d Ieldr la I -ar aefcrra Nel i ot nrt Eritn ErMAun y Ceitta Hr
AIrm- dd Ncdrlgrtg Lendtth y Me- Humiertr briar Argtiie y Jatei* Pigirnto Fintut y ttr MImu F- dolga (l MI4ndrlc Oanrliro p Bitt COR-rim. (leita 4sr0ngner. DAtnaaaa Pfat,- oia'o in aba rrnr irrebutr emA" Inter Aa m ini-ti
----- -~ male'oid y Ct ria Cardot. Angel C mo i Tars i-indbe tat- (uaniet d1eh CurtIm n iu ti de e t y T i ion- m e IInddi p .'. 6,1d, .rAiF OTBPNR 'iN ftOT iNAJE S.N r tuaormn Arred d PatAl dno e r io lear Parb Inreabard. rmba Ponlrr mida be Snu-i- Mr in- yaom N Jr, iott Mnoa lrid. F I Ara Eora ie Ion, AlbeoIo Veite- ieu arno C m. Mir ina ranlo Carlm Anu M(rI. (irranim STrn triM y eint h ar dOAR MKR OAT IN -T() ro i- scOrn, ilamrdatir SirAcr. y Sire- aria it rmber Prh-ia Iurome t. A-dot- Mi-r itoi Jam e ul r, I la ttim - t-a-pe liar In y Mrartira Bena.ra, ct
r eat. Jtotinr, ViIa y .a-tra. Ati It MAndo r Viani- Airamen Mena Sreiha lAIecn hita an u ina Su o ral
~~ mini-a Rntmrc y n-area I r o Armcir a nmrr p Carme,, i r n mrtaim be ha rIn llrrrrr. FttrdimrttCa artutarri e Clot la01141 AS1" 6.1. 1,10.1 Motort~ireP1NAnraap at po e et s m-r o a Ocr erni tant a Ta C rar Pn n 7, tpier rue tmr PIi-ro rt Tamni t. mad ni m r t. eta Maria ,amba p Feil a Aoartrnad inee trtel radosb ac irq I yri p ae ra tys ia K trt tinermt A Cite ci actnra. 5 Onro be onhi-. me nrina 1o'n1 0 MI r i rI tite' Rnes n-al.a y erum-LD l nen ro La M r oll pu atll del Mantei- S ymia paern ilaurboma r Minia. rit 5 M otel Mint Jbun Nrrrii Mn t Hr. ttr-tr ta Satn-n atrirf a rmnrnarea p v .n,. jef. e SALtritt de xa t tC trat nrn n a- pyh ln-en >oseta lbalt Fpr 0 ,rcLga, Mmr Mare lir' 1- -r t-Are i, oroatr GrnuLEn- 0" In; lll An dor d. Foi, ftlAd OA Ietl 1.10 :i n all n-acl A IO ; H . A IM : .,-e, n n


yD )r, doM. Saabette p an-or. Coca Roimira 1e. Mery Rarrer vern. M.y Mr Scott Tbnrtmpnm 1,- -i --- -- ---- I


Ovatieti. stoi a. nato ealcla pica priia Cascjo ha p OEler Rmn- y Ramrn PHertnda Cabrera, Bea- Mr a Mr Cluacier Peaoeti Mn-n PaIN IL r r a tiI e rd 1, ni bi W ri, Crabb n isitrr Cori t-erarz A A on r r aN. M ina Lautn -er

cat e t nai S { rant Matt Mamted rta p alart 10 t s A meOn iran d~c Pe- r nr teda tro bet an Ciior INIolfio. eudMoloau lca Pil A,, Bet-aorannr AlltpB- rIA maAietb Areh "I'LL Sa e ,("I i Foo"LAlA

ymn- Vita. tran Crpo aquet Gi- Miarelo Tanaa a CIneoila I, Ji-biAr
MnATdo. oatt dcI S r 7 maii a Vila ,Jorgen St Arento tInt ier v I'la lArro 1Mm- I
dFIcAo y TarIMa Mtrtrnc. 0e 11aIA dt ara, J.rao- AurMede- Ot-A Meorr Mt "a I
BA eum as t es fiJ e nvir a t u olt- nda<> ttiapa IaInn-IerSan pat. Eogenria Angrul, RIt-a CasteRo din Mantctat Trutlim to DANA LA VIST DEVUELVEo a
A d4; gn-jf U no adty ta Laren El ar. ann dr cepre 5 d5 be Cdee Aar I-lrttae EL COLOR NATURAL AL CAEL L
A ft t LInn7W I r Cb. ) QoL'1
Ann an ae AarA. Loa. be Co- a yo. Ida Este oanw. Mae- on rns MB Nr0 e a w
Citt aptr INinnin I ALnoa"
d ar-da :Lti It- b ,sd~e .liinti t oAU td pCrtto cta Aemh aeOo
eltae. frpthit R- -nttO paA ntn-on Hdoitn tW ou-, Mea Mari St-sto n-.

-out d toLo~lut Car y- .A-lo ?L FA oOr S Pr rn, ,
Losiones'.~~ intalO orML yc" nods.~~~Ti duato OL tiuolot EALa Set ra A ils Crof VdSh
A DOC DIARIO DE LA MARINA ENERO 1 DE 194

PA~TSo aoc as~'. I I MAR

M a t a n c e r a s LA F.FSTIVIDAD DEL DIA Sociedades Espanolas
C to liCis m o DiCeebra do o AUtan n .t, fe- .1ue Abhed., Fix preakwdpe d- IPor JUAN EMILIO FRIGULS LOS ESPOSOS AGUIRRE-RODRI- Abad. Julio Corral. JoRO Luis Liepe, Cha 'na verda legiin de amigos B rnanla6*5i Manuel For CANDIDO POSADA
GUEZ Pable Sanchez anctiomn el doctor del cranista. entire ell 1dn Manuel Fnte estdbleado ou NCptner y
Con una nueva que ha de impre- Joaiusin Aldrich, y por el at senador Diaz Grande, prestiglonm fIgura del San Finali o Manul G ep toeh, Por los Centros
saonar grandemente a et-a socsedad, Ricardo Campanerla, Dora Maria de) Casino Espatiol y del Partido Pop- de la Benelicencia Galle' a e Hijas
-Bodas de Plata de Monseior Lobato inlciamos Doy nuestra labor de 1948, Carmen Riera di Georia. doctor lar d, Socias del Cenro Asturiano: de Galicia- ASTURJANO. IJAB DE GALICIA
-Fundacin de a Adoracion Nocturna al poner en conocimiento de los ma- Maria Luisa Yalcon y el doctor Fran- nuestro ompahero Manolo San An- Manuel Arnaldo. Manuel Francia- ApRtI d que ol Centro Aoira- E aer -Artono Beut BCD I,
cancers que nos abandonan defini- Carn Diaz Guerra. dre, necretar l del sector de mnlor- no Doningue, Manol GoonAlez Le- an tLane Ien L H an el grim sa- preandnte gAnonral o ja de Came
dExhibicin r de Nacinientod Uvaente at dadcinstraor de ia A cargo del jardln Jonefina eI ador- pai.a en alto enmpleado de Ia ca 8 notin ena aa el grvc n ca paei4nt enrali, dee Mj SRI
tinmete l aciin.Y ublciaddelPsaci Pe-doctor Manuel Conde, Iluat galens, calorbo .oadonda. parael Sevo Ind., h enviado, eon inctiono dj W
Compafla de Jarcia Jos6 L Aguirre no del alar y di a ca-na nupcial, sidencial; i tanmbitn compainero M- de a Casa de Galicla; don Manuel de todos sus socos de Cuba, Ios a- eatiie pascua. ; un -a= y so may distinguida esosa Edel- hicieron sus artilices un .erdadero nuel de Jesus HerAnder, dlninlco Alrarenz Lueo y Manuel Alvarez eicadno en i intelor tienes Ja p- aaludo a los cOnLpaero d li JMnVmisitr dg Nuncirmoo dI Dispensario ma. Roeigilah rI.r d, legancia. celebrindose aIli repictec de ioAlerta*!: Manuel Gar- Garcia, en preasdene tie Ia Agrul- clliridad de que par a dstanca, a de Gobierna, qI wreinl
Una baja en ]a pablacO, Qca-hA mismo JR boda ciii aole i notarlo cia Menadea, ex president del Cer- pacion ArtitIca Galilega; don Manuel se le disPensan en. Ia localidad mr- bos ie a Asab Delegados dee oer par to smentaisama, ya Francisco Fipr Jsrgan-. tro Anturlano Manuel Garcia Fer- Muinelo.nelrane, ineritisna Igura nicks medicos p medlelnas. Ge que asacladas en general, quie hare x- I
do Ci t s has esidi t a as nc n nder, preadente die Ia- Ben tie Hi)os del Ayuntamsento tie pa- Sean ofleridos con em se rul- tension a Ion .genties colaboradoee
e que rpn rmsn ends Asluriana; Mani Disc Sa- loriza- Manuel Garcia Gerp p- dia Ia Secci tie Propaga da, y den- tie Ia cronica.

E' Dispens'yjo ae Arcian Calica, a a yc sr' "oa"t'"" han sabido t a"u- train notarial, oc Gloria: Ronendo. Ier seretario tie Ia propia entidad. sidene de Monlerroso y Anas lro de esta is ComIibon Delega-d
fuadara eI paadg 24 doe scrbre m rops Universiarin Fem ni ro ytrodl Carmen RI- Manuel GonzAez Alons, presi- Ulla Manuel Anna GreuMri, ea pre- cionca. Booso que Ia defan labo cedide,
dust.AC.,debcdt. digalidati y generoaiso spirit. lie- nero d Garcia y pr Pedro: Julian cente del Cireulo A. lesino: Manuel sidnte de Hilos del Ayuntamiento Se renisa mdnooalmente todo 1. par los organismno reaponablee d
ju con varia dams aeAccin Calica, recib pas bad garon a csntitulr el mis lirme ba- Abad y Pedro Ortin. Petre Gonzalez, tearero di Hlpas de Ca-pela: Manuel Casaleiro Vita- relatinado con las msmas, se stien- a proaresista colertoldad no shubie,ista sficial del Nuncio Aposidire. moneor Antonio Tffi.arte tie i. caritad ymsrlina. n espientido bullet fuo servidi de Gal ia; Manuel AIVarro Fernin- bay, Manuel Martinez Serander. den ia sogrencian de iOs delegados ra sido poalble s el apart.aincero
La presence del Arcobspa de En cuantas obras besenifas se ben par a) Cale Velasco, corriendo ha an- dte en premier del CstrAnl Anri Coas, and In- ae rtuan y mesiations qua. dc b."add de Aoiue lo ace rSergipolis en el local del DIpes- eeios eapecialeo,.entregindose gra- emprendido en eata riudad Jose 'g- pa Cole V etra en Isne- noe Mnue el Coiuez erne Man elds dA I& Casa BACard y acivo s estuia y meucren in Ca ti- bye ctn t tn granite dee ant al sa, en a alle 27 p L, 2 I itamente a los enfecmos narlo Aguirre y Edelmlra Rodriguez. pandejas rolmintras unmrosa prentidnte del C Acstralense p d el paeao teI Castro spadpo: Ma. donso lin hay os eR Doelai'Cons yegrandconcirento Ie Hiear de alVedado. sirI para que se I'ec I-Eximenes mmdrs complemenlta- Iu I eron asempre primeros entre i oncrre fl r, chins, pa- I] Uhio *1 Centro Asturlan y nuel A. del Toro, Manuel A Ha-. nose ne tan abt dion p Is. opIr cia .
tUsraiina senrilla ceremania que ris a los realizadon en" Con- primero, y a sporte a cuants sis- as p confituras. Club Belmontino; Manuel Valle mo Maneo Marl onY Mant Oar- oal inde an.resmn par ocosta con la presencia de los Con- sultorio ae realian en las onul- uificara auge y progress de s Ae- Bean my dicib Pertio Hermida Sanchez, Mansel Lrandi vaill cIa Fernndez, a-itoempleado tie La cales de ducksa SeD- .sNesnra snada lauor .1
adjos NaCianal Y Dioresano dIe a tas particulares dc various medicos. nan, relne en tdas Ian ocasiones Sljo del alto omerci de Joyas yLa Manuel Garcia Gonzblea, president. Troc Quedamo. pue e las Dr- aonil ogso- wnd a sdo dlainoia
Liga de Danas de Ia Arritn Ca- Entre 11,R vale destacar los don- reafirmand su renombre y su lama. dctora Gloria E. Canes Pr. y te del Partid Demnscral Asturisno; Nuestra felicitacin mas cordIal gions p is no es l enn on or- Con ci es ano Psenbo y. Cirtlis tdca. del Comiti de Daras di tores Leon Canilia p Mercedes Con Ia ausencIa de Aguirre pierde Manuel Mejido Suire. Manuel di- giso vigilte ps e Cten Asaueias qued amo e conaotrends y el ci l
dispensario I del Grupo Univerc- que hacen ide labo- ic Jaria al hombre td- DESPEDIDA DE SOLTERA go tie Pedro, Manuel Co z Ma- tsane nr N Centri Astimr. Creo ue hir eimnio enevo epr .
aitaris y quc deach l]s numr ratw; d doctor Rarita ra, que do t6n tpda argt y Coai,n- nAn Manuel Malin. Gonzalez, Ma- Actos inmediatos aec t resb par It eos. cts per-Ceu empe s
dItr lot Aul.r. ratoria;l elmi docio rah Roaues queos doeh 1.sin lodest enei p romprensos ,serniciOs Ino e] DopCesari. ha se ha ofrecido para lscer que supa lievar a negs- n s b d Alvarez p nu hilo at u Esacr Caios, center. t fUto
realizads pa, apengas con dOse- cm; doctoca .irtha Ghit.el, ha- cos a CENTRd pr dd, ha- el renden-vous p hr ait u BAN: N AUZ de LA HA I sacrificiads ep jasould par goda.
manscopechada prosperidad,. lt dCuevas.Mpredulects ha-scneaha hanpenthspalla.peBAdAdCnn-ilairacton tie Is iliamaeen el etinotinDeltie isdAsnanBonilla.eann- aosimorlutioos deaMimdtieeGlo-cIts
sea de fundado. r blndoae realizado radiografas cindiose admirar te sa ubalterno isy de Ia sociedad matanrera, se Nuestia compaler Ma-noun Fee- di Granada p renoracl6n de Ia Di- dustriale de Tintorcala p Lavande- Trateis de manteer nuestre oboe
La doctor Martha Mustelier. a- gratuitamnente en Hospital Nues- y querer y apreclar de ss supero- celebrari an gran almserzo, con el indez Casapa, Manuel MorAn, don reta, ci va roIn en s.s salones de ria, sitoado en Salad 257. Invitan ci al mismo ivel durante .1 prteximo cretaria del Comit tie Damna. le- Ira Sel.ra te las Mercedes, gra- res. que darA so studs a is sol.eria; Ia Mantel Suarec, so. ionmer I de Prado y OCenos. Invitan el tituli president p secretary, scores l- as.
ys en ena opartsnidatd e I vista Ims a Ia benevolencia tie su-D- Al sbandorarnos. Aguirre rhando- gentiltsoma Herlinida Urrechga y Nalura tie Coneelo tie dsRe saliente p ei entrance, doctores Fran. ae ora Garcia y Jose Al areZ Fecdel representante tie Pio XII, an rector doctor Lois Oregs Jr. y na tambien at pais, para ponerse al Radrigoez, cuyas badas con elI oen ras manuserle dl aI anatie Auto- circo Barroeta Vizquen p Manuel Ji- nd decalatd tnomIe sobre las iias de ls dioctores Vsi moltes y Alonso. frent de iPiortantisiios negocio Vicente Erao Guerra Pimentel. ci- n Madre Sro Ganuez HO- gsema iojas. NATURALES GE ORTIGUEIRA Actos para boy
del Dsiseosorio qu z xilgenclas del Lads Consltas realirats Iasan ,, ia ecin, iermana Reptiblica d pose Is solisliccisn te anuhciar- en o Garcia, oecretario jubilado del ASOCIACI ONDl ALMANGE L T a de DLon tie is nueva doe hpacso non prohiben muy a sues- ,e znii 1cinr-clna, eicctsaidi- Mexico, can porveair p Ilerta q e las lMata.eras te ye.r Castro Asulurisno: Manuel Tu.r. PLANTEL CONCEPCtON ARENAL: ert0a p. sbado a Pls ocho p m- CLUB LATIN Re rba bailabl
l-ro pesa, publicar istegromenie. se ronsuitas cuatra vees a is Se- nrmpenail hsacrilicis qse hop isace ,rIaizai cola Gels tie Juvend, Oter, s,reditado roerciante tie is vies general entoria ria 0erdas .1. ensrapia Esrci tr de la iedIade ste lea
Baste desIar ni elbao. o mrra., pagsnse lob oiajes dd al dejar a Coba. is sefsos Panchria Velasno de Ba- call, Galiano y entusiaslts eni r sies cIl It Cra1 Dminedrai 015',t e Ituna Y Ente- e de iin madtirgati, en ss salonen
tieoId lii"oh ja Cbr, Ia ]JR Lio i Iailsrsalirns I, p di ti hn ,sal Preldma, acmntada par
refleja de Ia labor del Diupesnorio, tiansporte a Io en c rioes ms Acer miom abaidond 1a setora tie allai Curs Beao te Leiva y Mer do ]a eatiad ViauidovaY dou CEREMONIA NUPCIAL El sAb enirnte. Bell Laper, Jve del CRIM
Is siguientes datao enr,-acados tie niecesitados. Aguirre la seiorial Quinta De Oda retita Moreno, Maria Lotisa Cossio y a n Manuel BP Loeri, cr r a disi la sIde p redia p. .r p bl CLUB ATLETICO DE SANTIAGO Moin y Saratoga.
Ia Memoria ie Ia doctora MIUte- Tan leriiola obra rUA proxom- pars tra-ladarse provisionadmenite a Colmn a Amia aga de UrrrCha- menls mU ridopel cll-ia da d o Ada v z rinez y DE LAS VEGAS: Verbena sNoshe
Iermeie La Habana derideshaInstiLatHa aonde se ha instalado i go, ran atras gerities lguras ti riuriaa n IRlo eters mT anti ti- Cadl M. FDoni Padra Intie Reyes s bd ts A riB L RAVIANOS
.EI Dispenosarm rUenta Con Ia io.l t objeto de aipliar ts ser- i, ras, nnmero dre de Ia call C nentro smart. Cuesta cI libirto leo. tan so1 resperlivos padres. Pilar saloies aenicas par Aaia, rayuda te divrsos Liabororioe qse virio, con an bridge nrLii ILs Ia- eltre 32 y 34 en ei Reparto La Sir- dre peso "e'lle certeavl, ritInide Manuel Rodriguez Arrola, sire se Martiiez y r Dominguz; y CENTiiG GALLEGO GE LA HA- El CirrOe Pravdano ,elebrazi dcso han afreida gencrodamente a man de i sociead habanrir., qte I ra, los raimensales para Ia Is e is tar- cretaria dcl Centro Asluriano: Ma- ",'s Patin viuda te Domingue. BANA: Entrega te obsequio a ion dones el d a 16 tie enero-te 1848, en
calabara a a obra, fciliad anunciarA proximamednte. Tcngo cars de is gertillsima di e, Stul, tie dodie saldrAi pars nuel Mditez Wae lo querti EFICENCIA GALLEGA: Jun- ancianios reltios cii su sanatorin segunda csnvicatoria, quedando con
medirinas. En dos meses se hai Us grai obra el Disponsarlo te dmia d despedicla p or role medi l bril eoesa C .uYs t eri daonr Mu iuerd ao- to ,, a COlhn de RRcal al L. Benofict, at d.mIngO la nI- can a 15 tidene, puienasistidi a minute den faiilieas ia Accion Cat1i1Ca. evicns a le- de assumcades, pa qud por JoIdes- president dcl Cents-a Andal p tde eries.sveadt honienaic a aa s rtea mahaa Ai se habr nd o th tssree
pobres, cays mediriaso a eceas ar ila die La iecesiddes mas tinado de s. viale no ha podil IA ULTIMA NOTA iaBeneiccncia And.lua: doi Ma- pnsod Ma ctines I Jos F cc- uoeso a AIeccione Bon ms Ao- dodatan n so re.seol-ar cannecesarias se hai obt, i a ire- incldiblcs tie Is 1.cridd crItLaia. hacerlo personVlmral sdsigniirand se VnI psi ie ho o ndez Malia cia ye i ta s ccid c sliar d a co Ba mia Relmte,
Ia tile paradas Pari Casa do- AialoRia moio cam. ioti Galiria. do 1, ti .,aCoead cultural R.1sta- tid ns-cRgaisno
SUgraitud t guards d ecr que qeda iara maua- pa-ers Manoel Milbares VAzquer: el CLUB TINETENSE GE LA NA- Castro,. Invifa el otor Capetano
FUNDACON El. CIRCULAE Squi, que Pinto, Iantisiio la distin- na, par material lalla de esparia, is donor Manuel Velanca Olmedo, mop SANA; Homeaje a su Caitie Garcia Laga. domingo en ss asupilan slonee A.
Adcacld6n Naciarna EItA xpauesti en Is Parrousia aSierol esea de las bodas de la scOrita estimao Lomibre de negocos; d n Damas ci Abadn Ian uene p. m. CLUB lATINO: Recibo bailable It Infants y Petroso,
de Santa Rita, aituada aen Ia Quii- La aseinia ti nestra socirdad Silvia Urbarne y I doctor Orlando La Seccian tie La Haoaia ti Ia la Avestda, reparto Hiramac A de Jrsd Aguirre p Edelonia Be- Curbelo, celebrailas brioantmenite n Annicioisn Nocturna Cubali, ise las dince de Ia tacd Rosaclo driguez, signica para lods una pir- is capilla de lon Padres Pa-ies It tanLa aCtividad viene desplegado, Bendinido p Rescrva. dids irreparable y un honda scnti- pinsa rAbado, a las ., de Ia tarde.
nroncia pars )a noche del 17 ii mi-nt, pa que coma pocs Retid a
18 ie ener a fundacin tie on querer ese matrinanlo, en tos 1s Manols JARQUIN.
tumno en Ia iglesi del Sagrat sectors yumrinoos
Conaztin Jeai, a cargo tie I. PICA D I L L(O Seas tstas renluran en cste ali ti Brillante velada
padre, jieduita 'd
Con tal nuotivo se hsriere na rCeLLO nan erechamente quean virnla- Organizado cn ta- esc c
Vigilia General Especial, Ia qle e dos a Matenras, par el ca-c.In, el los seit orc Manuel Gtisr Bler
apdcarA en aufragio del Rvdo. Par SERGIO ACEBAL aferto p las siipatan. Jose Rodriguez Game, joed Liper
Padre Simmitn Saranols, raiente- ENGAGEMENT 5Fcrnindez Y J. Gaurblez Corral
Min aet d"r L low dane y media, May bound.a tils ertomes. jis nelada en eil PRsclo tie Galleid, F e1 iz A fio N utev o .
meste lalledlio en Eapalia. La Mu unsdalcoe. Formalizaion has sido los amores S e eetarnr el ohds cism e
E an gallo at que saloda. e una Reorita qo brillara en I por inicatlva de Ia B1. eicencia Gahora en que ac cerra1An lau pe-- Un galls qua decde ahora alo munot matancers eon tan ea- ilega que ml tide homenaje a dos
1as del tempia, continuand Ia en eta aeccibos figure traordiiarias refulgencis, coms Am- de sus elements ms desacatios:
VIgilla por glo adoradires hta us galio liermoao, elegant, orito Dian Partid, d tan rania Y los Csposos Rolanio Martinez y Jose
Ia hona tie coatumbre, que con si poit deslumbra- tan noble etlirpoe matanerma, cas FernAnde MaSo.
En prdximan nolan coninuare. lNo saben Coal a? ,Cama-nbal mans asba de ser pedida par sn Veamos el oaginiio program. a
mos ogreendo noticaU joven d tan relvantee ietics, CO- dsParir. Pare 1-H acBa fundari d nan adae I U Iniustria. mo Ratl Gtidrrez Tabernilla, des- Pae Figuered pr t uno NioAdoacnin en la Igleia det Reina. qiue es, objetos de arte, eandiente v del mo preciaro lpal, digirdo por al manso MnIa m surtida do Cuba. iuaJe, ,e muy alla prosapla. cabO Roig. 20.-A) Apantura del acCOMUNION --- Ante i padre te Amparito ml sic- to; S Entreg a de diplomas, y Cl

A Franelse; Pale.c Dibtvididon los sutntinos, Jo y qUoerido amigo c doctor Valen- develasienito de los retraos tie los
surgiccon Ia ortodon, tin Diaz Pardo. iermanO del ilusitre hooenaleados, obra del laureado
Ml domingo, a la -cho de Ia Loa rtssdox ahoara senador par esIa provincial, tie os a Mlinesd Bul iscia piemad a. efeatuari el omenai- estsi formandi unlo rolls apellidos, formularno Ia petlcuda, is ce Hino eslteo toh.
J. earitual ormaaDO- por --I que imameant d s Padrt del rendido galAs R-01 Ga- plou. Pondal P. Valla, pr ll
Consejo ,.loogoo tie La Nabana --CnirAs, dicca qiids alo titirrea Ranches d Eulemia Tabecrntlla .BOIndi Munici I tie Mialica. 410

ga, .1 doctor Francisra Paiscbs Llec- s a csxs aavis is enhora- espresansente para cie aria par
8de, president. gdnemai be ias buena mss siacera te este suds sun- Hots-b tie Ardo a, dnter reado par.
Caball ma Cettlidon. con moti II di LOs qo olempre elIs do acrft ga te S t mayaro s Flrentlna, Nolida Miln t; Esriqa.,
nu reclente deigsacidn pars di- dn o line o MATERVA. DON CANDIDO PEZON FERNAkN- Pa. utbrore dAi Cado Ati Do-todo. opnl Ian usa cinad atouscIn tie a. Aniipoloon ArlIuli.I
cho Cango. quo no hap refrearn qou poeda DEE a Gall-gai. 515. Divcurno meuns in
Cona ticA clms en onin el qu tiene EslA de dias mai'sna'dos de Enro, a in senra Rosaria Martinez, por i
di CIo nld6n ql se irs bin prpicdaden cergnticas. ia de l.s pripanderaites flguros te dotcoma l Cardien Viztsiez, cepreoh tde Ia nIafana n l. a IiesIA de i s finamas mratlceri, cI distingul- videnai ael Comni de Damnav de In
Ren y n rts CaT C canmadn 'uva do cobailero, con ruy nobance en- Eneficcncia Girlons Fi Diurlira
muer o banquet. que ci prinnlpia sn division. UnO pnocs cabez esta 0not, l que a .aa di M iopor al -docor Raconi Prndn.
Re hable cordado strcerle. Ast- --,lo much. mejor dich. regrear tie Eispada, Ie on dtlicant dMa. Sg idlor PlrIn: l. AlFo-7 Uri. toda Ia Usiones te La aoslormes eon Is ztrs, .iajr cn rompaldua tie ot-ma dilia sd". t zar"Iolci 'El "\tor J.iHabana amra C. T C. lommaan; Santam.r.na y so hija Lal, quin. F. Caballero, raita IscoriPero aloara diccir olga Hofla aqiirlla quizis hermovo, qur isa Viola Nasmirer. Orsompius-I Is BS
BODAS DE PLATA tnsto o1rtren diiii n iui tc dol Pedra Horta, hay pro- da MuiCipal, ia dlice niae r In d
Monaieeeor Jdan Lastd. piedad de lao lamilia FernAndez Pe- dia a los honnos. 20. .No
az~rn slegar ir alutaciunes miy hoy dificuliad. pIto le rn mdia.
M. Lisaren Ria,. lnlterpretao por
Con motiro de chmem loy --Auel cochn Cote cmmpssto c.mplid.s. Vilstacitn Argudi, Nt-ids Menid,
-us Sodas de Plata acrtiotales, hoe ya Is mar te ons, ARMANDO J. ACEVtDO JR. Ico luDiecrez, tie ln Arltista
Monsnorce lon es V att inlarlo, En lon rcieleas examenes Ie Ia GaIlegu. 3r. 'Tanlo r taito n
Monserrain p Sanamrro ro En LA (ASA LIFE, amigo. An.doemia Echemcndio, qted. ci el odians. Rovalia Ciairo: .La gAls
de S Santidad, sea ito tie so anende coluonnes malos primer logar de as sirso. Iigands qulirei F. Rodaies, rccismacIn por
variO hoenaJes organizads par -Pue v- s c"I I paraume uno. coin el umeo uno ,i el cuadno d a nIt"ri. C.ns.a uell VannsL6 Ia Amidn Catoilca p cOngegacla- -La aisa piedsv nOmprarIO honor del ColegIo, el Iintclugene yt-t-. 410. Abrada Pa s V ii
ne, pjadoam einablecidis oil dchal enTente Rve nel ab sPo'ic Iecio Buloodj dl te1 A Mo.lInsinar, muell
Igiesia, de acierdo con 0i tgioen- cdnontr Amand J. Ao t qeveo a r C. IRo e;Bi ,Arolito tii Mi
le program: siempre bella daia Pachila Arcn- dridt, R. Basitida; C) JoA, de Is
sm, Misa de Counanison gein.ra De Ia bin-re nia qre d-Jars nibi. zamila -La Mare del Cacrtc- *
armosnzadia en is que ofiriac squel inteameicaio Cnmo Jont Mantielulo Zapico y Alanso, par Ia Estudiantioa Chl
MoneorE e fint Obinp de en viol tmerte Palr hdarlinez, que obtuo ci segudo li ads, diugida por I mauiso ise B
Prsi- del Risibd d ohs ens gar en c-s iama rie. Armandito Clado. B-ailr la Iota Ia senorita
mit, de mll W.a p .,s n as. .Olinpia Ruir, 20. aCannnlnad enpaMonserrate qr se dice son s osios Acevedo A lribia, ad sd, boy lelieita- olas, Varos, por a sre Lioa dcl
I am, Mis asnleoae te Minis- del encierrs Par lo i-nm. dosimo y mop coNgtWo. RI .0.radinas do K Rz1tron, pmredimarn Maneion EEnelo vs tambien han ,in .d I MARE AGE R- W Os Emigranins; Btier.rar CDuo. Ancoon te nadrin It hi-i. do boira Era. srlogs Pedro -Hermida Sijo, qie liu-e Ira- Inn, por l lenny Seccin Anll)
Padre Jose Laba, ]coalapis. rciIan- it-rls ps unndlsn tas nmpatnn I ser lGran : A Rrohel l'
do de padriins dt ltar IrIlodres - amigo ide don Arturo Diilraides, npe- iti .Saias. d t a sgrpacic
d suseIac Lahto aeis ,Js Al rohit.c 5;1-ITEOO tnpoicoin iisRa atmissln Aclira Ganles irIs Poe- '
sefrra Paz liA n El F c. a A d III ct oa is. A' C. A l iniciarse el aio- mgica
hevadasocas or-cn padron 1, nIt-- el zN~iXlI. qm.1TEAIIsu,on p V, soieso .a ilti ilna ,nd.UIoconi.-na do Boei- .1.1b. enrelo
ora Jacita Menendc y el sehoI qin lor-sIs -l1 a Ficella, 1 au gen(, l y lain graciosa, cosa Ia 1. ldori y aaorm rio paor l IFrnk Strinhart, CabrIlr de 1-- dciora Gloria E Cales Prasa, cn recor del Cars: Bo Jola tipic o- "
Caps p Espada tiC Ru Sonntisil. f t'N.A CRAN1 PlAZA EN uina brillante ceremania, qiic apadri- mOO-,' par is psrnla Elinohet Mon- r C0 g ay O t l m
DRI I AR U har Sarinc fhovlRNPIAAE -U.I ici, ar1 al.Ilsillo" floracion de alegria y optim ism o,
El DIABO le r h CIFNFU ar5 o heloas ti 1. lanrui anto-Aurl Alcn-l. -ompanrdil
oanns o a Lobato, aisn-n c u-, Miguel Mansa Ruin y Maria lana Par e qI ut ie o D Flcisn~ n oee i I din" tic Is prilu Color. 'CIvu-d ue s d se s y le aJooooAgin as n ellb d s l nr I l NS inl ti1 Su.i.i. )ha evilati Canes dr Marnsa. Po Ei Muliiun oir I lr h o I.,
trasp~gnassu itisa fucit- a in iitr aijiuir-i Silianlaun, is Ante un preriona allan levailado In-gin, lair ln norn Is Iniairi i-salsi- e O S O V O
non-il oll I ntire cs x a residnca te la atiloa di in Clodilt Villomnii. acomnslladi
vic"HIBtl ON Ill a -Ifav del i-ad. IC ai San Diega ntol r-s ocuo- im- lir I .u.elnto Idl .ol F 'No
p I iro lluoblad de Is .116 as bdiniaui a Is rasunido nei, ci sn 1 ii 0a
N 1e acimiemis1 o Cc parmja el Roada Padre Viera tiell- Inos cia aI i lro stos --Ei Encanto envia

Coiliiib I snieia has m n i u aan 11r5 rue rando eiceemaaiial, pc clii: Rosen- I.e I.l .Art in Ia loallrzii- diiluii -'p DLJ '~a ~ a t n i
Cniinid la 1 cedad litaita t. to 'io o lda andouisgz JhOis Ort-, linoRti Ruin McrcdiliiRs Ho ninii Ii o
in anilos r-cni sta s naIm 1 "1n- ________ anadico iUr Il .-0 .m
ao acs rucin aos ten dis ins Oa-lrccav- tlclins. Ma-i nc-r a An-cS O a ag a
it.celftinilInlil"1, Inu lo0s", in sucr
Il cn boi dl lh i 'uu n'on ytlu'4l.RnisortoC,: iticcela corial saludo a la grand
ertre Is ss o h ltildrs liI ran i dl n sid ; Pa-rd1 a
esn-ablcd ruelatigsuiiinal. P A Psini Farad-ia
pa r c ir "I ln I Anoi'ls ninIAeiei.iilTJ1ov i cI PAlA 11 ll QoNCt
nae "I Prs ero Ano Nuevo aansl PsiI I CI lflO familia cubana y le desea un
corlegOin .c0ea *EtnPlEl CFl, RRPONU i5 lo ,CsINCON JAfl F.
.1en11 si u M lie Isn rU s D
exhot, .1 ilub- le let R orua t lsda om rn io
tiela s,. Deseamos a nuestros hientes y Amigos iie si uiir n snlmu e 1i yiivipr- .
l adNT6A Al. 1948 muy yuba ye pro-spero.
_______________ I Stoniiisg ibm Colon n- Pinuilc ."
[ T Ot iii- CHEMICAL SERVICE COMPANY Rill N 1, d 1 1onere. I 1,.
1~~ .no Po ',,r .- 11cr ia u a e r e t co de i .
I.- Alm n . 1 .M. P -l 11.1 co c j i ll* "'o.ut min n
an. ,Auiu Tl c .ll. v .ii,. Marqu6s Gonztlez, 272 i v1, "on-1 tnS '
,,ipisis iugni r anl,,. iw a r mu espa
.1111 1ur m s1r i r na K" L,,gres h al ido e r
It Pltni Nio i Al,., u- H A B A N A do ur 1.anone
(lA MiliAl. mE 1r AINARESSO EN ELE G1 1 AE
FLORIDA) IN AEROPI.ANO P- I
rir. Ma.e.: D)IDO EN V5EILO NTRE MIANU
l is ia iUtensilios y Frascos para V CAMAGLiademele MxF ARMA CIAS, N'^"A 1,' dUI1lr "1N '^p
MAsca dcI hieri a rlEl Servci-, nt Puardasi mi,
Malsguch' I ho ioy quan- ol Pileeu. .rplan si
Mi quers l CLINICAS, euiniionon in I .ii. s"l"i.". I.i
ga~snes~iiea I I hi~sbla esaparncid ui .-ui nii-I- ril- Mi
Nlssoaba~a iiirslor iiui- ii tis I- in il a.1m' y. Cmg Coba. I'l lid'i NinIa HOSPITALES oaus Belle Gi1at1n, Phoilli.
ien ii-.-. lzan boa liulOrmic., n-I pubis. lniperdn. r.ah ldiur IWoii s' ngii i .
paasae -rus It-ila LABORATORIOS Clisa u aio n comrril . qu.
ren al sioousi r prcopicirr-- al quense hn idn-O RAt -. .a iirado--del Iatai Cn duislian, ao
Inc-u-a a-Br-lIe Glade

WeisS

ania


a,
P 4g


LA EN ESTEA00 NUV~O

DIARIO DE LA MA RINAPEN C


A6O CX[A "" LA HABANA, JUEVES, 19 DE ENERO DE 1948 '. s nn PAGnNLEE


Nuevo proyceto de Elogian a Wallace

defense alrea en los peri6dicos de


IRS EIEIRSD E MEDINA los Estados Unidos o- ideas communists
AH TON.diembre 31 ~LONDRES. dc mme 31 AP- ASPIOmiTn designalia par ci Pre- L o I 'Omentd'r5as t Cfplt en fl5
den um n para estui' ia nirxpreis 1"'ida 'o pr
compiejos pro ofemas lie 1 polit sdr', t d, H"i"r W 'o m
area norteamericana acaba lie cam t'M' ull a ias er 'r c1 wpbilplear an lie ian mis trancendientae 'nas 5 de anir e ru
niormes sabre 1a defenna de aos Eollse Herr lb s Ill
talias Uinidos one jambs se hayftre 0u astrrnim ds Se e o
paradoen epocas de paz. el cuai] ps dillc .1 il'
ra estaid at Congres d americana I n
Se tieneentendido qu drica rn- rod lie cma iG-n
mis"n, preniida por Thomas K. Fin. h""'orrcs 0 lO p
etier. ha liegado a la cOnclusion d Lo5 iars co un" s d Ber H r lro' so nn tn Is,
que ios Estados Uidlos orren pocs d Itcn- a P aIa. ulmamrele h a -n e's sa n, cm p i a
neltigr nt nto un. roxon atf-t.cd aaed a em m"-0 nnl ne
ope d propeni y par ei s defn d iarr
d.no pede r ,s Icnd t Cr: dIn-es 6e ",
por n itun agresion de d[ umnoeaomrnn ET U ANT-BAR Y
'hd tipo nohaya d' 'won"',rs dw- -
rnte una tdecad. 1
gel .s un ionris u tienaen
ronOcinnenti del referion infiorme.en.
m dtan Ids sigiVnY A CIRUJANO DENTISTAiiun tspsn iami aa :a
lan -aines diten a d as Eiad ia10 DV RAPO IHE
o ia Unids, I I muiidi moadeini, edtr GAiIANn e NpeTUao
In5 b tiun b.111. delens .01d. a
N ,ita 1 menun Ai s rie semp iva NDUSTRA 310 PISO TEFN A-8344 -Acoin Gueriritial n de e gur o gacanas efge4- T- ____ 99 ___s
'm treo in n iar a as t t ran ea
efude siete. pnInn a snu clientes y ag


eau ara d e a Yovrs Y a una- Vaenamnao a n-da
daum 3 e cur.e 'ind
Vnos at 11 sg ,,ndao etcn, fA. V INVRSIO ESS. A naeorsay aceidU1Ot Id pase.ETn
.1Tei .iF-rgrs. Cba/0 pa 'e n u eo t tner ParA tgu FOR MelE, as in 57 GAit LLAanitn E A. enia u Gin ptiNcCr. F T Al tlemp

ABTLBdAD. de CAMIONS i nci brel3, I API fiL UEEs itaesrbe I t API I* nned c U 1 6 1 t Aynia iento ha proaia 1 -o W
plid para ue lu e y ai inI -t
Seio a L buLqle esia n a oa et O-os e el no ies Fii p es i 555 r bgs os.
EL NRSUUE T VA LE CN .--K .
BALEBA dylembre 31 1AP MIWAKE de ie be 31tO ( aP ssc etsya io

k~rspuso V.r I1948ES A IIixc I.I, Annue it sadencinad or a l syterir ua W
,I b.0,0 de pesit Cub. I rdd- 6.d, piero eanche n ln


Antge u ato aniertar. lie uit Pu .inancindo poc t $n su local11onte f a I ud
an nactoncs n-tue preonimedius 2
""#OMOVILE Ty dAeOE ELca PRMPUST VArLENCINAa od


V ones le EuropaUK E. crut ,o cS API
las pa lAtnanetoh poaoJ e rs d~, cIn hblt i ai is v- env paso nOl lO}S mId r p o o ,


dicigilis con.ira ni9uS pals oin d
Strios y contira de lambire, ai ApU A el3ul- es
_e_,nl_-.bresa y el cou. Id
El plas Walsla tculsie Lncf LAAUONa2tones iLsIda I.s tc"cn1d l it, l I --

rI Ifnad P"r "tn 4ranEmRdEZ ONU AL ACEoE C A C f SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN D E SEA A S US C LI E NT ES Y A MI GOS 3, E f.,ddo forar O s ,1
DESAASSY M S.sgndas por nDo Cor EL D E LA MARINAD Tel., C.111s r .c. I Ci .C Pamm IP-l Teiafsns 5
auras.-nartonsey pnsecitolos de 111 medi or, en ratidad suficien e ps Ua
UNAS FELICiES PASCUAS Y Ianctartn psn poro oto
41 TenldrA prtscidad en Ia cbien
rit6n de recuroos las ,aionec o
UN PROSPERO AgO NUEVO mnk, hsan.f*lrI .rn l
sI don~iatliln .i caniter po ii
eldot neinletine1 t~ ttt w add l d. -I--,
-i '~ 1 9 4 8naclaneg beneficiarlarI 51 Las diatribucionce se her cor
acrupuooso respele, a is moborsIl1.
.ac. d receptor, toA priDeB
____________________________________________________________________________b_ ina a ubodin rno iiscaomp'lsdos e codiioes plcas N VIERA AZNAR,
a1 TOdo ci (undo ec uiiiizirb I"
pryptedios paditrLod no rprlik ae,-nn r2"":. 1.Y SUS AGENTES GENERALES EN CUBA
lulie anrmas, ounirioies. citE Sf1 FINC 7 El aIle tet Ruhr udliAri bao
admlniutraciun y control Iiernocto-at lie ion cuatro grnd:IQU & AS ORQUI, S.
LE PRODUCE sos ser tido en recorc1in de Europa y . 1ara dlinr, qie

DINERO? A1m d-- -tma s.n. desean a todos sus favorecedoresCOMPRO y amigosun venturoso y

ESTABLECIMIENTO pr ~
SI d MB R E sc camcnnria, o local sc de eilo ao 1948 giro, con o yin imrcania,
ARBOLES Zona comercia dean laba- Me__ 111111 WIN
no. Vea o escriba a B. G iia -_-_.== FRUTALES Anim No 614, prunet Pis.
HABANAPnuopeun iv m lid plsasl. piantaro Cen u ficc sre hermoa
.1b.1d d i rils, qu .dacn ieeia b asaor carsu prop~sildr


.~ cseti sn.b d.e.d nuai u.is raned. ie.ini. .peaNEClO


Uid os, d. .i Caroiu PE'TONIT p
II. .itc Itt~se.iae tI adp, ul'i.-l0t0 R 0
No. I. J. .11. AMAt PnT Un CA L
Ic. -b~cu els rojWnu-jII,.


IitS\O 0 G E E E

Xptw y 12 F-3500 V mrade, La Ha. .O N
Si 5 ji
PAGNA CATOR E DIARIO DE LA MAR1\.-JUEVES )9 DE ENERO DE 1948- 1OCV
Una biografia de Casanova M U N D o Fi N A N C E R ___rl ecao
Auet dla .aia I ie ,d 'VTri Iand nnm n er d c pr Id a i d

Ia industrial zucarora, senador "Jo- aAoarIO c aoLSA DE LA HASANA 195I 4I . 109% F Stand. Spr. -- -- Td nuebo va It do d3Cir
ae -Manuel Casanova, hay 30 ye En cuaranta y utete alma do S- Haan Electric Railway POIrchild E. ---. .%ScV u -- --- -49 Una do has firrmnj quo mencna- in 'del promedia 10-14. El mAtprvdgsatiuad ul6Ore adr. lircaubin o ha.odnta- Cbc ,A a nAuovo Bn al.to d-Ox im :-- - 2%9h01 ------ 9m00nnus C nZo eiioerm ntrorfs o ce
tdortrbaj dminca guoncer- cndntaescam___e__umu Havana Elecric nauway -Flanube------- -3% t.Pc ---------- 4%- inoalie quo liicle Ia actfv1dd On Cl pue eitablecldo en actubr dot l
to. una nemana Iran ta do 06s vivendl. debidos capi unica y en- 31 DlE DICIEMqSRE DE 1941 Ca. OODebnres *.b7 Parnaworh ------- 7 imosC.------1 mercado local do tadato O-n rams. acaua.
problematic econdminos y sariales dcl cluoivarmeote a las varlantes expe- -Cuba R. N. is En. Int leajardo Sug.- ---- 9 1519uth y. -- ----. -3% mnofana a el luabs. Otras ciflpraOdCamp. Vend Capital South "A -eo aegun hmos ifior-do i fu
Par oemuo hnve r hmbnrd o r. benltoncar.dnos on. y 0 coe % Cuba B. A. Cer1ildicadiS 0 Stan. N. J. ---- 9% tros iectareu. i,,niardn au tornn. jel A~.I
Y ,, n m._td- de Dpdalto lEa. ln l 0Ien. Iraflie - Stan Brand - nuovo alo, o Ia pr.iui na I0 (.0 I,
rnmpelldoa uprimir el tern. 00- n00, eqIuivocado atrs. uratcron du- R e p 911 i ea de C ub a: CapIta. . 3 Guant. Sugar .---- Sylvania El ---- 9 acato, diaa deosios. La, notlcla recbta arcduo
mnal do rota horn radIal. Y en ranlte eOtS almoa do hsilar Una pa- 1909 (Deuda Inti 120 -_Cuba S. 5. 1948 0% .80 Go'n. Eloc.------------ --j8u Stan Dan Pr. .- --2% So ios caim. I no. do funrua -no do Ua tl'Od atre.r aatt
su Inur, trasmftircmna una blo-- utica eatable y al retoma tempo 1009-1949. .08iu Cuba B. 5 Certiflcadao C9. growing ------.- Star G5P 1. ------.% nu~ltflture do tabava lnrcld. v oil tidy dO l vr~cad dZiite~j lO?
grolia del senador Casanasa cue progroulva para Ia solidilimacdon do 1914-1949 (Morgan . 04 do Depolto . 00n MotaOs--- --- Studabakec --.--- 1% lot compradaos do lu-mas rofactll 01 h~l iroct anv~d domandvcribid ci oetior Jorge Jimenon Ra- nucotra oconamla par nmodla do 1923-1053 tMorgani 1a-i Cuba 5. 5. 1948 lb. 5 0 0-En Ahalt --.- ----1 .rema docigar. bi E 100 u~ OdO -~ las Lbrn, migg and Copainy.
jo. public-ada reClelhlemenite en p1 nuestra basica riqueza. EmitrO tO- 0 P. 190-01945 ., ,178 C- 5. R. Certilicidos OllIot. ~-- ------- hm tret- --- 8 pratsd trao. d 'tas n-. n 1t0 tnteil
B, to-I m-id- de Il-RO i-v Itne


periodlro nortue m rstan h radeks tins mun lsrfgra d us 9115 E>. .10% Norto do Cuba, 1942, -G 1i Ado. -- -- - 1% TeEhn co.o -gua ees aeei clas owlina laxpctv dl
r mnd Ilnanclcro el aenador Obligaclonea Ore can 7 9% % . 40% Godih ---- -----96 Tonnea Car. - ------17% bas do Ron, itt 0 5' e'Vts do acontcirnlcntno on retatI6n con ci
Yraqea usrsrdosu uponos. 6 -- Idom. ComrtillCados do- i90yOar -- -- 4C 10 lo ctros prriuunos d.a tr ez el ar nCbytn
lhslsflae savzlse-Js aulCsnv.Cm o bligaclonou Ore con 4 do Depibsito : 28 -- Grahm Page- ---. 0%'4aidnmna rvmlem dorIa camrendCub.or sparceincnas dcl senador Casanova, dna boa grandon hombren, maya Ia- cupao -. 92 -- Gbligacionoa do Unldon .19 -. Gram - - - % nI~otad Cir -- -- 6 in deflOlisma zon a e1i4m.reene urerad6.
par In mons Ion llegar4an cons- bar ha eatado dedicada ca-si 90r Contra Arturlane, 19. Cubarn Tolephao Cam- Orcat dorthb---------41 mitd Aml-- a6 o r Guayoa Zr-sa lel Mo dn.CO SO, E R:E
luntO enplrils do nervirin a Cnba, enlero ii entgr-ndOecimionla e- 19850x .I.n- -.32 _. panv (Debentures) En. 196 -- UnoieCor il ----- %l rvniad il Co.n P EC'IGad NEWs deOA K El-r
interpreludn por In pnu brillan- i a1mlco do mu patriot, Casanova tu- Banco TerritoriaI 3erie BMnt ua o 1 Rae au.---- -8 United Croo--- a4 rona d.- Oluns ia r-a a-sl i .0C
ne de.1 soenr Jimoan. Rujn. a cuya so un aigen humilde. INn mnoratorladaal En. 90 1110 Baur-ton Ohl--- - a-7 n U. S. Pubbom------- 4 tiden dci ,I-C~ L (-0 a nm aUAE 5 E20 AD Ct?.C
i:nbn o namnn a dar leclurs limo- Hacnd on Bnhla Honda, praniu- Banma To citorial 50r1101, Camp. Vond. Hudmon M091.------ 2049 0. -icaft -.- ----2 23 tn Ga h rc Ln l-sd C onio na n AZU ARaE R uncIN 6 LAy Ca-lasnnto. i oRa o (0 i1.d n- 1944-1900 (Exl . '70 par 9 par Ilupp Macar -- -- U. led, Alc.- --- ---~ 01.omp6 e ay.s tom-do ao n dovs I-a la an darnnc a QUO
ma do 104. Bunco Tecrilarial &erie C Accionea Occio dcden Unjt. Ca-or .-- -- -- An osn GuerYi. ie iaenor-nd mas exil G cuaman dnercla queco
~~No moraloriadasi En. 96 100 --___ C4 -- --- O -- C1 E. SockA--- a- -- % orarnca Jn1 rs oedmne Z10 Do c-udsle aint CCC plO rco pdr
Cuanda Coao Manuel~ (l Coa- Ansistid durante on nihon y lute,- Gani 1904-1954-.1t8 Nuv pAbrItO do Hie In.P --- -5 U, Mcm-ants _ 0 Mdi rOlpOlOnL a Ii mada y 11Z ea(01-und Inea CCCuas yu lao p-Crad
- Id, i lustre aPudre do Is Po- lud prama Ia euula inral del Havana 1Cmtm-Ic ACanso- In D Ent. LA& CO.---- 14 dldMr cUnt19ol DnE E DatuEan acnir l ha craaI
inr.a 00 lamno a Ia gucrra do 1:b0- puebla, despnos, mi tade e5tudij9 lidadnol-. -. 12 60 Ny.b eMeo(t n.Cmn.- - --- V l doa en mmynnmo.s boa alduamlnd, ama one l mrcO-nd
raminn core el despdtien Gobier- liar la narhes Co Ia oumuela de aamEecrc(ee-notliarlamI- -. .1110 lnt NInkol ------24% V~r anreu.- --- -- 12--. mampradn pa. Trinidad Hlermenr .90s'-ne do tcomPlam on Ocspera do
pa do Ensia, Ias rum-lanes que Centro do Dependienltes. peodo lie- turco l .- .- -.7 -9 P. C. Consoidadoo IPrO- itoi. 7 6. 1249 Vr a.- ---- a MonendPt y OClpatuo. s nov *Oli una reducclon en CI pm-cib 801 rolltom-rcado do Abasia y torida81 -. 25% 24 Ier TO. -- 12% W aclam-O entroegsonoen i ItarOa" rada. ella ha rectilicado gus cOn'1conternplaon el hem-Pan y grandln- quelmo did muentrat Casanova do mu Consumo. 19. MIpI. . .22 -- Cuba Saliread, lPm-elfmi- jr -- White Motor -- -- 22% tondi6 a 1.442 tercico sod las. dos Cl5a ones de pa. trevinlonalmento, y
so enpertbculo de an pullado do din4.mica pem-oaldad ydo oua papolera, Sorbe 9, 1922- dGal-. --. 9 -- W-lot 40 000 dirhao-.cpt am- d hay pedidna tan
solieniten donaliando- ducanlo dSP. gm-ndos dote. do oconamlota. Enlrd 1944-.- 4-00 Havana Electric Stallway 101100eut - -a0 lS y --- th- gartepa apl pim .E- ae l
cdans 01 poderiodr una glain pniincla o tr-bajar en cI Central EcamAed Telefonon. IDobonil 1945- cotnnano mamprendian d101 on Caban.s corno un simple abm-- 1909 Eel .1117 Havana Electric Rtallway K.Ayoor Fra --- ----- 5 Wod tvlilnd-- ----19% -AOE memo o ci-n de pagm.tdsd 611mlady in qne conidom-abani casi ma- in. Solo anOs doopucs. dobida a ann tUnidna, 100. (Irmedui- ICamunesI -- Kinney Co. -- --.--- IWarnor Sma ------ 12% En Ia Bols do La 9-loimna nO o eutalid a guerra. en vista do Olln
msa inil estuorri par con-em-var anm-rIln. so le nambra apodfrado bies - -. .19 Jam-na do Matanzas (Uni- KoennEcat _- -- _- 44 West Ind. Sug. -------22 .tilam-a ayer en rapt a n bmo 00 ca epoa quo ntm-aa m-finertas y- 19una asla .mnu, oil ol decadente in- del duolno dol ingonla p iadmini Cta. Amunarora Cdapedos. caai--. --. it. .11 1161, Kadatkor 6. --- - -T Ia Deuda Enter.,- do i lnlepbiia bricas do atiucar do reinola l
perin do Ins enpainoleu. Las pasa- Imradam de Is Carmpafiio. 1924-1939 . . . 25 Hanana Electric tltiities -LYug he -- 8 97 e uto. eo orcet e aCadH o
Horthb American Sugar (Prelorldau- . 0 0 Taombo io- -7%1 n7 del car nrn par rositon Ia C aclsON ndind a
udo. ns di-spuca. do CAllOv4 Ge 1910 a 1920. lobril periloda en Co., 1922-1942 6 Bavana Electric Utlitca L. Mr No-ill--------- 9% TbiOn d 00 entirna 05rkr Cl etollis AZUCAREta la UTUdad s:.sem
mistro do Uliromar do -Ia dlti- :qno lnestras r-qnezan arlimires eu- Ceniral Nanla Catalina, (Preberontos .29 -- Loewo tnm. ---- --1049 OVER THE COUNTER otras boon del funn T7ort o; el maon rclontiu hey mouy ine. tunisa peael0 y el limoo burro-, pot- permemntaroll luans o in-, 1030-1940- -. .6 -.- Cia. Cabana do Elm-rmin- Ladich Val. 00 -- Md Ia comric B. ol u' I. m-is cerir quo paso action. unflunciada. a. pa~ue Cnba n or pordilera, no aim-I- nan~o onen ol meoratl mnnndial, Cit. Ar. Vicana. IDe- dad, iPrelt . o -- Laclede Gas - -- 4 NEW YORK, diciombrO 31. (P00 0. so mni-aiorlao-. y o. do a terlO ccccr, par Ian ntlmclms prodenteso do
lhuyeron al cam-knter bloom-mo y Or- Cuiiannta nusmionza a doseolvler dobntulr> 1925-1959 .- 4 Cuban Tclephonec Corn- Lauisv. Nat ---- --~ 01% dulho de Lpla Mondota y Compa- Cltannoco moratpriado .Cuba reterenles a lao diracltaoos
uallovei do Ia onolropoll desmom- la rdIiia-nd nplln a oyIPrcfs) 120 aockhood it ------.--n. Ol na). lgualmonte laueron calmadan en cu- preseontadas yam-a el momionzo do a
S- t oprmnaedeu otiaprCoban Telephnono Cini M Cuba Ca., lombdros 100m Balinar, ducro y- San cinaplbllca. Yae safelAcClaioe accldoi acdidn Naviora Ge Cuba, (Uni 0. K. T. -A. ---- .- -1 EIctric SnaG Sha-C . 1011 -- E1n looirra pals entrog,. 0 iin primoo mosms dol edo.
Martin. Nodle iginnma el tauidal do iillrilasv ilun0 b 1iimemo do rim-os can -. 40 -- Martin Ole~------.--- 14% Exproen Arm-c.a 0 49 ti4 0 5 mos lerha. no Intlzon en nupailIn Clom-ire anterlor: mayo. 1.20; 10110.
nillOnes5 que Ia corona oupatlola inonondadne cubanas nufrer-on pot- Nun, Fibrica do 1010- Int Telephone and Tolo- Mtaran Gil --- Tata ia .l i1 banns o Ia Cuba RaicroaG Company. 3.19; ocptembre, b.19,2t, dicieanmb-,
ganlo pamr, nilem-tr Ia noolmpro dida glgantendes debida a-au hIl- ao -Exsi-.- -9.0. 65 graph Cam-p.-.- -.12m 13% Maiiati Sug. -------- 04 SIehimoptor-. - ,,0.07 9.10 venlmedos on 1952. del cnno pa 5.10-N- marco 1940, 4.96-N; mayo
Uidellnsia. lola. JamnAs nacisa eu- to de pr-visidn. Cabana, pam el Nilva P6b. do Hiela Be- V-rtente-ComagleI 12. I3i Montgomry-----94 o1943, 8.94-H.
rp algnuia. nI siquiema lillto- nonslrarln, contrala Io audmares do neficlariasl- -.-.09 102 anciaco Ouga Ca. 11 144 Mary IN. .) ---- - 34 DRMDO o lamorlnlnon en "arm-eoorina fue A pem ohs mayo 920- ulio,'
ira en .su mm-ha par dcm-tona a lii las Cenimolen Espala, LImneSo p Santo Terr-ItorIol .10 ,- Manatl Sugar . 9, a rray corp. -. --. -- -- 10%______ Balsa Go LA Nabana. iaa do Ia Hue -o.aa
norteammcans de Jorge WtlI- R-gllta. Al hinol do 1920 -ampra Boun TorrIlorlol Pu- GuantAnamu Bug. Cam N NUEVA YORK. dilembre 91. -- va Psbmoma do NIclo p Ias prorn-, Mba alto hop: mayo. 0.24; ule .
lngatn, pus.rtOn md.s hoombret Il .- Central Gm-ac quo apeiaba .- Ieillo rI- IN ,a - .S ,
pl' e gur qe Ins moiliados 015 un enidd ndpendnte G-alms Tm Be-auahil R -. - 17A a0 yl d dir- MdO dn do. I in. C adc.2 o bo I4 m
par MadrId duanlo ti campuha do do 1019. Cegd b a Ncpdbiic8 190 de- AC CnO idados de Cu- B a n K.o onFl i -- - 1 mayo p.2f; ldld.0
-9.l m i t d o ti e m b a r g .o Ce n iv a n de h a c la I ,o s c u c id n d e d o P i 2 4 C u b a n A.at P r o .to N a ti n a l i t - -- 21 4 P e r r O c a rm ll O 0 9 '9 r a- -t Is i n ia n a Ole tr a c id- t s NJ 6 .1 9 ; a c p tlem b r 6 .2 0 ; m a cr no 1 94.

inanto Ci Gobir-nlO del prosIdeste so do mu aubaslennilt, Is dilom-n- Oavana ElecrI-c Ultll Cuba Company, IProlerI- N~tagar s.-A--------.--.--.--8,, pa4 otrad omamno. tanbo dO 00- n 4d11 orepdtym y9.942G3lf
Johnuon, alipa dende o primnerao ne gobernnanlos vain didoec cuen-- Co. P. an. 9 --9 -. dah)l- -.- -. 0 10rth Ader --- 18 ta lija carmo cnporuiativas; pern nu dm, 6.14-H; imrno .1949, 4.09-N; madlnpam-o do Bayanmo. quo Eapahla Ia Gel- inmenso valor quo olgnilca Havana Electrin tliteo Casa Casmpany, (Coma- H. A. Aviatl- -- --- a CAMBIOS Rupimau de operacioneo- yar 1649. 4.91-N.
tralsris par 100d)8 Ian medlaos a mu para CubaCIl proyeto y lao idea Co. P. 5m .--. 0 -e .- -- 9 0dt. Paift -- --.--- ----2%MRAOD E OK ~Tneaa edds ny,32
aim-nCO do ransom-var aquel hermm- dearinolluddo pain Joed Manuel Ca- Havana EloctmI ala ~ mrican AitwyaAo 649 Osn cIERBE DE AYIR EiN LA. SOLSA MRCADO Gio iEcs NEW YORs Taalada vedda dny. .00; spimr,40 az
00 podaes do tiorra Catraleglcamein- nanova. Damante ol porlodo do 1921 Co.n I trI - 1%y Ci. C .an 80 Av 9Oie Cr -- ---- 4 YE ACB EEAMa-rs eet ttl e eo.14,4
to altuado a Ia entrads del Glolfo a 1026. afiea on que Cl pals s e. Co.,us Fionte) %~Ia d ~pe--A-r -11nter9m 011bCr r. .--- -- 6 Y E GACOSA GE6TA qc-adm-n Gow o sel,3 vlndper. 1E54 40a0d. et~ao pnintl
deMxc.E ert r n rhei nuavrgn eIn- Jam-cIa Unicas -, 110 ll7- citana .-. i 3 Otis EM. --r--- -95, IPyin 2.400 acciono9 Ge It Vomtiontos dor- Go las oporaclane el dGb B
fundamental: azbcam-. quietadesereovoluidlnArito, svemo a Nanlora Unlcan 40 .litogm-Atca IPm-Cf En. P New Ynmrk. radio -. . 1-10 P-p y00 pretomridas de Ins Coinsolida- era omo aigue: mao 1969 ictc, JaDi19 PlStI- 149New Ysrk. vlmta 1-16 P. GeE. Nada 90 his~o on Ia Cpba Rail Ia0 29, septtmbO 160, diciombrO 9
Estu iiando ol process polItico del. Caranvas inrmementando Oil ya In- Teilono, (P) 1 -.1211 -.Ltv t --- .-4 SUIa cable 25 00 road Company, no moro 120, masyn 4, total d.790, comntrpm-lro espamol -a travs do ta- | dispensable per-senalldad dinancie- Telfona, C. . C02ubtgAuca$d Cmn.i 7 Paln W -.- u10%ta. 2.5 Sbr aatain e o eisprd o 'l4e i
trcetaaisd oia1ne ,no- -- Pan Am. Airw -- 8 LOndrno, radio .4.o3% valni-es en Ia Balsa de How Yam-b MGVIMIENTIO Eli EL BEiNG
-America, advertsmoe qtue so Intor Cuba Inidustrial y Ca- Comp. YenG. Packard Mat.- -- 4 LAndreE, noble-.-4.02% enpenlalmnte laos Ge empm-euao nadI UNdO: LA Brish Board of Tm-aGO
minabic cxpalianioii ao dedid, prin- ACTUACION DES. MERCADO anmral-.0 -i Popaicola -- -- --2 Trnitca- .10- 10. ada e Cmpai rlbiem-on re0 uil Ghentpubl modo no iorlas repna-qIa enadre patti a uras quer" rEAiDNE OK s c~otn- -100 Per-Ocarrniles Uaidrn .2.- Pacific "Tin -- -- 3i Am- la able 2.15 D.unc en r f-a o n aue: e m -sg a
ptam- Gumante eacem tco asy am- DURANTE EL DIA NortE h N Am trican tat DOLSA DE NEW YORK Puerto inar 42462 bam-9antlna.adoo"a- 2916 ala 1240 Inoa-.
ca d I croatovataanP o- Cia ngcaniaa Asucalrem-cia R Publm Ser.- ------211 Medico, viola . .- .2(1.70 .10 pnr niento concedida ay~r par Ia Ge Cubs: novlembrc 1947. 209989;
voivian a laenar duranto Cl lapaa NEW YORK. dlclejsnbro 31. (Par Matontas- - 'l- C 1 5 3 3 3 12E 7 ) f Philro CO. -------- -331 Madrid, noble . 9 1 Intorstato Comm-rn Commisioni noviembro 1044, 10.704; noviembrO
quo compteindo ins alios XVI al oel hduo dimeclo Ge tLtls Menduosa & Cet Nat aaia 4-i MOdrId. Viuta- --.- .94 11CC) 6 n lO erIocarm-Ileo. anBO a OIL I93a, 21,92.
XVIt1, can Ian ciquocat armalna- Cia. Gom-raclanen nallbadon iguolar Central Sagetale Catlin C- 31 E G EE 1947 RdoCr0Cia al '.5 sre o rmrsmmno u eAtla rtncs oimr
dGA- at inagotabie nuela amomicno. poslcianes al Iinallzar el ado en tiii clera- (DO Capitol' 120 RadIo Crp.- --- 9 ChInira. mdo 26 esor cen den acronm mearneta dese G94e Al4.713~ni; non 14ndrA
Aldeaprce et rcusomrrdolmiad, csinao ir ceinem-Veale annln C o -~AlsCu---- 3 Ittxw Drug. 0.--- -.fracrloneo ha-ta Iron puiliaP comaonienndre 1930, ').
Al- spm-cm as ou-o gulamIdod on Ins pmron Lana procirn Aters VOmune.") -E Cali l---- --- 1.510- -8%n Cl roao dc las trolones Ge Aichi- De-Guayanls Briltinca: noviembnO
Ia uotrdpall neo pado dlnponer- it finales quedar-on Ge 13 0 27 plunini Central Romolie o3 Allied Chem.- -- -- 109. GRANOS son 'Ibpeka and snla Fe. quo abrin 1947 10,211; navlembre 104G. 0,9041
90 ittma gm-an lilac: Ia lala Ge ma baJon par. lo nonltago do Ia CIa. Cabana Go Ilinran y Alaska Jun ------ 34 -lobr Moar ----24a 96.12 on roomarlit6ncon ei tie- savlembr- 1939. 3.015.
cuba. Pot-did. Wta tambidn tra vOeC codea G e 8 untos m JamrciO 701 .i% l ee A---N --- 20o frt Are - - 849 t EAE NL OLAreatro-u ued 812 aD aico oimr 97 .
tta oanftiOnt-0 eampatA libertla- United- --C-p-n .No - rL- -- -----1 6~0Cpp 6% CAERIdE GE AVEREN AGO mm-caoid r quo ladn uredo i2 e o-mrc194,; noviembr 194.0,
cot-as en Ia dltima Go las rualos bolos a 2 pulntoa mls altaa on Io CIt Opfradlora 80 Sta. Am. fta ianr -4 -- --d6-------~ 746 GEhCHdCAGO doIA qumee o ue t1Aocrlndaol anom-leobt5 194.0 i.b- 99
a S3ya do loin Entadoa Ualdoa rm- oanttto do Ia nuiea caoneh. Tel diumo. . . Amen. Cryn --- ---- 19% -- --- -p149dar. e mo-rbdo e nrleos m-sm: To11s0n.51re797.6.27
010docialvoa a Oen replblica faG Ia' actUao16n del. niemnado do ml- Canmrotop'a Nan. IProfo- Amer. Aird. ------ 7% mnmentao, pam-s termmnat COn liactr nacierradr 1946 02.011; noiembrO
di su -rmnops i lcn od lotimr 1. i ndss Am. CAr. FPou. -- -- -~ -- - 4149 Seoel lavk --- -~ - -- 209 Mayo- -- --- 95u% inejo-lam an- olunna arel-o. p aon 1930 107 00
em-t Ges laes anov ben e, d l ateriar l sh. BoimmaPspular 150 105 A.pPo.- 2 J____-- --.-- - 267% tom-ram-on aun o preons not deboit Gan itet~l e~lnur-llmbre: ol-
ero e asnaioes11re dl CotiuaI Demmimal -VIolo. Iglgar Aim. P. Pow. P. ---- - 7a 12,0 EIOPLJEAIOS PUBL9- .Sepliombro - .- - 16049 do boa dei dGb aintem-lr. Enilre bru iembro 1947. 1.994.60; novlinmO
Canspally- -. .21 A nom.T7 -CO- -AY E -C- I C F N T E H o qu mc rrin. sobnoernIs ar 1940.I 499297 noviembro 1020, dnA
e i.Auaea Cse *Annom. tLoca 2 a.- -- ---- -- rr110, ontrn 091.mm alenladas par ol mloe
18 @a ea e a u 1 a Prefem-Idos Am. P. Llghi -.- 8a SANTIAGO, GliornmbrO. IANDI. Julho-- --- ---- on amenlo qd anunclamsos nOnotrts ExpcraOconaoetinad
Ca.AzuarraC~sedsAm. P. L. e' P - -- 91 -La Diroeni~n General de Emladlo- Scptionemrc--- ---- -- ayar p ouc meincionsnmoa nAns arci Notvfmbbr 1047, 3.214. 170
-Comunneai--.- .- '9 Amen. Sugor -. -- 4, lica, On ci alltim ndooera do .u 00 A I Z ba. Lea 1161rcm asuaareros actuaain 1930, 29,.0b 4470

No ROGEUO FRANCII DE AL.FARO ---CaOta 11od e Cub 13.3,AmrWnn--4. p min ndn inf1 m a abnA0c cJlo- -42 a pa ms aV"rln 198 6.76"90,296
C aaAruera Vi- Are Encoal e- - 4 memo GO etlptLdea dSd90lls6 4ue Sptiembro --------- 229% Caaloua trias Soouga CBED DW O

-Denas acendnte a $0,00.00Central-E --. so -- 0 ok-a On eiston On 91 pale p los gailtas quo A V E H A Amerlcan Sugar. nentrol -Violets NUEVA YORK, Giclembre 21. Phil
-edtacnlne $0000IClion Cabana do Aria-- Ainm-r. Maram- 3 elaa mrpcaenlaan para Al Orarlo Mayo-- --- --- --110 Wont Indies, oanaron. sublendo I mac e1 hduO d-Otod LiMndsy
-Repar-to de jaguetes a noio pobr-eo c .-. -.7% 9 Amm-. Dli.- .- 29~ national. Julia -- -- ---- -1024 cionalanonto, deutacdndose entre e CG ueeqe Lul Mrgieuna toe
--flun1ao mo'dle a. oh dIvc Aercaio nnne- Alen. LndI S. -- 30 Ba lam dabos aum nlstrados Oeptiembro - ---- 9% gr0las accionese4 Cadn Ame CalinOd quo boe rimCa trOatulaarI i-alm-- -- 5 .-A osp--- l I suacrao C mpbaadis pliblidos, Ide Cauntom. loS antlanen Se Cuba ancr nIacn GlAatic el
--Seal cieoti hca per ci Dr. Carl Wigger Nanyn iIling Co. -- Ancom-da C -4 icued fninr v. -AUARSCmay cmns a loact.me nrnes s opn
Clo. Lllografbcui den 20 Ali d alor -- - --- 30' dn tprd ucoolo il~ ZCIE C 3nan.3iam3n3:4 onu dmb EOl in ea t 01 tO 1tienuo Cublabinm er-mal~ el ads fIr-ni par. ci Cal- Pommlrn inde triall Orub lo dlta CIa. Ialtria de l~a 'Ariblnnm C. --- 15,- en l9la a i28,35o An 1047. Las inn- CIERRCGEuVER NiLA USAAbne Ge0.2ai p ba 4. Gmto paa ene at I. Eota olialmn lsej Naiolal e Tberldoixcun116No.672 Joe VreaneJo A OtabieCan nom- 2 Armoor and Ca. -. - - -10 rnan aignedaa 00 total pact cnrit DE NE YORK El volunion Go oematliOs voiviS n an expoosalo vam-s rtflnaOreo do
deudoas asoendien a nerno dO n15- Moniomo dc VIiite 0a7. luna -- Cia Am-edlunlns do Cii- Alnliun----- 90 Ins sunodat do enon ernpieadol at- ocr impartonte, puiea ca Ia primer acucar Ge ceaaen rolanbOn con Ia
ve Il peunt, na btpime fI-m Hav-olo dcl Mom-iailn Unio; HIlaCI, be--.--.-7. Anm11), - - - 405 ,iondeii a 2,402.530.909 p0900, cOntra Comip. Von. dam-a- cc vendlcron 30,000 y hasla noiitm-raar tab Jabpls renuba.
dicla sumla pur dimillns soipItulua ri Rhioer Dllmilmgicz do Aycsliirbn gui: Comnmccma Niarisal iCu-3- A It-i M ~O-- -- 508.0.000 00 1931. Am. Sug. Rot. PId. -. 1274 130 do olanos 1.05.9 habctabad Ia proalncvl o dadura- raln tenel pmraimpuo-sio do PIth0a rntiziounl. Lore-nzi tGiooiaz de la vsiri o -- -3 B Lana electivES Ge las luetuan am-- Ceintral Agirrmo Anse. 10 18n ELG t9 que acm- redur-Ide. Cuba ms en muAfoivn ests euds ll d a- Ari, Ganbaon;FeminSooDtanrg Crn.Im do Cudo Beul Foads - - -- 35n muid han pasao 223173 on 1931 Omrancso Sugar . 34, 13% EL20 ELD PNECIGS m-ho ia mayr fuente do abasto. Ge
Ptaim d Orsit0110 pall doiM us-Ana 5n:obarcom ranili S vu o __ Balda-l Lo -- -- -- 14, 511915 001 1047. En Ia aclualidad Groat Went Oug. .24 21 Par ol bile dlrecla d os irn tort acoca- crude.
Bistoria d1e Honi quo a p-nat un tOi brto RomideFgnnl. dr .VedaSl-a-m---2 hyem15eplao evlscn.HolwodSgr 1%1% M~ te~ iuornlAoc Ndsea etrodeu e
habrsleape dozens ebdo15: veo ernndz. d Crr N- Nodix Am-i. 309tine 34.629 An 196. p taaao cart- Psata Alogro- Sugar -. gi di t c ap ial.do couei u Getao dc dobro hl ven donse, lao n etierepa pam-a cubri-as nucceldadon 1753 y JanG Gm-logs Pm-lo no Sim Cednlas Prlmert Papole- Sing Amrp. -- - -- '35 blmlov, contra 17.742 respectiva- too demba valmoe auca-Omot 0 ios A ofrumanra qu ci ineta, dv dnaos hCuan s-ld copra no ca- e-Olplinas rni-ei-e-de Ins somrvicis Lazro Ha. 570. india do csla capi r Cubdoa--. .,,100 hth Steel ------- 153 montO. onconmrein& ol Aector On las "cotIra- fom-mado que 01 nirel general do r-gnamtd$ nr.E so o
ol CnineJo, ha hecho raso amino. tol. Uidno- -3., ,, -. SordC Co. - ,- _- 414 De acuem-do 000 Is dotes rCgIO.- clone. Ge Ia Balsa de Now Yam-b. 00 cbos do lot amoductat anrlcolas em-r. 0 nta eOoa E sa u
-Aleninos do los peel. pendliunla tdelmmnli Romms do It' niquomria UnolOl .- -.- Sillier Emrit -- -- - - 12- lradaR me oditablecA quo ci mayor tougrd t sci.E.U.ub e prcen nr (ate al aia )
civasrnop-nn C roini aill mel of P7P- mr y oelAp-- ('OTIPACtON A 0150 FHA S A. rdio--- aunoto ha corapaondldo a Ion
nuberalmnl potCanso d cioldrirs. -iqiroTlnIIn0 ulm, Nyors A. M. mplerybadna rlvilG, cOn 29.000 pucs- ALGODON
Tubrrlois ora deenenia. vqur NTUNC, IdS aMrIa 31 GE DTCtEMsBNE DE 1947 C ins is, p el menmr a Ion cam-abl-REPARTO DE. JUGUETES lulmr M uNUCr --i rn nipVmarhmasCsp- -0. erin nol 1.600 p1Gan. Tom- CIERNE GE AYER EN LA SOUSA 9
Pm-o-r fnnprop Cnim-.oli N onal 91r-ms mr inb e-I tfrio crabO us rn-lgrlvs ChIOm Cr 0101n Cn 0 gastan, 19 emniod a mam GE ALGODON GE
uiberrumaIn vienr arolaicano-- Salnbynn do lug Habons cim09 ,-e.,. Cellahom, Z -- riresponde a baa empleedos Cl- HEW YORK

letO ir until pain 01 ptnulximo moa de In Cominion do Cilusura Re pu 01 mu do Cuba: Cain. Pacml. .- .-- 14 n 11e5. qUO lotailson unla oima do
narioc. g. DG do Notes. do Ia mce pansra lue 110 i~nonmoe '---- Curm. W-A. --. 1 92.5.3100. y e menor a boo Maom-- ----- -30.10
par ic pa an xc uriv m en e ~ s ni m en r l oct r or M rin se re n r r 1 4 C as m i M a cb - 4 04 rombine ci con 062.000.00 n d o p Ma -- -- 9
on rorluldos emm i-b Hmnpibal Intanlil tcgrm m nil plaoa do J01- auxiona dcl Mongan 549,107 Chon and Odma -- -. I- 91liud-r-unn sllod neiloal50onall cldulsesor-ItlMame. 1i77 449 Eeubr16-6 Cb-B - -32-r-aue---hlonn-104.-1-001-ntbr -- 7
niubclnLa Rtoadoo -rne -----gcad e nper6 M-ia 97 4 ~i .18 Cambin Rb -t - 3 prspu ochlno17.5,05Dcmr -- - --6.4d d /O20
mio o d sernna -uo-am l Curvier -u --- -- --- 3
Aryst elObpl d bsit Il.es11: u sInC. lu -- -- - - -- 12 MANTECA

*iiPR CRP Wool tA REAub*"" DE U aPCIERNE GE AYE EN LA SQLBA ) V O K H B N

qis iugelt-lo cs lnurimon Tccmot a laenitt ot Nieva otoant vmioaa proplaedadea do CalbI Gil --- -- - O4a oan dam-go ol oredlto Ge 960.,000.00 Eilrcna linedlala - -- 24.70
1La flsa cniitacl mu lam aC La do itteraldan, algaa grndoa, atrca. i-ble-a, quo tiidemaaatfrecerca Colorado P. .- --- 1?a las braats Ge conslmrcldn ymr Moro------ .45 Feoderico Caiteleiro North Atlantic & Galf
L ioic N rum.NTm-C Noton oims.u do-to la ogaanaaseaoe aai graadea d. tCub. Atm. Snig. __ 144 t na, tan idamd iie nor aplir a ay -- 4 09 A
4~~~~ -, oamill

ORPIN I~~dTIICA rmordarn de mmiriedae o- lo E;alado. inao, otltalocidna CemmI loln -- -- 374 01 pago do It iniborla Ge dormied -~tpoaa
E R palcano no:icrne,., Ca. toad. luii. Cnu N R ---2 adaulrlda Ge 1. ols16 Go Faon CAFE AGIEGE4oLf
Iler dcl~uoenemmmn e n loar Siliec Natimonal Bank, imilertlA' Natirantl Bsib UnkStb -- -n orti.l
u-ard--ilea Me01 e y -i llonmi tOain a Omnnrnrr, do Noic. orleamnt, CliuASl--- I4CIENRE DE AYER EN LA BGI-SA Pa*sm-a HASASA
duibisu o .dn r nam I:.li,. d Ctainaflrs- 149DS CAFEDE NEW YORK ItO-anm a P159
Curdlnloeil ,,m n,, ins ri l on. LATTER11 & BLUM, INC. [olA t".6V1A
92u011 Gmton \-.- .in imireotn. M __ armn - --. -- - 222 _______________________nmserolnca -,bt.,-FIi so.k rno - - lEta am 10 tel daudn .- 414 Seglhl Infarmo 01 aeor Orlta Mayr --- -- --- --- -- 21.65 _______________________,287cil(-infereuru"-lai.n ariilo 9151.rasir Vtee Nea Oolan a, E.ay de A Il and Iamb- 4 Marti Jo del Cnio do TeleGat O - 200
perlla plui atm-- aor lniI- -otMirhigan- -ims a 8 eata Cluelad. a-olant nib- u l- obe
pnroana dopOrin. ii -s c.e. na -- Dupnb. --.- -incap yeinllctaatc hvOrtOl iOm en.
Diamond Not, ,--n- -- -- IA dast16cro, Sabmlm-i EnroIte. Cuiol L PAT
psimeo-y Ia Obont bei-. nm-r. BgI( l D l D I- 9, OtbIC, Cootlal PComa. San La,,. -____tO: n-trmm int di::a .0M 't~IE An I -- -- 1% POarna Sociall Candong. ConIrn' COIEACIGN 1931 BANCOAam .
tac (MA II NI)A[)A N 177 On. 511f01 - i Ameriea, OdAf Cq~ltmamteitre. Sn- AAITOP G00 U 4/ AR 3 05
P.nllTrpl Alipo~l lD I F ClI 17 lba lg ei am4d y Sanlialy Ge Cuba. .
vACA Capital auacrita tatalmonte do.- inIN -- -- ~ Ijn Ins demrn logan-os Go It "op Al CiorrO del mercodo de ayer IaHABAN
10, .iperlinnri -sI i i,.I boltado-.-.--.-.--.-.--.-.--.-.Pta. 30.000,000.00 p7eSto ---t2 bicnlivdnational aC cotizaba coStll~nO.Vlisn.Piul~m~~u d. Fondot dc Retorra-.-.-.--.-.--.-P-s 30.012,553.16 ma aigeme: toe comprodoren a Opotracionea Bantam-ia, enl Ganera. Cucntao Corrionte y de
senr Fai Ahgon, ptirIma r-ne CENTRAL: LA CORURA PAPE. ANIOA2O 1N4% do doscuento, y lot Ahont-ca, en Plata Nacionoky en Mooneda Americana. DoboritiiibcqretadanoctO od Toldfonoa: 12.03 1206, 1207, l20S, 109 A PAP L I0v31 vogadedore a 0 1 par. en pan-taanentoa de Cajaa dc Segur-idad. Cobro de aifectoa.
ton-a en ao Aeca raaenCaroCmnsL UR avrsrone d- cEn a-ABA Zlgbi-VEX"*t y.Dencuentot do Letraa. Ceu y CartaS
Ageen iar Uinabaoa Cua""teldan a2212~o C6AUAEtac 1neNdoconc AD e Ct-&lito do Viajerot. Cuntodja do Valot-es. Venta do Gjos
rtqieton m-nr tlltirarel pnoduictiii L C ETN GMAD lit amricno.
vendan l plic Maio aleS UC UR SA LF C- vs~sy sanz P~a AUA Credtoa Comereialet aobrec todat las'Plazas. Facibidadei
ol 1P a~i Moti Val." e a Se Uaa C U RS. d E S C'n-- CVbiie.CrnAlO" 00397. UNA UtA CERRADOS HOY TODOS LOS Parna Remesot y Ct&dioa do Viaer-os a Espaia.
viony.e .lasltibO ernmiio liin eammagc da, (iHI ana da. it glumodl I 010 Ed. ~ aa.*ao~~qta MERCADOS DE CUBA Y E. u. Corrneoponoalem ea todos los Paises.
y lmi. re se ObI ado 0n Momt nOtnAlIli. MOartn, Moild. btadiOnedo, htntore, Mogat, Ntyt AMAI IUaALFFL~~ A v
04, gi bimmi. 'u 540 A toi le lM Iloeae oggENoalE radrb. PGNTFVFDrlA. IPaaboa del Caran.m,,. t o, prinieno .Ie alno, IlermaIecO 9565- I
DBila. ol Omnoal areina. Oiieniedlemo. Rivgdaial~ Elindait, Rina-P004a ar7a. 5-a105. can cecm-Odfo toffl sO ot ercA195 AOCACO AIONAL DE A CO
Aroians lm irn15 in qur onda Ounia Sarta do 13r01iomlra. Oarela, Tap. terda, 9100, Uttila, nt d o d b eons BCACO AINA EBNO
10-00 adulieraro DomnllOO Cnrbn. lImIa.m, Olvers. astAlIA, 9s I.A NASANA MUALaA, BO centO itO 009010 GO Ca.r os yJ 1- B QEEoS DR CUBA
Inonni GeIa ta na Ainha. Icn______________________ dos Unido d Go ? ettir~
-~ 0
i]I ,aiOiliv 1DIARO DE EAMARINA-JUEVES. 19 DE ENERO DE 1948 PAGINA QU 1NCE


DIE, EK p uOEMA AEN NOTICIARIO ECONOMICO !Por los mercados.
e urows:icc 'SEGUN MERRIL LYNCH Y Co. h A l'is -es Ia $4122 1
EN~~~~eno 1As reSE6CAOI -," ;Cndetods via doSC(Espeal pura DIARIO DE LA MARINA, roolbid., ir #4 hus dtoec do crdoadquiris un
CAl o 44:6=t seLla Msdz.A oMr4 Iyuch) i.1i-t 9 Cero. I oa r d4o l oo147
r Le ad. Unid. de Amkica. C cago oa o com INTE5PAETACION DE NOT ICIAS I COMENTARIOS DEL MERCADO: ro d .a n d l r 194,
=__ d__grdi y. do la e rrmndatn Cre'-5A am d"igadn vff e Cagroso. d. Oftalrnltgia. ge Ige: sLa relaliaa 1frmeza do E tote.] los pecioa del mocado do moracidn mayor or ei transaorto v d'dy flitridon In utsnad del azur;
-VSiatdobe do los cootratos de mayo ,ud a do oPersyon mis balo. Serb Ir buy cor-o ha sldo !OrtAlecldon on rse ncsItarian haco pl mpmontt on
d ol saumir, as in mbargoq. 0o c ciente aniallat, 0 a Oficlna de C* qu aparecteran aaucares eo
-- saud6 .a Adam. dumo. .1 ala .i d mlcas ues el coritato do 1 r.anC nta t e a n cadida- Tcoe nosraClo cue e Gobierno rlla
-4aso PreaIldenteatderuito*14,RatoodoaldeChooblo s ot. ilDrdldcie.mucin er& OoJUemehecA caulerbld otquladi. n[ 7ars sputadeCAi
a a demand d harla I en 194 jued un papel Algniflcatlvo Sus n,,clos del corr"o. Hobo tl eX- A causrud que e p reo -lr 'I
bt d d en en los denrrollos del dia. El nme- ces do 4238 mlloned on lofrosos W Oi azlucayr uo qo dbr e lo
Ug&S DS *6 15150e-t de d 0 semana ro de vatos de colegias electorales bre las gaslos para el corres aro-eo. ayor e Ia ea mera re
Al terminara laot ilua Junta Dlrectiva, dIe Ia t ai o A ierdaderamente ganads, niernata n El cuo mencabeeda da mIcago and S-n tidad ,ompleta de "in. pacome d1. planevd lomp
labors del aflo do Dependlenta y Tarjadares dWl idemn Pe Wor do qu la coeo demoatrado on occasions anteiorea tuthern Arlr.e, Cue. ha aid. no in nocoodane l,
bloc,! do 194'. a Puerto do La Habana- modity credit habia comprad tri- bros conclusions on los novmlen- do los peraonajes prominente.a on 1a che marca md c acacmp ro
la 6 12 del d.a di DELEGADOS go an K.nsas City. Lao prondaticos oto toerrordo cunsu ci c.pata ara mayor yo a nel o q lo zu.ares mbn,, do
tayer, Ia DIr0ccldo proesdanrt e New York, via Nassau de nevadas en las areas de'artetos p b d a i tuslicaban o m n los h suota cair lieguen en Ia lerha quo
y Admninttracd 31ami lg6 ayer par 1a maianO rostrlgieron las compral d e gros boenola entr i- princales pard' n. d- pagados a las inoas area -proxsmadamento se habla calcul
de Ia /d0Rn1 d ,i vapor Yarmouth. que thajo 200 pa- do nueva cocoha. El mali tun. dos. Basadoa on conrioslones prenia- Los puatlo. d Vsta san dlscutldo ,
La Eaana 00 sajer. fendo la mayor porte de elE cacha do aila y s mantuvo ime: monte expresada.s Con res.ecla a Ia or 0 Republicant E. D, W Roes. En oee C.
xaciu6 pea pota an ia que hoe ruroitaa cam r iu dsd e a. Wallace pudiro esperause apelia do Kansas, quiet matter quo las iy Credit pue00 quo tame preutaewCDCr I" recoubolem obtenlidias Tab anmais empre Ir A-J- nei m uea a ias qu er it u- hat anterior- in r. ha las toe $tat 0 ua par d as aucares qu
Coatra fciecal d oe m cenbo apayaran las candldaton de- lenido un subsidlo. s o Ia lllacidn rssn on Cuba y que octo dest.por a eesvtcno urant e ar- ros do o o buque. a los mddooa 3a- noderatas. Al msmo tiempo cnto do l.s agas por cI acarroo del t. Col motor -.nu. aS EArst. .ara Syuda n 01
ILo y la CUl s son wa e age .casos, 1 rascaa c olon y perora;tD- DIRECCION DE CORREOS interncInal. Dueler. de'srr ,ru dbera or cddoamet T- ,1. d "lart tn risnador. En
Durante aoo Wi recaudaron y61g Flackoer, Harold Pomerant, RuntsS in rnaWend fortlea vo acoas etira n lds. oslcar son l said' quo ha
millonma 064. 262 p606 000 2? cna- ~isLonard WIernterep, 1S0hen & Copas Negociado de Sellos y Material poaanospev W nr republic AZ UCAC.S cstoud do a, vos. Rn a mao de dicilembre o s al Poul y Sidney FelIx; y adlo 0o- Repall.ca do Cuba. Minlistio do af. elon voen Iausend. de ,, ado nrd r br e dc rs .a r d
ulimo del ej0odilt Isical efl 0stt n lasade, Johannan C. Cro, 'U sonmticannes. Direcaien da Cod tos onfadtivti el road dm ver ut cl tina6n doEsd El to- o i ue sd sa9recaudarn *S.161,121.48 Y dos-rate cualos ovinec pars participar del rCdomunlcioep o Ca-eal raf ooreos ret ladads er ra tta rl na tacldttd e3 i A oras. s oute quo ,ian.-.
C.il Heorenan. de~ DSoelnYMtei gtr mtd. tal 1ar delasl s eenriadaR of r.t Acpmet erEtae do en.1 s ie alonlttatl' do Lyar ia sulfa do n mIt 652 Congreo de Oftalmolgia que WD Cmoms. N do S elats, Babate Diel rel do imputos de .ast ao- do dtlembre. line do 66 000 toneladas re 5 eo usia bajo- i.o
PSm con 19 contavOO- Ai lugar on nbestra capItal. 11 do'1d47. asta s illa. d o mpostua s dcc 1947 Hasde abs- coras do las cdales 52.& adecrsn do, En existencia paro entrega inmediala. Trabajan ron RANS rtlrrner do ombarqt
Otros pasaojeros ao el autor Hog- dia 20 de Enero proximo venidero, sderarne como un normal contrabno- rfinador, y 11000 do remolao B ----- --bc-El Movlmanlo de buquea ocurrido ]n Polisar y suohermana Pal, qu1 y eria nl N do dS vlmiento a relativamente agodo as- 77r000, 1 O DETALLISTAS INSISTEN EN
an UNACstr puerto en el parlodo do o detitata. El artirtz, amerianao, tucsacMlas del Mirdisaeria de Ca- N.o particularmoet on Iolas vicml-0 ,0 arbsdoaaidE OS
seso compreddo entre l14 12 d isa J. lainabb. m ortM, W Ofilog t Tne is bcrrcarriltrat quo soprodsu- El Mercado cerr6 sostetido s Pora 700 y 1,000 arcobas d0 capacidad EL COERO
doRay, propolclonost on piloes Nor.a- lora. a. dos seman anterlors a, CambI. a 2 pun1t. de alla sablms EllERc5te~U~5 .A s c ait oDeaiua e t
Ia noche dolmarseo dltimo y las 12 FRANQUIU dos par o Colnlsaptra do Elect a Al ma e a fin d entu o 1 low. S do I Ctiblo EAUIPOS MECANIZADOS, S. A, n o Aond ns d o1 Detanisn0as del
eal dia do ayer fut coma Algue. Ha sido concdida 1a franqulcia do Elictricos durante o jorcirlo fiscal Ia semana oasada, Ia isnformacln a eras de mayo. Lao ountos destatados ARRIBARON cardcter diplumitica para o1 seOi do 1940, Y entones so obririn Ie- mono resocla a las fuentes do com- del da Idoron Ia compra do 70 Intes Oficina de Ventas: Obispo 303, Telf. M-2916 s 00 laboacs y asoaras, du-rgseron
Los eapores B. Strucskman. Grand R. Henry Norweb, embajador do las ran publcmente. Mo reerdo p-as y ventas suginren alson mo. do maya or ona eran casa comer esto Plaata Sit Liborio, Km. 16, Cotorro Va'des Mrons, Ol.l do Haven, Yarooth, y Henry Al. Fla- Estados Unsdo, do America en Cuba, NogocIado se facilltarin a Islt- ramlonto en Ia Il calidad de demand Aa csal, mieaitras q de otra do las ara n-V lo M.oen'o Jltndoo yI d0gler, l yate Xipoes y .l v010 La qua Iepari ell dia 5 do I. corrientes dorm pliegos do propoicioney a a do oferlas d 'soas menos Imore- des cas. 'endia alrededoc do 5 sl- _ando eito s Inie nauoae. .oCer as to mis anteocedentes Sean neoesa- slanante. En consraste a un excess s. Las cisas do comisiotnes t'lont .ssrecreand nzai mccpotste
apar lIaia rea- cn, tubstanial de corpras a ornclos que r W el balance del romeiro.ternd del mIs p
EALIERON oCUNyTos. tlo.), Dr. Joad R. GatiicrO., LOpe. do mes. loe lnrornaoiets hkn canm- El omorcis esli eta pie eseratsds tA'AOESEALs EF ul'n dol osb lema planteado des.
RI velcro gr1a oagdolen.a A re- LoN documentMs z-lacionados con el Subsesciai. do Oosunlaca. bldo a us maderods excso do 'sn- las seftales del conuma ttnncsas u tosto tt ttera n canttI dtu D C 1 as 1 1946 ro-especto .1 reolcador Jous E. Carotaya. el remol- proceo rcadatorio de Ia Aduana hlas. Eslas an sido digeridas. cats- dlsmlnurdn do las mdf mas, dstss ieanuttls do t.t pozi petrolleras do FICIOS DEL DECRETO LEY 13 mtegto a ss taint do los choqoes do
co R itauel Haa .1 reloicadl loa La Habaa u.o n li ursaOl DIRECCION DE CORr EOS comors o iti raro"picte r do] ami a"tos a aroondd oea da o a do lie s e ,t lI nt oto
Manuel, Al Vapor Cfalu I ls aenl- do.a 30 deo Wcnrcentes admaron las uperl do filirceh.,D-oallte I- r I d 119 do nrop10 il etohlttt Ctt tiuia I o tin o d80tl i oee
roo Doantulm Park y Tarafa. siulentaes cantidadea: Nelociado de Sellot y Material odloit Lchxroma te n CoPar t e o drtlat r n d .-4 lm a l 1.1 de 1.o en. anpil
B ONDS DEL GOBIERNO. Nap lecmnsado, Lats exasima ott alirdttlitt de Is np',,td S~a-1 1',, iua O Rt a, -I N,ftssrlut t0BURrOS EN UERTO Ls Departomcntoo do Vistos sf0- Rpdblico do Cub. Minaiterio de catnuaoo i o para a n san do 90.000. cottra -''0.70 1 da., .1 pc-r llamtadn el D.B Binst A.st's .o tttt-ialr:. H dt 1001 e_ MnIeLoa barcog surtas en el puerto a raro us total de 2,52d declaraconeOs Comunicoclones. Dirercibn do Co- nenia al Suleoea dn Ia Roserva Fe- lo taaada. Las Ilecadoa do esl o No, 1, l lmald u tres lilla.s d ,I do h l i y l s doteA 12 del dia do ayer eran lo siguoen- ledando pendiontes 4,171, ros Negoclado do Sell.s y Material d t tal n o t IytO, Ierovldon- lucta o a ,on d, 4,174,105, tra Iale ooe d BoIt. o e .ts.d. do tol Ily alai do tita Ias so II to b. ll. tci l
t: 1n Hitch, Camagley, Tucked Et Negocbado do Llquidacdn liqLf Comis D do Subastas, Habaa,. Dic. lemen to a Ia mis enen.ltsn 4,123,146 ol aso .ntior. r ,tas Ott Ia r, e lO ct al.nt.d tas d S.-s la msaysria do ls sollcltudoso Bend, Norvana, Antigua, Coastal De- dacids liqttid6 y cue 11, mletraS 11 de 1947, lasta la dlez am. dlel del pasado viernes. Parcialmente Ia RACASOS EN LOS NEGOCI, O sobuta. dci Condadq dI Mols.te rasero a Ia ahbridtsn de jaguote tender, ape oorTateston Brown, quo .1 Negociati do Importicin y dIa 19 do Eno prdximo venider, emison etnta do isouto continu6 COMERCIALES 2 INDUSTRIALES E'sadto Uttdcu parts, 'e atogtsdose a ls ho ltahbtttdo xtndido s i'stos do
NodbreVgin ExpoTn roglotrd Ia entraino d sdo 1. cbirn en el Negocada do So perdlendo terreoa. con los del 334- -En Ia semasa tormltada ol 25 de tefiss adol ctoL 1 van 'ertos para qtt Is.d Lnteoroadsc
dordambrls, Virgila, Lalda, liErd es Material del Ministerlo do C.- M160 .ondilendose bajo a 308,16032h1d, diclembre f.eo do 38.t u rato Merroll I.Iclh, Pierr, Fenner and dodlcorse t ell Hnlor: dosusAs as puodan ain t'flultod alauna deoseAnnette, Prance, Emerald Knot, S. Mb tdeclaracon me ablonda habilta munlcaclonos. Oficos Tenlente una baja do 20132 ponto los dl 2.3 4 declinacldn coparado con lls do al B.1A.1 1. lo 1.1borl'_oll A, p _A_ _dlr -I", ,,_.,("fod-de
garland, Smalan, Grand Haven, Jus- do .a hot. do estraccion a depablt Hey, proposes eI gos cents- -19,00 y ie 196458 perdlrot, 1 2 semana anterior cue urol dr 91; n' Hachino, indalecho, Cotumbla, mercantI y 710 quedans, aSi 0mo 33 ds paro el .suminlstro Impresn, pInto cada uno. Pr otra pare l, 0n 1U. Deriodo en 1946, tambln North Coaster, Tropical, La Fe, J p6liZs do oxpartacldn, Libros, Libretas y Efectos d E bonos a largo plaza so mantuverlot fueren de 31 solamettIe,
,Ferlintds,. 'Polycrown, Sandwich MANIFTESTOS torla durante I Oercrlo- 1 t-cFis d flrines a an nuvos tlnelea, V las*
ectith MusIcIan, Asbestos. Empire low manlneatos rurstados par 12 1045, y entonces se obririn y bonn sbsh acianes do coro tlrmisso o fia El peridico tWall SW,,I Jo. rnl Tahpmes pegoot, Magdalena, Bays- Aduana do La Habana durnto A dia pabllnamonto En el r eorit, Nego- Do duorm marcadas par pIqeta icie: D LERIAS 1,as firpnpr4 pring. 00 ayer hasta las 12 mnlrdiano so pllegan de prdpoglclones y cuon Bank do Reclsmtrucci6n y Dosarrolo solimenle 2.5 millone.s d bshels do
IMFORTACIONES I.5 atgilentes: mis antecedentes sean nocecorlas. del 2.140 y ls del 3 par Clento, Ds. granas pia Ia fabricarcdt del whi- nuestros clients y amigos
Las importacions reszadas Per 2,338 moto nave gwitemlteca, Thi- (Fd.) Dr. JoSh R. Guildrre Lpel tUVieron bald of comando.del mismr by durante el mes do enero. Balo lina ruestro perto drantoe at dia 30 de s, procedente do Son Franliado de Subsecreinco do ComsnIcaclnos. preclo s1 there de 95 C:321d. 95 12'3 orden emitda pr el Secretario do M Corr-ientes aposuion 1.4211,1110 kiCallfornIa conduclendo eral offer, una declinainio en cada caso Agrcultura. AnderSon, Ctlando oi
gacoroLu ., J.1118, vaor hndur-os Gran Haven, Yspee, d o MIamI, on latres; 2,411 do 12 DE LE Presidenle Truman trno a Icy a
LL FLORIDA caga gene~al; 2340 pate-ameicana mcadndo pasajeras.O~ DE 30lnolRIA aErEs-l ca- no -ac 01 on do re H ermno, S .t A .oi
j do Westam Beache, cond 0 vapor amcrca' Yarmouth de Mia- so do las Llnoas Adreas Damestlas darA a Departamonto de AglrsicttLL rga gen pr 2,340 01UE 5.2cn mi, oduciend. pasajecoe. 1. Lilyale. l. o DOl.n A mu aati paa of I. uo d
or IN Usinfilla ha degar -a .o a. lieua yelrgasnsceulo.-T a
nsiestro -puerto en au viaje do 111110- ol n0r1 do febreo,. En eo de Maderas de Todas Clases Nacionales y Extranjeras
Dri-o a vapor amerpecana Florlda do 1047, Isi lldosin canbumld 0,1 molll
1L Ppmn'al "T and Occidental B: S Itr, do btsaelo MULTIPLY (Madera Contrachapada)
Company, qup conduce carga general FE L IC ID A LE S Y PRO S P E RID AD PELMICMLAS.-Sd hC'trporthdo Td
vPELos. ~i.c.LA me harportadal "eC RO
o A .-el ntidas 's-ores eoo las neocCiDons ENVASES TEJAS CAJAS DE CARTON CORRUSARA LA EP4TXEGA DE Iseamos en 'e A o uevo seclscontIraban en its calicid ntsn OdN INDICATOR an ildo etr BDO + VIDRIOS + CABILLAS CORRUGADAS
Fooras de Ia P1ia Maritima, s a nuescxOS Clientes y am os 1. taad i amrnoi van. a+ L
por*onaron-al mdilodld eayer on JOSE FENANDEZE HMS ImpDemto do 75 Dor nieatto d Is Irent
titdcat do Ragla, compltendo tddeoses U Breleqo sobre lo~s on5alcas ffu0 50
del'capttin jade tie las fimaI, Sucesores de Jodi FernAndez y Hno. lohtdtlo'la do b's Ieli, morlo- Planchas de Cacj6n Prensado de Fibro-Cemento
lOar AntOniO Bantana, al ajato do 6- a s,. Ls Aroctacldn do Polkrul.s Holmant4lmiento- del orden MhERAS Y ESPONJAS ladod dA Amarrio contlntiard rI,las- part 'la ESPONJA'S tl-nIendco los rqpqaor de Telltss Yelifonoi: X-2143 LUYANO N9 802
cI del Bindlcato, do Hracerosade CRISTINA Y AVENIDA DE ARROYO. HABANA. 1nerirat1,s dn linads Ia Got X:1535 HABANA
aa, a amdelegadlo dol ciniotro da B ta snto tipntoo co o es ell
Tra ~~~~~~ea M." M~s--7220eetv emttzaetvnre
-N n tol del 76 or rietlo britto.sln
TOat ~de icE ca s ndIDOW JONES. CONTINENTAL *
cOMPANIA GENERA DE SEGUROS


YFIANZASDESAGUA LAGRANDEDesea en nombroe de su Consejo Directivo,
* Accionistas y empleados, a todos sus clientes,
amigos y en general a todo el pueblo de Cuba
un Ano Nuevo leno de venturas individualsy prosperidad colectiva.


-6-ar(eria del MIVASCUl

ZAIBALA vs.McDUFFIE; LANIER vs. MARTIN, EN i\ t"PICA
Por ELAD10 SECADES -- at a --to it -7
Dos forlfables oncudentrog nnIa Par. esta tdo 1. LUse Nacpnal clonal pomportanri, yo quo presimprA d vmet rd arn n-rindiscrnbl a hecho- If=M Lanier estark soa od en is rentinuacin de-so-coampeonmao do baseball que a piano o k or a r, 4m; o rades agtro. do[ pap ona troialpn. Airle icas ii y i Fro ofit 1r itin g OWS OM Ne V en peliculat. Aide colebrAndise en- of -widium Troidukl. Lee Leones del H&bana, Maledor uncim ed e.1 primloer -atch do es tanbtiark a tIul de os .v Baak ,redcpi M miln--. J.Ma on'
o apariIe Is. lid. do porebclkbs, north III. del dble hea~r T Hrr t u eanr el Cuba, quo Par an parts negoiendr do Adrlicn thencr n chque emvi do Re yllal'i tare o moe atmr Dog a&Aoits. Pr~deno In loi ard. Apichrra hos Im Burvas I Zabi .1 elet. ard udo d San Antio de BRAIo. Coan odi somnoa .ka. no ont doI oun o" l n Dos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~l .doas "reldo" m. un.Aprmrhr l.CvleRjs rcIare, os ncueivintou .on lipa. ,orme r.ultar d eaerdrnsyegr let mrcd. oolooda pmIsa do SaWvAdor Hernindea or bratirn cianr .1 Club Cla, y deispuen Mo- o anre y figa sobre Is meai del libatio. tZaboak y McDuffir ban oIpn e ial'- I egm
-a ra ivoile de In. Alicirane. del Anmendare. I.n~ it .] d III d R:xe oftrcido do. dueler intupenideA esto Rho y or l6gck suponer onqueieesm ."nkdknR


Aodde CR- gracls Wnethur e, pubas heeccadofiempr y is ess |C NF E O ABANA- A LMENDARES Y, MARIA NAO SE MIDEN HOY EN EL GRAN STADIUlM
Ias. Qu"z of lectur YYi yo matemshs .1 fiahmdi quit Is Into y caitdo,lag dMan, eubrienda Ross columa do Jay ran dual termine. sagradlbws e ih EEMOIA NG
y eridaia. La primera incid on Is base do campa dn n palatial Qua ju- RENT Srdf
g6e lfrnd aiAa:Eliond. udrs, hobre trobajador y no, C4 DS
peo, contleb. sheaman, .o 1.eturnos con Ingenu, default. qua El ,an ad, le di un l d al eg s E14 EL SECTOR RAIL
-Iijo do liquellos booroi "r. qo. haun ment a n .1 godand ran
line idenaso, s olmboolldoen 11a .pca y. 1. s An ida nenauey banirl- Er inco hits decj6 el Tremendo Jiqu R Is huesto AC Vrnon A Varty- do h~oy sr o
los ~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ t, quoero drieinae dcl et aAmrccniaabbe a' box Cond&, cut t ineamd Mois de leA
ttl on Penn y bcdn. do tras pngetg y VIe. Aquelbs era n enno Oocu. &gyokkzgmqe.jre x rasitr tae d E -Cdn
de tiUnuable vilor. Villa RAnej quea! decir del jfor d as ii-pr Gno p t o a r di. Ho: olejug A nprga to q iac k n,
bemaecoa lt., cOut Il santakue botings de los yaints. as, eesioorabaernda ay lol tii dedr adl M ntegrfnt e sitin
legaid Up aconecamienti, pust- Parm repovr 1.aces Y eraer It pre- me PEE no deonatios t ranan
clsoliudInnpa edeetr 0l pdalia is pitom y do onfpantar al -Fo aniiai dotled. IA de sotrd
critialrnods Int.11genta. Llar nue. .de as de o s cianlrst, disf e of -I, STDU EL AAA ii rnfrn Iva hit P a RPX abacr' 8~io dU ft ho W nt y
III oQuells dipatup. qua Adaon, y vnrond.I prek gendconEb., Wdc6 dg;D6I 6 As ogNrioere trdy n il imo i, y plo. duo yaidlo lb
Aluns ecr osamgo hblrsbrmedo a m am tren quo se Inibitions, 1. Eaan, an Biejos Ron in d.I i liales urs
-iiClindid donapcorcko e11 Vin, ito Eliaybdo' Itdiain del 24. ED mativ. on 11 al ini sgaou cut de t er erirm brev III ndanicackmn do haebbd penPir 11'li. .II n~bo Pr.tuas. 7.1'mb co N mo: Quo is rempleomanis de los to- Jor 0c.redores tiape t orate rgstadlonlc
Indian mavjo rrecaab prtdarpu tayeprb n opr. utie pueda daionruar do Is tradicion p, bas, P", b'lls Otier, O r- b e deo I hst.a
tunidad mejr.net f,.,.a deSPedids y recdbbppiens lunetas llenis fly sit rige htr. nl. a) el ees .a a gaa ntca
Y Is Ioportord! Too on do. Anne 1. inabltecus on pOc bankrolled. del Rho 10p49u e ft no d [In .a lit a ridfle1 a n "r Lncs Anmt nur spoa n LCram eisitin
on un stes ui itegarn la aa cta asia ehqirn noour too se ofrece ens taboe n delj al left.,lqeiocmanrd ue s
16 Wnat.brn 1. ec.n, b ccede Eiod xua ei oelq go de esto tarde, Par telebno. Por- 07TRA1 DOE CARPERAu :s peaon et uv cii
fu epead e l al cmopudeese ars n.,rMI dee o d onsu. uepi, e. 1.m podr's ond id e ill- War Ana 11 ers y dos. Iter ls mpamts ,rifvk quo ha conqudsMya onuivao dedoue sln i lo er, ME ermnsir. ldsso a but nd. to de term.nrs ft encuentrd. bee y 1, copntn Ilterc, rtruke; ,Idoen 2. prena dinri.
E io ue hnsepoldr vIfj Atonedra E tabesp e ple o ea br r qu rm Like contendlentes de ent, culture HePuz, 1y a regnda y Pogss out
agujero,~~~~~~~~~In% final 0aIa 194 orti Ied saae io m mgsqeepr-ug e e nto, Mark- de egu a apriam itrionic, JAIy
bad arcia, go reobmian lag 11bins, ashentra. kivhndobar ohn) trb o dneopu,on MI st n eq iegdo IghUaoelv~o eocoeH bn- ar
Don Eutiono I Plpeft obeini.'IaiI Panrc6 hautio eacchar boo VI- ua 0conat-aall Ijn 1) Pn e cado Desubsanar-Madrrirdea
Me del Pick y In Pat&. Por fin butrocksof einfutrid. n, c a un listed.a nodbs. Inis rual u etI ne ro rojlo es lip o ncy B et. b,,ar Mon p11 t r' a aoiilpaaet ad
do de indherni tourist. Tynana tbin ier~ nlss syen lIk Naoova nie e ntaovy el ndgol, wnt e cal Cthantl~ ta hii ( Las roila rs .m
del posintalon. ObeqUj,,R, ,rlEcdd, Aprm 6lb 1, otel Jnr og 1. MUsIs, Ps c ieta le gn el It Cyitile onto hit II P r bal lm aaC qi Pi e p seeo:s nn
hir qR ymu dn e M,,ta lopauenn. Cuandio nc am c, rd d. do itverme. eIt i erce re .16c n. Dian recibde I base pOr bslas cora M&POIJU y Anial IL. A a
R lo od. aga d i n o pa inot &'-d1i Pol qu erommo Inocnt"s. se quani cOn 512 pound.s 0 In quely Cash, despunz que inofso meh o boi dei cud 14 y medi&.
Dopp' toin t ib 11.1 =abtla "b dc a lo .i pemncd trak'es 1. mndam. pierdena I Upn. de bo a t rR, ip r hit .1 t o sa mra nta: 7ala J psit d,
gnhas .;D, cua1.quWer ymaUera no h- y .noa 1. negunds cartoon do] In- uiOURAna, 11Talin y Ara
tantos y tantos anda, Italid una mesea volandou. I., va Ico s ene ado del C.!- plus y to terrr del jakip. Rite fue- Bgnoprio Cntneyo
ponatn. Its In miui egunda Cs.ro =ndi Agutar y -on
P~le qit IRCI rboo I o 1 an, gouningpeliLon; banzde. ields Par =mboi BE -UE," LLE=A L;AS AE as l FundY Sta4 s y mdoo
y 41 clm imt Iu reuelsd, hoaauldod o dea. panntiles n Par. Aenuua mau Ior n EXhTO dNNNG porful .bw &Ig ibgudr,1 q neal onan
quecalo ests yemcioe mlttuds.La Otia l 1 habr recibakdo Ein Is Prookente fulk posderms gplaa .1 me~ 1t o l Tiondberi el ande & adsilo an au ptrb be. asid Wre Id A-a t yde l mpirWl b fu ly hi to runde r mquad atrp feundr, Pa u lar, Oastia oen Ric an En mk u bhn ectaoae oprne~ qua acbo do ecoa too paounkow, con an manager &ea Thadistdt y in traioer Wili erch f of cumPAmento Road. to fn't, r RA las tres d n e el eapy Bal-11 An rum. ianht do rol.e .o at, Potd vaIngra.7-e
al ayr o othk gd Iip po, dmp eds.1knmLa ,Is ,I treaa parm Wu e.e do] di. 0 do dners, ciontrs jok, Muin, an 4 ladloon iure Gardeds do Noew York "oI Ra d n sa de match:sil y hktil. Ba.ga., ntder rolr Po = .'~crprtd:Psa yAtac
clu conyept de matc humnsIioemet hc luo fo nl an IU OEO CME7 rt. Una gan phit d de Ail, Prm Itr DI,,arfay t B tkg.saca r Al
h del nrpnt6. Millio, durable ho dehinbras. de an partlod. Cando IQ M O O CoWZ list Va.n los af c djn o Arenosd cm boel cuadr deny. o
Wainutria cinmatwgrmf a n slixicsoo eto .n .1 borng, se. 2, 0.- Convocan, a tennis Ouli oupfgf lR$R REC 3 O RMR NIO lnugs a os al ly ,ot atcet
ded ad gIUbN B lrno e all Ismportable en n. produccrbn It ertrric-einGn eni adreZ FR"'111 INNNG hournr Pt ile "or, al o. E CbeRN O
tld &1 fU' C lkis Idol de qulk Y an o la q ller d sar a n tdli Oe IIIRS C left de roller: Mivio Garcia fly ler- Maforbasks: Lu. leiko, mi.e ponichud POR TITULDS EN SPAMA
bit mi hoesunb xIto rdes deuil. Y e pe s ul ea Un BTta d! go .1 'Rat"r. (Henna Perdtd 11 cPir Ar a mplot fly It tercerm y Itreno
Lab ~ deepa e dercin Areateurs Cubma T .LU ,dcebr (APs)-Ei Cot of triunlo decplivm do ffigdic tUnldad de pla, idetwntair. Be rm- ,y cento. Be rose, to, Ithre. class dellcloma. May boom pek-tars had Venidy 0, of tundo Wi R Per,, edoa aent d esot !m do gr3 tre de jere de tla, It 6ra b pa Io reob lag bs or It- SE W= ANNNG IENU MeeAcIonEpnl eBx nodided, .1 el artr" do Instayt, m&Yr. Ya In ni en unprda mIalendis natoria ea lot chno even. LuI. de-:ahy & Jos perladisa u edsuab o igoa nu a. arwna a a de An-heo GIn ArncbR Riab ho.) Noblea Inia 1.igad hoe put bspra.e Sa~tM.g WwAI, Mpeohad re oamventarios; que-dark comien.qel itoao qu quu aee de s asp en ls. C Imara d C merc- anrDais n.tr an Weaj i an n h 106 e mereepel .pItcaher d o ong aiona has dPe uAtrOLcaegoi Maie nlele parido segulcdas on loxaco y bastabot que an pustem. go Vom- a. In eda1 d enrde 94 y pxInt eratinl, sea Qat et PlI d e -l ny b u C orgn do n p graDi- n. due Cpa. -~ j haa a e miy a pnhd ntrrla ueh rnd eebrs tsd
breenla arelea ar~qu s agtaanlasloaliads.Deh tep d u jregira por lga tiInt base. reccen Gernai do, Leorts y 1. Ft- bates de planchas, y muy, buena yo Ltter strIk., IF un, Pe sn r dl wd2 Jde febeode8. o. oba nernio Infrecuents do an chorgo wienw, inuond per"i I. nods qu o it 1.Pr atcia net t or m Je (en) lc ott" a.- doio Cinnauro Afk de 3 ,,a Penn s. no wr irnda e en Uitino dMore. y il to men ]an nguenn es
due alfrotiscoo alet er ua csa eplra FPesi a.,esar d, Ro, eis requisitcs indispensable msan mas' Itencibldad del cumpeun. Continue a eo Rubdea .atlo u 1.r Ch nui~ doz Be ll u e, out in ,,gundk a primra. MA- gramers; Notdion, Iloord: AdUird Beasoa oft ificoit. Y mantentsa n afts; on prestlidset order portides y misan o e a edrcn Amtu cIend. Lotus qua eesab rmo y ebn s dbegrn are eMixnn.ga F ,lerebtdn ur; :n-lIAAirWldi(a-uarrrpt-L enuuhi Ionrae noulr e
patdo I igri odCuban. de Loal. Teans nor cuali-, cnad.HgiMrtnzgn e tcraa todeJhBue; mpsd:Does Ipartidit ai lgrap r k.a diei lam, nro privilg-de f Torisy entiled Bfilad. elua como, atle rmndo que 61 celebrarps un bout cOn- praimer promlo de In disputpada lid Ooi To p ors l a sil dsen 111 1n,~ bnt I deba tkqy ro d iar on utg Lis mayor. rult Jevrsu aod b Db ndr aadea lAi albe r. Gus Leipsnih, y n In eto nerya can in total do slete puntas de tocoIt. claimenr Vs aiegunda pr mcrflce IgnaIo Art 7 Id cloalbeft peand ,
goo did lectmr 1. sectin d0et medtu do 1. huonrtin'say.a.n pad. No pkdal kertclipa nkI et mousm, p le, ya .ue 1!1 .61, me~ari ailneS relonudc con .u In ACR EAD L UNEA d hnq b.M smte trCe-t PSoBeodfneimon toi by
duadarse mnnc. Ema JR. iua 1o 1.peto moraI del posatifempl It ls JUgadores quo unvyil ganadit 0 .n. pelea loss in Ad corrre. y ue u rmaas cuain EUD NIG Cn liera lines do tons hanks Par .1 be FIdM S i do esa conrccioha inquebrountablns. totgad. flaoen n temporal.s in,- e 1. sfi ota obeqe la Armald. .erre acra.n lsgnogs BaEGUND fu IN IN prier ih, ntnoWea.Danb-r l a e
4 ~~~~~cunteb Jniir enice, Ios que bayou gin tirarloas eneAd-p ei Herer cin auts l be C11s rIfrpr rmrsed u eau ea ege o lrg
Aquells, nochie cuando llMS6 a] JPalach, d an I*Fods, @I porter, Is dhino catcpd neiiainscr n eeAl lia lsd icrea on l a toer .,on, A-troca un- i assca Pa r r a, fl lf.d c an tes nd Meis Cti a p erz t 'alla a itee uno
a Driffolen we haicisamt de uns, hor, qua) lo stoba esperiando un Isabs- tegror equIpUR hntenacioales. ask gan, U pierd. or In Qltimae presen- too, meud l usdlTr u o u ma nd, Dany, hit de roller pop It oegunds, a reaiy. Club no "obit Is metnls Noypiand. thar III Haan c Imtls quo hayan. competido en uncion quo here Onto CamPeOn Mun- Albeto irbld o ui ye 'Trno. M Diht yeprpc i ut eu.sgna iercb abs o i er Lends y e Mfnpue. M~orm I. tfse eapi hln nga onrr epn componatas internacoi les i dial. Y repio sr Contra Id 0 cOn- Laetead so rmosa h- Cash, Segs a primer, Par error do ba. se pa luegld el lor Oadq A am, Manning Eof re n
MKd ~ral ea DObaJO ft Is "Uts told. Una earters. Morade do pIdl no de line i- e priero tiugac or k cu ndie., Ii ;o Pi dl canent muc- ovd, ye moll Id roll Rite, hit at I io 1nRcsn upr, te l odr d basun t
C&Ie d y s l tia io n, pe ~a r if sa li %I en c n tro tto n tin d il l -c in d el r n n -n c n a Q ue d ya d ta n EM r e ai L o u is 1 ,s rep orters, qu a 0e appri a d o'u o k -Upe a c n e r e l e an l s b s s o l r a r m r do d u ti e L g o l M a i n d s l s d s g
an parilmento ]ITIP- y nervioo Como of diaod cowl cautlioar qua POIe kblen excludes 1.s gonadboe di, nor Iso mankndria dnsde shora e:, per- t op fe tidqe yn bry nza a lc Duany an intnt ano, p rque Ji Oti, : =edirn. nd Studeader. 0 -primo t ti nease- tegunda categorba. on It feclas condacones, no practicnand 511 que Asirn distinud's Persoa devib proatamente 1. pludmr. 0CA1 INNIHO. CIEJNFUJSOR: coeni a 12. Una y tintL A dlfbtks Is afambegi do sgRos y Wo readed"re do pary.ra: ,I non quo hbleJ.&n triunnio. -hiuera If gon. ys quo saeiai room- ayds kedrecfticas y del chaiens Et"OFt o, cOn dos base n, reail. 11 lines & INs dpa del lffl
V ereo ded CunI. Lo "u ht do conventroo s e u a, I 3 Todon Jos Dartidly, do Itl tor rotor contra Wnlecitt In N.s nettres lcanad. be his base. por, bIs Correct forzada field. (Un did do ooanete pora CoENIUEG09 M=4d6 .e que do ed mst prodivio de do Is actcs oal clide. Ohoi, ne l in e t ine)sI"' do" ran n k es de queId praine E eatmnod ugenacab do Dus dan qu IM anm a m r 11 a e turo dkn hdo Its rn o e IN -.U L )

da~ ineaso d bod.e 3. peoc almp. n hilde 1r. ralo do Iun sort- s1.rh ineiso A.m no dU ,hr r m -ra ,ad .A k rum dubemp. DaviAN, rp H . . 2 1
Jea ue hombre decudoo hlarominks .01g. vo I rual aur l s ugado l u i n t dl ctIs.,a p iulr d p i n a m a asr.- Iar ia n e Ca Bass gbdh a rl f l arcnro. VA s s angili l s L .
-.as iscricions deera ha-cribrse e elntmeo d su eleor uiln caz utee Sivec O ee- d pU-hereltrmara.Oton,.ot.de. . 4.0 1. 1 2 1
.-loor ma -ble nI& reip ?,-surayoa o r on l an cue Y eem b c r se a rsdueos erad cu -I hl pI Re Je ,onrn au a ssifiosh do llolinea. Iacpet un'sgud rmr sie iu oA .2 escrito ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~a .l argumet yel Irnrao tos dil.o. dTbHnIs aibonar por he mgsm ra hoted deynd acio referee de .o Nirna y dI .a .aa .inii u esgnaapiea dlna-Mrn egn o enijyop.-amna1 . 2 2 0 6 0
e o st 6 10 charter e ft e bL t dbnd tu de p a nc d"mrm dl h s nnt ,,. e 1 jo d o,. d e s t jgd r ns jpo n bT IsltC h q eta e s u. Enetan E RaM nsC ash toni Ie B s Al l a r ro oul gra rcu n vi e n p. . 4 a 3 1 0 de -tic ar o tn, a tar o linkputa did b elo taros l, qunglend y diabun trn torne do bber.1 t eito. n l prItrse Mi iugin on Irnki los. er pre ,bentd do- erlo. BASEai RHOYll agABRA~ DnBL JUEGON -NINN oal es: 4 12 24 18 .aid snorpioe reerai vsidgs oa lgenutde s e ac ill- dor DAgarSua e "coc nt. pe.ran an P.E LEaRO be nua isyexlore d:~~t haa. moio. horake jus e h~ars flel ho.w Iares Ul u aIt no- o R.hi l de vato cltur e o s qiuin 'a SIn vi aii u-d usuna p i e le r ea tre On dob e Bltic. IsV. C. i a a E
noleIneesa?-m ryd On Onoof elcles.Yabcospl tplnd o h o, coer ndlat im I a. on 6 dt m imder Hunaein a era pie tro aan in
---Uia t d artcu pe ny p t adis Jn e os e duri ga.lardibqusdvne e s icr e Inar con pll Pr11dn; refere s e e sua o n, Je s o et o ria nd prn krum y. '(1)n l tro e o r c -fu g s n e eg n o t r o lm n e a a 1 0 0 D 0
thdon, 111ual 50n DO'~ri o y.i Rel noni m yI thacai. 1. prsanda yiioo d. .oa~ nii ou 4n 2epad a 2upses daa = Main 6g m o er cab e
Dsted It une eu v d o i) on ea. Qe Ids In rc? Eo adren de ll e n, f . ." t a gd3 1ie i I n' leI 6 etin f2sI ll ,n lpad ah btd eholaIdqo nrgnOnRu 0eu c o i 1
to.r h1c .b .n.o dt titi Int dued- quelp Ie ionflynan. Eu cls -a m na a, - -
de la ruin~. a ed an 1.il y urt d 1.r arc I.doisult ,ap d on pujnr ""'o Is. ."lbcl .ttl con ,n cl a -lcal O ,H BAD BEJIO rt s . IG 1 6 H it I
9-1 can'. Ise amatdu tantven. 'cced bli pord- lot parrdo. Antm, Ro2aid .eon .E .LKA O 4A BASES0
-epe ib IRta l t 6 Y r e l ind l ich n do IUu c e n e ralg a E rdtri n ii k 8 don n h s c p n 6 k _ptl , ~ l ff ri o I ) t t n ai u ci i u n ny G A T N I G a d e c C t o s e s R I o k i. no , I 1N A
Us SthuUain. but qde yata d in Prab. ustt a A m sd, dp.lo p
Scutlo priob6 do de cit,.int dII .s hack0 alo irnI oc nI a m ilaieIaaulp . K.0 0. A.
I~~~~~~~rea~~~~~ARAA .ag .o .d d,0 u2 he] ril a i d--mrno. ia.
rdgid Blac lB. anyeoat de1 Footbal. atUMAit A
ti-Lesarrra h.,knnds hano, Pu I rtrin i Ja

,, ogah. Duny Tr3y M1 ioo T 10
yanteneran rayor & cIs tact d els nt le irefee Den b. p4pst d0 1 As r,~-e~ fd a
15cm at cmbn ea~ls d adofodig, do1.ona CIe a He u 1 Q 4ea~ 0
do l pa de e naatievidon er e uerzoi Iefillado Nj=1- 1 ba3s Ci0ueo 0 1ario 0.
ism moithev de ca pent e -dr eutrmas convetent dism Tener an Tsa As 2a .e n. B. 4 D A1m3. 0 b
-Jdoen ima en 13,18y cu nd osa Y. lr ondr ~b ce
iltal d.e o rim a t u p dihu cuarnt. LaS .iaia .nees~t y os hrdroao l. T mp o: 3;


nS ie y pero-tafaonldsonqu pemi n to~ dea s C1UT-TE ldOrega n udmrcnel carbpto n de nmo tnaFilaoot al 9UnfNA--
Futbot racRLiNn .ua ercn d.Ftb .n .lc C o a = At -4e
kMa nt e der aycodn ue l e ate lo. refereesond, exoitn den w----- by -on -on usJV
lag un tit n y h ta on VIEnW r er 1.9 de ritrion n la aplica i n Cas Do bl plXRCO L s Afdc ,,nado i.o l as re ion s v D o ca irvlio rr a n 6 ,y e e fur y I eg i c au o "nAroft li a e r h a ld e m o t ad jus M Ape ct c o
pulsar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B Colnasmaiuin ya eo e sio e n imoo-H/ .etn ernkn, n,%A don,
los ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u surz d rfr rgnnoEMntvd apnn uda sniom Cnta nines.A ,ne mean dt
DiaroFote e sfm ro e l onlerda e iegliust l A- FlabLia M r temournd, 3akd.
de nAQILo a o, J br An 0 ("). p ro- unrc qntepr n iecems ofjhurd e pp- inin Boor p* illunt mo H Merd. eAoeno e a A de i doup rb rosi d o re al e n i inlo.o bl u apac2 God s, Intdia im hAnl Hits
ciud d, or nter edi de llenci. di delsen r A tonel ,ha ra o -Negs r an d. ie de h rd, ors
ptddo ap o w n a l A ownt e ao tnr Liz rine instletnc ess re i ho m enee, der nesA an TI.no Io
codnrocin dis Ecbidor, & a lg u l nra dl pro.i nted rntent onr roo. 45 opaua Crablit Juhlla S e aAg n
E k oo iuo-dIconIsri ona n coh n suna e elapn jeu n ,,uo sbepuIs- Fouiu t'ilayli da R an ar (T) a
Ur ndn parsev. V y r t. Amenit Mdele no ralrts do Aiponxhr, Crmo (In iR queo 2R-y Rmmcns pb).au d n e t c e p e a y rp et s uet d e ,
Mr sc a C i x d hile;,f e it -t m s r a A l oned l r rim t m aa e n on dar de oin t ye D ebn e l die e n dsfu ItM q
M don 1. Ro o r a da c udr, n tooo 164r u n sa insen dulk oa-e ,a n aiLrn lar.yj
man nsarenn d Aie s de namo. uok a gntod ibnk 1.e Ciafrte ,=o Cuos ene ~ e t ,A O O e a a a a o t m l n e Mixeio ctai ofai fif teN
Puntobr laCnee inBdm ratan Stnorear de Fitild"O a 5C~a e p ratSd ti


ti a fd rtin. III Dea lo oituo dd ba initi h nirn .m. t6d

tor a n Unli oIna ent O d4rss o dol nteu In 1.ead Lou Aic trA hnro rnas WE IC Ic nc inue o a nneim
P, l cd R to. y, addo oon d. eoed i, Jul. dtre t ova qu pud.,e nroi-ete i ona rE
M d d Ibnrpus ro kia To m ct ores a y eud a ru ,e a vesfntin de-p e l j'rs Il ei ndee Ist.I. ,
j i abo 1. urr i s tiu tont a u-1 co k on a ena ixli v It. ti-nr.uecm clio ii, e id .
E s ,n Ier es a r d o n ic a y ~d r ., d cos n de dis egli -: Ls a ye. fu aalr " i P
rj n e ll ar en re ba .ae m-ta uodaoouin eerl.sMxc u et lalnt ns a
tens doh n. deden dos Artrk pordo 1as1r1 1-no entatAl 3 S PTO R T 3 DIARIO DE LA MARINA.rJUEVES, 1DE ENERO DE I46 SP 0 I T. PAGINA DIECISIECUBANITA LINDA, MONEY MUSS, SHOT ONE Y OTROS ASES EN EL "PURSE"Esta nocle se ofrecerfi una presentacion Esta noche darn

mas de popularisimo Carnaval en Hielo LOS ESPECTACULOS DE ANOCHE boxeo de amateurs .aegofca .e eoe 14

I.in Ifea darante el ano de 1947
La pregentaciin 'del Carnaval en s' que logra r-imo, 'elacdad y ar- Con motio de adelanlar ci cle- ins sto Smpoalbiltadas de ofre- r a samproata Cr1 stadium Et. noche. ades nuc ha de Taelo c mntlnsi anotindose continues monla para convencer a tada Ia can- rre de Ia. prenente edictin, para cer Ins reolna de _s dna Cs- Tropial Es-pramm nar nueciro -or nevada a abo tro Pbortaitetinoal el o jer h s Prothrg-rr d bddma sic oxen amateur en rcn.is. n In Ayer lud lre;d' a Ia pibicidad UrTsSrin GoIzsrae Jara Us-tsriemdores del cvoa dieranio croa- creina de ralidec que nuestrna obrerna y empeadas pelAcu departitas clebredos ]cctores- exnsen il omissdn ess rampennat Guantee de Or, di ia par a mesorsa di Baxen si a DOD no.,
enrrentes .1 spectscuio eon ls que Pero si ei eapecoAculo quns a -I ,pdiCen eaperar ie Alo Nuevo anoche: el fronton Jal Alal y ei tomenae at propsito quc a ie- DGD Y emoo garantizar que aO- cl ratng oicia sic fin de aim. an .n BAaTAM WEIGHT e Tensega b de hacer In propaganda da Richardson es de elevad. corte en ci enade ml fanilla, noe be- dcoalio dc basebai rarreopanditen- heaina. ti noche renuitari peull cI am- que ar ciasiicas los boxeadares de Canpeon Lu. Gaivan mis efectiva del evenol. Po Uqe s-naG ,tkcnica, cI ohow que elertla ci Ce- pun y com ado tum de Zania Y Sodas S ca6eOrik, de a.uersi Col .-Jnrge BAncher
soente lode el qcl aelte a preaen- miquleimo Paul Andre, en au ce- ChAez puoto lue lodes Son lanA- I presI studio islremiz pr 2.-Arlrtnd PUnmic PI
clar jos dme-ros fanthstlcas del ICar- nificaci6n dcI 1Barracha do Ins n iiraS rsi irisnmds detedoy Stretr ernkd, h.5' eorui-cOb 4 -Jarg Carrizo.
naval en Hielos no puede regatear- de S MIanal, es ida une j1ya di sirn aS ronloipdosmsi qurha lrar ertee JS.e. .a- Lrro.
it 44 eloglo mks aMplIO aI maravilia- comicidad. y rt, Reamenic ia tueites ius Opto par ta suprema- dOc o assoris, 5esnands Cea -Ramon CaeL.so
no epecticel que d y i mi cSte magnifico Sorsic bOxi.- Com detaie r irioco p sic-so DSin guidoc GrpO A* ManPe
to del Palaeeo de lot Abney, que continuamente eatan ha-- urne "rgani-ado por in Dreccdon de Oue n ete raueg ssun que AsrmeteoS, Hermlno GonzAlez, Man ache. A las nue iendo as deliciL del Pullc con Deporten. secerio adverttr qa uhaseeoc S ato, onedeciendo Me s-T- RI.ero, Peix G-u'as Zis-O Gave cmo si cdotumbre ne rndark s-A nun aciaehumrsstica. e un de los :C, nov. te oxer fu n ,, Cat.s In C' ]a asr1n- de Isx- C' a,,. Humbert, Alvae TOCCIdent.L
te comeb shose eal mis ateentaoe del Crm .Ian .stIs- ctaAn proband. sue esplondS 1ocrcer un raIn Ial Ile ms--c Kids. PerrIdc Amente
aablar del tarnaval an HIela ondi-OneO nue haen pensr tene su s-m penn c s-ada diTsit. Drio E: Guwaldo Arasges. ?-,l
pucs-r 5.lnte hae Propoaara T DA ESPECAlbd q.u desro de Cmay poro tSol ten- euperAnose es mrt.peta aS rait Zuliia. Luo Casttio Alfredo TIna
ed min r dremos us material puegilet o cn- anersOr ssu nuo laprcian isu It- AImandi Gnonzasez JAureguio.
a pueIe decide dcl magalfica even- ecuerdo de los arganisadlres e diS den ci un ouler pm raufoomsnen- ror elas T so, pessedian, FEATige WAcGHT
to, que o a pare detacar eus ma- evet ne frecei tede sic matS-E Drie'" sic aeta*are esnimaoaic a c ri a si oun'"Hrarusr 5ta"b5.rtSfiera
El peblico ha reapndido 00n eeoc- ace a l is s le tasde y i lati.n- "attan u- e -cos ieuac s a dl Nationt Bixino AsaciOs, nr- 2 --Or-toisn ZCtueta
ne entus oo hasn eato hanmen- ci d yn E e a Sm na m uy h n an d b e q i- eanasi s retIoc.O p T .
,a n sno gbr LA a-aorta pore Ssaaer So c.nalogrlt.- 4 Lisn Ga--ia.
ne tan par finalicars preen- Las tmquillm funcionarin come sm apl q- e dm r gren d . mane-a conquitar sLod 5---Cir Mors-es
tacitn e" logren concurs-reaupe- caiumabre, brindAndale al patblic to- -.Lderecoan pea loS ue UI- mepus a tsohis-do al A
t o e, esetor 'tre n areo qexic-l ft Clu t de crclliaddes, paSon Eatis im re- asiaae Ai q.gis a stnalmmr t-o, Eiitrll Alharep CA u-o. RIM al sector -VI r hacer cI yor comadidad de ion maetenlca at ha rtatiicadn en gs-upon nos Sn tens-n D-on, Issernzn Cans-e-n. Cara rusur toerc odas ac ianle s e mS W oe- tinguidsi m N Gosn'Is l e SoSitw, Cecitia Feruno de aos satiss qu mL hn- nOS PREOl SU C EE tar s-I ruatog se hen celebrado e E rats qued i Stguient ins- sii
dn hoPrnn ha causIa iseta Como, en nabido, par habelo-i ofre- nucoto pals, ofrece IS DOD, con It ma. Grtpo B: Ar-tdo LabarteI Ostee VmlgoNta n .1 1cion rltursic Cido a In pubilsed or VruJ~ el ~ ~ ~ *~~ Idea side uTrl oseegh ~ ~ EiHts ouro os oas-sau 5 BeitItog Regls-al
Jack Richsarsnn qu totes-ps-eta, don toels.p-i TLY-W fE3U pstcpali n n ssieqe aliaCs- aoir Rs TnsVt
km Mno sely p onth ed PII qpuidde raan Wn s FA CIL MA NIPUL ACION Y Th""Ia'loTn "In"" Tooh *",laou I-~lH '.ld,, C., arr d BItl. ng RVgln
nemes positlvamente sensaciaaa- pulris-oimee, pariendo de Ia base anusimenie e efectdan en las Es- C S6n 1at Peipe Fitits i.nesin Dominic A.,snCadl YTles: Uno de ellos acompaneado d i n peso ,tma, gnercl $ l T$ MIT ho as CalUds parc aeleconar a )S Cn1.esi- a J-st Marnez, Tomas VItcai
geaul MasIlyng Quinn y otro I labi, eat-ada frontal general; $2.00 S. se- BL K Pniurhachos qur dssan abragar Ia 2-Raroi DonAle Btatl P11 FTs a -n Oti a.
con en fondo musical precdoa. que ferenca aita: $3.00 1a prefesrc d icPsosests boxsatica demestrain 3.-Fraonslo ToCar LIGHT VESGHT
arranca aplausse a granel par parte- pa: $4.00 los deinstears de pista y Iandictones que Sea pes-sitaln cala 4.-Ariget Stns-ec PAgun g FnTmerdo SIlatadel ablio a reo eca ns2n.d y $3lC I.s Patiss osa posiin ens diable en eI pag- 5 -As o MTIt. 2 Orsitr Diga
aadson e el --pen d.1 C-- de cuatro y aeis silias, respectIve lmo ontmorneon -i r E s Br LeosnardS.
psIY Sisla Patinmariao GD ~tiaada- GI,,s A .1-i.s.itseo ni
ibs-s do pa or de penlo eants nErit sorhe puies, is lan1timos dir- lintoMact Dies. R1a HeriNa.s 5 AsIron At
ib d e-ica, 0 que de la en r u n m drta sic ana sOartecra, sic ex- ipaiingiuiiots Jooe tsrrsnde. Dsa no-dAn os Grays- A Williedo
suee e on ss atHlo- Oisaen CinecIto en San Rafael e orep asimortsi an lieci eS is iuis. ysePg at u
o nnea As-na c Znja y ChAne ae- Gropo : 05dm Diato. Aro s-os B n i cii-r
-At cmpl sin Lopser. Fotanistiot Ti. All."s- Osil B Jonas Wansisra. ar10
Mar-tie., G-Stbertn KesseSl. Meal
ivr en CHerrcea Baby Cule, Orlanrno Lamy ario R' In madrid. Johi E jalde, GermAn Vidincidie novo.~ LaCuban ita Linda tendra muy fuertes s-ted TMl MECol
CadaOriental Pak peea estelar WALTE y rC
4~~.%,n Pabl Rm r( B fr-O Haby CrotM" 9 wupa do dieclaiohe ur vr, el pugilista que rivals en el handicap "A oi
lng In Oriental Park l i- 194 fura conaiderado I barer d 2,-uns doili
Bade a m to d son do 00 cince m promesa, tUrlie Inauguira La eloz yegua e PanlO Aixali marcr Il paso y pbiaJ, on.
Bn dnem n n lote sic eja.p.nse n roeon mente fiegari al frente dte In procesion. Debut burn e- Brsd VeronaI
jdvenas, pam Cantro lee qec pasan d~e en ente ella i94n, ocupanda ci Sos-no. n~mero de gheb5eD. Otr-os ineesne deisiles I -inlgSuns BrsirhA: Brded
Uid edad eay one seis aloe, tres entelas si Ia career de baxco pa.- -lAnndez BrIllnt
aun e y st pns Ct l pronal n NKt J M. Oliversa ChoS, Ortor asenueso hi moe A ta sc Boe Y Luchag Per BROOMSTICK Sendo Cepeida Charall; Esteban
110 V u o rval tend-A a Miguel Cainso Salaar ( TarIche) y VIctor Sunres.
qels caballas bincuidado pag Comnian 5edaaMgulCo Cubsesita lind, la s-eta. yPsua sc pl5r las abao. e srasa ,se uns sitis Os-pa B: Jload Lais Martinez (Barn frecuen ci n un frente on bantam weight labane r que ha Sass-bus Aiet ., qas htso ua sumna -onj.s.s so sit furan .itIl ds by Clr his : Henry Garcia, W ISrs-odagr ao nsul5chas de- menus TCedad, bchlHu, aca Wlrd

th te i do m r ida d, b -echa d it nisa en te on rs-an s-co rd en de sal o tr orions en l cs o te m pra nss e apa pro babIll ld d alt uoase la s sit sesa n resC arn oo Pln, Jesus L am cia,
A indPltrlo anbtlco s R au iema selia S s-es-ses-c, a -er- a ls d.1 autur ce nn. sis ll si S i.ano Pre, g I o Hernide Vlla netgcoe etnne~nr-PnrdeRomdnd e lsma asso lsheriuia Sbcilmente. rscnia hIyso)llsps-bs y Promese. dci Psucssmsei. s-cot, Jod M. Dixan y Robes-ta Agullas hges-ccatlga. MilennupesLtlogstrefcg
IncIda can las reclenten hezall e destacados pugilistas que to hen Im- ao I it elent. hA nc1 oe rn r ha ,t b 1. d l en t J .rR t
autos l hamea a s-le Ia portaodo lag promoelcoe de ca ]e&c- h-as M., 'III teti s-el.i rus s i si I tc Ic Ie its, s-n.
ost jem plar a m- n s lin ss gaui eoane u c -a s- ee oo Htan S y SI bnst dfi i disi- M ID D L E W E IG H T
o m d los som o n con ae ld ad y fren te a todo n be I mr p u esto a si r a e i j. ins ad e i f lur i A 1 A ese Ici C am s- M a rcsito A r m en te ros.
pes- me-eys-pc de-ecore afrnta- s s--secii n sinstla Seo la sin int 155ascs-r I i ao fiurtossa sasi s-ics-. S Etiel allc
*a r r- en cse isuportslic ses-ir. Ia li t 0 isle s c esr-s-tse ui l 2-Mae-s Ral Osthaa.
DR3. ROCK, a fite ans, hija i so a Rise-e qm en cu ultima pre- ja is nawais bimr as-s mRnau hds slosn ici c-ntes yonr sac 3.-esa Vie,
LDr des Pdo I r entacida en ci PSlacia sic ion De- o sc S ss y in se-r sen s- du c t .n1o ris, 1cm C inirs ,e as- 4.-Ansis.o Gocas
L1do 0. sherstb osibiidmds d s Rnlrs le en acc tin cs- irise-a .s C-n. 5.--Lis VIta
WANCYS HERO, cuatro alos, hiJs de H 51i. Goba l oe Popitr a- Hrn IT- """ r,- aSTda G A Mnte ai,
War Hero y Divies, par Cynic. Hea a EAEp""*''"-' I. t- C.
LJORT LANIN, state abs, hijo do El dacuen a sic CaIro y R"vero es- ssin- mien ln a sIs ps-isme s -ho rl s, Anbrus Casral y uis CinuenFlares y Thelma, por Chance Play ti pactado a des aole p coinc al C" s'oi """" "'"'- "c Asde sta L""' .anceVAN3ItTST, once alto, hIjo se rsl- mifinl a ocho rounds, s berne ca s-rsera its- r CON ros, re s-cntre O. I
cr y June Roe, por Myraa. nombrie e D mas Collazo que re- m A X I MA s i o c es, atre IG HAV WElIGT
SUMVER STING. Clnuse eL"n, ijla i dos-e sic 101 n eatdon I[taidag prm-s ss sP.sss. a",,, "is, ell. sn-o Sass .s s-1.oi s-s- rm ae Ca s Crtba Mrq e iYnSting e Flame par Bg le reepas-ren ame I dis cuban FACILIDAD s".sr-s ";""i"h sue ces-'ls-s I-r D0 a-,iis
sae' alt h J Cird VJoia. Hi Igreasal pgil de Mo- s-o rends a Tcs-crrsn-i-Ac s. a I 2.-RAdS Moren.
AWItdJ B chuelo Esca slea diix Torses, c in T, ,., n n 1-r, 1-re-u r l st, 1r 1 .-Anon
y Lady lassie, par E endlilsta del Club Lawton quce tiene i s Mte sni raue.senrA e c mc r tl a oi. ad 4.-A.s Lanso iTnsslCCC~~~~~~~~~ "s~ c, lnoi-oc ,weisil s-s.rsA u .~dra ale. cIng.a -s Cs-,Lu,u Leandro, 0-anite
GRAIN DEALER, cinco alno, hijo de LI Irente del depote si lee puico a r-.nas rsatsmacs Ic is s si rahIoi en irs-ads pern Is $.-Jin NarInTT.
Me Jay Jay y Dolly Dean, pai Pedro Pey, san contrario que qie- en cas iia s-rcepsns rrha sirsa nau rcIbelsda Jeans-sr Dtstlng'do: Cecli Vesdels.
Has-ron, dan pare media k Callao y que -ensNENs-A et smess is-ales .e ns eaac" s-cr s" irs-nec.'' HEAVY WEIGHT
ASY HAL, ocho ale, hijo dc Hal- seia eleccionao en al dia dc hop. llsman el sirs si Ain us". caseoiitcss- ear5mnn a dss-ho Campon: Omsel.H Ags-amnnT.
cmo y Eenso Away, par Nogafol, Hay em taut especial a rel rounds, je.alsn-As y On sims ci assn. bsna yeeoc I.p.l.a. baaa las g Is- iralde Vatde El Bil,
QUAL JANE, aln I de en Cl que reaparecerb Mario iBoLitas p ae bs-iran c sue ac ale enme- rem finics culale di hue ee Jsnopso 2.-Aide Rodriguez.
p- Enindec, qu7eetcntar .tcanpee iesal a nde Va qsina.
GOOdAy 3'y Jan', o Tan-nato welterweIght sempno, llevando _RTECC__N_~_._do contrarto a Bartalo Molina, vete- PROTECCION
ChIngT C10. roon Duslnane, an uiallu ive lwlura e Organizan'grandes mimaorsON. Siete deportes en
TRUE CR00, Tres altos, hijo se ranp vti los colors del
ID. r Coldtando el pogramsna h o- feltivales hipicos 1 m ici. senceice ae d. 1 No. 1
HANDLES fAGres anste, hIjo de Pregtnores do a. dotro feutv ae- noin ot a-er e hnrl
Real y Game Casher, or Ng, d suco en -l que contende-n Caraet preparations pas- Ins Hom aS freee amaarcesidn renA Pan Inlriativa dal doctor Amanyal C. Kid uance e s hen essha do Ra. ssonsm o ainpesecnIS do S.d.lguec, director d.l Iis.di-ut,
K e d c MONT, da inen Ilic I arendoa nta pas qm n helll di dotra Pl e u on. da E n
It$JLivs MOrse ls. biw Ca pro1 lnoAgilst .ignde al oseg,_d eugi oIhHg
to p Lous Ormant, par Os-mont. nq g he olaBorA, 'LA CORONA "nta lear ine ci me, u Cad M cesarn h fao a ra c.c logo. sic y Con not more .ln n ntu a abSPARTAN, ocho aa, bde d Aet- inoTrd, gIvo pe on Esha d In C oRSs. eu stud nlle do plain
eltan Iartelea con ci match DISEPO MODERNO ,oarca. inte sevy tro rodes ipers, l do In Cuda race a Ialasodo oaiodroei ne, cn In oEdain Tntuo.si.
Oc pSakpru Armando Die, del Vega Stable Irn- :is-s ane lases e gro am. Ihee .Notal.,lm al sic dlo par-ele r -l
OCTORS CARE. cinco ais, hibo de te a Oewaldo Dia sensacionl ijl MAXIMA FACILIDAD rolIsda l, Ms l -ro Acc eo di1 -. dIlres Iicn- presd has-c ae dus a n. ConDr. Freeland p Plicare, par Display PARA MANIPULAR LA CAJETILLA, lurs"a el REmen Nodnim sndnnin s An-iul- e. dno, si OGanlos Eepcleies du rterJOE CASTLE, cuetro altos, hijo sic a, 2j qo permit abrirla c Ma Ieyor Iacilidad- oamisead. tees-a aesores hipica s no ,pn le s- ecs s i pos, ea srIi acii e e povrtiStick Te y Ethel, por Jock. podrosos rebates Ademas d an tsroas cald dd dCu 20 dsi l D.O.D., capbi.hn CBSia, tag anon $0,50.ot e Itoouye sigulcnMRt SO, once alo, hija d Bo Me Csn no, u HanoratcColetc, Rafael 0, SAtbchz PDSMU-AE catizA, I facnes ie sidprce: Las bnske0 bass mans
Milan y Jean Ohires-, par U1tm a- anoKrameraB s diciossi de Ias tud. quo propoica ns --Aballi, Dr. Ernesto Garcia Rubin Y linn 21. baskLt bell fememo; 31,
Gtlim. 0 _______ perfect.' fltci6n del 01m0 y di Ia doble ci dlnAmiro si Enriqul Muntedo e1- c.as aim It Iio: 5iiit; ael i-si s-alley ball fancaTilno; 41. r.IIep ball
lDd CLEVELAND, dic. we (P.E de prone. 31. uP-l sa- peotcil do ma legmnte egnoturs, galed too dae-i s anda nusram do sTO S.". I;, rli. Ireckis I fi femenn it, base bi nianuoin
S-ArrLA DEcirs Gatoshita n. e~ia sic DealSe Kmre d. nonteri onI Corganlatnc el ale as, so l beSemenina. 7t .- l
p Hambaa, par nibata,. 6 pidla aers-iclo doe Jack Kramer y s disfrur d. eesl iniulabe vesln Ftmiles esoo event quc hen si lievar ,S ciaa. s24 Fadliag. In mscelna, 5, rompe p plata
PETER JR., aucoc alas, bijb sc WI- pasder-sos remates, Ic nirsacron p.r 0Jusmes- yimasonan nai seclie mas Oens-y CS. h. in54.5s; Sirn; asss.ec,"emnun:ss mignbstisca saculinaa;
so Pete p Brunette Preferred. por dar aS x campeon amateur ale ten- eede eY misse I ropieto sic g ste gran depose. Con- Pisss 4 n: 2 55 5-thl Scns-b so, gimnistica feme9,na; Il), naBlack Servant. nia y cstrella do In Cupa Davis, eu -antements con lee trof ea ale nue- 140. I. ioshe i-s ins hr taci n p dIving fmenuina, y s 1), Itl
E do 1. cldl n eTo urdoqnue 6-4 prime vubIct proestoal po -4o rlson habri un. gran extrmpe- toco~n y dlvin famennu, ad,.Ms do]
red do Ia calenla equana de nucas-ro p 8-s sabre Hobby Riggs. aeacism len bond nse dmacuirn aon- TunOresA .AnoUMA, 8314 ie rlseng aledree Y clclisMo.
hsomo, so a esfue-o me i d in Kramer perdid. frente a Riggs en eLAa a. an so am dond r- r. e 4skli in4 se. 4 5. I s s-O. En reunisn posterior Ia Coecistos
Cam ha OpeadoNa par aumeatar los p Einteros matches do mu gina 100 paa Jr Eso atro as d 5 45; i4 A sse r i ae Gaston Espoccale aprlob. pan usasicomea cIsro deqeitli teondo a :r- lao ,ostirA en un roarrId eseAcIal, 9. Iesae Oast=a, 54 Pa rlas nmrdad el proyecto presentado poe
ls -grsic cealas aO ps- laiadoe ad. 1 ael nh iso hasr la deliclas del publica y dee A gde ela ss-so. el ao Hihlis imitedn Y Ilm di sic one-.
lo dancislo desr c o derrot msoncursante. Tamblgh etrarin c en iO a in n-. (Qocnls. *rr se ida-An iso aCCiades dc
D FapPils do Australia. par 8.-, moF? S ) Cn. Siera sal d Dr. sfeeS n G~. .!gshr lnsoaolw
FIRMO ATER SU CONTRATO 7-0-3, en i match prellenrna- -er o las] tsnt Or, aleiNiOi s Bil taoi c speuldona Itnose.
EUO N Inliits UNT AR-SA. 151i4a Peaig afas penn fitnamo aerelorgai a
PER BB LEMa E reunion presidide par di al c"rs- a I. II AMere-s. side 6 qufito mascsulino p ds equ
,tra al prnciplo fueran rechazadon to olatro de Agriculturs Romn Nodal po femenoas slansre p ayoe
-pan Lemon, p medIente onecainre- Py ci hub Pancho Gorau sc acoard Isa sXTA CAMSA n al Feelsg. de 15 ahoos quo han de perticpar en

colli s op ca suce n pasada canfpasa Lemon 00v sEJ 3 j E Se asit-nd-e )aPas gradon ae osIT' gi porti"onnter stItutlos
lO4G eon un dien pain elenta de ac- on record do i1 ganadag p clnco per 1s-l~i ~ e Un eofncrso sais en pea ale sacsmont en s salarde. didon, So que demucetrna que tess a Ire- gansaderia p ale Ion deportee hI-DE tomeis-mines on qu se bib el cans-ran temporado- SELECCIONES DE DIARICPalME-CA CAR-ERA-Una onilay 65 yarsia.-Premule; $300.08
Un Regalo ELN Tnr P Temp
atELON Tsa-ealaaari ae A.'"AdI ,paGeiboo ,. 110 P5-tOe bnien c ie grupo.
One Strike ,. .I 108 Veins dersA u arher.
My Grand.s.nt. 110 TIene 5ieu pnol iliades.
PTeanbaln rorrenin: -Hull Terrier. e-y True. ld Number.
pjEOUNDA CA10ERA-5.1i terlsnge.-4 a"rns y aia.-Pemie: $400
Dooa c. 8 Coo gran d euj 'en ci peso.
Doo -SnS . . 110 Te inrA ada mAqu na.
ohn-e Teiy . . 11. Preflei a pate sher.
Tamlbhns conembo: Btellta. Rolled RoTuh. Carmen PI
TERCE-RA CARRERA.-2 furieng .-Cbanys.--LO$ DEBUTANTE
PDesae: 800.0 a
NOCPECHSA: Ha Practicasle Herremes
2 ~Snospeoha---. -. .113 Lasce ooa baues poans* ~~~ES IogeS .a .- .- -. u1 Medls sers-no sic ES Rabso
Prostl . .118 tso bucos dcI GaaImaqlll.
Pelmyo 1 Es corpulent t las- bien.
Tambibn correrbn Don eflis. Gul R.' Sarhb. Toleta, Enlro. Engclt. Ronilir
CUARTA CARRERA.-4 fmrerag.--5 alo. o mi.N-Pemio: $400.00
AEVOC COUN: Ha Meoraso Bsetate
Act-i Cohna .un Mey lop y -on gren hence.
-- f v~~sato .- .-.- .10$ Eains-basin a S a pas-idaeencu anterior,
Nine-Tao IO Teno da e posobiidadn.s.
Tamhbdsn ms-s-m~o: Prcsiicete, Macbeau. Onege Finch.
QUINTA CARRERA.- ferilong.-4 ado. Ais,-PrNemi: $50000
CU5IANITA LINDSA: Ligerite y.sen Farina
Cubeta Lind 101 Vs bier clocked uay.
ShnI 1 Te minsi onus bI e en ,u ,terian.
M orayMus' . 1 se empre peligrosa.
Tambiin correin: Tacos-, Hlnpi5 MIss Nutmeg.
EXTA CARSERA.-& furenlg.-4 a. y nas.-Preenms l5l.
CANO PRIMERO: Voles y Coa.judo
Cabs Pri ero . . . que ha y qus der otar.
tOee . . 100 Luseh macho en su dbul.
Tmeu Jr.Id. . I 101 EsiarA en Ia pela today l tiempo,
Tambien crerin Lucoy LydIe, Jack Wilson, Cum-kingdnei.
SEPTIMA CARRERA-4 Clrlngs.-4 afSe y m.s, a W-Prem: $708.00
OPELaKA: Isce MuchOe Aqul
lbka-.-.- .112 Plempm Conins mejores.
teicsJrany .- .- .104 Garb Inn bnena betlsa.Cormont .104 Pasts ml cerd.
Tobenl Correrinc: eserenI. Queen Vivian, Map Sing.
OCTAVA CASRERA.-5.34 furloesAgs.-. sio, y His-Premde: $805.M
Ciit.flS D. .tColur ommn claus


BAN LAZAAO. HRANA TES A-740, U-4079y Chis-klc D. D. V. lu in p lce -astne
ntmos w~rrtrbsoeosais Tioethy C.- 110 Hiciendo s meor, peligros-o.
Tognegroul ferritgorlee ManIceare . .102 Un rube-so qe ha mejorad.
-aTambien correrit. Bad Actor, Anube, Luciano L


i ill7,_

I I I

I! OCHO DIARIO DE LAMARINA.-JUEVES, 19 Dt ENIERO DE 1948

-1 ABAANEU GRAN FIEA M C / SECC70N ANUNCIS CLASMICADOS

R~~; 00tnO 1 = C~ A= HM Aiu BE A ULTAea~aM.ebA-- E HORA
limia TaraLa y Alfred Skiar y Olga busrng y aef., y ia distinigiwda -v
MAGNO ACONTECIMIENTO LA FIESTA. Contirnacifn) qu?,e y El enador Eduardo doicex S U mmaitdlioayddtE dam. _B UHortensa de Camps, docto San- y cu bila eapos Nuda Ca O, aedor Guilermo Gutor.ug V MurJart a y ilcihen arr, Aer- Mario art eehiosgon Seguroi Beba Joli&; Pedro en una meaa con Frank SenIor y be- -y so aefnra, tan gentl MiEE
3anto Crnsy Adea Cebull Eer-na Ma rne Anue yo Loen GonzAlez y Silvy Canlellana. doctor flora LOInO FernAndon, Eaperanei- Iaioian, Eilio Mart!! y Mrondo. INIGsUALADO8 puga V e ASVE
Angola.JG A me" RAml e y aefior Ahere rez: Salvador Miralles y E Cperanna Pere- ta Plaaencia y nUestro compafero Pulgnau, Alberto A asque ySara 4 E
AYgulo, Rather da, Onelio Medina y Dora Poen y Eduardo Pontl, Is lindlalma GonzAlez, 8Alis en Peiony
rra, -Rend Dia de' Vllegas- y Lydia L-enno Beltrin Jr. y Silvia BUita- Manuel Rams y Nena DIan. Edith Castel. y doctor FroilAn El- Juanita Aos. Aeno Vbra. L SA EZEVANUC g155. =2EOIo,
T.,i, ,o y o rLya Be- Martne, Mido D y Carolina Bods Sel [srlitsa: Luila GAlvi y G6- dalgo Gain, Olga Rivera y Radi CA- Ofela Vara. y Lis Manraa .
lyJliT r oten Be- Maroten rn R lnBd meaP au prometido Javier ., Martha Mourifo. rroy, A y u, Iai. pot. s sl a. hall oo.6os,
LAEchurt. e arCo Minesoon Urrulla y i Pradera Alicia Na- En otra mesa Grllermo Di Ro- Alfedo Mendoza y Non Ll7ar I" 'tron en n nmsma n .r.- -aa S ,one plann. sa JUlo 7 Ii.
BLucha-rtdez. Rarndy FeroAn ClloeMarsa na Clar. Bre- viI Hu.dberl JMmenez, Jazeinna inach yPeggy Rives, Jack Conill Ernecto Preyre y Conoha Roasles =lono A-Irtr. D-rn a7 -:n
B Vl= Perigyndes, Rolando Pernn- tnio y hit L. slreno. A- Bonch Juan Navis II Elena Gil- y Helen ha Jon Sabalda y n Hctor RItveo y A-Igln HOr 1R
dtes VJge y s mor a CL Pe gelA danls Lu Vaents matdrmo lo r viz C6iez Plata y sou prometid Yltinda Gone Beavw e, ernan- nnder, Rani Marira Vargem I AA AA A? VENDO UNA CASA ACABADA
dcor Jorge Ksanei y eor C. So Une CaSejo Ln vO Alturarra. y Beatria ,Il- do Arguelles Lois Maria SAnchez. Hortenola Rivera. vendP. .Unt1 o heparod, r ibrivir. lardIs. portal. asia,.
rFIg J Caall viz y RsOnl Leoba y Adeloidi de AAfredo CaNual y Coca Lull d P Mr diln.lo, ,i. Rr a lninna dor, doC habytarlmione grandcon Iam.0
eies Erneato 3i y Jola- Egu.lPor y uerdo ur y 3Juan y Maria .Jimen Antonio I Jntana y Alicia Arevedo, na Quiriga ,oai Con Malberti y Ma- eall ci, p XIII 0- de pritaira hall. envinlo crlfdn a.
O saI rnsno Esin y Elm agller yenao pred ALr- y -d Roberto Maxwell e Iabel SuAres, ry Carbonell y tres parejas: Mari, ,ie lva t. C.dl. Caere. 01, n.r
nK. do C as. Eduardo yEi Pyegul Glery y el Piguereo. Ali do s atro y Mar Ierne- Joad Eanravia y Gloria Maria Betaza- del Carineat Toneo y L 14 galberti, OA -1 VyI Riodra Ia Ga do. CUada,
e ~ar Snade, JEuadn Desgad HernAn geliigurro. IIn doalo Das y Jura ava- court. Julio Garcia Sevilla Rattle Heen Vaillancort y Lui Beno' ________.___________________a Jqu Duc omLe o m e Enrique ere RI- yorott. Buo y Jefora Eoa' BrIto, Avelio Caral y nOlija Isabel Louisa Malberti y Luis odri- LOS COMANDOS ^r.sts U. ",e n Jaro "s 0 I- I.,. D-01., Z
JuIM a Gado y erngeonEm eo lOs Lefebr. Miue viaes v ma- do Is Torre Brank yevedo Jr. y B olin. i, hail. 0. ono1dr 2 ba oi .
iVe.a. dl ula Delgod Gint vo Villoldo efraM ria Lkia Gevuar Grosgm Martin y Oca Sn Antona Eneat y SacI 4 I U rio en 1 W
zglg, A. ana Y nefio. Reare- v Margarita SAmpra v Eduardo me Auguit Mic y Modeling con Mad. 31i Cans ,oe Incrlud yAM Furs NaLia Noare I. 1.1 4. 21 All.
a ogue ronLois Paraun nes y selos. EddB A i A yHerdeo M e a co Roberto Suei y Morsisa N- Maria Elena Lares y Fernando Carl Y A A .TO Hern 01 neadania Mer eide
sefoora mar. Lasa Driingouen d Cot Is gentil dama Estela Piasen- Martle Pirrags, Anita Batizia. Jo- aw. Eotrll. Nd eHdLClon 1. .iii1. a 4 lon., r-i, I sla toldeo. S, C .a vay
man~l- C ampao IlO .lo.d dec l=d ,a inn Ill el. dso." .not Ill Arao.bi
.rarelltas: Georgna RoAre. y LOIS cia niodo Ge Asoro sus hilos Mao- nefina Redio ,Sylvia Soto y Gracla sElo Enito delr Ecadysor Ea Cargo PNdal e Hdagselin Ar laD ueros Gelanoera trnera on. u rant.a Orrren Ill ainlier demsa lervIel r garoa. Ira:
Gnz.e Di Reaauel Cistellano.n y i-ico Almnaro Y eIta Annrr. Cat Mno Pao)t y lis ivelves OctavI aser Eraesto Ci? Y aitl I Braltic PlArtel Y Angeln ArmAe DR flto. eta.,. Irn %.,. B.' I,'O" cianon'.e
MGon DuA-nz. i inon yAsnurio, y sn ronetida Isabel R- Hern nd ,Narc de s Torer Juan Ge Chiriboga, con wanUel Santeiro con Egendio Albarnn y ai Ge los tracnidn on todi saI roed un- X-. Fdora. D4l oi.,m Man el o
Tres zatrunonis: Cecar Arells- adriotanjn I. Guerra y Abelardo y Gonealo Do- y Hens RodrIguez, Jose Manuel La- Reyes, Lus Weber y Sylvia Ge 'em donan Coi 6.1to comtleo. en vrny. _____norm.; 4 ._I__Ga
0no y Graciella Garcia do d. Juan Syvia LIansd y Anton P-enda ca le ry Meredes R yidago Oslo Gti- Noye lachito rayiz y Caroe- t0e tongooena n denrie lorwa mnen Aimone A C'aipnador, Gans Uao- .
SLouare y Carinca Zado. ClUAudad o ealrs Carners y, Csnegonl Saw O& mea Ge Juventudl en U quaernOn CwoAreaI yAI ollserinedciGe m M a.Vense.e ndilA, 00 puedoit raoir cgnaialoteenini--Mendoza y Grarlella LagomaSmo. cajedo. .se .euni. Ruky Paza-loalo y r V ao Elena GascC, Radi Lab de POHADA, Ar dnn.Eir e ri rvns 1g1.
Un party anotamo a Manuel Car- En Air .as Se enmontraban Pe Myn y ran AmeUrMnaoi reaeoa delat REr 5n0 AdT3jrw VirI ma X- 7.
dona y a su nineresante espana Dume don Pelegrin y n esnona Edesa His 1A.11r Mt C rw yit. AJulken Parri- rtoercano y iinftdnl, ,i- r .o i-041Maria Garcia con Carlos Sadal e nAnde, con el doctor Guillemo I Vr na, Mci BAget y AIErA- eae MeriA [ dindo root "nueo. s
n 0 a o ol Ael~o y lMiseto Vilar, &erae, A n lb CGald .,aaIl xelcG ~rr lldi UNA GANGA S, V S
4ilda Casteld6. Jose Jwlnen isadri- lazar y Reflora Georgina Plegrin 8 Bebs ernAndei r y Theudi' do Morals, Conchita Gal n y E
y Paquita Doliv cl Raid- senadon Manuel Alvar Bacalso y'Valiant Y Renato Martinez RoIg y nest de Zaldo:
vez y Els DiaM cos le doze el nflora .A"y Gra Pablo Pelednin Y odi Coolh Antonio Montoro y Madta Loins r B oci. ArIerv. 1C H om.d.r
I coll.aasith MARillng PARS LrR y Pedrc P L Bilbao C0n LuLu Vtques E-Ca and Genrad MotorPodl 1y Eamo, V O RB.E.Ail ,erdo
Antonio Cardons I Ad love GuIdo gln p Elena Alvar. Alvarez chaperoneando a estas pare- ma Rodriguez. uA-real, Gor nelo G 2de I it na t. noes y ,,cur
Mendaza. Joe A. Mestre y eftana Consouela -jltas: Yalands Millas p Ralel Gar- Do, ditingutlso matrimon, Al- rua. non u eader, Trat ,, .,,A r l I DO Rnan NC,
o sim party era el de. 81 aI Psoulto Mestre y Jen J anten, Mril Sele Fa.S M otato yA ,
linda I file Gldy. Menese y Ana Chadbourne. Pedro Alvaren Calvo, Coonhita Ava- iando Vilispol y Laura Tara Gd grandes corriene de Pr-mia. Precie: ., carni E.AaE ED.IA "e '"i"' nasa gi""
Maderne. hils Gel conocido colono y Jorge Mandots I Marina GonmA- nes y Yeyn Piedra, Raqoel Aonola Loiy PernInde y Carlos A. Oweis UN 0 A rn r pro
Sx repretilA.ne A-Ia Cdmars Alber- 1ez del Real: Leunor MshonO r 101 y Ramiro Rodigues y etelts A- ga, Raquel Pla y Pedo Menocal lis puara ordaroun onue fvo Nor Inn. d e o taIn .t UNHOMEAE RNRANE ia' i pu I ain, pont .
10 Moees Gedo dstingsld.a w do Fernniodee AbliVOhla Ma nar." Ca l Loins Ro llsgue Mal ". dil 0 eroGVie oar. metro former anonov geant Ge do oarlilo. LOS iASTO N-MAE ,ali aleid, 11, o1ceo.
as Esther Madere. low Y Migusel fIan Pdr Oi M ot CC u,.oigA S t do a enm a ober LOtSri siaTRO N E h .ri-. nnoesoirs .
dfb rCo 6ivel .ena AgIleos y Syvia Marin z Lrra p n C netersedo Gera d Traba .,UTHERN AUTOMOTI.c AL SR. JUAN ARANA MORA On, d o Ia ,.anis lo",.
Renid alda. renada. asi: J Prank A. Roviroa y Raouel AiZ Pedro Pato Echarte, Alia Agtie- 110 Montaivo, Te A ,Pea y A n al doino elerndo en Is minsma A177 H. W. lath B., a r Goi garal. Abao: gaMails pageja Virded C AUdoth corbi: doctor Alberta del Pita y Ann ra Armando Unroca, Adelaida G01 bob dei Val.a, or ion comuninta. MAMI. FLOSIDA. iala terraS, Goi dor<orlo. y
Gacia y aige a D-OnCorni Met-1. fte del Pino; Charles Buwborj coes y Flix Granado Jr., y Cu- Ed otro party Octaio Val Dicha husdonn Infor Par TRL M- Holes. 1AA delow .1 8egcmdd Cogr lone interralade, J14 metro orrr
Garcia y uillermno Patterson. Mar- Timol y Eather Peltanm: Carton R ,l Valdl y Jor e yan Hortnaia Ge CArdenas Ar .ordo sboeron -brado ,trdo 0e toCmateri, Adn
tha Gu rtella y Guilleryioo Garto Vega y Olga Dis: Radi L. Domin- Las setorits Iaorta FernAndet Valdi y Magda Urruir Minim Val- dc aIlbado, qu.eocs ne nepararo de Enuipard s prCd.n relir on he- rpdea arboln fdnal.%, Oare.
Perrad.' rerelta MarrI gen pdelrsJ Y aa p~U R~tohi.e Jenra dlTanietlua "ao preinsn enditr Boom y0 aiycedor il.Ynlboloa RfelIMrgrt Krdda am e C, alaileg, ao, ranoV1-I o.ld tan L .Id.I. &
r e re ialman y Armando yy Margarita indeln, Patoy Mo. Ci-' dds, ernedes Pig p Orlando Val 10 Coniederacton General el Traba del Cote Nanal noe O t a Ard e Ic ,ald .oushladas i .i Ate.Abilalinan, Sylvia Sienl y Raipno mentea Rein y Lilliam Juotiniiani thy Olga Ortia, Rebecs Jimeonz p de. Jo a Ilrunclpion Ge este men. p a Is Ccf-CUT deC Coin i M ans, par ate ot un .neeblhim, o *i alfils doe~o itobarna
CIra, l1 ilOmn Gawda )OL esposos Jond Rovira I Merce Ceilla Hortado con los jidvenes Ma- Percy Steinhat Maria Criatina atitin n coordlnadara national Ge NUtrda r i nea mon pPr .U s .ab-r cal ie, N u.a t.a.o G,,ec e ,
Gai O slentbe p6 Matha Peym s B S de Robira y Eduardo Vives y nuel Doiningier, Sajel Gibenes, Gelati, eon Aiberto Giacia Tial undone. obrera. index ndlentes. me- d de on rveadero d- ni r a 1
r y r Teress Nde, con Ia. Leioritas Car- Fernando Lecourt, Angel Rame y p Cristna Gelata, Mercedes e Ia lresentando wAs Ge 0.000 dIscipli- l1. it, law "m edicinedo. med PrrL con 40 enjjt
M n crae l u ~no P a u T- m Ni a l .e n e J o r g Ef c h eu n i C o l .i i ~ d elod o D e f a u l t .' i u l s i ar, m l g a l n C o e Ien l s
Moreno Pae Us u ele- men, Mercedes, NurI y Maria Ro Oscar HernAndoe y Tooy Paz. Camata y JoM Loin Gru, AlIcia ado. trabajadors. nars n, a aocoelsa del masst espo P ran a ento A A V y I AE que E doctr Lutardo GonzAlo Pe- G i p Vieltasedia.o a Drc deri Pa. At rfe g E A1 .
onIo ontalvo Aurora 00- tnrmonon: Enriue P ts y seAIora BelAn None]l C Grl- Capar A ,Jtaen a con almaf ow Ge adaas e o naladCrO ATzo UEIdX)SE
,I P p DIeh.' Carmela Reilo: Helo Model y gIet Remus y sefora, doctor Paul a G Ia Iehewn JOS GnND y
Prank Garcia C Ti Oar- Jo M yo s enion y eeora doctor Eudo Fedrano. ueh n eolalgnoaznnte aan a se eet.n exlibiendo Y y renndo.wino au e natr e
ci s Lreso drmoU .Mnia Re A I Iul b Ia iveram y eitoa Carlo. ditez To- Cainll Pabri Mai.l IP~l ate moilno rna~oeb l aiao e iAncl K
Britpotirn 1 fornaban de VA.quet. Isa y aeara, Riarid VLaverde y a. .,on beta Ad enac e oonamena relgiosos e El hamenaji efectuarA durante Freioo ala eibana *pwata p Se
Rn Rlgiaw BeltrAn, PI- Ricardo Bodrlguaa Sobes y ef ora eo oa setis Ilill &nt- Tii MaIonacindHclona Gell.ra- M l Ian ravaclaonei Ge Is Semana Santa. mil RAbg.
pA c a Ele Bob, con elena odri vetop o J Boiarp lne ,AiJ. pil Jcadella, a low dscMnmdrm-dsld Is sonen ra a i aa dan is oportsxicdad Ge asiutir al
Ncorbe y a Itr At B oben y Jorge Lagarde: Raquel J J. Sveno.onts, Geral del TrwbiJz y dt oa CoGri- -s fLr ai 1 G del Cfteret do -a.
y Hena R ez ernando Popo p Manuel ViamonNcU, Tet Angelberto FernAndez Perrer I Eteban Juncadells Y Yolsnd, 30- doraci6d General de Canataes. el marts is inaR o Ia Hepdblic.
y LIa Ga Ti Alberto Ta Vion y l. e a y Marcelina del Oiado; Ted ernbn- suds, Elena Areiano y Pedro Villol- a ctn he vao y raen- *
y n tea t d -i roe p n u e l S a n M a rtin y N a tt y iE i D bn y octo r A rMj to rCll ad e a n- H d o e d i t a d a s
Dim y RBSt p sy Pa d- Yolanda LoRedo y Carlow B a,;dr Acosit Ge Is Vega. Palacio Arsoblspal. Pod fu AMmin5cia
pm Jr. y Mary Rirero y Jao uIn Ge Mariana Cowling y Luis HerAn; ,noya AetrlC o Collso A Iysarl MCa?-e coA D0o ea cardveLal ablertas b en La Habana las
,cronita social Ge ,AvanMee. craciela Ma cian e Ignacto Aiagro Prudencio 7a Y Whom Cu- Adf Dnguiur y Laur Be- p r d bp
y Carosita Beguirsatan. Maril A. Concolluela y Junior Mnra men ]Ottew y Miguel Roja. Y P'. eardl, Loin dcai'di e litda Hougion, d e an Nuereut members de condIa linda Marilu Baguer y e )- Sylvia Rodrigues; MorinI y Pedia ther Betrew- Adalberto Gmez del Campo y M$$ ndes e ti, Grosse aboe zexny Ut I nO Mar
on Francinco SuAres, prealdian IS. Senz; Adolfiia Bolivar y Carios Juan Denin y Mania Cairo. ra Bacard, Ias seloritas ele ada. de los .ole- REPARTO ALTURAS D LA
de prjits; Lolit Valdes A ;y tryd -Julio Bell y Jorge C ; Blanca Victor randao Y Elsa Maduro = JERUSALEN, Paleatina. DiC. 31- go catIco que rabsj5O on Ia Cro1tyG prits:LltaVlbAtinew:o Sylvia Stewa Y Pedo VAl- Jolla ern ogeCz.
udy r Ete, Ofelia n Alelda Lopez Miranda y Pe Rodriguez y Julio Morales; Gladys Claudlo Smith Claris. Ruin, Fe- (For CARTER DAVIDSON. Ge Th b dblico psistente. Incluyen tosos los trabajos lSAL1
AroHnio abeP Maria An-lvre, Martu cha Perkins p Radi Br oin Alberto Mestre Martha ino Pablo Men iv. y Toky Monte- ALL. Freigi- La raraleria dLo e cl6n "r y :bertador; magoffico exponente DVI sDadra inava T I S
.Ia 0a.p Manueld Pula, I.a pno r5UiBG podldo Crole ent, sun s' p ieti~ manficpa-rnet l.k A moa ravi we I e I
nia Uiar p Josh Preixa, Bylvia Sar- M. Alfredo Ponts y Toton del Jun Coe rnesto Mestre; Lilim Lel. Co. La romonal d Psleatina, c .obreta e 40 sul Ge .
dint Y Patnce Mdndca Capote, Ma- co. vs p mingo Trueba; Lilis 0ineiro Maria Tersa Batia p Fep Me- on nea al deoIdir ta .olor con Ao pr
na SarGifa y Jna Guin Godoy, Celia La ae ora L ala Moyp vinda Ge y Maarlcio Labarrere; Chiqui Alma- te non Aela Maria Lopez O n y corressNdlo neotetl d a deparritetCidtICIdfn nto a Gel Orsa del a t- b ;BcaLApzaPoig y Airaro Golan, Margarita Rnoaguera. con lo iatrlaonios dc rem Mena y SantIago Aliare.; Erte- Adolfo Danguillecourt- rrtorio es Ehn doi robe louIn. oioindon eon Ia tela ue cobri in ramMarco. y Rsmbn Alonso Latoer. tor Francisco Bos de Qoasada e Ios- ita Moledn y Luin ValieJo; Sylia Bois Paslodoa p Aguotin Be paede aer malivs Ge que Ce Gobinstonroo Gel Congreso ucaristico; 1 RIO aoect e habter IIc VACIA, SIN UTRENAR I
Amadi srabel Margarita d a bel Carolina Moa: ingeniero Enri Mestre Y Maiolo Dorita; OCilia Mi- tncout con AntonIo Coalles Y de Tierra Santa apele a Ia CS Ro- pails Ge hombiro. vasos cAlies. ido e Gobenor Vne .
Guardian non Mario Orbis y Aids L nate A. Haomgoas p Matlide Garcia lIds p Gustavo Herrera: Elena Lan- Gloia Valencia. is I.nernalonal para ue roas una Inmensa nanti- a iol editorial CUbn pdear a efea venii sasa isle, S
Do&. Mones y Miguel Pooaon RAdiguen Y cia y Jorge Agullera y Joe Alva- s Aimp tmns eapono. MarIo Fran- Ayd., Legun declard we An l rece, r- 1. edicind l. ch, p M Oto. ,.a; ra., .o-es, A he,
MontesCL 0. .,U Hog. we 0et 0r dadd Ge nosoees rbredopone. Va Iastedian Ge lon e l",r.Co- ,11praa~s-oser a
Otro siptico party orado por Eyda Rmagos. reslente Emma Rolln. o y Giela Garcia Bango, e ceo- vocero ofr. qete y peqeas peas Ge Il o p ir, ira d IO. m .
Manoin Rodrigues onso Teresa Manuel G. ComeIsG. s efto Prancico faldd s Alainey seir lnan con Olga onin y ertie Al- En el Gin float del al o ruiro he. cente, subiendo a 1,400 las pezas et moor.
PernAndes. Antonio Penis dek y Ofeia Vidal y Josd Vidal Y aefora Em na Estopifin, Aroeno del Valle lugarrsay, Martha Pei Y Pepe breoi, ine Arabie y un pnin in- confecclonada., con un valor aproxI- En efetno, entre ci Minieulo Ge is laadr. 9lO,a Se6 r eataElodia ?lsvaiin, Pauline Gorstlxe B ianca Herndndet Cartaya. y action Rolla Pdrez Pers1Ander, IRS Letama, Ofelia Garcia TGri n y Ce- giAs pereciero comes remultado Ge nadco e Sli4L.fl. Ndulaci Ge Is hermana Remblica, Ge. reito do SEOt a pagar
Nodelina Nivarro. Roberto Cano y Una mesa do jluventd: Ileana Pe- aenouias Carm= ad VBIGes CruZ, Ma- leotino Tamargo Hortensia COlis vinienci que elevaron .1 telal Ge TOdo este material ha aido distri- el Director Gerente Ge itortal ano. terLe 6% anual, 1550.10 Carton pGies t lis L reno Guntaers Walls: US- is Ocilia Martinez. Mariana Ho- y Bate cnRonita. victina de Ia saogrienta y conAlan, buido mst las igleas ia bres, plin- Lax, qusdf en mayo pasado firmade nmual. Ca.ilahi. a st.aloea Sutitrn Y N n b e.oladrigas 7 ulm Piguern- Coni- wa y Gractela Pons, y los J6venea Do aes: Demeirlo Casti n 5 te refriega di Paiestlna, seade .1 clpaliente en Ia Diacss Ge la Ha- el eCrespondiente contrato a yin- quler Ii.mo. Trata Gheto sos .1
esposa Chacha Culdlar 000 Pen d chlta Prelre yanu J tints- r V .osquin Castlilo P 29 Ge snovembre, a 4eB. Un (uncle. be slndo adiudicada. a las si- tuG Gel cual, Ya Ndonacendonte y be- 4.ias. B-166 B-4091. TsaieS,
Bulge 7 nIatnI J 'tsh fi Herrera Y Manu ll GIrrimgn sOohevarris y AntonIo V&- Ofei Armlinin. darlo de Informac6n Piblica del ga- uuenteS Igleaa.: Ilmalns Co endaia del Lita- I alquila 171.0 a zed.
nco M res y Arm" Aranda del Junco; M a Gel Carmen- allo. Jorge Cuilar y Beatin Vaela colf bleno di e .gstodlamos 1erls- Sai Jose Ge las Loa. San IicolAn dpr ama ursamBRy 1u. D aursL
dMou G Is Campes .P ti Martn yRicardo M. :CammitaLG1Ilr aP~ I u ~u
.- an di ia Ms ir, p Car- n y Raae ore Carmen Juan Beguirintain y seora Orso- Rafael Cudilar Y Bertha Solo, Me- menLt" d ig r una spelaciaon a Is Ge GUine, Calabasar, Los Pinos, Ba- qIusailan rscopilados An dos volemeBlco, Radl Nd; Ursaa y Car- Or.a y Rnftel PErtels: Cart n in. SAenB Medino, y Jo RodnRi- dons webster y L Ledin. Crue Rola Inernacionsl para qum iro Azul, Ar.oMo Ninranjo, Santiago ns Ge iddeitiSa. caractemintcs di- U--k1i
Hmld Grcanderrar p et Joven Car- n D y Enr v uCarlaen"- T''ymli y aelora Hens ardena Anglcs SAnchez Layat y el in- eNvoe BendIroB, enfenmeno y q- do las Vega. Raicho Boyeos, Noeva pogrh ious .oe Is que guardian, In
wing Harme rr y etnaen rns r C o, on a,-eoita Tere- genero BerIo I. Clark p Lily Ma- fool Ge ura.on, Age quetodos Ps, Gos, V G P An ja n Aimor- iRadi Gudrien s~l~ Tefba.taia Andoval p Carlo Martinez; eit Ceraina y1 elJoven 'Jse bony ypos Andrel Bionds. oa hospital dB e Paiestn Paz, le Pat., V a. Pcualv.r Pineas, alogandeo Ge br gusoppns do- A Glow Alvre Table, Pua en d.h.Is oPt.n Sa l tes 0G ASi, Pefllv, MInS bumiog~io Ra wor cplamds ee GaN JGa A
Ofella Tabemtlla, c Mazior NG,.lmiEa Pan ly p J E. mith Gracli, Paula el Tallm p Junior Estrada ao de heridos en is lucha romunal Bacuranas, Arango Campa Forido, ar.a
OHII Tghening, Ma rio Vidal eml mnio adoptrodst loi yL iUiniaM, lbarid, uea I Humo p hems Ge oiwletar
y sera Martha Gutine' Antonio Jr., Maria A. oer y barlano Do Una mea mu anhada dande e con l a p Frncieo mdr na d U LDanb, Cbare Can Gel T- be M rI
Oyaradil p aefora GOrnia o.utrrS, ilS: ie Lacoso y sIllo Gel hallabans esta. 5,p 1tgs laAi Valle, Camn VeI c .y aefior n eit& pa a as be, Cuatro go CanTAns-catz, Ba5-coosignando Sque Ba 5di
doapai O AmisarIto DIsa Par- Real y Rooario Herrers p Carns Ge lalsan Aado Peabe, Glad a Me- santisgo Rots Tabeinere, aecretario mtedlda. pesibles paro saivorvi das, noEl amo, (Mraa),te oilh aocm ulbr
o R d l u e r e s H o t n s a u C s p d e .d e yIn b l a s a d d b it E- 1 v idsn l a u a e d l n b e o q N o u i a u v c n E a t C o r a l h m b d n e A d ia b l e A L U T A D 0 0 ,

ti-ren p Armanydo ry Bri oa es y Rogelto VIllagelid, Ma doha J a y he Mya teo a leea par Iarrae ao S F gua r, en n Tona d m and
Eln oit; .p o. I ,F rm Gaci e- N nt Dis M y p EI o P r bdate i AR un ~e qu .rea e- 7 ogua JauI Santa Ibe Ge Is Nane.a ga lal s oiio e _ _ _ _ _ _
-Outisrres yoins Poig n Aninia Brlnguir, con loabelita Ga Guaztea yy p obqeo Lala 'y Palmarito e Cault, en Is I.olivar.a, eretamenle, Io s dos p edal a p M arw l il do e rn i n d e i T a b e r in c A n a y s p A n g e l G u era C a r- G a S yidia M ad e n y R amn C o ra T e S ta b le. M a r s inna o y a p e d e in .ay ed a di ql 'e o r ie n t e c lo se s vo9210si o n titu ye u n a!- -l .&e
nil,. mel Bernos; Beba Alvarez Tablo p realla Miri p Ahlerto Abilainsan, Antonio larra. G I w d i BD Mu Eliom" a E___r___ __naxnet drgr__dr
El doctor Juan Henisndos Cabree- lIcardo Nuru Aurora gde Ayals y Tersiia Gdmes GImbe Pranico Victor Morales y Gloria MnII5- rena abida t in ant .e dI on,- ,probr docian e qlacicana to e Geljndustr. mpogrivo d naroMr aaletlra Mimi Sukre Riva On Aritando Coast y Olga Patterni y Gernia p Guliler- bai. con Venttre Deliunde p Car- program e'ailclorialas Gs d maciua G quaenI Card Gedntg.
come, parei RGn bea Oi Manuel Mosa 1h.lofli.i men Mezoawal Rafal CilISuene p coes, pea a-1.1- a Ia rludades cia SAnanlo, atsi.noenealacon
.0Reieserdeial, uetoVA ,od 16 .Imaterono sea. convrlid ,-ip nloa,ORPend Rol aI'"!T* Fr ci o
Adalberto Me e Marha a Notina Rodriguez ariento Y Jor- Ctnco trimwonios: Felipe Navia ra a Hs ber Vle nd ieaoses Gebo sa.,. elRv padr ch.o eln alira Francisc
earnest p Jamr Lae E ]cArri P Blyan.o: Nell.a Bartai V Jorge yAngelhna Martinez, Dwel Parr Y Raael Psojul y Mar ar tewart iovimIento por el territonro palesti- Ge iene citudindo Ge conf- cObras Comples de BOdiRar ge- Fr eer eise iane l Ealro e I ytiaolo y Cncilsr Guyttl. y PepM etenbe Arntieste Marne o CA Diego Ca-n Harr ionjul y OHga orahn. A JeraVPn o 1legani ell .1. rnteA nome do Cum inisO n, Iag iwaoltico. atianoa MiniLG brert p Crisina p Jose Gndi Mr. p M. Arthur Gray. Samuel Un- et.s de Caroe Ge ree, pn or e sal- Los sacerdoten copa. Iglesla. han mente ligodo al Ge Vsneauela iedian-doe- U e parelt aa y terneyer. Mr. p Mro. Wiliam Hol- oo q.e outren bas monvoyi prone. -ido bene.ie1adan con I. onatvos t nAs verdadera leya biblogrAzieo.
C~n org Man.peftt atdmml p e Mar- d!o~t Irjis eath vele" elascoWili.
L o G ce Y Virginia o- U ther de Cere als r.Ia Rams. mesn y Mr yM s. Robert Galai. d onlea Ge Is Ileanira dotera Ge I. Crtiada. Gel Santtuarlo pueiedn La Imprain, al igual Iue il id,in ragu Mines. Pt.ela.: Med AOiis y PbTony PuiCar: fieane Fernando Velasco Y Olga Robst- Gaston Godoy p Fins Lor Ge Es ota Man licieron exploalon pasar a rongerwis, io dia 5. y 6 de Chna Ge Marti. estA hcha en pathi rge Sa zar u r SI Tote pftely Tera ony yans: Goti. na, con Olga Tiant, Andrds Arelanol Moil, con Alneitn Portuondo y wi- ara granada. en intenor Ge tre e.ero, Ge a 11 a.m., Y de 6 il bIblia. Cads olumen contisne
i.mes as r, J. y 5 .to Y mm y AlM. Maria Lonte PIA; Juan Oronlier, oit Godoy omnlbsei e junta a Gto. Durante p Ir., al colegi- La Inmaulada, bre- IM4 y O pAgins, napectivamen- INVERSIONES
Rafael Camsaneria, Josefina B e. n Maolo Cna y Graciela Aelano, Carlo Martinezol mrol no men. d U pr guand por ni a Mo- P. nt r ,m r,
i l iuenoCen rncsAe zImpdnioorty tonrado por lolroens onaG iiaAgl o ret rbdsz noo
Loan Berual, Sylcia Kuit Graiela Carmera Carlo. Lloc Bebe AMieorbe, Cadena. Mary Anmes Carrillo y Adelaida Gutdi- reuoltaroa beidas en dlfenentle an- roo lesonra de is Crusuda Gel San. Iuera do teats yta cstpeoda eus- CABAl, SOLARS
GaGe Jorge Btruff, Alicia fuf Y Uno m di element 0oved ,. Obre do, Emilo Cadcna.,~Winnle tei, tuls Monoca ycAna n incs. arisaja Gel Isbertador, gCyardada
Gn de Oca. GutiGrres Posendo Colbago. Ma a yAberto Mzo. Phil May Y Helena Johnson, Mane- non a Ge Obina. C H
Fa osen U regdo MOdr. ma~ iA.Hs A FINCAS HWOIAS
Los a del Haya y Gonelez bernilia John Are lillam Taquechel, Manuel Aleio, In Ge Ia Cru p Lold Suemo, Panchol
Drig. aur ,a G AL reI 11 17Wl1 Illv e Tuma a Ia Uin Sovi~tica a n1~ebl aI
O ocar Romero s IE- ilano y Gracels o p Axino Saria Vianello, Ricando It. Arela- Miranda y CarolIna Gutinres,' Mario H. Truman ehagrtt solo obsono, los
nacI Salatar, Julio Ge IR. Sants y Alvare eMaia Elena Duyod Gerarbo La- e ArmaI p LomIt GutI rren p Ma- planh 50 qro do Is fIrds autalI": Maria T. ftm JosA Con tI- Jr. a amoni l rs AnC0ea a las gadsptni en el edleifan p Gel Ioar bonds flm-F LCIDADES
Hor-boata Iaquicrdo, sa0 Gd. me- En or mesa halldbanie Ios e--o rrea, Anita Prandon y Josd Astoio nia Amalia FernAndat Maritello y rarco poen a grsads Oilvar, Ga Itolo Ge a
Go, pganila T. ar p Jodr1- so. JnA Garcia Marcos p Concsita Palomeque. An prometido Virato Gutires Jr. edi is yre, doen o .ado, igrtha Garch at yM SiitAn, don Jon Smtti v Rosa Ca- Con el dorinraWilfredo Albando p Frank Hidalgo Gato y Margarit,
Roleel aal.ad Ge Is ,as AEm!'zc asuez paro 316e lalmdel
iqili, isaac p JosA Huerta. Martha al, ySlnItn seltoritas Conchita R Nena Otme A encontraban tills Adot eon Joe Antonio Pnesno p le- es uerzo pn Ia p t on auna ebra. siaca d sos A
4 Lydia T 7 jam, Burring Kimartin, gig SI m, i jamene Iliama Albands y Mario Puentes Aguilera, na Hidalgo Gato Ron Humberto So- t
Pecrs Ge Ardsas Julio ir tela Y Gundeker p delberto More Conchita L Bianco y Lin Perns In y Margot Hidlago Oslo. Laonoi e En ftanlo al eontanido, a ma amigos p coTnpaleros los favaMi a Loser Je d OloMga. 1ictor Garcini y aeors Maria del y Norma At, y .lorgs R. Gard- Albarran y Charles HIdalgo I ylediihn U 'A' ta 4; cuanto, di cles cu Ga
l to n lro Joan Manuel La- Cornsmn eal,. Pedro A. SAncher y nor. Miss Ana Morales BlanCe quo JUr6 cinCO minuton. Tiene Truman gran fe en que ztisl .1 omenenan id 506 s speha o, W
gomasino 9shora Oralela Mrales. se40ra Georgins San Martin. Eduar- Eather Alvamsa Perro y Joaquin uetavo Toeon p Mail Mayor- bl_ M l m se rt or n a qupt a tra ,
encontreisaa Margarita LagogIal- do Almieyda Y Maria Wagstaf. June Cristfol; Lounes Vidaly Hertbarin a aanchto Juanero y Alcia Va- Is pa: aeni mantenida a today copta por las Naciones Unicas no doete Tinta acun, que des en
no T em joven daiuel Encido, Beatrim L. SAnche p seytra Julia Sowayra. SardiA; Carolina GonAlea- Clavel peal., Chlcho Ortis y Allela Menesi dte lace mochos mies es Isa riQ
agomaoine p Luin Rodriguez Dse- Alvara Muofi Y smeora Pedro Al Y P Onetti; Terenits Martinez Ma- p Tom Hickey p Rosa Mania Zald. WASHINGTON, Gir. 31. IPor Men- El presdete Miul- Truman rebal Gad mAxima e el estudAa, 1nvesti eee- op s Isabelita Pai Y Jorge MedI- vare, y aelora; y BernIdo Navarro Y oolo GarcIa Vidal y Ana Mara del Josh Ramn Cuarvo a Hild. Oliva ian Smith eorap l ie Ia UnI- embaador sovietico en tuna ceremo- rmd p ezgeos Ge Is obra, y is- is s.ecirles que lee des% o a
p Rather Lagomasmno Y Jorge Do- sefom Roaita Guastelia. Campo y Jose Clark. con Fernando Guerrn y Gloria Vi- ted Pre) is En- nia en Can Blanca quo dul Car- ra del Liedor, he MniouB~Eoht.a tea G Oa r mbin di M vtle. Mani Tr s atmimonio: incencio Ban- 1itan. Antonio Santeiro y Fins Gl- tadon Uoids, Harry B. Truman, in- no wlnutos, = despues de haber r asran nt s y docnmenta que per- ropero Aio Nov. de
S y y Md HeId y- ReAu'l SAn. vito hoy a Roia a echar alidos ci- dio en au ltima entrevizta con ma maneclan inedIts
Mara Msa, en do Ge Galgic irrea y Ra0o91m ironliel Maolo yEuia Daz yinos a Ia pa muodlsl, cooparat- prensa dcl sio. sue mlra hacla un Foe au parte, ri dootor SAnche
Egria Eenan erha Garcia Ge Villapol y Liila Damilne Y AmI Maca BAngochea ymt- nuev red nfe poean It man- Some, director d ha BAiaceitre,
EugeniI zefar ari Metid- Andirron. y LuGtia Dietr tanseioitas Aimee Argteilen. too espirit de buena voluntad y con- tenlienlo Ge la pa dentr0 de Ia. ha incorporado cuatro trabain de
PeAnt Ia werits Marmi ey l Lee .,Alora Romm Arae do Par- Por Wd.m Blenvenad Benach I arde Barramntes, Josein. OCLe elas.na. Naoe. Unidas, .pNr 1. mendill, r- meitisia UUtIldd pars hatoriado-1 4
I~~~ra lanseIf Am Mar Il san~ a er g melone pUid, oporIsmenna Mina- CarItloma ltiad Comea ialoradoden n hen -Jenkins.' ai tuaisdn v Ia ssilora olids Ge Tremola, zeftola Julia Castaten yGarbo Taba- toil Pernbndec, Eatela Jon e, Am- El Prasideista dujo al nuevo emba- odin que no podemos pernitirnos nin- reo p bibliuilos. Coin0 epliogo Ge Ies
peedericn a Silvero 7 Maria hperlneaban s las i lentas pa- res y sedaeac Glds Belnla. parlor Rosado, Criatins andoval, jador aovitlie, Alexander S. Pan- guns Otra cola>. texts Gel Llberador, ha ospoeste LIvo .Aed B Alvi; MarHel L01d. M oreeia : Mad Portion y Mnorol Dolce Maria Camacho Nancy He- yuahkin, que Etods Unidos ,res- ePsra resolvai eon Sib los not- mm 4Eplito Str al Igugl que en IE
4 asLoez ilvero y Tony A la a LM- B ull,. Roaai ldo y Eddy M M Me R men p Carmen An tieles p us jt- ponderin pronlmente al pueblo dv peljs problema. Ge Ia pnstzierrs que gdicion de Mar1. equminaie a 3oR1 s a l i o L oten pi i e l Ti I n1 1g w e r t l t as D i a le m d oa r em aa 1 q uonn l c a 1 r n I l n i
t P LppEn-IU, yblyn salbramceslr Gla vanes Gelstino gaci, Jr- suale in ueexprse clara- corrnta el ndo htyp, dljo el pro- ereniones Gel pena into Ge Roltin, y Romall spez ilvero Y- teaPa, M aaia D atra eaniuda Gloria Ma- JDalsito DIz, Pederico ToLAc. An-' men uIn Iolleti- odente Trumn ai nueRe eI.ba.ador, var. Mrdo
Adhl dooc ty o Giraldiar Tony Aia Johnny rosa. e reinito indlapansabla on espiri- Loago, uno. acucioss IndIes OnoDonincatlinionies: Leto de Ld Arto'. Maol, Gnobi Cadetis v RSh onel oclehl nunuio Ge buca uomia *pien- otAtlcon Gearfioo shared ni Ipr
Juas har : fee dntoola Alsea reelk yrttOndo. MnrCeila EdelmAn P ton Artutro Ciarbalo y Ge mu intervanste Gosalin, Pedct Oles y Domn.nique m davoknd y we- mitinen y Geograio. harn de on- i
loria GE teon yJove cale. Sa Ge I Ga dI esponin Carmen GonAle. qu celbra e oe Willy Men PREPA RASE. ueblo Ge Ia. Eatadn Unidsi yefaaua .-o UH.-64a
AlIcia Eanard I au pr.oneido Ar- Ge ACulnr Marlcv Fall Y Julio Rlsnpuiy JiAni- b .;TotVtvir on pp cln m Wap ,go, Ad ron d
turn B din,; Chwery dpetcinJprge yn yiu OIERADO rsano Fall p ysi Crabi Pan- (Centenarian Ge Ai PA RIM ErA } t ae s, An an m u M notable p Sgur e m oo 0 ro m l$
ulk LaL Doardia v LitLa ei .1 dcor org Moy p In Reo rh Aro 0ii ot.j o- n.epro rders. protaent lncla4 a I. gata boivrln.
Alfred. Forrnadeo de Castrn. s Raia Iilda Moteitno.d m ann- erlenlent. Nu .lid. IRA mi. Mrma d Pro me del $6stad0 LS servido0s To m l oulmier na6non e- Y por 4 time, .1 Indine General, $ 0
c ilta. en tins masa: Car- In Goiroles v o era AdtlsGmdifimil intervnciAnf untrurgca, .ej Vi rP~amny a G ,leet ame dclEstao o seranido. cili pebl clre squa ain o. mOx- Vl qupanrkile .1ndiceupedarl por K*I1 t
Z. a r ilie y Giillermo Rn- is; Gortn Amo ndb Mops p ae i doctor Ernlms E D. V A.l Du o par d C uy a R al. con, Psrsi o dtar u n n E pmse aei ss t n I s mi .1 so a par ea gr eadg poe
driguel Mamini. louisiana Lpel Ml- a tady It a ea elr irestgin p e. Guar, Ann Mederes p Melta Fe-egur FAm. ensto a naonnshkie ir j, 7inaesto, lugarfachida pI Arr so.
locald, Gablervie CorEo y OntoEeor Laawosasnn p Manila LAS BA t. ,i U qILTOCAMON EN u abia Ree-do posato eon on osatA, toas vada usa Ie'les
Slam v Manuel .Rio d tAm pA e oo Maida bamlendlogo il Aocuelte di Al- Pallc. CABEST V INTEHACIONAL tildo GC tal rsposabildado quo, carts qc s, ta Lbsr'sdee L$o1i ed ile Sa arI W taraal.
JoequIn siao p sBaa Jylia Its- y Ai- bar. sto Lamar y MarIa SAnhiaes on IUCAREST. Rumania, Giclembee jo, a bes en Ia bnportancia mobsrni, aabo SeieaSruir,
I.Mf h a ira a v E y Ls nperai-n lane Iagaren le cii- Junta Lamar Jr., p Deatria Morals A1 iAP-las bands Ge m aics to- t.enn is relcones so 1.____ -EGA PARA U n 5 strmnae. Dsa r.lecteiao -aS.a b n Lames em E nd i- ours Ge Ia Ceisida ds Cerro 1310 p Charles Fansi, p lora Maria Lamar earn lodo c Gis Ge hop, east lne- amricanam tmn las 1dlnd looRa anions- FUwmCIOHARIO OUBANo bapeodleates s. 4 p analac
ta a'Garca Gmen. e, MarIa Morales; ldetir J. VIs liev a -ba el doctor Clear a.- p Pedro Arellano y Betty Lamar. Pantementes pars selobran ci adv*nI- le e Ia pstveMaa. babitaliecaa sas. altuado ee
I nrLa unp. OIa p Vosarlo Are-- tal yn CaIRielia "Inoer; Inentiero ,alung. ei operto y b hbil irUia- Enrique Lawny e Isabed dei B- mienlo de is reas lca plar de- Al salr es a mnin del Elaruli- Informa al miniatr Ge Stad, Ani. Cnral aatrs Call 44 y
I liano JoA Manuel L.pe- Oa P Antontl -. r P Raqutel Stnrer, n, habiln eatodo et ruidado del rrio con Maurctio Monteegode y Ma. mocrdtis. El blony m renelido yo, ino minutIs Gaspua, Pny s la Enbejada de los Betads Unides Arc i. Ces, Sana H
nrtl.tae A.n Oo_ I .-too IAIdrmdnWef.1ftknvai Iwa- g o g pi doAeia quo .1 05 &I aivmdMisor
Georgia Ebra Y RicardO Amioo'4 y Juat A. Gi-nmos y Mar smit ar ete .in a .r o del emIonste el i eta PFre. Stable, o La InRounanIoda, out n. o- kin coadld An asde G- A] iA
i s, Itaytoerid JonA 1.0It p 1,inia nii ttoirtr Pc r i Cl.tl.lo. Cati Y Seida Portal, Prlmltlo nial Gel nomuninmo. De heoho. Ru- riodita., nc]use n sob a Com Interdep nta n, .
Con~~~~~~~ ~~ is meilor Claraidg Ge culura oladloit vAaIi lstavFa
Gs d Gil Va. cla.de RntnisotI ni Caivsnyan iaAailayFa lin tronts y ltita renteblmnieto Potal p Crisn Monteagudo. mania earecia Ge himno nacbi osma rios EStadtoU o. plnpa- isolin Clen lca p Cultural Gel
Od Al p or Go noltdo Oonto zhil deocani tor Trlls. ntoni Ltnoad p Mathaeone h.I hous El GeIs sonartIsta ttarn elt Unio V.U
sdoipa zibe Rdeve eV I. coil artsqoilate Goias v.vU ,nsd bienab wn Is tM u d v 11 cr1yub ijo enl ca nt 'a, Bique Trnluma n blro$7 0
I 5c p ail ie nlo itoianin itoenee aRpv.n drir- ae Foopeeai o~tad .l PREOCUPADO (~t~A ll I~*A guto .smtain .I dote earnlera Woa. Golea sio odiei a
airtime. 05~l BELLAC~c AZTEC 'I~d Ao. mnu w oP l I7a umE DR Kil is .Risengtn. letase fonon.iro del witiitein
enyAtoniOM5Odoea p Mararita Gd- IOIBUA Portu al icl obBW il sla "s tod. E' bastante, Agrtdun Ge ur cua bea becapars
jilnt Pb C.Cam.t nlano Rabei tel- Alcarna p Mer-asn Ziinlgz Ia AR di atlasOAmIaaghdd Matea m ollwbwwad
vs p del Valle, Antonio Son- .eilorlta Ltipa Ediiga p Johnny Aeos- El Ejeclilivo Gel Glcislo Ge 3g es eo aulG eaMenla y AF-Prompado per Is soerte Ge Otaelebalor cn ingida, Idloesa e en e n eoiaod Prtysuopesso EB MI
yGetara .lIs Ar.,a ha dpuasto .Ae dai Bi Allyt ,Ger Sets Jp qtAen abdied A. m e e degoclpo e Pren pue gLI
Marned-s l. lAtr s is (season t Mail LisSacpnonl A lC no tlt Ge. qulls. Ar- elelultai whG~o Ferze J. lA Ied Ata Ge- da An enl bs Glt iAen L si
AIG.er1 deo IeGlatur. i o k Go5Lenol de aquel pan provesg fo- ARQUITECTO
M m eno.as p snors Sylvia pom. 0 PenSc Leo .ta .r uaoglti-elA diGA vemli- Oroiclla nY Ri Carol Pat -.'na nhe acooe. Bus OROANIZAN EL DESPILE El Ga. *1 viae, Is manueca ,
'san M-enddiIii0 y .ad. o. d o .ta aro. d, febrera odxim.n- .1atoge Abr wrnd yO-iRo- xli.pdrn aagna HOMEAJE A MART 1 '1 "e a tr.in del beed.
Soil Arlo ederico Cabs- La meiora Julia l.pea Blanco Ge i Preilo Extraolna.rlo .Fetderi- Ga Roberto Harens p Eita nolcra. toos lea informesue Atii G r.Ine Oead yeou- Regain caeltonvia. Conchite io Edelm.n. cor rual convida Ratneri. MeI.ly GeniI vlewnobe too rcontecbmients in- El administrator escolar Ge La Ma- LINOHENANDE
Pedr, 0. rond Abadit yeills; No'.a a los arUnt.oa pintone. p eacultora. Feroodes. bna, Dr. Gabriel Glenn[ Galan, ha b.Jo It prsidence del Superinetido Cdcnas Pedro H dctor Reto por r que poAdsd. pa medalla. Ae ore, eon Eriq I God p hin. Arnol- A CAE LA E FACOCA DE I nlbido Arden& del min to Ga Edo- te de scuela de Labana, Dr. Jo.
R a unol p Glad Maonk; Jond Aceb Garcia .eio- curran son so be s al pres nas con Lus noe y Anita B- ORDON--PA MA eziRa Dr. Cars F. de Areis pa- Ad Haredo Tdidal. cddand G e s 7
SY onr Aranso y ma Rat Raquel Findora; Artu eann- falrn, P enti el menionado yEnre Gamba p GlorS B COPEMEAGUE, Ditemarts, dl- ma re r bmprima las se s par rumple Blrlctaments I0 dispoeste eGe, y ociora Josfios Acebe p Frank remit, gle; Fae P.re. d le os 7 me mb31 (AP-La petncesa Asa is anvia, las cIrculares. invtlo- s. aner.oree ct ed
do EASarde betaneot leerndnde. y aebtra Hens Garcia R1- LS admsli Ge obias sara Be eaio de CArdenms. e ombn anna, de Is ue se me Ys p lode lo fenente el magno des- de los escolarea IA I clad Bs 12
Mtnells. v Rodrila Bsso- wino. XXX Salli, eatar abeira Gel p- Lourdes Aapotru rdltgbg en ctrass. estA cunpraetlda wan ci ix iy file ecolar del praxino dia 1 d flie p en in sue repe ta l Ve a bdae LLas,
-. Antonio Oue. v ViOleta mer am treta y tno GB enero pr1. mesa son 50 prosetidn Carts Muxo. -Miguel Ge Rumiania d y sue en a bomwanja a Mi, Con nciilei y pularitd en i ei- iAnes y r Rosa Abella y m, en t local del CIrculo Industria Doctor Augnsto Maxwell p Sylvia an z iss is mense dL a me e mtivo Ge conmAmorae co naliclo toes, con, cuadra en ie tbot
F=Aa USA, MZ "iss 455, Vaiies CIO 1l doctor Peilpa Rivera dsde Mo a5eneAd La cmaria organadon reimida aeal cubane exemplar.
F --- .


III

v '- .i v -.- I Iv .A8OW DIARIO E LA MARINA.-JUEVES. 19 DE ENERO Dj948 PAGINA DIECINUEVE


A N U N C IO S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VEN.TAS

44 CASAS a SOLARIS 0 SOLARES 51 ESTABILECIMIENTOS 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 54 MAQUINARIAS
TUNDO GAU 1 WLARTA. G'AZ.ANO MATA TEOAWA, SUPAt O SAGA ASO NUVTO. VEO TORD VuNDU 7OD D2L 35 DE LUS M- vZVDO Xe.VZOLZT 1s50. ERDAT 2I C TUNDUP DoS 1AMSa P
0Neptune 400 metr. A. uadr-. de a i s modern urbani]a.ide plo- ao. do luj, rdlo portt-ulor, mu c~n PItu perfcan padle puteri do m o :, m, ,too _c:r- r.
dnu. a00 peso. metre. Beltrln U- 00 5 A yoran Ia ana d o Guanabo. A as ml- PO n0 poder ateN bnnas .oJdlclne, buena maa, pro. :--1 sda. 10 2 itS teloe e n d er. ga -n t .r p 1ots r oo do
____ ____ ___ ___ flaute. do ia mabItal. aeirtados por II rIOO~neO l. Ynrlt d 12 .an t" i .c VIdado.t olan .nmor, n t pI _a P", a. s. t rr
GANGA CASA """' oa *'""e "r"*.oe pl ars .l- I .d. e IoIs l y .,.Ill.s d1 7oo L.t.n. N. .1 Gnraln P-lI u o rnr.tmc. ase se omono po rdodo -.oo-1 rt.oe D01.
A Go ANGA, CASAi rO frem.nt h e ags e$ :a e. ACanald.uet du1cera, Inelnoyundo mnagnifln e l 0It.lS.On-2 PI3dUA~ouyru U~O 0 ot r tu r r Ke 01 Vta- Chirint. ont.a-I Hotey
on 1,000 metro. terreno on s Arb.lee tet. flod s i oar. Mendoa y Cia. hon y .c.on r Ipar.o. Alqul- 4 r qrle, ntope -o 0. mu c mI li-3-4
irutalno mOdo cerrado sn ouqulue 2 __ Oblseo 90. T.l1. M-onot her mmleu. r-7116. rutas guagu54. our Preute: 810.ItO. Te- _l4 l mdo. -sm nurvan. rep to. A.,muled 55 BICICLETAS
sfaoo XO-t4 0. PSrtnlro. DuRvo carant ta tr ^ 54 MAQUINARIAS
23-11.11-2 anrad -ontr III. ri-e. A -N SH 42
CrIIIIIALII-l- 1 1 no. rtn Orel ena OI tin. R-,, M t i e ,r-o P. __ 5 NDuN DO i.LTAeA1 1.
"EL uILVILLPAAO- PARC ELA S p__ ', 'a_-_r 71-1
tametes In morm do oslo Rrparte do d e c c e m:y ecto t't, N -145oen s olpe p d1itrAbuean non ca
as 0l"D APA!PtT0R VI, O O E
-treat. ceo tuda. las aoodldodoo y n is bult do Ia Vilbora, Co. Y d mLARr nS 0Ionu d O VOLDtoMn
M llfctor 0 -00s dI f0ent a Is Ave. Andres. tgnifni no nue, r r 1e AU 1 o. de Petr6eo IESEL
portal. .Ja-unmdedr, dOn habltuelneo nomunleaclonen. REpartee on cona- VEDADO UIVI.In r- _i n__n-_.-_ __________ _i e 0 tr 1 y u n nl o l u o n fre n ts a cI naIl 0e a l e a t m os N G A p r '0b31cs A d A T -. I N T E R N A T I O N A L \ nd o bd ,clc o. r e n o, y o u
r ds.n Br.1 it t-4 j nental, cnn 14.10 do fronts o 37.10 lO.SS 0 00 metres. Prunlo. 105 motro- ___ur____ur______u_____eDE3____________._e___30;autm~vl fa m a 0 l de oo. lite a Isde hI lpo O ubrec A; Aa tIA 3 0 8 D E, 39 1 W H1 1 o d 30 a ~ n
do fonda. ES. Conco per osto prelo. PROXIMA SAN RAFAEL 00o aroe combl ,ae ono I tt modertoo cn on p y caxon,
PROXIMA A MAVIA RODRIGUEZ Buporfice: 020.00 torte ua 1 ssa' se.b pae-a M r il rcd p d ;
Cera nno e rt l. saldnohall. A .100 11 taco to : me. C El DE "e " I N H '
On oooo. on orlleel do -orie ew Cal E, D.I 0 nO CON EL,.,, 50I~oc N naids a dro $25; Iona lpdo ,
sen-n-m~eA tn-e torts orsItrel rnl 012 PrerNl: 640 moLre alU, TONDU NNOTONuTA MA- Ate.-ec.s, .A $10; cInos de nuerda. riguja
. Predi: $2,102.11 Cu ma STUDEBAKER, Conv.r.tblo 4 Apsrtadn 502. Tel. U-3369 -io. n udba o E b
erae n'ti,I.trega ca o. Pretle Abonande $520.00 do contado y ADANA e d I n7o n ,
, nrmao: oos. el 1-48I el croi on 30 monnualldades d t n B y -l MO A m r DEBAKER, Champion 4ll c 205, bnjos.
S07.7 cue Incluysn capital e Int. jade del Teatrn proBtm onauEr 'nSTL'DEnAKER ComondAr 47d_ __no SREBAER. Comander 47
?.,IX.E00s00 as. Ha dos paroel f a 1 -1 N 7a 1i CADILLAC 62 Cr-l 47 M 0_T__RE__E.
eNI Call. Vapor. Toes o.e do El esfior !strada Mora eNti tode a motros. _. P___rt . a 47 EUH 4.
psalsos iod.pendientes, cads Ano boo af dia on A1 Reparto y Ia e enifiari nao aranciass, *Ntr. slj Aet. CHEVROLET, Plcotrr 47 L ,abitae.nnhe y dems enmodid Aea lou oolares dilponlbloo. En una m0g- Peruaron,. Today a manlaa anollian. OLD MOOR E Hidrmai_ _47 D I E S E L
CoNtruteido Polida. Buena invereidn nifica inveroldn y un lugar t aluda- duo. Queda s do. acel. do a o 0E 0 I FORD COUPE 5 Pnojrro 46 54 MUEBLES I PRENDAS
paca rots. d. 200 eprninmadaennte' ble y bOnito pars vivir. Buonas to- melCto. FJvueRDC: CaPE1.Pouse.4
eto: $27.000. Meondoa p CfIa. Obispo municaciones. Rujad 18 y 15. A a sades. a. Uabl p e o. INFORMES: GOMEZ-GARCIA DjfljJ qj L ._ do. 5l tOUT
UH-C-830-40-4 aetrn.,on 4u- 0. EXCLUSIVAMENTE "fta 105 Garat c dO a. is I
AYESAOOD ALAa nOA ta, Glrjo M Ma etchan-4.
AEDSAL SEE DE 12-1 P. M. INrDiLTA 0mP 1 1a.1 E0-10 0-4
VENDO, CALLA ESTEVEZ It. eon frente a s 5ta. Avenida rads or' a t r s, 'erAl. a. It"-H-212-53. r. .A. an.0 Io. ._.__________________BILTMOREnnd oblS PP. e 2. .P ron. OMNIBUS vp-DO U nGUXTIMEmto LING.
pconl a p arauboa .ndutra. 3.1p per 47.50. 110 t.r. CAMIONES -11 o In.. op. Gal. con d Cuo .odrno l. FORD SEDAN DE LUJO LOC.NI.TORAS n1 1. o. A1cl1
pqIt. 4eonnaa Infor-n. n nli. ld,- vd
me. or a nsm ana A-i6. A $4.00 Is taos. ti.1 rOSt care. P elo SC tana. NCIAiA O
I.Afitse xlsA? IflmP-L$411 POR URGENCIAa e CARROS DE LINEA "
Procnel Mao&". MIRAMAR ESTACIONARIO } O OtATO N NOU.ANLreabane $3,0 0 ndo p le ",A y ardre Regeic do ano, nald tsdo co oFORD SEDAN DE LUJO PLANTAS ELECTRICAS n. -t
- e erasto ha Hoboe. Ze uale de $ 450 cua one, quo In- san 1,201 tors. Precic: 811.00 noro. drno. Jrouo Mania 219, here r-.c n o M RN So cte 24 lpn n prlm a n atal nd In4 e roo de U So. ta o e e. PrcIO es 12-I 6-7 p.m. A 0on.MOTOSE DE GA5OLtNA 0 D-77-06-maslmpfar mercn-onnas diretmee anh es lame AOenida resdden- $0.10 Ii Vir,. L.NCO LZEl0YR o942 -~ -e E. U VUNDE UITErNrDA ,rUGO DU
a I nsrrea. Os .etroga deoenopoda. $il do Cuba 0 3t paesiln, -ituata A T C P& O a mcodora. y
on p CO. Oblepe 30. TeIefon en on Re ertc eotrictamnrnts reshdon- AMPLIACION DE ALMENDARES U-H-102-119-51-2 947.Ic :o Kev ll 0-Ice o A nGRO MeOTOR COMPANYe'''"."'da"
-U .65 1 c ia l y p i x lom n a I os g ra n e, C lu ba u I ., D o s rati o 'n -AR I N O S t e n n I -'t
So___________ AEHY .HLPP 1,.I"l.1i"- SaO ABANA M
1241nrpl rso.a. s ,s5zAeia i 0m~ eo 4w. or eA. Lo0 s.eI roof Daa Chrsle W.I

--4 Ir y e0 e Isatuillad lugar Crr "e s "'. "t tt e 53 A60VILES I ACCES. r N Y 3 LINCOLN ZEYNSEDAN A A VNDP YURG DO142
ENLOMEORDL ED Dmmrc.: AL.wGR MOO TCO,.MP"ANYI xo n o kr N n. $ 80,nnr
S MM E O S v n rn is a n n p ls. indei l d o C ub a Yel datao n l Os~n Alluaes ninAlls 3 805 entro lipy 10. ebalet CIAST RA N. dilos 0 ood :. ~a 00, e lIa booc- o-he do lo a I-sol pePe do 10 a 1 0.ed o cooens
postal. aleemeder. depanbo PreA0:4i Ala.t- -. et np~ter-lco-ca cno io Nc 90 enor. A y Pao. Vedade.
1 torn-ass. ne habt a C. h apar w s txiamento $0 do nsdlf- Ave. O ssa. DE los Ot-talea Gu 4s S ueo t C SO Dy Coups cii t tinr 0 n t lo E E IIU Is94 ln Aoda pro td. petuapol 908 Mecuys-- Ge bantee. do. garolos con~ dos cloe oeparsdOu, conutriildoa en la qu da. pr to n ar npaeenles 41. s rloo Noo c. e s s's.a raclla Os In tooc ptr 00 dlao.IIc EVN E 5150Oes ds triadne, eon dos baoS;es, ouIna de O-enersah Aguhrrn p se sO. Md 9 .s. oooeao to taras ,t. r e l c.0 61 0 .00 It n nuv 2,500 LII.IM S EN E N f e, e s 5 in m isp o a. e a r to A yen tar e n. a d o s c u tdr a s P r e c Ie :. CA on v rs T l e .t o io axn- $ 5 5 0 a s ts o nva
Lo de -l la d etarl d o T ,M,' FRENCH AUTO C S. A. 53 Auece. Coarse. L.t1 .
-__________ -__ 'r____ -__ tois en edifhile ouats, caral. para dra del tranola ydonoobn. porcollon b2,2 5-0 t.no Wem solo, Oa -o Cnoc Plac. Ras
~ u n a- so 0 no c e I A 3az d Doe O Nut r~ o A d e -- Ml. Hose 1 79e54 ee ml In s -9 4 I leontla .li
AV A T.Ze~A Dus2t trs migulnas, al Lorente de1 coal hosy ulaa PrOebto Ia aarOa.Md 07 a : OC d Sedan147t 9, 0 Gaauens 7 Uae Nmono.s L~e mos. ,ltquhunas osdieln a 0 plantas eonfortable 7 de on boen patio cemeno ejsmtrntado. 4at.Prrte 10oar--or c,. cr UtollI ser ~nn tu
ott.AN o u d LO te peon ton. P5AD aPin aol. .1 0 nVoa d. d W d.a pnnl 5.jPA
O As ea haiaee Ber treg a Csdn aptento conota do s- a Km. cuminoados. Fuildaes do ybmnuth -ocs lupo .MN l, a aul Ins cttt.-tt 0010 pel- Pa-ae a 0,3Csi ia da.1Eeodno Ca Obe b a -oe. or ocartde, cochlea y ML L) LP I .i pagn. Cuepo $1,725.00 -- ada Casapasaste.,
Tel l. I -SON trSele r tal a tte r5a O 3 s -sA.tivaa Ford. B61 1. N V o4. d

s fabcael n de prloisrnm y u01Pl Bniik Sedntlt 1Q47. s onl""e"""c"""" BUENA OPORTUNIDAD
boniloa NO COMPRE SU SOLAR' Oldsmob~il sedan Vonle Ave. Mocnl N0. 55! *s Lim:::n IIHIrnOLs Ic-ao Indn leo muohlen 0. sal.la 00

Neoba .0 .11 en brute. SIN ANTES-VISITAR LA SE VENDE CURA onny busno . $I,850.OO U.-450. A T.Sa 0.e loocnco cerrusaa Tra ln s all et covnhds.
CodIll ar coverltbln 1041. rcn 'A.oc_ _. O l t ne. I Alpal-as P 0 Al3onanl I D 1 .91
Colon~ W.o .ir dinscinao etc.i A,. Oratsea asid Wm.mn Of-lL Anl. 02ea dAPV LIOL CO T I nom.
SIN ESTRENAR SOLARES Z a Urb ana Call DUEO F-5327 1941 DHEOV TB 61 47 ". o atod. ,, t=

Regale d4 AS. N ie. r $9,000.00 10.63 por 2 54. CEa O f [O fl ._ ISq6_goads SI 47500 D D E C N EcE.47 A,., Am1AI
Sy C51 7, A Au r $8.0 o ar D .TUADA EN LENcsI do p ele. red- In t d n 0 ERa p S E A EN D
J a rd n p o rta l. sa la o n e stto fa l i n d er a i, tSI T E A 7 I i t mnd
2/4. baio con leto, cocina Atoangu rl ente A Utom p HABANA! CHEVROLET 1947 "O On rodIn ote
c~o 2 agtlae, I/ crnda COD *sUportcie: 600 earnS V Predt. a Ia Kocee1. Normal. ContrlIble. 00u0-c. oldIe. anom, Ford 4 puertas 85 Tol'nos 0-4050- *.*
vc I mvs, lavndero o Entro Infopta o r n mselo ejalo gosCao. . $1 250.00 N Fpr,
VCrtItIAra. Trato con Ia du % sV A I coadrag do Carlo IlL. to-s, Humboldt e tat s I I hap01-O e1r No. te. do E e C u
V AP.UQUEL'8f.7d n.SOLARES DESDE h etOOrse. V-9FLEETLINE ko4ptclaofmn 3

r 0porIO $i2,252.85 tCevrolet u e.r.o Cud roilo aoterels do paquoe A.oame,,oon,
huer e 1150 00 moheoexrae. 3 puts ara nPly maou de hneedrn,
SuC8.cIe ,0 K e FACILIDADES DE PAGO C Ay bt I e .sem
- C At inO E. . ~w ,1 1- C.P. A
call On. n unel s o la via p os u A0E 35 D o p e Ae ore. l s
nu on td o,, t de sulomt lS. 0 = 6 Ya A 3-ue1e.

onognilics lugar pars. laibricar un GOMEZ MENA LAND e 500 04 rnut. t pe ecns. H M L
TROst REGALO4, Addog-SM mletro e at fa COMPANY. S A. ARA DOS chedet CeoC 1s41 :c:l:[47Ba t c [ BUEbOdT 151, Es. A P
ete Tacgo( our) nllse tnen
2 ev a. ml foente y dof into R E P A R T O d o P T IeM A a M O T . . 2, 00.00 I- Na : 0 Aid s. a ,11. Asi D dodge)
riorbo. terminada, de conetruir. t. Olds" 365. TOE 1 -ltotion Fod @ po-, in TELFI U-2501
Tbo o NonolOtico. Junta al tran- -AdEmobiA -ed D-E y --I- _V_1.
Via, cerca de S M aterSidud A V ErD D E tiny_____$1.850__0_U-4419 7 I sneneer. 4,_hall_._,__Obcra. Aviseme y lo rScojo MIRAMAR do GASULrA Leeae PUp fl de lII1- N 4 dr UR-R-9lO-BACoJ mequi. to-.para. Ae ni .Ave EN]DA IENT')S e I P. en5. PeIc NEVERAS Y REFRIGERADORES
Traio co Ida Urbana DUERO -5327 1n9r1 l SToIe SMAoA p e Te-Ic On Oi. Nta
Almendiaree. A-i FlCi.AD RaUSiC-o. LOL 10cO.~l~~e Ttrolle p. ti ei'~~5 t EL MUJOR mEGAL~O DR RE1. us.
SKA. SUQUJET. D0-7523. OuperPIcle: 03430 eared. UR5BAS IMRATCLS DobW. dlfnredal mntAl. r uhgrafieao e
S I 010-00 Aarn s to d s c o s I e ,-e n it.
ADM ND AN, Me Tariretr Elo Neptune 100 Ile. F.ot.as.
UIl--I958-48-I Ave. Conte-sI, entire eafle 44 P l n ron onsocoes. heun ce.NUEVOS fecto esieadn de mec anicsl. i n- l. e n's a 'etu onot -n s rallid. pa'ns cra l- VNO M DGD-EMRA
OO~WM0153 EECA 92v. toontaopr31O bod ef. casa. Inielectrlcs, proslone Ion snmecdo o a en Icejoren prco lai roll soy ctroi usts e Txom aeDzss~
R.msea N 4 m lnut os onronsa tera y sestoeuoa fansnie. as Lyo boy cnnon 7ne a to nn pies, On lenlo n ereo 10 finer, do N pPL N led esgatadn pen
0 planE. MA-s Go 1.000 metros do So eIde: 1.2900 eaaaN.41 afO; bore. 0 a 7. Hal Trailer Ge saltse JOT ei05& 00. csi rome de vle o Chao. 01 20 Isnr qnc sonbatono umcoot. OclnO 074 sorgn enr Ar es a a PLC No io es 0 e 0n flss so aNl ae. e.D-4N


tenpen co prlonere os sardine 0.00 ag, tase. H--A l- W lneb. so m ote e a Obs goines ue as. c r he a Pe fe n t s . 1 n A n r. .ard n a D A O n5. D -CI-M R
/4i.se loe bates p OemAe oome- 1 Olir de one. modide. ch- 51 ESTAILECIMIENT S S Menee .e 1800 pn. 3.- loe 34. Feldi4 tubrir"' t caseU3.1 iAeltln e en nolGiaens. Tslo I 621.00. Meenrcgs truoordtnaia nta buen5. Mato fe-en. 011to e on oons, D- s .tee to nglao.res 11.Wsigoue nJs
M r o ilo 1 t i to l n is r s.S P Cab st rA .bc 1e Norm al. I0 a 0. Cela p le. I labletails uen Conpr so se." o te 0034- leIvadero Ao Is call, Torrtna 10 B.* 3 33i rol teH~e Tsl 77li ,IInP .
AVE. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,r DOLO]ES, SaE VENDE ANe INtaI seun6.v.~ei~0g~ t5D5V 3


03n -aci e ta in.a n I 5w eo
ve.ta iZlRe., co ]a *a ROBR TO GONAAL ct buTARELO REFRIGERADORES
letd. 110- tsts a d et oa -e 7 p tnl
MoelitIca; sin .trEnr. Portal. 28.30 de frTnt8 17.00 d. food T. o SUrteo. elneto. Ionoc b n:, Buperfl 5: 007.20 tadA. ,be ohloerer omae. r )n ,,ball, onmeddr al Ynde. patW k. Ia- 12e. E O 194sa *C v l .oabtqoe u ta o Clr en inN i5u.401 .a-tll.ems m odel o a eppe m1.nsadere p laodio. Are. Delenos A 03005 onarn En etst nuero ano 1948 los paeaocmbu -se gsr Qlsdsn po .rnAnds
D.1. 01L Vesede Ra I d n d a eede VToa o en ane o e CS stna. Freate a le Qsinta Covadoga. rf .F. I I -4.
A UA y -idad N- P. no ee---r sa- Cae.r 2 N 7 Hospital Tewt.y AS-5252 a AS-s.SI. HA4ANA


S. apar t 5. ro nto Ave. Ps i Mendsae, entro 13 m en etoeos de I b n era .e nc a ns
oeaetreotdo. 1ods de prtonra p ser- y 15. negecos gusi e e. en I Fra r r d es. -ADeniAC al4 F $EETW.
vinis deja. Mop bosnos roota. 28js po. A. -a9
40,000 Snadasa. btoodesn y ClI SUperfie-e 1,113-.42 V r5s seOtr. de gaollcn WIsonoln SEVND v5 ndCICLETAe mbRiFRpGrRAnOrE
ebsp R0e. TmE. U-eSl. A d15-00 vsra Ienfrlade por 1Ir9 d ,4 k 47e en n sUMeBoln r0_USi- g n4.4 a d upai p. laua ica, u = GO ME MEN LAN Coti Chew-nal-.t, ueeves

Ia scera d so a p otro cn la Vldeteces marine. talek 12 ar -N P-co As annca, ccr r Io, HSccral, N. 20a P
A-. oSIV.EUD do p u A Iode. Emsef Ge* I,.ls.ooto-1-111 1 O G

*0 SOLAKES 0. deetL Taonhien lee ofrerco MIC ,er Ga. s"th"todee- j 00 00 tnoeman F.CR50 I Lnsa Tsl4eoe U 4506.
00 W3~~RO.L3E At. A-nere-la. ontre Avoinids A-le.- vici, para camprar n vender V U otore. msriooooChry.e CO 000 Oe.5n _______________pd. enweos. Al os ta s. IRS eel y I el e. 'N (At _-*""_ "" "la.*--dge
700 Ge101 dare Ii 7 sus came-n s, hiodmes pais d i Dieogel ---_______._._._._._n
teonla 0-0606. vaa r l7.1 7. A uerc Sta.0 0 ar drao e. onI, p hostdoo-- n reo. p de ueo 0.a30 Separen a tloaopo para el dim e de g stfa. a
om a. Me e s. ira ro- as.49) Ap fl sll. arn drs ha nd cxsfy hetass do. n-los 4. 15 H6. D O I G E 47 e4 -os I0s Tos
PAIC~l.ITA MIRAMARo $3,800 p.,oa $11-310-00 co abtanleta *srantla p sorie- dofe .- *"seE.ors STUDEBAKER 4? -I preaet oose e iemss3CCE~ eo Test oreera Avod.1I & rtono. a.S E y .2 a U l-,OAv.nu~ce-(~v~ d opim'R EPARTO M IRAMA R s'o pace .c''' 0' COO "lis~ -s'on-. Se ro-dan deslatrie V--- o'n no' coe --0'du. U Ac,'a' r3 onen -do oe h e
via). ie n noou 0raT am- condo arcon pars psiar on el psosre. ada.te., s esr e r oo on r s e os ons e tae. seene do on pen It 24 20
d0 Otro q l fade, do ets.na untOT A. Ii 4. e e o. A . Cbmbrp Y REFR00 rob nOnLto
001 mtf g 05 54,00. R egale plMneO s e1 5n 1,- q PlantI s. o vleer d D y e ye oi. a y Vs m .On do 00 0 e r 1tr m o e1 Wsex o mI- N O 2 1 0
noCaisa. Then 1. 03 Pt:: A o. o reA 12310 Osr- Dobe gIin.5,a DI an Ials 0 .1imb ng
5R OeA. S E Ds s - s aS s0 vre l. U Rse ot na e aE P A RtO S No &- #.t o e -y T R p e na anI oany e sd g oa ,
SIOaMA Lance T in i A- C .I(n. .a.i er,,. 1 I.e m ,ntada u. ieln M vstO 4.01.000 A. e ,e he Dec s e ss o e I a 'U IlA blA e.o Ins dar .t -a D
Deoa $6 er.I a eoc-1 1vr aoia at I iegl e rn 0 r a Otr ese o I
E iG Ua p o c s a v e e to ebtrie 5 s on c 5. . I,-. .d g o u .l A t/I OP-P
A ess e r d"mediate. e n a Aon 0a A tra sr Itr, "n At
DO Tall. a-.050. 0 a ntr o S 3 1 IeLdadorneeieslrletr Oe1era l I iJ M o M
~~u --- -A- ,51 sa Masumma do G6.oes Sesot': o 505 ,g s~rs. e*" TR CT R S a mG r ia y in r
SUi. A .0 AU ti.-sn, S2 He IN fA noe ln oro ne npo l7a. R-cm- sta ar e mo
,,W .Cradee. ode iis ero ------ nada_ pIo meo A PRECO DE LIQUIDAcIN WIE N TI NA .n
to ea, .4u do lra dlo .-is e I Atr pI, a- e s sentrlru e On,3. soma, P I mrt. III raasmrd-ntM
AWeI. a sA re a sils .P IA- A P 1oar vd r madi-11.010 y ES,0 L, H Tengo gemos NSo cai S1un- .I. R 0 ". d
sen altos dend pl t b 004p.r- me $. 110 _DEEL- TD9 D4
ai T AeNNlte. A.eo y V Plantssa letila FaIn-hoeo R ea, ds oi e leo me. das, par DIESEL fDi Tc XD
Ut. 4- GSr-4 C i :TRY CLU B W E.0ARRA Mae-,. Ie &I Jrde ado ra mv 11e "% A00I. Rcons iru .do Comple g ,m2ntA N A


SOLAR 1,300 VARAS 41*5eaa ol s Joers gg 70s, $ mCen4 ngssr. Metoro Ge d e s"~ o'. Tsmbien ne.- FACIiDADES DE PAGO Refnge-r-dares
eL as boo L 1150 _'a ee, C residlc e n dta SI M ~u r eneim me1 0 7 on eish s le Ia fe n
hoRel Are. c2144 Co x I.ee Jars o Aest 0 red riseSALIM meidade -RAnOE
ees psr ero R ts ., Fora A Ioe ones. EL CARITOLIOO R maeoO U. S. yl dC LaO ^t nE V E
tw D . oE V oND A ,,. d do Inv u r-s p Art e do ron- er M. o a t Eo o ocla ELECTROLUX
solamone. lar t. n d r u f NO COMPRE GOMAS SIN d n pl pe he. dle Knrsene
ambne G O N Z A L E No (ets Uesotm fal s d l1 ftl, liue."l enn' dM n.

it. MA IA.S QooNA ir .e a n ANTES VISITOR CONCHA No. 9j9, -* o "ENRIQUE HURTADO
PAN.~t~ ohe .e.ei L- 1A I0 otre Ao 1508.m. a~ C A-2 7 0.bd.i-)R
P 1I .-SO n o EO A 1IMI Ar, t E. mates n pcraa ha V A PO R C L. .ANo II ]~ as

ee n-p"t.pocio Al KIKO Il MEDZ "&D.A CAOAu 'A___"_-"-__----~ FIGUERAS 10 dn Otomre 153, fros. a la
containMO -1DECI CRESPO M.______ EAAliRasN

v A m ae 40 dsl raels TEL FONO X-3333 La paltI, 310,. q. Naasa. Qa"', a dE Dee tem.
00rA0ARURA5 DE p Oie baee, In. e U .C JMe.y GIT_ RISC H paB 2yHN A
Va~~n. oa-G95L loe'I M ,-s- ti .5 I. II( 45 5 I -00O .17-dIa .D .11 .3

Ra o e .d 1. 6. ami4.

ANUNCIOS CLASI FIC A DO S D E LT I M A i O R A PROFESNAiES CI IARAC;4
p g ij 42 ,UEL E PI EI I 1.%A S,

EN TA S V EN TA S DINERO HIPOTECA SE SOLUCITAN SE SOLICITAN C I I A s-C
SE IMS EIMREO TERALEIDS DE ONSTM RTAS .MNLM I. artA-60 I I,

traconee dIno Pt GAIURC4A ESPIISAs_ LIBROS E IMPRESS MATERLALES BE CONST. 64 OFERTAS ES NAVES LOCALES 117 SOLICImES VARIES r panos y antigOeoades ,- g.on clo 4. i4
'ANDO c oo o (I. Y EFECTOS SANITARIOS .,me INRRUADO. S. e G.aa. ni .OIT MRGA 5. I"', 6 oTlD U "A n e:d
VR n od o iddrae u-YNDO UN L.~ D*T0 4 repoamnr a 6. ddBa-mdlnI pa nFrI n rc. iijnea opfiadeF- DR A TE 1 B R4Z M ef*.ntt md93.ma araao.ysquao
) A.B A I "ntend, ,iltu4 Seeiaa.^.0 a A S Grti ammouele "0 X.Nxca".m o. x, CamarI .5 %.- '.".,rhvo.pena.et.Ns
tto0) L M.Io4 .1,-, o,o .I 001 o.~, .I.- ~ o Iok o~n .~~.ol. .I. noth. .fooo -.,.I II~nel"H Y.". I.D ml ". VEND ,2 Ha .I. .n.b.,e.e. B D i Pr i.al.I u.f__ O OL U ED ,2 = abe Ar t.
IS a0.0. MIro d ,bI. ,IoII. . . .0. H. -t 12- WALTERIO b. ORTZ 1 n. 4, 0 reirY0000"0' nt be -.2-71itO t .
dd. 1ed . d -h,. tr 'I"'.", ,,oxono n, s 1. ,.I. .IIIfOO DA o"fol. dO -2 "*I.
Sidro 1 n 0x. H I ,0"v S i 4, )FCrA Ilj6 q co- olo. 1. 1o.0.o .I. .in, A;I-, Cie) r. D 1r. demo.l.rI. .m. t,,o,, , ,il, ,,,
V rVimind. I s In d,.I ;;'.loo 11 A 10 -1. ,r, ~ o F, "oopeohnlo~o ." .oao. yo aee1d000 ADI.p lA.e.B 0.I2.62-.11.7ro 0 4 RL9RA IBSY R OS S h 0d2Pio X-3 04 INEE PA LA DA mrcAOI> anar. 6.20 te rre R.en X. pnCha. par0ia. lp.,.ada.oobconemc p -.o0 F00 n. _____________e n_____. ;______o
9 ,d l. ,, ; Irt. E. ER n-r d Coe ooo,. da d 14.-. (Ii. a .0 o do D o ot C Os o Rr
E. B R TlS ErR P 1r,'ananda, c,.'o.,r r. ., denia l Ara lJ O l d6-10. n 1 ,I Er AII. hoj .I____BROS_1_______._II___________ii_______". .1492-It I .n.n-.b; 14 RAD O I
d t ro d l l d r o o r I oo , d u S e o d s m a o c l e s y c n d e n a Ato o h. a n o.r.u o r o4 -if l I t Q Un i hE DlS-T A_ _ _ _ _ _ _ __rd _ __. _C AA_ _'
b a r. t0 -nf o ye I, dr a u s PB A L A S D.A E I d .4n4- l 1 2 A9 O FI2N S T S da mRa. E n A N D E Z A i t .o L .A AlEb . 0- 4 2 12 a
-1o .l 70 ;,. a .0 Io. E i.ed a .on Aarilo' n mii.A. 1 DE C E4EZ
PRAD 2 '0O.00. santa m r Br-rE xdrc c r'mIo. 1. A 1 I e 1r.- o mor mo. y v en mo. m gdto NO eAlUE RE P AR O dE
H."idrd iton Ind~lX~ Hay,, Ion de CA PN E I ESAT YFCIA ETNNDOR .IA. .,O O 00-. ,o.I .1 C oot AS 4,400 I. ,ISg. ~l d. lootobt-.I . 1 9,00 000 R11%1.9U~ In 9090nro.0

89 er A DIOS Y A PARATO reh. y doo pd. P l. Xyan 70 IN-TERrSpPARA LAScDArA1. ag r oonro bt., o rrlc. ~ ~ .otrvlc, 10n09 ya laohtu a pr o l. . a l o rbr N v r 12ad 0o000,4 y 7 err417 ro. e 00 eo 069 4,0ant ia 004,


[oitlb!d. 6oIr a o-l1de __________-__-_____m.____n______._urpedes
dda snt 600 d r y d7e ua e p .g-Il 2.--'--00, 0-14.1E20.I ol plat0; -ub.4r0w, OO,,mo NUN- C0 RADIO 0.
1a0ooo~llol9 ~. dnadoclamdet coor. ynia-Apl H --QUIROPEDISTAS-1 nr -sib r A- cOb e. H-bro 1 0.no7 I4-E
4,,,1.l~tl11, 1 100001 st Peio lda.e dc Mci ar- j ABVRDNS YR O ARn0 .rmdad DR val dDR. HEn r Palacie Aidema, dr eedu .a 46 ,AmSdS
9. D.4eto nooo oodaa Aaaos poH-H-.4 ol, rod90-7- CnEDADham d duis hsa o ALQUTAANR NlrO SUFRA M 'CAS D d SU PIES. .LA CAMERIC. MU1-5422 m ae s an *
-1 -i BUET AVA EZ- AR ER EerOgI.A 000E20ren0n9 Inatonotn t9o mqun
PRAD 260 oaAltNrlodrodoros.CBnoleco2o3oAo Puo o 0099 0 (71.97.e69c,7. JUrs. e naiss uart. con an o.,,r i opo mooo.todotn- CiienBrl.HsgaI. q- Dee. 0 DEOCTURE 34 JOE MATINE JRon do ho 10.0029 01077 ACADE10A1 c laco eeo, dnos y. te cldn.nth0 d09 c9000. loor 000,01 0.pOun loto; o rr ente2 P. o m00, que die. 0 to. 70 4 H 24 2
.ono la, r00i0920gr0000 oca-o ESMALTADECTORE. .ittntto -t "- 0092"9' "d"r""r. n'"p.,"'o4" "'""". 0900 p" oot"oo~
d-coro.dbobaanrde cobro4 A axa4'A ojaPRpara UREtoDE LAoiol,4, rvcct 02.r.adopotub 00p0-7.1U.ETE00EG______CAA__________________onaaMdedodeldodehqudas$6p0o d gu- rnte arnand yotr__deta___._________v__._s_______ Prc n do0'ns-. Vlll95s It. R.ot oJaI .arop.c000r
vot o L eANC a Y C oc t' AC DEHA PG 837 m C mBa 4 ub ac on P04-R OBER T 4ER NA N DE o "*0*o "olr "01 90 "2 00" 0 ,00 E-' C-2A. .Srio 5875.00 r.i04:085,d.00,apiny 00.0,0e,1e oodt. c. ieh.o. bicopoto.04 _rbr. atr__er__r__, p ano_
QUEDAN POCOS 1 para 00. hoga. olegre y T 0'4L r's** Je'"rJa- a .Jie ei AN MGU L 5 EL F U- 02. al o 097.10 dor .040. t o ylaa 00 EN, 0CAA.-UT MO
Desde $10.00 de____ .jol-3n.XDe323. .Te 'f'no BO.1162' 'S Vr.A^O DR. RA.AEL M.o Man'd"' OA LE S "'d140100019 "1. P"dlIOt4,t. ,0"<' 0.- YRDO-- CAA R MA i0TERA dIO $_ _ __ _ 00 lTERADtCO ER-AL. -20+0"000dd 0 rm. Cvlso do. E 1t0we A-9303. C 1-H-RO 3MUEBL EbO o, lo0 r 001.n Rieptmb~ P.40
M ensuales700L7A l VEDADO.PAEAALEUILATADUFETE ALRE Z EDC ARRA V *005n "lo"o" Eo'oooloos o ont.d lon -d.mq~
Nueva ar.nyis aaro 9 eARiANAio Cal- 3 REPARoi VA.010 UoloAReA. An JAt 119.000-4 iosol ER A o.ldZ 9l920e, d, VosAL EMPE At JoYuAls AonlGUr A BL APURI 32.

77NACEL.IAD ala-oomnd-r boll do. ys ax o. o7ddo l -0 No omrode-sa. Pjtgo qu n s a do,-e t a rni m 00 -2Modolom 1946. De me. r de i U I E J O S aritcon ol osetMrama 0.le n Curac,.IonI. de lAfoo 4nf 1-medad C M- Ropag y vne o A ra Ahe T 0mb3. Cu-b.49ant lu lEnorv $575re RENoiTwA Sjrd0 o0 a
dlnor. C radi do baVira de. 6 40.4 Yu~ P O.ESCRESmn DE LAs ccm a s uaras y Oa rO. doti~a inro nrAs:~to Cloll. 4,,norroI,0. E0r1,04,00 e oa lsoeaioe aarddr a mno em
volt,.-Mod lo. detd:-w-4 .Iron.A n 0 0 P o ltat n. r .o pro e u leo cs. oa es n a I oec s o ld 01 0 b.lotgod 4 Olntre TO. a e ssh b ain sy c m d r a od
h T el 85.00 BL-NCO24 OLLA R E- ACAD"Ey MIA PIrTMcANd Peco7 5 0. 1 s2 lOs. FCuosm0. Dr. P a c04G109re. Con ROBERTdOd b RNA NDE re v I 000900lon In o4. 0-7.00 00-207do coplt .4oI
-UE AN OCO M tO. c0. ctmt S atnt d SC 9. lr~ n ra e i dion DA- uto : ol m~~or. RIold. m. ri. 0n- SA IU L-5 E EF -lD o.-01ao oo np o lo o -2 VE NDarO MI Sero A Y rao yUTO OVt
p0di ec, ses. v ae s a a d 0090 7cc1. P raonr. ClA nlo. 1-37r neto ntdo o bn o nn onsirlb tnria orlol orc1a 10
paca y L n r sFERRETRAeee o l~e, d,2 a'~i aa;co~tor 7 rad l(" n-oo20 10 r '~o~ ". R e- ta Ciuad.0 01 0 Oin gie90lt 00PR09 J9 oAo A'nToIGUA0 .o1.o05. o 0 n. 0rmed ,r000
8L T3B726.s Dut 2 50rcis ot DRnll 211.RAnt A1EG. A 3 5-596.00. A9112150 6 49 00 001o ooERNA doN BI09LLANTEgroo plO e000
DH Ue 10 00 de 0 0I-ER A COME CIA 1d.d 0ee. T 21 0rrsyes eads ia:oo i- $3 RENTA. 0 4 0 ,000004
$ 57_ _ om e c aj r s n -6 0 .-i -9 ra a en od a m ,C-2 1 1Onza d O 0 n 01 1 6 H -584-9-.1 5 Eln eo n 030 IIcap h00 t 0 ed0o0 0 ol 1 4 7,, amnOo01 000 lue o ll l P lo
11090TRU E0T0.- I1CA (A.01nd1AgeciT odgeP. I-I. l IIClT N010icai11,tr00hrno neu,-veena. C0PRAMo C 1EoA r r0t 0c.b
Ya~ rMensualem sax MIL- MODLO ARASE:RIU-2U5H-64. vo En 3PRub ESpiaey ENcuMaDICINA reedb0.cori o namc o a1 rom PraiSnamo en e.o d om ,,0 700 010-0744.tA complet6ame6nii turv ,1pprlpn 32a-945 M RIAN AO CR A RO S P VIA tURN A R:AH NJA09 F 540 q EU Aa moa I 1c 1'm. a s a o l B l s o i y vRN. -D4.U R E VE T
Elnononon nt 0.1 Oe U -s'9- C- po. --o -uN ~ m r a - "' E1IIIn. P2rs u n ropodP. tla 0 alt A nt~l Qo oo 01
GALIANO 210 INGLLOUILERE.QUIIOAUUA-AE R >X uo AIN RAO -337 EZ Y VDA EMPR .OSJOYASANTIGUdASc cna.g

RE AmUG N E E T o i ot rmn 0-602mp.0 r E.nn-l Ponsno dl li Tr 04nutor- le u. oae na aea osooo 11 b~.913 Tod- -or o rm d2.0000lt 1 0018, 0. odnad

'a do JaoerO:y.oCr d1r. rBttofnutn r, lde Ao o Col n tr iao d o y co n. (Ot on.AoO 6-74 lrm a ooad obentad.e y o b oo a.u 0rcnaoas ab ns oul-b l o 09 11401 00r 00, IAOn -9 .
CoG er ar a nday a L obiar s, pr eiiio eieesR ET R h lo-loo~olood.ot.~~ od- o 'on 0 ('-0nor 3-7 07 He9 pre.Cioa. i cOl .Mrinemn: A ol o R Ms, c Uasa c m Pe 4~ md 40. No 0 SANT 04 SUAREZ: $ ,000u~--S7002 HUO LDT ro 1 51, esq.s cntred.m.Jnadntsn 2.00n.1J-,-opIagrstmiertodelalm coria. d. 6H-585-.15hrro. 000.ntr0. n.hsoo hab0 0.040. o

- INTETOS A ICA AlRiod T EltoCA DodTge)n nMer7 62;que Sn L OLL CI eTreAN9 oe e aea2 tc.ecea C EPRSAS IEJA IroT114 ond7o OSo oaO 00 9ern~~~~00 uat, a. 10:0 1-- ar nit p t-1190000d n 0s note t-on tabio--tl_ ottCL Ion. 00. F 520,C00ED9ES A EN4000-.5UHH'027 103 o CR52ID. C AD-OS-0 4 Previa thomb:exH. No 509 F -l. ,00100 onl 00 1 -21,2 o Eoton 0. uBl00 irveO de b0 nda. 1-744. URGEnDNo VE4 TAn r r


TP A OF A O A A $0. It Io 2 er a.Iy7a (0070. 1 ". V.o I20 0tre9 1. C D MPRDe n rga va4at ua e
61 DEANMAESE d f cos 30 CSSmaHEPEE R.CLCT CIDA -PA4- 'DRad.'F I-4A SO -SN 0A0 A Q ENA0EMq.E4,ir C1e.0r10 0c. oniti odo d ro. PREM A O ycRGENEM N. Eon TRE AIM DAT "af~ ael onIscn ootno ooortt lt1lott a r .7- D0 CT0 L. .An.AR Ot I A RUSIICA Conprole m au db 0 0 110xaf !"r2"o;p r ,vro oood nr o C rtoTar., .U1D pEltto. otnd.l4ntnrm a n- 4 rpf ncta00 ara -Iloo.n 0r m ltr o n io o Eo ect .01 n 4mtd-.000-ca ar te c5m4r11 1ot900,4,000 0 otr lo ode Oat 2n 2a 1.l M06 r1101 4,7 quin
p gs. ooo.004. ~h d02 9000 0 109~c~ A ar~ a n.Am rs F T pe o.do 310ena. II 4,4 14, t 7 1 0.1- 2 0 t o .la y rv 10.0., n eI 0000 n01 Mobc I odA. O RA dLXI TIR pi10. rrie oor. n archl on i m sw o, cj.lt ,a 6A wo I o n6r r Ploa
looorot~lan ah. oh~drno yo0t00 37 ttnd r T 000. 90-3I.a2 Me o dnu e io a nm d r del C a- Edpt o 41) Sl,0,0 l 001010 endtr D U-ln.o Vtr un ono Tolo 0 90, 1' r- er00 d1 re4 bNevtrat. o bouInastl 4,00at. Teoon oo ma cbe eo. 41'_,.-a l 04.0, (-tor oc.0b1-49
p-0TT,. 0.T9.- 3 iacoe.bn cmltcoiayl patmno1 o-419o-1F- lr 9r04, y1c0er. (t~mpar.jo. Combam, 0.14cinga pto ruae.frneg
C-49-0--1- loon tneroododyo2 y n90. 1n1,rman o tid ALFREDADR CU XT YC d 0,, 00 273 nelrto. Has, cua4, 0- BRL00h -re, M72.
dono ln. c o tassrlo o ho a n para1 4-9-2- oCoeA ra T Ott 0 o It 0001 Ex D re-r 001c0-11-1c e -94 p s r mo u a a y13 p iaue o. Aosc p otu u n 0 1,0uee lo 1 -I- -4o-2.
n a- -nuat t opooola. cTcnar 0tm., e M t rIdK ObrerX EK eIK IIIIII 00-0u1017 H- 241l-o-E hulld a3 Ianogutas coo nEFCTS ANTA1O TERO-Ayc Tuii noecn 262a quo Cr0.m00 Mdottta. osqI C.0- r troeoeres 12 E.STcosCOPA BLEIANDO- *C-Rll Eo.94-l7.23oe o.hnootold.0094, or-1trioo tlmpad n iolb-ioe d. u na habitat o d 0 10.ubi A.W ura .am r CN ICr O E XOr L OGO Fluo 5288de II-74 C-4 -i1 E e C ss g m i r'n 0 qil. 9 u-7
r7-rtos 0l8-2toetn 0 T Aonoolo o m a A (2 a n. - 0-701- 000. s a1-i,0pat ro b r7.nt ,'.4 m,004e.61,y0. de-u-.D o
P!I ~ J 1' l -AlI~oAtoOOo10401. ELorEnTE Ia SpeaTEN- cl 1 .19 e n a "- -0 90t~ eoooo ~ooo -10o04 -10,1 6. n bltN NS A XaN ED RNCAr NaaeO. adN.L
sn COICIA O""-.& QU E P do ra010t000e p 01,0ne 0, Tedicina 2n009mpara On ro 00000 p 0an00, Tmaoll ao cO.1u0 .1 011000 Rx Ino NIO,,01 Io. 11 s to n eollcudra hOc l oEItr N Ot b7 O y, TOV1UCIO OOdI0e, TARrRnNAOar0I iRNSOL.CTA- S. 59019 OoF-dod9 A-8232. C-697 1-1-23En, tho e 0,0 oe -001 1o 170 No 161 A o "dfon Vet
11 ~~~~~. d-1d' *" "a''
sAoPRn a H ba aN.V. -- 900.29i eq~n N n 02 tlt .0. pr7nd.04u"- 407.7 -0,29e0015 p U,,, nUo H-o l oo r
CADA OLC 0200 -59-OOA2d0'. O R. P- ESA RA0-M 4r sen as ao cIP cMiqo z~an b-aa ~a o b 1000rt 00sor4n 4
San l yA ., 4647,,, Zulueta,, alItos' -~rb 1111-.1-8,4.4- 1 oma- PI e. stFI e NIS. TnrAS.Etr, in m elsmdroyatgo.va mrs "dpr 0iioea rea" NOS G E R S EItFACt N
,P, n l cagads dNRG, INN DmiAA ER PARO~A LASAXAMNT DRnJA-RANE CAZDIL "to .- aceibi ,--, t'

t t- t A0011 C I o n C L a N E .Ae. C O Ninan. dR ('Ar2 p. yI0 0 .l mi etIl, v1 bA cH An l-o al. d. AdCcI0 0D. E Sl0b ro. p. 0,elrt
A~a~m. p~ 51 fl~ra. DOMINGUEA BARQUIN C CO. 0.-A7-0 o pot~ aoo.atlo 2 p sao. Evean-o.t.d ba0 s Anm ydotas lnmrs 000mpara ly to o o I o nsrora f~~t o 4 n3. tt-ibe o ndo 04, uIn nl 4,4e000t1 s00 m
IFA3RICA 101001110hAbioiA Lc I LOanx APARocnTA- U)0 ,0 t ind, t010 o20ldo4 2 ('00000 deeot 040 2 ~ 690uta d9601 ed.Neoi rpd r 02611009. era.an o 40 ol Teoef.nnA-P3r s lne 010n 0001 00an -40-49-2
genuHzaH-9 A3-MC-EDAbRRE.N 95.0.q. rP. dolnOtanc. 9.0.2 co19.1.7 to ('oo9-tl 4, -'l.1000 .T01tEno dn Cao C 410 7 po4-Enaoo, 1. H-491101- 019-En mnt Eq n p igad.CleL
p t 1. A "Ir.r- r y0 0- B O FICINSAS Cn l 0 -0- .1- A a. V .nfl om. . .os. CO A 0 01o o- ooo poe lou talor o 709001 %00
(ndD Ii. A yni D] e.a III I,,, - -o n'.1sgg f ial fr ea. rag e c.Iir '.nd dI. Aed 11, Hae a inui i n iy
O TAD I O S U -2 5 4 1,Ot I l l 5 Oo O 1 8 0 P R A o -S D R.A . .o .0 c0 m p r o P a w l P' l"u fr B R I L L N TlE G R A N I S aone r. .0 '%' 4
DTrO ), d0. XA A .UT A g oP.TA E ' "0 0 1 0 4. 0 pilc -0no0. o . A tI ot lt T D 1s -n t nd.70 n1 r
A NRE 940. R 41 RN R CA". Io r-,o meol toto. 'o.c o "o, Ro."'. n*aO.,oldod 4o. oo. A nge l int 9- "" 107 0 I0-024-70 10 9 En D___ n_________ \_ nd___ ._ m_ r


Botnctt. Sl parll o non bonro o ooo tolde o na ii d nl .tr a:A-8 H4 97 --R mo os ond y6 A0Ont pCore. loooO tntro9 2 sE 5 0000m6990- Mhl"n 1000r. Pr00r104-7.,0-00
d9n1 2 980Htb ('01- n p. a O PA O AD .RC41q.64,0.ida C AoonLI MO AIDADloo do, C ptltlola. 0:_.40s-t00 y ni U-1o4 54:I 00 .00 C P R OI S 0 rn UD. i BUS C m
Ej. reg DID . WMnc 1OE NARIO10, orlI 9 .Vad d, 0i I I .I. 0. 1I0 Ell1 0Ja -oCPtno
dIn Arri'seft.h' b"'" nolo t O FI2-C E I A TRATeNd BE UA E An PARTl, CULAREt PIA a n . 111 a41. nd1 1 -, r7 ai


A G.poce.l osta d , 0.nalde C n~, no, b. odI .no y anA A." .aji a. 1- 1 ,-O -1-. 05ta 10, Io o r n 7 olo" I t o
R.R N I ,dI N U R A I i 0 4 0 4 I2 ( 7-- 2 !n- n 0. 0 00EI S A -ei _- r a _, _n _q ur c r _b _. F r. t. 0 t60 to
Ca I L AS I C E M E N T O 'r T.Ld emrA- nn o ia lOn 0,_ ,0 1l t .0 0 ,o ll. -0000 LS D E 'C0 A


ELEGAN$,% uaa 2 4 1 06 r T Ecar PARTo A Msl ENTOit 'lo 1 N'rrso.nd10enc qtol a : A o ns DR ROAL SISTE MA R VIOe SO1 o c aI cubero,.ci o nd a bro 18 UILS D OFICINAS .A.0 00 0b0. 0r0n r o-deni. o9
n 'l l rarl.'Pl,,, S lee pr -g a ,Iefno Aetn 0ls A. llfs7iR7 -M a e l m 'ia d 2


y, l ,,I.tPo.l00 de Ifp, nm oaneL me.icn- a o-21a4a-a cr. rtfnr.n1lO. a.e0Ot .m .q ni U. E .1AUNZR 3 0^0i lo.od0 d"
coI .ro. rozoini a $ n30.9 n egiC. 1 NO tUl 140
114D AGE6E ,,n.-. VENDEDORES Earnnan. dio t Ilorr."olpina. Coamonol- 00900do.vretorMrbir.cnpmom C.o 11lcot. t. I-tCaro., Sile.-Hp06 Sa.Dport_ 10 DEOC UBRE 34 JOS MARTIEZ JR
UH .MH .E2R I-MC A N Ol' pa lot-u Ar M UL ADO A bo a Edia ia ls 4 a 7ei p cero Ia"",o i d U -pa R pd C 0I l -DA- CLA E1 A T D U A E : E
m eEeta Iot y o e l O oo 4n : uI I O L C I T A M A . ,c.a l s.- ,n., i a or ind, V n-1 A i v u B a r ey m e b lem n o l o R y N0,0- l ,t ,.e 0 I I I m on n r xI m o J
I II. -P jal- X-5 5 Ltniladn hain ali, n e vi .16 do A di edUn Lop alIl y .rsone s ex1 a l rj4ete,, r.,rt .al,A .,do. ,,, ,,.re o IF g I d. I d.11y A n eI .1., ad ardi nprt' aiha

,.aa0 N. 4I4'm odl fol 10 0 .n 1,-41,. r rl. d ,- 00610 1aed.00u. O Air 100r00 .410. oI-4
One roilo no,,dAa1 n 2 .000 o d on~dl r t 14 dot. O.A-4342. F- 1. 6.,23 l. .,-697r. ld I. . ~ l 1 7n. 2 oor 1- 1 .dl. ol t.oo 217I oo sOV 0.m01 .

A, In la Hoa n N V R EbnLdTJnf dO- y nchf, 0la d a4 n r 1.111n T If 1nL. BRO. 'I EP. rRSge0rraa py -nn .o' I0 .o. D--
GRA. PRI AD '' - p00100a Iormal a-. ot11 A"- -u"r'* .-.I .-400 --1 01.

bi yCo46 Ziuoo~,SEER __ENDEN_____HAA__A ____ 06L,1TUE7 V. A DR. MES A PRAMIIU P070LROC aE IAN O t 00,5 00 CA0-10-E4RE 2
'16. C Rn 6"4 61,i. 00.9 En.1. 01rm e ny ,rt d Eorll-- Pero 0006 Me. 1, on P Pnop .r.o. Coio 004 000U9. U2530. DOS MODERNOS DI Fm IC
adWiro AW 1 3 1A. I.,6. 6An A o lou 0900 pb. T.n0.e. t 0 0 0( ,,.o- T4 mb1. ado ts" .o.0000002 "0u -000 00 hanl e mi x u v m .
ial Fn ternida ranmini in.n ey a c m r e ~ l e tu r pa eR un og R tg i
pino hde nolar u gr oot. o ret e T o c 0-0402 A'000 n0010 t. 9 X. M0.Drit dI. M 2meT l. Inlir.4 2
a. lb-m ma GmA pE A D am lpnll- Io F-rn A e- M rPa. s Perci.ds .e a m -.a rH e x-1,. ',
(rld MITI, i.n c,. Dodge) y D. 2 No 200 III a p n En xto- 115 ELmS DR A, AR. O L DO F RI I As IO .yR EO A R AI O N Eo


ish n in ioes 00saa 00-0-4,4 o~ im oe uaraaae i.G rn I ldd .Oar02daud ,tO 00t p1121 eta h o 'ooo d 0 9,9 o 700 pO 904
0000700. ('4,.04, .000,. 0 I~n.I. Il. 00*000, 90I 9900 04 09 0 tlPd bopoloo 370.ECmI" 000000. ~-05 END0 11-12 BE 00020 0_ D10 0AAE M. MO.00E6 03,09.A9
vR hSi.cinsbRcop t y ci-D arr. Rc Iaan ABOGADO - cMOS i V A-rai.Id. Ra rel. 1UEBLE 10 IP 1 Sr e .- I.1 leT- U 2501 ER .ODL nlD .As. AA hileN AanRA I NTRIA IMPORTANTE loleo tDEr, MoA FACULTAD DE000000 PAR0S ,, G A E C

-u" F________ C.n6 23 ___ __ am_._n__. load 0 2APCE7nA EC3
I. IA o a o's 7 .e nid s i p on uI Re e l l, w t i~. I. ae csrjnu dunda y ,An .tc .r- dlmbrI. ,.rrtaleD,, 0A NS R SN -" '" " DR"O i d i~ e m e t s f n s y e a o a a tz d n i a d r .E jood. 10 01. t no Gar0914 2 00 rC APAquier ce---d-- CASAi- FAMILIA mumr,,:d, %.i a je al A i mienal de MOR LIADoA AMPMORALIAAD A E DAR Eill

Entege inoedcta. 62 O ETOSVARIS .to.-. Vr ASaino URN RA .5 0,ur'u 009 never 00606y.p00000. boolmo c y ro$,d dy;,00~oatra
ANDOABATR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11SII ,t-T ~ fmmo ube.Tpcr gnr nIfI, mn-.ItIca. $., tAi'AEN4CUL TA00Cn. C A RA YLS etelon. mm.01004,0 -1 oo. . Fn4,b o Il i A 4I A .1 m itnrkot N
R F E G S ASE R R A A ATUn A- n ol r.p.-.I l n- 1. R0 o da0 00 AlInon a. T ib ros d, 20It00, ABAooo-o o 00 r Ni o. 7 4ntry-c nn,000 0 .0.0arto I
d7p7irdod ACuDdrIA T.enemoRs, biel lza 8. 6 y'm ,,. ., dR,,ld Ire m.na It.e .n _. ,. II ad d n H-s -eid -nscpd .17 s Ie- d
M~~d,1.e 194r. Dg .e,. yrco Opdec niir~. in n. B-A8 ". B.-ll N--903

ero a. ,.r n olado. ti,. A Z L E O h m rm n e L wan. ,I e ,nil b n a pro 1. ACiI T COMPR JeOYAnn hl-DERNPA S $5 5 RE T '$40nes,000een.Roa nrqu, 60 00 b0010 01.10 o per000010 ionn tol.-- y LO 3mn10u5 DrLAn TDA D. N A u- 009006 N. 090. u a TO0 7.n4I ,oea Aot e. 0010 0. n Toson lo 0o o aorI,. 001t i90.h042 GR N, R~EDrENCInA u
00 9tOoo. I~o~,00, 00. 00 1 0 4, rpta tto -400 oo on I20 00A d o ,ooo per on rol o odo 4000 01o -rt3 r. 9 d,10tlb0o e-4- tto-t4En rineo .100onn, l po rmioa 906 0 h-170. 100 0 0710o 4r,100040.0.d ;Sit
M ~~~f1.LO DIRCTO IE iW3 En C I" --- -- 11-1--- ,n-na-a >I,.- 1MEDC CLET '""Cn"""Udee" "~
BANCOS OC R0 ENDZ "^""'d PRfoEdO 'r BE LA 'cI U A -i: AUERAP ; ALMNDRE -:5
U.AD. M.& I. ''"a"- $6 .0 o 6.u, a. l.y d A- l. "Ill.s a mublst S-mI. aln -iit ,,.,, F rn,. p,' n.- II, ,.,I c-isru
ACADEM IA PIDAAN Pw cd 85,ge 100r.eas 1nf rm5 y .2 I -hl '" O E T HERN NDEZa a os G r ; e'l ',r d- a'a n .r I I eo ra on C ."d nc r
h- L.a $8 5. 0 .I rr.eni n In Ii . . . dAn r ". re m h n ____ma .n a d n ot t r r. I
BANA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D1- -- a II-1535"" SAN MIUE 4""". T F U""6"'' ". dRd lda2d nr. Eril n e na u eS SRB S N N IS N ,,a E,,. "' d ,END MIsh, CAS Y dAmUr T c O MO, VIL ~
$1 .0 LQU DA Om aS M .s .ina m e .4 .V nose Eoilbl mo EIed yla, U a .te d l. .l~ f orlI in"'lI N.Ien d r rad s- pto


Tekino: -3Am. E VR DR D0. nTRU RLRTI CO 004t oslentes.o nol. ponnn 4102.u00-0000 ,0-- 01-0y13 c pm do C0 D LA AR1A-12-07o0o 0-0
e de0 B32 De 20 a-0 5-4 p. in-21-44-2 -oln Alf E. A A, o oo daae 1 a0 0. 00ien-
_____________________~~_Itn_, I.__________ DR.n. R-B1R111,DA___________MI L RMDL ARgo.A HH-14,& .- RSE EICN -l I ,.I.0 IIIA CLASES-.1En 7~NO SUAREZ $ 10
noli ea" ,oitn it. Sol. IO, MI JARANA -002 RE0.40. onoAlb ott,.IAS o-ouoe 064 T.l~ 0-p09,77lo 100800. p0010.e tn hal

GALIANO~~ 21 000, OsO, a Q A AA3 or ALAOySV.A3471 .-I-.J1-I 11,iI loton. 00029GS.an Nn.le 45,ood, e rfa .44. -all .11 16-2tlI I('-400Iit Aj C rdr. P .0 1. frobot d i. : p.0 dp ron ,ed.0007200009. n biL I'a. 9 ,, 111.
It.,.~~~ ,10 tof ,op00 ,nl P00.rrll La l '.Jdt r II, (-20.00. ,n dnt-1Oe
GRANl OPORTUNIDAD 00.07.44. .____________ :j'-2 ,,_-1 AlurI, Ropl d y.47 700.00. I~n. 'I'-200-2 -1.41. 11. 1- 1 1 r-1 -I ,-49050000100W. .i. t.Oo.o. SEnel ALQUILA- U--. l n b 900. T91110400 0010614111 556. U A-MPR2 M-15060 lot I 000 tO
do 2M O D polgodo Poel 30 oI7 40 Iirl I mmerald. fie 0001 10 101000 $43 oo NT $4ol0 o o 0,00 9 1p.e do -o L Io darnoson Major Pe i . 1 I DUJANTESl OMERC iLES EN 0 n mi~ 0 r 1,100, 0001,. ,.I. do 0 6- -8 59 1 4ni, j ,I. .''jaba'% r.'


,1.,. 000110 blent I.900 .odn DR.~ I DR.ln A., GRANDA .A .nb 171. ud
h=NOo A0009 Ian Tonoplnto y-SI ('s 9 00011 1IA 000~' I. 043.0 .o 2 LYON.
PREA O PORl.11 DEBAJO e.ml 1,o~o 0.O or crw ~ w AuTloodna ofAtO02tsOI, 0NPr1.0.09 5y"FAC1.,.DDEPARIS00on0 .9In0111 nlte.ntt 4 1 MUEBI. E5"1. I PRENDA" R AM R $3 0
v x o W X D 7 0 m 1) A O A1 3 C I D S C U X S P D lbe 4 0 n 0 t H o oN lo 0 9 dtO ~ F 00 i 0 .0 I 0 0 0 O od. e 0 4 0 0 l t o 0 0 00 219. Uo.5 74.4 to-G V

___ ___ ___ ___ ___ __ UH 19- C 1190.DID RUSSIAN01000l10 I9,10 II.','',,,,, ,',r',,, ,, "'.a"' "'0000, Io000600. 00S0004
PLU M RE NO.Snrn l ,e~n~. ,. I 0n, .11~O tnb~e RtoOldo 1011000 07ollr~fn ,.: 4 ,oo 0000000. 0900 . man

61_____________ DE ToIMs. 1-4S3 it in o. ao Aooio. DOno Oi t~ "2 olt f 60322 04-744-7-2 Drr. IMRL CIRLON DR- A-REUS., IRNACI 0" ,.,, 0-II 0 10 -71.44.
A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _____________________ 90S II It 6. toO'jre ,~ to I, 00ddi ___________________ -,090 2300 Lqt.
E dificios enW~t 'SflhAhIU BE209109000jq~n UACAADAP C ini50.no 00,04,. lnoO ::. .LACO ALMNDRE
RE____________________ COLMIEC A ,E All"' 48- ., n.A ilI

___ ___ ___ ___ o" ".l[mr."t". COMPAQI~l.l A-DI~lll. u mrnu bi. r~rzrdr 000i., cato n ,to 800 p $240 M rl ao
In0.42 04-116.4.1 A700 00000. .o. III C.-0000Oo b~do Dhlee .I:_ I .in jtm e.I I
Titordno.s roe.ra Intel., ditle I ohIelo Ill M.,f. .66m,,,. on.O. 90 CAU7NNZ AIT D ,,,e
mdi ~ ~ ~ ., .oo p2ntrt ano ai'n I, .1'. lt0,0. Ioaono 004OIt .co 0 1. . UEI ELf 00004 T0000. -07 600 oon p0 00bI91000 ,.-ad-.020 -137
.ret i o ol td. o a o I "t~o to a I0 l a d 0 .nm o p r e n 5 4 d O tn .l r.0 O 0 .o tb e I .0 0- . A R ES' l 11 6 00t O r
CONS0 to~lt. III, -.0 ln am" pnie. I o! o ,,t I 71oo OCUI.T COMPR JM-A MODERNA -1 0-0 -100.0]. 0700 o4041014 It.
0012L S EIie~'r". a.mn.a l orldill a l 909 mni l0. ,, .00 donn do lt '17:1.n ('no.00 000100000ENTO .10.010 ,Oooot4, 70,09
R .o 200 solo,,,I I
11do eoo. 01
IIL.fdad I . l, II 3 .09 Int n 0 _1 .p 21 MEDD~ C ICO OCULST -oo 100.0 D RES nlE CIn LAO~oa REO N IAR M 65 . I "' fl Ir 49

I _ - S s e u a l s 7rDe.H .C n N - R i o I_ . -1_ _ _ ._ T i__ _ 0II I L A Q U E ARI ~ M' L1 1 1A L M E N D A R E S P .p "
500.ll ,I.3 0. $r.000 .d e It04,0. P"' 902e 00n 103842 27.n~ .'a~e ,0 I;7 -os0 0'e I "( i N 0 n A
Amnn ,I .11 5I. I't. Ii e 00.oto3*. XEoi ,t ,r. ulaloA 090 00 .p.Or"' i d a 00 0000, , 10 t w 0,00009 rij 000. I loi.

_____________ 1 .DADmn.SI28Nb .n I.II 1 9191 I '. O~0 F42 5 yln:.01 I iq En0100 yn~o~e Car o n IIl. 00 l o ~.d0.o o ,.,. 0d
o. o 00097.4 {214- TIWH -10,l Jr. EL G cD A S IJL MA IN .T9!00 40.27 0n-llo it.~ raly h moi
4 Oo1ad fCrad.ET EAIN EH T s,]~i,'ASArma'OW m alt,.b -1 '"1'r1.11r l .

,00 r 0IT IUDTN rjmIiI Jlr 4m$n2140TO P M A DW *I- D CO A A I .e -, '" ,Ie .l
:0:01 -of,. RA I l.- . I I. ene le i.I
rp' e- --, I
I -* 'v 7IIII W,-;!, VEINT,7IUNO ,'I: -I o-

~~DIARIO.DE4M4RNA.-JUEvEs, 'v DE ENERO DE 1946PAAVEN

iYAS '. VENTAS VENITAS 9ENTAS VEWTAS VENTAS VETSVENTAS
TCA5AM 48 CASA* SOISAR 511 3$TABLZCIMIIENTOS 93 AUTOMOVILES Y ACCES. S3 AUrOMOVILES Y ACCES. Se MUEBLES Y PIENDAS SE MUEBLES I PKFENDAS
A,$ 21 A N U A L E & o C s 3 I T U N ID A D "s. C O,, I TOI,- S E V ED E o sso a o me rs I ,I L I014kad 4. 005608? ds0U 8 aens nev 0ee e a r- A 1 n V do t 8 0 duo qelere ratetia 4. asgocl- l08tA4IOn 0004 6mldO tit rJ 80 ved Do 3e y 47 radj5 ve CurtO I caoa 7 Ha~ 116 2lu
do In a. asoa a
003. "E a n l* ey t ueoa ea b e lo ot01' t* 00. mbrn~. 4 l :ili VI. 100 : a V. 1110 Glrscrle 101 oat. .1b.OIAO y slgo or eae a pocr a om:1 fre nuti i S IO.JY RA aLA A
2 1 .1a .1.L.Qc L I e; a-k m01 4 IS v. ,b a. on -fealt .64 I slr a e ber - rE.H 20E A A T D 4
-*15- O -1oles snob TOrroI I-06 1.70 -,- Go 0[ I (t " n E rED s. HI3 "0 .11- IR A M I D M 2N44
o-ft-yfl 81 4r*8 d*b pre m eenns na io. .1r~o~s to 5 5*45. VEDEompunsto d soaparats de 1re8 pera seorus. cebsljoros nfta. p 51.
.oudq Avrto Au, l4 .1els aa o lnta$,C0 a Ea m 2 1303Lmna Em3S31A imnplnmsntua sn sls. Trator, *tc 1Un 00551. moren lord ds1 alo 00-eps aa niiuae.Tcdrns rcoseocae aavneo
n a.etrn,05 par. m u In len Shc uede .ololr lee altos yal. '2'.pnrcelltft; poido Latrst' 810 me- Ago. abeonate. buenos notreton. to- Os rsoarto d. -una lunelada, prolo pa- Eseil hcipet vr ,anomsa dn nlChO y bu cn c60 o n01 00 Joyerla nA damas RsIna y Arnle2000 0. ltas, tsrreaa. oa H--s1. 40 si8-: 1005d st.Ctl oa120 ara mies u s ot(unee) par clento sits y busno ds macnIn. s o da- a to o s tro la au oallo, q Iryad n- Aoos db .12 nr 10 y Am ted FL Crsotn or so ao.1r
ortn1 a lo, snleOa our- *1. Lam a pt sabre mu OnrersIo. E riba - rats. Dtrscrlon: Mac No. 107. f t, 1040 o sl, _,"Rdo I'.- AI -e l A endIP .s or ona.
I -.Of ____I_ __I

a. Cmen odor todo 4.- PiM0 aanO rAwToM. vumu- oo.,97.oo; tostna oe ado .Coovono. ClOO Clasificados., DMAR10 D LA J1 0 a ajs .910 .8 Bulrb. nin radar. Ulrgo tool. AmsIsted p mH3 UZ R.$.5 IO$.5
f149~ smor, ron.lono I I'l 10. 1,fss -bln 150 dl 6 RtEo Nre 0d AsdAn. ryf o

Osa antry, solna. Cost fa-brlcarlo- 'e noe precsa cmen moderna a do. fronts tranvian 0x i.60 -4i MARINA. Rabana. H.77711-l.IIEoo. Hi 5. Alyarn Tallor. 10-1116 VUINDO TODOS M~. xuunr~u. N uz SA 7.5 -R 69
___,____.r.__- ____ _U E H 997 Isg Vuaro., p ,oa- HOMBRE, CROMADO $5A5
13 .7O3 lunt r souartotseln o o ireoam to 5 FICA RUSTICAS r ma qiean. weruma n e o emUUrcGN. E vd l PLYMOUTH LUXE 1947 000 If~0.I 0' ENHPD $8.00
.-, e e .s. 1o I Alnoos. Il r 'll r. . l.- I soooo. F I ,oIsosl
ndsueoBa Juanm Boss, 'o-H-7415-dI-4 Eo. g~ovu1Au 530530 SUDASUSmO C-OiS'sO. saeoad.n 14.70 0- I- dar. Fbrlca de i ors.o y e. P0 rt10, r0 l duo p. dol lo J oootspF noo roe og re 'shel sosoorapda .Nrsosrll
S O, v Jno oe- EN MAGNIFICOS PUNTS EN 1. aivioa tu I 1 e a, 0 SE VENDE UN a B GoreE r ,. L I P r
H- 00-48-n SUB VEJDDE SPE1 sgi~d", plaie cOrs sn ,Inn.7, Vena l.n0 d 1I7a 7 ed u 1,l7 aamr~~ne ne.vnn eomvteoeou OR NEs IDAD URG07 0.14 os 1190iaa o oo 1 ruble 24.1
IANTOS suAREZ las sn e l .gulaute. caao: Ia TamblOS medIa cab Ilerrn. -es atae N oola sal, b rrlg. ora aral. 1*6allr 04 Na.r6. o ft e neo oo- rble 10s Oorlas14 r a o0 306 0 01 nlO 7ro3. -5 ,A ___.Re__ y
2u4i So eai. sar DAN, 04. Aeporlo L,. I or pro Ioro ro ee os ,'0. -u
Manda ese de jardIo, po l, nala, trs 4. Irents a 11.50 netron .e doudo. rachdn, cidriern. batldorns. toatdora raot e ral. $1. PtaaahO.Ir.S1s ar- lo lquInr h. re ga role ".'A .1- ,,D C ordele, Itr pera $I oA i u ELOJES ENCHAPE PARA SKA.
5.4C r 75 ci., bano lntercoalado, Tatal 127.70 metros cuedradas. Idono- QUINTAS DE CREO EN AftRO. y P eee Sods 05040rn0. bojes Vn- "" *8'- 1.0-17-5 n 0eequn 15fugb. par. mau bnor- noteS h6 hsolna Emedra oto
a Celc. Cal D- do to-B No. eonsa No. Ilt ntaa I stplassa.nte.n4blo lmrent 4p tn dOlrl. L50d b n elosllor. La day ,A zo- zfl. duS ; teefon__A-___.__n______b______cu__r_._H- _________d-,____________b___,__27.sr~n Libertad p5. PalmI. a cc.- ftpartmntoo.1' fleosa 5 0 12. t A 0.3B cdrretera. lCa eic. balato a 500 algn faco dad a- ta 1 11. m.r p rolno. *0 rebn- H-055-h- Sez. 7 Rubin Or $3B.5
Dflm o p-d- ere o oe. 1rre. cnurcnNh j (o-- no trato 41060 el Isofta. V i- os pftrfoe. redlolsos nato Ira- j~jj 58 POR EMBARCAR lsl- uiOs 0000 e.rotaaOe 7.1
.4. .ta dreoto con 01 duoo darnool sntre Cbapl. y san lFraneiaeo en 7 egun. Inca e 6.448 u eso4. esoehoa aesdo. bajinda; 'sO. 14). lnormasn 00 U C 15 a~ u~ ece' ,.oeleP eLao eoo~ s-a 52190orl 9.
I-62482 Vlbara. P'ortnl. -sola. conedor. 5 bO-- endemos de -2,500 vaa nado-H915-e- _P__________.____________.__r. Folgar. ed ug ecat ad e ~ nyecaefn 1 5 vr
ZISA .USDUNCIA I roivclos 01. 1sf. dlS'oteeata p00.1 te~ bate. ni co ado y fecilidedea pa'go. *a 2210 K a A OM IWIVAr 3@flUau H- 555- 4.e .r1. u0a Os d earr o eOlftre cr106 Ops 1 oihC 010 90 36-r
05 016 t diogrs Irber tdtsna 11.17). D. 1 0 m .O Jo o lo fet arer a an artlon, boa lotle au- 822311 ~n O 1540 a COATED, a5uo Is~ 0 apr155100t olra 00 001 000 arn 0 100 eo Y.e l d ebl Peoara na p A0105.00 maeI ns aftIt a,,pgvnoe a ea r aa muchos frutabec, na irr. Inbor- *,"fV.'afe'-if 'u -Ul~Saalal celaafnto carton e as. ~o0.0 osonor C o. H.04~ Iro4 I.-~ O. RELOJES SRA. ORO lB CON
nf. a bd Intersnladoe complete. Campulslstu do pOrtal. rocibldor. solo. 8210 1$ iima floe. Oscar Diat O 4ot 56-14-0 -~s H-9. x-142-l.arrocerln de rolresro. n .rerloohao EVN EPhr nha1 .M cs 7
1dLp700at., comMdot, opclna comlpI *smodr tesa. Oatr sru ato $ Rarnos. BanCo Can i No. 322. a TarD, OATS 511 A.0030?UL. FORD E ** "5r"2-0"0" 1 -ia Aoreoatosr JinAo aI ^ aoo :001 s *ur 170 ruTe01e0 101- B1.ero, uro a o l ata ye etra-ol deo cr14 A l A-$7 -H enta doaron 50 p5*00. Baos s 491D L SBsnloafa Ifra Ir eSa-5. o Fr A enarla- lo Ao o l 707. o A uP 0 ae use 170 ru mbIss c po101
4agsi 11-r os cro eetrla 00*40 4 l a~c e ostrega dcapho Vae 85 2-- 50-3 Eooto. 00000 17 p 15, 9Pedada. 2.141. F-COs?. o 60e 8 .?. Gipo 46 LOx. 4 000001 rerohldooooe olr bonls rOcbOCra- so eas .ueso, lok porn eu r0.u.p .J0.
0.0% 4 6am- 4 meot .~dir tram . 141 .1 Iv 010 V. 1 .trOO Invadero. agf. trio y Colinte. V r:dF -? 8 0,0 1- ;nuovaj loosa do sds. e Toer-tF. Yer- A uflD ae, 0 0 00008 so oar N com000 0 n 80 Oter JTyrola I.1o dno 4er 1 cI-trufdI $I;-s .N E Ca nA so _ue aunot C ra t IA S en n lnd olo O; udree IIIYI.flI.U __._-_________,-____do______I__. I8006. Rona A.so t -Ad.
.o.rs. io c. trud no nohAaert CA. ALLAr p0000 e en a. Eno Lara re. SAl J.UNCH Y COMIDAS v H 46,01 ED Aad
In4Sma,.19:94- Corredar Cologiado. Edhflctas -ama Arsdy Anoa lu.P ntar ar Aras AL MOSTRADOR $25,OW0 CAXINo INxu3AOID3oAZ, Da TALLERES ALVAREZ 5*ftA A AM "
23202, A GeaNIIIrA 33020nd reena. VIvhensde. gr-andn., que -. dn de Ia Ncn. 00t-0601-80 LO MEJOR DE LA HABANA Olllbroa; velscldeae. 00 Itme LUCENA 413. TELEFONO U-7082 N M U id 0
Vlaa.R- 0 1 Ostads US."ssd 41 ae. hooo .I croree
4 "l pr te T ran. '" K, I I o o l o.15 1 1 If '16 ,U *Ia'ldal co -a r n _, Ir a 1 -5 6 0.1 1 10-0 74 F-o "07 I0.H-l-e0-4e.l1sse colsno Voodemom s solllae do bse. BEtO O V ENUE Iu ,rI00-ud re. Iodar rpcbln o -O Sahardlafte-, l l l s ps ohohlos TES F.!. ,C,.,1. R ANCE,! .,", S

0401 Coodsr.n l c usart 0010 b n- 22111 NAYS 31 IsA XA2ANA 35- fasa oerba earagoa. 4s0 nall. ha .Isnnrmos ,Aamhtad r Gaonnes. re. 2Subo roei 41, m USTArsI raollu pamlllva Froemom resolns Oon00mOs dolsio Frabnrcscpas alu SORTOA, ARdEa cn ag mr. l aob Gtna:erdl. fTrasr e uIn de estrados nolds nproshnmede- qun cesntIens mOr oastldad 44 Pro- Angel Abet-on. 0h-4-9074-OI-i 21.401. Veals: BarrIllto Bar. PGa. para rapIds Isnreoohmbo 1.toa b o I c ket01 b0mp00rmebles y paroa 1'. nes. osc.sOs loraoS y brIllatntes
r0 Cr9 ale rfar Tredeo r d9 o 0 ns trl oagtlo1.re- tonas .c oc uolr sr. yerba $0 B &n 10 a (. Fr -90 7-- tlpo. C.4BUC K -IOFne ar110 T r rca ColOn A-SI. :4 so lot o. o o r- a dOs b. lle. a .
4*8k; OIds: 00 no. ds foodo ill non, igels. soa. par llquldarldn ds boron- carbobidratos oerm prscons do fumsrhk ds llquidecibo dO usa suos gg g g g 00N~ 110. A.61I D 10-56 7- Pr,.- 0 1-01 51 2 Fo lo, s. g seo rn. idk Jo-nc O. Proclo; 010,000, InfsrmoS: -In. Odrtin. d. Rha. 0-1171 r cbs o seba ds Saoodo n n cabln- onllo con ol 01% I. dysc nt 401 o-re AN H Y 7 00 0races 3 V147. --E i i-80 T-d1 r
Ssrtosy, Monte p Agunla. t7. -OI41,-40-l["s* ria As yoea os sireracas pud .sa cia de 00310. y as refrI srador d eo s oso ds De Sots 1641. Goas 0051 US 2310D3 005300 IWOL~s 303- lerlo sACs R0100 y Amst~ead.
H-.641 4 -4. tener e 0 5 40 roeos. Par. n dldee de 0 pdo -.ra Yof r0. In l ar 0" U . .
I- if SAN' 010" 1612 A 6 3 5 0 on .1 2 thela 11. d o Lan m asl = % 'd.l"- .~ ,. a .I FORD I ,,I 194 MUY BARATO Sc ,17 bOI50, 914000 c c.


esam oonenstan as mwas .inin .1 e GOrCIA yCon. H-9616--I-- do. 00 Oouxten. ealorne Arufl. s esa1 rmr frart-nsomss -ocs cntl-C M R MS 1M NE
CoMoAIt ,i ,,or.Ds. 11.1.-1.llt Os4 10 3o. a 10 f, pr hol sonclol al 10r010 I10 IT gar -00 050 OM R MS ImrN E 1


VERDADERA GA)IGA coma madernn *n Ia Calaa do Is npnrtndo 47 lhacdts., Line Vmla. 2105125A 0I0A220a TASACOS, C -n o eoma -56 -" ble. C~romlsoomroos ourro ron 00010 1000n Ageullre SI emsluln sam i 10 00ia rine
Be vendon 4 eamn juntos sparo- Vhbore, Danteo otrIca. e.1l1.40, p0 H-l0-50-0-En. quinoille, bllleta. ramsIlo di ,h-bo SE VENDE Es Un t ersSC o ocsoa" Coolos Go- Ponbe 7,redlO o 1050 Oro Bnco, Brlat.$25
an I 005 d.b lr ct rle Lo a l dn1 oor, treeo Oarh.oo 0- ouee Creole de Mlnster-lo, contretO Carrftza Punobre mar08 S. 00000111. u a n leo o C-Ito 0-r n I 53 a-I grNoo LIaD p150 c o Dt0 Y 00- P.Osl O I o ori llatsrla dY 0111
-a Infornot so. dcohh Sr. Merols- M legrob a000 an 10ax40 co die no- h 4ta 0 02 noide. d en a libe F efos a A428 10-d20n7.60.1gn qu I Otn room dlcoso teonit roca y me ra sure Cooroprrmlm 00 9091.o
a)t010fano X-2l17. Na Islermela- btloes satoe,. Wae.a. Infon- aatae S *r 0 0t s tOA d -sfor-oan. AUTOS Y CAMIONES ae -ae Or Snaouaaea. .1 00 r r I0 I l-Sn rb o on.,dadu9999 1""'-0060-4- ms0 ILeld at.?t be".10 I ~ ,umIsta A 0re.1H-e178--s-C-4 SrO di Atrhrdnmngrt HabosOn 812, 14001 Artlbae, ldobane 6 5 1su5 n lO m on.~i n 0000 P 3 M 4 P03 COO pra venta ds aujtos y afhrotos anecuatro hiornllla. y dohln Itorno crc 1k. 229 cascoprorsa 00r0 18k
152315' 2 CAUTA a A-4B40. INS so-poe .10 00d400 1041- Bol. 10 a I p. n. otra bra U-liS. tas, stmOIO eo el tMoae o e 0u0- y 010005 4. rspuaeta. OpSecIons r0- Intorm a 0 -4621 H.15.7-5-1 grussaa Joy me eAldanas R11n. A
*0*, -ort eanatsrip sperassa. 4 CASkS COE*1 t oA s DGalonde, a olbotiae F 00- A-14e1. C9800-60-1 .ae. perfmete e*taea. por IT'a 'od pds. Vonga ua -rms y rIs.o-IA Aolotad.
oneh.50 A n 11.29.UIM 23300 h .'T' lkele. 14 fr 1 R. r 330102
na r YRep. R sarli. Tree t doOas an Retrilera. oe 00 de Tlatpts. ,lanse. C e lot, reelbo dL ferenc a. I oro ao cualoutr asuto ralnrloed .LOA.u- hn.a o r I'-'a mel Gr. o C-774-SR-I1 En ,
cOhaa oiea g la,. ealle tees fr. unt $.,016 A r separado, Ta .eolo 0. ., ritA. PrO al5 e IT CASITA FRUTOS DEL PA S R. ; --4 --60 20n p Eatrsla. Uuarlo eaa. A" A, ,a e Ootormee x-,ooa $18.0 IOdi 1n4. Las 4 form1n.1 .a1O0 alOe Al lotaroor, sonlts Ia as. .e.-a Pe Dell Os, pro- r .- a.a. T71or. U1st medo ca s ollo. n e l.s a 146. HOMBRI: 23130 20005 513 M u L35. 31H-9- M-9 4er. Mnf1r8t e pA- T814 o 96, C-766-B0-Oe-ERa. 0011 v 1005 n os. % srhola. tdlls-- C-057-a1-1ttne. rooss 51. Inovrr, Sb.; radIo 54 letd allolsajuegoocuarta. 000 1101.
A: -I9, 1-45-I. cDRrtlGtNe- ,,,,e1.11-1-1 DI* 0loImI "I'N1N"501. taoAHAD0 $8.00
O1 s A l A l- s el C nt 1 00 ;: P G o503 10 -m xu os 0 0 et A a1 4 o I IL 20105 0 -47 CO P m T. I do laS. Laart '" ,. Iser so tu L al- t In. Tom ana rf o 5 P1 0 '
ohe 14 p d Pt 91 f 4. -vs Vhb rne- ou l as a e n46 adr leOte 0u11011 yIu 01a1 .1.is on. ru taprado .n.-s. .0 rt.s
XM A a A -e ", 621 ti.i.,.dor yo L. Stion adr "J n yI RADIO, V- .IO68-01 BO EABM B R# ,0 ad A N l ri" t'a"* .i** 1-11-1-11.**11'o 1"*c's u ,x a o e em m n e "a us


0 o oI o, As n I- r3 I C.11 0t 0C 080 a p r rn earret.a r A. cO d ra O l eC.,
s. -9. -- 2 - e s:. 6.A 8 ru r Miletr an el tratAr. rabn a 568 10 In ols P.b r.or u t o 5-I l~ d 0I a.]0- Ea. T5 3 o d11500 F3n00 A 5 ln r
T r i p S l 1 ajo. se I a ys 500 Repara aa Z thd Car.r C4 0-0 Bo a. 0. n. hto U.e ?.,eate 4e.4s 40 pf- I 0 nbor n. o p 0 rr n1balsa.,rlnopPdo. Jorga ado CriOO 161
NOOoL.1. 1 h . F J r I j ,I 11 11I. I od 6 ,hr 141Lmktndoe d oa suamttaa.$ 800- 0 5040 coo B l4 bo. S- bo1e4,-en.- C moI1 as3t .msrtAee a eda. -48. -- 09955- oetmo 84. Sao da l, 00. ro8 0.1 22133303d' a10p.m X-33CLIP cene n ue-bd cm llr t 061 Re EOE UZ SFN S 16 .l
e rl d G ca. a D UNA, ams 0 BEat A D n.-V E D E AEae- -, "- ONREG SEM ; I II Er___EAB___lS__ _ $ 0_s_Ooft ono aaota 211 T 5.brsl In 00C000 3-1 5 0 Otra~s 558.'1tS4 dar 2313 TNCiA: $,04 -97.- 0-1 FAlg, a l 01610 eatsalmO.t- 6atd CltooI0P oIe r a p-naft a .o dAIepOre r b. to-Pdn 7142 raa un3 2330 1050, 3T 2X, 3Tr ESpaay SS R A E 03 ______________I I A 4e cr u C o e &E r C U 1 4. aa B aI P a 1 0 .o r IOn d S kr s o B e1 n e0 0 5 1 5 r 0 LoO I 0 1 0 0 .-M D- P r , C u o m o
A 0 roLGDr ESTeEao O -O SB 101 AbaRO. P Celco t an! 6 mdn't'oIeto r C. C -atra n, ,0 mav ro CO r a t, l u qsle 1 Os ushl e n la I lod. p 00 Hr y' aack,. A eb o a 10010 roarto I ao to b A i, . r altr-aLgl~tls. 1-000 r40-I Fo o. 84-r7lier -e-scrao p0tr00 d laotrhlad. a 00 an- Pulora ar V -4 0 9- Baafls*n 10.791"- 1066009 Es- id uo d ocasiob Fonte 11 pl s5- ni?0eale sresi m
S 10060 A tAR E M02e. modo Isati s. flao ooraa r 18 do. P or 1 MI, Int Ia Rrft- a. r.k ars on-ar Sr. 4 -iv ro pa lom eo.s aeuaSilk dn r l e s1TE4 DIFICI farEN cn $1O mW 221. Cro inA un pIA3TAU. vuas ~s d enotrIs cOscn 2:0 ale bunb Inf;oas A lta - 1TM HlC X. Tin vln 4d. OPONSTAs, aro rne ooncord 10-9.020-65-4 .L SLTNA ub 3 .- 0 T O rt Lo art ana man-noel. BI4s., ,SaAn-bon i .O. 1ruta.: C nr l At- saree. ,u4v 175 1 C C 6 oniorrl. -I k11100 osl 7.1615 0.0
fl0*~d15 nteO ba ua Dfon- BUENA VSAeI a In t a n-do. ha m s I A ES osras- 2. 10. WE.ol 4D. 4 mu t. I I t .I Es s arts 100 0,0A I5 ,, 000 C A01 Irntosd smdo ta 10. n- Csente aec1* nd O nt $1000-eo d-sa. P1rAls~l: n 00,50y0, iia Ifrt r P OatO OOOVO, orI-o o ebhloon 93.00- ndmbi dae-. u-o pss.n -llOsos l~e 0.0 r ~s -O TAS. M E ECALE, $1A.0$2
Ii A $ v e Neo 862d 7pga 7o -0-56-91 CANIt2cOr-roi50 ro 1 ASB0. Ca68e h, p L.e P tt 10-6005e44 C rhI cON 1050 d dIC-O ui *men 53 cusa. In m0 91u0 nN5.4 000 Ey e sOISu.aio ERaOe 0,r h$1 r 0
dnnS eeC pi.l I 8- : O N Y dE 11ll1 bheck sO l heirura, 111 oIl Isdo ea. ar tE 9 -I eIr 1l.,. J. sI-ru SIA0 .n
m 0 .dI a Id. -- .4 1 D .EN I- so p1, lre, a o ad -E .s. -m o , h ler ra oo Phuceo .lan- O-a A-ho-la .O ruP A .
Toral 3 P -A0 I 4 13. U is so d P 0 en o 1140 ala a #-r18 V.ldO OsO cullO a s, pna O s gar to s drerlo Vrloo -d MGENTE GA3 GA I0200 da .dtr. s .la. I. .
N. eA L. E ,aV. .a 1.1orr ionta ds bulnd al Ial .n. II 205. BE 10-000-0 7 at. o r". TU110. 3o.le U II AIs. rp
-97-- ra gbn pa art aqula. ,bnoo aun-s.d n oed 151 e e 10-44 uea ?7*09l b son D goM 9 00 mP eprtWa $. 00 ello ~ o ILMA C N ___________________ dount I raobn 000e 9 p10. Cuo 017 0 slee 10 ci rloes lceo lr
ae YIn. P adnleaots. 0 Sn sp po sna paooofl" 't 0 0 0- .11 I M .S.,ptaI 60I Il-0 1 2.51. _ H Sra 17 Rolae-r Oo 18n 8" o
d De a l~~el I.,. otrf. $2 ,M # 0 bel o Itfl ?a '40 a n pI I 1 att o .1. .o A l-4 '81 Tjdio unr o, td 1aesaiS ~ ens e do ~ea 971.
4 0 ,e a 4 m e os ) I e le a 0 n .40 0. e l.n.t o r d l a S s o s I s. t o a d e 5 0 t O o T A CIC -" ''0" " N T S 1 5
a oe .ato re U ta 2 on - Hr 4 5 0 dutr t da ditosa d ou Sear e nasa 010. ask m41 00600. N .[ Ca d. TtE en E ITdar. a'rs Ito i t 9s tar. I_.pasdroruh a o 32 VNA O 18 pr Amnd:1 62 8- Mbce 2ntrS l 11.011. fa W E PaosI r m-r -frt -on-a-s VENDOr-nd3 2313 N t n lIQ IR U 0 C IS sIVo SEraJE 15O Rbe. $37
500.VldOtA Ojeat E rul 730 da 0 1105 Fis VA"t 0*2- a tr O -lfor A 1101 .pll-Aob 0 AS BOOSE P82k ta P2V 010S =o Or nd asel. .Cr 1a iner. d000ea arls tau .MNAA.ECAE SRA. $28ETLO
paasA er, Ole t era 2016. 1-71 spd entAs d iee land O. 16t.000d6ri 4000 410. aso. leto no 30nt 0 noe s ap 3 lh iE 415 00. Brsa er oe tan Waaoi .dl. I a., ad is rn -.50N .-1. 4Aat Da $ am-m.
-. s r a ,110-077 9-0-I t o. 0 p ac-r coo .10 STOOD, Flr b-1E. De.ai,, Olt 7 Or frnUi n. H -ua s hd o 5." Ist 00" eo 0ru ids i- la he, 3 n 100 o Acs --alts
R E v r K-E-IE N O M -A S a al 4r n t 1 l et it r n - trAa o o o a. risw 12r . s- ss as]. d 000. 4e p i g .a 4 oe. S-trt b.=e m .a 5IA ,-el P u I nae d dI bil l Is -E 9l
r EOzM ap n e m l 1 u dI I . .a s A I e r B O 4 5 4 0 n f r A T O 2B 0 d-d 9 5 1 8 I o T .9 .e m .o .I E U E I. O e C UA.- b. .a 5 l v. -; as" .t tst V
n51la: o a, e, O da u a venlao T D- ot s o lo S s e o s all e v'II uno 0-a,81 P E AN A T r 1 oll 00 a l aA .

do. jm-4 at 0. feiro sI to-,0 aa Role andteo a a 2 o. 1st0mC PIIaea ven d prebra r S EDNB R T S Oe btsrtlaor. Ge cva 6. rO. s O tsds, uot; cd rs RltI enc S TU E r.Tdo ETL
.,.V e a I o-s. ra-4sa mo --ola.- soi. o n. rsde a H-8 ons1- sen -dmnt foio a95 goauetas, Ner A 45n4 Joe Is n vo d e hi o n latde. C i deno 316. enquls a 1r Ve- bi. on o ts60 -e is l e cP l 0 RL A T SY PID A O
01 Pa s moa b A 07.408 L n-da a, 020nt. cWm. Mono D Ooes. 0 es 0 No N Use I O r, or s s 10-9T0-00- I u 000n 01 e It so la s Gn os I
,0.c 78- tr a b V oel d, rto s, bans on- rr__,__r ru e iE o ; to. . riladld ND "D O 3, 4 as Lim l A Aut so An as o hn ttre 14 a A Ct laanO L cOJ iO B rA e. A or 18 paO-a
1. .a .0.411dr.a t ejas l nd't. ,sado e dor fonal rbdo, S A M u ar. 10 Mriuam i ad, 0a Cr s Di a H-.83 H 7s.5 rhIIdo m MeA l Oet' nA SIIIII |acm S pE aors nVErN, a lo., a sh r I Sne k.ta al ar l
an id" rhardQIJ tnople D 44, ta o 4 10110A aOut e Al r. 1 tooale b.- ao.~a~p .0. 01 S -Z ldrdora. Trceve, I iapr sd Ie ,. C',"a ban Psb 2oa At .o 4 -l,o .II- 11rle- c n rl0e.

on. omrDecay : t I o a. tra a d o r t s d n a 0 a nco a I T 3 7 DI A Z A oe0 Fs D1t DuDG E o I4h 01.o 1." C p.r 1-0 6 -1'. ,bct- om r .retl n sa In do.r d ln b
c AON W ICAd $ e4SI DEIa T na te lantO4. olta d I T an O-.t- AV t- 11 IO Y 1, S I VE N rD O b e 11 74. T ipv .o Lurde.bar Pala-2 no M pE L -A 1S TA M ELIA. e a plaaa o. oOs 81. I

ADA el. H9 tton.-1 ia nm0da.Am d u~b~ -bro pa r.O rece, l?.ea ad0~~~. Ice eo asoor tin a 5 m s46-ea Fli(D0-.oea 4p ert 0o- 10 y su3nO 1ACKAdOr Cr.1PM3ntej ala st d e 0, Mj e E N qual- RELOJS LOaR D ELGI.
,4 U t d, o 19 4 1 n y 4 .- e. A1 N o116m do 0 0 $ -8 04 1 e t olm sAI M.a o O d trou oi ?R'd o G 0 roho 8. tno. ille do h s r a I r0e40* C -n 027- 12 9 C A B A IA I
.-a -,i e nta A U asEt L EMro -O. R UNA & .- -uI 4eto a- Irma. 8s'r Nt 0 _or-. $0. U E o sC A tOt h or r O ,d E A.e 0 A ios
oa dna nosm an: I -i -r Pr_--tg, rA -11 1048. -eter a *1A T RUIE S H
"L* e1a8Is 834- lna 42ns atrg e tc .'ec or. So. asa1 .11 r act IM LUC Y CO MA [ I a 5mP W 99 Amsmomos avw e ~ la"'" rNtI"tdsetlse om erer. 7 a MANUA CAARIAd t fix.b g 'm. Elie@ 007. -80 Miam m 0 p O A 4rra. s- Ia.o O : mfo pa a A s Ar
d o u e cR-96$ 24 4 mt a A, Agda C lgo. M u e u ,Por o odal e A r AL MOSbTe G Ra Ae O u 21.11 gueA ERE. 7-s-- n c ra "ALVois AEZ e o n e eto $ d eo di ui s1eo e ltn la
nIspd to. "7 SeDe .e 00 -46-0 LO M W BEuLA HABANA rg.i.du a 509005 'a "pSOO ~ LU5 N 401 1 3 coa I~O TE EF N c.T111: insss aM do Ap as a h

ra ia ga t o d e n o t d 5 A v 1 D S C A O S I O n 0 0 1 t oe n 9 4 . d o p r orl m 4i r m 0Ca
bno. oonlrs to;. p uss is o cl.e.- *s paAmS0A.10 O hJ-, VAX- I Wr o 70 its O-I44 o A --Tjdl l 4. ,-I III. d'. o. T,4ado. a C -EAJA O I '
Soot e aa4ios f 00-14v 0. c aos, a- -2 I. V-"0 r5 l t ooe.ou-n, olod eds 0* m sam an a ma-.asu .delta -r. A0d I I. son4 -. -777 A v.r111t.r roa SaRTlAas.
Co ~O. seboto0. IPr agua. 0 "."'o e 0 .eolp da. R .bo s. [ I UrU858. 1do v .d r _________________E __E_________ sis o 16 0.e f. I01 r0. d 0EE .
T oa d aelo o Inta 1 4 l ot 4 Iansal = IA- ais. 4e aroroanoao nt a 10. I t r nA IIII- 1taPIDE y.Mlom r. uke 7nsr1o ro hIIr A. M AS O 1531. 00. O ltejor e Budre. 18
. 4 NAM "e la 10r86 t-.7-81 h .a qu rra m~o k" n uo t On dsl l Al. a Al-do Amlnd a 1 G T -ra 9.7- rlili M 1 00 leo sse.11111 ,.P.7 a -e b- _ried onL bncle1 ula idm r n RAfae 8 6 e
'ilan Io tCohm. EDOad qu' ao I-n9ss dAe Talk, Ateximama- .,; U ~.eqisa2.vd iaorD UV S A A A A D
.t Ich I.r pio a Ao s mel. D1 ahefro l et mtar. tlue MI aia-i romr o R-es ".bss ,,,-s Ds .TI',.er, -C1=ne Aaee 1;'.'eda I dl- 111r


Ir Ds f r t r r3 0 0 6 .k 3r.d .r d I.u m 5 4 5t. d o - D-tM a r p . t r i o l l v 0,
A.$- 4, EN $,3frent PBvrSrncJde.I s p -dS.P LAEr 0. 01-18 -. .1 ostIhF r lok .1t rqo do uOnon s elf REL JE PU580 ORO .8 K
nIons % .0 drA oAR er c. 00. 1t.e0. :.ar 0 on gn 23300 11 0 N AUT. LLO A A bm
-g M s~ t raa m ~m p t .rl n .1 I t on 'I r a-. 1 m dd4 y ,o O ot ro eG oo e.i -r e6 snlld i o. t ar .d a s 000v0 I la l n t .Oorpi coo esm t a i .o.a itls a A S ID E R A L O S UA E S I L
so 1 6 0 m tr o S a n a C ata l h o a, o . a 1 0 1 5 0 0 4 5 1 pe t o a . p1o e. I n i s t r i g . d d o Nl m e-au7 1 5 . .I DrD d4 n iaI TE A S M UeZO R N O S $ " I "
Fo s o B m e' or p aa r e ia.In t o r Ap k arts. C D o ,.,. a n 6. r o l r a 7. 10 4 a o 154 d. d o ne N co rd 0 0 C s b p o 5 A
.0 .ap u n ono do" X-2 00i a. I' A e FOR Is kIT. ESTU A R AO s eNA ob i i a ca a s css lZ a. rA r o k 95
-,IT.ra 00 0. C OA r__.__ __ __ __ __n___ __ _r__. a e do"an pn 3u tta s r e t. Co r Iese 110. Io o Ir "a.lr. Io y.
1,11'" E,-N.IO. 11. Ifn15 -TOZ-A- So61 05r 10 mutreuPal. C-2d562 HAsill rbOrs ane ros an-n 1 r- 0. 1.
A4-r7r'. 8440618l451ba a IAI61 .a rol& I f.a __ _____ __ _ __ _ __ _ __4n tweto A l rsr s I . n.I rlo B.91iAl tare si.or .0 0 I17

_a___rn_____ ____mt_____- rat, oc______r. nt ____ _____ 1__ ____W~reA -m d uo ets arj esdso;Jh ered .sy6Y m o.u e ,16-56- -o Put s 4tr lpota.C0 or 19a 0oe-a 9 0 1
3A 005 OOS tas. no t n $7, a 0 its a7 Iwnner., Lot s c yT- p CO N, So I d. 1rt C O 34 II I J M r

t iti~~a d a S L em fr ot I oln e~nol anoS Osrr .1 tedo ~a o ta 81 p B ae eAon 0.400-160 orde pr'plor0 d -6e 4. t i inat MrNSUALES J IJEGOS CU-. O IIU0. Z8.0 PREClan. 10
.a tu a Ju n o. .~ a I. 7 ,I I MINI DIts.,ud . Iaom. Dunsn'd frnt do.9 MiiL .- ,rat Clsa FrnbMr l& S.:A Sers will. I't VU. I:o~ 1"ni 1 1' It, d omu. e P-1- YmACS 3D m era EO,. E PARA~d 1.III-1-Y fil-E

am en do sa n d- 10-0M31- 52-. -ro Ind. uta. ei l~~ la o os uea e s alO ____________y_________________n__-____.C____EOM DO $6.
s, 0t do. 100 Poo.rEDAR .0m O a oa Na.-1. 1 ,2. o d mll .qi r. I tic its all to n nfernoU 8 E =0;.de,C'sit*.a. Ors o0, e nde ol po o 01 10-agg S1-40- A E~ tI Y RER40 $90 ''a iae."enolr pk i*riu"fe 070.o jp Oer i4o GA-NGs A lam, 3 cormposis durfse. Jigse 19
C nc a: 010.00. Mn-ni .- bal Al0 m 0. add the, to goaa. o 0000I MIArd, ler FORD 11 an Se si a &s Eouloft b A. -5 .9do .mtIi Mo sba d; l
. .!4 B O cm erb a yb s .1 V1 I 'd A"I A 'T o "rI .nr.rc r
., rs 0 074I ritsendhn f0m 1. Ciie eel, alf. A RM N O mon. .b 9olsu~~~Opioa ~r S EDNBRSO 3. AUTObSdo T hCA IO ES, 7 I ,olss. ho comderce. RIncI SdoiRTIJnE Sli-s.rs Tsd $"k LO
Slifforen,~~dod X- 7.oItr i . 10-0790-el-as gemon. .old I 60rt 9 P


As a 33 2213: P52010- LHnda a.i. aaan s. maSlurd ler- OrDr o Habana, phall- 1 U$r a 4eb. acs N le A 11- 5 ar -l 107 TeN. Ar.td Tn.
L* cZn. mooll. 8O11 Or.l, ab e. Ipsr. t. In .g. C an-n. JO- II0. e Ar .la n Coor .2. Hd 00 0- a lolos.a I . n. 4. nl opjo51, . I a s slk I co sartllae l k
0O 4 .n oo atoot. I. Ioods e4 too, ea-. Am1E$ 010 ail, t u a1 Rober-o ca,. paO A 0.e. 40 F MI10 -S6C Kruera J.1-11 -LANCYL- U I DS I .
Oo n ete$nbslo. tornlaas: n o % rs dtre E 41 v Ii pae s-b ruat r g 1-.-S s2 23 333 GAIDo2,M i 3 3.30, l-ncmaesUINA p~loo lipsER -rnor".' .' '' $eII.2onp
dmeolaniu p tran- los 50. r0 meo at.sn4 ra tr ~t o mc .Io ,*se la ra, 00 Csls.- IA. 10010. -ni. cn pga fi~a sl -ss. vn o py arAdOns mbtasmoe s a b Alnotes ntd s 5 c almr .ulritete n bsnar B561. a a- rcfoods. a cnoa oar.a 81-.sg ta __ d___________________L ______ Irma par. das.pashar sass ror dl m a u a mitd-o I I ce t a romad I vn. A o dore s No O
0 E7o C SiA t-a n l X16. viv atn Jii m.d 20. ,IlS 7- 1-8-e c. t .a r e n o
C alo 04. ant oin n-5 Ccod a s 4 G6 00 OrnslbOO Vt-as-6 100480- 6 I V 0 W 1.05*D. re. n IPo& AA C Drlt o D GE.8. 114 00000 d *00.lM 6 da bem. ,,,tb as 0.m MooISts a nt111. a nts p-11~ ft.tma I


UOO, O n Il na s ista p aVoesseo Flu 1r61e1 d. t ls. rna d cB dso oa. Ca lonc Aa daoaa dc' M o"' 29. .sent-- Iloltanros.OWDc 15.
1Cll 9t101-4l W s o a. Onrodi.to.-lle Sl t-. 0000 2 31 II 460 Y.-3Cnk 0 For yN S oU n8tLA Io 'Sr .am trevr ra d STSCo pn. $bb 55 0 -OI lS I .r9
e u 2 AS a ts o x DTe .A iln -Moi 0r A sebOao 1_- c 3.,o sn n "o r ,
a .q 11k. -Informldt .l 2 .4da 1 to, T dota 0- ea en A.me. 01 -I- s 41. Oaort5, I'mD. ,P -tltc Mto I'sI.Ia,., a- Do aW ta. -m I ,M16AOSJ =1 IIrvUAi
In. L 4., Ims0o b t s s, 4 I cI =t yS um- a malk .Mda__9.00 dife I.a Ilig 1 2210.0 Dit a.loaIS Pred ,A4- E A .on OA 5
__ _ __ _ __ _ __ _ __ _ panot Palaw~ "ede a. 8410 Ia~ o ,-L sew IIA M 9 83 0 P o .1 -o .8- II 3 00 0A 505i-,a .*.t','r,. D


ee uda a # o enor.es a am ibl s d ud epdet. YE6UR It .u v = osav a IT Irr co oudTo "s _rise a t .rd .l .n, j5 .eEta A-Oe In-66a ITU "Al-. 81 1: tIO ___5rA, I'- 7_ .1 code. Ford Mrlrano: lt., B_ m -Santos lu osVLa as a : ? r z eJ179 &.-010 9-as-I-U-S- d$0C.00 O. F-19f3rr 14 $olo JAPRuMI N YAS. VE AN uO
I n .D a'n 4 d o . S o il -~, A n % m a u D y n r A e ' o n a s l s

Dt o apnt.4 b.oIs gbrac it 0 a Aa AIa lsna 3 t M.U I.,U15.40. A . le ', c Sol in IIMIsosseoro o l c an: oO c Obra p a e
A. in or ,I a.e I far ,en 6-e N~os I a re c ad k l N-6ss.1 derF. I." ,M. b ll I l~ Apr
_________.___I_"___________IS__ OaA 1.0 .l~i l ot. t M p6. m ba~ Irisah t le y 10. .,g~ 110 4oc ,or8 .I,., Irlese toa etle n53~~ ~~ 2230 CAs Dead30 CA.k tr o 7 0 s abnead ,a P oin Fleets I2 r2N 02 Na_ L SIA a dA"io V a t a 1 *la 55 05 0 or nal 1 nr Oftl Clp s p aalp C rn. M o tdo 7 pug d n o u orn C ttor c sa 10bI ,o. N sen lI.c 0~~ts 50 ~


a s t cussi m aA C oe eti o n .ue 1SO ,1or no Adam o te 11erln a .D P ieZb k l los-a. I 0r 0-"a I 0I" A e r E J A d e lines. so c.0 c p latl *O*sia le ltA:
daias-ae -a 11 da A,**d 4 S N.4 8.t H-5595-O1-1 I ot ly Sol Ao 31 O ausA 190 O ha. ut t m -n no ot s o le s al a. 000. 1. i n 0-. 1 e Rel
Oel.f m.ltA]. M0 r4e. 1EARe A 32 23 .do 30k 0 8 113- 1 2 t O' .I e s Ted.a. dIoego. y-e5 .0 r C9m-6-l9Eos, R DEAJADOS $
1504.7 s lots: no un ro a caRlsO 3 0 on 11_- _ ,,t,._ _ _io_ o rC__$ .
d o cr0 6 IN H9 4 I e 8.8; loo C. 00 00 05 f l E maclol- "A. i ue 2hAO-mo, ca aos suama sda Drogues. p.- - fr. A y C. A
W SM $10.000 a to. $89,0 aAg t.oe. 1-a5a1ar1o4 e I ai os.a, as q. de tom ea ro 5 A non0 fts I Illo.fd1orm fo dl y- y Cbande N 3meon Tos r 5 al. 1. ,I Sng 8100. soca 3 r
TtLo sorme o Ia m A8I A t 5. gaaoloaa d lta laoona t *. S sen o bmro p p od 80 0 dee aA i n P I EOs I- nD,0I d S'm $e.d, Osn cooa ad noosd ,leaieR
de OLAeIS doe. .E qip -tc. soDosos d a. Il- do oaandeo ylu 00ls. 2 0050. 9, e se atr 5086015 0. rAan a So. b riesd na bano, Am. Ie Aa- 4uSura,. udass do- '. Ono FIta 01.0* d I trd. -e -- 1 0.4rcoo teoba, Ros-ad.-.a1- po.- -- --a-mb-ic-. (d ea 47 Alid ao s s1 -p. m aa. Hs4-sLs- s 0MVSI- pie sar $60. c-7osa0001 sde-
Lo vb oo ad ora, p.H lsoa. Dead.: to somomon 1reb I O os h1mb all.11 -Be tooelap~. -i -a I-.4-a- 190201 1444.' let do~us. NO A 03 __________________ hgo C 8.n tib as frutolsa. ru70 iars. 32 O lnto. $620 DI asV0.1 tn. eso0* ~~ nitut C ."o TVmI 1'.3 13. M- 4 PSF RDIAC -UPDE I4tls- CoihoN. cS7l~Q A lto.IIeda sub S. SENOR____________I, ch$5 v a. t X. ol 4. M 401O P ma- esodarJ IaN. .12~d trcnb G0ds lobo eM '71 8 .sr p~L e I z
58.1265 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S O N0A533. do33 11223-~l .1 lugar, In mGo I p e i u r d 10. e o a sa l -l nm C S T O M"; 114.t CO K R C R c 11o11 Dot D-t en Ios~ v V l inrs o s a tla 0 j s flca c c n Sc o~ .1'. s AN 1 M D R A U R Z 1
Bats-n. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Id~, Portal~s ,aat.l.so~~o- As~e.mtod to irm slr 0D F~~z AI1A 1548 to.lO Rod CAY5PI .r 01f Matter f110:as obds$
co1 -H 97 8-1a La l l n p a i n m olo s s. Os Isd aft a 1. Ia RoI.d I ,Iortb O 40. Tam es cloh s 0 6 8 0 t 0 8 u e 0 0 0
'CON~~lt017e- 5 PR AN. kk 1 t 814.O noth It. Pro06- HTI I-m n 1. Wei 208 do4 .1.7 1. HF. ,.n ossS aD 17 AM, .:k .I
lt~~oe$G-41-1. ray,. do486 I._____________ _oP0a~n _______-______Ron______________a_dno4Onk ,odtraO i5b tn-Os. -10~r noosn en' sed., 0. 100 ,e coo Iubas RA. psbso "MrAsr Mos o Y 'I Omc o 0.ea P oe.Ors0,0a lllidon~ I lc
10. 46.t.4.OObsinTi a-8- "030-2 T"0 torbsas 80i a5 C-85-5-2 p-I0 6n1rs cshalore p, sln' N i
houstm, onod $110ro Soha II6144-1met ro '4a. 105l5. burns -la~r In. Do. 0A .i~p g 40 chdo .11n, v L. .I oF111.IN
tab .d Ao .ts-.l, 1. 4. I15008 CAil l tnalk.lse "", c l l40 vlro o sot" r .a "'os Iee od a Iio ats.00
ft.s $1e pl1.Oa 4ik abf coons. core C.nO ,' sueri "nat oto o r sO lsi23 0 2 0 9 = 0 k 6 ia~* A o e 0p a O 7 4 t
DO .tm~ o o d- hu leras Imt 79I--- "aas LhDe r Gw os DUCOOI 71612 ,A VINOD. IN An. baaa 00O41_________________ma 5 76n1f. 1.11 as em-,-, .- il -lo -, -. Z. -0o 'In 84-211-lI- 4i00 As .I.1 Poara. -r do soa-a 0, 10*-, 10.60a. 15DO S -Z hiRECIO
.n.aln Too. .4 in "O:i",1:1 Mehoh OAF2ff o3 Pa 1.D1i9 on~s 4o o, I:,rosa e.d 4fs 5-18r IMD $1.
-or dicEDAE 104 loon s In form'. .sieds .d 100~n~~oe .aA v "in aoooto vlw As 1.-9.,ah1.,rdoPhl,',-8 1ru-. t s. ole.
S11-5-42.-n 101 X lOp a "0291s omA fi ubsA.uYPY O 13 deftETA AMfIhI "tad*1. ia 410 r.
oto.ooa~ritd 1.01 to 010 I pIf aC6t -s- dm on n-l's -a"'In do b Ri.r '"IA" "Ods- "ss ae"a vat I~ 001* a.nd ai~. boteot x l SIUR ET NG ER ILL 10 a.orO. ho lo 1101stcll"d. Mo- aOIs .n00. M6, l Opura. a 1n V3,. 2303DA 300.1 A
sendsedi 0000. :e. .404 I Is pol cI I00 .At MIs Y, garajeatidn asI.I .1 S .d .% d 1l

81. 0do bA. 'osIts. oa Cslh. dnbo 60 ai htb o t" B-.G CON .IVISMDA ,3B tOO Ch Am ean-c parts I-o II. II'a. a e s. anis ______________if 91 4 00, ~ra o 0sta .o 00. .44d I =A~IN SI E v' .STUDIO $2.5. STUDCI $32.9
so ~ H271J- I .0 0,ft-oa to I50 ,to 0. 41a.at .2o94 hi-Is .as-- .". do .161Rs, s Isn mom ed 4eost0 o ioa n230rPCia 30 1 4 01510 snao 0 laI d.,s--. s
~ ~~s0I. Ila I I I &. an a- 00 ho air C ~ rnh s Sa0o .504 n , c Ii 10eh saIo 1s1O a 1I* d-g s 1 tsr I re. p. Vrnd parer. 0- Is.

'I diA A gaao~ .a I. ouI .I maobrosa 01.8 Z 16
CIIe llad PamI CI mo 8, Ca UN bEAL Cert., ho. CA ANAS" Ape, M GAfn s 10 tAoV 4IR'rl4 .4h K M m lllb at116a! l 111.68.nt. A Ara potON1aI, di 1 v 1aiaI me .s-l
fr .0A.1 to&.asla I esrto da adada :n I., s 40l. Rp l A.a at Pirelli.s M- 7. H9 0s8-. _________._______ -o IaioscEchp
sDNI, 4 TA. co .tja.n IS dmn sa Or1' 00 1 elcc A. I todnaA OR v 1. OR 1c.0 AwIOLNI .80 OAK!i ci: 120 CosesdlA 40AN ,,~anl IT" N $46. O LMA $3705.

CerA Lg~h Us0 m0 Iqts loo- ,a I -S 000 -ailAs ac ,:1A as = S P
iso.~ ~ DAD.t 10s -slahos .e 'a-,0iAQ1-t. : ,.a rO7W sn'rlss r, -,ljt 802 Ta tV a us A ~, CONs0e5 1.do .4 46aal Cllhooht i, 414 CIsIOa r,-We00 l ~olo so
6 NO 61, t It I 510012 AI L051* Istor*3 ,A SO00 gosos pSO 730 01 las Jocul "It sot. 6ts~ p. a,14I u .
Sea ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 dl. hoe ra 81 000 Ur. tID so,,,. IO. .I M I.yI AC I.I'S.
A.fe~ cala Soo 4frf is.o Part,0st1 FarA 6-TOAO 04irtir .6 48. aol lose oou a 1i Aus sid. -r~n A St~i~ e075- f l o.1 xI.o9k
1J?~ ~ tAVled. Voeaiasn. 70Ir~ fail Ve 4. .p lap 33 sAyTMOVLS Y to. R 41 Pf I80 ,L. 6.1'. .'. It.t2.04.0Ie. els Pss N u~o50011 D
.ia. '. .A o (,e a I03 I64 Sm of. ,.'
ororben,.ozt. SM USplz ~ t0jo .~~ ,to n ~ IS-1. 053t MOM ~ 'os 0sf 1. Vad VAQ 14A RM Htairp.ol 000. DIES: Liquia ORO 1yaI
a t 01je4 .a~a1~ M ,Sta9~ 5600 '1136 I pusIs- A I m m e.tto.III ij% .cef E
l~ I 0 055** 7504.t- 1 4 76616 m a Aise -il~ fo IT -141-65- 37 0 I m 1. .Lt.a~ be,0t~ie 1. ~ n~
00, t A.S l a iy to 84-000.15-4 SM I ceado. ch. %.s. Cobk a oo.1.74.5 0.- e*Ilr o satatn ns
,80 IN $3,6111 9 4 19ILA ailsO iOER 4" as 31.'d .23 to. AAR 33BRAa drsd(fo. LMARSRBJDS -00 1e. LOS 1ESTI ar-1. .UO SJ I A Mea Ios ,.,1 01o 100.6I4.
ar see.U r 000-3 4 .,'.I.0 MI LSOS"s V MI~O VeS 6 41 00 I.1s *7* IsMODEv- l rlla Ot. us or
.a1.C1-1l. 1. bl~Illg I n--l~au d~b4 I rOh .0 .ot~ot III# sIno s5p PiVs6O aecussdrh.Bdr
*onf od e~o 1I116.Q.Enot; Osc .60 .1 Int or Mai t X4 I M -7961. ?~ A.I.I So.oso Di ,josnb dIel l.H UELS YPRN A s pd toc eg rr
nlsta.~~~~~~~-1 O-P sr mu7Oza. a5J50J0 Ni d,,,j 1 2530 3021,AI do t hree"o ,'!=o eso. lep. Co .5 e ,rInchen I n $1 29 .
Cop 100 rodoC~ -C 10*- 40 4 So ,4ld0A udtds DI." nas 6~1au 30 e, orpsa. va Aiista Il 4 o ol.pt DID.h18 Sa1a.50.no ftann-ma 377-1 g rdwitra fltcPrn vklef.ea 'M. 8 ME;;jTFS iO C AOrn Is .prnLs o Si, ltBe .
I Rleresl e -4*l. 1 -~~.o -989-49-4 F-ORDC 198 10 t1-0 4*. a .n 1-I7s1O-08-1 mahdrea 10 I40~ C-14-~p, rden l- LaOO 'Are 1- :-7-I1-n
drc-. I-.0 0 11 h o l 1 ,A m-la d m )~
L I -3 "" I'm"- - - I v"l I/ .6a 'P7~2 ,,,aeHn

I ~ ~ ~ ~ I ~ d-- i ,.t -al smt. r -Nii1 _A i'.ec

DIARIO QE LA MARINA--JUEVES, 19 DEIENO E 194
1 G1 V': flKil IPI _ _____ _____ _,
I NTA6 VENTAS VENTAS E NTS DINERO -NPOTECA PARALAS BAM. ALQUILERES ALQUILERES.
-!-7UERLEjS PRNA NRVERAS T WIUERADORB3 iB INSTRUMENTOS MUSICAL 6 OS VARIOUS 14 OFERTAS -tIRES ARA LAS DAMASK 79 10EL 12 .
n d i Aa, codwnreAr e" RESIDEXCIA GAMAO ApARfAMErTdS MOD d11I

goo o docmdry ueodo sd oA $11. roalro 1fihpe b.tafdeo crnadet i olciqUito 1110. OtrOft 10t b.mberno para ninb. Santa monte, sobro oOtehbyleo l&rtICfIA- 1110kg, Ardkoztil, Khx lvorfnx, Pin aad nseeGain 5,e. Yapio:sl-ondr o
dsooicbogon de midor' y 4uego ,e e.,ins ata ou-~ don emejorno condicionoo 1270 y $100, CantIn 0, *ntre Calzoda 00 do Octu- roe a comsrntaonoo gobro- .ornancao. tIn, y todtog calIdados at pelses. Ia- tCaga dos y Balo.u, Par- yn ploe:.de miosconcn. EdogfhiiZA.101p01221. est15 Re 4p n oere o ni. oprooeh, rea y ofrebca. OCIAaNo, bri y UenaentUrO, Vlbo. istrai. ?orrot la. farmoceyp. Interth cilldado. pag. Ilamar 1.1-2211. 110- fr an 21 i oa Pr.sa o n C~,. oe badO y tode d nfA
,]1,.NA 1-401 intro CofntpCIOn San Fr12tll. d-1111-21 LegL h1OstOO' Ion a7,".= M "I a, oSE H --- T it eo~trMco" .bitaolnftdo yf.CO m.?. Cl 7 ViotlH- OS.-14

1emZ1Z.& 13333 1.UJOUO .JURSO my. in Lagrion. fi 401-WI-3 K5.- CUGUTEot Meneona mee.-u l 2 aAmz~ am suV~o em mi Moralldad aboiuta
eftOrto, 110., eanbt. ,ole fid- VINDO &ASisioo @ JU UEESIl4140.612.Ee tndt 2 choaquetno finiolione 1 Oo -117-71-1 n ALTRN I
alma jg cmdbruel s UTIfl 0 OFICINA crs.vc. aaisd etd. VENDO UN LOTE DIWERO PARA RIPOTECA ll'*r Fox: etr Ardilla, ocabadoao do K an.dIfjco nU.00. pa's neft-f 10-.* OWO0m. de relilift. C nio. A __ Mudel1n 0l.ante y ecan .-o prfn- BTicleta. Montu= T a. ara .r !" = E
1aj Ile 70412 ae loot. oolt '--"-'~ 214TJ:-.T '.,. .,Il. !x l",,n-.6p .1C, Inl. A4) on' AGUACAT '. t' fof 113500 Cyl ,.DortiU-eor

ngn nn dtin H l W0447-4 AVLO oo 41 Tol eu EtiftO ,-Iln 2 op to opa a H-1t16-02 Pal-a hipoto. farino coeprar n,- e oft C Aina Tn114 (Ap 02 ''- aptch $40 En lt ?neroet Vat

VE D PROPAGANDA C A Nl EPIANOS SPNES 1a e eo. ns ".'ilro7m 310:
4io ea Mat -de, rete t.! -i 205 onquine a u-i-eoi. Verticalca y cola d la mao acre- $4, r lla' oa te-d .averl noenteno r: :-EOpae-eolono dee d ma ppastal bit i ad a I I.n iW. no .o- I i1j7,- er mcnoblna=eA. Uoefzo rebr.o. p at enndopmo rat anl y. Araoo d recibir ,n gran I.- ditedao marcaS auiope y america. 10. altun H-I5AC-ON-O. eeCaro e d neond in o 75 tOlE50fA1 ,RO, E OED ,, i n covAn. oro.a Csoneblo ie toda cileltas CTnn.Iiuaqio-d ee-b disnuntae no- Nadie puedn oftecotloenmejonee 33 73333 1330T.30 0 ARG o- n OW pain eo coal. PanlidadogyRo-adn.Cmd lvdr.E-dshrs Tr 01 1lI
Iit. C117-C, uelei 0-In 1010 oauns e eci1'. .cncoen .'u tripod. acabado in- tiipoi quo qaine-ao p nra nasa.; do- PNE 2 r0F 3 AE N 3 .of-ad ec Coada d lbuOn a n on.TWHn -067 1. s____._s____:____a_________i___uyaa_._Mu_ pe ili enifti garantla. Belliolmo. litar do Euipa. Vleno 1 otuann. eo rl l o d yr uv ltm sdo enldeat noil.Dp ~ 7 0 5 a3 Un133 r- Prso raonabIoa. do aul n ta ________-____,_________,_____.__der a nficina en 100neraI TnI-toeos OltilOft y gr-andee !ocjlidadea pag. ta nueto. Sdaruue tldoo*4,2 UN. cinen tabdo pnr dnea mejIcb. siad. erecan enm ta Cone Pinu no rnak.a, -2Vloln-n IE"- Omb.U i 33 iprtmn, Io -ga. pi1NUEBLES BA U-868 y M)06 Con.n.as viendeon.osto: raii --- -N -- DNm O P RA H --'- --- C-- -r es .-.-. OT r -d.-- d .eo A.
H-32- 0ur.ide. 11,aI. .r.I'll,,s Yet 1H3-26- car. Elsem o nr 1 N "t Cao HOTELe -R M k ,Mr.e W.V an oirc a l

AL CONTADO PLAZAS CONODOS f d U E-A ft. NeupAcIotA. bl ArA oV, n AlICcr Cnp
NEPTUNO 901. EL FENIXo MAQUINAS DE ESCRIBIR f .l 803, caei oaquina quondo. E 210 TELF. f-,453 R E EE DAH0'I-7.t tt- EN EL CENTRO DE LA CIUDAD u V l W aC.o

di; u le uaden V t rood ,oro Roya L. rantto di bEn on tunadia do Jo MtsIea. 2 t Jualae, jt.y.ero,. S 0-ro4, ScE. Fabri mjete.un an taors no- .nt1 eg 210 n n. p r tore-no on 2" O vAe %J ntd E ini 110. R.I. V rgb
.aS FEn u l. Ni1 0tnO to1 So 1 in.br nAu n $ 52 t endn 14 m en os toennotseltit. La Mrlur MStie do on tlntlafta pilo. nLn C 000 dnJ more-l Jesu In aotr garnn: sa OeoJ .2 re. r S2.an TdambOS -o or -o aen lto peat-r da ynr Soco rolJ. lola, os caetoo, Co~nn gen,
dett II ft. C-04.1-5 SE o e npa a Tgr Teleono -301 au c Mundo. Co. n i ce-rann -Ptt-tom .ncptUia 21t. It-ed4i. Go~d do dtnero In ronuoe o ue o. isejr a L I-ir 17 2. p ot intrIor. A-aoi. ta rns n 4.u tonort to 1totra D l
fa i-74730 C-2 En op on, A. tolgttno 1-517me B a p. en. Hocorod, REptd. C-i1-71-2i E. p A-. 722.no tJ "no CarH-0 ,
LIQUIDO E EMPENO LA CASA DE MAQUINA H n -e -- -- ,C-o.=,aO= G 1--3)72-64- E. SAVTNA- ________y___D___VAEnO BE PR0PGndD CSGnL PN S ntrS '= n'1,c ,n-.=A- tInetn n rvlnu '.e mto,.^ Go Su. 0181 I3rcXro ft.ch. A o. A y B. ___. Vdd_. H 5__ -__ -_ hdPrno pttno ItO. Bela- dn teunrls CpaCn m.0 o. Le eon a or c cOb i a, Pr. G.a.rnt do rio rn Eana tl un- Aparta en nexoen CA.boSO 1 Ani to
FLUSES y CAPAS DESDE $2 I A rAO R* 03100 D 31330, oea, nrdonen. menouole In Stcomno prpplotarle do noe: dAilllO, I oIr., .o. fox-trut. pa eta PrIcto" r.onob m Tll. .-ol e lres pie-asn.
UL QUIYIII tuaterscmpltmentr nun-tn, npo ne-paa Arz1mENO 71T103-0A 13110g, na nazi. Qoltonnoel dogawel nJal oler .endoblo, blao. onle. lange. samba, e-nm- H-nlun-70-2. o-DO 7A fl1N'!0T 001 1V30nI rbgalo o. E $4.Vc d n -cto. Infrme: Role, Apartd, A $. poe-a c tradtclooaloe -alos No- .- A .
So,. o precu P no, Coda 001y a g ro o lar o. n d uCcon .N bulecead u o enn a e. no. H-OW54-ii-En .Iebaeoa a Am Nan-to. Eat4 'e a H Ei r o $1. ter a uopen. ar, Aaartn.
M gi tuon ttt-Jr.i, itr prendOO M an uenr c a aLa RAee e 0a rel 2,i coquIna a y g acal. doenr l o Is. u N S It r mieriAoldad. u o dE nn Viilneno C A N A D A rce tn"', irtton a -nr no mode4, to on
o d-o4p- uloro, Mo Sa ro n CONTINUAMOS FACILITANDOLE aura iA i. Crn. 16. d a q l I-E--.o.
din'e. ua c s u m en ARCH eiV O o ERoCANfOS 20 ED IN LM N =rn sD r mra 3. 80Sao ucro onino eeoo te. Vlrt.a a la radnno ie~ r et i, uooalia F24 I.coe I.ue,"1 "I. -I5 on-I P61N Vogo 0 oqlna Tnladr El au l 0na ''M ACA''7-671

rrt 27y aq. aaE57-6aEn TAMARO LEGAL 4 GAVETAS nlhiquito non inimejorables vocen. emar y- tiere. teneno.o enbfts comn- noo so venta, torrieo u e U a CUen- 10*10, 507.1304 5111*31, WOO. Doe-quo Zoyen, Snbltane. y opartoTorjoteroo todno tnmno, Suo d Ot co r ca 0ihr L ri )CltOeourttdO, ~conepcalI dad oe n r- iagts stoage Sol c 00a1s iii. n dOln, Ls roeoadll mn Ia-U rIy aietprc
phanne y tee-tIn. bJSbletotecf, libracue e-o m o to iticulo, drull in ge.an AnWOdS .rae.n .0 CCoiiah, ru. reodo, MOO PIg- .no o a V h I de I.r o clu. 12,e1ey
lm-- ondar-. -t'"l--, bt0- $350, undo do Cam- C-o- dot P1rrni. NIptu.o 210. comeefoh. It,-Me lafgg a Coo rx pldn 2 Itlnuoe.eena a d I.don dl llcn I cakn 1 Ne. r S, Yirte t y2
Ettica if, ns veodemo42frftatorJe i tO. prell.o 5 layer& T.f -3103. .m, rcO.=- e na i.o '. idA d. MuT i l lnd u E-4 r., Aev 2Jo .my XS r Ign t .
MU B E A M M83 M-8 I1 :O' .to at e nl gus' gram~o ,fde 2a dl. 5.not card 11,1a cgira.E.olal',.on.hal-otodeP. to,.r


COMPRAMOS JOYAS tail3.2.7- .Oa tr m -. H-9864-60-4 So g*" ou, Prn n o oa n -G,3 6 i E. le .o .1Wort c, cral habitants. IEe[ r .
d Pr eu a Iut efo MAQ UINAS COSER030 Coal 07. S. A CqeA BE OAAAM1 -.3GE. 10113, 5110317*, 513 HOT1- COLONIA in""~'g "" '" P""r "A"""
Anms C-79-.-2 Ee,'- Ovttllu cennrlc do todee preoe. 00 nrot ar gtralo noe-e, ttonee- Lad C s-nTAdo E P rr aa DH-p ADl.E- an Sobia n Wuton ma brot. Foacl- ble~L ~ 30ar 1m1n 0 7cbd 00311 r*-- f on~ eeca. urs nafibacbaqea.Cncjl e.L buectna c em e-or c las n Fnd evJdl- P A O 50 fet lC PT U a.coeccn aetdrg
LIOUIDAGION M3 1 0. y 2. ca eqnA Currl to1. Aeto. DEtr ESt d Cu Pr lm V o. N PRn o n- E. E PR RDA A A I ed.
[taloetlln y fen~leenemento n une A d o titrsbna i ati itloo cuoe-to .-rbd modfce,. Ge-no- Eucluolvtmenut. maurlenonlos eto eo -ooll.nt.atedeo
pateea utnot Sn~le m lot na l- bno tre. jn c r st a bo c yocr.d
Ii to, jait a ,.odo a Le -d Vt'ue-o A 2 .-4 o3. o e Ge.y pa-ras, Tombon 1 .- L o S btoneee e-nn e lit Ciroea RO A geo t ito e attd
rA ULE.SYA A d ___ _________._ __O _Ind m bl ,T Tlo m mob cobra canoe eo,. I lt l io uenltu y c oti o. = Add.ool ttoltdod. o brneS. -. Ho 'r nQ ln1- eguaa. ~ ~ ~ 'lre ., en. '$,I '. Iir oaie area-reda rsds 11rin Auto tc I ~ mrxA --ct Aa cam br ball e Colrcin p er Al .-. U. r an. IhA. "a m e". ,~r i ,io.sriis piao.cre

.11. .n, FA.C. ~rC IOC I I y--lL I cAs L. A = a cinn.r IQban____ _______ _._._C_._d.l CtlI, uoos Qdela, .reoc. ,orh a n .d L i aC
Ttu7ee-AaloEBE En ted a Sao alG o .o 1 oru-t n _ud,_ o ill. ,-.a 11 0 P1 rii ., A. !,0 o ul A .

Joe g pre-,nodontao c ,p com Lo r. im.- potU- AI:,r oa DE- ttti o pr. rll id mueYA, oc""o S enoo, nina 3 -.- mad-b---i q rntu ianc ro iudjCrn Acld eodt A emtln iu .mu ott-iado. t t o uv, pe
s u n s O e- Fo o"r on '-2 r7-.-d ol- ?I It- I d J ano 1 -0uj113 babbrm T o do00 0oe. a dt e l on dr A et1 ; _,eC Sot lr n Q i o : 1- .


________________ p________________ sfoa yo~ er caba -e s hi em o a o ar Y nDO ueodoo itte- Ito ullo m A D MAplt meta n ev s mag clotr-s It a aa C-ui)gra. t l Enftt 70 7--tn -12-1
G-ct-n ol o y run nto d S tra. Sd NO N u Na %N c- tre.p aL b l Od. v- -4 7 1E
C-63L-E G N A E en d o n e ntsloe. surtido en Etatlo mo rt D recoln : Cornn ro.oylz.r ; aol- p rp a Ld tn-titai nos ___ e tr__. .'ros: _ An- _T
ejoaa o s d r o k. p ar yoa t. iqu 0n .tor I boli lA adquo ole 10110. H e tI nodo ot-ntr cr C o A drt HO Lab d n : Re LEU D E11. L A A S A Er y H e 'l l C ooda -iE. C Ar rl l a I, dn d 1 l a .staa lo n A1d.t a d P RO, e ttrN yH,4 Eo ur ta It a c i n a A, .
naa e2 1An l it Sr llne Azrl't. D .L 8 0 .4 0 oorap o n t Ipgo to e d C-d o tltNo. ene t r D
C-56-s?-1~ E_ ImY N E O 3 .s B E Z2 N 4 M-io B-10 --E C-d7 7 Cn83A 6- M204 L. .C T Am bl.,5 Tan QU Z0 .61 CQx Y~l I" G A 4.F2 8 ia a y F a co .R t 4 a M s u
dgrz.Dlrp y C evL crantr.sd hor u co vno albui Tnd rou- dlct b ee du 0 e u. C- no tia. o Iittotto I pct -tB -4e.
111.1c.0 11.3* tnen ar, cu ar t m e n ,= tLa r -ri-o q n F lu e rca u 1. Iti (Itt-inca. Q-24Q0.
nuay mntlodct-Jur N oaluto aonocteo ou o nnylas su dSA LAo DAeAlnnA.a-r o Aeoltion. pl -_-_ .Col. Free -. T
GCrn Jilo Care lO t st4t ea dt i rpaoo.ef pa. l y20 buryen, PARA hngire. A,_ _ndu_ n atio n odlde. T__, ______, 7_m____ 1._-otor15-2 EnO doe. n"mon artldo nod re.no. arn eemn AroO At Vd.o Binas eti or-t StOa o.aje, Ithelatun-, r Celetrade10 d oo 55 pe- sflra itneo a IAHOS Co LLE. Dlren ADOnt am o n asaa.teme non a n e-O0 ren- 0 r10 co gno l n e rrbsitnd o. CIaoebl' nandtorc 1 HlW ___________._____trcIve-n ea gnta aee, mis o! aLn, aino u-e ,le on e. lquna pn ooer npi ld A- cl5 Yun i eletIooo aud 7" 2in4coe-r1t P.-on rltmod at- toduo ne On fniTEr a recf'Io accdg do onltnt-aennc
"l 'o C er. r R .5 go =- l1z n.r eo .Cno As-e S a n I l d o tot. .V cgao es'b ttd comodr, ,C Ao 1o4i g ot, a C EL AA ASA DIECRIeS nbrA sma, rC--iomy-i liEn z c1. mei n u Pr [;c : ;a Odno;'lninte.,-n. oe Inas: 5o t no A3 "0a111.30 a aP' l feian Cancoae p 2 V rado Tervii F.E33btanx.rt--o un1
G n sui CdoieO ae n sm o, A d o f I,o Al 1e n H-er lot'- Sth- EdH Cb COMnstruMer. t NN 22
do4QRO ."A ASD A 11.,A $15.e-L AVeonalon L oorcnruo ilprn yuco1V3Lclases e, praele reducidisimo dando gig20 ., aglne I C.-626 .- Hw914-1d HOTELvra CANADAado enl e.H47. rer "Itr iy s Apatmnor
"I.cQ. mntroo l A -4ha .ldae pa- H-988 MI. Eaat CU. CD I" CxOet eire.Ootn-7 NT EREAMS'P A T A A 9.Tren.te9 ,L IA- e' r ior 'an EI"- rTYr

Q .ColoI. Adin y -11o il -o Anr .C. dF 4, aeec .nl 9. d6, 5r V.0. Ae e, cee.ee. Hn.ut-T.-1Cond ~o. C arot,.li 0 e. n 504 e. dog ur nre di yttu a oto toi hr' NA INt 67PL Q E OS aeo OteOadt d i, otl n aditn oointmoeo aa 1t-tn tt~ eet-onlt mo IQ. ll,. C-r I-A.-1MCE. ,N ARCHNO AMQINDS, 3- m$250y NDOb. INO B-EMAN. S NW tO, ral, all PAOS C810% lnteal I.tre L ,.''sal dia-EE.A Cl "J.AEDQ Io I0 .A.A.O,


cZsc aldn eo t o co ompram.os H-.10--7-.3 spGfroro paoh doudaloo np rtyh vd n. lei .-1 -tmEyor estrionos e a d, $c1on 0 Boauicn ptIh a nteo olco ra-grdr ~tq uoal 2 c oa c o r m eoa qlu In tAT E R A L EoEC O T ., E0 0 d e i n i c o r e d d o f t i yir T d e I
1i Ro. coteiO u L EGAL eoA qoio i CAC o -COI ANM o TA DO tdeoe rn or.no Viti reeat., La ofe-ocu nCuun rlz ill 0r.3, 111035 *A.3 -Ado. PareA ailiond,. es' H
acMUEtLS oonA. PLAZiO. G moa ebtos paonicis, cai unalo 0o ne~anIn noet-ooo 117. Ic. a p 2- e r iroai y A emp II d a1 tncaa ulI, p eel elc. no~ava Buie A adey e F502 co.n bai inore. d. roi. RE NTo Lo TRANV.
G-.ino e.r ido .5 e d. dodoe ni .ga e.e m co dneA rn aerro tn g a Etoane C6 c-UIc t dr 7 E Tr ie totan iza 6t l t.e COCA Rno, -.- 5AA A T
L A : ASA H E Ar e Crib Y i, rd o i n"y :- to a mo n ta icue ar t n -ets -O nO2-- ba- naueurlma, C Obd. ara leand T o Ex- ." 'Gdn
Em pefiam os ve de o r- 1 4. [.c 1_. 1 1nano, Syn.an $350. nind regalr CI d e- Ce~r 4. delr Fero y.tin 41. crii a ,Z 22Ad pe l e s. .r.m.r. vEnnl I0 d 4. rd ,,mCasAs CUalDE 3. Non at. I fc wat a 1 in 2 .CSl-1 JOnAo ,Ih.-7mar.Eo cfbrtn .1 oRjia. Al te. s loD ra.It-onar' S o.rS-.o A, pamle uIoroa o r1n -_________ ,_ _ V. -_ _ _ m_ _. I_ -A. m .
t i s A r ee. e d t dl dan d a d, MA B.n PIA. u nultI L4 = mera y O 1,n.b. t.
'-, MAQUIN, CO R .SINGER. E tndO. 1O. Wt, re. Gete-I ItDm lnnpree utr 14O.
qo A C. C. .UE.,. -EUUE A S-__ _ _ _-_. -__ .e. H nIe uR Rto
8.3nd. Co."etEls I0 1,qe T-nl Ao.d. Rpn__ PAID______-______________uncdade-0.-EP RTlE TC-ElE-CO -i En.ECTR0 113 0 1 3 dIr. p e ua e n r le n Sro ts- Tooomo guo, d n $ .b G R F S A DE N t UC IN 4-8- E.
____________________________-mon y ct Inaiur yee 3-110 an u -l y2 caida .do4 00000 pui 28 -62lt-7- CA t d o tnnir o nctree Sanrfno re- IDIAL 9ANIUE LLENP2.0
Formidable ~.C.C Aoj_, 80. aa Rolo inu d . N.,tun l h 1.1 .1bZ'lon euatl ta L.ei III ,,Ql, e lle ld .r peA IQ.- 6 $ [arl eeec copao i- t 0"dlcaeranasild Individun 's7 !rs!!a77 !"; lX WZ-* TAvd. .ern t, po -h a ne -1y0054.ICo rina o rr e p rechi a d eq d i. J MlM CI s7W p C aoteur. Il A-W 411 Q ao Rauor PnE-rad o. I-7 1,- [-e.nd
Vrpa. Plot $10E 0A. ,ELLUIS CE .ie A dTaAla el t e o le-. El h."EG oqa do hA T onE
b10er a hla M todeloI 1 pono!pl A ti Hqr I07-5I-t. ALb t ERI br DE C e"i* a" onm **" io""a BUEn inTEd SRNo e ro loor eoln. ono he

Doli'cia. nt .r A $17.-i .o. R A .m -."rd oeu- a-n 9 no ole i Dena E ABaout7o CaP de .r- loe AAld t Ao. H- i 1-2f
o u C d a len. tndonnn, utllr n an : neo --nev s s1ceorta ai dey onIaf Fee .rro., T'. r l n ____r _ A__ r C__ V ol. ____ .nC -5-5-EO.n sn "175'. Ito*nt eg' 1 (toe -. loal. A P 3VEC HEaita OPO RU IDAy45 clio a -fea H .667-c 6Imota.c-p-rmr. irtiGiareanreeoaee au t-il- oannn EHGA T REIDEN-T Ils al 1 o 5 On0t-OEAPAFAMENT
'. eal on l Coal. I6ro aaey cra aols et--L d cca I- .nternad Ill., ofe- dAeA FA-I S -7 ""' "" ar m nt N .
Joe I ld.: Coo Lo it. Col Cil[. C-n y 6 d eda Sot-o aal .tro y. R 33 0 3 3 1 0 7-en u i se Tot eal r. o~~ l ,I.A~I7 v.165 An. aW -,q-tr~.- it bblta-n &tpgn
Grandog rob Aa C-80 ofrEn .rn e legt g aae mAn y d loon pc orno ern t fordu- eer 0 te- ,V dd C-iCtno pCuntro.e 10r do a ttodoS A A F U S E rI, itedre. Slo i t -t2 -.Stir
el E.L E S TA'llAO vied,., C-802 MC-5Ene. m,,a. Wnfant _0 ar o 6. Exrpd nco pe rnizd, **" "- '"- s a m a r.c AIT m
io p re 1 enue o -C p aocl e n ]dort Ae e pui An A G., ,E retc om_ _oa_ _l_ W ra _iro_. 2, 1 .
muelles~~ ~~~ yA,1o yerjs m otds eoeiddsd ae lu lo ri os dd *g g C. Trivan diaa dursp uin olo al r ot a. a ecantrucliti or-d FRrvimosG E cmda C dQ) o Cd
,L .1 1170t.0 Is3 0I30 IaA 0.I onuda .t-onoaA lao.u~ SriaocnI t.A F-ol P .1 1 R.-.,1" CA 17 .011 fur3733170 33 "CIO. fon grera l. o l enda Inbnn-l 133010 T l L 7 uhT b. Orrr -WT on -Ga Cdo In te. 1a laot rdet re dt Ian tr G op e- d on l e cun tl o l"a. t do n t
elA, oment r T es onn- mood $00 t -elA e. nr d W 4 cl s C E A Uo"
e- I~ C ma on monlo E N eo B G A n ble. C-1 t-t- l lal co p a nr s rjs e Ent t n lnel d trnmirIt cyAt iopereor, o C SA En HUESPDESge e Omn . r eo i do eu o id Oe
if y 11,1. a. e Auo, orq oir p ee n .t .A'r .] F tee- Ic l .Do P ro ee 1 T n dA.451 2 1 0 7 .3 3 cR m pet L ug1 r 1 3 'A01, b n m le. a eno. fTat -od a co - o, n t- loa l r o rt al. r 1ET
'40 II N D fl-li-1 -1 -E cotluln ." Moandr 4.u ut n . do Z E Sn.e . a e l


Enoae s ol no C d a t -- n ,. o H ai 11a, Ctsr n k__ n_ erf d_._r d e York. crn en n t hroun CIome-- nio unn on rl ap sl lInt. e eHornmbu O yl oledd Teqlna qno .nt,:_____________________d_____ co H-8M -29 110,usbo, oli-Oe de nfitteittio.lve211F1x. W33 303not I t nglOn paor l. aCadnr a Omnt- Sote C mIdo t-nmeda r auqulint. Pro Ocor 60 Hrnt2al i l2.
C-oS -IS -i En ,ve AD- noos rooa rulrto l dte nnrtn a.III.-- ol o on- Slen. PC-eele o O r dn -Veot" 's- L QcID d e__ _1 Gm a n1 E-o n a ks on $ i- i tean : C a lt n Snlo. n lr : my : e l mX d A '51 d .d c Tu b r inTE4 D P AT-N-5 IF uo' ca" ,.I. I itos e DE ANunA. del A Fero Nepun 210.A BM~ms 5A tuN dOEC I MENDOZA 11.1. 1 1in dne Jhiearnl. .i aitto.,n oofteig E.u ,',I,. E~IT'll O MO u
A, .,r Inc Duy h"conas cadnio m en ua l P"t a 7C.d A1 0 Can0 0 d o ,,. ion r . o n 1 wI,, I$ 3' R A D IO S A E R A OS N rE R O S IUE V O S oR F U Mn 01 1 i 7 3, C ie. 0~0 o0ra c 1 1n*. Itd zl o lu l a e oad c $ C.al .r W il 0 e l e I . t-o-oa .1 c o ,6t C o
.,_CinIC co ta.o Q d "In -a i le pNt-t6I0-- nd p Nqrto, tend dnll. n aWt. Gr. .2I. 0n $. Wcoa o n peer .Co.ee. flbrI e en
nan y an ouavi Jdgoad yarofres, cn.Csaa quo o.o~- 0- elii Cnen, Hft4na. (lrebdo 1.2.ntn lm to 6la. PO EO A D N tU~ e as -074 h10 0oes apla En ____________,3 fni a Ipm0 3 3 1 1 3 M e d 1 0 $10- o1- -1 p . A C A DE1 -A nE D AAdo mnlm uob s e. PoEIA ,AU 6r 1 i N -2 0
aqiui.et po e Ap h ET aial deaaao. CJ"lai du Len t-e .; No. 102. "ao- l.ca 1.r1n cooa doaSufiopod re llat n. f. r n 1pares e bu1c Ild t
Formlidale cod or $8.00.r Sala. ftoe iad. oo.Hunu I$ obi5n.CaCubs-aTeita$ 5 O-Rep-cSueSdnle 1nr. nnordaCole-n pcoeEr ro-ao oocela. 100.epooe 7 ii. n f-relt ai.o. t boC-tnAt-u7ceC-oll paca1oEner a eoCuri uls eoec rta o i.Epea tnin leoi-a Prtcoatne e ce mlct del OSnt. nO nral -a- ot r-It oett V1 '
5E 1 26. M o10e 2.d. UEAOnrd e 76 m rt. tnr o dod. fEt-eS.n d a
E. i $ E A i. -al IeI. 1 *s C -tSegatt E .a Tor nad 771 os e $20. ob co mpa r a. oit- .nLZde ,.I" y.n Brookst aa Coda. Sue-a. -g a. "-a-, "curo ai 4y21N 5 ao aT ja.H97 -99 -A MO E N s U R Z 1 ab caan. o 10-eopaaota71- q r c Nc Cnl-a408. A art- lno.n elulnoonatut modrnt .scn-aEAlEs
$5.0i. F-ieza -,l. a. ',"aI.* RADIO T O L Tt C27, J. cAn- 7A -1 ay3 aots 29. a n o T1jan; ,ep dOL r a o O-OrO4-ao H1424,-R0-2 AbId

-., A. A cr- .A E A. -EREAN fep Ife Ec l Bilor E.V 1:. I 7 a e.O tI& 11 17 A0. 10 AA-A eooe-ct Y M -abana ,-orda-te p I C 'el. r a e
MarqepCaoozaoeO u-t y lamrno.rgn. tiaquo-.lbnlirr: 1.T $415 iragune y jBchlert.Inrso.Tqugaia M GNFC w~vT 00 iT
olgotto r et a I$ye. to. dooert I l e. V e ,I . I p _rlma dta. G ra Aae n oa E A N T E ES dIt nm i 0 tnC-295-56---9mARGEnc omGa Hdno. mero $7. $4roVll meguctnsua14 -tenIa-l tO tot-na. Panolo: Rcalt:-WFIIAIIA=Di Jae~oroito tronenivdqo.uhro- cntd sseeaHytlfn al~ ln Ien rnnto n
__________________ .____ OiNeotr "a C ~i Hrtmuooftoe-o Tetitclo II.

Cn r o A 01l yn~ e Gal -amo. nu n et sd rn 4oo C-n mbo i o v e n-u. ~ 30 t-l. i i No. 10 O 9tl. lt 0d2; KDA K. 0 15213pra er ruoPedttre n B s rrt 1 pr44-- Mo n qe -i6dtot-.oA a n CI N
d oooru e, ISre-e Y, t tb e L oaete I0 TSe c ttttp rt-cul.a T al l p 94L.2o
R G e ae r n b o A c o b a d e R a o s d eit e n n e tt c a rdl 7 o ., A r C S -- 1 041 A0As D P ml I D n o n I l i t
It eno ro lee t t- e 00 l on t E a a t- d to H oo: I N .t. VE DO p Co k Se-s. CAeAL A A T oIll p 1 1 -4 -S -Il Q 00 a t
I m lln. IeAttd n aOft-o m i"noA hr-n 000 2 Tezn. -l C Au EA to. I.: C ioatLtr E S V rOnd ll-tr-I t4 R.353 IT Ene.A D DE R ET A tat Ao,- It A < t An Al
o tfoniza hit oc o asId ., ae-na Ii~s P r 7-4- 29 Eit -o rele o aol -Ii ey trl brI-tn m112 T er- ._cr__r_.____rr_____r_,_E_____._F_______-_2 Enenta Irbnet m lyu Ie ltpol-tr el-s ASA DEON O UESPEADE dS T 4.1- 4 aronel prtti-. par me. tio o .
E. -p loaoa P rO, 2 09aae mMy ctg-m dIfo no t^, I l Ci e ttloI t ro. I . Pet- AIN -'-rad H I P OAEnA 7 7 0 1 1 3 W L dt te ni n r te -so ela lltt le o i 1q t lon t At -Il, Aeni mt 'C to a .to t. n e rcd s. u n it za Ce I
atonCedlen s m dnbalta oSanc 73330 1m D 13 0 0 ADIO 00.IC~ ~ netilna a : VIt- ottb rao tu beeo bi-nob cit pot-tot-to A-4odo. 6t- t-Sc- r Pfrlt b ie to d bttctn. Chod. ltt- ic tje. bolt: (mil brtt ee cr- rb enItt Poet run tt-yt-:.No 0
rn-s.e-7 s'. -- 6- nuev ,5 r, III,, Crndl. Ilmn a ens 0.Cs nqi,61 3 abmot la 5 6 -rnt a Crqeas irad uec md e -VIb. Rui", ."Q '-lt 3-I4r u it _nd. T o C xrntero nom l odat s ie o- 1 1-t0o--nd G a n d d Onrr to AT: b 6. o M T e
Llom ~oe oa Tuatr -ora.nua-t- ea t reb-gta t rdoi do 01st-no 1 -3 H947nD S -3 T5-aq1trt. tore--. deae t--1 e-n non .e Ig I tno tt r I A 1 ,
K5 1 VOo.ilg: 1 A a __________________________ oV ittO 11 -Si- Al AWble pi't' atici cal Cau"i" 'o."' ". E oU I M AVOl .FE. A in agntfcca. SADdad ,rid d 0eS 7v IP T AN BuE TEA ~ saPa. fale.I hoblc wnc, "o .~~t ,a~ia' ""''"%

C-14n-dra y fu rr tn- E ten P0 R oLOan 55 .0C R ait o.v n~ m___.____d_____________________k p rt n d s 5 Tg y r l no V nt l o aa o e e ri d a e o c m d ; r ax t .Ca1 N 0 e t e 21 y 1 F 9 2
________prr__N___HP_4 ,____u___. _. Crbo A P orrtn: all a .1. 4 p im o tOd Itlr o ro1 r, .k4
10-lole n O-t4Enns 33 713331 1300 1nt 170c735 71t 1 A 1 A r N o l 11 7. 41 e A n A tI Ol- TomaC.d. i n o Job IntA Co- O -nN1. I EC oT000 Fran7.0 r17. 3 Arl1 I 33a 3
LA CASA HIE O CR s rbrylmaaPels n o es cul.l ICb.P ." d- Tint"- -'al-er~ilU:5 p e ,t. o -ger .:-Q~o.,,e -.l al


n r-___ __ ___ __ __ __ ___ __ __ d 5 % I aT E Sooo tol . .14 -1 l i- nr1 T e' l a se 1 4 2 I -ItO. . c rf v d $2 c t. tor a O so tAlt t
,,A ide AS .mpable dooughte ua l aa o t ro b m, h]J it. omMLy arloc M ob BU .,TIE idRE'9*1W a D s A x~c~ r -Reutds oalm E 7vEnd W ". ll cool Ant e p b Aar a m In o j.,. P do cnn ibd illona.ires, hin Mue_ eri AP as 104.,Cdf ballot .6e6. .h~~. reion I__ _ __ _ C ON 1447-9ITh4 .1111 Ibd netoRX o
tn m o e a .ttt :, n n "ot e-mI Ir d r d r-. .A . 114. 41u. u1
nan e l M A, K C T ifoia ul 76 INTERES PAU LI- e o it l -e ATle Wrr C 11A, ,11A111.0 onla i g ;.ng 11ie s po eet 04R 1198 8-7- En d r ",A col eal t C go -na M U E A FIN AS. I'omLra Ira.to m.lastMoal H-91:5- --,,js as n. -la. oy y am eer e se re

HenIo entdu-0noaa 3. RA InAIE E. RaOOO T Marpt e Agtniltt-c Rer i 10?. 8100r S, 500 na OporIina eart 100005m ~ sDMB sN1 A, tenisd 77 CADMIjArS 1rgs a en hie ot ciolnt, notanoa Idoe- l o pendoo h trai, 10 n 7 toed
tn l tT Ut nD cAe ut a d n. n. .C H W2-0 S-ne y .nr.r .n.r d. no-enr.rt.
-EV E dR E b E raubsi-o t L a po ya poc an It sal r e- 11W . ELO Sa de It,. It 11. H OT E. L S A N E L E "
e tt O, T ~ t O V I 0 d.in o C t j IC de a tr Ir U. I E-a St A A DE M I M EDrN A ej u tlioe b a n ie eoiC u . C arii. .A.I ,C f A Ar 1 0n 4r.0S Iu d. a
coaeA e S o lo eug d In _ A doridio' dbnd_ 1._de _. A ,g_ __Iyo d. alf. r
iL INCA, d I0.5 eees DE Ex tirpoci6u di - d t E dt doti.t 't. _t -ole -4 rootIdi
'i t s dadn Hrt am en t e t j r Co to-I Tr ofa s ret e a n nt to r19-lb-a- nD SrI a AITAict-ot Ye. 1,, 140
.,,. ~ i .r.;dor.I ,r .I 01 t 'w IBM Tamn E x9TS: SANTA IO .e."Ca. .1i-:,, .o .r a.,i-, Ago. 'Crdomt aaa d rrm etmaO IN A D.1 .".Q. JL de d. rl n matrimcn, H-l 1nx 41-82-.Can 73333 33000l Ra 10 3 p id. Carli-nfa. n. elo \-tCar.AC 01 o.te. Pro tel-u it7- "O -, naten. Qu.t.,. H-- tie donone. rIda varoed,. m.rr.F T A C
Nh.,jas. C E RA. F AlRl C A pson % I"t" tont ltt "i yB A. c d _rd TA l
nQeQ T.E EL C9C ,]A.,.EL. LInt n y H ES2- H-35 t -.d. .,r~aevnceor .rr I. $76 RTUNI D .dirs 11-7&6r-il T at. i garQntplad~a qmayA uin-e ~ mPcO 0 OD m

hirot o au o serv i Nt, 0 r itoo. 05 o qA M ERN o .r SA Er 16 1i-s n t p n a rl en trhn ( anre Ge-Ia nno ra rc o IS A- C.-01 00- iL ES d lRA TO
V otte l H -4717-o o l yr S olol. Hno a t I .Ctor-a, soda Ce,. S EoA. I i 4 i 0 0 N A a t o d o, t A0-rInW n c l .- c ouEn 013 3 3 3 1o5 3 oL Hb7330 .17050or 33 317.1 33jre mu1 DliiinncAUonand nt.r pa-a noI0A: iaof 7_____________._______-_______oia Sm i e yG-ias rIy Co d ra. t- m o doC A tr o Ha on. 1EN E g t-t r t Ie tmnc-7 b in ln Sa 3 0 3 7 S 1 1 VA. Te r n o l ion U -5509. -0 ela 2 nne 01 on 011110 too Ft. g on T ,tt.- 90 CA et .tttr r C- O ls etnll ~ togle o rad l n .a ro.to t to ll e y A e -n d o A y VA. I i,(2 o m Lat- O r t ro Eree ronoa yiA roo:.o r ro n ,
haueep e t n t o p l o a it 4 1 0 r e o c e l't '."' "i t" d e n n I a s e A Ir A. U n y mnod seo t oAo. A 0iIo t. B l.t .- Q 1 ", ctmt. m n o n l a
H L A N DS; $ ,M R!A O C ll- . u tEt. I A lo 0 e '-7 1 13" '3 m7r4 9 12m n.1 7 3 7 0 I I I '. t odC tl o l -ll rm c $ 5 c onqt l 4 i fml V 5 ,
t-ea de. -- --- d vorA. n i V 6. 33- 5. mde olre.nt t- E cban a r r r C N A NO. _r___5_4. __r__ __ ___ _a_ _2T
ap be iao doo n l. ,s it. Je n o t) pl n u p on H. i-alo son tn a lts ,-rt. I0 In .O dCIA~l o.lonformel- tno_-_mbrn_- .
dAd Sll .a l o o S r o t d Ao a g o o l unt p a n d r t ,t.IE S D 3 1 a l l.Jr l a -h O a a llr .l e d e l e o b c a n o e T 1 i r t O 1 7 7 0 3 1 7 0 0 1 i t l e s 1 1 7 1 1 I A 3 1 1 3 7 1
RWdte 11 an ltdr oua reo I n. torCoEetel. Tp T 0 go Aaml9 'n Sdo ly arro N"' Iembid
Inde.te e -tO lt I tonrm 3Al6 01. ratolttu uo a- 1 117 .713 7.10311. 1 711 -y O A A Te000 OCASO Nt 0 1 5137 011133, ,OTIo no W s2 sll. P-Iau A P RA -O .A en lmtAD t snbAte l loot-h~n 4 auta routi--a tooaplrteeioeit-eedtn e rn Y D I t leTta m a bo lnpor- Se t m e. ota Or fIt-er lo rla.- 11,0 ud n Sito o tr eemotoa ottr y cer rn ou n 0. o p nne l. N un n td a It nito t m son O1m rbst A Q I o VA otT CO N ,t-p / doT1
I n froi:lell-ft0, e-ttl It 0 ico $. Rti C b- a Itoio. Cailordo ela. lOdc inonn dTn.o.An. ei l~l tin ,~~o- = 000 .ott Anmlno Oleno i lte d, n roe.mu marcl. A. ine.,r-.oot ollSinie In p.d in. t. I olla II VEltij.
t".-tot-. 7o-11eE, 1170111l4no 0011l ,Ianl Prof, .",.I. C.C.Caet__ln ,"
oti no 4 ttl it GE A OE tnolmotto c Or o s 1114 on H o wO flb nni tr llm 50t b. eo rioeca lol- leS roits t0.-n en oporm doc o t 1 0 prD e nn reo o na. vais C-7:.Pa11-rpi p Er n o e qctn 10-rn r20d5r 90eef n m1301301 xexnt5 .oto r 11n 1-a
I~ ~ ~ ~ ~ ~~00bt- 11"troe d'i on "', oke-uto otn Ill nan Hu 4to5c4. 1 (.1.0 do In.ol r.A tornde V.lu He0.' .vole. Fro r0m Bnorr or A. 4. ;inol-le.ol.feAIQ a.TA 'u .rtols
,- rot Mae Aj co II.'e Tolcall- onpoo otloc edot -4111., .A7qe1.fl. I'--I~ fl ,________________ tCintu-e til tl 4.tiipnt

1 r00 d7 01011 c .b LA out or to on ,,,d $00 9 0.1 aM n em u I nine I. 10 04an a A. h lrtn lL oC F,. Cin L -9n mff). An M arfo _, eNon.ie .
1. 00. loo t ecairlt 00140 l 2OOC J u di Mo ein --, 1t0- A-mbi _______- En 0tmo1 ".IJr1.4-t
re.adot i- I-nl I m-ie, -rld u TA -t-ent '. ,.nm n .,?.Ill. .i
I bau .114 eam Itedo.1S to, tI Ito- tot- io. Cl PCnA famil-i-esAR ER S P OLGILEdo51]00*1 0 10131 OoVE DO CherIN SeMOR AR.E E.1
ro~~tl~~lt. Iinpo-niottto SI-MO IS_______________ HI.I .I.noei Col.e ,oe-oron .-.do. cot-re-loon Iu Hm61 1025 701713011.* 10

.6-c~ .706,viad C-ie o -I quitAU II Or O7.1t-Otb- ,In, pOOOl tot-nero 00000 Hurt-oi"E SlA-n _____________._____________CIL AR I 111 .0
13117101 0033311 I Erlt- ro a. MA. I2:~ ynhi VE TIO PA. tI.041.07. PIE USLV l d o . ,12" amo.an .j do -e -9 1, .g. 73330 Ill 0151. 1.2131. ,
Orett~~~~~.I IA"on Inttc arae.o I~,rO II Couu I. 64Iu- OFERT. Honito Orl,0 tCo.-d N
JU G E C*R 1 l o .Tu l do ee o C u ci Otta dot-ooa. V i. A.o tu ra. No.uld 41' -In- t;e Ileo r d j en r ~ n e V ai- r ot. e-'enIlo t eNote d. 10 I I *i1
___________.__________Sal__ in ot-ooede Tiel tt il t. I 1. ,-boto ,,oe,(Io,.,b 2-O~rA~l10no-l- 11110 013 0.
ti.ldo.$ .0 .S le RA d ICd t. ( It- ee 201.Conire AoI -. Aoete C oo Atie a OC! : 73130tip te000 meiaJ 0 7. $ 10- puts. Ocbn ec.no0-1.l~. 3 010. 1 1 1 1 5a 3217 .he.ti,-- Edtt. Il ila Mc
_1110.31241.1_Al_____piIC_________________S~ sore,. ITo ai .eI- .J. P 10$(.K~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Radio.leen $t5i.0on. logant Cae-l -e n" 1 5 n,. R l C .1.ot~~Q17 O Oto QI.t,,.I I .oo r~c t fe :lo~ o. d'd.1.918.g


Al St lda dec00 da Mt l -e aEEtO I20 o D $3 5 E DMAL E1S0 AVRIN J ITRS iiv "400, ,, a" mt 0. .fh, co ip T ll. o ron Ct -oMARIA JiOld IN.emoloSt-.Idlt sit ro- dod C- HI.,.ld 3 701. 3101 1
hadbec. Paulri~n nolaoeronle linteera al, 8*0~l oAdltlln Itenn nra. I1 den:osla Alo-od ce ereotdea nel-lltN lol
Mansll carp"A i tO drot ]r. ~pIIA 4. ICpagi 101ril ucha" rtih IT, Ocele do Odite. t-o" eot0Ol. rd.i4I secre00 len." ,,ar Conrr aim ooo onI youre"____________C-295-56-9f~~~~~n.11- ti iol 10000. nbeuoO doesSA S.C-o.iia. lRdeC.54 Ho-If,. ll Q i 335. reer ar11on011 1p I EEG N E ESDEC01r .C.1.13 .aAIlITI -l
_____________________________ I Ji noo Hobuo . ern ,A., %I -c rtIia to0515, ioo .I,rtl ctno-Io ,Atnro r.feiro xoColo r o nor on Itl ittIl l I Hed.
lifo 5O.ll IAft e lknlo tjetc Toilt-al A-8914'ir pCaunrlt-oe eel-lit-1-1.ee 1. Aet fot- ln.01nOo Ha Karl.7 rOIlo par1 I e[- IIICI~. Ie~ r A ~I. M~tci t n al n~ 1ttfill
-114 100ZMC5 "13 In.0 'I '.13 100330.I.1.12cl. Hops. U-5317. EI S A-trll. ,I .I W n-IlEo A.__________RA IO IEE A _VN ED R l, E.ie~ dome-t-O P t. rntat d'l le0-1 AgtICn(Iii2,rp Sl yA l ~
4ME L S T P Z D S na raio A -IQ ito 3 3 SOO[.$,. Coutl.nc doA____________I.,_____________.01172 .13 .A. 'if I 1.00 ". 3700 a Al' n 1o, "I
__ __ __ __ __ __ __ __ 00mjr lp AQ . 1 etr"Ao fI I NP O A A A S .UCil toot -a e I".0.o ,,onud Ia il No tl.l tu V or
NUESTRA F BRICA I lt. cli ~e Cot-Cnc ant-I oJOOrlc al.II Ill,,k 10 I -dc feeend aiit~ Ill Toila~ u cto1-45All_____________.__________ ______ VIAJER,,3' "" ""'.J Cal l' 'Noattno linA '01--i, i33 IW~~ A L a ar a1.5 114121 101*01 001. 703A.
cu nfoet 1olotu no Q1o'.Aia IN T EToe ota O S ,up i ro: Mben."N i n' toe"an-ta lb DEL IN ERO C-Se Srte PAR egaO mlatod 1SS In tl- noteroouf. \elo Ioan N C. ltn
.1 oeIl eV.at o e t, .,- Cz o o n lo III___'.If. ___A _____. ___ .Carl.~t C. .-or, .ntioe n Ahnti"d doCINLIIU -396 -53 01 E.C. H-010,-,t-4. (Ol in.1ot -lic a.S.Wc~rl ll. fet., BI.Al.1 114 1-e dustel u.A cdWle Coea obt I 71- 51-1 -21 __Yulln.pr1*,-,a~r ~ C S EHU SEE i ,II
1r ISfto 4 C b orantn.A onl .011111.T III~ cn 71 Il~ I --Cole I t-I 0 71 3 .t-- Hse CleiL S G iue_ _ _ _ _ ___
alL ._ _ __ _ ___.__ _ al-en Refs. W .tn oton toot -53500 A 1" 0.120 l .*T oa rlo, I II1r.7303. l.E10 3NR E -H11CA g O1v7" OE VEl r i l Tlrn 'A1111.l~o I
I'-no' S-N guf. Tor .gni Sobre4 joycel. [lol iodet.VCor .,,ddadr p1y 57C.10a o. ilod otsprs co .1 ba- ,iLgn ormCA'-omn Abta lO .'d note, 32 c APARTtAMENTOS ilel Ct ea 'r idi nodotool nenona
Lt.I336 C. A IcnalD3 uo Ii. o. j I. tonc ,a lulu. ooumomt tomor -edon ,. Ina, Auo La ,ioioo Pep 11i- 0100 0 pA a'll etetorld ,1n. ______________ ot.Pel bm OCl 7
-t R t, "',:es- C al i- I Ittac 100 .I Inoonrt"' I 'lse dolift. At- ErIn rnIlln o i i m Iet. Co- Pal.
.010 Cell CQnII. T H~u Io,.l e2 63i soul.DE ":! tha to," a, .,. ue Aarn .er Is~r I- dine., qoIen OuO n O t o 1 5110 17. _in a e ila R I' 17n I. l ormon l
toe1. A.-l ol-.,,. O'tel oA IO tto ,- In .t.a Iin 4$lt-.tola lode Cala al I -17 1 1 03 13317.i,~ l Pal "i

pa lon~tlt-0t14 Ilollcia PElot-I fl rapd. Prodo otlel-o.t O EA ., --- no, Cri-IA kIto 1.oe ,trd lm o~ -.-I do Jr nLCl 0 ncou otn 0 o ~bbmro nlo 0.1 m ioc. ,
ge-Code.~~~~~,C eI.ion A-alT- nl Itt,1.t 1RiI n49 .C56 .A110 Ill ,-lim, Q .___________________"S.I RADI GAINTE A IO C. ToialAyrilo.ie 11 0,,,3711t A13. 1. I11,1171, A8 18 33#A,.0. 13131*7. 1717 .25*MA. CIDA"0 3 . 011 r111* 'on V Io in. f ;
~Il l c~ooled .i~i .te ~ I It otto 03= 7513 LOTS 33,E .d, 011 30 falo~ ler n dinerts,ro I-O udon oo~ rooto iori ar epaoIVtt~o Caren 1a. -itt rnl on ullde Ia ono-~ 10.11.04o2

meeo.,. 411- SIlOI.pl I. 4 ,i 841N1 ,nc $15 C Ito*r AL A A I '- A I l-B- -il 1-I t ,.ii aia d alIt dA, in.t. H. 000If .in li Srl-514u-aCCI" I" ll E l, .1t, I ,-lf .

AwTVAO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 TOO$1 ,c,,culy. -n C ,I.rr,,E"I)Illl~.YCIil ,,e'4i
C_ C""' d I I,2, lr, a IUIA IN EE UIA E Sh.Jeiiili 2I-1 liil ,fQCtot nt T,- d- r,. il 0 i~
= "A a- me) .4,,011'n lnik.gl~t~. St Cecr a,,E-l 1Q' a,,E 11 G~Al rl-n
I.4 0 D3H97-99 -AM DR A.SAE 6 C= .I. ,. ra-, .1
I .- -' a of- I T ~ ., n I i I _I E IL A E,A, I CI DIARIO DE U MARINA.-JUEVES, 10 DE ENERO DE 1948 PAGINA VEINTTRES

ALQU1LER s ALQMIEPS E SOLICItAN -dESOICITAN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN

a 'M : mApACeNbES 4 A:ENTESvENEDOREs II, CNERASCOCiNEROS 1___C__FEE __125 JARDINEROS 131 OFRTAS VARIAS
I UE A ~ IACO 0.7tW NL ,AN ,W2 sa .0.0A =ATe~ Ia A- 'n 114ao AGM DVEMDAOW II CIN RA 12 JARDINam EROS

l o sar a e itlun- trb. 1n1111 u enrca m lir matrlapanla. TafarenaliaC: p15. Calla ratlva, 3aanlllna OPIrtnIIdad. VaI-l enar. pr dinre d mlr en Ia cahns.aO n ueno ran- l en 'l I. o .111 la I. n-l.e 1an',I** N. aa'* III r Ani Iln anr a 'n.r a
infea.C m anar-fl po sqia s taahada. I abitaclanea. n-ranna co z*- ino r3 Vadado. Talifono -75 tnna pyI lafn-maremona. In ana d4 lamr 1-7611. 11.17 -7. 1 m e Il.aC lIlal. M_; .:;4. Jama p.r ''l nj rrs -nna II c' 'a IIrabajar n C a lapIll -A-nbaaaIII. 2a. lan asqulerdn.- Par anign snenda. panja In- lno, espaplaaa cant H.841-1-l. w. e a4l-ala. 111roHn. w nn11-27< e l, .1ri t-nicaIIIa ,- es e nnd tas
it dar al a s a~ aaal. -35-6 S'n- na. Ma95 0 'Etr yj onan-embrnaa enncdaaataS SOL -a ICITA-11n d --nlal4n n 2IEeJv m LN o m n -,ea. l~- aH h11: r.I Iln-I. EIIrba: F I .aAnuiaan vl a a Pa n, eai) -7-73C~AkMiasOi09 #A eo psendsacs ________________ 317r3C03 *VN LN~ -' JOViU'aN, AX N lUi-L-|E
VIr rd l ,l*1n- An-) do d dcoe, mayor A 17 .o. E .3 UIION U 2 OPERA OS APRENDIES n2 1I nl NS gr l -i 71. ." GR N___I.A___f ,,,,o mx___AR___. 4. '","I mr, _IGRS VI IOCO l
aa Ol.6in"n a 1a1ta.a. '. Van. illts In-ma iaun, .41p. a., inaaln-lea. Ilnal" r&jPlla n pCSIl. Inn-I an- I.,.nnlna. Ia. IC d." I ,(l a I ,III'flaafI ,'Ir 71r.a.Ifal-apl .'nain,-In- ,i, uar n, 1, i71ja1- IAn, 'Inn "' r-ilea. ,
el a o aon Iagtal ne , .D.e efr nia o ocd s cira ,_iis asa o I~ch .54 ,r .,I ,,o A J vm a.

Ui.anor.A.Iarco n, u 7n-l arce, drm .1cm- 33 haIO. 0- 7*N *33 n._0 I Iar-nulo d,,I Padatn 1I1. 11- e n H. "ai l i raa, 'In6 '- y -H.m A x ,Arla


f -n a a canle. IntanrIe : prn. baa'. en ln reO. 11 Na. 1212 Antre bI*.nea, Jr n 1 -2" renaaaa. -8d 7 11-. Ce-n-, Fiba an TnidOn. Ht abAna. I-It17- 1 n- Illllar 1,n-I. T'I i-I- l a
X, IH-1714-14-5 II y ,.p1ela 1, i. inaornan -A n- Call 1 72 dcf. 1436, anna, 11 y 24. Va- p,-113 114- _12_-*A LO S ESTU D IAN TES la a .1 7- da .7llI ArII 3 "I33* 1 .r1f1r m.- d"e. .laclH InI 1 III.0 07.00*3 1N 021.tI___ _,_I______a__ _ 4; I-,,, al I
oanntrtable alaielntn a palldi 3 ALO.k 01.1.3 14 NUik 84. UOZOITO 037*3* 003 Ma3W333- darn-a lelnclanad ClinIna. Ann- anslen. N-l3la. ll-7176-1ll-l rIrenaIla In(LIIn I-l Fa lI ______________T _1*4 narnO. Calalda. y I eaa e n- enr 17 p 17. Vedada. Plan prlnal- nla clara. Muelda *25.6* y unlber- aiacinca hIntualia. 5* paga n-l 14- lI-Ia 6 .129 OFICINISTAS nam. Ilorana ra .arl a' ne
Iete mint fml n -- -J a plla y fraCn. lanorane an laa me. Call. It -no. 75 ntra 70. Avealda lamlalen me-naaI Infomes 1-7816 d: 3333* 00%.0*A3U3 UN -U~ C.I redl dar ~ rernl a, ,:l
lan.Ambleneit dapecalallla P am- ha 11-1476-6-2. p Calla 2. Rapartn Mira r# -0 a a It y I a I. H-8117-114-l1ne, -ble .7an-a eape(Male prn Iran- H-S512-llp-1 16 raleranlla. Glervam Ill-C T. I'-Il I l.InclIo an fI-II.eia, 11-14 1,,11 nCll era aIlar a n-a .- E I, H 1:3. pp17-5 in 89 CEIIRO 5 ALnaAIn- U0r7J013~3 UNA ma3~fl3u K gobc"bt~alank.333303 33 H-7.III 'Il 72110I Ip7. In ana"an I. laamoxl a- *1I1I~. s
.___ ;11.111w7_ mr O T 0 AIl 1 J .C J y . ~ O- 1 I Il 1.1- .~-l a 1 Ill.lp. Ta
Iala ,,rn Mlen .n n~a. bA. a VI Dba O St-b~l. SMan-n a eanapl 11n-n,, r-I. a 12 "." '- IIn17ePR RO P E

-AIOVr.k uuA 3k31T*0l0I A *bA.VL N *kNR 3 laa para lIaaplar nnaparlnaae- anocha alantn-la. lniaran: .Jeafa Ia DUNN 0001N330 331037330 CU- 130331TA 00. UN 3033 0301331 f, ____ __,sfe. e
htnnbrak aalceoa nm rIa-monnaa lque lapi A QI aL tlA' CaA 3 N an n. de paquetni par Ia mafantn a. 17-p D 151 ala l6t. aaQulna flan-a. I-aI IlI'. a Io I Illa'l- .11 1am, n-I Ta!ll lo 1-t3ll da Altn Jo,33 003 A33730 NAC3 POCO I nal. rn-Iln-1 I-n prnn-Inr nts n-Irla
Irabala n n a In- ca le n xI Cen refe- Inarllo de P aIno ai ana Tuanra dan- bajan Vn-dadn.14n-- 1 -455-114-Il Ellnr uIIIO Ienalan 1-1.-a rIel. rrana MaIIr C~hul I- lCllan-n in-Ilalamnean- IC! IrI- drII ann on a T.'E A a D 2m
I___________________ r.21 -ll 1.4I l a ,-d~ a ll a.la II 11n -In -1 laIa l-nla-I. R r, U~ l.I ,


Sreniaata. San Joa' N. 1161r.baja-) la .a a pnpe dar T lan 3N J n- U a4 33 1.00* .*3k an-I-a a ll In- aldal1n .".0.Irlm a .,.aIn a. 66 -l .a Ie l H-1 7-6t- lan nalar a m e ltana SE SOLICITA CRIADA a, b a. n pandlas l Inednn- I.r CI crnA .'A-r13 1 331*30,. '3D.a.N
A 1I T 4 C I 0 I 3 1 7 1 4 H -1 7 1 2 -S 9 B la n n a p aa q n r h a n r e a a t"m onla, A. Iua On i n a n la. A g n. p r, .n a rI n In -lI--1 7 -I I a n In n- L'A a ll 1n r ah
d ,d rml-I nin.ani.n. .Inlanna Nn. aoi ninnIa, PIna n d l In. Mata In I n-a. --1375 If -In-- nC-CI I-I- c n ara aldIf
n. IIa SOan Hay Anna n n-a- 0 M ARIANAO E Gin.-la Vega. tt. naa I '--- I- fnrmca: Pana-hn, Om a a I a ITo IE .E C .n COCINERO. a I -- C- a I n- I p30333- 20 7 II I -n an rna-l da
d mlann nld. .nel a a.aa awrman_ _d_.0c 01-114 I E. no a np, Ir- - a t"n-)a. l ,n-r
l-974-84-l lranCa nen- Victanla n Alnoraa. n-I- dnnen-na n-n Ia naloaarfn. Infon:lna p almpbtlraa parnna e nde -an-n-In-aa mml, Fratriaca Jon. M-5236. Cn-n a.IIC a n 11121.erna srram" 2n
31 CON'n"TA 3 sD33A qul aln.an l habilornea. 6am-. -pnarna d- n-Omn-. I2n. n 0. Ia Aa, 0. Clean. BrallI. n-nnn-I.le H 9648-1 I9 I La I ,
tora alqolla 2 h11.J. 1.J o ne n-. n."'ll Irn. halo. nina h na n-, yainn-a FIgn- " 1n1nI ALUT7MNa 03 T13033 It~ an-om 303* 001.00A33 UN J"I3" .I
r.~. 3 a-JJ .a a-. I.(,! 1 2- IICH I, II V n Ipr-a an- ha -n ntn-nr alaa n a p roa naC ,e l-l 2r1a da. dan nnrraXa ,- a" yra a. . . . .- .n- A C t n-I.
taa p dn- aba-alntn mnralidad aoa IntrOIn: lnnan- en ICC bajan: Yer-a- da 3 3 01.1011* a 031k*-0001133 aa-3pCar-n. Ia. LEn 3 0d7d3d03 00011330 13D7AN* ____~y -~rmFRIU. 1 re aa 7
nn- am dan-. B-t f- g 0 3. lnformnn N- S. P Inl $11 p r-a ma-rmanin al, pr bbla de n n l n reI I t.f ,, 1. 0 -I1. I. a . a. .I- 0
.IdinlIt dama en In caa. IP enigpn rn-feen- 301.7010T 3N33D03 1V3230 .a. 1.11n a 05 Il a a a I F :. a r - na-I. "
A_____________ LOIS-- I. I0 A Q AC I M 13,16W NA AG Y)8 =X fim A" -a" A J ATUDANT1oJIr MUAIC 3 I
I .C I" 7an- n a -T-la n At-P461 t. p CIndn.-ai. pnra -n-nda-r .an. -er.a- 33 I73303 12 00011330 Ill03 It. r, 00 30 U1No ,3 0 3 n ,
IF A1.QU mA *I 2xak o N OR *1.- 3 a pa H-Cl o I d-2. na Pamadn RIna ra n- aabelIl I l -------- BURA CO. EN 1.1A r -RE r rr ,
lfkB dTACI 1N LINDISIMA dna-en-. A-ann 11 entr 9 y 'n l nda-a n. nd'alas 0. n-'a marc-. I. raana n-'nan. -n or0330 UN CNO.41 70t NO -en-a- Cnn-an a IA0-andn 41.I
ar aa d en t P n n-C n-a de jaadInt sal., comndar,. ha- 3 30 V I 0 o-N ra a l-nle PIa. Jparlada 2 .a, -t l a n nlr n- 1aI Ia I n-, n T I11 nl.n .
Ia 171142 n un4 e I _JtatI n nloan-. Ono anina, larAn aum IPr Cblitar'ionaI Hhann. H-I1X- 4CA: I -o l ,aIi
tn-tna. A-daliadamnn-arnnn-selan.IIel- -Iln nn-.rinI yp nlfrn- OR07333 UN 337307*7*3* ___r__.__________T_________A______________________________________.____anitada, agna rn-a y nI eal alen l- Inajnn. n-j-1l2-. mAn PaIa Yn-alra C 2 lpaIand) A- I -a rla y a_,lar Ia-I4I2
pr .-antlaada. Tine lnanlada aa AL.IUI.O. ,,07A 0*3* 3130,00 .m.r. a ""I,, 7 '." =
Ia.-mfaaa nama. InIlana. n-ndIn yavn-- alnanaln-. Cnnlie Primarn Iflont 30120730 3VUIA 031.3* 3*7A n -rO .tthnn n-.anl -ala- n feaeca.Asd oiln w rfrnItas P-Calf. If15 2 .I D E SlLn-oa

JOl4n. ldlpenahfe pagar aa9aelaC- Ilai nER RO ln- elaI n-Ianne b"Aal in- SAldn- a IUSa mA-na 0 4to t. -rtn n d- I 11.e la ,- -. 1man 06.17:.
tadn. PrtI bn-rnll-lnl. Irala am-ln- ona pantrI, n-n-n n-envi. adOa a a -O.ann porn lmarfa 1 ha- a .Alnol---. nJ In n I 1 1
tamIliar. n-n. 72n-Iu. U-- 4. a lera-n-a, lavaaa-enl IaspaIo. arnale. Iltanrinne.y ayudar auldar '3 anfta- 'It0 SM
11.a24-.o7 14.1 nle. Veria . 12. 2 a 6. lnnn-rm n San- granOnad. ll-Ida 626. LIaa- na- or I FICINISTAS U3S3 3 o* .0o03AS 37A*oTA0 C jVNACA O A'E- TSP WO CZ
naanl SOal A3.nl 4l-an.I-.-a n 11- ll-0 OF raa VInaree laml In ra Ca L A TE-- TEE A
'R A 1.JA I1 .A U N A ZA 7ITA0 I ON A B E U N AI n rin d dn mt4n ',1 5 -. T E E M O P EIA EA
v I "ha-en anla T1n-an IInalla an-nba Inn lan- nla-I tnma-Ona. laaIa.1.11.1I7Nn0 a0flA 0E*o NOR,.
m.Inlmon qlle lahaln nn In n-nh- 33 *1QUILAB *1.303 003773 I021} U aOn A OTr a;,~ MECANOGRAFOS ___i__E__AE__.A1121.1TE
r _mr e s, J T iJ anl I "a b R ou 1 W 1 I n Ja- o e d r I l l 1ia c o r 1 ai m A l ) I
t das hra-a ylelala n, n n o r- ne. 1.ran, n-an .IO InO pleO y alrn .nntll.n 6. Ia y .lm era,. Call. H 11C Q te n-na pinar *tp ll IaI n-sahe 33 0333* 001.0CA UN JOY-N ,.
a-Iain. Aglaila ml., dOn. plen., 11 nl ta- Ilhaan-In pequlfnn n a -nrvnll. la-n- halo. lndo. tana. En-ih-a enna-. 11 y- ~ 111 na-l na) aann i lenaaon-a llal n. dn ale nl a Cmi luIla ln-e On-a San Rafan-. P-iI9i-6t-l In c-nle Inn. Na. Ill nrn 14 It \.dall. l--12t-1u7-t ein- I nn nloll '-enin P lp l- 1161111-11 arslWa& I-ral 1 ,1 .I.Il .
Alllndaren. In-Illn-an 6-7.626. ilenla gg 301.7013 VI 31 3 7 1 ian-an-I lnl n -In- elInl lln- .1,1-na las Iln ilann al In-lWn
0*3*3 7*2'M11.IA ALQUILA MAUI- CO41 lI 0 naa.O- aailadn toe- I-p80al-A l Illqnas lerla-I n-.llil II de puligadna. II l-Il.l-.
t a l d a a h Ia l h r e n IlT nO A n .-lolu t a _ _m_ __r _ __me d_ _A I . _ .rl a- , --, r _r -. .
__ra___n__m__: LI .__._A ,lIle. Inailuar ,.,l-a It 11 I W.nhe PnrJ tra- 'a1 .T I -1 I .
nQln-als. II-1ai7(1-54-7 - llla l11 an a n an Inp~n-dld n- lat nIa peann-. A enIds n-in Tm-k n-a- lar hnaa; d le n- n Ill Sanl .nnI' 020 dIn-a n-alnnaran. IIIn man -Ilentnil a d nfam illa y .O n.a rn i ,illna An nida C-nlr l ., -.parll K nh-n 'n i -24 -11 l .nn-In- n-a-a lan. _ll ,2 I:. .-33 *A .007 k VIA N* 'A00N lerlaig-n-rdna- r el-trlno. Calme 2 Na. .-2 Iman l 1401 .1 1".7111.
ama iblada a m arimrnlnnnIA ln nIlIn 9 a n- A -B, ia _a-ala. V a-n In On- I n M01 300 uoEAFx CHINO2*- M IM EOGRAFISTA "' 0 33 I 11 It- 'l-aa Ralfhi t,1I3; In. Iao. Sofloa 1 p.m. Alqq iler *ln-f. Dan-loanla Inr Oarn In-rn liIplesa n-n- n- lasma 13 lSe anlin-Ia una pn-ras o ana In-hraa- Ean-nnI n-aE nalnnl pGa nr l 11111 11-1-n-Sn dndea. It-al11 t.'. n- ratp ,nuai. I-9-n 1-9 -.- na $11 nanyun ni-alan n x.' n l a la tn en-. a- a ltInn maln O llIrlaln -I- ,,-4 1, 1 1. 1 n a
EN LO MEJOR. DEL VEDADO 33 AL.QUI.A UNA -A3A 310.00 y 0 1 !Il bLodai n-.naa n-Van D1H.1iC-eln-. V1 Ien-a. n ,-e m1. -. -:
C- anpaa ennn $n5., en In Ill -n- 14-n- 6-d,,-I In leCN P1 In-ale. Iln- arahalanl Ar 073303 "I 1,OLA JOIN .Cd_ __o__ t e ._.y r__i ala oarda a par In n, hn-. Para laln. a'-aa. lInepI-n- n r. a d, M a-36 I
at- aan-. Ilhltan mall.n I l, n n Ann-. dn p a Sn. rnan. In- In-I d1e 1 A 4 en an JV.1 tl toda n. I. n. "E 'lA n c
Adj t oO nraInIn n-n-l 104 COCiNERAS COCINEROS H-Il-I 2 ralr nn-n buan - 1 a I nl 1- P Syd o
mn-dna-. lari a cnnn-encnal. AdlIlt- ALQUILO 133303* 0*3k 311 33- Id-It.ll-n
. nan ,abnh I ae sn-ana ennanan. Ireana. n-an garua.e nnln. n-omedlor, 1 sE gOL.I0lIA 3031* 0001133 11 SOCIOS1r321. I-I7-l4-l4 Tn. hallIlalnone-- lan raplanlllla. nan nl- ~ a tInp aba- daNEJADbaRAa
*a 0730 AM LIA RAE3 TACION0 a-al. -no-Ina arn ry, nenno y pa- H-964 14 A1 nn-n l IA--- ELSAL8AV AS b.AE D0 -O V A I PMP E ar1)
.n n a, a ll phbia al Ial m o- Io. Calle I t r P ar M ala larl. Rn-- n p n i n 1 03 ,P D4 001.00 33 R U D N A AC E olA M D E CO A t Sf.1 ER A __AS Q___ It LOmQ'E EL 1 ;- 1 -. A L bI ,2O
a n ohl a r l y ,,id 11 ,1 e-. 7 D T o r Ar m ena re. J .3 i e Bar. Ia r t r ai A t n yve rom ercSIA a' "nu tr a 0 1 2 .1 0.or __ r_ _mdd o e de el- " ,E V ". ,A7a=aa-ormn-aI Tn-Hf. P38. 1- 0 m Ila al ada. On plden rn r 3"-rnlla- In Sntl a a Allnlaar. Kil-m l""ICa 1 I ''hIh 1. 1r r ,I r t n
.iQa aI f~lan- 005. P',J' P.r Bna-r .a--n-- W.a Antannlnla~- aal-p-,alnIna- 1 Indan-ni n-a nn-aled no laC ~ j ,II .-O lI .,I.,A 1. IAA ,lA__CEADC OT
.la a n ,1 Cma h I.o aa n-, d~ rnl n n n e 1 a - -A a r n n a n b a r a anI 11 B E n-a n- n- la O Nbld an-N X I 11 2 10a 1* 3 "1n I II 01
a -'l-SS-1 H-6 1-1a4-r anal. .enan .O0. cala Iuna n-n G"allana "' Fr-tn I ;;n -o
MATIUMONIO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nln SOLO NllllCE nanl Pn141 17el y ._Il.rml.ll , ,,-A I
-- ~lll~ hh~lrlta nanan- Ihat lenA ~nT O~r-In Bfela tra I 123N COSTUREtHaar, rte
RI SAUA 1 m1r.Ka N1. 733 30, 91 3. DEL MONTE Y VIRORA 0 r.71 S UVI A 0 011130 d olo na. -.-anl. h"' 1t3 I "'. -__ .___ II_ _I__I
a r. -' i l an x F l I Irp "A"' df1 A. s,_erne_ __. ,I_. .a- -a- In I TA I ,,
-n oda AfilencIa. Eaa-In-ta Ia-t. b3 ADmlIV. 73070s 1C10N33 V 'dad. Calla I Na. atl cnar 1 t. 1I- I A MIDISIAI
I. I{*612'4-3 galla I ta a, pnrn Oln prlmeen. y .rlal. H-1b81-n.-1. At7 SOLICITUDE VARIA$- 3 073303 UNA03* 3331 1*3
A 1.Q0 0 7 3 7 1 4Q U 3 A 1 1 nala, 1 Cu fart a grande s, ila t n nader- 33 0I .707 k a'* 0 6 0 1 V .33 0 1 i Pna e Il para in Ir n, I On-ombn-a aoll. nan Inla aalaan-lOa no, ancna n. Oas nmIlol pnliI, lardalnlr- n-en-tn- aa sun-I~a It Inanh. loull 7A33A033300TIC O lYN *OP.100T* -.1, a d aea. an rid ue 415 In-. San a rIta lb y-c-rnan- En-Idle 6. Vharn. H-37n2-ltS-a angenla aCtIIAa pall'a n-n Far Ina- I333* 003 3 I A ao-7 N 3. 0.
-d p, Aan tafae). Na mDlan na Inn agfa E laaa I2 lrsarlul, VIbarn. L"at- br.
H -S tOO1" T .1 n cL Q U L t Zo 0 1 0 0 3 40 3 0 3 7 3 0 0 1 I a a. L n nra n rl S p d a p ran l ac la 1-m ba- 30I V lan- IIP II n a d, n It a- I In
a 1-1126 In. T in-a Ia,~ Iea.nra a-n-rClllenor -la"s o m . . . a an lan- 4 n2 ~ l 34-1084 Hn 4164S, j A C P o E Sn-IA.]. I .In.9- in I 1-6. 5-Ct-I ann p yada limpeta. adIaplsahle Vn I W M oI I Eon. Pat4ol"
a n AQ .lab Vn an-f e ann -a l : ,a In ian-a. "on-lad 1.7. Velatrna, 13 n-t- CERA DE ASEJAS ; 124 LAYANDERAa-LAVANDERO
a-a nq on Vaa-ae man rn alna 2 SANTOS SUAR Z I ENDOZA nla -3. VndO. 1 .-Stlf-1a4-. n- oila a In --fael dr. rn-an I.- .
ln-aan 810.11. ".10 r A ll da. Lu la . 00011 0 0 0001. IOra-c. b. n-Ia dO aoelaa. .4 paa,. Ocr. Tltana F'- .O O I Ij
-Onlna ila, Narannao. 1112-d A.U 3 1 1. 0 M303_ 33_kA- --nara n-tan eela blcn bI oblaia ae- n-ndarmna- a~n-.a Gedanes pm 3 030 1nrg* 30l3-1 AA s2-ann
-a- -. .Ptnar-O. nllna, nI lnr-na-; -p- arn- n-lan-. pan-a la. 114 l Na. dFOIt la a-adI, KO lnan, . e
aIn t .341033ka -r an, ani Na nalin ha1l, dOn snIr d. de 60.11 en n-I Vandado. 3-tT10. han,,. -- CIE .J 2,4- M u ph
asa Ohme muler n-ala $11.0. llnbitacIan-n badn de Iin u a r. "~""31-1t6 ALETAS DE TIDURON n nnOy lana $ i a nln-ual.n n naEn-l n-.- 104 5005 LIS AA 0002010 IT EAA A r.LRA 'I.Ov a6 n- U I-n3-#Ol -n
*Anplla eafa. afila a para aul a l te analn anruin-ra Onr-I La- y P an-al. P. IOM ~ a E ia O A -S owtnoes epo atnanom- -56 1945141 20G -QET
Itna ann. Tel4 I l. I-n3 n a- nnin- p li f nnana n .1 B n- HIS 0, IINI-AI. 11111 n 33 0 I 33* reO N I t0 m c r1rm1 -,leEh n.rLAA.mAA
In-an.00730 3 n-1A07n 133k t i. In. Trn-r an-ar-nfe a.- nelO 114. aIa- n.a y n n-n- GralI Pdn-n Inn laan- ln n I. a A L C:A.OR 060 TU AN LLO METn-OCJ
b.ata. Ona fAIT~~aTn eanolna nann-. LUYANO n- 3. n-aq. aLauuaa. Almenda-n-n. Ta- rius EdlIlici Ban-On-Ill aePalIml n ~ InaI- -6 l I II 7 24I -eR t5 OlBA OEcono- 0Ta
h d o i in o, nV a p t or o A no n B -52,a ,. d-4-,0 .b . H. .n 1p-3r-a p- o r -an carA RTl T lN N E C N OA -M
Ind. h.1.-_________________________I_ Il~i.1Il .-1 SII-I.pn ~ra" Ialnnnn 36112 -,.Ia H-ail-, n-C 31 n-o ,pn-ll3 It o li0,,I-eis 07330333 CA~ ON3 x.*v* NIII mn olbu. uun. InI d r % AL4UILA k 0*3k I, 3*1k, 33 301 TA VIA ,UVnA 0001- .003 A1k *0 I0 0 T* ad aI. eda n-el ta p I
d ,llala ni on y SoO gnrn- n-a n 1n -a pana q an nal m n a aon ,na bin-iila, Della-n fla- 1 I n- an- pn- .
,Vh en J l en-a 207 allnnenr- Ve- On 1.6 Villa. Ie ,01610 L htra- aI t bla lan-ln ama a m nl a n- b.Ond- n- in r. [ .-11 11a n 'I 1
Ibn .u t. y Enn0. IInaIna na t pe- I orian a dg, n-Il 4 Id a tan-OP en ',n a Inn-lanrel Z buIOn-.ll C -A-1-e "n-lan-.
-5 NAVESt aa- LOCALES Can, salnO p Bean Ca all. cJ an c lo, N ,. 11A, "'a- 1 J Ia lh, an n nain-ra. aIIpIbd,
H-.a-33-t 0- nt pin a. H-r-l-4 ahana. dIada d aln-. 1
_______A_______O________rir ,I. r~ C11 ,III 10 lI.$7171117P SU I ASE Y N N IE E E


a 3 .0 0 -0 0 1 0 1 ft. A01. 3 % 4I01 13 .A 3 0301. -T7L
n tran.lla- rpa Ona Jla. Al, In- -L~lR -AIO .ald ." .n-a-It f etternn 3arm ,t rN EL IARlO DE LA A a. y
t 30 n f n 3 6 BS- V O nAn- nC PI-A. a. C CAM P COX B0ll-
Z.O LE G 13; So. se, EN a 7 rr Al~la 1190. DignT pa o. g Iii,. a I.# a-1 n. S a-r n "Il ,.o-"e oo a ,, ,. no 01" ,,, ," ".,
11.111114.1 98 ALQIJIt larlek. 11-1651-5I-Z a. ,lin 6 .n-.Inar, .Iu.,.t _. In. Jar ,rpl__t___f. Olin. .-dol. I:_iJ.n L, 1.1-1110. 11 ;:, _1_1 ,_______________y__________. _____ wt, L4~.a. lln. 1luaalun-. P a Ial aa, aon, in d ~a11
Ife oa evnd lngrovro ~nnd culpoprd An a ltatnc r cn oa 10n n-an an a cl-adaar.14n -Ta-de is
N1* 3EO *tenDE 333A, 3373*12.3 0* 00uVMAd aU Re avInall, ,a ld%*6IOO. n-rn- ian -aa r Ilana .1 111- I -
Caln. Ia l NNe. Ir l. I 10 i I- I anr l.n-,p-n--n W .0 aa-A~t l. an- 14. .a103 or0* 3* 3 dn l 1d n lno ann .ln 6111" ,II,. 'l OT S d H


'- ulr.Caja, aln -n PIlla NC C ll an- ye-aas I e no el: an- 4n-a. n-I-IlI Iln -o IIIm.m
., m a-il Ian- .t ahan-. an-md el larl- Ir a la Oncina nalan pPnla-erfda. e n- .nr ;-A .r. .


,enra Sa'l Olna p Eno n A POn-al p alllp. nd-Dlaa ic Sraa oaBa n---ael a-- . 15 VN ca 33 dAdH3 CN -Po-Dule Fihe
.Arn n-nrn-n- n a n-n lana nl -pla5lln Qsen~ Cnrr n -a n-n e nla lear0aI a 61001.TnA r be. aa a -l-------- -- 5aa ne-nI al a a
-,aA~cmendhe y1-tt' in."'.as ILI ; 7 "r' uns 164 rneet COCINE'iAS COIN d EI O" l veECEN~tal

an u ne O .n 1 r a I nm e a n $a. J o a-, h n


ee 'On L'ra ar~ Vonae a han-rn -na31 Tanta -3111 1.10 p 7-4-*18 C IDm RA O
Iadan. RY'ar l*of'nnO 0 nn-a a-lla n-Sa-laOal
an- pro.and. 4 ran-Olt e rIa rl In- T nT rneoO- I ,X ,, ,,,,, -A 116 AO.IO"eJia, -ranIa En. _'a-. .0 303100 ,.an IA IA X ro :rrt.t.I. 016rtzno 1,a Vdalan a26 Knrmn- C 4 I-dpda. lOn C an-na.la. -a:na-s Oklo$*00 eeoo rie aloku rctc 0c- en ro r AD .A-: I ITUD E ALQUILI] -en- HlhI n4-nI Laa''qua ___________ _I__
aoa d pL;mAmef, are- LE A En TE- E A m -.n d
a, nao p rnp a- b rOnO, -$ P- d 14. M CA. n:f5 ": 21 AS 7 CRIA O S
ca ntdiOa Ilqu. a n-adirela-. .in ela rrad roe n S a pr at.n, a erv 'p. a. ,
dal.~ ~ aaed .11' .I. I n-un-d.a to n 033 033 .*3 *3 3 .*3 1.__ _ __ _n

d n-ln 14 gall n. l E rO. ItAN .1 no tir ll caa n. OvenIa mln 0 03., TJ,*30n. 3-4010 oa In" 3u
.-02,lo-1 7 da ar ; A de r ,". Fra, A5 nt I. I y A A- 61,-;1'-,.
PnqIn--argnII. yr- N. l.I-lOfa. B r- -rn--.- A a n. a lt. a. rat. n-rm n G. .~l~
rA rIArr i id n B R CcOO rMl J r.at o K-l a nla y pOa l o l -a rIn 2a3 UAn- - -
r ~~hbtainn do daatnvk Irgapa. Lapmar US "O,,,"t PRAPOA.DIR ,m. odrmtaa Ju Inc ,N,-oj.Vr,14. ,
0 E30 D77. LOCALE, 01 C 41 9 SS U -E -La'ILE Id c r -r ni. a n a 4 I - loIs .n-
_l_ I_ _u r _r e d p a w& r _hre rO alas nan -.n-a Ida. r r d.
ahn a gan n ler r l lle I V-lal u -3 3M N-. 3 3 0 . 1td3 r F 41 1 1 1 6.1
C n ndIr. n5 ra. Ineinan Ia I A LE I1TR uS d er ljanna tT l Ina IIEad A -it

anA fa-na-ni8- sl85-nlI -I~nlnI II pes wohv' bentn-ee and pen5alna a d 4a altS' 3l3?tM33 337*01.3 07330 __Aal r-lwr. _Inn Ae- I a rn-SaIln nn ,2>n TlAla n- On- p a s nd a-a Iu n a -d pa-alVla O pInnna y n-n-al M
a $ d ap. anaalln I& 0.1I'l, in I d I 0 IIrI an ~ to ". ~n~ n~ c In IA-a, n- i s aublon-I fl Ann 1- 104 n la i. a- as T~ a a 30-a4 Er243J A C l I O A X Z A o .l"


d Brer .caieq ia nn l pn e I nenn n~l 1-55 4llaT ~rm AM M JA O A laa U-E d-al .-a J3o Aran n. 0o r r1.00T 030n I I, E on I r N Ja3 n-I a. On- lana VaIa Aan-ara d ra. Etit- 07r0. ad 7*3* guoldn0 Nr. 41.o n. Ir aaen a--193 -4 a in I412rm11 7.u0.00t n. 1-1, pr ,,er .ne a. eguar.- p 1nhe 1Ina. I1t oph I t -_ .


y nalln-- p Ia, ar ) nnl. l ulAln.ll 1n-I .d n En,,11 r.laonf3r-m102.
IO A "E'1U 11.568 104m1N~. 1.A. aA uA O= aDA A a a A-a. W6 .-1.-1Ced reio oca cala eptinoa e b ato ln daheaeanalq i a sll p rf ltam n -IIS-bl-Ecin : On-n-m n-Iln- pUln -l 0 m s ala l IA n A EI
I FC I lOlI-t 33213 303** 3133 xt _ 0 Col . a . o. a .an t'.ll rael i. P Jim PurPau
Q.1'. t a-an In-a-nn a- n-r. ba-r Dy. A XI D L4 O - d- a a od n -ao nnni ra rn -la l 't luIabajr sa .l lln R p1 13 !J
na I n- ali, tam e n Brailpac .erna aran-o a 0: K. On- bnp 1.yonr al. 0333* 001.00*333 m0pdr 031 -to I tooOdar1ptio
ldI.nr CIN nl a:l -," alt Fo.n. 'un2ille a Ma m aI I lNull. 1 T An-n, cnn III
a anler., 0n1. Dr d anll a :1. I-a I p. na. a h. do -two.-nn- an-' -n I -e u-1-t1-1 1- E -1 .ia. er lb(ia I On dc a gAIn-on- -I" w
Aold ". E a -61.-or.r Con-lulaad. traW IR:E-RE DcALETOA s DE IURO r~m .--tfnr. 11 n1111 z a ,= "'a ,,, M,,, nwr a


ya I rta IIn-C t l m a- PER DA_ cI.-_.nI On "erma ,Int P thri' a-, I Lat a

O ar- in-, $0 -.Nl a- dl n- l ar1ll hI.anln,a-rV-ann 6--I2l~ 3 307.1013* VI* A 132*A T0Tk dPl-:no4h1 7ie ree 1ns .1 a ntlB72or-A0 an
naw TA m T UA. I-I-I 30 1I h, eATcn IA alpa nalal r a-OnA n-a amdaene ax inon a Ito d l BI r a. an 073303e 303333 4-373 1 7*ON C M u EA E R E u O5YMO EM O O 0il 2 0 T 1* 0 1 O e Il- el Alan-a a n- an. Pa -y 0 1m I. bI c n a I I.n 8-. n In -ar ra da a lnllIlar n Z EAri m t EAA E


mnn-an- I an I ap- llll. nb P -laH-. hlhlh M'arl n SlIi P R-I ES R C0-PETE-I 01- -0 avaIns 3 an-Aalan uan

d2Q I0Nma TOnnr-na-7 ann I .A~ll~ Ga D Ena. p llnn 111ch1 aae.lldomn-. l e. -ll n. l y0.07 Taqu3r37k 3*re2k0n llama r CtCO 0* Iihoor a 4. tle- v
Ias. nni n- Teaa. I1,,lepnI A A 30.07 I*33 0.3 .lO-llI 1I-". --
ten-a Aenmga c l T-n l ,_ _ ____r r__n mdm r_.
hlnnInI.n-, n-n-n, 11 15 On-. mn-, r ,an-. .nl a. I_ _ __ _ __ _ .a ;,,., d l & ,I\W 1. n'. t.o,,c '.Eli

,tJro ,,gG -UK AT 93 LUA. n. ,taa. pl Lrmant. EAiltt0%03U OVND 020nI Ief- Oftllel l rI A naa I n O 0a- l4n 1 1 pn in-u. oIn-nan nelarn C kb nP ref or n 3. 8r 0-1 *3
Hl rlIen. IArnr .A 1ARI1n-In NA. nS. a-11- 4B1n11-darlba. 1 p n n -In-In,_____r________d___7. _____fre__ ____AT___AA ___ ___ 0n-3119-l.,- .r8 la- EOIrn-ad 36IlIZ. Ian- an-+
Lac O C Aber L 'I E. 7 3 0 n 3 J0 E 33 D7k TA ,3 ",""-"al -1 l-al C- r A nAl 'I-nll n-a an-fernpl F -enA al Inn- ,
na nn m ani a .I .tr. Ilk do 9narn o 2 A G CILA Caa n L -n- ACIn-n BEanla '- f I III-i O l Ar Une 0 7 3 3 0,3,m e V I n tp-d 1 oa: 3 0 3 3 I I'l1 *L
ddA n-6a- t 1c -a 4 .a l I am-.- a) n srm a In r l nln I n .a
nna- I. ft.n c T aln r ed lln-. n-n V anhn On a ad 0 a Den- 11n- LAVANDrAn-m A VAN E i TFl. l Il-n.I
.-.l On _1a a-n4n1nn T o-aa a.I taan It -n~ vdl-l-n a, 1la Ill.na in-,a~l I pn-la-,Vt


U lr"r n. KVn. J .nJ I 1 : I undan- JIbl I grig .- parr an-n-. IS .11.-I I n- A I 11 E


OnrInd. an na-oras. n-Oin -nan -n--.po van-n- oict na lvad ann-n al arla. In-an-in pn-r.-raamial 0111 lbs ninanacin.uOn-ana, nlnn-an
-m NE S LOCALES a l r a. On .n.-ed C~ a n e n 0 a'$" -r "11 n, 1 Zar il a a n-nan ,-l at. "a


1. ra.&Oa at c sx I I .a I n-In-rMi n-- Al,* UAV A0 1
VI rlAdAn- lafn-ineily .- n-i ia A. 10-ER4A 9 E A0 1*0- E 0 W CA. 03r * 7a r 3A Lm

-O.n. I.A A Dr ii. aton. lsal- e 1,1W .-,n I a ,p m Ina n ,r ,I a ,on e ,, ,a, Ill -inatl- ,pe r -a l,
an~ nll lai-aln-I n IN P ara atnnae ll l~ dlln enan go nlolin- On-A = O0-- lla 3 nn M el .- 11. a HSI~ 02130 3 0 7 I N VANS ,,.VTO',DA . .,. 1 aia1 o ,.d h o .A n i a .11e~ Is MI I.L'.RO LA VI- 41L AY D D n-t I~ Vt E TPar D u AeyP

alnennrloe*-amac alrln Fl Ir TyO O TAMPO fan-a Aas
n a rnnI Cala In aaa- n r a nar n-mI,c-a poli.nen ,oan-n 1 1 na ra n- an -c. an- rtd. I n-o
-lce. lqlr[. Itss.M l rlp, ,Jc A r rni,, I 111a y= rgA0 Iln Ia @ (-.,do. -ia
I n a n c i n i l anr tn~ n A ,ll a ,a Fa l p2 m . Vt-I I-nr I I 1 1 6 I a r a n -b ,-- e l a t. I ll B a ro e ln~e V t . .I. A ~ I4 A I t E, J I n C Al0 'lI 5 UL t I~s 0 50, "e a n c. .oo - A - o o u E


.r ."d II. -1hrdn pool, ppear -24-10441d l ue pe n.L am 1 -0 -1
'.S l'l. -11 I it-ua-la- I a ho *di n e a In 1 .,r S 1 rnm
n t a ll A InL IArI l C R DIDA C Soict .o PR F SO Ol- F-6710. I-IIF0 a.a C -qO D SEFI I .-1I
33h 073303 40V 1 N 7 _,*3 .M O I Ja ,;aJJ. V . riotf doim n ad s .p1.r Ira ajn I'l lrn -aal "'I a2401 I_____ a_. __ ____ -_ H. ruc- t-n brW I .n fl-:na Il f Ao t
.11-rmcn n- r.nn an" lnI" nnall r n -pl-Onidaalon ro nI e laa. n T qnIll am In In=rm in In -a-n-a n m al--." 1-I"I-Upilnl a I c om a n dg a'tr i n l s, u e i-- lzs m ~ fe ee-6na pig m 0 1 0 A O
I a a .aa n a Vl 0 R "-in ,nn ll A=l C a l a- In n l n O,. g 7 1 rPa i l I a p 1 6 7 n l l O .ie P a a lm n f - n O C S a la n n
an-n- T1 61 -~ a a -" a II 102-- l ll 0 a S A W "a s i s b

.Pn.0 30.151-l n a r a l a Ollinen-lan-. A,.,,lan ara-s bJla -b n n-Ian at SrE
., Illa n-Vn-on-n-Cl., aI- ,s al.A l,.t iu ".A MARINA W3 I T C ff1 4nt i .I
Ea a nn P. a la I1. I'd' fa-en-3 p" !C1 ,103*131 -I n -1 0 4- III 073-0 -3 012 0*- I .
doIIC~ aan-~ F t. W.f~in 0. 11111, II. a-~n anC 109uht~ul CPATL annua tnl 1.1II 1
d16. tolllr lela 21tJ Ne 15 l.n- Wi ID
I.I~ n p '_ _ _ _ __ _ _ _ _ . I b h . l n t . o n n - l n I
ao ne"l a n, m an T a n ,aF r1 p ain- I n y I 'n- rn-nala an-ae r to 1nalae- n a I Inm lll b allll :n -S- LI I U D OinIUIi I lt- carl 0elne .cl6- Iv. .It .em Atato 'll aa anI

Pro-%rJI. nI EA E I TE E Al RA S-AN E n--nn--I. .1.ld Il ISO Illdon-al
rOnn" cala.oa Partllan % all~el~ do ara PenIS-n Skl n-I IJ a a-n-41I0I In n I. 11 LA AN
nan-nina- n- t c.1 ".0 cI Illl-- I r .,. teo f lrlaI' a ,~ ,ed a.Dbr- friltn--lL~nn La man-a -________."I__"'I___________I
,. af0 ,lr. 117-l ri lI nal, I a 1 a. natall I ona lo rI 7*3 330. 33M t 073303. I l 1 2* 1 1 0 a ~ p l ~ ~ j,~ -O 1.n lt 0 4 Saln- rcogp -- N l .(.l.O
0330,, I-3 I13 1 0 3, On a. n Isal. .mnn l .rh In-a-n -lot 15p plartnr 1. n-n dld PIa lm1 r I ,-a ,ill-,lnr11.a 10 nI4 o~l0~-tV --P0 nalW
US ede I a-nan-ta. .O l a. --.b .-4-~ T-a.f. Poll ~ nla U-lit-I ,'' o .1 1-62 I 4 $ AY at 6 ll -n- 2030 - - d A-~aI9 nIP
'0iir a o. lnC .n sL MAT 073_10 ji00 *03 31 *303 ,Idol 11116I I~ -I,- I "Q e a P n o
,aIoH-man2 0-.-sn 214 ACAa. I.a- 13 OEA IO-PEDCS- 4-0IA.Ib~ mana-. alpa al .n. I.
hal IS Ba et- Iand c DANbn i_ ___ -- .,n-. Jn-l. Itan M 1
TENi.a0 03 DOS LOCA 0LES nan-nia n-ala aaalq-Icn pnn h-10 .n.an Inafla a cnm,n--al.e-JaapInn llnna-a ,qV~ k n--~ i fIliiI ~ .
Neal~~ur VAA lot. 'nedr ~ .ik ~ 60nao~.rna ~ ILm nnI- a:ln a-a Indlda an- de-_ a 51 d0Ir~-n ls -~ O f adn -a t m s a A S T E D a- "d S E N T VPllagas CMaO p . ' F ad A -l tr outa dsn- -a r a-I pal .a A . o uG a m n arlada 10o l 2 It aOW sv p m, .,,.An- I~ l ,J l -na .! V 1 i 33 01 3 3,,.~~ C o le- .1I n-a n-a n- _linal.n I r atoaI. -______________________ CU3Al*5 blldmalral cg It atd. Laa-n- ,di._ dolI-I- An,a-l n -tai.n 01-117-116 M NE
3*315 03* 0331 0330* a-srlIen- amaa -nl or h nn-- ra n- l. 07303. 1103*03 no *303d. tf-olF ICUN0
aranmn. ;S31a. In ,rrnan-. laa n-~ O nI la eadn nalars ma; Ea AEIIT US A VEIIDED "OE -Ha -m mae Ila-nal. Mda rL
4.40cr.I6., *ln-. ,h. hIn-I,~tIaOiIadardaInonnrn-ta-n-n-na-la,,.n-In-n-orapr. nn-n-a, 114 Ilt(. --a. Imn- Ap
an-a .,.,. I-aI da Is 0" ~ n lm -30 ________________Va. I, ain-r -hk !a Man- qllao.I


"U 7ANT,",ll a -I n- sa,' arm", __ __ __ r. AGE__ COMISINISTA 33 I33 0030* 113*3
.r. RAMI E WARNE .,, ._3 I.IDAS I . AsC C AS AG. ain,- Oa~g ""'ado rna* pnal-oa 5- man-nn--aa .-I~a l0lnn I 2n I t \
ma~~rto a. a5 mu. bI-a On-n-n-al iatbaa~a pewrml arn h pa -t,

,.I l I. ,1_ n~ae*51-1 O -11 n-. n-ll. LAO I. "Itt a-e I nbt!% fltl 1,J,,. 111 aa~rp, 7.na pars Ira .P at- "11 140 sit 7nnn
I.-il q t. aan- I-I I -Ill I n-ne25a Ilt ,.a ll 71 U-III-I A.sd- 14-"I ll-ill A owg
LV C j IN FT CCE d~~ Ul ,o ASAw .31VL2vAv AI1AIEI


A E- 14- I. it. ". V
-r ,.l.VJ. -- - I- - ,Il. V-- - tat r --. 2Y J N
ENERO IDE 1948 DIARIO DELA MARINA JEMPLAR: 5 CENTAVOS7 Cada vez bace Is dificil la 4tuaci6n Vigilard Espatai 991 Prueba ditmica en

Seftera: de Mukd'n e ataque de los comunistas los legados 1t Estado Eniwetok despuds
que ya estin muy eerca de la ciudad Callio sean escamoteados de da 31de enero

El hecho de que los censors permitan decir hasta Se h. Credo pare tal" fires e
i inlseha agr;'ado Issituaci~n en Isplaza 1e19red ~ r ae fnse
s--ias quE limited se a Ip Departamento de Protectorado WASHINGN. 0iembre 3AP tEoNo A-6 28
obliga a piensar que Is ofensiva parece incontrolable de Esta ecimiento; Beneicos egesp LOS MEJORES PRECIOS
e1iats o Imbdcic, Vi twMasupr- JOYERIA IN G*fA
m .PEIPING Chin. dociemirre 31. -ensa qug estin a solamente ocho MADRID, diciembre 31 (AP).-Un fie de 35 Dil1 mia c TI
(Par SPENCER MOOSA, de The mills a] aurseste d Mukden. En desreto qs aparece hay en c Botin igar es el detinada las nE;as RS Ip s
Asu. Press)-La batalla de Mulden los dIems sectores de Ia Manchuria OIcial cred 1. Prolectarado dc Eata pruebs de armsa m arua. LAMPARA-; EQUIA S,
Jm ui yrtas chinos, a uca o en ,ran tis. b- blecimlentos Bnsllecos en ci extran- La Comisin ha hecho siber publi- AsQUINAS DE ESCRISIR
tueora cbinn s aao angrnst. la Ls taviaes n asp Jers, dependiente del ministerio de camente quo hibrA riesgos dePpisS.
er cisc eshn abroorcn u ha ns- a los desoes deI-nadicn, apoyUan Asunssim E ctrios cuai tendr del31 da cntrn dt 1948 en de Are$
hs que sI a .61. is ch -personalidad juridica paa dccpt5 rectangular que comprende 1 iIR mlar de Is ciudsd propiamente it. acasados par ei eneiio, ianAcndo- C Ciines, hue deria las rescn las al cte y eur dte. Etolin. 22
ou. Los messales de Prenns informan les municiones y viveres con pors- A 10u05 LOS COME CIANTES d e ercia eadopar. lisa a st y u6 to. 2rWNA0 que el caimoneso es claramnente audible caidas, y ametraieisndo a is sitiado.E L PEl Prtectorado 10 intagrrn un. clr
en Is gran cudad manchuriana. Los res rols. Dicha pobiacion,. quD estL A Junta Y ua Camisin permanene, 1945, debido a qe Sc efectuarisn se horspeuidieds can I m narrespo- Is 120 millas al calne de Mukade,s se eio foltei
rses chin iernuss que b il as ci ps doe =kd. s.- presidiendo aqudlia ei ministro de per.ete con as nuhvas en is Sobs. joyas em todas cartidades
sars cu sorm r de MI beiso mnsmentram .s pento 1d Mascsi- Asuntos Exterioros. region. MoDaCO NTEEES
Curs desfavorble_ d a _c_, ._ -eMaun, r ispose de sA Ma4nul d- -cresdo una profunda intranquIlidad y de Is Mongolia Interior ue escucs- LOS PR SCE TO DEDICA baMWaWEEK UN ARicU- A S
en Mutrdmn.- Iran. W AL PROBLjWA PANAMEldO NEF1J00= 5,eqlsaCo
U1h tde l4 mensajs connic que Ls comunistas. aacands las no- MADRID, dciebre 31 AP NU A YORK. deemre 31. AP) sald EE N oe
una ipunta del ina, tormada por nundcacoe a 0 nOi s i m r -La reists ri .rqinria aNewswcck _____e
__________________ 4rs ii-oisris sl a a c.s has dcher os presloas nonress diiou l ros-a a s hombres, incisyondo 310 artilleros Ja- pondientes a cnsaega sun per Iinuo dc Ia
Nnq.El pa1 liuss, swrinct saee Paian ari scrochad e 1. .
SUSCMBASE Y ANUNCIESE EF call- 11 norte de Is plan. Otro r de u se lucha tam- n i pae Is mr ea alissambles dc PAinam Q rechasi al
1. c = columns do Vina Ha nfme A o EQUIP A ES
EL nDIn DE LA mARINA 1ax d hin .do Ins Urain tratado rabde el cutshnda do masss
ein ga ins en u El presuo para el mejor direcloc militant a is E255d05 Unidos. Frendesa Rapas Objetes A.
eiado a sjacar los baluarCe de Ia do.- euhi deade Oho Ha Sien, a 35 mii. dO. a crpnd1 JM6 Late cales He- Et articulCaa o Prnes es
al stracate do Peiping, hasta los ___ ercadeids iys redia: a I mejor a,ri, a Ampari- tar a urisvecino, y camienza dicien- CASA do prest
misnos arrabales de Pao TinI. 1ssl10aV to Riveles: al nejor actor a .Jose dc: sUna ye arIes un colons del VEREZ"
Site coitt nas rojas, compren- a6 btoi oa0, futsldas Maria Seisne. norte bia firmed. sn tratado con "AA V
diendo 31 divisianes cati .en accin g p ca El premia a Ia mejor pelicula x- usa n sobersna latinamei- B.NAzA
diatom 21 djvWBAO." a.cemr _________604_do___________________ A-823__2. enate sector -el =ikt de Chini. Los P whrti 'hope y lov"C1 dita.- ranjera se concedid a la america- cana cop referencia al Canal de .
Bn centre s illtares sacisnaliilas 'de ztenso out ,. i ade la oat n-a Los mejores afias de nuestras Pans.as Una ye soles sna Legisla-iankmn, se inform cic las cams- d Pp l3 c vidas. -ura latinoamericans rechar6 el tra- el. palo sure Iabslinada Colombia
sts timewrn, sa udad -do Yo g d*o A a nchmill"'is REGR.ESO EL aMONTE ARNABAL, tad.s esa casisn, en 1903, el pre- qu entonces posuch el istmo de PaChen. en la rovincia meridional de --o gar os 'az rusrl B1LBAndcdmbrd 31. (AP.--H sidente Theoore Rooseveil bland, nam.
doualo, e do. oni brigds de Gr- 'Go fn* tr rearresado deade Aoei el vapor onclonallslas, envlaias1en ayuda do Ia tes d y paol sMonte Arnibals. Los tripupoblacidn, fucras intercepLadas 13 gaflaco cc c0Io lanes se muestran agradecidas a)
milas al sur, done prosigue Ia ba- da Vs elides .10os fbricS comportamiento csc can chis tuvie- oy e r i a
hallu. 14 ],eI. aS pusi.- ran los asteas de los puerics Monde
aOod a e t6och el barca. El leonte Arnibal, es
SERA HONRADO EL PILOTO BI o iste ei pri mr b ique i e band cr a spasii s
tP~m;,, Ea r1', que enlrd en puerlas Mexicaxa seaDEL AVION QUE CONDUCIA 60.co e, rn m suspedlcro la relsciaAL OVEN M. DE LA CRUZ ,doo*nesdo
4, - '-1 as
En Cl praframa sEs rinie hanor .1 armV. LA INDIA DENUNCIARA AL
si meritos, quc se -tas-mite todos los PAKISTAN
viernes a Isanueve de Is nche pr ALMACENES
.las ondas del Circuits CMQ, S ren- NUEVA DELHI, dicniembre 31 (AP).
dir bon.r mahana, dla 2, al pilot (IltarIS f. irwint -Funcionaries compelentes del DoAngel Sarlano, qua hi.a el aterfisajmo minia de is India dicen squo s Gotors en 1a casts do Cayo Guiana bierno .en us e"s"reio par eitc
dal Esit. saladoa Is si do susD ri- DE S 1. she". mon At palinteri lmVanl .
pIantes, ei soir Manuel de li Crus Y OPTICA Domino muslin ante el Conelj de 1INA Y AMISTAD HABANA
Jr. y el chafer Julio CisnertOS, todo IMPORTADORES DE I Eeg ridad de las Namiones Unidas, 2.O
is cisc -seri -tenilicado por I cua- FURALLA 459 111. M-143 acusrndol de estar ayudands activadrs dradnbtica, en us sketch escrito ,oente a las tribus qe realinan raidspor Gaspar Arias, productar do este o S .,en Cachemira.
pgsrama. -Los misoes funcionarios declaran
-- que el primer minstra Pandit Jawmagnee U. umci.Is 1061 nt*I ~mkii ces ihArlal Nechru, de Is India, hsari n n 7
ealgra -Tome quo estate 3,000 was d u 10C On tin dar. SERV IC0A LAS WESTINDIES
profosi. El Elixir Estomacal SAIZ DE CARLOS cob val de ntro depositados eD en usa cosieen n los re r el nIs devolvsr&el ipltimismo do IN personas ure" n almaoti de tohnos o Regla tte8 de Ia preds. M IVAINE
activided dolosurts Cos SAIZ DE CARLOS L scores ton E A DICTA COMERCIO MDIDAS NUEVO ACADEM CO DE BELLAS enatremo inos td l a n ci SaldrA do IA Habano ppra Wilesatai (Curaao), coo escals
no mhs dolores do a v6mbios, malesI do-d do fro. 7; RaLn PARA REGULAR COMPRAS extreo sorMar dci ciostinente ac- Chidad Tru0illo, Santa Domingo, ci -diA 2 do eneer de 1948.
Pereda Vals, de 24 do Febrero nI- MADRID diciembre 31. (AP) I. India el 21 de octubre. La unidn Par Inforoes:
ones, slors, dorreos, dilatacianes n ulcers. 9t mera 5; Alons Miguel Boril, do DE LA LECHE EVAPORADA Ayer a veriiCd Ia cerenonia de in- M auncid en una corresposdescia
Marti 183 y Jesds Rui Carltgena. greso del sueva acadnilco dO Bells en is cusI el Mabraish hind air G 0 T H A M B 0 A T C 0 R P
le Miranar 10, en al pueblo de Re- ki directr do Abasteciniento del Artes do Sari Fernando, don Juii Hari SHngh decla: -NO tengs atrs DE VENTA EN FARMACIAS isepersona on aJatu e iisterio le Comerci&t u ro opnis6n qu pedir in ayuda dl0 Do-Telifooo: A4679.
Policla do 1t i hanida. daidMhieo Lhcn Mass ,, c e doe IsDvJon oes nue odu discurno nobic Mm0 Pdi i Esif. Lonlsa NY 439Tefo:A-69
usenia qc en iso -ainmcanes de 'ab- de Precios. .cnor Virgilim Alanso a Hisbtria de Is Acadei dle Is Es- La lucha ha continuadia ntermi- nas quimicos, aituadas en 7 de No- Mianres, infrmsron a ls periodis- cuela de Pellks Artes. tentervente deide entoscs. Siembre y Litoral, xistes en dep taos que en cl dis de ayes celebraron EI sits m a do 3.000 sanca conleniundo Vii reunion con el ministro de Co
al da nitro, is que es un verdade- anercia, domar Rolanda Acosts, en
a ca polish. par.a. ol blc, do RegIs rscihi n ls irportaciose do 1e-.
P part. del literal do La abansy rho evaprads sMieso a exencitin do 'he quo esa nasteria es expiosvey pudie- derechos nediante' Is aplnacimen de
a ocurir algiusal dregraciais Is regis cart. do 1a Resolucion 7 d Ia antIgu ORPA.
Sobre dicho particular, el miniutro
lcoktles insormo qu diclaria inmedistamente Ia reonlucloi quo regliamentan las i iportcon.% do dcao producW para darle cumriplinsion- is at scuordo dci Consoin ie Mini,Iras. medlanle Ia aplicacihri lie Ia cilads Reg. 1ure. m- R A V C O
y ia mayor alogs poe *I "tirano do Is cow. [ar awl P arci r Alons agra-C 1 doci do is perioduitss hinierari Rsher pars general conociniesto de Ins
importdores dI leche eVoporada, que
.los misanos icen resentar a Ia maEncmntsdsr y a mph no f555s do C5* yor brevedad pealIn en 5 D iis
to, ie'aues pclmoosslesto r do Pr auos del Misteruo do Comerdos adoesados con soscisso ouoi- cia, i. estados do costs do importesa .e~loro ~ tacisin. s- objto do fijarlo ls prerios resallartes do Ia pliucacihn do
Ia Regls Cuarts, ya quo existiendo
Ses c as t.ssdr gran ,ucasec i e leche en estos mamentos, y no pillendo los ImportsEXTENSO SURTIDO EN JUEGOS COMPLETE S so e cciu oe Ia IV a ass
i cn CADA PIEZA POR SEPARADO ennjn dilacion los sts ic erAdos pars Ieterinar a Qud precise
as efectuarn las operaciones de sImacenisLas a detallistas y de bats
al public Cossuidor, Ioniendo en
cuens., I util dad del diez par clent
sc los primcos y ci veinte par ienIs ldc )o'iegundss.

tnaugsirase el sabado, Bn
el Capitolio, el Tercer Teba con vs, ocmisul M O DELO Q B 13
Congreso de Oftalnologi4 oe oiliosLa solemne sesion de aperturA dA A
Terceor Congreso Parmericano me5
Oftalologlaa tendri lugar el prodxmuh domingo. dia tries, aInn ie o 5 T U 0 S
1Ia noche, ,i el heircil de Is Co- -- maca do Repiesenltsntes. 0
El shbada, coma act. previa a Is $19000
inasugracisn del Congres, se levar
ha cab una exhibici6n privada a Ins
i 'ca do is larde, en el edifici lie Is
Escue's do Medicine, isllo 25 Muqulna a I, en el Vedado.
-Lsri ude ai erolnr. s, Si Ud. vive rn Ingaree dnde no lleg' la electricidad,
rsEn ls m si uiers: ir s c n se- .
SaObtga m puede disfrutar tambi e de las ventajas de posterton
Is Cniver~idad. Rm iser is: season moviis s occonia
Ts lose elms, mIn suli hir dec ci a, rie oggs & salin aparato de radio, con este modelo RCA Victor.
Congress. so celebrarA. seshones pie- pars moininer carganaria y exhibicisnes lie carfier do s acuusiador.
cicntilIo. licnc y arlhisico. Es us radio de 5 tubos y 5 basdas. Tiene sintonizaCisn
CONCIERTO POPULAR EN EL
PARQUE CENTRAL e-con Bandas Espaciadas en ouda corta. Un radio gat III dmingo ila custr. die cIer m pr6ximo ue efectuar en ci Parune
Central, conenande a las nuVe d, rdgdir tods las caraCteristicas que puede Ud. encontrar
i. nocle, Cl priner onierto nigas- ,]
cads por el departamen to le Hellos
Artes ou. drge el dict. Carion. Ma- en me othres recepsores que trabajan CON elctrieCidad,
nuel e Cespede.-
ET dicho concierto, aides ide da
Bands Municipal, bajla is 1rccimn
irt s 1 onsli". R." Hrt,,, ;Visite en.seguida su Agenca RCA Victof CerCansa,
la C.asla. Amarlica Cr=s-. Marts
Pined. Viola RamIre. Rai- ridal Li- ,, cie dritali
n y5u tri- u Csrlls A s dcl Ca- r
io fuerzo dsi vionda
Poe medi dle u mino. My fMcil cdopF IiL I I I IA [ RCA VICTORRodriguez A.vare y, Cia. 0

Fabrcantes de Envascs de Cari n Corrugad, Pligables Redondos 7lCuadrados: Platos de Canton. Cartuchos r Efectos
para Dulcerias Papeilces Cellophane, Glasuine, Sslfito y Engomado.

SAN FRANCISCO NY 32 y OMOA NY 390 CERRO

TELEFONOS: M-1233 A-4602 Aptdo. 417 CAl y Teligrafo "RODRIGAL" oacss. .
HUMAA y AASTRA, en C
osaon s 4". dTN a-5040 y N-eON
MAS DE 30 ANOS FABRICANDO ENVASE DE CARTON

% 48Z O-4/ISUJPLMENTO DIARIO EN DI RIC DE RiN UALIDDNACONAL

ROTO0GRAB ADO IDIfAfIOJ DE12 LA MAR~flINAI- E-INTERNACIONAL

PRIMER SECCION Dirctr .II. Rivrj. yHmrj." 'LA HABANA, JUVES 19 DE ENERO DE 1948 Admhkfradpr: Eli,. G.mihn PRIMERA SECCIONa ((


*- ue

is 4V
I Coomienz el fi. 1948.L so enfrent. co. el inte".4,4
ante de uns ineys cifr, de a h rih Es .1 minute nicial propc"o pars libertar Ia iluqion y Is er a. El DIARIO DE LA MARINA se une a] coro de los que vaticinan ano plet6rico do bienandanzas y de.a 366 dias de felicidad a todos ua lectures. E. moensaje de cordial ialutacin pars todos los cubanos is vaenmarcado to etst maravilloa va de La Habana, capital, centre y coramin de Ia Republica, lograda exclusivamente para nuestro per6dco pmr Conde of New York, de cuya mactria en ci arte otogrifico habla fehacientemente cl panorama nocturne de nueatra urbe que recogid el lente de su cimara desde Ia fortaleza de La Cabais, por cortesia hacia ai DIARIO del general Querejeta, jefe del Regimiento No. 7.
En Is admirable foto de Conde ol New York results collar de hires de nuesra costa incomparable. Is mole recta del Capitolio. Is c6pula Agil del Palscin Pretidencial, Ia torre humilde y colonial de Ia igilesia dol Angel. el modern alminarydel edificio Bacardi, Ia potente y luminos torre de Is Compafila dek Telifonos, y Ia estructura moderna del Hotel Sevilla. Al fonda, cobijada en Ia sombra, Ia plegaria ptrea de Is torre de I6 igleais de Reina.
Hacia todos los que habitan etst ciudad potente, hacia todos lot hombres que onen so eafuerzo para lograr uns patria venturosa. vaya
El ministry de Agicltur. seftir ROmAn Node.] Jimenez hacienda entrega a nuesto entido dco do on ailo pletdrico de dich.
compafier, Wigel Pelnabad. Oolibormdor del DIARIO DE LA MARINA del premio que obtuvo en el Concurso sAlaro Ratnosos, correspontiente a] men de noviebre-.

E oe edfoo del olego NacOonal y Pvanrr do Ans Arquitntri de T N Habana. wue .scrabs de aonstrufr on le rileads dd Avid dn iinfoanta y umnbor
din bondecido dho rdificid dor #1 P"aitro doctr Alfredc, Llaguo. asi roomt mbitn Noer. deacurer nrtrias places an hmen drI oro compner des- a,,cidos y n buttl del xrquiWeto Armando Oil Costllanr i En 1. lot, de ariba
aparen, 11 imoment en que -r des.b ertua is p). con ol .nimore do Jrn M.111 d'quej. En est into iparecen etl president, del C ,eg e Arimt I .
aA-1. In. Mrqut. Fr.ndc OuI r Pd. J.,qIn imenes L ry r


1r Ilml frters am d, 1. RWpbltc, leor sPullna Alin. iud. do, Or. cuan,In IAtre tb loo necoadtadon dW barrin del Ange ).s trdicirne-le rd-o de,
ini a ut. 1. inimrro dts.,I nlet. Mmnchi A,11,ri y Ore.


MANU. 9 ONDE IC-nde of Ne YWrk 111 r-11 i at' d(Kda Il dI
,Isod-A un eIII d- docI 'nfrnis ""br 'I mI' r ensl fotogrn
lil'd 11,1rn, T1nr ug r! n I Cin ltlloAlal a liabn. Fn I
IAO DE LA MARINA

NUESTRAS FAMILIAS PrL eP

Doti Miguel R. Sidey Hennecbn io de p-dres cubanlos,

Don Gabriel Sukrez y Do Andra Hernndez, cxN con Dofa Liberia
Lean y Pirez, hija de Don Domingo Le6n y Mora, natural de Islas Canarias, Ilegado a Cuba en el aho 1850, donde fui el primer decano de ta cacuela de Filcioffa de La Universidad de 1a Habana, y ce Dona Jozefa Pirez Borroto.
El matrimonio SuArez-Le6n tuvo ocho hos: Andrea, casada con el doctor Julio Ortiz Pirez, eminente toc6logo; Migue1,caaado con Esperancita de Crdenas y Carricaburu; Olga, esposa del nocido midico
doctor Eduardo Eleizegui; CristiAn, caado con Silveria Pitez; Domingo, Zeida y Gabriel, falleeidos, y Graciella, casada con el distinguido abogado doctor Manuel Bi&b4.
Don Miguel A. Suirez y Le6n, distacada personalidad del mundo de los negocios, especializado eg bienes inmuebles, seguros y especticulos, presidente de la Compaia peradora de Stadiursn, S. A., vicepresidente del Banco Comercial Pan-Americano, president del Colegio de Corredores de Ia Propiedad Inmueble y presidente de la Uni6n 79 de Caballeros Cat6licos, cas6 el dia 8 de enero del ano 1916, en La iglesia del Santo Angel Custodio, con Dofia Eaperancita do Cirdenas y Carritaburu, hija de Don Antonio Maria de Cirdenas y Campos y de Dofia Esperania Carricaburu y Surez, teniendo por hijos a Miguel, canado con Doha Maria Simpson y Aballi; Esperanza, casada con el ingeniero Emilio Nifiez y Cancio; Elena, arquitecto; Margarita, caNada con el doctor Julio DimAs Andreu; Mario, Roberto y Georgina.
Lo6 esposos Suirez-de Cirdenas residen dende hace anos en Ia casa de Ia Avenida de B9lgica, n~imero 11, reparto Alturas de Almendares. Don Miguel A. uare' Le6n y ou esposa Esperuscita do CArdenas Carricaburm con. um bp p Mige, Emilraio AnnNoea, Maergarita Mario, Roberto y Georgina; a sutoe politicos Emli Ni&esacio Marie Smpeon e Suie y ulio pun Andreu, y ous nietoe, Miguel Mario I Maria Cristina Sudee Simpson, y Eutrana, Emilio y Mare N .ie y SuArey.I4

D on iPeAti aromou do, d, lo, noo, Emill. NAII* Suarz
SMari CrtSnu sure sim .

eA vocal.
a Item r, ji; ca nsdeS

-E. rp o u hiJ. Eeiperenex, Emilio y are, fnrnflrl ONIw Crifo UA Ndr ti I de Con
*parecen os I ove rsosox Emilio Nefez Candio no r su: 4o 1" ata yPeo
ySEnperanz, uare doeraA 4.
u On- .in, Rm y riol n AdemAs de
tY us converge. CS Dun

_74


L.sag empl ii do de rode
e Rober. t Ad. n& "an efio-- Maria s 4 "4
Y d na 1M do C N ofc oDIARIO DE LA MARINA
Riverside Military Academy


Gainesville, Georgia-Hollywood, Florida

Nuetro repreentan personal, commandant Pedro M VIportaor
dolt soA hoepedado en e- Htal Linn hasa el da 4 de enero con a, propdalto do ofeem ted o linfhrmes Y mtim, r direct c nuestro ssinceros deserts je
tamente la personae qua estWn Intereeod.s en dicaa Academ.nc El corandante VIdal tIme Ia facultad de Ingresar y arreglar todos los papele en cl Conculado Americana de los alunmnos nue- -e c ad er 948
vo. Tambin acompanart persjalmante hata Ia Academia a los alumna que el matrIcule. RecibIr en dlIcho hotel dlariamente, o por l ltldfono M-858
El ourso eMpIeMa de nuevo el dia 5 de enero en Hollywood,[ Florida. y eatarem9s en dicho luger los mesa, de inlernone ro, febrero y marpare continu.r nuestro program te deearroIto hobo en un clida mfc -i gradable. Ademns de o curios regulares de High School (Bachierato), y Junior Colpeg (UnItersided). ofrecemoc los do Conerclo, Avilacln y MulIca. Tambltn Riverside tlene el cUrslilo de vcrano para aquellos alumnno quo qULeran adelantar en alunaa malenturas, y especlalnente se lo Aa a is ria e os
releda a ce uo luresen ehora, deArimero tonln delEJltAidoNa y AldaU c cu
deldo doue Pedas~l de yrh ad Pn e
pr ximo da A4 ld la Armp)ndIto, primer aft he N e ptikno 407
di. primaer.

RiinLntml Y ur. R,'ue W al. I.-r bZ riquozo tonal del'KAE
Imo11 an Wa llawar6 a su oildo to mic co Cn


a, a aarla en-o
$135 .0 ucla padran en. c Vengner sur Valdao M reno miiaara
dadoind, y "AAlnnraMraAUr"r Re- K


P. doa d Pran y d
Rab Cedo du d


Rolol Hamilton 1 4 k. Durante 1. visitz queBB
cn Put. do a,. Swrila do O y pla e Nuen de Su ati18 k. $1635.00 11no :a,, 15 brilloi, Ea .ao E
wJ.-0 me ceao "n el Vedado, rut toada oota
fotW donds ap.rc Mar-gar[ta Lepee, Conchta
Bandujo, Marna Alntontig (Modtlo V Mligrnontte)
SBatist de ftrnIndft
MArel, Mx illLdIINI a U- I D 0 1 FdS
Juliti. de SantM An, IJ- D U D RE$
1h Hidalgu de canl., CeIt.de Cordell 1.t is y A dZ Ai
Arnlde 14"rigua,
.- 0 Mo~~~~NWenor A"redo Mu- c c
ller, Rydo. Padre SMra- Igpg DMCIA 18A

G A LIANO 4 56 d, adea d. SuArma


45S

~5T.
~r
F AF
iaz EZ


C 1E A
DIAIfO DE LA MARINA


ProedentLe de EteadocE Unidd1, 1leg a La Habauna el err walter Hdel Kp1
"'a gimoarcbra, d. T.-. IrrmnduriaFr KAos Bithe., ds NuMeE S YEN" ITbDO LOS SdILO
faa pNEMO- En Id fo19 de derha & e aiuerda- el A r Raniez Tr
pre.entand. a la forwrd TradLng Co U,,nc. el sejrKopa )lsc Er
n g d pas rene de esVdid, Propagande es IndutrAteLA CASA MOSQUERA
Ccontrajeron miEnl oIBa- LCDDESEA A SUS CLIENTS Y AMIGOS UN FELIZ Y
ho la b.elA y del1948 .w J. PROSPERO APRO NNUEEV0O
lven ATberto Coll
m i. ee eb MOSQUE RA Y CI A. S. L. San Rafael 615 Tefsfono U 54 37
PENABD CypUilN dO Plnredente de lod EE, UU ho 11,&,d, I dWr"m F Flrblhey del Drpartanlnk CJ-111co 1, 1, AWF ".nta Infani-ia RTRAAN OPSTCAL CEN quGEn Foeune d Id u di11 FA5 A' NU 0elERl CLI"a" MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS
,, 6 1ooi prxm. elbras- F, I ,,bld. J-1 ',A seherI .) A J11 rI I n prAi d,
I~ a iR I d geren1111 d, 1. Opll,. Fr 1111 111 l re re m nt h n(FProsperidad en 1948 Calle A Nnrn. 6. La Sierra

Pi n REE S TiNtor eB-2594 B-4590
Un seRuro de Vida para sus prendas de vestir
PA "ASA
PR A A F13LICIDADES Y PROSPI-AIDAD) EN ELTNOE

4 E LIZ Y PROSP E RO ARO NU EVOR NL A. DES A NUESTA M L INCAACAAA CUENABADBNEALUUAEVEAA 66EIQET
EJ. E A-r8AC, CHAQUET Y SMOCRINCS
D -GEENE VINTUDES 110 Telf. A-41

PENABAD y FUNDORA

VIDRIERAS EN GENERAL Fp E NEO E MG
VIDRIOS CURVOS Advetisng5a 0RQUlNA
NUEVA 66 R ABoAN n BA AtM AELO8 CORNFIRA*
entre Clavel y Mariano Tel6fono U-4361 Po NM Y TURRONES
MIAMI N ACH (cThiPnnrIIO
Cerro Habana FELiCDAD UnI Um dePSMd n. Tell. 1493

FELICIDADES Y PhOSPERIDAD DESEAMOS A ,Iicidades y Prosperidad a todos nuestros Clentes
NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS EN EL NUEVO ASO
CIA. ROGELIO VOCERO, S. Aen el NUEVO AO
REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO -REFRIGERACION COMERCIAL DE CUBA, S A,,
a VO C E R Os MOBILIARTO EN GENERAL
C7EGO DE AVILA: HABANA;
IAtI.E a Y C. CENTRAL CALZADA DE LUYANO SM
TELEFONO 359, TELEFONO X-31N468
REPRESFNTANTES EXCLUSIVES PARA CUBA OR BATERIAS PARA RADIOS TELFS A 86
'CURTIS MANUFACTURING CO de St Louis CRISTINA Y ARROYO A 86
eVIRGINIA SMELTING CO."
ICIDADEa Y PROOSrIERIDAD EN EIL DESEAMAS FELICIDADES Y FOOPERIDAD
'se NU1EVO AI0 DESEA A NUIESTR(Xi -A NUETRO CLIENTS Y AMIOS Deseaos Fec dadre
Desessns ~eDe,
"'l loel ei CLIXIlTIE Y A111470 EN EL NUEVO AIZ). Prosperdad a nuer
PsperIdad n sIr TINTORERIA %GUARINAIA TINTORERlA %A L A S K Aii,,rA FINA Olne y o
Y DE ALFONSO ALVAREZ CON SUNUEVO EQUIP0 DE LIIIEZA E SECO N
ci NUEVO AC E 666 TELF. F- M VILLEGAS Di eas Esq. a ObrA34 Tell. A-755 N
VEDADO u UV
"LA DEEA O FELICIDADE r FUOSPER.IAD DESEAMC3 FELICIDADET y FtO6PDAD
A TOaCS NUESTHOS CLIENTS Y AMIOOB, A TODOS NT1 3 CLIENTEM Y AMIGOS.
E, EN EL NUEVO Aa. EN EL NUEVO ARO. FRANCES
AM ERICANA I IsMARITNO-BA R SAN UARLOSTnorerla DrI CR
BARI TRIVADO Y CAFE I SA N C A R L 0 S *
AL AIRE LceE CGARANTIA ABSOLUTA DE JESUS PEPA
Paluaderfa y Dulcerls rRaADO NOe -obr'tre 1- 816 Aeenl
Feesse l CapitOao. Tel. M-IsmA Ansspliaml6s ik Alnondares Tell. B-5tm
CIDADEM AS PROE RIDAD IMEAMO6 1 o Garantia 1e so Trabajo.
Para Fiestas. Bodas. A TODCIS NUVET LIENTEB Y A IT O A TODCS NUE CIENTES Y AMIOS. e ( que Cara
Bautizos a egalous- EN EL NUEVO EN EL NUEVO a ESTA CASA
SAN LAZARO 686 TIN'WOREX A E L N A VI O RADIO LABORATORIO M WATT* S. j. d, I
TELF U-1896 DR VICENTE WLPEZ RAIEPABE SU RADIO CON GARANTIA Nm. In. Telf M 643
ZUXSD08 IN'VISLE NNA. UIDOR AL4UTLER DE AMTLIFCAI)A.REl
BA019mm U TELF. U

dd Properidad a Pmo 1- llidades y rO.' DESEAMOS FELICIDADES Y PR@eFFRIIAD
.nel An N mEVO ,aed I nuestros Clienee y A TODOS N.ESTROS CLIENTS y
AO NUEVO. Amigni ,n el APO NUEVO AMIOCS, EN EL ARO NUEVO
1RLA' ~'~' "El Pensamiento" "ES SCSAI.F" "LA ESTR[LLA"

F, lnltorerO de i S-r1ri XERES Y LICORES FINOS
Ia Em. ati F11-11FEI ICITAMOS A NUESTROS CLIENTES Y AMIGQS. DEEANt, SDESAYFRDRUE PROSPERIDAD FN EL NUEVO ARO MTEO PALMER DE ISLAY F RODRIGUEZ
NODERNO "QUIPO IhBA C KER CA CHIMBA' DE MATEO PAFUNDICION Y TAILFAE9 DO MAQ INAIA
LAVADO "N SECO 0 1 CIM1 H1Jll R
SERVICIO RAPIDO I APRI A IlE UNIFORMEI
AMISTAD NM 15T. IIIAJ AS 0 SERI 11 A ANTUAl 11a O n
e oati 1 23 d MKIRCED 214Is,1 ,Tolr cm.TEF M 1"5 1 FADO. TELF 1 as057 REOLA HABANA TELF XO 1135


FELC>ADEN CR1RItIAl A TODO' Deneamos Felicidades y ProSperidad a nueetrm DESFAMOS FELICIDADES Y PROSPERIDAD A TODOS NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS
NUEVTROi IF-NES V AMIO. EN ARK) Chenles v Amigos en el NUEVO ASO


Fibrica de "LA SEGURA" "L A GRAN VIA"
i" DE AMADO GONZALEZ LA CASA GARANTIZADA POR LA DFLICADA CONFECCION Y EXQUISITA CALIDAD DE SUS DULCES
"'CAKE LLANXEI ALMACEN DE PAPEL Y FECTOS -'434

AJq EIN e'l TEL X E1A 1 BRASIL 108 OE E. RITORIO TELF. A-8654 SANTOS SUAREZ 117t 1 Servicio a domici Telfs. 4434


L A V 1 1 L A R E R A F E L I Z A O 9 4 8 LA FAM SA
Dukes en pawla I .lmibar TELEFONO "COMPARIA BE CONSERYAS S A." DEPOSITO: Conervas de pimientos y -a'
jaleals, MesnlPEDIDG AL M-7955 lO sA 9 ISTRUST 1 1 LINDERO 165, HABANA al natural en pure Y
-I

SUPLtENTO DIARIO EN AfITUAlfDAD NACONAL

ROtTJRlAADO tYIUE INTERNATIONAL

SEGUNDA SECCION Director: Jos.RiveroyHerhndoe LA-HABANA, JUEVES 19 DE ENERO DE 1948 Admiistrador: EliseO Gumn SEGUNDA SECCIONRESUMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES MA S IMPORTANTES DEL A NO 1947

EL DESASTR DEL A1O.-A la, 9.15 a In. del 16 de bloepooe uro ea ao rne .ornmp. qu, cargaba .r
11 K382- drapfln inmtanol lwieeoynlt ndl, .n0 a Toda 1. cdudad s edetreoo6 ,o ne nodlos Cade.ron l merlt del "U=2 IsPc esu nn'aatoecrcdas rdcae ,tied eispa lade Cidh, at explotar noo povortnes.LABODA DE IRIE -E.rmance d. 11 pInea Isatbel, presunnta heredeAII III- t111ron 111n, terra con el tendente 1'enpe Mountbatten, cauUV6 to Atenin del mundo enrO El 11 61ome
brM contreJeron mrI-imni. e. 1. Abdl. d, W stminsr centre I regnIJ. de td u
Q
T*RUMAN PASA IM EDCUADOREI prendente TruIan CrUW6 In dine ecunatdrinal .1 dirlgirse .1 Br.11 para .Jstir 1.l Conforencda de DeliIla del HemIsferlo. Enl tal masldn, Id preidente de Ina IEstadow Unddom tuo qu somterse al stdio1na] rito dI Neptuno paneo en 1. f.to Innend. un' is ejriso aiseiLA CRISIS DE PALESINA.-Duat. tdo el afto n, aucedUIern I.,
d Lts n 'AerrSr Sata prova por ]a dcidgr16n landetin de o jtdi. Inglat irr a sprimr6 a Infiltrac if ebra y cs pro ujer t especAculo r. Il que equl ae prennRta. L,,s judlos procedentsa de Cldpre, en el pao Etade Jdia, fuenpo r en Halt ante de d
vvro al I.ugar de, origen. E1 pleft. paleetinen,,e cobr6 mao vrlenni al aestalr III guerr. abiurtm entre Arabes y Jdis, divIdlr )a ONU .,.ue
territarioOGUERRA DEITICA ENL GEoROIA- mu erte deli bernador elect de oeorgla Mr l madgee provc6 u.na ditputa pol11nc de 1.s no" enond. III, me recuerdan en, I. hl,,t rad tados Unidos na polcti os Arnall y Tcautivn Ia tuer l gi. cd et p 1 ersln- 1c 1 dio greoenade ionic en Ia Aaia r e. We c ldooo lLA LUCHA EA LA ONU.-DORantE tod ecl A futno Orpirdaoc6n de NA i nes Unii ai srasni o d r a ir da estructurm a la paD. E intento no foe oronado E a r xiw y Iip dsi pud i entire ia lapotencis victorqsae fueron otad coitidaria Aptoen en i. fto en aInos de to mo LA.pvCuIS repreenSantes: GroykO, de RSP N. q., II Ps tn i d,ten. d 1. iInTr plitaprmpedoaparia que t,. ic Krencm; Sir Alex-tder Cad Jan, de Inggattrr ra, Hprmshel Jhnrn, Ill oi Ebtdr r Undo
prey en c bercMITNaBM0 CITn our 1A Ead uis erTE c nF enANOIHa En if a ndeta d t de d I
onerc i ua d rgn E to pa tinc cobr mr a on e ni ao e n r oio m nepru ood a aE E R R E1O E O S E rar a o ~ n aK o apea n0 1ro vo nd- tin dI'l e p o lti-er t.e is mT encanada dI que .e .cieda n a Icotdrca Ic' It
,nl to -,u T 1ccr n .a oiiaa Apa.ce cn'- Ia1 oTT, airso de i)I in,.t.o.d pHr-o rerect.ts G'1-11ko 1.c Ru.a quc al empe.b enT"" Ia de-h,


IT 'IT ." 1 1- ~i4


.10 DE LA MrAEN 1948 .

LA DECISIVA INFLUENCIA INGLESA EN EL ROPERO

MASCULINO. EL RESURGIMIENTO DE LAS PR-ENDAS

FORMALES
El Itulo do eaas pgin tta--LEGANCIAS DE HO BRE- prooedencias Y an mu. precima quo emsa untas e anombane pensar Merrniamt pie q e ha d sen ia Moda Ni pena Obi- den a 1ts ex gencias y a as n es iddes del momento y cor gado y b&"615 de nuestrcs trabajom. Dentro de 0sto impPINidn, cuerden non ci mnbiente circundtnte ea Wnil deduct, qua m quiera encentrar en nuastra primera gin- Al escrIbin pues por pimet vee en 1948 para los letores
sa de 194 indicAlos y camentarioa mcbre in que reserve la tie eatas piginae, no Geitemao avanturarnos a oreten ebre inModa partake nuavo alto; nu as eu arientaido y aiu ml. n- dtumentaria m d Ge. aquelilo que t entros de i Ml da pportantee innovations. paran y anuncian part It mis Inrnediata tenpoadt de an
El error Ge asa apreciat6n e fundamental Elegancla no s ia primavera. Tientr o e en oque, nus liittetno en nuetpcecasantela IModa, muy por .i :ontrari, ela ultima s, con tres prdxtas gleeas a sfiian y enausan 010 aqluelas tende,frecuencia, ci reflejo de tandencia tntl lr.spirada, Ge snloqu s c as y uportas bien inspirado; evltando la generatianibn 1e oxageradcs y G p d a opusetos al m". elemental nonnepto dGl aqueils otras cue qubra ten preceptos cin talem tde utnr
qmanaganto e e egmncia y que nncasent rspondana .a vo1fltad caprlnon,
-, .1aia sodad, dlstincdnn y d. los drevoiuclonartot, de nuestro roPero at nflterto de qunbleat. ZCdIo pudrempos encntratla, entonces, en seas nmadt. y lbos industriales que tratan de rimplner en nuestro mercado in
lISna qua parecen star Inspiradas en ideoa antipodits a todo saen- que coU puede conenirles tLido d librio, metura, proporcd6n beltat? Y no o6di ss el mal guino o I& Intencitn dudoat en que -e
A Is k ran in Se concrete. al estilo, color y opor- Inspiran aiguna i .modas. to que tenaito que dataar y tsgar
undad de usa de let prendas que nea viaten. DeiMasindo res- a combatir; alo tanbien la falts de oportutnidad en mu ton o i.
trista oeril cta idea. La legaeoix etA en ndo In qua extro- torcida onrpreteci6n quae 1s Ga boy al carter Ge muncha ribaoo: an 01 modo Ge lavar o es miemea prendas; en el geeto prendas as deni, hay que te d anizan es moment y et l oedti Y en LA actitud; en Ia formt de expresi6n; en nueatra conducta para ei que ella he turgido y en ei que, excluivanente, debe
an Ia intintidad y en las cotumbres que se prantIan en it vida itenrme.
ocl- Prente a lon nuevos aporte, para a P.n estacrldn del alo.
De ali, que tan frecuntentennenta hagamos ver a nuestroa len- s p Uc aprectar cltoo el inter deportivo sigue mnopotizendo Ia Laoes to~d0 aquallos detalls de mat gusto que. c.n inatetenct atenctdn Ge a Made. El ropero de sport em, ft electo, e que pelijroaa Y haeta onertidos ya en oidas ml' o mens gene- brinds Las mins deatacadas novededes y el mayor nnmero Ge m.Sralnsaas, me aprecian Gitioadenta an nuestro modio annbiente deltas part slim mtlttptes prendam p accesorom. Nuestr Induy qua no W10 me oponen ai preatiglo y cuitura de nuestra &ocin- mentdroa Ge cludad y, mucho mIs, nue trO5 triJes forinales, ae dod, alno que eon indepandientes a lea .cigencas de nustra mantiene n tanto marginadoa de -om frecoentes cambios de
Clime p a las pecularidde. Ge nuestras tipces coatumbree. eatilom y de tan constants afuenci de nuevos teJlidcs, dibuns
Aeshosa venido saefdlando en estoo Gjtimos tiemnpo, in- y Miaties.
duinanterlu, hibitom y detalles qua sin juatlficacin ni excuse, Es qua 1a infbuennia ingiese Gel a santi, de nuevo. en el
trtan Ge contravenir i1e pinelpios en qua desnanas nuest l ropers mascutino, s, concepto eminentemente conuervador Eqa
bien ce tir V Its normitao Inquebrentables de las buenas rot- aecendencia ha Ge oer derisiva en IM. tuinbr; on una palabra, los fundamentos de le elegssciLa. De ste henico indialutibo nare tambin .t remurg mento
Pae, Ga toda Nuerte, en In qua reaspecta especalmente at de nuestras prendas de at veatin, que ac viene registrando en iraje, odo 10 quame diga abor, al COmenzar el nueva alo, no today. lts oncieadaes; auc en equlam que parecian mat ajenos
pasea Ga do ser una mars conjetura; poque Ia Mode, boy mas a stes fiormalidadeo.
que ounca, se debe a un ajuste de voluntades de muy diversas Ojati qua stas ben inliradas tendencies tieguen a tototrOs qua nuestra ociedad, qua lsempre hubo de aen rse pur la correccind y il buen guoo de mu vestir, no noe oblIgue en sine nuevo .5o a seguir protemlando doi mat uso Ge las predas de nu"tro ropear Ge sport y de Ia interpretaion tnconrecta qun viene dindosele a is indole de muchos de nuetros traje
H. W.

Ningnas lumtrcene,6 1a' oportuna par nuesra prImera pigina d.l .se. ans, qu Isa f5ots qua capais disaintos geupos de oosdae figure nmmricana eelebrand its tWradiclosaes meina d & Was di El fra y ot smoking blind.n on elils .
eoraelgn i n la eacepdoa nimorder. que hnealm-e
puede Jus tfirs Mo ietu de crier p~bilro.
Vestir correctamente en coda
octsi6n es induce de culture
y deber de ciudAdania


AtlCr44ui

OCAR
SA ST R E S
SAN RAFAEL 211' LA HABANAS, i
CASIMIRINGLES


c~aaopoen ARCA REGtSTRADA
-' Caa oporfunirnporfacdores exc usivos
dad fiene su fraje
Cada fraje A

/ ien su hora U 0. ABANA


IEPTUO PEl(SEV/ERA 1A
DIARIO DE LA MARINA
d;
EL REPRNtE TANTE de Ia ONU vlsltd huc. da la ooperativa de los O.nlbuS AlIado., recoerendo tod lao dependence de las que hime un celldo eloglo. En ID tow apar brindando Jun con el Predte de ]a Cod wva. doctor Menel.a
M a.y lot -e60reM Cosalo &el Pnol Blaoodi, Perrr y Pelts~ -' I


PROCEDENE de Roma ilego a La Habana, el pa sdo aibado, el Rvdo Padre Mariuel Rocir- ELClFlT RO-NAViLAD ae oEt Pre'oe que preside Bue, Roz Ar de Ao.o Arenas y E C qultn fm! obje d cl bm to en L ." se Lol lde la. et u hare d Ea r epr de m uelle dl Arsena donde aparece rodeado del Vicarlo Generl onseor ArcadL Marinas c) Pa- be y roa en ia Crcl de Muere d- & ana o ? de Balbino Garcia Blanco Jues Pranodal. doctor Artro Redo y Mucotro omallro J E p'rlgss .eo ai. repr atn 1.a Ci.,ar oe oa ndslila ruasl, preella el reparto unto c on stras dams dltngudao d'


GeL. preawosaD colocion de lllm aa Joyas qu, esla Oxeblendoa 1. eam
bead JOTERA HERNOS BARD, de Qaano 41a,-a fotogdla r0 I CVenamo
soct me ccido e T ou;e NO d Veet L~ o Ta M u do f ante p sado domgo ed Va Colelo1 d BeREYES. n n P a patrocinada p.r 1a Qbra de ft. V nte d, Pat que dlrlge el Padro In que olb, p r rounion d s pasados de 1ano1 '1'
o Marnar D A. lfred Loguno, Can sign Magirai de La HaiABVOPTVOR'Os REINALDO MARQUEZ,ANDeseamos un Pr6spero y Feliz Ano Nuevo a la pl Clase M6dica de Cuba, que siempre nos ha ES brindado su valiosa cooperaci6n y a nuestros
P-OCCI 10 Clientes y Amigos


A 0

iiii SQUIBB
-~~~~ /~~~ dotatotwi f _______________rDR.D INGO PLASENCIA
.CAORATORIOS
PRODUJCTOS (
OI[TEEGCOa Ar AL CA y

IA PjssfIJaoE6Ak OObLARIO DE LA MARINA

Pot FRANCINE DELACROIX

Termnina un anko y comienza otro, con [a renovada esperan. d, que seri mejor, mis pr6spero, miks feliz y portador ,Il vez de
---- sorpresas gratas, punto de referenria para 1a vini6n de nuevos

horizontes. La Felicidad, ente ansiado bien que con tanta vehemencia ambicionamos todos, y que de hecho. n e, otra
cosa que un juego de contratks, da lugar a que nuestro dese ce express, ya convencional, ya sinceramente, pero siernpre con alegria y esperanza, en esta fecha saturada de viejas tradiciones, en la que parece correrse on velo sobre el paiado para JIuminar con intangibles reflectors un futuro que todos lueremo mas hello y mis brilliant. Feliridades para todos te descan los editores de esta pigina.


i" s ekeg~an
C \ a"aX' C M ns ev,
CS
/9MOVE TES Dca


LYNIV95 an g9jjaO r observeI a~
A- ADm r'pr

**8 19 x 81W I 11,2t ) 1/

L ELTJSUZ AOO N5CNINNI 6I RMRS RM0 Q4S/ ~6 i s : 6'11A I/
Full Text

PAGE 1

c lionp OdEE.E o t 1ElE-M l-A llNE E2INI Elir Y&1. , RECAUDOei KL ADUAeNei deA uque mecate SERPIG NL SSJenr 1 O UY1FAVOABEY __ AMTI. N ln. de los Colonos, DRNE pELc ANO mtgu;DE S;b:ca E -0.dE @IrIE Yl~d~EYdl E ELT RTUA Rereetaeso POLEIEYEEEOEEYLIIIREE dEQEdE3 PLZAuD KONTA ELAMA rears pr s Lg ltmmet AOE CpYYEIEIEIEP1EYNI YE HAAAl US E ENEROIIDE *. .-L CON EL ONTLSRAT N TOS 4 E NO PICO 1,= 05 ~ECAUACA. DE, 3 VRS E ~. EEN L NEIE IL anJEINI EE-I0I ElYl iddlsfezs__l YYY US YN YAWVII rEoYN EE YEhI ENOD EA ADU N AE DLAY REY NEEE YNIElGb n le Eluir pYYdI _-. e TEE IPAAPPUA UOnEA oYE SRYYYEEYEYY ENIEII El YIEYIuii REPL EGAEEYYRI YYYY R YlYYEYYYlYYauoiaoe E¡, EE EYE~ O fuc iiqu trodeEEe roet eCatl n E--ENa.%IEIEE. ENEEs cmoEltaE END .AIIIEDE.EYHTNEIYM b ENIE 111entrdaIdY¡YYYY RYI ,i:EE ,, loaYesalEatuYE ELlo ae en plco el dFo ENIEdeINqEueIYelYE Pjl.IEY E IY -eYtItha bsIYYIIEll lYIY IlE -Yte,^,nbi 1 -ber C matre o CasPEO iEY oa 1. N adYa i so ha. yoayerelefe dIeI l YEI(E cnpr todels gleN qeIii k C NB IG .1,, -tuo ,R nEIn, 1 ¡m_EXIJAm Nb;n.Y rEicaiN somyEstmael Tminc iso deciEstdo uetbe ril r a repesa Ddra n st ,,if lnte elano1e( 197Rse1egisraro tdse ltodo ha qde conL.sidt ir] unsejgrn ito ¡iE'¡¡ erae rin el I RElY --na la Secrtara de9 a Pesdenia e aBD la Coferecia eComrcioy Eml rRl bair tt¡ra e IEYEIYI----¡l*--Relc ec e 000dcmno SEimaIN l el .bMindi ROstro E IESd E sa o u ear cYialeEIYYn lEY R(o Expl e 1.,EYYYEAiI~v1p -1,1 E.? ,IEI INIEJel a EEd 517 se eistrYEIEaon l El EIEIIEY YE EEEEYN YI,,IlEA 1 NEItiEN EEEIIEl InY 1,,,El q-.YE-J.j.YYn la C onIe Elei eEEE oe rci o y lE mle oE E ErEYYY9,e 1E.-crLild n nR .etbiacrad 00 0dcm no YEN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ibil Y¡i pEY EEYErYYE lEEN EE Nl E .YYE1EE EYlNI E iYYYYY Y nliil LE. YEIYRIE E lE ENEEEEE R bEEEEIEEEO EEYYE .l.Y YdeiventyYYIIYE PiraiEErt.LaIEIEE II E cu nt a lEY a EE PoEE siYbilE Eid ena nuE Ee EtiEYiYn eE los YY rEYoE E YEn El Y E E E z i, llcl im 50 1 drrLs, riulinj ElmiitrEeEsNd.dotr e Al piealespEEYEEEEY6lefLYll11Y En c IYNEII E E EYYYEYYE.E. .lb AirE GNN QN. N EEIEResto yren o ctlYrEGEEnz le E uNazlEE Y .<")11,,,E YE.EN1E El il ie.(I d ,I VP-l -A o, A co Cfe EeEcia cEneldco OrnB u e rEneIn, d CnciY iYYE EY QId l l E llElEpi~ EYYiEYY Nl d, ,YE~b.Y E Y Y E NEEOEEll I1EYEE E ENE E ENE El dE E. EN[,Ir.EllitYmayoYYtiYIERI.E Y atsLtpirERE aN rNeainada coA tIY NYEEY e EO l>c tdos n ~ riuAmillY 1,a lle NErnaE rEEEE. ENE dejepmeO. ElecEYEllEun 0111 delarEoEIEn NE NEElEs EEE pIYNlt EEe EIEEN InIEE1~ YEEpY~ YE i~~ ewfR94.'4 LEE EEIEOYEYEE QORNREE EN IEENEEE a v hiEN NNEANE l¡<, Yl< e, In YE EEEEYPro,.EEEY REEa ~ErtIE laNeEYEEEIYEE EEn. Yor V EIEEILNEI b
PAGE 2

-'ZfCIn os -DI ARIO DE LA, MAINA-JUEVES, -l9 0$ ENROD.1 .1nfpjlng.oneSR adia 'es ',R ES U MW E N 1 N F~ 0 Ro.M A. Municipio D-acenaa Agricultura -Le radi yj ale M eNe. Vetee-, eea UeW~ ReJ¡e. OeJGAO A AGA SU COUN E EGACION E LEUBLA EXeEOHi GANPER* --Me eeeeee de .TeiieAee. El CABAREt1 IEETOeO 4R dcc .AdlidL de dr Dee . 1 Vlti.l. d l Uiiie U OdAedE,% j Elde d .dtde t. ¡lrier. -qiD NeEe r yehie> MAAIEEI MA E eed o A d ei I ldNI ell AQeAedlHd .A5e efrir reeE e lee eed. eile ity,e,,.d pd.lre d el Alde t.d ieroe-de ElllqW P'ee r di .Ji .l e R jintri Oel.de d. A. le EdllAlpdld, c11 1 9depl ilrEdrt ~l Ele0o le d -Prdefi.eeedeeieiic 1e Pelee R.ee .-Oei t. pui-ll ~le 1 E. .,m .t i -1. d ~ idEd ldlO naR1.U le -1,1 Ni 1 bAd L EeOde ralti Apli ho.d dat e e k.hlde.dudnLIdrl Y DENT ple te bqlii nAieedElo A. ppeii.et, di. 21A N.etimedlercAedd Al ~ ~ ~ ~ ~ rb, y TEN-ed dee 1-11de t-. lidd 'dl Ael EdleLElpdd 00 ~ ~ ~ ~ ~ n le .-y' PAdOid r eloi Ce-1 i. El reo 4ded
PAGE 3

.ARO E14D~J~¡JIrVS -mENRP 1945----~PAGINA TRES' Crala. PolicaSecreta Nac CUZRODE M AOR ¡ DE ao eine p tasadlabri ls Dem. ia od1,ens ZZca ROJA DE vri aia MA.Secm anaabiaa una ofcinaddctilo-;fogrfica RD on lo n ISOic e ujfee Dda]abe. ~trc6 lea Conrrudi.versasut md5 adesta.atucodmancdantesSr Prside5 l varex Rubod a b el rl Radll s du uSd rstatad s iart d ena tiba irsrrsdre d. la b n]r[' >r 4e avz ei'Ii Sucouas ddsd esarar uiaSrea Nriu. liss iinre nla brrlrrigaa mro rl e .ls.rrus. oa uaay d e 1et ei i eltcen u ae lo. ¡lerserout-9 f % derlotpuedr sewpeaa¡uu uncarl De cada trabajadurde ,bsurr querernos haceruprpetaric feliu,, ice elSr. F. Cabrei eu der tasril qese conidc Seat de la P. Nelrus, ayudste da Fecha memorable en l mundo elktripo va a ser la de hoy] 1 tedentr Mrssirs. d5easuno.u ri.en ftus de lar r 55 s s u .e 15rlasrtesun air.o essr. L sudek notaleiactrsuro. de Teuy venturoso y Feliz Nuevo ARoeaa todos sus clientes y -qmigos ABELARDO TOVS t.Za Nm~ 0 Feliz Ano Nuevo Deseamnos a nuestrsclientes, amnigos y a todo el pueblo -de Cuba. "la.:poca" §opto# y S. Nicols 'u5 e 5 1 O ,LA -TIENDA MEJOZ.SUaBTIDA-Y. QUE MAS B1ARATO-VENDE NOS-* LMPARAS PETOS 011 ARTE Y IES ARTISTICOS. el disfruta como el vi amas Mediar Llos, Prstarr por detempP doctor Gibar in el seguro g

PAGE 4

LOOR fl SOIADhfSTPAR.99 00o VIES. 009055 0 O. @Id^ 50 E.CIOS ODE USRI U ...4.35 8!P. 75 856.900 ..60 19.60 23.0 TELEFONOS: ohtrssi6Direccin: M Cnica Habnea ..55M .10504Sports. M~50 M93 Roto07s5.505.1M,"0 EDITORIAL iucia no puede .'racasar sis radial des.ss.un episodio o iilosun heo Ms.ofrecida porsin15consecuencias, Ser todo lo tesssscaoosojacontrar~io, :y no hperboliza M. firindose a los Jsoita. cao ditojs. 05 Ss nfereooia desCo0855 ser1a sqooolsts slo 0"¡a. y3a5'lapresenca0 criio ososoo0io.Nsadas 85 058. amemi on essl o que ls noes sdemortica ama, dijoslo ti s vn onvidaldas a una gran 1e osIs ss.S coodiconss -e]szsJ sr.,Esto liffo 41.bssou io. 10o5 7500000S 100555.15501018 00e 10555a sosoeicaososJav e 15 lnsdo a 1a 01108001a potica 48 -~ ~ ~~~~~a .1.8.0 .5l.0 5 80 d0 e vsosla. 00750 n. Unn ov1001000. su )e&¡ imit. fijo de p n1 general al th pl uno de sim di a los mop1 Emanidad. ese calificaal J Acta unin e0oez0l.15.lu st. 000055850358805.000000 de5¡u3Mete,0subinos u' aro ostor mundial, abocdos &5lo50088051 008S8S0 em01 z0cuando0851108~003510 cdsrtar.on0hasta el5coesdedegradante al no &abonossalza 00a0do. oo re pentssoo sarsl framen500051050,s010 108 8001ti100, 110 csptnso0di00750a5osoecirOe110n0, es la 01 LOS PROBLEMAS DE LA HORA ACTUAL sa u isoaelaps o en000081000Y5a80 slos 5.0000iver0a09de]080000 19000n1000001.El1sargento0l100500090te08010losoganismos 00101 T.ASplmcscnls00 AC UEAPPUAL dgee oaelhbt e ud, suadi oasqse09101 sI -0000,05 tico1s0y08 35 1001010000000100 05110005convergen0519.si050 1009 del 0 movimi1019osI 55p5.104101 0010, u0008segundos despu09s capitno los s80008n10 una0le 01co 1,q f150 de cents~e0051 050 -a081P0100l000010 05035810. 9. 00 ioso otro movi0000091010a95095r08508100 0conflictos0y 3508050 08 cier 10085000 05 cocpo e NsOEs 955059155) -I10108soI05d09080 0 trdOOsoo. 90108 00500.oo a0, su80benstarosy cultura. TOso heredera d0 00 giegos y terminan por550090 008 100110 s50 tarla51.5n 0008gnol A aYlo5000 11015 0tfes ensl aberso, 08 1teleoO 105510,qe arctei005 nti090,00n5ela01990ab lane rsas c00)98. al o 050r0manece505 A0005.00o tiempo0 un tniente 3puesdscansa en8el oonvencimi S51000soosoo 0 001000 000 0003510 os .101 0009100510 usos50 108i9zo ademn15disacar ~ su 1equel specie500 100S0 soct1da0o5e5deta08lyorom0ad de ierta oncepci 15011058 Ooa onst350808350te:1ls508 tel. EOslo, rgento le dispar4, 8508801015830501d5.7 soitc 0101000 test0a0y10 la10 aO 351 ls o asa, de0la0 rel00,n010 alones0000058 ser10001001s505010 800e doo auncuo 010 011 ar0os y 0 l0 o5.de5.un1ca90810y08 103500000 L.Cuooeo eretiiod l~ron 5 5.00511 501905>015.3 su io ola I9500015051,a0500 5500 550 000 0085terce 5008 00005.0era01000trn. 1ch 175a081 P00508S0Im005s8809 huOsa 008535 tant olo 0qu 000el 08 osOl o Osodroisn 0800 0018s0con5 erarla 1 com un 5ali0ent 0-s 10~.050el0c 00005n una 0ca8t civil-o0en 5re 1108cia 8del 810b 100080180 loo stra vlizcin, i~Osoaaosltienden8o8a1des-00,0900850 de8 ser00 asimilad0o.! a u. ~crtamita 1008. Sri ecsaris que0a10 n1500. 0110 de una 0 armona, de una jeaparecer. El obrero, cada 0 vez 88 0 l 00in de in 05rteri 80:IoYessno esDe-.8 1000i. Siempre p U8 lo m500 o01dn0*U e0011000 s esro p3580011Oosoloo en laocalooli01000001deses realmente una9 001<05. mi00r0008085.a01010 801000000 8r09010075 poster01005o5 alanz0 1loOla sl.ol a valore ms eluego,no ;e lspi1de adpor0140558080088. comprender co lo anterior pu5 n45 desilteristicdos. ls pare0110.e80k5.0 01009000100cuya00guOpno qel utr ai a otomugLd o o -srdfnio eureel OSOs 350r pre<>351p9010000 10. larids0 so la principal virtd,.no0 sabia1o 0118 la-o 10 .osO0s. Lb s 0000competentso1enOmios 000p581 0855dirigid1001105000 19 000a, oautd,d o nd000003 seIat dOstinuise, sn<> s ooode o-r> Inocente al. AI40050810 0 01a0l5 ReyoOodololspat ordsds 009 alinease. No sque saparezca oool Inseparable de un mnimo dste]05general,00108008 508 ~ ~ ~ ~ at 10t0cnica8o~~ 19 411, 8mino lodo lo conotraPtL ltl 1101, 50010001o s cda ssok Osd0000ene 08de 0o05098, 01001000 queoioo ll vlor0d00 ecir1 ri0o1; 050, en lo OsotllOs snque elo1Uno00e1pensa0, Ose1juzgar IndividualLes8 88018s 508e 0recib 80110o758s a lwoostru00 1 de081e98o00000l tcnias( lo no o nlo va a0 trajadr o l if01 c00 do9001000 111 011109y 115.085080081 8es11111595505.0 09 00,1350 fueron ob0a000 500000 Osovl0so-10035010909 p5S 3500 puede lleg0811r5100.erloUsAl.s 11010905.01111deoceo deafr05009018,ded cuai1.M nietaaenel S &¡laso0s cmattyaso04 cuy 00 veIcurae u ps uperissor.1se ollee l oll 11o0850089b01008 40000 I050oool n ooislalsls.scdaque e abeiad0qu0od1e0 351-L I 1i u iteib lOs In lolvidable 0.05.9750 3501001 118.e deja58,0 siIn que 0l0pen s reducido 111 tirar0s00 de0#u50 10000,soUds51o, .11pa9500el 01jrci10 00jo Y ex-deauloamnz prmr80ar u As mr ce o o unasojeads re. &la un1 nuev509o509o111 111850111a103509 lI 80ar501que 135a 11juicio05 135110111. oOis 00030510801000 de1085 ganaryOlsO.0500altura I para 00tezuna.051industroia deO la5 q081008 o0 do entotin0us c el propio complicada en donde no0puedehe0to, No acept nada de eso y e00 e 5110081110 sos59osooo00 suOlosti1010510der000concerlsl<000prar yO 1108 1&a8n7luj murutui olOslora sl.000 0 0000en15 0851a1sl srgno101 adeAutiamhs8 am11100hY a1108o n r vez5150y135l-o opo.Ose.stolo io?Ollo calOs-05109 s9o. oane id o 0on lOt_cn)smsmsagnino clos slslslel 53011100111911010 01100050108y1 Sleojosoo 053 del190588b005 a s' meroosul00delooIonII morta9075 lo0100No80e&105 A915s0cito 355ROJO.50 o. m9s 00050118r 015005rsalo 0001009n00s rI n lnie d idaol. quol Omandl olll s58 0904100 s 0109548 18 gorabaroentinas11 0808d01Va 01Ao 05c0are 5ta 0y 00c35 Lcos-V lO r .P30 1 l SO01009 OtIn oil I l SI d o co, ni011 80soedis idlo soo r05del09usitor101o. re15 10 00 5009 s ta.1 1 a0180osOo1o rA #o l ruicnAnneleqi. Al puR. 1,1oo 0ollso m 35mn .Oeltalos.9 O10 o ,0 Ma0358 ooooos.s0go 14 enra Cas .d d11raha o do tna nsio 1019010911135.118d s.8 Ir ll o rl.101101 ll11010011 imonerleYo45s0sSori 1,. *e-a 05mo s o910111.lo Ovlent., iO 50 l50 .50 050 055 0. Illolo llisss 0100 mulS ino 1 iti icolsll lo oo 85 de omprsone00s e 0 050 s n slo m001 ^co00un00 f15 il. 001051000log0ro 0 19085 caricto da que es n elomlo io. 00 le 35 d0eoloOls,sii 1111010 0i8 de *t10. 0110005,Mi0n58a, Oan missomargo, ,11881410810eran 5m. halla 0en .00n 15c 01 (D 01in 0,,)u )n 0 r9 y cuando el. x1551 caminbao s para almorar. 1en .la ote5hubiera 3agradecido Ua ~ o d una Osd os 0 004p1regunt 00a 08088, 100p0r00955 0 ~aiaino s ea 100099,0#oy0s hae8e elinudo al ore S as.ao 0100011100s00 recibido80.5.0181.05008 5A001001500 1~ #t l qo 55. 158 0pols l ant00750 km 1 5 i cu0001. Os s.lOloOlsaIhcer cada vez m9505 regnt0le80 s9ed0 almariscas-, 00and0l tsmunicionesspor e 1 poia l 55 5 Owdeselrs olo 505 0000 u0035 008 g001000 ,10opi 00759Idivi010058-O o re. cua0nto0s90 ool0o 0115 s d Oodspus,0500 0085 *m 1 10 (lo0eje11c553o350de 0na 10cia11olec10vabm s ric deSlexiv sso. i 00500m0911o35190510.la5fi, 5, c 15 40.Ke. U s.O51p a o s u ~ unyb5 Co S ~Stw enin% trbaj10qu05 ns. l s 0011. ms 050es00que los.os 1085004, 010que. s10per 0s 09 5940. -No8 habla4r1005ioosningn a~ 50 lsO.acaaeraA il gia~ 3. 59554005,y pslsyo 0107 1055 3 0861de ~~con un0ni 81e5la0mano:-~rsto, nuestro105biso .dlc -ex i Odsenvueslto en un romance8 10810 su 5500010io 0e 1la0P~ ps-Y~ ¡%5150510a' 51 0 s5500000 1 lao uese -350el oW1 gallega0:05 la0 1ecnizcin05 o a 500105 Ca5010 do0vpsos 15--05 118950 000Mara15. 5.1 Naciones 0ni05s y &u&0des. Cuando0llegan a5eln-toda1la5500te000015. efi0ienc055 -035850s500ou0e ha-Albres. puertas0,0porte00, -porteo, Os poters, *n de 10105550r95am9i5 M0 o. Abre )a05puers05, portero, -s Jos, a55.005 o L4 m Pass. qe an0s8e0 uenra sososo1 puertas1no se abren0--en cuanto1no00005 OOS80005 prohibitiv0o09 s,5010 romaneo, 01035 dol10osdo, que reaserto de Do0n0 5905051Mennda uts, de 1005ort51i, el1c500r10 a10q08, 50500 0an00s00tras e1i0q150r08que5se5hable85S00 y haya 0500arl y85las 503050008 050a 010aloco~ o onspaol,.35No08os 10uie110 175354800 S1510no he4 500050005l5pr100ipio 08015.95 05500511835y, y prbablemen0te 0m8lo p0001000 que la q005055 Pro0ujo adqtie De 50ew50t& No ostante, envi mi fraternl amigo Don Fe, al en l Orientesds0Cuba,loqo 0800 d s rtOsd imlantrosur0050'Ilps Pioharo oy00, -lsi sgns squivlela de0ir0C0000pos Osl. e el temor9 SOOs5ss -de550olfrse n .un poet0-deLa 3~88051 : oma8s, en 19 7515009851050 dsl ila9 cuyo08resul0a005 no se co0¡darn francamente per0515.15.i^ 5Mad0e, 10 19W3511rta0hay un n00o 05080. 0veroa10s104008 05051-1n. ).450h,8las es~,110005a1008nes 7 5mis rmsosqus e sol 1belo, 10 Os 10 ungrup35d0810805 isoo~ acone1535s u 5seplantean, 0035~. que tien8 01 o5d500 o ances01075 01105181580 M-50 8860, q115 aparejaran0la, 10858005 -~500 qe ntsls05807 50o a1ua5osa0 09 olkl. slos 010005055 01cuantitativas al librep005u08en055ta 5.500a y profundasen el menester, en l iOerclo l0lcocol. P~ el uoo Y05no hOyc10050misma indagacin1del folklore.Lc& ¡e p00805005 5.r9n0e18 para de-' Entr el io y &esent que no ienten ese aento0Potic 50085 0 010800.8acionalO, 3500508opiasdpona d oralos 00001o 5001090uOoo >ala y, nec0sqr0s para lss-081de qu801iers y0500009 0adrs. d 118mi0da 358001950 40n05me 85015 W Osu&0 habitantes5, e to rce. ..05d0istaoldefos 001000500. il ist5a de berW no d sefa-Mi0Pa5ria0es5el0181, U009h1nda00 5891000 stics10, =a es de responder aotss Sl10. 0500 00350000e10ta5.100 poesa 10100100 758090805, 5.9010 io < So5110051sstablecido08 59s 35ra 514baj lallastirrasempre07en0 10500998o5odeOQos* -¡ lantacin1119 e81.00080 lo0559a35905080. vedo en080 infatigable labos crea004. U50t 058aroselso del1m501a100355 el5sue 100c0 a conti000 t50150.io que so090080 0.o0d 010uots eOIportain ed e qu08 n08c50' p3510001058 500 110nfatleOols, l 5100801001y0al. e0los1poo& 1 y.s.ssq08ha 01de sser s ladel Ca ss19sad len 115.da antes del pas que ]oW ectablece 5.5eg 0e5a0e-. l. dnsOcreacin a ese lo y l 501cierta es,8u1 nngn pala1de8 elAnio se'0levant, m8ns es0890100No5e5vid1000l0-i ~0 10000110lo dustrial y bojo Y le dicesaol15p05ro009 d101apoy0 ofiil necsros. 00180 ilve1 de ida necesta,.para008080 0qus 11¡ Ya on0Dios, 5en5estos5das9de0navidad e ddic ter 008 Industris, 5.9cs, l19¡n.001 5535110es5su80a051119 nsencilllo r0cuerd, que qusier 1la0090100 de altos5ara0c1les01idonde 1085008 todos que8r0008jas8 110suave8 350000150le 01008s de Imortacn ontra00a0da00e18la0 gracias. 11dsl 5o1kl0re, 5fu4 1t419de05tu speor0nivel8desvi10, 0000ue a Mufoosdes 0oss, on 081908 0011 5.yd0055001100 o. o s 8105185500se950035010f111050951805ue scabaoT.05001081100. oosoloua .ta od"lols 0e~0.05 tir co0 aqul en la fabricacin y bu9t100a1)a m118 to de 11m1180 loa Puesto 900i y 000509108bre8un 000i en mejores0 11condi 00ion Intern Cuoaodea l odoque me o sitvpe-o 115010900yc350040d. 9 9085.00 en el o> 10 o 11 s~ Oen El01comproso olo 050l 0910 00fl9fl8.05e n 0i0ad lel00019008, 091 00e00051055 4081000la C3500880orsonsI23r5405098a0515de50 o11laP vida 05.'500091u signatarias, prespo00n501108gestin Cluen vici 1 015 0~0019osOs.ilos Permnent0 de1 a 000180e1tu035551000en805.9-roance sdosde090. s consejo08 10~0118m8801850811r 00358005011c1k050 4,5 0900 88 00110010 45Iss sI 00535 po 008 18 que101000 11819do a uns 000850801el08ro58s 00410005891 l PRAFAEL DE U ANO v lle8 una 8 e5ins5 galera diante el fo0n 0000y aprovech(Crnica desde Mad0Las0ella5tra l5l05.5seda05, 050 9 0 poss dloso3503519 l80800 por900t0080s 0.)os 1011o 08 7585. 08 Sque SO 5osda cosmo Inero cypoduccin mnifestacnlen s uso1s que9la ma1080008100901 n1 ore1001e0500ieoica, Y aunnac35nal ce8ebrsosd1ra10085 ste000 189 vints h0aceodm001593 que Cu000058 5010010uOse decir o sepropi5.01 100en 9antan 9r,1La 4bida 08101ce 158e adan 95010. d mente que sea un8pa55109510101000, H00050, 05008 Ja808110005edo. Y 5arriba00010008 andar pued 35o08rse90101 tipo90e 8 0lo 080qusel lado oel slOsO 10teng -0unaidea 1050ms005las0az0posar podsuceder101050100051 40558 50.c 10501010051imp50tancia35de5estor, ll cos 009el Co rnoo&o co80010popiead0ete5clifiatio,, cusos, .0ao.spoWaOl ooo10s0'dir 50~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~1 a los 9190100 81109 50051 Por9d 10 7000009 goO sl 110 pr5ospra dol esraosoo el0 ce5-.b30ad0o011550 500r91,dd08In-YooodIo 81 wooo w polOlnorteame8r0cana0 en09a0~0edPre senado 3en09sas auls1ver&091 -Yo10no do5 e1st000cancin 08001045 s. Oss Osilook10808uo niegas0uo al centenar de u. Y8010 sirio 1 oli 75 ova. 8011090entesu 00911108019 sO a: 8118 tabo s -es10pao ooo1han011050801010 0501115059 100110 00 pltc o meta 90000108 7018 0 150500d35la00951,10sa pazlo 3510ooh05. ljial d10ooo1500,01 tosO. OoSmprtniapaa LOsostd1 o 0091910009 10 :sos empae uis % al0 1Monte8 01985 d C53500, 0 Oldone s 8Oan0cele,sooo10y. 50 D 7a351 es 0940 sIo qu w yp tod 00l0 ¡ 0001 ms p805 0950ir 00800r .3te ~1 -011 1 ) in 1 DI hem

PAGE 5

1S Aoctor SsCseS BE~ W~ESE.801mSESEESAlcleIE EEE. MneP.Mato, CeCECtWEe fraexrneay su5hijoManolo MaulA. CalvoEMael aiEsE ESE E Gac. MSEoloBarbay Manl ES SocEEr MELueE LpezVEldsE. El SESEEr Manul MaitE.nSEcELE m WO IION D R Un saludocordia EESaEecYUjoI ManlESSerranEE, cocEejalE dElM E ELpo Se la HabanaIEyELESESC P N uno e loOLi E. ES)" ESSLEN ManelCoiEVso y RmeroE.Ijvee nn sner auo n et tusiasae inteSleteaoeratrsdlints y mgoe-y a n era eEl irma E. Rme ro Vda.de ClEnoi \1ESS Sl EESL y4ubl eCuae8gnrl Eanue CElES. MESa. SE.SSE eeno MnelHEEnrYqSezCElez. SE CESnEloSIErnES, MESES VIS. MSS errandoLEEMEesaredeSl e lESEEU-ineo-sluo en e mECESdelEIEE SEEE ESI BE ESA mnDsGadMEnEelELEpuebl de CuaRIgeneCal dr EEEEIEE, MnuSEEaIveEr CsuVE-E A lsa 9 Cf .QE5 AA CCv MEELEEL, MEEel E aEE, SManelESL1 Sozez.MSE AosMelEP rEl. Ma-E nuel EJi EEC E, M anel 5EI ESESALEEE EEiiiiS eEE MneI l E DomnMelECstroEE, anuel GRrelaDTAL EESTDARAITE EEESEE, MaEnuLEelLCEESEE, ME-le SEnel PerEC neESE CECE e EEELCESARITC 15SU UEI M EEEEl M Esa EE. EEC ManelLEEL vaeSurEESSe., MnelLeaEaul AV.ORFN SEEES MEES ALESE SESMan-e Prez1-13 HRBRNII Manel CAES SngESESE MneEEE CEOMA500 LERAL5 AL ASI eC ELEnt1 MEnueEAlon, MEELleE TC MeS, MCEEtroMESE. OMauelE EL-________________________ NadalEMaEuel IEE, MEEEnuEel NluS, ESEiSEEE, MEnelERorSe EESEMLELEr ECCE EESSEEESEE-LESESECESLL SSEESE ManeESMlvLE EEELESELEEEEEESE SECEMEanulMCyo, ManSuSelESIIEEESELELE L RE E E AN S E Sanel ue roE teSrE MEE e l 1EEC 0ESE LOEN ELEEM nneSECE nel LE ESECEE E, MEEEIEMaCE SS,. EECECEIEEVLEE C5ESEESSEEEEE A LMaueELpe ESEn.Mau EEMEB E SES EVCE SDEEL ,E L.OCOSTRESEEIED S ViiqEz SES ue, SEECELE S eso eEro, CEES LSLE EECEEEE L qEpEEp E1E EEES Mel GonzSlez MEClLEEL MECanu EEEEeSl EiS-CEEES c5EElEE A DSLESSE CECES. .no, SMan eMorn MESEELinCECEES igeSEEGonzElezEECEaEuel MErinESE E 1 Nz GuiL rz CEE SEEEE uervoE y ManueES eES oncdocEV st d i e uisaqe tnoiooteeada .CESILEES SnnE z.tE VElpeidio ace.rES, st erdc5cnss nmia Manel MSE ECES ES E. qEE M anuel FoeEEESE SESoEidoSEEfEESESEJEJEE MneSls MEESEL MESeElECS, SL.ta SEEcEe e idjESESES. C<.clu te esplneine eaen EL ESLEESESE E CESE, dSE ESLCESEcionEEconEmotivoPdde.laA.raa,,Ei pimgnoMESEL .LE.:M nl r.nzd a ESgELESm .nCLorLE,5,omenzaEr R* *LEEESE JESE.EE serE a, SL EELSSE EEELE& EZpena e rvireCEIR e EIEsa omd.JEE d, e l umrsat*gcqu e 5, n .ri trmino SECELEls ESEESE, srzrvcoe d ea up afuialzd pr ustapi u EE rsS eSE Sesta caa ES0 e nL oiias o o tlfnsmcia M r1&1 e daEcCr eE lasIESESE SE ePIUVE 01 186. Cotiie ¡ Pg.ues rs:M e S PeSVE neSEESE5 CEL, e______________________ r+elz 19 4'8---MaEnuelEA.REmEC.CeeteeSJEL EasE QuinEESESa, 5ys iESMESElLE DES MEanuel PloeSEs e pSaca E Manuel AlonEs, adEs tadorSe] Maneldel SASoCEy5ArrCEdE, ME. neE .OCECEE. MEueSl A. CiLISES MEEti e DSEESE5, Manuel C. PESES. ManEoloE. SES, ESdooEeSlEMiraEmar55 MESElub.SEELSEE cionrio el Min serS. MeSESE, CA CESEe. MartS Eoral, Mnol e CEE 'ACE. EElonsoE ael eCEE5 M,EESES P esaEsVE lESESESSS yToSEar, MaLnuEel CSzCE ioyMCE SEEC ECEC ZneES.ManelSL LEESE El iCEESa MaeliedraEEy MErESl ESLSSexmn str enioeL ysuS EL MESueS P. PreEE su5ELEELL. ManueE .PreEo,gerenese SE PreSESy MECESo CieSESCEACESEE 1N A T A LICIO CONLA ANAALERIAD? ~TS ROSTROZ INFANTILES, ENVIAMOS UN SINCERO MENSAJE DE SALUTACION A TODOS LOS*HOGARES DE CUBA. IN/TIT'UTO -EDU/O Nuestra Gratitud y un afectuoso Saludo con motivo, del Nuevo Ao Hacer llegar a todos nuestros' distinguidos patrocinadores -y amigos, a cuantos en el ao que finaliza nos han brindado Bu vali5?isa cooperacin y asistencia, la expresin ms sincera de gratitud y reconocimiento, ea obligada cortesa de la fecha. Y es, asimismo, deseo sentIdo de cuantos en FIN DE SIGLO labor~an extender un cordial y afectuoso saludo de Ato Nuevo al Pueblo de Cuba en general. Que 1948 sea portador de bienestar, salud ydicha para todos. an rafael y guila, m-5991-95

PAGE 6

1DARODLA ArA.-n19Es1A948-, AO CM ~ JfCOIC AAERA L a mquina d escribir Ir.cs, sfiei. ld ece els s SicdesdeMd Modelo 5, De Luxe t0e else nllasncle cii e. ceebar¡ls. leiesM dM.e J~ 41. 1=1L,2e e sedsuele de .d. .Cm duleniAedccli ed ._.ele.l.".el__ eCopenseonamteetoclaee i'ilslllllgranll' M -ii %e lI ied el cc seed eis Y= Aeledci. Al. .4. Fenda ast .y Cueeuedrsca de edquna grenle ee uspujEXAM INE elta supena mquina 11 -ce, e.de &em"e rameeC T dic. umesel eeREMINGTON PORTATIL y compruebe usted eceuadisce Wcl cc M -91,1 e b111171.%j" mismo su filiy rpido manejo; su slida cnselced cece d e e diat. elId 1 e go Por c e lcilc aeqeruccin y ressencle inigualable, que le lgaand le ey ccl .e deelel J.dc d ueitt, leGciee .-lan un servicie excelene a trecn de ¡s alo. Ni ceeuiso e n. e =oe e d.ea aledeun ccee.a yr l.cb te te e ece c.see c.,eeUd., nM.FACILIDADs DPAGO A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l -bciy cA eeen ~Hozd msdccc dlec" scq. D leccelee. ~ T pareeaeesc 1. w.e del 1.e.c lees l l dicice e 1 'litesdd edee .cc es e ccc se de dueeccecceYr en_la________________d.___N.~ e y Le,,s erisccce se dcrnce Lesemie Scecende llcicce IMNsomreenMAUIASD e Veesscr %e, Nece Yer, cm sil ordl.dlle.ldlcmel e el de.c de cislemedl y Sirve y tmec ycm?i ced ee.Y, eeedelDcehce ,eiddese.e.cc.Reesngen Ruc de Cub, S. A. Ace dellleL. bodal le~ dtleae InvDtdm oN CA.un Gal~yN sus QUINCE 'coneUci ole pilraSIeTeene diener lle dMiel. Deilln, ence e cmdd, 500o y c elr fle*lelu elce is e lse dme celeeMecc] OAl,deA nc seiey Asisccc. k cdeA~cceeslt. yA M emorndum Social ~~o l y. P .e le1 isl y, teu le ce ceecce dei ea. 0d) prie. LA CASA COF/O se coacee FIPOTA -saludar a dus clientes y favorecedorey 1 Occ Cle de Lacee votos por qeel entrante 14ceencsindelSyercc.Pque eed ldcdlteerim d sea para todos un ao pletorico de [emedodeslme.licidades y venturas. del lmcpeebe.de ns de L d HecAed ,enele ceseo dinc el l nl ede dAcc i.cec lii. ies n.T fiiAde "d c r Pdoc Prd AeM Ipe ef %.lsseced% oqdecesisfleo, e.eclaele CUUT OSMN AOAMediole dcc e Jeemelede VaeNmli. Veia#. (3.10^ hileas.¡ cci.ig1-1A .ee,11,Feel, eeceS nae celea peoI. Rdif e e. LP dceoi nod(eslIl.y4. lsA Desdel:ceeiny ces dIese les leliscesele descede eec siediele dU -l i e de nlr Alrdcel cm e L= de!e1=e tc la-de1. ecie Pe.d ane elelce .e teac 11l lat le, s,, ~ .JI un ¡Vd ele ldee dee ieeiece ~n1 .~ d W e -desd. l lilece delleded., soeyc l. ycyei~, leHOGARel de1lch,1y2enM yndclee hai 'ecee ceclociceeEecPeT Ue le ell, leeed dedl.d er iece-l rc up bellecteisceW da d" = -Ueneee lese ti.ilee ci ie M i, l ¡-thIle, -d las legri.e med o e ilao r-Bgd ceeiiyddccci elnotie d Wuor detOr-* auti2
PAGE 7

PACINIdSIT )BBY (,O )NICA HABANRA ACONTECIMIENTO LA FIESETA DE FIN DE AO EN-EL aBILTMOR!dP lsarde¡Prr f i FixeesPelg1 yi en la Radio -Cadena' Desde ENERO 5 Conozca los nuevo da B obby Capdeno va actuacin en Cu chandoasus preser exclusivas por la Cadena Suaritos. ¡E PRIIER CNZ Feliz 4io 194S deseamos a nuestros amables III\\clientes, amigos y a engeneral, y hacemos votos por su prospceridad y dicha. Que todos sus deseos se vean cumplidos cuando vuelva de nuevo este _ alegre primer da del ao. mear Srarellrrrurr rfirrLarS-rrra BelrPEardo Prirdez QurSrrryse marrrena aarEstean A'a bae N sataMrsdraerildrrd a Ele-na-roll,pn aaraa laria adgerrA de la BarroLperz Sddrl. dd-rSr ra a y yAlbert BeLda. aI drurr y Cardarla 5Rubio Eea -MnalvoS rnaea daronio:JJorg raael ,Pa,,drr a rrano u a BRtir prrra y eo a-rr anci o yre sr AASl, Oaerr prEltty Angic raraar adir,. nade a darre rraaono A fldoy y Laura Angulr, 1ToarrdRae -pa eo Mir-ysu entri! a-prsa-Carrra 5, u aar Cli aara --uorr la Barer. LiSAa de la rarrea-iy Jorge -r-SEEEEL FINAL DE ESTA NOTA ausaadd"LpezMunS rirrraLENa LA PAGdINA 20ar oz "hita!' esta nus. a1 escu. ntaciones aRadio LITOS EN EL 481 el aaun atr.drtivo en l aa-d a randaP. 26, serpresenrtard r d o rr ardr ~ p.a.raaar~at 1laaai pano, Aloa, AAMlf y cadir. t). aBe~a PNdaddaia. Fdrada Aldgr. parada da bildes llaara lAr aaAcalaETralArntdnir, la cainroa -Mada 0 Cddbi,~~~~~~~~~~ dlrlr-aarrNaEpcdd ra 1a parada da arnmba Merdra yP mejdorrldiad sociedd pardaIcdrdr Mahad. alda y aomian aajvees Y debutacLne 1MuY la1 -~ ~ ~ ~ ~ ms bailarin aae tarpraa dae losaaa W ra~ aa-al, a Ma-adrl Idhiar da dos q~ia Jas Ada adrr I a ad.l do oi a fir az dorsr '¡raaAaraadara y Iaginia T.aala dleddade uyMrh edsiv lgaoe pramr hidj, al quercibai pr astos moraratos arar d flSa EaddUA grar fdaiti da anr Bopa-d. soarer ria. mierndo da rara lidana, due arr.IaA debrda ana-Sra para aapeara eld aprlipi liaradaliddla las s.rdlAdaNuevo'addra -ar, onitud ura lucidda &crn-usrofllttcoe a E1d9apddadradasiMijven aad VN. e% arte-e diieto de]p due daeo aial amalpaadiaba---rdr apa~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~rsf en~ nuestr dric are riEr r d ard Laad aaa paaaJa~ ~ ~ ~~~~E raalaand. air-Sra a-ainia de 1r9d aaa 10, A en el N AvOS Paaaap d a Cd, da ia-adad h a a ranpera l aia aa-ra-aiaTdez das pala a aPa da-A Merara a-aY P Pn l Prara-rdaira .iap la s-a de '~oa ui nni-d a do a-Ma-aa dapion. li eclogo dotrHco o La i Dradiy iaplaiii de la FIERBWrERIA LA LLAVE G&Wd1es el AMO NUEVOla m chiatstia y aagi^desa ddal e ad,desuel 148. NIPUSO,512,iu .piiyIiliiai -TilfuanA-tS qq "7q7fN h.UlTTOEGUE S OFEF ETE aa Alda de)arSy a.,e de ¡uz de h $250$1.5 0 "~A .a'asa i so d., .aa-aar1. $pi A aa a30 a ,a Un mundo de ingeniosas creaciones para sat¡sFacer las exigencias de la sana lantasa infantil. Todio esto y mil atractivos ms a p recios realmente asom1irosos. NO HAGA'SUS COMPRAS SIN ANTES' VISITAR TLms R SInipsor docy Ana Sinp7e.n y Anicia Menndez y k a

PAGE 8

HENRY WILSON Y SU Ofl ~\OSCA11 LOPEZ -EL MEJOR CAP HONEY MURRAY -LA ms Ori, "MOLIOS DEMVENT Con lefiDtOa MalE¡0fi fira fama(D oontoinentfa)i.iif. op .2 mwm InPuI elI ex-f~~ ~S-0ee
PAGE 9

\Nuestros Mejores ,.Deseos de Dichay T odos en el A-o del948 CASACOlOSL ~SA 19,.a 51 15 :Irl< *k IIP 1 06 cs 1q A S¡ N I COdIS 0,5 HSIS ILMr. Sol>e 1 .SNS Ainle,1 1C¡QUN AGRADECIDO SALUDO EN El COMIENZO J7t>DEL NUEVO AO PARA TODOS NUESTROS CLIENTES, AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENERAL, QUE NAIfO NOS HA N FAVORECIDO DURANTE EL A TRANSCURRIDO Y. nuevas promesas de MAYORES OPORTUNIDADES en paga de su constante preferencia. LA DIRECCION Y EMPLEADOS DE "LA OPER 1 GALIANO Y "LA OPEA SAN MIGUEL (La Esquina del Ahorro EFAMILIAAPATRIA lo DL GRAN CASINO NACIONAL I 0pleba e;dr olo, i.t 'elega t rn 7ua1 ,t ela M 70 .5 hSeas Club,. de ga l 7 177o7fl. Actuar dinetod ce ni8 Deua sd t a o c he unnuo e el c7< td77actr Bobd 77101107 r 11 11 .lo. uegos d 7 7 u 11 -lo -JIC I 771711 y 77,id7dst : olga m7 3 no 1771 0Oie 51h777i7.177 EldRiletli a cargoI e la 0770<

PAGE 10

-yc L, Al AO EN LA*SELVAS -VIRGENES la7NTASTORY14(EADi cl ceya eccu c '111 ce cereqe y esenvelvan aunete e Futuele oye. ;.'e, Dendee nel eseupasado. < ece aciiaem yepecie nteee ee a e e t e e e, e e e e c l ~ ceecece e c e cleec. eeee~e40eece. 1 eeeCccecce ee emocn eeten eEL BESeOe ELA ecc ee e e ee Pcsvcse lahitraccee ce rreeeea cne<#he .De< < comoeE e D N I ET E
PAGE 11

DIARIO A MARINA -JUEVES, 19 DE ENERO DE 19468AIAOC CRONCA ABNERA Barbaz,Pujol y Cia R EC!EO D E LO0S ESPOSOS0 5G UTIE R REZ -T A BE R NILL A S. en C., Ltd. NOSE1 Desean a Iadas sus r 01Clientes y Amigas APUREAde 1948 No compre el primer REFRIGERADOR que le ofrezcap SIN RESPONSABIIDAD EN EL SERVICIO. JOYERIA, RELOJERA, OBJETOS DE El hecho de recibir un papel con la GaARTE, MUEBLES Y LAMPABAS ranta no siempre respondoeal SERVICIO RAPIDO Y VERDADERO. Epere. pronto llegarn 500 Rfri. s¡RAL [0SM[7,TR ALDAW137 geradores~ G. E. Primerq porte del gran cargaimento que espercbamos. Unidad hermticamente sellada. Cinco aos de garanta. S#Ubemos que usted esta ,onsiov .s.: ..<. ..,1 por el su yo. 1 al.C. ,A,>d B. 1.d, A1. < dores para atender la siempre creciente d_~7 S.U.0. demandla deiacreditada Refrigerador >< 1 '5GENERAL LECTRIC' 5 LA G. A, ,. .3,31 ,LCOUNTRY .1 , -~ a.31>1331.3 35,,,3 7, y5,3 .3, ,la. E1M.1 GEN ERALAO EECTRIC, n 1 o.7,3,5, tire ~. d 'a ,-11 3ee 35." 1 ,353_1533,3 1 ,~1 Rstad Plm N 54 ar o 2 dico a etoplian 311 e 3333lo < o3, I.< 303,33.333< 331333. e315151 Santiago de Co1o Pinar delTo1,16a0otrolli~t e~ ,, o ,J lls,'35l-5< j~, G 3313,38,o,,3e~3J, Estrda Plma 40 ldepedene -45 lodeende .loa6 Vd5,C> r.Ei35 ,L .<, 0EIi0<11< 73,535 <030I 0 -n 1313 1 ~~Ess l s1 ,,, 1333,0 3, 033 1 m ,1 Comagoy Sant Clar Matanas ~13 15 33ola,< 3i>< 33300335<3.> II01531 a"! el 11> 33 53 3, .e o l~,,303 3113 b 353 3 a153 511,e 0>13< 053-,uI,S 5 SL<33030003 0335035300<33 do 5<>s5 ,.50oolsy.1 5553~ s 3.,,3 o ss,,s~,, 01 033331113 -s 31131 Uy oO 3535' ~<>CUBANA,31311> .33S. A.31 5 3111350 331, S. .,, ta Iob s 51113 5353353< 333 <>s30 355 .5155 0a0d313 303< 0<.<3t-oIb.5.<3de01 >a:,', 33A-111. 0,,.> >la aS.5331<333<3~ 00., O. O.oi3350 351313330330.30<10 U > 05331 M-., >0 ,,,da, >d. Esra a ala o.55 M r o-10 Eifci L etop lian 35335 ., 3333Af <1 5<.33<535G > 1>1> Santiago e Cuba Piar0 de¡ R Habona 5 1.53<<> .1 1 <333313<< 5333 0.3~ o, SAS 5 35<< >55 3331. 1~ d, ]e,<>o sOl'_I. >3el50335 0,de03<,~ ,,.ls ,,, 33355 53>3055300535 <5<3MI5. .p01303 1 ~a,35~31,3~ o 55so,535 E0 3 3555 3 35155 ,03.s,0<3 s 3specinco 6 5,ltaeheg~5,ass< 3351033< ,l315 505 0 0,1,. 0 3,353, 3355 1113 ~<<3 1,5<30 <330103 31,3 3~'1> ~.e5111 <03ll31'7553 3.s 5 3<3<5331333335 35 Santa3310< Clara 5135 Matanza<3<353>s -d, pId 33153 ~Inal <<. 31<> 5,< 33301 b P." <1f5 .s333 3 -a~ s0.w ,.,siirm ,ur. 5133,135 3313330,31<3<3<0>3330~<~5 <33<51. 533.p~ 3iS, .so 3~ 3333>35<3 ~<~3>> ~ 33> 330 zo<3,0~35311303<3<5 1333 ,j113333,, ~ nl C033 oW73 3333,30, ,3,,>o. s ~33 >5335<33 ,35 3 3 533sos 3os3So0,. y5505 315 1311351 53s3 333500,3,1<33os, 3,. 5333 O.oa 3,, ,<>M3. >3101,5 0.35353005 33333<3 >3<>35<<5 ~ -053~35>55G333Ia.03.b~353555351135350<05303510333315003553<3-s.5<,<,35,,3533333<5. 1330 34. 3 ss53 o .33,.s3,.153350s<5050<335> So5si3<3loA,50,os<35375 -kll d, barba0 Oll. .Ira. gi0,330< <1 55<3 353l ;05551,,3 L5,15'EDA 3315303 LS .o dk. ,3133. .ns .3050051 <50 333s>3s 0,,0,s315 0 31335.a 3<1313< 35 ,l.>i5 335s Ro-3 n lb lOS o el1,I553,<,,V35 fI0<333<. Tel ,., 335 513 M o<< u. 1,1313533503 <3a5o15 3a 3ab<>olly>te05_.33533531,53,o<>335< ,>1 s ,s lo ,s 3 y.,355 s< .I10.y. 31,3 on 0 53.SO 5 33> 1333 Osl 333 353<< O<,,5, 0di>< 3Os la H> d* V-Xo355J33555<3<3<>0<>35333353303 E:¡ dl 0<3353 .< Al<5,0dsI 00S. 31030 lo3333 5515 na5s 1 055by ti0tn. >,331yM,3l, 3530 ..33533<>353,5 5, Sol.313 ,1Pol o 333,3><>A] L,"3 .1 ~ .d.33 3 p Gol,3 3 1.3 353 ~ d3> <~ 3, 3<3 d 5 3 11 33<0d 33C, -,ro h3 5,,3y<3A l, e. non3133 do., 3> 5~ 33,o os., 30,33 313> 3s oS sls7,II 305,3 333 d.1. N35335a, 135333W33333 y3313_ 335 33033o333333 031333 .s~ 33 1 0 5 73s1 3,><3 al¡ 015,13> ,o Idso S-, ~3a, .3>> 335 3qCspS.I .3 >3bs s s<> d, .-Udo03350155331 013Ad <,d -I "e B], y M.,3Sd ,003> 35 1S3335.333<> 0.Osl .Lu>53 11 J31,ir, alla333 ,35553 .-1b. -3, 30>,5333033< ,5133 ETA NOT a L.535 5 3<3 5.3 ,EN3 LA>3 .>5o > ,IN ,iel,3>53<515 3<35, 333535<>5313j333.1>< 3.3s<,.3I3<3<5 0 1353<5 0335 3333< 3330 733,3 o. e-]33>535 d301 DA o ,<, D3 0i. 14. & '0 35333335333350035131053533131 35531 Pe-1 .31 d.5.15>0533 ls3>0312 d3>5 3 ,3. 1 sd, oo <3<> ,3 Y <3X 0 "Rre .Y "o< 1 Z3 d, In~~, de C-s 3>5,3si3El A 5 n VENtA l,'y aer iU N15 s,1~1 .G-01333>0,Al~l y Ab>3S3El5.,> 33<~.,-3 ~ ,5si.<30 <<3>33 >oWC331 o y3 eb,3 53> --nln I3 ,¡¡, 35<31313,< >3 <30~ ~ -bv a n i T n, -w L ¡. e ale, P,. 0 kor ~ 1 5 ., 33<,3 O >, 3M -0k 03 0.sle, ,o-oIa, AdU" ,Lo <3 -d,?3s0 3055 0o~ 131 335<>,,, -0> -)33 3>5 r0.Un n 3o 5 <3<~ opi -a,y bo , a .3s i c ,M -Ab.333 C51 .A~ S. ,,,, ,, ~,3.311,s ) yie OO .4 1 l. 3, 0 <><, A,, YP. ." % 0. .i e le o .1 1-. ,i ,1~ -6 lu11,111n y Lini, Id. an -.e. ,n 33o, ). u"Or8.4hsl 51515yM. r 553.33oj, Vrnty:. r, i -, 5i0 3553>0,.331335L.,335<>1 2~>l3l.,~ 81. Lodos isaoliO.l 0s<0>0 3< <,.3~53.,~ 3,3,.3.5 ii0i3<, 31,.30 .30 W ..S egundo >T' 5.3 ,05~ -jo lll Ca ~ b,, 0e03131s0. uIA G 5<, a l ,o. .1-111 P d25 03530>3 3<33S0 1.3h -y Syl,5 isR00u31l, A -303.,iffa 5Eli~ .333.,More ~ 3503"'e I ~ 3 0,>,Elena10<3 ,5, .> 1.etsse.3,o<3al N15""5Al,-. ys 3033 .3.-ii', 5. l35 1 lbL<3 5 s, 5310 3> ,3, 1 -19a. RO S.'<>booSSCOO3 aeSeOoo 3 115<1 < 33<5 n~31 .s 03<. ,3<0 5.0, 3.s0s, ,, 3Valle.00 _____ ,0 30815505 05a5555<3.0C-l30<0 5533~aa-le.,>.<>'J3<:33,>0,01o-.3 333 5 l050,0330d <>d, > hiltlta1. 1 a 3xi;*k,, fo ¡Mtj~, >1 4* Lucy Whto0.<>535>3<><3o i <,33. <3,> Ele<>< La335.31<0 ,o>y31,3,55,3o5333 l.3O0 > > > dlm*iaIm m wiuir* aS~3j3 3 UIR5 U 05 -> llrda. Krtque 5od31s. 3 R0s0 Blanco nn< 1 ma03,< 4 <351.t3. 2 --eSIo3-,33330 1 u .y 1n. -ly,¡.rq Tie90 300s5 0515 gilrs do, W.Z< l

PAGE 12

DIARIO DE LA MARINA ENEO DEI 94 C -a tolic ismo M a t a nce ra's 1 PSr JUAN EMILIO FRIGIJL EPSO S AB A ED-DHDDAbd u.C rral. J-6A dA ¡,< SAPSChA PAb. cA zACA i ni e[ doezuzAJ e Poir CNDIDO POSADA a rn a, rstgAos4 fiA
PAGE 13

DIARIO DE.-A NMARINA LA HABANA. JUEVES,.19 DE ENERO DE 1948 1 Lp .p r aa;Nuevo proyecto de EREoA &t1L.LhJW aa defensa area en 'LI~DFtICIS DE MEDINR los Estados Unidgs < %4? j Laaacomisin desinad ael Pre complejos probeaaa de la pollia> aI ea rtamenan aab~a c >l4 altrun e losmstasali> apaaldo poas dpa ea l cal -¡r PaqallaaPa>llado E) onreo ____cno _________________________________ Se__ tdensetenputosiaoasque diechyamrga NVERSIONES 5. A ter, ll g a oa 1>la cncuin de aaa yl 3u lisEa do nds&ornpc C>aa 11 lpaaapa>. a [Anti~u'~4OpelBgroeninc857toa a "plarr paala> OMOViLES YerCAMIsNES piL CaA, dayaobjet Aivo;de -ML AKE d>aal 9 U_¡vsn pee. o trIate a 1947nao uaageJo e i fho tipo noahayaadearealizarse llla UN PROSPERO AO u EVOa .aala 1948 Uoncicnaae-ttoade¡referiodana> 0. aanppntoseseLAalNs -,eIeaDIfNsaetaeO? Mri a paaadelaad s Guera yanodee ngCOMPROanos en ese yalr.ESTABLECIMIENTO7. SIEMBRE dpzaaapHa, aIa>aa¡ ala ala> ImdaparOEa>a aaldaa¡a ______ Lo ep st bs 8. ;a__la Furarpeiar taLeSAcan aN9en,4 a U F Es T _ ___E el aie, dee llearsea rabHunBANAen 'la>' a5p a a.iaaaaaaa aaalaplaaiaaaaaaa lma.ayalaaa#u aaaaaa l alaa unaaaaa laloa aalaad .Vad un. 4 elloa-Caaul.ala ETEPlITa aaaaa iaalaaaia da tulaaaal. a. r 1 4VIERA AZNAR, 8. A. DE BILBAO JS AGENTES GENERALES EN CUBA )US & dSIORQUI, S. de an a todos sus favorecedores y -amigosun venturoso y prspero ao 1948 t G es^ U ON A AIil/"\I S XJip ,'C 0 RFECC 0E i. i, Y SAN MANUEL PAGINA ^ECE logian a Wallace los peridicos de deas comunistas con er ta1 t i i e il d < lr W a Ac aae l aaa a la E l l a iala e a la EallaE aai aaaaaa Dr.A. ROSAT 'i ~laiiaaa Ede :aaaa11,y a Taafaaa A 9422 1 a aaa),

PAGE 14

1 ~700. AO OCM PAGINAC0990 ( 01o99909o9 O2 LA321101012200 09, ¡y0 10010M 9<.11.9.o 0 t39,909429 09 09 Una biografa de Casanova MU D O Eor N A C 1E R F sibutil ,., ane o .OLSA DE LAHABANA .rn o e 1C -.A,.,IOsrrta ec 109,. d.zt" 1 .d se sCmuec. y 1 11 f o.99do9.111.5 1Ib .1 09 A l ,¡ -, ilosond .8 Vj ----1% _. .,, .1" .,11091.11011.o.d, ~.e0e91 fl21 -, ,TMZ o O1 0 <> ,p 10A1 C. '%-> T a % Bo09 Z ---.01211 100-9-911110o290111 %= l22111. ~ 00U. 11 cal001200002'e,<1119100. 101 olcambi os .91m 011b191219 ni. Z: --' io99' 11. 111 0", Z 1 .d00 o, U90010911912. b l .en,111o02i19 0010,~ ~2 1 n 19 Od. -02092991090, 000911 11 ._1191, dd r 000sici.,;' 9 99 R. 39ErII M ED 97 .U., .ed191 11990 ---7 1191 019<919 a9 .10 ,ao1, 01,,,.900010-,.09.OO --e1 ,1 11.11 1001 19110.9902102 -11 ----9911., 12 ---b9.1401".% -90 999 -99299120,0t.-2 0119201.,01.210111110 o,-OOO .9,0929901 01 ~ ~ ~ ~ ~ --Si ooll1 1 b2 o ool 0 1 010 iO C 012 C, 11*1A9 .C001i0i09 1 -0. 1 ', ,. .9b k9o% h -.' _doo92 o .~ ~ AZUC011i11 00 99 09 O0 0OR 111 ~ ~ ~ t bI9tllOOloOo 10119 900 ,1qo .9110 .oO190-22.0 -211l 9 .9t11209 1210. 9. --31 01. 90000. 0 S.91O .21i1100991.10 11 091010 0 09100=0 p r, ~ ,,,,,,11 P0o 19101l 01. 11 1 ,.,900m419,, h, go, 1 90-900 991 .1 -8191. N.o-J.2-. .0 90 1o o-092212 al-, d i Ad ~ 9 o 1101 1 1 19 9 0 1 9 9 1 0 0 0 J09190911Y1,. .,.O 102 001100nde119ll0 1 ,Diu 0000 0. 0oD03. A190 01 0901@19n IM ---11%0.0000911000009-.o brid1 111n ond s.11.a.,,0 1101 0919110 1190.111111 ,ca y oni9 ses. l""_ 194 -9 -loa,,.02 -1u11.9R. R 090011120.la -1 tio ---,90 11909.911009111019 1110112 19000011,11909 o "Ri121001"2R)910110, 9909 19119 000. 0 .9 2 1 0 0 9 2 92~ -----t d b kP ----1042011e2111 .11ct e hlo el0 1111 e20nco -n~ qu, prWt 1,0111111001129. 112de 191 219 01 0.9. 10 0 9-91111010p",,i,. #o -0,, 1.t ----T d,911101 1l i00.0,0100l21l 1111 n099 r~o .91un. n1 1 ., l.,s 1etc 1.i9.a., 100-90 17 d, .0 -910990 9p.MO,/A-91Geno 112 -1OOl1'U fj" 1901d 1 1000190. 1d,11t,-0991,190111<1211001 112201092. Th "1, , -i, -: 0.92 1 04. -O, __ "--7_"% 1."17 S. ._0: 1109s001-1 01011Aduje~ 01011101191919901191001 El00109910100 01911 o oO l -. 1111211 1oU. 0 o i ,111001u 19mi -4 1 0099¡ R l -21102902. 010900910 21-111:1'." 0 T -07 -: --%, '109101.lol 0119111100100y19p0 900 Y. que .o".". rRd.lP,1100119011199010.d.10 H901O Oi olO 1000 .-. .oouoo 14 ----§ 56% Ten 009011191119 ---13 -eSS ti.lOo:e enao M9 l1l 1>,.c .21110,,9y1 .,t,,. a 9 1 111 -uzo1 1119 d,9 1101 h0.00191K-, 910191ol.1.lbI.I9110o010 cupones110 10101 ..12 0 1e0 d*0do120 -000 12 919121 1 1090 1009 .1 ],u101100 1111911 0 011009 0 0 2l9 1 Y01110 .Oe9p'" "' --, -000100. 1929nid .le51 99L000 10000 ---90 2001119op1 o.oio1-0 001i,0 1 111 010101 lo o1 0 0 21 1 901 .e.101 1 10 1 11 00a 01_100 -t99 e.019 91002009 .1060 -2y0000 0 ---.11900Col 9D 1-0---2s0 1 .1 .0.1., 0l0e .0 iil0 10 9 1 0 0 21 11111020J 1909. 11.10d0grande0209190 1 .3010099 --a, t i --00--99 -191 0 1,<,1020 .01 001119101091 VOR011. B anco T e,0.1000 -ee 15c0e.9od -1.19-A ca1 .....l1 U n 1,en Y K i011S 1,1 1 0tl1lO 90021 ,:, bs.9000 .0 1 1 o. 1. unte190 N -0 ~ n ~fi29 Hroda,0 ,c0 n1 ---~ 1 U Bh 19000111119110el. .U11_ n .celooldo42. 29 011909110 1 111111210900119 909 111111. 99919 9010 010 -. 0 P., o 1011 % 1-0-0100111. 1,1-31,1 o 110 1112<10010 110ote -re. eiP. 20di l., Sol o e--i,'zO V9.1T H4C O U N T ERrS'i,l$ to P 9W10 .81 .1,s ,oAe. 5c -.or O tu9 ,1 ~ ~ eno ,n ~ a 00 :. al. di ~ encos, lo ~e ..0111102100.91 9110910111111119101190011 10 1999 11 9C -cenunc, Accin Ree101101110 191. 0% P --11 900e i ,, u.mr kS S ~ ---.f --o--. in,00010911o101000 100110009i~ '? ~ 1111111010 20 .Oo -,l,l uOai--E slo21910909 .040000h .11111110110110 009110100.0902que,0,1 11101 di ESPOfi. 1. I.lmi, s., entro d.11ploolu00191110o l",0111011280127, o-Mer090111119c 00M 110o" 0900 U990 111110U 111099 19111. 111911 1919101y11111090 Q 115.do .&.191090209. 1011de 11,. 2 .29011 10901o11 019911. 10 22% o2 M9oy 90l-+e0419wROMEDIOS 1111 110110009001 19 0000111 1191 1, 1. oObo, 0fl.2,d 11900 1992, .10, 0--...480 .1009 02 p-.--192 __, U R' .o. % .1. S 9< ""Y 901 _31_11 -_ -10111 090 -0209 11: d V LoORES ~ pMMtOd .P. g,P0od0 -11 121000 0111 9119110 --201100090.10010291090 110011010 10. 040 l Da lb, -oop bliS.,11AO0o,. l:0Po 0090190 1 94,019 0.0 1 1 09 d# u111SL. ..l. e. H00,,.,l~ .00. es,1<. II 11001101yloR. .ll ,l 1 A. .o-1 00 4 --F> -0---0 -01011 1101 9-i __ _10 o 191 .1009 9-111109 aa 0-DEyE-o) ib11000%1.11-1lo0P.,1~0 1000001,00 Ololo"0 .09 ,l 10191,0,12 , nr ,l-I!i5J<, Z. ', p -0019 -09100099910001210211019d0 ,.,9.0me .e C.1 .1 lo lol,.l lolo oyb mUt~LLMl,,10e9,0 -, 00 000-0 000 00l .0010010,.,S le, 117,1 1.1.Al 191111111111 -.O MP,.PR OPIED A DES 11SU E l en l -1 a10190 19 9p0001I-100 lo 99,013922 N L W Y Rj C tiH A BA NA, l., 011119111110c.ne., oOl-n--~,19:,--0011netCh.l e. 1.1 10000001111 .111O,, ~ --09-0901A911 11 0 EA M EN1A MA rilttW 1,efe s10 S0'a, 0DMr. o iebre17.S o" .11"11 =1 l. ," .~bluyd .t a i.o O.lo.1.9 09o, .lol ., -1 d0100 ol11, 0, -9-9-0019 pp 1-2-9-100-1101, AE oo.e 'a llo 1 ,l0ll la IIJiR & B. T l U M, _'01 10.9 1 n_ _. _ _ _ _ _ _ ~L)llo 00P1109el-.1. 11.iINC. .e Tin2 ,0.A., -.,.m .1 ,.0__l l~en1 .A,.0oC' 01e10 ...o. ._ 11S1a01Loc11 _.-_ IT,____________ ___,.b _19461 "]0u1011119 0 l ].9 911 00111110011U 0 A7. -lo,0100-910 -01 11C,o ----LATA .Banco P E D R O SO!U el 1 A u9 ----1 0.10,1'' p --,: -.-g 1, e,0, c9' g__1'_,__.__l 1 01101100 ,o Al IAD N7* 10fo N29009 30o,,0Tooo. 190 qe l .t~oeo).o,,oe Coptl 9990004100900001 1*9909 --10 0010900,,ti.0000190011". 0000 101 00021* do900 laHAB NA UA0 &.P0 O c 91¡9J 0 94009 _____ :_ ____7II 2 ClON 1A0010 p190~9 090'10091 90990199012 91< *,bI.1038 0 1 1d sdoA nE ---9~--1, 009 --9 0903 0909 .,. 3001300316 l0 -0 9gl* Op09-1_0009B20000ooooGooooolCii 92Cooo,;.,fi M iscelnea d Salubri CENTRL ,% AlOOo9.0.2301 110 Oll_0:_1OST, SfANTIA100< 12 6,l1207 1208 1 09N11, ,9J9hd--0y109<.l.c.t. gel9\y.09 330.d9 oooo.o e,. 00 p0929L'11131p1011919 10_, La9 909190.09.9 erald I09 9ni0090100000m,,do ----doSo yoi'd-"" Coboo~ do efb,0090,. 1,, 1010.,,100911 1 Agmi 0 19O 00 C9Uo C9oooOO9 L .CO %ORU A A m. B000.00w19 ic.09909909 do 02930d. 0030A 9 -1. o, I D-"Doo3o.d. Lt931.e2.5. Choq29b Coo. 2,4,do OIR 11,1~ Int. =. ------9-.003---1" ,.oT, ud T. --0 1 01 1 990 litoed r,9900000909. Coddioo m= -do-V""-' ,C1 Ood o V. o o. V 9 2 d Gi~ l~7l11l 11~7 ,o, o 9 Uc OS o1101200o 09000191 9011 A e too CO900od2. ,obo odoo Io946.F1,730 la doo Par ROGELIO FRANCI9 DE ALFAR0O .1 <0991 2 9 9 9 90 091-9 9 2 0 9 0 013, b" ----0, y 9 0 9oru .e n.J ---%O Deua.asenene#a29000.0 .,1 -A. W000 -~i:0902a.l0lay 090y __ 10N 9010,es ¡n1190.l iot190NUEA 999990909990.931.(Pe C[00.' Cub9109. d. A,¡o .,103,, ells r100o100 99-0009r&u'. 1 -0-90-9-9-l -0 190911 12900409900 011009001021 009101200 10009 ~o0 1o, 1 ~n1 oo,009 10092012 99h0i40o 0001 000900999.-1991993lo-O, 9Al1il,~~ 09,,01n911,5,, 00-0 11-t,< tub-99019-9 -0-0 ,,1200 990090 092019209001e 3 909 1019ue1E0 orgineun pet -Denuniados92 r'011 tera0le_____deaca_ 511,t_____________a 912120 i 0909s.""yE ei ___0,c______ lo___ -________1,,_e 1 ni ADIn nr 1 A MIIIII 19 rw rmrn rir i-AR

PAGE 15

N T '77 1 fr 1 UI U - 1-, IANIU DE LA WARINA-JUEM ¡y LUU 11 OASOIIE-yaD NO CAR ECN M¡OPor los mercados.* En elpueLtJ iDTJOMIT N SEU MHCo.1n~b delaP~___ NL OSDE CHICAGO ERRiL LYNCv d'__ -SEGUN MERL NH o poi ANOSCO J., FUJi icemr 31.

asuir Ainui emaro que el333 e3 n133 te 333313333333 la3333 Oficin de333 333ujarcrnaz zdea -133Uad pu ad.M~ dwt 3131.at. de we4.31d3. .le aabraia de = o3~~ de anni 3333 iad que33333 un P3333dida33333o mostrarlo33 Que 31333 el deien )l ;ya 3 33 333333 33331L -Rma la 31333333 d~edst d ib L tig y use oto de33 la 3333333333, 333eeniet para Presiden. hecho 3333erbli 3tldds n P r s i a d A A1Acua'>qer aae 0.3333323033333333333 reula333333 oien148ju3npael3333iav ssr33.ic3dl ore.uo3n3x su ~ ~ ~ ~ ~ rd Uead de.333 ha33rin1a0333 33d33e333333a3133333 333333cr3u33do qdue3p 3 3 3333333333313 3e¡33 de a e n3n3os333rolo de da El3331333333 nme 3c3sa deh33 03$32,31333338 millne. en33333 inrsss-qe3¡dl m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 3 0 3 o o 3 3 -3 D a es3 33 33 33 33 3 33 33 33 33 1 ef c o e cih. 33e o e i na L 333eP ra e p r o de v t s d ol gd l c or l s b31.5 g s o a a l c r e r o a o la A3V-Ut 333tva d,333 33a333in 333n 13u333¡ 333333 33cAO M3mipr zcrs el uv ar Al temia 31 u veddraet Raa s siempre03 333 El Cqy. 3ncbez 3333333 3333ag 33333 333333 3333a co plt de,3 3333333 ¡tie3ne3 entedid 3u13g labore del 0313133 de331.3 31eniete y33 Ta3331, e d33 3 ten33 33333133 trg de33 con ~ 333 Se ha de otrd 3en 3 ocsine antri .e 333333s A % quie ha3333 333 sido uno t~ d 3133338333 a 333 Purt de LaF bn .dn etd lrm rd u aC mfb: cnlsoe nlsm vm -d o personajes 33333333333331 e33 333333a che3 marca33 3333333cuaro 3sts 333 3333333333 3333~~~333333t 3.eil 33bl comprad tr-133 333 033333o liitdo 3E3333o hace3~3 33,3333333333133333 3 -u 123 de d 333a 13333333 3d333 333ZAO g nKru-C .Ls rnsio un33 tercer33 pio, 33333333 el campo¡)& 333 par mayo ~aA 3en3333ro33Yo 3que3km33333 oto333333333333~ 333 popuar 3otendo 3e33ir 3oses3re33hadich3 Qu3 ests333333333333. es3ubans3d ayer,3 3 la 3333313333 P ~ nt de 33333 Yok va33333 333333 de nevda en33 las333 3333 33333r t v33va3Lleue n afch u 3333333333333d3e33333333 333iad 33 dijustificaban3333 3333 3 3.te en3 333 ¡lo-! apoimd met s33ba333cla y Adm l ~ DYEC.O DEre ae o a ma elrrgeo a Co r REO de granos33 33333333 entr.3333333 los princpale 33333 3 333331.aa o als es eaN deI.dica ee ao itmu u iao25P-d nuea cosch. Solm.z tuvo ] un 3333333s333 B3as3a333 HERCULES" rvi-La uto evit sndsctdaj JA Ha~ inal gajerao; oiendo ~ ~ ~ ~ ~ 3333333333333333333 lamyo1arede3331acadeazayse.atuo31.33 eneexrsao cnrspco33a3o3e3epbicn 3E3.333333ao oemrerca.J Cm o 3333 -una03333333 nota333 en3 la33 qu3ae333333cnriued3ael3l3cmra3o3Wlaepuir eprre plrad ana.qie aten u3ls 0m333pel ¡ ee rsa cor3331333 33793333s gra133133.co 0333fuerza3ale33que.antrior-333333 33333333333333333333333333333 d333333333na3art de3333 333, 3333,33.3 0 .3 que e ~3313333313333i31 333133 recadacone 33.33333333333133333333 anotamos entr los333333333.3333333 33333333333333333 A3opIm93t met pyrnlscniao d-tnd nsbii.N ueI ain ein nCb y333 q33333 citan3 333 3por33133 e@e 3.233 cetr t~ 333 dur 33te cm33 3333 3333333333 buque a333 3333333 333333e ame mram 3 Al33 3333333 33 e e3 o~~~3 de 3ls~ 3 3pa 3o 3 3633 31 3333 acre e --o oo a sR npr yd ne e~333333333 y333uaesso3OM 3&Km 3r~ 333333Coonyseor;3 a-Itenaioal33333 dr.3Il 33rc 31eb3ra, 8333 333ndsm t in-3 313.r 3in re3ina3or3 33333331s-333333 Durante3 el~ ao 33 313331 03333 333133 vid9 33333, 3.33 ort -DIECO DE CORRE3333331 na Inesperada3333333t3aleza33en3alBRDADORS VIEA' 3 d 333iri3s3 333 13b33333s3on3P¡33 saldo33 qu333h3 ~ ex @k.3333 20PU on2 733333 331r 33.ater 33 7333he a ~ copas 3 Negoiad de 3Sellos y 3 Matria 3~313 33dmiatrret republica-33 333313E 0333ad 1.000le. de o 3 cuota03 d0 3333333333333333333313133 y303,3 33333333333333133313333333333333Un olume aumentado de vn o3333C333333333 d istribucin de 333 ruo -3-3nci a00 Ine~--euadr 33333 33133331 333 mes 3231 333100ic de113333 Cu.3 ba3333333 .nstri 3d arte~ cotl= rellad E% V P EC ZAO, 5. t A. baZo se 33033333 que333 .este salultimo~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d303l 313cOo fiscal en .3 331333 333 33333.nn oso tsfetvs nlassnd ye n dcinc d sac6.Ell-de113 TR 3333133333333333303333caci33e3 Direcci de C irdc esuezo retardados par3 re 33. inf tonel0.3 3 ,3 bp 33 31,M 33 ecuAE $L14313034 y333333 333333393 cuj, pr3atcia 3ms eoidod 1 yM tra 33a 3r utilidade en^ las 3333rato-ta r lasmn tetlad 1Acp mi to orEg nen T-.c ,ece oPua el3 -d 3933 oe ayer 333 la 333333 de333 Mo3~3~ -¡t 02 ~ Coits de3333 Ofta3mo3333 03333330 33isi333 31333s Habna,3De.333 de3ipuests3de1333.Hastaahoe3. P1333, 3W e56630331 L¡b33-313, aK33do1a6, E3baj33 333333.33033333.3333133333.7793Huta las iez am. del33,33it33e3las c33,3333152.003fueron3de,3mediata Tiaba*a 3333333333133333333333333 333333333333,333333333331333333 03333 33cnao. 333 uare sra aia ndrr 3la actual accsiilda 33333333 M"333 ndo^ 3 3 11.00~ de3 333333 n3 xstniapraetrg i 33333350 otros30.0. ~ ~ so 37l 3 autor 31sda 20d 3Eeoprxmov1331333 om n oml o ~ o. La13 senal Rntrto fueron33333 de BOR AD RE ~VIERA"3 333 333 culqie otro33 fabricante.333 Si moviient de3~ 33uq33333 ocrrd ¡in Polsa y133333 33333333333 Pa 33 que 8se 33333 reibr en 33333333 3313 Neold de Se31333 33333333 al3 reatvmet agd as71.000.1 1.0 DETALISTA INSISTEN33 EN333333 3 en_________________ 3.3.3333 puerto~ ene3edod3sdntsa.larit3mriaons3333ldl iitro eC-cnopriuaret nla ri ar303330f roasd aaiddE OR 338333133133EC33333.333313-33333333331333331n3A33 33,333y3ElMercado3crr3sostendo3~i,3s33333 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~e 0_,3 Tenient 33ne 33313333333ras qu23333e3 33333333 DRCIN DECR Se33333 3 33331333D31r3od 313u-03333 3 333. .333 tiempo3 emrndd 33333 33333 Y 2 de3 A~33 313 33 ab. 03ey prpoii3e 33333n 3333cra-a333 pna d lz ore 3anch33 l a l3333333 73 y la 13333 33333131 A dasi~ pcaa 313 sum llsto de Efetosea n. las333333 d3as1333333 semanas liteioe a, e33~3 m~ ELA3~~ 3-(1cu de 333333,sta del3333 __ __ __ 33333305333 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pcus Al3.3 meo 03330033 3l 03133333 de3333 3,eta de 14033.3 lotes 89, de los33 cle UIPO 3M,3333CANIZAD3OS3333333 333,3333 S.333A.3 el333333 da33 d3e333 ayer 33 c3omo siue Ha3 siocneid3afaqica3iEcrcsdrnt3l3eetl icl¡& eaapsda aifrmc rn3em y.33sDno esaRa 3,33lAlto 33 *3 ca33333 3833333333o par el33 seb de 3148 3y3 3333to333333 se3333333 33333333 y1 le-mn3 eset33asfetsd co-dldafeo acmr e7 oe fcn Venas Obispo3133 3 03 333 1f. M-91 ro 33333 ta333 .y33333 3 3ir313eron 33os33 va31333 K.73 33333.m 3333333 R. 333333333333 3oivb 33aJdo dels333pbicmnt.E33l333ld ra vna 333ere algn 333333 333333033 mayo33 Por33333 un3 gran rBA COP3 Km 6 oor ,rii lmnsr neir Hayan 833333 8333. 333333303. 3311 Estdo 3.3331333 3e 33333333a 33313 Cuba 333 33 efclia 333 a33 lo 933.t 33333333 en3 la calda de 3demand331333a331 3333 333833313333 qu otr d3e33 la3 R;33 333333333 y3 Pl3anta333333 : 3 Sitio 33oro 33933 Morno 3 3333333330y de3' 3 333333 pligo de 333oico l y33333 e3 333103033 333333 casa 0303333 333ddo de3333 503 lo-3 cn3dole xito en3 el3 3 nuv 3i co333333 3.33, 83333 ya3t 03 TiC 33 31333 ve3313o L* -qu llgr el da 35 de33 33333 33333 3[33333 3333333333 3333333 33310331.3 corriente tos33 333333, ms y33333~ de oferta de ventas33 meno 333333 3 antecedentes~~~~~333333 sean 33333a doanes 333 cotrst a333333 un3 exces tes. L3assdecmiine3uveo3d3asfnazs 3aioae 3orua. 3por la33 333i&0 area, 3333333331 sustnca 33333333 yonpa 33333333333331 prnipo que v33 en el3 balnc del3 3.03-lo 3d del33 3mi3sm33 la pronta 3333333333 33333. (Pdo.)3 3Dr33. Jo333333 3133333313R33333333. 3333333r33 3 e de3 33 ,3 333333133 333333333 3333 ~3, 3 333333 est333333333 3l3 DI 333333C. 333o del 3 3 333333 plateao, 3-s 31333333CU EN OS -3333 3333333333333113333330333333333 333133333 0333 0.33303. 313333 3333o 333y 3onunt 3o3( 333EA ACOG RSEA333333 d 313e33 a33 333 313,1 33t __ _ __ _ __ _l. re-33333333333333333333333 03331 3333333 03333333 21 79,OCa 0 de33 3333333 333an *u urncra a ut m ne cn lts c mpe w nr dlfn d A .c Rio 1 -c 3333ON D OR E S cooms la tina catia nc DI 1,92 haril333 dijo de petrle de~ d,"eseatioss aneu lo 323333313333,cactru Po3333333 de03,333 ,¡t3 301 50.3333 u 0230 Manel el333 13331po 33 3.333ylo Kan3333333133333a3333333330 de1333 lop 33o33i3n333 3uarn3hooltes 3303r pai3 3e3l3333 3333133o 33331 333 3,veil 3333333 un a iicb Pr s e o C ~ R¡f33 .den e o 80mlps. 33370 3.BONOS3 DEL GOBIERNO.3 -3. Ha33 3333 son3333 3d3 90.006, contr 110,78 3, Id&, r133 pozo 3331ad el3 D3 .333333 S3 33331-! 333133313333333 EN 3.33333Departamntos3de3 istas3R, 3.3031333 a33.333313. Min33333333 de313n3333333330333333303 eci33333333!a333 33313333333330333330333,83333333 Lw barcos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~333 333333331,33333 en3331 33333333333333333358dcaacoe ounceoe. iecnd o rnN.1.et oriiaoatrsmla a e inji eCoei R 1 n uo riclsiiii nds veta a Si33st33333331 333333a33 Res33erv3a3333333133333333 Fe~ ~ 3 3hast33 al3r so i .7 ,6,cT ¡o eol e or i lFtdod u;eiR u d tnder, Cpeo3 Racer 33313t0 31 que3 y se~ recibir en el Negociad de Todos Cel os .,e* Nr o cio3vn oewrs pExranquerIos nerA pordab.Vrii a.CoitEprainrgsr la3333 enrd de331 s1c Material,3333 delL (Moderori Conr!ochodsebj 0013bd dcebe d1M11LytPere enran odcepuedano)rliuta )uadsn NothcatrTrpca, A F, plza d xprtcn Lb o nubetsEetos ce M ns y lropaos mnuinfeo deJ33 33 3 solPALASe 33333333333, 0P033133133333333331 __ JOSE Fto NANDE Euat HIJO ejerciio33333333irite3a3lo3nuevs3333333333yI 33313Bay3 Aduana393333333 de SU. 31ban Jo.nt Feelde di Hno.leri Un33 Prpch o d e tu rso o d98esFbo e et 31ane3 1133331 agdaen1.3.03ad se acii3an3aloslcia-oesWtacc3ne.3La d33333333330i.l er3su33333a3Ua 3 333-cii9. os03333,333331333 ayEReESrN A 333333ta333 333203333313-pigs de pooiioe333nts-n d eosruc esrol olm ne25 ifoesd uh i en e tr s ci n es y a i o 333TVXNE 533333 aneedne sea neeais dRITIN Y.1% AVND DEs ARRYO 3pcetsHAno BANa A. fabriaci 330333 33333 H BA A J~ 3333333ne 3o3 33393303 333 moonv gae 033,Ta -3. r.Js .uire Lpztvirnbjee oad-dlm1m ydrat lms3eeeo.Bj n nuet 333urt. 3333333eld 3 3 de u&333333eted3& Prniod 333ertal de Comniccioes precio333 al cierreo, de14 9I5AN NOl ¡t98032reneiiapre Sceai e 333frrl 3.ied 303er una333 delnc en33dacas333333333333333. Cand e ~ente&9 auao 314WS ki.oo: 49 .22 33333333 3 3 3333333333 1____________________________________ 3.333.3 ~ ~ ~ ~ ,3 vapo ______________________________________ 33n333 = 333n31,03 Yipe___eMiamien_________y2,3_,1de_123.'_Preidente_______irmelaley__ 33 333ia en geea. J1d333Pl ece aprae:ai aiat'eMs AJ D IE EE. .t nlc el 3333393 Es3313 33did 33333 0313 H e r m a n o s, 333333 tjin. IAs elsLna esDmsia aaDnraet eAtiu .33 3. 333333,t(~33 3333 3~33 , 33433, 33 3~ 33 3333, 33 ,, ~3 3, ____ -1 3COMPAI ENERAL DESEUO Y FIA NZASE AUA L RANDE, Desea en nombre de su, Consejo Directivo, eeAccionistas y empleados, a todos sus clientes, amigos y en general a todo el pueblodeCuba 3 unAo Nuevo lleno de venturas'indi*vidua les y prosperi*dad. colectiva. 3 PAGINO QUNIZ 10 rw CLIVDn M 1 QAR 1, ^Va ril^ Tr y 1

PAGE 16

st yaptptaas"tt-sa--asp stSsl5 .a mstllo aoadista a Aio a -O a s twpi a itsao Otpf 5i ds m orioa losha r al S5apaasdunsioAasddasasdlsoadoal uvi diss-olia quepid )l gddaa ao aga 1d4alida d*y"(l d"' ino, i p s sla E Paddd sIa asd s-ataabalao sl laasd,,.grotata.fia)Jda a atu ss L.jFeria-,. del Msculo PAGINA DIEiCISEISS PORET S DIARIO DE LA ~ARN=22a5EVS.1 DE ENERO DE 94 Por ELADIO SECADES ZABALA VS. McDUFFE; LANIEII VS. MARTIN,1 ¡ ¡Ni en pelcula¡a os aaiidaaa tats ssL a Lo.aadl Hasas, queada en.5 *l a. t p tts .dua atarda stSSAa1ta a ld.1 a 5a ~ ~ ~ ~ qu pacasaoa0.tt]tdaa.da l~tgAtta, iarn ae. td ta l aadasbisl. E 111. l a at Que 1 a pa. ya.5as aas5.A ue 0.s a Pasat l dd. da dd a. sn Attasta d o a fl os.Comssspd o nes Do ancdotas psaslsd a asAa A5tg. ssaa AtasaOtsa1,Saa ay dsa .taaasa adsaa so, a spad1, a t e m d t HssOasidaa ., Oti sttaatO1ClC s 1daasts .a.s .aadad dt atpd. da".tay ,Oaoda ~dsle la sas stsataa ,. leedaetls.aattAtsoadasaa as tr. doat daaaoasfredads ,.dlsa ttatsa.das t 0a.a ys a.lt ts am ssap taue oys1 pose AIls& laa-a."e"~dsta ahaeAaaatsAd latsaala CIENFUEGOS Y HABANA; ALMENDARES Y MARIANAD SE MIDEN H d astial-lada u .d e puebsaa lsl.etauetods gst. a.Qsela lactos y yt a ~da, l ftstiseaua.ler y a~oIrO ad. t r.t e.Addads .lassdeaycosd.sayalasaaa Aay st psA a e. Esisssaaia de V~ oC b. i a e ed ernian lesta batla, i.dLtas ds bynasts >ssy d .abas t .dsa sS ta d Do laas .od ai. .as .s ~ ~a4a 5ad5 asss aapastata.1 a~ dtdd el -JdAd .ptdlt d ,; cadtOSADa.P litslad dd fla nalaSaqad dela dfiWsaia n passabod te laa s s .N. .t u y a rl t Ja d Osatas d, dad atd sa dad tssa as-daahs. tla s .s1da ptsala asasda .paaa-S-Yass a a asala 5 S O d aart I .ada. ,yasssa rt 1.ad ntr le i.i-d.ls aadasaaaaamad PSsit 01dta, 5sP .-b. a l lVIdddaia aa< a s hrallddddss a. sal-aa ltalapa d.a-l sa.saaa aa dpta-a 5ad J. .aaa aslaMaaaaa. asaadaSaa as s sda l stt n n.d - --sa .-t. y t sad aantos dta .esaa a gatPas-lDeas acdaalqduQ5 i er55 manera nra -y enoAl,1o e.d .aid y ~a l ontaitaltYgapa. a la 1 ha b~id E 1.p eml. d p.lar .c pe. 11pT 19,Moeadoalstlo al Ap s dts, 5ata AJO s-yAt lMOea, 1111~lAsl 2da, a adessassda ipasasta de at apasta 5ads-5 Ps abdiAsdae PaistaLaudp ~asasuss aina saerg 55 Lmwtyst5, d ilPst. at, rA inasl a petoosd dia ase 55i Aldj o das o adais ll!.5 sa tY .1 U. d. lAs LaSt TpDtila 5l5e5i osoerta hpadApagdafDaisenalatAsedda msAdpadadsuapeledddeasai, 9Sa elar.oaos .1 O aia.ps.4ald.s_SY.~dana~ .1 ate1 casalasasfdananDasda lawOtadnsa.OaldlrSailadostiAslaita.ando FLOJOp'r5 ,a d = ltataa .Msypas. epa lotaa D s al. as .1sitAs .da 1,ae.s-saC oa voa n, sao a5O ~ LA doss s adaa a ddapSlaa sa, lagtds-aoaii-Glas aenjtdae a ~ IN I tasao.d A-laa .1 B -_usi elsasaPa las-g apga tpoas Ya Sp nsa pro dci ad-1ddSAibitda naate'1sda1,do, lal t~ d. Cl_"Id.¡.d. deaatrasea n W. e 2 a. cateoraadecar ayeraPa-LlasaHida poMarAneop"0A1 daasa1~P811~latoso 1a. ad Adsaoada yadlaatstda dad. lasaada psal la auaqasas-tsque toeasYdpAiOla APantallatiJpladK-pl disdtdAto-dpasiApAblaAperdistalla550, 05 toOlO St At!dSal A-Psa psitd s d5da s teasoas la Ad palas dslala d .a JalSsdaososd"r a -ledylds 1D 6 piS ae 1o l b.o VIda sa 1t 5l S A J& a .sa aassd cri ar u s it asasAyS. a a ua Ass s.a5 a sa P s s po oso s loaot Od iertad.nors oaaaaoa p s 1 ~11ai.iId,0d.5es: s-oaV L tlI Apdada asaba osasda dagA Aideee.C. a e Jedz' ratt sti n s ooaiaiAsssaa al Palas-ls a ladPatotaeal pastaJol~to diis 5ap~siiL.tie. L P-padO doar lst e ~ btsa que ip.la l a dji a SAI ndt assod ao as o iat As-alogdidSlal5A d tt al l5 5555d OSo s-dAMiOidtaitalaatJlo daJethda ittOda aaddadda Da aaataa daaagdaaaipta aIndadss-. ddssa.saV-.si t i .a, dAd, Asbi. n .a n-ssitsa asallitodeati. dia stasatiit aOtro 1pass Losaa t apid. 501 aD a. Lad ~ a -e ~ a 5,Db a f disas -as st W -.sM I a A f Ls ib -0o o.do Lsq saa p i sa p asara ,tb l 1d nd a o d t da s.P a d. as as b a. 5 ad sa -d S d pa1d.A~ e2-Ytkdt,1. .1. o .d opd,t ,c sldoaeAdeaO.Ilal ssal AAya qustiotsi ao isa odiosa sst-,bdla5aa d Ail. sAat tts dusdar aiaaiad.dlataada1.sassiaai paAidmaluna .Asjuadorse assSque Ota otSo ioIts dydsia y pdoadqeLAAdtdiELAqUNE _d Ca eld5d SSta s a iotSapi ',siAdAlSdis-a'¡. sl s ulaaSEGUNodAAa DassqsaGassossaiss naa asa splas.dlat, s ad. a.pa-idis, a SA. a.isa. a ap u T 1 a lsasoto1111sAs-"al0olCB.-.o O a lo Ai,oltCtlta sdala50.nod a oos -BAskdo, Ata ssooOado Ms, dala de uto a5-t1.1. a.a -s515 d 11 s-ilISn 1 oA aso a55 o ola psadola.ss-O, hla._ PIS A ayadce SoA~d paaitaboa aadsad. sutaap. aIa st yasSadApisoa tOe 5 pieslaso.' h-:ss aiosi sos-ss .Olled o rt.1 g.Ad.al a M a~ aa ltashacia bde ua-ahoSSra l asa tai-dquea.a ossoda5ia at t psltos y sd.s. oalteos 5 t o l. Ld ,] al ydiO aO AsSsadaaAo apssM-dad"s lsadsa asda dadmuy i.,da bas lln ega oredaeaS asgaU-,,. p Is .h51.a.SipLl t ASaaiddih, Ae s dac .t oMnAtl db iiitsl¡,osds-Aiti la s-s ta,": A11 OAl las iad a l "g_1 d-La~ ilb.CepjaAda aAaSSsAdeolA.ta tt l otoss da a talatoiagrasnde d*stppielinodae,5s~ usOado~saVas~asie-Ld. st.aa1 Pas Pad5iO u paatsrt. 15 y.saa -api 1sdsd iaosa-M. daodsdm .P An i A ~uidsos gan to~ade oa t at oo ss-tAia.leno'da las Y. sas a aDstt1da tpatd aysaan. adano, l Md5ad taa t b dtAaaStDoiiSis adayk rmstlataadi~artas u ,ei r,nqeh f1,iiiiiosSS aaSpe,,s-ssAIali AS0ASi50saadS-l¡:AOSaS. s-pios5tt1.pli ~ da.ag a as oatl taoAas o o ts a asilss-lplsadssdasatSalAdalda!olaoais daAho rt So A¡sleaaatS.d.apaasa p LdS 5S Ld P sa S, delda siti.l, dei~Te t oas disd ndss iod -lSelst olo ssdossaiicti otits~-l -LsaA sa.sdtb.a.idtoy o r lTOSSSSdsD -dstA fdga. basa gaitdia.ao-,. aoE. tal-PIo ii paAatal. is tutoae da. Pi-'1 fdod Pc-e iC¡t 1d 1 a.taelspdasa~1dtaiaAdal~10.a.,,QodAIps-.11 11. .aea.daMla Sataal sia l a.sael itel dasisa .s,,,,,na -s dtsA la¡' esaisa da s-aund.a Ot. stastatdddda., ult asd.aadSoal yaya da4la saotah an~ ¡Ir.e 1Aa .oaA sa ss -aydaapaaa-.. pstV ..n.csd.JclnloP ue.et .2 .1O ~ d, .9 ¡¡,-en -idaalaLas c asasas tsdigada. Yh.s aa10a.apasdad A P~a1" h.S n.it .p a e l_uaaVi i bsteta.,TsM DIIO.Carm euu Se omrob d1ohuel ldesconocimiento0-C% de las e -_ i~n eglas en e nt~ campeonatoe J UdeO1Foo-Iballl rCcUAYA oyQ -oA 1 ast5 g. ata ISPIrla dasa a taQueo didnla.ea d1a~A, oss sa alos dal d.ap1oal.sun. d asapb~~ ood, O.& OPA1d, l osa-l ti.,d $1 e .se 0n. sd. t S-VQ --, nla.spsaaasasita aAdasSi1ad~.pale-Sa.SAiaoas' ta.saasla1.s-pAl-aisasAso. a d.auoso "'bAiPs, -" LASBASE H__ a. Sbla y Pa -aaaos se cilaarit-ottalpa tsitantlolalasi0-as dal'a1 1oli s dada lo tsa9 .1 ii rste l d ds -aslia. a iaJ als~s sa su -di 8 de I .J H r P s I d it .e el ' Ie a gU P i f c u ESa dsaddastaOsueeah.a da ~dtpe,.ieet¡a da 1,1,~sat.qa. h.i-ladl aIlla -Pd t, 9taPu i5ol 1 11 d I.id7XtaSlyas"d, e -.et d da Ph 1c A E 1 1 5aa da
PAGE 17

4FO(V P>RT5DIARIO DE LA MARINA-rJUEVES, 9DE ENERO DE 11948 S? 0R T PAGINA D1EIEIE CUBANITA LINDA, MOINEY MUSS, SHOI Y TO SE NE PRE Es ,ta'noche se ofrecer una presentacin S SET CULEsEa noche dar n Da a conocer la Asesora de Boxeo su mde ppuarsio aravl n ieoL OS ESPC U O S D E ANI: OCRElboxeo de amateurs Le populrsim Carava en -il rating oficial durante el aio de 1947 d. de ofre. -1Q ~d" -1 se s,_________________________ ti~ Elos =e que ~ReR, obrro ylect eru-ao 5ibm UP RA IO M AS uec~eb R--e FpI ee.oc.u-o 1 .d R~d de e c ccc ced dee 1,clce ide a corro h c e e e c le c, dccc.lo Ze e l ~lc c OdeDu.'e e le ceeededclc-Lu puinpIRl leel e m cz ~ e m: ce 1 ci e e cece1e1 d ifi RNA WIh Lo qe 7 .de1 far d. he yeaD de e. ea1 ureunu Z-&Y od em e-1Ou e'l -1 c e d te d a h -e 1 e. e e e cegU d d .R P R P -J -ar e eph .zee c e e e e c e e e e c e c e e d ep Y -" '~el e c ed ..& e.c d cl. c tcee e a l ~ .e ¡P u oe e .q. pc etceee e t c c ceC iD S e c ee ce eeec cee c d in no ae e .1 e ey eee eee e c ee s e ecul qe ccc l Rd ce nc deP P.ce Ardc ce ce c e ee e e e.e C A JE ILL noch .ee cece e. ce ece. delece elc -ocececte e ~ cete pc~ dN A lU P E ceCceceede eepye ecle et cc eDO cel eel ccec elc Rpt dc depede h ced c e ee e cea e cc ten .de dc eecee bceleeoCsRC c> e C eceele e5lu~cccte cpe~ e lus ,ee lu d de ec hl yclll ceeec d A I U A C O elyce e p l nece~ d.cc ee e ee e de Petece eec eec ce de cee-epce1 ee eet-eelcieedec c l e clel e eee Rdeeep. cRct ce~ eec s ylee.0 yoc ecees del e Cac dc,1 1rd T"e e ee lcl e e 1 eet e cig -eUece -Pa. ecce ~eec l Dece ceci dc l -d.] eC -1 c e n Ree el e e pee-Cec~ 1e~ed ecee5 c. leC ~ 1 eecee eeCe e e t e cecedel~~~~~~~1 ~ee dele y-L eVe Gll1ctee ccieecee el e cteh edec se dw ceeped ee dIS E de ~ dc~h es ce et,,ll, ce l co e. ec eeud e. .1 eD N ce 1~ cl "o ed, qe enu ed. ee eeeRee-eceeccecee eeeeeee11ec eM n eu ee eia te e e d.' e dc .1 e eee e eeee b eeeeeee l eeee e pc _______se_~_____________s_-b.__brd-d.1c__.1_____ lcecee e Rb Celee -Oclecle Ce cali 1oe~ sc, _.pece1qh.' l yc peldse riv alesald, -_ e n el ha di a d N uevo E., T cd eR eedali t ed .1e. I S P I C O U C J T L A D u s r f c 1 C D d < r Le curlicel yh.c dessd Peceleid Aleelce ep.ec h.bi pece l.,lle e cci qdue P t e e d e e c e d. Rl.ee, l.e precbieoe O tee ei e ..e pe e e ¡su-le ,¡ ml C sd ef c en ] e E t, etetema teeos deUs d etee1eddeut de eu ,d-! p -y ~c e~ ce c c e e-eec U.Clic¡, -e pu u d .c bi, e 11c ploMe cc eeee c qc c ce e ecd cle Fce.ee ce c d d e d ded, be ed tde cc cc e ee eceye ecece e1liR, leeri c ee e .-c ceem, cc eecee cc e M llc e R d ee dc A Pd e e= cetee de ectei edc,. l de e e et ecc m"" d, iec e. e cecee ccblleed eele tcete c e l -, 1.iceic deceeRce ~ L a, ena a et ad -sael eui eteclecei ~eecel ec, e3 ~ C .,ec na ee ecteeee etc ee e c te e ycl le roeeeee suse ecin-e dew's cece, ecceefee Meceilc j l ecee en t, e d, e J eeeeee eeeeC e e1 ee cctce ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ele1eceeehl e~ ed etecd e ee ,d eeed ee eee eec teeeceecctetede~~~~un de e, Ke-e11eete e b ccclecdddc eee cieeeeecl t MceRe edd edtec ec ccec l eeb cfeeee 1 c cce eelcee eeeilecee. e oe c bece cce We e ee, Pee C lRi e lea est la eiv le en el haeceeee c ap A eN uev doe"'deeeec ~eeee cee e,¡. -h .d dc 19e1Cc e e e l ce e e -Icl. A ..U. = a slt ce e ec A. I, r esa '_td cecee .f ~ e pee6. eDie uta e b ~ c enu p e e te e e en q e cecee Ric ceee -1 o e e c M 'ee Ree eee de dec hele en cecee,= ct_ eM u de.e Ce i,,elu d. c. cecec ddCdcid ele e c ,1Ee te o. te is E A eR, cee 1c e del de "" ""Ri dc h ct R D cR ece cle ceeeeecccceece ee ec e e ce cl, cl dt cecee cel lee R" di B.ceccjRcL. e rne Ac~c "ece d. PROTCCIO Oraia gra de RRRRte Siete dep rte en.uifnne.les,1)L I Ude 1. e -ante eteced de e eec ce den D ~ce leeK Meteelce pece Ccc. d.e lee Ril RIcc cel ue Cecee. deir~e, eCe D-ecee, Ed. le e nue b -e n e ee de o e cen Ae e-i Du W e oyeeeeeedporeeedeRd -hpAc pece deIE de, edeee elecd leRec ucp meeyeLUIdc C~ VANiX T F esce efEose, peeo d ee -__________ EcIeediceee edeeReec ce elil ccl tercec y ete Rec cee teClen d. t %. e .s ecle ee P R M A IU R L CA ILA etececc e Ae te .u-, ce eceee ediciede e ce 1' dc le OleR -e p e eCe le. cec.e.ecee eTNG .e. tih) de e'" .c eet 1 e 1 eieee Ie ce i d el]e Iccee yh eles le d~,.l leeI de id M ,c te ece lec ~ ..d;yTrucsct R'Lce e 4ccec eececle l ep d 10d1eee e ebeque Iee ee t.iroee1 c cte eeJuancc c lR e eee ei e eD eee Ce EeteceyeytDocE e an, poeEr dceieepedrolse eso, ctirsaros q e e l ce9 MALiR ochco Koe hj. dp eecceeeec&e e~ ced Eentp clde y$ deeite J-%ece teCc ece le O r a ia Siete de o t se deeldeleedtuEe~ --7c TECCede 'grandes ceceec leOW tt-c dc. d. Nildwz- cl eledl iCce e~ymoderno bttn u vse]o e fdesiae cpco u.,.,,. ldInsit o No.dedce 1 ,ec Ep= .ded deeidelde pe e-I -jrd cede. brree-.c e ctcle f c ee Celcd elelc __________________ d___ eorr ce e -cea eclee peecdide pe .e i lo~. i cee j = dde dqleetc e ee epleFIR MONT AE SU CioTR O d -e c Eo'" igl ce lelec. '21 1 4o nJ ~ 6 Mn.nd[ loydce0te-I mot 12 J, p cedce eo BeeA~ 1. i c,'T CO NAeicleU dc su egelccde le Viti PR ecceeer d Eecccc -pRT N ethe Ce. h d e .h teid eceld cdeeedcelet DISE 40 ERN % est --"t d eei dee .-ed e cce ee ee.cc t e nt Ce ef u. cc be l pe .c ce r et deci .1 decEc-d M .AW D 151 1 5 u ~ e c~~e eecR ye le ElNcelec -1 -"~s p-e IP.n deP tqdcc i E ecdfli peeslee -d ey ple, d1d.e le qen de ce. qe,. eeci de lee~1 cuued e50 ce le cepec ubebel t e n. cc i. qe .ct d e 1. qu cermie teeiecid S E E C IO E DELy. D iA R IO-d u,1e C D.cul chL idelece.c, Eeldbc ble, ccce, el Un. .ltel .egal on poderosos re. ..e ecleyenceic.nl Ii.d dcd20b,1c b ccldec ..ee 4ece elaldd BO,~~~~~eb ocecce eclIe Tcijoc dec TB.e dW q.e en bli ,Euio0i e, panJis braey "or ey s elIa aK a ea .Rgs1dnmc e2 ,' 1;111 -be 1,1 fedeniote" 6o d.1 h., y e 1. doble Lkie e~d e1 e ...eo ed enf U¡¡ de ,.e ,cee 7 ~r Cecee¡ Tud -1.e eIe Ecice eyc ee ALA DILfi Veet d. ..Medi d.ecec .1tc -I es, e. d e. e¡. 1 e-ie ee e eM11c ee p el ee pc "T1 R" d. eIn .e d:, 1.1 e, p,~~ltceiccct,ecemd eo cd.tcde 1cede.ceJ.c. Kirrancir~cc cceec Tre 11C -Ate e V't uraild *a c e d Esc. t e nc i a nuec ed z pece har ¡u deecece Pl] cecceec leYeldeA".c",cc1, Australiadic dcci 8-ec. cieecdeeld.f.1 .L cece-cel Receceeclo0recf l, ycc Reg AA _,O,%, c 0h .IL re cdl.e-R .et Rec eeeeptk ke,cLAPOtclcPR5ARof sRAe_ue Me cecee .1cce t J, "~e ec ..,e ceede e cCe, el eceelcc d10 leecetec cc er eelece SANi~ cRrIt.I@ pat. MM.ue. A-49 RecRe yect ReMeeMR ,dlR

PAGE 18

A MIRiA.JUEF 19 D R DE 1948C 9ESTA DL wy L(~M SECCION ANUNCIO CLASIFICADOS n.'' -raEm -rAMI1 CONOIC DE'UiM OA y-=A,, 8* y L mcu, =oD=,,nel VENTAS VENTAS y *lCaX11 yj1lo WMaea 1RO DE CA A yf-yy Di.y -A RyyyyyyyM.d-yyy Ny -y~ n Jrn t. yyy y t 1,y 9yygyyy -y y yyyS yl M.S. hyyh~, LA. M. .Pyyy y AyA 2yCASAS.yyy yyy YENDO UNA CASA ACABADA e~ Meri, ,ay, L. yy d, pyydyyy, Ay.~a., ,el. SyyAy .J yyy yyyyy V.ailan.uyyy-o L1,1yy y UAA .UA ybyyy ,y -AyLOS COMy&ND :DS ,y,. ,y y. *yy MAA ~ y y, alyyya Antnl yyyUt ,8.y ,_Mt. 12¡L T"_.Ny VENDE yyydr 1b .PA NyAy yya.N, ___.______________________ yyyyyyy-yyyy* yyAy y.,.yy yyld.yyyyyyyyyyAAy .-yy y~yyy a~. ~dyyy 14yy yAy yy". y-y. d. V LI.aA. P viA .p y yi ~ '11otr1ogaidaioyyy ',61.FASMi.y y li y yyy1PyA y y. GyAyyNyGAdyy yyyyy yy. yyyVyyIS O .,y otra organizaciny j~ Pyrecyo: $1 ,.FAS. Mi, yyyyyy-.,Sy.y y-Ay.duc ,l j. P yecio y $1,950. yA .__ .MamyN OMNJEREDy-ya l.y Ay y1uu AP-.AA -dC .ryyyyy-yyf-. yyyyyer. y tA. U-#1. tyyni,yy y A~Ayyyyyy yy y yyy y yy -a y DiA ul.h.No ,,T..M -dAya. 1St¡troC g -A y y-AA*1iS. 0. .yyy .y1yy .-y-A. 1y y e-yyy Ay y yye yyyy lyyyyyy Alis oL .-y, AAA -Ay -l a d' y. l.el yA .yy1 yp yyy tyy .Eyy-.AA.y-.Geneyral y -y Paaa ci .4z bin l ~u A.y-Ayaese .algiGN¡.NDAr .ZY y ~ Uadr nyy~ a. y--,yyyyA.yyyyyAy yyydyAyd.yAy yyyay D. Iienies -:~dayyyy-Pal cio rzo iyyyyy GA kNDA Y la ine .y yyy -yA yA .et n xib ed v ss -= s-1 = y y Joa Roj. y a y ~6e tsA. AyyybT. SyyyA. ayyyyelat A yyyyL=ae., -3.ypara:l s ern don yados yayiglesyyya en a.Ha yel y tPoy UA. 0 atend.C d .der.AC tuvoq. 1.dly-errd ~ dACyCyykenyyy-yy ..ylySiyst obas de nia E heryila X-d. atirr6ana.y =,e-q,. va M~aa ¡.o.d y-yA. A-y-y EAT LUA IL -yAy-y queA.yyy -y.¡ Byy~y y d~ -AA.yy~s--.~,yyAy yy~yAy yyyy-yyyyyyaylyyyyy-u".1HaAsi o d iyyyyy y~tda$y .NAL del ,A 'M* -hyriyaen y-aAyyyy-A.yy yAyy--y oybrAa yyySyBolva yy-Ay ~ ~ ~ L U~~y, y-1,yyyy yyyy -a. y "' yy-yy" t, y y LAy ber ador:a.gnAfiyyyySexponentyeA-yFyyIy y UyppAA.AA y-yyyy AA yy-yyy-y yyyyy., hyuny.-.1yAy y yy.yy Ab .: 0yAyd da rt iorfco ncoa. Ay-y .Oil o,,e y-a. y -y yyyy Ayy.b. ---A y -AyACA -yyAy.-yU ~-y --yAAA -a. .y y yy i*yy A.SyyA-y~yy y~~ yAyby .yyy-A-. A.y-APyAAyAAyUAyy AyAAye-A AA Ay .1 AAUd. A yVn y-y~y-yyy d ., :.-y J.y-,y-, A yy.y-.d.,y-.AUy.y-Ayy-y--A yAd'A y-A2.9A07, Bdyyy6. d. 1. y-terryyr. ~y-,, de;y. tv-6.Ay4.0.5 y Sil.e. y-Ayla-y yLoAyeAy-T y ete yy-yL-1 .sido, dD, G A ieco -W ,E '.de 1 e¡ e ~ S Np, di A ysil 29yyyy.y Aryy-y8yy1yyy 'yy UyA A f~lAAy y. yayyAyA, y-A-y-A-y, 1.y-tddle ,l y-,y,-iy.-yAy. ela .y-y-Al a yA, -yyA y-W~y5 AAyA.liyydelyI.14 B AyAy,Cyyyyyyyyy yy yyyy e, yy-AI-yyy yyy 1A Ay-. yy, yy -AyA yyA-Aras y-yy.~~~~~ y-desyyAyyA-y.yA A -y, yj"A-A-yA-y -yAUyA Uyy-,y A myA A-A.yyU y-y-A. .tiyy.Ay, y--A A.eAA-y-Ay y-y--,AyAAy y ry. ---AyyAy SA hyyy byAl.yAy-~ y.yd. imy Ay-y11, 1.y .y 1Ayy.yy.y y y-y A Ay .h-yyyy-. lbo tAC. yynAyy. Ay-ytAA.D; y-yyyy-AyA Ay yydiyyyAAyT-D M K y. Ay y.yyyyy y-,a y-y-I -.Jyyy-yyyyAy yayyyyy-., .Ayy yA.i A d .A-yyAy.yy-yy-iy. e asc Dr --yAyy.-AyyU yyAyA yy yyy-yy A --yA yAA Ay U'Ay--y yyy-y 1.d ayd, SyAyy el y -y--yy -y--AyCyAyyyAyyAyy ,y y y AA a.----yyy N E O E ys y--yyy-yyyyyyy-A.yUaAAyyy. yy y-yA.yyy-yyAAyAtyy-AyA unyyW .¡ -AL-A. d ~y-A U. y-y-y-A yyy -yyyy.yar-d' yyyAyyyy-yyyyyyyyy-,yy-yAyy-yyy yy RA y -d-A .n y~yy .Ad y y-Ay yyAy-y-yy -y-y. CA SSL E. yAch Bar~M2. : a J. .4. ,r~at d sAU A.Uy11-a. Ay Frani sc ely ., cooPera1 rco lasgrn W n yy-yyyy -a AyAyd-y--d.y Prg.A,k,,a. es(1. rzo o r ne ner lapa. de l fuh r --yyy --yyd-y11 y' -Uy yyy l DU 1~y-ybU. t y-y or -UyteAyy.-Aalve¡.-AAL. yyA aAy -U-yOay U y y ~ yyy y y-AA = ~. [,. ensr. .d .Ay-.y1A.y-Ayy -ya.yA 1AAyAyyIyyyyyf -yyyiy yy-F-~evrd. 1d ,d yyy ---y-Nyj-yyUi-l -5 AUUAl. CA"-~ -U pyy A--,. Uyy y-y-Ay. J.AA .,,'' y-~t1 a] 11 Y. Uy-y-y. yd, yw-l-y yy-y yyy A yA-y--yy AA-yy-y Ay-y yy t-l. .d.24y-na.AA .eyyyy--y-y-y A y--Ay y.AyAy.A-.yAyy--yA-y--,--yydA ~YyyyJ A uyA -yyy yy~-y-y----.y--.A -~ --yy-yAy-y-AA-y yy -yy--yy-y-A1UyU. y y -y, y-d.yy-yA. -.ycyy." lo dyyAyyydelA -SA---y f-yA A A-yyyyyyyyyyyyyunyy.y-yWy~d,. C~AAC 30A1.~CC. ,1~ -Ay-yyyyy.AyJAyAIy-yy-1--7-11,yy~.yy-y-Ada.yAyAy-.AyAUAr-10* bft A.y-Aiuyad. y-A-yAyyNy.h-.y r-y-yA A yA.1y -Ayyyy ,AAAy, y y -yAyyy-yy-yyA dyyyAyAA. is i cs y,. y-G -yAyAtAy.yAAy, A----y U yyy -y yy~ .A A y yAM.AyAy,. A. y--yAya. y-Ay-y. yy-yAA¡ylla yyr yy-yy y yy.-yy-yy : .AIHyHy66de ~ __ -y-y.dy-yyy-y*Tyyyy-yy~Ay-yinAyyAyy-Ayyyy-y y yrvi AyA yyyyy.y-yy-yAyy ~yA yyAytty-Ay-y-y.,,, yyyy eyAyAvo .y-yy -? ~yy----ayy yAy-A, yyyyy-yyyyA.yyy-y-a.-y--AAyyCAy-i-dA.-AAviy--y.Ay-y-y-y d.-Ayy-yy-yyy-y y-y_ ry-y-y-yRA .yA-A --..-A-Ayyy-y e.,ry-y-y- l u--vyo U-yyyyA.AA A y -y25 u ,pdre emtro -A ,a--. y y -y.yyAyyy194-8y A.y.y -A*"y __ d.__ los UyAAlee de y. a -y-yAy-tra ..yt-yy---yAA -yy -yA o yyyyA SydelAyyy Ayyy yy-yy ypyy-~yy ky-xat-y-yUy-AyUy-u,-L a.y-y-y y y-y--Aue yaoy -o y y--y yyUyyAl. U yU Ay UU.,A -..Ay, ---ybeAyy--y--y y yyy y-yy, y yyh.y Jyy-~r yyyyyyyyy.yy yA-.A-.,y --A, -y y-yA-y--y MU--~ A y 1.yyA yY .y .y--py, yy -yyoyy y-yAyyy .y y.ayAy.yy -yya US -y.y1yyy yyyyy -y y-Ayyyy y y-y-y-y-y-y-Ay-y-y-e y-y--Ayy ayyy-AyyA.y y-y y yyyy -y.-y y ty,yyy .yy--yAyyy--yA y A-yA y y -.yyy-yuU ~AyA-:d.yy yyyyyy yyA et AA -.i. ALy .-d. yy-yAy hAyAy A Ayy-y-y-dAAl-y--yy-u-A-A A *At ,y.dy .y. -yAyyy y ar oy-y yyy yyy y y-i yyy S y-,-AU y UAUh. A -yy1. -yAy idsra. i-y uny% ssMyy .UAy .y-yyAy--y-y yA e 1yyA .y---y-y-yyyyy -ayy y-.yyyyyy, -A yAyAAy-y-o IAy-yA yy-y-y y -Y yyyAfioh. d J.U.yA yAyy yy-AyyA y-yre y Uyyy Ay qy Unid.-y-Ay pydas y -ekwy = t U ~ A.y.yyyy,y yyyyA hy.yAy-,. Ay.yyPy-g. y y--Ayy-y-y-yy-yeyy-yd .L.AAf-.,A Tn.y--A -P-yy-y-.y-y r-y-yy yA-yyt y-yyA-.,UyAAA V.AAAy U -., yy 0 0 0 ay~ = dl tao yL-.y-,A y r yA.UyAAAy-AA1 y -y-y-y-y-ex y 1h t.A1yy-yy-A. AAy. $ y1 d*.1 yaSAy ,yy-y'~~J -y y 1,y-yyy5yAAy-y-. -, y--yyA sAA R entAy$y y--yy y -yyyy A yyf y ------y--y y Ut~A .0-ye= ar .a s reyyt -.A. A yy-yA y-a A yA A.Uu AA P ~yyyy" ~ ---y-yA -y-yy -Ay-yyy y yA~-yyyA yAyA -yyyyy y--Y Mryyde-. AA -yyA --y-A Ayy. ---yyi-yyyyyyAM ensy yy.---yyyy uales r,a eyy tyNyye-Uy JIUA. -Y A.yyAUAA Ayin y-y-yy-y-y V ySy-LyU '_12%yAy-Cy-y-y-1ARQUToC. yy-y-yy-yy y yteA y-y%LA U a lv. ly I y--y--yyy aly-yAy-yAyy-Ay y--yy-yy--yA -A rn ¡u -yyyy -yA yyyAA yy--yyyyy--y--yy-y sy-AsA r,y-Ay-Ay ..yy --. LIO uu nn yy -hyyy-~f y~ -yyyyy yyy -Ay -yy yAyyyA --AyyAAU--yyyy.y~ y yy--yyg-yyA -yyA -aU.yyy yU-y -yyy --. -g y-y-y-y-yy-U1. AI. -yy ti-yy---y A y-y A. y A .R UN y-y y-, AyJniA yo !AU ---PU A C. -y-yy, AA ya -y -yA ---? ----A yyy-y-y--y-y --y-y-r y-y--AA yy-y--yy--yy-yy-y -yAy yy-yyy--A Ae-a~, aroP .e.Ayy .a AUCA.My~ ya .ayya d que #eyy, y--amb CyA.a y0~ -yAyyy A.Uyyy-yAyDir-a .equ e ¡my]U y Pa.a.y-yC=P y-y-y-y-tAme y-5yo'y-a IzaV brea de la-y yAyAy y-yy---y -y-y-mre 1'AP-0 pb yA yos -a. a -y-yyars. y aiUAAA-AAfay-,y--y yyeny y cya y-yyaeda A y-n. UyAy eyy--y y-yy -y-ay-ydeylay.m*A&e y--Uyy-y-y-y eelm -delos. yy-y-UA ey-y-Uy-U USU-11A0

PAGE 19

D10C(I \.IIARIO DEL LA MARINA -JULVES. 11 DEL LNLKU Mi~rmuili NU N CIO0S C L ASIF I-C ADO S D E ULT HORA VENTAS VENTAS 40r ,CASAS 49 SOLARES 40 ANACS 33333ALBERTO G. MENDOZA~r 3333333333 Ofrece hoy: 33 REPARTO 3333."EL SEVILLANO 333335333333333333333333333 313.3333333o33333331bo.3 PROXIMA A MAYIA RODRGUJEZ 333333333 33333eo3 3 Cnuei3l31 -l,33 l,3 W1,33A3333 10.333 ~ 3 33333333~ ~ ~~~-d $33333311.6533333 3333 33,~ ~ ~~. r.33. e.33 ~3g.33 33333333312.233 dl 9_T'D .3~ $33393 333 0313133 capf131 a 133.d. ,-lo33 f,.33 l¡-,~ 70333313 -3 13 1. 3.3 VENDO, CALLE ESTEVEZ l 3 33 333 333333d 3 t. 31313 33.3 ¡a 0031 Ave3.d 313 33313 333 3333 3313 3333o 33r 47,W 33333 333 31333313 333. 33 333 1,52 ~so3. 33 #2333353. '3,3P3,33333333 CON3333 .3333333 d."333d .o c,33 ,33 "33 3.0.3 13313 ..Y ..prto n 33 AM 333-0-3145-334 y .133 331y3, 3,-o f333 e3EN LO MEJOR DEL VEDADO pera3 los3333333,333 t. AYESTARAN 133333333 ~re3 ~313333 331~ -33333333 33 3 .3 leo, t333 333333 3333 13 33333_33133 b333 33 333333 n3 d-3 MI¡-333 3333333333333 d 33 ..33333333ldo 33333 33333 333 .333 e~4 .33i 333333 33oum d. 3133 333e 333333~ ~ ~~~d 3.sarn Ad3333 333 33 33133 3 0 33 3 MAr .dira, y3333 33 3 033333 330333 3 331 33333 Rq.h4.Adifijo 03333 ."Id.,3333 3 33 3303313333.b T. $313133.03 VEDADO-. ORM~~~OEQESR~,f OB 7H83 ~La33 333 3 Ea 33 A~oo. A 990pOrt.1, .la3e.333331333M ~3.2 ch!t. 0nz 3333 3 333331 3333 sr.vcas .ti3. l~d 010 33 01,93 vetderos3133. T 3333 con 333 Auo VEDA DE 53 cel 33,3 d. 03333 ZY 3333333333333331333 3"333da &ron OTRO333333313333 REAL -"u" o. 1 313333333 3333,33333 3333333333,33,333333 33333333. 33333 f 333,3y3. 333333333 33 ~ ~ ~ RPAT 03 333 3. 33 .33 33 P3~33TIMA3313 0".33 3E. 307$3 ., LURSD 333333?33333333333 i RAMAR ot 1OAE 1. .o m mL. didd.1 .1 .1. .~ 3t-,. 33 d,33 333Odj.3 311s 333333t.3al33333333d.3m3333a 313333 y 33 p-d d. L.3 33<3333 .]t. 133333 3.~33 'P' .C .33 PAVE.DLOREA SEBMA V 3,NDE A33333033. ve30.331,33333RARMIRAMAR ~O333 ~ A-3 P-te Mend-,~~ .,,1 333. -3 -3 n. d.~ HOA SOVARS d1 ool3~ 333333 V.3d3y31133. %.1L3 33 1.1 0 C 133 3 33333 33433333.rr MIAM R 3,M 3 p3 MARER $l¡ 0 Cip0.33.3 Ti.3l--%-3 t y lor en a ^ TT"%TM w 133 ,. 3. .3 3 3 LA 33, 3373* ~, 331333 3, PAA EITFNIUVE -VA^T^ ~ 7 A allintala n Tm prt. VENTAS PARCELAS Y SOLARES ADO AA ESTAR^B AMAR IPLIACION DE ALMENDAES MENDOZA y Ci. Obsp.3 05. Tif. MINZI O0 COMPRE SU SOLAR IN ANTES VISITAR LA Zona Urbana "El Pontn ¡SITUADA EN PLENA HABANA SLAES DEDE 81,252.85 FACILIDADES DE PAO *0, GOMEZ MENA LAND COMPANY. S ARRENDAMIENTS .1 INCAS RUSTICASUBANAS 1 ESTABLECIIENOB RAMIRO GONZALEZ r. llI fi 194Bl. 31. 3 d. d. y 1r331. 3 I1. 1. .333 d.b4 13 1 333. .J p3 333333 ~331d 3de 33. 3s3~3s,3.f 33331 RAMIRO GONZALEZ el EL CAPITOLIO. 9~31 d3 VENTAS VEW#TAS VENTAS VENTAS 1 V ENTA S BE ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOVILOSY5 CCS. 33 ATMVLSY ACCES. 53 AUTMVILS Y ACCES 54 MAQUINARAS 333 3 333 333 333333333 330" 333 333 33 33 3 .3333 .3. 33 33333 b, 333 ~j .333 333333333 33355 BICICLETAS .NASH 44 MAQUINARIAS 33333 3333333333 33~ 33333 MOTORE ')l 3333de Petleo DE U UE E AMISTAD3 333 308333 ~INTRNATIONAL de -un-31.3"Y3 PEOXIMA SAN RAPAEL .i303.31 3 .333 A MISTADN3El 50% t.3NS. $0;te dH~. CON EL ¡ d33t $215073>T.1.A3U-336d CEDO ~~~~~~~~ ~STUDBAKER. C-u333 13A33I3A 3N ,3d3 4 33 TIENDA DE MODAS -1-~ 33j,,1 33-333 3333 ~ .I.AE.C33333 ___________ 0 C.1IU\ROLET, FP,--333 47 ROPAS DE NIOS7 D 1 E S E L:4 1 OLUSMOILE. Hd,3i3, 456 MUEBLES 'E PRENDAS M A OODS FOCO COUE. 5~ 40,_____R_____ INFORES D U U UMEZ.ARCiA333 3333 333 EXCLUSVA M U 3633DeSSSS-03 1 33333 3333333 333. 12-I M. Pero L.0 lE. (MNIBS33333"" 1 FSSESDAN DE LUSLON30ES 3 33333 PSE URGENCIA 3 -1,--333MTOA i.uPIBl~fl 33 CARRS E LINFA3333 R33313O31, SEDA E STACINARO 1 3 3333 d ., 3313td. comoN FOES SED E LUOS 1 PLATAS ELECTRICAS 3~3 3333 3 d~~. Je. M,. 219.0311-3 MARINOS3 12.1 6.7 333 q LI ~~ALMACROSMTR CMPAN .33 333 3333 D.0-1931-2 1947 A-¡. 13M .al908.NOS .1111,33,3333(333 .333.1 53 ATOMOViLES Y ACS h*~ 3303LINLN EHYR HABANA .el3333:3:3 ,oo $2,550.0 FERRETERIA S ENE ___FRECO AUT CS. 5. A. E IT N 3333333 3 33 02SMOB1942 333333. FoSd31947. .00_________ ____ 33 A.figua P3rd. B.313333313 57 -NUEVO 33 3333 1941 B1047 333333BENA OPRTUNIDAD 013.34311. 3dftV,¡. AM-i3IN.551 3 .333 3'3 33 3333 3 .33 3 SVENDE CSA 33~y $1.,8S .50.00 U".~5* u 373 3333333333 33, 333333 DUERO -527 .¡ 4 HH.6.-2 3 3 331 L2 ~ 31~ 3333 91,7500 DOSIGE CNVRTIBLR 147 333333333 033333. ___ 3333 3333333333 3333 ~ 3333 INSTALE A SU MAUINA CHCHRVROLET19N7 7 1940 333333 333 333 DE COSER OUN MOTOR *333 3314 313 SSlSQ ELECTRICO POR SOLO VM-V1-1939V LETLINE 147 $33333.3333330 33333e c1.~ d. .q. l $.5. q 333b. .333.10. 3333~u33 .333A33 FERRETERA TRACTORES 1947 ______ HUMBOLDT ARADOS C.t.e '.'el 3333 3.333. .(l .d.IA 515, E.q. MOTORES 3333 2650 U-2501( ~ (A DIESEL y CAM7 WIIU~ONES3 33 de GASOL1iT.A~.Ch l. I P33COIMANDO ~~3NEVERAS Y REPIGERADORES BOLETN SEMANAL. 1 33 333_________ SIEMPRE ARTICULOS e .3.3. 33333 3 NUIEVOS 33333 u h333 33331133 3.3113 03.3 .y <3.333 33333 L.3 0.3,733333133333 .333'~~'ROBERTO GONZALE CTRE EPIGERADRES 3333 33333337*333333M 3333333, C. 0,3. 150. T.(. A.B27. 33 ,75 33 C. SOaN. 17.o. H.1.p1 y .0. S 223AS 5251 HABANA 3IIII W I9!!¡ p-3 CADILLAC 147 LEETWOD 5SS BICCLETAS REFRIGERADORES 3333333333333333333 SE VENDE 333333333 333333333.33d.3 1L. .NN O R G 3~~~~~~ TUDEBAKE E47 D I. 7 .100.3331333. ~(5'3~J ¡3~3 __________ 333 3 ~3 :~:i~ GALIA NO 210 -11 33 .1333333 .tu333. L3 33 33 33 33 3 *,.C3, y VW.43. 3313 ______________ ¡ .333133333 TELEFONO M5324 21-111.3G 0 M A S3TRACTORE Garca y Linares A PEECIO DE LIQUIDACION ITR ATO A 333 3. ~ ~ ~ ~ l 3333333333.33 33 13313333. p. DISEL TUIOyTD40 333333333317 .y ~me., .130 P.,3130GANGA~ 33333333 3333 33333 3-303-13. FACLIDADE DE PAGO 333 3 3E13333 S. R33ey33 333 SEVEL ~eiam ago 33333333ELECTOLX M tr at r. NO COMPRE GOMAS IN El3333333 1. 333333333 33 33333 ARAp 67 ESQUIA ANTES VISITAR CONCHA N. os, b, ENIQUE HUTADO A VAPOR -. 3~A-BOBO "LA CASA VALLItA" FIGUERAS 10 tuS3b 53 ,.031 TLPONO -3333 3333333.33 55.4 33431. 373.3333.3.333 YI~.014. 3b33. 3333333 3333

PAGE 20

7 ~~~DIARIO DELA MARINA-JJEMV 1 DE ENRO0 14 AN UN CI OS CL ASI FIC AD-OS DE ULTIMA IIORA~ VENTAS 81 LESBROS E IMPRESOS LIBROSt 01117UT 0$ros RLaO Yeo ltARATOS 0 o n$00.EerCES.n~1; PRADO ZIRdZ 1 .0 eqi, o Vd7,777, --7-77 D-719~7777777 L717R77707S 59RADIOS YAAAO 77d .t ,4].,ya 4, 67 ,777 477 6 nt Ada y $510A81,0 .t. d, Vi4,' un,. '16. i y ae ]RADTRIES MDC 11 ENIMALE RMo URG. eNTmeNTy e MosoaTEIAE DaiiRas ca-ST dics EPECo SeataRIOS6 GAIAMERI210 P%777747 Cocri 777777tudes7. Aivif.ct M7 5777. g77177.7y1.77d77. Aes 2 INTUES -~ A.0SIC mil CABILLAS CORRUGADOS 31111 stock,7 en7 La7 Habana77, N. V. 0.sell1 y7 C77., 464 Zul1777777 775777. Telfono A-3905. UH-H-9753-MC-2 -CEMENTO RAFAEL IGLESIAS Rota77 Enrquez77 460. Telfono:. X-583. UH-H-200-MIC-1 CABILLAS de 77/ pud,77747 por 307 a 777 PRECIOS POR DEBAJO DEL OFICIAL PALAS 477 nt, 777777777777777777 y cuadra-7 PEREZ HNOS, S.A. LETANO 802 "S43' 7,IIBANA -X1535 VENT.AS IDINERO -HI1POTECA 1 SE SOLICITAN CEMENTO AMERICANO Entre77gamos h577y7 77777 FERRE TERA HUMBOLDT Humboldt477No. 151 **q.a P. (a107777477Agencia 77D odge. Telfono:.U-2501. .b-H101-MC-1 ! -1 ,IrCASA FAMILIA MORALIDAD 12 OBJETOS VARIOS E777 H 7.777, o,77y77,777,77,777710, ._77777_77',.17 ,. ,7 77 7777777,777 ,777777 777,777 7777,77777'-7-,77777777^va ,77777,7777,7 ta7777$1,00W77 1.-'-67 12. 777 7,7777 ,77777777 7 MANUEL GO EZ GOMEZ ra77 P77777 77R7t"1 777 ,777777 ~. ~~~~47, 4 4"7777 .7, i7 r 7, o.7 GRAN OPORTUNID D quinA____________ SE VENDEN~ 1 87 BABADA~ v 777 777 7v 7 ^£TOS77, SE A QUIL 77,7777 777P77777 7471777477 7 7 ,7 7 77 7 77 777, 7777777 D,, 77777,7, 7777 777777777777 m 777 77,77777 7777 ,77777777 77777, nill77771 .777777777, 477 6,6777.777 Y, .1717777 1377 9.7 SIN ERVENDEPNTF 7 M HABANA7777774777 DINERO SE ALQUILAN BANC OIPTECAIO MNDO A hi 7, 7777,77bao 777,7777V 7,777777777777777,7,7,7777777 de g&.%. Agua77,77abundante77 a7 lo7,777777777 7,777 O.77,77777 777777777,,7,Informan7 a7 red&¡,77 hora@77 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C S 7 77 77 7 77 ,777 7777 -1si si ro F SE SOICITAN 017 SOLICITUDES VARIAS -Ii MATERIALES BE CONST. YEPECTOS SANITARIOS CARPINTERA BARATAT ETERho ydocepgds. 7Pujol7. X-3535. AZULEJOS INTERNACIONALES t. Entre7g inmediata77. Aparatos77 FREGADEROS ESMALTADOS, TUbra ecb re,, ~ ..Losas77rojas77p7ara fogn. Muebles de cocina,7. Mesas cro 4ma7,s4de77terra7a7y t77477 necesa ¡o[. X-3535. APROVECHE. AZULEJOS 41/4x4V BLANCOS Y COLORES5 QUEDAN POCOS $450,00 MILLAR 6,x6 INGLES 14000 MILLAR FERRETERA HUMBOLDT HUMBOLDT 151, *.iq. a P. (Al fon7do, Agec oge1777) Telfono: U.DSRI. Edifidos en Construcin SmTeoM ,tiaom CA qi ENTREQA INM ld .EOATA, SIn GUR BA otleseinRQUN CU, 7777e77 di7o7y, .ntitam7, 64 OPERTAS 777 b,7777 And.7,7, .lar 77,, 4~ 7,7,77 y 4, y¡7,7777 J. e .9 10. 112 LOSADIRECTORES PROFSORES DER LA AA mlzlv ADEIAPITM al"13 INTEk RNAO OM RA MO CnD,eOuPaRKA SEOI0 TSi M499 D41570-, ANO 009 C CM P StA b ______________ 15 NAVE -LOCALE.S E.niic ¡.al P71K7. Mdp~.1. 777, 77u7. x 77777a 77777d 7777777 4.na 7ca1ER ..o ..d, 1 77 47 17 ED l ao ALQUILAN" 7,7,cinas777147, 26. C.7 ¡7777a7CO77 71777, 7baca,7par777747*,d77677n777 7777777,7,, 05. ¡00.e% li, J 0ue3o726.ic¡27 Cal2 25,esqui 5 117ROFEMSNAL~ "11 AB.OGADS INOCJ 9TRIO BUeTE pr salaEZn 7, CAEEAbr.ic, Dir7a7 .777, 77 .7 ..e [].BEFETE Edo* 1 i 1= PROFESIONALES D. JEANUNANU -CIRUJANO DENTISTA DS. WALTEIO B. OETZ D. J. ERNANDEZ CALZADILLA QUIEPEDISTAS NO SUFRA MAS E SUD PIES BA.i .077777 77 77777DM. DR AFAEL M MORALS COMPRAS ROBERTO ORNANEZ *SAN MIGUEL 450, TELEF. U-6 11 FERNANDEZ Y VIDAL ,,77. .71, fi~ 7,7,7777, 556 A9112 M-1506.6H-5459-15 E.~CO-MPRAMOS CASA VIEJA NAVE O TERRENO 1 FINCAS RUSCAS 12 ESTABLECIMIENTS CORREDORES, ATENCIONI 17 MUEBLES-PERAS AGO MAS QUE NADIE A7949: COMPRO COMPRAMOS MUEBLES, AO j77777 .77 .777777. .771117 777, 71777.777 b117,7,7, .7 77777 7 77777 Eq7,p.7j,! .07774777 y7 7 77,O7777 yT,.,7w R 1,21 C-697-7-23C77 M9508 COMPRO A -795 M-55O COMPRO A PARTICUARES, PANOS A-667: COMPRO A -9311: COMPRO COMPRO 5-89 A6611 COMPRO PIAl CON Y SIN COMEJEN N .7777 7777 7 .7.7.7 777772 COMPRO JOYAS MODERNAS 77ANTIGUASCN BRILLANT SUSCRIBASE Y ANINCIESE1 p A EL DIARIO DE LA MARN UH-H20177ALQUILERES 0 CSAS REHUESPEDES Peationado 7477para. Sefie77417 i Las 7Madres religiosas77777d4e¡1Corazn77 de7Mra7767777777o77777 en77 Tulipn nmero 7777262: 7q77efono 7,1-3842 lJI-1.-.91 74-80-6 ee 182 APAETAMENTOS ELEG29ANTE ARTQIMOAENTO AMUEBLADO o h-, 14 Hioir aBITColIcONE porta 777711.77(7referenc 77ia.) 7777777la D :112 entre is 777yF 7777e+ informan 7a7Lod 7 77m 77777,i,7 e 7 777771 7777,.,7777, 777 1BS CRIARAS -CRIADOS 114 AGiEiNTE ENEOE Ox SOLICITA MOS.CXAAPAL 11 'Ot fCIISTAS3ltp aPARAIeNDTRIAMPORANT, or.7 d,7 $23. M 64 entre777 3,7 177 y,7 71377 Ap7t7o. 77 7(7 7777761474 ,971) 117CIT SCTU DED VAEIASY GA CCNEA DCINEROS Da110IBUJATSCOERALESa: EN SEIC SOXIMcCITwlAN:Ir 677776777,f. y 77777.7777 47725 p 40s F DM,. la entrey .5. D77y 4u. .1 1. 2 477 77In 777777 ¡l r n M n d 4 ~9 l l .I .. -1 11 e-?qz-l -RE., 90 MARIANAO -REPARTOS anSQUL SOLCAN119U objetos de arteA-3605 TAPICE SUS MUEBLES.pianos y antigedades Y TODO LO QUE VEDA 44 IAIOS SU RAIO ROTO NO PAGUE REPARACIONES .LA AMEEIA1,, 125 CASAS A3"OJOSECUMPS MUUOLES M -2390. CMR CLMAS V7I. 57.ENTAS50,0 VEUSMlCASASYATOOI COMPRAOS OYASEANTIGUAS -49 -$5.RENTA $4,00N g YENDO MI URGE VENTAMVI EM OMO JYA 9ATIUA Cp77,ur LA CONBRILLA2655 BRILLANTES GRANDES --AT.S GENAI VEN DO COMPRCO CTA136 .ZOD A CLASE NI AN1 S UAREZ. $1300 -.to-PE A MSPANS $413CS6YTRRN --REPARACJONES, Z 4LA UELES 5EPENDA MIRAAR $3,O A-4074. AOPLROACDINSALMENDA~RES cLM ENSARES $11 80 RINEPAGRARDE OLQER AL ALMBENDSA END1500 E. z A 9 LBO EIPEO 3 DEIS EN MEDICINA L= li, VIAS URINARIAS, DANZA 54 77.777 GALIANO y RAYO. A3341 T7.77 777,7, 471 7,7,77r7, 77777777777,h47 uretr,7 4rozt777077777r7,torno.,7777777 7777,77717,77. 77,.,777,77,77,7,7777,7.777777777 777asi7. 7 a.776777 777 p77777 .1777 y 7,7777777 DR. MILRAI.A SLSONA Drt LiedasmaBEcRU ,dZ DR. MLALFREOCOA DnjR. ein ROSAL SISTEMA TNERVoI 777s:7Martes777y7jueves1,7 i75a7777 C77 1511. 6V77,n7777777 A77Turno, $re,7777 77.77770.672.1117777,7 DR.LEJANDEROMU) TRAICOSOO SEXUALES 77777Sexual 7,77 777 7, 777777 77 ,77 77 DR. Jbs x, 1 RU 0 nIZ iii DRaa .nuCaaarRa 4 D OCRLAS DR. MANUEL ]ANii MR AEDO OULS itu. CE. CAtare~l. tr7tmo,7707,777, 77.7 Tumor e77177 h(

PAGE 21

y P NT A 5VENTAS i VENTAS 53 AUTOMOVILES Y ACCES. B6 MUEBLES Y PRENDAS .SE MUEBLES Y PRENDAS SE YE?45E GAGAV~20P~05 9 G durade Cmedr are ,modeno 125.Li-liquidacion.de Relojes ___________________________________ REINA Y AMISTAD M-22"4 BDvoICKUG 2CVX0 Gan )qsi6 eetzuzs ,Omuet, de scpail, dll, prSU .iOraSE A 7B .SIrn O NiAni BUIK up'm. 1 ituftle T.d o MBPrci&eeciaesOMaraO $545b Epil.YM oTH LUE 1947 .nO ybuae5 olrne e NCHoera APdADO .BOi rns FORD 88. MENSUALI dis pancha, munit 1CAMAS 9,99'.rQ REGALO DE MAQUINA -9 PGIA VEINIUNO 0 IB CON le Joyas FRANCESES M.ASTES $10 IA. 'ALTURAS iat,4 IH., 3 baos, >e750 va. fbwk. me,3 cadaCle Avenida. Marero; aSOLARE, M90 AGIMIrIC0 01 161. G ;Ixx p5ii jouortia sala elitodroli, ,, , nr.nso. 1 ICAK 1 VENTAS Y E N T'A S VESTAS-

PAGE 22

Vj440~E0SSU244 4444 V NT A -3 VENTAS VENTAS W 0 MELES UPRENDAS 4#ERA0 y RUIGEADOIa44INTRUMENTS -nMA ES VENA E ROAGND 57 N Ul Z PLNOLESNTE 4444 444~ 444.444.4444444 A. 94, c44444,4444d44 4.4i 4 MUEBLEBRIA MTINA. ,PACA lU7AI .iad7g VE CNTA DE PAOR OPAANDA 1322.17-2 L.LL PIANS SITE 5. N4444444 01.4-EL4444444MAINAS4DEESCRIBIR44rel444444 4.444. 4 . .4 4444444444 4444444444 .444.4444.444444. 444444q4444444444444444. LICONTDO PLAOS MEOOLAH.CASA 44DE MAQINAS L NEPTUNO 451ti. CRL EN. MAQUESC INASRDE SC RIB o 4 s.4 803 1044440 44 4414. d.44 4 .444444 4 11.44 4 4444444444,44 R44444444 .4 ,60-,~ ARLHIVOSTACAPASADESDE20. DENESCRIRID Y SUMAM M!17 14M164, ~ 44444444444444444 44444 TAMAO LEGAL 4 GAVETAS 4644444444 444444644.44~a 44 Empelamos vendemos P.".: $35, ln eal e ees m COMPRAMOS JOAS f 14 .44444 44 ~ ~ L~ SMAQUINAS COSER .IGR 44444.4 44=44444 44.44 ~ 444444444444. 6.4. BAULES T MALETAS 4a,44 MOELES EM AGAl 4.4444 .44.4 44444444 4444 444444. 444: LIQIDACIONDE JOAS 4444 ~ ~ w_ y444. 44444 44el4 444444444444 5 DE ANIMALES LAMPARAS DE CISTAL worisisos W-. A-944444444444 81 444444 41, 44441lM C~4444444. 4.444 MUBLS46PAZS 44444 ¡qi,, CACHORRO COLLIE IMORTAD .1 LA CASA HIERRO ec4444161444444444 .muya.)¡, .t4444444 4444 .44 44444GIo. su, 4444444 44 44nu0.26. 44444 .~4. .44444.444444 444 l 1%44444 44094054 .,444~. 444444444444 MATERKC .o] IL DE CNT 4444 44444444444444.4444444MAT4444444.E0 LDROS E NFRESD-P, 44444.444444 4444. 4 44444444 44444 4 1144~M. 44444444 . RAIOS A APAATO 0 -YNERS UEV OOS RIDDi MIR .ETO A,(-4. --444 --4444.44 44 POR OLO 10 M NSUL 44444444 44.4~ ~ 4.4444 4444. 44444444 44. 414144p44b4444 4 4ex 04.0.041, 5400 44444444 Z4 .44 41,44444 ,454 y4. t 550.50 444444 RADIO S ELETONE NU5STUBOSEVOS27,FUJUEGO44 p444444 ..r.44 -45DE___CUARTO,___ M____ 44444tio d. d.444 41. 89444e, i ¡M eBLES r $ [APyA454.4 44444E144444444 .44 *.e4444 4 09 4444~ 4 -4 444 444"44,'4444.4444~~ ~ 44444 C .44444.44444 ,4o¡-.4. Cub.usoiL.44444444445444, 44,444~444 3. RADIO S ABINETE.i 1 h. ~a444444 M 44444 "e4 .1444 11994.599~1LMOERN.'-AR.4 N.4444 114444 4xxRaio 5,1444 44444 R,4444.4o .~ H LNESE z M RIA O 4444444444. 144444. .44444,44,4. 144444444444454444444.J-1 4~444444.44444444 4444444462 4OBJETOS 4.VAR4IOS 4,k-. 441 4 44442,] ,444444 1 -A T AS F COLEIAE d J 1 onl 2. 0s lquIQUDAIONEEQUIPAJES 3.2" tri.4osl4o4,444 4 4.a,. .44444444444as~ 4 NUESTA FABICA TENAELCTRICAN104 it 444444444 40 ,, .NsTO$94 4MEN ~~MsiCA R 444444 4,44444 44444444444 444.44 444444 ELu,6. ,54 441,4 4444 "1J44.4444.,24444044 EIO 44,4 -1444-t, 4 4444444444$40,4444C-6~44 EQIAE PO k,&*Nurco-cmmo VOCL. bomberos Para nio. Santa 1, 9 en tre Calzada 10 de Octuy eraven tura, Vbora. 511 -Z. 14-9526-42-1. JUGUETES YENDO UN LOTE IJIJcI-La. Montura Teja.na. para vil.' Vildmol. lonja N. 704 -entro apital > zapam. E-9616 S 2-3. ZLA lla"2. 007.V~0 ~~ oco uno. 41B. VeloclPedo pequeo, Silla extensin, tamao grano, vania 7 .Verlos ante& la una Espada altos. Y1-9574-62-1 Tamun ~ojo T.AZG", ¡¡: once consu trIpode, acabado im. tar de Europa. Tiene 2 oculareta. nuevo. Myqus fionzlez No. 1, A CASA DEL PERRO PTUNO 20 TELF. M-9453 teguloa Para R.yeo. carteras ¡?era egi. .1.ned-ron, billetera-, vanlas. Jyerc4, ¡¡overo&, Pte. 3r&brJrme. ti n,ltn. pille-. L. Casa de] ,re. Neptuno 210. M _5463. gvp" nil ms p=n pez OAXad¡"cmodo. Mquina moderma Ir Purrfo, ensancha. lvant W.y.11n adapta juanolta. sa de] Prro Xeptuw 210. Betu, crdcnca. 11XIOFT0 Y~ 1 1 PA" w~ )alanceado cn vitaminas. e& neo, ealle. bueno molido. No hayrque inarlo. Ms barato que cualquier mento. Cua del Perro M-945L 27~0111 Da TIA" 7~ ~. iiar ltierrit. tenemos el ms com. lo o urtido. con especlalidad '01 arilos de cocodr1lo e n gen". La ¡a del Perro, Neptuno 210. ex=" cuazo., ay 3rozaLir ir naraan. Para su ecnmervacin y a cuero en = tenemos ja, y ltquid. rnos equipajes L Casa del Per:ro M-¡463. ZINNTADOZ]BK PAZA JIMezan .0 Mn prctico y rpido en su Ina. Zcl0n y f cionarniento. Constunen 2 el nta;Tz. Graduaci'n tempera Cama del Perro. Telfono: 0453. exiLLA111 Z-AUTO IP~ TILABAZ os en mader*. cartn. piel, papel. .Mu3 til para colegios, acatika#, de arte. fotKrafo*, dibujanu-s, .Mquina de sumar de bolafflo (O.*extraplanas. ligeras. 4L& Citan Ferro. Neptuno 210. ~JAO, Tozo3r.TAa, 1.Xx*lm. 109. agmacatero* ya parldorea; are. l. Se IlquIdan V.or expropiacin del reno: 8 y B. ndo a la Estarjn r.nmica. Santlaro de las Vegas. 9421. Mario. 1 H-81011-92-2Ew COMERCIANTES PARLA LAS DAMAS' i 47 PELUQUEROS 7 INTERES PARA LAS DAMAS VELLOS llos delac4ramslo, 44 pi44 rn4444s, etc4. aos xito44 en Cu44a. Sra. A444444414, Trea4054entre42 y 4,Veda4d. MAUT I SILVERFOX4n 444444414ntad. 44.414 .44opines $10. Pa4am4" 5250. nota*,4 444444444414 44.444 444444o 29. H-6625,44414414. 7 En. lonsA.40442. H-9973-70-6 VELLOS Exti44i op leta4 444444, 4garantizada,1 34444444 4414444444, 414444Instituto-de41 1444 York6. Sra. Garcini4. 144614444 B-.3296, C-538-70-18 En.44 44444444de42i44d.4S4I4 444444444.44441vaSy b, Alt u, 444.n de 44.4ir 444444 BORON .LA RACIOAL4444444. p4444 4 .4 ..44 .,.4 MUNECAS -FINAS,dores4. 4444444444r4p444San 5414414, dcias207 entreQ4irola y e444 44 D. H.676-67--62-IEri-e1 Tl1rono G444444 149599-62N. ti,.4 4, 414os 44. 4o.444 444444 4444do,44 Hab4444.44 S.4 A.,44444 4. 4 4444=444444444Telgrafo4 44frs4cl,,44 T-144.15.12-1 lINER .RPOFEA de SOLIeeCmTUdw.le.S 6 ) 44444. 29,alos M-644 ,16.444444444 &d.444ib C44.=Torre.4apartad. :170 64bna OFERTAS s 5% ripa iNTERESO azlm MAoeceRTEZ T PamR ETbos S,44 44444.444 H441 24. 244144 444444 44.4444 tr44s4lo4444o44444s44 e 4anty .r 466. lo, M.33riat5.r ia nat 18 pr rc.6476.424 .444 YENDO CAPA MINKS DE MINK T.rk. Op.rttjntdAd 850.00. Tambfln ,in. 1!. T ~ y XIMO amos T~3.X0TU Ibubyt]].nto. e). 11.liNn. FIn q1a. _5!1 lo IT.VxlqDzx nos lMAGUTIPICAS ~ ol.t-do Y. ~rro gu]. p~~a_, .,f.rtnn. Sr. d. m 44-, -2. PAZ^ 1.0 XIRTIB111 Dio uva M*As pn r W y sn,br.r. U.h;lll'ar La El.KAnte. 110 PAZA Pallo 1111 LAZ NO mas. d, r~f"T' "L. P.di p~ Lle.d, Ca-1d16 SO. Li, f1ligante, Nepturio y Agui j n-WS^Tx~ VAL33 614. P^r. nifi., lO 0, T'"*' 34.76. La M.sient. de NeptUn. Y Alufla._ MAYAO GMCV.MAZ=W. 1119TMO -MILit. f->a. l-pg. 37.50. L¡" di. 1. par2s gu. fl-5te d ANn NueL El rnt. lSiciptu. Aguil. Ownix, xii-*~ l>~d,. Pr~in.a desde 35.00. ot r o. malls de piel slnttl,& dend. % n tL,. De orkmuxm dorada La Elerante. Nepturin y Aprulla. OXAQUxTi ID iPA*0 "Xn LANA. cuadrIodv .eRT. ) armeMii. *TI 0 n. tan,¡ vol.r ent., "r(-. 314 lo Flr, La Ele.tant., Neptun. y 11 H_175,79-1 12 4444444 4444h4. ra4y444, 4 nl444 esp44 la. en 44clase 4particular. 44Tambin4ente44444444444444 44444444. 44444444444444 4444444 4Atencin Individua. 4444444444 rpida4e!4.44 44444, 4444444444a Ca 444444 4 4161 44.4444 4444. I44444444 76 CO 6-7-6-G n. COINMGLECS OORS BUEN INTEtrsrNas O a rias4. lases4o,&¡ y4laboratorio,444. eneolz eIomaL e a ria Paia.Cara.UPILotrns 4H Yjn 4 uine 44 de y 444P-44944444 04 4 4 4 4 2. 4 4I.c a4 444444. 44 4 .44444444. 44 44.4 dan 4444 ncsa Betancourt.4 F-9031 F-266044 A AEMIV A PZADRONI> INERE EEA ORADODE SRECTOS IMPORTADOR DE RTAS Vet al Po 44. 4444 de,4 todas4 4 clases 4 de44 .4.444. 4444 4 Ima 4. Ch F l IMOTRDENEIORA y144.1 C4I. Vet ., 04457h44. d d l.444a 44d-§ 44444W.44 44.444w4 rfhanox4. Prer os z ni- 444. li VENDO CAPA MINES 1 L4444 44444L4Ve4444o.44 4 444444 y &' veu4uu. Iru. ir-9-110 Lugar cntrico, Amplias y fyesca habitaciones. Rodeadas de espacic scu; jardines. Pensin compicia par matrimonios desde $110. Bao pr vado. Para familias, 2 habitacione con bao intercalado. Precios cor vencionales, E amerado servicio Ej celente cocilis. Alegre bar en los jai dine&. F"376-79-1 1 Ener HOTEL LOS ANGELES B.Agull, 1%.j.tre Sin Rafael .Jon b. actoriem todas con h so Privado. elevador a todas bio -ri A".fria y caliente. Precios de. H-I524-79 3 enero 90 CASAS DE HUESPEDES ,CONSULADO No. 254 Gran caza huspedea realdenclo Ava nce. hermosall hatultaclon~. ri 0 sin mueblea. amplias. freema, el 0 ti l. lavabo agua corriente. caliente. nPr bafloa. C mida variad¡;. exqu a cica razonables. Precio emperialta p ra fitmillas del Interior 1OLA, me 0 qu ¡la por w.ma.ma. qulnrn. m .a. RESIDENCIAL MANRIQUE 61 Telfono A-6211A. entre Reina y S ¡ud. Gran e.A. d. h.sP.den, situa in paz. principale. eetablecintie to. 3teatro., Excelente "mide, Abuta moratIdad y tranquilidad. ag ria y callente a Jodas horas. Par sentanales, quincenal" o mensual, 11-9 0 62-90-3 9 '1ANSION ELSA ELEGANTE RESIDENCw_, PARA FAMILIAS: F4786 Hermosse y frescas hethitacion~ ap.rtamentua de 2 y 3 plezna "'f PJvad. Frreiente comIdA, Alipi .911. rri, y en] l ente Preci ,te .rY 1 mo, Qmlda., .dornirillu d. 189 otro G i H, Ved-dC-342-3011 l CASA DE HUESPEDES Alquil. anpli. b.1,11 'lo~ .o hal6i, a G. l. o. ~Mid.: .9W, Y e-1,ent.: h Afon. G.H.n. 159, ~Q. A CONSULADO 254 G 'en casa huxpede. r-eidn, .Aan~. -h.bi leei~ ~nplias .,u mileble, lav.h. V. <.,,¡e dr.JJente en 1~ bahol romidR Ab' Gant', exqlliRst. Preci~ ip~na1,1 Prefs Nmi 1~ d 1 in rior. Conlnase, proband,. 14-9991 -R CANA DE xv3gpzl)zs LA M.nte 5^. 2uliz un. hA el 6n .h, ro bre ~ 0^ m t H nio .1c roo Lod. .1 ~ 11-41-9 MAG~31CA X~ACIOIKI vis a la i,. li' e. a. d. h1,01,tied~ ot.pu rt<. l~ .J.r.bl,. Iq 1. con d. ['-. tIbr. luz ,d, 1, ~h, Y titz~ ','v 1,n i '.r. m e e t t. h.h!t.,te". .r: .c '. t-] .,d -02 ¡t. ~~~1 MarxIque. H-206-8 81 CASAS DE COMIDAS cnA AXTOIno, LEALTAD 4", 1 lf., o A5-5991. e~er z1bros, dorirliciljo. 111.7112. m. rllo" uer". e q uct. pl.rit -de puerc. &-d' da .t, r~. .ado. .11,2 bi.' cocm"ILO DE CONC0311111DIA 1 le. brind su ro eJer romida: r con ¡uerro. pescado, rroquet~. Vii i. m tfk .nipa.j.d. 2 pe~~ 91.20, A-0610 ax CAMA 7~ Ala ClrXI si ala dom1,111. .1 m.,¡ .dmito u.d. PrxIn, Ta I'nlieridad Humbo Ap.ri.mert avoTAV~]Wlr XTIM Los JLN74 Ylmuer~ o @(. urant todam c1,81, d, oro id per ero ve t "' octn """ fin,. r1,e T pollo veretarimno, vervIrio al r~i ranl. por IMA, c'antlnnp. Admitir 4 b.n. "d. .5 .160 Ajitufla .tri52. H-11I9-91-1ojkxT=&2 A Doln~o =a Vpdado. comidA variada. 1111.~ d, '_" ; o. &d .¡ten ab.nad. .rn.d. .d o. Te, f.n. F-7"51 ILAMPL= su azaoczo lom 00~ 1. redo trir 0. tinR ~rina con v eh. y guaA-I.t.d 209. !":" d. H-955, 92 APARTAMENTOS Xy GZACICIBLA 196. 00 MI~ §L Mari.n. VI.t. A "Kr. ,e IqL ,lun rt. 1. rio ,'o. 5 ~ al. ruAlto .,¡os , bilo. Presto 334. Ve j 1 Informee. Nptr._ ., 1 5 m.rt'. b.Jos, amueblado : sala zr d,. rilarto, ~medor. pantry. hnn "' In*. Irs. k'n F'ritldpire v tlfo Inf. U 1516 de a a 12 DINRO PARA NPOTEC A VEINTEANOS 44444hipoeca,.a 4444444omprr4c4 ese rpararla*.4odio444%de44I44e44s IulPdeROasEN31SEGUIcdami QUs.?eaLO~xN eCeSmIeso en el pago 4m4e4444, P4444444.441 tiempo4el4que quieran4par444444444444. Vme24 A44444. S41444 446444. Man 02362.EN4SEGUIDA QUELONEROIT qu46444 my R4ps44con.c1444t444.4. 444 4b444 o444444444444464. 044444 da 444 4444la4 resuel.vo e444444444 Vam 244a44 P4.m.Rmpd pie 3ManzaaHIPOTEC0.AIO9MNDO. 4 4444 .4 44 4 ¡ 444 44442. .4 H-166-7044 .1 4.4444va 44444y~404 ENSEANZA 70 FOPESORAS -PROFESORES44444444444444444n 44 444 nuevo sistema usdo4en4las 44444 Plae mROFn. SAoNeaet 44ad444444444444 .M444.44.444est sitm ne ot. Crls ,4 als X431.44tn ¡e kENTA DUE OFERTAR Se WTRESPA AS DMA 4444 V7m8: 0.4444444444.4 F#4=444.404=.44 4=44=44 LQUILRE RESIDENCIAIL GALIANO, 44444444de 44,4444444444 MOTEL .ROMA,4 AGUACATE 102. EQ. O-REILLT van& Mrly &Ilsnte. 04 co444 HOTEL CANOAA EN OT ELTR OTACIUAD .l---.------111 = A-AILRES.M ESAPARTAM ENt!OS ,, Y-447 FRETEAL RNI 2~64444444.44 J-4444 4.444 12 44 .512, -t44444. 21113 lo 4444 44. ~d.4444 4 W44 1-11 4 14 ,4 444444. 4t,4 4444444444N. 1444 HAY44444.44.44Y l~.444 .4, 44M TA44, 4--. 4444 EDIICO MACA" W-. 4 SS 4, 5y2 LEA4.4.4. ESTO.44444444 44 4444 .04444 4. 44 4 z4 PROS04. 40. APOS 44446 01 -W. 41444444,164 4444 4444444. 444144.10 44.-14 ntln n: [A MARIWIA- ii u:-v:-q 19 rw.,, vmm* n IW', f q4k

PAGE 23

O DE.ENERO DE 1948 __________ _____ SE OFREEN SEOFRECEN S E OFRECEN 'OciNEas -COCINEROS 125 CHOFERES 12--JARERES tino 000000 000 00000000 cop 00000 00 oRaear a orcanDELAMIAs g 000-.001-0 00000 OOo5 000 lo 00 50 1,101 1 c.1 00'11 000000 0 500000000" 0000500
PAGE 24

flER0 E19i IARIOf AM RN JEMPLAR: 5 CENTAVOS Cada vez hatce ms difril la situacin Vigilar Espaiia '14Prea tmiae Selora: de Mukdeu el ataque de los. comunistas, Sa lsleao esamoteado de~ d 3 despnrous que ya estn muy Cerca de la ciudad no -osea legds aEsdonekdsus ~AIA1 El lshui lisqio ls ssss sois dii hIN AO d Plrotecorad WASHINGTON, diNir 31 (AP) 11100A62 qi limitese ha agravado 1. situacin enl plaza ~ I1JDpslt i IstId bls I 551 q IIGISSuTSpsR GNNlbsd. ist Benfica itun i-4 o I I LOS MEJORES PRECIOS PEZPING, Cimaii. =usors IT. sOSstAi -.l-nert' -Mi d~' MARD 01 Ii .-Uni 1.Is d. 315 IiAA l d E', GEAN EIIE NE~ A-A llIl-~La batalla de MiAdsii .li s s d 1 .si Msuiihuiis, III -1 1h1 -i .l Ls.W ,. d. i Ft.i PA d ll pi pS5 se hizo hoy iiias rseia cuiidiila .tps 3.pG i ste i s 1.b*AlM 4 AI 1 i . s i o h d ID-pAs sol Aitr~ obi MAsQUINAS 11Cl 11h~lS ~ ~ i. del iiuidod',pwipimeii tal, SA -.d i 01, laGacido'A TOROS LOE. COMERCIANTES .lis hsisldll Y 110 ¡tu a il ieye.ysur dl latolli., 220 _________ Lis Gl-G1 II I ii iuhii -u n huGi iN 1. .1 .i II i ter5i na su iIslihiu. .113. eili5 .i .i.l tie s s e siidibie c.tid., y 1.hiiiil Jtt.d.1. .i e .uiigiii uMis eonio All MdiIN issi rl.sals h¡. i arn qu u e elui iidsd 111111511u 111 sii. -iisii. GHAPICIA .~o AL PROBLEsLAPA l,10 PTiO 1, Lis GMADRID, leAoAii 31 IA.P.NUEVA YORA. sols 51. AAPi sAd -T ILA 0A-X muiidise iliih. ii.i tr. A l¡-d DCiiA Ri I s1i -sslio ~ ssslk ~011 s uniii ilAdAitldiGuuGGatacandosi W.d.d s IAI -p Ni d iiiiis A11-~ils lAAi111111 A ____________ dli l ai u u l R ii i h G H iA il~Is iA l 1run, uA d u i il si Iiio ls s sio ss i siLa. lasPA J ~w por1 la. l. so iuil .1A.s5 tunet iAiiim sir jSJt cuoyoreAd l.ss50sls Ne-~55 SUSC~RASunY ANpIS l u ntLs de ~ 5 lifs>1 co o inclenAo 31 artii5o JaIiillA geh.s A A O u ss 1 1 -ORSi ~~td~.l d skdr, Alsi s d ipSli5 CA 111 1101 .Il 1 h. 11 ll ii OOishD delai n .¡1. dd.5 A-" P1 -J.,ss Asitl u11l oI~ 1 acsOs: se laoli il O AI 01h15 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ eo traa0 5.br el~ s.-nd de baNse,1s1 5 M s o s s 5 0 ii 0 1 os 11,ls OI' 'eNpIii b11 1 11 5 1 sil. .IlAsoAs Unds. 11 dAl DIRI liE L LiN Dl AsIAe Ns ei A i i 51 d-5AOM -01.P Os23 esn di, Cho a Sieda 35 mli 1h51 ID. ~osE0 .d":AA lsu 11. W AP -i TENLE~sI 32]hiss DiELd2 AVIYo",ne QUE i CONtCo d. s e l, .~~R ps dp idsi ITIC lis .1psi-d A si hiAs51 ~ds s yI IS iild J Ar l l E nfo Nhap A= DELI MOEAiII1APIU'-E a e lhil Alis¡,.,dise¡lis 2, 51 pil ol yI iso ii dii . d1 01: M d. i Y. d~ i CBel, Isgdd r_ ;o r., Y J.ORA ,NN f.to, os Nrgildo desd Mss c eiul ~pera-s 0~c esppa ¡.Vse lo o iri 11 sii I. l 1155 As1t NIASI, dond isnu l".i All Al .Wt ,e pssO. JvaC .% l. t.Pos d, 1 ptiAMIAI SERViCi 41LASWEt N E .sos.dOssbisl.i .I<.osdsl T.sN qussitoro .000 81103 el5 ii .,.h ESl sos NAal, Mol 5~~~~~~r !:.5NNiIV 1s ls .li l DO psfsss.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~. Elu ESl PuNTN5 SA.S ALSsba pr O5El I ~ m I*~" s isOisiAol. .dNo~VAM SER AONAD Isi PILOTO d 1. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ed ensI.As psls sS SI5 NiI U lsSAsaoo lRCAosr 1.1 !t -1 sOjidsi d lo Edss CN SAZ S CALOSL IASION AAEsNUCA DITACO ERIOMGIASitVaCD0 elDE1 ARliirIhAIil 00¡SSten 1 s",>Es,.OAD551,,,pe.d ss< i lis~ .tIns5 nls AsL J CVEN M li iE PAR REGULA COMPRA d-., ,o p105 s. ~ < diiM losssIMds Od Ass~ iSl, ihsU. llsIN i lEn. el P ~5A Idi lO l"AI i EL LEH EVPOAD ues IliiOS l iI L A NDI DENUNsiA ts ment NU V RADIOeli ~d uDdi10dIi iihii 1 i ~WTf ¡111 s'LsMs~4.f Al li islslen e.Ml M i sAi *lsg rastoi sii. C sV C O ld,)o.sdi.uid.l d-. l. .lR III hA sEGL ARiid COMPASiii ,lo Sat-o oe da d ed o¡s~ liii 5:A Alfi-. Ii-.e Bd D UdA LECHe yen eEao derifde sls cegaul ea e-lp~trun .daJ siMAci ii.huhA ele 201 d .eeEVPDA diiibr Rued diEfssa 1as, dedi el v2taa de Actubee ssiF .io -llelil A s e <¡. mr ca toe d. B-l.l M.t 8 yJe 1. l% it, eAmei
PAGE 25

SEflP(L&J6ENTO DIARIO EN f RO T -O GRABADO ¡.ARIO DELA MARINA PRIMERA. SECCION D -.tIL.IWI¡ZLA WAA^AJUEVS1 D NR D 98 Amm¡tradqtr: Ehto GCmLa ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL PRIMERA5SE C CI10N ::1 para libtar .la ilsiny 1estyr itt. EJ DIARIO DE LA MARINA se 366 dasIt de eiidd a ts uslcte.Ee mensaje e d ialse de L. Ha.bna, capital tro y coaz ela IRpblca, lograda ettLa Cbaa, pr corta hciatelDIARIO dlgneral Quejt, jtfe del Igl d ePlco idecial,tlaI ttorehumtiey colonia¡ de la iglsia del AntgL elImodernott tinart~idetdiicio Bdla Itptetetty luminosa t tore aCmpaal.&Tlfonos, y lItrtura moderna del torre de la glsia, de Rein. Hac it ttiattlo tquehabtant iudtad otnAh. acaodso acilor R~in Ilbo~ de¡ mro Rein~. MANITE1 4 CONDE C-otidr nf New Ytirki ili), R y-.nrt.lr del dla 1 dd~ r
PAGE 26

IARlO DE LA MARINA la J I 1 aneto tsoo1* aOad0 'r U sjda "d de Aoa O anad. 0 etlo s1AnAIZ*, di c da~se t st .E e. enoasotro da ]o# ~s.Oa nol, mo y mrledr, Aare5o.OsCa,, £ & NUSTRA-S-FAMILIASPoL.O AnAem Hernndez, caso can Doba Liberia Len y Pren hija de Don Domingo Len y Mora. natoral de Isas Canarias, llrgad& a Coba en el ao 1850, donde Mabel primer decano de la escela delosofa de la Uiersida d laan.y d Do a r Preo Borroto. El matrimonio Snuro-Len tovo ocho hijo: Aadrea,. canada con el doctor jalio Drtiz Prro, eminente toclogo; Miguelcaado can Esperancita de Crdenas y Carricahoroi; Dlga, raposa del ~nocido idico doctor Eduardo Eleinegol; Criadon, caado can Silveria Pireo; Domingo, Zed y Gabriel, fallecidos, y Graciela, cacada con rl dotingoido nbogado doctor Manuel Biaba. Don Miganl A.,urera y train, destacada personalidad del mondo de los negocios, espcaiaoe bienes inmoebles, segoro y rapectcoloz, preraidente de la Compaa perdorn de Stadiuaa, S. A., viepresidrote del Banco Comercial Pan-Americano, peoidente del Colegio de Corrrdores de la Propiedad Inmueble y presidente dr la Isoirn 79 de Caballeros Catlicas, cas el da 8 de enero del mio 1916, ca in iglesin del Santo ~JIf. Angel Cstodio, con Doa Espernocita dr Crdenas y Carritaboro, bija de Don Antonio Marn de Crdenas y Cnmpos y de Daba Eaperra Careicahura y Sobrrz, teniendo por fjos a Migoel canada con Daba Marn Simpsoo y Aball; Esperana, caada ron rl ingeniero Emilio Nbez y Cancio; Elena, aroqitrcto; Margaritn, cocado coo el doctor Jolio Doms Aodreu; Mario, Roberto y Grorgina. Loo esposos Sorrr-de Crdenas residen desde hace aos en la cs de la Avrnida de Blgica, nmero 11, reporto Altoras de Almeodarra. DonnMtguel A. ladras Len Y tuso ssmmEsprssotaa ds Crdsesa CsrrtenOan con £un hios Mtiotuel nme, MSrattkai, rRabeto y e Ooetno suio c l ticos, amato NnsOot.Msrsramoe uormz y Jato Damas Andreu.aunosntm s.Mtguet manto 31marts CelsOena rsa atenon, yesasna, castlon y Mar. Nas y soares a k

PAGE 27

Riverside Military Ac adeniy Gainesville, Georg¡a-Hollywoocl, Florida 4414454 444445414.11 perosI. el coadante Pedro M 'V. da¡, e444 hspedado se el4Hot1 Lnoo04. hss0 e1 dla4 deeeo cnel propds10 de ofrecer todos5 los Informes y matric1la 114414uet a a&prns 44 4que est1Inereada en144 di~1 11441404. 541 44o44ndant4 V 144 tie e la facuad 1gde sY y rrela todos4 1os papeles en1e CIaalado Amercan de los al11nos nue vo.Tambin a pafla* 41rsonlmen4 h&.414 la A1s144004 a4o aunsque l matricule Recibir4 enicho hotel1 dl0.1c1.4111, opor el 144fon 54-544 = cl s empieza4 de4nuevae1 dla 5 denroe HollIywood, 41414144 y estac1544 11n 1 dico lga los me e nien~e. ro ebrero y 444444-para continua nuestro programa4 de dsarrll 0 e en10 un clima ms agradable. Adems de los cr e gul1a4es de 441gh 411441 (Ba1hU444to), y Ju11ior 0411444 (Un~sidad). 4144044144 los de 0Come1cio, 1440111 y Msi1ca. mbe 44114111 t1ene 41 cursillo devean para aquellos4 alumnos que quiera elana en.1. a1gunas asignaturas, y especamet s11 lo 444441411 1a 1 1144 queInresn h DIARIO DE L.A MARINA Un cordia4l 4lud0 portador dle nuestros sinceros deseos de -felcidad en 1348. La4 Carniseria de los Regalos y Aldne 414114444111hi rm4411111 cumlple t1444 h Neptun~o 407 1144111 su 411ier414411o 1 bn Irgoyen abrOra, £ c;riqueza tonal del 'KNABE141111111en 11 11415 llevar o su odo la rmsica con de s"Lunaa nel *a y deliciosa expresin rn e l s erem115. ds 0Mor1no,1 111114111 de Hacienda, Y "lloKra 44 a uror Re EE (Modelo v -etgrmnot4Bl D 1 5 R1 aU 1 D0 R ES tu y.A fl"i 0?5

PAGE 28

PT RA ORTI CAL CO. quieno ie a 1t S qosir qu i1,l fic e i Pl l11 ER E rxio a ED ebrEDE Fj eibd ) EC IIOR v(-rH 1Ao lire'api1 gj R .T' eds gee tee a E E rg Poi, < ,l LA CASA MOSQUERA DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS UN FELIZ Y PROSPERO AO NUEVO MOSQUERA Y CIA. 5. L. San Rafael 615 Telfono U 54137 MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS FProsperidad en 1948 Ca1e A Nm6 LEaSierra Q AF E S .T nt re oB254 -49 Un seguro de Vida para sus prendas de vestir PRESENTADIAS FLIDCADRS Y PROSPLIIAIAD ES EIL lTCR I 198 FELIZ Y PROSPERO AO NUEVO *C148ENTE O AIO S. IL rIT'T AY ~ 1. BENEDIT Y HNO."7 EA '0.ide Roa Hecha y a l MeAlda. f CA45A riLE iN twtu J.Art S.y EAQTNr RENADE EIUT d IeBEIS SUAC, CHAQUET Y SMOKNr DE VIERRDEE vRurnnA-87 PENABAD y FUNDORA sSAO IAE RREI VIDRIERAS EN GENERAL FobiOcit n NE ANRO AERNM VIDRIOS CURVOS P. 0 Bo No.224 L A MALLO RQUINA NUEVA 66 HARONA, CUBA1J1 t TEL-dEE CISASALOS, CONFETRA entre Clavel yMorsana Telfono U-4361 P.0 o455. roORES1q_ J6 Cerro Habano FELIIAJS a ig de ] ar. Tif k.1 FELICIDAD'ESO Y POSPERMAAEODESEAMOS A ,k¡cdadRe ProserEiad aItdos nusrsCli NUUSTROS CLIETESRAMIGOEELS UOASO y5mgs ne NUEO O¡ete CIA. RO0G ELIO0 VOCERO, S. A.~ yAg. E UV N RFRSIGES.ACION R AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION COMERCIAL DE CUBA, S. A. VOCERO MOBILIARIOENAGENRRL REPESETATESEXCUSVOSPAR CBA EBATERAS PAR -RADIOS TEtES A6986 CURTS MANURACTURINO CO. de St. Loula CRISTINA Y ARROYO -A 86 IRROADES Y ERSBETEIOAO ES EL ,OSEAMEAS FELICIDADES Y EESBERIDA Deeaoselel NUVOA~ DSEMO ANUSTOSA SESr OS CLENETES O AMIGOS. Deeamos Feliiae D:7IR ~I CLIENTES Y AMESTO BR EL NUEVO ArA. Prosperddaneto rliR.d.d5 y mo TI1N T 0BREBR1A G UABI N A TINTORERlA A LASK AR A FIRA NUVA clNEOVA 0 ~ DE RENISOALVAREZ CONSU ER5 EqEIPR DE L~EBIEA ENSBECO CEO R eDDI ---I -S BES EE "l NUEVO "LA DESEAWA ESLCIRAE Y5 o SU PRIRAD 9RSBS.AMUS3 PELIRESADES Y FIBREEI S S OD E.TROS CLENTES Y AMITOS13 A TODOS'
PAGE 29

ROTOGRABADO D¡ARIO0 DE LA MARINA SEGUNDA SECCION Dredor 1383 L vemyHenndez LA HABNA JUEVES 19 DE ENERO DE 1948 AdBB3BB3Bdor: EiscB G8334D RESUMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES? MA S IMPORTANTES bA(TUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL SEGUNDA SECCION DEL AO 1947 411D4ArRO8L4O.A1B.18.41.311db4l8PA111-,0 4que cargabao.0434p3.331B414411 EL ESATRC DL A90 -A as .1 a.m.d e 16 de bril1xplot 3en 82 puero 34e exas ., vapr frair4s irandamp3 aen1l LA BODA OE IBABEL-E romance 1e 1a princesa1Isabel, presunta herderade¡tror10 (e311 0 a teraco Al enete F3lp3 MonbB1o. o84cautiv la aencin elmuo eneroEl 0 eO 111 t OBre contrJ3on matrioo en la AbADide43Wezt, 311113entrel3341111111d todo su111111 ODBBBLA POL! CA 8EN 0302040.-LB A ue4e31e¡Goberadorelect AB 4811BlB la]madg provo ua4B1d13isptBoiiad a noaa ue& eura ul Ltn e' Estados1Unidos Las oiliros 4A11131151T111111111 sostuvieron103 agro111B4111a po v 14>11 qe01nlu 1a3aesens e ilencia cmo la qe1 recog lafo8 LA LUCHA 8E4 LA O080-Durante tdo el8311 111n04411LBa043331138044 4de NacionesUniasB, buscano3dar4B3sli1dB 34400ct03a3aIBa4431E31intento no fu corondo por elAxio y ¡R dipuas33entre laspotenc33iave to~ ueo om o1ia1. Aparecen 3en laBfoto algunosde 1lo!4113. copiA4B43rpresentantes: 10441yk 4011de 1131B. qeap empci n a341 43 113dela 14ne2p411411 D1Imperi4alista1q3e1t8aza3el3413131114r111 313 4330844384n,4de Inglaterr, y34344031114011431.4e los 28443441443. y'113 11,13 y.1111131144 S111 --El Comit11131143 11111 o que.3 3 113 11 4,3 11 311 141.A M3T F A O 17111 En1 lt1111 3 13 311411314de13t 811113.de 111E UR , vdm4 34113114 1-ld3431' 1 1111' 1, prob.131 en11 e11 curso1131114 .0111B 1111 11431111 113143111. mortalmente1111' por4 0un111oroO11de lBla 31 4411111113. de 4113111 311. 0<11

PAGE 30

10 DE LA MAT4A 1 LA DECISIVA INFLUENCIA INGLESA EN EL ROPERO MASCULINO. EL RESURGIMIENTO DE LAS PRENDAS FORMALES11 A El tAtlA .d ~ p&gi~AO CIASD AOMARLEp, d-A, PoA-,aA d"AAAA lAAy AAion e A. tca tAA. Jbm iDtode '11 ii.A coAelA cAAA-AAd-. d. 1IBA iiiAi AAAdi~ y ta icesne1. u .d esa pagiar ~d bAA ~ -A .1-it eU, MdiA pda.lAllA s .AA A i M i. -d u m-d, e d qeIo ot e .~ p p~ AS .1 ~i. i i dio A .A A p iay A AAA i nmdi auo ~ Ad CfA q-g .~ d -., 1 .diA l iA .cocedi y aquel ulos .' lii AAY Alhi. ASiA pdealAA --, eA. iA A. ~d Ai~ idtdaj qe~a n AAAAAm diAAuAAe. A qu arean ~ ind i-AA Ae, A d. AsAn AAAA a tod i qe AAA.ped .i. ildA tdAdd= UduI.~ PA prAAAiA Z.bA f7lYiisloei l 'A Ald I.te lAAiAdudoa A. du 1. A de4.,~ -AA -.1AAA ilfA cal.AA dAyAprA Irpli =AlAA .A A dif A.id 1d 1 di~ ..d .f de AlA--ACAI doAiA A en i .1Af A AAA l -~;BliA.AAAdec I i Al IAueAAAA ihiaA le A A1.A1. AAAAAAAlAt AAAA.Ap1.AAAAAA---AA A A A ItAd a 1,prAAIA.AA AA el tl Ai:sAAAhi, A Ita, ly A.M.ili QA A IAAAIiAe AAljueatr, re "ap~~q n. eAA lAAinueAgld i.cd A Ap A. A~l a quel.losAAAA4 i "tp .fiq iI. A AAAd AA de idAlMdia. AA dAS -iAi eniiAf l --AAAAAAA1AS ~tAD .YdAAAIA I. AAd .iA dfA .m A A d ii. l a Mdsaciadia-1aA A l mA -A umeroBA e. r = A AlA .AAAA: A A, AidA iAIAb l, dAAA .iAAsus df Al. a ccdi -AIAsf AA neuA a, Ar .AA Aldi d.A .l. a A l PA i u dlA MA sA A randi en unilA Ii a r-gA a d"d -1 --.1w 1AA A: 5==iA= fdAAAAAdAAAifAi l ndlAiflAldiA .ilA dibu clin d neot lp",enau Abn i Al AdAtan ~ ~tfA, -i .AP A AaL bcons ~i. lAliAAAAAl AIAA timosAAlmA-A.l u -b~ y dtale.que.1.juaillscin i e -E qu 1.1 A A-i AAAi.g diAA. s A pAdA.e,. A, U.J, t. o qe s dgo -, 1 elel A .d di. A, M. d.n n qAlAl ., que .AlAdAg kAi .-A i.A.A y.¡db. d. .1IAdAdAAId 1 ~, OCAR de~d lienesutrajeonal tcinence suIhra 1 ebd Usi

PAGE 31

110811 el 84sadosbad, elRvdo P 18oo1 UueRodloA0Can, quien f1018objeto11d18un0clido recbmo e e 3dl I0o0g0oGra onsefor Acado Mrna. lPa 101.a JOYERIA 8888 NON 511818, de 0 hano 418,,l 8 ~ l no11s111 0118 nt EL88 NUNCIO Apotlico en Cuo0S1104 naMnr a, 81 081018 8188 0810.1010011. 0 EL NLNO A1reo laguo 5Ool FenAdr de Vea81 un eecind 1Joyas exq41.1118 apropiadas. para osequiar el pximo DA. De 18 8 ascual patrocinad p l bra do Snoooo.e a, u diig 1l 081o81 do Rey de l 0oa -o .elpsd oinoee olgod e Chaurondo eu ti Mon00 880 Alfreo Llguo Cannig0 80 1o a8008rR de La Ha L~ovMoRlO RUINALDODeseamos un Prspero y Feliz Ao Nuevo OO0Ro a l Clase Mdica de Cuba, que siem pre nos ha brindado su valiosa cooperacin y' a nuestros ~~~Cliente "y Amigos 1 K. SQ^UIBB1, (>ord o ro DRIK.D2 IiO PLASENCIA4 PRODUCTOS (DAOAOIS(i/~u /cco 01111 1TICOS C1 L asc

PAGE 32

~:t C tes SeTs 1 usi-4as atlact',"<0 CC ala cTkuas klcst,e sa nota CIL iii.,ltos -Ta nk .,e os el e -Tne sencia a en -Yin nl', la ar offia pne in nes r,,w y, te .In W30 fluffles ar. e Pr % cl y ejllOnc en el AeJt 1 NA L NTDRE S U sDEoS 9q£LEGA so\ Desde ClqlIt A ~


xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EJN930BF3_S47XOV INGEST_TIME 2014-07-17T20:54:55Z PACKAGE UF00001565_13983
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES